Page 1

RNI No. APTEL/2012/45871

MT |ü+#êsTTrøÏ @+ #˚XÊs¡T. ?

z yÓTTø£ÿ Hê≥T<ë+.. |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉT<ë+..

á o]¸ø£ Á|ü‹ Ä~yês¡+ Á|ü#T· ]+#·qTHêï+. |ü+#êsTTr˝À düsŒ¡ +#Y\T>± |üì#˚dqæ yê] qT+∫ n_ÛÁbÕj·T+ ùdø£]kÕÔ+. e÷J düsŒ¡ +#Y\T Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #˚dqæ n_Ûeè~∆ì MT‘√ |ü+#·Tø√yê\ì ø√s¡T‘·THêï+. n+<ä]øÏ ‘Ó*j·T|üsT¡ kÕÔ+. e÷‘√ düV≤ü ø£]+#·+&ç. $esê\≈£î 8331016577, 8331016668

n+<äs¡+ düŒ+~kÕÔ+...Á|ü»\ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&ÉT<ë+. ªªÇ~ì»+µµ áø±s¡´Áø£e÷ìï z ñ<ä´eT+˝≤ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+~. MT ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˇø£ yÓTTø£ÿ Hê{Ï $esê\T n+~+#·+&ç. Á|ü # · T ]kÕÔ + . eT+&É T f… + &É \ ‘√ m+<ä s √ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. ø±s¡D+ |ü#÷ ì #Ó≥Tº ˝Òøb£ ˛e&ÉyT˚ . |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+. $esê\≈£î 8331016577, 8331016668 MT Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£, m&ç≥sY

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, ãT<Ûyä ês¡+, pHé 26, 2013

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

m+‘·eT+~..? ã‹øÏq yê¬s+<äsT¡ .. eTs¡D+Ï ∫q yês¡T..? ˝…ø£ÿ ‘˚\Ãì düsêÿsY

&ÓÁVü‰&É÷Hé/ôV≤’ <äsêu≤<é : ñ‘·sÔ êK+&é es¡<\ä ;uÛ‘Ñ ‡· +˝À eTq sêh Á|ü»\T <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑Tqïs¡ y˚\eT+~ ∫≈£îÿ≈£î b˛j·÷s¡T. n+<äT˝À <ë<ë|ü⁄ dü>±ìø£+fÒ m≈£îÿe eT+~ düTs¡ø‘åÏ +· >± ãj·T≥≈£î e#êÃs¡T. eT]ø=+‘· eT+~ es¡<ä˝À¢ ∫≈£îÿø=ì _≈£îÿ_≈£îÿeT+≥THêïs¡T. ñ‘·ÔsêK+&é es¡<ä\ ô|’q <˚Xy¯ ê´|ü+Ô >± n+<äs÷¡ düŒ+~+#ês¡T. Á|ü<ëÛ qeT+Á‹ eTH√àVü≤q dæ+>¥, @◊dædæ n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ @]j·T˝Ÿ düsπ « <ë«sê rÁe‘·qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ñ‘·sÔ êK+&é˝À >∑T»sê‘Y sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q

yês¡T yÓsTT´ eT+~ ∫≈£îÿ≈£îHêïs¡ì ‘Ó*j·T>±H˚ >∑T»sê‘Y d”m+ qπs+Á<ä yÓ÷&û düŒ+~+#ês¡T. Vü≤]<ë«sê ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs´¡ {Ï+∫ q yÓ÷&û ‘·eT sêh j·÷Á‹≈£î\≈£î u≤dü≥>± ì*#ês¡T. dü‘·«s¡ düV‰ü j·Tø£ #·s´¡ \T #˚|{ü ≤ºsT¡ . nø£ÿ&É kÂø£sê´\T ô|<ä>› ± ˝Òì $wüjT· + >∑T]Ô+∫q yÓ÷&û $e÷Hê <ë«sê j·÷Á‹≈£î\qT >∑T»sê‘Y ‘·s*¡ +#ês¡T. yÓ÷&û s¬ +&ÉT $e÷Hê\T, Hê\T>∑T e+<ä\ yêVü≤Hê\˝À ‘·eT sêh+ yê]ì ‘·s*¡ +#˚ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\‘√ düV‰ü j·T ãè+<ë\qT ìj·T$T+#ês¡T. ‘·q sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q uÛ≈Ñ î£ \Ô T ∫≈£îÿø√e&É+‘√ yÓ÷&û yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫q rs¡T n+<äØï Äø£≥Tº≈î£ +~. n<˚ düeTj·T+˝À eTq sêh+ qT+&ç Hê\T>∑Tqïs¡ y˚\ eT+~ yÓfi≤¢sT¡ . Ç|üŒ{Ïøπ |ü\Te⁄ s¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. Ç<äs› T¡ eT+Á‘·T\qT, n~Ûø±s¡T\T düV‰ü j·Tø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT |ü]o*+#˚+<äT≈£î yÓfi≤¢s¡T. eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü yê‘êes¡D+ düV≤ü ø£]+#·ø£ b˛e&É+‘√ $Tqï≈£î+&çb˛j·÷s¡T. nsTT‘˚ n~ÛcÕºHêìï ø£*ùd+<äT≈£î ì‘·´+ &Ûç©¢ yÓfi‚¢ øÏs¡DY.. ñ‘·ÔsêK+&é˝À n+‘· ô|<ä› ñ|üÁ<äe+ e∫à ô|<ä›m‘·TÔq ‘Ó\T>∑Tyês¡T ∫≈£îÿ≈£îb˛‘˚ m+<äT≈£î yÓfi¯¢˝Ò<äH˚ $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ($T–‘ê 4˝À)

dü+|ü⁄{Ï : 1, dü+∫ø£ : 267, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

|æ]øÏ|ü+<ä\ #·s¡´ : Á|ü<Ûëì lq>∑sY : ñÁ>∑yê<ä #·s´¡ \qT uÛ≤s¡‘Y düeTs¡eú +‘·+>±, dü+|òüT{Ï‘·+>± m<äTs=ÿ+≥T+<äì, <ë&ÉT\T |æ]øÏyê] #·s¡´ nì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ eT+>∑fiy¯ ês¡+ nHêïs¡T. |ü\T n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\qT ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î »eT÷à ø±oàsY e∫Ãq Äj·Tq $÷&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sêh $<äT´‘Y düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ øπ +Á<ä+ nìï $<Ûë˝≤ düVü≤ø£]k˛Ô+<äHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ìqï ñÁ>∑yê<äT\ <ë&ç˝À mì$T~ eT+~ »yêqT¢ eTè‹ #Ó+~q $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. yê]˝À ˇø£sT¡ Ä+Á<Ûë »yêHé ≈£L&Ü ñHêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q j·÷<äjT· ´ á ñÁ>∑<ë&ç˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. Äj·Tq eTè‘·<˚Vü‰ìï πs|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<äT≈£î ‘·s¡*+#·qTHêïs¡T. Á|ü<Ûëì |üs´¡ ≥q≈£î 24 >∑+≥\ eTT+<äT ñÁ>∑yê<äT\T ô|ÁfÒ–b˛sTTq $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. ÄØà ø±Hê«jYTô|H’ ˚

ñÁ>∑yê<äT\T k˛eTyês¡+ ø±\TŒ\≈£î ‘Ó>ã∑ &ܶsT¡ . á <ë&ç˝À 8 eT+~ »yêqT¢ eTs¡D+Ï #ês¡T. eTs√ 19 eT+~ >±j·T|ü&ܶsT¡ . eTT>∑T]Z |ü]dæ‹ú $wüeT+>± ñ+~. <ë&ç »]|æ+~ ‘êy˚Tqì Væ≤E“˝Ÿ eTTC≤Væ≤BHé Á|üø£{Ï+#·T≈£î+~. »eT÷à ø±oàs¡T˝À ÄØà ø±Hê«jYTô|’ ñÁ>∑yê<ä <ë&çì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ yÓ+≥H˚ K+&ç+#ês¡T. Ä sêh+˝À XÊ+‹ì HÓ\ø=˝≤Œ\qï uÛÁÑ <ä‘· <äfi≤\ ôdÂÔsê´ìï Ç≥Te+{Ï |æ]øÏ|ü+<ä #·s¡´\T n&ÉT¶ø√˝Òeì yê´U≤´ì+#ês¡T. eTè‘·T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î ‘·q dü+‘êbÕìï ‘Ó*bÕs¡T. ø£å‘·>±Á‘·T\T ‘·«s¡>± ø√\Tø√yê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. ø±>±, ÄØà ø±Hê«jYTô|’ ñÁ>∑yê<ä <ë&çì _C…|æ ≈£L&Ü rÁe+>± K+&ç+∫+~.

õ˝≤¢˝À düT\uÛ‘Ñ s· y¡ TÓ qÆ s¬ yÓq÷´bÕ\q Äy˚<äquÛÑ]‘·+..

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ ã÷´s√ : HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± s√p Á|ü»\qT+∫ yÓ\Te&˚ y˚\ø=\~ düeTdü´\≈£î s¬ yÓq÷´XÊK |üs+¡ >± eT+>∑fiy¯ ês¡+ qT+∫ |ü]bÕ\q düT\uÛ‘Ñ s· +¡ >± ø±qT+~. eTTK´+>± uÛ÷Ñ eTT\T, Çfi¯fl dü˝ú ≤\T, |æ+#·qT¢, Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T, eT+∫˙{Ï edü‘T· \T e+{Ï ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ô|’ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Äj·÷ eT+&É˝≤˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ Á|ü»$»„|⁄ü \Ô »q+ ø√dü+ ô|<ä› m‘·TqÔ Á|ü»\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·÷ìøÏ ˝Ò<ë #ê˝≤ <ä÷s¡+˝À ñqï >∑÷&É÷s¡T s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé≈î£ >±˙, Ç≥T ø±yê* &ç$»HéqT >±˙ yÓfi≤fl*‡ edüT+Ô ~. Á|ü‘˚´øÏ+∫ Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì düTe÷s¡T 12eT+&É˝≤\ Á|ü»\T Á|ü‹ ∫qï düeTdü´≈£î 60øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ Á|üj÷· DÏ+∫ HÓ\÷¢sT¡ ˝Ò<ë, 70 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ Á|üj÷· DÏ+∫ ø±e*øÏ e#˚Ãyês¡T. n˝≤π> õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘·+˝À ñ qï ‘·&É qT+&ç düTe÷s¡T 60øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ Á|üj÷· DÏ+∫ >∑÷&É÷s¡T &ç$»Hé≈î£ sêyê*‡ edüT+Ô ~. B+‘√ bÕ\Hê |üsy¡ TÓ qÆ C≤|ü´+ »]π>~. düTBs¡È ø±\+>± M{Ï MT<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]|æHê õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ m≥ºπø\≈£î Ä‘·à≈£Ls¡T,

≈£s¡÷ï\T`dæøÏ+Á<ëu≤<é Ç+≥sYd{æ ° bÁ Õs¡+uÛ+Ñ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ø£s¡÷ï\T`dæøÏ+Á<ëu≤<é Ç+≥sYd{æ ° mø˘‡Áô|dtqT eT+>∑fiy¯ ês¡+ øπ +Á<ä s¬ ˝’ «Ò XÊK düV‰ü j·T eT+Á‹ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘·«s¡˝À ø£s÷¡ ï\T qT+∫ ‹s¡T|ü‹øÏ &ÉãT˝Ÿ &Óøÿ£ sY s¬ \’ T @sêŒ≥T #˚jT· qTHêïeTì nHêïs¡T. 1966 qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î ¬s’˝Ò« ÁbÕC…≈£îº˝À¢ sêÁcÕºìøÏ nHê´j·T+ »]–+<äì $e]+#ês¡T.

eT+&É˝≤\T á &ç$»Hé øÏ+<ä≈î£ edüTHÔ êïsTT. Ms¡+‘ê Çø£qT+∫ >∑÷&É÷s¡T≈£î ˝Ò<ë HÓ\÷¢s¡T yÓfi‚fl |üì˝Ò≈£î+&Ü Hêj·TT&ÉT ù|≥˝ÀH˚ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√e#·TÃ. Çø£ HÓ\÷¢s¡T ns¡“Hé, HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É˝≤ìøÏ ñqï ˇπø ‘·V≤ü o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ kÕúq+˝À HÓ\÷¢s¡T ns¡“Hé≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± z |üø£ÿ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚jT· qTHêïs¡T. BìøÏ bÕ\Hê |üsy¡ TÓ qÆ nqTeT‹ ≈£L&Ü Hêj·TT&ÉT ù|≥ &ç$»Hé\qT kÕ~Û+#·>*∑ >±s¡T. á¬s+&ÉT \_Û+∫+<äì, sêÁwüº Ä]úø£ &ç$»q¢≈î£ sêÁwüº s¬ yÓq÷´XÊK eT+Á‹ m+$ s¡|Tüò TMsê¬s&ç¶ eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT X¯+≈£îkÕÔ|üq ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. ás√E eT+Á‹ Äq+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _.l<ÛäsY ¬>õ{Ÿ |ü_¢πøwüHé ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ #˚j·T>± sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î, Hêj·TT&ÉT ù|≥ &ç$»q¢≈£î Äضy√qT ≈£L&Ü ns¡“Hé\T düTe÷s¡T 50 eT+>∑fi¯yês¡+Hê&˚ u≤<Ûä´‘·\T rdüTø√qTHêïs¡T. øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ ø=‘·Ô>± @sêŒf…Æq Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»Hé˝À Á|ü»\+‘ê HÓ\÷¢sT¡ ‘·V≤ü o˝≤›sY Ä‘·à≈£Ls¡T, nq+‘·kÕ>∑s+¡ , mmdtù|≥, øπ »s¡,¢ eTÁ]bÕ&ÉT, dü+|òTü +, ‘·\Tyêj·T, ñ<äjT· –], d”‘êsêeT|ü⁄s¡+, $»„eT÷s¡T, ø±sê´\j·÷ìøÏ düeTdü´\ ø√dü+ sêyê*‡ edüT+Ô ~. á yÓTT‘·+Ô |ü~ eT+&É˝≤\T edüT+Ô &É>± Ms¡+‘ê Çø£qT+∫ H˚|ü<∏ä´+˝À ø=‘·Ô @sêŒ≥T HÓ\÷¢s¡T≈£î ˝Ò<ë ø±e*øÏ yÓfi‚fl |üì ˝Ò≈£î+&Ü Ä‘·à≈£Ls¡T #˚j·TqTqï ns¡“Hé ‘·Vü≤o˝≤›sY &ç$»Hé˝ÀH˚ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√e#·TÃ. Çø£ ø=‘·Ô>± @sêŒf…qÆ Hêj·TT&ÉT ù|≥ &ç$»Hé |ü]~Û˝À zõ*, Hêj·TT&ÉTù|≥, ø±sê´\j·T+ ø√dü+ Á|ü»\T ÄX¯‘√ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. ô|fi¯fl≈£Ls¡T, <√s¡yê] düÁ‘·+, dü÷fi¯Sfls¡Tù|≥, ‘·&É Äs¡T

H˚{Ï qT+∫ 5 &ç$»q¢˝À ùde\T eT+Á‹ Äq+ Á|ü‘´˚ ø£ ø£èwæ

j·÷Ár≈£î\ dü+s¡øDå£ ˝À øπ +Á<ä, sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘ê«\T $|ò\ü + düV‰ü j·Tø£ #·s´¡ \T ø=qkÕ–düTHÔ êï+ {°&|û ” n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT q÷´&Û ç © ¢ , Ç~ì»+ :sêÁwü º j· ÷ Ár≈£ î \qT ø±bÕ&˚ + <ä T ≈£ î ÁbÕ<Ûëq´$Te«+&ç..sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY dü]>±Z düŒ+~+#·ø£ b˛e&É+ e\¢ Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡ì {°&|û ” n~ÛH‘˚ · mHé.#·+Á<ä u≤ãTHêj·TT&ÉT nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. eTq sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q yê]ì yê] yê] dü«dü˝ú ≤\≈£î |ü+ù|+<äT≈£î.. yê]ì Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î.. Á|üuTÑÛ ‘·«+ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«*‡ ñ+<äHêïs¡T. n˝≤+{Ï $wüj÷· ìï Á|üuTÑÛ ‘·«+ $düà]+#·&+É XÀ#·˙j·T eTHêïs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓ[¢ ø£˙dü+ yê]ì |üsêeT]Ù+ #·øb£ ˛e &É+ $#êø£se¡ THêïs¡T. yê]˝À eTH√<Ûs’Ó ´¡ + ì+bÕ*‡q u≤<Û´ä ‘·Á|üuTÑÛ ‘ê« ì<˚qì nHêïs¡T. u≤~Û‘T· \qT #˚sy¡ j ˚ T· &É+˝À øπ +Á<ä, sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘ê« \T $|ò\ü eTj·÷´j·THêïs¡T. n~ÛcÕºq+ qT+∫ ø£ãTs¡T sê>±H˚ &Û©ç ø¢ Ï e#˚à d”m+ øÏs¡DY.. u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î m+<äT≈£î sê˝Ò<ìä Á|ü•ï+#ês¡T. e÷qe‘·«+‘√ #˚j÷· *‡q |üqT˝À¢ ≈£L&Ü Ä<˚XÊ\ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷dü÷Ô ñ+{≤sê nì Á|ü•ï+#ês¡T. s¡TwæπøXŸ˝À ‘·qqT ø£*dæ u≤~Û‘·T\T $\|æ+#ês¡Hêïs¡T. Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q yê] |ü≥¢ Äj·÷ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T dü‘«· s¡yT˚ düŒ+~ùd.Ô . eTq eTTK´eT+Á‹ e÷Á‘·+ MTqy˚TcÕ\T ˝…øÿÏ dü÷Ô ≈£Ls¡TÃHêï s¡ì nHêïs¡T. ø£˙dü+ &Û©ç ø¢ Ï #˚sT¡ ≈£îì m|æ uÛeÑ Hé˝À ñqï yê]HÓH’ ê |ü\Tø£ ]+∫q bÕbÕq b˛˝Ò<Hä êïs¡T. ñ‘·sÔ êK+&é˝Àì es¡<ä u≤~Û‘T· \qT #·÷dæ ‘·\&¢ *ç b¢ ˛j·÷qHêïs¡T. yê] Äy˚<qä #·÷dæ #·*+∫b˛j·÷

#ê≥Tø√e&É+ e÷qe <Ûsä à¡ eTì nHêïs¡T. ‘·qô|’ Äs√|üD\T ø£{ôºÏ |{Ϻ u≤~Û‘T· \qT Ä<äT≈£î+fÒ dü+‘√wækÕÔqì nHêïs¡T. ñ‘·Ôsê K+&é˝À Ç+ø± 600eT+~ ñ Hêïs¡ì, yê]ì ≈£L&Ü düTs¡øÏå‘·+ >± rdüT≈£îekÕÔeTì nHêïs¡T. m+|”\T s¡yT˚ wt sê<Û√&é, ø=qø£fi¢¯ Hêsêj·TD &ÓV≤ü sê&É÷Hé˝ÀH˚ ñ Hêïs¡ì, nø£ÿ&ç |ü]dæú‘·T\qT m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT ‘Ó*j·TCÒdTü HÔ êïs¡ì nHêïs¡T. Çø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îqï yê]ì yÓ+≥H˚ yê] yê] dü«dü˝ú ≤ \≈£î |ü+|ækÕÔeTì nHêïs¡T. m|æ uÛÑeHé˝À ‘·eT yês¡T @sêŒ≥T #˚dqæ yÓ<’ ´ä •_sêìï ‘=\–+#· &É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. e÷qe ‘·«+ <äècÕº´H˚ ‘êeTT Ä •_sêìï @sêŒ≥T #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. u≤~Û ˇ|æŒ+#·>*∑ >±s¡T. Ä mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~Û+∫Hê &çmdt ‘·T\≈£î >∑<Tä \T øπ {≤sTT+#ê\ì eTTK´eT+Á‹ ø±˝Òø£b˛j·÷s¡T. bÕ<äj·÷Á‘· #˚dæ ‘êH˚ ø±+Á¬>dtqT &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. ¬>*|æ+#êì yÓ’mdt ôV’≤ø£e÷+&éqT ˇ|æŒ+#·>∑*>±s¡T. yÓ’mdt Ä düeTj·T+˝À eTTK´eT+Á‹ ø±e&ÜìøÏ düs«¡ X¯≈î£ \Ô q÷ ñ|üj÷Ó –+#ês¡T. ‘·qqT eTTK´eT+Á‹ì #˚jT· ø£b˛‘˚ sêh+ n\¢ø˝£ À¢\eTe⁄‘·T+<äqï dü+πø‘ê\qT |ü+bÕs¡T. @ sêh+˝À nsTTHê ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~ÛùdÔ dæm+>± |æddæ æ n<Û´ä ≈£îå &ç ù|sπ |ü]o\q≈£î edüT+Ô ~. 2004˝À ‘·q ù|πs d”˝Ÿ¶ ø£esY˝À edüTÔ+<äqT≈£îqï &çmdt≈£î ìsêX¯ m<äT¬s’+~. ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : n+‘·≈î£ eTT+<äTs√E Äj·Tq m+‘√ Ä‘·à $XÊ«dü+‘√ ªªH˚H˚ s¡+>∑+˝À sêÁwüº+˝À Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï ñ+&É>± Ç+ø=ø£] ù|s¡TqT eTTK´eT+Á‹>± m+<äT≈£î Á|ü‹bÕ~kÕÔqT?µµ dü+e‘·‡s¡+ n&Ü«Hé‡ nì $÷&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \qT Á|ü•ï+#ês¡T. yÓm’ dtqT d”m+ #˚j÷· \qï dü|y¢æ TÓ +≥] |ò*ü ‘ê\qT ôV≤’ ø£e÷+&é ìs¡j í ÷· ìï VüQ+<ë>± n+^ø£]+#ês¡T. 2009 mìïø£\≈£î eT+>∑fiy¯ ês¡+ $&ÉT<ä\ ø=ìï HÓ\\ eTT+<äT øπ X¯esêe⁄qT ‘·|Œæ +∫ &ûmdtqT |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ç>± #˚XÊs¡T. yÓTT‘·+Ô 3,24,000 ìj·T$T+#ês¡T. Ä mìïø£˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~Û+∫Hê ‘·q eT+~ $<ë´s¡T∆\T |üØø£å≈£î ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À &ûmdt dü«\Œ yÓTC≤]{°‘√ z&çb˛j·÷s¡T. Äj·TqqT Vü‰»s¡Tø±>± 66.44% eT+~ ‘·q<Óq’ eT+Á‘ê+>∑+‘√ yÓm’ dt z&ç+#ês¡ì Äj·Tq düìïVæ≤‘·T\T ñ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. <ëVü≤s¡D\‘√ düV‰ü #ÓãT‘·÷ ñ+{≤s¡T. &ûmdt >¬ *∫ ñ+fÒ eTTK´eT+ |ü⁄q:eT÷˝≤´+ø£q+ |ü⁄q: Á‹ nsTT ñ+&˚yês¡T. eT÷&√kÕ] |”dd” ” n<Û´ä ø£å |ü<$ä }]düTHÔ êï |ü]o\q≈£î E˝…’ 3e ø±+Á¬>dt $»j·÷eø±XÊ\T ô|<ä>› ± ˝Òq+<äTe\¢ u≤<Û´ä ‘· rdüTø√e&ÜìøÏ ‘˚~˝À>± <äsU¡ ≤düTÔ Äj·Tq dæ<+∆ä >± ˝Òq≥Tº ø£ì|æk˛Ô+~. ‘Ósêdü ã\+ >∑T]+∫ Äj·Tq≈£î #˚dTü ø√yê\ì Ç+≥Øà&çjT· {Ÿ ‘Ó*dæq+‘·>± Ç‘·s¡ {Ï`ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î ‘Ó*j·T<äT. d”e÷+Á<Ûä˝À uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ , yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt ã\+>± ñHêïj·Tqï ($T–‘ê 4˝À) Á|üø£{Ï+#ês¡T. qHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê düVü‰j·Tø£ ø±s¡´Áø£e÷\T eTTeTàs¡+ #˚j÷· \ Hêïs¡T. u≤~Û‘·T\≈£î ‘·eT bÕغ ‘·s|¡ ⁄üò q düV‰ü j·T+ n+~düTHÔ êïeT Hêïs¡T. X¯+cÕu≤<é msTTsYb˛s¡T≈º î£ #˚ s ¡ T ≈£ î qï yê]ì ñ∫‘· + >± ãdüT‡˝À¢ yê] yê] dü«düú˝≤\≈£î ‘·s*¡ düTHÔ êïeTì nHêïs¡T. u≤~Û‘T· \qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î #ê˝≤eT+~ eTT+<ä T ≈£ î edü T Ô H êïs¡ H êïs¡ T . $|ü‘ÿ· s¡ düeTj·÷˝À¢ e÷qe‘·«+

|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± &ûmdt! ôV’≤<äsêu≤<é, q÷´&Ûç©¢, Ç~ì»+ : Á|ü<˚XŸ ø±+Á¬>dt ø£$T{° (|”d”d”) n<Û´ä ≈£îå &ç e÷s¡TŒ <ë<ë|ü⁄ Ksê¬sq’ ≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üdTü ‘Ô · n<Û´ä ≈£îå &ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD eT+Á‹es¡Z+˝À ≈£L&Ü ø=qkÕ>∑T‘·Tqï <äècÕº´ CÀ&ÉT |ü<eä ⁄\ n+XÊìï ≈£L&Ü n~ÛcÕ˜q+ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√e&É+ ‘√ ˇø£]øÏ ˇø£ |ü<$ä $<Ûëq+ øÏ+<ä u§‘·‡≈£î eT+Á‹ |ü<$ä $&ç∫ô|{Ϻ |”dd” ” |”sêƒ ìï y˚sπ düeTs¡T&∆ øç Ï n|üŒ–+#ê\ì jÓ÷∫k˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ø=ìï ù|s¡q¢ T |”dd” ” n<Û´ä ø£å kÕúHêìøÏ |ü]o*+∫q n~ÛcÕ˜q+ ∫e]øÏ <Ûäs¡à|ü⁄] lìyêdtqT Ksês¡T#˚dæq≥T¢ $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚, Ä |ü<$ä ì rdüTø√e&ÜìøÏ &ç.mdü® dæ<+∆ä >± ñ qï≥Tº ø£ìŒ+#·&+É ˝Ò<ìä eTs√es¡+Z qT+∫ $ì|ædTü qÔ ï yê´K´\T. >∑‘+· ˝À 2004˝À ˇø£kÕ], 2008˝À ˇø£kÕ] Äj·TqqT n~ÛcÕºq+ |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå ì>± ìj·T$T+∫+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT mìïø£\ eTT+<äT Äj·Tq eT∞fl ôV’≤ø£e÷+&é≈£î >∑Ts¡TÔ≈£î e#êÃs¡T. Ç+~sê>±+BÛ ≈£î≥T+u≤ìøÏ Äj·Tq Ms¡ $<Ûj ˚ T· T&Éqï ù|s¡T+~. ø±˙ Äj·TqqT Á|ü‹kÕ] mìïø£\ eTT+<˚ |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ç>± ìj·T$TdüTHÔ êïs¡T. Äj·Tq Á|üC≤Hêj·T≈£î&ÉT ø±ø£b˛sTTHê Äj·Tq n<Ûä´≈£åî&ÉT>± ñqï ¬s+&ÉT kÕs¡÷¢ ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ‘·qqT ø±+Á¬>dt ª\ø°ÿeTdüÿ{Ÿµ (n<äèwü∫º Vü≤ï+) >± #·÷düTÔqï<˚ ‘·|üŒ eTTK´eT+Á‹ nuÛÑ´]ú>± |ü]>∑DÏ+#·&É+˝Ò<äqï u≤<Ûä &çmdt≈î£ ñqï≥Tº Äj·Tq düìïVæ≤‘·T\T #ÓãT‘·T+{≤s¡T. 2004 mìïø£\ eTT+<äT ø±+Á¬>dt {ÏĬsdt\ d”≥¢ düs¡T›u≤≥T˝À &çmdt ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. s¬ +&ÉT s√E\ bÕ≥T d”≥¢ düsT¡ u› ≤≥T $wüjT· + ˝À ôV≤’ Á&Üe÷ q&É∫Hê n≥T ôV≤’ ø£e÷+&éqT, Ç≥T øπ dæÄsYqT &çmdt

n~ÛcÕ˜q+ eT~˝À eTTÁ<ä ªu§‘·‡µ≈£î $T–˝Ò~ eT+Á‹ |ü<yä ˚

Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ dü|y¢ü TÓ +≥Ø |ò*ü ‘ê\T


4 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ ~q|ü‹Á ø£

Ç~ì»+ dæìe÷ ø£eT]¸jT· ˝Ÿ Væ≤{Ÿ ne<äì eTT+<˚ ‘Ó\TdüT : ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ ªª$T<ÛäTq+ ∫Á‘·+ ø£eT]¸jT· ˝Ÿ>± n~ $»j·T+ kÕ~Û+#·<ìä eTT+<äT>±H˚ ‘Ó\TdüT. nsTT‘˚ @ ∫Á‘· ìsêàD≤ì¬ø’Hê ìsêà‘· ÁbÕD+. n≥Te+{Ï n_ÛsT¡ ∫ >∑\ Äq+<äsêe⁄ Hê≈£î ìsêà‘·>± <=s¡ø≥£ +‘√ á ∫Á‘êìï #˚j·T>∑*>±qT. n˝≤π> qwüº+ ˝Ò≈£î+&Ü ∫Á‘·+ô|’ ô|{Ϻq &ÉãT“ì ‘ÓùdÔ #ê\qT≈£îHêï+. Ä $<Û+ä >± Ä∫Á‘·+ 50 s√E\ bÕ≥T ~∏jT˚ ≥s¡˝¢ À Ä&ç eTeTà*ï >¬ *|æ+∫+~µµ nì n+≥THêïs¡T ‘·DϬøfi¯¢ uÛÑs¡DÏ. ª$T<ÛäTq+µ ‘·ì¬øfi¯¢ uÛÑs¡DÏ ù|s¡T #Ó|üŒ>±H˚ me]¬ø’Hê eTT+<äT>± e÷≥\ s¡#s· TT‘·>±, ˇø£eT+∫ q≥T&ÉT >±qT >∑Ts¡TÔ≈£îekÕÔs¡T. nsTT‘˚ Ç{°e\ ø±\+˝À Äj·TqqT ˇø£ eT+∫ <äsÙ¡ ≈£î&ç >±qT >∑T]Ô+#·>∑\T>∑T‘·THêï+. e÷qe dü+ã+<Ûë\T ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À $T<ÛTä q+ ù|s¡T‘√ n#·Ã‘Ó\T>∑T dü+Á|ü<ëj·T ∫Á‘·+ ì]à+∫ <äsÙ¡ ≈£î&ç>± $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Vü‰dü´q≥T&ÉT Ä© dü‘êÿs¡ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e∫Ãq uÛÑs¡DÏ $T<ÛäTq+ ∫Á‘· $X‚cÕ\qT, Ä ∫Á‘· $»j·÷ìï $÷&çj÷· ‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. n˝≤π> $T<ÛTä q+ qe\qT ∫Á‘·+>± rj·÷\ì nì|æ+#·{≤qøÏ ø±s¡D+ #Ó|Pü .Ô .. ls¡eTD s¡∫+∫q $T<ÛTä q+ Hê≈£î u≤>± q∫Ãq qe\. n+<äT˝À ≈£î≥T+ã u≤+<Ûyä ê´\qT n<äT“¤‘+· >± sêXÊs¡T. nsTT‘˚<sä Ù¡ ø£‘«· + eVæ≤+#ê\ì uÛ≤$+∫q|ü⁄&ÉT n+‘·]+∫b˛‘·Tqï ≈£î≥T+ã ã+<Ûë\qT #·÷|æ+#ê\H˚ ñ

<˚›X¯+‘√ $T<ÛäTq+ ø£<∏äqT m+#·T≈£îHêïqT nHêïs¡T. Çø£ ‘·DϬøfi¯fl eT+∫ q≥T&ÉT>± ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêïs¡T. u≤\düTÁãVü≤àD≤´ìï Ä bÕÁ‘·≈£î m+<äT≈£î m+#·T≈£îHêïs¡T nqï Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+ #Ó|üPÔ... πøe\+ ¬s+&ÉT bÕÁ‘·\ q&ÉTeT »]π> dü+uÛ≤wüD˝Ò Á|ü<ëÛ Hê+X¯+>± ì]à+∫q á ∫Á‘êìøÏ u≤\düTÁãVü≤àD´+ düs¬ q’ yês¡ì uÛ≤$+#êqT. n˝≤π> <äsÙ¡ ø£‘«· +, q≥q s¬ +&É÷ #˚jT· ≥+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì H˚qT q{Ï+#·˝Òø£b˛j·÷qT nHêïs¡T. $T<ÛäTq+ ‘Ó∫Ãq nyês¡T¶\T >∑T]+∫ #Ó|üPÔ... $T<ÛäTq+ #·ø£ÿì ≈£î≥T+ã u≤+<Ûeä ´ ∫Á‘·+>± eT+∫ Ä<äsD¡ bı+~+~. n˝≤π> nyês¡T¶\qT ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~. e+o ÄsYº‡, #ÓHÓ’ï≈£î #Ó+~q Á|ü‹cÕº‘·àø£ sê>∑düT<Ûä dü+düú nyês¡T¶, ‘êHê düuÛÑ˝À Á|ü‘˚´øÏ+∫ $T<ÛTä q+ j·T÷ì{Ÿ n+‘·{øÏ Ï düHêàq+ #˚jT· ≥+ eTs¡∫b˛˝ÒqT. e#˚à dü+e‘·‡s¡+ eTs=ø£∫Á‘·+ rj·÷\ì uÛ≤$düTHÔ êïqT nì #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. mdt.|æ.u≤\düTÁãVü≤àD´+, \øÏÎ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q á ∫Á‘êìøÏ Äq+<é eTTsTT<ë sêe⁄ ìsêà‘·. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ yê$\e\dü Á>±eT+˝À düìïy˚XÊ*ï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T. ª$T<∏äTq+µ ∫Á‘êìøÏ MD≤bÕDÏ dü«sê\T düeT≈£LsêÃs¡T. Çø£ >∑‘·+˝À uÛÑ]DÏ ªdæsêµ, ªø°µ, ªã÷¢ Áø±dtµ ˝≤+{Ï \|òTü T ∫Á‘ê\T s¡÷bı+~+∫ |ü⁄s¡kÕÿsê\T n+<äTø=Hêïs¡T. ª$T<∏Tä q+µ |üP]ÔkÕúsTT #·\q∫Á‘·+. á ∫Á‘·+ eè<ä∆ »+≥ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·T+~. M] Áù|e÷_Ûe÷Hê\T Á|ü<ëÛ Hê+X¯+>± Jeq y˚<ë‘·+ Ç$T&ç ø£<∏ä q&ÉTdüTÔ+~. Ç<˚ ø£<∏ä˝À >∑‘·+˝À eTfi¯j÷· fi¯+˝À z ∫Á‘·+ ì]à+#ês¡T. ø±˙ n~ ô|<ä>› ± Áù|ø£åø±<äs¡D H√#·Tø√˝Ò<äT. nsTT‘˚ uÛÑ]DÏ>±s¡T á ø£<∏äì Ç|üŒ{Ï ‘·sêìøÏ ns¡›eTj˚T´≥≥T¢>± Åd”ÿHé ù|¢ düeT≈£Ls¡TÃ≈£îì,n+<äs¡÷ #·÷ùd≥≥T¢>± s¡÷bı+~+#ês¡T.

Vü≤À≥˝Ÿ˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îb˛sTTq {Á ≤ø£sº Y q\T>∑T]øÏ rÁe >±j·÷\T

ãT<Ûyä ês¡+, pHé 26, 2013

esê¸\‘√ düV‰ü j·T ø±s¡´øÁ e£ ÷\≈£î n+‘·sêj·T+ eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T uÛ≤Ø es¡¸dü÷#·q Ç‘·s¡ sêÅcÕº\ ãè+<ë\qT nqTeT‹+#·+:ñ‘·sÔ êK+&é ñ‘·ÔsêK+&é˝À düVü‰j·T #·s¡´\ô|’ düTÁ|”+ $#ês¡D

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : s¡+>± ¬s&ç¶ õ˝≤¢ Hê>√˝Ÿ˝À Á{≤ø£ºsY <ä÷ düT≈£îb˛sTTq |òTü ≥q˝À q\T>∑Ts¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶsT¡ . eT+>∑fi¯ yês¡+ ñ<äj·T+ d”Œ&ÉT>± yÓfi¯ó ‘·Tqï Á{≤ø£ºsY ÁuÒ≈£î\T ô|òsTT˝Ÿ ø±e&É+‘√ n<äT|ü⁄‘·|Œæ Hê>√˝Ÿ˝À s√&ÉT¶ |üø£ÿH˚ e⁄qï Vü≤À≥˝Ÿ˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îb˛sTT+~. B+‘√ Vü≤À≥ ˝Ÿ˝À e⁄qï q\T>∑Ts¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶsT¡ . yê]ì düMT|ü+˝À ì ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. b˛©düT \T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´ |ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

u§‘·‡‘√ Äغd” ø±]àø£ dü+|ò÷ü \ uÛ{Ò ° ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsê j·TD‘√ Äغd˝” À >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~ q m+bÕ¢sTTdt, ‘Ó\+>±D eTp› Hé j·T÷ìj·THé H˚‘\· T eT+>∑fi¯ yês¡+ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. Ç|üŒ{Ïπø Bs¡øÈ ±*ø£+>± e⁄qï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~ q dü + |ò ü ÷ \T dü y Ó T à H√{° d ü T Ç#êÃs¡T. düyTÓ àqT ìyê]+#˚+<äT ≈£î |ü\TkÕs¡T¢ »]–q #·s¡Ã\T |òü\Á|ü<ä+ ø±˝Ò<äT. ø£s¡e⁄uÛÑ‘·´+, ø±+Á{≤ø˘º ñ<√´>∑T\ Áø£eTãB› ø£s¡D, ø±s¡TD´ ìj·÷eTø±\T ‘·~‘·s¡ düeTdü´\T Á|ü<Ûëq+>± |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊ s¡T. nsTT‘˚, j·÷»e÷q´+ á düeTdü´\ |ü]wüÿ]+#·&+É ˝À C≤ |ü´+ #˚k˛Ô+Ô ~. ∫es¡>± eT+Á‹ u§‘·‡dü‘´· Hêsêj·TD‘√ m+bÕ¢sTT dt ø±s¡´<ä]Ù |ü<ëàø£s,Y {°m+j·T÷ H˚‘· nX¯«‘êúeT¬s&ç¶, <∏ëeTdt¬s&ç¶ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.

&ÓÁVü‰&É÷Hé, >ö#·s,Y q÷´&Û©ç ¢ : nqT≈£îqïfÒº »]–+~. yê‘êes¡DXÊK ôV≤#·Ã]+∫qfÒ¢ ñ‘·sÔ êK+&é˝À eT∞¢ esê¸\T ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´sTT. >ö#·sY ÁbÕ+‘·+˝À eT+>∑fiy¯ ês¡+ ñ<äjT· + es¡¸+ |ü&TÉ ‘·T+&É≥+‘√ düV‰ü j·Tø£ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. ôV≤*ø±|üsº \Y T mø£ÿ&çeø£ÿ&É ì*∫b˛j·÷sTT. BìøÏ‘√&ÉT k˛HéÁ|üj·÷>¥, bòÕ{≤ ÁbÕ+‘ê\˝À s¬ +&ÉT#√≥¢ eT∞fl ø=+&É#]· j·T\T $]–|ü&ܶsTT. nsTT‘˚ ô|<ä› qwüºy˚T$÷ »s¡>∑˝Ò<äT. ôd’ì≈£î\T ‘·~‘·s¡ ãè+<ë\ düVü‰j·Tø£ ø±s¡´Áø£e÷\T eT+<ä–+#êsTT. düV‰ü j·T #·s´¡ \≈£î rÁe nes√<Û+ä @s¡Œ&çq≥T¢ ñ‘·ÔsêK+&é n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. yê‘êes¡D+ nqT≈£L*+#·øb£ ˛e&É+‘√ yÓe’ ÷ìø£ e÷s¡+Z ‘√bÕ≥T s√&ÉT¶ e÷s¡+Z ˝À q÷ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T #˚|≥ü ˝º øÒ b£ ˛j·÷s¡T. |ü~ y˚\eT+~øÏ ô|>’ ± j·÷Á‹ ≈£î\qT ‘·s*¡ +#ê*‡ ñHêï Ä dü+K´ düTe÷s¡T yÓsTT´, |ü~ùV≤qT e+<ä\øπ |ü]$T‘·yTÓ +Æ ~. yê‘êes¡D dü÷#·q\qT ã{Ϻ #·÷ùdÔ eTs√ eT÷&ÉT s√E\ es¡≈L£ düV‰ü j·T #·s´¡ \T »]π>˝≤ ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . ‘êC≤>± esê¸\T |ü&≥ É +, ø=+&É#]· j·T\T $]–|ü&≥ É +, ≈£î+uÛeÑ èwæº e+{Ï |òTü ≥q\T düV‰ü j·T ãè+<ë\≈£î düyê\T>± ì*#êsTT. ãÁBHê<∏é ˝À 5 y˚\ eT+~øÏô|>’ ± j·÷Á‹≈£î\T ∫≈£îÿ≈£îì ñ+&çb˛>±, øπ e\+ 164 eT+~ì e÷Á‘·yT˚ ‘·s*¡ +#·>*∑ >±s¡T. Vü≤]¸˝Ÿ, eTH˚], uÛ‘Ñ ê«] ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ 830 eT+~ì <Ûsä d¡ Tü ≈£î ‘·s*¡ +#ês¡T. yê‘êes¡D+

Á|ü‹≈£L\+>± ñ+&É≥+‘√ uÛ≤ØkÕúsTT ôV≤*ø±|üsº q¢¡ T Äù|XÊs¡T. ∫qï ôV≤*ø±|üºs¡T¢ |üì#˚dæHê ãÁBHê<∏é, bÕ+&ÉTπøX¯«sY, \+u≤>∑sY\ qT+∫ |ü]$T‘· dü+K´˝À e÷Á‘·yT˚ u≤~Û‘T· \qT ‘·s*¡ +#·>*∑ >±sTT. #Ûy· ÷Ó ©, bÂ] õ˝≤¢˝À¢ì ø=+&ÉÁbÕ+‘ê˝À¢ esê¸\T ≈£îs¡TdüT+Ô &É≥+‘√ ôV≤*ø±|üsº ¢¡ ùde\T ì*∫b˛j·÷sTT. ñ‘·sÔ êK+&é sê»<Ûëì &ÓÁVü‰&É÷Hé˝Àq÷ uÛ≤Ø es¡¸+ |ü&ç+~. s¡TÁ<äÁ|üj·÷>∑, ãÁBHê<∏é s¡Vü≤<ë]ô|’ ‘êC≤>± ø=+&É#·]j·T\T $]–|ü&É≥+‘√ Ä e÷s¡Z+ eT÷düT≈£îb˛sTT+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ñ‘·ÔsêK+&é Á|üuÛÑT‘·«+ $∫Á‘·yÓTÆq ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì e#˚à Ǒ·s¡ sêÅcÕº\ ãè+<ë\qT nqTeT‹+#·sê<äì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚d+æ ~. es¡<ä Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î Ç‘·s¡ sêÅcÕº\T ‘·eT ãè+<ë\qT |ü+|ædTü +Ô &É≥+‘√ yê{Ïì nqTeT‹+#·≈L£ &É<ìä ñ‘·sÔ êK+&é düsêÿs¡T ìs¡sí TT+∫+~. Ç‘·s¡ sêÅcÕº\T ‘·eT ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT @ø£|øü +å£ >± ‘·s*¡ +#˚+<äT≈£î nqTeT‹ Çe«uÀeTì Á|üø{£ +Ï ∫+~. ñ‘·sÔ êK+&é ˝Àì ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T uÛ≤Ø esê¸\T |ü&˚ dü÷#·q\THêïj·Tì yê‘êes¡D $uÛ≤>∑+ Á|üø{£ +Ï ∫+~. ø±>±, ñ ‘·sÔ êK+&é˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ #˚|&ü TÉ ‘·Tqï düV‰ü j·Tø£ #·s´¡ \ô|’ düTÁ|”+ø√s¡T˝º À eT+>∑fi¯yês¡+ $#ês¡D ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T düTÁ|”+ ø√s¡Tº≈£î ìy˚~ø£ düeT]Œ+#êsTT.

m+‘·eT+~..? (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) &Ûç©¢øÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î r]ø£ <=s¡T≈£î‘·Tqï øÏs¡DY≈£î &ÓÁVü‰&É÷Hé yÓfi‚¢+<äT≈£î <=s¡ø£ø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡ eT+≥THêïs¡T. qπs+Á<ä yÓ÷&ûøÏ ñqï r]ø£ ≈£L&Ü ˝Ò<ë nì Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\ ø√dü+ ñ‘·ÔsêK+&é Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝ÒK\T sêXÊs¡T. Ä sêh eTTK´eT+Á‹ $»jYT ãVüQ>∑TD ‘√ |ü\Te÷s¡T¢ e÷{≤¢&Üs¡T. eT+Á‘·T\ ãè+<ëìï |ü+|æ+#ês¡T. nsTTHê eTTK´eT+Á‹ yÓfiÔ‚ u≤~Û‘T· \ ≈£î eT]+‘· uÛsÑ √kÕ ñ+≥T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T.

m˙ºÄsY Á≥dtº ùde\T nyÓ÷|òTü + q÷´&Û©ç /¢ &ÓÁVü‰&É÷Hé : ñ‘·sÔ êK+&é es¡<ä u≤~Û‘T· \ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T eT+>∑fi¯yês¡+ ø=qkÕ>∑T‘·T HêïsTT. ø=ìï ÁbÕ+‘ê\˝À es¡¸+ ≈£îs¡TdüT+Ô &É≥+‘√ Ä≥+ø£+ ø£\T>∑T‘√+~. ñ‘·Ôs¡ ø±o, #·yÓ÷©, &ÓÁVü‰&É÷Hé ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ á<äTs¡T >±\T\‘√ ≈£L&çq es¡¸+ ≈£îs¡Tk˛Ô+~. B+‘√ es¡¸+ ≈£îs¡TdüTqÔ ï ÁbÕ+‘ê˝À¢ì u≤~Û‘T· \≈£î düV‰ü j·T #·s´¡ \≈£î Çã“+ <äT\T @s¡Œ&ÉT‘·THêïsTT. ãÁBHê<∏,é Vü≤]¸˝Ÿ ÁbÕ+‘ê ˝À¢ |ü\Te⁄s¡T uÛÑ≈£îÔ\T düVü‰j·T+ ø√dü+ m<äTs¡T

#·÷düTHÔ êïs¡T. ãÁBHê<∏˝é À <ë<ë|ü⁄ ◊<äTy˚\ eT+~, Vü≤]¸˝Ÿ˝À <ë<ë|ü⁄ yÓsTT´ eT+~ j·÷Á‹≈£î\T ñHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ñ ‘·ÔsêK+&é es¡<ä˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï ‘Ó\T>∑T yês¡T |ü\Te⁄s¡T dü«>∑èVü‰\≈£î #˚s¡T≈£î+≥THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« düVü‰j·T+‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|ü‘´˚ ø£ $e÷Hêìï @sêŒ≥T #˚d+æ ~. á $e÷q+˝À sêh+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q uÛÑ≈£îÔ\T Çfi¯¢≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. &Ûç©¢ qT+&ç Á|ü‘´˚ ø£ $e÷q+˝À ‘·s*¡ +∫q uÛ≈Ñ î£ \Ô qT, Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç {Ï&ç|æ H˚‘· Á{≤yÓ˝Ÿ‡ <ë«sê Çfi¯¢≈£î #˚s¡TdüTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ m|æ uÛÑeHé e<ä› m˙ºÄsY Á≥dtº yÓ’<äT´\T yÓ’<ä´+ #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T nqTeT‹ì ìsêø£]+#ês¡T. m|æ uÛÑeHé eTT+<äT qT+&ç m˙ºÄsY Á≥dtº yÓ<’ ´ä •_sêìï n~Ûø±s¡T\T ‘=\–+#ês¡T. á düeTj·T+˝À Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄ n~Ûø±s¡T\‘√ yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. nq+‘·s+¡ |ò⁄ü {Ÿ bÕ‘Y ô|H’ ˚ yês¡T u≤~Û‘T· \≈£î ∫øÏ‘‡· qT n+~düTHÔ êïs¡T. #·+Á<äu≤ ãT &Û©ç ˝¢ Àì m|æ uÛeÑ H√¢ ñ‘·sÔ êK+&é u≤~Û‘· j·÷Á‹≈£î\qT |üsêeT]Ù+ #ês¡T. Äj·Tq sêh+˝Àì bÕغ H˚‘\· ≈£î bò˛Hé #˚dæ u≤~Û‘T· \T Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£îH˚ es¡≈£î n+&É>± ñ+&Ü\ì Ä<˚•+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ¬s’˝Ò« XÊK\ @sêŒ≥T #˚dæq ¬s’fi¯¢˝À uÛÑ≈£îÔ\T sêÅcÕºìøÏ #˚s¡T≈£î+≥THêïs¡T. düsêÿsY yÓ’|òü\´+ : \ø°åàbÕs¡«‹ ô|ò’sY ∫‘·÷Ôs¡T : ñ‘·ÔsêK+&é˝À ∫≈£îÿ≈£îb˛sTTq eTq sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q uÛÑ≈£îÔ\qT düTs¡øÏå‘·+>± s¡|æŒ+#·&É+˝À sêh Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± u≤<Û´ä ‘ês¡V≤æ ‘·+>± e´eVü≤]+∫+<äì \ø°Î bÕs¡«‹ eT+>∑fiy¯ ês¡+ eT+&ç|ü&ܶs¡T. \ø°ÎbÕs¡«‹ ‘·q ≈£îe÷s¡T&ç‘√ ø£*dæ á s√E ø£*j·TT>∑ <Ó’e+ l y˚+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. Ç‘·s¡ sêÅcÕº\T eTT+<ädTü Ô #·s´¡ \T rdüTø√e&É+ <ë«sê ÁbÕD qwüº+ ‘·–Z+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\T>∑T j·÷Á‹≈£î\≈£î m|æ uÛÑeHé˝À nee÷q+ »s¡T>∑T‘·T+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‹s¡TeT\˝À kÕe÷q´ uÛ≈Ñ î£ \Ô qT $◊|æ\ ùde ø√dü+ Çã“+~ ô|≥ºe<äì› ÄyÓT ø√sês¡T. Áb˛{Àø±˝Ÿ ù|]≥ uÛÑ≈£îÔ\ düVü≤Hêìï |üØøÏå+#·e<ä›Hêïs¡T. πø<ësYHê<∏é myÓTà˝Ò´ô|’ <ë&ç &ÓÁVü‰&É÷Hé : πø<ësYHê<∏é XÊdüq düuÛÑT´sê\T XË’sêsêDÏsêe‘Yô|’ kÕúì≈£î\T eT+>∑fi¯yês¡+ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. es¡<ä u≤~Û‘·T\≈£î düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<ä+≥÷ yês¡T eT+&ç|&ü ܶsT¡ . es¡<ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs´¡ ≥q≈£î e∫Ãq ÄyÓTqT kÕúì≈£î\T ‘·]$Tø={≤ºs¡T. ÁbÕD uÛÑj·T+‘√ XË’˝≤ sêDÏ sêe‘Y n&É$˝À ‘·\<ë#·T≈£îHêïs¡T.

|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± &ûmdt!

ªeT<ÛTä eT‹µ ∫Á‘+· ˝À ñ<äjT· uÛ≤qT

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) yêdüÔedæú‹ì Äj·Tq n+#·Hê y˚düT≈£îqï≥Tº ø£ì|æk˛Ô+~. bÕغ ¬>*∫Hê, ¬>\eø£b˛sTTHê |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± ‘·q eTqTwüß\≈£î ‘·èDyÓ÷ |üDyÓ÷ rdüT≈£îì {Ïø¬ ≥T¢ Ç|æŒ+#˚ dü+Á|ü<ëj·T+ ø±+Á¬>dt˝À ñ+~. &ûmdt @$T #˚kÕÔs√ #·÷&Ü*. k˛ìj·÷ >±+BÛ >∑{>ºÏ ± ˇ|æŒùdÔ Äj·Tq |”dd” ” n<Û´ä ø£å |ü<$ä øÏ ˇ|ü⁄Œ≈£îH˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ &ûmdt ìj·÷eTø£+ ø√dü+ sêh e´eVü‰sê\ u≤<ÛäT´&ÉT ~–«»jYT dæ+>¥ >∑{Ϻ>± |ü≥Tºã&ÉT‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü Äj·Tq sêh e´eVü‰ sê\ u≤<ÛäT´&ç>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT &ûmdt |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç >± ø=qkÕ>±s¡T. n|üŒ{À¢ M]<ä›] eT<Ûä´ eT+∫ dü+ã+<Ûë\T, düe÷#ês¡+ |üsd¡ Œü s¡+ Ç∫Ã|ü⁄#·Tà ≈£îH˚yês¡T. ãVüQXÊ á ùdïVü≤y˚T <Ûäs¡à|ü⁄]øÏ ø£*dæ e#˚Ã˝≤ ñ+~.

Printed, Published and Owned by Madala Venkata Seshagiri, Printed at M/s Bhanuprakash Power Printers, H.No. 4-9-303, Usmansahebpet, Nellore - 524002 and Published from H.No: 20-11, Flat No : 306, 3rd Floor, Nalanda Apartments, Tekkemitta, Nellore-524003. Editor: Madala Venkata Seshagiri. RNI No. APTEL/2012/45871. Ph: 0861-2322688, Cell: 8331016667, email: idhinijamnews@gmail.com

Idhinijam 26 6 2013 bw 1 and 4 pages  

Idhinijam 26 6 2013 bw 1 and 4 pages