Page 1

28-02-2014.qxd

3/1/2014

12:30 AM

Page 1

www.metrovaartha.co.in

˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ™´sWø`¡≈¡Li≤` «¡Ã¡≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μR∂Li À≥œ¡V™´sÆ©s[aRP*L`i,zmns˙ ¡™´sLji28 : gjiLji«¡©´sVá ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s xmnsVL<Rifl· ™´sWø`¡≈¡Li≤`∂ «¡Ã¡≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μy¨sı ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ xmsÆ≤∂[zqsLiμj∂. C «¡Ã¡≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μR∂Li I≤T∂uyÕ‹[¨s N][LSxmsp…fi —¡Õ˝ÿÕ‹[ DLiμj∂. ALi˙μ≥yc I≤T∂aS xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ™´s©´sNRP≤T∂÷˝¡Õ‹[ bP™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yÕ˝‹[ gjiLji«¡©´sVá ™´sVμ≥R∂˘ xmnsVL<Rifl· ø][»¡Vc¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. xmnsVL<Rifl· xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≤R∂V≤R∂V™´sW ˙Fy¤«¡N`ÌP ©yáVgRiV lgi[»˝¡©´sV Aμj∂™y{qsáV FsºΩÚÆ™s[aSLRiV. μk∂Liª][ ™´sWø`¡≈¡Li≤`∂ «¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μy¨sNTP Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨dsLRiV F°¤…¡ªRΩÚ≤R∂Liª][ ˙Fy¤«¡NÌRPV ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ xms≤T∂Liμj∂.

ã¨OѨÙ\˜ : 9

ã¨OzHõ : 87

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji28 : :A™±sV Aμk∂¯ FyLÌki Æ©s[ªRΩ @LRi≠sLiμ`∂ ZNP[“¡˙™yÕfiNRPV ≤≥T∂÷d˝¡ N][LÌRiV xqs™´sV©˝´sV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. @≠s¨dsºΩ «ÿ’¡ªyÕ‹[ ªRΩ©´s }msLRiV©´sV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡≤y¨sı xqs™yáV ¬ø¡[xqsWÚ ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩ ¨sºΩ©±s gRi≤R∂‰Lki ZNP[“¡˙™yÕfi\|ms xmsLRiV™´so©´sxtÌsQLi ZNP[xqsV μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. zms…”¡xtsQ©±s©´sV ≠søyLRifl·NRPV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s N][LÌRiV CÆ™s[VLRiNRPV ZNP[“¡˙™yÕfiNRPV xqs™´sV©˝´sV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. gRi≤R∂‰Lki @≠s¨dsºΩxmsLRiV≤R∂Li»¡W ZNP[˙“¡™yÕfi AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨s\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ gRi≤R∂‰Lki N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. μk∂Liª][ ZNP[˙“¡™yÕfiNRPV xqs™´sV©˝´sV @LiμyLiVV

ã¨Oáê^Œ‰õΩÅ∞ : „HÀã¨∂i ã¨∞Éσ~å=Ù

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, â◊x"å~°O, =∂iÛ 1, 2014

~åRѨu áêÅ<Õ. ! yZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s[…fi ¨sLÒRi∏R∂VLi.. yLSxtÌsQ˚xmsºΩNTP zqsFnyLRixqsV yLSxtÌsQ˚LiÕ‹[ lLiLi≤][ryLji ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji28 : ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ EgjixqsÕÿ»¡NRPV æªΩLRiμj∂LiøR¡VªRΩW ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´sNRPV ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i ¨s™yxqsLiÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV©´s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi CÆ™s[VLRiNRPV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ZNP[’¡Æ©s[…fi LSxtÌsQ˚xmsºΩNTP zqsFnyLRixqsV ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨s\|ms @μ≥j∂NSLjiNRP ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´s≤R∂≤R∂Æ™s[V BNRP ªRΩLRiV™yLiVV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zms©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ gRi™´sLRiıL`i ¬ø¡[ºΩNTP Fyá©y xmsgÊSáV Æ™sŒœ¡ªyLiVV. zmns˙ ¡™´sLji 21©´s NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ zqsFsLigS LS“¡©y™´sW¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* GLSˆ»¡VNRPV ryμ≥R∂˘Li NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´sNRPV ZNP[Li˙μR∂Li Æ™sVVgÊRiV øR¡WzmsLiμj∂. gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VágS N]ªRΩÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V\|ms ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´s xms≤T∂©´s ZNP[Li˙μR∂Li Fs»Ì¡ZNP[áNRPV LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´sZNP[ zqsFnyLRixqsV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* GLSˆ»¡V\|ms LSxtÌsQ˚ Æ©s[ªRΩáV Æ™sVVgÊRiV øR¡Wzms©y ™´sVW≤R∂V Æ©sáá N][xqsLi, @μj∂NRPW≤y Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V BÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. LSxtÌsQ˚≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ zmns˙ ¡™´sLji 18©´s Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡,20©´s LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ ’¡Ã˝¡V©´sV AÆ™sWμj∂Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ 21©´s NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ zqsFsLi xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s©´sV AxmsμÙR∂LRi¯ zqsFsLigS NRPW≤y N]©´srygjiLiøR¡™´sμÙR∂¨s N][LSLRiV. @LiVVæªΩ[ N]ªRΩÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[zqs©y xmsLjizqÛsªRΩVáV NRPxqs÷¡ LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. 1956 ªRΩLS*ªRΩ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s LS™´s≤R∂Li Bμj∂ lLiLi≤][ryLji. 1973Õ‹[ \¤«¡ ALi˙μ≥y DμR∂˘™´sV xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ©y…”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ zms.≠s.©´sLRizqsLi•¶¶¶LS™´so LS“¡©y™´sWª][ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s

™´sW™Ø[á μy≤T∂Õ‹[ G≤R∂VgRiVLRiV «¡™y©˝´sV ™´sVXºΩ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,z mns˙ ¡™´sLji28 : μR∂LiæªΩ™y≤R∂Õ‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV Æ™sVLRiVxmsoμy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. gRiV™yN]Li≤R∂ F°÷d¡£qs}qÌsxtsQ©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s aS˘™±sVgjiLjiÕ‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá NSáVˆÕ˝‹[ G≤R∂VgRiVLRiV «¡™y©˝´sV ™´sVXºΩ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Æ™sVLRiVxmsoμy≤T∂¨s Ez§¶¶¶LiøR¡¨s «¡™y©˝´sV @˙xms™´sVªRΩÚLigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ C xmnsV»¡©´s «¡LjigjiLiμj∂

ˆHO„^Œ „ѨÉèí∞`«fi L^ÀºQÆ∞ʼnõΩ

10 âß`«O _çU ÃÑOѨ٠Fs¨sıNRPá Æ™s[Œœ¡ ªyLiVVáLi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji28 : ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ Fs¨sıNRPáV ™´sxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li J»¡L˝Ri©´sV ANRP»Ì¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV gSáLi ≠sxqsVLRiVª][Liμj∂. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáNRPV 10 aSªRΩLi ≤U∂G |msLi¿¡Liμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi ˙xmsμ≥y¨s ¨s™yxqsLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV˘Liμj∂. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ˙xms«ÿNRPL<RiNRP xms¥R∂NSá©´sV ˙xmsNRP…”¡ryÚLRi¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiμj∂. @©´sVNRPV©´sı»˝¡VgSÆ©s[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáNRPV 10 aSªRΩLi ≤U∂G |msLiøR¡VªRΩW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨sª][ 50 áORPQá ™´sVLiμj∂ Dμ][˘gRiVáNRPV, 30 áORPQá ™´sVLiμj∂ zmnsLiøR¡©±s μyLRiVáNRPV ≤U∂G |msLixmsoª][ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi F~LiμR∂©´sV©yıLRiV. @LiæªΩ[gSNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘LÛRiVá ≈¡LRiVË |msLixmso\|ms C{qs ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV ZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s…fi AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ALÛjiNRP ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi DxmsxqsLixmnsVLi ¤À≥¡[…‘¡ N]©´srygRiVª][Liμj∂. {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsºΩxmsºΩÚ, BªRΩLRi Æ™sxqsVáVÀÿ»˝¡\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. NRPLRi™´soÀ≥œ¡ªRΩ˘Li |msLixmso©´sNRPV ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡xms≤R∂Li\|msÆ©s[ ˙xmsμ≥y©´sLigS øR¡LjiËLiøyLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. C Æ™s[VLRiNRPV ALÛjiNRP ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ™´sVLi˙ºΩ ™´sLÊRi DxmsxqsLixmnsVLi ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂.ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáNRPV 10 aSªRΩLi NRPLRi™´so À≥œ¡ªRΩ˘Li ¬ø¡÷˝¡Lixmso©´sNRPV @LigkiNSLRiLi æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ 50 áORPQá ™´sVLiμj∂ Dμ][˘gRiVáV, 30 áORPQá ™´sVLiμj∂ zmsLiø≥R¡©´sVμyLRiVáV á’Ù¡F~LiμR∂©´sV©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. C{msFs£mns™Ø[ xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ zmsLiø≥R¡©´sV NRP¨dsxqs Æ™sVVªRΩÚLi LRiW. Æ™sLiVV˘ B™y*á¨s ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂.

ZNP[“¡˙™yÕfiNRPV xqs™´sV©˝´sV «ÿLki

≠sμ≥j∂LiøyLRiV. LSuyZ%¡¨sNT P LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s LS™´s≤R∂Li Bμj∂ ™´sVW≤][ryLji. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV lLiLi≤R∂V xqsLiμR∂LS˜ÈáՋ[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V LSxtÌsQ˚Li LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá ©´s øR¡WzqsLiμj∂. 1954Õ‹[ ALi˙μ≥R∂ LSxtÌsQ˚LigS D©´sıx msˆV≤R∂V @xmsˆ…”¡ xqsLiNUPLÒRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NSLi˙lgi£qs, ALi˙μ≥R∂ ˙xms«ÿ FyLÌkiáª][ NRP÷¡zqs ©´s≤T∂¬ø¡[μj∂. »¡LigRiV»¡WLji ˙xmsNSaRPLi xmsLiªRΩVáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS DLiÆ≤∂[™yLRiV. A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ Æ©sgÊRi≤R∂Liª][ ˙xmsNSaRPLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡©´sV NRPW≤y LRiμÙR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ´s™´sLi ¡LRiV 15, 1954 ©´sVLi¿¡ LSxtÌsQ˚Li LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´sÕ‹[NTP Æ™s◊˝¡Liμj∂. 1955 zmns˙ ¡™´sLjiÕ‹[ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi≤R∂Liª][ ™´sV◊d˝¡ ™´sWLjiË 28, 1955Õ‹[ ˙xms«ÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ©yáVgRiV Æ©sáá 13 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V LSuÌy˚¨sı gRi™´sLRiıL`i xmsLjiFy÷¡LiøyLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \¤«¡ ALi˙μ≥y DμR∂˘™´sV xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¬ø¡Ã¡lLi[gji©´s xmsLjiflÿ™´sWá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s |ms…ÌÿLRiV. 1973 «¡©´s™´sLji 17©´s @xmsˆ…”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ zms.≠s.©´sLRizqsLi•¶¶¶LS™´so ªRΩ©´s xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLRiVxqs…”¡ L][«¡Ÿ ©´sVLi¬ø¡[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´sNRPV æªΩLRiºdΩaSLRiV. 1973 ≤T∂|qsLi ¡LRiV 10©´s «¡Ã¡gRiLi Æ™sLigRiŒœ¡LS™´so ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS xmsμR∂≠ds {qs*NSLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ LSxtÌsQ˚xmsºΩ

Fyá©´sNRPV æªΩLRixms≤T∂Liμj∂. BNRP F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ™´sVLi≤R∂ÕÿáV {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¡μR∂ÕÿLiVVLixmso @LÔjiÆ©s©±s=Q\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 41 xqsLi™´sªRΩ=LSá ªRΩLS*ªRΩ ™´sV◊d˝¡ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ LSxtÌsQ˚ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ lLiLi≤][ryLji LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ™´s¿¡Ë©´s »˝¡™´soªRΩVLiμj∂. Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ LSuÌy˚Õ˝‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 122 ryL˝RiV LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ≠sμ≥j∂LiøyLRiV .@ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS ™´sVfl”·xmspL`i LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡NTP 10 ryL˝RiV ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. ªRΩLS*ªRΩ DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ 9 ryL˝RiV, ’d¡•¶¶¶L`iÕ‹[ 8 ryL˝RiV, xmsLi«ÿÀfiÕ‹[ 8 ryL˝RiV LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. BNRP NRPLÒS»¡NRP, I≤T∂aS, xmsoμR∂V¬ø¡[ËLjiáՋ[ AlLi[zqs ryL˝RiV LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ™´s¿¡ËLiμj∂. ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi Bxmsˆ…”¡NTP INRP‰rylLi[ ≠sμ≥j∂LiøR¡gS, ™´sVL][ryLji BxmsˆV≤R∂V LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ™´s}qsÚ.. aSxqs©´s ™´s˘™´sxqÛs @Li»¡W DLi≤R∂μR∂V. @μ≥j∂NSLSá¨dsı gRi™´sLRiıL`i ¬ø¡[ºΩÕ‹[ DLi…ÿLiVV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂gS gRi™´sLRiılLi[ Fyá©´s N]©´srygjiryÚLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ gRi™´sLRiıL`i CFs£qsFsÕfi ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s gRiªRΩLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ≠sμ≥j∂Li¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ H{msFs£qs @μ≥j∂NSLjigS xms¨s¬ø¡[aSLRiV. NS ¡…Ì”¡, LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s gRiVLjiLi¿¡ NRPW≤y A∏R∂V©´sNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s DLiμj∂. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ˙xmsxqs©´sı NRPV™´sWL`i ™´sVx§¶¶¶LiºΩ¨s gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLRi˘μR∂Lji+ LRiÆ™s[V£tsQ NRPV™´sWL`i NRP÷¡aSLRiV. ™yLjiμÙR∂Lji ™´sVμ≥R∂˘ Fyá©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s øR¡LRiËáV «¡Ljigji©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™yxqsÚ™y¨sNTP ™´sVx§¶¶¶LiºΩ xmsμR∂≠ds NSáLi xmspLRiÚLiVV©y.. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s, LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ÕÿLi…”¡ NUPáNRP xmnsV…ÌÿáV DLi≤R∂»¡Liª][ A∏R∂V©´s xmsμR∂≠ds NSáLi F~≤T∂gjiLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi≤R∂÷¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ˙xmsμ≥y¨s ¨s™yxqsLiÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y ™´sVLi˙ºΩ™´sVLi≤R∂÷¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi≤R∂÷¡ @¤«¡Li≤yÕ‹[ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s @LiaRPLi NRPW≤y DLi≤R∂≤R∂Liª][ BNRP LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ªRΩxmsˆμR∂¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLiμj∂. ˙xmsflÿ◊¡NRP xqsLixmnsVLi DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sWLi¤…¡N`PzqsLig`i @x§˝¶¶¶®™y÷¡∏R∂W NRPW≤y •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[ F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ™´sVLi≤R∂ÕÿáV {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV  ¡μR∂ÕÿLiVVLixmso @LÔjiÆ©s©±s=Q\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂.

¿ÑrÅ∞: 4

"≥Å : ~°∂ 2

ã‘=∂O„^èŒÖ’ 3 `≥ÖOQÍ}Ö’ 7 ZNP[Li˙μk∂∏R∂V ≠sμy˘Ã¡∏R∂Wá GLSˆ»¡V LSxtÌsQ˚xmsºΩ ™´sμÙR∂ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V ¨sxmsofl·Vá NRP≠sV…‘¡ xmsLjibdPá©Ø[ N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s: \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji28 : Æμ∂[aRPLiÕ‹[ 54 N]ªRΩÚ ZNP[Li˙μk∂∏R∂V ≠sμy˘Ã¡∏R∂Wá GLSˆ»¡VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P }msL]‰©yıLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ æªΩáLigS fl·Õ‹[ G≤R∂V, {qs™´sWLi ˙μ≥R∂Õ‹[ 3 GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáLi gSfl·Õ‹[¨s ™´sLRiLigRiÕfi, zqsNTPL ˙μyÀÿμ`∂, ©´sÕÊ‹Li≤R∂, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, NRPLkiLi©´sgRiL`i, Æ™sVμR∂N`P, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[©´sW, {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[¨s NRP≤R∂xms, gRiVLi»¡WLRiV, ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[©´sW ZNP[Li˙μk∂∏R∂V ≠sμy˘Ã¡∏R∂WáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.æªΩáLigSfl·Õ‹[ G≤R∂V ZNP[Li˙μk∂∏R∂V ≠sμy˘Ã¡∏R∂Wá GLSˆ»¡VcNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ™´sVW≤R∂V ZNP[Li˙μk∂∏R∂V ≠sμy˘Ã¡∏R∂WáV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡Vc ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LiLSLiLRiÆ™s[Va`P ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ˙xmsºΩ ≠sμy˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ LRiW. 15 N][»˝¡ ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ¨sxmsofl·Vá NRP≠sV…‘¡ {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV LS«¡μ≥y¨s¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ LS«¡μ≥y¨s FsNRP‰≤R∂ |ms…ÌÿáƩs[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV øR¡LRiËáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s \¤«¡LS™±sV LRiÆ™s[V£tsQ ¬ø¡FyˆLRiV. LS«¡μ≥y¨s N][xqsLi @Æ©s[NRP ≤T∂™´sWLi≤˝R∂V ≠s¨szmsxqsV ©yı∏R∂V©yıLRiV. ¨sxmsofl·Vá NRP≠sV…‘¡ LS«¡μ≥y¨s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ[áVË ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ™´sVW≤R∂V, æªΩáLigSfl·Õ‹[ G≤R∂V ZNP[Li˙μk∂∏R∂V ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂WáV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡Vc ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsºΩ ≠saRP* ≠sμy˘Ã¡∏R∂W¨sNTP xmsμj∂}§¶¶¶©´sV N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV BryÚ™´sV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡ xqs|qsˆLiÆ≤∂≤`∂ ∏R∂W¨sÆ™s[VxtsQ©±sÕ‹[ DLiμR∂ ©yıLRiV. @μj∂ Fs¨sı L][«¡ŸÃ¡V DLi»¡VLiμ][ @xmsˆVÆ≤∂[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™´sV¨s @’≥¡˙Fy ∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªy¨sNTP HÆμ∂[Œ˝œ¡ Fy»¡V ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy BxqsVÚ©yı™´sV¨s, xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ Fy»¡V xms©´sVı LSLiVVºdΩ BxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NRP≤R∂xms, gRiVLi»¡WLRiV, xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ZNP[Li˙μk∂∏R∂V ≠saRP* ≠sμy˘Ã¡∏R∂WáV GLSˆ»¡Vc NSLRifl·LigS @NRP‰≤R∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[NRPW LRigRiáμR∂¨s @©yıLRiV.ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚ xmso©´sL`i™´s˘™Û´s{qsNRPLRifl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsxqsVÚªRΩLi LSxtÌsQ˚xmsºΩ ™´sμÙR∂ DLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ ©´sVLi¿¡ ’¡Ã˝¡V ™´søyËNRP, lgi—¡…fiÕ‹[ ˙xmsNRP»¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ©Ø[…”¡\|mns≤`∂ Æ≤∂[…fi @™´soªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡LiμR∂©´sı A∏R∂V©´s, LSxtÌsQ˚ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xqsVxmsÚ¬ø¡[ªRΩ©y™´sxqÛsÕ‹ DLiμR∂©yıLRiV

JO^ŒiH© <åºÜ«∞"Õ∞ `≥ÅOQÍ} HõÅ xmso©´sLjiıLS¯fl·Liª][ @LiμR∂LjiNUP ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRP÷¡lgi[ ¨sLÒRi∏R∂WáV }msμR∂áVNRPV 125 gRi«ÿÕ˝‹[ xmsNS‰ BŒ˝œ¡ß..¨sLRi˜Liμ≥R∂ D¿¡ªRΩ ≠sμR∂˘ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ áORPQ FsNRPLSáNRPV ¨dsLRiV:ZNP[{qsAL`i

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji28 : æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ ≤T∂LiμR∂¨s FsLiμR∂L][ N][…‘¡ AaRPáª][ D©yıLRi¨s, ™yLRiLiμR∂Lji ANSL iORPQáV Æ©sLRiÆ™s[LSË÷¡= DLiμR∂¨s …‘¡AL`iFs£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ NRPá*NRPVLi»˝¡ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`iLS™´so ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V @©´sıμj∂ @LiμR∂Lji ANSLiORPQá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LjiË©´sxmsˆVÆ≤∂[ ryLÛRiNRPªRΩ @™´soªRΩVLi μR∂©yıLRiV. ªRΩ©´sNRPV NRPW≤y  ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl·©´sV A≠sry‰LjiLiøyá©´sı NRPááV D©yı∏R∂V©yıLRiV. ≠sμy˘, DFyμ≥j∂, \Æ™sμR∂˘Li ªRΩμj∂ªRΩLRi LRiLigSÕ˝‹[ @Æ©s[NRP AaRPáV D©yı∏R∂V©yıLRiV. ™y»¡©´sı…”¡¨s Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚ©´s¨s @©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi æªΩáLigSfl· À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ZNP[Fs£qs LRiªRΩıLi, FsÆ™sV¯÷d¡= ©´slLi[LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂, yLi≤R∂WLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sV}§¶¶¶LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ≠dsLjiª][ Fy»¡V Æ™s[Õÿμj∂gS NSLRi˘NRPLRiÚáV ªRΩLRi÷¡ ™´s¿¡Ë …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS «¡Ljigji©´s xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ZNPzqsAL`i ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSxtÌsQ˚Li ryμ≥j∂LiøR¡gSÆ©s[ ™´sV©´s xms¨s@LiVV F°¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. BÆμ∂[ DμR∂˘™´sV xqsWˆÈQ LjiÚª][ ™´sV©´sLi æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂NTP, xmso©´sLjiıLS¯flÿ¨sNTP Fy»¡Vxms≤R∂μy™´sV¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. FsLiμR∂L][ ∏R∂VV™´sºdΩ, ∏R∂VV™´sNRPVáV, ¨sLRiVμ][˘gRiVáV ªRΩ™´sVNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s AaRPª][ D©yıLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¨sLRiVμ][˘gRiLi @Æ©s[Æμ∂[ DLi≤R∂μR∂¨s ZNP[{qsAL`i xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨sLRiVμ][˘gRi xqs™´sVxqs˘ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂ryÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· xqsLRi*ª] ™´sVVΔÿ’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥j∂LiøyáLi¤…¡[ xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li @™´sxqsLRi™´sV¨s, @LiμR∂LRiLi NRP÷¡zqsNRP»Ì¡VgS NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, Æ©s[ªRΩáLiªy 24 gRiLi»¡Ã¡V xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV.  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá N][xqsLi xmsNS‰ BŒ˝œ¡ }msLRiVª][ xmsLiμj∂ gRiV≤T∂|qsÕ˝ÿLi…”¡ BLi≤˝R∂V NRP…Ì”¡Li¿¡ BxqsVÚ©yıLRi¨s Bμj∂ ™yLji¨s @™´s™´sW¨sLiøR¡≤R∂Æ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. }msμR∂˙xms«¡Ã¡NRPV NRP¨dsxqsLi BLi…”¡ ™´sxqsºΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV¨s, æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ BŒœ¡ß˛ ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩ™´sV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ¨s ZNP[{qsAL`i @©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV BÕÿLi…”¡ BŒ˝œ¡Õ˝‹[Æ©s[ DLi»¡V©yıLS @¨s @©yıLRiV. INRP‰ gRiμj∂Õ‹[ xqsLiryLSáV FsÕÿ Æ™sŒ˝œ¡μk∂ryÚLRi¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™yLjiNTP 125 gRi«ÿá xqÛsáLiÕ‹[ @¨sı ™´sxqsªRΩVáª][

NRPW≤T∂©´s lLiLi≤R∂V ¤À¡≤`∂LRiWLiáV, •¶¶¶Õfi NTP¬ø¡©±sª][ xmsNS‰ BŒ˝œ¡ß NRP…Ì”¡Li¿¡ BryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[, @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sμÙj∂ ryμ≥j∂Liøyá¨s @©yıLRiV. ˙xmsºΩ gjiLji«¡©´s ªRΩLi≤y©´sV ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩgS ™´sWLRiVryÚ™´sV©yıLRiV. gjiLji«¡©´sVáNRPV 12 aSªRΩLi Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV @™´sVáV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. BNRP ≠sμR∂˘NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @LiμR∂LjiNUP D¿¡ªRΩ ≠sμR∂˘ @Liμj∂ryÚLi™´sV¨s ZNP[{qsAL`i @©yıLRiV. DμR∂˘™´sV xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ªRΩ©´s ANSLiORPQ©´sV @xmsˆVÆ≤∂[ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ D¿¡ªRΩ ¨sLRi˜Liμ≥R∂ ≠sμR∂˘ @™´sVáV¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV.  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡V AªRΩ¯g_LRi™´sLiª][  ¡ªRΩNSá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¿¡©yı, |msμÙy... }msμR∂, μ≥R∂¨sNRP æªΩ[≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ZNP[{qsAL`i @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥j∂LiøyáLi¤…¡[ —¡Õ˝ÿá xqsLi≈¡˘ |msLRigS÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. ≠sNSLSÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ @™´soªRΩVLi μR∂©yıLRiV. FyhRiaSáá ¨sLS¯fl·Li ªRΩ©´sμ]NRP NRPá @¨s ZNP[{qsAL`i @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™y©yNSá øR¡μR∂V™´soáVLi≤R∂™´s¨s ZNP[{qsAL`i æªΩ÷¡FyLRiV. @LiμR∂LjiNUP |qsLi˙»¡Õfi zqsá ¡£qsª][ NRPW≤T∂©´s D¿¡ªRΩ ¨sLRi˜Liμ≥R∂ ≠sμR∂˘©´sV @Liμj∂ryÚ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ @LiμR∂LjiNUP BLig˝kixtsv ≠dsVgji∏R∂VLi øR¡μR∂V™´so¤Õ¡[ DLi…ÿ∏R∂V©±sA©´sLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ BNRP NRPVÕÿá }msLRiVª][ •¶¶¶xqÌsÕfi= DLi≤R∂™´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. xmso»Ì¡gSÆ©s[ zmsÃ˝¡Ã¡ ©´sVμR∂VLRiV\|ms NRPVÕÿáV FsLiμR∂VNRPV LS∏R∂Wá©yıLRiV. NRPVá™´s˘™´sxqÛs ™Ù´sμR∂Li»¡WÆ©s[ NRPVÕÿá •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s \|mnsŒ˝œ¡\|ms xqsLiªRΩNSáV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ZNPzqsAL`i ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. •¶¶¶xqÓsŒœ¡©´sV  ¡…Ì”¡ xmnsÕÿ©y NRPVáLi ™y≤R∂¨s æªΩ÷¡∏R∂WÕÿ @¨s @©yıLRiV. zmsÃ˝¡Ã¡LiμR∂LjiNTP NRPVá™´sVªRΩ, ™´sLÊSáª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y xqsLiZOP[Q™´sV •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡©´sV ¨sLji¯Li¿¡ BryÚ™´sV©yıLRiV.. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ªRΩVáV }msμR∂áNRPV xqsLjigS \Æ™sμR∂˘Li @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s ZNP[{qsAL`i æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ \Æ™sμR∂˘≠sμ≥y©´sLi ™´sWLjiF°ªRΩVLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ˙xmsºΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨s™±sV= ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ INRP Axqsˆ˙ºΩ¨s

¨sLji¯ryÚ™´sV©yıLRiV. Fs™´sLRiV NRPW≤y \Æ™sμR∂˘Li N][xqsLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ LS™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ \|ms#˚Æ™s[…fi Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV @F°ˆxqsF°ˆ¬ø¡[zqs F°π∏∂[V gRiºΩ DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ {ms|§¶¶¶ø`¡{qs, ªyáVNSÕ‹[ GLji∏R∂W Axqsˆ˙ªRΩVá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹ ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV LRiW.1500, ≠sªRΩLiªRΩV™´soáNRPV LRiW.1000 |ms©<´s©±s BryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ˙xmsºΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊS¨sNTP áORPQ FsNRPLSáNRPV ¨sLRiLiμj∂Li¬ø¡ ≠sμ≥R∂LigS ˙xmsflÿ◊¡NRPáVLi…ÿ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿNRPV ¨ds◊˝¡¬ø¡[Ë Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ªRΩ©´sμR∂¨s ZNP[{qsAL`i •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ …”¡AL`iFs£qs F~÷¡…fi ¡W˘L][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ™´sWLjiË 3 ™´s æªΩ[μk∂NTP ™yLiVVμyxms≤T∂Liμj∂. À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω LS«¡NUP∏R∂V NSLS˘øR¡LRifl·\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sWLjiË 1 ™´s æªΩ[μk∂©´s …”¡AL`iFs£qs FyLÌki F~÷¡…fi  ¡W˘L][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS™y÷¡= ™´soLiμj∂. @LiVVæªΩ[ 1 ™´s æªΩ[μk∂©´s @™´sW™yxqs˘ NS™´s≤R∂Liª][Æ©s[ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ™yLiVVμy Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡Vc A FyLÌki ™´sLÊSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. NSgS LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs, …‘¡AL`iFs£qs á ™´sVμ≥R∂˘ ™´sVLjiLiªRΩ μR∂WLRiLi |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ FyLÌki¨s NSLi˙lgi£qs Õ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[}qs @LiaRPLi\|ms ™´sVLjiLiªRΩ ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´sáV «¡Lji}msLiμR∂VZNP F~÷¡…fi  ¡W˘L][ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ™yLiVVμy Æ™s[zqs©´s»˝¡V LS«¡NUP∏R∂V ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV @Li»¡V©yıLRiV


28-02-2014.qxd

3/1/2014

12:30 AM

Page 2

2

"≥∞„\’"å~°Î

"≥∞„\’"å~°Î ™´sVV≈¡Li øy¤…¡[xqsVÚ©´sı ™´sW“¡ @©´sVøR¡LRiVáV ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£,â◊x"å~°O, =∂iÛ 1, 20,2014

«¡©´sLi ©Ø[Œ˝œ¡Õ‹[ ©´sÆ™sW ™´sVLi˙ªRΩLi ™´s¬ø¡[Ë ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV NSLi˙lgi£qsNRPV FsLiªRΩ ™´sVV≈¡˘Æ™sW ’¡¤«¡zmsNTP NRPW≤y @LiæªΩ[ ™´sVV≈¡˘Li. NSLi˙lgi£qsNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´sLiªRΩ ™´sLRiNRPV r~LiªRΩLigS 272 ™´sW˘—¡N`P zmnsgRiL`i©´sV ryμ≥j∂Li¿¡ LSx§¶¶¶ßÕfi©´sV gRiÆμÙ∂\|ms NRPWL][ˤÀ¡…Ìÿ÷¡. BLi μR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS NSLi˙lgi£qs ªRΩáxmsLi≤T∂©´s Æ©s[ªRΩáV ™´sp˘x§¶¶¶ LRiøR¡©´sÕ‹[ D©yıLRiV. NS¨ds xqslLi[*á¨dsı NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s˘ºΩlLi[ NRPLigSÆ©s[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. NSLi˙lgi£qsNRPV NRP¨dsxqsLi ™´sLiμR∂Õ‹[xmso {qs»˝¡V ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi ªRΩNRPV‰™´sÆ©s[ ¬ø¡ ¡VªRΩV ©yıLiVV. μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiμR∂áª][ Fy»¡V xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms A FyLÌki @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s \Æ™s≈¡lLi[ NSLRifl·™´sV©´sı À≥ÿ™´s©´sÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V D©yıLRi¨s æªΩ[÷¡Liμj∂. xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ NSáLi xqsVμk∂LÁRiLigS @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©yı ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ≠sxqs¯LjiLiøyLRi©´sı ˙xmsμ≥y©´s AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV. ˙xmsμ≥y©´sLigS {qsÚQ˚áNRPV LRiORPQfl·Ã¡ GNRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. C μR∂aRPÕ‹[ ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji Æ™sW≤U∂ ˙gS£mns @©´sWx§¶¶¶˘LigS |msLRiVgRiV ª][Liμj∂. Fs¨sıNRPá Æ™s[Œœ¡ gRiV«¡LSª`Ω {qsFsLi ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂NTP @©´sW x§¶¶¶˘LigS ™´sVμÙR∂ªRΩV |msLRiV gRiVª][Liμj∂. FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡V gRiV«¡LSª`Ω ªRΩLRi•¶¶¶ @’≥¡™´sXμÙj∂¨s N][LRiV N][™´s≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y N˝UP©±s BÆ™s[V«fi D©´sı ™´s˘QQNTPÚ FyáNRPV ≤R∂VgS DLi≤yá¨s @’≥¡Ã¡ztsQxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ∏R∂VWª`Ω C ªRΩLRi•¶¶¶ AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li Æ™sW≤U∂NTP NRPázqs ™´sr°ÚLiμj∂. @©´sWx§¶¶¶˘LigS ∏R∂VV™´s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfi NRP©yı Æ™sW≤U∂\Æ™s}ms ∏R∂VWª`Ω Æ™sVVgÊRiV øR¡Wxms≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. Æ™sW≤U∂ xqs™´sVLÛRi ©y∏R∂VNRPV≤R∂©´sı À≥ÿ™´s©´sÕ‹[ ∏R∂VWª`Ω D©yıLRiV. @Õÿlgi[ ™yLRixqsªRΩ* LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV NRPW≤y ˙xms«¡Ã¡V @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso gRiWgRiVÕfi |qsLÍjiLi«¡©±sÕ‹[ Æ™sW≤U∂NTP ˙xms¥R∂™´sVrÛy©´sLi á’≥¡Li¿¡Liμj∂. Æ™sW≤U∂N][xqsLi ªRΩ™´sV |qsLjiËLi —¡©±sÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP @Æ©s[*xtsQfl· «¡LjigjiLiμR∂¨s gRiWgRiVÕfi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVÕ˝‹[ Æ™sW≤U∂ ™´sVVLiμR∂V™´sLRixqsÕ‹[ ¨s÷¡øyLRi¨s ¬ø¡zmsˆLiμj∂. zmns˙ ¡™´sLjiÕ‹[ 0 ©´sVLi¿¡ 100 FyLiVVLi»˝¡ }qs‰Ã¡VÕ‹[ Æ™sW≤U∂ 65 FyLiVVLi»˝¡ª][ ™´sVVLiμR∂V©yıLRiV. ªRΩLRi™yªRΩ ZNP[“¡˙™yÕfi 52 FyLiVVLi»˝¡V, LSx§¶¶¶ßÕfi 41 FyLiVVLi»˝¡V ryμ≥j∂ LiøyLRi¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. @Li¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡V Æ™sW≤U∂ gRiVLjiLi¿¡ ¨sªy˘Æ©s[*xtsQfl·Õ‹[ D©yıLRi¨s Æ™sÃ˝¡≤R∂ ™´soª][Liμj∂. BNRP @Æ™sVLjiNRP©±s xqslLi[* xqsLixqÛs NRPW≤y Æ™sW≤U∂ZNP[ ˙xms«¡Ã¡ xms»Ì¡Li @Li»¡W ªy«ÿgS «¡Ljizms©´s @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLiÕ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. À≥ÿLRiªRΩ J»¡L˝RiÕ‹[ 60 aSªy¨sNTP \|msgS ’¡¤«¡zmsÆ©s[ NRPN][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s, ™yLji J»¡V ™´sVμÙR∂ªRΩV Æ™sW≤U∂ZNP[ DLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. 20 aSªRΩLi NRPLi¤…¡[ ªRΩNRPV‰™´s ™´sVLiÆμ∂[ @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡FyLRiV. @Æ™sVLjiNSNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms™´sVV≈¡ xqslLi[* xqsLixqÛs xmsp˘ C ≠sxtsQ ∏R∂W¨sı Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. N]μÙj∂ ™yLSÕ˝‹[ À≥ÿLRiªRΩ FyL˝RiÆ™sVLi»¡VNRPV Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. C Æ©s[xms ¥R∂˘LiÕ‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVÕ˝‹[ ™´sVW≤T∂Li»¡ lLiLi≤]LiªRΩVá ™´sVLiμj∂ N]ªRΩÚ ˙xmsÀ≥œ¡V ªy*¨sı z§¶¶¶LiμR∂W «ÿºdΩ∏R∂V™yμR∂ ˙xmsºΩxmsORPQLi ’¡¤«¡zmsÆ©s[ ©´s≤R∂Fyá¨s N][LRiV NRPV©yıLRi¨s xmsp˘ @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. ™yztsQLigÌRi©±sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s C xqsLixqÛs.. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ G FyLÌkiNTP Fs¨sı {qs»˝¡V ™´sryÚ∏R∂VÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sW˙ªRΩLi Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. NS¨ds, NSLi˙lgi£qs DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ NRPLi¤…¡[ ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ZNP[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ˙xms«ÿμR∂LRifl· DLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLigS @»¡V Æμ∂[bdP∏R∂V, B»¡V ≠sÆμ∂[bdP xqsLixqÛsáV NRPW≤y Æ™sW≤U∂NTP μk∂»¡VgS Fs™´sLRiW ¤Õ¡[LRi¨s ¨sLRiWzmsLiøR¡≤R∂Li μy*LS ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’¡¤«¡zms @©´sWx§¶¶¶˘ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡À‹[ª][LiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂ r°ÚLiμj∂. r~LiªRΩLigSÆ©s[ ™´sW˘«¡NTP%`¡ zmnsgRiL`i 272 NSNRPVLi≤y 300 zmnsgRiL`i©´sV ryμ≥j∂ryÚ™´sV¨s ’¡¤«¡zms @˙gRi Æ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ªRΩLRiøR¡W ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li NRPW≤y xqslLi[*á Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ @¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS xmsp˘ ≤T∂|qsLi ¡LRiV 7 ©´sVLi¿¡ «¡©´s™´sLji 12 ™´sLRiNRPV Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ™´sLÊSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 2,464 ™´sVLiμj∂ J»¡L˝Ri©´sV BLi»¡LRiW*Q˘ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡zmsLiμj∂. À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ ˙xmsºΩ xmsμj∂™´sVLiμj∂Õ‹[ ALRiV gRiVLRiV N]ªRΩÚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ’¡¤«¡zmsÆ©s[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiV NRPVLi»¡V ©yıLRi¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. xmsμj∂™´sVLiμj∂Õ‹[ ZNP[™´sáLi BμÙR∂lLi[ NSLi˙lgi£qs \Æ™sxmso Æ™sVVgÊRiV øR¡WFyLRi¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. @Li¤…¡[ ∏R∂VV™´sÆ ©s[ªRΩ LSx§¶¶¶ßÕfi Æ™s[xqsVÚÆ©s[%`¡©´s FsªRΩVÚá\|ms ˙xms«¡Ã¡V |msμÙR∂gS xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂ ©´sıμj∂ xqsVxqsˆxtÌsQLi. NSLi˙lgi£qs FsLiªRΩgS©Ø[ AaRPáV |ms»Ì¡VNRPV©yı LSx§¶¶¶ßÕfiNRPV ˙xmsμ≥y¨s xmsμR∂≠s μR∂NRP‰≤R∂Li BNRP @©´sV™´sW©´s™´sVÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. 12 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ BªRΩLRi FyLÌkiáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡FyLRi¨s ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂. ¿¡©yı, |msμÙR∂, xms»Ì¡fl·, ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªRΩLi @Æ©s[ æªΩ[≤y¤Õ˝¡[NRPVLi≤y ’¡¤«¡zmsNTP @¨sı ™´sLÊSá ™yLRiW ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡FyLRi¨s xqslLi[* }msL]‰Liμj∂. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ 64 aSªRΩLi, xms»Ì¡fl· ˙FyLi ªyÕ˝‹[ 60 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ NRP™´sVá©y¥R∂VáNRPV Àÿxqs»¡gS ¨s÷¡øyLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP ™´sV©´sÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ xqsLixqÛsáV ©´s BLRi* z§¶¶¶Li¿¡©´s xqslLi[*Õ˝‹[ NRPW≤y BÆμ∂[ Æ™sÃ˝¡≤R∂ LiVV˘Liμj∂. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P, ™´sVμ≥R∂˘ ˙xmsÆμ∂[a`P, LS«¡rÛy©±s, x§¶¶¶LS˘©y, xmsLi«ÿÀfi, ≤≥T∂÷d˝¡Õ˝‹[ NRPW≤y ’¡¤«¡zmsNTP 74 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NSLRiV. DªRΩÚLSμj∂Õ‹[ À≥ÿLkigS Æ™sW≤U∂ ANRPLRi+fl· |msLRiVgRiVª][Liμj∂. @Æμ∂[xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ C FyLÌkiNTP ™´sV•¶¶¶ LSxtÌsQ˚, ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂, Æ™sW≤U∂ r~LiªRΩ LSxtÌsQ˚Q\Æ™sV©´s gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ @ºΩ ªRΩNRPV‰™´sgS 54 aSªRΩLi ™´sVLiÆμ∂[ ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡zms©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂. @™´sNSaSá NRPሩ´s, D˙gRi ™yμy¨sı ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂Li, @≠s¨dsºΩ¨s @LjiNRP»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs NRPLi¤…¡[ ’¡¤«¡zmsÆ©s[ Æ™sVLRiVgRi¨s 60 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ J»¡L˝RiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xmsp˘ xqslLi[* æªΩ÷¡z msLiμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[™´sáLi 17 aSªRΩLi ™´sVLiÆμ∂[ NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡FyLRiV. C μR∂WNRPV≤R∂V BLiNS |msLRigRigRiáμR∂¨s xqslLi[*áV ¬ø¡ ¡V ªRΩV©yıLiVV. μR∂OTPQflÿμj∂Õ‹[ NRPW≤y ™´sWLRiVˆ ™´sxqsVÚLiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ μR∂OTPQflÿμj∂\|ms Æ™sW≤U∂ FsNRPV‰™´s μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. F~ªRΩVÚáV FsÕÿ D©yı BNRP Æ™s©´sNRP≤R∂VgRiV Æ™s[∏R∂V NRPVLi≤y μR∂WxqsVNRPV¨s F°™´s≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS Æ™sW≤U∂ xqsÀ≥œ¡Ã¡V N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso Fs¨sıNRPá ˙xmsNRP»¡©´s BLiNS Æ™sáV™´s≤R∂NRPV©yı ª]÷¡«ÿ’¡ªy ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ ªRΩ©´s μR∂WNRPV≤R∂V©´sV ’¡¤«¡zms øR¡WzmsLiμj∂. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPáNRPV 54 ™´sVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÛRiVáª][ ª]÷¡ «ÿ’¡ªy©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi LS˙ºΩ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s C «ÿ’¡ªyÕ‹[ FyLÌki ™´sW“¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ¨sºΩ©±s gRi≤R∂‰Lki, z§¶¶¶™´sW øR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`P ™´sW“¡ {qsFsLi aSLiªRΩNRPV™´sWL`i, Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ FyLÌki Dxms Æ©s[ªRΩ g][{ms ©y¥`∂ ™´sVVLiÆ≤∂[, ∏R∂VV™´sÆ™sWLSË @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ @©´sVLSg`i hSNRPWL`iáV D©yıLRiV. «¡™´sVW¯NSbdP¯LRiVÕ‹[ FyLÌki BμÙR∂LRiV ™´sVVzq˝sLi @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqsLiμj∂. gRi≤R∂‰Lki ©yg`ixmspL`i ©´sVLi¿¡, ™´sVVLiÆ≤∂[ ’d¡μ`∂ ©´sVLi¿¡, aSLiªRΩNRPV™´sWL`i NRPLi˙gS ©´sVLi¿¡, hSNRPWL`i x§¶¶¶≠dsVL`ixmspL`i ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. C «ÿ’¡ ªyÕ‹[ ˙xms™´sVV≈¡ BLi˙μR∂«ÿ÷¡NRPV≤R∂V {ms{qs xqsLS‰L`i(«¡⁄¨s∏R∂VL`i) NRPW≤y D©yıLRiV. 54 ™´sVLiμj∂Õ‹[ ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚, xmsbPË™´sV¤À¡LigSÕfiá ©´sVLi¿¡ 17 ™´sVLiμj∂ ø]xmsˆV©´s, I≤T∂aSÕ‹[ ALRiVgRiVLRiV, «¡™´sVW¯NSbdP¯LRiVÕ‹[ HμR∂VgRiVLRiV, z§¶¶¶™´sW øR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV; g][™y, ™´sVfl”·xmspL`i, @LRiVflÿøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`Pá ©´sVLi¿¡ BμÙR∂LRiV ø]xmsˆV©´s D©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP Æ™sW≤U∂ x§¶¶¶™y FsÕÿ DLi»¡VLiμR∂Æ©s[μj∂ xqslLi[*áNRPV @Liμj∂©y J»¡LRiV ©y≤T∂ FsÕÿ DLi»¡VLiμ][ øR¡W≤y÷¡.

NTPLRifl„fi FyLÌki |ms≤T∂æªΩ[ NRP≤R∂xmsÕ‹[ AμR∂LjiLi¬ø¡[™yLRiV NRPLRiVÆ™s[..? "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, NRP≤R∂xms,zmns˙ ¡™´sLji28 : —¡Õ˝ÿÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V xqs≠dsV NSLRiflÿáV |msμÙR∂gS ™´sWLRi NRPV©yı NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ Æ™sLi»¡ ©´s≤T∂¬ø¡[™yLRiV ªRΩNRPV‰™´sÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. BNRP‰≤R∂ @LiVVæªΩ[ «¡gRi©±s ¤Õ¡[μy NSLi˙lgi£qs @©´sı μ≥][LRifl”·Õ‹[ LS«¡NUP∏R∂WáV DLiÆ≤∂[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. N]ªRΩÚ FyLÌki |ms≤T∂æªΩ[ NTPLRifl„fiNRPV BNRP‰≤R∂ AμR∂LRifl· ªRΩNRPV‰™´s¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLiμj∂. A∏R∂V©´s©´sV Æ™s©´sıLi…”¡ D©´sı™ylLi[ BxmsˆV≤R∂V ™´sVV≈¡Li øy¤…¡[xqsVÚ©yıLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPVáNRPV xqs¨sız§¶¶¶ªRΩ xqsLi ¡Liμ≥yáV©yıLiVV. zqs.LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘,≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μy lLi≤ÔT∂áV ™´sW˙ªRΩLi NTPLRifl„fi ™´s˘ºΩlLi[NRP ™´sLÊRiLiÕ‹[Æ©s[ D©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Liª][ ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ ™´sxqsVÚ©´sı NTPLRifl„fiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s A∏R∂V©´s ™´sLÊRiLi Æ©s[ªRΩáV ™´sVμÙR∂ªRΩVgSÆ©s[ ¨s÷¡øyLRiV. CÆ©sá 19©´s NTPLRifl„fi {qsFsLi xmsμR∂≠sNTP, FyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs.. N]ªRΩÚFyLÌki μj∂aRPgS @≤R∂VgRiVáV Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ALRiLi’≥¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ©´sáVgRiV\lLiμR∂VgRiVLRiV ≠sV©´s•¶¶¶ ≠sVgji÷¡©´s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáLiªy NTPLRifl„fi N]ªRΩÚ FyLÌkiÕ‹[NTP Æ™s¤Œ˝¡[ μj∂aRPgSÆ©s[ NRP¨szmsLiøyLRiV. A∏R∂V©´sª][ NRP÷¡}qsD©yıLRiV. FyLÌkiQ\|ms NTPLRifl„fi ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLiªRΩ©yáV «¡LRiVxmsoªRΩVLi≤R∂gSÆ©s[ A∏R∂V©´s ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xmsáV™´soLRiV —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV øR¡Ã˝¡gS «ÿLRiVN][™´s≤R∂Li ALRiLi’≥¡LiøyLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV LS™´sV øR¡Li˙μR∂∏R∂V˘, @x§¶¶¶¯μR∂VÕ˝ÿ, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂, FsÆ™sV¯÷d¡= }tsQN`Px§¶¶¶ß}qs=©±s, ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sWNRPLi @a][N`PNRPV™´sWL`i ≠sV©´s•¶¶¶ ≠sVgji÷¡©´s™yLRiLiªy NTPLRifl„fi Æ™sLi»¡ ©´s≤T∂¬ø¡[LiμR∂VNRPVzqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. A∏R∂V©´s {qsFsLi xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRP™´sVÕÿxmsoLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠dsLRi bP™ylLi≤ÔT∂, FsÆ™sV¯÷d¡=  ¡ªy˘Ã¡ ¬ø¡LigRi˙Õÿ∏R∂VáV Æ™sLi¤…¡[ D©yıLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ ≠s≤R∂ªRΩá™yLkigS NTPLRifl„fi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV Æ©s[ªRΩáV ≤R∂V™´sW¯N]»Ì¡≤R∂Li @©´sV™´sW©yáNRPV ªy≠sr°ÚLiμj∂. LS«¡Li}ms»¡ FsLi{ms ryLiVV ˙xmsªy£ms ™´sW˙ªRΩLi lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V μR∂FnyáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰QXªRΩ FsLi{msáª][ NTPLRifl„fi xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV

•¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV.B…‘¡™´sá Æ©s[ªRΩáª][ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqs™´sW ™s[aS¨sNTP —¡Õ˝ÿ©´sVLi¿¡ LS∏R∂Vø][…”¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩáV LRiÆ™s[Va`P##lLi≤ÔT∂, LSLi˙xmsryμ`∂lLi≤ÔT∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ≠sVgji÷¡©´s ™yLRiLiªy ≠s≠sμ≥R∂ NSLRiflÿáV øR¡WxmsoªRΩW ≤R∂V™´sW¯ N]…ÌÿLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ ¨s©yμR∂Liª][ Fs¨sıNRPáNRPV Æ™s¤Œ¡[Ú ILjilgi[Æμ∂[≠dsV DLi≤R∂μR∂Æ©s[ ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP LS™´s≤R∂Liª][ Æ©s[ªRΩáV xmsNRP‰øR¡WxmsoáV Æ™sVVμR∂»¡V|ms…ÌÿLRiV xqsLjigÊS xmsμj∂L][«¡ŸÃ¡ NTPLiμR∂»¡ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ {qsFsLi xmsμR∂≠sNTP, NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLiøR¡Ã¡©´s\Æ™sVLiμj∂. A∏R∂VÆ©s[μ][ ¬ø¡[∏R∂VÀ‹ªRΩV©yıLRiÆ©s[ @Liªy FsμR∂VLRiVøR¡WaSLRiV. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s A∏R∂V©´s ™´sLÊRiLigS }msLRiVgSLi¿¡©´s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáLiªy N]ªRΩÚ FyLÌki μj∂aRPgS @≤R∂VgRiVáV Æ™s[aSLRiV. BLiªRΩÕ‹[ G\Æ™sVLiμ][gS¨ds ≠dsLjiÕ‹[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ A @≤R∂VgRiVá Æ™s[gS¨sı ªRΩgÊjiLi¿¡ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VμyLRiVáV Æ™sªRΩNRP≤R∂Li øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. NTPLRifl„fi μy*LS FsNRPV‰™´s ¨sμ≥R∂VáV F~Liμj∂©´s LS«¡Li}ms»¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩ Æ™s[V≤y ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´slLi≤ÔT∂ …”¡≤T∂zmsÕ‹[NTP Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ™´sVLiªRΩ©yáV «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáV r°ÚLiμj∂. ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sLRiμR∂ LS«¡ŸÃ¡VlLi≤ÔT∂ NRPW≤y BÆμ∂[≠sμ≥R∂LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩV©yıLRiV. \lLi¤Õ¡[* N][≤R∂WLRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯÷d¡= ¡ªy˘Ã¡ ¬ø¡LigRi˙Õÿ ∏R∂VáV Æ™s©´sNRP≤R∂VgRiV Æ™s[zqs©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. C∏R∂V©´s NRPW≤y FyLÌki ™´sWlLi[ π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ D©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ªy©´sV NTPLRifl„fi Æ™sLi¤…¡[ DLi…ÿ©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©´s NRP™´sVÕÿxmsoLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠dsLRibP™ylLi≤ÔT∂ NRPW≤y Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊSLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. A∏R∂V©´s \Æ™sNSFy Æ©s[ªRΩáª][ ™´sVLiªRΩ©yáV «¡Ljizms©´s»˝¡V ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. LS«¡Li}ms»¡ FsLi{ms ryLiVV˙xmsªy£ms ™´sW˙ªRΩLi NTPLRifl„fi Æ™sLi¤…¡[ DLiÆ≤∂[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. LS∏R∂Vø][…”¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ LRiÆ™s[Va`P##lLi≤ÔT∂, LSLi ˙xmsryμ`∂lLi≤ÔT∂Õ˝‹[ INRPLRiV …”¡≤T∂zmsÕ‹[NTP Æ™s¤Œ˝¡[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. ≠sVgji ÷¡©´sINRP‰lLi[ NTPLRifl„fiª][ ©´s≤R∂™´s©´sV©´sı»˝¡V ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ DLiμj∂.  ¡Æμ∂[*áV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRP™´sVá™´sV¯, G{msFsLiFs£qsH≤U∂{qs \¬ø≥¡LRi¯©±s bP™´sLS™´sVNRPXuÒyLS™´so, 20 xqsW˙ªyá @™´sVáVNRP≠sV…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s ªRΩVázqslLi≤ÔT∂ ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

rÛy¨sNRPVá μR∂LRi+©´sLi xqsLi≈¡˘ HμR∂V Æ™s[áV "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ºΩLRiVxmsºΩ,zmns˙ ¡™´sLji28 : BNRP©´sVLi¿¡ rÛy¨sNRPVÕ˝‹[ HμR∂VÆ™s[á ™´sVLiμj∂NTP ºΩLRiV™´sVá $™yLji D¿¡ªRΩ μR∂LRi+©´s @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøR¡©´sV©yıLRiV. ˙xmsºΩÆ©sá Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sVLigRi≤R∂Œœ¡™yLRiLi rÛy¨sNRPá N][xqsLi ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ª]áVªRΩ Æ™s[LiVV™´sVLiμj∂NTP C @™´sNSaRPLi B™´s*gS BxmsˆV≤R∂V HμR∂VÆ™s[á ™´sVLiμj∂NTP B™´s*©´sV©yıLRiV. ≠dsLRiLiªy ™´sWLjiË4©´s ry*≠sV™yLji¨s μR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[Õÿ 2™´s æªΩ[μk∂©´s …‹[ZNP©˝´sV ZNP[…ÿLiVVryÚLRiV. rÛy¨sNRPVá N][…ÿ NTPLiμR∂ C ≠s≤R∂ªRΩ 5 Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ≤T∂xmsp˘…‘¡ C™Ø[ ¿¡©´sıLigSLji LRi™´sVfl· Æ™sÃ˝¡≤T∂Li øyLRiV. ˙xmsπ∏∂WgSªRΩ¯NRPLigS gRiªRΩ Æ©sáՋ[ $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi NTPLiμR∂ D¿¡ªRΩ …‹[NRP©˝´s «ÿLki xqsLi≈¡˘©´sV Æ™sLiVV˘ ©´sVLi¿¡ 5 Æ™s[áNRPV |msLi¿¡©´s»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ™´sWLjiË 2©´s ºΩLRiVxmsºΩ ™´sVx§¶¶¶ºΩ NRPŒÿZOP[Q ˙ªRΩLi ©´sVLi¿¡ rÛy¨s NRPVáNRPV …‹[NRP©˝´sV «ÿLki ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ºΩLRiV™´sVá, ºΩLRiVxmsºΩ ©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛs, ºΩLRiVøy©´sWLRiV ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ¨s™yxqs™´sVV©´sı À≥œ¡NRPVÚá©´sV rÛy¨sNRPVáVgS gRiVLjiÚLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Aμ≥yL`i gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiV©´sV øR¡WzmsLi¿¡ …‹[NRP©˝´sV F~LiμR∂™´søR¡VË©´s¨s

xqsW¿¡LiøyLRiV. À≥œ¡NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ @r¢ NRPLRi˘Li NRPágRiNRPVLi≤y ™´sVx§¶¶¶ºΩÕ‹[ Fs¨s≠sVμj∂ ™´sLRiVxqsáV, N_Li»¡L˝Ri©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. …‹[NRP©˝´sV F~Liμj∂©´s À≥œ¡NRPVÚá©´sV ™´sWLjiË 4©´s DμR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ $™yLji μR∂LRi+©y¨sNTP @©´sV™´sVºΩryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. gRiLi»¡NRPV 750 ™´sVLiμj∂ ™´sLiªRΩV©´s $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆxqsWÚ …‹[NRP©˝´sV «ÿLki ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s xqs™´sV∏R∂VLi Æ™s[VLRiZNP[ $™yLji μR∂LRi+©y¨sNTP ¬ø¡[LRiV N][™yá¨s, ™´sVVLiμR∂VgS ™´s¿¡Ë©´s xmsORPQLiÕ‹[ @©´sV™´sVºΩLiøR¡™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ 30 GŒ˝œ¡ NTPLiμR∂ ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı rÛy¨s NRPVá N][LjiNRP Æ™s[VLRiNRPV xmso©´sLRiVμÙR∂LjiLi¿¡©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C™Ø[ g][FyÕfi, ¤«¡[C™Ø[ $¨s™yxqsLS«¡Ÿ NRPXªRΩ¨saRPË∏R∂VLiª][ D©yıLRi¨s xmso©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. ºΩºΩÆμ∂[ Dμ][˘gRiVáª][ Fy»¡V À≥œ¡NRPVÚáNRPV rÛy¨sNRPVáV }qs™´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. À≥œ¡NRPVÚáV ry*≠sV μR∂LRi+©y¨sNTP Æ™s¤Œ˝¡[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @Õÿˆ•¶¶¶LRiLi, æªΩ[Æ©s[LRiV @Liμj∂Liøyá¨s C™Ø[ AÆμ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. LSLiVVºdΩ\|ms lLiLi≤R∂V á≤ÔR∂Wá©´sV NRPW≤y «ÿLki ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, â◊x"å~°O, =∂iÛ 1, 2014

˙xms™´sVV≈¡ NRP≠s «ÿ©´s™´sVμÙj∂ x§¶¶¶©´sV™´sVøyËÈzqsÚQ˚™´sVXºΩ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, NRP≤R∂xms,zmns˙ ¡™´sLji28 : ˙xms™´sVV≈¡ ≠s™´sVLRi+NRPVáV,NRP≠s ryz§¶¶¶ºdΩ˙xqsxtÌsQ «ÿ©´s™´sVμÙj∂ x§¶¶¶©´sV™´sVøyËÈzqsÚQ˚(90) ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ªRΩ©´sNRP≠sªRΩ*Liª][ æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡©´sV ªRΩ…Ì”¡ ¤Õ¡[zms©´s ™´sV•¶¶¶™´sV¨sztsQ BNRP ¤Õ¡[LRiV. gRiªRΩN]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS NRP≤R∂xms Lji™±sV=Õ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩV©´sı «ÿ©´s™´sVμÙj∂ aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 6.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV ªRΩVμj∂aS*xqs ≠s≤T∂øyLRiV. NRP≤R∂xmsÕ‹[¨s zqs.zms ˙À›©±s ˙gRiLi¥yá ∏R∂W¨sNTP ™´s˘™´srÛyxmsNRP NSLRi˘μR∂Lji+gS ˙gRiLiμ≥yáπ∏∂WμR∂˘™´sW¨sNTP A∏R∂V©´s Fs©´s¤Õ¡[¨s }qs™´sáV @Liμj∂LiøyLRiV. æªΩáVgRiV ryz§¶¶¶ªRΩ˘LiÕ‹[ 30NTP \|msgS LRiøR¡©´sáV, ˙gRiLi¥yáV LSzqs FsLiμR∂L][ NRP™´soáV, ˙xms™´sVV≈¡Vá ¬ø¡[ªRΩ xmsoLRiry‰ LSáV @LiμR∂VNRPV©yıLRiV. ™´sV¨s{tsQ ¨dsNRPV @ryμ≥R∂˘Æ™s[Vμj∂, ™´sW{qs™´sV NRP™´soáV, ≠sμR∂VLRiV≤R∂V, ªy˘gRi™´sVWLRiVÚáV, Æ™sVVLi≤T∂g][≤R∂á ©´sVLi¿¡ ™´sV•¶¶¶r¢μ≥R∂Li μyNS @Æ©s[ xmsoxqsÚNSáV LRi¿¡LiøyLRiV. NRP©´sı≤R∂ ©´sVLi¿¡ æªΩáVgRiVÕ‹[NTP NRPxqsWÚLji @Æ©s[ xmsoxqsÚNS¨sı LRi¿¡LiøyLRiV. «ÿ©´s™´sVμÙj∂NTP BμÙR∂LRiV N]≤R∂VNRPVáV, ™´sVVgÊRiVLRiV NRPV™´sW lLiÚáV D©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ xqsLiμR∂LRi+©´s N][xqsLi {qs{ms ˙À›©±s ˙gRiLi¥yá∏R∂VLiÕ‹[ «ÿ©´s™´sVμÙj∂ À≥›ºΩNRPNS∏R∂VLi DLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi NRP≤R∂xmsÕ‹[ @LiªRΩ˘˙NTP∏R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V À≥›ºΩNRPNS∏R∂W¨sı NRP≤R∂xms Lji™±sV= ©´sVLi¿¡ ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s {qs{ms˙À›©±s ˙gRiLi¥yá∏R∂W¨sNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV.

xms©´sÀÿNRP©´sV @≤ÔR∂VNRPV©´sı @LigRi©±s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, gRiVLi»¡WLRiV,zmns˙ ¡™´sLji28 : ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV áORPQ ˘LigS @LigRi©±s™y≤U∂áV ªRΩ™´sV ALiμ][Œœ¡©´s Dμ≥R∂XªRΩLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘xqsá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡V N][NRPF°™´s≤R∂Li\|ms ™yLRiV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰ LjiLiøyá¨s N][LRiVªRΩW @LigRi©±s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS aRPV˙NRP™yLRiLi À≥œ¡…Ì”¡˙F°Ã¡V xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ xms©´sÀÿNRP áOTPQ ¯¨s ™yLRiV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. 15 L][«¡ŸÃ¡VgS ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s ≠dsV\lLi©y ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂W áLi»¡W ™´sVLi˙ºΩ¨s øR¡V»Ì¡V™´sVV…ÌÿLRiV. “¡ªyáV |msLi¿¡ ªRΩ™´sV Dμ][˘gSá©´sV xmsLji¯Æ©sLi…fi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™yLRiV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.™yLjiμj∂ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLjixtsQ‰LjiLiøy÷¡=©´s xqs™´sVxqs˘ @¨s, ªRΩ©´s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ≠sxtsQ∏R∂VLi NSμR∂¨s AÆ™sV ™yLjiNTP ©´søR¡Ë¤«¡FyˆLRiV. @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP NSLRi˘NRPLRiÚáV ≠s¨szmsLiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V.

Æ©s[…”¡ ©´sVLi¿¡ ≠s«¡∏R∂V Fyá μ≥R∂LRi |msLixmso "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, GáWLRiV, zmns˙ ¡™´sLji28 : |msLjigji©´s ≠s«¡∏R∂VFyá μ≥R∂LRiáV aRP¨s™yLRiLi ©´sVLi¿¡ @™´sVÕ˝‹[NTP LS©´sV©yıLiVV. Fyá}qsNRPLRifl· μ≥R∂LRi, LRi™yflÿ ø≥yLÍkiáV |msLjigji©´s NSLRifl·LigS ªRΩxmsˆ¨sxqsLji xmsLjizqÛsªRΩVáՋ[ Fyá @™´sV¯NRPxmso μ≥R∂LRi©´sV ™´sWLjiË INRP»¡ æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ |msLi¿¡©´s»˝¡V ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P Fy≤T∂ xmsLji˙aRP™´sW’≥¡™´sXμÙj∂ xqsx§¶¶¶ NSLRi xqs™´sW≈¡˘ ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. …‹[©±Ôs ≠sVÕfi‰ 500 ≠sV÷˝¡÷d¡»¡L˝RiV ˙xmsxqsVÚªRΩ μ≥R∂LRi LRiW.18 ©´sVLi¿¡ LRiW.19áNRPV |msLiøy ™´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ g][ÕfiÔ≠sVÕfi‰ 500 ≠sV÷˝¡÷d¡»¡L˝RiV LRiW.22á ©´sVLi¿¡ LRiW.23áNRPV |msLiøy™´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ |msLi¿¡©´s Fyá }qsNRPLRifl· μ≥R∂LRiáV NRPW≤y ™´sWLjiË INRP…‹[ æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ @™´sVáVÕ‹[NTP ™´sryÚ∏R∂V©yıLRiV. lgi[Æμ∂ FyáNRPV NTPÕ‹[ Æ™s©´sıNRPV LRiW.20áV ø]xmsˆV©´s, A™´so FyáNRPV NTPÕ‹[ xmnsV©´s xmsμyLÛSáNRPV LRiW.10áV ø]xmsˆV©´s |msLi¿¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. lgi[Æμ∂FyáNRPV ÷d¡»¡LRiVNRPV LRiW.2áV @Õÿlgi[ A™´soFyáNRPV ÷d¡»¡LRiVNRPV LRiW.1.29áV |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂©yıLRiV.

NTP÷˝¡ NS˘Li£ms NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sVV»Ì¡≤T∂ Æ™sV≤T∂NRPÕfi NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ LS˘gjiLig`i NRPáNRPáLi lLiLi≤][L][«¡Ÿ bP™yá∏R∂WÕ˝‹[ À≥œ¡NRPVÚá xqsLiμR∂≤T∂ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè,$NSNRPVŒœ¡Li,zmns˙ ¡™´sLji28 : @LigRi©±s™y≤U∂áV ªRΩ™´sV BμÙR∂LRiV ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ALRiV Æ©sáá xqs|qsˆ©<´s©±s ALiμ][Œœ¡©´s©´sV Dμ≥R∂XªRΩLi ¬ø¡[aSLRiV. $NSNRPVŒœ¡LiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ NTP÷˝¡ NRPXFyLSfl”· NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı @LigRi©±s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. NRP¨dsxqsÆ™s[ªRΩ©yáV |msLiøyá¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ ™yLRiLi xmsμj∂L][«¡ŸÃ¡VágS ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yı xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV©´sV @xqsáV ™´sV©´sV xtsváVgS øR¡W≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yF°∏R∂WLRiV. NRP¨dsxqs Æ™s[ªRΩ©yáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPVLi≤y, ªRΩ™´sV©´sV Dμ][˘gRiVáVgS øR¡W≤R∂NRPVLi≤y Æ™s…Ì”¡ ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s @©yıLRiV. @LiμR∂VNRPV ¨sLRixqs©´sgSÆ©s[ ªy™´sVV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gS™´sV©yıLRiV. NRP¨dsxqs Æ™s[ªRΩ©yáV xmsμj∂Æ™s[áNRPV |msLiøyá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá ¨sL˝RiOSQQ˘¨sı ¨szqsxqsWÚ ™´sVV»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s @©yıLRiV. @LigRi©±s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚá ALiμ][Œœ¡©´s©´sV F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ™´sLRiLigRiÕfi,zmns˙ ¡™´sLji28 : ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[¨s NSNRPºdΩ∏R∂V Æ™sV≤T∂NRPÕfi NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ LS˘gjiLig`i xmnsV»¡©´s ø][»¡Vc¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. FsLi’d¡’d¡Fs£qs Æ™sVVμR∂…”¡ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛji¨s¨s zqs¨s∏R∂VL`i ≠sμy˘LÛRiVáV LS˘gjiLig`i ¬ø¡[aSLRiV. LS˘gjiLig`i xmnsV»¡©´s©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≠sμy˘LÛRiVáV zqs¨s∏R∂VL`i ≠sμy˘LÛRiVá\|ms ˙zms¨s=xmsÕfiNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi ¨s…fiÕ‹[ B…‘¡™´sá LS˘gjiLig`i xmnsV»¡©´sÕ‹[ ©´sáVgRiVLRiV ≠sμy˘LÛRiá©´sV BLi…”¡NTP xmsLiFyLRiV. C xmnsV»¡©´s ™´sVLRiV™´sNRP ™´sVVLiÆμ∂[ ™´sV◊d˝¡ Æ™sV≤T∂NRPÕfi NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ C xmnsV»¡©´s ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li NRPáNRPáLi lLi[xmsoª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ C xmnsV»¡©´s\|ms NRPŒÿaSá ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li zqsLji∏R∂V£qsgS xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂. xmnsV»¡©´sNRPV Àÿμ≥R∂V˘Q\¤Õ¡©´s BμÙR∂LRiV ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ALRiVÆ©s¤Õ¡Ã¡ Fy»¡V NRPŒÿaSá ©´sVLi¿¡ xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV Æ™sV≤T∂NRPÕfi NS¤Õ¡[“¡ ˙zms¨s=FyÕfi AÆμ∂[aSáV «ÿLki¬ø¡[aSLRiV

˙gS™´sWÕ˝‹[ L][≤˝R∂NRPV Æ™sWORPQLi

ALig˝Ri FyhS˘LiaRP ˙FyNÌTPNRPÕfi=

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, GáWLRiV,zmns˙ ¡™´sLji28 : ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sμ≥R∂Vá ©´sVLi¿¡ C Æ©sá 10©´s —¡Õ˝ÿNRPV LRiW.9.8N][»˝¡©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. C ¨sμ≥R∂Váª][ L][≤˝R∂V ¨sLji¯Li¬ø¡[ xms©´sVáV Fs¨sıNRPá ˙xmsNRP»¡©´sNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤y¨sNTP @»¡V ©y∏R∂VNRPVáV, B»¡V @μ≥j∂NSLRiVáV \|§¶¶¶LS©y xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ A∏R∂W ˙FyLiªyÕ˝‹[ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩ™´sV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ D©´sı ¨sμ≥R∂Váª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Fs¨sıNRPáNRPV ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´s≤R∂©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ©y∏R∂VNRPVáV ˙gS™´sWáՋ[ ˙xms«¡Ã¡NRPV zqsÆ™sVLi»¡V L][≤˝R∂©´sV Æ™s[LiVVLi¬ø¡[ xms©´sVáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li BxqsVÚ©yıLRiV. C ¨sμ≥R∂Váª][ xms¨s™´sVLi«¡⁄\lLi, ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤y¨sNTP ™´sVVLiμR∂VgS A∏R∂W xmsLiøy ∏R∂VºdΩá ºdΩLS¯©´sLi, @μ≥j∂NSLRiVáV LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s @LiøR¡©yáV, NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sμÙR∂ xmsLjiFyá©´s AÆ™sWμR∂Li F~Liμy÷¡= DLiμj∂.Fs¨sıNRPá ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´sÆ≤∂[ ©y…”¡NTP xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡gRi÷¡gji©´s ˙gS™´sWáՋ[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V B≠s ™´sVVLiμR∂V ZNPŒœ¡ªy∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. B≠sgSNRP ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ NS™´spLji ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¨sμ≥R∂Vá ©´sVLi¿¡ ™´sVL][ LRiW.2N][»˝¡V ªRΩ©´s FyL˝RiÆ™sVLi»¡V ¨sπ∏∂W«¡ NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s 7 @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[LiVVLiøyLRi¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @LiøR¡©yáV, ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs ªRΩ™´sV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s xms©´sVá©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i AÆ™sWμR∂Li N][xqsLi xmsLixmsoªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡©´s C ¨sμ≥R∂VáՋ[ ’≥d¡™´sV™´sLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP LRiW.50 áORPQáV, AøR¡Li»¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP LRiW.1.8 N][»˝¡V, ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP LRiW.2N][»˝¡V, ©´sLRiryxmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP LRiW.N][…”¡, ¿¡LiªRΩáxmsp≤T∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP LRiW.2.5N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ¿¡LiªRΩáxmsp≤T∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS, ry™´sVLRixqs˘LigS ºdΩLS¯©´sLi BryÚLRi©´sVNRPV©´sı xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV C ¨sμ≥R∂Vá©´sV ≠sÀ≥œ¡—¡xqsVÚ©yıLRiV. BÕÿ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s 74 xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV gS©´sV μyμyxmso 50 xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV B≠s μR∂ZNP[‰ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ºΩLRiVxmsºΩ,zmns˙ ¡™´sLji28 : Fs{qs*∏R∂VW xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ≤T∂˙gki NRPŒÿaSááNRPV xqsLi ¡Li μ≥j∂Li¿¡©´s ALig˝Ri FyhS˘LiaRP ˙FyNÌTPNRPÕfi=©´sV ™´sWLjiË INRP…‹[ æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sLji=…‘¡ xmsLkiORPQá ≤U∂©±s AøyLRi˘ xqsVlLi[£tsQÀÿ ¡V J ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. xmsLkiORPQáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSá©´sV ™´sLji=…‘¡ Æ™sÀfi\|qs…fiÕ‹[ DLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. FsÕÿLi…”¡ xqsLiÆμ∂[ •¶¶¶Ã¡V©yı xmsLkiORPQá NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı xqsLi˙xmsμj∂Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠saRP* ≠sμy˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ À≥ÿuyaSxqsÚQ˚ ≠sÀ≥ÿgSá©´sV xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙μR∂≠s≤R∂ ™´sLji=…‘¡ Lji—¡rÌy˚L`i LS¤«¡[LiμR∂˙xmsryμ`∂ @©yıLRiV. NRPVxmsˆLi ˙μR∂≠s≤R∂ ≠saRP* ≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi ˙μy≠s≤R∂ ªRΩVá©yªRΩ¯NRP À≥ÿuyaSxqsÚQ˚ ≠sÀ≥ÿgRiLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ˙μy≠s≤R∂À≥ÿuy ¨sxmnsVLi»¡V™´so' @Æ©s[ @LiaRPLi\|ms «ÿºdΩ∏R∂V xqsμR∂xqsV= «¡LjigjiLiμj∂. À≥ÿuy xqsLi ¡Liμ≥R∂\Æ™sV©´s @LiaSá @μ≥R∂˘∏R∂V©y¨sNTP À≥ÿuyaSxqsÚQ˚ ≠sÀ≥ÿgRiLi @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. ˙μR∂≠s≤R∂™´sLji=…‘¡ xmsLjia][μ≥R∂©y LRiLigRiLiÕ‹[ |msμÙR∂{ms»¡ Æ™s[∏R∂WáƩs[ DÆμÙ∂[aRPLiª][ ™´sWLjiË Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[xmso 11 xqsμR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @©yı™´sV\¤Õ¡ ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ AøyLRiV˘Ã¡V ºΩLRiV™´sŒ˝œ¡™´s©±s C xqsμR∂xqsV=NRPV ∏R∂VV™´s xmsLjia][μ≥R∂NRPVáV •¶¶¶«¡\lLi xms˙ªyá©´sV xqs™´sVLjiˆLiøR¡≤R∂Li x§¶¶¶L<jiLiøR¡μR∂gÊRi ≠sxtsQ∏R∂V™´sV©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V ZNP[Li˙μk∂∏R∂V ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi AøyLRiV˘Ã¡V NRPXFy©´sLiμR∂Li ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ∏R∂VV™´s xmsLjia][μ≥R∂NRPVáV @μ≥j∂NRPaSªRΩLi xms˙ªRΩxqs™´sVLRiˆfl· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS À≥ÿuyaS ryÚQ˚¨sNTP g]xmsˆ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xqsμR∂xqsV=Õ‹[ 42 ≠sáV\Æ™s©´s xmsLjia][μ≥R∂©´s xms˙ªyá©´sV xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s»˝¡V xqsμR∂xqsV= ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ≤yNÌRPL`i @Li¤À¡[μR∂‰L`i, ˙xmsryμ`∂©y∏R∂VN`P Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ ˙{ms xms’˝¡N`P xmsLkiORPQáV ™´sWLjiË Æ©sá 7 ©´sVLi¿¡ 19 ™´sLRiNRPV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLji ˙xmsªy£mslLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı xmsLizmsfl‘· ZNP[Li˙μyáNRPV @LiμR∂¤«¡[aS™´sV©yıLRiV. FyhRiaSá ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVáV aRP¨s™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ˙xmsaRPı xms˙ªyá  ¡Li≤R∂Œ˝œ¡©´sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ xmsLizmsfl‘· ZNP[Li˙μyá ©´sVLi¿¡ ºdΩxqsVNRPV¨s ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡ ˙xmsNSLRiLi xmsLkiORPQá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ≤U∂C™Ø[ æªΩ÷¡FyLRiV

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, GáWLRiV, zmns˙ ¡™´sLji28 : ™´sV•¶¶¶ bP™´sLS˙ºΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS lLiLi≤][L][«¡⁄ aRPV˙NRP™yLRiLi bP™yá∏R∂WÕ˝‹[ À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. Dxms™yxqsLi D©´sı À≥œ¡NRPVÚáV DμR∂∏R∂VÆ™s[V bP™yá∏R∂WáNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s @’≥¡}tsQNSáV ¨sLRi* z§¶¶¶LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLiøyLS™´sV ZOP[Q ˙ªyÕ˝‹[ À≥œ¡NRPVÚá xqsLiμR∂≤T∂ lLiLi≤][L][«¡⁄ NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. xms…Ì”¡{qs™´sV DªRΩ=™yáV xms…”¡xtÓsQ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ GLSˆ»˝¡ ™´sVμ≥R∂˘ ˙xmsaSLiªRΩLigS N]©´srygSLiVV. xms≠s˙ªRΩ g][μy™´sLji ©´sμj∂Õ‹[ xmsofl·˘ryı©yáV AøR¡LjiLi¿¡  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ À≥œ¡NRPVÚáV ry*≠sV ™yLji μR∂LRi+©´sLi N][xqsLi Aá∏R∂VLi NRPW˘Q\¤Õ¡©˝´sÕ‹[ ÀÿLRiVáV ºdΩLSLRiV. gRiVLRiV, aRPV˙NRP™yLSÕ˝‹[ NRPW≤y g][μy™´sLji ºdΩLRiLi À≥œ¡NRPVÚáª][ ¨sLi≤T∂Liμj∂.

Æ©s[≤R∂V ’d¡{qsá μ≥R∂WLiμ≥yLi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ºΩLRiVxmsºΩ, zmns˙ ¡™´sLji28 : ’d¡{qs μ≥R∂WLiμ≥yLi NSLRi˘˙NRP™´sVLi aRP¨s™yLRiLi ©y≤T∂NRP‰≤R∂ «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ’d¡{qs \¬ø¡ªRΩ©´s˘ xqsLixmnsVLi, Dμ][˘gRi xqsLiZOP[Q™´sV xqsLixmnsVLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ rÛy¨sNRP ¨sLRi¯Õÿ LS™´sV∏R∂V˘ NRPÕÿ˘fl·™´sVLi≤R∂xmsLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS D©´sı ’d¡{qsá©´sV \¬ø¡ªRΩ©´s˘xmsLji¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS C NSLRi˘˙NRP™´sVLi LRiWxmsoμy÷¡ËLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨sNTP ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥R∂’¡Ã¡VgS ’d¡{qs xqsLixmnsWá «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV FyÕÊ‹Li…ÿLRi©yıLRiV. ™yLRiV ’d¡{qsá ry™´sW—¡NRP, ≠sμR∂˘, LS«¡NUP∏R∂V, ALÛjiNRP ry*™´sáLi ¡©´sNRPV ©´sWªRΩ©´s NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsNRP…”¡ryÚLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. ’¡zqsá©´sV LS«¡NUP ∏R∂VLigS ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPV¨s Æ™s¤Œ˝¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¬ø¡[xms …ÌÿLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LS“¡™±s ∏R∂VV™´sNTPLRiflÿáV xms¥R∂NRPLi μy*LS ™´sWLjiË 3 ™´s æªΩ[μk∂ Dμ][˘gRiÆ™s[VŒÿ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXμÙj∂ aS≈¡ xms¥R∂NRP xqsLiøyáNRPV≤R∂V LRi≠s˙xmsNS£tsQ lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ©´sgRiLji xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s ™´sVLi≤R∂á @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ (GLi{ms≤U∂J) DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ «¡Ljilgi[ Æ™s[VŒÿNRPV ˙xms™´sVV≈¡ ˙xmsLiVVÆ™s[…fi ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ xqsLixqÛsáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xmsºΩ ¨sμ≥R∂VáV •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NRP¨dsxqsLi 8™´s ªRΩLRigRiºΩ, Fs£qs.Fs£qs.zqs. |mnsLiVVÕfi ¤Õ¡[μy DºdΩÚLÒRiªRΩ, H.…”¡.H (A…‹[Æ™sVV\¤À¡Õfi, Æ™sVNS¨sNRPÕfi) øR¡μj∂≠s©´s ¨sLRiVμ][˘gRiVáV Æ™s[VŒÿNRPV •¶¶¶«¡LRiV NS™´søR¡VË©´s©yıLRiV.

Æ©s[≤R∂V ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡Õ‹[ Dμ][˘gRi Æ™s[VŒÿ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji28 : ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡Õ‹[¨s NTP™±sV= bPORPQfl· ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi Dμ][˘gRiÆ™s[VŒÿ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. xmsμj∂ \|ms#˚Æ™s[»¡V xqsLixqÛsáՋ[ Dμ][˘gSá\ZNP Dμ][˘gRi Æ™s[VŒÿ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. ≤T∂˙gki, ’d¡¤…¡N`P, ≤T∂xmsÕ˝‹™´sW, FsLi’d¡Fs, FsLi{qsFs, {ms“¡ xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s ≠sμy˘LÛRiVáV Æ™s[VŒÿÕ‹[ FyÕÊ‹©´s™´søR¡Ë¨s @©yıLRiV. C @™´sNS aS¨sı ¨sLRiVμ][˘gRiVáV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. Δÿ©y xmspL`i H{qs≤U∂Fs£qs ˙Fy¤«¡NÌRPV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s «¡©yıLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi NRP™y*Õfi xmsLiøy∏R∂VºdΩ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s FyLRiLixms÷˝¡ Æ™sVLiVV©±s @LigRi©y*≤U∂ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @LigRi©y*≤U∂, A∏R∂W F°xqÌsVáV Δÿ◊d¡gS D©yı∏R∂V¨s H{qs≤U∂Fs£qs {qs≤U∂{ms™Ø[ }msL]‰©yıLRiV.


28-02-2014.qxd

3/1/2014

12:30 AM

Page 3

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, â◊x"å~°O, =∂iÛ 1, 2014

3

"≥∞„\’"å~°Î

@xqsLiªRΩXzmsÚª][ zqs¨s∏R∂VL`i @μ≥j∂NSLji NRPXuÒyLS™´so |qsá™´so

…”¡AL`iFs£qs ≠s÷d¡©´sLi @LiªRΩ xqsVáV™´so NSÆμ∂[Æ™sW..?

\|§¶¶¶μR"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji28 : ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+gS @™´sNSaRPLi μR∂NRP‰NRPF°™´s≤R∂Li\|ms ˙xmsxqsVÚªRΩ {qs{qsFsÕfiG H\Æ™sAL`i NRPXuÒyLS™´so @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. 10 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ¨sLRixqs©´s |qsá™´so |ms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V {qsFs£qs ™´sVx§¶¶¶LiºΩNTP A∏R∂V©´s ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi BªRΩLRi ZNP[≤R∂L`i @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ Æ™s[Vá¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂»¡Li rÛy¨sNRP ZNP[≤R∂L`i©´sV @™´s™´sW¨sLiøR¡≤R∂Æ™s[V©´s¨s NRPXuÒyLS™´so @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™´sVx§¶¶¶LiºΩNTP ™´sVVLiÆμ∂[ A∏R∂V©´sNRPV zqsFs£qs xmsμR∂≠s LS™y÷¡= D©yı μR∂NRP‰NRPF°™´s≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s @xqsLiªRΩXzmsÚª][ D©yıLRiV. A ªRΩLRi™yªRΩ ™´sVx§¶¶¶LiºΩ xmsμR∂≠s ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ BxmsˆV\Æ≤∂©y μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂¨s AbPLiøyLRiV. ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V Æ©sááV ™´sVx§¶¶¶LiºΩNTP xmsμR∂≠s F~≤R∂gjiLiøR¡≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s NTP©´sVNRP ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. ≠s ¡«¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiJá ™´sVL][ @μ≥j∂NSLji¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡NRPVLi≤y NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı øR¡NRP‰μj∂μÙyá©´sı NSLRifl·Liª][ ZNP[Li˙μR∂Li NRPW≤y ™´sVx§¶¶¶LiºΩ xmsμR∂≠ds NSÕÿ¨sı ™´sVN][ ™´sVW≤R∂V Æ©sááV F~≤T∂gjiLi¿¡Liμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP ™´sVx§¶¶¶LiºΩ xmsμR∂≠s 28ª][ ™´sVVgjizqsLiμj∂. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV BNRP Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV

ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWá\|ms …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩá {qsLji∏R∂V£qs

ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VL ixqs\lLi©´sÆμ∂[: A©´sLi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji28 : LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s\|ms ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi xqs™´sVV¿¡ªRΩ™´sV¨s ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi @©yıLRiV.Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRi μR∂VLji*¨sπ∏∂WgS¨sNTP Fyáˆ≤Ôy™´sV©´sı @xms™yμR∂V ™´sμÙR∂©´sVNRPVÆ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. Fs¨sıNRPá©´sV FsμR∂VL][‰™´s≤y¨sNTP NSLi˙lgi£qs zqsμÙR∂LigS DLiμR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPá©´sV FsμR∂VL][‰™´s≤y¨sNTP Æ™s©´sNTP‰ F°™´sV¨s ¬ø¡xmsˆ≤y¨sZNP[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ≠sμ≥j∂LiøyLRi¨s @©yıLRiV. μk∂¨s¨s ªy™´sVV ry*gRiºΩryÚ™´sV¨s @©yıLRiV.˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛszqsªRΩVÕ˝‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi xqs™´sVV¿¡ªRΩ™´sV¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™´sVL][ 3, 4 L][«¡ŸÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsNRP»¡©´s LS©´sV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* GLSˆ»¡V @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ Fs¨sıNRPáNRPV Æ™s◊˝¡ ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©´sı©´sáV F~LiμR∂V ªy™´sV©yıLRiV. @™´sNSaRP™yμR∂VáV... Æ™s©´sVıF°»¡VμyLRiV¤Õ¡[ NSLi˙lgi£qs©´sV ≠ds≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. ¨sáNRP≤R∂¤Õ¡[¨s™yŒ˝œ¡ß, @«Ïÿ©´sV¤Õ¡[ FyLÌki ©´sVLi¿¡ Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. {qsFsLi ¨sLÒRi∏R∂VLi øR¡WaSNRP FsLi ™´sW…˝ÿ≤yÕ‹[ FsÕÿ ™´sW…˝ÿ≤yÕ‹[ ≠dsVlLi[ øR¡WryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ FsLiøR¡VNRPVÆ©s[ N]ªRΩÚ ™´sWLÊRiÆ™s[V≠sV…‹[ æªΩ÷¡aSNRP xqsˆLiμj∂ryÚ™´sV¨s A©´sLi }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qs Æ™sV«ÿLÌki D©´sıxmsˆ…”¡NUP Fs¨sıNRPá |tsQ≤R∂W˘Õfi Æ™sáV™´s≤R∂V ªRΩV©´sıLiμR∂V©´s N]ªRΩÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆQ\¤…¡©y ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¤Õ¡[μR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂, æªΩáLigSfl·NRPV ªRΩ*LRiÕ‹[ lLiLi≤R∂V {ms{qs{qsáV GLRiˆ≤R∂ªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV.Fs¨sıNRPá ™´sVVLiμR∂V LS«¡NUP∏R∂V ™´sáxqsáV xqsx§¶¶¶«¡Æ™s[V @©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiÆ™s[V xmsLRi™´sW™´sμ≥j∂gS À≥ÿ≠sLi¬ø¡[ @™´sNSaRP™yμR∂ Æ©s[ªRΩáV, Æ™s©´sVıF°»¡V μyLRiV¤Õ¡[ FyLÌki¨s ≠ds≤yLRi¨s μR∂V∏R∂V˘  ¡…ÌÿLRiV. N]ªRΩÚ FyLÌki |ms…ÌÿNRP NTPLRifl„fi  ¡Li≤yLSá¨dsı  ¡∏R∂V»¡ |ms≤R∂ªy™´sV¨s A©´sLi |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPáV D™´sV¯≤T∂ LSuÌy˚¨sNS, lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áNS @Æ©s[μj∂ LSxtÌsQ˚xmsºΩ, Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı  ¡…Ì”¡ DLi»¡VLi μR∂©yıLRiV.ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a˝][ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s\|ms \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ry*gRiºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ gkiªylLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li A¿¡ªRΩW¿¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμR∂¨s AÆ™sV aRPV˙NRP™yLRi≠sVNRP‰≤R∂ æªΩ÷¡FyLRiV. BNRP©´sVLi¿¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms μR∂XztÌsQ |ms≤R∂ªy™´sV¨s gkiªylLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. @Õÿlgi[ FyLÌki ≠s«¡∏R∂W¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s gkiªylLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s…fi CL][«¡Ÿ DμR∂∏R∂VLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´sNRPV AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zms©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[

LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ™´sW∏R∂V¨s ™´sVøR¡Ë: øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji28 : ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩFyá©´s ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sNTP ™´sW∏R∂V¨s™´sVøR¡Ë¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qs \Æ™sNSFyá©´sV ©´s≠sV¯©´s NSLi˙lgi£qs.. ªy©´sV ºdΩxqsVNRPV©´sı g][ºΩÕ‹[ ªyÆ©s[ xms≤T∂LiμR∂©yıLRiV. gRiªRΩ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS FsLiμR∂VNRPV μk∂¨s\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ªRΩ{qsDN][ Õ¡[NRPF°∏R∂WLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ZNP[˙“¡™yÕfi LS“¡©y™´sWª][ Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s BNRP‰≤R∂ FsLiμR∂VNRPV ªyªy=LRiLi ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. ©yáVg][ NRPXxtÒsv≤T∂¨s LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂LiFyá©´sVNRPV¨s À≥œ¡LigRi xms≤ÔyLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s\|ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V μy©´sLi, F~©´sıLiáV xqs\lLi©´s ¨sLÒRi∏R∂V™´sV¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. FszmsÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s xqs\lLi©´s ¨sLÒRi∏R∂V™´sV¨s μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i, F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘Ã¡V @©yıLRiV. lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyá Æ©s[ªRΩáª][ ™´sW…˝ÿ≤yZNP[ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLRiV ˙FyLiªyá ©y∏R∂VNRPVáª][ øR¡LjiËLiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* GLSˆ»¡Vc ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LS™´sV©yLRi∏R∂Vfl· lLi≤ÔT∂ NRPW≤y C ¨sLÒRi∏R∂W¨sı xqs™´sVLÛjiLiøyLRiV.

ªRΩ÷˝¡¨s øR¡Lizms zmsÃ˝¡©´sV ¡ºΩNTPLiøyLRiV

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji28 : NSLi˙lgi£qsÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs ≠s÷d¡©´sLi BNRP @LiªRΩ xqsVáV™´so NSμR∂©´sı xqsLiZNP[ªyáV BLRiV FyLÌkiá ©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ≠s÷d¡©´sLi NS™yá©´sı ˙xmsºΩFyμR∂©´s ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sxqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qs @LiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS …”¡AL`iFs£qs©´sV lLiøR¡Ëg]¤…Ì¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂Vª][Liμj∂. ™´sVL][ \Æ™sxmso \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P ™y˘≈¡˘Ã¡V NRPW≤y …”¡AL`iFs£qs\|ms xmsoLi≤R∂V≠dsVμR∂ NSLRiLi øR¡÷˝¡©´s»˝¡VgS D©yıLiVV. C Æ™sVVªRΩÚLi ™´s˘™´s•¶¶¶LSá©´sV øR¡LjiËLi¿¡©´s ZNPzqsAL`i ≠s÷d¡©´sLi ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı xmsNRP‰©´s |ms…Ìÿá©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ≠s÷d¡©´s\Æ™sVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· B¿¡ËLiμR∂©´sı NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩ NRP©yı Fyá©y xmsLRiLigS D©´sı @Æ©s[NRP xqs™yŒ˝œ¡©´sV Æ™sW∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ªRΩLRi™yªRΩÆ©s[ μk∂¨s\|ms J ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s @xmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ @™´sgSx§¶¶¶©´sª][Æ©s[ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sÕ˝ÿá©´sı ˙xmsºΩFyμR∂©´sáª][ zqsμÙR∂LigS D©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ZNP[{qsAL`i ªRΩ©´s ™´s˘™´sry∏R∂VZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ FyLÌki ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ BÆμ∂[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. xqsV™´sWLRiV ©yáVgRiV gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V ªy«ÿ LS«¡NUP∏R∂V xmsLjiflÿ™´sWá\|ms øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRi≤ÔR∂Li @LRi≠sLiμ`∂lLi≤ÔT∂¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki ¬ø¡[LRiVËN][™´s≤R∂Li, Æ™sVμR∂N`P FsLi{ms ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ NRPW≤y NSLi˙lgi£qsÕ‹[ @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ¬ø¡[LRi≤R∂Li\|ms xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS øR¡LjiËLiøR¡VNRPV©yıLRiV. μk∂¨s\|ms A FyLÌkiNTP ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´s æªΩáFyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. FyLÌki ILi»¡LjigS F°…‘¡¬ø¡[}qsÚ FsÕÿ DLi»¡VLiμR∂©´sı μy¨s\|ms FsNRPV‰™´s xqs™´sV∏R∂VLi øR¡LRiË «¡Ljigji©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @Õÿ\lgiæªΩ[ Fs¨sı {qs»˝¡V ™´sryÚ∏R∂V¨s Æ©s[ªRΩáLiμR∂Lji¨s @≤T∂gji©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s xmsLRi˘™´sry©yá\|ms©y, ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AFyLiVVLi¤…¡≤`∂ Æ≤∂[…fi B™´s*≤R∂LiÕ‹[ Aáxqs˘Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms©y xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ øR¡LjiËLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá |tsQ≤R∂W˘Õfi Æ™sáV™´sÆ≤∂[Õ‹[xmso @FyLiVVLi¤…¡≤`∂ Æ≤∂[…fi B™´s*NRPF°æªΩ[ μy¨s N][xqsLi IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[μÙy™´sV©´sVNRPV©yıLRiV. ™´sWLjiË 1©´s «¡Ljilgi[ FyLÌki F~÷¡…fi ¡W˘L][, aSxqs©´sxqsÀ≥ÿxmsORPQLi, LSxtÌsQ˚ NSLRi˘™´sLÊRi xqsLi∏R∂VVNRPÚ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ @¨sıLi…”¡\|ms©y ≠sxmsoáLigS øR¡LjiËμÙy™´sV¨s ZNP[{qsAL`i @©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs ≠s÷d¡©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ ªRΩ™´sVNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS Æ©s[ªRΩá©´sV ¬ø¡[LRiVËN][™´s≤y¨sı ªRΩxmsˆVxms…ÌÿLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ºdΩLRiV ©Ø[…”¡ª][ Æ™sVøR¡VËNRPVLi»¡W ©Øxqs…”¡ª][ Æ™sNTP‰LjixqsVÚ©´sı»˝¡VgS DLiμR∂¨s .x§¶¶¶Lkia`PLS™´so ¬ø¡[zqs©´s ≠s™´sVLRi+áV BNRP‰≤R∂ gRi™´sV©yL>RiLi. @Li¤…¡[ ≠s÷d¡©´sLi μyμyxmso ¤Õ¡[©´s¤…˝¡[©´s¨s @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡. INRP\Æ™sxmso ªRΩ™´sVª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩWÆ©s[ ™´sVL][\Æ™sxmso ªRΩ™´sV FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsLi{ms, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiVËN][™´s»¡Li μy*LS FsÕÿLi…”¡ xqsLiZNP[ªyáV B™y*á¨s @©´sVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s NSLi˙lgi£qs©´sV ¨sáμk∂aSLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRi≤ÔR∂Li @LRi≠sLiμ`∂lLi≤ÔT∂¨s,  ¡z§¶¶¶xtsQ‰QXªRΩ

FsLi{ms ≠s«¡∏R∂VaSLiºΩ¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[LRiVËN][™´s≤y¨sı …”¡AL`iFs£qs ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl”·r°ÚLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V ªy™´sVV …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi @LiVVæªΩ[ ≠dsLjiª][ NRPázqs FsÕÿ rygRiVªRΩ™´sV©´sı ˙xmsaRPı DμR∂LiVVr°ÚLiμj∂. @Õÿlgi[ ¤À¡[xtsQLRiªRΩV @©´sıμR∂ BDLi≤R∂Æ©s[ DLi≤R∂μR∂©´sı ™yμR∂©´s NRPW≤y ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sxqsVÚ©yıLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áV INRP\Æ™sxmso ªRΩ™´sVª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRP÷¡zqs xms¨s¬ø¡[μÙy™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s, ™´sVL][\Æ™sxmso BÕÿLi…”¡ xms©´sVáV ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂»¡Li xqsLjiNSμR∂©´sı À≥ÿ™´s©´sÕ‹[ D©yıLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ BLRiVFyLÌkiá ™´sVμ≥R∂˘ D©´sı xqsLi ¡Liμ≥yáV Æμ∂ ¡˜ºΩLi…ÿ∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs øR¡LRi˘Ã¡\|ms ªRΩ™´sV FyLÌki ˙ZaP[fl·VáV ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ¨s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ªRΩ™´sV FyLÌki ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NTPr°ÚLiμR∂¨s, F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙FyLiªyá¨sıLi…”¡¨ds {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NRP÷¡zmsæªΩ[ À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡ LS™´sVV≤T∂ ™´sμÙR∂NRPV Æ™sŒ˝ÿá©yı {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ©´sVLi¬ø¡[ Æ™sŒ˝ÿ÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ≤T∂\¤«¡©±s©´sV ™´sWLSËá©´sıμj∂ ªRΩ™´sV ≤T∂™´sWLi≤R∂¨s.. ALÔjiÆ©s©±s= μy*LS ™´sVVLixmso ˙FyLiªyá©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NRPáxms≤y¨sı ªy™´sVV ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV ¨dsŒ˝œ¡ß B™´s*…ÿ¨sNTP ªy™´sVV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSμR∂¨s, ≤T∂\¤«¡©±s©´sV ™´sWLSËá¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ªy™´sVV N][LRiVªRΩV©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P gRiVLRiV™yLRiLi ©´sgRiLS¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl”·xqsVÚ©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qs @Li¤…¡[ ©yáVgRiV N][»˝¡ ˙xms«¡Ã¡ FyLÌki @¨s, μk∂¨sı A™±sV Aμk∂¯ FyLÌkiª][ F°Ã¡Ë≤R∂Li \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P Àÿμ≥R∂˘ªyLSz§¶¶¶ªRΩ˘™´sV¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xmso©´sLjiıLS¯fl·LiÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs NUPáNRP À≥œ¡W≠sVNRP F°ztsQLiøyáLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qsª][ F~ªRΩVÚ ™´sμÙR∂©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[  ¡Ã¡LigS ™´sr°ÚLiμj∂. NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂V™´sμÙR∂¨s Æ™sV«ÿLji…‘¡ FyLÌki ˙ZaP[fl·VáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≤yNÌRPL`i …”¡.LS«¡∏R∂V˘ ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´sLiμR∂VNRPV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂NTP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV ¬ø¡Fyˆ÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ªRΩ™´sV\|ms DLiμR∂©yıLRiV. ZNPzqsAL`iNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩáLigSfl· x§¶¶¶μÙR∂VáV, xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VáV, BNRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡ Àÿμ≥R∂áV, gS¥R∂áV A∏R∂V©´sNRPV æªΩ÷¡zqs©´sLiªRΩ ™´sVlLi™´s*LjiNUP æªΩ÷¡∏R∂V™´s©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ryμ≥j∂Li¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ gRi≤ÔR∂\|ms ZNP[{qsAL`i @≤R∂VgRiV|ms…Ì”¡©´sxmsˆV≤R∂V ™´s¿¡Ë©´s «¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLi æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV À≥ÿ™´s™y˘zmsÚNTP A∏R∂V©´s xms≤ÔR∂NRPuÌy¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s xmns÷¡ªRΩÆ™s[V©´s©yıLRiV. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ≠s÷d¡©´sLi ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¬ø¡[ AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ @¨sı —¡Õ˝ÿá Æ©s[ªRΩáV D©yıLRiV. μk∂¨s¨s  ¡…Ì”¡ BNRP @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ F~ªRΩVÚáV ªRΩxmsˆ ≠s÷d¡©´sLi DLi≤R∂μR∂©´sı xqsLiZNP[ªyá©´sV BøyËLRiV. @LiVVæªΩ[ μk∂¨sNTP NSLi˙lgi£qs FsÕÿ qsˆLiμj∂xqsVÚLiμR∂©´sıμj∂ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡

@’≥¡™´sXμÙj∂ ≠sZNP[Li˙μk∂NRPLRifl· «¡LRigS÷¡

∏R∂VW{msÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜

{qs™´sWLi˙μ≥R∂ FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚá@’≥¡˙Fy∏R∂VLi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji28 : {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ GNUPNRPXªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂ NSNRPVLi≤y ≠sZNP[Li˙μk∂NRPLRifl· «¡LRigSá¨s FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV @’≥¡£msALRi∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≈¡LS\lLi©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠sÀ≥œ¡—¡ªRΩ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ @™´sNS aSá\|ms {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáª][ G{ms «¡LRiı÷¡xqÌsV Fn°LRiLi xqsμR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´s©´sLRiVá©´sV xqs™´sVXμÙj∂gS ≠s¨sπ∏∂W gjiLiøR¡VNRPVLi¤…¡[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi NRPLi¤…¡[ lLi…Ì”¡Lixmso @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥j∂LiøR¡™´søR¡Ë¨s FyLji˙aS ≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV, H…‘¡ ¨sxmsofl·VáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. LS«¡μ≥y¨s¨s ZNP[™´sáLi xmsLjiFyá©´s r¢Ã¡À≥œ¡˘Li N][xqsÆ™s[V ¨sLji¯LiøR¡VNRPV¨s, ≠sVgRiªy @’≥¡™´sXμÙj∂¨s BªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV ≠sZNP[Li˙μk∂NRPLjiLi¿¡, ≠sxqsÚLjiLiøyá©yıLRiV. . Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[Æ©s[ @’≥¡™´sXμÙj∂¨s ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ øyÕÿ ©´sxtÌsQF° ∏R∂W™´sV©yıLRiV. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ BÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩ ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y ≠sÀ≥œ¡—¡ªRΩ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂¨s ≠sZNP[Li˙μk∂NRPLjiLiøyá¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ≠s≤T∂F° ∏R∂W™´sV¨s Àÿμ≥R∂xms≤R∂NRPVLi≤y ™´s©´sLRiVá©´sV xqs˙NRP™´sVLigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s Æμ∂[aRPLiÕ‹[ AμR∂LRi+ LSxtÌsQ˚LigS ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P©´sV ¨sáFyá¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩ FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV }msL]‰ ©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂©´sV @¨sı LRiLigSÕ˝‹[.. @¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂W÷¡ ªRΩxmsˆ Gμ][ INRP‰ ©´sgRiLS¨sZNP[ @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsLji≠sVªRΩLi NSNRPW≤R∂μR∂¨s FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. B©yıŒ˝œ¡® @Õÿ ZNP[™´sáLi INRP‰ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLS¨sNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsLji≠sV ªRΩLi NS™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´søyË∏R∂V¨s, @Õÿ BNRP™´sVVLiμR∂V «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s @©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xqs™´sVªRΩVá˘ªRΩ Fy…”¡Liøyá¨s, ZNP[Li˙μR∂Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s... ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı Fy˘ZNP[“¡Ã¡¨dsı ™sWxqsmspLjiªRΩ™´sV¨s aSLiªy  ¡π∏∂W…”¡N`P= @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ™´sLRi˙xmsryμ`∂ lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV.

áN][ı,zmns˙ ¡™´sLji28 : ∏R∂VWzmsÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV FsμR∂VLRiV Æμ∂ ¡˜ªRΩgji÷¡Liμj∂. BμÙR∂LRiV {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV FyLRi…fiC¨s ≠ds≤yLRiV. ≠dsLRiV ’¡¤«¡zmsÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ ’¡¤«¡zms NRPW≤y ÕÿÀ≥œ¡Li F~LiÆμ∂[ ø≥y©±s= GLRiˆ≤T∂Liμj∂. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ BμÙR∂LRiV NSLi˙lgi£qs FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV ªRΩ™´sV ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVáª][ NRP÷¡zqs À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©´sVLi¿¡ ©yáVgRiV ryL˝RiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS lgiáVF~Liμj∂©´s xqsVΔfi’d¡L`i zqsLig`i lgi•˝¶¶¶…fi, 15 GŒ˝œ¡ßgS LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs «¡©´sLRiÕfi |qs˙NRP»¡LkigS xms¨s¬ø¡[zqs©´s x§¶¶¶ªRΩ™±sV zqsLig`i ©ygSL`i ’¡¤«¡zms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LS«fi©y¥`∂ zqsLig`i Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ A FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LS«fi©y¥`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™yLji¨s FyLÌkiÕ‹[NTP ryμR∂LRiLigS A•¶¶¶*¨sxqsVÚ©yı™´sV¨s, {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ\¤Õ¡©´s ≠dsLRiV FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Li ™´sÃ˝¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s μ≥_Õÿ©y, Æ™sW≤U∂©´sgRiL`i ¨sπ∏∂W«¡ NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ FyLÌki ™´sVLjiLiªRΩ  ¡Õ‹[}msªRΩ™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV

zqsLigRixmspL`ª][ G≠sV…‘¡ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li: gRi»Ì¡V "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji28 : {qs™´sWLi˙μ≥R∂©´sV zqsLigRixmspL`i ™´sWμj∂Lji ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[ryÚ©´s¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s, zqsLigRixmspL`iNRPV ≠dsVNRPV G≠sV…‘¡ xqsLi ¡Liμ≥R∂Æ™s[VLi»¡¨s \Æ™sNSFyÆ©s[ªRΩ gRi»Ì¡V LS™´sVøR¡Li ˙μR∂LS™´so ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V\|ms gRi»Ì¡V ™´sVLi≤T∂ xms≤ÔyLRiV. LSuÌy˚¨sı lLiLi≤R∂V ™´sVVNRP‰Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQLi ¿¡©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V ¨dsªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV zqsLigRixmspL`i, ™´sV¤Õ¡[ztsQ∏R∂W, μR∂VÀÿ∏∫∂V ™´sVW≤R∂V NRPŒ˝œ¡ßÕÿLi …”¡™´s¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. zqsLigRixmspL`iÕ‹[ D©´sı ≠dsV AxqsVÚá\|ms ≠søyLRifl·NRPV zqsμÙR∂™´sW @Li»¡W øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV gRi»Ì¡V xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. 'Fs¨sıNRPá xqslLi[* á©´sV Æ™s[VÆ©s[«fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ≠dsVNRPV ≠dsVlLi[ ry…”¡.

xqs•¶¶ LS \¬ø≥¡LRi¯©±s @lLi£qÌs

LSxtÌsQ˚≠sÀ≥œ¡«¡©´s ºdΩLRiV\|ms Æ™sW≤U∂ ™´sVLi≤T∂Fy»¡V gRiVá˜LÊS,zmns˙ ¡™´sLji28 : ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSuÌy˚¨sı ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sÀ≥œ¡—¡Li¿¡©´s ºdΩLRiV\|ms ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ªRΩ÷˝¡¨s øR¡Lizms.. ’¡≤ÔR∂NRPV «¡©´s¯¨s¬ø¡[ËÕÿ LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡LiøyLRi¨s ºdΩ˙™´sLigS ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BÆμ∂[©y ≠sÀ≥œ¡—¡Li¿¡©´s ºdΩLRiV @¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªy¨sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki @©y¥R∂gS ™´sWlLi[ËzqsLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ªy©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡ryÚ©´s¨s, @NRP‰≤T∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP F°LS»¡Li rygjiryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ’¡¤«¡zms ™yLjiNTP ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[NRPWLRiVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ™s◊˝¡, ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V æªΩáVxqsVNRPVLi…ÿ©´s¨s ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ @©yıLRiV. NRPLÒS»¡NRPÕ‹[¨s gRiVá˜LÊSÕ‹[ INRP  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ªy™´sVV NRPW≤y N][LRiVNRPV©yı™´sV¨s, {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRPW≤y N][LRiVNRPV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xmsxqs™´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ’¡≤ÔR∂NRPV «¡©´s¯¨s¿¡Ë ªRΩ÷˝¡¨s øR¡Lizms©´s ≤yNÌRPL`iÕÿ NSLi˙lgi£qs ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡LiμR∂¨s Æ™sW≤U∂ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáVgRiV À≥ÿxtsQ, æªΩáVgRiV xqsWˆÈQ LjiÚ, æªΩáVgRiV g_LRi™´sLi ªRΩ÷˝¡ LRiWxmsLiÕ‹[ DLi…ÿ∏R∂V¨s Æ™sW≤U∂ @©yıLRiV.

áN][ı,zmns˙ ¡™´sLji28 : xqs•¶¶¶LS ˙gRiW£ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ xqsV˙ ¡ªyLS∏∫∂V©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV.xqsV˙{msLiNRPV •¶¶¶«¡LRiV NS™y÷¡= DLi≤R∂gS ryNRPVáV øR¡Wzms •¶¶¶«¡LRiV NS¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ xqsV˙{msLi @lLi£qÌs ™ylLiLi…fi «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. xqsV˙{msN][LÌRiV AÆμ∂[aSá©´sV bPLRiry™´sz§¶¶¶ryÚ©´s¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xqsV˙ ¡ªyLS∏∫∂V aRPV˙NRP™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVN][™´s≤R∂Liª][ xqsV˙ ¡ªyLS∏∫∂V F°÷d¡xqsVá FsμR∂V»¡ Õ‹LigjiF°∏R∂WLRiV. BÆ©s*xqÌsL˝Ri ©´sVLi¿¡ ºdΩxqsVNRPV©´sı r~™´sVV¯©´sV ºΩLjigji ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá\Æ™sV©´s xqs•¶¶¶LS ˙gRiW£ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ xqsV˙ ¡ªy LS∏∫∂V©´sV DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s áN][ıÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV xqsV˙ ¡ªy LS∏∫∂V ªRΩLRixmso ©y˘∏R∂V™yμj∂ LSLi ¤«¡hS¯Õÿ¨ds æªΩ÷¡FyLRiV. NSgS ªRΩ©´s ªRΩ÷˝¡ @©yL][gRi˘LigS NSLRifl·LigSÆ©s[ xqsV˙ ¡ªy LS∏∫∂V N][LÌRiV FsμR∂V»¡ •¶¶¶«¡LRiVNS¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRi¨s xqs•¶¶¶LS ˙gRiW£ms }msL]‰Liμj∂. xqs•¶¶¶LS ˙gRiW£ms NRPLi|ms¨dsáV BÆ©s*xqÌsL˝RiNRPV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s 20 Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ |qs’¡NTP xqs•¶¶¶LS ˙gRiW£msNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sı ZNP[xqsVÕ‹[ N][LÌRiV xqs™´sV©˝´sV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP xqsV˙ ¡ªy LS∏∫∂V ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi FsμR∂V»¡ •¶¶¶«¡LRiVNSNRPF°™´s≤R∂Liª][  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y©±s ¤À¡LiVVá ¡VÕfi ™ylLiLi»˝¡V «ÿLki @∏R∂W˘LiVV. @LiVVæªΩ[ zmns˙ ¡™´sLji 24©´s N][LÌRiV ™´sVVLiμR∂V •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV ªy©´sV ≤≥T∂÷d˝¡NTP ™´søyË©´s¨s.. @LiVVæªΩ[ ªRΩ©´s ªRΩ÷˝¡ AL][gRi˘Li ≠sxtsQ≠sVLi¿¡LiμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂≤R∂Liª][ ºΩLjigji áN][ıNRPV Æ™sŒ˝ÿ©´s¨s xqsV˙ ¡ªyLS∏∫∂V }msL]‰©yıLRiV. xqsV˙ ¡ªyLS∏∫∂V ªRΩ©´s ªRΩ÷˝¡ @©yL][gRi˘Li NSLRifl·LigSÆ©s[ N][LÌRiVNRPV •¶¶¶«¡LRiVNS¤Õ¡[μR∂¨s xqs•¶¶¶LS˙gRiW£ms æªΩ÷¡zmsLiμj∂.xqs•¶¶¶LS ¿d¡£mns xqsV˙ ¡ªyLS∏∫∂V©´sV áN][ı F°÷d¡xqsVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. N][LÌRiV μ≥j∂NS‰LRi ZNP[xqsVÕ‹[ xqsV˙{msLiN][LÌRiV @lLi£qÌs ™ylLiLi…fi «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ™´sWLjiË 4©´s xqsV˙ ¡ªyLS∏∫∂V zms…”¡xtsQ©±s©´sV ≠søyLjiLiøR¡©´sV©yıLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi

BμÙR∂Lji¨s ¡÷¡ºdΩxqsVNRPV©´sı

FyLji‰Lig`i g]≤R∂™´s ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji28 : ≤≥T∂÷d˝¡ bP™yLRiV ˙FyLiªRΩ\Æ™sV©´s Àÿ™y©yÕ‹[ aRPV˙NRP ™yLRiLi μyLRiVfl·Li ø][»¡V¬ ø¡[xqsV NRPVLiμj∂. NSLRiV FyLji‰Lig`i ≠sxtsQ ∏R∂VLiÕ‹[ ™ygji*™yμR∂Li «¡Ljigji J ™´s˘QQNTPÚ BμÙR∂LRiV @©´sıμR∂™´sVV¯÷¡ı NS÷¡Ë øR¡LiFy≤R∂V. ™´sVXªRΩVáV uyμyÀfi zqsLig`i, NRPFyÚ©±s zqsLig`iáVgS F°÷d¡xqsVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. Æ©s[LRi øR¡Lji˙ªRΩ D©´sı LSx§¶¶¶ßÕfi @÷¡∏R∂W£qs NSáV @Æ©s[ ™´s˘QQNTPÚ ≠dsLjiμÙR∂Lji¨ds gRi©±sª][ NS÷¡Ë @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ xmsLSLRi ∏R∂W˘≤R∂V. F°÷d¡xqsVáV xmnsV»¡©yxqÛs÷¡NTP ¬ø¡[LRiVN]¨s Àÿμ≥j∂ªRΩVá©´sV AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @xmsˆ…”¡ZNP[ ™yLRiV ™´sVLRifl”·LiøyLRi¨s \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ˙μ≥R∂V≠dsNRP LjiLiøyLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi N][xqsLi gS÷¡xqsVÚ ©yı™´sV¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

aRPLiuyÀÿμ`∂Õ‹[ ™´sV◊d˝¡ ¡LigSLRiLi ry*μ≥k∂©´sLi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji28 : aRPLiuyÀÿμ`∂ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ xms»Ì¡VNRPVÆ©s[ N]μÙj∂  ¡LigSLRiLi μ]LRiVNRPVª][Liμj∂. BNRP‰≤T∂NTP ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ ©´sVLi¿¡ ¤Õ¡NRP‰NRPV ≠sVNTP‰÷¡gS  ¡LigSLRiLi ™´sr°ÚLiμj∂. B…‘¡™´sá Fs\ZNPQQ=«fi ≤R∂W˘…‘¡ |msLiøR¡≤R∂Liª][ LRi™yflÿ «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. μ]LigRi  ¡LigSLRiLiª][ aRPLiuyÀÿμ`∂ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ μj∂gji©´s J ˙xms∏R∂Wfl”·NRPV≤R∂V NRPxqÌs™±sV= @μ≥j∂NSLRiVáNRPV μ]LjiNTPF°∏R∂W≤R∂V. aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi zqsLigRixmspL`i ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s x§¶¶¶ß}qs=©±s @Æ©s[ ™´s˘QQNTPÚ ©´sVLi¿¡ xqsV™´sWLRiV 75 áORPQá LRiWFy∏R∂Vá ≠sáV\Æ™s©´s  ¡LigSLS¨sı ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. @ªRΩgS≤R∂V  ¡LigSLS¨sı Õ‹[μR∂VxqsVÚÕ˝‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ™´s¿¡Ë©y @μ≥j∂NSLRiVá ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂Liμj∂. x§¶¶¶ß}qs=©±s©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s ≠søyLjixqsV Ú©yıLRiV. lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[Æ©s[ BLiªRΩgS  ¡LigSLRiLi μ]LRiNRP≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. ™´sVL][\Æ™sxmso ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiV ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ©´sáVgRiV Lji¨s NRPXuÒy—¡Õ˝ÿ gRi©´sı™´sLRiLi FsLiVVL`iF°LÌRiVÕ‹[ B©±sNRPLi…ÿ˘N`P= @μ≥j∂NS LRiVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ≠dsLji ©´sVLi¿¡ 5 Àÿ˘gRiVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. Àÿ˘gRiVÕ˝‹[  ¡LigSLRiLi ºdΩxqsVN]xqsVÚ©yıLRi©´sı ™´sVVLiμR∂xqsVÚ xqs™´sWøyLRiLiª][ B©±sNRPLi…ÿ˘N`P= @μ≥j∂NSLRiVáV FsLiVVL`iF°LÌRiVNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ≠dsLji¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ©´sáVgRiVLjiÕ‹[ BμÙR∂LRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V NRPW≤y D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ H…‘¡ @μ≥j∂NSLRiVáV... FsLiVVL`iF°LÌRiV F°÷d¡xqsVáNRPV FsÕÿLi…”¡ xqs™´sWøyLRiLi B™´s*NRPVLi≤y ≠dsLji¨s ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ªRΩLRi÷¡LiøR¡≤R∂Li @©´sV™´sW©yáNRPV ªy≠sr°ÚLiμj∂

NTPLRifl„fiª][ ™´sVVgjizqs©´s NSL][ˆlLi[»¡L˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji28 : —¡|§¶¶¶ø`¡FsLizqs xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms AxmsμÙR∂LRi¯ {qsFsLi NTPLRifl„fiª][ “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs NSL][ˆlLi[»¡L˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLi ™´sVVgjizqsLiμj∂. ªRΩ©´sxmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ¨sμ≥R∂Vá ≠s≤R∂VμR∂áNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi NSL][ˆlLi[»˝¡V ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs xqs™´sVxqs˘Ã¡\|msÆ©s[ NTPLRifl„fi©´sV NRP÷¡aS™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. AxmsμÙR∂LRi¯ {qsFsLigS ©yÕÿá @’≥¡™´sμÙj∂ ¨sμ≥R∂Vá©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][Lji©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. {qsFs£qsª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s NTPLRifl„fi •¶¶¶≠sV BøyËLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sW ™´sVμ≥R∂˘ LS«¡NUP∏R∂V @LiaSáV øR¡LRiËNRPV LS¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

Æ™s[lLi[*LRiV L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyÕ˝‹[ HμR∂VgRiVLji ™´sVXºΩ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji28 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi Æ™s[lLi[*LRiV ø][»˝¡ «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyÕ˝‹[ HμR∂VgRiVLRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ xmsp≤R∂WLRiV ™´sVLi≤R∂áLi Fs¨sZNP[xms÷˝¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ BxqsVNRP ˙…ÿNÌRPL`i À‹[ÕÿÚxms≤T∂Liμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV NRPW÷d¡Ã¡V @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sVXªRΩVáV ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ N]LiμR∂VL`Êi ™´sVLi≤R∂áLi ¬ø¡[gjilLi≤ÔT∂ xmnsV©yxmspL`i g][gjiá ¡Li≤R∂ ªRΩLi≤yNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqsÀÿ™´sª`Ω LRiÆ™s[V£tsQ(22), «¡LRiVxmsoá ≠shRiÕfi(23), Æ™s©´sı¬ø¡…Ì”¡ LRi≠dsLiμR∂L`i(35)áVgS gRiVLjiÚLiøyLRiV. N]LiμR∂VLÊRiV ™´sVLi≤R∂áLi g]gjiá ¡Li≤R∂ ªRΩLi≤y©´sVLi¿¡ BxqsVNRPÕ‹[≤R∂Vª][ ˙…ÿNÌRPL`i xmsp≤R∂WLRiV ™´sVLi≤R∂áLi ¬ø¡©±sg][™´sVÕfi Æ™sŒœ¡ßªRΩVLi≤R∂gS ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμj∂. xmnsV»¡©yxqÛsÕÿ¨sı ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ≤U∂Fs{qsˆ zqs.|§¶¶¶ø`¡.$μ≥R∂L`i, xmsLjigji {qsH Æ™s[fl·Vg][FyÕfilLi≤ÔT∂ xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. øR¡©±sg][™´sVVÕfi F°÷d¡xqsVáVZNP[xqsV©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ zms.gRi©´sı™´sLRiLiÕ‹[¨s ANTP*Æ≤∂…fi\|ms ÕÿLki, NSLRiV ≤≥U∂N]©yıLiVV. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ BμÙR∂LRiV @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiL

lgi—¡…fi FsLiμR∂VNRPV Aáxqs˘™´sV™´soª][Liμj∂: NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji28 : LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s \|mnsáV LSxtÌsQ˚xmsºΩ ™´sμÙR∂NRPV FsLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV FyL˝RiÆ™sVLi…fi AÆ™sWμR∂Li F~LiμyNRP ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡V gRi≤T∂¿¡©y ˙xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ Aáry˘¨sNTP NSLRifl·Æ™s[VLi»¡©yıLRiV. ’¡¤«¡zms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... lgi—¡…fi ˙xmsNRP»¡©´s FsLiμR∂VNRPV Aáxqs˘Li @™´soª][LiμR∂¨s ¨sáμk∂aSLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V Fy\|qs©y lgi—¡…fi FsLiμR∂VNRPV Aáxqs˘™´sV™´soª][LiμR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. lgi—¡…fi Aáxqs˘LiQ\|ms NSLi˙lgi£qs xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡Fyˆ÷¡. ¤«¡[G{qs Æ©s[ªRΩáV ™´sVVLiμR∂VN]}qsÚ @™´sVLRi≠dsLRiVá NRPV»¡VLiÀÿáNRPV LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡ZNP»˝¡V BryÚ™´sV©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ @À≥œ¡˘LÛRiVá «ÿ’¡ªy lLi≤U∂ ¬ø¡[xqsVÚ©y™´sV©yıLRiV. F~ªRΩVÚá\|ms BLiNS ¨sLÒRiLiVVLiøR¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ’d¡¤«¡[{ms\|ms …‘¡≤U∂{ms |msªRΩÚ©´sÆ™s[VLi»¡¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ILi»¡Lji gSÆ©s[  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVªy™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ªy™´sVV F~ªRΩVÚá\|ms Fs™´sLji ª][©´sW øR¡LjiËLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s NRPW≤y @©yıLRiV. ’¡¤«¡zms xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ æªΩáL igRiYfl· GLRiˆ≤Ôy NSLi˙lgi£qs NRP™yáƩs[ ’¡¤«¡zms¨s  ¡μ`∂©y™±sV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡Wr°ÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki xqsx§¶¶¶NSLRiLi ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ, ©ygRiL`i NRPLRiWıáV aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘ ≤R∂V ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±s lLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV. ¿¡©´sı™´sV¯ xqsVuy¯ xqs*LS«fi©´sV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLjiËF°™´sμÙR∂©yıLRiV. AÆ™sV ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi NSLRifl·LigSÆ©s[ C©y≤R∂V æªΩáLigSfl· NRPá ryNSLRi™´sVLiVV˘LiμR∂©yıLRiV.

æªΩáLigSfl·NRPV NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsºΩxmsºΩÚ \|§¶¶¶μR"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ∂LSÀÿμ`∂, zmns˙ ¡™´sLji28: {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsºΩxmsºΩÚQ\|ms @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl·NRPV NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsºΩxmsºΩÚ NS™yá¨s gkiªylLi≤ÔT∂, ˙xmsryμ`∂, ≠sÆ™s[N`P ªRΩμj∂ªRΩLRi Æ©s[ªRΩáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. @μ≥j∂uÓy©´sLi @¨dsı AÕ‹[¿¡Li¬ø¡[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V gkiªylLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi xqs™´sVV¿¡ªRΩ™´sV¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™´sVL][ 3, 4 L][«¡ŸÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsNRP»¡©´s LS©´sV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* GLSˆ»¡V @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ Fs¨sıNRPáNRPV Æ™s◊˝¡ ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©´sı©´sáV F~LiμR∂Vªy ™´sV©yıLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ FsLiøR¡VNRPVÆ©s[ N]ªRΩÚ ™´sWLÊRiÆ™s[V≠sV…‹[ æªΩ÷¡aSNRP xqsˆLiμj∂ryÚ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s @¨s™yLRi˘Q\Æ™sVLiμR∂¨s æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂V HNSxqs áμÁj∂Q \¬ø≥¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LSLi @©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xms˙NTP∏R∂V ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs lLiLi≤R∂V LSuÌy˚Õ˝‹[ ˙xms«ÿFyá©´s GLSˆ»¡V¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV


28-02-2014.qxd

3/1/2014

12:30 AM

Page 4

"≥∞„\’"å~°Î

4

L`«¯O~î° áÈ~°∞Ö’ ÉèÏ~°`ü F@q∞ á¶ê`«∞ÖÏ¡Ö’x L™ê‡xÜ«∂ ¿ãì_çÜ«∞OÖ’ ÉèÏ~°`ü, NÅOHõ =∞^茺 â◊√„Hõ"å~°O [iy# L`«¯O~î° áÈ~°∞Ö’ ÉèÏ~°`ü Ѩ~å[Ü«∞áêÖˇ·Ok. \Ïãπ ÔQez Ѷ‘e¤OQ∑ ZOK«∞‰õΩ#fl NÅOHõ ÉèÏ~°`ü#∞ ÉϺ\˜OQ∑‰õΩ PǨfixOzOk.xs‚`« 50 F=~°¡Ö’ `˘q∞‡k qÔH@∞¡ HÀÖ’Ê~Ú# ÉèÏ~°`ü 264 ѨÅ∞QÆ∞Å∞ ™êkèOzOk. ÅHõΔº KÕ^èŒ#Ö’ Pk #∞Oz PkèѨ`«ºO`À<Õ =ÚO^Œ∞‰õΩ ^Œ∂ã¨∞ÔHo§# ÅOHõ P@QÍà◊√§ z=~À¡ `«_»|_ç<å ã¨OQÆ~°¯~° J*ËÜ«∞ ÃãOK«s`À P [@∞ì q[Ü«∂xfl ™⁄O`«O KÕã¨∞‰õΩOk.

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, â◊x"å~°O, =∂iÛ 1, 2014

H{msFsÕfi 7 Æ™s[μj∂NRP\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V : ’d¡zqszqsH À≥œ¡V™´sÆ©s[aRP*L`i ,zmns˙ ¡™´sLji 28 : BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i G≤][ {qs«¡©±s Æ™s[μj∂NRPNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xqsLiμj∂gÙRiªRΩ N]©´srygRiVª][Liμj∂. À≥œ¡V™´sÆ©s[aRP*L`iÕ‹[ «¡Ljigji©´s ™´sLji‰Lig`i NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ C @LiaRPLi øR¡LRiËNRPV ™´s¿¡Ë©´sxmsˆ»¡NUP ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. Fs¨sıNRPá |tsQ≤R∂W˘Õfi ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡©´s ªRΩLS*æªΩ[ Æ™s[μj∂NRP©´sV ¨sLÒRiLiVVryÚ™´sV¨s ’d¡zqszqsH |qs˙NRP»¡Lki xqsLi«¡∏∫∂V xms¤…¡[Õfi ¬ø¡FyˆLRiV. H{msFsÕfi |tsQ≤R∂W˘Õfi xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ C ryLji ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV DLi≤R∂≤R∂Liª][ À≥œ¡˙μR∂ªy xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡æªΩ[Ú @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. μk∂Liª][ N]¨sı ™´sW˘ø`¡Ã¡©´sV ≠sÆμ∂[bdP gRi≤ÔR∂\|ms ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @μj∂ G Æμ∂[aRP™´sVÆ©s[μj∂ B™yŒœ¡ æªΩ[÷¡F°π∏∂[V @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V À≥ÿ≠sLiøyLRiV. ™´sLji‰Lig`i NRP≠sV…‘¡ ≠dsV…”¡Lig`iÕ‹[ μk∂¨s gRiVLjiLi¿¡ øyÕÿ}qsxmso øR¡LRiË «¡LjigjiLiμj∂. ≠sÆμ∂[bdP gRi≤ÔR∂\|ms ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li μy*LS Aμy∏R∂VLi NRPLi¤…¡[ ™´s˘∏R∂VLi FsNRPV‰™´s NS©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡ª][ Fy»¡V ryˆ©´s=L˝RiV @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ≠ds\¤Õ¡©´s¨sı ™´sW˘ø`¡Ã¡V À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[Æ©s[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ’d¡zqszqsH zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ Fs¨sıNRPá |tsQ≤R∂W˘Õfi Æ™sáV™´s≤T∂æªΩ[ H{msFsÕfi æªΩ[μk∂á\|ms NRPW≤y xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´søR¡Ë¨s À‹[L`Ôi À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[  ¡∏R∂V»¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡= ™´s}qsÚ μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS , ∏R∂VVFsB Æμ∂[aSáV lLi[xqsVÕ‹[ D©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. 2009Õ‹[ NRPW≤y Fs¨sıNRPá NSLRifl·LigSÆ©s[ H{msFsÕfiNRPV r¢ªy˙zmnsNS AºΩ¥R∂˘≠sV¿¡ËLiμj∂. @xmsˆV≤R∂V ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS …‹[Lkiı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Liª][ C ryLji NRPW≤y xqsFnyLkiáZNP[ ™´sVLi¿¡ @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[LiaS≈¡ æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ ™´sW˘ø`¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li μyμyxmsogS Δÿ∏R∂VLi. @LiVVæªΩ[ ≤yáL`i ≠sáV™´s |msLRigRi≤R∂Liª][ ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡V , ryˆ©´s=L˝RiV À≥ÿLkigS ©´sxtÌsQF°π∏∂[V @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. μk∂Liª][ A ©´suÌyá©´sV ’d¡zqszqsH À≥œ¡LjiLiøR¡©´sV©´sı»Ì¡V À‹[L`Ôi |msμÙR∂á μy*LS æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi G˙zmsÕfi 9 ©´sVLi≤T∂ «¡⁄©±s 3 ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ H{msFsÕfi G≤][ {qs«¡©±s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ’d¡zqszqsH ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμ≥ÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi…‹[Liμj∂.

@Li\|msL`i= @NS≤R∂≠dsV ALRiLi’≥¡LiøR¡©´sV©´sı ’d¡zqszqsH

"≥∂_ô Ѩx ~åHõΔã¨∞_»O@∂ Hõ~°∞} H˜`å|∞ F~ªRΩVÚN][xqsÆ™s[V @Li»¡V©´sı ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV

¬ø¡\Æ©sQı,zmns˙ ¡™´sLji28 : ªRΩ≠sVŒœ¡©y»¡ F~ªRΩVÚ LS«¡NUP∏R∂WáV ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ ªRΩXºdΩ∏R∂V NRPW»¡≠sVNTP ¬ø¡[LRiVNRP NS™´s≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ≤T∂FsLiZNP μR∂XztÌsQ ’¡¤«¡zms \Æ™sxmso ™´sVŒ˝œ¡ßª][Liμj∂. ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ≤T∂FsLiZNP @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ NSLi˙lgixqsVª][ xmspLjiÚgS æªΩgRiÆμ∂LixmsoáV ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ª][ μ][{qsÚ NRP≤R∂VªyLS @Æ©s[ @©´sV™´sW©yáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩV ÚªRΩV©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, @©yı≤T∂∏R∂VLiZNP @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ ªRΩXºdΩ∏R∂V NRPW»¡≠sVNTP μR∂gÊRiLRi NS™´s≤R∂Liª][ NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ ’¡¤«¡zms \Æ™sxmso øR¡WxqsVÚ©´sı»˝¡Vc xmsLjibdPáNRPVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂\|ms NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ ˙xmsaRPLixqsáV NRPVLjizmsLiøR¡≤R∂Li C @©´sV™´sW©yáNRPV  ¡Ã¡Li ¬ø¡[NRPWLRiVr°ÚLiμj∂. Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ’¡¤«¡zmsª][ NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ F~ªRΩVÚNRPV zqsμÙR∂xms≤R∂™´søR¡VË©´sÆ©s[ E•¶¶¶gS©yáV NRPW≤y ªRΩ¤Õ¡ªyÚLiVV. Æ™sW≤U∂ NRPhji©´s ˙aS≠sVNRPV≤R∂¨s, ™´sVLi¿¡ ≠sV˙ªRΩV≤R∂¨s NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ @©yıLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡ μj∂©´sx ms˙ºΩNRP μj∂©´s™´sVÕÿL`iNRPV B¿¡Ë©´s BLi»¡LRiW*Q˘Õ‹[ NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ Æ™sW≤U∂\|ms ˙xmsaRPLixqsá «¡Ã˝¡V NRPLjizmsLi øyLRiV. Æ™sVáƙsVÃ˝¡gS ≤U∂FsLiZNP[ FyLÌki ’d¡¤«¡[{ms xmsLiøR¡©´s ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV Fy™´soáV NRPμR∂xmsoª][LiμR∂¨s μk∂¨s¨s  ¡…Ì”¡ xmsLjibdPáNRPV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji Æ™sW≤T∂\|ms ˙xmsaRPLixqsá «¡Ã˝¡V NRPVLjizmsLiøR¡≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. Æ™sW≤T∂ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi ºdΩLRiV©´sV A∏R∂V©´s Æ™sVøR¡VË NRPV©yıLRiV. Æ™sW≤T∂ xms¨s LSORPQxqsV≤R∂¨s, FyLÌki lgiáVxmsoN][xqsLi A∏R∂V©´s xmsÆ≤∂[ ªRΩxms©´s øR¡W}qsÚ AaRPËLRi˘ Æ™s[VxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. Æ™sW≤T∂ ªRΩ©´sNRPV ™´sVLi¿¡ ≠sV˙ªRΩV≤R∂¨s NRPW≤y ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡ \Æ≤∂÷d¡ μj∂©´s™´sV ÕÿL`iNRPV B¿¡Ë©´s BLi»¡LRiW*Q˘Õ‹[ Æ™sW≤T∂\|ms NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ ªRΩ©´s ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı

¬ø¡FyˆLRiV. NRP™´sVW˘©´sÕfi aRPNRPVÚáª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡N][À‹[™´sV¨s lLiLi≤R∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩLi «¡Ljigji©´s ≤U∂FsLiZNP[ LSxtÌsQ˚ rÛyLiVV xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiVgS... ™´sVLji Bxmso≤R∂V ’d¡¤«¡[{ms NRPW»¡≠sVÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV BxtÌsQxms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS...Õ‹[NRP xqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPá ªRΩLRiV™yªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVáV FsÕÿ DLi…ÿπ∏∂W Fs™´sLRiV Ez§¶¶¶Li øR¡gRiáLRiV @¨s xqs™´sWμ≥y©´sLi μy»¡Æ™s[aSLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPá N][xqsLi ˙xmsøyLRiLi N]©´srygjix qsVÚ©´sı ºdΩLRiV ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ NRPxtÌsQxmsÆ≤∂[ ªRΩªy*¨sı æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[r°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂Wá\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂≤y¨sNTP NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, NSLi˙lgi xqsVª][ ™´sW˙ªRΩLi F~ªRΩVÚ DLi≤R∂μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩNRPV Æ™sW≤U∂ª][ xqsªRΩ=Li ¡Liμ≥yáV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[, «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ ªRΩXºdΩ∏R∂V NRPW»¡≠sV \Æ™sxmso øR¡WxqsVÚ©´sı»˝¡Vc @¨szms r°ÚLiμj∂. AÆ™sV ˙xmsμ≥y¨s xmsμR∂≠s\|ms NRPW≤y NRPÆ©s[ıaSLRiV. μy¨s™´sÃ˝¡ ’¡¤«¡zmsª][ @©yı≤T∂∏R∂VLiZNP F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLi¤…¡[ ªRΩ©´s NRPáƩs[LRiμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩNRPV æªΩáVxqsV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[, NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂ ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ’¡¤«¡zms ry*gRiºΩxqsWÚÆ©s[ ≤T∂FsLiZNPª][ F~ªRΩVÚ DLi≤R∂μR∂¨s ¬ø¡zmsˆLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ’¡¤«¡zms FsLi≤T∂FsLiZNP, ≤T∂FsLi≤T∂ZNPª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLiμj∂. zmsFsLiZNPª][ øR¡LRiËáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[, ’¡¤«¡zmsª][ ≤T∂FsLiZNP F~ªRΩVÚNRPV @™´sNSaSáV ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂¨s «ÿºdΩ∏R∂V ≠dsV≤T∂∏R∂W ™y˘Δÿ˘¨sr°ÚLiμj∂. ªRΩ*LRiÕ‹[ NRPLRiVflÿ¨sμ≥j∂, LS«fi©y¥`∂ zqsLig`i ™´sVμ≥R∂˘ xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡Ljilgi[ @™´sNSaSáV©´sı»˝¡V \¤…¡™±sV= A£mns BLi≤T∂∏R∂W LSzqsLiμj∂. N]¨sı ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌkiáª][ Fy»¡V J ˙xmsμ≥y©´s\Æ™sV©´s FyLÌkiª][ øR¡LRiËáV rygRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s LS«fi©y¥`∂ zqsLig`i J ªRΩ≠sVŒœ¡ xms˙ºΩNRPª][ @©yıLRiV

28©´s "lLi[xqsV gRiV˙LRiLi'≠s≤R∂VμR∂á zqs¨s™´sW©´sV ¨sLji¯xqsVÚ©yıLRiV. C ˙ZNP[“¡ NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±s \|ms ™´sVLi¿¡ @LiøR¡©y¤Õ¡[ D©yıLiVV. C ¿¡˙ªRΩLi ™´sWLjiË 28©´s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Lji÷d¡«fi Æ≤∂[…fi ¨s ΔÿLSLRiV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi.x qsVlLi[Li˙μR∂lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW...'lgiáVxmso N][xqsLi ¡LjiÕ‹[ μj∂gji©´s™y≤T∂NTP... áORPQ ˘Li ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NRP¨szmsLiøy÷¡. FsμR∂VL]xqsVÚ©´sı xqs™yŒ˝œ¡ß, xmsLjilgi…Ì”¡xqsVÚ©´sı xmsLjizqÛsªRΩVáV, øR¡V»Ì¡V™´sVV≤R∂VªRΩV©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡W BÆ™s[≠dsV xms…Ì”¡LiøR¡V N][NRPW≤R∂μR∂V. lLi[xqsVÕ‹[ ¨sá™yá©yı, ¨s÷¡¿¡ lgiá™y á©yı F°LS≤y÷¡=LiÆμ∂[. A ∏R∂VV™´sNRPV≤R∂W @Æμ∂[ ¬ø¡[aS≤R∂V. 'lLi[xqsV gRiV˙LRiLi'Õÿ μR∂WxqsVNRPVF°∏R∂W≤R∂V. ™´sVLji ≠s«¡∏R∂VLi @Liμj∂Liμy? ¤Õ¡[μy? BLiªRΩNUP C lLi[xqsV Æμ∂[¨s @Ã˝¡V @LÍRiV©±s {§¶¶¶L][gS ©´s…”¡xqsVÚ©´sı N]ªRΩÚ ¿¡˙ªRΩLi 'lLi[xqsV N][xqsLi? æªΩ÷¡∏R∂WáLi¤…¡[ ™´sW zqs¨s™´sW øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[!' gRiV˙LRiLi'. xqsVlLi[LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLjiμÙR∂Lji @©yıLRiV.¨sLS¯ªRΩáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ' ¡¨sı ZNPLkiL`iÕ‹[ NRPáLiVVNRPÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ª]÷¡ zqs¨s™´sW BÆμ∂[. ©´sÃ˝¡™´sVáVxmso xmnsQoÕfi¤Õ¡Lig`iÚ FsLi»¡L`i\¤…¡©´sL`igS ¨sáVxqsVÚLiμj∂. AμR∂˘LiªRΩLi ©´s™´so*áV $¨s™y£qs ( ¡V—Í¡), ≤y.ZNP.Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS C

À≥œ¡V™´sÆ©s[aRP*L`i, zmns˙ ¡™´sLji 28: Hzqszqs Fs\¤Õ¡…fi Fy˘Æ©sÕfiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ @Li\|msL˝Ri ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ’d¡zqszqsH zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. μk∂¨s N][xqsLi Æμ∂[aRPLiÕ‹[ «ÿºdΩ∏R∂V @Li\|msL˝Ri @NS≤R∂≠dsV rÛyzmsLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. À‹[L`Ôi ˙¤…¡«¡LRiL`i LRi≠s ry™´sLiª`Ω ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s ’d¡zqszqsH @Li\|msL`i= xqsÀfi NRP≠sV…‘¡ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. @Li\|msL˝Ri ˙xms™´sWflÿáV |msLiøR¡VNRPVÆ©s[ ˙xmsμ≥y©´s DÆμ≥Ù∂[aRPLiª][Æ©s[ μk∂¨s¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqÌsV©´sı»Ì¡V ry™´sLiª`Ω ¬ø¡FyˆLRiV. «‹[©´sÕfi \Æ™s«figS @NS≤R∂≠dsVáV NRPW≤y DLi…ÿ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sW˘ø`¡ LjixmnsLkiá©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[©´sW ªRΩgji©´s ˙aRPμ≥ÙR∂ ºdΩxqsVN][©´sV©´sı»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ªy™´sVV Æ™sVVμR∂áV|ms¤…Ì¡[ @Li\|msL˝Ri @NS≤R∂≠dsVÕ‹[ LjixmnsLkiáNRPV ªRΩgji©´s bPORPQfl· B™´s*©´sV©´sı»Ì¡V ry™´sLiª`Ω ¬ø¡FyˆLRiV. Hzqszqs Fs\¤Õ¡…fi @Li\|msL˝Ri Fy˘Æ©sÕfiÕ‹[ 2004 ©´sVLi≤U∂ À≥ÿLRiª`ΩNRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ¤Õ¡[μR∂V. $¨s™y£qs Æ™sLiNRP»¡LSxmnsV™´s©±s Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ªRΩLS*ªRΩ INRP‰ À≥ÿLRiªRΩ @Li\|msL`i NRPW≤y Hzqszqs Fy˘Æ©sÕfiÕ‹[ ø][»¡V xqsLiFyμj∂LiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V

|qs≠dsV£qsÕ‹[ |mnsμR∂LRiL`, «¡N][≠sø`¡

μR∂VÀÿ∏∫∂V,zmns˙ ¡™´sLji 28: ™´sW“¡ ™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s L][«¡L`i |mnsμR∂LRiL`i μR∂VÀÿ∏∫∂V J|ms©±s |qs≠dsV\|mns©´sÕfiNRPV μR∂WxqsVZNPŒÿ˛≤R∂V. GNRPxmsORPQLigS rygji©´s NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕ˝‹[ |mnsÆ≤∂N`P= 6c2 , 6c2 r°‰L`iª][ áW˘NS£qs L]r~Õfi\|ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. ™´sVW≤][ L_Li≤`∂Õ‹[ LSÆ≤∂N`P |qÌsFyÆ©sN`P\|ms ¬ø¡™´sV…‹[≤T∂Ë lgi÷¡¿¡©´s |mnsμR∂LRiL`i NS*LÌRiL`i=Õ‹ ™´sW˙ªRΩLi ¬ø¡Ã¡lLi[gjiF°∏R∂W≤R∂V. ¬ø¡N`P Ljixms’˝¡N`PNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xmsªRΩ˘LÛjiQ\|ms AμR∂˘LiªRΩLi xmspLjiÚ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡Ljiøy≤R∂V. ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[ 0c2ª][ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´sxmsˆ»¡NUP ªRΩ©´s\Æμ∂©´s \ZaP÷¡Õ‹[ xmsoLi«¡ŸNRPV©´sı C zqs*£qs ¥R∂Li≤R∂L`i ™´sLRiVxqsgS ALRiV lgi[™´sVVá©´sV lgi÷¡øy≤R∂V. |qs≠dsV£qsÕ‹[ |mnsμR∂LRiL`i , |qsLji˜∏R∂V©±s rÌyL`i ©Ø[™yN`P «¡N][≠sø`¡ª][ ªRΩáxms≤R∂©´sV©yı≤R∂V. J™´sLSÕfi LjiNSL`ÔiQ=Õ‹[ «¡N][≠sø`¡\|ms |mnsμR∂LRiL`i 16c15ª][ Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ D©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ @ªRΩ¨sª][ ªRΩáxms≤T∂©´s gRiªRΩ ™´sVW≤R∂VryL˝RiV |mnsÆ≤∂N`P= xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘≤R∂V. ™´sVL][ |qs≠dsV£qsÕ‹[ ¥y™´sV£qs ¤À¡LÔjiø`¡ , zmns÷¡£msª][ ªRΩáxms≤R∂©´sV©yı≤R∂V. gRiªRΩ 15 ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ 14 ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂Li¿¡ «‹[LRiV ≠dsVμR∂V©´sı ¤À¡LÔjiø`¡ \|mns©´sÕfi ¬ø¡[LRiVN][™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV

’≥d¡™´sV™´sLRiLiÕ‹[ Æ©s[…”¡ ©´sVLi¿¡ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ¤…¡¨sı£qs

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, GáWLRiV,zmns˙ ¡™´sLji28 : ’≥d¡™´sV™´sLRiLiÕ‹[¨s NSr°¯Fy÷¡»¡©±s N˝RPÀfiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi ©´sVLi¿¡ 8™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V rÛyLiVV xmsoLRiVxtsváá ¤…¡¨sı£qs …‹[LRiıÆ™sVLi…fi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. zqs{mns ¤…¡NSıá“¡£qs ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ ryˆ©´s=L`igS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı C F°…‘¡Ã¡NRPV BLig˝SLi≤`∂, «¡Fy©±s, zqs*»Í¡ÕÿLi≤`∂, {qs*≤R∂©±s, @Æ™sVLjiNS, ZNP©´s≤y, Æ©sμR∂L˝SLi≤`∂, B»¡÷d¡ ™´sLi…”¡ Æμ∂[aSá ©´sVLi¿¡ ˙NUP≤yNSLRiVáV •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠s¤«¡[ªRΩáNRPV LRiW.6 áORPQá ©´sgRiμR∂V©´sV  ¡x§¶¶¶ß™´sVºΩgS @Liμj∂ryÚ™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. F°…‘¡Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sWLjiË 1, 2 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ NS*÷¡\|mns ™´sW˘ø`¡Ã¡V DLi…ÿ∏R∂V¨s, 2™´s æªΩ[μk∂ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi F°…‘¡Ã¡V ˙FyLRiLi’≥¡ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¿¡™´sLji lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sW˘ø`¡Ã¡V ≤U∂≤U∂ ø≥y©´sÕfiÕ‹[ ˙xmsªRΩ˘QORPQ ˙xmsryLRiLi NRPW≤y «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Aμy∏R∂V xms©´sVıaS≈¡ @μ≥j∂NSLji H.xqsVlLi[£tsQÀÿ ¡V, —¡Õ˝ÿ Fs{qsˆ Fs£qs.x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥R∂VáVgS •¶¶¶«¡\lLi C @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V F°…‘¡Ã¡©´sV ˙FyLRiLi’≥¡ryÚLRi¨s }msL]‰©yıLRiV.

xmsLi≤T∂xqsWÚÆ©s[ DLi»¡VLiμj∂. ™´sW lLi[xqsVgRiV˙LRiLi ≠sZaP[uyáV BLiNS æªΩáVxqsVN][™yáLi¤…¡[ N]©yıŒ˝œ¡ß AgS÷¡=LiÆμ∂[. ≠s©Ø[μR∂Li, ∏R∂WORPQ©±s Æ™s[VŒœ¡≠sLi¿¡©´s NRP¥R∂ Bμj∂. \¤…¡…”¡ÕfiNTP ªRΩgÊRiQ¤…Ì¡[.. x§¶¶¶ßuyLRiVgS rygjiF°ªRΩVLiμj∂" @¨s @©yıLRiV. C ¿¡˙ªy¨sNTP ªRΩ™´sV©±s xqsLigkiªRΩLi @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV.BμÙR∂LRi™´sW¯LiVVáª][... zqs¨s™´sW ÀÿNS={mns£qs ™´sμÙR∂ xmsLS«¡∏R∂VLi ¬ø¡Liμj∂©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ¡¨sı ¬ø¡[xqsVÚ©´sı zqs¨s™´sW Bμj∂. @Õÿlgi[ ExqsLRiÆ™s÷˝¡ zqs¨s™´sW ªRΩLRiV™yªRΩ xqsVlLi[LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı zqs¨s™´sW Bμj∂. BªRΩ¨sNUP C zqs¨s™´sW ≠s«¡∏R∂VLi FsLiª][ @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ ExqsLRiÆ™s÷˝¡ @©´sVNRPV©´sı rÛyLiVVÕ‹[ ˙}msORPQNRPVá©´sV @áLjiLiøR¡¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂.C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ xqsÕ‹[¨s |qsNRPLi≤`∂ {§¶¶¶L][LiVV©±sgS NRP¨szmsLiøR¡©´sVLiμj∂. C ¿¡˙ªy¨sNTP NRP¥R∂ : ™´sNRP‰ªRΩLi ™´sLibdP, xqsLigkiªRΩLi : ªRΩ™´sV©±s, Fy…ÿı,zmns˙ ¡™´sLji28 : ’d¡•¶¶¶L`iNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLiøyáƩs[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ª][ ’¡¤«¡zms ALiμ][Œœ¡©´sNRPV zqs¨s™´sW…‹[˙gRi{mns : ™´sV©Ø[«fi xmsLRi™´sVx§¶¶¶Lixqs, Fs≤T∂…”¡Lig`i : g_ªRΩLi μj∂gjiLiμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s \lLiÕfiL][N][ª][ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS \lLiQŒ˝œ¡ LSNRPF°NRPáNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiμj∂. LS«¡Ÿ, ¨sLS¯ªRΩáV : ©´sÃ˝¡™´sVáVxmso $¨s™y£qs, Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRi Fy…ÿı xqs•¶¶¶ ’d¡•¶¶¶L`iÕ‹[¨s xmsáV \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©˝´s ™´sμÙR∂ FyLÌki ˙ZaP[fl·VáV \lLiQŒ˝œ¡©´sV @≤ÔR∂VNRPV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ C ALiμ][Œœ¡©´s LS™´so, μR∂LRi+NRPªRΩ*Li : xqsVlLi[LiμR∂L`i lLi≤ÔT∂ μR∂XuÌy˘ xmsáV™´soLRiV ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂Wflÿá©´sV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Liª][ \lLi¤Õ¡[*%`¡»¡}qsxtsQ©˝´sÕ‹[ LRiμÙk∂ NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ©´sVLi¿¡ ™´sW˙ªRΩLi ≠s≠sμ≥R∂ ™´sWLÊSQÕ˝‹[ \lLiŒ˝œ¡ß ©´s≤T∂øyLiVV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ≠sÀ≥œ¡«¡©´sª] {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Liª][ ’d¡•¶¶¶L`iÕ‹[¨s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV @gÊji ≠dsVμR∂ gRiVgÊjiáLi @™´soªRΩV©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi ’d¡¤«¡[{ms ’d¡•¶¶¶L`i \lLiáV LSN][ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. μyLiª][ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS \lLiŒ˝œ¡ß FsNRP‰≤T∂™´sNRP‰≤R∂ ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. @Õÿlgi[ rÛy¨sNRP \lLiŒ˝œ¡ß NRPW≤y FsNRP‰≤T∂™´sNRP‰≤R∂ xqsÚLi’≥¡Li¿¡F°∏R∂WLiVV. ªRΩ™´sV LSuÌy˙¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLiøyá¨s Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s \lLiáVL][N][NRPV ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s μj∂©yxmspL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ AaS zqs©>y ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li ªRΩ™´sV ≤T∂™´sWLi≤R∂Vı |ms≤R∂ ¬ø¡≠s©´s |ms…Ì”¡LiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂Li @LigkiNRPLjiLi¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ’d¡•¶¶¶L`iNRPV B™´s*≤y¨sNTP FsLiμR∂VNRPV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiLi»¡W AaS C xqsLiμR∂LRi˜LigS ZNP[Li˙μy¨sı xqsW…”¡gS ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ™´sVNRPV NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ ™´sLRiNRPV ALiμ][Œœ¡©´sáV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

’d¡•¶¶ L`iNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy N][xqsLi F°LRiV

"LRiÀ≥œ¡xqs'Õ‹[ Fs¨dÌsAL`iªRΩLi˙≤T∂gS Æ™sWx§¶ ¶©±sÕÿÕfi Fs¨dÌsAL`i ªy«ÿ ¿¡˙ªRΩLi "LRiÀ≥œ¡xqs ' (™´sLji‰Lig`i \¤…¡…”¡Õfi) lLigRiV˘Ã¡L`i xtsw…”¡Lig`i «¡LRiVgRiVªRΩ©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Fy»¡Ã¡ ¿¡˙ºdΩNRPLRifl· «¡LRiVxmsoNRPVLi»¡V©´sı C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ Fs¨dÌsAL`i ªRΩLi˙≤T∂ Fy˙ªRΩÕ‹[ J rÌyL`i {§¶¶¶L][ NRP¨szmsLiøR¡©´sV©yıLRiLi»¡W ™yLRiÚáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. A∏R∂V©´s ™´sVlLi™´sL][ NSμR∂V ™´sVŒœ¡∏R∂WŒœ¡ Æ™sVgSrÌyL`i Æ™sWx§¶¶¶©±s ÕÿÕfi @¨s xqs™´sWøyLRiLi. C Fy˙ªRΩ øyÕÿ ¿¡©´sıgS DLi»¡VLiμR∂¨s, D©´sıLiªRΩ}qsxmso zqs¨s™´sWÕ‹[ \|§¶¶¶¤Õ¡…fi gS DLiÆ≤∂[ {qs©±s= DLi…ÿ∏R∂V¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ Æ™sWx§¶¶¶©±s ÕÿÕfi...gSLi≤U∂™´sLi(ÀÿáNRPXxtÒsQ) ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ¨sLS¯ªRΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... "Fs¨dÌsAL`i¨s N]ªRΩÚgS øR¡WzmsLi¬ø¡[ ¿¡˙ªRΩ≠sVμj∂. A∏R∂V©´s zqs¨s™´sWÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ @LiaSáV DLi≤yá¨s AbPryÚL][ @™´s¨dsı C zqs¨s™´sWÕ‹[ DLi…ÿLiVV" @©yıLRiV. C ¿¡˙ªy¨sNTP 'LRiÀ≥œ¡xqs' @Æ©s[ \¤…¡…”¡Õfi xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRiV. '@ªRΩÚ™´sV≤R∂VgRiV™ygRiVÕ‹[©y.. @ªRΩÚNRPWªRΩVL][' @Æ©s[ Fy»¡©´sV Lki≠sVN`P= ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Fs¨dÌsAL`i, xqs™´sVLiªRΩá «‹[≤U∂ ™´sVL][ryLji ˙}msORPQNRPVá©´sV @áLjiLi øR¡≤y¨sNTP zqsμÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. ' ¡XLiμy™´s©´sLi', 'LS™´sV∏R∂W˘ ™´sryÚ™´s∏R∂W˘' ¿¡˙ªyÕ˝‹[ @áLjiLi¿¡©´s C BμÙR∂LRiW ™´sVW≤][ryLji «¡ªRΩNRP…ÌÿLRiV. xqsLiª][£tsQ $©±s™y£qs μR∂LRi+NRPV≤R∂V. ¤À¡Ã˝¡N]Li≤R∂ xqsVlLi[£tsQ ¨sLS¯ªRΩ. ˙xmsfl‘·ªRΩ ™´sVL][ {§¶¶¶L][LiVV©±s. 'LRiÀ≥œ¡xqs ' Õ‹[ Fs¨dÌsAL`i NTP ªRΩLi˙≤T∂gS rÌyL`i {§¶¶¶L][ μR∂LRi+NRPV≤R∂V xqsLiª][£tsQ $¨s™y£qs ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ™´sW£qs zqs¨s™´sWáV øR¡WxqsWÚ |msLjigji©´s™yfl”·ı Æ©s[©´sV. ©yNRPV FsÕÿLi…”¡ ¿¡˙ªyáV ©´søR¡V˪yπ∏∂W @ÕÿLi…”¡Æ™s[ ºdΩryÚ©´sV. Fs¨dÌsAL`i @©´sgSÆ©s[ aRPNTPÚ™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s xqsLiÀ≥ÿxtsQfl·¤Õ¡[ gRiVLRiVÚN]ryÚLiVV. @LiμR∂VNRPV G ™´sW˙ªRΩLi ªRΩgÊRiNRPVLi≤y BLiμR∂VÕ‹[ ™´sW»¡Ã¡VLi…ÿLiVV. Fs¨dÌsAL`i NRP¥R∂ ≠s©´sgSÆ©s[ ©´s©´sVı ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶LiøyLRiV. ©y ª]÷¡ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ {§¶¶¶L][ FsÕÿLi…”¡ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y NRP¨szmsryÚLRiV. NS¨ds BLiμR∂VÕ‹[ {§¶¶¶L][ Fy˙ªRΩNTP J |msμÙR∂ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ DLi»¡VLiμj∂. @μj∂ G≠sV»¡©´sıμj∂ ™´sW˙ªRΩLi AxqsNTPÚNRPLRiLi. BLiμR∂VÕ‹[ xqs™´sVLiªRΩ Fy˙ªRΩ NRPW≤y NUPáNRPÆ™s[V" @¨s ¬ø¡xmsˆVN]øyËLRiV. BNRP... C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ }m˝sÀ‹[∏∫∂V gS NRP©´sxms≤R∂ªy≤R∂V. BLiN][ ©yáV\lgiμR∂V zqs¨s™´sWá ªRΩLS*ªRΩ NS¨ds Fs¨dÌsAL`iª][ xms¨s¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi LSÆμ∂[Æ™sW @©´sVN]©yı©´sV. NS¨ds lLiLi≤][ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[Æ©s[ A∏R∂V©´sª][ zqs¨s™´sW ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi LS™´s≤R∂Li ©y @μR∂XxtÌsQLi. @LiªRΩNRPLi¤…¡[ J g]xmsˆ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ©y À≥œ¡V«ÿ©´s Æ™s[xqsVN]©yı©´s©´sı A©´sLiμR∂Li NRPáVgRiVª][Liμj∂ @©yıLRiV.BLi…”¡÷˝¡Fyμk∂ NRP÷¡zqs øR¡W}qsÕÿ DLi»¡VLiμk∂ ¿¡˙ªRΩLi. ™´sW£qs ˙}msORPQNRPVáNRPV ©´s¬ø¡[Ë @LiaSáª][ Fy»¡V ≠s©Ø[μR∂Li,

NTPLRifl„fi NS©y*∏∫∂V NRPVμj∂Lixmso NRPV»¡VLi ¡ @©´sV ¡Liμ≥yáNTP ˙Fyμ≥y©´s˘≠sVxqsWÚ NRP¥R∂©´sV LSaS. Fs¨dÌsAL`i æªΩLRi\|ms ™´sVW≤R∂V N][flÿÕ˝‹[ rylgi[ Fy˙ªRΩÕ‹[ ©´s…”¡LiøR¡À‹[ªRΩV©yıLRiV. J }m˝sÀÿ∏∫∂V ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ A∏R∂V©´s xmsLi≤T∂Li¬ø¡[ ≠s©Ø[μR∂Li ∏R∂VV™´sªRΩLS¨sı @áLjixqsVÚLiμj∂. ˙xmsºdΩ @’≥¡™´sW¨s gRiLRi*xmsÆ≤∂[Õÿ DLi»¡VLiμk∂ ¿¡˙ªRΩLi @©yıLRiV. Fs¨dÌsAL`i xqsLRixqs©´s xqs™´sVLiªRΩ {§¶¶¶L][LiVV©±s gS ©´s…”¡xqsVÚ©´sı C¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ uy∏R∂W“¡ ztsQLiÆ≤∂[, «¡∏R∂V xqsVμ≥R∂, ˙ ¡•¶¶¶¯©´sLiμR∂Li, LRixmnsVVÀÿ ¡V, «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ lLi≤ÔT∂, ©y«¡L`i, @«¡∏∫∂V ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ™´sVV≈¡˘ Fy˙ªRΩáV F°ztsQxqsVÚ©yıLRiV. Fs¨dÌsAL`i ZNPLkiL˝][ INRP ™´sVLi¿¡ ≠s©Ø[μyªRΩ¯NRP ¿¡˙ªRΩLigS ºdΩLRiËμj∂ÆμÙ∂[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. C ¿¡˙ªy¨sNTP xqsLigkiªRΩLi : ªRΩ™´sV©±s , Fn°…‹[˙gRi{mns : aS˘™±sV ZNP ©y∏R∂VV≤R∂V, Z%¡…fi= : LS™±sV áORPQ ¯fl„fi, Fs≤T∂…”¡Lig`i : N][»¡gjiLji Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so, AL`Ìi : Fs.Fs£qs.˙xmsNS£tsQ, xqs™´sVLRiˆfl· : ¤À¡Ã˝¡LiN]Li≤R∂ xqsVlLi[£tsQ, ¨sLS¯ªRΩ : ¤À¡Ã˝¡LiN]Li≤R∂ gRi‚fl·[£tsQ Àÿ ¡V, NRP¥R∂c{qs‰˙©±s }m˝s™´sW»¡Ã¡VcμR∂LRi+NRPªRΩ*Li : xqsLiª][£tsQ $¨s™y£qs

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji28 : @xmsμÙR∂LRi¯ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ NS©y*∏∫∂V©´sV ˙F°…‹[NSÕfi @μ≥j∂NSLRiVáV aRPV˙NRP™yLRiLi Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μyLiª][ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´sNRPV AÆ™sWμR∂ ™´sVV˙μR∂ Æ™s[zqsLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NTPLRifl„fi NS©y*∏∫∂VÕ‹[ ™yx§¶¶¶©yá©´sV Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.. @LiVVæªΩ[ ™´sW“¡ {qsFsLigS A∏R∂V©´sNRPV À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. NTPLRifl„fi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV xqs≠dsVOTPQLi¿¡©´s BLi…”¡÷¡¤«¡©±s= @μ≥j∂NSLRiVáV C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘LiªRΩ ≈¡Lki\Æμ∂©´s NS©y*∏∫∂V Dxmsπ∏∂WgjiLi¿¡©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ LjiNSLÔRiV xqsXztÌsQLiøyLRiV. G LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáV BLiªRΩ ≠sáV\Æ™s©´s NS©y*∏∫∂V©´sV ™y≤R∂¤Õ¡[μR∂V. A∏R∂V©´s Dxmsπ∏∂WgjiLi¿¡©´s NS©y*∏∫∂V Õ‹[ N]ªRΩÚgS B…‘¡™´s¤Õ¡[ ¬ø¡[LRiVËNRPV©´sı lLiLi≤R∂V ™yx§¶¶¶©yá ≠sáV™´s xqsV™´sWLRiV ©yáVgRiV N][»˝¡\|ms ™´sW¤…¡[. J xmsNRP‰ ˙xms«¡Ã¡V xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yı.... μR∂xqsLS NS©´sVNRPgS NTPLRifl„fi ªRΩ©´sNRPV ªyÆ©s[ lLiLi≤R∂V Fs£qs ∏R∂VW≠dsá©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs gji£mnÌsgS BøR¡VËNRPV©yıLRiV. μk∂¨s\|ms @xmsˆ…˝‹[ ≠s™´sVLRi+áV NRPW≤y ™´søyËLiVV. NS©y*π∏∂˝WNTP N]ªRΩÚ NSL˝RiV NS™yáLi»¡W AÆμ∂[aSáª][ @μ≥j∂NSLRiVáV 3 Õÿ˘Li≤`∂ ˙NRPWLiVV«¡L`i ˙Fy≤][ NSL˝Ri©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[aSLRiV. IN][‰ NSLRiV μ≥R∂LRi N][…”¡©´sıLRi NSgS, ™y…”¡¨s  ¡V¤Õ˝¡…fi ˙xmsp£mns ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤y¨sNTP ™´sVL][ @LRiN][…”¡ Æ™s¿¡ËLiøyLRiV. μk∂Liª][ lLiLi≤T∂Li…”¡NTP NRP÷¡zms ©yáVgRiV N][»˝¡V ≈¡LRiËLiVVLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V ™y»¡¨sıLi…”¡¨ds Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVNRPV©´sıQ¤…˝¡ @LiVV˘Liμj∂. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ©´sV BLi¤…¡÷¡¤«¡©±s= ≠sÀ≥ÿgRiLi xqs≠dsVOTPQLi¿¡Liμj∂. NTPLRifl„fi NS©y*∏∫∂V¨s F°÷d¡xqsVáV ªRΩgÊjiLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı  ¡V¤Õ˝¡…fi ˙xmsp£mns ™y•¶¶¶©yáV ª]ágjiLiøyLRiV. HμR∂V ™yx§¶¶¶©yáV, @Li ¡V¤Õ¡©±s= ª]ágjiLi¿¡,INRP  ¡V¤Õ˝¡…fi ˙xmsp£mns ™yx§¶¶¶©´sLiª][ Fy»¡V 2 N]ªRΩÚ »¡π∏∂W…ÿáV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ™´sW“¡ {qsFsLiáNRPV NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NTPLRifl„fiNRPV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

Printed Published and owned by Krosuri Subbarao, 1-1-5/2, Jawaharnagar, Street No.10, RTC X Roads, Hyderabad. Printed at Karmik art Printers, APHB Shop 35, Vidyanagar, Hyderabad. Published from. H.No. 2-1-162/1/1, Opp. Moon cafe, Vegetable Market Lane, Nallakunta, Hyderabad. Cell No. 9949925009, Editor : Krosuri Subba Rao, RNI No. APTEL No. 2004/16426. metrovaarthatd@gmail.com

Pdf  
Pdf  
Advertisement