Page 1

30-06-2013.qxd

7/1/2013

10:49 AM

Page 1

L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ BµÙR∂LRiV ™´sVXºΩ

LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVL][ 8 ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂WáV

www.metrovaartha.co.in

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂WáNRPV @µR∂©´sLigS ™´sVL][ 8 ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂Wá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liµj∂. CÆ™s[VLRiNRPV B…‘¡™´s¤Õ¡[ GLiVVL`i F°L`Ìi @¥yLji…”¡ A£mns BLi≤T∂∏R∂WNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV xmsLRi˘…”¡Li¿¡ xqÛsÕÿá©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyLRi¨s ZNP[Li˙µR∂Li }msL]‰Liµj∂. NRPLkiLi©´sgRiL`, ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, Æ©sÃ˝¡WLRiV, @©´sLiªRΩxmspLRiV, ºΩLRiVxmsºΩ, NRPLRiWıáV, NRP≤R∂xms—¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s ≠s≠sµR∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ C≠s™´sW©y˙aRP∏R∂WáV ¨sLji¯LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V }msL]‰Liµj∂.

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, LRiLigSlLi≤ÔT∂, «¡⁄©±s 29 : LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ aRPLiNRPL`ixms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi Fs¤Õ¡ˆQQLjiÚ ˙gS™´sV ˙xmsµ≥y©´s LRix§¶¶¶µyLji\|ms «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ BµÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXªRΩV˘™yªRΩNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. Æ™sVµR∂N`P —¡Õ˝ÿ N][z§¶¶¶L`i ™´sVLi≤R∂áLi N]ªRΩVÚL`i ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s µR∂VLÊRi∏R∂V˘, xqsVlLi[a`PáVgS F°÷d¡xqsVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠dsLRiV \¤À¡N`P \|ms Æ™sŒœ¡ßÚLi≤R∂gS aRP¨s™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV©´s gRiVLRiVÚæªΩ÷¡∏R∂V¨s ™yx§¶¶¶©´sLi ≤≥U∂N]…Ì”¡ Æ™s◊˝¡F°LiVV©´s»˝¡V F°÷d¡xqsVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ˙xms™´sWµR∂Li øR¡W}qsÚ @ºΩ|mnsWLRiLigS xms≤T∂ D©yıLiVV.

dü+|ü⁄{Ï : 8

dü+∫ø£ : 192

dü+bÕ<ä≈£î\T : Áø√dü÷] düTu≤“sêe⁄

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä~yês¡+, pHé 30, 2013

ñ‘·ÔsêK+&é≈£î...

s¡÷. 50 ø√≥¢ kÕj·T+

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : ˙xmsNRPXºΩ ’d¡À≥œ¡ªRΩ=Li, «¡Ã¡˙xmsŒœ¡∏R∂VLiª][ NRPNS≠sNRPá\Æ™sV©´s DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂©´sV AµR∂VN]Æ©s[LiµR∂VNRPV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVVLiµR∂VNRPV ™´s¿¡ËLiµj∂. DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂NRPV LRiW.50 N][»˝¡ ALÛjiNRP xqs•¶¶¶∏R∂V¨sı ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. @Õÿlgi[, xmso©´sLS™yryá N][xqsLi LRiW.10 N][»˝¡V @Liµj∂LiøR¡©´sVLiµj∂. ™´sLRiµR∂áª][ @ªRΩÕÿNRPVªRΩá\Æ™sV©´s DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂NRPV DµyLRi ry∏R∂VLi @Liµj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsV™´sVV≈¡ªRΩ æªΩ÷¡zmsLiµj∂. DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂©´sV B…‘¡™´sá À≥ÿLki ™´sL<SáV, ™´sLRiµR∂áV ™´sVVLi¬ø¡ªyÚLiVV. aRPªy Ù¡ NSáLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s LkiºΩÕ‹[ ™´sLRiµR∂áV F°¤…¡ªRΩÚ≤R∂Liª][ NRP¨ds≠s¨ds FsLRiVgRi¨s À≥ÿLki ˙Fyfl·, AzqsÚ ©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡Liµj∂. øyL`iµ≥y™±sV ∏R∂W˙ªRΩNRPV Æ™s◊˝¡©´s áORPQNRPV \|msgS ∏R∂W˙ºΩNRPVáV ¿¡NRPV‰NRPV F°∏R∂WLRiV. ™yLjiÕ‹[ áORPQ ™´sVLiµj∂¨s \|qs©´s˘Li xqsVLRiOTPQªRΩLigS ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP, BLiNS ™´sLRiµR∂Õ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı ™yLji Æ™s[á xqsLi≈¡˘Õ‹[Æ©s[ DLiµj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso, Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 3 Æ™s[á ™´sVLiµj∂ AøR¡WNUP á’≥¡LiøR¡¤Õ¡[µR∂. Æ™s[á xqsLi≈¡˘Õ‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiµyLRiV. ™´sVXªRΩƵ∂[•¶¶¶Ã¡ Æ™s÷¡NTPºdΩªRΩ ºdΩ˙™´s B ¡˜Liµj∂ ™´sWLjiLiµj∂. À≥ÿLki ™´sL<SáNRPV  ¡˙µk∂©y¥`∂, ZNP[µyL`i ©y¥`∂, gRiLig][˙ºΩ, ∏R∂V™´sVV©Ø[˙ºΩ xqs•¶¶¶ g_øR¡L`i, g_LkiNRPVLi≤`∂, x§¶¶¶Lji=Õfi ªRΩµj∂ªRΩLRi —¡Õ˝ÿáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°∏R∂WLiVV. ˙gS™´sWáNRPV ˙gS™´sWáV ªRΩV≤T∂¿¡ |ms»Ì¡VNRPVF°∏R∂WLiVV. LRix§¶¶¶µyLRiVáV, ™´sLiæªΩ©´sáV

N]»Ì¡VNRPVF°∏R∂WLiVV. «¡©´s “¡™´s©´sLi xqsÚLi’≥¡Li¿¡Liµj∂. ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`iNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s Æ™s[Õÿµj∂ ™´sVLiµj∂ ˙xms«¡Ã¡V ¨sLS˙aRP∏R∂VVá∏R∂W˘LRiV. ∏R∂WµR∂∏R∂V˘ gRiªRΩ ™yLRiLi NSbdP¯L`iÕ‹[ «¡Ljigji©´s

xmso©´sLS™yxqsLi N][xqsLi ™´sVL][ LRiW.10 N][»˝¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ∏R∂WµR∂∏R∂V˘, ≠s©y∏R∂VNRPLi NRPV»¡VLiÀÿáNRPV LRiW.5 áORPQáV BLi…”¡ xqÛsáLi, INRPLjiNTP Dµ][˘gRiLi B™´s*©´sV©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂ xqs™´sWøyLRi, LRi™yflÿ ™´s˘™´sxqÛs Ƶ∂ ¡˜ºΩLiµj∂. À≥ÿLkigS ©´sxtÌsQF°LiVV©´s DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂©´sV AµR∂VN]Æ©s[LiµR∂VNRPV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVVLiµR∂VNRPV ™´s¿¡ËLiµj∂. ™´sLRiµR∂ Àÿµ≥j∂ªRΩ LSuÌy˚¨sNTP LRiW.50 N][»˝¡ ALÛjiNRP ry∏R∂W¨sı @Liµj∂LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ aRP¨s™yLRiLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ªRΩORPQfl· xqs•¶¶¶∏R∂VLigS LRiW.10 N][»˝¡V @LiµR∂ ¤«¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[, xqs•¶¶¶∏R∂V, xmso©´sLS™yxqs ZNP[Li˙µyá N][xqsLi ™´sVL][ LRiW.10 N][»˝¡V @Liµj∂LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. ºΩLRiV ™´sVá ºΩLRiVxmsºΩ Ƶ∂[™´srÛy©´sLi µy*LS ∏R∂W˙ºΩNRPVá ™´sxqsºΩ NRPሩ´sNRPV LRiW.40 N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøR¡ ©´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[, B…‘¡™´sá ˙FyflÿÕ‹[ N][Õ‹[ˆLiVV©´s «¡™y©˝´sV ∏R∂WµR∂∏R∂V˘, ≠s©y∏R∂VNRPLi NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ALÛjiNRP ry∏R∂VLi

mìïø£\ e´j·T+ ô|+∫q ø£$TwüHé yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRiVgRi©´sV©´sı rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘LÛRiVá ™´s˘∏R∂W¨sı |msLiøR¡VªRΩV©´sı»˝¡V Fs¨sıNRPá NRP≠dsVxtsQ©±s }msL]‰Liµj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı ™´s˘∏R∂W¨sı 60aSªRΩLi |msLiøR¡VªRΩV©´sı»˝¡V ≠s™´sLjiLi¿¡Liµj∂. «¡≤U∂ˆ…”¡zqs Fs¨sıNRPá ™´s˘∏R∂VLi gRiªRΩLiÕ‹[ áORPQ LRiWFy∏R∂VáVLi≤R∂gS CryLji 1.60áORPQáNRPV |msLi ¿¡Liµj∂. @Õÿlgi[ FsLizms…”¡zqs Fs¨sıNRPá ™´s˘∏R∂W¨sı 20Æ™s[á©´sVLi¿¡ 80Æ™s[áNRPV |msLiøR¡VªRΩV©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. @Õÿlgi[ xqsLRiˆLiø`¡ Fs¨sıNRPá ™´s˘∏R∂W¨sı \|qsªRΩLi xmsµj∂Æ™s[á Õ‹[xmso «¡©yÀÿ DLi¤…¡[ 20Æ™s[á©´sVLi¿¡ 30Æ™s[áNRPV |msLi¿¡Liµj∂. @Õÿlgi[ xmsµj∂Æ™s[á «¡©yÀ≥ÿNRPV \|ms ¡≤T∂©´s ˙gS™´sWÕ˝‹[ 40Æ™s[á ©´sVLi¿¡ 64Æ™s[áNRPV |msLiøR¡VªRΩV©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. ™yLÔRiV Æ™sVLi ¡L˝Ri ™´s˘∏R∂W¨sı NRPW≤y ™´sLRiV xqsgS @LiVVµR∂VÆ™s[á©´sVLi¿¡ 8Æ™s[áNRPV, ™´sVW≤R∂V Æ™s[á©´sVLi¿¡ 4Æ™s[áNRPV |msLiøR¡V ªRΩV©´sı»˝¡V Fs¨sıNRPá NRP≠dsVxtsQ©±s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. @À≥œ¡˘LÛRiVáV ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ ≤T∂Fy—¡…fi Æ™sVVªyÚ¨sı NRPW≤y |msLiøyLRiV. «¡©´sLRiÕfi xqsLRiˆLiø`¡ @À≥œ¡˘LÛRiVá ≤T∂Fy—¡…fi©´sV lLiLi≤R∂V Æ™s[áVgS, Fs{qs= rÛy©yáNRPV Æ™sLiVV˘ LRiWFy∏R∂VáV ™´sxqsWáV¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liµj∂. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiµR∂V ˙gS™´sWá©´sV @’≥¡™´sXµÙj∂ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ xqsLiNRP Õÿˆ¨sı ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NTP‰Liµj∂. NSáxmsLji≠sVºΩ xmspLRiÚLiVV lLiLiÆ≤∂[Ã˝¡V xmspLRiÚLiVV ©´sLiµR∂V™´sÃ˝¡ ©yáVgRiV Æ™s[á N][»˝¡V LSNRPVLi≤y F°∏R∂WLiVV. Lji«¡lLi[*xtsQ©±s ˙xms˙NTP ∏R∂V©´sV xmspLjiÚ¬ø¡[∏R∂W÷¡= D©yı ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV NRP≠dsVxtsQ©±s ¬ø¡[ªRΩVáV NRP…Ì”¡Æ™s[r°ÚLiµR∂¨s |msµÙj∂lLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá ≈¡LRiVË, ≤T∂Fy—¡…fi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V zqszmsH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘µR∂Lji+ ´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V øy≤R∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV.

‘Ó\+>±D ø√dü+ ÄK] b˛sê≥+ : bıHêï\ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, Æ™sVµR∂N`, «¡⁄©±s 29 : æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚Li ryµ≥j∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩáLiªy xqs≠sVztÌsQgS F°LS≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s, BLiµR∂VÕ‹[ ÀÿgRiLigSÆ©s[ Aµj∂™yLRiLi \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ À≥ÿLki ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s LSxtÌsQ˚ H…”¡aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ }msL]‰©yıLRiV. Æ™sVµR∂N`P —¡Õ˝ÿ ™´sLÊRiÕfi ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSflÿ N][LjiNRP Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆV≤R∂V xmso…Ì”¡Liµj∂ NSµR∂©yıLRiV. 1956Õ‹[ ALi˙µ≥yÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[zqs©´s ™´sVLRiVORPQfl·Li ©´sVLi¬ø¡[ F°LS»¡Li ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sVLiµR∂©yıLRiV. A©y≤R∂V FyáNRPVáV @ºΩæªΩ÷¡≠sª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ Æ©s[≤R∂V æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s BNRP‰»˝¡NRPVgRiVLji NS™y÷¡= ™´sr°ÚLiµR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV Fs©Ø[ı F°LS…ÿáV LSxtÌsQ˚ ryµ≥R∂©´sN][xqsLi «¡Ljigji©y, CryLji «¡Ljilgi[ F°LS»¡Li A≈¡Ljiµj∂ @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáLiªy xqs≠sVztÌsQgS F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s, æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ G≠sµ≥R∂LigS DLiµ][ \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂NRPV æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡}msˆLiµR∂VZNP[  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ™yxqsÚ™´sLi ˙gRiz§¶¶¶Li¿¡ ªRΩ™´sVNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. ≠s≤T∂F°LiVV NRP÷¡xqsVLiµy™´sV©yıLRiV. NRP÷¡zqs DLi≤T∂ NRPORPQáª][ N]©´srygRi≤R∂Li xqs\lLiLiµj∂ NSµR∂©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Ã¡©´sV @¨sıLRiLigSÕ˝‹[ µ][øR¡VNRPVLi»¡V©´sı {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩá \Æ™s≈¡Lji ™´s¤Õ˝¡[ Æ©s[≤R∂V DµR∂˘™´sVLi DÆ™s*ªRΩVÚ©´s Fsgjizqs xms≤R∂Vª][LiµR∂©yıLRiV. ™´s©´sLRiVáV µ][øR¡VN][™´s≤R∂Æ™s[VNSNRP Aªy¯’≥¡™´sW©y¨sı NRPW≤y NRPáVztsQªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s F~©yıá AL][zmsLiøyLRiV.

D˙gRi™yµR∂Vá µy≤T∂Õ‹[ ™´sVXªRΩV˘ ™yªRΩ xms≤Ôy≤R∂V. DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL`i ˙xms™´sW µR∂LiÕ‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liµj∂©´s «¡™y©´sV ≠s©y∏R∂VNRPLi, NSbdP¯L`Õ‹[ D˙gRi™yµR∂VáV ¬ø¡[zqs©´s µy≤T∂Õ‹[ NRP©´sVı™´sVWzqs©´s ∏R∂WµR∂∏R∂V˘ NRPV»¡VLiÀÿáNRPV {qsFsLi LRiW.5 áORPQá ALÛjiNRP ry∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. BLi…”¡ xqÛsáLiª][ Fy»¡V NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Õ˝‹[ INRPLjiNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dµ][˘gRiLi B™´s*©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

ù|J\T : 4

yÓ\ : s¡÷ 2/`

ø±eP]‘√ πø{°ÄsY uÛÒ{° yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌki Fs©´sı…”¡NUP æªΩ[á˵R∂¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ZNP[…‘¡AL`i ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl·, {qs™´sWLi˙µ≥R∂Õ˝‹[ xmsLjizqÛsªRΩVáV @©´sVNRPWáLigS D©yı∏R∂V¨s.. æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıLi øyá¨s A∏R∂V©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ NS™´spLji ryLi ¡bP™´s LS™´soª][ ZNP[…‘¡AL`i aRP¨s™yLRiLi xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV ∏R∂W˘LRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLiÕ‹[ LS“¡ ªRΩxmsˆµR∂V @¨s NS™´spLji ™y˘∆ÿ˘¨sLi¿¡©´s ªRΩLS*ºΩ L][¤«¡[ ZNP[…‘¡AL`i xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS™´s≤R∂Li ˙Fyµ≥y©´s˘Li xqsLiªRΩ LjiLiøR¡VNRPVLiµj∂. æªΩáLigSfl·\|ms ry©´sVNRPWáªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s NS™´spLjiNTP A∏R∂V©´s C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS NRPXªRΩ «Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. zqsLjizqsÃ˝¡Õ‹[ ¤…¡N`P=Q\¤…¡Õfi FyLRiV‰ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi ZNP[…‘¡AL`i ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ zqsLjizqsÃ˝¡Õ‹[ LRiW.210 N][»˝¡ @LiøR¡©yª][ NS©±s ¤…¡N`P=Q\¤…¡Õfi FyLRiV‰ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ¨s N][LS©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @Õÿlgi[, ™´sVLRi™´sVgÊSá NSLji¯NRPVáNRPV NRPW≤y LRiVfl· ™´sW{mns xms¥R∂NRPLi ™´sLjiÚLixms ¤«¡[∏R∂Wá¨s, Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ZNP[ LRiVflÿáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LS™´sV©yıLRiV. zqsLjizqsÃ˝¡Õ‹[ xmsLRi˘…”¡Li øyá¨s NS™´spLji¨s N][LRigS... xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ zqsLjizqsÃ˝¡ xmsLRi˘»¡ ©´sNRPV ™´sryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. zqsLjizqsÃ˝¡Õ‹[ ¤…¡N`P=Q\¤…¡Õfi FyLRiV‰ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV NS™´spLji¨s NRP÷¡aS©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ™´sV ≠s«Ï¡zmsÚNTP A∏R∂V©´s ry©´sVNRPWáLigS

xqsˆLiµj∂LiøyLRi©yıLRiV. C ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ LS«¡NUP∏R∂V ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV ry*gRiºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiaSáV øR¡LRiËNRPV LS¤Õ¡[µR∂¨s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáV @≤T∂gji©´s \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂Õ‹[ NS™´spLji NRPW≤y À≥ÿgRiLigS D©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· "LS“¡' ™y˘≈¡˘Ã¡ ˙FyLiªRΩ Æ©s[ªRΩáV Aµj∂™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı ªRΩLS*ºΩ L][¤«¡[ xqs™´sWÆ™s[aRPLi xqsÀ≥œ¡ ™´sÃ˝¡ ILjilgi[Ƶ∂[≠dsV ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki zqsLjizqsÃ˝¡Õ‹[ xmsLRi˘…”¡Liøyá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ æªΩáLigSfl·\|ms æªΩ[áËNRPVLi≤y Fs¨sı xqsÀ≥œ¡Ã¡V

˙xmsaRPıNRPV ¡µR∂V÷¡øyËLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ZNP[Li˙µR∂ |ms…Ì”¡©y ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi DLi≤R∂µR∂©yıLRiV. A FyLÌki ™´sVLi˙ºΩ x§¶‹[µyÕ‹[ NS™´spLji Àÿµ≥R∂˘ªy∏R∂VVªRΩ\Æ™sV©´s BLRiV ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡©´sV lLiøR¡Ëg]¤…Ì¡[Õÿ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRi¨s ˙xmsaRPLizqsLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

ìs¡T<√´>∑T\≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : ¨sLRiVµ][˘gRiVáNRPV aRPVÀ≥œ¡™yLRiÚ. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dµ][˘gRi ¨s∏R∂W™´sVNSÕ˝‹[ ™´sπ∏∂W xmsLji≠sVºΩNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs≤R∂÷¡Lixmso¨s¿¡ËLiµj∂. ™´sπ∏∂W xmsLji≠sVºΩ¨s 34 ©´sVLi¿¡ 36 GŒ˝œ¡NRPV |msLiøR¡VªRΩW aRP¨s™yLRiLi DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiµj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªy«ÿ ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ áORPQÕÿµj∂ ™´sVLiµj∂ ¨sLRiVµ][˘gRiáNRPV ELRi»¡ á’≥¡LiøR¡©´sVLiµj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dµ][˘gSá N][xqsLi ¨sLÒkiªRΩ ™´sπ∏∂W xmsLji≠sVºΩ µy…”¡F°LiVV©´s áORPQÕÿµj∂ ™´sVLiµj∂.. ™´sπ∏∂W xmsLji≠sVºΩ xqs≤R∂÷¡Lixmso N][xqsLi FsµR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ™´sπ∏∂W xmsLji≠sVºΩ xqs≤R∂÷¡Liøyá¨s xmsáV™´sWL˝RiV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ≠s©´sı≠sLiøyLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™yLjixms»˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ry©´sVNRPWáLigS xqsˆLiµj∂Li¿¡Liµj∂. ™´sπ∏∂WxmsLji≠sVºΩ¨s lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ ™´sLRiNRPV |msLiøR¡VªRΩW DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiµj∂. C G≤yµj∂ ≤T∂|qsLi ¡L`i ™´sLRiNRPV Æ™sáV™´sÆ≤∂[ Dµ][˘gRi ¨s∏R∂W™´sVNRP ©Ø[…”¡zmns ZNP[xtsQ©˝´sNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V C DªRΩÚLRiV*áV ™´sLjiÚryÚLiVV.

≤T∂|qsLi ¡L`i ªRΩLS*ªRΩ Æ™sáV™´sÆ≤∂[ ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©˝´sNRPV @À≥œ¡˘LÛRiVáV N][LRiVªRΩVLi≤R∂gS, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi C xqs≤R∂÷¡Lixmso ™´sLjiÚLiøR¡µR∂V. @Õÿlgi[, F°÷d¡xqsV, xqs≤R∂÷¡Lixmso©´sV lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. µk∂¨s\|ms ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ ™´sπ∏∂WxmsLji≠sVºΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ xqs≤R∂÷¡Lixmso¨s™´s*≤R∂Li ™´sÃ˝¡ |msµÙR∂gS xqs≤R∂÷¡Lixmso ILjilgi[Ƶ∂[≠dsV ¤Õ¡[µR∂¨s, ™´sπ∏∂W xmsLji≠sVºΩ¨s HƵ∂[Œ˝œ¡ ≤T∂|qsLi ¡L`i ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©˝´s ™´sLRiZNP[ ™´sLRiNRPV F~≤T∂gjiLiøyá¨s ¨sLRiVµ][˘gRiVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmsLji≠sVªRΩLi Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[, ™´sLRiVxqsgS rÛy¨sNRP, ™´sVV¨szqsxmsÕfi Fs\ZNPQQ=«fi, \|mnsL`i, \¤«¡Œ˝œ¡ aS≈¡, FnylLi£qÌs ™´sLi…”¡ Fs¨sıNRPáV, A ªRΩLS*ªRΩ ryµ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáV ∏R∂VW¨sFnyLi Dµ][˘gSáNRPV ™´sW˙ªRΩLi C LS©´sV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[.. á’Ù¡ F~LiƵ∂[LiµR∂VZNP[ xqs≤R∂÷¡Lixmso ™´sLjiÚLiøR¡µR∂V.˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dµ][˘gSá ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiµR∂¨s ≠sxmsOSQáV ™´sπ∏∂W xmsLji≠sVºΩ µy…”¡©´s ¨sLRiVµ][˘gRiVáV ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLiVV. ™´sπ∏∂W xmsLji≠sVºΩ¨s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ áORPQÕÿµj∂ ™´sVLiµj∂ D©yıLRiV. ™´sπ∏∂W xqs≤R∂÷¡Liøyá¨s øyÕÿ NSáLigS @À≥œ¡˘LÛRiVáV xmsLji≠sVºΩ HƵ∂[Œ˝œ¡ ™´sLRiNRPV xqs≤R∂÷¡Liøyá¨s øyÕÿ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yı xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li.. NSáLigS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP Æ™sVVLRi BxmsˆV≤R∂V ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li Æ™s©´sVNRP |ms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. µk∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NSLRifl·™´sVƵ∂[©´s¨s AL][zmsxqsVÚ©yıLiVV. xqs≤R∂÷¡Lixmso xqs≤R∂÷¡Lixmso¨sxqsWÚ ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™sáV™´sLjiLi¿¡Liµj∂. lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ß NSNRPVLi≤y HƵ∂[Œ˝œ¡ ™´sLRiNRPV F~≤T∂gjiLiøyá¨s NSgS, HƵ∂[Œ˝œ¡ ™´sLRiNRPV xqs≤R∂÷¡Lixmso¨s™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV.

dü∫yê\j·T+˝À H˚\≈£L*q uÛ≤Ø eèø£å+ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[¨s xqs™´sVªRΩ À˝ÿN`P ™´sµÙR∂ aRP¨s™yLRiLi À≥ÿLki ™´sXORPQLi Æ©s[áNRPW÷¡Liµj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS©y*∏∫∂V\|ms C ™´sXORPQLi xms≤R∂≤R∂Liª][ NRPáNRPáLi lLi[gjiLiµj∂. C ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ ™´sVVLRi◊d¡NRPXxtÒsQ @Æ©s[ NS¨s}qÌs ¡VÕfiNRPV gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsµ≥y©´s NSLRi˘µR∂Lji+ ™´sVx§¶¶¶LiºΩ ™yx§¶¶¶©´sLi xmspLjiÚgS µ≥R∂*LixqsLi NSgS, {qsFsLi NS©y*∏∫∂VÕ‹[¨s «ÿ™´sVL`i ™yx§¶¶¶©´sLi, @Li ¡V¤Õ¡©±s= FyOTPQNRPLigS Ƶ∂ ¡˜ ºΩ©yıLiVV. C xmnsV»¡©´sáª][ {qsFsLi À≥œ¡˙µR∂ªy zqs ¡˜Liµj∂ gRiµj∂ xmspLjiÚgS µ≥R∂*Lixqs\Æ™sVLiµj∂. gS∏R∂Wá Fy\¤Õ¡©´s NS¨s}qÌs ¡VÕfi©´sV Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[¨s xqs™´sVªy À˝ÿN`P AL][ @LiªRΩxqsVÚÕ‹[ {qsFsLi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi DLiµj∂. L][«¡Ÿ Õÿlgi[ aRP¨s™yLRiLi NRPW≤y {qsFsLi NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP LSgSÆ©s[, A∏R∂V©´s NS©y*∏∫∂V©´sV xqs™´sVªy À˝ÿN`P ™´sµÙR∂ ¨s÷¡zms DLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, xmsoLSªRΩ©´s\Æ™sV©´s À≥ÿLki ™´sXORPQLi INRP‰ryLjigS NRPWNRP…”¡Æ™s[Œ˝œ¡ª][ xqs•¶¶¶ NRPVxmsˆNRPW÷¡Liµj∂. {qsFsLi NS©y*∏∫∂V ™yx§¶¶¶©yáª][ Fy»¡V xmsNRP‰Æ©s[ ¨s÷¡zms DLi¿¡©´s {qsFs£qs ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms ™´sXORPQLi xms≤T∂Liµj∂. µk∂Liª][ {qsFsLi NS©y*∏∫∂VÕ‹[¨s «ÿ™´sVL`, ™´sVL][ ™yx§¶¶¶©´sLiª][ Fy»¡V ¿d¡£mns |qs˙NRP»¡Lki ™yx§¶¶¶©´sLi xmspLjiÚgS µ≥R∂*Lixqs\Æ™sVLiµj∂. |qsLi˙…‘¡ F°xqÌsV\|ms xms≤R∂≤R∂Liª][ @µj∂ NRPW÷¡F°LiVVLiµj∂. @NRP‰Æ≤∂[ D©´sı NS¨s}qÌs ¡VÕfi ™´sVVLRi◊d¡NRPXxtÒsQ ºdΩ˙™´sLigS

gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. A∏R∂V©´s©´sV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı ∏R∂VLiÕ‹[ INRP‰ryLjigS NRPáNRPáLi lLi[gjiLiµj∂. Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. À≥ÿLki ™´sXORPQLi NRPW÷¡©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™yx§¶¶¶©´sLi µj∂gji ªRΩ©´s NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP Æ™s◊˝¡©´s xmsµj∂ ¨s≠sVuyáZNP[ C {qsFsLi NS©y*∏∫∂V xmnsV»¡©´s ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. B…‘¡™´sá ™´sLRiVxqsgS ™yx§¶¶¶©yáV µ≥R∂*LixqsLi NRPVLjizqs©´s ™´sL<S¨sNTP ÀÿgS ©y¨s ™´sXORPQLi NRPW÷¡ s»˝¡V À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @gjiı™´sWxmsNRP zqs ¡˜ NS¨s}qÌs ¡VÕfiNRPV ºdΩ˙™´s gS∏R∂WáV F°LiVV©´ Liµj∂ x§¶¶¶ß…ÿx§¶¶¶ß…”¡©´s @NRP‰≤R∂ ¬ø¡[LRiVN]¨s xqs•¶¶¶∏R∂VNRP

xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @NRP‰≤R∂ Fs™´sLRiW ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xms≤T∂F°LiVV©´s ˙Fyfl·©´sxtÌsQLi ªRΩzmsˆLiµj∂. C xmnsV»¡©´sª][ xqs¿¡™yá ™´sXORPQLiª][ Fy»¡V bP¥j∂Õÿá©´sV ª]ágjiLiøyLRiV.

XË’\C≤Hê<∏éì |”d”d” n<Ûä´≈£åî&çì #˚ùdÔ

düyÓTÆø±´+Á<Ûä n+{≤&Ü \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ D©´sıxmsˆV≤R∂V ™´sW»¡Ã¡V≠s©y÷¡=LiƵ∂[ ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ NS™´spLji yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ˙xmsaSLiªRΩLigS xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ZNP[Li˙µR∂Li ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLiµR∂¨s ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ NS™´spLji ryLiÀ≥œ¡bP™´sLS™´so }msL]‰©yıLRiV. zmszqszqs @µR∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·©´sV gSLiµ≥k∂ À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ NRP÷¡zqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s \ZaPá«ÿ©y¥`∂, À‹ªRΩ=ª][ NRP÷¡zqs ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSflÿ GLSˆ»¡V\|ms ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ™´sWLRi¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. A©y≤R∂V C©y≤R∂V NRPW≤y INRP‰¤…¡[ ™´sW»¡ª][ D©yı©´s©yıLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩgS D©´sıxmsˆV≤R∂V xqs*LiªRΩ ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV xms¨sNTP LS™´s©yıLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s xqs\Æ™sVNRP˘™yµy¨sı ¡Ã¡LigS ≠s¨s zmsxqsVÚ©´sı ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂©´sV zmszqszqs @µ≥R∂˘QORPV≤T∂gS ¬ø¡[}qsÚ xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂NRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂Vªy≤y @¨s ≠dsV≤T∂∏R∂W©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. xmsµR∂™´soÕ˝‹[ ¬ø¡[LSNR NRP»Ì¡VÀÿ»˝¡V, @µ≥j∂uÌy©´sLi ™´sW»¡Ã¡NRPV g_LRi™´sLi B™´s*≤R∂Li ªRΩxmsˆ¨sxqsLRi©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ZOP[Q™´sVLi AbPLi¬ø¡[ ZNP[Li˙µR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VLiºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙µy¨sNTP gS¨s, NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP gS¨s LSxtÌsQ˚Li ¬ø¡≤T∂F°™yá¨s FsLiµR∂VNRPV DLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. NRPVáxqsLixmnsWá xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP Æ™s÷˝¡©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ™´sVLi˙ºΩ ™yLjiNTP @©´sVNRPWáLigS ™´sW…˝ÿ≤T∂æªΩ[ ANRPVÕÿ¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ™´s˘QQZNP[Ú @™´soªy≤y @¨s Æ™s[µyLiªRΩ µ≥][LRifl”·Õ‹[ xqs™´sWµ≥y©´sLi BøyËLRiV. ˙Àÿ≤R∂L`i AÕ‹[øR¡©´sáV @™´sxqsLRiLi xms≤R∂Vªy∏R∂V©yıLRiV. ™´s˘QQNTPÚgS D©´sıxmsˆV≤R∂V ÀÿµR∂˘ªRΩÕ˝‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V ªRΩxmsˆ™´s©yıLRiV. ™´sV÷d˝¡ ™´sV÷d˝¡ @Ƶ∂[ ¬ø¡FyˆLRiV. N]¨sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLi NS™yáLi¤…¡[ LS“¡ xms≤R∂NRP ªRΩxmsˆµR∂©yı LRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´s˙NUPNRPLjiLi¿¡LiµR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLS @Æ©s[ ˙xmsaRPıNRPV ≠dsVLRi©´sVNRPVLi¤…¡[ @µj∂ NRPlLiZNÌP[©´s©yıLRiV. J™´sVLi˙ºΩ ªRΩ©´s ™´sµÙR∂ D©´sı 50N][»˝¡Õ‹[ ªRΩ©´s ˙FyLiªy¨sZNP[ 25 N][»˝¡V ºdΩxqsVZNP÷˝¡æªΩ[ ≠sVgRiªy ™y…”¡ª][ Ƶ∂[aRPLi @Liªy FsÕÿ Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂Vªy∏R∂V¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. @¨sı ˙FyLiªyá©´sV xqs™´sVµR∂XztÌsQª][ øR¡W≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLi»¡VLiµR∂©yı LRiV. Bµj∂ FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqsLi NSÆ©s[ NSµR∂©yıLRiV.


30-06-2013.qxd

7/1/2013

10:49 AM

Page 2

2

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä~yês¡+, pHé 30, 2013

yÓTÁ{Àyês¡Ô

yÓTÁ{Àyês¡Ô NS™´spLji ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms Æ©s[ªRΩá \|qs¤Õ¡Li…fi ôV’≤<äsêu≤<é, Ä~yês¡+, pHé 30, 2013

µ≥R∂LRiáV |msLiøR¡≤R∂Æ™s[V ∏R∂VWzmsFs xms¨s NSÀ‹[áV...? ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*™´sVLi¤…¡[ ZNP[™´sáLi µ≥R∂LRiáV |msLiøR¡≤y¨sZNP[ @¨s ∏R∂VWzmsFs NRPV ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[¨s NSLi˙lgi£qs xqsLS‰L`i ªRΩLRiøR¡W ™´sV©´sNRPV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsWÚ DLi»¡VLiµj∂. µ≥R∂LRiáV |msLRiVgRiVªRΩLi¤…¡[ ø][µR∂˘Li øR¡W≤R∂≤R∂Li, ≠sxmsOSQá ≠s™´sVLRi+á©´sV ºΩzmsˆ N]»Ì¡≤R∂Li µy¨sNTP Lji™y«¡ŸgS ™´sWLjiLiµj∂. |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRiáV ™´sV◊d˝¡ |msLjigSLiVV. ÷d¡»¡LRiVNRPV LRiW.1.82 |msLiøR¡VªRΩW øR¡™´sVVLRiV xqsLixqÛsáV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLiVV. ≠sáV™´s Aµ≥yLjiªRΩ xms©´sVı ¤Õ¡[µy rÛy¨sNRP xms©´sVı µk∂¨sNTP @µR∂©´sLi. ªRΩµR∂VxmsLji ™yLRiLiÕ‹[ ≤U∂—¡Õfi µ≥R∂LRi |msLixmso DLi≤]øR¡Ë¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. BÕÿ BxmsˆV≤R∂ |ms˙…‹[ µR∂LRiá |msLixmso ªRΩ™´sV ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[ ¤Õ¡[µR∂¨s gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚaSLRiV. ©´sgRiµR∂V ¡µj∂÷d¡ª][ gS˘£qs µ≥R∂LRiá©´sV NRPW≤y B ¡˜≤T∂ ™´sVV ¡˜≤T∂gS |msLi¬ø¡[aSLRiV. G≠sV ™´sW…˝ÿ≤T∂©y @≤T∂lgi[™y≤R∂V ¤Õ¡[≤R∂©´sı µ≥k∂™´sW Æ©sáN]Liµj∂. ™´sV©Ø[¯™´sVÆ©s[ ™´sW…˝ÿ≤R∂©´sxmsˆV≤R∂V Fs™´sLRiV ™´sW…˝ÿ≤T∂©y ™´sW…˝ÿ≤R∂NRPF°LiVV©y ILjigjiLiƵ∂[≠dsV DLi≤R∂À‹[µR∂V. LRiWFyLiVV msªRΩ©´sLi N]©´srygji©´s NSLRifl·LigSÆ©s[ |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRi |msLiøy÷¡= ™´s¿¡ËLiµR∂¨s øR¡™´sVVLRiV xqsLixqÛsáV }msL]‰©yıLiVV. µk∂¨sNTP ª][≤R∂V @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sWlLi‰…˝‹[ |msLjigji©´s µ≥R∂LRiáW ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLi¿¡©´s»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. ªRΩµR∂VxmsLji ™yLRiLiÕ‹[ ≤U∂—¡Õfi\|ms 40 \|msxqsá ©´sVLi¿¡ 50 \|msxqsá ™´sLRiNRPV ™´s≤ÔR∂©´s DLi≤]øR¡Ë¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. C Æ©sáՋ[ |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRi |msLixmso Bµj∂ ™´sVW≤][ryLji. C Æ©sá 1©´s 75 \|msxqsáV, 16©´s LRiW.2 ø]xmsˆV©´s |msLiøyLiVV. xmsORPQLi L][«¡ŸÃ¡N][™´sWLRiV µ≥R∂LRiáV xqs™´sLjiLiøyá¨s øR¡™´sVVLRiV xqsLixqÛsáV gRiªRΩLiÕ‹[ ¨sLÒRiLiVVLiøyLiVV. C G≤yµj∂ Æ™sVVªRΩÚLi ©yáVgRiV ryL˝RiV µ≥R∂LRiáV ªRΩgÊjiLiøR¡gS ªy«ÿ |msLixmsoáª][ A Æ™sVVªRΩÚLi µyµyxmso xqsLjiF°LiVVLiµj∂.ryLRi*˙ªRΩNRP Fs¨sıNRPáV xqs≠dsVzmsxqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ∏R∂VW{msG xqsLS‰LRiV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V |ms˙…‹[÷¡∏R∂VLi µ≥R∂LRiáNRPV, LRiWFyLiVV ™´sWLRiNRP ≠sáV™´sÕ˝‹[¨s |§¶¶¶øR¡VË ªRΩgÊRiVáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS |ms˙…‹[Õfi µ≥R∂LRiá xqs™´sLRifl·NRPV, ≤U∂—¡Õfi µ≥R∂LRiá |msLixmso©´sNRPV }qs*øR¡ËȨs¿¡ËLiµj∂. ZNP[Li˙µR∂Li BxmsˆV≤R∂V Ƶ∂[bdP∏R∂V xqsx§¶¶¶«¡™y∏R∂VV™´so µ≥R∂LRiá©´sV lLi…Ì”¡Lixmso ¬ø¡[zqsLiµj∂. µyLiª][ 2014 G˙zmsÕfi 1 ©´sVLi¿¡ ≠sV÷¡∏R∂V©±s ˙’¡…”¡£tsQ ¥R∂LRi¯Õfi ∏R∂VW¨s…fi gS˘£qs µ≥R∂LRi ˙xmsxqsVÚªRΩLi 4.2 ≤yáL˝Ri ©´sVLi¿¡ 8.40 ≤yáL˝RiNRPV |msLRigRi©´sVLiµj∂. gS˘£qs µj∂gRiV™´sVºΩ ≈¡LRiVË, @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sWlLi‰…fi µ≥R∂LRiáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ´sVW≤R∂V Æ©sááN]NRPryLji gS˘£qs µ≥R∂LRiá©´sV xqsLS‰LRiV ¨sLÒRiLiVVLiøR¡©´sVLiµj∂. ryLRi*˙ªRΩNRP Fs¨sıNRPáV xqs≠dsVzmsxqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ™´sLRiVxqs NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáª][ @˙xmsºΩxtÓsQ™´sVW»¡gRi»Ì¡VcNRPV©´sı ∏R∂VW{msGc2 ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ry™´sW©´sV˘¨s “¡≠sªRΩLi\|ms ˙xmsºΩNRPWá ˙xmsÀ≥ÿ™´sÆ™s[V∏R∂V©´sV©´sı gS˘£qs |msLRiVgRiVµR∂á ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li µyLRiVfl·LiNSNRP ™´sVL][…”¡ NSµR∂V. |msLiøR¡≤R∂Æ™s[V xms¨sgS |ms»Ì¡VNRPV©´sı xqsLS‰L`iNRPV INRPryLji |msLi¿¡©y Æ™s[LiVVryL˝RiV |msLi¿¡©y INRP¤…¡[©´s©´sı µ≥R∂X≤R∂¿¡ªRΩÚLiª][ D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiµj∂. xqsx§¶¶¶«¡ ™y∏R∂VV™´so Aµ≥yLjiªRΩ ≠sµR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙µyá ©´sVLi¿¡ N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs ≠sµR∂V˘ª`Ω øyLÍkiáª][Fy»¡Vc ∏R∂VWLji∏R∂W µ≥R∂LRiáV, LRi™yflÿNRPV DxmsNRPLjiLi¬ø¡[ {qsFs©±s“¡ µ≥R∂LRiáV @LiµR∂VNRPV ªRΩgÊRi»Ì¡VcgS |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiµj∂. gS˘£qs µ≥R∂LRi |msLRigRi≤R∂Liª][ gS˘£qs Aµ≥yLjiªRΩ ≠sµR∂V˘µR∂VªRΩˆºΩÚ ≈¡LRiVË |msLjigji 2.93 LRiWFy∏R∂VáVgS D©´sı ≠sµR∂V˘ª`Ω ∏R∂VW¨s…fi µ≥R∂LRi 6.40 LRiWFy∏R∂VáV @™´soªRΩVLiµj∂. @Ƶ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ∏R∂VWLji∏R∂W DªRΩˆºΩÚ N][xqsLi G≤yµj∂NTP µyµyxmso 9Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV @µR∂©´sLigS ≈¡LRiVË @LiVV ≈¡«ÿ©yNTP |ms©´sVÀ≥ÿLRiLigS xmsLjifl·≠sVLiøR¡©´sVLiµR∂¨s ≠sµR∂V˘ª`Ω, FsLRiV™´soá ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡Ã¡V @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi æªΩ÷¡FyLiVV. @LiVVæªΩ[, FsLRiV™´soáV, ≠sµR∂V˘ª`Ω øyLÍkiá µ≥R∂LRiá©´sV zqÛsLRiLigS DLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV A NRPLi|ms¨dsáNRPV xqs’¡=≤U∂ µ≥R∂LRiNRPV ZNP[Li˙µR∂Li gS˘£qs xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiµR∂¨s ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ ¿¡µR∂Li ¡LRiLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. xqsLS‰L`i ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı ¨sLÒRi∏R∂Wá ™´sÃ˝¡ ∏R∂VWLji∏R∂W ªRΩµj∂ªRΩLRi µ≥R∂LRiáV \lLiªRΩVáNRPV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂©´sLiªRΩgS |msLjilgi[Õÿ D©yıLiVV. J \Æ™sxmso µ≥R∂LRiáV |msLi¿¡ µR∂Li≤R∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ ™´sVL][\Æ™sxmso xqs’¡=≤U∂áª][ ELRi≤T∂Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xms¨sgS |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V ryLRi*˙ªRΩNRP Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂ xqsLS‰LRiV ˙xmsxqsVÚªRΩLi xqs’¡=≤U∂ B¬ø¡[ËLiµR∂VNRPV zqsµÙR∂xms≤T∂©´sxmsˆ…”¡NUP, A ªRΩLS*ªRΩ ™´s¬ø¡[Ë ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≈¡«ÿ©yNRPV À≥ÿLRiLigS ™´sWlLi[ C xqs’¡=≤U∂¨s LRiµÙR∂V ¬ø¡[∏R∂VµR∂©´sı À≥œ¡L][ry G≠dsV ¤Õ¡[µR∂V. ˙xmsµ≥y¨s ALÛjiNRP xqsᕶ¶¶µyLRiV LRiLigRiLS«¡©±s ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[¨s @µ≥R∂˘∏R∂V©´s NRP≠sV…‘¡ G ™´sVVx§¶¶¶®LSÚ©´s Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xmÌs…fiBLiµ][ NS¨ds ™yLjiNTP |msLiøR¡≤R∂Li ªRΩxmsˆ µj∂LiøR¡≤R∂Li æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. Fszqs gRiµR∂VÕ˝‹[ NRPWLRiV˨s ™yLRiV ¤Õ¡NRP‰Ã¡V Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. øR¡™´sVVLRiV, xqsx§¶¶¶«¡™y∏R∂VV™´so LRiLigRiLiÕ‹[ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡ N][xqsLi ¬ø¡[zqs©´s zqsFnyLRiV=á ˙xmsNSLRiLi ZNP[Li˙µR∂Li C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiµj∂ gS˘£qs µ≥R∂LRi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂Li, Ljiá∏R∂V©±s= xqsLixqÛsá ™´sVµ≥R∂˘ ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sı ≠s™yµR∂Li Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sV©´s gS˘£qs N][…ÿÕ‹[ N][ªRΩ LS™´s≤R∂Liª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s gS˘£qs Aµ≥yLjiªRΩ ≠sµR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙µyá¨dsı ™´sVWáxms≤ÔyLiVV. DªRΩˆºΩÚ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ gS˘£qs µ≥R∂LRi©´sV @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V µ≥R∂LRiáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS |msLiøyá¨s Ljiá∏R∂V©±s= xqsLixqÛs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[r°ÚLiµj∂. Ljiá∏R∂V©±s= ¨sLS*NRPLiª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s gS˘£qs Aµ≥yLjiªRΩ ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLixqÛsáV, FyLji˙aS≠sVNRP xqsLixqÛsáV ™´sVWáxms≤ÔyLiVV. gS˘£qs DªRΩˆºΩÚ N][xqsLi ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ™´sWLÊSá©´sV @Æ©s[*ztsQLiøR¡NRPVLi≤y Ljiá∏R∂V©±s= xqsLixqÛs©´sV  ¡V«Í¡gjixqsWÚ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[zqsLiµj∂. gS˘£qs µ≥R∂LRi |msLixmsoª][ LSxtÌsQ˚LiQ\|ms G≤yµj∂NTP xqsV™´sWLRiV 3,420 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá @µR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiµj∂. Æ™sVVªyÚ¨sNTP LS©´sV©´sı L][«¡ŸÃ¡V gRi≤ÔR∂V xmsLjizqsÚªRΩVá©´sV FsµR∂VL]‰Æ©s[Õÿ ∏R∂VWzmsFs ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[zqs |ms…Ì”¡Liµj∂.

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, GáWLRiV, «¡⁄©±s 29 : ˙LSuÌy˚¨sı lLiLi≤R∂VgS ≠sÀ≥œ¡—¡Li¬ø¡[ µj∂aRPgS ˙xms∏R∂VªyıáV rygRiVªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ B…‘¡™´s¤Õ¡[ ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ @LiVV©´s NS™´spLji ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. A∏R∂V©´s xqs*LRiLiÕ‹[ æªΩ[≤y ™´s¿¡ËLiµR∂¨s, gRiªRΩLiÕ‹[ J ÕÿgS BxmsˆV≤R∂V ™´sVL][…ÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s AL][zms xqsVÚ©yıLRiV. µk∂Liª][ «¡⁄\¤Õ¡ 2©´s NS™´spLji xqs©y¯©´s xqsÀ≥œ¡ «¡LRiVgRiVªRΩVLiµy ¤Õ¡[µy @©´sı ALiµ][Œœ¡©´s Æ©sáN]Liµj∂. A∏R∂VLRiNRPV ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩ xmsµR∂≠s µR∂NRP‰≤R∂Li\|ms xmnsV©´sLigS xqs©y¯¨sLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs |msµÙR∂ FsªRΩVÚ©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[r°ÚLiµj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ∆ÿLRiLRi\lLiæªΩ[ GLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs [µy¨s\|ms Æ©s[ªRΩáV xqs™´sWÕ‹[øR¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ NS™´spLji xqs\Æ™sVNRP˘ LSxqÌs˚Li N][xqsLi ™´sVVLiµR∂VLi≤T∂ ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[}qs™yLRi¨s, BxmsˆV≤T∂NRP A∏R∂V©´s xqs*LRiLi ™´sWLRi≤R∂Liª][ ªyÆ™s[V @LiµR∂VNRPV zqsµÙR∂LigS DLi≤yá¨s ≠s≠sµ≥R∂ FyLÌkiá xqs\Æ™sVNRP˘ Æ©s[ªRΩáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LS“¡xmsÆ≤∂[Õÿ ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ NS™´spLRiV ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V A∏R∂V©´s r~LiªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi GáWLRiV xmsLjiµ≥j∂Õ‹[ NRPW≤y N]LiªRΩ NRPáNRPáLi lLi[zmsLiµj∂. NS™´splLi[©y C ™´sW»¡Ã¡V @©´sıµj∂ @Li»¡W A∏R∂V©´s @©´sVøR¡LRi ™´sLÊRiÆ™s[V ºΩNRP™´sVNRPxms≤R∂Vª][Liµj∂. BÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ˙LSxtÌsQ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @µ≥j∂uÌy©´s ¨sLÒRi∏R∂VÆ™s[V ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂VLigS A∏R∂V©´s }msL]‰©´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s ™´sLÊki∏R∂VVáª][Fy»¡V NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠sVgRiªy ™yLRiV NRPW≤y ªRΩLÍRi©´s ¡LÍRi©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. A∏R∂V©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªRΩORPQfl· ˙xmsºΩxqsˆLiµR∂©´s ™´sW˙ªRΩLi NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[µR∂V. gRiªRΩLiÕ‹[ G ¿¡©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´s¿¡Ë©y ™´sVVLiµR∂VNRPV

™´s¬ø¡[Ë Æ©s[ªRΩáV \|qsªRΩLi \|qs¤Õ¡Li…fi @∏R∂W˘LRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ryµ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ Æ™s[VLRi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá BLiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂NRPV @©´sVNRPWáLigS ™yLkigS ™´sVVLiµR∂xqsVÚ øR¡LRiËáV ¤Õ¡[™´sµk∂∏R∂V≤R∂Li, A ªRΩLRiV™yªRΩ —¡Õ˝ÿ rÛyLiVVÕ‹[ ªRΩ™´sV ™yµR∂©´sáV ™´sVL] xqs©y¯©´s xqsÀ≥œ¡#\|ms [ryLji ≠s¨szmsLi¬ø¡[ µj∂aRPgS GLSˆ»˝¡Vc ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡Vc NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¤…¡©<´s©±s..? ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ C @LiaRPLiÕ‹[ G |msµÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ELRiW™y≤y ALiµ][Œœ¡©´sáV INRP‰LRiW ©y∏R∂VNRPªRΩ* Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøR¡ «¡LjigSLiVV. @xmsˆ…”¡ ALiµ][Œœ¡©´sÕ‹[ ≠sµy˘LÛRiVáV, ≤y¨sNTP zqsµÙR∂LigS ¤Õ¡[©´sxmsˆ…”¡NTP, xqs\Æ™sVNRP˘ ™yµy¨sı \lLiªRΩVáV |msµÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ FyáVxmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. gRi…Ì”¡gS ≠s¨szmsLi¬ø¡[ ™ylLi[ BÕÿLi…”¡ ˙xms∏R∂VªyıáNRPV A ªRΩLRiV™yæªΩ[ ≠s≠sµ≥R∂ FyLÌkiáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s zqsµÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı»˝¡Vc xqs™´sWøy LRiLi. xqsÚ™y¨sNTP ©y∏R∂VNRPVáV «¡ªRΩ NRP÷¡aSLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ \lLiªRΩV™´sLÊSQÕ˝‹[Æ©s[ ˙LSxtÌsQ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms N]LiªRΩ ™´s˘ºΩ ™´sWµj∂LjigS BNRP‰≤R∂ NRPW≤y «ÿLiVVLi…fi ∏R∂WORPQ©±s lLi[NRPªRΩ DLiµj∂. µk∂¨sNTP ˙xmsµ≥y©´s NSLRifl·Li «¡Ã¡ ™´s©´s NRP≠sV…‘¡cáV GLRiˆ≤ÔyLiVV.LS©´sVLS©´sV C NRP≠sV…‘¡c LRiVá xqs™´sVxqs˘. ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌP. á¨dsı NRP©´sV™´sVLRiVgRi∏R∂W˘LiVV. ≠ds…”¡NTP ryLRi¥R∂˘Li ˙LSxtÌsQ™´sVLi»¡W lLiLi≤R∂VgS ™´sVVNRP‰Q\¤Õ¡æªΩ[ µk∂¨s ™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV Fs™´sLRiW AxqsNTPÚ øR¡WxmsNRPVLi≤y ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·Li\|ms xms≤R∂V ≠sV©´sıNRPVLi≤T∂F°∏R∂WLRiV. @Õÿlgi[ ≠s≠sµ≥R∂ FyLÌkiQÕ˝‹[ ªRΩVLiµR∂©´sı ALiµ][Œœ¡©´s C ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩV Õ˝‹[©´sW NRPW≤y ’≥¡©yı’≥¡˙Fy∏R∂WáV DLi≤R∂≤R∂Liª][ A∏R∂W DLiµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V xmsLi»¡Ã¡NRPV xqs™´sVXµÙj∂gS FyLÌkiQÕ˝‹[ D©´sı {qs¨s∏R∂VL˝RiLiªy ™´sV©´sZNPLiµR∂VNRPV¤Õ¡[ ¨dsLRiV @LiµR∂≤R∂Li¤Õ¡[µR∂©´sı ALiµ][Œœ¡©´s \lLiªRΩVÕ˝‹[ DLiµj∂. @©´sı»Ì¡VgS BLiªRΩNSáLi ≠sV©´sıNRPVLi≤T∂F°∏R∂WLRiV. µk∂¨sNTPª][≤R∂V lLiLi≤R∂VgS ≠s≤T∂F°æªΩ[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ BƵ∂[ xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂™yµR∂VáLiªy \|qs¤Õ¡Li…fi @LiVVF° NRPW≤y BÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsæªΩ[ xmsƵ∂[xmsƵ∂[ FsµR∂VLRiV ∏R∂WLRi©´sı yµR∂©´sNRPV  ¡Ã¡Li ¬ø¡[NRPWLjiËLiµj∂. NSLi˙lgi£qs NS™´s≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y F°Ã¡™´sLRiLi ¨sLS¯fl·Li ¨s÷¡¿¡ @µ≥j∂uÓy©´sLi LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl·NRPV zqsµÙR∂™´sV™´so F°ªRΩVLiµR∂©´sı ALiµ][Œœ¡©´s @LiµR∂LjiÕ‹[©´sW DLiµj∂. ª][LiµR∂¨s, æªΩáLigSfl·NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡ B™´s* «¡Ã¡™´s©´sLRiVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ \lLiªRΩV áV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı À‹[ª][LiµR∂¨s @Li»¡W ’≥¡©´sıQQ\Æ™sV©´s xqs™´sWøyLRiLi ™yµR∂©´s©´sV C ˙FyLiªRΩLiNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s {qs¨s∏R∂VL˝RiV Æ™sáV™´s≤R∂Vª][Liµj∂. µk∂¨s\|msÆ©s[ BxmsˆV≤R∂V xqs\Æ™sVNRP˘ NRPW≤y BLiªRΩNRPV™´sVVLiƵ∂[ xqs™´sVLÙjiLiøyLRiV. µk∂¨s¨s ™yµR∂VÕ˝‹[©´sW ºΩLjigji øR¡LRiË ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sVLiµj∂. ˙xmsµ≥y©´s @xqsÚQ˚LigS©´sV, ªRΩLRiV™yªRΩ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµR∂V Bxmsˆ…”¡µyNS C @LiaS¨sı |msµÙR∂gS {qsLji∏R∂V£qsgS D™´sV¯≤T∂gS DLiøy÷¡=LiƵ∂[©´s©´sı lLiLi≤R∂V ºdΩxqsVN][NRPF°LiVV©y, ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWá\|ms ≤T∂™´sWLi≤˝R∂Æ©s[ @xmsˆ…”¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂ DµR∂˘™´sVLiÕ‹[ BLiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂ DµR∂˘™´sW¨sı ˙xmsµ≥y©yLiaRPLigS ™´sWLSLiVV. BxmsˆV≤R∂V ªy«ÿgS µR∂gÊRiLRiVLi≤T∂ ©´s≤T∂zmsLi¿¡©´s N]LiµR∂LRiV ≠sµy˘™´sLiªRΩVáV, «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xmsLjiflÿ™´sWá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ºΩLjigji C \lLiªRΩV ©y∏R∂VNRPVáV ™´sW˙ªRΩLi xmsLRixqsˆLRi xqs™´sWÆ™s[ µj∂aRPgSÆ©s[ xqs\Æ™sVNRP˘™yµR∂VáV xmsLRixqsˆLRiLi @LiªRΩLÊRiªRΩ aSáNRPV zqsµÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ N]LiµR∂LRiV øR¡LRiËáNRPV µj∂gji©´s»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi.

@LiøR¡©yáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLicxmsLji•¶¶¶LRiLi xqsV©yı yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, NRPLkiLi©´sgRiL`, «¡⁄©±s 29 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[\lLiªRΩVáNRPV @¨sıLRiNSáVgS@Li≤R∂gS DLi…ÿ™´sV¨s¬ø¡xmsoªRΩV©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Dµy˘©´s™´s©´s \lLiªRΩVáNRPV ™´sW˙ªRΩLi Æ™sVVLi≤T∂ ¬ø¡[LiVVxqsWÚÆ©s[ ™´sr°ÚLiµj∂. gRiªRΩ ALiVVµylLi[Œ˝œ¡ßgS NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ \lLiªyLigS¨sNTP ©´s∏R∂W \|msry xmsLji•¶¶¶LRiLi á’≥¡Li¿¡©´s FyFy©´s F°NRPF°™´s≤R∂Liª][ áÀ‹[µj∂À‹[™´sVLi»¡V ©yıLRiV. xqs*∏R∂VLigS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´suÌy¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡©y NRPW≤y @©´sıµyªRΩáNRPV ¿¡÷˝¡gRi™´s* NRPW≤y LS¤Õ¡[µR∂Li¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ G≠sµ≥R∂LigS DLiµ][ B¤…Ì¡[ @LÛRiLi¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsµ≥y©´sLigS ™´sLjixmsLi»¡\|msÆ©s[ Aµ≥yLRixmsÆ≤∂[ \lLiªRΩVáV N]µÙj∂N]µÙj∂gS ™´sW≠sV≤T∂, ¨s™´sV¯, ¡ªyÚLiVV ª][»¡Ã¡ rygRiV\Æ™sxmso ™´sVÃ˝¡VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigS flÿÕ‹[ ˙xmsµ≥y©´sLigS CµR∂VLRiVgSáVáV, @NSá ™´sL<SáV, ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ ™y©´sá™´sÃ˝¡ xmsLi»¡Ã¡V N]»Ì¡VNRPV F°LiVV©´s»˝¡VgSÆ©s[ Cª][»¡Ã¡NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s NS∏R∂VáV LS÷¡F°™´s≤R∂Li, N]™´sV¯Ã¡V ≠sLjigji F°™´s≤R∂Li xqsLRi*ryµ≥yLRifl·LigS «¡Ljilgi[ ©´sxtÌsQLi. 2009 ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV (2013) INRP‰ «¡gjiªy˘Ã¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[Æ©s[ Æ™s[Õÿµj∂¬ø¡»˝¡V ≠sLjigjiF°LiVV©´s xqsLixmnsV »¡©´sáV©yıLiVV. @Õÿlgi[ xmsxqsVxmso, ≠sVLjiËxmsLi»¡Ã¡V NRPW≤y ©´sxtÌsQF°LiVV©´s xqsLiµR∂LS˜Ã¡V©yıLiVV. 11Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sW≠sV≤T∂ ª][»¡Ã¡V, 18Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ≠sVLjiË, xmsxqsVxmso, NRPWLRigS∏R∂VáV rygRi ™´soªRΩV©yıLiVV. 2008 ©´sVLi¿¡ xmsLi»¡Ã¡V ˙xmsºΩG…ÿ ©´sxtÌsQ F°ªRΩV©yı NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ ¿¡÷˝¡gRi™´s* NRPW≤y xmsLji•¶¶¶LRiLi gS¨s B©±sxmso…fi xqs’d¡=≤T∂NS¨s á’≥¡LiøR¡¤Õ¡[µR∂Li¤…¡[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ @¨szmsLi ¿¡©y ™´sVV™´sW¯…”¡NTP ¨s«¡Li. 2009Õ‹[ lLiLi≤R∂VÆ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsLi»¡©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡Liµj∂. 2010Õ‹[ ™´sVL][ 1500|§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsLi»¡Ã¡V ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV @©´sıµyªRΩáV. ≠dsLjiÕ‹[ N]µÙj∂™´sVLi

µj∂NTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLji•¶¶¶LRiLi xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sVgRiªy ™yLji ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩLi ™´sVLji¿¡F°LiVVLiµj∂. 2011Õ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 39 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiV 22Æ™s[á 267|§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ 9300 ™´sVLiµj∂ \lLiªRΩVáV ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. 2012Õ‹[ \|qsªRΩLi 1.72N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá xmsLi»¡LSLiVVºdΩ N][xqsLi ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV xmsLizmsLiøyLRiV. 2013Õ‹[ 10Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 15N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá xmsLi»¡Ã¡V ©´sxtÌsQF°∏R∂W∏R∂V¨s }msL]‰ ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s \lLiªRΩVáNRPV B©±sxmso…fi xqs’d¡=≤T∂ LRiWxmsLiÕ‹[ ZNP[™´sáLi Æ™s[Ã¡Õ˝‹[ @µk∂ N]µÙj∂™´sVLi µj∂ZNP[ªRΩxmsˆ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s ˙xmsºΩINRP‰LjiNTP @Liµj∂Li¿¡©´s µy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[™´so. ˙xmsµ≥y©´sLigS @µ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li BNRP‰ ≤R∂ N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiµj∂. @LiøR¡©y Æ™s[}qsLi µR∂VNRPV @µ≥j∂NSLRiVáV NRPLRiV™´s™´soªRΩV©yıLRiV. ©´sxtÌsQLi «¡Ljigji©´s ªRΩLS*ªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡Õ‹[xmso @LiVVæªΩ[ @LiøR¡©y Æ™s[}qs @™´sNSaSáV Æ™sVLi≤R∂VgS DLi …ÿLiVV. @LiVVæªΩ[ zqs ¡˜Liµj∂ N]LRiªRΩ }msLRiVª][ Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yı™´sV¨s ºΩLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂ ≤R∂Liª][ @xqsáV ©´sxtÌsQLi  ¡∏R∂V»¡NRPV LSNRPVLi≤y F°ª][LiµR∂¨s @©´sıµyªRΩáV AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* aS≈¡Ã¡ ™´sVµR∂˘ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi NRPW≤y N]LRi™´s≤R∂Vª][Liµj∂. Dµy˘©´s ™´s©´s aS≈¡NRPV Æ™s[Œ˝œ¡\|ms ¤Õ¡NTP‰Li¬ø¡[LiªRΩ ™´sVLiµj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V zqs ¡˜Liµj∂ D©yıLRiV. ≠dsLji xms¨s¨s NRPW≤y ™´s˘™´sry ∏R∂VaS≈¡ @µ≥j∂NSLRiVáV, lLiÆ™s©´sW˘ @µ≥j∂NS LRiVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiµR∂Æ©s[µj∂ «¡gRiÆ™sVLjigji©´s xqsªRΩ˘Li. @LiVVæªΩ[ ™´s˘™´sry ∏R∂VaS≈¡ zqs ¡˜LiƵ∂[ ≠dsLjiNTP xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liµj∂LiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiLi¤…¡[ ≠sVgRiªyaS≈¡Ã¡ @µ≥j∂NSLRiVáV GÆ™s[VLRiNRPV xqsx§¶¶¶NRP LjiryÚL][ ™yLjiZNP[æªΩ÷¡∏R∂W÷¡. ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡NRPV @©´sV ¡LiµR∂ xmsLji˙aRP™´sV @LiVV©´s Dµy˘©´s™´s©´saS≈¡

xmsLji•¶¶¶LRiLi ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ™´sVNRPVxqsLi ¡LiµR∂Li ¤Õ¡[µR∂©´sı »˝¡VgS ™yLRiV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li NRPW≤y ≠s™yµy xqsˆµR∂Li @™´soª][Liµj∂. ªRΩ™´sVxmsLi»¡Ã¡ ©´suÌyÆ©s[ı ªy™´sVV Æ™s[xqsVN][¤Õ¡[NRP F°ªRΩVLi¤…¡[ ≠dsVg][¤Õ¡[Li»¡¨s Cxqs≤T∂LiøR¡VNRPVLi»¡V©´sı xqsLixmnsV»¡©´sáV \|qsªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s xqsLi ¡Liµj∂ªRΩ @µ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ }msL]‰Li»¡V©yıLRiLi¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ GÆ™s[VLRiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiµ][ B¤…Ì¡[ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. @µ≥j∂NSLRiVáV ™´sVµ≥R∂˘ «¡Ljilgi[ g]≤R∂™´sáV, xqs™´sV©´s*∏R∂V Õ‹[FyáV \lLiªRΩVá Fy÷¡»¡ aSFyáVgS ™´sWLRiV ªRΩV©yıLiVV. µk∂¨sNTP ª][≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨s ¡LiµR∂©´sáV NRPW≤y ºdΩ˙™´sLigS xmsLji•¶¶¶LRiLi LSNRPVLi≤y µR∂WLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s @©´sıµyªRΩáV AÆ™s[ µR∂©´s™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsµ≥y©´sLigS ™´sW≠sV≤T∂, ¨s™´sV¯,  ¡ªyÚLiVV ª][»¡Ã¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ C¨s ¡LiµR∂©´sáV xmsLji•¶¶¶LRiLi LSNRPVLi≤y ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ∏R∂W\¤À≥¡ aSªRΩLiNRPV \|msgS ¬ø¡»Ì¡V ≠sLjigjiF°™´s≤R∂Æ™sW ¤Õ¡[NRP ™´sLigjiF°™´s≤R∂Æ™sW «¡LjigjiæªΩ[Æ©s[ xmsLji•¶¶¶ LRiLi @Liµj∂ryÚ™´sVÆ©s[ ¨s ¡LiµR∂©´s DLi≤R∂≤R∂Li BNRP‰≤R∂ g]≤ÔR∂÷¡|ms»Ì¡VgS ™´sWLRiVª][Liµj∂. CµR∂VLRiV gSáVáV, ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ ™y©´s ™´sÃ˝¡ ¬ø¡»Ì¡V NS∏R∂VáVLS÷¡F°™´s≤R∂Li, N]™´sV¯Ã¡V ≠sLjigjiF°ªRΩVLi…ÿLiVV. ¬ø¡»Ì¡V Æ™sVVªRΩÚLi ≠sLjigji F°™´s≤R∂Li, Æ©s[á ™yá≤R∂Li @Æ©s[µj∂ ªRΩNRPV‰™´sxqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[Æ©s[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiµj∂. Bµj∂ ªRΩ™´sV ¤Õ¡NRP‰Õ˝‹[NTP LSµR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≈¡LS≈¡Li≤T∂gS ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV ¬ø¡ªRΩÚ  ¡V»Ì¡Õ‹[NTP FylLi[xqsVÚLiµR∂Æ©s[µj∂ NRPW≤y ™yxqsÚ™´s\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi. gRiªRΩLi xqsLigRiºΩ Ƶ∂[™´soÆ≤∂LRiVgRiV gS¨s CxqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsLi»¡ áV ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVá ≠s™´sLSáV }qsNRPLjixqsVÚ©yı ™´sV¨s, ™yLjiNTPÆ©s[LRiVgS Àÿ˘LiN`P ∆ÿªyÕ˝‹[ZNP[ B©±sxmso…fi xqs’d¡=≤T∂ ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LRiVªRΩVLiµR∂¨s @µ≥j∂NSLRiVáV |qsá≠sxqsVÚ©yıLRiV.

|ms˙…‹[ µR∂LRiá\|ms ™yx§¶¶¶©´sµyLRiVá ™´sVLi≤T∂Fy»¡V yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, GáWLRiV, «¡⁄©±s 29 : |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRiá©´sV ™´sV◊d¡˛ |msLiøR¡≤R∂Li\|ms ™yx§¶¶¶©´s ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRiáV |msLRigRi≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ªRΩ™´sVV NRP¨dsxqsLi »¡W ≠dsL˝RiQ\|ms Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[¨s µR∂VzqÛsºΩ Æ©sáN]LiµR∂¨s, Æ™sW∏R∂V¤Õ¡[¨s À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiµR∂©yıLRiV. . ªy«ÿgS ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ÷d¡»¡L`iNRPV |ms˙…‹[Õfi µ≥R∂LRi©´sV LRiW.1.82NRPV |msLiøR¡VªRΩW ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li @©y˘™´sV¨s ™yLRiV @©yıLRiV. |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRi©´sV C G≤yµj∂Õ‹[ @Æ©s[NRPryL˝RiV |msLiøyLRi¨s, Æ©sáN]NRPryLji |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRi |msLRiVgRiVªRΩWÆ©s[ DLiµR∂¨s ™´sVLi≤T∂ xms≤ÔyLRiV. µ≥R∂LRiáV |msLiøR¡¨s xqsLiµR∂LRi˜ÈLi ¤Õ¡[µy ™´sxqsVÚ™´so DLiµy @¨s ™yLRiV @©yıLRiV. |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRi ªRΩgÊjiLi¬ø¡[»¡xmsˆV≤R∂V \|msxqsÕ˝‹[ ªRΩgÊjixqsWÚ |msLi¬ø¡[»¡xmsˆV≤R∂V LRiWFyLiVVNTP \|msgSÆ©s[ |msLiøR¡V ªRΩV©yıLRiV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sW lLi‰…fiÕ‹[ LRiWFyLiVV ≠sáV™´s gRifl·¨ds∏R∂VLigS xms≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRiáV |msLiøR¡NRP ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li }msL]‰Li…‹[Liµj∂. @LiVVæªΩ[ Gµ][ INRP ryNRPVª][ |ms˙…‹[Õfi µ≥R∂LRiáV FsxmsˆV≤R∂W |msLiøR¡VªRΩW ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVá\|ms @µR∂©´sLigS À≥ÿLRiLi Æ™sWxmsoªRΩV©yıLRi¨ ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. ≠s≠sµ≥R∂ …ÿNRPV=áª][ NRP÷¡zmsæªΩ[ |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRi ÷d¡»¡L`iNRPV

LRiW.2.32 ™´sLRiNRPV |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi DLiµR∂¨s ≠s¨sπ∏∂WgRiLi L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ æªΩáVr°ÚLiµj∂. |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRi |msLixmso ™´sÃ˝¡ |ms˙…‹[áV ≠s¨sπ∏∂WgRiLi NRPW≤y gRifl·¨ds∏R∂VLigS ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVá\|ms L][«¡ŸNRPV 5 áORPQá 33 Æ™s[á |msLjigjiLiµj∂. |ms˙…‹[áV ¡Li N`PáV |msLRigRiNRPF°LiVV©y |ms˙…‹[áV ≠s¨sπ∏∂WgRiLi gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ |msLjigjiLiµR∂¨s æªΩáVr°ÚLiµj∂. |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRi©´sV ™yLRiLiÕ‹[ lLiLi≤][ryLji |msLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ Æ©sáՋ[Æ©s[ lLiLi≤R∂VryL˝RiV ≠s¨sπ∏∂WgRi µyLRiVáV |ms˙…‹[áV À≥ÿLS¨sı Æ™sW∏R∂V™´sázqs ™´sr°ÚLiµj∂. |ms˙…‹[Õfi µ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjiLiøy÷¡=LiƵ∂[©´s¨s ˙xmsºΩ xmsOSQáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ ©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRiáª][ ™yx§¶¶¶©´s ≠s¨sπ∏∂WgRiLi NRPxtÌsQ ªRΩLRiLigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiµR∂¨s, ry™´sW©´s˘, ™´sVµ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ NRPV»¡VciLiÀÿá ™yLRiV ©y©y B ¡˜LiµR∂Vá©´sV FsµR∂VL]‰Li 600 LRiWFy∏R∂Vá À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiµj∂. |msLjigji©´s »¡Vc©yıLRi¨s ˙xmsºΩxmsOSQáV ≠s™´sVLji+xqsVÚ ©yıLiVV. µ≥R∂LRiá©´sV  ¡…Ì”¡ —¡Õ˝ÿ ≠s¨sπ∏∂WgRi µyLRiVá\|ms Æ©sá |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRiáV ªRΩgÊjiLiøyá¨s ˙xmsºΩxms OSQáª][ ™yLki N][…”¡ 60 áORPQá 8 Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá À≥ÿLRiLi Fy»¡Vc ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ xms≤R∂©´sVLiµj∂. ry™´sW©´s˘, ™´sVµ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ NRPV»¡VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V |ms˙…‹[Õfi µ≥R∂LRiá©´sV ’d¡NRPVá Æ©sá™yLki  ¡Æ≤Í∂…fiNRPV |ms˙…‹[áV µ≥R∂LRi |msLixmso |msLi¿¡ À≥ÿLki À≥ÿLS¨sı Æ™sWxmsoªRΩV©yıLRi¨s Õ‹[»¡Vc ºdΩxqsVNRPVLS©´sVLiµj∂. µj∂*øR¡˙NRP™yx§¶¶¶©yá ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVáV ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV.

LS«¡NRPVLi»¡V©´sı xmsLiøyLiVVºdΩ Æ™s[≤T∂ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, Æ™sVµR∂N`, «¡⁄©±s 29 : ELjixqsWÚ ™´sxqsVÚ©´sı xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPá ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s BLiNS Æ™sáV™´s≤R∂NRPF°LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP ˙gS™´sWÕ˝‹[ BxmsˆVÆ≤∂[ LS«¡NUP∏R∂V @á«¡≤T∂ Æ™sVVµR∂\¤Õ¡Liµj∂. Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´s xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ NS™´s≤R∂Liª][ BNRP @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ˙gS™´sWá ™yLkigS @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP\|ms µR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLiVV. xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPáV FyLÌki gRiVLjiÚLixmso LRiz§¶¶¶ªRΩLigS «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi D©´sıxmsˆ…”¡NUP À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá\|ms rÛy¨sNRP ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂Vá @™´sxqsLRiLi ªRΩxmsˆNRP DLi»¡VLiµR∂©´sı DƵÙ∂[aRPLiª][ @¨sı FyLÌkiáV xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ LS«¡NUP∏R∂V xmsLjizqÛsªRΩVáV, @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP, rÛy¨sNRP xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms µR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLiVV. BLiµR∂VÕ‹[À≥ÿgRiLigS ªRΩ™´sV NSLRi˘NRPLRiÚá µy*LS @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP\|ms ALS ºdΩ}qs xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLiVV. FyLÌki ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±søyLÍji …”¡ZNP…fi AbPLi¬ø¡[ ©y∏R∂VNRPVáV ™´sVLi≤R∂ÕÿáV, ˙gS™´sWá ™yLkigS Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqs™´sWÆ™s[aSáV, xqsµR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.FyLÌki gRiVLjiÚLixmso LRiz§¶¶¶ªRΩLigS «¡Ljilgi[ ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPáV Õÿ’d¡LiVVLig`iáV, IxmsˆLiµyá xmsLRiLixmsLRiª][ N]ªRΩÚ xmsoLiªRΩáV ª]NRPV‰ªRΩV©yıLiVV. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ NSLRiflÿáª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ FyLÌkiá ™´sVµ≥R∂˘ F~ªRΩVÚ LS«¡NUP∏R∂WáV æªΩLRi\|msNTP ™´sxqsVÚ©yıLiVV. xmsáVNRPV ¡≤T∂ D©´sı ™´s˘NRPVÚá©´sV ªRΩ™´sV \Æ™sxmso ºΩxmsˆVNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV @¨sı FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPªy*áV ©´s«¡LS©yáV ˙xmsNRP…”¡xqsVÚ©yıLiVV. ªy«ÿgS Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV ≈¡LSLRiV NS™´s≤R∂Liª][ ˙gS™´sWá ™yLkigS NSLRi˘NRPLRiÚáª][ øR¡LRiËáV N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. Lji«¡lLi[*xtsQ©±s ≈¡LS\lLi©´s NRPVÕÿÕ˝‹[¨s ˙xms™´sVV≈¡Vá }msL˝RiV æªΩáVxqsVN]¨s Æ©s[LRiVgS ™yLjiª][Æ©s[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki  ¡Ã¡xmsLjiË©´s ™´s˘QQNTPÚgS LRiLigRiLiÕ‹[NTP µj∂gSá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ™yLjiNTP À≥ÿLki ªyLiVVÕÿá AaRP øR¡Wzms ANRPL<jixqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙gS™´sVLiÕ‹[ }msLRiV Æ™sWzqs©´s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Lji«¡lLi[*xtsQ©±s NSLRifl·LigS F°…‘¡NTP µR∂WLRi\Æ™sV©´sxmsˆ…”¡NUP Gµ][ ™yLÔRiV ©´sVLi¿¡ ¨sáFyá¨s xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ™yLÔRiV Æ™sVLi ¡L`i ©´sVLi¿¡ Dxms xqsLRiˆLiø`¡gS Fs¨sıNRP NS™yá¨s ªRΩµy*LS øR¡˙NRPLi ºΩFyˆÃ¡¨s ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. NRPVÕÿá Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV ≈¡LSLRiV NS™´s≤R∂Liª][ øyÕÿ ø][»˝¡ @À≥œ¡˘LÛRiVáV, Kªy=z§¶¶¶NRPVá N]LRiªRΩ GLRiˆ≤T∂Liµj∂. ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ Fs{qs=(™´sVz§¶¶¶Œœ¡)áNRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s ˙gS™´sWÕ˝‹[ BÕÿLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsµR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV. µk∂Liª][ @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV A¿¡ªRΩW¿d¡ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLiVV. ™´sáxqs Æ™s◊˝¡©´s ™yLji ≠s™´sLSáV æªΩáVxqsVN]¨s ™´sVLki ™yLji ™´sµÙR∂NRPV ªRΩ™´sV µR∂WªRΩá©´sV xmsLixmsoªRΩV©yıLRiV. ™´sVLjiN]¨sı ø][»˝¡ ªRΩ™´sV NRPVáLiÕ‹[¨s ≠s≠sµ≥R∂ FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV xqs™´sWÆ™s[aSáV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[xqsVN]¨s @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. µk∂Liª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ xqs™´sWÆ™s[aSáV, øR¡LRiËáV «‹[LRiLiµR∂VNRPV©yıLiVV.

Æ©s[≤R∂V xqsLRi*xqsLi˙xmsµy∏R∂V xqsÆ™s[V¯Œœ¡©´s xqsªRΩ=LigRiLi yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, Aµj∂ÕÿÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : xqsLRi*xqsLi˙xmsµy∏R∂V xqsÆ™s[V¯Œœ¡©´s xqsªRΩ=LigRiLi Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂Õ‹[ Aµj∂™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡NRPV «¡LRigRi©´sVLiµj∂. Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ ≠s©y∏R∂VN`P ø_N`PÕ‹[¨s ™´sVLigRi™´sVhRiLiÕ‹[ C NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s xqsªRΩ=LigRiLi ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. xmsp«¡Ã¡V, À≥œ¡«¡©´sáV, Aµ≥y˘ºΩ¯NRP øR¡LSËg][ztÌsQ, ªRΩµj∂ªRΩLRi NSLRi˘˙NRP™´sW áVLi…ÿ∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi @©´sı™´sWøyLRi˘ xqsLiNUPLRiÚ©´sá\|ms NRPŒÿNSLRiVá¬ø¡[ ©´sXªRΩ˘ ˙xmsµR∂LRi+©´sáV ¬ø¡[ryÚLRi¨s ™yLRiV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP @µ≥j∂NRPxqsLi≈¡˘Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV •¶¶¶«¡LRiV NS™yá©yıLRiV.

øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V µR∂∏R∂Vª][ BÃ˝¡V¬ø¡[LSLi yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`, «¡⁄©±s 29 : …‘¡≤U∂{ms @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ºdΩxqsVNRPV©´sı ø]LRi™´s ™´sÃ˝¡Æ©s[ ªy™´sVV xqs*xqÛsÕÿáNRPV ¬ø¡[LRiVN][gRi÷¡gS™´sV¨s , øyL`iµ≥y™±sV ©´sVLi¿¡  ¡ºΩNTP  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´søyË™´sV¨s ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s xmsµy¯™´sºΩ, ≠s«¡π∏∂[VLi˙µR∂ NRP¨dsıLRiV ™´sVV¨dsıLRiVgS ≠sázmsLiøyLRiV. Àÿ ¡V@NRP‰≤T∂NTP LSNRPVLi¤…¡[ G ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[≠s NS™´s¨s À‹[LRiV©´s ≠sázmsLiøyLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V µR∂∏R∂V ™´s¤Õ˝¡[ A L][«¡Ÿ ªRΩ™´sV NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV NRPáVxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV©yıLRiV. …”¡≤T∂zms GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ ™yLRiV \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso æªΩáVgRiV ™yLRiLiªy BLi…”¡NTP ¬ø¡[lLi[ ™´sLRiNRPV xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂Vªy™´sV¨s …‘¡≤U∂{ms xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ, NRPLRiWıÕfi, ªRΩWLRiVˆg][µy™´sLji, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s 13 ™´sVLiµj∂ Àÿµ≥j∂ªRΩVáV LS˙ºΩ ≤≥T∂÷d˝¡ ©´sVLi¿¡ …‘¡≤U∂{ms B¿¡Ë©´s …”¡ZNP»˝¡ª][ ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ aRPLiuyÀÿµ`∂≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. Àÿµ≥j∂ªRΩVáNRPV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …‘¡≠ds LS™´sWLS™´so, NRPá*NRPVLjiÚ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ \¤«¡FyÕfi∏R∂WµR∂™±s, ™´s©´sxmsLjiÚ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂, ªyLi≤R∂WL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sV}§¶¶¶LiµR∂L`ilLi≤ÔT∂, ™´sVNRPÚÕfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ {qsªRΩµR∂∏R∂WNRPL`ilLi≤ÔT∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, …‘¡≤U∂{ms NSLRi˘NRPLRiÚáV FsLiVVL`i F°LÌRiVNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ™yLjiNTP xmnsV©´s ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ Fs¨dÌsAL`i ˙»¡xqÌsV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xmso÷¡x§¶‹[LRi Fy˘ZNP»˝¡Vc @LiµR∂¤«¡[aSLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ N]≤R∂LigRiÕfiNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s xmsµy¯™´sºΩ, N][zqÊsNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ≠s«¡π∏∂[VLi˙µR∂, @Ƶ∂[ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s áOUPQ ¯Æµ∂[™´s™´sV¯, @©´sxqsW∏R∂V, ©´sgRiLS¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s á÷¡ªRΩ, NRPLRiWıÕfi —¡Õ˝ÿ Aµ][¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ™´sVLji N]LiµR∂LRiV Àÿµ≥j∂ªRΩVáV ©´sgRiLS¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂ ™´sLRiµR∂Õ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPV¨s \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı Àÿµ≥j∂ªRΩVLSáV á÷¡ªRΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW L][≤˝R∂\|ms xms≤R∂VNRPV¨s NSáLi Æ™sŒ˝ÿµk∂aS™´sV¨s ≠sázmsLiøyLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V xmspfl·˘™´sW @¨s BNRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVN][gRi÷¡gS™´sV©yıLRiV.

@LiµR∂NSLRiLiÕ‹[ $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPV NSá¨ds ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´sLiµR∂VNRPV ≠sµR∂V˘ª`Ω NRP…fi yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, NRPLRiWıáV, «¡⁄©±s 29 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmszqsµÙR∂ xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLigSÆ©s[ NSNRP, ™´sVLi¿¡ xmsLS˘»¡NRP ZOP[Q ˙ªRΩLigS }msLRiVgSLi¿¡©´s $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPV NSá¨dsÕ‹[ gRiªRΩlLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ≠sµR∂V˘ª`Ω Æ™sáVgRiVáV ª]ágjiF°™´s≤R∂Liª][ NRP…”¡NRP¿d¡NRP…”¡Õ‹[ µR∂VLRi˜LRi“¡≠sªy¨sı gRi≤R∂VxmsoªRΩV ©yıLRiV. ™´sLiµR∂Õÿµj∂ Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sµR∂V˘ª`Ω©´sV DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s NSá¨dsÕ‹[ ¨s™´szqsxqsVÚ©´sı xqsV™´sWLRiV ©yáV\lgiµR∂V Æ™s[á ™´sVLiµj∂ NRP…”¡NRP ¿d¡NRP…˝‹[ NSáLi Æ™sÃ˝¡µk∂xqsVÚ©yıLRiV. BLiªRΩNUP xqs™´sV}qs˘LiµR∂Li¤…¡[ NSá¨dsNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ≠sµR∂V˘ª`Ω ’¡Ã˝¡VáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][Æ©s[ ˙…ÿ©±s=N][ @µ≥j∂NSLRiVáV NRP…fi¬ø¡[aSLRiV. C’¡Ã˝¡VáV Fs™´sLRiV ¬ø¡÷˝¡LiøyáƩs[µj∂ ˙xmsµ≥y©´s xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiµj∂. ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ ¨ds…”¡¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡V©´sıLiµR∂VNRPV ˙…ÿ©±s=N][ @µ≥j∂NSLRiVáV NTP™´sV¯©´sNRPVLi≤y D©yıLRiV. µk∂Liª][ CÆ™sVVªRΩÚLi 25 N][»˝¡NRPV |msLjigjiF°LiVVLiµj∂. ’¡Ã˝¡Vá ¬ø¡÷˝¡LixmsoNRPV ¨ds…”¡ FyLRiVµR∂áaS≈¡©´sVLi¿¡ NRPW≤y FsÕÿLi…”¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV ¤Õ¡[™´so. µk∂Liª][ ™yLRiV NRPW≤y G≠sV¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liµj∂. ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¨s÷¡¿¡F°™´s≤R∂Liª][ FyhRiaSááV, •¶¶¶xqÌsÕfi, ™y˘FyLRi ™yfl”·«¡˘ xqsLixqÛsáV, AxqsVxms˙ªRΩVáV \|qsªRΩLi ™´sVWzqs Æ™s[aSLRiV.


30-06-2013.qxd

7/1/2013

10:49 AM

Page 3

Fs¨dÌsAL`i Fn°…‹[ ™y≤T∂æªΩ[ ¬ø¡xmsˆVª][ N]…Ìÿ÷¡

3

yÓTÁ{Àyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä~yês¡+, pHé 30, 2013

rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[

aRPLiNRP˙LS™´so\|ms ZNP[xqsV ©´sÆ™sWµR∂V

\Æ™sFsry=L`i{qs{msƵ∂[ lgiáVxmso : ≠s«¡∏R∂V™´sV¯

@lLixqÌsV ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi

lLi[™´sLiª`Ω lLi≤ÔT∂ zmsáVxmso yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, «¡⁄©±s 29 : \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ªRΩ™´sV Àÿ˘©´sL˝RiÕ‹[ Fs¨dÌsAL`i Fn°…‹[ |ms≤T∂æªΩ[ ¬ø¡xmsˆVª][N]…Ìÿá¨s æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLiFyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤R∂V lLi[™´sLiª`ΩlLi≤ÔT∂ NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. aRP¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂Váª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 1994xmns÷¡ªyáV xmso©´sLS™´sXªRΩÚLi @™´soªy∏R∂V¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡NRPVLi≤y NSLi˙lgi£qsFyLÌki ™´sVLjiLiªRΩ «¡hjiáLi ¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s NRPV™´sWLRiV≤R∂V «¡gRi©±s Æ©sLi ¡L`i ™´s©±sgS DLi≤yá¨s N][LRiVNRPV©yıLRi¨s, BxmsˆV≤R∂V øR¡LiøR¡ÕfigRiW≤y \¤«¡Œ˝‹[ \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s gSÆ©s[ D©yıLRi¨s lLi[™´sLiª`ΩlLi≤ÔT∂ ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. zmsÃ˝¡ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPVá\|ms ©´s™´sV¯NRPLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li™´s¤Õ˝¡[ …”¡≤T∂zms A≠sLS˜™´sNRPLRiÚ @LiVV©´s ©´sLiµR∂™´sVWLji ªyLRiNRPLS™´sWLS™´so Fn°…‹[á©´sV ™y≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSflÿ xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡NRPVLi≤y NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BLRiV ˙FyLiªyá˙xms«¡Ã¡ “¡≠sªyáª][ A≤R∂VNRPVLi»¡VLiµR∂¨s lLi[™´sLiª`ΩlLi≤ÔT∂ ºdΩ˙™´sLigS ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. øy…˝‹[ ªRΩ™´so≤R∂V F°zqs NRPVNRP‰Ã¡NRPV N]…˝ÿ»¡ |ms…Ì”¡©´s»˝¡V ¬ø¡[zqsLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSflÿ xqs™´sVxqs˘ ©´sVDªRΩˆ©´sıLi ¬ø¡[zqsLiµj∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiπ∏∂[V©´s¨s, xmsLjixtsQ‰LjiLiøy÷¡=Liµj∂ NRPW≤y AFyLÌkiπ∏∂[V©´s©yıLRiV. xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡ NRPF°æªΩ[gRiLigRiÕ‹[ NRP÷¡zqsF°π∏∂[Vµj∂ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs FyLÌkiπ∏∂[V©´s©yıLRiV. B…‘¡™´sá DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qsÆ©s[ªRΩáV ¬ø¡[zqs©´s µR∂VLS¯LÊS¨sı ˙xms«¡Ã¡V gRi™´sV¨sLiøyLRi¨s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV.

æªΩáLigSfl· B™´s*NRPF°æªΩ[ NSLi˙lgi£qsNRPV NRPxtÌsQÆ™s[V: xqsVlLi[a`P#lLi≤ÔT∂ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP B ¡˜LiµR∂VáV ªRΩxmsˆ™´s¨s ™´sW“¡ {qsˆNRPL`i ZNP[CAL`i xqsVlLi[a`P##lLi≤ÔT∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. 2014 Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiƵ∂[ æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂©´sV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqsVlLi[a`P##lLi≤ÔT∂ aRP¨s™yLRiLi ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiµR∂Æ©s[ xqsLixmspLÒRi ≠saS*xqsLi ªRΩ©´sNRPVLiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[, 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[xmso LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms Gµ][ INRP ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡Liøyá©yıLRiV. Fs¨sıNRPáՋ[xmso xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂VNRPF°æªΩ[ FyLÌkiNTP ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂VáV ªRΩxmsˆ™´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|msÆ©s[ FyLÌki ÕÿÀ≥œ¡©´suÌyáV Aµ≥yLRixms≤T∂ DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. Aµj∂™yLRiLi \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá xqsÀ≥œ¡  ¡Ã¡ ˙xmsµR∂LRi+©´s ÕÿLi…”¡µj∂ NSµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«¡Õ˝‹[  ¡Ã¡LigS D©´sı æªΩáLigSfl·ANSLiORPQ©´sV øy¤…¡[LiµR∂VZNP[ xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl·™yµR∂VáV |msµÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ ªRΩLRi÷¡™´s¿¡Ë æªΩáLigSfl· ANSLiORPQ©´sV øy…ÿá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki æªΩáLigSfl·BxqsVÚLiµR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLi ªRΩ™´sVNRPVLiµR∂¨s, ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ry©´sVNRPWá ¨sLÒRi∏R∂VLi ™´sxqsVÚLiµR∂¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

™´sVW≤R∂V ™´sVVNRP‰Ã¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡ ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ N][»˝¡ xqsWLRi˘˙xmsNSa`P#lLi≤ÔT∂ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, NRPLRiWıáV, «¡⁄©±s 29 : Liµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡}qsÚ ™´sVW≤R∂V LSuÌy˚áVgS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \lLi¤Õ¡[*aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V™´sVLi˙ºΩ N][»˝¡ xqsWLRi˘˙xmsNS£tsQ lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ Fs≠sV¯gRi©´sWLRiVÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ¤Õ¡[µR∂Li¤…¡[ LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigSÆ©s[ DLiøyá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLiZNP[ªy¤Õ¡[≠ds ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ Axms¨s¬ø¡[}qsÚ NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂uÌy©´sLi ªRΩ™´sVª][ NRP¨dsxqsLi øR¡LjiËxqsVÚLiµR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩáNRPV ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y G@≤R∂VgRiV Æ™s[xqsVÚLiµR∂¨s ªy™´sVV @©´sVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡Li¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¨sLÒRi ∏R∂W¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂DLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡xmsoªRΩWÆ©s[ GNRPxmsORPQLigS ≠s≤R∂g]≤T∂Ƶ∂[ g]˙lLiÕ˝ÿgS ªRΩááWxmsoªy™´sV©´sVN][™´sµÙR∂¨s|§¶¶¶øR¡Ë LjiNRPáV AƵ∂[aS¨sNTP «ÿLki¬ø¡[aSLRiV. 2009 ≤T∂|qsLi ¡L`i 9 ©y…”¡ xmsLjizqÛsæªΩ[ ™´sV◊d˝¡xmso©´sLS™´sXªRΩLi @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. Æ™s©´sV NRPÀÿ»¡V ªRΩ©´sÆ™s[V Aµ≥yLRiLi @LiVVæªΩ[ LS∏R∂Vá{qs™´sV, DªRΩÚLSLi˙µ≥R∂Õ‹[ NRPW≤y Æ™s©´sVNRPÀÿ»¡V ˙FyLiªyáV©yı∏R∂V©yıLRiV.

xmsLiøyLiVVºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ≤y∆ÿ øR¡WFy÷¡ : ZNP[aRP™±s yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, «¡⁄©±s 29 : NSLi˙lgi£qs @©´sVxqsLjixqsVÚ©´sı ˙xms«ÿ™´s˘ºΩlLi[NRP ≠sµ≥y©yá NSLRifl·LigS xmsLiøyLiVVºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ A FyLÌki ªRΩV≤T∂¿¡ |ms»Ì¡VNRPVF°≤R∂Li ∆ÿ∏R∂V™´sV¨s …”¡≤T∂zms ≠s™´sVLji+Li¿¡Liµj∂. ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘ á©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y Æ©s[ªRΩáV ˙xmsNRP»¡©´sáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @∏R∂W˘LRi¨s A FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xms∏R∂W˘™´soá ZNP[aRP™±s @©yıLRiV. øyL`iµ≥y™±sV ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ Àÿµ≥j∂ ªRΩVáNRPV @Li≤R∂gS …”¡≤T∂zms ¨s÷¡¿¡LiµR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sVFyLÌki @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙µR∂ Àÿ ¡V xqs*∏R∂VLigS @NRP‰≤T∂NTP Æ™s÷¡˛ æªΩáVgRiV™yLji¨s LRiOTPQLiøyLRi¨s @©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLRi˘NRPLRiÚáLiµR∂LRiW xqs™´sVztÌsQgS NRPXztsQ ¬ø¡[zqs ˙xmsºΩ ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms ¤«¡Li≤y FsgjilLi[Õÿ }msL]‰©yıLRiV. xms¤Õ˝¡xms¤Õ˝¡ æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi NSLRi˘˙NRP™´sVLiª][ ˙xms«¡Ã¡V ÀÿgS AµR∂LjixqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ NSLi˙lgi£qsNRPV gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsºΩ NSLRi˘NRPLSÚ \|qs¨sNRPV≤T∂Õÿ xms¨s ¬ø¡[zqs …‘¡≤U∂{ms ¤«¡Li≤y FsgjilLi[Õÿ NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂ Àÿµ≥j∂ªRΩVá©´sV AµR∂VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRi©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLS ≠sxmsªRΩVÚá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS DLi»¡W Àÿµ≥j∂ªRΩVá©´sV xmsLS™´sVLji+Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV NRPW≤y Æ™sŒ˝œ¡NRPF°™´s≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂V™´sV ©yıLRiV. @µ≥j∂NSLRiVáV @L>RiV\¤Õ¡©´s ™yLjiNTP J»¡Vc x§¶¶¶NRPV‰ NRP÷¡ˆLiøR¡NRPVLi≤y, À‹[gRi£qs J»˝¡©´sV ª]ágjiLiøR¡NRPVLi≤y ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s ZNP[aRP™±s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPáV xqs≠dsVzmsxqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ @L>RiVá }msL˝RiV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li FsLiªRΩ ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqs™´sV¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. J»¡LRiV ©´sÆ™sWµR∂V FsLiµR∂VNRPV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Fs¨sıNRPá @µ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡Vc NSNRPVLi≤y r~LiªRΩ ¨sLÒRi∏R∂Wáª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ BuÌyLS«¡˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL˝RiQ\|ms Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©´sL`iNRPV zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[ryÚ©´s©yıLRiV. @µ≥j∂NSLRiVá xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙gS™´sVrÛyLiVVÕ‹[ ’d¡FsÕfiJáV BuÌyLS«¡˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ @L>RiV\¤Õ¡©´s J»¡L˝Ri©´sV «ÿ’¡ªyÕ‹[ F~LiµR∂VxmsLRiøR¡NRPVLi≤y ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©´sL`i AƵ∂[aSá©´sV ¤À¡[∆ÿªRΩL`i ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPWÆ≤∂[LRiV, ¤À¡Œœ¡ßgRiVxmsˆ, ™´s˙«¡NRPLRiWLRiV ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL˝RiQ\|ms B©±søyL`Íi Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©´sL`i ©´s≠ds©±s ≠sV»¡Õfi©´sV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Fn°©±sÕ‹[ xqsLi˙xmsµj∂LiøyLRiV.

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`, «¡⁄©±s 29 : rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \Æ™sFsry=L`i{qs{msƵ∂[ ≠s«¡∏R∂V™´sV¨s FyLÌki g_LRi™yµ≥R∂˘QORPVLSáV \Æ™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ µ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki xqsLirÛygRiªRΩLigS  ¡Õ‹[}msªRΩLi NS™´s≤y¨sNTP rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáV FsLiª][ NUPáNRP™´sV¨s.. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂Liøyá¨s NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV zmsáVxmso ¨søyËLRiV. ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms xqsˆLiµj∂xqsWÚ.. ˙xms«¡Õ˝‹[ ©´s™´sV¯NS¨sı |msLiøR¡VN][™yá¨s xqsW¿¡Li øyLRiV. ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS Fsµj∂lgi[LiµR∂VNRPV C Fs¨sıNRPáV NUPáNRP™´sV¨s... NRPxtÌsQxms≤T∂ xms¨s ¬ø¡[zqs ™´sVLi¿¡ ©y∏R∂V NRPV≤T∂gS FsµR∂gSá¨s N][LSLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPáNRPV FyLÌki¨s xqs™´sW∏R∂WªRΩÚLi ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡xqsÚ©´sı ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ aRP¨s™yLRiLi Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV. NRPá*NRPVLjiÚ ™´sVLi≤R∂áLi N]˙»¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s —¡Õ˝ÿ ≠sxqsÚQXªRΩ rÛyLiVV NSLRi˘NRPLRiÚá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ AÆ™sV ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsÕ˝‹[ @©´sVxqsLjiLi øy÷¡=©´s ™´sp˘•¶¶¶Ã¡\|ms Æ©s[ªRΩáNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. \Æ™sFsry=L`i{qs{ms xqsLirÛygRiªRΩLigS  ¡Õ‹[}msªRΩLi NS™yáLi¤…¡[ C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgi÷¡¿¡ºdΩLS÷¡=LiƵ∂[©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki lgiáVxmso©´sNRPV NSLRi˘NRPLRiÚ Ã¡LiµR∂LRiW xqs™´sVztÌsQgS NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s zmsáVxmso ¨søyËLRiV. ry™´sW—¡NRP xqs≠dsVNRPLRifl·Ã¡V, @À≥œ¡˘LÛRiVá gRiVfl·gRiflÿáV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[}qs rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLRi˘NRPLRiÚáV HNRP™´sVªRΩ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi øyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ¿¡©´sı ¿¡©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V DLi¤…¡[, NRPWL]˨s ™´sW…˝ÿ≤R∂VNRPV¨s xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡V N][™yá¨s.. xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ ™´sVVLiµR∂VNRPV rygRi≤R∂Li µy*LS @¨sı xmsLiøyºdΩá©´sV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][™y á©yıLRiV. FyLÌki xqsLirÛygRiªRΩLigS  ¡Õ‹[}msªRΩLi NS™´s ≤y¨sNTP C Fs¨sıNRPáV Æ™s[µj∂NRPgS Dxmsπ∏∂WgRi xms≤R∂ªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms F°LS≤R∂≤R∂Li µy*LS ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™sŒ˝ÿá¨s Æ©s[ªRΩáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sxmnsÕÿ˘Ã¡©´sV ˙xms«¡Õ˝‹[NTP ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡≤R∂Li µy*LS NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s FsLi≤R∂ gRi…Ìÿá©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ¨sáµk∂∏R∂W÷¡=©´s ˙xmsºΩxmsORPQLi @µ≥j∂NSLRi FyLÌkiª][ NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰©´s

ºdΩLRiV©´sV ˙xms«¡Õ˝‹[NTP ¡Ã¡LigS ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿá©yıLRiV. ©´sV˘Ã¡V B ¡˜LiµR∂VáV xms≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \Æ™sFsry=L`i{qs{ms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xms«¡Ã¡ xmsOSQ©´s F°LS≤R∂V xqsˆLiµj∂LiøR¡NRPF°gS, ™´sVLjiLiªRΩ xms©´sVıá À≥ÿLRiLi Æ™sWxmsoª][LiµR∂©yıLRiV. \Æ™sFs£qs ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s NRPxtÌsQxms≤T∂ xms¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xms¥R∂NSáNRPV ˙xmsxqsVÚªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩW»˝¡V F~≤R∂V ˙ZaP[fl·VáNRPV zmsáVxmso r°ÚLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ≠sµy˘LÛRiVáNRPV {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s, D¿¡ªRΩ ≠sµR∂V˘ª`Ω\|ms ALiORPQáV|ms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, 108, 104 @Li ¡V¤Õ¡©±s=á©´sV @»¡ZNPNTP‰LiøyLRi©yıLRiV. ≠sxmnsá\Æ™sV©´s FyáNRPVá©´sV ¨sáµk∂∏R∂W÷¡=©´s ˙xmsºΩ xmsORPQLi ™yLjiª][ NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰LiµR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV NRP÷¡zqs \Æ™sFs£qs˙xmsºΩxtÌsQ©´sV µj∂gRi«ÿlLi[Ë LiµR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı∏R∂V¨s, A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi Àÿ¨sı Æ™s[µ≥j∂xqsVÚ©yı∏R∂V¨s AÆ™s[µR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ªRΩVLiµR∂¨s J»¡L˝RiNRPV ≠saS*xqsLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s ¬ø¡[aSLRiV. NRPV™´sV¯NRPV‰ NRPV˙»¡Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ N][LSLRiV. ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V «¡gRi©±s©´sV @©y˘∏R∂VLigS \¤«¡Õ˝‹[ |ms…ÌÿLRi¨s, xqsˆLiµj∂LiøR¡≤R∂Li µy*LS FyLÌki xms…”¡xtÌsQªRΩNRPV NRPXztsQ Æ™s[÷¡Æ™s[∏R∂Wá¨s, DLji ºdΩ∏R∂Wá¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı ¬ø¡[∏R∂Wá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV.˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨sı LRi©yıLRiV. NRPV˙»¡Ã¡©´sV ˙xms«¡Õ˝‹[NTP ºdΩxqsVZNP÷˝¡, A LRiLigSÕ˝‹[ ≠sxmnsá\Æ™sVLiµR∂¨s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™´sVLi≤T∂ lLiLi≤R∂V FyLÌkiáNRPV gRi…Ì”¡  ¡VµÙj∂ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s xms≤ÔyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ \lLiªRΩVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV.\lLiªRΩVá NRPuÌyáV Æ©s[ªRΩ©´sıáV, NSLji¯NRPVáV, ≠sµy˘LÛRiVáV, ≠sNRPÕÿLi æªΩ÷¡zqs©´s ™´s˘QQNTPÚ \Æ™sFs£qs @¨s, \lLiªRΩV xmsLi≤T∂Li¿¡©´s gRiVáV, ™´sXµÙR∂VáV @LiµR∂LRiW ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂VáV xmsLi»¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V µ≥R∂LRi NRP÷¡ˆLi¬ø¡[Õÿ A∏R∂V©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLRi©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV xqsLjixms≤y NRPXztsQ ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ≠sªRΩÚ©yáV, FsLRiV™´soáV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s, á\|ms A∏R∂V©´s ˙xmsæªΩ[˘NS’≥¡™´sW©´sLi øR¡W}ms™yLRi xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsLi»¡Ã¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V µ≥R∂LRi NRP÷¡ˆLi ©yıLRiV. \Æ™sFs£qs ™´sVLRiflÿ©´sLiªRΩLRiLi —¡Õ˝ÿ©´sV øR¡¤…˝¡[µR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. \lLiªRΩV xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xms…Ì”¡LiøR¡VN]Æ©s[ ™ylLi[ NRPLRiV™´s∏R∂W˘LRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLi»¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V µ≥R∂LRi NRP÷¡ˆLi¿¡Liµj∂ \Æ™sFs}qs= «¡gRi©±s Àÿ ¡V @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ —¡Õ˝ÿ©´sV ©´s¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. NS¨ds C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \lLiªRΩV @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXµÙj∂ ¬ø¡[ryÚLRi¨s •¶¶¶≠dsV á©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. BøyËLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V æªΩáLigSfl· @™´sVLRi gji»Ì¡VÀÿ»¡V µ≥R∂LRi á’≥¡LiøR¡NRP \lLiªRΩVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ≠dsLRiVáNRPV ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLi¿¡©´s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯.. áNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yı xqsˆLiµj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s æªΩáLigSfl·NRPV ªy™´sVV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS NSµR∂¨s, ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ¨sªy˘™´s æªΩáLigSfl· |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi©´sV g_LRi≠sxqsVÚ©yı™´sV xqsLRi µ≥R∂LRiáV ¨sLigji©´sLi…ÿ∏R∂V¨s, ≠sµR∂V˘ª`Ω øyLÍkiáV ©yıLRiV. æªΩáLigSfl ©´sV B¬ø¡[Ë zqÛsºΩÕ‹[, @≤ÔR∂VN]Æ©s[ |msLiøyLRi¨s, |ms˙…‹[Õfi, ≤U∂—¡Õfi µ≥R∂LRiáV |msLRiVgRiV zqÛsºΩÕ‹[ ªy™´sVV ¤Õ¡[™´sV¨s gRiªRΩLiÕ‹[ ¬ø¡zmsˆ©´s ªRΩWÆ©s[ D©yı∏R∂V©yıLRiV. µ≥R∂LSÀ≥ÿLRiLiª][ ry™´sW ≠sxtsQ∏R∂W¨sı AÆ™sV xmso©´sLRiVµÁy…”¡LiøyLRiV.

æªΩáLigSflÿ©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡W ©y»¡NSÕÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ILig][áV, «¡⁄©±s 29 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ æªΩáLigSflÿ GLRiˆÆ≤∂[LiµR∂VNRPV ™yªy™´sLRifl·Li øR¡NRP‰ ¡≤ÔR∂xmsˆV≤R∂Õ˝ÿ ágRi≤R∂Fy…”¡ ÕÿLi…”¡ µR∂gRiVÕÿ˜“¡Ã¡V @≤ÔR∂V ªRΩgRiVáVªRΩV©yıLRi¨s zqszmsH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘µR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPV xms≤ÔyLRiV. ILig][áVÕ‹[ D©´sı A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ÷d¡NRPVá¨dsı NRPW≤y LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂F°ªRΩVLiµR∂©´s≤y¨sNTP @µ≥j∂NSLjiNRP ¨sµR∂LRi+©y¤Õ¡[ ©´s©yıLRiV. µk∂Liª][Æ©s[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV ™´sVL][ryLji @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s µR∂V∏R∂V˘  ¡…ÌÿLRiV. æªΩáLigSflÿ\|ms @¨sı FyLÌkiáV xqsˆxtÌsQ \Æ™sV©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLiª][Æ©s[ D©yı∏R∂V©yıLRiV. ZNP[Li˙µR∂ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV xqsˆLiµj∂Li¿¡ ªRΩORPQfl·Æ™s[V LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ©yLS∏R∂Vfl· ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚Li

GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs ™´sLRiNRPV NRPW≤y ªRΩ™´sV FyLÌki ™´sÃ˝¡ Æ©s[LSáV, @NRPXªy˘Ã¡V |msLjigjiF°ªRΩV©yı F°LS…ÿá©´sV ≠s≤T∂¿¡|ms»Ì¡µR∂©yıLRiV. ™´sW©´szqsNRPLigS

™´sVµR∂˘Li ™´sWzmns∏R∂W©´sV |msLi¿¡F°ztsQr°ÚLiµj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V zqszmsH NSLRi˘µR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· FsxmsˆV≤][ ≠s≤T∂F°LiVV©´s æªΩáLigSflÿ ˙xms«¡Ã¡©´sV À›g][÷¡NRPLigS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠s≤R∂g]…Ì”¡ @¨sı ˙xmsLiªyá©´sV AµR∂VN][™yá¨s N][LSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVµR∂˘Li ™´sWzmns∏R∂W ¬ø¡[ºΩÕ‹[ zqsFsLi NUPáV À‹™´sV¯gS ™´sWLjiF°∏R∂W≤R∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ¤À¡ÃÌ¡V uyxmsoáV ™´sVW}qsLiVVryÚ™´sV©´sı zqsFsLi Æ©s[≤R∂V @Ƶ∂[ \Æ™s©±suyxmsoÕ˝‹[ xmsLji¯…fi LRiWLiáV GLSˆ»¡V ø][xqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøR¡≤R∂Li µyLRiVfl·LigS DLiµR∂©yıLRiV. µk∂¨s™´sÃ˝¡ ™´sVLjiLiªRΩ lLi¿¡ËF°π∏∂[V NRPW≤y ™´sVµy˘¨sı ™y˘FyLRiLi¬ø¡[zqs ≈¡«ÿ©y©´sV @™´sNSaSáV©yı∏R∂V©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVµR∂˘Li |msLiøR¡VN][™yá¨s À≥ÿ≠sLiøR¡≤R∂Li ªRΩgRiµR∂©yıLRiV.

™ygÙS©y¨sı B™´s*≤R∂Li «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ G≠sV «¡LRiVgRiµR∂¨s, F°gS @Æ©s[NRP ÕÿÀ≥ÿáV «¡LRiVgRiV {qs™´sWLi˙µ≥R∂VáV ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡ DLi¤…¡[ ªRΩLS*ªRΩ ªy∏R∂VÆ©s[ ©´s™´sV¯NS¨sı ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRi©yıLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sW˙ªRΩLi INRP ¨s©yµR∂Æ™s[V Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiƵ∂[ •¶¶¶≠dsV ºdΩ˙™´sLigS NRP÷¡¿¡ Æ™s[zqsLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV. Æ©sLRiÆ™s[LSË÷¡ ALi˙µ≥y™yÕÿ Àÿg][ @Æ©s[ ¨s©yµR∂Li LS™´s≤R∂Liª][ ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ xqslLi[* N]LiªRΩ B ¡˜Liµj∂gS @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[zqs©y xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @µj∂ ™yxqsÚ™´sLiNSµR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ IxmsˆVNRPVLi»¡V «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV @¨sı {qs»˝¡V FsÕÿ ©yıLRi©yıLRiV. ALi˙µ≥y˙FyLiªRΩLi ™´sV˙µy£qs©´sV ™´sryÚ∏R∂V¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V ∏R∂Vµ≥y ≠ds≤T∂F°LiVV ALi˙µ≥R∂˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[ NRP÷¡zqs©´sxmsˆV≤R∂V ªRΩ¥R∂LigSÆ©s[ ™yLji ™yLji xms©´sVáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V FsLiªRΩ™´sVLiµj∂ ™´sV˙µyxqsVÕ‹[ ¤Õ¡[LRi¨s xqslLi[* ˙xmsbPıLi ©yıLRi¨s, GINRP‰LRiVNRPW≤y æªΩáLigSflÿ©´sV @≤ÔR∂V øyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ Æ™s[Õÿµj∂ N][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ªy©´sV {qs™´sWLi˙µ≥R∂Õ‹[ ™´sVLiµj∂ {qs™´sWLi˙µ≥R∂VáV, BªRΩLRi LSuÌy˚áNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s xmsLRi˘…”¡Li¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ˙xms«¡Ã¡V æªΩáLigSflÿNRPV ™yLRiV zqÛsLRi xms≤ÔyLRi©yıLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[, NRPLSı»¡NRPÕ‹[, @©´sVNRPWáLigSÆ©s[ D©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV. ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[ \|qsªRΩLi ALi˙µ≥y, æªΩáLigSflÿ æªΩáLigSflÿ B¿¡Ë©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s ™´sWNRPV ©´sxtÌsQLi Æ©s[ªRΩáV D©yıLRi¨s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV.

™´sWlLi‰…˝‹[ µj∂gjiLS¨s NRPWLRigS∏R∂Vá µ≥R∂LRiáV yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : @≤R∂FyµR∂≤R∂Fy ™´sL<RiQYáV xms≤R∂VªRΩW ™yªy™´sLRifl·Li @©´sVNRPW÷¡Li¿¡©y ™´sWlLi‰…˝‹[ N]ªRΩÚ xmsLi»¡Ã¡V LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. µk∂Liª][ \lLiªRΩV ¡«ÿL˝RiV NRPW≤y ¤À¡[«ÿ LRiVgS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ™´sVL][ Æ©sáL][«¡ŸÃ¡V @LiVVæªΩ[ xmsLi»¡Ã¡V ™´sryÚ∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV @Li»¡V ©yıLRiV. µk∂Liª][ »¡™´sW…ÿáV Bxmsˆ…”¡NUP 40 ©´sVLi¿¡ 50 ™´sLRiNRPV @™´sVV¯ªRΩV©yıLRiV. G NRPWLRigS∏R∂V µ≥R∂LRi NRPW≤y NTPÕ‹[NRPV 40NTP ªRΩNRPV‰™´sgS ¤Õ¡[µR∂V. NRPWLRigS ∏R∂Vá µ≥R∂LRiáV µj∂gji LS™yáLi¤…¡[ ™´sVL][ Æ©sáL][«¡ŸÃ¡V AgS÷¡=LiƵ∂[©´s¨s \lLiªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. LRiVªRΩVxms™´s©yá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ J Æ™sWryÚLRiV ™´sL<SáV NRPVLjiaSLiVV. µk∂Liª][ NRPWLRigS∏R∂Vá xmsLi»¡Ã¡©´sV rygRiV¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV \lLiªRΩVáV xqs©´sıQµÙR∂™´sV™´so

ªRΩV©yıLRiV. C {qs«¡©±sÕ‹[ rygRiV ¬ø¡[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡ µj∂gRiV ¡≤T∂ LS™´s≤y¨sNTP NRP¨dsxqsLi Æ©sáL][«¡ŸÃ¡V xms≤R∂V ªRΩVLiµj∂. @xmsˆ…”¡™´sLRiNRPW @µ≥j∂NRP µ≥R∂LRiáNRPV NRPWLRigS ∏R∂VáV N]Æ©s[Õÿ ªRΩ}msˆ»˝¡Vc¤Õ¡[µR∂V. G NRPWLRigS∏R∂V µ≥R∂LRi øR¡Wzqs©y lLi…Ì”¡LixmsorÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂F° ªRΩV©yıLiVV. IN][‰NTPÕ‹[NRPV NRP¨dsxqsLi LRiW.30 ªRΩNRPV‰™´sgS D©´sı≠s øyÕÿ ªRΩNRPV‰™´sÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. ˙xmsxqsVÚªRΩLi \lLiªRΩV ¡«ÿLRiVÕ˝‹[, ™´sWlLi‰»˝¡Õ‹[ NRPWLRigS ∏R∂Vá µ≥R∂LRiáV... »¡™´sW»¡ 40c45, ’d¡©±s= 40, ¿¡NRPV‰≤R∂VNS∏R∂V 35, NS˘zms=NRPLi 42, ¤À¡Li≤R∂ NS∏R∂V 25, xms¿¡Ë≠sVLjiË 32, ≠sVLjiË 37, NS˘lLi…fi 37, xmsøR¡ËNSNRPLRiNS∏R∂V 30, ’d¡LRiNS∏R∂V 28, øy™´sVgRi≤ÔR∂ 22,’d¡…fiLRiW…fi 22, D÷˝¡gRi≤ÔR∂20, g][NRPLRiNS∏R∂V20, NRPLiµR∂gRi≤ÔR∂ 17, AáVgRi≤ÔR∂ 20,

LSxtÌsQ˚Li NSµR∂V... @’≥¡™´sXµÙj∂ NS™y÷¡ : «¡gÊSlLi≤ÔT∂ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáLiªy æªΩáLigSfl·™yµy¨sı ≠s¨szms}qsÚ.. xqsLigSlLi≤ÔT∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms «¡gÊSlLi≤ÔT∂ ™´sW˙ªRΩLi ™´s˘ºΩlLi[NRP ™yµR∂Li ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Aµj∂™yLRiLi \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡NRPV •¶¶¶«¡LRiV NS©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV NS™y÷¡=Liµj∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li NSµR∂¨s.. @’≥¡™´sXµÙj∂ @¨s @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi «¡gÊSlLi≤ÔT∂ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW...æªΩáLigS©´s ˙xms«¡Ã¡V ˙xmsæªΩ[˘NRP LSuÌy˚¨sı N][LRiVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s, @’≥¡™´sXµÙj∂¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sª][ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi F~LiƵ∂[µj∂ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡[©´s¨s AL][zmsLiøyLRiV. ©yLixms÷˝¡ FsgÍji’¡xtsQ©±s ˙g_Li≤`∂Õ‹[ Aµj∂™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡NRPV ªy©´sV •¶¶¶«¡LRiV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. xqsÀ≥œ¡NRPV LS™yá¨s ªRΩ©´sNRPV A•¶¶¶*©´sLi NRPW≤y @LiµR∂¤Õ¡[µR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· B}qsÚ FyLÌkiÕ‹[Æ©s[ N]©´srygRiVªyLS? @¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS... LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤R∂NRPF°æªΩ[ ªy©´sV NSLi˙lgi£qsÕ‹[ DLi…ÿ©Ø[, DLi≤R∂©Ø[ @¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ xqsWøR¡©´sáª][Æ©s[ æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ™´sxqsVÚ©´sı ™yLRiÚá©´sV ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡gS.. A∏R∂V©´s N]…Ì”¡xmsÆ≤∂[aSLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´sW…˝ÿ≤yá¨s ªRΩ©´sNRPV Fs™´sLRiW ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV.

ÕÿÕÿ}ms»¡Õ‹[ D˙µj∂NRPÚªRΩ

æªΩáLigSflÿNRPV {qs™´sWLi˙µ≥R∂VáV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSµR∂V yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSflÿ GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ {qs™´sWLi˙µR∂NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ˙xms«¡Ã¡V ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s, ZNP[™´sáLi N]LiµR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ry*LÛRiLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ xqslLi[* xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· }msL]‰©yıLRiV. \|§¶¶¶µR∂LS Àÿµ`Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 2004Õ‹[Æ©s[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡V NSLi˙lgi£qs ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP @©´sVNRPWáLigS ºdΩLRiVˆ¨søyËLRi¨s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. 2004Õ‹[ Æ™sVVµR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPáV æªΩáLigSflÿÕ‹[ «¡LRiVgRigS lLiLi≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \|qsªRΩLi ˙xms«¡Ã¡V AµR∂LjiLiøyLRi©yıLRiV. A©y≤R∂V æªΩáLi gSflÿÕ‹[ …”¡AL`iFs£qsª][ F~ªRΩVÚ|ms»Ì¡VN][™´s≤R∂Æ™s[VNSNRP NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSflÿ BxqsVÚLiµR∂Æ©s[ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRP˙LS™´so\|ms ZNP[xqsV ©´sÆ™sW\Ƶ∂Liµj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, ≤U∂“¡{ms µj∂Æ©s[a`P##lLi≤ÔT∂á\|ms @©´sV¿¡ªRΩ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[zqs©´sLiµR∂VNRPV gS©´sV \|qsFnyÀÿµ`∂ F°÷d¡xqsVáV aRP¨s™yLRiLi ZNP[xqsV ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsµÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. aRPLiNRP˙LS™´so B…‘¡™´sá ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW {qsFsLi, ≤U∂“¡{msá\|ms @©´sV¿¡ªRΩ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. À≥ÿLkigS @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, Àÿµ≥R∂˘ªy∏R∂VVªRΩ\Æ™sV©´s xmsµR∂™´soÕ˝‹[ D©´sı ™yLji\|ms @©´sV¿¡ªRΩ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiLi»¡W µy≈¡\¤Õ¡©´s zms…”¡xtsQ©±s©´sV ≠søyLjiLi¿¡©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi.. ≠søyLRifl· «¡Ljizms ¨sÆ™s[µj∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s F°÷d¡xqsVá©´sV AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂. µk∂Liª][ \|qsFnyÀÿµ`∂ F°÷d¡xqsVáV ≠søyLRifl·NRPV LS™yá¨s ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ©´sÃ˝¡µR∂VxqsVÚáV µ≥R∂LjiLi¿¡ aRPLiNRP˙LS™´so ≠søyLRifl·NRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ©yáVgRiV©´sıLRi gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V xqsVµk∂LÁRiLigS ≠søyLjiLi¿¡©´s F°÷d¡xqsVáV ªRΩµR∂VxmsLji L][«¡Ÿ NRPW≤y ≠søyLRifl·NRPV LS™yá¨s AƵ∂[bPLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, @©yL][gRi˘Li NSLRifl·LigS Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ.. ≠søyLRifl·NRPV •¶¶¶«¡LRiV NS¤Õ¡[µR∂V. @©yL][gRi˘Li ™´sÃ˝¡ ªy©´sV LS¤Õ¡[©´s¨s xqs™´sWøyLRi≠sVøyËLRiV. aRPLiNRP˙LS™´so ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ªRΩ}msˆ©´s¨s ¨sLÙSLjiLi¿¡©´s F°÷d¡xqsVáV... aRP¨s™yLRiLi ZNP[xqsV ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsµÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ D©´sı aRPLiNRP˙LS™´so xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ ≠sxtsQ≠sVLi¿¡Liµj∂. µk∂Liª][ A∏R∂V©´sVı ¡Li«ÿLSz§¶¶¶Õfi=Õ‹[¨s ZNP[L`i Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ D©´sı A∏R∂V©´s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂WÕÿ? ¤Õ¡[NRP @lLixqÌsV ™yLiVVµy Æ™s[∏R∂WÕÿ? @Æ©s[ µy¨s\|ms F°÷d¡xqsVáV D©´sıªyµ≥j∂NSLRiVá©´sV xqsLi˙xmsµj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.

NS˘¤À¡[“¡ 15, ©´sÃ˝¡™´sLiNS∏R∂V 14, NS÷¡xm˝s™´sL`i 14, r~LRiNS∏R∂V 10c12, F~»˝¡NS∏R∂V 12c14, µ][xqs NS∏R∂V 12, µ]Li≤R∂NS∏R∂V 10, NUPLRi 10, @Ã˝¡Li 48, @Ã˝¡Li Æ™s÷˝¡gRi≤ÔR∂ Fy™´soNTPÕ‹[ 16 D©yıLiVV. xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ »¡™´sW»¡ ©yLRiV F°aS LRiV. µj∂gRiV ¡≤T∂ ™´s¬ø¡[Ë™´sLRiNRPW ˙xms«¡Ã¡V @µ≥j∂NRP µ≥R∂LRiáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ NRPWLRigS∏R∂VáV N]©y÷¡=LiƵ∂[. gRiªRΩ xqsLi ™´sªRΩ=LRiLiª][ F°÷¡}qsÚ C ryLji 10 aSªRΩLi @µ≥j∂ NRPLigS rygRiV¬ø¡[}qs @NSaRP™´sVV©´sı»Ì¡Vc @µ≥j∂NSLRiVáV @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙|mnsLiø`¡ ’d¡©±s=, NS˘¤À¡[“¡, »¡™´sW»¡, NS÷¡xmn˝s™´sL`i, ¤À¡Li≤R∂NS∏R∂VáV ™´sLi…”¡ NRPWLRigS∏R∂VáV @µ≥j∂NRPLigS xmsLi≤T∂ryÚLRiV. C xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ™´sL<SáV ÀÿgSÆ©s[ NRPVLRiVryÚ∏R∂V¨s ™yªy™´sLRifl· ¨sxmsofl·VáV Æ™sÃ˝¡≤T∂xqsVÚ©yıLRiV.

F°øR¡™´sV¯ Aá∏R∂V xqÛsá ≠s™yµR∂Li NSLkiÚNSlLi≤ÔT∂ xqs•¶¶¶ xmsáV™´soLji @lLixqÌsV yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : zqsNTPLi˙µyÀÿµ`∂Õ‹[¨s ÕÿÕÿ}ms»¡Õ‹[ D©´sı Aá∏R∂V xqÛsá ≠s™yµR∂Li D˙µj∂NRPÚªRΩáNRPV µyLji ºdΩzqsLiµj∂. xmsLjizqÛsºΩ D˙µj∂NRPÚªRΩNRPV µyLji ºdΩxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV ™´sW“¡ Æ™s[V∏R∂VL`i ¡Li≤R∂ NSLkiÚNSlLi≤ÔT∂ xqs•¶¶¶ ≠s≠sµ≥R∂ FyLÌki Æ©s[ªRΩá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. ÕÿÕÿ}ms»¡Õ‹[¨s F°øR¡™´sV¯ gRiV≤T∂ xqÛsáLi ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV N]LiªRΩNSáLigS ≠s™yµR∂Li N]©´srygRiV ª][Liµj∂. Aá∏R∂V xqÛsÕÿ¨sı NRPVµj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs @µ≥j∂NSLRiVáV N]LiªRΩNSáLigS ∏R∂VºΩıxqsVÚLi≤R∂gS, µk∂¨sı rÛy¨sNRPVáV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi Aá∏R∂V xqÛsÕÿ¨sı NRPVµj∂Li¿¡ ˙xmsx§¶¶¶Lki ¨sLji¯Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV @µ≥j∂NSLRiVáV ∏R∂VºΩıLiøR¡gS, rÛy¨sNRPVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. ™yLjiNTP rÛy¨sNRP NSL]ˆlLi[»¡L`i, ™´sW“¡ Æ™s[V∏R∂VL`i  ¡Li≤R∂ NSLkiÚNSlLi≤ÔT∂, ≠s≠sµ≥R∂ FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV ™´sVµÙR∂ªRΩVgS ¨s÷¡øyLRiV. Aá∏R∂VLi ™´sµÙR∂ \¤À¡hSLiVVLi¿¡ @µ≥j∂NSLRiVáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yµyáV ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ @µ≥j∂NSLRiVáNRPV, ©y∏R∂VNRPVáNRPV ™´sVµ≥R∂˘ ™ygS*µR∂Li Æ©sáN]Liµj∂. xmsLjizqÛsºΩ D˙µj∂NRPÚLigS ™´sWLRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ LRiLigRiLiÕ‹[NTP µj∂gji©´s F°÷d¡xqsVáV ALiµ][Œœ¡©´sNRPV µj∂gji©´s ™yLji¨s @µR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ª][xmsoÕÿ»¡ «¡LjigjiLiµj∂. NSLkiÚNSlLi≤ÔT∂ xqs•¶¶¶ 200 ™´sVLiµj∂ ALiµ][Œœ¡©´sNSLRiVá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs, À‹Õ˝ÿLRiLi F°÷d¡xqsV}qÌsxtsQ©±sNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, Aá∏R∂V xqÛsÕÿ¨sı “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs ry*µ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li\|ms NSLkiÚNRP ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™yxqsVÚ ˙xmsNSLRiLi Aá∏R∂V @™´sLRiflÿ¨sı ºdΩLji˵j∂µÙR∂VªRΩV©yı™´sV¨s, µy¨sı @µ≥j∂NSLRiVáV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠sVgRiªy ˙FyLÛRi©yxqÛsÕÿá «‹[÷¡ZNPŒ˝œ¡¨s @µ≥j∂NSLRiVáV.. F°øR¡™´sV¯ Aá∏R∂VLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FsLiµR∂VNRPV Dªy=x§¶¶¶Li øR¡WxmsoªRΩV©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs @µ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi ™´sVL][≠sµ≥R∂LigS ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Aá∏R∂V ≠sxqsÚLRifl· }msLRiVª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqÛsÕÿ¨sı A˙NRP≠sVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s @µ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. A˙NRP™´sVfl·Ã¡V @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li ªRΩ™´sV Àÿµ≥R∂˘ªRΩ @¨s, Àÿµ≥R∂˘ªy∏R∂VVªRΩ\Æ™sV©´s ™ylLi[ BÕÿ ˙xms™´sLjiÚLiøR¡≤R∂Li xqsLjiNSµR∂¨s ™´sW“¡ Æ™s[V∏R∂VL`i ºdΩLRiV©´sV ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV.

™´sVµR∂˘LiQ\|ms ¨sxmsˆVáV NRPNTP‰©´s ’¡¤«¡zms yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, «¡⁄©±s 29 : ©yLixms÷˝¡Õ‹[¨s Fs\ZNPQQ=«fi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi FsµR∂V»¡ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªyFyLÌki aRP¨s™yLRiLi µ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liµj∂. LSxtÌsQ˚Li Õ‹[ ™´sVµR∂˘Li g]áVxqsV µR∂VNSflÿá©´sV FsºΩÚ Æ™s[∏R∂Wá¨s ©y∏R∂VNRPVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVµR∂˘Li {qsryáª][ ≠s©´sW ªRΩı¨sLRixqs©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. CxqsLiµR∂LRi˜LigS ¡Li≤yLRiV µR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚgS ™´sVµR∂˘Li\|msÆ©s[ Aµ≥yLRixms≤R∂VªRΩW ≈¡«ÿ©y©´sV |msLiøR¡VN][™yá¨s øR¡Wr°ÚLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiµj∂ª][ @µ≥j∂NRPLigS ™´sVLiµR∂V ˙ªygjiLiøyá¨søR¡W}qsÚ BNRP‰»˝¡V ªRΩxmsˆ™´s©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[™´sVµR∂˘Li }qs≠sLiøR¡≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ Æ©s[LSáV |msLjigjiF°ªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. Æ©s[LSá©´sV @µR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[ËLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡NRPVLi≤y ™´sVLjiLiªRΩ FsNRPV‰™´s ˙ªygjiLiøyá¨s øR¡W≤R∂≤R∂Li µj∂gRi«ÿLRiV≤R∂V ªRΩ©y¨sNTP ¨sµR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Fs\ZNPQQ=«fi NRP≠sVxtsQ©´sL`i xqs≠dsVL`i aRPLRi¯©´sV NRPázqs ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi @LiµR∂¤«¡[aSLRiV. µ≥R∂LSıÕ‹[ ’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂V DFyµ≥R∂˘QORPV≤R∂V  ¡Li≤yLRiV µR∂ªyÚ ˙æªΩ[∏R∂V,  ¡µÙR∂LiÀÿÕfi lLi≤ÔT∂ª][ Fy»¡V BªRΩLRi Æ©s[ªRΩáV, ™´sVz§¶¶¶Œÿ ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV FyÕÊ‹©yıLRiV.


30-06-2013.qxd

7/1/2013

10:49 AM

Page 4

yÓTÁ{Àyês¡Ô

4

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä~yês¡+, pHé 30, 2013

©´s™´sV¯NRPLiª][ xms¨s ¬ø¡[∏R∂VLi≤T∂

©ygRi \¬ø¡ªRΩ©´s˘ {§¶¶¶L][gS LS™´sW©y∏R∂VV≤T∂ zqs¨s™´sW ˙xms™´sVV≈¡ ¨sLS¯ªRΩ LS™´sW©y∏R∂VV≤R∂V ªRΩ©´s ™´sV©´s™´s≤R∂V ©ygRi \¬ø¡ªRΩ©´s˘{§¶¶¶L][gS zqs¨s™´sW ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[ªRΩV©yı≤R∂V. xmsLi«ÿ’d¡ z§¶¶¶…fi ™´sVW≠ds 'zqsLig`i ™´slLi=£qs N_L`i' ¿¡˙ªy¨sNTP LkiÆ™s[VN`PgS LRiWF~LiµR∂À‹[π∏∂[V C ¿¡˙ªy¨sı ªRΩ™´sV r~LiªRΩ ¨sLS¯fl· xqsLixqÛs xqsVlLi[£tsQ ˙F~≤R∂ORPQ©±s=Q\|ms ¨sLji¯LiøR¡À‹[ªRΩV©yıLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP C¿¡˙ªy¨sı ª]áVªRΩ ªRΩ©´s ™´sVL]NRP ™´sV©´s™´sV™´s≤R∂V LS©y(xqsVlLi[£tsQ Àÿ ¡V N]≤R∂VNRPV)ª][ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©´sVNRPV©´sıxmsˆ…”¡NUP, LS©y ˙xmsxqsVÚªRΩLi 'Àÿx§¶¶¶ß ¡÷¡', 'LRiV˙µR∂™´sVƵ∂[≠s' ¿¡˙ªyáª][ ’¡“¡gS DLi≤R∂»¡Liª][ A ¿¡˙ªy¨sı ©ygRi \¬ø¡ªRΩ©´s˘ª][ ºdΩ∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. C xqsLi™´sªRΩ=LSLiªy¨sNTP C ¿¡˙ªRΩLi |qs…fi= \|msNTP ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiµj∂. µR∂LRi+NRPV≤R∂V, {§¶¶¶L][LiVV©±s BªRΩLRi ≠s™´sLSáV ≈¡LSLRiV NS™y÷¡= DLiµj∂.'zqsLig`i ™´slLi=£qs N_L`i' ¿¡˙ªy¨sı xmsLi«ÿ’d¡Õ‹[ ¨sLji¯Li¿¡Liµj∂ NRPW≤y xqsVlLi[£tsQ ˙F~≤R∂ORPQ©±s= xqsLixqÛsÆ©s[. 'À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V À≥ÿxtsQá¨sıLi…”¡Õ‹[©´sW zqs¨s™´sWáV ¨sLji¯Li¿¡ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s ¨sLS¯ªRΩ @©´sVN][™yáƩs[ áOSQQ˘¨sı xmsLi«ÿ’d¡ ¿¡˙ªRΩLi @LiVV©´s 'zqsLig`i ™´slLi=£qs N_L`i'ª][ Lkiø`¡ @∏R∂W˘LRiV LS™´sW©y∏R∂VV≤R∂V.©ygRi \¬ø¡ªRΩ©´s˘ ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ....C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi \¬ø¡ªRΩV ªRΩ©´s BµÙR∂LRiV ªyªRΩ∏R∂V˘Ã¡ª][ NRP÷¡}ms xms¨s ¬ø¡[}qs @™´sNSaS¨sı µR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @NTP‰Æ©s[¨s Fny˘≠sV÷d¡ ™´sV÷dÌ¡rÌyLRiL`i '™´sV©´sLi' Æ™sVVµR∂\¤Õ¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ GFs©±sAL`i, ©ygSLÍRiV©´s, ©ygRi \¬ø¡ªRΩ©´s˘Ã¡V ¨s«¡ “¡≠sªRΩ Fy˙ªRΩÕ˝‹[ ªyªRΩ, ªRΩLi˙≤T∂, ™´sV©´s™´s≤R∂VgS ©´s…”¡xqsVÚ©yıLRiV. BƵ∂[ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sVL] ªyªRΩ∏R∂V˘ LS™´sW©y∏R∂VV≤R∂Vª][ NRP÷¡zqs zqs¨s™´sW ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi µR∂NRP‰≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, «¡⁄©±s 29 : "ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ©yáVgRiV LSuÌy˚á Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV.. ™´sVL][ xmsµj∂ Æ©sÃ¡Õ˝‹[ ryµ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV.. Fs¨sıNRPáNRPV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ xqs™´sW∏R∂WªRΩÚLi NS™y÷¡. NRPxtÌsQxms≤T∂ xms¨s ¬ø¡[∏R∂VLi≤T∂.. ©´s™´sV¯NRPLiª][ xms¨s ¬ø¡[∏R∂VLi≤T∂. NRPV»¡VLi ¡LiÕÿ NRP÷¡zqs ™´sVVLiµR∂VNRPVF°µyLi' @¨s NSLi˙lgi£qs DFyµ≥R∂˘QORPV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiµ≥k∂ FyLÌki Æ©s[ªRΩáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. GH{qs{qs xmso©´sL`i™´s˘™´s{qÛsNRPLRifl· ªRΩLS*ªRΩ N]ªRΩÚgS FsLizms\ZNP©´s NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ LSx§¶¶¶ßÕfi aRP¨s™yLRiLi xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. xmsLjiøR¡∏R∂V NSLRi˘˙NRP™´sVLi ªRΩLS*ªRΩ ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂, ™´sVµ≥R∂˘˙xmsƵ∂[a`P, LS«¡rÛy©±s, ≤≥T∂÷d˝¡ @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @©´sVxqsLjiLiøy÷¡=©´s ™´sp˘•¶¶¶Ã¡\|ms NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV LSx§¶¶¶ßÕfi ≠s™´sLjiLiøyLRiV. FsÕÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyáƩs[ µy¨s\|ms C ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ µj∂aS¨slLÙi[aRPLi ¬ø¡[aSLRiV. GH{qs{qs NSLRi˘™´sLÊRiLiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li BLiNS |msLRigSá¨s @©yıLRiV. 50 aSªRΩLi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂©yıLRiV. FyLÌkiÕ‹[NTP N]ªRΩÚgS ™´s¬ø¡[Ë ™yLjiNTP @≤ÔR∂V ¬ø¡F~ˆµÙR∂¨s Æ©s[ªRΩáNRPV

xqsW¿¡LiøyLRiV. LS©´sV©´sı ©yáVgRiV LSuÌy˚á Æ©s[ªRΩ ≠ds|§¶¶¶ø`¡ æªΩ÷¡FyLRiV. ©yáVgRiV LSuÌy˚á @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPáV FsLiª][ NUPáNRP™´sV¨s, 2014 Fs¨sıNRPá\|msÆ©s[ ˙xmsµ≥y©´s øR¡LRiË «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV.

GH{qs{qs NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV LSx§¶¶¶ßÕfi Dµ][˜µ≥R∂ Fs¨sıNRPáNRPV B≠s |qs≠sV\|mns©´sÕfi ÕÿLi…”¡™´s¨s.. BLiµR∂VÕ‹[ ªRΩxmsˆNRPVLi≤y lgiáV™yá¨s Dµ][˜µ≥j∂Li øyLRiV. ¤À≥¡[…‘¡ ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi FyLÌki @µ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ À≥œ¡NRPÚøR¡LRi©±sµy£qs ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW xqs™´sWÆ™s[aRPLi ≠s™´sLSá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. GH{qs{qsÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ªRΩgji©´sLiªRΩ ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ¤Õ¡[µR∂¨s, NRP¿¡ËªRΩLigS ™yLjiNTP 50 aSªRΩLi ˙FyºΩ ¨s¥R∂˘Li NRP÷¡ˆLiøyá¨s LSx§¶¶¶ßÕfi @’≥¡˙Fy∏R∂V xms≤ÔyLRi©yıLRiV. 12 GH{qs{qs ˙xmsµ≥y©´s NSLRi˘µR∂ LRiV+Õ˝‹[ ZNP[™´sáLi @Li’¡NS r°¨s INRP‰lLi[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ NSgS, @Õÿlgi[, 44 ™´sVLiµj∂ NSLRi˘µR∂LRiV+Õ˝‹[ HµR∂VgRiVLRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©yıLRiV. GH{qs{qs A{mns£qs ¤À¡[LRiL˝RiLiªy Àÿµ≥R∂˘ªy∏R∂VVªRΩLigS, «¡™y ¡VµyLkigS xms¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSx§¶¶¶ßÕfi xqsW¿¡LiøyLRi¨s µy£qs æªΩ÷¡FyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ rÛy¨sNRP @LiaSá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™sŒ˝ÿá¨s æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms øR¡LjiËLiøR¡¤Õ¡[µR∂¨s {qs¨s∏R∂VL`i LSx§¶¶¶ßÕfi xqsW¿¡LiøyLRi©yıLRiV.

NRPlLi[’¡∏R∂V©±s xqs™yÕfiNRPV …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W lLi≤U∂ NTPLig`i=xqÌs©±s, «¡⁄©±s 29 :iø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mnsÕ‹[ @µR∂LRig]…Ì”¡... NRPlLi[’¡∏R∂V©±s gRi≤ÔR∂\|ms @≤R∂VgRiV |ms…Ì”¡©´s …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ª]÷¡ xqs™yÕfiNRPV zqsµ≥ÙR∂\Æ™sVLiµj∂. Aµj∂™yLRiLi «¡LRigRi©´sV©´sı ™´sW˘ø`¡Õ‹[ AºΩ¥R∂˘ Æ™szqÌsLi≤U∂£qsª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiµj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ Fny™±sV ˙xmsNS LRiLi C ™´sW˘ø`¡¤Õ¡[ À≥ÿLRiæªΩ[ }mns™´slLi…fi. @¨sı ≠sÀ≥ÿ gSÕ˝‹[ @µR∂V˜ÈªRΩLigS LSfl”·r°Ú©´sı ∏R∂VV™´s ˙NTPZNP»¡ L˝Riª][ «¡»Ì¡V xms…”¡xtÌsQLigS NRP¨szmsr°ÚLiµj∂. {qs¨s∏R∂VL˝Ri ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ FsÕÿ A≤R∂VªRΩVLiµ][ @©´sı @’≥¡™´sW ©´sVá ALiµ][Œœ¡©´sNRPV BLig˝SLi≤`∂ gRi≤ÔR∂\|ms æªΩLRiµj∂Li ¬ø¡[zqs©´s ∏R∂VLig`i BLi≤T∂∏R∂V©±s …‘¡™±sV BxmsˆV≤R∂V NRPlLi[’¡ ∏R∂V©±s µk∂™´soÕ˝‹[©´sW xqsªyÚ øy…ÿá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiµj∂. Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ J|ms©´sL˝RiV bP≈¡L`i µ≥y™´s©±s, L][z§¶¶¶ª`Ω aRPLRi¯ ™´sVLi¿¡ Fny™±sVÕ‹[ D©yıLRiV. «¡»Ì¡V À≥ÿLki r°‰LRiVNRPV ≠dsLRiVÆ™s[xqsVÚ©´sı xmso©yµj∂ NUPáNRPLigS ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË. ™´sVV≈¡˘LigS |qs•¶¶¶*g`i rÛy©y ¨sı À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[ryÚ≤R∂©´sı ©´s™´sV¯NS¨sı ¨s«¡Li ¬ø¡[xqsWÚ ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mnsÕ‹[ bP≈¡L`i µ≥y™´s©±s ™´sLRiVxqs |qsLiøR¡Lkiáª][ µR∂V™´sVV¯ lLi[Fy≤R∂V. @»¡V L][z§¶¶¶ª`Ω aRPLRi¯ NRPW≤y ¨sáNRP≤R∂gS LSfl”·xqsVÚ©yı≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ N][{§˝¶¶¶ , \lLi©y , µj∂Æ©s[£tsQ NSLkiÚN`P ÕÿLi…”¡ ∏R∂VLig`i Àÿ˘…fi=Æ™sV©±sª][ \¤Õ¡©´s£ms xms…”¡xtÌsQLigS DLiµj∂. ¿¡™´sL˝][ µ≥][¨ds, LRi≠dsLi˙µR∂ «¡Æ≤∂[«ÿ Æ™sVLRiVxmso B¨sıLig`i=áV

xqsLRi*ryµ≥yLRifl·\Æ™sV F°∏R∂WLiVV. ø≥yLizms∏R∂V©±s= Æ™s[}qsLiµR∂VNRPV ≠dsáV¤Õ¡[µR∂V. r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms A «¡»Ì¡VNRPV ˙…‹[{mns \|mns©´sÕ˝‹[ BLig˝SLi≤`∂\|ms N][{§˝¶¶¶ª][ NRP÷¡zqs @µR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s LjiNSLÔRiVLiµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ª]÷¡ áLiNRP©´sV ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[zqs©´s ≠sLi≤U∂£qs... ª]÷¡F°LRiVÕ‹[ ≠sLi≤U∂£qsª][ ≤≥U∂ ™´BxsmW˘ø`¡Õ‹[ sˆV≤R∂V |qsNRPLi≤`∂ ≠sNÌRPLki\|ms NRPÆ©s[ızqsLiµj∂. Àÿ˘…”¡Li «¡Æ≤∂[«ÿ A≤T∂©´s B¨sıLig`i= «¡»Ì¡V ≠s«¡∏R∂VLiÕ‹[ g`iÕ‹[ ˙NTP£qs lgi[Õfi ™yLjiNTP ˙xmsµ≥y©´s ¡Ã¡Li. áLiNRP\|ms NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡Liµj∂. @»¡V À›÷¡Lig`iÕ‹[ }ms£qs lgi[Õfi |qsLiøR¡Lki B¨sıLig`i=ª][ lLi¿¡ËF°∏R∂W≤R∂V. ˙ªRΩ∏R∂VLi À≥œ¡V™´sÆ©s[aRP*L`iNRPV™´sWL`i, DÆ™s[Va`P ∏R∂WµR∂™±s, ˙xmsªRΩ˘LÛji À›Ã¡L˝Ri©´sV J A…ÿ≤R∂VNRPV©´sı lgi[Õfi ªRΩ™´sV BaSLiª`ΩaRPLRi¯ ANRP»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. BLig˝ki£tsQ zmsø`¡Ã¡\|ms zqsNRP=L˝Ri ™´sL<RiLi NRPVLjizmsLiøy≤R∂V. C gRi≤ÔR∂\|ms xqsZNP=£qsxmnsQoÕfigS }ms£qs À≥ÿLS¨sı Æ™sWzqs©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ lgi[Õfi©´sV ªRΩ*LRigS K…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|msÆ©s[ ≠dsLji\|ms BxmsˆV≤R∂V @LiøR¡©yáV ™´sVLjiLiªRΩ |msLji ™´sV©´s ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSáV Aµ≥yLRixms≤T∂ D©yıLiVV. gSLiVV. ≠dsLjiNTP ª][≤R∂VgS }ms£qs ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ @Õÿlgi[ ≠sLi≤U∂£qs Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ ˙¤À¡[™Ø[ ˙ ¡µR∂L`i=ª][ ™´sVx§¶¶¶¯µ`∂ xtsQ≠dsV, ≠s©´s∏∫∂V NRPV™´sWL`i NRPW≤y Fy»¡V aS™´sVW˘Õfi= , F~Õ˝ÿL`Ôi ÕÿLi…”¡ z§¶¶¶»Ì¡L˝RiV D©yıLRiV. ªRΩVµj∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ ≠dsLjiNTP ø][»¡V µR∂NRP‰≤R∂Li\|ms NRPW≤y D©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩ À›Ã¡L˝RiV ≠dsLji¨s G xqsLiµj∂gÙRiªRΩ D©´sıxmsˆ»¡NUP... J™´sLSÕfigS À≥ÿLRiªRΩ ™´sW˙ªRΩLi NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[ryÚLRiÆ©s[µj∂ AxqsNTPÚNRPLRiLigS }ms£qs  ¡Ã¡Li Àÿ™´soLiµR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. zqsˆ©±s ™´sWLjiLiµj∂. À›÷¡Lig`iÕ‹[ ≤ylLi©±s ry≠sV , ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ LRi≠søR¡Li˙µR∂©±s @bP*©±sNRPV ª][≤R∂V FyL`Ìi LRi≠sLSLiFyÕfi , ˙¤À¡[™Ø[ xqs≠sVztÌsQgS LSfl”·xqsVÚ©yıLRiV. Q\¤…¡™±sV À›Ã¡L`i LRi≠dsLi˙µR∂ «¡Æ≤∂[«ÿ @µR∂LRig]≤R∂V BNRP zqsˆ©´sıL`i xqsV¨dsÕfi ©´s\lLi©±s ≠sLi≤U∂£qsNRPV NUPáNRPLigS ªRΩV©yı≤R∂V. ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mnsÕ‹[ ˙xmsºdΩ ¬ø¡F~ˆøR¡VË. áLiNRP\|ms ©´s\lLi©±s ©yáVgRiV ≠sZNP»˝¡ª][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[©´sW ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ì”¡©´s «¡Æ≤∂[«ÿ ANRP»Ì¡VNRPV©yı≤R∂V. µk∂Liª][ r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms  ¡Ã¡LigS ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙xmsµ≥y©´s zqsˆ©´sıQQ\lLiF°∏R∂W≤R∂V. ªRΩ™´sV D©´sı Æ™szqÌsLi≤U∂£qs©´sV J≤T∂LiøR¡≤R∂Li À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡VNRPV zqsˆ©±s ™´sW˘—¡N`Pª][ ≠sLi≤U∂£qs Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s©´sV @LiªRΩ C“¡ NSNRPF°™´søR¡VË. G™´sW˙ªRΩLi NRPW≤y B ¡˜Liµj∂ |ms…Ìÿá¨s ≠dsLRiV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. NRPlLi[’¡∏R∂V©˝´s©´sV ªRΩNRPV‰™´s @LiøR¡©y Æ™s[zqs©y ™´sVL][\Æ™sxmso Æ™szqÌsLi≤U∂£qs©´sV ªRΩNRPV‰™´s @LiøR¡©y ™´sVWá˘Li ¬ø¡÷˝¡LiøR¡VN][™y÷¡= DLi»¡VLiµj∂.

æªΩáLigSfl·NRPV NSLi˙lgi}qs= @≤ÔR∂LiNTP : Æ™sLiNRP∏R∂V˘ g˝S™´sVL`i Fy˙ªRΩÕ‹[ ©´s…”¡LiøR¡≤y¨sNTP zqsµÙR∂Li : ˙zms∏R∂V A©´sLiµ`∂ "÷d¡≤R∂L`i' zqs¨s™´sWª][ æªΩáVgRiV æªΩLRiNRPV xmsLjiøR¡∏R∂V\Æ™sV©´s ¡W˘…”¡ ˙zms∏R∂V A©´sLiµ`∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV g˝S™´sVL`i Fy˙ªRΩáՋ[ ©´s…”¡LiøR¡¨s C ¬ø¡\Æ©sQı™´sVVµÙR∂VgRiV™´sV¯ BxmsˆV≤R∂V g˝S™´sVL`i Fy˙ªRΩÕ‹[ ©´s…”¡LiøR¡≤y¨sNTP zqsµÙR∂™´sV¨s ¬ø¡xmsoª][Liµj∂. @LiæªΩ[NSµR∂V zqs¨s™´sW @Li¤…¡[Æ©s[ INRP g˝S™´sVL`i ˙xmsxmsLiøR¡™´sV¨s µy¨sÕ‹[ Fy˙ªRΩ ≤T∂™´sWLi≤`∂¬ø¡[}qsÚ L]™´sWLi…”¡N`P, g˝S™´sVL`i Fy˙ªRΩáV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ªRΩ©´sNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[µR∂¨s @Li…‹[Liµj∂. C ™´sVµR∂˘ ªRΩ©´sV ©´s…”¡Li¿¡©´s ªRΩ≠sVŒœ¡ zqs¨s™´sW 'Fsµj∂L`i ¨dsøR¡ËÕfi' ™´sVLi¿¡ z§¶¶¶…fi ©´sV ryµj∂LiøR¡≤R∂Liª][ ªRΩ©´sV øyÕÿ xqsLiª][xtsQLiª][ ™´soLiµj∂. C zqs¨s™´sW z§¶¶¶…fi @™´s≤R∂Liª][ AÆ™sVNRPV øyÕÿ zqs¨s™´sWáՋ[ ©´s…”¡LiøR¡≤y¨sNTP @™´sNSaSáV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ªRΩ©´sV xmsáV ªRΩ≠sVŒœ¡ zqs¨s™´sWÕ‹[ ©´s…”¡xqsWÚ ’¡“¡gS DLiµj∂.

ºΩLRiV™´sVáՋ[ LRiµÙk∂ @µ≥j∂NRPLi... $™yLji¨s µR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı xqsV˙{msLi ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ºΩLRiV™´sVá, «¡⁄©± s29 : xqsV˙{msLiN][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «Ì¡zqs£qs zqsLi{mnsV* ºΩLRiV™´sVá $™yLji¨s µR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. DµR∂∏R∂VLi ≠dsH{ms ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ µR∂LRi+©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ NRP÷¡zqs Aá∏R∂VLi ™´sµÙR∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚNTP @µ≥j∂NSLRiVáV ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. ry*≠sV™yLji¨s R∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı @©´sLiªRΩLRiLi Aá∏R∂VLiÕ‹[¨s LRiLigRi©y∏R∂VNRPVá ™´sVLi≤R∂xmsLiÕ‹[ Aá∏R∂V @µ≥j∂NSLRiVáV ry*≠sV™yLji ºdΩLÛRiQ˙xmsryµyáV @LiµR∂¤«¡[aSLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiµÙk∂ N]©´srygRiVª][Liµj∂. µk∂Liª][ ry*≠sV ™yLji µR∂LRi+©y¨sNTP NRP¨dsxqsLi 16gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liµj∂. ™yLSLiªRΩxmso |qsá™´soá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NRP¨szmsLi¿¡Liµj∂. gRiªRΩ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡VgS ∏R∂W˙ºΩNRPVá xqsLi≈¡˘ ryµ≥yLRifl·LigS DLi≤R∂gS gRiVLRiV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ J Æ™sWxqsÚLRiVgS |msLRiVgRiVªRΩW aRPV˙NRP™yLRiLi ©y…”¡NTP @µ≥j∂NRPLigS DLiµj∂. DµR∂∏R∂VLi xqs™´sV∏R∂W¨sZNP[ \Æ™sNRPVLihRiLic2Õ‹[¨s @¨sı NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡V xmspLjiÚgS ¨sLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´sxqsWÚ µj∂™´s˘µR∂LRi+©´sLi …‹[NRP©˝´sV NRP÷¡gji©´s À≥œ¡NRPVÚáª][ NRPW˘Q\¤Õ¡©´sV |msLjigjiLiµj∂. LS˙ºΩ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ry*≠sV™yLji µ≥R∂LRi¯µR∂LRi+©y¨sNTP 16, µj∂™´s˘µR∂LRi+©y¨sNTP 6 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiµj∂. LRiµÙk∂ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRP µR∂LRi+©´sLi …”¡ZNP‰»˝¡ «ÿLki¨s NTP ¨s÷¡zmsÆ™s[zqsLiµj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ LRiµÙk∂ Æ™s[VLRiNRPV aRP¨s™yLRiLi µ≥R∂LRi¯µR∂LRi+©y¨sNTP 20, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRP µR∂LRi+©y¨sNTP 4, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚáNRPV 8 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLiªRΩV©´s xqs™´sV∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©´sVLiµj∂. @ƵÙ∂ gRiµR∂Vá N]LRiªRΩ ªRΩ¤Õ¡æªΩ[Ú @™´sNSaRPLi DLiµj∂. ™yªy™´sLRifl·Li NRPW≤y øR¡Ã˝¡ ¡≤T∂Liµj∂.

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ILig][áV, «¡⁄©±s 29 : æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiπ∏∂[V @≤ÔR∂LiNTP @¨s ’d¡¤«¡[{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ FsLi.Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaS¨sı æªΩ[áËNRPVLi≤y NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y©´sV˪][LiµR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡ }msLRiVª][ ©y»¡NSÕÿ≤R∂Vª][LiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s Fs¨dÔsπ∏∂[V @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ ™´sLiµR∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ ©´slLi[Li˙µR∂ Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLi LSÀ‹[ª][LiµR∂¨s, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPW≤y ’d¡¤«¡[{ms @ªRΩ˘µ≥j∂NRP rÛy©yáV lgiáVøR¡VNRPVLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. ’d¡¤«¡[{ms ˙xms«ÿ \¬ø¡ªRΩ©´s˘ ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ILig][áVÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s AºdΩ¯∏R∂V xqsµR∂xqsV=Õ‹[ Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS @µ≥j∂NSLRi FyLÌki NSLi˙lgi£qs ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´s¤Õ˝¡[ Ƶ∂[aRPLiÕ‹[, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xqsLiO][QÀ≥œ¡Li Æ©sáN]LiµR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[©´sW, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[©´sW xqsLRi*™´sVªRΩ xmnsVL<Rifl·Ã¡NRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiπ∏∂[V NSLRifl·™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @¨sı LRiLigSÕ˝‹[©´sW ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \Æ™sxmnsá˘Li ¬ø¡Liµj∂LiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠sµ≥y©´s ¨sLÒRi∏R∂WÕ˝‹[ ≠sxmnsáLi NS™´s≤R∂Liª][ ALÛjiNRP™´s˘™´sxqÛs xqsÚLi’≥¡Li¿¡LiµR∂¨s, ™´sXµÙj∂ lLi[»¡V ™´sVLiµR∂gjiLi¿¡LiµR∂©yıLRiV. ∏R∂VW{msG

≠sµ≥y©yá ™´sÃ˝¡ xqs*Ƶ∂[bdP, ≠sƵ∂[bdP |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV ªRΩgÊjiF°∏R∂W∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ry™´sW©´sV˘≤T∂NTP @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[¨s ≠sµ≥R∂LigS ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soáV ANSaS©´sıLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. |ms˙…‹[Õfi, ≤U∂—¡Õfi lLi[»˝¡©´sV FyºΩNRPryL˝RiV |msLiøyLRi¨s, xms©´sVıá À≥ÿLRiLi À≥ÿLkigS Æ™sWFyLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ≠sƵ∂[aSLigRi ≠sµ≥y©´sLiÕ‹[, Ƶ∂[aRP À≥œ¡˙µR∂ªRΩÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂Li ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiµR∂©yıLRiV. LRiWFyLiVV ≠sáV™´s xms≤T∂F°ªRΩV©yı ¬ø¡[xtÌsQáW≤T∂gji øR¡Wr°ÚLiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ æªΩáLigSfl·©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¬ø¡[ FyLÌki INRP‰…‘¡ ¤Õ¡[µR∂¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV G FyLÌki @©´sVNRPWáLi NSµ][ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl·NRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiπ∏∂[V @≤ÔR∂LiNTP @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡, LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· @Li»¡W ©y»¡NSÕÿ≤R∂Vª][LiµR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩáV lLiLi≤R∂VgS ¿d¡÷¡F°™´s≤R∂Li ˙≤y™´sW @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[©´sW NSLi˙lgi£qs FyLÌki @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ ≠sxmnsá\Æ™sVLiµR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. «¡©yNRPL<RiNRP ≠sµ≥y©yáNRPV |msµÙR∂{ms»¡ Æ™s[zqs ≠sµR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ gRiVLjiLi¿¡ xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsLji˙aRP™´sVáV ™´sVWªRΩxms≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ª][ Fy»¡V BLiªRΩNRPV ™´sVVLiµR∂V©´sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáV \Æ™sFs£qs, øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ™´s¤Õ˝¡[ C

xmsLjizqÛsºΩ µyxmsoLjiLi¿¡LiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. LS©´sV©´sıµj∂ ’d¡¤«¡[{ms aRPNRPÆ™s[V©´s¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙µR∂ Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLi LS©´sVLiµR∂©yıLRiV. ’d¡¤«¡[{ms @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™yá¨s, ©´slLi[Li˙µR∂ Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V NS™yá¨s ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV.NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· LSµR∂¨s, ’d¡¤«¡[{msª][Æ©s[ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ ryµ≥R∂©´s ryµ≥R∂˘™´sV¨s A FyLÌki LSxtÌsQ˚ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li ªRΩxmsˆ ≠sVgRiªy ˙xmsªy˘™´sVı∏R∂Wá©´sV @LigkiNRPLjiLiøR¡À‹[™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xqs™´sVxqs˘©´sV æªΩ[áËNRPVLi≤y NSLi˙lgi£qs ™´sVLjiLiªRΩ «¡hjiáLi¬ø¡[r°ÚLiµR∂©yıLRiV. ™yLRixqsªRΩ* LS«¡NUP∏R∂WáNRPV A FyLÌki |ms…Ì”¡LiµR∂¨s }msLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ NS™y÷¡=Liµj∂ ™yLRixqsªRΩ*Li NSµR∂V.. «¡™´sxqsªRΩ*Li @¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. «¡⁄\¤Õ¡ 27©´s \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂NRPV ©´slLi[Li˙µR∂ Æ™sW≤U∂ LS©´sV©yıLRi¨s, ©´s™´sÀ≥ÿLRiªRΩ ∏R∂VV™´s xqsÆ™s[V¯Œœ¡©´sLi NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂NTP ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms ≠saS*xqsLi ¤Õ¡[µR∂¨s, ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms ≠saS*xqsLi ¤Õ¡[µR∂¨s FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms øR¡LRiË «¡LRigRiNRPVLi≤y F°™´s≤y¨sNTP Bµj∂ NRPW≤y INRP NSLRifl·™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

™´sVµR∂˘LRiz§¶¶¶ªRΩ xms»Ì¡fl·LigS ºdΩLSË÷¡ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ºΩLRiVxmsºΩ, «¡⁄©±s 29 : ˙xmszqsµÙR∂ xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩ\Æ™sV©´s ºΩLRiVxmsºΩ xms»Ì¡flÿ¨sı ™´sVµR∂˘LRiz§¶¶¶ªRΩ xms»Ì¡LigS ºdΩLji˵j∂µÙyá¨s N][LRiVªRΩW \Æ™sFsry=L`izqszms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ À≥œ¡W™´sV©´s NRPLRiVflÿNRPL`i lLi≤ÔT∂ ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V ryL˝RiV ™´sV•¶¶¶ µ≥R∂LSıNRPV µj∂gji©´sxmsˆ…”¡NTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ xqsˆLiµR∂©´s LS¤Õ¡[µR∂V. BLiµR∂VÕ‹[ÀÿgRiLigS lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡Fy»¡V µk∂ORPQá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. CxqsLiµR∂LRi˜LigS xqsLRi*™´sVªRΩ ˙FyLÛRi©´sª][ NRPLRiVflÿNRPL`ilLi≤ÔT∂NTP AbdPLRi*øR¡©´sLi BøyËLRiV.

|msµÙR∂FsªRΩVÚ©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, ∏R∂VV™´sªRΩ ALiµ][Œœ¡©´sÕ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yı NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li µj∂gji LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRPLRiVflÿNRPL`ilLi≤ÔT∂ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW }msL]‰©yıLRiV.@LiµR∂VZNP[ ≠s≠sµR∂ LRiWFyÕ˝‹[ ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. µk∂¨s\|msÆ©s[ ˙xms«ÿ˙xmsπ∏∂W«¡©´s ™y«¡˘Li Æ™s[zqs©y NRPW≤y ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáLiªy ªRΩ™´sV™ylLi[©´s¨s, ©y˘∏R∂V ™´sVWLRiVÚáNRPV @©´sVLigRiVgS D©´sı ™yLjiÆ©s[ ™´sNUPÃ˝¡VgS Æ™s[aS™´sV¨s zqsFsLi }msL]‰©´s≤R∂Li µyLRiVfl·LigS DLiµR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ À≥œ¡W™´sV©´s NRPLRiVflÿNRPL`ilLi≤ÔT∂

}msL]‰©yıLRiV. ™´sVµR∂˘Li ™´sWzmns∏R∂W ™´sW˙ªRΩLi ∏R∂VƵ≥∂[øR¡ËgS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ xms≠s˙ªRΩªRΩ©´sV NSFyÆ≤∂[LiµR∂VNRPV ™´sVµR∂˘ LRiz§¶¶¶ªRΩ xms»Ì¡fl·LigS ºdΩLji˵j∂µÙyáƩs[µj∂ ˙xmsºΩINRP‰Lji N][LjiNRP©yıLRiV. ªy©´sV INRP‰≤T∂Æ©s[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂V ≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. {mshSµj∂xmsªRΩVáV, ™´sVªyá |msµÙR∂ áV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, ∏R∂VV™´sªRΩ, ™y˘FyLRi ™yfl”·«¡˘ ™´sLÊSá ™yLRiV \|qsªRΩLi ™´sVµÙR∂ºΩxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. Æ™s[Õÿµj∂ ™´sVLiµj∂ª][ ALiµ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı NRPW≤y ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP xms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

F°xqÌsÕfi }qs™´sáV ™´sVLjiLiªRΩ ≠sxqsÚQXªRΩLi : xmsoLRiLiƵ≥∂[aRP*Lji yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ≠saS≈¡xms»¡ıLi, «¡⁄©±s 29 : Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚLigS F°xqÌsÕfi }qs™´sá©´sV ™´sVLjiLiªRΩ ≠sxqsÚLjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ xmsoLRiLiƵ≥∂[aRP*Lji Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. H…‘¡ LRiLigRiLiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ™´sWLRiVˆÃ¡NRPV @©´sVgRiVfl·LigS F°xqÌsÕfi }qs™´sáV ≠s¨sπ∏∂WgRiµyLRiVáNRPV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP æªΩryÚ™´sV©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi ≠saS≈¡ \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±s ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ ©´sWªRΩ©´s F°rÌy{mns£qs NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı xmsoLRiLiƵ≥∂[aRP*Lji ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sVLjiLiªRΩ Æ™sVLRiV\lgi©´s }qs™´sáV @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP æªΩ¬ø¡[ËLiµR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms xqsˆLiµj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV xmsoLRiLiƵ≥∂[aRP*Lji ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLiÕ‹[ LS“¡ xms≤R∂NRP ªRΩxmsˆµR∂¨s NS™´spLji ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáV ˙xmsbPıLiøR¡gS... µk∂¨s\|ms NS™´spLjiÆ©s[ ˙xmsbPıLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[, NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ …”¡.xqsV’¡˜LS≠sVlLi≤ÔT∂ª][ ≠s™yµR∂Li\|ms©y xqsˆLiµj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV AxqsNTPÚ øR¡Wxms¤Õ¡[µR∂V. C ≠s™yµR∂Li\|ms ªy©´sV G≠dsV ™´sW…˝ÿ≤R∂¤Õ¡[©´s¨s @©yıLRiV.

lgi[Õfi... —¡lgi[Õfi... $áLiNRP\|ms ≠sLi≤U∂£qs xmnsV©´s≠s«¡∏R∂VLi NTPLig`ixqÌs©±s, «¡⁄©±s 29 : r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms «¡LRiVgRiVª][©´sı \¤…¡Q˚ zqsLki£qsÕ‹[ Æ™szqÌsLi≤U∂£qs aRPVÀ≥ÿLRiLiÀ≥œ¡Li ¬ø¡[zqsLiµj∂. @¨sı ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ xmspLjiÚ Aµ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡Lji¿¡©´s ≠sLi≤U∂£qs 7 ≠sZNP»˝¡ æªΩ[≤yª][ $áLiNRP\|ms ≠sNÌRPLki N]…Ì”¡Liµj∂. J|ms©´sL˝RiV B¿¡Ë©´s ALRiLiÀ≥ÿ¨sı xqsµj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ áLiNRP 47.5 J™´sL˝RiÕ‹[ 208 xmsLRiVgRiVáNRPV AÕ›\¤…¡Liµj∂. «¡∏R∂V™´sLÛRiÆ©s[ 52, ™´sW¥R∂W˘£qs 55 ªRΩzmsˆ}qsÚ... ≠sVgji÷¡©´s Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. áLiNRP ¨slLÛi[bPLi¿¡©´s 209 xmsLRiVgRiVá áORPQ ˘ ¬ø≥¡[µR∂©´sÕ‹[ NRPlLi[’¡∏R∂V©±s …‘¡™±sVNRPV @µj∂LjiF°π∏∂[V ALRiLiÀ≥œ¡Li á’≥¡Li¿¡Liµj∂. J|ms©´sL˝RiV ˙NTP£qs lgi[Õfi, ø≥ylL˝i£qs ª]÷¡ ≠sZNP…fiNRPV 115 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂LiøyLRiV. áLiNRP À›Ã¡L˝RiQ\|ms ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤T∂©´s lgi[Õfi zqsNRP=L˝Ri ™´sL<RiLi NRPVLjizmsLiøy≤R∂V. ø≥ylL˝i£qs 29 xmsLRiVgRiVáNRPV K\¤…¡©´sxmsˆ»¡NUP...˙¤À¡[™Ø[ª][ NRP÷¡zqs©´s lgi[Õfi r°‰L`i À‹[LÔRiV©´sV xmsLjilgiºΩÚLiøy≤R∂V. lLiLi≤][ ≠sZNP…fiNRPV 66 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂Liøy≤R∂V. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ |qsLiøR¡Lki NRPW≤y xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. áOSQQ˘¨sı ªRΩ*LRigS xmspLjiÚ ¬ø¡[}qs DƵ≥Ù∂[aRPLiª][ À≥ÿLkiuy…fiNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´s lgi[Õfi Æ™sVLi≤T∂£qs À›÷¡Lig`iÕ‹[ K»¡∏R∂W˘≤R∂V. 100  ¡LiªRΩVÕ˝‹[ 109 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs©´s lgi[Õfi B¨sıLig`i=Õ‹[ 9 Fn°L˝RiV, 7 zqsNRP=L˝RiV D©yıLiVV. lgi[Õfi Æ™s©´sVµj∂Ljilgi[ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ≠sLi≤U∂£qs áOSQQ˘¨sNTP ¬ø¡[LRiV\Æ™sLiµj∂. ªRΩLS*ªRΩ ˙¤À¡[™Ø[, aS™´sVW˘Õfi= ≠s«¡∏R∂W¨sı xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sLi≤U∂£qs 37.5 J™´sL˝RiÕ‹[ …ÿlLÊi…fi©´sV @LiµR∂VN][™´s≤R∂Liª][ À‹[©´s£qs FyLiVVLi…fi NRPW≤y á’≥¡Li¿¡Liµj∂. ˙NTP£qs lgi[ÕfiNRPV ™´sW˘©±s A£mns µj∂ ™´sW˘ø`¡ @™yL`Ôi µR∂NTP‰Liµj∂.

™yLRiıL`i\|ms Æ™s[»¡VÕ‹[ ©y ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi ¤Õ¡[µR∂V c ™y»¡=©±s áLi≤R∂©±s, «¡⁄©±s 29 : ∏R∂W|tsQ£qs zqsLki£qsNRPV ™´sVVLiµR∂V A}qÌs˚÷¡∏R∂W «¡»Ì¡V Æ™s[lLi[ @LiaSáª][ ™yLRiÚÕ˝‹[ ¨sáVr°ÚLiµj∂. gRiªRΩ ™yLRiLi BLig˝SLi≤`∂ A»¡gS≤T∂\|ms ¬ø¡[LiVV ¬ø¡[xqsVNRPV©´sıLiµR∂VNRPV ™yLRiıL`i Æ™s[»¡VNRPV gRiVLRi∏R∂W˘≤R∂V. @LiVVæªΩ[ C ≠s™yµR∂LiÕ‹[ ™yLRiıL`i\|ms ¨s}tsQµ≥R∂Li ≠sµ≥j∂Liøyá¨s }tsQ©±s ™y»¡=©±s A{qs£qs ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ¿¡Ë©´s»Ì¡V A Ƶ∂[aRP ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ NRP¥R∂©yáV ™´søyËLiVV. r°™´sVL`i|qs…fiª][ ˙FyNÌUP£qs ™´sW˘ø`¡ ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi ™y»¡=©±s µk∂¨s\|ms xqsˆLiµj∂Liøy≤R∂V. ™yLRiıL`i\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂WáLi»¡W ªy©´sV |qsáNÌRPQL˝Ri©´sV N][Lji©´s»Ì¡V ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚÕ˝‹[ G™´sW˙ªRΩLi ¨s«¡Li ¤Õ¡[µR∂©yı≤R∂V. lLiLi≤R∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩLi À≥ÿLRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ N][ø`¡ AƵ∂[aSáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][©´sxmsˆV≤R∂V ªRΩ©´s©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRi¨s, ™yLRiıL`i ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ A{qs£qs À‹[L`Ôi ™´sW˙ªRΩLi ¨sµy©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLiµR∂¨s ™y»¡=©±s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ |qsáNÌRPL˝RiV ™yLRiıL`i©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V Fy»¡ À≥ÿLki «¡Lji™´sW©y NRPW≤y ≠sµ≥j∂LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ C NRP¥R∂©yÕ˝‹[ ¨s«¡Li ¤Õ¡[µR∂¨s ™y»¡=©±s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı≤R∂V. xqsx§¶¶¶øR¡LRiVá ≠s™yµR∂LiÕ‹[ ªy©´sV FsxmsˆV≤R∂W «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVN][©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS≤R∂V

Printed Published and owned by Krosuri Subbarao, 1-1-5/2, Jawaharnagar, Street No.10, RTC X Roads, Hyderabad. Printed at Karmik art Printers, APHB Shop 35, Vidyanagar, Hyderabad. Published from. H.No. 2-1-162/1/1, Opp. Moon cafe, Vegetable Market Lane, Nallakunta, Hyderabad. Cell No. 9949925009, Editor : Krosuri Subba Rao, RNI No. APTEL No. 2004/16426. metrovaarthatd@gmail.com

Metro 30 06 2013  
Metro 30 06 2013  

Metro 30 06 2013

Advertisement