Page 1

RNI No. APTEL/2012/45871

MT |ü+#êsTTrøÏ @+ #˚XÊs¡T. ?

z yÓTTø£ÿ Hê≥T<ë+.. |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉT<ë+..

á o]¸ø£ Á|ü‹ Ä~yês¡+ Á|ü#T· ]+#·qTHêï+. |ü+#êsTTr˝À düsŒ¡ +#Y\T>± |üì#˚dqæ yê] qT+∫ n_ÛÁbÕj·T+ ùdø£]kÕÔ+. e÷J düsŒ¡ +#Y\T Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #˚dqæ n_Ûeè~∆ì MT‘√ |ü+#·Tø√yê\ì ø√s¡T‘·THêï+. n+<ä]øÏ ‘Ó*j·T|üsT¡ kÕÔ+. e÷‘√ düV≤ü ø£]+#·+&ç. $esê\≈£î 8331016577, 8331016668

n+<äs¡+ düŒ+~kÕÔ+...Á|ü»\ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&ÉT<ë+. ªªÇ~ì»+µµ áø±s¡´Áø£e÷ìï z ñ<ä´eT+˝≤ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+~. MT ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˇø£ yÓTTø£ÿ Hê{Ï $esê\T n+~+#·+&ç. Á|ü # · T ]kÕÔ + . eT+&É T f… + &É \ ‘√ m+<ä s √ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. ø±s¡D+ |ü#÷ ì #Ó≥Tº ˝Òøb£ ˛e&ÉyT˚ . |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+. $esê\≈£î 8331016577, 8331016668 MT Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£, m&ç≥sY

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, k˛eTyês¡+, pHé 24, 2013

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

dü+|ü⁄{Ï : 1, dü+∫ø£ : 265, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

e÷qe‘·«+ eT+≥>∑*dæ+~ &Ûç©¢ / &ÓÁVü‰&É÷Hé, Ç~ì»+ : sêø±dæ es¡<ä≈£î ø£fi¯¢ eTT+<˚ nsTTq yêfi¯ó¢ ø=≥Tº≈£îb˛j·÷s¡T. ø=+<äπsyÓ÷ #Ó≥Tºø√ø£s¡T.. |ü⁄≥ºø√ø£s¡T nsTTb˛j·÷s¡T. ã‹≈£îqï+‘· yês¡+‘ê ÁbÕD≤\T ns¡#‹˚ ˝À ô|≥Tºø=ì _≈£îÿ_≈£îÿeT+≥THêïs¡T. kı+‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î m|ü⁄Œ&ÉT yÓ[¢b˛‘êe÷ nì m<äTs¡T#·÷düTÔqï yê]ì Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô düeTdü´ yÓ+{≤&ÉT‘·T+~. >∑eT´kÕúHê\≈£î #˚s¡TkÕÔeT+≥÷ ø=+<äs¡T u≤~Û‘·T*ï ì\Te⁄Hê <√#·T≈£î+≥THêïs¡T. nsTTqø±&çøÏ &ÉãT“ >∑T+Eø√ì yÓTTVü≤+ #êfÒdüTÔHêïs¡T. Çø£ Á{≤yÓ˝Ÿ @C…+≥T¢, ¨≥˝Ÿ‡ j·T»e÷Hê´\≈£î ≈£L&Ü e÷qe‘·«+ eT]Ãb˛sTT.. ø±düT\≈£î ø£≈î£ ÿ]Ô |ü&TÉ ‘·T+&É≥+‘√ sêh+ ø±˙ sêh+˝À nH˚ø£eT+~ u≤~Û‘·T\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. z yÓ’|ü⁄ j·÷Á‹≈£î\T qs¡ø£+ nqTuÛÑ$düTÔ+fÒ dü+<ä{À¢ dü&˚$Tj·÷\T e÷Á‘·+ Ç<˚ n<äqì uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. ø±düT\‘√ CÒãT\T ì+|ü⁄ø√yê\ì #·÷dü÷Ô e÷qe‘ê«ìï eT+≥>∑\T|ü⁄‘·THêïs¡T. ÁbÕD≤\T ns¡#‹˚ ˝À ô|≥Tºø√ì _≈£îÿ _≈£îÿeT+{Àqï j·÷Á‹≈£î\T, u≤~Û‘T· *ï \ø£´å +>± #˚düTø√ì <√#·Tø=+≥THêïs¡T. u≤~Û‘·T*ï >∑eT´kÕúHê\øÏ #˚s¡TkÕÔeT+

e÷´HéVü≤À˝Ÿ˝À |ü&çq bÕ]X¯ó<ä∆´ø±]à≈£î&ÉT eTè‹ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : >∑‘· X¯óÁø£yês¡+ ø£s¡àHé|òü÷{Ÿ &çô|òHé‡ ø±\˙˝À e÷´HéV≤ü À˝Ÿ˝À eTs¡eTà‘·T #˚düTÔ+&É>± n+<äT˝À |ü&bç ˛j·÷s¡T. B+‘√ esê¸\‘√ e∫Ãq es¡<\ä e\¢ ãj·T{ÏøÏ sê˝Òøb£ ˛j·÷s¡T. nø£ÿ&É e⁄qï Á|ü»\T rÁe+>± Á|üjT· ‹ï+∫ yê] ãj·T≥≈£î rXÊs¡T. nq+‘·s+¡ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ X¯ìyês¡+ X‚KsY nH˚ ø±]à≈£î&ÉT eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ä<Ûës¡+ Ç‘·qT ˇø£ÿ&˚ ø±e&É+‘√ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\ s√<äq ÄdüŒÁ‹˝À e÷s¡TyÓ÷–+~.

≥÷ qeTàã*øÏ yê] <ä>∑Zs¡Tï+∫ y˚\≈£î y˚\T kÕ«Vü‰ #˚düTÔHêïs¡T. kÕj·T+ #˚ùd ù|s¡T‘√ &ÉãT“ >∑T+E‘·÷ e÷j·TyÓTbÆ ˛‘·THêïs¡T. ‘·|æŒb˛sTTq yê] Ä#·÷ø° #ÓãT‘êeTì Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T e∫à ‘·eT e<ä› qT+∫ ◊<äT y˚\T rdüT¬øfi≤¢s¡ì.. eT∞¢ ø£ì|æ+#·˝Ò<äì ø£cÕº˝À¢ ñqï ‘·eT≈£î kÕj·T+ #˚j·Tø£b˛>±.. eTeTà*ï ì\Te⁄ <√|æ&û #˚düTÔHêïs¡+≥÷ u≤~Û‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Çø£ {≤´ø°‡ Á&Óe’ s¡¢ rs¡T eT] <ës¡TD+>± ñ+~. CÀw” eTsƒY es¡≈î£ e<ä\&ÜìøÏ kÕ<Ûës¡D+>± yÓsTT s¡÷bÕj·T\T rdüTø√H˚ {≤´ø°‡ Á&Ó’es¡T¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT 5 y˚\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈î£ edü÷\T #˚dTü HÔ êïs¡T. Ç≥T ¨≥˝Ÿ‡ yês¡T ≈£L&Ü n+‘˚ e´eVü‰]düTHÔ êïs¡T. ˇø√ÿ |üsêsƒêqT 250 s¡÷bÕj·T\≈£î, ∫qï ∫|t‡ bÕ¬ø{Ÿ qT 100 s¡÷bÕj·T\øÏ.. yê≥sY u≤{Ï˝Ÿ qT 400 s¡÷bÕj·T\≈£î neTTà‘·÷ nsTTqø±&çøÏ CÒãT\T ì+|ü⁄ø√yê\ì #·÷düTHÔ êïs¡T. ∫qï –HÓï˝À nqï+ ô|≥º&ÜìøÏ s¡÷.100 s¡÷bÕj·T\T n&ç>±s¡ì.. mø£ÿ&Ü uÛÀ»q dü<Tä bÕj·÷\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÇwüºyÓTT∫Ãq≥T¢ e´eVü‰]düTÔHêïs¡ì.. |ü]dæú‹ #ê˝≤ <ës¡TD+>± ñ+<äì.. sêh+ ø±ì sêh+˝À ‘·eT |ü]dæ‹ú n<Û«ä qï+>±

ñ+<äì.. n~Ûø±s¡T\T ‘·eTì yÓ+≥H˚ s¡øÏå+#ê\ì u≤~Û‘·T\T y˚&ÉTø=+≥THêïs¡T. u≤~Û‘T· *ï Ä<äTø√+&ç : bòÕ´Hé‡≈£î ∫s¡+J$ |æ\T|ü⁄ ñ‘·sÔ êK+&é u≤~Û‘T· \qT Ä<äTø√yê\ì ‘·q n_Ûe÷qT\≈£î ∫s¡+J$ Ä~yês¡+ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. πø<ësYHê<∏é˝À >∑\¢+‘Ó’q ø£ècÕí õ˝≤¢ $»j·Tyê&É˝Àì u≤yêJù|≥ u≤~Û‘· ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT πø+Á<ä |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹ ∫s¡+J$, Á|ü<˚XŸ ø±+Á¬>düT ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD, eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘Y ≈£îe÷sY ‘·~‘·sT¡ \T Ä~yês¡+ |üsêeT]Ù+#ês¡T. nq+‘·s+¡ ∫s¡+J$ e÷{≤¢&Üs¡T. es¡<ä u≤~Û‘·T\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·÷\ì ‘·q n_Ûe÷qT\≈£î Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ñ‘·sÔ êK+&é j·÷Á‘· $cÕ<ä+ u≤<Ûëø£se¡ Tì Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. yê‘êes¡D+ nqT≈£L*+#·øb£ ˛e&É+ e\¢ düV‰ü j·Tø£ #·s´¡ ˝À¢ ø=+‘· Çã“+~ ø£\T>∑T‘√+<äì, u≤~Û‘T· \qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T ø£èwæ #˚dTü HÔ êïj·THêïs¡T. es¡<˝ä À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï yês¡T m+‘·eT+<äH~˚ düŒwüyº TÓ qÆ düe÷#ês¡+ n+<ä&+É ˝Ò<Hä êïs¡T. es¡<ä\qT C≤rj·T $|ü‘·TÔ>± Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î Á|ü<ÛëqeT+Á‹

eTH√àVü≤Hé dæ+>¥, @◊dædæ n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ ø£èwæ #˚dTü HÔ êï s¡Hêïs¡T. #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥dt≈º î£ $sêfi≤\T Çe«<ä*Ãq n_Ûe÷qT\≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘˚B Ksês¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. u≤~Û‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì n_Ûe÷qT\≈£î $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. ‘êqT HÓ\ J‘êìï ÇdüTHÔ êïqì, ‘·q XÊK≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\T ˇø£s√E y˚‘q· + ÇkÕÔsì¡ #ÓbÕŒs¡T. es¡<ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ eTTeTàs¡ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. |ü]dæú‹ì m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT dü$÷øÏådüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ñ‘·ÔsêK+&é≈£î eT+Á‘·T\ ãè+<ëìï |ü+|æ+#êeTì u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD #ÓbÕŒs¡T. u≤~Û‘T· \≈£î ‘·–q edü‹ ø£*Œ+#·eTì Ä<˚•+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. es¡¸+‘√ düV‰ü j·Tø£ #·s¡Ã\≈£î Ä≥+ø£+ πø<ësYHê<∏é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ä~yês¡+ ñ<ä j·T+ qT+&ç uÛ≤Ø>± es¡¸+ ≈£îs¡Tk˛Ô+~. es¡¸+ ø±s¡D+>± ôV≤*ø± |üºsY‘√ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\≈£î Ä≥+ø£y˚Ts¡Œ&ç+~. eTs√ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯eTT+<äì yê‘êes¡D XÊK ‘Ó*|æ+~. B+‘√ j·÷Á‹≈£î\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ÄØà dæã“+~ e÷Á‘·+ nì•Ã‹ |ü]dæú‘·T˝À¢qT düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T ø=qkÕ– k˛Ô+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ÄØà &Óu…’“ y˚\ eT+~ì s¡øÏå+∫+~. ($T–‘ê 4˝À)

yÓ’d”|”øÏ »\>∑+ >∑T&éu…’? #êe⁄ n+#·T≈£î yÓ[¢ ‹]– e#êÃ+

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : e÷J eTTK´eT+Á‹ »\>∑+ yÓ+>∑fis¯ êe⁄ ‘·qj·TT&ÉT, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT »\>∑+ yÓ+ø£{Ÿsêe⁄ Ä bÕغ qT+∫ M&˚ dü÷#·q\T düŒwü+º >± ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. #ê˝≤ ø±\+>± bÕغ˝À >ös¡e+ ˝Ò<+ä ≥÷ eT<äq|ü&TÉ ‘·Tqï Äj·Tq yÓ+ø£{Ÿsêe⁄qT Ä bÕغ H˚‘·\T düeTT<ësTT+#·&É+‘√ ø=+#Ó+ yÓT‘·Ôã&ܶs¡T. wü]à\ bÕ<äj÷· Á‘·≈î£ yÓTT<ä≥ <ä÷s¡+>± e⁄qï Äj·Tq ‘·sê«‘· Hêj·T≈£î\ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î bÕ˝§ZHêïs¡T. n|üŒ{Ï es¡≈£î ø=<√›>=b˛Œ >ös¡e+ <ä≈î£ ÿ‘·T+<äì uÛ≤$+∫q yÓ+ø£≥sêe⁄ bÕغ˝À ø=qkÕ>±s¡T. nsTT‘˚, wü]à\ bÕ<äj·÷Á‘· nq+‘·s¡+ |ü]dæú‘·T˝À¢ @ e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ sêø£b˛e&É+‘√ Äj·Tq |ü⁄qsê˝À#·q˝À |ü&ܶsT¡ . Çø£ KeTà+ ˝Àø˘duü ÑÛ d”≥T Ä•düTqÔ ï Äj·Tq≈£î ÄX¯\T düqï–˝≤¢sTT. Çø£ {Ïø¬ ÿ{Ÿ ø£wyºü T˚ qì Ä˝À#·q≈£î e∫Ãq yÓ+ø£≥sêe⁄ Á|ü‘ê´e÷ïj·T e÷sêZ\ yÓ’|ü⁄ <äèwæº øπ +ÁBø£]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ yÓ|’ ⁄ü <äèwæº øπ +ÁBø£]+#ês¡T. nsTT‘˚ nqT#·s¡T\+‘ê {°ÄsYmdt˝À #˚s=<ä›+≥÷ yÓ+ø£≥sêe⁄ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt bÕغ ôd’‘·+ »\>∑+ yÓ’|ü⁄ <äèwæº πø+ÁBø£]+∫ ø=+<äs¡T <ä÷‘·*ï Äj·Tq e<ä›≈£î |ü+|æ+~. ø±+Á¬>dt˝À #˚]‘˚ KeTà+ ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T U≤j·TeTì Vü‰MT Ç∫Ã+~. B+‘√ {°ÄsYmdt˝ÀøÏ yÓfi≤¢˝≤? ˝Ò<ë ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ yÓfi≤¢˝≤ nH˚ n+XÊìï ‘˚\TÃø√˝Òø£ Äj·Tq }–dü˝≤≥˝À |ü&ܶsT¡ .

–]»qT\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\T kÕ~Û+#·Tø√yê* HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : –]»qT\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\qT kÕ~Û+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘ê«\qT Á|ü•ï+∫q|ü⁄Œ&˚ dü¬s’q |ü]cÕÿs¡+ \_ÛdüTÔ+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY yê´U≤´ì+#ês¡T. kÕúìø£ ø£dü÷Ôsê“ ø£fi≤πøåÁ‘·+˝À á @&Ü~ |ü<√ ‘·s¡>∑‹˝À ñ‘·ÔeT e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+∫q –]»q $<ë´s¡T\ú qT düHêàì+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–dü÷Ô #ê˝≤ es¡≈£î –]»q ≈£î≥T+u≤\T $<ä´≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&É≥+ e\¢ düe÷»+˝À yês¡T kÕe÷õø£, Ä]úø£ ndüe÷ q‘·\≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À –]»qT\ ø√dü+ Ç∫Ãq uÛ÷Ñ eTT\T nHê´Áø±+‘·+ ø±e&ÜìøÏ yê]˝À HÓ\ø=qï ìs¡ø£åsêdü´‘˚ ø±s¡DeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. –]»qT˝À¢ u≤*ø£\T |üP]Ô>± #·<Tä e⁄\≈£î <ä÷s¡+ ø±e&É+e\¢ yê] J$‘ê\T ∫qï ej·TdüT‡ ˝ÀH˚ n+‘·yTÓ bÆ ˛‘·THêïj·Tì #ÓãT‘·÷ Á|üuTÑÛ ‘·«+ –]»q\ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢q÷, dü+πøåeT Vü‰düºfi¯¢˝Àq÷ yê] |æ\\¢ qT #·~$+#ê\ì n|ü⁄Œ&˚ yês¡T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\qT Á|ü•ï+#˚ kÕúsTTøÏ m<äT>∑T‘ês¡ì ø£˝…ø£ºsY >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. u≤*ø£˝À¢ $<ë´ Á|üe÷D≤\T yÓTs¡T>∑T |ü]#˚+<äT≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|üyX˚ ¯ ô|{Ïqº ã+>±s¡T‘·*¢ |ü<øä∏ ±ìï ø£˝ø… sº£ Y >∑Ts¡TÔ #˚d÷ü Ô á |ü<øä∏ +£ øÏ+<ä &çÁ^ es¡≈î£ u≤*ø£\≈£î s¡÷.50y˚\T, &çÁ^ |üP]Ô #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· \ø£å s¡÷bÕj·T\T e#˚à $<Û+ä >± #·{≤ºìï s¡÷bı+~+#·&+É »]–+<äì nHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± 2012-13 dü+e‘·‡s¡+˝À |ü<√ ‘·s>¡ ‹∑ ˝À ñrÔsT¡ ˝í q’… 408 eT+~ –]»q $<ë´s¡T\ú qT düHêàì+#ês¡T. ñqï‘· $<ä´qT nuÛ´Ñ dædTü Ô qï 55 eT+~ –]»q $<ë´s¡T\ú ≈£î s¡÷. 2\ø£\å 9y˚\ Ä]úø£ düV‰ü j·÷ ìï n+~+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìï @Äض nH˚ dü«#·Ã+¤ <ä ùdyê dü+dü,ú j·÷Hê~ düyTÓ øÆ ´£ , –]»q ñ<√´>∑T\ dü+øπ eå T dü+|òTü + dü+j·TTø£+Ô >± ìs¡«Væ≤+#·>± ◊{°&û@ áz yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ sêJyé $<ë´ $TwüHé |”z ø√<ä+&Ésê$T¬s&ç¶, sêÁwüº j·÷Hê<äT\ dü+πøåeT dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T @&ÉT ø=+&É\T , ø£˙«qsY XÊ+‹ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : ªe÷ ø£fi<¢Ë Tä fÒ >∑T≥º\T>∑T≥º\T>± j·÷Á‹≈£î\T ˙fi¯¢˝À ø=≥Tº≈£îb˛‘·T+fÒ #˚wüº\T&ç #·÷dü÷Ô+&çb˛j˚T ø±ì @MT #˚jT· ˝Òøb£ ˛j·÷+.. mø£ÿ&çøø£ ÿ£ &˚ ø=+&É #·]j·T\T $]–|ü&ç uÛeÑ Hê˝Ò ˙fi¯˝¢ À ø=≥Tº≈î£ b˛‘·T+fÒ Á|üøè£ ‹ $\j·T‘ê+&Éyêìï ø£fi≤¢sê #·÷XÊ+.. ø=≥Tº≈£îb˛‘·Tqï j·÷Á‹≈£î\T s¡øÏå+#ê\+≥÷ #˚dæq Äs¡ÔHê<ë\T Ç|üŒ{Ïø° e÷ #Óe⁄˝À¢ e÷s¡TyÓ÷>∑T‘·THêïsTT. #êe⁄ n+#·T≈£î yÓ[¢ ‹]– e∫Ãq e÷≈£î πø<ësYHê<∏é j·÷Á‘· z |ü⁄qs¡®qà ˝≤+{Ï<äì n+≥÷ rÁe uÛ≤y√<˚«>∑+‘√ ñ‘·sÔ êK+&é j·÷Á‹≈£î\T e÷{≤¢&Üs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT ñ‘·sÔ êK+&é qT+∫ HÓ\÷¢sT¡ e∫Ãq j·÷Á‹≈£î\T. Ms¡+‘ê áHÓ\ 4q #êsY<ëÛ yéT j·÷Á‘·≈î£ @|” mø˘‡Áô|dt˝À ãj·T\T <˚]q $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. 15e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ qT+∫ Ms¡T es¡<˝ä À¢ ∫≈£îÿ≈£îb˛>±, M]˝À 54 eT+~øÏ ñ‘·Ôs¡ø±oøÏ 15 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï &É÷+&Ü Á>±eT+˝Àì bÕsƒX¡ Ê\˝À edü‹ <=]øÏ+~. 19e ‘˚B es¡≈î£ ÁbÕD≤\T ns¡#‹˚ ˝À ô|≥Tº≈î£ ì J$+∫q Ms¡+‘ê nø£ÿ&ç Á|üuTÑÛ ‘·« #=s¡e‘√ eTè‘·T´ eTTK+ qT+∫ øπ eå T+>± ãj·T≥ |ü&ܶsT¡ . X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ Vü≤]<ë«sY qT+∫ ãj·T\T<˚]q yês¡T &Û©ç ˝¢ Àì @|” uÛeÑ Hé≈î£ #˚sT¡ ≈£îì Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.45 ì$TcÕ ˝À¢ ‹s¡T|ü‹-|üP]Ô mø˘‡Áô|dt˝À HÓ\÷¢s¡T≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± |ü\Te⁄s¡T j·÷Á‹≈£î\T yê] nqTuÛyÑ ê\qT MT&çj÷·

Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ d”MÄsYÄsY ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡ bÕ˝Ÿ u≤\ düTu≤“sêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ˇø£ s¡ø£+>± ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘· <˚X¯ j·÷Á‘· ‘·eT≈£î #˚<Tä nqTuÛ≤ yê\qT $T–*Ã+<äHêïs¡T. 15e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ 1>∑+≥≈£î ‘êeTT j·TeTTH√Á‹ düMTbÕq &É÷+&Ü Á>±e÷ìøÏ #˚ s ¡ T ø√>± ‘êeTT #˚sT¡ ≈£îqï @&ÉT>∑+≥\ ‘·sT¡ yê‘· »\ Á|ü\j·Tfi¯+ yÓTT<ä˝+’… <äì, Ä s¡ø+£ >± ‘êeTT ‘·è{Ï˝À ‘·|Œæ +#·T ≈£îHêïe÷qïs¡T. ‘êeTT $&ç~ #˚dqæ &É÷+&Ü Á>±e÷ìï ≈£L&Ü >∑+>±q~ Á|üyêVü≤+ #·T{Ïyº j ˚ T· &É+‘√ ÁbÕD≤\ô|’ ÄX¯\T e<äT \T≈£îHêïeTì ôdq’ ´+ düV‰ü j·T+‘√ n&Ée⁄\ >∑T+&Ü 15 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ q&ç∫ yÓ[¢ nø£ÿ&ç qT+∫ yêVü≤Hê

ñ‘·sÔ êK+&é j·÷Á‹≈£î\ uÛ≤y√<˚«>∑+ øπ eå T+>± #˚sT¡ ≈£îqï HÓ\÷¢sT¡ yêdüT\T \˝À Vü≤]<ë«sY #˚sT¡ ≈£îqï≥Tº düTu≤“sêe⁄ $e]+#ês¡T. 15e ‘˚B qT+∫ 17 es¡≈î£ bò˛qT¢, Ç‘·s¡ düe÷#ês¡ e´edü\ú T |üP]Ô>± <Û«ä +düyTÓ Æ b˛sTTq ø±s¡D+>± ‘·eT≈£î ãj·T{Ï Á|ü|ü+#·+‘√ dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷j·Tì >∑Ts¡T#Ô d˚ Tü ≈£îHêïs¡T. HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢ ø£˝ø… s㧜 {Ÿ ø±sê´\ j·÷ìøÏ eTT+<äTs√E 15e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ düe÷#ês¡+ Ç∫Ãq|üŒ {Ïø° ñ‘·sÔ êK+&é˝À @sêŒ≥T #˚dqæ ôV≤˝ŸŒ˝…q’ T¢ |üì#˚jT· ø£b˛e&É+‘√ ‘·eTqT 17e kÕj·T+Á‘êìøÏ >∑T]Ô+#·>*∑ >±s¡ì nHêïs¡T. @~ @yÓTHÆ ê nø£ ÿ &ç Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ‘· e TqT dü T s¡ ø Ï å ‘ · + >± rdü T ≈£ î sêe&É + ˝À dü|\üò yÓT+Æ <äHêïs¡T. j·÷Á‹≈£î\T HÓ\÷¢sT¡ ≈£î Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ #˚sT¡ ø√e&É+‘√ yê]ì #·÷&É{≤ìøÏ e∫Ãq ã+<ÛTä e⁄\T, $TÁ‘·T\‘√ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·s¡|òü⁄q &ûÄsYz sê$T¬s&ç¶ j·÷Á‹≈£î\qT ]d”yé #˚düT≈£îHêïs¡T. ;CÒ|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT düTsπ +Á<ë¬s&ç,¶ Ä bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø¬ . Ä+»H˚jT· s¬ &ç¶ |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À j·÷Á‹≈£î\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.

eT∞¢ ‘Ós¡ô|’øÏ ªdüyÓTÆø±´+Á<Ûäµ! ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º ô|’ øπ +Á<ä+˝À CÀs¡T>± #·sá \T »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ìHê<ä+ eT∞¢ ‘Ósô¡ |ø’ Ï edüTqÔ ï≥Tº düe÷#ês¡+. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ‘·«s¡˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ ñ<ä´eT ø±sê´#·sD ¡ qT Á|üø{£ +Ï #·qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt H˚‘\· T sêÁwüº sê»<Ûëì˝À.. &Û©ç ˝¢ À Vü≤&Üe⁄&ç #˚dTü +Ô &É≥+‘√ M˝…q’ +‘· ‘·«s¡˝À düe÷y˚X+¯ ø±yê\ì d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T jÓ÷∫düTqÔ ï ≥Tº düe÷#ês¡+. ‘êeT÷ @e÷Á‘·+ yÓqTø£ã&É≈£L<äì yês¡T uÛ≤$düTqÔ ï≥Tº bÕغ esêZ\ uÛ§>∑{≤º. nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\ eTT–+|ü⁄ s√Eq eT+Á‹ >∑+{≤ lìyêdt #ê+ãsY˝À d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T XË\’ C≤Hê<∏,é {°J yÓ+ø£fXÒ Ÿ, @sêdüT Á|ü‘ê|ts¬ &ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T düe÷y˚Xy¯ TÓ Æ á $wüjT· +ô|’ #·]Ã+#·q≥Tº düe÷#ês¡+. ‘·«s¡˝À d”e÷+Á<Ûä eTTK´ H˚‘\· ‘√ düe÷y˚Xy¯ TÓ Æ ø±sê´#·sD ¡ s¡÷bı+~+#ê\ì ìs¡sí TT+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ø=+<äsT¡ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T düe÷y˚XÊìøÏ $eTTK‘· #·÷|ü⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. b˛{° düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤ùdÔ ‘Ó\+>±Dyê]ì s¬ #·Ã>=≥º&yÉ T˚ ne⁄‘·T+<äH~˚ yê] yê<äq. Ç~˝≤ ñ+&É>± øπ +Á<ä+˝À ‘Ó\+>±Dô|’ rÁe #·s√Ã|ü#s· á \T kÕ>∑&+É , Ç≥T {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Vü≤&Üe⁄&ç #˚j·T&É+‘√ ø=+<ä] d”e÷+Á<ÛäT˝À¢ Ä+<√fi¯q HÓ\ø=+~. bÕغ ôV≤’ ø±e÷+&é Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡øπ eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘«· +˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝ÀøÏ Á|üy•˚ düTqÔ ï≥Tº yêsêÔ ø£<Hä∏ ê\T yÓ\Te&É≥+‘√ yê] Ä+<√fi¯q eT]+‘· m≈£îÿyÓq’ ≥Tº düe÷#ês¡+. bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ $wüj·T+˝À @yÓTHÆ ê kÕqT≈£L\ dü+øπ ‘ê\T e#êÃj·÷?.. n+<äTøπ {° ø±+Á¬>dt H˚‘\· T ˇø£ÿkÕ]>± eTÚq+ M&ç ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfió¯ ‘·THêïsê? nqï $wüjT· +ô|’ d”e÷+Á<Ûä H˚‘˝· À¢ Ä+<√fi¯q HÓ\ø=qï e÷≥ yêdüeÔ y˚Tqì ø±+Á¬>dt H˚‘· ˇø£sT¡ ù|s=ÿHêïs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À

}|ü+<äT≈£îqï ª‘Ó\+>±Dµy˚T ø±s¡D+ eT+Á‹ >∑+{≤‘√ eTTK´H˚‘\· uÛ{Ò ° ‘·«s¡˝À d”e÷+Á<TäÛ \ düe÷y˚X+¯ ªbÕ´πøJµ nsTT‘˚ nuÛ´Ñ +‘·s+¡ ˝Ò<qä ï H˚‘\· T {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\ uÛÒ{°øÏ BÛ≥T>± ‘êeTT düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ b˛{° uÛÒ{° ô|{≤º\ì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T uÛ≤$düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\ ∫e] s√C…q’ X¯óÁø£yês¡+ eT+Á‹ >∑+{≤ lìyêdt #ê+ãsY˝À d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T uÛ{Ò ° nj·÷´s¡T. X¯ìyês¡+ d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\‘√ Á|ü‘´˚ ø£ düe÷y˚X+¯ @sêŒ≥T #˚j÷· \ì á düe÷y˚X+¯ ˝À ìs¡sí TT+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. á uÛÒ{°ô|’ ø=+<äs¡T d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T á b˛{° uÛÒ{°ô|’ ø=+<äs¡T nuÛ´Ñ +‘·s+¡ e´ø£+Ô #˚dqæ ≥Tº ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±Dô|’ m˝≤+{Ï düŒwü‘º · sêø£eTT+<˚ ‘êeTT b˛{° uÛÒ{°\T ô|&ç‘˚ bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é≈£î Çã“+~ ø£*–+∫q≥¢e⁄‘·T+<äì yês¡T n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±Dô|’ bÕ´πøJ edüT+Ô <äì MT&çj÷· ˝À ≈£L&Ü ø£<∏äHê\T edüTÔHêïj·Tì, n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT b˛{° uÛÒ{°\T m+<äTø£ì Ç+ø=+<äs¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&çq≥Tº düe÷#ês¡+. |üP]Ô $esê\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïπø düyÓTÆø£´+ ø√dü+ @n&ÉT>∑T y˚dæHê u≤>∑T+≥T+<äì yês¡T n+≥Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±>± ‘Ó\+>±D≈£î Á|ü‘´˚ ø£ bÕ´πøJ

edüT+Ô <äì edüTqÔ ï yês¡\Ô H˚|<ü ´ä∏ +˝À b˛{° düe÷y˚XÊ\T m+<äTø£ì ø±+Á¬ > dt d” ì j· T sY H˚ ‘ · >±<Ó yÓ + ø£ { Ÿ ¬ s &ç ¶ ãVæ ≤ s¡ + >∑ + >±H˚ yê´U≤´ì+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. Ç<˚ $wüj·÷ìï Äj·TqqT ø£*dæq MT&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \ e<ä› ≈£L&Ü ù|s=ÿqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. b˛{° uÛ{Ò \° ô|’ Äj·Tq düTeTTK+>± ˝Òsì¡ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\+>±Dô|’ bÕغ ôV≤’ ø£e÷+&é ìs¡j í ÷· ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤qì eT+Á‹ &=ø±ÿ e÷DÏø£´ es¡Á|ükÕ<é ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq ≈£L&Ü düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ ô|fÒº uÛÒ{°ô|’ $eTTK #·÷|æq≥Tº ‘Ó*dæ+~. eT]ø=+<äs¡T d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘\· T &Û©ç ˝¢ À @+ »s¡T>∑T‘√+~ nqï<ëìô|’ Äsê rdüTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq ìs¡íj·T+ sêø£eTT+<˚ ‘êeTT Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑&É+, b˛{° uÛÒ{°\T ô|≥º&É+ #˚ùdÔ ndü\Tπø mdüs¡T edüTÔ+<äì d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q z ø±+Á¬>dt H˚‘· n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. uÛÒ{°\T #˚|ü&ç‘˚ n~ÛcÕºHêìï ~Ûø£ÿ]+∫q≥T¢ ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. b˛{° uÛ{Ò \° ‘√ ‘Ó\+>±D˝Àì ‘·eT bÕغ H˚‘\· qT s¬ #·Ã>=≥º&+É ‘√ bÕ≥T Ä ÁbÕ+‘·+˝Àì Ç‘·s¡ bÕغ\ H˚‘\· ≈£î Äj·TT<Û+ä Ç∫Ãq≥Tº ne⁄‘·T+<äì ≈£L&Ü #Ó|Œü &É+ >∑eTHês¡Ω+. ‘êeTT düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûqä T ø√s¡T≈£î+≥THêïeTì, <ëìøÏ eTT|ü⁄Œ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT nqedüs¡ >∑>√Z\T m+<äTø£ì eTs√ H˚‘· #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·sê\ H˚|<ü ´ä∏ +˝ÀH˚ X¯ìyês¡+ d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T ‘·\ô|{Ïqº düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä düe÷y˚X¯+ s¡<äT› nsTTq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Vü≤dæÔHê˝À ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ @+ »s¡T>∑T‘√+~ nqï<ëìô|’ |üP]Ô $esê\T ùdø£]+#êπø düŒ+~kÕÔeTì eTs√ d”e÷+Á<ÛäH˚‘· #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ ~X¯>± bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ e÷Á‘·+ düyÓTÆø£´+ ø√dü+ sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì d”e÷+Á<ÛäH˚‘·\T düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T.


4 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ ~q|ü‹Á ø£

k˛eTyês¡+, pHé 24, 2013

|ü~ s√E˝À¢ bÕdt b˛sY.º !

Ç~ì»+ dæìe÷ |üeHé πsDT <˚XÊjYTô|’ Ç+Á≥dæ+º >¥ s¡÷eTsY?

$XÊK|ü≥ï+ Ä+Á<ëÛ $XÊ«$<ë´\j·T+ Ç+»˙]+>¥ ø±fi≤XÊ\ >Á ö+&é˝À Ä~yês¡+ ˇ*+|æø˘ s¡Hé &˚-2013 C…+&Ü }|æ bÁ Õs¡+_ÛdTü qÔ ï eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç.¶ ∫Á‘+· ˝À eT+Á‘T· \T

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : bÕdt b˛sYº ø±yê\ì ]õwüsº Y #˚dTü ≈£îHêïø± m|ü⁄Œ&ÉT &˚{Ÿ ÇkÕÔsê nì y˚∫ #·÷&Ü* ˝Ò<ë me&√ ÁuÀø£sYì |ü≥Tºø=ì |üì |üP]Ô #˚dTü ø√yê*.. n˝≤+{Ï~ |ü~ s√E˝À¢ bÕdtb˛sYº @+{Ï? nì ÄX¯Ãs¡´b˛‘·THêïsê? $÷s¡T $+≥Tqï~ ì»y˚T.. Çø£ $÷<ä qT+&ç ÁuÀø£s¡¢≈£î m˝≤+{Ï \_› bı+<ä≈£L&É<äì n|ò”wæj·T˝Ÿ>± nìï Á|üuÛÑT‘·« ÄBÛq+˝ÀH˚ »s¡>±\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ z $<Ûë Hêìï Á|üy˚X¯ô|≥ºqT+~. Ç|üŒ{Ïπø ÄHé ˝…’Hé ]õÅùdºwüHé‡, nbÕsTT+{Ÿ yÓT+≥¢‘√ ø±düÔ düT\Te⁄>± e÷]q bÕdt b˛sYº $<ÛëHêìï eT]+‘· düT\Te⁄>±, y˚>∑+>± n+~+#˚ ~X¯>± πø+Á<ä $<˚o e´eVü‰sê\ XÊK z ø=‘·Ô $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ+~. Çø£ qT+∫ ÄHé ˝…’Hé ˝À <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ≈£îH˚≥|ü⁄Œ&˚ bÕdt b˛sYº s¡TdüTeTTqT ≈£L&Ü #Ó*+¢ #·e#·TÃ. $÷ <ä>sZ∑ ¡ ñqï &Ó_{Ÿ/ Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶ <ë«sê ˝Ò<ë, ˝Ò<ë dü$÷|ü+˝Àì u≤´+≈£î˝À #ê˝≤Hê #Ó*+¢ ∫ Ä #·˝≤Hê HÓ+ãsYì n|æøπ¢ wüH˝é À bı+<äT |ü]ùdÔ #ê\T. $÷s¡T neTÚ+{Ÿ #Ó*+¢ ∫q ‘·sê«‘· $÷s¡T $÷ dü$÷|ü+ ˝Àì bÕdt b˛sYº Ä|òd” Tü ˝À m|ü⁄Œ&ÉT @ f…+’ øÏ ø£\yê* nH˚ düe÷#ês¡+ $÷≈£î edüT+Ô ~. p˝…’ yÓTT<ä{Ï yês¡+ qT+∫ á $<Ûëq+ neT\T˝ÀøÏ sêqT+~. yÓTT<ä≥>± á $<ÛëHêìï $XÊK |ü≥ï+˝À ÁbÕs¡_+Û #·qT Hêïs¡T. á $<ÛëHêìï sêh+ yÓTT‘·+Ô $÷<ä neT\T »]|æ‘˚ øπ e\+ nô|’¢ #˚dæq |ü~ s√E˝À¢H˚ $÷ bÕdt b˛sYº $÷ Ç+{ÏøÏ edüTÔ+~.

nbÕs¡T˝º À n–ïÁ|eü ÷<ä+, |ò]ü ï#·sY <ä>+∆∑ $XÊK|ü≥ï+ Ä+Á<ëÛ $XÊ«$<ë´\j·T+ Ç+»˙]+>¥ ø±fi≤XÊ\ >Á ö+&é˝À Ä~yês¡+ ˇ*+|æø˘ s¡Hé &˚-2013 dü+<äs¡“¤+>± Á|üdü+–düTÔqï eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶. ∫Á‘·+˝À eT+Á‘·T\T

10 s¡÷bÕj·T\πø ªneTൠ$Tqs¡˝Ÿ yê≥sY ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : |üesY kÕºsY |üeHé ø£fi≤´DYëÄj·Tq uÛ≤s¡´ sπ DT <˚XÊjYT $&çb˛j·÷s¡ì Ä eT<Û´ä |ü\T {°M #Ûêq˝Ÿ‡ Á|ü#ês¡+ #˚dqæ dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ n<ä+‘ê nyêdüeÔ eTì Ä ‘·s«¡ ‘· ‘˚*+~. ‘·q e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+ |ü≥¢ $÷&çj·÷ n‘·T´‘ê‡Vü≤+ Á|ü<ä]Ù+#·&É+ô|’ ª¬øyÓTsêyÓTHé >∑+>∑‘√ sê+u≤ãTµ ∫Á‘·+˝À ôdf…’s¡T¢ ôd’‘·+ y˚kÕs¡T |üesY kÕºsY. ø±>±... ‘êC≤>± |òæ˝Ÿà q>∑s√¢ á <ä+|ü‘·T\ô|’ z ÄdüøÏÔø£s¡ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. πsDT <˚XÊjYT ìsêà‘·>± e÷sês¡ì, eTsê؃˝À z ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡ì, Ä dæìe÷ ø£<∏ä |üeHéësπ DT <˚XÊjYT ì» J$‘·+˝À #√≥T #˚dTü ≈£îqï |ü\T dü+|òTü ≥\qT b˛* ñ+≥T+<äì n+≥THêïs¡T. eT] Ç+<äT˝À ì»+ m+‘√

‘˚˝≤*‡ ñ+~. ªãÁ~µ ∫Á‘·+˝À ø£*dæ q{Ï+∫q düeTj·T+˝À |üeHé,πsDT eT<Ûä´ @s¡Œ&çq |ü]#·jT· + Ä ‘·sê«‘· Áù|eT>± e÷]q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ø=+‘·ø±\+ düV≤ü Jeq+ #˚dqæ á »+≥, z _&É≈¶ î£ »qàì∫Ãq ‘·sê«‘· ô|[¢ #˚düT≈£îHêïs¡T. M]øÏ ≈£îe÷s¡T&ÉT nø°sê q+<äHé, ≈£L‘·Ts¡T Ä<ë´ ñHêïs¡T. |üeHé ø£fi≤´DY dæìe÷\ $wüj÷· ìø=ùd.Ô .. Á|üdTü ‘Ô +· Äj·Tq Á‹$Áø£yéT lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ (e]ÿ+>¥ f…’{Ï˝Ÿ) ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ j·T÷s¡bò˛¢ »s¡T>∑T‘√+~. Ç+<äT˝À düeT+‘·, Á|üD‘° · V”≤s√sTTqT¢. _$mdtmHé Á|ükÕ<é, ]\j·THé‡ m+≥¬sHº àÓ +{Ÿ dü+j·TTø£+Ô >± á∫Á‘êìï #ÓHï’Ó , Ç~ì»+ : ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ »j·T\*‘· Äø£s¸¡ Dj ° T· ì]àdüTÔHêïs¡T. yÓTqÆ |ü<øä∏ ±\‘√ kÕe÷q´ Á|ü»\qT yÓT|æŒdüTHÔ êïs¡T. ‘êC≤>± d”m+ »j·T\*‘· eTs√ ø=‘·Ô |ü<øä∏ ±ìï rdüT≈£îe#êÃs¡T. kÕe÷q´ »HêìøÏ $Tqs¡˝Ÿ yê≥sYqT ‘ê–+#˚ ñ<˚X› +¯ ‘√ 10 s¡÷bÕj·T\πø $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY qT n+~+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ #Íø£<säÛ ≈¡ î£ uÛÀ»q+, ≈£Ls¡>±j·T\T n+~düTqÔ ï ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|üuTÑÛ ‘·«+.. Çø£ qT+∫ $Tqs¡˝Ÿ yê≥sYqT ≈£L&Ü ‘·≈î£ ÿe <Ûsä ≈¡ î£ n+~+#ê\ì ìs¡sí TT+∫+~. Á<ë$&É dæ<ë∆+‘·øs£ ,Ô¡ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ nHêï<äTs¬ ’ »j·T+‹ dü+<äs“¡ +¤ >± e#˚à ôdô|+º ãs¡T 15e ‘˚B qT+∫ á |ü<øä∏ ±ìï Á|üyX˚ ô¯ |≥ºqTqï≥T¢ eTTK´eT+Á‹ »j·T\*‘· X¯óÁø£yês¡+ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. ù|<ä\T, kÕe÷qT´\T ôd’‘·+ $Tqs¡˝Ÿ ˙s¡T ‘êπ>˝≤ #Íø£<Ûäs¡≈£î Çyê«\ì ìs¡sí TT+#êeTì ÄyÓT $e]+#ês¡T. nsTT‘˚ eTT+<äT>± øπ e\+ ãkÕº+&É˝¢ ÀH˚ á ˙{Ïì $Áø£sTT+#ê\ì Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìs¡sí TT+ ∫+~. Á|üuTÑÛ ‘·«y˚T $Tqs¡˝Ÿ ˙{Ï bÕ¢+{Ÿ\qT @sêŒ≥T #˚jT· qT+~. ‘=* $&É‘·>± Ä+Á<Ûë dü]Vü≤<äT›˝À e⁄qï >∑T$Tà&ç|üP+&ç˝À 3 \ø£å\ ©≥s¡ ¢ $Tqs¡ ˝ Ÿ yê≥sY kÕeTs¡ ú ´ eTTqï bÕ¢ + {Ÿ q T @sêŒ≥T #˚jT· qTHêïs¡T. á bÕ¢+≥¢ ˙{Ïì sêh yê´|ü+Ô >± ñqï nìï ãkÕº+&é\ ˝À @sêŒ≥T #˚dæq kÕºfi¯¢≈£î |ü+|æD° #˚dæ $Áø£sTT+#·qTHêïs¡T. ©≥s¡T u≤{Ï˝Ÿ <Ûsä ¡ s¡÷.10>± Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìs¡sí TT+∫+~. ªneTà $Tqs¡˝Ÿ yê≥sYµ ù|s¡T‘√ á ˙{Ïì $Áø£sTT+#·qTHêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : Hê>√˝Ÿ »j·T|ü⁄] ø±\˙ s√&ÉT¶ HÓ+ãs¡T 12˝À |ü<ëàe‹ nbÕs¡TºyÓT+{À¢ n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~. cÕsYdº sü ÷¡ ÿ´{Ÿ e\¢ Á|üe÷<ä+ »]–+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. á Á|üe÷<ä+ e\¢ n+<äT˝À e⁄qï <äTø±D+˝Àì |òü]à#·sY, ø£+|üP´≥s¡T¢, ]ø±s¡T¶\T <Û«ä +düeTj·÷´sTT. cÕsYdº sü ÷¡ ÿ´{≤? ø±yê\H˚ á Á|üe÷<ëìï #˚XÊsê nH˚ ø√D+˝À b˛©düT\T <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

e÷qe‘·«+ eT+≥>∑*dæ+~ (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) |ü]dæ‘ú T· \T nqT≈£L*+#êø£ ôV≤*ø±|üsº q¢¡ T |ü+|ækÕÔ eTì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ä>∑ì eTè‘·T´|òüTÀwü ñ‘·ÔsêK+&é sêÁwüº+˝À Ç{°e\ es¡<ä\ e\¢ n&Ée⁄˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï u≤~Û‘T· \ eTè‘·T´|òTü Àwü Ç|üŒ{À¢ Äπ>≥≥T¢ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. ôV≤*ø±|üºsY <ë«sê u≤~Û‘·T\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\≈£î yê‘êes¡D+ nqT≈£L*+#·ø£b˛e &É+‘√ u≤~Û‘T· \ >√dü n+‘êÇ+‘ê ø±<äT. >∑‘· yês¡+ s√E\ qT+∫ Ä ÁbÕ+‘·+˝À ∫≈£îÿ≈£îqï u≤~Û‘·T\T m≥÷ yÓfi¯¢˝Òø£.. düVü‰j·T+ n+<äø£ #·*˝À >∑»>∑» eDT≈£î‘·÷ ÁbÕD≤\ô|’ ÄX¯\T e<äT\Tø=ì Je#·Ã˝¤ ≤¢ ã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. Ä ÁbÕ+‘·+ ˝À <ä≥+º >± n\TeTT≈£îqï bı>∑eT+#·T e\¢ nø£ÿ&É @$T ø£ì|æ+#·ì |ü]dæ‘ú T· \T @s¡Œ&ܶsTT. B+‘√

n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ #˚‘·T\T m‘˚ÔXÊs¡T. $|üØ‘·yÓTÆq y˚T|òü÷\T ø£eTTàø√e&É+‘√ bı>∑eT+#·T e\¢ yÓ\T‘·Tsπ ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. ôdq’ ´+ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–Hê @$T #˚j·T˝Òì |ü]düTú‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. ôV≤*ø±|üsº T¡ ¢ b˛˝Òì |ü]dæ‘ú T· \T HÓ\ø= HêïsTT. B+‘√ u≤~Û‘T· \T _≈£îÿ_≈£îÿeT+≥THêïs¡T. yê‘êes¡D+ nqT≈£L*+#˚ es¡≈î£ nø£ÿ&É e⁄qï u≤~Û‘·T\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·T˝Òì |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. @<˚yÓTÆHê $cÕ<äø£s¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ eqs¡T\T n˙ï e⁄Hêï yê‘êes¡D+ nqT≈£L*+#·ø£ b˛e&É+ yê] <äTs¡<äèwüºy˚T. eTs√ |æ&ÉT>∑T˝≤+{Ï yê‘êes¡D XÊK yês¡Ô\T n~Ûø±s¡T\qT ôd’‘·+ Ä+<√fi¯q ø£*–düTHÔ êïsTT. eTs√ 24 >∑+≥˝À¢ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡TkÕÔjT· +≥÷ yê‘êes¡D XÊK düŒwü+º #˚dæ+~. B+‘√ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|üfÒº+<äT≈£î eTs√ 48>∑+≥\T Ä>±*‡+<˚.

ø±+Á>¬ dt H˚‘\· |ô ’ e÷y√\ >∑T] mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·Te<ä›+≥÷ yê˝Ÿb˛düºs¡T¢

V”≤s√sTTHé ‹Á wü

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ Á<√Vü≤+ #˚ùd˝≤ e´eVü ≤ ]dü T Ô q ï ø±+Á¬ > dt H˚ ‘ · \ ô|’ e÷y√sTTdü T º \ T <ä è wæ º øπ +ÁBø£]+#ês¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ yês¡T b˛{°øÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\+≥÷ ôV≤#· à ]ø£ \ T C≤Ø #˚ j · ÷ \ì ìs¡ í s TT+∫q≥T¢ ‘Ó * dæ + ~. Ç+<äTø£qT>∑TD+>± ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ ø£e÷Hé|Pü sY eT+&É\+ uÒ>+∑ ù|≥ Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ sêÁ‹ e÷y√sTTdüT\º T ôV≤#·Ã]ø£ yê˝Ÿb˛düsº T¡ ¢ n+{Ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT •e≈£îe÷sY @ mìïø£˝À¢qT b˛{° #˚jT· e<ä+› ≥÷ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘·eT eP´Vü≤+˝À uÛ≤>∑+>± uÛ$Ñ wü´‘Y˝À nH˚ø£ eT+~øÏ á s¡ø£+>± ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚ùd neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø ø±+Á¬>dt H˚‘·˝À¢ <ä&É yÓTT<ä˝…’+~. ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√ø£b˛‘˚ ‘êeTT Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯¢˝ÒeT+≥÷ eT<äq|ü&ÉT‘·THêïs¡T. n~ÛcÕºHêìøÏ ≈£L&Ü á $wüj·÷ìï düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ˇ‹Ô&ç ‘·≥Tºø√˝Òø£ n|üŒ&É|ü⁄Œ&ÉT düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô.. ‘êeTT ≈£L&Ü ñ<ä´eT+˝À ñHêïeTH˚ dü+øπ ‘ê\qT |ü+|ü⁄‘·THêïs¡T. |üì˝À|üì>± á HÓ\ 30q ôV≤’ <äsêu≤<é˝À uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuqÑÛ T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç<ä+‘ê Hê≥ø£yT˚ q+≥÷ ‘Ó\+>±D sê»ø°jT· CÒ@d”, {°ÄsYmdt, ;CÒ|,” d”|◊” \T $eTs¡Ù\T >∑T|æŒdüTHÔ êïsTT. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ø±+Á¬>dt H˚‘·˝À¢ uÛÑj·÷+<√fi¯q\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. e÷y√sTTdüTº\T ôd’‘·+ á s¡ø£yÓTÆq ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚j·T&É+‘√ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î˝À¢ eT]+‘· Ä+<√fi¯q yÓTT<ä˝…’+~.

Printed, Published and Owned by Madala Venkata Seshagiri, Printed at M/s Bhanuprakash Power Printers, H.No. 4-9-303, Usmansahebpet, Nellore - 524002 and Published from H.No: 20-11, Flat No : 306, 3rd Floor, Nalanda Apartments, Tekkemitta, Nellore-524003. Editor: Madala Venkata Seshagiri. RNI No. APTEL/2012/45871. Ph: 0861-2322688, Cell: 8331016667, email: idhinijamnews@gmail.com

Idhinijam 24 6 2013 bw 1 and 4 pages  

Idhinijam 24 6 2013 bw 1 and 4 pages

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you