Page 1

RNI No. APTEL/2012/45871

Á|üyêkÕ+Á<ÛäT\‘√ &ç|üP´{° f…*ø±qŒ¤¬sHé‡

e÷¬s|üŒ z≥T ‘=\–+|ü⁄ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : e÷J eT+Á‹, yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT eT÷*+{Ï e÷¬s|üŒ z≥T‘√ düV‰ü Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T\T ‘=\–+#ês¡T. Bìô|’ Äj·Tq rÁe ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ø£s÷¡ ï\T õ˝≤¢ nX¯«] Á>±eT+˝Àì e÷¬s|üŒ Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ z≥¢qT n~Ûø±s¡T\T ‘=\–+#ês¡T. á $wüjT· yÓTÆ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚dæHê |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì e÷¬s|üŒ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁwüº $uÛ»Ñ q n+X¯+ô|’ n~ÛcÕºq+ Ä<˚XÊ\‘√ s√&ée÷´|t s¡÷bı+~düTqÔ ï ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰ ãT<Ûyä ê s¡+ $<˚XÊ\˝À e⁄qï uÛ≤s¡rj·TT\‘√ f…*ø±qŒ¤s¬ Hé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø ‘Ó\+>±D y˚T<Ûëe⁄\T, $<ë´s¡T\ú T, kÕ>∑T˙{Ï ì|ü⁄DT\T, $<ë´y˚‘\Ô· T $$<Ûä s¡+>±\ ì|ü⁄DT\‘√ <ëyÓ÷<äs¡ s√&ée÷´|tqT s¡÷bı+~+#ê*‡q n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T.

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, >∑Ts¡Tyês¡+, p˝…’ 11, 2013

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

dü+|ü⁄{Ï : 1, dü+∫ø£ : 282, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

ªø√sYµ ≈£Ldæ+~.. ˇø£ÿkÕ]>± y˚&ÓøÏÿq sê»ø°j·÷\T.. d”m+, &ç|üP´{°, |”d”d” N|òt\ s√&ée÷´|t\T dæ<ä∆+.. $uÛÑ»Hê..? düyÓTÆø£´e÷..? n+<ä]˝Àq÷ ñ‘·ÿ+sƒ.¡ . 12q ‘˚\qTqï ‘Ó\+>±D n+X¯+..

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁwüº $uÛ»Ñ q n+X¯+˝À øπ +Á<ä ìs¡j í T· + yÓ\Te&˚+<äT≈£î düeTj·T+ Ädüqï+ ø±e&É+‘√ sêÁwü+º ˝À ˇø£ÿkÕ]>± sê»ø°jT· y˚&ç sêE≈£î+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ n≥T d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T, Ç≥T ‘Ó\+>±D H˚‘\· T ˇø£]øÏ ‘√∫q Ø‹˝À ñ <ä´e÷\T, ˝≤;sTT+>¥\T ø=qkÕ–dü÷HÔ ˚ ñHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø±+Á¬>dt ø√sYø£$T{° düe÷y˚X¯yÓTÆ $uÛ»Ñ Hê, düyTÓ øÆ ´£ e÷ nH˚ $wüjT· yÓTÆ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+≥T+<äì ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. B+‘√ bÕ≥T áHÓ\ 11,12e ‘˚B\˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ +&Ü\ì eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç,¶ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰, |”dd” ” n~ÛH‘˚ · u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD\qT n~ÛcÕºq+ Ä<˚•+∫+~. nsTT‘˚, s¬ +&ÉT Á|ü‹bÕ<äq\ô|’ s√&ée÷´|t\‘√ sêyê\ì n~ÛcÕºq+ #˚dqæ

dü÷#·q‘√ øÏsD ¡ ,Y <ëyÓ÷<äs,Y u§‘·‡\T ‘·eT ìy˚~ø£\qT dæ<+∆ä #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ e÷Á‘·+ düyÓTÆø£´+, $uÛÑ»qô|’ m≥Te+{Ï e´øÏ>Ô ‘∑ · n_ÛÁbÕj·T+ yÓ\&¢ +ç #·≈î£ +&Ü n~ÛcÕºq+ ø√s¡T˝º Àπø ã+‹ì HÓ{yºÏ d˚ qæ ≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·q ìy˚~ø£˝À l ø£$T{° dæbÕò s¡‡˝Àì |ü\T n+XÊ\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√yê*‡q nedüs+¡ ñ+<äì, &çôd+ãs¡T9 Á|üø≥ £ q, nq+‘·s+¡ |ü]D≤e÷\qT ìy˚~ø£˝À bı+<äT|ü]∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á düeTdü´≈£î dü‘«· s¡ |ü]cÕÿs¡+ #·÷bÕ\ì, d”e÷+Á<ÛTä \ uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q\qT ìeè‹Ô #˚ùd˝≤ ìs¡j í T· + ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. düyTÓ øÆ ´£ +>± ø=qkÕ–+#˚ |üø+å£ ˝À nqTdü]+#ê*‡q sê»ø°jT· eP´Vü≤+, $uÛ»Ñ q e\¢ ñ‘·Œqï+ ø±≈£îqï eqs¡T\ |ü+|æD° düeTdü´qT C≤Á>∑‘>Ô· ± |ü]o*+#ê\ì Äj·Tq ‘·q ìy˚~ø£˝À n~ÛcÕºHêìï

|ü+#êj·Tr b˛s¡T˝À yÓm’ kÕ‡sY d”|” eTT+<ä+» !

ø√sês¡T. ÁbÕ+rj·T ndüe÷q‘·\qT ‘=\–+#·&ÜìøÏ >∑‘+· ˝À #˚dqæ ìs¡j í ÷· \T neT\T ø±ø£b˛e&É+ e˝Ò¢ á |ü]dæ‹ú HÓ\ø=+<äHêïs¡T. düeTdü´\ô|’ kÕπ> Á|üC≤ ñ<ä´e÷\T ‘·–Z düyTÓ øÆ ´£ , $uÛ»Ñ q ñ<ä´e÷\T ã\|ü&&É +É e\¢ |ü]bÕ\qô|’ <ëì Á|üu≤Û e+ ñ+<äHêïs¡T. ñ<ä´e÷\ y˚&ç e\¢ dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T ≈£L&Ü ≈£î+≥T|ü&ܶjT· ì, @ ÁbÕ+‘·+ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü <Ûs’Ó ´¡ +>± ìs¡j í ÷· \T rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ Á|üu≤Û e+ e\¢ ø±+Á¬>dt‘√ bÕ≥T {°&|û ” ≈£L&Ü rÁe+>± <Óã“‹+<äì, yêdüyÔ êìï n+^ø£]+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. @<˚yTÓ HÆ ê lø£èwüí ø£$T{° dæbÕò s¡T‡\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD s√&ée÷´|t˝À ≈£L&Ü <ë<ë|ü⁄ Çy˚ n+XÊ\T bı+<äT|ü]∫Hê.. e´øÏ>Ô ‘∑ +· >± düyTÓ øÆ ±´ìπø

yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïqì düŒwü+º #˚dqæ ≥T¢ düe÷#ês¡+. ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰ e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷\ô|’ eTTeTàs¡ ø£dsü ‘¡ T· Ô #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q y˚T<Ûëe⁄\qT, kÕ>∑T˙{Ï s¡+>∑ ì|ü⁄DT\qT, ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \ Hêj·T≈£î\qT, bÕغ H˚‘\· ‘√ eTTeTàs¡+>± #·sá \T »]|æ ø£∫Ñ·+>± ‘Ó\+>±D Çyê«*‡q n+XÊìï düŒwü+º #˚d÷ü .Ô . ‘·q ìy˚~ø£ <ë«sê øπ +Á<ëìï Á|üu≤Û $‘·+ #˚j÷· \ì Á|üjT· ‹ï+#ês¡T. |ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±D $TqVü‰ eTπs bÕ´πøJ\T, Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\qT Á|ü»\T n+^ø£]+#˚ |ü]dæ‘ú T· \T ˝Òeì ‘*à #Ó|Œæ q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ á eTT>∑TsZ T¡ >∑Ts¡Tyês¡+ ø£˝≤¢ dü+|üPs¡í kÕúsTT˝À s√&ée÷´|t\qT dæ<+∆ä #˚kÕÔsT¡ . X¯óÁø£yês¡+ á eTT>∑TsZ T¡ n~ÛcÕºHêìøÏ ($T–‘ê 4˝À) n+<äCj Ò T· qTHêïs¡T.

#·]‘Á ˝· À á s√E/p˝…’ 11 eT+>√*j·÷ C≤rj·T~H√‘·‡e+ Á|ü|+ü #· »HêuÛ≤ ~H√‘·‡e+ 1907 : Á|üeTTK s¡+>∑d\úü q≥T&ÉT, ‘Ó\T>∑T dæ˙ q≥T&ÉT dæ.j·Tdt.ÄsY. Ä+»H˚jT· T\T »qq+.(eT.1963) 1955 : uÛ≤s¡rj·T ùd{º Ÿ u≤´+≈£î kÕú|+æ #·ã&ç+~. 1964 : Á|üd~æ ∆ bı+~q Á|üeTTK ‘Ó\T>∑T eT]j·TT ‘·$Tfi¯ dæ˙ dü+^‘· <äsÙ¡ ≈£î&ÉT eTDÏXs¯ à¡ »qq+. 1987 : Á|ü|+ü #· »HêuÛ≤ 500 ø√≥¢≈î£ #˚sT¡ ≈£î+~. n+<äTøπ , á s√Eì Á|ü|ü+#· »HêuÛ≤ ~H√‘·‡e+>± 1987 qT+∫ »s¡T|ü⁄ ≈£î+≥THêïs¡T. 2007 : ‘Ó\T>∑T dæìe÷ q≥T&ÉT l<Ûsä Y eTs¡D+.

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ ã÷´s√ : HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À kÕúHê\T eTVæ≤fi¯\ |üs+¡ ø±qTHêïsTT. n+fÒ eT÷&ÉT <äX\¯ ˝À »s¡>q∑ Tqï |ü+#êj·Tr mìïø£\T yÓTT‘·+Ô 65 XÊ‘·+ |ü+#êj·Tr\T eTVæ≤fi¯\ |üs+¡ yÓm’ kÕ‡sY d”|ø” Ï nqT≈£L\+>± e÷πs neø±XÊ\T ø±qTHêïsTT. Çø£ kÕe÷õø£esêZ\ |üs+¡ >± #·÷ùdÔ ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. á mìïø£\T bÕغ >∑Ts¡T\Ô T ≈£L&Ü md”‡, md”\º T õ˝≤¢˝À »HêuÛ≤ n~Ûø+£ >±H˚ ñ ˝Òq|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«y˚T kı+‘·+>± >∑Ts¡TÔ\T +~. Á|ü‘´˚ øÏ+∫ >∑÷&É÷ s¡T, dü÷fi¯Ss¢ T¡ ù|≥ øπ {≤sTT+∫Hê eTVæ≤fi¯˝À¢ e÷Á‘·+ yÓm’ kÕ‡sY d”|” ìjÓ÷»ø£esêZ\T md”‡, md”\º ≈£î øπ {≤sTT+#·>±, yÓù’ | yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. õ˝≤¢˝À yê{Ï˝À yÓTC≤]{° kÕúHê\T eTVæ≤fi¯\øπ Ç{°e\ »]–q HÓ\÷¢sT¡ , ø√ePs¡T, ñ<äjT· –] ñ|ü #Ó+<äT‘·THêïsTT. B+‘√ nìï sê»ø°jT· bÕغ\T mìïø£˝À¢ 65 XÊ‘·+ eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ yÓm’ kÕ‡sY eTVæ≤fi≤ z≥s¡q¢ T Äø£]¸+#˚ ~X¯>± d”|ø” Ï nqT≈£L\+>± z≥T¢ y˚dqæ $wüjT· + Á|üjT· ‹ïdüT+Ô &É>± á sπ düT˝À yÓm’ kÕ‡sY d”|” ‘Ó*dæ+<˚. Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘êC≤>± eTVæ≤fi¯\≈£î eTT+<ä+»˝À ñ+~.yÓm’ kÕ‡sY d”|˝” À HÓ\÷¢sT¡ øπ {≤sTT+∫q ]»πs«wüq¢ qT |ü]o*ùdÔ yÓTT‘·+Ô m+|” y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hés¬ &çø¶ ,Ï e÷J ø£˙«qsY |ü+#êj·Tr\≈£î>±qT 465 |ü+#êj·Tr\qT >√es¡∆Hé¬s&ç¶øÏ eT<Û´ä @s¡Œ&ɶ $uÛÒ<ë\T, Hêj·Tø£‘·«+ eTVæ≤fi¯\≈£î øπ {≤sTT+#ês¡T. 7,834 yês¡T\¶ ≈£î ˝À|ü+ ñHêï eTVæ≤fi¯˝Ò eTT+<äT≈£î sêe&É+ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : s¡+C≤Hé, uÀHê\ |ü+&ÉT>∑\qT <äèwæ˝º À ô|≥Tº≈î£ ì >±qT 4,441yês¡T\¶ T eTVæ≤fi¯\øπ øπ {≤sTT+#ês¡T. #Ó|⁄ü Œø√<ä>Z∑ $X‚w+ü . Hê$TH˚wqü ¢ |üs«¡ + uÛ≤Ø uÛÁÑ <ä‘· ø£*Œ+#êeTì q>∑s¡ b˛©düT ø£$TwüqsY nqTsê>¥Xs¯ à¡ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ yÓTT‘·+Ô MT<ä Á>±MTD »HêuÛ≤ 13,92,172 ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ |üŒ{Ï qT+∫ Á>±MTDT˝À¢ |ü⁄s¡Twüß\ ãw”suY ≤>¥˝Àì ø£$TwüqsY ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûyä ês¡+Hê&ÉT @sêŒ≥T #˚dqæ ñ+&É>±, yê{Ï˝À 7,03,634 z≥T¢ eTVæ≤fi¯\$ ø£+fÒ eTVæ≤fi¯˝Ò n~Ûø£ ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥Tº MT&çj÷· düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ s¡+C≤Hé ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. n+fÒ eTVæ≤fi≤ z≥πs¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. |ü+#êsTT‹\ mìïø£\ $wüjT· +˝À ñ|üyêdüBø£å\T, uÀHê\ dü+ãTs¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï dü+<äs¡“¤+>± m≈£îÿe>± ñqï≥Tº düŒwüeº Te⁄‘√+~. ìã+<Ûqä \ eTVæ≤fi¯\‘√ e÷{≤¢&‘ç ˚ »>∑Hé bÕغøÏ mes¡T b˛{° »+≥q>∑sê˝À¢ uÛ≤Øã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. Ä\j·÷\T, Á|üø±s¡+ 50 XÊ‘·+ eTVæ≤fi¯\≈£î øπ {≤sTT+#ê*‡ ñ ñ+≥THêïs¡T nH˚ Á|üXï¯ $ì|æk˛Ô+~. z≥T¢ eTd”<Tä \ e<ä› d”d” ø¬ yÓTsê\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. Á{≤|òøæ ˘ ≈£L&Éfi¢¯ + &É>±, »qs¡˝Ÿ kÕúHê\T, ;d”\T, md”‡, md”\º qT s¡V≤ü dü´+>± »>∑Hé es¡+Z ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ ]∆ìøπ e<ä› d”d” ø¬ yÓTsê\T Ç|üŒ{Ïøπ @sêŒ≥j·÷´j·THêïs¡T. e÷˝Ÿ‡, e÷¬sÿ≥T¢, ($T–‘ê 4˝À) ø£\T|ü⁄ ≈£îì #·÷ùdÔ eTVæ≤fi¯\≈£î eTs√ 15 XÊ‘·+ n~Ûø£ XÊ‘·+ e#˚à dü÷#·q\T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. Á|ü<ëÛ q ≈£L&Éfi¢¯ e<ä,› Ä\j·÷\T, eTd”<Tä \ e<ä›

»+≥ q>∑sê˝À¢ uÛ≤Ø uÛ<ÁÑ ‘ä · q>∑s¡ d”|” nqTsê>¥Xs¯ à¡

Çø£ |Á øü ≥£ H˚ Ä\dü´+. !? ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁwüº $uÛ»Ñ q n+X¯+ Ç|ü⁄Œ&ÉT y˚&≈Ó î£ ÿ‘√+~. ‘Ó\+>±Dô|’ ø°\ø£ ìs¡j í T· + ~X¯>± ø±+Á¬>dt ôV≤’ ø£e÷+&é eTT+<ä&TÉ >∑T y˚dTü qÔ ï H˚|<ü ´ä∏ +˝À n≥T &Û©ç ˝¢ Àq÷ Ç≥T @|”˝À sê»ø°jT· |ü]D≤e÷\T #·ø±#·ø± e÷]b˛‘·THêïsTT. eTT+<äT>± ìs¡sí TT+#·T≈£îqï |ü\T ø°\ø£ düe÷y˚XÊ\T ≈£L&Ü yêsTT<ë |ü&TÉ ‘·THêïsTT. ∫e]øÏ áHÓ\ 12q »s¡>±*‡q sêh eT+Á‹es¡Z düe÷y˚X+¯ ≈£L&Ü yêsTT<ë |ü&≥ É +‘√ ‘Ó\+>±Dô|’ Á|üø≥ £ q U≤j·TeTH˚ yês¡\Ô T $ì|ædTü HÔ êïsTT. eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y ≈£î ≈£L&Ü ôw&É÷´˝Ÿ ø£+fÒ eTT+<äT>±H˚ &Û©ç ¢ yÓfi+¢‚ <äT≈£î dæ<e∆ä Te⁄‘·THêïs¡T. áHÓ\ 13q ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt ø√sY ø£$T{° düe÷y˚X+¯ »s¡>q∑ Tqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À eTT+<äT>± ìs¡sí TT+#·T≈£îqï |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T yêsTT<ë |ü&TÉ ‘·THêïsTT. n<˚ ø√e˝À áHÓ\ 12q »s¡>±*‡q sêh øπ _HÓ{Ÿ düe÷y˚X+¯ yêsTT<ë |ü&+ç ~. eTT+<äT>± ìs¡sí TT+∫q Á|üø±s¡+ 12q kÕj·T+Á‘·+ 4>∑+≥\≈£î uÛ{Ò ° ìs¡«Væ≤+#ê\ qT≈£îHêï.. &Û©ç ¢ |æ\T|ü⁄‘√ <ëìï ñ<äjT· + 11>∑+≥\≈£î e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç+‘·˝À @+ »]–+<√ @yÓ÷ yÓTT‘·+Ô düe÷y˚XÊH˚ï s¡<Tä › #˚XÊs¡T.Ç|üŒ{Ïøπ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· H˚‘\· T, Á|üC≤dü+|ò÷ü \‘√ #·sá \T |üP]Ô#d˚ qæ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+.. eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &瑶 √ ø°\ø£ düe÷y˚XÊìøÏ dæ<e∆ä Te⁄‘√+~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À áHÓ\ 12q ñ<äyT˚ øÏsD ¡ .Y . &Û©ç ø¢ Ï |üjT· qeTe⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Çø£ n<˚s√E ôV≤’ ø£e÷+&é ô|<ä\› ‘√ düe÷y˚Xy¯ TÓ .Æ . Ä ‘·sê«‘· s√E n+fÒ 13q ø±+Á¬>dt ø√sY ø£$T{° uÛ{Ò ˝° À bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ ‘Ó\+>±D s√&é e÷´|t ô|’ ø°\ø£ ìs¡j í T· + ~X¯>± ø±+Á¬>dt n&ÉT>∑T˝Òk˛Ôqï≥T¢ ‘êC≤ |ü]D≤e÷\T dü÷∫düTHÔ êïsTT. nsTT‘˚ Á|ü‘´˚ ø£ bÕ´πøJ ÇkÕÔsê ˝Òø£ sêj·T\ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚kÕÔsê ˝Ò<ë ôV≤’ <äsêu≤<é ‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D Á|ü‘´˚ ø£ sêÅcÕºìï ÇkÕÔsê nH˚ Á|üXï¯ \T sê»ø°jT· esêZ˝À¢ #·sá ≈£î <ë] rXÊsTT. Ç˝≤+{Ï |ü]D≤e÷\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À ªôV≤’ ø£e÷+&é ìs¡j í T· + rdüT≈£î+~. Çø£ Á|üø≥ £ q #˚jT· &É+ Ä\dü´+µ nì ‘êC≤>± eTTK´eT+Á‹ì ø£*dæq z d”ìj·TsY H˚‘· yê´U≤´ì+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ nqT≈£L\+>± ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+≥T+<äH˚ yês¡\Ô eT<Û´ä Ä+Á<Û,ä sêj·T\d”eT H˚‘\· ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|s¡T>∑T‘√+~. Ç|üŒ{Ïøπ sêj·T\d”eT≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T H˚‘\· T sêÅcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#ê\ì &çe÷+&é #˚d÷ü Ô sêJHêe÷\T düeT]Œ+#ês¡T. nsTT‘˚ á ñ‘·ÿ+sƒ≈¡ î£ ‘Ós|¡ &ü Ü\+fÒ s¬ +&ÉT s√E\T Ä>±*‡+<˚.

Ä eTT>∑TZ]øÏ |æ\T|ü⁄ ‘Ó\+>±D ø±+Á>¬ dt H˚‘˝· À¢ uÛsÑ √kÕ

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ø±+Á¬>düT bÕغ n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·eT yÓK’ ]ì ‘˚˝ÃÒ +<äT≈£î dæ<|∆ä &ü +ç <äì eT]+‘· düŒwü+º >± ø£ì|æk˛Ô+<äì n+≥THêïs¡T. >∑‘· yês¡+˝À ø±+Á¬>düT bÕغ H˚‘\· yê´K´˝Ò ø±≈£î+&Ü, s¬ +&ÉT s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\T ‘Ó\+>± Dô|’ ‘˚˝ÃÒ ùd ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚dTü qÔ ï≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+ ~. ‘Ó\+>±D, düyTÓ øÆ ±´+Á<Û\ä ô|’ s√&é e÷´|t Çyê«\ì eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç,¶ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, |æddæ æ N|òt u§‘·‡ dü‘´· Hêsê j·TD\qT n~ÛcÕºq+ Ä<˚•+∫+~. á s√&é e÷´|t‘√ áHÓ\ 12,13 ‘˚B˝À¢ ‘·eT≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ +&Ü\ì sêh ø±+Á¬>düT bÕغ e´eVü‰sê\ |üs´¡ y˚ø≈å£ î£ \T ~–«»jYT dæ+>¥ yê]ì Ä<˚•+#ês¡T. <ëyÓ÷<äs¡, u§‘·‡\T s√&é e÷´|t‘√ dæ<ä∆yÓTÆq≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~.

‘êqT m|ü⁄Œ&ÉT |æ*∫Hê yÓfi+¢‚ <äT≈£î dæ<+∆ä >± ñHêïqì u§‘·‡ á s√E #ÓbÕŒs¡T. øÏsD ¡ Y ≈£L&Ü s√&é e÷´|t‘√ düe÷j·T‘·ÔyÓTÆq≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. 12, 13 ‘˚B˝À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\ì &ç^Z Ä<˚•+#·&É+‘√ á HÓ\ X¯óÁø£yês¡+ »s¡>±*‡q dæm©Œ uÛÒ{° yêsTT<ë |ü&ç+~. s√&é e÷´|t |ü]o*+#êπø z ìs¡íj·÷ìï Á|üø{£ kÏ ÕÔeTì &ç^Z #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ n~ÛcÕºq+ e÷Á‘·+ m|ü⁄Œ&√ ìs¡j í T· + rùddüT≈£îqï<äì n+≥THêïs¡T. H˚‘\· s√&é e÷´|t HêeTe÷Á‘·yT˚ n+≥THêïs¡T. n~ÛcÕºq+ $wüjT· +˝À bÕغ\ø£r‘·+>± Çs¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q n+<äsT¡ H˚‘\· T Ädüø>ÔÏ ±, f…q¸H>é ± ñHêïs¡T. nsTT‘˚ ˇø£ÿ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>düT H˚‘˝· À¢ e÷Á‘·+ m˝≤+{Ï dü+ø√#·+ ˝Òq≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+~. {Ï ø±+>¥ H˚‘˝· À¢ ($T–‘ê 4˝À) n~ÛcÕºq+ eTs√kÕ] yÓ÷dü+

n+>∑qyê&û\ düeTs¡X¯+K+ Çø£ÿ&É.. ˝Ò<ë nø£ÿ&É.. ø£˝ø… s㧜 {Ÿ eTT≥º&ç q>∑s+¡ ˝À uÛ≤Ø |Á <ü sä Ù¡ q &çÄsYz Vü‰MT‘√ düeTà‘+·

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ ã÷´s√ : Á|üuTÑÛ ‘·«+ n+>∑qyê&û\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+ #ê\ì &çe÷+&é #˚d÷ü Ô ãT<Ûyä ês¡+ dæ◊{ÏjT· T Ä<Û«ä s¡´+˝À n+>∑qyê&û es¡ÿs¡T,¢ ôV≤\Œs¡T¢ ø£˝ø… s㧜 {Ÿ e<ä› düeTs¡ X¯+U≤ìï |üP]+#ês¡T. q>∑s+¡ ˝À Ä‘·à≈£Ls¡T ãkÕº+&ÉT qT+∫ ø£qø£eTVü‰˝Ÿ MT<äT>± >±+BÛu§eTà, $ÄsYdæ

yÓ|’ ⁄ü q ø£˝ø… s㧜 {Ÿ≈î£ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ádü+<äs“¡ +¤ >± H˚‘\· T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|üuTÑÛ ‘·«+ n+>∑qyê&û\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ◊dæ&j ç T· dtqT ˇø£ XÊK>± e÷s¡Ã&É+ <ë«sê Áø£eTãB›ø]£ +#ê\ì dü+kÕ›>‘∑ +· #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. zyÓ’|ü⁄ n+>∑qyê&û\T #ê*#ê\ì J‘ê\‘√ n˝≤¢&ÉT‘·T+fÒ Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü{+ºÏ #·Tø√ø£b˛e&É+ m+‘·es¡≈î£ düeT+»dü+ nì Á|ü•ï+#ês¡T. πø+Á<ë\ìï+{Ïì |æ\¢\ dü+s¡ø£åD πø+Á<ë\T>± e÷sêÃ\ì nHêïs¡T. dü«#·Ã+¤ <Ûä dü+dü\› Á|üyT˚ j·T+, Áô|y’ ≥˚ T uÛ≤>∑kÕ«eT´+\T ˝Ò≈î£ +&Ü Áô|y’ {˚ ø° s£ D¡ #˚ùdÔ düV≤æ +#˚~ ˝Ò<ìä dü«#·Ã+¤ <Ûä dü+dü\› ≈£î n|üŒ–ùdÔ ˇ|ü≈£îH˚~ ˝Ò<ìä ;Ûwàæ +#ês¡T. n+>∑qyê&û es¡ÿs¡q¢ T 3e ‘·s>¡ ‹∑ , ôV≤\Œs¡q¢ T 4e ‘·s>¡ ‹∑ Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ($T–‘ê 4˝À)

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>düT bÕغ ‘Ó\+>±Dô|’ z ìs¡j í T· + Á|üø{£ +Ï #êø£ ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ @<√ ˇø£ ÁbÕ+‘·+ qT+&ç CÀs¡T>± e\dü\T ñ+{≤j·Tì yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ uÛ≤$k˛Ô+~. ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>düT bÕغ n~ÛcÕºq+‘√ bÕ≥T øπ +Á<ä+ rdüT≈£îH˚ ìs¡j í ÷· ìï ã{Ϻ ≈£L&Ü e\dü\T ñ+{≤j·Tì uÛ≤$düTqÔ ï≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ø±+Á¬>düT, ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ H˚‘\· T #ê˝≤eT+~ $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À ø±+Á¬>düT bÕغ n~ÛcÕºq+ rdüT≈£îH˚ ìs¡j í T· + ø√dü+ ìØøÏdå Tü HÔ êïs¡T. >∑‘+· ˝À ñqï+‘· ˝Òøb£ ˛sTTq|üŒ{Ïø° $uÛõÑ ùdÔ bÕغø,Ï |ü<eä ⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚kÕÔeTì Ç|üŒ{Ïøπ |ü\Te⁄s¡T Á|üø{£ +Ï #ês¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü $uÛ»Ñ qô|’ sêh+˝À y˚&ç sêE≈£î+≥T+&É>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ H˚‘·\qT eTÚq+ <ë\ÃeTì Ä<˚•+#ês¡T. Á|üdTü ‘Ô êìøÏ yês¡T ôd˝’ +… {Ÿ>± ñqï|üŒ{Ïø° ìs¡j í T· + dü+‘·è|æøÔ s£ +¡ >± ˝Ò≈î£ +fÒ |ü\Te⁄s¡T {Ï&ç|æì M&˚+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïs¡+≥THêïs¡T. n~ÛcÕºq+ @+ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+≥T+<√ ‘Ó*j·Tø£ e÷Á‘·yT˚ Ä–b˛j·÷s¡+≥THêïs¡T. ìs¡ í j · T + Á|ü ø £ { Ï + #êø£ bÕغ ì >∑ T &é u… ’ #Ó ù |Œ neø±XÊ\T ˝Òøb£ ˛˝Ò<+ä ≥THêïs¡T. ‘·eTqT #·+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&ìÉ e«˝Ò<ìä Äs√|æ+#˚ neø±XÊ\T ≈£L&Ü ñHêïj·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. ìs¡íj·÷ìï ã{Ϻ z ÁbÕ+‘·+˝Àì {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>düT H˚‘·\T ø£∫Ñ·+>± #˚πs+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘ês¡ì uÛ≤$düTHÔ êïs¡≥. n~ÛcÕºq+ ìs¡j í T· + ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± ñ+fÒ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì ø±+Á¬>düT bÕغ H˚‘\· T ô|<ä› m‘·TqÔ ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ ekÕÔsì¡ uÛ≤$düTHÔ êïs¡≥. q˝§Z+&É bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY ¬s&ç¶, ø√eT{Ϭs&ç¶ k˛<äs¡T\T e+{Ï yês¡T Ä bÕغì $&ç∫ ekÕÔs¡ì uÛ≤$düTÔHêïs¡≥. n<˚ düeTj·T+˝À {Ï{Ï&ç|æ H˚‘·\T e#˚à neø±XÊ\T ˝Òeì ˝…øÿ£ \T y˚dTü ≈£î+≥THêïs¡≥. ìs¡j í T· + düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ e´‹πsø£+>± ñ+fÒ ø±+Á¬>düT, {Ï&|ç \æ qT+&ç ô|<ä› m‘·TqÔ ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ

$uÛÑ»qô|’ »>∑Hé bÕغ ˝…ø£ÿ

e#˚à neø±XÊ\THêïj·Tì »>∑Hé bÕغ uÛ≤$k˛Ô+<ä≥. d”e÷+Á<Û˝ä À {Ï&|ç æ H˚‘·\T ≈£L&Ü sêe&ÜìøÏ.. »>∑Hé bÕغøÏ düyÓTÆø£´eTTÁ<ä ñ+&É≥y˚T ø±s¡DeT+≥THêïs¡T. Çø£ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ìs¡j í T· + ñ+fÒ Ä ÁbÕ+‘·+˝À ‘·eT bÕغøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T H˚‘\· T >∑T&é u…’ #Óù|Œ neø±XÊ\T ≈£L&Ü ñHêïj·Tì yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ ˝…øÿ£ \T y˚dTü ≈£î+{À+<ä≥.


4 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ ~q|ü‹Á ø£

ô|q’ò ˝À¢ uÛ≤s¡‘Y X l\+ø£ Á|üdTü ‘Ô +· ø£sπ _j·THé Be⁄˝À¢ yÓdºt Ç+&ûdt, Ç+&çj÷· , l\+ø£ eT<Û´ä eTTø√ÿD|ü⁄ eH˚¶ d”Ødt #ê˝≤ ñ‘·ÿ+sƒ‘¡ ì· sπ ø¬ ‹Ôk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈L£ ˇπø e÷´#Y >¬ *∫q {°+ Ç+&çj÷· á e÷´#Y uÀqdt bÕsTT+{Ÿ‘√ >¬ *ùdÔ ô|q’ò ˝Ÿ‡øÏ #˚sT¡ ≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. es¡Tdü>± s¬ +&ÉT e÷´#Y\T z&ç >∑‘· e÷´#Y >¬ *∫q Ç+&çj÷· n<˚ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ á s√E l\+ø£‘√ ‘·\|ü&ÉT‘√+~. {≤dt ¬>*∫ |ò”*¶+>¥ m+#·T≈£îqï l\+ø£ uÖ\sY‡ ‘êøÏ&çøÏ uÛ≤s¡‘Y u≤{Ÿ‡yÓTHé‡ yÓTT<ä{Ï

qT+∫ ì<ëq+>± Ä&Üs¡T. Ç+&çj÷· 29.0 zes¡˝¢ À 3 $¬ø≥T¢ qwübº ˛sTT 119 |üsT¡ >∑T\T #˚d+æ ~. Ä ‘·sê«‘· es¡¸+ ø±s¡D+>± e÷´#Y Ä–b˛sTT+~. ‘·sê«‘· Ä/ˇ |ü<‹∆ä ˝À l\+ø£øÏ 26 zes¡˝¢ À 178 |üsT¡ >∑T\ \øå±´ìï ìπs•› +#·&+É »]–+~. Ä ‘·sê«‘· u≤´{Ï+>¥ øÏ e∫Ãq l\+ø£ yÓTT<ä{Ï qT+∫ Ä∫ ‘·÷∫ Ä&çHê Ç+&çj÷· uÖ\s¡¢ <Ûë{ÏøÏ ‘·≥Tºø√˝Òøb£ ˛sTT+~. l\+ø£ 24.4 zes¡˝¢ À 96 |üsT¡ >∑T\≈£î Ä˝Ÿ ne⁄{Ÿ nsTT+~. >∑Ts¡Tyês¡+ »]π> eTTø√ÿD|ü⁄ d”Ødt ô|q’ò ˝Ÿ‡˝À Ç+&çj÷· , l\+ø£ ‘·\|ü&qÉ THêïsTT.

|üse¡ T|ü$‘Á +· s¡+C≤Hé e÷dü+! ªø√sYµ ≈£Ldæ+~.. H˚{Ï qT+∫ >√˝§ÿ+&É ø√≥˝À.. (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) ø√sYø$£ T{°˝À á eT÷&ÉT s√&ée÷´|t\ô|’ #·]Ã+#·qTHêïs¡T. nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ ø√sYø$£ T{°øÏ á eTT>∑T]Z ì ≈£L&Ü ÄVü‰«ì+#˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. Ç|üŒ{Ïøπ s¬ +&ÉT ÁbÕ+‘ê\ H˚‘\· T &Û©ç ˝¢ À n~ÛcÕºq+ ô|<ä\› qT ø£\dæ ‘·eT e+‘·T Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü HÔ êïs¡T. nsTT‘˚, á ìy˚~ø£\T, s√&ée÷´|t\qT Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘Ó|Œæ +#·T≈£îqï øπ +Á<ä Ç+f…*C…H‡é XÊK <ë«sê Á|ü‘´˚ ø£+>± ˇø£ ìy˚~ø£qT n~ÛcÕºq+ ‘Ó|Œæ +#·T≈£î+~. $uÛ»Ñ q, düyTÓ øÆ ´£ e÷, bÕ´πøJj·÷ á eT÷&ÉT n+XÊ\ô|’ Ç|üŒ{Ïøπ eTTeTàs¡ ø£dsü ‘¡ T· Ô #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêÁcÕºìï $&ÉBdæ ‘Ó\+>±DqT @sêŒ≥T #˚ùdÔ d”e÷+Á<Û˝ä À |ü]dæ‹ú @$T{Ï? 2014˝À |ò*ü ‘ê\T m˝≤ ñ+{≤sTT nH˚ Ø‹˝À nH˚ n+X¯+ô|’ |ü\Te⁄] qT+&ç n_ÛÁbÕj·÷\T ùdø£]+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D≈£î bÕ´πøJ Á|üø{£ ùÏ dÔ e÷Á‘·+ 2009 Hê{Ï |ü]dæ‘ú T· \T |ü⁄qsêeè‘·eTe⁄‘êj·Tì n~ÛcÕºq+˝À ≈£L&Ü HÓ\ø=qï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. @<˚yTÓ HÆ ê ø°\ø£ ‘·sT¡ D+˝À n+<ä] <äèwæº &Û©ç ô¢ |H’ ˚ øπ +ÁBø£è‘·yTÓ +Æ ~. mø£ÿ&É q\T>∑Ts¡T ≈£L&çHê Ç<˚ n+X¯+ô|H’ ˚ #·sá \T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. á kÕ¬sH’ ê n~ÛcÕºq+ ‘˚\TdüT+Ô <ë nH˚ nqTe÷Hê\T ≈£L&Ü |ü\Te⁄s¡T e´ø£+Ô #˚jT· &É+ $X‚w+ü .

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : s¡+C≤Hé e÷dü+ |üse¡ T|ü$Á‘·+.. >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ eTTd”+¢ k˛<äsT¡ \T ø£s√ƒ s¡ ñ |üyêdüBø£\å ≈£î dæ<e∆ä Te⁄‘·THêïs¡T. |ü$Á‘· KTsêHé |üsH¡ƒ ê\T.. ñ|üyêdü Bø£\å T.. ÇbòÕsÔ Y $+<äT\‘√ HÓ\+‘ê dü+<ä&˚ dü+<ä&.ç ñ|üyêdüBø£å ÁbÕs¡+uÛ≤ìï ªdüôV≤sYµ nì.. ñ|üyêdü Bø£å $s¡eTDqT ªÇbòÕsÔ µY nì |æ\TkÕÔsq¡ ï $wüjT· + n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. ñ<äjT· + ªs√C≤ Bø£µå .. sêÁ‹ ª‘·sêM qe÷CŸµ Ä#·sD ¡ ..ÇM s¡+C≤Hé HÓ\ e÷dü+ Á|ü‘´˚ ø£‘\· T. eTTd”+¢ k˛<äsT¡ \T ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq uÛTÑ õkÕÔsT¡ . <ë<ë|ü⁄ 15 >∑+≥\ bÕ≥T ÄVü‰s¡, bÕ˙j·÷\T ˝Ò≈î£ +&Ü ñ|üyêdü+ ñ+{≤s¡T. ÄVü‰s¡bÕ˙j·÷\qT ‘·´õ+#·&yÉ T˚ ø±≈£î+&Ü ø£fió¯ ,¢ #Óe⁄\T, #˚‘T· \T, ø±fi¯ó¢ Ç‘·s¡ nej·Tyê\qT Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q˝À ñ+&˚˝≤ j·T‹ïkÕÔsT¡ . |ü$Á‘· KTsêHé s¡+C≤Hé e÷dü+˝ÀH˚ ~$ qT+∫ uÛTÑ $øÏ e∫Ã+<äì eT‘· ô|<ä\› T #ÓãT‘ês¡T. eTTkÕÔuq’… bÕ‘·ãd”.Ô . bÕ‘·ãd”˝Ô Àì eTd”<Tä \˙ï XÀuÛ≤j·Te÷q+>± e÷sêsTT. s¡+>∑Ts¡+>∑T\ $<äT´‘Y BbÕ\‘√ n\+ø£]+#ês¡T. HÓ\e+ø£ ø£ì|æ+#·>±H˚ eTs¡Tdü{Ï s√E qT+∫ 30 s√E\ bÕ≥T ñ|üyêdüBø£˝å À eTTd”+¢ \T ñ+Äs¡T. Á|ü‹ s√E ñ<äjT· + 5 >∑+≥\ qT+&ç sêÁ‹ 11 >∑+≥\ es¡≈î£ Á|ü‘´˚ ø£ ÁbÕs¡q∆ ˝À¢ ìeT>∑ïyÓTbÆ ˛‘ês¡T. ù|<ä, <Ûìä ø£.. nH˚ uÒ<äÛ uÛ≤e+ ˝Ò≈î£ +&Ü n+<äs÷¡ ˇπø es¡Tdü˝À ÇbòÕsÔ Y $+<äT\T, qe÷CŸ˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. á e÷dü+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ eTTdæ+¢ k˛<äsT¡ &ÉT ‘·q≈£î \_Û+∫q <ëì˝À ù|<äyê]øÏ <ëq<Ûsä êà\T #˚d÷ü Ô e÷qe‘ê«ìï #ê≥T≈£î+{≤s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± yê´bÕs¡ düeTT<ëj·÷\T s¬ +&ÉT s√E\ qT+#˚ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·THêïsTT. n˝≤π> Á&Ó’ Á|òPü {Ÿ‡, Ks¡÷s® |¡ +ü &ÉT, n‘·sÔ T¡ ,¢ {À|”\T, düTs¡à, eÁdü,Ô #Ó|⁄ü Œ\ <äTø±D≤\T dü+<ä&>ç ± e÷sêsTT. eTTK´+>± uÒ>+∑ ãC≤sY˝Àì Ks¡÷s® ¡ e÷¬sÿ{Ÿ eTTd”+¢ k˛<äsT¡ \‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘√+~. s¡+C≤Hé e÷dü+ >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±qT+&É&+É ‘√ Ks¡÷s® +¡ $Áø£j÷· \T CÀs¡+<äT≈£îHêïsTT. Ks¡÷s® +¡ ˝À mH√ï Wwü<äÛ >∑TD≤\T ñHêïsTT. Ábı{°qT¢, $≥$TqT¢, ◊s¡Hé n~Ûø+£ . øÏ˝À 40 qT+∫ 200 s¡÷bÕj·T\ es¡≈î£ <Ûsä ¡ |ü\T≈£î‘√+~. nC≤«s¡ø|£ ⁄ü Ks¡÷s® |¡ +ü &ÉT nsTT‘˚ øÏ˝À 2,500 s¡÷bÕj·T\ qT+∫ ô|H’ q˚ ì ø=+<äsT¡ #ÓãT‘·THêïs¡T. H˚{Ï qT+∫ >√˝§ÿ+&É ø√≥˝À.. (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) uÀHê\ C≤‘·s≈¡ î£ eT]ø=ìï >∑+≥˝À¢ ‘Ós˝¡ eÒ qTqï~. ÄcÕ&ÛÉ e÷dü+ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ˝À ‘=* Ä~yês¡+ ˝Ò<ë ‘=* Ç|ü Œ {Ï ø ° >∑ d Ô ” ø=qkÕ>∑ T‘√+<äHêïs¡T. >∑‘· nqTuÛyÑ ê\qT <äèwæ˝º À >∑Ts¡Tyês¡+ s√Eq >√˝§ÿ+&É ø√≥˝À uÀHê\ dü+ãTs¡+ ÁbÕs¡+uÛeÑ Te«&É+ ÄqyêsTTr. m\¢eTà Ä\j·T+˝À ô | ≥Tº ≈ î £ ì |ü ø & £ “ É +B>± ã+<√ãdüTÔ #˚|{ü ≤ºeTHêïs¡T. øπ +Á<ä+ düs«¡ + dæ<y∆ä TÓ +Æ ~. <˚yê<ëj·T XÊK, »>∑<ë+_ø£ Á≥düTº uÀs¡T¶ nìï @sêŒ≥T¢ #˚d+æ ~. 11 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj˚T´ ô V ≤#· à ]ø£ \ qT |ü ] >∑ D q˝ÀøÏ î+≥THêïeTHêïs¡T. n<äq|ü⁄ uÀHê\ y˚&TÉ ø£\T.. Á|ü‹ >∑Ts¡Tyês¡+, Á|ü‹ Ä~yês¡+ s√E\˝À y˚&TÉ ø£\T »s¡>q∑ THêïsTT. 11q ‘=* |üP».. ã\>±\qT ≈£L&Ü s¡|Œæ düTHÔ êïeTìrdü#ÓTb≈£ÕŒs¡ T. ø±ìùd㺠Tfi¯,¢ Vü≤À+>±s¡T\¶ 14, 18, 21, 25, 28, Ä>∑dTü º 1, 4, 8 ‘˚B˝À¢ |üP»\T »s¡>q∑ THêïsTT. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{Ï uÀHê\ ù d e\qT ≈£ L &Ü $ìjÓ ÷ –+ #· T ø√qTHêï T. Ä\j·÷\, ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ ô|<ä› dü+K´˝À n‹s¡<Tä∏ \T e#˚à neø±X¯+ ñ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á>±eT <˚e‘·\ e<ä› eTd”<Tä \ ø£$T{°\‘√qT, nk˛dæjT˚ wüq‘¢ √qTeTHêïs¡ dü + Á|ü ~ ⁄\T »]bÕ »]π> uÀHê\ ñ‘·‡yê˝À¢ Á|ü»\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. Á|ü‹#√{≤ ñÁ>∑s÷¡ |ü+˝À ñ+&˚ eTVü≤+ø±[ eTHêïs¡T. yê]øÏ |ü\T dü÷#·q\T #˚XÊeTHêïs¡T. n+<ä+|ü Ø ï düeTq«j·T+ neTàyês¡T \wüÿsY˝À e÷Á‘·+ dü<ëàdüq+˝À ÄoqTsê˝…’ ñ+≥T+~. »+≥ q>∑sê˝À¢ì Á|ü»\T eT‘ê\ø£r‘·+>± #˚ d T ü ≈£ î +≥÷ |ü ì #˚ k ÕÔ e Tì ‘Ó * bÕs¡ T . uÛ Á Ñ <ä ‘ · $wü j T · n+<äs÷¡ uÀHê\ dü+ãTsê˝À¢ bÕ˝§Zq&É+ eT]+‘· $X‚w+ü . \wüÿsY uÀHê\≈£î >∑‘&˚ Ü~ 12 \ø£\å ≈£î ô|>’ ± düV≤ü ø£]+#ê\ì Á|ü»\qT ≈£L&Ü ø√s¡T‘·THêïeTHêïs¡T. +˝À ùd«#·Ã>± uÛ≈Ñ î£ \Ô T e∫Ãq $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. á @&Ü~ eT]+‘· ô|s¡>=#·Ãì ìsê«Vü≤≈£î\T n+#·Hê y˚dTü HÔ êïs¡T. Á|ü»\T ø£*dæyTÓ *dæ y˚&TÉ ø£\T »s¡T|ü⁄ø√yê\ì Äø±+øÏ+å #ês¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, p˝…’ 11, 2013

HÓ\e+ø£ ø√dü+.. Vü≤©+ ã{°\º T dæ<+∆ä ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : »+≥ q>∑sê˝À¢ s¡+C≤Hé dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. Á|ü<ëÛ q+>± bÕ‘·ãd”˝Ô À ∫Hêïô|<ä› |ü+&É>∑ e÷dü+ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±qT+&É&+É ‘√ ø√˝≤Vü≤\+ Äs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. ne÷yêdü´ eTT–j·T&É+‘√ HÓ\e+ø£ ø√dü+ eTTdæ+¢ k˛<äsT¡ \T m<äTs¡T #·÷düTHÔ êïs¡T. HÓ\e+ø£ ø£ì|æ+#·>±H˚ ñ|üyêdü Bø£\å T Äs¡+_Û+#·qTqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. eT+>∑fiy¯ ês¡+ sêÁ‹øÏ HÓ\e+ø£ ø£ì|æùdÔ ãT<Ûyä ês¡+ qT+∫ s¡+C≤Hé e÷dü+ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇø£yfi˚ ¯ ãT<Ûyä ês¡+ HÓ\e+ø£ ø£ì|æùdÔ Ä eTs¡Tdü{Ï s√EqT+#˚ ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj˚T´ neø±X¯+ ñ+~. @<˚yTÓ HÆ ê, s¡+C≤Hé dü+<ä&ç e÷Á‘·+ wüßs¡÷yÓ+’ ~. eTd”<Tä \T XÀuÛ≤j·Te÷q+>± e÷sêsTT. kÕj·T+Á‘·+ y˚fi˝¯ À¢ ÇbòÕsÔ Y $+<äT, nq+‘·s+¡ sêÁ‹|üP≥ Á|ü‘´˚ ø£ ÁbÕs¡qú \T #˚ùd+<äT≈£î »+≥q>∑sê˝À¢ì eTd”<Tä ˝À¢ @sêŒ≥T¢ |üPs¡j Ô ÷· ´sTT. Ç~˝≤ ñ+&É>±, ùd$Tj·÷, Ks¡÷s® |¡ +ü &ÉT, Á&ÓÁ’ |òPü {Ÿ‡ $Áø£jT· <äTø±D≤\T eT+>∑fiy¯ ês¡+ ñ<äjT· +qT+#˚ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·THêïsTT. Ks¡÷s® |¡ +ü &ÉT dæ{˝° À s¡÷.100 qT+∫ 300 es¡≈î£ <Ûsä ¡ |ü\T≈£î‘√+~. Ç|üŒ{Ïøπ q>∑s+¡ ˝À Vü≤©+ dæ<y∆ä TÓ +Æ ~. dü«#·Ãy¤ TÓ qÆ HÓsTT´, bıfÒ\T e÷+dü+, >√<ÛTä eT\T ‘·~‘·s¡ ~qTdüT\‘√ Vü≤©+ ‘·j÷· s¡T #˚jT· qTqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. »+≥q>∑sê˝À¢ Ç|üŒ{Ïøπ Vü≤À≥fi¯fl eTT+<äT Á|ü‘´˚ ø£+>± ã{°\º T yÓ*XÊsTT. $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ∫¬øHé Vü≤©+ dæ+–˝Ÿ s¡÷.50 qT+∫ 100 es¡≈î£ <Ûsä ¡ |ü\T≈£î‘√+~. n˝≤π>, eT≥Hé Vü≤©+ s¡÷.60 qT+∫ 120 es¡≈î£ <Ûsä ¡ |ü\T≈£î‘√+~. |ü+&ÉT,¢ Á&Ó|’ Püò {Ÿ‡≈£î –sêø°.. ñ|üyêdü Bø£\å nq+‘·s+¡ eTTdæ+¢ k˛<äsT¡ \T |ü+&ÉT,¢ Á&Ó|’ Püò {Ÿ‡ m≈£îÿe>± rdüT≈£î+{≤s¡T. á |ü+&ÉT>∑˝À n‘·sÔ Y u≤>± yê&ÉT‘ês¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À M{Ï neTàø±\≈£î –sêø° m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. yê´bÕs¡T\≈£î ≈£L&Ü nedüsê\≈£î ‘·–q $<Û+ä >± <˚X+¯ ˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü $<˚XÊ\ qT+∫ ≈£L&Ü |ü+&ÉT,¢ Á&Ó|’ Püò {Ÿ‡ ø=qT>√\T#˚dæ neTàø±\T kÕ–kÕÔsT¡ .

uÒ>+∑ ãC≤s¡T˝Àì ø±oàsY Vü≤Ödt˝À <˚X,¯ $<˚XÊ\ qT+∫ ~>∑TeT‹ #˚dTü ≈£îqï Ks¡÷s® ê |ü+&Éq¢ T $Áø£j÷· \T #˚|≥ ü &º ÜìøÏ dæ<+∆ä >± ñ+#ês¡T. HÓ\ s√E\bÕ≥T ô|<äm› ‘·TqÔ á yê´bÕs¡+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À <Ûsä \¡ T ≈£L&Ü ô|]π> neø±X¯+ ñ+≥T+~. Vü≤©+ ã{°\º T dæ<+∆ä .. s¡+C≤Hé e÷dü+˝À n+<ä]ø° Á|ü‘´˚ ø£+>± >∑Ts¡T≈Ô î£ e#˚Ã~ Vü≤©+. Bìì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Çwü|º &ü ‘É ês¡T. n+<äTøπ q>∑s+¡ ˝À M{Ï neTàø±\≈£î @sêŒ≥T¢ #˚dTü HÔ êïs¡T. |ü\T Vü≤À≥fi¯fl e<ä› ‘·j÷· Ø ø√dü+ ã{°\º qT dæ<+∆ä #˚dTü HÔ êïs¡T. Vü≤©+ ‘·j÷· ØøÏ Hê+|ü*,¢ ø√]ƒ, yÓTVæ≤B|ü≥ï+ øÏ+>¥ø√]ƒ, #ê<äs|Y ÷üò {Ÿ, Ä_&é‡, e÷düuŸ{≤´+ø˘, eT˝≤ÿCŸ–], ~˝ŸdüTUŸq>∑sY, Vü≤j·T´‘Yq>∑sY, ãVü≤<ä÷sY|ü⁄s¡, eTBHê, #ê]àHêsY, u≤s¡ÿdt, j·÷≈£î‘Y|⁄ü s¡, |ò\ü ø˘q÷eT, #ê+Á<ëj·TD>∑T≥º, |üV‰ü ~wüØ|ò,t øÏwüHéu≤>¥, sêCÒ+Á<äq>∑sY, dæøÏ+Á<ëu≤<é, øÏ+>¥ø√]ƒ, ø±sê«Hé, ãC≤sY|÷üò {Ÿ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\‘√ bÕ≥T ãd”\Ô ˝À ã{°\º T dæ<e∆ä Tj·÷´sTT.

Ä e÷s¡Dø±+&ÉøÏ ø±s¡D+.. Ç+&çjT· Hé eTTC≤Væ≤B›Hé

»+≥ q>∑sê˝À¢ uÛ≤Ø uÛ<ÁÑ ‘ä ·

;Vü‰sY : Á|ü|+ü #·+˝ÀH˚ u≤>± Á|üd~æ › #Ó+~q ;Vü‰sY ãT<ä>› ±j·÷˝Àì eTVü‰uÀ~Û Ä\j·T+˝À >∑‘· Ä~yês¡+ es¡Tdü>± 8 u≤+ãT ù|\Tfi¯ófl dü+uÛ$Ñ +∫q dü+>∑‹ eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚. á u≤+ãT ù|\Tfi¯fle\¢ Á|üXÊ+‘·‘ø· ,Ï XÊ+‹øÏ e÷s¡Tù|¬s’q eTVü‰uÀ~Û Ä\j·T+ ø±kÕÔ s¡Ds¡+>∑+>± e÷]+~. Ç~ »]– eT÷&ÉT s√E˝…H’ ê eTq Á|üuTÑÛ ‘·«+ e÷Á‘·+ Ç~ me] e\¢ »]–+~? á $<Ûä«+düø±+&ÉøÏ ø±s¡≈£î&ÉT mes¡T? nH˚ <ëìï e÷Á‘·+ ‘Ó\TdüTø√˝Òøb£ ˛sTT+~. á |òTü ≥qøÏ bÕøÏkÕúHé

rÁeyê<äT\T ø±s¡De÷ ˝Òø£ Ç+¬øes¡HêïHê nH˚<ëìøÏ Ç+&çj·THé eTTC≤Væ≤B›Hé ‘Ós¡~+∫+~. eTVü‰uÀ~Û Ä\j·T+˝À »]–q es¡Tdü u≤+ãT ù|\Tfi¯ófl bÕ¢Hé #˚d+æ ~ y˚Ty˚Tqì Ç+&çjT· Hé eTTC≤Væ≤B›Hé Á|üø{£ +Ï ∫+ ~. Ç|üŒ{Ï es¡≈L£ ;Vü‰sY Á|üuTÑÛ ‘·«+ á øπ düTô|’ <äsê´|ü⁄Ô #˚jT· eTì C≤rj·T <äsê´|ü⁄Ô dü+düøú Ï (mHé◊m) n|üŒ–+ ∫+~. Ç+&çj·THé eTTC≤Væ≤B›Hé Á|üø£≥q ‘·sê«‘· nsTTHê yê]ì n&ÉT¶≈£îH˚ Ø‹˝À mHé◊m Çø£HÓ’Hê <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·T+<˚y÷Ó #·÷&Ü*.

n+>∑qyê&û\ düeTs¡X+¯ K+ Ä eTT>∑T]Z øÏ |æ\T|ü⁄ (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) ôV≤\Œs¡≈¢ î£ 10 y˚\T, es¡ÿs¡≈¢ î£ 15 y˚\T e+‘·Tq ø£˙dü y˚‘q· + ìs¡«Væ≤+#ê\ì yÓ+≥H˚ neT\T #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£˙düyTÓ qÆ ô|q¸Hé eT]j·TT Á>±≥T´${Ï ÁbÕ$&Ó+{Ÿ |ò+ü &é yÓ<’ ´ä dü<Tä bÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì, kÕ+|òTæ ø£ uÛÁÑ <ä‘· kÂø£sê´\T n+<ä]øÏ ø£*Œ+#ê\ì, ô|q¸Hé Ç‘·s¡ kÂø£sê´\T ˝Ò≈î£ +&Ü ñ<√´>∑+ qT+∫ ‘=\–+#·sê<äì $e]+#ês¡T. 12e Á|üD≤[ø£˝À ◊dæ&çj·Tdt≈£î 3 \ø£å\ ø√≥¢ ì~Ûì πø{≤sTT+#ê\Hêïs¡T. n+>∑qyê&ç πø+Á<ë\≈£î |üø±ÿ uÛeÑ Hê\T,ø£s¬ +≥T, Á‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s´¡ + @sêŒ≥T #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁwüeº T+‘ê <˚X¯yê´|üÔ+>± es¡ÿs¡¢≈£î, ôV≤\Œs¡¢≈£î ˇπø ˇø£ düŒwüºyÓTÆq |üì $<ÛëHêìï düØ«düT s¡÷˝Ÿ‡qT Á|üyX˚ ô¯ |{≤º\Hêïs¡T. dü÷ÿ\T dæã“+~øÏ e]Ô+#˚ ôd\e⁄\ìï+{Ïì n+>∑qyê&ç es¡ÿs¡T,¢ ôV≤\Œs¡≈¢ î£ e]Ô+|ü#j ˚ ÷· \ì ø√sês¡T. yÓT&çø˝£ Ÿ ©yé kÂø£s´¡ + ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˇø£ dü+<äs“¡ +¤ ˝À õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y e∫à »yêãT #ÓbÕŒ\ì es¡ÿs¡¢ j·T÷ìj·THé H˚‘\· T &çe÷+&é #˚jT· >± &çÄsYz sê$T¬s&ç¶ >π {Ÿ e<ä≈› î£ e∫à j·T÷ìj·THé H˚‘\· ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. &çe÷+&Éq¢ T Á|üuTÑÛ ‘·«+ <äèwæøº Ï rdüT≈£îì yÓfi≤ÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. kÕ∆ìø£+>± Çfi¯fl dü˝› ≤\T ø±yê\ì #Ó|Œü >± á$wüj÷· ìï ø£˝ø… sº£ ≈Y î£ $e]kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. zyÓ|’ ⁄ü n+>∑qyê&ç es¡ÿs¡T¢ <Ûsä êï ìs¡«Væ≤düT+Ô fÒ ÄÁbÕ+‘·eT+‘ê sêø£b˛ø£\T dü+Ô _Û+#êsTT. m˝≤+{Ï nyê+#Û˙· j·T dü+|òTü ≥q\T »s¡T>∑≈î£ +&Ü b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À s¬ Vü‰HêuÒ>+∑ , dü«s¡÷bÕsêDÏ, j·T˝Ÿ.$.X‚weü Tà, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+#êsTT‹ mìïø\£ |ô ’ s¡e÷ø±+‘Ys¬ &ç¶ düMTø£å ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêhyê´|ü+Ô >± õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ T¡ ¢ yê] õ˝≤¢˝À¢ |ü+#êj·Tr\≈£î mìïø£\ H√{Ï|øπæò wüHqé T C≤Ø #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT˝À H√{Ï|øπæò wüHé C≤Ø‘√ düsŒ¡ +#Y, yêsYº yÓT+ãsY |ü<eä ⁄\≈£î Hê$TH˚wqü ¢ <ëK\T Á|üÁøÏjT· yÓTT<ä˝+’… ~. yÓTT‘·+Ô >± 21,491 Á>±e÷˝À¢ b˛*+>¥ »s¡>q∑ T+~. n˝≤π> 2.18 \ø£\å Á>±eT yês¡T\º ≈£î ≈£L&Ü mìïø£\ H√{Ï|øπæò wüHé C≤Ø nsTT+~. á HÓ\13 <ëø± Hê$TH˚wqü T¢ <ëK\T #˚dTü ø√e#·TÃ. Hê$TH˚wqü ¢ ñ|ü dü+Vü≤s¡D≈£î á HÓ\ 17 ∫e] ‘˚B. n<˚ s√Eq b˛{°|&ü TÉ ‘·Tqï nuÛ´Ñ s¡T\ú ‘·T~ C≤_‘êqT Á|üø{£ kÏ ÕÔsT¡ . |ü+#êj·Tr mìïø£\T eT÷&ÉT $&É‘\· T>± »s¡T>∑T‘êsTT. ‘=* $&É‘>· ± á HÓ\ 23q, s¬ +&Ée $&É‘>· ± á HÓ\ 27, eT÷&Ée $&É‘>· ± 31q mìïø£\T »s¡T>∑T‘êsTT. sêh mìïø£\ dü+|òTü + mìïø£\T düC≤e⁄>± »]π>+<äT≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ nìï @sêŒ≥T¢ #˚k˛Ô+~. 2014 mìïø£\≈£î ôd$÷ ô|q’ò ˝Ÿ‡>± sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔqï |ü+#êj·Tr mìïø£\qT sê»ø°j·T |üøå±\T n‘·´+‘· Á|ü‹cÕ˜‘à· ø£+>± |ü]>∑DdÏ Tü HÔ êïsTT. sêh mìïø£\ ø£$TwüqsY |æ.s¡e÷ø±+‘Y s¬ &ç¶ m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT mìïø£\ @sêŒ≥¢ô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ dü$÷ø£å düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. õ˝≤¢˝À¢ ‘êC≤ |ü]dæú‘·T\ô|’ s¡e÷ø±+‘Y ¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ eTs√e÷s¡T õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\‘√ dü$÷øÏ+å #ês¡T. düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\T m≈£îÿe>± ñHêïj·Tì uÛ≤$düTqÔ ï õ˝≤¢\ ø£˝ø… sº£ ‘¢¡ √ Äj·Tq dü«j·T+>± e÷{≤¢&ç |ü]dæ‘ú T· \qT ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·Tø√e&É+ô|’ dü÷#·q\T ÇdüTHÔ êïs¡T. sê»ø°j÷· \≈£î nr‘·+>± »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\T ø±ã{Ϻ Á>±e÷\˝À m˝≤+{Ï nyê+#Û˙· j·T |òTü ≥q\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈î£ +&Ü #·÷&Ü\ì á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) #˚dTü +Ô <äqï uÛ≤eq @ ø√XÊq ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Hä ˚ #Ó|Œü e#·TÃ. @◊dædæ n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷ >±+BÛì ø£*dæq nq+‘·s+¡ sê»´düuÑÛ düuTÑÛ ´&ÉT bÕ˝≤«sTT >√es¡H∆ é s¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷.. ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì k˛ìj·÷ #ÓbÕŒs¡ì, 12q ø√sY ø£$T{° düe÷y˚Xy¯ TÓ Æ #·]ÃdüT+Ô <äì, Ä ‘·sê«‘· z ìs¡j í T· + yÓ\Te&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<äT‘√ ≈£L&ç |ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±DqT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì n~ÛH˚Á‹ #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. $T–*q {Ï ø±+Á¬>düT H˚‘˝· À¢qT n<˚ BÛe÷ ø£ì|æk˛Ô+<äì #Ó|Œü e#·TÃ. nsTT‘˚ ø±+Á¬>düT qT e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D Ç‘·s¡ sê»ø°jT· bÕغ\T, ‘Ó\+>±D sê»ø°jT· ◊ø£´ø±sê´#·sD¡ dü$T‹\T qeTà&É+ ˝Ò<Tä . ø±+Á¬>düT ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüyº TÓ qÆ Á|üø≥ £ q #˚ùd es¡≈î£ qy˚Tà |ü]dæ‹ú ˝Ò<ìä ø√<ä+&ÉsêyéT #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\T>∑T <˚X+¯ , ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹, uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ\T ≈£L&Ü n<˚ $<Ûyä TÓ qÆ n_ÛÁbÕj·T+‘√ ñHêïsTT. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>düT H˚‘˝· À¢ BÛe÷ ø£ì|ædTü +Ô &É>±, ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q Ç‘·s¡ bÕغ\T e÷Á‘·+ qeTà&É+ ˝Ò<Tä . Çø£ d”e÷+Á<Û˝ä À bÕغ\ø£r‘·+>± n+<ä]˝Àq÷ f…q¸Hé HÓ\ø=qï≥T¢ >± ø£ì|æk˛Ô+~. áHÓ\ 12q ø√sY ø£$T{° @+ #·]ÃdüT+Ô ~? Ä ‘·sê«‘· @+ Á|üø≥ £ q #˚dTü +Ô ~? nH˚ n+X¯+ô|’ ÄdüøøÔÏ s£ y¡ TÓ qÆ #·sá kÕ>∑T‘√+~. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± Á|üø£≥q eùdÔ @+ #˚j·÷\H˚ n+X¯+ô|’ d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>düT H˚‘\· T ‘·sq®¡ uÛsÑ q®¡ |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. {Ï&|ç ,æ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ\T ≈£L&Ü Á|üø≥ £ q ‘·<qä +‘·s¡ |ü]D≤e÷\ô|’ n+‘·s‘Z¡ +· >± CÀs¡T>± #·]ÃdüTqÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+.

d”m+‘√ |”dd” ” N|ò,t eT+Á‘T· \T, ø±+Á¬>dt H˚‘·\ uÛÒ{° ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ä<˚X+¯ ‘√ sêÁwüº $uÛ»Ñ q, düyTÓ øÆ ´£ +ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ s√&ée÷´|tqT n~ÛcÕºHêìøÏ n+<äCj Ò T· qTHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+˝Àù| á s√&ée÷´|t eTTK´ eT+Á‹ n+<äCj Ò ÷· *‡ ñ+&É>±.. s¡÷|üø\£ Œq ‘·j÷· Ø˝À d”m+ _J_J>± ñHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ ˝ÀH˚ |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT u§‘·‡, eT+Á‘·T\T Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç,¶ XË\’ C≤Hê<∏,é myÓTà˝Ò´ >±<Ó yÓ+ø£≥s¬ &ç\¶ T dü∫yê\ j·T+˝À d”m+‘√ uÛ{Ò ° nj·÷´s¡T. |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT u§‘·‡ eTs√ s√&ée÷´ |tqT n~ÛcÕºHêìøÏ n+~+#ê*‡ ñ+~. B+‘√ Ms¡+‘ê düe÷y˚X+¯ ø±e&É+ ÁbÕ<Ûëq´‘· dü+‘·]+#·T≈£î+~. sêÁcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#˚+<äT≈£î, øπ +Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#˚˝≤ sêÁwüº $uÛ»Ñ qqT n&ÉT≈¶ î£ H˚˝≤ á s√&ée÷´|t ìy˚~ø£ ñ +&˚˝≤ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì á dü+<äs“¡ +¤ >± yês¡T ø√]q≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

Printed, Published and Owned by Madala Venkata Seshagiri, Printed at M/s Bhanuprakash Power Printers, H.No. 4-9-303, Usmansahebpet, Nellore - 524002 and Published from H.No: 20-11, Flat No : 306, 3rd Floor, Nalanda Apartments, Tekkemitta, Nellore-524003. Editor: Madala Venkata Seshagiri. RNI No. APTEL/2012/45871. Ph: 0861-2322688, Cell: 8331016667, email: idhinijamnews@gmail.com

Idhinijam 11 7 2013 col 1 and 4 pages  
Idhinijam 11 7 2013 col 1 and 4 pages  

11 7 2013

Advertisement