Page 1

RNI. NO. 2003/14530

The Most Sensational Telugu Daily in Andhra Pradesh

12`5-2013

Ä~yês¡+

m&ç≥sY ÇHé N|òt : u…qØ®Hê<Ûé

>∑T+≥÷s¡T

POSTAL.REGD. NO.AP/ VJ /GTR / 58 / 2005

8| ù J\T : s¡÷ ` 3-00

dü+|ü⁄{Ï ` 10 dü+∫ø£ `12

Published from : GUNTUR, KHAMMAM, ANANTAPUR, KAKINADA, WARANGAL, KADAPA & KURNOOL

yêdü $ dü÷|üsY e÷¬sÿ{Ÿ ‹s¡TeT\ $T˝Ÿÿ bÕs¡¢sY C≤qbÕ&ÉT s√&é, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl Ábıˆˆ Äπs{Ï Hêπ>X¯«ss¡ êe⁄ ôd˝Ÿ : 9849097174

ôdH˚‡wüq˝Ÿ q÷´dt≈£î ˝≤–Hé ne«+&ç

bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\πø ô|<ä›|”≥ es¡+>∑˝Ÿ, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT yÓK’ ]ô|’ Ä bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dqæ ø£&j ç T· + ÁoVü≤] rÁeyÓTqÆ yê´K´\T #˚XÊs¡T. bÕø˘‡ <ë«sê bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çøÏ sêJHêe÷ ˝ÒKqT |ü+|æq ‘·sê«‘· Äj·Tq X¯ìyês¡+ MT&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sê»´düuÑÛ |ü<eä ⁄\T, myÓTੇ |ü<eä ⁄\T #·+Á<äu≤ãT bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ \Ô· øπ ÇdüTHÔ êïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. |ü<eä ⁄\qT &ÉãT“\≈£î neTTà≈£î+≥THêïs¡H˚ n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£eÔ Te⁄‘√+<äì, <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫ ‘·qqT ø±s¡´ø£s\Ô¡ T n&ÉT>∑T‘·T+fÒ b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuTÑÛ ´&ç>± düe÷<Ûëq+ #Ó|Œü ˝Òì |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·q≈£î sê»ø°jT· »qà Ç∫Ãq {Ï&|ç ˝æ À ÇeT&É˝øÒ .£ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zq˝Òø£ eTqkÕÔbÕìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïqì, ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. 1999 ‘·sê«‘· bÕغ˝À e÷s¡TŒ\T ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´j·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï *$Tf…&é ø£+ô|˙>± e÷πsà Á|üjT· ‘êï\T »]>±j·Tì. nH˚ø£ Á|üj÷Ó >±\T »]>±j·Tì. dü+düÿs¡D\T ‘Ó#êÃs¡ì, ø±˙ n$ Á|ü»\≈£î ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘êj·÷. ˝Ò<ë nH˚ Ä˝À#·q #˚jT· ˝Ò<ìä , B+‘√ bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ ≈£L Á|ü»\≈£L <ä÷s¡eTe⁄‘·÷ e∫Ã+<äì ø£&j ç T· + nHêïs¡T. Á|ü»\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T <ä÷s¡eTe⁄‘·Tqï $wüj÷· ìï bÕغ Hêj·Tø£‘«· + >∑T]Ô+#·˝øÒ b£ ˛sTT+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ˝ÀbÕ\H˚ dü]~<äT≈› î£ H˚ Á|üjT· ‘·ï+ »s¡>˝∑ <Ò ìä Äj·Tq nHêïs¡T. Hêj·Tø£‘«· + rs¡T e\¢ bÕغ 2004, 2009 |òTü Às¡+>± z&çb˛sTT+<äì, Ä‘·à $eTs¡Ù≈£î |üPqTø√˝Ò<ìä , düMTø£å #˚dTü ø√˝Ò<ìä , n+‘ê u≤>∑T+<äH˚ Ä‘·àdü+‘·è|æ‘Ô √ ñ+≥THêïeTì, |ü\T dü+<äsꓤ˝À¢ ‘êqT |ü]dæ‹ú ì #·+Á<äu≤ãT≈£î $e]+#êqì, #·+Á<äu≤ãT ô|&É#$Ó q ô|{≤ºsì¡ nHêïs¡T. 1999 ‘·sê«‘· bÕغ ìsêàD+ô|’ <äèwæº ô|≥º&+É e÷H˚XÊeTì Äj·Tq nHêïs¡T. 2009 mìïø£\T eTT–dæ Hê\Tπ>fi¯e¢ ⁄‘√+<äì, eTs√ @&Ü~˝À mìïø£\T sêuÀ‘·THêïj·Tì, Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ ‘Ó\+>±D˝À 17 bÕs¡y¢ TÓ +≥T d”≥T¢+fÒ 13 d”≥≈¢ î£ ÇHé#êØ®\T ˝Òsì¡ , 119 XÊdüqdüu≤Û ìjÓ÷»ø£esêZ\T+fÒ 35 kÕúHê\≈£î ÇHé#êØ®\T ˝Òsì¡ Äj·Tq nHêïs¡T. bÕغ ìsêàD+˝Àì ˝ÀbÕ\qT Hêj·Tø£‘«· + <äèwæøº Ï ‘ÓùdÔ ns¡D´ s√<äH˚ nsTT+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕغ˝À me]øÏyêπs j·TeTTHê rπs nqï≥T¢+<äì, @ ˇø£ÿ õ˝≤¢˝À ≈£L&Ü düeTq«j·T+ ˝Ò<äì, q\T>∑Ts¡T ≈£Ls¡TÃH˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì, |üì#˚ùd |ü]dæú‹ ˝Ò<äì, Á|üC≤ ñ<ä´e÷\T #˚ùd |ü]dæú‹ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕغ˝À Áø£eT•ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. q\T>∑Ts¡T ø£*dæ e÷{≤¢&TÉ ≈£îH˚ dæ‹ú ˝Ò<Tä ... Áø£eT•ø£D å ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. ø£*dæ bÕغì ø±bÕ&ÉT≈£î+<ëeTH˚ Ä˝À#·q ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. bÕs¡y¢ TÓ +≥T düe÷y˚X+¯ ˝À mm|æ◊¶ \ô|’ eTT>∑TsZ T¡ z{Ï+>∑T˝À bÕ˝§Zq˝Ò<Tä . Áø£eT•ø£D å #·s´¡ \T rdüTø√˝Ò<äT. bÕغ n&É>∑˝Òø£b˛sTT+~. Ç+‘·ø£Hêï <ä]Á<ä+ ˝Ò<äT bÕغ\T e÷], |ü<äe⁄\T nqTuÛÑ$+∫, z≥$TøÏ ø±s¡DyÓTÆ, ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+∫qyê]øÏ eT+∫ kÕúq+ <=s¡T≈£î‘·T+~.

www .k ak atiya www.k .kak akatiya daily .com daily.com E-mail banarge_nath@yahoo.com banargenath@gmail.com

EDITOR IN CHIEF

Benarji Naddh 99 89 32 05 77, 93 46 48 57 56

GUNTUR

ADDRESS

SRI SAI NILAYAM FlatN0-104-YAGANTI

GRAND

Beside Lurdhu High School, Main Road. Vasantharayapuram-GUNTUR-2 Call: 0863- 2352591,3254000

LEGAL AFFAIRS All Legal Affairs About kakatiya Should be filed in Guntur Courts only

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt˝À ‘·eTøÏ dü¬s’q kÕúq+ \_Û+#·&+É ˝Ò<ìä bÕغô|’ n\ø£ã÷ìq ø=+&Ü düTsπ K <ä+|ü‘T· \T @ bÕغy|’Ó ⁄ü yÓfi≤ÔsH¡ ˚ #·s¡Ã sê»ø°j·TesêZ˝À¢ ÄdüøÏÔì πs|ü⁄‘√+~. bÕغ Ä|ò”dtøÏ ‘êfi¯+ y˚dæq q\T>∑Ts¡T ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \ nqT#·sT¡ \ô|’ ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚dqæ Ä bÕغ ‘Ó\+>±D ÇHé#êÛ sY® dü»\® sêeTø£ècÕís¬ &ç¶ yê]ô|’ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚XÊs¡T. B+‘√ dü»\® e´eVü‰s¡X*’Ë ô|’ >∑TÁs¡T>± e⁄qï ø=+&Ü <ä+|ü‘·T\T πsb˛e÷b˛ øÏ∫Ñ·+>± bÕغøÏ >∑T&éu…’ #ÓãT‘ês¡H˚ Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. nsTT‘˚ ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \T bÕغøÏ <ä÷s¡eTe⁄‘ês¡ì Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘·Tqï H˚|<ü ´äÛ +˝À Ä bÕغ myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T ø=+<äsT¡ yê]ì dü+Á|ü~+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·q‘√ uÛ{Ò ° ø±yê*‡+~>± dü÷∫dü÷Ô bÕغ >ös¡yê<Û´ä ≈£îå sê\T $»j·TeTà ‘·eT H˚‘\· ‘√ |ü+|æ+∫q ÄVü‰«Hêìï ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \T ‹s¡dÿü ]+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. ‹]–yÓ[¢ H˚‘\· ì ø£*dæ #·sá \ #˚|≥ ü &º ÜìøÏ ‘êy˚TyÓTHÆ ê ‘·|⁄ü Œ #˚XÊe÷ nì dü<sä T¡ H˚‘\· ì ì\Bdæq≥T¢>± ≈£L&Ü bÕغ esêZ˝À¢ #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥THêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \T {°ÄsYmdt˝ÀøÏ ˝Ò<ë ‹]– kı+‘·>÷∑ &Óq’ ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ yÓfi≤Ôsì¡ {≤ø˘ $ì|æk˛Ô+~. n≥T ;CÒ|” ≈£L&Ü M] $wüjT· +˝À ‘·eT yÓs¸¡ Hìé $ì|æ+∫+~. ‘êy˚TMT ø=+&Ü‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡|˝ü <Ò ìä .. ˇø£yfi˚ ¯ yêfi¯ó¢ bÕغ˝ÀøÏ eùdÔ dü+‘√wüyT˚ nì ;CÒ|æ sêh n<Û´ä ≈£îå &ÉT øÏwHü é s¬ &ç¶ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. B+‘√ ndü\T ø=+&Ü es¡+Z m≥TyÓ|’ ⁄ü yÓfió¯ +Ô ~? yê] ìs¡j í T· + yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt uÛ$Ñ ‘·e´+ô|’ m≥Te+{Ï Á|üu≤Û yêìï #·÷|ædTü +Ô ~? á e\dü\ d”»Hé Ç˝≤π> ø=qkÕ>∑T‘·T+<ë ˝Òø£ Ä>∑T‘·T+<ë nH˚≥Te+{Ï Vü‰{Ÿ #·sá \T bÕغesêZ˝À¢ $ì|ædTü HÔ êïsTT.

LEGAL ADVISERS Kommineni Bhavanarayana opp. Raman Accademy, Suryaraopet, VIJAYAWADA Surabathina Adinarayana 3rd line, Naidupet,GUNTUR

dü÷#·q ø±ø£rj·T ~q|üÁ‹ø£ ù||üsY bÕ]Ù˝Ÿ‡ $wüjT· yÓTÆ

$»j·Tyê&É 9177052542-7569908211 >∑T+≥÷s¡T 9292151711 ôd˝Ÿ HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#·>\∑ s¡T.

X¯óuÛÑ‹~Û 12.5. 2013 Ä~yês¡+ l $»j·T HêeT dü+e‘·‡s¡ yÓX’ ÊK ã. $~j·T ‹~Û : $~j·T ñˆˆ 7.49 qø£Áå ‘·+: s√Væ≤DÏ ñˆˆ 11.52 es¡´® + : kÕˆˆ 6.03`7.49 sêVüQø±\+: kÕˆˆ 4.30`6.00 <äTs¡TàVüAs¡Ô+: kÕˆˆ 4.25`5.13 j·TeT>∑+&É+: |üˆˆ 12.00`1.30 dü÷s√´<äjT· + : 5.37 dü÷sê´düeÔ Tj·T+ : 6.17

ø=*¢|sü ¡ Hê>∑ø√fÒX«¯ s¡Xs¯ à¡

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) ãj·÷´s¡+ e´eVü‰s¡+˝À yêeT|üø±å \ eT<Û´ä N*ø£ e∫Ãq≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+~. ãj·÷´s¡+ ñ≈£îÿ >∑qT\qT+∫ e#˚à KìC≤ìï $XÊK ñ≈£îÿ ø£sêà>±sêìøÏ øπ {≤sTT+#·&+É ô|’ yÓ\Te&çq Jy√.. <ëìøÏ e´‹πsø£+>±q÷, kÕúìø£+>±H˚ ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT @sêŒ≥T #˚j÷· \ì ‘Ó\+>±D CÒ@d”, {°ÄsYmdt ø£*|æ #˚dTü qÔ ï &çe÷+&ÉT $wüjT· +˝Àq÷ d”|◊” , d”|m” +\T y˚sT¡ u≤≥˝À¢ |üjT· ì+#·uÀ‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. e÷eT÷\T>± nsTT‘˚.. Á|üC≤düeTdü´\ $wüjT· +˝À yêeT|üø±å \ <ë] ˇπø rs¡T>± ñ+≥T+~. mìïø£\ düeTj·T+˝À, bı‘·T\Ô $wüjT· +˝À m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT ‘·eT $<ÛëHê\ô|’ ìs¡j í ÷· \T rdüT≈£î+{≤s¡T >±˙.. kÕ<Ûës¡D+>± $T–*q $wüj÷· ˝À¢ mÁb˛#Y ˇπø rs¡T>± ñ+≥T+~. ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝À e÷Á‘·+ á s¬ +&ÉT bÕغ\T y˚sπ «s¡T u≤≥\T ‘=ø±ÿsTT. d”|◊” Hêsêj·TD kÕs¡<´ä∏ +˝À ‘Ó\+>±D Á|ü‘´˚ ø£ sêh @sêŒ≥T &çe÷+&ÉT≈£î C…’ ø=&ç‘.˚ . n<˚ düeTj·T+˝À d”|m” + $uÛ~Ò +∫+~. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûøπä ‘·eT z≥T nì ‘Ó>π dæ #Ó|Œæ +~. ãj·÷´s¡+ ñ≈£îÿ>∑qT\ e´eVü‰s¡+ nH˚~ sêh @sêŒ≥T n+‘· rÁeyÓTqÆ e´eVü‰s¡+ ø±<äT. nsTT‘˚ á $wüjT· +˝À ≈£L&Ü á s¬ +&ÉT bÕغ eT<Û´ä $uÛ<Ò ë\T ñHêïsTT. ãj·÷´s¡+ô|’ Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡j í ÷· ìøÏ e´‹πsø£+>± CÒ@d” #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ‘·\b˛j·T>± n+<äT≈£î d”|◊” |üP]Ô eT<ä‘› T· Á|üø{£ +Ï ∫+~. ãj·÷´s¡+˝À ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT sêyê*‡+<˚qì Hêsêj·TD ≈£L&Ü n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ d”|m” + ~ e÷Á‘·+ e´‹πsø£ <Û√s¡D.Ï ãj·÷´s¡+˝À \_Û+#˚ ñ≈£îÿ Kì»+ |üP]ÔkÕúsTT HêD´‘· >∑\~ ø±<äì.. Çø£ÿ&É |ü]ÁX¯eT sêyê\H˚ &çe÷+&ÉT˝À ns¡+ú ˝Ò<Hä ~˚ d”|m” + sê|òTü e⁄\T #ÓãT‘·Tqï e÷≥. KeTà+ õ˝≤¢˝À ‘·eT bÕغ ã\+ m≈£îÿe >∑qTø£.. nø£ÿ&É z≥T u≤´+≈£î <Óã“‹q≈£î+&Ü |ü]ÁX¯eT @sêŒ≥T≈£î nqT≈£L\+>± d”|◊” ìs¡j í T· + rdüT≈£îqï<äì nqTø√e#·Tà >±˙.. yÓTT‘êÔìøÏ yêeT|üø±å \T Á|üC≤ düeTdü´ $wüjT· +˝À $&çb˛e&É+ ns¡T<äT>± nsTTHê á $wüjT· +˝À »]–+~.

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) Vü≤eTàj·T´.. n+≥÷ u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|üXÊ+‘·+>± }|æ] |”\TÃ≈£î+≥÷ ñ+&Ée#·TÃ. me] MT<ä m˝≤+{Ï |æ‘÷· Ø\T #Ó|Œæ ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·T≈£îHêïs√ ˝Ò<ë, ‘·q >∑T]+∫ m˝≤+{Ï |üd¢ bt ÕsTT+≥T¢ #Ó|⁄ü Œ≈£îì yÓT|æŒ+#ês√ eTq≈£î ‘Ó*j·T<äT >±˙.. yÓTT‘êÔìøÏ u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD ‘·q |”dd” ” N|òt |ü<$ä øÏ Á|üdTü ‘Ô êìøÏ nq>±.. mìïø£\ eTT+<äT >∑+&É+ sê≈£î+&Ü #·Áø£+ n&˚d¶ qæ ≥T¢Hêïs¡T. n~ÛcÕºq+ ‘·s|¡ ⁄ü q sêÁcÕºìøÏ |üs¡´≥q≈£î e∫Ãq @◊d”d” ø±s¡´<ä]Ù ¬ø_ ø£èwüíeT÷]Ô. ‘·q e÷≥˝À¢ Á|üdüTÔ‘êìøÏ sêh |”d”d” N|òt e÷s¡TŒ Ä˝À#·q ˝Ò<ìä , mìïø£\≈£î Á|üdTü ‘Ô +· {°+ Ç˝≤π> ñ+≥T+<äì ‘˚*Ã#Óù|ŒXÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ e÷s¡TŒ ≈£L&Ü ñ+&É<ìä Äj·Tq #ê˝≤ düŒwü+º >± ù|s=ÿHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ e÷s¡TŒ >∑T]+∫ ø=+<ä] ÄX¯\T ‘·|Œü .. n˝≤+{Ï dü+øπ ‘ê\T Ç~es¡≈î£ ≈£L&Ü bÕغ ôV≤’ ø£e÷+&é Çe«˝Ò<Tä . ø±ø£b˛‘˚.. |”dd” ” e÷s¡TŒ e÷Á‘·+ ‘·|Œü <äì n+‘ê nqT≈£îHêïs¡T. &ûmdt ù|s¡T <ë<ë|ü⁄>± Ksês¡T nsTTb˛sTTqfÒ¢ #ÓbÕŒs¡T. &ûmdt ≈£L&Ü ‘·q nqTj·÷j·TT\‘√.. |ü<$ä e#˚ÃdæqfÒ¢ nì #Óù|ŒdüT≈£îHêïs¡T. ø±˙ d”qT ˇø£ÿkÕ]>± ]es¡T‡ nsTT+~. sêVüQ˝Ÿ <ä÷‘·>± sêÁcÕºìøÏ e∫Ãq ø£èwüeí T÷]Ô.. ø£˙dü+ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äT. ‘·q |ü]~Û˝À ˝Ò<Tä nH˚ X¯w_ü wü\≈£î ≈£L&Ü yÓfi≈¢¯ î£ +&Ü #ê˝≤ düŒwüº+>± Ç<˚ {°+ mìïø£\≈£î yÓfi¯óÔ+~ nì ‘Óπ>dæ #Ó|üŒ&É+ $X‚wü+.

#·sD ¡ Y #ÓbÕŒ&ÉT, H˚qT #Óù|Œ~ ˝Ò<Tä ø±øÏHê&É, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : f…øÿ° \‘√ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À »]–q >=&Éeô|’ ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT sêyéT #·sD¡ Y ‘˚» $es¡D Ç#êÃ&Éì, ‘êqT $es¡D Çyê«*‡q nedüs+¡ ˝Ò<ìä øπ +Á<ä |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹ ∫s¡+J$ nHêïs¡T. #·≥+º <äèwæ˝º À n+<äs÷¡ ˇø£ÿfÒ nì nHêïs¡T. ‘·÷s¡TŒ} >√<ëe] õ˝≤¢ |üs´¡ ≥q˝À ñqï Äj·Tq X¯ìyês¡+ ô|’ $<Û+ä >± düŒ+~+#ês¡T. ø±øÏHê&ÉqT |üsê´≥ø£ Vü≤uŸ>± r]à ~<äT‘› êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<äT˝Àì ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡˝À sêyéT #·sD¡ Y ‘˚» ø±s¡T˝À yÓfió¯ +Ô &É>±.. n&ÉT¶ e∫Ãq Ç<äs› T¡ f…øÿ° \qT Äj·Tq n+>∑sø¡ ≈å£ î£ \T <ë&ç #˚XÊs¡H˚ Äs√|üD\T e∫Ãq $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. ‘·q ø±s¡TqT &Ûøû ={≤º&HÉ ˚ ø±s¡D+‘√ sêyéT #·sD ¡ Y Ä Ç<ä]› ô|’ #˚sTT #˚dTü ≈£îHêïs¡H˚ yês¡\Ô T e#êÃsTT. n+>∑sø¡ ≈å£ î£ \T #˚sTT #˚dTü ≈£îHêïs¡ì, n|ü &ÉT sêyéT #·sD¡ Y yê]ì n&ÉTø¶ √˝Ò<ìä #ÓãT‘·THêïs¡T. õ$¬ø e÷˝Ÿ düMT|ü+˝Àì ‘êCŸ &Óøÿ£ Hé Vü≤√≥˝Ÿ e<ä› á |òTü ≥q Ä~yês¡+Hê&ÉT »]–+~. sêyéT #·sD ¡ Y ‘˚»≈£î u≤~Û‘T· \T ôd&’ é Çe«ø£ b˛e&É+ e\¢H˚ yê] ø±s¡TqT zesY fÒø˘ #ÓÁØ yê]‘√ yê>±«<ëìøÏ ~>±&Éì, Ä ‘·sê«‘· ‘·q e´øÏ>Ô ‘∑ · dæã“+~ì |æ*|æ+∫ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶsì¡ ≈£L&Ü #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, $yê<ä+ n+‘·{Ï‘√ dü<äT›eTD>∑˝Ò<äT. ‘·q |ü≥¢ f…ø°ÿ˝Ò <äTs¡TdüT>± Á|üe]Ô+#ês¡ì, n+<äT≈£î yês¡T ø£åe÷|üD #ÓbÕŒs¡ì sêyéT #·sD ¡ Y ‘˚» #Ó|Œü &É+‘√ $yê<ä+ eT]+‘· eTT~]+~. ‘êeTT ø£eå ÷|üD #Ó|Œü ˝Ò<ìä f…øÿ° |òD ü w° t düŒwü+º #˚yês¡T. <ë+‘√ ‹]– sêyéT #·sD ¡ Y ‘˚» rÁe yê´K´\T #˚XÊs¡T. MT&çj÷· düe÷y˚X+¯ @sêŒ≥T #˚dæ ‘·q bòı{À\qT e÷s¡TŒ #˚XÊs¡ì MT&çj÷· qT ‘·| ü |ü{≤ºsT¡ .

ø£&j ç T· + sêJHêe÷, ø±s¡Tô|’ kÕ«Ø es¡+>∑˝Ÿ, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çøÏ ‘Ó\+>±D˝À ô|<ä› cÕø˘ ‘·–*+~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q d”ìj·TsY H˚‘· ø£&çj·T+ ÁoVü≤] ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çì ø£*dæq ‘·sê«‘· bÕغì M&˚~ ˝Ò<ìä #Ó|Œæ q ø£&j ç T· + ÁoVü≤] ‘·q eTqdüTqT e÷Á‘·+ e÷s¡TÃ≈£îqï≥T¢ ˝ÒsT¡ . Äj·Tq X¯ìyês¡+ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. ø£&j ç T· + ÁoVü≤] {°ÄsYmdt˝À #˚sq¡ Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. bÕغ ‘·qqT >∑T]Ô+#·q+<äTøπ sêJHêe÷ #˚dqæ ≥T¢ ø£&j ç T· + ÁoVü≤] MT&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \‘√ #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· s¬ +&ÉT s√E\T>± #·+Á<äu≤ãT ø£&j ç T· + ÁoVü≤]‘√ e÷{≤¢&&É ÜìøÏ Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïs¡T. nsTT‘˚, Äj·Tq #·+Á<äu≤ãT≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sê˝Ò<Tä . m˙º sêe÷sêe⁄ Á|üuTÑÛ ‘·«+˝Àq÷ Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ç Á|üuTÑÛ ‘·«+˝Àq÷ eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. á HÓ\ 15e ‘˚Bq ø£&j ç T· + ÁoVü≤] {°ÄsYmdt˝À #˚πs neø±XÊ\Tqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ¬ødæÄsY Ä s√E es¡+>∑˝Ÿ edüTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£&çj·T+ ÁoVü≤] {°ÄsYmdt˝À #˚sT¡ ‘ês¡ì n+≥THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T ‘·qô|’ rÁe yê´K´\T #˚jT· &É+‘√ ø£&j ç T· + ÁoVü≤] eTqkÕÔbÕìøÏ >∑Ts¡j÷· ´s¡T. Çs¡Te⁄] eT<Û´ä rÁe $uÛ<Ò ë\T bı&Éd÷ü bÕsTT. ø£&j ç T· + ÁoVü≤] {Ï&|ç øæ Ï sêJHêe÷ #˚kÕÔs¡ì á düeTj·T+˝ÀH˚ Á|ü#ês¡+ kÕ–+~. X¯óÁø£yês¡+ ø£&çj·T+ ÁoVü≤] Vü≤qàø=+&É˝Àì ‘·q ìyêdü+˝À ùdºwüHé |òüTHé|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ dü+ã+~Û+∫ eT+&É˝≤\ yêØ>± ‘·q nqT#·sT¡ \‘√ düTBs¡+È >± #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. yÓTC≤]{° H˚‘\· T e÷Á‘·+ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î nqT>∑TD+>± ‘Ó\+>±Dyê<ä+ yÓ|’ ⁄ü ì\ã&É≥+˝À ‘·| ü ˝Ò<ìä ‘˚*Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô Àq÷ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± düŒwü+º >± ì\ã&˚ neø±X¯+ ˝Ò<ìä , Á|ü»\T ‘Ó\+>±DyÓ|’ ⁄ü ì\ã&É&+É e\¢ e#˚à mìïø£˝À¢ ‘·|Œü ìdü] z≥$T ‘·|Œü <äì H˚‘\· T $X‚w¢ +æ ∫q≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ \Ô· ≈£î, bÕغì ì+~+∫ ãj·T≥≈£î yÓ[¢ ‹]–e∫Ãqyê]øÏ |ü<eä ⁄\T \_ÛdTü HÔ êïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. |ü<eä ⁄\T neTTà≈£îH˚ <äTdæ‹ú øÏ bÕغ e∫Ã+<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ Á|ü»˝À¢ Hê≥T≈£îb˛sTT+<äì nHêïs¡T. |ü<eä ⁄\ |ü+|üø+£ ô|’ bÕغ b˛*{Ÿã÷´s√˝À #·sá »s¡>&∑ +É ˝Ò<ìä , eTTU≤eTTœ düe÷y˚XÊ\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, Ä düe÷y˚XÊ˝À¢ @+ »s¡T>∑T‘√+<√ me]ø° ‘Ó*j·T<äì, dü$Twæº ìs¡j í ÷· \T ˝Ò≈î£ +&Ü b˛j·÷j·Tì.. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT bÕغ >∑T]Ô+#·&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. m˙ºÄsY $<ÛëHêìøÏ ˙fiÀ¢~˝≤s¡T... bÕغ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT m˙º sêe÷sêe⁄ ø±+Á¬>düT $<ÛëHêìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ˙fi§¢~*+<äì ø£&çj·T+ ÁoVü≤] nHêïs¡T. ø±+Á¬>düT e´‹πsø£ |ü⁄Hê<äT\ô|’ m˙º sêe÷sêe⁄ {Ï&ç|æì kÕú|+æ #ês¡ì, ø±+Á¬>düT e´‹πsø£ esêZ\˙ï m˙ºÄsY yÓqø£ q&ç#êj·Tì, á eT<Û´ä |ü]D≤e÷\T bÕغ ø±+Á¬>düT≈£î #˚sT¡ e ne⁄‘√+<äH˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï ã\|üsT¡ k˛Ô+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>düT Á|üuTÑÛ ‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ Á|ükÕÔeq≈£î e∫Ãq|ü &ÉT ‘·≥dü+ú >± ñ+&çb˛j·÷eTì, <ëì e\¢ ø±+Á¬>düTqT <Óã“ rùd neø±XÊìï ñ|üj÷Ó –+#·Tø√˝Òøb£ ˛j·÷eTì Äj·Tq nHêïs¡T. <ëìe\¢ Á|ü»˝À¢øÏ ‘·| ü &ÉT dü+øπ ‘ê\T yÓfi≤¢jT· ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>düT Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ø±bÕ&ÉT‘√+<äH˚ n|üyê<äTqT nqTuÛ$Ñ düTHÔ êïeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘êqT á $wüj÷· ìï ‘êqT #·+Á<äu≤ãT≈£î düŒwü+º >± #ÓbÕŒqì, nsTTHê |ü{+ºÏ #·Tø√˝Ò<ìä Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑T] #˚k˛Ô+<äì, ‘Ó\+>±D Á|ü»\ $XÊ«kÕìï ø√˝ÀŒsTT+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î ‘êqT e´‹πsø£+ ø±<äì, ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&˝É <Ò ìä , e÷{≤¢&uÉ Àqì #·+Á<äu≤ãT #ÓãT‘·THêïπs ‘·|Œü ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T≈£î ø£≥Tºã&ç ñHêïqì #Ó|Œü &É+ ˝Ò<ìä Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$T+#˚ |ü]dæ‹ú ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. B+‘√ ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\T>± ì\ã&˚ |ü]dæ‹ú e∫Ã+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) bÕ|ü+ ∫s¡+J$øÏ ø£wøºü ±\+ e∫Ã+~. |ü⁄Á‘·>+∑ &É+ qT+∫ ‘·|Œæ +#·Tø√e&ÜìøÏ Äj·Tq dü«j·T+>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑e\dæ e∫Ã+~. |üsT¡ e⁄ eT]+‘·>± ãC≤s¡ï |ü&≈É î£ +&Ü.. ‘êH˚ qwüìº yês¡D #·s´¡ \T #˚|{ü ≤ºs≥ ¡ . nsTTHê ≈£L&Ü ô|<ä>› ± |ò\ü + <äøÿ£ ˝Ò<Tä . $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚... yÓT>±kÕºsY ‘·qj·TT&ÉT >∑‘· Ä~yês¡+ Hê&ÉT Ç<äs› T¡ kÕ|tyº s˚ Y ñ<√´>∑T\ MT<ä ‘·q ôd≈£L´]{° yê]‘√ <ë&ç #˚sTT+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ <ëì MT<ä HêHê s¡ukÑÛ Õ nsTTb˛sTT+~. yÓTT<ä{sÏ √E b˛©düT øπ düT ø±˝Ò<Hä ˚ HÓ|+ü ‘√ ãTø±sTT+#ês¡T >±˙.. s¬ +&√s√E bò˛{À\T ©ø˘ nj˚T´dü]øÏ.. >=+‘·T˝À |ü∫à yÓ\ø±ÿj·T |ü&+ç ~. Hê\T>∑Ts√E\ ‘·sê«‘· sê+#·sD ¡ Y Áô|dtMT{Ÿ ô|{≤ºsT¡ . ìC≤ìøÏ Ä Áô|dtMT{Ÿ˝À #ÓÁØ #ê˝≤ ‘·\øÏ+<äT\T nj·÷´s¡T. Ä Áô|dtMT{Ÿ˝À Äj·Tq e÷≥\T $yê<ëìï eT]+‘· sπ ù|˝≤ ñ HêïsTT nì. ø=‘·Ô ∫≈£îÿ\T ‘Ó∫Ãô|&É‘êj·Tì ∫s¡+J$ uÛj Ñ T· |ü&ܶsT¡ . #ÓÁØ |ü<|˚ <ü ˚ Hê ôd≈£L´]{° Hê ôd≈£L´]{° nì eø±ÿDÏ+#ês¡T. Ä ôd≈£L´]{° yê] bò˛{À\T MT&çj÷· ˝À #ê˝≤ düŒwü+º >± e#êÃsTT. Ä ôd≈£L´]{° dæã“+~ #ÓÁØ ‘ê\÷≈£î ø±≈£î+&Ü.. ∫s¡T ôd≈£L´]{° nsTT ñ+fÒ >∑qTø£.. Äj·Tq |üì ≈£î&ç‹˝À |ü&¶É m\Tø£˝≤ e÷s¡T‘·T+<äq&É+˝À dü+<˚V≤ü + ˝Ò<Tä . Ç˝≤+{Ï |æ‘˝· ≤≥ø±\T #ÓÁØ Áô|dtMT{Ÿ˝À #ê˝≤ <=]¢b˛j·÷sTT. n+<äTøπ sê+#·sD ¡ Y Áô|dtMT{Ÿ #·÷dæq ∫s¡+J$.. dü«j·T+>± ‘êH˚ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. Ä Áô|dtMT{ŸqT m≈£îÿe>± #·÷|æ+∫.. <ëì nqTu+<Û+ä >± s¡uÛÑdü #˚j·Te<ä›+≥÷ MT&çj·÷ n~Û|ü‘·T\≈£î dü«j·T+>± bò˛Hé #˚dæ ø√sês¡≥. $˝Òø£s¡¢≈£î, ã÷´s√N|òt\≈£î ø±<äT.. @ø£+>± MT&çj÷· n~Û|‘ü T· \πø ∫s¡+J$ bò˛qT #˚XÊs¡.º <ëì |ò*ü ‘·+>±H˚.. kÕ<Ûës¡D+>± ∫qï yês¡Ô ñHêï düsπ .. <ëìï ø=ìï e+<ä\ kÕs¡T¢ Á|ükÕsê\T #˚d.æ . HêHê j·÷^ #˚ùdùd n\yê≥T ñqï nH˚ø£ q÷´düH #ÛêHÓ\T‡ ˝…y’ é Áô|dtMT{Ÿ eTT–dæb˛j·÷ø£ #ê˝≤ |ü]$T‘·+>± e÷Á‘·yT˚ Bìï s¡udÑÛ ü #˚XÊsTT. ‘Ó\T>∑T˝À ˇø£{s¬Ï +&ÉT #ÛêHÓ˝Ÿ‡ e÷Á‘·+ ∫s¡+J$ $»„|ìÔæ |ü{+ºÏ #·Tø√˝Ò<Tä . n˝≤π> f…yÆ Té ‡ Ä|òt Ç+&çj÷· , Væ≤+<ä÷ e+{Ï Ä+>∑¢ |üÁ‹ø£\T ≈£L&Ü ∫s¡T $»„|ìÔæ U≤‘·sT¡ #˚jT· ˝Ò<Tä . $T–*q |üÁ‹ø£\T, #ÛêHÓ\T‡ e÷Á‘·+.. sê+#·sD ¡ Y Ç+≥s¡÷«´˝À sπ >∑>\∑ $yê<ë\qT n+&ÉsùY |¢ #˚XÊsTT. bÕ|ü+ ∫s¡T≈£î ø=&ÉT≈£î e\q mìï ø£cÕº\T e#êÃjÓ÷?

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) ‘·q ndæHº é e÷]ºHé nqã&ÉT ø√{≤¢~s¡÷bÕj·T\ $\Te\ yêVü≤qsêC≤ìøÏ. ªe÷s¡T‹μ #√<ä≈î£ \T ôd&’ TÉ Çe«˝Ò<Hä ˚ ÄÁ>∑V‰ü y˚Xe¯ TT\T ô|#·Ã]\¢>±.. ‘·q eTqTwüß\qT |æ*|æ+∫.. Ç<äs› T¡ kÕ|tyº s˚ Y ñ<√´>∑T\qT ∫‘·ø=ÿ+{Ï+∫q eT>∑BsÛ ¡ sê+#·sD¡ Y .. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·+Á&ç yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$ì dü÷|ü⁄˝À |ü&X˚ Ê&ÉT. e÷eT÷\T dü÷|ü⁄˝À ø±<äT.. Ç+ø± bısTT´ MT<ä eTs¡T>∑T‘·Tqï e÷+∫Û y˚&ç y˚&ç dü÷|ü⁄˝À |ü&X˚ Ê&ÉT. Ä <Ûë{ÏøÏ mø£ÿ&Óøÿ£ &√ ø±\T‘√+<√... Ç+ø± mø£ÿ&Óøÿ£ &É ø±˝Ò neø±X¯+ ñqï<√ ≈£L&Ü ns¡+ú ø±ì |ü]dæ‹ú ˝À ø=≥Tº$T{≤º&˚ |ü]dæ‹ú ì ∫s¡+J$øÏ ø£*Œ+#ê&ÉT. Ç<äs› T¡ kÕ|tyº s˚ Y ≈£îÁsêfi¯q¢ T ∫‘·ø=ÿ{Ï+º ∫.. ªñ˝≤º #√sY ø=‘ê«˝Ÿ ø√ &Ü+fÒμ nqï≥T¢>±.. bò˛{À\T $&ÉT<ä\ nsTTq Hê\T>∑T s√E\ ‘·sê«‘·.. yêfi‚¢ ‘·q MT<ä <ë&ç#X˚ Ês¡qï≥T¢>± _\¶|t Çe«&ÜìøÏ V”≤s√ sê+#·sD¡ Y z Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ Áô|dtMT{Ÿ ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dü<sä T¡ Áô|dtMT{Ÿ˝À |ü<˚ |ü<˚ ªHê ôd≈£L´]{° yê]øÏ bò˛Hé #˚XÊqT. Hê ôd≈£L´]{° yêfi¯ó ¢ e#êÃs¡T. Hê ôd≈£L´]{° yêfi¯ó.¢ . nì |ü<|˚ <ü ˚ #ÓbÕŒs¡T. Ç+‘·≈L£ sê+#·sD¡ ≈Y î£ ôd≈£L´]{° yêfi¯óH¢ êïsê? n<˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+<ä] eT~˝Àq÷ <√ã÷#·T˝≤&ÉT‘·Tqï n‹ô|<ä› uÒ‘êfi¯ Á|üXï¯ . ìC≤ìøÏ á e÷≥\ e\q (nq>± #ÓÁØ Áô|dtMT{Ÿ e\q) ôd≈£L´]{°øÏ dü+ã+~Û+∫ nH˚ø£ dü+<˚V‰ü \T ‘·˝‘… T· ‘Ô T· HêïsTT. sê+#·sD¡ ≈Y î£ ôd≈£L´]{° yêfi¯ó¢ ñHêïsê? ôd≈£L´]{° nq>± Á|üuTÑÛ ‘·«+ / b˛©düT XÊK sê+#·sD¡ Y ø√dü+ @sêŒ≥T #˚d+æ <ë? ˝Ò<ë, sê+#·sD¡ Y ‘·qT ôd\Á_{°ì >∑qTø£. |ü_ø¢ ˘ |ò>æ s∑ ìY >∑qTø£ ( Ä |ü<ë\T Äj·Tq #Ó|⁄ü Œ≈£îqïy˚) dü«j·T+>± ‘·qø√dü+ ‘·H˚ ìj·T$T+#·T≈£îHêï&Ü? ø={Ïqº e´≈£î\Ô T, yê] yÓTTVü‰\T MT&çj÷· ˝À $|üØ‘·+>± Á|ü#êsêìøÏ H√#·T≈£îqï bò˛{À˝À¢ #ê˝≤ düŒwü+º >± ø£ì|ædTü HÔ êïsTT >∑qTø£.. yêfiËe¢ s√ n+<ä]ø° ‘Ó*dæb˛sTT+~. yês¡T me] ñ<√´>∑T˝À¢.. ∫s¡+J$ ≈£î≥T+ã / e´øÏ>Ô ‘∑ · ø±sê´\j·T+ u‘Ó+Ô |ü⁄#T· Ã≈£î+≥Tqï yês√ ˝Ò<ë düsêÿs¡T yê] J‘·+ |ü⁄#T· Ã≈£î+≥Tqïyês√ Äsê rùdÔ yÓTT‘·+Ô ∫≈£îÿeTT&ç M&çb˛‘·T+~? n|ü⁄Œ&ÉT sê+#·sD¡ Y ≈£L&Ü #ê˝≤ ùd|ò>t ±.. eTs√kÕ] Áô|dtMT{Ÿ ô|{Ϻ ‘·q #·s´¡ \qT düeT]ú+#·Tø√e#·Tà ≈£L&Ü!

f…ø°ÿ\ô|’ ∫s¡T ôd≈£L´]{° >±s¡T¶˝≤ ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) f…øÿ° \‘√ øπ +Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$ ‘·qj·TT&ÉT. dæ˙ q≥T&ÉT sêyéT #·sD¡ Y ‘˚» s¡#÷ ø=‘·Ô eT\T|ü⁄ rdüT≈£î+{À+~. ‘·q eTqTwüß\T f…øÿ° \ô|’ <ë&ç #˚dqæ T¢ e∫Ãq bòı{À\T e÷]Œ+>¥ #˚dqæ ì Ç{°e\ sêyéT #·sD ¡ Y ‘˚» #ÓãT‘·÷ f…yÆ Té ‡ Ä|òt Ç+&çj÷· Ä+>∑~¢ q|üÁ‹ø£qT Á|ükÕÔ$dü÷Ô MT&çj÷· qT ‘·| ü |ü{≤ºsT¡ B+‘√ $yê<ä+ eTs√ eT\T|ü⁄ rdüT≈£îqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. Ç<äs› T¡ f…øÿ° \ô|’ <ë&ç #˚dqæ yês¡T Ç+≥*C…H‡é ôd≈£L´]{° $+>¥ (◊mdt&ãÉ T¢´)øÏ #Ó+~q yês¡ì f…yÆ Té ‡ Ä|òt Ç+&çj÷· sêdæ+~. yê]ø° ∫s¡+J$øÏ dü+ã+<Û+ä n+≥>∑&TÉ ‘·÷ f…yÆ Té ‡ Ä|òt Ç+&çj÷· yêsêÔø<£ Hä∏ êìï Á|ü#T· ]+∫+~. ‘êCŸ ø£ècÕº≈î£ \+#Y ø√dü+ sêyéT #·sD¡ Y ‘˚». Äj·Tq uÛ≤s¡´ yÓfió¯ +Ô &É>± ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡˝À á dü+|òTü ≥q Ä~Ûyês¡+ Hê&ÉT #√≥T #˚dTü ≈£î+~. á dü+|òTü ≥qô|’ f…yÆ Té ‡ Ä|òt Ç+&çj÷· sêdæq yêsêÔø<£ qä∏ + |ü\T nqTe÷Hê\≈£î <ë] rk˛Ô+~. f…yÆ Té ‡ Ä|òt Ç+&çj÷· ø£<qä∏ + Á|üø±s¡+ ` sêh Ç+≥*C…H‡é XÊK øÏ+<ä |üì#˚ùd ◊mdt&ã¢É ÷¢´ e÷y√sTTdüT\º qT+∫ sêÁcÕºìï ø±bÕ&É&ÜìøÏ, yêeT|üøå£ rÁeyê<ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q düe÷#êsêìï ùdø£]+#·&ÜìøÏ |üì #˚dTü +Ô ~. ø±˙ sê»ø°jT· +>± <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚jT· &É+ ‘·sT¡ #·T>± »s¡T>∑T‘√+<ä+≥÷ f…yÆ Té ‡ Ä|òt Ç+&çj÷· yê´U≤´ì+∫+~. yÓTT‘·+Ô MT<ä, $yê<ä+˝ÀøÏ f…yÆ Té ‡ Ä|òt Ç+&çj÷· H˚sT¡ >± $yê<ä+˝ÀøÏ ˝≤–+~. dü+|òTü ≥q˝À me]ô|’ øπ düT qyÓ÷<äT #˚j÷· ˝À ‘Ó*j·Tø£ f…øÿ° \≈£î q#·ÃC…bÕŒs¡ì, #=ø±ÿ\T ≈£L&Ü ∫]–q {Ïøÿ° \≈£î dü]#ú Ó|Œæ øπ düT qyÓ÷<äT ø±≈£î+&Ü #·÷XÊs¡ì f…yÆ Té ‡ Ä|òt Ç+&çj÷· yê´U≤´ì+∫+~. yÓTT‘·+Ô MT<ä, $yê<ä+ ∫*øÏ ∫*øÏ >±*yêq>± e÷πs |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~.


2‹+fÒ..! neTà&ç |üsês¡T... ø=+|ü ø=˝Ò¢s¡T....! bÕ\T`≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄« ù|òdt bÕ´ø˘‘√ #·s¡à+ ì>∑ì>∑. ! Ä~yês¡+

12 y˚T

»+≥ $yêVü≤ J$‘·+˝À ø±y˚T#·Ã¤ ‘·–+Z <ä+fÒ mH√ï düeTdü´\T e∫Ã|ü&‘É êsTT. Hê˝À ø±y˚T#·Ã¤ ‘·–bZ ˛sTT+~ &Ü]¢+>¥ n+≥÷ ‘·q bÕs¡qº sY≈î£ mes¡÷ #Ó|ü ø√˝ÒsT¡ . n~ yê] nVü‰ìï <Óã“rdüT+Ô ~.ø±ì ø√]ø£ ‘·–bZ ˛e≥+ nH˚ düeTdü´ rÁe XÊØs¡ø,£ e÷qdæø£ düeTdü´\T ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·T+~. eTq≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ mH√ï ÄVü‰sê\T Ç+{Ï˝À ‹H˚d÷ü Ô ñ+{≤+. yê{Ï˝À ø=ìï eTq˝Àì ø√]ø£ ‘·–+Z #˚$>± ñ+{≤sTT. Ä ÄVü‰\sê\T MT bÕs¡qº sY‘√ dü+uÛÀ>∑+ #˚j÷· \H˚ yê+#Ûq· T ‘·–+Z #˚kÕÔsTT. ø£qTø£ yê{Ïì MTs¡T ‹q≥+ ‘·–+Z #ê*. n+fÒ, MT ÄVü‰s¡+ qT+&ç yê{Ïì |üP]Ô>± ‘=\–+#˚jT· eTì ø±<äT. MT≈£î ‹Hê\qT+fÒ, ø=~› yÓTT‘êÔ\˝À ‹q+&ç. n+>∑düÔ+uÛÑq ‘·–Z+#˚ ÄVü‰s¡\T : k˛j·÷ : k˛j·÷ –+»\T Äs√>±´ìøÏ m+‘√ eT+∫$. b˛wüø±\T á –+»\˝À |ü⁄wüÿ\+>± ñ+{≤sTT. nsTT‘˚ M{Ïì n~Ûø+£ >± ‹+fÒ, MT˝Àì f…k˛ºdsºæ √Hé kÕúsTT\T ‘·–bZ ˛‘êsTT. |ò*ü ‘·+>± yê+#Û· q•düT+Ô ~. ø£qTø£ k˛j·÷ ˝Ò<ë {À|ü⁄ e+{Ï$ ø±eT ø√¬sÿ\qT ‘·–kZ ÕÔjT· H˚~ ‘Ó\TdüTø√+&ç. k˛|ü⁄ $‘·HÔ ê\T : Á|ü‹ yê]øÏ uÛÀ»q+ #˚dqæ ‘·sT¡ yê‘· H√{ÏsT¡ ∫ e÷sê\+≥÷ k˛|ü⁄ y˚jT· ≥+ n\yê≥T>± ñ+≥T+~. á k˛|ü⁄ $‘·HÔ ê\T ø£qTø£ n~Ûø+£ nsTT‘˚, m+‘√ Vü‰ì. n$ MT ø±eTyê+#Ûq· T ≈£î~+#˚kÕÔsTT. Ç$ MT˝Àì f…k˛ºdsºæ êHé kÕúsTT ‘·–kZ ÕÔsTT. ø±sYï ù|øºò ‡˘ : ø±sYï ù|øºò ‡˘ ˝Ò<ë yÓTTø£ÿC£qï bı‘·T\Ô T s¬ >∑T´\sY>± ‹+≥÷ ñ+fÒ ≈£L&Ü MT˝Àì f…k˛ºdsºæ êHé kÕúsTT\T |ü&bç ˛‘êsTT. yÓTT<ä≥>± C£qïbı‘·T\Ô qT ÄVü‰s¡+˝À Á|üy˚X¯ô|fÒº≥|ü⁄&˚, á $wüj·÷ìï n~ ø£ìô|{Ϻq C≤Hé Vü‰πs« ¬ø˝≤¢>¥ Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. á ÄVü‰sêìï ø±eTyê+#Û· ‘·–+Z #˚+<äTøπ Á|üyX˚ ô¯ |{≤ºsT¡ . n‘·ì y˚Ts¡≈î£ , ‘·eT ø±eTyê+#Û\· T n~Ûø+£ >± ñ+&ç, e÷qdæø,£ XÊØs¡ø£ düeTdü´\T ‘·>±Z\ì ø√πs yê]øÏ á ÄVü‰s¡+ m+‘√ düV≤ü ø£]düT+Ô ~. ≈£L˝Ÿ Á&ç+ø˘\T, {≤ìø˘\T : ø=ìï ≈£L˝Ÿ Á&ç+ø˘\˝À øÏ«HÓH’ é ñ+≥T+~. á

2013

øÏ«HÓ’Hé nH˚ |ü<ësê∆ìï dæ+ø√Hê #Ó≥Tº u…s¡&ÉTqT+∫ rkÕÔs¡T. Bìì eT˝Ò]j·÷ yê´~Û ìyês¡D˝À yê&É‘ês¡T. n~ MT ø±eTø√¬sÿ\qT ≈£L&Ü ‘·–dZ Tü +Ô ~. ø£qTø£ @<˚ì bÕ˙j·T+ ˝Ò<ë øÏ«HÓH’ é ø£\ {≤ìø˘ ‘êπ>eTT+<äT Ä˝À∫+#·+&ç. Ä\ÿVü‰˝Ÿ : Ä˝ŸÿVü‰˝Ÿ ‘ê–‘˚, Äq+<ä+ eT]j·TT H=|æŒ s¬ +&É÷ ñ+{≤sTT. Ä\ÿVü‰˝Ÿ n~Ûøy£ TÓ ‘Æ ,˚ ø±eTyê+#Û· q•düT+Ô ~. n+‘˚ø±<äT, Ä\ÿVü‰˝Ÿ n~Ûøy£ TÓ ‘Æ ,˚ ‘·\H=|æŒ eT]j·TT ùV≤+>√es¡T eT÷&é e#˚Ãdæ MT s¡‹yê+#Û\· T yÓqTø£|&ü ‘É êsTT. <Ûìä j·÷\T eT]j·TT $T+{Ÿ (ø=‹ÔMTs¡) : <Ûìä j·T+ eT]j·TT ø=‹ÔMTs¡ e+{Ï$ Á|ü<ëÛ q+>± eTkÕ\˝À yê&É‘ês¡T. ø±ì Ç~ f…k˛ºdsºæ êHé Vü‰s√àHé u≤>± ‘·–+Z #˚dTü +Ô ~. nsTT‘˚, ‘·≈î£ ÿe yÓTT‘êÔ\˝À yê&ç‘˚ á düeTdü´ ñ+&ÉuÀ<äì #Ó|Œü e#·TÃ. MT] MT uÛ≤>∑kÕ«$T‘√ eTdüTÔ eTC≤ #˚j·÷\+fÒ, á ÄVü‰sê\ |ü≥¢ C≤Á>∑‘·Ô düTe÷...!

ø±|ò” ndü\T m+<äT≈£î e÷Hê*?

#ê˝≤eT+~ kÕ<Ûës¡D+>± ø±|ò” Äs√>±´ìøÏ eT+∫~ ø±<ä+{≤s¡T. BìøÏ ø±s¡D+ ãVüQX¯ n+<äT˝À ñ+&˚, ¬øô|ò’Hé nH˚ eT‘·TÔ |ü<ës¡∆+ nsTTe⁄+&Ée#·TÃ. ø±|ò” n~Ûø+£ >± ‘ê–‘˚ nHês√>∑´y˚T. ø¬ ô|H’ò é ìÁ<äqT ‘·–dZ Tü +Ô ~. X¯Øs¡+˝À &çôV≤’ Á&˚wHü é ø£*–düTÔ+~. ø£qTø£, ø±|ò” ‘·≈£îÿe ‘ê>±*. nsTT‘˚, y˚&ç y˚&ç á ø±|ò” |ü˙j·T+ yÓqTø£ ø=ìï Äs√>∑´ Á|üj÷Ó »Hê\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. ø£qTø£ ndü\T ø±|ò” m+<äT≈£î ‘ê>±\H˚~ |ü]o*<ë›+.. ø±|ò” ‘ê>∑≥+ m+<äT≈£î e~˝ÒjT· sê<äT? ø±|ò” >∑T+&Ó≈î£ eT+∫~. #ê˝≤eT+~ Øôds¡Ãs¡T,¢ ‘·>T∑ e÷Á‘·+>± n+fÒ s√E≈£î ˇø£{Ï ˝Ò<ë ¬s+&ÉT ø£|ü\T ø±|ò” rdüT≈£î+fÒ ø±|ò”≈£î Äs√>∑´+ nì #Ó|ü⁄‘ês¡T. ø±|ò” >∑T+&Ó dü+ã+~Û+‘· yê´<ÛTä \T n]ø£&TÉ ‘·T+~. ø±|ò˝” À ñ+&˚ j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ s¡ø£ÔHêfi≤\˝À eT+≥\qT n]ø£{Ϻ s¡ø£Ô düs¡|òüsê yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔsTT. ø±|ò” ‘ê–q yÓ+≥H˚ MT˝À s¡ø£Ôb˛≥T, >∑T+&Ó ø=≥Tºø=H˚ πs≥T ô|s¡T>∑T‘êsTT.

nsTT‘˚ Bs¡øÈ ±\+˝À MT á kÕúsTT\T j·÷+{° Äøχ&Ó+≥¢˝À ñqï HÓÁ’ {Ïø˘ j·÷dæ&é ø±s¡D+>± ìj·T+Á‹+#·ã&É‘êsTT. ‘·\H=|æŒ ‘·–ZdüTÔ+~ : ‘·\H=|æŒ n~Ûø£+>± ñ+<ë? y˚&ç y˚&ç ø±|ò” ˇø£ ø£|ü ‘ê>∑+&ç. n+<äT˝À ø=~›>± Áø°yTé ≈£L&Ü ø£*|æ Á|ü‹ dæ|t Äq+~+#·+&ç. eT] Ç‘· y˚T\T #˚ùd ø±|ò” m+<äT≈£î e<ä˝≤*? m|ü⁄&ÓH’ ê MT≈£î ã<äø∆ +£ ˝Ò<ë ‘·\H=|æŒ ñ+fÒ, <ëìøÏ »yêãT ˇø£ ø£|ü ø±|ò” e÷Á‘·yT˚ . ø±|ò˝” À ñ+&˚ ¬øô|ò’Hé ø£qTø£ yÓT<ä&ÉT≈£î #˚]‘˚, MTs¡T #ê˝≤ #·Ts¡T¬ø’b˛‘ês¡T. MT ‘·\H=|æŒ ìj·T+Á‹+#·ã&ÉT‘·T+~. m+<äTø£+fÒ, ø¬ ô|H’ò é MT Áu…sTTHé ôd˝Ÿ‡ì #·Ts¡T≈£î |ü⁄{+ºÏ ∫ ã<äø› ±ìï bÕs¡Á<√\T‘·T+~. ìÁ<äqT ≈£L&Ü ìj·T+Á‹düT+Ô ~ : sêÁ‹|üP≥ ˝Ò{Ÿ>± |üì #˚dTü ø√yê*. ø±ì ìÁ<ä eTT+#·T≈£î edüT+Ô ~. n≥Te+≥|ü⁄&ÉT ˇø£ ø£|ü ø±|ò” ‘ê>∑+&ç. MT yÓT+Æ &é m+‘√ n\sYº ne⁄‘·T+~. BìøÏ ø±s¡D+ ø¬ ô|H’ò .é ø=~› >∑+≥\ es¡≈î£ ìÁ<ä b˛sê<ä+fÒ ˇø£ ø£|ü ø±|ò” #ê\T. MTs¡T sêÁ‹y˚fi¯ ìÁ<ä Ä|ü⁄≈£î+≥÷ m+‘· #·<yä ê\Hêï ˝Ò<ë |üqT\T #˚dTü ø√yê\Hêï, s¬ +&ÉT ø£|ü \ ø±|òø” Ï $T+∫ ‘ê>∑ø+£ &ç. C≤„|øü X£ ø¯ ÔÏ ã\|üsT¡ düT+Ô ~ : MT yÓTeTØ |üesY ô|s¡>±\ì ñ+<ë? Á|ü‹s√p ˇø£{Ï ˝Ò<ë ¬s+&ÉT ø£|ü\T ø±|ò” ‘ê>∑+&ç. ¬øô|ò’Hé n©®eTsY‡ eT]j·TT bÕ]ÿHé düHé e+{Ï yê´<ÛäT\≈£î ≈£L&Ü |ü]cÕÿs¡+. ø±|ò”˝À ñ+&˚ j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢, q÷´s√ Á{≤Hé‡MT≥s¡ô¢ |’ u≤>± |üì#˚kÕÔsTT. Ábıùd{º Ÿ øπ q‡sY ìyês¡D : |ü⁄s¡Twü Ábıùd{º Ÿ Á>∑+~Û˝À e#˚à ˇø£ øπ q‡sY Ábıùd{º Ÿ πøq‡sY n+{≤s¡T. ø±|ò” ¬øô|ò’Hé‘√ ‘ê–‘˚ ¬øô|ò’Hé ˝Ò≈£î+&Ü ‘ê–Hê düπs n~ |ü⁄s¡Twüß\˝Àì Ábıùd{º Ÿ øπ q‡sYqT ìyê]düT+Ô ~. ø±|ò˝” À j·÷+{° Äøχ+&Ó≥T¢ eT]j·TT eT+≥ ø£*–+#·ì >∑TD≤\T ñ+&ç X¯Øs¡+˝À $$<Ûä eT+≥\qT ‘·–+Z ∫ ñ|üXe¯ Tq$TdüT+Ô ~. ø£qTø£ |ü⁄s¡Twüß\T s√E≈£î ø£˙dü+ ˇø£ ø£|ü ø±|ò” nsTTHê ‘ê>±*. eT] ø±|ò” m+<äT≈£î eTH˚jT· sê<äT? nH˚<ëìøÏ á ø±s¡D≤\T MT≈£î #ê\T. á bÕ˙j·T+ Ç#˚à á ø=~›bÕ{Ï Äs√>∑´ Á|üj÷Ó C≤\T MT≈£î m+‘√ y˚T\T #˚kÕÔsTT. nsTT‘˚, ø±|ò” n~Ûø+£ >± ‘ê–‘˚, Äs√>±´ìøÏ Vü‰ì nì >∑T]Ô+#·+&ç. <ëìì ìj·T+Á‹+#·+&ç.

ÅôdºsTT{Ÿ ôV≤sTTsY Ç˝≤ kı+‘·+..! kÕ<Ûës¡D+>± {°HC˚ Ÿ ne÷àsTT\T, eTVæ≤fi¯\T, ‘·eT •s√C≤\ô|’ m≈£îÿe>± ÁX¯<›ä #˚|⁄ü ‘·T+{≤s¡T. Bìø√dü+ yês¡T s¡øs£ ø¡ ±\ Áø°eTT\T, q÷HÓ\T, C…˝Ÿ\T, {°M˝À¢ e#˚à $$<Ûä Á|üø≥ £ q\˝À #·÷|æ+#˚ yê{Ïì yê&ÉT‘·T+{≤s¡T. $$<Ûä s¡ø±\ eT+<äT\T ≈£L&Ü yê&ÉT‘·T+{≤s¡T. nsTTHê ≈£L&Ü ø=ìïkÕs¡T¢ E≥Tº sê*b˛e&É+ Es¡T>∑T‘·T+≥T+~. Bìì n]ø£{≤º\+fÒ düV≤ü »yÓTqÆ |ü<‘›ä T· \H˚ m+#·Tø√yê*. Á|üøè£ ‹ dæ<+∆ä >± \_Û+#˚ |ü<ësê∆\H˚ yê&Ü* B+‘√ •s√C≤\T n+<ä+>± @|ü⁄>± ô|s¡T>∑T‘êj·T+≥THêïs¡T Äs√>∑´ì|ü⁄DT\T. yê{Ï ø√dü+ düV≤ü » dæ<y∆ä TÓ qÆ ≥Te+{Ï ∫{≤ÿ\T MTø√dü+.. 1. ÄeTT<ä+ : ø£˙dü+ |ü~ùV≤qT s√E\ø=ø£kÕ] MT E≥Tº ≈£î<äTfi¯flqT+∫ ∫e] es¡≈£î ÄeTT<ä|ü⁄q÷HÓqT |ü{Ϻ+#·+&ç. ns¡>∑+≥ nsTTq ‘·sT¡ yê‘· ≈£î+≈£î&ÉT ø±j·T\ s¡d+ü ‘√ ‘·\kÕïq+ #˚jT· +&ç. MT≈£îs¡T\˝À ì>±]+|ü⁄ edüT+Ô <ä+≥THêïs¡T ì|ü⁄DT\T. 2. >∑T&ÉT¶ : >∑T&ÉT˝¶ Àì ‘Ó\k¢ ıq, s¬ +&ÉT #Ó+#ê\ ÄeTT<ä+, ˇø£ dü÷ŒqT –¢»]Hé ø£*|æ Ä $TÁX¯e÷ìï ‘·\≈£î |ü{+ºÏ ∫ ø±ùd|üj÷· ´ø£ ‘·\kÕïq+ #˚jT· +&ç. 3. ‘·\kÕïq+ #˚jT· &ÜìøÏ eTT+<äT>± z >∑+≥eTT+<äT ø=ã“]q÷HÓqT >√s¡TyÓ#·Ã>± y˚&ç#˚dæ ‘·\øÏ |ü{Ϻ+∫ >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï˝À ‘·&ç|æq ≥e˝ŸqT #·T≥ºø√yê*. MT ≈£îs¡T\T |ü≥Tº˝≤>± ì>∑ì>∑˝≤&ÉT‘·T+{≤sTT. @|ü⁄>± ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘êj·T+≥THêïs¡T ìÄs√>∑´ ì|ü⁄DT\T. 4. ‘· \ kÕïq+ #˚ ù d≥|ü  &É T y˚ & ç m≈£ î ÿe>± qTqï ˙{Ï ì ñ |üjÓ÷–+#·ø£+&ç. n˝≤π> yÓ+Á≥Tø£\qT s¡T<ä›ø£+&ç. ‘·\kÕïq+ |üPs¡sÔ TTq ‘·sT¡ yê‘· yÓ+Á≥Tø£\qT Äs¡uf… +ºÒ <äT≈£î eT+∫ ‘·Tyê\TqT ñ|üjÓ÷–+#·+&ç. ‘·Tyê\qT ‘·\≈£î #·T{Ϻ ñ+#·+&ç. B+‘√ yÓ+Á≥Tø£\˝À qTqï #ÓeTàqT ‘·Tyê«\T |”˝ÃÒ düT+Ô ~. 5. ‘·\ <äTy˚«+<äT≈£î yÓ&˝É ≤Œ{Ï <ä+‘ê\Tqï <äTyÓ«q\T ñ|üj÷Ó –+#·+&ç ˝Ò<ë Áãwt\qT ñ|üj÷Ó –+#·+&ç. yÓ+Á≥Tø£\T #ÓeTà>± ñqï|ü&ÉT m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢qT <äTe«ø£+&ç. ‘·\ <äTy˚«eTT+<äT ∫≈£îÿ\T|ü&ɶ yÓ+Á≥Tø£\qT ì<ëq+>± $&ÉBj·T+&ç. 6. MT yÓ+Á≥Tø£\qT n+<ä+>± ì>∑ì>∑˝≤&˚˝≤ #˚j÷· \qT≈£î+fÒ MTs¡T rdüT≈£îH˚ ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\˝À Ábı{°qT¢ m≈£îÿe>± ñ+&˚˝≤ #·÷&É+&ç. ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·÷\T, |ü+&Éq¢ T ÄVü‰s¡+>± rdüTø√+&ç. 7. ‘·\kÕïq+ #˚dqæ ‘·sT¡ yê‘· MT yÓ+Á≥≈£î\≈£î s¡ã“sY u≤´+&é y˚jT· ø£+&ç. sêÁ‹ düeTj·T+˝À yÓ+Á≥Tø£\≈£î s√\sY\qT <Û]ä +#·ø+£ &ç. Ç˝≤ #˚ùdÔ yÓ+Á≥Tø£\T ã\V”≤qyÓTÆ sê*b˛j˚T+<äT≈£î ÄkÕÿs¡+ m≈£îÿe. 8. yÓ+Á≥Tø£\T bı&çu≤]q≥T¢+fÒ yÓ+Á≥Tø£\≈£î ‘˚HqÓ T |üPdæ ns¡>+∑ ≥ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· >√s¡T yÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ ø£&çπ>j·T+&ç. Ç˝≤ #˚ùdÔ MT

düT>∑+<Ûä Á<äyê´˝À¢ ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄« Á|ü‘˚´ø£‘˚ y˚s¡T. ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄«qT Ç+^¢wüß˝À XÊÁbòÕHé ÁbÕHé n+{≤s¡T. Ç~ C≤|òüsêHé nH˚ ns¡_ø˘ |ü<ä+ qT+∫ e∫Ã+~. ns¡_ø˘˝À C≤|ò]ü Hé n+fÒ |üdTü |ü⁄ nì ns¡+∆ . ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄« n+~+#˚ yÓTTø£ÿ\qT Á|ü‘´˚ ø£+>± ô|+#·T‘ês¡T. |ü⁄e⁄« eT<Û´ä ñ+&˚ πsDTe⁄\qT rdæ ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄« ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. ˇø£ øÏ˝À ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄« ‘·j÷· s¡T #˚j÷· \+fÒ ø£˙dü+ s¬ +&ÉT \ø£\å |üP\T nedüse¡ Te⁄‘êsTT. n+<äTøπ M{Ï <Ûsä ¡ #ê˝≤ n~Ûø+£ >± ñ+≥T+~. ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄« s¡T∫øÏ ø=~›>± #˚<Tä >±, ‹j·T´>± ñ+≥T+~. Ç~ |ü<ësê›\≈£î n<äq|ü⁄ s¡T∫, s¡+>∑Tìe«&ÉyT˚ ø±<äT. y˚Tì yÓTs¡T|ü⁄˙ ~«>∑TD°ø<£ +ä∏ #˚dTü +Ô ~. ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄« kÂ+<äsê´ìøÏ, Äs√>±´ìøÏ ≈£L&Ü ñ|üj÷Ó –düT+Ô ~. ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄« #·sà¡ |ü⁄ es¡ÃdüT‡qT, ø±+‹ì ô|+#·T‘·T+~. #·sêàìøÏ eT+∫ s¡+>∑TqT ø£*–+∫, ø±+‹ì ô|+#·T‘·T+~. #·sêàìøÏ eT+∫ s¡+>∑TqT ø£*–+∫, #·sà¡ |ü⁄ kÂ+<äsê´ìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄« s¡+>∑T |ü<ës¡+∆ >±qT, düTyêdüqø±]>±qT nH˚ø£ ‹qTã+&Üsê\T, ‘ê+≥÷\+˝Àq÷ yê&É‘ês¡T. >∑]“¤D° Åd\Ô” T Á|ü‹~q+ ø=~›>± ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄«qT, |ü{øÏ £ |ü+#·<ës¡ ø£*|æq Äe⁄bÕ\‘√ rdüT≈£î+fÒ |ü⁄≥ºuÀj˚T |æ\¢\T eT+∫ ‘˚»düT‡‘√ |ü⁄&É‘ês¡ì #ê˝≤eT+~ uÛ≤eq. #Ó+#ê >∑+<Ûä+ bı&ç˝À ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄« πsø£\T, ø±dæìï bÕ\T, #˚]à eTTU≤ìøÏ |üP‘· y˚j÷· *. ns¡>+∑ ≥j·÷´ø£ #·\ì¢ ˙{Ï‘√ ø£&>πç düTø√yê*. ‘·s#¡ ÷· Ç˝≤#˚ùdÔ #·sà¡ + yÓT]dæb˛‘·T+~. yÓTT{ÏeT\ ‘ê\÷≈£î eT#·Ã\‘√ u≤<Û|ä &ü y˚ ês¡T s¬ +&ÉT sπ ø£\qT q*|æ Ä bı&ç˝À #Ó+#ê ‘˚HÓ ø£*|æ |üøÿ£ q ô|{≤º*. ø=~›ùd|üj÷· ´ø£ <ëì˝À s¬ +&ÉT #Ó+#ê\ ô|s¡T>∑TqT #˚]à eTTU≤ìøÏ sêdüTø=ì ns¡>∑+≥ ‘·s¡Tyê‘· ø£&çπ>ùdÔ Áø£eT+>± eT#·Ã\T e÷j·TeTe⁄‘êsTT. bÕ\˝À¢ ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄«ì Hêqu…{ºÏ ns¡>+∑ ≥ ‘·sT¡ yê‘· eTTK+, yÓT&É, #˚‘T· \≈£î sêdüTø√yê*. #·sà¡ + ‘·&Ü]b˛j·÷ø£ >√s¡TyÓ#÷ ì ˙fi¯‘¢ √ X¯ó ÁuÛÑ|üs¡#·Tø√yê*. yês¡+˝À ¬s+&ÉT eT÷&ÉT kÕs¡T¢ Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ y˚Tì

ø£fi¯ yÓTs¡T>∑e⁄‘·T+~. ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄« >∑+<Ûä+˝≤ ‘·j·÷s¡T#˚dæ yÓTTVü‰ìøÏ sêùdÔ yÓTT{ÏeT\T ‘·–,Z #·sà¡ + düTìï‘·+>± Äø£s¸¡ Dj ° T· +>± ‘·j÷· s¡e⁄‘·T+~. n˝≤H˚ bÕ\MT>∑&˝É À s¬ +&ÉT sπ ø£\T, ∫{Ïø¬ &ÉT |üdTü |ü⁄ y˚dæ eTTU≤ìøÏ |ü{+ºÏ ∫ #·\¢{Ï˙fi¯fl‘√ ø£&çπ>düT≈£î+fÒ eTè‘· #·s¡à+ ‘=\–b˛‘·T+~. ˇø=ÿø£ÿ]B ˇø√ÿ s¡øe£ T÷q #·sà¡ ‘·‘«· +. @ s¡øy£ TÓ qÆ #·sà¡ ‘·‘ê«ì¬øH’ ê ø±˙ ‘·–q b˛wüD n+~+∫ ø±+‹eT+‘·+>± #˚jT· &ÜìøÏ ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄« ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. eTT+<äTs√E sêÁ‹ eT÷&ÉT πsø£*ï ˙{Ï˝À Hêqu…≥Tºø√yê*. eTs¡Tdü{Ïs√EøÏ Ä ˙\Tfl s¡+>∑T e÷s¡‘êsTT. n+<äT˝À #Ó+#ê #=|üq bÕ\T, |ü+#·<ës¡, s¬ +&ÉT #·Tø£ÿ\ Ä*yé q÷HÓ ø£\T|ü⁄≈£îì ˇ+{ÏøÏ sêdüTø√yê*. ns¡>+∑ ≥j·÷´ø£ düãT“‘√ s¡T<ä≈› î£ +&Ü #·˙ï{Ï‘√ kÕïq+ #˚ùdÔ #·sà¡ + ‘êC≤>± ø£ì|æd÷ü Ô eHÓï ©qT‘·T+~.

e+ø±j·TÅô|ò’ n\¢+ : ∫qï eTTø£ÿ ø=‹ÔMTs¡ : ˇø£ ø£≥º ñ|ü : s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· e+≥ k˛&Ü : ∫{Ïø¬ &ÉT q÷HÓ : dü]|ü&Ü

‘·j÷· s¡T #˚jT· T $<Ûëq+ :

Ä ≈£ L s¡ ˝ À¢ eTkÕ˝≤ ñ+&É < ä T . nsTTHê |òTü TeT|òTü TeT˝≤&ÉT‘·÷ ñ+{≤sTT. yê{Ï˝À Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ ~qTdüT˝ÒMT ñ+&Ée⁄. nsTTHê n$ m+‘√ eT<ÛTä s¡+>± ñ+{≤sTT. m+<äTø£+fÒ n~ eTq |ü˝…¢ e+≥\ >=|üŒ‘·q+ eT]..! ≈£Ls¡\˝À #ê˝≤eT+~ Çwü+º >± ‹H˚~ e+ø±j·T ≈£Ls¡. ÄVü‰ @$T s¡T∫ nHêï, @$T nHêï á e+ø±j·Tøπ #Ó*+¢ ~. n˝≤π> e+ø±j·T nq>±H˚ >∑T‘=Ô+ø±j·T, ã>±s¡ u…’>∑Hé, e+ø±j·T ø=‹ÔMTs¡ ø±s¡+ m≈£îÿe Çy˚ >∑Ts=ÔkÕÔsTT. ø±˙ bı&ÉT>±Z düqï>± ñ+&˚ e+ø±j·T\‘√ n\¢+, $T]à y˚dæ #˚ùd y˚|⁄ü &TÉ #ê˝≤ s¡T∫>± ñ+≥T+~. <ëìøÏ |üø√&û ≈£L&Ü ‘√&Ó‘’ ˚ Ä s¡T∫ Ç+ø± u≤e⁄+≥T+~.

ø±e\dæq |ü<ësê∆\T : e+ø±j·T\T : 1/2 ø¬ õ ñ*¢bÕj·T : 1

ø£]y˚bÕ≈£î : s¬ +&ÉT ø=eTà\T n\¢+ : ∫qï eTTø£ÿ |ü∫Ã$T]à : 4 ñ|ü : s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· ø±s¡+ : ø±e\dæq+‘· |üdüT|ü⁄ : 1/4 {°dü÷ŒHé >∑s¡+ eTkÕ˝≤ bı&ç : 1 {°dü÷ŒHé q÷HÓ : ‘·–q+‘· ‘ê*+|ü⁄≈£î : X¯q>∑||ü ü , $Tq|ü|ü J\ø£Ás¡, Äyê\T, m+&ÉT$T]Ã

|üø√&û\≈£î : X¯q>∑|æ+&ç : 1 ø£|t e] |æ+&ç : 2 {°dü÷ŒHé‡ ñ*¢bÕj·T : 1 |ü∫Ã$T]à : 3

1. eTT+<äT>± bÕHé˝À q÷HÓ y˚dæ y˚&ç nj·÷´ø£ n+<äT˝À X¯q>∑|ü|ü, $Tq|ü|ü, J\ø£Ás¡, Äyê\T, m+&ÉT$T]à y˚dæ ‘ê*+|ü⁄ y˚dTü ø√yê*. n$ y˚>±ø£ ø£]y˚bÕ≈£î yÓj÷· ´*. düqï>± ‘·]–q ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T y˚dæ u≤>± y˚sTT+#ê*. 2. Ç|ü&ÉT n+<äT˝ÀH˚ düqï>± ‘·]–q e+ø±j·T eTT≈£ÿ\T y˚d,æ düqïì ôd>∑ô|’ eT÷‘· ô|≥º≈î£ +&Ü y˚>ì∑ yê«*. eTTø£ÿ\T ø=+#Ó+ eT–Zq ‘·sT¡ yê‘· |üdüT|ü⁄, n\¢+, $T]à ø£*|æ ù|dtº #˚düT≈£îqï $TÁX¯e÷ìï n+<äT˝À y˚dæ u≤>± ø£*|æ n<˚ ‘·≈î£ ÿe eT+≥ MT<ä y˚>ì∑ yê«*. 3. eTTø£ÿ\T u≤>± y˚–q ‘·sT¡ yê‘· ‘·–q+‘· ñ|ü, ø±s¡+, >∑s+¡ eTkÕ˝≤ bı&ç #·*¢ u≤>± ø£\bÕ*. 4. á ˝À>± |üø√&û\≈£î ø±e\dæq nìï+{Ïì ø=+#Ó+ ˙{Ï‘√ |üø√&û |æ+&ç˝≤ ø£\T|ü⁄ø√yê*. eTs√ kºô|’ q÷HÓ y˚&#ç d˚ æ |üø√&û\T y˚dTü ø√yê*. e+ø±j·TeTTø£ÿ\T y˚π>˝À>± n≥T |üø√&û\T ≈£L&Ü s¬ &û nsTTb˛‘êsTT. 5. ‘·sT¡ yê‘· y˚–q |üø√&û\qT düqï>± ‘·]– ≈£Ls¡˝À ø£*|æ, ¬s+&ÉT ì$TcÕ\T y˚sTT+∫, ‘·]–q ø=‹ÔMTs¡ #·*‘¢ ˚ |òTü TeT|òTü TeT˝≤&˚ e+ø±j·T |üø√&û ≈£Ls¡ s¬ &û ne⁄‘·T+~.

m\Åø±ºìø˘ yÓTw”Hé\ yê&Éø£+.. bı<äT|ü⁄...

9. 10.

11.

12. 13.

14.

15.

yÓ+Á≥Tø£\T |ü≥Tº˝≤ yÓTs¡e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü qTqï>± ‘·j·÷s¡e⁄ ‘êj·T+≥THêïs¡T ãT´{°wj æ T· qT¢. yÓ+Á≥Tø£\T ∫{Ïb¢ ˛sTTq≥T¢+fÒ yÓ+Á≥Tø£\ ∫es¡ ns¡ Ç+∫ y˚Ts¡≈î£ ø£‹]Ô +#·+&ç. B+‘√ yÓ+Á≥Tø£\T @|ü⁄>± ô|s¡T>∑T‘êsTT. Á|üdüTÔ‘·+ e÷¬sÿ{À¢ cÕ+|üP, ø£+&ûwüqsY\˝À düTyêdüq\T yÓ<»ä ˝Ò+¢ <äT≈£î ø=ìï s¡ø±\ s¡kÕj·THê\T, s¡+>∑T\T yê&ÉT‘·THêïs¡T. ø±ã{Ϻ MTs¡T yê&˚ cÕ+|üP\qT mqTïø√e&É+˝À ø±düÔ yÓTfi¯≈î£ e\T bÕ{Ï+#·+&ç. MTs¡T j·÷+{° &Ü´+Á&É|tò cÕ+|üPqT ñ|üj÷Ó –+#˚≥f…‘¢Æ ˚ Ç˝≤+{Ï cÕ+|üP\qT yêsêìøÏ ˇø£kÕπs ñ|üj÷Ó –+#·+&ç. m+<äTø£+fÒ Ç$ #ê˝≤ Vü‰sY>¶ ± ñ+{≤sTT. ‘·–q q÷HÓqT |üPdæ yÓ+Á≥Tø£\≈£î b˛wüD n+~düT+Ô &Ü*. B+‘√bÕ≥T yÓ+Á≥Tø£\qT X¯óÁuÛ|Ñ sü #¡ T· ø√e&É+ ≈£L&Ü eTTK´y˚T. 30 dü+e‘·‡sê\ø£Hêï eTT+<äT>±H˚ MT yÓ+Á≥Tø£\T ‘Ó\㢠&ÉT‘·Tqïf…‘¢Æ ˚ MT yÓ+Á≥Tø£\≈£î s¡kÕj·THê\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï cÕ+|üP\qT MTs¡T Ç~es¡πø yê&çq≥T¢ ˝…ø£ÿ ˝Ò<ë MTs¡T rÁeyÓTÆq e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çøÏ ˝ÀHÓ’ ñ+{≤s¡T ˝Ò<ë MTs¡T X¯ØsêìøÏ ø±e\dæq b˛wüø£ |ü<ësê∆\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<Tä . yÓ+Á≥Tø£\≈£î m≈£îÿe ø£\]+>¥, ØuÖ+&ç+>¥ eT]j·TT s¡kÕj·THê\qT ñ|üj÷Ó –+#·ø+£ &ç. nsTTHê ≈£L&Ü Çe˙ï #˚dTü +Ô fÒ MTs¡T ‘·–q ôV≤sTTsY øπ sY rdüTø√yê*‡+<˚. yêsêìøÏ s¬ +&ÉT kÕs¡T¢ ‘·|Œü ìdü]>± ‘·\≈£î q÷HÓqT sêj·T+&ç. n~ MT yÓ+Á≥Tø£\≈£î eT+∫ ø£+&ûwqü sY>± ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+~. MT yÓ+Á≥Tø£\T ø±\Twü´+ u≤]q |ü&≈É î£ +&Ü C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√+&ç.

Á|üdTü ‘Ô · J$‘·ø±\+˝À ã≥º\T ñ‹πø yêwæ+>¥ yÓTwæHé yÓTT<ä\Tø=ì e+{Ï+{À¢ ñ|üjÓ÷–+#˚ zyÓHé\T, $Tø£‡sY\T, Ŭ>’+&És¡T¢ n˙ï $<äT´‘Y‘√ q&ç#˚y˚...! M{Ï‘√ bÕ≥T eTq Çfi¯˝¢ À m≈£îÿe>± ñ|üj÷Ó –+#˚ ^»s¡q¢ T ≈£L&Ü ø±düÔ ne>±Vü≤q‘√ yê&ç‘˚ $<äT´‘Yì #ê˝≤ es¡≈î£ Ä<ë #˚jTÓ T#·TÃ. kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+‘√ ‘·j÷· s¬ q’ ≥Te+{Ï yêwæ+>¥ yÓTw”Hìé ø=ìï <äTdüT\Ô T ñ‘·ø{£ ≤ìπø ‘·s¡#·÷ ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e\¢ HÓ\yêØ $<äT´‘Y ã&Ó®{Ÿ ô|s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤ø±≈£î+&Ü ìØí‘· düeTj·÷ìï m+#·Tø=ì yÓTwæHé |üP]Ô>± ì+&çq ‘·sT¡ yê‘· ñ|üj÷Ó –+#ê*. Bì e\¢ |ü]ø£s+¡ eTìïø£‘√ bÕ≥T Ks¡Tà ‘·>T∑ ‘Z T· +~. Ç|ü&ÉT ø=‘·Ô>± edüTÔqï yêwæ+>¥ yÓTw”H釽À m+‘·ùd|ü⁄ Ä‘·ø±˝À ìs¡ísTT+#˚ ôd’øÏ˝Ÿ f…yÆ Té ñ+≥T+~. <äTdüT\Ô ø±«+{Ï{ì° ã{Ϻ düeTj·÷ìï ‘·≈î£ ÿe>± ñ+#·&+É , n+<äT˝À Ç∫Ãq f…eÆ TsY neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√e&É+ e\¢ $<äT´‘Y eè<∏ë ‘·>∑TZ‘·T+~. n˝≤π> yêwæ+>¥ yÓTw”Hé˝À m≈£îÿe (30, 40, 60 &çÁ^\ ˇ˝Ÿº‡) Ä|ü¸Hé m+#·Tø√≈£î+&Ü kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£L ø√˝Ÿ¶ yêwt Ä|ü¸Hé m+#·Tø√e&É+ eT+∫~. yêwæ+>¥ yÓTw”H˝é À ã≥º\T ñ‹πø≥|ü&ÉT ã≥º\T $T\$T˝≤ yÓTs¡TkÕÔsTT. m≈£îÿe X¯óÁuÛ|Ñ &ü TÉ ‘êsTT ø£<ëì ˙{Ïì, &ç≥s¬ +® {Ÿì m≈£îÿe yê&É≥+ dü]ø±<äT. nedüs+¡ y˚Ts¡øπ ñ|üj÷Ó –+#ê*. ˝Ò<+ä fÒ qTs¡>ì∑ ‘=\–+#·&ÜìøÏ m≈£îÿe ˙s¡÷, <ä+‘√ bÕfÒ ø£s¬ +≥T Ks¡Tà ne⁄‘êsTT. <äTdüT\Ô T eTØ eTT]>±Z ñ+fÒ ‘·|Œü ã≥º\T s¬ d’ +æ >¥(C≤*+#˚≥|ü&ÉT m|ü&É÷ #·\ì¢ ˙{ÏH˚ yê&Ü*. Äπsùd≥|ü&ÉT n+<äT˝À ñ+&˚ m\ÅøøºÏ ˝£ Ÿ Á&ÉjT· ´sYøÏ ã<äT\T>± düV≤ü »yÓTqÆ yÓ\T‘·Ts¡T˝À Äs¡ìe«&É+ e\¢ <äTdüTÔ\T eTìïø£‘√bÕ≥T $<äT´‘Y Ä<ë ne⁄‘·T+~. ^»s¡T¢ : e#˚Ã~ esê¸ø±\+. ^»s¡¢ yê&Éø+£ Áø£eT+>± ô|]π> düeTj·T+. nsTT‘˚ M{Ïì ñ|üjTÓ –+#˚≥|ü&ÉT ø=ìï C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√yê*. Ç+{À¢ ñqï bÕ‘· ‘·sV¡ ‰ü n+fÒ ˝ÀVü≤+‘√ #˚dqæ ^»s¡ø¢ Ï #·T≥÷º ÇqT‡˝ÒwHü é #Ój÷· ´*. eg+‘√ #·TfÒj º T· &É+ e\¢ y˚&ìç ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü ñ+{≤sTT. n<˚ bÕ¢døºæ ~˘ nsTT‘˚ á nedüs+¡ ñ+&É<Tä . ^»sY ñc˛íÁ>∑‘\· ì 60 &çÁ^\≈£î e÷s¡Ã&É+ e\¢ 18 XÊ‘·+ $<äT´‘Yì Ä<ë #˚jTÓ #·TÃ. M{ÏøÏ ã<äT\T>± k˛˝≤sY yê≥sY V”≤≥s¡ì¢ ñ |üjÓ÷–+#·&É+ nìï+{Ïø£Hêï y˚T˝…’q e÷s¡Z+. n˝≤π> ˇø=ÿø£ÿ] #=|üq m≈£îÿekÕs¡T¢ y˚dTü ø√≈£î+&Ü.. ˇπøkÕ] y˚dæ n+<äs÷¡ kÕïq+ #˚ùd˝≤ C≤Á>∑‘\Ô· T rdüT≈£î+fÒ Bì Ks¡TÃì ìyê]+#·e#·TÃ. yÓTÆÁø√ zyÓqT¢ : ∫qï ∫qï |ü<ësê∆\T y˚&#ç j ˚ T· &ÜìøÏ yÓTÁÆ ø√ zyÓqT¢ u≤>± düVü≤]kÕÔsTT. >±´dtô|’ e+&É{≤ìøÏ nj˚T´ dü>∑+ Ks¡TÑ√H˚ M{Ï˝À e+≥ì

ø±ì#˚ÃdüTø√e#·TÃ. |ü<ësê∆\T y˚&ç #˚jT· &ÜìøÏ eTT+<äT |ü]ø£sêìï y˚&ç #˚j÷· ˝Òy÷Ó nqT≈£î+{≤s¡T #ê˝≤ eT+~. ø±˙ øπ ≈£î\T #˚jT· &ÜìøÏ ‘·|Œü eTπs Ç‘·s¡ e+≥ø±\øÏ eTT+<äT>± y˚&#ç j ˚ ÷· *‡q nedüs+¡ ˝Ò<Tä . n~ eè<∏ë Ks¡TÃ. Á|ü‹kÕØ |ü<ësê∆\T y˚&øÓ ±ÿj·÷ ˝Ò<ë nì |üØøÏ+å #·+&É+ ø√dü+ zyÓHé ‘·\T|ü⁄\ì ‘·s#¡ ÷· rdæ #·÷&É+¶ e\¢ ñc˛íÁ>∑‘\· T 25 &çÁ^\≈£î ‘·–bZ ˛‘êsTT. ‹]– y˚&øÉ ÿ£ &ÜìøÏ ø=+‘· düeTj·T+ rdüT≈£î+≥T+~. yÓTÁÆ ø√zyÓHé eTT+<äT>± ãj·T≥ ñ+&˚ n+#·T\T y˚&øÓ ÿÏ q ‘·sê«‘· Áø£eT+>± eT<Ûä´uÛ≤>∑+ y˚&Ée⁄‘·T+~. n+<äTπø m≈£îÿe düeTj·T+ y˚&ç#˚j·÷*‡q |ü<ësê∆\ì, eT+<ä+>± ñqï e+≥ø±\qT n+#·T\ e<ä› ñ+∫ ˝À|ü\ ∫qï ∫qï bÕÁ‘·\T ô|{≤º*. bòÕ´qT¢ : e+{Ï+{À¢ ñ|üj÷Ó –+#˚ m>±®dºt bòÕ´Hé\T e÷eT÷\T bòÕ´q¢ ø£+fÒ m≈£îÿe m‘·T˝Ô À ñ+&Ü*. ˝Òøb£ ˛‘˚ |ò÷ü ≥Tyêdüq\T m+‘·ùd|üsTTHê >∑~˝ÀH˚ ñ +&ç ñøÏÿ] _øÏÿ] #˚kÕÔsTT. bòÕ´q¢≈£î dü+Á|ü<ëj·Tø£ ¬s>∑T´˝Ò≥sY yê&Éø£+ ø£Hêï, m\Åø±ºìø˘ s¬ >∑T´˝Ò≥s¡ì¢ yê&É≥+ e\¢ uÀ˝…&TÉ Á|üj÷Ó »q+. #·*ø±\+˝À s¬ >∑T´˝Ò≥sYì ‘·≈î£ ÿe>± ñ|üj÷Ó –+#·Tø=+fÒ $<äT´‘Y Ks¡Tà ≈£L&Ü n<äT|ü⁄˝À ñ+ ≥T+~. Ç+{À¢ m\Åø±ºìø˘ kºì ñ|üj÷Ó –düTqÔ ï≥T¢ nsTT‘˚ ø£qTø£. ìπs•∆ ‘· düeTj·÷ìø£Hêï s¬ +&ÉT eT÷&ÉT ì$TcÕ\T eTT+<äT Äù|j·T&É+ Á|üj÷Ó »qø£s+¡ . n˝≤π> Bìô|’ ñ +#˚ bÕÁ‘·\ n&ÉT>∑T uÛ≤>∑+ m+‘· yÓ&\É TŒ>± ñ+fÒ n+‘· ‘·«s¡>± |ü<ësê∆\T ñ &ÉT≈£î‘êsTT.

#· s à ¡ + ø√eT\+>± ñ+&Ü\+fÒ . .! ∫qï|æ\¢\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+#ê*‡q edüTÔe⁄\T....

kÕ<Ûës¡D+>± Ç\T¢qT n+<ä+>±, kÂø£s´¡ e+‘·+>± ì]à+#·>±H˚ dü]b˛<äT. Á|üe÷<ä ìyês¡D #·s´¡ \T #˚|≥ ü &º +É ≈£L&Ü m+‘√ eTTK´+, kÕïHê\ >∑~˝À bò˛s¢ Y ‘˚eT>± ñ+fÒ ø±\TC≤] |ü&≥ É + U≤j·T+. n+<äTøπ kÕïHê\ >∑~˝À ˙s¡T mø£ÿ&Ü ì\e≈£î+&Ü, ãj·T{ÏøÏ b˛j˚T˝≤ yê\T>± ì]à+#ê*. Ç+{Ïì Á|üe÷<ä s¡V≤æ ‘·+>± r]Ã~<ä&› ÜìøÏ ø=ìï dü÷#·q\T MTø√dü+...

u≤‘Ys¡÷yéT˝À : u≤‘Y ≥uŸ˝À ∫qï |æ\¢\qT ˇ+≥]>± e~*b˛≈£L&É<äT. |æ\¢\T Ä ˙{Ï˝À Ä&É≥+‘√bÕ≥T, ˙fi¯¢qT ‘ê>∑&É+ ˝Ò<ë ˙fi¯¢˝À eTTq>∑&+É e+{Ï |üqT\T #˚kÕÔsT¡ . ø=ìï dü+<äsê“˝À¢ ÁbÕD+ MT<ä≈î£ ‘Ó#T· Ã≈£î+{≤s¡T. eTTK´+>± kÕïHê\ >∑~˝À cÕ+|üP\T, ˝ÀwüqT¢, k˛|t\qT |æ\¢\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·e<äT.› u≤‘Y ≥uŸqT+∫ áJ>± ãj·T≥≈£î e#˚Ã+<äT≈£î ≥uŸ düMT|ü+˝À Á–uŸ u≤sY‡

]b˛s¡sº T¡ ¢ ø±e˝…qT..:

nedüs+¡ . ø£s¬ +{Ÿ Ks¡Tà ‘·>T∑ ‘Z T· +~ ø£<ë nì sêÁ‹ y˚fi˝¯ À¢ ˝…≥’ T y˚jT· ≈£î+&Ü u≤‘Ys÷¡ yéT˝ÀøÏ yÓfi¢‚ kÕVü≤dü+ #˚j·Te<äT›. HêHédæÿ&é (C≤s¡ì) e÷´{Ÿ\qT u≤‘Y s¡÷yéT˝À y˚dTü ø√e&É+ #ê˝≤ eT+∫~. yê≥sY V”≤≥s¡T,¢ Ç‘·s¡ $<äT´‘Y |ü]ø£sê\qT u≤‘Y≥uŸ, wüesY ù|d¢ ,t dæ+ø˘\qT <ä÷s¡+>± @sêŒ≥T #˚j÷· *. e+≥ >∑~˝À : n‘·´+‘· eTTK´yÓTÆq Á|ü<˚X¯+ e+≥>∑~. eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\T m≈£îÿe düeTj·T+ >∑&ùç | Á|ü<X˚ +¯ ≈£L&Ü e+≥>∑<.˚ ø±ã{Ϻ ‘·|Œü ≈£î+&Ü ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. n–Zô|f…º\T, ˝…’≥s¡¢qT ˝≤ø˘¶ ø±´_HÓ{Ÿ˝ÀH˚ ñ+#ê*. øÏ#HÓ é HÓ|’ \tò qT dæ+ø˘˝À |ü&ù˚ d,Ô bÕÁ‘·\T ‘√y˚T≥|ü⁄&ÉT #˚‹øÏ ‘·–* ø√düT≈£îH˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. ø£qTø£ yê{Ïì nìï y˚fi˝¯ ≤ HÓ|’ tò >±s¡T˝¶ À¢H˚ ñ+#ê*. e+{ ø±≈£î+&Ü eTπs >∑~˝ÀHÓH’ ê ñ+#·Tø√yê*. >∑<äT\qT X¯óÁuÛÑ|üs¡#·&ÜìøÏ ñ|ü jÓ÷–+#˚ s¡kÕj·Tq Á<äyê\qT ˝≤ø˘¶ πø_HÓ{Ÿ˝À uÛÁÑ <ä|sü #¡ ê*. M{Ïì |æ\\¢ ≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+#· ≈£L&É<Tä . eT+≥\qT ÄπsŒ ô|s’ò Y mø˘‡{Ï+–«wüsqY T øÏ#HÓ ˝é À ñ+#ê*. Á|òCæ ŸqT eTØ >√&É≈î£ Äì+∫ ô|≥ºe<äT.› ø£+Áô|wüsY qT+∫ e#˚à y˚&>ç ±* b˛e&ÜìøÏ ø±düÔ U≤∞ e<ä˝≤*.

m+&Éu{… qºÏ ‘·T\dæ Ä≈£î*ï bı&ç>± #˚dTü ø=ì n+<äT˝À ø=~›>± bÕ≥T, Hê\T>∑T #·Tø£ÿ\T u≤<ä+ q÷HÓ ø£\bÕ*. á $TÁX¯e÷ìï sêdüTø=ì ‘·s#¡ ÷· eTs¡q∆ #˚dTü ø√yê*. |ò*ü ‘·+>± yÓTT{ÏeT\ düeTdü´ ìj·T+Á‘·D˝À ñ+≥T+~. nHêdü |ü+&ÉTqT eTTø£ÿ\T>± ø√düTø=ì $Tø°‡˝À y˚dæ yÓT‘·Ô>± #˚j·÷*. á >∑TE® ø=~›>± z{Ÿ‡ bı&ç, Hê\T>∑T #·Tø£ÿ\ ìeTàs¡d+ü #˚sêÃ*. Bìï eTTU≤ìøÏ, yÓT&É≈î£ sêdæ u≤>± s¡T<äTø› √yê*. |ü~ ì$TcÕ\j·÷´ø£ >√s¡T yÓ#÷ ì ˙fi¯‘¢ √ eTTK+ X¯óÁuÛ|Ñ sü #¡ T· ≈£î+fÒ y˚Tì yÓTs¡T|ü⁄\T kı+‘·eTe⁄‘êsTT. ˇø£ ø£|ü ˇ{Ÿ MT˝Ÿ˝À ¬s&ÉT fÒãT˝Ÿ dü÷Œq¢ ô|s¡T>∑T, #Ó+#ê #=|üq u≤<ä+ bı&ç, ≥e÷{≤ >∑TE®qT ø£\T|ü⁄ø√yê*. Ä $TÁX¯e÷ìï eTTU≤ìøÏ |ü{+ºÏ ∫ Çs¡y’Ó ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· eTTK+ ø£&TÉ ≈£îÿ+fÒ ø±+‹eT+‘·+>± ñ+≥T+~. ô|düs|¡ |ü ü qT $Tø°‡˝À ãs¡ø>£ ± |ü{+ºÏ ∫ n+<äT˝À #Ó+#ê ô|s¡T>∑T ø£\bÕ*. á $TÁX¯e÷ìï kÕïq+ #˚XÊø£ eTTø±ìøÏ s¡T<äT›ø=ì |ü~ì$TcÕ\j·÷´ø£ ø£&çπ>ùdÔ eTè‘·øD£ ≤\T ‘=\–b˛‘êsTT. y˚Tì ‘êC≤<äHêìï dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~. Äs¡T #Ó+#ê\

bÕ\˝À Hê\T>∑T #·Tø£ÿ\ ìeTàs¡d+ü , #Ó+#ê yÓì>∑s,Y Hê\T‘·T #·Tø£ÿ\ s√CŸ yê≥sY ø£*|æ n+<äT˝À <ä÷~ì ñ+&É\T>± #˚dæ y˚j·÷*. ns¡>+∑ ≥j·÷´ø£ yê{Ï‘√ #·sà¡ +ô|’ >∑{>ºÏ ± n~$T |ü{ºÏ ‘·T&ÉT#·Tø√yê*. ‘·sê«‘· bı&ç>± ñqï <ä÷~‘√ eTs√kÕ] ‘·T&Éyê*. sêÁ‹ |ü&TÉ ø=H˚ eTT+<äT Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ #ÓeT≥ düeTdü´ ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘·T+~. >∑T˝≤; sπ ≈£î\qT ù|dtº #˚d,æ s¡d+ü rj·÷*. á s¡kÕìï j·÷Åd+ºæ C…+{Ÿ˝À ø£*|æ Á|òCæ Ÿ˝À ô|{≤º*. #·˝>¢ ± Á|òCæ Ÿ˝À ô|{≤º*. #·\>¢ ± nj·÷´ø£ ãj·T≥≈£î rdæ n+<äT˝À <ä÷~ì eTT+∫ eTTU≤ìøÏ n~›q≥T¢ ‘·T&Éyê*. ø=~›ùd|üj÷· ´ø£ #·\{¢ Ï ˙fi¯‘¢ √ ø£&>πç düT≈£î+fÒ õ&ÉT¶ düeTdü´ ìj·T+Á‘·D˝À ñ+≥T+~. u≤<ä+ |ü|ü \qT, ø=ìï ∫ø£ÿ{Ï bÕ\T, s¬ +&ÉT #Ó+#ê\ z{Ÿ MT˝Ÿ, s¬ +&ÉT #Ó+#ê\ #Ó’Hêπø¢, dü+>∑+ #Óø£ÿ, ìeTàs¡dü+ rdüT≈£îì nìï+{Ï˙ ø£*|æ $TÁX¯eT+˝≤ ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê*. <ëìï eTTU≤ìøÏ sêdüT≈£îì Çs¡yÓ’ ì$TcÕ\T Äs¡ìyê«*. Ä ‘êsê«‘· <ä÷~‘√ ‘·T&ÉT#·T≈£î+fÒ #·sà¡ + düV≤ü » yÓTs¡T|ü⁄qT dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~. ø√eT\+>± e÷s¡T‘·T+~. bÕe⁄ #Ó+#ê ìeTàs¡d+ü ˝À #Ó+#ê #=|üq bÕ\T, ø°s¡<√dü s¡kÕìï ø£\T|ü⁄ø=ì Ä $TÁX¯e÷ìï eTTø±ìøÏ |ü{+ºÏ ∫ |ü~ùV≤düT ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· >√s¡T yÓ#÷ ì ˙{Ï‘√ ø£&TÉ ø√ÿyê*. s√p ãj·T≥≈£î yÓ[¢ e∫Ãq yÓ+≥H˚ á $<Û+ä >± #˚ùdÔ á $TÁX¯eT+ #·s¡à+ ˝À|ü* es¡≈£L #˚] X¯óÁuÛÑ |ü&ÉT‘·T+~. n\dü≥, |üì ˇ‹Ô&ç Ç‘·sÁ¡ ‘ê ø±s¡D≤\ e\¢ ø£+{Ï MT<ä q\¢{Ï e\j·÷\T @s¡Œ&ÉT‘êsTT. #·sà¡ + bı&ç u≤s¡T‘·T+~. Ç˝≤+≥|ü&ÉT s¬ +&ÉT ø±´uÒõ Ä≈£î\ s¡d+ü rdüTø=ì <ëì˝À bÕe⁄ #Ó+#ê ádtº, {°dü÷ŒHé ‘˚HÓ ø£*|æ >∑{Ϻ>± nj˚T´es¡≈£L ‹bÕŒ*. ‘·sê«‘· eTTK+, yÓT&É, #˚‘T· \T uÛ≤>∑+˝À |ü{+ºÏ #ê*. Ç˝≤ #˚jT· &É+ e\¢ eT#·Ã\T, e\j·÷\ düeTdü´ <ä÷s¡eTe⁄‘·T+~.

ø±ø£rj·T ~q|ü‹Á ø£≈î£ bıq÷ïs¡T, <äT–Zsê\, eT+>∑fi–¯ ], neTsêe‹ , øÁ √dü÷s¡T, |ô <ä≈L£ s¡bÕ&ÉT, n#·+à |ù ≥ eT+&É˝≤˝À¢ $˝Òøs£ T¡ \T>± |üì #˚jT· T≥≈£î ÄdüøÔÏ >∑\ j·TTe≈£î\T õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À dü+|Á ~ü +#·>\∑ s¡T.


Ä~yês¡+

12 y˚T

2013

‹s¡TeT\˝À ≈£î≥T+ã düyT˚ ‘·+>± u≤ãT

3

eT] ãj·T≥|ü&Éì ≈£î+uÛÑø√D≤˝…H√ï! 2J, ø±eTHéyÓ˝ŸÔ, u§>∑TZ πø{≤sTT+|ü⁄\T, Vü≤sê´Hê˝À uÛ÷Ñ øπ {≤sTT+|ü⁄\T, #ê|üs¢¡ ø=qT>√\T.. ‘êC≤>± s¬ ˝’ «Ò {ÀC≤uŸ‡ |òsü Y ùd˝Ÿ ≈£î+uÛøÑ √D+.. Ç˝≤ j·T÷|”@ Á|üuTÑÛ ‘·« Vü≤j·÷+˝À ≈£ î +uÛ Ñ ø √D≤\ |ü s ¡ + |ü s ¡ ø=qkÕ>∑ T ‘· ÷ H˚ ñ+~! á á ≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢ k˛ìj·÷ >±+BÛ nqT#·s¡T\T ˇø=ÿø£ÿ]>± ø£fi+¯ øÏ‘T· \T nsTT´ øÏ+~øÏ sê*b˛‘·THêïs¡T. düTsπ wt ø£˝≤à&û‘√ yÓTT<ä˝q’… á *düTº ø±+Á¬>dt $TÁ‘·|øü å£ Hêj·T≈£î\T‘√ ≈£L&ÉT≈£îì Á|üdTü ‘Ô êìøÏ |üeHé≈î£ e÷sY ãq‡˝Ÿ, n•«˙ ≈£îe÷sY\ e<ä≈› î£ e∫à Ė+~! ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq $wüj·T+ @+≥+fÒ.. á Á|üuÛÑT‘·«+ Vü≤j·÷+˝À yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~ øπ e\+ ≈£î+uÛøÑ √D≤\ >∑T]+∫ Äs√|üD\T e÷Á‘·yT˚ ø±<äT.. yê{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q >∑D≤+ø±\T, nH˚ø£ Ä<Ûësê\T ≈£L&Ü \_Û+#êsTT! |ò*ü ‘·+>± Äj·÷Hêj·T≈£î\T sêJHêe÷\T ≈£L&Ü #˚j÷· *‡e∫Ã+~. yÓTT‘·+Ô >± @ Á|üuTÑÛ ‘·« Vü≤j·÷+˝Àq÷ yÓ\T>∑T sêqìï ≈£î+uÛÑø√D≤\T j·T÷|”@ Vü≤j·÷+˝À yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e#êÃsTT. á s¡ø+£ >± e÷Á‘·+ j·T÷|”@ #·]Á‘·˝À ì*∫b˛‘·T+~! nsTT‘˚ kÕe÷qT´&ç eT~˝À ‘=\düTqÔ ï nqTe÷Hê\T e÷Á‘·+ #ê˝≤H˚ ñHêïsTT. ãj·T≥ |ü&ɶ ≈£ î +uÛ Ñ ø √D\‘√H˚ j· T ÷|” @ ne˙‹ e´eVü ‰ sê\T n+‘·eTj·÷´j·÷? yÓ\T>∑T #·÷&Éì ≈£î+uÛøÑ √D≤\T Ç+πøMT ˝Òyê? ˇø£y˚fi¯ ne˙ï yÓ\T>∑T˝ÀøÏ eùdÔ.. ‘·≥Tºø√e&É+ ‘·q≈£î #˚‘·qe⁄‘·T+<ë? Ç$ j·T÷|”@ bÕ\q >∑T]+∫ kÕe÷qT´&ç eTqdüT˝À ñqï dü+<˚V‰ü \T! ø√˝Ÿ>π {Ÿ, s¬ ˝’ >Ÿπ {Ÿ e+{Ï yê{Ï‘√ n$˙‹ ãTs¡<˝ä À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq á Á|üuTÑÛ ‘·«+ yê{Ï $#ês¡D\ $wüjT· +˝À <äsê´|ü⁄Ô dü+dü\ú qT ÄBq+˝ÀøÏ rdüT≈£îì Ä&çdTü qÔ ï Hê≥ø±\qT #·÷düT+Ô fÒ j·T÷|”@ rs¡Tô|’ Á|ü»\T eT]+‘· $düT>¬ ‹Ô b˛‘·THêïs¡T. ˇø£y|’Ó ⁄ü ø£sêí≥ø£˝À ;CÒ|” n$˙‹ô|’ düT<äT\› T #Ó|Œæ q k˛ìj· ÷ sêVü Q ˝Ÿ ‘· e T yê] n$˙‹ >∑ T ]+∫ e÷s¡ T e÷{≤¢&É≈£î+&Ü @MT ‘Ó*j·Tq≥Tº q{ÏdüTÔqï$wüj·÷ìï ≈£L&Ü Á|ü»\T rø£Då +>± >∑eTìdüTHÔ êïs¡T!

∫s¡+J$ô|’ ø£u≤® Äs√|üD\T? ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , y˚ T 11 (ø±ø£rj·T)πø+Á<äeT+Á‹ ∫s¡+J$ eTTU´eT+Á‹ ne⁄‘ês¡ + ≥÷ ø±+Á¬>düT˝À ∫s¡T es¡+Z H˚‘\· T nq&É+ Á|üdTü ‘Ô · eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ esêZìøÏ ÄÁ>∑Vü≤+ ‘Ó|æŒ+∫q<äqï Á|ü # ês¡ + »s¡ T >∑ T ‘· T qï~. á dü+<äs¡“¤+˝ÀH˚ ∫s¡+J$øÏ ‘·eT dü‘êÔ @$T{À #·÷|æ+#ê\ì øÏs¡DY≈£îe÷ sY ¬ s &ç ¶ nqT≈£ î Hêïs¡ º . <ë+‘√, Äø£dàæ ø£+>± ∫s¡+J$øÏ dü+ã+~Û+∫q Ç+{Ï dü\ú + ô|\’ TqT, ã¢&é u≤¢+ø£ dü\ú + ô|’ \ TqT dæ ◊ &ç n~ø±s¡ T \T kÕ«Bq+ #˚ d ü T ø√e&É + ÁbÕ<Û ë q´‘· q T dü+‘·]+#·T≈£îqï~. ˇø£|øü ÿ£ ∫s¡+J$øÏ n~ÛcÕºq+ e<ä› |üs|¡ ‹ü ô|s¡T>∑T‘·Tqï~ ‘Ó*dæ ≈£L&Ü øÏsD¡ Y á kÕVü≤dü+ #˚d+æ <ä+fÒ ÄX¯Ãs¡´y˚TdüT+Ô ~. ‘·q Ç+{Ï |üøÿ£ q ñqï 900 >∑C≤\ dü˝ú ≤ìï ∫s¡+J$ ø£*ù|düT≈£îHêïs¡ì $õ˝…H‡é ìy˚~ø£ Çe«&É+ô|’ n~ øπ düT>± e÷s¡&+É »]–+~. nsTT‘˚ Ä ‘·sê«‘· ø±\+˝À <ëìì Äj·Tq øÏ¢j·TsY #˚düT≈£îHêïs¡ì düe÷#ês¡+. ø±>± ã¢&é u≤´+ø˘ düú\+ |üø£ÿq ñqï s¬ +&ÉTe+<ä\ >∑C≤\ dü\ú + ≈£L&Ü ÄÁø£$T+#ês¡qï~ eTs√ n_Ûj÷Ó >∑+. Bìô|’ Á|üC≤sê»´+ bÕغ ô|{Ïqº ø=‘·˝Ô À¢ #ê˝≤ Äs√|üD\T m<äTs=ÿHêïs¡T ∫s¡+J$. nsTT‘˚ #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘+· »]–b˛sTTq á e´eVü‰sê\ô|’ dæ◊&ç <äèwæº kÕ]+#·&+É yÓqTø£ @<√ eT‘·\ãT ñ+<äì ns¡eú Te⁄‘T· qï~. á b˛s¡T˝À ∫s¡+J$ ‘·q düNÃ\‘·qT ìs¡÷|æ+#·T≈£î+{≤sê? øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ ô|#’ s˚ TT kÕ~ÛkÕÔsê?

ø±+Á¬>düTπø m+<äTø£+‘· ø£wüº+? ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , y˚ T 11 (ø±ø£rj·T)ø±+Á¬>dt bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ >±qT ãdt j·÷Á‘· #˚|ü{≤º\qï bÕغ Hêj·Tø£‘·« Á|ü‹bÕ<äqqT ô|<ä›|ü*¢ myéT.|æ $y˚ø˘ rÁe+>± e´‹πsøÏdTü HÔ êïs¡T. Bìì ‘Ó\+>±D myéT.|æ\T ˇ|ü⁄Œ≈£îH˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T+. ‘Ó\+>±D˝À ãdt j·÷Á‘· #˚ùdÔ ñÁ~ø£Ô |ü ] dæ ú ‘ · T \T ekÕÔ j · T ì $y˚ ø ˘ #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|ü‘˚´øÏ+∫ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt myéT.|æ\T q\T>∑T¬s’<äT>∑T]øÏ ãdt j·÷Á‘· ndü\T Çwü+º ñ+&É<Tä . n~ düC≤e⁄>± »]–‘˚ ‘Ó\+>±D n+X¯+ <Óã“‹H˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì yê] dü+<˚Vü≤+ ø±e#·TÃ. n˝≤π> $y˚ø˘ #ÓãT‘·Tqï≥T¢ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘· myéT.|æ\‘√ ø£*dæ ãdt j·÷Á‘· #˚ùdÔ ñÁ~ø£Ô |ü]dæ‘ú T· \T eT∞¢ e#˚à neø±X¯+ ≈£L&Ü ñ+~. nsTT‘˚ eTT+<äT>± ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ˇø£ n_ÛÁbÕj·T+ sêø£b˛‘˚ ñÁ~ø£Ô yê‘êes¡D+ düèwæ+º #˚ u≤<Û´ä ‘· ≈£L&Ü Mπs rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ≈£L&Ü ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ $y˚ø˘ #Ó|Œæ q≥T¢ ãdt j·÷Á‘· #˚|≥ü ≈º î£ +&Ü ñ+&É&yÉ T˚ eT+∫<˚. ø±ì {Ï&|ç æ n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT, yÓ.’ j·Tdt. ÄsY. ø±+Á¬>dt H˚‘· wü]à\ #˚|{ü qºÏ bÕ<äj÷· Á‘·\T, $»j·T\øÏàå ‘Ó\+>±D |üs´¡ ≥q\T ô|<ä>› ± Çã“+~ ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ ‘Ó\+>±D˝À »]–b˛j·÷sTT. yê]øÏ ˝Òì Çã“+~ ø±+Á¬>düT bÕغøπ m+<äT≈£î edüT+Ô <√ $y˚ø˘ #ÓbÕŒ*. #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì #ÓbÕŒs¡T. wü]à\ ≈£L&Ü n˝≤H˚ nHêïs¡T. $»j·TeTàB n<˚ rs¡T. \>∑&bÉ Õ{Ï, ø±eP] e+{Ï ø±+Á¬>düT m+|”\T ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£eTHêïs¡T. nø£ÿ&˚ e∫Ã+~. ∫≈£îÿ n+‘ê.

ø±+Á>¬ dtøÏ »>∑Hé ˝§+>∑&TÉ ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , y˚ T 11 (ø±ø£rj·T)»>∑Høé Ï u…sTT\T sêø£b˛e&É+ Ç+ø√ Hê\T>∑T HÓ\\T u…sTT˝Ÿ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+∫Hê ñ|üjÓ÷>∑+ ˝Ò<äì ‘˚\&É+‘√ á |ü]dæ‘ú T· \ e\¢. yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ qwü+º ø£\>∑≈î£ +&Ü, bÕغ ø±´&ÉsY &û˝≤ |ü&≈É î£ +&Ü #·÷düTø√e&ÜìøÏ Ä bÕغ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqïqï~. e÷qdæø+£ >± Ç+ø± ã\+>± ñ+&Ü\ì, <Ós’ ´¡ +‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi≤fl*‡ ñqï<äì Ä bÕغ >ös¡e n<Û´ä ≈£îå sê\T $»j·T\øÏàå #ÓbÕŒs¡T. »>∑Hé u…sTT˝Ÿ |æ{wÏ Hü é ‹s¡dÿü ]+∫q nq+‘·s+¡ . bÕغ˝À ñ‘ê‡Vü≤+ ì+|ü&+É ‘√bÕ≥T Á|ü‘´· s¡T\ú qT Çs¡T≈£îq ô|≥º&+É ˝À uÛ≤>∑+>± {Ï&|ç ,æ ø±+Á¬>dt\ ≈£îÁ≥\ e˝Ò¢ »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ sê˝Ò<äì Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+, {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTô|’ nqTe÷Hê\T e#˚Ã˝≤ Á|ü#ês¡+ kÕ–+#·&+É , e+{Ïyê{Ïì neT\T #˚dTü qÔ ï~. Ä bÕغ e÷J eT+Á‹ u≤*H˚ì Áoìyêdüs¬ &ç¶ á ‘·sV¡ ‰ü ˝ÀH˚ e÷{≤¢&Üs¡T. {Ï&|ç ,æ ø±+Á¬>dt bÕغ\ sê»ø°jT· ≈£îÁ≥ e˝Ò¢ yÓj ’ T· dt »>∑Høé Ï u…sTT˝Ÿ sê˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eT+Á‘·T\ $wüj·T+˝À z $<Ûä+>±, »>∑Hé $wüjT· +˝À eTs√˝≤ d”;◊ e´eVü≤]+∫+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. 2J ≈£î+uÛøÑ √D+ e´eVü‰s¡+˝À ì+~‘·T\≈£î nqT≈£L\+>± d”;◊ ø±+Á¬>dt &Ós¬’ ø£Hå ˝é À q&ÉT#·T≈£î+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. d”;◊ |üøbå£ Õ‘· yÓK’ ] eTs√kÕ] s¡TEyÓ+’ <äì Äj·Tq X¯óÁø£yês¡$Tø£ÿ&É yê´U≤´ì+#ês¡T. ø±+Á¬>düT, {Ï&|ç \æ T @+ #˚dHæ ê »>∑Hé m|üŒ{Ïø° ø±+Á¬>dt≈£î ˝§+>∑&Éì, Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô <ÛÓ’s¡´+>± ñ+&É\ì u≤*H˚ì ù|s=ÿHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT &Ûç©¢ yÓ[¢ @<√ sê»ø°j·T+ q&çbÕs¡ì Á|ü»\T nqT≈£î+≥THêïs¡ì u≤*H˚ì Äs√|æ+#·&+É »]–+~.

μø±ø£rj·Tμ

‹s¡T|ü‹, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\‘√ ø£*dæ ‹s¡TeT\ ÁoVü≤]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ düreTDÏ uÛTÑ eH˚X«¯ ]‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\THêïs¡T. X¯ìyês¡+ yês¡T ÁuÒø˘ <äsÙ¡ q+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. Äj·Tq≈£î, ‹s¡TeT\ n~Ûø±s¡T\T, |üPC≤s¡T\T kÕ<äs¡ ÄVü‰«q+ |ü*ø±s¡T. ‹s¡TeT\ Ä\j·T+ &ç|Pü ´{° Çy√ ∫qï+>±] s¡eTD #·+Á<äu≤ãT ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\≈£î Áoyê] Á|ükÕ<ä+ n+~+#ês¡T. y˚<ä eT+Á‘ê\ eT<Û´ä s¡+>∑Hêj·T≈£î\T eT+&É|+ü ˝À #·+Á<äu≤ãT ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\≈£î Áoyê] Á|ükÕ<ä+ edü+Ô n+<äCXÒ Ês¡T. {Ï{&Ï ç dæ$mdty√ nXÀø˘ ≈£îe÷sY, sêe÷sêe⁄, yÓ+ø£≥j·T´, <ëyÓ÷<äs+¡ ‘·~‘·sT¡ \T #·+Á<äu≤ãT ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\≈£î ÄVü‰«q+ |ü*øÏqyê]˝À ñHêïs¡T. düTBs¡È bÕ<äj·÷Á‘· ‘·sê«‘· ÁoVü≤] <äs¡Ùq+ø√dü+ ‘=*kÕ]>± #·+Á<äu≤ãT kı+‘· õ˝≤¢≈£î X¯óÁø£yês¡+ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± πsDÏ>∑T+≥ $e÷HêÁX¯j·T+qT+∫ e+<ä˝≤~ yêVü≤Hê\‘√ uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯¢ e<ä› eTVæ≤fi¯\T #·+Á<äu≤ãT≈£î ~wærº dæ kÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T X¯óÁø£yês¡+ Á|ü‘´˚ ø£ $e÷q+˝À #·+Á<äu≤ãT Äj·Tq düreTDÏ uÛTÑ eH˚X«¯ ]. ≈£îe÷s¡T&ÉT ˝Àπøwt, Áoø±fi¯V≤ü dæÔ myÓTà˝Ò´ u§»®\ >√bÕ\ø£ècÕís¬ &ç¶ sπ DÏ>T∑ +≥ $e÷HêÁX¯jT· + #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. myÓTà˝Ò´\T eTT<äTø› è£ wüeí THêj·TT&ÉT. ùV≤eT\‘·, e÷J myÓTà˝Ò´\T #·<ä\yê&É ø£èwüíeT÷]Ô, \*‘·≈£îe÷], õ˝≤¢ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »+>±\|ü˝…¢ ÁoìyêdüT\T. ô|<ä› dü+K´˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s\Ô¡ T $e÷HêÁX¯jT· +˝À #·+Á<äu≤ãT≈£î kÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T. nq+‘·s+¡ #·+Á<äu≤ãT ‹s¡TeT\ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T.

|ü⁄s¡+<Û˚X¯«]ô|’ ø=D‘ê\ ô|ò’sY $XÊK|ü≥ï+ / ø£s÷¡ ï\T, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : ‘êqT ø±+Á¬>düT˝À #˚sT¡ ‘êq+≥÷ edüTqÔ ï esêÔ\qT yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT ø=D‘ê\ sêeTø£èwüí ndüV≤ü q+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ‘·q ø√dü+ ø±+Á¬>dt ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]#˚ ñ+{≤j·Tì øπ +Á<ä eT+Á‹ <ä>T∑ uZ ≤{Ï |ü⁄s¡+<ÛX˚ «¯ ] Á|üø≥ £ qô|’ Äj·Tq eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ‘êqT ø±+Á¬>düT˝ÀøÏ yÓfi≤Ôqì mes¡T #ÓbÕŒs¡ì Äj·Tq n&ç>±s¡T ‘·qô|’ ø±+Á¬>düT Hêj·T≈£î\T #·]Ã+#·T≈£î+fÒ ‘êqT #˚ùd<˚MT ˝Ò<ìä Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>düT Hêj·T≈£î\T |ü>{∑ Ï ø£\\T ø£+fÒ ‘êqT #˚ùd<˚MT ˝Ò<ìä Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>düT bÕغ Hêj·T≈£î\ ÇcÕºìcÕº\‘√ ‘·q≈£î |üì˝Ò<ìä düŒwü+º #˚XÊs¡T. ‘êqT ø±+Á¬>düT bÕغ˝À #˚sT¡ ‘·Tqï≥T¢ e∫Ãq yês¡\Ô qT Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. ‘·eT bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT »>∑Høé Ï u…sTT˝Ÿ sê≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. kÕúìø£ dü+düú\ ø√düy˚T »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ sê≈£î+&Ü #·÷düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ÁoXË’\+ |üs¡´≥q≈£î <˚yê<ëj·T XÊK eT+Á‹ dæ. sêeT#·+Á<äjT· ´ &ÉTe÷à ø={≤ºsT¡ . ø£s÷¡ ï\T õ˝≤¢ |üs´¡ ≥q˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ ÁoXË\’ + #˚sT¡ ≈£îqï eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sY s¬ &ç¶ ÁoXË\’ + Áo ÁãeTsê+_ø± eT*¢ø±s¡Tq® kÕ«$T <˚yê\j·÷ìï <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. d”m+≈£î Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T |òTü q kÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T n+‘·≈î£ eTT+<äT ÁoXË\’ + #˚sT¡ ≈£îqï yÓ+≥H˚ kÕøÏå >∑D|ü‹ Ä\j·Tìï d”m+ <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. <˚yê<ëj·T XÊK eT+Á‹>± Ä |üs´¡ ≥q˝À eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &çø¶ Ï dæ. sêeT#·+Á<äjT· ´ kÕ«>∑‘+· #ÓbÕŒ*‡ ñ+~. nsTT‘˚, eTTK´eT+Á‹ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq <ä÷s¡+>± ñHêïs¡T. ø£&|É ˝ü ÀH˚ dæ. sêeT#·+Á<äjT· ´ ñHêïs¡T. ‘·q≈£î n~Ûø±s¡T\T Ä\dü´+>± düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡ì Äj·Tq n\ø£ eVæ≤+∫q≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘·qqT ñ<˚X› ´¯ |üPs¡«ø£+>±H˚ n~Ûø±s¡T\T $düà]düTHÔ êïs¡ì sêeT#·+Á<äjT· ´ eT+&ç|&ü TÉ ‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ∫s¡+J$ì dæ. sêeT#·+Á<äjT· ´ Ç{°e\ Äø±XÊì¬ø‘·T‘Ô ÷· e÷{≤¢&TÉ ‘·Tqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. sêh+˝À ∫s¡+J$øÏ $T+∫q Hêj·T≈£î&ÉT ˝Ò&ìÉ , e#˚à mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt eTTK´eT+Á‹ nuÛ´Ñ ]ú ∫s¡+Jy˚qì Äj·Tq n+≥THêïs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À dæ. sêeT#·+Á<äjT· ´≈£î, eTTK´eT+Á‹øÏ eT<Û´ä rÁeyÓTqÆ $uÛ<Ò ë\T #√≥T #˚dTü ≈£îqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T.

ø=D‘·\≈£î ø±+Á¬>dt m+|” {Ϭøÿ{Ÿ!

|”s+¡ƒ mø±ÿ\ì ø£\\T

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) yÓø’ ±bÕ qT+∫ |òsæ êsTT+∫ ‹]– e÷‘·èdü+düú ø±+Á¬>düT˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ $XÊK|ü{≤ïìøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT ø=D‘ê\ sêeTø£èwü≈í î£ ø±+Á¬>dt Çe«p|ü⁄‘·Tqï ‘êsTT\+ @$T{À ≈£L&Ü ‘˚*b˛sTT+~. Äj·Tq dü«dü\ú + nsTTq nqø±|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡+Z qT+∫ m+|” {Ïø¬ ÿ{Ÿ øπ {≤sTT+#·&ÜìøÏ.. ø±+Á¬>dt sêh Hêj·T≈£î\T dü÷Á‘·ÁbÕj·T+>± ˇø£ n+^ø±sêìøÏ e#êÃs¡T. á Ä|òsü qY T ø=D‘ê\≈£î #˚sy¡ d˚ .æ . n≥TqT+∫ qs¡T≈£îÿ sêe&ÜìøÏ eTTVüAs¡+Ô ìs¡sí TT+#·&+É ˇø£ÿfÒ Çø£ $T–* ñ+~. kÕúìø£ õ˝≤¢ sê»ø°j÷· ˝À¢ ‘·q≈£î n»qà yÓs’ +¡ ø=qkÕ–dü÷Ô ñqï <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <äsêe⁄ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ qT+∫ yÓø’ ±bÕ˝ÀøÏ sêe&É+ |ü≥¢ ø=D‘ê\ Äj·Tq nqT#·sT¡ \T ÄÁ>∑V≤ü √<äÁ>∑T\T ne⁄‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. <ë&ç #˚]ø£ô|’ ‘·eT ndü+‘·è|æÔì yês¡T m+‘·e÷Á‘·eT÷ <ë#·Tø√e&ÜìøÏ ≈£L&Ü Á|üjT· ‹ï+#·&+É ˝Ò<Tä . Ç˝≤+{Ï H˚|<ü ´ä∏ +˝À <ë&ç‘√ ø£*dæ ˇπø bÕغ˝À n~Û|‘ü ê´ìï |ü+#·Tø√˝Òqì ‘êqT nø£ÿ&É ÇeT&É˝qÒ ì ø=D‘ê\ uÛ≤$ùdÔ >∑qTø£ Äj·Tq≈£î ñqï ˇπø ˇø£ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ø±+Á¬>dt bÕغ ne⁄‘T· +~. ‘·eTqT M&çb˛sTTq me«]HÓH’ ê düsπ .. @ø£Då ≤qïsTTHê düsπ .. ‹]– n≈£îÿq #˚sT¡ Ãø√e&ÜìøÏ ø±+Á¬>düT dü<ë dæ<+›ä >±H˚ ñ+≥T+<äqï~ »>∑~«~‘·+. nsTT‘˚ Äj·Tq≈£î @+ Ä|òsü ‘Y √ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ê\H˚<˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT yê] eTT+<äTqï #·sá . ø=D‘ê\ dü«dü\ú + nsTTq nqø±|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡+Z qT+∫ Á|üdTü ‘Ô +· ø±+Á¬>dt eT+Á‹ >∑+{≤ Áoìyêdüsêe⁄ ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤düTHÔ êïs¡T. Äj·Tq≈£î >∑‘+· ˝À ø=D‘·\‘√ ñqï $uÛ<Ò ë\T Ç|ü⁄Œ&ÉT ˝Òe⁄. ô|>’ ± Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=D‘·\qT ÄVü‰«ì+#ê\qT≈£î+fÒ Ä u≤<Û´ä ‘· uÛTÑ C≤H˚dTü ø√yê*‡+~ ≈£L&Ü >∑+{≤H˚. Ä ˇø£ÿ ìjÓ÷»ø£esêZHï˚ yê]<äs› ÷¡ |ü+#·Tø√yê*‡ edüT+Ô ~. n+<äTøπ |”dd” ” NÛ|t u§‘·‡, >∑+{≤‘√ á $wüjT· yÓTÆ #·]Ã+#ês¡T. nqø±|ü*¢ qT+#˚ ˇø£sT¡ myÓTà˝Ò´>±, ˇø£sT¡ m+|”>± b˛{°#ù˚ dÔ dü]b˛‘·T+<äì >∑+{≤ u§‘·‡≈£î Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. nsTT‘˚.. e#˚à mìïø£\ düeTj·÷ìøÏ ∫s¡+J$ì eTTK´eT+Á‹ nuÛ´Ñ ]ú>± Á≥+|ü⁄ø±s¡T>¶ ± Á|üj÷Ó –+∫ ø±+Á¬>dt bÕغ mìïø£\≈£î yÓfió¯ +Ô <äì Äj·Tq eØZjT· T\T uÛ≤$düTqÔ ï H˚|<ü ´ä∏ +˝À >∑+{≤ m+|”>± b˛{°#ù˚ d neø±X¯+ ˝Ò<Tä . ô|>’ ± Ç|ü⁄Œ&ÉT eT+Á‹>± ñ+≥÷.. sπ |ü⁄ m+|”>± ã]˝ÀøÏ ~–‘˚ |ü˝≤j·Tq+ nH˚ e÷≥ |ü&Ü*‡ edüT+Ô ~. ø£qTø£Ô ÄqT myÓTà˝Ò´>±H˚ s¡+>∑+˝À ñ+&ç, ø=D‘ê\≈£î m+|” d”≥T Ç#˚Ã˝≤ eT<Û´ä e]Ô‘«· + #˚jT· &ÜìøÏ Äj·Tq u§‘·‡‘√ n+^ø£]+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç<ä+‘ê Ms¡T ø±+Á¬>düT˝À ‘·eT˝À ‘êeTT y˚dTü ≈£î+≥Tqï Á|üD≤[ø£˝.Ò bÕغ e÷s¡TŒ >∑T]+∫ ø=D‘·\ qT+∫ Ç|üŒ{Ï<ëø± dü+øπ ‘ê˝Ò+ ˝Òe⁄. Ä e÷≥ø=ùdÔ ªeT∞¢ ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ m˝≤ yÓfi≤Ôqdü\Tμ nH˚ Äj·Tq Á|ü•ïdüTHÔ êïs¡T, eTØ M] ÄXÊeVü≤ Á|üjT· ‘êï\T m˝≤ eT\T|ü⁄\T ‹s¡T>∑T‘êjÓ÷ @$T{À?

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) mìïø£\˝À Á|ü<ëÛ ì |”s+¡ƒ mø±ÿ\ì ø£\\T ø£+≥Tqï yês¡T #ê˝≤eT+<˚ ñHêïs¡T. eTqdüT˝Àì e÷≥qT ãj·T≥ ô|≥ºq|üŒ{Ïø° sπ düT˝À ñ+≥÷ Ä |”s+¡ƒ ô|’ ÄdüøÔÏ ø£qãs¡TdüTHÔ êï yês¡T |ü\Te⁄s¡T ñHêïs¡T. Äj·÷ bÕغ\T, Á|ü+{Ÿ\ qT+&ç Á|ü<ëÛ ì sπ düT˝À |ü\Te⁄s¡T eTT+<ä+»˝À ñHêïs¡T. m˙¶jT˚ Á|ü<ëÛ ì nuÛ´Ñ ]ú>± >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û‘√ bÕ≥T bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· ˝≤˝Ÿ ø£èwüí n<ë«˙, ˝Àø£düuÛÑ Á|ü‹|üø£å H˚‘· düTcÕàdü«sêCŸ. j·T÷|æ@ qT+&ç @◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ, øπ +Á<äeT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+. eT÷&ÉT ˝Ò<ë Hê\T>√ Á|ü+{Ÿ eùdÔ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTTK´eT+Ô] »j·T\*‘·, X¯s<¡ é |üyêsY, _md”Œ n~ÛHÁ˚ ‹ j·TT|æ e÷J eTTK´eT+Á‹ e÷j·÷e‹, md”Œ N|òt eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé ‘·~‘·sT¡ \T ñHêïs¡T. m˙¶jT˚ ‘·s|¡ ⁄ü q yÓ÷&ûøÏ m+‘· >∑{ºÏ eT<ä‘› T· +<√ n+‘˚ e´‹πsø£‘· ≈£L&Ü ñ+~. j·T÷|æ@˝À sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ nuÛ´Ñ ]ú‘ê«ìøÏ nìï |üø±å \T yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘êsTT. nsTT‘˚, ∫<ä+ãs¡+. ≈£L&Ü sπ düT˝À ñHêïs¡H˚ yês¡\Ô T edüTHÔ êïsTT. Çø£ Äj·÷ sêÁcÕº\ bÕغ H˚‘\· T Á|ü+{Ÿ\ <ë«sê |æm+ |”s+¡ƒ ø£\ ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : ø£&j ç T· + ÁoVü≤]øÏ $s¡T>∑T&ÉT>± <=e÷à≥ kÕ+ãj·T´qT ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ HÓsy¡ s˚ T¡ Ãø√yê\qT≈£î+≥THêïs¡T. Hêj·T≈£î\T ‘·eT bÕغ˝À #˚sT¡ Ã≈£î+≥THêïs¡T. <=e÷à≥ kÕ+ãj·T´ Ç{°e˝… {°ÄsYmdt sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q ø£&j ç T· + ÁoVü≤] bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚jT· &É+‘√ Äj·Tq kÕúq+ uÛØÑ øÔ Ï <=e÷à≥ sêqT sêqT sê»ø°j÷· ˝À¢ düu´ÑÛ ‘·, dü+kÕÿs¡+ nH˚$ eT#·TìøH’ ê ø£ìŒ+#·≈î£ +&Ü b˛‘·THêïsTT. #ê˝≤ ‘˚*>±Z ªsê»ø°jT· e´_Û#ês¡+μ kÕ+ãj·T´qT {Ï&|ç ˝æ ÀøÏ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. <=e÷à≥ kÕ+ãj·T´ á HÓ\ 17e ‘˚Bq ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ\ #˚sπ nqï |ü<ä Á|üj÷Ó >±ìï bÕغ\T e÷s¡TdüTqÔ ïyê]ô|’ #˚ùddüTHÔ êïs¡T sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T. bÕغ e÷s¡&ÜìøÏ düyê\ø£å ø±s¡D≤\T+≥THêïsTT. neø±XÊ\THêïsTT. ø±>±, bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dqæ ø£&j ç T· + ÁoVü≤]ô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ Ç|ü

&É Tqï sê»ø°j÷· ˝À¢ n˝≤+≥|ü &ÉT bÕغ\T e÷πs yê] >∑T]+∫ Äj·÷ sê»ø°jT· bÕغ˝À¢ e⁄qïyês¡T $eT]Ùk˛Ô+fÒ n+<äs÷¡ q]‡+VüQ\T rÁe+>± eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ø£&j ç T· + ÁoVü≤] sêJHêe÷ }Væ≤+∫+<˚qì Äj·Tq X¯ìyês¡+ MT&çj÷· q$«b˛yê*‡ ek˛Ô+~. ô|’>±.. ás√E ‹{ϺH√fi¯ófl πsbıŒ<äT›qï Ä bÕغ˝À e⁄+{≤s¡qï qeTàø£y˚T ˝Ò<äT. ø£&çj·T+ ÁoVü≤]H˚ rdüT≈£î+fÒ Á|ü‹ì<ÛTä \‘√ nHêïs¡T. ø£&j ç T· + ÁoVü≤] yÓ[b¢ ˛e&É+ e\¢ ‘·eT bÕغøÏ @ $<Ûyä TÓ qÆ qwü+º ˝Ò<ìä Äj·Tq nHêïs¡T. Äj· T q >∑ ‘ + · ˝À Hê>∑+ »Hês¡H∆ s¬é &ç¶ {Ï&|ç ìæ M&çq|ü &ÉT HêHê s¡ø±\T>± $eT]Ù+#ês¡T. Ç|ü &Üj·Tq {Ï&|ç ìæ M&Üs¡T. {Ï&|ç ìæ M&çq sê»ø°jT· Á|üj÷Ó »q+ ø√düyT˚ ø£&j ç T· + ÁoVü≤] bÕغì M&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . |üø±ÿ ‘Ó\+>±Dyê~ì ç T· +ì ñ<˚•› +∫ sπ eP] Á|üø±X¯s¬ &ç¶ sê»ø°jT· e´_Û#ê] nH˚XÊs¡T. ô|~›s¬ &ç¶ ø±dü+Ô ‘· dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+∫, Äj·Tq |ü⁄qsê˝À#·q nì #Ó| ü ≈£îH˚ ø£&j ç T· + ÁoVü≤] ˝ÒK˝À @MT ˝Òøb£ ˛‘˚ nœ\|üøå£ düe÷y˚XÊìøÏ m+<äT≈£î yÓfi≤¢sì¡ Äj·Tq ø£&j ç T· + Ä>∑yTÓ bÆ ˛‘ês¡ì ôd\$#êÃs¡T. $T>∑‘ê $eTs¡Ù\ dü+>∑‘˝Ó ≤ e⁄Hêï sπ eP] $eTs¡Ù˝Ò n&ç>±s¡T. yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T‘√ @s¡Œ&çq $yê<ä+ ø±s¡D+>±H˚ ø£&j ç T· + ÁoVü≤] rÁe eTqkÕÔbÕìøÏ >∑Ts¬ ’ #˚j÷· \Hêïs¡T. mÁs¡u*… ¢ <äj÷· ø£ssY êy˚y÷Ó ø£&j n‘· ´ +‘· <ës¡ T D+>± e⁄HêïsTT Ä~yês¡ + Äj· THê {Ï&|ç ìæ M&Ü*‡ eùd.Ô . Äj·THê sê»ø°jT· e´_Û#ê] nsTTb˛‘êsê.? nqïB Çø£ÿ&É #·+Á<äu≤ãTô|’ n\ø£ eVæ≤+#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+#˚ ø£&j ç T· + ÁoVü≤] ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغì M&ÉT‘ês¡H˚ Á|ü#ês¡+ Ä˝À∫+#ê*‡q $wü j T · +. nqï≥T¢ , ªe´_Û # ês¡ + μ #˚jT· &ÜìøÏ ny˚<Hä êuÛ]Ñ ‘·yTÓ qÆ ø±s¡D≤\T+{≤sTT. sê»ø°j÷· ˝À¢ bÕغ\T e÷s¡&ÜìøÏ kÕ>∑T‘√+~. ø£&j ç T· + ÁoVü≤] yê´K´\qT ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT ÇqT>±\ ô|~›s¬ &ç¶ K+&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î e÷Á‘· + n+‘· Äy˚ < ä H êuÛ Ñ ] ‘· y Ó T Æ q |ü ] dæ ú ‘ · T ˝Ò M T e⁄+&É&É+˝Ò<äT. á eT<Ûä´ø±\+˝À, bÕغ ø√dü+ düs¡«dü«+ ø√˝ÀŒsTT.. s√&ÉT¶q |ü&˚ ø±+Á¬>dt Á<√Vü≤+ #˚d+æ <äì #ÓãT‘·÷ e∫Ãq ø£&j ç T· + ÁoVü≤] Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·eT bÕغì ì+~+#·&+É ‘·><∑ ìä |ü ] dæ ‘ ú T · ˝À¢ bÕغ \ T e÷]q H˚ ‘ \ · T ˝Ò ì s√E\T ø±ã{Ï.º qj·÷ bı**ø£˝Ÿ Áf…+&é˝À bÕغ\qT e÷πsÃyê] >∑T]+∫ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, Äj·Tq X¯ìyês¡+ MT&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \ düe÷y˚X+¯ ˝À nHêïs¡T. md”‡ eØZøs£ D¡ ≈£î nqT≈£L\yÓTqÆ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ sê»ø° j T · e´_Û # ês¡ + n+fÒ , e´_Û # ês¡ eè‹Ô ì nee÷ì+∫qfÒ ¢ ne⁄‘·T+~. ø£&j ç T· + ÁoVü≤] <ëø± m+<äT≈£î, {Ï&|ç æ n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT bÕغì ø£&j ç T· + ÁoVü≤] m+<äT≈£î M&Üs√ #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ˝ÒK Ç∫Ãq ‘·sê«‘· ˇø£ |

ü &É T ø±+Á¬ > dt H˚ ‘ . · BìøÏ {Ï & | ç æ @+ dü e ÷<Û ë q$Tdü T + Ô ~.? {Ï & | ç æ nH˚ ø±<ä T.. @ sê»ø°jT· bÕغøÏ Ç|ü &ÉTqï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ bÕغ\T ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\eTì #ÓbÕŒs¡ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î {°ÄsYmdt n<Û´ä ≈£îå &ÉT øπ d”ÄsY e´‹πsø£eTì ø£&j ç T· + ÁoVü≤] >∑‘+· ˝À #ÓbÕŒs¡ì. n≥Te+{Ï bÕغ˝À ø£&j ç T· + ÁoVü≤] m˝≤ #ÓsT¡ ‘ês¡ì e÷πs yê] >∑T]+∫ $eT]Ù+#˚ HÓ‹’ ø£ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<Tä . bÕغ\T e÷πs H˚‘\· dü+>∑‹ Á|ü»\T #·÷düT≈£î+{≤s¡T. bÕغ\ zesêø£Hå é ø±s¡D+>±.. Äj·Tq nHêïs¡T. ø¬ dæÄsY˝À @+ e÷s¡TŒ e∫Ã+<äì {°ÄsYmdt˝À #˚sT¡ ‘·THêïs¡ì n&ç>±s¡T dü«Á|üj÷Ó »q+ ˇø√ÿkÕ] sê»ø°jT· \_Û› ø√dü+ bÕغ\T e÷πsyê]øÏ nqedüsy¡ TÓ qÆ dæ+|ür e∫à |ü&√Ô+~ @+. ø±<ä+{≤sê.? ø√dü+, sê»ø°jT· \_∆ ø√düyT˚ ø£&j ç T· + ÁoVü≤] {Ï&|ç ìæ M&Üs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£&j ç T· + ÁoVü≤] bÕغøÏ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêJHêe÷ #˚jT· &É+ô|’ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT sπ eP] Á|üø±wt s¬ &ç¶ ‘·| ü yÓ ’ j ·Tdt »>∑Hé ø√dü+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü |ü{≤ºsT¡ . |ü<eä ⁄\T nqTuÛ$Ñ +∫ bÕغì M&É&+É , ~yêfi≤ø√s¡T‘·qeTì Äj·Tq nHêïs¡T. sê»ø°jT· kÕ«s¡+ú ‘√H˚ rsêàq+ Á|ü‹bÕ~+#ês¡ì ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ ‘Ó\+>±D bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u*… ¢ <äj÷· ø£sY bÕغøÏ ø£&j ç T· + sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. »qà Ç∫Ãq bÕغì, bÕغ n~ÛH‘˚ q· T ø£&j ç T· + ÁoVü≤] sêe⁄ nHêïs¡ T. n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ‘·≥dü+ú >± ñ+&É&Üìï $eT]Ù+#·&+É düs¬ +’ ~ ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£&j ç T· + ÁoVü≤]ì ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ìdüTqÔ ï≥T¢ {°ÄsYmdt ø£ & j ç T · + ÁoVü ≤] $eT]Ù+#·&+É ô|’ Äj·Tq Ä yê´K´ #˚XÊs¡T. u≤¢ø˘ yÓTsTT˝Ÿ #˚d,æ XÊdüqdüuTÑÛ ´&ÉT sê»j·T´ #ÓbÕŒs¡T. {°ÄsYmdt eTs√ XÊdüqdüuTÑÛ ´&ÉT $qjYT uÛ≤düÿsY ≈£L&Ü ÁoVü≤]ì ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ »>∑ H ≈ é î £ u… s TT˝Ÿ ‘Ó#T· Ãø√e&ÜìøÏ Á|üuTÑÛ ‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ Á|ü‹bÕ~+#ês¡ì, ÄVü‰«ì+#ês¡T. n+<äTπø ‘·eT bÕغ eT<䛑·T Çe«˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£&çj·T+ ÁoVü≤] sêJHêe÷ e\¢ ‘·eT≈£î @ $<Ûyä TÓ qÆ qwü+º ˝Ò<ìä Äj·Tq nHêïs¡T. bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ç‘√ uÛ{Ò ° ‘·sê«‘· Äj·Tq X¯ìyês¡+ MT&çj÷· ‘√ ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : {Ï&|ç øæ Ï sêJHêe÷ e÷{≤¢&Üs¡T. ø£&j ç T· + ÁoVü≤] bÕغ e\¢ ñqï‘· |ü<eä ⁄\T nqTuÛ$Ñ +#ês¡ì, bÕغ #˚dqæ ø£&j ç T· + ÁoVü≤]ô|’ Ä bÕغøÏ #Ó+~q ‘Ó\+>±D e\¢ ø£&j ç T· + >ös¡e+ ô|]–+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕغ qT+∫ yÓ[b¢ ˛yê\qT≈£î+fÒ d”ìj·TsY H˚‘·\T $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ Äj·Tq yÓ[b¢ ˛e#·TÃqì, nsTT‘˚ bÕغì >±˙ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&çì myÓ T à˝Ò ´ >± ¬ > \e˝Ò < √ n|ü ⁄ Œ&˚ Äj· T q bÕغ ì >±˙ $eT]Ù+#·e<äì› Äj·Tq dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T. bÕغ qT+∫ #ê˝≤ eT+~ ô|<ä› M&É‘ês¡qT≈£îHêïeT+≥÷ m<˚›yê #˚XÊs¡T. yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ ô|<ä› Hêj·T≈£î˝Ò yÓ[b¢ ˛j·÷s¡ì, yês¡T ‹]– e#êÃs¡ì, mes¡T yÓ[b¢ ˛sTTHê bÕغøÏ q]‡+VüQ\T, ‘Ó\+>±D yê~qì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ ø£&çj·T+ qwü+º ˝Ò<ìä Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Ç+‘·øH£ êï eTT+<äT≈£î b˛˝Ò<ìä ø£&j ç T· + ‘Ó\+>±Dô|’ {Ï&|ç æ ˝ÒK˝À @+ ˝Ò≈î£ +≥÷ nœ\|üø±å ìøÏ ÁoVü≤πs nHêïs¡ì mÁs¡u…*¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT bÕغøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\ ã\y˚T ø=+&É+‘· m+<äT≈£î yÓ[q¢ {Àº #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+&É nì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT bÕ<äj÷· Á‘· qT+∫ e∫Ãq ‘·sê«‘· #·]Ã<ë›eTì n|ü⁄Œ&ÉT sêJHêe÷ #˚jT· ≈£î+&Ü.. ‘·q sê»ø°jT· \_∆ø√dü+ #ÓbÕŒeTì. ø£&çj·T+ ÁoVü≤] ‘=+<äs¡|ü&ܶs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. {°ÄsYmdt Ä bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ød”ÄsY ø£&çj·T+ ÁoVü≤] ‹{Ϻq+‘·>± Ç|ü ⁄ Œ&É T ìs¡ í j · T + rdü T ≈£ î ì bÕغ ì $eT]ÙùdÔ eT¬ses¡÷ ‹≥º˝<Ò ìä Äj·Tq nHêïs¡T. Ç|ü &ÉT Ä bÕغ˝ÀøÏ m˝≤ yÓfi≤Ôsì¡ Äj·Tq n&ç>±s¡T. ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝À ‘·eT bÕغô|’ düV≤æ +#˚~˝Ò<+ä ≥÷ Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î nuÛ≤+&Ü\T y˚jT· &É+ dü] ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á HÓ\ 14e ‘˚Bq ãj·÷´s¡+ô|’ ñ<ä´$T<ë›eTì nqT≈£îHêïeTì, <ë+‘√ øπ d”ÄsY ˇø£ÿ&˚ n&É+¶ ≥÷ }<äs>¡ ={Ïqº ø£&j ç T· + {ÏÄsYmdt˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ÁbÕs¡+_Û<ë›eTì nqT≈£îHêïeTì. á $wüj÷· \T ø£&j ç T· + ÁoVü≤]øÏ ‘Ó\TdüTqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√düyTÓ ‘Æ ˚ m˝≤ #˚s‘¡ ês¡+≥÷ eTs√ H˚‘· ô|<äs¬› &ç¶ ì\BXÊs¡T. {Ï&|ç ˝æ À ø£&çj·T+ ÁoVü≤] {°ÄsYmdt˝ÀøÏ yÓfi¯¢s¡ì, kÕ«s¡ú+ ø√düyÓTÆ‘˚H˚ yÓfi≤Ôs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ #·+Á<äu≤ãT≈£î düŒwüº‘· ñ+<äì Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ |ü<eä ⁄\qT nqTuÛ$Ñ +∫q Äj·Tq Ç|ü⁄Œ&ÉT nHêïs¡T. &ÉãT“\Tqï yê]πø |ü<eä ⁄\T ÇdüTHÔ êïs¡H˚ ø£&j ç T· + ÁoVü≤] $eTs¡ÙqT Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. |ü<eä ⁄\T <äøÿÏ +#·T≈£îqï yê]˝À nø£ k Õà‘· T Ô > ± sêJHêe÷ Hê≥ø£ e ÷&É T ‘· T Hêïs¡ ì &ÉãT“\Tqï yês¡THêïs¡T. ˝Òìyês¡THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+XÊìï ‘êeTT mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À ô|&ÉT‘·THêïeTì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T. bÕØºì ˇø£]<ä›s¡T M&çq+‘· e÷Á‘êq e#˚à qwüºy˚TMT ˝Ò<äì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>düTqT &çe÷+&é #˚j÷· * >±˙

ø£&j ç T· +ô|’ {Ï&|ç æ H˚‘\· ô|s’ò Y

sê»ø°jT· e´_Û#ês¡+

»>∑Hé ø√düyT˚ n$XÊ«dü+, ø£&j ç T· + ‹{≤ºsT¡

á ãT~∆ n|ü⁄Œ&˚yTÓ +Æ ~..?

~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ 6/44, ø±˝ÒcÕ eTkÕÔHe é * d Å { º” ,Ÿ s¡M+Á<q ä >∑s,Y ø£&| É .ü d ô ˝Ÿ ` 9247127006, 9989320577


4

Ä~yês¡+

12 y˚T

2013

n~Ûø±]DÏøπ qs¡ø+£ #·÷|æ+#ê&ÉT ÇHéø+£ {≤´ø˘‡ Ä|òd” sü Y

n‘·H√ ÇHéø£+{≤ø˘‡ Ä|ò”düsY, &É÷´{° e÷≥ <˚e⁄&Ós¡T>∑T.. ne÷àsTT*ï Ä≥|ü{Ϻ+#·&É+˝À Ä]‘˚]b˛j·÷&ÉT. ¬s+&çfi¯¢qT e÷´H˚CŸ #˚dæ ákÕ] Á>∑÷|t eHé n~Ûø±]ì Á{≤|t˝À |ü&X˚ Ê&ÉT. ÄyÓT J$‘·+‘√ Ä≥ ˝≤&ÉT‘·÷ n~ ãj·T≥|ü&≈É î£ +&Ü b˛©düT*ï e÷´H˚CŸ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ‘·q<Ó’q düºsTT˝Ÿ˝À ø£<∏ä q&ç|ædüTÔHêï&ÉT. Ç|ü&ÜyÓT #êe⁄ ã‘·T≈£î\ eT<Û´ä ø=≥Tº$T{≤º&TÉ ‘√+~. Ç<äs› e¡ ÷àsTT\ J$‘·+‘√ Ä&ÉT≈£îqï á ÇHéø+£ {≤´ø˘‡ Ä|òd” sü Y Ms¡uÁÑÛ <ä+ ‘êC≤>± ôV≤’ <äsêu≤<é˝Àì u≤˝≤q>∑s≈Y î£ #Ó+~q Á>∑÷|teHé n~Ûø±]DÏ Vü‰dæìì Á{≤|t˝ÀøÏ ~+bÕ&ÉT. eTH√&ç ô|[¢fi¯¢ u≤>√‘·+ ‘Ó*dæ Ms¡uÛÑÁ<ä+ì <ä÷s¡+ ô|{Ï+º ~. n<˚+ ≈£î<äs<¡ +ä ≥÷ ‘·q˝Àì XÊ&çC≤ìï ìÁ<ä˝bÒ Õ&ÉT. ô|fi¯+¢ ≥÷ »]–‘˚ n~ ‘·q‘√H˚qì {≤s¡ÃsY ô|{≤º&ÉT. Ms¡uÛÑÁ<ä+ y˚~Û+|ü⁄\T uÛÑ]+#·˝Òø£ u≤˝≤q>∑sY b˛©düT\≈£î |òsæ ê´<äT #˚d+æ ~ u≤~Û‘· ≈£î≥T+ã+. ø±+ô|+¢’ {Ÿ rdüT≈£îqï d”◊ Áoìyêdts¬ &ç¶ $wüj÷· ìï ˙s¡T>±sêÃ&ÉT. ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T Vü‰dæìì z u≤´+ø˘ y˚TH˚»sY øÏ∫à $yêVü≤+ #˚j÷· \ì ì•Ã‘ês¡+ú »]bÕs¡T. m+π>CŸyTÓ +{Ÿ $wüjT· + ‘Ó\TdüT≈£îqï á XÊ&çdºt eT∞¢ m+Á{° Ç#êÃ&ÉT. ákÕ] @ø£+>± Ç+{À¢øÏ yÓ[¢ Ms¡+>∑+ y˚XÊ&ÉT. Vü‰dæì ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\+<ä]ï ∫‘·>=Z{≤º&TÉ . ô|[¢ ø±´ì‡˝Ÿ #˚dTü ø√yê\+≥÷ Vü‰dæìì, ÄyÓT≈£î ø±uÀj˚T yê&çì Ç+{À¢ ã+~Û+∫ ø={≤º&TÉ . ø±uÀj˚T uÛsÑ ôÔ¡ |H’ ˚ øπ düT ô|fÒ˝º ≤ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#êÃs¡T. áÁø£eT+˝À ñ‘·sÔ ê+Á<Û≈ä î£ #Ó+~q z md”ŒkÕúsTT n~Ûø±] ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ |”mdt≈î£ e∫à øπ düT ô|{Ï+º ∫, ô|[¢ì s¡<Tä › #˚dæ yÓ[b¢ ˛j·÷s¡T. n~ kÕúìø£ b˛©düT\≈£î Çwü+º ˝Ò≈î£ Hêï md”Œ Ä<˚XÊ\‘√ ø±yéT>± ñ+&çb˛j·÷s¡T. ø±uÀj˚T uÛsÑ Ô¡ C…\’ T¬øfi¯&¢ +É ‘√ ô|[¢ s¡<s›ä TT´+~. mø£ÿ&çøÏ yÓ[H¢ ê Ms¡uÁÑÛ <ä+ <ë|ü⁄]dü÷HÔ e˚ ⁄Hêï&ÉT. b˛©düT*ï e÷´H˚CŸ #˚dü÷Ô.. Vü‰dæìì ì‘·´+ y˚~Ûdü÷ÔH˚ e⁄Hêï&ÉT. Ms¡uÛÑÁ<ä+‘√bÕ≥T b˛©düT\ {≤s¡ÃsY uÛÑ]+#·˝Òì Vü‰dæì ‘·+Á&ç.. Mfi¯¢øÏ &ÉãT“\T Çe«&ÜìøÏ dæ<|∆ä &ü ܶ&TÉ . 25 \ø£\å T Çe«eT+fÒ ÇkÕÔqTø±˙ ‘·eT CÀ*øÏ sê≈£î+&Ü e⁄+&Ü\ì y˚&TÉ ≈£îHêï&ÉT. nsTTHê Ms¡uÁÑÛ <ä+ >±´+>¥ $ì|æ+#·Tø√˝Ò<Tä . Ms¡uÁÑÛ <ä+ <Ís¡q® ´+ uÛÑ]+#·˝Òø£ Vü‰dæì ‘·+Á&ç ákÕ] d”◊&û b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊ&ÉT. nsTTHê $&ç∫ô|≥ºì Ms¡uÛÑÁ<ä+ ákÕ] @ø£+>± Ç+{À¢H˚ u…~]+|ü⁄\≈£î ~>±&ÉT. ô|[¢ me]‘√ #˚jT· &ÜìøÏ M˝Ò<¢ ìä ø£+&çwqü T¢ ô|{≤º&TÉ . ≈£î<äs<¡ qä ï bÕbÕìøÏ Vü‰dæìì ∫Á‘·V≤æ +dü\T ô|{≤º&TÉ . Ç<ä+‘ê d”◊&û n~Ûø±s¡T\T ‘·eT ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ø±˙ z eT+Á‹ ≈£îe÷s¡T&ç n+&É<+ä &É\‘√ b˛©düT\T yÓqøÏÿ‘·>±ZsH¡ ˚ Äs√|üD\T $ì|ædTü HÔ êïsTT. b˛©düT\T Hê´j·T+ #˚jT· ˝Ò<Tä . Áù|$T+∫q bÕbÕìøÏ Ms¡uÁÑÛ <ä+ Væ≤+dædTü +Ô &É&+É ‘√ Vü‰dæì ‘·≥Tºø√˝Òøb£ ˛sTT+~. á ˝Àø£+˝À ñ+&É˝qÒ ì &çôd&’ é nsTT´+~. z dü÷ôd&’ é H√{Ÿsêdæ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ #˚dTü ≈£î+~. <˚e⁄&ç <äjT· e\¢ ÁbÕD≤bÕj·T+ qT+∫ ãj·T≥|ü&+ç ~. Áù|yÓ÷Hêà~ ìsê«ø±ìøÏ Vü‰dæì J$‘·+ njÓ÷eTj·T+>± e÷]+~. Ç|ü&ÉT #êe⁄ ã‘·T≈£î\ eT<ä´ ø=≥Tº$T{≤º&TÉ ‘√+~. eT]|ü&ÉT Á>∑÷|teHé Vü≤√<ë e⁄qï Vü‰dæìøÏ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<ë..? ˝Ò<+ä fÒ Ms¡uÁÑÛ <ä+ |üs|¡ ‹ü , &ÉãT“, nVü≤+ø±sêìøÏ b˛©düT\T ‘·˝§>∑T‘Z êsê nH˚~ Ç|ü&ÉT düôdŒHé‡>± e÷]+~.

á ;s¡T¢.. ø±dtº© >∑Ts¡÷

•~∏˝≤\øÏ+<ä düJe+>± 17 s√E\T!

uÛ÷Ñ MTà<ä Ç+ø± q÷ø£\THêïsTT nH˚ HêqT&çøÏ #·øÿ£ ì ñ<ëVü≤s¡DÒ á j·T<ës¡∆ |òTü ≥q. 1000 eT+~øÏ ô|>’ ± ÁbÕD≤\ì ã*>=qï z uÛ≤Ø Á|üe÷<ä+ qT+∫ ˇø£ eTVæ≤fi¯ düJe+>± ã‹øÏã≥ºø{£ +ºÏ ~. ã+>±¢<X˚ Ÿ sê»<Ûëì &ÛÜø±˝À 8 n+‘·dTü \Ô uÛ≤Ø uÛeÑ +‹ ≈£î|üŒ≈£L*q |òTü ≥q˝À •~∏˝≤\øÏ+<ä ∫≈£îÿ≈£îb˛sTTq eTVæ≤fi¯ 17 s√E\ ‘·sê«‘· ÁbÕD≤\‘√ ãj·T≥|ü&+ç ~. @Á|æ˝Ÿ 24q »]–q á <äTs¡≥ È q˝À yÓsTT´ eT+~øÏô|>’ ± •~∏˝≤\ øÏ+<ä düJe düe÷~Û nj·÷´s¡T. X¯yê\ì yÓ*øÏ rj·T&ÜìøÏ >∑‘· ¬s+&ÉT yêsê\T>± ¬sdü÷ÿ´ dæã“+~ ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯$TdüTÔHêïs¡T. á Áø£eT+˝ÀH˚ X¯óÁø£yês¡+ •~∏˝≤\ì ‘=\–k˛Ôqï ¬sdü÷ÿ´ dæã“+~ ˝À˝À|ü*øÏ ‘=+–#·÷dü÷Ô me¬s’Hê e⁄Hêïsê nì >∑{Ϻ>± y˚dæq πøø£\øÏ •~∏˝≤\øÏ+<ä Çs¡T≈£îÿb˛sTTq eTVæ≤fi¯ düŒ+~+∫+~. s¡øÏå+#·+&ç!! s¡øÏå+#·+&ç!! n+≥÷ eTVæ≤fi¯ #˚dæq Äs¡HÔ ê<Ûë\ì $qï düV‰ü j·Tø£ dæã“+~ #ê˝≤ùd|ü⁄ ÁX¯$T+∫q ‘·sê«‘· ÄyÓTì ø£qT>=Hêïs¡T. uÛeÑ +‹ |æ\s¢ T¡ ,¢ <ä÷fi≤\ eT<Û´ä e⁄qï U≤∞ dü\ú +˝À ∫≈£îÿø√e&É+‘√H˚ eTVæ≤fi¯ ÁbÕD≤ìøÏ Vü‰ì »s¡>˝∑ <Ò ìä dæã“+~ ‘Ó*bÕs¡T. ˝À|ü\ e⁄qï ˙{Ï ì\«\T ˝Ò<ë Á|üe÷<ä+ nq+‘·s+¡ ‘êeTT |ü+|æ+>¥ #˚dqæ ˙{Ïì <ä|Œæ ø£ rs¡TÃø√e&ÜìøÏ ñ|üj÷Ó –+#·T≈£îì e⁄+&Ée#·Ãì n~Ûø±s¡T\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. •~∏˝≤\ qT+∫ ø±bÕ&çq eTè‘·T´+»j·TTsê*ì ∫øÏ‘‡· ø√dü+ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

eTT#·Ã≥>± ªeT÷&ÉT $wüj÷· \Tμ..! ã+>±s¡+ neTàø£+<ës¡T¢ Á|ü»\≈£î ≈£î#·TÃ{À|” ô|&ÉT‘·THêïs¡T. á $wüj÷· ìï ø=ìï s√E\T>± n~Ûø±s¡T\T ‘·eT <ë&ÉT\‘√ ãVæ≤s¡‘Z +· #˚dTü HÔ êïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° yê]˝À @ e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ sêe&É+˝Ò<Tä . Ç|ü⁄Œ&ÉT nø£j å T· ‘·èrj·T ôd+{ÏyTÓ +{ŸqT ø±´wt #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î dæ<e∆ä Te⁄‘·THêïs¡T. Äs√E ã+>±s¡+ ø=+fÒ \ø°Î<˚M q{Ï+º {ÏøÏ edüT+Ô <√ sê<√ ‘Ó*j·T<äT >±˙.. ø±düÔ @eTs¡bÕ≥T>± e⁄+fÒ e÷Á‘·+ MT CÒãT≈£î ∫\T¢ |ü&˚ neø±XÊ\THêïj·T+≥÷ ôV≤#·Ã]düTHÔ êïs¡T ‘·÷ìø£\T, ø=\‘·\ n~Ûø±s¡T\T, s¡øs£ ø¡ ±\ yÓ÷kÕ\‘√ ø=qT>√\T<ës¡T\≈£î ã+>±s¡+ <äTø±D≤\T X¯s>¡ƒ √|ü+ ô|&ÉT‘·Tqï rs¡Tô|’ nÁ|üeT‘·+Ô >± e⁄+&Ü\ì dü÷∫düTHÔ êïs¡T. eTTK´+>± eT÷&ÉT n+XÊ\qT <äèwæ˝º À e⁄+#·Tø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. ã+>±s¡+ q>∑\˝À sêfi¯¢ &çC…’q¢≈£î e⁄qï –sêø°ì Ädüsê #˚düT≈£îì.. yê{Ï≈£Lÿ&Ü ã+>±s¡+ <Ûäs¡ ø£{Ϻ ãT]&û ø={Ïkº ÕÔsì¡ n+≥THêïs¡T. sêfi¯¢ yÓsTT{ŸøÏ ôd|üsπ {Ÿ sπ ≥T e⁄+≥T+<ä+≥THêïs¡T. Çø£ s¬ +&√ yÓ÷dü+.. y˚sTT+>¥ $TwüH.é ˇø£ÿ $T*¢Á>±eTT $TwüqH¢ ˚ yê&Ü\ì Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ä<˚•+∫+~. 10Á>±eTT\ y˚sTT+>¥ $TwüqT¢+fÒ ‘·eTqT dü+Á|ü~+#ê\+≥THêïs¡T. eT÷&√~ ø±´¬s{Ÿ yÓ÷dü+. 24 ø±´¬s≥¢+≥÷ #ÓãT‘·÷H˚.. ‘·≈î£ ÿe HêD´‘·>\∑ ã+>±sêìï ø£deºü Ts¡≈¢ î£ n+≥>∑&TÉ ‘·THêïs¡T. q>∑\T ø=ìï ‘·sê«‘· Áô|y’ {˚ >Ÿ ± |üØøÏ+å #·Tø√yê\ì dü÷∫düTÔHêïs¡T. yÓ÷dü+ »]–q≥Tº ‘˚*‘˚ ‘·eT≈£î |òæsê´<äT #˚ùdÔ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.

á ã÷‘·T |ü⁄düøÔ +£ H˚qT #·<e ä ˝ÒqT ! á ;s¡T¢ Á|ü|+ü #·+˝ÀH˚ n‘·´+‘· KØ<Óq’ $>± ù|s¡T >±+#êsTT. M{Ï˝À yÓTT<ä{Ï kÕúq+ ø±sY‡¢ u…sZY Á>∑÷|t<Hä ˚ #ÓbÕŒ*. á dü+düú 1847 qT+∫ ;s¡¢ ‘·j÷· Ø #˚k˛Ô+~. ø±˝≤qT>∑TD+>± ø=‘·Ôø=‘·Ô s¡T∫ø£s¡yÓTÆq ;s¡¢qT e÷¬sÿ{À¢øÏ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘√+~. $+fÒCŸ ˝Ò<ë Á|”$Tj·T+ e+{Ï |ü<ë\‘√ |æ\T#·T≈£îH˚ ;sY≈î£ , eT<ë´ìøÏ @ $<Ûyä TÓ qÆ b˛*ø£ ˝Ò<Tä . yÓH’ √¢ nsTT‘˚ Á<ëø£å kÕsêsTT s¡T∫ e⁄+≥T+~ ø±˙ ;s¡T˝À Ä e÷Á‘·+ ≈£L&Ü e⁄+&É<äT. ø±˙.. Ç$ Á|ü|ü+#·+˝À ø£+fÒ KØ<Ó’q ;s¡¢ s¡ø±\THêïj·T+fÒ ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T]ø±ø£ ‘·|üŒ<äT. Ç+<äT˝À $+fÒCŸ, Áu…yé&Ü>¥‡ ˝≤+{Ï dü+dü\ú T ‘·j÷· s¡T#˚ùd ;s¡≈¢ î£ Á|ü|+ü #·yê´|ü+Ô >± eT+∫ ÁπøCŸ e⁄+~. Ç+<äT˝À n˝≤ÿVü‰*ø˘ ø±+f…+{Ÿ XÊ‘·+ ø±düÔ m≈£îÿe⁄+≥T+~. á ø£+ô|˙\≈£î #Ó+~q ˇø£ÿ ;sY u≤{Ï˝Ÿ <Ûsä ¡ 18 y˚\ qT+∫ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. Á|ü|+ü #·˝ÀH˚ n‘·´+‘· ø±dt©º ;sY>± ªn+{≤sYÿ{Ïø˘ HÓsTT˝Ÿ @˝Ÿμ ì*∫+~. Bì u≤{Ï˝Ÿ <Ûsä ¡ Ç+&çjT· Hé ø£s¬ ˙‡˝À nø£så ê\ 44y˚\T e⁄+≥T+~. ÄÁùd*º j·÷≈£î #Ó+~q HÓsTT˝Ÿ Á;$+>¥ ø£+ô|˙ Bìï ñ‘·Œ‹Ô #˚k˛Ô+~. eT<ä´+‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ ;sY ‘·j÷· s¡T#˚jT· ≥+ |üì, ø±˙ ;s¡¢ $wüj÷· ìøÏ eùdÔ n˝≤ e⁄+&É<Tä . B+˝À ;sY Áu≤+&ÉT¢ ‘·eT ñ #ê˝≤ düT\uÛ+Ñ . ª|ü⁄*j·Tu…fμºÒ Á|üÁøÏjT· yÓH’ ˝é À #ê˝≤ ÁX¯eT, düeTj·T+‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï ‘·Œ‘·T\Ô ‘√ ô|<ä› dü+K´˝À $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT Äø£≥Tºø√>∑\T>∑T‘·THêïsTT.

Á|üeTTK Væ≤+B s¡#s· TT‘· #˚‘H· é uÛ>Ñ ‘∑ Y s¡∫+∫q ªÁr $Tôdøº ‡˘ Ä|òt yÓTÆ ˝…|’ μtò |ü⁄düøÔ £ s¡#H· êXË*’ ì z ã÷‘·TuÛ≤wü>± n_Ûe]í+∫+~. >∑T»sê‘Y ôV≤’ ø√s¡T.º Ç{°e˝… $&ÉT<ä˝q’… ª¬øb’ ˛ ∫μ dæìe÷˝À, 2002˝À »]–q n\¢s˝¢¡ À Væ≤+<äTe⁄˝Ò ‘·|⁄ü Œ#˚XÊs¡qï≥T¢>± #·÷|æ+#·&+É ô|’ nuÛ´Ñ +‘·sê\T e´ø£+Ô #˚d÷ü Ô <ëK˝…q’ |æ{w° Hü ìé ø√s¡Tº $#ês¡DøÏ d”«ø£]+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ |æ{w° Hü ìé $#ê]+∫q Á|ü<ëÛ q Hê´j·TeT÷]Ô uÛ≤düÿsY uÛÑ{≤º#ês¡´ á yê´K´\T #˚XÊs¡T. #˚‘·HéuÛÑ>∑‘Y s¡∫+∫q ªÁr $Tôdºø˘‡ Ä|òt yÓTÆ ˝…’|òtμ |ü⁄düÔø£+ Ä<Ûës¡+>± á ∫Á‘·+ ‘Ós¡¬øøÏÿ+~. B+‘√ |ü⁄düÔø£+˝À @ ù|sêÁ>±|òt Ä<Ûës¡+>±HÓ’‘˚ dü+ã+~Û‘· $yê<ëdüŒ<ä <äèXÊ´\qT ∫Árø£]+#ês√.. yê{Ïì n+&ÉsY˝…’Hé #˚dü÷Ô |æ{°wüqs¡T¢ Ä |ü⁄düÔø±ìï Hê´j·TeT÷s¡T\Ô ≈£î n+~+#ês¡T. n+<äT˝Àì yê´K´\qT, dü+|òTü ≥qqT $e]+∫q rs¡T‘ÓqTï\qT >∑eTì+∫q Hê´j·TeT÷s¡T\Ô T |ü⁄døÔü +£ ˝Àndüu´ÑÛ |ü<Cä ≤\+ e⁄qï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. ø√s¡Tº Vü‰˝À¢H˚ |ü⁄døÔü ±ìï #·~$q Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô Çø£ á ã÷‘·T\qT #·<äe˝Òq+≥÷ Äù|XÊs¡T. Væ≤+<äTe⁄\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rùd˝≤ e⁄qï á dæìe÷ì yÓ+≥H˚ ìùw~Û+∫ ôdHê‡sYuÀsY¶ C≤Ø #˚dqæ dü]|º ø¬æò {Ÿì s¡<Tä › #˚j÷· *‡+~>± |æ{w° qü s¡T¢ Hê´j·TeT÷]Ôì ø√sês¡T. ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ dæìe÷ &û$&û\T sê≈£î+&Ü #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì ø√s¡Tqº T nuÛ´Ñ ]ú+#ês¡T.

Ç|ü⁄Œ&ÉT áyÓT e+‘·T..! yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé C…’\T qT+∫ Ç|üŒ{À¢ ãj·T≥≈£îsês¡H˚ $wüj÷· ìï yÓT\¢>± J]í+#·T≈£îH˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡T. Ä bÕغ H˚‘\· T. áy˚Ts¡≈î£ yês¡T e÷qdæø+£ >± dæ<e∆ä Te⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Äj·Tq ˝Òì ˝À≥T‘√ bÕغì Ç+ø± Á|ü»˝À¢ düJe+>± e⁄+#˚+<äT≈£î Á|üjT· ‘êï\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºsT¡ . Ç|üŒ{Ïøπ μ eTs√ Á|üC≤ Á|ükÕúq+μ‘√ Á|ü»˝À¢ e⁄qï »>∑Hé k˛<ä] wü]à\‘√ bÕ≥T Äj·Tq ‘·*,¢ bÕغ >ös¡yê<Û´ä ≈£îå sê\T $»j·TeTàqT ≈£L&Ü s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+bÕ\ì ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïs¡T. z<ës¡TŒ j·÷Á‘· <ë«sê Á|ü»˝À¢øÏ yÓ[q¢ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé ‘·q j·÷Á‘·qT d”e÷+Á<Ûä˝À ìsê≥+ø£+>± ø=qkÕ–+#·q|üŒ{Ïø°.. ‘Ó\+>±D˝À e÷Á‘·+ M\T ø±˝Ò<Tä . es¡+>∑˝Ÿ˝À »>∑Hé #˚dqæ Á|üjT· ‘êïìøÏ ‘Ó\+>±Dyê<äT\ qT+∫ >∑{ºÏ m<äTs¡T<Óã“ ‘·–*+~. Çø£ Ç|üŒ{ÏqT+∫ ‘Ó\+>±D˝À z<ës¡TŒ j·÷Á‘·qT $s¡$T+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚.. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘êC≤>±.. ‘·*¢ $»j·TeTà‘√ ‘·q z<ës¡TŒ j·÷Á‘·qT ‘Ó\+>±D˝À ìs¡«Væ≤+∫ ‘·q n_Û˝≤wüqT HÓs¡y˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î »>∑Hé bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. $e÷q Á|üe÷<ä+˝À uÛÑs¡ÔqT b˛>=≥Tº≈£îqï uÛ≤s¡´>±, sê»ø°j·T ø£ø£å‘√ nÁø£eT+>± ‘·q ø=&ÉT≈£îqT C…\’ T˝À ìs¡“+¤ ~Û+∫q ‘·*>¢ ± ÄyÓT Á|ü»˝À¢øÏ yÓ*‘˚ ‘Ó\+>±Dyê<äT\ qT+∫ Á|ü‹≈£L\‘· e⁄+&É<ìä .. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|ü»˝À¢ bÕغøÏ eT]+‘· ôd+{ÏyTÓ +{Ÿ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì Äj· T q uÛ ≤ $dü T Ô H êïs¡ T . ‘êqT C… ’ \ T qT+∫ ãj· T ≥≈£ î e#˚ à es¡ ≈ £ î bÕغ ì ã‹øÏ+#·Tø√e&É+‘√bÕ≥T.. mìïø£˝À¢|⁄ü <ëìï ã˝Àù|‘·+ #˚dTü ≈£îH˚ ~X¯>± Äj·Tq n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ $»j·TeTà n<Ûä´ø£å‘·q »]–q bÕغ sê»ø°j·T e´eVü‰sê\ ø£$T{° düe÷y˚X+¯ ˝À z<ës¡TŒ j·÷Á‘·≈î£ dü+ã+~Û+∫ »>∑Hé ìs¡j í ÷· ìï ãj·T≥ô|{Ïqº ≥Tº düe÷#ês¡+. Ç+<äT≈£î bÕغ d”ìj·TsY H˚‘\· T ≈£L&Ü ‘·eT n+^ø±s¡+ ‘Ó*|æq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚.. j·÷Á‘· m|üŒ{ÏqT+∫ nH˚~ e÷Á‘·+ Ç+ø± düŒwü+º ø±˝Ò<Tä .

M]ø° eT÷&ç+~..! ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) :ø±+Á¬>dt bÕغ n$˙‹øÏ <ä÷s¡+>± e⁄+≥T+<äH˚ dü+øπ ‘ê\qT Á|ü»\øÏ#Ã˚ +<äT≈£î n~ÛcÕºq+ dæ<e∆ä Te⁄‘√+~. øπ +Á<ä ø±´_HÓ{Ÿ qT+∫ ãdü‡˝Ÿ, nX¯«˙≈£îe÷sY\≈£î ñ<ë«düq |ü*øÏq≥Tº>± sêh+˝À ≈£L&Ü n$˙‹ n_Ûj÷Ó >±\qT m<äTs¡Tÿ+≥Tqï <Ûsä êàq, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&û\¶ ô|’ #·s´¡ ≈£î ñ|üÁø£$T+#ê\ì sêh e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<é≈î£ bÕغ n~ÛHÁ˚ ‹ k˛ìj·÷>±+BÛ düŒwü+º #˚dqæ ≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. áy˚Ts¡≈î£ ˇø£{Ï s¬ +&ÉTs√E˝À¢ ìs¡j í T· + rdüT≈£îH˚ $<Û+ä >± |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD≈£î Ä<˚XÊ*yê«\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. B+‘√ n~ÛcÕºHêìøÏ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&˚˝≤ &Û©ç ˝¢ ÀH˚ eTø±+ y˚j÷· \ì u§‘·‡≈£î ÄC≤<é #Ó|Œæ q≥Tº düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïøπ sêh ø±´_HÓ{Ÿ˝À Ms¡T ø=qkÕ>∑&+É ô|’ $|üø±å \‘√ bÕ≥T kı+‘· bÕغ H˚‘\· T $ Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, eT+Á‹ &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç\¶ T ãVæ≤s¡+>∑ $eTs¡Ù\T #˚dTü HÔ êïs¡T. øπ +Á<ä ø±´_HÓ{Ÿ qT+∫ n$˙‹ eT+Á‘·T\qT ‘=\–+#·&Üìï Ä<äsÙ¡ +>± rdüT≈£îì Çø£ÿ&É ≈£L&Ü eT+Á‘·T\T <Ûsä êàq, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç\¶ qT ‘=\–+#·&Üìï Ä<äsÙ¡ +>± rdüT≈£îì Çø£ÿ&É ≈£L&Ü eT+Á‘·T\T <Ûsä êàq, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç\¶ qT ‘=\–+#ê\ì Äj·Tq eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &çì¶ &çe÷+&é #˚dTü HÔ êïs¡T. @B@yÓTHÆ ê bÕغ n~ÛcÕºq+ ìs¡j í T· + @+{À eTs√ s¬ +&ÉTs√E˝À¢ ‘˚*b˛qT+~.

ø£eT]¸jT· ˝Ÿ dæìe÷ ª‘ê&ÜU≤μ #·÷|æ+#ês¡T nsTT‘˚ n_Û»„esêZ\qT+∫ ‘Ó\TdüTÔqï düe÷#ês¡+ @+≥+fÒ ‘·$TfiŸ˝À Äs¡´, e÷<Ûeä Hé q{Ï+∫q ªy˚≥j º TY μ ∫Á‘êìøÏ Øy˚Tø˘ nsTTq ª‘ê&ÜU≤μ Hê>∑#‘’Ó q· ´øÏ #ê˝≤ ø°\ø£+. m+<äTø£+fÒ n‘·ì >∑‘· ∫Á‘ê\T s¬ +&ÉT u≤ø±‡|òd” t e<ä› &çC≤düsº ‡Y >± ì*#êsTT. $X‚w+ü @$T≥+fÒ n‘·ì >∑‘· ∫Á‘ê\T s¬ +&É÷ ≈£L&Ü e÷dtì Äø£≥Tºø√e&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ï+∫ $|ò\ü yÓTqÆ y˚. eTs√kÕ] n<˚ CÀqsY˝À #Ó’‘·q´ #˚dæq á dæìe÷‘√ nsTTHê ‘·q ‘·&ÜU≤ #·÷|æ+#·>*∑ >±&Ü? Ä s¬ +&ÉT |üsêuÛyÑ ê\ qT+∫ ø√\T≈£îH˚ |ò*ü ‘êìï B+‘√ sêã≥º>\∑ &Ü? ø£<+˚∏ {Ï? •esêeTø£èwüí (düT˙˝Ÿ), ø±ØÔø˘ (#Ó’‘·q´) nqï<äeTTà\T. Ç<ä›s¡÷ Áã<äsY‡ nsTTHê ø±˙ Ç<ä]› ø° eT<Û´ä #ê˝≤ e´‘ê´dü+ ñ+≥T+~. ø±ØÔø˘ j·Te÷ bòÕdüTº |üd¢ t ø£sπ õj·Tdt nsTT‘˚ •e #ê˝≤ HÓeTà<ädTü &Ô TÉ , uÛj Ñ T· düT&Ô TÉ . n˝≤+{Ï •eøÏ b˛©dt ñ<√´>∑+ edüTÔ+~. ã>±Z (nX¯ó‘√wt sêD≤) nH˚ ô|<ä› düà>∑¢sY ñqï ÁbÕ+‘êìøÏ mdt◊>± yÓfi‘¯ ê&ÉT. n‘·ìøÏ n|üŒ–+∫q øÏw¢ yºü TÓ qÆ øπ düT\˙ï ‘·eTTà&ç kÕj·T+‘√ kÕ˝Ÿ« #˚ùddæ b˛©dt V”≤s√>± ù|s¡T ‘Ó#T· Ã≈£î+{≤&ÉT. ø±˙ ‘·eTTà&˚ nqïj·T´øÏ kÕj·T|ü&TÉ ‘·THêï&Éì ‘Ó\TdüT≈£îì •eì #·+|ü&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚kÕÔsT¡ . nqïj·T´ì ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ ø±ØÔø˘ @+ #˚kÕÔ&TÉ ? uÛj Ñ T· düT&Ô q’Ó •e˝À e÷s¡TŒ m˝≤ edüT+Ô ~. nH˚~ yÓ+&ç‘sÓ ô¡ |’ #·÷&Ü* ø£fi≤ø±s¡T\ |üìrs¡T! \esYu≤jYT bÕÁ‘·˝À¢ Ç$T&çb˛sTTq Hê>∑#‘’Ó q· ´ j·÷ø£Hå é uÒdºt ø±´¬sø£sº ‡Y ˝À ‘·&Éã&ܶ&ÉT. <ä&É, u…»yê&É dæìe÷˝À¢ ‘·q |üsYbòÕ¬sàHé‡øÏ #ê˝≤ $eTs¡Ù\T e#êÃsTT. nsTT‘˚ ákÕ] ‘·q ‘·|ü \T #ê˝≤ es¡≈î£ ~<äT≈› î£ Hêï&ÉT. á bÕÁ‘·øÏ nqT>∑TD+>± #Ó‘’ q· ´ u≤>± q{Ï+#ê&ÉT. nsTT‘˚ Ç+ø± Ç+Á|üPyé ne«&ÜìøÏ #ê˝≤ k˛ÿ|t ñ+~. eTTK´+>± &çøHå£ ôé |’ ÁX¯<∆ä ô|{≤º*. m˝≤+{Ï &Ó’˝≤>¥ì nsTTHê ˇπø $<Ûä+>± bÕ¢{Ÿ>± #Óù|ŒdüTÔHêï&ÉT. ˝…+^Ô &Ó’˝≤>∑T\T |ü&ɶ|ü&ÉT á Mø˘HÓdt eTØ ôV’≤˝…’{Ÿ nsTTb˛‘√+~. düT˙˝Ÿ á ∫Á‘·+˝À Js√ qT+∫ V”≤s√>± Á{≤Hé‡|òüsYà nj˚T´ ø±´¬sø£ºsY #˚XÊ&ÉT. n‘·ì |üsYbòÕ¬sàHé‡ n$T‘·+>± Äø£≥Tº≈£î+≥T+~. ∫es¡˝À <ÛÓ’s¡´e+‘·T&ç>± e÷]q ‘·sê«‘· düT˙˝Ÿ u≤&û˝≤+π>«CŸ dü÷|üsY>± ñ+~. z $<Ûä+>± ∫es√¢ á dæìe÷øÏ ‘·H˚ V”≤s√ nH˚ ˝…e˝À¢ düT˙˝Ÿ nì|ækÕÔ&ÉT. ‘·eTHêïì eTØ bÕ≥\πø |ü]$T‘·+ #˚XÊs¡T. ôdø£+&Ü|òt˝À <ë<ë|ü⁄>± ø£ì|æ+#·≈î£ +&Ü b˛‘·T+~. Ä+Á&çj÷· øÏ ≈£L&Ü ô|<ä› s√˝Ÿ ˝Ò<Tä . á Ç<äs› ÷¡ >±¢eTs¡d>t ± ñ+&É&+É |üd¢ t bÕsTT+{Ÿ nì #ÓbÕŒ*. nX¯ó‘√wt sêD≤ $\Hé>± #ê˝≤ eT+∫ q≥q Á|ü<]ä Ù+#ê&ÉT. á dæìe÷ ‘·sê«‘· Ç‘·ìøÏ Çø£ÿ&É eT]ìï neø±XÊ\T sêyê*. ÁãVü‰àq+<ä+ #˚dqæ ø±yÓT&û <äøÿ£ ˝Ò<Tä . n˝≤π> yÓHïÓ \ øÏc˛sY e\¢ ≈£L&Ü. Áoìyêdüs¬ &ç¶ |ü+#Y\T u≤>∑THêïsTT. s¡|Tüò Tu≤ãT, s¡e÷Á|üuÑÛ ‘·~‘·sT¡ \+‘ê zπø nì|æ+#ês¡T. kÕ+πø‹ø£ es¡+Z |üìrs¡T: eT+~ m≈£îÿyÓ‘’ ˚ eTõ®>∑ |ü\#·q ne⁄‘·T+<äì n+{≤s¡T ø£<ë.. n˝≤π> eTØ m≈£îÿe>± |üì #˚düTÔqï ‘·eTHé á ∫Á‘·+˝À Äø£≥Tº≈£îH˚ bÕ≥\T Çe«˝Òøb£ ˛j·÷&ÉT. ˇø£ÿ≥+fÒ ˇø£ÿ bÕ≥ ≈£L&Ü eT∞¢ $Hê\ì|æ+#˚˝≤ ˝Ò<Tä . bÕ≥\T dæìe÷øÏ ÁuÒø‡˘ ˝≤ |ü&&É +É ‘√ yêøö{Ÿ‡ m≈£îÿe>± »]>±sTT. H˚|<ü ´ä∏ dü+^‘·+ ≈£L&Ü ø=ìï düìïy˚XÊ˝À¢ ù|\e+>± ñ+~. áeT<Û´ä ‘·eTHé H˚|<ü ´ä∏ dü+^‘·+ô|’ #ê˝≤ ø£+|üs¢ TT+{Ÿ‡ $ì|ædTü HÔ êïsTT. n‘·qT ø£s¬ ø˘º #˚dTü ø√yê*‡q nedüs+¡ u≤>± ñ+~. dü+uÛ≤wüD\T u≤>∑THêïsTT. dæìe÷{ÀÁ>∑|ò” u≤>∑T+~. Á|ü‹ Áù|òyéT ]#Y>± ø£ì|æ+∫+~. m&ç{+Ï >¥ ≈£L&Ü |üsôY |øò >º˘ ± ñ+~. dæìe÷˝À¢ ø±yÓT&û, kÕ+>¥‡ ‘·|Œæ ‘˚ $T>∑‘ê d”H‡é n˙ï d”Œ&é>± kÕ–b˛‘êsTT. ìsêàD $\Te\T u≤>∑THêïsTT. <äsÙ¡ ≈£î&ç>± ‘=* dæìe÷ ªø=+#Ó+ Çwü+º ø=+#Ó+ ø£w+ºü μ˝À myÓ÷wüH‡é |ü+&ç+∫q øÏc˛sY ákÕ] |üP]Ô>± &ç|òü¬s+{Ÿ dæìe÷ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ê&ÉT. |üø±ÿ ø£eT]¸j·T˝Ÿ

μø±ø£rj·Tμ

dæìe÷ì ‘Ósø¬¡ øÏÿ+#·>*∑ >π kÕeTs¡´ú + ‘·qøÏ ñ+<äì #·÷|æ+#ê&ÉT. *+>∑TkÕ«$T dæìe÷*ï y˚sπ <äsÙ¡ ≈£î\T n<˚ y˚>+∑ ‘√ q&ç|+æ #·&ÜìøÏ ‘·&ãÉ &É‘ês¡T. ø±˙ øÏc˛sY Ä Á|üj·T‘·ï+˝À #ê˝≤ es¡≈£î dü¬ø‡dt nj·÷´&ÉT. á dæìe÷ ‘·sê«‘· n‘·ìøÏ eT]ìï ø£eT]¸jT· ˝Ÿ dæìe÷\øÏ <äsÙ¡ ø£‘«· + eVæ≤+#˚ neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+. ôV≤’ ˝…{’ Ÿ‡: ` #Ó‘’ q· ´, düT˙˝Ÿ ` j·÷ø£åHé m|æk˛&é‡ ` Ád”ÿHéù|¢ Á&Üu≤´ø˘‡: ` kÕ+>¥‡ `ø±yÓT&û $X‚w¢ D ü : ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT *+>∑TkÕ«$T ø£eT]¸j·T˝Ÿ ∫Á‘êìøÏ ô|{Ϻ+~ ù|s¡T. ˇø£ ∫qï ø£‘ì· rdüT≈£îì d”Œ&é Ád”ÿHéù|‘¢ √, Äø£≥Tº≈î£ H˚ d”H‡é ‘√ n\]+#·&+É n‘·ì Á|ü‘´˚ ø£‘.· n‘·ì dæìe÷\T Çø£ÿ&ÉøÏ nqTyê<äyTÓ Æ Çø£ÿ&Ü u≤>± Ä&ÜsTT. n‘·qT &Ós¬’ ø˘º #˚dqæ y˚≥j º TY ˝À ø£eT]¸jT· ˝Ÿ m*yÓT+{Ÿ‡ |ü⁄wüÿ\+. nø£ÿ&É Äs¡´, e÷<Ûeä Hé Áã<äs‡Y >± q{Ï+#ês¡T. Ç<ä]› eT<Û´ä ø¬ $TÁd”º u≤>± ≈£î<äs&¡ +É , dæìe÷˝À $H√<ä+ |ü+&É&+É e\¢ u≤>± Ä&ç+~. <ëìì Øy˚Tø˘ #˚dTü qÔ ï|ü&ÉT ‘·$Tfi¯+˝À es¡ÿe⁄{Ÿ nsTTqe˙ï Çø£ÿ&É ≈£L&Ü ≈£î~πs˝≤ C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√yê*. á $wüjT· +˝À ‘ê&ÜU≤ s¡#s· TT‘·\T. <äsÙ¡ ≈£î&ÉT $»j·Te+‘·eTj·÷´s¡T. ∫qï ∫qï e÷s¡TŒ\T #˚dqæ |üŒ{Ïø° ˇ]õq˝Ÿøπ |üP]Ô>± ø£≥Tºã&ç |üø±ÿ ø£eT]¸jT· ˝Ÿ m+≥sYfqÆ… sYì n+~+#ês¡T. *+>∑TkÕ«$T ÁfÒ&eé ÷sYÿ nsTTq bòÕdtº ù|dtº Ád”ÿHéù|¢ì j·÷õ{°CŸ bòÕ˝À nj·÷´s¡T. n+<äTπø mø£ÿ&Ü uÀ]+>¥ yÓTTyÓT+{Ÿ‡ ˝Ò≈£î+&Ü dæìe÷ d”Œ&é>± Ç+≥¬s«˝ŸøÏ #˚]b˛‘·T+~. ~«rj·÷s¡+ú yÓTT<ä{À¢ ø±düÔ HÓeTà~+∫Hê ø±˙ düT˙˝Ÿ ø±´¬sø£sº ˝Y À #Û+˚ CŸ e∫Ãq ‘·sê«‘· eT∞¢ y˚>+∑ |ü⁄+E≈£îì zesê˝Ÿ>± n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈î£ H˚ dæìe÷ nì|æ+#·T≈£î+≥T+~. bÕ≥\T, ø±yÓT&û e\¢ $T>∑‘ê dæìe÷ô|’ mô|òø˘º |ü&+ç <ä+fÒH˚ d”H‡é n˙ï m+‘· |üø±ÿ>± ñHêïjÓ÷ ns¡+ú #˚dTü ø√e#·TÃ. j·÷ø£Hå é d”Hé‡ #ê˝≤ u≤>± rXÊs¡T. kÕ+>¥‡, ø±yÓT&ûô|’ πøsY rdüT≈£îqï≥ºsTT‘˚ ]»˝Ÿº eT]+‘· u≤>∑T+&˚~. f…yÆ Té bÕdt #˚jT· &ÜìøÏ nsTT‘˚ á ∫Á‘·+ u≤>± |üìø=düT+Ô ~. s={°H>é ± ñ+<äì ø£+|üs¢ TT+{Ÿ #˚ùd yê]øÏ $TqVü‰ dü>≥ ∑ T ‘Ó\T>∑T dæ˙ Áù|ø£≈å î£ \øÏ á ∫Á‘·+‘√ $H√<ä+ e÷Á‘·+ >±´¬s+{°. ˇø£ÿkÕ] ìdü‡+<˚V≤ü +>± #·÷dæ m+C≤jYT #˚jT· e#·TÃ.

~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+,

sê+#·sD¡ Y bò˛Hé ø±˝ŸqT n+<äT≈£îì.. VüQ{≤VüQ{Ïq dü+|òTü ≥q dü*ú øÏ #˚sT¡ ≈£îì.. Ä Ç<ä›s¡T ≈£îÁsêfi¯¢qT ∫‘·ø=ÿ{Ϻq dübòÕØ dü÷{Ÿ\˝Àì ekÕÔ<äT\T.. yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$øÏ Äj·Tq≈£î Á|üdTü ‘Ô +· ñqï øπ +Á<ä eT+Á‹ Vü≤√<ë˝À Äj·Tq s¡øD å£ ì$T‘·+Ô Á|üuTÑÛ ‘·«+ @sêŒ≥T#˚dqæ ôd≈£L´]{° >±s¡T˝¶ !Ò á $wüjT· +˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü‰\÷ ˝Òe⁄!! kÕ~Ûø±s¡+>± <=]øÏb˛sTTq bò˛{À\ kÕøÏå>±.. Ä e´≈£îÔ\T ∫s¡+J$øÏ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø£*Œ+∫q ôd≈£L´]{° yêπsqì ‘Ó\Tk˛Ô+~. øπ +Á<äeT+Á‹ >∑qTø£.. ∫s¡+J$øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+f…*C…Hé‡ ôd≈£L´]{° $+>¥ yê] s¡ø£åDqT @sêŒ≥T #˚düTÔ+~. á $wüj·÷ìï ñqï‘·kÕúsTT b˛©düT n~Ûø±s¡T¢.. z Ä+>∑|¢ Áü ‹ø£≈î£ Ksês¡T #˚jT· &É+ Çø£ÿ&É >∑eTHês¡Ω+. kÕ<Ûës¡D+>± á ôd≈£L´]{° $+>¥ qø£‡˝…’≥T¢, ñÁ>∑yê<ä ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT |üdæ>∑{Ϻ yê{ÏqT+∫ s¡ø£åD ø£*Œ+#·&ÜìøÏ •ø£qå bı+~ Äy˚Ts¡≈î£ |üì#˚d÷ü Ô ñ+{≤s¡T. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É ∫s¡+J$øÏ qø£‡˝Ÿ‡qT+∫ Á|üe÷<ä+ ñqï≥T¢>± Ç|üŒ{Ïes¡≈L£ Ç+{Ï*C…H‡é ìy˚~ø£\T @MT ˝Òe⁄.á H˚|ü<∏ä´+˝À ˇø£ düTÁ|”+ rs¡TŒqT ≈£L&Ü eTq+ >∑eTì+#ê*. uÛÁÑ <ä‘· eTT|ü⁄Œ ñqï M◊|”\≈£î ‘·|Œü $T–*q yê]øÏ ôd≈£L´]{°ì ‘=\–+#ê*‡+~>± düTÁ|”+ ˇø£ rs¡TŒ˝À Ä<˚•+∫+~. ∫s¡+J$øÏ m˝≤+{Ï eTT|ü⁄Œ dü+øπ ‘ê\T ˝Òøb£ ˛sTTHê.. Äj·Tq e÷Á‘·+ z ô|<ä› uÛÁÑ <ä‘· ãè+<ëìï yÓ+fÒùd≈£îì ‹]>∑T‘·T+{≤s¡T. πø+Á<äeT+Á‹ >∑qTø£.. düs¡T›≈£îb˛e#·TÃ. ø±˙, Ä Á|üuTÑÛ ‘·« ôd≈£L´]{° yêfi¯q¢ T, düsêÿs¡T <ë«sê düT•øÏ‘å T· ˝…q’ yê]ì.. ‘·q e´øÏ>Ô ‘∑ · >∑÷+&Ü˝≤¢>± yê&ÉT≈£î+≥÷ sê+#·sD¡ Y ‘·q≈£î øÏ≥ìº yê]MT<ä≈î£ Á|üj÷Ó –+#·&+É m+‘·es¡≈£î düããT??? Çø£ÿ&˚ \ø£å Á|üX¯ï\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. ô|’>± ∫s¡+J$ ≈£L&Ü á e´eVü‰s¡+˝À |”ø˝£ À¢‘T· ≈£Ls¡T≈£îb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ≈£L&Ü #ê˝≤ düŒwü+º >± ø£ì|æk˛Ô+~. Ä~yês¡+ s√E ‘êeT+‘ê ≈£î≥T+ã+‘√ ø£\dæ \+#Y #˚jT· &ÜìøÏ ‘êCŸøè£ cÕº≈î£ ãj·T˝Òs› êeTì.. ne÷àHêqï Á|üj÷· DÏdTü qÔ ï ø±s¡T eTT+<äT Vü≤√≥˝Ÿ≈î£ yÓ[b¢ ˛sTT+<äì.. ‘·q ø±s¡T yÓqø£ã&ç Çs¡T≈£îÿqï<äì sê+#·sD ¡ Y dü«j·T+>± Áô|dtMT{Ÿ˝À ‘·H˚ #ÓbÕŒs¡T. ` Äj·Tq #Ó|æŒqfÒ¢ ‘êCŸ ø£èwüí≈£î düMT|ü+˝ÀH˚ á >=&Ée ≈£L&Ü »]–+~. ` Äj·Tq bò˛qT #˚dqæ nsTT<˚ ì$TcÕ˝À¢ dübÕò Ø dü÷{Ÿ\T ‘=&ÉT≈£îÿqï ôd≈£L´]{° yêfi¯ó¢ e∫à @ø£_–q <ë&ç ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n+fÒ.. yês¡T ∫s¡+J$‘√ ø£*dæ.. n|ü⁄Œ&˚ ‘êCŸ ø£èwüí≈£î #˚s¡T≈£îqï, ∫s¡+J$ ôd≈£L´]{° yêfi¯q¢ ïe÷≥. ` >=&Ée »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·÷ìøÏ ∫s¡+J$ ‘êqT ‘êCŸøè£ wüí Vü≤√≥˝À¢ #˚].. ø=&ÉT≈£î dü+>∑‹ #·÷&ÉeT+≥÷ ‘·q ôd≈£L´]{° yêfi¯q¢ T |ü+bÕs¡H˚ dü+>∑‹.. sê+#·sD ¡ Y e÷≥\ <ë«sê #ê˝≤ $X¯<+ä >± ‘Ó\Tk˛Ô+~. ` bò˛{À\T n+‘·ø+£ f… düŒwü+º >± ñHêïsTT >∑qTø£.. yêfi¯q¢ T |æ*|æ+∫ $#ê]ùd.Ô . yêfi¯ó¢ me] ñ<√´>∑T˝À, @+{À me]¬øH’ ê dü+<˚V‰ü \T ñHêï, ãTø±sTT+|ü⁄\T ñHêï ìeè‹Ô nsTTb˛‘êsTT. ` sê+#·sD ¡ Y m≥÷ dü<sä T¡ Áô|dtMT{Ÿ˝À ‘·q bò˛{ÀqT e÷]Œ+>¥ #˚d.æ . ø±s¡T |üøÿ£ q n‹øÏ+#ês¡ì Á|üø{£ +Ï #ês¡T. n+‘·≈î£ eTT+<äT, Ä ‘·sT¡ yê‘· bò˛{À\qT ≈£L&Ü Äj·Tq MT&çj÷· ≈£î Á|ü<]ä Ù+#ês¡T. #ê˝≤ f…øïÏ ø£˝Ÿ ‘Ó*$‘˚≥\T n$. n+‘·≈î£ eTT+<äT bò˛{À\qT, Äj·Tq mø£ÿ&çqT+∫ dü+bÕ~+#ês√ yê]ì rdüT≈£îe∫à MT&çj÷· eTT+<äT ô|{Ϻ Á|üø{£ +Ï |üCdÒ Hæ ê ≈£L&Ü nqTe÷Hê\T ìeè‹Ô ne⁄‘êsTT. ` sêyéT#·sD¡ Y e÷≥\qT ã{Ï.º . Äj·Tq ‘·\qT e÷Á‘·yT˚ e÷]Œ¤+>¥#d˚ æ n‹øÏ+#ês¡T. nH˚>± ôd≈£L´]{° yêfi¯ó¢ ø£ì|ædTü qÔ ï bò˛{À\˙ï yêdüyÔ ê˝Ò. ø£qTø£ yê]ì $#ê]+#ê*‡q nedüs+¡ ñ+~. ` b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚j·T˝Ò<äT >∑qTø£.. dü<äs¡T πødüT e÷qe Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ e<ä›≈£î yÓ[¢q~ >∑qTø£.. Ä ôd≈£L´]{° yêfi¯¢qT <ë&çøÏ ndü\T u≤<ÛäT´\T>± >∑T]Ô+∫ yê] MT<ä øπ düT q&ç|‘æ .˚ . &=+ø£+‘ê ø£~* yêdüyÔ ê\T yÓ\&¢ j É T˚ ´ neø±e+ ñ +~. Çe˙ï eTq+ ˝≤õø£˝Ÿ >± #Ó|⁄ü Œø√yê*‡q $wüj÷· ˝Ò >±˙.. ôd≈£L´]{° ∫s¡+J$øÏ øπ +Á<äeT+Á‹>± Á|üuTÑÛ ‘·«+ øπ {≤sTT+∫q<˚ nq&É+˝À m˝≤+{Ï dü+<˚V≤ü eT÷ ˝Ò<Tä . ‘·q ôd≈£L´]{°ì ‘·q ø=&ÉT≈£î bÕ˝§Z+≥Tqï M~Û>=&Ée\≈£î, ‘·>±<ë\≈£î |ü⁄s¡e÷sTT+#·&+É nH˚~.. ∫s¡+J$ Á|üyT˚ j·T+ ñHêï ˝Òøb£ ˛sTTHê.. ø£∫Ñ·+>± Äj·Tq ‘·\≈£î #·T≥Tº≈î£ +≥T+~. Äj·Tq yÓ]’ |üø±å \T, Ç‘·s¡ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T Bìï m+‘· ô|<ä~› >± ô|+∫ #·÷|ækÕÔsH¡ ˚ $wüjT· + MT<äH˚ Äj·Tq

sê»ø°jT· uÛ$Ñ wü´‘·TÔ ≈£L&Ü Ä<Ûës¡|&ü ç ñ+≥T+~. Ä$wüjT· + yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$øÏ ≈£L&Ü u≤>± ‘Ó\TdüT. n+<äTøπ Äj·Tq MT&çj÷· n~Û|‘ü T· \≈£î dü«j·T+>± bò˛qT #˚d.æ . sê+#·sD¡ Y Áô|dtMT{Ÿ ‘·sT¡ yê‘· á e´eVü‰s¡+ô|’ bò˛ø£dt ‘·–+Z #ê*‡+~>± ø√sês¡T. ‘êeTT m+‘·>± Ç+<äT˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛‘·THêïyÓ÷ ns¡+ú nj·÷´ø£H˚ n˝≤ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Äj·Tq Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·q yÓ]’ |üø±å ˝…q’ sê»ø°jT· bÕغ\ yê]øÏ ≈£L&Ü bò˛qT #˚dæ á e´eVü‰sêìï $&ç∫ô|{≤º*‡+~>± ã‹e÷˝≤&Ü*‡q <äTdæ‹ú ñqï~. eT] á ∫≈£îÿ düeTdü´\qT Äj·Tq >±˙, ø√≥Ø Á|üeTTKT\T >±˙.. m˝≤ C≤Á>∑‘>Ô· ± ôd{Ï˝Ÿ #˚kÕÔs√ y˚∫#·÷&Ü*. ø£|\æ eTTì Áπ>{Ÿ Ä+Á<Ûä k»q´+‘√

&√sY HÓ+ãsY 5`4`102 eTs¡ÿõ V ô ≤’ dü÷ÿ˝Ÿ <ä>sZ∑ ¡ Vü≤qàø=+&É, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢... d ô ˝Ÿ HÓ+ãsY 9849424534 Ä|òd ” Tü HÓ+ãsY 0870`3166848


Ä~yês¡+

Á|üXÊ+‘·+>± m+ôd{Ÿ |üØø£å

12 y˚T

2013

|üsê´≥ø£ n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ∫s¡+J$

5

ø±øÏHê&É, y˚T 11 (ø±ø£rj·T): øπ +Á<ä |üsê´≥ø£ XÊU≤eT+Á‹ ∫s¡+J$ X¯ìyês¡+ ø±øÏHê&É, |æsêƒ |ü⁄s¡+\˝À »]–q |ü\T |üsê´≥ø£ n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡T. õ˝≤¢˝Àì eT÷\ù|≥˝À s¡÷.12ø√≥¢‘√ ì]à+#·qTqï Ç+&çjT· Hé Çìdæ≥ º ÷´{Ÿ Ä|òt ôVA≥˝Ÿ y˚TH˚CŸyTÓ +{Ÿ uÛeÑ q ìsêàD≤ìøÏ Äj·Tq uÛÑ÷$T |üP» #˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ ñbÕŒ&É ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±øÏHê&É kÕ>∑s¡rsêìï ¬s+&ÉTøÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ n_Ûeè~› #˚jT· qTqï+<äTq Çø£ÿ&É ;#Y ]kÕsY‡º qT ≈£L&Ü n_Ûeè~› #˚kÕÔsT¡ . >∑+>±q~ eTTK<ë«s¡+ e<ä› düT+<äsY ãHé‡ ‘·sT¡ yê‘· eTq õ˝≤¢˝À¢ ø√s¡+– eT&É n&Éy˚ n‹ ô|<ä~› . Çø£ÿ&É≈î£ nH˚ø£ eèø£,å »+‘·T, |üøåÏ C≤‘·T\≈£î ì\j·T+>± ñ+~. <˚X,¯ $<˚XÊ\ qT+∫ nH˚ø£ |üø\å£ T Çø£ÿ&É≈î£ ekÕÔsTT. ø√s¡+– Á>±eT+˝À s¡÷.28ø√≥¢‘√ eT&É n&Ée⁄\T n_Ûeè~› |üqT\≈£î Äj·Tq X¯+≈£îkÕú|qü #˚kÕs¡T. n˝≤π> ø√qd”eT uÛÁÑ <ë#·\+ ø£\T|ü⁄‘·÷ s¡÷.50ø√≥¢‘√ yÓT>± düs÷¡ ÿ´{Ÿ n_Ûeè~› #˚jT· qTqï≥T¢ ∫s¡+J$ ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s+¡ Äj·Tq ø±øÏHê&É˝À õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X+¯ ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± ø£èwæ #˚dTü HÔ êïs¡ì Äj·Tq Á|üX+¯ dæ+#ês¡T. ø£sêí≥ø£˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ bÕ\≈£î\T n$˙‹øÏ bÕ\Œ&É≥+ e\¢ Ç{°e\ »]–q mìïø£\˝À Ä bÕغ |òTü Às¡+>± |üsê»j·T+ bı+~+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø£sêí≥ø£ |ò*ü ‘ê\T 2014˝À »s¡>q∑ Tqï Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêh+˝À Ä mìïø£\ |ò*ü ‘ê\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±>∑\eì Äj·Tq CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ H˚‘è· ‘·«+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~ÛdTü +Ô <äq&É+˝À dü+<˚V≤ü +˝Ò<ìä Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ñ<äjT· + _C…|æ C≤rj·T Hêj·T≈£î&ÉT yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT ø±øÏHê&É e∫Ãq dü+<äs¡“¤+˝À j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ #˚dæq Äs√|üD\qT $˝ÒKs¡T¢ ∫s¡+J$ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. øπ +Á<ä eT+Á‹es¡+Z ˝À |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T n$˙‹ Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥THêï Á|ü<ëÛ ì @MT #·s´¡ \T rdüTø√˝Òø£ ìdü‡Vü‰j·TT\T>± $T–*b˛j·÷s¡ì yÓ+ø£jT· ´Hêj·TT&ÉT yê´U≤´ì+#·&Üìï ∫s¡+J$ ‘·|⁄ü Œ|ü{≤ºsT¡ . ø£sêí≥ø£˝Àì _C…|æ Á|üuTÑÛ ‘·« eT+Á‹es¡+Z ˝À 23eT+~ô|’ |ü\T n$˙‹ Äs√|üD\T eùdÔ Ä bÕغ @+ #˚d+æ <äì Äj·Tq m<äTs¡T Á|üXï¯ y˚kÕs¡T. Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï Hê´j·T XÊU≤eT+Á‹ n•«˙≈£îe÷sY, s¬ ˝’ «Ò XÊU≤eT+Á‹ |üeHé≈î£ e÷sY ãHê‡˝Ÿ ‘·eT |ü<eä ⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚dqæ $wüj÷· ìï Á|ükÕÔ$dü÷Ô j·TT|æm Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø£fi+¯ øÏ‘· eT+Á‘·T\qT eT+Á‹es¡+Z qT+∫ ø±øÏHê&É, y˚T 11 (ø±ø£rj·T): Á|ür @&Ü~ ìs¡«Væ≤+#˚ m+ôd{Ÿ |üØø£å á @&Ü~ ≈£L&Ü ‘=\–+#·&Üìï ã{Ϻ #·÷ùdÔ j·TT|æm Á|üuTÑÛ ‘·«+ @ y˚Ts¡≈î£ ∫‘·XÔ ó¯ ~›‘√ ñ+<√ ne>∑‘e· Te⁄‘√+<äHêïs¡T. á |üs´¡ ≥q˝À sêh |üXó¯ dü+es¡øú £ XÊU≤eT+Á‹ |æìù| $X¯«s¡÷|t, sêh |üsê´≥ø£ XÊU≤eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈î£ e÷sY, m+|æ Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À ø£≥Tº~≥ºyTÓ qÆ b˛©düT ã+<√ãdüTÔ eT<Û´ä ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ Ø»q˝Ÿ õ.$.Vü≤s¡¸≈î£ e÷sY, |æ.>∑qïes¡+ myÓTà˝Ò´ bÕeTT\ sêCÒX«¯ Ø<˚$, &çddæ æ n<Û´ä ≈£îå \T <=y˚Tà{Ï yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø√`Ä]¶H≥ ˚ sY, j·TTdæÇø¬ Á|æì‡bÕ˝Ÿ &Üø£sº Y ø¬ .|ü<àä sêE ‘Ó*bÕs¡T. ø±øÏHê&É Ø»q˝Ÿ ôd+≥sY≈î£ dü+ã+~Û+∫ 26 ôd+≥s¡˝¢ À Ç+»˙]+>¥ |üØø£≈å î£ 10,717 nuÛ´Ñ s¡T\ú T Vü‰»s¡Tø±>±, yÓT&çø˝£ Ÿ $uÛ≤>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ 2631eT+~ @&ÉT ôd+≥s¡˝¢ À Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. C…mHé{j Ï T· T¬ø ñ|ü≈î£ \|ü‹ Ábıô|dò sü Y õ.‘·T\d”sêyéT<ëdt |ü\T ôd+≥s¡q¢ T dü«j·T+>± yÓ[¢ |üØøÏ+å #ês¡T. ø=ìï ôd+≥s¡q¢ T dædæ n\¢es¡+, y˚T 11 (ø±ø£rj·T): sêe⁄\bÕ˝…+˝À Ä~yês¡+ ñ<äjT· + 9>∑+≥\≈£î »]π> ø¬ yÓTsê\ düV‰ü j·T+‘√ @sêŒ≥¢qT MøÏ+å #ês¡T. m+|æø¬ q’ ø=ìï ôd+≥s¡˝¢ À õj·TsY\T @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. ø±øÏHê&É, y˚T 11 (ø±ø£rj·T): ˇø£ Á|üuTÑÛ ‘·«+ Çìï n$˙‹ &ç$»HékÕúsTT s¬ ‘’ T· #Ó‘’ q· ´ dü<dä Tü ‡≈£î s¬ ‘’ T· \T Vü‰»s¡jT˚ ´+<äT≈£î s¬ +&ÉT ãdüT‡\qT @sêŒ≥T #˚dqæ ≥T¢ m≥Te+{Ï nyê+#Û˙· j·T dü+|òTü ≥q\T »s¡>˝∑ <Ò Tä . m+ôd{Ÿ`2013 ìs¡«Vü≤D≈£î $X¯« $<ë´\j·T Äs√|üD˝À¢ eTTì–b˛e&É+ Ç<˚ yÓTT<ä\ì... Äs√|ædTü qÔ ï~ eT+&É\ e´ekÕj·T XÊU≤~Ûø±] ø¬ .<Ûsä à¡ Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À kÕeT+‘·≈î£ Ás¡T, u…+&ÉeT÷s¡+¢ ø£ n~Ûø±s¡T\T s¬ ø±ºsY Ábıô|dò sü Y Ç.$.Á|ükÕ<é, ]õÁkÕºsY Ábıô|dò sü Y õ.$.ÄsY.Á|ükÕ<äsêE ‘·eT |üP]Ô ≈£L&Ü dü«j·÷Hê Á|üuÛÑT‘·« <äsê´|ü⁄Ô dü+düú\ ne&É+ eTØ Á>±e÷\ qT+∫ á ãdüT‡\T ãj·T˝Ò]› sêe⁄\bÕ˝…+ #˚sT¡ ≈£î+{≤j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düV≤ü ø±sêìï n+~+#ês¡T. |ü{wÏ yºü TÓ qÆ @sêŒ≥¢ô|’ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ˙‘·÷≈£îe÷] Á|ükÕ<é ìj·T$T+∫q |òüTÀs¡eTì, nsTTHê HÓ’‹ø£‘· nH˚~ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ >±ì, s¬ ‘’ T· #Ó‘’ q· ´ dü<dä Tü ‡≈£î Vü‰»s¡jT˚ ´ s¬ ‘’ T· \T ñ<äjT· + 6>∑+≥˝≈£î ãdüT‡\ e<ä≈› î£ #˚sT¡ ø√yê\Hêïs¡T. s¬ yÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T Äs¡T s¡÷≥¢˝À |üØøå± øπ +Á<ë\qT |üs´¡ y˚ø+åÏ #ês¡T. ÄsY&yç √ »eVü≤sY˝≤˝Ÿ dædæ q&ç|ædüTÔqï Á|ü<ÛëìøÏ >±ì @ø√düHê ˝Òeì _C…|æ C≤rj·T ¬øyÓTsê\ düVü≤ø±s¡+‘√ |üØøå± πø+Á<ë\qT MøÏå+#ês¡T. õ˝≤¢ md”Œ •eX¯+ø£sY¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À Hêj·T≈£î&ÉT yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. Á|ür kÕÿ+ |ü{wÏ yºü TÓ qÆ b˛©düT ã+<√ãdüTqÔ T @sêŒ≥T #˚dæ m+ôd{Ÿ kÕ|ò>” ± ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ ‘·eT |üP]Ô ãj·T≥|ü&≥ É +, Á|ü<ëÛ ì, ∫<ä+ãs¡+, ø£|˝æ Ÿ dæu≤˝Ÿ ˝≤+{Ï düV≤ü ø±sêìï n+~+#ês¡ì Ø»q˝Ÿ ø√`Ä]¶H≥ ˚ sY &Üø£sº Y ø¬ .|ü<àä sêE ‘Ó*bÕs¡T. yês¡ T n<˚ + ˝Ò < ä q &É + , Äj· ÷ eT+Á‘· T \qT ø±øÏHê&É, y˚T 11 (ø±ø£rj·T): ®ªs[V 15 ƒyÉÓÁNTP „s¬s¹¸…WgRi μyLRiVÌÁV ËØùLiN`P μR…gæRiLRi, gSù£qs yÓqøπ düT≈£îsêe&É+, ∫e]øÏ nìï Ä<Ûësê\T ãj·T≥|ü&ܶø,£ GÛÇÁ¬ds= μR…gæRiLRi Aμ³yL`i ®ƒsLi‡ÁL`i, ËØùLiN`P @N_äLiÉÞ ®ƒsLi‡ÁL`i , NRPƒ«sW=ª«sVL`i ®ƒsLi‡ÁL`i düTÁ|”+ ø√s¡Tº ≈£L&Ü nøÏ+å ‘·\T y˚kÕø£ n|ü⁄Œ&ÉT sêJHêe÷\T ÅÁÀÁè»R½LigSƒ«s®ªsWμR…V ¿Á[LiVVLi¿RÁVN]¬s gSù£qs xqsÕÁ=²U… F~LiμyÌÁ¬s ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryμ`… #˚sTT+#·&+É »s¡T>∑T‘√+~... u§>∑TZ kÕÿ+, s¬ ˝’ «Ò kÕÿ+, 2J ¾»½ÖÁFyLRiV. aRPVúNRPªyLRiLi ry¸R…VLiú»R½Li NRPÛÍÁNíRPlLi[ÉÞ N][LíRiV ¥¦¦¦ÌÁVÍÜ[ ALiVVÍÞ NRPLi|ms¬dsÌÁ úxms¼½¬sμ³R…VÌÁV, kÕÿ+, Ä<äs¡Ù kÕÿ+, ÇÁk˛ kÕÿ+, ø±eTHÓ«˝ŸÔ kÕÿ+ Ç˝≤ ãj·T≥|ü&TÉ ‘·Tqï yê{Ïì #·÷ùdÔ <=]πø <ëø± <=s¡ nqï≥Tº>± ñ+<äì, ndü\T kÕÿ+\˝À ˝Òì eT+Á‘·T\T me¬sH’ ê ñHêïsê ËØùLiNRPLýRiV, F¢LRixqsLRixmnsLSÌÁ aSÅÁ @μ³j…NSLRiVÌÁ»][ gSù£qs xqsÕÁ=²U…NTP ƒ«sgRiμR…V ‡Áμj…ÖdÁ xmsμ³R…NRPLi nqï≥Tº>± ñ+<äì, á Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ ø=qkÕπ> ns¡Ω‘· ˝Ò<ìä , Ç|üŒ{Ïøπ Bì $TÁ‘· |üø±å \˙ï ‘·|⁄ü Œ≈£îHêïj·Tì, eTT˝≤j·T+, @ª«sVÌÁVNRPV Aμ³yL`i {qs²T…Lig`i A®ªsV xqs„dsVOTPQLi¿yLRiV. C xqsLiμR…LRi÷éLigS NRPÛÍÁNíRPL`i ª«sWÉýزR…V»R½W e÷j·÷e‹ nH˚ yÓ+{Ï˝≥ Ò sY\ MT<ä Ç~ ÄK] XÊ«dü |”\Tk˛Ô+<äì, yêfi¯ó¢ ≈£L&Ü dæ_◊ ã÷∫øÏ uÛj Ñ T· |ü&ç ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡ì ®ªs[V 15ª«s ¾»½[μk…ƒ«sVLi²T… FsÍÞzmsÑÁ gSù£qs xqsÕÁ=²U…NTP ƒ«sgRiμR…V ‡Áμj…ÖdÁ xmsμ³R…NRPLi @ª«sVÌÁV Äj·Tq nHêïs¡T. ˇø£ÿ dæ_◊H˚ ø±≈£î+&Ü ÇHéø+£ {≤ø˘‡, mHéb˛ò sY‡yÓT+{Ÿ, Ç˝≤ nìï+{Ïì ø±+Á¬>dt <ëì CÒãT dü+dü\ú ˝≤>± ¿Á[¸R…VV¿RÁVƒ«sõLiμR…Vƒ«s „s¬s¹¸…WgRiμyLRiVÌÁV »R½xmsö¬sxqsLjigS »R½ª«sV Aμ³yL`i ®ƒsLi‡ÁL`i, ËØùLiN`P ÆØ»yÌÁ yê&ÉT≈£î+≥T+<äì, yê{Ï <ë«sê Á|ü‹|üø±å \ìï uÛj Ñ T· ô|≥º&+É , uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT ø£+Á{À˝Ÿ #˚jT· &É+ #˚k˛Ô+~. BìøÏ dæ_◊ Ç∫Ãq „sª«sLSÌÁV ƒ«s®ªsWμR…V ¿Á[LiVVLi¿RÁVN][ªyÌÁƒyõLRiV. AgRixtísv 15 ÍÜ[xmso Aμ³yL`i ƒ«s®ªsWμR…V ¿Á[LiVVLi¿RÁVNRPV¬s …Lig`i ¿Á[LiVVLi¿RÁVN][ªyÌÁ¬s, ÛÍÁ[NRPF¡¾»½[ xqsÕÁ=²U… F~Li®μ…[ @ª«sNSaRPLi ÛÍÁ[μR…ƒyõLRiV. {qs²T…Lig`i u§>∑TZ ìy˚~πø kÕø£å´+. düTÁ|”+ ø√s¡TºøÏ Çyê«*‡q ìy˚~ø£ì ≈£L&Ü eTT+<äT>±H˚ #·÷ùddüT≈£îì e÷s¡TŒ\T #˚ùddæ düeT]Œ+#˚˝≤ {¿qÁ[s²TLiVVLi¿R ÁVNRPVƒ«sõ „s¬s¹¸…WgRiμyLRiVÌÁNRPV »]ÌÁV»R½gS gSù£qs ‡ÁVN`P ¿Á[zqsƒ«sxmsöV²R…V 600/c LRiWFy¸R…VÌÁV #˚kÕs¡T n+fÒ yê]øÏ bÕs¡y¢ TÓ +≥T Á|üC≤kÕ«eT´+ n+fÒ m+‘· neùV≤fi¯q>± ñ+<√ n+<ä]ø° ‘Ó\Tk˛Ô+~, Á|ür Äs√|üD ì+∫ xmsLRiø®ƒsLiÉÞ @²y*ƒ±s=gS ªyLji ª«sùQNTPògRi»R½ ËØùLiNRPV ÆØ»yÍýÜ[ ÇÁª«sV @ª«so»R½VLiμR…ƒyõLRiV. gSù£qs Á|ü<ëÛ ìì ‘·|Œæ +#˚kÕÔsT¡ , Á|ü<ëÛ ì ø±sê´\j·T+ qT+∫ e∫Ãq Ä<˚XÊ\øÏ ≈£L&Ü Äj·TqøÏ dü+ã+<Û+ä ˝Ò<+ä ≥THêïs¡T, Á|ü<ëÛ ì zqsÖÁLi²R…L`i BLiÉÓÁNTP ª«sÀÁ胫sxmsöV²R…V zqsÖÁL ²R…L`i »yÌÁVNRPV xqsÕÁ=²U… 600/c ËØùLiNRPVÍÜ[ ÇÁª«sV |ü]bÕ*düTHÔ êïsê, Äj·Tq ø±sê´\j·T n~Ûø±s¡T\T bÕ*düTHÔ êïsê nqï~ Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T#˚jT· e\dæq u≤<Û´ä ‘· Á|ü<ëÛ ìô|H’ ê ñ @ª«so»R½VLiμR…ƒyõLRiV. Aμ³yL`i \|msÛÍÁÉÞ úF¡ÛÇÁN`íPgS ª«sVƒ«s ÑÁÍýØ FsLizms\ZNP {qs²T…Lig`iƒ«sV ÑÁÍýØ ¸R…VLiú»yLigRiLi, +~. ˇø£ >=|üŒ Ä]úøy£ ‘˚ Ô· Á|ü<ëÛ ì nsTTq dü+ãs¡+ Á|ü»\øÏ áHê&ÉT @MT $T>∑\<˚ñ. Äj·Tq Á|ü<ëÛ ì >±H˚ ø±≈£î+&Ü Ä]úøy£ ‘˚ >Ô· ± ËØùLiNRPLýRiV, ALiVVÍÞ NRPLi|ms¬ds úxms¼½¬sμ³R…VÌÁV ª«sVVLiμR…ViLi¿Á[LiμR…VNRPV xqsª«sVƒ«s*¸R…VLi»][ xms¬s ≈£L&Ü ô|sò TT˝Ÿ nsTTb˛j·÷s¡T, mHé&mç |ü]bÕ\q˝À mì$T~ XÊ‘·+ n_Ûeè~›˝À ñ+fÒ Çyêfi¯ q\T>∑Ts¡T Á|üeTTK Ä]úø£ ¿Á[xqsVòƒyõLRi¬s, B®μ…[ xqsWöQQLjiò N]ƒ«srygjixqsWò ƒ«sWLRiV aS»R½Li {qs²T…Lig`i xmspLjiò ¿Á[}qsLiμR…VNRPV NRPXztsQ ì|ü⁄DT\ bÕ\q˝À Hê\T>∑T XÊ‘êìøÏ |ü&bç ˛e&É+ |òTü Às¡+. ˇø£ÿ õ~dæ ø±<äT Á<äy√´\“D+ 10XÊ‘êìøÏ #˚]+~, |òdæ ÿü ˝Ÿ &ç|ôæ d{Ÿ, ¿Á[¸R…WÌÁƒyõLRiV. gSù£qs xqsÕÁ=²U…NTP ËØùLiN`PÌÁV, ALiVVÍÞ NRPLi|ms¬dsÌÁV Aμ³yL`i {qs²U…Lig`i ¿Á[zqsƒ«sLiμR…Vƒ«s ÁfÒ&é &Ó|dæò {æ Ÿ, ø£s¬ +{Ÿ nøöÿ+{Ÿ &Ó|dæò {æ Ÿ, ô|s¡T>∑T‘·Tqï e&û¶ sπ ≥T¢, Ç˝≤ Ä]úø+£ >± nìï $<Ûë˝≤ n≥º&TÉ >∑T kÕúsTTøÏ yÓ[b¢ ˛sTT+~, ø±øÏHê&É, y˚T 11 (ø±ø£rj·T):|ü]XÀ<Ûäq nH˚~ düyêfi¯ó¢ ˝≤+{Ï<äì, <ëìøÏ y˚T<∏√|üs¡yÓTÆq b˛ì $<˚o e´eVü‰sê\T u≤e⁄Hêïj·÷ n+fÒ n~ ≈£L&Ü ˝Ò<Tä , l\+ø£˝À \øå± eTT|üŒjYTy˚\ eT+~ ‘·$Tfi¯ó\ì }#·ø√‘· ø√dæ $X‚¢cÕ‘·àø£yÓTÆq, Ä˝À#·Hê X¯øÏÔ nedüs¡eTì ôV’≤<äsêu≤<é ÄsYõj·TT¬ø{Ï ñ|ü≈£î\|ü‹ &Üø£ºsY MT ˝Òøπ ÿ+{Ï nqï≥T¢ l\+ø£ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ+~, H˚bÕ\T, ã+>±¢<X˚ Ÿ,ãsêà\T á s√E uÛ≤s¡‘<· X˚ Êìï ˝…øÿ£ #˚jT· fÒ<¢ Tä , #ÓH’ ê, bÕø˘\T ÄsY.$.sêCŸ≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. C…mHé{Ïj·TT¬ø ÁbÕ+>∑D+˝À ØôdsYà y˚T<∏ä&Ü\Jdt dü<ädüT‡ ùd dü], Çìï $<Ûë\T>± Çìï s¡+>±\˝À ô|sò TT˝Ÿ nsTTb˛sTTHê bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À yÓTC≤غ ˝Òøb£ ˛sTTHê Ç+ø± |ü<$ä ì n+{Ï ø=qkÕ–+~. ØôdsYà |üs¡‡Hé‡>± Áô|dæ&Ó+{Ÿ nø£&É$Tø˘‡, ≈£îeTs¡>∑Ts¡T ø±˝ÒJ Ä|òt f…ø±ï\J ô|≥Tº≈î£ ì ñ+&É≥+ dæ>T∑ º #˚≥T, á Œ<Ûëì, á Á|üuTÑÛ ‘·«+ yÓ+≥H˚ ~–b˛yê* nì e÷ bÕغ &çe÷+&é #˚k˛Ô+<äì Äj·Tq ø√j·T+ã‘·÷Ôs¡T Ábıô|òdüsY C….mdt.sêe⁄, ÄsYõj·TT¬ø{Ï ôV’≤<äsêu≤<é ñ|ü≈£î\|ü‹ &Üø£ºsY nHêïs¡T. ø±øÏHê&É˝À ˇø£ Áô|’y˚{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e∫Ãq Äj·Tq $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø£sêí≥ø£ e´eVü‰sê\T dü«j·T+ø£è‘· ÄsY.$.sêCŸ≈î£ e÷sY $#˚ÃkÕs¡T. C…mHé{j Ï T· T¬ø ñ|ü≈î£ \|ü‹ Ábıô|dò sü Y õ.‘·T\d”sêyéT<ëdt, &Üø£sº Y n|üsê<ë\ì, ø±˙ ne˙ï Ä ÁbÕ+‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q bıs¡bÕfÒq¢ ì, <ëìøÏ _C…|æ C≤rj·T bÕ\d”\øÏ dü+ã+<Û+ä ˝Ò<ìä , m.lìyêdü≈£îe÷sY, ¬sø±ºsY Ábıô|òdüsY Ç.$.Á|ükÕ<é, Ábıô|òdüsY ¬ø.dü‘·´Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T nsTTHê e÷~ bıs¡bÕ≥T, <ëìì y˚TeTT düeT]ú+#·Tø√efÒ<¢ ìä Äj·Tq nHêïs¡T. ‘=$Tà~ sêÁcÕº\˝À z≥$TøÏ sêVüQ˝Ÿ >±+BÛøÏ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. |ü]XÀ<Ûqä ˝À ‘·q e´øÏ>Ô ‘∑ · nqTuÛyÑ ê\qT, |ü]XÀ<Ûøä £ $<ë´s¡T\ú ‘√ &Üø£sº Y sêCŸ≈î£ e÷sY dü+ã+<Û+ä ˝Ò<ìä , ø£sêí≥ø£ >¬ \T|ü⁄ e÷Á‘·+ Äj·Tq<˚ ne≥+ Vü‰kÕ´düŒ<äeTì yÓ+ø£jT· ´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. y˚T 12 qT+∫ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. Á|ü‹ˇø£ÿ düeTdü´≈£î |ü]XÀ<ÛHä ê |ü<‹›ä nH˚~ y˚sT¡ >± ñ+≥T+<äHêïs¡T. C…mdtsêe⁄ Á|ü<ëÛ ì sêJHêe÷ ø√dü+ _C…|æ Ä+<√fi¯q yÓTT<ä\Tô|&ÉT‘·T+~ nì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ä|æºyÓTÆCÒwüHé jÓTTø£ÿ ÁbÕeTTK´‘· $X¯Bø£]+#ês¡T. m.lìyêdü≈£îe÷sY, ø√`Ä]¶H˚≥sY &Üø£ºsY m.>√bÕ\ø£èwüí dü<dä Tü ‡qT |üs´¡ y˚ø+åÏ #ês¡T. ®μ…[aRPLiÍÜ[®ƒs[ ª«sVƒ«s ÑÁÍýØ ®ªsVVμR…ÉÓÁ rôðyƒ«sLiÍÜ[ ¬sÌÁVr¡òLiμR…ƒyõLRiV. ËØùLiNRPVÌÁV úËØLiÀÁ rôðyLiVVÍýÜ[ neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 11 (ø±ø£rj·T): eTT$Tà&çes¡+ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° @&√ bÕ\ø£es¡Z Á|üe÷D d”«ø±s¡+ k˛eTyês¡+ NRPW²y @N_äLiÈýÁV ¾»½LjiÀÁ {qs²T…Lig`i ¿Á[¸R…WÌÁƒyõLRiV. ALiúμ³y ËØùLiN`P GÉÓÁFsLi }qsª«sÌÁ μy*LS »s¡>∑qT+~. eTT$Tà&çes¡+ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé |ü<ä$ md”‡ ôd˝Ÿ Hêj·T≈£î&ÉT ≈£î+#˚ MsêkÕ«$TøÏ Çyê«\ì ÆØ»y μyLRiVÌÁV Aμ³yL`i ®ƒsLi‡ÁL`i ƒ«s®ªsWμR…V ¿Á[xqsVN][ª«s¿RÁè¬s, C r¢NRPLRiùLiƒ«sV @¬sõ ËØùLiNRPVÌÁNRPV myÓTà˝Ò´ bıHêï&É yÓ+ø£≥ dürwt≈î£ e÷sY bÕغ n~ÛcÕºHêìøÏ dæbÕò s¡T‡ #˚kÕs¡T. B+‘√ n~ÛcÕºq+ Äj·TqqT m+|æø£ #˚d+æ ~. á ª«sLjiòLixms ¿Á[}qsLiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ª«s²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…ƒyõLRiV. @¬sõ ËØùLiNRPVÌÁ ª«sμôR… HÓ\ 7q ø£$TwüqsY Ä|òt e÷¬sÿ{Ï+>¥ qT+∫ ìj·÷eTø£ ñ‘·sÔ T¡ «\T yÓ\Te&ܶsTT. q÷‘·q bÕ\ø£es¡Z Á|üe÷D d”«ø±s¡ eTTVüAs¡+Ô úxms¾»½[ùNRP |¤¦¦¦ÍÞö ®²…xqsVäÌÁV GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s ƒ«sgRiμR…V ‡Áμj…ÖdÁ xmsμ³R…NS¬sNTP Aμ³yL`i ®ƒsLi‡ÁL`i {qs²T…Lig`iNRPV n\¢es¡+, y˚T 11 (ø±ø£rj·T): eT+&É\+˝Àì dü]|ü*¢ qT+&ç >∑T+&Ó|Pü &ç ÄsYn+&é_ s√&ÉT¶ á HÓ\ 13e ‘˚B 10.21>∑+≥\≈£î ìs¡sí TT+#ês¡T. eTT$Tà&çes¡+ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° 1977˝À @sêŒf…+Æ ~. n+‘·≈î£ ª«s¿Á[è ÆØ»yμyLRiVÌÁNRPV xqsx¤¦¦¦NRPLjiLi¿yÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. ALiVVÍÞ NRPLi|ms¬dsÌÁ úxms¼½¬sμ³R…VÌÁV BLiÉÓÁLiÉÓÁ |üqT\≈£î ‘·«s¡˝À lø±s¡+ #·T≥ºqTqï≥T¢ ÄsYn+&é_ mÇ \ø°ÎHêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. dü]|ü*¢ eTT+<äT n+u≤Jù|≥ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{°˝À n+‘·sꓤ>+∑ >± ñ+&˚~. 36@fi¯˝¢ À Ç|üŒ{Ï es¡≈L£ Äs¡T bÕ\ø£esêZ\T, 18@fi¯¢ @ø±\+ »R½¬sÐdÁÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yÌÁƒyõLRiV. Aμ³yL`i {qs²T…Lig`i ƒ«sV NSùLi£ms ®ªsW²`…ÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yÌÁƒyõLRiV. qT+&ç >∑T+&Ó|Pü &ç es¡≈L£ , &ç.sêe⁄\bÕ˝…+ ôd+≥sY qT+&ç mdt.|ü*b¢ Õ˝…+ yÓfi¢‚ ÄsYn+&é_ s√&ÉT¶ |üs‡¡ Hé ÇHé#êÛ ]®\ bÕ\q kÕ–+~. s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ , Hê\T>∑TkÕs¡T¢ ø±+Á¬>dt bÕغ bÕ\q kÕ–+∫+~. |üfi¢¯ \ø£àå DY s¬ +&ÉT gSù£qs xqsÕÁ=²U…NRPV Aμ³yL`i, ËØùLiN`P @N_äLiÈýÁ {qs²T…Lig`i ‡Áx¤¦¦¦§ÎÏÁ úxms¿yLRiLi ¿Á[xmsÉíØÌÁƒyõLRiV. |üqT\T ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTHêïs¡T. Ç{°e\ eT+Á‹ |æìù| $X¯«s¡÷|t s¡÷.1.50ø√≥¢‘√ X¯+≈£îkÕú|qü |üsê´j·÷\T, uÛ÷Ñ |ü‹sêE düT<äsÙ¡ qu≤ãT, q&ç+|ü*¢ düTã“sêE, sêj·T|ü⁄s¬ &ç¶ ˙\ø£+sπ Xƒ «¯ s¡sêe⁄, >±*<˚es¡ eT<äq yÓ+ø£≥ úÉ؃«s=|mslLi¬ds= F¡LíRiÍÞ NRPV ®ªsÎÏÁþ NRPLi|ms¬dsÌÁ ªyLji ®ªsËÞ\|qsÉÞÍÜ[ ËØùLiNRPV ÆØ»yÌÁ „sª«sLSÌÁV, #˚jT· &É+ »]–+<äHêïs¡T. eT+Á‹ $X¯«s¡÷|t #=s¡e‘√ á ÄsYn+&é_ s√&ÉT¶ |üqT\≈£îì<ÛTä \T >√bÕ\sêe⁄ #ÛÓ’s¡àqT¢>± |ü<äTe⁄\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTT$Tà&çes¡+ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{°øÏ @{≤ <Ûëq´+, ø=ã“] Ç‘·s¡ gSù£qs GÛÇÁ¬ds=ÍÜ[ ƒ«s®ªsWμR…V @LiVVLiμk… ÛÍÁ[¬sμj… ¾»½ÌÁV=N][ª«s¿RÁè¬s, ÛÍÁ[NRPF¡¾»½[ „s¬s¹¸…WgRiμyLRiVÌÁV eT+ps¡j÷· ´j·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. á s√&ÉT¢ |üPs¡sÔ TT‘˚ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ sêø£b˛ø£\≈£î |ü+≥\ m>∑TeT‘·T\ <ë«sê ø√{Ï 55\ø£\å T ôddt s¡÷|ü+˝À Ä<ëj·T+ ek˛Ô+~. e÷¬sÿ{Ÿ |ü]~Û˝À nHê‘·es¡+, m<äTs¡+¢ ø£, Áø±|ü xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ ËØùLiNRPVÌÁNRPV, GÛÇÁ¬ds=ÌÁNRPV „sª«sLSÌÁV @LiμR…ÛÇÁ[¸R…WÌÁƒyõLRiV. C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ∫+‘·\|üP&ç\˝À #Óø˘ b˛düTº <ë«sê s¡÷.70\ø£\å T, Áø±|ü ∫+‘·\|üP&ç #Óø˘ b˛düTº <ë«sê s¡÷.3\ø£\å T, nHê‘·es¡+ #Óø˘ b˛düTº ÇØLiVVLiÉÞ NR P Û Í ÁNí R P L` i Ë؇ÁV.Fs, ²T … Fs£ q sJ „s.LR i „sNT P LR i ßã Þ , ALiúμ³ y ËØùLiN` P FsÍÞ²T … FsLi m+‘√ kÂø£s´¡ e+‘·+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. <ë«sê s¡÷.22\ø£\å T Ä<ëj·T+ düeT≈£Ls¡T‘·T+~. >√<ëeTT\ n<Ó› <ë«sê s¡÷.60y˚\T HÓ\≈£î düeT≈£Ls¡T‘·T+~. eT$Tà&çes¡+ Fs£qs.ÇÁgRiƒyõμ³R…LSÇÁÙ,zqs„sÍÞ xqsxmýsLiVV£qs ²T…FsLi NRPVª«sWL`i, ª«sùª«sry¸R…V aSÅÁ ÛÇÁ[²T… ²T….úxms„dsVÌÁ, k˛eTyês¡+ »]π> e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° Á|üe÷D d”«ø±s√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚dTü HÔ êïs¡T. Á|ü<ëÛ q s¡V≤ü <ë]øÏ ALiVVÍÞ NRPLi|ms¬dsÌÁ úxms¼½¬sμ³R…VÌÁV, GFs£qsJÌÁV úxmsryμ`…, xqsVlLi[£tsQ, xqsWLRixmsoLSÇÁÙ, ËØùLiNRPLýRiV Çs¡TyÓ|’ ⁄ü ˝≤ kÕ«>∑‘· <ë«sê\T, ô|ø¢ò ‡° \T @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T˝¶ À Á|üe÷D d”«ø±s¡ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ y˚~ø£ @sêŒ≥T »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV. ø±øÏHê&É, y˚T 11 (ø±ø£rj·T): õ˝≤¢˝À ¬syÓq÷´ #˚kÕs¡T. Á|üe÷D d”«ø±sêìøÏ sêh eT+Á‘·T\T |æìù| $X¯«s¡÷|t, ‘√≥ qs¡d+æ Vü≤+, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç,¶ m+|æ\T õ.$.Vü≤s¡¸≈î£ e÷sY, &ç$»q¢ yêØ s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡\T Ä~yês¡+ qT+∫ {Ï.s¡‘êïu≤sTT, sêh e÷¬sÿ{Ï+>¥ XÊU≤eT+Á‹ eTTUÒw>t ö&é\‘√ bÕ≥T myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T, &çddæ _æ #Ûs’Ó à¡ qT¢ Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ sêh kÕº+|ü⁄\T, ]õÁùdºwüHé XÊU≤eT+Á‹ ‘√≥ qs¡d+æ Vü≤+ ù|s=ÿHêïs¡T. ø±øÏHê&É Á>±eT+˝À$˝ÒKs¡‘¢ √ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Ä~yês¡+ neT˝≤|ü⁄s¡+ &ç$»Hé dü<ädüT‡ ø=‘·Ôù|≥˝À, 13q ø±øÏHê&É, y˚T 11 (ø±ø£rj·T): Á|üuTÑÛ ‘ê«\T q÷‘·q+>± ô|<ë›|ü⁄s¡+ &ç$»Hé dü<ädüT‡ »>∑Z+ù|≥˝À 14q rdüTø=düTqÔ ï Á&É>¥ bÕ\d”\ e\¢ Á|ü»\≈£î rs¡ì qwü+º »]π> sê»eT+Á&ç &ç$»Hé dü<ädüT‡ >√ø£es¡+ eT+&É\+ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì ~ ø±øÏHê&É ¬ø$Tdtº n+&é Á&É–Zdtº ø£èwüßíìbÕ˝…+˝À, 15q ø±øÏHê&É &ç$»Hé dü<ädüT‡ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T ø±o $X‚«X¯«s¡sêe⁄ Ä+<√fi¯q |æsêƒ |ü⁄s¡+˝À, 16q s¡+|ü#√&Ées¡+˝À ìs¡«Væ≤düTqÔ ï e´ø£+Ô #˚kÕs¡T. Ä*+&çj÷· es¡øÔ £ düe÷K´ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈î£ eT+Á‹ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. á s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡˝À¢ ˙\+ ‘·TbòÕHé X¯óÁø£yês¡+ q>∑s+¡ ˝À ã+<é bÕ{Ï+∫ sê´©ìs¡«Væ≤+#ês¡T. qwüº|ü]Vü‰s¡+ |ü+|æD° #˚kÕÔeTì eT+Á‹ ‘√≥ nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£º‘·sY ˙‘·÷≈£îe÷] Á|ükÕ<é≈£î qs¡d+æ Vü≤+ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢≈î£ ˙\+ ‘·TbòÕHé |ü]Vü‰s¡+ $q‹|üÁ‘êìï n+~+∫ ‘êeTT m<äTs=ÿ+≥Tqï Çã“+<äT\qT <ë<ë|ü⁄ s¡÷.167ø√≥T¢ eT+ps¡j÷· ´j·Tì, á sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï $e]+#ê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ yÓTT‘êÔ\qT Äj·÷ s¬ ‘’ T· \≈£î yê] u≤´+≈£î U≤‘ê\≈£î »eT #˚kÕÔeTì yÓ\&¢ +ç #ês¡T. u≤´+≈£î MT&çj·÷‘√ ø±o e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=‘·Ô $<Ûëq+ e\¢ U≤‘ê\qT s¬ ‘’ T· \T ‘Ós|¡ øü b£ ˛e&É+‘√ |ü]Vü‰s¡+ Ä\dü´yÓT+Æ <äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À mø£ÿ&ç qT+#ÓH’ ê $ìjÓ÷>∑<ës¡TìøÏ y˚T\T »s¡>∑<äì nHêïs¡T. Ç{°e\ ø=qT>√fi¯¢ ]õÁùdwº qü T¢ #˚sTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± XÊK˝À #˚dqæ $<Ûëq+ ‘·«s¡˝ÀH˚ eTq õ˝≤¢˝À ø±\+˝À nìï Ks¡TÃ\qT |ü]o*+∫ 84 bÕ\d”H˚ neT\T ≈£L&Ü neT\T #˚jT· &ÜìøÏ Á|üjT· ‘êï\T kÕ>∑T‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s+¡ sêh yê´|ü+Ô >± #˚ùd˝≤ #·s´¡ rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. eT+<äT\ HêD´‘· $wüjT· +˝Àq÷, bı+<äT|ü]∫q ø±+b˛HÓ+{Ÿ‡ $wüjT· +˝Àq÷ ‘˚&Ü ñqï mø£ÿ&Ó’Hê ]õÁùdºwüqT¢ #˚düT≈£îH˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. j·T&É\ ñ‘·Œ‹Ô<ës¡T\H˚ u≤<ÛTä ´\T #˚j÷· ˝Ò ‘·|Œü neTàø£+<ës¡T&çô|’ øπ düT\T ô|≥Tºsê<äì ø√sês¡T. ◊<äT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T bòÕsêàdædüTº>± nqTuÛÑ+ ø£*–q yê]øÏ ø±«*ô|ò’&é |üs¡‡Hé>± >∑T]Ô+#ê\ì j·T»e÷ì, uÛ≤>∑kÕ«eTT´\≈£î á ìã+<Ûäq e]Ô+#˚˝≤ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. Hê´j·Tã<äy› TÓ qÆ &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ‡ ø£*–q es¡≈Ô î£ \qT kÕ≈£îå \T>± |ü]>∑D+Ï #ê˝Ò ‘·|Œü yê]ì Ábıdæ≈L£ ´wüHé #˚jT· sê<äì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´<ä]Ù m+.$.sê»X‚KsYs¬ &ç,¶ k˛eTT Á|ükÕ<é, _.düTã“sêE, ∫≥÷º] düTÁãVü≤àD´+, ø±øÏHê&É, y˚T 11 (ø±ø£rj·T): ÑÁÍýØÍÜ[ C ®ƒsÌÁ 15ª«s ¾»½[μk… ƒ«sVLi²U… Aμ³yL`i ƒ«sgRiμR…V ‡Áμj…ÖdÁ õ.m˝Ÿ.»>∑Hêï<Û+ä , »Hês¡qú kÕ«$T, ô|~›s¬ &ç¶ ø£èwü,í m˝Ÿ.lìyêdt, ø=$TàXË{ºÏ ≈£îe÷sY‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T bÕ˝§ZHêïs¡T. xmsμ³R…NRPLi gSù£qs xqsÕÁ=²U… @ª«sVÌÁV ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõLiμR…Vƒ«s gSù£qs„s¬s¹¸…WgRiμyLRiVÌÁV Aμ³yL`i ®ƒsLi‡ÁLýRiV, $XÊK|ü≥ï+, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑HéqT ËØùLiN`P @N_äLiÈýÁV ƒ«s®ªsWμR…V ¿Á[LiVVLi¿RÁVN][ªyÌÁ¬s ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i Ë؇ÁV.Fs xqsWÀÁLi¿yLRiV. <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <ä sêe⁄ Á|üX+¯ dü\‘√ eTT+#Ó‘êÔsT¡ . $XÊK|ü≥ï+ e∫Ãq Äj·Tq X¯ìyês¡+ yÓj ’ T· dtÄsY ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i ¿³yLi‡ÁL`iÍÜ[ ALiVVÍÞ NRPLi|ms¬dsÌÁ úxms¼½¬sμ³R…VÌÁ»][ gSù£qs xqsÕýÁ²U…NTP Aμ³yL`i ø±+Á¬ > dü T bÕغ õ˝≤¢ ø±sê´\j· ÷ ìøÏ e#êÃs¡ T . yÓ j ’ T · dt »>∑ H q é T Äj· T q <ä e TTàqï H˚‘·>± n\¢es¡+, y˚T 11 (ø±ø£rj·T): e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê\qT rπsÃ+<äT≈£î ì]àdüTqÔ ï uÀ&Éd≈ü î£ Ás¡T s¡ø‘åÏ · {qs²T…Lig`i \|ms xqs„dsVOTPQLi¿yLRiV. C xqsLiμR…LRi÷éLigS ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i ª«sWÉýزR…V»R½W Aμ³yL`i n_Û e ]í + #ês¡ T . C… ˝ ’ À¢ ñHêï ø±uÀj˚ T eTTK´eT+Á‹ »>∑ H ˚ nì Äj· T q nHêïs¡ T . »>∑ H é e´øÏÔ {qs²T…Lig`i »][ FsÍÞzmsÑÁ xqsÕÁ=²U…NTP ®μ…[aRPLiÍÜ[ @ª«sVÌÁV ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõ 51 ÑÁÍýØÍýÜ[ »R½WLRiVö g][μyª«sLji eT+∫˙{Ï ÁbÕC…≈î£ º <ë<ë|ü⁄ |üP]Ô ø±e∫Ã+<äì ÁbÕC…≈î£ º ndæôd+º {Ÿ Ç+»˙sY |òøü s° Y ‘Ó*bÕs¡T. á ÁbÕC…≈î£ ≈º î£ $<äT´‘Y düs|¡ süò ê ø±<äT X¯øÔÏ nì Äj·Tq ø=ìj·÷&Üs¡T. »>∑Hqé T eTTK´eT+Á‹ì #˚j÷· \H˚ @ø£ dü÷Á‘· Á|üD≤[ø£qT ùdÔ ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡suÛÀ‘·‡yêìøÏ H√#·Tø√qT+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eT+Á‹ |æìù| $X¯«s¡÷|t #=s¡e‘√ á ÁbÕC…≈î£ º ìsêàD≤ìøÏ ÑÁÍý؃«sV ®ªsVVμR…ÉÓÁ rôðyƒ«sLi ¬sÖÁ}msLiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¿Á[xmsÈíÁ²R…Li ÇÁLRiV»R½VLiμR…ƒyõLRiV. ®ªs[V 15 #˚H√#· ’ T· dt Tø√≈£î+<äHêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À eT÷&ÉT ÁbÕC…≈î£ \º T n\¢es¡+ eT+&É\+ uÀ&Éd≈ü î£ Ás¡T, neT˝≤|ü⁄s¡+ n+<äs÷¡ neT\T #˚j÷· \ì Äj·Tq MT&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \‘√ nHêïs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ yÓj ƒ«sVLi²T… »]ÖÁμR…aRPÍÜ[ ®μ…[aRPªyùxmsòLigS 20 ÑÁÍýØÍÜ[ C ƒ«sgRiμR…V ‡Áμj…ÖdÁ xmsμ³R…NRPLi @ª«sVÌÁV eT+&É\+ ∫+<ë&É>s∑ T¡ e⁄, ñ|üŒ\>∑T|ü+Ô eT+&É\+ ≈£Lqes¡+ Á>±e÷˝À¢ s¡÷.38ø√≥¢‘√ #˚|{ü qºÏ ≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. »>∑Hqé T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘˚e&ÉyT˚ \ø£´å eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. düe÷»+ e÷s¡TŒ ø√s¡T≈£î+{À+<äì, ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s, ª«sVƒ«s LSxtísQûLiÍÜ[ 5 ÑÁÍýØÍýÜ[ @ª«sVÌÁV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…ƒyõLRiV. ®ªs[V uÀ&Éd≈ü î£ Ás¡T ÁbÕC…≈î£ ≈º î£ $<äT´‘Y Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY≈î£ <äsU¡ ≤düTÔ #˚j÷· *‡ ñ+<äì m\ÁøÏøº ˝£ Ÿ mÇ mdt.Äq+<äsêE ‘Ó*bÕs¡T. yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغì n+<ä\+ møÏÿ+#ê\H˚~ Á|ü»\ uÛ≤eq>± ø£ì|æk˛Ô+<äì Äj·Tq ’ T· dt sê»X‚Ks¡ 15 ƒyÉÓÁNTP ËØùLiNRPVÌÁ ª«sμôR… 3 ÌÁORPQÌÁ 50 ®ªs[ÌÁ ª«sVLiμj…NTP {qs²T…Lig`i xmspLRiòª«so»R½VLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s m\ÁøÏøº ˝£ Ÿ≈î£ dü+ã+~Û+∫q |üqT\T #ê˝≤ es¡≈L£ |üP]Ô #˚jT· &É+ »]–+<äì mÇ ‘Ó*bÕs¡T. Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY≈î£ <äsU¡ ≤düTÔ nHêïs¡T. m˙º sêe÷sêe⁄ ‘·sê«‘· n‘·+{Ï dü+øπ eå T ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|üyX˚ ô¯ |{Ï+º ~. yÓj ¾»½ÖÁFyLRiV. N]Li»R½ ª«sVLiμj… }msLýRiV ËØùLiN`P μR…gæRilLi[ {qs²T…Lig`i ÇÁLRigRi²R…Li ÛÍÁ[μR…¬s A¸R…W ËØùLiNRPVÌÁ #˚dTü ≈£î+fÒ Ø&ç+>¥ MT≥s¡T _–+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ÁbÕC…≈î£ \º ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ H√#·Tø√≈£î+fÒ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À s¬ &˚q¶ ì Äj·Tq nHêïs¡T. n$˙‹ Äs√|üD\T ˝Òì bÕغ @<ÓH’ ê ñ+<ë nì n&ç>±s¡T. Á|ü<ëÛ q eT+Á‘˚ n$˙‹ Äs√|üD˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê ªyLRiV „s¬s¹¸…WgRiμyLRiVÌÁNRPV ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[¸R…WÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ALiVVÍÞ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ rs¡T‘·T+<äì |òøü s° Y ‘Ó*bÕs¡T. #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çì Á|ü»\T $X¯«dæ+#˚ |æ]dæ‹ú ˝Ò<ìä #ÓbÕŒs¡T. @ C…\’ T˝À ô|{ÏHº ê ø±+Á¬>düT≈£î NRPLi|ms¬ds úxms¼½¬sμ³R…ÌÁV, ²T…Fs£qsJ „s.LRi„sNTPLRißãÞ, GFs£qsJ xqsWLRixmsLSÇÁÙ »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV e´‹πsø£+>± b˛sê&ÉT‘êqì »>∑Hé #ÓbÕŒs¡ì, Ç~ m+‘√ <äeTTàqï Hêj·T≈£î&ç \ø£Då eTì nHêïs¡T. |ü<ä$ ø√dü+ ø±<äT. >ös¡e+ ø√düy˚T ‘êqT yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ˝À #˚]q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø=D‘ê\ sêeTø£èwü‘í √ ø£*dæ |üì#˚ùd+<äT≈£î ‘êqT dæ<+›ä >± ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ πø+Á<ä eT+Á‘·T\ eT<Û´ä $uÛ<Ò ë\THêïj·TH˚~ MT&çj÷· düèùwqº ì <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <äsêe⁄ nHêïs¡T. ø=D‘ê\ u≤<Û´ä ‘· sêJHêe÷\ ôd>∑ ‘·>T∑ \T‘√+~. rÁeyÓTqÆ Äs√|üD\‘√ øπ +Á<ä eT+Á‘·T\T |üeHé ≈£îe÷sY ø£*–q Hêj·T≈£î&Éì, n+<äs+¡ ø£*dæ yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغì $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ãq‡˝Ÿ, n•«˙ ≈£îe÷sY #˚dqæ sêJHêe÷\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À sêh eT+Á‘·T\ô|’ #·s´¡ \T rdüTø√yê\H˚ #ÓbÕŒs¡T. ˇ‹Ô&ç eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &çô¶ |’ ô|s¡T>∑T‘√+~. yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT yÓ’j·Tdt »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À ø£fi¯+øÏ‘· eT+Á‘·T\≈£î ñ<ë«düq #ÓbÕŒ\ì ø±+Á¬>düT sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT. $. Vü≤qTeT+‘·sêe⁄. e÷J eT+Á‹ |æ. X¯+ø£s¡sêe⁄, y˚πs«s¡T>± &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n$˙‹ Äs√|üD\T m<äTs¡TÿH˚yê]ì ‘·eT bÕغ n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ düV≤æ +#·uÀs¡ì, øπ +Á<ä+˝À Ç<äs› T¡ eT+Á‘·T\‘√ sêJHêe÷\T #˚sTT+#ês¡ì, sêh+˝À ≈£L&Ü ø£fi+¯ øÏ‘· eT+Á‘·T\qT ‘=\–+#·&+É , eT+∫<äì Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ nHêïs¡T. k˛ìj·÷ e÷~]>±H˚ ø£fi+¯ øÏ‘· eT+Á‘·T\ô|’ ø±øÏHê&É, y˚T 11 (ø±ø£rj·T): ZNP[LiúμR… xmsLSùÈÁNRP aSÆ ª«sVLiú¼½(BLi²T…|msLi®²…LiÉÞ ¿yL`êi) ZNP.ÀÁLRiLiÒÁ„s NSNTPƒy²R… F¡ÖdÁ£qs |mslLi[²`… úg_Li²`…=ÍÜ[ D.10.30 gRiLiÈÁÌÁNRPV ¿Á[LRiVNRPVƒyõLRiV. LSÇÁª«sVLiú²T… eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ ìs¡j í T· + rdüTø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£fi+¯ øÏ‘· eT+Á‘·T\T ª«sVμ³R…VLRixmsp²T… ƒ«sVLi²T |¤¦¦¦ÖÁNSxmísL`iÍÜ[ LSxtísQû xmsLSùÈÁNRP aSÅÁ ª«sVLiú¼½ ª«sÉíÓÁ ª«sxqsLi»R½Vª«sWL`i sêJHêe÷\T #˚dæ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfiÔ‚ eT+∫<äì Äj·Tq X¯ìyês¡+ MT&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \‘√ nHêïs¡T. A¸R…Vƒ«s ®ªsLiÈÁª«s¿yèLRiV. NSNTPƒy²R… ¿Á[LRiVNRPVƒ«sõ ZNP[LiúμR… xmsLSùÈÁNRP aSÅÁ ª«sVL ú¼½NTP ÑÁÍýØ ª«sVLiú»R½VÌÁV n$˙‹ì ìs¡÷à*+#·&+É e\¢H˚ ø£sêí≥ø£˝À ø±+Á¬>düT≈£î Á|ü»\T |ü≥+º ø£{≤ºsì¡ Äj·Tq nHêïs¡T. zms¬s}ms „saRP*LRiW£ms, »][ÈÁ ƒ«sLRizqsLix¤¦¦¦Li, xmsLSùÈÁNRP aSÅÁ úzms¬s=xmsÍÞ |qsúNRPÈÁLki ¿RÁLiμR…ƒy Æ؃±s, n$˙‹ì k˛ìj·÷ >±+BÛ düV≤æ +#·uÀs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. yÓj ’ T· dt »>∑Hé øπ düT˝À $yê<ëdüŒ<ä ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryμ`…, Fs£qszms bPª«saRPLiNRPL`i lLi²ïT…, NSNTPƒy²R… LRiWLRiÍÞ aSxqsƒ«s xqs˳ÏÁVùÌÁV Jy√\T C≤Ø #˚dqæ eT+Á‘·T\T sêJHêe÷ #˚j÷· *‡+<˚qì e÷J eT+Á‹ X¯+ø£ss¡ êe⁄ nHêïs¡T NRPVLRiryÌÁ NRPƒ«sõË؇ÁV, |msμôyxmsoLRiLi aSxqsƒ«s xqs˳ÏÁVùÌÁV xmsLi»R½Li gSLiμ³k… ®ªsWx¤¦¦¦ƒ±s, ÑÁÍýØ xmsLjixtsQ»`½ yês¡T sêJHêe÷ #˚jT· ø£b˛‘˚ eTTK´eT+Á‹ yê]ì ‘=\–+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. zqsBJ ZNP.ÇÁ¸R…VLSÇÁÙ, AL`i²T…J ÑÁ.ÇÁª«sx¤¦¦¦L`iÍØÍÞ ®ƒsúx¤¦¦¦¨ xmnsVƒ«sry*gRi»R½Li xmsÖÁNSLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &çô¶ |’ ≈£L&Ü Äs√|üD\THêïj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T ø£fi+¯ øÏ‘· A¸R…Vƒ«s NSLRiVÍÜ[ ‡Á¸R…VÌÁV®μ…[Lji DFyö²R… ®ªsÎØþLRiV. eT+Á‘·T\qT eT+Á‹es¡+Z ˝À m˝≤ ø=qkÕ>∑ìkÕÔsì¡ Äj·Tq n&ç>±s¡T.

Á|ü<ÛëìøÏ ø=qkÕπ> Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äT

¬s’‘·T #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡≈£î ¬s+&ÉT ãdüT‡\T @sêŒ≥T

15 Hê{ÏøÏ Ä<ÛësY, u≤´+≈£î U≤‘ê\ $esê\T qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø√yê*

düyêfi¯¢˝≤+{Ï~ |ü]XÀ<Ûäq

13q eTT$Tà&çes¡+ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° bÕ\ø£es¡Z Á|üe÷D d”«ø±s¡+

‘·«s¡˝À ÄsYn+&é_ s√&ÉT¶ |üqT\≈£î lø±s¡+ mÇ \ø°àå Hêsêj·TD

H˚{Ï qT+∫ s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡\T

<äeTTàqï H˚‘· »>∑Hé, C…’˝À¢ ñHêï dæm+

q÷‘·q $<ÛëHê\ e\¢ Á|ü»\≈£î uÛ≤Ø>± qwüº+

Ä<ÛësY d”&ç+>¥ô|’ düMTø£å

uÀ&Édü≈£îÁs¡T s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï ÁbÕC…≈£îº |üP]Ô

NÛ≥sY X¯+ø£sY k˛<äs¡T\T

øÏs¡DY≈£î &Ûç©¢ sêJHêe÷\ ôd>∑

øπ +Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$øÏ |òüTqkÕ«>∑‘·+

|æ.dürwt j·÷Hê+

yÓ’.m˝Ÿ.¬ø.Á|ükÕ<é ø±ÁfÒìø√q

μø±ø£rj·Tμ

~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+, 64`1ôV≤#Y`1_, f Á » … Øø±\˙, | Á ‘ ü ê|t q>∑s,Y ø±øÏHê&É, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢.¢ d ô ˝Ÿ` 9347810877, 9989320577


6

Ä~yês¡+

12 y˚T

2013

õ˝≤¢˝À wü]à\eTà bÕ<äj÷· ‘Á · uÛ≤Ø düø¬ ‡dt m–dæ|&ü qç »q¬øs¡≥+ ` |ò*ü +∫q lqqï eP´Vü≤+ yÓ’mdtÄsY dæ|æøÏ ‹s¡T>∑T˝Òì Á|üC≤<äs¡D

uÛyÑ êìdæ+>¥ / ã÷´s√NÛ|t / KeTà+ eTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq+ bÕ<äj÷· Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± KeTà+ õ˝≤¢ e\¢_Û qT+&ç ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ wü]à\eTà bÕ<äj÷· Á‘· eTT~>=+&É eT+&É\+, H˚\ø=+&É|*ü ,¢ eT+&É\+, KeTà+ s¡÷s¡˝Ÿ, KeTà+ {ÖHé, KeTà+ ns¡“Hé, ø±y˚T|ü*¢, @q÷ÿs¡T, p\÷s¡TbÕ&ÉT, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ s¡÷s¡˝Ÿ, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ {ÖHé, #·+Á&ÉT>=+&É, ô|qTã*¢, dü‘T· |Ô *ü ¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ MT<äT>± kÕ–q bÕ<äj÷· Á‘·˝À n&ÉT>∑&TÉ >∑THê »qø°]≥+ m–dæ|&ü +ç ~. |ü˝\¢… T, |ü≥Dº ≤\T, ‘·+&Ü\T nH˚ uÒ<+äÛ ˝Ò≈î£ +&Ü eTVæ≤fi¯\T, eè<äT\› T, $ø£˝≤+>∑T\T ôd‘’ +· wü]à\eTàqT #·÷&É{≤ìøÏ ÄyÓT #Ó|Œæ q e÷≥\T $q{≤ìøÏ »q+ bıf…‘êÔsT¡ . õ˝≤¢˝À 18 s√E\ bÕ≥T bÕ<äj÷· Á‘· #˚dæ Á|ü»\

düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. dü‘·TÔ|ü*¢ ãkÕº+&é #Ís¡kÕÔ˝À X¯ìyês¡+ Hê&ÉT »]–q uÛ≤Ø uVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\≈£î >∑{Ϻ>± ãT~›#ÓbÕŒ\ì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT Äe\+_ÛdTü +Ô <äì Á|ü<ëÛ q Á|ü‹ø£yå TÓ qÆ {Ï&|ç æ yê]øÏ eT<ä‘› T· ÇdüT+Ô <äì düeTj·T+ e∫Ãq|ü⁄Œ&É˝≤¢ á s¬ +&ÉT bÕغ\≈£î >∑{>ºÏ ± ãT~› #ÓbÕŒ\ì wü]à˝≤ ‘Ó*bÕs¡T. yÓm’ dtsê»X‚KsYs¬ &ç¶ |ü<∏äø±\qT Á|üdüTÔ‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ ù|<ä\qT yÓ÷dü+ #˚ùd Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+<äì ÄyÓT Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T ‘·÷≥T¢ bı&ç∫ <Ûsä \¡ T, #êØ®\T ô|+#·T‘·÷ Á|ü»\≈£î qs¡ø+£ #·÷|ædTü qÔ ï ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ >∑TDbÕsƒ+¡ #ÓbÕŒ\ì nHêïs¡T. yÓm’ dt ÄsY eTTK´eT+Á‹ ñqï düeTj·T+˝À s¬ ‘’ T· \≈£î ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\≈£î mdtd,æ mdæ,º _dæ\≈£î n+&É>± ñ+&ç yê]øÏ Á|üuTÑÛ ‘·« |ü<øä∏ ±\T >∑èVü≤ìsêàD+, &Ü«Áø±, bÕe˝≤e&ç¶ s¡TD≤\T, Äs√>∑´l, $<ä´, yÓ<’ ´ä +, |òE ” Øj·÷+ãs¡‡yÓT+{Ÿ Á|üC≤|ü<øä∏ ±\qT Á|üyX˚ ô¯ |{≤ºsì¡ nHêïs¡T. Hê&ÉT sê»X‚KsYs¬ &ç¶ bÕ<äj÷· Á‘·˝À Á|ü»\ düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£îì yê]øÏ ø±e\dæq eTÚ*ø£ dü<Tä bÕj·÷\T @sêŒ≥T #˚j÷· \ì Á|üC≤ |ü<øä∏ ±\T Á|ü»\≈£î #Ó+<ë\ì yÓm’ dtÄsY jÓTTø£ÿ <Û´ä j·T+‘√ |üì#˚XÊs¡ì ÄyÓT nHêïs¡T. »>∑Hné qï dæm+ ø±>±H˚ sê»qï sê»´+˝À dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T neT\T ne⁄‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. dü‘T· |Ô *ü ¢ eT+&É\+ qT+∫ ÄyÓT≈£î bÕ<äj÷· Á‘·˝À $<ë´s¡T\∆ T, s¬ ‘’ T· \T, |æ+#·Hé<ës¡T\T, dæ+>∑πsDÏ uÛÑTìsê«dæ‘·T\T ø£\dæ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e≥+ ˝Ò<äì ÄyÓT≈£î ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ @ õ˝≤¢˝À sêì Á|üC≤ düŒ+<äq KeTà+ õ˝≤¢˝À wü]à\eTà bÕ<äj÷· Á‘·≈î£ |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘·‘√ õ˝≤¢˝À yÓ’mdtÄsY dæ|æøÏ $X‚wüyÓTÆq ã\+ düeT≈£L]+<äì kÕúìø£ mìïø£˝À¢HH’Ó ê, sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢HH’Ó ê yÓm’ dtÄsY dæ|æ <Ûs’Ó ´¡ +>± b˛{° #˚ùd dü‘êÔ düeT≈£Ls¡TÃ≈£î+<äì ≈£L&Ü $X‚w¢ dæ Tü HÔ êïs¡T. KeTà+ bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ® bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdts¬ &ç¶ (lqqï) õ˝≤¢˝À bÕ<äj·÷Á‘· kÕ>∑T‘·Tqï Ä<ä´‘·+ wü]à\ yÓ+fÒ ñ+&ç m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ePVü‰s¡#·q #˚dü÷Ô n+<ä]ì ø£\T|ü⁄≈£îìb˛‘·÷ Á|ü‹uÛÑ >∑\ ø=‘·yÔ ê]ì bÕغ˝ÀøÏ #˚sπ ˝≤ #·÷dü÷Ô yÓm’ dtÄsY dæ|øæ Ï $X‚wyü TÓ qÆ ùde #˚jT· ≥+ >∑eTì+#·e#·TÃ. y˚T 11q dü‘T· |Ô *ü ¢ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À »]–q wü]à\ bÕ<äj÷· Á‘· Á|ü‘´˚ ø£+>± #Ó|⁄ü Œø√e#·TÃ. m+<äTø£+fÒ 2003 dü+e‘·‡s¡+˝À Ç<˚ y˚T 11e ‘˚Bq ~e+>∑‘· H˚‘· yÓm’ dt sê»X‚KsYs¬ &ç¶ »]|æq Á|üC≤Á|ükÕúq+˝À dü‘T· |Ô *ü ø¢ Ï #˚sT¡ ≈£îHêïs¡ì ‹]– |ü~ dü+e‘·‡sê\ nq+‘·s+¡ Äj·Tq ‘·qj·T wü]à\ eTs√Á|üC≤Á|ükÕúq+ bÕ<äj÷· Á‘·˝À dü]>±Z y˚T 11q dü‘T· |Ô *ü ø¢ Ï #˚sT¡ ø√e≥+ $X‚w+ü >± Á|ü»\T #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥÷ n\Hê{Ï C≤„|øü ±\qT >∑Ts¡TÔ #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡T. øÏcÕºs+¡ n+uÒ<ÿä sY qT+&ç ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ wü]à\ bÕ<äj÷· Á‘· dü‘·TÔ|ü*¢ yÓ+>∑fi¯sêe⁄q>∑sY, n+uÒ<äÿsYq>∑sY, Äغdæ ãkÕº+&é ôd+≥sY, bÕ‘· ãkÕº+&é ôd+≥sY, ‘êfi¯fleT&É, uÒ‘T· |ü*¢ >∑+>±s¡+, bÕø£\>∑÷&Ó+\ MT<äT>± kÕ>∑T‘·÷ |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝ÀøÏ H˚&TÉ Á|üy•˚ +#·qTHêïs¡T. dü‘T· |Ô *ü ¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z bÕ<äj÷· Á‘·˝À yÓm’ dt sê»X‚KsYs¬ &ç¶ ‘·q bÕ<äj÷· Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± >∑‘+· ˝À ãdü #˚dqæ ‘êfi¯e¢ T&É •yês¡T˝ÀH˚ wü]à\eTà ≈£L&Ü ãdü #˚jT· qTHêïs¡T. dü‘T· |Ô *ü ¢ ìjÓ÷»ø£es¡+Z |üs´¡ ≥q\T zô|Héø±düTº ìsê«dæ‘·T\ >√&ÉT $qï wü]à\ MT≈£î m˝≤+{Ï nHê´j·T+ »]–Hê yÓ’mdtÄsY dæ|æ düVæ≤dü÷Ô }s¡Tø√<äì MT≈£î e#˚à uÛÑj·T+ @$T ˝Ò<äì nedüs¡yÓTÆ‘˚ ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚ùdHê MT≈£î Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î MT |üøå±q bÕغ n+&É>± ñ+≥T+<äì wü]à\ yê>±∆q+ #˚XÊs¡T. dü‘T· |Ô *ü ¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z |üs´¡ ≥q\T wü]à\eTà‘√bÕ≥T>± ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ ≈£îe÷s¡T&ÉT »\>∑+ yÓ+ø£Á{≤e⁄ Ä<ä´‘·+ |üs´¡ ≥q˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À wü]à\ yÓ+≥ yÓm’ dtÄsYd|æ æ Hêj·T≈£î\T sêÁwüº Hêj·T≈£î\T »\>∑+ yÓ+ø£≥sêe⁄, bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdüs¬ &ç,¶ dü‘T· |Ô *ü ¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·T ø£s\Ô¡ T q+ã÷] sêeT*+π>X¯«s¡sêe⁄, <äj÷· q+<é $»jYT≈£îe÷sY, yÓm’ dtÄsYd|æ æ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T eT#êà lìyêdüsêe⁄, nXÊ«sêe⁄ù|≥, |æqbÕø£, yÓs’ ê ìjÓ÷»ø£esêZ\ düeTq«j·T ø£s\Ô¡ T ‘ê{Ï yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ bÕj·T+ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ u≤D√‘·T eT<äH˝é ≤˝Ÿ, j·TTe»q $uÛ≤>∑+ ø£˙«qsY kÕ<äT s¡yT˚ wts¬ &ç,¶ mdæº ôd˝Ÿ õ˝≤¢ ø£˙«qsY uÛÑ÷ø±´<äfiŸdæ+>¥, mdæ‡ ôd˝Ÿ õ˝≤¢ ø£˙«qsY yÓTT+&Ó+ »j·TsêCŸ, eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ õ˝≤¢ ø£˙«qsY uÛ≤D√‘·T |ü<ëàe‹, sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T #ê>∑+{Ï edü+‘·, ô|qã*¢, dü‘·TÔ|ü*¢, y˚+dü÷s¡T, ø£\÷¢s¡T, ‘·˝≤¢&É eT+&É˝≤\ ø£˙«qs¡T¢ C…+&Ü ¬s&ç¶, qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶, bÕ\≈£î]Ô j·÷≈£LuŸ, n≥÷¢] dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, yÓ’ø£+{Ï Vü≤]u≤ãT, >=&ÉT>∑Tq÷] \øÏåà¬s&ç¶, #ê>∑+{Ï s¡M+Á<ë¬s&ç¶, eT+<äbÕ{Ï sêe÷sêe⁄, ø=&çyTÓ fi¯fl nbÕŒsêe⁄, qs¡T≈£îfi¯fl s¡$, <ëeTs¡ s¡yT˚ wt, ‘·T+ã÷] lìyêdüsêe⁄, »\>∑+ j·T÷‘Y dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, sê$ dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, <=&ܶ lìyêdü¬s&ç¶, ø√≥–] eTTs¡∞ø£ècÕísêe⁄, ‘·÷+ã÷] õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ◊.ø£èwüí ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¬ +{Ÿ ø£cÕº\≈£î ø±s¡≈î£ &ÉT #·+<Á uä ≤uÒ yÓs’ ê y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : sêh+˝À $<äT´‘Y ø√‘·\T, düs#Y êØ®\ ô|+|ü⁄ e+{Ï ø£cÕº\≈£î Ä<äT´&ÉT {Ï&|ç æ n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤uÒqì q÷´&Óy÷Ó Áø£d” øπ +Á<ä ø£$T{° düuTÑÛ ´&ÉT >±<Ó ~yêø£sY $eT]Ù+#ês¡T. r>∑\ã+»s¡˝À $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ #·+Á<äu≤ãT ne\+_Û+∫q Á|ü|+ü #· u≤´+≈£î $<ÛëHê\ |ò*ü ‘·+>± düs#Y êØ®\ ù|s¡T‘√ Á|ü‹ eT÷&ÉT HÓ\\ø√kÕ] $<äT´‘Y #êØ®\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T Áô|y’ ≥˚ T dü+dü\ú ≈£î >∑T˝≤yéT–Ø #˚d÷ü Ô e´ekÕj·T s¡+>±ìï |üP]Ô>± ìØ«s¡´+ #˚dTü HÔ êïj·Tì <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . Áô|y’ ≥ ˚ T dü+dü\ú ≈£î 5.50 \ø£\å ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ dü_‡&û ÇdüTqÔ ï Á|üuTÑÛ ‘ê«\T, s¬ ‘’ T· \≈£î øπ e\+ 70 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ sêsTTr\ Ç∫Ã, e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ n+‘· Çe«&É+ uÛ≤e´+ ø±<ä+≥÷ >∑>√Z\T ô|&ÉT‘·THêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T uÛ÷Ñ >∑]¸º #·{≤ºìï ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ y˚˝≤~ mø£sê\ uÛ÷Ñ $Tì Áô|y’ ≥ ˚ T ø£+ô|˙\ |üs+¡ #˚dTü HÔ êïj·Tì, u§>∑T,Z f…*ø£+, ÇqT|ü Kì»+, >±´dt ìπøbå Õ\ e+{Ï C≤rj·T dü+|ü<qä T yê{ÏøÏ ø£≥uº {… ºÏ Á|ü»\ H√fi¯fl˝À eT{Ϻ ø=&ÉT‘·THêïj·Tì <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . >±´dt ô|+ô|˙\T eTqsêh+˝Àì (>±´dt) ìπøbå Õ\qT Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î $Áø£sTTdüTqÔ ï+<äTH˚ Çø£ÿ&É $<äT´‘Y ø√‘· ô|]–+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ãj·÷´s¡+˝À ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT @sêŒ≥T #˚j÷· \ì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓs’ ê &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù ø£+ø£D≤\ ns¡Tq® sêe⁄, Hêj·T≈£î\T bÕX¯+ nbÕŒsêe⁄, ùwø˘ ˝≤˝Ÿ$Tj·÷, eTT‘·qÔ uÀsTTq ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄, ≈£î+#·+ sê+u≤ãT, m+. lìyêdt ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛sê≥ |òü*‘·y˚T.. nXÊ«sêe⁄ù|≥ y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : dæ|æm+, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+, ≈£î\ $eø£å e´‹πsø£ b˛sê≥ dü+|òüT+ (πøM|”mdt) b˛sê{≤\ |ò*ü ‘·+>±H˚ md”‡,md”º düuŸbÕ¢H≈é î£ Á|üuTÑÛ ‘·«+ #·≥㺠<ä‘› · ø£*Œ+∫+<äì, á $wüjT· +˝À dæm+ >=|üŒ @MT ˝Ò<ìä dæ|mæ + õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù b˛‹H˚ì düT<äsÙ¡ Hé nHêïs¡T. Äj·Tq Çø£ÿ&É $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ b˛\es¡+ u≤´ø˘ yê≥sY‘√ ø±≈£î+&Ü Á|üdTü ‘Ô +· >√<ëe]‘√ ì\Te ˙{Ï <ë«sêH˚ Ç+~sêkÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ º ì]à+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈î£ \º T ì]à+#ê\qï &çe÷+&ÉT‘√ eTVü‰bÕ<äj÷· Á‘· ìs¡«Væ≤+∫q |òTü q‘· ‘·eT<˚qì #ÓbÕŒs¡T. nôd+;¢ kÕº+&ç+>¥ ø£$T{°˝À ÁbÕC…≈î£ \º ≈£î dü+ã+~Û+∫ e÷J eT+Á‹ ‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄qT düuTÑÛ ´&ç>± ìj·T$T+#·&+É Vü≤s¡¸˙j·TeTì nHêïs¡T. ãj·÷´s¡+˝À d”˝º Ÿ bÕ¢+{Ÿ ì]à+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düe÷y˚X+¯ ˝À bÕغ sêh ø£$T{° düuTÑÛ ´\T ø±kÕì ◊\j·T´, &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù ø¬ . |ü⁄\¢jT· ´, eT+&É\ ø±s¡´<äsT¡ Ù\T, <=&ܶ \ø°àå Hêsêj·TD, ø=H˚ï \ø£àå j·T´, ∫s¡+J$ Hêj·TT&ÉT, <Ûsä T¡ à\ d”‘êsêeTT\T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+ÄsY|æmdt bÕ<äj·÷Á‘·\T yÓs’ ê y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : sêh+˝À ‘Ó\sπ¢ wüHøé ±s¡T\¶ Tqï ìs¡Tù|<ä\ Äø£* u≤<Û\ä qT rπsà es¡≈î£ á ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ô|’ j·TT<ä+› #˚kÕÔeTì m+ÄsY|mæ dt sêh n<Û´ä ≈£îå \T j·÷‘ê≈£î\ uÛ≤düÿsY e÷~ ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s+¡ ˝À õ˝≤¢ ø£$T{° düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. neTàVü≤dü+Ô ù|s¡T‘√ á ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ s¡÷. 180πø n+<ä#C˚ Ò ì‘ê´edüsê\T @ eT÷\≈£î ekÕÔjT· Hêïs¡T.. |ü\T düdeü Tdü´\ô|’ áHÓ\ 15qT+∫ nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ 15 s√E\bÕ≥T bÕ<äj÷· Á‘·\T #˚dæ 30q ø£˝ø… s㧜 {Ÿ m<äT≥ <Ûsä êï #˚j·÷\Hêïs¡T. õ˝≤¢ ÇHé#êØ® @|üP] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ã#·Ã\≈£Ls¡ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, sêh Hêj·T≈£î\T Äq+<äsêe⁄, yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, $»jYT, lsêyéT, j·TTeùdq õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ∫ìï lìyêdt, Á|üu≤Û ø£sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\T ` <ä+&ÉT≈£î+≥Tqï yê´bÕs¡T\T

Çø£ ôd\e⁄... {≤{≤.. u…j ’ TY .. u…j ’ TY

Vü≤Öõ+>¥ ì<ÛäT\T eT+ps¡T s π wüHé _j·T´+ |ü{y ºÏ ‘ ˚ · bÕ\«+#· y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢˝Àì Á|ü‹ eT+&É˝≤ìøÏ >∑èVü‰ìsêàD ø±sê´\j·T+ ìsêàD≤ìøÏ s¡÷. 2 \ø£\å #=|ü⁄Œq eT+ps¡T nj·÷´j·Tì >∑èVü‰ ìsêàD áá ‘êsê#·+<é nHêïs¡T. ‘·<ë«sê \_∆<ës¡T\≈£î n~Ûø±s¡T\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü |üP]Ô kÕúsTT˝À ùde\+~+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ ñ≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á y˚Ts¡≈î£ bÕ\«+#·˝Àì ‘·q ø±sê´\j·T+˝À &ûááñ, @á\‘√ düMTø£å ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s+¡ e÷{≤¢&Üs¡T. ì]à‘· øπ +Á<ë\ kÕe÷Á–‘√H˚ M{Ï ìsêàD+ |üP]Ô #˚kÕÔeTHêïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ç{°e\ \_∆<ës¡T\≈£î ô|+∫q ìsêàD+ e´j·T+ ì<ÛTä \qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç+ø± ndü+|üP]Ô>± ñqï >∑èVü‰\ \_∆<ës¡T\T md”‡, md”,º _d”\T düø±\+˝À |üP]Ô #˚j÷· \ì ø√sês¡T. á ìsêàD≤\qT y˚>e∑ +‘·+ #˚ùd+<äT≈£î>±qT Á|ü‹ eT+&É\+˝À e+<ä eT+~ ‘ê|” y˚TÁd”\Ô qT m+|æø£ #˚dæ •ø£D å ÇdüTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± ‘·øDå£ y˚T \_∆<ës¡T\T u≤´+≈£î U≤‘ê\T ‘Ósy¡ ê\Hêïs¡T. á düMTø£å düe÷y˚X+¯ ˝À &û\T ø£èwü,í yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ @á dü‘´· Hêsêj·TD ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

pHé 1 qT+&ç $<ÛäT˝À¢øÏ KeTà+ y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± nìï Á|üuTÑÛ ‘·« bÕsƒX¡ Ê\˝À |üì#˚dTü qÔ ï ñ bÕ<Ûë´j·TT\T ‘·|Œü ì dü]>± pHé 1 qT+#˚ $<ÛTä \≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì bÕsƒX¡ Ê\ $<ë´ dü+#ê\≈£î\ qT+∫ ñ‘·sÔ T¡ «\T $&ÉT<ä\j·÷´sTT. $<ë´s¡T\∆ qT #˚]Œ+#˚+<äT≈£î Ä bÕsƒX¡ Ê\ |ü]~Û˝Àì nyêdü ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á>±e÷˝À¢ nsTT<˚fió¯ fl ì+&çq ã&çá&ÉT |æ\\¢ Tqï ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\‘√ Á|ü‘´˚ ø£ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ yê]øÏ Á|üuTÑÛ ‘·« bÕsƒX¡ Ê\ |üìrs¡T $e]+#ê\ì, ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·« ã&ÉT˝À¢ #˚]ø£ô|’ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT˝À¢ #Ó‘’ q· ´+ ‘˚yê*‡q u≤<Û´ä ‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. HêD´yÓTqÆ $<ë´uÀ<Ûqä edü‘T· \≈£î yê] <äèwæøº Ï rdüT≈£îb˛yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Áô|y’ ≥˚ T bÕsƒX¡ Ê\\ Á|ü#êsêìøÏ BÛ≥T>± Á|ü#ês¡+ ñ+&Ü\ì ù|s=ÿHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T |ü~ s√E\bÕ≥T $düè‘Ô +· >± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä<˚XÊ\˝À düŒwü+º #˚XÊs¡T. pHé 12 qT+∫ bÕsƒX¡ Ê\ yê]¸ø£ Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ uÀ<Ûqä »s¡>±\ì ‘Ó*bÕs¡T.

•yê\j·T+ uÛ÷Ñ eTT\ øö\T y˚\+ bÕ≥ mÁs¡TbÕ˝…+ y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ lu≤\Á‹|ü⁄s¡düT+<ä] #·+Á<äeTÚfi‚X¯«s¡kÕ«$T Vü≤≈£îÿ uÛÑTø£ÔeTT˝À >∑\ uÛÑ÷$T øö\T y˚\+ á HÓ\16 >∑Ts¡Tyês¡+ ñ <äjT· +11.30>∑+≥\≈£î <˚ekÕúq+ ÁbÕ+>∑D+˝À 2013`14, 2014`15 s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\≈£î øö\T ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+bÕ≥ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä\j·T ø±s¡´ìsê«Vü≤D n~Ûø±] Áù|yéTkÕ>∑sY X¯ó Áø£yês¡+ z Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. øπ dæs¬ &ç|¶ *ü ¢ Á>±eT+˝À >∑\ 27.17, s¬ &çb¶ Õ˝…+ Á>±eT+˝À >∑\ 14 yÓT≥º mø£sê\≈£î dü+ã+~Û+∫ á y˚\+bÕ≥ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. y˚\+˝À bÕ˝§Zq<ä\∫q yês¡T s¡÷.2y˚\T &çbÕõ{Ÿ #Ó*+¢ #ê\ì nHêïs¡T. <˚ekÕúq ìã+<Ûqä \≈£î ˝Àã&ç á y˚˝+bÕ≥˝À bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

y˚~+|ü⁄\ |òü*‘·+>±... nXÊ«|ü⁄s¡+ y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : Ç+»˙]+>¥ $<ë´]∆ì |ü≥¢ ndüu´ÑÛ +>± Á|üe]Ô+∫q z e´øÏìÔ n¬sdüTº #˚dæ ø√s¡T≈º î£ ‘·s*¡ +∫q≥T¢ nXÊ«|ü⁄s¡+ mdt◊ ÄsY. n+»j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ dü+ã+~+∫ $esê*˝≤ ñHêïsTT. eT+&É\+˝Àì e÷$Tfi¯y¢ êsTT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Ç+»˙]+>¥ $<ë´]∆ì‘√ yÓTT+&ç≈î£ +≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Ä{À Á&Óe’ sY ø=+‘· ø±\+>± y˚~dÛ Tü HÔ êï&ÉT. á Áø£eT+˝À n‘·ì Á|ües¡qÔ Çã“+~ø£s+¡ >± e÷s¡&+É ‘√ á $<ë´]∆ì $wüj÷· ìï ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\≈£î ‘Ó*|æ+~. B+‘√ yês¡T >∑‘· 12e ‘˚Bq nXÊ«|ü⁄s¡+ b˛©düTùdwº Hü ˝é À |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈î£ $#ês¡D #˚|{ü qºÏ b˛©düT\T n‘·ìì n¬sdüTº #˚dæ eTDT>∑÷s¡T ø√s¡T≈º î£ ‘·s*¡ +#ês¡T.

eTT~>=+&É y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : uÛ÷Ñ $Tì dü+ã+~Û+∫q $yê<ä+˝À e÷y√sTTdüT\º eT+≥÷ Á>±HÓ{’ Ÿ ø£sêà>±s¡+ j·T»e÷ì >±j·TÁ‹ s¡$ì u…~]+∫q øπ düT˝À ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ #Ó+~q *+>∑+ eTTs¡∞ nH˚ e´øÏÔì n¬sdüTº #˚dæ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢ mdt◊ düs¡«j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq ‘Ó*|æq y˚Ts¡≈î£ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. KeTà+ |ü≥Dº ≤ìøÏ #Ó+~q >±j·TÁ‹ s¡$ eTT~>=+&É˝Àì n‘·ì Á>±HÓ{’ Ÿ ø£sêà>±s¡+ ñ+&É>± áHÓ\ 4q e÷s¡D≤j·TT<Ûë\‘√ e∫Ãq ø=+<äsT¡ u…~]+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚XÊs¡T. á y˚T≈£î Äj·Tq b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T>± yê]˝À eTT>∑TZ]ì n¬sdüTº #˚j·T>± *+>∑+ eTTs¡∞ nH˚ e´øÏÔ bÕ]b˛j·÷s¡T. nq+‘·s+¡ KeTà+ ãkÕº+&é˝À ñqq n‘·ìï KeTà+ Á>±MTD d”◊ qπswt¬s&ç¶, mdt◊ düs¡«j·T´\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

uÛÁÑ <ë#·\+ y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : y˚d$ü H˚kÕÔ\≈£î –sêø° $|üØ‘·+>± ñ+~. uÛ]Ñ +#·˝ìÒ m+&É\T, ñø£ÿ b˛‘·\‘·T Á|ü»\T n˝≤¢&bç ˛‘·÷ #·\{¢ Ï ˙fi¯ó,¢ o‘·\ bÕìj·÷\ô|’ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. B+‘√ o‘·\bÕ˙j·Tø±\≈£î mqï&É÷ ˝Òì &çe÷+&é ô|]–+~. ø=ã“]uÀ+&Ü\T, |ü⁄#·Ãø±j·T\T, |ü+&É¢ s¡kÕ\T, ‘ê{Ï eTT+»\T, ≈£L˝Ÿ Á&ç+ø˘‡ yÓ|’ ⁄ü Á|ü»\T yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. y˚d$ü ˝ÀM{ÏøÏ $|üØ‘·yTÓ qÆ &çe÷+&é ñ+&É≥+‘√ yê´bÕs¡T\T n+~q ø±&çøÏ <√#·T≈£î+≥THêïs¡T. 1 ø=ã“] uÀ+&É+ <Ûsä ¡ s¡÷.20 qT+∫ 25 es¡Tø£ |ü\T≈£î‘·T+~. ˇø£|⁄ü Œ&ÉT s¡÷. 20 ñ+&˚ eT{Ϻ ≈£î+&É <Ûsä ¡ Ç|ü⁄Œ&ÉT @ø£+>± s¡÷. 100 #˚]+~. ô|<ä› |ü⁄#·Ãø±j·T e÷¬sÿ{À¢ s¡÷. 80 qT+∫ s¡÷.150 es¡≈î£ neTTà‘·THêïs¡T. n<˚ $<Û+ä >± #ÓsT¡ ≈£î s¡d+ü , |ü+&É¢ s¡kÕ\ <Ûsä \¡ T Äø±XÊìï n+≥T‘·THêïsTT. >∑‘+· ˝À >±¢dTü s¡÷.15 ñqï |ü+&É¢ s¡d+ü Ç|ü⁄Œ&ÉT @ø£+>± bÕ‹ø£ |ü\T≈£î‘√+~. &çe÷+&éqT ã{Ϻ <Ûsä q¡ T ≈£L&Üyê´bÕs¡T\T ÇfÒº ô|+#˚dTü HÔ êïs¡T. Çø£ eT+∫˙fi¯¢ neTàø±\T yê´bÕs¡T\≈£î ø±düT\T |ü+≥ |ü+&çk˛Ô+~. 20 ©≥s¡¢ $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY ø±´HéqT s¡÷.10 øÏ ø=qT>√\T #˚dæ Ä ˙{Ïì u≤{Ïfi˝¢¯ À ì+|æ #·\¢ |ü]∫ ©≥sY s¡÷. 5 ≈£î neTTà‘·THêïs¡T. 10 s¡÷bÕj·T\ yê≥sY≈î£ ô|≥Tºã&ç, eTs√ |ü~ s¡÷bÕj·T\ $<äT´‘Y #êØ®, Ks¡TÃ\T b˛q÷ 80 s¡÷bÕj·T\ es¡≈î£ ˝≤uÛ≤ì Ä]®dTü HÔ êïs¡T. Á|ü»\T <ëVü‰ìï rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î n&ç–q+‘ê Çe«ø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Äs√>±´ìøÏ Vü‰ìø£s¡+ nì ‘Ó*dæq|üŒ{Ïø° Á|ü»\T ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘‡ô|’ Ä<Ûës¡&Éø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. |æqbÕø£ y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\+˝Àì ∫+‘·\bÕ&ÉT e\dü –]»q Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Bìì Ädüsê>± #˚dTü ≈£îqï yê´bÕs¡T\T n~Ûø£ <Ûsä \¡ T eTT≈£îÿ|æ+&ç eTØ edü÷fi¯ó¢ #˚dTü HÔ êïs¡T.|ü˝\¢… qT+∫ ‘ê{Ï eTT+»\T rdüTø=∫à eT&É$ •Øwü (25) uÛÑs¡Ô‘√ >=&Ée|ü&ç+~. eTqkÕÔbÕHêìøÏ >∑T¬s’q ÄyÓT |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT ‘ê– &É»Hé s¡÷.20 øÏ neTTà‘·THêïs¡T. ‘ê{Ï eTT+»\T ‹+fÒ #·\Te #˚dTü +Ô <äì Á|ü»\T ø=H˚+<äT≈£î m>∑ã&ÉT‘·THêïs¡T. Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. @&É÷fi¯flãj·÷´s¡+ mdt◊ lìyêdt øπ düT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚dTü HÔ êïs¡T.

μø±ø£rj·Tμ ~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+, &√sY HÓ+ãsY 9`5`80, | ô +≥>∑&¶É ãC≤sY, KeTà+.

uÛ≤qT&ç Á|ü‘êbÕìøÏ ndü«düú‘· p\÷s¡TbÕ&ÉT y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : s¬ +&ÉT yêsê\T>± õ˝≤¢˝À m+&ÉT\ eT+&çb˛‘·T+&É≥+‘√ ñc˛íÁ>∑‘\· T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. p\÷s¡TbÕ&ÉT eT+&É\+ ˝Àì |ü\T Á>±e÷\ Á|ü»\T m+&É rÁe‘·‘√ e&É<ãÓ “≈£î >∑Ts¬ ’ ÄdüŒÁ‘·T\ bÕ\e⁄‘T· Hêïs¡T. kÕÔìø£ ÁbÕ<Û$ä Tø£ Äs√>∑´ øπ +Á<ä+˝À düTe÷s¡T 20 eT+~ øÏô|>’ ± e&É<ãÓ “ u≤~Û‘T· \T ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·THêïs¡T. >∑T+&Ésπ¢ |ü⁄ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ˇπø ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T uÛ÷Ñ ø£´, ùdyê, n‘·ì uÛ≤s¡´ øödü\´+, ≈£L‘·Ts¡T düT>∑TD, sêC≤sêe⁄ù|≥≈£î #Ó+~qbıHÓïuÀsTTq q]‡+Vü‰sêe⁄ bÕ|üø=\T¢≈î£ #Ó+~q õ˝≤ì, p\÷s¡TbÕ&ÉT≈£î #Ó+~q eT<Óu› ÀsTTq eT+>∑‘êj·T, eTT~>=+&É ôV≤’ e÷e‹, ø£èwüyí D ˚ ,Ï yÓ+>∑qïbÕ˝…+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #·+Á<ä–] sêeTj·T´ ‘·~‘·sT¡ \T e&É<¶ ãÓ “ ø±s¡D+>± yê+‘·T\T, $πs#·Hê\‘√ ÄdüŒÁ‹˝À #˚sês¡T.

|üqT\≈£î lø±s¡+ <äeTàù|≥ y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\+˝À j·T+.j·T˝Ÿ.m. e¬>\Z $TÁ‘·ùdq 40 \ø£\å n_Ûeè~∆ |üqT\qT X¯óÁyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n+>∑Hyé ê&û uÛeÑ Hê\T, õ.dæ.dæ. >√&ÍHé, dæ.dæ. s√&ÉT,¢ e´ekÕj·T uÀs¡q¢ T |ü+#êj·Tr sêCŸ Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>∑+ C….Ç. düTu≤“sêe⁄ |üs´¡ y˚øDå£ ˝À |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT˝≤ÿs¡+ Hê>∑T|ü*\¢ ˝À n+>∑Hyé ê&û uÛeÑ Hê\qT, Hê>∑T|ü*˝¢ À õ.dæ.dæ. >√&ÍHéqT, <äeTàù|≥, eT+<ä\|ü*¢, ‘={Ϻ|ü+|ü⁄, >∑+&ÉT>∑T\|ü*¢, »>±Zs¡+ \˝À dæ.dæ. s√&É¢qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ñ<ë´q eq XÊK <ë«sê ÄsTT˝Ÿô|&ò é ì<ÛTä \‘√ j·Tdt.dæ., j·Tdt.{Ï. \≈£î ì]à+∫q uÀs¡Tu≤e⁄\qT \#êÃ|ü⁄s+¡ ˝À j·T+.j·T˝Ÿ.m. ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTÚ*ø£ dü<Tä bÕj·÷\ ø£\Œqô|’ ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ ∫‘·XÔ ó¯ ~∆‘√ |üì#˚dTü +Ô <äHêïs¡T. j·Tdt.dæ., j·Tdt.{Ï.\≈£î Ä<ëj·T+ yÓTs¡T>∑T|üsπ Ã+<äT≈£î düqï ∫qïø±s¡T s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ bÕe÷sTT˝Ÿ kÕ>∑T≈£î sêsTTrô|’ uÀs¡T, yÓ÷{≤s¡T, ø£s+¡ ≥T n+~kÕÔeTHêïs¡T. Bìì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ≈£îì j·Tdt.dæ., j·Tdt.{Ï.\T n_Ûeè~∆ |ü<+ä ˝À kÕ>±\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <äeTàù|≥ e÷J düsŒ¡ +#Y n‘·T\Ô ÷] yÓ+ø£≥sêe÷sêe⁄, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ôd<’ ë, ø±s¡+ lsêeTT\T, lsêeTT\ Á|ükÕ<é, Äfi¯fl yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, yêdü+ lìyêdt ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$j·T+ã+»sY yÓT>± ñ∫‘· yÓ<’ ´ä •_s¡+ ô|qTã*¢ y˚T 11 (ø±ø£rj·T): eT+&É\ Äs¡´yÓX’ ´¯ dü+|òTü + Ä<Û«ä s¡´+˝À Ä~yês¡+ $j·T+ã+»sY ôV≤’ dü÷ÿ˝Ÿ Äes¡D+˝À ñ∫‘· yÓT>± yÓ<’ ´ä •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äs¡´yÓX’ ´¯ eT+&É\ n<Û´ä ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T |üdüTeT]Ô dü‘·´Hêsêj·TD, $T≥º|ü*¢ Á|üuÛ≤ø£sY ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á yÓ’<ä´ •_s¡+˝À |æ\\¢ ≈£î ô|<ä\› ≈£î nìï s¡ø±\ yÓ<’ ´ä |üØø£\å T ìs¡«Væ≤+∫ ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æD° #˚kÕÔeTì ø±e⁄Hê eT+&É\ Á|ü»\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

#ê+ãsYqT |ü]o*+∫q CÒdæ

u…~]+∫q e´øÏÔ ]e÷+&é

eTVæ≤fi¯ Ä‘·àVü≤‘·´

eT~Ûs¡ y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì C≤qøÏ|⁄ü s¡+ Á>±eT+˝À z Ç+{À¢ ì\« ñ +∫q 40øÏ«+{≤fi¯fl sπ wüHé _j·÷´ìï |ü≥Tº≈î£ Hêïs¡T. $esê\˝ÀøÏ yÓ[‘˚ C≤qøÏ|⁄ü s¡+ Á>±eT+ eTTC≤|òsü Y ø±\˙˝Àì z Ç+{À¢ _j·T´+ ì\« #˚dqæ $wüjT· + kÕúì≈£î\ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈î£ dæ$˝Ÿ düô|’¢ &ç{Ï ¬ø.s¡$≈£îe÷sY Ä Ç+{Ïô|’ <ë&ç #˚dæ 30øÏ«+{≤fi¯ófl Ç+{À¢ ñ+∫q _j·T´+, Ä{À˝À ‘·s*¡ düTqÔ ï 100øÏ«+{≤fi¯fl _j·÷´ìï Äj·Tq d”CŸ #˚XÊs¡T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± z yê´bÕ] Á>±e÷˝À¢ sπ wüHé _j·÷´ìï &û\s¡¢ e<ä› |ü+|æD° #˚dqæ ‘·sê«‘· \_›<ës¡T\ qT+&ç ø=qT>√\T #˚d÷ü Ô yê´bÕs¡+ ø=qkÕ–düTHÔ êï&ÉT. á Áø£eT+˝À Á>±eTdüT\ú T düe÷#ês¡+ n+<ä&+É ‘√ <ë&ç #˚dæ yê´bÕ] #·˝≤¢ Á|ükÕ<éô|’, Ä{Àô|’ 6(@) øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ CÒdæ ø√s¡Tº≈£î ‘·s¡*düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ dæ$˝Ÿ düô|¢’ &ç{Ï dæã“+~, »Hês¡H› é ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

p\÷s¡TbÕ&ÉT y˚T 11 (ø±ø£rj·T): p\÷s¡TbÕ&ÉT˝À X¯ìyês¡+ e÷∫qù|≥˝À >∑\ <äTeTà>∑÷&Ó+ ô|’|ü⁄˝…’Hé #ê+ãsYqT CÒdæ düTπs+Á<äyÓ÷Vü≤Hé |ü]o*+#ês¡T. ¬s+&ÉTqïs¡ mø£sê\ dü˝ú ≤ìøÏ n<äq+>± dü˝ú ≤ìï ùdø£]+#·&ÜìøÏ Äj·Tq kÕúìø£ s¬ ‘’ T· \‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. s¬ ‘’ T· \ dü˝ú ≤\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#˚à |ü]Vü‰s¡+ dü]b˛<äì n<äq+>± ø±yê\ì ¬s’‘·T\T CÒdæøÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á $wüj·÷ìï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À <äTeTTà>∑÷&Ó+ ÁbÕC…≈î£ º ô||’ ⁄ü ˝…q’ T≈£î dü+ã+~Û+∫ n~Ûø±s¡T\‘√ #·sá \T »]bÕs¡T.

düubŸ Õ¢Hqé T neT\T #˚jT· +&ç p\÷s¡TbÕ&ÉT y˚T 11 (ø±ø£rj·T): md”º, md”º düuŸbÕ¢Hé #·≥º+ô|’ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î #·{≤ºìï |üø£&É“+B>± neT\T #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ e‹Ô&ç ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î õ˝≤¢ dæ|æm+ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À 12,13 ‘˚B˝À¢ p\÷s¡TbÕ&ÉT eT+&É\+˝À J|ü⁄C≤‘ê\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢s¬ ‘’ T· dü+|òTü + Hêj·T≈£î\T j·÷kÕ ø=+&É˝Ÿsêe⁄ X¯ìyês¡+ p\÷s¡TbÕ&ÉT˝À $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. á C≤‘ê\˝À –]»q dü+|òTü + Hêj·T≈£î\T Ms¡uÁÑÛ <äHêj·Tø˘, u≤˝≤JHêj·Tø˘, düT<Ûëø£s,Y e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òTü Hêj·T≈£î\T _ø£+å \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d ô ˝Ÿ`9866563278 ` 08742 223278


    

                        

                                              





                             

                                          

                                              

                                                 

                                     



                         

                          

                                              

                                                                    

                                                                                                

  


8

Ä~yês¡+

12 y˚T

2013

yÓ’dæ|æ H˚‘· Vü‰J cÂø£‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À 8e &ç$»Hé˝À

uÛ≤Ø>± yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝À #˚]ø£\T >∑T+≥÷s¡T y˚T 11 (ø±ø£reT) >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ˝À uÛ≤]>± e\dü\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø√ Ä]¶H˚≥sY cÂø£‘Y Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À 8 e &ç $ »Hé ≈£ î #Ó + ~q ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ e÷J n<Û´ä ≈£îå \T |æ u≤wæU≤Hé ùwø˘ n»à˝Ÿ‘√ bÕ≥T>± uÛ≤] dü+K´˝À yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± e÷j·÷ãC≤sY˝Àì yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À »]–q ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑T+≥÷s¡T ns¡“Hé õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ˝Òfi¯fl n|挬s&ç¶ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ø£+&ÉTyê\T ø£|æŒ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. n|æŒs¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ øÏ sêh Á|ü»\T yÓqTï<äqTï>± ì*#ês¡ì nHêïs¡T. »>∑Hé ≈£î C…\’ T≈£î |ü+|æ+∫q+‘·e÷Á‘êq Äj·Tq≈£î ñqï Ä<äsD ¡ qT @ e÷Á‘·+ ‘·–+Z #·˝sÒ ì¡ nHêïs¡T. »>∑Hé ø√dü+ sêh Á|ü»\T yÓsTT´ø£fifl¯ ‘√ m<äTs¡T#·÷düTHÔ êïs¡ì nHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ø√ Ä]ºH≥ ˚ sY Vü‰J cÂø£‘Y e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·«s¡˝À »s¡T>∑qTqï kÕ∆ìø£ dü+dü\∆ mìïø£˝À¢ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#·&+É U≤j·TeTì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ\T ø£*dæ mìï ≈£îÁ≥\T #˚dqæ eTVü‰H˚‘· ≈£î≥T+u≤ìï Á|ü»\T >∑T+&Ó˝À¢ ô|≥Tº≈î£ ì #·÷düTHÔ êïs¡ì nHêïs¡T. sêh+˝À m|ü⁄Œ&ÉT mìïø£\T e∫Ãq ø±+Á¬>dt ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\≈£î &çbÕõ{Ÿ ≈£L&Ü <äøÿ£ eì nHêïs¡T. n+<äTø£H˚ Ä s¬ +&ÉT bÕغ\T yÓj ’ T· dt »>∑H√àVü≤q¬s&çì¶ ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü ≈£îÁ≥ |üqTï‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nãT›˝Ÿ düTu≤Hé, Ädæ|òt, ÇÁãVæ≤+. n©,yÓ÷sTTHéU≤Hé, nÁbò˛CŸ, s¡Vü≤+‘·T˝≤¢ s√wüHé ô|ò’s√CŸ ‘·~‘·s¡T\T yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. Ç+ø± á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘√≥ Ä+»H˚jT· T\T @*ø± lø±+‘Yu≤ãT,ôV≤eT+<äs>¡ T∑ |ü,Ô X‚wßü u≤ãT, düTuÒ<ësY, düMTe⁄˝≤¢,cÕqT nãT›˝Ÿ s¡V≤ü e÷Hé, nVü≤à<é U≤Hé eTrHé, b˛qT>∑+{Ï #Ó’‘·q´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+˝À ø±+Á>¬ dt | Á uü TÑÛ ‘·«+ $|ò\ü +

yÓm˝ŸÄ’dsYæ|ø±\˙˝À æ H˚‘· 300 qosYeT+~Ä<ÛyÓd’ ä«s|æ ˝æ¡´+˝À À #˚]ø£ >∑T+≥÷s¡T y˚T 11(ø±ø£rj·T) m˝ŸÄsY ø±\˙˝À yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø√ Ä]ºH≥˚ sY eTVü≤eTà<é qosY nVü≤à<é Ä<Û«ä s¡´+˝À düTe÷s¡T eT÷&ÉT e+<ä\eT+~ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± m˝ŸÄsYø±\˙˝À »]–q ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À ns¡“Hé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ˝Òfi¯fl n|挬s&ç¶ eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§Zì bÕغ˝À ø£+&ÉTyê\T y˚dæ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À ˝Òfi¯fl n|挬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À ù|<ä <ä[\ ã&ÉT>∑T ã\V”≤qesêZ\ dü+πøåeT+ ø√dü+ nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻq yÓ’j·Tdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ dü+πøåeT |ü<Ûäø±\qT Á|üdüTÔ‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·÷≥T¢ bı&ÉTdüTÔ+<äì nHêïs¡T. sêh+˝§ ‹]– dü+πøåeT Á|üuÛÑT‘·«+ sêyê\+fÒ n~ yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ <ë«sê e÷Á‘·y˚T kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø√ Ä]¶H˚≥sY eTVü≤eTà<é qosY nVü≤à<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ sêø£ø√dü+ Á|ü»\T m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. sêqTqï ø±\+˝À yÓj ’ T· dt »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ ø±e&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø√ Ä]¶H≥ ˚ sY cÂø£‘Y Hêj·T≈£î\T Ç+»˙sY Vü≤ø°yTé , Ä‘·T≈£L] Ä+»H˚jT· T\T, y˚T&ç kÕ+ã•esêe⁄, $»j·TøÏc˛sY, b˛qT>∑+{Ï #Ó‘’ q· ´ nãT›˝Ÿ wüß≈£îsY ùwø˘ ø£ØeTT˝≤¢, düT<Ûëø£ss¬¡ &ç,¶ ∫qï. ø¬ lqT, n+ø£eTàsêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. bÕغ˝À #˚]q yê]˝§ düTã“\ø°àå , ∫q áX¯«s¡eTà, bÕs¡«‹, kÕÁe÷»´+, ø√fÒX«¯ ], qs¡‡eTà, ùwø˘ u≤ãT, ø£ØeTT˝≤¢, »;sY. qJsY Hê>∑TsYe* ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ì|ü⁄Œ\ ø=*$T˝≤ >∑T+≥÷s¡T 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\‘√ |Á »ü \ ñøÏÿ]_øÏÿ]

>∑T+≥÷s¡T y˚T 11(ø±ø£rj·T) q>∑s¡ Á|ü»\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À q>∑s¡bÕ\ø£ dü+dü∆ n~Ûø±s¡T\T ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|ò\ü + nsTT+<äì >∑T+≥÷s¡T ns¡“Hé õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T uÀquÀsTTq lìyêdüj÷· <äyé nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ñ<äjT· + 10 >∑+≥\≈£î õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ø±sê´\j·T+ m˙ºÄsY uÛeÑ Hé˝À $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ »]–+~. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± uÀquÀsTTq lìyêdüj÷· <äyé e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ q>∑sb¡ Õ\ø£d+ü düø∆ Ï ø√≥¢ s¡TbÕj·÷\ ì<ÛTä \T yÓ∫ÃdüTHÔ êïeTì #ÓãT‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T ø£˙dü+ yêsêìøÏ s¬ +&ÉT s√E\T ≈£L&Ü eT+∫˙s¡T n+~+#·˝øÒ b£ ˛‘·THêïs¡T. Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]wüÿ]+#·&+É ˝À á Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\+ #Ó+~+<äì nHêïs¡T. yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ yês¡T <˚X¯ n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕ∆Hêìï øÏ+#·|ü]#˚≥≥T¢>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. sêh+˝ÀH˚ ø±ø£ <˚X+¯ ˝ÀH˚ n$˙‹ ô|]–b˛sTT+<äì düTÁ|”+ø√s¡Tº kÕø屑·TÔ ù|s√ÿ+<äì nHêïs¡T. øπ +Á<ä+˝À j·T÷|æj÷Ó sêh+˝À ‘·*¢ |æ\ø¢ ±+Á¬>dt\T <˚X¯ ÄØ∆ø$£ <ÛëHêìï ∫Hêï_Ûqï+ ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ Hêj·T≈£î\T C≤>∑se¢¡ TT&ç lìyêdüsêe⁄, u§+‘·\ kÕsTT eTTbÕŒfi¯fl eTTs¡∞ø£èwüí ø£dTü ≈£î]Ô Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ ‘ê&çyêø£ düTu≤“sêe⁄ q\¢|Hü ì˚ $»j·T\ø°àå b˛‘·TsêE ñe÷<˚$, eT˝…¢ $»j·T, eTqïe s¡|Tüò T ns¡e ø=+&ÉeTà sê$T<˚$ Vü≤qTe÷j·TeTà ‘ê‹H˚ì \ø°åà, <=+&ÉbÕ{Ï •eeTà. ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.q>∑s¡ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê*>± q\¢|üH˚ì $»j·T\ø°åàøÏ ìj·÷eTø£|ü⁄ ñ‘·Ôs¡T«\T n+~+#ês¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À q÷‘·q+>± ìj·÷eTø£+ nsTTq eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsêfi¯ófl bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T+≥÷s¡T y˚T 11 (ø±ø£rj·T) q>∑s¡+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\≈£î Á|ü»\T ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘·THêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T˝À Ç+‘·≈£îeTT+<äT mqï&ÉT ˝Òì $<Ûä+>± uÛ≤qT&ç uÛÑ>∑uÛÑ>∑\≈£î Á|ü»\T n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. ñ<äj·T+ ‘=$Tà~ >∑+≥\qT+&ç sêÁ‹ |ü~ >∑+≥\es¡≈£î y˚&ç ôd>∑‘√ dü>∑≥T eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ J$ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêï&ÉT. ñc˛íÁ>∑‘· 42 &çÁ^\T <ë≥T‘·T+&É&É+‘√ sêqTqï s√E˝À¢ |ü]dæ∆‹ m˝≤ ñ+≥T+<√qì Á|ü»\T ~>±\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E\ qT+&ç ì|ü⁄Œ\ ø=*$T˝≤ ñ+≥T+~. eTTsƒê ø±]à≈£î\T ]øå± ø±]à≈£î\T |ü+&É¢ yê´bÕs¡T\T ãj·T≥øÏsê˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. B+‘√ yê] |ü]dæ∆‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷]+~. |üdæ|æ\¢\T eè<ÛäT∆\T |ü]dæ∆‹ düπs dü]. @<Ó’Hê ns¡®+≥T |üì ñ+fÒ ‘·|üŒ ãj·T≥≈£î sê˝Òì |ü]dæ∆‹ @s¡Œ&ç+~. nsTT‘˚ á @&Ü~ m≈£îÿe eT+~ @d”≥T @sêŒ≥T #˚düTø√e&É+‘√ @d”\T ñqïyês¡T ùd<ä rs¡T‘·T+&É>± ù|<ä eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ esêZ\ Á|ü»\T e÷Á‘·+ Çfi¯flπø |ü]$T‘·eTe⁄‘·T $düqø£Ás¡\T bòÕ´Hé\T ñ|üj÷Ó –+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ñ<äjT· + |ü~ >∑+≥\πø eTTK´yÓTqÆ Á|ü<X˚ Ê\T ôd‘’ +· »qdü+#ês¡+˝Òø£ ø£s÷¡ Œ¤´ yê‘êes¡D+ ø£qã&ÉT‘·T+~. X¯ìyês¡+ eT+&ÉT‘·Tqï m+&ÉøÏ ‘√&ÉT >±* ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs√ÿHêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT kÕ∆ìø£ _ÄsY ùdº&çj·T+ qT+&ç eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+ es¡≈£î ñ<äj·T+ qT+&ç $<äT´‘Y ˝Òø£b˛e&É+‘√ yê´bÕs¡düTÔ\T ñø£ÿb˛‘· ≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. ã+>±fi≤U≤‘·+˝À yêsTT>∑T+&É+ @s¡Œ&ç+<äì ‘·TbòÕHé e÷]+<äì Bì Á|üuÛ≤e+ e\¢ esê¸\T |ü&˚ dü÷#·q\T ñHêïj·Tì yês¡Ô\T edüTÔqï|üŒ{ÏøÏ yê{Ï <ëì Á|üuÛ≤e+ mø£ÿ&Ü ø£qã&É˝Ò<äT. Á|ü»\≈£î e&É<Óã“ ‘·>∑\≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£eT+ rdüTø√ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. •yês¡T ÁbÕ+‘·Á|ü»\T Á‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘· eTVü≤eTà<é eTTdüÔbòÕ @sêŒ≥T #˚dæq #·*y˚+Á<ë\T Á|ü»\≈£î es¡+>± e÷sêsTT. mø£ÿ&Ü #·÷dæq >∑T+|ü⁄\T >∑T+|ü⁄\T>± #˚] Á‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ ≈£L´\T ø£&ÉT‘·THêïs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ |ü]dæ∆‹ m˝≤ ñ+≥T+<√qì Á|ü»\T rÁe Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

πswüHé &û\s¡¢ e÷j·÷C≤\+

dü‘qÔÓ ‘·*¢ ({ÖHé)` sπ wüq &û\s¡≈¢ î£ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìs¡sí TT+∫q >∑&TÉ e⁄ ˝À>± sπ wüHé Çe«e\dæ ñ+&É>± &û\s¡¢ cÕ|ü⁄ ‘Óse¡ ˝Òøb£ ˛e&É+ e\q #ê˝≤ eT+~ yÓqT‹]– yÓfifl¯ &É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Á|üuTÑÛ ‘·«+ 1e ‘˚~ qT+&ç 15e ‘˚~ es¡≈î£ sπ wüHé Çe«e˝…qì Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ‘·«s¡T´\T C≤Ø#˚jT· &É+ »]–+~. nsTT‘˚ ø=+‘· eT+~ &û\s¡T¢ Ç~ n<äTqT>± rdüT≈£îì düsT¡ ≈£î\≈£î sêì yê] sπ wüHqé T q\¢ãC≤s¡T≈£î, ôVA≥fi¯fl≈£î, {Ï|Hæò é ôd+≥s¡≈¢ î£ neTà≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. ø=+‘·eT+~ &û\s¡T¢ sπ wüHé _j·÷´ìï s¬ d’ Tü $T\T¢˝˝À bÕ*wt |ü{+ºÏ ∫ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î m>∑TeT‹ #˚dTü HÔ êïs¡T. ø=+‘·eT+~ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\ n+&É<+ä &É\‘√ j·T<Û#˚ ÷ >¤ ± yê´bÕs¡+ ü qº ≥T¢ e´eVü≤]düTHÔ êïs¡T. Çø£HH’Ó ê ù|<ä\≈£î n+<äe\dæq e÷#·s¡¢ y˚T 11(ø±ø£rj·T) <ä[‘· eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ ndüuÛÑ´ø£s¡+>± Á|üe]Ô+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ÄeTT uÛÑs¡Ô ô|’ <ë&ç #˚dæ ø=qkÕ–düTHÔ êïs¡T. ‘·s*¡ b˛‘·Tqï sπ wüqT _j·÷´ìï |ü≥Tºø√e\dæq $õ˝…qT‡ &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ yês¡T |ü{|º° ≥ _j· ÷ ´ìï dü Á ø£ e T+>± |ü + |æ D ° #˚ j ÷ · \ì Á|ü » \T ø√s¡ T ‘· T Hêïs¡ T . ≈£î\<ä÷wüD #˚dæq Áã<äsY‡ ùwø˘ øÏ»sY Hê>∑TsY \qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì yês¡+ s√E\ qT+&ç ìs¡Vü‰s¡Bø£å\T }πs–+|ü⁄\T #˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ <ä[‘· eTVæ≤fi¯\≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑ø£b˛>± ì+~‘·T\qT+&ç u…~]+|ü⁄\T edüTÔHêïj·Tì á $wüj·T+˝À kÕ∆ìø£ myÓTà˝Ò´ #√s¡e rdüTø√yê\ì <ä[‘· Hêj·T≈£î\T ‘·¬øÿfi¯fl ø=+&Éj·T´ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. b˛©ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚dæq|üŒ{ÏøÏ b˛©düT\T ø£˙dü+ yê]ì |æ*|æ+∫q <ëK˝≤\T ˝Òeì nHêïs¡T. ø=‘·Ô>± $<ÛäT˝À¢øÏ dü‘ÓÔq|ü*¢ Á¬ø’yéT : πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\ô|’ ìj·T+Á‘·D m‘˚Ôj·T≥+ #˚]q >∑Ts¡C≤\ &çmd”Œ |üP» eT÷&ÉT s√E\ düeTj·T+ n&ç–q+<äTq Bø£å\T ‘ê‘êÿ*ø£+>± $s¡$T+#êeTì nHêïs¡T. e\q #·eTTs¡T dü+dü\ú T ‘·eT ÇcÕºqTkÕs¡+>± <Ûsä \¡ T ô|+#·T≈£î+≥÷b˛e≥+ e\q ù|<ä, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ |ü]dæ‹ú Ä+<√fi¯qø£s+¡ >± ñ+~. &ûõ˝Ÿ Bìô|’ nH˚ø£ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘·Tqï myÓTà˝Ò´ yÓ+≥H˚ düŒ+~+#ê\ì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø á πødüT˝À ô|s¡ T >∑ T <ä \ e\¢ ì‘ê´edü s ¡ edü T Ô e ⁄\T, ≈£ L s¡ > ±j· T \T <Û ä s ¡ \ T ‘ê‘ê‡s¡+ #˚dæq &çmd”Œ sêe⁄\ –]<ÛäsY ô|’ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt õ˝≤¢ –]»q $uÛ≤>∑+ ø£˙«qsY Vü≤qTeT+‘·Hêj·Tø˘ Äø±XÊq+≥T‘·THêïsTT. s¡yêD≤ s¡+>∑+˝À &ûõ˝Ÿ<˚ ø°\ø£bÕÁ‘· ø±ã{Ï,º øπ +Á<ä e÷qeVü≤≈£îÿ\ $uÛ≤>∑+≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì~Û>± myÓTà˝Ò´ |æHÓï*¢ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ Á|üuTÑÛ ‘·«+ &ûõ˝Ÿ ìj·T+Á‘·D ‘·q ÄBÛq+˝À ñ+#·Tø√yê*. ˇø£ ~qdü] ≈£L* á$wüj·T+˝À CÀø£´+ #˚düT≈£îì u≤~Û‘·T\≈£î ‘·–q Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. s√E≈£î s¡÷. 100 dü+bÕ~ùdÔ øÏ˝À _j·T´+ s¡÷. 50 neTTà‘·T+fÒ Çø£ ñ|ü , |ü| ü , ≈£Ls¡>±j·T\T e¬>s’ ê m˝≤ ø=q>∑\&ÉT. #ê©#ê\ì dü+bÕ<äq‘√ Áã‘·T≈£î yÓfi¯flBdüTÔqï m+‘√eT+~ ù|<äyêfi¯ófl, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ yêfi¯fl≈£î ô|+∫q &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡ Ä•qbÕ‘·+˝≤ ‘·–*+~. ô|]–q sπ ≥¢≈î£ dü+bÕ<äq #ê\ø£ #ê˝≤eT+~ n|ü \T $»j·Tyê&É, eHé{ÖHé, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : qTqï e÷¬sÿ{Ÿ˝À s¬ +&ÉT HÓ\˝À¢ s¡÷.27 ø√≥T¢ ˝≤yê<˚M\T »]>±sTT. e÷]à 10 qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ <ë<ë|ü⁄ #˚dæ Ä n|ü \T rs¡Ã˝Òø£ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{Ÿ˝À 30 y˚\ ≥qTï\ e÷$T&ç ø±j·T\T Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î m>∑TeT‹ nj·÷´sTT. ÁbÕs¡+uÛÑ <Ûsä \¡ T ˇø£ e÷~]>±ñHêï ‘·sê«‘· <Ûsä \¡ T u≤>± |ü&bç ˛j·÷sTT. õ˝≤¢˝Àì øÏ˝À _j·T´+ s¡÷. 50 neTTà‘·THêï bÂs¡dsü |¡ süò ê XÊU≤ eT+Á‹ ~<äTfi› fl¯ l<Ûsä uY ≤ãT, $dü‡qïù|≥, q÷õM&ÉT, yÓT\Æ es¡+, lø±≈£îfi¯+ qT+#˚ ø±ø£ KeTà+, |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢\ qT+∫ qTqï e÷¬sÿ{Ÿ≈î£ e÷$T&ç e∫Ãq≥T¢ yê´bÕs¡T\T bÂs¡dsü |¡ süò ê\ n~Ûø±s¡T\T |ü{+ºÏ ø√ì yÓq’ + ‘˚≥‘Ó\e¢ TÚ‘·T+~. bÂs¡dsü |¡ süò ê\ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. bÕÁs¡+uÛ+Ñ ˝À 200 ≥qTï\T sê>±, Á|üdTü ‘Ô +· s¬ +&ÉT y˚\ ≥qTï\T e÷$T&ç ~>∑TeT‹ ne⁄‘√+~. ~>∑TeT‹ u≤>±q ñHêï <Ûsä \¡ T ô|s¡>ø∑ b£ ˛e&É+ XÊK ø±s¡´<ä]Ù Á|ü‹ õ˝≤¢˝À ¬s’düT $T\¢s¡T¢‘√ e÷{≤¢&ç <äTø±D≤\ <ë«sê πøJ Á|üuTÑÛ ‘·«+ düŒ+~+∫ Äø±X¯eT+≥T‘·Tqï düqï _j·T´+ <Ûsä \¡ T ì‘ê´edüs¡ edüTeÔ ⁄\T e\¢ s¬ ‘’ T· \T yêb˛‘·THêïs¡T. ˇø£ÿ e÷]Ã˝À 540 ≥qTï\T sê>±, @Á|æ˝Ÿ˝À 16 y˚\ ≥qTï\ e÷$T&ç e÷¬sÿ{Ÿ≈î£ #˚sT¡ ‘·T+~. á |ü~s√E˝À¢ 9 y˚\ ≥qTï\ _j·T´+ s¡÷. 33 n$TàdüTHÔ êïeTì e÷≥\T ˙{Ï eT÷≥\T>± $T–˝≤sTT. Çø£HH’Ó ê <Ûsä ˝¡ À n<äT|ü⁄˝À ñ+#·{≤ìøÏ Á|üjT· ‹ï+#ê\ì »q+ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. ø±j·T\T Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î m>∑TeT‹ nsTT´+~. Bì<ë«sê qTqï e÷¬sÿ{Ÿ≈î£ s¡÷.32 \ø£\å T Ä<ëj·T+ düeT≈£L]+~. >∑‘· @&Ü~‘√ b˛*ùdÔ ≥s√ïesY ‘·–HZ ê ôddt s¡÷.50 \ø£\å ≈£î e÷¬sÿ{Ÿ≈î£ \_ÛdTü +Ô <äì n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚dTü HÔ êïs¡T. Çø£ q÷õM&ÉT qT+∫ >∑÷&é‡ \ <ë«sê &Û©ç ˝¢ Àì q÷´ ÄC≤<é|Pü sY≈î£ e÷$T&ç s¡yêD≤ ne⁄‘√+~. Çø£ÿ&É qT+∫ e÷$T&çì ‘·s¡*+#˚ ùdsƒY\T ¬s’‘·T\≈£î X¯sƒ¡>√|ü⁄s¡+ ô|&ÉT‘·THêïs¡+≥÷ ¬s’‘·T\T HêD´‘· ˝Ò<ä+≥÷ <Ûäs¡\T ‘·–Zdü÷Ô e÷ H√fi¯ó $»j·Tyê&É, \;“ù|≥, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : Á>∑÷|t `1,2 |üØø£\å ≈£î Vü‰»s¡jT˚ ´ nuÛ´Ñ s¡T\∆ ejÓ÷|ü]$T‹ì 34 qT+∫ 39øÏ ô|+#ê\ì ôV≤’ Á<ëu≤<é˝À sêÁwüº ¢ ø=&ÉT‘·T<äHêïs¡+≥THêïs¡T. s¬ \’ ¢ <ë«sê s¡yêD≤ #˚jT· &É+ e\¢ e÷$T&çô|’ ø£eT˝≤|ü+&ÉT,¢ ns¡{Ï |ü+&É¢ e÷~]>± s¬ ˝’ «Ò XÊK s¡yêD≤#êØ®˝À¢ sêsTTr\T ÇdüTHÔ êïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sY s¬ &çø¶ Ï myÓTੇ ø¬ .mdt.\ø£àå DYsêe⁄ X¯óÁø£yês¡+ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á |üØø£\å T ìs¡«Væ≤+∫ eT÷&˚fis¢¯ TT+<äì,$<ë´s¡T\ú ≈£î ejÓ÷|ü]$T‹ nsTTHê ‘·eT≈£î s¡yêD≤ #ê]®\T ô|]>±j·T+≥÷ yês¡T <Ûsä \¡ T ‘·–+Z ∫y˚dTü HÔ êïs¡T. >∑÷&é‡\ <ë«sê |æ`100 sêsTTr e\¢ &Û©ç ù¢ dsƒ\Y ≈£î s¡yêD≤ #êØ®˝À¢ 50 <ë{Ï b˛sTT+<ä ì, Bìï <äèwæ˝º À ô|≥Tºø=ì ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈î£ Hê´j·T+ #˚j÷· \ì ø√sês¡T. $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫qyê]˝À myÓTੇ\T u§&ÉT¶ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, XÊ‘·+ s¡sTTr edüT+Ô ~. s¬ ˝’ «Ò XÊK s¬ ‘’ T· \≈£î ø√dü+ @sêŒ≥T#˚dqæ á sêsTTr\qT ùdsƒ˝Y Ò $T+π>düTHÔ êïs¡T. ˇø£ÿ d”»Hé˝ÀH˚ yê]øÏ <ë<ë|ü⁄ ø√{Ïs÷¡ bÕsTT\T á $.u≤\dü T ÁãVü ≤ àD´+, lìyêdüT\T¬s&ç¶ ñHêïs¡T. sêsTTr e\¢ $T>∑T\T+<äì s¬ ‘’ T· \T #Ó|⁄ü ‘·THêïs¡T. ‘êeTT &Û©ç ¢ yÓ[¢ $Áø£sTT+#·˝ìÒ >∑‘´· +‘·s+¡ ˝Òì |ü]dæ‹ú ˝À ùdsƒ\Y H˚ ÄÁX¯sTT+#ê*‡edüT+Ô <äì n+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê s¬ ˝’ «Ò XÊK s¬ ‘’ T· \ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dqæ sêsTTr\qT s¬ ‘’ T· \πø <äøπ ÿ $<Û+ä >± #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

<ä[‘· eTVæ≤fi¯ düeTdü´\ |ü≥¢ myÓTà˝Ò´ düŒ+~+#ê*

|ô ]–q &ûõ˝Ÿ <Ûsä .¡ . Äø±XÊqï+{Ïq ì‘ê´edüs¡ <Ûsä \¡ T..

qTqï e÷$T&ç e÷¬sÿ{Ÿ˝À s¡÷.27 ø√≥¢ ≥s¡ïesY

>Á ÷∑ |t`1,2 nuÛ´Ñ s¡T\∆ ≈£î ejÓ÷|ü]$T‹ |ô +#·+&ç Ç+Á<äø°˝≤Á~ô|’ E˝…’ 20 qT+∫ XÊø£+ã] ñ‘·‡yê\T

H˚&ÉT s¡‘·ïXÊÁdüÔ+ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ q÷‘·q ø√s¡TºuÛÑeq düeTT<ëj·T+≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚dæq »dæºdt s¡eTD

$»j·Tyê&É,eHé{ÖHé, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : Ç+Á<äø˝° ≤Á~ô|’ ø’ =\TyÓ’ ñqï ø£qø£<Tä s¡eZ Tà XÊø£+ã] ñ‘·‡yê\T E˝…’ 22 qT+∫ 20 qT+∫ 23e ‘˚B es¡≈î£ yÓu’ eÑÛ +>± »s¡>q∑ THêïsTT. <˚ekÕúq+ n~Ûø±s¡T\T, yÓ~’ ø£ ø£$T{° düuTÑÛ ´\T dü+j·TTø£+Ô >± á @&Ü~øÏ>±qT ‘·j÷· s¡T #˚dqæ |ü+&ÉT>∑\ C≤_‘ê˝À á ‘˚B\T Ksês¡T #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 20 qT+∫ neTàyê]ì $$<Ûä ≈£Ls¡>±j·T\‘√ n\+ø£]kÕÔsT¡ . 23q »]π> |üPsêíVQü ‹ á ñ‘·‡yê\T eTT>∑TkÕÔsTT.

¬s’˝Ò« ÄdüŒÁ‹˝À μ dæb˛ÿ k˛ÿ|tμ ì ÁbÕs¡+_Û+∫q &ûÄsYm+ $»j·Tyê&É, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : $»j·Tyê&É s¬ ˝’ «Ò ÄdüŒÁ‹˝À øÏ&ïû , eT÷Á‘· dü+ã+~Û‘· yê´<ÛTä \qT ìsê∆]+#˚ μdæb˛ÿk˛ÿ|tμ j·T+Á‘êìï $»j·Tyê&É &ç$»q˝Ÿ s¬ ˝’ «Ò y˚TH˚»sY Á|üB|t≈î£ e÷sY ˝≤+#Ûq· +>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. s¡÷.17 \ø£\å $\TyÓq’ á j·T+Á‘·+ <ë«sê yÓ<’ ´ä ùde\T eT]+‘· düT\uÛ‘Ñ s· e¡ TÚ‘êj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. s¬ ˝’ «Ò dæã“+~ dü+øπ eå T+ ø√dü+ yê] kÂø£sê´s¡+∆ Ks¡TÃ≈£î yÓqø±&˚~\<äì &ûÄsYm+ düŒwü+º #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @&ûÄsYm+ mdt.düTu≤“sêe⁄, ÇHé#êØ® d”m+mdt dü‘´· Hêsêj·TD, &Üø£sº Y mHé.dæ.sêe⁄, zmdt. dü‘´· Hêsêj·TD ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓT>± ˝Àø˘n<ë\‘Y˝À 203 πødüT\T |ü]cÕÿs¡+ $»j·Tyê&É,>±+BÛq>∑sY, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : s¡‘êïXÊÁdüÔ+ô|’ ne>±Vü≤q ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î s¡‘êï\ ø=qT>√\T $wüjT· +˝À rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘\Ô· ô|’ ne>±Vü≤q dü<dä Tü ‡qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dü÷s¡´ Çìdæ≥ º ÷´{Ÿ Ä|òt »e÷\J $»j·Tyê&É, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : q>∑s+¡ ˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥j˚T´ ø√s¡Tº #Ó’s¡àHé düT+ø£s¡ lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T. >±+BÛq>∑sY˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À X¯ìyês¡+ uÛeÑ Hê\T n+<ä] düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\ e˝Ò¢ eT+ps¡j÷· ´j·Tì ôV≤’ ø√s¡Tº ‘ê‘êÿ*ø£ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡‘·ï XÊÁdüÔ+ Á|ü<ëÛ q Hê´j·TeT÷]Ô q÷‘·\bÕ{Ï yÓ+ø£≥s¡eTD ‘Ó*bÕs¡T. dæ$˝Ÿ ø√s¡Tº Äes¡D˝À n+fÒ @$T{°, s¡‘êï\T m˝≤ ‘·j÷· s¡e⁄‘êsTT, yê{Ïì m˝≤ >∑T]ÔkÕÔsT¡ nH˚ bÕ‘·ueÑÛ Hê\ kÕúq+˝À ø=‘·Ô uÛeÑ q ìsêàD+≈£î X¯ìyês¡+ X¯+≈£îkÕú|qü ø±s¡´Áø£e÷ìï n+XÊ\qT á dü<dä Tü ‡˝À $e]kÕÔeTHêïs¡T. s¡‘ï· XÊÁdü+Ô H˚sT¡ Ãø√e&É+ e\¢ ñ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s+¡ »]–q düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø=‘·>Ô ± |üj÷Ó >±\T, ñbÕ~Û neø±XÊ\T e+{Ï$ ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á dü<dä Tü ‡ ìsêàDeTj˚T´ ø√s¡Tº ÁbÕ+>∑D+˝À 26 ø√s¡T\º ≈£î edü‘T· \T ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. õ >∑es¡ïsYù|≥˝Àì C…V’ ≤æ +<é ø±ô|ø¢ ‡˘ ˝À >∑\ p´j·T\Ø eTs¡Ã+{Ÿ‡ nk˛dæjT˚ wüHé |üd¢ t 8>± ìsêàD+ ø±qTqï uÛeÑ q+˝À ø±sYÿbÕ]ÿ+>¥, Á>∑+<∏ë\j·T+, Ä&ç{À]j·T+ Vü‰˝À¢ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü‰ï+ ˇ+{Ï >∑+≥ es¡≈£î e+{Ï$ ñ+{≤j·THêïs¡T. eTVæ≤fi≤ Hê´j·Tyê<äT\≈£î, |ü⁄sT¡ wüß\≈£î y˚sπ «s¡T>± $ÁXÊ+‹ ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ádü<dä Tü ‡≈£î Á|üyX˚ +¯ ñ∫‘·+ nì Ç‘·s¡ $esê\ >∑<Tä \qT @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïeTHêïs¡T. ø√s¡T˝º À¢øÏ Á|üy•˚ +#˚+<äT≈£î Hê´j·Tyê<äT\≈£î, ø√dü+ 86889 94949 dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T. á ne>±Vü≤q dü<dä Tü ‡qT Hê´j·TeT÷s¡T\Ô T, ø£ø<åÏ ës¡T\≈£î y˚sπ «s¡T <ës¡T\T @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. HÓ\ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\Hêïs¡T. s√E˝À¢|⁄ü f…+&ÉsT¡ ¢ ÄVü‰«ì+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nk˛dæjT˚ wüH˝é Àì düuTÑÛ ´\T ˇø£ ø£$T{°>± @s¡Œ&ç uÛeÑ q ìsêàD+˝À ˝À|ü+ ˝Ò≈î£ +&Ü ì‘·´+ |üs´¡ y˚ødå£ Tü HÔ êïs¡ìnHêïs¡T.dü+e‘·‡s¡+˝À|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj˚T´ $<Û+ä >± ìsêàD |üqT\qT #˚|≥ ü &É‘êeTì, eT]ìï dü<Tä bÕj·÷\T ø±yê\+fÒ ‘·eT≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº ]õÁkÕºsY $<Ûë´<ÛäsY uÛÑ{Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ |ü¢dt 8>± ì]à‘·eTj˚T´ q÷‘·q uÛeÑ q düeTT<ëj·÷\qT s¡÷.58 ø√≥¢‘√ ì]àdüTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± Á|üuTÑÛ ‘·«+ yÓTT<ä{Ï $&É‘>· ± s¡÷.50 XÊ‘·+ ì<ÛTä \qT eT+ps¡T #˚d+æ <äHêïs¡T. sêqTqï Ä]∆ø£ dü+e‘·‡s¡+˝À $T–q 50 XÊ‘·+ ì<ÛTä \T $&ÉT<ä\ #˚jT· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. uÛeÑ q ìsêàD≤\ eT+ps¡T $wüjT· +˝À q>∑sêìøÏ #Ó+~q Hê´j·Tyê<äT\T, Hê´j·TeT÷s¡T\Ô T m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡ì, ‘êqT #˚d+æ ~ dü«\Œy˚Tqì nHêïs¡T. X¯+≈£îkÕú|qü nq+‘·s+¡ »dædº t s¡eTD 14e n&çwqü ˝Ÿ õ˝≤¢ ôdwüH‡é ø√s¡Tqº T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s+¡ u≤sY nk˛dæjT˚ wüHé uÛ{Ñ ŸqT, s¡eTDqT düHêàì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »dæºdt õ.s√Væ≤DÏ, yÓTTÁ{ÀbÕ*≥Hé ôdwüHé‡ »&ç® ÄsY.eTTs¡∞, ;ÛeTes¡+ s√&ÉT,¶ eT{≤º »j·Tø£s,Y <=&É¢ düTC≤‘·, ø£sêï{Ï sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄, >={Ïbº Õ{Ï sêeTø£èwüí Á|ükÕ<é ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

øÏ&çï˝À sêfi¯fl≈£î Wwü<ä eqeT÷*ø£‘√ ∫øÏ‘‡·

ø±e*dæq yês¡T

∫Hêï 9908745862 dü‘ÓÔq|ü*¢

$»j·Tyê&É, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : dæ$˝Ÿ ø√s¡T˝º À X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q yÓT>± ˝Àø˘n<ë\‘Y˝À 203 øπ düT\T |ü]wüÿ]+∫, s¡÷.58,24,200 |ü]Vü‰s¡+>± n+<äCXÒ Ês¡T. yÓ÷{≤s¡TyêVü≤q Á|üe÷<ä øπ düT\T 30 |ü]wüÿ]+∫, s¡÷.56,39,000 |ü]Vü‰s¡+>± #Ó*+¢ #ê\ì ;Ûe÷ ø£+ô|˙\qT Ä<˚•+#ês¡T. Hê\T>∑T dæ$˝Ÿ øπ düT\T, 167 ÁøÏ$Tq˝Ÿ øπ düT\T |ü]wüÿ]+∫ s¡÷.72,200 |ü]Vü‰s¡+ #Ó*+¢ #ê\ì rs¡TŒ˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ˝Àø˘ n<ë\‘Y <ë«sê |ü]cÕÿs¡yTÓ qÆ øπ düT\≈£î n|”Œ\T e⁄+&É<ìä , |ü]cÕÿs¡yTÓ qÆ dæ$˝Ÿ øπ düT˝À¢ ø√s¡Tº |òE ” yê|üdTü edüT+Ô <äì Hê´j·TeT÷]Ô »j·T≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<ë\‘Y düuTÑÛ ´\T ø¬ .|ü<àä », ø√≥ »j·TsêE bÕ˝§ZHêïs¡T.

md”‡, md”º\ n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚j·T+&ç

$»j·Tyê&É, >∑es¡ïsYù|≥, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : <ä[‘·T\ nuÛTÑ ´qï‹øÏ ø£èwæ #˚dæ düe÷»+˝À yê]øÏ düeTT∫‘·kÕúq+ @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T bÕ≥T|ü&Ü\ì uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ q>∑s¡ n<Û´ä ≈£îå \T <ëdü+ ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêE nHêïs¡T. bÕغ ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ ãC≤bÕ md”‡yÓ÷sêà q÷‘·q q>∑s¡ ø£$T{° Á|üe÷D d”«ø±s¡+ »]–+~. ádü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ md”‡, md”\º n_Ûeè~∆øÏ ø£$T{° eTT+<äT+&Ü\Hêïs¡T. <ä[‘·T\ nuÛTÑ ´qï‹ ø√dü+ Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\T düÁø£eT neT\T≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. q>∑s¡ n<Ûä´≈£åîì>± q÷‘·q+>± mìïø£sTTq mÁs¡+XË{Ϻ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ ‘·qøÏ Ç∫Ãq neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø=ì <ä[‘·T\ n_Ûeè~∆øÏ bÕ≥T|ü&‘É êqHêïs¡T. ‘·«s¡˝À md”‡yÓTsêà &ç$»Héø$£ T{°\qT @sêŒ≥T #˚dæ bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. q÷‘·q ø±s¡´es¡+Z ˝À ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T MTkÕ\ s¡õ˙, yÓTT<äT› ns¡Tq® sêe⁄, Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<äsT¡ «\T ø=eTs¡ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sY, ìeTàø±\j·T ôwH’ ,é ø√XÊ~Ûø±]>± yÓ.’ Hê>∑øè£ wüyí D ˚ Ï ø±s¡´<äsT¡ Ù\T>± q\T>∑Ts¡T, ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\T Á|üeTDd”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T.

ø£qø£<äTs¡ZeTàqT <ä]Ù+#·T≈£îqï Á|üeTTKT\T $»j·Tyê&É, Ç+Á<äø˝° ≤Á~, y˚T 11 (ø±ø£rj·T) : Ç+Á<äø˝° ≤Á~ô|’ ø=\TyÓ’ ñqï ø£qø£<Tä s¡eZ Tà yê]ì X¯ìyês¡+ Á|üeTTKT\T <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. ôV≤’ ø√s¡Tº ‘ê‘êÿ*ø£ Á|ü<ëÛ q Hê´j·TeT÷]Ô mHé.s¡eTD, »dædº t s√Væ≤DÏ neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. n<˚$<Û+ä >± <˚yê<ëj·T ]yÓq÷´ XÊK düV‰ü j·T ø±s¡´<ä]Ù z $.ÄsY.s¬ &ç,¶ #ê>∑+{Ï ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄ $#˚ÃXÊs¡T. yê]ì Ä\j·T áy√ ¬ ø . Á|ü u Û ≤ ø£ s ¡ lìyêdt yê]øÏ kÕ«>∑‘·+|ü*øÏ neTàyê] e<ä›≈£î ‘√&=ÿì yÓfi≤¢sT¡ . yÓ~’ ø£ ø£$T{° Á|ü<ëÛ q ns¡Ã≈£î\T Á|ü‘´˚ ø£ |ü P »\T #˚ d æ neTàyê] Äodü T ‡\T n+<äCXÒ Ês¡T. áy√ neTàyê] ∫Á‘·|{ü ≤ìï, \&É÷¶ Á|ükÕ<ë\T n+<äCÒdæ, X‚«‘·eüÁdüÔ+‘√ dü‘ÿ· ]+#ês¡T.

Printed, Published & Owned by Mandalapu Benarji Naddh and Printed at Raghava Printers, # 6-1 -45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, and Published at #6-1-45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, Editor.: Mandalapu Benarji Naddh

Kakatiyadaily  

Kakatiyadailypdf