Page 1

ãT<Ûäyês¡+, 12 e÷]Ã, 2014

m&ç≥sY : >=&çXÊ\ k˛eTj·T´ s¡+>±¬s&ç¶ dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 300

ù|J\T : 8 yÓ\ : s¡÷. 3

Circulated to Rangareddy, Hyderabad, Adilabad, Karimnagar, Khammam, Mahboobnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad, Warangal,

‘Ó\+>±D |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± bıHêï\ \ø£Îj·T´ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘Ó\+>±D Á|ü<˚XŸ ø±+Á¬>dt ø£$T{° ({°|”d”d”) ‘=* n<Ûä´≈£åî&ç>± e÷J eT+Á‹ bıHêï\ \ø£Îj·T´ ù|s¡TqT ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ksês¡T #˚dæq≥Tº &Ûç©¢ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. n˝≤π>, d”e÷+Á<Ûä≈£î Á|üdüTÔ‘· |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TDH˚ ø=qkÕ– +#·qTHêïs¡T. Ç<˚ n+X¯+ô|’ eT]ø=~› ùd|ü{À¢ @◊d”d” Á|ü<Ûëq ø±sê´\ j·T+ n~Ûø±]ø£+>± ˇø£ Á|ü≥q $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. nsTT ‘˚, {°|”d”d” N|òt |ü<ä$øÏ |”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT <Ûäs¡à|ü⁄] lìyêdt, C≤Hê¬s&ç¶ ù|s¡T¢ ∫e]es¡≈£î |ü]o\q˝À ñqï|üŒ{Ïø°, ∫e]øÏ ÄπsdüT˝À bıHêï\ ì*#ês¡T. n˝≤π>, ‘Ó\+>±D e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± ñ‘·ÔyéT ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì m+|æø£ #˚XÊs¡T.

mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À >∑{Ϻ uÛÑÁ<ä‘·&çõ|æ Á|ükÕ<äsêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêh+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À >∑{Ϻ uÛÑÁ<ä‘ê #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ &çõ|æ Á|ükÕ<äsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À mìïø£\T »s¡>∑&ÜìøÏ Á|ü»\T, sê»ø°j·T bÕغ\T düVü≤ø£]+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\T ìs¡«Væ≤+#˚ sê´©\T, ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\≈£î ‘·|üŒìdü]>± eTT+<ädüTÔ nqTeT‹ rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝À¢ b˛©düT j·÷ø˘º 30qT, |ü≥ºD≤˝À¢ q>∑s¡ b˛©düT #·{≤ºìï neT\T #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤y˚\T, C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ #Óø˘b˛düTº\T @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. yêVü≤Hê˝À¢ q>∑<äT ‘·s¡*+|ü⁄≈£î n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î >∑{Ϻ ì|òü÷qT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. e÷y√sTTdüTº\T mìïø£\qT n&ÉT¶ø√e#·TÃqqï eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+‘√ dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ &çõ|æ #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘·ìF\T eTTeTàs¡+ #˚XÊeTHêïs¡T. $◊|æ\≈£î >∑{Ϻ uÛÑÁ<ä‘·qT ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ $T>∑‘ê... 2˝À

ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝À

q÷ @Á|æ˝Ÿ 9q.. q÷´&Ûç©¢, e÷]à 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt):ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝Àq÷ mìïø£\≈£î ‘Ós¡ ˝Ò∫+~. e÷]à 6q nôd+;¢ì s¡<äT› #˚dü÷Ô Ä sêÁwüº ˝…|òæºHÓ+{Ÿ >∑es¡ïsY Á|üø£{Ï+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. <ë+‘√ πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝Àq÷ mìïø£ ìs¡«Væ≤düTÔ qï≥Tº Á|üø£{Ï+∫+~. ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ˝À ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\T.. 60nôd+;¢ kÕúHê\T ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\≈£î @Á|æ˝Ÿ 9q.. 60 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î b˛*+>¥ »s¡>∑qT+~. B+‘√ ˝Àø˘düuÛÑ‘√ bÕ≥T mìïø£\T »s¡T>∑T ‘·Tqï sêÁcÕº\ dü+K´ Hê\T>∑T≈£î #˚]+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, dæøÏÿ+, ˇ&çkÕ‡\˝À mìïø£\ ôw&É÷´\TqT e÷]à 3q πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

13 qT+&ç |üs¡´≥q q÷´&Ûç©¢, e÷]à 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): á HÓ\ 13 qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñ+{≤qì m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù, sêÁwüº ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ ÇHé#Ûê]® ~–«»jYTdæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T nø£ÿ&˚ ñ+{≤qì nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ ø£˝≤¢ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\≈£î |”d”d” n<Ûä´≈£åî\qT ìj·T$TkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. bÕغ ô|≥ºe<ä›ì e÷J dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ dü÷∫+#êqHêïs¡T. ø±˙ Äj·Tq bÕغ ô|fÒº+<äTπø yÓTT>∑TZ #·÷bÕs¡T. Ä bÕغ >∑+>∑˝À ø£\e&É+ U≤j·TeTì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. Vü≤À© ‘·sê«‘· ôV’≤<äsêu≤<é˝À uÛ≤Ø düuÛÑ ñ+≥T+<äì, Ä düuÛÑ˝À m◊dædæ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. myÓTà˝Ò´, m+|” nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ ø£düs¡‘·TÔ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº |”d”d” n<Ûä´≈£åîì>± <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤qT>±ì bıHêï\ \ø£åàj·T´qT >±ì ìj·T$T+#˚ neø±X¯+ ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. d”e÷+Á<Ûä sêÁcÕºìøÏ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TDH˚ ø=qkÕ–+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*dæ+~.

kÕúìø£ dü+düú\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘ê«\T ˝Àø˘dü‘êÔ H˚‘· »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TD eTTì‡b˛˝Ÿ‡ y˚Tìô|òk˛º $&ÉT<ä\ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): kÕúìø£ dü+düú\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ mìïø£\qT yÓTT≈£îÿã&ç>± ìs¡«Væ≤düTÔqï<äì ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ C≤rj·T ø£˙«qsY »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TD Äs√|æ+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ y˚Tìô|òk˛ºqT Äj·Tq $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕúìø£ dü+düú\≈£î mìïø£\T Á|ü‹ ◊<˚fi¯¢≈£î ˇø£kÕ] ìs¡«Væ≤+#ê\ì sêC≤´+>∑+˝À düŒwüº+>± ñHêï Á|üuÛÑT‘ê«\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ n$ düø±\+˝À »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. |”M q]‡+Vü‰sêe⁄ Á|ü<Ûëì>± ñqï düeTj·T+˝À kÕúìø£ dü+düú\ ã˝Àù|‘·+ ø√dü+ 73, 74 sêC≤´+>∑ dües¡D ‘Ó#êÃs¡ì CÒ|” nHêïs¡T. á dües¡D\≈£î ‘·÷≥T¢ bı&ç#˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘ê«\T e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ô|’ ø√s¡Tº\T CÀø£´+ #˚düTø√yê*‡q |ü]dæú‹ sêe&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. eTTK´+>± Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ πødüT\ |ü]cÕÿs¡+˝À m+<äT≈£î

C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘ê«\ dü÷Œ¤]ÔøÏ $s¡T<äΔ+>± mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q »]– ˝Àø˘düuÛÑ, nôd+;¢ mìïø£\ Á|üø£≥q\T e∫Ãq düeTj·T+˝À Vü≤&Üe⁄&ç>± kÕúìø£ dü+düú\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ yÓTT≈£îÿ&çπøqì Äj·Tq nHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T, $<ÛäT\T, n~Ûø±sê\ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄\ô|’ sê»ø°j·T bÕغ\T, Á|üuÛÑT‘ê«\T, ∫es¡≈£î Hê´j·TkÕúHê\T ≈£L&Ü yÓTT≈£îÿã&ç>±H˚ uÛ≤$düTÔHêïj·THêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ n~Ûø±sê\ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄\ô|’ ˝Àø˘dü‘êÔ düTBs¡È b˛{≤s¡+ #˚dæ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\T kÕúìø£ dü+düú\ n~Ûø±sê\ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄\ô|’ Hê≥ø±\T Ä&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ πøe\+ ã&Ó®{Ÿ˝À 5 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T πø{≤sTTùdÔ dü]b˛‘·T+<äHêïs¡T. kÕúìø£ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\T |üP]Ô>± ìs¡¢ø£å´+ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. kÕúìø£+>± düeTs¡úyÓTÆq H˚‘·\qT mqTï≈£î+fÒ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êj·Tì CÒ|” nHêïs¡T.

bı‘·TÔ n+≥÷H˚ ∫#·TÃô|&ÉT‘·Tqï ø±+Á¬>dt C…’sê+s¡y˚TXŸô|’ Vü≤Øwtsêe⁄ ì|ü⁄Œ\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· C…’sê+ s¡y˚TXŸô|’ {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ rÁe kÕúsTT˝À <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. {°ÄsYmdt, CÒ@d”\ eT<Ûä´ n+‘·sêìï ô|+#˚+<äT≈£î C…’sê+ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\+>±DuÛÑeHé˝À Vü≤Øwtsêe⁄ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ñ+≥T+<äì #ÓãT‘·÷H˚ eTs√yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\‘√ bı‘·TÔ e<ä›ì ˝ÒK\T sêsTT+#·&É+ {°ÄsYmdt, CÒ@d”\ eT<Ûä´ n+‘·sêìï ô|+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·&É+ C…’sê+ #˚düTÔqï ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑y˚Tqì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. CÒ@d” H˚‘·\≈£î neTs¡ Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î e#˚à mìïø£˝À¢ {Ϭø≥T¢ ÇkÕÔeTì C…’sê+ #˚dæq yê´K´\T Vü‰kÕ´düŒ<äeTì Äj·Tq nHêïs¡T. CÒ@d” H˚‘·\T #Ó|æŒq≥Tº $q&É+ Çwüº+˝Òπø ø±+Á¬>dt CÒ@d” qT+∫ ãj·T≥≈£î yÓ[¢+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Vü≤‘·´\T #˚dæqyêπs X¯yê\ô|’ |üP\T #·*¢ ÁX¯<ëΔ+»*|òüT{Ï+∫q≥Tº C…’sê+ yÓ’K] ñ+<äì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. CÒ@d” ìs¡«Væ≤+∫q düø£\»qT\ $T>∑‘ê... 2˝À

qeTàø£ Á<√Væ≤ øÏs¡DY ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ qeTàø£ Á<√Væ≤ nì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· X¯+ø£sYsêe⁄ rÁe+>± <äTj·T´ã{≤ºs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq nôd+;¢ nes¡D˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì y˚\ø√≥¢ &ÉãT“ Ä]®+∫ Ä &ÉãT“‘√ ø=‘·Ô bÕغì ô|{≤º\ì jÓ÷∫düTÔHêï&Éì $eT]Ù+#ês¡T. düyÓTÆø£´yê<ä eTTdüT>∑T˝À d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT ˇø£ e÷s¡T <ä>±#˚dæq Äj·Tq eTs√kÕ] ø=‘·Ô bÕغ ù|s¡T‘√ <ä>± #˚j·÷\ì #·÷düTÔHêï&Éì $eT]Ù+#ês¡T. øÏs¡DY dæm+ |ü<ä$˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT sêh $uÛÑ»qqT m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ »s¡>∑˙j·Tqì, ∫e] ã+‹ es¡≈£î y˚∫#·÷&Ü\+≥÷ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚XÊ&Éì nHêïs¡T. sêh $uÛÑ»qqT øÏs¡DY n&ÉT¶≈£î+{≤s¡ì d”e÷+Á<ÛäT\T uÛ≤$+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ $uÛÑ»q »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*dæq Äj·Tq Hê≥ø±˝≤&ç d”e÷+Á<ÛäT\qT nyÓ÷eTj·T+ düèwæº+#ês¡ì nHêïs¡T. $uÛÑ»q »]–q nq+‘·s¡+ øÏs¡DY ø=ìï s√E\T nÁ&Édt ˝Ò≈£î+&Ü Ç+{Ïπø |ü]$T‘·eTj·÷´s¡ì nHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq ø=‘·Ô bÕغ ù|s¡T‘√ eTs√kÕ] d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT yÓ÷dü+#˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï&Éì eT+&ç|ü&ܶs¡T. øÏs¡DY bÕغøÏ e#˚à mìïø£˝À¢ bÕ˝§ZH˚ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î &çbÕõ≥T¢ ≈£L&Ü sêeì nHêïs¡T. πøe\+ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì ‘·q ‘·eTTàfi¯fl‘√ mÁs¡#·+<äq+ düà–¢+>¥‘√ bÕ≥T nÁø£eT ô|ò’fi¯flô|’ dü+‘·ø±\T#˚dæ y˚\ø√≥T¢ <ä+&ÉT≈£îHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Ä bÕ|ü|ü⁄ kıeTTà‘√ bÕغ ô|{Ϻq øÏs¡DY≈£î Á|ü»\T >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì X¯+ø£sYsêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. bÕغì ô|{Ϻ ìs¡«Væ≤+#˚ k˛ÔeT‘· øÏs¡DY≈£î ˝Ò<äì

Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ç‘˚ <ä[‘·T&çì eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔqì e÷≥ Ç∫Ãq ¬ødæÄsY e÷≥ ‘·bÕŒs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. <ä[‘·T&çì eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔqì πø+Á<äeT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚Twt #˚dæq yê´K´\qT X¯+ø£sY¬s&ç¶ kÕ«>∑‹+#ês¡T. e÷≥ ‘·|æŒq ¬ødæÄsYqT Äø±XÊìøÏ m‘·TÔ‘·÷, <ä[‘·T&çì dæm+ #˚kÕÔqqï C…’sê+ s¡y˚Twtô|’ Vü≤Øwt $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ @$T≥ì X¯+ø£sYsêe⁄ Á|ü•ï+#ês¡T. ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ nuÛÑT´qï‹ ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì Äj·Tq nHêïs¡T.

Page 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you