Page 1

k˛eTyês¡+, 17 e÷]Ã, 2014

m&ç≥sY : >=&çXÊ\ k˛eTj·T´ s¡+>±¬s&ç¶ dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 305

ù|J\T : 8 yÓ\ : s¡÷. 3

Circulated to Rangareddy, Hyderabad, Adilabad, Karimnagar, Khammam, Mahboobnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad, Warangal,

{°ÄsYmdt˝À

60 kÕúHê\T ;d”\πø? kÕe÷õø£ Hê´j·T+ yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï πød”ÄsY ã&ÉT>∑T\≈£î Hê´j·T+ #˚ùd~X¯>± eTT+<äT≈£î.. ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ ã&ÉT>∑T\≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«qTqï≥º ‘Ó\Tk˛Ô+~. e#˚à mìïø£˝À¢ yê]øÏ ø£˙dü+ 60 es¡≈£î kÕúHê\T πø{≤sTT+#˚ ~X¯>± Ä bÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥Tº bÕغ esêZ\ düe÷#ês¡+. mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ ≈£L&Ü ô|≥Tºø√e<ä›ì, ˇ+≥]>±H˚ eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢\ì ìs¡ísTT+#·Tø√e&Éy˚T ø±ø£ ;d”\≈£î ô|<ä›|”≥ y˚ùd+<äT≈£î Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. kÕe÷õø£ Hê´j·Ty˚T Á|ü<Ûëq mC…+&Ü>± πød”ÄsY n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï≥Tº bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\qT dü>±ìøÏô|’>± ;d”\πø πø{≤sTT+#˚˝≤ πød”ÄsY ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. eTs√yÓ’|ü⁄ mìïø£\≈£î düeTj·T+ <ä>∑Zs¡|ü&ÉT‘·Tqï ø=B› nìï bÕغ\T m‘·TÔ\≈£î ô|’ m‘·TÔ\T y˚dü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ;d”\ »|ü+ #˚j·T&É+‘√bÕ≥T ‘Ó\+>±D˝À ;d” H˚‘·πø eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ ø£≥ºu…&É‘êeTì #Ó|æŒq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±+Á¬>dt ≈£L&Ü kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ù|s¡T‘√ <ä÷düT≈£îb˛j˚T Á|üj·T‘·ï+ #˚k˛Ô+~. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ yÓ’|ü⁄ πød”ÄsY yÓTT>∑TZ #·÷|ü&ÜìøÏ ã\yÓTÆq ø±s¡D+ ø±+Á¬>dtqT <Óã“ø=fÒº+<äTπøqì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ πød”ÄsY kÕe÷õø£ Hê´j·÷ìï uÛÑTC≤ì¬ø‘·TÔ≈£îì #ÓãT‘·THêïs¡T.‘Ó\+>±D˝À yÓTT‘·Ô+ 119 nôd+;¢ kÕúHê\T ñ+&É>±, yê{Ï˝À 60 kÕúHê\qT ;d”\πø πø{≤sTT+#ê\ì {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY jÓ÷∫düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. Bìô|’ Ç|üŒ{Ïπø πød”ÄsY bÕغ H˚‘·\‘√ düTBs¡È+>± #·s¡Ã\T »]|æq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D˝À ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\≈£î #Ó+~q »HêuÛ≤ <ë<ë|ü⁄ 80 XÊ‘êìøÏ ô|’>± ñ+≥T+<äì ˇø£ n+#·Hê. »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q ≈£L&Ü yê]øÏ Çyê«*‡q

bı‘·TÔ\ô|’ yês¡+˝À>± düŒwüº‘·

ÄeX¯´ø£‘· ñqï≥Tº sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ kÕe÷õø£ Hê´j·T+ô|’ ‘Ó\+>±D˝À ã\yÓTÆq &çe÷+&é ñ+~. M≥ìï+{Ï˙ <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îH˚ πød”ÄsY Ä~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. $$<Ûä Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\ n_ÛÁbÕj·÷\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nuÛÑ´s¡Tú\ |ü]o\q »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ;d”\πø d”≥T¢ πø{≤sTT+#˚ n+X¯y˚T Á|ü<Ûëq+ ø±qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ ;d”\≈£î nÁ>∑kÕúq+‘√bÕ≥÷ kÕe÷õø£ Hê´j·T+ô|’ düŒwüº‘·qT Á|üø£{Ï+#˚ neø±X¯+ ñ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±...{°&û|”, ø±+Á¬>dt ù|s=ÿ+≥Tqï kÕe÷õø£Hê´j·T+, $T>∑‘ê... 2˝À

yÓ÷kÕìøÏ e÷s¡Tù|s¡T

t¬ødæÄsY ô|’ <ëyÓ÷<äs¡ ô|ò’sY

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêh+˝À »]π> kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚ $wüj·T+ô|’ yês¡+˝À>± düŒwüº‘· edüTÔ+<äì _C…|æ C≤rj·T n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û Á|üø±XŸ »e<˚ø£sY nHêïs¡T. sêh+˝À ‘êC≤>± HÓ\ø=qï sê»ø°j·T

$T>∑‘ê... 2˝À

H˚&ÉT yÓ÷&û‘√ |üeHé uÛÒ{°? ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ø±+Á¬>dt Vü≤sƒêy√.. <˚XŸ ã#êy√ nqï ìHê<ä+‘√ ÁøÏj·÷o\ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ Á|üy˚•+∫q Á|üeTTK dæ˙q≥T&ÉT |üeHé ø£fi≤´DY áHÓ\ 17q _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷&û‘√ uÛÒ{° ø±qTHêïs¡ì ‘Ó*dæ+~. áHÓ\ 14q ª»qùdqμ bÕغ Ä$sꓤe dü+<äs¡“¤+>± |üeHé ø£fi≤´DY _C…|æøÏ e´‹πsø£+>± m˝≤+{Ï yê´K´\T #˚j·T˝Ò<äT. ø±>±, |üeHé ø£fi≤´DY bÕغô|’ _C…|æ C≤rj·T, sêhkÕúsTT H˚‘·\T ôd’‘·+ e÷{≤¢&É&ÜìøÏ ìsêø£]+#ês¡T. |üeHé bÕغ Ä$sꓤe dü+<äs¡“¤+>± n‘·ì yê´K´\qT

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): <ä>±, e+#·q, yÓ÷kÕìøÏ e÷s¡Tù|s¡T {ÏÄsYmdt nì e÷J ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ rÁekÕúsTT˝À $eT]Ù+#ês¡T. Ä~yês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À e÷JeT+Á‹ wü;“sY n©‘√ ø£*dæ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ eùdÔ {ÏÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔeTqï {ÏÄsYmdt $uÛÑ»q »]–q ‘·sê«‘· ù|¢≥T |òæsêsTT+#ês¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. Ç∫Ãq e÷≥ ì\u…≥Tºø√ì yê&ÉT πs|ü⁄ Á|ü»\≈£î Ç#˚à Vü‰MT\qT HÓs¡y˚s¡TkÕÔ&Éqï qeTàø£+ @$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç mìï n&ɶ+≈£î\T, $eTs¡Ù\T e∫ÃHê ‘Ó\+>±D sêh+ Ç∫Ã+<äHêïs¡T. |üP≥ø√e÷≥, s√Eø√ yÓ’K] $T>∑‘ê... 2˝À Á|üø£{Ï+#˚ yê]ì Á|ü»\T qeTàuÀs¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt˝À {ÏÄsYmdtqT ø£\TeeTì ø√s¡˝Ò<äì, Äj·TH˚ {ÏÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔqì ù|s=ÿqï $wüj·÷ìï á dü+<äs¡“¤+>± <ëyÓ÷<äs¡ >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T ¬ødæÄsY, {ÏÄsYmdt ˇø£ÿ]e\¢ sê˝Ò<äì, BìyÓqø£ m+<äs√ b˛sê{≤\T, ã*<ëHê\T, ˝≤؃<Óã“\T ñHêïj·Tqï $wüj·÷ìï >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. {ÏÄsYmdt bÕغ ‘·eT‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+≥T+<äì yÓTT<ä≥ ÄX¯ |ü&ܶeTì, ø±˙ sêh+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· Äj·Tq≈£î n~Ûø±s¡ <ëVü≤+, |ü<äMø±+ø£å ô|]–+<äì, nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ #·+Á<äu≤ãT n_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î {Ϭøÿ≥T¢ ÇkÕÔqqïyê&ÉT rsê mìïø£\ ‘˚B Á|üø£{Ï+#êø£ m&ÉeT#˚sTT #·÷bÕ&Éì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. <ä[‘·T&çì ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ dæm+ #˚kÕÔ, eTTdæ¢+\qT ñ|ü eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔqqï n‘·ì yê>±›Hê\T @yÓTÆb˛j·÷j·Tì n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. MT }s¡T.. MT nuÛÑ´]ú.. MT Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äqï $XÊ«kÕìï e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Çwüºy˚T.. Hê Çwüº+ nH˚ ìHê<ä+‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. kÕ+πø‹ø£ nq+‘·s¡+ wü;“sY n© e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¬ødæÄsY yê\ø£+ #·÷düTÔ+fÒ @s¡T<ëfÒ eTT+<äT z&ÉeT\¢qï, |ü]C≤„Hêìï $ìjÓ÷–+∫ Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D m˝≤ #˚j·÷˝À Ä~yês¡+ ‘·q ìyêdü+˝À @s¡T<ë{≤ø£ uÀ&çeT\¢qï nqï #·+<ä+˝≤ ñ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. z≥T¢, d”≥¢ø√dü+ ‘·eT bÕغ MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À $e]+#ês¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|ü<ä]Ù+∫ #·÷|æ+#ês¡T. ◊$ÄsY ‘Ó\+>±D Çe«˝Ò<äì, ns¡yÓ’ @fi¯ófl>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\T #˚düTÔqï b˛sê≥+, Ä‘·à>ös¡yêìï >∑T]Ô+∫ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Ç∫Ã+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D CÒ@dæøÏ #Ó+~q n<ä›+øÏ <äj·÷ø£sY, $<Ûëq+ <ë«sê ‘êeTT nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ôd˝Ÿbò˛Hé˝À ‘êqT q\T>∑Ts¡T zj·T÷ ◊ø±dü H˚‘· X¯XÊ+ø˘\T <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ düeTø£å+˝À ø±+Á¬>dt˝À #˚sês¡T. nuÛÑ´s¡Tú\qT dü÷∫+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, M]˝À ˇø£]ì Á|ü»\T m+|æø£ #˚j·÷*‡

MT Çwüºy˚T.. Hê Çwüº+!

{Ï&ç|æ˝À #˚]q X¯Á‘·T#·s¡¢, »Hês¡›Hé‘·«s¡˝À XË’\»Hê<∏é?

ñ+≥T+<äHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡T¢ $Hêïø£ yê]˝À mes¡T q∫Ñ˚ nuÛÑ´]ú q+ãs¡T H=ø±ÿ\ì, q#·Ãø£b˛‘˚ düTHêï H=ø±ÿ\ì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü yês¡T ø±yê\qT≈£î+≥Tqï e´øÏÔù|s¡T ≈£L&Ü #Ó|üŒe#·Ãì nHêïs¡T. á $<Ûëq+ m+‘√ düT\uÛÑ‘·s¡+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. ¬s+&ÉT sêÁcÕº\ nuÛÑ´]ú me]e\¢ kÕ<Ûä´yÓ÷ Á|ü»\T Ä˝À∫+#ê\Hêïs¡T. düTdæús¡bÕ\qqT n+~+#˚ yê]ì mqTïø√yê\ì nHêïs¡T. ã&ÉT>∑ ã\V”≤q esêZ\ y˚~ø£ {Ï&ç|æj˚TqHêïs¡T. ‘·eT Vü≤j·÷+˝ÀH˚ yÓqø£ã&çq esêZ\T n_Ûeè~Δ #Ó+<ëj·THêïs¡T. |ü~ùV≤qT s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D˝À sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\T ‘ês¡Te÷s¡T ø±>∑\eHêïs¡T. {Ï&ç|æ˝ÀøÏ e\dü\T yÓ\T¢$s¡TkÕÔj·THêïs¡T. ‘êqT _dæ mC…+&ÜqT Á|üø£{Ï+#·>±H˚ nìï sê»ø°j·T bÕغ\T ñ*øÏÿ |ü&ܶj·THêïs¡T. _dæ ìHê<ëìï $ì|ædüTÔHêïj·Tì m<˚›yê #˚XÊs¡T. Á|ü»\ô|’ Á|üjÓ÷>±\≈£î Ç~ düeTj·T+ ø±<äì dæ˙ q≥T&ÉT |üeHé ø£fi≤´DY ô|{Ϻq ª»qùdqμ bÕغqT<˚›•+∫ nHêïs¡T. ø±´¬sø£ºsY˝Òì ¬ødæÄsY ‘Ó\+>±DqT n_Ûeè~Δ #˚kÕÔ&Ü nì Á|ü•ï+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·, e÷JeT+Á‹ X¯Á‘·T#·s¡¢ $»j·TsêeTsêE, n‘·ì y˚Tq\T¢&ÉT, e÷J myÓTà˝Ò´ »Hês¡›Hé <ëÁ{≤CŸ\T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ >∑T&éu…’ #ÓbÕŒs¡T. Ä~yês¡+ m˙ºÄsY Á≥düTºuÛÑeHé˝À {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT düeTø£å+˝À bÕغ˝À #˚sês¡T. yê]øÏ #·+Á<äu≤ãT kÕ<äs¡+>± ÄVü‰«q+ |ü*øÏ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± X¯Á‘·T#·s¡¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìï n_Ûeè~Δ #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü n+‘·sê®rj·T U≤´‹ì ‘Ó∫Ãq |òüTq‘· #·+Á<äu≤ãT<˚qHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À d”e÷+Á<Ûä˝À ø=‘·Ô sê»<Ûëì ìsêàD+, n_Ûeè~Δ »s¡>±\+fÒ n~ #·+Á<äu≤ãT‘√H˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. m˝≤+{Ï wüs¡‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü {Ï&ç|æ˝À #˚sêeTì, Äj·Tq mø£ÿ&É qT+{Ï b˛{°

#˚j·TeTHêï nø£ÿ&çqT+&ç b˛{° #˚kÕÔeTì yês¡T düŒwüº+#˚XÊs¡T. $uÛÑ»qô|’ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T ø±+Á¬>dtô|’ rÁe ÄÁ>∑Vü≤C≤«\\‘√ s¡–*b˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ á ÁbÕ+‘·+ qT+&ç nuÛÑ´s¡Tú\T \_Û+#·s¡ì, ˇø£y˚fi¯ me]¬ø’Hê {Ϭøÿ{Ÿ Ç∫à ì\u…&ç‘˚ yê]øÏ &çbÕõ{Ÿ sêeHêïs¡T. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>dt ø£qTeTs¡T>∑T ø±ø£‘·|üŒ<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä õ˝≤¢ qT+&ç Ç|üŒ{Ïπø @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, {Ïõ yÓ+ø£fÒXŸ, >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄, >∑˝≤¢ ns¡TD ≈£îe÷] {Ï&ç|æ˝À #˚]q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±>±, ‘êC≤>± e÷JeT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é ≈£L&Ü {Ï&ç|æ˝À #˚s¡&ÜìøÏ j·T‹ïdüTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. á y˚Ts¡≈£î n‘·ì nqTj·÷j·TT\‘√ sêj·Tu≤s¡+ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.


2

s¡+>±¬s&ç¶

k˛eTyês¡+, 17 e÷]Ã, 2014

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·‘·s¡TyêsTT.. bı‘·TÔ\ô|’ ‘=\–q ñ‘·ÿ+sƒ¡ {°ÄsYmdt˝À 60 kÕúHê\T ;d”\πø?

yê<äq≈£î Çø£HÓ’Hê |ü<äTqT!

;d”\≈£î ô|<ä›|”≥ e+{Ï yê´K´\qT rÁe+>± m+&É>∑{≤º\ì, Ä ¬s+&ÉT bÕغ\T n~Ûø±s¡+ ø√dü+, z≥¢ ø√düy˚T Ä bÕ≥ bÕ&ÉT‘·THêïj·Tì Á|ü»˝À¢ $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì πød”ÄsY bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ {°ÄsYmdt H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY #·+Á<äu≤ãTyÓ’K]ô|’ rÁe kÕúsTT˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ì ;d”\≈£î πø{≤sTTkÕÔeTì #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT #Ó|æŒHê Á|ü»\T qeTàs¡ì áf…\ nHêïs¡T. {°&û|” z≥¢ø√düy˚T ;d” »|ü+ #˚düTÔqï<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É>± >∑Ts¡TÔ≈£îsêì ;d”\T, H˚&ÉT m˝≤ >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T.á s√E eT∞¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&ÜìøÏ Ä+Á<Ûë bÕغ\T, Ä+Á<ÛëHêj·T≈£î\T ≈£îÁ≥\T #˚düTÔHêïs¡ì rÁe kÕúsTT˝À $eT]Ù+#ês¡T. @B @yÓTÆHê {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY kÕe÷õø£ Hê´j·T+yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïs¡qï~ düTdüŒwüº+.

bı‘·TÔ\ô|’ yês¡+˝À>± düŒwüº‘· |ü]dæú‘·T\T, e÷J dæm+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶, dæ˙ q≥T&ÉT |üeHé ø£fi≤´DY\T ø=‘·Ô bÕغ\T ô|{Ϻq H˚|ü<∏ä´+˝À Ä~yês¡+ ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q bÕغ Hêj·T≈£î\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ #·]Ã+#ês¡T. Ç+<äT˝À bı‘·TÔ‘√ mìïø£˝À¢øÏ yÓfi≤fl\ì ø=+<äs¡T, bÕغ ¬>\Teø£b˛sTTHê düπs ˇ+≥]>±H˚ mìïø£\ ã]˝ÀøÏ yÓfi≤fl\ì eT]ø=+<äs¡T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT e´ø£Ô+#˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. bı‘·TÔ\e\¢ ø£*π> ˝≤uÛÑqcÕº\qT, dü«‘·+Á‘·+>± b˛{°e\¢ »]π> ˝≤uÛÑqcÕº\qT Çs¡T ÁbÕ+‘· Á|ü»\‘√ »e<˚ø£sY #·]Ã+#ês¡T. H˚‘·\T ù|s=ÿqï n+XÊ\T, #˚dæq dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T bÕغ n~ÛcÕºq+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓ[fl yês¡+˝À>± düŒwüºyÓTÆq yÓ’K]ì Á|üø£{ÏkÕÔeTì MT&çj·÷‘√ ‘Ó*bÕs¡T. dæ˙ q≥T&ÉT |üeHé ø£fi≤´DY kÕú|æ+∫q bÕغô|’ e÷{≤¢&É&ÜìøÏ ìsêø£]+#ês¡T. <˚X¯+˝À yÓ÷&û Á|üuÛÑ+»q+ Mk˛Ô+<äì, j·÷e‘Y <˚X¯Á|ü»\T n_Ûeè~Δì, düTdæús¡ bÕ\qqT ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. yÓ÷&ûj˚T ø±uÀj˚T Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nqï qeTàø£+, $XÊ«dü+ Á|ü»˝À¢ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T.

H˚&ÉT yÓ÷&û‘√ |üeHé uÛÒ{°? _C…|æ d”e÷+Á<Ûä n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤]u≤ãT kÕ«>∑‹+#ês¡T. ‘êC≤>± Ä~yês¡+ _C…|æ C≤rj·T n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û Á|üø±XŸ »e<˚ø£sY ôd’‘·+ |üeHé bÕغô|’ e÷{≤¢&É&ÜìøÏ ìsêø£]#·+&É+ |üeHé yÓ÷&û‘√ uÛÒ{° ne⁄‘ê&Éqï <ëìøÏ ã\+ #˚≈£Ls¡T‘·T+~. ø±+Á¬>dt Vü≤sƒêy√.. <˚XŸ≈£î ã#êy√ nqï ìHê<ä+ yÓ÷&û ‘·q Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–+#·&É+ n<˚ ìHê<ëìï |üeHé m‘·TÔø√e&É+ nH˚ø£ dü+<˚Vü‰\≈£î ‘êe⁄ìk˛Ô+~. _C…|æ, {Ï&ç|æ bı‘·TÔ\T Ksês¡e⁄‘·T+<äqï yês¡Ô\ H˚|ü<∏ä´+˝À |üeHé ≈£L&Ü _C…|æ‘√ ø£*ùd neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äqï yês¡Ô\T $qedüTÔHêïsTT. |üeHé bÕغì Á|üø£{Ï+#·ø£ eTT+<äT #·+Á<äu≤ãT Äj·TqqT {Ï&ç|æ˝À #˚s¡eTì, {Ï&ç|æøÏ eT<䛑·T |ü\ø£eTì ø√]q $wüj·T+ $~‘·y˚T.

Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ä+<√fi¯q˝À ñqï {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt bÕغ\ Hêj·T≈£î\T bı‘·TÔ\T ñ+&Éeì düŒwüº+ ø±e&É+‘√ dü+‘√wü+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. Ç{°e\ bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt bÕغ\T #·s¡Ã\T, düMTø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ düôdŒHé‡ ø=qkÕ–+~. ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ m˝≤+{Ï bı‘·TÔ\T ñ+&Éeì {°ÄsYmdt düŒwüº+ #˚j·T>±, ‘·eT≈£î ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ã\+ ñ+<äì ˇ+≥]>±H˚ b˛{° #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Á|üø£≥q\T #˚j·T&É+‘√ sêqTqï á mìïø£˝À¢ b˛{°øÏ Çs¡T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. Çs¡T bÕغ\ bı‘·TÔ˝À ‘·eT d”≥T¢ mø£ÿ&É >∑\¢+‘·T ne⁄‘êjÓ÷qì uÛÑj·T|ü&çq Hêj·T≈£î\˝À bı‘·TÔ\T ñ+&Éeì ‘Ó*j·T&É+‘√ Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì 10 nôd+;¢ kÕúHê\˝À ◊<äT kÕúHê\˝À {°Äs bÕغ ÁbÕ‹<∏ä´+ eVæ≤k˛Ô+~. $T>∑‘ê kÕúHê˝À¢ ø±´&ÉsY ô|+#·T≈£îqï {°ÄsYmdt b˛{° dæ<äΔ+ ne⁄&Ée+‘√ bı‘·TÔ˝À¢ mø£ÿ&É kÕúHê\T >∑\¢+‘·T ne⁄‘êjÓ÷qì uÛÑj·T|ü&çq Hêj·T≈£î˝À¢ dü+‘√wü+ yÓ©¢ $]k˛Ô+~. bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ Çs¡T bÕغ\˝À ñqï nqTe÷Hê\T Hêj·T≈£î\ Á|üø£≥q‘√ rsêsTT. Á|ü<Ûëq+>± {°ÄsYmdt dæ{Ϻ+>¥ kÕúHê\˝À Ä~˝≤u≤<é, #Óq÷ïsY, eT+∫sê´\ ,eTT<√˝Ÿ kÕúHê\T bı‘·TÔ˝À¢ b˛‘êj·Tì uÛ≤$+∫q myÓTà˝Ò´\T, n<˚ $<Ûä+>± ìs¡à˝Ÿ, u…\¢+|ü*¢, ÄdæbòÕu≤<é, U≤Hê|üPsY, uÀ‘Y, nôd+;¢ kÕúHê\≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ Ç+‘· ø±\+ Ä+<√fi¯q HÓ\ø=+~. n≥T ø±+Á¬>dt, Ç≥T {°ÄsYmdt bÕغ Hêj·T≈£î˝À¢ HÓ\ø=qï Ä+<√fi¯q bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q sêe&É+‘√ ñ‘·ÿ+sƒ¡≈£î ‘Ós¡|ü&ç+~. ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ b˛{° ñ+&É<äì {°ÄsYmdt Á|üø£{Ï+∫qï|üŒ{Ïø° d”|”◊, q÷´&ÓyÓ÷Áø£dæ bÕغ\‘√ bı‘·TÔ ñ+&˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. á bı‘·TÔô|’ Ç+ø± #·s¡Ã\T »s¡>∑T‘·T+&É&É+‘√ yês¡T @ kÕúHê\qT ø√s¡T‘ês¡H˚ $wüj·T+ düŒwüº+ ˝Ò<äT. bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ õ˝≤¢˝À {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T <äTyÓTà‹Ô b˛düT≈£î+≥THêïs¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± »]–q f…{Ÿ |üØø£å\T

‘Ó\+>±D˝À |ü+#·eTTK b˛{°? n~Ûø±s¡+ ø√dü+ {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt b˛{≤b˛{° e\dü\≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤+ CÀs¡+<äT≈£îqï sê»ø°j·÷\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘Ó\+>±D sêÁwüº sê»ø°j·T eTTK∫Á‘·+˝À ø=‘·Ô eT\T|ü⁄\T #√≥T#˚düTø√qTHêïsTT. >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt, {°&û|”˝Ò b˛{≤b˛{°>± ‘·\|ü&˚$. yêeT|üøå±\T >∑‘· ¬s+&ÉT mìïø£˝À¢.. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹, ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ ;CÒ|” ôd’‘·+ bı‘·TÔ‘√H˚ mìïø£\≈£î yÓfi≤¢sTT. sêÁwüº $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ ‘=*kÕ]>± mìïø£\ düìïy˚XÊ\T s¡düe‘·Ôs¡ eT\T|ü⁄\T ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT. düyÓTÆø£´ sêÁwüº+˝À mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêï <ë<ë|ü⁄>± n+<ä] uÛ≤eq ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢>±H˚ ñ+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø. #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ ñ+&É<äqï $düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q‘√ sê»ø°j·÷\T ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷sêsTT. ákÕ] ‘Ó\+>±D˝À |ü+#·eTTK b˛{°øÏ neø±XÊ\T @s¡Œ&ܶsTT. {°&û|”, ;CÒ|”\T ˇø£yÓ’|ü⁄, ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ ˇ+≥]>±, yÓ’mkÕ‡sY d”|” Ç+ø=ø£yÓ’|ü⁄, |üeHé ø£˝≤´DY eTs√yÓ’|ü⁄, ø±+Á¬>dt ˇ+≥]>± mìïø£\ ã]˝À ~>∑qTHêïsTT. eTõ¢dt <ë<ë|ü⁄>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹‘√ bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îH˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêï Ä bÕغ Á|üuÛ≤e+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À $TqVü‰ eT¬sø£ÿ&Ü n+‘·>± Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ø±+Á¬>dt˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüºdü$T‹ $©q+ ne⁄‘·T+<äqï Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± kÕ–+~. ∫es¡≈£î $©q+ @yÓ÷ø±ì bı‘·TÔ\≈£î ôd’‘·+ πød”ÄsY $eTTK‘· #·÷bÕs¡T. ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T ø£‘·TÔ\T <ä÷düT≈£îH˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. nBø±ø£ e\dü\ Á|üj·T‘êï\T ≈£L&Ü Çs¡TbÕغ\T eTTeTàs¡+ #˚XÊsTT. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ eT+∫sê´\ Á|üdüTÔ‘· {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ ns¡$+<ä¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt˝À #˚]b˛>±, nø£ÿ&É ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ç>± ñqï ~yêø£sYsêe⁄ ‘Ó\+>±D sêÁwüºdü$T‹˝À #˚]b˛j·÷s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± πød”ÄsY |ü\T ø°\ø£yÓTÆq yê´K´\T #˚XÊs¡T. Çø£ô|’ mes¡T @bÕغ˝À #˚s¡T‘ês√ #·÷düT≈£î+<ëeT+≥÷ ø±+Á¬>dt≈£î πød”ÄsY düyê˝Ÿ $dæsês¡T. Çø£ ø±+Á¬>dtô|’ j·TT<äΔy˚Tq+≥÷ yê´U≤´ì+#ês¡T. B+‘√ Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ j·TT<äΔ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. πød”ÄsY nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ Á|üÁøÏj·TqT ≈£L&Ü |üP]Ô #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. Çø£ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ bı‘·TÔ ˝Ò<äH˚ dü+πø‘ê\qT ã\+>± |ü+|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ e´eVü‰s¡ XË’* ≈£L&Ü πød”ÄsY yÓ’K]øÏ _Ûqï+>± @MT˝Ò<äT. Ä bÕغ ôd’‘·+ ôd’ n+fÒ ôd’ n+{À+~. mìïø£˝À¢ {°&û|” ≈£L≥$T, ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt, yÓ’mkÕ‡sY d”|”, |üeHé ø£˝≤´DY\T y˚s¡Ty˚s¡T>± b˛{° #˚dæHê ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt eT<Û˚´ Á|ü<Ûëq+>± b˛{° HÓ\ø=H˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. |ü\T dü+düú\Tìs¡«Væ≤+∫q düπs«˝À¢ {°ÄsYmdt eTT+<äT+~. B+‘√ n~Ûø±s¡ |”sƒ¡+ ø√dü+ ø±+Á¬>dt,{°ÄsYmdt\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïsTT. düTBs¡È sê»ø°j·T #·]Á‘· ø£*–q ø±+Á¬>dt eP´Vü≤s¡#·q eTT+<äT πød”ÄsY ì\ã&É‘êsê nH˚~ ≈£L&Ü Á|üXÊïs¡úø£+>±H˚ e÷]+~. nsTT‘˚ bı‘·TÔ\T e<ä›H˚ ìs¡íj·T+‘√ ø±+Á¬>dt˝À eTTK´eT+Á‹ |”sƒêìï ø√s¡T≈£îH˚ yê]˝À Ä+<√fi¯q ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±, kÕ<Ûës¡D myÓTà˝Ò´\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. {°ÄsYmdt H˚‘·˝À¢ e÷Á‘·+ |üP]Ô kÕúsTT dü+‘·è|æÔ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ∫es¡≈£î mìïø£\ b˛s¡T˝À M]<ä›s¡T HÓ>∑TZø=kÕÔsê? ˝Òø£ eT<Ûä´˝À {°&û|” eTT+<äT≈£î edüTÔ+<ë nH˚ n+X¯+ ≈£L&Ü ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~.

‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+ {ÏÄsYmdt‘√H˚ kÕ<Ûä´+ : πødæÄsY ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ∫s¡ø±\ ø√]ø£qT HÓs¡y˚s¡TÃø√>∑*>±eTì, sêh |ü⁄q]ïsêàD+ #˚düT≈£î+fÒ ‘·|üŒ eTq+ ø£qï ø£\qT, n_Ûeè~Δì #˚düTø√˝ÒeTì {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· πødæÄsY nHêïs¡T. |ü⁄q]ïsêàD+ ˇø£ÿ {ÏÄsYmdt <ë«sêH˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. Ä~yês¡+ {ÏÄsYmdt uÛÑeHé˝À {Ï&ç|æ bÕغøÏ #Ó+~q »j·TbÕ˝Ÿ j·÷<äyé, ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ H˚‘· lìyêdt>ö&é, ‘Ó\+>±D ø£fi≤ø±s¡T&ÉT s¡düeTsTT u≤˝ŸøÏwüHé\T πødæÄsY düeTø£å+˝À {ÏÄsYmdt bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± πødæÄsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ç+<äì ‘Ó\+>±D Á|ü»\T n_Ûeè~Δ ø√dü+ ø√{Ï ÄX¯\‘√ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡ì yê] ÄX¯\T HÓs¡y˚sêÃ\+fÒ {ÏÄsYmdt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\T #Óù|Œ e÷≥\≈£î, yê>±›Hê\≈£î yÓ÷düb˛e<ä›Hêïs¡T. sêh @sêŒ≥T ø√dü+ mes¡T b˛sê≥+ #˚XÊs√, mes¡T ÁbÕD‘ê´>±\T #˚XÊs¡T Á|ü»\≈£î ‘Ó\TdüTqHêïs¡T. ø£‹Ô ˇø£] #˚‹˝À ô|{Ϻ Ç+ø=ø£ÿ]‘√ #˚j·Tsê<äì n+<äπø {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±DqT y˚Ty˚T Ç#êÃ+, y˚Ty˚T ‘Ó#êÃ+ nì |ü*πø ø±+Á¬>dt H˚‘·\ e÷≥˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äì sêh @sêŒ≥T ø√dü+ b˛sê≥+ #˚ùdÔ yês¡T @$T #˚XÊs√ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüTqHêïs¡T.

dü+bÕ<äø°j·T+

Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À Ä~˝≤u≤<é˝À Ä~yês¡+ f…{Ÿ |üØø£å Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~. f…{Ÿ |üØø£å≈£î õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 8 y˚\ 185 eT+~ |üØø£å≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Ç+<äT ø√dü+ 38 |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\≈£î |üØø£å ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á |üØø£å ø√dü+ |üø£&É“+B>± @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T ìØí‘· düeTj·÷ìøÏ ì$Twü+ Ä\dü´yÓTÆHê |üØø£å πø+Á<ë\≈£î nqTeT‹+#·˝Ò<äT. |üØø£å πø+Á<ë\ |ü]~Û˝À 144 ôdø£åHé neT\T #˚j·T&É+‘√bÕ≥T õsêø˘‡ πø+Á<ë\qT eT÷dæy˚XÊs¡T. á |üØø£å˝À¢ m˝≤+{Ï ø±|æ+>¥ »s¡≈£î+&É |üø£&É“+B>± @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. á |üØø£å ø√dü+ Vü≤»s¡j˚T´ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Äغd” Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\qT @sêŒ≥T #˚dæ+~. á |üØø£å ø√dü+ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãq nuÛÑ´s¡Tú\‘√ Ä~˝≤u≤<é˝Àì ˝≤&ç®\T, Vü≤À≥fi¯ó¢ øÏøÏÿ]dæb˛j·÷sTT. á |üØø£å\≈£î $<ë´ XÊK≈£î dü+ã+~Û+∫q e´ø£Ô\qT Çì«õ˝Ò≥sY>± ìj·T$T+#ês¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\ qT+∫ yÓTT<ä{Ï ù||üsY, eT<Ûë´eTï+ 2.30 >∑+≥\ qT+∫ ¬s+&Ée ù||üsY |üØø£åqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

|òüTq+>± s¡+>√∞ dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝À Vü≤À∞ |ü+&ÉT>∑qT |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ ø±eT<äVü≤q+ #˚dæq Á|ü»\T Ä~yês¡+Hê&ÉT s¡+>∑T\qT ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T #·\T¢≈£îì Äq+<ä+>± >∑&çbÕs¡T. $$<Ûä s¡ø±˝…’q s¡+>∑T\‘√ bÕ≥T düTH˚sY, ø=&ç>∑T&É¢ y˚düT≈£îHêïs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\T, q>∑s¡ |ü+#êsTTr˝À $$<Ûä yês¡T¶\˝À b˛{°#˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑T\ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ø√e&É+‘√ bÕ≥T Á|ü#êsêìï #˚düTÔHêïs¡T. Äj·÷ yês¡T¶ Á|ü»\≈£î Vü≤À∞ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ‘·eT ‘·eT bÕغ\≈£î z≥T¢ y˚j·÷\ì n&ç>±s¡T. Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+ eTT–j·T>±H˚ e∫Ãq ‘=*|ü+&É>∑ ø±e&É+‘√ Äj·÷ bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T s¡+>∑T\T #·\T¢≈£îHêïs¡T. Ä~yês¡+ ôd\e⁄ s√E ø±e&É+‘√ eTVæ≤fi¯\T ôd’‘·+ s¡+>∑T\T #·\T¢≈£îHêïs¡T. j·TTe≈£î\T u…’ø˘\ô|’ yÓfi¯ó‘·÷ ‘·eT Äq+<ëìï e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

‘·\H=|æŒ>± e÷]q ÄuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): es¡Tdü>± e∫Ãq mìïø£\T $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\≈£î ‘·\H=|æŒ>± ‘·j·÷¬s’+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ eTT+<äT |ü⁄s¡bÕ\ø£, »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T sêe&É+‘√ á |òü*‘ê\T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘êj·Tì, nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À m˝≤+{Ï bıs¡bÕ≥T »]–Hê bÕغøÏ qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À Ä∫‘·÷∫ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\˝À b˛{° rÁe+>± ñ+&É&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\≈£î ‘·\H=|æŒ>± e÷]+~. rs¡ |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\ Hê$TH˚wüHé eTT–dæq yÓ+≥H˚ »&ûŒ{°d”, m+|æ{°, {Ϭøÿ≥¢ >=&Ée ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ‘·\|ü≥Tº≈£îHêïs¡T. á HÓ\ 17 qT+∫ 20e ‘˚B es¡≈£î »&ûŒ{°d”, m+|”{°d”\ Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]düTÔ+&É&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ ø£+{Ï MT<ä ≈£îs¡T≈£î˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ b˛{° m≈£îÿe ñ+&É&É+‘√ me]ø° Çyê«\ e<ä› nH˚ n+X¯+ô|’ Hêj·T≈£î˝À¢ Ä+<√fi¯q yÓTT<ä˝…’+~. á mìïø£\˝À nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£, e#˚à |òü*‘ê\qT ã{Ϻ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ uÛÑ$wü´‘·TÔ eTT&ç|ü&É&É+‘√ Hêj·T≈£î\T Ä∫‘·÷∫ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì 52 »&ûŒ{°d”, 636 m+|”{°d” kÕúHê\T ñHêïsTT. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ñqï z≥s¡¢˝À 80 XÊ‘·+ z≥s¡T¢ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï+<äTq nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£, yê] $»j·T+ bÕغ\≈£î ø°\ø£+>± e÷]+~. |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£\˝À Hêj·T≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T. dü<äT› eTD>∑ø£eTT+<˚ kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ ø√dü+ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ M]øÏ düyê˝Ÿ>± e÷]+~. á mìïø£\qT nìï bÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·à+>± rdüTø√e&É+‘√bÕ≥T ¬>\Tù| Á|ü<Ûëq+>± uÛ≤$+#·&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ $wüj·TyÓTÆ rÁe+>± ø£düs¡‘·TÔ #˚|ü{≤ºs¡T. á es¡Tdü>± e∫Ãq mìïø£\‘√ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± mìïø£\ ø√˝≤Vü‰\+ HÓ\ø=+~.

yÓT<äø˘ #·]Ã˝À uÛÑ≈£îÔ\ dü+<ä&ç dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): yÓT<äø˘ #·]Ã˝À Ä~yês¡+ uÛÑ≈£îÔ\sêø£‘√ #·]à ÁbÕ+>∑D+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. ñ<äj·T+ 4 >∑+≥\≈£î yÓTT<ä{Ï ÁbÕs¡úqqT #·]à bòÕ<äsY ¬se¬s+&é sê_HédüHé nj·T´>±s¡T H˚‘·è‘·«+˝À ÁbÕs¡úq\T »]>±sTT. yÓT<äø˘ |ü≥ºD+ qT+&ç ø±≈£î+&Ü ;<äsY, ôV’≤<äsêu≤<é, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢\ qT+&ç uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*e∫à yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. ø√]q ø√¬sÿ\T dü|òü\yÓTÆqyês¡T X¯ìyês¡+ sêÁ‹ düÁ‘·+˝À ãdü#˚dæ ñ<äj·÷H˚ï ÁbÕs¡úq˝À bÕ˝§Zì ø±qTø£\qT düeT]Œ+#·T≈£îHêïs¡T.

Hê´j·T $yê<ë\ ø£ècÕíq~˝À yê´C≤´\ ñs¡efi¯ó¢ ø=‘·Ô ø±<äT. m>∑Te sêcÕZ\ <ëw”ºø±ìøÏ ‘Ós¡~+∫, düVü≤» Hê´j·Tdü÷Á‘ê*ï eTìï+∫ »dæºdt Á_CÒwt ≈£îe÷sY Åf…ÆãT´q˝Ÿ <äXÊu≤›\T>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷ìï dü]~<ä›>∑\<äqTø=+fÒ, Ä ÄXÊ HÓs¡y˚s¡˝Ò<äT. ªH√s¡Tqïyê&çπø ˙s¡Tμ #·+<ä+>± ø£ècÕí Åf…ÆãT´q˝Ÿ qB»\ πø{≤sTT+|ü⁄\T ø±ì#˚Ãj·T&É+‘√ ~>∑Te sêh Á|üjÓ÷»Hê\T |üP]Ô>± ø£ècÕís¡ŒDyÓTÆb˛j·÷sTT. 2010 &çôd+ãs¡T Hê{Ï Åf…ÆãT´q˝Ÿ eT<Ûä´+‘·s¡ ìy˚~ø£ rs¡T‘ÓqTï\T #·÷ùd Vü≤‘êX¯ósê˝…’q Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n|üŒ{À¢H˚ düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ X¯s¡DTC§∫Ã+~. sêh+ nuÛÑ´+‘·sê*ï Åf…ÆãT´q˝Ÿ m<äT≥ yê<äq\T>± $ì|æ+#ê\qï düTÁ|”+ø√s¡Tº` ‘·T~ rs¡TŒqT ¬>õ{Ÿ˝À Á|ü#·T]+#·e<ä›ì πø+Á<ëìï Ä<˚•+∫+~. nùV≤‘·Tø£ ÁbÕ‹|ü~ø£\‘√ e#˚à 36 @fi¯¢bÕ≥T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ »\ kÂuÛ≤>±´ìï <ä÷s¡+ #˚dæq Åf…ÆãT´q˝Ÿ, Äضmdt ≈£î&ç>∑≥Tº ø±\Te ø√düeT+≥÷ n<äq+>± $~*+∫q Hê\T>∑T {°m+d”\÷ πøe\+ ø£+{Ï‘·T&ÉT|ü⁄. á <äTs¡Hê´j·÷ìï dü]CÒj·÷\+≥÷ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ düTÁ|”+ø√s¡TºqT n]údüTÔ+fÒ, @|”øÏ Hê\T>∑T {°m+d”\T e÷Á‘·+ m+<äTø£+≥÷ ø£sêí≥ø£ ø£j·÷´\e÷] yê´»´+ <ëK\T #˚dæ+~. 262 n~Ûø£s¡D nqTkÕs¡+ Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒ˝À¢ düTÁ|”+ø√s¡Tº düVü‰ @ Hê´j·TkÕúqeT÷ CÀø£´+ #˚düTø√e&ÜìøÏ M˝Ò¢<äqï eTVü‰sêh` ‘·q ~>∑Te sêcÕZ\T ¬s+&É÷ <ëK\T #˚dæq yê´C≤´*ï ø=fÒºj·÷\ì ˝≤ bÕsTT+≥T¢ rdæ+~. n+‘·Ásêh »\ $yê<ë\ #·≥º+˝Àì 11e $uÛ≤>∑+ ≈£L&Ü n<˚ #ÓãT‘√+<äì eTVü‰sêh m+‘· yê~+∫Hê` Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒô|’ n|æŒ˝Ò{Ÿ ÁbÕ~Ûø±s¡ dü+düú @B ˝Òq+<äTq düTÁ|”+ø√s¡Tº CÀø£´+ #˚düTø√>∑\<äqï ‘êC≤ Hê´j·T ìs¡íj·T+ sêh+ HÓ‹Ôq bÕ\Tb˛ùd<˚. qB»\ Åf…ÆãT´qfi¯¢ $X¯«dü˙j·T‘·H˚ ˙s¡T>±]Ãq »dæºdt Á_CÒwt rs¡TŒqT düTÁ|”+ø√s¡Tº˝ÀHÓ’Hê düeTs¡ú yê<äq\‘√ e÷]Œ+#·&É+ πs|ü⁄ ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î >∑{Ϻ düyê˝Ò! ø£ècÕíq~ eTVü‰sêh, ø£sêí≥ø£, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ\≈£î es¡<ëj·Tì. &Ó㓤jÓ÷´ <äX¯ø£+ Hê{Ï ã#êe‘Y Åf…ÆãT´q˝Ÿ ø£èwüí˝À »\sêdæ |ü]e÷D≤ìï 78 dü+e‘·‡sê\ dü>∑≥T‘√ ˝…øÏÿ+∫, 75XÊ‘·+ $X¯«dü˙j·T‘· ÁbÕe÷DÏø£+>± eT÷&ÉT sêcÕZ\≈£L ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄\T »]|æ+~. $T>∑T\T »˝≤\ |ü+|üø£+ô|’ n|ü&˚ m>∑Te sêcÕZ\T Á|ü•ï+∫Hê... Á|ü‹ e+<˚fi¯¢˝À 25 dü+e‘·‡sê\T ˙{Ï ø£s¡e⁄ m<äTs=ÿH˚ ~>∑Te sêh+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸπø $T>∑T\T »˝≤\ $ìjÓ÷>∑ ùd«#·Ã¤ ñ+≥T+<äì Hê{Ï Åf…ÆãT´q˝Ÿ düŒw”ºø£]+∫+~. ª|”ø£ düqï+`ÄX¯ ˝≤e⁄μ #·+<ä+>±, ã#êe‘Y πø{≤sTT+|ü⁄˝Òï |üP]Ô>± $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Òì m>∑Te sêcÕZ\T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $T>∑T\T »˝≤\ô|’ j·÷^ #Ój·T´&Éy˚T nC…+&Ü>± ˝Òìb˛ì $yê<ë\T düèwæº+∫, >∑T≥Tº#·|ü&ÉT ø±≈£î+&Ü ˝…ø£ÿ≈£î $TøÏÿ* nÁø£eT ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD+˝À b˛{°|ü&ܶsTT. Ä <äTsêàsêZìï ø=‘·Ô Åf…ÆãT´q˝Ÿ m<äT≥ ìs¡÷|æ+∫ @|” Hê´j·Tã<äΔ Vü≤≈£îÿ*ï ø±bÕ&Ü*‡q yÓ’mdt Á|üuÛÑT‘·«+` Á|ü‹ <äX¯˝Àq÷ sêh Á|üjÓ÷»Hê*ï >±*ø=~˝Òdæ+~. πøe\+ ª‘·eT ÁbÕC…≈£îº\≈£î |òüTÀs¡+>± qwüº+ dü+uÛÑ$düTÔ+<äì \ã\ã˝≤&É≥+ ‘·|æŒ+∫... Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ m≥Te+{Ï ø£∫Ñ·yÓTÆq Ä<Ûësê\÷ #·÷|ü˝Òμ<äì »dæºdt Á_CÒwt Åf…ÆãT´q˝Ò $eT]Ù+∫+~. eTVü‰sêh, ø£sêí≥ø£\ >∑&Édü] yê<äq\≈£î |ü&çb˛sTT ô|&Édüs¡|ü⁄ ÁbÕC…≈£îº\≈£L <Ûësêfi¯+>± ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄\T »]|æq Åf…ÆãT´q˝Ÿ Hê´j·Tìs¡íj·T ÁbÕ‹|ü~ø£˝Ò |üP]Ô>± ndü+ã<äΔ+. 1972Hê{Ï ¬s+&√ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ dü+|òüT+ düVü‰ |ü\T ÁbÕe÷DÏø£ n<Ûä´j·THê\˙ï qB»˝≤\ $X¯«dü˙j·T‘·qT 75XÊ‘·+>±H˚ |ü]>∑DÏ+#ê\HêïsTT. n+<äTu≤≥T˝À ñqï 118 dü+e‘·‡sê\ düe÷#êsêìï rdüTø=+fÒ ã#êe‘Y ù|s=ÿqï<ëìø£Hêï ˙{Ï \uÛÑ´‘· ‘·≈£îÿy˚qqï @|” yê<äq*ï ‘√dæ|ü⁄∫Ã` 47 dü+e‘·‡sê\ ÁbÕ‹|ü~ø£q 65XÊ‘·+ $X¯«dü˙j·T‘· n+≥÷ eTTHÓïqï&Ós¡T>∑ì øÏ]øÏ]øÏ ˝≤≈£î˝…‹Ôq Áf…iãT´q˝Ÿ` dü>∑≥T ˙{Ï \uÛÑ´‘·qT 2578 {°m+d”\T>± ìs¡ísTT+∫ |ü+|üø±\T #˚ùddæ+~. ˝Òì $T>∑T\T »˝≤*ï ñqï≥T¢ #·÷|æ+∫ |ü+#˚j·T&É+‘√` bı&ç>∑T&ɶ‘√ sêh+ >=+‘·T ø√dæq≥¢sTT+~. <äXÊu≤›\T>± ø£ècÕí »\ $yê<ä+ eT÷&ÉT ø°\ø±+XÊ\ #·T≥÷º |ü]ÁuÛÑ$Tk˛Ô+~. q~˝À ˙{Ï \uÛÑ´‘·, $T>∑T\T »˝≤\T, Ä\eT{Ϻ m‘·TÔô|+|ü⁄` sêh $XÊ\ Væ≤‘·+‘√ eTT&çe&çq á eT÷&ÉT n+XÊ\ô|’Hê ndüeTs¡ú ìsê«ø£+ yÓ\>∑u…{Ϻq yÓ’mdt Á|üuÛÑT‘·«+, »\j·T»„+ ù|]≥ eTãT“˝À¢ ˙fi¯ó¢ #·÷|æ eTT+‘· ˇ\ø£uÀdæ+~. $T>∑T\T »˝≤\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ì]àdüTÔqï ÁbÕC…≈£îº\≈£î ˙{Ï Vü≤≈£îÿ\T ø√s¡uÀeT˙ Åf…ÆãT´q˝Ÿ≈£î *œ‘·|üPs¡«ø£+>± yê>±›q+ #˚dæq yÓ’mdt Á|üuÛÑT‘·«+, m>∑Te sêcÕZ\ nÁø£eT ÁbÕC…≈£îº\ô|’ >∑{Ϻ>± ì\Bj·T&É+˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+~. m>∑TeqT+∫ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î @{≤ sêyê*‡q ø£ècÕí »\|ü]e÷D+ 446 {°m+d”\T. ø£sêí≥ø£ eTVü‰sêh\T 791 {°m+d”\ $ìjÓ÷>∑ kÕeTs¡ú´+‘√ nÁø£eT ÁbÕC…≈£îº\T ì]àdüTÔ+fÒ, yê{ÏøÏ Åf…ÆãT´q˝Ÿ 258 {°m+d”\qT <äj·T‘·\∫+~. m>∑Te sêcÕZ\ <äT+<äT&ÉT≈£î‘·HêìøÏ |ü>±Z\T y˚j·÷*‡q »dæºdt Á_CÒwt Åf…ÆãT´q˝Ÿ yÓTT<ä≥Tï+N Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸH˚ @<√ eTT<ë›sTT>± |ü]>∑DÏdü÷Ô e∫Ã, ø£&É≈£î yÓTT‘·Ô+>± eTT+#˚dæ+~. Ä\eT{Ϻ m‘·TÔ ô|+|ü⁄<ä\ô|’Hê ø£ècÕí Åf…ÆãT´q˝Ÿ~ ˇ+f…‘·TÔ <Û√s¡DÒ. Ä\eT{Ϻ πø{≤sTT+|ü⁄*ï 173 {°m+d”\ qT+∫ 303 {°m+d”\≈£î ô|+#·&É+‘√ dü]|ü⁄#·Ã≈£î+&Ü, πø+Á<ä »\dü+|òüT+‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü ÁbÕC…≈£îº m‘·TÔqT 524.256 MT≥s¡¢≈£î ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ nqTeT‹+∫+~. ìsêàD <äX¯˝À ñHêïj·T+≥÷ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä düuŸ uÒdæHé ÁbÕC…≈£îº\≈£î 40 {°m+d”\ πø{≤sTT+|ü⁄\T »]|æ W<ës¡´+ #ê≥Tø=qï Åf…ÆãT´q˝Ÿ≈£î, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì nHêeèwæº ÁbÕ+‘ê\T ndü\T >∑Ts¡TÔπø sê˝Ò<äT! nìïs¡ø±\T>± ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üjÓ÷»Hê\ô|’ »\K&ÉZ+ <ä÷dæq ø£ècÕí Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒqT ‘·T‘·TÔìj·T\T #˚ùd˝≤ yê<äq\≈£î |ü<äTqT ô|≥º≈£î+fÒ ø£cÕº\ düT&ç>∑T+&Ü˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛ø£ ‘·|üŒ<äT!

ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡y˚T »&ûŒ{°d”,

m+|”{°d” mìïø£\T Ä~˝≤u≤<é, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\ yêsTT<ë $wüj·TyÓTÆ Á|ü#ês¡+ ñ<Ûäè‘·+>± kÕ>∑T‘·THêï n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ @sêŒ≥¢˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. mìïø£\ yêsTT<ë $wüj·TyÓTÆ düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À yê<√|üyê<ë\T »s¡T>∑T‘·THêï mìïø£\T e÷Á‘·+ ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡y˚T »s¡T>∑T‘êj·Tì mìïø£\ ø£$TwüHé düŒwüº+ #˚j·T&É+‘√ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ @sêŒ≥¢˝À ìeT>∑ïyÓTÆ+~. á HÓ\ 17 qT+∫ 20 es¡≈£î nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D, 21q |ü]o\q, 22q Hê$TH˚wüq¢ô|’ n|”Œ˝Ÿ, 24q ñ|üdü+Vü≤s¡D, n<˚ s√E kÕj·T+Á‘·+ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê Á|üø£{ÏkÕÔs¡T. @Á|æ˝Ÿ 6q b˛*+>¥, 7 ]b˛*+>¥, 8q z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ nq+‘·s¡+ |òü*‘ê\qT yÓ\¢&çkÕÔs¡T. mìïø£\T ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡y˚T »s¡T>∑T‘êj·Tì n<˚XÊ\T sêe&É+‘√ õ˝≤¢ j·T+Á‘·+ mìïø£\ @sêŒ≥¢\˝À ‘·\ eTTqø£˝…’+~. mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd »&ûŒ{°d” nuÛÑ´s¡Tú\T 2 \ø£å\T, m+|”{°\ nuÛÑ´s¡Tú\T \ø£å s¡÷bÕj·T\T e÷Á‘·y˚T Ks¡Tà #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. mìïø£\qT düC≤e⁄>±, düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î b˛©dt XÊK ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚k˛Ô+~. á mìïø£\˝À Á|ü»\T ùd«#·Ã¤>± z≥T y˚j·T&É+‘√bÕ≥T eT<ä´+, &ÉãT“ |ü+|æD° n]ø£fÒº+<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Á|ü»\T |òæsê´<äT #˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À ñ∫‘· ø±˝Ÿ ôd+≥sYqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. mìïø£\˝À b˛≥ #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\‘√bÕ≥T sê»ø°j·T bÕغ\T mìïø£\ ìj·Te÷e[ì bÕ{Ï+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. mìïø£\ ìj·Te÷e[ ñ\¢+|òæT+#˚ yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+‘√bÕ≥T ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√qTHêïs¡T. ø±>± õ˝≤¢˝Àì 52 »&ûŒ{°d”, 636 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡>∑THêïsTT. á kÕ] õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé |ü<ä$ì ;d” eTVæ≤fi¯≈£î πø{≤sTT+#·&É+ »]–+~.

mìïø£\ ìj·Te÷e[ì ñ\¢+|òæTùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T dü+>±¬s&ç¶, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): mìïø£\ ìj·TeT ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæT+∫q nuÛÑ´s¡Tú\ô|’, ø£s¡|üÁ‘ê\ Á|æ+{Ï+>¥ Áô|dt ∫s¡THêe÷qT eTTÁ~+#·ì yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï eTTìdæ|ü˝Ÿ, q>∑s¡ |ü+#êsTTr mìïø£\T, ‘·«s¡˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï eT+&É\, õ˝≤¢ ÁbÕ<˚•ø£ esêZ\ mìïø£\T, kÕ<Ûës¡D mìïø£\˝À Á|ü#ês¡+ ì$T‘·Ô+ b˛düºs¡T¢, ø£s¡|üÁ‘ê\T, ô|ò¢ø°‡\T, dæºø£ÿs¡T¢, Ç‘·s¡ Á|ü#ês¡ kÕe÷Á– $ìjÓ÷>∑+ô|’ dü+ã+~Û+∫q mìïø£\ n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹ ‘·|üŒìdü]>± bı+<ë\ì düŒwüº+#˚XÊs¡T. Á|ü#ês¡ kÕe÷Á–ô|’ ‘·|üŒìdü]>± Á|æ+{Ï+>¥ Áô|dt‘√ bÕ≥T eTTÁ~+∫q yê]ù|s¡TqT ‘·|üŒìdü]>± Á|ü#·T]+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü#ês¡ kÕVæ≤‘·´+ eTTÁ~+#˚ eTT+<äT mìïø£\ ø£MTwüHé ìsê›]+∫q qeT÷Hê|üÁ‘·+˝À nqTeT‹øÏ <äs¡U≤düTÔ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. eTTÁ<äD≈£î nj˚T´Ks¡TÃ, mìï eTTÁ~+∫q $esê\T nuÛÑ´s¡Tú\T ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À Á|æ+{Ï+>¥ Áô|dt j·T»e÷qT\ô|’, ô|ò¢ø°‡\ j·T»e÷qT\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T.


3

s¡+>±¬s&ç¶

k˛eTyês¡+, 17 e÷]Ã, 2014

ÁbÕ+‘ê˝À¢qT HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ z≥TVü≤≈£îÿ m+‘√ $\TyÓ’+~ : ø£˝…ø£ºsY ã\|ü¬s&+&ÉÉ‘T ê+ : Hêsêj·TD

◊<äT>∑Ts¡T <äTs¡às¡D+ eTè‘·T˝À¢ eTT>∑TZs¡T ø±ìùdºãTfi¯ó¢ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): q>∑s¡+˝Àì 5e HÓ+ãsY C≤rj·Ts¡Vü≤<ë]ô|’ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTT>∑TZs¡T ;Vü‰sY≈£î #Ó+~q ø±ìùdºãTfi¯ó¢, Ç<ä›s¡T HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡yêdüT\T eTè‹ #Ó+<ä>±, eTs√ eTT>∑TZs¡T ø±ìùdºãTfi¯ó¢ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. ø£å‘·>±Á‘·T\qT HÓ\÷¢s¡T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. eTè‘·T\T eT+>∑fiŸdæ+>¥(40), U≤HénVü≤à<éø±Hé (38), dü+B‘Y≈£îe÷sY (35), HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì uÛÑø£Ôe‘·‡\q>∑sY≈£î #Ó+~q eT<ÛäTÁ|üuÛ≤ø£sY (16), |ü&Üs¡T|ü*¢øÏ #Ó+~q {Ï.Hêπ>X¯«sY(45)>± >∑T]Ô+#ês¡T. $esê*˝≤ ñHêïsTT. ;Vü‰sY≈£î #Ó+~q @&ÉTeT+~ ø±ìùdºãTfi¯¢ ãè+<ä+ ÇH√ïyê ø±s¡T˝À áMm+\qT #ÓHÓ’ï˝À kÕ«BÛq+ #˚dæ ‹]– edüTÔ+&É>± ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À Á&Ó’esY ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ Ms¡T Á|üj·÷DÏdüTÔqï yêVü≤q+ &çyÓ’&ÉsYqT &Ûûø=ì ì*∫b˛sTT+~. á Áø£eT+˝À ø±s¡T Á&Ó’esY nõ‘Y ≈£îe÷sY q&ÉTeTT e<ä› ã\yÓTÆq >±j·T+ ø±>±, kÕúì≈£î\ düVü≤ø±s¡+‘√ n+ãT˝…Hé‡≈£î bò˛Hé #˚dæ >±j·T|ü&çq e´øÏÔì ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. á düeTj·T+˝À #ÓHÓ’ï qT+∫ Vü≤]j·÷Hê≈£î yÓfi¯óÔqï ø£+f…sTTqsY y˚>∑+>± e∫à eTT+<äT≈¬s+&ÉT yêVü≤Hê\qT, Ä ‘·s¡Tyê‘· 108qT, ÇH√ïyê yêVü≤Hêìï &Ûûø=+~. B+‘√ düVü‰j·Tø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+≥Tqï eT<ÛäTÁ|üuÛ≤ø£sY, Hêπ>X¯«sYsêe⁄\T eTs¡DÏ+#ês¡T. Ç<˚ dü+|òüT≥q˝À ;Vü‰sY ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q m–®≈£L´{Ïyé y˚TõÁùdº{Ÿ Vü≤À<ë˝À |üì#˚düTÔqï wüø°˝Ÿ nVü≤à<é, nXÀø˘≈£îe÷sY\T >±j·T|ü&ܶs¡T. wüø°˝Ÿ nVü≤à<é≈£î áMm+\≈£î ÇHé#ê]®>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. 5e |ü≥ºD b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\‘√ ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯+ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): kÕúìø£ dü+düú\ ìs¡«Vü≤Dô|’ sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢˝À mìïø£\ ø√&é neT\T˝À ñqï+<äTq sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ‘·|üŒìdü]>± ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#ê*‡+<˚qì ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 549 m+|”{°d”\T, 34 »&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡>∑qTHêïj·THêïs¡T. mìïø£\ ì5s¡«Vü≤D≈£î |ü~ y˚\ eT+~ ñ<√´>∑T\T nedüs¡+ ø±>± n<äq+>± ¬s+&ÉT y˚\ eT+~ì dæ<äΔ+ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ á HÓ\ 17e ‘˚B qT+∫ Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T ñ+≥T+<äHêïs¡T. 4e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\‘√ Á|ü#êsêìï ì*|æy˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. b˛*+>¥ @C…+≥¢qT e#˚à HÓ\ 6e ‘˚B ñ<äj·T+ Äs¡T >∑+≥\≈£î πø+Á<ëìøÏ |ü+|æ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. uÛÀ>±|ü⁄s¡+ ÁbÕ+‘·+˝À |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ »]–q ∫qï∫qï dü+|òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ y˚T HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î neT˝À¢ ñ+≥T+<äì, n+‘ê ìã+<Ûäq\≈£î nqT>∑TD+>± q&ÉT#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ìj·Te÷e[ì |üP]ÔkÕúsTT˝À neT\T #˚j·T&ÜìøÏ M&çjÓ÷ e÷ì≥]+>¥ dædüºyéTqT @sêŒ≥T #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dæ|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ô|qTeT‘·‡ kÕ+ã•esêE, ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T n+ãfi¯¢ lsêeTT\THêj·TT&ÉT, s=+>∑* b˛‘·qï, _C…|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT •eÁ|ükÕ<ä¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

KØ|òt düHêïVü‰\T yÓTT<ä\T 60 y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ $‘·ÔHê\ ø√dü+ Á|ü‹bÕ<äq\T e´ekÕj·T XÊK CÒ&û #·+Á<äX‚Ks¡sêE lø±≈£îfi¯+, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): @{≤ e´ekÕj·T d”»Hé ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À $‘·ÔHê\ ø√dü+ ¬s’‘·qï\T |ü&˚ Çã“+<äT*ï |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø=ì.. á @&Ü~ KØ|òt≈£î Ç|üŒ{ÏqT+#˚ eTT+<ädüTÔ Á|üD≤[ø£\‘√ dæ<äΔeTe⁄‘·THêïeTì e´ekÕj·T XÊK dü+j·TTø£Ô dü+#ê\ø£\T(C….&ç.) mdt.mdt.mdt.#·+Á<äX‚Ks¡sêE ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì qs¡düqïù|≥ e´ekÕj·T XÊK @&û ø±sê´\j·T+˝À e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± #·+Á<äX‚Ks¡sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ KØ|òt˝À $‘·ÔHê\¬ø’ |ü\T düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘·÷H˚ ñHêïj·Tì, e#˚à @&Ü~ KØ|òt≈£î nedüs¡yÓTÆq $‘·ÔHê\T düeT≈£LπsÃ+<äT≈£î Á|ü‹ &ç$»Hé yêØ>± n~Ûø±s¡T\ qT+∫ Á|ü‹bÕ<äq\T s¡÷bı+~düTÔqï≥Tº Äj·Tq $e]+#ês¡T. Ç˝≤ õ˝≤¢˝À e#˚à KØ|òt ø±˝≤ìøÏ >±qT 60y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ $‘·ÔHê\T nedüs¡+>± >∑T]Ô+∫q≥Tº #·+Á<äX‚Ks¡sêE ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘˚&Ü~ 49y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ $‘·ÔHê\T düs¡|òüsê #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· s¡; ø±\+˝À 35 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À y˚s¡Tôdq>∑ kÕ>∑Tne⁄‘√+<äHêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T m.&ç. õ.dü‘·´e‹, e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T &ç.|ü<ëàe‹, ¬ø.dæ.ôV≤#Y.yÓ+ø£Á{≤e⁄, $»j·TuÛ≤düÿsY, >±j·TÁ‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

áMm+\ |ü]o\q y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷* n~Ûø±s¡T\≈£î ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚X¯+ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ 6000 u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T, 6000 ø£+Á{À˝Ÿ j·T÷ì{Ÿ\T (áMm+\T)|ü]o\q y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T kÂs¡uÛŸ>ösY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ÄeT<ë\e\dü |ü≥ºD+˝Àì &ûd”m+ >√<ë+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï áMm+\ |ü]o\q ø±s¡´Áø£e÷ìï Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTTsêsTT+∫q áMm+\qT ád”m˝Ÿ Ç+õ˙s¡¢≈£î #·÷|æùdÔ yê{ÏøÏ eTs¡eTà‘·T\T #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. áMm+\ |ü]o\q≈£î 10 ãè+<ë\qT ìj·T$T+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Äj·TqyÓ+≥ CÒd” Ms¡bÕ+&çj·THé, Äضy√ >∑DÒwt≈£îe÷sY, ÄeT<ë\e\dü ‘·Vü≤o˝≤›s¡T eTdæ˝≤eTDÏ, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\ ñHêïs¡T.

@\÷s¡T, e÷]à 15 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): mìïø£˝À¢ z≥s¡¢qT Äø£]¸+#˚ $<Ûä+>± &ÉãT“, eT<ä´+, ‘êsTT˝≤\T Ç#˚Ãyê]‘√bÕ≥T |ü⁄#·TÃ≈£îH˚ z≥s¡T¢ ≈£L&Ü #·≥ºÁ|üø±s¡+ •øå±s¡TΩ\ì ø£˝…ø£ºsY dæ<ëΔs¡úC…’Hé nHêïs¡T. @\÷s¡T eT+&É\+ yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ |ü+#êsTTr˝Àì lsêeTq>∑sY ø±\˙˝À m*yÓT+≥Ø bÕsƒ¡XÊ\˝À 122e b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À z≥s¡¢ dües¡D ø±s¡´Áø£eT+ neT\T rs¡TqT ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] &ç.yÓ+ø£≥¬s&ç¶, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ e´edüú˝À z≥TVü≤≈£îÿ m+‘√ $\TyÓ’q<äì, Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. mìïø£˝Àº z≥s¡¢qT Á|ü\uÛÑô|fÒº n˙ï #·s¡´\q÷ mìïø£\ j·T+Á‘ê+>∑+ m<äTs=ÿ+≥T+<äì, Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ë\qT Ç|üŒ{Ïπø nìï eT+&É˝≤˝À¢ @sêŒ≥T #˚XÊeTì nHêïs¡T. z≥s¡T C≤_‘ê˝À ‘·eT ù|s¡T ñqïB, ˝Òì~ dü]#·÷düTø√yê\ì nHêïs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë\e<ä› ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ‘·~‘·s¡ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì n~Ûø±s¡T\T ø£˝…ø£ºsY≈£î $e]+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆq b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ eè<äTΔ\≈£î, $ø£˝≤+>∑T\≈£î sê´+|ü⁄\T ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì, nìï b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT e´øÏÔ>∑‘·+>± |ü]o*+∫ nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ø£˝…ø£ºsY≈£î $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @\÷s¡T eT+&É\ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY dæ+Vü‰Á~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

HÓ\÷¢s¡T˝À H˚&ÉT wü]à\ |üs¡´≥q HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ≈£îe÷¬sÔ, yÓ’mkÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£îsê\T wü]à\ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ Á|ü#ês¡+ #˚ùd+<äT≈£î HÓ\÷¢s¡T≈£î edüTÔHêïs¡T. áy˚Ts¡≈£î Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTTs¡[ Ä~yês¡+ »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø£&É|ü qT+∫ H˚s¡T>± HÓ\÷¢s¡T≈£î #˚s¡T≈£îH˚ wü]à\ eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£î bÕغ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Zì HÓ\÷¢s¡T˝À @sêŒ≥T #˚ùd ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ yÓTT<ä{Ï kÕ]>± y˚Tj·TsY nuÛÑ´]úì Á|üø£{Ï+∫q yÓ’mkÕ‡sYd”|” ‘=*kÕ]>± mìïø£\ Á|ü#êsêìï #˚|ü≥º&É+ >∑eTHês¡Ω+.

$»j·Tyê&É, e÷]à 16(qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): _C…|æ n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq bÕغ nì dæ|æ◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD $eT]Ù+#ês¡T. Ä bÕغì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îeùdÔ <˚X¯ Á|ü»\T rÁeyÓTÆq ‘·|ü⁄Œ #˚dæq yês¡e⁄‘ês¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ≈£L&Ü qwüºb˛‘·T+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑‘·+˝À ˇø£kÕ] {Ï&ç|æøÏ á nqTuÛÑe+ m<äT¬s’Hê eT∞¢ bı‘·TÔ ø√dü+ ‘ê|üÁ‘·j·T|ü&É&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. ø±>± sêh $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T eTT–XÊø£ ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢qT dæ|æ◊ sêh ø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. ‘·<ë«sê ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢qT ã\|ü&É‘êeTì Hêsêj·TD #ÓbÕŒs¡T. ø±>± ‘·eT bÕغ myÓTà˝Ò´ #·+Á<ëe‹ ndü+‘·è|æÔ‘√ ñHêïs¡ì >±˙ $»j·Tyê&É e÷J myÓTà˝Ò´ düTã“sêE bÕغ |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì >±˙ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. bÕغ˝À mìïø£\ düeTj·T+˝À Ç≥Te+{Ï$ düVü≤»y˚Tqì, yê≥ìï+{Ïì

Ä{À ø±]à≈£î\ dü<ädüT‡≈£î düŒ+<äq ø£s¡÷ï\T, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ nqTã+<Ûä+>± ñqï Ä{À ø±]à≈£î\ dü<ädüT‡≈£î düŒ+<äq \_Û+∫+~. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ mdæº_dæ ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À @sêŒ≥T #˚dæq dü<ädüT‡≈£î Ä{Àyêfi≤\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. eTTK´ n‹<∏äT\T>± yÓ’ø±bÕ düeTdü«j·Tø£s¡Ô mdt|æ$ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. ø±]à≈£î\ ø√dü+ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡Hêïs¡T. Ä dü÷Œ¤]Ô‘√ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± q>∑s¡+˝Àì Ä{Àyêfi≤\T ◊ø£´yÓTÆ dü<ädüT‡ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ ø√dü+, ø±]à≈£î\ dü+πøåeT+ ø√dü+, ù|<ä\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì |ü\T |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻ yÓqø£u≤≥T‘·Hêìï s¡÷|ü⁄e÷ù|+<äT≈£î ø£èwæ #˚XÊs¡Hêïs¡T. Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝ÀH˚ yÓ’ø±bÕ≈£î eT<䛑·T ‘Ó*j·TCÒdæ »>∑HéqT eTTK´eT+Á‹ #˚j·÷\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ ø±]àø£ H˚‘·\T s¡eTD, s¡dü÷˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìã+<Ûäq\T $düà]ùdÔ ø£]ƒq#·s¡´\T HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): <ë<ë|ü⁄>± eTTì‡bÕ*{°, nôd+;¢, m+|” mìïø£\‘√ bÕ≥T C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\T ≈£L&Ü Ksês¡T ø±e&É+‘√ mìïø£\qT düeTs¡ú+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ |üP]Ô kÕúsTT ø£düs¡‘·TÔqT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø£˝…ø£ºsY lø±+‘Y Ä~yês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ CÒd” πsU≤sêDÏ‘√ ø£*dæ ¬syÓq÷´, eTTì‡|ü˝Ÿ |ü+#êj·TrsêCŸ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î mìïø£\˝À nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚yê]ì, mìïø£\ düs¡[øÏ $|òü÷‘·+ ø£*–+#˚yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘ê\˝À nÁø£eT+>± q>∑<äT, eT<ä´+ $#·Ã\$&ç>± düs¡|òüsê ne⁄‘·Tqï<äì, Bìô|’ b˛©düT\T ì|òü÷qT eT]+‘· ô|+#ê*‡q

nedüs¡+ ñ+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ˝…ø£ÿ\T #·÷|üì s¡÷.6ø√≥¢ q>∑<äTqT $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&É+ »]–+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> #Óø˘b˛düTº˝À¢ eT]+‘· uÛÑÁ<ä‘·qT ô|+#·&É+‘√bÕ≥T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï q>∑<äTqT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î n|üŒC…bÕŒ\ì, ˝Ò<ä+fÒ düMT|ü+˝Àì Áf…»Ø\˝À &çbÕõ≥T¢ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À sö&ûw”≥s¡¢qT >∑T]Ô+∫ yê]ô|’ u…’+&√esY πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\Hêïs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·\T s¡÷.50y˚\≈£î $T+∫ u≤´+≈£î\˝À &çbÕõ≥T¢ ø£*– ñ+&Ésê<äì, ˇø£ y˚fi¯ Ä $<Ûä+>± q>∑<äT ø£*– ñ+fÒ <ëìøÏ dü¬s’q ˝…ø£ÿ\T #·÷bÕ*‡ ñ+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Áf…sTT˙ CÒd” Ç+‹j·÷CŸ, n&çwüq˝Ÿ md”Œ >∑+>±<ÛäsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑+{≤´&É m+|æ|æ πsdüT˝À C…’Væ≤+<é≈£îe÷sY $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêqTqï eT+&É\ |ü]wü‘Y mìïø£˝˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q m+|æ|æ nuÛÑ´]ú>± md”‡ »qs¡˝Ÿ ø√{≤˝À C…’Væ≤+<é≈£îe÷sY ã]˝À ~π>+<äT≈£î dæ<äΔ|ü&ÉT‘·THêïs¡T. kÕúìø£ $»Hé $˝Òø£]‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘ê\÷ø±, eT+&É˝≤ìøÏ >∑‘· 30 dü+e‘·‡sê\T>± md”‡ »qs¡˝Ÿ ]»πs«wüHé Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ] nì Äj·Tq nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À md”‡ ôd˝Ÿ #Ó’s¡àHé>± ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q <ä[‘·T\≈£î, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ yê]øÏ $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ ‘·s¡|òü⁄q sêÁcÕºìøÏ H˚qT ñHêïqì ‘Ó*j·TCÒdæq e´øÏÔqT nì, e÷ ≈£î≥T+ã+ sê»ø°j·T+>±, ‘·+Á&ç sêeTes¡+ düs¡Œ+#Y>±, m+|æ{°d”>± >∑‘·+˝À mìï¬ø’ mH√ï ùde\T n+~+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á kÕ] kÕúìø£ Hêj·Tø£‘·«+ eT]j·TT õ˝≤¢ Hêj·Tø£‘·«+ Hê≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+∫q≥¢sTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ø£s¡ø£e\dæ, sêeTes¡+ Á>±eT Á|ü»\≈£î, õ˝≤¢˝À ñqï <ä[‘· esêZ\≈£î m≥Te+{Ï ùde˝…’q kÕ«s¡Δ+ ˝Ò≈£î+&Ü, ìkÕ«s¡Δ+>± e÷ ≈£î≥T+ã+, H˚qT Á|ü»\≈£î ùde #˚düTÔHêïeTì, sêqTqï mìïø£\˝À á ùde\T Ç+‘·ø£Hêï m≈£îÿe>± #˚j·T&ÜìøÏ ñHêïqì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêeTes¡+ Á>±eT ñ|ü düs¡Œ+#Y ø£qï+Hêj·TT&ÉT, nbÕŒsêe⁄, ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î düVü≤ø£]+#ê* $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± »&ûŒ Vü‰˝Ÿ˝À sê»ø°j·T |üøå±\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑‘·kÕ] mìïø£\ ‘·sê«‘· |üPdübÕ{Ïπs>∑, u§_“{Ï ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Væ≤+kÕ‘·àø£ |òüT≥q\ <äècÕº´ á kÕ] nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&ç düVü≤ø£]+#ê\ì H˚‘·\≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ ø√sês¡T. @Á|æ˝Ÿ 6q ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì $e]+#ês¡T. Á|ü»\T ùd«#·Ã¤>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ neø±XÊìï Çyê«\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«, kÕe÷õø£ ÄdüTÔ\qT $ìjÓ÷–+#·≈£L&É<äHêïs¡T. z≥s¡¢≈£î dæ¢|ü⁄Œ\qT á HÓ\ 21 qT+∫ |ü+|æD° #˚kÕÔeTHêïs¡T.

s¡÷.10\ø£å\ 50y˚\ q>∑<äT kÕ«BÛq+ HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ø√ePs¡T eT+&É\+ Væ≤qeT&ÉT>∑T Á>±eT+e<ä› Áô|’y˚≥T yêVü≤q+˝À ‘·s¡*düTÔqï s¡÷.10\ø£å\ 50y˚\ q>∑<äTqT ø√ePs¡T b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. $»j·Tyê&É qT+∫ ‹s¡T|ü‹øÏ á q>∑<äTqT ‘·s¡*düTÔqï≥Tº b˛©düT\ $#ês¡D˝À yÓ\¢&çø±>±, Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ dü¬s’q Ä<Ûësê\T #·÷|üø£b˛e&É+‘√ &ÉãT“qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. yêVü≤q+˝À ñqï q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T #Óù|Œ düe÷<Ûëq+ bı+‘·q ˝Òø£b˛e&É+‘√ q\T>∑T]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T.

e÷J eT+Á‹, q≥T&ÉT ∫–*|ü*¢ XÊ´eT\sêe⁄ Vü≤düÔeTj·T+ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 16(qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢≈£î #Ó+~q sê»ø°j·T ≈£îs¡Teè<äTΔ&ÉT, sêh e÷JeT+Á‹, q≥T&ÉT, yê´U≤´‘· ≈£L&Ü nsTTq ∫–*|ü*¢ XÊ´eT\sêe⁄ ø£qTeTs¡T>∑j·÷´s¡T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ø±˝Òj·T dü+ã+~Û‘· yê´~‘√ uÛ≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï XÊ´eT\sêe⁄ ‘·T~XÊ«dü $&ç∫ n+<ä]ø° <ä÷s¡eTj·÷´s¡T. XÊ´eT\sêe⁄ dü«Á>±eT+ bı+<ä÷s¡T eT+&É\+ øÏ+‘·*. 1934˝À nø√ºãs¡T 20q »ìà+∫q XÊ´eT\sêe⁄ 1978-83 ø±\+˝À N|ü⁄s¡T|ü*¢ XÊdüqdüuÛÑT´\T>± mìïø£j·÷´s¡T. 1980-83 ø±\+˝À uÛÑeq+ yÓ+ø£≥sêe⁄ eTTK´eT+Á‹>± ñqï eT+Á‹es¡Z+˝À sêh –]»q dü+πøåeT, kÕ+düÿè‹ø£ e´eVü‰sê\ XÊU≤eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. 1984-86 es¡≈£î sêh ø√Ä|üπs{Ïyé u≤´+≈£î #Ó’s¡àHé>± ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eTõ® ‘·T\d”<ëdüT |”d”d” n<Ûä´≈£åî\T>± ø=qkÕ–q düeTj·T+˝À |”d”d” Á|ü#ês¡ ø£$T{° ø£˙«qsY>± ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À #ê˝≤eT+~ Hêj·T≈£î\≈£î Äj·Tq sê»ø°j·T >∑Ts¡Te⁄>± ø=qkÕ>±s¡T. XÊ´eT\sêe⁄ dü«‘·Vü‰>± q≥q n+fÒ #ê˝≤ ÄX¯øÏÔ‘√ e´eVü≤]+#˚yês¡T. |ü<äT\dü+K´˝À Hê≥ø±\T |ü\T y˚cÕ\T b˛wæ+∫q Äj·Tq d”˙s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+, z≥T≈£î $\Te Çe«+&ç nH˚ ∫Á‘ê˝À¢ Á|ü‹Hêj·T≈£î&ç>±q÷, m˙ºsêe÷sêe⁄ V”≤s√>± q{Ï+∫q <˚e‘· ∫Á‘·+˝À ø±´s¡ø£ºsY Ä]ºdtº>±q÷ #˚kÕs¡T. sê»ø°j·÷˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·TH˚ ñ<äj·T+, z≥T≈£î $\Te Çe«+&ç, <˚e‘· ‘·~‘·s¡ dæìe÷˝À¢ $\Hé>±q÷, ø±´s¡ø£ºsY Ä]ºdtº>±q÷ ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. #·<äTe⁄≈£îH˚ s√E˝À¢ |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« |ü⁄s¡Twüß\ ø£fi≤XÊ\ $<ë´]ú dü+|òüT #Ó’s¡àHé>± ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. XÊ´eT\sêe⁄≈£î f…ø£ÿ* Á|üdüTÔ‘· ‘êC≤e÷J XÊdüqdüuÛÑT´sê\T ø=s¡¢ uÛ≤s¡‹ $j·T´|ü⁄sê\T. ∫–*|ü*¢ XÊ´eT\sêe⁄ eTè‹ düe÷#êsêìï ‘Ó\TdüT≈£îqï |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T, Hêj·T≈£î\T Äj·Tq dü«>∑èVü‰ìøÏ #˚s¡T≈£îì XÊ´eT\sêe⁄ bÕØ›e X¯Øs¡+ô|’ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã+ ñ+∫ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ dæ<ë›+‘ê\≈£î |üP]Ô>± n+øÏ‘·yÓTÆ eTT+<äT≈£îkÕ–q e´øÏÔ nì, Äj·Tq eTs¡D+ sê»ø°j·T s¡+>±ìøÏ rs¡ì ˝À≥ì yês¡T ø=ìj·÷&Üs¡T.

yÓ’<ä´dæã“+~ {°&û|”˝ÀøÏ Vü≤]u≤ãTqT n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü* yÓ’<ä´ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ <Ûäsêï ÄVü‰«ì+∫q ø£fi≤ yÓ+ø£≥sêe⁄

&ûm+ôV≤#Yz. ^‘ê+»* lø±≈£îfi¯+, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): mìïø£\ düeTj·T+˝À yÓ’<ä´ dæã“+~ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\ì &ûm+ôV≤#Yy√ ^‘ê+»* Ä<˚•+#ês¡T. ÄeT<ë\e\dü ø£¢düºs¡T |ü]~Û˝Àì ÄeT<ë\e\dü, <ä÷dæ, ‘=>∑sê+, düs¡TãTõ®*, m˝ŸmHéù|≥, n≈£îÿ\ù|≥ |”ôV≤#Yd”\qT dü+<ä]Ù+∫+∫q ÄyÓT õ˝≤¢˝Àì nìï ñ|ü Äs√>∑´ πø+Á<ë\ dæã“+~ Á{≤øÏ+>¥ ø£+|üP´≥Øø£s¡D y˚>∑e+‘·+>± #˚j·÷\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. ‘·|ü⁄Œ\‘√ ø£+|üP´≥Øø£s¡D #˚j·Tsê<äì, n˝≤#˚ùdÔ ‘˚&Ü˝§düTÔHêïj·Tì dü÷∫+#ês¡T. ÄeT<ë\e\dü˝À áMm+\ |ü]o\q≈£î e∫Ãq yê]øÏ n‘·´edüs¡ ùde\+~+#˚+<äT≈£î s√E≈£î eT÷&ÉT ãè+<ë\T ñ+{≤j·Tì ÄyÓT $e]+#ês¡T. áMm+\T |ü]o*+#˚ düeTj·T+˝À Á|üe÷<ë\T »]–‘˚ Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ n+~kÕÔs¡Hêïs¡T. ÄyÓTyÓ+≥ yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T »>∑Hêï<∏äsêe⁄, Á|üMDY, Á|üø±X¯sêe⁄, XÀuÛ≤<˚$, sêeTT, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

nÁø£eT eT<ä´+ neTàø±\ô|’ düe÷#ês¡$Te«+&ç lø±≈£îfi¯+, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Á|üdüTÔ‘·+ mìïø£\ ø√&é H˚|ü<∏ä´+˝À ø£˝…ø£ºsY‘√bÕ≥T, ‘·eT XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î lø±≈£îfi¯+ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì |ü≥ºD+, lø±≈£îfi¯+ eT+&É\+, >±s¡, m#ÓÃs¡¢ eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À nÁø£eT eT<ä´+ neTàø±\ô|’ $g‘· <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ÁbıVæ≤_wüHé n+&é m¬ø’‡CŸ d”◊ mdt.$»jYT≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. nìï#√{≤¢ u…\TºcÕ|ü⁄\qT eT÷sTT+∫ y˚XÊeTì <ëu≤\˝À eT<ä´+ $Áø£j·T+ »s¡T>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì $e]+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 149 eT+~ô|’ u…’+&√esY πødüT\T qyÓ÷<äT#˚XÊeTì, 20 eT+~ì n¬sdtº #˚dæ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·eT |ü]~Û˝Àì 35 eT<ä´+ <äTø±D≤\T, 10 u≤sY\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·ìF\T #˚dü÷ÔH˚ ñHêïeTHêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° Ç+ø± @<Ó’Hê ÁbÕ+‘·+˝À u…\TºcÕ|ü⁄\T ø=qkÕ>∑T‘·THêï, nÁø£eT eT<ä´+ ì\«\T ø£*–ñHêï, nÁø£eT eT<ä´+ $Áø£j·÷\T »s¡T>∑T‘·THêï, <ëu≤\˝À eT<ä´+ ùdeq+ »s¡T>∑T‘·THêï Á|ü»\T yÓ+≥H˚ 9440902334, 0942 222976 q+ãs¡T¢≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

e÷]à HÓ\ øÏs√dæHé $&ÉT<ä\ lø±≈£îfi¯+, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Á|üC≤|ü+|æD° e´edüú <ë«sê sêsTTrô|’ n+<äCÒdüTÔqï øÏs√dæHéqT $&ÉT<ä\ #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY õ.Ms¡bÕ+&çj·THé z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É˝≤\≈£î, eTTì‡bÕ*{°\≈£î, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝Àì e+≥>±´dt ˝Òìyê]øÏ 2 ©≥s¡¢ #=|ü⁄Œq, B|ü+ \_Δ<ës¡T\≈£î ©≥s¡T #=|ü⁄Œq øÏs√dæHéqT $&ÉT<ä\ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

$»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): kÕúìø£ πø+Á<ëdüŒÁ‹ π>{Ÿ e<ä› πø+Á<ëdüŒÁ‹, |òüTÀkÕdüŒÁ‹, bÕs¡«r|ü⁄s¡+ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹, |òüTÀ>±|ü⁄s¡+, >∑»|ü‹q>∑s¡+, u≤&É+–, mdt.ø√≥ ÄdüT|üÁ‘·T\˝À |üì#˚düTÔqï, yÓ’<ä´ dæã“+~ <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. yÓ’<ä´$<ÛëHé |ü]wü‘Y ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ |üì#˚düTÔqï yÓ’<äT´\T, bÕsêyÓT&çø£˝Ÿ, q]‡+>¥, Ç‘·s¡ ñ<√´>∑T\qT ¬s>∑T´\sY ñ<√´>∑T\T>± |ü]>∑DÏ+#ê\ì yÓ’<ä´ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÇÁC≤j·T˝Ÿ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓ’<ä´ $<ÛëHé |ü]wü‘Y ñ<√´>∑T\qT Á>±+{Ÿ ÇHé msTT&é |ü<äΔ‹ qT+∫ ‘·|æŒ+∫ n+<ä]‘√ bÕ≥T ¬s>∑T´\sY ñ<√´>∑T\T>± |ü]>∑DÏ+#ê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> ñ<√´>∑T\≈£î ‘·ø£åDy˚T ôV≤˝ŸÔø±s¡T¶\T eT+ps¡T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T düÁø£eT+>± J‘ê\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 2011 qT+∫ |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\qT ø=qkÕ–+#ê\ì ø√sês¡T. yÓ’<ä´ $<Ûëq |ü]wü‘Y ñ<√´>∑T\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± eÁeVü≤]+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. <Ûäsêï˝À yÓ’<ä´\T, yÓ’<ä´ ñ<√´>∑\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, mHéJz H˚‘·\T, m◊{Ïj·TTdæ Hêj·T≈£î\T, ◊mHé{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTT–dæq m\Áø±ºìø˘‡ n+&é ø£eT÷´ìπøwüHé dü<ädüT‡ $»j·Tq>∑s¡+, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): kÕúìø£ »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA kÕ+πø‹ø£ $X¯«$<ë´\j·T+˝À m\Áø±ºìø˘‡ n+&é ø£eT÷´ìπøwüHé Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ªØôd+{Ÿ Áf…+&é‡ ÇHé m\Áø±ºìø˘‡ n+&é ø£eT÷´ìπøwüHé Ç+»˙]+>¥μ n+X¯+ô|’ ¬s+&ÉT s√E\T »]–q dü<ädüT‡˝À eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q düTu≤“sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï s¡+>±˝À¢ ñbÕ<Ûë´j·T eè‹Ô ñ‘·ÔyÓTÆq<äHêïs¡T. m+‘√eT+~ y˚T<Ûëe⁄\T, ìcÕí‘·T\T, XÊÁdüÔy˚‘·Ô\qT ‘·j·÷s¡T #˚ùd |òüTq‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\πø <ä≈£îÿ‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. m\Áø±ºìø˘‡ n+&é ø£eT÷´ìπøwüHé Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>∑+˝À #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï e÷s¡TŒ\T, ø=‘·Ô $wüj·÷\ô|’ ø£fi≤XÊ\ ád”á $uÛ≤>±~Û|ü‹, dü<ädüT‡ ø√ Ä]¶H˚≥sY Ábıô|òdüsY lìyêdüsêe⁄ $e]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T n<Ûë´|ü≈£î\T ‘êeTT s¡÷bı+~+∫q 24 ØôdsYà ù||üs¡¢qT Á|üC…+{Ÿ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q düTu≤“sêe⁄qT dü‘·ÿ]+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT ád”á $uÛ≤>±ìøÏ #Ó+~q kÕe˙sYqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒmHé{Ïj·TT $»j·Tq>∑s¡+ ø±´|üdt ÇHé#ê]® Á|æì‡bÕ˝Ÿ sê»´\øÏåà, u≤\J, Ábıô|òdüs¡T¢ $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

lø±≈£îfi¯+, e÷]à 16 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝ÀøÏ sêyê*‡+~>± e÷J myÓTੇ, yÓ’mdt ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT >=¬s¢ Vü≤]u≤ãTHêj·TT&çì Ä bÕغ H˚‘·, e÷J eT+Á‹ øÏ$T&ç ø£fi≤ yÓ+ø£≥sêe⁄ ÄVü‰«ì+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ‘·Te÷àM~Û˝À >∑\ Äj·Tq dü«>∑èVü‰ìøÏ yÓ[¢q ø£fi≤ yÓ+ø£≥sêe⁄ ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. 2007-2011 eT<Ûä´ myÓTੇ>± |üì#˚dæq >=¬s¢ n|üŒ{À¢ {Ï&ç|æ eT<䛑·T‘√ ¬>*#ês¡T. ø£fi≤ yÓ+ø£≥sêe⁄‘√ düTe÷s¡T ˇø£ >∑+≥ düeTj·T+ #·s¡Ã\ nq+‘·s¡+ >=¬s¢ Vü≤]u≤ãTHêj·TT&ÉT kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡T. ¬s+&ÉT s√E˝À¢ ‘·q ìs¡íj·T+ #ÓãT‘êqì Vü‰MT Ç#êÃs¡ì ‘Ó*dæ+~. Ç<˚ $wüj·T+ô|’ Vü≤]u≤ãTHêj·TT&ÉT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚πs+<äT≈£î ‘êqT dæ<äΔy˚Tqì nsTT‘˚ ‘·q nqTj·÷j·TT\‘√ #·]Ã+∫q nq+‘·s¡+ ‘·q ìs¡íj·T+ Á|üø£{ÏkÕÔqì #ÓbÕŒs¡T.

düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\ô|’ <äèwæºkÕ]+#ê* lø±≈£îfi¯+, e÷]à 16(qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝À »s¡>∑qTqï kÕs¡«Á‹ø£, |ü⁄s¡bÕ\ø£, »&ûŒ{°d”,m+|”{°d” mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºkÕ]+#ê\ì õ˝≤¢ md”Œ &Ü.qMHé>∑T˝≤؃ b˛©düT n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ õ˝≤¢ md”Œ ø±sê´\j·T+˝À b˛©düT n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq HÓ\yêØ H˚s¡ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± md”Œ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· mìïø£\ nqTuÛÑyê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì Á>±e÷˝À¢ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*–+#˚ e´≈£îÔ\ô|’ ì|òü÷ô|+#ê\Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü»\≈£î mìïø£\ ìã+<Ûäq\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*–+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] mHé.‘˚CŸuÛÑs¡‘Y mìïø£\ ìj·Te÷e[ô|’ |üesYbÕsTT+{Ÿ Á|üC…+fÒwüHé <ë«sê b˛©düT\ n~Ûø±s¡T\≈£î $e]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ÁbıVæ≤_wüHé md”Œ dæ<ë›sYΔ øö•ø˘, zmdt&û\T ¬ø.‹s¡TeT\sêe⁄, mHé.l<˚$sêe⁄\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T b˛©düT n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

s¡+>±¬s&ç¶

k˛eTyês¡+, 17 e÷]Ã, 2014

Vü≤Ás¡sY eT÷M˝À neT˝≤bÕ˝Ÿ ‘Ó\T>∑T˝À eTs√ ∫Á‘·+ ø£$Tf…Æ+~ neT˝≤bÕ˝Ÿ. ekÕÔ ˙ yÓqø£ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ <ëdü] øÏs¡DY≈£îe÷sY ì]àdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ s¡y˚Twt es¡à <äs¡Ù≈£î&ÉT. á ∫Á‘·+˝À Vü≤Mwt≈£î CÀ&û>± neT˝≤bÕ˝Ÿì m+|æø£ #˚XÊs¡T. <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s=e÷+{Ïø˘ Áù|eTø£<∏ä>± á dæìe÷ ñ+≥T+~. j·÷ø£åHé, ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√ bÕ≥T nìï n+XÊ\T düeTbÕfi¯¢˝À $T[‘·yÓTÆq ∫Á‘·$T~. Vü≤Mwt bÕÁ‘· ∫Á‘·D j·TTe‘·s¡+ eTH√uÛ≤yê\≈£î <äs¡ŒD+˝≤ ñ+≥T+~. neT˝≤bÕ˝Ÿ q≥q‘√ bÕ≥T >±¢eTsY á dæìe÷≈£î Á|ü<ÛëHêø±s¡¸D>± ì\TdüTÔ+~. q≥q≈£î ÄkÕÿs¡eTTqï bÕÁ‘·˝À ÄyÓT ø£ì|æ+#·qT+~ nHêïs¡T. ìsêà‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @Á|æ˝Ÿ 4 qT+∫ j·T÷s¡|t˝À dæìe÷ ∫Árø£s¡DqT ÁbÕs¡+_Û+#·uÀ‘·THêï+. ø°\ø£yÓTÆq düìïy˚XÊ\‘√ bÕ≥T Äs¡T bÕ≥*ï 55 s√E\ bÕ≥T nø£ÿ&˚ ∫Árø£]kÕÔ+ nì Äj·Tq nHêïs¡T. eTs√ |üø£ÿ Vü≤Ás¡sY ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î nqTe⁄>± ‘·qqT ‘êqT e÷s¡TÃ≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ñ+~ neT˝≤bÕ˝Ÿ. yÓTÆHê‘√ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃø=ì nq‹ø±\+˝ÀH˚ kÕºsY V”≤s√sTTHé>± m~–q neT˝≤bÕ˝Ÿ Vü≤Ás¡sY H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ós¡¬øπøÿ z ˝Ò&û z]jÓT+≥&é bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·qT+~.

ìsêX¯˝À |üesYkÕºsY bòÕHé‡

bÕغ ô|≥º&É+ es¡≈£î u≤>±H˚ ñ+~. ‘=* d”Œ#Y‘√H˚ n<äs¡>=≥º&É+ Ç+ø± u≤>∑T+~. ø±˙ Çø£ô|’ dæìe÷\T ø£+{Ïq÷´ #˚kÕÔH√ ˝Ò<√ nì |üeHé u≤+uŸ $düs¡&É+‘√ n_Ûe÷qT\ >∑T+&Ó |ü–*+~. Á|üdüTÔ‘·+ |üeHé |”ø˘ bòÕyéT˝À ñHêï&ÉT. eTTqTô|qï&É÷ ˝Òq+‘·>± n‘·ì ÁπøCŸ mH√ï ¬s≥T¢ ô|]–b˛sTT+~. ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· d”eT˝À ∫s¡+J$ e~*ô|{Ϻq kÕúHêìï ÄÁø£$T+#˚~ |üeH˚ nì|ædüTÔHêï&ÉT. Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À n‘·qT dæìe÷\ $÷<ä ÄdüøÏÔ ‘·–Zb˛sTT+<äq&É+ bòÕHé‡ J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. e#˚à mìïø£\ es¡≈£î nsTTHê |üeHé es¡Tdü>± dæìe÷\T #˚ùdÔ #·÷&Ü\ì nqT≈£î+≥THêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ˇ|ü⁄Œ≈£îqï dæìe÷\T $TqVü‰ ø=‘·Ô>± @<Ó’Hê #˚kÕÔH√ ˝Ò<√ nì |üeHé nH˚kÕ&ÉT. |üeHé ˇ|ü⁄Œ≈£îqï dæìe÷\T yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑T ñHêïsTT. Ç$ |üPs¡Ôj˚T´+<äTπø eT÷&˚fi¯¢ es¡≈£î |ü&ÉT‘·T+~. n˝≤ #·÷dæHê ø±˙ ‘·<äT|ü] mìïø£\øÏ düqï<äΔ+ ø±e&ÜìøÏ M{Ï ‘·sê«‘· |üeHé ø=‘·Ô dæìe÷\T n+^ø£]+#˚ #ÛêHé‡ ˝Ò<äT. Çø£b˛‘˚ ˇø£ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ç ¨<ë˝À |üeHé #˚ùd bÕÁ‘·\ $÷<ä bò˛ø£dt m≈£îÿe ñ+≥T+~. eTTqT|ü{Ï˝≤ n\¢] ∫\¢s¡ bÕÁ‘·\T #˚ùdÔ <ëìì m‹Ô #·÷|ækÕÔs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ n‘·ì˝Àì Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤*ï #·÷dæ eTT]dæb˛‘·THêï ø±˙ |üesY bÕ*{Ïø˘‡ bòÕHé‡øÏ ˇøÏ+‘· $T+>∑T&ÉT |ü&ɶ+ ˝Ò<äT.

eT<ÛäTu≤\ Øm+Á{°

sê»eTÚ[ ø ={Ϻq <Óã“!

sê»eTÚ[‘√ >±´¬s+{° ø± dæìe÷ #˚ùdÔ Væ≤≥Tº ªs√C≤μ eT÷M‘√ <äøÏåD≤~ Áù|ø£å≈£î\≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq eT<ÛäTu≤\ ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝ÀH˚ eT+∫ ù|s¡T Væ≤≥Tº ø=≥º&˙ Ä ‘·sê«‘· Ç+ø√ É+ kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. ø=ìï ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#êø£... yÓ’yêVæ≤ø£ J$‘·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻ+~. $sêeT+ #ê˝≤ kÕs¡T¢ s#¡TêE˝≤ ø£wüºeTì e ˇ ‘·sê«‘· eT∞¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ Øm+Á{° Ç∫Ã+~. ø±<ä*˝Ÿ bı<ä|ü⁄Œe<äT m|üŒ&ç ù|ò+ u≤˝≤J <ëøì£]q<T ä›s¡T V”≤s√\T s‘T·«Ts+~. ¡>± +∫ <äs¡Ùø£‘·«+˝À $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔ+>± ñqï ªyêjÓÆT eT÷&ç ù|ee⁄+μ˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫+~. á m˙ºÄsY, Á|üuø√\T≈£îHêïs¡T ø±˙ Û≤d dæìe÷ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ y˚&Éø£ #ÓHÓ’ï˝Àì dü‘·´+ ~∏j˚T≥sY˝À |òüTq+>± »]–+~. eT<ÛäTu≤\ ø=+‘·ø±\+ m˝≤t˝+≤{+{Ï yêfi¯ó¢ Ï d #˚ùd e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n\düT Hê yÓ+&ç‘Ós¡ ns¡+π>Á≥+ j·÷<Ûäè•Ãø£+>± »]–+~. ªs√C≤μ˝À q{ÏkÕÔqì Çã“+Ô ~ »q+ #·÷kÕÔs√ ‘æìÓ©e÷ ø£ | nqTø√˝Ò<äT. ô|fi¯¢j·÷´ø£ ≈£L&Ü eT∞¢ dæìe÷˝À¢ ekÕÔqì ePVæ≤+#·˝Ò<äT. <äs¡Ù≈£î&ÉT #Ó|æŒq bıõwüHé˝À ü&ñÜH¶sê¡T. ùdyéT ≥T ùdyéT ï&ÉT ø£<∏ä, $<Ûëq+ u≤>± q∫Ã+~. n+<äTe˝Ò¢ ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï, Hê≈£î ‘·$Tfi¯eTHêï, Çø£ÿ&É Áù|ø£å≈£î\Hêï øÇ‘·qT #˚dæ+~ á>H∑˝êì ≈£L&Ü. À ±´¬s #ê˝≤ ÁbÕ<Ûëq´$TkÕÔqT nì #ÓbÕŒs¡T. á ∫Á‘·+˝À <äT\ÿsY V”≤s√>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. qÁõj·T dæ+Á&ø√y£ºπséT nsTTHê ø±˙ sê»e∫TÚq[ï H ‘·sê«‘· ˇø êìì |”&çk˛Ô+~. á>∑ V”≤s√sTTHé ‘·$Tfi¯+‘√ bÕ≥T eT\j·÷fi¯+˝À ≈£L&Ü Bìì ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. Hêì ¬øØsY |£ÿ Væ≤{Ÿ ≈£L&Ü ˝Òì ñHêï&ÉT. ô| üs¡+>± #ê˝≤ &ÍHé˝À &çC≤düºsY‡ ø±>’kÕ, ÄVü‰ ø£fi≤´D+ C…+&Üô|’ ø£| ±.. ‘·«s¡˝À sêuÀj˚T ÄXÊ»qø£+> æsêE |ü]dæú‹ ≈£L&Ü ‘·$Tfi¯ yÓs¡¸H ± ˝Ò<äT. á ∫Á‘·+ m<äT¬s’+~. áéøÏ nø£ÿ&É ‹s¡kÕÿs¡+ ]©CŸ nsTTq eT÷&ÉT dæìe÷\T |üs¡+>± &Ód ‘·sê«‘˚ ‘·q ¬øØsY æwüHé rdüTø√y HÓø˘‡{Ÿ ê\ì, ôd y˚j·÷\ì nqT≈£îHêï& º|t ‘·qøÏ Væ≤{ÉT Hêì. ˇø£ÿf…’Hê #·÷dæq Hê Ï º e « b ˛ ‘ · T + < ë n ì #˚j·÷˝À bìøÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT @$T m ˝ ≤ + { Ï d Õ\Tb˛e&É+ ˝Ò<äT. dü¬ø‡dt Á{≤ø˘ æìe÷ #˚ùdÔ ‹]– uÀ<Ûä |ü&É&É+ m≈£îÿ‘êqH˚~ HêìøÏ nsTT‘˚ Hêì ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ‘·<äT|ü] dæì @B ôd’Hé e÷ # ø£|æsêE @< ˚j·T˝Ò<äT. C…+&Üô|’ |ü&˚kÕÔ&Éì H √ ˇø£{Ï #˚dæ >∑≥Tºq êì Ä•düTÔHê ï&ÉT.

y˚T ¬s+&√yês¡+˝À

ª|æ\¢ qTe⁄«˝Òì J$‘·+μ

kÕsTT<Ûäs¡yéT‘˚CŸ, ¬sJHê »+≥>± ª|æ\¢ qTe⁄«˝Òì J$‘·+μ ∫Á‘·+ ¬ø’¢e÷ø˘‡ wüO{Ï+>¥ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T>∑T‘√+~. nìï ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô #˚dæ á ∫Á‘êìï y˚T ¬s+&√yês¡+˝À $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T |üP]Ô #˚düTÔqï≥T¢ ìsêà‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. dü+^‘·+ @Á|æ˝Ÿ˝À $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT s¡$≈£îe÷sY #Í<ä] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á eT÷M˝À Á|üø±wtsêCŸ, »>∑|ü‹u≤ãT\ bÕÁ‘·\T ôV’≤˝…{Ÿ>± ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ù|s¡T>∑÷]à ‘·s¡®quÛÑs¡®q |ü&ÉT‘·T+fÒ Hê\T>∑T ù|s¡T¢ nqTø=ì, ∫e]øÏ á ù|s¡TqT Ksês¡T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. V”≤s√ kÕsTT <Ûäs¡yéT‘˚» e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|<ä› ìsêà‘·˝…’q ~˝ŸsêCŸ, n\T¢ ns¡$+<é\ H˚‘·è‘·«+˝À ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À Ád”ÿHéù|¢˝À dü]ø=‘·Ô e÷´õø˘ ñ+≥T+<äì, n+<ä]ø° q#˚à ∫Á‘·+>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï Ç~ ‘·q ¬s+&Ée ∫Á‘·+>± s¡÷bı+<ä&É+ Äq+<ä+>± ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Edited, Printed, Published and owned by godishala somaiah, On BeHalf Akshara Publications Published from H.No - 15-76, Medipalli, Ghatkesar, Rangareddy Dist, AP. Printed at sri Sesha sai Printers, IDA, Balanagar, Hyderabad. Editor Godishala Somaiah Email; nhnews36@gmail.com, P.No - 9347445050, 040-27200666 RNI NO: APTEL/2012/45237

Namasthe hyderabad news paper 17 03 2014  
Namasthe hyderabad news paper 17 03 2014  
Advertisement