Page 1

RNI No. APTEL/2012/45871

eT<Û´ä +‘·s¡ u…sTT˝Ÿ |æ{wÏ Hü é <ëK\T #˚dqæ ìeTà>&∑ ¶É

»eT÷à dü∫yê\j·T+˝À uÛ≤Ø n–ïÁ|eü ÷<ä+

ôV≤’ <äsêu≤<é : »>∑Hé nÁø£e÷düT\Ô øπ düT˝À n¬sdüTº nsTTq Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘Ô· ìeTà>∑&¶É Á|ükÕ<é Hê+|ü*˝¢ Àì d”;◊ Á|ü‘´˚ ø£ ø√s¡T˝º À u…sTT˝Ÿ |æ{wÏ Hü é <ëK\T #˚XÊs¡T. 15 s√E\ eT<Û´ä +‘·s¡ u…sTT˝Ÿ Çyê«\ì $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. e÷eT sêyéTÁ|üø±XŸ Äs¡´ n+‘·´ÁøÏj·T\≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î 15 s√E\ bÕ≥T nqTeT‹ Çyê«\+≥÷ |æ{wÏ Hü ˝é À ø√sês¡T. |ü\Te÷s¡T¢ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé\T <ëK\T #˚dæHê |ò*ü ‘·+ ˝Òøb£ ˛sTT+~.

lq>∑sY : »eT÷àø±oàsY sê»<Ûëì lq>∑s˝Y Àì dü∫yê\j·T+˝À uÛ≤Ø n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+ ∫+~. bÕ‘· dü∫yê\j·T+ ÁbÕ+>∑D+˝Àì s¬ +&É+ ‘·dTü \Ô uÛeÑ q+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ eT+≥\T #Ó\sπ >± sTT. ø£D å ≤˝À¢H˚ uÛeÑ qeT+‘·{øÏ ° eT+≥\T $dü]Ô + #êsTT. á Á|üe÷<ä+˝À ø°\ø£ |üÁ‘ê\T n–ïøÏ ÄVüQ‘·j÷· ´sTT. Äs¡T n+‘·dTü \Ô uÛeÑ q+˝À nqT e÷HêdüŒ<ä dæ‹ú ˝À eT+≥\T ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´sTT.

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, X¯óøÁ y£ ês¡+, p˝…’ 12, 2013

düyÓTÆø£´yê<äT\ ìs¡¢ø£å´+ e˝Ò¢ bÁ Õ+rj·T ñ<ä´e÷\T d”eT »q‘ê bÕغ e´ekÕú|≈ü î£ \T dü‘´· Hêsêj·TD>∑T|üÔ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\ô|’ düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\T <äèwæº ô|{Ϻ ñ+&ç ñ+fÒ sêÁwü+º ˝À Á|ü‘´· ø£ sêÁwüº ñ<ä´e÷\T #˚j÷· *‡q |üs¡d曋 ñ+&˚$ ø±eì, sêj·T\d”eT »q‘ê bÕغ e´ekÕú|ü≈£î\T ø=‘·÷sÔ T¡ dü‘´· Hêsêj·TD>∑T|üÔ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\T ìs¡ø¢ ´å£ + ø±s¡D+>± H˚&TÉ sêj·T\d”eT ø√dü+ ñ<ä´e÷\T #˚j÷· *‡q nedüs+¡ @s¡Œ&ç+<äì, düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\ e˝Ò¢ sêÁwüº $uÛ»Ñ q »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sêj·T\d”eT ñ <ä´e÷\T #˚dTü qÔ ï yê]ô|’ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø£økå£ Õ~Û+|ü⁄\T #˚|≥ ü &º +É e\¢ Hê&ÉT ñ<ä´e÷\T #˚dæq yês¡T H˚&ÉT <ä÷s¡+>± ñHêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwüº ñ <ä´e÷\T #˚dTü qÔ ï yês¡T ø£\T|ü⁄≈£îì b˛j˚T‘·‘«· + ˝Ò<Hä êïs¡T. Ä+Á<Û,ä ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ñqï Hêj·T≈£î\T, nìï sê»ø°j·T bÕغ\T @ø£yTÓ ,Æ ◊ø£´eT‘·´+‘√ ñ<ä´e÷\T #˚d,æ yê] ÁbÕ+‘· n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔsì¡ ‘Ó*bÕs¡T. ø±˙ sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+˝À ñqï Hêj·T≈£î\T me]øÏ yês¡T ‘√∫q $<Û+ä >± ñ<ä´e÷\T #˚jT· &É+ e\¢ sêj·T\d”eT yêdüT˝À¢ ◊ø£´‘·qT #ê≥T≈£îH˚ neø±XÊ\T ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+<äHêïs¡T. Áou≤>¥ ˇ|üŒ+<äqT neT\T #˚dæ ñ+&ç ñ+fÒ sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+ s¡‘H· ê\ d”eT>± e÷] ñ+&˚<Hä êïs¡T. düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\T yê] yê´bÕsê\ qT sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+˝À ô|≥ºøb£ ˛e&É+‘√ á ÁbÕ+‘·+˝À ñqï ìs¡T<√´>∑T\T, |üø£ÿ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Jeq+ kÕ–+#ê*‡q |ü]d曋 @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. eTq ÁbÕ+‘êìøÏ sêyê*‡q ˙{Ï yê{≤qT ø£sêí≥ø£ s¬ ‘’ T· \T nÁø£eT #√s¡´+ #˚dTü qÔ ï øπ +Á<ä+ ô|’ bÕ\≈£î\T e‹Ô&ç rdüT≈£îì sêe&É+ ˝Ò<Hä êïs¡T. sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘· Á|ü»\ ÁX‚jT· düT‡ ø√πs yês¡T yê] yê´bÕsê\qT sêj·T\d”eT˝À ô|{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ ŸqT eT÷&ÉT sêÁcÕº\T>± #˚ùd eTT+<äT C≤rj·T kÕ›sTT˝À q<äT\ nqTdü+<Ûëq+‘√ bÕ≥T q÷‘·q õ˝≤¢\‘√ sêj·T\d”eT sêÁwü+º ø±yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. sêj·T\‘Ó\+>±q, d”e÷+Á<Û,ä düyTÓ øÆ ´£ +Á<ä e\¢ »]π> qcÕº\ô|’ ‘·«s¡˝À ìs¡dqü ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|≥ ü uº À‘·THêï eTì, ñ<ä´e÷\T, ìs¡dqü \T >±+BÛe÷s¡+Z ˝À ñ+{≤j·THêïs¡T.

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

dü+|ü⁄{Ï : 1, dü+∫ø£ : 283, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

y˚&ÓøÏÿq ª{°µ ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁwü º + ˝À m≥T #·÷dæHê ñ‘·ÿ+sƒ¡.. @ Ç<ä›s¡T ø£*dæHê ª‘Ó\+>±Dµ n+X¯+ô|H’ ˚ #·sá .. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘˚\TdüT+Ô <ë? HêqTÑ·T+<ë? nqï<˚ yê] dü+X¯jT· +. eTs√yÓ|’ ⁄ü n≥T &Û©ç ˝¢ Àq÷, Ç≥T ôV≤’ <äsêu≤<é˝Àq÷ H˚‘\· Vü≤&Üe⁄&ç HÓ\ø=+~. s¬ +&ÉT ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T, eTTK´ Hêj·T≈£î\T n~ÛcÕºHêìøÏ ‘·eT yê<äq\qT >∑{>ºÏ ± $ì|ædTü HÔ êïs¡T. sêÁcÕºìï $uÛõÑ +#ê˝≤? ˝Òø£ düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#ê˝≤ nqï n+X¯+ô|’ X¯óÁø£yês¡+ Vü≤dæÔq˝À ø√sY ø£$T{° ø°\ø£ düe÷y˚X+¯ »s¡>q∑ T+&É≥+‘√ n+<ä] <äèwæº n≥TyÓù’ | ñ+~. á düe÷y˚X+¯ @<ÓH’ ê ø£∫Ñ·yTÓ qÆ |ò*ü ‘êìï Á|üø{£ dÏ Tü +Ô <ë? ˝Òø£ ô|ô’ |’ e÷≥\T #Ó|Œæ ‘ê‘êÿ*ø£ Á|üj÷Ó »Hê\πø ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüT+Ô <ë nH˚<˚ n+<ä] eT~˝À yÓT<äT\T‘·Tqï Á|üX¯ï. ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· düyêfi¯¢qT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î dæ<+∆ä >± ñHêïeT+≥÷ Ç{°e\ @◊d”d” sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYT dæ+>¥ #˚dqæ yê´K´\T m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø,° ø£∫Ñ·+>± ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTH√?, ˝Òø£ Ç#˚Ã~ ˝Ò<Hä √ #Ó|Œü ≥+ n+‘· düT\uÛ+Ñ ø±<äqï n_ÛÁbÕj·÷\T düs¡«Á‘ê e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ, >∑T˝≤+q; ÄC≤<é, ~–«»jYT dæ+>¥ düuTÑÛ ´\T>± ñqï á ø£$T{° eTT+<äT eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç,¶ &ç|Pü ´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, |”d”d” N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD Vü‰»¬s’ ‘·eT s√&é e÷´|t\qT n+<äCj Ò ÷· *‡ ñ+~. sêÁcÕºìï $uÛõÑ +#ê˝≤? e<ë›.. $uÛõÑ ùd,Ô ˝Ò<ë düyÓTÆø£´+>± ñ+∫‘˚ ˝≤uÛÑqcÕº\T .. bÕغøÏ ø£*π> ˝≤uÛÑ+.. sê»ø°j·T eP´Vü‰\T ‘·~‘·sê\˙ï Ä ìy˚~ø£˝À¢ #·]Ã+#ê\ì ~–«»jYT dæ+>¥ Ç{°e\ ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT d”m+, &ç|Pü ´{° d”m+, |”dd” ” H˚‘≈· î£ #Ó|Œæ q $wüjT· + $~‘·yT˚ . <ëì Á|üø±s¡yT˚ yês¡T ìy˚~ø£\T ‘·j÷· s¡T #˚dqæ ≥Tº bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ms¡T eTT>∑TsZ ÷¡ ìy˚~ø£\T

düeT]ŒkÕÔsê? ˝Òø£ eT]ø=+‘· >∑&TÉ e⁄ ø√sê‘êsê nH˚ Á|üXï¯ ≈£L&Ü n+<ä] eT~˝À yÓT<äT\T‘√+~. ìy˚~ø£\T ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïj·Tì u§‘·‡ ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ #Ó_‘˚, <ëyÓ÷<äs¡ ‘·q<Óq’ XË*’ ˝À ì|ü⁄DT\‘√ #·sá \T, mHêï¬s\’ ‘√ M&çj÷Ó ø±qŒ¤s¬ Hé‡\T ìs¡«Væ≤+∫ ìy˚~ø£ s¡÷bı+~+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. Çø£ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |üP]Ô>± Ä~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ô|H’ ˚ Ä<Ûës¡|&ü ç ìy˚~ø£ ‘·j÷· s¡T #˚dqæ ≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ñ+&É>±.. ø√sY ø£$T{° düuTÑÛ ´\ eT<Û´ä ìy˚~ø£\ô|’ #·sá »]– ˇø£ ìs¡j í ÷· ìøÏ e∫Ãq ‘·sT¡ yê‘˚ M]ì ˝À|ü*øÏ |æ\TkÕÔsì¡ bÕغ esêZ\T #Ó ã T‘· T HêïsTT. n+<ä T ≈£ î Á|ü < Û ë q ø±s¡ D + eTT>∑ T Z ] ˝À Ç<ä › s ¡ T dü y Ó T Æ ø £ ´ yê<ëìøÏ , ˇø£ s ¡ T ‘Ó \ +>±Dyê<ä + ô|’ e÷{≤¢ & ç ‘ ˚ <ëìô|’ _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£+Ô ø±e≥+, sêVüQ˝Ÿn+‘·{Ï e´øÏÔ eTT+<äT yê>±«<ä+ HÓ\ø=+fÒ Çã“+~ø£s+¡ >± ñ+≥T+<äqï n_ÛÁbÕj·T+ &Û©ç ¢ bÕغ esêZ\˝À e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ìy˚~ø£\T düeT]Œ+#·qTqï eTT>∑TZ]˝À øÏs¡DY düyÓTÆø£´yê<ëìøÏ, <ëyÓ÷<äs¡ ‘Ó\+>±Dyê<ëìøÏ ø£≥Tºã&É‘ês¡qï Á|ü#ês¡+ m|üŒ{Ï qT+#√ ñ+~. Çø£ u§‘·‡ ìy˚~ø£ düyTÓ øÆ ±´ìøÏ eT<ä‘› T· ‘Ó\T|ü⁄‘·T+<ë? ‘Ó\+>±D≈£î <äqTï>± ì\TdüT+Ô <ë? nH˚~ ‘˚\≥+ ˝Ò<Tä . >∑‘+· ˝À s¬ +&ÉT sêÁcÕº\≈£î nqT≈£L\+>± e÷{≤¢&qç u§‘·‡ Vü≤sƒê‘·T>Ô ± j·T÷ ≥sYï rdüT≈£îHêïs¡T. e´øÏ>Ô ‘∑ +· >± ‘êqT düyTÓ øÆ ´£ yê~H˚ nì ‹s¡TeT\˝À nHêïs¡T. eT∞¢ ãT<Ûyä ês¡+ MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ≈£î≥T+ã ô|<ä>› ± düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#·{≤ìπø ∫e] <ëø£ ø£èwæ #˚kÕÔqì nq&É+ >∑eTHês¡Ω+. ˇø£ y˚fi¯ u§‘·‡ ≈£L&Ü düyTÓ øÆ ´£ + yÓù’ | yÓTT>∑TZ #·÷|æ‘˚ <ëyÓ÷<äs¡ ˇ+≥]yês¡T ne⁄‘ês¡ì bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. ø±>± ø√sY ø£$T{°˝À #·]Ã+∫q ‘·sT¡ yê‘˚ ìs¡j í T· + yÓ\&¢ kç ÕÔeTì ~–«»jYT dæ+>¥ #Ó|Œü &É+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ <ëì dü«s¡÷|ü+ m˝≤ ñ+≥T+<äH~˚ düs«¡ Á‘ê ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. ñkÕàìj·÷ e]‡{° $<ë´]ú C≤ø˘ H˚‘\· ‘√ e÷{≤¢&qç dü+<äs“¡ +¤ >± ‘·«s¡˝À r|æ ø£ãTs¡T n+~kÕÔeTì #Ó|Œü &É+ #·÷düT+Ô fÒ Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º yÓù’ | yês¡T yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·THêïsê? nH˚~ dü+X¯j·T+>± e÷]+~. ˇø£ y˚fi¯ ‘Ó\>±Dyê<äT\T ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥Tº>±H˚ $uÛõÑ kÕÔeT+≥÷ Á|üø≥ £ q #˚dHæ ê <ëì |üP]Ô kÕúsTT˝À neT\T #˚ùd+<äT≈£î nH˚ø£ nyê+‘·sê\T

qj·Te+#·q˝À ñ+&Ée*¢ ~≥º Hêïj˚T ‘·|Œü yê{Ï˝À yêdüeÔ + @e÷Á‘·+ ˝Ò<ìä Vü≤Øwtsêe⁄ nHêïs¡T. ø£Ø+q>∑s˝Y À k˛ìj·÷>±+BÛ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± #˚dqæ yê´K´\T ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ nqTe~+∫q~ ñ+&Ée*¢ ø±<ë? nì ‘Ó\+>±DqT n&ÉT≈¶ î£ H˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü HÔ êïs¡ì ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ø±yê\ì ñ+&Ée*¢ @ #˚dTü HÔ êïs¡T. ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈î£ e÷sY qj·Te+#·q≈£î e÷s¡T ù|s¡ì ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ n+≥THêïs¡ì Vü≤Øwt Á|ü•ï+#ês¡T. ñ+&Ée*¢ yê´K´˝À¢ nHêïs¡T. {°ÄsYmdt n~ÛH‘˚ · øπ d”ÄsY d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· ô|’ #˚dTü qÔ ï ùV≤‘·Tã<ä‘∆ · ˝Ò<ìä nHêïs¡T.b˛\es¡+ ÁbÕC…≈î£ ôº |’ @ø±_ÛÁbÕj·T+ yê´K´\˙ï nã<ë›˝‘’… ˚ 2004˝À ø±+Á¬>dt {°ÄsYmdt‘√ m+<äT≈£î bı‘·TÔ e∫Ã+<ë nì Vü≤Øwt nHêïs¡T. –]»qT\ n_ÛÁbÕj·÷\qT ô|≥Tº≈î£ qï<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ç‘˚ <˚X¯ düeTÁ>∑‘· |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√≈£î+&Ü b˛\es¡+ ÁbÕC…≈î£ qº T m˝≤ <Óã“‹+≥T+<äì ñ+&Ée*¢ #˚dTü qÔ ï yê´K´\qT Vü≤Øwt K+&ç+#ês¡T. ÁbÕs¡+_ÛkÕÔsì¡ Vü≤Øwt nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ø√dü+ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï rÁe kÕúsTTøÏ ‘Ó∫Ãq |òTü q‘· øπ d”ÄsYøπ <äøÿÏ +<äì b˛sê&ÉT‘·Tqï {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈î£ qï|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ñ nHêïs¡T. ñ<ä´e÷ìï e´≈£î\Ô T düèwæ+º #·sì¡ , Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡øπ ñ +&Ée*¢ e+{Ï H˚‘\· ≈£î @ø±_ÛÁbÕj·T+ >∑Ts¡T≈Ô î£ sê˝Ò<ë nì Äj·Tq <ä´e÷\T ekÕÔjT· ì nHêïs¡T. Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Á|ü•ï+#ês¡T. qj·Te+#·q˝À ñ+&Ée*¢øÏ $T+∫q e´øÏÔ eTs=ø£sT¡ ñ Äø±+ø£å y˚Ts¡øπ øπ d”ÄsY ñ<ä´eT+ #˚|{ü ≤ºsì¡ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì +&ÉuÀs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ øπ +Á<ä+˝À ø£<*ä ø£ e∫Ãq Á|ü‹kÕ] eqs¡T\˙ï <√#·T≈£îqïyê]ì <=+>∑\qø£ eTπseT+{≤s¡ì Vü≤Øwtsêe⁄ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T n&ÉTø¶ √yê\ì j·T‹ïdüTHÔ êïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. &Û©ç ˝¢ À Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì eqs¡T\T Kì» dü+|ü<qä T ˝≤;sTT+>¥ #˚d÷ü Ô ‘Ó\+>±DqT n&ÉT≈¶ î£ H˚ Á|üjT· ‘·ï+˝À ø=+<äsT¡ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T <√#·T≈£îH˚+<äT≈£î n\yê≥T|ü&ç sêÁwüº $uÛ»Ñ q≈£î d”e÷+Á<ÛTä \T ‘·\eTTq˝j·÷´s¡ì, eT]ø=+<äsT¡ ÁbÕ+‘ê\ eT<Û´ä , n+^ø£]+#·&+É ˝Ò<ìä nHêïs¡T. Ä+Á<Û˝ä À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ ø£*dæq Á|ü»\ eT<Û´ä yÓw’ eü ÷´\qT s¬ #·Ã>=&ÉT‘·÷ nb˛Vü≤\T düèwædº Tü HÔ êïs¡ì ‘·sT¡ yê‘· e´ekÕj·T s¡+>∑+ ‘Ó\+>±D˝À |üP]Ô>± Vü≤Øwt Äs√|æ+#ês¡T. m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢q÷ ‘Ó\+>±D sêÁwü+º yÓqTø£ã&çb˛sTT+<äì yÓTTsTT© ø£$T{° ìsê∆]+∫+<äì Vü≤Øwt >∑Ts¡TÔ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì uÛ≤$+∫q d”e÷+Á<Ûä H˚‘˝· Ò yÓw’ eü ÷´\qT ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sê»eT+Á&ç m+|” ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈î£ e÷sYô|’ #˚XÊs¡T. <˚X+¯ ˝À eT÷&ÉT ø=‘·Ô sêÁcÕº\T @s¡Œ&çq|ü⁄Œ&ÉT <˚X+¯ s¬ #·Ã>=&ÉT‘·THêïs¡ì Vü≤Øwt nHêïs¡T. Ä+Á<ÛÁä bÕ+‘· Á|ü»\qT s¬ #·Ã>=fÒº {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ rÁe kÕúsTT˝À <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . $∫ÃqïyÓT+Æ <ë ? nì Vü≤Øwt Á|ü•ï+#ês¡T. ñ+&Ée*¢ e+{Ï H˚‘\· T ñ $<Û+ä >± ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈î£ e÷sY ˙#·+>± e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡ì >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\+>±D uÛeÑ Hé˝À Vü≤Øwtsêe⁄ MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ +&ÉãfÒº ÁbÕ+‘ê\ eT<Û´ä yÓw’ eü ÷´\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T øπ +Á<ä+˝À mìï ≈£îÁ≥\T ‘Ó\+>±Dô|’ øπ +Á<ä+˝À ø£<*ä ø£ e∫Ãq|ü⁄Œ&É˝≤¢ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D |ü≥¢ ñ+&Ée*¢ yê´K´\T yÓ≥ø±s¡+>± ñ |üìïHê ‘Ó\+>±Dsêe&É+ U≤j·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T.

{°ÄsYmdt H˚‘· Vü≤Øwtsêe⁄

<√wæ>± ‘˚*‘˚ »>∑H≈é î£ ∫≈£îÿ˝Ò.. ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä \ nqs¡Ω‘ô· |’ uÛ≤s¡‘· n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ düTÁ|”+ø√s¡Tº yÓ\Te]+∫q rs¡TŒ‘√ yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT, ø£&|É ü bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düuTÑÛ ´&ÉT »>∑H√àVü≤Hés¬ &çô¶ |’ #·sá kÕ>∑T‘√+~. »>∑H‘é √ bÕ≥T |ü\T bÕغ\≈£î #Ó+~q Ç‘·s¡ H˚‘\· ô|H’ ê #·sá kÕ>∑T‘√+~. ÄdüTÔ\ πødüT˝À »>∑Hé #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ÄdüTÔ\ πødüT˝À <√wæ>± ‘˚*‘˚ e÷Á‘·+ »>∑H≈é î£ düeTdü´\T ‘·|Œü e+≥THêïs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· $#ês¡D kÕ>∑T‘√+~. á πødüT˝À »>∑Hé‘√ bÕ≥T e÷J eT+Á‘·T\T <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç,¶ yÓ÷|æ<$˚ yÓ+ø£≥s¡eTD\T n_Ûj÷Ó >±\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ »>∑Hé @&Ü~øÏô|>’ ± E´&çwj æ T· ˝Ÿ ø£d&ºü û øÏ+<ä C…\’ T˝À ñHêïs¡T. <√wæ>± ‘˚* s¬ +&˚fifl¯ ≈£îô|>’ ± •ø£å |ü&‘ç ˚ rs¡TŒ Á|üø±s¡+ nqs¡Ω‘· y˚≥T |ü&TÉ ‘·T+~. nsTT‘˚ »>∑Hé e÷Á‘·+ ‘êqT m˝≤+{Ï ‘·|⁄ü Œ #˚j·T˝Ò<äì, ìs√›wæ>± ãj·T≥≈£î ekÕÔqì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. yÓ÷|æ<$˚ yÓ+ø£≥s¡eTDB n<˚ |ü]dæ‹ú . <√wüß\T>± •ø£å nqTuÛ$Ñ +∫q yês¡T ‘·sê«‘· Äπsfi¯fl es¡≈£î mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ M\T+&É<äT. B+‘√ »>∑Hé, yÓ÷|æ<˚$\ sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘Y Á|üXÊïs¡úø£eTe⁄‘·T+~. düTÁ|”+rs¡TŒ neT˝…’‘˚ eT¬s+‘√eT+~ H˚‘·\T mìïø£\≈£î <ä÷s¡eTj˚T´ neø±X¯+ ñ+~. nÁø£e÷düT\Ô øπ düT˝ÀH˚ ì+~‘·T&Óq’ $»j·TkÕsTT¬s&ç¶ ≈£L&Ü sê»ø°j÷· ˝À¢øÏ sêyê\qT≈£î+≥THêïs¡T. »>∑Hé ÄdüT\Ô øπ düT˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü |ü\T bÕغ\≈£î #Ó+~q Ç‘·s¡ H˚‘\· T ≈£L&Ü |ü\Te⁄s¡T øπ düT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~Ûô|’ ô|òsê πødüT ñ+~. nsTT‘˚ øÏ+~ø√s¡Tº ø£+fÒ eTT+<˚ n‘·qT ô|’ ø√s¡T˝º À n|”Œ˝Ÿ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. ôV≤’ ø√s¡Tº øÏ+<ä ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ ùdº $~Û+∫+~. Á|ü‹|üøå£ bÕغ H˚‘\· T ≈£L&Ü |ü\Te⁄s¡T øπ düT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T.

d”e÷+Á<Ûä˝À |ü≥Tºø√düy˚THê? ‘Ó\+>±Dô|’ u§‘·‡ dü«s¡+ e÷s¡Ã&É+ô|’ $eTs¡Ù\T ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : Á|ü<X˚ Ÿ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå &ÉT u§‘·‡ dü‘´· Hêsê j·TD ‘Ó\+>±Dô|’ dü«s¡+ e÷sêÃs¡T. >∑‘+· ˝À ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ s¬ +&ÉT sêÁcÕº \T+fÒ ‘·ù|Œ$T≥ì Á|ü•ï+∫q Äj·Tq Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘êqT sêÁwü+º düyTÓ øÆ ´£ +>±H˚ ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥T¢ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. B+‘√ u§‘·‡˝À yÓ’K] e÷s¡TŒq≈£î ø±s¡Dy˚T$T≥H˚ $wüjT· yÓTÆ sê»ø°jT· esêZ˝À¢ ÄdüøøÔÏ s£ y¡ TÓ qÆ #·sá ø=qkÕ>∑T‘√+~. |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø±ø£ eTT+<äT Äj·Tq ‘Ó\+>±Dô|’ |üP]Ô ø±¢]{°‘√ ñHêïs¡T. <äXÊu≤›\ ø±\+>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\T dü«sêÁwü+º ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T. yê] &çe÷+&é düùV≤‘·Tø£yTÓ +Æ ~. Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\ Äø±+ø£qå T >ös¡$+#ê*‡q u≤<Û´ä ‘· bÕ\≈£î\ô|’ ñ+~. Væ≤+B sêÁcÕº\T Hê\T>∑Tqï|ü⁄Œ&ÉT.. ‘Ó\T>∑Tyê] sêÁcÕº\T s¬ +&ÉT ñ+&É&+É ˝À ‘·ù|Œ$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. B+‘√ u§‘·‡ yê´K´\ô|’ ‘Ó\+>±D˝À Vü≤s긋πsø£\T e´ø£eÔ Te>±.. d”e÷+Á<Û˝ä À rÁe e´‹πsø£qT #·$#·÷&Ü*‡ e∫Ã+~. u§‘·‡≈£î ‘Ó\+>±D˝À eT<ä‘› T· Ç#˚Ãyê] dü+K´ ô|]–+~. düeTj·T+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±Dπø z≥T y˚kÕÔs¡H˚ ñ<˚›X¯+‘√ Äj·Tq |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç>± m+|æøj £ T˚ ´+<äT≈£î Ä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ø±+Á¬>dt H˚‘\· T dü+|üPs¡í eT<ä‘› T· Á|üø{£ +Ï #ês¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ n~ÛcÕºq+‘√ mìïkÕs¡T¢ #·sá \T »]|æHê >√|ü´‘· Á|ü<]ä Ù+#ês¡T. @Hê&É÷ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&˝É <Ò Tä . ô|’>± ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±D≈£î uÛ≤Ø bÕ´πøJ Á|üø£{ÏdüTÔ+<äì $düèÔ ‘·+>± Á|ü#ês¡+ »]–Hê Äj·Tq H√s¡T yÓT<ä|˝ü <Ò Tä . Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ yê]øÏ ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´yÓTÆHê ìs¡íj·T+ edüTÔ+<äì #ÓãT‘·÷ e#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D H˚‘\· ‘√ dü‘‡· +ã+<Ûë\T yÓTs¡T>∑T|üsT¡ #·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ m+|” ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈î£ e÷sY sê»eT+Á&ç˝À @sêŒ≥T #˚dqæ düu˝ÑÛ À u§‘·‡

düs¡«Á‘ê ñ‘·ÿ+sƒ¡ ! n+<ä]#·÷|ü⁄ Vü≤dæqÔ yÓ|ù’ .. H˚&˚ ø√sYø$£ T{° düe÷y˚X+¯ .. ‘˚\TÑT· +<√? HêqTÑT· +<√.. Çs¡TbÁ Õ+‘ê˝À¢ f…q¸Hé f…q¸Hé.. &Û©ç ¢ yÓ[q¢ øÏsD¡ ,Y <ëyÓ÷<äs,¡ u§‘·‡ m<äTs¡Tø±qTHêïsTT. eTT+<äT>± »\ $yê<ë\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê*‡ ñ+≥T+~. >√<ëe] »˝≤\ $wüjT· +˝À Çã“+~ ˝Òøb£ ˛sTTHê, ø£ècÕí »˝≤\ $wüj·T+˝À ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ ì|ü⁄DT\T ÁX¯$T+#ê*‡ ñ+≥T+~. <ëì ‘·sT¡ yê‘˚ s¬ yÓq÷´ Ä<ëj·T e´eVü‰s¡+, ñ<√´>∑T\ ã~©\T »s¡>±*‡ ñ+~. Ç|üŒ{Ïøπ 610 Jz düÁø£eT+>± neT\T »s¡>&∑ +É ˝Ò<ìä ‘Ó\+>±Dyê<äT\T >∑>√Z\T ô|&ÉT‘·Tqï ‘·sT¡ D+˝À øπ +Á<ä+ $uÛ»Ñ qyÓù’ | yÓTT>∑TZ #·÷ù| neø±XÊ\T ˝Òøb£ ˛˝Ò<ìä |ü]o\≈£î\ yê<äq.ø±>± eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç,¶ &ç|Pü ´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰, |”dd” ” N|òt u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD >∑Ts¡Tyês¡+ ‘·eT‘·eT s√&ée÷´|t\‘√ &Û©ç ø¢ Ï ãj·T\T<˚] yÓfi≤¢sT¡ . yÓTT‘êÔìøÏ ø√sYø$£ T{° me]ì yÓT|æŒdüT+Ô <√? me]ì ˇ|æŒdüT+Ô <√ nH˚~ n+<ä]ø° Ädüø>ÔÏ ± e÷]+~.

#·]‘Á ˝· À á s√E/p˝…’ 12 u…*j ® T· + C≤rj·T ~q+. 1884 : ÁbòÕqT‡˝À n~Ûø+£ >± |üì#˚dqæ ˇø£ Ç{≤*j·THé ø£fi≤ø±s¡T&ÉT ny˚T&çj÷Ó yÓTT&ç–j ¢ ÷· ì »qq+. 1904 : ˇø£ kÕŒìwt ø£$ eT]j·TT sê»ø°jT· Hêj·T≈£î&ÉT. ∫© <˚Xd¯ Tü &Ô TÉ bÕuÀ¢ HÓsT¡ &Ü »qq+.(eT.1973) 1923 : yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï ‘Ó\T>∑T $C≤„q düs«¡ dü«+ ìsêà‘· ø=eTÁsêE yÓ+ø£≥ \ø£ÎDsêe⁄ eTs¡D+. 1933 : ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î&ÉT, ˝Àø£duü ÑÛ düuTÑÛ ´&ÉT >∑&+¶É >∑+>±¬s&ç¶ »qq+. 1957 : Á|üeTTK s¡+>∑d\úü q{°eTDÏ l\øÏÎ sπ u≤\ »qq+. 1982 : Á|üd<æ ∆ä fÒãT˝Ÿ f…ìïdt Ä≥>±&ÉT Ä#·+≥ X¯s‘¡ Y ø£eT˝Ÿ »qq+.

˝≤uÛeÑ ÷..? qwüeº ÷? $uÛÑ»qô|’ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt ‘·s¡®quÛÑs¡®q @<√ ˇø£ ÁbÕ+‘·+˝À \_› #˚≈£Ls¡e#·Ãì n+#·Hê ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁwüº $uÛÑ»q U≤j·TeTì edüTÔqï yês¡Ô\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ˝≤uÛqÑ cÕº\qT uÒØE y˚dTü ≈£î+{À+~. ˇø£yfi˚ ¯ $uÛ»Ñ q U≤j·TyÓT‘Æ ˚ Çs¡TÁbÕ+‘ê\˝À bÕغ |ü]dæ‹ú @$T{Ï? eTq≈£î ˝≤uÛeÑ ÷..? qwüeº ÷ nH˚ <ëìô|’ ‘·sq®¡ uÛsÑ q®¡ |ü&TÉ ‘√+~. á y˚Ts¡≈î£ bÕغ H˚‘\· T ˝…øÿ£ \T y˚dTü ≈£î+≥THêïs¡T. eTTK´+>± $uÛ»Ñ q »]–Hê.. »s¡>∑ø£b˛sTTHê @<√ ˇø£ ÁbÕ+‘·+˝À ˝≤uÛÑ+ #˚≈£Ls¡e#·Ãì Ä bÕغ H˚‘\· T ˇø£ n+#·Hê≈£î e#êÃs¡T. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt ($T–‘ê 4˝À)

ªø√sYµ ìs¡íj·T+ô|’ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔ

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ ã÷´s√ : sêÁwüº $uÛ»Ñ q $wüjT· yÓTÆ ø±+Á¬>dt ø√sYø$£ T{°˝À ìs¡j í T· + rdüTø√e&ÜìøÏ øπ e\+ 12>∑+≥\T e÷Á‘·yT˚ $T–* ñ+&É&+É ‘√ õ˝≤¢˝Àì nìï sê»ø°jT· bÕغ˝À¢ Ä+<√fi¯q yÓTT<ä˝+’… ~. ø±+Á¬>dt H˚‘\· T ôV≤’ <äsêu≤<é øπ +Á<ä+>± düyTÓ øÆ ´£ sêÁwü+º ø±yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. {°&|û ” H˚‘\· T õ˝≤¢ øπ +Á<ä+>± _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·+ mø£ÿ&Ü H√s¡T yÓT<ä|ü&É+˝Ò<äT. Ä bÕغøÏ ˇø£ m+|”\T, Ç<äs› T¡ myÓTà˝Ò´\T ñqï|üŒ{Ïø° bÕغ ìs¡j í ÷· qTkÕs¡+ ô|<ä$ $|üŒ&É+ ˝Ò<Tä . eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘+· HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À düyTÓ øÆ ´£ sêÁcÕºìï ø√s¡T‘·÷ ‘êqT ìy˚~ø£ n+<äCdÒ qæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq k˛<äsT¡ &ÉT $y˚ø±q+<ë¬s&ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, s√&ée÷´|t ˝Ò<Tä .. @ e÷´|ü⁄ ˝Ò<Tä . ñqï~ düyTÓ øÆ ´£ e÷´ù|qì #ÓbÕŒs¡T. ø±>± ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ {°&|û ” <ä«+<ä« Á|üe÷D≤\T bÕ{Ïd÷ü Ô edüT+Ô ~. Ä bÕغ H˚‘· k˛$T¬s&ç¶ ˇø£yfi˚ ¯ $uÛ»Ñ q »]–‘˚ ôV≤’ <äsêu≤<é Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ s¬ +&Ée sê»<Ûëì>± @sêŒ≥T #˚j÷· \ì ø√sês¡T. n<˚ düeTj·T+˝À e´øÏ>Ô ‘∑ +· >± düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìøÏ ø£≥Tºã&ç ñHêïqì #ÓbÕŒs¡T. n≥T bÕغ n~ÛH‘˚ q· T $uÛ~Ò + #·˝øÒ £ Ç˝≤+{Ï yê´K´\T #˚XÊs¡T. HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À Hê\T>∑T kÕúHê\≈£î {°&|û ” ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤düTqÔ ï|üŒ{ÏøÏ myÓTà˝Ò´\T e÷Á‘·+ Ä∫‘·÷∫ düŒ+~ düTHÔ êïs¡T. |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢|⁄ü ìs¡j í T· + Á|üø{£ kÏ ÕÔsì¡ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T ‘·T+&É&+É ‘√ mìïø£˝À¢ @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ ns¡+ú ø±ø£ >√|ü´‘· bÕ{ÏdTü HÔ êïs¡T. ãVüQXÊ $uÛ»Ñ q Á|üø≥ £ q |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢|⁄ü yÓ\Te&ç‘˚ {°&|û ô” |’ |üsü √ø£+å >± e´‹πsø£‘· ô|]π> neø±XÊ\T ñHêïsTT. yÓd’ |” ,” ø±+Á¬>dt\T bÕ˝§Zq&É+ ô|<ä› <äTe÷s¡+ sπ |æ+~. |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ç Vü≤À<ë˝À Äj·Tq |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ >¬ \T|ü⁄ <Û´˚ j·T+>± C≤Á>∑‘Ô· |ü&TÉ ‘·THêïsTT. X¯óÁø£yês¡+ m˝≤ bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó\+>±Dyê<äT\T Á|ü•ï+#ês¡T. nsTT‘˚, ‘Ó\+>±D Hê&ÉT düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìøÏ eT<ä‘› T· >± ã+<é ìs¡«Væ≤düT+Ô &É>± @@ bÕغ\T ($T–‘ê 4˝À) @$T≥H˚~ ‘˚\qT+~. yês¡T düuÑÛ ô|{Ϻ |æ*ùdÔ nø£ÿ&É≈î£ yÓfi‘¯ êqì u§‘·‡


4 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ ~q|ü‹Á ø£

Ç~ì»+ dæìe÷ eTùV≤wtu≤ãT |òæ{Ÿ HÓdt d”Á¬ø{Ÿ

d”≥T ø√dü+ »>∑H|ôé ’ $wü+ ø£ø±ÿ&ÉT : ñ+&Ée*¢|ô ’ >√HÓ ôV≤’ <äsêu≤<é: sê»´düuÑÛ d”≥T ø√düyT˚ ø±+Á¬>düT bÕغ d”ìj·TsY H˚‘,· sê»eT+Á&ç bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT ñ+&Ée*¢ ns¡TDY ≈£îe÷sY ‘·eT bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ ô|’q $wü+ ø£ø±ÿs¡ì yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ H˚‘· >√HÓ Á|üø±X¯ sêe⁄ >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&ç|&ü ܶsT¡ . sê»eT+Á&ç düu˝ÑÛ À ñ+&Ée*¢ #Ó|Œæ qe˙ï nã<ë›˝Ò nHêïs¡T. düu˝ÑÛ À m+|”>± ‘êH˚+ #˚XÊH√ #Ó|Œü ≈£î+&Ü Ç‘·s¡ $wüj÷· \T e÷{≤¢&≥ É + $&É÷s¶ e¡ THêïs¡T. m+|”>± @+ #˚XÊH√ #ÓãT‘êqì düuÑÛ ô|{Ϻ »>∑Hé ô|q’ Äs√|üD\T #˚XÊs¡Hêïs¡T. »>∑Hé ô|q’ Äj·Tq≈£î ñqï nø£ÿdüTq+‘ê düu˝ÑÛ À #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. ø±s√Œπs≥sY>± ≈£L&É mìïø£ ø±˝Òì n‘·ìì ~e+>∑‘· yÓj ’ T· dt sê»X‚Ks¡ s¬ &ç¶ s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ç>± #˚XÊs¡Hêïs¡T. d”≥T ÁbÕ|üø+£ ø√düyT˚ »>∑Hqé T {≤¬s{Z Ÿ #˚XÊs¡Hêïs¡T. »>∑Hé ô|q’ $eTs¡Ù\T #˚jT· &É+ <ë«sê e#˚ÃkÕ] sê»´düuÑÛ d”≥T <äøÏÿ+#·Tø√yê\ì #·÷düTHÔ êïs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝ÀqT Äj·Tq n˙ï nã<ë›˝Ò #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. sêC≤´+>∑+ ‘Ó\Tdüì #ÓãT‘·Tqï ñ +&Ée*¢ ‘·q nC≤„Hêìï ãj·T≥ô|≥Tº≈£îHêïs¡Hêïs¡T. $uÛ»Ñ q≈£î rsêàq+ nedüs+¡ ˝Ò<ìä ‘Ó\TdüTø√yê\Hêïs¡T. 294 eT+~ myÓTà˝Ò´\T e´‹πsøÏ+∫Hê sêh+ @sêŒ≥T #˚ùd n~Ûø±s¡+ øπ +Á<ëìøÏ ñ+<äHêïs¡T.

e÷s¡T‘·Tqï ªsêeTT\eTൠsê>∑+ {°ÄsYmdt˝À eTT<äTs¡T‘·Tqï yÓT<äø˘ d”≥T e´eVü‰s¡+ d”≥T e<äT\Tø√e&ÜìøÏ n<˚yTÓ HÆ ê #ê¬ø{¢ ≤¢ nì $»j·TXÊ+‹ yê´K´ n<˚ d”≥T qT+∫ b˛{° #˚kÕÔqì |Á øü ≥£ q bÕغ e÷s¡TŒ yês¡\Ô q÷ K+&ç+#·ì yÓq’ + nMT‘·TMTøÏ dæ<e∆ä Te⁄‘·THêïs¡ì |Á # ü ês¡+ ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 11 : ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹˝À yÓT<äø˘ d”≥T e´eVü‰s¡+ ∫#·TÃô|fÒ˝º ≤ ñ+~. ákÕ] Ä bÕغ n~ÛH‘˚ · ø¬ .#·+Á<äXK‚ sYsêe⁄ yÓT<äø˘ qT+∫ b˛{° #˚kÕÔsq¡ ï Á|ü#ês¡+ Á|üdTü ‘Ô · dæ{+ºÏ >¥ m+|” $»j·TXÊ+‹ J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ n~ÛH˚‘·‘√ ‘ê&√ù|&√ ‘˚\TÃ≈£îH˚+<äT≈£î dæ<e∆ä Te⁄‘·THêïs¡T. ‘·q |ü⁄{Ïqº s√E dü+<äs“¡ +¤ >± |ü\T ‘Ó\T>∑T#êqfi¯≈¢ î£ ÄyÓT y˚sπ «s¡T>± Ç+≥s¡÷«´\T Çdü÷Ô ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\qT ≈£î+&Éã<ä\› T ø={≤ºsT¡ . yÓT<äø˘ d”≥T øπ {≤sTT+#·≈î£ +fÒ nMT‘·TMTøÏ dæ<e›ä Tì |üs√ø£å ôV≤#·Ã]ø£\T ≈£L&Ü C≤Ø #˚XÊs¡T. yÓT<äø˘ d”≥T e<äT\Tø√e&ÜìøÏ n<˚yTÓ HÆ ê #ê¬ø{¢ ≤º nì ÄyÓT #˚dqæ yê´K´\T ø£\ø£\+ sπ |ü⁄‘·THêïsTT. ‘êqT á kÕ] yÓT<äø˘ qT+#˚ b˛{° #˚kÕÔqì ≈£L&Ü Á|üø{£ +Ï #ês¡T. Bìï ã{Ϻ #·÷ùdÔ øπ d”ÄsY‘√ nMT‘·TMTøÏ dæ<|›ä &ü TÉ ‘·T qï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓT<äø˘ d”≥T øπ {≤sTT+#·øb£ ˛‘˚ $»j·TXÊ+‹ n~ÛcÕºq+ô |’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T u≤e⁄≥ m>∑Ts¡yk˚ ÕÔsq¡ ï yê<äq\T ≈£L&Ü ‘Ósô¡ |ø’ Ï e#êÃsTT. n~ÛH‘˚ · ìs¡j í ÷· \T ÄyÓT≈£î s¡T∫+#·&+É ˝Ò<Tä . Ç{°e\ ø±\+˝À bÕغ˝À #√≥T#˚dTü ≈£î+≥Tqï edü÷fi¯¢ô|’ ÄyÓT ndü+‘·è|æÔ‘√ ñHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Hê\T>∑Tqï ø√≥¢ eT+~ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T eTqyÓ|’ ⁄ü #·÷düTqÔ ï|ü⁄Œ&ÉT Ç+ø± C≤Á>∑‘>Ô· ± ñ +&Ü\ì yê´U≤´ì+#·&+É #·÷düT+Ô fÒ bÕغ Hêj·Tø£‘«· + ‘·|⁄ü Œ #˚dTü +Ô <äì #Ó|Œü ø£H˚ #Ó|Œæ q≥¢sTT+~. á e´eVü‰s¡+ô|’ |ü\Te⁄s¡T {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T Ç~ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ç>± n_Ûe]íùd.Ô . $»j·TXÊ+‹ e÷Á‘·+ _Ûqï+>± düŒ+~+#·&+É #·sá ˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. bÕغ ˝…q’ TqT ø±<äì.. ne⁄qT edü÷fi¯¢ e´eVü‰s¡+ qwüyº T˚ qì #Ó|Œü &É+ #·÷düT+Ô fÒ ˇø£ $<Û+ä >± ÄyÓT ‘·q ndü+‘·è|æìÔ ãj·T≥ô|≥Tº≈î£ Hêïs¡T. ‘·q d”≥T e÷]Œ&ç

d”e÷+Á<Ûä˝À |ü≥Tºø√düy˚THê? düT≈£îe÷sY <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ª1µ ôdô|+º ãsY yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ dæìe÷ ø√dü+ eTùV≤wt u≤ãT Ç+≥πsïwüq˝Ÿ |ò{æ Ÿ #˚jT· &ÜìøÏ eTT+<ädTü Ô Á|üD≤[ø£\T ‘·j÷· s¡T HÓdt Áf…q’ sY ÁøÏdt >¬ ‹Hé Ä<Û«ä s¡´+˝À ‘·q u≤&û #˚dTü ≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ∫Á‘·+˝À eTùV≤wt s¡÷|ü⁄\T e÷s¡TÃ≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á u≤ãT >∑‘+· ˝À @ ∫Á‘·+˝Àq÷ ø£ì|æ+#·ì $<Û+ä >± Áf…ì’ +>¥ ‘·sê«‘· 37 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT>∑\ ôd*º’ wt \Tø˘ ‘√ ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêï&ÉT. Ç|üŒ{Ïøπ eTùV≤wt u≤ãT bÕ‹πøfi¯¢ ≈£îÁsê&ç˝≤ e÷]b˛j·÷&ÉT. $&ÉT<ä˝q’… á ∫Á‘·+ Áf…\’ s√¢ eTùV≤wt u≤ãT≈£î Áf…ì’ +>¥ düjT· eT+˝À eTùV≤wt u≤ãT @+ ‹H˚yê&√ dü]ø=‘·Ô \Tø˘≈î£ eT+∫ s¬ kÕŒHé‡ e∫Ã+~. á ‘Ó\TkÕ?...ÁøÏdt >¬ ‹Hé #Ó|Œæ q $esê\ Á|üø±s¡+ ∫Á‘êìï düôdŒHé‡ j·÷ø£Hå é Á~∏\s¢ Y >± s√E≈£î 7 kÕs¡T¢ bÂwæøº ±s¡+ rdüT≈£îH˚ yê&É≥ s¡÷bı+~düTHÔ êïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ Vü‰©e⁄&é dü+º {Ÿ eTùV≤wt u≤ãT. n+<äT˝À ∫¬øHé, |òwæ ,t ã#·Ã* ≈£Ls¡, ø√Ä]¶H≥ ˚ sY ø±ÁHê&é bÕ*àdüHé |üì #˚dTü HÔ êïs¡T. z{Ÿ‡, bÕkÕÔ, Áu≤ø√* ˝≤+{Ï n~Ûø£ b˛wüø£ ø=ìï Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ j·÷ø£Hå é d”qq¢ T áj·Tq ø£+b˛CŸ $\Te\Tqï |ü<ësêú\T ñ+&˚e≥. eTùV≤wt u≤ãT #˚jT· uÀ‘·THêïs¡T. eTs√ ÄdüøøÔÏ s£ ¡ $wüjT· + |ò{æ Ÿ HÓdt d”Áø¬ {Ÿ, ‹+&ç $esê\T eTùV≤wt u≤ãT ˆ @$T≥+fÒ eTùV≤wt u≤ãT ‘·qj·TT&ÉT >ö‘·+ ø£èwüí ø£è‹ düqyéT dæìe÷ $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚... ª1µ á∫Á‘·+˝À z ∫qï bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·&+É <ë«sê ∫Á‘êìï 14Ø˝Ÿ‡ m+≥sYfH’… yé TÓ +{Ÿ |ü‘êø£+ô|’ yÓ+&ç‘sÓ ¡ Äs¡+Áπ>≥+ #˚jT· uÀ‘·THêï&ÉT. á sêyéT Ä#·+≥, >√|”#+· <é Ä#·+≥, nì˝Ÿ düT+ø£s¡ ∫Á‘êìøÏ bò˛{ÀÁ>∑|”ò : s¡‘ï· y˚\T, dü+^‘·+ : ì]àdüTHÔ êïs¡T. ø£è‹ düqyéT V”≤s√sTTHé. Á|üdTü ‘Ô +· á <˚$lÁ|ükÕ<é, ø£fi¯ : sêJeHé, ô|{’ò Ÿ‡: |”≥sY ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ Hês¡HÔ é ◊sê¢+&é, \+&ÉH,é ôV≤sTTHé‡, |òüπs«CŸ |òæs√CŸ, ¬ø#êÃ, m&ç{Ï+>¥: ø±]Ôø£ j·TT.¬ø.˝À »s¡T>∑T‘√+~. dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q lìyêdt, m–®≈L£ ´{Ïyé Ábı&É÷´düsY : ø√{Ï ø°\ø£yTÓ qÆ uÛ≤>∑+ Çø£ÿ&˚ ∫Árø£]düTHÔ êïs¡T. ôdô|+º ãsY |üsT¡ #·÷], ìsêà‘·\T : sêyéT Ä#·+≥, >√|”#+· <é 28q á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j÷· \H˚ bÕ¢H√¢ ñ Ä#·+≥, nì˝Ÿ düT+ø£s,¡ ø£<`ä∏ Ådÿ” Hé ù|`¢ <äsÙ¡ ø£‘«· + : Hêïs¡T ìsêà‘·\T. Ä•+∫qìï ~∏jT˚ ≥s¡T¢ <=]øÏ‘˚ düT≈£îe÷sY.

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) #Ó|Œü &É+‘√ $yê<ä+ dü<Tä e› TDÏ–+~. nsTT‘˚ &Û©ç ˝¢ À ‘Ó\+>±Dô|’ ø£<*ä ø£ sêe&É+.. @<√ ‘˚˝ÒÃ<ë›eTì n~ÛcÕºq+ ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ sêe&É+‘√ sêÁwü+º ˝À sê»ø°jT· + y˚&øÓ ÿÏ +~. Ç{°e\ ø±\+˝À ôV≤’ <äsêu≤<é˝À ≈£L&çq ‘Ó\+>±D ÇkÕÔs¡ì Á|ü#ês¡+ CÀs¡+<äT≈£î+~. á y˚Ts¡≈£î bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥ Ä ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\≈£î dü+øπ ‘ê\T ≈£L&Ü Ç#êÃs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT <ë<ë|ü⁄>± sêÁwüº $uÛ»Ñ q U≤j·TeTqï yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. ˇø£yfi˚ ¯ Ç<˚ »]–‘˚ d”e÷+Á<Û˝ä ÀHÓH’ ê |ü≥TºC≤s¡≈î£ +&Ü Äj·Tq eP´Vü‰‘·àø£+>± á yê´K´\T #˚dæ ñ+{≤s¡ì $X‚w¢ ≈ü î£ \T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. u§‘·‡ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q øπ +Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$‘√ ø£\dæ e#˚à mìïø£˝À¢ ©&é #˚j÷· \ì ‘·|qü |ü&TÉ ‘·Tqï Äj·Tq nìyês¡´|ü]dæ‘ú T· ˝À¢ düyTÓ øÆ ´£ sê>∑+ $ì|æ+#ês¡qï yê´U≤´Hê\T $ì|ædTü HÔ êïsTT. $uÛ»Ñ q »]–‘˚ d”e÷+Á<Ûøπä |ü]$T‘·+ ø±yê*‡ ñ+≥T+<äì, Ç|ü⁄Œ&ÉT düyTÓ øÆ ´£ + nq≈£î+fÒ uÛ$Ñ wü´‘Y Çã“+~ ‘·|Œü <äì uÛ≤$+∫q Äj·Tq e÷≥e÷sêÃs¡ì d”e÷+Á<Û≈ä î£ #Ó+~q z Hêj·T≈£î&ÉT #ÓbÕŒ&ÉT. eTTK´eT+Á‹ ≈£îØÃô|’ ø£Hï˚ dæq Äj·Tq≈£î Ç+‘·ø+£ fÒ y˚sπ e÷s¡+Z ˝Ò<Hä êï&ÉT. yÓTT‘êÔìøÏ sêÁwüº $uÛ»Ñ q U≤j·TeTì u§‘·‡ Ç˝≤ yê´K´\T #˚dæ ñ+{≤s¡ì ≈£L&Ü #ÓãT‘·THêïs¡T.

˝≤uÛeÑ ÷..? qwüeº ÷? bÕغ ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡j í T· + Á|üø{£ +Ï #êø£ @<√ ˇø£ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ e\dü\T CÀs¡T>± ñ+{≤j·Tì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝Àì ø±+Á¬>dt, {°&|û ” H˚‘\· T #ê˝≤ eT+~ $uÛ»Ñ qô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ìs¡j í T· + ø√dü+ ìØøÏdå Tü HÔ êïs¡T. >∑‘+· ˝À ñqï+‘· ˝Òøb£ ˛sTTq|üŒ{Ïø° $uÛõÑ ùdÔ bÕغø,Ï |ü<eä ⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚kÕÔeTì Ç|üŒ{Ïøπ |ü\Te⁄s¡T Á|üø{£ +Ï #ês¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü sêÁwü+º ˝À $uÛ»Ñ q y˚&ç sêE≈£î+≥T+fÒ {°&|û ” n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT eTÚq+ <ë˝≤Ãs¡T. ‘·eT ø±´&ÉsqY T ≈£L&Ü Çy˚ dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. Á|üdTü ‘Ô êìøÏ yês¡T ôd˝’ +… {Ÿ>± ñqï|üŒ{Ïø° ìs¡j í T· + dü+‘·è|æøÔ s£ +¡ >± ˝Ò≈î£ +fÒ |ü\Te⁄s¡T {°&|û ì” M&˚+<äT≈£î dæ<+∆ä >± ñHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·eTqT #·+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&ìÉ e«˝Ò<ìä Äs√|æ+#˚ neø±XÊ\T ≈£L&Ü ñHêïj·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. ìs¡j í ÷· ìï ã{Ϻ z ÁbÕ+‘·+˝À ø£∫Ñ·+>± ø±+Á¬>dt, {°&û|” H˚‘·\T ‘·eT bÕغ˝À #˚πs+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘ês¡ì yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ uÛ≤$k˛Ô+~. ˇø£yfi˚ ¯ n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± ñ+fÒ Ä ÁbÕ+‘·+˝Àì ø±+Á¬>dt H˚‘\· T ô|<äm› ‘·TqÔ e\dü ekÕÔs¡ì n+#·Hê≈£î e∫Ã+~. q\¢>=+&É m+|” >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY¬s&ç¶, ø√eT{Ï Áã<äsY‡ ˝≤+{Ï yês¡T bÕغ e÷πs neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. {°{&° |û ” H˚‘\· T ≈£L&Ü bÕغ e÷πs neø±XÊ\T ñHêïj·Tì Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. n˝≤π> ìs¡j í T· + düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ e´‹πsø£+>± ñ +fÒ ø±+Á¬>dt, {°&|û \” qT+&ç ô|<ä› m‘·TqÔ bÕغ˝ÀøÏ e#˚à neø±XÊ\T ñ Hêïj·Tì yÓ’d”|” uÛ≤$k˛Ô+~. B+‘√ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ @ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï.. @<√ ˇø£ ÁbÕ+‘·+˝À \_› #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì yÓ’d”|” ˇø£ n+#·Hê≈£î e∫Ã+~.

ªø√sYµ ≈£Lùd~ me] |üø£åyÓ÷! Çs¡T bÁ Õ+‘ê˝À¢q÷ f…q¸Hé f…q¸Hé s¬ +&ÉT #√{≤¢ bÕ>± y˚dù +<äT≈£î ø±+Á>¬ dt n&ÉT>∑T\T

V”≤s√sTTHé ø£$T*˙ eTTKØ®

X¯óøÁ y£ ês¡+, p˝…’ 12, 2013

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ª‘Ó\+>±Dµ n+X¯+ô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ @+ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+≥T+<√?qH˚ <ëìô|H’ ˚ düs«¡ Á‘ê #·sá »s¡T>∑T‘√+~. @ ÁbÕ+‘êìøÏ yÓ÷<äy÷Ó , eTπs ÁbÕ+‘êìøÏ UÒ<yä ÷Ó qì yês¡T #·]Ã+#·T≈£î+≥T Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê˝ Á|ü»\÷ Ädüø>ÔÏ ±, f…q¸Hé f…q¸H>é ± >∑eTìdüTHÔ êïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± á HÓ\ 12q ø√sY ø£$T{° düe÷y˚X+¯ ‘·sT¡ yê‘· r|æ ø£ãTs¡T $ì|ækÕÔeTì @◊d”d” sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥ ‘êC≤>± #˚dqæ Á|üø≥ £ q Ç≥T sê»ø°jT· CÒ@d”, ‘Ó\+>±D yê<äT˝À¢ n+‘·T˝Òì ÄX¯\qT sπ ø¬ ‹Ôk˛Ô+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·qø£+≥÷ düŒwüºyÓTÆq n_ÛÁbÕj·T+ n+≥÷ @B ˝Ò<äì eT+>∑fi¯yês¡+ ~–«»jYT dæ+>¥ #˚dæq eTs√ yê´K´ düyÓTÆø±´+Á<Ûä H˚‘·˝À¢q÷ ÄX¯\T ∫>∑T]+|üCdÒ Tü HÔ êïsTT. X¯óÁø£yês¡+ ø√sY ø£$T{° düe÷y˚X+¯ »s¡T>∑T‘·T+<äì, eTTK´eT+Á‹, ñ|ü eTTK´eT+Á‹, |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT sêyê\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ä<˚•+∫+~. Ä s√Eq »s¡>±*‡q øπ _HÓ{Ÿ düe÷y˚XÊìï ôd‘’ +· s¡<Tä › #˚dæ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·yT˚ Ms¡+‘ê &Û©ç ¢ ãj·T\T<˚] yÓfió¯ ‘·THêïs¡T. ~–«»jYT #Ó|Œæ q r|æ ø£ãTs¡T @ ÁbÕ+‘·+ yê]øÏ e]ÔdTü +Ô <√qì nìï bÕغ˝À¢q÷ #·s√Ã|ü#s· á \T »s¡T>∑T‘·THêïsTT.

yÓqTø£ ≈£îÁ≥ <ë&ç ñ+<äì ÄyÓT nqTe÷q+ e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. ñ<ä´eT bÕغ˝À edü÷fi¯¢ e´eVü‰s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\ì, πød”ÄsY ≈£L&Ü Bìô|’ e÷{≤¢&Ü\qï ÄyÓT #˚dqæ yê´K´\ yÓqTø£ n~ÛH‘˚ · Bì yÓqTø£ ñ Hêïs¡qï nqTe÷q+ ø£*–+#ês¡T. Çø£ yÓT<äø˘ d”≥T Çe«ø£b˛‘˚ ‘êqT ;CÒ|” ˝Ò<ë Ç‘·s¡ bÕغ˝À #˚su¡ À‘·THêïqqï }Vü‰>±Hê\≈£î ‘Ós~¡ +#˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚jT· ≈£î+&Ü..<ëìì ø=qkÕ–+#˚+ <äTøπ #·÷düTHÔ êïs¡H~˚ ÄyÓT e÷≥\ <Û√s¡DÏ düŒwü+º #˚dTü HÔ êïsTT. á e´eVü‰s¡+˝À Hêj·Tø£‘«· + düŒ+~ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì #ÓbÕŒπs>±˙, <ëìì K+&ç+#˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚jT· ø£b˛e&É+ e\¢ nqTe÷Hê\≈£î eT]+‘· ã\+ #˚≈£L]q≥¢sTT+~. ì»+>± $»j·TXÊ+‹ bÕغ e÷πs Ä˝À#·q ˝Òøb£ ˛‘˚.. ‘êqT @ bÕغ˝À #˚sπ ~ ˝Ò<ìä KsêK+&ç>± #Óù|Œ neø±X¯+ ñ+<äì, n~ #Ó|Œü ≈£î+&Ü düôdŒHé‡ ø=qkÕ–+#˚ eP´Vü‰ìï neT\T #˚dæq≥T¢ ø£qã&ÉT ‘√+~. ìC≤ìøÏ $»j·TXÊ+‹øÏ n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYs¡e⁄ rdüT≈£î+≥Tqï ìs¡íj·÷\ô|’ #ê˝≤ ø±\+>± ndü+‘·è|æ‘Ô √H˚ ñqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. øπ d”ÄsY ø±yê\H˚ ‘·q ÁbÕ<Ûëq´+ ‘·–ZdüTÔHêïs¡H˚ nqTe÷q+ sêeTT\eTà≈£î yÓ+{≤&ÉT‘√+~. Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+∫ edüTqÔ ï yê]øÏ H˚sT¡ >± bı*{Ÿã÷´ s√˝À kÕúq+ ø£*Œ+#·&+É .. yÓTTqï{Ï es¡≈î£ bÕØºì ‹{Ïqº øπ X¯esêe⁄qT ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ‘√ bÕ≥T, C≤rj·T kÕúsTT˝À düeTq«j·T+ #˚ùd u≤<Û´ä ‘·\T ø£≥uº ≥ … &º +É ô|’ ÄyÓT ndü+‘·è|æ‘Ô √ ñHêïs¡ì bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. ôd{Ï˝ŸyTÓ +≥¢ e´eVü‰s¡+ô|’ ÄyÓT Ä+<√fi¯q‘√ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ñ <ä´eT+ eTTdüT>∑T˝À πød”ÄsY ≈£î≥T+ã+ &ÉãT“\T dü+bÕ~düTÔHêïs¡ì d”e÷+Á<ÛHä ‘˚ \· T, ø±+Á¬>dt, {°&|û ” H˚‘\· T #˚dTü qÔ ï Äs√|üD\≈£î ‘êC≤ |òTü ≥q\T s¡TEe⁄ #˚dqæ ≥¢e⁄‘·T+<äì, á Á|üu≤Û e+ mìïø£˝À¢ |ü&‘ç ˚ bÕغøÏ nbÕs¡qwüº+ »s¡T>∑T‘√+<äì ÄyÓT Ä+<√fi¯q˝À e⁄qï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. yÓTT‘êÔìøÏ yÓT<äø˘d”≥T e´eVü‰s¡+ bÕغ˝À ∫#·TÃô|fÒº˝≤.. |òü*‘·+>± ‹s¡T>∑Tu≤e⁄≥ m–πs |ü]dæ‘ú T· \T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT.

≈£î+uÛøÑ √D≤\ô|’ H√s¡T $|üŒì |”m+ ]j·T\Hé‡ n‹ô|<ä› sê»ø°jT· |ô ≥Tºã&ç<ës¡T.. n+<äTøπ nÁøe£ ÷\ô|’ eTÚq+ d”|◊” bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø Hêj·T≈£î&ÉT >∑Ts¡T<ëdt <ëdt>T∑ |üÔ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : <˚X+¯ ˝À mH√ï nÁø£e÷\T, ≈£î+uÛÑø√D≤\T »s¡T>∑T‘·THêï Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTÚq+ u≤u≤˝≤ ñ+&É≥+˝À ns¡yú T˚ $T≥ì d”|◊” bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø Hêj·T≈£î&ÉT >∑Ts¡T<ëdt <ëdt >∑T|üÔ Á|ü•ï+#ês¡T. >∑Ts¡T yês¡+ Äj·Tq kÕúìø£+>± MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ <˚XÊìï ]\j·THé‡ ø£+ô|˙øÏ ny˚Tàj·÷\ì bÕ\≈£î\T #·÷düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ]\j·THé‡≈£î >±´dt øπ {≤sTT+|ü⁄˝À¢ $∫Ã\$&ç>± n$˙‹ bı&É#÷· |æ+<äHêï s¡T. <˚X+¯ ˝Àì sê»ø°jT· bÕغ\˙ï ]\j·THé‡ ø£+ô|˙ Ç#˚à &ÉãT“\≈£î neTTà&ÉTb˛sTT á ø£+ô|˙‘√ »]–q ˇ|üŒ+<ä+˝À mìï nÁø£e÷\T »]–Hê |ü{Ϻ+#·Tø√ e&É+˝Ò<ä+≥÷ rÁeyÓTÆq Äs√|üD\T >∑T|æŒ+#ês¡T. ]\j·THé‡ e+{Ï dü+dü\ú T sê»ø°jT· Ä]úø£ eqs¡T\T>± e÷sêj·Tì nHêïs¡T. ]\j·THé‡ πøe\+ sê»ø°j·T bÕغ\≈£î $∫Ã\$&ç>± &ÉãT“\T ÇdüTqÔ ï+<äTH˚ uÛ≤s¡‘· <˚X¯ Á|üC≤kÕ«eT´ $\Te\T |ü&bç ˛‘·THêïj·Tì Äj·Tq Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ]\j·THé‡ ø£+ô|˙ 80 j·T÷ì≥¢ >±´dtqT ñ‘·Œ‹Ô #˚kÕÔeTì ˇ|üŒ+ <ä+ #˚d≈ü î£ ì øπ e\+ 15 j·T÷ì≥T¢ e÷Á‘·yT˚ ñ‘·Œ‹Ô #˚d+æ <äì, nsTTHê M]ô|’ e÷{≤¢&øÉ b£ ˛e&É+ dæ>T∑ #Z ≥˚ ì nHêïs¡T. ]\j·THé‡ ø£+ô|˙øÏ ˇø£ j·T÷ì{Ÿ≈î£ 2.2 &Ü\s¡T¢ ÇkÕÔeTì e÷Á‘·yT˚ ‘=\T‘· ˇ|üŒ+<ä+ #˚dTü ≈£îì, Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä sπ ≥TqT 8.8 &Ü\s¡≈¢ î£ ô|+#·&+É ˝À ô|<ä› n$˙‘˚ »]–+<äHêïs¡T. πøe\+ ˇø£ dü+düú≈£î \ø£å ø√≥¢ y˚Ts¡ \_∆ #˚≈L£ sπ Ã+<äT≈£î 1.1. \ø£\å ø√≥¢ eT+~ <˚X¯ Á|ü»\ bı≥ºø=&ÉT‘·THêïs¡ì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ndü\T ]\j·THé‡ >±´dt≈£î &Ü\s¡¢ s¡÷|ü+˝À #Ó*¢+#ê*‡q

nedüs+¡ @yÓ÷∫Ã+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. eTq<˚X¯ ø£s¬ ˙‡øÏ $\Te˝Ò≈î£ +&Ü #˚jT· &Üìπø á Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êï s¡ì Äj·Tq eT+&ç|&ü ܶsT¡ . s¡+>∑sê»Hé, nVüAy¢ ê* j·÷, Á|ü<Ûëì, ∫<ä+ãs¡+ Ms¡+‘ê y˚T<Ûëe⁄\T>± >∑T]Ô+|ü⁄ e∫ÃHê M] e˝Ò¢ <˚X+¯ ÁuÛwÑ ßü º |ü{ºÏ b˛‘·Tqï<äì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. ]\j·THé‡ >±´dt≈£î <Ûäs¡ ô|+|ü⁄q≈£î dü+ã+~Û+∫ eT+Á‹es¡+Z ˝À #·]Ã+#·≈î£ +&Ü e÷]Ãy˚XÊs¡ì Äj·Tq eT+&ç|&ü ܶsT¡ . <˚XÊìøÏ Á|üe÷<ä ø±]>± e÷]q ]\j·THé‡ n~ÛH˚‘·qT qπs+Á<äyÓ÷&û øö>∑*+#·T≈£î+fÒ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé n+‘·s¡+–ø£ #·sá \T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡ì Ç~ $#ês¡øs£ e¡ Tì nHêïs¡T. ]\j·THé‡ $wüjT· +˝À ;CÒ|,” ø±+Á¬>dt ~ ˇπø u≤≥ì nHêïs¡T. dü+dü\ú T ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd+<äT≈£î nj˚T´ Ks¡TÃ, $Áø£sTTdüTÔqï rs¡TqT >∑eTì+#·≈£î+&Ü ˇ|üŒ+<ä+ #˚dTü ø√e&É+˝À ns¡yú T˚ $T≥ì nHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ qT >∑T]Ô+∫ b˛sê&É≥+˝À Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ yêeT|üø±å \T eTT+<äTHêïj·T+≥÷ bı–&Üs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 15q #·˝À ø±øÏHê&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |æ\T|ü⁄ì#êÃeTì, Äs√E ]\j·THé‡ ø£+ô|˙ ø±sê´\j·÷\ m<äT≥ <Ûsä êï #˚kÕÔeTHêïs¡T. ]\j·THé‡ e´eVü‰s¡+˝À Á|üC≤<Ûäq+ ø±bÕ&˚+<äT≈£î b˛sê&ÉT‘êeTHêïs¡T. d”|”m+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù _M sê|òüTe⁄\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ]\j·THé‡ <√|æ&ôû |’ Á|ü»\qT düMTø£]+∫ ô|<ä› m‘·TqÔ ñ<ä´e÷\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q÷´ &ÓyÓ÷Áø£d” Hêj·T≈£î\T ~yêø£s,Y d”|◊” Hêj·T≈£î&ÉT nJCŸ bÕwü ‘·~‘·Ts¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt &ÉãT˝Ÿ π>yéT sêÁwºü @sêŒ≥T‘√ ‘Ó\+>±D˝À \_›bı+<˚+<äT≈£î j·T‘·ï+ u≤ãT‘√H˚ $uÛ»Ñ q nìyês¡´yÓT+Æ <äì d”e÷+Á<˝äÛ À |Á #ü ês¡+ ‹s¡TeT\, Ç~ì»+ : sêÁwüº $uÛ»Ñ q $wüjT· + ø±+Á¬>dt bÕغ &ÉãT˝Ÿ>π yéT Ä&ÉT‘√+~. á $wüjT· yÓTÆ s¬ +&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ sê»ø°jT· \_› bı+<˚+<äT≈£î j·T‹ïk˛Ô+~. á y˚Ts¡≈î£ eP´Vü‰‘·àø£ n&ÉT>∑T\T y˚k˛Ô+~. Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º @sêŒ≥T ‘·eTe˝Ò¢ kÕ<Û´ä yÓT+Æ <äì ‘Ó\+>±D˝À, {°&|û ” n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D≈£î e÷s¡+Z düT>∑eTyÓT+Æ <äì d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡T. n+fÒ s¬ +&ÉT yÓ|’ ⁄ü \ ø£‹Ô |ü<Tä qT nqï≥T¢ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À {°ÄsYmdt n~ÛH‘˚ · ø¬ .#·+Á<äXK‚ sYsêe⁄qT, d”e÷+Á<Û˝ä À #·+Á<äu≤ãT qT {≤¬sZ{Ÿ #˚düTÔqï≥T¢ ø£qã&É‘√+~. d”e÷+Á<Ûä˝À düyÓTÆø£´yê<ä+ <ë«sê Á|üjÓ÷»q+ bı+<ä&ÜìøÏ, ‘Ó\+>±D˝À $uÛ»Ñ q <ë«sê \_∆bı+<ä&ÜìøÏ M˝…q’ yê<äq\T ‘Ós¡ô|’øÏ rdüT≈£îedüTÔHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ sê»eT+Á&ç˝À »]–q ø±+Á¬>dt m+|” ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈î£ e÷sY, >∑‘+· ˝À $»j·Tyê&É m+|” \>∑&bÉ Õ{Ï sêCŸ>√bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&qç rs¡T #·÷düT+Ô fÒ s¬ +&ÉT ÁbÕ+‘ê ˝À¢ ø±+Á¬>dt eP´Vü‰‘·àø£ n&ÉT>∑T\T y˚k˛Ô+~. øπ d”ÄsY #˚dTü qÔ ï sêÁwüº @sêŒ≥T &çe÷+&éô|’ ø±≈£î+&Ü Äj·Tq Á|ües¡qÔ , yê&˚ uÛ≤wü\ô|’ d”e÷+Á<ÛHä êj·T≈£î\T $s¡T#·T≈£î |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. Äj·TqqT nã<ë∆\ø√s¡T>± ∫Árø£]+#˚+ <äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘·qT ‘Ó\+>±D Á<√Væ≤>± n_Ûe]ídTü HÔ êïs¡T. ø±+Á¬>dt m+|”

eT<ÛTä j·÷w”ÿe+{Ï Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü øπ d”ÄsY rs¡Tô|’ <Û«ä »yÓT‘·T‘Ô T· Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûqä ˝À øπ d”ÄsY bÕÁ‘· @MT ˝Ò<ìä #Ó|Œü &ÜìøÏ Ä s¡øy£ TÓ qÆ n_ÛÁbÕj·÷ìï Á|ü»\≈£î ø£*–+#˚˝≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ç‘˚ n~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ‘·|æŒ<ä+ e˝Ò¢ »]–+<äì d”e÷+Á<Û˝ä À Á|ü#ês¡+ #˚dTü ø√e&ÜìøÏ nqTyÓq’ yê<äqqT ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T s¡÷bı+~düTÔ Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÇùdÔ ‘·eT≈£î nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì #·+Á<äu≤ãT #Ó|Œü &É+ e˝Ò¢ á |ü]dæ‹ú HÓ\ø=+<äì ñ +&Ée*¢ ns¡TDY≈î£ e÷sY #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π>, #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒK Çe«&É+ e˝Ò¢ $uÛ»Ñ q≈£î nqT≈£L\yÓTqÆ yê‘êes¡D+ @s¡Œ&ç+<äì, yÓTC≤]{° n_ÛÁbÕj·T+ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ñ qï≥¢sTT+<äì $»j·Tyê&É m+|” sê»>√bÕ˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ ‘’ ˚ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+ >± e´eVü≤]düTÔqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. ø±˙ |ü]dæú‹ m≥T<ë] rdæ @ eT\T|ü⁄ rdüT≈£î+≥T+<√ #Ó|Œü &É+ ø£wyºü T˚ qì $X‚w¢ ≈ü î£ \T n_ÛÁbÕj·T|ü&TÉ ‘·THêïs¡T. ø±˙ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T e÷Á‘·+ düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìï >∑{>ºÏ ± $ì|æd÷ü HÔ êïs¡T. n+fÒ ‘Ó\+>±D Ç#êÃeTì Çø£ÿ&É \_› bı+<ë\ì, #·+Á<äu≤ãT e˝Ò¢ sêÁwüº @sêŒ≥T nìyês¡´yÓT+Æ <äì d”e÷+Á<Û˝ä À #Óù|Œ+<äT≈£î #˚|{ü qºÏ eP´Vü≤+ @ y˚Ts¡≈î£ düø¬ ‡dt ne⁄‘·T+<√ #·÷&Ü*.

Printed, Published and Owned by Madala Venkata Seshagiri, Printed at M/s Bhanuprakash Power Printers, H.No. 4-9-303, Usmansahebpet, Nellore - 524002 and Published from H.No: 20-11, Flat No : 306, 3rd Floor, Nalanda Apartments, Tekkemitta, Nellore-524003. Editor: Madala Venkata Seshagiri. RNI No. APTEL/2012/45871. Ph: 0861-2322688, Cell: 8331016667, email: idhinijamnews@gmail.com

Idhinijam 12 7 2013  

Idhinijam 12 7 2013

Idhinijam 12 7 2013  

Idhinijam 12 7 2013

Advertisement