Page 1

2kÕ|òtº dæÿHé ø√dü+.. #ê˝≤ düT\uÛÑyÓTÆq ∫{≤ÿ\T X¯óÁø£yês¡+

10 y˚T

eTTU´+>± n+<ä+ ø√dü+ mH√ï s¡ø±\T>± Á|üj÷· ‘êï\T #˚dTü +Ô {≤s¡T. nsTT‘˚ |ò*ü ‘·+ ñ+&É<Tä . n+<ä+ ø√dü+ yÓqTø± eTT+<äT Ä˝À∫+#·≈î£ +&Ü m≈£îÿe &ÉãT“\T yê{Ïø√dü+ yÓ∫ÃdüT+Ô {≤s¡T. n+<äTøπ ø=ìï Ç+{À¢ kÕ<ä´eTj˚T´ ù|wò j æ T· ˝Ÿ‡‘√ MT eTTU≤ìï #ê˝≤ düTìï‘·+>± eTè<äTe⁄>± ‘·j÷· s¡jT˚ ´ ø=ìï ∫{≤ÿ\T. 1. eTT+<äT>± ˇø£ ∫qï uÖ˝Ÿ˝À y˚s¡TXËq>∑ |ü|ü bı&ç, ìeTàs¡d+ü eT]j·TT ‘˚H˚ y˚dæ u≤>± yÓT‘·Ôì ù|dtº˝≤ ‘·j·Ts¡T#˚dæ eTTU≤ìøÏ, yÓT&É≈£î nô|’¢ #˚j·÷*. Ç~ eTTK+ MT<ä u≤>± Äs¡ìyê«*. n+<äTø√dü+ ns¡>+∑ ≥ düeTj·T+ |ü&TÉ ‘·T+~. ns¡>+∑ ≥ ‘·sT¡ yê‘· #·\{¢ Ï ˙{Ï‘√ eTTK+ MT<ä #·\T¢ø=ì düTìï‘·+>± eTs¡∆q #˚j÷· *. Ä ‘·sT¡ yê‘· m≈£îÿe>± #·\{¢ Ï ˙fi¯ó¢ b˛dæ X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£î+fÒ eTTK+ düTìï‘·+>± ‘·j÷· s¡e⁄‘·T+~. 2. ˇø£ ∫qï uÖ˝Ÿ˝À >∑T&ÉT¶˝Àì ‘Ó\¢{Ï kıq, ‘˚H˚ y˚düT≈£îì u≤>± $Tø˘‡ #˚düTø√yê*. á $TÁX¯e÷ìï eTTø£+, yÓT&É≈£î u≤>± |ü{Ϻ+∫ ns¡>∑+≥ ‘·s¡Tyê‘· #·\¢{Ï ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√yê*. n˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ eTTK+ #·\<¢ qä +‘√ bÕ≥T qTqT|ü⁄>± ‘·j÷· s¡e⁄‘·T+~. 3. ˇø£ uÖ˝Ÿ˝À u≤>± |ü+&çq ns¡{|Ï +ü &ÉT, ø=~›>± |ü∫ÃbÕ\T y˚dæ u≤>± yÓT‘·Ô>± ∫~$T ù|dtº˝≤ ‘·j÷· s¡T#˚dTü ø√yê*. á $TÁX¯e÷ìï eTTø±ìøÏ |ü{+ºÏ ∫ ns¡>+∑ ≥ ‘·sT¡ yê‘· #·\{¢ Ï ˙{Ï‘√ X¯ó ÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√yê*. 4. u≤>± |ü+&ÉT e÷–q |übÕj·TqT ø£{Ÿ #˚dæ ∫qï eTTø£ÿqT rdüTø=ì yÓT&É, eTTK+ n+‘ê u≤>± eTs¡q∆ #˚j÷· *. Ç˝≤ |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\ bÕ≥T eTs¡∆q #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· #·\¢{Ï ˙{Ï‘√ X¯ó ÁuÛ|Ñ sü #¡ T· ø√yê*. 5. ˇø£ #Ó+#ê $T˝Ÿÿ bÂ&ÉsY˝À e÷$T&çø±j·T ‘=ø£ÿ‘√ #˚dqæ bÂ&ÉsqY T $Tø˘‡ #˚dæ ø=~›>± bÕ\T ø£*|æ eTTU≤ìøÏ |ü{Ϻ+#ê*. n˝≤π> yÓT&É,

6.

7.

8.

9.

10.

2013

#˚‘T· \≈£î u≤>± |ü{+ºÏ ∫ Çs¡y’Ó ì$TcÕ\ bÕ≥T n˝≤π > ñ+&É ì ∫à ‘· s ¡ T yê‘· ˙fi¯ ¢ ‘ √ ø£&>πç düTø√yê*. s¬ +&ÉT #Ó+#ê\ |üdTü |ü⁄qT Ĭs+CŸ p´dt‘√ $Tø˘‡ #˚dæ eTTK+, yÓT&É≈î£ Ådÿü uŸ #˚j÷· *. Çs¡y’Ó ì$TcÕ\ ‘· s ¡ T yê‘· #· \ ¢ { Ï ˙{Ï ‘ √ ø£&>πç düTø√yê*. ˇø£ ∫qï uÖ˝Ÿ ˝ À ø=~› > ± ‘˚ H Ó , yÓ q ï, ns¡{Ï|ü+&ÉT >∑TE®, ˝…eTHé p´dt $Tø˘‡ #˚dæ u≤>± ø£*|æ yÓT‘·Ôì ù|dtº˝≤ ‘·j·÷s¡T #˚düTø=ì á $TÁX¯e÷ìï sêÁ‹ ìÁ<äb˛j˚T eTT+<äT eTTU≤ìøÏ |ü{+ºÏ ∫ n˝≤π> sêÁ‘·+‘ê ñ+&Éì∫Ã, ñ<äj÷· H˚ï >√s¡TyÓ#÷ ì ˙fi¯‘¢ √ ø£&>πç düTø√yê*. ˇø£ #Ó+#ê ‘˚HqÓ T rdüTø=ì eTTU≤ìøÏ, yÓT&É≈î£ |ü{+ºÏ ∫, Çs¡y’Ó ì$TcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· #·˙ï{Ï‘√ X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√yê*. yÓTTø£ÿC£qï |æ+&çì rdüTø=ì n+<äT˝À >∑T&ÉT˝¶ Àì ‘Ó\k¢ ıq ø£*|æ, eTTU≤ìøÏ nô|¢’ #˚j÷· *. u≤>± ‘·&ç Ä]q ns¡>+∑ ≥ ‘·sT¡ yê‘· >√s¡T yÓ#÷ ì ˙{Ï‘√ eTkÕCŸ #˚dæ Ä ‘·s¡Tyê‘· ˙{Ï‘√ ø£&>πç düTø√yê*. Ç˝≤ |ü~ qT+&ç |ü~ùV≤qT s√E\bÕ≥T ø£+{Ïq÷´dt>± #˚dæq≥¢sTT‘˚ eTTK+ ø±+‹e+‘·+>± ø£ì|ædTü +Ô ~. ø±´uÒCŸqT u≤>± ñ+&çø+Ï ∫ Ä ˙fi¯fl‘√ eTTU≤ìï

11.

12.

13.

14.

15.

X¯óÁuÛ+Ñ @düT≈£î+fÒ eTTK+˝À ù|s¡Tø=qï <äTeTTà, <Û÷ä [ e~*b˛‘·T+~. ‘êC≤>± ñqï yÓT+‹ Ä≈£î*ï rdüT≈£îì yÓT‘·ìÔ ù|dtº˝≤ ‘·j·÷s¡T #˚düTø=ì eTTU≤ìøÏ |ü{Ϻ+∫ ns¡>∑+≥ ‘·s¡Tyê‘· #·\¢{Ï ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚dTü ø√yê*. Á|ü‹s√p kÕïq+ @dæq ‘·sT¡ yê‘· MT X¯Øs¡+ yÓTT‘êÔìøÏ yê{Ï*Hé ˝Ò<ë ô|Á{À*j·T+ C…©¢ sêdüTø√yê*. sêdüTø=qï ˇø£ >∑+≥ ‘·sT¡ yê‘· eT∞¢ kÕïq+ #˚düTø√yê*. Ç˝≤ HÓ\≈£î ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ #˚düTÔ+fÒ e÷s¡TŒ #ê˝≤ MTπø ‘Ó\TdüT+Ô ~. ìeTàs¡dü+˝À #Ó¬øÿs¡qT $Tø˘‡ #˚dæ u≤>± ø£*|æ á $TÁX¯e÷ìï eTTU≤ìøÏ, X¯Øs¡+ yÓTT‘êÔìøÏ |ü{+ºÏ ∫ ns¡>+∑ ≥ ‘·sT¡ yê‘· X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√yê*. eT÷&ÉT {°d÷ü Œq¢ uÒ; ÄsTT˝Ÿ˝À s¬ +&ÉT #Ó+#ê\ |ü+#·<ës¡ bı&çì ø£*|æ X¯Øs¡+ yÓTT‘·Ô+ ÅdüÿuŸ #˚j÷· *. ‘·sT¡ yê‘· |ü~, |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\ bÕ≥T n˝≤π> e~˝Òùd Ä ‘·sT¡ yê‘· >√s¡T yÓ#÷ ì ˙{Ï‘√ ø£&>πç düTø√yê*. á ∫{≤ÿ\˙ï MT #·sà¡ kÂ+<äsê´ìï ø±bÕ&ç ø±+‹e+‘·>± ø√eT\+>± e÷s¡TÑêsTT. ø±ã{Ϻ MTs¡T ≈£L&Ü Á|üjT· ‹ï+∫ #·÷&É+&ç n|ü&˚ |ò*ü ‘·+ @+{À MT≈£î ‘Ó\TdüT+Ô ~.

Ç\T¢ n_Ûeè~› #Ó+<ë\+fÒ á yÓTTø£ÿqT ô|+#·Tø√yê*‡+<˚. ! >∑èVü‰\+ø£sD¡ ˝À uÛ≤>∑+>± #ê˝≤eT+~ ‘·eT Çfi¯˝¢ À ªÇ+&√sY yÓTTø£ÿ\μqT ô|+#·T≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ Ç|ü&√ ‘êC≤ Áf…+&é yÓTT<ä˝+’… ~. ªyÓ<Tä s¡T yÓTTø£ÿ\qTμ \ø°ÿ bÕ¢+{Ÿ‡>± n_Ûe]í+#·T≈£î+≥Tqï |ü\Te⁄s¡T á yÓTTø£ÿ\qT Çfi¯˝¢ À ô|+∫‘˚ ª<Ûqä ã\+μ ô|s¡T>∑T‘·+<äì $X¯ « dæ d ü T Ô H êïs¡ T . á dü + dü ÿ è‹ n˝≤ n˝≤ yê´|æ+#·≥+‘√ Çfi¯fl˝ÀH˚ ø±<äT Ä|òd” Tü ˝À¢q÷, <äTø±D düeTT<ëj·÷˝À¢ mø£ÿ&É #·÷dæHê á yÓTTø£ÿ˝Ò <äsÙ¡ q$TdüTHÔ êïsTT. á yÓTTø£ÿ\qT ô|+#·≥+ #ê˝≤ düT\yÓq’ |ü<‹∆ä . á yÓ<Tä s¡T yÓTTø£ÿ\T ãj·T≥ e÷¬sÿ{À¢ ns¡T<äT>± <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. á yÓTTø£ÿ\T ∫qï yê≥sY uÖ˝Ÿ˝À ≈£L&Ü u≤>± ô|s¡T>∑T‘êsTT. á yÓTTø£ÿ m+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<√ n+‘· n_Ûeè<ä› Ç+{À¢ ñ+≥T+<äH~˚ ø=+‘·eT+~ qeTàø£+. ø=ìï u≤´+ãT ø=eTà\qT ˇø£ÿ{Ï>± #˚dæ ¬s&é ]ã“Hé‘√ ø£{Ϻ ñ+#·T‘ês¡T. kÕ<Ûës¡D+>± á yÓTTø£ÿ\T u£{≤ìø£˝Ÿ yÓTTø£ÿ ø±ø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° n~ ˇø£ *©¢ bòÕ´$T©øÏ m+~q≥T e+{Ï yÓTTø£ÿ. á yÓTTøÿ£qT Ç+&√sY yÓTTø£ÿ>± ô|+#·Tø√e#·TÃ. nsTT‘˚ ø=~›s√E\πø ˇø=ÿø£ÿ yÓTTø£ÿ yê&çb˛‘·÷ edüT+Ô ~. n˝≤ »s¡T>∑≈î£ +&Ü ñ+&˚+<äT≈£î ø=ìï C≤Á>∑‘\Ô· T MTø√dü+.. eT{Ϻ : kÕ<Ûës¡D+>± u≤´+ãT yÓTTø£ÿ\T eT{Ϻ H˚\˝ÀH˚ ô|s¡T>∑T‘êsTT. ø±ã{Ϻ Ç$ ne⁄{Ÿ&√sY˝À

ô|+#·Tø√e#·TÃ. Ç+&√sY˝À ô|+#·Tø√<ä–q ∫qï yÓTTø£ÿ\T ˇø£ÿ ˙{Ï˝À e÷Á‘·yT˚ ô|+#·Tø√>∑\+. á yÓTTø£ÿqT ô|≥Tºø=H˚ uÖ˝Ÿ˝À¢ ˙s¡T s¬ +&ÉT Ç+#Y\≈£î $T+∫ ñ+&É≈L£ &É<Tä . á yÓTTø£ÿqT ô|+#˚ uÖ˝Ÿ\ø£å m≈£îÿe ˙{Ïì b˛j·T&É+ e\¢ #·÷&É{≤ìøÏ n+<ä+>±

>∑T+&Ó Äs√>∑´+>± ø=≥Tºø√yê\+fÒ..!

eTTK+ düV≤ü » yÓTs¡T|ü⁄ bı+<ë\+fÒ

ø£[qyÓTqÆ ìj·Te÷\‘√ &Ó{’ +Ï >¥ #˚jT· ≥+ eT+∫<˚. n~ n‹>± ñ+&Ésê<äT. á düeTj·T+˝À mH√ï s¡ø±\ ÄVü‰sê\qT ‹q≈£î+&Ü e~˝ÒkÕÔsT¡ . ø±ì môdì¸jT· ˝Ÿ bòÕ´{° j·÷dæ&é ÄVü‰sê\T eTq Äs√>±´ìøÏ m+‘√ eT+∫$. &Ó{’ +Ï >¥ ìj·Te÷\T n~Ûø+£ nsTT‘˚, ø=e⁄« ‘·–+Z #·Tø√yê\H˚ ‘ê|üÁ‘·jT· +˝À á ÄVü‰sê\T ‹q≥+ e÷ìy˚ùd,Ô MT #·sà¡ + ‘·q yÓTs¡T|ü⁄ ø√˝ÀŒ‘·T+~. eT] Ä yÓTs¡T|ü⁄ eTs√e÷s¡T yÓTs¡yê\+fÒ #ê˝≤ ø£weºü Te⁄‘·T+~. n+<äT≈£î>±qT MTs¡T @+ #˚j÷· ˝À #·÷&É+&ç.

n+<ä+, X¯Øs¡+ ˝À|ü*qT+&ç düV≤ü »+>± edüT+Ô ~. eTTK+ düV≤ü » yÓTs¡T|ü⁄ kÕ<ÛHä ê\˝À ˝Ò<+ä {≤s¡T #·sà¡ ì|ü⁄DT\T. X¯Øs¡+˝Àì Ç‘·s¡ nej·÷yê\ e\H˚ #·sà¡ + ≈£L&Ü MT ÄVü‰s¡+, Jeq $<ÛëHê\ô|’ Ä<Ûës¡|&ü ç ñ+≥T+~. MT X¯Øsêìï ˝À|ü*qT+&ç b˛wæùd,Ô MT #·sà¡ + dü+s¡øDå£ , ej·TdüT ô|ã’ &É≈î£ +&Ü ø£q|ü&≥É eTH˚$ MT #˚‘T· ˝À¢ ñHêïsTT. &Ó{’ +Ï >¥ #˚ùdyês¡T X¯Øs¡+˝À ø=e⁄« ‘·–+Z #·Tø√e{≤ìøÏ>±qT kÕ<Ûës¡D+>± n‘·´edüsy¡ TÓ qÆ bòÕ´{° j·÷dæ&‡é ì*ù|kÕÔsT¡ . ø±ì Ç$ X¯ØsêìøÏ m+‘√ nedüs+¡ . #·sà¡ dü+s¡øDå£ øπ ø±<äT, >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘,· s√>∑ ìs√<Ûøä ,£ dü+‘êH√‘·Œ‹Ô, qsê\ e´edüú yÓTT<ä\>∑T nìï e´edü\ú ô|H’ ê M{Ï Á|üuÛ≤e+ n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. ˇø£kÕ] #·s¡à+ yÓTs¡T|ü⁄ ø√˝ÀŒ‘˚, ˝Ò<ë eTT&ÉT‘·\e+{Ï$ @s¡Œ&ç‘,˚ eTs√e÷s¡T nedüsy¡ TÓ qÆ ø=e⁄« |ü{ºÏ ì>∑ì>∑˝≤&É{≤ìøÏ m+‘√ ø£w|ºü &ü Ü*‡ edüT+Ô ~. X¯Øs¡+˝À ø=‘·Ô ø£Hê\T |ü⁄fÒ˝º ≤ #˚kÕÔsTT. &Ü´y˚TJ nsTTq ø£D≤\T ‹]– Je+ b˛düT≈£îH˚˝≤ #˚kÕÔsTT. eT*Hêq\T ‘=\–kÕÔsTT. Ç{°e\ #˚dæq |ü]XÀ<Ûäq\T môdì¸j·T˝Ÿ bòÕ´{° j·÷dæ&ÉT¢ bı&ç #·sêàìøÏ eTT+<äT>±H˚ ø±<äT ãs¡Te⁄ ‘·–+Z #˚+<äT≈£î ≈£L&Ü ‘√&ÉŒ&É‘êj·Tì ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïsTT. ø£qTø£ MTs¡T ‹H˚ ÄVü‰s¡+˝À ãs¡Te⁄ ‘·>±Z\+\÷ môdì¸j·T˝Ÿ bòÕ´{° j·÷dæ&é\qT ‘=\–+#·ø+£ &ç. Ç$ ñ+&˚ ÄVü≤sê\T ‘·|Œü ø£ rdüTø√+&ç n+≥THêïs¡T #·sà¡ dü+s¡øøå£ £ ì|ü⁄DT\T. eT] á môdì¸jT· ˝Ÿ bòÕ´{° j·÷dæ&é ÄVü‰sê\T y˚{˝Ï À ñ +{≤sTT? e÷+dü+, #˚|\ü T, Ç‘·s¡ d” |ò⁄ü &é‡, ø√&ç e÷+dü+ ñ‘·Œ‘·T\Ô T, NÛCŸ, >∑T&ÉT,¢ ãsƒêD°\T, –+»\T, eTT‘·ø£ _j·T´+, –+» <ÛëHê´\T, wüß>∑sY e+{Ï yê{Ï˝À n~Ûø+£ >± ñ+{≤sTT. MTs¡T ‹H˚ ÄVü‰sê\˝À Á|ü<ëÛ q+>± Ç$ ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√+&ç.

≥yÓ÷{À |ü˙ïsY |ü˝≤yé ≥yÓ÷{À, |ü˙sY, ôd’Œd” eTkÕ˝≤\T ø£*|æ #˚ùd á yÓ¬s’{° ¬s’dt e+≥ø£+ ø√dü+ m≈£îÿe |ü<ësê∆\T nedüs+¡ ñ+&É<Tä . á e÷Héd÷ü Hé yê‘êes¡D≤ìøÏ Vü‰{ŸV‰ü {Ÿ>± ôdŒ’ d”>± #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~. Ç~ |æ\¢ øπ ø±<äT ô|<ä\› ≈£L Çwüyº T˚ . BìøÏ ô|s¡T>∑T |ü#÷ &ç ø±+_H˚wHü é nsTT‘˚ Ä s¡T∫ eT]+‘· ø£eTà>± ñ+≥T+~.

ø±e\dæq |ü<ësê∆\T : ≥yÓ÷{≤\T |ü˙sY düqï_j·T´+ n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº ø=‹ÔMTs¡ |ü⁄BHê ñ*¢bÕj·T |ü∫Ã$T]à ø±s¡+ |üdTü |ü⁄ ñ|ü q÷HÓ ø£]y˚bÕ≈£î >∑s+¡ eTkÕ˝≤ bı&ç \e+>±\T, #Óøÿ£ , cÕJs¡, _sê´˙ Ä≈£î

: 4`6 : 100 Á>±eTT\T : ˇø£ >±¢dt : 2 #Ó+#ê\T : ˇø£ ø£≥º : ˇø£ ø£≥º : 2 : 6`8 : 2 #Ó+#ê\T : 1/4 #Ó+#ê : s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· : ‘·–q+‘· : s¬ +&ÉT s¬ eTà\T : 1 #Ó+#ê : ‘·–q+‘·

‘·j÷· s¡T #˚dù $<Ûëq+ : 1. |ü˙sYqT ∫qï eTTø£ÿ\T>± ø√düT≈£îì ø=+#Ó+ ñ|ü, ø±s¡+, |üdTü |ü⁄, bÕe⁄ dü÷ŒHé >∑s¡+eTkÕ˝≤ bı&ç y˚dæ ø£*|æ ˇø£ bÕe⁄>∑+≥ e÷]H˚{Ÿ #Ój·÷´*. 2. _j·T´+ ø£&–ç ˇø£ ns¡>+∑ ≥ ùd|ü⁄ Hêqu…≥Tºø√yê*. ≥yÓ÷{≤\T ñ&çø+Ï ∫ Ŭ>’+&é #˚dæ >∑TE® ¬s&û #˚dæ ô|≥Tºø√yê*. 3. Ç|ü&ÉT bÕHé˝À q÷HÓ y˚&ç #˚dæ Hê\T>∑T \e+>±\T, #Óøÿ£ , _sê´˙ Ä≈£î, ˇø£

dü÷ŒHé cÕJs¡ y˚dæ y˚sTT+#ê*. 4. Ç|ü&ÉTdüqï>± ‘·]–q ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T, |ü∫Ã$T]à eTTø£ÿ\T, ø£]y˚bÕ≈£î y˚dæ y˚>ì∑ yê«*. 5. Ä ‘·sT¡ yê‘· ˇø£ fÒãT˝Ÿ dü÷ŒHé n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº y˚dæ y˚–q ‘·sT¡ yê‘· ≥yÓ÷≥ >∑TE®qT y˚j÷· *. |ü∫Ãyêdüq b˛j˚Tes¡≈î£ y˚sTT+#·Tø√yê*. 6. n+<äT˝ÀH˚ düqï>± ‘·]–q |ü⁄BHê, ø=‹ÔMTs¡ y˚dæ u≤>± y˚sTT+∫ e÷]H˚{Ÿ #˚dqæ |ü˙sY eTTø£ÿ\T y˚dæ ø£\bÕ*. ‘·–q+‘· ø±s¡+, |üdTü |ü⁄, ˇø£ fÒãT˝Ÿ dü÷ŒHé >∑s+¡ eTkÕ˝≤ bı&ç y˚dæ u≤>± ø£*|æ s¬ +&ÉT >±¢dTü \ ˙fi¯ófl b˛dæ eT]>±ø£ _j·T´+, ‘·–q+‘· ñ|ü y˚dæ ø£*|æ eT÷‘· ô|{Ϻ eT÷&ÉT $õ˝Ÿ‡ sêìyê«*. ‘·sT¡ yê‘· Ä$s¡+‘ê ‘·–qZ ‘·sT¡ yê‘· ≈£îø£ÿsY eT÷‘· rdæ ˇø£kÕ] ø£*|æ ø=+#Ó+ ø=‹ÔMTs¡ #·\T¢ø√yê*. n+‘˚ ≥yÓ÷{À |ü˙sY |ü˝≤yé ¬s+&û. y˚&ç y˚&ç>± ô|s¡T>∑T|ü#·Ã&ç‘√ ‹+fÒ á |ü⁄˝≤yé #ê˝≤ s¡T∫>± ñ+≥T+~.

|æ\\ ¢ qT ì+~+#˚ ‘·*< ¢ +ä Á&ÉT\T!

kÕ<Ûës¡D+>± |æ\\¢ |ü≥¢ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T Áù|e÷qTsê>±\T ø£*– ñ+{≤s¡T. yês¡T ø√]qe˙ï ÇkÕÔsT¡ . yê] eT<Û´ä ìkÕ«s¡|› ⁄ü Áù|eT #√≥T#˚dTü ≈£î+≥T+~. ø±ì ø=+‘·eT+~ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\qT rÁe+>± <ä+&çkÕÔs¡T. XÊØs¡ø£+>±, kÕe÷õø£+>± ˝Ò<ë e÷qdæø+£ >± Ms¡T |æ\\¢ |ü≥¢ #Ó&TÉ >± Á|üe]ÔkÕÔsT¡ . á s¡ø+£ >± Ç+{Ï˝Àì ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\ |ü≥¢ Á|üe]ÔdüTÔ+fÒ |æ\¢yê&ÉT e÷qdæø£+>± <Óã“‹ì, kÕ«s¡∆|üs¡T&ÉT>± ‘·j÷· s¡e⁄‘ê&ÉT. e÷qdæø+£ >± m<ä>˝∑ <Ò Tä . |æ\\¢ qT ø=≥º&+É ˝Ò<ë ‹≥º&+É e+{Ï$ y˚T\T #˚jT· e⁄. yê] eTqdüT\T #ê˝≤ düTìï‘·+>± ñ+{≤sTT. yês¡T m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT ‘·eT s√˝Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ‡ ø=s¡≈î£ #·÷düT+Ô {≤s¡T. yê]øÏ Ä<äsÙ¡ +>± ô|<ä\› T e´eVü≤]+#ê*. mH√ïe÷s¡T>¢ ± yê]øÏ #Óù|Œø£+fÒ, ô|<ä\› T Ä#·]ùdÔ #ê\T, yês¡T ≈£L&Ü nqTø£]kÕÔsì¡ Á>∑V≤æ +#ê*.

]b˛s¡sº T¡ ¢ ø±e˝…qT..:

|æ\\¢ qT m|ü⁄&÷É n~ #˚jT· ˝Ò<Tä .. Ç~ #˚jT· ˝Ò<Tä n+≥÷ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T dü‘êsTTdü÷Ô ñ+{≤s¡T. n~ yê]øÏ ˇø£ n\yê≥T ñ+≥T+~. ø±ì yê] á #·s¡´ |æ\¢yê&çøÏ e´‹πsø£ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+~. dü‘êsTT+#˚ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T |æ\\¢ bÕ*≥ ˇø£ <äTs¡<èä wü+º nì #ÓbÕŒ*. Ms¡T ‘·eT |æ\\¢ qT m˝≤ kÕ~ÛkÕÔs√ |ü]o*+#·+&ç. e÷qdæø+£ >± Væ≤+dü : #ê˝≤eT+~ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ‘·eT |æ\\¢ ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|&ÉT‘·T+{≤s¡T. ø±ì |æ\\¢ T yê]øÏwyºü TÓ qÆ ~ yês¡T #˚kÕÔsT¡ . #ê˝≤es¡≈î£ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T m\¢|⁄ü &É÷ |æ\\¢ qT u≤>± #·<eä eTì $dæ–kÕÔsT¡ . Ç~ ìs¡+‘·s+¡ >± ñ+fÒ, |æ˝≤¢&˝ç À e´‹πsø£ e÷qdæø£ düeTdü´\T @s¡Œ&É‘êsTT. á s¡ø+£ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ‘·eT |æ\\¢ qT yê] ‘√{Ïyê]‘√, ˝Ò<ë ã+<ÛTä e⁄\ |æ\\¢ ‘√ b˛\TkÕÔsT¡ . yês¡+‘ê u≤>± MTs¡T #·<eä ≥+ ˝Ò<+ä {≤s¡T. yê]ø£+fÒ e÷s¡Tÿ\T ‘·≈î£ ÿe>± e#êÃj·T+{≤s¡T. á s¡øy£ TÓ qÆ ˇ‹Ô&ç ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ø£*–düT+Ô fÒ, |æ\\¢ T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î ≈£L&Ü bÕ\Œ&ÉT‘·T+{≤s¡T. XÊØs¡ø£ Væ≤+dü : |æ\¢\ u≤>∑Tø=s¡≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ˇ‹Ô&ç #˚j·T≥+ yêdüeÔ y˚T. ø±ì |æ\\¢ qT ìs¡+‘·s+¡ <ëìøÏ ì+~+#·≥+ ˝Ò<ë ø=≥º&+É e+{Ï #·s¡´\T yê]˝À ndüVü≤q+ ø£*–kÕÔsTT. e´‹πsø£ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É‘ês¡T. n+‘˚ø±<äT, Ç≥Te+≥|ü⁄&ÉT yês¡T eT‘·TÔeT+<äT\T rdüTø√e{≤ìøÏ n\yê≥T |ü&‘É ês¡T. XÊØs¡ø£ Væ≤+dü˝À yês¡T rÁe+>± #Ó&TÉ Á|üu≤Û yê\≈£î Væ≤+kÕ‘·àø£ #·s´¡ \≈£î ≈£L&Ü ~>∑T‘ês¡T. kÕe÷õø£ Væ≤+dü : nìï+{Ïø+£ fÒ ≈£L&Ü Ç~ #ê˝≤ Á|üe÷<äøs£ y¡ TÓ qÆ ~. |ü_ø¢ ˝˘ À MT _&Éq¶ T ‹≥º≥+, ø=≥º&+É e+{Ï$ n‘·ìøÏ m+‘√ Vü‰ì #˚kÕÔsTT. ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T m|ü⁄&É÷, y˚sπ yê]‘√ b˛\Tdü÷,Ô #·÷&ÉT n‘·qT ˙ø£+fÒ m+‘· u≤>± #·<Tä e⁄‘·THêï&√, m+‘· u≤>± Ä&ÉT‘·THêï&√ nì q\T>∑T] eTT+<äT |ü_ø¢ ˝˘ À ì+~kÕÔ&TÉ .

ø£ì|æ+#·<Tä dü]ø£<ë ø±+&É+ ‘·«s¡>± m+&çb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~. á yÓTTø£ÿqT ô|+#˚ uÖ˝Ÿ˝À yê≥sY ‘·s¡T#·÷ e÷s¡Tdü÷Ô ñ+&Ü*. #ê˝≤ø±\+ ˇπø ˙s¡TqT ì\« ñ+#·&+É e\¢ nø£ÿ&É ÁøÏeTT\T, ø°≥ø±\T #˚] yÓTTø£ÿ m<äT>∑T<ä\qT Ä|æyk˚ ÕÔsTT. ø±ã{Ϻ ø£˙dü+ yêsêìøÏ ˇø£ÿkÕ¬sH’ ê ˙{Ïì e÷s¡TÑ·T+&Ü*. Ç<˚ yÓTTø£ÿqT uÛ÷Ñ $T˝À Hê{Ï‘√ uÛ÷Ñ $T qT+&ç b˛wüø±\T n+<ä&+É e\¢ yÓTTø£ÿ @|ü⁄>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. m≈£îÿe>± Ç~ ˙{Ï˝À ô|s¡>&∑ yÉ T˚ ñ‘·eÔ T+. ô|ò+>¥wüOjYT XÊg+ Á|üø±s¡+ á yÓTTø£ÿ≈£î X¯øÏÔì, n–ï, >±*, uÛ Ñ ÷ $T jÓ T Tø£ ÿ kÕqT≈£ L \ X¯ ø Ï Ô rdüTø=düT+Ô <äì #ÓãT‘·T+~. á yÓTTø£ÿ≈£î mÁs¡ ]ã“Hé ø£≥&º +É nH˚~ ù|+ò >¥wOü jYT XÊg+˝À #ê˝≤ ˝À‘Óq’ nsê∆ìï ø£*– ñ+~. Ç~ Ç+{Ï˝À|ü\ ô|+#·Tø=H˚ yÓTTø£ÿ˝À¢ á yÓTTø£ÿ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq~ BìøÏ dü÷s¡´s¡•à n+‘·>± nedüs¡+ ñ+&É<äT. M{ÏøÏ dü÷s¡´ø±+‹ m≈£îÿe>± ‘·>\∑ ≥+ e\¢ á yÓTTø£ÿ Ä≈£î\T |üdüT|ü⁄ es¡í+ ˝Ò<ë |üdüT|ü⁄ ‘Ó\T|ü⁄es¡í+>± e÷] yê&çb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~. ø±ã{Ϻ m≈£îÿe dü÷s¡´ø±+‹ |ü&˚ Á|ü<˚X¯+˝À ø±≈£î+&Ü ‘·≈£îÿe>± Á|üdü]+#˚ Á|ü<˚X¯+˝À á yÓTTø£ÿqT ô|≥Tºø√e&É+ eT+∫~.

>∑T+&Ó s¡øHÔ£ êfi≤\˝À @s¡Œ&˚ >∑&\¶É T Áø£yT˚ D≤ s¡øHÔ£ êfi≤\qT >∑{|ºÏ &ü d˚ æ s¡øÁÔ£ |üyêVü≤+ >∑T+&Ó≈î£ Äù|kÕÔsTT. Ç<˚ düeTj·T+˝À X¯Øs¡+ ‘·qqT ‘êqT s¡ø+åÏ #·T≈£îH˚≥+<äT≈£î yê´j·÷eT+ #˚ùd e´≈£î\Ô sTT‘˚, >∑T+&Ó≈î£ düe÷+‘·s+¡ >± yÓfifl‚ s¡øHÔ£ êfi≤\qT ñ |üjÓ÷–+∫ s¡ø£Ô+ düs¡|òüsê #˚kÕÔsTT. á düe÷+‘·s¡ s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D »s¡T>∑≈£î+fÒ, >∑T+&Ó |üP]ÔÄ $|òü\yÓTÆqfÒ¢. |òü*‘·+>± >∑T+&Ó ã\V”≤q|ü&É≥+ <ëì #·s¡´ ‘·–bZ ˛e≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. >∑T+&Ó≈î£ >∑\ yê´j·÷eT kÕeTsê∆´ìï yÓT≥u≤*ø˘ Á|üÁøÏj·T>±qT eT]j·TT Åôdºdt f…dtº>± |üØø£å\T #˚kÕÔs¡T. u≤¢ø˘ nsTTq s¡øHÔ£ êfi≤\≈£î düe÷+‘·s¡ s¡øÔ£ düs|¡ süò ê m˝≤ #˚j÷· *? >∑T+&Ó≈î£ düe÷+‘·s¡ s¡øHÔ£ êfi≤\‘√ s¡øÔ£ düs|¡ süò ê #˚jT· e#·TÃqì |ü]XÀ<Û≈ä î£ \T #ÓãT‘·THêïs¡T. >∑T+&Ób˛≥T düeTj·T+˝À s¡ø£ÔHêfi≤\˝À >∑&ɶ\T @s¡Œ&ÉT‘êsTT. ã¢&é Áô|»sY, &Éj÷· u…{d° t $T*≥dt yÓTT<ä\>∑T yê´<äT\T n~Ûø+£ >± ñ+&˚ yê]˝À X¯Øs¡+˝À s¡ø£ÔÁkÕe+ ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘·T+~. á s¡ø£Ô|ü⁄>∑&ɶ\T ∫qïbÕ{Ï <ÛäeTqT\˝À ì\ã&çb˛‘êsTT. Bì‘√ s¡øÔ£ düs|¡ süò ê Ä– Á|ü<ëÛ q nej·Te+ &çd˝ºü Ÿ ø£+&ÉsêìøÏ b˛wüD n+<ä<Tä . Ç~ ø£qTø£ n~Ûø£ düeTj·T+ ø=qkÕ–‘˚, nej·Te+ yÓTT<äTu› ≤],

>∑T+&Ób˛≥T edüT+Ô ~. nsTT‘˚, düe÷+‘·s+¡ >± @s¡Œ&˚ s¡øHÔ£ êfi≤\T düV≤ü » s¡øHÔ£ êfi≤\ø£+fÒ ã\V”≤q+>± ñ+&ç s¡ø±Ôìï n~Ûø+£ >± rdüT≈£îyÓfifl¯ ˝Òe⁄. yê´j·÷e÷\T #˚jT· ì yê]˝À >∑T+&Ó $|ò\ü ‘· #Ó+~‘˚ |ü]D≤e÷\T eT]+‘· y˚>+∑ >± ñ+{≤j·Tì yÓ<’ ´ä \T #ÓãT‘·THêïs¡T. |ò*ü ‘·+>± >∑T+&Ó ã\V”≤q|ü&ç yÓ<’ ë´ìøÏ ôd‘’ +· ø£weºü Te⁄‘·T+~. >∑T+&Ó Äs√>±´ìøÏ ÄVü‰sê\T @$T rdüTø√yê*? Á|ü|+ü #· Äs√>∑´ dü+düú n~Ûø£ ãs¡Te⁄, ˝≤e⁄ mø£ÿ≥+ nH˚ düeTdü´\qT nHês√>±´ìï ø£*–+#˚ n~Ûøy£ TÓ qÆ ˝Ò<ë $|üØ‘·yTÓ qÆ ø=e⁄« ù|s¡Tø√≥+>± #Ó|⁄ü ‘·+ñ~. n~Ûø£ ãs¡Te⁄≈£î Á|ü<ëÛ q+>± >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘· yê´<ÛTä \T ekÕÔsTT. n~Ûø£ ãs¡Te⁄qï yê]˝À Á{Ï^ô¢ ds¬ &’ ‡é kÕúsTT ô|s¡>&∑ +É , #Ó&TÉ ø=˝…ÅkÕº˝Ÿ ô|s¡>≥∑ + ñ+≥T+~. á ]düTÿ ‘·–+Z #·Tø√e{≤ìøÏ >±qT Äs√>∑´ø£sy¡ TÓ qÆ ÄVü‰sê\T, XÊØs¡ø£ yê´j·÷eT+ ‘˚*ø¬ q’ |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\T. n~Ûø£ ãs¡Te⁄qï yês¡T ‹Hê*‡q ÄVü‰sê\T : |ü+&ÉT,¢ ≈£Ls¡>±j·÷\T, M{Ï˝À |”#T· n~Ûø+£ >± ñ+≥T+~. n~ ø=˝…ÅkÕº˝Ÿ kÕúsTT ‘·–dZ Tü +Ô ~. øπ s¡≥T¢, ≥e÷{≤\T, u…ÁØ\T, n¬s+»dt, |ü|üj·÷ e+{Ï j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ n~Ûø+£ >± ñ+&˚ |ü+&ÉT¢ ‹Hê*. ‘·èD <ÛëHê´\T >√<ÛTä eT Áu…&,é s√{Ï, |ükÕÔ, ÁuÖHé s¬ d’ ,t z{Ÿ‡, sê–,CÀyêsY, ãÁC≤ e+{Ï$ ‹Hê*. yÓTT\¬ø‹Ôq $‘·HÔ ê\T, øÏ&ûï ;Hé‡, ãsƒêD°\T yÓTT<ä˝…’q$ ˙{Ï˝À ø£]π> |”#·T ø=˝…ÅkÕº˝Ÿ ˝…e˝Ÿ ‘·–dZ Tü +Ô ~. n$ôd –+»\T ˇy˚T>± 3 bòÕ´{° j·÷dæ&TÉ ¢ ø£*– ñ+{≤sTT. M{Ïì ÁuÒøb˘ Õò dt˝º À #·\T¢ø=ì ‹+fÒ eT+∫ |ò*ü ‘·+ ñ+≥T+~. ‘·≈î£ ÿe ø=e⁄« ø£\ bÕ\ ñ‘·Œ‘·T\Ô T : yÓqï rdæq bÕ\T, ô|s¡T>∑T, Ç+{Ï˝À ‘·j·÷s¡T#˚dæq |ü˙sY yÓTT<ä˝…’q$ n~Ûø£ ø±*¸j·T+ ø£*– X¯Øs¡ ø=e⁄« ‘·–kZ ÕÔsTT. #˚|\ü ˝À dü˝≤àHé, ≥÷Hê C≤‹$ zy˚T>± 3 ø£*– ñ+{≤sTT. ø£qTø£ n$ eT+∫ ø=˝…ÅkÕº˝Ÿ ô|+#·T‘êsTT. k˛j·÷ ñ‘·Œ‘·T\Ô T s¡øHÔ£ êfi≤\˝À >∑&ɶ\qT ø£]–kÕÔsTT. Á^Hé {° ‘ê–‘˚ eT+∫ ø=˝…ÅkÕº˝Ÿ ô|s¡T>∑T‘·T+~. á ÄVü‰sê\T ‹+≥÷, Á|ü‹s√p ø£˙dü+ 30 qT+&ç 45 ì$TcÕ\bÕ≥T ‘·–q+‘· XÊØs¡ø£ yê´j·÷e÷\T y˚>∑+>± q&Ée&É+, C≤–+>¥, dæ«$Tà+>¥, ôd’øÏ*+>¥ yÓTT<ä˝…’q$ #˚ùdÔ πø\Ø\T Ks¡Tà nsTT ãs¡Te⁄ ‘·–Zb˛‘ês¡T. Çø£ >∑T+&Ó Äs√>∑´+>± ø=≥Tº≈î£ +≥T+~.

ø√eT\yÓTÆq Vü≤kÕÔ\T.. qU≤\T q^w”\T.. kÕ<Ûës¡D+>± n+<ä+, Äø£s¸¡ D, n_Ûqj·T+ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ\+fÒ ø±\T ø=q>√{Ï qT+&ç ‘·\ es¡≈L£ e]í+ #·T≈£î+≥÷ b˛yê*‡+<˚. ø£fió¯ fl, eTT≈£îÿ, #Ó+|ü\T, •s√C≤\T, bÕ<ë\T, #˚‘·T\T, e¬>’sê n˙ï m|ü&É÷ #·]Ã+#·T≈£î+≥÷H˚ ñ +{≤s¡T #ê˝≤ eT+~. @~@yÓTHÆ ê eTT+<äT>± #Ó|ü ø√edæ+~ qU≤\T >∑T]+#˚ ø£qTø£ yê{Ï $wüj·÷ìøÏ e<ë›+. ìC≤ìøÏ á >√fi¯ófl (qKeTT\T) ô|+#·Tø√e&É+ nH˚~ nHê~ø±+\+ qT+N edüTqÔ ï<˚. eT>∑Te\øÏ >√fi¯ófl ≈£L&Ü ˇø£ n\+ø±s¡yT˚ . n+<ëìï ÇqTeT&ç+|ü #˚ùdy˚. #˚‘·T\ ø√eT\+ >± ø£ì|æ+#·&ÜìøÏ >√fi¯ó¢ m+‘√ düVü≤ø£]kÕÔsTT. á s√E˝À¢ >√fi¯¢ s¡+>∑T\‘√ bÕ≥T nH˚ø£ s¡ø±\ &çC…’qT¢, Ä]º|ò”wæj·T˝Ÿ (ø£èÁ‹eT) >√fi¯ófl e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ e#êÃsTT. bÕغ\˝Àq÷, $+<äT$H√<ë˝À¢q÷ eTVæ≤fi¯\T M{Ïì m≈£îÿe>± yê&É≥+ eTq+ ‘·s#¡ T· >± #·÷dü÷HÔ ˚ ñHêï+. yê{Ï e÷≥ m˝≤ ñHêï, >√fi¯ófl dü+s¡ø+åÏ #·T ø√yê\+fÒ... 1. eTqøÏ ø±e\dæq Ø‹˝À >√s¡T ô|+#·Tø√yê\+fÒ ø=+‘·ø±\+ |ü&TÉ ‘·T+~. ø£˙dü+ 56 ôd+{°MT≥s¡¢ es¡≈£L ô|+∫q >√s¡T ø±e\dæq ùw|t˝À Á¬>’Hé #˚dTü ø√e&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+~. á $<Û+ä >± >√s¡T¢ n+<ä+>± ô|+#·T≈£î+<ëeTH˚ Ä{À#·q, düs<¡ ë ñqïyêfi¯ófl Á|ü‹s√p >√fi¯˝¢ À eT{Ϻ #˚s≈¡ î£ +&Ü ˙{Ÿ>± X¯óÁX¯+ #˚dTü ≈£î+≥÷ ñ+&Ü*. 2. ôV’≤Á&√»Hé ô|sê¬ø’‡&é ˇø£ ∫qï bÕÁ‘·˝À rdüT≈£îì ◊<äTy˚fi¯Sfl eTTìπ>˝≤ ñ+∫‘˚ >√fi¯˝¢ À ù|s¡T≈£îqï q\¢ì eT{Ïbº ˛sTT, u≤ø°]º j·÷ ≈£L&Ü b˛‘√+~. 3. ø=+‘·es¡≈£L ô|]–q >√fi¯¢ì MTs¡T @ ùw|t˝À e÷s¡TÃø√&ÜìøÏ Çwüº|ü&ÉT ‘·THêïs√ Äùw|t˝À ø£{Ÿ #˚dTü ≈£î+≥÷ eT]ø=+‘· ô|s¡>ì∑ yê«*. 4. Ç˝≤ >√fi¯ó¢ Ŭ>’ì+>¥ #˚düTø√e&ÜìøÏ e÷¬sÿ{À¢ HÓsTT˝Ÿ ã|òüsY ôd≥T¢ <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. yê{Ïì ñ|üj÷Ó –+#·&yÉ T˚ eT+∫~. eTq X¯Øs¡ |ü]dæ‹ú ì ã{Ϻ >√fi¯ófl s¡+>∑T\T e÷s¡T‘·÷ ñ+{≤sTT. s¡øbÔ£ ˛≥T. s¡ø<Ô£ √cÕ\T ˝Òìyê] >√fi¯ó fl eT+∫ >∑T˝≤; s¡+>∑T˝À m+‘√ n+<ä+>± ø£ì|ækÕÔsTT. 5. s¡øVÔ£ ≤” q‘· ñqï yê]>√fi¯ófl ‘Ó\>¢ ± bÕ*b˛sTT, ‘Ó\ì¢ ì\Te⁄ #ês¡\T @s¡Œ&ÉT‘êsTT. n≥Te+{Ï yês¡T ;{Ÿs÷¡ {Ÿ, ø±´¬s{Ÿ, ‘êC≤|ü+&ÉT,¢ Ä≈£î ≈£Ls¡\T, bÕ\ |ü<ësê∆\T n~Ûø+£ >± rdüT≈£î+≥÷ ñ+fÒ ø=+‘· Á|üj÷Ó »q+ ñ+≥T+~. 6. Ç≥Te+{Ï ˝ÀbÕ\T ø£qã&É≈£î+&Ü #˚j·T&ÜìøÏ nH˚ø£ s¡+>∑T˝À¢

>√fi¯fls¡+>∑T\T <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. nsTT‘˚ yê{Ï ì ñ|ü j Ó ÷ –+#˚ ≥|ü&ÉT, M˝…q’ +‘· es¡≈L£ H˚#T· s¡˝Ÿ ø£\sY‡H˚ yê&ÉT‘·T+fÒ n+<ä+>±q÷, ø=eT\+>±q÷ ñ+{≤sTT. 7. n|ü&É|ü &É÷ á s¡+>∑T\T yê&çHê, M˝…q’ +‘· es¡≈L£ >√]+{≤ ≈£î ô|≥Tº≈£î+fÒ, mÁs¡>± |ü+&ç n+<ä + >± ø£ ì |æ + #· & É y ˚ T ø±ø£ , dü ÷ ø£ Î ÁøÏ e TT\T #˚ s ¡ ≈ £ î +&Ü ø±bÕ&ÉT‘·T+ ≥T+~. 8. ˇø£kÕ] >√fi¯ó¢ ô|+#·T≈£îHêïø£ n$ eTØ bı&Ée⁄>± ô|]–b˛≈£î+&Ü Á{ÏyTé #˚dTü ≈£î+≥÷ ñ+&Ü*. >√fi¯ó fl ø£‹Ô]+#·T≈£îH˚ eTT+<äT ø=~› ôdø£qT¢ >√fi¯¢ì ˙{Ï˝À eTT+∫ ñ+∫‘˚ yÓT‘·Ô>± nsTT´, ø±e\dæq ùw|t˝À ‘˚*ø£>± ø£‹]Ô +#·T≈£îH˚ M\T+≥T+~. >√s¡T $]– b˛≈£î+&Ü ñ+≥T+~. 9. n˝≤π> ô|]–q >√fi¯flì ñ+#ÓjT· ´≈£î+&Ü ø=+‘·ø±\+ ‘·sT¡ yê‘· |üP]Ô>± ø£‹]Ô +∫, ‹]– ô|+#·Tø√e&É+ yÓTT<ä\Tô|&ç‘˚ eT+∫+~. n+‘˚>±˙ ô|]–q yê{ÏH˚ ø±e\dæq+‘· y˚Ts¡øÏ ø£‹]Ô +#·T≈£î+≥÷ n˝≤π> @fi¯fl ‘·sã¡ &ç ñ+#·&+É eT+∫~ø±<äT. 10. >√fi¯ófl n+<ä+>± ø£qã&Ü\+fÒ n+<äT≈£î ‘·–q #ÓsTT´ Ä düãT“ ‘ê\÷≈£î s¡kÕj·THê\T #˚‘T· \ MT<ä Á|üu≤Û e+ #·÷|ü⁄‘êsTT. n+<äTøπ eÅkÕÔ\T, –HÓï\T X¯ó ÁuÛ|Ñ ]ü ∫q yÓ+≥H˚ #˚‘T· \≈£î e÷sTTX¯Ãs¬ »’ sY sêj·÷*. y˚&ç ˙s¡T ‘Ó\’ Á>∑+<∏Tä \ô|’ Á|üu≤Û e+ #·÷|ü⁄‘êsTT. 11. #·\{¢ Ï ˙s¡T düV≤ü » e÷sTTX¯Ãs¬ »’ sY˝≤ |üì#˚kÕÔsTT. n+<äTøπ #·*ø±\+ ˝Àq÷ #·\ì¢ ˙{Ïøπ ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«*. 12. ‘˚eT ñqï|ü&˚ e÷sTTX¯Ãs¬ »’ sY #·sà¡ +˝ÀøÏ Ç+øÏb˛‘·T+~. n+<äTøπ kÕïq+ #˚jT· >±H˚ #˚‘T· \≈£î sêdüTø√yê*. 13. ìÁ<ä≈î£ ñ|üÁø£$T+#˚ eTT+<äT ô|Á{À*j·T+ C…©‘¢ √ #˚‘T· \qT eTè<äTe⁄>± eTs¡q› #˚dTü ø√yê*. ãj·T≥≈£î yÓfió¯ ‘·Tqï|ü&ÉT ‘·|Œü ìdü]>± #˚‘T· \≈£î >ö¢E\T <Û]ä +#ê*. Ç$ m+&ÉqT+∫ #˚‘T· \≈£î s¡øD å£ ìkÕÔsTT. 14. X¯ØsêìøÏ dü]|ü&Ü $Tqs¡˝Ÿ‡, $≥$THé‡ n+~‘˚ #·sà¡ + eTè<äTe⁄>± ñ+≥T+~. $≥$THé dæ, á\T #·sà¡ + MT<ä eT]+‘· Á|üu≤Û e+ #·÷|ü⁄‘êsTT. 15. HÓ\˝À Äs¡TkÕs¡T¢ #˚|\ü T rdüTø√yê*. M{Ï˝Àì môdì¸jT· ˝Ÿ bòÕ´{° Äe÷¢\T #·sà¡ kÂ+<äsê´ìøÏ ñ|üø]£ kÕÔsTT. Ä bòÕ´{° Äe÷¢\T >∑T+&Ó≈L£ y˚T\T #˚kÕÔsTT.

_&É˝ › À bı≥º H=|æŒ ìyês¡D m˝≤?

|æ\\¢ T ‘·eT ø£&TÉ |ü⁄ H=|æŒ $e]+#·˝sÒ T¡ . ∫qï |æ\˝¢ ‘’… ˚ ndü\T yê]øÏ #Ó|Œü ≥+ ≈£L&Ü #˚‘ø· ±<äT. @&ÉTkÕÔsT¡ . yês¡T @ ø±s¡D+>± @&ÉTdüTHÔ êïs¡H~˚ eTqy˚T ns¡+∆ #˚düTø√yê*. |æ\¢\≈£î ‘·s¡#·T>± e#˚à yê{Ï˝À ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ ˇø£{Ï. ø£ìô|≥º&É+ ≈£L&Ü ø£wyºü T˚ . |æ\\¢ $wüjT· +˝À yÓT&çdqæ T¢ y˚jT· ≥+ ≈£L&Ü ‘·s#¡ T· >± dü]ø±<äT. ø£qTø£ düV≤ü » |ü]cÕÿsê\ <ë«sê MTs¡T yê] ø£&TÉ |ü⁄ H=|æŒì ìyê]ùd,Ô yês¡T m+‘√ ñ|üXe¯ Tq+ bı+<äT‘ês¡T.

|æ\˝¢ À bı≥ºH=|æŒ ìyês¡D≈£î düV≤ü » e÷sêZ\T : eTT+<äT>± uÒ;øÏ >±´dt ø±s¡D+>± e∫Ã+<ë nH˚~ |ü]o*+#·+&ç. >±´dt ø±s¡D+ nsTT‘˚, bÕ*#˚à ‘·\T¢\T yÓT+‘·T\qT ‹qsê<äT. yÓT+‘·T\‘√ ‘·j÷· s¡T#˚dqæ e+≥ø±\qT ≈£L&Ü ‹qsê<äT. uÒ; ø£qTø£ u≤>± @&ÉTdüT+Ô fÒ, uÒ;øÏ nbÕqyêj·TTe⁄ ˝Ò<ë Á‘˚qTŒ ø£*π>˝≤ #˚j·T+&ç. bı≥ºuÛ≤>∑+ eTkÕCŸ #˚j·T+&ç. Á‘˚qTŒ, ˝Ò<ë nbÕqyêj·TTe⁄\ s¡÷|ü+˝À >±´dt ãj·T≥≈£î yÓfió¯ ‘·T+<˚y÷Ó |ü]o*+#·+&ç. bı≥ºH=|æŒøÏ ø±s¡D+, bı≥º˝À >±´dt @s¡Œ&É≥y˚T. uÒ;øÏ y˚&˙ç {Ï kÕïq+ #˚sTT+#·+&ç. y˚&ç ˝Ò<ë >√s¡T yÓ#÷ ì ˙s¡T bı≥ºH=|æŒì ‘·–Z+#·{≤ìøÏ u≤>± ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. Ä y˚&ç˙s¡T uÒ; bı≥º≈£î ‘·–˝Ò˝≤ ‘={Ϻ kÕïq+ #˚sTT+#·+&ç. _&Éq¶ T kÕïq+ #˚sTT+#˚≥|ü⁄&ÉT C≤Á>∑‘>Ô· ± ñ+&É+&ç. uÒ_ bı≥º nsTT<äT ˝Ò<ë Äs¡T ì$TcÕ\T e÷Á‘·yT˚ kÂø£s´¡ +>± uÛ≤$dü÷Ô y˚&ç ˙{Ï˝Àñ +&Ü*. y˚&ç edüTÔe⁄\T X¯Øs¡ H=|æŒì |”˝ÒÃkÕÔsTT. ø±ì yê]øÏ ô|fÒº y˚&ç ˙s¡T y˚&ç n~Ûø£+ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&É+&ç. >√s¡T yÓ#·Ã>± ñ+fÒ, bı≥º H=|æŒ ‘·>∑TZ‘·T+~. |æ\\¢ ≈£î bı≥ºH=|æŒ e∫Ãq|ü⁄&ÉT kÕ<Ûës¡D+>± Å>¬ |’ yt ê≥sY yê&ÉT‘·T+{≤eTT. BìøÏ ôd&’ é mô|øò ‡º˘ e+{Ï$ ˝Òøb£ ˛sTTq|üŒ{Ïø° ˇø£kÕ] yÓ<’ Tä ´\qT dü+Á|ü~+#·&+É ≈£L&Ü eT+∫~. uÒ;øÏ >√s¡TyÓ#÷ {Ï ˙{Ïì Çe«+&ç. uÒ; u≤{Ï˝Ÿ˝À >√s¡T yÓ#÷ {Ï ˙s¡T b˛dæ ô|≥º+&ç. uÒ;øÏ |üfÒº≥|ü⁄&ÉT eTT+<äT>± y˚&çì MT ns¡#˚‹‘√ |ü]o*+#·+&ç. >√s¡T yÓ#÷ ì ˙s¡T |æ\\¢ ≈£î bı≥ºH=|æŒ ‘·–dZ Tü +Ô ~.

ø±ø£rj·T ~q|ü‹Á ø£≈î£ bıq÷ïs¡T, <äT–Zsê\, eT+>∑fi–¯ ], neTsêe‹ , øÁ √dü÷s¡T, |ô <ä≈L£ s¡bÕ&ÉT, n#·+à |ù ≥ eT+&É˝≤˝À¢ $˝Òøs£ T¡ \T>± |üì #˚jT· T≥≈£î ÄdüøÔÏ >∑\ j·TTe≈£î\T õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À dü+|Á ~ü +#·>\∑ s¡T.


4

X¯óÁø£yês¡+

10 y˚T

2013

yÓuŸôd’{Ÿ˝À <˚yê\j·÷\ uÛÑ÷eTT\ $esê\T <˚yê<ëj·T XÊK ø±sê´\j·÷\≈£î ø±s√Œπs{Ÿ Vü≤+>∑T\T

es¡+>∑˝Ÿ,y˚T9(ø±ø£rj·T):sêÁwüº+˝Àì <˚yê\j·T uÛ÷Ñ eTT\ $esê\qT yÓuŸôd{’ Ÿ˝À bı+<äT|üsá qTqï≥T¢ sêÁwüº <˚yê<ëj·T XÊK eT+Á‹ dæ. sêeT#·+Á<äjT· ´ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì <˚yê<ëj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T, Ä\j·T Çz\‘√ ì{Ÿ ˝ À dü M TøÏ å + #ês¡ T . á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± eT+Á‹ sêeT#·+Á<äjT· ´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwü+º ˝À <˚yê\j·T uÛ÷Ñ eTT\ $esê\qT yÓuŸôd{’ Ÿ˝À ñ+#·&+É e\¢ Á|ü»\≈£î <˚yê\j·T uÛ÷Ñ eTT\ô|’ ne>±Vü≤q ø£\T>∑T‘·T+<äì, ‘·<ë«sê uÛ÷Ñ eTT\ ÄÁø£eTD\qT n]ø£≥ºã#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À ñqï <˚yê\j·T uÛ÷Ñ eTT\ $esê\qT n~Ûø±s¡T\T ùdø£]+∫ |üP]Ô düe÷#êsêìï n+~+#ê\ì ø√sês¡T. <˚e⁄ì uÛ÷Ñ eTT\qT s¡ø+åÏ #ê\ì, nHê´Áø±+‘·yTÓ qÆ uÛ÷Ñ eTT\qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ø√e&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. <˚yê\j·T Á{Ïã÷´q˝Ÿ @&ÉT øπ düT\˝À õ˝≤¢˝À nHê´Áø±+‘·yTÓ qÆ 27.5 mø£sê\ uÛ÷Ñ $Tì kÕ«BÛq+ #˚dTü ø√e&ÜìøÏ rs¡TŒ Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° Ç+‘· es¡≈î£ ˇø£ÿ mø£s+¡ ≈£L&Ü <˚yê<ëj·T XÊK ÄBq+˝ÀøÏ ‘˚øb£ ˛e&É+ |ü≥¢ n~Ûø±s¡T\ô|’ ndü+‘·è|æÔ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. á uÛ÷Ñ eTT\ô|’ düsπ « #˚dæ e÷¬sÿ{Ÿ sπ ≥T Á|üø±s¡+ n<Ó› ©E yÓTT‘êÔìï ìsê∆]+∫ ø£$TwüqsY ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+bÕ\ì ø√sês¡T. ÄÁø£eTD˝À ñqï 10 mø£sê\ uÛÁÑ <äø±[ <˚yê\j·T+ uÛ÷Ñ eTT\ô|’ e÷¬sÿ{Ÿ sπ ≥T Á|üø±s¡+ ©E s¬ +≥T ìsê∆]+∫ bÕ‘· ãø±sTT\‘√ düV‰ü edü÷\T #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. á @&ÉT øπ düT\ô|’ 31e ‘˚B ˝À>± dü+|üPs¡í ìy˚~ø£qT ø£$TwüqsY ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+bÕ\ì ø√sês¡T. s¬ +&ÉT \ø£\å s¡÷bÕj·T\ ˝À|ü⁄ Ä<ëj·T+ ñqï ∫qï <˚yê\j·T+˝À Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T dæ+–˝Ÿ Á≥dt>º ± ìj·T$T+#·&ÜìøÏ #·s´¡ \T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 298 <˚yê\j·÷\≈£î ÄdüT\Ô T ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À &ç|Pü ´{Ï ø£$TwüqsY |ü]~∏˝À ñqï 24 <˚yê\j·÷˝À¢ Á≥dtº uÀs¡T¶ düuTÑÛ ´\ ìj·÷eTø±\T #˚|≥ ü qº Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. y˚sTT dü+ú u≤\ <˚yê\j·T+˝À dü÷s¡´Hêsêj·TDT&ÉT, $wüßeí T÷]Ô $Á>∑V‰ü \qT Á|ü‹wæ+º #·&ÜìøÏ øπ +Á<ä |ü⁄sêedüTÔ XÊK‘√ dü+Á|ü~+∫ nqTeT‹ ‘ÓkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. sêeT|üŒ>∑T&ç Á|üdTü ‘Ô · dæ‹ú ô|’ kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\‘√ ìy˚~ø£qT s¡÷bı+~+∫ ‘·>T∑ #·s´¡ \¬ø’ ìy˚~ø£\T |ü+bÕ\ì n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. y˚T&Üs¡+ C≤‘·s˝¡ À <˚yê\j·T |ü]~∏˝À $<äT´‘·TÔ MT≥s¡q¢ T _–+#·Tø=ì $<äT´‘·TÔ #êØ®\qT eT+ps¡T #˚dæ nìï |üqT\qT y˚T 31 ˝À|ü\ |üP]Ô #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. |üP]Ô ø±ì |üqT\qT s¡<Tä › #˚j÷· \ì nHêïs¡T. 2010`11 dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ 66 |üqT\qT eT+ps¡T #˚jT· &ÉyTÓ qÆ <äì nHêïs¡T. Ç+ø± 11 |üqT\T |üP]Ô ø±yê*‡ ñqï<äì nHêïs¡T. M{Ïì ìØí‘· >∑&TÉ e⁄˝À>± |üP]Ô #˚sTT+#ê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> õ˝≤¢˝Àì ô|<ä› <˚yê\j·÷\ n_Ûeè~∆øÏ >±qT e÷düsº Y bÕ¢Hqé T s¡÷bı+~+∫ á HÓ˝≤Ks¡T≈£î |ü+bÕ\ì Ä<˚•+#ês¡T.<˚yê<ëj·T XÊK ø±sê´\j·÷\qT ø±s√Œπs{Ÿ ø±sê´\j·÷\T>± s¡÷bı+~+#·T≈£î+<ëeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À ø±ø£rj·TT ø±\+ Hê&ÉT ì]à+∫q <˚yê\j·÷\qT |ü⁄qØï]à+∫ n_Ûeè~∆ #˚j÷· *‡ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\˝À uÛøÑ ÔÏ uÛ≤e+ ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ, düe÷»+˝À eT+∫ì ô|+bı+~+#·&+É ˝À <˚yê<ëj·T XÊK ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædTü +Ô <äì, n~Ûø±s¡T\T ∫‘·XÔ ó¯ ~›‘√ |üì#˚j÷· \ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <˚yê<ëj·T XÊK ø£$TwüqsY, &ç|Pü ´{° ø£$TwüqsY s¡yT˚ XŸ, düV‰ü j·T ø£MTwüqsY sêCÒX«¯ sY, uÛÁÑ <äø±[ <˚yê\j·T+ áz n+»˙<˚$, y˚sTT dü+ú u≤\ <˚yê\j·T+ |üPC≤] >∑+>∑T ñù|+Á<ä X¯sà¡ , düV‰ü j·T ø£$Twüqs¡T,¢ Çz ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt ˝…øÿ£ 121 ø£sêï≥ø£˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ düŒwüºyÓTÆq yÓTC≤غ <äøÏÿ+~. yÓTT‘·Ô+ 121 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ $»j·Tu≤e⁄{≤ m>∑s¡y˚dæ+~. Vü≤düÔ+ bÕغ. ø£sêï≥ø£ sê»ø°j÷· ˝À¢ Ç~ uÛ≤Ø >¬ \T|ü⁄ øÏ+<˚ #Ó|ü ø√yê*. m+<äTø£+fÒ Ç{°e* ø±\+˝À ø£sêï≥ø£˝À Ç+‘· düŒwüyº TÓ qÆ n~Ûø´£ ‘· @ sê»ø°jT· bÕغø° e∫Ãq <ëK˝≤˝Òe¢ ⁄. e÷´õø˘ |ò>æ s∑ ìY »dtº ≥#Y #˚jT· &Éy÷Ó .. ø=+#Ó+ <ä÷s¡+˝À n–b˛e&Éy÷Ó »s¡T>∑T‘·÷ ek˛Ô+~. ø£sêï≥ø£˝À, n<˚ ø£sêï≥ø£˝À sê»ø°j÷· \T ÁuÛwÑ ßü º |ü{bºÏ ˛e&ÜìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘√+~. >∑‘+· ˝À »]–q mìïø£˝À¢ ;CÒ|”øÏ 110 kÕúHê˝À¢ ¬>\T|ü⁄ <äø£ÿ>±.. e÷´õø˘ |òæ>∑sYì ≥#Y #˚j·T&ÜìøÏ myÓTà˝Ò´\qT ô|<ä› dü+K´˝À ø=qT>√\T #˚XÊs¡H˚ $eTs¡Ù˝§#êÃsTT. Ç|ü&ÉT n˝≤+{Ï $eTs¡Ù\≈£î neø±X¯+ ‘·≈£îÿe e÷´õø˘ |òæ>∑sY 113 ø±>±, 121 <äø£ÿ&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø£sêï≥ø£˝À ‹s¡T>∑T ˝ÒqfÒº #Ó|ü ø√yê*‡ e⁄+≥T+~. nsTT‘˚, ø£sêï≥ø£ sê»ø°j÷· ˝À¢ m|ü&ÉT @~ m˝≤¬>H’ ê »s¡>=#·TÃ. nø£ÿ&ç sê»ø°jT· |ü]dæ‘ú T· \T n˝≤+{Ï$. me] eT<ä‘› ÷· nedüs+¡ ˝Òøb£ ˛sTTHê.. |ü~ eT+~ myÓTà˝Ò´\T neTTà&ÉTb˛‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø£wüºø±\+ ‘·|üŒø£b˛e#·TÃ. ndü˝Ò myÓTà˝Ò´\T neTTà&ÉTb˛e&É+ nH˚~ ø£sêï≥ø£˝À #ê˝≤ m≈£îÿe>± ø£ìŒ+#˚ n+X¯+. ;CÒ|” ndæús¡ bÕ\qqT ‹|æŒ ø={Ïqº ø£sêï≥ø£ Á|ü»\≈£î ø±+Á¬>dt nsTTHê düTdæsú ¡ bÕ\q ÇdüT+Ô <ë.? nqï~ Á|üdTü ‘Ô êìøÏ düôdŒH˚‡.

ªø={≤º\qT≈£îHêï+.. ø=fÒºXÊ+..μ

;CÒ|ì” <Óã“ ø={≤º\qT≈£îHêïeT˙.. ø=fÒXº ÊeT˙ dü+#·\q yê´K´\T #˚XÊs¡T XÀuÛ≤ ø£s+¡ <ë¢C.Ò áyÓT ø£sêï≥ø£ e÷J eTTK´eT+Á‹ j·T&É÷´s¡|Œü øÏ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·Tsê˝Ò. j·T&É÷´s¡|üŒ <ë]˝ÀH˚ ÄyÓT ≈£L&Ü ;CÒ|”ì M&Üs¡T. j·T&É÷´s¡|üŒ ô|{Ϻq ø=‘·Ô bÕغ ø£sêí≥ø£ »q‘ê bÕغ˝À ÄyÓT #˚sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ\&¢ q’Ó ø£sêï≥ø£ mìïø£\ |ò*ü ‘ê˝À¢ j·T&É÷´s¡|Œü bÕغ eT{Ïøº ]£ #˚d+æ ~. n~Ûø±s¡+ <äøÿÏ +#·T≈£î+{≤eTqï j·T&É÷´s¡|Œü bÕغøÏ øπ e\+ 6 d”≥‘¢ √ dü]ô|≥Tº≈î£ +~. Ç~ |òTü Às¡ |üsêuÛeÑ + øÏ+<˚ ˝…øÿ£ ø±˙, ;CÒ|ì” <Óã“ ø=≥º&+É ˝À dü|\üò eTj·÷´eTì XÀuÛÑ #Ó|ü ≈£î+≥THêïs¡T. XÀuÛ≤ ø£s+¡ <ë¢CÒ u…+>∑fiS¯ s¡T˝Àì sêC≤Jq>∑sY qT+∫ b˛{° #˚dæ |üsê»j·T+ eT÷≥>∑≥Tº≈î£ Hêïs¡T. ø£sêï≥ø£˝À ;CÒ|” |üsê»j·T+ bÕ\sTTqe÷≥ yêdüeÔ y˚T. n~ ≈£L&Ü |òTü Às¡ |üsê»j·Ty˚T. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡ bÕغô|’ düV≤ü »+>±H˚ e⁄+&˚ Á|üuTÑÛ ‘·« e´‹πsø£‘· ;CÒ|ø” Ï cÕøÏ∫Ã+~. ;CÒ|ì” |ü&>É =&ÜÔqqï j·T&É÷´s¡|üŒ |ü+‘·+ HÓ–Z e⁄+&=#·TÃ>±˙.. n<˚ düeTj·T+˝À ;CÒ|”‘√ b˛*Ñ˚ j·T&É÷´s¡|Œü bÕغ eT]+‘· <ës¡TD+>± eT{Ïøº ]£ #˚d+æ ~. ‘êqT øÏ+<ä|&ü ܶ düsπ .. yêfi¯flì es¡+>∑˝Ÿ {ÖHé, y˚T9 (ø±ø£rj·T) : <ä[‘·T\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\qT n]ø£≥&º +É ˝À bÕ\≈£î\T |üP]Ô>± $|ò\ü eTj·÷´s¡ì &çôV≤#Y|mæ dt q>∑s¡ n<Û´ä ø£,å ø±s¡´<äsT¡ Ù\T »qTï yÓ÷Vü≤Hé, ø£+&Ó ô|ø¬’ fi¯flìe«˝Ò<Tä ø£<ë.. nqï≥Tº+~ XÀuÛÑ dü+ãs¡+ #·÷k˛Ô+fÒ. qs¡‡j·T´\T ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À $eT]Ù+#ês¡T. s¡+>± s¬ &ç¶ õ˝≤¢ ø°dsü ˝¡ À, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ bÕ\≈£î]Ô, |üsø¡ ±\ eT+&É\ øπ +Á<ë\˝À n≥T <ä[‘·T\ô|’, Ç≥T uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· n+uÒ<ÿä sY $Á>∑V‰ü \ô|’ <ë&ÉT\T #˚dTü HÔ êï bÕ\≈£î\T |ü{+ºÏ #·Tø√ø£b˛e&É+ dæ>T∑ #Z ≥˚ Hêïs¡T. <ä[‘·T\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\ô|’ <ä[‘· dü+|ò÷ü \T @ø£yTÓ Æ ñ<ä´$T+#ê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> Á|üuTÑÛ ‘·«+ md”‡, md”º nÁ{≤dæ{Ï øπ düT\qT |üø&£ “É +~>± neT\T #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

<ä[‘·T\ô|’ <ë&ÉT\qT n]ø£≥º&É+˝À bÕ\≈£î\T $|òü\+

|æ\¢*ï ã‹øÏ+#·T≈£î+<ë+..!

12 qT+∫ Vü≤»Á ‘Y U≤C≤ >∑ØuŸ qyêCŸ ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T ø±Jù|≥, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : sê»kÕúHé sêÁwü+º ˝À nJàsY Vü≤Á»‘Y U≤C≤ >∑ØuŸ qyêCŸ 801e ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T á HÓ\ 12 qT+∫ 16e ‘˚B es¡≈î£ »s¡T>∑T‘êj·Tì ñ‘·‡e ø£$T{° düuTÑÛ ´\T e÷J düjT· ´<é yÓTVü≤‘ê|t ìj·÷J ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á <äsêZqT <ä]Ù+#·Tø√e&ÜìøÏ <˚X¯ q\TeT÷\\ qT+#˚ ø±ø£ bıs¡T>∑T <˚XÊ˝…q’ bÕøÏkÕÔH,é ã+>±¢<X˚ Ÿ qT+∫ ≈£L&Ü n~Ûø£ dü+K´˝À uÛ≈Ñ î£ \Ô T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. qeTàø£+ >∑\ $$<Ûä eT‘ê\ uÛ≈Ñ î£ \Ô T á <äsêZqT <ä]Ù+#·T≈£î+fÒ ‘·eT ø√¬sÿ\T r]‘˚ yÓTT≈£îÿã&ÉT\T #Ó*+¢ #·T≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTTdæ+¢ \ (ns¡_ø˘ HÓ\ s¡»u® Ÿ) HÓ\e+ø£ ø£qã&çq 1e ‘˚B qT+∫ 6e ‘˚B es¡≈î£ ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T »s¡T>∑T‘êj·Tì, á dü+e‘·‡s¡+ y˚T 12 qT+∫ 16e es¡≈î£ »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î nJàsY˝Àì ôV≤’ <äsêu≤<é Vü≤ÖCŸ˝À uÛÀ»q, edü‹ ø£*ŒkÕÔsì¡ ‘Ó*bÕs¡T.

dæ$˝Ÿ‡˝À sê´+≈£î kÕ~Û+#·&É+ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+

bÕ\≈£î]Ô˝À ø±+Á¬>dt dü+ãsê\T bÕ\≈£î]Ô, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : ø£sêï≥ø£˝À »]–q mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~+#·&+É ‘√ eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Û«ä s¡´+˝À u≤D≤dü+#ê ø±*Ã, d”≥T¢ |ü+|æD° #˚dTü ø=ì dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± eT+&É\ bÕغ düeTq«j·T ø£$T{° ø£˙«qsY sêbÕø£ dü‘·´Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚XÊìøÏ ~≈£L‡∫ ø±+Á¬>dt bÕغjT˚ qì, Ç+<äT≈£î ø£sêï≥ø£˝À »]–q mìïø£˝Ò ì<äsÙ¡ qeTì nHêïs¡T. ø±uÀj˚T Á|ü<ëÛ ì sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ nì, Äj·TqqT Ä<äsÙ¡ +>± rdüTø=ì Á|ü‹ ø±s¡´ø£sÔ¡ bÕغ ø√dü+ ÁX¯$T+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <˚ekÕúq #Ós’ à¡ Hé •X¯óe⁄\T |ü⁄{Ïqº s√EH˚ #·ìb˛‘·Tqï dü+|òTü ≥q\T ô|]–b˛‘·THêïsTT. Ç˝≤+{Ï <˚XÊ˝À¢ Ç+&çj÷· {≤|t˝À ñ+<äì z düsπ « ∫\Ty˚s¡T ø£èwüíeT÷]Ô, bÕ\≈£î]Ô |ü≥ºD ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T dü˝Ò+Á<ä yÓ+ø£≥j·T´, #ÓãT‘√+~. »ìà+∫q yÓTT<ä{sÏ √CÒ eT÷&ÉT\ø£\å eT+~ ∫Hêïs¡T\T eTs¡DdÏ Tü HÔ êïs¡ì ªùdyé ~ #Ó˝’ Ÿμ¶ nH˚ dü«#·Ã+¤ <ä dü+düú ìs¡«Væ≤+∫q #·Áø±\ s¡|Tüò T, e÷J düsŒ¡ +#Y\T »\>∑+ ≈£îe÷sY, b˛>∑T lìyêdt, ã+&ç|*ü ¢ düsπ «˝À ‘˚*+~. Á|ü|+ü #·<X˚ Ê\‘√ b˛*ùdÔ Ç+&çj÷· ˝À Ç~ 29 XÊ‘·+ ñqï≥Tº á düsπ « ìy˚~ø£ ù|s=ÿ+~. n˝≤π> Á|ü‹ 170 eT+~ ‘·\T¢˝À¢ ˇø£]øÏ ÁbÕD≤bÕj·T+ @s¡Œ&ÉT‘√+<ä≥ ` ªªÄ+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À @&Ü~øÏ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝ÀH˚ 4,750 •X¯óeTs¡D≤\T dü+uÛ$Ñ düTHÔ êïsTT. eTD…eTà, Ä~Hêsêj·TD, m+&ç qJsY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. HÓ\s√E\ •X¯ó eTs¡D≤\T 3,344, @&Ü~˝À|ü⁄ ej·TdüTqï |æ\\¢ T 3,030 eT+~ eTè‘·T´yê‘· |ü&TÉ ‘·THêïs¡Tμμ nì á ìy˚~ø£ ‘Ó*|æ+~. qT´yÓ÷ìj·÷, &ÉjT˚ ]j·÷, MTõ˝Ÿ‡ e+{Ï |ü\T s¡ø±\ s¡T>∑à‘·\‘√ u≤\\T #·ìb˛‘·THêïs¡ì ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ >∑]“¤DT\T ≈£îs¡$, 9 y˚T (ø±ø£rj·T) : yê≥sY bÕ¢+{Ÿ ì]à+#·T≥≈£î ≈£îs¡$ Á>±eT |ü+#êsTT‹ ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√e&É+e\¢, yÓT&çπøwüHé ˝Òø£b˛e&É+ e\¢, yÓ’<äT´\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ ≈£L&Ü Ç˝≤ •X¯óe⁄\T eTs¡DÏdüTÔqï≥Tº ‘˚*+~. n~Ûø±s¡T\T nqTeT‹ Çyê«\ì ø√s¡T‘·T eT+&É\ øπ +Á<ëìøÏ #Ó+~q $T sê´\ Áô|e’ TØ ôV≤˝ŸÔ øπ sY kÕúsTT˝ÀH˚ yÓ<’ ´ä |üsy¡ TÓ qÆ ∫øÏ‘‡· nedüs+¡ m+‘·sTTHê ñ+<äì, n|ü&˚ •X¯óeTs¡D≤\ dü+K´qT ‘·–+Z #·e#·Ãì á lqTyêdt, Çs¡T>∑T yÓ+ø£qï, \#·Ãj·T´, <äsj Z¡ T· ´\T Á|ü»\ qT+∫ dü+‘·ø±\ ùdø£sD¡ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. Á|üuÛÑT‘·«+ |ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔπøsY e´edüúqT |ü{Ïwüº+ #˚j·÷\ì dü÷∫+~. n˝≤π> bÂwæºø±Vü‰s¡+ ˝Òì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£îs¡$ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ >∑s“¡ e¤ ‘·T\≈£î b˛wüø$£ \Te\Tqï ÄVü‰sêìï n+~+#·e\dæ e⁄+<äì ù|s=ÿ+~. Ç+&çj÷· ‘·sê«‘· bÕøÏkÕÔH,é #ÓH’ ê, ø±+>√, ã+>±¢<X˚ Ÿ ì]à+#·T≥≈£î dü«#·Ã+<ä ùde dü+edüú eTT+<äT≈£î e∫Ã+<äì, ì]à+#·T≥≈£î Á>±eT e+{Ï <˚XÊ˝À¢ •X¯óeTs¡D≤\T m≈£îÿe>± dü+uÛ$Ñ düTqÔ ï≥Tº á ìy˚~ø£ ‘Ó*|æ+~. |ü+#êsTT‹ n~Ûø±s¡T\T nqTeT‹ Çe«ø£b˛e&É+ô|’ yês¡T ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. yê≥sYbÕ¢+{Ÿ ì]à+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì, n~Ûø± s¡T\T düŒ+~+∫ <˚X¯+˝À mìï ≈£î+uÛÑø√D≤\‘√ ø±+Á¬>düT bÕغ $\$˝≤¢&ÉT‘·THêï ø£sêï≥ø£ Á|ü»\T nqTeT‹ Çyê«\ì, ˝Ò<+ä fÒ Á>±eT |ü+#êsTT‹ eTT+<äT <Ûsä ï¡ \T, sêdüsÔ √ø√\T, ‘·eT sêh+˝À Ä bÕغπø ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü{≤ºs¡T. Bìï _C…|æ J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·T+&É>±, $&ÉT‘· Á|üø±s¡+>± ñ<ä´eT+ #˚|&ü TÉ ‘êeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±+Á¬>düT bÕغ ‘·eTô|’ $XÊ«düeTT+∫q Á|ü»\≈£î ùde #˚jT· &ÉyT˚ ‘·q ø£seÔ¡ ´eT+{Àqï~. ø£sêï≥ø£˝À ø±+Á¬>düT bÕغ ¬>\T|ü⁄qT Ä bÕغ j·TTeH˚‘·, m◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤qàø=+&É, y˚T9 (ø±ø£rj·T) : q>∑s+¡ ˝Àì 26e &ç$»Hé˝À sêJyé ø±\˙, sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ U≤‘ê˝À |ü&˚dæ+~. ø±+Á¬>düT bÕغ. <äøÏåD≤~ sêÁcÕº˝À¢ ø±+Á¬>düT bÕغøÏ b˛‘·qq>∑s\Y ˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY $y˚ø˘ j·÷<äyé Äø£dàæ ø£ ‘·ìF\T #˚|{ü ≤ºsT¡ . sêVüQ˝Ÿ kÕs¡<Ûä´+˝À Ç~ ‘=* $»j·TeTì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·÷ ø±\˙˝À¢ ‹s¡T– |ü]düsê\qT |ü]o*+#ês¡T. kÕúìø£+>± dü‘·´Hêsêj·TD dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ »]–+~. j·TTeH˚‘· mø£ÿ&É n&ÉT>∑T ô|&ç‘˚ ñqï bÕ]X¯ó<ä›´ düeTdü´\ô|’ kÕúì≈£î\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ø£\«\T nø£ÿ&É eTùdqì ø=ìï sêÁcÕº˝À¢ mìïø£\T ìs¡÷|æ+#·>±, n~ ‘·|ü nì _C…|æ mìïø£\T ù|s¡T≈£îb˛sTT ñ+&É≥+, #Ó‘êÔ #Ó<ës¡+ ì+&ç ñ+&É{≤ìï #·÷dæ bÕ]X¯ó<ä´› ìs¡÷|æ+#êj·T+≥. øπ +Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$, eTq sêh eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç,¶ ø±]à≈£î\qT rÁe+>± eT+<ä*+#ês¡T. ‘·øD å£ y˚T ø£\«\T X¯óÁuÛ|Ñ sü êÃ\ì Äj·Tq s¡|Tüò TMsê¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡ eT+Á‘·T\÷ ø£sêï≥ø£˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yês¡+‘ê ø£sêï≥ø£˝À ‘·eT bÕغ >¬ \T|ü⁄qT m+C≤jYT #˚jT· &ÜìøÏ neø±X¯+ <=]øÏ+~. ø±]à≈£î\qT Ä<˚•+#ês¡T.

õ|æ nqTeT‹ ø√dü+ dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D

düTuÒ<ë], y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : dæ$˝Ÿ düØ«ôddt˝À 79e sê´+ø˘ kÕ~+∫ ◊mmdt≈£î m+|æ¬ø’q es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ q¬sà≥º eT+&É\+ ‘·]>=|ü⁄Œ\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q »*¢ ø°]Ôì sêÁwüº >∑èVü≤ ìsêàD dü+düú y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY _. yÓ+ø£fÒX¯+ n_Ûq+~+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Vü≤Öõ+>¥ m+&ç ø±sê´\j·T+˝À yÓ+ø£fÒX¯+qT ø°]Ô eTsê´<ä |üPs¡«ø£+>± ø£\Tdü≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢ qT+∫ yÓ+ø£fÒX¯+ ◊mmdt≈£î m+|æ¬ø’q nq+‘·s¡+ dæ$˝Ÿ düØ«ôddt˝À Ç<˚ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ø°]Ô eT+∫ sê´+≈£î kÕ~+#·&É+ |ü≥¢ Äj·Tq Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± yÓ+ø£fXÒ +¯ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ã\V”≤q esêZ\ qT+∫ e∫Ãq ø°]Ô dæ$˝Ÿ‡˝À eT+∫ sê´+≈£î kÕ~+#·&+É Vü≤s¡¸˙j·TeTì, ø£w|ºü &ü ç #·~$‘˚ kÕ~+#·˝ìÒ ~ @~ ˝Ò<ìä nHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ÄyÓTqT Ä<äsÙ¡ +>± rdüTø=ì ñqï‘· kÕúHê\≈£î m<ä>±\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

‘Ó\+>±DqT <√#·Tø√e&Éy˚T d”e÷+Á<ÛäT\ <Û˚´j·T+

j·TTeH˚‘≈· î£ ‘=* $ø£ºØ

eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY Äø£dæàø£ ‘·ìF

<Ûsä à¡ kÕ>∑s,Y y˚T9 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ <√#·Tø√e&ÉyT˚ d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\ <Û´˚ j·TeTì ùdwº Hü |é Tüò Hé|Pü sY myÓTà˝Ò´ &Üø£sº Y {Ï. sê»j·T´ nHêïs¡T. eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À {ÏÄsYmdt eT+&É\ bÕغ eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ sêCÒX¯«sY ¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q »s¡T>∑>±, eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q myÓTà˝Ò´ sê»j·T´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ˙fi¯ófl, ì<ÛTä \T, ñ<√´>±\T, u§>∑TZ <√|æ&ç #˚dæ Ç|ü⁄Œ&ÉT ÇqT|ü Kì»+ô|’ |ü&ܶsì¡ Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. 200 @fi¯ófl ‘·$«Hê ‘·s>¡ ì∑ HêD´yÓTqÆ Kì» dü+|ü<ä ãj·÷´s¡+˝À ñ+<äHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ |üø£åbÕ‘· yÓ’K]‘√ CÀqTqT C≤Ø #˚dæHê ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´ |ü<äe⁄\T ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ø√dü+ H√s¡T yÓT<ä|≥ü + ˝Ò<Hä êïs¡T. d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\T mìï ≈£îÁ≥\T #˚dHæ ê ‘Ó\+>±D˝À ñqï ñ≈£îÿ ‘·s*¡ +|ü⁄qT n&ÉT≈¶ î£ +{≤eTì nHêïs¡T. sêuÀe⁄ kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt nuÛ´Ñ s¡T\ú qT @≥÷s¡THê>±s¡+, y˚T9 (ø±ø£rj·T) : s¬ ‘’ T· \T e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\ dü÷#·q\T >¬ *|æ+#·Tø=ì eTT+<äT≈£î rdüT≈£îb˛yê\ì ø±s¡´ø£s\Ô¡ qT ø√sês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À sêÁwüº Hêj·T≈£î\T Äs¡÷] bÕ{Ï+∫ n~Ûø£ ~>∑Tã&ç kÕ~+#ê\ì @≥÷s¡THê>±s¡+ CÀHé e´ekÕj·T n<äq|ü⁄ s¡y˚TXŸ, eT+\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T ø£Ás¡ k˛$T¬s&ç¶, sê|ü]Ô dü‘·´+, ≈£îe÷sY, ˝≤˝Ÿ eTVü≤à<é, $»jYT, s¡e÷<˚$, dü+#ê\≈£î\T $. eT\¢jT· ´ >ö&é dü÷∫+#ês¡T. >√$+<äsêe⁄ù|≥ eT+&É\ dü*yéT, nqTsê<ä ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. πø+Á<ä+˝À ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\ eTT–+|ü⁄ düe÷y˚X¯+ e´ekÕj·T n~Ûø±] eT&çø=+&É lHê<∏é n<Û´ä ø£‘å q· ìs¡«Væ≤+#·>±, eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬sq’ eT\¢jT· ´ >ö&é e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ s¬ ‘’ T· \T e´ekÕj·T <äT≈£îÿ\T <äTqTïø=ì y˚T˝…q’ $‘·HÔ ê\qT ùdwº Hü |é Tüò Hé|Pü sY, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : ù|<ä Á|ü»\ ø√dü+ Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|üyX˚ ô¯ |{Ïqº dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±˝Ò sêuÀe⁄ m+|æø£ #˚dTü ø=ì uÛ÷Ñ kÕs¡ |üØø£\å ‘√ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~+#ê\ì Äj·Tq kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|ækÕÔeTì Ä bÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® sêC≤s¡|ü⁄ Á|ü‘ê|t s¬ ‘’ T· \qT dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s+¡ mz eT&çø=+&É lHê<∏é e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì sê|òTü es¡+ Á>±eT+˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q ø±+Á¬>dt C…+&Ü >∑<q›Ó T Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s+¡ eT+∫˙{Ï ø√dü+ uÀs¡T y˚sTT+#·&ÜìøÏ @sêŒ≥T #˚dqæ uÀs¡T bÕsTT+{Ÿ e<ä› $#·Ã\$&ç>± s¡kÕj·THê\ |æ∫ø±] #˚jT· &É+ e\¢ e÷qyê[øÏ, |üXó¯ e⁄\T ¡ ø=ã“]ø±j·Tø={Ϻ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Á|ü‘ê|t e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á>±eT+˝À>∑\ düeTdü´\T nHês√>±´\≈£î >∑Ts¡jT˚ ´ neø±XÊ\T+{≤j·Tì nHêïs¡T. e´ekÕj·T $düsÔ D ‘·eT <äèwæºøÏ rdü≈£îeùdÔ |ü]wüÿ]kÕÔeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ã˝Àù|‘êì¬ø’ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. n~Ûø±] u§ã“ Á|üu≤Û ø£ss¬Y &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ |ü+≥ #˚\˝À¢ |æ≥º kÕúesê\T @sêŒ≥T ø±+Á¬>dt <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Û´ä eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T #Óe⁄\ j·÷<ä–], e+>∑ #˚dTü ø=ì |ü+≥≈£î Vü‰ì ‘·\ô|fÒº ø°≥ø±\ u≤] qT+∫ m˝≤+{Ï ô|k’ Õ Ks¡Tà <ä÷&Éj·T´, ns¡$+<äsêe⁄, m&É¢ j·÷<ä–], yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, øÏwüHé ¬s&ç¶, ∫+‘· m\¢j·T´, »≈£îÿ\ sê»j·T´ ˝Ò≈î£ +&Ü N&É|⁄ü s¡T>∑T\qT ìyê]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. |üXó¯ yÓ<’ ë´~Ûø±] ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. &Üø£ºsY <Ûäsêà Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üX¯óe⁄\≈£î y˚dü$ ø±\+˝À >±*≈£î+≥, ø±+Á¬>dt Ä<Û«ä s¡´+˝À dü+ãsê\T.....ø£sêï≥ø£ sêÁwü+º ˝À ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~Û+∫q+<äT≈£î >±qT eT+&É\ »ã“yê|ü⁄ yê´<ÛTä \ u≤] qT+∫ s¡ø+åÏ #·T≈£îqT≥≈£î s¬ ‘’ T· ˝Ò dü«j·T+>± |üXó¯ e⁄\qT øπ +Á<ä+˝À sêC≤s¡|⁄ü Á|ü‘ê|t Ä<Û«ä s¡´+˝À u≤D≤dü+#ê ø±*Ã, d”«≥T¢ |ü+|æD° #˚dæ dü+ãsê\T »s¡T|ü≈î£ Hêïs¡T. ø£sêï≥ø£ mìïø£\ |ò*ü ‘ê˝Ò sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ø±uÀj˚T Á|ü<ëÛ ì nì #Ó|Œü &ÜìøÏ Ç~ ì<äsÙ¡ qeTHêïs¡T. dæm+ ‘·eT Ç+{Ï |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˙{Ïì, >∑&ì¶ç @sêŒ≥T #˚dTü ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ Á|üC≤dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T Á|ü»\≈£î n+<ä#d˚ ÷ü HÔ ˚ n$˙‹ì n+‘·y÷Ó +~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ ôd]ø£\ÃsY øπ Áå ‘· |ü]o\≈£î\T sê»j·T´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·≈î£ ÿe ô|≥Tºã&ç‘√ eT\“] #˚dTü HÔ êïs¡Hêïs¡T. kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dtqT >¬ *|æ+#·T≈£î+{≤eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt |ü⁄s¡T>∑T\ <ë«sê m≈£îÿe ˝≤uÛ≤\T bı+<˚ neø±X¯eTT+<äì, Á|üuTÑÛ ‘·«+ <ë«sê Hêj·T≈£î\T #Óe⁄\ j·÷<ä–], C…’Væ≤+<é sêCŸ, >∑≥Tº #˚sê\T, e+>∑ <ä÷&Éj·T´, ns¡$+<äsêe⁄, Á|üMDY ¬s&ç¶, e#˚à dü_‡&û\qT s¬ ‘’ T· \T ñ|üj÷Ó –+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À >√HÓ\ sê»j·T´, eTTì>∑\ *+>∑+, ∫+‘· m\¢jT· ´, lìyêdt s¬ &ç,¶ >∑≥Tº s¡yT˚ XŸ, ø√fÒX«¯ sY, _ø£|å ‹ü ‘·~‘·sT¡ \T e´ekÕj·T XÊK nqTã+<Ûä XÊK n~Ûø±s¡T\T, n≥M XÊK n~Ûø±] bÕ˝§ZHêïs¡T. yÓ+ø£≥qs¡‡j·T´, $<äT´‘·TÔ ‘·~‘·s¡ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\T e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\ dü÷#·q\T bÕ{Ï+#ê*

dü+πøåeT |ü<∏äø±˝Ò ø±+Á¬>dtqT ¬>*|ækÕÔsTT

¬syÓq÷´ &ç$»Hé πø+Á<ë\˝À ¬s’‘·T dü<ädüT‡\T Vü≤düH|é ]ü ,Ô y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé øπ +Á<ë\˝À qT+∫ á HÓ\ 15e ‘˚B es¡≈î£ s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡\T »s¡T>∑T‘êj·Tì e´ekÕj·T dü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 9q eTVü≤ã÷u≤u≤<é˝Àì u≤˝≤J >±¬sH¶ ‡é ˝À, 10q qs¡‡+ù|≥˝Àì mm+dæ, 11q eTT\T>∑T˝Àì mm+dæ, 13q es¡+>∑˝Ÿ ÄsYmÄsYmdt, 15q »q>±eT˝Àì N≥ø√&É÷sY˝À á dü<dä Tü ‡\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á dü<dä Tü ‡\˝À e´ekÕj·T, nqTã+<Ûä XÊK n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§Zì Äj·÷ XÊK\ Á|ü<sä Ù¡ q\T @sêŒ≥T #˚dæ s¬ ‘’ T· \ düeTdü´\ô|’ |üsd¡ Œü s¡ #·sá \ <ë«sê ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. á dü<dä Tü ‡\qT s¬ ‘’ T· \T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì ø√sês¡T.

wü]à\ ‘·\˝À eT˝…\¢ e÷\ ‘·Ts¡TeTT‘·÷ ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT yÓj ’ T· dt »>∑Hé k˛<ä] wü]à\ bÕ<äj÷· Á‘· kÕ–dü÷Ô ñqï $wüjT· + ‘Ó*dæ<.˚ bÕ<äj÷· Á‘·˝À ÄyÓT yÓ+≥ bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û yêdæs¬ &ç¶ |ü<àä ñ+≥THêïs¡T. wü]à\≈£î ‘√&ÉT˙&É>± ÄyÓT bÕ<äj÷· Á‘·˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. wü]à\≈£î $$<Ûä n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT ≈£L&Ü ÄyÓTH˚ n+~düTÔqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î eT˝…¢ |üP\+fÒ ‘Ó>∑ eT≈£îÿe nH˚ $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. m+&Üø±\+˝À eT˝…|¢ Pü \T #·\<¢ Hä êìï, düTyêdüqqT Á|ükÕ~kÕÔsTT. yêdæs¬ &ç¶ |ü<àä wü]à\ ‘·\˝À eT˝…|¢ Pü \ e÷\ ‘·Ts¡TeTT‘·÷ ñqï bòı{À ˇø£ÿ{Ï ù|dtãT≈£îÿ˝À #·øÿ£ s¡T¢ ø=&ÉT‘√+~. wü]à\ Á|üdTü ‘Ô +· KeTà+ õ˝≤¢˝À bÕ<äj÷· Á‘· kÕ–düTHÔ êïs¡T. ÄyÓT bÕ<äj÷· Á‘· >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{ÏøÏ 143e s√E≈£î #˚sT¡ ≈£î+~. wü]à\ ‘·q bÕ<äj÷· Á‘·qT ø£&|É ü õ˝≤¢ Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±*øÏ X¯Ádü∫Ô øÏ‘‡· nedüs+¡ ø±e&É+‘√ ÄyÓT bÕ<äj÷· Á‘·≈î£ eT<Û´ä ˝À ø=ìï s√E\T $sêeT+ Ç#êÃs¡T. ÄyÓT bÕ<äj÷· Á‘· ø£ècÕí õ˝≤¢ MT<äT>± KeTà+ õ˝≤¢˝ÀøÏ Á|üy•˚ +∫+~. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì $eT]Ùdü÷Ô wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘· ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î eTT+<äT yêdæ¬s&ç¶ |ü<äà bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ‘·s¡T#·T>± MT&çj·÷ düe÷y˚XÊ\T ô|fÒºyês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çì ‘·|ü|ü&ÉT‘·÷ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T+&˚yês¡T. ø±+Á¬>düT Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ <ä+&Ó‘·TÔ‘·÷ ñ+&˚yês¡T wü]à\qT nqTdü]düTqÔ Œ|üŒ{Ï qT+∫ ÄyÓT MT&çj÷· düe÷y˚XÊ\T ø£sT¡ ej·÷´sTT.

μø±ø£rj·Tμ

~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+,

eT>±&çøÏ ndüÔe÷q÷ ªn<˚μ j·÷e X¯è+>±s¡+ >∑T]+∫ mH√ï |ü]XÀ<Ûqä \T »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. yê{Ï˝À¢ ø=ìï |ü]XÀ<Ûqä \T ÄX¯Ãs¡´+ >=\T|ü⁄‘êsTT. ø=ìï qeTà˝Òì ìC≤\q÷ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ rdüT≈£îekÕÔsTT. n˝≤+{Ï<˚ Ç~ ≈£L&Ü. ø=+‘·eT+~ Ä&É, eT>∑yê]ì ø£*|æ z n<Û´ä j·Tq+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ªX¯è+>±s¡+ ˝Ò<ë |ü&øÉ £ düTK+μ >∑T]+∫, á düsπ «˝À bÕ˝§Zqï yê]˝À 14 XÊ‘·+ eT+~ eT>∑yês¡T @&ÉT ø£D å ≤\ø=ø£kÕ] |ü&øÉ £ düTK+ >∑T]+∫q Ä˝À#·q\T #˚kÕÔsì¡ ‘˚*+~. 43 XÊ‘·+ eT+~ eT>∑yêfi¯ófl HÓ\˝À ø=ìïkÕs¡T¢ ˝Ò<ë yêsêìøÏ z kÕ] eT+#·yTÓ ø£ÿ&ÜìøÏ ÄdüøÔÏ #·÷|ü⁄‘ês¡.º 4. XÊ‘·+ eT+~øÏ HÓ\˝À z kÕ] e÷Á‘·yT˚ |ü&øÉ £ düTK+ >∑T]+∫ Ä˝À∫kÕÔs≥ ¡ . eT>∑Te\÷ s√E˝À m≈£îÿekÕs¡T¢ ôdø˘‡ >∑T]+∫ Ä˝À∫kÕÔs≥¡ . M] XÊ‘·+ 19 XÊ‘·+ eT+~, HÓ\˝À ø=ìïkÕs¡T¢ ôdø˘‡ì m+C≤jYT #˚ùdyês¡T 67 XÊ‘·+ eT+~ ñHêïs¡T. 14 XÊ‘·+ eT+~ HÓ\ø√kÕ] e÷Á‘·yT˚ eT>±&ç‘√ |ü&øÉ £ düTU≤ìï m+C≤jYT #˚kÕÔs+¡ ≥. Ç˝≤+{Ï düsπ «\ |ò*ü ‘ê˝À¢ yêdü$Ô ø£‘· m+‘·qï~ nqTe÷qy˚T. ø=ìï Á|ü#ês¡+ ø√dü+ »]π> ñ‘·T‹Ô Ô |ü]XÀ<Ûqä \÷ ñ+{≤sTT.

Çø£ bÕ¢dºæø˘ H√≥T¢..!

<˚X+¯ ˝À n‹ ‘·«s¡˝À bÕ¢døºæ ˘ H√≥T¢ eTq≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqTHêïsTT. ∫\T¢\T, ∫s¡T>∑T\T, bÕ¢dsºü Y n‘·T≈£î\T, ô|qTï^‘·\T, <äTsê«düq Çe˙ï Á|üdTü ‘Ô +· eTq+ ñ|üj÷Ó –düTqÔ ï ø±–‘·|⁄ü ø£s¬ ˙‡ H√≥¢ Á|ü‘´˚ ø£‘\· T. uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À á Çã“+<äT\˙ï ‘·|Œü qTHêïsTT. CÒãT˝À H√≥T¢ e⁄+#·T≈£îì uÛ≤Ø es¡¸+˝À ì+&ÉT>± ‘·&∫ç q|üŒ{Ïø° #Ó≈î£ ÿ #Ó<sä ì¡ bÕ¢døºæ ˘ H√≥T¢ sêuÀ‘·THêïsTT. áy˚Ts¡≈î£ uÛ≤s¡rj·T ]»s¡T« u≤´+ø˘ >∑es¡ïsY <äTeP«] düTu≤“sêe⁄ ˇø£ Á|üø≥£ q #˚XÊs¡T. ù||üsHY √≥¢ ø£+fÒ bÕ¢døºæ ˘ H√≥¢≈î£ J$‘·ø±\+ m≈£îÿeì, |üsê´es¡D≤ìøÏ Á|üj÷Ó »qø£se¡ THêïs¡T. ù||üsY ø√dü+ |ü#÷ {Ï #Ó≥q¢ T ≈£L˝Òà |üì≈£L&Ü ‘·|⁄ü Œ‘·T+<äH~˚ Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T+. ô|\’ {Ÿ ÁbÕC…≈î£ º øÏ+<ä yÓTdÆ ÷ü sY, ø√∫, C…|’ Pü sY, uÛTÑ eH˚X«¯ sY, dæe÷¢˝À 100 ø√≥¢≈î£ #Ó+~q 10 s¡÷bÕj·T\ H√≥¢qT $&ÉT<ä\ #˚j÷· \ì ìs¡sí TT+∫q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü .. qøÏ© H√≥¢≈î£ dü+ã+~Û+∫ ≈£L&Ü Äj·Tq ø°\ø£ yê´K´\T #˚XÊs¡T. ˇø£ ø£deºü TsY <ä>sZ∑ ¡ Hê\T>∑T H√≥¢ ø£+fÒ m≈£îÿe qøÏ© H√≥T¢ ñqï|ü⁄Œ&˚ n‘·ìô|’ u≤´+≈£î dæã“+~ b˛©düT\≈£î |òsæ ê´<äT #˚j÷· \ì dü÷∫+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

<Óã“ MT<ä <Óã“..! ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \≈£î cÕø˘ Ç#êÃs¡T yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT »>∑Hé yê] esêZìøÏ #Ó+~q q\T>∑T]ô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚d+æ ~ bÕغ Áø£eT•ø£Då ≤ dü+|òTü +, sê<Û,ä eTdü÷<é, yÓ÷Vü≤Hésêe⁄ eTs√ H˚‘· düôdŒ+&é nsTTqyê]˝À e⁄Hêïs¡T. Ms¡+‘ê ø±]àø£, md”‡ ôd˝Ÿ, yêDÏ»´, eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q H˚‘\· T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q yÓm’ kÕ‡sY bÕغ ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘êfi¯+ y˚dqæ Ms¡T bÕغ Áø£eT•ø£Då ìj·Te÷\qT ñ\¢+|òTæ +#ês¡ì n+<äTøπ yê]ô|’ y˚≥T y˚dqæ ≥Tº Hêj·Tø£‘«· + ù|s=ÿ+~. nsTT‘˚.. M] y˚≥T yÓqTø£ n<Û´ä ≈£îå &ÉT »>∑Hé qT+∫ bÕغøÏ düŒwüyº TÓ qÆ dü+øπ ‘ê\Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘· ø=ìï s√E\T>± ø=+&Ü düTsπ K, uÛsÑ Ô¡ ø=+&Ü eTTs¡∞ bÕغ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+≥÷ edüTHÔ êïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì M&ç.. |ü<eä ⁄\qT ‘·´õ+∫ »>∑H≈é î£ C…’ ø=&ç‘.˚ . bÕغ e÷Á‘·+ ‘·eT≈£î ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´‘·ìe«&É+ ˝Ò<+ä ≥÷ <ä+|ü‘T· *<äs› ÷¡ n\ø£ã÷Hês¡T. ‹]– kı+‘·>÷∑ &ÉT ø±+Á¬>düT bÕغ˝ÀøÏ yÓ[b¢ ˛j˚T+<äT≈£î ìX¯ÃsTT+#·T≈£îqï≥Tº MT&çj÷· ˝À ø=~›s√E\T>± es¡Tdü ø£<Hä∏ ê\T edüTHÔ êïsTT. M] e´eVü‰s¡X*’Ë ô|’ >∑TÁs¡T>± e⁄qï »>∑H.é . bıeTàq˝Òø£ bı>∑uf… ºÒ $<Û+ä >± yê] nqTj·÷j·TT\ô|’ #·s´¡ \T rdüT≈£îì.. ã+‹ì yê] ø√s¡T˝º ÀH˚ y˚ùdXÊs¡T. á |ü]D≤eT+‘√ ø£+>∑T‹qï ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \T.. Çìï nee÷Hê\qT uÛ]Ñ dü÷Ô bÕغ˝ÀH˚ e⁄+&Ü˝≤ ˝Òø£ ø±+Á¬>dt >∑÷{ÏøÏ yÓfi≤¢˝≤ nH˚ MTe÷+dü+˝À |ü&ܶsT¡ .

&√sY HÓ+ãsY 5`4`102 eTs¡ÿõ V ô ≤’ dü÷ÿ˝Ÿ <ä>sZ∑ ¡ Vü≤qàø=+&É, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢... d ô ˝Ÿ HÓ+ãsY 9849424534 Ä|òd ” Tü HÓ+ãsY 0870`3166848


6õ˝≤¢≈£î 108 yêVü≤Hê\T X¯óÁø£yês¡+

10 y˚T

2013

KeTà+ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝Àì e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ+&˚ –]»≈£î\≈£î yÓ<’ ´ä ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î>±qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|ü‘´˚ ø£ #·s´¡ \qT rdüT≈£î+≥T+<äì sêh ñ<ë´qeq, |ü≥Tº|]ü ÁX¯eT\ XÊK eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥s¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq kÕúìø£ düsêºsY |üf˝Ò Ÿ ùd&º j ç T· +˝À õ˝≤¢≈î£ e∫Ãq 21 108 uÀ˝…s√ yêVü≤Hê\qT ˝≤+#Ûq· +>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n‘·´edüs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À ìedædüTÔqï –]»≈£î\≈£î yÓTs¡T>¬ q’ yÓ<’ ´ä ∫øÏ‘‡· \qT n+<ä#ù˚ d+<äT≈£î>±qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ uÀ˝…s√ yêVü≤Hê\qT õ˝≤¢≈î£ |ü+|æ+∫+<äHêïs¡T. yÓTT‘·+Ô sêh+˝À 73 yêVü≤Hê\qT eT+pØ #˚jT· >± n+<äT˝À 21 yêVü≤Hê\qT KeTà+ õ˝≤¢≈î£ |ü+|æ+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á yêVü≤Hê\˝À ÁbÕ<Û$ä Tø£ ∫øÏ‘‡· ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î øÏ{Ÿ‡, Äøχ»Hé, kÕº|tò qs¡T‡\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À Ä{ÀyÓT{Ïø˘ yÓV≤æ ø£˝Ÿ ˝ÀπøwüH,é Á{≤øÏ+>¥ dædyºü Té n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À XÊdüq düuÛÑ &ç|üP´{° d”Œø£sY eT\T¢ uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ, myÓTà˝Ò´ e¬>Z\ $TÁ‘·ùdq, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë›sC›¡ H’… ,é &çm+ôV≤#Y &Üø£sº Y uÛ≤qTÁ|üø±wt ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~Ûø±s¡T\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£î+fÒ bò˛Hé #˚j·T+&ç

KeTà+ õ˝≤¢˝À ø±ø£rj·T ~q|ü‹Á ø£ ˝À ñ‘ê‡Vü≤+>± |üì #˚jT· <ä\TÃ≈î£ qï &ç$»Hé ]b˛s¡sº \¢¡ qT ÄVü‰«ìdüTHÔ êï+. á øÁ +Ï <ä ‘Ó*|æq bÁ Õ+‘ê\ qT+&ç ÄdüøÔÏ >∑\ nuÛ´Ñ s¡T\∆ T yÓ+≥H˚ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À $esê\‘√ bò˛{À, ãjÓ÷&Ó{≤‘√ dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»Hé, eTDT>∑÷s¡T &ç$»Hé, dü‘T· |Ô *ü ¢ &ç$»Hé, ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ &ç$»Hé, Ç\¢+<äT &ç$»Hé, bÕ˝ÒsT¡ &ç$»Hé, yÓs’ ê &ç$»Hé, eT~Ûs¡ &ç$»Hé,

ø±ø£rj·T õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+

KeTà+ {ÖHé y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢ s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡\T sêh eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥s¬ &ç,¶ XÊdüq düu≤Û ñ|üduü ≤Û |ü‹ eT\T¢ uÛ{Ñ ºÏ $Áø£e÷s¡ÿ, ø£˝ø… sº£ Y dæ<ë›sC›¡ H’… ,é nXÊ«sêe⁄ù|≥ XÊdüq düuTÑÛ ´\T $TÁ‘·ùdq, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ós’ à¡ Hé e÷qTø=+&É sê<ÛëøÏc˛sY Ä<Û«ä s¡´+˝À á dü<dä Tü ‡\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ qT+&ç s¬ ‘’ T· \T á dü<dä Tü ‡≈£î uÛ≤Ø dü+K´˝À y˚˝≤~>± Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. á dü<dä Tü ‡ eTTK´ ñ <˚X› +¯ s¬ ‘’ T· \≈£î dü_‡&ûô|’ e], yÓTTø£ÿC§qï, |ü‹,Ô $T]à ‘·~‘·s¡ $‘·HÔ ê\T õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± eT+&É˝≤\ yê]>± |ü+|æD° #˚jT· qTHêïeTì HêD´yÓTqÆ $‘·qÔ eTT\T $‹Ô s¬ ‘’ T· \T n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T sêã{≤º\ì õ˝≤¢ yÓTT‘·+Ô düd´ü XÊ´eT\+ ø±yê\ì yês¡T ø√sês¡T. ãj·T≥ ø=qT>√\T #˚ùd $‘·HÔ ê\ e\q s¬ ‘’ T· \T u≤>± qwübº ˛‘·THêïs¡ì sêh yê´|ü+Ô >± eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ á s¬ ‘’ T· #Ó‘’ q· ´ dü<dä Tü ‡\T Á|üyX˚ ô¯ |{≤ºsH¡ êïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á dü<dä Tü ‡\qT s¬ ‘’ T· \T ñ|üj÷Ó –+#·Tø=ì s¬ ‘’ T· \T eT+∫ ˝≤uÛ≤\T Ä]®+#ê\ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T mø£ÿ&É n+<äTu≤≥T˝À ˝Òøb£ ˛sTTHê s¬ ‘’ T· \T 1077 bò˛Hé q+ãsY≈î£ ø±˝Ÿ #˚dæ MT düeTdü´\T, dü\Vü‰\T ‘Ó\TdüTø√e#·TÃqì Ä dü\Vü‰\ y˚Ts¡≈î£ s¬ ‘’ T· \T |ü+≥\T y˚dTü ø√yê\Hêïs¡T. @ s¬ ‘’ T· ≈£L&Ü qwübº ˛≈£î+&Ü Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ç#˚à $‘·HÔ ê\T y˚dTü ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. s¬ ‘’ T· \T s¬ ‘’ T· \T e´ekÕj·T+ #˚jT· {≤ìøÏ ≈£L©\T ˝Òø£ düs¬ q’ düeTj·T+˝À Çã“+<äT\≈£î >∑T] ø±yê*‡ edüT+Ô <äì, Bì e\q #ê˝≤ qwü+º e#˚à |ü]dæ‹ú HÓ\ø=+<äì Á|üuTÑÛ ‘·«+ dü_‡&ûô|’ e] ø√j·T{≤ìøÏ, Hê≥T y˚jT· {≤ìøÏ, ≈£î|üŒqT]Œ&ç\qT ôd‘’ +· j·T+Á‘ê\T #ê˝≤ ˝Ò*ø£>± n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·THêïs¡T. M{Ïì s¬ ‘’ T· \T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì ‘·>T∑ dü÷#·q\T Ç#êÃs¡T. n˝≤π> dü_‡&ûô|’ bı\+ <äTqï{≤ìøÏ Á{≤ø£sº T¡ ¢ <ëìøÏ ø±yê*‡q |ü]ø£sê\T ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·THêïs¡T. e&û¶ ˝Òì s¡TD+ \ø£\å s¡bÕj·T\T s¬ ‘’ T· \≈£î Çe«{≤ìøÏ dæjT· + øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ eTq sêh+˝À Á|üyX˚ ô¯ |{≤ºsH¡ êïs¡T. ø±πs|ü*¢ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : dü«j·T+ düV‰ü j·Tø£ dü+>±\ düuTÑÛ ´\T rdüT≈£îH˚ u≤´+≈£î, eT+&É\ KeTà+˝À *|òºt Ç]π>wüHé ô|{≤º\ì eTTK´eT+Á‹‘√ e÷{≤¢&≥É + »]–+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ì n_Ûeè~∆ #˚j÷· \+fÒ Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T düe÷K´ s¡TD≤\ $wüjT· +˝À neø£‘e· ø£\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ #·s´¡ \T ‘·|Œü eì &ûÄsY&@ç ÁbÕC…≈î£ º #˚jT· e*‡q nedüs+¡ @+‘ÓH’ ê ñ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. &Ós¬’ ø£sº Y |ü<àä C≤sêDÏ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±y˚T|ü*,¢ >±s¡,¢ @q÷ÿs¡T, KeTà+ ns¡“Hé, ∫+‘·ø±ì eT+&É˝≤\ dæã“+~‘√ ø±y˚T|ü*¢ Ád”ÔX¯øÏÔ uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤+∫q düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. Á>±eT düe÷K´\ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, d”◊m|ò,t u≤´+≈£î *+πøJ s¡TD≤\T ]ø£eØ #˚j÷· \ì, dü+|ò÷ü \ n&ç{ŸqT |üP]Ô #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. nuÛj Ñ T· Vü≤dü+Ô , ÄyéTÄBà |ü<øä∏ ±\ neT\T rs¡T >∑T]+∫ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ Mz\ düe÷y˚XÊ\≈£î ‘êqT ≈£L&Ü ø£\÷¢s¡T y˚T 9 (ø±ø£rj·T): y˚dü$˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#˚+<äT≈£î>±qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e\ $&ÉT<ä\ #˚dæq kÕ>∑sY Äø£dàæ ø£+>± bÕ˝§Z+{≤qì, $<ÛTä ˝À¢ n\dü‘«· + eVæ≤ùdÔ düV≤æ +#˚~ ˝Ò<ìä nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À @]j·÷ ø√Ä]¶H≥˚ sY Á‹|ü⁄s¡ düT+<ässY êe⁄, dæã“+~ sêCÒw,t lø±+‘Y, \ø£àå DYsêe⁄, @|”m+ sêE »˝≤\‘√ |üP]Ô kÕúsTT˝À eT+∫˙{Ï #ÓsT¡ e⁄\T ì+&ÉT‘êj·÷ n+≥÷ eT+&É\+˝Àì Á|ü»\T Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. Hê>±s¡TH® ké Õ>∑sY m&ÉeT ø±\« <ë«sê >∑‘· Hê\T>∑Ts√E\ qT+∫ ø£\÷¢sT¡ &ç$»Hé ÁbÕ+‘êìøÏ eT+∫˙{Ï #ÓsT¡ e⁄\qT ì+ù|+<äT≈£î>±qT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕ>∑sY »˝≤\qT $&ÉT<ä\ #˚jT· ≥+ »]–+~. sêh Á|üuTÑÛ ‘·« kÕ>∑sY m&ÉeT ø±\Te <ë«sê >∑‘· yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘+· kÕ>∑sY »˝≤\qT $&ÉT<ä\ #˚d+æ ~. bÕ˝ÒsT¡ ]Csê«j·TsY qT+∫ ~>∑Te ÁbÕ+‘êìøÏ 3,500 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚jT· >±, ø£\÷¢s¡T≈£î ns¡ø=s¡>± ˙{Ï düs¡|òüsê »s¡T>∑T‘√+~. ø£|üŒ\ã+<Ûä+ ¬s>∑T´˝Ò≥sY 73e øÏ˝ÀMT≥sY qT+∫ m>∑Te uÛ≤>∑+˝À ˙{Ï $ìjÓ÷>∑+ m≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√ ø£\÷¢sT¡ ÁbÕ+‘êìøÏ ˙{Ï düs|¡ süò ê ‘·≈î£ ÿe>± »s¡T>∑T‘·T+~. s¬ >∑T´˝Ò≥sY e<ä› ãT<Ûyä ês¡+ kÕj·T+Á‘êìøÏ 1330 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T e÷Á‘·yT˚ düs|¡ süò ê ne⁄‘·T+&É>± ø£ècÕí q÷õM&ÉT &ç$»Hé eT÷&Ée CÀHé≈î£ ‘·≈î£ ÿe ˙{Ïì düs|¡ süò ê #˚dTü HÔ êïs¡T. eT~Ûs¡ Áu≤+∫ ø±\«≈£î düTe÷s¡T 450 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì düs|¡ süò ê #˚dTü HÔ êïs¡T. ø£\÷¢sT¡ eT+&É\+˝À Á|ü<ëÛ q eT+∫˙{Ï ]»sê«j·Ts¡T¢ nsTTHê ø£\÷¢sT¡ ô|<ä#› sÓ T¡ e⁄, b˛#·es¡+ ô|<ä#› sÓ T¡ e⁄\≈£î kÕ>∑sY »˝≤\T HêeTe÷Á‘·+>±H˚ #˚sT¡ ‘·THêïsTT. b˛#·es¡+ ô|<ä#› sÓ T¡ e⁄≈£î >∑‘· Hê\T>∑T ÁøÏ‘+· ˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚dqæ |üŒ{Ïø° ø=~› e÷Á‘·yT˚ ˙s¡T #˚s≥¡ +‘√ |üP]Ô kÕúsTT˝À #ÓsT¡ e⁄\T ì+&ÉT‘êj·÷ n+≥÷ y˚d$ü ˝À eT+∫˙{Ï m<ä&› ç ìyês¡D nj˚T´Hê n+≥÷ Á|ü•ïdüTHÔ êïs¡T. eT]ø=~› s√E\T e÷Á‘·yT˚ kÕ>∑sY »˝≤\T ˙{Ï düs|¡ süò ê ne«≥+‘√ eT+∫˙{Ï #ÓsT¡ e⁄\T |üP]Ô kÕúsTT˝À ì+&É≥+ ø£w‘ºü s· +¡ >± e÷]+~. õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ ,Y mHémdt|æ ÄsY&ãÉ ÷¢´mdt n~Ûø±s¡T\T #=s¡e rdüT≈£îì bÕ˝ÒsT¡ ]»sê«j·TsY qT+∫ ø£\÷¢sT¡ ÁbÕ+‘·+˝Àì eT+∫˙{Ï nìï+{Ïì |üP]Ô kÕúsTT˝À ì+|ü≥+ ø√dü+ nedüsy¡ TÓ qÆ ‘ê>∑T˙{Ïì m≈£îÿe s√E\T düs|¡ süò ê #˚j÷· \ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. n<˚ $<Û+ä >± y˚d$ü ˝À ‘ê>∑T˙{Ïì ìyê]+#˚+<äT≈£î>±qT Á>±e÷˝À¢ eT+∫˙{Ï {≤´+ø£s¢¡ <ë«sê eT+∫˙{Ïì düs|¡ süò ê #˚j÷· \ì Á|ü»\T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \qT ø√s¡T‘·THêïs¡T.

nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ #·s¡´\T

&ç$»Hé ÇHé#êØ®\≈£î ÄVü‰«q+

9`5`80 œ˝≤¢ãC≤sY, dô ˝Ÿ :` 9866563278

|üì ‘·≈£îÿe.. Á|ü>∑˝≤“\T m≈£îÿe dæj·T+ |üìrs¡Tô|’ wü]à\ $eTs¡Ù

nXÊ«sêe⁄ù|≥ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢˝À kÕ>∑T‘·Tqï wü]à\ bÕ<äj÷· Á‘· nXÊ«sêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À kÕ>∑T‘·Tqï dü+<äs“¡ +˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTT≈£îÿdü÷{Ï>± $eT]Ù+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹øÏ |üì ‘·≈£îÿe Á|ü>˝∑ ≤“\T m≈£îÿe nì Äs√|æ+#ês¡T. sêh+˝À øÏs¡DY düsêÿsY Á|üC≤$X¯«dü˙j·T‘· |üP]Ô>± ø√˝ÀŒsTT+<äì yÓ’mdtÄsY dæ|æ Hêj·T≈£îsê\T wü]à\ Äs√|æ+#ês¡T. eTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü<Ûëq ô »]–q ãVæ ≤ s¡ + >∑ d ü u Û Ñ ˝ À ÄyÓ T e÷{≤¢ & Üs¡ T . Á|ü C ≤dü e Tdü ´ \qT, n_Û e è~∆ ì $dü à ]+∫q øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ |ü<$ä ø√dü+ Äsê≥|ü&TÉ ‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT n+&É‘√H˚ øÏs¡DY Á|üuTÑÛ ‘·« bÕ\q ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. »>∑Hé ãj·T{ÏøÏ eùdÔ {Ï&|ç ,æ ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î eTqT>∑&É ñ+&É<äHêïs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝˝À »>∑Hé eTTK´eT+Á‹ ne⁄‘ê&Éì n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. »>∑Hé Á|üuTÑÛ ‘·« Vü≤j·T+˝À u…\TºcÕ|ü⁄\T, ø±|ü⁄kÕsêqT ìùw~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. øÏsD¡ Y Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À #êØ®\yÓ÷‘· n~Ûø+£ >± ñ+&ç kÕe÷q´, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹yê]ô|’ Ä]∆ø£uÛ≤s¡+ |ü&ç+<äì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ìs¡+‘·s¡+>± eT÷&ÉT>∑+≥\T e´ekÕj·÷ìøÏ $<äT´‘Ydüs¡|òüsê Çe«˝Òì |ü]dæú‹ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ HÓ\ø=+<äì nHêïs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|ü»\T >∑TDbÕsƒ+¡ #ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT n+&É‘√H˚ øÏsD¡ Y Á|üuTÑÛ ‘·«+ bÕ\q ø=qkÕ–düT+Ô <äì $eT]Ù+#ês¡T. s¬ ‘’ T· \qT ìs¡ø¢ ´å£ + #˚dqæ #·+Á<äu≤ãT≈£î |üfºÒ >∑‘˚ øÏsD ¡ ≈Y î£ |ü&TÉ ‘·T+<äì nHêïs¡T. –]»qT\≈£î n≥MVü≤≈£îÿ\T neT\T#˚jT· ≥+˝À øÏsD ¡ Y Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ˝Òø£, ¬s’‘·T\T #˚dæq n|ü⁄Œ\T rs¡Ã˝Òø£ ÄdüT\Ô T ÄeTTàø=ìe\dü\T b˛j˚T |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+<äì nHêïs¡T. eT<äT≈› L£ s¡T Á>±eT+˝À wü]à\ bÕ<äj÷· Á‘·qT Ä~yêdæ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥dü$T‹ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T yêdü+ sêeTø£èwüí <=s¡ Ä<Û«ä s¡´+˝À –]»q eTVæ≤fi¯\T |ü≥Tºø=ì wü]à\≈£î $q‹|üÁ‘êìï n+<äCkÒ Õs¡T. Ä~yêd”\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT »>∑Hé <äèwæºøÏ rdüT≈£îb˛yê\ì ø√s¡>± wü]à\ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡T. bÕ<äj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± eT+&É\+˝Àì <ëeTs¡#·s¡¢, eT<äT›≈£Ls¡T, ø£≥Tº>∑÷&Ó+, mÁs¡>∑T+≥, XÊ+‹q>∑sY Á>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT<äT›≈£Ls¡T, XÊ+‹q>∑sY Á>±e÷\˝À yÓm’ dtÄsY $Á>∑V‰ü ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ yÓm’ dtÄsY bÕغ ø£˙«qsY eT#êà lìyêdüsêe⁄, õ˝≤¢ bÕs¡y¢ TÓ +≥T ÇHé#êsY® bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdüs¬ &ç,¶ e÷J myÓTà˝Ò´ bÕj·T+ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ ‘ê{Ï yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ m&Ée*¢ ø£èwü,í |ü⁄yê«&É n»jYT≈£îe÷sY, eT+&É\ ø£˙«qsY kÕπs|ü*¢ KeTà+ ns¡“Hé y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : $$<Ûä s¡+>±˝À¢ |üì#˚düTÔqï ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø£˙dü y˚‘·Hê\ X‚KsY, e÷J ø£˙«qsY #·T+Á&ÉT $»jYT, Ç+»+ >√bÕ\sêe⁄, uÛ÷Ñ |ü‹ nbÕŒsêe⁄, dü+ø± ø£èbÕø£s,Y kÕ<ÛHä ê\ ø√dü+ á HÓ\ 30e ‘˚Bq øÏsD ¡ s¬Y &ç,¶ ø£&j ç ÷· \ |ü⁄\¢jT· ´, ÇkÕ¢e‘Y s¡TøÏàDÏ, Ms¡qï, sêeTsêE, uÛ÷Ñ |ü‹ lqT, ã÷s¡T>∑T|ü*¢ <˚X¯ yê´|üÔ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+ ø£èwü,í \ø£àå DYsêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dæ◊{ÏjT· T sêh Hêj·T≈£î&ÉT kÕsTTu≤u≤ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ düT+<äs¡j·T´ uÛÑeq+˝À @sêŒ≥T #˚ d æ q $˝Ò ø £ s ¡ T \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+, j·÷»e÷Hê´\T ø£˙dü y˚‘H· ê\qT neT\T #˚jT· ≥+˝À rÁe ìs¡ ¢ ø å ± ´ìï Á|ü < ä ] Ùdü T Ô H êïj· T ì ãj·÷´s¡+ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : ãj·÷´s¡+˝À ñqï ÇqT|ü KìC≤ìï $XÊKd”˝º ≈Ÿ î£ ‘·s*¡ +#·≈î£ +&Ü $eT]Ù+#ês¡T. >∑‘+· ˝À 1948 ø£˙dü kÕúìø£+>± |ü]ÁX¯eTqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dæ|æm+ Ç\¢+<äT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù yÓTs¡T>∑T y˚‘·Hê\ #·≥º+ Á|üø±s¡+ ¬s+&ÉT dü‘´· Hêsêj·TD Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À »]–q dü + e‘· ‡ sê\ø=ø£ k Õ] ø£ ˙ dü eT+&É\ ø£$T{° düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ñ<˚∆•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”º˝Ÿ |ü]ÁX¯eT≈£î y˚‘H· ê\qT düe]+#˚yês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. @sêŒ≥T≈£î ø±yê*‡q nìï eqs¡T\T kÕúìø£+>± ñHêïsTT ø±ã{Ϻ ãj·÷´s¡+˝ÀH˚ |ü]ÁX¯eTqT Á|ü d ü T Ô ‘ · + Ä |ü < ä › ‹ ˝Ò < ä ì @sêŒ≥T #˚dæ ãj·÷´s¡+˝ÀH˚ |ü]ÁX¯eTqT @sêŒ≥T #˚j÷· \ì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï&çe÷+&é #˚XÊs¡T. y˚d$ü $e]+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ Vü≤j·÷+˝À s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\ø=ø£kÕ] ø£˙dü y˚‘H· ê\qT düe]+#˚ |ü<‹›ä ì ñ|üd+ü Vü≤]+∫ rÁe‘· n~Ûø+£ >± ñqï Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|ü»\T eT+∫˙{Ïø√dü+ Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·T+fÒ ◊<äT dü+e‘·‡sê\ø=ø£kÕ] neT\T #˚ùd $<ÛëHêìïÁ|üyX˚ ô¯ |≥º&+É »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á $<ÛëHêìï nqTdü]+#ÓH’ ê ndü+|òTü {Ï‘s· +¡ >∑ yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ #·s´¡ \T rdüTø√≈£î+&Ü Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü<øä∏ ±\ ù|s¡T‘√ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dTü +Ô <äHêïs¡T. ø±]à≈£î\ ø£˙dü y˚‘H· ê\qTdüe]+#ê*‡ ñ+&É>± düeTj·T+ <ë{ÏHê düe]+#·&+É ˝Ò<ìä <äTj·T´ã{≤ºsT¡ . ôw&É÷´˝Ÿ ø±]à≈£î\ ø£˙dü md”‡, md”º düubŸ Õ¢Høé √dü+ ì<äT\T $&ÉT<ä\ #˚dæ Ä ì<ÛTä \qT Ks¡Tà #˚jT· ≈£î+&Ü C≤|ü´+ #˚dTü HÔ êïj·Tì y˚‘H· ê\qT düe]+|ü#j ˚ ÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£˙dü y˚‘H· ê\qT düe]+#˚ $wüjT· +˝À dü\Vü‰uÀs¡T,¶ nedüse¡ Tì Á|üuTÑÛ ‘·«+ Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. _. Äq+<äsêe⁄ n<Û´ä ≈£îå ‘·q »]–q á düe÷y˚XÊìøÏ dæ|mæ + &ç$»Hé Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ Ä uÀs¡Tq¶ T ìj·T$T+#·&+É ˝Ò<ìä Äs√|æ+#ês¡T. á H˚|<ü ´äÛ +˝À sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ õy√\qT C≤Ø #˚dæ ø£˙dü y˚‘H· ê\qT Hêj·T≈£î\T eT+&Ü sê»qï, eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù q+ã÷] eT<ÛTä , |ü>&∑ Ü\ lqT, ôd<’ Tä \T ‘·~‘·sT¡ \T düe]+#˚+<äT≈£î j·T‹ï+#·>± j·÷»e÷Hê´\T <ëìô|’ ø√s¡T≈º î£ yÓ[fl b˛sê&ÉT‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. dü\Vü‰uÀs¡T¶ ìj·÷eTø£+ bÕ˝§ZHêïs¡T. »s¡>ø∑ b£ ˛e{≤ìï dü\Vü‰uÀs¡T¶ dü\Vü‰qT nqTdü]+∫ ø£˙dü y˚‘H· êìï dü]+#ê*‡ ñ+&É>±, n+<äT≈£î $s¡T<ä+∆ >±Á|üuTÑÛ ‘·«+ õy√\qT C≤Ø #˚jT· ≥+ düeT+»dü+ ø±<ä+≥÷ z kÕ+πø‹ø£ düeTdü´qT j·÷»e÷Hê´\T ˝ÒeHÓ‘T· ‘Ô T· Hêïj·Tì yÓ\&¢ +ç #ês¡T. øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T ø±+Á{≤ø˘,º ne⁄{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\≈£î ø£˙dü y˚‘H· ê\qT nqTdü]+∫ |ü~y˚\≈£î ô|>’ ± y˚‘H· ê\qT Çyê«\ì ø√sês¡T. ø£˙dü y˚‘H· ê\ #·≥+º neT\T ø±ø£b˛e≥+ e\¢ á ndü+|òTü {Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\≈£î kÕ+|òT” ø£, ñ<√´>∑ uÛÁÑ <ä‘· ñ+&É≥+ ˝Ò<ìä Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. >∑‘+· ˝À ø£˙dü y˚‘H· ê\ neT\T≈£î ô|<äm› ‘·TqÔ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&+É »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eTs√kÕ] áHÓ\ 30e ‘˚Bq á n+X¯+ô|’ <˚Xy¯ ê´|üÔ düyTÓ à≈£î |üPqT≈£î+≥Tqï≥T¢ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. dü+|òTü + õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T mC… s¡yT˚ wt e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ áHÓ\ 3 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ dæ◊{ÏjT· T •ø£D å ≤ ‘·s>¡ ‘∑ T· \T H˚{‘Ï √ |üPs¡j Ô ÷· ´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï $»j·Te+‘êìøÏ düV≤ü ø£]+∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T. 2012 qT+∫ Á|üdTü ‘Ô êìøÏ mHém+ÄsY\ ø£˙dü y˚‘H· ê\ ñ ‘·Ôs¡T«\ $wüj·T+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&É+ e\q ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø ø±e≥+ »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ ø£˝ø… sº£ Y ñ‘·«s¡T«\T C≤Ø #˚dæ Hê´j·T+ #˚j÷· \ì dü÷∫+#ês¡T. ˝Òì|üø+å£ ˝À ô|<äm› ‘·TqÔ Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑T‘êeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

eT+∫˙{Ï #Ós¡Te⁄\T ì+&˚<Ó|ü⁄Œ&ÉT..?

dædæ s√&É¢≈£î X¯+≈£îkÕú|üq

p\÷s¡TbÕ&ÉT y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : yÓs’ ê myÓTà˝Ò´ mdæ&|ç æ ì<ÛTä \T, myÓTà˝Ò´ ø√{≤ qT+&ç s¬ +&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+#·qù|≥˝À >∑Ts¡Tyês¡+ dædæ s√&É¢≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. 60 MT≥s¡¢ eT{Ïsº √&ÉTq¶ T dædæ s√&ÉT>¶ ± e÷s¡Ã{≤ìøÏ á ì<ÛTä \qT eT+ps¡T #˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ Á>±eT+˝À ñqï|ü\T düeTdü´\ô|’ Á>±eTdüT\Ô T myÓTà˝Ò´≈£î $q‹ |üÁ‘·+ <ë«sê n+<ä#X˚ Ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+&çz s¡e÷<˚$, Vü≤Ödæ+>¥ eTTs¡∞<Ûsä sY êe⁄, ÄsY&ãÉ ÷¢´mdt |ü<àä , Á{≤Hé‡ø√ mÇ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, s¡|Tüò TsêeTj·T´, m|æy√ l\ø°àå \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚~Û+|ü⁄ πødüT qyÓ÷<äT ø£\÷¢sT¡ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTT>∑TZ yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À j·TTe‹ì ôd˝Ÿb˛ò Hé <ë«sê y˚~+Û |ü⁄\≈£î bÕ\Œ&çq |òTü ≥q˝À j·TTe≈£î&çô|’ b˛©düT\T øπ düT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. #Ó‘’ q· ´q>∑s≈Y î£ #Ó+~q eT˝≤¢~ Hêπ>+Á<äu≤ãT nH˚ e´øÏÔ n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·TTe‹ì >∑‘· ø=~› s√E\ qT+&ç y˚~+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêï&ÉT. u≤~Û‘T· sê*, ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T |òsæ ê´<äT y˚Ts¡≈î£ kÕúìø£ mdt◊ õ. qs¡jT· ´ øπ düT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚dTü HÔ êïs¡T.

ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ yÓ’<äT´\ô|’ #·s¡´\T uÛÁÑ <ë#·\+ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : eT˝Ò]j·÷ ìyês¡D≈£î Á|ür ˇø£ÿs¡÷ Á|ü‘´˚ ø£ #=s¡e rdüTø√yê\ì &ûm+ôV≤#Yz uÛ≤qTÁ|üø±wt, &çm+ sê+u≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ ◊{°&@û ÁbÕ+>∑D+˝À »]–q düe÷y˚X+¯ ˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T. pHé 1 qT+∫ 30 es¡≈î£ s¬ +&√ $&É‘· |æ∫ø±] ñ+≥T+<äHêïs¡T. Á>±e÷\˝À eT˝Ò]j·÷ Á|üu≤Û e+>± ñqï≥T¢ >∑T]Ô+∫q≥T¢ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. 45 |”ôV≤#Yd\” |ü]~Û˝À 14 ø£d¢ sºü q¢¡ T >∑T]+∫ ˇø√ÿ ø£d¢ sºü ≈Y î£ düuŸ j·T÷ì{Ÿ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#êeTHêïs¡T. <√eT\ eT+<äT |æ∫ø±]ì Ms¡T |üs´¡ y˚økåÏ ÕÔsH¡ êïs¡T. 20 |”ôV≤#Yd\” ˝À á yê´~ Á|üu≤Û e+ rÁe+>± ñ qï≥T¢ >∑T]Ô+#êeTHêïs¡. á |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ <√eT\ eT+<äT |æ∫ø±] »s¡>b∑ ˛sTTq≥¢sTT‘˚ dü+ã+~Û‘· |”ôV≤#Yd” yÓ<’ ë´~ø±s¡T\T, düuŸôd+≥sY mmHém+\qT u≤<ÛTä ´\T>± #˚dæ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.

q>∑<äT n|üVü≤s¡D

30q <˚X¯yê´|üÔ Ä+<√fi¯q

d”º˝Ÿ |ü]ÁX¯eT @sêŒ≥T¬ø’

<äX¯\yêØ ñ<ä´e÷\T

n~Ûø±s¡T\ |ü]o\q

KeTà+ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : KeTà+ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé düMT|ü+˝À Äq+<éuÛÑeHé m<äTs¡T>± ñqï u≤+uÒ f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ j·T»e÷ì B|tø£ sêÁ‹ m|üŒ{Ï˝≤π> cÕ|ü⁄ ã+<é #˚dæ Ç+{ÏøÏ yÓ[flb˛j·÷s¡T. ns¡›sêÁ‹ <ë{Ïq ‘·sê«‘· >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T cÕ|ü⁄ yÓqTø£ qT+∫ >∑&ɶbÕs¡‘√‘√ ‘·\T|ü⁄ |ü>T∑ \>={Ϻ ˝À|ü*øÏ Á|üy•˚ +#ês¡T. ø±´wt øö+≥sYqT ã<ä\› T ø={Ϻ n+<äT˝Àì düTe÷s¡T s¡÷. 3.5 \ø£\å T n|üV≤ü ]+#ês¡T. ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq cÕ|ü⁄ ‘Ó]∫q B|üø˘ yÓqTø£&√sY |ü>T∑ \>={Ϻ ñ+&É{≤ìï >∑eTì+∫ #√Ø »]–+<äì >∑T]Ô+#ês¡T. eHé{ÖHé b˛©düT\≈£î |òsæ ê´<äT #˚jT· >± dæ◊ yÓ+ø£fwÒ ,t mdt k˛eTj·T´ dü+|òTü ≥Hê dü˝ú ≤ìï |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s+¡ ≈£L´dt{+° <ë«sê Ä<Ûësê\T eTDT>∑÷s¡T y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : ã+>±s¡T nuÛsÑ D ¡ ≤\ô|’ s¡TD≤\T Ç∫Ãq dü+düú ‘·q≈£î nHê´j·T+ #˚d<æ +ä ≥÷ nXÊ«|ü⁄s¡+ ùdø£]+#ês¡T. cÕ|ü⁄ j·T»e÷ì B|üø˘ |òsæ ê´<äT y˚Ts¡≈î£ øπ düT qyÓ÷<äT #˚dqæ ≥T¢ mdt◊ k˛eTj·T´ eT+&É \ + >√bÕ\|ü ⁄ s¡ + Á>±e÷ìøÏ #Ó + ~q >∑ T &ç | P ü &ç |ü<àä nH˚ eTVæ≤fi¯ Äs√|æk˛Ô+~. u≤~Û‘T· sê* ø£<qä∏ + y˚Ts¡≈î£ .. ‘·q nedüsê\ ‘Ó*bÕs¡T ì$T‘·+Ô |ü<àä 2012 e÷]à 17q 62.4 Á>±eTT\T ã+>±s¡T nuÛsÑ D¡ ≤\qT eTDT>∑÷s¡T˝Àì zÁô|y’ ≥˚ T dü+dü˝ú À ‘êø£≥Tºô|{Ϻ s¡÷. \ø£å Áô|y’ ≥˚ T dü+dü˝ú À s¡TD+>± rdüT≈£î+~. á Áø£eT+˝À dü+düú ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓ[fl ‘êqT rdüT≈£îqï s¡TD+ >∑T]+∫ düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüTø√>± ‘êø£≥Tºô|{Ïqº ã+>±s¡T nuÛsÑ D ¡ ≤\qT y˚\+ y˚XÊs¡+≥÷ nø£ÿ&ç Á|ü‹ì<ÛTä \T ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ ‘·q≈£î düe÷#ês¡+ Çe«≈£î+&Ü y˚\+ m˝≤ y˚kÕÔs+¡ ≥÷ ÄyÓT yê]ì ì\Bdæ+~. ‘·q kıeTTà ‘·q≈£î ø±yê\ì |ü≥Tºã{Ï+º ~. Ç{°e\ ã+>±s¡+ <Ûsä \¡ T ø£\÷¢sT¡ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #·+Á&ÉT|ü≥¢ Á>±eT+˝À |ü\T ≈£î≥T+u≤\≈£î ‘·>≥Z∑ +‘√ ø±yê\H˚ ã+>±s¡T nuÛsÑ D¡ ≤\qT ø±CÒdTü HÔ êïs¡ì ‘·q≈£î Çe«ø£b˛‘˚ eTVæ≤fi¯\‘√ Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑T‘êq+≥÷ ôV≤#·Ã]+∫+~. ¡ ≤\≈£î Ç˝≤ y˚\+ y˚jT· &É+ dü]ø±<äì Ä dü+düú #Ó+~q j·TTe≈£î\T ˝Àø˘d‘ü êÔ bÕغ õ˝≤¢ ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T |ü⁄˝≤¢sêe⁄ düeTø£+å ˝À Ä bÕغ˝À #˚sês¡T. á Áø£eT+˝ÀH˚ ø=+‘· eT+~ eTVæ≤fi¯\T nø£ÿ&çøÏ #˚sT¡ ≈£îì ã+>±s¡+ nuÛsÑ D bÕغ˝À #˚]q yê]øÏ bÕغ düu´ÑÛ ‘ê«ìï Ç∫à kÕ<ës¡+>± ÄVü‰«ì+#ês¡T. ádü+<äs“¡ +>± |ü⁄˝≤¢sêe⁄ Á|ü‹ì<ÛTä \ô|’ ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· Ä eTVæ≤fi¯ ‘·q≈£î nHê´j·T+ »]–+<ä+≥÷ b˛©düT\≈£î |òsæ ê´<äT #˚d+æ ~. e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ j·TTe‘·sêìøÏ düs¬ q’ sê»ø°jT· y˚~ø£ ø£*Œ+#·&+É ø√dü+ n$˙‹ s¡V≤æ ‘· düe÷» B+‘√ Ä dü+düú Áu≤+∫ n~Ûø±s¡T\qT $#ê]+∫ ‘·–q #·s´¡ \T #˚|&ü TÉ ‘êeTì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. á e´eVü≤s¡+ô|’ Ä dü+düú ìsêàD+ ø√dü+ ˝Àø˘d‘ü êÔ bÕغ nìïy˚fi˝¯ ≤ ø£èwæ #˚dTü +Ô <äì j·TTe≈£î\T, y˚T<Ûëe⁄\T, sê»ø°jT· Áu≤+∫ ÇHé#êØ® nXÀø˘qT $es¡D ø√s¡>± ‘·eT e<ä› s¡TD+ rdüT≈£îqï yê]øÏ H˚sT¡ >± yÓTTsTTHé Áu≤+∫ qT+∫ $esê\T Hêj·T≈£î\T ˝Àø˘d‘ü êÔ bÕغøÏ n+&É>± ì\ã&Ü\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêeTq]‡+Vü‰sêe⁄, n+<ä#k˚ ÕÔsH¡ êïs¡T. y˚\+ y˚ùd düeTj·T+˝ÀqT ]õÁkÕºsY b˛qTº ñ‘·sÔ +¡ , mdtm+mdt\ <ë«sê düe÷#ês¡+‘√bÕ≥T |üÁ‹ø± Á|üø≥£ q\T ÇkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Bìô|’ u≤~Û‘T· sê\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·q≈£î n˝≤+{Ï düe÷#ês¡yT˚ MT Çe«˝Ò<ìä ‘Ó*|æ+~. lqT, ø£eT\j·T´, Ms¡jT· ´, #·+<äT, »>∑Bwt ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯\ Ä+<√fiq¯

˝Àø˘d‘ü êÔ˝À #˚]ø£ u≤¢dæº+>¥ Á|üuÛ≤e+‘√

u≤\T&çøÏ >±j·÷\T uÛÁÑ <ë#·\+ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : |ü≥D º +˝Àì m+|æ&zç ø±sê´\j·T+ yÓqTø£ ñqï ◊{°&@ç ø±«s¡sº ¢¡ yÓfifl‚ s¡V≤ü <ë] |üqT\ ìsêàD+ ø√dü+ n&É+¶ >± ñqï sêsTTì ‘=\–+#˚+<äT≈£î ù|\T&ÉT |ü<ës¡+∆ ñ|üj÷Ó –+#·&+É nHêsê∆ìøÏ <ë] rk˛Ô+~. u≤¢d+æ >¥ #˚jT· &É+‘√ sêfi¯ófl ‘·–* düMT|ü+˝ÀH˚ Ä&ÉT≈£î+≥Tqï <äqTwt nH˚ u≤\T&ÉT >±j·T|ü&ܶ&TÉ . $wüjT· + ‘Ó\TdüT≈£îì düuŸø˝£ ø… sº£ Y Hêsêj·TD uÛsÑ ‘¡ >Y T∑ |ü,Ô uÛÁÑ <ë#·\+ @md”Œ Á|üø±wts¬ &ç,¶ d”◊ lìyêdüs¬ &ç,¶ ‘·V≤ü o˝≤›sY q]‡+Vü‰sêe⁄, |ü≥D º môd‡’ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄\T dü+|òTü ≥q dü˝ú ≤ìï |ü]o*+#ês¡T. dü+|òTü ≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT kÕúì≈£î\≈£î n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.

<äeTàù|≥ yêdüT\≈£î m{Ïm+ ø£cÕº\T

n≥M dü+|ü<ä Ä~yêd”\<˚

<äeTàù|≥ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\øπ +Á<äyTÓ qÆ <äeTàù|≥ m{Ïm+ dü<Tä bÕj·T+ ˝Òøb£ ˛e≥+‘√ u≤´+≈£î U≤‘ê<ës¡T\T, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. <äeTàù|≥ ùd{º Ÿu≤´+≈£î Ä|òt ôV≤’ <äsêu≤<é Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Á>±MTD $ø±dt u≤´+≈£î\T ñHêïsTT. á s¬ +&ÉT u≤´+≈£î˝À¢ s√E≈£î \ø£˝å À¢ s¡÷bÕj·T\ ˝≤yê<˚M\T q&ÉTdüT+Ô {≤sTT. mdt_ôV≤#Y\ e<ä› @&Ü~qïs¡ ÁøÏ‘y· T˚ m{Ïm+ ø√dü+ u≤´+≈£î˝À >∑~ì øπ {≤sTT+#ês¡T. n|üŒ{À¢ dü‘T· |Ô *ü ø¢ Ï #Ó+~qÁô|y’ ≥ ˚ T u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü <äeTàù|≥˝À m{Ïm+ ø√dü+ düHêïVü‰\T #˚dHæ ê Ç|ü⁄Œ&ÉT yês¡T yÓqTø£&TÉ >∑T y˚XÊs¡T. <äeTàù|≥ mdt_ôV≤#Y˝À dæã“+~øÏ s√Es√E≈£î |üìuÛ≤s¡+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. kÕ<ës¡D U≤‘ê<ës¡T\‘√bÕ≥T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T m≈£îÿe dü+K´˝À dü«j·T+ düV‰ü j·Tø£ dü+|ò÷ü \T ì‘·´+ u≤´+≈£î Ä]∆ø£ ˝≤yê<˚M\T q&ÉT|ü⁄‘·T+{≤s¡T. B+‘√ u≤´+≈£î dæã“+~øÏ |üìuÛ≤s¡+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. mdt_ôV≤#Y &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î Á|ü‘´˚ ø£ øö+≥s¡T @sêŒ≥T‘√ bÕ≥T m{Ïm+ @sêŒ≥T nedüs+¡ . Çø£ÿ&É yê´bÕs¡T\T, Áô|y’ ≥˚ T ñ<√´>∑T\T, n+>∑Hyé ê&û ø±s¡´ø£s\Ô¡ T mdt_ôV≤#Y˝À U≤‘·\T ñHêïsTT. yê] U≤‘ê˝À¢ &ÉãT“\T Á&Ü #˚j÷· \+fÒ >∑+≥\ ‘·sã¡ &ç ≈£L´˝À ì\ã&Ü*‡ edüT+Ô ~. B+‘√ yês¡T Ä u≤<Û\ä T |ü&˝É øÒ £ nXÊ«sêe⁄ù|≥, >∑+>±s¡+, dü‘T· |Ô *ü ,¢ m{Ïm+ øπ +Á<ë\≈£î yÓfi≤fl*‡q |ü]dæ‘ú T· \T @s¡Œ&ܶsTT. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ <äeTàù|≥˝À m{Ïm+ @sêŒ≥T #˚j÷· \ì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

μø±ø£rj·Tμ ~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+, &√sY HÓ+ãsY 9`5`80, | ô +≥>∑&¶É ãC≤sY, KeTà+.

fÒ≈î£ \|ü*¢ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : fÒ≈î£ \|ü*¢ eT+&É\+ uÀ&ÉT, øÏcÕº|⁄ü s+¡ , ô|Á{≤+#Ó\ø£, ø=|ü⁄ŒsêsTT, øÏcÕºs¡+ Á>±e÷\ |ü]~Û˝À dæ+>∑πsDÏ dü+düú <ë«sê ø√j·T>∑÷&Ó+ zô|Héø±dtº.2qT #˚|üfÒº+<äT≈£î 573.53mø£sê\ n≥M uÛ÷Ñ $Tì ◊{Ï&@ç |æz Ms¡bÕ+&çjT· Hé ãT<äyês¡+ |ü]o*+#ês¡T. yÓTT‘·+Ô 573.53mø£sê\ n≥MuÛ÷Ñ $T˝À zô|Héø±dtº #˚|fü +ºÒ <äT≈£î |æz nqTeT‹ Çyê«*‡ñ+~. n+<äTø√dü+ |æz dü«j·T+>± uÛ÷Ñ $Tì |ü]o#˚+<äT≈£î ãT<äyês¡+ Á>±e÷˝À¢ |üs´¡ {Ï+#ês¡T. 573.53mø£sê\T dæ+>∑sπ DÏøÏ nedüs+¡ ø±>± n+<äT˝À 392mø£sê\ n≥M uÛ÷Ñ $Tì s¬ ‘’ T· \T kÕ>∑T#˚dTü ≈£î+≥THêïs¡T. eTs√ 137.75mø£sê\ uÛ÷Ñ $Tì kÕ>∑T#˚dTü ≈£î+≥Tqï 47eT+~ s¬ ‘’ T· \T n≥M Vü≤≈£îÿ\ #·≥+º <ë«sê |ü{≤º\T Çyê«*‡ ñ+<äì kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\T |æy√≈£î $e]+#ês¡T. s¬ $q÷´ XÊK<ë«sê m+|æø#£ d˚ qæ Á>±e÷\˝À Á>±eT düu\ÑÛ T ìs¡«Væ≤+∫q dü+<äs“¡ +˝À 392mø£sê\ uÛ÷Ñ eTT˝À¢ s¬ ‘’ T· \ $esê\T ˝Òq+<äTq ‹]– Á>±eT düu\ÑÛ T ìs¡«Væ≤+∫ K∫Ñ·yTÓ qÆ ìy˚~ø£qT n+~+#ê\ì ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ Äضy√≈£î |æz Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“+>± e÷J myÓTà˝Ò´ >∑TeTà&ç qs¡‡j·T´ zô|Héø±dt\º ‘√ qwü+º ñqï+<äTq uÛ÷Ñ >∑s“¡ >∑qT\T @sêŒ≥T#˚j÷· \ì, qwü|º ]ü Vü‰s¡+ Á|üdTü ‘Ô · <Ûsä \¡ ø£qT>∑TD+>± #Ó*+¢ #ê\ì |æzqT ø√sês¡T.

>∑T+&Ü\ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : @C…˙‡˝À \_Û+#˚ düV‰ü » eqs¡T\T, ø£˙dü dü+|ü<ä Ä~yêd”\ ÄdæÔ>±H˚ |ü]>∑DÏ+#ê\ì Ä~yêd” dü+πøåeT |ü]wü‘Y #·+Á<äj·T´<√s¡ ù|s=ÿHêïs¡T. Ä~˝≤u≤<é qT+&ç lø±≈£îfi¯+ es¡≈î£ @C…˙‡˝À \_Û+#˚ düV‰ü » eqs¡T\T, Kì» dü+|ü<ä øπ e\+ Ä~yêd”\ ÄdüT\Ô T>±H˚ |ü]>∑D+Ï #ê\ì ãj·÷´s¡+ ñ≈£îÿ Ä~yêd”\ Vü≤≈£îÿ>±H˚ |ü]>∑D+Ï #ê\ì Ä~yêd” ÁbÕ+‘ê\qT @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê\\qT $$<Ûä sê»ø°jT· bÕغ\T Ä~yêd”\qT yÓ÷dü+ #˚d÷ü Ô Ä~yêd” ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï düV‰ü » eqs¡T\qT nHê´Áø±+‘·+ #˚dTü HÔ êïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê Á|üuTÑÛ ‘ê«\T, bÕ\ø£esêZ\T y˚T˝§ÿì Ä~yêd” #·{≤º\qT, Jy√\qT @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê˝˝À neT\T #˚j÷· \ì ãj·÷´s¡+˝Àì ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eTqT kÕú|+æ ∫ kÕúìø£ Ä~yêd”\≈£î e+<äXÊ‘·+ ñ<√´>∑, ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì ãj·÷´s¡+ ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT kÕú|qü ˝À uÛ÷Ñ $Tì ø√˝ÀŒ‘·Tqï Ä~yêd”\+<ä]øÏ uÛ÷Ñ qwü|º ]ü Vü‰s¡+ Çyê«\Hêïs¡T. ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT kÕú|qü ˝À kÕúìø£ Ä~yêd”\+<ä]øÏ uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚j÷· \Hêïs¡T.

d ô ˝Ÿ`9866563278 ` 08742 223278


8>∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ˝À dæj·TyéT |üs¡´≥q dü¬ø‡dt Vü‰´{≤‡|òt ≥T myÓTà˝Ò´ kÕuŸ X¯óÁø£yês¡+

10 y˚T

2013

myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé *ì n_Ûq+~+∫q dæjT· yéT qj·÷CÀwt˝À ø±+Á>¬ dt ø±s¡´ø£s\Ô¡ T >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ |üs´¡ ≥q düø¬ ‡dt nsTT+~. >∑T+≥÷s¡T˝À »]–q s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡≈£î Vü‰»s¡sTTq eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ eHé{ÖHé˝À _ÄsY ùd&º j ç T· +˝À nH˚ø£ n_Ûeè~Û∆ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î X¯+≈£îkÕ∆|qü #˚XÊs¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * Ä<Û«ä s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ ø±+Á¬>dt uÛ≤Ø sê´©˝À eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\qT ôd‘’ +· ˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü quÛ÷Ñ ‘√ quÛ$Ñ wü‘Y nqï Ø‹˝À y˚˝≤~ eT+~>± ‘·s*¡ sêe&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s˝Ô¡ À¢ qj·÷CÀwt ø£*–+~. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * ì eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ n_Ûq+~+#ês¡T.

>∑T+≥÷s¡T y˚T 9(ø±ø£rj·T) >∑T+≥÷s¡T˝À »]–q s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡≈£î Vü‰»s¡j÷Ó ´+<äT≈£î q>∑sêìøÏ $#˚Ãdæq eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ øÏ >∑T+≥÷s¡T eHé{ÖHé˝À |òüTqkÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z X Êdü q dü u Û Ñ T ´\T ùwø˘ eTkÕÔ H é e * eTTK´eT+Á‹ |üs´¡ ≥qqT Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± rdüTø√ì eTTK´eT+Á‹ |üs¡´≥q »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T&É+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. q>∑s+¡ ˝À >∑‘+· ˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT MT ø√dü+ edüTqÔ ï bÕ<äj·÷Á‘· ≈£î sêe&É+‘√ Ä yÓ+≥H˚ yÓ’dæ|æ Hêj·T≈£îsê\T wü]à\ eTs√ Á|üC≤Á|ükÕ∆q+ bÕ<äj÷· Á‘· ≈£î sêe&É+‘√ yê{ÏøÏ _Ûqï+>± eTTK´eT+Á‹ ≥÷sYqT $»j·Te+‘·+ #˚jT· &ÜìøÏ >∑‘· Hê\T>∑Ts√E\T>± ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ qT #Ó ’ ‘ · q ´|ü ] #ês¡ T . eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ |üs´¡ ≥q ø=~› ùd|ü⁄ ñqï|üŒ{ÏøÏ kÕ«>∑‘· ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T y˚ ˝ ≤~ eT+‹‘√ uÛ ≤ Ø sê´©>± eTTK´eT+Á‹øÏ kÕ«>∑‘+· |ü\Tø£&+É ‘√ eTTKeT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì $<Ûä+>± >∑T+≥÷s¡T eHé{ÖHé˝À quÛÑ÷‘√ quÛ$Ñ wü‘Y nqïØ‹˝À |òTü qkÕ«>∑‘+· \_Û+#·&+É ‘√ eTTK´eT+Á‹ myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé *ì Á|ü‘´˚ ø£+>± n_Ûq+~+#ês¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± eTTdæ+¢ dü+ÁbÕ<ëj·T {À|æì eTTK´eT+Á‹øÏ ãVüQø£]+#·&+É ‘√ Äj·Tq myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé *ì ÄbÕ´j·T+>± Ä*+>∑q+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T.

$˝Òøs£ T¡ \ô|’ <ë&ÉT\T Vü≤‘·´\qT K+&ç+#ê*

>∑T+≥÷s¡T y˚T 9(ø±ø£rj·T) >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |üs¡´≥q≈£î $X‚wü düŒ+<äq \_Û+#·&É+‘√ Ä bÕغ Hêj·T≈£î˝À¢ ñ ‘ê‡Vü≤+ ñs¡ø˝£ dÒ Tü +Ô ~. eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ |üs´¡ ≥q qT $»j·Te+‘·+ #˚jT· &ÜìøÏ >∑‘· Hê\T>∑Ts√E\T>± bÕغ ø±´&ÉsY qT düMTø£]+∫q myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * eTTK´eT+Á‹ |üs´¡ ≥qqT $»eTe+‘·+ #˚XÊs¡T. _ÄsY ùd&º j ç T· + qT+&ç b˛*dtô|s¬ &é Á>ö+&é <ëø£ myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * eØZjT· T\T @sêŒ≥T #˚dqæ uÛ≤Ø ô|ø¢ò ‡° \T Äø£]¸Dj ° T· +>± ì*#êsTT. eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äjT· + 11 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À _ÄsYùd&º j ç T· + ≈£î #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&É myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * uÛ≤Ø>± kÕ«>∑‘· ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\Tø£&ÜìøÏ õ˝≤¢ ≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T &=ø±ÿ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é, ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD, ø±düT ø£ècÕí¬s&ç¶ XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T eTVü≤eTà<é C≤ì Ç‘·s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T ùdº&çj·T+ e<ä› eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &çø¶ Ï |òTü qkÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T. ùd&º j ç T· e<ä› @sêŒ≥T #˚dqæ ùdÿ{Ï+>¥ ]+>¥qT eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ ‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &çø¶ Ï kÕ«>∑‘+· |ü\T≈£î‘·÷ myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * uÛ≤Ø sê´© @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø£qø£ ‘·|Œü ≥T¢ ‘êfi≤\‘√ ø±s¡´ø£s\Ô¡ ìHê<ë\‘√ uÛ≤] sê´*>± ùd&º j ç T· + e<ä› qT+&ç sê´© ãj·T\T <˚]+~. nø£ÿ&É Á|ü‘´˚ ø£+>± @sêŒ≥T #˚dqæ ãdüT‡MT<ä eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &瑶 √ bÕ≥T eT+Á‘·T\T ø£Hêï \ø°àå Hêsêj·TD, &√ø±ÿ e÷DÏø´£ es¡Á|ükÕ<é, ø±düT ø£ècÕís¬ &ç\¶ T eTTK´eT+Á‹‘√ bÕ≥T ãdüT‡ ô|’ ñHêïs¡T. ùd&º j ç T· + ôd+≥sY qT+&ç kÕ–q sê´©˝À eTTK´+eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ Á|ü»\≈£î n_Ûyê<ä+ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ eTT+<äT≈£î kÕ>±s¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHée* Á|ü‘˚´ø£+>± eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ ‘=&ç–q eTTdæ¢+ kÕ+Á|ü<ëj·T{À|æ‘√ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ dü˝≤yéT #˚dü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕ>±s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&˚ m+&É\qT ôd‘’ +· kÕ∆ìø£ Á|ü»\T ˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü sê´©˝À bÕ˝§Zq&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±´&És˝Y À qj·÷ CÀwt ì+|æ+~. myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * sê´© ne÷+‘·+ ø±s¡´ø£s\Ô¡ ≈£î dü÷#·q\T Çdü÷Ô sê´©˝À mø£ÿ&Ü m˝≤+{Ï nkÂø£s´¡ + ø£\T>∑≈î£ +&Ü #·÷XÊs¡T.

e÷#·s¢¡ y˚T 9(ø±ø£rj·T) ˇø£ Á|ü<ëÛ q ~q|üÁ‹ø£ ÇHé#êØ® $ eTTs¡[ ô|’ _j·T´+ yê´bÕ] ø£ècÕí¬s&ç¶ <ë&ç #˚dæ #·+|ü⁄‘êqì u…<]ä +#·&+É >∑T+≥÷s¡T ≈£î #Ó+~q d”ìj·TsY bÕÁ‹πøj·TT&ÉT *+>∑+>∑T+≥¢ Á|üø±wt qT <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚dqæ ì+~‘·T\qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j÷· \ì |ü≥D º +˝À »s¡ï*düT\º T <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+∫ ‘·V≤ü o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e<ä› ‘·eT ìs¡dqü ‘Ó*|æ $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. á HÓ\ 7 e ‘˚~q e÷#·s¢¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕøÏå ÇHé#êØ® $ eTTs¡[ $õ˝…H‡é n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T #˚dTü HÔ êïs¡ì ‘Ó\TdüT≈£îì ø£esπ CŸ #˚ùd+<äT≈£î yÓfifl¯ >± Ä düeTj·T+˝À nÁø£eT yê´bÕs¡+ #˚dTü qÔ ï ø£ècÕís¬ &ç¶ $˝Òø]£ ì ã+&Éã÷‘·T\ ‹&ÉT‘·÷ #·+|ü⁄‘êqì u…<]ä +#ê&ÉT. B+‘√ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À @|æe]ÿ+>¥ »s¡ï*dtº XÊK rÁe+>± K+&ç+∫+~. á $wüj·÷ìï |ü≥ºD b˛*ùdwº Hü ˝é À eTTs¡∞ |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ ø£ècÕís¬ &çì¶ n¬sdüTº #˚j÷· \ì n<˚ $<Û+ä >± ô|<äø±ø±ì˝À d”ìj·TsY bÕÁ‹πøj·TT\T *+>∑+>∑T+≥¢ Á|üø±wtqT <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚dqæ ì+~‘·T\qT n¬sdüTº #˚j÷· \ì e÷#·s¢¡ Áô|dtøu¢£ Ÿ &çe÷+&é #˚d+æ ~. Vü≤‘·´˝À b˛*dt n~Ûø±] bÕÁ‘·ô|’ $#ês¡D »s¡TbÕ\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕÁ‹πøj·TT\T j·T+j·Tdt Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, &ç sê<Ûøä è£ wüeí T÷]Ô, #·yê« u≤\kÕ«$T¬s&ç,¶ j·TT ∫q @&ÉTø=+&É\T, &ç C≤ì, ùwø˘ e*, »q‘ê eTVü≤eTà<é, <ä&¶É lìyêdüsêe⁄, ø¬ sê+u≤ãT, j·Tdt »Hês¡H∆ ,é ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT*¢U≤s¡Tq® sêe⁄≈î£ ≥÷M\sY yÓTø±ìø£˝Ÿ nk˛dæjT˚ wüHé Ä]∆ø£ düV‰ü j·T+ |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl y˚T 9(ø±ø£rj·T) |ü≥Dº +˝Àì >±+BÛq>∑s≈Y î£ #Ó+~q ø=\T≈£î\|ü*¢ eT*¢U≤s¡Tq® sêe⁄≈î£ |üøyå£ ê‘·+ e∫Ãq+<äTq |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl |ü≥Dº + ≥÷M\sY yÓ÷{≤sYôdø’ ˝Ï Ÿ yÓTø±ìø£˝Ÿ es¡Tÿ nk˛dæjT˚ wüHé >∑Ts¡Tyês¡+ 15,000 s¡÷bÕj·T\qT |ü≥Dº dæ◊. j·TÁs¡>∑T&çÁo<ÛäsY¬s&ç¶ #˚‘·T\MT<äT>± n+<äCÒkÕs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ düe÷»+˝À m+‘√eT+~ Ä]∆ø£ |ü]dæ‹∆ dü]>± ˝Òøb£ ˛e&É+ e\¢ <ë]Á<ä´sπ K≈£î ~>∑Te>± ñHêïs¡Hêïs¡T. yê]ì >∑T]Ô+∫ #˚‘·HÓ’q düVü‰j·T+ #˚j·T&É+ #ê˝≤ dü+‘√wüeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Û´ä ≈£îå \T ùwø˘. U≤dæ+, yÓd’ Át ô|dæ&+Ó {Ÿ yÓ+ø£Á{≤e⁄, ôdÁø£≥Ø ùwø˘. Vü≤kÕ‡Héu≤u≤, Áf…»s¡sY mHé. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ yÓT+ãs¡T ùwø˘ U≤•+ôw<’ ë ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~Ûø£dü+K´˝À ‘·s¡*yÓ[flq ¬s’‘·T\T

dü‘êÔ #ê{Ïq j·TTeH˚‘· ∫qeTkÕÔHe é * ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+` {°&ç|æ yÓ’dæ|æ˝À HÓ’sêdü´+ >∑T+≥÷s¡T y˚T 9 (ø±ø£rj·T) eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHée* k˛<äs¡T&ÉT j·TTeH˚‘· ∫qeTkÕÔHée* bÕغ ø±´&ÉsYqT ˇπø Á‘ê{Ïô|’ rdüT≈£îe∫à yê]˝À ñ‘ê‡Vü≤+ ì+|ü&É+˝À d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T≈£î ôd’‘·+ Ä<äs¡Ù+>± ì*#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ |üs¡´≥q dü+<Ûäs¡“¤+>± ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Hêj·T≈£î\+<ä]‘√ Äj·Tq düe÷y˚X¯+ ø±e&É+ eTTK´eT+Á‹ |üs¡´≥q dü+<Ûäs¡“¤+>± ø±s¡´ø£s¡Ô\qT düMTø£]+#·&É+ kÕ«>∑‘· ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ e+{Ï n+XÊ˝À¢ Äj·Tq Á|üuÛ≤e+ m≈£îÿe>± ø£qã&ç+~. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ øÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£L‘·÷ @sêŒ≥T #˚dæq uÛ≤Ø sê´© Á|ü<ÛäeTuÛ≤>±q ñ+&ç mø£ÿ&Ü nyê+‘·sê\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü Äj·Tq Á|ü<Ûëq uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+#ês¡T. nôd+;¢ mìïø£\T eTs√ @&Ü~˝À sêqT+&É&É+‘√ eTTK´eT+Á‹ >∑T+≥÷s¡T ≥÷sY >∑T+≥÷s¡T eHé{ÖHé≈£î Äøχ»Hé >± e÷]+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶øÏ düTÁ|”+ ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ ‹s¡düÿ]+#·&É+‘√ Ä bÕغ Hêj·T≈£î˝À¢ ìsêX¯ ø£*–+~. Çø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ m˝≤+{Ï düŒ+<äq ˝Ò≈£î+&Ü ìsêX¯ìdüèVü≤˝À¢ ø±´&ÉsY˝À m˝≤+{Ï CÀwt ˝Ò≈£î+&Ü ìùdÔ»+>± ñ+~. á ~X¯˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ >∑T+≥÷s¡T ≥÷sY $»j·Te+‘·+ #˚j·T&É+˝§ ‘·q uÛÑT»kÕÿ+<ë\ô|’ y˚düT≈£îì düeTs¡∆e+‘·+>± $»j·Te+‘·+ #˚j·T&É+˝À ∫qeTkÕÔHée* ‘·q e+‘·T Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wæ+∫ bÕغ ô|<ä›\#˚ eTqïq\T bı+<ës¡T.

bÕe⁄>± e÷]q »>∑Hé - <ÛÓ’s¡´+ q÷]b˛düTÔqï n+ã{Ï ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : ø±+Á¬>düT, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ sê»ø°j·T Áø°&É˝À ‘·eT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø£&É|ü bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑Hé bÕe⁄>± e÷sês¡ì yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û n+ã{Ï sê+u≤ãT >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&ç|&ü ܶsT¡ . düTÁ|”+ ø√s¡Tº rs¡TŒ »>∑H≈é î£ e´‹πsø£+>± sêe&É+ô|’ Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À |üÁ‹ø± düe÷y˚X+¯ ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. »>∑H≈é î£ u…sTT˝Ÿ sê≈£î+&Ü #˚dæ ‘·eT bÕغì ìØ«s¡´+ #˚j÷· \ì ø±+Á¬>düT, {Ï&|ç \æ T ≈£îÁ≥ #˚dTü HÔ êïj·THêïs¡T. yê] ÄX¯\T ˙s¡T>±πsÃ˝≤ ‘êeTT eT]+‘· ñ‘ê‡Vü≤+>± |üì #˚kÕÔeTì n+ã{Ï nHêïs¡T. Á|ü»\T {Ï&|ç ,æ ø±+Á¬>düT\qT ∫‘·T∫Ô ‘·T>Ô ± z&ç+#˚+<äT≈£î dæ<+∆ä >± ñHêïs¡Hêïs¡T. »>∑Hé ãj·T≥≈£î eùdÔ ‘·eT |üì K‘·+ nH˚ ñ<˚X› ´¯ +‘√H˚ ø±+Á¬>düT, {Ï&|ç \æ T ≈£îÁ≥‘√ Äj·Tq≈£î u…sTT˝Ÿ sê≈£î+&Ü #˚dTü HÔ êïj·THêïs¡T. Ä s¬ +&ÉT bÕغ\ ≈£îÁ≥\qT Á|ü»\T >∑eTì+#ê\Hêïs¡T. sê»ø°jT· Áø°&˝É À »>∑Hé bÕe⁄ nj·÷´s¡Hêïs¡T. »>∑Hqé T @&Ü~>± C…’\T˝À ô|{Ϻ bÕغì HêX¯q+ #˚ùd ≈£îÁ≥≈£î bÕ\Œ&çHê yê] ÄX¯\T HÓs¡y˚s¡˝Ò<äHêïs¡T. ‘·eT bÕغ #Ó≈î£ ÿ#Ó<sä ˝¡ <Ò ìä , ñ‘ê‡Vü≤+>± <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïeTHêïs¡T. u…sTT˝Ÿ sêq+‘· e÷Á‘êq ø±´&ÉsY ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü&eÉ <äì› dü÷∫+#ês¡T. ø±+Á¬>düT, {Ï&|ç ˝æ À yÓT+Æ &é >π yéT Ä&ÉT‘·THêïj·Tì, yê{Ï Á{≤|t˝À |ü&eÉ <äH› êïs¡T. Ç|ü &ÉT ø±ø£b˛sTTHê Hê\T>∑T HÓ\\ ‘·sê«‘· Hê´j·Ty˚T ¬>\TdüTÔ+<äHêïs¡T. u§>∑TZ ≈£î+uÛÑø√D+ πødüT˝À dæ_◊ô|’ düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ ø°\ø£ yê´K´\T #˚dqæ H˚|<ü ´ä∏ +˝À »>∑H≈é î£ u…sTT˝Ÿ edüT+Ô <äì uÛ≤$+#êeTHêïs¡T. dæ_◊ Hê´j·Tyê~ nXÀø˘ u≤Hé ø±+Á¬>dt Á|ü‹ì~Û>± e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡Hêïs¡T, ‘·eT≈£î Hê´j·TkÕúHê\ ô|q’ qeTàø£eTT+<äì ø±˙, dæ_◊ ∫\Tø£|\ü T≈£î\T ø√s¡T\º T qe÷àj·THêïs¡T. $»j·TeTà Hêj·Tø£‘«· +˝À ‘êeTT eTT+<äTø¬ fi≤ÔeTHêïs¡T. »>∑Hé C…\’ T˝À ñHêï ‘·eT bÕغ eTT+<äT¬øfi¯óÔ+<äHêïs¡T. düTÁ|”+ ø√s¡Tº dæ_◊øÏ &Ó&é ˝…’Hé |æø˘‡ #˚dæq≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+<äì, Ä ‘·sê«‘· Hê´j·Ty˚T >¬ \TdüT+Ô <äHêïs¡T. dæ_◊ n_Ûj÷Ó >±\T ìs¡÷|æ+#·˝øÒ b£ ˛sTT+<äHêïs¡T. kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£\T eùdÔ ‘êeTT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î dæ<+›ä >± ñHêïeTHêïs¡T. ‘·eT bÕغ˝À ndü+‘·è|ü⁄\Ô T mes¡÷ ˝ÒsH¡ êïs¡T. ‘·eT bÕغ˝À $uÛ<Ò ë\T ˝Òeì, n_ÛÁbÕj·TuÒ<ëÛ \T mø£ÿ&ÓH’ ê düV≤ü »y˚T nHêïs¡T.

u≤ãTô|’ <ë&ç! >=+‘·T ø£*|æq ø=D‘ê\ ôV≤’ <äsêu≤<é / q÷´&Û©ç ,¢ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø£&|É ü bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT yÓj ’ T· dt »>∑Høé Ï düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+#·&+É ‘√ Ä bÕغøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T H˚‘\· T ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTô|’ e÷≥\ <ë&çøÏ ~>±s¡T. #·+Á<äu≤ãT Ç{°e\ dü«ØZjT· q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ $Á>∑Vü‰$wüÿs¡D ø√dü+ &Ûç©¢ yÓ[¢ nø£ÿ&É ¬s+&ÉT s√E\T ñHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ sê˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À p|üP&ç Á|üu≤Û ø£s¡ sêe⁄, Áoø±+‘Y s¬ &ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T #·+Á<äu≤ãTqT {≤¬s{Z Ÿ #˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT Ç{°e\ s¬ +&ÉT s√E\T &Ûç©¢˝À m+<äT≈£îHêïs√ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± p|üP&ç &Ûç©¢˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ sêø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£sy¡ T˚ nHêïs¡T. Äj·Tq n_Ûe÷qT\T, bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T u…sTT˝Ÿ edüT+Ô <äì ÄX¯|&ü ܶsì¡ nHêïs¡T. Hê\T>∑T HÓ\˝¢ À ‘·T~ #êØ®w≥ ” TqT <ëK\T #˚j÷· \ì dæ_◊øÏ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚d+æ <äHêïs¡T. Ä+Á<Ûä Á|ü<X˚ Ÿ Á|ü»\T Ç|üŒ{Ïπø »>∑Hé bÕغøÏ zfÒùd+<äT≈£î ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡ì, »>∑Hé C…\’ T˝À ñqï+‘· e÷Á‘êq bÕغ <Óã“‹q<äHêïs¡T. »&çy® TÓ +≥T≈£î s¬ +&ÉT s√E\ eTT+<äT u≤ãT &Û©ç ˝¢ À m+<äT≈£îHêïs√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. á øπ düT˝À ì+~‘·T\T>± ñqï eT+Á‘·T\T kÕøå±´\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚jT· q|ü &ÉT C…˝’ À¢ ñqï »>∑Hé m˝≤ #˚kÕÔs√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T.‘ês¡Te÷s¡T ù|s¡T‘√ »>∑H≈é î£ u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+#ês¡Hêïs¡T. ôdô|+º ãsY 9e ‘˚~q eTs√kÕ] u…sTT˝Ÿ ø√dü+ Á|üjT· ‘êï\T #˚kÕÔeTHêïs¡T dæ_◊ $#ês¡D ù|s¡T‘√ ø±˝≤j·÷|üD #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. dæ_◊ dü«j·T+Á|‹ü |ü‹‘Ô √ |üì #˚jT· &É+ ˝Ò<ìä düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúqy˚T #Ó|Œæ +<äHêïs¡T. ‘·eT≈£î á rs¡TŒ ìsêX¯qT ø£*–+∫+<äHêïs¡T. düTÁ|”+ Ä<˚XÊ\T bÕ{ÏkÕÔeTHêïs¡T. dæ_◊ ø√s¡T\º qT ‘·| ü <√e |ü{kºÏ ˛Ô+<äì, u§>∑TZ ≈£î+uÛøÑ √D+ øπ düT˝À dæ_◊ |ü+»s¡+˝Àì ∫\Tø£˝≤ e÷]+<äì düTÁ|”+ ø√s¡Tº #Ó|Œæ +<äì ø=D‘ê\ sêeTø£èwüí nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT s¬ +&ÉT eT÷&ÉT s√E\T &Û©ç ˝¢ À m+<äT≈£îHêïs√ #ÓbÕŒ\ì Áoø±+‘Y s¬ &ç¶ Á|ü•ï+#ês¡T. »>∑Hé kÕ≈£îå ´\qT m˝≤ Á|üu≤Û $‘·+ #˚kÕÔs√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. Vü≤√+eT+Á‹ ;ÛeTes¡+ s√&ÉT,¶ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç,¶ eT+Á‹ <Ûsä êàq Á|ükÕ<ä sêe⁄ Á|üu≤Û $‘·+ #˚jT· q|ü &ÉT »>∑Hé ˇø£ÿsπ #˚kÕÔsê nHêïs¡T.

øÏ&çï˝À sêfi¯fl≈£î Wwü<ä eqeT÷*ø£‘√ ∫øÏ‘‡·

ø±e*dæq yês¡T

∫Hêï 9908745862 dü‘ÓÔq|ü*¢

|æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl y˚T 9(ø±ø£rj·T) >∑T+≥÷s¡T ÁãVü≤àq+<äs¬ &ç¶ ùd&º j ç T· +˝À s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ |ü≥Dº +˝Àì s¬ ‘’ T· \T ãj·T\T<˚] yÓfi≤fls¡T. ø±+Á¬>dtbÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£î\T ãTÁ]d”‘ê¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À Hê\T>∑T ãdüT‡\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. düTe÷s¡T 200 eT+~ s¬ ‘’ T· \T á dü<dä Tü ‡≈£î bÕ˝§ZHêïs¡T.

n¬sdüTº

$<ë´s¡T\ú T |Á •ü ï+#˚‘‘· «· + n\es¡TÃø√yê*

dü‘ÓÔq|ü*¢ Ŭø’+, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >±s¡¢bÕ&ÉT˝À bı\+ ‘·>±<ë πødüT˝À ì+~‘·T\qT s¡÷s¡˝Ÿ mdt.◊. yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄>±s¡T qs¡düsêe⁄ù|≥, y˚T 9:(ø±ø£rj·T) $<ë´s¡Tú\T |ü]o\q HÓ’|ü⁄D´+, eT]j·TT dæã“+~ ø£\dæ n¬sdüTº #˚jT· &É+ »]–+~. Á|ü•ï+#˚‘‘· ê«ìï n\es¡TÃø√yê\ì »q $C≤„q y˚~ø£ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù qø±ÿ ì+~‘·T\T #·|Œæ s¡ yÓ÷Vü≤qsêe⁄ n*j·÷dt ∫ìï eTs√ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ nHêïs¡T. kÕúìø£ eTTì‡|ü˝Ÿ u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\˝À »q $C≤„q Ç<ä]› ì n¬sdüTº #˚dæ ø√s¡T˝º À Vü‰»s¡T|üs#¡ ês¡T. y˚~ø£ qs¡dsü êe⁄ù|≥ XÊK Ä<Û«ä s¡´+˝À >∑‘· ◊<äT s√E\T>± ìs¡«Væ≤düTqÔ ï u≤˝À‘·‡yê\T >∑Ts¡Tyês¡+‘√ eTT–kÕsTT. á dü+<äs“¡ +¤ >± aj·Tq e÷{≤s¢&TÉ ‘·÷ $<ë´s¡Tú\T Á|ü•ï+#˚ ‘·‘·«+, |ü]o\q HÓ’|ü⁄D´+‘√H˚ e÷qe |ü]D≤eT Áø£eT+ n_Ûeè~ú #Ó+~+<äHêïs¡T. Á|ü‹ n+X¯+ ôd’H金√ eTT&ç|ü&ç ñ+<äHêïs¡T. eT÷&ÛÉqeTàø±\qT $&ÉHê&ç $wüj·T |ü]C≤„Hêìï ô|+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± e÷´õø˘˝À ñqï XÊÁdæÔj·T‘· >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£e÷\qT »q $C≤„q y˚~ø£ düeTàsY ø±´+|t Äs¡ZHÓ’»sY mdt.•ej·T´, X¯+s¡øu£ ≤Û s¡‹|ü⁄s+¡ b+mdtÄsYø¬ Á|ükÕ<é, eTTì‡|ü˝Ÿ u≤\Ts√qï‘· bÕsƒX¡ Ê\ ôV≤#Ym+ düjT· ´<é eTVü≤ã÷uŸ, »q $C≤„q y˚~ø£ &ç$»Hé >ös¡yê<Û´ä ≈£îå \T |üPs¡#í +· Á<äss¡ êe⁄, $<ë´s¡T\ú T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä]úø£ H˚sê\ô|’ ªdüTÁ|”+μ ø£HÓïÁs¡

bÕø˘ U…’B eTè‹ ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : n‹ô|<ä› n$˙‹ kÕÿyéT˝À »>∑Hé bÕÁ‘·<ë] nì düTÁ|”+ø√s¡Tº yê´U≤´ì+∫+<äì d”;◊ ‘·s|¡ ⁄ü Hê´j·Tyê~ nXÀø˘ uÛ≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> uÛ≤Ø kÕúsTTq »]–q Ä]úø£ H˚s¡+˝À $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ ø°\ø£ bÕÁ‘·<Ûë] nì, ≈£îe÷¬sÔ $yêVü≤+ ‘·sT¡ yê‘· ˝§+–b˛yê\ì Äj·TqqT Ä<˚•+∫+<äì nXÀø˘ uÛ≤Hé #ÓbÕŒs¡T. eTTK´+>± Ä]úø£ H˚sê\T <˚XÊìï rÁe Á|üe÷<ä+˝À |ü&˚düTÔHêïj·Tì ø√s¡Tº Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+<äHêïs¡T. »>∑Hé, $»j·TkÕsTT, ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é\T ãj·T{ÏøÏeùdÔ kÕ≈£åî\≈£î Çã“+~ ne⁄‘·T+<äì düTÁ|”+ø√s¡Tº uÛ≤$+∫+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á düeTj·T+˝À u…sTT˝Ÿ ÇùdÔ kÕ≈£îå \qT Á|üu≤Û $‘·+ #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äqï ‘·eT yê<äq‘√ ø√s¡Tº @ø°u$ÑÛ +∫+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á øπ düT˝À eTs√ ◊<äT #Ûê]®w≥” T¢ <ëK\T #˚j÷· *‡ e⁄+<äì, $#ês¡D≈£î eTs√ 4 qT+∫ 6 HÓ\\ es¡≈î£ düeTj·T+ ø±yê\ì ø√s¡Tqº T ø√sêeTì nXÀø˘ uÛ≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. á øπ düT˝À Á|ü<ëÛ q ≈£îÁ≥<ës¡T&ÉT $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ nì, Äj·Tq e÷eT÷\T #Ûês¡sº ¶Y nøö+f…+{Ÿ ø±<äì d”;◊ Hê´j·Tyê~ n_Ûe]í+#ês¡T. ìeTà>∑&¶É Á|ükÕ<é yÓ{’ Ÿ ø±\sY H˚sê\T kÕe÷q´yÓTqÆ $ ø±eì Äj·Tq nHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : uÛ≤s¡‘Y≈£î #Ó+~q X¯s¡uÛŸõ‘YqT nHê´j·T+>± C…\’ T˝À ìs¡“+¤ ~+∫.. ø=ìï dü+e‘·‡sê\bÕ≥T ∫Á‘·V≤æ +dü\≈£î >∑T]#˚dæ ∫es¡≈î£ ne÷qTwü+>± #·+ù|dæq bÕøÏkÕÔHôé |’ ø£dæ rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· U…B’ \T. ◊<äT s√E\ ÁøÏ‘+· »eTTàø±oàsY˝Àì ø√{Ÿã˝≤«˝Ÿ C…\’ T˝À »]–q <ë&ç˝À >±j·T|ü&çq bÕøÏkÕÔHé U…’B düHêe⁄˝≤¢ >∑Ts¡Tyês¡+ eTè‹ #Ó+<ës¡T. Äj·Tqô|’ ‘√{Ï U…B’ \T <ë&ç #˚XÊs¡T. X¯su¡ Ÿõ‘YqT bÕøÏkÕÔHé C…\’ T˝À m˝≤ #·+bÕs√ n˝≤π> düHêe⁄˝≤¢qT ≈£L&Ü dü<sä T¡ C…\’ T˝À {À{Ï U…B’ \T #·+|æ eT‘· ø£dæ rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. C…\’ T˝À m˝≤ #·+bÕs√ n˝≤π> düHêe⁄˝≤¢qT ≈£L&Ü dü<äs¡T C…’\T˝À ‘√{Ï U…’B\T #·+|æ ‘·eT ø£dæ rs¡TÃ≈£îHêïs¡T.

@+{° uÛÑ+>∑bÕ≥T..! ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé düTÁ|”+ø√s¡T˝º À u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+∫q H˚|<ü ´ä∏ +˝À Äj·Tq ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\T rÁe ìsêX¯≈£î˝Àqj·÷´s¡T. u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ rs¡TŒ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± edüTÔ+<äì uÛ≤$+∫q Äj·Tq ‘·*¢ yÓ’j·Tdt $»j·TeTà, düreTDÏ, uÛ≤s¡r¬s&ç¶\T >∑Ts¡Tyês¡+ düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î e#êÃs¡T. »>∑Hé u…sTT˝ŸqT ‹s¡düÿ]düTÔqï≥Tº <äsêàdüq+ ‘·q rs¡TŒqT yÓ\Te]+#·>±H˚ yês¡T rÁe eTH√y˚<qä ≈£î >∑Ts¡j÷· ´s¡T. »>∑Hé ãj·T≥≈£î sêyê\ì mìï |üP»\T #˚dHæ ê |ò*ü ‘·+ <äøÿ£ ≈£î+&Üb˛sTT+<ä+≥÷ yês¡T yêb˛j·÷s¡T. d”;◊ n~Ûø±s¡T\qT Äj·Tq düreTDÏ uÛ≤s¡rs¬ &ç¶ Ä&çb˛düT≈£îqï|üŒ{Ïø° m≥Te+{Ï |ò*ü ‘·+ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. &Ûç©¢øÏ yÓ[¢q ø=+‘·eT+~ bÕغøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY, ø°\ø£ H˚‘·\T ≈£L&Ü ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ ø£+>∑T‹Hêïs¡T. bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À }#·\T ˝…ø£ÿô|&ÉT‘·÷ j˚T&Ü~ düeTj·T+ >∑&É∫b˛sTT+~. bÕغøÏ #Ó+~q ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, bÕغøÏ #Ó+~q ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, H˚‘˝· À¢ ìsêX¯, ìdüèVü≤\T #√≥T#˚dTü ≈£îHêïsTT. Ç|üŒ{Ïøπ bÕغ˝Àì \Tø£\Tø£\T #ê˝≤ õ˝≤¢\ düu˝ÑÛ À ãj·T≥|ü&ܶsTT. yê]ì ì\Te]+#˚ düeTs¡Tú&Ó’q Hêj·T≈£î&ÉT ˝Òø£ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±´&ÉsY n+‘ê &û˝≤ |ü&çb˛sTT+~. ‘êC≤>± »>∑Hé Ç+ø± C…’˝À¢H˚ e⁄+&ÉuÀ‘·THêïs¡qï $wüjT· + ‘Ó\TdüT≈£îqï Ä bÕغ H˚‘\· T Ç+ø± ˙s¡dãü &çb˛j·÷s¡T. bÕغì >±&çq ô|fÒ~º . ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ <ë] @B yê]øÏ ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . ‘·qì qeTTà≈£îì $$<Ûä bÕغ\qT+∫ e∫Ãq H˚‘·\ô|’ ≈£L&Ü C…’˝À¢ e⁄qï »>∑Hé ˇ+f…‘·TÔb˛ø£&É\T ne\+_ÛdüTÔ+&É&É+‘√ yês¡T ≈£L&Ü Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡T.

Printed, Published & Owned by Mandalapu Benarji Naddh and Printed at Raghava Printers, # 6-1 -45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, and Published at #6-1-45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, Editor.: Mandalapu Benarji Naddh


yêdü $ dü÷|üsY e÷¬sÿ{Ÿ ‹s¡TeT\ $T˝Ÿÿ bÕs¡¢sY C≤qbÕ&ÉT s√&é, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl Ábıˆˆ Äπs{Ï Hêπ>X¯«ss¡ êe⁄ ôd˝Ÿ : 9849097174

ôdH˚‡wüq˝Ÿ q÷´dt≈£î ˝≤–Hé ne«+&ç

|ò÷ ü ≥T yê´K´\T, bÕغ˝À ìsêX¯ q÷´&Ûç©¢, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø£&É|ü bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑Høé Ï düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+˝À eTs√kÕ] #·Tø¬ ÿ<äTs¡sTT+~. dæ_◊ yê<äq\‘√ @ø°uÑÛ $+∫q düTÁ|”+ ø√s¡Tº »>∑H≈é î£ u…sTT˝ŸqT ìsêø£]+∫+~. ákÕ] ‘·eT n<Û´ä ≈£îå &çøÏ ‘·|Œü ≈£î+&Ü u…sTT˝Ÿ edüT+Ô <äì n+<äs÷¡ BÛe÷‘√ ñHêïs¡T. ø±˙ sêø£b˛e&É+‘√ ìsêX¯˝À eTTì–b˛j·÷s¡T. »>∑H≈é î£ u…sTT˝Ÿ ÇùdÔ kÕ≈£îå ´\qT Á|üu≤Û $‘·+ #˚kÕÔsì¡ , øπ düT ø°\ø£ <äX˝¯ À ñqï+<äTq u…sTT˝Ÿ Çe«e<äq› ï dæ_◊ yê<äq\‘√ düTÁ|”+ ø√s¡Tº @ø°u$ÑÛ +∫+~. Ç|ü &ÉTqï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ u…sTT˝Ÿ Çe«e<äì› dæ_◊ ø√s¡Tqº T ø√]+~. eTs√ ◊<äT #êØ®w≥” T¢ <ëK\T #˚j÷· *‡ ñ+<äì ‘Ó*|æ+~. dæ_◊ yê<äq\‘√ @ø°u$ÑÛ +∫q ø√s¡Tº »>∑H≈é î£ u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+∫+~. n+‘·≈î£ eTT+<˚ Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ Ô· ìeTà>∑&¶É Á|ükÕ<é u…sTT˝Ÿ |æ{wÏ Hü qé T ‘√dæ|⁄ü #·Ã&É+‘√ bÕ≥T Ä&ç≥sY $»j·T kÕsTT s¬ &ç¶ u…sTT˝ŸqT s¡<Tä › #˚dqæ $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. düTÁ|”+ ø°\ø£ yê´K´\T u…sTT˝Ÿ rs¡TŒ düeTj·T+˝À düTÁ|”+ ø√s¡Tº |òü÷f…Æq ø°\ø£ yê´K´\T #˚d+æ ~. >∑‘· eT÷&˚fió¯ >¢ ± <˚X+¯ ˝À yÓ{’ Ÿ ø±\sY H˚sê\T ô|]–b˛‘·THêïj·Tì, Ç~ <˚X¯ Ä]úø£ e´edüôú |’ Á|üu≤Û e+ |ü&ÉT‘√+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~. »>∑Hé u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé rs¡TŒ H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq düreTDÏ ej·Tdt uÛ≤s¡‹ ¬s&ç¶, yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T p|üP&É Á|üuÛ≤ø£s¡ sêe⁄, e÷J eT+Á‹ e÷¬s|üŒ ‘·~‘·s¡T\T düTÁ|”+ ø√s¡T≈º î£ e#êÃs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<äT˝Àì bÕغ ø±sê´\j·÷ìøÏ. õ˝≤¢˝À¢ì bÕغ ø±sê´\j·÷\≈£î Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T #˚s¡T≈£îHêïs¡T. »>∑Hé u…sTT˝Ÿ ô|’q rs¡TŒ e#˚à es¡≈£î sêh yê´|üÔ+>± ø±´&ÉsY ñ‘·ÿ+sƒ¡>± m<äTs¡T #·÷dæ+~. dæ_◊øÏ >∑&ÉTe⁄ »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À ‘·T~ #êØ®w”≥TqT <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î dæ_◊øÏ düTÁ|”+ ø√s¡Tº eTs√ Hê\T>∑T HÓ\\ >∑&TÉ e⁄ Ç∫Ã+<äì dæ_◊ ‘·s|¡ ⁄ü Hê´j·Tyê~ nXÀø˘ u≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. $»j·T kÕsTT s¬ &ç¶ ≈£L‘·Ts¡T $yêVü≤+ ñqï+<äTq pHé 5q ˝§+–b˛yê\ì Äj·TqqT Ä<˚•+∫+<äHêïs¡T. øπ düT ø°\ø£ <äX˝¯ À ñ

qï+<äTq u…sTT˝Ÿ Çe«˝ÒeTì ìeTà>∑&≈¶É î£ #Ó|Œæ +<äHêïs¡T. Ä]úø£ H˚sê\ô|’ düTÁ|”+ ø°\ø£ yê´K´\T #˚dæ+<äHêïs¡T. u…sTT˝Ÿ ÇùdÔ kÕ≈£åî´\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚kÕÔs¡ì ø√s¡Tº n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+<äHêïs¡T. ø±>±, ‘·T~ #êØ®w”≥T ø√dü+ dæ_◊øÏ Hê\T>∑T HÓ\\T >∑&ÉT$e«&É+‘√ »>∑Hé Ç|üŒ{Ï es¡≈£î C…\’ T˝ÀH˚ ñ+&Ü*‡q |ü]dæ‹ú .

nsTT‘˚.. Ç|üŒ{À¢ ãj·T{ÏøÏ sêqfÒº..?! yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT »>∑Hé Ç|üŒ{À¢ C…\’ T qT+∫ ãj·T≥≈£î e#˚à neø±XÊ\T ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . Äj·Tq bÕ\Œ&çq Ä]úø£ H˚sê\T kÕe÷q´yÓTqÆ $ ø±e+≥÷ »>∑Hé u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ rs¡TŒqT yÓ\Te]dü÷Ô düTÁ|”+ø√s¡Tº #˚dæq yê´K´˝Ò n+<äT≈£î ì<äs¡ÙeT+≥THêïs¡T Hê´j·Tì|ü⁄DT\T. n+‘˚ø±≈£î&Ü ì+~‘·T\T #˚dqæ Ä]úøH£ s˚ ê\T <˚XÊìøÏ ô|qT Á|üe÷<ä+>± e÷sêj·T+≥÷ <Ûsä êàdüq+ düŒ+~+∫q rs¡TqT ≈£L&Ü Çø£ÿ&É Á|ükÕÔ$düTHÔ êïs¡T. <˚X¯ uÛ$Ñ wü´‘·TqÔ T, d”;◊ yê<äq\qT <äèwæ˝º À ô|≥Tº≈î£ ì Á|üdTü ‘Ô · |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ e÷Á‘·+ u…sTT˝Ÿ Çe«&É+ ≈£î<äs<¡ ìä düTÁ|”+ø√s¡Tº düŒwü+º #˚jT· &É+‘√.. »>∑H≈é î£ uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À ≈£L&Ü u…sTT˝Ÿ \_Û+#˚ neø±XÊ\T ˝ÒeH˚ #Ó|Œü e#·Ã+≥THêïs¡T. d”;◊ n~Ûø±s¡T\T Ç|ü⁄Œ&ÉT #˚dqæ yê<äq˝Ò ø±≈£î+&Ü Hê\T>∑T HÓ‘\· ‘·sê«‘· »>∑Hé nÁø£e÷düT\Ô øπ düT˝À yês¡T kÕ~Û+∫q |ü⁄s√>∑‹ n+XÊ\qT CÀ&çùdÔ u…sTT˝Ÿ |æ{wÏ Hü é ns¡Ω‘≈· î£ ≈£L&Ü H√#·T≈£îH˚ |ü]dæ‹ú ˝Ò<ìä düŒwü+º #˚dTü HÔ êïs¡T. dæ_◊ #˚dqæ yê<äq\qT ø√s¡Tº @ø°u$ÑÛ +#·&+É , »>∑Hé ‘·s|¡ ⁄ü ˝≤j·Ts¡T¢ #˚dqæ ªsê»ø°jT· ≈£îÁ≥μ Äs√|üD\qT ‘√dæ|⁄ü #·Ã&É+ ˝≤+{Ï$ »>∑Hé≈£î yÓTÆqdt bÕsTT+≥T¢>± yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. ˇø£ dü+e‘·‡s¡+˝À πødüTqT #ê˝≤ ø°\ø£ <äX¯≈£î rdüT≈£îe∫Ãq <äsê´|ü⁄Ô n~Ûø±s¡\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç+‘·ø£+fÒ <ä÷≈£î&ÉTqT Á|ü<ä]Ù+∫.. H˚sêìï s¡TEe⁄ #˚ùd kÕøå±´\qT ø√s¡Tº eTT+<äT+∫‘˚.. Çø£ »>∑Hé |ü]àHÓ+{Ÿ>± C…’\T }#·\T ˝…ø£ÿu…≥Tº≈£î+≥÷ ≈£Ls√Ãe*‡+<˚q+≥THêïs¡T. πødüT≈£î dü+ã+~+∫ <äsê´|ü⁄ÔqT ø£˙dü+ dü>∑+ |üP]Ô #˚dæHê.. ø√s¡Tº »>∑HéqT H˚s¡düTú&ç>± |ü]>∑DÏ+#˚ |ü]dæ‹ú e⁄+<ä+≥THêïs¡T. Hê´j·Tì|ü⁄DT\ yê<äq\qT #·÷düT+Ô fÒ »>∑Hé C…\’ T qT+∫ ãj·T≥≈£î sêe&É+ Hê\T>∑T HÓ\\ ‘·sê«‘· ≈£L&Ü M\T˝Ò<Hä ~˚ ‘˚≥‘Ó\e¢ Te⁄‘√+~.

www .k ak atiya www.k .kak akatiya daily .com daily.com E-mail banarge_nath@yahoo.com banargenath@gmail.com

EDITOR IN CHIEF

Benarji Naddh 99 89 32 05 77, 93 46 48 57 56

GUNTUR

ADDRESS

SRI SAI NILAYAM FlatN0-104-YAGANTI

GRAND

Beside Lurdhu High School, Main Road. Vasantharayapuram-GUNTUR-2 Call: 0863- 2352591,3254000

LEGAL AFFAIRS All Legal Affairs About kakatiya Should be filed in Guntur Courts only

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) mìïø£˝À¢ b˛{°#ù˚ d nuÛ´Ñ s¡T\ú ª‘=* C≤_‘êμ nH˚~ Ä bÕغ\ yÓK’ ]ì Á|ü‹_+_+#·&+É ˝À #ê˝≤ ø°\ø£yTÓ qÆ ~. ‘·eT $<ÛëHê\T, yÓK’ ], nuÛ´Ñ s¡T\ú ã˝≤ã˝≤\T, Á|üC≤<äsD¡ $wüjT· +˝À ‘·eT >∑T]+∫ ‘·eT≈£î |üP]Ô düŒwü‘º · ñqï bÕغ\T e÷Á‘·yT˚ .. mìïø£\ düeTj·÷ìøÏ u≤>± eTT+<äT>± nuÛ´Ñ s¡T\ú qT m+|æø£ #˚dæ ‘=* C≤_‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚jT· >∑\e⁄. ∫e]es¡≈î£ uÒsk¡ Õsê\T #˚d÷ü Ô >∑&TÉ |ü⁄<ë+.. ∫e] es¡≈î£ bÕغ˝Àì $$<Ûä esêZ\qT eTuÛ´Ñ ô|&ÉT‘·÷ HÓ≥Tºø=<ë›+.. ∫es√¢ bÕغ˝Àì me«s¡÷ |üøÿ£ bÕغ˝À¢øÏ C≤s¡Tø√˝Òì |ü]dæ‹ú e∫Ãq ‘·sê«‘· n|ü⁄Œ&ÉT eTq+ nuÛ´Ñ s¡T\ú C≤_‘ê $&ÉT<ä\ #˚<ë›+ nì nqT≈£îH˚ bÕغ\T uÒsk¡ Õsê\ bÕغ˝Ò ‘·|Œü düŒwü‘º · ñ+&˚ bÕغ\T ø±<äT. nsTT‘˚ eTq sêh+˝À Á|üdTü ‘Ô +· mìïø£\ ã]˝À ‘·\|ü&TÉ ‘·Tqï bÕغ\ <äècÕº´ sêuÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î nuÛ´Ñ s¡T\ú C≤_‘ê $wüjT· +˝À bÕغ\T ø=ìï #ê˝≤ ø±\+qT+∫ ‘=* C≤_‘ê e~˝ÒkÕÔ+ n+≥÷ }<äs>¡ =&ÉT‘·THêïsTT. #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj÷· Á‘· ÁbÕs¡+_Û+∫q ø=ìï s√E\πø ‘=\T‘· ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ á bÕ≥ n+<äT≈£î+~.(yÓTTqï >∑&∫É b˛sTTq) e÷]à HÓ\˝À ‘·eT bÕغ ‘·s|¡ ⁄ü q myÓTà˝Ò´\T>± ã]˝ÀøÏ ~π> nuÛ´Ñ s¡T\ú ‘=*C≤_‘êqT Á|üø{£ +Ï #˚kÕÔeTì, yês¡T Ç|üŒ{ÏqT+#˚ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø£w|ºü &ü ç |üì#˚dæ bÕغì $»j·T|ü<+ä∏ ˝À eTT+<äT≈£î rdüTø¬ fi≤¢\ì n|üŒ{À¢ #·+Á<äu≤ãT |æ\T|ü⁄ Ç#êÃs¡T. ìC≤ìøÏ #·+Á<äu≤ãT≈£î Hê$TH˚wHü é >∑&TÉ e⁄ eTT–dæb˛j˚T ∫e] ø£D å ≤\ es¡≈î£ nuÛ´Ñ ]úì m+|æø#£ ù˚ d n\yê≥T ˝Ò<Tä . Äj·Tq ø±+_H˚wqü T¢, ˝…øÿ£ \T, >∑TDø±sê\T, uÛ≤>∑V‰ü sê\T n˙ï |üP]Ô#d˚ æ nuÛ´Ñ ]úì m+|æø£ #˚ùddü]øÏ #ê˝≤ dü+<äsꓤ˝À¢ |ü⁄D´ø±\+ MT]b˛‘·÷ ñ+≥T+~. Hê$TH˚wHü é ∫e]ø£Då ≤˝À¢

nuÛ´Ñ s¡T\ú ≈£î #˚sπ ˝≤ ;bòÕsê\qT ôV≤*ø±|üsº ˝Y À |ü+|æq |òTü q≥ ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT≈£î ñ+~. n˝≤+{Ï #·+Á<äu≤uÒ yÓTT<ä≥ ‘êqT ‘=* C≤_‘ê $&ÉT<ä\ #˚ùdkÕÔ nH˚ dü]øÏ n+<äs÷¡ ìyÓ«s¡b˛j·÷s¡T. ø±+Á¬>düT≈£î m≥÷ n+‘ê &Û©ç ˝¢ À dü+‘·ø±\T ø±yê* >∑qTø£.. mes¡÷ n˝≤+{Ï e÷≥ #Ó|Œü ˝Ò<Tä . n<˚ düeTj·T+˝À {°ÄsYmdt e÷Á‘·+ <ä÷≈£î&ÉT Á|ü<]ä Ù+∫+~. ‘êeTT ≈£L&Ü e÷]Ã˝À ‘=* C≤_‘ê ãj·T≥ô|fÒkº ÕÔ+ n+≥÷ Á|ü‹»„ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ï<ëø± yês¡T ≈£L&Ü Ç‘·s¡ bÕغ\qT+∫ |òsæ êsTT+#˚ yê]ø√dü+ uÒsk¡ Õsê\T kÕ–+#˚ dæ‹ú ˝À ñHêïs¡T. me¬sH’ ê ‘·eTyÓ|’ ⁄ü ekÕÔ+ n+fÒ #ê\T Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ÇHêïfi¯S¢ bÕغøÏ ùde\T n+~dü÷Ô e∫Ãq yê]ì ãT»®–+∫.. ≈£L#√u…fºÒ |üì˝À _J>± ñHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï eÁø£ ø£dsü ‘¡ T· \Ô T m≈£îÿe ø±e&É+ e\¢ yê]øÏ ≈£L&Ü ‘=*C≤_‘êqT ‘·j÷· s¡T#˚ùd U≤∞ <=]øÏq≥Tº ˝Ò<Tä . Çø£b˛‘˚.. Ç|ü⁄Œ&ÉT ˝Àø˘d‘ü êÔ Ç˝≤+{Ï ø=‘·Ô bÕ≥ n+<äT≈£î+~. sê»ø°j÷· ˝À¢ ñqï‘· $\Te\ ìs¡÷|üD≈£î ìã<äy∆ TÓ qÆ bÕغ ˝Àø˘d‘ü êÔ ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘·eT bÕغ ‘·s|¡ ⁄ü q 15 eT+~ nuÛ´Ñ s¡T\ú ‘√ C≤_‘ê $&ÉT<ä\ #˚jT· qTqï≥Tº Á|üø{£ +Ï ∫+~. mìïø£\ MT<ä <äèwæº kÕ]+#ê\ì Ä bÕغ C≤rj·T n<Û´ä ≈£îå &ÉT »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD |æ\T|ü⁄ Çe«&É+.. ‘·<qä T>∑TD+>±.. bÕغ sêh n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø£{≤] Áoìyêdüsêe⁄ ø£dsü ‘¡ T· Ô ÁbÕs¡+_Û+#·&+É »]–b˛j·÷sTT. e+<ä kÕúHê˝À¢ eTT+<äT>± nuÛ´Ñ s¡T\ú m+|æø≈£ î£ ø£dsü ‘¡ T· Ô »s¡T>∑T‘√+~≥. n+‘·es¡≈î£ ÄXÊ»qø£yTÓ qÆ yêπs,Ô bÕغ ndæ‘Ô «· + sêh+˝À e+<äkÕúHê\ es¡≈î£ ø=+‘· y˚Ts¡ dæsú +¡ >± ñ+<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ bÕغøÏ ñ+&É&+É eT+∫ dü+øπ ‘·+. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ , {°ÄsYmdt Ç˝≤ $$<Ûä bÕغ\T ‘=* C≤_‘ê\T n+≥÷ }]+#˚ Vü≤&Ü$&ç #êHêïfi¯ó¢>± #˚düTÔqï|üŒ{Ïø°.. ˝Àø˘dü‘êÔ ‘·q ‘=*C≤_‘ê‘√ dæ<ä›+ ne⁄‘·T+&É&É+ >=|üŒ $wüj·Ty˚T.

<ë&ç ` düã“+\ô|’

LEGAL ADVISERS Kommineni Bhavanarayana

opp. Raman Accademy, Suryaraopet, VIJAYAWADA Surabathina Adinarayana 3rd line, Naidupet,GUNTUR

dü÷#·q ø±ø£rj·T ~q|üÁ‹ø£ ù||üsY bÕ]Ù˝Ÿ‡ $wüjT· yÓTÆ

$»j·Tyê&É 9177052542-7569908211 >∑T+≥÷s¡T 9292151711 ôd˝Ÿ HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#·>\∑ s¡T.

X¯óuÛÑ‹~Û 10.5. 2013 X¯óøÁ y£ ês¡+ l $»j·T HêeT dü+e‘·‡s¡ yÓX’ ÊK X¯ó . bÕ&É´$T |üP]Ô ‹~Û : bÕ&É´$T |üP]Ô qø£åÁ‘·+: uÛÑs¡DÏ ñˆˆ 7.25 es¡´® + : ˝Ò<äT sêVüQø±\+: ñˆˆ 10.30`12.00 <äTs¡TàVüAs¡Ô+: ñˆˆ 8.24`9.12 |üˆˆ 12.24`1.12 j·TeT>∑+&É+: |üˆˆ 3.00`4.30 dü÷s√´<äjT· + : 5.37 dü÷sê´düeÔ Tj·T+ : 6.17

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) $XÊK õ˝≤¢ yÓø’ ±bÕ |ü+#êj·Tr Ç|ü⁄Œ&ÉT ôV≤’ <äsêu≤<äT ≈£î e÷]q≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ H˚‘· <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <äsä êe⁄ #˚]ø£‘√ n‘·˝≤≈£î‘·\+ nsTTb˛‘·Tqï $XÊKõ˝≤¢ yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ.. eT÷&ÉTÁ<ÛTä yê\T>± ñqï n~Ûø±s¡ øπ +Á<ë˝À¢ @<√ ˇø£y|’Ó ⁄ü q qcÕºìøÏ dæ<|∆ä &ü Ü*‡ e#˚Ã˝≤ ñ+~. $XÊK qT+∫ sê»<ÛëìøÏ e∫Ãq bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT ø=D‘ê\ sêeTø£èwü.í . Ç‘·s¡ bÕغ\qT+∫ ‘·eTyÓ|’ ⁄ü e#˚à ø√es¡Tº Hêj·T≈£î\ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+&Ü\+≥÷ <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <äsä êe⁄ #˚]ø£ >∑T]+∫ yê´U≤´ì+#·&+É Çø£ÿ&É >∑eTì+#ê*‡q $wüjT· +. n<˚ düeTj·T+˝À.. Á|üdTü ‘Ô · nqø±|ü*¢ m+|” düã“+ Vü≤] >∑T]+∫ ≈£L&Ü Äj·Tq ø±+Á¬>düT bÕغ ø√es¡Tº nqï≥T¢>± ø=D‘·\ yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘·q $eTs¡Ù\qT düeT]ú+#·Tø√e&É+ e÷Á‘·+ ø=D‘·\≈£î #ê˝≤ düT\Te⁄ nì #ÓbıŒ#·TÃ. m+<äTø£+fÒ <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <äsêe⁄ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغì M&ç e∫Ãq|üŒ{Ïø.° . ‘·q≈£î >ös¡e+ <äøÿ£ ˝Ò<Hä ˚ e÷≥ ‘·|Œü .. Ä bÕغ ‘·|⁄ü Œ&ÉT bÕغ nì, n$˙‹ bÕغ nì Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ ˇø£ÿ $eTs¡Ù ≈£L&É #˚jT· ˝Ò<Tä . #·+Á<äu≤ãT d”ìj·Ts¡q¢ T >ös¡$+#·˝<Ò Tä n+≥THêïπs ‘·|Œü .. #·+Á<äu≤ãT n$˙‹ >∑T]+∫ e÷{≤¢&É&É+ ˝Ò<äT. ô|’>± bÕغ |ü≥¢ ‘·q >ös¡e Á|ü|ü‘·TÔ\qT ≈£L&Ü #ê≥T≈£îHêïs¡T. ªbÕغ $<ÛëHê\ Á|üø±s¡y˚T ø±y=#·Tà >±ø£..μ Äj·Tq >∑‘·+˝À yÓ’j·TdtqT>±˙, »>∑HéqT >±˙ ‘·÷sêŒs¡ã{Ϻq rs¡T #·÷ùdÔ n+<äT˝À yÓjÓ÷´ e+‘·T ≈£L&Ü Äj·Tq qT+∫ #·+Á<äu≤ãT≈£î ]{≤s¡Tº yÓfi˝¢¯ <Ò ìä #ê˝≤ düŒwüeº Te⁄‘·T+~. n<˚ düeTj·T+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ n~ÛH˚‘· ≈£L&Ü ‘·eT ª<ë&çμ >∑T]+∫ kÕ|tº>±H˚ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. Äj·Tq ‘=+<äs¡|ü&ܶs¡ì n+≥THêïπs ‘·|üŒ.. eTs√ ì+<ä\T y˚jT· &É+ ˝Ò<Tä . Ç˝≤+{Ï H˚|<ü ´ä∏ +˝À <ë&çì ø√es¡T>º ± n_Ûe]í+∫Hê qeTàX¯ø´£ +>±H˚ ñ+≥T+~. düã“+ Vü≤] |ü]dæ‹ú ≈£L&Ü n+‘˚. Äj·Tq yÓø’ ±bÕ˝À #·Áø£+ ‹bÕŒ\ì ñã˝≤≥ |ü&bç ˛‘·THêïs¡T düsπ .. ø±˙ Äj·Tq Ç|üŒ{Ï<ëø± bÕغ˝À ø£˙dü+ ÁbÕ<∏ä$Tø£ düuÛÑ´‘·«+ ≈£L&Ü rdüTø√˝Ò<äH˚ dü+>∑‹ eTq+ eTs¡∫b˛≈£L&É<äT. Äj·Tq ø±+Á¬>düT bÕغ m+|”>±H˚ #Ó˝≤eTD° ne⁄‘·÷.. &Û©ç ¢ ô|<ä\› ‘√ nqT+>∑T kÕVü≤#·s´¡ + HÓs|¡ ⁄ü ‘·÷.. ‘·q ‘·q |üqT\T #·øÿ£ u…≥Tº≈î£ +≥÷.. ñ+≥÷H˚, n<˚ düeTj·T+˝À.. Çø£ÿ&É $XÊK õ˝≤¢ yÓø’ ±bÕ≈£î ‘êH˚ øÏ+>¥ |æHé ø±yê\ì m>∑ã&ÉT‘·T+&É&É+ yÓ’∫Á‹, Á|üdüTÔ‘·+ düã“+qT ≈£L&Ü ø=D‘·\ ø√es¡Tº >±H˚ n_Ûe]ídüTÔHêïs¡T. Ä e÷≥ø=ùdÔ.. yÓ’ø±bÕ≈£î, ø±+Á¬>düT≈£î eT<Ûä´ düjÓ÷<Ûä´ ≈£î~s¡Ã&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ïø° düã“+ &Ûç©¢˝À bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·÷H˚ ñHêïs¡H˚ |ü⁄ø±s¡T¢ #ê˝≤ø±\+>± $ì|æd÷ü HÔ ˚ ñHêïsTT. yê] e´øÏ>Ô ‘∑ · yÓw’ eü ÷´\T m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø.° . bÕغøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç<äs› T¡ ø°\ø£ Hêj·T≈£î\T ø√es¡T\º T nH˚ Äs√|üD\T ø=D‘·\ >∑T|æŒ+#ês¡T. yÓø’ ±bÕ, n~ÛH‘˚ · »>∑Hé .. ‘·eT düV≤ü »yÓTqÆ yÓK’ ], n\yê≥T ø=B›.. Ç|üŒ{Ïø|Ï ⁄ü Œ&ÉT ø=D‘·\ e÷≥\qT $XÊ«dü+ ˝ÀøÏ rdüTø√ø£b˛e#·TÃ. nsTT‘˚.. Ä y˚Ts¡≈î£ yês¡T n\sYº >± ñ+{≤s¡ì e÷Á‘·+ nqTø√e#·TÃ.

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+∫ e#˚à Hêj·T≈£î\qT #˚sT¡ Ã≈£îH˚ $wüjT· +˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü bÕغ˝À Hêj·T≈£î\≈£î ÇdüTqÔ ï ÁbÕ<Ûëq´+ $wüjT· +˝À yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT yÓj ’ T· dt »>∑Hé nqTdü]düTqÔ ï yÓK’ ] bÕغ˝À >∑+<äs>¡ √fi≤ìøÏ <ë] rk˛Ô+~. Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+∫ e#˚à Hêj·T≈£î\qT bÕغ˝À #˚s¡TÃ≈£îH˚ $wüj·T+˝À yÓ’j·Tdt »>∑Hé rÁeyÓTÆq ñ‘ê‡Vü≤+ Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. kÕúìø£ düMTø£s¡D≤\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√≈£î+&Ü Äj·Tq y˚düTÔqï n&ÉT>∑T\T ndü\Tπø mdüs¡T ô|fÒº |ü]dæú‹ ‘Ók˛Ô+~. Ç{°e* ø±\+˝À yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ˝À nìï õ˝≤¢˝À¢q÷ ndüeTà‘·T\T. ndü+‘·è|ü⁄Ô\T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. ‘=\T‘· ÁbÕ<Ûëq´+ bı+~q H˚‘\· T yÓqøÏÿ yÓfi¢‚ |ü]dæ‹ú e∫Ã+~. eTT+<äT>± e∫Ãq ‘êeTT eTT+<äT es¡Tdü˝À ñ+{≤eTH˚ Hêj·T≈£î\≈£î ÄXÊuÛ+Ñ >∑+ ø£\T>∑T‘√+~. e÷J eT+Á‹ ø=+&Ü düTsπ K. ø=D‘ê\ sêeTø£èwüí $wüj÷· ˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé s¬ &ç¶ $wüjT· +˝À yÓj ’ T· dt »>∑Hé nqTdü]düTqÔ ï yÓK’ ] Äj·Tq sê»ø°jT· n|ü]|üø«£ ‘·qT ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+<äì n+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<ëìøÏ, {°ÄsYmdtøÏ düyê˝Ÿ $düTs¡T‘·÷ ‘Ó\+>±D˝À >√&É˝≤ ì\ã&çq ø=+&Ü düTsπ K≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ‘·–+Z #·&+É ô|’ #ê˝≤ eT+~ ô|<ä$ $s¡TdüTHÔ êïs¡T. ø±+Á¬>düT bÕغ˝À ‘·q≈£î ñqï ÁbÕ<ÛëHê´ìï ‘√dæ sê»ì ÄyÓT »>∑Hé yÓ+≥ q&ç#ês¡T. ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \≈£î es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À ‘·–q ã\+ ≈£L&Ü ñ+~. õ˝≤¢˝Àì ø=eTTà\T ‹]–q Hêj·T≈£î\qT m<äTs¡Tÿì yês¡T ì\ã&ܶsT¡ . õ˝≤¢˝À ÁbÕ<Ûëq´+ ‘·–+Z #·&+É e\¢ ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \T ãT<Ûyä ês¡+ bÕغì M&˚ |ü]dæ‹ú m<äTs¬ +’ ~. $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢˝À ø=D‘ê\ sêeTø£èwüí |ü≥¢ »>∑Hé e´eVü≤]+∫q rs¡T ≈£L&Ü $eTs¡Ù\≈£î >∑Ts¡e⁄‘√+~. yÓTT<ä{Ï qT+∫ bÕغ˝À ñ+&ç, yÓj ’ T· dt sê»X‚Ks¡ s¬ &ç¶ ≈£î≥T+u≤ìøÏ n+&É>± ì\Tdü÷.Ô bÕغ eTTK´ Hêj·T≈£î˝À¢ ˇø£ÿ&ç>± ñ+≥÷ edüTqÔ ï ø=D‘ê\ sêeTø£èwüí e÷≥qT ô|&É #Ó$q ô|{Ϻ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ e∫Ãq <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <äsêe⁄qT #˚sT¡ Ãø√yê\H˚ ìs¡j í T· + ≈£L&Ü »>∑Hé n|ü]|üø£«‘· e´ø£ÔeTe⁄‘√+<äì n+≥THêïs¡T. yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغøÏ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À y˚Tø£bÕ{Ï k˛<äs¡T\T ô|<ä› ~≈£îÿ>± ñ+≥÷ e#êÃs¡T. y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé s¬ &ç¶ yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغøÏ ô|<ä› ~≈£îÿ>± ñHêïs¡T. n≥Te+{Ï Hêj·T≈£î&ç e÷≥\qT ≈£L&Ü »>∑Hé uÒU≤‘·sT¡ #˚jT· &É+ ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T] #˚k˛Ô+~. Ç˝≤ |ü\T õ˝≤¢˝À¢ yÓTT<ä{Ï qT+N bÕغø.Ï ‘·q ≈£î≥T+u≤ìøÏ eT<ä‘› T· Çdü÷Ô edüTqÔ ïyê]ì |üøÿ£ ≈£î HÓfdºÒ æ ‘êC≤>± edüTqÔ ï Hêj·T≈£î\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ Çe«&É+ e\¢ yÓTT<ä{øπÏ yÓ÷dü+ edüT+Ô <äì n+≥THêïs¡T. »>∑Hé BÛe÷ n<˚Hê.. õ˝≤¢˝À¢ Hêj·T≈£î\ e\¢ ø±≈£î+&Ü ‘·eT ≈£î≥T+ã+ e\¢ ñqï kÕqTuÛ÷Ñ ‹, ‘·q ‘·+Á&ç yÓj ’ T· dt sê»X‚Ks¡ s¬ &ç¶ |ü≥¢ ñqï Ä<äsD ¡ e÷Á‘·yT˚ ‘·q bÕغøÏ e#˚à mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫ ô|&ÉT‘·T+<äì Ä˝À#·q‘√ yÓj ’ T· dt »>∑Hé ñqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. n+<äTøπ . Äj·Tq m+‘·{Ï eTTK´yÓTÆq Hêj·T≈£î\HÓ’Hê düπs <ä÷s¡+ #˚düTø√e&ÜìøÏ dæ<ä∆|ü&ÉT‘·THêïs¡ì n+≥THêïs¡T. yÓ’j·Tdt sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ neT\T #˚dæq dü+πøåeT |ü<∏äø±˝Ò ‘·q bÕغ nuÛ´Ñ s¡T\ú qT ≈£L&Ü >¬ *|ækÕÔjT· ì, Äj·Tq Hêj·T≈£î\ ã˝≤\T ø±<äì Äj·Tq qeTTà‘·Tqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. nuÛ´Ñ s¡T\ú T mes¡H~˚ e#˚à mìïø£\˝À¢ ‘·q bÕغøÏ eTTK´+ ø±<äH˚ <Û√s¡D‘Ï √ Äj·Tq e´eVü≤]düTqÔ ï≥T¢ ns¡eú Te⁄‘√+~. yÓTT‘·+Ô MT<ä, Ç‘·s¡ bÕغ\ ã˝≤\ e\¢ ø±≈£î+&Ü ‘·q kı+‘· e´eVü‰s¡X*’Ë e\¢ uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À yÓj ’ T· dt »>∑Hé <Óã“ ‹H˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì n+≥THêïs¡T

ø=*¢|sü ¡ Hê>∑ø√fÒX«¯ s¡Xs¯ à¡

|ü⁄s¡+<Û˚X¯«]ô|’

ø±eP] eP´Vü≤+ |ò*ü +∫+<ë? ∫s¡T ø√d+ü ˝≤;sTT+>¥ Á|ü<X˚ Ÿ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå &ÉT s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD eTTK´eT+Á‹ s¡TdüT qT+&ç ‘·| ü ≈£îqï≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+<äì n+≥THêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä ‘·q≈£î ≈£L&Ü \ø£´å y˚Tqì u§‘·‡ ˇø£{Ï s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ #ÓbÕŒs¡T. u§‘·‡ n˝≤ #ÓbÕŒø£ dæm+ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ Äj·TqqT {≤¬s{Z Ÿ #˚dTü ø=ì eT<ä´+ô|’ <ë&ÉT\T #˚sTT+∫q≥T¢>± n|üŒ{À¢ yês¡\Ô T e#êÃsTT. Ç~ u§‘·‡ Çy˚TCŸqT n~ÛcÕºq+ e<ä <Óã“rdæ+~. n|üŒ{Ï es¡≈î£ n~cÕºq+ <äèwæ˝º À u§‘·‡≈£î Çy˚TCŸ ø±düÔ b˛sTT+~. Ä ‘·sê«‘· øÏsD¡ Y Áø£eT+>± ‘·q |üs|¡ ‹ü ô|+#·T≈£î+≥÷ e#êÃs¡T. 2014˝À eTs√kÕ] ø±+Á¬>düT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ dæm+ |”sy¡ƒ TÓ ø±ÿ\ì u§‘·‡, øÏsD¡ \Y ‘√ bÕ≥T ∫s¡+J$ ≈£L&Ü uÛ≤Ø>±H˚ ÄX¯\T ô|≥Tº≈î£ Hêïs¡T. Ä ~X¯˝À me]øÏ yês¡T eTÚq+>± bÕe⁄\T ø£<Tä |ü⁄≈£î+≥÷ yÓfió¯ HÔ êïs¡T. u§‘·‡ Çy˚TCŸ n~ÛcÕºq+ e<ä› ø±düÔ &Ü´y˚TCŸ ø±e&É+‘√ Äj·Tq á sπ düT qT+&ç ‘·| ü ≈£îHêïs¡ì n+≥THêïs¡T. ø£sêï≥ø£˝À ø±+Á¬>düT >¬ \T|ü⁄ ñ‘ê‡Vü≤+ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ø±+Á¬>düT˝À ≈£L&Ü ø£ì|æk˛Ô+~. eT÷&√kÕ] eTT#·Ã≥>± n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeTì n~Ûø±s¡ bÕغ Be÷ e´ø£+Ô #˚k˛Ô+~. B+‘√ 2014 Hê{Ï eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä ø√dü+ ø±+Á¬>düT H˚‘\· T Ç|üŒ{Ï qT+&˚ Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T. |üsê´≥ø£+, ø£sêï≥ø£ mô|øò º˘ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ <ä÷≈£î&ÉT>± yÓfiS¯ Ô sπ düT˝À ñqï|üŒ{Ïø° Äj·Tq≈£î e#˚ÃkÕ] ø£wyºü T˚ n+≥THêïs¡T. |üsê´≥ø£ XÊKqT #˚|{ü qºÏ ∫s¡+J$ <ä÷≈£î&ÉT>± yÓfió¯ HÔ êïs¡T. <ëìøÏ ‘√&ÉT Ç{°e\ ø£sêï≥ø£ mìïø£˝À¢ Á|ü#ês¡+ #˚dæ n~ÛcÕºq+ e<ä› eT+∫ e÷s¡Tÿ\T ø=fÒXº Ês¡T. B+‘√ ∫s¡+J$ dæm+ sπ düT˝À n+<ä]ø£+fÒ eTT+<äTHêïs¡T. n+<äT≈£î ‘√&ÉT Äj·Tq es¡+Z H˚‘\· T Ç{°e\ Äj·TqqT sπ düT˝À eT]+‘· eTT+<äT≈£î ‘√düTHÔ êïs¡T. ø£sêï≥ø£ mìïø£\ |ò*ü ‘ê\T ø±+Á¬>düT≈£î kÕqT≈£L\+>± ñ+&É≥+˝À ∫s¡+J$ bÕÁ‘· ≈£L&Ü ñ+<äì Äj·Tq es¡+Z #ÓãT‘√+~. n~ÛcÕºq+ ≈£L&Ü ∫s¡T≈£î e∫Ãq Ä<äsD ¡ #·÷dæ eTT≈£îÿq y˚˝dÒ Tü ≈£î+<ä≥. n+<äTøπ Äj·TqqT s¬ +&√kÕ] Á|ü#êsêìøÏ |ü+|æ+∫+~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À |ü\Te⁄s¡T ∫s¡+J$ es¡+Z H˚‘\· T &Û©ç ø¢ Ï yÓ[¢ ‘·«s¡˝À ∫s¡+J$ ø√dü+ ˝≤;sTT+>¥ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔsH¡ ˚ Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. yê]øÏ u§‘·‡ n+&É<+ä &É\T ≈£L&É ñ+&˚ neø±XÊ\T ñHêïj·T+≥THêïs¡T.

q÷´&Û©ç ,¢ y˚T 9(ø±ø£rj·T) : bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À m˙º sêe÷sêe⁄ $Á>∑V‰ü $wüÿs¡D $wüjT· +˝À @\÷s¡T bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ øπ +Á<ä eT+Á‹ <ä>T∑ uZ ≤{Ï |ü⁄s¡+<ÛX˚ «¯ ]øÏ e´‹πsø£+>± |üì#˚dqæ ≥T¢ uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. m˙ºÄsY $Á>∑V‰ü $wüÿs¡D ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ bÕغ n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ sêø£b˛e&ÜìøÏ Á|ü<ëÛ q ø±s¡D+ ø±eP] kÕ+ã•esêy˚qì n+≥THêïs¡T. k˛ìj·÷ >±+BÛ e∫à ñ+fÒ |ü⁄s¡+<ÛX˚ «¯ ] Á|ü‹wüº eT]+‘· ô|]– ñ +&˚<ìä n+≥THêïs¡T. ø±eP] kÕ+ã•e sêe⁄‘√ bÕ≥T ø=~› eT+~ ø±+Á¬>düT bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´\T k˛ìj·÷ >±+BÛì ø£*dæ m˙ºÄsY $Á>∑V‰ü $wüÿs¡D≈£î yÓfi≈¢¯ L£ &É<ìä k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ q#·ÃC…bÕŒs¡T. m˙º sêe÷sêe⁄ ‘=* qT+∫ ø±+Á¬>düT≈£î e´‹πsø£+>± |üì#˚XÊs¡ì, ø±+Á¬>düT≈£î e´‹πsø£+>± |üì#˚dqæ m˙º sêe÷sêe⁄ $Á>∑V‰ü $wüÿs¡D≈£î yÓfiÔ‚ ‘·| ü &ÉT dü+øπ ‘ê\T yÓfi≤ÔjT· ì yês¡T k˛ìj·÷≈£î #Ó|Œæ q≥T¢ düe÷#ês¡+. <ë+‘√ $Á>∑V‰ü $wüÿs¡D ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ <ä÷s¡+>± ñqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. <ä>T∑ uZ ≤{Ï |ü⁄s¡+<ÛX˚ «¯ ] ø±+Á¬>düT bÕغøÏ dü+ã+~Û+∫ sêh+ qT+∫ C≤rj·T kÕúsTT˝À eTTK´yÓTqÆ H˚‘>· ± e÷sês¡T. n~Û ø±eP] neø±XÊ\qT <Óã“ rk˛Ô+~. |ü⁄s¡+<ÛX˚ «¯ ] eT+Á‹es¡+Z ˝À ñ+&É&+É e\¢H˚ ‘·q≈£î neø±X¯+ \_Û+#·˝<Ò Hä ˚ n_ÛÁbÕj·T+ ñ+~. |ü⁄s¡+<ÛX˚ «¯ ]ì eT+Á‹es¡+Z qT+∫ ‘=\–+#·&ÜìøÏ Á|ü<ëÛ ì &Üø£sº Y eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ n+^ø£]+#·˝<Ò Tä . <ë+‘√ n<˚ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄≈£î eT+Á‹es¡+Z ˝À #√≥T ø£*Œ+#·&+É kÕ<ä´+ ø±˝Ò<Tä . ‘·q≈£î øπ +Á<ä eT+Á‹ es¡+Z ˝À #√≥T <äøÿ£ ø£b˛e&É+ô|’ ø±eP] #ê˝≤ ø±\+ n\ø£ eVæ≤+#ês¡T. bÕغ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î ≈£L&Ü <ä÷s¡+>± ñHêïs¡T. nsTT‘˚, Ä ‘·sê«‘· ø±\+˝À Ç‘·sπ ‘·s¡ ø±s¡D≤\ e\¢ eT∞¢ #·Ts¡T>±Z e´eVü≤]düTHÔ êïs¡T. k˛ìj·÷ >±+BÛ e<ä› ø±eP] kÕ+ã•e sêe⁄≈£î eT+∫ |ü\T≈£îã&ç ñ+~. á dæ‹ú ˝À |ü⁄s¡+<ÛX˚ «¯ ]ì b˛{° qT+∫ ‘=\–+|üCdÒ Tü ø√e&ÜìøÏ Äj·Tq #˚dTü qÔ ï Á|üjT· ‘êï˝À¢ uÛ≤>∑+>±H˚ k˛ìj·÷ m˙ºÄsY $Á>∑V‰ü $wüÿs¡D≈£î sê≈£î+&Ü #·÷XÊs¡ì n+≥THêïs¡T.

ø±*H=|Œæ øÏ <∏sÓ |¡ ” -»>∑Hé bÕغ Äs√|D ü \ô|’ u≤ãT $es¡D ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : ‘·eT bÕغ e´ekÕú|ü≈£î\T dü«ØZj·T q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ $Á>∑Vü‰$wüÿs¡D ø√dü+ ‘êqT &Ûç©¢øÏ yÓ[‘˚ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ H˚‘·\T <ëìì sê»ø°j·T+ #˚j·T&É+ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ H˚‘·\T <ëìì sê»ø°j·T+ #˚j·T&É+ ‘·>∑<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT >∑Ts¡Tyês¡+ nHêïs¡T Äj·Tq ‘·q ìyêdü+˝À |üÁ‹ø± düe÷y˚X+¯ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø£sêï≥ø£˝À ø±+Á¬>düT bÕغ HÓ‹’ ø£+>± z&ç+<äì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ n$˙‹ eTøÏ*‘√ z&ç+<äHêïs¡T. Á|ü<Ûëì ndüVü‰j·T‘·. ø±+Á¬>düT bÕغ e˝Ò¢ <˚X¯+˝À Çìï ≈£î+uÛÑø√D≤\T »]>±j·THêïs¡T. Ä ≈£î+uÛÑø√D≤\qT ≈£L&Ü ø√s¡T\º T, ˝Àø±j·TTø£\Ô T ãj·T≥≈£î rdüT≈£î e#êÃj·THêïs¡T. yÓj ’ T· dt sê»X‚Ks¡ s¬ &ç,¶ >±* »Hês¡Hú s¬é &ç\¶ T

yÓTÆì+>¥ <√|æ&ûøÏ bÕ\Œ&ܶs¡Hêïs¡T. Hê&ÉT {Ï&ç|æ yê] yÓTÆì+>¥ <√|æ&ûøÏ _C…|æ. ø±+Á¬>düT\T bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À #·sá ≈£î sê≈£î+&Ü n&ÉT≈¶ î£ Hêïj·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê _C…|æ. Ä‘·à |ü]o\q #˚düTø√yê\Hêïs¡T. yÓTÆì+>¥ e÷|òæj·÷ô|’ {Ï&ç|æ |ü⁄düÔø£+ y˚d+æ <äHêïs¡T. M{Ïì øπ +Á<ä+˝Àì ô|<ä\› +<ä]ø° Ç#êÃeTHêïs¡T. sêÁcÕº\ dü]Vü≤<äT\› T e÷]ÃHê Á|üuTÑÛ ‘ê«\T n|ü &ÉT düŒ+~+#·˝<Ò Hä êïs¡T. Ä]úø£ H˚sê\T ô|]>±j·Tì. <˚X¯ Ä]úø£ e´edüqú T Ç~ HêX¯q+ #˚dTü +Ô <äì u≤ãT >∑Ts¡TÔ #˚yês¡T. ‘êqT m˙ºÄsY $Á>∑Vü‰$wüÿs¡D ø√dü+ yÓ[¢ nø£ÿ&É ø±\T H=|æŒøÏ ø°yÓ÷ <∏Ós¡|” #˚sTT+#·T≈£î+fÒ

|æ\¢ ø±+Á¬>düT Á|ü»\qT eTuÛÑ´ ô|fÒº+<äTπø »>∑Hé bÕغ ‘·qô|’ $eTs¡Ù\T #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. ‘·q &Ûç©¢ |üs¡´≥qqT sê»ø°j·T+ #˚j·T&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ n$˙‹eT+Á‘·T\qT ø±bÕ&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. {Ï&ç|æ nÁ&Édt ˝Ò≈£î+&Ü >∑\¢+‘·T #˚kÕÔqì Á|ü>∑˝≤“\T |ü*øÏq >±* »Hês¡∆Hé ¬s&ç¶ bÕغ ø£sêï≥ø£˝À ‘·T&ç∫ ô|≥Tº≈£îb˛sTT+<äHêïs¡T. j·T&û¶ ≈£î\+ düb˛s¡Tº ù|s¡T‘√ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&çHê HÓ>˝Z∑ <Ò Hä êïs¡T.




 

                

                                            



                              





                              

 

                                                     

                          

                     

                         

 



                                         

                                           

  

                                                

                               

  


2kÕ|òtº dæÿHé ø√dü+.. #ê˝≤ düT\uÛÑyÓTÆq ∫{≤ÿ\T X¯óÁø£yês¡+

10 y˚T

eTTU´+>± n+<ä+ ø√dü+ mH√ï s¡ø±\T>± Á|üj÷· ‘êï\T #˚dTü +Ô {≤s¡T. nsTT‘˚ |ò*ü ‘·+ ñ+&É<Tä . n+<ä+ ø√dü+ yÓqTø± eTT+<äT Ä˝À∫+#·≈î£ +&Ü m≈£îÿe &ÉãT“\T yê{Ïø√dü+ yÓ∫ÃdüT+Ô {≤s¡T. n+<äTøπ ø=ìï Ç+{À¢ kÕ<ä´eTj˚T´ ù|wò j æ T· ˝Ÿ‡‘√ MT eTTU≤ìï #ê˝≤ düTìï‘·+>± eTè<äTe⁄>± ‘·j÷· s¡jT˚ ´ ø=ìï ∫{≤ÿ\T. 1. eTT+<äT>± ˇø£ ∫qï uÖ˝Ÿ˝À y˚s¡TXËq>∑ |ü|ü bı&ç, ìeTàs¡d+ü eT]j·TT ‘˚H˚ y˚dæ u≤>± yÓT‘·Ôì ù|dtº˝≤ ‘·j·Ts¡T#˚dæ eTTU≤ìøÏ, yÓT&É≈£î nô|’¢ #˚j·÷*. Ç~ eTTK+ MT<ä u≤>± Äs¡ìyê«*. n+<äTø√dü+ ns¡>+∑ ≥ düeTj·T+ |ü&TÉ ‘·T+~. ns¡>+∑ ≥ ‘·sT¡ yê‘· #·\{¢ Ï ˙{Ï‘√ eTTK+ MT<ä #·\T¢ø=ì düTìï‘·+>± eTs¡∆q #˚j÷· *. Ä ‘·sT¡ yê‘· m≈£îÿe>± #·\{¢ Ï ˙fi¯ó¢ b˛dæ X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£î+fÒ eTTK+ düTìï‘·+>± ‘·j÷· s¡e⁄‘·T+~. 2. ˇø£ ∫qï uÖ˝Ÿ˝À >∑T&ÉT¶˝Àì ‘Ó\¢{Ï kıq, ‘˚H˚ y˚düT≈£îì u≤>± $Tø˘‡ #˚düTø√yê*. á $TÁX¯e÷ìï eTTø£+, yÓT&É≈£î u≤>± |ü{Ϻ+∫ ns¡>∑+≥ ‘·s¡Tyê‘· #·\¢{Ï ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√yê*. n˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ eTTK+ #·\<¢ qä +‘√ bÕ≥T qTqT|ü⁄>± ‘·j÷· s¡e⁄‘·T+~. 3. ˇø£ uÖ˝Ÿ˝À u≤>± |ü+&çq ns¡{|Ï +ü &ÉT, ø=~›>± |ü∫ÃbÕ\T y˚dæ u≤>± yÓT‘·Ô>± ∫~$T ù|dtº˝≤ ‘·j÷· s¡T#˚dTü ø√yê*. á $TÁX¯e÷ìï eTTø±ìøÏ |ü{+ºÏ ∫ ns¡>+∑ ≥ ‘·sT¡ yê‘· #·\{¢ Ï ˙{Ï‘√ X¯ó ÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√yê*. 4. u≤>± |ü+&ÉT e÷–q |übÕj·TqT ø£{Ÿ #˚dæ ∫qï eTTø£ÿqT rdüTø=ì yÓT&É, eTTK+ n+‘ê u≤>± eTs¡q∆ #˚j÷· *. Ç˝≤ |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\ bÕ≥T eTs¡∆q #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· #·\¢{Ï ˙{Ï‘√ X¯ó ÁuÛ|Ñ sü #¡ T· ø√yê*. 5. ˇø£ #Ó+#ê $T˝Ÿÿ bÂ&ÉsY˝À e÷$T&çø±j·T ‘=ø£ÿ‘√ #˚dqæ bÂ&ÉsqY T $Tø˘‡ #˚dæ ø=~›>± bÕ\T ø£*|æ eTTU≤ìøÏ |ü{Ϻ+#ê*. n˝≤π> yÓT&É,

6.

7.

8.

9.

10.

2013

#˚‘T· \≈£î u≤>± |ü{+ºÏ ∫ Çs¡y’Ó ì$TcÕ\ bÕ≥T n˝≤π > ñ+&É ì ∫à ‘· s ¡ T yê‘· ˙fi¯ ¢ ‘ √ ø£&>πç düTø√yê*. s¬ +&ÉT #Ó+#ê\ |üdTü |ü⁄qT Ĭs+CŸ p´dt‘√ $Tø˘‡ #˚dæ eTTK+, yÓT&É≈î£ Ådÿü uŸ #˚j÷· *. Çs¡y’Ó ì$TcÕ\ ‘· s ¡ T yê‘· #· \ ¢ { Ï ˙{Ï ‘ √ ø£&>πç düTø√yê*. ˇø£ ∫qï uÖ˝Ÿ ˝ À ø=~› > ± ‘˚ H Ó , yÓ q ï, ns¡{Ï|ü+&ÉT >∑TE®, ˝…eTHé p´dt $Tø˘‡ #˚dæ u≤>± ø£*|æ yÓT‘·Ôì ù|dtº˝≤ ‘·j·÷s¡T #˚düTø=ì á $TÁX¯e÷ìï sêÁ‹ ìÁ<äb˛j˚T eTT+<äT eTTU≤ìøÏ |ü{+ºÏ ∫ n˝≤π> sêÁ‘·+‘ê ñ+&Éì∫Ã, ñ<äj÷· H˚ï >√s¡TyÓ#÷ ì ˙fi¯‘¢ √ ø£&>πç düTø√yê*. ˇø£ #Ó+#ê ‘˚HqÓ T rdüTø=ì eTTU≤ìøÏ, yÓT&É≈î£ |ü{+ºÏ ∫, Çs¡y’Ó ì$TcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· #·˙ï{Ï‘√ X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√yê*. yÓTTø£ÿC£qï |æ+&çì rdüTø=ì n+<äT˝À >∑T&ÉT˝¶ Àì ‘Ó\k¢ ıq ø£*|æ, eTTU≤ìøÏ nô|¢’ #˚j÷· *. u≤>± ‘·&ç Ä]q ns¡>+∑ ≥ ‘·sT¡ yê‘· >√s¡T yÓ#÷ ì ˙{Ï‘√ eTkÕCŸ #˚dæ Ä ‘·s¡Tyê‘· ˙{Ï‘√ ø£&>πç düTø√yê*. Ç˝≤ |ü~ qT+&ç |ü~ùV≤qT s√E\bÕ≥T ø£+{Ïq÷´dt>± #˚dæq≥¢sTT‘˚ eTTK+ ø±+‹e+‘·+>± ø£ì|ædTü +Ô ~. ø±´uÒCŸqT u≤>± ñ+&çø+Ï ∫ Ä ˙fi¯fl‘√ eTTU≤ìï

11.

12.

13.

14.

15.

X¯óÁuÛ+Ñ @düT≈£î+fÒ eTTK+˝À ù|s¡Tø=qï <äTeTTà, <Û÷ä [ e~*b˛‘·T+~. ‘êC≤>± ñqï yÓT+‹ Ä≈£î*ï rdüT≈£îì yÓT‘·ìÔ ù|dtº˝≤ ‘·j·÷s¡T #˚düTø=ì eTTU≤ìøÏ |ü{Ϻ+∫ ns¡>∑+≥ ‘·s¡Tyê‘· #·\¢{Ï ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚dTü ø√yê*. Á|ü‹s√p kÕïq+ @dæq ‘·sT¡ yê‘· MT X¯Øs¡+ yÓTT‘êÔìøÏ yê{Ï*Hé ˝Ò<ë ô|Á{À*j·T+ C…©¢ sêdüTø√yê*. sêdüTø=qï ˇø£ >∑+≥ ‘·sT¡ yê‘· eT∞¢ kÕïq+ #˚düTø√yê*. Ç˝≤ HÓ\≈£î ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ #˚düTÔ+fÒ e÷s¡TŒ #ê˝≤ MTπø ‘Ó\TdüT+Ô ~. ìeTàs¡dü+˝À #Ó¬øÿs¡qT $Tø˘‡ #˚dæ u≤>± ø£*|æ á $TÁX¯e÷ìï eTTU≤ìøÏ, X¯Øs¡+ yÓTT‘êÔìøÏ |ü{+ºÏ ∫ ns¡>+∑ ≥ ‘·sT¡ yê‘· X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√yê*. eT÷&ÉT {°d÷ü Œq¢ uÒ; ÄsTT˝Ÿ˝À s¬ +&ÉT #Ó+#ê\ |ü+#·<ës¡ bı&çì ø£*|æ X¯Øs¡+ yÓTT‘·Ô+ ÅdüÿuŸ #˚j÷· *. ‘·sT¡ yê‘· |ü~, |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\ bÕ≥T n˝≤π> e~˝Òùd Ä ‘·sT¡ yê‘· >√s¡T yÓ#÷ ì ˙{Ï‘√ ø£&>πç düTø√yê*. á ∫{≤ÿ\˙ï MT #·sà¡ kÂ+<äsê´ìï ø±bÕ&ç ø±+‹e+‘·>± ø√eT\+>± e÷s¡TÑêsTT. ø±ã{Ϻ MTs¡T ≈£L&Ü Á|üjT· ‹ï+∫ #·÷&É+&ç n|ü&˚ |ò*ü ‘·+ @+{À MT≈£î ‘Ó\TdüT+Ô ~.

Ç\T¢ n_Ûeè~› #Ó+<ë\+fÒ á yÓTTø£ÿqT ô|+#·Tø√yê*‡+<˚. ! >∑èVü‰\+ø£sD¡ ˝À uÛ≤>∑+>± #ê˝≤eT+~ ‘·eT Çfi¯˝¢ À ªÇ+&√sY yÓTTø£ÿ\μqT ô|+#·T≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ Ç|ü&√ ‘êC≤ Áf…+&é yÓTT<ä˝+’… ~. ªyÓ<Tä s¡T yÓTTø£ÿ\qTμ \ø°ÿ bÕ¢+{Ÿ‡>± n_Ûe]í+#·T≈£î+≥Tqï |ü\Te⁄s¡T á yÓTTø£ÿ\qT Çfi¯˝¢ À ô|+∫‘˚ ª<Ûqä ã\+μ ô|s¡T>∑T‘·+<äì $X¯ « dæ d ü T Ô H êïs¡ T . á dü + dü ÿ è‹ n˝≤ n˝≤ yê´|æ+#·≥+‘√ Çfi¯fl˝ÀH˚ ø±<äT Ä|òd” Tü ˝À¢q÷, <äTø±D düeTT<ëj·÷˝À¢ mø£ÿ&É #·÷dæHê á yÓTTø£ÿ˝Ò <äsÙ¡ q$TdüTHÔ êïsTT. á yÓTTø£ÿ\qT ô|+#·≥+ #ê˝≤ düT\yÓq’ |ü<‹∆ä . á yÓ<Tä s¡T yÓTTø£ÿ\T ãj·T≥ e÷¬sÿ{À¢ ns¡T<äT>± <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. á yÓTTø£ÿ\T ∫qï yê≥sY uÖ˝Ÿ˝À ≈£L&Ü u≤>± ô|s¡T>∑T‘êsTT. á yÓTTø£ÿ m+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<√ n+‘· n_Ûeè<ä› Ç+{À¢ ñ+≥T+<äH~˚ ø=+‘·eT+~ qeTàø£+. ø=ìï u≤´+ãT ø=eTà\qT ˇø£ÿ{Ï>± #˚dæ ¬s&é ]ã“Hé‘√ ø£{Ϻ ñ+#·T‘ês¡T. kÕ<Ûës¡D+>± á yÓTTø£ÿ\T u£{≤ìø£˝Ÿ yÓTTø£ÿ ø±ø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° n~ ˇø£ *©¢ bòÕ´$T©øÏ m+~q≥T e+{Ï yÓTTø£ÿ. á yÓTTøÿ£qT Ç+&√sY yÓTTø£ÿ>± ô|+#·Tø√e#·TÃ. nsTT‘˚ ø=~›s√E\πø ˇø=ÿø£ÿ yÓTTø£ÿ yê&çb˛‘·÷ edüT+Ô ~. n˝≤ »s¡T>∑≈î£ +&Ü ñ+&˚+<äT≈£î ø=ìï C≤Á>∑‘\Ô· T MTø√dü+.. eT{Ϻ : kÕ<Ûës¡D+>± u≤´+ãT yÓTTø£ÿ\T eT{Ϻ H˚\˝ÀH˚ ô|s¡T>∑T‘êsTT. ø±ã{Ϻ Ç$ ne⁄{Ÿ&√sY˝À

ô|+#·Tø√e#·TÃ. Ç+&√sY˝À ô|+#·Tø√<ä–q ∫qï yÓTTø£ÿ\T ˇø£ÿ ˙{Ï˝À e÷Á‘·yT˚ ô|+#·Tø√>∑\+. á yÓTTø£ÿqT ô|≥Tºø=H˚ uÖ˝Ÿ˝À¢ ˙s¡T s¬ +&ÉT Ç+#Y\≈£î $T+∫ ñ+&É≈L£ &É<Tä . á yÓTTø£ÿqT ô|+#˚ uÖ˝Ÿ\ø£å m≈£îÿe ˙{Ïì b˛j·T&É+ e\¢ #·÷&É{≤ìøÏ n+<ä+>±

>∑T+&Ó Äs√>∑´+>± ø=≥Tºø√yê\+fÒ..!

eTTK+ düV≤ü » yÓTs¡T|ü⁄ bı+<ë\+fÒ

ø£[qyÓTqÆ ìj·Te÷\‘√ &Ó{’ +Ï >¥ #˚jT· ≥+ eT+∫<˚. n~ n‹>± ñ+&Ésê<äT. á düeTj·T+˝À mH√ï s¡ø±\ ÄVü‰sê\qT ‹q≈£î+&Ü e~˝ÒkÕÔsT¡ . ø±ì môdì¸jT· ˝Ÿ bòÕ´{° j·÷dæ&é ÄVü‰sê\T eTq Äs√>±´ìøÏ m+‘√ eT+∫$. &Ó{’ +Ï >¥ ìj·Te÷\T n~Ûø+£ nsTT‘˚, ø=e⁄« ‘·–+Z #·Tø√yê\H˚ ‘ê|üÁ‘·jT· +˝À á ÄVü‰sê\T ‹q≥+ e÷ìy˚ùd,Ô MT #·sà¡ + ‘·q yÓTs¡T|ü⁄ ø√˝ÀŒ‘·T+~. eT] Ä yÓTs¡T|ü⁄ eTs√e÷s¡T yÓTs¡yê\+fÒ #ê˝≤ ø£weºü Te⁄‘·T+~. n+<äT≈£î>±qT MTs¡T @+ #˚j÷· ˝À #·÷&É+&ç.

n+<ä+, X¯Øs¡+ ˝À|ü*qT+&ç düV≤ü »+>± edüT+Ô ~. eTTK+ düV≤ü » yÓTs¡T|ü⁄ kÕ<ÛHä ê\˝À ˝Ò<+ä {≤s¡T #·sà¡ ì|ü⁄DT\T. X¯Øs¡+˝Àì Ç‘·s¡ nej·÷yê\ e\H˚ #·sà¡ + ≈£L&Ü MT ÄVü‰s¡+, Jeq $<ÛëHê\ô|’ Ä<Ûës¡|&ü ç ñ+≥T+~. MT X¯Øsêìï ˝À|ü*qT+&ç b˛wæùd,Ô MT #·sà¡ + dü+s¡øDå£ , ej·TdüT ô|ã’ &É≈î£ +&Ü ø£q|ü&≥É eTH˚$ MT #˚‘T· ˝À¢ ñHêïsTT. &Ó{’ +Ï >¥ #˚ùdyês¡T X¯Øs¡+˝À ø=e⁄« ‘·–+Z #·Tø√e{≤ìøÏ>±qT kÕ<Ûës¡D+>± n‘·´edüsy¡ TÓ qÆ bòÕ´{° j·÷dæ&‡é ì*ù|kÕÔsT¡ . ø±ì Ç$ X¯ØsêìøÏ m+‘√ nedüs+¡ . #·sà¡ dü+s¡øDå£ øπ ø±<äT, >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘,· s√>∑ ìs√<Ûøä ,£ dü+‘êH√‘·Œ‹Ô, qsê\ e´edüú yÓTT<ä\>∑T nìï e´edü\ú ô|H’ ê M{Ï Á|üuÛ≤e+ n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. ˇø£kÕ] #·s¡à+ yÓTs¡T|ü⁄ ø√˝ÀŒ‘˚, ˝Ò<ë eTT&ÉT‘·\e+{Ï$ @s¡Œ&ç‘,˚ eTs√e÷s¡T nedüsy¡ TÓ qÆ ø=e⁄« |ü{ºÏ ì>∑ì>∑˝≤&É{≤ìøÏ m+‘√ ø£w|ºü &ü Ü*‡ edüT+Ô ~. X¯Øs¡+˝À ø=‘·Ô ø£Hê\T |ü⁄fÒ˝º ≤ #˚kÕÔsTT. &Ü´y˚TJ nsTTq ø£D≤\T ‹]– Je+ b˛düT≈£îH˚˝≤ #˚kÕÔsTT. eT*Hêq\T ‘=\–kÕÔsTT. Ç{°e\ #˚dæq |ü]XÀ<Ûäq\T môdì¸j·T˝Ÿ bòÕ´{° j·÷dæ&ÉT¢ bı&ç #·sêàìøÏ eTT+<äT>±H˚ ø±<äT ãs¡Te⁄ ‘·–+Z #˚+<äT≈£î ≈£L&Ü ‘√&ÉŒ&É‘êj·Tì ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïsTT. ø£qTø£ MTs¡T ‹H˚ ÄVü‰s¡+˝À ãs¡Te⁄ ‘·>±Z\+\÷ môdì¸j·T˝Ÿ bòÕ´{° j·÷dæ&é\qT ‘=\–+#·ø+£ &ç. Ç$ ñ+&˚ ÄVü≤sê\T ‘·|Œü ø£ rdüTø√+&ç n+≥THêïs¡T #·sà¡ dü+s¡øøå£ £ ì|ü⁄DT\T. eT] á môdì¸jT· ˝Ÿ bòÕ´{° j·÷dæ&é ÄVü‰sê\T y˚{˝Ï À ñ +{≤sTT? e÷+dü+, #˚|\ü T, Ç‘·s¡ d” |ò⁄ü &é‡, ø√&ç e÷+dü+ ñ‘·Œ‘·T\Ô T, NÛCŸ, >∑T&ÉT,¢ ãsƒêD°\T, –+»\T, eTT‘·ø£ _j·T´+, –+» <ÛëHê´\T, wüß>∑sY e+{Ï yê{Ï˝À n~Ûø+£ >± ñ+{≤sTT. MTs¡T ‹H˚ ÄVü‰sê\˝À Á|ü<ëÛ q+>± Ç$ ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√+&ç.

≥yÓ÷{À |ü˙ïsY |ü˝≤yé ≥yÓ÷{À, |ü˙sY, ôd’Œd” eTkÕ˝≤\T ø£*|æ #˚ùd á yÓ¬s’{° ¬s’dt e+≥ø£+ ø√dü+ m≈£îÿe |ü<ësê∆\T nedüs+¡ ñ+&É<Tä . á e÷Héd÷ü Hé yê‘êes¡D≤ìøÏ Vü‰{ŸV‰ü {Ÿ>± ôdŒ’ d”>± #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~. Ç~ |æ\¢ øπ ø±<äT ô|<ä\› ≈£L Çwüyº T˚ . BìøÏ ô|s¡T>∑T |ü#÷ &ç ø±+_H˚wHü é nsTT‘˚ Ä s¡T∫ eT]+‘· ø£eTà>± ñ+≥T+~.

ø±e\dæq |ü<ësê∆\T : ≥yÓ÷{≤\T |ü˙sY düqï_j·T´+ n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº ø=‹ÔMTs¡ |ü⁄BHê ñ*¢bÕj·T |ü∫Ã$T]à ø±s¡+ |üdTü |ü⁄ ñ|ü q÷HÓ ø£]y˚bÕ≈£î >∑s+¡ eTkÕ˝≤ bı&ç \e+>±\T, #Óøÿ£ , cÕJs¡, _sê´˙ Ä≈£î

: 4`6 : 100 Á>±eTT\T : ˇø£ >±¢dt : 2 #Ó+#ê\T : ˇø£ ø£≥º : ˇø£ ø£≥º : 2 : 6`8 : 2 #Ó+#ê\T : 1/4 #Ó+#ê : s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· : ‘·–q+‘· : s¬ +&ÉT s¬ eTà\T : 1 #Ó+#ê : ‘·–q+‘·

‘·j÷· s¡T #˚dù $<Ûëq+ : 1. |ü˙sYqT ∫qï eTTø£ÿ\T>± ø√düT≈£îì ø=+#Ó+ ñ|ü, ø±s¡+, |üdTü |ü⁄, bÕe⁄ dü÷ŒHé >∑s¡+eTkÕ˝≤ bı&ç y˚dæ ø£*|æ ˇø£ bÕe⁄>∑+≥ e÷]H˚{Ÿ #Ój·÷´*. 2. _j·T´+ ø£&–ç ˇø£ ns¡>+∑ ≥ ùd|ü⁄ Hêqu…≥Tºø√yê*. ≥yÓ÷{≤\T ñ&çø+Ï ∫ Ŭ>’+&é #˚dæ >∑TE® ¬s&û #˚dæ ô|≥Tºø√yê*. 3. Ç|ü&ÉT bÕHé˝À q÷HÓ y˚&ç #˚dæ Hê\T>∑T \e+>±\T, #Óøÿ£ , _sê´˙ Ä≈£î, ˇø£

dü÷ŒHé cÕJs¡ y˚dæ y˚sTT+#ê*. 4. Ç|ü&ÉTdüqï>± ‘·]–q ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T, |ü∫Ã$T]à eTTø£ÿ\T, ø£]y˚bÕ≈£î y˚dæ y˚>ì∑ yê«*. 5. Ä ‘·sT¡ yê‘· ˇø£ fÒãT˝Ÿ dü÷ŒHé n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº y˚dæ y˚–q ‘·sT¡ yê‘· ≥yÓ÷≥ >∑TE®qT y˚j÷· *. |ü∫Ãyêdüq b˛j˚Tes¡≈î£ y˚sTT+#·Tø√yê*. 6. n+<äT˝ÀH˚ düqï>± ‘·]–q |ü⁄BHê, ø=‹ÔMTs¡ y˚dæ u≤>± y˚sTT+∫ e÷]H˚{Ÿ #˚dqæ |ü˙sY eTTø£ÿ\T y˚dæ ø£\bÕ*. ‘·–q+‘· ø±s¡+, |üdTü |ü⁄, ˇø£ fÒãT˝Ÿ dü÷ŒHé >∑s+¡ eTkÕ˝≤ bı&ç y˚dæ u≤>± ø£*|æ s¬ +&ÉT >±¢dTü \ ˙fi¯ófl b˛dæ eT]>±ø£ _j·T´+, ‘·–q+‘· ñ|ü y˚dæ ø£*|æ eT÷‘· ô|{Ϻ eT÷&ÉT $õ˝Ÿ‡ sêìyê«*. ‘·sT¡ yê‘· Ä$s¡+‘ê ‘·–qZ ‘·sT¡ yê‘· ≈£îø£ÿsY eT÷‘· rdæ ˇø£kÕ] ø£*|æ ø=+#Ó+ ø=‹ÔMTs¡ #·\T¢ø√yê*. n+‘˚ ≥yÓ÷{À |ü˙sY |ü˝≤yé ¬s+&û. y˚&ç y˚&ç>± ô|s¡T>∑T|ü#·Ã&ç‘√ ‹+fÒ á |ü⁄˝≤yé #ê˝≤ s¡T∫>± ñ+≥T+~.

|æ\\ ¢ qT ì+~+#˚ ‘·*< ¢ +ä Á&ÉT\T!

kÕ<Ûës¡D+>± |æ\\¢ |ü≥¢ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T Áù|e÷qTsê>±\T ø£*– ñ+{≤s¡T. yês¡T ø√]qe˙ï ÇkÕÔsT¡ . yê] eT<Û´ä ìkÕ«s¡|› ⁄ü Áù|eT #√≥T#˚dTü ≈£î+≥T+~. ø±ì ø=+‘·eT+~ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\qT rÁe+>± <ä+&çkÕÔs¡T. XÊØs¡ø£+>±, kÕe÷õø£+>± ˝Ò<ë e÷qdæø+£ >± Ms¡T |æ\\¢ |ü≥¢ #Ó&TÉ >± Á|üe]ÔkÕÔsT¡ . á s¡ø+£ >± Ç+{Ï˝Àì ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\ |ü≥¢ Á|üe]ÔdüTÔ+fÒ |æ\¢yê&ÉT e÷qdæø£+>± <Óã“‹ì, kÕ«s¡∆|üs¡T&ÉT>± ‘·j÷· s¡e⁄‘ê&ÉT. e÷qdæø+£ >± m<ä>˝∑ <Ò Tä . |æ\\¢ qT ø=≥º&+É ˝Ò<ë ‹≥º&+É e+{Ï$ y˚T\T #˚jT· e⁄. yê] eTqdüT\T #ê˝≤ düTìï‘·+>± ñ+{≤sTT. yês¡T m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT ‘·eT s√˝Ÿ yÓ÷&É˝Ÿ‡ ø=s¡≈î£ #·÷düT+Ô {≤s¡T. yê]øÏ Ä<äsÙ¡ +>± ô|<ä\› T e´eVü≤]+#ê*. mH√ïe÷s¡T>¢ ± yê]øÏ #Óù|Œø£+fÒ, ô|<ä\› T Ä#·]ùdÔ #ê\T, yês¡T ≈£L&Ü nqTø£]kÕÔsì¡ Á>∑V≤æ +#ê*.

]b˛s¡sº T¡ ¢ ø±e˝…qT..:

|æ\\¢ qT m|ü⁄&÷É n~ #˚jT· ˝Ò<Tä .. Ç~ #˚jT· ˝Ò<Tä n+≥÷ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T dü‘êsTTdü÷Ô ñ+{≤s¡T. n~ yê]øÏ ˇø£ n\yê≥T ñ+≥T+~. ø±ì yê] á #·s¡´ |æ\¢yê&çøÏ e´‹πsø£ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+~. dü‘êsTT+#˚ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T |æ\\¢ bÕ*≥ ˇø£ <äTs¡<èä wü+º nì #ÓbÕŒ*. Ms¡T ‘·eT |æ\\¢ qT m˝≤ kÕ~ÛkÕÔs√ |ü]o*+#·+&ç. e÷qdæø+£ >± Væ≤+dü : #ê˝≤eT+~ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ‘·eT |æ\\¢ ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|&ÉT‘·T+{≤s¡T. ø±ì |æ\\¢ T yê]øÏwyºü TÓ qÆ ~ yês¡T #˚kÕÔsT¡ . #ê˝≤es¡≈î£ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T m\¢|⁄ü &É÷ |æ\\¢ qT u≤>± #·<eä eTì $dæ–kÕÔsT¡ . Ç~ ìs¡+‘·s+¡ >± ñ+fÒ, |æ˝≤¢&˝ç À e´‹πsø£ e÷qdæø£ düeTdü´\T @s¡Œ&É‘êsTT. á s¡ø+£ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ‘·eT |æ\\¢ qT yê] ‘√{Ïyê]‘√, ˝Ò<ë ã+<ÛTä e⁄\ |æ\\¢ ‘√ b˛\TkÕÔsT¡ . yês¡+‘ê u≤>± MTs¡T #·<eä ≥+ ˝Ò<+ä {≤s¡T. yê]ø£+fÒ e÷s¡Tÿ\T ‘·≈î£ ÿe>± e#êÃj·T+{≤s¡T. á s¡øy£ TÓ qÆ ˇ‹Ô&ç ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ø£*–düT+Ô fÒ, |æ\\¢ T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î ≈£L&Ü bÕ\Œ&ÉT‘·T+{≤s¡T. XÊØs¡ø£ Væ≤+dü : |æ\¢\ u≤>∑Tø=s¡≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ˇ‹Ô&ç #˚j·T≥+ yêdüeÔ y˚T. ø±ì |æ\\¢ qT ìs¡+‘·s+¡ <ëìøÏ ì+~+#·≥+ ˝Ò<ë ø=≥º&+É e+{Ï #·s¡´\T yê]˝À ndüVü≤q+ ø£*–kÕÔsTT. e´‹πsø£ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É‘ês¡T. n+‘˚ø±<äT, Ç≥Te+≥|ü⁄&ÉT yês¡T eT‘·TÔeT+<äT\T rdüTø√e{≤ìøÏ n\yê≥T |ü&‘É ês¡T. XÊØs¡ø£ Væ≤+dü˝À yês¡T rÁe+>± #Ó&TÉ Á|üu≤Û yê\≈£î Væ≤+kÕ‘·àø£ #·s´¡ \≈£î ≈£L&Ü ~>∑T‘ês¡T. kÕe÷õø£ Væ≤+dü : nìï+{Ïø+£ fÒ ≈£L&Ü Ç~ #ê˝≤ Á|üe÷<äøs£ y¡ TÓ qÆ ~. |ü_ø¢ ˝˘ À MT _&Éq¶ T ‹≥º≥+, ø=≥º&+É e+{Ï$ n‘·ìøÏ m+‘√ Vü‰ì #˚kÕÔsTT. ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T m|ü⁄&É÷, y˚sπ yê]‘√ b˛\Tdü÷,Ô #·÷&ÉT n‘·qT ˙ø£+fÒ m+‘· u≤>± #·<Tä e⁄‘·THêï&√, m+‘· u≤>± Ä&ÉT‘·THêï&√ nì q\T>∑T] eTT+<äT |ü_ø¢ ˝˘ À ì+~kÕÔ&TÉ .

ø£ì|æ+#·<Tä dü]ø£<ë ø±+&É+ ‘·«s¡>± m+&çb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~. á yÓTTø£ÿqT ô|+#˚ uÖ˝Ÿ˝À yê≥sY ‘·s¡T#·÷ e÷s¡Tdü÷Ô ñ+&Ü*. #ê˝≤ø±\+ ˇπø ˙s¡TqT ì\« ñ+#·&+É e\¢ nø£ÿ&É ÁøÏeTT\T, ø°≥ø±\T #˚] yÓTTø£ÿ m<äT>∑T<ä\qT Ä|æyk˚ ÕÔsTT. ø±ã{Ϻ ø£˙dü+ yêsêìøÏ ˇø£ÿkÕ¬sH’ ê ˙{Ïì e÷s¡TÑ·T+&Ü*. Ç<˚ yÓTTø£ÿqT uÛ÷Ñ $T˝À Hê{Ï‘√ uÛ÷Ñ $T qT+&ç b˛wüø±\T n+<ä&+É e\¢ yÓTTø£ÿ @|ü⁄>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. m≈£îÿe>± Ç~ ˙{Ï˝À ô|s¡>&∑ yÉ T˚ ñ‘·eÔ T+. ô|ò+>¥wüOjYT XÊg+ Á|üø±s¡+ á yÓTTø£ÿ≈£î X¯øÏÔì, n–ï, >±*, uÛ Ñ ÷ $T jÓ T Tø£ ÿ kÕqT≈£ L \ X¯ ø Ï Ô rdüTø=düT+Ô <äì #ÓãT‘·T+~. á yÓTTø£ÿ≈£î mÁs¡ ]ã“Hé ø£≥&º +É nH˚~ ù|+ò >¥wOü jYT XÊg+˝À #ê˝≤ ˝À‘Óq’ nsê∆ìï ø£*– ñ+~. Ç~ Ç+{Ï˝À|ü\ ô|+#·Tø=H˚ yÓTTø£ÿ˝À¢ á yÓTTø£ÿ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq~ BìøÏ dü÷s¡´s¡•à n+‘·>± nedüs¡+ ñ+&É<äT. M{ÏøÏ dü÷s¡´ø±+‹ m≈£îÿe>± ‘·>\∑ ≥+ e\¢ á yÓTTø£ÿ Ä≈£î\T |üdüT|ü⁄ es¡í+ ˝Ò<ë |üdüT|ü⁄ ‘Ó\T|ü⁄es¡í+>± e÷] yê&çb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~. ø±ã{Ϻ m≈£îÿe dü÷s¡´ø±+‹ |ü&˚ Á|ü<˚X¯+˝À ø±≈£î+&Ü ‘·≈£îÿe>± Á|üdü]+#˚ Á|ü<˚X¯+˝À á yÓTTø£ÿqT ô|≥Tºø√e&É+ eT+∫~.

>∑T+&Ó s¡øHÔ£ êfi≤\˝À @s¡Œ&˚ >∑&\¶É T Áø£yT˚ D≤ s¡øHÔ£ êfi≤\qT >∑{|ºÏ &ü d˚ æ s¡øÁÔ£ |üyêVü≤+ >∑T+&Ó≈î£ Äù|kÕÔsTT. Ç<˚ düeTj·T+˝À X¯Øs¡+ ‘·qqT ‘êqT s¡ø+åÏ #·T≈£îH˚≥+<äT≈£î yê´j·÷eT+ #˚ùd e´≈£î\Ô sTT‘˚, >∑T+&Ó≈î£ düe÷+‘·s+¡ >± yÓfifl‚ s¡øHÔ£ êfi≤\qT ñ |üjÓ÷–+∫ s¡ø£Ô+ düs¡|òüsê #˚kÕÔsTT. á düe÷+‘·s¡ s¡ø£ÔÁ|üdüs¡D »s¡T>∑≈£î+fÒ, >∑T+&Ó |üP]ÔÄ $|òü\yÓTÆqfÒ¢. |òü*‘·+>± >∑T+&Ó ã\V”≤q|ü&É≥+ <ëì #·s¡´ ‘·–bZ ˛e≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. >∑T+&Ó≈î£ >∑\ yê´j·÷eT kÕeTsê∆´ìï yÓT≥u≤*ø˘ Á|üÁøÏj·T>±qT eT]j·TT Åôdºdt f…dtº>± |üØø£å\T #˚kÕÔs¡T. u≤¢ø˘ nsTTq s¡øHÔ£ êfi≤\≈£î düe÷+‘·s¡ s¡øÔ£ düs|¡ süò ê m˝≤ #˚j÷· *? >∑T+&Ó≈î£ düe÷+‘·s¡ s¡øHÔ£ êfi≤\‘√ s¡øÔ£ düs|¡ süò ê #˚jT· e#·TÃqì |ü]XÀ<Û≈ä î£ \T #ÓãT‘·THêïs¡T. >∑T+&Ób˛≥T düeTj·T+˝À s¡ø£ÔHêfi≤\˝À >∑&ɶ\T @s¡Œ&ÉT‘êsTT. ã¢&é Áô|»sY, &Éj÷· u…{d° t $T*≥dt yÓTT<ä\>∑T yê´<äT\T n~Ûø+£ >± ñ+&˚ yê]˝À X¯Øs¡+˝À s¡ø£ÔÁkÕe+ ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘·T+~. á s¡ø£Ô|ü⁄>∑&ɶ\T ∫qïbÕ{Ï <ÛäeTqT\˝À ì\ã&çb˛‘êsTT. Bì‘√ s¡øÔ£ düs|¡ süò ê Ä– Á|ü<ëÛ q nej·Te+ &çd˝ºü Ÿ ø£+&ÉsêìøÏ b˛wüD n+<ä<Tä . Ç~ ø£qTø£ n~Ûø£ düeTj·T+ ø=qkÕ–‘˚, nej·Te+ yÓTT<äTu› ≤],

>∑T+&Ób˛≥T edüT+Ô ~. nsTT‘˚, düe÷+‘·s+¡ >± @s¡Œ&˚ s¡øHÔ£ êfi≤\T düV≤ü » s¡øHÔ£ êfi≤\ø£+fÒ ã\V”≤q+>± ñ+&ç s¡ø±Ôìï n~Ûø+£ >± rdüT≈£îyÓfifl¯ ˝Òe⁄. yê´j·÷e÷\T #˚jT· ì yê]˝À >∑T+&Ó $|ò\ü ‘· #Ó+~‘˚ |ü]D≤e÷\T eT]+‘· y˚>+∑ >± ñ+{≤j·Tì yÓ<’ ´ä \T #ÓãT‘·THêïs¡T. |ò*ü ‘·+>± >∑T+&Ó ã\V”≤q|ü&ç yÓ<’ ë´ìøÏ ôd‘’ +· ø£weºü Te⁄‘·T+~. >∑T+&Ó Äs√>±´ìøÏ ÄVü‰sê\T @$T rdüTø√yê*? Á|ü|+ü #· Äs√>∑´ dü+düú n~Ûø£ ãs¡Te⁄, ˝≤e⁄ mø£ÿ≥+ nH˚ düeTdü´\qT nHês√>±´ìï ø£*–+#˚ n~Ûøy£ TÓ qÆ ˝Ò<ë $|üØ‘·yTÓ qÆ ø=e⁄« ù|s¡Tø√≥+>± #Ó|⁄ü ‘·+ñ~. n~Ûø£ ãs¡Te⁄≈£î Á|ü<ëÛ q+>± >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘· yê´<ÛTä \T ekÕÔsTT. n~Ûø£ ãs¡Te⁄qï yê]˝À Á{Ï^ô¢ ds¬ &’ ‡é kÕúsTT ô|s¡>&∑ +É , #Ó&TÉ ø=˝…ÅkÕº˝Ÿ ô|s¡>≥∑ + ñ+≥T+~. á ]düTÿ ‘·–+Z #·Tø√e{≤ìøÏ >±qT Äs√>∑´ø£sy¡ TÓ qÆ ÄVü‰sê\T, XÊØs¡ø£ yê´j·÷eT+ ‘˚*ø¬ q’ |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\T. n~Ûø£ ãs¡Te⁄qï yês¡T ‹Hê*‡q ÄVü‰sê\T : |ü+&ÉT,¢ ≈£Ls¡>±j·÷\T, M{Ï˝À |”#T· n~Ûø+£ >± ñ+≥T+~. n~ ø=˝…ÅkÕº˝Ÿ kÕúsTT ‘·–dZ Tü +Ô ~. øπ s¡≥T¢, ≥e÷{≤\T, u…ÁØ\T, n¬s+»dt, |ü|üj·÷ e+{Ï j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ n~Ûø+£ >± ñ+&˚ |ü+&ÉT¢ ‹Hê*. ‘·èD <ÛëHê´\T >√<ÛTä eT Áu…&,é s√{Ï, |ükÕÔ, ÁuÖHé s¬ d’ ,t z{Ÿ‡, sê–,CÀyêsY, ãÁC≤ e+{Ï$ ‹Hê*. yÓTT\¬ø‹Ôq $‘·HÔ ê\T, øÏ&ûï ;Hé‡, ãsƒêD°\T yÓTT<ä˝…’q$ ˙{Ï˝À ø£]π> |”#·T ø=˝…ÅkÕº˝Ÿ ˝…e˝Ÿ ‘·–dZ Tü +Ô ~. n$ôd –+»\T ˇy˚T>± 3 bòÕ´{° j·÷dæ&TÉ ¢ ø£*– ñ+{≤sTT. M{Ïì ÁuÒøb˘ Õò dt˝º À #·\T¢ø=ì ‹+fÒ eT+∫ |ò*ü ‘·+ ñ+≥T+~. ‘·≈î£ ÿe ø=e⁄« ø£\ bÕ\ ñ‘·Œ‘·T\Ô T : yÓqï rdæq bÕ\T, ô|s¡T>∑T, Ç+{Ï˝À ‘·j·÷s¡T#˚dæq |ü˙sY yÓTT<ä˝…’q$ n~Ûø£ ø±*¸j·T+ ø£*– X¯Øs¡ ø=e⁄« ‘·–kZ ÕÔsTT. #˚|\ü ˝À dü˝≤àHé, ≥÷Hê C≤‹$ zy˚T>± 3 ø£*– ñ+{≤sTT. ø£qTø£ n$ eT+∫ ø=˝…ÅkÕº˝Ÿ ô|+#·T‘êsTT. k˛j·÷ ñ‘·Œ‘·T\Ô T s¡øHÔ£ êfi≤\˝À >∑&ɶ\qT ø£]–kÕÔsTT. Á^Hé {° ‘ê–‘˚ eT+∫ ø=˝…ÅkÕº˝Ÿ ô|s¡T>∑T‘·T+~. á ÄVü‰sê\T ‹+≥÷, Á|ü‹s√p ø£˙dü+ 30 qT+&ç 45 ì$TcÕ\bÕ≥T ‘·–q+‘· XÊØs¡ø£ yê´j·÷e÷\T y˚>∑+>± q&Ée&É+, C≤–+>¥, dæ«$Tà+>¥, ôd’øÏ*+>¥ yÓTT<ä˝…’q$ #˚ùdÔ πø\Ø\T Ks¡Tà nsTT ãs¡Te⁄ ‘·–Zb˛‘ês¡T. Çø£ >∑T+&Ó Äs√>∑´+>± ø=≥Tº≈î£ +≥T+~.

ø√eT\yÓTÆq Vü≤kÕÔ\T.. qU≤\T q^w”\T.. kÕ<Ûës¡D+>± n+<ä+, Äø£s¸¡ D, n_Ûqj·T+ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ\+fÒ ø±\T ø=q>√{Ï qT+&ç ‘·\ es¡≈L£ e]í+ #·T≈£î+≥÷ b˛yê*‡+<˚. ø£fió¯ fl, eTT≈£îÿ, #Ó+|ü\T, •s√C≤\T, bÕ<ë\T, #˚‘·T\T, e¬>’sê n˙ï m|ü&É÷ #·]Ã+#·T≈£î+≥÷H˚ ñ +{≤s¡T #ê˝≤ eT+~. @~@yÓTHÆ ê eTT+<äT>± #Ó|ü ø√edæ+~ qU≤\T >∑T]+#˚ ø£qTø£ yê{Ï $wüj·÷ìøÏ e<ë›+. ìC≤ìøÏ á >√fi¯ófl (qKeTT\T) ô|+#·Tø√e&É+ nH˚~ nHê~ø±+\+ qT+N edüTqÔ ï<˚. eT>∑Te\øÏ >√fi¯ófl ≈£L&Ü ˇø£ n\+ø±s¡yT˚ . n+<ëìï ÇqTeT&ç+|ü #˚ùdy˚. #˚‘·T\ ø√eT\+ >± ø£ì|æ+#·&ÜìøÏ >√fi¯ó¢ m+‘√ düVü≤ø£]kÕÔsTT. á s√E˝À¢ >√fi¯¢ s¡+>∑T\‘√ bÕ≥T nH˚ø£ s¡ø±\ &çC…’qT¢, Ä]º|ò”wæj·T˝Ÿ (ø£èÁ‹eT) >√fi¯ófl e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ e#êÃsTT. bÕغ\˝Àq÷, $+<äT$H√<ë˝À¢q÷ eTVæ≤fi¯\T M{Ïì m≈£îÿe>± yê&É≥+ eTq+ ‘·s#¡ T· >± #·÷dü÷HÔ ˚ ñHêï+. yê{Ï e÷≥ m˝≤ ñHêï, >√fi¯ófl dü+s¡ø+åÏ #·T ø√yê\+fÒ... 1. eTqøÏ ø±e\dæq Ø‹˝À >√s¡T ô|+#·Tø√yê\+fÒ ø=+‘·ø±\+ |ü&TÉ ‘·T+~. ø£˙dü+ 56 ôd+{°MT≥s¡¢ es¡≈£L ô|+∫q >√s¡T ø±e\dæq ùw|t˝À Á¬>’Hé #˚dTü ø√e&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+~. á $<Û+ä >± >√s¡T¢ n+<ä+>± ô|+#·T≈£î+<ëeTH˚ Ä{À#·q, düs<¡ ë ñqïyêfi¯ófl Á|ü‹s√p >√fi¯˝¢ À eT{Ϻ #˚s≈¡ î£ +&Ü ˙{Ÿ>± X¯óÁX¯+ #˚dTü ≈£î+≥÷ ñ+&Ü*. 2. ôV’≤Á&√»Hé ô|sê¬ø’‡&é ˇø£ ∫qï bÕÁ‘·˝À rdüT≈£îì ◊<äTy˚fi¯Sfl eTTìπ>˝≤ ñ+∫‘˚ >√fi¯˝¢ À ù|s¡T≈£îqï q\¢ì eT{Ïbº ˛sTT, u≤ø°]º j·÷ ≈£L&Ü b˛‘√+~. 3. ø=+‘·es¡≈£L ô|]–q >√fi¯¢ì MTs¡T @ ùw|t˝À e÷s¡TÃø√&ÜìøÏ Çwüº|ü&ÉT ‘·THêïs√ Äùw|t˝À ø£{Ÿ #˚dTü ≈£î+≥÷ eT]ø=+‘· ô|s¡>ì∑ yê«*. 4. Ç˝≤ >√fi¯ó¢ Ŭ>’ì+>¥ #˚düTø√e&ÜìøÏ e÷¬sÿ{À¢ HÓsTT˝Ÿ ã|òüsY ôd≥T¢ <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. yê{Ïì ñ|üj÷Ó –+#·&yÉ T˚ eT+∫~. eTq X¯Øs¡ |ü]dæ‹ú ì ã{Ϻ >√fi¯ófl s¡+>∑T\T e÷s¡T‘·÷ ñ+{≤sTT. s¡øbÔ£ ˛≥T. s¡ø<Ô£ √cÕ\T ˝Òìyê] >√fi¯ó fl eT+∫ >∑T˝≤; s¡+>∑T˝À m+‘√ n+<ä+>± ø£ì|ækÕÔsTT. 5. s¡øVÔ£ ≤” q‘· ñqï yê]>√fi¯ófl ‘Ó\>¢ ± bÕ*b˛sTT, ‘Ó\ì¢ ì\Te⁄ #ês¡\T @s¡Œ&ÉT‘êsTT. n≥Te+{Ï yês¡T ;{Ÿs÷¡ {Ÿ, ø±´¬s{Ÿ, ‘êC≤|ü+&ÉT,¢ Ä≈£î ≈£Ls¡\T, bÕ\ |ü<ësê∆\T n~Ûø+£ >± rdüT≈£î+≥÷ ñ+fÒ ø=+‘· Á|üj÷Ó »q+ ñ+≥T+~. 6. Ç≥Te+{Ï ˝ÀbÕ\T ø£qã&É≈£î+&Ü #˚j·T&ÜìøÏ nH˚ø£ s¡+>∑T˝À¢

>√fi¯fls¡+>∑T\T <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. nsTT‘˚ yê{Ï ì ñ|ü j Ó ÷ –+#˚ ≥|ü&ÉT, M˝…q’ +‘· es¡≈L£ H˚#T· s¡˝Ÿ ø£\sY‡H˚ yê&ÉT‘·T+fÒ n+<ä+>±q÷, ø=eT\+>±q÷ ñ+{≤sTT. 7. n|ü&É|ü &É÷ á s¡+>∑T\T yê&çHê, M˝…q’ +‘· es¡≈L£ >√]+{≤ ≈£î ô|≥Tº≈£î+fÒ, mÁs¡>± |ü+&ç n+<ä + >± ø£ ì |æ + #· & É y ˚ T ø±ø£ , dü ÷ ø£ Î ÁøÏ e TT\T #˚ s ¡ ≈ £ î +&Ü ø±bÕ&ÉT‘·T+ ≥T+~. 8. ˇø£kÕ] >√fi¯ó¢ ô|+#·T≈£îHêïø£ n$ eTØ bı&Ée⁄>± ô|]–b˛≈£î+&Ü Á{ÏyTé #˚dTü ≈£î+≥÷ ñ+&Ü*. >√fi¯ó fl ø£‹Ô]+#·T≈£îH˚ eTT+<äT ø=~› ôdø£qT¢ >√fi¯¢ì ˙{Ï˝À eTT+∫ ñ+∫‘˚ yÓT‘·Ô>± nsTT´, ø±e\dæq ùw|t˝À ‘˚*ø£>± ø£‹]Ô +#·T≈£îH˚ M\T+≥T+~. >√s¡T $]– b˛≈£î+&Ü ñ+≥T+~. 9. n˝≤π> ô|]–q >√fi¯flì ñ+#ÓjT· ´≈£î+&Ü ø=+‘·ø±\+ ‘·sT¡ yê‘· |üP]Ô>± ø£‹]Ô +∫, ‹]– ô|+#·Tø√e&É+ yÓTT<ä\Tô|&ç‘˚ eT+∫+~. n+‘˚>±˙ ô|]–q yê{ÏH˚ ø±e\dæq+‘· y˚Ts¡øÏ ø£‹]Ô +#·T≈£î+≥÷ n˝≤π> @fi¯fl ‘·sã¡ &ç ñ+#·&+É eT+∫~ø±<äT. 10. >√fi¯ófl n+<ä+>± ø£qã&Ü\+fÒ n+<äT≈£î ‘·–q #ÓsTT´ Ä düãT“ ‘ê\÷≈£î s¡kÕj·THê\T #˚‘T· \ MT<ä Á|üu≤Û e+ #·÷|ü⁄‘êsTT. n+<äTøπ eÅkÕÔ\T, –HÓï\T X¯ó ÁuÛ|Ñ ]ü ∫q yÓ+≥H˚ #˚‘T· \≈£î e÷sTTX¯Ãs¬ »’ sY sêj·÷*. y˚&ç ˙s¡T ‘Ó\’ Á>∑+<∏Tä \ô|’ Á|üu≤Û e+ #·÷|ü⁄‘êsTT. 11. #·\{¢ Ï ˙s¡T düV≤ü » e÷sTTX¯Ãs¬ »’ sY˝≤ |üì#˚kÕÔsTT. n+<äTøπ #·*ø±\+ ˝Àq÷ #·\ì¢ ˙{Ïøπ ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«*. 12. ‘˚eT ñqï|ü&˚ e÷sTTX¯Ãs¬ »’ sY #·sà¡ +˝ÀøÏ Ç+øÏb˛‘·T+~. n+<äTøπ kÕïq+ #˚jT· >±H˚ #˚‘T· \≈£î sêdüTø√yê*. 13. ìÁ<ä≈î£ ñ|üÁø£$T+#˚ eTT+<äT ô|Á{À*j·T+ C…©‘¢ √ #˚‘T· \qT eTè<äTe⁄>± eTs¡q› #˚dTü ø√yê*. ãj·T≥≈£î yÓfió¯ ‘·Tqï|ü&ÉT ‘·|Œü ìdü]>± #˚‘T· \≈£î >ö¢E\T <Û]ä +#ê*. Ç$ m+&ÉqT+∫ #˚‘T· \≈£î s¡øD å£ ìkÕÔsTT. 14. X¯ØsêìøÏ dü]|ü&Ü $Tqs¡˝Ÿ‡, $≥$THé‡ n+~‘˚ #·sà¡ + eTè<äTe⁄>± ñ+≥T+~. $≥$THé dæ, á\T #·sà¡ + MT<ä eT]+‘· Á|üu≤Û e+ #·÷|ü⁄‘êsTT. 15. HÓ\˝À Äs¡TkÕs¡T¢ #˚|\ü T rdüTø√yê*. M{Ï˝Àì môdì¸jT· ˝Ÿ bòÕ´{° Äe÷¢\T #·sà¡ kÂ+<äsê´ìøÏ ñ|üø]£ kÕÔsTT. Ä bòÕ´{° Äe÷¢\T >∑T+&Ó≈L£ y˚T\T #˚kÕÔsTT.

_&É˝ › À bı≥º H=|æŒ ìyês¡D m˝≤?

|æ\\¢ T ‘·eT ø£&TÉ |ü⁄ H=|æŒ $e]+#·˝sÒ T¡ . ∫qï |æ\˝¢ ‘’… ˚ ndü\T yê]øÏ #Ó|Œü ≥+ ≈£L&Ü #˚‘ø· ±<äT. @&ÉTkÕÔsT¡ . yês¡T @ ø±s¡D+>± @&ÉTdüTHÔ êïs¡H~˚ eTqy˚T ns¡+∆ #˚düTø√yê*. |æ\¢\≈£î ‘·s¡#·T>± e#˚à yê{Ï˝À ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ ˇø£{Ï. ø£ìô|≥º&É+ ≈£L&Ü ø£wyºü T˚ . |æ\\¢ $wüjT· +˝À yÓT&çdqæ T¢ y˚jT· ≥+ ≈£L&Ü ‘·s#¡ T· >± dü]ø±<äT. ø£qTø£ düV≤ü » |ü]cÕÿsê\ <ë«sê MTs¡T yê] ø£&TÉ |ü⁄ H=|æŒì ìyê]ùd,Ô yês¡T m+‘√ ñ|üXe¯ Tq+ bı+<äT‘ês¡T.

|æ\˝¢ À bı≥ºH=|æŒ ìyês¡D≈£î düV≤ü » e÷sêZ\T : eTT+<äT>± uÒ;øÏ >±´dt ø±s¡D+>± e∫Ã+<ë nH˚~ |ü]o*+#·+&ç. >±´dt ø±s¡D+ nsTT‘˚, bÕ*#˚à ‘·\T¢\T yÓT+‘·T\qT ‹qsê<äT. yÓT+‘·T\‘√ ‘·j÷· s¡T#˚dqæ e+≥ø±\qT ≈£L&Ü ‹qsê<äT. uÒ; ø£qTø£ u≤>± @&ÉTdüT+Ô fÒ, uÒ;øÏ nbÕqyêj·TTe⁄ ˝Ò<ë Á‘˚qTŒ ø£*π>˝≤ #˚j·T+&ç. bı≥ºuÛ≤>∑+ eTkÕCŸ #˚j·T+&ç. Á‘˚qTŒ, ˝Ò<ë nbÕqyêj·TTe⁄\ s¡÷|ü+˝À >±´dt ãj·T≥≈£î yÓfió¯ ‘·T+<˚y÷Ó |ü]o*+#·+&ç. bı≥ºH=|æŒøÏ ø±s¡D+, bı≥º˝À >±´dt @s¡Œ&É≥y˚T. uÒ;øÏ y˚&˙ç {Ï kÕïq+ #˚sTT+#·+&ç. y˚&ç ˝Ò<ë >√s¡T yÓ#÷ ì ˙s¡T bı≥ºH=|æŒì ‘·–Z+#·{≤ìøÏ u≤>± ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. Ä y˚&ç˙s¡T uÒ; bı≥º≈£î ‘·–˝Ò˝≤ ‘={Ϻ kÕïq+ #˚sTT+#·+&ç. _&Éq¶ T kÕïq+ #˚sTT+#˚≥|ü⁄&ÉT C≤Á>∑‘>Ô· ± ñ+&É+&ç. uÒ_ bı≥º nsTT<äT ˝Ò<ë Äs¡T ì$TcÕ\T e÷Á‘·yT˚ kÂø£s´¡ +>± uÛ≤$dü÷Ô y˚&ç ˙{Ï˝Àñ +&Ü*. y˚&ç edüTÔe⁄\T X¯Øs¡ H=|æŒì |”˝ÒÃkÕÔsTT. ø±ì yê]øÏ ô|fÒº y˚&ç ˙s¡T y˚&ç n~Ûø£+ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&É+&ç. >√s¡T yÓ#·Ã>± ñ+fÒ, bı≥º H=|æŒ ‘·>∑TZ‘·T+~. |æ\\¢ ≈£î bı≥ºH=|æŒ e∫Ãq|ü⁄&ÉT kÕ<Ûës¡D+>± Å>¬ |’ yt ê≥sY yê&ÉT‘·T+{≤eTT. BìøÏ ôd&’ é mô|øò ‡º˘ e+{Ï$ ˝Òøb£ ˛sTTq|üŒ{Ïø° ˇø£kÕ] yÓ<’ Tä ´\qT dü+Á|ü~+#·&+É ≈£L&Ü eT+∫~. uÒ;øÏ >√s¡TyÓ#÷ {Ï ˙{Ïì Çe«+&ç. uÒ; u≤{Ï˝Ÿ˝À >√s¡T yÓ#÷ {Ï ˙s¡T b˛dæ ô|≥º+&ç. uÒ;øÏ |üfÒº≥|ü⁄&ÉT eTT+<äT>± y˚&çì MT ns¡#˚‹‘√ |ü]o*+#·+&ç. >√s¡T yÓ#÷ ì ˙s¡T |æ\\¢ ≈£î bı≥ºH=|æŒ ‘·–dZ Tü +Ô ~.

ø±ø£rj·T ~q|ü‹Á ø£≈î£ bıq÷ïs¡T, <äT–Zsê\, eT+>∑fi–¯ ], neTsêe‹ , øÁ √dü÷s¡T, |ô <ä≈L£ s¡bÕ&ÉT, n#·+à |ù ≥ eT+&É˝≤˝À¢ $˝Òøs£ T¡ \T>± |üì #˚jT· T≥≈£î ÄdüøÔÏ >∑\ j·TTe≈£î\T õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À dü+|Á ~ü +#·>\∑ s¡T.


X¯óÁø£yês¡+

áHÓ\ 31q &Ûç©¢˝À düyÓTÆU≤´+Á<Ûä sê´© düe÷~Û! ` $Á>V∑ ≤ü +!! @~ áJ? ‘Ó\T>∑T C≤‹ >∑]«+#·<ä–q Hêj·T≈£î˝À¢ ˇø£¬s’q |æ$ qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ $Á>∑Vü‰ìï bÕs¡¢yÓT+≥T Äes¡D˝À @sêŒ≥T #˚jT· &É+ >∑T]+∫ ‘êC≤>± &çe÷+&ÉT }|ü+<äT≈£î+~. {°ÄsYmdt ‘Ó\+>±D yê<äT\T á &çe÷+&ÉTqT Á|üeTTK+>± $ì|æd÷ü .Ô . ‘Ó\T>∑TC≤‹ yÓTT‘·Ô+ >∑]«+#˚+‘·{Ï y˚T<Ûë$ nsTTq |æ$ qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ |òüTq‘·qT ø°]Ôì ˇø£ÿ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ e÷Á‘·yT˚ |ü]$T‘·+ #˚ùd Á|üjT· ‘·ï+ ≈£L&Ü #˚dTü HÔ êïs¡T. nsTT‘˚ eT+#√ #Ó&√ \>∑&bÉ Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ e+{Ï ø=+<äsT¡ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü |æ$ $Á>∑V≤ü + @sêŒ≥T >∑T]+∫ &çe÷+&ÉT #˚dTü +Ô &É&+É dü+‘√wü+. Ä $yê<ëìï ø±düÔ |üøÿ£ q ô|&ç‘.˚ . eTq <˚XÊìøÏ Á|ü<ëÛ qeT+Á‘·T\T>± |üì#˚dqæ yê]˝À ‘Ó\T>∑T C≤‹ yÓ\T>∑T~yÓ« e+{Ï|$æ qs¡d+æ Vü‰sêe⁄≈£î $TqVü‰ eTs¡D≤q+‘·s¡ nee÷q+ »s¡>˝∑ <Ò Tä . Äj·Tq≈£î $TqVü‰ n+<äsT¡ Á|ü<ëÛ qT\≈£î &Ûç©¢˝ÀH˚ düe÷<ÛäT\≈£î düú˝≤\T πø{≤sTT+#ês¡T. Äj·Tq eTè‘· < ˚ V ü ‰ ìï e÷Á‘· + eTs¡ D Ï + ∫q ‘· s ê«‘· &Û ç © ¢ q T+∫ ôV≤’ <äsêu≤<äT≈£î ‘·s*¡ +#ês¡T. C≤„HêìøÏ Á|ürø£>± n~ Çyê[ºø° Çø£ÿ&É HÓø¬ d¢ t s√&ÉT˝¶ À dü+<äsÙ¡ ˙j·T dü\ú +>±H˚ ñ+~. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT |æ$øÏ ≈£L&Ü &Ûç©¢˝À |òü÷{Ÿ @sêŒ≥T #˚j·÷\+≥÷ {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î&ÉT Vü≤Øwt sêe⁄ &çe÷+&ÉT #˚dTü HÔ êïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À bÕs¡y¢ TÓ +≥T Äes¡D˝À Äj·Tq $Á>∑V≤ü + @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ≈£L&Ü ø√s¡T‘·THêïs¡T. n+fÒ Ç|ü⁄Œ&ÉT {°ÄsYmdt yÓ|’ ⁄ü qT+∫ ‘Ó\T>∑TC≤‹ Ä‘·à >ös¡yêìøÏ eTqïq <äøÿ£ &É+ >∑T]+∫ ¬ s +&É T &ç e ÷+&É T ¢ ‘· j · ÷ s¡ j · ÷ ´j· T qïe÷≥. nsTT‘˚ á &çe÷+&É¢˝À @~ düT\uÛÑ / Ä#·s¡D kÕ<Ûä´+? bÕs¡¢yÓT+≥T˝À $Á>∑V≤ü + @sêŒ≥T#˚jT· &É+ düT\uÛeÑ ÷...? &Û©ç ˝¢ À |æ$ |ò÷ü {Ÿ @sêŒ≥T≈£î dü\ú + øπ {≤sTT+#·&+É düT\uÛeÑ ÷? Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘Ó\+>±D yê<äT\ &çe÷+&ÉT≈£î ≈£L&Ü ‘·˝§>∑TZ‘·Tqï≥T¢>± ø£ì|æ+#· <ä\#·T≈£î+fÒ.. |æ$øÏ @<√ ˇø£{Ï #˚j·T<ä\#·T≈£î+fÒ.. á s¬ +&ç+{Ï˝À @+ #˚dTü +Ô <äqï~ Á|üXï¯ >± e÷]+~. nsTT‘˚ &Û©ç ¢ esêZ\T #ÓãT‘·Tqï <ëìï ã{Ï.º . bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À $Á>∑V≤ü + n+fÒ ø±düÔ ø£weºü T+≥THêïs¡T. n˝≤+{Ï$ ÄyÓ÷~dü÷Ô b˛‘˚.. $Á>∑V‰ü \≈£î nìï sêÁcÕº\qT+∫ &çe÷+&ÉT¢ ô|]–b˛‘êj·Tì.. düú\+ #ê\ø£b˛e#·Ãì n+≥THêïs¡T. n<˚ |ò÷ü {Ÿ nsTT‘˚ >∑qTø£.. e÷J Á|ü<Ûëì nH˚ Vü≤√<ë˝À ø√s¡T‘·Tqï~ >∑qTø£.. Ä Vü≤√<ë˝À øπ {≤sTT+#ê*‡q dü˝ú ≤\≈£î b˛{° eTØ m≈£îÿe>± ñ+&É<Tä >∑qTø£.. ø±+Á¬ > dü T <ëìï ÄyÓ ÷ ~+#˚ neø±X¯ y ˚ T m≈£ î ÿeì ø=+<äs+¡ ≥THêïs¡T. |æ$ qs¡d+æ Vü‰sêe⁄ eTs¡D+Ï ∫q düeTj·÷ìøÏ sêh+˝À eTTK´eT+Á‹>± ñqï yÓj ’ T· dt sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ Äj·Tq MT<ä ñqï $eTTK‘· ø=B› ô|<ä>› ± |ü{+ºÏ #·Tø√˝Òøb£ ˛ã{Ϻ >±˙, Ç|ü⁄Œ&ÉT sêh Hêj·T≈£î\T >∑{>ºÏ ± Á|üjT· ‹ïùdÔ |ò÷ü {Ÿ nkÕ<Û´ä + ø±<äì ø=+<äsT¡ yê´U≤´ìdüTHÔ êïs¡T.

10 y˚T

2013

ø±ìùdã º T˝Ÿ uÛ≤s¡´ nqTe÷qdüŒ<ä eTè‹

3

$dü‡qïù|≥, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : $dü‡qïù|≥˝Àì b˛©düT ø±«s¡sº ‡Y ˝À z ø±ìùd㺠T˝Ÿ uÛ≤s¡´ >∑Ts¡Tyês¡+ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ø=+~. uÛsÑ Ô¡ ô|≥Tº≈î£ qï nÁø£eT dü+ã+<ä+, <Ûqä <ëVü≤+ e˝Ò¢ ÄyÓT ã\e+‘·+>± ÄyÓT ÁbÕD≤\T rdüTø=+<äì eTè‹sê* ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. yês¡T ‘Ó*|æq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. eT÷&˚fi¢¯ ÁøÏ‘+· ø±ìùd㺠T˝Ÿ Á|üy÷Ó <éøÏ eTè‘·Tsê\T kÕ«‹(23)øÏ $yêVü≤+ »]–+~. M]øÏ 9 HÓ\\ ≈£îe÷s¡T&ÉT ñHêï&ÉT. ø√{Ï s¡÷bÕsTT\T $\Te #˚ùd bı\+‘√bÕ≥T s¡÷.2.50 \ø£\å T ø£≥ï+ Ç∫Ãô|[¢ #˚XÊs¡T. ô|fi¯s¢ TTq|üŒ{Ï qT+∫ M]øÏ ‘·s#¡ ÷· >=&Ée\T »s¡T>∑T‘·T+&˚$. Á|üy÷Ó <é ‘·s#¡ ÷· n‘·yÔ ê]+{ÏøÏ yÓ[¢ &ÉãT“\T >∑T+CÒyê&ÉT. |ü+≥ &ÉãT“\T e#êÃj·Tì ‘Ó*dæ, ãT<Ûyä ês¡+ sêÁ‹ ≈£L&Ü ‘·q k˛<äs¡T&çì |ü+|æ+∫ s¡÷.50 y˚\T ‘Ó|æŒ+#·T≈£îHêï&ÉT. &ÉãT“\ $wüj·T+˝À Ä sêÁ‹ uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ >=&Ée »]–q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. >∑‘+· ˝À |ü+≥ &ÉãT“\T e∫Ãq|ü⁄Œ&É˝≤¢ s¡÷.70 y˚\T, s¡÷.50 y˚\T Ç∫Ãq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡TePs¡T˝À ˇø£ eTVæ≤fi¯‘√ nÁø£eT dü+ã+<ä+ ô|≥Tºø=ì á $<Û+ä >± &ÉãT“\T >∑T+E‘·Tqï≥T¢ Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. ‘·q ≈£îe÷¬sqÔ T n\T¢&˚ ñ] y˚dæ #·+|æq≥T¢ yês¡T Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. Ç≥Te+{Ï dü+|òTü ≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü Á|üy÷Ó <éì ø£]qƒ +>± •øÏ+å #ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. ñ<äjT· + kÕ«‹ ñ]y˚dTü ø=ì #·ìb˛sTTq $wüjT· + ‘Ó*dæq yÓ+≥H˚ &çmd”Œ dü+|òTü ≥Hê dü˝ú ≤ìøÏ #˚sT¡ ø=ì <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ì+~‘·T&ÉT me¬sH’ ê düsπ e<ä*ô|fÒ~º ˝Ò<ìä , Á|üy÷Ó <éô|H’ s˚ +¡ $»j·Tyê&É,>±+BÛq>∑sY,y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : sêÁcÕºìï $&É>={≤º\qTø=H˚ s¡TEe⁄ nsTT‘˚ •øÏkå ÕÔeTì &çmd”Œ X¯+ø£ss¬Y &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·V≤ü d”˝≤›sY kÕsTT>√bÕ˝Ÿ, d”◊ Á|ükÕ<äsêe⁄ X¯e|ü+#·Hêe÷ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\qT, bÕغ\qT ‘·]$T ø={≤º\ì düyTÓ UÆ ≤´+Á<Ûä sêÁwüº dü$T‹ #˚dæ, b˛dtºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ eTè‘·<˚Vü‰ìï ‘·s¡*+∫, πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. kÕ«‹ eTè‹‘√ n<Û´ä ≈£îå \T ùwø˘ »©˝Ÿ |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. >±+BÛq>∑s˝Y Àì Áô|dt ø£u¢ Ÿ˝À @sêŒ≥T b˛©düT ø±«s¡sº ‡Y ˝À $cÕ<ä+ HÓ\ø=+~. #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ áHÓ\ 31q &Û©ç ˝¢ Àì »+‘·sYeT+‘Y e<ä› <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑Tyê]ì $&É>={≤º\ì {°&|û ,” ;C…|,” d”|◊” øπ +Á<ëìøÏ ˝ÒK\T Çe«&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. $»j·Tyê&É, \;“ù|≥, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : sêÁwü+º ˝À e÷\\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ áHÓ\ 25q sê»eT+Á&ç˝Àì Á|ü»\‘√ mqTïø√ã&ɶ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T d”e÷+Á<ÛTä \ô|y’ ê&˚ uÛ≤wüqT e÷s¡TÃø√yê\ì ÄsY‡º ø£fi≤XÊ\ yÓT<Æ ëq+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ μμ e÷\\ dæ+Vü≤>∑sq®¡ μμqT »j·TÁ|ü<+ä #˚j÷· \ì e÷\ eTVü‰Hê&ÉT n<Û´ä ≈£îå \T Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. sêÁwü+º ˝À Á|ü»\T ‘ê>∑T, kÕ>∑T˙s¡T˝Òø£ n˝≤¢&bç ˛‘·T+fÒ øπ +Á<ä+, _.mdt.X¯s‘¡ uY ≤ãT ø√sês¡T. Áô|dtøu¢£ Ÿ˝À >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ md”‡, sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘ê«\T |ü{+ºÏ #·Tø√ø£b˛e&É+ dæ>T∑ Z #˚≥Hêïs¡T. ÁbÕ+‘ê\ eT<Û´ä $uÛ<Ò ë\T md”º düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\ <ë«sê <ä[‘·, –]»q ≈£î≥T+u≤\≈£î uÛÑ÷ ø=qT>√\T |ü<∏äø£+ #˚|ü{Ϻ ¬s+&ÉT mø£sê\ uÛÑ÷ |ü+|æD° düèwæºdü÷Ô ø=ìïsê»ø°j·T bÕغ\T Á|ü»\ J$‘ê\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥THêïj·Tì j˚Tj·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n<˚$<Û+ä >± <ä[‘·T\ uÛ÷Ñ $Tì ÄÁø£$T+#·Tø=qïyê]ì ø£]qƒ +>± •øÏ+å #ê\ì ø√sês¡T. $eT]Ù+#ês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À dü$T‹ Hêj·T≈£î\T Jes¡‘ï· +, düjT· ´<é nHê‡Ø, düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒqT e´‹πsøÏd÷ü Ô md”‡ eØZøs£ D¡ ≈£î eT<ä‘› T· ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï sê»ø°jT· bÕغ\qT mìïø£˝À¢ b˛{° #˚jT· ≈£î+&Ü ùwø˘ s¡d÷ü ˝Ÿ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. >∑T]Ô+|ü⁄ s¡<Tä › #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <ä[‘·T\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\ô|’ Á|ü‘´˚ ø£ #·{≤º\qT s¡÷bı+~+#ê\ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À q>∑s¡XÊK q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTï≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Ûä´≈£åî\T >∑T&çyê&É nbÕŒsêe⁄,yêq|ü*¢ n$Hêwt, yÓ+ø£≥\øÏàå ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

áHÓ\ 25q ìs¡«Væ≤+#˚ dæ+Vü≤>∑s¡®qqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç

Ä*+&çj·÷ eT+<äT\ es¡Ô≈£î\ ã+<é≈£î eT<䛑·T

$»j·Tyê&É, eHé{ÖHé, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : ¬ø$Tdtº, Á&É–dtº\≈£î e´‹πsø£+>± Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\qT ìs¡dædü÷Ô X¯óÁø£yês¡+ @◊zd”&û n+&é m|òá t &û{@° |” Ä<Û«ä s¡´+˝À »]π> ã+<é≈î£ |üP]Ô eT<ä‘› T· ÇdüTqÔ ï≥T¢ õ˝≤¢ ø¬ $Tdtº n+&é Á&É–dtº nk˛dæjT˚ wüHé Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù |æ.mdt.|ü{≤ïj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. bÕ‘·ãd”Ô nk˛dæjT˚ wüHé ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ X¯óÁø£yês¡+ »]π> ã+<é˝À yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚M\T ì\T|ü⁄<\ä #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À nk˛dæjT˚ wüHé Áô|dæ&+Ó {Ÿ yÓ+ø£Á{≤yé, ø√XÊ~Ûø±] düT<Ûëø£sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT yÓT>± ˝Àø˘n<뽑Y $»j·Tyê&É, y˚T 9(ø±ø£rj·T) : Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ ôV’≤ø√s¡Tº ‘ê‘êÿ*ø£ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt mdt$.s¡eTD q>∑s¡ dæ$˝Ÿ ø√s¡Tº Äes¡D˝À X¯óÁø£yês¡+ yÓT>±˝Àø˘ n<ë\‘YqT ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ eT+&É\ Hê´j·Tùdyê~Ûø±s¡ dü+düú #Ós’ à¡ Hé ÄsY. eTTs¡∞ ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT<ä{Ï u…+∫˝Àì nìï dæ$˝Ÿ πødüT\qT |ü]wüÿ]kÕÔs¡Hêïs¡T. á u…+#Y≈£î 13e bòÕdtºÁ{≤ø˘ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô bÕs¡úkÕs¡~Û Hê´j·TeT÷]Ô>± e´eVü≤]kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&√ u…+∫˝À N|òt yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé yÓTõÁùdº{Ÿ, yÓTT<ä{Ï, ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT, Hê\T>∑e n<äq|ü⁄ N|òt yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé yÓTõÁùd{º Ÿ ø√s¡T˝º Àì nìï ÁøÏ$Tq˝Ÿ øπ düT\qT |ü]wüÿ]kÕÔsH¡ êïs¡T. á u…+#Y≈î£ eT÷&√ n<äq|ü⁄ N|òt yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé yÓTõÁùd{º Ÿ ø¬ . n»jYT≈£îe÷sY Hê´j·TeT÷]Ô>± e´eVü≤]kÕÔsì¡ ‘Ó*bÕs¡T.

$<ë´s¡Tú\T düe÷C≤_Ûeè~∆øÏ bÕ≥T|ü&Ü* $»j·Tyê&É, >∑es¡ïsYù|≥, y˚T (ø±ø£rj·T) : $<ë´s¡T\ú T H˚{Ï düe÷»+˝À ñqï s¡T>∑à‘·\qT s¡÷|ü⁄e÷|æ düe÷C≤_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ#j ˚ ÷· \ì f…*ø£+ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY õ.u≤|üPõ nHêïs¡T. m+.$.ÄsY. Ç+õ˙]+>¥ f…ø±ï\J Ä<Ûä«s¡´+˝À μμ˝≤´uŸ|üP´μμô|’ tˇø£ s√E C≤rj·T ôd$THêsYqT >∑Ts¡Tyês¡+ m–®≈£î´{Ïyéø£¢uŸ˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq u≤|üPJ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $<ë´s¡T\ú T n_Ûeè~∆ kÕ~Û+#ê\+fÒ ÁX¯<>∆ä ± $<ä´quÛ´Ñ dæ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü<Ûëq+>± Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\T y˚>∑+>± e÷s¡T‘·Tqï f…ø±ï\Jì n+~|ü⁄#·TÃø√yê\Hêïs¡T. HÓ’|ü⁄D´+ô|+bı+<ë\+fÒ Ç≥Te+{Ï Ïôd$THês¡T¢ ñ |üjÓ÷>∑|ü&É‘êj·THêïs¡T. Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\T ‘·eT _mdtmHém˝ŸqT dü+<ä]ÙùdÔ e÷ |ü]C≤„Hêìï $e]kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Á|æì‡bÕ˝Ÿ &Üø£ºsY ø¬ .$.kÕ+ã•esêe⁄, Ç+&çjT· Hé >√¢ã˝Ÿ düØ«ôddt Á|ü‹ì~Û õ.ø±ØÔø,˘ m+.lìyêdt, ø¬ . l<Ûsä ,Y ‘·~‘·s¡ $<ë´s¡T\ú T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n\÷¢] d”‘êsêeTsêE e+‘ÓqqT |ü{Ïwüº |üs¡#·+&ç

$»j·Tyê&É, >∑es¡ïsYù|≥, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : Hêj·T≈£î\ ìs¡ø¢ ´å£ +, n~Ûø±s¡T\ n\dü‘«· + ø±s¡D+>± q>∑s+¡ ˝Àì |ü\T e+‘Óq\T ÁbÕDdü+ø£≥+>± e÷sêj·Tì @◊yÓm’ |òt sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå \T qe˙‘·+ kÕ+ã•esêe⁄ $eT]Ù+#ês¡T. <äTsêZ|ü⁄s¡+, #·T≥Tº≈£î+≥ ÁbÕ+‘ê\qT ø£\T|ü⁄‘·÷ ¬s’edt ø±\Teô|ì’ ]à+∫q n\÷¢] d”‘êsêeTsêE e+‘Óq nÁb˛#Y n&ÉT>∑TuÛ≤>∑+ ≈£î+–b˛sTT+~. á ÁbÕ+‘êìï dü+<äsÙ¡ Ç+∫q Äj·Tq $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ì‘·´+ y˚˝≤~eT+~ dü+#·]+#˚ á e+‘Óq nekÕq <äX≈¯ î£ #˚sT¡ ø=+<äì, ìsêàD ˝À|ü+ ø±s¡D+>±H˚ 20 dü+e‘·‡sê\T >∑&eÉ ø£eTT+<˚ e+‘Óq •~∏˝≤edü≈ú î£ #˚sT¡ ø=+<äì nHêïs¡T. ø±s=ŒπswüHé Ç+õ˙]+>¥ dæã“+~ ‘ê‘êÿ*ø£ eTs¡eTà‘·T\T #˚dæ #˚‘T· \T <äT\T|ü⁄≈£îHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘·øD å£ y˚T XÊdæ«‘· ÁbÕ~|ü‹ø£q e+‘ÓqqT |ü{wÏ |ºü sü #¡ ê\ì ø√sês¡T. á ãè+<ä+˝À d”|◊” Hêj·T≈£î\T ø¬ . düTu≤“sêe⁄, U≤<äsUY ≤Hé, \+ø± >√$+<äsêE\T, e\÷¢] yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, s¡$≈£îe÷sY,|üsT¡ #·÷] sêCÒ+Á<ä, C….düTsπ wt bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±´q‡sY yê´~Û $<ë´]úøÏ s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹ j·÷»e÷q´+ s¡÷.50 y˚\T $‘·s¡D –˝≤˙ ≈£îe÷s¡T&çì n|üV≤ü ]+∫q kÕj·TT<ÛTä \T

ÇkÕ¢e÷u≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì kÕj·TT<ë\T bÕøÏkÕÔHé e÷J Á|ü<ëÛ ì j·T÷düT|òt s¡C≤ –˝≤˙ ≈£îe÷s¡T&ÉT n© ôV≤’ <äsêu≤<é –˝≤˙ì n|üVü≤]+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î {°M #êHÓfi¯ó¢ yês¡Ô\qT Á|ükÕs¡+ #˚düTÔHêïsTT. z sê»ø°jT· + düu˝ÑÛ À e÷{≤¢&TÉ ‘·T+&É>± ôV≤’ <äsY –˝≤˙ì <äT+&É>T∑ \T øÏ&Üï|t #˚XÊs¡T. á dü+>∑≥q eTT˝≤ÔH˝é Àì bòÕs¡÷UŸ |ü≥ï+˝À »]–+~. kÕj·TT<äT\T ôV≤’ <äsY –˝≤˙ e´øÏ>Ô ‘∑ · ø±s¡´<ä]Ù yÓTTVæ≤j·TTB›Hqé T, >±s¡Tq¶ T ø±*à #·+|æq≥T¢ düe÷#ês¡+. kÕj·TT<äT\T ø±\TŒ\T »s¡T|ü⁄‘·÷ ôV≤’ <äsY –˝≤˙ e<ä≈› î£ #˚sT¡ ≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. kÕj·TT<ÛTä \ ø±\TŒ˝À¢ ◊<äT>∑Ts¡T >±j·T|ü&qç ≥T¢ düe÷#ês¡+. eTT˝≤ÔH˝é À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚jT· e<äì› $T*f…+{Ÿ Á>∑÷|ü⁄\T Ç+‘·≈î£ eTT+<äT ôV≤#·Ã]+#êsTT. á HÓ\ 11e ‘˚Bq »]π> kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ >∑Ts¡Tyês¡+‘√ eTT>∑Tk˛Ô+~. $esê\T n+<ë*‡ ñ+~.

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) ø±+Á¬>dt˝À eTTK´eT+Á‹øÏ e´‹πsø£+>± Á|üdTü ‘Ô +· sπ –q ndüeTà‹ eT÷ø£≈î£ ∫s¡+J$ Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#·uÀ‘·THêï&É≥! Ç|ü⁄Œ&ÉT bı*{Ïø˝£ Ÿ dü]ÿ˝Ÿ‡˝À $ì|ædTü qÔ ï e÷≥ Ç~! |æ≥º b˛s¡TqT |æ*¢ r]Ãq≥Tº>± ø±+Á¬>dt d”ìj·Ts¡¢ eT<Û´ä $uÛ<Ò ë\qT ∫s¡+J$ nqT≈£L\+>± e÷s¡TÃø√uÀ‘·THêï&Éì ø=+‘·eT+~ ∫s¡+J$ sê»ø°jT· n_Ûe÷qT\T eTT]dæb˛‘·THêïs¡T! nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt˝À ndüeTà‹ sê»ø°j÷· \qT q&ç|+æ #˚+‘· d”Hé ∫s¡+J$øÏ ñ+<ë? nH˚<˚ ndü˝q’… nqTe÷q+! ∫s¡+J$ ô|sò TT\÷´sY k˛ºØ˝À uÛ≤>∑yTÓ qÆ Á|üC≤sê»´+ Á|ükÕÔeq Çø£ÿ&É ‘·|Œü <äT! eTTK´eT+Á‹ì ne⁄<ëeTH˚ Á|üjT· ‘·ï+˝À ∫s¡+J$ 18 d”≥¢ <ä>sπZ∑ Ä–b˛e&É+‘√fÒ ∫s¡+J$ dü‘êÔ ãj·T≥|ü&bç ˛sTT+~. nø£ÿ&É qT+∫ Ä 18 eT+~ì ≈£L&Ü dü]>± ø±|ü⁄ ø±#·Tø√˝Òø£ bÕغH˚ ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚dæq ∫s¡+J$ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt˝À eT<ä>∑C≤˝≤¢+{Ï sê»ø°j·THêj·T≈£î\qT ìj·T+Á‹+#·>\∑ &Ü? ˇø£yfi˚ ¯ ∫s¡+J$ eTTK´eT+Á‹øÏ e´‹πsø£+>± yÓ\dæq ndüeTà‹ •_sêìøÏ Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤<ë›eTì Á|üjT· ‹ï+∫, yês¡T ≈£L&Ü n+<äT≈£î n+^ø£]+∫Hê.. n+‹eT+>± <Óã“‹H˚~ e÷Á‘·+ ∫s¡+Jy˚! m+<äTø£+fÒ.. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä •_s¡+˝À ñqï yê]˝À dü>+∑ eT+~ eTTK´eT+Á‹øÏ düìïVæ≤‘·T˝Ò! Ç|ü⁄Œ&˚<√ n*– yÓfi≤¢sT¡ ! rsê ∫s¡T >∑qTø£ Ms¡+<ä]˙ n~ÛcÕºq+ e<ä≈› î£ rdüTø¬ fi‚¢ Á|üjT· ‘·ï+ #˚ùdÔ n|ü⁄Œ&ÉT Ä •_s¡+ô|’ eTTK´eT+Á‹ ‘·q Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü>∑\&ÉT! ‘·q düìïVæ≤‘·T\qT ‹]– s¡|æŒ+#·Tø√>∑\&ÉT! n|ü⁄Œ&ÉT ∫s¡+J$ |üs¡dæú‹ @$T{Ï? ms¡øÿ£ b˛sTT Çs¡T≈£îÿb˛sTTq≥Tº>± ø±+Á¬>dt e÷s¡Tÿ ndüeTà‹ sê»ø°j÷· \≈£î Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#·uÀsTT.. <Óã“‹qï H˚‘>· ± $T–*b˛‘ê&ÉT! ø±ã{Ϻ ∫s¡+J$ ‘·q≈£î Ç∫Ãq eT+Á‹ |ü<$ä H˚<√ #·÷düT≈£î+≥÷.. sê»´düuÑÛ |ü<Mä ø±\+ eTT–ùd es¡≈L£ Á|üXÊ+‘·+>± sê»ø°jT· J$‘êìï >∑&|É ≥ ü y˚T eT+∫<˚y÷Ó ! nì sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \T yê´U≤´ìdüTHÔ êïs¡T!

ãj·÷´s¡+‘√ KeTà+ô|’ ø£qTï ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T)ø±+Á¬>düT bÕغ øπ +Á<ä+˝À @\Tã&ç˝À ñqï+‘· es¡≈î£ ‘Ó\+>±D sêh+ sêe&É+ nH˚ Á|üdøπü Ô ˝Ò<ìä {°ÄsYmdt Ksês¡T#˚dTü ≈£î+~. n+<äTø£H˚ Ä ~X¯>± Á|üjT· ‘êï\qT ≈£L&Ü |üøÿ£ q ô|{Ï+º ~. n+<äTøπ z≥T¢ nH˚ ìHê<ä+‘√ øπ e\+ á <äbÕò sê»´y˚T\uÀj˚T øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ <ë«sê kÕ~Û+#·Tø√e&É+ MT<äH˚ bò˛ø£dt ô|&ÉT‘√+~. Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À... {°ÄsYmdt Á|üdTü ‘Ô +· ‘·\ô|{Ïqº @¬øø’ £ ñ<ä´eT+.. ãj·÷´s¡+ >∑qT\T ` kÕúìø£+>± |ü]ÁX¯eT @sêŒ≥T. ãj·÷´s¡+ >∑qT˝À¢ <=]πø Kì»+ HêD´‘· >∑T]+∫ yê´|æ˝Ô À ñqï dü+<˚V‰ü \qT ìeè‹Ô #˚jT· &ÜìøÏ {°ÄsYmdt #˚dqæ Á|üjT· ‘·ï+ n+≥÷ @MT ˝Ò<Tä >±˙.. ‘·eT myÓTà˝Ò´\‘√ ø£\dæ bÕ<äj÷· Á‘· #˚j÷· \ì, ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT e#˚à es¡≈î£ eT&ÉeT ‹|üŒì rÁekÕúsTT˝À ñ<ä´eT+ ‘·\ô|≥º&+É yÓqTø£ ≈£L&Ü {°ÄsYmdt sê»ø°jT· Á|üj÷Ó »Hê\T ñHêïj·Tì ø=+<äsT¡ yê´U≤´ìdüTHÔ êïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤+#˚ bÕغ ‘·eT~ ˇø£ÿfÒ nqï≥T¢>± {°ÄsYmdt ãTø±sTTdüT+Ô ~ >±˙.. nìï õ˝≤¢˝À¢q÷ yê]øÏ düe÷qyÓTqÆ Ä<äsD¡ ˝Ò<qä ï~ düŒwü+º . ñqï ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ {°ÄsYmdt n‘·´+‘· rdæø≥£ Tº>± ñqï~ KeTà+ õ˝≤¢˝ÀH˚. yêeT|üø±å \ ÁbÕã\´+, ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ Ä~Û|‘ü ´· + rdæø≥£ Tº>± ñqï~ KeTà+ õ˝≤¢˝ÀH˚. yêeT|üø±å \ ÁbÕã\´+,‘Ó\T>∑T<˚X+¯ n~Û|‘ü ´· + ≈£L&Ü á õ˝≤¢˝À m≈£îÿe. {°ÄsYmdt ndæÔ‘·«y˚T Çø£ÿ&É ‘·≈£îÿe. n˝≤+{Ï H˚|ü<∏ä´+˝À kÕúìø£+>± ˇø£ ñ≈£îÿ n_Ûeè~∆ |üqT\≈£î ‘êeTT ø±s¡≈£î\T ø±>∑*–‘˚ õ˝≤¢˝À bÕغøÏ |ü⁄Hê~ <ä≈î£ ÿ‘·T+<äH~˚ {°ÄsYmdt eP´Vü≤+. n+<äT˝À ‘·|⁄ü Œ ˝Ò<Tä . sê»ø°jT· +>± ø£˙dü+ ‘·eT ndæ‘Ô «· |ü]s¡øDå£ ≈£î ≈£L&Ü ñ<ä´e÷\T #˚øb£ ˛‘˚H˚ ‘·|⁄ü Œ>± uÛ≤$+#ê*. nsTT‘˚ ãj·÷´s¡+ MT<ä øπ e\+ Ç˝≤+{Ï Çy˚Tõ _\¶|t \ø£´å + ˇø£ÿfÒ ø±≈£î+&Ü.. Á|üC≤ Væ≤‘·+ ≈£L&Ü Á|ü<ëÛ q\ø£´å +>± m+#·T≈£îì |ü]ÁX¯$TùdHÔ ˚ yê] e\q Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+~. ãj·÷´s¡+ ` ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT n+≥÷ MT&çj÷· ˝À }<äs>¡ =≥º&+É ˇø£ÿfÒ ø±<äT. nø£ÿ&ç Kì»+ kÕúìø£+>± |ü]ÁX¯eTqT @sêŒ≥T #˚ùd kÕúsTTøÏ ‘·–q~ ø±<äT n+≥÷ »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü#êsêìï ≈£L&Ü kÕ~Ûø±]ø£+>± ‹|æŒø={≤º*. n+<äT≈£î XÊÁdüyÔ ‘˚ \Ô· qT, Kì» ì|ü⁄DT\qT nø£ÿ&É≈î£ rdüT≈£îyÓ[¢ yê]‘√ Á<ÛTä Mø£]+|üCj Ò ÷· *. n+<äT≈£î XÊÁdüyÔ ‘˚ \Ô· qT, Kì» ì|ü⁄DT\qT nø£ÿ&É≈î£ rdüT≈£îyÓ[¢ yê]‘√ Á<ÛTä Mø£]+|üCj Ò ÷· *. Ç˝≤ ÁøÏj÷· o\+>± e´eVü≤]ùdHÔ ˚ {°ÄsYmdt øπ e\+ sê»ø°j÷· \ø√dü+ ø±≈£î+&Ü.. Á|ü»\ø√dü+ á ñ<ä´eT+ kÕ–düTqÔ ï≥T¢>± y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+~.

‘·|ü⁄Œ&ÉT dü\Vü‰\‘√ bÕغ ªVü≤Øμ

$»j·Tyê&É, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : nõ‘Ydæ+>¥ q>∑sY˝Àì s¡M+Á<ÛäuÛ≤s¡r bÕsƒX¡ Ê\˝À 6e ‘·s>¡ ‹∑ #·<Tä e⁄‘·Tqï düjT· ´<é n˝≤Ô|tò nH˚ $<ë´]ú ø=+‘·ø±\+>± ÁbÕD≤+‘·ø£ ø±´q‡sYyê´~Û‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·THêï&ÉT. $wüjT· + ‘Ó\TdüT≈£îqï dü÷ÿ\T j·÷»eTq´yÓTqÆ Ms¡e÷∫H˚ì yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄ Ä<Û«ä s¡´+˝À nø±&É$Tø˘ dü\Vü‰<ës¡T Ms¡e÷∫H˚ì $»j·T\øÏàå , &Ós¬’ ø£sº Y Ms¡e÷∫H˚ì e+oø£èwüí #˚‘T· \MT<äT>± s¡÷.50 y˚\T $sêfi¯+>± n+~+#ês¡T. ‘·«s¡˝À eT]ø=+‘ä Ä]∆ø£ düV‰ü j·T+ n+<äCkÒ ÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. me¬s’Hê Ä]∆ø£ düVü‰j·T+ n+<äCÒùd+<äT≈£î ‘·+Á&ç mdt.dü©+ ôd˝Ÿ HÓ+ãs¡T 94945 32789≈£î bò˛Hé #˚dæ düV‰ü j·T+ n+~+#·>\∑ s¡ì ø√sês¡T.

kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ;md”Œ b˛{° $»j·Tyê&É, >±+BÛq>∑s,Y y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : sêqTqï kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£˝À¢ ãVüQ»q düe÷CŸ bÕغ nuÛ´Ñ s¡T\∆ qT ì\u…&‘É êeTì Ä bÕغ sêÁwüº ø£˙«qsY _.\ø£àå DY ‘Ó*bÕs¡T. bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ áHÓ\ 22q ìs¡«Væ≤+#·qTqï ãVüQ»q düyT˚ àfi¯Hé ãVæ≤s¡+>∑ düuqÑÛ T »j·TÁ|ü<+ä #˚j÷· \ì ø√sês¡T. á düu≈ÑÛ î£ dü+ã+~+∫q yê˝Ÿ b˛düsº ìY Ä$ÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T |”y.’Ó øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sY, ÇHé#êØ® &ç.|ü⁄wüŒsêCŸ, $»jYTÁù|yéT≈£îe÷sY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

2XÊ‘·+ z≥¢‘√ ø±+Á¬>dt≈î£ |üesY! 10 XÊ‘·+ N*Ãq j·T&û¶ u…+>∑fiS¯ s¡T, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : ãT<Ûyä ês¡+ $&ÉT<ä˝q’… ø£sêï≥ø£ mìïø£\ |ò*ü ‘ê˝À¢ e÷J eTTK´eT+Á‹ ø£sêï≥ø£ »q‘ê bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT j·T&É÷´s¡|üŒ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ $»j·÷eø±XÊ\T |üP]Ô>± <Óã“rXÊs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T _mkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ ≈£L&Ü _C…|ìæ <Óã“rdæ+~. >∑‘· mìïø£˝À¢ _C…|øæ Ï 34XÊ‘·+ z≥T¢ sê>±, ø±+Á¬>düT≈£î 35XÊ‘·+ z≥T¢ e#êÃsTT. _C…|æ 110 kÕúHê˝À¢ >¬ *∫ n~Ûø±sêìï <äøÿÏ +#·T≈£î+~. ákÕ] ø±+Á¬>düT >∑‘+· ˝À ø£+fÒ øπ e\+ s¬ +&ÉT XÊ‘·+ z≥¢q e÷Á‘·yT˚ m≈£îÿe>± kÕ~Û+∫ @ø£+>± 41 d”≥q¢ T m≈£îÿe kÕ~Û+∫+~. n+<äT≈£î _C…|æ z≥¢qT ø¬ C…|,æ _mkÕ‡sY ø±+Á¬>düT N\Ã&É+‘√ bÕ≥T ì\ø£&˝É ìÒ Á|üuTÑÛ ‘·«eTH˚ n_ÛÁbÕj·T+ Á|ü»˝À¢ ø£\>∑&Éy˚T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ >∑‘· mìïø£˝À¢ 35 XÊ‘·+ z≥¢‘√ 80 kÕúHê\T eùdÔ. ákÕ] e÷Á‘·+ 37 XÊ‘·+ z≥¢‘√ 121 kÕúHê\T \_Û+#êsTT. ‘·<ë«sê 224 kÕúHê\Tqï ø£sêí≥ø£ nôd+;¢˝À ‹s¡T>∑T˝Òì Ä~Ûø£´‘·qT dü+bÕ~+#·>∑*–+~. >∑‘· mìïø£\ |ü]dæú‹ì #·÷ùdÔ n|üŒ{À¢ _C…|æøÏ ø±+Á¬>dt ø£+fÒ ˇø£ÿXÊ‘·+ z≥T¢ ‘·≈î£ ÿe>± e∫ÃHê, @ø£+>± 110 kÕúHê\qT kı+‘·+ #˚dTü ≈£î+~. n~ ø±+Á¬>dt ã\+ ø£+fÒ 30 m≈£îÿe n|üŒ{À¢ _C…|æ˝À >±* »Hês¡›q ¬s&ç¶, j·T&É÷´s¡|üŒ ˝≤+{Ï H˚‘·\T ñHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ nÁø£eT yÓTÆì+>¥ πødüT˝À >±* n¬sdüsº TT´ #·+#·˝Ÿ>÷∑ &É C…\’ T˝À ñ+&É>±, Äj·Tq nqT+>∑T düV≤ü #·sT¡ &ÉT ÁosêeTT\T kÕú|+æ ∫q _mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ á mìïø£˝À¢ #êe⁄<Óã“ ‹+~. |ü˙ #˚XÊs¡T. _C…|æ z≥T u≤´+≈£î ˝À+∫ 10 XÊ‘·+ z≥¢qT ˝≤π>düT≈£îHêïs¡T. *+>±j·T‘Y z≥s¡¢˝À n‘·´~Û≈£î\T j·T&É÷´s¡|üŒπø eT<䛑·T |ü*ø±s¡T. n+‘· #˚dæHê Äj·Tq≈£î <äøÏÿqì Äs¡T kÕúHê˝Ò. bÕغ $»j·÷ìøÏ ‘·–qìï z≥T¢ kÕ~Û+#·˝øÒ b£ ˛sTTq j·T&ç.¶ . _C…|ìæ z&ç+#·&ÜìøÏ e÷Á‘·+ ñ|üj÷Ó >∑|&ü +ç ~. C…&mç dt ˇø£ÿXÊ‘·+ z≥T¢ ô|+#·T≈£îì 12 d”≥T¢ n<äq+>± kÕ~Û+∫+~. ø¬ C…|.æ _mkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ\ Á|üu≤Û e+ ø±s¡D+>± _C…|æ <ë<ë|ü⁄ e+<ä kÕúHê˝À¢ <Óã“‹qï<äì #ÓãT‘·THêïs¡T.

kÕsTTÁ|ü‘ê|t≈£î u…s¡TÔ U≤∞ ˝Ò<äT!

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) |ü⁄ø±s¡T¢ |ü⁄{Ϻ+#·&ÜìøÏ ô|<ä›>± ‘·s¡ÿã<ä∆‘· nø£ÿπs¢<äT. bÕغ\T eT÷˝≤\T.. >∑T]+∫q ne>±Vü≤q ≈£L&Ü nø£ÿsπ <¢ Tä . n+<äTøπ øπ e\+.. yÓø’ ±bÕqT $eTs¡Ù\‘√ <äTqTe÷&É&+É ˝Ò<Hä ˚ HÓ|+ü #·÷|æ.. Ç<äs› T¡ ø±+Á¬>dt m+|”\ MT<ä yÓø’ ±bÕ˝ÀøÏ |òsæ êsTTdüTHÔ êïs¡+≥÷ |ü⁄ø±s¡T¢ e#êÃsTT. yê]<äs› ÷¡ nq+‘·|⁄ü s¡+ qT+∫ ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤düTqÔ ï nq+‘· yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç,¶ sê»+ù|≥≈£î #Ó+~q m+|” kÕsTTÁ|ü‘ê|t |òsæ êsTT+#·&+É e÷Á‘·+ ñ‹Ôe÷fÒ nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. kÕsTTÁ|ü‘ê|t, yÓ’j·Tdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶øÏ #ê˝≤ Ä|ü⁄Ô&ÉT. yÓ’j·TdtÄsY ‘·q »e÷Hê kÕ–q+‘·ø±\eT÷ kÕsTTÁ|ü‘ê|tqT ‘·q eTìwæ>±H˚ m+ø£sπ õ #˚d÷ü Ô e#êÃs¡T. >∑‘+· ˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s|¡ ⁄ü q mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü yÓj ’ T· dtÄsYqT <ä÷wæ+#·&+É ‘·q e\¢ ø±<ä+≥÷ kÕsTTÁ|ü‘ê|t dü«#·Ã+¤ >± ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T ≈£L&Ü. n+‘·e÷Á‘êq kÕsTTÁ|ü‘ê|t yÓø’ ±bÕ˝ÀøÏ yÓfi≤ÔsH¡ ˚ Á|ü#ês¡+˝À e÷Á‘·+ ì»+˝Ò<Tä . Á|üdTü ‘Ô +· ñqï yÓø’ ±bÕ düMTø£sD¡ ≤\qT ã{Ï.º . sê»ø°jT· uÛ$Ñ wü´‘·TqÔ T e<ä\T≈£îì, |üP]Ô düãÔ T∆>± ñ+&É<\ä #·T≈£î+fÒ ‘·|üŒ.. kÕsTTÁ|ü‘ê|t yÓ’ø±bÕ˝ÀøÏ yÓfi¯¢˝Òs¡T. m+<äTø£+fÒ.. sê»+ù|≥ bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZìï Ç|üŒ{Ïπø yÓj ’ T· dt »>∑Hé ‘·q Ä|ü$Ô TÁ‘·T&Óq’ $T<ÛTä Hés¬ &ç¶ nH˚ j·TTeHêj·T≈£î&çøÏ øπ {≤sTT+#ês¡T. $T<ÛTä Hés¬ &ç¶ n+fÒ ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q e÷J eT+Á‹ ô|~›¬s&ç¶ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ ø=&ÉT≈£î. »>∑Hé e´eVü‰sê\T #ê˝≤es¡≈£î Äj·TH˚ #·øÿ£ u…&TÉ ‘·T+{≤&Éì ù|s¡T. n˝≤+{Ï $T<ÛTä Hés¬ &çø¶ Ï sê»+ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡+Z Ç#êÃs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À kÕsTTÁ|ü‘ê|t yÓø’ ±bÕ˝ÀøÏ yÓfi<¢¯ \ä #·T≈£îHêï ≈£L&Ü Äj·Tq u…sT¡ Ô U≤∞ ˝Ò<Hä ˚ uÛ≤$+#ê*‡ ñ+≥T+~. Äj·Tq yÓfi≤ÔsH¡ ˚ yês¡\Ô ˙ï|ü⁄ø±s¡T>¢ ±q uÛ≤$+#ê*.

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T)yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt˝À bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT düã“+ Vü≤] ‘Ó∫Ãq eTTdü\+, $XÊK õ˝≤¢˝À bÕغH˚ eT÷\≈£î HÓfºÒ |ü]dæ‹ú ø£ì|æk˛Ô+~. Ä bÕغ\ ø°\ø£ H˚‘>· ± e⁄qï ø=D‘ê\ sêeTø£èwü‘í √ bıdü>∑ø£. n‘·q+fÒ dü]|ü&Éì <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄qT bÕغ˝ÀøÏ ‘Ó#˚à s¡∫+#ês¡T Vü≤]. ‘êqT $XÊK˝À b˛{° #˚ùd ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À <ë&ç kÕj·T+ n<äTø√e&ÜìøÏ, Á|ü‹>± <ë&ç ≈£îe÷s¡T&çøÏ {Ïø¬ {Ÿ ‘·~‘·s¡ eP´Vü‰\qT u…+>∑fiS¯ sY, 9 (ø±ø£rj·T) : eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä ø√dü+ dæ<s∆ä êeTj·T´ eT*¢ø±s¡TH® é KπsZ b˛{° s¡∫+#·&+É es¡≈î£ u≤>±H˚ e⁄+~. ø±˙ ø=D‘ê\ yÓ[b¢ ˛‘˚ e∫Ãq |ü]dæ‹ú ì }Væ≤+#·˝<Ò Tä . $XÊK s¡÷s¡˝Ÿ |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ nuÛ´Ñ ]úì Á|üø{£ +Ï #·≈î£ +&ÜH˚ ø±+Á¬>düT bÕغ ø£sêí≥ø£ XÊdüqdüuÑÛ õ˝≤¢˝Àì ø£Áå ‹j·TT\‘√ ø=D‘ê\≈£î dü‘‡· +ã+<Ûë\T e⁄HêïsTT. yês¡+‘ê ø=D‘ê\ ø±s¡D+>±H˚ »>∑Hé yÓ+≥ ã]˝ÀøÏ ~–+~. ø±+Á¬>düT |üP]Ô yÓTC≤]{° kÕ~Û+#·&+É ‘√ eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä ø√dü+ Hêj·T≈£î\T q&ç#+˚ <äT≈£î dæ<+›ä >± e⁄Hêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=D‘ê\ ø±+Á¬>dt rs¡+ú rdüT≈£îH˚+<äT≈£î dæ<e›ä Te⁄‘·THêïs¡T. nqø±|ü*¢ b˛{° |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. ˇ_dæ H˚‘,· bÕغ XÊdüqdüu≤Û |üøå£ H˚‘· dæ<s›ä êeTj·T´, øπ +Á<ä ø±]àø£ eT+Á‹ dæ{Ϻ+>¥ nuÛÑ´]ú |òüT+{≤ Áoìyêdüsêe⁄ m˝≤>∑÷ ô|+<äT]Ô yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïs¡T. n+<äTπø ø=D‘ê\≈£î eT*¢ø±s¡TH® é KπsZ dæm+ |ü<$ä ø√dü+ b˛{°˝À ñHêïs¡T. <ä[‘· H˚‘,· ø±+Á¬>düT N|òt õ. |üsy¡ T˚ X¯«s¡ e÷s¡Z+ düT\Ty˚. ø=D‘ê\qT ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ rdüTø√e&É+ <ë«sê, |òüT+{≤, u§‘·‡ eT+∫ eP´Vü≤y˚T z≥$T‘√ dæ<s›ä êeTj·T´≈£î neø±XÊ\T ô|]–q≥T¢ uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. ~fi¯‘,· z_dæ z≥T u≤´+≈£îqT s¡∫+∫q≥¢e⁄‘·T+~. õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt |ü≥Tº ô|]π>~ U≤j·T+. bÕغ˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü, n{À ø±\T, Ç{À ø±\T ø±+Á¬>düT yÓ|’ ⁄ü eT[¢+#·&+É ˝À eT*¢ø±s¡TH® é KπsZ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. B+‘√ Äj·TqqT y˚dæ e⁄qï Vü≤] ÇdüTÔqï ‘·|ü⁄Œ&ÉT dü\Vü‰\‘√ »>∑Hé ‘·\ø±j·TH=|æŒ ‘Ó#·TÃ≈£îqï≥¢sTT+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT <ë&çì eTTK´eT+Á‹>± #·÷ùd+<äT≈£î Ä esêZ\ H˚‘\· T ñ‘·T‡ø£‘· Á|ü<]ä ÙdüTHÔ êïs¡T. sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ, bıeTàq˝ÒsT¡ . ø=D‘ê\qT n|ü˝sÒ T¡ . Ç≥T ø=+&Ü düTsπ K $wüjT· +˝À ≈£L&Ü »>∑Hé Ç<˚ ‘·sV¡ ‰ü rs¡T ø£qãsêÃs¡T. k˛ìj·÷ >±+BÛ, eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ e\¢H˚ ø±+Á¬>dt bÕغ >¬ *∫+<äì dæ<s›ä êeTj·T´ n+≥THêïs¡T. »>∑Hé |ü<‹›ä Á|üø±s¡+ @ ìjÓ÷»ø£es¡+Z H˚‘· Ä ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ |ü]$T‹+ ø±yê* ‘·|Œü , õ˝≤¢ sê»ø°j÷· ˝À¢ ‘·q yê<äqqT bÕغ n~ÛcÕºq+ eTT+<äT ô|fÒ+º <äT≈£î dæ<s›ä êeTj·T´ >∑Ts¡Tyês¡+ &Û©ç ø¢ Ï ãj·T\T<˚] |ü≥Tºø√dü+ Á|üjT· ‹ï+#·sê<äT. ø±˙ á ìj·Te÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç n+<äs÷¡ e⁄+&Ü\+fÒ ø£w+ºü . sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ yÓfió¯ HÔ êïs¡T. eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä #˚|{ü ≤º\H˚ ÄdüøìÔÏ KπsZ ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. Äs¡T n˝≤ nqT≈£îì e⁄+fÒ Çyê«fi¯ Ç+‘·eT+~ ©&ÉsT¡ ¢ ‘·j÷· s¡jT˚ ´yês¡T ø±<äT. ø±˙ »>∑Hé eP´Vü≤+ y˚sT¡ . bÕغ˝À Äj·Tq ˇø£ÿ&˚ Hêj·T≈£î&ç>± e⁄+&Ü*. $T–*q yês¡T kÕs¡T¢ XÊdüqdüuTÑÛ ´&ç>± mìï¬øq’ &çø¬ •e≈£îe÷sY ≈£L&Ü eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä ì Ä•düTHÔ êïs¡T. ã\yÓTqÆ y=ø£ÿ*>∑ ø£eT÷´ì{Ïø° #Ó+~qyês¡T ø±>±, e÷J eT+Á‹ ÄØ« me] ÁbÕ+‘êìøÏ yês¡T |ü]$T‘·+ ø±yê*. Ç~ øÏø¢ ˘ ne⁄‘·T+<ë.. Ç˝≤ s¡#÷ ≈£î <ë] rdüT+Ô <ë #·÷&Ü*. <˚XŸbÕ+&˚ d”ìj·÷]{° ø±s¡Tq¶ T yê&ÉT‘·THêïs¡T. XÊdüqdüuTÑÛ ´&ç>± 16 @fi¯¢ nqTuÛeÑ + ñ+~. øπ +Á<ä Hê´j·TXÊK eT+Á‹ Ms¡|Œü yÓTTsTT© ù|s¡T ≈£L&Ü $ì|æk˛Ô+~.

dæ<ä∆sêeTj·T´, eT*¢ø±s¡T®Hé KπsZ b˛{°

μø±ø£rj·Tμ

~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ 6/44, ø±˝ÒcÕ eTkÕÔHe é * d Å { º” ,Ÿ s¡M+Á<q ä >∑s,Y ø£&| É .ü d ô ˝Ÿ ` 9247127006, 9989320577


4

X¯óÁø£yês¡+

10 y˚T

2013

yÓuŸôd’{Ÿ˝À <˚yê\j·÷\ uÛÑ÷eTT\ $esê\T <˚yê<ëj·T XÊK ø±sê´\j·÷\≈£î ø±s√Œπs{Ÿ Vü≤+>∑T\T

es¡+>∑˝Ÿ,y˚T9(ø±ø£rj·T):sêÁwüº+˝Àì <˚yê\j·T uÛ÷Ñ eTT\ $esê\qT yÓuŸôd{’ Ÿ˝À bı+<äT|üsá qTqï≥T¢ sêÁwüº <˚yê<ëj·T XÊK eT+Á‹ dæ. sêeT#·+Á<äjT· ´ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì <˚yê<ëj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T, Ä\j·T Çz\‘√ ì{Ÿ ˝ À dü M TøÏ å + #ês¡ T . á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± eT+Á‹ sêeT#·+Á<äjT· ´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwü+º ˝À <˚yê\j·T uÛ÷Ñ eTT\ $esê\qT yÓuŸôd{’ Ÿ˝À ñ+#·&+É e\¢ Á|ü»\≈£î <˚yê\j·T uÛ÷Ñ eTT\ô|’ ne>±Vü≤q ø£\T>∑T‘·T+<äì, ‘·<ë«sê uÛ÷Ñ eTT\ ÄÁø£eTD\qT n]ø£≥ºã#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À ñqï <˚yê\j·T uÛ÷Ñ eTT\ $esê\qT n~Ûø±s¡T\T ùdø£]+∫ |üP]Ô düe÷#êsêìï n+~+#ê\ì ø√sês¡T. <˚e⁄ì uÛ÷Ñ eTT\qT s¡ø+åÏ #ê\ì, nHê´Áø±+‘·yTÓ qÆ uÛ÷Ñ eTT\qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ø√e&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. <˚yê\j·T Á{Ïã÷´q˝Ÿ @&ÉT øπ düT\˝À õ˝≤¢˝À nHê´Áø±+‘·yTÓ qÆ 27.5 mø£sê\ uÛ÷Ñ $Tì kÕ«BÛq+ #˚dTü ø√e&ÜìøÏ rs¡TŒ Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° Ç+‘· es¡≈î£ ˇø£ÿ mø£s+¡ ≈£L&Ü <˚yê<ëj·T XÊK ÄBq+˝ÀøÏ ‘˚øb£ ˛e&É+ |ü≥¢ n~Ûø±s¡T\ô|’ ndü+‘·è|æÔ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. á uÛ÷Ñ eTT\ô|’ düsπ « #˚dæ e÷¬sÿ{Ÿ sπ ≥T Á|üø±s¡+ n<Ó› ©E yÓTT‘êÔìï ìsê∆]+∫ ø£$TwüqsY ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+bÕ\ì ø√sês¡T. ÄÁø£eTD˝À ñqï 10 mø£sê\ uÛÁÑ <äø±[ <˚yê\j·T+ uÛ÷Ñ eTT\ô|’ e÷¬sÿ{Ÿ sπ ≥T Á|üø±s¡+ ©E s¬ +≥T ìsê∆]+∫ bÕ‘· ãø±sTT\‘√ düV‰ü edü÷\T #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. á @&ÉT øπ düT\ô|’ 31e ‘˚B ˝À>± dü+|üPs¡í ìy˚~ø£qT ø£$TwüqsY ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+bÕ\ì ø√sês¡T. s¬ +&ÉT \ø£\å s¡÷bÕj·T\ ˝À|ü⁄ Ä<ëj·T+ ñqï ∫qï <˚yê\j·T+˝À Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T dæ+–˝Ÿ Á≥dt>º ± ìj·T$T+#·&ÜìøÏ #·s´¡ \T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 298 <˚yê\j·÷\≈£î ÄdüT\Ô T ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À &ç|Pü ´{Ï ø£$TwüqsY |ü]~∏˝À ñqï 24 <˚yê\j·÷˝À¢ Á≥dtº uÀs¡T¶ düuTÑÛ ´\ ìj·÷eTø±\T #˚|≥ ü qº Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. y˚sTT dü+ú u≤\ <˚yê\j·T+˝À dü÷s¡´Hêsêj·TDT&ÉT, $wüßeí T÷]Ô $Á>∑V‰ü \qT Á|ü‹wæ+º #·&ÜìøÏ øπ +Á<ä |ü⁄sêedüTÔ XÊK‘√ dü+Á|ü~+∫ nqTeT‹ ‘ÓkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. sêeT|üŒ>∑T&ç Á|üdTü ‘Ô · dæ‹ú ô|’ kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\‘√ ìy˚~ø£qT s¡÷bı+~+∫ ‘·>T∑ #·s´¡ \¬ø’ ìy˚~ø£\T |ü+bÕ\ì n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. y˚T&Üs¡+ C≤‘·s˝¡ À <˚yê\j·T |ü]~∏˝À $<äT´‘·TÔ MT≥s¡q¢ T _–+#·Tø=ì $<äT´‘·TÔ #êØ®\qT eT+ps¡T #˚dæ nìï |üqT\qT y˚T 31 ˝À|ü\ |üP]Ô #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. |üP]Ô ø±ì |üqT\qT s¡<Tä › #˚j÷· \ì nHêïs¡T. 2010`11 dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ 66 |üqT\qT eT+ps¡T #˚jT· &ÉyTÓ qÆ <äì nHêïs¡T. Ç+ø± 11 |üqT\T |üP]Ô ø±yê*‡ ñqï<äì nHêïs¡T. M{Ïì ìØí‘· >∑&TÉ e⁄˝À>± |üP]Ô #˚sTT+#ê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> õ˝≤¢˝Àì ô|<ä› <˚yê\j·÷\ n_Ûeè~∆øÏ >±qT e÷düsº Y bÕ¢Hqé T s¡÷bı+~+∫ á HÓ˝≤Ks¡T≈£î |ü+bÕ\ì Ä<˚•+#ês¡T.<˚yê<ëj·T XÊK ø±sê´\j·÷\qT ø±s√Œπs{Ÿ ø±sê´\j·÷\T>± s¡÷bı+~+#·T≈£î+<ëeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À ø±ø£rj·TT ø±\+ Hê&ÉT ì]à+∫q <˚yê\j·÷\qT |ü⁄qØï]à+∫ n_Ûeè~∆ #˚j÷· *‡ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\˝À uÛøÑ ÔÏ uÛ≤e+ ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ, düe÷»+˝À eT+∫ì ô|+bı+~+#·&+É ˝À <˚yê<ëj·T XÊK ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædTü +Ô <äì, n~Ûø±s¡T\T ∫‘·XÔ ó¯ ~›‘√ |üì#˚j÷· \ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <˚yê<ëj·T XÊK ø£$TwüqsY, &ç|Pü ´{° ø£$TwüqsY s¡yT˚ XŸ, düV‰ü j·T ø£MTwüqsY sêCÒX«¯ sY, uÛÁÑ <äø±[ <˚yê\j·T+ áz n+»˙<˚$, y˚sTT dü+ú u≤\ <˚yê\j·T+ |üPC≤] >∑+>∑T ñù|+Á<ä X¯sà¡ , düV‰ü j·T ø£$Twüqs¡T,¢ Çz ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt ˝…øÿ£ 121 ø£sêï≥ø£˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ düŒwüºyÓTÆq yÓTC≤غ <äøÏÿ+~. yÓTT‘·Ô+ 121 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ $»j·Tu≤e⁄{≤ m>∑s¡y˚dæ+~. Vü≤düÔ+ bÕغ. ø£sêï≥ø£ sê»ø°j÷· ˝À¢ Ç~ uÛ≤Ø >¬ \T|ü⁄ øÏ+<˚ #Ó|ü ø√yê*. m+<äTø£+fÒ Ç{°e* ø±\+˝À ø£sêï≥ø£˝À Ç+‘· düŒwüyº TÓ qÆ n~Ûø´£ ‘· @ sê»ø°jT· bÕغø° e∫Ãq <ëK˝≤˝Òe¢ ⁄. e÷´õø˘ |ò>æ s∑ ìY »dtº ≥#Y #˚jT· &Éy÷Ó .. ø=+#Ó+ <ä÷s¡+˝À n–b˛e&Éy÷Ó »s¡T>∑T‘·÷ ek˛Ô+~. ø£sêï≥ø£˝À, n<˚ ø£sêï≥ø£˝À sê»ø°j÷· \T ÁuÛwÑ ßü º |ü{bºÏ ˛e&ÜìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘√+~. >∑‘+· ˝À »]–q mìïø£˝À¢ ;CÒ|”øÏ 110 kÕúHê˝À¢ ¬>\T|ü⁄ <äø£ÿ>±.. e÷´õø˘ |òæ>∑sYì ≥#Y #˚j·T&ÜìøÏ myÓTà˝Ò´\qT ô|<ä› dü+K´˝À ø=qT>√\T #˚XÊs¡H˚ $eTs¡Ù˝§#êÃsTT. Ç|ü&ÉT n˝≤+{Ï $eTs¡Ù\≈£î neø±X¯+ ‘·≈£îÿe e÷´õø˘ |òæ>∑sY 113 ø±>±, 121 <äø£ÿ&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø£sêï≥ø£˝À ‹s¡T>∑T ˝ÒqfÒº #Ó|ü ø√yê*‡ e⁄+≥T+~. nsTT‘˚, ø£sêï≥ø£ sê»ø°j÷· ˝À¢ m|ü&ÉT @~ m˝≤¬>H’ ê »s¡>=#·TÃ. nø£ÿ&ç sê»ø°jT· |ü]dæ‘ú T· \T n˝≤+{Ï$. me] eT<ä‘› ÷· nedüs+¡ ˝Òøb£ ˛sTTHê.. |ü~ eT+~ myÓTà˝Ò´\T neTTà&ÉTb˛‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ø£wüºø±\+ ‘·|üŒø£b˛e#·TÃ. ndü˝Ò myÓTà˝Ò´\T neTTà&ÉTb˛e&É+ nH˚~ ø£sêï≥ø£˝À #ê˝≤ m≈£îÿe>± ø£ìŒ+#˚ n+X¯+. ;CÒ|” ndæús¡ bÕ\qqT ‹|æŒ ø={Ïqº ø£sêï≥ø£ Á|ü»\≈£î ø±+Á¬>dt nsTTHê düTdæsú ¡ bÕ\q ÇdüT+Ô <ë.? nqï~ Á|üdTü ‘Ô êìøÏ düôdŒH˚‡.

ªø={≤º\qT≈£îHêï+.. ø=fÒºXÊ+..μ

;CÒ|ì” <Óã“ ø={≤º\qT≈£îHêïeT˙.. ø=fÒXº ÊeT˙ dü+#·\q yê´K´\T #˚XÊs¡T XÀuÛ≤ ø£s+¡ <ë¢C.Ò áyÓT ø£sêï≥ø£ e÷J eTTK´eT+Á‹ j·T&É÷´s¡|Œü øÏ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·Tsê˝Ò. j·T&É÷´s¡|üŒ <ë]˝ÀH˚ ÄyÓT ≈£L&Ü ;CÒ|”ì M&Üs¡T. j·T&É÷´s¡|üŒ ô|{Ϻq ø=‘·Ô bÕغ ø£sêí≥ø£ »q‘ê bÕغ˝À ÄyÓT #˚sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ\&¢ q’Ó ø£sêï≥ø£ mìïø£\ |ò*ü ‘ê˝À¢ j·T&É÷´s¡|Œü bÕغ eT{Ïøº ]£ #˚d+æ ~. n~Ûø±s¡+ <äøÿÏ +#·T≈£î+{≤eTqï j·T&É÷´s¡|Œü bÕغøÏ øπ e\+ 6 d”≥‘¢ √ dü]ô|≥Tº≈î£ +~. Ç~ |òTü Às¡ |üsêuÛeÑ + øÏ+<˚ ˝…øÿ£ ø±˙, ;CÒ|ì” <Óã“ ø=≥º&+É ˝À dü|\üò eTj·÷´eTì XÀuÛÑ #Ó|ü ≈£î+≥THêïs¡T. XÀuÛ≤ ø£s+¡ <ë¢CÒ u…+>∑fiS¯ s¡T˝Àì sêC≤Jq>∑sY qT+∫ b˛{° #˚dæ |üsê»j·T+ eT÷≥>∑≥Tº≈î£ Hêïs¡T. ø£sêï≥ø£˝À ;CÒ|” |üsê»j·T+ bÕ\sTTqe÷≥ yêdüeÔ y˚T. n~ ≈£L&Ü |òTü Às¡ |üsê»j·Ty˚T. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡ bÕغô|’ düV≤ü »+>±H˚ e⁄+&˚ Á|üuTÑÛ ‘·« e´‹πsø£‘· ;CÒ|ø” Ï cÕøÏ∫Ã+~. ;CÒ|ì” |ü&>É =&ÜÔqqï j·T&É÷´s¡|üŒ |ü+‘·+ HÓ–Z e⁄+&=#·TÃ>±˙.. n<˚ düeTj·T+˝À ;CÒ|”‘√ b˛*Ñ˚ j·T&É÷´s¡|Œü bÕغ eT]+‘· <ës¡TD+>± eT{Ïøº ]£ #˚d+æ ~. ‘êqT øÏ+<ä|&ü ܶ düsπ .. yêfi¯flì es¡+>∑˝Ÿ {ÖHé, y˚T9 (ø±ø£rj·T) : <ä[‘·T\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\qT n]ø£≥&º +É ˝À bÕ\≈£î\T |üP]Ô>± $|ò\ü eTj·÷´s¡ì &çôV≤#Y|mæ dt q>∑s¡ n<Û´ä ø£,å ø±s¡´<äsT¡ Ù\T »qTï yÓ÷Vü≤Hé, ø£+&Ó ô|ø¬’ fi¯flìe«˝Ò<Tä ø£<ë.. nqï≥Tº+~ XÀuÛÑ dü+ãs¡+ #·÷k˛Ô+fÒ. qs¡‡j·T´\T ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À $eT]Ù+#ês¡T. s¡+>± s¬ &ç¶ õ˝≤¢ ø°dsü ˝¡ À, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ bÕ\≈£î]Ô, |üsø¡ ±\ eT+&É\ øπ +Á<ë\˝À n≥T <ä[‘·T\ô|’, Ç≥T uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· n+uÒ<ÿä sY $Á>∑V‰ü \ô|’ <ë&ÉT\T #˚dTü HÔ êï bÕ\≈£î\T |ü{+ºÏ #·Tø√ø£b˛e&É+ dæ>T∑ #Z ≥˚ Hêïs¡T. <ä[‘·T\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\ô|’ <ä[‘· dü+|ò÷ü \T @ø£yTÓ Æ ñ<ä´$T+#ê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> Á|üuTÑÛ ‘·«+ md”‡, md”º nÁ{≤dæ{Ï øπ düT\qT |üø&£ “É +~>± neT\T #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

<ä[‘·T\ô|’ <ë&ÉT\qT n]ø£≥º&É+˝À bÕ\≈£î\T $|òü\+

|æ\¢*ï ã‹øÏ+#·T≈£î+<ë+..!

12 qT+∫ Vü≤»Á ‘Y U≤C≤ >∑ØuŸ qyêCŸ ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T ø±Jù|≥, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : sê»kÕúHé sêÁwü+º ˝À nJàsY Vü≤Á»‘Y U≤C≤ >∑ØuŸ qyêCŸ 801e ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T á HÓ\ 12 qT+∫ 16e ‘˚B es¡≈î£ »s¡T>∑T‘êj·Tì ñ‘·‡e ø£$T{° düuTÑÛ ´\T e÷J düjT· ´<é yÓTVü≤‘ê|t ìj·÷J ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á <äsêZqT <ä]Ù+#·Tø√e&ÜìøÏ <˚X¯ q\TeT÷\\ qT+#˚ ø±ø£ bıs¡T>∑T <˚XÊ˝…q’ bÕøÏkÕÔH,é ã+>±¢<X˚ Ÿ qT+∫ ≈£L&Ü n~Ûø£ dü+K´˝À uÛ≈Ñ î£ \Ô T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. qeTàø£+ >∑\ $$<Ûä eT‘ê\ uÛ≈Ñ î£ \Ô T á <äsêZqT <ä]Ù+#·T≈£î+fÒ ‘·eT ø√¬sÿ\T r]‘˚ yÓTT≈£îÿã&ÉT\T #Ó*+¢ #·T≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTTdæ+¢ \ (ns¡_ø˘ HÓ\ s¡»u® Ÿ) HÓ\e+ø£ ø£qã&çq 1e ‘˚B qT+∫ 6e ‘˚B es¡≈î£ ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T »s¡T>∑T‘êj·Tì, á dü+e‘·‡s¡+ y˚T 12 qT+∫ 16e es¡≈î£ »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î nJàsY˝Àì ôV≤’ <äsêu≤<é Vü≤ÖCŸ˝À uÛÀ»q, edü‹ ø£*ŒkÕÔsì¡ ‘Ó*bÕs¡T.

dæ$˝Ÿ‡˝À sê´+≈£î kÕ~Û+#·&É+ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+

bÕ\≈£î]Ô˝À ø±+Á¬>dt dü+ãsê\T bÕ\≈£î]Ô, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : ø£sêï≥ø£˝À »]–q mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~+#·&+É ‘√ eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Û«ä s¡´+˝À u≤D≤dü+#ê ø±*Ã, d”≥T¢ |ü+|æD° #˚dTü ø=ì dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± eT+&É\ bÕغ düeTq«j·T ø£$T{° ø£˙«qsY sêbÕø£ dü‘·´Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚XÊìøÏ ~≈£L‡∫ ø±+Á¬>dt bÕغjT˚ qì, Ç+<äT≈£î ø£sêï≥ø£˝À »]–q mìïø£˝Ò ì<äsÙ¡ qeTì nHêïs¡T. ø±uÀj˚T Á|ü<ëÛ ì sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ nì, Äj·TqqT Ä<äsÙ¡ +>± rdüTø=ì Á|ü‹ ø±s¡´ø£sÔ¡ bÕغ ø√dü+ ÁX¯$T+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <˚ekÕúq #Ós’ à¡ Hé •X¯óe⁄\T |ü⁄{Ïqº s√EH˚ #·ìb˛‘·Tqï dü+|òTü ≥q\T ô|]–b˛‘·THêïsTT. Ç˝≤+{Ï <˚XÊ˝À¢ Ç+&çj÷· {≤|t˝À ñ+<äì z düsπ « ∫\Ty˚s¡T ø£èwüíeT÷]Ô, bÕ\≈£î]Ô |ü≥ºD ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T dü˝Ò+Á<ä yÓ+ø£≥j·T´, #ÓãT‘√+~. »ìà+∫q yÓTT<ä{sÏ √CÒ eT÷&ÉT\ø£\å eT+~ ∫Hêïs¡T\T eTs¡DdÏ Tü HÔ êïs¡ì ªùdyé ~ #Ó˝’ Ÿμ¶ nH˚ dü«#·Ã+¤ <ä dü+düú ìs¡«Væ≤+∫q #·Áø±\ s¡|Tüò T, e÷J düsŒ¡ +#Y\T »\>∑+ ≈£îe÷sY, b˛>∑T lìyêdt, ã+&ç|*ü ¢ düsπ «˝À ‘˚*+~. Á|ü|+ü #·<X˚ Ê\‘√ b˛*ùdÔ Ç+&çj÷· ˝À Ç~ 29 XÊ‘·+ ñqï≥Tº á düsπ « ìy˚~ø£ ù|s=ÿ+~. n˝≤π> Á|ü‹ 170 eT+~ ‘·\T¢˝À¢ ˇø£]øÏ ÁbÕD≤bÕj·T+ @s¡Œ&ÉT‘√+<ä≥ ` ªªÄ+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À @&Ü~øÏ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝ÀH˚ 4,750 •X¯óeTs¡D≤\T dü+uÛ$Ñ düTHÔ êïsTT. eTD…eTà, Ä~Hêsêj·TD, m+&ç qJsY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. HÓ\s√E\ •X¯ó eTs¡D≤\T 3,344, @&Ü~˝À|ü⁄ ej·TdüTqï |æ\\¢ T 3,030 eT+~ eTè‘·T´yê‘· |ü&TÉ ‘·THêïs¡Tμμ nì á ìy˚~ø£ ‘Ó*|æ+~. qT´yÓ÷ìj·÷, &ÉjT˚ ]j·÷, MTõ˝Ÿ‡ e+{Ï |ü\T s¡ø±\ s¡T>∑à‘·\‘√ u≤\\T #·ìb˛‘·THêïs¡ì ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ >∑]“¤DT\T ≈£îs¡$, 9 y˚T (ø±ø£rj·T) : yê≥sY bÕ¢+{Ÿ ì]à+#·T≥≈£î ≈£îs¡$ Á>±eT |ü+#êsTT‹ ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√e&É+e\¢, yÓT&çπøwüHé ˝Òø£b˛e&É+ e\¢, yÓ’<äT´\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ ≈£L&Ü Ç˝≤ •X¯óe⁄\T eTs¡DÏdüTÔqï≥Tº ‘˚*+~. n~Ûø±s¡T\T nqTeT‹ Çyê«\ì ø√s¡T‘·T eT+&É\ øπ +Á<ëìøÏ #Ó+~q $T sê´\ Áô|e’ TØ ôV≤˝ŸÔ øπ sY kÕúsTT˝ÀH˚ yÓ<’ ´ä |üsy¡ TÓ qÆ ∫øÏ‘‡· nedüs+¡ m+‘·sTTHê ñ+<äì, n|ü&˚ •X¯óeTs¡D≤\ dü+K´qT ‘·–+Z #·e#·Ãì á lqTyêdt, Çs¡T>∑T yÓ+ø£qï, \#·Ãj·T´, <äsj Z¡ T· ´\T Á|ü»\ qT+∫ dü+‘·ø±\ ùdø£sD¡ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. Á|üuÛÑT‘·«+ |ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔπøsY e´edüúqT |ü{Ïwüº+ #˚j·÷\ì dü÷∫+~. n˝≤π> bÂwæºø±Vü‰s¡+ ˝Òì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£îs¡$ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ >∑s“¡ e¤ ‘·T\≈£î b˛wüø$£ \Te\Tqï ÄVü‰sêìï n+~+#·e\dæ e⁄+<äì ù|s=ÿ+~. Ç+&çj÷· ‘·sê«‘· bÕøÏkÕÔH,é #ÓH’ ê, ø±+>√, ã+>±¢<X˚ Ÿ ì]à+#·T≥≈£î dü«#·Ã+<ä ùde dü+edüú eTT+<äT≈£î e∫Ã+<äì, ì]à+#·T≥≈£î Á>±eT e+{Ï <˚XÊ˝À¢ •X¯óeTs¡D≤\T m≈£îÿe>± dü+uÛ$Ñ düTqÔ ï≥Tº á ìy˚~ø£ ‘Ó*|æ+~. |ü+#êsTT‹ n~Ûø±s¡T\T nqTeT‹ Çe«ø£b˛e&É+ô|’ yês¡T ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. yê≥sYbÕ¢+{Ÿ ì]à+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì, n~Ûø± s¡T\T düŒ+~+∫ <˚X¯+˝À mìï ≈£î+uÛÑø√D≤\‘√ ø±+Á¬>düT bÕغ $\$˝≤¢&ÉT‘·THêï ø£sêï≥ø£ Á|ü»\T nqTeT‹ Çyê«\ì, ˝Ò<+ä fÒ Á>±eT |ü+#êsTT‹ eTT+<äT <Ûsä ï¡ \T, sêdüsÔ √ø√\T, ‘·eT sêh+˝À Ä bÕغπø ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü{≤ºs¡T. Bìï _C…|æ J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·T+&É>±, $&ÉT‘· Á|üø±s¡+>± ñ<ä´eT+ #˚|&ü TÉ ‘êeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±+Á¬>düT bÕغ ‘·eTô|’ $XÊ«düeTT+∫q Á|ü»\≈£î ùde #˚jT· &ÉyT˚ ‘·q ø£seÔ¡ ´eT+{Àqï~. ø£sêï≥ø£˝À ø±+Á¬>düT bÕغ ¬>\T|ü⁄qT Ä bÕغ j·TTeH˚‘·, m◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤qàø=+&É, y˚T9 (ø±ø£rj·T) : q>∑s+¡ ˝Àì 26e &ç$»Hé˝À sêJyé ø±\˙, sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ U≤‘ê˝À |ü&˚dæ+~. ø±+Á¬>düT bÕغ. <äøÏåD≤~ sêÁcÕº˝À¢ ø±+Á¬>düT bÕغøÏ b˛‘·qq>∑s\Y ˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY $y˚ø˘ j·÷<äyé Äø£dàæ ø£ ‘·ìF\T #˚|{ü ≤ºsT¡ . sêVüQ˝Ÿ kÕs¡<Ûä´+˝À Ç~ ‘=* $»j·TeTì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·÷ ø±\˙˝À¢ ‹s¡T– |ü]düsê\qT |ü]o*+#ês¡T. kÕúìø£+>± dü‘·´Hêsêj·TD dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ »]–+~. j·TTeH˚‘· mø£ÿ&É n&ÉT>∑T ô|&ç‘˚ ñqï bÕ]X¯ó<ä›´ düeTdü´\ô|’ kÕúì≈£î\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ø£\«\T nø£ÿ&É eTùdqì ø=ìï sêÁcÕº˝À¢ mìïø£\T ìs¡÷|æ+#·>±, n~ ‘·|ü nì _C…|æ mìïø£\T ù|s¡T≈£îb˛sTT ñ+&É≥+, #Ó‘êÔ #Ó<ës¡+ ì+&ç ñ+&É{≤ìï #·÷dæ bÕ]X¯ó<ä´› ìs¡÷|æ+#êj·T+≥. øπ +Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$, eTq sêh eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç,¶ ø±]à≈£î\qT rÁe+>± eT+<ä*+#ês¡T. ‘·øD å£ y˚T ø£\«\T X¯óÁuÛ|Ñ sü êÃ\ì Äj·Tq s¡|Tüò TMsê¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡ eT+Á‘·T\÷ ø£sêï≥ø£˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yês¡+‘ê ø£sêï≥ø£˝À ‘·eT bÕغ >¬ \T|ü⁄qT m+C≤jYT #˚jT· &ÜìøÏ neø±X¯+ <=]øÏ+~. ø±]à≈£î\qT Ä<˚•+#ês¡T.

õ|æ nqTeT‹ ø√dü+ dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D

düTuÒ<ë], y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : dæ$˝Ÿ düØ«ôddt˝À 79e sê´+ø˘ kÕ~+∫ ◊mmdt≈£î m+|æ¬ø’q es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ q¬sà≥º eT+&É\+ ‘·]>=|ü⁄Œ\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q »*¢ ø°]Ôì sêÁwüº >∑èVü≤ ìsêàD dü+düú y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY _. yÓ+ø£fÒX¯+ n_Ûq+~+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Vü≤Öõ+>¥ m+&ç ø±sê´\j·T+˝À yÓ+ø£fÒX¯+qT ø°]Ô eTsê´<ä |üPs¡«ø£+>± ø£\Tdü≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢ qT+∫ yÓ+ø£fÒX¯+ ◊mmdt≈£î m+|æ¬ø’q nq+‘·s¡+ dæ$˝Ÿ düØ«ôddt˝À Ç<˚ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ø°]Ô eT+∫ sê´+≈£î kÕ~+#·&É+ |ü≥¢ Äj·Tq Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± yÓ+ø£fXÒ +¯ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ã\V”≤q esêZ\ qT+∫ e∫Ãq ø°]Ô dæ$˝Ÿ‡˝À eT+∫ sê´+≈£î kÕ~+#·&+É Vü≤s¡¸˙j·TeTì, ø£w|ºü &ü ç #·~$‘˚ kÕ~+#·˝ìÒ ~ @~ ˝Ò<ìä nHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ÄyÓTqT Ä<äsÙ¡ +>± rdüTø=ì ñqï‘· kÕúHê\≈£î m<ä>±\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

‘Ó\+>±DqT <√#·Tø√e&Éy˚T d”e÷+Á<ÛäT\ <Û˚´j·T+

j·TTeH˚‘≈· î£ ‘=* $ø£ºØ

eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY Äø£dæàø£ ‘·ìF

<Ûsä à¡ kÕ>∑s,Y y˚T9 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ <√#·Tø√e&ÉyT˚ d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\ <Û´˚ j·TeTì ùdwº Hü |é Tüò Hé|Pü sY myÓTà˝Ò´ &Üø£sº Y {Ï. sê»j·T´ nHêïs¡T. eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À {ÏÄsYmdt eT+&É\ bÕغ eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ sêCÒX¯«sY ¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q »s¡T>∑>±, eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q myÓTà˝Ò´ sê»j·T´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ˙fi¯ófl, ì<ÛTä \T, ñ<√´>±\T, u§>∑TZ <√|æ&ç #˚dæ Ç|ü⁄Œ&ÉT ÇqT|ü Kì»+ô|’ |ü&ܶsì¡ Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. 200 @fi¯ófl ‘·$«Hê ‘·s>¡ ì∑ HêD´yÓTqÆ Kì» dü+|ü<ä ãj·÷´s¡+˝À ñ+<äHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ |üø£åbÕ‘· yÓ’K]‘√ CÀqTqT C≤Ø #˚dæHê ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´ |ü<äe⁄\T ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ø√dü+ H√s¡T yÓT<ä|≥ü + ˝Ò<Hä êïs¡T. d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\T mìï ≈£îÁ≥\T #˚dHæ ê ‘Ó\+>±D˝À ñqï ñ≈£îÿ ‘·s*¡ +|ü⁄qT n&ÉT≈¶ î£ +{≤eTì nHêïs¡T. sêuÀe⁄ kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt nuÛ´Ñ s¡T\ú qT @≥÷s¡THê>±s¡+, y˚T9 (ø±ø£rj·T) : s¬ ‘’ T· \T e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\ dü÷#·q\T >¬ *|æ+#·Tø=ì eTT+<äT≈£î rdüT≈£îb˛yê\ì ø±s¡´ø£s\Ô¡ qT ø√sês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À sêÁwüº Hêj·T≈£î\T Äs¡÷] bÕ{Ï+∫ n~Ûø£ ~>∑Tã&ç kÕ~+#ê\ì @≥÷s¡THê>±s¡+ CÀHé e´ekÕj·T n<äq|ü⁄ s¡y˚TXŸ, eT+\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T ø£Ás¡ k˛$T¬s&ç¶, sê|ü]Ô dü‘·´+, ≈£îe÷sY, ˝≤˝Ÿ eTVü≤à<é, $»jYT, s¡e÷<˚$, dü+#ê\≈£î\T $. eT\¢jT· ´ >ö&é dü÷∫+#ês¡T. >√$+<äsêe⁄ù|≥ eT+&É\ dü*yéT, nqTsê<ä ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. πø+Á<ä+˝À ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\ eTT–+|ü⁄ düe÷y˚X¯+ e´ekÕj·T n~Ûø±] eT&çø=+&É lHê<∏é n<Û´ä ø£‘å q· ìs¡«Væ≤+#·>±, eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬sq’ eT\¢jT· ´ >ö&é e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ s¬ ‘’ T· \T e´ekÕj·T <äT≈£îÿ\T <äTqTïø=ì y˚T˝…q’ $‘·HÔ ê\qT ùdwº Hü |é Tüò Hé|Pü sY, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : ù|<ä Á|ü»\ ø√dü+ Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|üyX˚ ô¯ |{Ïqº dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±˝Ò sêuÀe⁄ m+|æø£ #˚dTü ø=ì uÛ÷Ñ kÕs¡ |üØø£\å ‘√ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~+#ê\ì Äj·Tq kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|ækÕÔeTì Ä bÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® sêC≤s¡|ü⁄ Á|ü‘ê|t s¬ ‘’ T· \qT dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s+¡ mz eT&çø=+&É lHê<∏é e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì sê|òTü es¡+ Á>±eT+˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q ø±+Á¬>dt C…+&Ü >∑<q›Ó T Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s+¡ eT+∫˙{Ï ø√dü+ uÀs¡T y˚sTT+#·&ÜìøÏ @sêŒ≥T #˚dqæ uÀs¡T bÕsTT+{Ÿ e<ä› $#·Ã\$&ç>± s¡kÕj·THê\ |æ∫ø±] #˚jT· &É+ e\¢ e÷qyê[øÏ, |üXó¯ e⁄\T ¡ ø=ã“]ø±j·Tø={Ϻ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Á|ü‘ê|t e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á>±eT+˝À>∑\ düeTdü´\T nHês√>±´\≈£î >∑Ts¡jT˚ ´ neø±XÊ\T+{≤j·Tì nHêïs¡T. e´ekÕj·T $düsÔ D ‘·eT <äèwæºøÏ rdü≈£îeùdÔ |ü]wüÿ]kÕÔeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ã˝Àù|‘êì¬ø’ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. n~Ûø±] u§ã“ Á|üu≤Û ø£ss¬Y &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ |ü+≥ #˚\˝À¢ |æ≥º kÕúesê\T @sêŒ≥T ø±+Á¬>dt <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Û´ä eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T #Óe⁄\ j·÷<ä–], e+>∑ #˚dTü ø=ì |ü+≥≈£î Vü‰ì ‘·\ô|fÒº ø°≥ø±\ u≤] qT+∫ m˝≤+{Ï ô|k’ Õ Ks¡Tà <ä÷&Éj·T´, ns¡$+<äsêe⁄, m&É¢ j·÷<ä–], yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, øÏwüHé ¬s&ç¶, ∫+‘· m\¢j·T´, »≈£îÿ\ sê»j·T´ ˝Ò≈î£ +&Ü N&É|⁄ü s¡T>∑T\qT ìyê]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. |üXó¯ yÓ<’ ë´~Ûø±] ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. &Üø£ºsY <Ûäsêà Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üX¯óe⁄\≈£î y˚dü$ ø±\+˝À >±*≈£î+≥, ø±+Á¬>dt Ä<Û«ä s¡´+˝À dü+ãsê\T.....ø£sêï≥ø£ sêÁwü+º ˝À ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~Û+∫q+<äT≈£î >±qT eT+&É\ »ã“yê|ü⁄ yê´<ÛTä \ u≤] qT+∫ s¡ø+åÏ #·T≈£îqT≥≈£î s¬ ‘’ T· ˝Ò dü«j·T+>± |üXó¯ e⁄\qT øπ +Á<ä+˝À sêC≤s¡|⁄ü Á|ü‘ê|t Ä<Û«ä s¡´+˝À u≤D≤dü+#ê ø±*Ã, d”«≥T¢ |ü+|æD° #˚dæ dü+ãsê\T »s¡T|ü≈î£ Hêïs¡T. ø£sêï≥ø£ mìïø£\ |ò*ü ‘ê˝Ò sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ø±uÀj˚T Á|ü<ëÛ ì nì #Ó|Œü &ÜìøÏ Ç~ ì<äsÙ¡ qeTHêïs¡T. dæm+ ‘·eT Ç+{Ï |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˙{Ïì, >∑&ì¶ç @sêŒ≥T #˚dTü ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ Á|üC≤dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T Á|ü»\≈£î n+<ä#d˚ ÷ü HÔ ˚ n$˙‹ì n+‘·y÷Ó +~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ ôd]ø£\ÃsY øπ Áå ‘· |ü]o\≈£î\T sê»j·T´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·≈î£ ÿe ô|≥Tºã&ç‘√ eT\“] #˚dTü HÔ êïs¡Hêïs¡T. kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dtqT >¬ *|æ+#·T≈£î+{≤eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt |ü⁄s¡T>∑T\ <ë«sê m≈£îÿe ˝≤uÛ≤\T bı+<˚ neø±X¯eTT+<äì, Á|üuTÑÛ ‘·«+ <ë«sê Hêj·T≈£î\T #Óe⁄\ j·÷<ä–], C…’Væ≤+<é sêCŸ, >∑≥Tº #˚sê\T, e+>∑ <ä÷&Éj·T´, ns¡$+<äsêe⁄, Á|üMDY ¬s&ç¶, e#˚à dü_‡&û\qT s¬ ‘’ T· \T ñ|üj÷Ó –+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À >√HÓ\ sê»j·T´, eTTì>∑\ *+>∑+, ∫+‘· m\¢jT· ´, lìyêdt s¬ &ç,¶ >∑≥Tº s¡yT˚ XŸ, ø√fÒX«¯ sY, _ø£|å ‹ü ‘·~‘·sT¡ \T e´ekÕj·T XÊK nqTã+<Ûä XÊK n~Ûø±s¡T\T, n≥M XÊK n~Ûø±] bÕ˝§ZHêïs¡T. yÓ+ø£≥qs¡‡j·T´, $<äT´‘·TÔ ‘·~‘·s¡ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\T e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\ dü÷#·q\T bÕ{Ï+#ê*

dü+πøåeT |ü<∏äø±˝Ò ø±+Á¬>dtqT ¬>*|ækÕÔsTT

¬syÓq÷´ &ç$»Hé πø+Á<ë\˝À ¬s’‘·T dü<ädüT‡\T Vü≤düH|é ]ü ,Ô y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé øπ +Á<ë\˝À qT+∫ á HÓ\ 15e ‘˚B es¡≈î£ s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡\T »s¡T>∑T‘êj·Tì e´ekÕj·T dü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 9q eTVü≤ã÷u≤u≤<é˝Àì u≤˝≤J >±¬sH¶ ‡é ˝À, 10q qs¡‡+ù|≥˝Àì mm+dæ, 11q eTT\T>∑T˝Àì mm+dæ, 13q es¡+>∑˝Ÿ ÄsYmÄsYmdt, 15q »q>±eT˝Àì N≥ø√&É÷sY˝À á dü<dä Tü ‡\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á dü<dä Tü ‡\˝À e´ekÕj·T, nqTã+<Ûä XÊK n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§Zì Äj·÷ XÊK\ Á|ü<sä Ù¡ q\T @sêŒ≥T #˚dæ s¬ ‘’ T· \ düeTdü´\ô|’ |üsd¡ Œü s¡ #·sá \ <ë«sê ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. á dü<dä Tü ‡\qT s¬ ‘’ T· \T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì ø√sês¡T.

wü]à\ ‘·\˝À eT˝…\¢ e÷\ ‘·Ts¡TeTT‘·÷ ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT yÓj ’ T· dt »>∑Hé k˛<ä] wü]à\ bÕ<äj÷· Á‘· kÕ–dü÷Ô ñqï $wüjT· + ‘Ó*dæ<.˚ bÕ<äj÷· Á‘·˝À ÄyÓT yÓ+≥ bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û yêdæs¬ &ç¶ |ü<àä ñ+≥THêïs¡T. wü]à\≈£î ‘√&ÉT˙&É>± ÄyÓT bÕ<äj÷· Á‘·˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. wü]à\≈£î $$<Ûä n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT ≈£L&Ü ÄyÓTH˚ n+~düTÔqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î eT˝…¢ |üP\+fÒ ‘Ó>∑ eT≈£îÿe nH˚ $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. m+&Üø±\+˝À eT˝…|¢ Pü \T #·\<¢ Hä êìï, düTyêdüqqT Á|ükÕ~kÕÔsTT. yêdæs¬ &ç¶ |ü<àä wü]à\ ‘·\˝À eT˝…|¢ Pü \ e÷\ ‘·Ts¡TeTT‘·÷ ñqï bòı{À ˇø£ÿ{Ï ù|dtãT≈£îÿ˝À #·øÿ£ s¡T¢ ø=&ÉT‘√+~. wü]à\ Á|üdTü ‘Ô +· KeTà+ õ˝≤¢˝À bÕ<äj÷· Á‘· kÕ–düTHÔ êïs¡T. ÄyÓT bÕ<äj÷· Á‘· >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{ÏøÏ 143e s√E≈£î #˚sT¡ ≈£î+~. wü]à\ ‘·q bÕ<äj÷· Á‘·qT ø£&|É ü õ˝≤¢ Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±*øÏ X¯Ádü∫Ô øÏ‘‡· nedüs+¡ ø±e&É+‘√ ÄyÓT bÕ<äj÷· Á‘·≈î£ eT<Û´ä ˝À ø=ìï s√E\T $sêeT+ Ç#êÃs¡T. ÄyÓT bÕ<äj÷· Á‘· ø£ècÕí õ˝≤¢ MT<äT>± KeTà+ õ˝≤¢˝ÀøÏ Á|üy•˚ +∫+~. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì $eT]Ùdü÷Ô wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘· ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î eTT+<äT yêdæ¬s&ç¶ |ü<äà bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ‘·s¡T#·T>± MT&çj·÷ düe÷y˚XÊ\T ô|fÒºyês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çì ‘·|ü|ü&ÉT‘·÷ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T+&˚yês¡T. ø±+Á¬>düT Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ <ä+&Ó‘·TÔ‘·÷ ñ+&˚yês¡T wü]à\qT nqTdü]düTqÔ Œ|üŒ{Ï qT+∫ ÄyÓT MT&çj÷· düe÷y˚XÊ\T ø£sT¡ ej·÷´sTT.

μø±ø£rj·Tμ

~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+,

eT>±&çøÏ ndüÔe÷q÷ ªn<˚μ j·÷e X¯è+>±s¡+ >∑T]+∫ mH√ï |ü]XÀ<Ûqä \T »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. yê{Ï˝À¢ ø=ìï |ü]XÀ<Ûqä \T ÄX¯Ãs¡´+ >=\T|ü⁄‘êsTT. ø=ìï qeTà˝Òì ìC≤\q÷ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ rdüT≈£îekÕÔsTT. n˝≤+{Ï<˚ Ç~ ≈£L&Ü. ø=+‘·eT+~ Ä&É, eT>∑yê]ì ø£*|æ z n<Û´ä j·Tq+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ªX¯è+>±s¡+ ˝Ò<ë |ü&øÉ £ düTK+μ >∑T]+∫, á düsπ «˝À bÕ˝§Zqï yê]˝À 14 XÊ‘·+ eT+~ eT>∑yês¡T @&ÉT ø£D å ≤\ø=ø£kÕ] |ü&øÉ £ düTK+ >∑T]+∫q Ä˝À#·q\T #˚kÕÔsì¡ ‘˚*+~. 43 XÊ‘·+ eT+~ eT>∑yêfi¯ófl HÓ\˝À ø=ìïkÕs¡T¢ ˝Ò<ë yêsêìøÏ z kÕ] eT+#·yTÓ ø£ÿ&ÜìøÏ ÄdüøÔÏ #·÷|ü⁄‘ês¡.º 4. XÊ‘·+ eT+~øÏ HÓ\˝À z kÕ] e÷Á‘·yT˚ |ü&øÉ £ düTK+ >∑T]+∫ Ä˝À∫kÕÔs≥ ¡ . eT>∑Te\÷ s√E˝À m≈£îÿekÕs¡T¢ ôdø˘‡ >∑T]+∫ Ä˝À∫kÕÔs≥¡ . M] XÊ‘·+ 19 XÊ‘·+ eT+~, HÓ\˝À ø=ìïkÕs¡T¢ ôdø˘‡ì m+C≤jYT #˚ùdyês¡T 67 XÊ‘·+ eT+~ ñHêïs¡T. 14 XÊ‘·+ eT+~ HÓ\ø√kÕ] e÷Á‘·yT˚ eT>±&ç‘√ |ü&øÉ £ düTU≤ìï m+C≤jYT #˚kÕÔs+¡ ≥. Ç˝≤+{Ï düsπ «\ |ò*ü ‘ê˝À¢ yêdü$Ô ø£‘· m+‘·qï~ nqTe÷qy˚T. ø=ìï Á|ü#ês¡+ ø√dü+ »]π> ñ‘·T‹Ô Ô |ü]XÀ<Ûqä \÷ ñ+{≤sTT.

Çø£ bÕ¢dºæø˘ H√≥T¢..!

<˚X+¯ ˝À n‹ ‘·«s¡˝À bÕ¢døºæ ˘ H√≥T¢ eTq≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqTHêïsTT. ∫\T¢\T, ∫s¡T>∑T\T, bÕ¢dsºü Y n‘·T≈£î\T, ô|qTï^‘·\T, <äTsê«düq Çe˙ï Á|üdTü ‘Ô +· eTq+ ñ|üj÷Ó –düTqÔ ï ø±–‘·|⁄ü ø£s¬ ˙‡ H√≥¢ Á|ü‘´˚ ø£‘\· T. uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À á Çã“+<äT\˙ï ‘·|Œü qTHêïsTT. CÒãT˝À H√≥T¢ e⁄+#·T≈£îì uÛ≤Ø es¡¸+˝À ì+&ÉT>± ‘·&∫ç q|üŒ{Ïø° #Ó≈î£ ÿ #Ó<sä ì¡ bÕ¢døºæ ˘ H√≥T¢ sêuÀ‘·THêïsTT. áy˚Ts¡≈î£ uÛ≤s¡rj·T ]»s¡T« u≤´+ø˘ >∑es¡ïsY <äTeP«] düTu≤“sêe⁄ ˇø£ Á|üø≥£ q #˚XÊs¡T. ù||üsHY √≥¢ ø£+fÒ bÕ¢døºæ ˘ H√≥¢≈î£ J$‘·ø±\+ m≈£îÿeì, |üsê´es¡D≤ìøÏ Á|üj÷Ó »qø£se¡ THêïs¡T. ù||üsY ø√dü+ |ü#÷ {Ï #Ó≥q¢ T ≈£L˝Òà |üì≈£L&Ü ‘·|⁄ü Œ‘·T+<äH~˚ Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T+. ô|\’ {Ÿ ÁbÕC…≈î£ º øÏ+<ä yÓTdÆ ÷ü sY, ø√∫, C…|’ Pü sY, uÛTÑ eH˚X«¯ sY, dæe÷¢˝À 100 ø√≥¢≈î£ #Ó+~q 10 s¡÷bÕj·T\ H√≥¢qT $&ÉT<ä\ #˚j÷· \ì ìs¡sí TT+∫q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü .. qøÏ© H√≥¢≈î£ dü+ã+~Û+∫ ≈£L&Ü Äj·Tq ø°\ø£ yê´K´\T #˚XÊs¡T. ˇø£ ø£deºü TsY <ä>sZ∑ ¡ Hê\T>∑T H√≥¢ ø£+fÒ m≈£îÿe qøÏ© H√≥T¢ ñqï|ü⁄Œ&˚ n‘·ìô|’ u≤´+≈£î dæã“+~ b˛©düT\≈£î |òsæ ê´<äT #˚j÷· \ì dü÷∫+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

<Óã“ MT<ä <Óã“..! ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \≈£î cÕø˘ Ç#êÃs¡T yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT »>∑Hé yê] esêZìøÏ #Ó+~q q\T>∑T]ô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚d+æ ~ bÕغ Áø£eT•ø£Då ≤ dü+|òTü +, sê<Û,ä eTdü÷<é, yÓ÷Vü≤Hésêe⁄ eTs√ H˚‘· düôdŒ+&é nsTTqyê]˝À e⁄Hêïs¡T. Ms¡+‘ê ø±]àø£, md”‡ ôd˝Ÿ, yêDÏ»´, eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q H˚‘\· T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q yÓm’ kÕ‡sY bÕغ ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘êfi¯+ y˚dqæ Ms¡T bÕغ Áø£eT•ø£Då ìj·Te÷\qT ñ\¢+|òTæ +#ês¡ì n+<äTøπ yê]ô|’ y˚≥T y˚dqæ ≥Tº Hêj·Tø£‘«· + ù|s=ÿ+~. nsTT‘˚.. M] y˚≥T yÓqTø£ n<Û´ä ≈£îå &ÉT »>∑Hé qT+∫ bÕغøÏ düŒwüyº TÓ qÆ dü+øπ ‘ê\Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘· ø=ìï s√E\T>± ø=+&Ü düTsπ K, uÛsÑ Ô¡ ø=+&Ü eTTs¡∞ bÕغ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+≥÷ edüTHÔ êïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì M&ç.. |ü<eä ⁄\qT ‘·´õ+∫ »>∑H≈é î£ C…’ ø=&ç‘.˚ . bÕغ e÷Á‘·+ ‘·eT≈£î ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´‘·ìe«&É+ ˝Ò<+ä ≥÷ <ä+|ü‘T· *<äs› ÷¡ n\ø£ã÷Hês¡T. ‹]– kı+‘·>÷∑ &ÉT ø±+Á¬>düT bÕغ˝ÀøÏ yÓ[b¢ ˛j˚T+<äT≈£î ìX¯ÃsTT+#·T≈£îqï≥Tº MT&çj÷· ˝À ø=~›s√E\T>± es¡Tdü ø£<Hä∏ ê\T edüTHÔ êïsTT. M] e´eVü‰s¡X*’Ë ô|’ >∑TÁs¡T>± e⁄qï »>∑H.é . bıeTàq˝Òø£ bı>∑uf… ºÒ $<Û+ä >± yê] nqTj·÷j·TT\ô|’ #·s´¡ \T rdüT≈£îì.. ã+‹ì yê] ø√s¡T˝º ÀH˚ y˚ùdXÊs¡T. á |ü]D≤eT+‘√ ø£+>∑T‹qï ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \T.. Çìï nee÷Hê\qT uÛ]Ñ dü÷Ô bÕغ˝ÀH˚ e⁄+&Ü˝≤ ˝Òø£ ø±+Á¬>dt >∑÷{ÏøÏ yÓfi≤¢˝≤ nH˚ MTe÷+dü+˝À |ü&ܶsT¡ .

&√sY HÓ+ãsY 5`4`102 eTs¡ÿõ V ô ≤’ dü÷ÿ˝Ÿ <ä>sZ∑ ¡ Vü≤qàø=+&É, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢... d ô ˝Ÿ HÓ+ãsY 9849424534 Ä|òd ” Tü HÓ+ãsY 0870`3166848


X¯óÁø£yês¡+

_mdtmHém˝Ÿ Çj·TT $»jÓ÷‘·‡e düuÛÑ

neT˝≤|ü⁄s+¡ , y˚T 9 (ø±ø£rj·T): <˚X¯ yê´|ü+Ô >± _mdtmHém˝Ÿ HêHé m–®≈L£ ´{Ïyé m+bÕ¢sT÷dtøÏ ìs¡«Væ≤+∫q mìïø£\˝À es¡Tdü>± ◊<√kÕ] 35y˚\≈£î ô|>’ ± yÓTC≤غ‘√ >¬ \Tbı+<ä&Üìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì ãT<Ûyä ês¡+ kÕúìø£ ø£Áå ‹j·T ø£fi≤´D eT+&É|+ü ˝À õ˝≤¢kÕúsTT $»jÓ÷‘·‡e düuÑÛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düu≈ÑÛ î£ j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø$¬ø yÓ÷Vü≤qsêe⁄ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± Ä*+&çj·÷ yÓ’dt Áô|dæ&+Ó {Ÿ |æ.nXÀø˘u≤ãT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ _mdtmHém˝ŸqT Áô|y’ {˚ ø° s£ D¡ #˚jT· &ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ s¡ø±\T>± Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔ+<äì, Bì ì$T‘·Ô+ Á|ü<Ûëì ø±sê´\j·T+, eT+Á‹es¡Z ñ|üd+ü |ò÷ü ìï @sêŒ≥T #˚dæ m+{ÏmHém˝Ÿ, _mdtmHém˝Ÿ≈î£ qcÕº\T sê≈£î+&Ü @ s¡øy£ TÓ qÆ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. sêuÀj˚T ø±\+˝À _mdtmHém˝Ÿ ˝≤uÛ≤\ u≤≥˝À |üjT· ìdüT+Ô <äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. ‘=\T‘· C≤rj·T |ü‘êø±ìï nXÀø˘u≤ãT Ä$wüÿ]+#·>±, m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé |ü‘êø±ìï sêh ø±s¡´<ä]Ù C….dü+|ü<äsêe⁄ Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ.eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, ñ‘·sÔ ê+Á<Ûä õ˝≤¢\ ø±s¡´<ä]Ù õ.mdt.mHé.sêE, dü]ÿ˝Ÿ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T u≤\ø£èwüí, õ˝≤¢ d”ìj·TsY »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY ÄsY.m+.m+.ø£èwüí, &çõm+\T >√bÕ\sêe⁄, eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄, &çõm+ ô|ò’HêHé‡ ¬ø.düπs«X¯«s¡sêe⁄, &çÇ |æ.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, m+.mdt . mHé . sêE, ÄsY . $.$.dü ‘ · ´ Hêsêj· T D, _.yÓ ÷ Vü ≤ qsêe⁄, _.$.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, á düu≈ÑÛ î£ 800eT+~øÏ ô|>’ ± Á|ü‹ì<ÛTä \T Vü‰»s¡j÷· ´s¡T.

14 es¡≈£L bÕ]X¯ó<Ûä´ yês√‘·‡yê\T

m+ôd{Ÿ≈£î |ü{ÏwüºyÓTÆq #·s¡´\T

5

1,131 ÄyêkÕ˝À¢ ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\T

C…mHé{Ïj·TT¬ø˝À ØôdsYà yÓT<∏ä&Ü\Jdt ø±øÏHê&É, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): C…mHé{j Ï T· T¬ø ÁbÕ+>∑D+ n\T$Tì Ä&ç{À]j·T+˝À ØôdsYà yÓT<∏&ä Ü\Jdt dü<dä Tü ‡ ø=qkÕ–+~. ØôdsYà |üs‡¡ Hé>± C…mHé{j Ï T· TôV≤#Y _zmdt, dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt y˚TH˚CŸyTÓ +{Ÿ dü&º dû t #Ûs’Ó à¡ Hé Ábıô|dò sü Y eT<ÛTä dü÷<äqÁ|ükÕ<é, yÓT&çø˝£ Ÿ $uÛ≤>∑+ ø√`Ä]¶H˚≥sY |òüsY ÄsYn+&é&ç C…mHé{Ïj·TT¬ø Ábıô|òdüsY m.>√bÕ\ø£èwüí\T |ü]XÀ<Ûäq $<ë´s¡Tú\≈£î |ü]XÀ<Ûäqô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. Ábıô|òdüsY eT<ÛäTdü÷<äqÁ|ükÕ<é eTTK´+>± |ü]XÀ<Ûqä &çCì’… +>¥, s¡÷|üø\£ Œq˝À eØZøs£ D¡ , &˚{≤ ø£˝ø… Hå£ ,é Çq÷‡Á≥TyÓT+{Ÿ &çCH’… ,é Á|üXÊïe[ s¡÷|üø\£ Œq düeTj·T |ü]bÕ\q, kÕº{dÏ øºæ ˝£ Ÿ ≥÷˝Ÿ‡ô|’ dü+|üPs¡+í >± ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. Ábıô|òdüsY >√bÕ\ø£èwüí sê‘·Á|ü‘·T\qT Á|ü#·Ts¡D≈£î eTT+<äT eT÷˝≤´+ø£sD ¡ #˚ùd |ü<‹›ä , Ä+>∑¢ yê´ø£sD ¡ dü] #˚ùd+<äT≈£î ñ|üj÷Ó –+#ê*‡q kÕ|òyºt s˚ Y ø±|”sTT+>¥, |ü]XÀ<Ûqä #√Øì n]ø£fºÒ $<Ûëq+, yÓuŸ ôd$THêsY‡ ñ|üj÷Ó –ø£, ◊mdtmdtmHé, ◊mdt_mHé q+ãs¡ô¢ |’ $es¡D ì<ÛTä $&ÉT<ä\ô|’ j·TTõdæ, m◊dæ{ÇÏ , dæmdt◊ÄsY, &çÄsY&yç √, ◊mdtÇy√ ‘·~‘·s¡ dü+dü\ú bÕÁ‘·, $esê\T, |ü]XÀ<Û≈ä î£ &çøÏ ñ+&Ü*‡q |ü≥Tº<\ä , kÕ~Û+#˚ \ø£D å ≤\T ‘·~‘·sn¡ +XÊ\ô|’ ≈£î\+≈£Lwü+>± $e]+#ês¡T. &Ós¬’ ø£sº Y ØôdsYà n+&é &Óe\|tyTÓ +{Ÿ &Üø£sº Y mdt.lìyêdü≈î£ e÷sY dü<dä Tü ‡qT |üs´¡ y˚ø+åÏ ∫q≥T¢ |æÄsYy√ &Üø£sº Y mHé.nbÕŒsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): <˚X¯ yê´|üÔ |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± neT˝≤|ü⁄s¡+˝À X¯óÁø£yês¡+ eT+<äT\ <äTø±D≤\T eT÷dæyd˚ æ ã+<é bÕ{ÏdTü qÔ ï≥T¢ |ü≥D º Á&É>¥ ÁfÒ&é nk˛dæj˚TwüHé ‘Ó*|æ+~. Ç|üŒ{Ïπø |ü\T $<Ûë\T>± ìs¡düq\T ‘Ó*|æ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\≈£î $»„|æÔ #˚dæHê düŒ+<äq ø£s¡TyÓ’+<äì dü+|òüT+ ù|s=ÿ+~. n+<äTe\¢ ã+<é #˚j·÷*‡q edüTÔ+<äì, ã+<é düeTj·T+˝À kÕúìø£ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ôd+≥sY s√&ÉT¶˝Àì m ≥T C…&é yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄, >∑&çj÷· s¡düÔ+uÛÑ+ ôd+≥sY˝Àì ©˝≤l yÓT&çø˝£ Ÿ cÕ|ü⁄ e÷Á‘·yT˚ ‘Ó]∫ ñ+{≤j·Tì, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T >∑eTì+#ê\ì ø√]+~.

ø£sêí≥ø£ $»j·T+ô|’ ø±+Á>¬ dt XÁ D ‚ T\ dü+ãsê\T

ø±+Á¬>dt $»j·T+ |ü≥¢ $»jÓ÷‘·‡e+

2013

ø±øÏHê&É, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): á HÓ\ 10q »]π> m+ôd{Ÿ≈î£ dü+ã+~Û+∫ n‘·´+‘· |ü{wÏ yºü TÓ qÆ , ø£≥Tº~≥ºyTÓ qÆ #·s´¡ \T rdüT≈£îHêïeTì Ø»q˝Ÿ ø√`Ä]¶H≥˚ sY Á|æì‡bÕ˝Ÿ &Üø£sº Y ø¬ .|ü<àä sêE ‘Ó*bÕs¡T. C…mHé{j Ï T· T¬ø ÁbÕ+>∑D+˝À m+ôd{Ÿ Ç+»˙]+>¥ n+&é yÓT&çdHæ ≈é î£ dü+ã+~Û+∫ 33 ôd+≥s¡¢ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ &Üø£ºsY |ü<äàsêE $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Ç+»˙]+>¥≈î£ dü+ã+~Û+∫ 26 ôd+≥s¡T,¢ yÓT&çdHæ ≈é î£ dü+ã+~Û+∫ @&ÉT ôd+≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚kÕeTHêïs¡T. Ç+»˙]+>¥ f…dtº≈£î 11,753 eT+~ $<ë´s¡Tú\T, yÓT&çdæHé f…dtº≈£î 2783eT+~ $<ë´s¡T\ú T Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ ã÷¢ ˝Ò<ë u≤¢ø˘ u≤˝Ÿ bÕsTT+{Ÿ ô|Hé‘√ |üØø£≈å î£ Vü‰»s¡yê«\ì, ˇø£kÕ] »yêãT ã_¢+>¥ #˚kÕø£, e÷s¡TÃ≥≈£î neø±X¯+ ˝Ò<ìä , s¡ã“s¡T,¢ yÓ{’ ŸqsY\T yê&É≈L£ &É<ìä , Ç+»˙]+>¥ $<ë´s¡T\ú T >∑+≥≈£î eTT+<äT ôd+≥sY≈î£ Vü‰»s¡Tø±yê\Hêïs¡T. yÓT&çdHæ é $<ë´s¡T\ú T eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.45>∑+≥\≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\Hêïs¡T. n&çwqü ˝Ÿ w”{Ÿ‡ Çã“ã&ÉTqì , ˝≤>¥ãTø˘‡, ø±*≈£L´˝Ò≥sY‡, ù|»sY ôd˝Ÿb˛ò Hé‡, m\Áø±ºìø˘‡ edüTeÔ ⁄\T @$ nqTeT‹e«ã&Éeì ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ÿ ì$Twü+ Ä\dü´+>± e∫ÃHê nqTeT‹ Çe«ã&É<Hä êïs¡T. ø£˙«qsY#˚ ìj·T$T+∫q ôdŒwü˝Ÿ Ä|òd” sü ‡Y , ô|s¢ò TT+>¥ kÕÿ&é‡ uÛÁÑ <ä‘ê @sêŒ≥¢qT düMTøÏ+å #ês¡ì, s¬ yÓq÷´ &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ, õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ˙‘·÷≈£îe÷] Á|ükÕ<é |üs´¡ y˚øDå£ ˝À mHéb˛ò sY‡yÓT+{Ÿ Ä|òd” sü \Y qT ìj·T$T+#ês¡Hêïs¡T. |üØø£å øπ +Á<ë\ ãj·TfÒ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T y˚∫ ñ+&Ü\ì, yê]ì ˝ÀìøÏ nqTeT‹e«eTì ‘Ó*bÕs¡T. 10e ‘˚B X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + 10>∑+≥\≈£î Ç+»˙]+>¥ m+Á≥Hé‡ f…dºt ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ Æ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1>∑+≥\≈£î eTT>∑TdüT+Ô <äì,yÓT&çdHæ é f…dºt eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.30>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ Æ 5.30>∑+≥\≈£î eTT>∑TdüT+Ô <äì ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&TÉ eT+<äT\ <äTø±D≤\T ã+<é

neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): á HÓ\ 14e ‘˚B es¡≈L£ ìs¡«Væ≤+#˚ Á|ü‘´˚ ø£ bÕ]X¯ó<Û´ä yês√‘·‡yê\T dü+<äs“¡ +¤ >± eTTì‡bÕ©º |ü]~Û˝À bÕ]X¯ó<Ûë´ìøÏ n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘·ì∫à nìï ÁbÕ+‘ê\T |ü]X¯óÁuÛ+Ñ >± ñ+&˚$<Û+ä >± Á|ü‘´˚ ø£ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì Á|ü‘´˚ ø£ n~Ûø±], ÄsY&yç √ |æ.dü+|ü‘≈Y î£ e÷sY eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~ì Ä<˚•+#ês¡T. ÄsY&yç √ ø±sê´\j·T+˝À ø£$TwüqsY u≤|æsêE, XÊì≥Ø ÇHéôdŒø£ºs¡T¢, y˚TÁd”Ô\‘√ bÕ]X¯ó<Ûä´ yês√‘·‡yê\ô|’ #˚|ü{≤º*‡q bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±s¡´Áø£e÷\qT ÄsY&çy√ düMTøÏå+#ês¡T. s√p X¯óÁuÛÑ+ #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° #Ó‘·Ô m≈£îÿe>± ù|s¡T≈£îb˛j˚T ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+∫ yê{Ïô|’ Á|ü‘´˚ ø£ <äèwæº ô|{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆq n<äq|ü⁄ ˝ÒãsY≈£î eTT+<ädüTÔ ñ‘·Ôs¡T«\T ø£$TwüqsY qT+∫ bı+<ë\Hêïs¡T. yês√‘·‡yê˝À¢ yÓTT<ä{Ïs√E eTTì‡bÕ©º |ü]~Û˝À s¡V≤ü <ës¡T\ìï+{Ïì X¯óÁuÛ|Ñ sü á &É+‘√ bÕ≥T #Ó‘Ô· m≈£îÿe>± ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘·øDå£ + #Ó‘qÔ· T ‘=\–+#˚ $<Û+ä >± #·s´¡ \T rdüTø√yê\Hêïs¡T. s¬ +&Ées√E eTTs¡T>∑Tø±\«˝À¢ &û dæ*º+>¥, eT÷&Ées√E yê≥sY {≤´+≈£î\T |ü]X¯óÁuÛÑ|üs¡Ã&É+, ø√¢]H˚wüHé #˚j·÷\Hêïs¡T. n˝≤π> eT\eT÷Á‘· $düs¡®q #˚ùd s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{≤º\ì Ä<˚•+#ês¡T. <√eT\ ìyês¡D≈£î bòÕ–+>¥ ÁùdŒsTT+>¥ ø√dü+ ø±sê´#·sD¡ Á|üD≤[ø£ ‘·j÷· s¡T #˚j÷· \ì eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY≈î£ dü÷∫+#ês¡T. <√eT ˝≤sê« ìyê]+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq >∑+ã÷wæj·÷ |òæwt ø√dü+ |òæwüØdt &çbÕsYºyÓT+{Ÿ qT+&ç rdüTø√yê\Hêïs¡T. bÕ]X¯ó<Û´ä yês√‘·‡yê\T yês¡+ nsTTq|üŒ{Ïø° bÕ]X¯ó <Û´ä ø±s¡´Áø£e÷\qT HÓ\+‘ê ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. q\¢e+‘Óq qT+&ç mÁs¡e+‘Óq es¡≈î£ ø±\Te >∑≥Tº yÓ+ã&ç #Ó‘qÔ· T dü‘«· s¡+ ‘=\–+#ê\Hêïs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À neT˝≤|ü⁄s¡+ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY dæôV≤#Y.$.$.mdt.u≤|æsêE, XÊì≥Ø ÇHéôdŒø£sº ,Y dü÷|üsyY »’Ó sY õ.∫{Ïuº ≤ãT, XÊì≥Ø y˚TÁd”\Ô T bÕ˝§ZHêïs¡T.

10 y˚T

ø±øÏHê&É, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV ÑÁÍýØÍÜ[¬s 1,131 Aªyxqs úFyLi»yÍýÜ[ ª«sùª«sry¸R…V, @ƒ«sV‡ÁLiμ³R… aSÅÁÌÁV, AμR…LRi+ \lLi»R½VÌÁ ˳ØgRiry*ª«sVùLi»][ lLi»R½V \¿Á»R½ƒ«sù ¸R…Wú»R½ÌÁƒ«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½Wúxmsryμ`… ®ªsÌýÁ²T…Li¿yLRiV. C \lLi»R½V \¿Á»R½ƒ«sù ¸R…Wú»R½ÌÁÍÜ[ BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV 56,631 ª«sVLiμj… \lLi»R½VÌÁV FyÍæ܃«sgS „dsLjiÍÜ[ 51,666 ª«sVLiμj… xmsoLRiVxtsQ \lLi»R½VÌÁV, 4,965 ª«sVLiμj… ª«sVz¤¦¦¦ÎØ \lLi»R½VÌÁV FyÍæ܃yõLRi¬s, @ÍØlgi[ 223 ª«sVLiμj… AμR…LRi+ \lLi»R½VÌÁV FyÍæ܃yõLRi¬s NRPÛÍÁNíRPL`i ¾»½ÖÁFyLRiV. @ÍØlgi[ BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPW 393 \ÛÍÁª±s ²T…ª«sWƒ±s}qísûxtsQƒ±s= ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ ƒ«sW»R½ƒ«s ª«sùª«sry¸R…V „sμ³yƒyÌÁV, ryLiZNP[¼½NRP ª«sWLRiVöÌÁV »R½μj…»R½LRi @LiaSÌÁ\|ms \lLi»R½VÍýÜ[ @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁöLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPL`i ¬ds»R½Wúxmsryμ`… ¾»½ÖÁFyLRiV. C ¸R…Wú»R½ÌÁV xqsLiμR…LRi÷éLigS \lLi»R½VÌÁNRPV ª«sùª«sry¸R…V, @ƒ«sV‡ÁLiμ³R…aSÅÁÌÁNRPV ¿ÁLiμj…ƒ«s 454 ª«sVLiμj… @μ³j…NSLRiVÌÁV FyÍæܬs xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ aSÅÁÌÁ μy*LS @ª«sVÌÁV ¿Á[r¡òƒ«sõ „s„sμ³R… NSLRiùúNRPª«sWÌÁV, xmsμ³R…NSÌÁ gRiVLjiLiÀÁ xqs„sª«sLRiLigS „sª«sLjiLiÀÁ ªyÉÓÁ\|ms @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s |msLiF~Liμj…Li¿RÁ²R…Li μy*LS ª«sVLjiLi»R½ D»R½ö¼½ò, D»yöμR…NRP»R½ÌÁƒ«sV ryμ³j…Li¿Á[„sμ³R…LigS @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁgjiLi¿Á[LiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÈÁVƒyõª«sVƒyõLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ \lLi»R½V \¿Á»R½ƒ«sù ¸R…Wú»R½ÌÁV ª«sùª«sry¸R…V, @ƒ«sV‡ÁLiμ³R…aSÅÁ\ÛÍÁƒ«s Dμyùƒ«sª«sƒ«s, xmsÈíÁVxmsLjiúaRPª«sV, ª«sV»R½=Qù, xmsaRPVxqsLiª«sLôðRiNRP, ¬dsÉÓÁFyLRiVμR…ÌÁ, ª«sWlLiäÉÓÁLig`i, Fszms úÉ؃±s=N][, úgS„dsVßØÕ³Áª«sXμôðj…, @ÈÁ„ds, ¿RÁNRPäLRi, Fsƒ±sÑÁ LRiLigS „saRP*„sμyùÌÁ¸R…VLi aSÅÁÌÁ»][ FyÈÁV lLi®ªsƒ«sWù, ËØùLiNRPV @μ³j…NSLRiVÌÁ ˳ØgRiry*ª«sVùLi»][ „sÇÁ¸R…Vª«sLi»R½LigS ¬sLRi*z¤¦¦¦Lixms‡Á²R…V»R½Vƒyõ¸R…V¬s ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½Wúxmsryμ`… ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[aSLRiV.

16 es¡≈£L ¬syÓq÷´ &ç$»Hé yêØ ¬s’‘·T dü<ädüT‡\T

ø±øÏHê&É, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): ø£sêí≥ø£ sêh+˝À »]–q nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#·&+É |ü≥¢ õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ÁX‚DT\T dü+ãsê\T #˚dTü ≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT <=y˚Tà{Ï yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ Ä<Û«ä s¡´+˝À ø±øÏHê&É˝Àì õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø±sê´\j·T+˝À Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T $TsƒêsTT\T |ü+#·T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± <=y˚Tà{Ï e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø£sêí≥ø£ $»j·T+ n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± Á|ü»\T Ç∫Ãq rs¡TŒ nHêïs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ »>∑H≈é î£ Ç<˚ $<Ûä+>± Á|ü»\T ãT~› #ÓãT‘ês¡Hêïs¡T. ø±øÏHê&É q>∑s¡ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T $*j·T+ Vü‰´Ø, õ˝≤¢ m◊mHé{Ïj·TTdæ n<Ûä´≈£åî\T düã“‹ |òüDÒX¯«s¡sêe⁄, Ä≈£î\ ø±øÏHê&É, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): ÑÁÍýØÍÜ[ C®ƒsÌÁ 12ƒ«sVLi²T… 16ª«sLRiNRPW lLi®ªsƒ«sWù yÓ+ø£≥s¡eTD, dæ]j·÷\ #·+Á<äsêe⁄, n#·T´‘·sêeTj·T´, »yê<é Ä©, ø£ìø¬ fi¯¢ dü÷s¡´Hêsêj·TD ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. õ˝≤¢˝À eT<ä´+ <Ûsä \¡ T ô|+∫ n$Tà‘˚ ñ ²T…„sÇÁƒ±s róyLiVV \lLi»R½V xqsμR…xqsV=ÌÁƒ«sV ¬sLRi*Liz¤¦¦¦¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s ÑÁÍýØ ù|øÏ+å #·eTì yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. yê´bÕs¡T\T ÇcÕºqTkÕs¡+>± <Ûsä \¡ T ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ ‘·eT <äèwæøº Ï e∫Ã+<äì, Bìô|’ dæm+ <äèwæøº Ï rdüT≈£îyÓfi‘¯ êeTHêïs¡T. NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryμ`… ®ªsÌýÁ²T…Li¿yLRiV. ª«s*ª«sry¸R…V,@ƒ«sV‡ÁLiμ³R…aSÅÁÌÁ ËØgRiry*ª«sVùLi»][ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿Á[ ClLi®ªsƒ«sWù xqsμR…xqsV=ÌÁV 12ª«s¾»½[μk…ƒ«s @ª«sVÍØxmsoLRiLi ²T…„sÇÁƒ±sNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ LSª«soÌÁFyÛÍÁLi Fs£qs„sFs£qs ÑÁÍýØ xmsLjixtsQ»`½ ËØÌÁVLRi Dƒ«sõ»R½ FyhRiaSÌÁ \®ªsVμyƒ«sLiÍÜ[ƒ«sV,13ƒ«s |msμôyxmsoLRiLi ²T…„sÇÁƒ±sNRPV neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): ø√qd”eT˝Àì Hê\T>∑T ø£fi≤XÊ\˝À¢ m+ôd{Ÿ Á|üyX˚ ¯ |üØø£å á HÓ\ 10q ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ Ø»q˝Ÿ ø√`Ä]¶H≥˚ sY, mdtø¬ _ÄsY xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ ÇÁgæRiLi}msÈÁ ÇÁ²`….LSgRiLi}msÈÁ ÍÜ[ƒ«sV,14ƒ«s LSÇÁª«sVLiú²T… ²T…„sÇÁƒ±sNRPV ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ dæ.lìyêdüsêe⁄ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>∑+ |üØø£å Ä s√E ñ<äjT· + 10>∑+≥\ qT+∫ ˇ+{Ï >∑+≥ es¡≈î£ , yÓT&çø˝£ Ÿ $uÛ≤>∑+ xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ g][NRPª«sLRiLi ª«sVLi²R…ÌÁLi NRPXxtñsv¬s FyÛÍÁLi ª«sVLi²R…ÌÁ xmsLjixtsQ»`½ FyhRiaSÌÁ |üØø£å eT<Ûë´Vü≤ï+ s¬ +&ÉT >∑+≥\ qT+∫ 5`30 >∑+≥\ es¡≈î£ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å sêùd $<ë´s¡T\ú T ˇø£ÿ ì$Twü+ Ä\dü´+>± øπ +Á<ëìøÏ Vü‰»¬sH’ ê úFyLigRißáLiÍÜ[ƒ«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.@ÍØlgi[ 15ª«s¾»½[μk…ƒ«s nqTeT‹+#·sì¡ lìyêdüsêe⁄ düŒwü+º #˚kÕs¡T. Bìì >∑eTì+∫ |üØø£å øπ +Á<ë\≈£î kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· eTT+<äT>± $<ë´s¡T\ú T sêyê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. NSNTPƒy²R… ²T…„sÇÁƒ±sNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ zmshSxmsoLRiLi ËØμR…Li ª«sWμ³R…ª«sLSª«so úxms˳ÏÁV»R½* ø√qd”eT˝À mdtø¬ _ÄsY ø£fi≤XÊ\(neT˝≤|ü⁄s¡+), _$dæ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\(uÛ≥Ñ b¢ Õ˝…+), Á|üd<æ ›ä Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\(nHê‘·es¡+), lìyêkÕ Ç+»˙]+>¥ ËØÖÁNRPÌÁ FyhRiaSÌÁ Aª«sLRißáÍÜ[ƒ«sV,16ƒ«s LRiLixms¿][²R…ª«sLRiLi ²T…„sÇÁƒ±s róyLiVV \lLi»R½V ø£fi≤XÊ\(#ÓjT˚ ´s¡T) øπ +Á<ë\˝ÀÇ+»˙]+>¥ $uÛ≤>∑+˝À |üØø£å »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. yÓT&çdHæ é $uÛ≤>∑+˝À |üØø£å e÷Á‘·+ neT˝≤|ü⁄s¡+ mdtø¬ _ÄsY ø£fi≤XÊ\˝ÀH˚ xqsμR…xqsV=ƒ«sV LRiLixms¿][²R…ª«sLRiLi úxms˳ÏÁV»R½* ÇÁÚ¬s¸R…VL`i NRPÎØaSÌÁ úFyLigRißáLiÍÜ[ƒ«sV i*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryμ`… ®ªsÌýÁ²T…Li¿yLRiV.C\lLi»R½V »s¡T>∑T‘·T+<äì Ø»q˝Ÿ ø√`Ä]¶H≥˚ sY lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡T\ú T Vü‰˝Ÿ {Ïø¬ ÿ{Ÿ, ÄHé˝H’… é <äsU¡ ≤düT,Ô ns¡TΩ˝q’… yês¡T ≈£î\ Á<ÛTä e|üÁ‘ê\T ‘Ó#T· Ãø√yê\Hêïs¡T. ¬sLR x q sμR …xqsV=ÌÁV A¸R…W ¾»½[μk…ÍýÜ[ D.10gRiLi.ÌÁNRPV gRiLi.ÌÁNRPV úFyLRiLi˳ÏÁª«s°»y¸R…V¬s ˙* ˝Ò<ë q\¢ Ç+≈£î u≤˝ŸbÕsTT+{Ÿ ô|qTï e÷Á‘·yT˚ yê&Ü\ì, C…{Ÿ ô|qTï\T yê&Ésê<äì düŒwü+º #˚kÕs¡T. $<ë´s¡T\ú dü+s¡øDå£ ø√dü+ |üØøå± øπ +Á<ë\ e\¢ nìï @ƒyõLR iV.²T…„sÇÁƒ±sróyLiVV \lLi»R½V xqsμR…xqsV=ÍýÜ[ ª«sùª«sry¸R…V @ƒ«sV‡ÁLiμ³R…aSÅÁÌÁ @sêŒ≥T¢ #˚kÕeTì, n+<äs÷¡ düV≤ü ø£]+#ê\ì lìyêdüsêe⁄ ø√sês¡T. @μ³j…NSLRiVÌÁV,AμR…LRi+ \lLi»R½VÌÁV,\lLi»R½VÌÁV,ª«sVz¤¦¦¦ÎØ \lLi»R½VÌÁV,\lLi»R½V „sVú»R½ xqsLixmnsWÌÁV |msμôR… Fs»R½Vòƒ«s FyÍæ܃yÌÁ¬s ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryμ`… N][LSLRiV.ª«sVLi²R…ÌÁ ZNP[LiúμyÌÁ ƒ«sVLi²T… \lLi»R½V xqsμR…xqsV=ÌÁV ÇÁLjilgi[ úFyLi»yÌÁNTP \lLi»R½VÌÁƒ«sV ¼d½xqsVNRPVª«s¿Á[èLiμR…VNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ ª«sVLi²R…ÌÁ ª«sùª«sry¸R…VaSÅÁ @μ³j…NSLRiVÌÁV ø±ÁfÒìø√q, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): >∑‘· @&Ü~ nø√ºãsY e÷dü+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ düsπ « n\yÓH‡é qT Ç|üŒ{Ï es¡≈L£ n+<äCj Ò T· ˝Ò<ìä eT+&É\ $<ë´ úxms¾»½[ùNRP ‡ÁxqsV=ÌÁƒ«sV GLSöÈÁV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s A®μ…[bPLi¿yLRiV.\lLi»R½V xqsμR…xqsV=ÍýÜ[ yê\+{°s¡¢ dü+|òüT+ rÁe Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚dæ+~. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À ¬><ë›&É qs¡dæ+Vü≤eT÷]Ô n<Ûä´ø£å‘·q eT+&É\ yê\+{°s¡¢ düe÷y˚X¯+ ª«sùª«sry¸R…V,@ƒ«sV‡ÁLiμ³R… aSÅÁÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s NSLRiùúNRPª«sWÌÁV,xmsμ³R…NSÌÁ\|ms »]–+~. >∑‘· @&Ü~ nø√ºãsY˝À ìs¡«Væ≤+∫q ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ düsπ « #˚kÕeTì, nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ï es¡≈L£ dü+ã+~Û‘· n\yÓH‡é \T n+<äCj Ò T· ˝Ò<ìä $<ë´yê\+{°sT¡ ¢ \lLi»R½VÍýÜ[ @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁgjiLi¿Á[LiμR…VNRPV |msμôR… Fs»R½Vòƒ«s FsgêjiÕÁxtsQƒ±sÌÁV GLSöÈÁV nH˚ø£ eT+~ Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚kÕs¡T. eT+&É\ n~Ûø±s¡T\≈£î nH˚øk£ Õs¡T¢ $qï$+∫Hê Á|üj÷Ó »q+ ˝Òøb£ ˛sTT+<äì ndü+‘·è|æìÔ e´ø£+Ô #˚kÕs¡T.á $wüjT· yÓTÆ Â¿Á[¸R…V²R…Li,„s„sμ³R… @LiaSÌÁ\|ms \ÛÍÁª±s ®²…®ªsW NSLRiùúNRPª«sWÌÁ μy*LS \lLi»R½VÌÁNRPV dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ n\yÓH‡é \qT n+<äCj Ò ÷· \ì, ˝Òì jÓT&É\ ‘·«s¡˝À õ˝≤¢ s¬ yÓq÷´ n~Ûø±]ì ø£\eqTqï≥T¢ düe÷y˚X+¯ ù|s=ÿ+~. „sª«sLjiLi¿RÁ²R…Li ª«sLiÉÓÁ ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ª«s²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.@Li¾»½[gSNRP eT+&É\ n~Ûø±s¡T\ C≤|ü´+ e˝Ò¢ n\yÓH‡é \T n+<äCj Ò T· &É+˝Ò<ìä düe÷y˚X+¯ Äs√|æ+∫+~. á düe÷y˚X+¯ ˝À C§Hêï&É lìyêdüsêe⁄, >∑Tã“\ uÛyÑ êì, ø±• „s»R½ƒyÌÁV,FsLRiVª«soÌÁV,xmsoLRiVgRiV ª«sVLiμR…VÌÁV,ª«sùª«sry¸R…V ¸R…WLiú¼d½NRPLRißá Hê>±s¡Tq® , ã+&ç »^®eHésêyéT, >=\¢|*ü ¢ $»j·T≈£îe÷sY, ø±• nbÕŒkÕ«$T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. x m s¬sª« s VVÈý Á NR P V x q sLi‡ÁLiμ³ j … LiÀÁƒ« s NR P Li|ms¬d s ÌÁ rí y ÍÞ=ƒ« s V GLSöÈÁV ¿Á[¸R…V²R…Li,ËØùLiNRPVÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s ríyÍÞ=ƒ«sV GLSöÈÁV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A®ªsV }msL]äƒyõLRiV.FsgêjiÕÁxtsQƒ±s ríyÍÞ=ÍÜ[ „s„sμ³R… Aμ³R…V¬sNRP ª«sùª«sry¸R…V ryLiZNP[¼½NRP xmsLjiÇñØßáLiNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s xqsª«sW¿yLS¬sõ úxmsμR…Lji+¿RÁ²R…Li,\lLi»R½V„sVú»R½ úgRiWxmsoÌÁV,A»R½ø xmsμ³R…NS¬sNTP xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s „sÇÁ¸R…VgSμ³R…ÌÁƒ«sV xqsμR…xqsV=ÍýÜ[ FyÍæÜ®ƒs[ \lLi»R½VÌÁLiμR…LjiNUP ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[zqs ªyLjiÍÜ[ @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«sƒ«sV |msLiF~iLiμj…Li¿Á[LiμR…VNRPV CxqsμR…xqsV=ÌÁ μy*LS ¿RÁLRiùÌÁV n\¢es¡+, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): Á|ü»\ ø√dü+ Á|üuTÑÛ ‘·« ø±sê´\j·÷\T ìsêàD+ #˚|{ü ≤ºsπ >±ì Á|ü»\T sêø£b˛ø£\T ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ s¡V≤ü <ë] @sêŒ≥T ¼d½xqsVN][ªyÖÁ= DLiÈÁVLiμR…¬s NRPÌÁNíRPL`i }msL]äƒyõLRiV. #˚jT· ø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. $esê*˝≤e⁄HêïsTT. n\¢es¡+ eT+&É\ ‘·V≤ü o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e<ä› 30 |ü&øÉ \£ ÄdüT|üÁ‹, eTVæ≤fi≤ Ád”Ô X¯øÔÏ uÛeÑ q+, Á>∑+<∏ë\j·T+ ‘·~‘·s¡ Á|üuTÑÛ ‘·« ø±sê´\j·÷\T ìsêàD≤\T #˚|{ü ≤ºsT¡ . yê{ÏøÏ Á|ü»\T s¡V≤ü <ë]ô|’ sêø£b˛ø£\T ø=qkÕ–+#·&ÜìøÏ düs¬ q’ s√&ÉT¶ ˝Òø£ esê¸ø±\ düeTj·T+˝À rÁe Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. n˝≤π> n~Ûø±s¡T\T sêø£b˛ø£\T ø=qkÕ–+#·&ÜìøÏ rÁe Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. bÕ\≈£î\T s√&ÉT¶ ø±øÏHê&É, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): Ä*+&çj·÷ Äs¡ZHÓ’CÒwüHé Ä|òt ¬ø$TdüTº‡ n+&é <äTdæ‹ú #·÷dæHê Á|ü»\T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \ <äèwæøº Ï rdüT≈£îyÓ[H¢ ê yê] >√&ÉT Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \≈£î ns¡eú Te«&É+˝Ò<Hä ˚ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢y‘Ó T· ‘Ô T· HêïsTT. Á|ü»\T ˝Òì#√≥ Á&É – ZdüTº nk˛dæj˚TwüHé |æ\T|ü⁄qT nqTdü]+∫ X¯óÁø£yês¡+ Ä+<√fi¯Hê s¡V≤ü <ës¡T\ ìsêàD≤\T #˚|&ü TÉ ‘·THêïs¡ì, Á|üuTÑÛ ‘·« ø±sê´\j·÷\≈£î yÓfi¢‚ Á|ü»\≈£î s¡V≤ü <ë] @sêŒ≥T#˚jT· &É+˝Ò<ìä Á|ü»\T Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê ø±s¡ ´ Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± eT+<äT\ cÕ|ü⁄\ìï eT÷dæyd˚ æ Ä+<√fi¯q\T, <Ûsä êï\T, eT+Á‹ |æìù| $X¯«s¡÷|t, m+|æ Vü≤s¡¸≈î£ e÷sY á s¡V≤ü <ë] ìsêàD≤ìøÏ ì<ÛTä \T eT+ps¡T #˚dæ s√&ÉT¶ ìsêàD≤ìøÏ #·s´¡ \T rdüTø√yê*. ˝Òøb£ ˛‘˚ eT+&É\ |ü]wü‘Y }π s –+|ü ⁄\T, $q‹|üÁ‘ê\T düeT]Œ+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|{ü ≤ºeTì ~ ø±øÏHê&É qT+∫ ì<ÛTä \T øπ {≤sTT+∫ s¡V≤ü <ë] n_Ûeè~›øÏ #·s´¡ \T #˚|{ü ≤º\ì n\¢es¡+ eT+&É\ Á|ü»\T eTTø£øÔ +£ sƒ+¡ ‘√ ø√s¡T‘·THêïs¡T. ø¬ $Tdtº n+&é Á&É–dZ ºt nk˛dæjT˚ wüHé n<Û´ä ≈£îå \T |æ.ø±o$X‚«X¯«s¡sêe⁄, ø±s¡´<ä]Ù sê»X‚Ks¡¬s&ç¶, düuÛÑT´\T nj·T´|üŒ yÓT&çø£˝Ÿ‡ n~ÛH˚‘· ∫≥÷º] düTÁãVü≤àD´+ dü+j·TTø£+Ô >± $&ÉT<ä\ #˚dqæ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. eT+<äT\T düø±\+˝À n\¢es¡+, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): ˙\+ ‘·TbòÕHé e\¢ e] |ü+≥ bı˝≤\T qwübº ˛sTT rÁe n|ü⁄Œ\ u≤<Û\ä ˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq s¬ ‘’ ê+>±ìï Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+˝Ò<ìä s√>∑T\≈£î n+~+#˚ $<Û+ä >± q>∑s+¡ ˝À Hê\T>∑T ÁbÕ+‘ê\˝À yÓT&çø˝£ Ÿ cÕ|ü⁄\T s¬ ‘’ T· \T rÁe Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. u≤´+≈£î˝À rdüT≈£îqï s¡TD≤\≈£î |ü+≥\ ;e÷ #Ó*+¢ ∫q yê]øÏ 2012 s¡; |ü+≥˝À ~>∑Tã&ÉT\T ‘·>&Z∑ +É e\¢ yê]øÏ Á|ü»\ kÂø£sê´s¡+ú ‘Ó]∫ ñ+#·ã&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. n$ kÕsTT düTÁãVü≤àDÒ´X¯«sê |ü+≥\ ;e÷ ì<ÛTä \T $&ÉT<ä\ #˚jT· &É+˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ s¬ ‘’ T· \qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚dTü +Ô <äì, n˝≤π> ˙\+ ‘·TbòÕHé e\¢ 80XÊ‘·+ qT+∫ 100XÊ‘·+ e] yÓT&çø£˝Ÿ‡(düs¡Œes¡+ ôd+≥sY), l\øÏÎ yÓT&çø£˝Ÿ‡(uÛ≤qT>∑T&ç ôd+≥sY), Mqdt |ü+≥ bı˝≤\T qwübº ˛sTTq s¬ ‘’ T· \≈£î |ü+≥\ ;e÷ ì<ÛTä \Tq÷{ÏøÏ 25XÊ‘·+ ‘·øD å£ y˚T $&ÉT<ä\ #˚dæ s¬ ‘’ ê+>±ìï Ä<äTø√e\dæ ñ+&É>±, Ç|üŒ{Ï es¡≈L£ yÓ T &ç ø £ ˝ Ÿ k˛º s Y ‡ (yÓ T sTTHé s √&é ) , ø√dü º ˝ Ÿ yÓ T &ç ø £ ˝ Ÿ n+&é »qs¡ ˝ Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·« bÕ\≈£î\T >±ì, Á|üuTÑÛ ‘·« Çq÷‡¬sHé‡ ø£+ô|˙ yês¡T >±ì ì<ÛTä \T $&ÉT<ä\ #˚jT· ø£b˛e&É+ e\¢ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì yÓm’ dtÄsY k˛º s Y ‡ (sêe÷sêe⁄ù|≥)\˝À ñHêïj· T Hêïs¡ T . X¯ ó Áø£ y ês¡ + ñ<ä j · T + ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ ø£˙«qsY |ü∫Ãe÷\ lìyêdüsêe⁄, eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê\T >¬ &É+¶ sêDÏ ‘·~‘·sT¡ \T ‘·øD å£ y˚T |ü+≥\ ;e÷ ì<ÛTä \T $&ÉT<ä\ #˚dæ 9.30>∑+≥\≈£î kÕúìø£ ÄsYm+dæ yÓTHé‡ Vü‰dü˝º Ÿ düMTbÕq ñqï ø¬ $Tdtº n+&é Á&É–dZ ºt nk˛dæjT˚ wüHé uÛeÑ q+˝À eT+<äT\ cÕ|ü⁄\ j·T»e÷qT\+<äs÷¡ ø£\TkÕÔsì¡ , s¬ ‘’ T· \qT Ä<äTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚kÕs¡T. nq+‘·s+¡ }πs–+|ü⁄>± ãj·T˝Ò]› 10>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ ≈Y î£ $q‹|üÁ‘êìï n+~kÕÔsì¡ ‘Ó*bÕs¡T. ``````````````````````````````````````````` ø±øÏHê&É, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): C ®ƒsÌÁ 14ª«sLRiNRPW ÑÁÍýØ @Li»R½ÉØ @¬sõ úgSª«sWÌÁV, xmsÈíÁßØÍýÜ[ FyLjiaRPVμR…ù ªyL][»R½=ªyÌÁƒ«sV xqsúNRPª«sVLigS ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ FyLjiaRPVμ³yù¬sõ @¬sõ „sμ³yÍØ ®ªsVLRiVgRiVxmslLi[èLiμR…VNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryμ`… A®μ…[bPLi¿yLRiV. gRiVLRiVªyLRiLi NSNTPƒy²R… LRiWLRiÍÞ ª«sVLi²R…ÌÁLi BLiúμR…FyÛÍÁLi,ryª«sVLýRiN][ÈÁ ª«sVLi²R…ÌÁLi ª«sWμ³R…ª«sxmsÈÁõLi úgSª«sWÍýÜ[ ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõ FyLjiaRPVμR…μôðR…ù ªyL][»R½=ªyÌÁ¬s A®ªsV xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV. C xqsLiμR…LRi÷éLigS A®ªsV ª«sWÉýزR…V»R½W \®²…Qûƒý«sƒ«sV aRPVú˳ÏÁLi ¿Á[z¸R…V²R…Li,xmsp²T…NRP ¼d½¸R…V²R…Li, L][²ýR…NRPV BLRiV\®ªsxmsoÌÁ gRiÌÁ ª«sùLôðRixmsμyLôðSÌÁƒ«sV }qsNRPLjiLiÀÁ ²R…LizmsLig`i ¸R…WLïRiVÌÁNRPV »R½LRiÖÁLi¿RÁLi ª«sLiÉÓÁ ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s @ƒyõLRiV.CFyLjiaRPVμôðR…ù ªyL][»R½=ªyÍýÜ[ ˳ØgRiLigS 14ª«sLRiNRPW L][ÇÁÙN]NRP @LiaRPLi\|ms úxms¾»½[ùNRP úFyμ³yƒ«sù»R½¬sÀÁè Axmsƒ«sVÌÁƒ«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yÌÁ¬s BxmsöÉÓÁZNP[ @¬sõ xmsLi¿yLiVV¼d½ÌÁV, ª«sVV¬s=FyÖÁÉÔÁÌÁNRPV A®μ…[aSÌÁV ÇØLki ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s AúxmsNSLRiLi 9ª«s¾»½[μk…ƒ«s \®²…Qûƒ±sÌÁÍÜ[ xmsp²T…NRP ¼d½¸R…V²R…Li,10ƒ«s Jª«sL`i|¤¦¦¦²`…,ÑÁFsÍÞAL`i ÉØùLiNRPVÌÁƒ«sV aRPVú‡ÁxmsLjiè »ygRiV¬dsÉÓÁ ª«sƒ«sLRiVÌÁƒ«sV aRPVú‡ÁxmsLjiè »ygRiV¬dsÉÓÁ¬s Ný][Lji® ƒs[xtsQƒ±s ¿Á[¸R…V²R…Li ª«sLiÉÓÁ ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s ¿ÁFyöLRiV.11ƒ«s ƒ«sW»R½VÌÁV,xmsÕýÁN`P NRPWÎØLiVVÌÁV, ¿Á[¼½ xmsLixmsoÍýÜ[ Ný][Lji®ƒs[xtsQƒ±s ¿Á[¸R…V²R…Li ª«sLiÉÓÁ NSLRiùúNRPª«sWÌÁV,12ƒ«s @μ³j…NRPLigS ¬dsLRiV ¬sÌÁ* DLi®²…[LiμR…VNRPV @ª«sNSaRPLi DLi®²…[ ¿][ÈýÁ ÕdýÁÀÁLig`i F¢²R…L`i ¿RÁÖýÁLiÀÁ μ][ª«sVÌÁ ¬sªyLRißáNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ª«s²R…Li,13ƒ«s ª«sùQQNTPògRi»R½ ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR…\|ms úxmsÇÁÌÁNRPV @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁgjiLiÀÁ ªyÉÓÁ¬s „s¬s¹¸…WgjiLi¿Á[ÍØ ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s NRPÌÁNíRPL`i }msL]äƒyõLRiV.@®μ…[„sμ³R…LigS 14ƒ«s úxmsÇØúxms¼½¬sμ³R…VÌÁV, úgSª«sVxqsVòÌÁV, „sμyùLôðRiVÌÁV, xqs*¿RÁèéLiμR… }qsªy xqsLixqósÌÁV,zms|¤¦¦¦¿`Ázqs zqs‡Á÷Liμj…»][ FyLjiaRPVμ³ôR…ù @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s\|ms ElLi[gjiLixmsoÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R…Li μy*LS @LiÈÁV ªyùμ³R…VÌÁV úxms‡ÁÌÁNRPVLi²y úxmsÇÁÍýÜ[ @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s |msLiF~Liμj…Li¿RÁ²R…Li ª«sLiÉÓÁ NSLRiùúNRPª«sWÌÁƒ«sV ¿Á[xmsÉíØÌÁ¬s ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryμ`… }msL]äƒyõLRiV.

Hê\T>∑T πø+Á<ë˝À¢ m+ôd{Ÿ |üØø£å

ãjÓ÷yÓT{ Á øÏ ˘ düsπ « n\yÓH‡é \qT $&ÉT<ä\ #˚j÷· *

| Á uü TÑÛ ‘·« ø±sê´\j·÷\T |ü⁄˝Ÿ... s¡V≤ü <ë] n_Ûeè~› ì˝Ÿ s√&ÉT¶ |Á j ü ÷· D+˝À |Á »ü \T Çø£ÿ≥T¢-|ü{+ºÏ #·Tø√ì bÕ\≈£î\T

H˚&˚ eT+<äT\ es¡Ô≈£î\ Ä+<√fi¯q

neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): ø£sêí≥ø£˝À ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ |ü≥¢ neT˝≤|ü⁄s¡+ eTTK´ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s\Ô¡ dü+ãsê\T $Tqï+{≤sTT. ùd{º Ÿ md”‡ ôd˝Ÿ ø£˙«qsY á‘·ø√≥ u≤˝≤kÕ«$T Ä<Ûä«s¡´+˝À m+|æ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À $»jÓ÷‘·‡e dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ùdº{Ÿ ùdyê<äfiŸ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø£˙«qsY >±s¡bÕ{Ï nbÕŒJ, ‹s¡Tø√{Ï yÓ+ø£Á{≤e⁄, s¡eD+ y˚DT ‘·~‘·sT¡ \T dü+ãsê\T »s¡T|ü≈£îHêïs¡T. n˝≤π> |ü≥ºD ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T u…»yê&É dü‹Ôu≤ãT, e+f…<äT› yÓ+ø£Hêïj·TT&ÉT, >√ø£s¡ø=+&É Vü≤]u≤ãT, e÷øϬs&ç¶ ã\sêyéT, yÓT+&ÉT s¡y˚Twtu≤ãT ‘·~‘·s¡T\T kÕúìø£ >∑&çj·÷s¡düÔ+uÛÑ+ ôd+≥sY˝À $»jÓ÷‘·‡e dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

12 qT+∫ &ç$»q˝ŸkÕúsTT ¬s’‘·T dü<ädüT‡\T ø±øÏHê&É, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): ÑÁÍýØÍÜ[ C ®ƒsÌÁ 12ª«s¾»½[μk… ƒ«sVLi²T… 16ª«s ¾»½[μk…ª«sLRiNRPV ²T…„sÇÁƒ«sÍÞ rôðyLiVV \lLi»R½V xqsμR…xqsV=ÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁƒ«sVƒ«sõÈýÁV ª«sùª«sry¸R…V aSÅÁ xqsLi¸R…VVNRPò xqsLi¿yÌÁNRPVÌÁV ²T….úxms„dsVÍØ ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[aSLRiV. BLiμR…VÍÜ[ ˳ØgRiLigS 12ª«s ¾»½[μk…ƒ«s @ª«sVÍØxmsoLRiLi ²T…„sÇÁƒ±s rôðyLiVV \lLi»R½V xqsμR…xqsV=ƒ«sV LSª«soÌÁFyÛÍÁLi Fs£qs„sFs£qs ÇÁ²`…zmszms ËØÌÁVLRi \|¤¦¦¦xqsWäÍÞ úg_²`…= ƒ«sLiμR…V, 13ª«s ¾»½[μk…ƒ«s |msμôyxmsoLRiLi ²R…„sÇÁƒ±s rôðyLiVV xqsμR…xqsV= ÇÁgæRiLi}msÈÁ ª«sVLi²R…ÌÁLi ÇÁ²`….LRiLigRiLi}msÈÁÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…ƒyõLRiV. 14ª«s ¾»½[μk…ƒ«s g][NRPª«sLRiLi ª«sVLi²R…ÌÁLi NRPXxtñsv¬sFyÛÍÁLi ÍÜ[¬s FsLizmszms xqsWäÍÞ ª«sμôR… gRiÌÁ F¡ÍØÍýÜ[ LSÇÁª«sVLiú²T… ²T…„sÇÁƒ«sÍÞ rôðyLiVV xqsμR…xqsV=ƒ«sV, 15ª«s ¾»½[μk…ƒ«s NSNTPƒy²R ²T…„sÇÁƒ±s rôðyLiVV xqsμR…xqsV=ƒ«sV zmshSxmsoLRiLi ËØμR…Li ª«sWμ³R…ª«sLSª«so úxms˳ÏÁV»R½* ËØÖÁNRPÌÁ Dƒ«sõ»R½ FyhRiaSÌÁÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLRi¬s A®ªsV ¾»½ÖÁFyLRiV. @ÍØlgi[ 16ª«s ¾»½[μk…ƒ«s LRiLixms¿][²R…ª«sLRiLi ²T…„sÇÁƒ«sÍÞ rôðyLiVV \lLi»R½V xqsμR…xqsV=ƒ«sV LRiLixms¿][²R…ª«sLRiLi úxms˳ÏÁV»R½* ÇÁÚ¬s¸R…VL`i NRPÎØaSÌÁÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s ª«sùª«sry¸R…V aSÅÁ ÛÇÁ[²T… úxms„dsVÌÁ ¾»½ÖÁFyLRiV.

NÛ≥sY X¯+ø£sY k˛<äs¡T\T

¬s’‘·T\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘·«+

bÕ]X¯ó<Ûä´ yês√‘·‡yê\qT $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê*

Áø°&É\‘√ e÷qdæø£ ñ˝≤¢dü+

s√≥Ø ôV≤˝ŸÔ πøsY ôd+≥sY≈£î ˝≤Ø ø±]à≈£î\ $sêfi¯+

|æ.dürwt j·÷Hê+

yÓ’.m˝Ÿ.¬ø.Á|ükÕ<é ø±ÁfÒìø√q

μø±ø£rj·Tμ

ø±øÏHê&É, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): ø±øÏHê&É˝À ì]à‘·eTe⁄‘·Tqï s√≥Ø ôV≤˝ŸÔ πøsY ôd+≥sY uÛeÑ HêìøÏ ˝≤Ø es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé $sêfi≤ìï Á|üø{£ +Ï ∫ ùdyê uÛ≤yêìï #ê≥T≈£î+~. ì‘·´+ |üì#˚ùd ø±]à≈£î\T á uÛ≤Ø Äs√>∑´ øπ +Á<ëìøÏ $sêfi¯+ Çe«&É+ >=|üŒ $wüjT· +. á y˚Ts¡≈î£ j·T÷ìj·THé n<Û´ä ≈£îå \T Hê>∑sêE, ø±s¡´<ä]Ù kÕsTTHê>∑sêE(sêeTT\T) s¡÷.10y˚\T #Ó≈î£ ÿqT kÕ«$T nj·T´|üŒ ˝≤Ø Á{≤Hé‡b˛s¡T,º n~ÛH‘˚ · s=fÒ]j·THé m˝Ÿ.kÕsTTu≤ãT #˚‘T· \ MT<äT>± ôV≤˝ŸøπÔ sY ôd+≥sY n<Û´ä ≈£îå \T uÛÑ$T&çbÕ{Ï lø£èwüí≈£î n+<äCÒkÕs¡T. s√≥Ø >√˝…¶Hé p;¢ n<Ûä´≈£åî\T ô|<ä>±&ç yÓ+ø£≥s¡eTD, #ê]àHêsYes¡à ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T. s√≥Ø ôV≤˝ŸøπÔ sY ôd+≥sY #Ûs’Ó à¡ Hé uÛ$Ñ T&çbÕ{Ï lø£èwüí e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ˝≤Ø es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé n+~+∫q $sêfi≤ìøÏ ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó\T|ü⁄≈£î+≥÷ kÕe÷qT´\≈£î n+<äTu≤≥T˝À á ôd+≥sY ùde\qT rdüTø=kÕÔeTHêïs¡T. nô|ø˘‡ mø˘‡b˛s¡sº ‡Y n~ÛH‘˚ · ø¬ .mdt.eT÷]Ô s¡÷.15y˚\T C…H’ é dü+|òüT Á|ü‹ì~Û Vü≤+düsêCŸ C…’Hé s¡÷.25y˚\ $sêfi≤ìï #Ó≈£îÿ\ s¡÷|ü+˝À n+<äCkÒ Õs¡ì lø£èwüí #ÓbÕŒs¡T.

neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 9 (ø±ø£rj·T): Áø°&\É ‘√ e÷qdæø£ ñ˝≤¢d+ü ø£\T>∑T‘·T+<äì ø√qd”eT wü{Ï˝Ÿ u≤´&çà+≥Hé nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T yÓT≥¢ s¡eTDu≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T. kÕúìø£ <äT&ç¶yê] nÁ>∑Vü‰s¡+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï lyÓT≥¢ sêeTeT÷]Ô yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ düeTàsY ø√∫+>¥ ø±´+|ü⁄qT, u≤´&çà+≥Hé, fÒãT˝Ÿ f…ìïdt, ø£sêfÒ •ø£Då ≤ •_sêìï Äj·Tq dü+<ä]Ù+∫ Áø°&Üø±s¡T\qT ñ‘˚»Ô |ü]#ês¡T. Áø°&Üø±s¡T\≈£î {° wüs‡ºY ì$T‘·+Ô s¡÷.5y˚\T Á|üø{£ +Ï #ês¡T. eT˝Òwj æ ÷· Á>±+&é Á|ò” >√˝Ÿ¶ u≤´&çà+≥Hé eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+˝À ì*∫ì Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Áø°&Üø±]DÏ |æ.$.dæ+<Û÷ä øÏ n_Ûq+<äq\T ‘Ó \ T|ü ⁄ ‘· ÷ eT]+‘· yÓ T s¡ T ¬ > ’ q Ä≥qT Á|ü < ä ] Ù+#ê\ì &Üø£ º s Y yÓ T ≥¢ yÓ+ø£≥dü÷s¡´Hêsêj·TD ù|s=ÿHêïs¡T. ø√qd”eT wü{˝Ï Ÿ u≤´&çà+≥Hé ø±s¡´<ä]Ù &Üø£sº Y õ.Hêπ>+Á<ä, ø√#Y\T>± õ.lìyêdt, ÄsY.e÷<Û$ä , {Ï.<äTs¡,Z s¡+øÏs¬ &ç¶ ø±o$X¯«Hê<Û,é ◊.$.mdt.mdt.sêeTø£èwü,í n˝≤¢&É kÕ«$THêj·TT&ÉT, <äTHêï\ <äTs¡,Z {Ï.uÛ≤düÿs¡sêe⁄, ∫ø£ÿ+ lqT, |ü∫Ã>√fi¯¢ dürwt, ‹øÏÿ¬s&ç¶ düTπswt bÕ˝§ZHêïs¡T.

~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+, 64`1ôV≤#Y`1_, f Á » … Øø±\˙, | Á ‘ ü ê|t q>∑s,Y ø±øÏHê&É, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢.¢ d ô ˝Ÿ` 9347810877, 9989320577


6õ˝≤¢≈£î 108 yêVü≤Hê\T X¯óÁø£yês¡+

10 y˚T

2013

KeTà+ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝Àì e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ+&˚ –]»≈£î\≈£î yÓ<’ ´ä ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î>±qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|ü‘´˚ ø£ #·s´¡ \qT rdüT≈£î+≥T+<äì sêh ñ<ë´qeq, |ü≥Tº|]ü ÁX¯eT\ XÊK eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥s¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq kÕúìø£ düsêºsY |üf˝Ò Ÿ ùd&º j ç T· +˝À õ˝≤¢≈î£ e∫Ãq 21 108 uÀ˝…s√ yêVü≤Hê\qT ˝≤+#Ûq· +>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n‘·´edüs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À ìedædüTÔqï –]»≈£î\≈£î yÓTs¡T>¬ q’ yÓ<’ ´ä ∫øÏ‘‡· \qT n+<ä#ù˚ d+<äT≈£î>±qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ uÀ˝…s√ yêVü≤Hê\qT õ˝≤¢≈î£ |ü+|æ+∫+<äHêïs¡T. yÓTT‘·+Ô sêh+˝À 73 yêVü≤Hê\qT eT+pØ #˚jT· >± n+<äT˝À 21 yêVü≤Hê\qT KeTà+ õ˝≤¢≈î£ |ü+|æ+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á yêVü≤Hê\˝À ÁbÕ<Û$ä Tø£ ∫øÏ‘‡· ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î øÏ{Ÿ‡, Äøχ»Hé, kÕº|tò qs¡T‡\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À Ä{ÀyÓT{Ïø˘ yÓV≤æ ø£˝Ÿ ˝ÀπøwüH,é Á{≤øÏ+>¥ dædyºü Té n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À XÊdüq düuÛÑ &ç|üP´{° d”Œø£sY eT\T¢ uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ, myÓTà˝Ò´ e¬>Z\ $TÁ‘·ùdq, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë›sC›¡ H’… ,é &çm+ôV≤#Y &Üø£sº Y uÛ≤qTÁ|üø±wt ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~Ûø±s¡T\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£î+fÒ bò˛Hé #˚j·T+&ç

KeTà+ õ˝≤¢˝À ø±ø£rj·T ~q|ü‹Á ø£ ˝À ñ‘ê‡Vü≤+>± |üì #˚jT· <ä\TÃ≈î£ qï &ç$»Hé ]b˛s¡sº \¢¡ qT ÄVü‰«ìdüTHÔ êï+. á øÁ +Ï <ä ‘Ó*|æq bÁ Õ+‘ê\ qT+&ç ÄdüøÔÏ >∑\ nuÛ´Ñ s¡T\∆ T yÓ+≥H˚ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À $esê\‘√ bò˛{À, ãjÓ÷&Ó{≤‘√ dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»Hé, eTDT>∑÷s¡T &ç$»Hé, dü‘T· |Ô *ü ¢ &ç$»Hé, ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ &ç$»Hé, Ç\¢+<äT &ç$»Hé, bÕ˝ÒsT¡ &ç$»Hé, yÓs’ ê &ç$»Hé, eT~Ûs¡ &ç$»Hé,

ø±ø£rj·T õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+

KeTà+ {ÖHé y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢ s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡\T sêh eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥s¬ &ç,¶ XÊdüq düu≤Û ñ|üduü ≤Û |ü‹ eT\T¢ uÛ{Ñ ºÏ $Áø£e÷s¡ÿ, ø£˝ø… sº£ Y dæ<ë›sC›¡ H’… ,é nXÊ«sêe⁄ù|≥ XÊdüq düuTÑÛ ´\T $TÁ‘·ùdq, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ós’ à¡ Hé e÷qTø=+&É sê<ÛëøÏc˛sY Ä<Û«ä s¡´+˝À á dü<dä Tü ‡\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ qT+&ç s¬ ‘’ T· \T á dü<dä Tü ‡≈£î uÛ≤Ø dü+K´˝À y˚˝≤~>± Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. á dü<dä Tü ‡ eTTK´ ñ <˚X› +¯ s¬ ‘’ T· \≈£î dü_‡&ûô|’ e], yÓTTø£ÿC§qï, |ü‹,Ô $T]à ‘·~‘·s¡ $‘·HÔ ê\T õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± eT+&É˝≤\ yê]>± |ü+|æD° #˚jT· qTHêïeTì HêD´yÓTqÆ $‘·qÔ eTT\T $‹Ô s¬ ‘’ T· \T n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T sêã{≤º\ì õ˝≤¢ yÓTT‘·+Ô düd´ü XÊ´eT\+ ø±yê\ì yês¡T ø√sês¡T. ãj·T≥ ø=qT>√\T #˚ùd $‘·HÔ ê\ e\q s¬ ‘’ T· \T u≤>± qwübº ˛‘·THêïs¡ì sêh yê´|ü+Ô >± eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ á s¬ ‘’ T· #Ó‘’ q· ´ dü<dä Tü ‡\T Á|üyX˚ ô¯ |{≤ºsH¡ êïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á dü<dä Tü ‡\qT s¬ ‘’ T· \T ñ|üj÷Ó –+#·Tø=ì s¬ ‘’ T· \T eT+∫ ˝≤uÛ≤\T Ä]®+#ê\ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T mø£ÿ&É n+<äTu≤≥T˝À ˝Òøb£ ˛sTTHê s¬ ‘’ T· \T 1077 bò˛Hé q+ãsY≈î£ ø±˝Ÿ #˚dæ MT düeTdü´\T, dü\Vü‰\T ‘Ó\TdüTø√e#·TÃqì Ä dü\Vü‰\ y˚Ts¡≈î£ s¬ ‘’ T· \T |ü+≥\T y˚dTü ø√yê\Hêïs¡T. @ s¬ ‘’ T· ≈£L&Ü qwübº ˛≈£î+&Ü Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ç#˚à $‘·HÔ ê\T y˚dTü ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. s¬ ‘’ T· \T s¬ ‘’ T· \T e´ekÕj·T+ #˚jT· {≤ìøÏ ≈£L©\T ˝Òø£ düs¬ q’ düeTj·T+˝À Çã“+<äT\≈£î >∑T] ø±yê*‡ edüT+Ô <äì, Bì e\q #ê˝≤ qwü+º e#˚à |ü]dæ‹ú HÓ\ø=+<äì Á|üuTÑÛ ‘·«+ dü_‡&ûô|’ e] ø√j·T{≤ìøÏ, Hê≥T y˚jT· {≤ìøÏ, ≈£î|üŒqT]Œ&ç\qT ôd‘’ +· j·T+Á‘ê\T #ê˝≤ ˝Ò*ø£>± n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·THêïs¡T. M{Ïì s¬ ‘’ T· \T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì ‘·>T∑ dü÷#·q\T Ç#êÃs¡T. n˝≤π> dü_‡&ûô|’ bı\+ <äTqï{≤ìøÏ Á{≤ø£sº T¡ ¢ <ëìøÏ ø±yê*‡q |ü]ø£sê\T ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·THêïs¡T. e&û¶ ˝Òì s¡TD+ \ø£\å s¡bÕj·T\T s¬ ‘’ T· \≈£î Çe«{≤ìøÏ dæjT· + øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ eTq sêh+˝À Á|üyX˚ ô¯ |{≤ºsH¡ êïs¡T. ø±πs|ü*¢ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : dü«j·T+ düV‰ü j·Tø£ dü+>±\ düuTÑÛ ´\T rdüT≈£îH˚ u≤´+≈£î, eT+&É\ KeTà+˝À *|òºt Ç]π>wüHé ô|{≤º\ì eTTK´eT+Á‹‘√ e÷{≤¢&≥É + »]–+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ì n_Ûeè~∆ #˚j÷· \+fÒ Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T düe÷K´ s¡TD≤\ $wüjT· +˝À neø£‘e· ø£\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ #·s´¡ \T ‘·|Œü eì &ûÄsY&@ç ÁbÕC…≈î£ º #˚jT· e*‡q nedüs+¡ @+‘ÓH’ ê ñ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. &Ós¬’ ø£sº Y |ü<àä C≤sêDÏ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±y˚T|ü*,¢ >±s¡,¢ @q÷ÿs¡T, KeTà+ ns¡“Hé, ∫+‘·ø±ì eT+&É˝≤\ dæã“+~‘√ ø±y˚T|ü*¢ Ád”ÔX¯øÏÔ uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤+∫q düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. Á>±eT düe÷K´\ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, d”◊m|ò,t u≤´+≈£î *+πøJ s¡TD≤\T ]ø£eØ #˚j÷· \ì, dü+|ò÷ü \ n&ç{ŸqT |üP]Ô #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. nuÛj Ñ T· Vü≤dü+Ô , ÄyéTÄBà |ü<øä∏ ±\ neT\T rs¡T >∑T]+∫ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ Mz\ düe÷y˚XÊ\≈£î ‘êqT ≈£L&Ü ø£\÷¢s¡T y˚T 9 (ø±ø£rj·T): y˚dü$˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#˚+<äT≈£î>±qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e\ $&ÉT<ä\ #˚dæq kÕ>∑sY Äø£dàæ ø£+>± bÕ˝§Z+{≤qì, $<ÛTä ˝À¢ n\dü‘«· + eVæ≤ùdÔ düV≤æ +#˚~ ˝Ò<ìä nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À @]j·÷ ø√Ä]¶H≥˚ sY Á‹|ü⁄s¡ düT+<ässY êe⁄, dæã“+~ sêCÒw,t lø±+‘Y, \ø£àå DYsêe⁄, @|”m+ sêE »˝≤\‘√ |üP]Ô kÕúsTT˝À eT+∫˙{Ï #ÓsT¡ e⁄\T ì+&ÉT‘êj·÷ n+≥÷ eT+&É\+˝Àì Á|ü»\T Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. Hê>±s¡TH® ké Õ>∑sY m&ÉeT ø±\« <ë«sê >∑‘· Hê\T>∑Ts√E\ qT+∫ ø£\÷¢sT¡ &ç$»Hé ÁbÕ+‘êìøÏ eT+∫˙{Ï #ÓsT¡ e⁄\qT ì+ù|+<äT≈£î>±qT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕ>∑sY »˝≤\qT $&ÉT<ä\ #˚jT· ≥+ »]–+~. sêh Á|üuTÑÛ ‘·« kÕ>∑sY m&ÉeT ø±\Te <ë«sê >∑‘· yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘+· kÕ>∑sY »˝≤\qT $&ÉT<ä\ #˚d+æ ~. bÕ˝ÒsT¡ ]Csê«j·TsY qT+∫ ~>∑Te ÁbÕ+‘êìøÏ 3,500 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚jT· >±, ø£\÷¢s¡T≈£î ns¡ø=s¡>± ˙{Ï düs¡|òüsê »s¡T>∑T‘√+~. ø£|üŒ\ã+<Ûä+ ¬s>∑T´˝Ò≥sY 73e øÏ˝ÀMT≥sY qT+∫ m>∑Te uÛ≤>∑+˝À ˙{Ï $ìjÓ÷>∑+ m≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√ ø£\÷¢sT¡ ÁbÕ+‘êìøÏ ˙{Ï düs|¡ süò ê ‘·≈î£ ÿe>± »s¡T>∑T‘·T+~. s¬ >∑T´˝Ò≥sY e<ä› ãT<Ûyä ês¡+ kÕj·T+Á‘êìøÏ 1330 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T e÷Á‘·yT˚ düs|¡ süò ê ne⁄‘·T+&É>± ø£ècÕí q÷õM&ÉT &ç$»Hé eT÷&Ée CÀHé≈î£ ‘·≈î£ ÿe ˙{Ïì düs|¡ süò ê #˚dTü HÔ êïs¡T. eT~Ûs¡ Áu≤+∫ ø±\«≈£î düTe÷s¡T 450 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì düs|¡ süò ê #˚dTü HÔ êïs¡T. ø£\÷¢sT¡ eT+&É\+˝À Á|ü<ëÛ q eT+∫˙{Ï ]»sê«j·Ts¡T¢ nsTTHê ø£\÷¢sT¡ ô|<ä#› sÓ T¡ e⁄, b˛#·es¡+ ô|<ä#› sÓ T¡ e⁄\≈£î kÕ>∑sY »˝≤\T HêeTe÷Á‘·+>±H˚ #˚sT¡ ‘·THêïsTT. b˛#·es¡+ ô|<ä#› sÓ T¡ e⁄≈£î >∑‘· Hê\T>∑T ÁøÏ‘+· ˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚dqæ |üŒ{Ïø° ø=~› e÷Á‘·yT˚ ˙s¡T #˚s≥¡ +‘√ |üP]Ô kÕúsTT˝À #ÓsT¡ e⁄\T ì+&ÉT‘êj·÷ n+≥÷ y˚d$ü ˝À eT+∫˙{Ï m<ä&› ç ìyês¡D nj˚T´Hê n+≥÷ Á|ü•ïdüTHÔ êïs¡T. eT]ø=~› s√E\T e÷Á‘·yT˚ kÕ>∑sY »˝≤\T ˙{Ï düs|¡ süò ê ne«≥+‘√ eT+∫˙{Ï #ÓsT¡ e⁄\T |üP]Ô kÕúsTT˝À ì+&É≥+ ø£w‘ºü s· +¡ >± e÷]+~. õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ ,Y mHémdt|æ ÄsY&ãÉ ÷¢´mdt n~Ûø±s¡T\T #=s¡e rdüT≈£îì bÕ˝ÒsT¡ ]»sê«j·TsY qT+∫ ø£\÷¢sT¡ ÁbÕ+‘·+˝Àì eT+∫˙{Ï nìï+{Ïì |üP]Ô kÕúsTT˝À ì+|ü≥+ ø√dü+ nedüsy¡ TÓ qÆ ‘ê>∑T˙{Ïì m≈£îÿe s√E\T düs|¡ süò ê #˚j÷· \ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. n<˚ $<Û+ä >± y˚d$ü ˝À ‘ê>∑T˙{Ïì ìyê]+#˚+<äT≈£î>±qT Á>±e÷˝À¢ eT+∫˙{Ï {≤´+ø£s¢¡ <ë«sê eT+∫˙{Ïì düs|¡ süò ê #˚j÷· \ì Á|ü»\T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \qT ø√s¡T‘·THêïs¡T.

nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ #·s¡´\T

&ç$»Hé ÇHé#êØ®\≈£î ÄVü‰«q+

9`5`80 œ˝≤¢ãC≤sY, dô ˝Ÿ :` 9866563278

|üì ‘·≈£îÿe.. Á|ü>∑˝≤“\T m≈£îÿe dæj·T+ |üìrs¡Tô|’ wü]à\ $eTs¡Ù

nXÊ«sêe⁄ù|≥ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢˝À kÕ>∑T‘·Tqï wü]à\ bÕ<äj÷· Á‘· nXÊ«sêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À kÕ>∑T‘·Tqï dü+<äs“¡ +˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTT≈£îÿdü÷{Ï>± $eT]Ù+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹øÏ |üì ‘·≈£îÿe Á|ü>˝∑ ≤“\T m≈£îÿe nì Äs√|æ+#ês¡T. sêh+˝À øÏs¡DY düsêÿsY Á|üC≤$X¯«dü˙j·T‘· |üP]Ô>± ø√˝ÀŒsTT+<äì yÓ’mdtÄsY dæ|æ Hêj·T≈£îsê\T wü]à\ Äs√|æ+#ês¡T. eTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü<Ûëq ô »]–q ãVæ ≤ s¡ + >∑ d ü u Û Ñ ˝ À ÄyÓ T e÷{≤¢ & Üs¡ T . Á|ü C ≤dü e Tdü ´ \qT, n_Û e è~∆ ì $dü à ]+∫q øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ |ü<$ä ø√dü+ Äsê≥|ü&TÉ ‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT n+&É‘√H˚ øÏs¡DY Á|üuTÑÛ ‘·« bÕ\q ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. »>∑Hé ãj·T{ÏøÏ eùdÔ {Ï&|ç ,æ ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î eTqT>∑&É ñ+&É<äHêïs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝˝À »>∑Hé eTTK´eT+Á‹ ne⁄‘ê&Éì n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. »>∑Hé Á|üuTÑÛ ‘·« Vü≤j·T+˝À u…\TºcÕ|ü⁄\T, ø±|ü⁄kÕsêqT ìùw~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. øÏsD¡ Y Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À #êØ®\yÓ÷‘· n~Ûø+£ >± ñ+&ç kÕe÷q´, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹yê]ô|’ Ä]∆ø£uÛ≤s¡+ |ü&ç+<äì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ìs¡+‘·s¡+>± eT÷&ÉT>∑+≥\T e´ekÕj·÷ìøÏ $<äT´‘Ydüs¡|òüsê Çe«˝Òì |ü]dæú‹ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ HÓ\ø=+<äì nHêïs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|ü»\T >∑TDbÕsƒ+¡ #ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT n+&É‘√H˚ øÏsD¡ Y Á|üuTÑÛ ‘·«+ bÕ\q ø=qkÕ–düT+Ô <äì $eT]Ù+#ês¡T. s¬ ‘’ T· \qT ìs¡ø¢ ´å£ + #˚dqæ #·+Á<äu≤ãT≈£î |üfºÒ >∑‘˚ øÏsD ¡ ≈Y î£ |ü&TÉ ‘·T+<äì nHêïs¡T. –]»qT\≈£î n≥MVü≤≈£îÿ\T neT\T#˚jT· ≥+˝À øÏsD ¡ Y Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ˝Òø£, ¬s’‘·T\T #˚dæq n|ü⁄Œ\T rs¡Ã˝Òø£ ÄdüT\Ô T ÄeTTàø=ìe\dü\T b˛j˚T |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+<äì nHêïs¡T. eT<äT≈› L£ s¡T Á>±eT+˝À wü]à\ bÕ<äj÷· Á‘·qT Ä~yêdæ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥dü$T‹ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T yêdü+ sêeTø£èwüí <=s¡ Ä<Û«ä s¡´+˝À –]»q eTVæ≤fi¯\T |ü≥Tºø=ì wü]à\≈£î $q‹|üÁ‘êìï n+<äCkÒ Õs¡T. Ä~yêd”\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT »>∑Hé <äèwæºøÏ rdüT≈£îb˛yê\ì ø√s¡>± wü]à\ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡T. bÕ<äj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± eT+&É\+˝Àì <ëeTs¡#·s¡¢, eT<äT›≈£Ls¡T, ø£≥Tº>∑÷&Ó+, mÁs¡>∑T+≥, XÊ+‹q>∑sY Á>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT<äT›≈£Ls¡T, XÊ+‹q>∑sY Á>±e÷\˝À yÓm’ dtÄsY $Á>∑V‰ü ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ yÓm’ dtÄsY bÕغ ø£˙«qsY eT#êà lìyêdüsêe⁄, õ˝≤¢ bÕs¡y¢ TÓ +≥T ÇHé#êsY® bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdüs¬ &ç,¶ e÷J myÓTà˝Ò´ bÕj·T+ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ ‘ê{Ï yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ m&Ée*¢ ø£èwü,í |ü⁄yê«&É n»jYT≈£îe÷sY, eT+&É\ ø£˙«qsY kÕπs|ü*¢ KeTà+ ns¡“Hé y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : $$<Ûä s¡+>±˝À¢ |üì#˚düTÔqï ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø£˙dü y˚‘·Hê\ X‚KsY, e÷J ø£˙«qsY #·T+Á&ÉT $»jYT, Ç+»+ >√bÕ\sêe⁄, uÛ÷Ñ |ü‹ nbÕŒsêe⁄, dü+ø± ø£èbÕø£s,Y kÕ<ÛHä ê\ ø√dü+ á HÓ\ 30e ‘˚Bq øÏsD ¡ s¬Y &ç,¶ ø£&j ç ÷· \ |ü⁄\¢jT· ´, ÇkÕ¢e‘Y s¡TøÏàDÏ, Ms¡qï, sêeTsêE, uÛ÷Ñ |ü‹ lqT, ã÷s¡T>∑T|ü*¢ <˚X¯ yê´|üÔ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+ ø£èwü,í \ø£àå DYsêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dæ◊{ÏjT· T sêh Hêj·T≈£î&ÉT kÕsTTu≤u≤ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ düT+<äs¡j·T´ uÛÑeq+˝À @sêŒ≥T #˚ d æ q $˝Ò ø £ s ¡ T \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+, j·÷»e÷Hê´\T ø£˙dü y˚‘H· ê\qT neT\T #˚jT· ≥+˝À rÁe ìs¡ ¢ ø å ± ´ìï Á|ü < ä ] Ùdü T Ô H êïj· T ì ãj·÷´s¡+ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : ãj·÷´s¡+˝À ñqï ÇqT|ü KìC≤ìï $XÊKd”˝º ≈Ÿ î£ ‘·s*¡ +#·≈î£ +&Ü $eT]Ù+#ês¡T. >∑‘+· ˝À 1948 ø£˙dü kÕúìø£+>± |ü]ÁX¯eTqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dæ|æm+ Ç\¢+<äT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù yÓTs¡T>∑T y˚‘·Hê\ #·≥º+ Á|üø±s¡+ ¬s+&ÉT dü‘´· Hêsêj·TD Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À »]–q dü + e‘· ‡ sê\ø=ø£ k Õ] ø£ ˙ dü eT+&É\ ø£$T{° düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ñ<˚∆•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”º˝Ÿ |ü]ÁX¯eT≈£î y˚‘H· ê\qT düe]+#˚yês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. @sêŒ≥T≈£î ø±yê*‡q nìï eqs¡T\T kÕúìø£+>± ñHêïsTT ø±ã{Ϻ ãj·÷´s¡+˝ÀH˚ |ü]ÁX¯eTqT Á|ü d ü T Ô ‘ · + Ä |ü < ä › ‹ ˝Ò < ä ì @sêŒ≥T #˚dæ ãj·÷´s¡+˝ÀH˚ |ü]ÁX¯eTqT @sêŒ≥T #˚j÷· \ì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï&çe÷+&é #˚XÊs¡T. y˚d$ü $e]+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ Vü≤j·÷+˝À s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\ø=ø£kÕ] ø£˙dü y˚‘H· ê\qT düe]+#˚ |ü<‹›ä ì ñ|üd+ü Vü≤]+∫ rÁe‘· n~Ûø+£ >± ñqï Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|ü»\T eT+∫˙{Ïø√dü+ Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·T+fÒ ◊<äT dü+e‘·‡sê\ø=ø£kÕ] neT\T #˚ùd $<ÛëHêìïÁ|üyX˚ ô¯ |≥º&+É »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á $<ÛëHêìï nqTdü]+#ÓH’ ê ndü+|òTü {Ï‘s· +¡ >∑ yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ #·s´¡ \T rdüTø√≈£î+&Ü Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü<øä∏ ±\ ù|s¡T‘√ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dTü +Ô <äHêïs¡T. ø±]à≈£î\ ø£˙dü y˚‘H· ê\qTdüe]+#ê*‡ ñ+&É>± düeTj·T+ <ë{ÏHê düe]+#·&+É ˝Ò<ìä <äTj·T´ã{≤ºsT¡ . ôw&É÷´˝Ÿ ø±]à≈£î\ ø£˙dü md”‡, md”º düubŸ Õ¢Høé √dü+ ì<äT\T $&ÉT<ä\ #˚dæ Ä ì<ÛTä \qT Ks¡Tà #˚jT· ≈£î+&Ü C≤|ü´+ #˚dTü HÔ êïj·Tì y˚‘H· ê\qT düe]+|ü#j ˚ ÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£˙dü y˚‘H· ê\qT düe]+#˚ $wüjT· +˝À dü\Vü‰uÀs¡T,¶ nedüse¡ Tì Á|üuTÑÛ ‘·«+ Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. _. Äq+<äsêe⁄ n<Û´ä ≈£îå ‘·q »]–q á düe÷y˚XÊìøÏ dæ|mæ + &ç$»Hé Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ Ä uÀs¡Tq¶ T ìj·T$T+#·&+É ˝Ò<ìä Äs√|æ+#ês¡T. á H˚|<ü ´äÛ +˝À sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ õy√\qT C≤Ø #˚dæ ø£˙dü y˚‘H· ê\qT Hêj·T≈£î\T eT+&Ü sê»qï, eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù q+ã÷] eT<ÛTä , |ü>&∑ Ü\ lqT, ôd<’ Tä \T ‘·~‘·sT¡ \T düe]+#˚+<äT≈£î j·T‹ï+#·>± j·÷»e÷Hê´\T <ëìô|’ ø√s¡T≈º î£ yÓ[fl b˛sê&ÉT‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. dü\Vü‰uÀs¡T¶ ìj·÷eTø£+ bÕ˝§ZHêïs¡T. »s¡>ø∑ b£ ˛e{≤ìï dü\Vü‰uÀs¡T¶ dü\Vü‰qT nqTdü]+∫ ø£˙dü y˚‘H· êìï dü]+#ê*‡ ñ+&É>±, n+<äT≈£î $s¡T<ä+∆ >±Á|üuTÑÛ ‘·«+ õy√\qT C≤Ø #˚jT· ≥+ düeT+»dü+ ø±<ä+≥÷ z kÕ+πø‹ø£ düeTdü´qT j·÷»e÷Hê´\T ˝ÒeHÓ‘T· ‘Ô T· Hêïj·Tì yÓ\&¢ +ç #ês¡T. øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T ø±+Á{≤ø˘,º ne⁄{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\≈£î ø£˙dü y˚‘H· ê\qT nqTdü]+∫ |ü~y˚\≈£î ô|>’ ± y˚‘H· ê\qT Çyê«\ì ø√sês¡T. ø£˙dü y˚‘H· ê\ #·≥+º neT\T ø±ø£b˛e≥+ e\¢ á ndü+|òTü {Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\≈£î kÕ+|òT” ø£, ñ<√´>∑ uÛÁÑ <ä‘· ñ+&É≥+ ˝Ò<ìä Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. >∑‘+· ˝À ø£˙dü y˚‘H· ê\ neT\T≈£î ô|<äm› ‘·TqÔ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&+É »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eTs√kÕ] áHÓ\ 30e ‘˚Bq á n+X¯+ô|’ <˚Xy¯ ê´|üÔ düyTÓ à≈£î |üPqT≈£î+≥Tqï≥T¢ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. dü+|òTü + õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T mC… s¡yT˚ wt e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ áHÓ\ 3 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ dæ◊{ÏjT· T •ø£D å ≤ ‘·s>¡ ‘∑ T· \T H˚{‘Ï √ |üPs¡j Ô ÷· ´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï $»j·Te+‘êìøÏ düV≤ü ø£]+∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T. 2012 qT+∫ Á|üdTü ‘Ô êìøÏ mHém+ÄsY\ ø£˙dü y˚‘H· ê\ ñ ‘·Ôs¡T«\ $wüj·T+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&É+ e\q ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø ø±e≥+ »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ ø£˝ø… sº£ Y ñ‘·«s¡T«\T C≤Ø #˚dæ Hê´j·T+ #˚j÷· \ì dü÷∫+#ês¡T. ˝Òì|üø+å£ ˝À ô|<äm› ‘·TqÔ Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑T‘êeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

eT+∫˙{Ï #Ós¡Te⁄\T ì+&˚<Ó|ü⁄Œ&ÉT..?

dædæ s√&É¢≈£î X¯+≈£îkÕú|üq

p\÷s¡TbÕ&ÉT y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : yÓs’ ê myÓTà˝Ò´ mdæ&|ç æ ì<ÛTä \T, myÓTà˝Ò´ ø√{≤ qT+&ç s¬ +&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+#·qù|≥˝À >∑Ts¡Tyês¡+ dædæ s√&É¢≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. 60 MT≥s¡¢ eT{Ïsº √&ÉTq¶ T dædæ s√&ÉT>¶ ± e÷s¡Ã{≤ìøÏ á ì<ÛTä \qT eT+ps¡T #˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ Á>±eT+˝À ñqï|ü\T düeTdü´\ô|’ Á>±eTdüT\Ô T myÓTà˝Ò´≈£î $q‹ |üÁ‘·+ <ë«sê n+<ä#X˚ Ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+&çz s¡e÷<˚$, Vü≤Ödæ+>¥ eTTs¡∞<Ûsä sY êe⁄, ÄsY&ãÉ ÷¢´mdt |ü<àä , Á{≤Hé‡ø√ mÇ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, s¡|Tüò TsêeTj·T´, m|æy√ l\ø°àå \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚~Û+|ü⁄ πødüT qyÓ÷<äT ø£\÷¢sT¡ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTT>∑TZ yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À j·TTe‹ì ôd˝Ÿb˛ò Hé <ë«sê y˚~+Û |ü⁄\≈£î bÕ\Œ&çq |òTü ≥q˝À j·TTe≈£î&çô|’ b˛©düT\T øπ düT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. #Ó‘’ q· ´q>∑s≈Y î£ #Ó+~q eT˝≤¢~ Hêπ>+Á<äu≤ãT nH˚ e´øÏÔ n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·TTe‹ì >∑‘· ø=~› s√E\ qT+&ç y˚~+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêï&ÉT. u≤~Û‘T· sê*, ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T |òsæ ê´<äT y˚Ts¡≈î£ kÕúìø£ mdt◊ õ. qs¡jT· ´ øπ düT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚dTü HÔ êïs¡T.

ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ yÓ’<äT´\ô|’ #·s¡´\T uÛÁÑ <ë#·\+ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : eT˝Ò]j·÷ ìyês¡D≈£î Á|ür ˇø£ÿs¡÷ Á|ü‘´˚ ø£ #=s¡e rdüTø√yê\ì &ûm+ôV≤#Yz uÛ≤qTÁ|üø±wt, &çm+ sê+u≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ ◊{°&@û ÁbÕ+>∑D+˝À »]–q düe÷y˚X+¯ ˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T. pHé 1 qT+∫ 30 es¡≈î£ s¬ +&√ $&É‘· |æ∫ø±] ñ+≥T+<äHêïs¡T. Á>±e÷\˝À eT˝Ò]j·÷ Á|üu≤Û e+>± ñqï≥T¢ >∑T]Ô+∫q≥T¢ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. 45 |”ôV≤#Yd\” |ü]~Û˝À 14 ø£d¢ sºü q¢¡ T >∑T]+∫ ˇø√ÿ ø£d¢ sºü ≈Y î£ düuŸ j·T÷ì{Ÿ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#êeTHêïs¡T. <√eT\ eT+<äT |æ∫ø±]ì Ms¡T |üs´¡ y˚økåÏ ÕÔsH¡ êïs¡T. 20 |”ôV≤#Yd\” ˝À á yê´~ Á|üu≤Û e+ rÁe+>± ñ qï≥T¢ >∑T]Ô+#êeTHêïs¡. á |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ <√eT\ eT+<äT |æ∫ø±] »s¡>b∑ ˛sTTq≥¢sTT‘˚ dü+ã+~Û‘· |”ôV≤#Yd” yÓ<’ ë´~ø±s¡T\T, düuŸôd+≥sY mmHém+\qT u≤<ÛTä ´\T>± #˚dæ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.

q>∑<äT n|üVü≤s¡D

30q <˚X¯yê´|üÔ Ä+<√fi¯q

d”º˝Ÿ |ü]ÁX¯eT @sêŒ≥T¬ø’

<äX¯\yêØ ñ<ä´e÷\T

n~Ûø±s¡T\ |ü]o\q

KeTà+ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : KeTà+ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé düMT|ü+˝À Äq+<éuÛÑeHé m<äTs¡T>± ñqï u≤+uÒ f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ j·T»e÷ì B|tø£ sêÁ‹ m|üŒ{Ï˝≤π> cÕ|ü⁄ ã+<é #˚dæ Ç+{ÏøÏ yÓ[flb˛j·÷s¡T. ns¡›sêÁ‹ <ë{Ïq ‘·sê«‘· >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T cÕ|ü⁄ yÓqTø£ qT+∫ >∑&ɶbÕs¡‘√‘√ ‘·\T|ü⁄ |ü>T∑ \>={Ϻ ˝À|ü*øÏ Á|üy•˚ +#ês¡T. ø±´wt øö+≥sYqT ã<ä\› T ø={Ϻ n+<äT˝Àì düTe÷s¡T s¡÷. 3.5 \ø£\å T n|üV≤ü ]+#ês¡T. ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq cÕ|ü⁄ ‘Ó]∫q B|üø˘ yÓqTø£&√sY |ü>T∑ \>={Ϻ ñ+&É{≤ìï >∑eTì+∫ #√Ø »]–+<äì >∑T]Ô+#ês¡T. eHé{ÖHé b˛©düT\≈£î |òsæ ê´<äT #˚jT· >± dæ◊ yÓ+ø£fwÒ ,t mdt k˛eTj·T´ dü+|òTü ≥Hê dü˝ú ≤ìï |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s+¡ ≈£L´dt{+° <ë«sê Ä<Ûësê\T eTDT>∑÷s¡T y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : ã+>±s¡T nuÛsÑ D ¡ ≤\ô|’ s¡TD≤\T Ç∫Ãq dü+düú ‘·q≈£î nHê´j·T+ #˚d<æ +ä ≥÷ nXÊ«|ü⁄s¡+ ùdø£]+#ês¡T. cÕ|ü⁄ j·T»e÷ì B|üø˘ |òsæ ê´<äT y˚Ts¡≈î£ øπ düT qyÓ÷<äT #˚dqæ ≥T¢ mdt◊ k˛eTj·T´ eT+&É \ + >√bÕ\|ü ⁄ s¡ + Á>±e÷ìøÏ #Ó + ~q >∑ T &ç | P ü &ç |ü<àä nH˚ eTVæ≤fi¯ Äs√|æk˛Ô+~. u≤~Û‘T· sê* ø£<qä∏ + y˚Ts¡≈î£ .. ‘·q nedüsê\ ‘Ó*bÕs¡T ì$T‘·+Ô |ü<àä 2012 e÷]à 17q 62.4 Á>±eTT\T ã+>±s¡T nuÛsÑ D¡ ≤\qT eTDT>∑÷s¡T˝Àì zÁô|y’ ≥˚ T dü+dü˝ú À ‘êø£≥Tºô|{Ϻ s¡÷. \ø£å Áô|y’ ≥˚ T dü+dü˝ú À s¡TD+>± rdüT≈£î+~. á Áø£eT+˝À dü+düú ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓ[fl ‘êqT rdüT≈£îqï s¡TD+ >∑T]+∫ düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüTø√>± ‘êø£≥Tºô|{Ïqº ã+>±s¡T nuÛsÑ D ¡ ≤\qT y˚\+ y˚XÊs¡+≥÷ nø£ÿ&ç Á|ü‹ì<ÛTä \T ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ ‘·q≈£î düe÷#ês¡+ Çe«≈£î+&Ü y˚\+ m˝≤ y˚kÕÔs+¡ ≥÷ ÄyÓT yê]ì ì\Bdæ+~. ‘·q kıeTTà ‘·q≈£î ø±yê\ì |ü≥Tºã{Ï+º ~. Ç{°e\ ã+>±s¡+ <Ûsä \¡ T ø£\÷¢sT¡ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #·+Á&ÉT|ü≥¢ Á>±eT+˝À |ü\T ≈£î≥T+u≤\≈£î ‘·>≥Z∑ +‘√ ø±yê\H˚ ã+>±s¡T nuÛsÑ D¡ ≤\qT ø±CÒdTü HÔ êïs¡ì ‘·q≈£î Çe«ø£b˛‘˚ eTVæ≤fi¯\‘√ Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑T‘êq+≥÷ ôV≤#·Ã]+∫+~. ¡ ≤\≈£î Ç˝≤ y˚\+ y˚jT· &É+ dü]ø±<äì Ä dü+düú #Ó+~q j·TTe≈£î\T ˝Àø˘d‘ü êÔ bÕغ õ˝≤¢ ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T |ü⁄˝≤¢sêe⁄ düeTø£+å ˝À Ä bÕغ˝À #˚sês¡T. á Áø£eT+˝ÀH˚ ø=+‘· eT+~ eTVæ≤fi¯\T nø£ÿ&çøÏ #˚sT¡ ≈£îì ã+>±s¡+ nuÛsÑ D bÕغ˝À #˚]q yê]øÏ bÕغ düu´ÑÛ ‘ê«ìï Ç∫à kÕ<ës¡+>± ÄVü‰«ì+#ês¡T. ádü+<äs“¡ +>± |ü⁄˝≤¢sêe⁄ Á|ü‹ì<ÛTä \ô|’ ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· Ä eTVæ≤fi¯ ‘·q≈£î nHê´j·T+ »]–+<ä+≥÷ b˛©düT\≈£î |òsæ ê´<äT #˚d+æ ~. e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ j·TTe‘·sêìøÏ düs¬ q’ sê»ø°jT· y˚~ø£ ø£*Œ+#·&+É ø√dü+ n$˙‹ s¡V≤æ ‘· düe÷» B+‘√ Ä dü+düú Áu≤+∫ n~Ûø±s¡T\qT $#ê]+∫ ‘·–q #·s´¡ \T #˚|&ü TÉ ‘êeTì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. á e´eVü≤s¡+ô|’ Ä dü+düú ìsêàD+ ø√dü+ ˝Àø˘d‘ü êÔ bÕغ nìïy˚fi˝¯ ≤ ø£èwæ #˚dTü +Ô <äì j·TTe≈£î\T, y˚T<Ûëe⁄\T, sê»ø°jT· Áu≤+∫ ÇHé#êØ® nXÀø˘qT $es¡D ø√s¡>± ‘·eT e<ä› s¡TD+ rdüT≈£îqï yê]øÏ H˚sT¡ >± yÓTTsTTHé Áu≤+∫ qT+∫ $esê\T Hêj·T≈£î\T ˝Àø˘d‘ü êÔ bÕغøÏ n+&É>± ì\ã&Ü\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêeTq]‡+Vü‰sêe⁄, n+<ä#k˚ ÕÔsH¡ êïs¡T. y˚\+ y˚ùd düeTj·T+˝ÀqT ]õÁkÕºsY b˛qTº ñ‘·sÔ +¡ , mdtm+mdt\ <ë«sê düe÷#ês¡+‘√bÕ≥T |üÁ‹ø± Á|üø≥£ q\T ÇkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Bìô|’ u≤~Û‘T· sê\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·q≈£î n˝≤+{Ï düe÷#ês¡yT˚ MT Çe«˝Ò<ìä ‘Ó*|æ+~. lqT, ø£eT\j·T´, Ms¡jT· ´, #·+<äT, »>∑Bwt ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯\ Ä+<√fiq¯

˝Àø˘d‘ü êÔ˝À #˚]ø£ u≤¢dæº+>¥ Á|üuÛ≤e+‘√

u≤\T&çøÏ >±j·÷\T uÛÁÑ <ë#·\+ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : |ü≥D º +˝Àì m+|æ&zç ø±sê´\j·T+ yÓqTø£ ñqï ◊{°&@ç ø±«s¡sº ¢¡ yÓfifl‚ s¡V≤ü <ë] |üqT\ ìsêàD+ ø√dü+ n&É+¶ >± ñqï sêsTTì ‘=\–+#˚+<äT≈£î ù|\T&ÉT |ü<ës¡+∆ ñ|üj÷Ó –+#·&+É nHêsê∆ìøÏ <ë] rk˛Ô+~. u≤¢d+æ >¥ #˚jT· &É+‘√ sêfi¯ófl ‘·–* düMT|ü+˝ÀH˚ Ä&ÉT≈£î+≥Tqï <äqTwt nH˚ u≤\T&ÉT >±j·T|ü&ܶ&TÉ . $wüjT· + ‘Ó\TdüT≈£îì düuŸø˝£ ø… sº£ Y Hêsêj·TD uÛsÑ ‘¡ >Y T∑ |ü,Ô uÛÁÑ <ë#·\+ @md”Œ Á|üø±wts¬ &ç,¶ d”◊ lìyêdüs¬ &ç,¶ ‘·V≤ü o˝≤›sY q]‡+Vü‰sêe⁄, |ü≥D º môd‡’ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄\T dü+|òTü ≥q dü˝ú ≤ìï |ü]o*+#ês¡T. dü+|òTü ≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT kÕúì≈£î\≈£î n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.

<äeTàù|≥ yêdüT\≈£î m{Ïm+ ø£cÕº\T

n≥M dü+|ü<ä Ä~yêd”\<˚

<äeTàù|≥ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\øπ +Á<äyTÓ qÆ <äeTàù|≥ m{Ïm+ dü<Tä bÕj·T+ ˝Òøb£ ˛e≥+‘√ u≤´+≈£î U≤‘ê<ës¡T\T, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. <äeTàù|≥ ùd{º Ÿu≤´+≈£î Ä|òt ôV≤’ <äsêu≤<é Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Á>±MTD $ø±dt u≤´+≈£î\T ñHêïsTT. á s¬ +&ÉT u≤´+≈£î˝À¢ s√E≈£î \ø£˝å À¢ s¡÷bÕj·T\ ˝≤yê<˚M\T q&ÉTdüT+Ô {≤sTT. mdt_ôV≤#Y\ e<ä› @&Ü~qïs¡ ÁøÏ‘y· T˚ m{Ïm+ ø√dü+ u≤´+≈£î˝À >∑~ì øπ {≤sTT+#ês¡T. n|üŒ{À¢ dü‘T· |Ô *ü ø¢ Ï #Ó+~qÁô|y’ ≥ ˚ T u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü <äeTàù|≥˝À m{Ïm+ ø√dü+ düHêïVü‰\T #˚dHæ ê Ç|ü⁄Œ&ÉT yês¡T yÓqTø£&TÉ >∑T y˚XÊs¡T. <äeTàù|≥ mdt_ôV≤#Y˝À dæã“+~øÏ s√Es√E≈£î |üìuÛ≤s¡+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. kÕ<ës¡D U≤‘ê<ës¡T\‘√bÕ≥T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T m≈£îÿe dü+K´˝À dü«j·T+ düV‰ü j·Tø£ dü+|ò÷ü \T ì‘·´+ u≤´+≈£î Ä]∆ø£ ˝≤yê<˚M\T q&ÉT|ü⁄‘·T+{≤s¡T. B+‘√ u≤´+≈£î dæã“+~øÏ |üìuÛ≤s¡+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. mdt_ôV≤#Y &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î Á|ü‘´˚ ø£ øö+≥s¡T @sêŒ≥T‘√ bÕ≥T m{Ïm+ @sêŒ≥T nedüs+¡ . Çø£ÿ&É yê´bÕs¡T\T, Áô|y’ ≥˚ T ñ<√´>∑T\T, n+>∑Hyé ê&û ø±s¡´ø£s\Ô¡ T mdt_ôV≤#Y˝À U≤‘·\T ñHêïsTT. yê] U≤‘ê˝À¢ &ÉãT“\T Á&Ü #˚j÷· \+fÒ >∑+≥\ ‘·sã¡ &ç ≈£L´˝À ì\ã&Ü*‡ edüT+Ô ~. B+‘√ yês¡T Ä u≤<Û\ä T |ü&˝É øÒ £ nXÊ«sêe⁄ù|≥, >∑+>±s¡+, dü‘T· |Ô *ü ,¢ m{Ïm+ øπ +Á<ë\≈£î yÓfi≤fl*‡q |ü]dæ‘ú T· \T @s¡Œ&ܶsTT. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ <äeTàù|≥˝À m{Ïm+ @sêŒ≥T #˚j÷· \ì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

μø±ø£rj·Tμ ~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+, &√sY HÓ+ãsY 9`5`80, | ô +≥>∑&¶É ãC≤sY, KeTà+.

fÒ≈î£ \|ü*¢ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : fÒ≈î£ \|ü*¢ eT+&É\+ uÀ&ÉT, øÏcÕº|⁄ü s+¡ , ô|Á{≤+#Ó\ø£, ø=|ü⁄ŒsêsTT, øÏcÕºs¡+ Á>±e÷\ |ü]~Û˝À dæ+>∑πsDÏ dü+düú <ë«sê ø√j·T>∑÷&Ó+ zô|Héø±dtº.2qT #˚|üfÒº+<äT≈£î 573.53mø£sê\ n≥M uÛ÷Ñ $Tì ◊{Ï&@ç |æz Ms¡bÕ+&çjT· Hé ãT<äyês¡+ |ü]o*+#ês¡T. yÓTT‘·+Ô 573.53mø£sê\ n≥MuÛ÷Ñ $T˝À zô|Héø±dtº #˚|fü +ºÒ <äT≈£î |æz nqTeT‹ Çyê«*‡ñ+~. n+<äTø√dü+ |æz dü«j·T+>± uÛ÷Ñ $Tì |ü]o#˚+<äT≈£î ãT<äyês¡+ Á>±e÷˝À¢ |üs´¡ {Ï+#ês¡T. 573.53mø£sê\T dæ+>∑sπ DÏøÏ nedüs+¡ ø±>± n+<äT˝À 392mø£sê\ n≥M uÛ÷Ñ $Tì s¬ ‘’ T· \T kÕ>∑T#˚dTü ≈£î+≥THêïs¡T. eTs√ 137.75mø£sê\ uÛ÷Ñ $Tì kÕ>∑T#˚dTü ≈£î+≥Tqï 47eT+~ s¬ ‘’ T· \T n≥M Vü≤≈£îÿ\ #·≥+º <ë«sê |ü{≤º\T Çyê«*‡ ñ+<äì kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\T |æy√≈£î $e]+#ês¡T. s¬ $q÷´ XÊK<ë«sê m+|æø#£ d˚ qæ Á>±e÷\˝À Á>±eT düu\ÑÛ T ìs¡«Væ≤+∫q dü+<äs“¡ +˝À 392mø£sê\ uÛ÷Ñ eTT˝À¢ s¬ ‘’ T· \ $esê\T ˝Òq+<äTq ‹]– Á>±eT düu\ÑÛ T ìs¡«Væ≤+∫ K∫Ñ·yTÓ qÆ ìy˚~ø£qT n+~+#ê\ì ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ Äضy√≈£î |æz Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“+>± e÷J myÓTà˝Ò´ >∑TeTà&ç qs¡‡j·T´ zô|Héø±dt\º ‘√ qwü+º ñqï+<äTq uÛ÷Ñ >∑s“¡ >∑qT\T @sêŒ≥T#˚j÷· \ì, qwü|º ]ü Vü‰s¡+ Á|üdTü ‘Ô · <Ûsä \¡ ø£qT>∑TD+>± #Ó*+¢ #ê\ì |æzqT ø√sês¡T.

>∑T+&Ü\ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : @C…˙‡˝À \_Û+#˚ düV‰ü » eqs¡T\T, ø£˙dü dü+|ü<ä Ä~yêd”\ ÄdæÔ>±H˚ |ü]>∑DÏ+#ê\ì Ä~yêd” dü+πøåeT |ü]wü‘Y #·+Á<äj·T´<√s¡ ù|s=ÿHêïs¡T. Ä~˝≤u≤<é qT+&ç lø±≈£îfi¯+ es¡≈î£ @C…˙‡˝À \_Û+#˚ düV‰ü » eqs¡T\T, Kì» dü+|ü<ä øπ e\+ Ä~yêd”\ ÄdüT\Ô T>±H˚ |ü]>∑D+Ï #ê\ì ãj·÷´s¡+ ñ≈£îÿ Ä~yêd”\ Vü≤≈£îÿ>±H˚ |ü]>∑D+Ï #ê\ì Ä~yêd” ÁbÕ+‘ê\qT @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê\\qT $$<Ûä sê»ø°jT· bÕغ\T Ä~yêd”\qT yÓ÷dü+ #˚d÷ü Ô Ä~yêd” ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï düV‰ü » eqs¡T\qT nHê´Áø±+‘·+ #˚dTü HÔ êïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê Á|üuTÑÛ ‘ê«\T, bÕ\ø£esêZ\T y˚T˝§ÿì Ä~yêd” #·{≤º\qT, Jy√\qT @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê˝˝À neT\T #˚j÷· \ì ãj·÷´s¡+˝Àì ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eTqT kÕú|+æ ∫ kÕúìø£ Ä~yêd”\≈£î e+<äXÊ‘·+ ñ<√´>∑, ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì ãj·÷´s¡+ ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT kÕú|qü ˝À uÛ÷Ñ $Tì ø√˝ÀŒ‘·Tqï Ä~yêd”\+<ä]øÏ uÛ÷Ñ qwü|º ]ü Vü‰s¡+ Çyê«\Hêïs¡T. ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT kÕú|qü ˝À kÕúìø£ Ä~yêd”\+<ä]øÏ uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚j÷· \Hêïs¡T.

d ô ˝Ÿ`9866563278 ` 08742 223278


8>∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ˝À dæj·TyéT |üs¡´≥q dü¬ø‡dt Vü‰´{≤‡|òt ≥T myÓTà˝Ò´ kÕuŸ X¯óÁø£yês¡+

10 y˚T

2013

myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé *ì n_Ûq+~+∫q dæjT· yéT qj·÷CÀwt˝À ø±+Á>¬ dt ø±s¡´ø£s\Ô¡ T >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ |üs´¡ ≥q düø¬ ‡dt nsTT+~. >∑T+≥÷s¡T˝À »]–q s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡≈£î Vü‰»s¡sTTq eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ eHé{ÖHé˝À _ÄsY ùd&º j ç T· +˝À nH˚ø£ n_Ûeè~Û∆ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î X¯+≈£îkÕ∆|qü #˚XÊs¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * Ä<Û«ä s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ ø±+Á¬>dt uÛ≤Ø sê´©˝À eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\qT ôd‘’ +· ˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü quÛ÷Ñ ‘√ quÛ$Ñ wü‘Y nqï Ø‹˝À y˚˝≤~ eT+~>± ‘·s*¡ sêe&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s˝Ô¡ À¢ qj·÷CÀwt ø£*–+~. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * ì eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ n_Ûq+~+#ês¡T.

>∑T+≥÷s¡T y˚T 9(ø±ø£rj·T) >∑T+≥÷s¡T˝À »]–q s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡≈£î Vü‰»s¡j÷Ó ´+<äT≈£î q>∑sêìøÏ $#˚Ãdæq eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ øÏ >∑T+≥÷s¡T eHé{ÖHé˝À |òüTqkÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z X Êdü q dü u Û Ñ T ´\T ùwø˘ eTkÕÔ H é e * eTTK´eT+Á‹ |üs´¡ ≥qqT Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± rdüTø√ì eTTK´eT+Á‹ |üs¡´≥q »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T&É+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. q>∑s+¡ ˝À >∑‘+· ˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT MT ø√dü+ edüTqÔ ï bÕ<äj·÷Á‘· ≈£î sêe&É+‘√ Ä yÓ+≥H˚ yÓ’dæ|æ Hêj·T≈£îsê\T wü]à\ eTs√ Á|üC≤Á|ükÕ∆q+ bÕ<äj÷· Á‘· ≈£î sêe&É+‘√ yê{ÏøÏ _Ûqï+>± eTTK´eT+Á‹ ≥÷sYqT $»j·Te+‘·+ #˚jT· &ÜìøÏ >∑‘· Hê\T>∑Ts√E\T>± ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ qT #Ó ’ ‘ · q ´|ü ] #ês¡ T . eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ |üs´¡ ≥q ø=~› ùd|ü⁄ ñqï|üŒ{ÏøÏ kÕ«>∑‘· ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T y˚ ˝ ≤~ eT+‹‘√ uÛ ≤ Ø sê´©>± eTTK´eT+Á‹øÏ kÕ«>∑‘+· |ü\Tø£&+É ‘√ eTTKeT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì $<Ûä+>± >∑T+≥÷s¡T eHé{ÖHé˝À quÛÑ÷‘√ quÛ$Ñ wü‘Y nqïØ‹˝À |òTü qkÕ«>∑‘+· \_Û+#·&+É ‘√ eTTK´eT+Á‹ myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé *ì Á|ü‘´˚ ø£+>± n_Ûq+~+#ês¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± eTTdæ+¢ dü+ÁbÕ<ëj·T {À|æì eTTK´eT+Á‹øÏ ãVüQø£]+#·&+É ‘√ Äj·Tq myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé *ì ÄbÕ´j·T+>± Ä*+>∑q+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T.

$˝Òøs£ T¡ \ô|’ <ë&ÉT\T Vü≤‘·´\qT K+&ç+#ê*

>∑T+≥÷s¡T y˚T 9(ø±ø£rj·T) >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |üs¡´≥q≈£î $X‚wü düŒ+<äq \_Û+#·&É+‘√ Ä bÕغ Hêj·T≈£î˝À¢ ñ ‘ê‡Vü≤+ ñs¡ø˝£ dÒ Tü +Ô ~. eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ |üs´¡ ≥q qT $»j·Te+‘·+ #˚jT· &ÜìøÏ >∑‘· Hê\T>∑Ts√E\T>± bÕغ ø±´&ÉsY qT düMTø£]+∫q myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * eTTK´eT+Á‹ |üs´¡ ≥qqT $»eTe+‘·+ #˚XÊs¡T. _ÄsY ùd&º j ç T· + qT+&ç b˛*dtô|s¬ &é Á>ö+&é <ëø£ myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * eØZjT· T\T @sêŒ≥T #˚dqæ uÛ≤Ø ô|ø¢ò ‡° \T Äø£]¸Dj ° T· +>± ì*#êsTT. eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äjT· + 11 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À _ÄsYùd&º j ç T· + ≈£î #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&É myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * uÛ≤Ø>± kÕ«>∑‘· ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\Tø£&ÜìøÏ õ˝≤¢ ≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T &=ø±ÿ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é, ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD, ø±düT ø£ècÕí¬s&ç¶ XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T eTVü≤eTà<é C≤ì Ç‘·s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T ùdº&çj·T+ e<ä› eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &çø¶ Ï |òTü qkÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T. ùd&º j ç T· e<ä› @sêŒ≥T #˚dqæ ùdÿ{Ï+>¥ ]+>¥qT eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ ‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &çø¶ Ï kÕ«>∑‘+· |ü\T≈£î‘·÷ myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * uÛ≤Ø sê´© @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ø£qø£ ‘·|Œü ≥T¢ ‘êfi≤\‘√ ø±s¡´ø£s\Ô¡ ìHê<ë\‘√ uÛ≤] sê´*>± ùd&º j ç T· + e<ä› qT+&ç sê´© ãj·T\T <˚]+~. nø£ÿ&É Á|ü‘´˚ ø£+>± @sêŒ≥T #˚dqæ ãdüT‡MT<ä eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &瑶 √ bÕ≥T eT+Á‘·T\T ø£Hêï \ø°àå Hêsêj·TD, &√ø±ÿ e÷DÏø´£ es¡Á|ükÕ<é, ø±düT ø£ècÕís¬ &ç\¶ T eTTK´eT+Á‹‘√ bÕ≥T ãdüT‡ ô|’ ñHêïs¡T. ùd&º j ç T· + ôd+≥sY qT+&ç kÕ–q sê´©˝À eTTK´+eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ Á|ü»\≈£î n_Ûyê<ä+ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ eTT+<äT≈£î kÕ>±s¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHée* Á|ü‘˚´ø£+>± eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ ‘=&ç–q eTTdæ¢+ kÕ+Á|ü<ëj·T{À|æ‘√ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ dü˝≤yéT #˚dü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕ>±s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&˚ m+&É\qT ôd‘’ +· kÕ∆ìø£ Á|ü»\T ˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü sê´©˝À bÕ˝§Zq&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±´&És˝Y À qj·÷ CÀwt ì+|æ+~. myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * sê´© ne÷+‘·+ ø±s¡´ø£s\Ô¡ ≈£î dü÷#·q\T Çdü÷Ô sê´©˝À mø£ÿ&Ü m˝≤+{Ï nkÂø£s´¡ + ø£\T>∑≈î£ +&Ü #·÷XÊs¡T.

e÷#·s¢¡ y˚T 9(ø±ø£rj·T) ˇø£ Á|ü<ëÛ q ~q|üÁ‹ø£ ÇHé#êØ® $ eTTs¡[ ô|’ _j·T´+ yê´bÕ] ø£ècÕí¬s&ç¶ <ë&ç #˚dæ #·+|ü⁄‘êqì u…<]ä +#·&+É >∑T+≥÷s¡T ≈£î #Ó+~q d”ìj·TsY bÕÁ‹πøj·TT&ÉT *+>∑+>∑T+≥¢ Á|üø±wt qT <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚dqæ ì+~‘·T\qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j÷· \ì |ü≥D º +˝À »s¡ï*düT\º T <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+∫ ‘·V≤ü o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e<ä› ‘·eT ìs¡dqü ‘Ó*|æ $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. á HÓ\ 7 e ‘˚~q e÷#·s¢¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕøÏå ÇHé#êØ® $ eTTs¡[ $õ˝…H‡é n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T #˚dTü HÔ êïs¡ì ‘Ó\TdüT≈£îì ø£esπ CŸ #˚ùd+<äT≈£î yÓfifl¯ >± Ä düeTj·T+˝À nÁø£eT yê´bÕs¡+ #˚dTü qÔ ï ø£ècÕís¬ &ç¶ $˝Òø]£ ì ã+&Éã÷‘·T\ ‹&ÉT‘·÷ #·+|ü⁄‘êqì u…<]ä +#ê&ÉT. B+‘√ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À @|æe]ÿ+>¥ »s¡ï*dtº XÊK rÁe+>± K+&ç+∫+~. á $wüj·÷ìï |ü≥ºD b˛*ùdwº Hü ˝é À eTTs¡∞ |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ ø£ècÕís¬ &çì¶ n¬sdüTº #˚j÷· \ì n<˚ $<Û+ä >± ô|<äø±ø±ì˝À d”ìj·TsY bÕÁ‹πøj·TT\T *+>∑+>∑T+≥¢ Á|üø±wtqT <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚dqæ ì+~‘·T\qT n¬sdüTº #˚j÷· \ì e÷#·s¢¡ Áô|dtøu¢£ Ÿ &çe÷+&é #˚d+æ ~. Vü≤‘·´˝À b˛*dt n~Ûø±] bÕÁ‘·ô|’ $#ês¡D »s¡TbÕ\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕÁ‹πøj·TT\T j·T+j·Tdt Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, &ç sê<Ûøä è£ wüeí T÷]Ô, #·yê« u≤\kÕ«$T¬s&ç,¶ j·TT ∫q @&ÉTø=+&É\T, &ç C≤ì, ùwø˘ e*, »q‘ê eTVü≤eTà<é, <ä&¶É lìyêdüsêe⁄, ø¬ sê+u≤ãT, j·Tdt »Hês¡H∆ ,é ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT*¢U≤s¡Tq® sêe⁄≈î£ ≥÷M\sY yÓTø±ìø£˝Ÿ nk˛dæjT˚ wüHé Ä]∆ø£ düV‰ü j·T+ |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl y˚T 9(ø±ø£rj·T) |ü≥Dº +˝Àì >±+BÛq>∑s≈Y î£ #Ó+~q ø=\T≈£î\|ü*¢ eT*¢U≤s¡Tq® sêe⁄≈î£ |üøyå£ ê‘·+ e∫Ãq+<äTq |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl |ü≥Dº + ≥÷M\sY yÓ÷{≤sYôdø’ ˝Ï Ÿ yÓTø±ìø£˝Ÿ es¡Tÿ nk˛dæjT˚ wüHé >∑Ts¡Tyês¡+ 15,000 s¡÷bÕj·T\qT |ü≥Dº dæ◊. j·TÁs¡>∑T&çÁo<ÛäsY¬s&ç¶ #˚‘·T\MT<äT>± n+<äCÒkÕs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ düe÷»+˝À m+‘√eT+~ Ä]∆ø£ |ü]dæ‹∆ dü]>± ˝Òøb£ ˛e&É+ e\¢ <ë]Á<ä´sπ K≈£î ~>∑Te>± ñHêïs¡Hêïs¡T. yê]ì >∑T]Ô+∫ #˚‘·HÓ’q düVü‰j·T+ #˚j·T&É+ #ê˝≤ dü+‘√wüeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Û´ä ≈£îå \T ùwø˘. U≤dæ+, yÓd’ Át ô|dæ&+Ó {Ÿ yÓ+ø£Á{≤e⁄, ôdÁø£≥Ø ùwø˘. Vü≤kÕ‡Héu≤u≤, Áf…»s¡sY mHé. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ yÓT+ãs¡T ùwø˘ U≤•+ôw<’ ë ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~Ûø£dü+K´˝À ‘·s¡*yÓ[flq ¬s’‘·T\T

dü‘êÔ #ê{Ïq j·TTeH˚‘· ∫qeTkÕÔHe é * ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+` {°&ç|æ yÓ’dæ|æ˝À HÓ’sêdü´+ >∑T+≥÷s¡T y˚T 9 (ø±ø£rj·T) eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHée* k˛<äs¡T&ÉT j·TTeH˚‘· ∫qeTkÕÔHée* bÕغ ø±´&ÉsYqT ˇπø Á‘ê{Ïô|’ rdüT≈£îe∫à yê]˝À ñ‘ê‡Vü≤+ ì+|ü&É+˝À d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T≈£î ôd’‘·+ Ä<äs¡Ù+>± ì*#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ |üs¡´≥q dü+<Ûäs¡“¤+>± ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Hêj·T≈£î\+<ä]‘√ Äj·Tq düe÷y˚X¯+ ø±e&É+ eTTK´eT+Á‹ |üs¡´≥q dü+<Ûäs¡“¤+>± ø±s¡´ø£s¡Ô\qT düMTø£]+#·&É+ kÕ«>∑‘· ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ e+{Ï n+XÊ˝À¢ Äj·Tq Á|üuÛ≤e+ m≈£îÿe>± ø£qã&ç+~. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ øÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£L‘·÷ @sêŒ≥T #˚dæq uÛ≤Ø sê´© Á|ü<ÛäeTuÛ≤>±q ñ+&ç mø£ÿ&Ü nyê+‘·sê\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü Äj·Tq Á|ü<Ûëq uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+#ês¡T. nôd+;¢ mìïø£\T eTs√ @&Ü~˝À sêqT+&É&É+‘√ eTTK´eT+Á‹ >∑T+≥÷s¡T ≥÷sY >∑T+≥÷s¡T eHé{ÖHé≈£î Äøχ»Hé >± e÷]+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶øÏ düTÁ|”+ ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ ‹s¡düÿ]+#·&É+‘√ Ä bÕغ Hêj·T≈£î˝À¢ ìsêX¯ ø£*–+~. Çø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ m˝≤+{Ï düŒ+<äq ˝Ò≈£î+&Ü ìsêX¯ìdüèVü≤˝À¢ ø±´&ÉsY˝À m˝≤+{Ï CÀwt ˝Ò≈£î+&Ü ìùdÔ»+>± ñ+~. á ~X¯˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ >∑T+≥÷s¡T ≥÷sY $»j·Te+‘·+ #˚j·T&É+˝§ ‘·q uÛÑT»kÕÿ+<ë\ô|’ y˚düT≈£îì düeTs¡∆e+‘·+>± $»j·Te+‘·+ #˚j·T&É+˝À ∫qeTkÕÔHée* ‘·q e+‘·T Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wæ+∫ bÕغ ô|<ä›\#˚ eTqïq\T bı+<ës¡T.

bÕe⁄>± e÷]q »>∑Hé - <ÛÓ’s¡´+ q÷]b˛düTÔqï n+ã{Ï ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : ø±+Á¬>düT, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ sê»ø°j·T Áø°&É˝À ‘·eT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø£&É|ü bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑Hé bÕe⁄>± e÷sês¡ì yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û n+ã{Ï sê+u≤ãT >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&ç|&ü ܶsT¡ . düTÁ|”+ ø√s¡Tº rs¡TŒ »>∑H≈é î£ e´‹πsø£+>± sêe&É+ô|’ Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À |üÁ‹ø± düe÷y˚X+¯ ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. »>∑H≈é î£ u…sTT˝Ÿ sê≈£î+&Ü #˚dæ ‘·eT bÕغì ìØ«s¡´+ #˚j÷· \ì ø±+Á¬>düT, {Ï&|ç \æ T ≈£îÁ≥ #˚dTü HÔ êïj·THêïs¡T. yê] ÄX¯\T ˙s¡T>±πsÃ˝≤ ‘êeTT eT]+‘· ñ‘ê‡Vü≤+>± |üì #˚kÕÔeTì n+ã{Ï nHêïs¡T. Á|ü»\T {Ï&|ç ,æ ø±+Á¬>düT\qT ∫‘·T∫Ô ‘·T>Ô ± z&ç+#˚+<äT≈£î dæ<+∆ä >± ñHêïs¡Hêïs¡T. »>∑Hé ãj·T≥≈£î eùdÔ ‘·eT |üì K‘·+ nH˚ ñ<˚X› ´¯ +‘√H˚ ø±+Á¬>düT, {Ï&|ç \æ T ≈£îÁ≥‘√ Äj·Tq≈£î u…sTT˝Ÿ sê≈£î+&Ü #˚dTü HÔ êïj·THêïs¡T. Ä s¬ +&ÉT bÕغ\ ≈£îÁ≥\qT Á|ü»\T >∑eTì+#ê\Hêïs¡T. sê»ø°jT· Áø°&˝É À »>∑Hé bÕe⁄ nj·÷´s¡Hêïs¡T. »>∑Hqé T @&Ü~>± C…’\T˝À ô|{Ϻ bÕغì HêX¯q+ #˚ùd ≈£îÁ≥≈£î bÕ\Œ&çHê yê] ÄX¯\T HÓs¡y˚s¡˝Ò<äHêïs¡T. ‘·eT bÕغ #Ó≈î£ ÿ#Ó<sä ˝¡ <Ò ìä , ñ‘ê‡Vü≤+>± <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïeTHêïs¡T. u…sTT˝Ÿ sêq+‘· e÷Á‘êq ø±´&ÉsY ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü&eÉ <äì› dü÷∫+#ês¡T. ø±+Á¬>düT, {Ï&|ç ˝æ À yÓT+Æ &é >π yéT Ä&ÉT‘·THêïj·Tì, yê{Ï Á{≤|t˝À |ü&eÉ <äH› êïs¡T. Ç|ü &ÉT ø±ø£b˛sTTHê Hê\T>∑T HÓ\\ ‘·sê«‘· Hê´j·Ty˚T ¬>\TdüTÔ+<äHêïs¡T. u§>∑TZ ≈£î+uÛÑø√D+ πødüT˝À dæ_◊ô|’ düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ ø°\ø£ yê´K´\T #˚dqæ H˚|<ü ´ä∏ +˝À »>∑H≈é î£ u…sTT˝Ÿ edüT+Ô <äì uÛ≤$+#êeTHêïs¡T. dæ_◊ Hê´j·Tyê~ nXÀø˘ u≤Hé ø±+Á¬>dt Á|ü‹ì~Û>± e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡Hêïs¡T, ‘·eT≈£î Hê´j·TkÕúHê\ ô|q’ qeTàø£eTT+<äì ø±˙, dæ_◊ ∫\Tø£|\ü T≈£î\T ø√s¡T\º T qe÷àj·THêïs¡T. $»j·TeTà Hêj·Tø£‘«· +˝À ‘êeTT eTT+<äTø¬ fi≤ÔeTHêïs¡T. »>∑Hé C…\’ T˝À ñHêï ‘·eT bÕغ eTT+<äT¬øfi¯óÔ+<äHêïs¡T. düTÁ|”+ ø√s¡Tº dæ_◊øÏ &Ó&é ˝…’Hé |æø˘‡ #˚dæq≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+<äì, Ä ‘·sê«‘· Hê´j·Ty˚T >¬ \TdüT+Ô <äHêïs¡T. dæ_◊ n_Ûj÷Ó >±\T ìs¡÷|æ+#·˝øÒ b£ ˛sTT+<äHêïs¡T. kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£\T eùdÔ ‘êeTT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î dæ<+›ä >± ñHêïeTHêïs¡T. ‘·eT bÕغ˝À ndü+‘·è|ü⁄\Ô T mes¡÷ ˝ÒsH¡ êïs¡T. ‘·eT bÕغ˝À $uÛ<Ò ë\T ˝Òeì, n_ÛÁbÕj·TuÒ<ëÛ \T mø£ÿ&ÓH’ ê düV≤ü »y˚T nHêïs¡T.

u≤ãTô|’ <ë&ç! >=+‘·T ø£*|æq ø=D‘ê\ ôV≤’ <äsêu≤<é / q÷´&Û©ç ,¢ y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø£&|É ü bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT yÓj ’ T· dt »>∑Høé Ï düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+#·&+É ‘√ Ä bÕغøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T H˚‘\· T ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTô|’ e÷≥\ <ë&çøÏ ~>±s¡T. #·+Á<äu≤ãT Ç{°e\ dü«ØZjT· q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ $Á>∑Vü‰$wüÿs¡D ø√dü+ &Ûç©¢ yÓ[¢ nø£ÿ&É ¬s+&ÉT s√E\T ñHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ sê˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À p|üP&ç Á|üu≤Û ø£s¡ sêe⁄, Áoø±+‘Y s¬ &ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T #·+Á<äu≤ãTqT {≤¬s{Z Ÿ #˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT Ç{°e\ s¬ +&ÉT s√E\T &Ûç©¢˝À m+<äT≈£îHêïs√ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± p|üP&ç &Ûç©¢˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ sêø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£sy¡ T˚ nHêïs¡T. Äj·Tq n_Ûe÷qT\T, bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T u…sTT˝Ÿ edüT+Ô <äì ÄX¯|&ü ܶsì¡ nHêïs¡T. Hê\T>∑T HÓ\˝¢ À ‘·T~ #êØ®w≥ ” TqT <ëK\T #˚j÷· \ì dæ_◊øÏ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚d+æ <äHêïs¡T. Ä+Á<Ûä Á|ü<X˚ Ÿ Á|ü»\T Ç|üŒ{Ïπø »>∑Hé bÕغøÏ zfÒùd+<äT≈£î ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡ì, »>∑Hé C…\’ T˝À ñqï+‘· e÷Á‘êq bÕغ <Óã“‹q<äHêïs¡T. »&çy® TÓ +≥T≈£î s¬ +&ÉT s√E\ eTT+<äT u≤ãT &Û©ç ˝¢ À m+<äT≈£îHêïs√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. á øπ düT˝À ì+~‘·T\T>± ñqï eT+Á‘·T\T kÕøå±´\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚jT· q|ü &ÉT C…˝’ À¢ ñqï »>∑Hé m˝≤ #˚kÕÔs√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T.‘ês¡Te÷s¡T ù|s¡T‘√ »>∑H≈é î£ u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+#ês¡Hêïs¡T. ôdô|+º ãsY 9e ‘˚~q eTs√kÕ] u…sTT˝Ÿ ø√dü+ Á|üjT· ‘êï\T #˚kÕÔeTHêïs¡T dæ_◊ $#ês¡D ù|s¡T‘√ ø±˝≤j·÷|üD #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. dæ_◊ dü«j·T+Á|‹ü |ü‹‘Ô √ |üì #˚jT· &É+ ˝Ò<ìä düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúqy˚T #Ó|Œæ +<äHêïs¡T. ‘·eT≈£î á rs¡TŒ ìsêX¯qT ø£*–+∫+<äHêïs¡T. düTÁ|”+ Ä<˚XÊ\T bÕ{ÏkÕÔeTHêïs¡T. dæ_◊ ø√s¡T\º qT ‘·| ü <√e |ü{kºÏ ˛Ô+<äì, u§>∑TZ ≈£î+uÛøÑ √D+ øπ düT˝À dæ_◊ |ü+»s¡+˝Àì ∫\Tø£˝≤ e÷]+<äì düTÁ|”+ ø√s¡Tº #Ó|Œæ +<äì ø=D‘ê\ sêeTø£èwüí nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT s¬ +&ÉT eT÷&ÉT s√E\T &Û©ç ˝¢ À m+<äT≈£îHêïs√ #ÓbÕŒ\ì Áoø±+‘Y s¬ &ç¶ Á|ü•ï+#ês¡T. »>∑Hé kÕ≈£îå ´\qT m˝≤ Á|üu≤Û $‘·+ #˚kÕÔs√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. Vü≤√+eT+Á‹ ;ÛeTes¡+ s√&ÉT,¶ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç,¶ eT+Á‹ <Ûsä êàq Á|ükÕ<ä sêe⁄ Á|üu≤Û $‘·+ #˚jT· q|ü &ÉT »>∑Hé ˇø£ÿsπ #˚kÕÔsê nHêïs¡T.

øÏ&çï˝À sêfi¯fl≈£î Wwü<ä eqeT÷*ø£‘√ ∫øÏ‘‡·

ø±e*dæq yês¡T

∫Hêï 9908745862 dü‘ÓÔq|ü*¢

|æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl y˚T 9(ø±ø£rj·T) >∑T+≥÷s¡T ÁãVü≤àq+<äs¬ &ç¶ ùd&º j ç T· +˝À s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ |ü≥Dº +˝Àì s¬ ‘’ T· \T ãj·T\T<˚] yÓfi≤fls¡T. ø±+Á¬>dtbÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£î\T ãTÁ]d”‘ê¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À Hê\T>∑T ãdüT‡\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. düTe÷s¡T 200 eT+~ s¬ ‘’ T· \T á dü<dä Tü ‡≈£î bÕ˝§ZHêïs¡T.

n¬sdüTº

$<ë´s¡T\ú T |Á •ü ï+#˚‘‘· «· + n\es¡TÃø√yê*

dü‘ÓÔq|ü*¢ Ŭø’+, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >±s¡¢bÕ&ÉT˝À bı\+ ‘·>±<ë πødüT˝À ì+~‘·T\qT s¡÷s¡˝Ÿ mdt.◊. yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄>±s¡T qs¡düsêe⁄ù|≥, y˚T 9:(ø±ø£rj·T) $<ë´s¡Tú\T |ü]o\q HÓ’|ü⁄D´+, eT]j·TT dæã“+~ ø£\dæ n¬sdüTº #˚jT· &É+ »]–+~. Á|ü•ï+#˚‘‘· ê«ìï n\es¡TÃø√yê\ì »q $C≤„q y˚~ø£ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù qø±ÿ ì+~‘·T\T #·|Œæ s¡ yÓ÷Vü≤qsêe⁄ n*j·÷dt ∫ìï eTs√ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ nHêïs¡T. kÕúìø£ eTTì‡|ü˝Ÿ u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\˝À »q $C≤„q Ç<ä]› ì n¬sdüTº #˚dæ ø√s¡T˝º À Vü‰»s¡T|üs#¡ ês¡T. y˚~ø£ qs¡dsü êe⁄ù|≥ XÊK Ä<Û«ä s¡´+˝À >∑‘· ◊<äT s√E\T>± ìs¡«Væ≤düTqÔ ï u≤˝À‘·‡yê\T >∑Ts¡Tyês¡+‘√ eTT–kÕsTT. á dü+<äs“¡ +¤ >± aj·Tq e÷{≤s¢&TÉ ‘·÷ $<ë´s¡Tú\T Á|ü•ï+#˚ ‘·‘·«+, |ü]o\q HÓ’|ü⁄D´+‘√H˚ e÷qe |ü]D≤eT Áø£eT+ n_Ûeè~ú #Ó+~+<äHêïs¡T. Á|ü‹ n+X¯+ ôd’H金√ eTT&ç|ü&ç ñ+<äHêïs¡T. eT÷&ÛÉqeTàø±\qT $&ÉHê&ç $wüj·T |ü]C≤„Hêìï ô|+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± e÷´õø˘˝À ñqï XÊÁdæÔj·T‘· >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£e÷\qT »q $C≤„q y˚~ø£ düeTàsY ø±´+|t Äs¡ZHÓ’»sY mdt.•ej·T´, X¯+s¡øu£ ≤Û s¡‹|ü⁄s+¡ b+mdtÄsYø¬ Á|ükÕ<é, eTTì‡|ü˝Ÿ u≤\Ts√qï‘· bÕsƒX¡ Ê\ ôV≤#Ym+ düjT· ´<é eTVü≤ã÷uŸ, »q $C≤„q y˚~ø£ &ç$»Hé >ös¡yê<Û´ä ≈£îå \T |üPs¡#í +· Á<äss¡ êe⁄, $<ë´s¡T\ú T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä]úø£ H˚sê\ô|’ ªdüTÁ|”+μ ø£HÓïÁs¡

bÕø˘ U…’B eTè‹ ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : n‹ô|<ä› n$˙‹ kÕÿyéT˝À »>∑Hé bÕÁ‘·<ë] nì düTÁ|”+ø√s¡Tº yê´U≤´ì+∫+<äì d”;◊ ‘·s|¡ ⁄ü Hê´j·Tyê~ nXÀø˘ uÛ≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> uÛ≤Ø kÕúsTTq »]–q Ä]úø£ H˚s¡+˝À $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ ø°\ø£ bÕÁ‘·<Ûë] nì, ≈£îe÷¬sÔ $yêVü≤+ ‘·sT¡ yê‘· ˝§+–b˛yê\ì Äj·TqqT Ä<˚•+∫+<äì nXÀø˘ uÛ≤Hé #ÓbÕŒs¡T. eTTK´+>± Ä]úø£ H˚sê\T <˚XÊìï rÁe Á|üe÷<ä+˝À |ü&˚düTÔHêïj·Tì ø√s¡Tº Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+<äHêïs¡T. »>∑Hé, $»j·TkÕsTT, ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é\T ãj·T{ÏøÏeùdÔ kÕ≈£åî\≈£î Çã“+~ ne⁄‘·T+<äì düTÁ|”+ø√s¡Tº uÛ≤$+∫+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á düeTj·T+˝À u…sTT˝Ÿ ÇùdÔ kÕ≈£îå \qT Á|üu≤Û $‘·+ #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äqï ‘·eT yê<äq‘√ ø√s¡Tº @ø°u$ÑÛ +∫+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á øπ düT˝À eTs√ ◊<äT #Ûê]®w≥” T¢ <ëK\T #˚j÷· *‡ e⁄+<äì, $#ês¡D≈£î eTs√ 4 qT+∫ 6 HÓ\\ es¡≈î£ düeTj·T+ ø±yê\ì ø√s¡Tqº T ø√sêeTì nXÀø˘ uÛ≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. á øπ düT˝À Á|ü<ëÛ q ≈£îÁ≥<ës¡T&ÉT $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ nì, Äj·Tq e÷eT÷\T #Ûês¡sº ¶Y nøö+f…+{Ÿ ø±<äì d”;◊ Hê´j·Tyê~ n_Ûe]í+#ês¡T. ìeTà>∑&¶É Á|ükÕ<é yÓ{’ Ÿ ø±\sY H˚sê\T kÕe÷q´yÓTqÆ $ ø±eì Äj·Tq nHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : uÛ≤s¡‘Y≈£î #Ó+~q X¯s¡uÛŸõ‘YqT nHê´j·T+>± C…\’ T˝À ìs¡“+¤ ~+∫.. ø=ìï dü+e‘·‡sê\bÕ≥T ∫Á‘·V≤æ +dü\≈£î >∑T]#˚dæ ∫es¡≈î£ ne÷qTwü+>± #·+ù|dæq bÕøÏkÕÔHôé |’ ø£dæ rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· U…B’ \T. ◊<äT s√E\ ÁøÏ‘+· »eTTàø±oàsY˝Àì ø√{Ÿã˝≤«˝Ÿ C…\’ T˝À »]–q <ë&ç˝À >±j·T|ü&çq bÕøÏkÕÔHé U…’B düHêe⁄˝≤¢ >∑Ts¡Tyês¡+ eTè‹ #Ó+<ës¡T. Äj·Tqô|’ ‘√{Ï U…B’ \T <ë&ç #˚XÊs¡T. X¯su¡ Ÿõ‘YqT bÕøÏkÕÔHé C…\’ T˝À m˝≤ #·+bÕs√ n˝≤π> düHêe⁄˝≤¢qT ≈£L&Ü dü<sä T¡ C…\’ T˝À {À{Ï U…B’ \T #·+|æ eT‘· ø£dæ rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. C…\’ T˝À m˝≤ #·+bÕs√ n˝≤π> düHêe⁄˝≤¢qT ≈£L&Ü dü<äs¡T C…’\T˝À ‘√{Ï U…’B\T #·+|æ ‘·eT ø£dæ rs¡TÃ≈£îHêïs¡T.

@+{° uÛÑ+>∑bÕ≥T..! ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé düTÁ|”+ø√s¡T˝º À u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+∫q H˚|<ü ´ä∏ +˝À Äj·Tq ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\T rÁe ìsêX¯≈£î˝Àqj·÷´s¡T. u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ rs¡TŒ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± edüTÔ+<äì uÛ≤$+∫q Äj·Tq ‘·*¢ yÓ’j·Tdt $»j·TeTà, düreTDÏ, uÛ≤s¡r¬s&ç¶\T >∑Ts¡Tyês¡+ düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î e#êÃs¡T. »>∑Hé u…sTT˝ŸqT ‹s¡düÿ]düTÔqï≥Tº <äsêàdüq+ ‘·q rs¡TŒqT yÓ\Te]+#·>±H˚ yês¡T rÁe eTH√y˚<qä ≈£î >∑Ts¡j÷· ´s¡T. »>∑Hé ãj·T≥≈£î sêyê\ì mìï |üP»\T #˚dHæ ê |ò*ü ‘·+ <äøÿ£ ≈£î+&Üb˛sTT+<ä+≥÷ yês¡T yêb˛j·÷s¡T. d”;◊ n~Ûø±s¡T\qT Äj·Tq düreTDÏ uÛ≤s¡rs¬ &ç¶ Ä&çb˛düT≈£îqï|üŒ{Ïø° m≥Te+{Ï |ò*ü ‘·+ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. &Ûç©¢øÏ yÓ[¢q ø=+‘·eT+~ bÕغøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY, ø°\ø£ H˚‘·\T ≈£L&Ü ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ ø£+>∑T‹Hêïs¡T. bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À }#·\T ˝…ø£ÿô|&ÉT‘·÷ j˚T&Ü~ düeTj·T+ >∑&É∫b˛sTT+~. bÕغøÏ #Ó+~q ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, bÕغøÏ #Ó+~q ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, H˚‘˝· À¢ ìsêX¯, ìdüèVü≤\T #√≥T#˚dTü ≈£îHêïsTT. Ç|üŒ{Ïøπ bÕغ˝Àì \Tø£\Tø£\T #ê˝≤ õ˝≤¢\ düu˝ÑÛ À ãj·T≥|ü&ܶsTT. yê]ì ì\Te]+#˚ düeTs¡Tú&Ó’q Hêj·T≈£î&ÉT ˝Òø£ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±´&ÉsY n+‘ê &û˝≤ |ü&çb˛sTT+~. ‘êC≤>± »>∑Hé Ç+ø± C…’˝À¢H˚ e⁄+&ÉuÀ‘·THêïs¡qï $wüjT· + ‘Ó\TdüT≈£îqï Ä bÕغ H˚‘\· T Ç+ø± ˙s¡dãü &çb˛j·÷s¡T. bÕغì >±&çq ô|fÒ~º . ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ <ë] @B yê]øÏ ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . ‘·qì qeTTà≈£îì $$<Ûä bÕغ\qT+∫ e∫Ãq H˚‘·\ô|’ ≈£L&Ü C…’˝À¢ e⁄qï »>∑Hé ˇ+f…‘·TÔb˛ø£&É\T ne\+_ÛdüTÔ+&É&É+‘√ yês¡T ≈£L&Ü Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡T.

Printed, Published & Owned by Mandalapu Benarji Naddh and Printed at Raghava Printers, # 6-1 -45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, and Published at #6-1-45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, Editor.: Mandalapu Benarji Naddh

kakatiyadaily  
kakatiyadaily  

kakatiyadaily 10-5-13 pdf