Page 1

9-5-2013.qxd

5/9/2013

9:45 AM

Page 1

™´sVLi˙ªRΩVÕ˝‹[ ≠s¤À≥¡[µyáV ¤Õ¡[™´so : F~©yıá

\ZaPá«ÿ©y¥`∂\|ms Õ‹[NS∏R∂VVNRPÚÕ‹[ zmnsLS˘µR∂V

www.metrovaartha.co.in

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 8 : LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ªRΩVá ™´sVµ≥R∂˘ @’≥¡˙Fy∏R∂V¤À≥¡[µyáV ¤Õ¡[™´s¨s, ™´sVLi˙ªRΩVáV xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][Æ©s[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s LSxtÌsQ˚ H…”¡aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ @©yıLRiV. @¨sı xms¥R∂NSáV xqs˙NRP™´sVLigS @™´sVá™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ NSLi˙lgixqsV ªRΩxmsˆ ™´sVL][ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi ¤Õ¡[µR∂¨s, NRPLSı»¡NRP Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáV µy¨sNTP ¨sµR∂LRi+©´s™´sV¨s F~©yıá @©yıLRiV. NRPLSı»¡NRP Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms xqsLiªRΩXzmsÚª][ D©yı™´sV¨s, Ƶ∂[aRP™´sVLiªy BÆ™s[ xmns÷¡ªyáV xmso©´sLS™´sXªRΩ™´sV™´soªy∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

dü+|ü⁄{Ï : 8

dü+∫ø£ : 148

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 8 : ©´sÃ˝¡µ≥R∂©y¨sı æªΩÃ˝¡µ≥R∂©´sLigS ™´sWlLi[Ë ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ ≠dsVµR∂ ™´s¿¡Ë©´s AL][xmsfl·Ã¡\|ms xqs™´sV˙gRi µR∂LS˘xmsoÚ «¡LjizmsLiøyá¨s \|§¶¶¶N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™yµj∂ @LRiVfl„fiNRPV™´sWL`i Õ‹[NS∏R∂VVNRPÚNRPV zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV¨ds ÕÿLi≤R∂LjiLig`i }msLRiVª][ ºΩLRiVxmsºΩNTP ¬ø¡Liµj∂©´s J Axqsˆ˙ºΩ @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ x§¶¶¶Lji˙xmsryµ`∂NRPV ™´sVLi˙æªΩ[ À≥œ¡L][ry B™´s*≤R∂Li ˙xms™´sWµR∂NRPLRi™´sV©yıLRiV. ©´sÃ˝¡µ≥R∂©y¨sNTP À≥œ¡L][ry BxqsVÚ©´sı»˝¡VgS ™´sVLi˙ºΩ @≤ÔR∂LigS µ]LjiNTP F°LiVV©y xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y DLi≤R∂≤R∂Li µyLRiVfl·™´sV¨s @©yıLRiV.

dü+bÕ<ä≈£î\T : Áø√dü÷] düTu≤“sêe⁄

ôV’≤<äsêu≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+, y˚T 9, 2013

ø£sêí≥ø£˝À ø±+Á¬>dt bÕ>± ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV, Æ™s[V 8 : NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FygS Æ™s[zqsLiµj∂. NRP™´sVá©y¥R∂Vá©´sV ™´sV…Ì”¡NRPLjizmsxqsWÚ.. @µ≥j∂NSLS¨sı x§¶¶¶xqsÚgRiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. xqsLixmspLÒRi Æ™sV«ÿLÌki¨s ryµ≥j∂Li¿¡ r~LiªRΩLigS @µ≥j∂NSLS¨sı ¬ø¡[xms…Ì”¡Liµj∂. ˙xmsªRΩ˘LÛRiVá ¡Ã¡{§¶¶¶©´sªRΩáV, @µ≥j∂NSLRi xmsORPQLi J»˝¡ ¿d¡÷¡NRP ™´sÃ˝¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ {mshS¨sı r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. ™´sLiµR∂NRPV \|msgS rÛy©yáV ryµ≥j∂Li¿¡ lgiáVxmsoÀÿ™´so»¡ FsgRiVLRiÆ™s[zqsLiµj∂. @≠s¨dsºΩ xmsLiNTPÕÿÕ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı @µ≥j∂NSLRi FyLÌki ’d¡¤«¡[{msNTP gRi…Ì”¡ FsµR∂VLRiVƵ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liµj∂. Ez§¶¶¶LiøR¡¨s rÛyLiVVÕ‹[ ¿¡ªRΩVÚ¿¡ªRΩVÚgS J≤T∂F°LiVVLiµj∂. NRP¨dsxqs F°…‘¡ NSµR∂V NRPµy.. NRP¨dsxqsLi ˙xmsºΩxmsORPQ x§¶‹[µy NRPW≤y µR∂NTP‰LiøR¡VN][ ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiµj∂. @©´sWx§¶¶¶˘LigS ¤«¡[≤U∂Fs£qs @µ≥j∂NRP rÛy©yáV ryµ≥j∂Li¿¡ lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liµj∂. BNRP NRP©´sı≤R∂ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ øR¡˙NRPLi ºΩxmsˆVªy™´sV¨s NRPááV NRP©´sı ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, NRPLÒS»¡NRP «¡©´sªy FyLÌki @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ∏R∂V≤R∂W˘LRixmsˆ, ’d¡Fsry=L`i FyLÌki @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V $LS™´sVVáVNRPV NRP©´sı≤R∂ J»¡L˝RiV uyNTPøyËLRiV. ™yLRiµÙR∂LjiNTP |mnsWLRi xmsLSÀ≥ÿ™´sLi ªRΩxmsˆ¤Õ¡[µR∂V. ZNP[¤«¡[Fs£qs, ’d¡Fsry=L`i FyLÌkiá ™´sVWáLigS ’d¡¤«¡[{ms J»˝¡V xmnsV©´s¨ds∏R∂VLigS ¿d¡÷¡F°gS, A Æ™s[VLRiNRPV NSLi˙lgi£qs ÕÿÀ≥œ¡xms≤T∂Liµj∂. lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ N][xqsLi ’d¡¤«¡[{ms, ¤«¡[≤U∂Fs£qs ™´sVµ≥R∂˘ x§¶‹[LSx§¶‹[Lki F°LRiV N]©´srygjiLiµj∂. ™´sVµ≥y˘x§¶¶¶ıLi INRP…”¡©´sıLRi gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP NSLi˙lgi£qs ™´sLiµR∂ rÛy©yÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂Li¿¡Liµj∂. ™´sVL][ 18 ø][»˝¡ Aµ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ N]©´srygRiVª][Liµj∂. ’d¡¤«¡[{ms 33 rÛy©yáV µR∂NTP‰LiøR¡VN]¨s, 7 ø][»˝¡ Aµ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ N]©´srygRiVª][Liµj∂. ¤«¡[≤U∂Fs£qs 31 ¨sπ∏∂W«¡™´sLÊSQÕ˝‹[ lgiáVF~LiµR∂gS, ™´sVL][ 11 ø][»˝¡ A FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVáV ™´sVVLiµR∂V©yıLRiV. ZNP[¤«¡[{ms lLiLi≤R∂V ø][»˝¡ ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂LiøR¡gS.. ™´sVL][ HµR∂V rÛy©yÕ˝‹[ ™´sVVLiµR∂VLiµj∂. BªRΩLRiVáV 12 ø][»˝¡ lgiáVF~LiµR∂gS, ™´sVL][ HµR∂V rÛy©yÕ˝‹[ Aµ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. ª]÷¡ ©´sVLi¬ø¡[ NSLi˙lgi£qs Aµ≥j∂xmsªRΩ˘Li Æ™s[V 5©´s «¡Ljigji©´s NRPLÒS»¡NRP @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPá N_Li…”¡Lig`i  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi «¡LjigjiLiµj∂. @LiµR∂LRiW Ez§¶¶¶Li¿¡©´s¤…˝¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @µ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[xms…Ì”¡Liµj∂. ≠s≠sµ≥R∂ xqslLi[*á @LiøR¡©yá©´sV ¨s«¡Li ¬ø¡[xqsWÚ N_Li…”¡Lig`i Æ™sVVµR∂\¤Õ¡©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ xmspLjiÚ Aµ≥j∂xmsªRΩ˘Li

¬ø¡ÕÿLiVVxqsWÚ ™´s¿¡ËLiµj∂. ª]÷¡ L_Li≤`∂ ©´sVLi¬ø¡[ A FyLÌki x§¶‹[µy µR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiµj∂. ∏R∂V≤R∂W˘LRixmsˆNRPV |mnsWLRi xmsLSÀ≥ÿ™´sLi.. @À≥œ¡˘LÛRiVáV xmspLjiÚ Aµ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ N]©´srygSLRiV. ª]÷¡ L_Li≤`∂Õ‹[Æ©s[

15 GŒ˝œ¡ ªRΩLS*ªRΩ r~LiªRΩLigS @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP.. ™y≤T∂F°LiVV©´s NRP™´sVáLi ˙xmsºΩxmsORPQ x§¶‹[µy µR∂NRP‰¨s \Æ™s©´sLi ’d¡¤«¡[{ms N]Lixms™´sVVLi¿¡©´s ∏R∂V≤R∂W˘LRixmsˆ lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡©´s ¤«¡[≤U∂Fs£qs 112 {qs»˝¡NRPV \|msgS Aµ≥j∂NRP˘Li xqsLiFyµj∂Li¿¡©´s NSLi˙lgi£qs.. ¿¡™´sLji™´sLRiNRPW µy¨sı ¨sáVxmsoN]Liµj∂. @≠s¨dsºΩÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s @µ≥j∂NSLRi xmsORPQLi, ∏R∂V≤R∂W˘LRixmsˆ, $LS™´sVVáV J»˝¡V ¿d¡÷¡Ë©´s xmns÷¡ªRΩLigS NSLi˙lgi£qs À≥ÿLkigS ÕÿÀ≥œ¡xms≤T∂Liµj∂. FsNRP‰≤R∂ NRPW≤y @µ≥j∂NSLRi ’d¡¤«¡[{ms NSLi˙lgi£qsNRPV xqs\lLi©´s LkiºΩÕ‹[ F°…‘¡ B™´s*¤Õ¡[NRP F°LiVVLiµj∂. N_Li…”¡Lig`iÕ‹[ Æ™sáV™´s≤T∂©´s ª]÷¡ xmns÷¡ªRΩLiÕ‹[Æ©s[ NSLi˙lgi£qs lgiáVxmso ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂Li¿¡Liµj∂. ª]»Ì¡ª]÷¡ xmns÷¡ªRΩLi Æ™sáV™´s≤T∂©´s xmsoªRΩWÚLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ aRPNRPVLiªRΩá ZaP…Ì”¡ (NSLi˙lgi£qs) lgiáVF~LiµyLRiV. 2,672 J»˝¡ Æ™sV«ÿLÌkiª][ xqs≠dsVxms ’d¡¤«¡[{ms @À≥œ¡˘LÛji¨s ™´sV…Ì”¡NRPLjizmsLiøyLRiV. ’d¡¤«¡[{ms ©´sVLi¿¡ B…‘¡™´s¤Õ¡[ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ZaP…Ì”¡ FyªRΩ FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji¨s J≤T∂LiøyLRiV. @»¡V D≤R∂VzmsÕ‹[©´sW NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji ˙xmsÆ™sWµ`∂ ™´sVµ≥y*LS«fi lgi÷¡øyLRiV. Ez§¶¶¶LiøR¡¨s LkiºΩÕ‹[ xmsoLi«¡ŸNRPV©´sı ¤«¡[≤U∂Fs£qs ™´sW“¡ ˙xmsµ≥y¨s Ƶ∂[Æ™s[g_≤R∂ xms»˝¡ NRP©´sı≤R∂ J»¡L˝RiV NRPLRiVfl· øR¡WzmsLiøyLRiV. A∏R∂V©´s r~LiªRΩ FyLÌki «¡©´sªyµR∂Œfi (|qsNRPW˘Ã¡L`i) Ez§¶¶¶LiøR¡¨s LkiºΩÕ‹[ xmsoLi«¡ŸNRPVLiµj∂. xqslLi[* @LiøR¡©yá©´sV ªyLRiV™´sWLRiV ¬ø¡[xqsWÚ @ªRΩ˘µ≥j∂NRP rÛy©yáV lgiáVøR¡VN]Liµj∂. INRPµR∂aRPÕ‹[ @µ≥j∂NSLRi xmsORPQ \Æ™sV©´s ’d¡¤«¡[{ms¨s Æ™s©´sNRPV‰ Æ©s…Ì”¡ lLiLi≤][ rÛy©´sLi ryµ≥j∂Li¿¡Liµj∂. µyµyxmso 50 rÛy©yÕ˝‹[ Aµ≥j∂NRP˘Li NRP©´s ¡Lji¿¡Liµj∂. A xqsLi≈¡˘ ªRΩLS*ªRΩ ªRΩgÊjiF°LiVV©y ˙xmsºΩxmsORPQ

m+ôd{Ÿ≈£î eTTeTàs¡+>± @sêŒ≥T¢ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 8 : C Æ©sá xmsµj∂©´s «¡LRigS÷¡=©´s FsLi|qs…fi xmsLkiORPQ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV GLSˆ»˝¡V ™´sVV™´sV¯LRiLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s NRP¨ds*©´sL`i ≤yNÌRPL`i Fs©±s≠s LRi™´sVflÿLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. @¨sı ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s @©yıLRiV. Cπ∏∂[V≤R∂V ’≥d¡™´sV™´sLRiLi ªRΩµj∂ªRΩLRi ø][»˝¡ N]ªRΩÚgS ZNP[Li˙µyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. µk∂¨s™´sÃ˝¡ @NRP‰≤T∂ ≠sµy˘LÛRiVáNRPV Bµj∂ Dxmsπ∏∂WgRiNRPLRiLigS DLi»¡VLiµR∂¨s @©yıLRiV. Aáxqs˘ LRiVxqsVLiª][ FsLi|qs…fi µR∂LRi∆ÿxqsVÚ gRi≤R∂V™´so ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi @LÛRiLS˙ºΩª][ ™´sVVgjizqsLiµj∂. xmsµj∂Æ™s[á Aáxqs˘LRiVxqsVLiª][ C G≤yµj∂ LjiNSLÔRiV rÛyLiVVÕ‹[ 344 ™´sVLiµj∂ µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[aSLRiV. HµR∂VÆ™s[á Aáxqs˘ LRiVxqsVLiª][ ™´sVL][ 342 ™´sVLiµj∂ µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[aSLRiV. xmsµj∂Æ™s[áV, HµR∂VÆ™s[á LRiWFy∏R∂Vá Aáxqs˘ LRiVxqsVLiª][ µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[zqs©´s™yLjiNTP \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ xmsLkiORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. 30 GŒ˝œ¡˙NTPªRΩLi BLi»¡L`i xmspLjiÚ¬ø¡[zqs ªy«ÿgS FsLi|qs…fiNRPV µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[zqs©´s™yLji\|ms ¤«¡[Fs©±s…‘¡∏R∂VW, F°÷d¡xqsVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sxmnsW DLiøyLRiV. FsLi|qs…fiNRPV C G≤yµj∂ LjiNSLÔRiV rÛyLiVVÕ‹[ 3 áORPQá 96 Æ™s[á 140 µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV @LiµyLiVV. BLi—¡¨dsLjiLig`i ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ gRiªRΩ G≤yµj∂ª][ F°÷¡}qsÚ 4 Æ™s[á µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV ªRΩgÊRigS ™´s˘™´sry∏R∂V, \Æ™sµR∂˘ ≠sµR∂˘NRPV 10 Æ™s[á µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV |msLRigRi≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @¨sı —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ GLSˆ»˝¡©´sV @NRP‰≤T∂ NRP¨ds*©´sL˝RiV xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV

™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ZNP[¤«¡[{ms ™´s˘™´srÛyxmsNRPV≤R∂V ’d¡Fs£qs ∏R∂V≤R∂W˘LRixmsˆNRPV Ez§¶¶¶LiøR¡¨s LkiºΩÕ‹[ J»¡L˝RiV uyNTPøyËLRiV. øR¡˙NRPLi ºΩxmsˆVªy©´s¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s A∏R∂V©´s AaRPáV @≤T∂∏R∂WaRPá∏R∂W˘LiVV. |mnsWLRi xmsLSÀ≥ÿ™´sLi øR¡≠søR¡Wzqs©´s A∏R∂V©´s J»˝¡V ¿d¡÷¡Ë ’d¡¤«¡[{ms¨s µyLRiVfl·LigS Ƶ∂ ¡˜ ºdΩaSLRiV. @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V LS™´s≤R∂Liª][ ’d¡¤«¡[{ms @µ≥j∂uÌy©´sLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ {mshRiLi ©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLi¿¡LiµR∂©´sı G\ZNPNRP NSLRifl·Liª][ A FyLÌki ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¿¡Ë A∏R∂V©´s r~LiªRΩ NRPVLixms…”¡ |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV.  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS }msL]Liµj∂©´s A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi GFy…”¡µ][ B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[Æ©s[  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂Liµj∂. ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ FyLÌki  ¡Ã¡xms≤R∂NRP F°™´s≤R∂Li, xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ™´s˘™´s{qÛsNRPXªRΩ ¨sLS¯fl·Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ∏R∂V≤ÔU∂ FyLÌkiNTP @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW xmsLS«¡∏R∂VLi ªRΩxmsˆ¤Õ¡[µR∂V. @LiVVæªΩ[, A∏R∂V©´s FsNRPV‰™´s rÛy©yáV lgiáVøR¡VN][¤Õ¡[NRP F°LiVV©y ’d¡¤«¡[{ms¨s ™´sW˙ªRΩLi µyLRiVfl·LigS Ƶ∂ ¡˜ºdΩaSLRiV.

ù|J\T : 4

u…\TºcÕ|ü⁄\T m‹Ôy˚j·÷* yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 8 M LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS ™´sVµR∂˘LiLRiWxmsLiÕ‹[ Æ©s[LSáV |msLjigjiF° ªRΩV©yı∏R∂V¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP @µ≥j∂NSLRiVáV, F°÷d¡xqsVá ©´sVLi¿¡ xqs™´sV˙gRi xqs™´sWøyLRiLi D©´sıxmsˆ…”¡NTP @µR∂©´sLigS Aµy∏R∂VLi ™´sxqsVÚLiµR∂©´sı DƵÙ∂[aRP˘Liª][ øR¡W{qs øR¡W≤R∂»˝¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶ LjiLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¤À¡ÃÌ¡V uyxmsoá µy*LS ™´sVµR∂˘Li }qs≠sLi¿¡ Æ©s[LSáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV, LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ALiµ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ µj∂gji™´s¿¡Ë©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsµ≥y©´sLigS ™´sVVNRP˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ¡Vµ≥R∂™yLRiLi xqs™´sW Æ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xqs™´sV˙gRiLigS øR¡LjiËLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS Fs¨sı ¤À¡ÃÌ¡VuyxmsoáV©yı NRPW≤y ªRΩORPQfl·Æ™s[V ™´sVWzqsÆ™s[LiVVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV NSLRi˘LRiLigRiLiÕ‹[NTP µR∂WNSá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ FsNRP=LiVV«fi @µ≥j∂NSLRiVá©´sV AƵ∂[bPLiøyLRiV. Æ©sá L][«¡ŸÕ˝‹[xmso Fs¨sı ™´sVWLiVVLiøyL][ ¤Õ¡NRP‰Ã¡V øR¡WzmsLiøyá¨s NRPW≤y zqsFsLi AƵ∂[bPLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡\|ms «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @ªy˘øyLSáV, \¤Õ¡LigjiNRP Æ™s[µ≥j∂Lixmsoá¨dsı NRPW≤y™´sVµR∂˘Li }qs≠sLiøR¡≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s ™yxqsÚ™yáV ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ ¤À¡ÃÌ¡V uyxmsoáV FsNRP‰Æ≤∂NRP‰≤R∂ D©yıLiVV, Fs¨sı D©yı∏R∂VÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi FsNRP=LiVV«fi aS≈¡ ™´sµÙR∂ ¤Õ¡[™´s¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV }msL]‰©´s≤R∂Li ¨s«¡LigS a][øR¡¨ds∏R∂VLi. zms÷˝¡ ªRΩ©´s©´sV Fs™´sLRiW øR¡W≤R∂≤R∂Li¤Õ¡[µR∂¨s FyáV ˙ªygRiVªRΩV©´sı»˝¡VgS, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPW≤y @Õÿlgi[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂VLi. ˙gS™´sWÕ˝‹[ ELRiVNRPV INRP…”¡ lLiLi≤R∂V ¤À¡ÃÌ¡V uyxmsoáV©yı∏R∂VÆ©s[µj∂ «¡gRiÆ™sVLjigji©´s xqsªRΩ˘Li. ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ™´sVµR∂˘Li @™´sV¯NSá©´sV @µR∂Vxmso ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡VºdΩxqsVN][™yá¨s ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV N][LRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV ©´sıLiµR∂V©´s LSuÌy˚Õ˝‹[ Æ©s[LSáV ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms¤…Ì¡[ @™´sNSaSáV©yı∏R∂V ¨s F°÷d¡xqsVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ ™´sW˙ªRΩLi Aµy∏R∂VLi NRPLi¤…¡[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ LRiORPQ‚fl·[

eTs√ 20 HÓ\\T $<äT´‘Y ø√‘·\T yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 8 M LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVL][ BLRi\Æ™s Æ©sáá™´sLRiNRPV ≠sµR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV ªRΩ}msˆ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ≤T∂™´sWLi ≤`∂ |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ DªRΩˆºΩÚ¨s ArÛyLiVVÕ‹[ |msLjigjiæªΩ[ ªRΩxmsˆ N][ªRΩáV ¨s™yLjiLiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s ≤T∂xqs‰Li¤Õ¡[ Àÿ•¶¶¶»¡LigS }msL]‰Li»¡V©yıLiVV. LSxtÌsQ˚™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´sW˙ªRΩLi |qs|mÌsLi ¡L`i, @NÌ][ ¡L`i ™´sWryá©´sVLi¿¡ ≠sµR∂V˘ ª`Ω N][ªRΩáVLi≤R∂™´s¨s  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ ≤R∂LiNS Æ™sWgjiLi¿¡ ¬ø¡xmsoªRΩV©´sıµR∂Liªy DªRΩVÚºΩÚ ™´sW¤…¡[©´s¨s ≤T∂xqs‰LiáV æªΩ[¤Õ¡[ËaS LiVV.≠sµR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚN][xqsLi G…ÿ 5Æ™s[áN][»˝¡V Æ™s¿¡ËxqsVÚ©yı™´sV¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™ygÙS©yáV NRPW≤y xqs\lLi ©´s≠s NS™´sLi»¡V©yıLiVV. ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV NSgjiªyáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi@LiVVæªΩ[ DªRΩˆºΩÚ FsÕÿ ryµ≥R∂˘Li@™´soªRΩVLiµR∂¨s ˙xmsbPı xqsVÚ©yıLiVV. NRPXxtÒsQxms»¡ıLiÕ‹[ 800 Æ™sVgS™y»˝¡V, z§¶¶¶LiµR∂V«ÿ xms™´sL`iÕ‹[ 500 Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sµR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ZNP[Li˙µyáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V |qs|mÌsLi ¡L`i, @NÌ][ ¡L`i ©y…”¡NTP xmspLRiÚπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV©yı @≠sNRPW≤y xqsNSáLiÕ‹[ ¬ø¡[ºΩNTP ™´sryÚ∏R∂W ¤Õ¡[µy @Æ©s[µj∂ @©´sV™´sW©´sÆ™s[V @Li»¡V©yıLiVV AxqsLixqÛsáV. 2012c13Õ‹[ @LiVVµR∂VÆ™s[áN][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©y, 2013c14Õ‹[ 6Æ™s[á N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©y @LiµR∂VNRPV ªRΩgÊRi»˝¡VgS DªRΩˆºΩÚ |msLRigS÷¡= DLiµR∂Li»¡V©yıLiVV. µk∂¨sNTP ª][≤R∂V

L][«¡ŸL][«¡Ÿ NRPV ˙xms«¡Ã¡©´sVLi¿¡ ≠s¨sπ∏∂WgRiLi\|ms ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©y xms©´sVáV ˙FyLRiLi’¡Li¬ø¡[ xqsLjiNTP NSryÚ gRi≤T∂¿¡F° ≤T∂™´sWLi≤`∂ NRPW≤y |msLRiVgRiVªRΩV©´sıLiµR∂V©´s ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsofl·˘NSáLi ∂VLi»¡V©yıLiVV ≠sµR∂V˘ª`Ω ™yxqsÚ™´sLi @Li»¡V©´sı ≤T∂xqs‰LiáV πxq∏sLix∂[Vq@™´ÛsáV.sNSaSáV©yı∏R Bx§¶¶¶LS™´sVgRiVLi≤R∂Li ’¡ µ≥R∂LRi¯Õfi ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV xqsW˙ªRΩ˙Fy∏R∂VLi gS zqsFsLi @LigkiNRPLjiLi¿¡©y @µj∂ NSLRi˘LRiWxmsLiÕ‹[NTP LSÆ©s[¤Õ¡[µR∂¨s ≤T∂xqs‰Li¤Õ¡[ }msL]‰Li»¡V©yıLiVV. NSgjiªyáV Æ™sáV™´s≤T∂ ¤…¡Li≤R∂L˝RiV zmsáV™´s≤R∂Li, \|mns©´sÕfi NS™´s≤R∂Li, À≥œ¡W}qsNRPLRifl· ¬ø¡[zqs xqsLixqÛsáNRPV @xmsˆgjiLiøR¡≤R∂Li BÕÿ @Æ©s[NSÆ©s[NRP xms©´sVáV |msLi ≤T∂Lig`iÕ‹[Æ©s[ D©yı∏R∂VLi »¡V©yıLiVV. À≥œ¡WFyáxms÷˝¡Õ‹[ ™´sVW≤][ ∏R∂VW¨s…fi 800 Æ™sVgS™y»˝¡µj∂ ¨sLji¯Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV @™´sxqs LRi\Æ™sV©´s ¨sLS¯fl·µR∂aRPÕ‹[ D©´sı 1300Æ™sV gS™y»˝¡V xqÛsáLiNRPW≤y }qsNRPLjiLiøy÷¡= DLiµj∂. ZNP[™´sáLi G™´sVWáNRPV NRPW≤y xqsLjiF°™´s¨s ≤T∂xqs‰LiáV NSgjiªyá\|ms xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[zqs ≠sµR∂V˘ª`ΩN][ªRΩáV }msL]‰Li»¡V©yıLiVV. BLiNSBLiNS F˝yLi»˝¡ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[ryÚ ™´sVLi¤…¡[ FsÕÿryµ≥R∂˘Li ¨sLS¯fl·Li «¡LRiVgS ÷¡= DLiµR∂Li»¡V©yıLiVV. @™´soªRΩVLiµR∂¨s ≤T∂xqs‰Liá ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV LS™´sVgRiVLi≤R∂LiÕ‹[ 1600 Æ™sVgS™y»˝¡V, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLiVV. LS™´sVgRiVLi≤R∂Li, À≥œ¡WFyáxms÷˝¡Õ‹[ 1300 Æ™sVgS™y»˝¡ F˝yLi»˝¡ À≥œ¡WFy áxms÷˝¡Õ‹[¨s ∏R∂VW¨s»˝¡V ™´sVW≤R∂V N]ªRΩÚ≠s ¨sLS¯flÿ ¨sı Æ™s[gRi™´sLiªRΩLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡ xmspLjiÚ¬ø¡[}qsÚ ¬ø¡[xms…Ì”¡ xmspLRiÚ¬ø¡[}qsLiµR∂VZNP[ ™´sVL][ 20Æ©sááNRPV ªRΩxmsˆ @©´sVNRPV©´sı áOSQQ˘Ã¡©´sV ryµ≥j∂LiøR¡≤R∂Li \|msgSÆ©s[ xms≤R∂VªRΩVLiµR∂Li»¡V©yı LiVV. @µj∂ «¡LjigjiæªΩ[ NRPxtÌsQÆ™s[V©´sLi»¡V©yıLiVV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ªRΩxmsˆ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sµR∂V˘ª`ΩN][ªRΩáV DLi≤R∂™´s¨s À≥œ¡WFyáxms÷˝¡Õ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ D©´sı gS˘LRiLi…‘¡ B™´s*gRiáVgRiV ªy™´sVLi»¡V©yıLiVV ≠sµR∂V˘ lLiLi≤][ 500 Æ™sVgS™y»˝¡ ∏R∂VW¨s…fi ©´sªRΩÚNRPV ©´s≤R∂NRP ª`Ω xqsLixqÛsáV. øy™´so NRP ¡VLRiV øR¡Ã˝¡gS ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ Æ©s[LRiVˆªRΩVLi ¤…¡[ ™´sVL][ 800 Æ™sVgS™y»˝¡ F˝yLi…fi ˙xms«¡Õ˝‹[ ™´sVL][ryLji ALiµ][Œœ¡©´s |msLRiVgRiVª][Liµj∂

‘Ó\+>±D˝À uÛ≤Ø esê¸\T.. |ü+≥ qwüº+ z≥$Tì n+^ø£]düTÔHêï+ : yÓ+ø£j·T´ ¤À¡LigRiŒœ¡®LRi, Æ™s[V 8 : NRPLÒS»¡NRP ≠sµ≥y©´sxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sV¨s @LigkiNRPLjixqsVÚ©yı™´sV¨s ’¡¤«¡zms @˙gRiÆ©s[ªRΩ, A LSxtÌsQ˚Li ©´sVLi¿¡ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV ˙FyºΩ¨sµ≥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. NRPLSı»¡NRPÕ‹[ BNRP ªy™´sVV Àÿµ≥y˘ªRΩ∏R∂VVªRΩ\Æ™sV©´s ˙xmsºΩxmsORPQLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚ™´sV©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌkiÕ‹[¨s @LiªRΩLÊRiªRΩ NRPᕶ¶¶¤Õ¡[ FyLÌki¨s J»¡≠sV FyáV ¬ø¡[aS∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ≠sZa˝P[ztsQLiøyLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sVNTP @Æ©s[NRP NSLRiflÿáV D©yı∏R∂V©yıLRiV. @™´s¨dsı ≠sZa˝P[ztsQryÚ™´sV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS FyLÌkiÕ‹[ B…‘¡™´s÷¡ ªRΩgSµyá©´sV ˙xms«¡Ã¡V @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[µR∂©yıLRiV

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 8 M LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVL][ryLji @NSá ™´sL<SáV \lLiªRΩVá xmso…Ì”¡ ™´sVVLiøyLiVV. CL][«¡Ÿ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyáV, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿáª][Fy»¡V LSxtÌsQ˚ LS«¡µ≥y¨sÕ‹[ ™´sL<SáV «¡©´s“¡≠sªy¨sı @ªRΩÕÿNRPVªRΩáLi ¬ø¡[aSLiVV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ FyáNRPVLjiÚ, «¡©´sgSLiÕ‹[ @NSá ™´sL<SáV @µR∂LRig]…ÌÿLiVV. ¿¡©´sı™´sV≤R∂WLRiVÕ‹[ LSŒ˝œ¡™y©´s NRPVLjizqsLiµj∂. µk∂Liª][ |msµÙR∂FsªRΩVÚ©´s xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡Liµj∂. CµR∂VLRiV gSáVáª][ ™´sL<SáV NRPVLRi™´s≤R∂Liª][ lLiLi≤R∂VgRiLi»¡Ã¡NRPV\|msgS ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s

BNRP‰»˝¡NRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. xmsáVø][»˝¡ ¬ø¡»˝¡V, ≠sµR∂V˘ª`Ω xqÛsLiÀÿáV ≠sLjigji F°∏R∂WLiVV. µk∂Liª][ ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLSNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiµj∂. INRP‰ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ xqsV™´sWLRiV 20áORPQáNRPV \|msgS ©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s»˝¡V @µ≥j∂NSLRiVáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPW≤y @NSá ™´sL<SáV |msµÙR∂ @gS¥yÆ©s[ı xqsXztÌsQLiøyLiVV. xmsLi»¡©´sxtÌsQLi FsNRPV‰™´sgSÆ©s[ D©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ™´sWlLi‰»˝¡Õ‹[ @™´sV¯NS¨sNTP zqsµÙR∂LigS D©´sı µy©´s˘Li ™´sL<SáNRPV N]»Ì¡VNRPVF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV áÀ‹[µj∂À‹[™´sVLi»¡V©yıLRiV. øyÕÿø][»˝¡ ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLSNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiµj∂.

yÓ\ : s¡÷ 2/`

xmsáVø][»˝¡ ≠sµR∂V˘ª`Ω\Æ™sL˝RiV æªΩgjixms≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ @Liµ≥R∂NSLRiLi Æ©sáN]Liµj∂. LSxtÌsQ˚ LS«¡µy¨sÕ‹[ \|qsªRΩLi xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáV «¡©´s“¡™´s©y¨sı @ªRΩÕÿNRPVªRΩáLi ¬ø¡[aSLiVV. ≠sµ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VNRPV¨s BŒ˝œ¡NRPV Æ™s¤Õ˝¡[™yLjiNTP ™´sL<SáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂VáNRPV gRiVLji¬ø¡[aSLiVV. @LiVVæªΩ[ ™´sVLi≤R∂VªRΩV©´sı FsLi≤R∂áª][ ºdΩ˙™´sLigS B ¡˜LiµR∂VáV xms≤ÔR∂ ©´sgRiLRi™yxqsVáNRPV ™´sW˙ªRΩLi C™y©´sáV FsLiª][ ELRi»¡¨søyË∏R∂V¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V LS™´s≤R∂Liª][Fy»¡V øR¡Ã˝¡xms≤R∂≤R∂Liª][ A©´sLiµR∂Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

™´sVV≈¡˘Li NS ¡¤…Ì¡[ ¤À¡ÕfiÌ uyxmsoá©´sV FsºΩÚÆ™s[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRi ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li AaRPËLS˘¨sNTP gRiVLji

™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi AƵ∂[aRPLi ¬ø¡[r°ÚLiµj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩgRiªRΩ xmsµj∂L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi xqsLigSlLi≤ÔT∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ¤À¡ÃÌ¡VuyxmsoáV FsºΩÚÆ™s[ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠sV NRPW≤yBøyËLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙gS™´sWÕ˝‹[ xmsLiøyLiVVºdΩ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li øR¡©´sV©´sıLiµR∂V©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP xm˝s£qs LS™y áLi¤…¡[ ¤À¡ÃÌ¡VuyxmsoáV ™´sVWzqsÆ™s[∏R∂VNRP ªRΩxmsˆµR∂¨s @LiªRΩLÊRiªRΩLigS ™´sV¥R∂©´sLi «¡Ljigji©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩVáV xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LRiVxmsoªRΩW ¤À¡ÃÌ¡Vuyxmsoá ™´sVWzqs Æ™s[ªRΩ\|ms gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS FsNRP=L`i \|qs«fi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xmsLjizqÛsªRΩVáV NRP¨szmsLiøyLiVV. ™´sVµR∂˘Li uyxmsoáV ™´sW˙ªRΩLi LS˙ºΩ 10.30gRiLi»¡Ã¡™´sLRiNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ©´s≤T∂ zmsLi¬ø¡[™yLRi¨s, ¤À¡ÃÌ¡V uyxmsoáV 24gRiLi»¡Ã¡V ©´s≤T∂zmsLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡\|ms Æ©s[LSáV |msLjigjiF°ªRΩV©yı ∏R∂V¨s F°÷d¡xqsVáV xqs™´sV˙gRiLigS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP Æ©sºdΩÚ ©Ø[LRiV ÀÿµR∂VNRPVLi»¡W ¬ø¡zmsˆ©y xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s F°¤Õ¡[ µR∂¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. Gµj∂G\Æ™sV©y IºΩÚŒ˝œ¡NRPV ªRΩÕ‹gÊRi≤R∂Li ™´sÕ˝‹[, rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPá©´sV µR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV©Ø[ æªΩ÷¡ ∏R∂VNRP F°LiVV©y ¤À¡ÃÌ¡V uyxmsoáV FsºΩÚÆ™s[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xqsLRi*˙ªy x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liµj∂. C≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms LSxtÌsQ˚ ™´sVz§¶¶¶Œÿ bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨dsªRΩ áOSQQ¯lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡\|ms «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Æ©s[LSáVªRΩgÊRiVªy∏R∂V©yıLRiV. @ºΩ|msµÙR∂¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV ©´sıLiµR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgji NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[  ¡Æµ∂[*áV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRP™´sVá™´sV¯ |qs˙NRP¤…¡[Lji ∏R∂V…fiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙gS™´sWáNRPV Æ™s÷˝¡©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ ªRΩ™´sVNRPV xmsoLi∆ÿ©´sV xmsoLi∆ÿáVgS zmnsLS˘µR∂VáV ™´s¬ø¡[Ë™´s¨s, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ µR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVF°gS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li x§¶¶¶L<Ri µy∏R∂VNRP™´sV©yıLRiV.

|ü+»s¡+˝À ∫\Tø£˝≤ d”;◊ ã+B ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms xqsV˙{msLiN][LÌRiV ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li µR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛs©´sV xqs*ªRΩLi˙ªRΩLigS DLiøyá¨s AƵ∂[aRPLi ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ ªyÆ™s[V xqs*ªRΩLi˙ªRΩ x§¶‹[µy NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiNRP ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 8 : À‹gÊRiV NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li\|ms {qs’d¡H ¬ø¡[r°Ú©´sı µR∂LS˘xmsoÚÕ‹[ "¬ø¡[LiVV' |ms»Ì¡≤R∂Li\|ms xqsL][*©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. µR∂LS˘xmsoÚÕ‹[ «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLiµR∂VNRPV ™´s¿¡ËLiµR∂¨s ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı gRi…Ì”¡gS Æ™sVVºΩÚLiµj∂. ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW»¡ ≠sLi»¡V©´sı ZNP[Li˙µR∂ µR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛs ºdΩLRiV xmsLi«¡LRiLiÕ‹[ LS™´sV¿¡Ã¡VNRPá ™´sWLjiLiµR∂¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLi¿¡Liµj∂. IZNP[ LS™´sV¿¡Ã¡VNRP DLi¤…¡[..µy¨sNTP LS«¡NUP∏R∂V ÀÿxqsVáV |msLjigjiF°∏R∂WLRi¨s }msL]‰Liµj∂. BÕÿlgi[, LS«¡NUP∏R∂V «‹[NRP˘Li |msLRiVgRiVªRΩW DLi¤…¡[ {qs’d¡H xqs*ªRΩLi˙ªRΩ x§¶‹[µyNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @µ≥j∂NSLRiVá©´sV {qs’d¡H xqsLi˙xmsµj∂Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[µR∂¨s.. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ™yLji¨s ˙xmsbPıLiøR¡™´søR¡Ë¨s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi }msL]‰Liµj∂. À‹gÊRiV NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms xqsV˙{msLiN][LÌRiV ¡Vµ≥R∂™yLRiLi ≠søyLjiLi¿¡Liµj∂. µR∂LS˘xmsoÚÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ, BªRΩLRiVáV «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s {qs’d¡H \Æ≤∂LRiNÌRPL`i LRiLi—¡ª`Ω zqs©>y lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi µy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s @zmns≤R∂≠s…fi\|ms ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ºdΩ˙™´sLigS xqsˆLiµj∂Li¿¡Liµj∂. @…ÿLkiı «¡©´sLRiÕfi, @≤T∂xtsQ©´sÕfi r~÷¡zqs»¡L`i «¡©´sLRiÕfi ˙xms™´sLRiÚªRΩ©´sV ºdΩ˙™´sLigS ªRΩxmsˆV ¡…Ì”¡Liµj∂. µR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛs xmspLjiÚ xqs*ªRΩLi˙ªRΩLigS FsÕÿLi…”¡ IºΩÚŒ˝œ¡ß ¤Õ¡[NRPVLi≤y xms¨s ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂¨s µ≥R∂LS¯xqs©´sLi ™y˘∆ÿ˘¨sLi¿¡Liµj∂. {qs’d¡H¨s xmsORPQFyªRΩ LRiz§¶¶¶ªRΩLigS DLiøR¡gRiáLS? @¨s ZNP[Li˙µy¨sı xqsW…”¡gS ˙xmsbPıLi¿¡Liµj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ {qs’d¡H xqs*ªRΩLi˙ªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡ ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[.. µR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛsNRPV xqs*ªRΩLi˙ªRΩ ˙xmsºΩxmsºΩÚ NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ªyÆ™s[V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @µ≥j∂NSLRiVáª][ xqsLi˙xmsµj∂Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi {qs’d¡H ≠sµ≥j∂ NSµj∂.. ™yxqsÚ™yáV Æ™s÷¡NTPºdΩ}qsLiµR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ™yLji¨s ˙xmsbPıLiøR¡™´søR¡Ë¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NTPLiµj∂. {qs’d¡H µR∂LS˘xmsoÚÕ‹[ ©y˘∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ @aRP*¨dsNRPV™´sWL`i «‹[NRP˘LiQ\|ms xqsV˙{msLiN][LÌRiV xqsˆLiµj∂xqsWÚ.. ™´sVLi˙ºΩ µR∂LS˘xmsoÚ ¨sÆ™s[µj∂NRP N][LRi™´søR¡VË NS¨ds, µR∂LS˘xmsoÚÕ‹[ «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVN][LSµR∂¨s }msL]‰Liµj∂. @LiVVæªΩ[, {qs’d¡H ªRΩLRiøR¡W ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡ª][ xqsLi˙xmsµj∂LixmsoáV FsÕÿ «¡LRiVxmsoªRΩVLiµR∂¨s N][LÌRiV ˙xmsbPıLi¿¡Liµj∂. µR∂LS˘xmsoÚ ¨sÆ™s[µj∂NRP øR¡Wzqs©´s {msFsLiJ, À‹gÊRiV aS≈¡ NSLRi˘µR∂LRiV+á\|ms xqsV˙{msLi A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. {qs’d¡H NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı xqsLiµR∂Lji+Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi A @µ≥j∂NSLRiVáNRPV GÆ™sVV¿¡ËLiµR∂¨s ¨sáµk∂zqsLiµj∂. xqsV˙{msLiN][LÌRiV ˙xmsaRPıáª][ DNTP‰Lji’¡NTP‰LRi @LiVV©´s @…ÿLkiı «¡©´sLRiÕfi.. ªRΩ©´s Fy˙ªRΩ\|ms ≠s™´sLRifl· BøR¡VËNRPV©yıLRiV.


9-5-2013.qxd

5/9/2013

9:45 AM

Page 2

2

ôV’≤<äsêu≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+, y˚T 9, 2013

yÓTÁ{Àyês¡Ô

yÓTÁ{Àyês¡Ô gRiVLi»¡WL`iÕ‹[ ≠s©´sWªRΩı ˙NTPZNP…fi ¤À¡…Ì”¡Lig`i ôV’≤<äsêu≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+, y˚T 9, 2013

LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ @xqs™´sV¯ºΩ |qsgRi J \Æ™sxmso NRPLSı»¡NRP xmns÷¡ªyáV NSLi˙lgi£qsNRPV A©´sLiµR∂Li NRP÷¡gjixqsVÚLi¤…¡[ FszmsÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xmsLjiflÿ™´sWáV FyLÌki¨s NRPá™´sLRi|ms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩ N]LiªRΩNSáLigS zqsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ¤Õ¡NRP‰¬ø¡[∏R∂V¨sªRΩ©´sLi @LiµR∂Lji¨ds A˙gRi•¶¶¶¨sNTP gRiVLji¬ø¡[r°ÚLiµj∂. ªy©´sV Fs™´sLji µR∂∏R∂WµyOTPQflÿ˘Ã¡ ™´sÃ˝¡ zqsFsLi NS¤Õ¡[µR∂©Ø[ ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ ªy©´sV Æ™sVV≤T∂ xmnsV…ÿ¨sı @©Ø[ C ™´sVµ≥R∂˘©´s FsNRPV‰™´sgS ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ©s[©´sV Fs™´sLji¨ds ¤Õ¡NRP‰¬ø¡[∏R∂V©´s¨s @Li»¡V©yıQQıLRiV. @LiµR∂VNRPV ªRΩgÊRi»˝¡VgSÆ©s[ ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ILi¤…¡ªRΩVÚ F°NRP≤R∂á\|ms ™´sVLi˙ªRΩVáV Àÿ•¶¶¶»¡LigSÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRiV. xms¥R∂NSáV ZNP[’¡Æ©s[…fiÕ‹[ øR¡LjiËLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ¬ø¡LiµyLRiV. @xqs™´sV¯ºΩ™yµR∂VáVgS ™´sVV˙µR∂xms≤T∂©´s {ms{qs{qs @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, {qs¨s∏R∂VL`i ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂.FsÕfi.LRi≠dsLi˙µylLi≤ÔT∂, Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ µyÆ™sWµR∂L`i LS«¡©´sLRizqsLix§¶¶¶Ã¡V ªRΩLRiøR¡W xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. @≤R∂FyµR∂≤R∂Fy ≠dsLjiNTP ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LS™´sV©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ «¡ªRΩ™´soªRΩV©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ ≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙µylLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s @xqs™´sV¯ºΩ¨s FsNRP‰≤R∂xms≤T∂æªΩ[ @NRP‰≤R∂ Æ™sŒ˝œ¡gRiNRPV‰ªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. ≠s≠sµ≥R∂xms¥R∂NSá\|ms ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆxqsVÚ©yıLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfiª][ J \Æ™sxmso ¤À≥¡[…‘¡NTP xqs™´sW∏R∂VªRΩÚ™´sV™´soªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂WáV Æ™s[Æ≤∂NS‰LiVV. FsLi≤R∂á Æ™s[≤T∂≠sVNTP ª][≤R∂V LS«¡NUP∏R∂V |qsgRi NRPW≤y ª][≤R∂LiVV˘Liµj∂. zqsFsLigS NTPLRifl„fi }msLRiV ˙xmsºΩFyµj∂Li¿¡©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ gRiW≤R∂VNRP»Ì¡VNRPV©´sı @xqs™´sV¯ºΩ Æ™sVÃ˝¡gS ¡Ã¡xms≤T∂Liµj∂. ªy«ÿgS «¡Ljigji©´s @xqs™´sV¯ºΩ ¤À≥¡[…‘¡Ã¡NRPV lLi≠s©´sW˘ ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. J {qs¨s∏R∂VL`i ™´sVLi˙æªΩ[ ª]áVªRΩ ¿¡LRiLi“¡≠sNTP r°™´sV™yLRiLi ™´sVµ≥y˘x§¶¶¶ıLi Fn°©±s ¬ø¡[zqs ≠dsáVLi¤…¡[ NRPá™yá©´sVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V ¬ø¡xmsˆ»¡Liª][ A∏R∂V©´s À≥‹[«¡©y¨sNTP A•¶¶¶*¨sLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiµj∂. CxqsLiµR∂LRi˜ÈLigS «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ª]áVªRΩ NRPLÒS»¡NRP Fs¨sıNRPá gRiVLjiLi¿¡ N]µÙj∂}qsxmso øR¡LRiË «¡LjigjiLiµj∂. @NRP‰≤R∂ FyLÌkiNTP ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s @Liªy @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ¿¡LRiV ˙xmsøyLS¨sı @LiµR∂LRiW Æ™sVøR¡VËNRPV©yıLRiV. ªRΩLRiV™yªRΩ LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂WáV, xms¥R∂NSáV ˙xmsÆ™s[aRP# |ms≤R∂VªRΩV©´sı ºdΩLRiV, ™y…”¡ Õ‹[»¡VFy»˝¡V gRiVLjiLi¬ø¡[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VNRPV©yıLRi¨s æªΩ÷¡zqsLiµj∂. @LiVVæªΩ[ ¿¡LRiLi“¡≠s ¨s™yxqsLiÕ‹[ LS˙ºΩ «¡Ljigji©´s ≠sLiµR∂V xqs™´sWÆ™s[aRPLi NSLi˙lgi£qs ™´sLÊSQÕ˝‹[ NRPáNRPáLi xqsXztÌsQr°ÚLiµj∂. Bµj∂ ryµ≥yLRifl· xqs™´sWÆ™s[aRP#Æ™s[V©´s¨s BLiµR∂VÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ™´sVLi˙ªRΩVáV N]…Ì”¡FylLi[xqsVÚ©yı... B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ GNRPxmsORPQLigS ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤R∂VªRΩV©yıLRiLi»¡V©´sı ≠s≠sµ≥R∂ xms¥R∂NSá\|ms øR¡LRiË «¡Ljigji©´s»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi. BƵ∂[ BxmsˆV≤R∂V •¶¶¶…fi …ÿzmsN`PgS ™´sWLjiLiµj∂. @Liµj∂Lji áORPQ ˘Li INRP‰¤…¡[ ..NTPLRifl„fiNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS F°LS≤R∂≤R∂Æ™s[V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≤T∂xmsp˘…‘¡ zqsFsLi µyÆ™sWµR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ A˙gRix§¶¶¶Liª][ D©yıLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠sª][Fy»¡V {ms{qs{qs @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, {qs¨s∏R∂VL`i ™´sVLi˙ªRΩVáV LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂, A©´sLi LS™´sV©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂áV BLiµR∂VÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. @Li¤…¡[ C ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı Æ™sVVªRΩÚLigS ¿¡LRiLi“¡≠s¨s ZNP[Li˙µR∂LigS ¬ø¡[∏R∂Wá©´sıµj∂  ¡Ã¡xms≤R∂VªRΩV©´sıµj∂. ¿¡LRiV ¨s™yxqsLiÕ‹[ A∏R∂V©´sª][ ™´sVLi˙ªRΩVáV xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LjigjiLiµR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi Æ™sÃ˝¡≤T∂ NS™´s»¡Liª][ NSLi˙lgi£qs ™´sLÊSQÕ˝‹[ LRiNRPLRiNSá E•¶¶¶gS©yáV Æ™sáV™´s≤ÔyLiVV. r°™´sV™yLRiLi DµR∂∏R∂VÆ™s[V À‹ªRΩ= ¨s™yxqsLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı A©´sLi, LRixmnsVV≠dsLS¤Õ¡[ ºΩLjigji @Ƶ∂[ L][«¡Ÿ LS˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s ¨s™yxqsLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ À‹ªRΩ=ª][ NRP÷¡zqs FyÕÊ‹©´s»¡Li ≠sZaP[xtsQLi. N]LiªRΩNSáLigS rygRiVªRΩV©´sı @xqs™´sV¯ºΩ xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV ªy«ÿ ¤À≥¡[…‘¡ NSxqsÚ ™´spxmso, Dªy=•¶¶¶¨sı¬ø¡[ËÕÿ DLiµR∂¨s @xqs™´sV¯ºΩ ™´sLÊSáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLiVV. ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ ø≥yLÍkiá |msLixmso\|ms ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsWÚ ¿¡LRiLi“¡≠s B…‘¡™´sá GH{qs{qs LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±sø≥yL`Íi gRiVÕÿLi ©´s’d¡ A«ÿµ`∂NTP ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. LSxtÌsQ˚ xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡Õ‹[ ™´sVVLiµR∂VgS ø≥yLÍkiá |msLixmso\|ms øR¡LjiËLi¿¡ DLi≤y÷¡=LiµR∂¨s, NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s @LiµR∂VÕ‹[ N][LSLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠sNTP xqs¨sız§¶¶¶ªRΩV\Æ≤∂©´s {qs¨s∏R∂VL`i ™´sVLi˙ºΩ LS™´sVøR¡Li˙µR∂∏R∂V˘ N]µÙj∂L][«¡ŸÃ¡VgS zqsFsLi©´sV áORPQ ˘LigS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s LSuÌy˚¨sı ©´s≤T∂zmsLiøyá¨s ˙xms«¡Ã¡V ANSLiOTPQxqsVÚ©yıLRi¨s INRPryLji, ¿¡LRiV, À‹ªRΩ=á ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiæªΩ[ LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ∆ÿ∏R∂V™´sV¨s, ¿¡LRiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @π∏∂[V˘ @™´sNSaRP™´sVVLiµR∂¨s BLiN][ryLji ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. LS™´sVøR¡Li˙µR∂∏R∂V˘NTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP ™´sVµ≥R∂˘ xqsªRΩ=Li ¡Liµ≥yáV ¤Õ¡[NRPF°™´s»¡Li FsÕÿ D©yı @xqs™´sV¯ºΩ gRiŒÿ¨sNTP A∏R∂V©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V A«¡˘Li F°xqsVÚ©yı∏R∂V©´sıµj∂ ™yxqsÚ™´sLi. ™´sLRixqs ¤À≥¡[…‘¡Ã¡\|ms ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW B™´s¨dsı ªRΩ™´sV @LiªRΩLÊRiªRΩ xqs™´sWÆ™s[aSá¨s, ªRΩ™´sV FyLÌki @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V, ªRΩ™´sV ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS™´s»¡LiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ G≠dsV¤Õ¡[µR∂¨s @©yıLRiV. ªyÆ™s[V≠dsV BªRΩLRi FyLÌkiá @µ≥R∂˘QORPVáV øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V, «¡gRi©±sáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS™´s»¡Li ¤Õ¡[µR∂V NRPµy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. INRPxmsˆV≤R∂V {qsFsLiNTP @ªRΩ˘LiªRΩ xqs¨sız§¶¶¶ªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s A∏R∂V©´s B…‘¡™´s÷¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LRi\ZaP÷¡\|ms FyLÌki ™´sLÊSQÕ˝‹[ ≠sxqsÚQXªRΩ øR¡LRiË «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂»¡Li gRi™´sV©yL>RiLi. Æ™sVVªyÚ¨sNTP NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRPµR∂÷¡NRP ™´s¿¡ËLiµj∂. @xqs™´sV¯ºΩNTP ’d¡«¡Lixms≤T∂Liµy ¤Õ¡[µy @©´sıµj∂ xmsNRP‰©´s |ms≤T∂æªΩ[ F~gRi ™´sW˙ªRΩLi ™´sr°ÚLiµj∂. ¨sxmsˆV¤Õ¡[¨sƵ∂[ F~gRi LSµR∂Li…ÿLRiV. ¨sxmsˆV DLi≤T∂ DLi»¡VLiµj∂. @µj∂ FsxmsˆV≤R∂V ™´sVLi≤R∂VªRΩVLiµR∂Æ©s[µj∂ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ æªΩ[áVªRΩVLiµj∂

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, gRiVLi»¡WL`, Æ™s[V 8 M ˙xmsxqsVÚªRΩLi Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı HzmsFsÕfi ˙NTPZNP…fi xmspLjiÚgS ™´s˘xqs©´sLigS©´sV, xmsªyÚáV (NSL`ÔiQ=) A»¡NRPLi¤…¡[ µ_LS˜ gRi˘LigS©´sV N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©yı F°÷d¡xqsVáV ™´sW˙ªRΩLi \|ms\|msøR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡W ™´sµj∂¤Õ¡[xqsVÚ©yıLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. gRiVLi»¡WL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ gRiªRΩ20 L][«¡ŸÕ˝‹[ 50N][»˝¡NRPV\|msgS ˙NTPZNP…fi ¤À¡…Ì”¡Lig`iá µy*LS ¬ø¡[ªRΩVáV ™´sW LS∏R∂V¨s xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[CryLji ≠s©´sWªRΩıLigS Æ™sVV\¤À¡Õfi ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV |msLRigRi≤R∂Li ≠sLiªRΩF°NRP≤R∂áNRPV µyLjiºdΩr°ÚLi µj∂.gRiVLi»¡WL`i —¡Õ˝ÿ xmsÕÿı≤R∂V ZNP[Li˙µR∂LigS ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV«‹[LRiVgS rygRiVªRΩV©yı ∏R∂VÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V™´sxqsVÚ©yı NRPW≤y F°÷d¡ xqsVáV øR¡W{qs øR¡W≤R∂©´s»˝¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLRi+áV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡[ ˙xmsµ≥y©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQxqsVÚ©yıLRi¨s xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s xqs™´sWøyLRiLi NRP¨szmsr°ÚLiµj∂. CryLji ≠s©´sWªRΩıLigS \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂©´sVLi¿¡ xqsFnyLki Õ˝‹[, xqsVÆ™sWÕ˝‹[, …ÿ…ÿ ™yx§¶¶¶©yÕ˝‹[ ¡∏R∂VáVƵ∂[Lji gRiVLi»¡WL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s≠sµR∂ ˙FyLiªyáNRPV ™´sxqsWÚ ™´sxqsWÚÆ©s[ Æ™sVV\¤À¡ ÕfigS A©±s\¤Õ¡©±s ¤À¡…Ì”¡Lig`iáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiµj∂.gRiVLi»¡WL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáVÕÿ≤ÍU∂áV, ÀÿL`iáV, x§¶‹[»¡Œ˝œ¡ß gRiªRΩ 20 L][«¡ŸÃ¡VgS HzmsFsÕfi ˙NTPZNP…fi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @LiVV©´sxmsˆ…”¡©´sVLi¿¡ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV.

™yLRiV gRi™´sV˘rÛy ©y¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVÆ©s[ xqsLjiNTP ™´sW˘ø`¡ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV NRPW≤y C¤À¡…Ì”¡Lig`iáNRPV xmspLjiÚ NS™´s≤R∂Li AªRΩLS*ªRΩ ¨sLiFyµj∂gS ™´s¿¡Ë Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. IN]‰NRP‰LRiV 5 ©´sVLi¿¡ 6 N][»˝¡V NRPW≤y ©´sxtÌsQF°LiVV©´s»˝¡V F°÷d¡xqsVáNRPV ™yx§¶¶¶©yÕ˝‹[Æ©s[ ¤À¡…Ì”¡Lig`i xqs™´sWøyLRiLi D©yı NRPW≤y 50N][»˝¡NRPV\|msgSÆ©s[ ¬ø¡[ªRΩVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[µR∂V. —¡Õ˝ÿFs{qsˆ ™´sW˙ªRΩLi ™´sWLRiVªRΩV©´sı µR∂XaRP˘Li ˙NTPZNP…fi ¤À¡…Ì”¡Lig`iáV ¨sLRi*z§¶¶¶}qsÚ zms≤T∂ ∏R∂WN`ÌP ˙NTPLiµR∂ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ºdΩxqsVNRPV¨s F°™´s≤R∂Li xqsLRi* ZNP[xqsVáV©´sÆ™sW µR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV ˙NTPLiµj∂rÛyLiVV zqs ¡˜LiƵ∂[ ryµ≥yLRifl·LigS N]©´srygRiVªRΩV©´sı»˝¡V F°÷d¡xqsVáNRPV ¬ø¡[xqsVÚ©yı xmsNS‰gS xqs™´sWøyLRiLi DLiµj∂. @LiVVæªΩ[ BLiµR∂VÕ‹[ xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[µR∂Æ©s[µj∂ ™yxqsÚ™´sLi.—¡Õ˝ÿª][Fy»¡V |msµÙR∂|msµÙR∂ LS«¡ NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩáV DLi≤R∂≤R∂Li™´s¤Õ˝¡[ ˙xmsNRP‰©´sV©´sı @©´sLiªRΩxmspL`i ªRΩµj∂ªRΩLRi—¡Õ˝ÿÕ˝‹[ øR¡W{qs øR¡W≤R∂©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiÆ©s[ ªRΩWªRΩW ™´sVLi˙ªRΩLigS @lLi£qÌsáVøR¡WzmsxqsVÚ©yı AL][xmsfl·Ã¡V ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. xmsÕÿı≤R∂V |msµÙR∂Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ≠s¨sπ∏∂W gjixqsVÚ©´sı ≤R∂ ¡V˜Ã¡©´sV ZNP[Li˙µR∂LigS rygRiVªRΩV©´sı ˙NTPZNP…fi¤À¡…Ì”¡Lig`iá NS¨s BªRΩLRi ™´sxqsVÚ™´soá©´sV NS¨s LjiNRP™´sLki ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ™´sVVLiÀÿLiVV, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[¨s øR¡WzmsLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ ZNP[xqsVáNRPV  ¡Ã¡Li ªRΩlgÊi[ ˙NTPZNP…fi  ¡VNUPáª][ Æ©s[LRiVgS xqsLi ¡LiµyáV @™´sNSaSáV©yı∏R∂V¨s F°÷d¡xqsV ™´sLÊS¤Õ¡[ GLSˆ»¡V¬ø¡[xqsVNRPV¨s µR∂Liµy ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiÆ©s[µj∂ }msL]‰Li»¡V©yıLiVV.@Li¤…¡[ ™yLRiV¬ø¡[xqsVÚ©´sı™´sLiªy ™yxqsÚ™´sLi. µk∂¨sNRPLiªRΩ…”¡NTP ¤À¡…Ì”¡Lig`iá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms ªRΩWªRΩW ™´sVLi˙ªRΩLigS µy≤R∂VáV, @lLi£qÌsá¨s F°÷d¡xqsV @µ≥j∂NSLRiVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li IxmsˆVNRPVLi»¡V©´sıQ¤…˝¡[ NRPµy ™´sVLji. ZNP[xqsV  ¡Ã¡LigS NRPW≤y J xm˝s£qsFyLiVVLi…figS ™´sWLjiLiµj∂. µk∂¨sNTPª][≤R∂V ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ N][LÌRiVÕ˝‹[ µ][xtsváNRPV bPORPQ xmsÆ≤∂[Ƶ∂Õÿ ˙NTPLiµj∂rÛyLiVV zqs ¡˜Liµj∂ ™´sVV≤R∂VxmsoáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡W @Æ©s[µy¨sNTP xqs™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡Fyˆ÷¡=©´s zqÛsºΩÕ‹[ øR¡W{qsøR¡W≤R∂©´s»˝¡V ™´sµj∂¤Õ¡[xqsVÚ©yıLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V Fs™´sLRiV©yıLRiÆ©s[µj∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ≠sVgRiVáVª][Liµj∂. ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ˙NTPZNP…fi ¤À¡…Ì”¡Lig`iÕ˝‹[ ©´sxtÌsQF°LiVV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y F°÷d¡ xqsVáV LRiLigRiLiÕ‹[NTPµj∂gji ˙NTPZNP…fi —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ BµÙR∂LRiV™´s˘NRPVÚáV ¤À¡…Ì”¡Lig`iá©´sV ¨s™yLjiLiøR¡NRPF°æªΩ[ gRiVLi»¡WLRiV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V NRPW≤y ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ NSNRPVLi≤y LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS xmsáV™´soLji ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂V áV, ˙xmsµy©´sLigS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ˙FyflÿáV gS÷¡Õ‹[ NRP÷¡zqsF°™´s≤R∂Li ∆ÿ∏R∂VLigS ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ≠s≠sµR∂ x§¶‹[µyÕ˝‹[¨s NRP¨szmsr°ÚLiµj∂

ªygRiV¨ds…”¡ xms©´sVá\|ms ¨sL˝RiORPQ ˘Li ≠ds≤y÷¡ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, Æ™s[V 8 : ªygRiV¨ds…”¡ xms©´sVá\|ms ¨sL˝RiORPQ ˘Li ≠ds≤yá¨s B©±søyL`Íi —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· AƵ∂[bPLiøyLRiV. ¡Vµ≥R∂™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[¨s xqs™´sWÆ™s[aRP À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[ FsLizms≤T∂JáV, AL`i ≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs BLi—¡¨dsLjiLig`i ≤T∂BáV, FsBáª][ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ˙xmsµ≥y©´s\Æ™sV©´sLiµR∂V©´s, ˙ªygRiV ¨ds…”¡ xms©´sVá\|ms ¨sL˝RiORPQ ˘Li ≠ds≤yá¨s AƵ∂[bPLiøyLRiV. ’¡AL`i —¡Fs£mns, «¡©´sLRiÕfi xmnsLi≤`∂=, BªRΩLRi ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sµ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄\lLi©´sxmsˆ…”¡NTP¨ds @µ≥j∂NSLRiVá xms¨sºdΩLRiV xqs˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[µR∂¨s, @Õÿlgi[—¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáV ˙FyLiªyáՋ[ Bµj∂™´sLRiZNP[ gRiVLjiÚLi¿¡©´s ˙ªygRiV¨ds…”¡ xms©´sVá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li xms»˝¡ @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚxmsLRiøyLRiV. ¨ds…”¡ xms¥R∂NSá\|ms ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[

¤«¡≤`∂zms zqsBJ, AL`i ≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs, ≠sµR∂V˘ª`Ω @µ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘©´sV ºdΩLRiË≤R∂Li N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. µR∂aRPá™yLkigS xms©´sVá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, AL`i ≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs BLi—¡¨dsL˝RiV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ A Àÿµ≥R∂˘ªRΩ©´sV BªRΩLRi aS≈¡ BLi—¡¨dsL˝Ri©´sV @xmsˆgjiLi¿¡ xms©´sVá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. |msLi≤T∂LigRiVÕ‹[ ™´so©´sı \|ms£ms\¤Õ¡©±s, BªRΩLRiÕfi ¨sLS¯fl·xmso xms©´sVá©´sV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sL<RiQ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi, NRPLRi™´so xmsLjizqÛsªRΩVá µR∂XuÌy˘ ˙ªygRiV¨ds…”¡ BNRP‰»˝¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y, @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ™´so©´sı ¨sµ≥R∂Vá©´sV xqsµj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[zqs ˙xms«¡Ã¡ µy•¶¶¶LjiÚ¨s ºdΩLSËá©yıLRiV. ¨ds…”¡ N]LRiªRΩ @µ≥j∂NRPLigS ™´so©´sıø][»¡ xqsLi ¡Liµ≥j∂ªRΩ aS∆ÿµ≥j∂NSLRiVáV ¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVáV ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ …ÿ˘LiNRPL˝Ri µy*LS ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @µ≥j∂NSLRiVáV ˙ªygRiV¨ds…”¡

xms¥R∂NSá\|ms xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøyá©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ G ≠sµ≥R∂\Æ™sV©´s ˙ªygRiV¨ds…”¡ xms©´sVáV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yıLRi©´sı ≠sxtsQ∏R∂Wá\|ms @µ≥j∂NSLRiVá©´sV ALS ºdΩaSLRiV. NRPµj∂Lji, ªRΩáVxmsoá, NRPŒÿ˘fl·µR∂VLÊRiLi, bPLigRi©´s™´sVá, ©´sÃ˝¡¬ø¡LRiV™´so, ©´sÃ˝¡™´sW≤R∂, @™´sVLSxmsoLRiLi, ªRΩµj∂ªRΩLRi ø][»˝¡ ˙ªygRiV¨ds…”¡NTP xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s xms©´sVáV |msLi≤T∂LigRiVÕ‹[ ™´so©´sı µR∂XuÌy˘ xqsªRΩ*LRiÆ™s[V xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. FsLizmsÕÿ˘≤`∂=, AL`i ≠sFs™±sV, AL`i ≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs, ªRΩµj∂ªRΩLRi @’≥¡™´sXµÙj∂ xms©´sVáNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSá ©´sNRPáV NS{msá©´sV FsLizms≤T∂JáNRPV xmsLiFyá¨s ¤«¡≤`∂zms zqsBJ, AL`i ≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs Fs£qsBá©´sV AƵ∂[bPLiøyLRiV. @Õÿlgi[ ˙gS™´sVxqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ gRiVLjiÚLi¿¡©´s @LiaSá ≠s™´sLSá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ Æ≤∂[…ÿ©´sV F~LiµR∂VxmsLRiøyá©yıLRiV. µk∂xmsLi, BLiµj∂LRi™´sV¯ NRPááV, BLiµj∂LRi™´sV¯ xmsøR¡Ëª][LRifl·Li, ªRΩµj∂ªRΩLRi xms¥R∂NSá\|ms NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV

gRiLiµR∂LRig][Œœ¡LiÕ‹[ @À≥œ¡∏R∂Vx§¶¶¶xqsÚLi yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, NRPLkiLi©´sgRiL`, Æ™s[V 8 M LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS À≥ÿ≠sLi¿¡ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s @À≥œ¡∏R∂Vx§¶¶¶xqsÚLi NSLRi˘˙NRP™´sVLi ≠sxtsQ∏R∂VLi ˙xmsºΩ INRP‰LjiNTP gRiLiµR∂LRig][Œÿ¨sNTP gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ @µ≥j∂NS LRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsW áՋ[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ™´sXµÙyxms˘LiÕ‹[ ¬ø¡[µ][≤R∂VgS DLiÆ≤∂[LiµR∂VNRPV ˙xms ¡VªRΩ* Dµ][˘gRiVÕ˝ÿlgi[ zmnsLiøR¡©˝´sV ™´s¬ø¡[ËÕÿ xms¥R∂NS¨sı LRiWF~Liµj∂Li¿¡ 2008Õ‹[ @»Ì¡•¶¶¶xqsLigS ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s F°∏R∂WNRP @xqsáV Axms¥R∂NSÆ©s[ı FsæªΩ[Úzqs©´sLiªRΩ xms¨s¬ø¡[zqsLiµj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li. N]xqs EzmsLjiÕ‹[ DLiµy @Æ©s[ @©´sV™´sW©´sLi NRP÷¡lgi[Õÿ gRiªRΩ lLiLi≤R∂V Æ©sáá˙NTPªRΩLi NRPLkiLi©´sgRiL`i, LS™´sVgRiVLi≤R∂Li NSL][ˆlLi[xtsQ©˝´sV «¡gjiªy˘Ã¡, zqsLjizqsÃ˝¡, N][LRiV»˝¡, Æ™sV…fixms÷˝¡ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡ ª][Fy»¡V ©´sgRiLRi xmsLiøyLiVVºdΩ\¤Õ¡©´s |msµÙR∂xms÷˝¡, Æ™s[™´sVVá™y≤R∂, x§¶¶¶ß«¡Ÿ LSÀÿµ`∂, «¡≠sV¯NRPVLi»¡, x§¶¶¶ßryıÀÿµ`∂áՋ[ @À≥œ¡

∏R∂Vx§¶¶¶xqsÚLiÕ‹[ á’Ù¡µyLRiVáV ¬ø¡[LRi™´søR¡ËLi»¡W NRP÷¡ˆLiøR¡gS ZNP[™´sáLi 472 ™´sVLiµj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV @µ≥j∂NSLRiVáV. ¬ø¡[LSLRiV. x§¶¶¶ß«¡ŸLSÀÿµ`∂Õ‹[ 78™´sVLiµj∂NTPgS©´sV 77™´sVLiµj∂, «¡gjiªy˘Ã¡Õ‹[ 2129™´sVLiµj∂NTPgS©´sV xms¥R∂NRPLi DLiµy ¤Õ¡[µy @Æ©s[ 1870 ™´sVLiµj∂,«¡≠sV¯NRPVLi»¡Õ‹[ 702™´sVLiµj∂NTP @©´sV™´sW©´sLi gS©´sV 596™´sVLiµj∂, NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ 1019 Cxms¥R∂NRPLiÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ™´sVz§¶¶¶ Œœ¡Ã¡V 60GŒ˝œ¡ß ™´sVLiµj∂NTPgS©´sV 808, N][LRiV»˝¡Õ‹[ 1548 ™´sVLiµj∂NTP \|ms ¡≤T∂©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV 500©´sVLi¿¡ 3Æ™s[á gS©´sV 1137™´sVLiµj∂, Æ™sV…fixms÷˝¡Õ‹[ 1170NTP gS©´sV LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV Æ©sáƩsÕÿ zmnsLiøR¡©±s ™´s¬ø¡[ËÕÿ 811™´sVLiµj∂, |msµÙR∂xms÷˝¡Õ‹[ 220™´sVLiµj∂NTPgS©´sV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 201, LS™´sV gRiVLi≤R∂LiÕ‹[ 1125™´sVLiµj∂NTPgS©´sV 11Æ™s[á235™´sVLiµj∂¨s ¬ø¡[LRiVËNRPVÆ©s[ xms¨sNTP $NSLRiLi 723™´sVLiµj∂, zqsLjizqsÃ˝¡Õ‹[ 2629™´sVLiµj∂NTPgS©´sV øR¡V…ÌÿLRiV @µ≥j∂NSLRiVáV. aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sLRiNRPV 2274™´sVLiµj∂ Æ™s[™´sVVá™y≤R∂Õ‹[ 87 ™´sVLiµj∂NTPgS©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sµ≥j∂Li¿¡©´s gRi≤R∂V™´so NRPW≤y 83™´sVLiµj∂¬ø¡[LSLRiV. @À≥œ¡∏R∂Vx§¶¶¶xqsÚLiÕ‹[ ˙xms ¡VªRΩ*Li ™´sVVgjizqsF°LiVVLiµj∂. µk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 9Æ™s[á N]ªRΩÚgS N]¨sı¨s ¡Liµ≥R∂á©´sV ø]zmsˆLiøR¡≤R∂Liª][ 52™´sVLiµj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V }msL˝RiV ©´sÆ™sWµR∂V ™´sVz§¶¶¶ Œœ¡Ã¡V ¬ø¡[lLi[LiµR∂VNRPV @LiVVxtÌsQªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. xms»Ì¡fl· ¨sLRiV}msµR∂á @’≥¡™´sXµÙj∂ ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sFs£qs ™´sVLRiflÿ©´sLiªRΩLRiLi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV xms¥R∂NRPLi Æ™sVFy¯ Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ @µj∂NSLRiV áV Dµ][˘gRiVÕ˝ÿ zmnsLiøR¡©±s ¬ø¡÷˝¡Li øR¡≤R∂Li GLi»¡Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @µ≥j∂NSLRiVáV, Cxms¨sNTP $NSLRiLiøR¡V…ÌÿLiVV. x§¶¶¶ßryıÀÿµ`∂Õ‹[ gRiV˙LRiVgS 530 ™´sVLiµj∂NTP @µj∂NSLRiVáV @™´sNSaRPLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂áV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi

@™´sWLiªRΩLi |msLjigji©´s ™´sW≠sV≤T∂ @NSá ™´sL<Sáª][ ªRΩWLRiVˆg][µy™´sLji ™´sWlLi‰…fiNRPV ©´sxtÌsQLi yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ªRΩWLRiVˆg][µy™´sLji, Æ™s[V 8 M LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ™sV«ÿLÌki ˙FyLiªyáNRPV ™´sVLi¿¡ LRiV¿¡NRPLRi\Æ™sV©´s ™´sW≠sV≤T∂ xmsŒ˝œ¡©´sV @Liµj∂xqsVÚ©´sı ˙FyLiªRΩLigS }msLRiV©´sı ªRΩWLRiVˆg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s LS«¡™´sVLi˙≤T∂, G¤«¡¨ds= ˙FyLiªyÕ˝‹[ CryLji µj∂gRiV ¡≤R∂VáV ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Liª][ lLi[»˝¡V @™´sWLiªRΩLi |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. BLiªRΩNSáLi ™´sVLi¿¡ LRiV¿¡NTP ZNP[LS£mnsgS ¨s÷¡¿¡©´s ªRΩWLRiVˆg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sW≠sV≤T∂ xmsŒ˝œ¡ß Æ©s[≤R∂V @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s ˙xms«¡Ã¡V ALiµ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. lLi[»˝¡V INRP‰ryLji @™´sWLiªRΩLi |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. µk∂Liª][ ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP {qs«¡©´sÕfi xmsLi≤˝R∂V NS™´s≤R∂Liª][ ºΩ©´sNRPVLi≤y DLi≤R∂¤Õ¡[NRP ˙xms«¡Ã¡V N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @NSá ™´sL<SáV BNRP‰≤R∂ ™´sW≠sV≤T∂ ª][»¡Ã¡©´sV xmspLjiÚgS Ƶ∂ ¡˜ºdΩaSLiVV. µj∂gRiV ¡≤T∂ FsNRPV‰™´sgS ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Liª][ µ≥R∂LRiáV |msLiøR¡NRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[µR∂¨s ™y˘FyLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s

µj∂gRiV ¡≤T∂ª][ F°÷¡}qsÚ CryLji ÀÿgS LRiWFy∏R∂Vá©´sVLi¿¡ 45 LRiWFy∏R∂VáNRPV ªRΩgÊS∏R∂VLi»¡V©yıLRiV rÛy¨sNRPVáV. ¬ø¡[ºΩ¨sLi≤y ¬ø¡[LRiVNRPV©yı∏R∂V¨s AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¤À¡LigRi©´sxms÷˝¡, B™´sW™±sVxmsxqsLiµ`∂ LRiNSá xmsLjizqÛsºΩ øR¡W}qsÚ µ≥R∂LRiáV ANSaRPLiÕ‹[Æ©s[ æªΩ[÷¡∏R∂W≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ≤R∂«¡©±sNRPV ™´sLiµR∂ LRiWFy∏R∂VáVLiÆ≤∂[ NS∏R∂VáV Æ©s[≤R∂V 220 ©´sVLi¿¡ 250 LRiWFy∏R∂VáNRPV |msLjigjiF°∏R∂WLiVV. @LiVV©y ºΩ©y÷¡ NS ¡…Ì”¡ ªRΩxmsˆ¨s xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ N]µÙj∂Fy…”¡ xmsŒ˝œ¡\Æ©s©y N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVáV }msL]‰Li »¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ xqsx§¶¶¶«¡ zqsµÙR∂LigS xmsNS*¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s xmsŒ˝œ¡ß á’≥¡LiøR¡≤R∂Li gRigRi©´sLigS ™´sWLjiLiµR∂¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. µj∂gRiV ¡≤R∂VáV NS∏R∂VáV |ms»Ì¡VNRPV¨s @™´sVV¯NRPVÆ©s[ ™y˘FyLRiVáNRPV ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Liª][ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, ©´sW—¡≠ds≤R∂Vá©´sVLi¿¡ \|qsªRΩLi ºdΩ˙™´s ¨sLSaRP#Æ©s[ ≠sVgjiÕÿËLiVV ™´sW≠sV≤T∂ µj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s @™´sVV¯N][™y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ xmsLi≤˝R∂V. IN][‰LRiNRPLi NS∏R∂VáV 15 Æ©sáN]LiµR∂¨s ™y˘FyLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV

CµR∂VLRiV gSáVá ™´sL<RiLiª][ ™´sWL][™´sWLRiV Ƶ∂ ¡˜ºΩ©´sı \lLiªRΩ©´sı yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, Aµj∂ÕÿÀÿµ`, Æ™s[V 8 : ™´sVL][™´sWLRiV CµR∂VLRiV gSáVáVª][ NRPW≤T∂©´s ™´sL<RiLi \lLiªRΩ©´sıá©´sV NRPVƵ∂[áV ¬ø¡[zqsLiµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsLi»¡Ã¡V ©´sxqÌsF°LiVV ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiµR∂VªRΩV©´sı @©´sıµyªRΩáV ™´sVL][™´sWLRiV µR∂gSxms≤ÔyLRiV. CµR∂VLRiV gSáVáª][ NRPW≤T∂©´s @NSá™´sL<RiLi \lLiªRΩV©´sV ™´sVLi¿¡Liµj∂. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi @NRP‰≤R∂NRP‰≤R∂ ™´sL<RiLi ’d¡À≥œ¡ªRΩ=Li xqsXztÌsQLi¿¡Liµj∂. ™´sVV≈¡˘LigS À‹[¥`∂, ™´sVV¥][Õfi, ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ @NSá ™´sL<RiLi ©´suÌy¨sı ≠sVgRiáËgS.. NSgRi«fi©´sgRiL`i, AzqsFnyÀÿµ`∂, ∆ÿ©yxmspL`i, ¨sLRi¯Õfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ ™´sL<RiLi NRPVLjizqs©y ©´sxtÌsQLi ™´sW˙ªRΩLi «¡LRigRi¤Õ¡[µR∂V. ™´sVLjiN]¨sı ø][»˝¡ ™yªy™´sLRifl·Li øR¡Ã˝¡ ¡≤T∂ DNRP‰F°ªRΩª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı «¡©yáNRPV N]LiªRΩ DxmsxtsQ™´sV©´sLi NRP÷¡gjiLi¿¡Liµj∂. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ áZNP=…Ì”¡}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi LRiLigRi}ms»¡ xmsLiøy∏R∂VºdΩ xmsLjiµ≥j∂Õ‹[¨s F°øR¡Lixms÷˝¡Õ‹[ NRPV˙™´sVLi Ƶ∂[™´soÀÿ ¡V(48)  ¡z§¶¶¶LRiW˜È≠sVNTP Æ™s◊˝¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ zms≤R∂VgRiV xms≤T∂ @NRP‰≤T∂NRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ¬ø¡LiµyLRiV. Bø][Ë≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi N][NRP£qs ™´sV©´sWıL`i Fs%`¡Œœ¡= L][≤ÔR∂V xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ LSfl”· —¡¨sıLig`i ≠sVÃ˝¡V ˙xmsx§¶¶¶Lkig][≤R∂ NRPW÷¡ ALRiV xmsaRPV™´soáV ™´sVXªRΩ˘™yªRΩxms≤ÔyLiVV. ™´sVV¥][Õfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s NRPVLi…ÿá ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiµj∂. C ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s Já ˙gS™´sVLiÕ‹[ ≠sVLjiË, ™´sLji xmsLi»¡NRPV 50FsNRPLSÕ˝‹[ ©´sxtÌsQLi «¡Ljigji©´s»˝¡V @NRP‰≤T∂ \lLiªRΩVáV }msL]‰©yıLRiV. BƵ∂[ ™´sVLi≤R∂áLi @Li ¡NRPLi…”¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ gS÷¡µR∂V™´sWLS¨sNTP lLi[NRPVáV xms≤T∂ xmsaRPV™´soáNRPV gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[ 30 ≠sµR∂V˘ª`Ω xqÛsLiÀ≥ÿáV Æ©s[áN]LjigSLiVV. DµR∂∏R∂VLi BNRP‰≤R∂ xqsÚLiÀ≥ÿáV Æ©s[áN]LRigS.. ≠sµR∂V˘ª`Ω xmso©´sLRiVµÙR∂LRifl· zqs ¡˜Liµj∂ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ A∏R∂W ˙gS™´sWÕ˝‹[ NRPVLjizqs©´s ™´sL<RiLi DNRP‰F°ªRΩª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı «¡©yáNRPV N]LiªRΩ DxmsaRP™´sV©´sLi NRP÷¡gjiLi¿¡Liµj∂.—¡Õ˝ÿ @LiªRΩ…ÿ C ™´sL<RiLi NRPVLRiV™´sNRP F°LiVV©y A∏R∂W ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPVLjizqs©´s ™´sL<RiLi N]LiªRΩ Æ™s[VLRi ˙Fyfl·, xmsaRPV, xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi NRP÷¡gjiLi¿¡Liµj∂.

$™yLji¨s µR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ gRi™´sLRiıL`i yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ºΩLRiV™´sVá, Æ™s[V 8 : ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ gRi™´sLRiıL`i aRPLiNRPLRi©yLS∏R∂Vfl· ºΩLRiV™´sVá $™yLji¨s µR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. ¡Vµ≥R∂™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi ≠dsH{ms ≠sLS™´sV µR∂LRi+©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Aá∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı A∏R∂V©´sNRPV …”¡…”¡≤T∂ @µ≥j∂NSLRiVáV xmnsV©´s ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. µR∂LRi+©´sLi @©´sLiªRΩLRiLi LRiLigRi©y∏R∂VNRPVá ™´sVLi≤R∂xmsLiÕ‹[ xmsLi≤T∂ªRΩVáV Æ™s[µybdPLRi*øR¡©yáV xms÷¡NTP ºdΩLÛRiQ˙xmsryµyá©´sV @Liµj∂LiøyLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiµÙk∂ ryµ≥yLRifl·LigS DLiµj∂. 12 NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. $™yLji xqsLRi*µR∂LRi+©y¨sNTP 6 gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRP µR∂LRi+©y¨sNTP 2 gRiLi»¡Ã¡V, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı À≥œ¡NRPVÚáNRPV 3 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liµj∂

≠dsH{ms µR∂LRi+©y¨sNTP xqsLi˙xmsµy∏R∂V µR∂VxqsVÚáV yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ºΩLRiV™´sVá, Æ™s[V 8 : xqsLi˙xmsµy∏R∂V µR∂VxqsVÚáV µ≥R∂LjiLiøyá©´sı ¨s ¡Liµ≥R∂©´s©´sV ™´sVL][™´sWLRiV …”¡…”¡≤T∂ æªΩLRi\|msNTP æªΩr°ÚLiµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ C ¨s ¡Liµ≥R∂©´s D©yı Fs™´sLRiW Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso @µ≥j∂NSLRiVáV NRPW≤y |msµÙR∂gS IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. C Æ©sá 15 ©´sVLi¿¡ ≠dsH{ms µR∂LRi+©y¨sNTP xqsLi˙xmsµy∏R∂V µR∂VxqsVÚáV µ≥R∂LjiLi¿¡ LS™yá¨s ºΩLRiV™´sVá ºΩLRiVxmsºΩ Ƶ∂[™´srÛy©´sLi À≥œ¡NRPVÚáNRPV xqsW¿¡Li¿¡Liµj∂. À≥œ¡NRPVÚá¬ø¡[ µR∂aRPá™yLkigS xqsLi˙xmsµy∏R∂V µR∂VxqsVÚáV µ≥R∂LjiLi¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ºΩºΩƵ∂[ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ NRPŒÿ˘fl„‹[ªRΩ=™´sLi, ALÍjiªRΩ }qs™´sáNRPV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS xqsLi˙xmsµy∏R∂V µR∂VxqsVÚáV µ≥R∂LjiLiøyá©´sı ¨s ¡Liµ≥R∂©´sáV©yı @µ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. …”¡ZNP‰»˝¡\|ms ™y…”¡¨s ™´sVV˙µj∂Li¿¡ D©yı À≥œ¡NRPVÚáV |msªRΩÚgS Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso ™yLji¨s Õ‹[¨sNTP xmsLizmsLi¬ø¡[ ™´sVVLiµR∂V ¬ø¡N`P ¬ø¡[xqsVÚ©yı µR∂VxqsVÚáV ¤Õ¡[¨s™yLRi¨s øR¡WzqsøR¡W≤R∂©´s»˝¡VgS ™´sµj∂¤Õ¡[xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V, ZNP[LRiŒœ¡Õ˝‹[ Aá∏R∂WÕ˝‹[NTP xqsLi˙xmsµy∏R∂V µR∂VxqsVÚáV ¤Õ¡[¨sƵ∂[ @©´sV™´sVºΩLiøR¡LRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPhji©´sLigS @™´sVáV NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ µy¨sı ™´sµj∂¤Õ¡[xqsVÚ©yıLRiV.

xmnsV©´sLigS lLi≤`∂ ˙NS£qs µj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, $NSNRPVŒœ¡Li, Æ™s[V 8 M lLi≤`∂ ˙NS£qs µj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı ¡Vµ≥R∂™yLRiLi xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. lLi≤`∂ ˙NS£qs 150™´s µj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s rÛy¨sNRP aS≈¡ D¿¡ªRΩ Æ™sVgS \Æ™sµR∂˘ bP’¡LS¨sı, LRiNRPÚµy©´s bP’¡LS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liµj∂. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s ryLiVV gjiLji ™´sµÙR∂ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s C bP’¡LSá©´sV «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i F°Õÿ À≥ÿxqs‰L`i , @µR∂©´sxmso «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i AL`i.Fs£qs.LS«¡ NRPV™´sWL`i ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS «‹[˘ºΩ ˙xms«¡*á©´s ¬ø¡[zqs lLi≤`∂ ˙NS£qs ™´s˘™´srÛyxmsNRPVáV |§¶¶¶˙¨ds ≤R∂W˘©yLi…fi ¿¡˙ªRΩxms…ÿ¨sNTP xmspá™´sWÕÿáLiNRPLRifl· ¬ø¡[ryLRiV. }qs™y LRiLigS¨sZNP[ ªRΩá™´sW¨sNRP\Æ™sV©´sµj∂ lLi≤`∂ ˙NS£qs xqsLixqÛs @¨s «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i @©yıLRiV. ˙xms«ÿ }qs™´sÕ‹[ ™´sVV≈¡˘LigS ≠sxmsªRΩ‰LRi xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ FsxmsˆV≤R∂V ™´sVVLiµR∂VLi»¡VLiµR∂¨s @LiµR∂VÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs }qs™´sNRPVáV }qsÆ™s[ xmsLRi™´sW™´sµ≥j∂gS DLi…ÿLRi¨s @©yıLRiV. 36 ™´sVLiµj∂ \Æ™sµR∂˘ ¨sxmsofl·Váª][ Æ™sVgS \Æ™sµR∂˘ bP’¡LRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡Li≤R∂Li gRiLRi*NSLRifl·™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V C @™´sNSaS¨sı xqsµj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s @©yıLRiV. @Ƶ∂[≠sµ≥R∂LigS ªRΩá|qs≠sV∏R∂W µj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi NRPW≤y  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi «¡LRiVxmsoN][™´s≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s @©yıLRiV. ªRΩá|qs≠sV∏R∂W ™y˘µ≥j∂ª][ Àÿµ≥R∂xms≤R∂VøR¡V©´sı 94 ™´sVLiµj∂ zmsÃ˝¡Ã¡©´sV lLi≤`∂ ˙NS£qs gRiVLjiÚLi¿¡ ™yLjiNTP @™´sxqsLRi™´sVgRiV LRiNRPÚµy©y¨sı lLi≤`∂ ˙NS£qs xqsLixqÛs @Liµj∂Li¿¡ ª][≤yˆ»¡V©´sV @Liµj∂LiøR¡≤R∂Li g]xmsˆ ≠sxtsQ∏R∂VLigS A∏R∂V©´s @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. @µR∂©´sxmso «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i AL`i.Fs£qs.LS«¡NRPV™´sWL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsºΩ Æ©sá µyµyxmso 2 Æ™s[á ∏R∂VW¨s»˝¡ LRiNRPÚLi @™´sxqsLRiLi @™´soªRΩVLi≤R∂gS ALRiV ™´sLiµR∂á ∏R∂VW¨s»˝¡ ™´sLRiZNP[ @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi»¡VLiµR∂¨s @©yıLRiV. LRiNRPÚµyªRΩáV ™´sVVLiµR∂VNRPV™´s¿¡Ë LRiNRPÚµy©´sLi ¬ø¡[zqs ˙Fyflÿá©´sV NSFy≤yá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. Æ™sVgS \Æ™sµR∂˘ bP’¡LS¨sı, LRiNRPÚµy©´s bP’¡LS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s lLi≤`∂ ˙NS£qs xqsLixqÛsNRPV @’≥¡©´sLiµR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. lLi≤`∂ ˙NS£qs \¬ø≥¡LRi¯©±s zms.«¡gRi©±s¡Æ™sWx§¶¶¶©´s LS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW lLi≤`∂ ˙NS£qs xqsLixqÛs rÛyzmsLi¿¡ 150 xqsLi™´sªRΩ=LSáV xmsplL^iQ ÚLRiµR∂¨s @©yıLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS Æ™sVgS \Æ™sµR∂˘ bP’¡LS¨sı, LRiNRPÚµy©´s bP’¡LS¨sı xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s ˙xms™´sVV≈¡ \Æ™sµR∂V˘Ã¡V, —¡Õ˝ÿ Æ™sV≤T∂NRPÕfi Lji˙xms¤«¡Li¤…¡[…‘¡™±s= xqsLixmnsVLi, ryLiVVgjiLji, Æ™s[LiNRP¤…¡[aRP*LRi Aá∏R∂V NRP≠sV…”¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, lLi≤`∂ ˙NS£qs xqsLixqÛs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVª][LiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡©´s ˙xmsºΩ INRP‰LjiNTP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS lLi≤`∂ ˙NS£qs xqsLixqÛs NRPV»˝¡V, @÷˝¡NRPáV, F˝yxqÌsL`i A£mns FyLji£qs ªRΩµj∂ªRΩLRi ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ bPORPQfl· B¿¡Ë N][LRiV= xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı™yLjiNTP xqsLÌjizmnsZNP[»˝¡©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ryLRiV.


9-5-2013.qxd

5/9/2013

9:45 AM

Page 3

¨sLigji©´sLi…”¡©´s xqsLi ¡LSáV gSLiµk∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ x§¶¶¶LigS™´sW yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 8 M ALi˙µ≥R∂˙xmsƵ∂[a`PNRPV A©´sVNRPV¨s D©´sı NRPLSı»¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS NSLi˙lgi£qs ˙ZaP[fl·VáV |msµÙR∂FsªRΩVÚ©´s xqsLi ¡LSáV «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV. NRPLSı»¡NRP LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmns÷¡ªyáV Æ™sáV™´s≤R∂VªRΩV©´sı N]µÙj∂ LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs NSLS˘Ã¡∏R∂V\Æ™sV©´s gSLiµ≥k∂À≥œ¡™´s©±sNRPV ©y∏R∂VNRPVá ¬ø¡[LjiNRP |msLjigjiF°LiVVLiµj∂. xqsV™´sWLRiV lLiLi≤R∂VgRiLi»¡Ã¡NRPV\|msgS gSLiµk∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ »¡FyxqsVáV }msáË≤R∂Li, ≠sVhSLiVVáV xmsLiøR¡VN][™´s≤R∂Li, A©´sLiµR∂Liª][ ZNP[LjiLiªRΩáV N]≤R∂VªRΩW ©´sXªy˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¿¡©yı |msµÙy, ™´sVz§¶¶¶Œÿ @Æ©s[ æªΩ[≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y NSLi˙lgi£qs ˙ZaP[fl·VáLiªy gSLiµ≥k∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ |msµÙR∂FsªRΩVÚ©´s xqsLiÀ≥œ¡LSáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩ gRiLigSÀ≥œ¡™y¨s CxqsLiµR∂LRi˜LigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSLi˙lgi£qs FyLÌki @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´sxqsVÚLiµR∂¨s Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiƵ∂[ Ez§¶¶¶Liøy™´sV©yıLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfigSLiµk∂, r°¨s∏R∂WgSLiµ≥k∂\|ms NRP©´sı≤U∂∏R∂VVáV ˙xmsgS≤R∂ ≠saS*xqsLiª][ D©yıLRi©yıLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi øR¡Ljiry¯ ™´sVVLiµR∂V ’¡¤«¡zms Æ™sW≤T∂ øR¡Ljiry¯ FsLiµR∂VNRPW xms¨s¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. 2014 Fs¨sıNRPá\|ms NRPW≤y NRPLSı»¡NRP LSxtÌsQ˚ xmns÷¡ªyáV xqsˆxtÌsQLigS øR¡WzmsryÚ∏R∂V©yıLRiV. 2014Õ‹[ À≥ÿLki Æ™sV«ÿLÌkiª][ NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li ∆ÿ∏R∂V™´sV¨s, LSx§¶¶¶ßÕfigSLiµ≥k∂ ˙xmsµ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ NS™´s≤y¨sı Fs™´sLRiW Axms¤Õ¡[LRi©yıLRiV. Æ™sW≤T∂ª][ F°…‘¡ xms≤ÔR∂ LSx§¶¶¶ßÕfi ¿¡™´sLjiNTP \|ms¬ø¡[LiVV ryµ≥j∂Liøy≤R∂¨s gRiLigSÀ≥œ¡™y¨s }msL]‰©yıLRiV. @Õÿlgi[ 2014Õ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \|qsªRΩLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li ∆ÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. NTPLRifl„fi ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı xqsLiZOP[Q™´sV @’≥¡™´sXµÙj∂ xms¥R∂NSáV ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ©s[LRiVgS ¬ø¡[LRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s, µk∂¨s™´sÃ˝¡ áORPQÕÿµj∂ ™´sVLiµj∂ NSLi˙lgi£qs\Æ™sxmso Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV©yıLRi¨s gRiLigSÀ≥œ¡™y¨s }msL]‰©yıLRiV.  ¡LigSLRiV ªRΩ÷˝¡, @™´sV¯x§¶¶¶xqsÚLi, BLiµj∂LRi™´sV¯ NRPááV NSLRi˘˙NRP™´sWáV ˙NTPLiµj∂rÛyLiVVÕ‹ ˙xms«¡Ã¡©´sV ANRP»Ì¡VNRPVLi»¡V©yı∏R∂V©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 200 @|qsLi’d˝¡, 40 FyL˝RiÆ™sVLi…fi rÛy©yáV lgiáVøR¡VN][™´s≤R∂Li ∆ÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩá ˙xmsøyLRiLi NRPW≤y øyÕÿ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLi¿¡LiµR∂©yıLRiV. GHzqszqs NSLRi˘µR∂Lji+ ≠s.x§¶¶¶©´s¯LiªRΩLS™´so, NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, ™´sVµR∂V∏R∂WztsQ‰, ¿¡LRiLi“¡≠s ªRΩµj∂ªRΩLRiVá ˙xmsøyLRiLi NSLi˙lgi£qsNRPV FsLiª][ Æ™s[VáV ¬ø¡[zqsLiµR∂©yıLRiV.

3

yÓTÁ{Àyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+, y˚T 9, 2013

’d¡¤«¡[{ms xqs*∏R∂VLiNRPXªyxmsLSµ≥R∂Li ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV, Æ™s[V 8 : NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ NRP™´sVáLi ™y≤T∂F°LiVVLiµj∂. ˙xmsºΩxmsORPQ x§¶‹[µy NRPW≤y µR∂NTP‰LiøR¡VN][¤Õ¡[¨s zqÛsºΩNTP µj∂gRi«ÿLjiF°LiVVLiµj∂. µR∂OTPQflÿµj∂©´s ª]÷¡ryLji @µ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ’d¡¤«¡[{ms ªRΩLS*ºΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ |mnsWLRi xmsLSÀ≥ÿ™´sLi ™´sVW»¡gRi»Ì¡VNRPVLiµj∂. NRPLÒRiV≤T∂ øy™´soNRPV NSLRiflÿ¤Õ¡©Ø[ı ’d¡¤«¡[{ms J»¡≠sVNTP @LiªRΩNRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s NSLRiflÿáV©yıLiVV. @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V, @LiªRΩLÊRiªRΩ NRPV™´sVV¯Õÿ»¡Ã¡V A FyLÌki¨s µyLRiVfl·LigS Ƶ∂ ¡˜ºdΩaSLiVV. HƵ∂[Œ˝œ¡ Fyá©y NSáLiÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ™´sWLRiË≤R∂Li, @≠s¨dsºΩ, @xqs™´sVLÛRi Fyá©´s, xms≤R∂ZNP[zqs©´s xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV, NRPLRiV™´so xmsLjizqÛsªRΩVáV ªRΩµj∂ªRΩLRi NSLRiflÿáV ’d¡¤«¡[{ms xmso…Ì”¡™´sVVLiøyLiVV. ˙xmsµ≥y©´sLigS ’d¡¤«¡[{msÕ‹[¨s NRPᕶ¶¶¤Õ¡[ A FyLÌki¨s @µ≥j∂NSLS¨sNTP µR∂WLRiLi ¬ø¡[aSLiVV. ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ∏R∂V≤R∂W˘LRixmsˆ FyLÌki¨s ≠ds≤T∂ r~LiªRΩ NRPVLixms…”¡ |ms»Ì¡VN][™´s≤R∂Li, ZNP[¤«¡[{msª][ Fy»¡V ’d¡Fsry=L`i FyLÌki xmnsV©´s¨ds∏R∂VLigS J»˝¡V ¿d¡Ã¡Ë≤R∂Liª][ @µ≥j∂NSLRiLi ©´sVLi¿¡ µj∂gjiF°™y÷¡= ™´s¿¡ËLiµj∂. gS÷¡ r°µR∂LRiVá @≠s¨dsºΩ NRPW≤y ’d¡¤«¡[{ms J»¡≠sVNTP gRiá NSLRiflÿáՋ[ NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡Liµj∂.2008Õ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂Li¿¡©´s ’d¡¤«¡[{ms ª]»Ì¡ª]÷¡ryLjigS µR∂OTPQflÿµj∂©´s @µ≥j∂NSLS¨sı x§¶¶¶xqsÚgRiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. NSLi˙lgi£qs, ¤«¡[≤U∂Fs£qsá©´sV ™´sV…Ì”¡ NRPLjizmsLi¿¡ {qsFsLi {mshji @µ≥k∂ztÌsQLi¿¡©´s ’d¡Fs£qs ∏R∂V≤R∂W˘LRixmsˆ ª]÷¡©yŒ˝œ¡Õ‹[ ÀÿgSÆ©s[ xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡Ã¡ª][ ™´sVÆ™s[VNRPLi NS™´s≤R∂Li, xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáNRPV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. NS¨ds, NSá˙NRPÆ™s[Vflÿ

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ @zqÛsLRiªRΩ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li ∏R∂V≤R∂W˘LRixmsˆ @µ≥j∂NSLS¨sNTP µR∂WLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ’d¡¤«¡[{ms xmsªRΩ©y¨sNTP xmso©yµj∂ xms≤T∂Liµj∂. ™´sVLi˙ºΩ gS÷¡ NUPáNRP\Æ™sV©´s ry™´sW—¡NRP ™´sLÊSá ™´sVµÙR∂ªRΩV NRP÷¡gji©´s

@≠s¨dsºΩ, NRPV™´sVV¯Õÿ»¡¤Õ¡[ J»¡≠sVNTP NSLRifl·Li gRi…Ì”¡gS Ƶ∂ ¡˜ºdΩzqs©´s ∏R∂V≤ÔU∂, $LS™´sVVáV «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ gRi©´sVá ™´sWzmns∏R∂W ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ¬ø¡[ºΩÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s A≤T∂LiøR¡≤R∂Li, gS÷¡ AgRi≤yáV |msøR¡ËLji÷˝¡F°™´s≤R∂Liª][ «¡©´sLi ÀÿgS ≠szqsgjiÆ™s[ryLSLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ N]µÙj∂L][«¡ŸÃ¡ZNP[ ∏R∂V≤ÔU∂\|ms @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V LS™´s≤R∂Li, A∏R∂V©´s©´sV {qsFsLi {mshRiLi ©´sVLi¿¡ µj∂Li¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @zqÛsLRiLigS ™´sWLjiLiµj∂. A ªRΩLS*ªRΩ ∏R∂V≤ÔU∂ IºΩÚ≤T∂ Æ™s[VLRiNRPV ™´sVL][ {qsFsLi©´sV ™´sWLSË÷¡= ™´s¿¡ËLiµj∂. HƵ∂[Œ˝œ¡ NSáLiÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sWLRi≤R∂Li, Fyá©´s xms≤R∂ZNP[∏R∂V≤R∂Li, @≠s¨dsºΩ |msLjigjiF°™´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿáV ’d¡¤«¡[{msNTP ˙xmsºΩNRPWá xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV xqsXztÌsQLiøyLiVV.™´sVL][\Æ™sxmso, @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V LS™´s≤R∂Liª][ ’d¡¤«¡[{ms @µ≥j∂uÌy©´sLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ {mshRiLi ©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLi¿¡LiµR∂©´sı NSLRifl·Liª][ A FyLÌki ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¿¡Ë©´s ∏R∂V≤R∂W˘LRixmsˆ r~LiªRΩ NRPVLixms…”¡ |ms»Ì¡VN][™´s≤R∂Li ’d¡¤«¡[{ms xmso…Ì”¡ ™´sVVLi¿¡Liµj∂. NRP©´sı≤R∂ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS Fsµj∂gji©´s A∏R∂V©´s FsNRPV‰™´s rÛy©yáV lgiáVøR¡VN][¤Õ¡[NRP F°LiVV©y ’d¡¤«¡[{ms¨s ™´sW˙ªRΩLi µyLRiVfl·LigS Ƶ∂ ¡˜ºdΩaSLRiV. A FyLÌki J»˝¡©´sV ¿d¡÷¡Ë

∏R∂V≤ÔU∂.. A∏R∂W ™´sLÊSá J»˝¡©´sV ªRΩ©´s\Æ™sxmso ™´sV◊˝¡LiøR¡VNRPV©yıLRiV. ∏R∂V≤ÔU∂ ™´sÃ˝¡ ’d¡¤«¡[{ms GNRPLigS 30c40 rÛy©yÕ˝‹[ J≤T∂F°™y÷¡= ™´s¿¡ËLiµj∂. BNRP, gS÷¡ @©´sVøR¡LRiV\Æ≤∂©´s $LS™´sVVáV NRPW≤y ’d¡¤«¡[{ms J»¡≠sVNTP J NSLRifl·™´sV∏R∂W˘LRiV. A∏R∂V©´s ¡Œ˝ÿLji ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms J»˝¡©´sV ¿d¡ÕÿËLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, Fs¨sıNRPá ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V, ªRΩxmsˆ»¡≤R∂VgRiVáV A FyLÌkiNTP |mnsWLRi xmsLSÀ≥ÿ™y¨sı æªΩ¿¡Ë|ms…ÌÿLiVV. NUPáNRP Æ©s[ªRΩáV @µy*¨ds, xqsVuy¯xqs*LS«fi, gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙µR∂ Æ™sW≤U∂ ™´sLi…”¡ ™yLRiV ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©y ’d¡¤«¡[{ms¨s gRi¤…Ì¡NTP‰LiøR¡ ¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. NRPLÒS»¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ™sW≤U∂ ø≥R¡Ljiuy¯ xms¨s¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ˙xmsµ≥y©´s˘Li xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiµj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso, NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ ˙xmsªy˘™´sVı∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sVWáLigS NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂Li¿¡, @µ≥j∂NSLS¨sı x§¶¶¶xqsÚgRiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂.

NRPLSı»¡NRPÕ‹[ @≠s¨dsºΩ¨s J≤T∂Li¿¡©´s ˙xms«¡Ã¡V

NRPLÒS»¡NRP xmns÷¡ªy¤Õ¡[ BNRP‰≤y xmso©´sLS™´sXªRΩLi: À‹ªRΩ= yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 8 : @≠s¨dsºΩNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS F°LS≤R∂VªRΩV©´sı NSLi˙lgi£qsNRPV NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVµÙR∂ªRΩV xms÷¡NSLRi¨s {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[©´sW ˙xms«¡Ã¡V NSLi˙lgi£qsNRPV ˙ ¡x§¶¶¶¯LRi¥R∂Li xms≤R∂ªyLRi¨s A∏R∂V©´s µ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NRPLÒS»¡NRP xmns÷¡ªy¤Õ¡[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[©´sW xmso©´sLS™´sXªRΩ™´sV™´soªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ G\Æ™sV©y ªRΩxmsˆV «¡LjigjiæªΩ[ ≠sxmsOSQá ≠s™´sVLRi+á NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiµR∂VgS xqsLji¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. gSLiµ≥k∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ A∏R∂V©´s  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ NRPLÒS»¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs lgiáVxmso\|ms x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs DFyµ≥R∂˘QORPV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfigSLiµ≥k∂ Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki µR∂OTPQflÿµj∂©´s ª]÷¡ ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂Li¿¡LiµR∂©yıLRiV. NRPLSı»¡NRPÕ‹[¨s æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡V NUPáNRP ºdΩLRiVˆ Æ™sáV™´sLjiLiøyLRi©yıLRiV. NRPLÒS»¡NRP Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªy¤Õ¡[ ALi˙µ≥R∂˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[©´sW xmso©´sLS™´sXªRΩ™´sV™´soªy∏R∂V¨s µ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs ≠s«¡∏R∂VLi ∆ÿ∏R∂V™´sV¨s, ™´sV◊d˝¡ @µ≥j∂NSLRiLi ªRΩ™´sVƵ∂[©´s¨s «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW BÆ™s[ xmns÷¡ªyáV ™´sryÚ∏R∂V©yıLRiV. ’d¡¤«¡[{ms @≠s¨dsºΩNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS NRP©´sı≤R∂ ˙xms«¡Ã¡V J¤…¡[aSLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @≠s¨dsºΩ¨s, µ][zms≤U∂¨s ˙xms«¡Ã¡V G™´sW˙ªRΩLi xqsz§¶¶¶LiøR¡LRi¨s }msL]‰©yıLRiV. @LiµR∂VNRPV ¨sµR∂LRi+©´sÆ™s[V NRPLÒS»¡NRP Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. $LS™´sVVáV ÕÿLi…”¡ INRPLjiµÙR∂LRiV lgi÷¡¿¡©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s @≠s¨dsºΩNTP xms»Ì¡Li NRP…Ì”¡©´s»˝¡V NSµR∂¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ NRPV™´sVV¯Õÿ»¡Ã¡V, @xqsLiªRΩXxmsoÚá\|ms ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáV ˙xmsbPıLiøR¡gS.. À‹ªRΩ= ªRΩ©´s\Ƶ∂©´s \ZaP÷¡Õ‹[ xqsˆLiµj∂LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©s[ªRΩáLiªy HNRP˘LigSÆ©s[ D©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.  ¡LigSLRiVªRΩ÷˝¡ xms¥R∂NRPLi gRiVLjiLi¿¡ ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms À‹ªRΩ= ≠s™´sLRifl· BxqsWÚ.. xms¥R∂NSá gRiVLjiLi¿¡ B™y*Œœ¡ NSNRPVLi¤…¡[ lLi[xmso æªΩáVxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV.

’d¡{qs ≤T∂N˝RPlLi[xtsQ©±s N][xqsLi ALiµ][Œœ¡©´sáV DµR∂˘™´sW¨sNTP zqsµÙR∂Li @™´soªRΩV©´sı ’¡zqs xqsLixmnsWáV yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ™´sLRiLigRiÕfi, Æ™s[V 8 M LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá¨dsı Æ©sá L][«¡ŸÕ˝‹[xmso ’d¡{qs ≤T∂N˝RPlLi[xtsQ©±s ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s, ¤Õ¡[¨s xmsORPQLiÕ‹[ A LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV µj∂gji ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV F°LS…ÿáV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ’d¡{qs xqsLiZOP[Q™´sV xqsLixmnsVLi |§¶¶¶øR¡ËLjir°ÚLiµj∂.™´sLRiLigRiÕfi ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s @Li¤À¡[µR∂‰L`i ≠s˙gRix§¶¶¶Li™´sµÙR∂ ’d¡{qsáNRPV Lji¤«¡[lLi[*xtsQ©±sáV NRP÷¡ˆLi¿¡, ™y…”¡NTP øR¡»Ì¡ ¡µÙR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂¬ø¡[xqsWÚ ’d¡{qs xqsLixmnsW áV µk∂ORPQáV N]©´srygjixqsWÚÆ©s[ D©yıLiVV. øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ ’d¡{qsáNRPV 50aSªRΩLi Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s, FyL˝RiÆ™sVLi…fi Õ‹[ ’¡Ã˝¡V |ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. lLiLi≤R∂VÆ™s[á N][»˝¡ª][ xqsÀfiF˝y©±s @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ¤Õ¡[¨sxmsORPQLiÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩV á©´sV ˙gS™´sWÕ˝‹[ ºΩLRigRi¨s™´s*™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ’d¡{qsá©´sV J»˝¡V Æ™s[}qs ∏R∂VLi˙ªyáVgSÆ©s[ Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡NRPVLi»¡V©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ 28™´sVLiµj∂ gRi™´sLRiıL˝RiV DLi¤…¡[ @LiµR∂VÕ‹[ INRP‰ ’d¡{qs¨s ¨s∏R∂V ≠sVLiøR¡NRP F°™´s»¡Li @Li¤…¡[ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá \Æ™s≈¡LkiNTP ¨sáVÆ™sªRΩVÚ ¨sµR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ’d¡{qs™´s˘ºΩlLi[NRP ≠sµ≥y ©yáNRPV ¨sLRixqs©´sgS CÆ©sá15™´s æªΩ[µk∂©´s LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiá ™´sVV»Ì¡≤T∂NTP zmsáVxmso ¨søyËLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂VNRP F°æªΩ[ gRiV«Í¡L˝Ri ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ F°LS»¡Li ¬ø¡[zqs ªRΩ™´sV x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV ryµ≥j∂LiøR¡VNRPVLi …ÿ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 8 : NRPLSı»¡NRP Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáV @≠s¨dsºΩNTP ¬ø¡Lixms|ms»Ì¡¨s ™´sV©´s LSxtÌsQ˚ Æ©s[ªRΩáV ≠sZa˝P[zts QxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS …”¡≤T∂zms, NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV B≠s Ez§¶¶¶Li¿¡©´sÆ™s[ @¨s @Li»¡V©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ gS÷¡ gRi©´sVá©´sV, @˙NRP™´sWá©´sV ’¡¤«¡zms @≠s¨dsºΩ¨s ˙xms«¡Ã¡V ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRi¨s ™yµj∂xqsVÚ©yıLRiV. ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fs™´sLjiNTP ™yLRiV xmns÷¡ªyáV ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS D©yı∏R∂V¨s @©´s*LiVVLiøR¡VNRPVLi »¡V©yıLRiV. NRPLSı»¡NRPÕ‹[ xmns÷¡ªyáV G™´sW˙ªRΩLi AaRPËLRi˘Li NRP÷¡gjiLiøR¡¤Õ¡[µR∂¨s æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki Æ©s[ªRΩ NRPŒÿ Æ™sLiNRP˙…ÿ™´so @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ™´s¤Õ˝¡[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªyFyLÌki J≤T∂F°LiVVLiµR∂¨s ¡Vµ≥R∂™y LRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ @©yıLRiV. ˙xmsªy˘™´sWı ∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ NSLi˙lgixqsV©´sV lgi÷¡zmsLiøy LRi©yıLRiV. BNRP LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPW≤y @≠s¨dsæªΩ[ ˙xmsµ≥y©´s @¤«¡Li≤y @¨s NRPŒÿ Æ™sLiNRP˙…ÿ™´so @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ …”¡≤T∂zms¨s lgi÷¡zmsLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xms«¡Ã¡V zqsµÙR∂LigS D©yıLRi©yıLRiV.@NRP‰≤R∂ @≠s¨dsºΩ¨s J≤T∂Li¿¡©´s¤…˝¡[ BNRP‰≤R∂ NRPW≤y «¡gRi©±s ©´sV, A∏R∂V©´s©´sV xqs™´sVLÛjiLi¬ø¡[ ™yLRi¨s ˙xms«¡Ã¡V ºΩLRixqs‰LjiryÚLRi¨s ≠sZa˝P[ztsQxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsµ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQLi æªΩáVgRiVÆ µ∂[aRPLi FyLÌki NRPW≤y ªRΩ™´sVNRPV @©´s*LiVVLiøR¡V NRPVLi…‹[Liµj∂. NRPLSı»¡NRP ˙xms«¡Ã¡V @≠s¨dsºΩ À≥ÿLRi ºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki¨s J≤T∂LiøyLRi¨s, @NRP‰≤R∂

˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ NSLi˙lgixqsV ¬ø¡[zqs©´s NSLi˙lgixqsV, ¬ø¡[zqs©´s \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki¨s lgi÷¡zmsLiøyLRi¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV FyLÌki J≤R∂Vªy∏R∂V¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡ ¡VªRΩV ©yıLRiV. NRPLSı»¡NRP ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gS÷¡ «¡©yLÙRi©±s NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsá r~LiªRΩ lLi≤ÔT∂NTP µj∂™´sLigRiªRΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂NTP ≠sZa˝P[xtsQfl·Ã¡V ry¨sız§¶¶¶ªRΩ˘Li D©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. C ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ¨s A LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡V Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NRP©´sı≤R∂©y»¡ ’¡Fsry=L`i NSLi˙lgixqsV ¿≥d¡ªRΩ‰LjiLiøR¡VNRPV©yıLRi¨s @LiµR∂VZNP[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki FyLÌkiª][ NSLi˙lgixqsV, …”¡≤T∂zmsáV ¨sªRΩ˘Li «¡gRi©±s lgi÷¡¿¡LiµR∂Li»¡V©yıLRiV. @Õÿlgi[ FszmsÕ‹[ NRPW≤y FyLÌkiª][ F°Ã¡VxqsVÚLi…ÿLiVV. @≠s¨dsºΩ ’¡Fsry=L`i ™´s¬ø¡[ËryLji @≠s¨dsºΩ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV, FyLÌki NRPLSı»¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩV≤T∂¿¡ |ms»Ì¡VcNRPV NSLi˙lgixqsV FyLÌkiá©´sV ˙xms«¡Ã¡V ºΩzmsˆN]≤R∂ªyLRi¨s, F°LiVVLiµR∂¨s.. BNRP‰≤R∂ «¡gRi©±s FyLÌki NRPW≤y …”¡≤T∂zms lgiáVxmso ∆ÿ∏R∂V™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @LiæªΩ[©´s¨s ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLS lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi, NSLi˙lgixqsV FyLÌkiáV Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ FsxmsˆV≤R∂W xms¨s ¬ø¡[∏R∂VµR∂©yıLRiV. NRPLSı»¡NRP Fs¨sıNRPá©´sV ªRΩ™´sVNRPV @©´s*LiVVLiøR¡VN]¨s @≠s¨dsºΩª][ xmso…Ì”¡©´s $LS™´sVVáV FyLÌki NRPLSı»¡ lgiáVryÚ™´sV¨s µ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NRPÕ‹ N]»Ì¡VNRPVF°LiVV©´s»˝¡VgSÆ©s[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s NSLi˙lgixqsV FyLÌki @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi»¡V @≠s¨dsºΩ FyLÌki NRPW≤y ªRΩV≤T∂¿¡ |ms»Ì¡VcNRPVF°ªRΩV NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs LiµR∂©yıLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ FyLÌki DFyµ≥R∂˘QORPVáV «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂¨s áORPQ ˘LigS ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiµ≥k∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki ©yıLRiV. NRPLSı»¡NRPÕ‹[ @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤T∂©´s ª]÷¡ryLji xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂Li¿¡LiµR∂¨s, Bµj∂ ’¡Fsry=L`i FyLÌki ªRΩV≤T∂¿¡ |ms»Ì¡VNRPV F°LiVVLiµR∂¨s N]©´srygRiVªRΩVLiµR∂¨s NSLi˙lgixqsV ™´sLÊSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV @Õÿlgi[ BNRP‰≤R∂ \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki xms¨s ©yıLiVV. C Dªy=x§¶¶¶Li 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPW≤y @LiæªΩ[©´s¨s NSLi˙lgixqsV Æ©s[ªRΩáV @Li»¡V NSLi˙lgixqsV FyLÌki lgiáVxmso\|ms ™´sVLjiLiªRΩ µ≥k∂™´sW©´sV ©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ¨s ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¿¡©´s ’¡¤«¡zms, @≠s¨ds B¿¡ËLiµR∂Li»¡V©yıLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi ™´sÃ˝¡Æ©s[ ºΩNTP Fyáˆ≤T∂©´s ’¡Fsry=L`i, ZNP¤«¡zms FyLÌkiáV lgi÷¡øy™´sV¨s ’¡|§¶¶¶ø`¡ ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV ™y˘∆ÿ˘¨s µyLRiVfl· J»¡≠sV ¬ø¡Liµy∏R∂V¨s ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xqsVÚ©yıLRiV. NRPLSı»¡NRP xmns◊¡ªyáª][ BNRP‰≤R∂ ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ¨s ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¿¡©´s, NSLi˙lgi£qsNRPV ≤≥][NS ¤Õ¡[µR∂¨s µ≥k∂™´sWgS D©yıLRiV

™´sXµ≥ygS F°ªRΩV©´sı NRPXuÒy¨dsLRiV yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 8 M J\Æ™sxmso LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ˙ªygRiV¨dsLRiV á’¡LiøR¡NRP µy•¶¶¶LjiÚª][ ºΩNRP™´sVNRP xms≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚ LS«¡ µ≥y¨sÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @µ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sVWá LigS ™´sLiµR∂Õÿµj∂ ÷d¡»¡L˝Ri NRPXuÒy ¨dsLRiV ™´sXµ≥ygS F°ªRΩWÆ©s[ DLiµj∂. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[¨s ≠dsVL`i}ms»¡ xmsLjiµ≥j∂Õ‹[¨s ÀÿÕÿxmspL`i ø_LRiryÚÕ‹[ L][«¡⁄ NRPXuÒy ¨dsLRiV ™´sXµ≥ygS F°ªRΩV©yı NRPW≤y @µj∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Liª][ L][≤˝R∂V ¡VLRiµR∂™´sV∏R∂VLigS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. NRPXuÒy©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©´sı Æ™sVLiVV©±s \|ms£ms\¤Õ¡©±s©´sVLi¿¡ ™´sVLi¿¡ ¨dsLRiV ™´sXµ≥ygS F°ªRΩWÆ©s[ DLiµj∂. INRP…”¡NSµR∂V lLiLi≤R∂V NSµR∂V GNRPLigS ALRiVÆ©sááVgS C¨dsLRiV ™´sXµ≥ygS F°ªRΩV©yı NRPW≤y —¡|§¶¶¶ø`¡FsLizqs @µ≥j∂NSLRiVáV gS¨s, ™y»¡L`iÀ‹[L`ÔiQ= @µj∂NSLRiVáV gS¨s xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[µR∂V. µk∂Liª][ L][«¡Ÿ Æ™s[Õÿµj∂

÷d¡»¡L˝Ri ¨dsLRiV ™´sXµ≥ygSF°ªRΩWÆ©s[ DLiµj∂. ¨dsLRiV N][™´s≤y¨sNTP ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ™´sXµygS F°ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ L][≤˝R∂V ¡VLRiµR∂™´sV∏R∂VLi ≠dsVL`i}ms»¡, ÀÿÕÿxmspL`i ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRP¨dsxqsLi xmsµj∂L][«¡ŸÃ¡N][ry\lLi©y ˙ªygRiV¨dsLRiV xmsLizmsfl‘· ALRiVÆ©sÃ˝¡VgS ø][µR∂˘Li NS™´s≤R∂Li¤Õ¡[µR∂¨s rÛy¨sNRPVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi øR¡WxqsVÚ©´sı@µ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. 15 LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ NS™´s≤R∂Æ™s[VNSNRP, gRiVLiªRΩáV xms≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s 20÷d¡»¡L˝Ri ≠sV©´sLRiÕfi ™y»¡L`i©´sV L][«¡Ÿ rÛy¨sNRPVáV}msL]‰Li»¡V©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Q\|ms N]©´sVg][áV¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yı NRPW≤y @µ≥j∂NSLRiVáV ¨s™´sV¯NRPV¨dslLiªRΩÚ©´s»˝¡V @µ≥j∂NSLRiVá µR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNP÷˝¡©y NRPW≤y ¨s™´sV¯NRPV ™´sW˙ªRΩLi ¨dslLiªRΩÚ©´s»˝¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsxqsVÚ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. FsLiª][ ©yıLRiV. L][≤ÔR∂V\|ms©´sVLi¿¡ FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ µy*LS ≠sáV\Æ™s©´s ˙ªygRiV¨dsLRiV BÕÿ ∏R∂VƵ∂[øR¡ËgS ™´sXµy @µj∂NSLRiVáV FsLiµR∂VNRPV Æ™s¤Õ˝¡[™yLjiNTP ºdΩ˙™´s BNRP‰»˝¡V NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV. @™´soªRΩV©yı ¨sáµk∂xqsVÚ©yıLRiV. ™´sXµ≥ygS F°ªRΩV©´sı ¨dsLRiV L][≤ÔR∂V ˙xmsNRP‰Æ©s[ gRiá xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[µR∂¨s µR∂V∆ÿflÿÕ˝‹[NTP NRPW≤y ¬ø¡[LRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ BNRP‰»˝¡ Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ™´sXµ≥ygSF°ªRΩV©´sı ¨ds…”¡¨s Fyá™´soªRΩV©yı™´sV¨s µR∂V∆ÿflÿá ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV @LjiNRP»Ì¡gRi÷¡gjiæªΩ[ L][«¡Ÿ NRP¨dsxqsLi ™´sLiµR∂ }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ C™´sXµ≥y ¨ds…”¡ª][ NRPV»¡VLiÀÿá\ZNP©y ˙ªygRiV¨dsLRiV @LiµR∂VªRΩVLiµR∂¨s A…‹[ ™yÕÿáV ªRΩ™´sV ™yx§¶¶¶©yá©´sV aRPV˙À≥œ¡xmsLRiVøR¡V rÛy¨sNRPVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV.

LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ryµ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáNRPV ™´sryÚLS.. DxmsFs¨sıNRPáNS yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 8 M NRPLSı»¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Gµ][ DµÙR∂LjiLiøy™´sV¨s øR¡LiNRPáV gRiVµÙR∂VNRPVLi»¡V©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP G™´sW˙ªRΩLi µR∂™´sVV¯ \Ƶ∂LRi˘Li D©yı LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fs¨sıNRPáNRPV xqs©´sıQµÙR∂Li NS™yá¨s \Æ™szqszms @µ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ gRi»Ì¡V LS™´sVøR¡Li˙µyLS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™szqszms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRPLSı»¡NRPÕ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ NSLi˙lgi£qsNRPV NRP»Ì¡¤À¡…ÌÿLRi©yıLRiV. @µj∂NSLRi ’¡¤«¡zms ™´sVVNRP‰Ã¡V ¬ø¡NRP‰Ã¡VgS ≠s≤T∂F°™´s≤R∂Li, @≠s¨dsºΩ NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPV F°™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V ˙xmsºΩxmsORPQLi NRPW≤y ¡Ã¡LigS ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[

˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi NRP¨szmsLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][Æ©s[ NSLi˙lgi£qsNRPV @µ≥j∂NSLRiLi @xmsˆgjiLiøyLRi©yıLRiV. @NRP‰≤T∂ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ lgi÷¡}qsÚ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ©y∏R∂VNRPVáV xqsLi ¡VLSáV ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li ¨s«¡LigS zqsgÊRiV¬ø¡[»¡ ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP G™´sW˙ªRΩLi ¿¡ªRΩÚaRPVµÙj∂, ≠saS*xqsLi D©yı ryµ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáV ©´sgSLS Æ™sWgjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿ NS¨s xmsORPQLiÕ‹[ NRP¨dsxqsLi @≠saS*xqs xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌkiNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS J¤…¡[zqs©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ rÛy©yá\ ZNP©y Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi ≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. CFs¨sıNRPÕ˝‹[ lgi÷¡¿¡ xqsLi ¡VLSáV ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. G Fs¨sıNRPáNRPV ™´sryÚL][ NSLi˙lgi£qs ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS¨s,

zmszqszqs @µ≥R∂˘QORPV≤R∂VgS¨s xqs™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s LS™´sVøR¡Li˙µyLS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @≠saS*xqsLi xqsLiµR∂LRi˜LigS NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS J¤…¡[zqs©´s rÛy©yáNRPV Fs¨sıNRPáV «¡Lji}ms µR∂™´sVV¯ \Ƶ≥∂LRi˘Li @µ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qsNRPV ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPáLi¤…¡[ À≥œ¡∏R∂VLigS DLi≤R∂≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ FsÕÿ\lgi©y xqs™´sV∏R∂VLi ªRΩNRPV‰™´sgS DLiµR∂¨s ¬ø¡zmsˆ ™yLiVVµy Æ™s[}qsLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáNRPV ¨s«¡LigS xqsLi ¡VLSáV ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s zms}qsÚ ªRΩORPQfl·Æ™s[V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ DxmsFs¨sıNRPáV NS¨s, ryµ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáV gS¨s ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s LS™´sVøR¡Li˙µyLS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV

{qsFsLiª][ ≠s¤À≥¡[µy¤Õ˝¡[™±s : LRixmnsVV≠dsLS yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 8 : ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ª][ ªRΩ©´sNRPV FsÕÿLi…”¡ ≠s¤À≥¡[µyáV ¤Õ¡[™´s¨s ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. NRPLÒS»¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs ≠s«¡∏R∂VLi\|ms x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s A∏R∂V... ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW ªRΩ™´sVƵ∂[ lgiáVxmso @¨s µ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. |qsLi…”¡Æ™sVLi»˝¡V ªyªy‰÷¡NRPÆ™s[V©´s¨s A∏R∂V©´s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂\|ms ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ ªRΩxmsˆ \Æ™sFsry=L`iNSLi˙lgi£qs FyLÌkiQ\|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ AµR∂LRifl· ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. 2014Õ‹[ NSLi˙lgi£qs ˙ZaP[fl·VáV xqs™´sVztÌsQgS NRPXztsQ ¬ø¡[zqs ºΩLjigji @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´sryÚ™´sV©´sı ©´s™´sV¯NRPLi DLiµR∂©yıLRiV. ¡Vµ≥R∂™yLRiLi \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ LRixmnsVV≠dsLS ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS {qsFsLi NTPLRifl„fiª][ ≠s¤À≥¡[µyá\|ms ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáV ˙xmsbPıLiøR¡gS... ªRΩ©´sNRPV {qsFsLiª][ xqs•¶¶¶ Fs™´sLjiª][©´sW FsÕÿLi…”¡ ≠s¤À≥¡[µyáV ¤Õ¡[™´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s BLi…”¡NTP Æ™s¤Œ¡[Ú ªRΩ}msˆ≠sV»¡¨s FsµR∂VLRiV ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªy©´sV ¿¡LRiLi“¡≠s BLi…”¡NTP Æ™s¤Œ¡[Ú {qsFsLi\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚ D©´sıQ…˝ÿ? @¨s @≤T∂gSLRiV. FyLÌki Æ©s[ªRΩáLiªy NRP÷¡}qs D©yı™´sV¨s, FsÕÿLi…”¡ ≠s¤À≥¡[µyáV ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. xqs™´sVztÌsQgS xms¨s ¬ø¡[zqs ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki¨s lgi÷¡zmsryÚ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. 2014 Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ {qsFsLi lLi[xqsVÕ‹[ DLi…ÿLS? @¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. ªy©´sV G lLi[xqsVÕ‹[ ¤Õ¡[©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ™´sVVLiµR∂VgS ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ xqsLi˙xmsµy∏R∂VLi ªRΩ™´sV FyLÌkiÕ‹[ ¤Õ¡[µR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛji Fs™´sLRiV @Æ©s[µj∂ Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ @µ≥j∂uÌy©´sLi ¨sLÒRiLiVVxqsVÚLiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVV©y E•¶¶¶gS©yáNRPV, ˙xmsøyLSáNRPV ªy©´sV xqs™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[©´s¨s J ˙xmsaRPıNRPV  ¡µR∂V÷¡øyËLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS™yá©´sı ™´sVLi˙ºΩ zqs.LS™´sVøR¡Li˙µR∂∏R∂V˘ ™y˘≈¡˘Õ˝‹[ ªRΩ}msˆ≠dsV ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. Fs™´sLRiV {qsFsLi @Æ©s[µj∂ \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¨sLÒRiLiVVxqsVÚLiµR∂©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyL˝RiÆ™sVLi…fiNRPV F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLS? @¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. FyL˝RiÆ™sVLi…fiNRPV Æ™sŒ˝ÿáƩs[ AÕ‹[øR¡Æ©s[µj∂ ªRΩ©´sNRPV ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. \Æ™sFsry=L`i {qs{ms @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li NRP¤Õ¡[©´s¨s J ˙xmsaRPıNRPV xqs™´sWµ≥y©´sLigS ¬ø¡FyˆLRiV.

¿¡LRiLi“¡≠s ø≥R¡Ljiuy¯ NRPLSı»¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩ[÷¡Liµj∂ : ™´sVLi˙ºΩ LS™´sVøR¡Li˙µR∂∏R∂V˘ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ™´sLRiLigRiÕfi, Æ™s[V 8 : ¿¡LRiLi“¡≠s øR¡Ljiuy¯gRiá ©y∏R∂VNRPV≤R∂¨s, ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ¿¡LRiLi“¡≠s ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶}qsÚ ªRΩ}msˆLi»¡¨s ™´sVLi˙ºΩ zqs. LS™´sVøR¡Li˙µR∂∏R∂V˘ ™´sVL][™´sWLRiV ˙xmsbPıLiøyLRiV. NRPLSı»¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ¿¡LRiLi“¡≠s˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqs©´s ø][»¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛRiVáV lgi÷¡øyLRi¨s @©yıLRiV. µk∂¨s™´sÃ˝¡ A∏R∂V©´s ø≥R¡Ljiuy¯ GLi…‹[ @LÛRi™´sVLiVV˘LiµR∂©yıLRiV. NRPLSı»¡NRP aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgixqsV ≠s«¡∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s À≥ÿgRiry*™´sV˘Li NRPW≤y DLiµR∂¨s @©yıLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqs©´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ NSLi˙lgixqsVNRPV ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ™´søyË∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¡Vµ≥R∂™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ @©yıLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s øR¡Ljiuy¯ D©´sı Æ©s[ªRΩ @¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ øR¡Ljiuy¯gRiá ©y∏R∂VNRPVÆ≤∂™´s\lLi©y D©yıLS@Li¤…¡[ @µj∂ZNP[™´sáLi¿¡LRiLi“¡≠s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s¨s G™´sVWá©´s D©´sı ˙xms«¡Ã¡©´sV @≤T∂gji©y ¬ø¡xmsoªyLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™yáLi¤…¡[ ¿¡LRiLi“¡≠s ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ªRΩxmsˆ¨sxqsLji @©yıLRiV. LSuÌy˚¨sı xqs™´sV©´s*∏R∂VxmsLji¬ø¡[xqsªyÚ, NSLi˙lgi£qs©´sV lgi÷¡zmsLi¬ø¡[ xqsªyÚ ZNP[™´sáLi ¿¡LRiLi“¡≠sNTP ™´sW˙ªRΩ Æ™s[V DLiµR∂©yıLRiV. ªy©´sV 30GŒ˝œ¡ßgSLS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ DLi»¡V©yı©´s¨s ˙xms«¡Ã¡ ©y≤T∂ ªRΩ©´sNRPV xqsˆxtÌsQLigS æªΩáVxqs©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ©y≤T∂ gRiVLjiÚLi¬ø¡[ ªy¨ds ˙xmsºΩFyµR∂©´s©´sV ¬ø¡[aS©´s©yıLRiV. 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ¿¡LRiLi“¡≠s  ¡LjiÕ‹[ DLi…ÿLRi¨s ªy©´sV @©´s≤R∂LiÕ‹[ ªRΩxmsˆV ¤Õ¡[µR∂¨s @©yıLRiV. ªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂W©´sVÀ≥œ¡™´sLi\|ms ≠s™´sVLRi+áV ªRΩgRi™´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. N]ªRΩÚgS LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s™yLRiV ªRΩ©´s\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı ™yLji ≠s«Ï¡ªRΩZNP[ ™´sµj∂¤Õ¡[xqsVÚ©yı©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS 25 Æ™s[á FsNRPLSá Ƶ∂[™yá∏R∂V À≥œ¡W™´sVVáV A˙NRP™´sVfl·Ã¡NRPV gRiVLRi∏R∂W˘∏R∂V¨s, A À≥œ¡W™´sVVá©´sV ˙NRP™´sV ¡µÙk∂NRPLjiLi¬ø¡[ π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DLiµR∂¨s LS™´sVøR¡Li˙µR∂∏R∂V˘ ¬ø¡FyˆLRiV. Ƶ∂[™yá∏R∂Wá xmso©´sLRiVµÙR∂LRifl·NRPV æªΩáLigSflÿ ©´sVLi¿¡ |msµÙR∂gS µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV @LiµR∂¤Õ¡[µR∂©yıLRiV.. ªRΩ©´s\|ms NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @µ≥j∂uÌy©y¨sNTP zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[zqs©y NRPW≤y Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊRi©´s©yıLRiV.

™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ lLi[xqsVÕ‹[ ™´sVVLiµR∂V©´sı ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¤À¡LigRiVŒœ¡®L`, Æ™s[V 8 M NRPLSı»¡NRPLSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xqsVµk∂LÁRi LS«¡NUP∏R∂V øR¡Lji˙ªRΩ©´sV r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı Æ©s[ªRΩgS ZNP[Li˙µR∂NSLji¯NRP DFyµ≥j∂aS≈¡Ã¡ ™´sVLi˙ºΩ gS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´s ≈¡lLÊi[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ lLi[xqsVÕ‹[ ™´sVVLiµR∂V©´sı»˝¡V ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liµj∂. 1971©´sVLi¿¡ LS«¡NUP∏R∂V “¡≠sªy¨sı ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ≈¡lLÊi[ ™´sLRiVxqsgS xmsµ][ryLji NRPW≤y lgiáVxqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV @¨sı ryL˝RiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS©´sV ˙xmsxqsVÚªRΩLiFsLizmsgS xmsoxtsQ‰LRiNSáLigS xmsµR∂™´soÕ˝‹[N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. A∏R∂V©´sNRPV Bxmsˆ …”¡ZNP[ lLiLi≤R∂VryL˝RiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsµR∂≠s @Liµj∂©´s¤…Ì¡[™´s¿¡Ë ¬ø¡[«ÿLjiF°LiVVLiµj∂. @LiVVæªΩ[ CryLji ™´sW˙ªRΩLi @Õÿ ªRΩzmsˆ F°π∏∂[V @™´sNSaSáV ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[™´s¨s LS«¡NUP∏R∂VÆ™s[Vµ≥y™´soáV }msL]‰Li»¡V©yıLRi. gRiVá˜LÊSÕ‹[ ©y˘∏R∂VaSxqsÚQ˚Li xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs ©y˘∏R∂V™yµj∂gS “¡≠sªRΩLi ˙FyLRiLi’¡Li¿¡ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP NSLi˙lgi£qs ºdΩLÛRiLi xmsoøR¡VËNRPV©yıLRiV. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ ™´sLRiV xqsgS ¿¡ªyÚxmspL`i, D¤…¡[‰L`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá©´sVLi¿¡ lgiáVxqsWÚ ™´søyËLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsµR∂≠s µR∂NRP‰NRP F°LiVV©y 1976©´sVLi¿¡ ™´sVW≤R∂VryL˝RiV ™´sVLi˙ºΩgSxms¨s¬ø¡[aSLRiV. ˙Fy¥R∂≠sVNRP≠sµR∂˘,lLiÆ™s©´sW˘, xqsx§¶¶¶NSLRiaS≈¡Ã¡NRPV ™´sVLi˙ºΩ gS ÀÿµR∂˘ªRΩáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. 2005Õ‹[NSLi˙lgi£qs @µ≥R∂˘QORPV≤T∂gS xms¨s¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ 2008Õ‹[«¡Ljigji©´s Fs¨sıNRP Õ˝‹[ NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSNRP F°™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s AaRPáV @≤T∂∏R∂WaRP#¤Õ¡[ @∏R∂W˘LiVV. 2009Õ‹[ «¡Ljigji©´s FyL˝Ri Æ™sVLi…fi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ gRiVá˜LÊS©´sVLi¿¡ F°…‘¡ xms≤T∂ lgiáVF~LiµyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi A∏R∂V©´s ZNP[Li˙µR∂ NSLji¯NRP DFyµ≥j∂aS≈¡Ã¡ ™´sVLi˙ºΩgS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Fs£qsFsLi NRPXxtÒsQ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[ A∏R∂V©´s x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩgS NRPW≤y ÀÿµR∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms …ÌÿLRiV.


9-5-2013.qxd

5/9/2013

9:45 AM

Page 4

yÓTÁ{Àyês¡Ô

4

ôV’≤<äsêu≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+, y˚T 9, 2013

N]ªRΩÚ {qsFsLi Fs™´sL][? «¡⁄ Fs¨dÌsAL`, ˙ºΩ≠s˙NRP™±sV NSLi’¡Æ©s[xtsQ©˝Ø[ ¿¡˙ªRΩLi? «¡⁄ Fs¨dÌsAL`, ˙ºΩ≠s˙NRP™±sV NSLi’¡Æ©s[xtsQ©˝Ø[ zqs¨s™´sW LSÀ‹[ª][Liµy? @Li¤…¡[ @™´so©´sÆ©s[ xqs™´sWµ≥y©´sLi ≠s¨szmsr°ÚLiµj∂ zmnsÕfi¯ ©´sgRiL`i ™´sLÊSá ©´sVLi≤T∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Bµj∂ NRP¥y øR¡LRiËá µR∂aRPÕ‹[ DLiµR∂¨s, ≈¡LS\lLi©´s ªRΩLS*ªRΩ @µ≥j∂NSLjiNRP xqs™´sWøyLRiLi Æ™sáV™´s≤R∂©´sVLiµR∂¨s @Li»¡Vc©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙ºΩ≠s˙NRP™±sV xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fiª][ '@ªyÚLjiLi…”¡NTP µylLi[µj∂' ¿¡˙ªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. µk∂¨s ªRΩLS*ªRΩ xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi r~LiªRΩ ¤À¡[©´sL˝][ 'N][ ¡÷¡' @Æ©s[ ™´sVL][ zqs¨s™´sW NRPW≤y NRP≠sV…fi @∏R∂W˘LRiV. ≠ds…”¡ ªRΩLS*ªRΩ «¡⁄¨s∏R∂VL`i Fs¨dÌsAL`iª][ zqs¨s™´sW ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiµj∂. C ¿¡˙ªy¨sı •¶¶¶LjiNRPc •¶¶¶zqs¨s ˙NTPπ∏∂[VxtsQ©±s= ¤À¡[©´sL˝][ Fs£qs LSµ≥yNRPXxtÒsQ ¨sLji¯LiøR¡À‹[ªRΩV©´sı»˝¡Vc zmnsÕfi¯ ©´sgRiL`i …ÿN`P. gRiªRΩLiÕ‹[©´sW BÕÿLi…”¡ ™yLRiÚ¤Õ¡[ ≠s¨szmsLiøyLiVV. ZNPFsÕfi ©yLS∏R∂Vfl· µR∂VLÊS AL`ÌiQ= \|ms «¡⁄¨s∏R∂VL`i Fs¨dÌsAL`ic˙ºΩ≠s˙NRP™±sV NSLi’¡Æ©s[xtsQ©˝Ø[ zqs¨s™´sW ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[ªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. NS¨ds A ™yLRiÚáV AøR¡LRifl·NRPV ©Ø[øR¡VN][¤Õ¡[µR∂V. ™´sVLji C ry\lLi©y C ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV ¨s«¡™´sV™´soªyπ∏∂W ¤Õ¡[µ][ øR¡W≤y÷¡. ¬ø¡[zqsLiµj∂ ªRΩNRPV‰™´s zqs¨s™´sW¤Õ¡[ @LiVV©y...ªRΩ©´s\Ƶ∂©´s µR∂LRi+NRPªRΩ*Li, xmsLiø`¡ \Æ≤∂ÕÿgRiVáª][ FyxmsoáL`i \Æ≤∂lLiNÌRPL`igS }msLRiV æªΩøR¡VËNRPV©yıLRiV ˙ºΩ≠s˙NRP™±sV. À≥ÿLki Fny˘©±s Fn°Õ‹[LiVVLig`i D©´sı «¡⁄¨s∏R∂VL`i Fs¨dÌsAL`i ÕÿLi…”¡ rÌyL`iª][ zqs¨s™´sW ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @LiøR¡©y¤Õ¡[ À≥ÿLkigS DLi…ÿ∏R∂V¨s, ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ™´sryÚ∏R∂V¨s ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV @Li»¡Vc©yıLRiV. BNRP ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡⁄¨s∏R∂VL`i Fs¨dÌsAL`i 'LS™´sV∏R∂W˘ ™´sryÚ™´s∏R∂W˘' ¿¡˙ªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. xqs™´sVLiªRΩ, ˙aRPVºΩ•¶¶¶xqs©±s {§¶¶¶L][LiVV©±s= gS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı C ¿¡˙ªy¨sNTP x§¶¶¶Lkia`P aRPLiNRPL`i µR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. µj∂Õfi LS«¡Ÿ ¨sLS¯ªRΩ. ˙xmsxqsVÚªRΩLi LSÆ™sW“¡ zmnsÕfi¯zqs…‘¡cÕ‹[ ¿¡˙ºdΩNRPLRifl· rygRiVª][Liµj∂. @NRP‰≤T∂ ™´sVLi≤R∂V™y Õ‹[gji÷¡Õ‹[ ˙xmsµ≥y©´s ªyLSgRifl·Li\|ms xqs¨sıÆ™s[aSáV æªΩLRiZNPNTP‰xqsVÚ©yıLRiV

Æ™s[V31©´s "∏R∂WORPQ©±s 3≤T∂' NSÆ™sV≤U∂ NTPLig`i @Ã˝¡Lji ©´slLi[£tsQ \|§¶¶¶ NSÆ™sV≤U∂ FsLi»¡lLÌ^i©´sL`i "∏R∂WORPQ©±s 3≤T∂'. C zqs¨s™´sW¨s Æ™s[V 31©´s Lji÷d¡«fi ¬ø¡∏R∂V˘≤y¨sNTP xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C zqs¨s™´sW ˙xmsxmsLiøR¡™y˘xmsÚLigS 2≤T∂, 3≤T∂áՋ[ ≠s≤R∂VµR∂á™´soª][Liµj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi F°£qÌs ˙F~≤R∂ORPQ©±s NSLRi˘˙NRP™´sWáV «¡LRiVxmsoNRPVLi»¡Vc©´sı '∏R∂WORPQ©±s 3≤T∂' zqs¨s™´sWÕ‹[ ryLiZNP[ºΩNRP ≠sáV™´sáV \|§¶¶¶ lLi[Li«fi Õ‹[ DLi…ÿLiVV.FsZNP FsLi»¡lLÌ^iÆ©s¯LRi…fi= Àÿ˘©´sL`i \|ms @¨dsÕfi xqsVLiNRPLRi C zqs¨s™´sW¨s ¨sLji¯LiøR¡≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y µR∂LRi+NRPªRΩ*Li NRPW≤y ¬ø¡[ry≤R∂V. C zqs¨s™´sWNTP Æ™sVVªRΩÚLigS 18 N][»˝¡ ™´sLRiNRPW ≈¡LRiËLiVV˘Liµj∂, @Ã˝¡Lji ©´slLi[£tsQ ZNPLkiL˝][Æ©s[ Bµ]NRP À≥ÿLki ¡Æ≤Í∂…fi ¿¡˙ªRΩLi. @Ã˝¡Lji ©´slLi[£tsQ ª][ Fy»¡VcgS NTPN`P aS˘Li, \Æ™sÀ≥œ¡™±s, LS«¡Ÿ xqsVLiµR∂LRiLi ˙xmsµ≥y©´s Fy˙ªRΩáV F°ztsQLi¿¡©´s C zqs¨s™´sWÕ‹[ ¨dsáLi DFyµ≥y˘∏∫∂V, }qsıx§¶¶¶ DÕ˝ÿÕfi, NS™´sVı «¡hRi¯Õÿ¨s, {tsQ©´s {§¶¶¶L][LiVV©±s= gS ©´s…”¡LiøyLRiV. BLi≤T∂∏R∂W Õ‹[Æ©s[ Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVµR∂…”¡ ryLjigS æªΩLRiZNPNTP‰©´s NSÆ™sV≤U∂ 3≤T∂ ¿¡˙ªRΩLi BƵ∂[ NS™´s»¡Li ≠sZaP[xtsQLi.  ¡zmsˆ áx§¶¶¶Lji ?  ¡Fyˆ áx§¶¶¶Lji C zqs¨s™´sWNTP xqsLigkiªy¨sı @Liµj∂LiøyLRiV

™´sW˙≤T∂≤`∂ J|ms©±sÕ‹[ «‹N][≠sø`¡NRPV uyN`P ™´sVVLiµR∂Li«¡ Æ™s[zqs©´s |mnsµR∂LRiL`, |qslLi©y ™´sW˙≤T∂≤`, Æ™s[V 8 : ™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s ©Ø[™´sN`P «‹[N][≠sø`¡NRPV ™´sW˙≤T∂≤`∂ J|ms©±sÕ‹[ uyN`P ªRΩgji÷¡Liµj∂. lLiLi≤][ L_Li≤`∂Õ‹[ @©±s{qsÆ≤∂≤`∂ }m˝s∏R∂VL`i ˙gjig][L`i µj∂≠sV˙ª][™±s ¬ø¡[ºΩÕ‹[ C |qsLji˜∏R∂V©±s rÌyL`i xmsLS«¡∏R∂VLi Fyá∏R∂W˘≤R∂V. ™´sV≤R∂™´sV gS∏R∂VLiª][ B ¡˜Liµj∂xms≤R∂≤R∂Li «‹N][≠sø`¡ xmsLS«¡∏R∂W¨sNTP ˙xmsµ≥y©´s NSLRifl·Li. AxqsNTPÚNRPLRiLigS «¡Ljigji©´s ™´sVW≤R∂V |qs»˝¡ F°LRiVÕ‹[ µj∂≠sV˙ª][™±s 7c6 , 6c7 , 6c3 æªΩ[≤yª][ lgiáVF~Liµy≤R∂V. «‹N][≠sø`¡ ª]÷¡ |qs…fi N][Õ‹[ˆLiVV©y... ªRΩLS*ªRΩ xmsoLi«¡ŸNRPV©yı≤R∂V. xmsáV ryL˝RiV ™´sV≤R∂™´sV ©Øzmsˆª][ Àÿµ≥R∂xms≤T∂©y ¿¡NTPªRΩ= ºdΩxqsVNRPV¨s F°LS≤y≤R∂V. C |qs…fi \¤…¡˙¤À¡[N`PNRPV µyLji ºdΩ∏R∂V≤R∂Liª][ AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLjiLiµj∂. \¤…¡ ˙¤À¡[N`PÕ‹[ «‹N][≠sø`¡Æµ∂[ \|ms ¬ø¡[LiVVgS ¨s÷¡¿¡Liµj∂. ¨sLÒRi∏R∂WªRΩ¯NRP ™´sVW≤][ |qs…fiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi µj∂≠sV˙ª][™±s Aµ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡Ljiøy≤R∂V. 6c3 |qs…fiª][ Fy»¡V ™´sW˘ø`¡ \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. ™´sVL][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ zqs*£qs ¥R∂Li≤R∂L`i L][«¡L`i |mnsµR∂LRiL`i C“¡gS ≠sNÌRPLki N]…Ìÿ≤R∂V. lLiLi≤][ L_Li≤`∂Õ‹[ |mnsµR∂LRiL`i 6c3 , 6c3 æªΩ[≤yª][ LS≤T∂N`P |qÌsFyÆ©sN`P\|ms lgiáVF~Liµy≤R∂V. @Õÿlgi[ ™´sVW≤][ {qs≤`∂ ALi≤U∂™´sVV˙lLi[ 7c6 , 7c6 æªΩ[≤yª][ Fn˝°\lLi©±s Æ™s[V∏R∂VL`i\|ms ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂Liøy≤R∂V. @»¡V ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s |qslLi©y ≠s÷¡∏R∂V™±sV= xqsV©y∏R∂WxqsLigS ™´sVW≤][ L_Li≤`∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiµj∂. lLiLi≤][ L_Li≤`∂Õ‹[ |qslLi©y 6c2 , 7c5 r°‰L`iª][ |qsˆLiVV©±sNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ≤]≠sV©´sV«fi\|ms Æ©sgÊjiLiµj∂.

¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV, Æ™s[V 8 : NRPLÓS»¡NRP N]ªRΩÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs™´sLRiV? @µ≥j∂NSLRi {mshRiLi Fs™´sLRiV @µ≥j∂ztÌsQLiøR¡©´sV©yıLRiV? NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ FygS Æ™s[zqs©´s NSLi˙lgi£qs Fs™´sLji¨ds ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS ˙xmsNRP…”¡xqsVÚLiµR∂Æ©s[ µy¨s\|ms ºdΩ˙™´s DªRΩ‰LihRi, AxqsNTPÚ Æ©sáN]Liµj∂. {qsFsLi NRPVLkiË N][xqsLi NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ºdΩ˙™´s F°…‘¡ DLiµj∂. NUPáNRP Æ©s[ªRΩáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsµR∂≠s\|ms NRPÆ©s[ıaSLRiV. {ms{qs{qs ¿d¡£mns —¡.xmsLRiÆ™s[VaRP*LRi, {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV ZNP.zqsµÙR∂LS™´sV∏R∂V˘, ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV ≠dsLRixmsˆ Æ™sVVLiVV÷d¡, ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´s ≈¡lLÊi[ F°…‘¡Õ‹[ D©yıLRiV. N_Li…”¡Lig`i Æ™sVVµR∂\¤Õ¡©´s N]µÙj∂}qsxms…”¡ZNP[ FyLÌki Aµ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ µR∂WxqsVZNPŒ˝œ¡≤R∂Liª][ Fs™´sLjiNUP ™yLRiV @µ≥j∂uÌy©y¨sı ˙xmsxqs©´sıLi ¬ø¡[xqsVN]Æ©s[ xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. ªRΩ™´sVNRPV©´sı ™´sWLÊSá µy*LS xmsµR∂≠s N][xqsLi Fy™´soáV NRPµj∂FyLRiV. @LiVVæªΩ[, \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ Fs™´sLjiNUP Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjixqsVÚLiµR∂Æ©s[ µy¨s\|ms DªRΩ‰LihRi Æ©sáN]Liµj∂.™yxqsÚ™y¨sNTP NSLi˙lgi£qs FyLÌki G Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛji¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡µR∂V. @Ƶ∂[ A©´s™yLiVVºdΩ¨s NRPLÒS»¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW N]©´srygjiLi¿¡Liµj∂. xmnsÕÿ©y ™´s˘QQNTPÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛji @¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡ ¤Õ¡[µR∂V. @LiVVæªΩ[, A FyLÌki lgiáVF~Liµj∂©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. {qsFsLi Fs™´sLRiV NS©´sV©yıLRiÆ©s[ µy¨s\|ms AxqsNTPÚ Æ©sáN]Liµj∂. ªRΩ©´sNRPV ≠saS*xqsFy˙ªRΩV\¤Õ¡©´s ™yLjiZNP[ \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ {qsFsLi©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVÚLiµj∂. {qsÕfiÔ NRP™´sL`iÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛji }msLRiV©´sV xmsLizmsxqsVÚLiµj∂. µy¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigS ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigS aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ xmsORPQLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs, {qsFsLi @À≥œ¡˘LÛji¨s ˙xmsNRP…”¡ryÚLRiV. A Æ™s[VLRiNRPV aSxqs©´sxqsÀ≥ÿxmsORPQLi @µ≥j∂uÌy©´sLi xqsW¿¡Li¿¡©´s

@À≥œ¡˘LÛji¨s ªRΩ™´sV Æ©s[ªRΩgS Fs©´sVıN]¨s, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı xqs*øR¡ËÈQ\Æ™sV©´s Fyá©´s©´sLiµj∂xqsVÚLiµR∂¨s •¶¶¶≠dsV GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV A•¶¶¶*¨sLiøyá¨s BøyËLRiV. NRPLÒS»¡NRP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs™´sÆ©s[µj∂ FyLÌki

lLi[xqsVÕ‹[ xmsáV™´soLRiV {qs¨s∏R∂VL˝RiV zqsµÙR∂LS™´sV∏R∂V˘, ≈¡lLÊi[á ™´sVµ≥R∂˘ F°…‘¡ ¡LjiÕ‹[ xmsLRiÆ™s[VaRP*LRi, Æ™sVVLiVV÷d¡ NRPW≤y gRi™´sLRiıL`iNRPV ºdΩLS¯©´sLi xmsLizmsxqsVÚLiµj∂. \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ @Li≤R∂µR∂Li≤R∂áV©´sı ™ylLi[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV ≤≥T∂÷d˝¡ |msµÙR∂á©´sV ˙xmsxqs©´sıLi ¬ø¡[xqsVN]Æ©s[ xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. @LiVVæªΩ[, xmsáV™´soLRiV  ¡LjiÕ‹[ ¨sáVøR¡V©´sı ˙xmsµ≥y©´s F°…‘¡ ™´sW˙ªRΩLi zqsµÙR∂LS™´sV∏R∂V˘, ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´s ≈¡lLÊi[á ™´sVµ≥R∂˘ Æ©sáN]Liµj∂. ™yLjiÕ‹[ Fs™´sLjiNTP @™´sNSaRPLi á’≥¡xqsVÚLiµR∂©´sıµj∂ AxqsNTPÚgS ™´sWLjiLiµj∂. \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ BµÙR∂LjiÕ‹[ Fs™´sL][ INRPLjiNTP @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆxqsVÚLiµy? ¤Õ¡[NRP, ™´sVL][ N]ªRΩÚÆ©s[ªRΩ©´sV æªΩLRi\|msNTP æªΩxqsVÚLiµy? @©´sıµj∂ DªRΩ‰LihRigS ™´sWLjiLiµj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi lgiáVxmso xqsLi ¡LSÕ˝‹[ ™´sVV¨sgji æªΩ[÷¡©´s NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li BLiNS {qsFsLi @À≥œ¡˘LÛji FsLizmsNRP\|ms µR∂XztÌsQ |ms»Ì¡¤Õ¡[µR∂V. @LiVVæªΩ[, ªy©´sV {qsFsLi lLi[xqsVÕ‹[ D©yı©´s¨s zqsµÙR∂LS™´sV∏R∂V˘, ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´s ≈¡lLÊi[ xmsL][ORPQLigS xqsLiZNP[ªy÷¡øyËLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı @©´sVxqsLjixqsVÚLiµR∂¨s, A ˙xmsNSLRiÆ™s[V {qsFsLi ¨s∏R∂W™´sVNRPLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s zqsµÙR∂LS™´sV∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. {qsFsLi ¨s∏R∂W™´sVNRPLi @µ≥j∂uÌy©´sLi øR¡WxqsVNRPVLi»¡VLiµR∂¨s, µk∂¨sNTP ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡V xms»Ì¡™´søR¡Ë¨s @©yıLRiV. ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

Lji\¤…¡lLi¯Li…fi rÌyL`i= H{msFsÕfic6Õ‹[ @µR∂LRig]≤R∂Vª][©´sı ˙µy≠s≤`, x§¶¶¶{qs= \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¨sLÒRiLiVVxqsVÚLiµR∂¨s ≈¡lLÊi[ @©yıLRiV. @µ≥j∂uÌy©´sLi xqsWøR¡©´sá Æ™s[VLRiZNP[ NSLi˙lgi£qs ˙ZaP[fl·VáV ©´s≤R∂VøR¡VNRPVLi…ÿ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[, {qsFsLi {mshRiLi N][xqsLi F°…‘¡ ºdΩ˙™´sLigS DLiµR∂¨s xmsLRiÆ™s[VaRP*LRi æªΩ÷¡FyLRiV. Bµj∂ INRP ≠sµ≥R∂LigS ™´sVLi¿¡Æµ∂[©´s¨s, ™´sVL][≠sµ≥R∂LigS NSµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. {qsFsLi Fs™´sLRiÆ©s[µj∂ BxmsˆVÆ≤∂[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™´sV¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV

NRPLSı»¡NRP ≠s«¡∏R∂VLi\|ms r°¨s∏R∂W x§¶¶¶L<RiLi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 8 : NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂LiøR¡≤R∂Li\|ms NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiµ≥k∂ x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. xqs™´sVztÌsQ NRPXztsQª][Æ©s[ C lgiáVxmso ryµ≥R∂˘Q\Æ™sVLiµR∂©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs™´sLRiÆ©s[µk∂ NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘¤Õ¡[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. NRPLSı»¡NRPÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂Li¿¡©´s ˙xmsºΩ INRP‰LjiNTP AÆ™sV @’≥¡©´sLiµR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ NSLi˙lgi£qsNRPV J¤…¡[zqs AµR∂LjiLi¿¡©´sLiµR∂VNRPV AÆ™sV ˙xms«¡Ã¡NRPV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQá Æ™s[VLRiNRPV Fyá©´s @LiµR∂zqs%`¡ªy™´sV¨s @©yıLRiV. Bµj∂ ≠sáORPQfl·\Æ™sV©´s ºdΩLRiVˆ @©yıLRiV. C ≠s«¡∏R∂VLi NSLi˙lgi£qsNRPV FsLiª][ ¡÷¡≠sV¨s ¿¡ËLiµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs ≠s«¡∏R∂VLiÕ‹[ LSx§¶¶¶ßÕfi NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQøyLRi¨s LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPVáV @©yıLRiV. C ≠s«¡∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌki ∏R∂VV™´sÆ©s[ªRΩ LSx§¶¶¶ßÕfigSLiµ≥k∂ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøyLRi¨s ˙xmsµ≥y¨s …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ }msL]‰ ©yıLRiV. NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ lgiáVxmsoÀÿ»¡Õ‹[ ™´sVV≈¡˘Fy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡©´s LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiµ≥k∂NTP A∏R∂V©´s ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. NRPLÒS»¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs ≠s«¡∏R∂VLiª][ A»¡ ™´sVVgjizqs LiµR∂¨s ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ NRP™´sVÕfi©y¥`∂ ™y˘∆ÿ˘¨sLi øyLRiV. ’¡¤«¡zms @xqsáV LRiLigRiV©´sV ˙xms«¡Ã¡V

˙gRiz§¶¶¶Li¿¡ ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRi¨s A∏R∂V©´s©yıLRiV. ryµ≥j∂Liøy™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ™yxqsÚ™yá©´sV gRiVLjiÚLiøyLRiV ˙xms«¡Ã¡V ’¡¤«¡zms @≠s¨dsºΩ Fyá©´sª][ J»¡≠sVFyáLiVVLiµR∂¨s

LSx§¶¶¶ßÕfiNRPV Æ©s[ªRΩá @’≥¡©´sLiµR∂©´s ™yxqsÚ™yá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRi¨s ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ xqsÕÿ¯©±s ≈¡VL<kiµ`∂ @©yıLRiV. C ≠s«¡∏R∂VLiª][ ªRΩ™´sVNRPV ™´sVLjiLiªRΩ ¡Ã¡Li ™´s¿¡ËLiµR∂©yıLRiV.C Fs¨sıNRPÃ¡Õ˝‹[ Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ¤Õ¡[µR∂¨s xqsLiƵ∂[aRPLi Æ™sÃ˝¡≤R∂LiVVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. 2014Fs¨sıNRPá\|ms NRPLÒS»¡NRP ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi DLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. NRPLÒS»¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂LiøR¡≤R∂Li\|ms ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ NRPzmsÕfizqsÀÿÕfi x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV.LS©´sV©´sı ryµ≥yLRifl· Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW ’¡¤«¡zmsNTP ™´sVW≤][ rÛy©´sLi ªRΩxmsˆµR∂¨s FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV.NRPLÒS»¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ gRiV«¡LSª`Ω {qsFsLi ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤U∂ ™´sVLi˙ªRΩLi xms¨s¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂¨s NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`iÆ©s[ªRΩ zqsµÙR∂LS™´sV∏R∂V˘ @©yıLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ LSx§¶¶¶ßÕfigSLiµ≥k∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NRP¨szmsLi¿¡LiµR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. NSLi ˙lgi£qs ≠sµ≥y©yáNRPV ˙xms«¡Ã¡V ™´sVµÙR∂ªRΩV BøyËLRi¨s NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂NSLRi˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ «¡©yLÙRi©±s µj∂*Æ™s[µj∂ @©yıLRiV.ªRΩ™´sV ≠sµ≥y©yáNRPV ˙xms«¡Ã¡V ™´sVµÙR∂ªRΩV B™´s*≤R∂Liª][Æ©s[ NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi

A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙xmsªy˘™´sW˘∏R∂VLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ NSLi˙lgi£qsNRPV xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRi©yıLRiV. NRPLÒS»¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ¤Õ¡[µR∂¨s xmns÷¡ªyáV LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[aS∏R∂V¨s NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`iÆ©s[ªRΩ µj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i @©yıLRiV. Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ZNP[™´sáLi gRiV«¡LSª`ΩZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV¨s A∏R∂V©´s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. ’¡¤«¡zms ªRΩ©´s ªRΩxmsˆµyáª][Æ©s[ NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ @µ≥j∂NSLRiLi N][Õ‹[ˆLiVVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s ≠sZa˝P[ztsQLiøyLRiV

Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ¨sLRi™´sµ≥j∂NRP ™yLiVVµy ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 8 : Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ¨sLRi™´sµ≥j∂NRPLigS ™yLiVVµy xms≤T∂Liµj∂. ≠sxmsOSQá ALiµ][Œœ¡©´sá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ |tsQ≤R∂W˘Õfi NRP©yı lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiƵ∂[ ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi™´sµ≥j∂NRPLigS ™yLiVVµy xms≤ÔyLiVV.  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi xqsÀ≥œ¡ xqs™´sW«¡Æ™s[aRPLi NSgSÆ©s[ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ @»Ì¡V≤R∂VNTPLiµj∂. N][Õfilgi[…fi, \lLiÕfilgi[…fi ªRΩµj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms ˙xmsµ≥y¨s ªRΩxmsˆVN][™yá¨s ≠sxmsOSQáV xqsÀ≥œ¡©´sV @≤ÔR∂VNRPV©yıLiVV. À‹gÊRiV NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li, \lLiÕfilgi[…fi @LiaSÕ˝‹[ ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i, ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV @aRP*¨dsNRPV™´sWL`i, xms™´s©±sNRPV™´sWL`i  ¡©y=Õfi ªRΩxmsˆVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ Æ™sÕfiÕ‹[NTP µR∂WxqsVZNPŒ˝ÿLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yµyáV ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ºdΩ˙™´s gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li Æ©sáN]Liµj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i xqsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi™´sµ≥j∂NRPLigS Æ™s[aSLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡  ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV C Æ©sá 10 ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liµj∂. @LiVVæªΩ[, ≠sxmsOSQá IºΩÚŒ˝œ¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiƵ∂[ xqsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi™´sµ≥j∂NRPLigS ™yLiVVµy Æ™s[zqs ªRΩzmsˆLiøR¡VN]Liµj∂.gRiªRΩ lLiLi≤R∂V ™yLSáVgS ≠sxmsOSQáV xqsÀ≥œ¡©´sV xqsÚLi’≥¡Lixms¤«¡[xqsVÚ©yıLiVV. À‹gÊRiV NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li, \lLiáVlgi[…fi DµR∂LiªyÕ˝‹[ ˙xmsµ≥y¨s LS“¡©y™´sWNRPV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ xqsÀ≥ÿ NSLRi˘NRPÕÿFyá©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLiVV. ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±sª][ Fy»¡V ©y˘∏R∂V, \lLiáV aS≈¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV @aRP*¨dsNRPV™´sWL`i,

xms™´s©±sNRPV™´sWL`i ¡©y=Õfi ªRΩxmsˆVN][™yá¨s DƵÙ∂[aRPLiª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ™´søyËLiVV. µk∂Liª][ lLiLi≤R∂V NUPáNRP\Æ™sV©´s A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙µR∂ªRΩ ’¡Ã˝¡V©´sV xqsÀ≥œ¡Õ‹[ aRP#|ms…Ì”¡Liµj∂. @LiVVæªΩ[, A ’¡Ã˝¡V\|ms ™´sVLjiLiªRΩ lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiƵ∂[ \|qs©±s\Æ≤∂ ˙xøRm¡sÆLj™is[ËLiøy÷¡= DLiµR∂¨s, µy¨sı ªRΩV≤T∂¿¡|ms»Ì¡VNRPVF°LiVV©´s AÆ™sWµj∂LiøR¡À‹[™´sV¨s ≠sxmsOSQáV æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLiVV. lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ xqs™´sWÆ™s[aSáV ™´sVVLiµR∂VgS BµÙR∂LRiV ™´sVLi˙ªRΩVáª][ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[LiVV}qsÚÆ©s[ xqsÀ≥œ¡ NSLRi˘NRPÕÿFyáV xqs«ÿ™´sogS ALÛjiNRP ’¡Ã˝¡VáV ≠sV©´s•¶¶¶ rylgi[LiµR∂VNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLiVV. AÆ™sWµR∂Li F~LiµR∂¨s ’¡Ã˝¡VáV C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ¬ø¡[}qsƵ∂[≠dsV ¤Õ¡[NRP {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i xqsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi™´sµ≥j∂NRPLigS ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, xqsÀ≥œ¡Õ‹[ Æ©sáN]©´sı ˙xmsºΩxtÌsQLiÀ≥œ¡©´s\|ms @µ≥j∂NSLRi, ≠sxmsOSQáV xmsLRixqsˆLRi AL][xmsfl·Ã¡NRPV µj∂gSLiVV. ˙xmsºΩxmsORPQLi NS™yáƩs[ xqsÀ≥œ¡©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li zqsgÊRiV¬ø¡[»¡¨s NSLi˙lgi£qs ≠s™´sVLji+Li¿¡Liµj∂. xqsÀ≥œ¡©´sV @≤ÔR∂VN]¨s ’d¡¤«¡[{ms ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı FyªRΩLRi ™yLSáVgS xqsÀ≥œ¡Õ‹[ |msµÙR∂gS øR¡LRiË rygRi¤Õ¡[µR∂V. Æ™s[zqsLiµR∂¨s A FyLÌki Æ©s[ªRΩ ZNP[≠ds ¥y™´sV£qs ZNP[™´sáLi ALÛjiNRP ’¡Ã˝¡VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsÀ≥œ¡ AÆ™sWµR∂Li AL][zmsLiøyLRiV. ’d¡¤«¡[{ms gRiWLi≤yLiVV«ÿ¨sı F~LiµyLiVV. A ’¡Ã˝¡VáV AÆ™sWµj∂LiøR¡NRPF°æªΩ[ |msLi¿¡F°ztsQr°ÚLiµR∂¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, LS«ÿ˘LigRi xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩVLiµR∂©´sı NSLi˙lgi£qs ≠s™´sVLRi+á©´sV ’d¡¤«¡[{ms ºΩzmsˆN]…Ì”¡Liµj∂. NSLRifl·LigS ’d¡¤«¡[{ms xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡, ™yN_…fi Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ xqsÚLi’≥¡LiøR¡≤y¨sNTP @µ≥j∂NSLRi xmsORPQÆ™s[V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A∏R∂W ’¡Ã˝¡VáNRPV NSLRifl·™´sV¨s }msL]‰Liµj∂. @≠s¨dsºΩ ™´sVLi˙ªRΩVáª][ AÆ™sWµR∂ ™´sVV˙µR∂ Æ™s[LiVVLiøR¡VN][gRi÷¡gjiLiµj∂. @LiVVæªΩ[, LS“¡©y™´sW ¬ø¡[LiVV}qsÚ xqsÀ≥œ¡ xqs«ÿ™´sogS LS“¡©y™´sWá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ≠sxmsOSQáV, rygRiVªRΩVLiµR∂¨s æªΩ÷¡zmsLiµj∂. A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙µR∂ªy ’¡Ã˝¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LixmsoáNRPV F°™´s≤R∂Liª][ ˙xmsºΩxtÌsQLiÀ≥œ¡©´s AÆ™sWµj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ªy™´sVV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s, Æ©sáN]Liµj∂. xqsÀ≥œ¡ ™yLiVVµyá xmsLRi*Li N]©´srygjiLiµj∂. NS¨ds, @LiªRΩNRPLi¤…¡[ ™´sVVLiµR∂V µy¨s\|ms ≠sxqsÚQXªRΩ C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠sxmsOSQáNRPV ¬ø¡N`P ¬ø¡FyˆÃ¡Æ©s[ øR¡LRiË @™´sxqsLRi™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiµj∂.

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 8 M BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i... ˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ xqsLjiN]ªRΩÚ aRPNS¨sNTP ©yLiµj∂ xms÷¡NTP©´s ÷d¡g`i.. HƵ∂[Œœ¡˛ Fy»¡V xqsZNP=£qsxmnsQoÕfigS ©´s≤R∂VxqsWÚ ˙xmsxqsVÚªRΩLi AL][{qs«¡©±s NRPW≤y AxqsNTPÚNRPLRiLigS rygRiVª][Liµj∂. ’d¡zqszqsHNTP NSxqsVá ™´sL<RiLi NRPVLjizmsr°Ú©´sı C ÷d¡g`i ˙xmsµ≥y©´s áORPQ ˘Li ™´sW˙ªRΩLi Ƶ∂[aRP™y◊d¡ ˙NTPZNP»¡L˝Ri©´sV Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP æªΩ[™´s≤R∂Æ™s[V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´soLRiV xqsªyÚ øR¡Wzms©´s A»¡gSŒœ¡ß˛ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡V ªRΩáVxmso ªRΩ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ZNP[™´sáLi ∏R∂VV™´s A»¡gS¤Œ¡[˛ NSµR∂V Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ xmsáV™´soLRiV {qs¨s∏R∂VL`i }m˝s∏R∂VL`i= NRPW≤y H{msFsÕfiÕ‹[ @’≥¡™´sW©´sVá©´sV @áLjixqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡LRiVgRiVª][©´sı AL][ {qs«¡©±sÕ‹[ BµÙR∂LRiV Æ™s»¡LRi©±s ˙NTPZNP»¡L˝Ri A»¡ºdΩlLi[ µk∂¨sNTP ¨sµR∂LRi+©´sLi. gRiªRΩ G≤yƵ∂[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiNRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡zmsˆ©´s ™yLjiµÙR∂LRiW ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝Riª][ F°…‘¡xms≤R∂VªRΩW xmsLRiVgRiVá ™´sLRiµR∂ FyLjixqsVÚ©yıLRiV. ™´s∏R∂VxqsVÕ‹[ 40NTP ¬ø¡[LRiV™´sgS D©yı... A»¡Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi 16 GŒœ¡˛ ∏R∂VLigRigRi©±s=NRPV ºdΩzqsF°NRPVLi≤y ANRP»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ™ylLi[ LSx§¶¶¶ßÕfi ˙µy≠s≤`∂, \Æ™sVZNP[Õfi x§¶¶¶{qs=...BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙NTPZNP…fiÕ‹[ µj∂ ™yÕfigS zms÷¡¬ø¡[ LSx§¶¶¶ßÕfi ˙µy≠s≤`∂ gRiVLjiLi¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ ¬ø¡xmsˆNRP‰lL˝i[µR∂V. µyµyxmso 13 GŒœ¡˛ Fy»¡V À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡VNRPV }qs™´sáLiµj∂Liøy≤R∂V. «¡»Ì¡V NRPuÌyÕ˝‹[ D©´sı ˙xmsºdΩryLki Axmsµ≥y˜ÈLiµR∂™´so¨s Fy˙ªRΩ F°ztsQxqsWÚ.. Aµ≥yLRixms≤R∂µR∂gji©´s Àÿ˘…fi=Æ™sV©±sgS ≠sVxqÌsL`i ≤T∂|msLi≤R∂ ¡VÕfi @¨szmsLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ªRΩLS*ªRΩ H{msFsÕfiÕ‹[ A≤R∂Vª][©´sı ˙µy≠s≤`∂ LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi=NRPV ZNP|mÌs©±sgS NRPW≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yı≤R∂V. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS NRPW≤y LSfl”·xqsWÚ «¡»Ì¡V©´sV ≠s«¡∏R∂Vxms¥R∂LiÕ‹[ ©´s≤T∂zmsxqsVÚ©yı≤R∂V. xmsLjizqÛsªRΩVá ˙xmsNSLRiLi ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsWÚ Àÿ˘…”¡Lig`i ALÔRiL`iÕ‹[ ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV ˙xmsÆ™sWxtsQ©±s BxqsWÚ @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[... ªyÆ©s[ NTPLiµj∂ ALÔRiL`iÕ‹[ AÆ≤∂[LiµR∂VNRPV NRPW≤y Æ™s©´sVNS≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi J|ms©´sL`igS AL][ {qs«¡©±sÕ‹[ @µR∂LRig]≤R∂Vª][©´sı ˙µy≠s≤`∂ ªRΩ©´s\Ƶ∂©´s ˙¤…¡[≤`∂™´sWL`i‰ uy»˝¡ª][ @áLjixqsVÚ©yı≤R∂V. uyL`Ìi FnylLi[¯…fiNRPV ªRΩgÊRiQ¤…Ì¡[ µR∂WNRPV\Æ≤∂©´s Àÿ˘…”¡Lig`iª][ ANRP»Ì¡VNRPVLi»¡V©yı≤R∂V. ™´s∏R∂VxqsV ≠dsVµR∂ xms≤R∂VªRΩV©yı... ªRΩ©´s A»¡ºdΩLRiV ™´sW˙ªRΩLi @xmsˆ…”¡ ˙µy≠s≤`∂Æ©s[ gRiVLRiVÚNRPVæªΩr°ÚLiµj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 12 ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ 361 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs©´s ˙µy≠s≤`∂ 4 •¶¶¶£mns |qsLiøR¡LkiáV NRPW≤y ryµ≥j∂Liøy≤R∂V. @Õÿlgi[ ryLRi¥j∂gS «¡»Ì¡V©´sV Fs¨s≠sVµj∂ ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ lgi÷¡zmsLi¿¡ }m˝s A£mns ¤À¡LRiVÚNRPV ¬ø¡[LRiV™´s¬ø¡[aS≤R∂V.™´sVL][\Æ™sxmso ¬ø¡\Æ©sQı xqsWxmsL`iNTPLig`i= …‘¡™±sVÕ‹[ Æ™s»¡LRi©±s rÌyL`i \Æ™sVN`P x§¶¶¶{qs= NRPW≤y @µR∂LRig]≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. A}qÌs˚÷¡∏R∂WNRPV Fs©Ø[ı NUPáNRP ≠s«¡∏R∂WáV @Liµj∂Li¿¡©´s x§¶¶¶{qs= Àÿ˘…”¡Lig`i @’≥¡™´sW©´sVáV ™´sVLji¿¡F°¤Õ¡[LRiV. ˙µy≠s≤`∂ ÕÿgSÆ©s[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiNRPV ≠ds≤][‰Ã¡V ¬ø¡zmsˆ©´s ªRΩLS*ªRΩ x§¶¶¶{qs= …‘¡ »¡*Li…‘¡ FnylLi[¯…fiÕ‹[ ˙xmsªRΩ˘LÛji À›Ã¡L˝RiNRPV øR¡VNRP‰Ã¡V øR¡WzmsxqsVÚ©yı≤R∂V. J|ms©´sL`igS  ¡LjiÕ‹[NTP µj∂gRiVªRΩW «¡»Ì¡VNRPV @µj∂LjiF°π∏∂[V ALRiLiÀ≥ÿ¨s™´s*≤R∂Æ™s[V NSµR∂V À≥ÿLkir°‰L`i ryµ≥j∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQxqsVÚ©yı≤R∂V. x§¶¶¶{qs= Àÿ˘…”¡Lig`i©´sV @’≥¡™´sW©´sVáV ªRΩ¨s≠sºdΩLS Ary*µj∂xqsVÚ©yıLRiV. ˙NTP£qs lgi[Õfi ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ À≥ÿLki uy»˝¡V N]»Ì¡NRPV©yı... @ªRΩ¨s Àÿ˘…”¡Lig`i N˝SzqsN`P , |qÌ^s÷¡£tsQgS DLi≤R∂≤R∂Li ¬ø¡xmsˆVN][™´sázqs¨s ≠sxtsQ∏R∂VLi. xmsLRiVgRiVá ™´sLRiµR∂ FyLjixqsWÚ AlLiLi«fi NS˘£ms lLi[xqsVÕ‹[ lgi[Õfiª][ F°…‘¡xms≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 11 ™´sW˘ø`¡Ã¡V A≤T∂©´s x§¶¶¶{qs= 507 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aS≤R∂V. ≠ds…”¡Õ‹[ ©yáVgRiV |qsLiøR¡LkiáV D©yıLiVV. C {qs«¡©±sÕ‹[ @ªRΩ˘µ≥j∂NRP xmsLRiVgRiVá «ÿ’¡ªyÕ‹[ x§¶¶¶{qs= ˙xmsxqsVÚªRΩLi lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ D©yı≤R∂V. @LiæªΩ[NSµR∂V ™´s∏R∂VxqsVÕ‹[ 40NTP ¬ø¡[LRiV™´s™´soªRΩV©yı... {mns÷Ì¡Lig`iÕ‹[ øR¡VLRiVgÊS NRPµR∂VáVªRΩW «¡»Ì¡VNRPV NUPáNRPLigS ™´sWLjiF°∏R∂W≤R∂V. ˙µy≠s≤`∂ , x§¶¶¶{qs= ªRΩ™´sV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ZNPLkiL`iÕ‹[ FsNRPV‰™´saSªRΩLi ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[Æ©s[ xqsªyÚ øy…ÿLRiV. 50 J™´sL˝Ri FnylLi[¯…fiÕ‹[©´sW «¡»Ì¡VNRPV NUPáNRP B¨sıLig`i=áV A≤T∂ lgi÷¡zmsLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ZNPLkiL`iNRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡zmsˆ©´s ªRΩLS*ªRΩ uyL`Ìi FnylLi[¯…fiÕ‹[ C ≠sµ≥R∂LigS A≤R∂≤R∂Li A»¡\|ms ™yLjiNRPV©´sı ™´sVNRPV‰™´s @©´s≤R∂LiÕ‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ xqsLiƵ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[µR∂V. @LiµR∂VZNP[ ≠dsLjiµÙR∂Lji¨ds H{msFsÕfiÕ‹[ Lji\¤…¡lLi¯Li…fi rÌyL`i=gS @’≥¡™´sW©´sVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV.

Æ©sµR∂L˝SLi≤`∂=Q\|ms À≥ÿLRiªRΩ •¶¶¶NUP «¡»Ì¡V lgiáVxmso L][»¡L`i≤y˘™±sV, Æ™s[V 8 : •¶¶¶NUP ™´sLRiÕfiÔ ÷d¡g`i ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£ms |qs≠dsV\|mns©´sÕfi= N][xqsLi À≥ÿLRiªRΩ •¶¶¶NUP «¡»Ì¡V ˙FyNÌUP£qsÕ‹[ ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sVLiµj∂. ˙zmsxmslLi[xtsQ©±sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS Æ©sµR∂L˝SLi≤`∂=ª][ «¡Ljigji©´s ™yLRi¯£ms ™´sW˘ø`¡Õ‹[ 2c0 æªΩ[≤yª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂Li¿¡Liµj∂. ª]÷¡ @LÙRiÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ BLRiV «¡»˝¡W LRiORPQflÿªRΩ¯NRP A»¡ºdΩLRiVZNP[ ˙Fyµ≥y©´s˘≠sVøyËLiVV. µk∂Liª][ INRP‰ g][Õfi NRPW≤y ©´sÆ™sWµR∂V NS¤Õ¡[µR∂V. @LiVVæªΩ[ lLiLi≤][ @LÙRiÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi À≥ÿLRiªRΩ A»¡gSŒœ¡ß˛ µR∂WNRPV≤R∂VgS A≤yLRiV. Æ©sµR∂L˝SLi≤`∂=Q\|ms FsµR∂VLRiVµy≤T∂NTP µj∂gji xqsZNP=xqs∏R∂W˘LRiV. \Æ™s£qs ZNP|mÌs©±s ≠sAL`i LRixmnsVV©y¥`∂ 55™´s ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ ª]÷¡ g][Õfi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω 1c0 Aµ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liµj∂. BNRP‰≤R∂ ©´sVLi≤U∂ Æ©sµR∂L˝SLi≤`∂= A»¡gSŒœ¡ß˛ r°‰L`i xqs™´sVLi ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y xqsZNP=£qs NS¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. BNRP A»¡ ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V ¨s≠sVuyÕ˝‹[ ™´sVVgRiVxqsVÚLiµR∂©´sgS... |qÌ^s˚NRPL`i Fs£qs≠s xqsV¨dsÕfi ™´sVL][ g][Õfi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω Aµ≥j∂NRP˘Li 2c0NRPV ¬ø¡[LjiLiµj∂. Æ©sµR∂L˝SLi≤`∂= FsµR∂VLRiVµy≤T∂¨s À≥ÿLRiªRΩ ≤T∂|mns©±s= ˙ZaP[fl”· xqs™´sVLÛRiLigS @≤ÔR∂VNRPVLiµj∂.

Printed Published and owned by Krosuri Subbarao, 1-1-5/2, Jawaharnagar, Street No.10, RTC X Roads, Hyderabad. Printed at Karmik art Printers, APHB Shop 35, Vidyanagar, Hyderabad. Published from. H.No. 2-1-162/1/1, Opp. Moon cafe, Vegetable Market Lane, Nallakunta, Hyderabad. Cell No. 9949925009, Editor : Krosuri Subba Rao, RNI No. APTEL No. 2004/16426. metrovaarthatd@gmail.com

metrovaartha  
metrovaartha  

metrovaartha 9-5-13 pdf

Advertisement