Page 1

www.namasthehyderabad.net

X¯ìyês¡+, 12 @Á|æ˝Ÿ, 2014

m&ç≥sY : >=&çXÊ\ k˛eTj·T´ s¡+>±¬s&ç¶ dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 331

ù|J\T : 4 yÓ\ : s¡÷. 3

Circulated to Rangareddy, Hyderabad, Adilabad, Karimnagar, Khammam, Mahboobnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad, Warangal,

Ä ¬s+&ç+{Ïì

z&çùdÔH˚.. Ç<˚+ bı‘·TÔ? ø±+Á¬>dt rs¡Tô|’ eT+&ç|ü&ÉT‘·Tqï d”|”◊ πø{≤sTT+∫q d”fÒ¢ ns¡ø=s¡.. Äô|’ ¬sã˝Ÿ‡‘√ b˛sê≥+ bıHêï\‘√ Hêsêj·TD uÛÒ{° nsTTHê <ë]˝ÀøÏ sêì ¬sã˝Ÿ‡.. H˚&˚ Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î ÄKs¡T

neTè‘YdüsY, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Ä ¬s+&ÉT bÕغ\qT z&çùdÔH˚.. Á|ü»\≈£î $eTTøÏÔ \_ÛdüTÔ+<äì Äe÷Bà n~ÛH˚‘·, &Ûç©¢ e÷J d”m+ πøÁJyê˝Ÿ nHêïs¡T. neTè‘YdüsY˝À ‘·q bÕغ nuÛÑ´]Δ Á|ü#ês¡+˝À X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. sê´©˝À ôd’‘·+ ø=qkÕ>±s¡T. Á|ü»\ qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. ø±+Á¬>dt, _C…|æ |üìrs¡T ˇø£ÿfÒ. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\T ø£*ùd |üì#˚düTÔHêïsTT. ‘·eT bÕغøÏ πøe\+ 28 d”≥T¢ sêe&É+ e˝Ò¢ @MT #˚j·T˝Òø£b˛j·÷+. _\T¢\ ÄyÓ÷<ëìøÏ _C…|æ düVü≤ø£]+#·˝Ò<äT. n&ÉT>∑&ÉT>∑THê n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. @MT #˚j·T˝Òq|ü⁄Œ&ÉT |ü<äe⁄˝À¢ ñ+&É&É+ eè<Ûë>± uÛ≤$+∫ sêJHêe÷ #˚XÊ+. ‘êC≤ mìïø£˝À¢ 50 d”≥T¢ kÕ~Û+#ê\qï \ø£å´+‘√ b˛sê&ÉT‘·THêï+. 50 d”≥T¢ ‘·eT bÕغøÏ ø£≥ºu…≥º+&ç. Á|üC≤kÕ«eT´ã<ä›+>± |ü]bÕ\q ø=qkÕ–kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. neTè‘YdüsY˝À ne÷Bà nuÛÑ´]Δì ¬>*|æ+#·+&ç. q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ lø±s¡+ #·T≥º+&ç nì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

dü‘ÓÔq|ü*¢ qT+&ç

b˛{° #˚kÕÔ

ôV’≤<äsêu≤<é/>∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêqTqï mìïø£˝À¢ dü‘ÓÔq|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛{° #˚kÕÔqì e÷J eT+Á‹ ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ $T>∑‘ê... 2˝À

¬s+&ç+{Ï˝Àq÷

¬>\T|ü⁄ ‘·<∏ä´+

q˝§Z+&É, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt ¬>\T |ü⁄ ‘·<∏ä´eTì πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´ Vü≤ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D≤˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ düŒwüºyÓTÆq yÓTC≤]{° edüTÔ+~. ø±+Á¬>dt e˝Ò¢ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´eTì #ÓbÕŒs¡T. pHé 2e ‘˚B ø£+fÒ eTT+<˚ Çs¡T sêÁcÕº˝À¢q÷ ¬s+&ÉT $T>∑‘ê... 2˝À

+

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ bı‘·TÔô|≥Tº≈£îqï d”|”◊øÏ ∫≈£îÿeTT&ÉT\T M&É≥+˝Ò<äT. ndü˝Ò ns¡ø=s¡ d”≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄\T, n+<äT˝Àq÷ ø±+Á¬>dt ¬sã˝Ÿ‡ s¡+>∑+˝À ñ+&É≥+‘√ Ä bÕغ H˚‘·\≈£î ~≈£îÿ‘√#·&É+˝Ò<äT. Hê$TH˚wüq¢≈ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î ˇø£ÿ s√CÒ $T–* ñ+&É≥+‘√ yê]ì ø±+Á¬>dt bÕغ m˝≤ <ë]˝ÀøÏ ‘ÓdüTÔ+<äH˚ dü+X¯j·T+ d”|”◊˝À HÓ\ø=qï≥Tº düe÷#·sê+. ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q d”≥¢˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T m˝≤ b˛{° #˚kÕÔs¡ì, Ç<˚+ ø±+Á¬>dt rs¡T nì ø±Áy˚T&ÉT¢ eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± X¯óÁø£yês¡+ Vü≤&Üe⁄&ç>± d”|”◊ sêÁwüº Hêj·T≈£î&ÉT Hêsêj·TD {° |”d”d” N|òt‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. |ü\T #√≥¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q ¬sã˝Ÿ‡ ñ+&É≥+‘√ M] eT<Û˚´ Ç<˚ $wüj·T+ô|’ #·s¡Ã kÕ–+~. ¬sã˝Ÿ‡qT ãT»®–+#˚+<äT≈£î bıHêï\ X¯‘·$<Ûë\ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêï ¬sã˝Ÿ‡ <ë]˝ÀøÏ edüTÔqï≥Tº ø£qã&É≥+˝Ò<äT. kÕ<Ûës¡D mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&ܶø£ z≥T¢ N\≈£L&É<äqï ø±s¡D+‘√ d”|”◊, ø±+Á¬>dt bÕغ\T |üs¡düŒs¡ ne>±Vü≤q‘√ d”≥¢ düs¡T›u≤≥T #˚düT≈£îHêïsTT. Ç+<äTø√dü+ ‘·s¡eT≈£î Çìï d”≥T¢ n+fÒ

Çìï d”≥T¢ nì <ë<ë|ü⁄ yês¡+, |ü~ s√E\ bÕ≥T ø£düs¡‘·TÔ »]–+~. ∫es¡≈£î d”≥¢ dü+K´ô|’ Çs¡T bÕغ\T z düŒwüºyÓTÆq ne>±Vü≤q≈£î e#êÃsTT. Çø£ ø£*dæ Á|üj·÷D+ #˚j·÷\ì uÛ≤$+#êsTT. á bı‘·TÔ <Ûäs¡à+ mìïø£˝À¢ z≥¢ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄ nj˚T´ yÓTT<ä\T.. |òü*‘ê\T yÓ\Te&ç düsêÿsY @sêŒ≥T es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Çs¡T bÕغ\ H˚‘·\T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ _ÛqïyÓTÆq |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ nH˚ ø£+fÒ yÓqTïb˛fÒ¢ m≈£îÿe>± ñHêïj·Tì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç∫Ãq n‘ÓÔdüs¡T d”≥¢˝À ‘·q nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·Tø√yê\ì uÛ≤$+∫q d”|”◊ bÕغ Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ cÕø˘ Ç∫Ã+<äH˚ #ÓbÕŒ*. d”|”◊øÏ bı‘·TÔ ø=+<ä πø≥sTT+∫q yê{Ï˝À¢ eTùV≤X¯«s¡+, $T>∑‘ê... 2˝À ø√<ë&É, eTTqT>√&ÉT kÕúHê\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. á kÕúHê\˝À

‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+

á‘·s¡+ Hêj·T≈£î&ÉT ;CÒ|”‘√H˚ kÕ<Ûä´+ ªª»+>∑j·T´ j·T<äyéμμì ¬>|æ*<ë›+!

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À kÕúì≈£îì>± eTq˝À ˇø£&ç>± ñ+≥Tqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú ‘√≥≈£Ls¡ »+>∑j·T´ j·÷<äyéqT ¬>*|æùdÔ kÕúìπø‘·s¡T&Ó’q ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú ¬ø. \øå±à¬s&ç¶ ø£+fÒ yÓTs¡T¬>’q ùde\T n+~kÕÔ&Éì ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô|ü]#ês¡T. düs¡Œ+#Y uÛÑs¡Ô>± ñ|üdüs¡Œ+#Y>± |ü~ dü+e‘·‡sê\T kÕúìø£ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚dæq »+>∑j·T´ j·÷<äyé ì»yÓTÆq Á|üC≤ùd e≈£î&Éì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± »+>∑j·T´ j·÷<äyé ¬>\T|ü⁄ø√dü+ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì |òüT{ŸπødüsY, ø°düs¡, XÊMTsYù|{Ÿ, y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É˝≤\˝Àì $$<Ûä ø±\˙ dü+πøåeT dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T dü«#·Ã¤+<ä>± eTT+<äT≈£î edüTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú XÊdüqdüuÛÑT´&Ó’q \øå±à¬s&ç¶ me]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&És¡ì yês¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. kÕúìø£ düeTdü´\ô|’ @e÷Á‘·+ ÁX¯<äΔ #·÷|üì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î eT∞¢ z≥T y˚dæ ¬>*|æùdÔ eTs√ 5dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T n+<äø±s¡y˚Tqì nì yês¡T nHêïs¡T. nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· H˚&ÉT uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ e´øÏÔøÏ XÊdüqdüuÛÑ≈£î b˛{°#˚ùd neø±X¯+ e∫Ãq+<äT≈£î Vü≤s¡¸+e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á neø±X¯ìï dü~«ìj˚T>∑+ #˚düT≈£îì eTq ‘˚\T>∑T<˚X¯+ bÕغ myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú »+>∑j·T´ j·÷<äyéì ¬>*|æ+#·Tø√e*‡q nedüs¡eTT+<äì yês¡T eTTø£Ôø£+sƒ¡+‘√ ø√s¡T‘·THêïs¡T.

¬sã˝Ÿ‡ n+<äs¡÷ Hê$TH˚wüqT¢

;CÒ|” dæøÏ+Á<ëu≤<é m+|” nuÛÑ´]ú <ä‘êÔÁ‘˚j·T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘Ó\+>±D sêÁwüº |ü⁄q]ïsêàD+ ;CÒ|”‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì ÁbÕ+rj·T bÕغ\‘√ ø±<äì bÕغ C≤rj·T ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT dæøÏ+Á<ëu≤<é bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T nHêïs¡T. H˚&ÉT <˚X¯+˝À ø±ì, sêÁwüº+˝À ø±ì ;CÒ|”, ø±+Á¬>dt eT<Ûä´ mìïø£\T »s¡T>∑T‘·T Hêïj·THêïs¡T. <ä‘êÔÁ‘˚j·T mìïø£\ Á|ü#êsê ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|ü#ês¡ s¡<∏ë\qT X¯óÁø£yês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T Äes¡D˝À bÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù eTTs¡∞<ÛäsYsêe⁄‘√ ø£*dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± <ä‘êÔÁ‘˚j·T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À <˚XÊìï ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+#ês¡ì nHêïs¡T. H˚&ÉT <˚X¯+, n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤\‘√ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì , B+‘√ $dæ–y˚XÊ]q Á|ü»\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T Á|üuÛÑT‘·«+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔ+<äHêïs¡T. yÓ÷&û Hêj·Tø£‘·«+˝À ;CÒ|”ì ã\|ü]∫ ø±+Á¬>dt bÕغì z&ç+#ê\ì Äj·Tq Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. C≤r Á|üjÓ÷»Hê\T, <˚X¯ Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì {°&û|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. á mìïø£˝À¢ {°&û|”, ;CÒ|” nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì <ä‘êÔÁ‘˚j·T ø√sês¡T.

ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê* Ä+Á<Ûë bÕ]dt˝À.. ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): bÕغ n~ÛcÕºq+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ¬sã˝Ÿ‡>± ã]˝À ñqïyês¡+<äs¡÷ yê] Hê$TH˚wüqT¢ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì {°|”d”d” N|òt bıHêï\ \ø£åàj·T´ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD.. bıHêï\‘√ uÛÒ{° nsTT ¬suŸ˝Ÿ‡ nuÛÑ´s¡Tú\ $wüj·TyÓTÆ #·]Ã+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬sã˝Ÿ‡>± Hê$TH˚wüHé y˚dæqyês¡+<äs¡÷ ‘·eT Hê$TH˚wüqT¢ ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+fÒH˚ yê]øÏ sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. d”|”◊‘√ bı‘·TÔ‘√ ‘·eT bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø=+<äs¡T ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqïe÷≥ ì»y˚Tqì bıHêï\ nHêïs¡T. eTTK´+>± eTùV≤X¯«s¡+˝À n~ÛcÕºq+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø ; bòÕs¡+ Çe«&É+ »]–+<äì, nsTT‘˚ n~ÛcÕºq+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø Hê$TH˚wüHé ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D˝À 119 ìjÓ÷»esêZ\˝À ‘êeTT πøe\+ 7 nôd+;¢ kÕúHê\H˚ n&ç>±eTì, yê{Ïô|’ ≈£L&Ü ndü+‘·è|ü⁄Ô\T ¬sã˝Ÿ‡>± b˛{° #˚ùdÔ m˝≤ Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. {Ϭø≥T¢ sêø£b˛e&É+‘√ ndü+‘·è|æÔ ñqï e÷≥ yêdüÔey˚Tqì nsTT‘˚ Bs¡Èø±\ Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ‘·eT Hê$TH˚wüqT¢ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\Hêïs¡T. <˚es¡ø=+&É˝À düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ nsTT´+<äì, u…\¢+|ü*¢, eTTqT>√&ÉT, eTùV≤X¯«s¡+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ¬su…˝Ÿ‡>± Hê$TH˚wüHé y˚dæq yês¡T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø±+Á¬>dt d”|”◊ bı‘·TÔ e\¢ ‘Ó\+>±D˝À eT+∫ yê‘êes¡q+ @s¡Œ&ç+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ndü+‘·è|ü⁄Ô\T ‘·eT Hê$TH˚wüq¢qT ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&É≥+ U≤j·TeTì Hêsêj·TD nHêïs¡T. ˇø£kÕ] bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïø£ dü+K´ ‘·eT≈£î eTTK´+ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. {°ÄsYmdt ‘·eT‘√ ø£\eø£b˛e&É+ e˝Ò¢ á |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt, d”|”◊ bı‘·TÔ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï |üø£å+˝À |òü*‘ê\T @ø£|üø£å+>± ñ+&˚eHêïs¡T.

Vü‰´Á{Ïø˘ ø√dü+ Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY j·T‘·ï+ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Ä+Á<ÛëbÕ]dt˝À mìïø£\ b˛s¡T m|ü⁄Œ&É÷ ÄdüøÏÔ<ëj·T ø£y˚T. nø£ÿ&ç sê»ø°j·T XË’* me]ø° n+ ‘·T |ü≥ºì~.. n+‘·T∫ø£ÿì~. ‘ÓHê* |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q Á|üeTTKT\T Ä\bÕ {Ï yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T @&ÉTkÕs¡T¢ ¬>*#ês¡+fÒ Ä ìjÓ÷» ø£es¡Z+ m˝≤+{Ï<√ ÇfÒº

$T>∑‘ê... 2˝À

+


2

s¡+>±¬s&ç¶

X¯ìyês¡+, 12 @Á|æ˝Ÿ, 2014

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·‘·s¡TyêsTT..

ø£*dæ yÓfi¯<ë+.. yÓ÷&ûì dü+bÕ<äø°j·T+ dü‘ÓÔq|ü*¢ qT+&ç b˛{° #˚kÕÔ Á|ü<Ûëìì #˚<ë›+ n~Ûø±s¡y˚T |üs¡e÷e~Û...!

nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ X¯óÁø£yês¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qs¡düsêe⁄ù|≥ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ qT+&ç ã]˝ÀøÏ ~–q sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. ‘êqT dü‘ÓÔq|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ã]˝ÀøÏ ~>∑qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥qT e~* yÓfi≤¢\+fÒ u≤<Ûä>± ñ+~. Á|ü»\ $»„|æÔì, n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·÷ìï •s¡kÕeVæ≤+∫ dü‘ÓÔq|ü*¢ qT+&ç ã]˝ÀøÏ ~>∑qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. uÛ≤Ø yÓTC≤]{°‘√ ¬>\Tbı+ <ä&É+ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

¬s+&ç+{Ï˝Àq÷ ¬>\T|ü⁄ ‘·<∏ä´+ ôV’≤ø√s¡Tº\T.. ‘Ó\+>± D≤˝À düØ«dt ø£$TwüHé ø±sê´\j·T+ ÁbÕ s¡+uÛÑ+ ø±qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ b˛sê&ç+~ ø±+Á¬>dt m+|”˝Òqì n Hêïs¡T. yê¬sH√ï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\qT, u…~]+|ü⁄ \qT m<äTs=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ Äø±+ø£åqT yÓ\¢&ç+#˚+<äT≈£î nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+#ês¡T. yê] ø£èwæ e\¢ ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\≈£î nH˚ø£ y˚Tfi¯ó¢ »]>±sTT. ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç e#˚à ¬syÓq÷´ ‘Ó\+>±D≤ õ˝≤¢\πø |ü]$T‘·+. ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç e#˚à ¬syÓq÷´ Á|ü‹ @{≤ 30y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T+≥T+<äì, yê{Ïì Ä sêÁwüº n_Ûeè~Δπø πø{≤sTT+#·qT qï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À n‹ ô|<ä› |üesY ÁbÕC…≈£îºqT HÓ\ø=\ŒqTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. 3y˚\ yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹ÔøÏ>±qT bÕ¢+{ŸqT ì]àkÕÔ+.n˝≤π> |ü]ÁX¯eT\T HÓ\ø=˝ÒŒ+<äT≈£î eTT+<äT≈£î e#˚à yê]øÏ nìï sêsTTr\T ø£*ŒkÕÔ+. ‘Ó\+>±D≤˝À n<äq+>± eTs√ 10 õ˝≤¢\qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. ñ<√´>∑T\ $wüj·T+˝À ¬ødæÄsY yê´K´\T $yê<ëdüŒ<ä+>± ñHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. á HÓ\ 16q ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À @sêŒ≥T #˚j·TqTqï ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À m◊dædæ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ >±+BÛ bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. n˝≤π> @Á|æ˝Ÿ 17q es¡+>∑˝Ÿ˝À m◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT, m+|æ sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ bÕ˝§ZqqTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY, yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À¢ ¬s+&ÉT <äbòÕ |üs¡´≥q˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 14e ‘˚Bø£˝≤¢ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·T~ C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T.

Ä+Á<Ûë bÕ]dt˝À..

Vü‰´Á{Ïø˘ ø√dü+ Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY j·T‘·ï+ ns¡ΔeTe⁄‘·T+~. 1952 qT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 12kÕs¡T¢ mìïø£ »s¡>±Z.. ø±+Á¬>dt, ø±+Á¬>dt (◊) Äs¡TkÕs¡T¢.. {°&û|” Hê\T>∑TkÕs¡T¢.. »q‘êbÕغ ˇø£kÕ] .. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]Δ ˇø£kÕ] ¬>\Tbı+<ës¡T. 1952 qT+&ç es¡Tdü>± eT÷&ÉTkÕs¡T¢ Ä\bÕ{Ï yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ ¬>\Te>±.. Ä ‘·sê«‘· eT÷&ÉTkÕs¡T¢ Ä\bÕ{Ï yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ ≈£îe÷¬sÔ <=&ɶ|üH˚ì Ç+~s¡ ¬>\Tbı+<ës¡T. n˝≤π> 1999 mìïø£˝À¢ <=&ɶ|üH˚ì Ç+~sê ≈£îe÷¬sÔ >√–H˚ì ñeT ¬>\Tbı+<ës¡T. ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q ‘·+Á&ç, Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ, Äj·Tq eTqTeTsê\T ¬>\Tbı+<ä&É+ $X‚wü+. n˝≤π> {°&û|” nuÛÑ´]Δ>± nHêïã‘·TÔì dü‘·´Hêsêj·TD ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ¬>*#ês¡T. 2004˝À Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY, 2009˝À Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ¬>\Tbı+<ës¡T. ‘êC≤ mìïø£˝À¢ Vü‰´Á{Ïø˘ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. |ü≥ºD≤_Ûeè~ΔøÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘êqT #˚dæq n_Ûeè<˚Δ ‘·qqT ¬>*|ædüTÔ+<äì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

Ç<˚+ bı‘·TÔ?

eTùV≤X¯«s¡+, ø√<ë&É\˝À ‘·q bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«y˚T dü«j·T+>± ; bòÕsê\qT n+<äCÒj·T>±, eTTqT>√&ÉT˝À ø±+Á¬>dt bÕغ sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT bÕ˝≤«sTT >√es¡›Hé¬s&ç¶ ≈£îe÷¬sÔ ¬s+ã˝Ÿ>± ã]˝À ~>±s¡T. B+‘√ ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+ rs¡Tô|’ ø±Áy˚T&ÉT¢ eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø√<ë&É nôd+;¢ì d”|”◊øÏ πø{≤sTT+∫Hê Hê$TH˚wüHé ∫e] s√Eq ‘Ó\+>±D e]ÿ+>¥ ø£$T{° Áô|dæ&Ó+{Ÿ ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶ düreTDÏøÏ Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+ nuÛÑ´]ú>± ìs¡ísTTdü÷Ô ø±+Á¬>dt ; bòÕs¡+ n+<äCÒdæ+~. ÄyÓT ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q ø√<ë&É˝À Hê$TH˚wüHé ≈£L&Ü <ëK\T #˚XÊs¡T. Ç<˚ ‘·s¡Vü‰˝À eTùV≤X¯«s¡+ nôd+;¢øÏ dü+ã+~Û+∫q eT˝Ÿ¬s&ç¶ s¡+>±¬s&ç¶øÏ ø±+Á¬>dt bÕغ ; bòÕs¡+ n+<äCÒdæ+~. Äj·Tq ø£&Ü d”|”◊øÏ πø{≤sTT+∫q kÕúq+˝À Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. Çø£ eTTqT>√&ÉT nôd+;¢øÏ ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT bÕ˝≤«sTT >√es¡›Hé¬s&ç¶ ≈£îe÷¬sÔ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. Ç˝≤ bı‘·TÔ <Ûäsêàìï dü«j·T+>± ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·Tø£‘·«y˚T ñ\¢+|òæT+∫+<äì d”|”◊ H˚‘·\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á Áø£eT+˝À @ ñ<˚›X¯+‘√ bı‘·TÔ ø£{≤ºs√ n~ HÓs¡y˚s¡T‘·T+<ë? nqï #·s¡Ã sê»ø°j·T esêZ˝À¢ kÕ>∑T‘√+~. #·‘·Ts¡àK b˛{°˝À z≥T¢ N\≈£L&É<äì, ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&Éì bÕغ\T ã\|ü&É≈£L&É<äqï ñ<˚›X¯+‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îqï≥Tº ø±+Á¬>dt , d”|”◊ H˚‘·T\ ù|s=ÿHêïs¡T. ø±ì á bı‘·TÔ ñ\¢+|òüTq‘√ Çs¡T bÕغ\ eT<Ûä´ ‘·eT kÕqTuÛÑ÷‹ |üs¡T\ z≥¢qT ã<ä˝≤sTT+#·T≈£îH˚˝≤ #˚kÕÔsê ˝Òø£ me]øÏ yês¡T>± eTT+<äT¬øfi≤Ôsê nqï Á|üdüTÔ‘·+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. ‘êeTT bı‘·TÔ <ÛäsêàìøÏ $s¡T<äΔ+>± mqï&É÷ b˛˝Ò<äì d”|”◊ H˚‘·T\ ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ d”|”◊, ø±+Á¬>dt bÕغ\ eT<Ûä´ HÓ\ø=qï bı‘·TÔ mìïø£˝À¢ z≥T¢ ã<ä˝≤sTT+#˚ es¡≈£î kÕ>∑T‘·T+<ë ˝Òø£ n+‘·≈£îeTT+<˚ ≈£L\T‘·T+<ë nqï~ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±... bÕغ ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\qT <ë]˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î neø±X¯eTTqï Á|ü‹ e÷sêZìï m+#·Tø√yê\ì {° ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+ uÛ≤$düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. n+<äT˝ÀuÛ≤>∑+>±H˚.. nuÛÑ´s¡Tú\≈£î @$T Vü‰MT Çyê«*? mes¡T bÕغz @+ Ä•düTÔHêïs¡T? nqï düe÷#êsêìï ≈£L&Ü ùdø£]düTÔqï≥Tº ø±+Á¬>dt esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. á Áø£eT+˝ÀH˚ ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\ sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î nuÛÑj·T+ Çdü÷Ô eTT+<äT¬øfi≤¢\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. neø±X¯+ ñqïyê]øÏ myÓTੇ |ü<äe⁄\T ÇkÕÔeTì ≈£L&Ü Vü‰MT ÇdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. ¬sã˝Ÿ>± ã]˝À ñqï H˚‘·\ kÕúsTTì ã{Ϻ |ü<äe⁄\ $wüj·T+˝À Vü‰MT\T ÇdüTÔqï≥Tº $ìøÏ&ç. ¬sã˝Ÿ‡ $wüj·T+˝À n\ø£å´+>± e´eVü≤]ùdÔ bÕغ $»j·÷\T ≈£î&ç, m&ÉeT nj˚T´ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T uÛ≤$düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. n+<äTe˝Ò¢ ¬sã˝Ÿ‡ nuÛÑ´s¡Tú\+<ä]‘√ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. @~@yÓTÆHê Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î X¯ìyês¡+ s√CÒ $T–* ñ+&É≥+‘√ ¬sã˝Ÿ‡qT ãT»®–+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T eTTeTàs¡+ #˚dæq≥Tº ø±+Á¬>dt bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT.

dæøÏÿ+˝À b˛*+>¥≈£î dæ<äΔ+q÷´ &Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): dæøÏÿ+˝À b˛*+>¥≈£î düs¡«+ dæ<äΔyÓTÆ+~.X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\≈£î dæøÏÿ+˝Àì 32 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î, @¬ø’ø£ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï~. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É ~«eTTK b˛{° HÓ\ø=+~. n~Ûø±s¡+˝À ñqï dæøÏÿ+ &ÓyÓTTÁø£{Ïø˘ Á|òü+{Ÿ≈£î.. dæøÏÿ+ Áø±+‹ø±] yÓ÷sêà eT<Û˚´ Á|ü<Ûëq b˛{° HÓ\ø=+~. >∑‘· 20 @fi¯ó¢>± |üeHé #ê$T¢+>¥ H˚‘·è‘·«+˝Àì dæøÏÿ+ &ÓyÓ÷Áø±{Ïø˘ Á|òü+{Ÿ $»j·T+ kÕ~Ûdü÷Ô ek˛Ô+~. ‘êC≤ mìïø£˝À¢ #ê$T¢+>¥ ¬>*ùdÔ.. eTTK´eT+Á‹>± dæ\«sYp;¢ #˚düT≈£îH˚ neø±XÊìï <äøÏÿ+#·T≈£îqï yês¡e⁄‘ês¡T. n+‘˚>±ø£ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ñqï CÀ´‹ãdüT ]ø±s¡T¶qT n~Û>∑$T+∫q yês¡e⁄‘ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 32 nôd+;¢ kÕúHê\ qT+&ç $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q 121 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT n<äècÕºìï |üØøÏå+#·Tø√qTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ nìï kÕúHê˝À¢q÷ nuÛÑ´s¡Tú\qT ì*|æ+~. _C…|æ ‘·s¡|òü⁄q 13eT+~, ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q @&ÉT>∑Ts¡T ã]˝À ñHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± dæøÏÿ+ @¬ø’ø£ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+˝À n~Ûø±s¡ dæøÏÿ+ &ÓyÓTTÁø£{Ïø˘ Á|òü+{Ÿ qT+&ç dæ{Ϻ+>¥ m+|æ Áù|eT<ëdtsêjYT ã]˝À ñHêïs¡T. Äj·Tq≈£î Á|ü‘·´]ú>± dæøÏÿ+ Áø±+‹ø±] yÓ÷sêà ‘·s¡|òü⁄q ‘Óø˘Hê<Ûé <ë˝Ÿ >∑{Ϻ b˛{°ì ÇdüTÔHêïs¡T. sêÁwüº+˝À yÓTT‘·Ô+ z≥s¡T¢ 3.70\ø£å\ eT+~. yÓTT‘·Ô+ 538 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. mìïø£\ dæã“+~øÏ Ç|üŒ{Ïπø mìïø£\ kÕe÷Á–ì |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î mìïø£\ dæã“+~ Ç|üŒ{Ïπø Á|üj·÷DeTj·÷´s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á‹|ü⁄s¡˝Àì eTs√ ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àq÷ mìïø£≈£î nìï @sêŒ≥T¢ |üPs¡Ôj·÷´sTT.

+

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): düeTq«j·T+‘√ ø£*dæ yÓfi¯<ë+.. yÓ÷&ûì Á|ü<Ûëìì #˚<ë›+.. dæøÏ+Á<ëu≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì {°&û|”-;C…|æ ≈£L≥$T nuÛÑ´s¡Tú\T ìs¡ísTT+#ês¡T. dæøÏ+Á<ëu≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ kÕúsTT Çs¡T bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\ H˚‘·\ düe÷y˚X¯+ X¯óÁø£yês¡+ _C…|æ bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´]Δ ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À {°&û|” q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT, n+ãsYù|≥ _C…|æ nuÛÑ´]Δ øÏwüHé¬s&ç¶, düq‘Yq>∑sY {°&û|” nuÛÑ´]Δ ‘·\kÕì lìyêdüj·÷<äyé, {°&û|” p;¢ Væ≤˝Ÿ‡ nuÛÑ´]Δ m+.>√|”Hê<Ûé, dæøÏ+Á<ëu≤<é nuÛÑ´]Δ yÓ+ø£fÒX¯+>ö&é, {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· $»j·Tsêe÷sêe⁄, _C…|æ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+ø£≥¬s&ç¶, bÕغ U…’s¡‘êu≤<é nuÛÑ´]ú sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, eTTw”sêu≤<é nuÛÑ´]Δ ¬ø.\ø£åàDY, dæ˙ q{Ï J$‘·‘√ bÕ≥T Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î #Ó+~q &ç$»Hé ÇHé#Ûê]®\T, yês¡T¶ düuÛÑT´\T á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À <ä‘êÔÁ‘˚j·T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚&ÉT <˚X¯+ n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì, Á|ü‘ê´e÷ïj·T Á|üuÛÑT‘·«+ ø√dü+ Á|ü»\T m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï dü<ëeø±XÊìï ¬s+&ÉT bÕغ\ Hêj·T≈£î\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£î+fÒ <˚X¯+˝À, sêÁwüº+˝À eTqy˚T Á|üuÛÑT‘ê«\T @sêŒ≥T #˚düTø√>∑\eTì #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä+, sêÁwüº+˝À ˇπø ≈£L≥$TøÏ #Ó+~q Á|üuÛÑT‘ê«\T ñ+fÒ n$ X¯s¡y˚>∑+>± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT ‘êj·THêïs¡T. {Ϭøÿ≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄ $wüj·T+˝À ø=+‘·eT+~ ÄXÊeVüQ\≈£î ndü+‘·è|æÔ ø£*–q e÷≥ yêdüÔey˚Tqì, nsTT‘˚ <˚X¯ Á|üjÓ÷»Hê\T, sêÁwüº Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ≈£î~]q ˇ|üŒ+<ë\ e\¢ {Ϭøÿ≥T¢ sê˝Òø£b˛j·÷j·Tì nHêïs¡T. n+‘· e÷Á‘êq ìsêX¯|ü&Ée<ä›ì, uÛÑ$wü´‘·TÔ eTq<˚qì, mìïø£˝À¢ ø£*dæyÓT*dæ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫ nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\T|ü⁄q≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì {°&û|” H˚‘· lìyêdüj·÷<äyé, yÓ+ø£≥¬s&ç¶ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≤ n_Ûeè~Δ #Ó+<ë\+fÒ πø+Á<ä+˝À, sêÁwüº+˝À ˇπø ≈£L≥$TøÏ #Ó+~q Á|üuÛÑT‘ê«\T @sêŒ&Ü\Hêïs¡T. n+<äs¡+ ø£*dæø£≥Tº>± |üì#˚ùdÔ n~ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T.

ªÁ|üdüqï+μ ø√dü+..‘·+{≤˝Ÿ! me] kÕúsTT˝À yês¡T.. me] <ë]˝À yês¡T..!! ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ¬sã˝Ÿ‡qT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ø=+<äs¡T H˚‘·\T ‘·+{≤\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. nsTTq yê]<ë«sê.. ã+<ÛäTe⁄\ <ë«sê.. ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\ <ë«sê.. ùdïVæ≤‘·T\ <ë«sê.. Ç˝≤ nìï <ës¡T˝qT ÄÁX¯sTTdü÷Ô s¡+>∑+˝À+∫ ‘·|ü⁄Œø√yê\ì y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. düs¡«Á‘ê ¬sã˝Ÿ >∑TãT˝Ÿ..! ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\qT ãT»®–+#˚+<äT≈£î ø=ìï bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T dü«j·T+>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. qj·÷H√.. uÛÑj·÷H√.. ã‹e÷˝À.. ã]˝À qT+&ç ‘·|ü⁄Œ≈£îH˚˝≤ düs¡«X¯≈£îÔ\T Á|üjÓ÷–düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. eT]ø=+<äs¡T ‘·eT ‘·eT nqT#·s¡ >∑D+ <ë«sê bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·÷ yês¡+‘·≥ yês¡T $s¡$T+#·T≈£îH˚˝≤ #˚ùd+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïs¡T. Ç+ø=+<ä¬s’‘˚ ‘êsTT˝≤\T Ç∫à ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îH˚≥Tº bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. yê{ÏøÏ ˝§+>∑ø£b˛‘˚ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚ùd+<äT≈£î düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+.á HÓ\ 12e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î >∑&ÉTe⁄ ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä ‘·sê«‘· m+‘·eT+~ Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´sTT.. ndü\T ã]˝À ì*∫+<Ó+<äs¡÷ ‘·~‘·s¡ $esê\T n+<äqTHêïsTT. ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt, {Ï&ç-_C…|æ ≈£L≥$T, m+◊m+, yÓ’ø±bÕ, Äe÷Bà bÕغ\T b˛{°˝À ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç~˝≤ñ+&É>± |ü\T bÕغ\≈£î #Ó+~q ÄXÊ eVüQ\T {Ϭø≥T¢ Ä•+∫ uÛÑ+>∑|ü&ç #˚ùd~ ˝Òø£ ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T>± Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. mH√ï @fi¯ó¢>± bÕغøÏ ùde\+~+∫Hê.. {Ϭøÿ≥Tº \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. ‘·q≈£î Çyê«*‡q {Ϭøÿ≥Tº.. y˚s=ø£]øÏ πø{≤sTT+#·&É+‘√ #ê˝≤eT+~ Vü≤‘êX¯ó\j·÷´s¡T. dü«‘·+Á‘·T\T>± ã]˝ÀøÏ ~>±s¡T. nìï bÕغ˝À¢q÷ Ç+#·T$T+#·T>± n<˚ ‘·+‘·T..düs¡«Á‘ê n<˚ n+X¯+ô|’ #·s¡Ã!bÕغ nuÛÑ´]ú ¬>\T|ü⁄q≈£î mø£ÿ&É >∑+&ç ø=&ÉT‘êsêqH˚ uÛÑj·T+‘√ yê]ì <ë]˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î Ç|üŒ{Ïπø nìï bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T, Hêj·T≈£î\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– ãT»®–+|ü⁄\ |üs¡«+ ø=qkÕ–düTÔqï≥Tº yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± ndü+‘·è|æÔ düVü≤»eTì, |ü]dæú‘·T\qT ns¡›+ #˚düT≈£îì düVü≤ø£]+#ê\ì {°|”d”d” N|òt bıHêï\ \ø£åàj·T´ MT&çj·÷ <ë«sê ã]˝À ì*∫q ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ yês¡+<ä]ø° #·ø£ÿ{Ï neø±XÊ\T ø£*ŒkÕÔeTì ≈£L&Ü Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\+>±D≤˝Àì 17 bÕs¡¢yÓT+≥T.. 119 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝À á HÓ\ 30q b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

ô|]–q ñc˛íÁ>∑‘·\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11(qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sêh+˝À X¯óÁø£yês¡+ m+&Éy˚&ç$T ô|]–+~. Á|ü»\T Ç+{Ïãj·T≥≈£î sêyê\+fÒH˚ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. n‘·´edüs¡ |üqT\T+fÒ ‘·|üŒ $T>∑‘ê düeTj·÷˝À¢ Ç+{À¢H˚ ñ+≥THêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ y˚fi¯˝À¢ $<äT´‘Y ø=‘·\e\¢ q>∑s¡yêdüT\T ñøÏÿ]_øÏÿs¡e⁄‘·THêïs¡T. ùd<äBπs+<äT≈£î #·\¢ì bÕ˙j·÷\qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. ø±>±, es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY, sêeT>∑T+&É+\˝À 42 n‘·´~Ûø£ ñc˛íÁ>∑‘·\T qyÓ÷<äT ø±>±, eT∫©|ü≥ï+, lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+, ø±øÏHê&É\˝À 35 &çÁ^\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ qyÓ÷<Ó’q ñc˛íÁ>∑‘·\ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. es¡+>∑˝Ÿ 42, ø£Ø+q>∑sY 42, sêeT>∑T+&É+ 42, ôV’≤<äsêu≤<é 41, nq+‘·|ü⁄s¡+ 41, Ä~˝≤u≤<é 40, KeTà+ 40, yÓT<äø˘ 40, ìC≤e÷u≤<é 40, ø£&É|ü 39, KeTà+ 39, eT+>∑fi¯–] 39, ∫‘·÷Ôs¡T 39, q˝§Z+&É 38, uÛÑÁ<ë#·\+ 38, >∑T+≥÷s¡T 38, ˇ+>√\T 38, $»j·Tyê&É 38, HÓ\÷¢s¡T 37, sê»eT+Á&ç 36, ø±øÏHê&É 35, eT∫©|ü≥ï+ 35, lø±≈£îfi¯+ 35, $»j·Tq>∑s¡+ 35 &çÁ^\ #=|ü⁄Œq ñc˛íÁ>∑‘·\T qyÓ÷<äj·÷´sTT.

mìïø£\ ã]˝À ~π> @ sê»ø°j·T bÕغø£sTTHê, @ nuÛÑ´]úø£sTTHê n~Ûø±s¡y˚T |üüs¡e÷e~Û nqï e÷≥ ø±<äq˝Òì~. nsTTHê n+<äT˝À ø=+‘· ø±ø£b˛‘˚ ø=+‘· nHêï ìC≤sTTr, ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñ+&Ü\ì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. nsTT‘˚ <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Ç<˚ ˝À|æ+∫q≥Tº ø£ìŒk˛Ô+~. @<Ó’Hê e÷≥ ‘·|æŒq|ü⁄Œ&ÉT, eTq #˚‘·T˝À¢ ñqï |üìì m+‘·ø±\yÓTÆHê #˚j·Tø£ C≤>∑T #˚düTÔqï|ü⁄&ÉT Ä |üì MT<ä ÄX¯ô|≥Tº≈£îì ã‘·T≈£î‘·Tqï yês¡T m<äTs¡T|ü&ç‘˚ kÕe÷qT´&Éqïyê&Óe]¬ø’Hê dæ>∑TZ nì|ædüTÔ+~. nsTT‘˚ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î e÷Á‘·+ á uÛ≤eq ndü\T sê<äT. yês¡T m+#·ø±ÿ Ç≥Te+{Ï uÛ≤e\ìï+{Ï˙ n~Û>∑$T+∫ eT∞¢ ‘·eT≈£î ‘ês¡dü|ü&çq yê]ì #·÷dæ ∫s¡Tqe⁄«\T ∫+~dü÷Ô yêfÒdüTø√>∑\s¡T. yê]ì e+∫+#˚+<äT≈£î #Ó|æŒq Vü‰MT\H˚ eT∞¢ eT∞¢ ns¡>∑Bùd kÕeTs¡Δ´+ sê»ø°j·T H˚‘·\≈£î eTTK´+>± ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\≈£î kı+‘·eTì #Ó|üŒø£ ‘·|ü⁄Œ<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt uÛ≤$ Á|ü<Ûëì>± bÕغ düÿ+<Ûësêyê\T uÛÑ»q #˚düTÔqï sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ≈£L&Ü á H˚‘·\ C≤_‘ê˝ÀøÏ #˚]b˛j·÷s¡T. eTT]–b˛sTTq Vü‰MT\qT $ì|æ+#·{≤ìøÏ ‘êqT @ e÷Á‘·+ yÓqTø±&ÉuÀqì Äj·Tq eTs√kÕ] ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ |ü<˚fi¯ó¢ n~Ûø±s¡+ yÓ\>∑u…{Ϻ #˚j·T˝Òì |üìì eTs√kÕ] n~Ûø±s¡+ ÇùdÔ #˚dæ #·÷|ækÕÔeT+≥THêïs¡T. eTVæ≤fi≤ eTDT\qT e+∫+#˚+<äT≈£î ìdæ‡>∑TZ>± Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. Äø±X¯+˝À dü>∑+ nì ÄX¯‘√ m<äTs¡T #·÷düTÔqï eTVæ≤fi¯≈£î ‘êeTT eTs√kÕ] n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ eTVæ≤fi≤ _\T¢qT neT\T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔeT+≥÷ Vü‰MT Ç#˚ÃdüTÔHêïs¡T sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ. eTVæ≤fi¯ _\T¢ $wüj·T+˝À Á|ü‹|üøå±\ e÷≥ $+≥Tqï≥Tº q{Ïdü÷Ô Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ mìï s¡ø±\ e+#·q≈£î bÕ\Œ&ç+<√ eTq≈£î ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. ‘·eT≈£î Á|üjÓ÷»q+ ñ+≥T+<äqT≈£îqï ‘Ó\+>±D≤ _\T¢qT n&ɶ~&ɶ+>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻ ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä bı+~q ø±+Á¬>dt bÕغ eTVæ≤fi≤ _\T¢ $wüj·T+˝À nqTdü]düTÔqï ñù|ø£åqT >∑eTìùdÔ á _\T¢ô|’ yê] ∫‘·ÔX¯ó~Δì X¯+øÏ+#ê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘√+~. eTVæ≤fi≤ _\T¢ yêdüÔe+>± eTVæ≤fi¯\≈£î #·≥º düuÛÑ˝À¢ neø±X¯+ ø£*Œ+∫ yê] >∑fi≤ìøÏ $\Teì#˚à _\T¢. ‘·eT nedüsê\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·Tqï ø=ìï bÕغ\T e<ä›+≥THêïj·T+≥÷ á _\T¢ $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Hê≥ø±˝≤&ÉT‘√+~. ‘·eT≈£î eTs√kÕ] n~Ûø±s¡+ ø£≥ºu…&ç‘˚ á _\T¢qT ‘êeTT neT\T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔeT+≥÷ sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ qeTàã*πø Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. eTq+ Äs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ #Ó|ü⁄Œ≈£îqï≥Tº e÷≥ ‘·|æŒq yê]øÏ ÄXÊeVüQ˝ …<äs¡T|ü&çq|ü⁄&ÉT ø=+‘· dæ>∑TZ|ü&É≥+ nH˚ |ü]dæú‹ m<äTs¡e⁄‘·T+~. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\≈£î Ç≥Te+{Ï |ü<ëìøÏ ãVüQX¯ ns¡Δ+ ‘Ó*dæ ñ+&Éø£b˛e#·Ãì|æk˛Ô+~. |ü]dæú‘·T\qT >∑eTìùdÔ. n+‘˚ø±<äT NÛ ø=&ÉT‘·Tqï $TÁ‘·T\qT ã‹e÷\Tø√e≥+ ø√dü+ Ä bÕغ H˚‘·\T |ü&ÉT‘·Tqï bÕ≥T¢ >∑eTìùdÔ Ç~ ì»eTì|æ+#·ø£ e÷q<äT. ìqïyÓTTqï{Ï es¡≈£î ‘·q H˚‘·è‘·«+˝Àì j·TT|æm˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üø£å+>± ñqï ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|ü‹|üø£å+ &çm+¬ø‘√ bı‘·TÔ ø±+Á¬>dt #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\T á ø√e˝Àπø ekÕÔsTT. Ç+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº &çm+¬ø n~ÛH˚‘· ≈£L&Ü ‘·eT bÕغ ndæú‘ê«ìï ì\T|ü⁄ø√e≥+ ø√dü+ #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغì H√{Ï‘√ ‹&ÉT‘·÷, H√dü{Ï‘√ yÓøÏÿ]dü÷Ô ùdïVü≤ Vü≤düÔ+ n+~+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt @ e÷Á‘·+ qeTà<ä–q bÕغ ø±<äì n+≥÷H˚ >∑‘·+˝À ‘êeTT #˚dæq ‘·|ü⁄Œ\˙ï ˇ|ü⁄Œ≈£îì ˝…+|ü˝ÒdüT≈£î+fÒ eT<䛋kÕÔ+ n+≥THêïs¡T ø£s¡TD≤ì~Û. Ç+‘·≈£L ø£s¡TD #ÓãT‘·Tqï≥Tº ø±+Á¬>dt bÕغ >∑‘·+˝À #˚dæq ‘·|ü⁄Œ˝Ò$T{À ‘Ó\TkÕ...? ‘·q ≈≈£L‘·T]ï, nqT#·s¡TDÏí C…’˝À¢ ô|{Ϻ+#·≥y˚T...! á >∑T≥TºqT ø£s¡TD $|üŒ&ÉT. ø±+Á¬>dt ‘·q ‘·|æŒ<ë\qT m≥T‹]^ ˇ|ü⁄Œø√<äT.. n~Ûø±s¡y˚T |ü]e÷e~Û>± q&çù| sê»ø°j·T+ n+fÒ Ç<˚ eT]...! ø±<ä+{≤sê?

KeTà+˝À.. #·‘·Ts¡TàK+..Á‹eTTK+! ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): n+<ä]#·÷|ü⁄ KeTà+ô|’H˚.. dæ|æ◊ ‘·s¡|òü⁄q KeTà+ m+|æ nuÛÑ´]Δ>± Hêsêj·TD ì\e&É+‘√ n+<ä] <äèwæº KeTà+ô|’H˚ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ+~. KeTà+ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À #·‘·Ts¡TàK b˛{° HÓ\ø=q>±.. KeTà+ õ˝≤¢˝Àì 10 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Á‹eTTK b˛{° ø=qkÕ>∑T‘√+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± KeTà+˝À ø±+Á¬>dt≈£î ø£cÕº\T. ø±+Á¬>dt, {°&û|” nuÛÑ´s¡Tú\T ÄuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤e+‘√ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T. z≥s¡¢qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·÷dü |ü&ÉT‘·THêïs¡T. _C…|æ‘√ <√d”Ô ø£{Ϻq|üŒ{Ïø° {°&û|” |ü]dæú‹ e÷Á‘·+ mø£ÿ&É y˚dæq >=+>∑[ nø£ÿ&˚ nqï #·+<ä+>± ñ+<äqï yê´K´\T $qedüTÔ HêïsTT. d”|”m+‘√ yÓ’ø±bÕ ne>±Vü≤q ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. d”|”m+≈£î eT÷&ÉT nôd+;¢ kÕúHê\qT πø{≤sTT+∫+~. $T–*q @&ÉT nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ yÓ’ø±bÕ ‘·q nuÛÑ´s¡Tú\qT ì*|æ+~. n+‘˚>±ø£ KeTà+ ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T≈£î yÓ’ø±bÕ ‘·q nuÛÑ´]Δì ì*|æ+~. KeTà+ õ˝≤¢˝À U≤‘ê ‘Ós¡yê\ì {ÏÄsYmdt eP´Vü≤ Á|ü‹eP´Vü‰\qT |üqTï‘√+~. Á|ü#ês¡|üs¡«+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘√+~. KeTà+ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À.. {°&û|” m+|æ nuÛÑ´]Δ Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ eP´Vü≤ Á|ü‹eP´Vü‰\qT |üqTï‘·THêïs¡T. ‘·q<Ó’q XË’*˝À Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. 2004 mìïø£˝À¢ |üsêõ‘·T\e«&É+.. 2009 mìïø£˝À¢ {°&û|” m+|æ>± ¬>\Tbı+<ä&É+ ‘Ó*dæ+<˚. {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]Δ>± mdt_ uÒ>¥, ø±+Á¬>dtdæ|æ◊ bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± dæ|æ◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD ã]˝ÀøÏ ~>±s¡T. yÓ’ø±bÕ-bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶, d”|”m+-düMTHê ã]˝À ñHêïs¡T. #·‘·Ts¡TàK b˛{° HÓ\ø=+~. KeTà+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ e÷Á‘·+ Á‹eTTK b˛{° kÕ>∑T‘√+~. KeTà+˝Àì nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢.. KeTà+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø±+Á¬>dt-|ü⁄yê«\ n»jYT≈£îe÷sY, yÓ’ø±bÕ-

n»jYT≈£îe÷sY, {°&û|”-‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ (dæ{Ϻ+>¥), {ÏÄsYmdt-ø£èwüí ã]˝À ñHêïs¡T. n˝≤π> bÕ˝Òs¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À.. ø±+Á¬>dt-sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ (dæ{Ϻ+>¥), {°&û|”dü«s¡í≈£îe÷], d”|”m+-b˛‹H˚ì düT<äs¡ÙHé, {ÏÄsYmdt-sêyÓfi¯¢ s¡M+<äsYsêe⁄ ã]˝À ñHêïs¡T. eT~Ûs¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø±+Á¬>dt-uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ (dæ{Ϻ+>¥), {°&û|”-yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T, {ÏÄsYmdt-u§eTàs¡ sêeT÷à]Ô, d”|”m+-*+>±\ ø£eT˝ŸsêCŸ ñHêïs¡T. yÓ’sê ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø±+Á¬>dt-dæ|æ◊ bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± dæ|æ◊øÏ πø{≤sTT+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. dæ|æ◊-Hêsêj·TD, yÓ’ø±bÕ-eT<äHé˝≤˝Ÿ, {°&û|”-u≤˝≤JHêj·Tø˘, {ÏÄsYmdt-#·+Á<ëe‹ (dæ|æ◊ dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´) b˛{°˝À ñHêïs¡T. dü‘·TÔ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø±+Á¬>dt-dü+uÛ≤ì #·+Á<äX‚KsY, {°&û|”-dü+Á&É yÓ+ø£≥ Ms¡j·T´ (dæ{Ϻ+>¥), {ÏÄsYmdt-|æ&ÉeT]Ô s¡$, yÓ’ø±bÕ-eT{≤º <äj·÷q+<é ñHêïs¡T. n˝≤π> nXÊ«sêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø±+Á¬>dt-e¬>Z\ $TÁ‘·ùd (dæ{Ϻ+>¥), {°&û|”-eT#êà Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, {ÏÄsYmdt-Ä~Hêsêj·TD, yÓ’ø±bÕ-‘ê{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ñHêïs¡T. ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç.. bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ kÕúHêìï dæ|æ◊øÏ ø±+Á¬>dt πø{≤sTT+∫+~. dæ|æ◊-≈£Lq+H˚ì kÕ+ã•esêe⁄ (dæ{Ϻ+>¥), yÓ’ø±bÕ-eqe÷ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± m&Ée*¢ ø£èwüí, {ÏÄsYmdt-»\>∑+ yÓ+ø£Á{≤e⁄, {°&û|” ø√H˚s¡T dü‘·´Hêsêj·TD ‘·eT n<äècÕºìï |üØøÏå+#·Tø√qTHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± Ç˝…¢+<äT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ø±+Á¬>dt-ø√s¡+ ø£qø£j·T´, {°&û|”-u≤D√‘·T Vü≤]Á|æj·T, {ÏÄsYmdt-}πø nã“j·T´, yÓ’ø±bÕ-s¡$≈£îe÷sY, q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”->∑TeTà&ç qs¡düj·T´ b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± uÛÑÁ<ë#·\+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç.. ø±+Á¬>dt-≈£î+C≤ dü‘ê´e‹ (dæ{Ϻ+>¥), {°&û|”|òüD°X¯«s¡eTà, d”|”m+-düTqï+ sê»j·T´, {ÏÄsYmdt-e÷DÒ sêeTø£èwüí b˛{°˝À ñHêïs¡T. |æqbÕø£ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç.,. bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± dæ|æ◊øÏ ø±+Á¬>dt πø{≤sTT+∫+~. dæ|æ◊‘=˝…+ s¡y˚Twt, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>±-πs>± ø±+‘êsêe⁄, yÓ’ø±bÕ-bÕj·T+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, _C…|æ-

+


3

s¡+>±¬s&ç¶

X¯ìyês¡+, 12 @Á|æ˝Ÿ, 2014

u≤ãT e÷≥\T Á|ü»\T qeTàs¡T : u≤\XÖ] õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq.. >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Á|ü‹|üø£å H˚‘· #·+Á<äu≤ãT e÷≥\T q$Tà eTs√kÕ] yÓ÷düb˛j˚T+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<äΔ+>± ˝Òs¡ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú e\¢uÛÑH˚ì u≤\XÖ] nHêïs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ Ä#·s¡D≈£î kÕ<Ûä´+ø±ì Vü‰MT\T Ç∫Ãq #·+Á<äu≤ãT Ç|ü⁄Œ&ÉT yê{Ï }ôd‘·Ôø£+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. eTTK´+>± q>∑<äT ã~© |ü<∏äø£+ >∑T]+∫ #·+Á<äu≤ãT Á|ü»\≈£î düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘ÓHê*˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À u≤\XÖ] e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêh $uÛÑ»q≈£î ø±s¡≈£î&Ó’q #·+Á<äu≤ãT d”e÷+Á<ÛäqT |ü⁄q]ï]àkÕÔeTì #Ó|üŒ&É+ Vü‰kÕŒdüŒ<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. u≤ãT ˝ÒK Ç∫à $uÛÑ»q≈£î düVü≤ø£]+∫ ñ+&Éø£b˛‘˚ |ü⁄q]ïsêàD+ nedüs¡+ @eTT≥T+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À #·+Á<äu≤ãTqT Á|ü»\T ì\Bj·÷*‡s¡ nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. n<˚eT+fÒ bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\qT bı>∑T#˚dæ ãdüT‡j·÷Á‘· ù|s¡T‘√ Á|ü#êsêìøÏ |ü+bÕ] $eT]Ù+#ês¡T. ù|<ä\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&Éy˚T #·+Á<äu≤ãT HÓ’»eTHêïs¡T. yÓ’mdt eTs¡D≤q+‘·s¡+ sêh+˝À ¬s’‘·T\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ˝Ò&ÉHêïs¡T. $$<Ûä n_Ûeè~Δ |üqT\T ì*∫b˛j·÷j·Tì nHêïs¡T. |ü⁄*∫+‘·\ ÁbÕC…≈£îº <ë«sê &Ó˝≤¢ ¬s’‘·T\≈£î yÓ’mdt y˚T\T #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. »>∑Hé dæm+ ø±>±H˚ Ä<ÛäT˙ø£s¡D |üqT\T |üP]#˚kÕÔeTì nHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T $»j·TeTà 12q ‘ÓHê*˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À $»j·T\øÏåà Á|üdü+–kÕÔs¡T.

ª‘·÷s¡TŒμq eT*$&É‘· |ü]wü‘Y mìïø£\ b˛*+>¥ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À eT*$&É‘· |ü]wü‘Y mìïø£\ b˛*+>¥≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔyÓTÆ+~. 31 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î 527m+|”{°d” kÕúHê\≈£î X¯óÁø£yês¡+ b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. 31 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î >±qT 131eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T, 527m+|”{°d” kÕúHê\≈£î >±qT 1,384eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ì*#ês¡T. 1,705 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À 13,43,000eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+, sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+, s¡+|ü#√&Ées¡+ &ç$»q¢ |ü]~Û˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï ¬s+&√ $&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\˝À 6,73,403eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T, 6,70,308 eTVæ≤fi¯\ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ &ç$»Hé |ü]~Û˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï C…&ûŒ{°d” kÕúHê\˝À ¬>\Tbı+<˚ nuÛÑ´]ú õ˝≤¢|ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé nuÛÑ´]ú>± mìïø£˝À¢ ¬>\Tbı+<˚ neø±X¯+ ñ+~. düeTkÕ´‘·àø£, n‹düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝˝À yÓuŸø±dæº+>¥ $<Ûëq+ <ë«sê b˛*+>¥ düs¡[ì |üs¡´y˚øÏå+#·qTHêïs¡T. eT÷&ÉT &ç$»q¢ |ü]~Û˝À 495 düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\qT, 706 n‘·´+‘· düeTkÕ´‘·àø£ πø+Á<ë\qT õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ >∑T]Ô+∫+~. @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê˝…’q s¡+|ü#√&Ées¡+ &ç$»Hé|ü]~Û˝Àì n&ɶr>∑\, <˚M|ü≥ï+, >∑+>∑es¡+ e÷πs&ÉT$T*¢, sê»eeT+–, s¡+|ü#√&Ées¡+, yÓ’.sêeTes¡+ eT+&É˝≤˝À¢ n‘·´+‘· |ü{ÏwüºyÓTÆq ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´ mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

sê»eT+Á&ç _C…|æ nuÛÑ´]ú>± k˛eTTMÁsêE ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): mìïø£\ bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ eT<Ûä´ ≈£î~]q ˇ|üŒ+<ä+ y˚Ts¡≈£î sê»eT+Á&ç dæ{° kÕúq+ _C…|æøÏ πø{≤sTT+#·qTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î sê»eT+Á&ç dæ{Ï _C…|æ nuÛÑ´]ú>± k˛eTTMÁsêEqT _C…|æ n~ÛcÕºq+ Ksês¡T#˚j·TqT+~. sêÁwüº $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ nq+‘·s¡+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ ø£$T{°˝À k˛eTTMÁsêE ø°\ø£ bÕÁ‘· eVæ≤+#·&É+‘√ bÕ≥T {Ï&ç|æ, _C…|æ\ bı‘·TÔ e´eVü‰s¡+˝À ≈£L&Ü Äj·Tq Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ sê»eT+Á&ç &ç$»Hé |ü]~Û˝À |ü{Ïwüºe+‘·+>± ñ+&É&ÜìøÏ k˛eTTMÁsêE m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡T. áy˚Ts¡≈£î k˛eTTMÁsêE ìs¡«Væ≤+∫q bÕÁ‘·≈y˚Ts¡≈£î Äj·Tq≈£î sê»eT+Á&ç dæ{° kÕúq+ <äø£ÿqT+~. bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± sê»eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHêìï ≈£L&Ü Çyê«\ì uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ ‘=\T‘· &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´]ú>± Ä≈£î\ dü‘·´Hêsêj·TDqT b˛{°øÏ ì\bÕ\ì n~ÛcÕºq+ jÓ÷∫+∫+~. nsTT‘˚ sê»eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúq+ ø±≈£î+&Ü sê»eT+Á&ç dæ{° Çe«&É+‘√, nø£ÿ&É b˛{° Á|ü<Ûëq bÕغ\≈£î ñ+&É&É+‘√ _C…|æ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\≈£î Ä kÕúq+ Çyê«\ì _C…|æ õ˝≤¢ ø£$T{° nÁ>∑Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ ‘Ó*j·TCÒdæ+~. Á|ü<Ûëq nuÛÑ´]ú>± qπs+Á<äyÓ÷&ç Á|üuÛ≤e+ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø£+fÒ |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢H˚ _C…|æøÏ Ä<äs¡D \_Ûk˛Ô+~. á n+XÊ\˙ï <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îqï uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ d”e÷+Á<Ûä ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T ø£+ã+bÕ{Ï Vü≤]u≤ãT sê»eT+Á&ç dæ{° kÕúHêìøÏ k˛eTTMÁsêE nsTT‘˚ ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTH˚ n_ÛÁbÕj·T+‘√ ñ+&É&É+‘√ k˛eTT MÁsêE nuÛÑ´]ú‘·«+ ¬s+&ÉT,eT÷&ÉT s√E˝À¢ Ksês¡T ø±qT+~.

sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ $qTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): |ü≥ºD+˝Àì $$<Ûä sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] >√¢]j·÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd Hêj·T≈£î\T Hê$TH˚wüqT¢ düÁø£eT+>± |üP]Ô #˚j·÷\ì yê{Ï‘√ bÕ≥T mìïø£\ n~Ûø±]øÏ <ëK\T #˚j·÷*‡q bòÕsê\T »‘· #˚j·÷\ì Hêj·T≈£î\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. mìïø£\ ìj·Te÷e[ì n‹Áø£$T+#·sê<äì, düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\≈£î mìïø£\ n~Ûø±s¡T\ qT+&ç nqTeT‘·T\T bı+<ë\ì nuÛÑ´s¡Tú\T nqTeT‹ bı+<äì yêVü≤Hê\qT e÷Á‘·y˚T mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ $ìjÓ÷–+#ê\ì nHêïs¡T. á HÓ\ 12 qT+&ç 19e ‘˚B es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|”, dæ|æ◊, dæ|æm+,_C…|æ, ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ\ Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T ◊<äT eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

27˝À|ü⁄ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√+&ç $qTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): q÷C…fi¯¢ eT+&É\+˝Àì ñ|üŒ\bÕ&ÉT kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À 2014-15 dü+e‘·‡sêìøÏ ◊<äe ‘·s¡>∑‹˝À $<ë´s¡Tú\ Á|üy˚XÊ\≈£î á HÓ\ 27e ‘˚B ˝À|ü⁄ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ s¡a≤˙‡sêDÏ ‘Ó*bÕs¡T. ns¡TΩ˝…’q md”‡,md”º, ;d”, zd” nuÛÑ´s¡Tú\T H˚s¡T>± <äs¡U≤düTÔ\T bÕsƒ¡XÊ\≈£î n+<äCÒj·÷\ì, yê{Ïì ÄHé˝…’Hé˝À bı+<äT|üs¡TkÕÔeTì Á|æì‡|ü˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. á neø±XÊìï ns¡TΩ˝…’q $<ë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô>± ˝À<Ûä q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô>± Á|üdüTÔ‘·+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï dü<ë•e+ kÕúq+˝À »dæºsY ÄsY.m+.˝À<Ûä ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. dü<ë•e+ áHÓ\ 26q |ü<äM$s¡eTD H˚|ü<∏ä´+˝À ø=‘·Ô Hê´j·TeT÷]Ô ìj·÷eTø£+ X¯óÁø£yês¡+ »]–+~. áHÓ\ 27q düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô>± |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T ˝À<Ûä d”«ø£]+#·qTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î sêh|ü‹ Äj·Tq ìj·÷eTø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘· n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúHêìøÏ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#·qTqï ˝À<Ûä sê»kÕúHé≈£î #Ó+~qyê&ÉT. 1994 sê»kÕúHé ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. n<˚ dü+e‘·‡s¡+ Äj·Tq eTT+ãsTT ôV’≤ø√s¡Tº≈£î ã~© nj·÷´s¡T. nø£ÿ&É Äj·Tq Hê´j·TeT÷]Ô>± |ü<äeT÷&ÉT @fi¯ófl u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+#ês¡T. 2007˝À ‹]– sê»kÕúHé ôV’≤ø√s¡Tº≈£î ã~© nj·÷´s¡T. 2008˝À |ü<√qï‹ô|’ bÕ{≤ï ôV’≤ø√s¡Tº≈£î Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô>± ã~© nj·÷´s¡T. n<˚ @&Ü~ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À Hê´j·TeT÷]Ô>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï j·÷dæ&é <ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À j·÷dæ&é neTàø±\ô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+#ês¡T. j·÷dæ&é u≤~Û‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ s¡÷.3 \ø£å\ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä<˚•+#ês¡T.

+

C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” b˛*+>¥ HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): sê»ø°j·TbÕغ\ uÛÑ$‘·yê´ìøÏ sêqTqï nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£˝À¢ ^≥TsêsTT>± ì*#˚ C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d”\ mìïø£\T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. yÓTT<ä{Ï $&É‘· mìïø£\T 6 e‘˚Bq eTT–dæq $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. ¬s+&√ $&É‘· mìïø£\T X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\πø ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±>±, yÓTT<ä{Ï >∑+≥˝ÀH˚ uÛ≤Ø>± b˛*+>¥πø+Á<ë\ e<ä› »q+ u≤s¡T\T rsês¡T. dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥eT+&É\+˝À yÓ÷$T&ç Á>±eT+ e<ä› z≥s¡¢≈£î &ÉãT“qT |ü+|æD° #˚düTÔqï yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” H˚‘· ≈£îe÷s¡kÕ«$T nH˚ e´øÏÔì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> >∑÷&ÉTs¡T &ç$»Hé˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑô|fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï $$<Ûä bÕغ\ H˚‘·\qT ≈£L&Ü

b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tdü÷Ô ñ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±, mìïø£\qT düeTs¡›e+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝Àì ¬s+&√ $&É‘· mìïø£\ »s¡T>∑T‘·Tqï 25eT+&É˝≤˝À¢ 25 C…&ûŒ{°d”\≈£î, 311 m+|”{°d”\≈£î 7,83,654eT+~ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. ¬s+&√ $&É‘· b˛*+>¥≈£î >±qT 1,062 b˛*+>¥ ùdºwüq¢qT 806ÁbÕ+‘ê\˝À @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Hê>∑T\|ü*¢ lø±+‘Y ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\qT |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î 1,172eT+~ Á|æôd’&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\qT, 472eT+~ dæã“+~ì 56 CÀHé\˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ md”Œ qeB|t dæ+>¥ Áπ>yê˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 25eT+&É˝≤˝À¢ 216 düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\T >∑T]Ô+#êeTì M{Ï˝À uÛ≤Ø>± b˛©düT ã\>±\T ìj·T$T+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ ôd+≥s¡¢˝À

@<Ó’Hê nÁø£e÷\T »]–‘˚ ‘·ø£åD+ düŒ+~+#˚+<ä≈£î >±qT 64 yÓuŸ ø±dæº+>¥ ¬øyÓTsê\T, 117 M&çjÓ÷ ¬øyÓTsê\qT @sêŒ≥T #˚j·T>±, 174 yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡¢ <ë«sê m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT düe÷#êsêìï ùdø£]düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, yÓTT<ä{Ï <äX¯ C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ e÷~]>±H˚ ¬s+&√ <äX¯ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ Á|ü<Ûëq+>± b˛{° |ü&ÉT‘·T+&É>±, n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt e÷Á‘·+ mìïø£˝À¢ yÓqTø£ã&ç ñ+~. Ä bÕغ yÓTT‘·Ô+ 311 m+|”{°d”\≈£î >±qT πøe\+ 148 d”≥¢≈£î e÷Á‘·y˚T b˛{° #˚k˛Ô+~. {Ï&ç|æqT 293 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î b˛{° #˚düTÔ+&É>±, yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” 303kÕúHê˝À¢ b˛{°˝À ñ+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ bı‘·TÔ‘√ _C…|æ 17 m+|”{°d” kÕúHê˝À¢ mìïø£\ ã]˝À ì*∫+~

‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T<äs¡ÙHês¡Δ+ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡DkÕúsTT˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ uÛÑ≈£îÔ\ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 13 ì+&É>±, M]øÏ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 7>∑+≥\düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷.300Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯<äs¡ÙHêìøÏ 4>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 6>∑+≥\ düeTj·T+, 50s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 5>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L´˝…’Hé˝Àì uÛÑ≈£îÔ\≈£î ì‘ê´qï Á|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ qT+&ç {Ï{Ï&ç dæã“+~ ñ<äj·T+ eT+∫˙s¡T, bı+>∑*ì uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+˝À ñ∫‘·, 50,100,500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ä düeTT<ëj·÷\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T s¡B› kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ñ+~. Ä\j·T+ ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüTT<äs¡ÙHêìï neT\T #˚düTÔHêïs¡T. yês¡+‘·|ü⁄ ùde˝…’q n_Ûùwø£ ùdeqT kÕ«$Tyê]ì H˚&ÉT ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ düs¡«<äs¡Ùq+ uÛÑ≈£îÔ\qT 9>∑+≥\ nq+‘·s¡+ kÕ«$T<äs¡ÙHêìøÏ nqTeT‹ì#êÃs¡T. ø±>±, >∑Ts¡Tyês¡+ y˚≈£îeC≤eTTqT+&ç ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î 53,884eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï≥T¢ {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üXÊ+‘·+>±H˚.. lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝À ¬s+&√ $&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\≈£î X¯óÁø£yês¡+ z{Ï+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+#˚ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>±H˚ ø=qkÕ>∑T‘√+~. yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À á HÓ\ 6e ‘˚Bq 5ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î á mìïø£\T »]–b˛>±, Á|üdüTÔ‘·+ ¬s+&√ $&É‘·˝À Ç#êä|ü⁄s¡+, f…ø£ÿ*, bÕ\ø=+&É, ÄeT<ë\ e\dü, m#·Ã¤s¡¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝À 20 C…&ûŒ{°d”, 346 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á eT*$&É‘·\ »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\≈£î C…&ûŒ{°d” ã]˝À 68eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñ+&É>±, m+|”{°d”\≈£î b˛{°˝À 827eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. á ◊<äT ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝À 12 kÕúHê\T Ç|üŒ{Ïπø @ø£Á^eeTj·÷´sTT. mìï≈£î\ »s¡T>∑T‘·Tqï 20eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝Àì 1120 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚j·T>±, yÓTT‘·Ô+ 8,87,977eT+~ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ø±>±, M]˝À n‘·´~Ûø£+>± eTVæ≤fi¯\T 4,45,097eT+~, |ü⁄s¡Twüß\T 4,42,864eT+~ ñ+&É>±, Ç‘·s¡T\T 16eT+~ ñHêïs¡T. ámìïø£˝À¢ m≥Te+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î õ˝≤¢ md”Œ qMHé >∑T˝≤؃ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛©dt j·T+Á‘ê+>∑+ nedüs¡yÓTÆq ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚dæ+~. düeTkÕ´‘·àø£yÓTÆq b˛*+>¥ πø+Á<ë\ô|’ eT]+‘· Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫ >∑d”Ôì ô|+#ês¡T. n˝≤π> n‘·´+‘· düeTkÕ´‘·àø£yÓTÆq b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ yÓuŸ¬øyÓTsê\qT ≈£L&Ü õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ @sêŒ≥T #˚dæ+~. Äj·÷ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ »]π> Á|ü‹ n+XÊìï ÄHé˝…’Hé˝À #·÷ùd˝≤ õ˝≤¢πø+Á<ä+ qT+&ç @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ˇø£s¡T eTè‹, eTs=ø£]øÏ rÁe >±j·÷\T HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ø√ePs¡T eT+&É\+ ÇqeT&ÉT>∑T π>≥T e<ä› X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq »]–q s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+˝À m.$H√<é 28 dü+e‘·‡sê\T nH˚ e´øÏÔ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>± >√bÕ˝Ÿ nH˚ eTs√ e´øÏÔøÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. Ms¡T Çs¡Te⁄s¡T @ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~qyês√ ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+. Ms¡T yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿô|’ ø√ePs¡TyÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó‘·T+&É>±, ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 4>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À $»j·Tyê&É qT+&ç #ÓHÓ’ï yÓfi¯ó ‘·Tqï ˝≤Ø &ûø=q&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. ø√ePs¡T b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

πø&ÉsY #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡˝Ò<äT : |üqu≤ø£ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): u≤|ü≥¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú>± áHÓ\ 16e ‘˚Bq Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚j·TqTqï≥T¢ πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+, düVü≤» yêj·TTe⁄\XÊK düVü‰j·TeT+Á‹ |üqu≤ø£ \ø°åà ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ˇ+>√\T˝À Hê$TH˚wüHé <ëK\T y˚j·TqTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. bÕغ ÁX‚DT\‘√ ø£*dæ X¯óÁø£yês¡+ ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¬>\Tù| <Û˚´j·T+>± Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯‘êqì nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì @&ÉT nôd+;¢˝À z≥s¡T¢ düŒwüº+>± ñHêïs¡ì, ø±+Á¬>dt πø&ÉsY #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡ ˝Ò<äHêïs¡T. Hêj·T≈£î˝Ò n≥T Ç≥T ≈£î|æŒ>∑+‘·T\T y˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñ+&ç &ÉãT“\T dü+bÕ~+#·T≈£îì mìïø£\T e#˚Ãdü]øÏ mø£ÿ&É Ks¡Tà ô|{≤º*‡ edüTÔ+<√qì ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T bÕغ\T e÷s¡T‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\u…≥º˝Òø£b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ HêeTj·T≈£î\ ‘·|æŒ<ä+ e˝Ò¢qHêïs¡T. Á|ü‹ õ˝≤¢≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ì∫à n_Ûeè~ú #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. C≤rj·T |ü]ÁX¯eT\‘√ bÕ≥T ø√düº˝Ÿ, ô|Á{À*j·T+ ø±]&Üs¡¢ @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. {Ï&ç|æ dü«˝≤uÛÑ+‘√H˚ _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø=ì uÛÑ$wü´‘Y˝À yÓ’ø±bÕ bÕغ ≈£L&Ü _C…|æ‘√ »‘· ø£&ÉT‘·T+<äì $eT]Ù+#ês¡T. e÷JeT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ j·TTe‘· ø√düy˚T sêJHêe÷ #˚XÊqì y˚~ø£\ô|’ #Ó|üŒ&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À Hêj·T≈£î\T #˚»s¡¢ Hêsêj·TD¬s&ç¶, bÕ\&ÉT>∑T sêeTT, eTT~›uÀsTTq ‘ê‘·j·T´, ˝Òfi¯fl yÓ+ø£≥|üŒj·T´, &˚>∑\ sêC≤sêe⁄, <˚esêE bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªkÕúìø£μb˛s¡T˝À 11 >∑+≥\ es¡≈£î 40 XÊ‘·+ b˛*+>¥ ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ∫‘·÷Ôs¡T, ‹s¡T|ü‹ &ç$»q¢˝À X¯ó Áø£yês¡+ »]–q C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢ 11 >∑+≥\ es¡≈£î 40 XÊ‘êìøÏ ô|’>± b˛*+>¥ qyÓ÷<äT nsTTq≥Tº mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T &ç$»Hé˝Àì 20 eT+&É˝≤˝À¢ C…&ûŒ{°d” mìïø£˝À¢ 42.13 XÊ‘·+ ø±>±, m+|”{°d”øÏ 40.07 XÊ‘·+>± qyÓ÷<äT nsTTq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡T|ü‹ &ç$»Hé˝Àì 14 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î 36 XÊ‘·+, 209 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î 36 XÊ‘·+ qyÓ÷<äT nsTTq≥Tº yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü⁄*#·s¡¢ eT+&É\+˝À b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› yÓ’mkÕ‡sY d”|”, {°&û|” esêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D »]–+~. ø=ìï b˛*+>¥ πø+Á<ë\ e<ä› nuÛÑ´s¡Tú\T ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+∫ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q≥Tº kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

Ç$m+\ ‘·s¡*+|ü⁄ H˚{Ï qT+&ç eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): e÷#·s¡¢, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\˝À »]–q mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç$m+\qT qs¡düsêe⁄ù|≥≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\ b˛*+>¥ e#˚ÃHÓ\≈£î yêsTT<ë |ü&É≥+‘√ Ç$m+\qT uÛÑÁ<ä|ü]#˚+<äT≈£î qs¡düsêe⁄ù|≥˝Àì ÁkÕº+>¥s¡÷yéT\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥, ∫\ø£\÷]ù|≥, $qTø=+&É, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl, e÷#·s¡¢, $qTø=+&É s√&ÉT¶˝Àì mm+¬s&ç¶ ø£fi≤XÊ\˝À¢ uÛÑÁ<ä|ü]#ês¡T. Ç$m+\qT ÁkÕº+>¥s¡÷yéT\≈£î |ü{Ïwüº b˛©düT ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. øö+{Ï+>¥ »]π> es¡≈£î ◊<äT eTTìdæbÕ*{° Ç$m+\qT Çø£ÿ&˚ uÛÑÁ<ä|üs¡TkÕÔs¡T. e÷#·s¡¢, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl Ç$m+\ ‘·s¡*+|ü⁄q≈£î Äضy√ m.lìyêdüsêe⁄ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. ø±>±, m+|æ{Ïdæ, »&çŒ{Ïdæ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T ≈£L&Ü qs¡düsêe⁄ù|≥˝ÀH˚ uÛÑÁ<ä|ü]#ês¡T. mHémdtmdt ø£fi≤XÊ\˝À ÁkÕº+>¥s¡÷yéTqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥, ∫\ø£\÷]ù|≥, $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ì |ü~ eT+&É˝≤\T, dü‘ÓÔq|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì q]ø£\T¢≈£î dü+ã+~Û+∫q u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T Çø£ÿ&˚ ÁkÕº+>¥s¡÷yéT\˝À ñHêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\ e<ä› >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

q+~yê&É˝À Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D

{°&û|” myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]úøÏ dü«\Œ >±j·÷\T lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï eT*$&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£˝À¢ X¯óÁø£yês¡+ bı+<ä÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝À>∑\ q+~yê&É˝À Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ dü«\Œ ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. {°&û|”, yÓ’mkÕ‡sY d”|” esêZ\ eT<Ûä´ ‘·˝…‹Ôq á $yê<ä+˝À ÄeT<ë\e\dü ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {°&û|” nuÛÑ´]ú ø√q s¡$≈£îe÷sY‘√ bÕ≥T eT]ø=+‘· eT+~øÏ dü«\Œ+>± >±j·÷\j·÷´sTT. yÓ+≥H˚ yê]ì lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì ]yéT‡ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± $yê<ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq yÓ’mkÕ‡sY d”|” nuÛÑ´s¡Tú\qT q\T>∑T]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢˝Àì düs¡TãTõ®* eT+&É\+ |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ |ü⁄s¡+˝À b˛*+>¥ πø+Á<ä+ e<ä› z≥s¡¢≈£î &ÉãT“qT |ü+#·T‘·Tqï Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

lyê] Ä\j·T+˝À edü+‘√‘·‡yê\T ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‹s¡TeT\ lyê] Ä\j·T+˝À áHÓ\ 12 qT+&ç 14e ‘˚B es¡≈£î eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T kÕ\ø£≥¢ edü+‘√‘·‡yê\T »s¡>∑qTHêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À edü+‘· eT+&É|ü+ eTTkÕÔãe⁄‘·T+~. n≥M ÁbÕ+‘êìï ‘·\|æ+#˚ $<Ûä+>± edü+‘· eT+&É|ü+˝À n\+ø£s¡D\T #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ $<äT´‘Y BbÕ\qT @sêŒ≥T |üqT\T Ç|üŒ{Ïπø |üPs¡Ôj·÷´sTT. y˚dü$˝À kÕ«$Tyê]øÏ y˚&ç$T ‘ê|ü+ qT+&ç ñ|üX¯eTHêìï ø£*Œ+#·&É+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ @&Ü~ #Ó’Á‘· bÂs¡í$TøÏ eTT–ùd≥≥T¢>± á ñ‘·‡yê\T eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ÄqyêsTTr. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 12e ‘˚B ñ<äj·T+ 8>∑+≥\≈£î l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘·+>± eT\j·T|üŒkÕ«$T Hê\T>∑T e÷&ÜM<ÛäT˝À¢ }πs>∑T‘·÷ edü+‘· eT+&ÉbÕìøÏ y˚+#˚|ü⁄ #˚kÕÔs¡T. nø£ÿ&É edü+‘√‘·‡e n_Ûùwø£ ìy˚<äq\T, ÄkÕÔHê\T |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· ‹]– ñ‘·‡es¡T\T Ä\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. 13e ‘˚Bq ñ<äj·T+ 8>∑+≥\qT+&ç 9>∑+≥\ es¡≈£î ã+>±s¡T s¡<∏ëìï n~Ûs√Væ≤+∫ ‹s¡Te÷&Ü M<ÛäT˝À¢ }πs>∑T‘ês¡T. nq+‘·s¡+ edü+‘·eT+&É|ü+˝À ns¡Ã≈£î\T edü+‘√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 14e ‘˚Bq eT\j·T|üŒkÕ«$T‘√bÕ≥T d”‘êsêeT\ø£åD düy˚T‘· Ä+»H˚j·TkÕ«$T ñ‘·‡es¡T\T s¡TøÏàDÏ düy˚T‘· lø£èwüíkÕ«$T ñ‘·‡e eT÷s¡TÔ\T edü+‘· eT+&ÉbÕìøÏ }πs–+|ü⁄>± yÓ[fl edü+‘√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡T. edü+‘√‘·‡yê\T »]π> á eT÷&ÉTs√E˝À¢ ø£˝≤´D√‘·‡e+, }+»˝Ÿ ùde, Ä]®‘· ÁãVü≤Àà‘·‡e+, edü+‘√‘·‡e+, düVü≤ÁdüÔ BbÕ\+ø£s¡D ùde\qT {Ï{Ï&ç s¡<äT›#˚dæ+~.

Á|üXÊ+‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï b˛*+>¥ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 11(qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝À X¯óÁø£yês¡+ eT*$&É‘· »s¡T>∑T‘·Tqï ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. Á|üdüTÔ‘ ◊<äT ìjÓ÷»esêZ\ |ü]~Û˝À 20 eT+&É˝≤\≈£î C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” kÕúHê\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£î 40 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’q≥Tº n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

+


4

s¡+>±¬s&ç¶

X¯ìyês¡+, 12 @Á|æ˝Ÿ, 2014

n>∑eT´>√#·s¡+>± {Ï&ç|æ e´eVü‰s¡+

kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ 60 Hê$TH˚wüq¢ ‹s¡düÿè‹ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ˝Àø˘düuÛÑ, XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\≈£î y˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q˝À XÊdüqdüuÛÑ≈£î 58 <äs¡U≤düTÔ\qT ‹s¡düÿ]+#·>±, ˝Àø˘düuÛÑ≈£î ¬s+&ÉT Hê$TH˚wüq¢qT ‹s¡düÿ]+#ês¡T. ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ 11eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚j·T>±, õ˝≤¢˝ÀH˚ 10XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î 183eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T, 337 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q nq+‘·s¡+ $$<Ûä ø±s¡D≤\ e\¢ 58eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH˚wüq¢ ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Ä~˝≤u≤<é ìjÓ÷ø£es¡Z+˝À

Hê\T>∑T Hê$TH˚wüqT¢ ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑T]ø±>±, dæs¡÷Œs¡T˝À 2, #Óq÷ïs¡T˝À 7, u…\¢+|ü*¢˝À 3,eT+∫sê´\˝À 11, ndæbòÕu≤<é˝À 5, ø±Hê|üPsY˝À 14, uÀ‘Y˝À4, eTT<∏√˝Ÿ˝À 3 Hê$TH˚wüq¢qT n~Ûø±s¡T\T ‹s¡düÿ]+#ês¡T. Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q |üs¡«+ |üP]Ô ø±e&É+‘√ X¯ìyês¡+ Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D ñ+≥T+~. ø±>±, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ {Ϭø≥T¢ Ä•+∫yê]øÏ |ü\T sê»ø°j·TbÕغ\T {Ϭø≥T¢ Çe«ø£b˛e&É+ #ê˝≤eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T dü«‘·+Á‘·+>± b˛{°#˚ùd+<äT≈£î Hê$TH˚wüHé\T <ëK\T #˚XÊs¡T. yê]ì ñ|ü+düVü≤]+#˚+<äT≈£î |ü\T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T

ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): {Ï&ç|æ‘√ bı‘·TÔ ≈£î~]q H˚|ü<∏ä´+˝À y˚eTT\yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç _C…|æøÏ πø{≤sTT+#ês¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À {Ï&ç|æ H˚‘·\ e´eVü‰s¡+ n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷]+~. _C…|æ nuÛÑ´]ú Hê$TH˚wüHé y˚dæq düeTj·T+˝À {Ï&ç|æ H˚‘·\T sêø£b˛e&É+‘√ _C…|æ H˚‘·˝À¢ uÛÑj·T+ @s¡Œ&ç+~. >∑‘·+˝À Ä~ lìyêdt ø±+Á¬>dt qT+∫ mìïø£\ ã]˝À ì\Te>±, n‘·ìøÏ ø±+Á¬>dt ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]ú>± ÇÁãV”≤+ mìïø£˝À¢ ì\ã&ç 2500 z≥¢qT kÕ~Û+#·T≈£îHêï&ÉT. <ë+‘√ lìyêdt 1800 z≥¢‘√ z&çb˛j·÷&ÉT. n<˚ Ø‹˝À {Ï&ç|æøÏ #Ó+~q H˚‘·\T mìïø£˝À¢ eT<䛑·T Çe«ø£b˛‘˚ {ÏÄsYmdt n~Ûø£ yÓTC≤]{°‘√ ¬>*#˚ neø±X¯+ ñqï≥Tº _C…|æ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ ~>∑T\T |ü⁄{Ϻ+~. {Ï&ç|æøÏ #Ó+~q H˚‘·\qT n~ÛcÕºq+ ãT»®–+∫ yê]ì <ë]˝ÀøÏ ‘˚yê\ì dü÷∫düTÔHêïs¡T. m˝≤¬>’Hê {ÏÄsYmdt, _C…|æ eT<Ûä´H˚ y˚eTT\yê&É˝À Á|ü<Ûëq b˛{° »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü»\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

70XÊ‘·+ qyÓ÷<äT! n‘·´~Ûø£+ ø£&É|ü..79XÊ‘·+.. n‘·´\Œ+ $XÊK.. 55XÊ‘·+!! u≤´˝…{Ÿu≤≈£î‡\T m‘·TÔ¬ø[¢q e÷y√\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): |ü]wü‘Y eT* $&É‘· mìïø£˝À..b˛*+>¥ 70XÊ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3>∑+≥\ es¡≈£î n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î.. sêÁwüº yê´|üÔ+>± 70XÊ‘·+ y˚Ts¡ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. »&é|æ{Ï, m+|æ{Ïdæ eT*$&É‘· mìïø£\ b˛*+>¥ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢\ yêØ>± b˛*+>¥ XÊ‘ê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ø£Ø+q>∑sYõ˝≤¢˝À 69XÊ‘·+, ø£ècÕí˝À 74, ìC≤e÷u≤<é˝À 68, es¡+>∑˝Ÿ˝À 73.49, lø±≈£îfi¯+˝À 69, ∫‘·÷Ôs¡T˝À 72.31, ø£s¡÷ï\T˝À 54, |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À 71, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À 67, ø£&É|ü˝À 79, $XÊK|ü≥ï+˝À 55, q˝§Z+&É˝À 74, nq+‘·|ü⁄s¡+˝À 71,

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À 62, KeTà+˝À 63,n~˝≤u≤<é˝À 52, yÓT<äø˘˝À 63, $»j·Tq>∑s¡+˝À 66, Á|üø±X¯+˝À 70 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± yÓT<äø˘ õ˝≤¢ yÓ\T›]Ô˝À á HÓ\ 13q Øb˛*+>¥ »s¡>∑qT+~. Ç~˝≤ñ+&É>± ‘=*$&É‘· mìïø£\ b˛*+>¥ á HÓ\ 6q eTT–j·T&É+ $~‘·y˚T. --536 eT+&É˝≤˝À¢.. 536 »&çŒ{Ïdæ |ü<äe⁄\≈£î.. 7975 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î b˛*+>¥ »]–+~ --536 »&çŒ{Ïdæ |ü<äe⁄\≈£î>±qT 2469eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T.. 7975 m+|æ{Ïdæ kÕúHê\≈£î>±qT 25,621eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT n<äècÕºìï |üØøÏå+#·Tø√qTHêïs¡T. y˚T 7 ‘·sê«‘˚ mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&ÉqTqï≥Tº düe÷#ês¡+. --dü‘ÓÔq|ü*¢ eT+&É\+˝Àì ˇø£ b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡˝À ˙fi¯ó¢ b˛dæq n>∑+‘·≈£î&ÉT

--$XÊK õ˝≤¢ eTT+#·+–|ü≥Tº eT+&É\+ ã÷dæ|ü⁄≥Tº˝À ø=+<äs¡T e÷y√\T u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\qT m‘·TÔ¬øfi≤¢s¡T.á |òüT≥q‘√ nø£ÿ&É ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. e÷y√\T u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T m‘·TÔ¬ø[¢q düeTj·÷ìøÏ 30XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. --nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ‘ê&ç|üÁ‹ eT+&É\+ Msê|ü⁄s¡+˝À {°&û|”-yÓ’ø±bÕ eØZj·TT\ eT<Ûä´ <ë&ç »]–+~. ø=+<ä]ï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì b˛©düT\T nø£ÿ&ç qT+&ç ‘·s¡*+#ês¡T. --ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ø£|üŒÁ{≤fi¯¢ Á>±eT+˝À {°&û|”, ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D #√≥T #˚düT≈£î+~. b˛©düT\T Çs¡TesêZ\qT #Ó<äs¡>={Ϻ |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T. --eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àì #Í<ä]|ü*¢, nõ˝≤|ü⁄s¡+ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ b˛*+>¥ eT÷&ÉT >∑+≥\ Ä\dü´+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~

nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü dü«\Œ dü+|òüT≥q\T.. ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü.. dü«\Œ dü+|òüT≥q\T.. $T–*q ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|üXÊ+‘·+>±H˚ b˛*+>¥ ø=qkÕ>∑T‘√+~. »&çŒ{Ïdæ, m+|æ{Ïdæ eT*$&É‘· b˛*+>¥ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î Äs¡+uÛÑyÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. 536 »&çŒ{Ïdæ |ü<äe⁄\≈£î, 7975 m+|æ{Ïdæ |ü<äe⁄\≈£î b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘√+~. b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘=* ¬s+&ÉT >∑+≥˝À¢H˚ <ë<ë|ü⁄ 18XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. ñ<äj·T+ 12 >∑+≥\≈£î eTT+<äT ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ 35XÊ‘·+ y˚Ts¡ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’q≥Tº düe÷#ês¡+. $X‚cÕ+XÊ*y˚.. --u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T ¬s+&ÉT#√≥¢ e÷Á‘·y˚T ‘ês¡Te÷s¡j·÷´j·Tì, Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ m\T¢+&ç b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº mìïø£\ dü+|òüT+ ‘Ó*j·TCÒdæ+~. --Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ bıqï\÷s¡T eT+&É\+ düT+øϬs&ç¶bÕ˝…+˝À yÓ’ø±bÕ düs¡Œ+#Y.. Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\qT, @C…+≥¢qT ˝À|ü\≈£î sê˙j·T≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. B+‘√

{°&û|” Hêj·T≈£î\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. --dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ΔøÏ Vü≤düÔ+ >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+#·&É+‘√ ≥+>∑T≥÷s¡T eT+&É\+ ‘·÷s¡TŒHêj·TT&ÉTbÕ˝…+˝À b˛*+>¥ ì*∫+~. u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\qT dü]CÒXÊs¡T. n|üŒ{Ïπø b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ eT÷&ÉT >∑+≥˝…’+~. n|üŒ{Ï qT+&˚ mìïø£\ dü+|òüT+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. --ø£&É|ü õ˝≤¢ Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T˝À yÓ’ø±bÕ H˚‘· ø=+&ܬs&ç¶ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. --∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ lø±fi¯Vü≤dæÔ myÓTà˝Ò´ u§»®\ >√bÕ\¬s&ç¶ì b˛©düT\T >∑èVü≤ ìs¡“+<Ûä+˝À ñ+#ês¡T. --eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ »&ÉÃs¡¢ eT+&É\+ øÏwüº+|ü*¢˝À b˛*+>¥qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. øÏwüº+|ü*¢ì |ü+#êj·Tr>± >∑T]Ô+#ê\ì Á>±eTdüTÔ\T &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. --$»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ qø£ÿes¡|ü⁄ø√≥ eT+&É\+ ˙\ø£+sƒê|ü⁄s¡+˝Àì md”º ø±\˙yêdüT\ b˛*+>¥qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T.

--∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ es¡<ëj·TbÕ˝…+ eT+&É\+ ‘êπ>* |ü+#êj·Tr˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]wüÿ]+#·˝Ò<ä+≥÷ b˛*+>¥qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. --‹s¡T|ü‹\ì kÕsTTq>∑sY˝À qøÏ© z≥T y˚düTÔqï Ç<ä›s¡T b˛©düT\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. --KeTà+ õ˝≤¢ ø=DÏ»s¡¢ eT+&É\+ bÕ‘·ø±#ês¡+, ø=+&Éeqe÷\ Á>±e÷˝À¢ b˛*+>¥ πø+Á<ë\T e÷sêsTT. Äj·÷ Á>±e÷\≈£î yÓ[¢ z≥T¢ y˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\T ø√sês¡T. n<˚ õ˝≤¢ y˚+dü÷s¡T eT+&É\+ \#·Ãqï>∑÷&Ó+˝À z≥s¡¢≈£î &ÉãT“\T |ü+#·T‘·÷ Ç<ä›s¡T ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü≥Tºã&ܶs¡T. --ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì Vü≤\Vü≤]« eT+&É\+ eT*¢ø±s¡T®q Á>±eT+˝À yÓ’ø±bÕ eØZj·TT\ô|’ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. zfÒj·T&ÜìøÏ yÓ[‘˚ eT÷≈£îeTà&ç <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq≥Tº ‘Ó*dæ+~. b˛*+>¥ ã÷‘Y e<ä› sêfi¯¢ es¡¸+.

H˚&√..πsb˛ ø±+Á¬>dt C≤_‘ê!

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): d”e÷+Á<Ûä˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé X¯ìyês¡+ $&ÉT<ä\ ø±qTqï~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î mìïø£\ dü+|òüT+ H√{Ï|òæπøwüHéqT yÓ\Te]+#·qTqï~. 25 ˝Àø˘düuÛÑ, 175 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T |üsê«ìøÏ ‘Ós¡˝Òe qTqï~. X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Hê$TH˚wüq¢ |òüT≥º+ 19e ‘˚B‘√ eTT–j·TqTqï~. eT<Ûä´˝À eT÷&ÉT s√E\T ôd\e⁄ ~Hê\T. Ä ôd\e⁄ s√E˝À¢ Hê$TH˚wüq¢qT d”«ø£]+#·s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± á HÓ\ 13q Ä~yês¡+.. 14q k˛eTyês¡+ n+uÒ<äÿsY »j·T+‹.. á HÓ\ 18q >∑T&é Áô|ò’&˚.. dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\≈£î ôd\e⁄ Á|üø£{Ï+#ês¡T. $T–*q |üì~Hê˝À¢H˚ Hê$TH˚wüq¢qT <ëK\T #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. Ç|üŒ{Ïπø |ü\T bÕغ\T ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#êsTT. eT]ø=ìï bÕغ\T ø£düs¡‘·TÔ |üP]Ô #˚düT≈£îì H˚&√ πsb˛ yÓ\Te]+#·qTHêïsTT. nìï bÕغ\T ¬>\T|ü⁄ nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ »˝…¢&É |ü{≤ºsTT. ¬>\T|ü⁄ nuÛÑ´s¡Tú\T mø£ÿ&É ñqï|üŒ{Ïø° yê]ì ‘·eT ‘·eT bÕغ˝À¢øÏ #˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î ø=ìï bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T

|üP˝… ÄX¯j·T kÕ<Ûäq≈£î j·TTe‘· ø£èwæ #˚j·÷*: ø£˝…ø£ºsY ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): <ä[‘· |”&ç‘·, yÓqTø£ã&çq ù|<ä esêZ\≈£î kÕe÷õø£ kÕ«‘·+Á‘·´+ >∑T]+∫ b˛sê&çq eTVü‰‘·Tà&ÉT CÀ´‹u≤ |üP˝…qì ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï nHêïs¡T. |üP˝… 188e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡+˝Àì n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé e<ä› ñqï $Á>∑Vü‰ìøÏ Äj·Tq |üP\ e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πøe\+ kÕ«‘·+Á‘·´+ ñ+fÒ dü]b˛<äì, Á|ü»\+<ä]ø° düe÷q Vü≤≈£îÿ\T ñ+&Ü\ì |üP˝… ñ<√“~Û+#ês¡Hêïs¡T. ø£≥Tºu≤≥T¢ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ø±\+˝ÀH˚ Ád”Ô\≈£î $<ä´ nedüs¡eTì #ê{Ï #ÓbÕŒs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nø£åsêdü´‘· e\¢ Vü≤≈£îÿ\T, düeTdü´\ô|’ ne>±Vü≤q ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ ≈£L&Ü edüTÔ+<äHêïs¡T. H˚{Ï j·TTe‘·, Á|ü»\T |üP˝… ÄX¯j·÷\‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT dü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T ø±˝ÒuŸ, ;d” dü+πøåeT n~Ûø±] $eT˝≤<˚$ |ü\T dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T sêCÒX¯«sY, düT<Ûëø£sY, >∑+>±sê+, <äj·÷q+<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç|üŒ{Ïπø ø£düs¡‘·TÔ #˚XÊs¡T. Ä $wüj·T+˝À ø=+<äs¡T $»j·T+ kÕ~Û+#·>±.. Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡ø£ b˛e&É+‘√ eT]ø=+<äs¡T &û˝≤ |ü&çq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. d”e÷+Á<Ûä˝À mìïø£\ b˛*+>¥ y˚T 7q »s¡>∑qTqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. ø±+Á¬>dt C≤_‘ê H˚&√.. πsb˛.. d”e÷+Á<Ûä˝À b˛{° #˚j·TqTqï nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT H˚&√.. πsb˛ ø±+Á¬>dt bÕغ $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥Tº $qek˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø 150 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ì nuÛÑ´s¡Tú\‘√ ≈£L&çq C≤_‘êqT s¡÷bı+~+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. n~ÛcÕºq+ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä>±H˚ yÓ\Te]+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê $&ÉT<ä\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ˇøÏ+‘· eTT+<ä+»˝À ñ+~. ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·y˚T nuÛÑ´s¡Tú\ ‘=* C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç q≥T&ÉT u≤\ø£èwüíqT ã]˝ÀøÏ ~+|üqTHêïs¡H˚ yês¡Ô\T $qedüTÔHêïsTT.

s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T @ $<Ûä+>±HÓ’Hê yê]ì ãT»®–+∫b˛{°qT+∫ ‘·|æŒ+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T>± s¡+>∑+˝À ñ+&É&É+ e\¢ bÕغ |üs¡+>± b˛{° #˚ùd yê] z≥T¢ N\T‘êj·TH˚ ñ<˚›X¯´+‘√ yê]ì eT∫äø£ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. mìïø£\ nq+‘·s¡+ bÕغ |üs¡+>±, ø±s=ŒπswüHé˝À |ü<äe⁄\T ø£*ŒkÕÔeTì Vü‰MT ÇdüTÔHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Hê$TH˚wüqT¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D ñ+&É&É+‘√ ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT Hê$TH˚wüq¢qT ñ|üdü+Vü≤]+#˚˝≤ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ¬s+&√ $&É‘· b˛*+>¥ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): #Ó<äTs¡TeT<äTs¡T |òüT≥q\ $TqVü‰ Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À ¬s+&√ $&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\ b˛*+>¥ düC≤e⁄>± »s¡T>∑T‘√+~. õ˝≤¢˝Àì Ä~˝≤u≤<é, ñ≥÷ïs¡T, ìs¡à˝Ÿ &ç$»q¢ |ü]~Û˝Àì 31 C…&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î 370 m+|”{°d” kÕúHê\≈£î ¬s+&√ $&É‘·>± X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛*+>¥ 9>∑+≥\ es¡≈£î 12.33XÊ‘·+>± qyÓ÷<Ó’+~. #ê˝≤ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ ñ<äj·T+ |üPfÒ eTVæ≤fi¯\T, eè<äTΔ\T u≤s¡T\T r] ñHêïs¡T. #ê˝≤ πø+Á<ë˝À¢ z≥s¡¢C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ >∑\¢+‘·T ø±e&É+‘√ z≥s¡T¢ z≥T y˚j·T≈£î+&ÜH˚ yÓqT~]>±s¡T. Ä~˝≤u≤<é eT+&É\+˝Àì ˝≤+&ÉkÕ+–« Á>±eT+˝À b˛*+>¥πø+Á<ä+˝À ô|<ä›m‘·TÔq z≥s¡T¢ >∑T$T>∑÷&ÉÉ&É+‘√ b˛©düT\T dü«\Œ+>± ˝≤؃#ê]® #˚XÊs¡T. Ä~˝≤u≤<é |ü≥ºD •yês¡T˝Àì e÷<ë\ Á>±eT|ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À z≥s¡T¢ ô|<ä› m‘·TÔq u≤s¡T\T r] ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. #ê˝≤ Á>±e÷\˝À z≥s¡¢ ù|s¡T¢ ‘·|ü\‘·&Éø£>± sêe&É+, ˇø£]ù|s¡T ¬s+&ÉT eT÷&ÉTkÕs¡T¢ qyÓ÷<äT ø±e&É+, ø=+‘·eT+~ ù|s¡T¢ z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ b˛*+>¥ }|ü+<äTø√e&É+‘√ ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ es¡≈£î 25XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<Ó’+~. #ê˝≤ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝˝À z≥s¡¢ ù|s¡T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ø=+‘· ñ<Ûäè‘·‘·‘· |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. b˛*+>¥ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTqï~.

uÛ≤Ø @sêŒ≥¢ eT<Ûä´ Á|üXÊ+‘·+>± b˛*+>¥ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): õ˝≤¢˝À X¯óÁø£yês¡+ »]π> eT*$&É‘· ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\T uÛ≤Ø @sêŒ≥¢ eT<Ûä´ Á|üXÊ+‘·+>±, düC≤e⁄>± »]π>+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~. eT*$&É‘·˝À 31 eT+&É˝≤˝À¢ì 31 C…&ûŒ{°d”\≈£î, 370m+|”{°d”\≈£î yÓTT‘·Ô+ 1131 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eT*$&É‘·>± »s¡>∑qTqï Ä~˝≤u≤<é &ç$»Hé˝À 362 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT ìs¡à˝Ÿ˝À 524, ñ≥÷ïs¡T 245 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á mìïø£\≈£î >±qT 6,232eT+~ ñ<√´>∑T\T, 4,800 eT+~ b˛©düT\T $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ‘=*$&É‘· mìïø£\qT düC≤e⁄>±, Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫q b˛©düT\T eT*$&É‘· mìïø£\qT Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î uÛ≤Ø m‘·TÔq b˛©dt ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. kÕúìø£+>± ñ+&˚ b˛©düT\‘√bÕ≥T 200eT+Á‹ Áπ>ôV’≤Hé‡ ã\>±\T, 400eT+~ m|æmd”Œ b˛©düT ã\>±\qT ìj·T$T+#ês¡T. 272 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ Á|ü‘˚´ø£+>± yÓuŸø±dæº+>¥ kÂø£sê´ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. düeTdü´, n‹düeTkÕ´‘·àø£, e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+∫ Á|ü‘˚´ø£ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

z≥T Vü≤≈£îÿô|’ ne>±Vü≤q

ø±s¡´Áø£e÷\T Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): Á|ü‹ ˇø£ z≥s¡T mìïø£˝À¢ z≥T y˚ùd $<Ûä+>± õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔ+~. HÓ\s√E\T>± Á|ü‹ ˇø£ÿ z≥s¡T mìïø£˝À¢ z≥T y˚ùd $<Ûä+>± ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T, #Ó’‘·q´ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü≥º&É+ »]–+~. Á|ü»\≈£î z≥T $\Te ‘Ó*j·TCÒj·T&É+‘√ bÕ≥T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T z≥T $ìjÓ÷–+#·TH˚ $<Ûä+>±, õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± á HÓ\ 12 qT+&ç ø£fi≤C≤‘· ãè+<ë\‘√ ne>±Vü≤qø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. ¬s+&ÉT ø£fi≤C≤‘· ãè+<ë\T Á|ü‹s√E Hê\T>∑T eT+&É˝≤\ #=|üq ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. áHÓ\ 12q uÒ˝≤, C…’q‘Y, C…Hêïs¡+, <ä+&˚|ü*¢ eT+&É˝≤˝À¢ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 13q ‘·\eT&ÉT>∑T, ‘ê+d”, eT+∫sê´\, \ø£å´s¡ ù|≥˝À, 14q Ä~˝≤u≤<é, >∑T&çVü≤‘·÷ïsY, C…’|üPsY, #Óq÷ïsY, 15q Ç#√ä&É, ãC≤sYVü≤‘·÷ïsY, ‘√≥|ü*¢, y˚eTq|ü*¢ õ˝≤¢˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 16q H˚]&ç >∑T+&É, HÓHÓï\, ;Û$T* eT+&É˝≤˝À¢, 17q kÕs¡+>±|üPsY, _˝≤esY|üPsY, eT+<äeTÁ], ø±où|≥eT+&É˝≤˝À¢ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 18q ≈£î+{≤\, ˝ÀπøX¯«s¡+, u…\¢|ü*¢, ‘ê+&É÷s¡T\˝À, 19q u…’Hê‡, ≈£L|æ˝Ÿ, ‹sê´ì, dæs¡÷ŒsY, 20q C…’q÷s¡T, #Ós¡yÓT], ‘ê+&É÷s¡T, eTT<∏√\˝À ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 21q ìs¡à˝Ÿ, yê+¬ø&ç, \ø£åàq#ê+<Ûë, ndæbòÕu≤<é eT+&É˝≤˝À¢ 22q e÷eT&É, ø±Hê|üPsY, ¬sã“q, ø±>∑CŸq>∑sY, 23q ñ≥÷ïsY, ø£&Ó+, dæs¡÷ŒsY, ø£e⁄{≤\ eT+&É˝≤˝À¢ 24q Ç+Á<äyÓ*¢, u…p´s¡T, Hês¡÷ïsY, C…Vü≤>±e÷ eT+&É˝≤˝À¢ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü&É‘ês¡T.

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚es¡≈£î z≥T yÓ j · T ´+ Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi≤ m+|æ&çy√

dü+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): X¯óÁø£yês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï eT* $&É‘· mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+∫q dü+>±¬s&ç¶ m+|æ&çy√ dü+<Ûä´, düTuÛ≤wæDÏ\qT düôdŒ+&é #˚dü÷Ô õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] dæà‘ê düãsê«˝Ÿ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚XÊs¡T. ô|+<äT]Ô eT+&É\+ #·s¡¢|ü*¢ Á>±eT+˝À 44 u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T ‘ês¡Te÷s¡T ø±e&É+‘√ nø£ÿ&É b˛*+>¥qT ì*|æy˚XÊs¡T. á mìïø£˝À¢ yÓTT<ä{Ï $&É‘· mìïø£\ nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡T¢ eTTÁ~+∫q u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T sêe&É+‘√ b˛*+>¥ ì*|æy˚XÊs¡T. eT+&É\ mìïø£\ n~Ûø±] ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+∫q+<äTq mìïø£\T ì*∫b˛j·÷j·Tqï ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ô|+<äT]Ô m+|æ&çy√qT düôdŒ+&é #˚XÊs¡T.

12 qT+∫ |æ+#Û·q¢ |ü+|æD° ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): e÷]à HÓ\≈£î dü+ã+~Û+∫ |æ+#Û·q¢qT á HÓ\ 12qT+∫ 19e ‘˚B es¡≈£î |ü+|æD° #˚düTÔqï≥Tº ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï ‘Ó*bÕs¡T. kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘· |æ+#Û·q¢ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä eè<ëΔ|ü´, $ø£˝≤+>∑T\T, $‘·+‘·Te⁄\T, #˚H˚‘·, ‘·~‘·s¡yê{Ïì |ü+|æD° #˚kÕÔeTHêïs¡T. ù|s=ÿqï ‘˚B˝À¢ |ü+|æD° πø+Á<ë\≈£î yÓ[¢ &ÉãT“\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 11 (qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q÷´dt): ‘·eT Á>±eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·˝Ò<äì ìs¡dædü÷Ô X¯óÁø£yês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. C…’q‘Y eT+&É\+˝Àì ø±+bÕø˘ Á>±eT Á|ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì <äT|üŒ˝Ÿ>±yéT Á|ü»\T C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ eT÷&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À, õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ 18 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï ‘·eT Á>±eT+˝Àì düeTdü´\T mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± |ü]cÕÿs¡+ ø±≈£î+&Ü ñqï ø±s¡D+>± Á>±eTdüTú\+<äs¡÷ @ø£ Á^e+>± mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q \ø£åàDY, nì˝Ÿ, $H√<é\T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT qT+∫ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+ Á>±eT+˝À n+‘·s¡Z‘· s√&ÉT¢ Á&Ó’H˚J\T, eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+ »s¡>∑q+<äTHê Á>±eTdüTú\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. z≥¢ ø√dü+ Hêj·T≈£î\T Á|ü‘·j·T‹ïdüTÔHêïπs ‘·|üŒ ‘·eT düeTdü´\T e÷Á‘·+ |ü]cÕÿs¡+ ø±e&É+˝Ò<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. #ê˝≤ kÕs¡T¢ ‘·eT Á>±eT düeTdü´\ô|’ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ, |ü\T bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î $qï$+∫Hê Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. ø£˙dü+ mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]ùdÔ ‘·eT düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êj·Tqï Ä˝À#·q\‘√ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±ø£b˛‘˚ Ç<˚ $<Ûä+>± mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á Á>±eT+˝À 300 eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T.

Edited, Printed, Published and owned by godishala somaiah, On BeHalf Akshara Publications Published from H.No - 15-76, Medipalli, Ghatkesar, Rangareddy Dist, AP. Printed at sri Sesha sai Printers, IDA, Balanagar, Hyderabad. Editor Godishala Somaiah Email; nhnews36@gmail.com, P.No - 9347445050, 040-27200666 RNI NO: APTEL/2012/45237

+

+

Namasthe hyderabad news paper 12 04 2014 (1)  
Namasthe hyderabad news paper 12 04 2014 (1)  
Advertisement