Page 1


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é kÕe÷õø£, sê»ø°j·T e÷dü |üÁ‹ø£

$wüj·Tdü÷∫ø£

dü+|ü⁄{Ï: 1 dü+∫ø£: 9 dü+bÕ<ä≈£î\T >=&çXÊ\ k˛eTj·T´ ã÷´s√ N|òt ø√<ë] lqT kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢&]b˛s¡ºs¡T¢ j·T+.ÁX¯eDY ≈£îe÷sY ‘·+&ÉT ôd’<äT\T \ø£åàDY #=˝Ò¢{Ï CÒ.lìyêdt πseP] eTùV≤+<äsY ©>∑˝Ÿ n&É«sTT»sY m. ‹s¡T|ü‹ es¡à Office Namasthe Hyderabad Monthly Akshara Publications H.No - 15-76, (V) Medipalli, (M) Ghatkesar, (D) Rangareddy, AP. 500098 Email; nhnews36@gmail.com, P.No - 9347445050, 040-27200666

bÕ\q+‘ê n$˙‘˚... n|ü⁄Œ&ÉT@+ #˚XÊs¡T.. n$˙‹ <ës¡TDy˚T+ ø±<äT _\T¢ Ä>∑<äT ø±yéT>± ø±´eT bÕ>± 15 s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D yÓfi¯SÔ yÓfi¯SÔ Hê≥ø±˝Ò+{Ï! Hê&ÉT <˚y˚+<äsY H˚&ÉT Mπs+<äsY mìïø£\ eTT+<äT >±j·÷\≈£î eT+<äT q>∑s¡ Jeq+ <äTs¡“¤s¡+ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ‘·<∏ä´+ ‘Ó\+>±D≈£î zπø nqï Ç+~sê>±+BÛ dü>∑+ d”{Ï¢e«≈£î+fÒ s¡Ds¡+>∑y˚T düeTàø£ÿ kÕs¡ø£ÿ C≤‘·s¡≈£î bı<ë+! eT+#·T ø±+bÂ+&é˝À eTs√ kÕ] Vü≤ì‡ø£

5 6 9 11 12 13 15 16 20 25 32 33 50 51 60

bÕsƒ¡≈£î\≈£î, Á|üø£≥q ø£s¡Ô\≈£î, #·+<ë<ës¡T\≈£î, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\≈£î, $TÁ‘·T\≈£î eTVü‰•esêÁ‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T


|òæÁãe] ` 2014

qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

dü+bÕ<äø°Ïj·T+

ñbÕ~Û... ñ‹Ô<˚! uÛÑ$‘·ô|’ j·TTe‘·˝À uÛÑs√kÕ ø£*Œ+∫ b˛{°‘·‘·«+ s¡–*+#ê*‡q ñbÕ~Û s¡+>∑+ <˚X¯+˝À |ü⁄wüÿs¡ ø±˝≤ìøÏ ô|’>± ádüTs√eT+{À+~. C≤rj·T qeT÷Hê n<Ûä´j·Tq dü+düú Áø√&ûø£s¡D #ê≥T‘·Tqï #˚<äTì»$T~. 1999`2000Hê{Ï ìy˚~ø£‘√ dü]b˛*ùdÔ nq+‘·s¡ø±\+˝À ñbÕ~Û ø£\Œq πs≥T düTe÷s¡T ¬s+&ÉT XÊ‘êìπø |ü]$T‘·yÓTÆq≥T¢ >∑D≤+ø±\T Á<ÛäTMø£]düTÔHêïsTT. eè~Δπs≥Tô|’ j·T÷|”@ düsêÿs¡T &Ü+_ø±\≈£î bÕ]ÁXÊ$Tø£ eT+<äuÛ≤>∑´+ Ç|üŒ{Ïπø >±* rùddæ+~. ‘·j·÷Ø s¡+>±q u§{≤u§{Ï>± Hê\T>∑TXÊ‘·+ y˚Ts¡ ñ<√´>±\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î, ªÄø±X¯y˚T Vü≤<äT›>± Á|ü>∑‹μ kÕ<Ûäq ø£ãTs¡¢yÓ÷‘·≈£î bı+‘·H˚ ˝Ò<äT. <˚X¯+˝À H˚{Ïø° n‘·´~Ûø£ »HêuÛ≤≈£î ã‘·T≈£î ‘Ós¡Te⁄ ø£*ŒdüTÔqï e´ekÕj·T+˝À Á|ü‹≈£L\ (yÓTÆqdt) eè~Δπs≥T ìyÓ«s¡|üs¡Tk˛Ô+~. @{ÏøÏ m<äTØ<ä˝Òø£ s√E≈£î dü>∑≥Tq ¬s+&ÉTy˚\eT+~ ¬s’‘·T\T ùd<ë´ìøÏ <ä÷s¡yÓTÆb˛‘·Tqï≥T¢ yÓ\¢&Ó’Hê |ü{Ϻ+#·Tø√ì n\dü‘·«+ H˚‘·˝À¢ n+‘Ó‘·TÔq b˛>∑T|ü&ç+<äì qeT÷Hê dü+düú n<Ûä´j·Tq+ ì>∑TZ‘˚\Tk˛Ô+~. e\düu≤≥ |ü{Ϻqyê]ì Á|ü<Ûëq+>± ìsêàDs¡+>∑+ Äø£]¸düTÔqï≥T¢, n+<äT˝À qyÓ÷<Ó’q 17XÊ‘·+ eè~Δ s¡TEe⁄ #˚k˛Ô+~. eT¬s+<äs√ ∫\¢s¡ yê´bÕsê\T, e´øÏÔ>∑‘· ùde\T n+~+#·&É+˝À ≈£î<äTs¡T≈£î+≥THêïs¡T. yê≥ìï+{≤ >∑&ÉT¶ |üì |ü]dæú‘·T\T, dü«\Œ y˚‘·Hê\T, y˚~Û+|ü⁄\T ‘·≥Tºø√˝Òø£ ô|q+MT<äqT+∫ bısTT´˝ÀøÏ e∫Ã|ü&ɶ≥¢sTT´+<äì yêb˛j˚T e´<Ûës¡ÔJe⁄\ >√&ÉT Ä\øÏ+#˚ Hê<∏ä’&ÉT ˝Ò&ÉT. 2004 \>±j·T‘·T Äπsfi¯¢˝À ñ<√´>±eø±XÊ\T 11\ø£å˝Ò ô|]>±j·Tì >∑‘·+˝À düŒw”ºø£]+∫q qeT÷Hê dü+düú` ‘·s¡yê‘ê ìø£s¡ |ü]dæú‹ yÓTs¡T>∑T|ü&ÉH˚ ˝Ò<äì dü]ø=‘·Ô n<Ûä´j·Tq+˝À ìs¡÷|æ+∫+~. ªñbÕ~Ûs¡Væ≤‘· eè~ΔμøÏ uÛ≤s¡‘Y HÓ\yÓ’+<äì n+‘·sê®rj·T ø±]àø£ dü+düú ádü&ç+#˚ n<Ûë«q dæú‹>∑‘·T\≈£î j·T÷|”@ |ü<˚fi¯¢ ìsê«ø±\T XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ |ü⁄D´+ ø£≥Tº≈£îHêïsTT! Á|ü‹ eTT>∑TZs¡T |ü≥ºuÛÑÁ<äT˝À¢q÷ ˇø£s¡T ìs¡T<√´π>qì NAMASTHE HYDERABAD

πø+Á<ä ø±]àø£XÊK n<Ûä´j·Tq+ ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ yÓ\¢&ç+∫+~. |ü≥ºD≤˝À¢ |ü≥ºuÛÑÁ<ä ìs¡T<√´>∑T\T 26.5XÊ‘·eTì, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê ˝À¢ 36XÊ‘·eTì n+¬ø\T Á|üø£{Ï+#·&É+‘√H˚ ‘·q u≤<Ûä´‘· |üPs¡ÔsTTb˛ sTTq≥T¢ ø±]àø£XÊK uÛ≤$düTÔqï≥T¢+~! @{≤ ø√{° 30\ø£å\eT+~ ø=‘·Ô>± ìs¡T<√´>∑T\ C≤_‘ê˝À #˚s¡T‘·THêï, bÕ‹ø£ \ø£å\eT+~πø eè‹Ô|üs¡yÓTÆq •ø£åD |ü]$T‘·eTe⁄‘√+~. e´ekÕú>∑‘· ‘√&ÜŒ≥T ø=s¡e&çq ñ<√´>±s¡Tú\T` uÛ≤e e´ø°Ôø£s¡D kÕeTs¡ú´+, kÕ+πø‹ø£ Á|ü»„, düeTkÕ´ |ü]cÕÿs¡ X¯øÏÔ ˝À|æ+∫ ñbÕ~Û y˚≥˝À &Édæ‡b˛‘·THêïs¡T. qeT÷Hê dü+düú ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ &çbı¢e÷, &çÁ^, kÕï‘·ø√‘·Ôs¡ |ü{≤º ø£*–qyês¡÷ J$ø£ bı+<ä˝Òø£b˛e&ÜìøÏ— $<ë´e+‘·T˝…’q eTVæ≤fi¯˝À¢ 23XÊ‘·+ y˚Ts¡ ìs¡T<√´>∑+ m>∑u≤ø£&ÜìøÏ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·« <ës¡TD n\dü‘ê«H˚ï Á|ü<Ûëq+>± ‘·|ü|ü{≤º*. mø£ÿ&É @ ∫qï Ädüsê ø£ì|æ+∫Hê @<√ ˇø£ $<Ûä+>± <ëìï <=s¡ø£ãT#·TÃø√yê\qï Äsê≥+‘√ j·TTe»q+ ‘·|æ+∫b˛‘·THêïs¡T. yÓTTqï{ÏøÏ yÓTTqï sêh+˝ÀH˚ 1657 MÄsYz (Á>±eT ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\) sê‘· |üØø£å≈£î |ü<äø=+&ÉT \ø£å\ eT+~øÏô|’>± b˛{°|ü&ܶs¡T. Ä eT<Ûä´ |ü<√‘·s¡>∑‹ ns¡Ω‘· dü]b˛j˚T ¬s+&ÉTqïs¡ y˚\ nu≤ÿØ ø±ìùdºãTfi¯¢ ìj·÷eTø±\≈£î u≤s¡T\T r]q nsTT<äT \ø£å\eT+~˝À n‘·´~Û≈£î\T |ü≥ºu ÛÑÁ<äT\T, kÕ+πø‹ø£ ñqï‘· $<ë´s¡Ω‘·\T ø£*–q yêπs! ªÁ|ü‹cÕ˜‘·àø£μ C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT øÏ+<ä ¬s+&ÉT\ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’ã&çq Ks¡TÑ√ n<äT“¤‘ê\T düèwæº+#êeTì j·T÷|”@ H˚‘·\T uÛÑT»ø°s¡TÔ\T ‘=&ÉT≈£îÿ+≥T Hêïs¡T. yêdüÔe+˝À, Á|üe∫‘· \øå±´\≈£î |ü<∏äø£+ <ä÷s¡yÓTÆ+<äì dü+ã+~Û‘· XÊU≤e÷‘·T´˝Ò ‘·|ü ˇ|üø=Hêïs¡T. |ü<˚fi¯¢˝À ø±s=Œπs{Ÿ s¡+>±ìøÏ sêsTTr\ s¡÷ù|D≤ Á|ükÕ~+∫q s¡÷.50\ø£å\ ø√≥¢ ‘ê\÷≈£î Á|üjÓ÷»Hê\T ñbÕ~Û eè~Δ˝À m+<äT≈£î ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äqï ì|ü⁄DT\ dü÷{ÏÁ|üX¯ï≈£î πø+Á<ä+ e<ä› dü¬s’q düe÷<Ûëq+ ˝Ò<äT!

Á|ü‹ bÂs¡TD°ï düeTs¡ú e÷qe eqs¡T>± |ü]>∑DÏùdÔ uÛ≤s¡‘Y düTdæúsê_Ûeè~ΔøÏ q÷s¡Tø√≥¢ neø±XÊ\THêïj·Tì kÕø屑·TÔ Á|ü<ÛëqeT+Á‘˚ ôd\$#êÃs¡T. 2022Hê{ÏøÏ <˚X¯yê´|üÔ+>± 50ø√≥¢eT+~ì HÓ’|ü⁄D´e+‘·T\T>± r]Ã~<ë› \ì \øÏådüTÔqï≥T¢ Äj·Tq eT+Á‹es¡Z düVü≤#·s¡T\T n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ ñ<ëÈ{Ïdü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. dü+Á|ü <ëj·T eè‘·TÔ\T Jeø£fi¯ ø√˝ÀŒ‘·Tqï yê‘êe s¡D+˝À` ePs¡T bıeTà+{À+~, ãd”Ô s¡eTà+{À +<ä+≥÷ e\dü\T b˛f…‘·TÔ‘·THêïsTT. düsêÿØ ìÁwæÿj·T Ç˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ sêqTqï ¬s+&ÉT eT÷&ÉT <äXÊu≤›˝À¢ 80XÊ‘·+ »HêuÛ≤ |ü≥ºD≤\T, q>∑s¡ •yês¡¢˝ÀH˚ b˛>∑T|ü&ÉqT+<äqï ôV≤#·Ã ]ø£\T` ãVüQeTTK düeTdü´\ C≤«˝≤eTTœ $k˛Œ¤ f≥+ bı+∫ ñ+<äqï ;Û‹ |ü⁄{ϺdüTÔHêïsTT. Ä ˝…ø£ÿq, 36ø√≥¢ Á|üdüTÔ‘· |ü≥ºD »HêuÛ≤ n|üŒ{ÏøÏ eT÷&ç+‘·\≈£îô|’>± $düÔ]+#·&É+ ‘·<∏ä´+. á eTVü‰ ñ‘ꌑêìï düeTs¡ú+>± ìuÛ≤sTT+#·&É+ m˝≤>∑qï<ëìô|’ dü]>±Z <äèwæºkÕ]+#·ì πø+Á<ä+ ÇH˚ïfi¯S¢ ÄqyêsTTr Á|üø£≥q\‘√ bı<äT›|ü⁄∫Ã+~. bıs¡T>∑Tq #ÓjHê >∑‘· |ü~ùV≤H˚fi¯¢˝À 75y˚\ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ì&ç$ ø£*–q n+‘·Ásêh, C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\ ìsêàD+ <ë«sê` $kÕÔs¡ ñbÕ~Û ø£\Œq, eTÚ*ø£ edü‘·T\ |ü]ø£\Œq˝À BÛe÷>± eTT+< ä&ÉTπ>dæ+~. ‘ÓjyêHé, <äøÏåD ø=]j·÷˝≤+{ÏM Ä]úø£ e´edüú $düÔè‹øÏ B≥T>± ñbÕ~Û ø£\Œq ø£èwæ‘√ $»j·T |ü<∏ëq |ü⁄s√>∑$TdüTÔHêïsTT. <˚oj·T+>± e´ekÕj·T s¡+>±ìï ‘˚»]\¢CÒ j·T&É+‘√bÕ≥T U≤B, Á>±MTD $uÛ≤>±\T, $<ä´, ◊{° s¡+>±\ |ü]|ü⁄w”ºø£s¡D≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\ ô|+|ü⁄<ä\≈£î ñ<˚›•+∫q y˚T*$T dæbòÕs¡T‡ ˝…ìï+{ÏH√ πø+Á<ä düsêÿs¡T n≥¬øøÏÿ+∫+~. ns¡úe+‘·yÓTÆq #·<äTe⁄\T, HÓ’|ü⁄D≤´*ï ô|+#˚ e´edüú\ dü+>∑‹ >±*ø=~˝Òdæ` $<ë´\j·÷\qT ìs¡T<√´>∑T\ ñ‘·Œ‹Ô ø£sêà>±sê\T>± ÁuÛÑwüflº |ü{Ϻ+∫+~. πs|ü{Ï kÕs¡«Á‹ø£ düeTs¡+˝À ~yê˝≤ø√s¡T $<ÛëHê\≈£î #Ó\T¢ø={Ϻ, j·TTe‘·qT C≤‹ ã*$T>± r]Ã~<˚› düT|ü]bÕ\q≈£î ø√{≤¢~ qe j·TTe z≥s¡T¢ u≤≥\T|ü]ùdÔH˚` yê] ‘·\sê‘· e÷πs~!

4


|òæÁãe] ` 2014

qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

;CÒ&û

bÕ\q+‘ê n$˙‘˚ ` dü+|üqï ˇ&çXÊ˝À Á|ü»\T ù|<ä˝…+<äTø£j·÷´s¡T? ` πø+Á<ä ì<ÛäT\qT qMHé düsêÿsY <√#˚dæ+~ ` $\TyÓ’q Kì» dü+|ü<ä \÷{° #˚XÊs¡T ` qø£‡*»+ $»+uÛÑq≈£î |ü{≤ïj·Tø˘ bÕ\H˚ ø±s¡D+ ` ˇ&çXÊ s√&éc˛˝À sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ

ˇ&çXÊ˝À es¡Tdü>± yÓ\T>∑T#·÷düTÔqï n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï _p»q‘ê<äfiŸ bÕغj˚T (;CÒ&û) ø±s¡DeTì ø±+Á¬>dt bÕغ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n$˙‹eT j·TyÓTÆ+<ä+≥÷ ˇ&çXÊ d”m+ qMHé|ü{≤ïj·Tø˘ Ç{°e\ #˚dæq $eTs¡Ù\qT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ‹|æŒø={≤ºs¡T. uÛÑTeH˚X¯«sY qT+∫ ø£≥ø˘ es¡≈£î Äj·Tq 50 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+ s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ø£≥ø˘ õ˝≤¢ ã≥bÕ&Ü Á>±eT+˝À sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ ø√dü+ πø+Á<ä+ ÇdüTÔqï ì<ÛäT\T \_Δ<ës¡T\≈£î #˚s¡≥+˝Ò<äì nHêïs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<ä ì<ÛäT\qT <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚düTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. kÕe÷qT´\T ø£˙dü nedüsê\ ø√dü+ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+fÒ ø=+‘·eT+~ e´≈£îÔ\T $\TyÓ’q KìC≤ìï \÷{° #˚dæ NAMASTHE HYDERABAD

¬s+&ÉT#˚‘·T˝≤ dü+bÕ~düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü»\≈£î #Ó+<ë*‡q u§>∑TZ, ÇqTeTT, e÷+>∑˙dt ‘·~‘·s¡ KìC≤\ dü+|ü<ä ø=+‘·eT+~ n$˙‹|üs¡T\ CÒãT˝À¢øÏ yÓfi¯ó‘·Tqï<äì nHêïs¡T. Ä]úø±_Ûe~Δô|’ s¡+>∑sê»Hé ø£$T{° s¡÷bı+~+∫q ìy˚~ø£˝À ˇ&çXÊ

n≥º&ÉT>∑Tq ñ+<äì, $\TyÓ’q Kì» dü+|ü<ä ñHêï ;CÒ&û bÕ\q˝À sêh+ yÓqTø£ã&çb˛sTT+<äì $eT]Ù+#ês¡T. m+‘√ dü+|ü<ä>∑\ sêh+˝À Á|ü»\+‘ê ù|<ä\T>±H˚ ñHêïs¡T nì ù|s=ÿHêïs¡T. qMHé|ü{≤ïj·Tø˘ bÕ\q˝À sêh+˝À 3,500eT+~ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì, ñbÕ~Û ˝Òø£ 10\ø£å\ eT+~ j·TTe‘· ìs¡T<√´>∑T\T>± e÷sês¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁcÕºìï ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔqï<äqï $eTs¡Ù\qT sêVüQ˝Ÿ ‹|æŒø={≤ºs¡T. πø+Á<ä+˝À @ Á|üuÛÑT‘·«eT÷ Çe«q+‘· ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ˇ&çXÊ≈£î ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚dæ+<äì, yê{Ïì ñ|üjÓ÷–+ #·Tø√e≥+˝À qMHé düsêÿs¡T $|òü\yÓTÆ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. πø+Á<ä+ Ç∫Ãq s¡÷.5,000 ø√≥¢ ì<ÛäT\T Ç|üŒ{Ïø° Ks¡TÃø± ≈£î+&Ü KC≤Hê˝ÀH˚ eT÷\T>∑T‘·THêïj·T ì ‘Ó*bÕs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+, ù|<ä\≈£î

dü_‡&û _j·T´+ ‘·~‘·s¡ |ü<∏äø±\ ø√dü+ πø+Á<ä+ ÇdüTÔqï ì<ÛäT\T sêh+˝Àì \_Δ<ës¡T\≈£î n+<ä≥+˝Ò<äì nHêïs¡T. sêh+˝À 30 õ˝≤¢\≈£î >±qT 22 õ˝≤¢˝À¢ e÷y√sTTdüTº\ Á|üuÛ≤e+ rÁe+>± ñ+<äì, n_Ûe~Δ ˝Òø£b˛e≥y˚T Ç+<äT≈£î ø±s¡DeTì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. 20 \ø£å\ eT+~ eT<äT|üs¡T\qT qfÒº≥ eTT+∫q qøÏ© ∫{Ÿ|òü+&é dü+düú\ô|’ qMHé düsêÿs¡T m˝≤+{Ï #·s¡´\÷ rdüTø√˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. sêh+˝Àì <ä[‘·,–]»q ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ Vü≤≈£îÿ\ø√dü+ b˛sê≥+ #˚j·÷\ì ø±+Á¬>dt ÁX‚DT\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø£\Vü≤+&ç`sêj·T>∑&Ûé õ˝≤¢˝À¢ì ìj·T+–] ø=+&É\ s¡ø£åD ø√dü+ ‘êqT eTT+<äT+&ç b˛sê&ÉT‘êqì ‘Ó*bÕs¡T. j·TTe‘·‘√ eTy˚Tø£yÓTÆq sêVüQ˝Ÿ ˇ&çXÊ˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ] s√&éc˛ ìs¡«Væ≤düTÔqï sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ, j·TTe ø±s¡´ø£s¡Ô\T, $<ë´s¡Tú\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ Äø£≥Tºø=Hêïs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ ø£s¡#ê\q+ #˚dü÷Ô, ∫s¡Tqe⁄«‘√ |ü\ø£]dü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕ>±s¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT uÛÑTeH˚X¯«sY˝Àì _p|ü{≤ïj·Tø˘ n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ #˚s¡Tø=qï sêVüQ˝Ÿ≈£î ˇ&çXÊ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT »jYT<˚yéC…Hê, bÕغ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù ;πø Vü≤]Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nø£ÿ&çøÏ uÛ≤Ø>± ‘·s¡*e∫Ãq ø±s¡´ø£s¡Ô\T sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ õ+<ëu≤<é ìHê<ë\‘√ ¨¬s‹Ô+#ês¡T. $e÷HêÁX¯j·T+ qT+∫ •X¯ó uÛÑeHé, sêCŸeTVü≤˝Ÿ, ø£≥ø˘s√&é, s¡dü˝Ÿ>∑&Ûé #Íø˘ $÷<äT>± s√&éc˛ kÕ–+~. sêVüQ˝Ÿ≈£î ˇ&çXÊ >∑T]+∫ @$÷ ‘Ó*j·T<äT: ;CÒ&û sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ $eTs¡Ù\qT n~Ûø±s¡ ;CÒ&û ‹|æŒø={Ϻ+~. sêVüQ˝Ÿ≈£î ˇ&çXÊ >∑T]+∫ @$÷ ‘Ó*j·T<äì, sêh ø±+Á¬>dt H˚‘·\ e÷≥˝Ò Äj·Tq H√{ÏyÓ+≥ edüTÔHêïj·Tì ;CÒ&û ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT <ëyÓ÷<äsY sêe‘Y m<˚›yê #˚XÊs¡T. sêh n_Ûe~Δô|’ e÷{≤¢&˚ eTT+<äT Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT e÷+f…ø˘dæ+>¥ nVüA¢yê *j·÷, πø+Á<ä Ä]úø£eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+qT dü+Á|ü~+#ê\ì sêVüQ˝Ÿ≈£î dü÷∫+#ês¡T. sêh Ä]úø±_Ûe~Δ dü>∑≥T πø+Á<ä+ ø£+fÒ m≈£îÿe ñ+<äqï $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T.

5


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY düVü‰ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T yÓTT<ä{À¢ m+<äT≈£î düeTs¡ú+>± yê~+#·˝Ò<äT? kı+‘· bÕغ H˚‘·\ô|’ ~–«»jYT m<äTs¡T<ë&ç ø±+Á¬>dt sêh e´eVü‰sê\ ÇHé#Ûê]® ~–«»jYTdæ+>¥ kı+‘·bÕغ eTTK´eT+Á‹‘√bÕ≥T d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\ ìC≤j·Trì Á|ü•ï+#˚ $<Ûä+>± e÷{≤¢&Üs¡T. sêh düyÓTÆø£´‘· >∑T]+∫ Ç|ü&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï áH˚‘·\T ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° rsêàHêìøÏ eTT+<äT Çy˚ n+XÊ\qT n~ÛcÕ˜q+ eTT+<äT m+<äT≈£î düeTs¡ú+>± #Ó|üŒ˝Òø£b˛j·÷s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Äj·Tq &Ûç©¢˝À e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ >∑T\“sêZ≈£î yÓfi¯ó‘·÷ X¯+cÕu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+˝À, Ä ‘·sê«‘· |ü]–˝À sêh+˝À |ü]D≤e÷\ô|’ düŒ+~+#ês¡T. &Ûç©¢˝À Äj·Tq Á|ü‹|üøå±\ ‘·s¡Vü‰˝À kı+‘·bÕغ H˚‘·\qT \ø£å´+>± #˚düTø=ì e÷{≤¢&Üs¡T. ªªy˚T+ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î ø£≥Tºã&ç ñHêï+. NAMASTHE HYDERABAD

|òæÁãe] ` 2014

d”e÷+Á<Ûä düeTdü´\≈£î |üP]Ô eT<䛑·T>± ì\TkÕÔ+. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñ+≥Tqï d”e÷+Á<ÛäT\≈£î |üP]Ô eT<䛋kÕÔ+. yê]øÏ s¡ø£åD ø£*ŒkÕÔ+. e#˚à |ü<˚fi¯ó¢ ø=qkÕπ>˝≤ #·÷kÕÔ+. ñ<√´>∑ ìj·÷eTø±\T, $<ë´Á|üy˚XÊ\T ø£*ŒkÕÔ+. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T ‘·eT düeTdü´\qT d”]j·Tdt>± |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì, düÁø£eT+>± |ü]wüÿ]+#·&É+˝Ò<äì uÛ≤$+#· ≈£L&É<äT. y˚T+ yê] düeTdü´\˙ï |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø£≥Tºã&ç ñHêï+μμ nì ù|s=ÿHêïs¡T. sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\ø√dü+ sêcÕZ\qT $uÛÑõ+#·sê<äT, á _\T¢ |üP]Ô ndü+ã<äΔ+>± ñ+~, <˚X¯+˝À @s¡Œ&çq yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï uÛ≤cÕÁ|üj·TTø£ÔsêcÕZìï m˝≤ $&ÉBkÕÔs¡qï eTTK´eT+Á‹ yê´K´\ô|’ ~–«»jYT eT+&ç|ü&ܶs¡T. ªªø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{°˝À rsêàq+ #˚j·Tø£eTT+<˚ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ á $wüj·÷ìï n~ÛcÕ˜q+ eTT+<äT≈£î m+<äT≈£î rdüT¬øfi¯¢˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D

n+X¯+ô|’ #·]ÃdüTÔqï|ü&ÉT d”e÷+Á<Ûä d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T á n+XÊ\qT n~ÛHêj·Tø£‘·«+ eTT+<äT m+<äT≈£î düeTs¡ú+>± $ì|æ+ #·˝Òø£b˛j·÷s¡T. d”&Éã÷¢´d” rsêàq+ ‘·sê«‘· á n+XÊ\˙ï ˝ÒeHÓ‘˚Ô ã<äT\T... nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+˝ÀH˚ düeTs¡úe+‘·+>± yê~+∫ ñ+&Ü*‡ ñ+~μμ nì e´+>∑´+>± nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt˝À me]¬ø’Hê |üP]Ô ùd«#·Ã¤ ñ+<äì, Ä y˚Ts¡≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY $uÛÑ»q _\T¢ô|’ ‘·q n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|æŒ ñ+{≤s¡ì ~–«»jYT X¯+cÕu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ nHêïs¡T. d”m+qT ‘êyÓT˝≤+{Ï $es¡D ø√s¡˝Ò<äì, Äj·Tq Á|ü‹bÕ<äq\T |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À d”e÷+Á<ÛäT\ Vü≤≈£îÿ\qT |ü]s¡ø£åD≈£î dü+ã+~Û+∫ πø+Á<ä+ dües¡D\T #˚düTÔ+<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT, »>∑Hé\T ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T Ç∫à 0j·T÷≥sYï rdüT≈£îHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥Tô|’ ø±+Á¬>dt Ç∫Ãq e÷≥qT ì\u…≥Tº≈£î+ ≥T+<äHêïs¡T. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ÉuÀ‘·T+<äì, sêqTqï bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ∫s¡ø±\ yê+#Û·qT HÓs¡y˚πsà $wüj·T+˝À k˛ìj·÷>±+BÛ Á|ü‘˚´ø£ #=s¡e rdüT≈£î+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD u≤<Ûä´‘· πø+Á<ä+ rdüT≈£î+≥T+<äì, |ü⁄qsêyêdü+ ø£*ŒdüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. sêh $uÛÑ»q _\T¢ô|’ düeTÁ>∑+>± #·s¡Ã »]–q+<äT≈£î dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. _\T¢ô|’ XÊdüqdüuÛÑ, XÊdüqeT+&É* qT+∫ e∫Ãq ìsêàD≤‘·àø£ dües¡D\T, Á|ü‹bÕ<äq\T, dü÷#·q*ï Jzm+ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. X¯+cÕu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+˝À sê»´düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\T πøM|”, m+.m.U≤Hé, düT_“sê$T ¬s&ç¶\‘√ bÕ≥T sêh eT+Á‘·T\T C≤Hê¬s&ç¶, ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶, e÷J eT+Á‹ wü;“sY n©\T ~–«»jYT‘√ y˚πs«s¡T>± uÒ{° nj·÷´s¡T.

6


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

n~ ‘=+&ç rsêàq+ düuÛ≤|ü‘·T\T ‘·|ü&ÉT ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îHêïs¡T πø+Á<äeT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ $eTs¡Ù ø°\ø£ n+X¯+ô|’ eT÷EyêDÏ #Ó\¢<äT eT÷&√yêsêìø£˝≤¢ ‘Ó\+>±D U≤j·T+

3 øÏ+<ä MT n_ÛÁbÕj·T+ #ÓbÕŒ\ì sêh|ü‹ n&ç>±s¡T... Äy˚Ts¡≈£î n_ÛÁbÕj·T+ #Ó bÕŒs¡T. n+‘·es¡≈£î u≤>∑T+~. ø±˙ ø=ìï ôdø£ q¢˝À me«]ø° H√{°düT*e«≈£î+&Ü eT÷EyêDÏ‘√ rsêàq+ @ø£|üø£å+>± ÄyÓ÷~+#·&É+ ‘·|ü&ÉT $<Ûëq+. Ç~ ‘=+&ç rsêàq+. BìøÏ #·≥º|ü

ªªÄ+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ XÊdüqdüuÛÑ˝À rsêàq+ #˚dæq $<Ûëq+ Á|üVü≤düq+˝≤ ñ+~. ñuÛÑj·TdüuÛÑ\ düuÛ≤|ü‘·T\ ìs¡íj·÷\T ìã+<Ûäq\≈£î |üP]Ô $s¡T<äΔ+>± ñHêïsTT. n$ ‘·|ü&ÉT ìs¡íj·÷\ì H˚qT uÛ≤$düTÔHêï. XÊdüqdüuÛÑ n_ÛÁbÕ j·÷\T ‘Ó\TdüTø=H˚+<äT≈£î sêh|ü‹ _\T¢qT |ü+bÕs¡T ‘·|üŒ 77e ìã+<Ûäq øÏ+<ä rsêàq+ #˚j·T&ÜìøÏ ø±<äT. 77e ìã+<Ûäq øÏ+<ä @ rsêàq+ #˚dæHê <ëìï sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìπø |ü+|ü⁄ ‘ês¡T ‘·|üŒ sêh|ü‹øÏ |ü+ù| n~Ûø±s¡+ XÊdüq düuÛÑ≈£î ˝Ò<äT. >∑‘·+˝À 14m|òtô|’ #˚dæq rsêàq+ ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ùπø b˛sTT+~. Ä]ºø£˝Ÿ

s¡yÓTÆq $\Te ˝Ò<äT. sê»ø°j·TyÓTÆq $\Te≈£L&Ü ˝Ò<äT. á rsêàq+ e\¢ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î ñqï düs¡«dü‘êÔø£ n~Ûø±s¡+ ‘·–Z+∫q≥¢e⁄‘·T+<ä qTø√e&É+ ÁuÛÑy˚T. Ä yê<äq ˝À≈£L&Ü |üdü˝Ò<äT.μμ nì πø+Á<äeT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq ‘·q ìyêdü+˝À »]–q $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\T>∑TC≤‹ πøe\+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀH˚ ˝Ò<äT ‘Ó\T>∑TC≤‹ n+fÒ πøe\+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À e÷Á‘·y˚T ˝Ò<äì C…’bÕ˝Ÿ $X‚¢wæ+#ês¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ø£sêí≥ø£, ˇ&çXÊ˝À¢≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T C≤‹ ñ+<äì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ªª‘Ó\T>∑TC≤‹ì ø±bÕ

NAMASTHE HYDERABAD

&ÉT<ëeT+≥Tqï d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T ˇø£ $wüj·T+ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·Tø√yê*. ‘Ó\T>∑T C≤‹ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À <ë<ë|ü⁄ 30 XÊ‘·+, u…+>∑fi¯Ss¡T q>∑s¡+˝À 40 XÊ‘·+, ãfi≤¢]˝À 90 XÊ‘·+ ñ+~. ˇ&çXÊ˝À õ˝≤¢\≈£î õ˝≤¢\T ‘Ó\T >∑Tyês¡THêïs¡T. n+‘ê Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀH˚ ˝Òs¡T. d”e÷+Á<Ûä $TÁ‘·T\T ‘·eT≈£î n~Ûø±s¡+ ñ+<äì @ø£|üø£å+>± Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. ø±˙ n+<äT˝Àì ndüVü≤»‘ê«ìï m+<äT≈£î Á>∑Væ≤+#·˝Òø£b˛‘·T Hêïs¡T? @ø£|üø£å ◊ø£´‘· m˝≤ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~? ‘Ó\+>±D˝Àì 4 ø√≥¢ Á|ü»\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ‘Ó\T>∑T C≤‹ ñ+≥T+<ë. Ç~ |üP]Ô ndü«uÛ≤ $ø£+. á yêdüÔyêìï nø£ÿ&ÉTqï Hêj·T≈£î\T, y˚T<Ûëe⁄\T Ä˝À∫+#ê*. Ç+‘· $uÛÑ»q ‘·sê«‘· m˝≤ ø£*dæ ñ+{≤s¡T? sê»´+, sêh+ m˝≤ q&ÉTdüTÔ+~? ˇø£ sê»´+ q&Ée&ÜìøÏ ø±yê*‡q ø£˙dü @ø±_ÛÁbÕj·T+ ˝Ò<äT.μμ nHêïs¡T. Ä]ºø£˝Ÿ 3 düs¡«dü‘êÔø£+ sêC≤´+>∑+ Á|üø±s¡+ Ä]ºø£˝Ÿ 3øÏ düs¡«dü‘êÔø£ n~Ûø±s¡+ ñ+<äì C…’bÕ˝Ÿ $X‚¢wæ+#ês¡T. ªªsêC≤´+>∑+˝À πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ n~Ûø±sê\‘√bÕ≥T dü+j·TTø£Ô n~Ûø±sê\qT C≤_‘ê\ s¡÷|ü+˝À düŒwüº+>± #Ó|æŒq|üŒ{Ïø° Ä C≤_‘êqT ø±<äì #·≥º+ #˚ùd n~Ûø±s¡+ á Ä]ºø£˝Ÿ≈£î ñ+~. n+<äTπø $uÛÑ»q _\T¢˝À sêh Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±sê\qT ø=ìï ˝≤– >∑es¡ïsY≈£î Ç#êÃs¡T. <ëìï sêC≤´+>∑ e´‹πsø£+ nì H˚qT nq&É+˝Ò<äT. Ä]ºø£˝Ÿ 3øÏ+<ä sêcÕZ\qT @sêŒ≥T#˚ùd düeTj·T+˝À @ #·≥º+ #˚dæHê #Ó\T¢‘·T+~. düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À mH√ï düeTj·÷˝À¢ á $wüj·T+ ‘˚*+~. Ä]ºø£˝Ÿ 3 nH˚~ düs√«qï‘· ìã+<Ûäq nì eTTfi¯¢ô|]j·÷sY, u≤ã÷\˝Ÿ|üsê{≤ πødüT˝À¢ düTÁ|”+ ø√s¡Tº #Ó|æŒ+~μμ nì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. rsêàq+ @ø£^Áe+>± #˚dæq{≤º? eT÷EyêDÏ‘√ ÄyÓ÷~+∫q _\T¢ ‹s¡kÕÿs¡ rsêàq+ @ø£Á^e+>± #˚dæq≥ºe⁄‘·T+<ë nì C…’bÕ˝Ÿ Á|ü•ï+#ês¡T. ªª_\T¢qT @ø£Á^e+>± ‹s¡düÿ]+∫q≥T¢ #Ó|ü≈£î+≥÷ ø=+<äs¡T me] ˝Àø£+˝À yês¡T ìedædüTÔHêïs¡T. ø±˙ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î #Óe⁄˝Òø±<äT ø£fi¯ó¢ ≈£L&Ü ñ+{≤j·Tì Ç+ø± ñ+~

7


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é >∑T]Ô+#ê*. <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ sêh+˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± $&çb˛j·÷s¡T. á <äTs¡<äèwüºø£s¡yÓTÆq yêdüÔyêìï m<äTs=ÿì <ÛÓ’s¡´+>± düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê*‡ ñ+~. n+<äTπø πø+Á<ä+ #=s¡e #·÷|æ á ìs¡íj·T+ rdüTø=+~. Ç~ πøe\+ ø±+Á¬>dt rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ ø±<äT. uÛ≤»bÕ, ;md”Œ ˝≤+{Ï C≤rj·TbÕغ\T ìs¡íj·÷\T yÓ\Te]+∫q ‘·sê«‘· ø±+Á¬>dt ∫es¡>± ìs¡íj·T+ rdüTø=+~. ø±+Á¬>dt bÕ\ø£|üø£å+ ø±ã{Ϻ ì+~düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À #·+Á<äu≤ãT, yÓ’ø±bÕ\≈£î u≤<Ûä´‘· ˝Ò<ë? Ç˝≤+{Ï ‘·|ü&ÉT yê<ë\‘√ Á|ü»˝À¢ Äy˚XÊ\T πs¬ø‹Ô+#·&É+ ‘·|üŒ <ëìe\¢ »]π><˚MT ˝Ò<äT. á Äy˚XÊ\T ≈£L&Ü sêh $uÛÑ»q ‘·sê«‘· ì\ee⁄μμ nì ù|s=ÿHêïs¡T. eT÷&√yêsêìø£˝≤¢ ‘Ó\+>±D kÕø±s¡+ ªª‘Ó\+>±D _\T¢qT yÓ+≥H˚ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ô|&É‘ês¡ì Hê e´øÏÔ>∑‘· n+#·Hê. |òæÁãe] 3e yês¡+ ∫e]˝À|ü⁄ ìdü‡+<˚Vü≤+>± ‘Ó\+>±D sêh+, Á|üuÛÑT‘·«+ ø£∫Ñ·+>± @s¡Œ&É‘êsTT. <ëìï ìs√~Û+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#êeTì á˝À|ü⁄ ø=+<äs¡T >=|üŒ\T #Ó|üø√e&É+ ‘·|üŒ <ëìe\¢ m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äT. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T @e÷Á‘·+ Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. y˚TeT+‘ê ñHêï+.μμ

|òæÁãe] ` 2014

nì uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. nHêïs¡T. C≤rj·TbÕغ\˙ï u≤<Ûä´‘·>∑\y˚ ø±ã{Ϻ eT<䛋kÕÔj·Tì,. C≤rj·TbÕغ˝À¢ uÛ≤ekÕs¡÷|ü´‘·, @ø±_ÛÁbÕj·T+ ñ+<äì, n+<äTe\¢ ø£∫Ñ·+>± bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ bÕdt ne⁄‘·T+<äì, d”e÷+Á<Ûä $TÁ‘·T\T ‘·eT nHê´j·÷ìï πø+Á<ëìøÏ #Ó|üø√e#·Ãì nHêïs¡T. rsêàq+ eTq Á|ü‹wü˜qT ô|+#˚˝≤ ˝Ò<äT nôd+;¢˝À ÄK] n+ø£+>± »]–q rsêàq+ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T, nôd+;¢ Á|ü‹wü˜qT ô|+#˚ $<Ûä+>± ˝Ò<äì C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ Äy˚<äq>± nHêïs¡T. ªªnôd+;¢˝À n~Ûø£´+ me]øÏ ñ+<√ ‘Ó*j·÷\+fÒ &ç$»Hé ø±yê* ø£<ë. Ç+‘·{Ï ô|<ä› $wüj·TyÓTÆq eT÷EyêDÏ‘√ ø£åD≤˝À¢ rsêàq+ bÕdt#˚j·T&É+ @e÷Á‘·+ yê+#Û·˙j·T+ø±<äT. Ä rsêàHêìï _\T¢˝À uÛ≤>∑+>± #˚dæ ñ+fÒ <ëìøÏ sêC≤´+>∑ $\Te ˝Òø£b˛sTTHê ø£˙dü+ sê»ø°j·T $\TyÓ’Hê ñ+&˚~.μμ nHêïs¡T. _\T¢ düeTÁ>∑+>± ñ+~ ndü+|üPs¡í _\T¢ô|’ #·]Ã+#·˝ÒeTì eTTK´eT+Á‹ #˚dæq yê´K´\qT C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ø={ϺbÕπsXÊs¡T. ªªHê <äèwæº˝À _\T¢ düeTÁ>∑+>± ñ+~. _\T¢\T fÒãT˝Ÿ ◊≥+>± sêe&É+ ø=‘·Ôø±<äT. #ê˝≤ $wüj·÷\T n˝≤π> ekÕÔsTT. ã&Ó®{Ÿ≈£L&Ü fÒãT˝Ÿ ◊≥+>± edüTÔ+~. ø=ìï _\T¢\ $wüj·T+˝À

eTT+<ädüTÔ Á|ü#ês¡+ Ç#˚à |ü]dæú‹ ñ+&É<äT. _\T¢ô|’ nôd+;¢˝À _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T ñHêïsTT. Ä]ºø£˝Ÿ 3 øÏ+<ä n_ÛÁbÕj·÷\T(eP´dt) ø√s¡‘ês¡T ‘·|挑˚ ˇø£ n_ÛÁbÕj·T+(eP´) ø√s¡s¡T nHêïs¡T. rsêàq+ $wüj·T+˝À ñuÛÑj·TdüuÛ≤|ü‘·T\T ‘·|ü&ÉT ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ì C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. ªªyês¡T ‘·|ü&ÉT ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ì H˚qT uÛ≤$düTÔHêï. ø±˙ yê]øÏ <äTs¡T<˚›XÊ\T ÄbÕ~+#·&É+ ˝Ò<äT. yêfi¯ó¢≈£L&Ü e÷qee÷Á‘·T˝Òø±ã{Ϻ ‘·|ü&ÉT ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îHêïs¡T. Á|ü‹|üø£åHêj·T≈£î&çøÏ e÷{≤¢&˚ neø±X¯+ Çe«˝Ò<äq&É+ nyêdüÔe+. düuÛÑ≈£î 50 s√E\T düeTj·T+ Ç#êÃs¡T.μμ nì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ¬s+&ÉTsêcÕZ˝À¢ mìïø£\T 2014 kÕ<Ûës¡D mìïø£\T ¬s+&ÉTsêcÕZ˝À¢ »s¡T>∑T‘êj·Tì C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ BÛe÷>± #ÓbÕŒs¡T. ªªHê≈£îqï ne>±Vü≤q Á|üø±s¡+ sêh $uÛÑ»q≈£î, mìïø£\≈£î düeTj·T+ dü]b˛‘·T+~. mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&Éø£eTT+<˚ ¬s+&ÉTsêcÕZ\T @s¡Œ&ÉT‘êsTT. Ç+‘·≈£îeTT+<äTqï #·]Á‘·qT ã{Ϻ #·÷ùdÔ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ 6 s√E\ qT+∫ 85 s√E\T |ü{Ϻ+~. n+<äTe\¢ Ç|ü&ÉT≈£L&Ü ‘·«s¡>±H˚ H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&ÉT‘·T+~μμ nì C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ BÛe÷>± #ÓbÕŒs¡T.

#·+<ë $esê\T Á|ü‹ HÓ\ MT eTT+–≥≈£î e#˚Ã+<äT≈£î M\T>± #·+<ë<ës¡T\T ø£+&ç. $&ç Á|ü‹ : s¡÷. 10/` dü+e‘·‡s¡ #·+<ë : s¡÷.120/` 5 dü+e‘·‡sê\ #·+<ë : s¡÷. 600/` J$‘· #·+<ë : s¡÷. 2000/` <äj·T#˚dæ MT #·+<ëqT &ç&ç, eTì Äs¡¶s¡T, #Óø˘ ˝Ò<ë q>∑<äT s¡÷|ü+˝À nø£ås¡ |ü_¢πøwüHé‡, ù|s¡Tq e÷ ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+|ü>∑\s¡T. ‘·eT |üP]Ô ∫s¡THêe÷ eT]j·TT |æHé ø√&é, bò˛Hé HÓ+. ‘·|üŒø£ sêj·T>∑\s¡T. MT ∫s¡THêe÷ e÷]‘˚ #·+<ë q+ãs¡T ‘Ó*j·TCÒdüTÔ b˛düTº ø±s¡T¶˝À sêdæ e÷≈£î |ü+|ü>∑\s¡T. m&ç≥sY : nø£ås¡ |ü_¢πøwüHé‡ NAMASTHE HYDERABAD

8


|òæÁãe] ` 2014

qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

j·T÷|”@ Vü≤j·÷+˝À

n$˙‹ <ës¡TDy˚T+ø±<äT Ç~ Á|ü|ü+#·eT+‘ê ñ+~ sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ bÕغì $»j·Trsê\≈£î #˚s=Ã#·Tà n+‹eT+>± Á|ü»˝Ò z≥T‘√ ìs¡ísTTkÕÔs¡T: ∫<ä+ãs¡+ n$˙‹ô|’ <˚X¯+˝À >∑\ $düÔè‘·yÓTÆq uÛ≤eq≈£î sêC≤´+>∑ e´edüú˝Ò ø±s¡DeT+≥÷ |üs√ø£å+>± ø±>¥ô|’ Ä]úø£eT+Á‹ |æ.∫<ä+ã+s¡+ Äs√|üD\T >∑T|æŒ+#ês¡T. j·T÷|”@ Vü‰j·÷+˝À n$˙‹ ~>∑C≤]b˛˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ªª<˚X¯+˝À n$˙‹ ñ+<äì n+^ø£]kÕÔqT. nsTT‘˚ <ës¡TD+>± ñ+<äH˚<ëìï n+^ø£]+#·qTμμ nì ∫<ä+ãs¡+ ;;d”øÏ Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À ù|s=ÿHêïs¡T. <˚X¯+˝À n$˙‹ |ü]dæú‹ <ës¡TD+>± ‘·j·÷¬s’+<äì z düπs«˝À 92 XÊ‘·+ eT+~ ù|s=ÿqï $wüj·÷ìï Á|ükÕÔ$+#·>± ∫<ä+ãs¡+ ô|’y˚Ts¡≈£î yê´U≤´ì+#ês¡T. n$˙‹ nH˚~ uÛ≤s¡‘Yπø |ü]$T‘·+ ø±<äì, Á|ü|ü+#·+˝Àì #ê˝≤ <˚XÊ˝À¢ ñ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘·è‘·«+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·« Vü‰j·÷+˝À es¡Tdü ≈£î+uÛÑø√D≤\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e#êÃsTT. yê{Ï˝À Á|ü<ÛëqyÓTÆq$>± 2J ôdŒÅø£º+ πø{≤sTT+|ü⁄\T, u§>∑TZ πøåÁ‘ê\ πø{≤sTT+|ü⁄\T, Ä<äsYÙ kıôd’{°, ø±eTHéyÓ˝ŸÔ Áø°&É\ ìs¡«Vü≤D˝À neø£‘·eø£\T ñHêïsTT. sêC≤´+>∑ e´edüú ø±>¥ ìy˚~ø£\T M{Ïì ãj·T≥ô|{≤ºsTT. <˚X¯+˝À ô|<ä›m‘·TÔq m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T H˚s¡|üP]‘· Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡qï <ëìô|’ ∫<ä+ãs¡+ düŒ+~dü÷Ô.. ªª~ mø£q$Tdtº ˝Ò<ë <ä f…ÆyéT e÷´>∑C…’Hé ˝Ò<ë <ä yê˝Ÿ Åd”º{Ÿ »s¡ï˝Ÿ |üÁ‹ø£˝À¢ eTq+ #·~y˚ $$<Ûä <˚XÊ\ XÊdüqø£s¡Ô\ô|’ e#˚à yês¡Ô\≈£î Ç~ _ÛqïyÓTÆq<˚MT ø±<äTμμ nì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ $»j·÷eø±XÊ\ô|’ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªªø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ j·TTe≈£î&ÉT. bÕغ mìïø£\ Á|ü#ês¡ kÕs¡~∏>± Äj·Tq ù|s¡TqT Á|ü‹bÕ~+ #ês¡T. 2014 mìïø£˝À¢ Äj·Tq bÕغì $»j·Trsê\≈£î #˚s=Ã#·TÃμμ nHêïs¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ 10 @fi¯ó¢>± <˚XÊìï |ü]bÕ*k˛Ô +<äì, á dü+<äs¡“¤+>± ø=ìï ‘·|ü\T #˚düT+&= #·Ãì, n˝≤π> ø=ìï $»j·÷\T kÕ~Û+∫ ñ+&=#·Ãì ù|s=ÿHêï s¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À j·T÷|”@ |ü]bÕ\q ø±yê˝≤? e<ë›? nH˚~ Á|ü»\T ‘·eT z≥T <ë«sê ìs¡ísTT kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. NAMASTHE HYDERABAD

9


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

&Ûç©¢˝À ‘˚˝≤*‡+~ ø±<äT ‘Ó\T>∑T C≤‹ sê‘·qT nø£ÿ&É ìs¡ísTT+#·≈£L&É<äT $uÛÑ»q ìs¡íj·T+‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|<ä› ‘·|ü#˚dæ+~ á _\T¢qT ÄyÓ÷~ùdÔ sê»ø°j·÷\ qT+∫ ‘·|ü≈£î+{≤ Hê uÛÑ$wü´‘·TÔ eTTK´+ ø±<äT düyÓTÆø£´‘˚ Á|ü<Ûëq+ $uÛÑ»qô|’ ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ Á|ü»˝Ò ìs¡ísTTkÕÔs¡T eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ yê´K´\T ªª‘Ó\T>∑TC≤‹ sê‘·qT &Ûç©¢˝À ìs¡ísTT+#·≈£L&É<äT. Á|ü»\ eTH√;Ûwüº+ Á|üø±s¡+ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*μμ nì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düŒwüº+#˚XÊs¡T. ‘·q sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ, |ü<ä$ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. sêh uÛÑ$wü´‘·TÔ, ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ n_ÛeT‘·+ ø√düy˚T ‘êqT sêh düyÓTÆø£´‘·qT ø√s¡T≈£î+≥THêïqì ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. Ç|ü&ÉTqï dæú‹˝ÀH˚ $uÛÑ»q _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ô|&ç‘˚, n~ ÄyÓ÷<ä+ bı+~‘˚ ‘êqT sê»ø°j·÷\qT+∫ ‘·|üø=+{≤qì eTs√e÷s¡T düŒwüº+#˚XÊs¡T. $uÛÑ»q _\T¢qT Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\ Á|üø±s¡+ XÊdüqdüuÛÑ, XÊdüqeT+&É* ¬s+&É÷ ‹s¡düÿ]+#êj·Tì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ á _\T¢ô|’ |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì $»„|æÔ#˚XÊs¡T. XÊdüqdüuÛÑ ÄyÓ÷<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü sêcÕZìï @sêŒ≥T#˚dæq dü+<äsꓤ\T <˚X¯ #·]Á‘·˝À mø£ÿ&Ü ˝Òeì, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛÑ»q n+X¯+˝À ≈£L&Ü Ç<˚ dü+Á|ü<ëj·÷ìï bÕ{ÏkÕÔs¡ì $X¯«dædüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. $uÛÑ»q eTTkÕsTT<ë _\T¢qT >∑Ts¡Tyês¡+ sêh XÊdüqdüuÛÑ ‹s¡düÿ]+∫q nq+‘·s¡+ z Ä+>∑¢ {°M #Ûêq˝Ÿ‘√ eTTK´eT+Á‹ sêh $uÛÑ»q n+X¯+ô|’ |òü÷≥T>± e÷{≤¢&Üs¡T. $uÛÑ»qô|’ eTT+<äT¬øfi≤¢\H˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]ô|’ Äj·Tq rÁe+>± <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. _\T¢qT sêh nôd+;¢øÏ |ü+|æ πø+Á<ä+ ô|<ä› ‘·|ü #˚dæ+<äì, _\T¢˝À m˝≤+{Ï |ü<äΔ‘·T\T bÕ{Ï+#·˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. _\T¢qT sêh #·≥ºdüuÛÑ\T ‹s¡düÿ]+∫q ‘·s¡Tyê‘· πø+Á<ä+ eTT+<äT¬øfi¯¢&É+ |ü]D‹ #Ó+~q Á|üC≤kÕ«eT´+ nì|æ+#·Tø√<äì eTTK´eT+Á‹ yê´U≤´ì+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À eT÷EyêD° z≥T≈£î ≈£L&Ü n‘·´+‘· $\Te ñ+≥T+<äHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ ô|&ç‘˚ sêh m+|”\+‘ê eT÷≈£îeTà&ç>± sêJHêe÷ #˚kÕÔsê? nqï Á|üX¯ï≈£î Äj·Tq düe÷<Ûëq$Tdü÷Ô ‘êeT+‘ê ñeTà&ç>± b˛sê&ÉT‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. $uÛÑ»q e\¢ Á|ü»\≈£î @ $<Ûä+>±q÷ y˚T\T »s¡>∑<äì, yê] ø√düy˚T ‘êqT b˛sê&ÉT‘·THêïqHêïs¡T. $uÛÑ»q _\T¢qT @ $<Ûä+>±q÷ ‘êeTT ÄyÓ÷~+#·˝ÒeTì Äj·Tq düŒwüº+#˚XÊs¡T. $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ |üP]Ô>± ‘·|ü nì, Bìe\¢ nH˚ø£ düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘êj·Tì, >∑‘· 20 @fi¯ó¢>± ‘êqT Ç<˚ n_ÛÁbÕj·T+‘√ ñHêïqHêïs¡T. $uÛÑ»q e\¢ $<äT´‘Y, $<ä´, yÓ’<ä´+ ‘·~‘·s¡ s¡+>±˝À¢ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\÷ düeTdü´\T m<äTs√ÿyê*‡ edüTÔ+<äì d”m+ $e]+#ês¡T. nìï+{Ïø£Hêï ôV’≤<äsêu≤<é Á|ü<Ûëq düeTdü´ nì düŒwüº+#˚XÊs¡T. $uÛÑ»q Á|üuÛ≤e+ sêh Á|ü»\ô|’ düTBs¡Èø±\+ ñ+≥T+<äì d”m+ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. NAMASTHE HYDERABAD

sêh $uÛÑ»q≈£î, sê»ø°j·T bÕغ\≈£î, M~Û sê»ø°j·÷\≈£î *+≈£î ô|≥º≈£L&É<äì, n+<äTπø ‘êqT e´‹πsøÏdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ >∑T]+∫, ø=‘·Ô bÕغ\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äì, ‘êqT sêcÕZìøÏ 16e eTTK´eT+Á‹qì, Ç+ø± m+‘√eT+~ ekÕÔs¡ì, ø±˙ Á|üC≤_ÛÁbÕj·T+, sêh uÛÑ$wü´‘·TÔ, ‘Ó\T>∑TC≤‹ >ös¡e+ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆqeHêïs¡T. ø=‘·Ô bÕغô|’ edüTÔqï ePVü‰>±Hê\≈£î düŒ+~dü÷Ô... ‘·q≈£î sêh ◊ø£´‘·≈£î $T+∫+~ eTs√{Ï ˝Ò<äì, n+<ä]‘√ e÷{≤¢&çq ‘·sê«‘˚ uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡Dô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ |ü⁄{Ϻ ô|]>±qì, 57 dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· ‘êqT á ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q yê&çì ø±<ä+fÒ m˝≤ düeT+»düeTe⁄‘·T+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. $uÛÑ»qô|’ Á|ü»˝Ò ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ ìs¡ísTTkÕÔs¡ì, Ä Á|üø±s¡y˚T eTT+<äT¬øfi≤¢\ì Äj·Tq düŒwüº+#˚XÊs¡T. Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷\qT eTqeT+‘ê ís¡$+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. <˚X¯+˝À @s¡Œ&çq ‘=* uÛ≤cÕÁ|üj·TTø£Ô sêheTì, m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤yê\ ‘ê´>±\ |òü*‘·+>± á sêh+ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D $uÛÑ»q n+X¯+ mkՇ؇ <ë«sêH√, E´&çwæj·TØ ø£$T{° <ë«sêH√, dü+j·TTø£Ô bÕs¡¢yÓT+≥Ø ø£$T{°\ <ë«sêH˚ ìs¡ísTT+#˚~ ø±<äHêïs¡T.

10


|òæÁãe] ` 2014

qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

_\T¢ Ä>∑<äT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ÄyÓ÷<ä+ m˝≤+{Ï n&ɶ+ø° ˝Ò<äT wæ+&˚ düŒw”ºø£s¡D ndüeTÁ>∑eTqï d”m+ yê´K´\qT ø=fÒºdæq ¨+XÊK! ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î m˝≤+{Ï n&ɶ+≈£î\T ˝Òe˙, ‘·eT Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝ÀH˚ Ç~ »s¡T>∑T‘·T+<äì πø+Á<ä ¨+eT+Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY wæ+&˚ düŒwüº+#˚XÊs¡T. ◊<√ ‘˚B qT+∫ Äs¡+uÛÑ+ ø±qTqï bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+<äì Äj·Tq BÛe÷>± #ÓbÕŒs¡T. _\T¢qT ‹s¡düÿ]dü÷Ô Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ nôd+;¢ rsêàq+ #˚dæ+~>± nì Á|ü•ï+#·>±... ªª_\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+~. m˝≤+{Ï düeTkÕ´ ˝Ò<äTμμ nì Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√

yê´U≤´ì+#ês¡T. Ç+ø± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ nôd+;¢ qT+∫ ‘·eT≈£î _\T¢ sê˝Ò<ä˙.. n{≤Øï »qs¡˝Ÿ qT+∫ ‘êyÓT˝≤+{Ï n_ÛÁbÕj·T+ rdüTø√efÒ¢<ä˙ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>±... _\T¢ ndüeTÁ>∑+>± ñ+<ä+≥÷ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶

#˚dæq yê<äqqT ¨eT+Á‹‘·«XÊK ø={Ϻy˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á y˚Ts¡≈£î eTTK´eT+Á‹ yê´K´\qT ‹s¡düÿ]dü÷Ô ¨+XÊK Á|ü<Ûëì ø±sê´\j·÷ìøÏ ˝ÒK sêdæq≥T¢ düe÷#ês¡+. n+‘˚>±≈£î+&Ü bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º*‡q ‘˚Bô|’ ¨+XÊK ø£düs¡‘·TÔ rÁe+ #˚dæ+<äì n~Ûø±s¡esêZ\ ø£<∏äq+.

bÕsƒ¡≈£î\≈£î eTq$ qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é e÷dü |üÁ‹ø£ ô|’ MT düŒ+<äq\T ø£$‘·\T eT]j·TT s¡#·D\T, düMT|ü+˝Àì Á|ü‘˚´ø£‘·\T, $X‚cÕ\T ÁbÕeTTK´‘·\qT eTTK´dü+|òüT≥q\qT b˛düTº ø±s¡T¶ <ë«sê e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒj·T+&ç.

kÕe÷õø£ sê»ø°j·T e÷dü |üÁ‹ø£

m&ç≥sY : Ç+{Ï HÓ+. 15`76 (Á>±eT+) y˚T&ç|ü*¢, (eT+&É\+) |òüT{ŸπødüsY, (õ˝≤¢) s¡+>±¬s&ç¶ |æHé ø√&é :500098 bò˛Hé HÓ+ : 9347445050

Email : nhnews36@gmail.com NAMASTHE HYDERABAD

11


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

>±&é bòÕ<äsY\ n+&É‘√..

ø±yéT>± ø±´eT ªbÕ>±μ ø±+Á¬>dt bÕغ˝Àô|’ kÕúsTT˝À >±&é bòÕ<äsY\T ñ+fÒH˚ πø+Á<äkÕúsTT Hêj·T≈£î\T ô|’¬ø<ä>∑>∑\s¡H˚ dü‘ê´ìï Ä#·s¡D˝À ˇ+≥ |ü{Ϻ+#·T≈£îqï s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø±Á+¬>dt bÕغ n<Ûä´ø£å&ÉT ø±´eT eT˝Ò¢XŸ sêqTqï nôd+;¢ mìïø£\˝À b˛{° #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô kÕúsTTqT+&ç n+#Ó\+#Ó\T>± õ˝≤¢ kÕúsTT es¡≈£î m~–q ø±´eT ø±+Á¬>dt ô|<ä›\ n+&É‘√ ÇÁãV”≤+|ü≥ï+yÓ’|ü⁄ ‘·eT <äèwæºì eTs¡*à $»j·Te+‘·+>± Ä|üπswüHé nôd+;¢ m\ø£åHé‡qT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîì ôVA<ë˝À ø±+Á¬>dt sê»ø°j·÷\≈£î _Ûqï+>± Á>∑÷|ü⁄\T˝Òì $<Ûä+>± ìjÓ÷»ø£ es¡+Z˝À ‘·q |ü≥TºqT _Û–düTÔHêïs¡T. kÕúìø£ düeTdü´\ô|’ Á|ü»\‘√ ø£*dæ |üì#˚dü÷Ô ≈£î\ eT‘ê\ ø£r‘·+>± Á|ü»\ eTqïq\T bı+<äT‘·÷ õ˝≤¢˝À πø+Á<äeT+Á‹, sê»´düuÛÑ yÓT+ãsY‘√ bÕ≥T q\T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\ eT<䛑·T‘√ õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt n<ä´ø£å kÕúHêìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïs¡T. n<˚ u≤≥˝À õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîì ôVA<ë˝À ;dæ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î&ÉT>± ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ô|’ |üP]Ô kÕúsTT˝À |ü≥TºkÕ~Û+∫q ø±´eT eT˝Ò¢XŸqT myÓTà˝Ò´>± ‘êeTT #·÷&É uÀ‘·THêïeTì Äj·Tq nqT#·s¡T\T dü+ãs¡|ü&ç b˛‘·THêïs¡T. >±&é bòÕ<äsY\ n+&É ˝Òì<˚ ø±+Á¬>dt˝À m<ä>∑˝Ò eTqï q>∑ï dü‘ê´ìï J]í+#·T≈£îqï eT˝Ò¢XŸ n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À ô|’ qT+&ç ÁøÏ+~ kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\ es¡≈£L ‘·\˝À Hê\Tø£˝≤ ø£*dæb˛e&É+ Äj·TqqT eT]+‘· eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi¯óÔ+~. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغì Á>±eTkÕúsTT. qT+&ç |ü{Ïwü˜|üs¡#·&É+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘·qT b˛wædü÷Ô, Á>∑÷|ü⁄\T ˝Òì $<Ûä+>± Hêj·T≈£î\qT ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ˇπø y˚~ø£ô|’øÏ ‘˚e&É+˝À $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔqï eT˝Ò¢XŸ |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT NAMASTHE HYDERABAD

uÀ‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, πø+Á<äeT+Á‹ düπs«dü‘·´Hêsêj·TD düVü‰j·T düVü‰ø±sê\‘√ bÕغì eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi¯óÔHêïs¡T. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q m˝Ÿ._.q>∑sY ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ myÓTà˝Ò´ düTBÛsY¬s&ç¶, ñ|üŒ˝Ÿ≈£î #Ó+~q ã+&Üs¡T s껬s&ç¶, y˚T&É·Ã˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ¬ø.\øå±à¬s&ç¶ eT+Á‹ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY n+&É‘√ bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚düTÔHêïs¡T. sêqTqï mìïø£\˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ qT+&ç n‘·´~Ûø£+>± XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\qT ¬>*|æ+∫ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+˝À ‘=*kÕ] ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘˚#˚Ã+<äT≈£î ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T dæ<ä›+>± e⁄Hêïs¡ì õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±´eT

eT˝Ò¢XŸ ù|s=ÿHêïs¡T. eTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Á|üdüTÔ‘· øÏ¢wüº|ü]dæú‘·T˝À¢q÷ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT neT\T #˚j·T&É+˝À @e÷Á‘·+ n\dü‘·«+ #˚j·T≈£î+&Ü eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔHêïs¡ì Äj·Tq Á|üX¯+dæ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Vü‰MT y˚Ts¡≈£î bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ bÕôd’q ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ¬s+&ÉT sêÁcÕº\˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚T n~Ûø£s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì Äj·TqBÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÇÁãV”≤+ |ü≥ï+ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± b˛{°#˚ùd+<äT≈£î n~cÕºq+ n+&É‘√ bÕ≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Á|ü»\ Äosê«<ä+ \_ÛdüTÔ+<äì Ä•düTÔqï≥T¢ ø±´eT eT˝Ò¢XŸ ù|s=ÿHêïs¡T.

12


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

15 s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T ÄyÓ÷~+#·&É+ U≤j·T+ ‘Ósêdü n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY yê´K´\T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ XÊdüqdüuÛÑ ∫≥º∫e] düe÷y˚XÊ\T eTT–XÊj·Tì, eTs√ 15 s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T U≤j·TeTì ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ô|{Ϻ ÄyÓ÷~+#˚ $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ ø£è‘·ìX¯Ãj·T+‘√ ñ+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. düuÛÑT´\+<äs¡÷ n_ÛÁbÕj·÷\qT n+<äCÒXÊs¡ì, yê{Ïì sêh|ü‹øÏ |ü+|ædüTÔHêïqì d”Œø£s¡T düŒwüº+>± #ÓbÕŒs¡ì, Äj·Tq Á|üø£≥q‘√ _\T¢ô|’ XÊdüqdüuÛÑ˝À #·s¡Ã eTT–dæqfÒ¢qì ù|s=ÿHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq _\T¢ ‹s¡kÕÿs¡ rsêàq+‘√ sêh @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T Ä>∑uÀ<äì ‘Ó*bÕs¡T. ndü\T _\T¢ sêh XÊdüqdüuÛÑ |ü]~Û˝Àì<˚ ø±<äì, _\T¢ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îH˚ ìs¡íj·Ty˚T n+‹eTeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. bÕغ XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY, myÓTà˝Ò´\T b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶, CÀ>∑T sêeTqï, y˚DT>√bÕ˝≤#ê] ‘·~‘·s¡T\‘√ ø£*dæ >∑Ts¡Tyês¡$Tø£ÿ&ç ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À πød”ÄsY e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq @eTHêïs¡+fÒ... &Ûç©¢‘√ e÷{≤¢&Ü... ªÄ+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ XÊdüqdüuÛÑ #·]Á‘·˝À á s√E‘√ eTT–dæq düe÷y˚XÊ˝Ò ∫≥º∫e]$. H˚qT _\T¢≈£î dü+ã+~Û+∫ &Ûç©¢˝Àì eTTK´yÓTÆq yê]‘√ e÷{≤¢&Ü. 100XÊ‘·+ Ç<˚ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|&É‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. sêC≤´+>∑ ì|ü⁄DT\‘√q÷ e÷{≤¢&Ü. . eT∞¢ e#˚Ã~ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìπø. sêuÀj˚T 15 s√E˝À¢H˚ ‘Ó\+>±D sêh+˝À ñ+{≤+. eTq ø£\ kÕø±s¡eTe⁄‘√+~. nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT eTq+ u≤<Ûä|ü&Ü*‡+B ø=+‘· ñ+~. H˚qT >∑&ç∫q 14 dü+e‘·‡sê\T>± Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘· H˚‘·\ >∑T]+∫ @+ #ÓbÕŒH√ n~ á s√E ì»eTì ‘˚*+~. \+ø£˝À |ü⁄{Ϻqyês¡T sêø£ådüT\ì Ç˝≤+{Ï yêfi¯¢qT #·÷ùd #ÓbÕŒ. Mfi¯¢~ ñHêà<äe÷.. ‘Ó*$‘·≈£îÿe‘·qe÷ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. NAMASTHE HYDERABAD

eTTK´eT+Á‹, Á|ü‹|üø£å H˚‘·, Ç‘·s¡ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\+‘ê düuÛ≤ y˚~ø£>± ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± e´eVü≤]+#ês¡T. Á|ü‹|üø£å H˚‘· #·+Á<äu≤ãT sêh $uÛÑ»q #˚j·T&ÜìøÏ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ mes¡T..? sêh|ü‹ mes¡+≥÷ e÷{≤¢&Üs¡T. ndü\T #·+Á<äu≤ãT≈£î ‘·\ø±j·T ñ+<ë..? sêh|ü‹ ªñ|òtμ n+fÒ #·+Á<äu≤ãT ø=≥Tº≈£îb˛‘ês¡T. Äj·TqqT nee÷ì+#˚˝≤ e÷{≤ ¢&É‘êsê..? sêh|ü‹øÏ XÊdüqdüuÛÑqT s¡<äT› #˚ùd n~Ûø±s¡+ ñ+~. Ä+Á<Ûä˝À z≥T¢ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Ä ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T ∫\¢s¡ sê»ø°j·÷\T #˚düTÔHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT, øÏs¡DY, »>∑Hé\˝À ˇø£ÿs¡÷ Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ @+ ø±yê˝À #Ó|üŒ˝Ò<äT. y˚T<Ûë$ nì #Ó|ü≈£îH˚ »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD, yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£îsê\T $»j·TeTà\÷ #Ó|üŒ˝Ò<äT. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|üjÓ÷»Hê\T M]øÏ |ü≥ºyê..? sêh|ü‹ _\T¢qT XÊdüqdüuÛÑ≈£î |ü+|æ+∫q ‘·sê«‘ê ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Ä>∑T‘·T+<äqTø√e&É+ X¯óqø±q+<äy˚T ne⁄‘·T+~. ‘Ó\+>±D _&ɶ\T, ‘Ó\+>±D yê<äT\T ì•Ã+‘·>± ñ+&Ée#·TÃ. dü«j·T+ bÕ\q Äø±+ø£å HÓs¡y˚s¡uÀ‘√+~. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q eTs¡Tø£åDy˚T ô|<ä› m‘·TÔq dü+ãTsê\T #˚düT≈£î+<ë+. ‘Ó\+>±D dü+¬øfi¯ó¢ ã<ä›\j˚T´ düeTj·T+ e∫Ã+~. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚j·÷\qï ø£è‘·ìX¯Ãj·T+‘√ ñ+~. |òæÁãe] 15e ‘˚B˝À>± _\T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+~. Hê≈£î ‘˚B\‘√ düVü‰ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä&É+ô|’ $X¯« dü˙j·TyÓTÆq düe÷#ês¡+ ñ+~. ‘Ó\+>±D sêh+˝ÀH˚ sêuÀj˚T mìïø£\T »s¡>∑uÀ‘·T HêïsTT. mìïø£\ ø£$TwüHé H√{Ï|òæπøwüHé n˝≤π> edüTÔ+~. ‘Ó\+>±D˝À XÊdüqdüuÛÑ d”≥¢ dü+K´qT 153 #˚kÕÔs¡T. nsTT‘˚ n~ 2019˝ÀH˚ »s¡T>∑T ‘·T+~. BìøÏ dü+ã+~Û+N e÷≈£î düe÷#ês¡+ ñ+~. XÊdüqdüuÛÑqT eTs√ 10HÓ\\bÕ≥T bı&ç

–+#˚ neø±X¯+ ˝Ò<äT. sêC≤´+>∑ã<äΔ+>± Ç~ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ì j·÷>±+BÛ |ü⁄D´+‘√H˚ ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ÉuÀ‘√ +~. ÄyÓT≈£î &Ûç©¢øÏ yÓ[¢ <Ûäq´yê<ë\T #ÓãT‘ê+. uÛ≤»bÕ ‘Ó\+>±D≈£î n&ÉT¶|ü&ÉT‘·T+<äqï ø£<∏äHê \÷ yêdüÔe+ ø±<äT. Ä bÕغ C≤rj·T ø±s¡´es¡Z+ ˝À ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± rsêàq+ #˚dæ+~. Ä+Á<Ûä bÕغ˝≤¢ uÛ≤»bÕ n&ɶ+ bı&ÉTe⁄ e÷{≤¢&É<äT. øÏs¡DY øÏ]øÏ] ø£<∏ä eTT–dæ+~ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ øÏ]øÏ] ø£<∏ä eTT–dæ+~. Çø£ @+ |òüs¡ø˘ |ü&É<äT. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ì•Ã+‘·>± ñ+&Ée#·TÃ. _\T¢qT ‹s¡düÿ]dü÷Ô rsêàq+ #˚XÊs¡q&É+ dü]ø±<äT. yêdüÔyêìøÏ _\T¢ô|’ sêh XÊdüqdüuÛÑ n_ÛÁbÕj·÷\T #Ó|üŒ&É+ ‘·|üŒ @MT #˚j·T˝Ò<äT. _\T¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« |ü]~Û˝Àì~. _\T¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ düuÛÑ |ü]~Û˝À ˝Ò<äT. Á|ü»\T ns¡ú+ #˚düTø√yê*. $uÛÑ»q dü+<äs¡“¤+>± düuÛÑ˝À |üs¡düŒs¡ n+^ø±sêìøÏ e∫Ãq dü+<äsꓤ\T #ê˝≤

Ç+ø± ñ+~

13


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é ‘·≈£îÿe. Vü≤]<ë«sYqT ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À ñ+#ê\ì rsêàì+#ês¡T. ø±˙ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·ÔsêK+&é˝À ø£*|æ+~. Bìô|’ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î yÓ[¢Hê |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. yÓTC≤]{° n_ÛÁbÕj·Ty˚T ø±yê\+fÒ sêÁcÕº\ @sêŒ≥T ndü˝Ò »s¡>∑<äT. Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @s¡Œ&ÉT‘·Tqï á ø°\ø£ düeTj·T +˝À ‘Ó\T>∑T MT&çj·÷ ∫\¢s¡ Á|üj·T‘êï\T #˚k˛Ô+~. $uÛÑ»q Ä–b˛‘·T+<äqï≥T¢>± Ç|üŒ{Ïes¡≈£L n&ɶ>√\T>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ÉuÀ‘√+~. n|ü&˚+ dü+C≤sTTw” Ç#·TÃ≈£î+{≤s¡T? MT&çj·÷ eT÷s¡â+>± ñ+&Ée<äT›. sê»´düuÛÑ mìïø£˝À¢ ˇø£ bÕغì ~Ûø£ÿ]+∫ Ç<ä›s¡T nuÛÑ´s¡TΔ\T mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùdÔ n<˚<√ >=|üŒ nqï≥T¢>± #·÷|ædüTÔHêïs¡T. n~ ‘·|ü nì #Ó|üŒ˝Òsê..? »s¡ï*»+ $\Te\T ~>∑C≤s¡TdüTÔHêïs¡T. MT sê‘·\T, ≈£L‘·\‘√ ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶ø√˝Òs¡T.

|òæÁãe] ` 2014

eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì ªdüyÓTÆø£´ dæ+Vü≤+μ nì ˇø£s¡T #·÷|æ+#ês¡T. $&çb˛yê \+fÒ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ø±yê\ì #ÓãT‘·THêïs¡T. eT] ø£*dæ ñ+&Ü\+fÒ @ø±_ÛÁbÕj·T+ e<ë›? ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #·]Á‘ê‘·àø£+. e´≈£îÔ\T XÊX¯«‘·+ ø±<äT.. uÛÑ÷$Tô|’ mes¡÷ yÓj˚T´fi¯ó¢ ã‹πø+<äT≈£î sê˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D, Ä+Á<Ûä eT<Ûä´ $wü;C≤\T Hê{§<äT›. d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\ Á|ües¡Ôq #·÷dæq ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ @Vü≤´uÛ≤e+ ô|s¡T>∑T‘√+~. Ä+Á<Ûä Á|ü»\≈£î eTsê´<ä ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T sêh|ü‹ eTT+<äT yÓ÷ø±fi¯¢ô|’ |üπs&é #˚dæHê $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·TqT n&ÉT¶ø√˝Òs¡T. sêh|ü‹øÏ ‘Ó\+>±D myÓTà˝Ò´\T 119 eT+~, d”e÷+Á<Ûä˝À 159eT+~ ñHêïs¡ì ‘Ó\TdüT. ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ç‘˚ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ sê»ø°j·T düHê´dü+ rdüT≈£î+{≤q Hêïs¡T. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n<˚ u≤≥˝À q&É

y=#·TÃ. eTTK´eT+Á‹øÏ Ádü÷ÿ\÷CŸ nsTT+~. bÕ s¡¢yÓT+≥T ñuÛÑj·TdüuÛÑ˝À¢ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q ‘·sê«‘˚ e÷ bÕغ $©q+ô|’ Ä˝À∫kÕÔ+. _\T¢˝À dües¡D\ ø√dü+ πø+Á<ëìøÏ $»„|æÔ #˚kÕÔ+. Hê J$‘·+˝À kÕ|òü\´+ kÕ~Û+#êqT Hê J$‘·+˝À myÓTà˝Ò´ ø±yê\qT≈£îHêï. nj·÷´qT. eT+Á‹ì ø±yê\ì ø√s¡T≈£îHêï.. nj·÷´qT. ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#ê\qT≈£îHêïqT. Ç|ü&ÉT kÕ~Û+#êqT. Hê J$‘·+˝À kÕ|òü\´+ kÕ~Û+#êqT. e∫Ãq ‘Ó\+>±DqT ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D>± eT\#·Tø√yê\qï ø√]ø£ ñ+~. <ëìï ≈£L&Ü kÕ~ÛkÕÔ. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Hê bÕÁ‘· m˝≤ ñ+&Ü\qï~ ‘Ó\+>±D düe÷»+ ìs¡ísTTdüTÔ+~. Ç|üŒ{Ϭø’‘˚ Hê bı\+ ñ+~. nø£ÿ&É ñ+{≤. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ø√dü+ Ä‘êàs¡ŒD #˚düT≈£îqï neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷.10\ø£å*kÕÔ+. Ç+{Ïø√ ñ<√´>∑+ ÇkÕÔ+.

ø±+¬>Ádt, uÛ≤»bÕ\<˚ u≤<Ûä´‘·

>±+BÛJøÏ >∑es¡ïsY ìyê[

sêh+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\ Á|üjÓ÷»Hê\ qT ø±bÕ&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· C≤rj·TbÕغ˝…’q ø±+ Á¬> dt, uÛ≤»bÕ\ô|’ ñ+<äì ˝Àø˘ dü‘êÔ bÕغ n<Ûä´≈£åî &ÉT »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·T DY ù|s=ÿHêïs¡T. eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\ Á|üC≤Á|ü‹ì <ÛäT\‘√ C≤rj·TkÕú sTT ˝À #·]Ã+∫, Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\≈£î Hê´j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ ø±e\dæq @sêŒ≥¢qT sêh $uÛÑ»q _\T¢˝À #˚sêÃ\ì ø√sês¡T. XÊdüqdüuÛÑ ìs¡e~Ûø£+>± yêsTT<ë|ü&çq nq+‘·s¡+ CÒ|” MT&çj·÷ πø+Á<ä+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. n+<ä]ø° dü+‘·è|æÔø£s¡yÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\Hêïs¡T. ìs¡T›wüº |ü]cÕÿsê\‘√ sêh|ü‹, Á|ü<ÛëqeT+Á‹, Jzm+ düuÛÑT´\T, uÛ≤»bÕ eTTK´H˚‘·\≈£î ˝ÒK sêj·TqTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêj·T\d”eT≈£î Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹|ü‹Ô ø£*Œ+#ê\ì, ñ‘·Ôsê+Á<Ûä≈£î ÁbÕ+rj·T eT+&É* @sêŒ≥T#˚j·÷\ì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. ªª$uÛÑ»q ìs¡íj·÷ìï ◊<äTqïs¡ ø√≥¢ eT+~ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T. XÊdüqdüuÛÑ˝Àq÷ n<˚ e´‹πsø£‘· e´ø£ÔyÓTÆ+~. d”e÷+Á<Ûä düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ìs¡T›wüº @sêŒ≥T¢ #˚j·T≈£î+&Ü.. Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ e´eVü≤]kÕÔ+fÒ n~ düe÷K´ e´edüú≈£î $s¡T<äΔ+ ne⁄‘·T+~μμ nì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ªªuÛ≤Ø Ä<ëj·T+ e#˚à ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+ ñqï ÁbÕ+‘·+ $&çb˛‘·T+&É&É+‘√ $T>∑‘ê ÁbÕ+‘·+ qwüºb˛‘·T+~. sêj·T\d”eT ˝À≥T uÛÑØÔøÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ ø±yê*. sêj·T\d”eT≈£î Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹|ü‹Ô ø£*Œ+#ê*μμ nì ø√sês¡T. Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+>± ñqï uÛ≤»bÕ.. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ nHê´j·T+ »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì CÒ|” $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

eTVü‰‘êà>±+BÛ es¡Δ+‹ dü+<äs¡“¤+>± sêh >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé q>∑s¡+˝Àì u≤|üP|òü÷{Ÿ˝À C≤‹|æ‘· düe÷~Ûì <ä]Ù+#·Tø=ì ÁX¯<ëΔ+»* |òüT{Ï+#ês¡T. @{≤ >±+BÛJ »j·T+‹, es¡Δ+‹ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü Vü‰»s¡j˚T´ eTTK´eT+Á‹, eT+Á‘·T\T ákÕ] u≤|üP|òü÷{ŸqT dü+<ä]Ù+#·HÓ’Hê ˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ #·s¡Ã≈£î ∫e]s√E ø±e≥+‘√ eTTK´eT+Á‹ XÊdüqdüuÛÑ˝ÀH˚ ñ+&çb˛j·÷s¡T. eT+Á‘·T˝À¢ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ‘·|üŒ mes¡÷ Ç≥TyÓ’|ü⁄ sê˝Ò<äT. &Ûç©¢˝Àì sêCŸ|òü÷{Ÿ˝À sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®, ñ|üsêh|ü‹ Vü≤MT<é nHê‡Ø, Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ C≤‹|æ‘·≈£î ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. >±+BÛô|’ ø±oàØ, dæ+<ÛäT, ñs¡÷› düVü‰ yÓTT‘·Ô+ 14 uÛ≤wü˝À¢ sêdæq 108 π>j·÷\ d”&ûì.. $ÁXÊ+‘· Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´– ø£\Œq |ü*âyê˝≤ Ä$wüÿ]+#ês¡T.

NAMASTHE HYDERABAD

14


|òæÁãe] ` 2014

qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

yÓfi¯SÔ yÓfi¯SÔ Hê≥ø±˝Ò+{Ï! πø+Á<ä+ n+fÒ ≈£î<äs¡<äHêïs¡T. n+<äØï ≈£Ls√à u…{Ϻ #·]Ã+∫ ˇø£ ø=*øÏÿ ‘˚yê\ì #Ó|ü⁄Ô+fÒ...Ä |üì #˚j·T≈£î+&Ü $<˚«cÕ\T ¬s#·Ã>=&ÉT‘·THêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘Ó\+>±D Çyê«\+fÒ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»*ï ˇ|æŒ+#ê\ì, n˝≤ ø±<äT düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ+#ê\ +fÒ..‘Ó\+>±D Á|ü»*ï ˇ|æŒ+ #ê\ì, ¬s+&ç+{À¢ @~ »s¡>± \Hêï Á|ü»\ eT<Ûä´ #·s¡Ã »s¡>±\Hêïs¡T. Ä |üì#˚ j·T≈£î+&Ü sê»ø°j·T \_Δø√dü+ Hê≥ø±˝≤ &ÉT‘·T Hêïs¡Hêïs¡T. #˚‘·ø±≈£î+fÒ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e~*ô|{≤º\ì, b˛‘·÷ b˛‘·÷ Hê≥ø±˝Ò+≥ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. n{≤Øï »qs¡˝ŸqT u…~]+∫ n_ÛÁbÕj·T+ rdüT≈£î+{≤sê? Ä]ºø£˝Ÿ 371(&ç), 371(á)\qT ‘=\–+#ê\ì, 2/3e e+‘·T sêcÕZ\ n+^ø±s¡+ nedüs¡eTj˚T´ Á|ü‘˚´ø£ sêC≤´+>∑ dües¡D <ë«sêH˚ n~ kÕ<Ûä´eTì n{≤Øï »qs¡˝Ÿ yêVü≤qe‹ #Ó|æŒHê πø+Á<ä+ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√˝Ò<äì #·+Á<äu≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n‘·T´qï‘· Hê´j·T dü\Vü‰<ës¡T @J nì, n‘·ì dü\Vü‰\H˚ |üø£ÿq |ü&˚ùdÔ Çø£ ns¡úy˚TeTT+≥T+<äHêïs¡T. Ç|ü&ÉT eT∞¢ Äj·TqTï n_ÛÁbÕj·T+ n&ÉT>∑T‘êeT +≥THêïs¡ì...ákÕ] u…~]+∫ ‘·eT≈£î ø±yê*‡q n_ÛÁbÕj·T+ rdüT≈£î+{≤sê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. ªªsêC≤´+>∑+ #Ó&ɶ<Ó’Hê <ëìï neT \T#˚ùdyêfi¯ó¢ eT+∫yêfiËÌ¢‘˚ eT+∫ |òü*‘ê\T ekÕÔsTT. sêC≤´+>∑+ eT+∫<Ó’Hê neT\T #˚ùdyêfi¯ó¢ #Ó&ɶ>± ñ+fÒ #Ó&ÉT |òü*‘ê˝Ò ekÕÔsTTμμ nì n+uÒ<äÿsY #ÓbÕŒs¡ì, sêC≤´+>∑ $<ÛëHê\T, neT˝À¢ ñqï dü+Á|ü<ëj·÷\qT |üø£ÿqô|{Ϻ yÓfi‚¢ n~Ûø±s¡+ πø+Á<ëìøÏ ˝Ò<äHêïs¡T. Ä]ºø£˝Ÿ 356ô|’ Vü≤≈£îÿ πø+Á<ëì<˚ nsTTHê <ëìï <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dæq|ü&É˝≤¢ πø+Á<ä+ eT÷\´+ #Ó*¢+#·T≈£î+ <äHêïs¡T. ‘êqT #Ó|üŒ<ä\T#·T≈£îqï n_ÛÁbÕj·÷ìï ≈£L&Ü sêh|ü‹πø ÇkÕÔqHêïs¡T. düuÛ≤|ü‹øÏ Çe«≈£î+&Ü sêh|ü‹øÏ ÇùdÔ $\Te⁄+≥T+<ë? nì Á|ü•ï+#·>±...‘·q≈£î e÷{≤¢&É&Üìπø neø±X¯$Te«≈£î+&Ü, ø±–‘·+ MT<ä sêdæe«+&ç nqï düuÛ≤|ü‹øÏ Çe«<ä\#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T.

#˚‘·ø±≈£î+fÒ e~*ô|≥º+&ç... øÏs¡DY, πød”ÄsY\T bÕÁ‘·<Ûës¡T\T »>∑Hé ˇø£ ôd’ø√.. n‘·&ç ã\+

sêcÕZìï ø±<äT... ‘Ó\T>∑T C≤‹ì $uÛÑõdüTÔHêïs¡T Hê n_ÛÁbÕj·÷ìï sêh|ü‹πø ÇkÕÔ: ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT sêh $uÛÑ»q˝À ø±+Á¬>dt bÕغ @e÷Á‘·+ dæ>∑TZ ˝Ò≈£î+&Ü ≈£îÁ≥ #˚k˛Ô+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Äs√|æ+#ês¡T. 10` »Hé |ü<∏é sêdæq Ádæÿ|ü⁄ºqT...sêh+˝À »>∑Hé, πød”Äs \T neT\T#˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. »>∑Hé ˇø£ ôd’ø√ nì, n‘·qT mø£ÿ&Óø£ÿ&É ‹s¡T>∑T‘ê&√ n‘·ìπø ‘ Ó*j·T<äHêïs¡T. »>∑Hé ã\+ ‘·–Zb˛e&É+‘√ øÏs¡DY qT düyÓTÆø£´V”≤s√>± #·÷|ü&É+ ø√dü+ ø±+Á¬>dt | üì#˚k˛Ô+<äì, ø±´ôd≥T¢, b˛düºs¡T¢ n˙ï dæ<äΔ+ #˚düT≈£îHêïs¡Hêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ‘·q ìyêdü+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ˇø£|üø£ÿ øÏs¡DYqT &Ûç©¢øÏ s¡eTàì eTÚ qBø£å #˚j·÷\+{≤s¡ì...Ç+ø√ |üø£ÿ ‘Ó\+>±D H˚‘·*ï s¡eTàì yêfi¯¢q÷ @<√ #˚j·÷\+ {≤s¡ì...Ç+ø√|üø£ÿ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ #˚ùd~ #˚düTÔ+≥T+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ˇø£|üø£ÿ øÏs¡DYì..Ç+ø√ |üø£ÿ ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D H˚‘·*ï, πød”ÄsYì V”≤s√\T>± #˚ùd˝≤ ≈£îÁ≥ q&ç|ædüTÔHêï s¡Hêïs¡T. ªªXÊdüqdüuÛÑ˝À rsêàq+ nsTTq ì$TcÕ˝À¢H˚...&Ûç©¢˝À ~–«»jYT e÷{≤¢&˚XÊs¡T. Çø£ÿ&˚+ rsêàq+ »]–+<äH˚~ &Ûç©¢ yÓfi‚¢+<äT≈£î, NAMASTHE HYDERABAD

#·~$ ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ø£˙dü+ ns¡>∑+≥ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. ø±˙ Çø£ÿ&É XÊdüqdüuÛÑ˝À ñqï myÓTà˝Ò´\T MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ≈£î yÓfi‚¢˝Àù|... &Ûç©¢˝À ~–«»jYT dæ+>¥ e÷{≤¢&˚XÊs¡T. n+fÒ <äs¡Ùø£‘·«+ nø£ÿ&˚ dæ<äΔyÓTÆ Çø£ÿ&É≈£î e∫Ã+<ë? BìøÏ‘√ &ÉT ‹s¡düÿs¡D rsêàq+ _ \T¢ô|’ #·s¡Ã˝À uÛ≤>∑y˚Tqì ˇø£yÓ’|ü⁄, ø±<äì eTs√yÓ’|ü⁄ ø=‘·Ô Hê≥ø£+ yÓTT<ä\Tô|{≤º s¡T. |ü<˚fi¯ó¢ d”m+>± #˚dæq Hêπø Ç+<äT˝À @+≈£îÁ≥ ñ+ <√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äTμμ nì $eT]Ù+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ _\T¢qT ‘=+<äs¡>± bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ô| {≤º\+≥÷ sêh|ü‹ ‘·q H√{Ÿ˝À ù|s=ÿHêï s¡ì...Äj·Tqø£~ ‘·>∑THê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. n<˚ düeTj·T+˝À Äj·THê ‘·q ís¡e+ ì\T|ü⁄ø√yê\ì nHêïs¡T. $uÛÑ»q »s¡T>∑T‘·Tqï |ü<äΔ‹ì <˚X¯+ yÓTT‘êÔìøÏ #Óù|Œ+<äT≈£î &Ûç©¢ yÓfi≤Ôqì, sêh|ü‹, C≤rj·T bÕغ\ Hêj·T≈£î*ï ø£*dæ $e]kÕÔqHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹>± #˚XÊø£ düTBs¡Èø±\+ Á|ü‹|üø£å H˚‘·>± #˚dü÷Ô ñqï e´øÏÔì ‘êH˚qì, ø±˙ ˇø£ Á|ü‹|üø£å H˚‘·≈£î ≈£L&Ü e÷{≤¢&˚ neø±X¯+ Çe«≈£î+&Ü ≈£îÁ≥ #˚XÊs¡ Hêïs¡T. ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï sêh|ü‹πø düeT]ŒkÕÔ qHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ sêcÕZìï $uÛÑõ+#·&É+ ˝Ò<äì, ‘Ó\T>∑TC≤‹ì, ‘Ó\T>∑T Á|ü»\qT $uÛÑõk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. _\T¢≈£î e´‹πs ø£+>± d”m+ rsêàq+ ô|{ϺHê ~–«»jYTdæ+>¥ XËuÛ≤wt n+≥THêïs¡ì...nVü‰! @+ ø£<∏ä\T q&çç|æ düTÔHêïs¡ì yê´U≤´ì+#ês¡T. Mfi¯¢ Hê≥ø±\T dæì e÷\qT $T+∫b˛j·÷j·THêïs¡T. düe÷K´ dü÷Œ ¤]Ô‘√ πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ø£*dæ eTT+ <äT¬ø fi≤¢\ì sêC≤´+>∑+ ù|s=ÿ+<äì #·+Á<äu≤ãT ù|s=ÿ Hêïs¡T. ‘·eT Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ ‘êeTT #˚kÕÔeTì

15


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

Hê&ÉT <˚y˚+<äsY H˚&ÉT Mπs+<äsY eTTK´eT+Á‹>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #ÓHêï¬s&ç¶ #˚j·T˝Òì n_Ûeè~Δ |üqT\qT <˚y˚+<äsY>ö&é eT+Á‹>± #˚dæ ô|≥º&É+‘= kÕúìø£+>± <˚y˚+<äsY >ö&é |ü≥¢ sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± n_Ûe÷qT\ ã\+ yÓT+&ÉT>±e⁄+~. nsTT‘˚ <˚y˚+<äsY >ö&é sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT>± πø+Á<ëìøÏ yÓfi¯fl&É+‘= Äj·Tq kÕúq+˝À b˛{°#˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›eTe⁄‘·Tqï {Ï.Mπs+<äsY >ö&é ¬>\T|ü⁄ sêqTqï nôd+;¢ mìïø£\˝À @e÷Á‘·+ ø£wüº+ ø±<äì yÓTC≤]{° Á|ü»\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. |ü+#êsTTr kÕúsTT qT+&ç eTTì‡bÕ*{° kÕúsTTøÏ m~–q ñ|üŒ˝Ÿ nôd+;¢ |ü]~Û˝À n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À ÁøϬø{Ÿ ùdº&çj·T+ ìsêàD+, C…Hé bÕ´ø˘ eTTì‡|ü˝Ÿ ùdº&çj·T+‘√ bÕ&ÉT Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ y˚T\T »]π>˝≤ nH˚ø£ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT neT\T #˚dæq |òüTq‘·qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. ‘·+Á&ç ÄodüT‡\‘√ nôd+;¢ ã]˝À ì\ã&˚+<äT≈£î düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘·Tqï Mπs+<äsY >ö&é≈£î ø±+Á¬>dt _CÒ|æ\≈£î #Ó+~q Á|ü‘·´s¡Tú\T ã\+>± ˝Òs¡H˚ yê<äq $ì|ædüTÔ+~. eTTK´+>± sê»´düuÛÑ düuÛÑT´ì>± ‘·+Á&ç ì<ÛäT\ qT+&ç ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\‘√ nôd+;¢ |ü]~Û˝À n_Ûeè~› |üqT\≈£î lø±s¡+ #·T&ÉT‘·Tqï Äj·Tq d”ìj·TsY <˚X¯+ Hêj·T≈£î\ qT+&ç ndüeTà‹ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·÷ ø±s¡´ø£s¡Ô\+<ä]˙ ø£\T|ü⁄≈£îì ‘·q Hêj·T≈£‘·« |ü{ÏeTqT Á|ü<ä]Ùdü÷ÔHêïs¡T. ñ|üŒ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ XÊdüqdüuÛÑT´ì>± ø±+Á¬>dt qT+&ç ã+&Üs¡T sêõ¬s&ç¶ ¬>*∫q yÓ+≥H˚ Äj·TqqT ø±+Á¬>dt Á>∑÷|ü⁄ sê»ø°j·÷\T #·T≥Tº eTT{≤ºsTT. Á>∑÷|ü⁄ sê»ø°j·÷\‘√ Äj·Tq≈£î dü«+‘· bÕغ ø±s=Œπs≥πs¢ düVü≤ø£]+#·ø£ b˛e&É+‘√ n_Ûeè~›øÏ rÁe $|òü÷‘·+ ø£*–+~. Bì‘√ bÂs¡ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝Àq÷, dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ür Ç+{ÏøÏ #˚s¡Ã&É+˝Àq÷ Äj·Tq $|òü\yÓTÆHês¡T. >∑‘·+˝À ñ|üŒ˝Ÿ eTTì‡|ü˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé>± |üì#˚dæq ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT y˚Tø£\ •yê¬s&ç¶ ôd’‘·+ myÓTà˝Ò´ ã+&Ü] sêõ¬s&ç¶ì <ä÷s¡+ ô|≥º&É+‘√ Äj·Tq m<√ $<Ûä+>± ‘·q ◊<äT dü+e‘·‡sê\ mìïø£\ >∑&ÉTe⁄qT |üP]Ô #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ‘·|üŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À #Ó|ü⁄Œø=<ä>∑Z |üqT ˝ÒM #˚|ü≥º˝Òø£ b˛j·÷s¡ì dü«+‘· bÕغ yêπs Ä&çb˛düT≈£î+≥THêïs¡T. Çø£ _CÒ|æ $wüj·÷ìø=ùdÔ <äXÊu≤›\ NAMASTHE HYDERABAD

ø±\+>± bÕغ˝À @ø£ e´øÏÔbÕ\H˚ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äH˚ $eTs¡Ù\THêïsTT. ø±s¡´ø£s¡Ô kÕúsTTqT+&ç ø±s=Œπs{ŸkÕúsTT ¬ø~–q Hêj·T≈£î\T nôd+;¢ ã]˝ÀøÏ <ä÷πø+<äT≈£î dæ<ä›eTe⁄‘·T+&É≥+ ‘√ _CÒ|æ ÁX‚DT˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ ø£qã&ÉT‘·+~. n<˚ düeTj·T+˝À bÕغ rs¡T |ü≥¢ Á|ü»\˝À düŒ+<äq n+‘·>± ø±qsêe&É+ ˝Ò<äì kÕúì≈£î\T n_Û ÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ <˚X¯ Á|ü<Ûëì>± yÓ÷&û nuÛÑ´]ú‘ê«ìï Á|üø£{Ï+#·&É+ ‘·eT ¬>\T|ü⁄≈£î nqT≈£L\+>± e⁄+≥T+<äì uÛ≤$düTÔqïXÊdüq düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\T Ç|üŒ{ÏqT+&˚ Á|ü#ês¡ |üsê«ìøÏ lø±s¡+ Çø£ {°ÄsYmdt˝À kÕúìø£+>± ã\yÓTÆq Hêj·T≈£î&ÉT ˝Ò&ÉH˚ yê<äq Á|ü»˝À¢ ã\+>±e⁄+~. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ÉT‘·Tqï Áø£eT+˝À Á|ü»\˝À ñ‘ê‡Vü≤+ ñs¡ø£˝ÒdüTÔHêï <ëìøÏ nqT>∑TD+>± Á|ü»\ qT+&ç eT<䛑·÷ d”«ø£]+#·&É+˝À Hêj·T≈£î\T yÓqø£ã&ÉT‘·THêïs¡ì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. nH˚ø£ n+XÊ\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îì #·]Ã+∫q $X‚¢wü≈£î\ n_ÛÁbÕj·÷\ Á|üø±s¡+ á mìïø£˝À¢ <˚X¯+ nuÛÑ´]›>± Mπs+<äsY >ö&éqT Á|üø£{ÏùdÔ ¬>\T|ü⁄ Äj·Tq<˚qqï BÛe÷qT yês¡T e´ø£Ô|ü]#ês¡T.

16


|òæÁãe] ` 2014

qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

dü‘êÔ#ê{Ïq {° myÓTà˝Ò´\T

uÛÑ{Ϻ$Áø£e÷s¡ÿ, eT+Á‘·T\T C≤Hê¬s&ç¶, &û πø ns¡TD, <äT~›fi¯¢ l<ÛäsYu≤ãT, N|òt $|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´\T Vü≤Øwtsêe⁄, πø{°ÄsY, áf…\ sêCÒ+<äsY, _Ûø£å|ü‹, >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY, _Ûø£åeTj·T´ >ö&é, mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+\T, C…’bÕ˝Ÿj·÷<äyé, sêeTT\T, ñe÷ e÷<Ûäe&ç¶, @˝Ò{Ï nqï|üPs¡íeTà, d”‘·ø£ÿ, eT+∫&ç¶ øÏwüHé&ç¶, ø=‘·Ôø√≥ <äj·÷ø£sY¬s&ç¶, $»j·Ts¡eT D≤sêe⁄, øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶, ø£$‘·, Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, myÓTੇ\T kÕ«$T>ö&é, düT<Ûëø£sY&綑√bÕ≥T eT]ø=+<äs¡T eTVæ≤fi≤ XÊdüqdüuÛÑT´\T Ms√ ∫‘·+>± e´eVü≤]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ sêh|ü‹ qT+∫ e∫Ãq sêh |ü⁄qsY e´ed”úø£s¡D _\T¢qT $e ]dü÷Ô düuÛÑ˝À nôd+;¢ ôdÁø£≥Ø sêC≤ dü<ësê+ sêh|ü‹ ˝ÒKqT #·~$ $ì|ækÕÔs¡ì Á|üø£{Ï+ #ês¡T. dü<ësê+ sêh|ü‹ ñ‘·Ôs¡T«qT $e]düTÔ +&É>± ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q nìï bÕغ\ myÓTà ˝Ò´\T Äj·Tq≈£î s¡ø£åD ø£e#·+>± ì\ã&ܶs¡T. eTVæ≤fi≤ myÓTà˝Ò´\T ˇø£ e\j·T+>± ì\ã&É>± $T–*q myÓTà˝Ò´\T yê] #·T≥÷º ì\ã&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº\ bò˛s¡+

` _\T¢qT ∫+#˚j·T&É+ô|’ ÄÁ>∑Vü‰Á– ` ˇø£ÿ{Ï>± ì*∫.. <äTsêàsêZ\qT n&ÉT¶≈£îì.. ` |üP» #˚dæ uÛÑøÏÔ #ê{Ïq b˛s¡T _&ɶ\T ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ∫s¡ø±\ dü«|üï+ HÓs¡y˚s¡T‘·Tqï y˚fi¯ d”e÷+Á<Ûä XÊdüqdüuÛÑT´\T e´eVü≤]+∫q rs¡T|ü≥¢ ‘Ó\+>±D myÓTà˝Ò´\T rÁe+>± düŒ+~+#ês¡T. |ü$eP‘·+>± yês¡T uÛ≤$düTÔqï ‘Ó\+>±D _\T¢qT d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T ∫+∫y˚j·T≥+, ø±*Ãy˚j·T&É+ô|’ rÁe+>± eT+&ç|ü&ç n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. B+‘√ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ H˚‘·\ eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. nôd+;¢˝Àq÷, øöì‡˝Ÿ˝Àq÷, n˝≤π> $÷&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› nìï bÕغ\≈£î #Ó+~q ‘Ó\+>±D XÊdüqdüuÛÑT´\T d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\ Ms¡+>±\qT ø£≥º&ç #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ ñuÛÑj·T düuÛÑ˝À¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qsY e´ed”úø£s¡D _\T¢ e∫Ãq dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D _&ɶ\T>± á ÁbÕ+‘· XÊdüqdüuÛÑT´\T ‘Ó\+>±D ‘·*¢ô|’ ‘·eT Áù|eTqT #ê≥T≈£îHêïs¡T. _leDeì≥ã &ç|üP´{° d”Œø£sY eT\T¢ NAMASTHE HYDERABAD

Ç{°e\ ‘Ó\+>±D ≈£î #Ó+~q nìï bÕغ\ XÊdüqdüuÛÑT´\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ _\T¢ #·s¡Ã≈£î e∫Ãq|ü⁄&ÉT ◊ø£´+>± ñ+&Ü\ì #˚dæq dü÷#·q\T |òü*+#êsTT. $÷&çj·÷bÕ sTT+{Ÿ e<ä› d”e÷+Á<Ûä {°&û|” myÓTà˝Ò´\T <˚$H˚ì ñeT ‘·~‘·s¡T\T _\T¢ Á|ü‘·T\qT ∫+∫y˚düTÔ+&É>± >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY <ëìì #·÷dæ ‘·≥Tºø√˝Òø£ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T áf…\ sêCÒ+<äsY, _Ûø£åeTj·T´, düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, _Ûø£åeTj·T´>ö&é ‘·~‘·s¡T\T nôd+;¢ $÷&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› d”e÷+Á<Ûä XÊdüqdüuÛÑT´\qT rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. ∫+ù| Á|ü‘·T\qT rkıÿì, _\T¢≈£î ì|üŒ+{Ï+#˚ Á|üj·T‘êï\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. _\T¢≈£î nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ |üP»\T #˚XÊs¡T. øöì‡˝Ÿ˝Àq÷ kÕ«$T>ö&é ‘·~‘·s¡T\T d”e÷+Á<Ûä øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\ yÓ’K]ì rÁe+>± ìs¡dæ+#ês¡T. B+‘√ _\T¢ô|’ #·s¡Ã »]– sêh|ü‹øÏ yÓfi‚¢es¡≈£î {° H˚‘·\T ø£*dæø£≥Tº>± e´eVü≤]kÕÔs¡ì |ü]D≤ e÷\T s¡TEe⁄ #˚düTÔHêïsTT.

17


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

˝§*¢ #Ó\T¢.. &Ûç©¢øÏ _\T¢ sêh|ü‹ |ü+|æq {° _\T¢ô|’ eTT–dæq #·s¡Ã yê{Ïì sêh|ü‹øÏ |ü+|ü⁄‘êeTì yÓ\¢&ç d”m+ H√{°düT≈£î eT÷EyêDÏ ÄyÓ÷<ä+ eT+&É*˝À d”ÄsY H√{°düT ≈£L&Ü.. ñuÛÑj·T düuÛÑ˝À¢ >∑+<äs¡>√fi¯+..ôd’q&Ó’ Çø£ &Ûç©¢ #˚‹˝À ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·T 4q eT+Á‘·T\ ãè<ä+ ø°\ø£ uÛÒ{° 5 qT+∫ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\T. 15 s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D sêh+! sêh|ü‹ Á|üDuŸeTTKØ® qT+∫ e∫Ãq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢`2013ô|’ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ nôd+;¢ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï #Ó|æŒ+~. >∑‘· ø=~› s√E\T>± ñuÛÑj·T düuÛÑ˝À¢ á $wüj·T+˝À kÕ–q #·s¡ÃqT eTT–+∫q d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY, eT+&É* #Ó’s¡àHé #·Áø£bÕDÏ á _\T¢qT sêh|ü‹øÏ düuÛÑ n_ÛÁbÕj·÷\T, dües¡D\‘√ |ü+|æ+#·qTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. B+‘√ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T $wüj·T+˝À n‘·´+‘· ø°\ø£yÓTÆq |òüT≥º+ eTT–dæb˛sTT+~. sêh XÊdüqdüuÛÑ˝À d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq rsêàHêìï, eT+&É*˝À düuÛ≤ Hêj·T≈£î&ÉT d” sêeT#·+Á<äj·T´ Ç∫Ãq H√{°düT\qT d”Œø£sY, #Ó’s¡àHé\T düuÛÑ˝À rÁe >∑+<äs¡>√fi¯+ #Ó\πs– ñqï düeTj·T+˝À, j·÷e‘Y düuÛÑ n<Ûä´ø£å kÕúHê\ eTT+<äT >∑T$T>∑÷&çq ‘·s¡TD+˝À eT÷EyêDÏ z≥T‘√ ÄyÓ÷~+#ês¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢ $wüj·T+˝À #·s¡Ã |üPs¡ÔsTT+<äì, düuÛÑT´\ n_ÛÁbÕj·÷\qT sêh|ü‹øÏ |ü+|ædüTÔHêïeTì ñuÛÑj·TdüuÛÑ\ n~Û|ü‘·T\T Á|üø£{Ï+∫q ‘·sê«‘· #˚|ü{Ϻq á rsêàHê\≈£î $\Te @$÷ ñ+&ÉuÀ<äì, sêh @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T≈£î Ä<Ûës¡+>± ñqï Ä]ºø£˝Ÿ 3qT Ç$ @ $<Ûä+>±q÷ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·TuÀeì sêC≤´+>∑ ì|ü⁄DT\T ‘˚˝Òà düTÔHêïs¡T. á n+XÊìï |ü≥Tº≈£îì NAMASTHE HYDERABAD

d” e ÷+Á<Û ä Hêj· T ≈£ î \T, Ä ÁbÕ+‘· ô|≥Tº ã&ç<ës¡T\T, ô|‘·Ô+<ës¡¢ n+≥ø±π> $÷&çj·÷ X¯≈£îÔ\T mìï <äTÅwüŒ#êsê\≈£î ‘Ós¡ rdæHê.. ñuÛÑj·T düuÛÑ\ n_ÛÁbÕj·÷ìï e÷Á‘·+ sêh|ü‹øÏ |ü+ù|+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ X¯s¡y˚>∑+>± »]–b˛‘·THêïsTT. XÊdüqdüuÛÑ, eT+&É* qT+∫ e∫Ãq n_ÛÁbÕj·÷\qT Áø√&ûø£]+∫, |òæÁãe] 2 Hê{ÏøÏ πø+Á<ä ¨+XÊK≈£î |ü+|æ+#˚+<äT≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–q @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï~. á @sêŒ≥T¢ eTTeTàs¡+>± kÕ>∑T‘·THêïj·Tì sêh Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±sê´\j·T esêZ\T #ÓbÕŒsTT. Ç|üŒ{Ïπø düuÛÑT´\ n_ÛÁbÕj·÷\ Ä+>∑¢ ‘·s¡T®e÷ |üqT\T |üP]Ôø±e#êÃj·Tì düe÷#ês¡+. $e÷q+˝À e∫Ãq ‘Ó\+>±D _\T¢qT.. ‹]– $e÷q+˝ÀH˚ |ü+ù| neø± XÊ\T ñHêïsTT. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T˝À ‘·<äT|ü] n+ø±ìï |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î n≥T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+, ø±+Á¬>dt C≤rj·T Hêj·Tø£‘·«+ ≈£L&Ü düe÷j·T‘·ÔyÓTÆ+~. d”m+, sêeT#·+ Á<äj·T´\T Ç∫Ãq H√{°düT\qT eT÷EyêDÏ

z≥T‘√ Ä yÓ÷~+|ü #˚j·T&É+ <ë«sê d”e÷+Á<Ûä düuÛÑT´\T ≈£L&Ü dü+‘·è|æÔ bı+<˚+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#˚˝≤ á Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô #˚XÊs¡qï n_ÛÁbÕj·÷\T $ì|ædüTÔHêïsTT. yÓTT‘·Ô+>± sêh|ü‹ @ ñ<˚›X¯+‘√ _\T¢qT nôd+;¢øÏ |ü+|æ+#ês√ n~ |ü]|üP]Ô nsTT+~. á e´eVü‰s¡+ eTT–dæq ‘·sê«‘˚ eTTK´eT+Á‹ H√{°düT $wüj·÷ìï d”Œø£sY #˚|ü≥º&É+ >∑eTHês¡Ω+. ˇø£ s¡ø£+>± Ç~ sê»ø°j·T m‘·TÔ>∑&˚qì n_ÛÁbÕj·÷\T $ì|ædüTÔHêïsTT. _\T¢ô|’ #·s¡Ã eTT–+∫q≥T¢ e∫Ãq Á|üø£≥q <ë«sê sêh|ü‹ |ü+|æq _\T¢≈£î Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü nsTT+~. eTs√yÓ’|ü⁄ d”m+ H√{°düTqT ≈£L&Ü ˝≤+#Û·q+>± d”«ø£]+#·&É+‘√ yê] qT+∫ düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT q≥¢sTT+<äì ì|ü⁄DT\T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ˇø£kÕ] n<äq+>± yês¡+ >∑&ÉTe⁄ bı+~q sêh Á|üuÛÑT‘·«+.. eTs√kÕ] >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄q≈£î sêh|ü‹øÏ ˝ÒK sêdæ ñ+~. nsTT‘˚.. <ëìô|’ kÕqT≈£L\ düŒ+<äq e#˚à neø±XÊ\T ˝Òeì ‘˚*b˛e&É+‘√ ∫e] s√E ‘·+‘·TqT d”Œø£sY eTT–+#˚XÊs¡T. <ëìøÏ eTT+<äT ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆqyÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·

Ç+ø± ñ+~. 18


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é myÓTà˝Ò´\T b˛&çj·T+ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îì, d”m+ H√{°düTqT ‹s¡düÿ]+#ê\ì |ü≥Tº|ü{≤ºs¡T. B+‘√ ø=~› ì$TcÕ\πø düuÛÑyêsTT<ë |ü&ç+~. nq+‘·s¡+ 11 >∑+≥\≈£î düe÷y˚X¯yÓTÆq düuÛÑ.. C≤‹|æ‘· eTVü‰‘êà>±+BÛøÏ ìyêfi¯ó \]Œ+∫+~. ‘·sê«‘· |ü~ ì$TcÕ\ bÕ≥T düuÛÑqT yêsTT<ë y˚düTÔqï≥T¢ d”Œø£sY Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‹]– 11.30 >∑+≥\≈£î düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·sê«‘· d”Œø£sY H˚s¡T>± ˇø£ Á|üø£≥q #·<äTe⁄‘·÷ sêh|ü‹ |ü+|æq _\T¢ô|’ #·s¡Ã eTT–dæ+<äì, n_ÛÁbÕj·÷\qT Äj·Tq≈£î |ü+|ækÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. d”m+ Ç∫Ãq H√{°düTqT eT÷EyêDÏ z≥T‘√ ÄyÓ÷~düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫.. düuÛÑqT ìs¡e~Ûø£+>± yêsTT<ë y˚XÊs¡T. á düeTj·T+˝À düuÛÑ˝À ô|<ä› m‘·TÔq >∑˝≤{≤ »]–+~. ñuÛÑj·T ÁbÕ+‘ê\ düuÛÑT´\T |üs¡düŒs¡+ HÓfÒºdüT≈£îHêïs¡T. d”Œø£sYô|’øÏ ø±–‘ê\T, ø£+&ÉTyê\T $dæπsXÊs¡T. d”Œø£sY Á|üø£≥qô|’ eÁø°ø£s¡D Á|ü#ês¡+ yÓTT<ä\T ô|{Ϻq |ü\T #êqfi¯ó¢.. sêh|ü‹ |ü+|æq _\T¢ô|’ #·s¡Ã eTT–dæ+<äqï uÛ≤>±ìï |üø£ÿq|ü&˚dæ.. d”m+ Ç∫Ãq H√{°düT ÄyÓ÷<ëì eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ã.. _\T¢qT düuÛÑ ‹s¡düÿ]+∫+<äqï yê<äqqT eTT+<äT≈£î ‘Ó#êÃsTT. nsTT‘˚.. ø±ùd|ü{Ïπø yêdüÔyê\T ‘˚*b˛j·÷sTT. &Ûç©¢˝À dü‘·«s¡y˚T düŒ+~+∫q ~–«»jYTdæ+>¥.. _\T¢ô|’ düuÛÑ n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|æŒ+<äì, n<˚ düeTj·T+˝À d”m+ Ç∫Ãq H√{°düTqT eT÷EyêDÏ z≥T‘√ ÄyÓ÷~+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ¬s+&É÷ |üP]Ô _ÛqïyÓTÆq n+XÊ\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç<˚ n+X¯+˝À &ç|üP´{° d”Œø£sY eT\T¢ uÛÑ{Ϻ$Áø£e÷s¡ÿ düVü‰ |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\+>±D H˚‘·\T, sê»ø°j·T ì|ü⁄DT\T yêdüÔyê\T $e]+∫ #ÓbÕŒs¡T. d”e÷+Á<Ûä $÷&çj·÷ kÕ–düTÔqï Á|ü#ês¡+ yê] ne>±Vü≤q sêVæ≤‘ê´ìøÏ ì<äs¡ÙqeTì sêC≤´+>∑ ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. ô|’>±, d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T düyÓTÆø£´yê<ä rsêàq+ HÓ–Z+<äì #·+ø£\T >∑T<äT›ø=ì, d”«≥T¢ |ü+#·Tø√e{≤ìï ì|ü⁄DT\T m<˚›yê #˚düTÔHêïs¡T. Ä]ºø£˝Ÿ 3 Á|üø±s¡+ e∫Ãq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ô|’ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ z{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#·sê<äì ìã+<Ûäq\T ñHêïsTT. á y˚Ts¡≈£î rsêàHê\T #˚j·T{≤ìøÏ neø±XÊ\T ˝Òe⁄. ìã+<Ûäq\T Ç+‘· düŒwüº+>± ñHêï d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T, $÷&çj·÷ ‘·eT<Ó’q XË’*˝À ‘ê‘êÿ*ø£ Äq+<ä+ ø√dü+ Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥THêïj·Tì ì|ü⁄DT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á |ü]D≤e÷˝…˝≤ ñHêï.. sêC≤´+>∑+˝ÀøÏ Ä]ºø£˝Ÿ 3 Á|üø±s¡+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛÑ»q ìs¡íj·÷ìï |ü]|üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ+>± ñ+~. á Ä]ºø£˝Ÿ øÏ+<ä #˚|ü{Ϻq sêÁcÕº\ $uÛÑ»q≈£î mø£ÿ&Ü m˝≤+{Ï Hê´j·T|üs¡yÓTÆq, #·≥º|üs¡yÓTÆq ∫≈£îÿ\T m<äTs¡Tø±ø£b˛e&É+ #·]Á‘·. düTÁ|”+ ø√s¡Tº rs¡TŒ\T ≈£L&Ü Ä]ºø£˝Ÿ 3 n~Ûø±sê\T Á|ü•ï+#·C≤\ìeì ù|s=ÿHêïsTT.

|òæÁãe] ` 2014

ÇB d”Œø£sY düuÛÑ˝À #·~$q Á|üø£≥q sêh|ü‹ Ä]ºø£˝Ÿ`3 Á|üø±s¡+ |ü+|æ+∫q @|” |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢`2013ô|’ #·s¡Ã á s√E‘√ eTT–dæ+~. _\T¢qT &çôd+ãsY 16, 2013q düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|≥º>±, 86 eT+~ düuÛÑT´\T 53.05 >∑+≥\bÕ≥T #·s¡Ã˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄>± düuÛÑT´\+<ä] n_ÛÁbÕj·÷\T, sê‘·|üPs¡«ø£+>± Ç∫Ãqe˙ï ]ø±s¡T¶ nj·÷´sTT. XÊdüqdüuÛ≤ e´eVü‰sê\ dü\Vü‰ ø£$T{° (;@d”)˝À n+^ø£]+ ∫q≥T¢>± düuÛÑT´\T sê‘·|üPs¡«ø£+>± Ç∫Ãq dües¡D\T/n_ÛÁbÕj·÷\T 9,072 n~Ûø±]ø£+>± qyÓ÷<äj·÷´sTT. M{Ïì düuÛÑ n_ÛÁbÕj·T+>± uÛ≤s¡‘· sêh|ü‹øÏ |ü+|ækÕÔ+. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ n+~q d”m+ H√{°düT‘√ bÕ≥T nq~Ûø±s¡ |ü~ H√{°düT Á|ü‘·T\qT |ü+|æD° #˚XÊ+. yê{Ï˙ düuÛÑ eTT+<äT ñ+#ê+. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ç∫Ãq Á|üuÛÑT‘·« rsêàq H√{°düTqT düuÛÑeTT+<äT ñ+#·&ÉyÓTÆq~. á rsêàHêìøÏ nqT≈£L\+>± ñqïyês¡T ◊, e´‹πsøÏ+#˚ yêfi¯ófl H√ nq+&ç. yÓTC≤]{° düuÛÑT´\‘√ rsêàHêìï d”«ø£]+#·HÓ’q~. Á|üuÛÑT‘·« rsêàHêìï |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïø£ Ç<˚ n+X¯+ô|’ ñqï Ç‘·s¡ nq~Ûø±s¡ rsêàHê\qT ‹s¡düÿ]+#·HÓ’q~. düuÛÑT´\ düVü≤ø±sêìøÏ <Ûäq´yê<ë\T. düuÛÑ nqTeT‹‘√ düuÛÑqT ìs¡e~Ûø£+>± yêsTT<ë y˚düTÔHêïqT. |òæÁãe] 2Hê{ÏøÏ &Ûç©¢øÏ _\T¢! {° _\T¢ô|’ nôd+;¢, øöì‡˝Ÿ n_ÛÁbÕj·÷\qT |òæÁãe] 2 Hê{ÏøÏ πø+Á<ä ¨+ XÊK≈£î #˚πsy˚ ùd+<äT≈£î |üqT\T dü‘·«s¡+>± |üPs¡Ôe⁄‘·THêïj·Tì Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±sê´\j·T esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. ˇø=ÿø£ÿ düuÛÑT´&ÉT, ˇø=ø£ÿ n+X¯+ô|’ e´ø£Ô+ #˚dæq n_ÛÁbÕj·÷\≈£î dü+ã+~Û+∫ 50 #=|ü⁄Œq ø±|”\qT πø+Á<ä+ ø√s¡&É+‘√.. &Ûç©¢øÏ #˚s¡y˚ùd ìy˚~ø£\T uÛ≤Ø>±H˚ ñ+{≤j·Tì ‘Ó\TdüTÔqï~. Ç|üŒ{Ïπø Ä+>∑¢ ‘·s¡T®e÷ |üqT\T #ê˝≤ es¡≈£î |üPs¡ÔsTTq≥T¢ düe÷#ês¡+. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T düuÛ≤ ø±s¡´Áø£e÷\T düÔ+_Û+#·&É+‘√ ¨+XÊK≈£î |ü+bÕ*‡q ø±|”\ uÛ≤s¡+ ø=+‘·‘·–Z+~. sê‘·|üPs¡«ø£+>± ãT<Ûä, >∑Ts¡Tyêsê˝À¢ eT+Á‘·T\T, düuÛÑT´\T Ç∫Ãq n_ÛÁbÕj·÷\qT ≈£L&Ü Ä+>∑¢+˝ÀøÏ ‘·s¡T®e÷ #˚düTÔHêïs¡T. M{Ïì 50 ø±|”\T>± ‘·j·÷s¡T #˚j·÷*‡q |ü]dæú‹ ñ+&É≥+‘√ õsêø˘‡ eTw”qT¢ sêÁ‹+ãefi¯ófl |üì#˚j·÷*‡ edüTÔqï~. #·s¡Ã˝À e÷{≤¢&çq 86 eT+~ n_ÛÁbÕj·÷\‘√ bÕ≥T *œ‘·|üPs¡«ø£+>± Ç∫Ãq 9072 dües¡D\qT ˇø=ÿø£ÿ{Ï 50 ø±|”\T Ç|üŒ{Ïπø ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. ø±|”\T ô|<ä› dü+K´˝À ñ+&É≥+‘√ M{Ïì Á|ü‘˚´ø£ $e÷q+˝ÀH˚ |ü+ù| neø±XÊ\THêïsTT. ¬s+&Ée ‘˚Bπø n_ÛÁbÕj·÷\T &Ûç©¢øÏ #˚s¡T‘·T+&É&É+‘√ 3Hê{ÏøÏ yê{Ïì Jy√m+≈£î n+~+#˚ neø±XÊ\Tqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T.

y˚T&Üs¡+˝À πø+Á<äeT+Á‹ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ y˚T&Üs¡+˝À πø+Á<ä düVü‰j·T eT+Á‹ ã\sê+Hêj·Tø˘, sêh eT+Á‘·T\T u≤\sêE, bıHêï\ |üs¡´{Ï+#ês¡T. »+|üqïyê>∑Tô|’ ìsêàD+˝À e+‘Óq, kÕïq|òüT{≤º\ |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. >∑<Ó›\ e<ä›≈£î yÓ[¢.. neTàyês¡¢≈£î m‘·TÔ u…\¢+ düeT]Œ+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· n~Ûø±s¡T\‘√ eT+Á‹ u≤\sêE düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. C≤‘·s¡ |üqT\˙ï |üP]Ô#˚j·÷\ì eT+Á‘·T\T n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. NAMASTHE HYDERABAD

19


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

mìïø£\ eTT+<äT.. >±j·÷\≈£î eT+<äT e+≥>±´dt sêsTTrøÏ Ä<ÛësY \+¬ø ‘=\–+|ü⁄

Çø£ô|’ @{≤ 12 sêsTTr dæ*+&És¡T¢ πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z ìs¡íj·T+ ˇø£yÓ’|ü⁄ e+≥>±´dt <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T ‘·÷.. dæ*+&És¡T¢ ‘·>∑TZ‘·÷.. eTs√yÓ’|ü⁄ sêsTTr ø√dü+ u≤´+≈£î\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷.. HêHê ‘·+{≤\T |ü&ÉT‘·Tqï kÕe÷qT´\≈£î ñ|üX¯eTq+ ø£*–+#˚ ìs¡íj·T$T~. Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ @&Ü~øÏ Ç#˚à e+≥>±´dt sêsTTr dæ*+&És¡¢ ø√{≤qT 9 qT+∫ 12≈£î ô|+#ê\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT ‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. m©ŒJ sêsTTrì q>∑<äT s¡÷|ü+˝À Ä<ÛësY \+¬ø‘√ u≤´+≈£î U≤‘ê\ <ë«sê H˚s¡T>± $ìjÓ÷>∑<ës¡T\πø #Ó*¢+#ê\H˚ j·T÷|”@ ø°\ø£ ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#ês¡T. Çø£ô|’ sêsTTr yÓTT‘êÔìï Á|üuÛÑT‘·«+ #·eTTs¡T ø£+ô|˙\πø Çe«qT+~. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î sêsTTr‘√ ≈£L&çq dæ*+&Éπs¢ n+<äqTHêïsTT. e+≥>±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î á |ü]D≤e÷\T ePs¡≥ ø£*–+#·qTHêïsTT. πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z düe÷y˚X¯+˝À dæ*+&És¡¢ ø√{≤qT 12≈£î ô|+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. ‘êC≤ ìs¡íj·T+‘√ Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ>±qT 9 dæ*+&És¡¢ ø√{≤ô|’ n<äq+>± ˇø£ dæ*+&És¡TqT bı+<˚ neø±X¯eTT+~. @Á|æ˝Ÿ qT+∫ yÓTT<ä\j˚T´ e#˚à Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À HÓ\ø= ø£{Ï #=|üq 12 dæ*+&És¡T¢ bı+<˚ M\T+~. ªsê»ø°j·T e´eVü‰sê\ô|’ eT+Á‹es¡Z ø£$T{°μ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï ô|Á{À*j·T+ XÊK eT+Á‹ m+.Ms¡|üŒ yÓTTsTT© yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêsTTr dæ*+&És¡¢ ø√{≤ ô|+|ü⁄e\¢ @{≤ n<äq|ü⁄ sêsTTr s¡÷.5 y˚\ ø√≥¢e⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø=ìï#√≥¢ Ä<ÛësY dü+K´≈£î, u≤´+≈£î U≤‘ê\≈£î eT<Ûä´ nqTdü+<Ûëq+ |üPs¡Ôeø£b˛e&É+‘√ Bì neT\T˝À ø=ìï düeTdü´\T ‘·˝…‘êÔj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. Bì‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T Çã“+ <äT\T |ü&É≈£L&É<äH˚ ñ<˚›X¯+‘√ á ø±s¡´Áø£e÷ìï düMTøÏå+#˚+<äT≈£î ˇø£ ø£$T{° ìj·T$T+#· qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á |ü<∏äø£+˝À ø=~›bÕ{Ï ‘·|ü\THêïj·T˙, dü]~<äT›ø√yê*‡q nedüs¡eTT +<äHêïs¡T. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T >∑‘·+˝À e÷~] >±H˚ sêsTTr dæ*+&És¡T¢ bı+<äT‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. m©ŒJøÏ Á|ü‘·´ø£å Á|üjÓ÷»q ã~© |ü<∏äø£+ øÏ+<ä e÷¬sÿ{Ÿ <Ûäs¡πø e+≥>±´dtqT ø=H˚+<äT≈£î.. NAMASTHE HYDERABAD

Ä<ÛësY ø±s¡T¶ ˝Òø£b˛e&É+, u≤´+≈£î U≤‘ê‘√ Ä<ÛësYqT nqTdü+<Ûëì+#·ø£ b˛e&É+ e\¢ sêsTTrì bı+<ä˝Òø£b˛‘·Tqï≥T¢ |ü\Te⁄] qT+∫ |òæsê´ <äT\T yÓ\T¢yÓ‘·Ô&É+‘√ á |ü<∏äø±ìï |üø£ÿqô| {Ϻq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ì]›wüº \_Δ<ës¡T\πø H˚s¡T>± Á|üjÓ÷»q+ ø£*–+#˚ á |ü<∏äø£+ ‘·eT uÛ≤>∑´πsK\T e÷πsÃdüTÔ+<äì j·T÷|”@ uÛ≤$+ ∫+~. ‘=$Tà~ dæ*+&És¡T¢ dü]b˛e˙, sêsTTr dæ*+&És¡¢ ø√{≤qT ô|+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<ä+≥÷ ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ Ç{°e\ »]–q @◊d”d” düe÷y˚X¯+˝À yê´U≤´ì+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eT+Á‘·T\ $eTs¡Ù\T..: Ä<ÛësY \+¬øô|’ ªsê»ø°j·T e´eVü‰sê\ô|’ eT+Á‹es¡Z ø£$T{°μ˝À eT+Á‘·T\T $eTs¡Ù\T e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|ü<Ûëì H˚‘·è‘·«+˝Àì 11 eT+~ düuÛÑT´\ ø£$T{° Bìô|’ düTBs¡È #·s¡Ã »s¡|ü>±, Ä+{À˙ düeTdü´*ï rÁekÕúsTT˝À ˝ÒeHÓ‹Ôq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. |ü\Te⁄s¡T Ç‘·s¡ eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü Ç<˚ ‘·s¡Vü‰˝À e÷{≤¢&çq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. dæ*+&ÉsY≈£î |üP]ÔyÓTT‘·Ô+ #Ó*¢+∫q ‘·sê«‘· #ê˝≤s√E\≈£î sêsTTr &ÉãT“\T bı+<äT ‘·T+&É≥+ô|’ Á|ü»\T ndü+‘·è|æÔ>± ñHêïs¡ì ù|s=ÿqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

sêh+˝À 1.63 ø√≥¢ ø£HÓø£¸qT¢.. dæ*+&És¡¢ ø√{≤ ô|+#·≥+‘√bÕ≥T e+≥>±´dt sêsTTrøÏ Ä<ÛësY ø±s¡T¶\ \+¬øqT ‘=\–+#ê\ì πø+Á<ä+ ìs¡ísTT+#·≥+ sêh+˝À Á|ü»\≈£î Á|üjÓ÷»qø£s¡+>± e÷s¡qT+~. sêh+˝À 8.45 ø√≥¢ eT+~ »HêuÛ≤≈£î>±qT..

nìï ø£+ô|˙\÷ ø£\T|ü⁄ø=ì 1.63 ø√≥¢ >±´dt ø£HÓø£¸qT¢ ñHêïsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 7.25 ø√≥¢ eT+~øÏ Ä<ÛësY ø±s¡T¶\qT Á|ü»\≈£î n+<ä#˚dæq≥T¢ n~Ûø±]ø£ ˝…ø£ÿ\T #ÓãT‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À 50 qT+∫ 60 XÊ‘·+ ø±s¡T¶<ës¡T\ $esê\T e÷Á‘·y˚T u≤´+≈£î U≤‘ê\‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚XÊs¡T. sêsTTrsêì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\dü+K´ ≈£L&Ü >∑D ˙j·T+>± ñ+~. sêh+˝Àì Á|ü‹>±´dt &û\s¡T |ü]~Û˝À u≤´+≈£î U≤‘ê\‘√ nqTdü+<Ûëq+ ø±ì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T uÛ≤Ø>±H˚ ñHêïs¡T. dæ*+&És¡T ãTø˘ #˚düT≈£îqï Á|ü‹ dü+<äs¡“¤+˝Àq÷ sêsTTr yÓTT‘·Ô+ n+<ä˝Ò<ä+≥÷ Á|ü»\ qT+∫ |òæsê´<äT\‘√ &û\s¡T¢ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥T Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ä<ÛësY \+¬øqT ‘=\–+# ·≥+‘√ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° sêsTTr n+<˚+<äT≈£î e÷s¡Z+ düT>∑eTyÓTÆqfÒ¢. sêh+˝À dü>∑≥Tq ˇø√ÿ ≈£î≥T+u≤ìøÏ @&Ü~øÏ 10 qT+∫ 11 dæ*+&És¡T¢ nedüs¡eTe⁄‘êj·Tì n+#·Hê. ‘=$Tà~+{Ïπø sêsTTr #Ó*¢+|ü⁄qT |ü]$T‘·+ #˚j·T≥+‘√ Á|ü»\≈£î e+≥>±´dt uÛ≤s¡+>± e÷]+~. eTs√yÓ’|ü⁄.. dæ*+&És¡T <Ûäs¡qT Á|üuÛÑT‘·« n+‘·ø£+‘·≈£L ô|+#·T‘·÷ ek˛Ô+~. 2012 ôdô|º+ãs¡T˝À s¡÷.412>± ñqï dæ*+&És¡T <Ûäs¡ Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷.1,327.50\≈£î ô|]–+~. πø+Á<ä+ Á|üdüTÔ‘·+ ˇø√ÿ dæ*+&És¡T≈£î s¡÷.844 sêsTTr>± #Ó*¢k˛Ô+~. @&Ü~øÏ 9øÏ $T+∫ dæ*+&És¡¢qT $ìjÓ÷–+#˚ ≈£î≥T+u≤\≈£î <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ eTØ uÛ≤s¡+>± e÷]+~. sêsTTr dæ*+&És¡¢qT 12≈£î ô|+#·≥+ <ë«sê Äj·÷ ≈£î≥T+u≤\≈£î ø=+‘·uÛ≤s¡+ ‘·–ZqfÒ¢qH˚ uÛ≤eq e´ø£ÔeTe⁄‘√+~.

20


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

_\T¢ô|’ z{Ï+>¥ »s¡T>∑˝Ò<äT `d”m+ H√{°dt≈£î $\Te ˝Ò<äT `_\T¢ô|’ düuÛÑ˝À #·s¡Ã »]–+~ `sêh|ü‹ Ä<˚•+∫q |üìì d”Œø£sY #˚XÊs¡T `{°&û|” ‘Ó\+>±D bò˛s¡+ `d”m+ H√{°düT ÄyÓ÷<ä+ô|’ sêh|ü‹øÏ |ü+bÕ*‡q |üì˝Ò<äT: sêe⁄\

$uÛÑ»q _\T¢ô|’ $÷&çj·÷˝À @$<Ûä+>± e÷{≤¢&Ü\H˚ n+X¯+ô|’ <äwæºkÕ]+#ês¡T. d”Œø£sY z{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+∫+~ _\T¢ô|’ ø±<äì, d”m+ Ç∫Ãq H√{°düTô|’H˚qì yês¡T ˇø£ düŒwüº‘·≈£î e#êÃs¡T. düuÛÑ˝À »]–q Á|üÁøÏj·T n+‘ê ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>±H˚ »]–+<äì uÛ≤$+#ês¡T. _\T¢ Çø£ÿ&ç qT+∫ yÓ[¢q ‘·s¡Tyê‘·

sêh|ü‹ sêC≤´+>∑ã<äΔ+>± Ä<˚•+∫q |üìì d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY |üP]Ô #˚XÊs¡ì {°&û|” ‘Ó\+>±D bò˛s¡+ n_ÛÁbÕj·T |ü&ç+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢`2013ô|’ #·s¡ÃqT |üP]Ô #˚dæq+<äT≈£î d”Œø£sY≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*|æ+~. nôd+;¢ ìs¡e~Ûø£+>± yêsTT<ë|ü&çq ‘·s¡Tyê‘· {°&ûm©Œ ø±sê´\ j·T+˝À {° bò˛s¡+ myÓTà˝Ò´\T düe÷y˚X¯eT j·÷´s¡T. d”Œø£sY nôd+;¢˝À ∫e]˝À #·~$q H√{ŸqT á düe÷y˚X¯+˝À sêe⁄\ #·+Á<äX‚Ks Y¬s&ç¶ #·~$ $ì|æ+#ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄, πse+‘Y¬s&ç¶, @˝Ò{Ï nqï|üPs¡íeTà, ñe÷e÷<Ûäe¬s&ç¶ düuÛÑ˝À ∫e] ì$Twü+ |ü]D≤e÷\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. ã*ee_ sêh

n+‘ê bÕs¡¢yÓT+fÒ #·÷düT≈£î+≥T+<äì, ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ ‘Ó\+>±D sêh+ Çyê«\qï <ä&ÛÉ ìX¯Ãj·T+‘√ ñqï|ü⁄Œ&ÉT Çø£ÿ&É øÏs¡DY mìï õ$Tà≈£îÿ\T #˚dæHê Ä>∑<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. πø+Á<ä+˝À j·T÷|”@, mHé&û@ á _\T¢≈£î kÕqT≈£L\+>± ñqï+<äTq Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì uÛ≤$+#ês¡T. n+‘ê ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\y˚Tqì ‘˚*Ã.. d”«≥T¢ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´\T sêeTT\T, eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, C…’bÕ˝Ÿ j·÷<äyé, m˝Ÿ s¡eTD, dü+Á&É yÓ+ø£≥M s¡j·T´\‘√ ø£*dæ sêe⁄\ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. >∑&ÉTe⁄˝À>± _\T¢ô|’ #·]Ã+∫ n_ÛÁbÕj·÷\T #ÓbÕŒ\ì e÷Á‘·y˚T sêh|ü‹ ø√sês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. »qe]

NAMASTHE HYDERABAD

23q _\T¢ô|’ #·s¡Ã≈£î yês¡+ >∑&ÉTe⁄ bı&ç–dü÷Ô Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\ ø±|”˝À ‘·«s¡>± á _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì, á y˚Ts¡≈£î $÷ n_ÛÁbÕj·÷\T |ü+bÕ\ì ø√sês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. sêC≤´+>±~ÛH˚‘· nsTTq sêh|ü‹ Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\qT d”Œø£sY neT\T #˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äì, Ä y˚Ts¡≈£î d”Œø£sY ‘·q≈£î n|üŒ–+∫q |üìì HÓs¡y˚sêÃs¡ì sêe⁄\ ‘Ó*bÕs¡T. á _\T¢ô|’86 eT+~ düuÛÑT´\T #·s¡Ã˝À n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó*bÕs¡ì, 9072 n_ÛÁbÕj·÷\T sê‘·|üPs¡«ø£+>± düuÛÑ≈£î ‘Ó*|æq $wüj·÷ìï d”Œø£sY düuÛÑ≈£î ‘Ó*bÕs¡ì sêe⁄\ nHêïs¡T. á n_ÛÁbÕj·÷\ìï+{Ï˙ sêh|ü‹øÏ |ü+|ü⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. _\T¢ô|’ z{Ï+>¥ »s¡T>∑˝Ò<äì sêe⁄\ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘êeTT z{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#·≈£L&É<äì ø√sêeTì, n<˚ »]–+<äì $e]+#ês¡T. _\T¢ô|’ #·s¡Ã eTT–dæq $wüj·T+ Á|üø£{Ï+∫q ‘·sê«‘˚ eTTK´eT+Á‹ 77e ìã+<Ûäq øÏ+<ä Ç∫Ãq H√{°dtqT düuÛÑ˝À d”Œø£sY Á|üy˚X¯ô|{Ϻ, eTTEyêDÏ z≥T‘√ ÄyÓ÷~+#ês¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ _\T¢≈£î, H√{°dt≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Bìì sêh|ü‹øÏ |ü+bÕ*‡q nedüs¡+ ≈£L&Ü ˝Ò<äHêïs¡T. Ä]ºø£˝Ÿ 3 Á|üø±s¡+ e∫Ãq _\T¢ô|’ XÊdüqdüuÛÑ˝À z{Ï+>¥≈£î neø±X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À ;Vü‰sY $uÛÑ»q _\T¢qT Ä sêh nôd+;¢øÏ sêh|ü‹ |ü+|æùdÔ #·]Ã+#·≈£î+&Ü ‹|æŒ |ü+bÕs¡ì, Ä ‘·s¡Tyê‘· XÊdüqdüuÛÑ n_ÛÁbÕj·T+‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü n|üŒ{Ï yê»ù|sTT Á|üuÛÑT‘·«+ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Bìì ã{Ϻ #·÷ùdÔ eTTK´eT+Á‹ Ç∫Ãq H√{°dt≈£î $\Te ˝Ò<äì sêe⁄\ nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ eT÷&ÉTkÕs¡T¢ d”]j·T˝Ÿ>± e÷{≤¢&ç, Ç‘·s¡T\T e÷{≤¢&É≈£î+&Ü øÏ]øÏ] ô|{Ϻ, n&ÉT¶≈£îHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. øÏs¡DY≈£î u…dtº |ò”\¶sY nyês¡T¶ Çe«e#·TÃqHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹>± ñ+≥÷ πø_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü H√{°dt Ç#êÃs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ Ç+ø± Á|ü»\qT >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ >∑T] #˚j·T&É+ dü]ø±<äHêïs¡T.

21


|òæÁãe] ` 2014

qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

n&ɶ<ës¡T˝À¢ Áô|’y˚≥T ãdüT‡\T Á|ü<Ûëq<ës¡T\T e~* |ü˝…¢ e÷sêZ\ qT+∫ Ä|üπs≥s¡¢ ø=‘·Ô m‘·TÔ>∑&É\T Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î qs¡ø£+ Äغ@ n~Ûø±s¡T\≈£î <=s¡ø£≈£î+&Ü ñ+&˚+<äTπø

Á|üe÷<äø£s¡ Á|üj·÷D+... Á>±MTD s¡Vü≤<ës¡T\T Çs¡T≈£î>±, >√‘·T\‘√ ñ+{≤sTT. á <ës¡T˝À¢ uÛ≤Ø ãdüT‡\qT ‹|üŒ&É+ eT]+‘· Á|üe÷<äø£s¡eTì n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. ãdüT‡ mπøÿ≥|ü&˚ ø£∫Ñ·+>± $esê\T rdüTø=ì Á|üj·÷DÏ+#ê\ì.. ˝Ò<ä+fÒ ø√] ø£cÕº\T ‘Ó#·TÃ≈£îqïfÒ¢qì #ÓãT‘·THêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ $»j·Tyê&É, $XÊK|ü≥ï+ yÓfi‚¢ ãdüT‡\qT ~˝ŸdüTUŸq>∑sY MT<ä qT+∫ ø±≈£î+&Ü...ñ|üŒ˝Ÿ es¡≈£î Á|üj·÷DÏ≈£î\qT s¡|æŒ+∫ nø£ÿ&ç qT+∫ n&ɶ<ës¡T˝À¢ #Í≥T|üŒ˝Ÿ es¡≈£îyÓ[¢.. Á|ü<Ûëqs¡Vü≤<ë] MT<ä≈£î yÓfi¯ó ‘·THêïs¡T. $»j·Tyê&É düMT|ü+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· eT∞¢ n&ɶ<ës¡T˝À¢ q>∑s¡ •yês¡¢≈£î #˚s¡T‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Åô|’y˚≥T ãdüT‡\˙ï ø±+Á{≤≈£îº ø±´πsCŸ\T>± nqTeT‘·T\T rdüTø=ì ùdºJ ø±´πsCŸ\T>± ‹s¡T>∑T‘·Tqïy˚. nsTT‘˚ ø=+<äs¡T ãdüT‡ j·÷»e÷Hê´\T ø±+Á{≤≈£îº nedüsê\ ø√düy˚T ‹|ü‘·Tqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\qT ‘·|ü<√e |ü{ϺdüTÔHêïsTT. n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\≈£î eùdÔ.. ‘êeT+‘ê ø£*dæ ãdüT‡qT ãTø˘ #˚düT≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒ\ì Á|üj·÷DÏ≈£î\ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïsTT.

n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ dü]Vü≤<äT›\ >=&Ée... ôV’≤<äsêu≤<é˝À kÕ|òtºy˚sY Ç+õ˙sY>± |üì#˚düTÔqï u≤\øÏXÀsY u…+>∑fi¯Ss¡T˝À n‘·´edüs¡ düe÷y˚X¯+ ñ+&É≥+‘√ Åô|’y˚≥T ãdüT‡˝À ãj·T\T <˚sês¡T. sêÁ‹ 9 >∑+≥\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝À ãdüT‡ mø±ÿs¡T. ñ<äj·T+ 6.30πø #˚]b˛yê*‡ ñ+&É>± Ä ãdüT‡ ñ<äj·T+ 11.30≈£î #˚]+~. Ä ãdüT‡qT Å&Ó’es¡T ø=+&É\T, ø√q˝À¢+∫.. n<äq+>± ‹|æŒ rdüT¬øfi¯¢&Éy˚T n+<äT≈£î ø±s¡D+. ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ $XÊK|ü{≤ïìøÏ Á|üj·÷D düeTj·T+ >∑]wü˜+>± 12 >∑+≥˝…’‘˚..Á|üdüTÔ‘·+ 17 >∑+≥\ô|’>± |ü&ÉT‘√+~. Ç<ä+‘ê Åô|’y˚≥T ãdüT‡\ e÷ j·÷C≤\+. bÕ˝…+ ãdüT‡ <äTs¡È≥q nq+‘·s¡+ Åô|’y˚≥T ãdüT‡\ô|’ Äغ@ ø=s¡&Ü düTÔ+&É≥+‘√ yês¡T n&ɶ<ës¡T\T yÓ‘·T≈£îÿ+ ≥THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\≈£î ∫ø£ÿ≈£î+&Ü Á>±MTD s¡Vü≤<ës¡T\T, ø=+&É\T, n&Ée⁄\ düMT|ü+ qT+∫ yÓfi¯óÔHêïs¡T. NAMASTHE HYDERABAD

#·T≥÷º ‹]– ∫e]øÏ q>∑sêìøÏ ø=+‘· <ä÷s¡+˝À ì*ù|dæ nø£ÿ&˚ Á|üj·÷D Ï≈£î\qT ~+ù|düTÔHêïs¡T. Ç+≥s¡÷´«\T, |üØø£å\T, Ç‘·s¡Á‘ê n‘·´edüs¡ |üqT\ô|’ yÓfi‚¢ yês¡T düeTj·T+ $T+∫b˛‘·T+&É≥+‘√ eT<Ûä´˝À ~–b˛sTT y˚πs yêVü≤Hê\qT ÄÁX¯sTT+∫ >∑eT´kÕúHê\≈£î #˚s¡T≈£î+≥THêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ lø±≈£îfi¯+, $XÊK|ü≥ï+, neT˝≤|ü⁄s¡+, sê»eT+Á&ç, ø±øÏHê&É, $»j·Tyê&É, ø£&É|ü, nq+‘·s¡+, u…+>∑fi¯Ss¡T, eTT+ãsTT, >√yê, wæض ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î ì‘·´+ Äπs&ÉT e+<ä\ Åô|’y˚≥T ãdüT‡\T ‹|ü‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø n~Ûø±s¡T\T q>∑s¡ |ü]~Û˝À <ë<ë|ü⁄ 350ãdüT‡\qT d”CŸ #˚XÊs¡T. M{Ï˝À ø=+<äs¡T »]e÷Hê\T #Ó*¢+∫ eT∞¢ ‹|ü‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T ìs¡+‘·s¡+ <ë&ÉT\T #˚düTÔ+&É&É+‘√ Åô|’y˚≥T ãdüT‡\ Ä|üπs≥s¡T¢ yê] ø£fi¯ó¢>∑|æŒ n&ɶ<ës¡T\T |ü{≤ºs¡T.

Äغ@ n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ dü]Vü≤<äT›\ >=&Ée\T ≈£L&Ü Åô|’y˚≥T ãdüT‡\≈£î ø£*dæ ek˛Ô+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ôV’≤<äsêu≤<é eTVü‰q>∑sê_Ûeè~Δ dü+düú ◊<äT õ˝≤¢\ |ü]~Û˝À $düÔ]+∫ ñ+~. #ê˝≤ Åô|’y˚≥T ãdüT‡\T s¡+>±¬s&ç¶, yÓT<äø˘ õ˝≤¢\ dü]Vü≤<äT›\ qT+∫ ãj·T\T<˚s¡T‘·T+{≤sTT. M{Ïô|’ <ë&ÉT\T #˚j·T&ÜìøÏ Äj·÷ õ˝≤¢\ n~Ûø±s¡T\ qT+∫ ø=+‘· düVü‰j·T ìsêø£s¡D m<äTs¡e⁄‘√+<äì q>∑sêìøÏ #Ó+~q z n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. #Í≥T|üŒ˝Ÿ <ë{Ï yÓ[‘˚ ø±˙... #ê˝≤ ãdüT‡\T <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT. n&ɶ<ës¡T\qT ÄÁX¯sTT+#·&Éy˚T Ç+<äT≈£î ø±s¡D+. q>∑sêìøÏ #Ó+~q n~Ûø±s¡T\T nø£ÿ&ç es¡≈£î yÓfi≤¢\+fÒ ìã+<Ûäq\T n+^ø£]+#·e⁄. Ä ÁbÕ+‘·+ y˚πs õ˝≤¢˝À ñ+&É&Éy˚T BìøÏ ø±s¡D+.μμ nì Ä n~Ûø±] $e]+#ês¡T. dü]Vü≤<äT›\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ‘·ìF\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ëìï @sêŒ≥T #˚ùdÔ Á|üjÓ÷»qø£s¡+>± ñ+≥T+~.

22


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

mì$T~ Hê$TH˚wüq¢≈£î ÄyÓ÷<ä+ `eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îHêïs¡qï u§‘·‡ `eT<䛑·T<ës¡T\qT ‘˚yê\qï ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] `myÓTà˝Ò´\qT Äq+ #ê+ãs√¢ ≈£Ls√Ãu…{Ϻq u§‘·‡ `mìïø£\ dü+|òüT+‘√ uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ dü+Á|ü~+|ü⁄\T `¬sã˝Ÿ‡ Hê$TH˚wüq¢ ÄyÓ÷<ëìøÏ n+^ø±s¡+ `b˛{° ñ+fÒ πøM|”, {°mdt\˝À ˇø£]øÏ eTT|ü⁄Œ? `¬sã˝Ÿ‡qT ñ|üdü+Vü≤]+|üCÒùd j·T‘êï˝À¢ H˚‘·\T #˚XÊs¡T. n+ <äT˝À C≤E \ uÛ≤düÿsY Hê$TH˚ w ü H é dü]>± ˝Òø£ b˛e&É + ‘√ sê»´düuÛÑ Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q |òüT≥º+ ãT<Ûäyês¡+ |ü\T Hê≥ø°j·T |ü]D≤e÷\T, rÁe ñ‘·ÿ+sƒ¡ q&ÉTeT eTT–dæ+~. ˇπø ˇø£ÿ düuÛÑT´&ÉT eT<䛑·T>± dü+‘·ø£+ #˚dæq C≤E\ uÛ≤düÿsY Hê$TH˚wüHé ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± ñ+<ä+≥÷ ‹s¡düÿ]+∫q ]≥]ï+>¥ n~Ûø±], nôd+;¢ ø±s¡´<ä]Ù sêC≤ dü<ësê+.. Ç<ä›s¡T ¬sã˝Ÿ‡ düVü‰ yÓTT‘·Ô+ mì$T~ eT+~.. πøM|” sêeT#·+Á<äsêe⁄, {° düT_“sê$T¬s&ç¶, m+@ U≤Hé (ø±+Á¬>dt), >∑]ø£bÕ{Ï yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, ‘√≥ d”‘êsêeT\øÏÎ ({°&û|”), πø πøX¯esêe⁄ ({°ÄsYmdt), Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, ø£*~+&ç dü‘·´Hêsêj·TDsêE (ø±+Á¬>dt ¬sã˝Ÿ‡) <ëK\T #˚dæq Hê$TH˚wüq¢qT ÄyÓ÷~düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. á Á|üø£≥q yÓ\Te&É{≤ìøÏ eTT+<äT ñ<äj·T+ qT+∫ ôV’≤Á&Üe÷ q&ç∫+~. Ä<ë\, dü‘·´Hêsêj·TDsêE (#Ó’‘·q´sêE)\ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\ô|’ dü+‘·ø±\T #˚dæq 16 eT+~ myÓTà˝Ò´\T yê]øÏ ‘·eT eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îHêïs¡ì |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT, s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] sêC≤dü<ësê+≈£î *œ‘·|üPs¡«ø£+>± |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. B+‘√ ø£\ø£\+ yÓTT<ä˝…’+~. u§‘·‡ |òæsê´<äT H˚|ü<∏ä´+˝À Ç<ä›s¡T ¬sã˝Ÿ‡ Hê$TH˚wüq¢qT ô|+&ç+>¥˝À ñ+∫q ]≥]ï+>¥ n~Ûø±].. $T>∑‘ê @&ÉT>∑Ts¡T nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô NAMASTHE HYDERABAD

‹s¡düÿ]düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·eT≈£î eT<䛑·T Ç∫Ãq myÓTà˝Ò´\qT eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ ˝À|ü⁄ ‘·q m<äT≥ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì Ä<ë\, #Ó’‘·q´sêE\qT ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] Ä<˚•+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eT<䛑·T>± dü+‘·ø±\T #˚dæq bÕغ myÓTà˝Ò´\qT πøM|” sêeT#·+Á<äsêe⁄, {° düT_“sê$T¬s&ç¶ nôd+;¢ ˝≤;˝Àì eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD ¬s&ç¶ #ê+ãsY˝ÀH˚ ≈£Ls=Ãu…≥Tº≈£îì eT+‘·Hê\T »]bÕs¡T. |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY\‘√ ø£*dæ πøM|” yê]‘√ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. Ä Ç<ä›s¡T nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. Ä myÓTà˝Ò´\T ãj·T{ÏøÏ yÓfi¯fl≈£î+&Ü πøM|”, |”d”d” N|òt C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T. yê]ì ãT»®–+#ês¡T. ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eT<䛑·T |ü*øÏq yês¡+<äs¡T Äq+ #ê+ãsY˝ÀH˚ >∑+≥ es¡≈£î ñ+&Ü\ì u§‘·‡ dü÷∫+#ês¡T. u§‘·‡ Äq+ #ê+ãsY ãj·T≥ ì\ã&ç ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eT<䛑·T |ü*øÏq myÓTà˝Ò´˝À¢ n≥TyÓ’|ü⁄ e∫Ãq yês¡+<ä]˙ Äq+ #ê+ãsY˝ÀøÏ |ü+|æ+#ês¡T. á düeTj·T+˝À ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ≈£L&Ü nø£ÿ&çøÏ e#êÃs¡T. u§‘·‡ Äj·Tìï Äq+ #ê+ãsY˝ÀøÏ yÓfi≤fl\ì dü÷∫+#·>±, ‘·q≈£î |üì ñ+<äì Ç|ü⁄Œ&˚ ekÕÔqì #ÓãT‘·÷ yÓfi¯fluÀj·÷s¡T. ø±˙.. Äj·TqqT u§‘·‡ ã\e+‘·+ ô|≥º&É+‘√ Äj·Tq

e÷≥qT ø±≥kÕ] @ e÷Á‘·+ U≤‘·s¡T #˚j·T≈£î+&Ü nø£ÿ&ç qT+∫ yÓ[flb˛j·÷s¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ sêh eT+Á‹ >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ #ê+ãsY πø+Á<ä+>± ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡TΔ\T Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, dü‘·´Hêsêj·TD sêE Vü≤&Ü$&ç #˚XÊs¡T. ‘·eT≈£î eT<䛑·T ÇdüTÔqï myÓTà˝Ò´\‘√ yês¡T >∑+{≤ #ê+ãsY˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ eP´Vü‰\T s¡∫+#ês¡T. bÕغ qT+∫ m+‘· ˇ‹Ô&ç e∫ÃHê m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ b˛{° qT+∫ yÓqøÏÿ yÓfi¯flsê<äì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] e<ä›≈£î yÓ[fl dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú dü‘·´Hêsêj·TD sêEô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT ñ+<äì, Ä $esê\qT Äj·Tq n|òæ&É${Ÿ˝À ù|s=ÿq˝Ò<äì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. BìøÏ eTT+<˚ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£L&Ü dü‘·´Hêsêj·TD sêE≈£î bò˛Hé #˚dæ Hê$TH˚wüHéqT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#·>±, n+<äT≈£î Äj·Tq ‹s¡düÿ]+#ês¡T. Ä<ë\, #Ó’‘·q´ sêE\≈£î eT<䛑·T |ü*øÏq ‘·eT bÕغøÏ #Ó+~q 16 eT+~ myÓTà˝Ò´\T eT<äΔ‘·T ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢ ˝ÒK\T Ç#êÃs¡ì, Ä Ç<ä›] Hê$TH˚wüq¢qT ‹s¡düÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]ì ø£*dæ u§‘·‡ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\ô|’ bò˛s¡®Ø dü+‘·ø±\T ≈£L&Ü ñqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. Ä ‘·s¡yê‘· ø=~› ùd|ü{ÏøÏ Ä<ë\, dü‘·´Hêsêj·TD sêE\T ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]ì ø£*XÊs¡T. ‘·eTqT ã\|ü]Ãq myÓTà˝Ò´\qT eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\+≥÷ u…~]düT ÔHêïs¡ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ‘·eTqT ã\|ü]Ãq yê]˝À me¬s’Hê eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·T ≈£îqï≥T¢ ˝ÒK\T Ç∫ÃHê ‘·eT Hê$TH˚wüHé #Ó\¢<äH˚

Ç+ø± ñ+~.

23


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é ìã+<Ûäq\T mø£ÿ&ÉTHêïj·T+≥÷ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]‘√ yê~+#ês¡T. á $yê<ä+ $wüj·÷ìï πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ <äèwæºøÏ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] rdüT≈£îyÓ[¢q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ä<ë\, #Ó’‘· q´sêE yê<äq H˚|ü<∏ä´+˝À sêh mìïø£\ dü+ |òüT+ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] ãq«sY˝≤˝Ÿ ‘·eT n~Ûø± s¡T\‘√ ø£*dæ nôd+;¢øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ, nq+‘·s¡+ πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ n~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~+#ês¡T. Á|üC≤ÁbÕ‹ì<Ûä´ #·≥º+˝Àì 37e ìã+<Ûäq Á|üø±s¡+ nuÛÑ´s¡Tú\qT ã\|ü]∫q yês¡T Ä ‘·sê«‘· yê]øÏ eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+ #·T≈£îqï≥T¢ ˝ÒK\T Ç∫ÃHê, ˝Ò<ë dü«j·T+>± e∫à #Ó|æŒHê nuÛÑ´]ú Hê$TH˚wüHé #Ó\T¢u≤≥e ⁄‘·T+<äì, ø£qTø£ Hê$TH˚wüHéqT ‹s¡düÿ]+#· ˝ÒeTì ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] düŒwüº+ #˚XÊs¡T. dü«j·÷Hê nuÛÑ´]ú e÷Á‘·y˚T Hê$TH˚wüHé ñ|üdü+ Vü≤]+#·T≈£îH˚+<äT≈£î M\T+≥T+<äHêïs¡T. dü«‘·+

|òæÁãe] ` 2014

Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\ Hê$TH˚wüq¢ô|’ u§‘·‡, e{Ϻ ‘·~‘·s¡T\T #˚dæq nuÛÑ´+‘·sê\qT ‹s¡düÿ]dü÷Ô yê] Hê$TH˚wüqT¢ düÁø£eTy˚Tq+≥÷ ]≥]ï+>¥ n~Û ø±] Á|üø£{Ï+#ê s¡T. Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, dü‘·´Hêsêj·TD sêE\ Hê$TH˚wüqT¢ düeTÁø£y˚Tqì ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] #Ó|üŒ&É+‘√ ø±+Á¬>dt≈£î cÕø˘ ‘·–*q≥¢sTT+~. M]<ä›s¡÷ ã]˝À ñ+fÒ ø±+Á¬>dt n~Ûø±]ø£+>± s¡+>∑+˝À ~+∫q eTT>∑TZ]˝À πøM|” ˝Ò<ë, düT_“sê$T¬s&ç¶øÏ Çã“+~ø£s¡ |ü]dæú‘·T\T e#˚à Á|üe÷<ä+ ñ+&É≥+‘√ Ä Ç<ä›s¡T ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡TΔ\qT mìïø£\ ã] qT+∫ ‘·|æŒ+#˚+<äT≈£î sêh ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T, |ü\Te⁄s¡T d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T eP´Vü‰\T, m‘·TÔ\T y˚düTÔHêïs¡T. á HÓ\ 31 eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ es¡≈£î Hê$TH˚wüqT¢ ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îH˚+<äT≈£î >∑&ÉTe⁄ ñ+&É≥+‘√ Ä˝À>± M]ì m˝≤¬>’Hê ˇ|æŒ+∫ Hê$TH˚wüHé yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü\H˚

|ü≥Tº<ä\‘√ ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. yê] Á|üj·T‘êï\T |òü*ùdÔ Ä s¡T>∑Ts¡T nuÛÑ´s¡Tú\T @ø£Á^e+>± mìïø£j˚T´ ne ø±XÊ\T ñ+{≤sTT. Ä Ç<ä›]˝À @ ˇø£ÿs¡T b˛ {°˝À $T–*Hê, Ç<ä›s¡T b˛{° |ü&çHê |òæÁãe] 7e ‘˚Bq b˛*+>¥ nìyês¡´+ ø±qTqï~. Hê$T H˚f…&é düuÛÑT´sê*‘√ ø£\T|ü⁄≈£îì düuÛÑ˝À yÓTT‘·Ô+ 295 eT+~ düuÛÑT´\≈£î>±qT Á|üdüTÔ‘·+ 15 U≤∞ \THêïsTT. {°&û|” myÓTà˝Ò´ düTeTHé sê<∏√&é≈£î z ≥T Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äT. B+‘√ düuÛÑ˝À Á|üdüTÔ‘· ã\+ 2 78>± ñ+~. Ms¡T Äs¡T>∑T]ì sê»´düuÛÑ≈£î m qTïø√yê*‡ ñ+≥T+~. z≥T Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì Á|ü#ê s¡+˝À ñqï »Hês¡úHé <∏ëÁ{≤CŸ (lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢, ø±+Á¬>dt), #Ó+~q #ÓqïeTH˚ì s¡y˚Twt (ø£Ø+ q>∑sY õ˝≤¢, {°ÄsYmdt) ù|s¡T¢ m\ø√ºs¡˝Ÿ C≤_ ‘ê˝À ñ+&É≥+‘√ yês¡T á mìïø£˝À¢ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ù|s=ÿHêïs¡T.

meπs+{À bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘˚\T‘·T+~ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± ‘Ó\+>±D _\T¢qT rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ j·T÷|”j˚T Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì @◊d”d” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û n_Ûùwø˘ dæ+|ò”T« Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ yÓTTdü* ø£˙ïs¡T ø±s¡TdüTÔqï bÕغ\T @ y˚Ts¡≈£î eT<䛋kÕÔjÓ÷ #·÷&Ü\ì nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yêdüÔe+ bÕs¡¢yÓT+≥T y˚~ø£>±H˚ ‘Ó*dæ edüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq @◊d”d” Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sêh|ü‹ |ü+|æq _\T¢qT ‹s¡düÿ]dü÷Ô nôd+;¢ rsêàq+ #˚dæq $wüj·T+ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+∫q|ü&ÉT, rsêàq+ ePVæ≤+#· ì<˚MT ø±<äHêïs¡T. ªªá n+X¯+ |üP]Ô uÛ≤y√<˚«>±\‘√ ≈£L&ÉTø=+~. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹ @ sêh+˝À ñHêï nø£ÿ&É ì\Te⁄Hê N*ø£ edüTÔ+~. n_ÛÁbÕj·T+ Ç{À... n{À... mf…ÆHê ñ+&=#·TÃ. j·T÷|”j˚T Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+~. BìøÏ sêh nôd+;¢ nqTeT‹ nedüs¡+ ˝Ò<äT. y˚T+ Á|üC≤kÕ«eT´ Á|üÁøÏj·TqT qeTTà‘ê+. n+<äTπø Ç+<äT˝À d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D myÓTà˝Ò´\+<ä]ø° uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø£*Œ+#ê+. Á|üÁøÏ j·TqT ìC≤sTTr>± #˚|ü{≤º+. e÷≈£î nìï ÁbÕ+‘ê\ |ü≥¢ í>ös¡e+ ñ+~. ‘·T~ ìs¡íj·T+ bÕs¡¢yÓT+fÒ rdüT≈£î +≥T+~. ‘Ó \+>±Dô|’ yÓTTdü* ø£˙ïs¡T ø±s¡T düTÔqï $T>∑‘ê bÕغ\T m+‘· es¡≈£î eT<䛋kÕÔjÓ÷ #·÷&Ü*. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± NAMASTHE HYDERABAD

_\T¢qT bÕdt #˚j·T&ÜìøÏ j·T÷|”j˚T Á|üuÛÑT‘·«+ ‹s¡düÿ]+#·&Üìï ã{Ϻ#·÷ùdÔ Äj·Tq bÕغ ø£+fÒ Á|üj·T‹ï düTÔ+~. bÕs¡¢yÓT+≥T y˚~ø£>± MT≈£î ô|<ä›qì nqT≈£î +≥THêïsê? nqï Á|üX¯ï≈£î

@◊d”d” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û n_Ûùwø˘ dæ+|ò”T« ì»+ ‘Ó*dæ edüTÔ+~. Çø£ÿ&É #·≥ ºã<äΔ‘·, HÓ’‹ø£‘· Á|üX¯ï\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò<äT. ø±+Á¬>dt Ç|üŒ{Ïπø ‘·q $ <ÛëHêìï düŒwüº+ #˚dæ+~. nôd+;¢ K∫Ñ·+>± ÄyÓ÷~+ #ê\ì #Ó|üŒ&É+ sêC≤´+>∑ $s¡T<äΔ eTe⁄‘·T+~μμ nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ d”&ÉãT¢´d” ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏdü÷Ô _\T¢qT

dü÷{Ï>± düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Ò<äT. ªªÇø£ÿ&É ‘Ó\+>±D n+XÊìï, Áø£eT•ø£åD $wüj·÷ìï y˚πs«s¡T>± #·÷&Ü*. H˚qT Çø£ÿ&É ‘Ó\+>±D >∑T]+#˚ e÷{≤¢&ÉT‘·THêï. Áø£eT•ø£åD >∑T]+∫ ñqï‘· kÕúsTT ø£$T{° #·÷düT≈£î+≥T+~μμ nHêïs¡T.

24


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

q>∑s¡ Jeq+ <äTs¡“¤s¡+ eTTqTà+<äT Çø£ÿ&É Jeq+ <äTs¡“¤s¡+ n_Ûeè~Δ #˚dæ |üqTï\T, Ä<ëj·T+ ô|+#ê* eTTì‡bÕ*{°\T, sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ dü+j·TTø£Ô+>± |üì #˚j·÷* q\T yÓ’|ü⁄˝≤ Á|üC≤s¡yêD≤ n_Ûeè~Δô|’ <äèwæº ô|{≤º* <ëì Ä<Ûës¡+>± •yês¡T |ü≥ºD≤\T ô|s¡>±*

ªª<˚X¯+˝À q>∑sê\T, |ü≥ºD≤˝À¢ X¯s¡y˚>∑+>± »HêuÛ≤ ô|s¡T>∑T‘√+~. yê]øÏ ø£˙dü eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq Ç|üŒ{Ïπø ô|qTdüyê\T>± e÷]+~. |ü≥ºD≤_Ûeè~Δô|’ n+<ä] uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ n_Ûeè~Δ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#ê*. ˝Òø£b˛‘˚ eTTqTà+<äT q>∑s¡, |ü≥íD Jeq+ <äTs¡“¤s¡+>± e÷s¡T‘·T+~μμ nì sêh Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY |æ.¬ø.eTVü≤+‹ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ªuÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À |ü≥ºD°ø£s¡Dμ(ns¡“HÓ’CÒwüHé ÇHé Ç+&çj·÷) ù|s¡T‘√ Äj·Tq ◊wüsY »&é® nVüQ¢yê*j·÷, ¬ø.s¡$\‘√ ø£\dæ s¡∫+∫q |ü⁄düÔø±ìï Ç{°e\ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ düeTø£å+˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À |ü≥ºD≤_Ûeè~ΔøÏ m<äTs¡e⁄‘·Tqï düyêfi¯ó¢, düeTdü´\T, |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\ô|’ á |ü⁄düÔø£+˝À ˝À‘·T>± #·]Ã+∫q≥T¢ eTVü≤+‹ #ÓbÕŒs¡T. eTq sêh ñ<√´>∑ e´edüú≈£î n~Û|ü‹>± ñqï Äj·Tq á |ü⁄düÔø£+˝Àì n+XÊ\T eTq sêcÕZìøÏ m˝≤ e]ÔkÕÔsTT, Çø£ÿ&É ‘˚yê*‡q dü+düÿs¡D˝Ò$T{Ï? nH˚ $wüj·TyÓTÆ Á|ü‘˚´ø£+>± e÷{≤¢&Üs¡T. |ü≥íD°ø£s¡D n+X¯+ô|’ Äj·Tq nyÓT]ø±˝Àì m+.◊.{°. $<ë´dü+düú˝À |”ôV≤#Y&û #˚XÊs¡T. &Ûç©¢ dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt mø£Hê$Tø˘‡˝À, nyÓT]ø±˝Àì uÀdüºHé e]Ù{° m+@(mø£Hê$Tø˘‡)qT ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ |üP]Ô#˚dæq eTVü≤+‹ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+˝À ôd’‘·+ |ü≥ºD≤_Ûeè~Δ XÊK≈£î ø±s¡´<ä]Ù>± ø°\ø£ |ü<ä$˝À |üì #˚XÊs¡T. á HÓ˝≤Ks¡Tq d”mdt>± |ü<äM $s¡eTD #˚j·TuÀ‘·Tqï Äj·Tq uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À |ü≥ºD°ø£s¡D n+X¯+ô|’H˚ Á|ü|ü+#· Á|üdæ<äΔ $X¯«$<ë´\j·÷˝À¢ Ä#ês¡T´&ç>± |üì #˚j·÷\ì NAMASTHE HYDERABAD

n_Û\wædüTÔHêïs¡T. |ü≥ºD≤_Ûeè~Δ MTøÏwüºyÓTÆq n+X¯+ ø£<ë.... MTs¡T s¡∫+∫q |ü⁄düÔø£+ô|’ Á|ü<Ûëì, Á|ü»\ düŒ+<äq m˝≤ ñ+~? á |ü⁄düÔø£ s¡#·q eè‹Ô|üs¡+>± Hê≈£î n‘·T´qï‘· >ös¡e+>± uÛ≤$düTÔHêï. Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ≈£L&Ü m+‘√ ÄdüøÏÔ>± Bì >∑T]+∫ n&ç>±s¡T. &Ûç©¢˝À ñqï ì|ü⁄DT\+‘ê á |ü⁄düÔø£+ô|’ düŒ+~+#·&É+ eT]+‘· Äq+<ëìï∫Ã+~. <˚X¯+˝À |ü≥ºD Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï Á|ü<Ûëq düeTdü´\T, bÕ\Hê |üs¡+>± ‘˚yê*‡q dü+düÿs¡D\ô|’ Bìô|’ #·]Ã+#êeTT. |ü⁄düÔø£+ $Áø£j·÷\T ≈£L&Ü u≤>∑T+&É≥+ s¡#·sTT‘·>± Hê≈£î eT]+‘· Äq+<ëìï∫Ã+~. düTBs¡Èø±\+ $$<Ûä ¨<ë˝À¢ |üì#˚XÊs¡T. ô|’>± Ç|ü&ÉT sêh ñ<√´>∑ e´edüúπø n~Û|ü‹>± ñHêïs¡T. |ü≥ºD≤˝À¢ Á|ü<Ûëq düeTdü´\T m+<äT≈£î rs¡&É+ ˝Ò<äT. mø£ÿ&ÉT+~ ˝À|ü+? |ü≥ºD≤_Ûeè~ΔøÏ düeTÁ>∑ n_Ûeè~Δ $<Ûëq+ nedüs¡+. @<√ ˇø£ düeTdü´qT r]à n_Ûeè~Δ #˚XÊ+ nì #Ó|üŒ˝Ò+. uÛÑ÷eTT\qT Á|ü<Ûëq eqs¡T\T>± uÛ≤$+∫ Á|üC≤ s¡yêD≤ e´edüú πø+Á<ä+>± n_Ûeè~Δ #˚j·÷*. Á|üdüTÔ‘·+ n˝≤ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. q>∑s¡+ ˝Ò<ë |ü≥ºD+ #·T≥÷º Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T\T, ¬s’\T e÷sêZ\T ì]à+#ê*. yê{Ïì n˝≤ e~˝Òj·T≈£î+&Ü nqTdü+<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T\T ì]à+∫ XÊ{Ï˝…’{Ÿ ì]à+#ê*. n˝≤π> Ç|ü&ÉT düMT|ü ÁbÕ+‘ê\≈£î ôV’≤d”Œ&é ¬s’˝Ò« HÓ{ŸesYÿ\T+&Ü*. MTø√ ñ<ëVü≤s¡D #ÓbÕŒ*. eTq ôV’≤<äsêu≤<é`ø£Ø+q>∑sY\ eT<Ûä´ <ä÷sêìï »bÕHé ˝Ò<ë #ÓjHê˝À Á|üj·÷DÏ+#ê\+fÒ >∑+≥˝Àù| |ü&ÉT‘·T+~. n˝≤π> Çø£ÿ&Ü Á|üj·÷D e´edüú ñ+fÒ n+<äs¡÷ ôV’≤<äsêu≤<é m+<äTø=kÕÔs¡T. Ç|ü&ÉT uÛÑ÷eTT\$\Te\T u≤>± ô|]–b˛j·÷sTT ø£<ë. MTs¡T #Ó|æŒq≥T¢ s¡yêD≤ e´edüú\T,{ÖqT¢ ì]à+#ê\+fÒ uÛ≤Ø>± ì<ÛäT\T ø±yê* ø£<ë? uÛÑ÷eTT\qT eqs¡T\T>± uÛ≤$+#ê*. uÛÑ÷ ùdø£s¡D »]|æq|ü&ÉT yê{Ï j·T»e÷qT\qT n_Ûeè~Δ˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± e÷sêÃ*. yê]øÏ ø=+‘· yê{≤ ÇùdÔ e´‹πsø£‘· sê<äT. ô|’>± nø£ÿ&É #˚j·TuÀj˚T n_Ûeè~Δ e\¢ yê]øÏ#˚à yê{≤≈£î ôd’‘·+ uÛ≤Ø>± $\Te ô|s¡T>∑T‘·T+~. Á|ü»\qT uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± e÷]à |üqT\T #˚ùd˝≤ n_Ûeè~Δ Á|üD≤[ø£\T ñ+&Ü*. n|ü\T |üqT\T #˚j·T&É+ düT\uÛÑ+. Çø£ ì<ÛäT\T uÛ≤Ø>± kı+‘·+>± düeT≈£Ls¡TÃø√˝Ò+ nqï~ ì»y˚T. <ëìøÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T e÷sêZ\T yÓ<äø±*. eTTì‡bÕ*{°\≈£î uÛ≤Ø>± ì<ÛäT\T Á|üuÛÑT‘·«+ Çe«&É+ ˝Ò<äT. eT] mø£ÿ&ç qT+∫ ekÕÔsTT? eTTì‡bÕ*{°˝À¢ Ä]úø£ ìs¡«Vü≤D dü]>± ˝Ò<äT. sêh Á|üuÛÑT‘·«+, eTTì‡bÕ*{°\T dü+j·TTø£Ô+>± ˇ|üŒ+<ë\T #˚düT≈£îì ì<ÛäT\T düMTø£]+#ê*. ô|<ä› Ä]úø£ dü+düú\ qT+∫ dü+j·TTø£Ô u≤<Ûä´‘·‘√ n|ü\T ‘Ó∫à |üø±ÿ Á|üD≤[ø£\‘√ n_Ûeè~Δ #˚j·÷*. n|ü&ÉT Ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ä<ëj·T+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. <ëì Ä<Ûës¡+>± |üqTï\T ô|+#ê*.

25


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

e÷ ø£˙ïfi¯fl‘√ #Ó\>±≥+ ‘·>∑<äT.. `á _\T¢.. neTs¡T\ ‘ê´>∑|òü\+.. ` yê] s¡ø£Ô+ Ç+<äT˝À ñ+~ `ns¡yÓ’@fi¯ó¢>± ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·÷\T `ˇ|üŒ+<ë\˙ï ãT≥º<ëK\j·÷´sTT `mqï&É÷ ˇø£ÿ Jy√ neT\Tø±˝Ò<äT `uÛÑ]+#·˝Òπø Á|ü‘˚´ø£ sêh ñ<ä´eT+ `Çø£ÿ&ç uÛÑ÷eTT\$TàHê.. ô|’kÕ Ks¡Tà ô|≥º˝Ò<äT `kıeTTà e÷~.. k˛≈£î $÷<ë? ªyÓsTT´ eT+~ neTs¡Ms¡T\ ‘ê´>∑|òü*‘·+ Ç~.. ns¡yÓ’ @fi¯¢ b˛sê{≤\≈£î Á|ü‹s¡÷|ü+ Ç~. _\T¢˝À neTs¡Ms¡T\ s¡ø£Ô+ ñ+~. yê]ì ø£qï ‘·\T¢\ Äy˚<äq ñ+~. eTq #˚‹øÏ ì|ü⁄Œ ‘·–*‘˚ ne÷à.. nì n+{≤+. ø±˙.. m©“q>∑sY #Ís¡kÕÔ˝À lø±+‘·#ê] ˇ+{Ïô|’ ô|Á{À\T b˛düT≈£îì eT+≥˝À¢ ñHêï.. C…’ ‘Ó\+>±D nì ìq~+#ê&ÉT. ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{°˝À j·÷<äj·T´ eT+≥˝À¢ ø±*b˛‘·÷ C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ ìHê<ä+ #˚XÊ&ÉT. neTs¡T\ ‘ê´>±\T &Ûç©¢ ô|<ä›\≈£î $ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì &Ûç©¢ ô|<ä›\≈£î ˝ÒK sêdæq j·÷~¬s&ç¶ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î ≈£L‘·y˚≥T <ä÷s¡+˝À ñπsdüT≈£îHêï&ÉT. Ç˝≤+{Ï yÓsTT´eT+~øÏô|’>± neTs¡Ms¡T\ ‘ê´>±\T á _\T¢qT ‘Ó#êÃsTT. Á¬ø’düÔe⁄\≈£î u…’_˝Ÿ, eTTdæ¢+\≈£î KTsêHé, Væ≤+<äTe⁄\≈£î uÛÑ>∑eBZ‘· m+‘· |ü$Á‘·yÓTÆq<√.. e÷≈£î á eTTkÕsTT<ë _\T¢ n+‘· |ü$Á‘·yÓTÆq~. n˝≤+{Ï _\T¢qT $÷s¡T ∫+∫y˚XÊs¡T. ø±*à ã÷&ç<ä #˚XÊs¡T. Ç<˚Hê $÷ dü+kÕÿs¡+?μ n+≥÷ ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ ({°ÄsYmdt) XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘· áf…\ sêCÒ+<äsY d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\qT, ‘Ó\+>±D e´‹πs≈£î\qT Á|ü•ï+#ês¡T. sêh|ü‹ qT+∫ e∫Ãq eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ X¯óÁø£yês¡+ nôd+;¢˝À #·s¡Ã˝À bÕ˝§Z+≥÷ Äj·Tq uÛ≤y√<˚«>∑ Á|üdü+>∑+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D m+<äT≈£î ø±yê˝À $&ÉeT]à #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î »]–q nHê´j·÷\qT ]ø±s¡T¶\qT Á|ükÕÔ$dü÷Ô düuÛ≤kÕøÏå>± Á|ü»\ eTT+<äT ô|{≤ºs¡T. »]–q ˇ|üŒ+<ë\T m˝≤ ñ\¢+|òüTq≈£î >∑Ts¡j·÷´jÓ÷ $e]+#ês¡T. ˇø£ÿ 610 Jy√ neT\T ø√dü+ e+<ä\kÕs¡T¢ düuÛÑ˝À $»„|æÔ #˚dæq $wüj·÷ìï Á|ükÕÔ$+∫q áf…\.. Ä ˇø£ÿ |üì≈£L&Ü #˚j·T˝Òø£b˛sTTq düyÓTÆø£´sêh+˝À m˝≤ ø£*düT+&Ü\ì ì>∑ZBXÊs¡T. nqï<äeTTà˝≤¢ NAMASTHE HYDERABAD

$&çb˛<ë+, Äràj·TT\T>± ø£*dæ ñ+<ëeTì ‘êeTT ø√s¡T≈£î+≥T+fÒ, $÷s¡T yÓøÏ*#˚wüº\‘√ ¬s#·Ã>=≥º&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»düeTì Á|ü•ï+#ês¡T. M{Ïì uÛÑ]+#·˝Òπø ‘Ó\+>±D düe÷»+ <äXÊu≤›\T>± Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ø√dü+ ñ<ä´e÷\T #˚dæ+<äqï áf…\.. n&ɶ<ës¡T\T ‘=øÏÿ, |ü∫à neø±X¯yê<ëìï Á|ü<ä]Ù+#·&É+ ‘·>∑<äì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\≈£î Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ì<ÛäT\T.. ˙fi¯ó¢.. ìj·÷eTø±\ ø√düy˚T ‘·eT ñ<ä´eT+ kÕ–+<äqï áf…\.. Äø£* πøø£\T, Ä‘·àVü≤‘·´\T ˝Òì sêh+ ø±yê\ì ‘Ó\+>±D n+‘ê ˇø£ÿfÒ ø={≤¢&ÉT‘·T+fÒ ≈£îÁ≥\T, ≈£î‘·+Á‘ê\‘√ n&ÉT¶≈£î+≥÷ edüTÔHêï s¡ì $eT]Ù+#ês¡T. e÷ ø£˙ïfi¯fl‘√ #Ó\>±≥+ Ä&É≈£î+&Ü.. $»„‘·‘√ e´eVü≤]+∫.. ìC≤ sTTrì Á|ü<ä]Ù+#·Tø√yê\ì $qï$+#ês¡T. >∑‘·+˝À bÕغ\T Ç∫Ãq ˝ÒK\≈£î, mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º\≈£î ø£≥Tºã&ç eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ n_ÛÁbÕj·÷\T #ÓbÕŒ\ì d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\qT ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À n‘·´~Ûø£ eT+~ m+|”\ ÄyÓ÷<ä+‘√ ]ø±s¡T¶ kÕúsTT $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ä<ä´+‘· ñ<˚«>∑uÛÑ]‘·+>±.. áf…˝≤¢+{Ï e÷≥\‘√.. #·Ts¡ø£‘·TÔ˝≤¢+{Ï #·Ts¡ø£\‘√.. ÄÁ>∑Vü≤+‘√.. ÄÅs¡ú‘·‘√.. dü+j·TeTq+‘√.. k˛<äs¡uÛ≤e+‘√ ì+&çq áf…\ Á|üdü+>∑+ Ç˝≤ kÕ–+~. Ç~ 56 @+&É¢ ìØø£åD. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T

ø√dü+ q÷{ÏøÏ q÷s¡T XÊ‘·+ eT+~ ‘Ó\+>±D _&ɶ\ eT<䛑·T ñ+~. sêh+ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q _\T¢ô|’ nôd+;¢˝À #·]Ã+#˚ neø±X¯+ \_Û+#·≥+ dü+‘√wü+. Á|üC≤kÕ«eT´ã<äΔ+>± $&çb˛<ë+. Ä+Á<Ûä, sêj·T\d”eT˝Àì n_Ûeè~ΔøÏ H√#·Tø√ì ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>± ñHêïs¡T. ø=+<ä]øÏ sêh $uÛÑ»q ns¡ú+ ø±e≥+ ˝Ò<äT. eT]ø=ìï esêZ\≈£î ns¡ú+ nsTTHê >∑T&ç¶>± e´‹πsøÏdüTÔHêïsTT. <˚X¯eT+fÒ eT{Ϻø±<√jYT.. <˚X¯eT+fÒ eTqTwüß˝ÀjYT nHêïs¡T >∑Ts¡C≤&É. ø±˙ Ä+Á<Ûë bÕ\≈£î\≈£î ‘Ó\+>±D˝À ÄÁø£$T+#·T≈£îqï uÛÑ÷$T $÷<äH˚ yê] Áù|eT+‘ê. e{Ϻ e÷≥\T ø£{Ϻ ô|{ÀºjYT.. >∑{Ϻ y˚T\T ‘·\ô|≥ºy√jYT nHêïs¡T >∑Ts¡C≤&É. ø±˙ d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\T ÇH˚ïfi¯ófl n_Ûeè~Δ nH˚ e÷≥\T #ÓãT‘·÷ e#êÃπs ø±˙.. mqï&É÷ ‘Ó\+>±DqT n_Ûeè~Δ #˚<ë›eTH˚ Ä˝À#·q #˚j·T˝Ò<äT. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì Á|ü<Ûëì #˚ùd+<äTπø sêh $uÛÑ»q #˚düTÔHêïs¡ì e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\T ñ+&Ée#·Tà >±ø£! ø±˙ eT÷&ÉT ‘·sê\ Äø±+ø£å ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+. 1956˝À düyÓTÆø£´sêwüº+ @sêŒ≥T≈£î eTT+<˚ Ç&û¢ kÕ+u≤sY >√u≤´ø˘ ñ<ä´eT+ »]–+~. n|ü⁄Œ&˚ ‘Ó\+>±D ndæÔ‘ê«ìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î ‘Ó\+>±D s¡ø£Ôdæø£ÔeTsTT+~. »j·TX¯+ø£sY kÕsY.. m|ü⁄Œ&É÷ nH˚ yê&ÉT.. ªôV’≤<äsêu≤<é dæ{° ø±˝ÒJ˝À

Ç+ø± ñ+~.

26


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é $÷{Ï+>¥≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î es¡+>∑˝Ÿ qT+∫ ãdüT‡˝À edüTÔHêï+. ø±˙ ãdüT‡ #Ó&çb˛sTTq ø±s¡D+>± düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡Tø±˝Ò<äT. Vü‰»s¡sTT‘˚ H˚qT nø£ÿ&É »]–q ø±\TŒ˝À¢ #·ìb˛j˚T yê&çìμ nì. _&ɶ\T eT+≥˝À¢ ø±*b˛j·÷s¡T eTq #˚‹øÏ ì|ü⁄Œ ‘·–*‘˚H˚ ne÷à nì n+{≤+, n˝≤+{Ï~ m˝Ÿ; q>∑sY #Ís¡kÕÔ˝À lø±+‘·#ê] e+{Ïô|’ ô|Á{À˝Ÿ b˛düT≈£îì C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å≈£î Je+ b˛XÊ&ÉT. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+, neTs¡T\ ‘ê´>±\qT &Ûç©¢ ô|<ä›\T, &Ûç©¢ $÷&çj·÷ @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+fÒ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ≈£L‘·y˚≥T˝À ñqï s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓTTsTT Hêu≤<é eT+&É\ ô|<ä›eT+>∑fi≤s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·÷~¬s&ç¶ nH˚ j·TTe≈£î&ÉT Çø£ÿ& ç(‘Ó\+>±D) neTs¡‘·«+ <˚XÊìøÏ ‘Ó*j·TCÒ j·÷\ì bÕs¡¢yÓT+≥T e<ä›≈£î yÓ[fl ‘Ó\+>±D m+<äT≈£î ø±yê\H˚ $esê\‘√ πø+Á<ëìøÏ ˝ÒK sêdæ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î ≈£L‘·y˚≥T <ä÷s¡+˝À #Ó≥Tº≈£î ñ]y˚düT≈£îì eTs¡DÏ+#ê&ÉT. j·÷~¬s&ç¶ X¯yêìøÏ nHê<Ûä X¯e+>± b˛düTºe÷s¡º+ #˚XÊs¡T. j·÷~¬s&ç¶ nHê<Ûäø±<äì, ‘Ó\+>±D _&ɶ nì y˚TeT+‘ê n‘·&ç X¯yêìï rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ yÓ[‘˚ <=+>∑#ê≥T>± ‘·s¡*+#ês¡T. Ç~ eT÷&ÉT ‘·sê\ ñ<ä´eT+. sêC≤´+>∑ã<äΔ+>± sêh|ü‹ XÊdüqdüuÛÑ≈£î eTTkÕsTT<ë _\T¢ |ü+bÕs¡T. Á¬ø’düÔe⁄\≈£î u…’_˝Ÿ, eTTdæ¢+\≈£î KTsêHé, Væ≤+<äTe⁄\≈£î uÛÑ>∑BZ‘· m+‘· |ü$Á‘·yÓTÆq<√.. sêh |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D eTTkÕsTT<ë _\T¢ e÷≈£î n+‘· |ü$Á‘·yÓTÆq~. sêh|ü‹ |ü+|æq n˝≤+{Ï.. _\T¢qT ∫+∫, ø±*Ãy˚XÊs¡T. Ç<˚Hê $÷ dü+kÕÿs¡+? $÷ ≈£îÁ≥\T, ≈£î‘·+Á‘ê\qT ãj·T≥ô|{≤ºs¡T. ;@d” ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î d”Œø£sY _\T¢ düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. d”Œø£sY ~wæºu§eTà\qT ôd’‘·+ <äVü≤q+ #˚j·T&É+ u≤<Ûëø£s¡+. d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T sêC≤´+>±ìï ≈£L&Ü $düà]+#ês¡T. yê] dü+≈£î∫‘· uÛ≤yê\qT ãj·T≥≈£î yÓfi¯¢>∑ø±ÿs¡T. y˚T+ $uÛÑ»q ø√]‘˚ $Á<√Vü≤+.. $÷s¡T #˚ùdÔ Ä‘·à>ös¡e b˛sê≥e÷? bı{Ϻ lsêeTT\T e÷≈£î Ä<äs¡Ù+ ªsêh+˝À 50% uÛÑ÷uÛ≤>∑+, »HêuÛ≤>± ñHêï+. nsTTHê eTq+ ~«rj·T ÁX‚DÏ bÂs¡T\T>± ñ+&Ü˝≤? nì nj·T´<˚es¡ ø±fi‚X¯«s¡sêe⁄ b˛sê≥+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 1952 qT+∫ 1953 nø√ºãsY 1q sêh+ @s¡Œ&˚ es¡≈£î bı{Ϻ lsêeTT\T b˛sê≥+ #˚XÊs¡T. sêh+ kÕ~Û+#·T≈£îHêïs¡T. Äj·TH˚ e÷≈£î Ä<äs¡Ù+. ∫qï sêÅcÕº\ @sêŒ≥T b˛sê{≤\≈£î |ü⁄Hê<äT\T y˚dæ+~ Äj·TH˚. 1953˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À _\T¢ NAMASTHE HYDERABAD

|òæÁãe] ` 2014

ô|fÒº≥|ü⁄Œ&ÉTôd’‘·+ eTÁ<ëdüT˝À dü>∑+ÁbÕ+‘·+ ø±yê\ì >=&Ée #˚XÊs¡T. B+‘√ bı{Ϻ lsêeTT\T neTs¡‘·«+ bı+<ës¡T. Ä+Á<Ûä sêh ne‘·s¡D≈£î bı{Ϻ lsêeTT\≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊs¡T. HÓÁVüA e÷≥\T >∑Ts¡TÔ #˚düTø√+&ç πøe\+ uÛ≤wü e÷Á‘·y˚T ◊ø£´‘·≈£î ÁbÕ‹bÕ~ø£ ø±<äì |òü»˝Ÿ n© ø£$TwüHé #Ó|æŒ+~. ‘Ó\+>±DqT Ä+Á<Ûë˝À ø£*|æ‘˚ yê]‘√ HÓ>∑Z˝Òs¡ì HÓÁVüAøÏ∫Ãq ]b˛s¡Tº˝À |òü»˝Ÿ n© ù|s=ÿHêïs¡T. $XÊ˝≤+Á<Ûä @sêŒ≥T˝À kÕÁe÷»´yê<ä Äø±+ø£å ñ+<äì kÕø屑·÷Ô HÓÁVüAH˚ nHêïs¡T. M≥ìï+{Ï˙ ‘·T+>∑˝À‘=øÏÿ, <äTs¡T<˚›X¯+‘√ $XÊ˝≤+Á<Ûä @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. $XÊ˝≤+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T Ç∫Ãq >ö‘·T \#·Ãqï, |ü⁄#·Ã\|ü*¢ düT+<äs¡j·T´ n|ü⁄Œ&˚ #ÓbÕŒs¡T. ‹j·T´ì e÷≥\T ø£&ÉT|ü⁄ ì+|üe⁄. $XÊ˝≤+Á<Ûä≈£î ø=ìï ô|<ä›eTqTwüß\ ˇ|üŒ+<ë\T ø±yê\Hêïs¡T. ˇ|üŒ+<ë\ y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±DqT Ä+Á<Ûë ÁbÕ+‘·+˝À (yÓTsY®) ø£*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ y˚T+ n&ÉT>∑T‘·Tqï~ ø=‘·Ô sêh+ ø±<äT. &û yÓTsY® #˚j·TeT+≥THêï+. 1956≈£î eT+<äTqï sêÅcÕºìï y˚T+ Çe«eT+≥THêï+. (á düeTj·T+˝À eT+Á‹ e÷DÏø£´es¡eP|ükÕ<é CÀø£´+ #˚düT≈£î+≥÷ 1956 ø£+fÒ eTT+<äT d”e÷+Á<Ûä˝À ñqï uÛÑÁ<ë#·˝≤ìï e÷øÏkÕÔsê? $÷ yÓ’K] @+{Ï? nì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç+<äT≈£î áf…\ düe÷<Ûë q$Tdü÷Ô..) Ä+Á<Ûë˝À ñqï düeTj·T+˝À ≈£L&Ü uÛÑÁ<ë#·˝≤ìøÏ ìC≤+ Á|üuÛÑTe⁄\T lsêeT ø£fi≤´D≤ìøÏ ‘·\+Áu≤\T, |ü≥Tº eÅkÕÔ\T |ü+ù|yês¡T. Ä $wüj·T+ eT]∫b˛e<äT›. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q >√|üqï ‘·Vü≤d”˝≤›sY>± Á|ü»\ kıeTTà‘√ uÛÑÁ<ë#·\+˝À Ä\j·÷ìï ø£{Ϻ+#ês¡T. n+<äT≈£î >√|üqïqT >√˝§ÿ+&É ø√≥˝À ã+BÛU≤Hê˝À ô|{Ϻq #·]Á‘·qT eT]∫b˛e<äT›. ˇ|üŒ+<ë\˙ï ãT≥º<ëK\T 1956˝À ‘Ó\+>±DqT yÓTsY® #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT #˚düT≈£îqï ˇ|üŒ+<ë\qT d”e÷+Á<ÛäT\T ‘·T+>∑˝À ‘=ø±ÿs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+ qT+∫ d”m+ ñ+fÒ ‘Ó\+>±D yê]øÏ &ç|üP´{° d”m+ |ü<ä$ Çyê«*. ‘Ó\+>±D˝À ÁbÕ+rj·T uÀs¡T¶qT @sêŒ≥T #˚dæ.. Ä uÀs¡T¶ nqTeT‹ ñ+fÒH˚ ‘Ó\+>±D˝Àì uÛÑ÷eTT\T ne÷à*. ø±˙ á ˇ|üŒ+<ë\T mø£ÿ&Ü neT\T ø±˝Ò<äT. ‘Ó\+>±DqT yÓTsY® #˚j·Tø£eTT+<˚ &Ûç©¢ qT+∫ ô|ò’¢{Ÿ˝À _\T¢ sêø£eTT+<˚ ‘Ó\+>±D |ü<ä+ m‘·Ô≈£î+&Ü ìùw~Û+#ês¡T. Ä+Á<Ûë, ‘Ó\+>±D sêh+>± ñqï ù|s¡T˝À ‘Ó\+>±DqT ‘=\–+#ês¡T. sêh ne‘·s¡D düeTj·T+˝À

&ç|üP´{° d”m+>± ñqï ˙\+ dü+Je¬s&ç¶ @|” ne‘·s¡D ‘·sê«‘· d”m+ nj·÷´s¡T. ø±˙ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ &ç|üP´{° d”m+ |ü<ä$ Çe«˝Ò<äT. ñ<√´>±\T, ˙fi¯ó¢, ì<ÛäT\T <√#·T ≈£îHêïs¡T. 1969 ñ<ä´eT+ ‘·sê«‘· ÁãVü‰àq+ <ä¬s&ç¶ ø£$T{° y˚dæ 22,400 ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ñ<√´>±\qT d”e÷+Á<ÛäT\T ÄÁø£$T+#·T≈£îqï≥T¢ ‘˚˝≤Ãs¡T. á y˚Ts¡≈£î n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ 36Jy√ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ø±˙ Ä Jy√ neT\T #˚j·T˝Ò<äT. $XÊ˝≤+Á<Ûä ø√s¡T≈£îqï |ü⁄#·Ã\|ü*¢ düT+<äs¡j·T´, sê$ ôd’‘·+ n+^ø£]+#ês¡T. $XÊ˝≤+Á<Ûä≈£îeT<䛋#êÃ+. ø±˙ ñ<√´>±\T <√#·T≈£î+{≤s¡ì nqTø√˝Ò<äì n_Û|üÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ˇø£ÿ Jy√ ≈£L&Ü neT\T ø±˝Ò<äT Äs¡T dü÷Á‘ê\ |ü<∏äø±ìï ‘·T+>∑˝À ‘=ø±ÿs¡T. ñ<√´>±\ô|’ 1995˝À m˙ºÄsY »j·TuÛ≤s¡‘Y¬s&ç¶ ø£$T{° y˚XÊs¡T. á ø£$T{° ]b˛s¡Tº ≈£L&Ü Ç∫Ã+~. m˙ºÄsY 610 Jy√ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø±˙ neT\T ø±˝Ò<äT. πseP] Á|üø±XŸ¬s&綑√ ø£$T{° y˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À m+ dü‘·´Hêsêj·TD‘√ eT+Á‹es¡Z ñ|üdü+|òüT+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 2004˝À –sY>±¢˙ ]b˛s¡Tº Ç∫Ã+~. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q 58,960 ñ<√´>±\qT d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q yês¡T ø=\¢¢>={≤ºs¡ì –sY>±¢˙ #ÓbÕŒs¡T. ø±˙ ˇø£ÿ ñ<√´–ì ≈£L&Ü d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ ‹|æŒ |ü+|ü˝Ò<äT. Ç+‘·es¡≈£î 610 Jy√ neT\T≈£î H√#·Tø√˝Ò<äT. düø£\ »qT\ düyÓTà düeTj·T+˝À dü∫yê\j·T+˝À 90% ñ<√´>∑T\T $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡sTTq≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. dü∫yê\j·T+, ùdº{Ÿ Ä|ò”düT˝À¢ ‘Ó\+>±D≈£î ô|òsTTsY ùwsY <äø£ÿ˝Ò<äT. n+<äTπø ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\T düyÓTà #˚dæHê n+‘ê d”e÷+Á<ÛäT˝Ò ø±ã{Ϻ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Ç<˚ ñ<ëVü≤s¡D. yÓ’mdt düeTj·T+˝À 610 Jy√ neT\T #˚j·÷\ì {°ÄsYmdt &çe÷+&é #˚dæ+~. ø±˙ neT\T #˚j·T˝Ò<äT. n˝≤+{Ï á düuÛÑ sêh+ düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ˝Ò<äT. ¬s+&ÉT Jeq<äT\THêï.. ˙{Ï ø£s¡Te⁄ ø±ø£rj·TT\ ø±\+˝À ‘Ó\+>±D˝À #Ós¡Te⁄\ bÕs¡ø£+ <ë«sê |ü+≥\T |ü+&˚$. Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\+>±D˝À #Ós¡Te⁄˝Ò e÷j·T+ nj·÷´sTT. bı˝≤\T m+&çb˛‘·THêïsTT. ¬s+&ÉT Jeq<äT\T bÕπs ÁbÕ+‘·+ Ç~. ‘Ó\+>±D˝À ø£ècÕíq~ 62 XÊ‘·+ bÕs¡T‘·T+~. ø±˙ ‘Ó\+>±D≈£î ˙]düTÔqï~ e÷Á‘·+ 17.4 XÊ‘·y˚T. >√<ëe] 79 XÊ‘·+ bÕs¡T‘·T+~.

27


|òæÁãe] ` 2014

qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|”|”|”... &ÉT+&ÉT+&ÉT+! dü«\Œ+. <˚oj·T u§>∑TZ nedüsê\≈£î, düs¡|òüsê≈£î eT<Ûä´ n+‘·s¡+ uÛ≤Ø>± ô|]–b˛‘·÷H˚ ñ+~. Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑+˝À u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ôô|’ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|fÒº |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ ø±´|æºyé ìã+<Ûäq‘√ |üì˝Ò≈£î+&Ü Åô|’y˚≥T u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ôì Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì πø+Á<ä+ ìs¡ísTT+∫+~. Á|üuÛÑT‘·«`Åô|’y˚≥T uÛ≤>∑kÕ«eT´(|”|”|”) |ü<äΔ‹˝À >∑qT\ ‘·e«ø±ìï #˚|ü{≤º\ì ìs¡ísTT+∫+~. >∑qT\ πø{≤sTT+|ü⁄ yÓTT<ä\Tø=ì ˇ|üŒ+<ä+, edü÷\T #˚j·÷*‡q sêj·T©º yÓTT‘·Ô+ Ç˝≤ nìï+{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ eTT+<äT>±H˚ z bÕs¡<äs¡Ùø£ $<ÛëHêìï s¡÷bı+~+#·qT+~. $<Ûëq|üÁ‘·+ ‘·j·÷Ø˝À ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\≈£î ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø£*Œ+∫+~. $~Û $<ÛëHê\ s¡÷|üø£\Œq u≤<Ûä´‘·qT Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ rdüTø=+~. 12e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£˝À eTÚ*ø£ s¡+>∑+˝À Åô|’y˚≥T ô|≥Tºã&ÉT \qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+#ê s¡T. Ç+<äT˝À ≈£L&Ü $<äT´‘·TÔ s¡+>∑+˝À m≈£îÿe>± ÄVü‰«ì+#ê\qï~ Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ dæbòÕs¡T‡. 12e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£˝À n<äq+>± 72,340 yÓT>±yê≥¢ u§>∑TZ Ä<Ûë]‘· $<äT´‘·TÔqT ñ‘·Œ‹Ô #˚j·÷\qï~ πø+Á<ä+ \ø£å´+. B+‘√ u§>∑TZ≈£î &çe÷+&é ô|s¡>∑qT+~. 12e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£˝À nedüsêìøÏ, <˚X¯+˝À \_Û+#˚

u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ô˝À Á|üuÛÑT‘·«`Åô|’y˚≥T nqTã+<Ûä+ eT]+‘· bÕs¡<äs¡Ùø£+>± >∑qT\ πø{≤sTT+|ü⁄\T eTTkÕsTT<ëqT dæ<äΔ+ #˚dæq Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ <˚X¯+˝À u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ô s¡+>∑+ ø=‘·Ô |ü⁄+‘·\T ‘=ø£ÿuÀ‘√+~. |üHÓï+&√ |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£ Ç+<Ûäq \øå±´\qT kÕ~Û+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«` Åô|’y˚≥T uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√(|”|”|”) u§>∑TZ >∑qT\≈£î nqTeT‹ Çe«qTHêïs¡T. 22 @fi¯¢ ÁøÏ‘·y˚T n|üŒ{Ï Á|ü<Ûëì |æ.$.q]‡+Vü‰sêe⁄ Ä]úø£ dü+düÿs¡D˝À¢ uÛ≤>∑+>± u§>∑TZs¡+>∑+˝À Åô|’y˚≥T≈£î <ës¡T\T ‘Ó]#ês¡T. |ü]ÁX¯eT\T ñqï Åô|’y˚≥T ø£+ô|˙\≈£î ªø±´|æºyé yÓTÆì+>¥μ s¡÷|ü+˝À kı+‘·+>± u§>∑TZ >∑qT\T ‘·e⁄«ø=H˚+<äT≈£î nqTeT‹dü÷Ô $~Û$<ÛëHê\T s¡÷bı+~+#ês¡T. á 22 @fi¯¢˝À e+<ä\ ø£+ô|˙\T ø±´|æºyé >∑qT\qT bı+<ësTT. nsTT‘˚, |üsê´es¡D, |ü⁄qsêyêdü nqTeT‘·T\T Ä\dü´+ ø±e&É+‘√ #ê˝≤ es¡≈£î ñ‘·Œ‹Ô ÁbÕs¡+_Û+#·˝Ò<äT. BìøÏ‘√&ÉT $~Û$<ÛëHê˝À¢ ˝§düT>∑T\qT n&ɶ+ ô|≥Tºø=ì, Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì e´≈£îÔ\ ÁbÕ|üø±ìï ≈£L&É>∑≥Tºø=ì #ê˝≤ ø£+ô|˙\T ø±s¡T#Íø£>± >∑qT\T dü+bÕ~+#êsTT. uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚s¡TÃø=H˚ ù|s¡T‘√ yê{Ï˝À¢ yê{≤\T neTTàø=ì y˚\ ø√≥T¢ \_Δ bı+<ësTT. Ç+‘ê#˚dæ ø±´|æºyé yÓTÆì+>¥ e\¢ »]–q n<äq|ü⁄ u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ô NAMASTHE HYDERABAD

u§>∑TZ≈£î eT<Ûä´ ‘˚&Ü 150 $T*j·THé ≥qTï\T ñ+≥T+<äì n+#·Hê. $<˚o u§>∑TZqT ~>∑TeT‹ #˚düTø√e&ÜìøÏ n~Ûø£+>± Ks¡Tà #˚j·÷*‡ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À <˚oj·T+>± u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ôì ô|+#˚+<äT≈£î Åô|’y˚≥T dü+düú\ uÛ≤>∑kÕ«e÷´ìï ô|+#ê\ì Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ ìs¡ísTT+∫+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± |”|”|” ø√dü+ qeT÷Hê sêsTTr ˇ|üŒ+<ëìï dæ<äΔ+ #˚dæ+~. u§>∑TZ >∑qT\ πø{≤sTT+|ü⁄ øÏ¢wüº+>± ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&É≥+, ]dtÿ ‘·–Z+#·&É+, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü+s¡ø£åD, dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô>∑\ |üs¡´y˚ø£åD, $yê<ë\ |ü]cÕÿs¡+, ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T, Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ dü+düú\ eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ìï+{Ïø° düeTÁ>∑yÓTÆq $<ÛëHêìï s¡÷bı+~+#·&É+‘√ bÕ≥T á n+XÊ\ìï+{Ï˙ qeT÷Hê sêsTTr ˇ|üŒ+<ä+˝À bı+<äT|üs¡ #·qTHêïs¡T. eTTkÕsTT<ëô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î |òæÁãe] @&ÉTq Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ+~. Ç+<äT˝À πø+Á<ä, sêh n~Ûø±s¡T\T, Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ dü+düú\ n~ÛH˚‘·\‘√ bÕ≥T bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\qT ≈£L&Ü ÄVü‰«ì+∫+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ õ.$.¬ø, õ.m+.ÄsY, m.m+.ÄsY‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£L&Ü ñqï≥T¢ dü+ã+~Û‘· esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.

28


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·*¢ e+{Ï~ `eT+Á‹ bıHêï\ \ø£Îj·T´ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·*¢ e+{Ï<äì, bÕغ ìs¡íj·÷ìï mes¡T ø±<äì #Ó|æŒHê ñ\¢+|òüTq øÏ+<ä≈£î edüTÔ+<äì sêh düe÷#ês¡ kÕ+πø‹ø£, m\Åø±ºìø˘‡, ø£eT÷´ìπøwüq¢ XÊK eT+Á‹ bıHêï\ \ø£Îj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´eT+Á‹ e´eVü‰ s¡XË’*ô|’ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î eT+Á‹ düŒ+~dü÷Ô ‘·q düe÷<Ûëq+ n+<ä]ø° e]ÔdüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. düeTàø£ÿ kÕs¡\eTà C≤‘·s¡ô|’ s¡÷bı+~+∫q yÓuŸôd’{ŸqT dü∫yê\j·T+˝Àì ‘·q #ê+ãsY˝À eT+Á‹ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ∫s¡ø±\ Äø±+ø£å HÓs¡y˚s¡T‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝À sêh $uÛÑ»qqT n&ÉT¶ø√e<ä›ì d”e÷+eP<ÛäT\≈£î eT+Á‹ dü÷∫+#ês¡T. sêh $uÛÑ»q »]–‘˚ @s¡Œ&˚ ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÅcÕº\T <˚X¯+˝ÀH˚ nÁ>∑>±$T>± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘êj·Tì n_ÛePbÕj·T|ü&ܶs¡T. nH˚ø£ nee÷Hê\≈£î ˝ÀHÓ’Hê, $eø£å≈£î >∑T¬s’q|üŒ{Ïø° bÕغ ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. _\T¢ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY&ç¶, d”Œø£sY e´eVü‰s¡XË’*øÏ ìs¡düq>± ã&Ó®{Ÿ dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T#˚dæq eT+Á‹eT+&É*øÏ Vü‰»s¡Tø±˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ‹s¡düÿs¡D H√{°düT˝À sêC≤´+>±ìï øÏ+#·|ü]#˚ |ü<ë\T ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ ì\T ãs¡Te⁄‘√ ≈£L&çq ã+>±sêìï (u…\¢+) düeTàø£ÿ, kÕs¡\eTà≈£î düeT]Œ+∫, Á|ükÕ<ëìï |ü+|æD° #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡˝À bÕ˝§ZHê*‡+~>± nìï bÕغ\ myÓTà˝Ò´\≈£î, H˚‘·\≈£î ÄVü‰«q+ |ü+|æ+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡ $X‚cÕ\qT $e]dü÷Ô 40 y˚\ |ü⁄düÔø±\qT eTTÁ~+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. M{Ïì <˚X¯+˝À ñqï 32 y˚\ Á>∑+<∏ë\j·÷˝À¢ ñ+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ á @sêŒ≥¢ ø√dü+ s¡÷.100 ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. düyÓTÆø£´ sêh+˝ÀH˚ yÓ’C≤>¥ düeTÁ>∑ n_Ûeè~ΔøÏ ;C≤\T y˚düTÔHêïs¡T. ÇHé|òüπsàwüHé f…ø±ï\õ ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ Øõj·THé(◊{°◊ÄsY) øÏ+<ä $XÊK|ü≥ï+˝À 10995 mø£sê˝À¢ (44.50 #·.øÏ.$÷) ◊{°, ◊{° Ä<Ûë]‘·, m\Åø±ºìø˘ Vü‰sY¶y˚sY ø£¢dü¢s¡¢qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ lø±s¡+ #·T{Ϻ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 4568.99 mø£sê˝À¢ düú˝≤ìï ÁbÕôddæ+>¥ @]j·÷>± >∑T]Ô+#ês¡T. n+<äT˝À NAMASTHE HYDERABAD

n+‘·s¡Z‘· eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*ŒkÕÔs¡T. M≥ìï+{Ïø° s¡÷.5504 ø√≥T¢ Ks¡Ãe⁄‘·T+<äì ◊{° XÊK n+#·Hê\T s¡÷bı+~+∫+~. sêh+˝À ◊{° Ä<Ûë]‘· Á|ü‘˚´ø£ Ä]Δø£ eT+&Éfi¯¢ dæú‹>∑‘·T\ô|’ @|”◊◊d” y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY »j˚TXŸs¡+»Hé, ◊{° XÊK ø±s¡´<ä]Ù dü+»jYTC≤E\‘√ ø£*dæ ◊{° XÊK eT+Á‹ bıHêï\ \ø£Îj·T´ eT+>∑fi¯yês¡+ dü∫yê\ j·T+˝Àì ‘·q #ê+ãsY˝À dü$÷ø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À á y˚Ts¡≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. sêh+˝À ø±øÏHê&É, es¡+>∑˝Ÿ, ‹s¡T|ü‹ q>∑sê˝À¢ ◊{° ÇHé≈£î´uÒwüHé ≥es¡¢qT á @&Ü~ e÷]à Hê{ÏøÏ |üP]Ô #˚düTÔqï≥T¢ ◊{° n~Ûø±s¡T\T eT+Á‹øÏ $e]+#ês¡T. ø£Ø+q>∑sY˝À ◊{° ÇHé≈£î´uÒwüHé ôd+≥sY @sêŒ≥T≈£î á HÓ\ 16q X¯+≈£îkÕú|üq

#˚j·TqTqï≥T¢ ◊{° XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> sêj·T<äTs¡Z+˝À @sêŒ≥T #˚k˛Ôqï π>yéT bÕs¡Tÿ ˝Ò ne⁄{Ÿ, ìsêàD|ü⁄ |üqT\T f…+&ÉsY <äX¯˝À ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. e÷<ë|üPsY˝À @sêŒ≥T #˚k˛Ôqï mdt{°|”◊ ÇHé≈£î´uÒwüHé ôd+≥sY(k˛* |üqT\T ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ |üP]Ô ø±qTqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T eT+Á‹øÏ $e]+#ês¡T. s¡+>±&ç¶ õ˝≤¢ Ä~ã≥¢˝À @sêŒ≥T #˚k˛Ôqï ôdCŸ˝À 220 πøM düuŸùdºwüHé |üqT\T pHé Hê{ÏøÏ |üPs¡Ôe⁄‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. s¡+>±&ç¶ õ˝≤¢ düs¡÷sYq>∑sY eT+&É\+ e÷$T&ç|ü*¢˝À Áu≤Vü≤àDÏ ÇHéePbòÕf…ø˘ bÕs¡Tÿô|’ ‘êC≤>± ø£<ä*ø£ \_Û+∫+~. Çø£ eTùV≤X¯«s¡+˝À á dæ{° @sêŒ≥T≈£î |üsê´es¡D nqTeT‘·T\T \_Û+#êsTT.

29


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

$»j·T+ eTq<˚ `d”m+ rsêàq+ Hê\Tø£ ^düTø√e&Üìø° |üìøÏsê<äT `Çø£ ‘Ó\+>±Dô|’ Ä+ø£å\ m‹Ôy˚‘·≈£î b˛sê&ÉT<ë+ `$»jÓ÷‘·‡yêìøÏ Á|ü»\T dæ<äΔ+ ø±yê*: ø√<ä+&Ésê+ _\T¢ô|’ d”m+ nôd+;¢˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq rsêàq+ düuÛÑ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q+‘· e÷Á‘êq sêh $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T Ä–b˛‘·T+<äì øÏs¡DY düVü‰ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T MÁs¡M>∑T‘·THêïs¡T. Ä rsêàq+ Hê\Tø£ ^düTø√e&ÜìøÏ ≈£L&Ü |üìøÏsê<äT. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î á rsêàq+ m˝≤+{Ï n&ɶ+øÏ ø±<äT. mes¡÷ Ä+<√fi¯q #Ó+<äe<äT›. sêh @sêŒ≥T U≤j·T+. d”m+ øÏs¡DY, eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é _\T¢qT @$÷ #˚j·T˝Ò ø£b˛j·÷s¡T. mn+<ä] n_ÛÁbÕj·÷\qT Áø√&ûø£]+∫

πø+Á<ëìøÏ |ü+|ü⁄‘êqì d”Œø£sY n+^ø£]+#·&É+ n+‹eT+>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\ $»j·Ty˚T. Á|ü»\T $»jÓ÷‘·‡yêìøÏ dæ<äΔ+>± ø±yê*nì {° CÒ@d” #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+ |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì {°m˙®y√ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ‘Ó\+>±D ¬s’˝Ò« m+bÕ¢sT÷dt CÒ@d” &Ó’Ø Ä$wüÿs¡D˝À, q\¢>=+&É õ˝≤¢ uÛÑ÷<ëHé b˛#·+|ü*¢˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. d”m+ m+‘· ‘=+&ç #˚dæHê _\T¢ sêh|ü‹øÏ #˚s¡T‘·T+<äì, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ñqï 13 Ä+ø£å\qT ‘=\–+ #˚+<äT≈£î &Ûç©¢øÏ yÓfi≤ÔeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+‘√ nìï esêZ˝À¢ Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\T ô|]>±j·THêïs¡T. #˚H˚‘· |ü]ÁX¯eT n_Ûe~Δ ø√dü+ ø£wæ #˚kÕÔqHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D >±+BÛ ø=+&Ü \ø£ÎDYu≤|üPJ $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.

dæm+ ø±yê\qï ø√]ø£˝À ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äT düeTàø£ÿ kÕs¡ø£ÿ yÓuŸôd’{ŸqT ÁbÕs¡+_Û+∫q bıHêï\ bÕغ˝À |üì #˚düTÔqï≥T¢

sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&Éqï yê&çøÏ eTTK´eT+Á‹ ø±yê\qï ø√]ø£ ñ+≥T+<äì, ‘êqT eTTK´eT+Á‹ ø±yê\ì ø√s¡Tø√e&É+˝À ≈£L&Ü ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äì ◊{ÏXÊK eT+Á‹ bıHêï\ \ø£åàj·T´ ‘·q eTqdüT˝Àì e÷≥qT e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$˝À ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ neø±X¯+eùdÔ, n~ÛcÕí+ ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤qHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ dü∫yê\j·T+˝À düeTàø£ÿ kÕs¡ø£ÿ C≤‘·s¡≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü⁄düÔø£+, yÓuŸôd’{ŸqT eT+Á‹ ‘·q #ê+ãsY˝À ˝≤+ #Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, uÛ≤wü≈£î, uÛ≤yê\≈£î, dü+^‘êìøÏ, kÕVæ≤‘ê´ìøÏ Vü≤<äT›\T ñ+&Ée#·TÃ>±˙ |ü]bÕ\q˝À Vü≤<äT›\T ñ+&É≥+˝À ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äHêïs¡T. n+<äTπø ‘êeT+<äs¡+ ‘Ó\+>±D Á|ü‹ì<ÛäT\T ^‘· <ë≥≈£î+&Ü Áø£eT•ø£åD ñ\¢+|òüTq≈£î bÕ\Œ&É≈£î+&Ü mìï nee÷Hê\T m<äT¬s’Hê NAMASTHE HYDERABAD

#ÓbÕŒs¡T. sêh ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\ dü+<äs¡“¤+>± πø_HÓ{ŸqT ãVæ≤wüÿ]+∫q $wüj·÷ìï Á|ükÕÔ$+#·>± XÊdüqdüuÛÑ˝À e÷ ÄyÓ÷<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü rsêàq+ #˚dæq+ <äTH˚ <ëìì ìs¡dædü÷Ô πø_HÓ{ŸqT ãVæ≤wüÿ]+#ê*‡ e∫Ã+<äHêïs¡T. Ms¡‘ê«ìøÏ, bÂs¡TcÕìøÏ, ‘ê´>±ìøÏ ô|{Ϻq ù|s¡T y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡ nì, nø£ÿ&É <˚e‘·\T>± |æ\eã&ÉT‘·Tqï düeTàø£ÿ kÕs¡ø£ÿ\T n&É$ì Ä<Ûës¡+>± #˚düT≈£îì J$düTÔqï –]»qT\ Vü≤ ≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD ø√dü+ ø±ø£ Á|ü»\≈£î ‘·eT kÕÁe÷C≤´ìï m~]+∫ b˛sê≥+#˚dæ ‘Ó\+>±D . neTs¡T\j·÷´s¡ì nHêïs¡T. yês¡T H˚&ÉT dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£eTHêïs¡T

m+‘√

30


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

‘Ó\+>±D Á|ü»\T eDÏøÏkÕÔs¡T ` kÕj·TT<Ûäb˛sê≥ #·]Á‘· e÷~ ` øÏs¡DY #˚wüº\≈£î uÛÑj·T|ü&˚~ ˝Ò<äT ` Ä+<√fi¯H=<ä›ì ~–«»jYT #ÓbÕŒs¡T ` sêh ÇHé#ê]®‘√ uÛÒ{° nq+‘·s¡+ {° H˚‘·\T kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ #˚dæq #·]Á‘· ‘Ó\+>±D Á|ü»\<äì, yês¡T |”&Éq≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê &ÉT‘êπs ‘·|üŒ me«]ø° uÛÑj·T|ü&És¡ì ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. d”m+ øÏs¡DY≈£î e÷sY¬s&ç¶ e÷≥\≈£î, #˚wüº\≈£î uÛÑj·T|ü&˚yês¡T me«s¡÷˝Òs¡ì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. sêh ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥qT {° H˚‘·\T Äj·Tq ìyêdü+˝À ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ sêh eT+Á‘·T\T &ûπø ns¡TD, düT˙‘ê\øå±à¬s&ç¶, ^‘ê¬s&ç¶, sê$T¬s&ç¶ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶, sê$T¬s&ç¶ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ Ĭs|ü*¢ yÓ÷Vü≤Hé, myÓTੇ wü;“sYn© ‘·~‘·s¡T\T $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e´eVü‰s¡+ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±D rsêàq+ ñ‘·Ô ø±–‘·+ nsTT‘˚ m+<äT≈£î eDÏøÏb˛‘·THêïs¡ì d”m+ #˚dæq yê´K´ô|’ yês¡T düŒ+~dü÷Ô.. ‘Ó\+>±Dyês¡T eDÏπøyês¡T ø±<äì.. eDÏøÏ+#˚yês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï kÕ~Û+#·T≈£îì rs¡‘êeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·TqT y˚>∑e+‘·+ #˚j·TeTì ~–«»jYTqT ø√sê+. düuÛÑ˝À rsêàq+ ù|s¡T‘√ d”m+, d”Œø£sY ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT $esê\qT ‘Ó*bÕ+. á HÓ\ 7q sê»´düuÛÑ mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·T≈£îH˚ $wüj·T+˝À #·]Ã+#ê+. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥Tø±<äì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T #˚düTÔqï yê<äq\≈£î _Ûqï+>± ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± &Ûç©¢ |ü]dæú‘·T\T ñHêïsTT. ‘Ó\+>±D nqT≈£L\+>± nìï C≤rj·T, sêh bÕغ\ n~ÛH˚‘·\qT dü+Á|ü~kÕÔ+. yê] eT<䛑·T ≈£L&É>∑&ÉT‘ê+ nì ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. nôd+;¢˝À _\T¢ô|’ z{Ï+>¥ »]–+<äH˚~ nyêdüÔe+. ndü\T z{Ï+>¥ n&É>∑H˚˝Ò<äT. Bìô|’ Á|ü»\qT nb˛Vü≤\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡T. ‘·|ü⁄Œ&ÉT Á|ü#ês¡+ ÄbÕ*. Ä]ºø£˝Ÿ 3 Á|üø±s¡+ n_ÛÁbÕj·T+ e÷Á‘·y˚T nôd+;¢ #ÓbÕŒ*. ‘Ó\+>±D _\T¢ NAMASTHE HYDERABAD

bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+<äì ~–«»jYT |üP]Ô uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. d”m+ nqï≥T¢ Çø£ÿ&É me]ø° eD≈£î sêefÒ¢<äT. _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ô|’ |üP]Ô $XÊ«dü+ ñqï~ nì &ûπø ns¡TD #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î ;CÒ|” |üP]Ô eT<䛑·TìdüTÔ+<äì, mes¡÷ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e<ä›ì eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Ä bÕغ H˚‘· düTcÕàdü«sêCŸ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î ;CÒ|” ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü* nì düT˙‘ê\ø±?wüà¬s&ç¶ ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T eDø£s¡T. eDÏøÏkÕÔs¡T. kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ #˚dæq #·]Á‘· ‘Ó\+>±D Á|ü»\~. me¬sìï Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü*øÏHê ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶ø√˝Òs¡T nì Ĭs|ü*¢ yÓ÷Vü≤Hé düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø√s¡Tº˝À øÏ]øÏ] #˚dæ ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶ø√yê\H˚ Hê≥ø£+˝À uÛ≤>∑+>±H˚ s¡÷˝Ÿ 77øÏ+<ä eT÷EyêDÏ z≥T ù|s¡T‘√ rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡ì wü;“sY n© $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î &Ûç©¢˝Àì Á|üeTTK ˝≤j·Ts¡¢≈£î ‘Ó\+>±D˝À <√#·T≈£îqï &ÉãT“q+‘ê ≈£îeTà]düTÔHêïs¡T. me«¬sìï Hê≥ø±˝≤&çHê ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Ä>∑<äT nì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\qT d”e÷+Á<Ûä˝À ø£\T|ü⁄‘ês¡H˚ yês¡Ô\T }Vü‰>±Hê˝Òqì sê$T¬s&ç¶ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. uÛÑÁ<ë#·\+ &ç$»Hé ‘Ó\+>±D˝À n+‘·sꓤ>∑y˚Tqì nHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 360 Á>±e÷\qT eTT+|ü⁄q≈£î >∑T]#˚ùd b˛\es¡+ &çC…’HéqT e÷sêÃ\ì ø√sês¡T. Ä~yêd”\qT ìsê«dæ‘·T\qT #˚ùdÔ #·÷dü÷Ô }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D b˛sê≥+ düTBs¡ÈyÓTÆq~. m+<äs√ ã*<ëHê\ ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D sêh+

@sêŒ≥T ne⁄‘·Tqï~. 300 @+&É¢ bÕ≥T <˚XÊìï @*q Ç+^¢wüß <=s¡\qT bÕs¡<√˝≤+. d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\qT yÓfi¯¢>=≥º&É+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î z ˝…ø£ÿ˝Àì~ ø±<äT. $<˚«cÕ\T ¬s#·Ã>=≥º≈£î+&Ü sêh $uÛÑ»q≈£î d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T düVü≤ø£]ùdÔ eT+∫~ nì ^‘ê¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´+‘· ô|<ä›<Ó’q Á|üC≤kÕ«$Tø£ <˚XÊìøÏ sêh|ü‹ Á|ü<ÛäeT bÂs¡T&ÉT. Äj·Tq ÄyÓ÷~+∫q _\T¢qT ‹s¡düÿ]+#·&Éy˚T>±ø£ n&ÉT¶≈£î+{≤eTì Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À ‘êy˚T ‘Ó*$ø£\yêfi¯¢+ nqT≈£î+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒfÒ M]øÏ dü¬s’q düe÷<Ûëq+. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ‘·|üŒø£ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+~. á y˚Ts¡≈£î ˝≤\÷ Á|ükÕ<é j·÷<äyé, sê+ $˝≤dt bÕXÊ«Hé, X¯s¡<éj·÷<äyé e÷≈£î |üP]Ô uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. m≥Te+{Ï Ä+<√fi¯q nø£ÿs¡˝Ò<äì ~–«»jYT ≈£L&Ü düŒwüº+ #˚XÊs¡T bıHêï\ \ø£Îj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À eT<䛑·T |ü\ø±*‡+~>± X¯s¡<é j·÷<äyé, bÕXÊ«Hé, ˝≤\÷ Á|ükÕ<é j·÷<äyé\qT ø√sêeTì, yês¡T _\T¢≈£î |üP]Ô eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡ì C≤Hê¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. yê]øÏ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ |üøå±q ø£‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘·eT |üP]Ô düVü≤ø±s¡+ ñ+≥T+<äì ˝≤\÷, bÕXÊ«Hé düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç<˚ $wüj·÷ìï ‘êeTT {°ÄsYmdt H˚‘·\≈£î #ÓbÕŒeTì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊ˝À¢ e÷J d”Œø£sY düTπsXŸ ¬s&ç¶, H˚‘·\T eT\T¢ s¡$, sê$T¬s&ç¶ <ëyÓ÷<äsY ¬s&ç¶, $|t nì˝Ÿ, »>∑BX¯«sY ¬s&ç¶, >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶, Á|ükÕ<é u≤ãT, myÓTà˝Ò´ _Ûø£åeTj·T´ >ö&é, Á|üMDY ¬s&ç¶, <˚y˚+<äsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

31


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ‘·<∏ä´+.. `H˚‘·\≈£î ‘˚*Ã#ÓãT‘·Tqï sêh|ü‹! ` Ç∫Ãq düeTj·÷H˚ï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚j·T˝Ò<äT `6 s√E\T düuÛÑqT ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± n&ÉT¶≈£îHêïs¡T `Á|üDuŸ≈£î $e]+#·qTqï{° ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T $wüj·T+˝À sêh|ü‹ Á|üDuŸ |üP]Ô düŒwüº‘·‘√ ñqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔqï~. Á|üdüTÔ‘·+ o‘êø±\ $&ç~ ø√dü+ q>∑s¡+˝À ñqï Á|üDuŸeTTKØ®ì sêh+˝Àì ñuÛÑj·T ÁbÕ+‘ê\ H˚‘·\T, $$<Ûä bÕغ\ H˚‘·\T ø£\TdüTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î kÕqT≈£L\+>± ø=+<äs¡T, e´‹πsø£+>± eT]ø=+<äs¡T $C≤„|üq\T n+<äCÒdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚.. sêh|ü‹ e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ‘·<∏ä´eTì ‘·qqT ø£*dæq H˚‘·\≈£î ø£sêK+&ç>± #ÓãT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï Ä+<√fi¯q nedüs¡+ ˝Ò<äì Äj·Tq ‘·qqT ø£*dæqyê]‘√ n+≥THêïs¡ì düe÷#ês¡+. sêh|ü‹ yÓ’K] ns¡úeTe⁄‘·THêï.. ø=+<äs¡T d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\T e÷Á‘·+ ‘·eT Á|üj·T‘êï\qT e÷qTø√e&É+ ˝Ò<äT. sêh $uÛÑ»qqT n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ @<√ ˇø£ kÕ≈£î yÓ‘·T≈£îÿ+≥THêïs¡T. á Áø£eT+˝ÀH˚ sêh |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ eTTkÕsTT<ë˝À nH˚ø£ ˝ÀbÕ\T ñHêïj·Tì, yê{Ïô|’ düeTÁ>∑+>± #·]Ã+#˚+<äT≈£î n<äq+>± eTs√ 20 s√E\ düeTj·T+ ø±yê\ì sêh|ü‹ì ø√sê\ì d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á $wüj·T+˝À sêh|ü‹ nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ ≈£L&Ü ø√sês¡T. eT÷&ÉT Hê\T>∑T s√E˝À¢ yês¡T sêh|ü‹ì ø£*ùd neø±X¯+ ñ+~. $uÛÑ»qqT rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔqï sêh eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£L&Ü sêh|ü‹ì ø£*dæq|ü⁄Œ&ÉT eTTkÕsTT<ëô|’ #·s¡Ã≈£î eT]+‘· >∑&ÉTe⁄ ø√]q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. $uÛÑ»q e\¢ d”e÷+Á<Ûä≈£î rÁe qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À $<äT´‘Y, ˙{Ï |ü+|üø±\T düVü‰ eT]ø=ìï düeTdü´\T ekÕÔj·Tì ˇø£ H√{ŸqT ≈£L&Ü Ç∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. øÏs¡DYu≤≥˝ÀH˚ |üj·TìdüTÔqï ø=+<äs¡T d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü >∑&ÉTe⁄ ô|+#˚ $wüj·T+˝À sêh|ü‹ì ø£\yê\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ »qe] 23‘√ sêh|ü‹ Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄ eTT>∑TdüTÔ+~. Ä˝À|ü⁄ nôd+;¢ #·]Ã+∫.. NAMASTHE HYDERABAD

n_ÛÁbÕj·÷ìï ìy˚~+ #ê*‡ ñ+~. Ä ‘·sê«‘· bÕs¡¢yÓT+ ≥T≈£î ÄyÓ÷<ä+ ì$T‘·Ô+ eTTkÕsTT <ë _\T¢ yÓfi¯ó‘·T+~. ø±˙.. eTs√ 20 s√E\T >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+#·T ≈£î+fÒ sêh|ü‹øÏ n_ÛÁbÕj·T+ #ÓbÕŒ*‡q ‘˚B |òæÁãe] ¬s+&√yêsêìøÏ e÷s¡T‘·T+~. Ä˝À|ü⁄ mìïø£\ ôw&É÷´˝Ÿ $&ÉT<ä˝…’‘˚ πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D $wüj·÷ìï |ü{Ϻ+#·Tø√<äqï n_ÛÁbÕj·T+ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï~. <ë+‘√ @<√ ˇø£{Ï #˚dæ.. >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+#·T ≈£î+fÒ ‘·<äT|ü] bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ _\T¢ sê<äì ‘êeTT Ä˝À∫düTÔqï≥T¢ |ü\Te⁄s¡T d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î˝Ò #ÓãT‘·T+&É≥+ $X‚wü+. nsTT‘˚ yê] ≈£îÁ≥\T, ≈£î‘·+eP‘ê\≈£î eTT+<˚ n&ÉT¶ø£≥º y˚ùd+<äT≈£î ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î sêh|ü‹ {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î düeTj·T+ Ç#êÃs¡T. ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»qs¡dæ+Vü≤, eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ H˚‘·è‘·«+˝À ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T, myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\‘√ bÕ≥T &ûd”d” n<Ûä´≈£åî\T ≈£L&Ü sêh|ü‹ì ø£\TeqTHêïs¡T. sêh |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ nôd+;¢˝À #·]Ã+#˚+<äT≈£î Ç|ü⁄Œ&ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄ #ê\ì.. Bìì ô|+#·e<ä›ì {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\T sêh|ü‹ì ø√s¡qTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ nôd+;¢˝À #·]Ã+#˚+<äT≈£î, XÊdüqdüuÛÑT´\ n_ÛÁbÕj·÷\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î

Ç|üŒ{Ïπø sêh|ü‹ 6 yêsê\ >∑&ÉTe⁄ Ç#êÃs¡T. sêh|ü‹ Ç∫Ãq düeTj·T+˝À Ç|üŒ{Ïπø |ü~ s√»\T düeTj·T+ nsTTb˛sTT+~. Ç+ø± $T–*+~ 32 s√E\T e÷Á‘·y˚T. XÊdüqdüuÛÑ Ç{°e\ Äs¡T s√E\bÕ≥T »]–Hê.. ˇø£ÿ s√E ≈£L&Ü #·s¡Ã »]ù|+<äT≈£î d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T neø±X¯+ ø£*Œ+#·˝Ò<äT. n&ÉT>∑&ÉT>∑THê n&ÉT¶|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥TqT n&ÉT¶ø√yê\qï ø£dæ ‘·|æŒ+∫.. _\T¢ô|’ #·s¡Ã »]|æ, ‘·eT Á|üjÓ÷»Hê\T HÓs¡y˚s¡TÃø√yê\qï Ä˝À#·q @ø√XÊHê yê]˝À ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. Ç<˚ $wüj·÷\qT sêh|ü‹øÏ ìy˚~+#ê\ì {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì.. Äô|’ düeTj·T+ ø√]‘˚ ns¡ú+ ñ+≥T+~ ø±˙.. yÓTT‘êÔìøÏ _\T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î yÓfi¯¢≈£î+&Ü #˚ùd ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑+>± >∑&ÉTe⁄ ø√s¡&É+ düeT+»dü+ ø±<äì sêh|ü‹ <äèwæºøÏ yês¡T rdüT¬øfi¯¢qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. _\T¢ô|’ #·s¡Ã yÓTT<ä˝…’+<äì nôd+;¢ ]ø±s¡T¶\T düŒwüº+ #˚düTÔHêï.. #·s¡Ã yÓTT<ä\T ø±˝Ò<äì d”m+ düVü‰ $$<Ûä H˚‘·\T #ÓãT‘·Tqï yÓ’Hêìï sêh|ü‹øÏ yês¡T $e]+#·qTHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|üjÓ÷»Hê\T ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ jÓ÷#·q‘√ yês¡T #·s¡Ã≈£î n~Ûø£ düeTj·T+ n&É>∑&É+ ˝Ò<äì, πøe\+ $wüj·÷ìï eT]+‘· C≤|ü´+ #˚j·÷\qï<˚ yê] ñ<˚›X¯eTì sêh|ü‹øÏ ‘êeTT düŒwüº+ #˚kÕÔeTì {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

32


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe] ` 2014

1971˝À

‘Ó\+>±D≈£î zπø nqï Ç+~sê>±+BÛ `77 <ëø± Ä>±\qï wüs¡‘·T yÓTT>∑TZ #·÷|æq #ÓHêï¬s&ç¶ `ø±\e´e~ÛøÏ ‹s¡düÿ]+∫q {°|”mdt `‘·ø£åDy˚T Çyê«\qï ñ<ä´eTø±s¡T\T `#ê]Á‘·ø£ ‘·|æŒ<ä+‘√ yÓqøÏÿb˛sTTq Á|ü‹bÕ<äq `#ÓHêï $|òü\yÓTÆq #√fÒ $»j·T+ kÕ~Û+∫q πød”ÄsY ‘Ó∫Ã... ∫es¡≈£î ◊<˚fi¯¢ ø±\e´e~Û‘√ ‘Ó\+>±D Çe«&ÜìøÏ ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. <äTs¡<äèwüº eXÊ‘·÷Ô Ä Á|ü‹bÕ<äq ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã˝Ò<äT. #·]Á‘· #ê˝≤ $∫Á‘·yÓTÆ+~. ˇø√ÿkÕ] ø=ìï n‘·´+‘· ø°\ø£ |òüT{≤º\T ≈£L&Ü ‘·q |ü⁄≥˝À¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√<äT. Ç+~s¡ ◊<˚fi¯¢ ø±\e´e~Û Á|ü‹bÕ<äq Ä U≤‘ê˝Àπø yÓ[¢b˛sTT+~. d”e÷+Á<ÛäT\T ‘·eT nedüsê\ ø√dü+ düèwæº+∫q düyÓTÆø£´ sêh+, ‘Ó\T>∑TC≤‹ ¨s¡T˝À ÄHê{Ï Á|ü‹bÕ<äq\T, |òüT≥q\T XÊX¯«‘·+>± eTs¡T>∑Tq|ü&ܶsTT. Ç+‘·ø° Ç+~s¡ Ä Á|ü‹bÕ<äq m+<äT≈£î #˚dæ+~? <ëìøÏ <ë]rdæq |ü]dæú‘·T˝Ò$T{Ï? n~ m+<äT≈£î ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã˝Òø£b˛sTT+~? mes¡T mø£ÿ&É ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T y˚XÊs¡T? <ëì |ü]D≤e÷˝Ò$T{Ï?.. ‘Ó\+>±Dô|’ Ç+~s¡ Á|ü‘˚´ø±_Ûe÷q+.. 1977˝À>± sêyê*‡q ‘Ó\+>±D 2013 <ëø± ñ<ä´eT+ sê»ø°j·TyÓ’s¡+ ø±<äì uÛ≤eq yêsTT<ë |ü&É&É+ me]|ü⁄D´+.. me] Ks¡à+?! Ç+~s¡ wüs¡‘·T\T, Á|ü‹bÕ<äq\T.. eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D n+X¯+ rdüT≈£îsêy=<äT›.. {°|”mdt nuÛÑ´s¡Tú\qT b˛{°øÏ ô|{§º<äT› (düyê˝Ÿ ¬s&ç¶):1969˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ |ü⁄{Ϻ+~. m|ü⁄Œ&ÉT |ü⁄{Ϻ+~ mø£ÿ&É |ü⁄{Ϻ+B nH˚~ Ç+~s¡ Á|ü‹bÕ~+∫q nwüºdü÷Á‘· Á|üD≤[ø£ neT\T≈£î neø±X¯$Tyê«* 1977˝À ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T #˚düTÔ+~ Ç<ä$T<ä›+>± #Ó|üŒ˝Ò+. Hê{Ï ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT <ëìøÏ nôd+;¢˝À eT÷&ç+≥ ¬s+&ÉT e+‘·T\ {° düuÛÑT´\T eT<䛋yê«* ø±ø±ì yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ <ä>∑Z] ã+<ÛäTy˚ <=+>∑ eTT©ÿ ‹ì≥‹rJ`DJì≥h‹dü]º|òæ¬ø{Ÿ ô|{Ϻ es¡+>∑˝Ÿ˝À yÓVæ≤øÏ˝ŸÇHéôdŒø£ºsY ñ<√´>∑+˝À <ä÷]b˛j·÷&ÉT. á dü+|òüT≥H˚ ‘Ó\+>±D ‘Ó\+>±DqT e´‹πsøÏ+#·&Üìπø Ç+~s¡ |ü⁄{Ϻ+<äqï+‘· d”qT ÇdüTÔHêïs¡T $<ë´s¡Tú\≈£î M<ÛäT˝À¢øÏ ‘Ó∫Ãq ‘=* |òüT≥q n+{≤s¡T. ˝Ò<äT.. KeTà+ õ˝≤¢ d”e÷+Á<ÛäH˚‘·\T. ˇø±H=ø£ Á|ü‘˚´ø£ dü+<äs¡“¤+˝À.. ÄHê{Ï |ü]dæú‘·T\≈£î nqT>∑TD+>± rdüT≈£îqï ‘·q ìs¡íj·÷ìï düeT]ú+#·T≈£îH˚ Áø£eT+˝À ÄyÓT bÕ\«+#· dæ+>∑πsDÏ˝À d”e÷+eP<ÛäT\ ìj·÷eTø±\ $yê<äy˚T eTT+<äT #˚dæq sê»ø°j·T Á|üdü+>±ìï rdüT≈£îì.. n+<äT˝À ‘·eT≈£î nqT≈£L\yÓTÆq n+{≤s¡T. @<˚yÓTÆHê ñ<√´>±\T, $<ë´eø±XÊ\ <√|æ&ûøÏ ìs¡düq s¡÷|ü+˝À uÛ≤>±\qT eTT+<äTô|{Ϻ ô|&Éu§ã“\≈£î ~>∑T‘·THêïs¡T. ‘·q Vü≤j·÷+˝À Äs¡T yÓTT<ä˝…’ d”e÷+eP<ÛäT\ neùV≤fi¯q\T, nee÷Hê\≈£î ‘√&ÉT Hê{Ï sêÅcÕº\T, ¬s+&ÉT πø+Á<äbÕ*‘· ÁbÕ+‘ê\qT @sêŒ≥T #˚dæq Ç+~s¡ Á|ü‘˚´ø£ eTTK´eT+Á‹ ÁãVü‰àq+<ä&ç¶ <äTs¡Vü≤+ø±s¡ yÓ’K]‘√ Á|ü»«]*¢+~. ‘Ó\+>±D sêÅcÕº\+ eT+&ç |ü&˚<äqï ÁuÛÑeT\≈£î >∑Ts¡j˚T´+‘· Á|ü#êsê\T #˚düTÔHêïs¡T. ì<ÛäT\T ø√≥¢ø=B› ‘·s¡*düTÔHêïs¡ì nôd+;¢˝À >√&ÉT yÓ\¢uÀdüT≈£î+≥Tqï sêÅcÕº\T @sêŒ≥T #˚j·T&ÉeT+fÒ <˚XÊìï eTTø£ÿ\T #˚j·T&Éy˚Tqì Ç+~s¡ myÓTà˝Ò´\qT..... ªbÕ‘· ø√{≤¢..ø=‘·Ô ø√{≤¢? ª n+≥÷ Äj·Tq #˚dæq uÛ≤$+ #˚yês¡T nqï≥T¢ s¡+>∑T |ü⁄\TeTT‘·THêïs¡T. #·]Á‘·qT eTdæ|üPdæ e÷πs&ÉTø±j·TqT #˚düT ÔHêïs¡T. ø±˙ yêdüÔyê˝Ò$T≥+fÒ Ç+~s¡ Á|ü‘˚´ø£ neùV≤fi¯q..<ëìøÏ |òüT§\T¢eT+≥÷ d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T bÕ&çq ø√s¡dt ‘Ó\+>±D sêh+ ø√dü+ Çø£ÿ&É »]–q Á|üC≤ñ<ä´e÷ìï ns¡ú+ #˚düT≈£î+~. ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\ >∑T+&Ó\T <äVæ≤+∫+~. nee÷quÛ≤s¡+ kÕqTuÛÑ÷‹ #·÷|æ+~. dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]|æ+~. nœ\ |üø£å düe÷y˚XÊ\T nôd+;¢<ë{Ï M<ÛäT\≈£î #˚]+~. ñ<ä´eT+ ñyÓ«‘·TÔq $s¡T#·T≈£î|ü&ç+~. ≈£L&Ü |æ*∫ C≤rj·TbÕغ\qT ≈£L&Ü yêø£ãT #˚dæ+~. nH˚ø£kÕs¡T¢ eTÁ] Á|üe÷<ä |òüT+{Ïø£\T $qï n~ÛcÕ˜q+ dü÷#·q‘√ nœ\|üø£å+ ô|{Ϻ #ÓHêï¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘·«+˝Àì n|üŒ{Ï ‘Ó\+>±D Á|üC≤ dü$T‹ ({°|”mdt) nÁø£eT+>± ñ<√´>±˝À¢ #˚]q yês¡+<ä]˙ |ü+|ækÕÔeTì, ì<ÛäT\ eT[¢+|ü⁄ô|’ Hêj·T≈£î\‘√ #·s¡Ã\T »]|æ+~. Á|ü‘˚´ø£ eT+&É* bÕ\q qT+∫ ñ|üsêh $#ês¡D #˚kÕÔeTì, 1969 »qe] 19 Á|üø£≥q #˚dæq ø±düT ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ Ä yÓ+≥H˚ Ä+Á<Ûä ¨<ë es¡≈£î nH˚ø£ Á|ü‹bÕ<äq\T Ç+ø± ñ+~. NAMASTHE HYDERABAD

33


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é m˙®y√\qT ø£qTôd’>∑\‘√ düyÓTà˝ÀøÏ ~+#ê&ÉT. ‘Ó\+>±Dô|’ nœ\|üø£å+ ˇ|üŒ+<ä+ dæsê Äs¡ø£eTT+<˚ Hê\T>∑+fÒ Hê\T>∑Ts√E\≈£î n<˚HÓ\ 24q ø±düT Äosê«<ä+‘√ Ä+Á<Ûä m˙®y√\T ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D yêfi¯ó ¢ e÷$÷<ä <ë&ÉT\T #˚düTÔHêïs¡T u≤uÀjYT n+≥÷ Ç˝…¢øÏÿ ≈£L‘·\T yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. á Á|ü#êsê\‘√ lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº e<ä› ìedæ+#˚ ‘Ó\+>±Dyê]ô|’ #Ó|üŒsêì <äTsê>∑‘ê\T »]>±sTT. »qe] 30 ns¡ΔsêÁ‹ qT+∫ 31e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ <ëø± e+<ä\ dü+K´˝À e÷s¡D≤j·TT<Ûë\‘√ <ë&ÉT\≈£î ~–q <äT+&É >∑T\T nø£ÿ&É ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q z ¨≥˝ŸqT <√#·T≈£îHêïs¡T. 19 eT+~ dü÷|üsYyÓ’»s¡¢ Ç+&ÉT¢ , ◊<äT>∑Ts¡T ≈£L©\ >∑T&Üsê\T ‘·>∑T\u…{≤ºs¡T. 21 eT+~ dü÷|üsYyÓ’»s¡¢qT ∫‘·ø£u≤~ ‘·]$Ty˚XÊs¡T. ˇø£ kÕsê cÕ|ü⁄ düVü‰ nH˚ø£ <äTø±D≤\T \÷{° #˚XÊs¡T. e+<ä˝≤~ eT+~ ÁbÕD≤\T ns¡#˚‘· |ü≥Tº≈£îì m&ÉeT >∑≥Tº≈£î e#˚ÃXÊs¡T. 10 s√E\ ‘·sê«‘· eT+Á‹ ø=+&Ü \ø£ÎDY u≤|üPJ yÓfi‚¢Hê{ÏøÏ ≈£L&Ü b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï~ πøe\+ @&ÉT>∑T]H˚. á <äTsê>∑‘ê\≈£î ø£&ÉT|ü⁄ eT+&ç 1969 |òæÁãe]HÓ\˝À ‘Ó\+>±D Á|üC≤ dü$T‹ |ü⁄{Ϻ+~. 9 eT+~ »s¡ï*düTº\T, Ç<ä›s¡T ˝≤j·Ts¡T¢, ˇø£ &Üø£ºsY, ˇø£ e‘·Hé<ës¡T‘√ ≈£L&çq 13eT+~ düuÛÑT´\‘√ @sêŒf…’q Ä dü+düú nq‹ø±\+˝ÀH˚ ñ<ä´e÷ìøÏ ~≈£L‡∫>± ì*∫+~. dü<ë•eù|≥˝À b˛©düTø±\TŒ\˝À $<ë´]ú eTs¡DÏ+#·&É+‘√ ¬s∫Ãb˛sTTq $<ë´s¡Tú\T Væ≤+düqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. sêh ã\>±\T #˚‘·T|üP‘˚ÔùdÔ πø+Á<ä ã\>±\T e#êÃsTT. C…’fi¯ó¢ ì+&çb˛j·÷sTT. ñ<ä´eT+ #·˝≤¢s¡˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D ÄÁ>∑Vü≤eT÷ #·˝≤¢s¡˝Ò<äT. Á|ü»\qT+∫ yÓTT<ä˝…’q ñ<ä´eT+ Hêj·T≈£î\ #˚‘·T˝À¢øÏ yÓ[¢+~. sêh Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T |ü<äe⁄\T e~˝Òdæ Á|ü»˝À¢øÏ e#êÃs¡T. mìïø£\ πødüT‘√ nqs¡Ω‘· ø±s¡D+>± &Ûç©¢qT+∫ #ÓHêï&ç¶ e∫à #˚sês¡T. 9 HÓ\\T sêh+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<ë nH˚ Ø‹˝À rÁeyÓTÆq ñ<ä´eT+ <˚XÊìï ≈£î~|æy˚dæ+~. ‘Ó\+>±D ≈£îs¡Teè<äTΔ&ÉT πøM s¡+>±&ç¶ #ê]àHêsY yÓT≥¢ $÷~qT+∫ ª>∑T˝≤$÷ õ+<ä^ùd eTÚ‘Y nNà ôV’≤μ n+≥÷ #˚dæq dæ+Vü≤>∑s¡®q HÓ‘·TÔs¡T eT+&˚ $<ë´s¡Tú\qT ø£~*+∫+~. b˛©düT\ ø±\TŒ\≈£î eTè‘·<˚Vü‰|üPìï H˚\sê\T‘·THêï ì*∫b˛≈£î+&Ü $<ë´s¡Tú\qT nôd+;¢ <ëø± ø£yê‘·T #˚sTT+∫+~. ‘·TbÕ≈£î\T ñ<ä´e÷ìï ì\Te]+#·˝Òeqï dü+<˚XÊìï &Ûç©¢øÏ #˚s¡y˚dæ+~.

#·*+∫b˛sTTq Ç+~s¡... NAMASTHE HYDERABAD

|òæÁãe] ` 2014

‘Ó\+>±D ñ<ä´yÓ÷<Ûäè‹ #·÷dæ Ç+~s¡ #·*+∫b˛j·÷s¡T. ñ<ä´eT ‘=*<äX¯˝À Ç~ πøe\+ ªq\T>∑Ts¡T Äø£‘êsTT ≈£îÁsêfi¯ó¢ #˚düTÔqï n\¢]μ nqï ø±düT ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶, Ä ‘·sê«‘· yÓôdº&é Ç+Áf…ôdº&é |”|ü⁄˝Ÿ eT<䛑·T‘√ kÕ>∑T‘·Tqï >=&Ée nHêï&ÉT. ∫e]øÏ<ä+‘ê nHék˛wü˝Ÿ m*yÓT+{Ÿ‡ |üì n+≥÷ e÷≥ e÷sêÃ&ÉT. nsTT‘˚ Ç+~s¡ |ü]dæú‹ ‘Ó\TdüT≈£î+~. ÄyÓT Ä<˚X¯+‘√ eTVü‰sêh≈£î #Ó+~q d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&=ø£s¡T ‘Ó\+>±D˝À ‹]– yêdüÔe |ü]dæú‹ì ÄyÓT≈£î #˚s¡y˚XÊ&ÉT. 1969 e÷]à HÓ\˝À Ä+Á<ÛäeP|ü<˚XŸ m+|”\T ÄyÓTqT ø£*dæ sêh |ü]dæú‹ì #·ø£ÿ~<ë›\ì ø√]q|ü⁄&ÉT ÄyÓT #Ó|æŒq e÷≥˝À¢ ñ<ä´eT+ô|’ ÄyÓT n_ÛePbÕj·T+ Á|üdüTŒ¤≥yÓTÆ+~. ªÇ~ e´≈£îÔ\ eT<Ûä´ yÓ’s¡T<Ûä´+ ø±<äìμ nq&É+ <ë«sê ñ<ä´eT+˝À sê»ø°j·÷\T ˝ÒeH˚ uÛ≤eq e´ø°Ôø£]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D yê] ø√]ø£\T Hê´j·Tã<ä›yÓTÆqeHêïs¡T. M{Ïì |ü]wüÿ]+#·ì |üø£å+˝À á düeTdü´ <˚XÊìï #·T{Ϻy˚düTÔ+<äì ≈£L&Ü nHêïs¡T. 1966˝ÀH˚ |ü+C≤uŸqT $&ÉBdæ Vü≤sê´HêqT @sêŒ≥T #˚dæq nqTuÛÑe+ Ç+~s¡≈£î ñ+~. rÁyê‹rePeyÓTÆq e´‹πsø£‘·qT ôd’‘·+ B≥T>± m<äTs=ÿHêïs¡T. Ç+ø± nH˚ø£ sêÅcÕº\ &çe÷+&ÉT¢ |ü]cÕÿ]+#ê\qï ∫‘·ÔX¯ó~Δ ÄyÓT≈£î ñ+~.

Hê{Ï sê»ø°j·T |ü]dæú‹..

1966˝À z Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‹˝À Ç+~s¡ Á|ü<Ûëì |ü>±Z\T #˚|ü≥ºe\dæ e∫Ã+~. Hê{Ï ø±+Á¬>dt˝À ~>∑ZC≤˝≤¢+{Ï H˚‘·\THêïs¡T. ôd’<ëΔ›+‹ø£ yÓ’s¡T<Ûë´\T bÕغì #Ós√yÓ’|üP ˝≤π> |ü]dæú‹. ªe÷{≤&Éì u§eTàμ nì ô|<ä›\‘√ nì|æ+#·T≈£îqï Ä düeTj·T+˝ÀH˚ Ç+~s¡ n~Ûø±s¡+ #˚|ü{Ϻq ‘=* @&˚ Vü≤sê´Hê düeTdü´qT #˚|ü{≤ºs¡T. 15˝À |ü+C≤uŸ‘√ ø£*dæq Vü≤sê´HêqT Á|ü‘˚´ø£ sêh+ #˚j·÷\ì 1900dü+e‘·‡s¡+qT+#˚ &çe÷+&ÉT¢ ñHêïsTT.

˝≤˝≤ \»|ü‹sêjYT, ns¡TD≤ ndü|òü© e+{Ï H˚‘·\T Vü≤sê´Hê sêh+ ø√dü+ ø£\\Tø£Hêïs¡T. yê] ø£\\qT Ç+~s¡ HÓs¡y˚sêÃs¡T. |ü+C≤uŸqT+∫ rÁe Á|ü‹|òüT≥q edüTÔHêï @ e÷Á‘·+ ˝…øÏÿ+#·≈£î+&Ü nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘ê«ìï s¡<äT› #˚dæ Vü≤sê´Hê sêÅcÕºìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Hê{Ï ≈£îs¡Teè<äTΔ&ÉT ì»*+>∑|üŒ Ä düeTj·T+˝À ÄyÓT≈£î n+&É>± ì*#ê&ÉT. á |ü]dæú‘·T˝À¢H˚ 1967 kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ u§{≤u§{Ï yÓTC≤غ‘√ (297) n~Ûø±s¡+ #˚|ü{Ϻ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+~s¡<Ó’Hê bÕغj˚T düs¡«+ ‘êHÓ’ e´eVü≤]+#·kÕ–+~. ñ|ü Á|ü<Ûëì>± yÓTTsêØ®ì ìj·T$T+∫ Ç+~s¡≈£î #Óø˘ ô|{Ϻ+~. dü«‘·+Á‘· uÛ≤yê\T ø£\ Ç+~s¡ ‹s¡T>∑Tu≤≥T ÁbÕs¡+_Û+∫+~. |òü*‘·+>± 1969˝À bÕغqT+∫ ÄyÓTqT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. b˛{° ø±+Á¬>dt ô|{Ϻq Ç+~s¡.. ø£eT÷´ìdüTº\T, &ûm+¬ø, mHémdt|” eT<䛑·T‘√ yÓTÆHêغ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø=qkÕ–+∫+~. n&ÉT>∑Trdæ n&ÉT>∑T y˚j·÷\+fÒ Ä+ø£å\‘√ dü‘·eT‘·eTj˚T´ dæú‹˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï q&É|ü&É+ ø£Hêï eTT+<ädüTÔ mìïø£\‘√ ‘ê&√ ù|&√ ‘˚\TÃ≈£î+ eT+∫<äqï ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq Ç+~s¡ n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚düT≈£îH˚ ø±s¡´øÏåø£e÷\T ˇø£{§ø£{Ï>± #˚|ü{Ϻ+~. ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ eTT+<äT>±H˚ 1971˝À eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\≈£î eTTVüAs¡Ô+ ô|≥Tº≈£î+~. á dü+~Û ø±\+˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D düeTdü´ Ç+~s¡ eTT+<äT≈£î ã\+>± e∫Ã+~. nœ\|üø£å+ ≈£L&Ü.. 1969 @Á|æ˝Ÿ HÓ\˝À Ç+~s¡ C≤rj·T |üøå±\ìï+{Ï‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ ‘Ó\+>±D n+X¯+, Hê{Ï |ü]dæú‹, XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]dæú‹, ñ<ä´eT+ô|’ H√{Ÿ‘√ ‘êH˚ Á|ü‹bÕ<äHê #˚j·T≈£î+&Ü zô|Hé #·s¡Ã≈£î neø±X¯$T#êÃs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ nH˚ø£ düe÷y˚XÊ˝À¢ á düe÷y˚X¯+ ˇø£≥ì ù|s=ÿqï Ç+~s¡ nìï |üøå±\÷ ‘·eT n_ÛePbÕj·÷\T #Ó_‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ e#˚à neø±X¯+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ¨+eT+Á‹ #·yêHé |ü]dæú‘·T\qT $e]+#ês¡T. nsTT‘˚ ÄHê&ÉT @ ˇø£ÿ Á|ü‹|üø£åeT÷ uÛ≤cÕeP|üj·TTø£Ô sêÅcÕº\ $uÛÑ»q≈£î düTeTTK+>± ˝Òe⁄. ˇø£ÿ dü«‘·+Á‘· bÕغ e÷Á‘·y˚T ‘Ó\+>±D sêh+ Ç∫Ãy˚ j·TeT+~. $T–*q |üøå±\T ìsêø£]+#êsTT. yê»ù|sTT H˚‘·è‘·«+˝À ñqï »qdü+|òtT ÄHê&ÉT $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏ+∫+~. ‘Ó\+>±DqT $uÛÑõùdÔ $<äs¡“¤

Ç+ø± ñ+~.

34


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é düVü‰ nH˚ø£ sêÅcÕº˝À¢ Ç˝≤+{Ï düeTdü´˝Ò ekÕÔj·Tì yê»ù|sTT yê~+#ês¡T. d”|”◊ Hêj·T≈£î\T ã÷ù|wt >∑TbÕÔ, &Ü+π> d”m+qT ‘=\–+#ê\Hêïs¡T. mdtmdt|” H˚‘· s¡;πs ñ|üsêh+ @sêŒ≥T #˚ùd n+XÊìï |ü]o*+#ê\Hêïs¡T. dü«‘·+Á‘· bÕغ ‘·s¡|ü⁄q Vü‰»¬s’q mHéJ s¡+>± ˇø£ÿπs sêh $uÛÑ»q »s¡bÕ\Hêïs¡T. ‘ÓH˚ï{Ï $X¯«Hê<∏ä+ ‘Ó\+>±D˝À Ä+Á<ÛäT\≈£î s¡ø£åD ˝Ò<äHêïs¡T. Ä#ês¡´ ø£è|ü˝≤˙, ø=‘·Ô s¡|òüTTsêeTj·T´, ˙\+ dü+Je&ç¶ ‘·~‘·s¡T\‘√ bÕ≥T Ç<ä›s¡T Ç+&çô|+&Ó+≥T¢ ≈£L&Ü á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. düe÷y˚XÊìøÏ eTT+<äT ‘·sê«‘· Ä $esê\qT Ç+~s¡ ø±+Á¬>dt ≈£îs¡Teè<äTΔ&ÉT ì»*+>∑|üŒ <äèwæºøÏ rdüT≈£î b˛j·÷s¡T. sêh|ü‹ n_ÛÁbÕj·T+ ø√]q Ç+~s¡.... Ä ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±Dô|’ Ç+~s¡ Á|üj·T‘êï\T ø=qkÕ>±sTT. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ yê]‘√ m&É‘Ó>∑ì düe÷y˚XÊ\T kÕ>±sTT. s¡ø£s¡ø±\ Á|ü‹bÕ<äq\T eTT+<äT≈£î sêe&É+‘√ $dæ–q #ÓHêï¬s&ç¶ Á|ü‘˚´ø£ sêh+ $TqVü‰ eTπs Ç‘·s¡ Á|ü‹bÕ<äqqT n+^ø£]+#·uÀeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç‘·s¡ Á|ü‹bÕ<äq\T+fÒ &Ûç©¢ >∑&É|ü≈£L&Ü ‘=ø£ÿqì #Ó|æŒ e#˚ÃXÊ&ÉT. #·s¡Ã˝À¢ Á|ü‹wüº+uÛÑq e∫Ã+~. ñ<ä´eT+ e÷Á‘·+ ñ<Ûäè‘·yÓTÆ+~. ‘Ó\+>±D |ü]dæú‹ì sêh|ü‹øÏ $e]+∫q Ç+~s¡ Äj·Tq n_ÛePbÕj·÷ìï ø√sês¡T. Ç~ 1969 nø√ºãsY ÁbÕ+‘·+˝À »]–+~. n|üŒ{Ïπø #·+&û>∑&Ûé $yê<ä+ ì|ü⁄Œ˝≤ s¡>∑T\T‘·Tqï+<äTq $yê<ë\≈£î neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü |ü]cÕÿ s¡+ #·÷bÕ\H˚ Äj·Tq ‘·q n_ÛePbÕj·÷ìï ÄyÓT≈£î düŒwüº+>± #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dtqT+∫ Ç+~s¡ ãVæ≤wüÿs¡D Ç~˝≤ ñ+&É>± ø±+Á¬>dt˝À es¡Zsê»ø°j·÷\T ô|]–ô|]– bÕغ Ç+~s¡qT ãVæ≤wüÿ]+∫+~. ø=‘·Ô ø±+Á¬>dt bÕغ @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï Ç+~s¡ yÓTÆHêغ˝À |ü&çq ‘·q düsêÿs¡TqT Ç‘·s¡ |üøå±\ eT<䛑·T‘√ ø=qkÕ–+∫+~. bÕغ N*ø£ düeTj·T+˝À eTTK´eT+Á‹ ø±düT ‘·q es¡Z+ m+|”\‘√ Ç+~s¡≈£î eT<䛑·T>± ì*#ê&ÉT. Bì‘√ ‘Ó\+>±D e´eVü‰s¡+˝À Äj·Tq≈£L ‘·|üŒìdü]>± uÛ≤>∑kÕ«eT´+ Çyê«*‡ e∫Ã+~. n+‘ê Ç+~s¡ Çwüº+ n+≥÷H˚ n&ÉT¶|ü&ÉT‘·÷ e#êÃ&ÉT. |òü*‘·+>± #·s¡Ã˝Ò ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D n+X¯+ n+>∑Tfi¯+ ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î ø£<ä\˝Ò<äT.1970 pHé˝À U…’s¡‘êu≤<é ñ|ü mìïø£ <ëø± á |ü]dæú‹ ø=qkÕ–+~. {°|”mdt Á|üC≤ã˝≤ìï Á|ü<ä]Ù+#˚+<äT≈£î á neø±XÊìï yê&ÉT≈£îì nuÛÑ´]úì ì*|æ+~. {°|”mdt nuÛÑ´]ú ø£ècÕísêe⁄ $»j·T+ kÕ~Û+#ê&ÉT. ªÄ..@eTT+~ NAMASTHE HYDERABAD

|òæÁãe] ` 2014

ô|<ä› |ü≥ºD+˝À n<√ yês¡T¶ düeTdü´μ n+≥÷ ø±düT ø=fÒºXÊ&ÉT. qe+ãsY˝À dæ~›ù|≥ ñ|ü mìïø± ‘·s¡TeTT≈£î e∫Ã+~. yÓTT<ä{À¢ ‘˚*>±Z rdüT≈£îqï ø±düT≈£î πøåÁ‘·kÕúsTT ìy˚~ø£ n+<˚ dü]øÏ ns¡#˚‘·T\T #·\¢ã&ܶsTT. eT+Á‘·T\qT ÇHé#ê]®\T>± |ü+|æ‘˚Á|üC≤øÏå>∑Vü‰ìøÏ }fi¯¢˝À n&ÉT>∑T≈£L&Ü ô|≥º˝Òì dæú‹. mìïø£ |üPs¡ÔsTT+~. uÛ≤Ø yÓTC≤غ... n+‘˚ |ü]dæú‹ |üP]Ô>± e÷]b˛sTT+~. Ç+~s¡qT+∫ bò˛Hé.. yÓTC≤غ m+‘· nì n&ç– <ëìøÏ Ç∫Ãq »yêãT≈£î.... nôd+;¢ d”{≤? bÕs¡¢yÓT+≥T d”{≤? nH˚ Á|üX¯ï m<äTs¡Tø±e&É+‘√ ø±düT >=+‘·T ‘·&Ü]+~. #ÓHêï&ç¶ Á|üC≤dü$T‹ì sê»ø°j·TbÕغ>± e÷s¡TkÕÔqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. eT<Ûä´+‘·sêìøÏ Ç+~s¡ ìs¡íj·T+... ~q~q>∑+&É+>± düsêÿs¡TqT q&É|ü&É+ ø£Hêï eT<Ûä´+‘·sêìøÏ yÓfi¯¢&Éy˚T y˚T\ì Ç+~s¡ ìs¡ísTT+#ês¡T. 1971˝À eT<Ûä´+‘·sêìøÏ eTTVüAs¡Ô+ ô|≥Tº≈£îqï Ç+~s¡ Äj·÷ sêÅcÕº˝À¢ ã˝≤ã˝≤\ dü$÷ø£s¡D $÷<ä <äèwæº ô|{≤ºs¡T. n|üŒ{Ïπø u≤´+≈£î\ C≤rsT÷ø£s¡D, sê»uÛÑs¡D≤\ s¡<äT›, ù|<ä Á|ü»\ø√dü+ |ü<∏äø±\‘√ ÁbÕ#·Ts¡´+ kÕ~Û+∫q ÄyÓT ¬>\T|ü⁄q≈£î eP´Vü≤s¡#·q˝À ìeT>∑ï eTj·÷´s¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À sêh+ $÷<ä <äèwæº ô|{≤ºs¡T. U…’s¡‘êu≤<é, dæ~›ù|≥ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |òü*‘ê\‘√ ‘Ó\+>±D˝À Á|üC≤dü$T‹ ø°¢Héd”«|t #˚düTÔ+<äì ns¡ú+ #˚düT≈£îHêïs¡T. @+ #˚ôd’Hê mìïø£˝À¢ ¬>*∫ rsê\H˚ |ü≥Tº<ä\‘√ ñqï Ç+~s¡ {°|”mdtqT s¡+>∑+qT+∫ ‘·|æŒùdÔ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt ¬>\T|ü⁄ nkÕ<Ûä´eTì n+#·Hê≈£î e#êÃs¡T. ø±düTqT |æ*∫ eT+‘·Hê\T kÕ–+#ês¡T. ˇ|üŒ+<ëìøÏ yÓTT>∑TZ#·÷|æq #ÓHêï.. #ÓHêï sê»ø°j·÷\ ˝À‘·TbÕ‘·T\T m]–qyê&ÉT. m|ü⁄Œ&ÉT m<ä>±˝À m|ü⁄Œ&ÉT ˇ<ä>±˝À ‘Ó*dæq yê&ÉT. Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @sêŒ≥T˝À ñqï düeTdü´ \˙ï kÕø£\´+>± ‘Ó*dæqyê&ÉT. ˇø£kÕ] ø±+Á¬>dtqT ‘Ó\+>±D≈£î ø£$T{Ÿ #˚sTTùdÔ Ä ‘·sê«‘· <ëìøÏ Ä bÕغ #·∫Ãq≥Tº ø£≥Tºã&ÉT ‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó\TdüT. 1977 Á|ü‹bÕ<äq ø±düTqT ‘·è|æÔ |ü]#˚+<äT≈£î e÷Á‘·y˚T ‘Ó#êÃs¡ì ‘Ó\TdüT. mìïø£\T |üPs¡ÔsTT Ç+~s¡ ã\|ü&ç‘˚ Ä ‘·sê«‘· ø±düT Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ‘Ó\+>±D X¯øÏÔj·TT≈£îÔ\qT ã{Ϻ 1977≈£î eTT+<˚ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì ‘Ó\TdüT. ø±˙ Hê{Ï |ü]dæú‹ Äj·Tq @ø£|üø£å+>± eTT+<äT≈£î yÓfi‚¢ neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚dæ+~. n|üŒ{Ïπø Äj·Tq $÷<ä mìïø£\ nqs¡Ω‘· e\¢ |ü⁄qsêyê dü+ ø√dü+ e÷Á‘·y˚T {°|”mdt >=&ÉT>∑T |ü≥Tº≈£î

Hêï&Éqï Á|ü#ês¡+ ñ+~. Ç+~s¡ @C…+≥T nqïyêfi¯¢≈£î ø=<äe ˝Ò<äT. {°|”mdt sê»ø°j˚T‘·s¡ dü+düú>± ø=qkÕ–‘˚ bÕs¡¢yÓT+≥T nôd+;¢\≈£î yÓfi≤¢\ì ø£\\T ø£qïyêfi¯ó¢ #ÓHêï <ëìï sê»ø°j·T bÕغ>± e÷πsà Á|ü‹bÕ<äq$÷<ä eT+&ç|ü&ÉT‘·T Hêïs¡T. m˝≤>∑÷ ‘·qô|’1973 <ëø± nqs¡Ω‘· ñ+&É&É+‘√ 1971 mìïø£˝À b˛{°øÏ #ÛêqT‡˝Ò<äT ø±ã{Ϻ ‘·qø√düy˚T 1977 ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D ìã+<Ûäq ô|{Ϻ+#·T≈£îHêï&ÉHêïs¡T. n≥T Ä+Á<ÛäH˚‘· >ö‘·T \#·Ãqï #ÓHêï eTT+#˚düTÔHêï&ÉT düTe÷ n+≥÷ ãTs¡<ä #·˝≤¢&ÉT. »qe] 2q ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq #ÓHêï ‘êqT Á|ü‹bÕ<äq e÷Á‘·y˚T ‘Ó#êÃqì bÕغ ìs¡íj·T+ ‘·\<ë\TÑêqì #ÓbÕŒ&ÉT.

{°|”mdt eT\¢>∑T˝≤¢\T.. »qe] 3q {°|”mdt n‘·´edüs¡ düe÷y˚XÊìï ‘·q Ç+{Ï˝ÀH˚ @sêŒ≥T #˚dæq #ÓHêï Á|ü<Ûëì Á|ü‹bÕ<äq\qT ø±s¡´es¡Z+ eTT+<äT ô|{≤ºs¡T. ‘êqT HÓ>=wæj˚T≥sY bÕÁ‘· e÷Á‘·y˚T rdüT≈£îHêïqì, ãj·T≥ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº me]øÏ m˝≤+{Ï Vü‰$÷ Çe«˝Ò<äì düuÛÑT´\≈£î düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘=\T‘· @&ÉT>∑T]‘√ ˇø£ ñ|üdü+|òüT+ @sêŒ≥T #˚dæ eT+N #Ó&ܶ #·]Ã+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. nsTT‘˚ ñ|üdü+|òüT+˝À yêfi¯¢+‘ê #ÓHêï eTqTwüß\H˚ yê<äq e∫Ã+~. Bì‘√ düuÛÑT´\ dü+K´ ô|]– ô|]–... ∫e]øÏ 14≈£î #˚]+~. ˝À|ü\ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝ÀH˚ ãj·T≥ ô|<ä› dü+K´˝À $<ë´s¡Tú\T #˚sês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ‘êø£≥Tº ô|&ÉT‘·THêïs¡H˚ ìHê<ë\T $Tqï+{≤sTT. yÓTT‘·Ô+ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T #·s√Ã|ü#·s¡Ã\T kÕ>±sTT. z <äX¯˝À 1973 nôd+;¢ mìïø£\ Hê{ÏøÏ ‘Ó\+>±D Çyê«\H˚ &çe÷+&é ô|{≤º\ì <ë<ë|ü⁄ n+‘ê n_ÛePbÕj·T|ü&çq dü÷#·q ø£ì|æ+∫Hê ∫e]øÏ e#˚à dü]øÏ Ç+~s¡ #˚dæq Á|ü‹bÕ<äq πøe\+ eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£˝À¢ >∑f…ºø£ÿ&Üìπøqì yê<äq‘√ ‘·ø£åDy˚T ‘Ó\+>±D ÇùdÔ ‘·|üŒ ˇ|üŒ+<ä+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç+~s¡ Á|ü‹bÕ<äq\qT {°|”mdt ø±s¡´es¡Z+ ‹s¡düÿ]+∫+~.

#ÓHêï Á|üø£≥q... düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ #ÓHêï bÕغ ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+#ês¡T. mìïø£\T eTT–dæq yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ø£$T{° Vü‰$÷ Çyê«\ì {°|”mdt ø√s¡T‘·Tqï<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> 1973˝À nôd+;¢ mìïø£\T »]>±ø£ ‘Ó\+>±D˝À eT÷&ç+≥ ¬s+&ÉT e+‘·T\eT+~ XÊdüqdüuÛÑT´\T ø√]‘˚ ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì rsêàq+˝À

Ç+ø± ñ+~.

35


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é #˚]Ãq |üø£å+˝À ‘·eT bÕغ eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î+≥T+<äì Á|üø£{Ï+#ês¡T. mìïø£\ ‘·sê«‘· Ç+~s¡ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêø£b˛‘˚ e]ÿ+>¥ ø£$T{° rsêàHêìøÏ $\Te @eTT+≥T+<äì $˝Òø£s¡T\T n&ç–q Á|üX¯ï≈£î <˚X¯+˝À¬ø˝≤¢ ô|<ä› bÕغ eT<䛑·T ‘Ó\+>±D≈£î \_ÛùdÔ ‘·eT ÄX¯j·T+ düT\uÛÑ+>± kÕø±s¡eTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq ‘·q eTqdüT˝À e÷≥ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ mìïø£\≈£î eTT+<˚ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î Vü‰$÷ Çyê«\qï &çe÷+&éqT @ø£|üø£å+>± yÓfi¯¢˝ÒeTì Ç+~s¡ ‹s¡düÿ]+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä Bì‘√ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î Ç+~s¡ #˚dæq Á|ü‹bÕ<äq yÓqøÏÿ yÓ[¢b˛sTT+~.

{°|”mdt ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T? {°|”mdt ìs¡íj·÷ìøÏ ÄHê{Ï ‘Ó\+>±D |ü]dæú‹ ≈£L&Ü ø±s¡Dy˚T. $Tq÷ï eTq÷ï @ø£+ #˚ùd Ä+<√fi¯q »]|æq ñ<ä´eTø±s¡T\T ◊<˚fi¯¢ ø±\e´e~Û e+{Ï n+XÊìï n+^ø£]+#·>∑\ >∑&É+ ø£wüºy˚T. Ä Äy˚X¯|üP]‘· yê‘êes¡D+˝À ˇø£ m‘·TÔ>∑&É>± Á|ü‹bÕ<äqqT #·÷&Ü\ì q#·Ã#Óù|Œ |ü]dæú‹, #Ó|æŒHê $H˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. j·TTe≈£î\T, $<ë´s¡Tú\ e+{Ï esêZ\T ‘·ø£åD |òü*‘êìï ø√s¡‘ês¡T ‘·|üŒ z|æø£ |üfÒº |ü]dæú‹ ‘·≈£îÿe. nìï+{Ïø£Hêï $T+∫ e+<ä˝≤~ eT+~ì |æ≥º˝≤¢ ø±*Ãq |òüT≥q\ H˚|ü<∏ä´+˝À ÁãVü‰àq+<ä&ç¶ô|’ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñqï Á|ü»\T Äj·TqqT Ç+ø± ø=qkÕ–+#˚ n+XÊìï ˇ|ü⁄Œø√>∑*–q |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. Äj·Tq ‘=\–+ù| ‘=* n+X¯+ ø±yê\H˚ &çe÷+&é e∫Ã+~. <ëìøÏ‘√&ÉT #ÓHêï&ç¶ $÷<ä ø±˙, Ç+~s¡ $÷<äø±˙ Á|ü»\≈£î Äs√E |üP]ÔkÕúsTT $XÊ«dü+ ˝Òø£b˛e&É+ »‘· ø£*dæ+~. #ÓHêï yÓ÷dü+ #˚kÕÔ&ÉH˚ Á|ü#ês¡+ Äj·Tq ‘Ó∫Ãq Á|ü‹bÕ<äqô|’Hê |ü&ç+~. Äj·Tq mìïø£ nqs¡Ω‘· H˚|ü<∏ä´+ #Ó]|æHê #Ós¡|ü˝Òì eTs¡ø£>± yÓ+{≤&ç+~. {°|”mdt ìs¡íj·T+ Äs√E ‘Ó\+>±D˝À HÓ\ø=ì ñqï |ü]dæú‹˝À ‘·|üŒìdü] nsTT‘˚ ø±y=#·Tà ø±˙ #ê]eP ‘·ø£+>± e÷Á‘·+ n~ ‘·|üŒ≥&ÉTπ>. m+<äTø£+fÒ ÄHê&ÉT C≤rj·T kÕúsTT˝À @ ˇø£ÿ bÕغ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î nqT≈£L\+>± ˝Ò<äT. ˇø£ ô|<ä› C≤rj·T bÕغ á $wüj·T+˝À ˇø£ n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î y˚dæq|ü⁄&ÉT dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡T#·T≈£îì ñ+fÒ u≤>∑T+&˚~. ˇø£kÕ] sêh @sêŒ≥T≈£î ø±+Á¬>dtqT ˝≤–‘˚ Ä ‘·sê«‘· <ëìøÏ Ä bÕغ ø£≥Tºã&ç ñ+&Éø£ ‘·|üŒì |ü]dæú‹ @s¡Œ&˚~. Ä neø±XÊìï #˚CÒ‘·T˝≤ #˚C≤s¡TÃ≈£îqï≥ºsTT+~.

Ç+~s¡ Á|üj·T‘êï\T.. ‘Ó\+>±D

|òæÁãe] ` 2014

yÓ∫Ã+∫q+‘· düeTj·T+ Ç+~s¡ ‘·q sê»ø°j·T J$‘·ø±\+˝À eTπs sêh+ $÷<ä yÓ∫Ã+∫ ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. 1969 qT+∫ 1972 <ëø± nH˚ø£ &É»q¢kÕs¡T¢ ‘Ó\+>±D n+X¯+$÷<ä Ç+~s¡ m&É‘Ó>∑ì #·s¡Ã\T ø=qkÕ–+#ês¡T. sêh πø+Á<ä Hêj·T≈£î\+<ä]˙ dü+Á|ü~+#ês¡T. Á|ü‹|üøå±\qT ≈£L&Ü $XÊ«dü+˝ÀøÏ rdüT≈£îì #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. {°|”mdt Hêj·T≈£î\ eTT+<äT nH˚ø£ Á|ü‹bÕ<äq\T ô|{≤ºs¡T. Ç≥T ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T yÓT≥Tº ~>∑≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ sêh+ nH˚ @¬ø’ø£ &çe÷+&é‘√ yÓTTø£ÿy√ì Bø£å‘√ n≥T ñ<ä´eT+, Ç≥T #·s¡Ã\T @ø£_–q »]bÕs¡T. Ç+~s¡‘√ #·s¡Ã\≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± #ÓHêï&ç¶ ªH˚qT ô|ò’≥sY>±, HÓ>=wæj˚T≥sY>± ≈£L&Ü yÓfi¯ó‘·THêïμ nì #Óù|Œyê&ÉT. bÕغ N*ø£ø£Hêï eTT+<äTqT+N Ç+~s¡ ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ kÕqT≈£L\ <Û√s¡DÏ #·÷bÕs¡T. á düeTdü´qT nH˚ø£ y˚~ø£\ $÷<ä #·]Ã+#ês¡T. d”&Éã÷¢´d” düe÷y˚XÊ˝À¢q÷ #·s¡Ã≈£î ô|{≤ºs¡T. n+‘ê ~>∑ZC≤\T..m&Ó¶eT+fÒ ‘Ó&Ó¶eTH˚ |ü]dæú‹˝À eT]+‘· $düÔè‘· #·s¡Ã\T »s¡bÕ\Hêïs¡T. Çs¡TePbÕ+‘ê\‘√ #·]Ã+#·eTHêïs¡T. uÛ≤cÕ Á|üj·TTø£Ô sêÅcÕº\≈£î #Ó+~q n+X¯+ ø±ã{Ϻ Á|ü‹|üøå±\‘√ ≈£L&Ü #·]Ã+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

#ÓHêï¬s&ç¶ $|òü\yÓTÆq #√fÒ $»j·T+ kÕ~Û+∫q πød”ÄsY

dü]>±Z 33 @fi¯¢ ‘·sê«‘· eT∞¢ n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ ø±+Á¬>dt≈£î e∫Ã+~. n˝≤+{Ï Á|ü‹bÕ<äH˚ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. 2004 mìïø£\ eTT+–≥ #ÓHêï&ç¶ ˝≤π> $$<Ûä mìïø£˝À¢ ¬>\Tbı+~q ñ<ä´eTbÕغ nedüs¡+ ø±+Á¬>dt≈£î e∫Ã+~. Á|ü‹|üø£å+˝À ≈£Ls¡TÃqï ø±+Á¬>dtqT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î k˛ìj·÷ rÁe+>± ø£wüº|ü&ÉT‘·Tqï s√E˝À¢ {°ÄsYmdtqT Äø£]¸+#·e\dæq nedüs¡+ ø±+Á¬>dt≈£î @s¡Œ&ç+~. Hê&ÉT #ÓHêï¬s&ç¶ #˚dæq &çe÷+&˚ πød”ÄsY #˚XÊ&ÉT. e]ÿ+>¥ ø£$T{° rsêàìùdÔ bı‘·TÔ≈£î dæ<ä›eTHêï&ÉT. ø±+Á¬>dt Hê{Ï˝≤π> uÒsê˝≤&ç+~. >∑‘· nqTuÛÑe+ H˚]Œq bÕsƒ¡+ ø±y=#·TÃ..ø±+Á¬>dt rsêàq+ ªyÓTT<ä{Ï ¬s+&√ mkՇ؇\ eT<Ûä´ nX¯«‘êúeT Vü≤‘·' ªnqï $<Ûä+>± ñHêï @e÷Á‘·+ dü+X¯sTT+# ·≈£î+&Ü....ˇ|üŒ+<ëìøÏ πød”ÄsY zπø #Óù|ŒXÊs¡T. >∑‘·+˝À˝≤>± düŒwüº‘· ˝Ò<äH˚ eTπs Ç‘·s¡ uÛÑj·÷˝À ô|≥Tºø√≈£î+&Ü, yÓTT+&ç>± ≈£Ls√Ã≈£î+&Ü.. ˝Ò<ë Ç‘·s¡ &çe÷+&É¢‘√ neø±X¯+ ø√˝ÀŒsTT ñ+fÒ ‘Ó\+>±D kÕø±s¡eTj˚T´<˚ ø±<äT. me]øÏ yês¡T ‘·eT uÛ≤wü´+ #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ ndüŒwüº rsêàq+‘√H˚ mìïø£\T ¬>*N ¬>\e>±H˚ j·T÷|”@ ñeTà&ç ñ<ä´eT+$÷<ä ø±s¡´øÏåø£eT+˝À ‘Ó\+>±D n+XÊìï ô|{Ϻ+#·

NAMASTHE HYDERABAD

&É+‘√ Ä düeTkÕ´ r]b˛sTT+~. ø±+Á¬>dt ‘Ó\+ >±D n+X¯+˝À |”ø£\<ëø± ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+~. yê>±›q+qT+∫ yÓqøÏÿb˛˝Òì |ü]dæú‹ ‘Ó#·Tà ≈£î+~. Ç∫Ãq e÷≥ ì\T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ Çyêfi¯ mìï ‹|üŒ\T |ü&ÉT‘·Tqï~ #·÷dü÷ÔH˚ ñHêï+. ‘Ó\+>±D sêh+ ø£\ kÕø±s¡eTe⁄‘·TqïB #·÷düTÔHêï+.

wüs¡‘·T\‘√ sêh+ Çe«&ÜìøÏ dü+dæ<äΔ‘·.. Á|ü‘˚´ø£ sêh Á|ü‹bÕ<äq $TqVü‰ eTπs Á|ü‹bÕ<äq e∫ÃHê &Ûç©¢ >∑&É|ü ‘=πøÿ~ ˝Ò<äì 1969 pHé˝ÀH˚ #ÓHêï&ç¶ #Ó|æŒq+<äTq Çø£ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ eTπsB ˝Ò<äì ‘˚*b˛sTT+~. Ç≥T ø±düT ¬s+&√kÕ] ‘êqT d”m+ ø±yê\ì ñ$«fi¯S¢s¡T‘·THêï&ÉT. Hê{Ï |ü]dæú‹˝À ø±düTqT |üP]Ô>± |üø£ÿqô|≥º˝Òì |ü]dæú‹ Ç+~s¡~. ø±+Á¬>dt N*ø£ »s¡>∑&É+‘√ ø±düT es¡Z+ eT<䛑·T‘√ πø+Á<ä+˝À ÄyÓT Á|üuÛÑT‘·«+ ì\ã &ç+~. eTs√yÓ’|ü⁄ XÊdüqdü uÛÑ˝À ø±düT #ê˝≤ ã\ +>± ñHêï&ÉT. ˇø£ s¡ø£+ >± πø+Á<ä+˝À Ç+~s¡ ø£+fÒ sêh+˝À ø±düT eTVü‰ã\e+‘·T&ÉT. mìï ø£\ ìs¡«Vü≤D˝À Ä] ‘˚]q ø±düTqT <ä÷s¡+ # ˚düT≈£îH˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. Ç≥T sêh+ ÇùdÔ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D˝À e÷s¡Z+ ˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D Çe« ø£b˛‘˚ e´eVü‰s¡+ ø£wüºeTì ø±düT≈£î #ÓbÕŒs¡T. ø±düT e´‹πsø£‘· ‘Ó*bÕ&ÉT. Ä+Á<Ûä˝À düeTdü´ edüTÔ+<äHêï&ÉT. ∫es¡≈£î eT<Û˚´ e÷s¡Z+>± Á|ü‹ bÕ<äq s¡÷bı+~+#ês¡T. ‘Ó\+ >±D @sêŒ≥T ‘·ø£åD+, ˝Ò<ë mìïø£\ nq+‘· s¡y˚T ø±≈£î+&Ü ◊<˚fi¯¢ ‘·sê«‘· n+fÒ 1977˝À »s¡T>∑T‘·T+~. Ç+<äT≈£î ø±+Á¬>dt n+^ø£] düTÔ+~. á˝À>± ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\qT düqï<äΔ+ #˚düT≈£îH˚ yÓdüT\Tu≤≥T <=s¡T≈£î‘·T+~. á Á|ü‹bÕ<äq e\¢ ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ ø±+Á¬> dt≈£î $»j·÷eø± XÊ\T+{≤j·Tì uÛ≤$+#ês¡T. nsTT‘˚ ˇ|üŒ+<ä+ @ø£|üø£å+>± #ÓHêïeTT+<äT kÕ–\|ü&çq $<Ûä+>± ñ+&Ésê<äì {°|”mdt s¡<äT›, eT÷&ç+≥ ¬s+&ÉT e+‘·T\ ‘Ó\+>±D myÓTà˝Ò´ \ eT<䛑·T n+XÊ\qT »‘· #˚XÊs¡T. #ÓHêï≈£î dü+<˚XÊìï Hê{Ï eT+Á‹ J yÓ+ø£≥kÕ«$T <ë«sê |ü+|æ+ #ês¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÅcÕºìøÏ Ç+~s¡ kÕqT≈£L\eTì ‘Ó*j·T>±H˚ #ÓHêï &Ûç©¢ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. á˝À>± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+rj·T dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT #=ø±ÿsêe⁄ e∫à ø£*XÊs¡T. eTT>∑TZs¡T ø£*dæ #·]Ã+#·eTì Ç+~s¡ neø±X¯$T#êÃs¡T. yê<√| üyê<ë\T »]>±sTT. 1969 &çôd+ãsY 31 q #ÓHêï Ç+~s¡ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. 130 ì$TcÕ \bÕ≥T #·s¡Ã\T ø=qkÕ>±sTT. Á|ü‹bÕ<äq ˝À‘·TbÕ‘·T \˙ï Ç+~s¡ #ÓHêï≈£î $e]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î düŒwüºyÓTÆq Vü‰$÷ Äj·Tq≈£î Ç+ø± ñ+~.

36


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é Ç#êÃs¡T. n+‘·es¡≈£L á n+X¯+˝À ‘·q Á|üj·T‘êï\qT k˛<ëVü≤s¡D+>± #ÓbÕŒs¡T. sê»ø°j·T |ü]dæú‹ $X‚¢wæ+#ês¡T. eTT+<äT $&ç>± ‘·sê«‘· $T>∑‘ê yê]‘√ ø£*dæ #·s¡Ã\T ø=qkÕ>±sTT. ∫es¡≈£î #ÓHêïqT á Á|ü‹bÕ<äq≈£î Ç+~s¡ ˇ|æŒ+#ês¡T. ‘·qø° Á|ü‹bÕ<äq n+^ø±s¡y˚Tqì #Ó|æŒq #ÓHêï @ø£|üø£å+>± á Á|ü‹bÕ<äq Á|ü»\ eTT+<äT≈£î rdüT≈£î yÓfi¯¢&É+˝À kÕ<Ûäø£u≤<äø±\qT ÄyÓT≈£î $e]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î ø±+Á¬>dt

|òæÁãe]` 2014

nqT≈£L\eTì ˇø£ Á|üø£≥q #˚dæ Ä ‘·sê«‘· á Á|ü‹bÕ<äq‘√ ôV’≤<äsêu≤<é yÓ[‘˚ |üìkÕqT≈£L\eTe⁄‘·T+<äì n_ÛePbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ÄyÓT dü\Vü‰<ës¡T\T yê]+#ês¡T. ø±+Á¬>dt ˇø£kÕ] Á|üø£≥q ÇùdÔ <ëìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü*‡edüTÔ+<äì, m˝≤>∑÷ n+^ø±s¡+ #Ó|æŒ+~ ø±ã{Ϻ ‘·ø£åDy˚T ø±yê\ì &çe÷+&é eùdÔ düeTdü´\T ekÕÔj·THêïs¡T. eTT+<äT {°|”mdt Á|ü‹bÕ<äq≈£î n+‘·s¡Z‘·+>± kÕqT≈£L\‘· e´ø£Ô|ü]ùdÔ Çs¡TesêZ\T ø£*dæ

ˇπøkÕ] ãVæ≤s¡+>∑ Á|üø£≥q Çy=«#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. Bì‘√ #ÓHêï $wüj·÷ìï {°|”mdt ø±s¡´es¡Z+ eTT+<äT ô|{Ϻ ‘·sê«‘˚ ìs¡íj·T+ #ÓãT‘êeTHêïs¡T. μμÇ|ü⁄&ÉT ˇø£fÒ Á|üX¯ï... Äs√E 1971˝ÀH˚ Ç+~s¡ Á|ü‹bÕ<äq 1977 e´e~ÛøÏ n+^ø£]+∫ ñ+fÒ.. á s√E ñqï |ü]dæú‘˚ e∫à ñ+&Éø£b˛j˚T<ë? Ç+~sê>±+BÛ ˝≤+{Ï düeTs¡Túsê˝…’q Hêj·T≈£îsê*øÏ mìïø£\ ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D Ç#˚Ãj·T&É+ nkÕ<Ûä´yÓTÆ ñ+&˚<ë??μμ

–<˚+ |üì d”mdt? _\T¢ô|’ #·s¡ÃqT bı&ç–+#ê\ì ˝ÒK sêdæq≥Tº>± e∫Ãq $÷&çj·÷ ø£<∏äHê\qT sê»ø°j·T ì|ü⁄DT\T Á|ükÕÔ$düTÔHêïs¡T. sêC≤´+>∑ã<äΔ dü+düú˝…’q ˝…õùd¢#·sY, m–®≈£L´{Ïyé, E´&ûw æj·TØ˝À¢ ˇø£] |ü]~Û˝ÀøÏ eTs=ø£s¡T sêe≥+ sêC≤´+>∑ e´‹πsø£eTì yês¡+≥THêïs¡T. me] |ü]~Û˝À yês¡T ‘·eT ‘·eT $<ÛäT\qT ìs¡«]Ô+#·≥+ ÄqyêsTTr>± edüTÔqï~. eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ @<Ó’Hê düe÷#ês¡+ |ü+|æ+#ê\qT≈£î+fÒ nôd+;¢ d”Œø£sY ˝Ò<ë øöì‡˝Ÿ #Ó’s¡àHé ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s¡T. n~ ≈£L&Ü düuÛÑT´\ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ˝Ò<ë yÓTC≤]{° düuÛÑT´\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤s¡T ‘·|挑˚ d”mdt≈£î á e´eVü‰s¡+˝À m˝≤+{Ï bÕÁ‘· ñ+&É≈£L&É<äH˚~ sêC≤´+>∑ ì|ü⁄DT\ uÛ≤eq. m–®≈£L´{Ïyé˝À uÛ≤>∑yÓTÆq N|òt ôdÁø£≥Ø á ˝ÒKqT |ü+|æ+∫ ñqï≥ºsTT‘˚ ‘·q≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Òì XÊdüqdüuÛÑ e´eVü‰sê˝À¢ CÀø£´+ #˚düT≈£îqï≥Tº>± uÛ≤$+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ì|ü⁄DT\T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. sêh+˝À ñqï‘·kÕúsTT˝À ñqïyê] yÓT|ü⁄Œ ø√dü+, ‘·q |ü<äM $s¡eTD düeTj·T+ dü$÷|ædüTÔ+&É≥+‘√

`eTVü≤+‹ e´eVü‰s¡+ô|’ $yê<ä+ `|ü]~Û <ë≥&É+ sêC≤´+>∑ $s¡T<äΔy˚T `>∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄ $wüj·T+˝À n‘·T´‘ê‡Vü≤+ `|ü<äMø±\+ bı&ç–+|ü⁄ ø√düy˚THê? `‘·>∑<ä+≥Tqï sêC≤´+>∑ ì|ü⁄DT\T

eTTkÕsTT<ë _\T¢ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY |”πø eTVü≤+‹ e´eVü≤]düTÔqï rs¡T #·s¡Ã˙j·÷+X¯eTe⁄‘·Tqï~. d”mdt sê C≤´+>∑ $~Û $<ÛëHê\≈£î $s¡T<äΔ+>± e´eVü≤ ]düTÔHêïs¡H˚ $eTs¡Ù\≈£î ‘êsêÿD+>± Äj·Tq NAMASTHE HYDERABAD

eTs√ eT÷&ÉTHÓ\\bÕ≥T |ü<ä$ì bı&ç–+#·Tø√e≥+ ø√dü+ Äj·Tq á $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡H˚ $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT. >∑‘·+˝Àq÷ eT+Á‹es¡Z ìs¡íj·T+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ kı+‘·+>± πø+Á<ëìøÏ $esê\T |ü+bÕs¡ì Äj·Tqô|’ <äTe÷s¡+ πs–+~. ø=+<äs¡T eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü d”mdtô|’ rÁe ndü+‘·|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. πø_HÓ{Ÿ ìs¡íj·÷\qT e÷Á‘·y˚T Äj·Tq πø+Á<ëìøÏ |ü+|æ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì, Äj·Tq sêh πø_HÓ{Ÿ≈£î ôdÁø£≥Ø>± e´eVü≤]kÕÔs¡T ‘·|挑˚ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ n~Ûø±s¡+ Äj·Tq≈£î ˝Ò<äì yê´U≤´ì+∫q $wüj·T+ ≈£L&Ü ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤>± nôd+;¢˝À _\T¢ô|’ #·s¡Ã düeTj·÷ìï bı&ç–+#ê\ì Á|ü‘˚´ø£+>± ˝ÒK <ë«sê d”mdt ø√]q≥Tº>± yês¡Ô˝§∫ÃHê Bìô|’ eTVü≤+‹ m˝≤+{Ï ãVæ≤s¡+>∑ yê´K´\T #˚j·T˝Ò<äT. d”mdt yê{Ïì K+&ç+#·ø£b˛e&É+‘√ Äj·TH˚ ˝ÒK sêdæq≥Tº &Ûç©¢˝Àq÷ Á|ü#ês¡+ »]–+~. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü <ëìì <ÛäMø£]+#ês¡T. sêh nôd+;¢˝À düuÛÑT´\ eT<Ûä´ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ˝Òq+<äTq ‘êqT eTTK´eT+Á‹ dü÷∫+∫Hê eTs√ Hê\T>∑T yêsê\ >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄ ø√s¡T‘·÷ ˝ÒK sêj·T˝Ò<äì ;@d” düe÷y˚X¯+˝À d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY dü«j·T+>± yÓ\¢&ç+#ês¡T. nsTT‘˚ m–®≈£L´{Ïyé ¨<ë e÷Á‘·y˚T ñqï N|òt ôdÁø£≥Ø Ç+<äT˝À m˝≤ CÀø£´+ #˚düT≈£î+{≤s¡H˚~ #·s¡Ã˙j·TyÓTÆ+~.

37


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&çq k˛ìj·÷ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ ø√dü+ »]|æq ñ<ä´e÷\T m+<äs√ $<ë´s¡Tú\ ÁbÕD‘ê´>±\≈£î ø£\‘·#Ó+~ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î Ç∫Ãq e÷≥qT j·TT|æm #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛ ì\u…≥Tº≈£îHêïs¡ì πø+Á<äeT+Á‹ ã\sê+Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. Äj·Tq y˚eTT\yê&É sê»sêCÒX¯«s¡kÕ«$Tì ≈£î≥T+ãdüy˚T‘·+>± <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ düeTàø£ÿ kÕs¡ø£ÿ C≤‘·s¡≈£î eTT+<äT sê»sêCÒX¯«s¡kÕ«$Tì ‘·eT ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T <ä]Ù+#·Tø√e&É+ nqyêsTTr nì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ nôd+;¢˝À eTTK´eT+Á‹ e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&çq|üŒ{Ïø° ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T ‘·<∏ä´eTì z $˝Òø£] n&ç–q Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq sêø£≈£î Ä\j·T |üPC≤s¡T\T |üPs¡í≈£î+uÛÑ+‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ ã\sê+Hêj·Tø˘≈£î kÕ«$T <äs¡Ùq+ ø£*Œ+#ês¡T. Äj·Tq ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T kÕ«$Tyê ]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\THêïs¡T. nq+‘·s¡+ kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îqï nq+‘·s¡+ Ä\j·T Çz sê»sêCÒX¯«s¡kÕ«$T rs¡úÁ|ükÕ<ë\‘√ bÕ≥T ∫Á‘·|ü{≤ìï n+~+#ês¡T. XÊ\Tyê‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T.

y˚\+ô|’ ùdº ìsêø£s¡D ôdŒÅø£ºyéT πødüT˝À düTÁ|”+ ìs¡íj·T+ ôdŒÅø£ºyéT y˚˝≤ìï ì*“|æy˚j·T&ÜìøÏ düTÁ|”+ ø√s¡Tº ìsêø£]+∫+~. y˚\+ô|’ ùdº Çyê«\ì, ‘·eT ˝…’ôdqT‡\qT eTs√ |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T bı&ç–+#ê\qï uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ, y=&Übò˛Hé, \÷|t, ◊&çj·÷ dü+düú\ $»„|æÔì ‘√dæ |ü⁄#·TÑ·÷ NAMASTHE HYDERABAD

f…*ø£+ Åf…Æ ãT´q˝Ÿ Ç∫Ãq ñ‘·Ô s¡T«\ $wüj·T+˝À CÀø£´+ #˚düTø√e&ÜìøÏ n+^ ø£]+#·˝Ò<äT. á n+X¯+ô|’ ø£+ô|˙\T <ëK\T #˚dæq |æ{Ïwüq¢ô|’ »dæºdt m.ÄsY.<äy˚, »dæºdt mdt.m.u≤uÒ¶\‘√ ≈£L &çq <Ûäsêàdüq+ n‘·´e düs¡+>± $#ês¡D »]|æ+~. »qe] 31q f…*ø£+ $yê<ë\ |ü]cÕÿs¡ n|æŒ˝Ò{Ÿ Åf…ÆãT´q˝Ÿ ({°&ûXÊ{Ÿ) Ç∫Ãq ñ‘·Ôs¡T«\T düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô ø£+ô|˙\T <ëK\T #˚dæq n|”fi¯¢qT $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫+~. $#ês¡DqT y˚>∑e+‘·+ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. á n|”fi¯¢qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ e´‹πsøÏ+∫+~. ªªHê´j·TkÕúq+ á <äX¯˝À @yÓTÆHê yê´U≤´Hê\T

#˚ùdÔ n$ $T>∑‘ê _&ɶs¡¢˝À uÛÑj·÷+<√fi¯q\qT ø£*–kÕÔsTT. yê]ì y˚˝≤ìøÏ <ä÷s¡+ #˚kÕÔsTTμμ nì yê~+∫+~. ôdŒÅø£ºyéT≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘·eT≈£î Á|üdüTÔ‘·eTTqï ˝…’ôdqT‡\qT bı&ç–+#ê\ì, y˚˝≤ìï ÄbÕ\ì msTTsYf…˝Ÿ ‘·s¡|òü¤q yê~düTÔqï eTT≈£î˝Ÿ s√Vü≤rZ, y=&Übò˛Hé ‘·s¡|òü¤q Vü‰»¬s’q n_Ûùwø˘ dæ+|ò”T«\T <ÛäsêàdüHêìï ø√sês¡T. ‘·eT n|”fi¯¢ô|’ ø√s¡Tº rs¡TŒ yÓ\Te&˚es¡≈£L y˚\+ |òü*‘êìï Á|üø£{Ï+#·≈£î+&Ü f…*ø£+XÊK≈£î Ä<˚XÊ*yê«\ì s√Vü≤rZ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. y=&Übò˛Hé≈£î 1994 qT+∫ 20 @fi¯¢ ø±˝≤ìøÏ ˝…’ôdqT‡\T ñHêïj·Tì dæ+|ò”T« yê~+#ês¡T. n+<äTe\¢ ôdŒÅø£ºyéTô|’ Ä dü+düú≈£î Vü≤≈£îÿ\T ñHêïj·Tì, ˝…’ôdqT‡qT |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T bı&ç–+#ê\ì ø√sês¡T. á <äX¯˝À <Ûäsêàdüq+ CÀø£´+ #˚düTø=ì.. ªªn+fÒ Bqs¡ú+ MT≈£î >∑T‘êÔ~Û|ü‘·´+ ñ+&Ü\Hêμμ nì Á|ü•ï+∫+~. ‘êeTT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ô|≥Tºã&ç ô|{≤ºeTì, n+<äTe\¢ ‘·eT≈£î bı&ç–+|ü⁄ Çyê«\ì f…*ø£+ ø£+ô|˙\T yê~+#êsTT.

38


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

Ä+Á<Ûä˝À n–Z sêCÒXÊs¡T ø±+Á¬>dt z $wü ≈£î+uÛÑ+ ˇø£ ÁbÕ+‘êìøÏ e´‹πsø£+>± eTs√ ÁbÕ+‘êìï m>∑<√k˛Ô+~ $uÛÑõ+#·T bÕ*+#·&É+ <ëì dæ<ëΔ+‘·+ $wü+ ∫eTà&É+ Ä bÕغ HÓ’»+ MTs¡{Ÿ düuÛÑ˝À qπs+Á<äyÓ÷&û <Ûä«»+ ‘Ó\+>±D $uÛÑ»q $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt ndüeTs¡ú+>± e´eVü≤]k˛Ô+<ä+≥÷ uÛ≤»bÕ d”ìj·TsY H˚‘· ns¡TDYC…’{°¢ yê´U≤´ì+∫q eTs¡Tdü{Ï s√CÒ Ä bÕغ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û ≈£L&Ü <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø±+Á¬>dt $∫äqï sê»ø°j·÷\ô|’ ì|ü\T #Ó]>±s¡T. ø±+Á¬>dt ‘·q sê»ø°j·T kÕ«s¡ú+ ø√dü+ $wü+ ∫eTTà‘·T+&É≥+e˝Ò¢ Ç|ü&ÉT ‘Ó\+>±D, Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ n–ZsêEø=+<äì yÓ÷&û <äTj·T´ã{≤ºs¡T. n~Ûø±s¡ <ëVü≤+‘√ yÓ÷&û Á|ü»˝À¢ $wü ;C≤\T Hê≥T‘·THêïs¡ì, Væ≤+düqT ¬s#·Ã>=&ÉT‘·THêïs¡ì ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ #˚dæq $eTs¡Ù\ô|’ qπs+Á<äyÓ÷&û rÁe+>± Á|ü‹düŒ+~+#ês¡T. $wü+ ∫eTTà‘·÷, $wü;C≤\T Hê≥T‘·÷...sê»ø°j·T ùd<ä´+ #˚düTÔqï~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ˇø£ ÁbÕ+‘êìøÏ e´‹πsø£+>± eTs√ ÁbÕ+‘êìï, ˇø£ ≈£î˝≤ìøÏ e´‹πsø£+>± eTs√ ≈£î˝≤ìï, ˇø£ sêcÕZìøÏ e´‹πsø£+>± eTs√ sêcÕZìï ø±+Á¬>dt bÕغ m>∑<√k˛Ô+<äHêïs¡T. yÓ÷&û Ä~yês¡+ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì MTs¡{Ÿ˝À »]–q uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. Ä+Á<Ûä˝À $uÛÑõ+∫ bÕ*+#·T dæ<ëΔ+‘·+ ø±+Á¬>dt yê] ø£&ÉT|ü⁄ $wü ≈£î+uÛÑ+˝≤ ‘·j·÷¬s’+<äì, <ëìï Á|ü»\ô|’ ∫eTTà‘·÷ $uÛÑõ+#·T bÕ*+#·T dæ<ëΔ+‘êìï neT\T#˚düTÔHêïs¡ì yÓ÷&û ì|ü\T #Ó]>±s¡T. n+<äT≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü]dæú‘·T\qT ñ<ëVü≤s¡D>± #·÷bÕs¡T. ªªy˚T+ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ qT+∫ ñ‘·ÔsêK+&éqT $&ÉBdæq|ü&ÉT ¬s+&ÉT sêcÕZ˝À¢ $TsƒêsTT\T |ü+#·T≈£îHêïs¡T. m+<äTø£+fÒ n≥˝ŸJ n|ü&ÉT Áù|eTqT |ü+#ês¡T. eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ qT+∫ #Û·rÔdt>∑&Ûé, ;Vü‰sY NAMASTHE HYDERABAD

qT+∫ C≤s¡â+&é\T y˚s¡Œ& çq|ü&ÉT nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ dü+ãsê\T #˚düT≈£îHêïs¡T. Bì≈£Lÿ&Ü yêCŸù|sTT <Ûës¡ b˛dæq Áù|y˚T ø±s¡D+. ø±˙ Mfi¯ó¢ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ ñ|üÁø£$TùdÔ n ≥T Ä+Á<Ûä˝À, Ç≥T ‘Ó\+>± D˝À ¬s+&ÉT#√{≤¢ n–Z sêEø=+~. m+<äTø£+fÒ Mfi¯ó ¢ $uÛÑõ+#·T, bÕ*+#·T dæ<ëΔ+‘êìï neT\T#˚düTÔ Hêïs¡T. $wü+ ∫$Tà n–Z sêCÒùd ø±s¡´Áø£eT+ ø=qkÕ –dü÷Ô <˚XÊìï düs¡«HêX¯q+ #˚düTÔHêïs¡Tμμ nì ø±+Á¬>dtqT ‘·÷sêŒs¡ã{≤ºs¡T. ø±+Á¬>dt ø£&ÉT|ü⁄... z $wü ≈£î+uÛÑ+ ªªø±+Á¬>dt ø=‘·Ôsê>∑+ n+<äTø=+~. <˚X¯+ ˇø£ Á|üX¯ï n&ç–‘˚ <ëìøÏ eTs√ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘√+~. ¬s’‘·T\T m+<äT≈£î Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì k˛ìj·÷qT n&ç–‘˚ ø=+<äs¡T $wü e´ekÕj·T+ #˚düTÔHêïs¡ì bı+‘·q˝Òì düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·THêïs¡T. C…’|üPsY˝À ø±+Á¬>dt düe÷y˚X¯+ »]–q|ü&ÉT le÷Hé sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ñ<äj·Ty˚T ˝Ò∫ ‘·«s¡‘·«s¡>± neTà >∑~˝ÀøÏ yÓfi≤¢s¡T. n|ü&ÉT k˛ìj·÷... Hêj·THê n~Ûø±s¡+ $wü+˝≤+{Ï<äì Äj·Tq≈£î #ÓbÕŒs¡T. n˝≤¬>’‘˚ >∑‘· 60 @fi¯¢˝À n‘·´~Ûø£ uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡+˝À mes¡THêïs¡T? n~Ûø±s¡+ $wü+ nsTT‘˚ n~ n~Ûø£+>± me] e<ä› ñ+~? Ä $wü+ me] ø£&ÉT|ü⁄˝ÀøÏ yÓ[¢+~? me] ø£&ÉT|ü⁄\T $wü≈£î+uÛ≤\j·÷´sTT? Ç|ü&ÉT $wü+ mes¡T ∫eTTà‘·THêïs¡T? Ä $wü |òü*‘ê\qT mes¡T nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T? n~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚T. Ä bÕغ #·]Á‘·qT #·÷ùdÔ Ç~ ns¡úeTe⁄‘·T+~. n<√ y˚sêŒ≥Tyê<ä, $|òüT≥qø±s¡ø£ bÕغ. $uÛÑõ+∫ bÕ*+#·&É+, z≥T u≤´+≈£î sê»ø°j·T+ #˚j·T&É+ <ëì dæ<ëΔ+‘·+. eT‘ê\T, C≤‘·T\ eT<Ûä´, ˇø£ sêcÕZìøÏ Ç+ø√ sêcÕZìøÏ eT<Ûä´ >=&Ée\T ô|{Ϻ |üã“+>∑&ÉT|ü⁄ø√e&É+ <ëì dæ<ëΔ+‘·+. Ç|üŒ{Ïø° ø±+Á¬>dt n<˚ $wü+ ∫y˚Tà |üì#˚k˛Ô+~. z≥T

u≤´+≈£î sê»ø°j·T+ Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ »]–+~. $wü+ ∫y˚Tà ø±s¡´Áø£e÷\T <ä+&ç>± nj·÷´sTT. Ç|ü&ÉT Nø£{Ï <ë]ì e~* n_Ûeè~Δ e÷s¡Z+˝À |üj·Tì+#ê*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+~. ù|<ä\T, ¬s’‘·T\ dü+πøåeT+ »s¡>±*. j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û <äø±ÿ*. eTq ‘·\T¢\T, #Ó˝…¢fi¯¢≈£î íıs¡e+ <äø±ÿ*. sêuÀj˚T mìïø£\T uÛ≤s¡‘· uÛ≤>∑´πsKqT ìsêΔ]+#˚ mìïø£\T. Ç+ø£ m+‘√ düeTj·T+ ˝Ò<äT. eTq+ Ç+{Ï+{Ïø° yÓ[¢ Á|ü»\≈£î $XÊ«dü+ ø£*Œ+#ê*. <˚XÊìï dü]ø=‘·Ô m‘·TÔ\≈£î rdüT¬øfi¯¢&ÜìøÏ dü+ø£\Œ+ |üPHê*. eTq+ n+‘ê ø£*dæ uÛ≤s¡‘· uÛ≤>∑´ πsK\qT e÷s¡Ã&ÜìøÏ eTT+<äTø=ùdÔ <˚X¯+ düs√«qï‘·+>± ì\TdüTÔ+~μμ nì yÓ÷&û nHêïs¡T. ÄyéT ÄBà bÕغô|’Hê yÓ÷&û $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. Ç{°e\ z ÄÁ|òæø± eTVæ≤fi¯qT &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·«+ nee÷ì+#·&É+‘√ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± uÛ≤s¡‘· Á|ü‹wü˜ ~>∑C≤]+<äHêïs¡T. ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ $<ë´]ú ˇø£s¡T <˚X¯ sê»<Ûëì˝À Vü≤‘·´≈£î >∑T]ø±e&Üìï, eTDÏ|üPsY j·TTe‹ì ø=≥º&É+ ˝≤+{Ï |ü]D≤e÷*ï Á|ükÕÔ$dü÷Ô... &Ûç©¢ì Á|ü|ü+#·kÕúsTT q>∑s¡+>± #·÷&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À düe÷CŸyêB bÕغ bÕ\qô|’Hê <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Ä bÕغ j·T÷|”ì HêX¯q+ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T.

39


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

&É»qT n+XÊ\ô|’ <äèwæº! _\T¢˝À dües¡D\ô|’ ¨+XÊK ø£düs¡‘·TÔ H˚&ÉT sêh|ü‹ì ø£\eqTqï πø+Á<äeT+Á‘·T\T? Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh $uÛÑ»q _\T¢ô|’ πø+Á<ä ¨+XÊK n~Ûø±s¡T\T düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. _\T¢≈£î e∫Ãq dües¡D\T, dü\Vü‰\T, nqTã+<Ûë\T, n|òæ&É$≥T¢.. yÓTT<ä˝…’q yê{Ïô|’ yês¡T düMTøÏå+#ês¡T. ‘êC≤ |ü]dæú‹ì sêh Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\ <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£îqï ¨+XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ‘·<äT|ü] #·s¡´\ô|’ ø=+‘·y˚Ts¡≈£î ø£düs¡‘·TÔ #˚XÊs¡ì $X¯«dü˙j·T esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. πø+Á<ä ¨+XÊK ø±s¡´<ä]Ù m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù‘√ #·]Ã+#ês¡T. _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq|ü⁄&ÉT dües¡D\T>± #˚|ü{≤º*‡q 12≈£î ô|’>± n+XÊ\qT ¨+XÊK >∑T]Ô+∫q≥T¢(cÕsYº*dtº) $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. á ø°\ø±+XÊ\ >∑T]Ô+|ü⁄ ø£düs¡‘·TÔ ø√dü+ ¨+XÊK n~Ûø±s¡T\‘√ πø+Á<ä Á>±MTD≤_Ûeè~Δ XÊK eT+Á‹ C…’sêyéT s¡y˚Twt düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. sêh+˝Àì ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ eT<Ûä´

$yêyê<ëdüŒ <ä+>± ñqï &É»qT≈£î ô|’>± n+XÊ\ô|’ Á|ü<Ûëq+>± <äèwæ ºô|{Ϻq≥T¢ Ä esêZ\T ‘Ó* bÕsTT. $uÛÑ»q _\T¢ô|’ $»„|ü⁄Ô\T #˚ùd+<äT≈£î eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, Á|ü‹ |üø£å H˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ‘·~‘·s¡ sêh H˚‘·\T Ç|üŒ{Ïπø sêh|ü‹ Á|üDuŸeTTKØ® nbÕ sTT+{ŸyÓT+{Ÿ ø√sês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À _\T¢ô|’ ‘êC≤ |ü]dæú‹ì, Bì‘√ eTT&çe&çq $$<Ûä n+XÊ\ >∑T]+∫ $e]+#·&ÜìøÏ ø=+<äs¡T πø+Á<ä eT+Á‘·T\T k˛eTyês¡+ sêh|ü‹ì ø£\y=#·Ãì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ¨+eT+Á‹ wæ+&˚, C…’sêyéT s¡y˚Twt, >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é\T sêh|ü‹ì ø£\y=#·Ãì düe÷#ês¡+. ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± myÓTà˝Ò´\T |üP]Ô>± $&çb˛sTTq H˚|ü<∏ä´+˝À á yÓTT‘·Ô+ e´eVü‰sêìï

yês¡T sêh|ü‹ <äèwæºøÏ rdüT ≈£îyÓfi¯¢e#·TÃqì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ $$<Ûä bÕغ\ Á|ü‹ì~Û ãè+<ë\T sêh|ü‹ì ø£\e&Üìø£Hêï eTT+<˚ á eTT>∑TZs¡T πø+Á< äeT+Á‘·T\T sêh|ü‹‘√ ãμ‰{° ø±e#·Ã+≥THêïs¡T.

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À XÊ+‹ HÓ\ø=˝≤Œ* CÒ&û(j·TT) n<Ûä´≈£åî&ÉT X¯s¡<éj·÷<äyé Äø±+ø£å Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À HÓ\≈£îqï |ü]dæú‘·T\ô|’ ‘êeT÷ Ä+<√fi¯q>± ñHêïeTì, ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ XÊ+‹ì HÓ\ø=˝ÒŒ |ü]cÕÿs¡+ nedüs¡eTì CÒ&û(j·T÷) n<Ûä´≈£åî&ÉT X¯s¡<éj·÷<äyé nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î eT<䛑·T ≈£L&É>∑fÒº ì$T‘·Ô+ ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY X¯s¡<éj·÷<äyéqT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤ +>± ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ HÓ\≈£îqï |ü]dæú‘·T\qT Äj·Tq≈£î $e]+#ês¡T. ãμ‰{° nq+‘·s¡+ X¯s¡<éj·÷<äyé $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡yÓTÆ XÊ+‹, kÕeTs¡kÕ´\T HÓ\ø=Hê\ì ‘êqT ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î MTs¡T eT<䛑·T Ç#êÃs¡T ø£<ë nì Á|ü•ï+#·>±... ªªeT<䛑·T Ç#êÃ+. ø±˙, Ç|ü &ÉTqï |ü]dæú‘·T\ Á|üø±s¡+ XÊ+‹ HÓ\ø=Hê*. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Ç~ #·s¡Ã≈£î e∫Ãq|ü&ÉT ‘·|üŒ ≈£î+&Ü ‘·–q NAMASTHE HYDERABAD

|ü]cÕÿsê\qT dü÷∫kÕÔ+μμ nHêï s¡T. nq+‘·s¡+ πød”ÄsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷... X¯s¡<é j·÷<äyé ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ 20 05˝À ˝ÒK Ç#êÃs¡ì, n~ Äj·Tq≈£î #·÷|æ+ #êqì ‘Ó*bÕs¡T. nôd+;¢ rsêà q+ #Ó\¢<äT.. ˝≤\÷: Äπs®&û n~ ÛH˚‘· ˝≤\÷ Á|ükÕ<éj·÷<äyé, ˝Àø˘ »HéX¯øÏÔ bÕغ(m˝Ò®|”) n~ÛH˚‘· sê+$˝≤XŸ bÕXÊ«Hé\qT ≈£L&Ü πød”ÄsY ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+ ≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î eT<䛑·T Çyê«\ì ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ˝≤\÷ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷... ∫qï sêcÕZ\ e\¢ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·T+ »]–b˛sTTq+<äTq ‘·«s¡>± _\T¢ Á|üy˚ X¯ô|{Ϻ, Á|üÁøÏj·TqT ÁbÕs¡+_Û+#ê\Hêïs¡T.

Çs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ XÊ+‹ HÓ\ø=Hê\ì n_Û\wæ+#ês¡T. nôd+;¢ rsêàq+ #Ó\T¢u≤≥T ø±<äì #ÓbÕŒs¡T. _\T¢≈£î ‘êeTT dü+|üPs¡í eT<䛑·T ÇdüTÔHêïeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. bÕXÊ«Hé e÷{≤¢ &ÉT‘·÷... _\T¢≈£î ‘·eT eT<䛑·T ñ+≥T+<äì, Ç ‘·s¡ bÕغ\ eT<䛑·T ≈£L&Ü ≈£L&É>∑&É‘êeTì nHêïs¡T.

40


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

17 y˚\ eT+~øÏ ñbÕ~Û

eT+Á‹ bıHêï\ yÓ\¢&ç ôV’≤<äsêu≤<é, q÷´dt≥T&˚: j·÷ìy˚TwüHé, π>$T+>¥ |ü]ÁX¯eTqT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷bı+~+∫q π>$T+>¥ n+&é j·÷ìy˚TwüHé

bÕ\d” <äg+ô|’ sêh ◊{° XÊK eT+Á‹ bıHêï\ \ø£Îj·T´ Ä~yês¡+ dü+‘·ø£+ #˚XÊs¡T. s¡÷.350 ø√≥¢‘√ ôV’≤f…ø˘dæ{° ÁbÕ+‘·+˝À ì]à+#·qTqï π>yéTbÕsYÿ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ eùdÔ <ë<ë|ü⁄ 17y˚\

eT+~ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T \_ÛkÕÔj·Tì eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T. e÷<ë|üP sY˝Àì •\Œ ø£fi≤y˚~ø£˝À nk˛dæj˚TwüHé |òüsY j·÷ìy˚TwüHé, Mm|òtmø˘‡, ø±$Tø˘‡ n+&é π>$T+>¥ Ç+&Éd”Z(@Md”J◊) Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ n+‘·sê®rj·T j·÷ìy˚TwüHé ~H√‘·‡yêìï ìs¡« Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q bıHêï\ π>$T+>¥ $<Ûëq+ <äg+ô|’ dü+‘·ø£+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ π>$T+>¥ |ü]ÁX¯eTqT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î 30 mø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À π>yéT bÕsYÿ @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝À 4J ùde\T ‘·«s¡˝ÀH˚ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´ Áø£eT+˝À ◊{° XÊK ø±s¡´<ä]Ù dü+»jYTC≤E, @Md”J◊ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤dæ¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù sêJyé ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T. |òæÁãe] 2qT sêh j·÷ìy˚TwüHé ~q+>± eT+Á‹ bıHêï\ Á|üø£{Ï+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ ñ‘·Ôs¡T«\T $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

πø+Á<ä+ #˚‹˝À sêh uÛÑ$‘· ‘Ó\+>±D≈£î uÛ≤Ø>± ì<ÛäT*#êÃ... πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$ yê´K´\T sêh uÛÑ$wü´‘·TÔ πø+Á<ä+ #˚‹˝À ñ+<äì πø+Á<ä |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹ ∫s¡+J$ nHêïs¡T. á n+X¯+ô|’ n+<ä]˝À ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ y˚eTT\yê&É˝À eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄ ì‘ê´qï<ëq düÁ‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑ+, ø£Ø+q>∑sY düMTbÕq #ê]Á‘·ø£ m\>∑+<äT\ ø√≥˝À kÂ+&é n+&é ˝…’{Ï+>¥ c˛ X¯+≈£îkÕú|üq ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ Ä~yês¡+ Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À¢ e÷{≤¢&Üs¡T. πø+Á<äeT+Á‹>± ñ+≥÷ z ÁbÕ+‘·+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ Áù|eT #·÷|ü&É+ ≈£L&É<äì.. nsTTq|üŒ{Ïø° ø=+‘· |üø£åbÕ‘·+‘√ eTq sêcÕZìøÏ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#êqHêïs¡T. 2013`14 dü+e‘·‡sê˝À¢ ‘·q XÊK qT+∫ sêcÕZìøÏ πø{≤sTT+∫q s¡÷.200 ø√≥¢˝À ‘Ó\+>±D≈£î s¡÷.80 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#êqì, 2014`15 ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷. 50 NAMASTHE HYDERABAD

ø√≥¢≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<äΔ+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT πø+Á<ä eT+Á‹ nsTT q ‘·sê«‘· ‘=\T‘· ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫+~ ø±ø£rj·T ñ‘·‡yê\πøqì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. y˚eTT\yê&É, m\ >∑+<äT\ ø√≥ düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§Zqï eT+Á‹ l<Ûä sYu≤ãT, m+|” bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY, myÓTà˝Ò´\T >∑+ >∑T\ ø£eT˝≤ø£sY, #Óqï eTH˚ì s¡y˚TXŸu≤ãT ‘Ó\+>±D≈£î ∫s¡+J$ eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ∫s¡+J$ düeTø£å+˝ÀH˚ bıqï+·K´eT+Á‹ì eT÷s¡Tâ&ÉT, <äTsêàs¡TZ&ÉT nì yê´U≤´ì+#·&É+‘√ ∫s¡+J$ ø±düÔ Çã“+~

0|ü&ܶs¡T. y˚eTT\yê&É Ä\j·÷ìï ∫s¡+J$ düreTDÏ düTπsK‘√ ø£*dæ <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. Ä\j·T+˝À Á|üy˚•+#˚ eTT+<äT @;M|” Hêj·T≈£î\T C…’ ‘Ó\+>±D nHê\ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. b˛©düT\T yê]ì nø£ÿ&ç qT+∫ ‘=\–+#ês¡T.

41


|òæÁãe]` 2014

qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

n+<ä] H√≥ ªeT÷&√μ e÷≥

˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T dü$÷|ædüTÔqï y˚fi¯ sê»ø°j·T dü$÷ø£s¡D≤˝À¢ y˚>∑+>± e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT ≈£î+≥THêïsTT. ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\qT e´‹πsøÏ+#˚ bÕغ\T eT÷&√ ≈£L≥$T ~X¯>± X¯s¡y˚>∑+>± bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïsTT. ‘êC≤>± m˙¶j˚T bÕ‘· $TÁ‘·T&ÉT »q‘ê<äfiŸ (j·TTHÓ’f…&é) n~ÛH˚‘· X¯s¡<é j·÷<äyé sêqTqï ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ eT÷&√≈£L≥$T<˚ ø°\ø£bÕÁ‘· nì, á ≈£L≥$T ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+#ês¡T.

ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\‘√ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘·eT bÕغ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√uÀ<äì Á|üø£{Ï+∫q CÒ&û(j·TT) n~ÛH˚‘· n+‘·s¡Z‘· yÓ’s¡T<Ûë´\T mìï ñHêï ø°\ø£ düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt, ;CÒ|” e´‹πsø£ bÕغ\T @ø£‘ê{Ïô|’øÏ ekÕÔj·Tì, sêqTqï ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ eT÷&√ ≈£L≥$T<˚ $»j·TeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. <˚XÊìøÏ dü¬s’q ~XÊìπsΔX¯+ #˚j·÷\+fÒ eT÷&√ ≈£L≥$T nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. <˚X¯+˝À ;CÒ|” >±* MdüTÔ+<äqï yê<äq\qT Äj·Tq ø={Ϻy˚XÊs¡T. $|üøå±\

◊ø£´‘·qT <Óã“rùd+<äT≈£î ;CÒ|” Á|üj·T‹ï k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø±>±, sêqTqï ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ ‘êeTT ø£\dæ b˛{° #˚j·TqTqï≥T¢ nHêï&ûm+πø, d”|”◊ Á|üø£{Ï+#êsTT. nHêï&ûm+πø n~ÛH˚Á‹ »j·T\*‘·‘√ Ä~yês¡+ d”|”◊ H˚‘·\T @; ãs¡›Hé, düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T uÛÒ{° nj·÷´s¡T. uÛÒ{° nq+‘·s¡+ bı‘·TÔô|’ Çs¡T bÕغ H˚‘·\T dü+j·TTø£Ô Á|üø£≥q #˚XÊs¡T. »j·T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêqTqï mìïø£˝À¢ |ü⁄<äT#˚ä]‘√ ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 40 kÕúHê\qT ¬ø’eX¯+ #˚düTø√e&É+ô|’H˚ <äèwæº ô|{≤ºeTHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\qT düe÷j·T‘·Ô+ #˚ùd |üì˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. Ä~yês¡+ ø=˝≤¢+ &ûd”d” düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&çq πø+Á<ä s¡ø£åD XÊK eT+Á‹ @πø Ä+{À˙.. C≤‹ $\Te\qT.. dü+düÿè‹ì ø±bÕ&˚+<äT≈£î sêqTqï ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\qT ≈£îs¡TπøåÁ‘· dü+Á>±eT+˝≤ uÛ≤$+∫ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T b˛sê&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç{°e\ $$<Ûä sêÅcÕº\ nôd+;¢ mìïø£˝À¢ m˝Ÿ|”J dü_‡&û e+{Ï ø±s¡D≤\‘√ z≥$TbÕ\j·÷´eTì yê{Ïì >∑T]Ô+∫ dü]~<äT›≈£îH˚ ~X¯>± Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.

$»„|æÔ! MT düMT|ü+˝Àì Áô|’y˚≥T dü+düú˝À¢>±ì Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝À¢ myÓ’Hê nHê´j·T\T, nÁø£e÷\T »s¡T>∑T‘·Tqïf…Æ¢sTT‘˚ e÷ <äèwæºøÏ rdüT≈£îs¡+&ç. |üP]Ô Ä<Ûësê\‘√ düVü‰ e÷≈£î n+~ôdÔ y˚TeTT Á|ü#·÷]kÕÔeTT. MT $esê\T >√|ü´+>± ñ+#·ã&ÉT‘êsTT.

ôd˝Ÿ : 9347445050 Email : nhnews36@gmail.com

NAMASTHE HYDERABAD

42


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

‘Ó\+>±Dô|’ Á¬ø&ç{Ÿ ø√dü+ ;CÒ|”, ø±+Á¬>dt m‘·TÔ\T

sêh $uÛÑ»q _\T¢ô|’ #·s¡Ã |üPs¡ÔsTT bÕs¡¢yÓT+≥T eTT+<äT≈£î edüTÔqï ‘·s¡TD+˝À πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt, Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+>± ñqï uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ\T Bìô|’ me] eP´Vü≤ s¡#·q˝À yês¡T ìeT>∑ï eTj·÷´s¡T. Ç+‘·ø±\+ ‘Ó\+>±D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ uÒwüs¡‘·T>± eT<䛑·T ìkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q ;CÒ|” Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷≥ e÷s¡TdüTÔqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+~‘˚ Ä Á¬ø&ç{Ÿ ø±+Á¬>dt≈£î <ä≈£îÿ‘·T+<äH˚ ñ<˚›X¯+‘√ kÕ+πø‹ø£ n+XÊ\qT kÕ≈£î>± $uÛÑ»q _\T¢ ô|+&ç+>¥˝À ñ+&˚˝≤ Á|üj·T‹ï+#ê\ì Ä bÕغ jÓ÷∫düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô dües¡D\T Á|ü‹bÕ~kÕÔeTì

;CÒ|” Á|üø£{Ï+∫+~. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L&Ü |ü≥Tº ø√dü+ ;CÒ|”˝À ø=+‘· e÷s¡TŒ e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D _\T¢ ‘·|ü⁄Œ\ ‘·&Éø£>± ñ+<äì, Bìï bÕs¡¢yÓT+≥T ôd˝…ø˘º ø£$T{°øÏ ìy˚~+ #ê\ì ;CÒ|” &çe÷+&é #˚ùd neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔ HêïsTT. ˇø£y˚fi¯ n<˚ &ç e÷+&é ‘√ _\T¢qT ôd˝…ø˘º ø£$T{°øÏ |ü+|æ‘˚ á bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ëìøÏ H√#·Tø√<äT. |òæÁãe] 28q πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüHé bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£\ H√{Ï |òæπøwüHé C≤Ø#˚ùd neø± XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. |òæÁãe] 21‘√ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\T |üPs¡Ôe⁄‘êsTT. á˝Àù| ¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ, z{≤Hé nøö+{ŸqT |üP]Ô #˚j·÷\ì πø+Á<ä+ uÛ≤$k˛Ô+~. n+fÒ á bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ m{Ϻ

|ü]dæú‘·T˝À¢ sêh $uÛÑ»q _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<˚ neø±X¯+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt ôd’‘·+ ;CÒ|” eP´Vü‰ìï eTT+<˚ |üdæ>∑{Ϻ Á|ü‘ê´e÷ïj·T e÷sêZ\ yÓ’|ü⁄ <äèwæº kÕ]+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. @<Ó’Hê kÕ+πø‹ø£ ø±s¡D+‘√ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äø£b˛‘˚ Ä HÓbÕìï ;CÒ|”ô|’ y˚j·T&É+ <ë« sê Á|ü»˝À¢ <√wæ>± ì\u…{≤º\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ uÛ≤$düTÔ qï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇø£y˚fi¯ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ K∫Ñ·+>± _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<˚˝≤ Á|üj·T‹ï+#ê\ì ìs¡í sTTùdÔ ;CÒ|” ø=+‘· ndüVü≤HêìøÏ >∑T]ø±e&É+ U≤j·T+ >± ø£ì|æk˛Ô+~. ;CÒ|”ì Çs¡ø±≥+˝À ô|fÒº+<äT ≈£î nedüs¡yÓTÆ‘˚ z{Ï+>¥¬ø’Hê dæ<äΔ+>± ñ+&Ü\ì ø± +Á¬>dt jÓ÷∫düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ;CÒ|” eT<䛑·T Çe«ø£ b˛sTTHê j·T÷|”@ ã\+‘√bÕ≥T ‘Ó\+ >±D≈£î eT<䛑·Tì#˚à m˙¶j˚T |üøå±\qT ≈£L&Ü á $wüj·T+˝À eT<䛑·T ø√sê\ì ø±+ Á¬>dt uÛ≤$ düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n~Û H˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ <ë«sê m˙¶j˚T uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\ eT<䛑·T≈£î Á|üj·T‹ï +#ê\ì ø±+Á¬>dt ìs¡ísTT+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø m˙¶j˚T qT+&ç ãj·T≥≈£î e∫Ãq CÒ&û(j·T÷) n~ÛH˚‘· X¯s¡<é j·÷<äyéqT ø£*dæ πød”ÄsY eT<䛑·T ≈£L&É>∑{≤ºs¡T. n<˚$<Ûä+>± e÷j·÷e‹, @◊@&û m+πø e+{Ï bÕغ\ eT<䛑·T rdüTø√yê\ì ø±+ Á¬>dt uÛ≤$ k˛Ô+~. nsTT‘˚ á ¬s+&ÉT bÕغ\T me ]øÏ yês¡T ‘·eT yê<äq HÓ>±Z\ì Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïsTT.

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT ‘Ó\+>±D |ü~ õ˝≤¢\T eT]j·TT eT+&É˝≤\ yê]>± ªªqeTùdÔ ôV’≤<äsêùu≤<éùμμ e÷dü |üÁ‹ø£ ˝À |üì#˚j·TT≥≈£î ]b˛s¡ºs¡T¢, e÷¬sÿ{Ï+>¥ m–®≈£L´{Ïyé\T ø±e˝…qT. |üP]Ô $esê\‘√ dü+Á|ü~+#· >∑\s¡T.

ôd˝Ÿ : 9347445050 Email : nhnews36@gmail.com NAMASTHE HYDERABAD

43


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

{Ïô|’ _C…|æ {Ï«dtº d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê´j·T+, dües¡D\T ‘Ó\+>±D _\T¢ $wüj·T+˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ @+ #˚düTÔ+<äH˚ ÄdüøÏÔ n+~s¡˝ÀqT HÓ\ø=+~. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ ô|&ç‘˚ |üP]Ô eT<䛑·T+≥T+<äì _C…|æ yÓTT<ä{Ï qT+&ç #Ó|ü⁄Œ ø=+≥÷ ek˛Ô+~. nsTT‘˚, Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· ns¡TDY C…’{°¢ ‘·q u≤¢>∑T˝À ù|s=ÿqï n+XÊ \‘√ eTs√kÕ] @yÓTÆHê eT\T|ü⁄\T ‹s¡T>∑qT+<ë nH˚ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ø±yê *‡+<˚ _C…|æ ‘·q ìs¡íj·T+˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ #˚düTø√˝Ò<äT n+≥÷ |ü<˚ |ü<˚ #ÓãT‘·÷H˚ eTs√ |üø£ÿ düeTHê´j·T+ ù|]≥ ‘Ó\+>±D n+XÊìøÏ ¬s+&ÉT yÓ’|ü⁄˝≤ _C…|æ |ü<äTqT ô|&ÉT‘√+~. sêh n<Ûä´≈£åî\T øÏwüHé ¬s&ç¶ &Ûç©¢˝À bÕغ ô|<ä›\qT ø£\TdüT≈£îqï ‘·sê«‘· e÷{≤¢ &ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D≈£î ‘êeTT eT<䛋kÕÔeTì #ÓãT‘·÷H˚ eTs√|üø£ÿ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î dües¡D\T ‘ÓdüTÔ+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. {Ïô|’ _C…|æ {Ï«dtº: d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê´j·T+, dües¡D\T ‘êeTT dü÷∫+#˚ dües¡D\qT ÄyÓ÷~+#˚˝≤ ø±+Á¬>dt yÓT&É\T e+#·T‘êeTì, n$ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘êj·TH˚ qeTàø£+ ‘·eT≈£î+<äì sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé yê´U≤´ì+#ês¡T. ø±+Á¬>dt ‘·eT dües¡D\qT ÄyÓ÷~+#·ì |üø£å+˝À _C…|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ ‘Ó\+>±D ÇdüTÔ+<äì nHê´|ü<˚X¯+>± ù|s=ÿHêïs¡T. Ç<˚ düeTj·T+˝À NAMASTHE HYDERABAD

ns¡TDY C…’{°¢ ‘·q u≤¢>∑T˝À ù|s=ÿqï n+XÊ\T bÕغ yÓ’K]ì düŒwüº+ #˚düTÔHêïsTT. {Ï _\T¢ô|’ ø±+Á¬>dtqT Çs¡T≈£îq ô|fÒº eP´Vü≤+ |ü<äTqT<˚s¡T‘√+<äqï $wüj·÷ìï düŒwüº+ #˚k˛Ô+~. C…’{°¢ ‘·q u≤¢>∑T˝À ø±+Á¬>dt sê»ø°j·T ndüeTs¡ú‘· ø±s¡D+>±H˚ Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ø√s¡T≈£îqï ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ∫s¡ø±\ yê+#Û· kÕø±s¡+ ø±e&É+ ˝Ò<äì, n‘·´+‘· düTìï‘·yÓTÆq $uÛÑ»qqT |ü]wüÿ]+#· ≥+˝À ø±+Á¬>dt $|òü\yÓTÆ+<äì, {Ï _\T¢qT $<Ûëq düuÛÑ ‹s¡düÿ]+#·≥+‘√ ø=‘·Ô yê‘êes¡D+ #√≥T #˚düT≈£î+{À+<äì, eT+∫ Ä˝À#·q‘√ yÓTT<ä˝…’q sêh $uÛÑ»q Á|ü‹bÕ<äqqT kÕeTs¡ dü´+>± |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Ç+ø± e´e~Û ˝Òø£b˛˝Ò <äHêïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À _C…|æ ‘Ó\+>±D ø£≥Tºã&ç ñ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚, d”e÷+Á<Ûä≈£î $<äT´‘Y, ˙{Ï |ü+|æD° n+XÊ\‘√bÕ≥T ø=‘·Ô sê»<Ûëì $wüj·T+˝À dü¬s’q Hê´j·T+ »s¡>±\ì, ‘Ó\+>±D Ä$sꓤe+ ì»+ ne⁄‘·T+<äqï ÄXÊuÛ≤e+ ñ+<äì C…’{°¢ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ‘·eT¬ø+‘· eTTK´yÓ÷, d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑&ÉeT÷ n+‘˚ eTTK´eTqï~ _C…|æ ø=‘·Ô yê<äq. d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑&É+ n+fÒ ‘Ó\+>±D≈£î n&ÉT¶|ü&É≥+ ø±<äì Ç{°e\ Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç|òt\T.. ã{Ÿ\≈£î... ‘êe⁄˝Ò<äì nsTT‘˚, n˝≤ »s¡>∑ø£b˛‘˚ Ç˝≤ »]–‘˚ n+≥÷

y˚ùd Á|üX¯ï\≈£î bÕغ ã<äT*e«<äì.. eTT+<äT _\T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T˝ÀøÏ eùdÔ ‘·eT yÓ’K] #ÓãT‘êeTì yÓ+ø£j·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± sê»<Ûëì˝À d”e÷+Á<ÛäT\ uÛÑÁ<ä‘·, ñeTà&ç sê»<Ûëì, uÛÑÁ<ë#·\+ &ç$»HéqT d”e÷+Á<Ûä˝À #˚s¡Ã&É+, ôV’≤<äsêu≤<é≈£î BÛ≥T>± d”e÷+Á<Ûä˝À sê»<Ûëì n_Ûeè~Δ, yÍ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq, $<ë´` |ü]XÀ<Ûäq dü+düú\ @sêŒ≥T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Á|ü<Ûëq+>± »\eqs¡T\ |ü+|æD°, Ç+<Ûäq n+XÊ\ô|’ _C…|æ dües¡D\qT Á|ü‹bÕ~+#·uÀ‘√+~. _C…|æ Á|ü‹bÕ~+#˚ dües¡D\T ÄyÓ÷~+#˚ dæú‹˝À ˝Òeì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T n+≥THêïs¡T. áÁø£eT+˝À _C…|æ ` ø±+Á¬>dt bÕغ\ eT<Ûä´ ≥>¥ Ä|òt yêsY ‘·|üŒ<äqï yê<äq $ì|æk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ düŒwüº‘·qT rdüT≈£îsêe&É+ <ë«sê sêh $uÛÑ»q nq+‘·s¡ |ü]D≤e÷\qT kıeTTà #˚düTø√yê\ì _C…|æ ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘√+~. @ø£+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT, ˝Àø˘dü‘êÔ e+{Ï ÁbÕ+rj·T bÕغ\≈£î >∑{Ϻb˛{° Ç∫à yê{ÏøÏ m˝≤+{Ï Á|üC≤ã\+ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&É≥+ <ë«sê ‘·eT dü‘êÔ #·÷ù|+<äT≈£î ‘Ó\+>±D n+XÊìï Äj·TT<Ûä+>± yê&ÉT‘√+~. d”e÷+Á<Ûä˝À |ü]dæú‹ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ˝Ò≈£îHêï, ø£˙dü+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\T#·T≈£îì ¬s+&ÉT eT÷&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\qT, ø£˙dü+ ◊<äT qT+&ç 10 XÊdüqdüuÛÑ kÕúHê\T <äøÏÿ+#·Tø√yê\ì _C…|æ ñ$«fi¯S¢ s¡T‘√+~. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D yê<ëìï yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ ˝ÒeHÓ‹Ô+~ ‘êy˚Tqì #Ó|ü⁄Œø√e&É+ <ë«sê Á|ü»˝À¢ _C…|æ |ü\T≈£îã&ç ô|+#·Tø√yê\ì, j·TT|æ˝À ã\+>± ñqï md”Œ, _md”Œ\T ñ‘·Ôsê+#·˝Ÿ $&çb˛j·÷ø£ ã\V”≤q|ü&ܶj·TH˚ yê<äqqT ‘Ós¡$÷<ä≈£î ‘Ó∫à C≤s¡â+&é @s¡Œ&ܶø£ C≤s¡â+&é eTTøÏÔyÓ÷s¡Ã |ü\T≈£îã&ç ‘·–Z+<äì _C…|æ H˚‘·\T Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ósêdü ø±+Á¬>dt˝À $©qeTj˚T´ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì, eTs√|üø£ÿ {Ï&ç|æì Á|ü»\T qy˚Tà dæú‹˝À ˝Òs¡ì _C…|æ H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. {ÏÄsYmdt $©q+ ø±≈£îHêï, ‘Ó\+>±D ‘˚yê*‡+~ C≤rj·T bÕغ˝ÒqH˚~ Á|ü»˝À¢øÏ ã\+>± rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì _C…|æ nÁ>∑H˚‘·\T dü÷∫düTÔHêïs¡T.

44


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

k˛ìj·÷ nÅkÕÔìøÏ ÁãVü‰àg+ uÛÑj·Tô|&ÉT‘·T+<ë..? |ü⁄sêD≤ìøÏ.. Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ eT<Ûä´ ã\|üØø£å≈£î y˚~ø£ dæ<äΔyÓTÆ+~. dü+ã+<Ûä+ ˝Òì ¬s+&ÉT $s¡T<äΔ n+XÊ*ï ‘Ós¡ô|’øÏ rdüTø=∫Ãq |òüTq‘· eTTK´eT+Á‹πø #Ó+<äT‘·T+~. ‘êqT #ÓbÕŒ\qT≈£îqï $wüj·÷ìï dü÷{Ï>± #Óù|Œ+<äT≈£î M\T>± d”m+ ÁãVü‰àg+ |ü<ä Á|üjÓ÷>∑+ #˚dæ ñ+&=#·TÃ. nsTTHê |ü⁄sêD≤\øÏ.. Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ dü+ã+<Ûä+ @$T{Ï? Ç<Óø£ÿ&ç b˛*ø£ nì Á|ü•ï+#=#·TÃ. ˝≤õø˘ ˝Ò≈£î+&Ü e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì ≈£L&Ü nqTø√e#·TÃ. nq÷Vü≤´ |ü]D≤e÷\T #√≥T #˚düT≈£î+≥Tqï düeTj·T+˝À Ç˝≤+{Ï$ e÷eT÷˝Ò. yêdüÔe <äèw溑√ Ä˝À∫+#·+&ç. sê»ø°j·÷\ô|’ ø±düÔ ne>±Vü≤q ñHêï.. ø±+Á¬>dt bÕغ >∑T]+∫.. <ëì dü+düÿè‹ >∑T]+∫ ‘Ó*dæq yê¬se¬s’Hê.. á eT<Ûä´ ø±\+˝À #√≥T #˚düT≈£îqï dü+|òüT≥\ |ü≥¢ nyê≈£îÿø±e≥+ U≤j·T+. m+<äTø£+fÒ.. <˚X¯sê»ø°j·÷˝À¢ dü÷|üsY |üesY >± ø£ì|æ+#˚ j·T÷|”@ #ÛÓ’sY |üs¡‡Hé k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ m˝≤+{Ï Á|üC≤<äs¡D ˝Òì.. Á|ü»\ eT<䛑·T‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü d”m+ |ü<ä$˝ÀøÏ e∫Ãq ˇø£ e´øÏÔ düyê\T $düs¡≥+. n~ ≈£L&Ü $qj·T+‘√.. $<Û˚j·T‘·‘√. e÷{≤¢&˚ Á|ü‹ e÷≥˝Àq÷ ˝≤õø˘ $Tdt ø±≈£î+&Ü #·÷düT≈£î+≥÷.. #·]Á‘·qT ndüsê #˚düT≈£î+≥÷ Äj·Tq b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À Á|üC≤kÕ«e÷´ìï q&ç|æ+#˚ sêC≤´+>±ìï }‘·+ #˚düTø=ì ‘·q ìsêàD≤‘·àø£ b˛sê{≤ìøÏ eT]+‘· |ü<äTqT ô|≥º≥+ ∫qï $wüj·Ty˚T$÷ ø±<äT. d”&Éã÷¢´d” |üe÷y˚X¯+˝À sêh $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘Ó\+>±D |ü≥¢ kÕqT≈£L\‘· Á|ü<ä]Ù+#·≥y˚T ø±ø£.. mìïø£˝À¢|ü⁄ ø=‘·Ô sêÅcÕºìï @sêŒ≥T #˚ùdj·÷\ì &çôd’&é nsTTq k˛ìj·÷ n+&é ø√≈£î.. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY qT+∫ }Væ≤+#·ì m<äTs¡T <Óã“ ‘·–*+~. $uÛÑ»q n+X¯+ô|’ bÕغ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìøÏ ‘êqT e´‹πsø£+ n+≥÷ eTTK´eT+Á‹ >∑fi¯+ $ì|æ+#ês¡T. n+‘˚ø±<äT.. bÕغøÏ #Ó+~q n‘·T´‘·ÔeT ø£$T{° eTT+<äT $uÛÑ»q m+<äT≈£î nedüs¡+ ˝Ò<äqï $wüj·T+ô|’ Äj·Tq #˚dæq yê<äq |üø£ÿs√E |üÁ‹ø£˝À¢ |ü‘êø£o]¸ø£˝À¢ sêe{≤ìï n~ÛHêj·Tø£‘·«+ ndüVü≤Hêìï Á|ü<ä]Ù+∫+~. ø±+Á¬>dt e÷sYÿ sê»ø°j·÷ìøÏ ‘Ós¡ rdæ+~. øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì d”m+>± me¬s’‘˚ Á|üyÓ÷{Ÿ #˚dæq yê]‘√ bÕ≥T.. ]ø£yÓT+&é #˚dæq yês¡+<ä]˙ k˛ìj·÷>±+BÛ |æ*|æ+#·Tø=ì øÏs¡DY yÓ’K]øÏ @+ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘ês¡ì Á|ü•ï+#·≥+‘√ yês¡+‘ê _ø£ÿeTTK+ y˚j·÷*‡q |ü]dæú‹. $uÛÑ»q e´eVü‰s¡+ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY yÓ’K]‘√ bÕ≥T.. bÕغ ˝…’Hé <ë≥T‘·Tqï yÓ’q+ô|’ ÄyÓT rÁe nÁ>∑Vü‰ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. m˝≤+{Ï yêfi¯¢ì ‘ÓeTà+fÒ.. m˝≤+{Ï yê&çì rdüTø=#êÃs¡T? Ç<˚Hê $÷s¡T #˚ùd~? @+ #˚j·÷\qT≈£î+≥THêïs¡T? n+≥÷ ‘·\+≥T b˛dæq k˛ìj·TeTà øÏs¡DY e´eVü‰sê\ô|’ <äèwæº ô|≥ºeTqï Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡ì #ÓãT‘ês¡T. Á|ü‹ ìs¡íj·T+˝Àq÷ Ä∫‘·÷∫ n&ÉT>∑T˝Òùd yÓ’Kπs øÏs¡DY ô|<ä› s¡ø£å>± e÷]+~. n<˚ düeTj·T+˝À Äj·TqTï uÛÑØÔ #˚j·T>∑*–q eTìwæ ≈£L&Ü ø£ì|æ+#·ì |ü]dæú‹. øÏs¡DY ‘√ n~ÛHêj·Tø£‘ê«ìøÏ e∫Ãq düeTdü´.. ˇø£ÿfÒ. n~ÛHêj·TøÏ e´øÏÔ>∑‘·+>± rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï $uÒ~Û+#·≥+. ‘êeTT ‘·|üŒìdü] nqT≈£îqï <ëìô|’ m+‘·¬ø’Hê ¬s&Ûû nqï≥T¢>± eTT+<äT¬øfi¯ó‘·Tqï eTTK´eT+Á‹ yÓ’K] yês¡T $T+>∑T&ÉT |ü&Éì e´eVü‰s¡+>± e÷]+~. øÏs¡DY qT d”m+ #˚ùd+<äT≈£î düVü≤ø£]+∫q yês¡+‘ê @H√ï $<Ûë\T>± #Ó|æŒ #·÷dæHê.. $uÛÑ»q ˇø£ÿ $wüj·T+˝À yÓ’K] e÷s¡<ä+≥÷ $düŒwüº+>± ‘˚*à #Ó|üŒ≥+‘√.. yês¡+‘ê @$÷ e÷{≤¢&É˝Òì |ü]dæú‹. ‘êqT NAMASTHE HYDERABAD

ìsêàD≤‘·àø£+>±H˚ $uÛÒ~ÛkÕÔqì... bÕغ Á|ü‹wüºqT <Óã“ rùd˝≤ e´eVü≤]+#·ì eTT+<äT>±H˚ øÏs¡DY #Ó|üŒ≥+‘√ n~ÛHêj·Tø£‘·«+ ôd’‘·+ @$÷ #˚j·T˝Òì |ü]dæú‹˝ÀøÏ yÓ[¢b˛sTT+~. ø±˙.. Äj·Tq yÓ’K] n+‹eT+>± bÕغøÏ qwüº+ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äqï $wüj·T+ Çs¡Te⁄]øÏ ‘Ó*dæq e´eVü‰s¡y˚T nsTTq|üŒ{Ïø°.. ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&é ôd’‘·+ @$÷ #˚j·T˝Òì dü+ø£≥ dæú‹˝À |ü&çb˛sTT+~. $uÛÑ»q e´eVü‰s¡+˝À øÏs¡DY yÓ’K]‘√ Äj·TqTï ø£*ùd+<äT≈£î ôd’‘·+ k˛ìj·÷ Çwüº|ü&É≥+ ˝Ò<äqï e÷≥≈£î $T+∫.. ‘·q düeTø£å+˝À Äj·Tq ù|s¡TqT ôd’‘·+ Á|ükÕÔ$+#·{≤ìï ≈£L&Ü ÄyÓT ˇ|ü⁄Œø√e≥+ ˝Ò<äì #ÓãT‘ês¡T. Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝ÀH˚ øÏs¡DY $÷<ä |æ‘·÷Ø\T #Óù|Œyê] dü+K´ ô|]–+~. n$ m+‘·˝≤ yÓfi≤¢j·T+fÒ.. Ç˝≤+{Ï e´øÏÔHê eTq+ eTTK´eT+Á‹ì #˚ùd‘·+≥. BìøÏ ì\TyÓ‘·TÔ ì<äs¡Ùq+>± ì*#˚ z $eTs¡Ù >∑T]+∫ ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\T #ÓãT‘·T+{≤s¡T. øÏs¡DY ‘·+Á&ç , sêh eT+Á‹>± |üì #˚dæq d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt H˚‘· neTsY Hê<∏é ¬s&ç¶ ôd’‘·+ k˛ìj·÷>±+BÛì Çã“+~ ô|{Ϻq |”M qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&Éì.. k˛ìj·÷>±+BÛì e´‹πsøÏ+#·≥+ øÏs¡DY ‘·+Á&ç Vü≤j·÷+ qT+#˚ ñ+<äqï yê<äqqT yÓTT<ä\Tô|{Ϻq yês¡÷ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Ç˝≤+{ÏyÓH√ï |òæsê´<äT\T øÏs¡DY ô|’q n~ÛHêj·Tø£‘ê«ìøÏ #˚sêsTT. Ç˝≤+{Ï ˇ‹Ôfi¯¢ eT<Ûä´q ‘êqT nqT≈£îqï düyÓTÆø£´yê<ëìï ã\+>± $ì|æ+#·≥+‘√ bÕ≥T.. ø=H˚ïfi¯ó¢>± kÕ>∑T‘·Tqï |ü\T n+XÊ\ $÷<ä ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq düe÷#êsêìï.. #·s¡ÃqT d”m+ rdüTø=#êÃs¡H˚ #ÓbÕŒ*. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô˝Ò rdüT≈£îHêïs¡T. mø£ÿ&Ü nqedüs¡yÓTÆq ˇø£ÿ yê´K´ #˚j·T≈£î+&Ü.. $yê<ëdüŒ<ä+ ø±≈£î+&Ü.. ÇwüO´ |üs¡+>± e÷Á‘·y˚T ‘êqT bÕغì $uÛÒ~ÛdüTÔHêïH˚ ‘·|üŒ..bÕغì ø±<äì Äj·Tq |ü\Te÷s¡T¢ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ yÓ’K]ì n\TdüT>±

Ç+ø± ñ+~

45


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é rdüTø=ì.. Äj·TqTï Çs¡T≈£îq ô|&É<ëeTì k˛ìj·÷qT e´øÏÔ>∑‘·+>± {≤¬sZ{Ÿ #˚dæq yê]ì.. øÏs¡DY n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ‘êqT n~ÛHêj·TøÏøÏ $XÊ«dübÕÁ‘·T&˚ïqì.. ø±ø£b˛‘˚.. ø√{≤¢~ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ uÛÑ$‘·e´+ <äècÕº´ ‘êqT e÷{≤¢&Ü*‡ edüTÔ+<˚ ‘·|üŒ.. }]πø n~ÛH˚Á‹ô|’ |ü&çb˛‘˚ #·÷dü÷Ô ñ+&çb˛qì ≈£L&Ü ‘˚*à #Ó|æŒq dü+<äsꓤ\≈£î ‘·≈£îÿe ˝Òe⁄. $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫q _\T¢qT nôd+;¢˝À ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´ø£... Ä ÁbÕôddt $÷<ä »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ç rÁe‘·qT >∑T]Ô+∫q eTTK´eT+Á‹.. ‘Ó\+>±D H˚‘·*ï &çô|òHé‡ ˝À |ü&˚j·T≥+ ø√dü+ ‘·q neTTà\ bı~˝Àì $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ nH˚ nÅkÕÔìï ãj·T≥≈£î rXÊs¡T. ø°\ø£yÓTÆq düe÷y˚XÊ˝À¢ $˝Òø£s¡T\ uÛÒ{° ô|{Ϻ.. ‘·q yê<äq≈£î $düÔè‘·yÓTÆq Á|ü#ês¡+ \_Û+#˚˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T. _\T¢ sêh|ü‹øÏ #˚s¡{≤ìøÏ 24 >∑+≥\ eTT+<äT ãj·T≥≈£î e∫Ãq Äj·Tq.. _\T¢ô|’ ‘=+<äs¡bÕ≥T Á|ü<ä]Ù+#·≥+ n+‘· eT+∫~ ø±<äì.. Ç<˚$÷ n˝≤¢≥bÕŒ ìs¡íj·T+ ø±<äì #Ó|üŒ≥y˚T ø±<äT.. mìïø£\T eTs√ ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ ô|≥Tºø=ì Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ m+<äT≈£î rdüTø√yê*? Ç+‘·ø±\+ Ä>±s¡T.. mìïø£\T nj˚T´ es¡≈£î Ä–‘˚ e#˚à Çã“+<˚$T{Ï? ˇø£y˚fi¯ Á|ü»\≈£î n+‘·>± ø±yê*‡ ñ+fÒ.. yês¡T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷ìï mìïø£˝À¢ #ÓãT‘ês¡T ø£<ë? n+≥÷ Äj·Tq y˚dæq Á|üX¯ï\T düyÓTÆø£´yê<äT\≈£î düeT+»dü+>± nì|æùdÔ.. $uÛÑ»q yê<äT\≈£î e÷Á‘·+ #˚<äTe÷Á‘·qT ‘·\|æ+#·≥+ U≤j·T+. n~ÛcÕ˜q+‘√ ‘êqT #˚düTÔqï b˛sê≥+ n+‹eT<äX¯≈£î #˚s¡T≈£î+<äì.. á düeTj·T+˝À ‘êqT @e÷Á‘·+ yÓqøÏÿ ‘·–ZHê.. ‘·|ü⁄Œ #˚dæHê

|òæÁãe]` 2014

Ç+‘·ø±\+ #˚dæq b˛sê≥+ yÓTT‘·Ô+ eè<Ûë ø±e≥+ U≤j·TeTì øÏs¡DY ≈£î u≤>±H˚ ‘Ó\TdüT. øÏs¡DY ≈£î ñqï eTs√kÕqT≈£L˝≤+X¯+ @$T≥+fÒ.. sêqTqï s√E˝À¢ eT]ìï |ü<äe⁄\T #˚|ü{≤º\qï <ëìô|’ Äj·Tq≈£î ô|<ä› ‘·|üq ˝Òø£b˛e≥y˚T. ˇø£ ô|<ä› sêÁcÕºìøÏ eT÷&˚fi¯¢≈£î ô|’H˚ eTTK´eT+Á‹>± #˚j·T{≤ìøÏ $T+∫+<˚eTT+~? ‘·q sê»ø°j·T ¬øØsY yÓTT‘·Ô+˝Àq÷ eT+Á‹ nsTT‘˚H˚ >=|üŒ nì uÛ≤$+#˚ e´øÏÔøÏ @ø£+>± d”m+ nj˚T´ #ÛêqT‡ ∫qï<˚+ ø±<äT. m≈£îÿe ÄX¯ ˝Òø£b˛e≥+.. |ü<ä$ b˛‘·Tqï uÛÑj·T+ ˝Òø£b˛e≥+ e+{Ï ø±s¡D≤\ e\¢H˚ $uÛÑ»q e´eVü‰s¡+˝ÀÄj·Tq n+‘· <ä÷≈£î&ÉT>± yÓfi¯¢>∑*>±s¡ì #ÓbÕŒ*. n+<äTπø.. ‘êqT Ä&çq ∫e] ã+‹ì e÷˝Ÿ ÁbÕø°ºdt øÏ+<ä #·÷|æ+#·≥+ô|’ Äj·Tq ø£düT‡eTHêïs¡T. ‘êC≤ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq {≤¬sZ{Ÿ #˚dæq n+XÊ*ï düTì•‘·+>± |ü]o*ùdÔ eT÷&ÉT $wüj·÷\T Á|üeTTK+>± ø£ì|ækÕÔsTT. ‘=+&ç rsêàq+ nqï πø+Á<äeT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ yê´K´qT düeTs¡ú+>± ‹|æŒ ø=≥º≥+. ‘êqT y˚dæq ∫e] u≤˝Ÿ |æ∫à ã+‹>± ø={ϺbÕπsdü÷Ô.. ‘Ó\+>±D U≤j·TeTqï yê<äqqT ‘·s¡#·÷ Á|ükÕÔ$düTÔqï ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù ~–«»jYT dæ+>¥, ákÕ] &Ûç©¢ qT+∫ ‘êqT ‹]– e#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±DqT rdüT≈£îsêe≥y˚Tqì #Ó|æŒq {°ÄsYmdt πød”ÄsY yê´K´*ï ø=fÒºj·T≥+. $uÛÑ»q e´eVü‰s¡+ πø+Á<ä+ #Ó|æŒq+‘· áJ>± @$÷ ø±<äì.. sêh|ü‹ ‘=+<äs¡|ü&ç ìs¡íj·T+ rdüTø√≈£L&É<äqï dü÷#·qqT Äj·Tq #˚XÊs¡T. n+‘˚ ø±<äT.. $uÛÑ»q nsTTb˛sTTqfÒ¢qì #˚düTÔqï e÷≥*ï Äj·Tq #ê˝≤ dæ+|òü⁄˝Ÿ >± ‘˚˝ÒÃXÊs¡T. ‘êqT

y˚dæq ã+‹ e\¢ ‘·–*q <Óã“qT ø£|æŒ|ü⁄#·TÃø√e{≤ìπø yêØ yê´K´\T #˚düTÔHêïs¡ì ≈£î+&Éã<äΔ\T ø=fÒºXÊs¡T. n+‘˚ø±<äT.. ø±+Á¬>dt n~ÛHêj·Tø£‘·«+, πød”ÄsY z |üø£ÿ.. ‘êeTT eTs√ |üø£ÿ n+≥÷.. bÕغøÏ ‘êqT m+‘· <ä÷s¡eTj·÷´qqï $wüj·÷ìï #Ó|üŒø£H˚ #Óù|ŒXÊs¡T. $uÛÑ»q e´eVü‰sêìï Á|üdüTÔ‘êìøÏ Äù|j·T≥+ ñ‘·ÔeT+ nì.. mìïø£\ ‘·sê«‘· Á|üC≤rs¡TŒqT nqTdü]+∫ ìs¡íj·T+ rdüTø√e≥+ ñ‘·ÔeT+ nì Äj·Tq z dü÷#·q Äj·Tq yê´K´˝À¢ düŒwüº+>± ñ+~. eT÷EyêDÏ z≥TqT #ê˝≤ ‘˚*>±Z rùddæ e÷{≤¢&çq yê] ~eTà ‹]π>˝≤.. ‘ê»>± πø+Á<ä+ #˚dæq |ü\T #·{≤º\˙ï eT÷EyêDÏ z≥T‘√H˚ nqï $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ‘êC≤ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À øÏs¡DY ˝À z ø=‘·Ô ø√D+ ø£ì|æ+∫+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ‘·qqT ‘êqT bı>∑T&ÉT≈£îqï dü+<äsꓤ\T ˝Òe⁄. ø±˙.. Äj·Tq yÓTT<ä{ÏkÕ] ‘êqT |ü+|æq rsêàq+ #Ó\¢ì ø±–‘·+ ø±<äì.. ÁãVü‰àg+ n+≥÷ #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ uÛ≤s¡‘·+˝À ã\yÓTÆq e´edüúqT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D>± |ü⁄sêD≤˝À¢ ‹s¡T>∑T˝Òì ng+>± #Óù|Œ ÁãVü‰àÅkÕÔìï ñ<äVü≤]+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ e´edüúqT |ü<˚|ü<˚ Á|ükÕÔ$dü÷Ô.. ‘·eT≈£î q∫Ãq.. ‘√∫q $<Ûä+>± #·{≤º\T #˚ùdùd k˛ìj·÷ n+&é ø√≈£î |ü⁄sêD≤*ï >∑Ts¡TÔ #˚dü÷Ô.. ‘êqT n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq Äj·TT<Ûëìï Á|üjÓ÷–+#êqì eTTK´eT+Á‹ #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡ì #ÓbÕŒ*. eT].. ÁãVü‰àg+ <Ûë{ÏøÏ k˛ìj·÷>±+BÛ ì<ëìkÕÔsê? ˝Òø£ #·+&ÉÁ|ü#·+&É+>± #Ó\πs–b˛sTT.. ‘·q |ü+‘êìï HÓ–Z+#·T≈£î+{≤sê? nqï~ #·÷&Ü*. $T–*q $wüj·÷\T m˝≤ ñqï k˛ìj·TeTà uÛ≤s¡‘·+˝À ÁãVü‰àg+ |üì #˚düTÔ+<ä+{≤sê..?

˝Àø˘düuÛÑ ã]˝À ø£*dæ b˛{° ` nHêï&ûm+πø, d”|”m+ ìs¡íj·T+ ` Ç|üŒ{Ïπø d”|”◊‘√ ≈£î~]q bı‘·TÔ e#˚à ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ d”|”◊‘√ ø£*dæ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï nHêï&ûm+πø bÕغ.. eTs√ yêeT|üø£å bÕغ d”|”m+‘√ ≈£L&Ü ø£*dæ ã]˝ÀøÏ ~π>+<äT≈£î ne>±Vü≤ q ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. #ÓHÓ’ï ˝À Çs¡T bÕغ\ nÁ>∑H˚‘·\T düe÷y˚X¯yÓTÆ.. á ìs¡í j·T+ rdüT≈£î Hêïs¡T. á $wüj·÷ìï nHêï&ûm+πø n~ÛH˚Á‹ »j·T\*‘·, d”|”m+ C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üø± XŸ ø£s¡‘Y $÷&çj·÷ eTT+<äT≈£î e∫à Á|üø£{ Ï+#ês¡T. yêeT|üø£å bÕغ˝…’q d”|”m+, d”|”◊‘√ ø£*dæ e÷ bÕغ sêuÀj˚T ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ b˛{° NAMASTHE HYDERABAD

#˚ùd+<äT≈£î ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äs¡&É+ Hê≈£î Äq+<ä+>± ñ+~. á ø£\sTTø£ eT+∫ |òü*‘ê \qT ÇdüTÔ+<äì Ä•düTÔHêïqT nì »j·T\*‘· yê´U≤´ì+#ês¡T. Ç~ <˚X¯ sê»ø°j·÷˝À¢ Á|ü‘ê´ e÷ïj·÷ìøÏ y˚~ø£e⁄‘·T+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ ø±+Á¬> ùd‘·s¡, ;CÒ|”@‘·s¡ bÕغ\˙ï ˇø£‘ê{Ïô|’øÏ ekÕÔ sTT.. nì ø£s¡‘Y ù|s=ÿHêïs¡T. $÷ bı‘·TÔ H˚|ü<∏ä´ +˝À me]ì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï kÕÔs¡ì $÷&çj·÷ Á|ü•ï+#·>±.. <ëì >∑T]+∫ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä˝À∫+#·+&É+ e<∏ë Á|üj·÷ùdqì, ø£*dæ mìïø£\ ã]˝À ~>∑T‘·Tqï+<äTq |òü*‘ê\qT ã{Ϻ Á|ü<Ûëì mes¡qï~ ‘˚\T‘·T+<äì »j·T\*‘·, ø£s¡‘Y nHêïs¡T.

46


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

bı‘·TÔ‘√

m+|æ d”≥T¢ ø±+Á¬>dt≈£î, myÓTà˝Ò´ d”≥T¢ {ÏÄsYmdtt≈£î...!

{ÏÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚j·T&É+ ø£Hêï ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î Á|üjÓ÷»q+ ø£*π> $<Ûä+>± m+|æ d”≥T¢ m≈£îÿe>± ø±+Á¬>dt≈£î πø{≤sTT+∫, myÓTà˝Ò´ d”≥T¢ m≈£îÿe>± {ÏÄsYmdt b˛{° #˚j·÷\ì Ä bÕغ˝À #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. bÕs¡¢yÓT+≥T ñuÛÑj·T düuÛÑ˝À¢q÷ ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q ‘·s¡Tyê‘· {ÏÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚j·TqTqï≥Tº >∑‘·+˝À Á|üø£{Ï+∫q ¬ødæÄsY Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·q eP´Vü≤+ e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. 14 @fi¯¢ bÕ≥T ñ<ä´$T+∫ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·T≈£îHêï+, @ $<ÛäyÓTÆq ‘Ó\+>±DqT eTq+ Ä•+#êyÓ÷, Ä $<Ûä+>± r]Ã~<äT›ø√e\dæq u≤<Ûä´‘· ôd’‘·+ {ÏÄsYmdtô|’H˚ ñ+≥T+<äì |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\+>±D yê<äT\T {ÏÄsYmdt Hêj·Tø£‘·«+‘√ yê~+#ês¡T. {ÏÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚j·T&É+ <ë«sê uÛÖ>√[ø£ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´+ ne⁄‘·T+<˚yÓ÷ ø±˙ e∫Ãq ‘Ó\+>±D m˝≤ ñ+&Ü\ì {ÏÄsYmdt Ç+‘· ø±\+ #Ó|æŒ+<√ n~ NAMASTHE HYDERABAD

#˚dæ #·÷|æ+#·&ÜìøÏ neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì yês¡T yê~düTÔHêïs¡T. nH˚ø£ Çã“+<äT\qT ‘·≥Tº≈£îì ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñqï ø±+Á¬>dt≈£î ø£è‘·»„‘·\T #ÓbÕŒ*‡+<˚, nsTT‘˚ n~ ‘Ó\+>±D uÛÑ$wü´‘·TÔqT Á|üXÊïs¡Δø£+>± e÷πsà ‘ê´>∑+ ø±sê<äì ‘Ó\+>±D yê<äT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î Á|üjÓ÷»q+ ø£*π> $<Ûä+>± eP´Vü≤+ ñ+&Ü\ì n+≥THêïs¡T. πø+Á<ä+˝À ‹]– n~Ûø±s¡+ sêyê\H˚~ ø±+Á¬>dt \ø£å´+, <ëìøÏ nôd+;¢ d”≥¢ ø£Hêï bÕs¡¢yÓT+≥T d”≥T¢ eTTK´+, n<˚ düeTj·T+˝À ‘Ó\+>±D sêh+˝À {ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ç‘˚ ñ<ä´eT düeTj·T+˝À @+ #ÓbÕŒyÓ÷ <ëìì Ä#·s¡D˝À ô|≥º&ÜìøÏ bÕغøÏ neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+<äì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. {ÏÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚j·T&É+ e\¢ n~ {Ï&ç|æøÏ Á|üjÓ÷»q+ ø£*–+∫q≥Tº ne⁄‘·T+<äì,

ã\yÓTÆq Á|ü‘·´]ú>± {Ï&ç|æ ì\TdüTÔ+<äì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T n+≥THêïs¡T. n˝≤ ø±≈£î+&Ü myÓTà˝Ò´ d”≥T¢ m≈£îÿe>± {ÏÄsYmdt b˛{° #˚dæ, m+|æ d”≥T¢ ø±+Á¬>dt≈£î πø{≤ sTT+#ê\H˚ Ä˝À#·qô|’ bÕغ˝À #·s¡Ã »s¡T >∑T‘√+~. C≤rj·T bÕغ\T Á|ü<Ûëq+>± m+|æ d”≥¢ô|’ <äèwæº ô|&É‘êsTT. {Ï&ç|æ, _C…|æ\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ ≈£î~]Hê Ç<˚ bòÕs¡Tà˝≤ neT\T #˚kÕÔs¡ì, {Ï&ç|æ m≈£îÿe myÓTà˝Ò´ d”≥T¢ rdüT≈£îì _C…|æøÏ m≈£îÿe>± m+|æ d”≥T¢ πø{≤sTTkÕÔs¡ì {ÏÄsYmdt Hêj·Tø£‘·«+ uÛ≤$k˛Ô+~. nôd+;¢ d”≥T¢ m≈£îÿe, bÕs¡¢yÓT+≥T d”≥T¢ ‘·≈£îÿe bòÕs¡Tà˝≤ neT\T #˚ùdÔ $©q+ düeTdü´ rs¡T‘·T+~, ø±+Á¬>dt≈£î Á|üjÓ÷»q+ ø£\T>∑T‘·T+<äì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á n+X¯+ô|’ bÕغ˝À #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+<äì, ñuÛÑj·T düuÛÑ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ bÕôd’q ‘·s¡Tyê‘· á n+X¯+ô|’ $düÔè‘·+>± #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·T+<äì bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

47


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

$»j·Ts¡‘·ï ø±HÓ‡|tº dü÷ÿ˝Ÿ yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\T |”sê®~>∑÷&É˝Àì ã+&ç>±¬s¶Hé˝À ªª$»j·Ts¡‘·ïμμ ø±HÓ‡|tº dü÷ÿ˝Ÿ Hê˝§Ze yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n~∏~>± Á|üeTTK kÕVæ≤r y˚‘·Ô Ä#ês¡´ ø£dæ¬s&ç¶ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, Á|üeTTK dæ˙^‘ês¡#·sTT‘· #·+Á<äuÀdt Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+ ø£dæ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$˙‹ s¡Væ≤‘·uÛ≤s¡‘· ìsêàD+˝À $<ë´s¡+>±ì<˚ Á|ü<ÛäeTkÕúqeTì Äj·Tq nHêïs¡T. #·+Á<äuÀdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£wüº|ü&ç ∫~$q|ü⁄Œ&˚ $<ä´ <ë«sê ñqï‘· •Ksê\T n~s√Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<ä´s¡Tú\T |ü\T kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áe÷\T Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Ç+<äT˝À »yêqT\T C≤rj·T »+&Ü bÕ≥qT &ÜqT‡\ <ë«sê Ä$wüÿ]+#ês¡T. dü&Ü~˝Ÿ $‘Y (|òü÷ |òü÷ >∑D|ü‹ ) qè‘·´s¡÷|üø£+, neTàe÷‘·è‘ê«ìï Á|ü<ä]Ù+∫q rs¡T Mø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $»j·Ts¡‘·ï ø±HÓ‡|tº dü÷ÿ˝Ÿ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ πø.$»j·TùdHê¬s&ç¶, Áô|dæ&Ó+{Ÿ m+. qπs+Á<ÛäHê<∏é, dü+j·TTø£Ô ø£s¡´<ä]Ù m+.q]‡+Vü‰sêe⁄, Á|æì‡bÕ˝Ÿ πø.lìyêdt¬s&ç¶ eT]j·TT ñbÕ<ë´sTT˙, ñbÕ<ë´j·TT\T eT]j·TT $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T n~Ûø£dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± k˛ŒsYº‡&˚ |”sê®~>∑÷&É˝Àì >√¢ã˝Ÿ Ç+&çj·THé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dü÷ÿ bÕsƒ¡XÊ\ n+>∑s¡+>± yÓ’uÛÑe+>± eTTkÕÔãT nsTT+~. $XÊ \yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À k˛ŒsYº‡&˚ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á k˛ŒsYº‡&˚ ø±s¡´Áø£e÷\T $<ë´]ú˝Àø±ìøÏ, u≤$u≤s¡‘· bÂs¡T\T>± r]Ã~<Ó›+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘êj·Tì ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û\T>± (&ç|ü⁄´{Ï &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ j·THédædæ) düTπswt ã<ä«˝Ÿ, >ös¡e n<ä´≈£åî\T>± ø£e÷+&ÉsY Äù|òdüsY2(m) _mHé mHédædæ) #√ÁbÕ Vü‰»s¡e«&É+‘√ k˛ŒsYº‡ ø±s¡´Áø£e÷\T ÁbÕs¡uÛÑ+eT j·÷´sTT. mHédædæ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\#˚ (e÷sYÃbÕdüTº) n‘·´+‘· NAMASTHE HYDERABAD

Áø£eTøÏåD‘√ ìs¡«Væ≤+#·q ø£yê‘·÷ nVüQ ‘·T\qT n\ ]+#êsTT. mHédædæ ø±s¡´ Áø£eTeTT $<ë´s¡Tú ˝À¢ Hê´j·Tø£‘·«\ø£åD≤\T, Áø£eT •ø£åDqT ô|+b˛+~kÕÔj·Tì. Ç ˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T bÕsƒ¡XÊ\ |üì |òüT+≥\ ‘·sê«‘· $<ë´s¡Tú\T nuÛÑ´•+#·&É+ ‘·* ¢<ä+Á&ÉT\T Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ Á|üX¯+dü˙ j·T+ eTì yês¡T nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\T $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\T Á|ü<ä]Ù+ #·ã&ܶsTT. eTTK´\‹<ÛäT\≈£î m+&ç. e÷>∑+{Ï q]‡+Vü≤sêe⁄ <ë]ì |òüTq+>±

dü‘·ÿ]+#ês¡T. $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T ìs¡«Væ≤+∫q $$<Ûä Áø°&Ü$Hê´kÕ\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. ñbÕ<ä´ j·TT\T $<ë´s¡Tú\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

48


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

πød”ÄsY ø±+Á¬>dt H˚‘·>± ‹]>=kÕÔsê.. ? $uÛÑ»q _\T¢ô|’ Ç+≥¬>\e˝Òø£b˛sTTq ‘Ó\+>± DH˚‘·\T s¡#·Ã ¬>*#˚+<äT≈£î dæ<äΔeTj·÷´ s¡T..eTTK´+>± {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY &Ûç©¢ yÓ[¢ eT+‘·Hê\T kÕ–düTÔHêïs¡T..bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î eT<䛑·T Çyê«\+≥÷ Ç|üŒ{Ïπø C≤rj·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\qT ø£*XÊs¡T. Äπs®&û n~ÛH˚‘· ˝≤\÷ Á|ükÕ<é j·÷<äyé qT ø£*dæ ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î eT<äΔ‘·T ‘Ó\bÕ\ì ø√sês¡T. Ä ‘·sê«‘· m˝Ò®|” Hêj·T≈£î&ÉT sêyéT $˝≤dt bÕXÊ«Hé qT ø£*XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ $wüj·T+˝À düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·TqqT ø√sês¡T. Ç+ø± C≤rj·T bÕغ\ H˚‘·\+<ä]˙

ø£*dæ ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î eT<䛑·T ø√πs+<äT≈£î πød”ÄsY #·Ts¡T≈£î>± kÕ>∑T‘·THêïs¡T. ◊‘˚ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\ es¡≈£î >±˙ me¬ses¡T eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘ês¡qï $wüj·T+ ‘˚\<äT. πød”ÄsY Ç+‘·˝≤ ø£wüº|ü&ÉT‘·T+&É&É+ yÓqø£ @yÓTÆHê ˝≤õ≈£îÿ ñ+<ë...nì Ä˝À∫ùdÔ ˇø£ $wüj·T+ e÷Á‘·+ ns¡úeTe⁄‘·T+~. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À {°ÄsYmdt $©q+ n+X¯+ Ç|ü⁄Œ&ÉT Çs¡T bÕغ\≈£î Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± e÷]+~. ø±+Á¬>dt ˝À $©qyÓTÆ‘˚H˚ ‘Ó\+>±D _\T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À bÕdt ne⁄‘·T+<äì n~ÛcÕºq+ Ç|üŒ{Ïπø düŒwüº+ #˚dæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. {°ÄsYmdt qT ø±+Á¬>dt ˝À $©q+ #˚kÕÔqì πød”ÄsY >∑‘·+˝À nH˚ø£ kÕs¡T¢ ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ #ÓbÕŒs¡T. ◊‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ d”Hé ø=+#Ó+ e÷]+~. {°ÄsYmdt H˚‘·˝À¢ ø=+<äs¡T Ç+<äT≈£î $eTTK+>± ñHêïs¡T. πød”ÄsY y˚Tq \T¢&ÉT Vü≤ØXŸ sêe⁄ $©Hêìï e´‹πsøÏdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+<äì, $©q+ nedüs¡+ ˝Ò<äì Äj·Tq πød”ÄsY ‘√ yê~+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á $wüj·T+˝À

Vü≤ØXŸ sêe⁄≈£î >∑T˝≤;H˚‘·\ qT+∫ eT<䛑·T ≈£L&Ü ñ+~. ◊‘˚ {°ÄsYmdt ˝À yÓTC≤غ düuÛÑT´\T e÷Á‘·+ $©q+ yÓ’ù| yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. me] n_ÛÁbÕj·T+ @<Ó’Hê bÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY &çôd’&é nsTT‘˚ n~ ‘·|üŒø£ »]– rs¡T‘·T+<äH˚~ ø=+<ä] yê<äq. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ≈£L&Ü {°ÄsYmdt $©q+ ‘·<∏ä´eTH˚ #ÓãT‘·THêïs¡T. &ûmdt lìyêdt, C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ e+{Ï d”ìj·Ts¡T¢ á $wüj·÷ìï düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. {°ÄsYmdt dæ+–˝Ÿ mC…+&Ü‘√ @s¡Œ&çq bÕغ nì...‘Ó\+>±D @sêŒfÒ Ä bÕغ <Û˚´j·TeTHêïs¡T. n+<äTπø ‘Ó\+>±D @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· {°ÄsYmdt bÕغ ø±+Á¬>dt ˝À $©q+ ne⁄‘·T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. ìC≤ìøÏ 2012˝ÀH˚ $©q+ô|’ πød”ÄsY , ø±+Á¬>dt \ eT<Ûä´ n+&ÉsY kÕº+&ç+>¥ e∫Ã+<äqï~ yêdüÔe+. n|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü πød”ÄsY &Ûç©¢˝À HÓ\s√E\ bÕ≥T ñHêïs¡T. Ç<˚ $wüj·T+ô|’ düTBs¡È #·s¡Ã\T ôd’‘·+ »]bÕs¡T. ‘êC≤>± ‘Ó\+>±D _\T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î #˚s¡T‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À πød”ÄsY #˚dæq yê´K´\T ≈£L&Ü $©q $wüj·÷ìï düŒwüº+ #˚düTÔHêïsTT. @|” mø˘‡ Áô|dt ˝À yÓ[¢ ‘Ó\+>±D mø˘‡ Áô|dt ˝À ‹]>=kÕÔqì #Ó|æŒq πød”ÄsY ...{°ÄsYmdt H˚‘·>± yÓfi≤¢s¡T, eT] ø±+Á¬>dt H˚‘·>± ‹]– sêe&É+ U≤j·TeTì $X‚¢wü≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T.

H˚qT uÛÑs¡‘·e÷‘· _&ɶH˚ ` #Ó’Hê qT+∫ {Ïu…{Ÿ kÕ«‘·+Å‘ê´ìï ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äT: <ä˝…’˝≤e÷ {Ïu…{Ÿ Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄ <ä˝…’˝≤e÷ ‘·qqT ‘êqT uÛ≤s¡‘· |ü⁄Á‘·T&ç>± Á|üø£{Ï+#·T≈£îHêïs¡T. uÛ≤s¡‘Y˝À ‘êqT #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñHêïqì #ÓbÕŒs¡T. 54 dü+e‘·‡sê\T>± H˚qT uÛ≤s¡‘Y uÛÀ»Hêìï, #·bÕrì ‹+≥THêïqT, {° ‘ê>∑T‘·THêïqT. Ç|ü⁄Œ&ÉT qqTï H˚qT uÛ≤s¡‘· |ü⁄Á‘·T&ç>± |ü]>∑DÏ+#·T≈£î+≥THêïqT. á uÛÑ÷$T |ü⁄Á‘·T&çì. Çø£ÿ&É #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñHêïqT nì <ä˝…’˝≤e÷ NAMASTHE HYDERABAD

nHêïs¡T. >∑TyêVü≤{Ï˝À {Ïu…{Ÿ ø£fi¯\T, dü+düÿ‹øÏ #Ó+~q ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ Vü‰»¬s’q Äj·Tq @ VüA´eTHé nÁb˛#Y ≥T |”dt n+&é ~ Ç+&ç$E´e˝Ÿ nH˚ n+X¯+ô|’ e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á yê´K´\T #˚XÊs¡T. #Ó’Hê qT+∫ {Ïu…{Ÿ kÕ«‘·+Å‘ê´ìï ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äì nqï <ä˝…’˝≤e÷ ø=ìï #Ó’Hê esêZ\ e\¢ {Ïu…{Ÿ kÕ+düÿ‹ø£ yês¡dü‘·« dü+|ü<ä Á|üe÷<ä+˝À |ü&ç+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

49


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

dü>∑+ d”{Ï¢e«≈£î+fÒ s¡Ds¡+>∑y˚T ;d”\≈£î πø{≤sTT+#·ì bÕغ\T ø£qTeTs¡Tπ> ‹]>∑Tu≤≥T #˚ùdÔ yêfi¯¢øÏy˚ ∫e] mìïø£\T ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY ø£èwüíj·T´ e#˚à kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ dü>∑+ kÕúHê\T ;d”\≈£î Çe«≈£î+fÒ s¡Ds¡+>∑y˚Tqì ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY ø£èwüíj·T´ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. q\¢>=+&É õ˝≤¢ #Í≥T|üŒ˝Ÿ˝Àì >±+BÛbÕs¡Tÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q ;d” $<ë´]ú, j·TTe»q düeTs¡uÛÒ] düuÛÑ˝À, ‘·sê«‘· e´ekÕj·T e÷¬sÿ {Ÿ ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Hê´j·T|üs¡+>± 50 XÊ‘·+ d”fÒ¢ n&ÉT>∑T‘·T HêïeTì, πø{≤sTT+#·ø£b˛‘˚ e+<ä XÊ‘·+ ø√dü+ &çe÷+&é #˚kÕÔeTHêïs¡T. ;d”\≈£î d”≥T¢ πø{≤sTT+#·ì bÕغ\T ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘êj·THêïs¡T. ;d”\T ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚ùdÔ sê»ø°j·TbÕغ\≈£î Çy˚ ∫e] mìïø£\e⁄‘êj·Tì, bÕغ ø±sê´\j·÷\qT n<Ó›≈£î Ç#·TÃø√yê*‡ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yês¡dü‘·«, ≈£î\, <Ûäq sê»ø°j·÷\≈£î dü«dæÔ |ü\ø±\ì dü÷∫+#ês¡T. J;d”\T #˚düTÔqï b˛sê≥+ d”≥¢ ø√dü+ ø±<äì.. Ä‘·à>ös¡e+ ø√düeTHêïs¡T. sê»´düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£‘√H˚ sêh+˝À sê»ø°j·TbÕغ\ yÓ’K] ‘˚*b˛sTT+<äì $eT]Ù+#ês¡T. bÕغ\˙ï ;d”\qT $düà]+#êj·Tì, ã\e+‘·T\πø d”≥T¢ πø{≤sTT+#êj·THêïs¡T. sê»´düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\qT mqTï≈£îH˚ md”‡, md”º, ;d”, yÓTÆHêغ myÓTà˝Ò´\T eTqkÕ‡øÏåì #·+|ü⁄ø=ì

z≥T y˚j·Te<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ nìï bÕغ\T ;d” y˚Tìô|òk˛ºqT s¡÷bı+~+#ê\ì, {°&û|” e÷~]>± ;d” &çø£¢πswüHé Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Hê´j·TyÓTÆq yê{≤ Çe«≈£î+ nìïkÕúHê˝À¢ ;d” nuÛÑ´s¡Tú\qT b˛{°˝À ì*|æ ¬>*|æ+#·T≈£î+{≤eTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À sêh Á>∑+<∏ë\j·T |ü]wü‘Y e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT C…˝≤¢ e÷s¡ÿ+&˚j·TT\T, e÷y√sTTdüTº πø+Á<ä ø£$T{° e÷J düuÛÑT´&ÉT lsêeTT\ lìyêdt, ;d” dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·Áø£Vü≤] sêeTsêE, eTVæ≤ fi≤ ø±+Á¬>dt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T eTT+– #·+Á<äø£fi¯, {°&û|” ;d” ôd˝Ÿ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§+>∑T »+>∑j·T´>ö&é, Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»„|æÔ! MT düMT|ü+˝Àì Áô|’y˚≥T dü+düú˝À¢>±ì Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝À¢ myÓ’Hê nHê´j·T\T, nÁø£e÷\T »s¡T>∑T‘·Tqïf…Æ¢sTT‘˚ e÷ <äèwæºøÏ rdüT≈£îs¡+&ç. |üP]Ô Ä<Ûësê\‘√ düVü‰ e÷≈£î n+~ôdÔ y˚TeTT Á|ü#·T]kÕÔeTT. MT $esê\T >√|ü´+>± ñ+#·ã&ÉT‘êsTT.

ôd˝Ÿ : 9347445050 Email : nhnews36@gmail.com NAMASTHE HYDERABAD

50


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

düeTàø£ÿ kÕs¡ø£ÿ C≤‘·s¡≈£î b˛<ë+! ne÷j·T≈£î\ kÕs¡«uÛÖe÷ìï ≈£L\<√j·÷\qT≈£îqï Hê>∑]ø£ ô|‘·Ô+<ës¡T\≈£î e´‹πsø£+>± 800 @fi¯¢ øÏ+<äfÒ .. $|ü¢euÛ≤yê\T q÷]b˛dæq s¡DπøåÁ‘·eT~. ø±ø£\T r]q kÕj·TT<Ûä ôd’Hê´ìï eTT|ü⁄Œ‹|üŒ\T ô|fÒº+<äT≈£î m+‘·{Ï ‘Ó>∑Te nedüs¡yÓ÷ H˚]Œq j·TT<äΔuÛÑ÷$T n~. Ä |üs¡+|üs¡qT ìs¡+‘·s¡+ ø=qkÕ–+#˚˝≤ –]»qT\˝À dü÷Œ¤]Ôì ì+|æq Ms¡eTDT\ Äsê<Ûä´ y˚~ø£ n~. <ä≥ºyÓTÆq n&Ée⁄˝À¢.. ø=+&Üø√q\ eT<Ûä´ düeTdüÔ –]»qT\ düe÷sê<Ûä´ <˚e‘·\T>± ˙sê»Hê\+<äT≈£î+≥Tqï düeTø£ÿ kÕs¡ø£ÿ\ ì\j·TeT~. |ü⁄sêD≤\qT, Ç‹Vü‰kÕ\qT $T+∫q |òüTq‘· ø£*–q á C≤‘·s¡qT Ädæj·÷˝ÀH˚ n‹ô|<ä› –]»q C≤‘·s¡>± j·TTHÓk˛ÿ ≈£L&Ü >∑T]Ô+∫+~. e÷|òüT bÂs¡í$T s√Eq Á|ü‹ ¬s+&˚fi¯¢ ø√kÕ] e#˚à á ñ‘·‡yêìøÏ ‘·s¡*yÓfi¯<ë+.. Ä eq <˚e‘·\qT |üPõ+∫ e<ë›+.. s¡+&ç! zs¡T>∑\T¢ b˛sê{≤\ #·]Á‘·˝À Á|üeTTKyÓTÆq~ ø±ø£rj·T\‘√ |ü–&ç<ä› sêE b˛sê≥+. 12e X¯‘êã›+˝À ø±ø£rj·T sêE≈£î, |ü–&ç<ä›sêE≈£î »]–q j·TT<äΔ+˝À neTs¡T˝…’q düeTàø£ÿ, kÕs¡ø£ÿ, »+|üqï≈£î ìyêfi¯ó\]Œ+#˚ –]»q dü+Á|ü<ëj·T+ e+<ä\ dü+e‘·‡sê\ qT+∫ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘√+~. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT Ä~yêd”˝Ò bÕ˝§ZH˚ á C≤‘·s¡ Ç|ü⁄Œ&ÉT nìï esêZ\ yê] sêø£‘√ <˚X¯+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› –]»q C≤‘·s¡>± U≤´‹¬øøÏÿ+~. ‘Ó\+>±D˝À ¬s+&˚fi¯¢ø√kÕ] á C≤‘·s¡ e÷|òüT X¯ó<äΔ bÂs¡í$T y˚fi¯ ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. ô|<ä› dü+K´˝À Á|ü»\T ‘·s¡*e∫à C≤‘·s¡qT #·÷dæ ‘·]kÕÔs¡T. –]»q Ms¡T\≈£î ìyê[>± yÓTT≈£îÿ\T düeT]ŒkÕÔs¡T. n&É$ ‘·*¢ ˇ&ç˝À ø=\TyÓ’q düeTàø£à, kÕs¡ø£ÿ >∑<Ó›\qT <ä]Ù+#·Tø√e&ÜìøÏ b˛s¡T>∑\T¢ sês¡eTà+{À+~. Á|üø£‹ n+<ë\qT, |üsê´≥ø£ Á|ü<˚XÊ\qT MøÏå+#·&ÜìøÏ ÄVü‰«ìk˛Ô+~. Ç+¬ø+<äT≈£î Ä\dü´+ $÷s¡÷ yÓfi¯¢&ÜìøÏ Á|üD≤[ø£\T dæ<äΔ+ #˚düTø√+&ç. n+<äTø√dü+ zs¡T>∑\T¢ $X‚cÕ\qT n+~düTÔHêï+. ÄHê&ÉT y˚T&Üsêìï bÕ*+#˚ |ü–&ç<ä› sêE≈£î ø±ø£rj·T sêE\‘√ yÓ’s¡+ ô|]–+~. B+‘√ |ü–&ç<ä› sêE yê] qT+∫ <ë&ÉT*ï m<äTs√ÿyê*‡ e∫Ã+~. dü+Á|ü<ëj·T Äj·TT<Ûë\‘√ |ü–&ç<ä›sêE, n‘·ì uÛ≤s¡´ düeTàø£ÿ, ≈£Le÷¬sÔ\T kÕs¡ø£ÿ, Hê>∑T\eTà, ø=&ÉT≈£î »+|üqï ¬>]˝≤¢ j·TT<äΔ ‘·+Á‘·+‘√ ø±ø£rj·T ùdq‘√ ‘·\|ü&ܶs¡T. ø±˙ eT+<ä ã\+, Äj·TT<Ûä ã\+ eTT+<äT –]»qT\ b˛sê≥ eP´Vü≤+ $|òü\yÓTÆ+~. ø±ø£rj·TT\ nbÕs¡ ôd’ìø£ ã\+ eTT+<äT –]»q Ms¡T\T ˇø=ÿø£ÿs¡÷ H˚\ø=]>±s¡T. z&çb˛sTTq |üsêuÛÑe+‘√ »+|üqï dü+|ü+–yê>∑T˝À <ä÷øÏ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. n|üŒ{Ï qT+∫ dü+ô|+–yê>∑T »+|üqï yê>∑T>± Á|üdæ~Δ #Ó+~+~. ø±ø£rj·TT\‘√ ‘·\|ü&ɶ düeTàø£ÿ j·TT<äΔ+˝ÀH˚ eTs¡DÏ+∫+~. kÕs¡\eTà >±j·T|ü&ç n&É$˝ÀøÏ yÓfi¯SÔ eT‘·T´yê‘· |ü&ç+~. eq <˚e‘·\T>±.. á neTs¡T*ï n|üŒ{Ï qT+∫ ¬s+&˚fi¯¢ø√kÕ] j·TT<äΔ+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq s√Eq (e÷|òüTX¯ó<äΔ bÂs¡í$T) eq <˚e‘·\T>± uÛ≤$dü÷Ô –]»q dü+Á|ü<ëj·÷˝À¢ ø=\TdüTÔHêïs¡T. á eq<˚e‘·*ï ø=*#˚+<äT≈£î kÕúìø£ –]»qT˝Ò ø±≈£î+&Ü <ä+&Éø±s¡D´+˝À ìedæ+#˚ $$<Ûä C≤‘·T\ –]»qT\T á C≤‘·s¡≈£î edüTÔHêïs¡T. s¡yêD≤ kÂø£sê´\T yÓTs¡T>∑T|ü&É&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘√+~. Á|ü‹j˚T{≤ á C≤‘·s¡ eTVü‰≈£î+uÛÑy˚Tfi≤qT ‘·\|æk˛Ô+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À »]π> n‹ô|<ä› –]»q C≤‘·s¡>± düeTàø£ÿ NAMASTHE HYDERABAD

kÕs¡ø£ÿ C≤‘·s¡ Á|ü‘˚´ø£‘·qT dü+‘·]+#·T≈£î+~. á C≤‘·s¡≈£î eTVü‰sêh, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, #·rÔdt|òüT&é, C≤s¡â+&é, ˇ&çXÊ sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q –]»q ‘Ó>∑\‘√bÕ≥T sêh+˝Àì –]»H˚‘·s¡T\T ≈£L&Ü dü+<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. á düeTàø£ÿ kÕs¡ø£ÿ C≤‘·s¡≈£î q>∑s¡+ qT+∫ ≈£L&Ü j˚T{≤ y˚˝≤~ eT+~ |üsê´≥≈£î\T yÓfi¯óÔHêïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì ‘ê&Ü«sTT eT+&É\+˝Àì y˚T&Üs¡+ Á>±eT+ C≤‘·s¡≈£î #˚s¡Tø√yê\+fÒ q>∑s¡+ qT+∫ es¡+>∑˝Ÿ #˚s¡T≈£îì, nø£ÿ&ç qT+∫ 110 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+ Á|üj·÷D+ #˚j·÷*. <ä≥ºyÓTÆq n&É$, ø=+&É ø√q\ eT<Ûä´ kÕπ> á C≤‘·s¡ Á|üø£‹‘√ nqTã+<Ûëìï ô|+#·T‘·T+~. düeTàø£ÿ ` kÕs¡ø£ÿ C≤‘·s¡ |òæÁãe] 12 qT+∫ 15 es¡≈£î Hê\T>∑T s√E\bÕ≥T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. »qø√{Ï C≤‘·s¡! C≤‘·s¡˝À yÓTT<ä{Ï s√E e&Ó¶s¡ |üPC≤s¡T\T y˚T&ÜsêìøÏ dü$÷|ü+˝Àì ø£HÓï|ü*¢ qT+∫ kÕs¡\eTàqT >∑<Ó›≈£î <ä>∑Z]øÏ rdüTø=kÕÔs¡T. ¬s+&√ s√E düeTàø£ÿ>± uÛ≤$+#˚ uÛÑ]D…qT ∫\Tø£\>∑T≥º n&É$ qT+∫ rdüT≈£îekÕÔs¡T. Hê\T>√ s√Eq düeTàø£ÿ, kÕs¡ø£ÿ Á|ü‹s¡÷bÕ\qT j·TT<äΔ+ »]–q Á|ü<˚XÊìøÏ rdüT≈£îb˛‘ês¡T. á –]»q Ms¡T˝…’q düeTàø£ÿ, kÕs¡ø£ÿ >∑<Ó›\ e<ä› –]»qT\T ã+>±s¡+ (u…\¢+) düeT]ŒkÕÔs¡T. á @&Ü~ ø√{Ï eT+~øÏ ô|’>± C≤‘·s¡≈£î ekÕÔs¡ì n+#·Hê. eq <˚e‘·\ |üP»˝Ò ø±≈£î+&Ü es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À #·÷&É<ä–q |üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘ê˝…H√ï ñHêïsTT. <äøÏåD uÛ≤s¡‘· •\Œø£fi¯˝À n‘·´<äT“¤‘·yÓTÆq ø±ø£rj·T •˝≤Œ\T, ø±ø£rj·TT\T Ä<ä]+∫q •yê\j·÷\T, >=\TdüTø£≥Tº #Ós¡Te⁄\ kÕ>∑T˙{Ï $<Ûëq+, ø°ø±s¡D≤´\T, Á≈£Ls¡ eT>±\T, eq´ÁbÕDT\T, ø=+&É\T, ø√q\T, yê{Ï eT<Ûä´ kÕπ> ôd\j˚Tfi¯¢ eT<Ûä´ kÕπ> y˚T&Üs¡+ Á|üj·÷D+ n‘·´<äT“¤‘·+. á neø±XÊìï #˚C≤s¡TÃø√≈£î+&Ü y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡≈£î |üj·Tq+ ø£≥º+&ç. zs¡T>∑\T¢ õ˝≤¢ n+<ë\qT ‹\øÏ+#·+&ç! ø±ø£rj·T ø√≥.. Bìï ø±ø£rj·TT\T ì]à+#ês¡T. #·]Á‘·ø±s¡T\ n_ÛÁbÕj·T+ Á|üø±s¡+ á ø√≥ ‘=*Hêfi¯¢˝À eT{Ϻ Ç≥Tø£\‘√ ì]à‘·yÓTÆ+~. ø±ø£rj·T #·Áø£e]Ô >∑D|ü‹ <˚e⁄&ÉT á eT{Ϻø√≥ kÕúq+˝ÀH˚ sê‹ ø√≥qT ì]à+#ê&Éì |ü⁄sêedüTÔ XÊgy˚‘·Ô\ n_ÛÁbÕj·T+. >∑D|ü‹ <˚e⁄ì eTs¡D+ ‘·sê«‘· sêD°s¡TÁ<äeT <˚$, Á|ü‘ê|üs¡TÁ<äT&ÉT ø±ø£rj·T kÕÁe÷C≤´ìï á ø√≥ πø+Á<ä+>± #˚düT≈£îì bÕ*+#ês¡T. á ø√≥ Á|ü<Ûëq <ë«sê\T ø±ø£rj·T •\Œø£fi¯qT #ê≥T‘·÷ ø±ø£rj·T kÕÁe÷C≤´ìøÏ ∫Vü≤ï+>± ì*#êsTT. uÛ≤s¡‘· |ü⁄sêedüTÔXÊK á ø√≥qT #ê]Á‘·ø£ ÁbÕ<Ûëq´‘ê ø£≥º&É+>± >∑T]Ô+∫ Bìï |ü]s¡øÏåk˛Ô+~.

51


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

ÄDÏeTT‘ê´\≈£î |òüTq düHêàqeTT uÀsTTHé|ü*¢ ∫qï‘=ø£≥º˝Àì J$ÄsY >±¬s¶H釽À ø±s¡+#˚&ÉT nk˛dæjÓ÷wüHé yÓ˝ÒŒ¤sY k˛ôd’{° 36e yê]¸ø√‘·‡e+ Äràj·T ø£\sTTø£ y˚&ÉTø£\≈£î eTTK´ n‹~∏>± ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô düT˙˝Ÿ #Í<ä]Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝Àì Á|ü»\+<äs¡T ˇø£]ø√ø£s¡T düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#·T≈£î+≥÷ dü$Twæº>± J$+q|ü⁄Œ&ÉT mH√ï n<äT“‘ê\qT kÕ~Û+#·e#·Ãì Äj·Tq nHêïs¡T. #·+&É÷s¡T sêeTj·T´ H˚‘·è‘·«+˝À @sêŒ≥T #˚dæq á yê]¸ø√‘·‡e+ y˚&ÉTø£\≈£î <ä>∑TZu≤{Ï e÷<äej·T´ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±s¡+#˚&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô düT˙˝Ÿ #Í<ä] ôd_ m–®≈£L´{°yé &Ó’¬sø£ºsY C≤>∑s¡¢eT÷&ç s¡+>∑Hêj·T≈£î\ <ä+|ü‘·T\qT n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ãVüQuÛ≤cÕ ∫Á‘ê\ ìsêà‘· <ë<ëkÕôV≤uŸbòÕ˝…ÿ nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· &ç.sêe÷qj·TT&ÉT, e÷J eTTK´eT+Á‹ <ä>∑TZu≤{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄\T

ø±s¡+#˚&ÉT nk˛dæj˚TwüHé yÓ˝ÒŒ¤sY kıôd’{° |üøå±q düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sêe÷Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 36 dü+e‘·‡sê\T>± q>∑s¡+˝À Á>±eT+jÓTTø£ÿ ù|s¡T Á|ü‹wüº\T #ê{Ïq yê] >=|üŒ‘·Hêìï, á yê]¸ø√‘·‡e+˝À ‘Ó\|ü&É+ >∑s¡«ø±s¡DeTì kıôd’{°ì n_Ûq+~+#ês¡T. ø±s¡ +#˚&ÉT kıôd’{°ì n_Ûq+~+#ês¡T. ø±s¡+#˚&ÉT kıôd’{° yê] s¡ø£Ô<ëq+ m˙º ÄsY yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ Á≥dtº ã+C≤s¡Væ≤˝Ÿ‡ ã¢&é u≤´+ø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq s¡ø£Ô<ëq •_Ûs¡+˝À ø±s¡+#˚&ÉT #Ó+~q 200 eT+~ s¡ø£Ô<ëq+ #˚XÊs¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T |ü\Te⁄]ì ø£qT$+<äT #˚XÊsTT. nq+‘·s¡+ kÕe÷õø£ y˚‘·Ô, Á|üeTTK dü+>∑ ùde≈£î\T, ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·Tyê~ eTT|üŒ\H˚ì n+øÏ˙&ÉT Á|ükÕ<é düHêàq Á>∑V”≤‘·\≈£î |ü⁄wüŒ>∑T#êÃìï n+<äCÒdæ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

Hê\T>∑T yêsê˝À¢ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚X¯+ Hê\T>∑T yêsê˝À¢ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+ #ê\ì ôV’≤ø√s¡Tº sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä<˚•+∫+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ìy˚~ø£qT Hê´j·TkÕú HêìøÏ düeT]Œ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù (d”mdt)øÏ düŒwüº+ #˚dæ+~. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î eT]ø=+‘· >∑&ÉTe⁄ ø±yê\+≥÷ d”mdt |æ.¬ø.eTVü≤+‹ #˚dæq nuÛÑ´s¡úqqT ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt ø£˝≤´DY CÀ´‹ ùdHé>∑TbÕÔ, »dæºdt |æ.$.dü+»jYT≈£îe÷sY\ <Ûäsêàdüq+ k˛eTyês¡+ ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. Á|üdüTÔ‘·+ sêh $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üÁøÏj·T q&ÉTdüTÔqï+<äTq eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î eT]ø=+‘· >∑&ÉTe⁄ ø±yê\ì d”mdt ø√s¡&É+ dü]ø±<äì <Ûäsêàdüq+ n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T Ç{°e\ #√≥T#˚düT≈£îqï |ü]D≤eTeT ì.. mìïø£\ n+XÊìï #ê˝≤ ø±\+>± yêsTT<ë y˚dü÷Ô edüTÔHêïs¡ì yê´U≤´ì+∫+~. sêh NAMASTHE HYDERABAD

$uÛÑ»q »s¡T>∑T‘·T+<√ ˝Ò<√qì, Ä ø±s¡D+ #·÷|æ mìïø£\T Ä|ü&É+ dü]ø±<äì ù|s=ÿ+~. mìïø£\T »s¡bÕ\+≥÷ 2010˝À ø√s¡Tº Ç∫Ãq Ä<˚XÊ*ï neT\T #˚j·T&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\ eTe&É+ô|’ <Ûäsêàdüq+ ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. düMTø£å |æ{ÏwüHé y˚j·TqTqï düsêÿs¡T? eT÷&ÉTqïπsfi¯ó¢>± @<√ ˇø£ ø±s¡D+‘√ mìïø£\T yêsTT<ë y˚dü÷Ô edüTÔqï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Hê´j·TkÕúq+ cÕø˘ Ç∫Ã+~. eTTì‡bÕ*{°\ yêØ>± md”‡, md”º »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òq+<äTq 2013 z≥s¡¢ C≤_‘ê Ä<Ûës¡+>± >∑‘· ôdô|º+ãs¡T Hê{Ïπø ]»πs«wüqT¢ dæ<äΔeTj·÷´sTT. ø±˙, sêh+˝À HÓ\ø=qï |ü]dæú‘·T\ e\¢ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D kÕ<Ûä´|ü&É˝Ò<äT. ‘êC≤>± πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ 2014 z≥s¡¢ C≤_‘ê Á|üø£{Ï+∫+~. z≥s¡¢ >∑Dq Ä<Ûës¡+>± md”‡, md”º, ;d” ]»πs«wüq¢ Á|üÁøÏj·T |üP]Ô#˚ùd+<äT≈£î ø£˙dü+ 45 s√E\T

|ü&ÉT‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$k˛Ô+~. á $wüj·÷\qT $e]+#·&É+‘√ bÕ≥T sêh $uÛÑ»q n+X¯+, Ä+<√fi¯q\ H˚|ü<∏ä´+˝À mìïø£\ Á|üÁøÏj·T |üP]Ô#˚ùd+<äT≈£î Á|üdüTÔ‘· >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ düMTø£å |æ{ÏwüHé y˚j·÷\ì jÓ÷∫k˛Ô+~. Hê\T>∑T yêsê\ô|’Hê ø£düs¡‘·TÔ eTs√yÓ’|ü⁄ rs¡TŒ |üÁ‘ê\T n+~q ‘·sê«‘· m˝≤ eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢\qï $wüj·TyÓTÆ ø£düs¡‘·TÔ #˚k˛Ô+~. Hê\T>∑T yêsê˝À¢>± mìïø£\ ìs¡«Vü≤D @ $<Ûä+>± |üP]Ô#˚j·÷\qï $wüj·TyÓTÆ ø±sê´#·s¡D dæ<äΔ+ #˚k˛Ô+~. ¬s+&ÉT s√E˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K] düŒwüº+ ø±qT+~. ]»πs«wüq¢ $esê\ C≤_‘ê n+~‘˚ yÓ+≥H˚ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ‘êeTT dæ<äΔeTì sêh mìïø£\ dü+|òüT+ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT.

52


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

πød”ÄsY eP´Vü≤+ @+{Ï? ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq˝À n\Tô|s¡>∑ì b˛sê≥+ #˚düTÔqï ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY ‘·q Á¬ø&ç{Ÿ≈£î m˝≤+{Ï uÛÑ+>∑+ yê{Ï\¢≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+ ≥THêïs¡T. sêh @sêŒfÒ \ø£å´+>± πød”ÄsY‘√ bÕ≥T Ä bÕغ H˚‘·\T X¯øÏÔøÏ eT+∫q ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì... sêh @sêŒ≥T˝À >∑T˝≤_<äfi¯H˚‘·≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq kÕúq+ \_ÛdüTÔ+<äH˚ n_Û ÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. n+‘˚ø±<äT ‘Ó\+>±D s¡<∏äkÕs¡~Û>± πød”ÄsYqT uÛ≤$ düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ Äj·Tq ‘·q Á¬ø&ç{Ÿ≈£î m˝≤+{Ï uÛÑ+>∑+ yê{Ï\¢≈£î+&Ü m|üŒ {Ïø£|ü⁄Œ&É÷ eP´Vü‰\T s¡∫+#·T≈£î+≥÷ eTT+<ä≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± H˚ Vü≤düÔqj·÷Á‘·≈£î lø±s¡+ #·T{Ϻ <˚X¯ sê»<Ûëì˝À ‹wüº y˚XÊs¡T. eT∞fl C≤rj·T H˚‘·\ ‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. Hê\T¬>’<äT HÓ\\ øÏ+<ä≥ &Ûç©¢˝À ‹wüºy˚dæ d”e÷+ Á<Ûä H˚‘·\‘√ eT+‘·Hê\T »]bÕs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢qT M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± nôd+;¢øÏ |ü+ |æ+#˚˝≤ πø+Á<ä+‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ ˇ‹Ô&ç ô|+#ê\ì Äj·÷ bÕغ\ H˚‘·\qT ø√ sês¡T. ‘Ó\+>±D eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#˚ <ë<ë|ü⁄ 32 bÕغ\‘√ n~ÛH˚‘·\‘√ eT+‘·Hê\T »]|æ yê]ì sêh @sêŒ≥T≈£î düVü≤ø£]+#˚˝≤ n+^ø±s¡+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïs¡T. >∑&ç∫q bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì πød”ÄsY dü«‘·Vü‰>± ø±+Á¬>dt ô|<ä›\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ bÕغ\ H˚‘·\qT ø√]Hê m˝≤+{Ï |òü*‘·+ <äø£ÿ˝Ò<äT. ô|’>± HÓ\qïs¡ øÏ+<ä≥ sêcÕ?≥ÁìøÏ e∫Ãq ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ ñuÛÑj·TdüuÛÑ˝À¢ #·s¡Ã eTT–dæ ‹]– &Ûç©¢ #˚]+~. _ \T¢ #˚s¡&ÜìøÏ eT÷&ÉT s√E\ eTT+<äT πød”ÄsY bÕغ myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T eTTK´H˚‘·\‘√ Vü≤dæÔHê≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ ¬s+&Ée ‘˚B qT+#˚ C≤rj·T H˚‘·\qT ø£*ùd+<äT≈£î nbÕsTT+{ŸyÓT+≥¢qT n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤ >∑+>±H˚ Ä~yês¡+ ˝Àø˘»qX¯øÏÔ bÕغ n~ÛH˚‘· sê+$˝≤dt bÕXÊÃHéqT ø£*XÊs¡T. ‘Ó\+>± D≈£î eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ê\ì πød”ÄsY á dü+<äs¡“¤+>± ø√sês¡T. bÕXÊÃHé‘√ bÕ≥T Ĭs® &û, C…&ûj·TT H˚‘·\qT ≈£L&Ü ø£*XÊs¡T. _\T¢qT $˝…’q+‘· bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻ _ \T¢qT ÄyÓ÷<ä+ bı+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yê]ì $»„|æÔ NAMASTHE HYDERABAD

#˚XÊs¡T. πød”ÄsY ‘·q≈£î m|ü⁄Œ&É÷ nedüs¡eTqT ≈£î+fÒ n|ü⁄Œ&ÉT C≤rj·T H˚‘·\‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt ô|<ä›\qT ø£ \Tdü÷Ô Vü≤+>±e÷ #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D e#˚Ãk˛Ô+<äH˚ Ø‹˝À Á|üø£≥q\T #˚dü÷ÔH˚ e⁄ Hêïs¡T. Á|ü»˝À¢ ‘·q Á¬ø&ç{ŸqT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î M˝…’q≥T¢>± Á|üD≤[ø£\qT dæ<äΔ+>± #˚düT≈£î+≥÷ e´eVü≤]düTÔHêïs¡H˚ n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. ‘·q eP´Vü‰\ ‘√ &Ûç©¢˝À n<äs¡>=&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt H˚‘·\qT u…~s¡>=&ÉT‘·THêï&ÉH˚ yê<äq\T ≈£L&Ü $

ì|ædüTÔHêïsTT. πød”ÄsY ‘·q Á¬ø&ç{Ÿ≈£î C≤rj·T H˚‘·\ ø£\sTTø£, yê]‘√ CÀs¡T>± eT+‘· Hê\T kÕ–dü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. |üì˝À |üì>± nqï≥T¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ $wü j·T+˝À |üP]ÔkÕúsTT˝À ‘Ósêdü |ü⁄D´y˚Tqì Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T πød”ÄsY Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äH˚ Ø‹˝À ≈£L&Ü Á|ü#êsê\T kÕ– düTÔHêïs¡H˚ $X‚¢wüD\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. ‘·eT Vü≤dæÔHê |üs¡´≥q˝Àì Ä+‘·s¡´$T<˚qH˚ Ø‹˝À ≈£L&Ü yê<äq\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT.

53


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

NAMASTHE HYDERABAD

|òæÁãe]` 2014

54


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

<Û√˙ >±´+>¥ ≈£î yÓTyÓTTØ ˝≤dt..!

uÛ≤s¡‘· »≥Tº≈£î @yÓTÆ+~..? m+<äTøÏ+‘· <ës¡TD+>± Ä&ÉT‘·THêïs¡T...BìøÏ ø±s¡D+ mes¡T...? {°+Ç+&çj·÷ z≥$TøÏ <Û√˙ ˇø£ÿ&˚ u≤<ÛäT´&Ü...? <Û√˙‘√ bÕ≥T Ç+¬øe¬ses¡T ñHêïs¡T...? ¬>\yê\qï ø£dæ Mfi¯¢˝À ˝Ò<ë..? ¬>\e&É+ m˝≤>√ eT]∫b˛j·÷sê..?. ne⁄qT {°+Ç+&çj·÷ ¬øô|ºHé yÓTyÓTTØ ˝≤dt ‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. {°+Ç+&çj·÷˝À n+<äs¡÷ n|üs¡ >∑J˙\T nsTTb˛j·÷s¡T.. >∑‘·eT+‘ê eT]∫b˛j·÷s¡T. m˝≤ Ä&Ü˝À, m˝≤ ¬>\yê˝À nqï $wüj·÷˝ÒM Mfi¯¢≈£î >∑Ts¡TÔ ˝Òe⁄.. eTTK´+>± ¬øô|ºHé <Û√˙ zô|qs¡T¢ s√Væ≤‘Y ,<ÛëeHé, düTπsXŸ ¬s’Hê\≈£î yÓTÆ+&é u≤¢+ø˘ nsTTb˛sTT+~. Mfi¯¢+‘ê Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓTyÓTTØ ˝≤dt ‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. {°+Ç+&çj·÷ ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙øÏ k‘êÁ|òæø± ≥÷sY yÓ[¢q|üŒ{Ï qT+∫ ù|dt uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£î+~. dübòÕØ\ <Óã“≈£î ‘·q eP´Vü‰\˙ï eT]∫b˛j·÷&ÉT.øÏMdt ≥÷sY ˝À á |ò”esY eT]+‘· eTT~]b˛sTT+~..@+ e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&√ @+ #˚düTÔHêï&√ ≈£L&Ü ‘Ó*j·Tq |ü]dæÔ‹ ‘·˝…‹Ô+~.. ø=ìï kÕs¡T¢ uÖ\s¡¢ ‘·|æŒ<ä+ e\¢ z&Ü+ n+{≤&ÉT....eT]ø=ìï kÕπs¢yÓ÷ NAMASTHE HYDERABAD

u≤´{Ÿ‡ yÓTq¢ bıs¡bÕ≥T e\¢ z&Ü+ n+{≤&ÉT...n+‘˚ø±˙ ‘·q ‘·|ü⁄Œ e÷Á‘·+ ˇ|ü⁄Œø√efÒ¢<äT. ‘·q ìs¡íj·÷\˙ï ø£¬sπøº nqï≥Tº>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. ◊<√ eH˚¶ nq+‘·s¡+ Áô|dt $÷{Ÿ ˝À <Û√˙ ‘·|æŒ<ë\qT ø£esY #˚düT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. nq+‘·s¡+uÛ≤Ø k˛ÿs¡¢qT #˚CŸ #˚j·T&É+˝À u≤´{Ÿ‡ yÓTqT¢ $|òü\eTj·÷´s¡ì <Û√˙ #ÓbÕŒ&ÉT. cÕ{Ÿ ôd\ø£åHé dü]>± ˝Ò<äHêï&ÉT. {≤bÕs¡¶sY u≤´{Ÿ‡ yÓTqT¢ ô|òsTT˝…’q|ü⁄&ÉT yêfi¯¢qT »≥Tº˝À ø=qkÕ–+#·&É+...ñqï yêfi¯¢˝À me]ì Ä&ç+#ê˝À , me]ì ]»sY« u…+#Y ˝À ≈£Ls√Ãu…{≤º˝À <Û√˙ eT]∫b˛j·÷&ÉT...z≥$TøÏ mes√ ˇø£] $÷<ä ì+<ä\T yÓ÷|” ‘êqT e÷Á‘·+ ‘·|æŒ+#·T≈£î+{≤&ÉT...Ä≥>±fi¯¢qT ì+~+#·&É+ e÷ì ...yÓTT<ä≥ <Û√˙ ‘·qqT ‘êqT Á|ü•ï+#·Tø√yê\ì $X‚¢wü≈£î\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. Çø£ q÷´õ˝≤+&é ‘√ »s¡>∑qTqï f…düTº dæØdt ˝À ◊Hê uÛ≤s¡‘Y ]ø£esY ne«ø£b˛‘˚ <Û√˙ >±´+>¥ |üì nsTTb˛sTTqfÒº...¬øô|ºHé >± <Û√˙ uÛÑ$wü´‘Y ≈£L&Ü Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷πs |ü]dæú‘·T\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ø√#Y &É+ø£Hé ô|ò¢#·sY ô|’ ≈£L&Ü z≥eTT\T Á|üuÛ≤e+ #·÷ù| #êHé‡ ñ+~.

55


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

|ü⁄qs¡®qà≈£î eTT+<ä÷.. yÓqø±! >∑]“¤DT˝À¢ 85% eT+~øÏ n+‘ê düC≤e⁄>±H˚ >∑&ç∫b˛‘·T+~. ø=~›eT+~˝ÀH˚ s¡ø£s¡ø±\ düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘·T+{≤sTT. eTq <˚X¯+˝À Á|ü‹ 40 eT+~ >∑]“¤DT˝À¢ ˇø£]øÏ ÁbÕD≤bÕj·TyÓ÷, ˝Ò<ä+fÒ n+‘·{Ï rÁeyÓTÆq düeTdü´˝À m<äT s¡e⁄‘·THêïsTT. Ç<˚ n_Ûeè~Δ #Ó+~q <˚XÊ˝À¢` Á|ü‹ |ü~y˚\ eT+~˝À ˇø£]πø eTT|ü ñ+{À+~. n+<äTπø eTq düe÷»+˝À á düeTdü´\ô|’ ne>±Vü≤q ô|s¡>±*‡q nedüs¡+ ñ+~. >∑s¡“¤<Ûës¡D.. Á|üdüe+.. Á|üø£è‹˝Àì n‹ ô|<ä› nãT“s¡+! z q\TdüT ø£&ÉT|ü⁄q ã&çq Hê{Ï qT+∫ qee÷kÕ\T kÕπ> á düTBs¡È Á|üj·÷D+˝À.. n&ÉT>∑&ÉT>∑THê mH√ï nqTuÛÑ÷‘·T \T. z j·TTe‹ _&ɶ≈£î ‘·*¢>± e÷πs á Á|ükÕúq+˝À.. Á|ü‹s√p mH√ï nqTuÛÑ÷‘·T\T. Ád”Ô J$‘·+˝À Ç<√ ô|<ä› eT\T|ü⁄. n+<äTπø e÷‘·è‘ê«ìï ‘·*¢øÏ ª|ü⁄qs¡®qàμ>± n_Ûe]ídüTÔ+{≤ s¡T ô|<ä›\T! >∑s¡“¤+, Á|üdüe+.. düTHêj·÷dü+>± kÕ–b˛‘·T+&˚<˚>±˙.. Ç<ä+‘ê n‘·´+‘· dü+øÏ¢wüºyÓTÆq Je Á|üÁøÏj·T! n+<äTπø Bì˝À mH√ï düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘·T+{≤sTT. eTTK´+>± Ä Á|üdüyêìøÏ ø±düÔ n≥÷`Ç≥÷>±.. mH√ï ˇ&ç<äT &ÉT≈£î\T m<äTs¡e«#·TÃ. s¡ø£s¡ø±\ düeTdü´\T |ü\ø£]+#·e#·TÃ. n+<äTπø ø±qTŒ≈£î eTT+<ä÷, Ä ‘·sê«‘ê m<äTs¡j˚T´ düeTdü´˝Ò$T{À.. á düeTj·T+˝À rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô˝Ò$T{À MT eTT+<äT≈£î ‘Ók˛Ô+~ ø±qTŒ≈£î eTT+<äT >∑]“¤D° s¡ø£Ôb˛≥T: >∑s¡“¤<Ûës¡D ‘·sê«‘· ∫e] eT÷&ÉTHÓ\˝À¢ m<äTs¡j˚T´ düeTdü´˝À¢ n‹ eTTK´yÓTÆq~ á ªC…ùdºwüq˝Ÿ ôV’≤|üsYf…q¸Héμ. düTe÷s¡T 7% >∑]“¤DT˝À¢ ø£ì|ædüTÔ+~~. dü÷ú\ø±j·TT\˝À¢ eTØ m≈£îÿe. ìC≤ìøÏ á n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ÄK] yêsê˝À¢ ã≥j·T|ü&çHê BìøÏ eT÷˝≤\T eTT+<äT qT+N ñ+{≤sTT. ‘·*¢ qT+∫ e÷j·T <ë«sê s¡ø£Ô+ |æ+&ÜìøÏ yÓfi¯ó ‘·T+&Ü* ø±ã{Ϻ <ëìøÏ nqT>∑TD+>± >∑]“¤DÏ X¯Øs¡+˝À s¡ø£ÔÁ|ükÕs¡+˝À e÷s¡TŒ\T ekÕÔsTT. á e÷s¡TŒ\ |òü*‘·y˚T á n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T. ø£&ÉT|ü⁄˝À ø£e\\T ô|s¡T>∑T‘·Tqï yê]øÏ Ç~ eT]+‘· m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. n˝≤π> eTT+<äT qT+#˚ ôV’≤;|” ñqïyê]øÏ >∑]“¤D° düeTj·T+˝À n~ eT]+‘· m≈£îÿe ø±y=#·TÃ. ø±s¡Dy˚T<Ó’Hê á s¡ø£Ôb˛≥TqT kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·>± ìj·T+Á‘·D˝À ñ+#·≥+, n+<äT≈£î ø=ìïs¡ø±\ eT+<äT\T NAMASTHE HYDERABAD

yê&É≥+ #ê˝≤ nedüs¡+. m+<äTø£+fÒ á s¡ø£Ôb˛≥TqT ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ.. Bìe\¢ ‘·*¢øÏ øÏ&ûï\T <Óã“‹ì, >∑s¡“¤yê‘·+, >∑TÁs¡|ü⁄yê‘·+.. Ç˝≤ mH√ï s¡ø±\ rÁeyÓTÆq düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘êsTT. yê≥ìï+{Ï˙ ìyê]+#·T ø√yê\+fÒ ôV’≤;|”ì ìj·T+Á‹+#ê*. _&ɶ≈£î: ‘·*¢øÏ ôV’≤;|” ñqï|ü&ÉT HÓ\\T ì+&ÉT‘·Tqï ø=B› |æ+&ÜìøÏ s¡ø£Ôdüs¡|òüsê ‘·>∑Z≥+ yÓTT<ä˝…’, <ëìô|’ ˇ‹Ô&ç ô|s¡T>∑T‘·T+~. n+<äTπø HÓ\\T ì+&ÉT‘·Tqï ø=B› _&ɶ≈£î s¡ø£ÔÁ|üyêVü≤+ m˝≤ ñ+<äqï~ ª&Ü|ü¢sY n˝≤Zk˛H√Á>∑|ò”μ n+#·Hê y˚kÕÔs¡T. Ç+<äT˝À ‘˚&Ü edüTÔ+fÒ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± ø±qTŒ #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± ø±qTŒ nsTTq ‘·sê«‘· 48 >∑+≥˝À¢H˚ ;|” ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥º≥+ Äs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. n~ 6 yêsê˝À¢|ü⁄ kÕ<Ûës¡D dæú‹øÏ sêyê*. ø=+<ä]˝À á ;|” ‘·>∑Z{≤ìøÏ Äs¡T HÓ\\ es¡≈£L ≈£L&Ü |ü{§º#·TÃ. n+‘· es¡≈£L _fi¯¢\T y˚düTø√yê*‡+<˚. n|üŒ{Ïø° ‘·>∑Zø£b˛‘˚ m+<äTø£H˚~ ‘·|üŒìdü]>± #·÷&Ü*. >∑s¡“¤yê‘·+: >∑]“¤DT˝À¢ n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥TqT ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ ø=ìïdü+<äsꓤ˝À¢ n~ >∑s¡“¤yê‘êìøÏ (Á|æ mø±¢+|æ‡j·÷) <ë] rdüTÔ+~. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ø±s¡D+>± ‘·*¢ eT÷Á‘·|æ+&Ü˝À¢ s¡ø£ÔHêfi≤\T <Óã“‹+{≤sTT. B+‘√ eT÷Á‘·+˝À Áb˛{°qT¢ (düT<ä›) b˛e≥+ yÓTT<ä\e⁄‘·+~. á <äX¯H˚ ªÁ|” mø±¢+|æ‡j·÷μ n+{≤s¡T. düø±\+˝À >∑T]Ô+∫ BìøÏ dü¬s’q ∫øÏ‘·‡ rdüTø√e≥+ ‘·|üŒìdü]. >∑s¡“¤yê‘·+ ¬s+&ÉT s¡ø±\T. kÕ<Ûës¡D+, rÁe+. kÕ<Ûës¡D >∑s¡“¤yê‘·+˝À s¡ø£Ôb˛≥T 130/90.. 140/110 eT<Ûä´˝À ñ+≥T+~. øÏ+~ n+¬ø (&Éj·÷kÕº*ø˘) 110 <ë{Ï‘˚ n~ rÁeyÓTÆq >∑s¡“¤yê‘·+>± e÷s¡T‘·T+~. á n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T e\¢ |æ+&ÜìøÏ n+<ë*‡q+‘· s¡ø£Ô düs¡|òüsê »s¡>∑<äT. Ç˝≤ m≈£îÿe ø±\+ s¡ø£Ô Á|üyêVü≤+ ‘·–Zb˛‘˚ Äøχ»Hé n+<äø£ _&ɶ yÓT<ä&ÉT <Óã“‹q≥+, ø£&ÉT|ü⁄˝ÀH˚ #·ìb˛e≥+, |ü⁄{Ϻq|ü&ÉT düC≤e⁄>±H˚ ñHêï eT÷&ÉT HÓ\\ ‘·sê«‘· s¡ø£s¡ø±\ m<äT>∑T<ä\ düeTdü´\T ø£ì|æ+#·≥+ e+{Ï$ dü+uÛÑ$kÕÔsTT. #ê˝≤eT+~ ø±qTŒ dü]>± ø±ø£b˛e≥+ e\¢ Ç˝≤ »]–+<äqT≈£î+{≤s¡T>±˙ n~ dü]ø±<äT. n˝≤π>` |æ+&ÜìøÏ s¡ø£Ôdüs¡|òüsê ‘·>∑Z≥+ e\¢

eT÷Á‘·+ m≈£îÿe ø±<äT, |òü*‘·+>± ñeTà˙s¡T ‘·–Zb˛‘·T+≥T+~. n˝≤π> n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T ø±s¡D+>± ‘·*¢ eT÷Á‘·|æ+&Ü\÷ <Óã“‹+{≤sTT ø±ã{Ϻ ÄyÓT˝À ≈£L&Ü eT÷Á‘·+ ñ‘·Œ‹Ô ‘·–Zb˛‘·T+~. Ç+ø± ªôV≤˝ŸŒ (V”≤yÓ÷*dædt m*y˚f…&é *esY m+C…’yéT ˝ÀesY ù|¢{Ÿ˝…{Ÿ‡) dæ+Á&√yéT ≈£L&Ü sêe#·TÃ. á <äX¯˝À ‘·*¢ s¡ø£Ô+˝À ù|¢{Ÿ˝…{Ÿ ø£D≤\T #Ó&çb˛‘êsTT. B+‘√ s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£≥º<äT. ø±˝Òj·T+ <Óã“‹q≥+‘√ ø±yÓTs¡T¢ ekÕÔsTT. eT÷Á‘·|æ+&Ü\T u≤>± <Óã“‹+{≤sTT. s¡ø£ÔÁkÕe+ m≈£îÿe>± ñ+&É≥+ e\¢ yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£ÔHêfi≤\T ∫{§¢#·TÃ. s¡ø£Ôb˛≥T m≈£îÿyÓ’‘˚ >∑T+&Ó, eT÷Á‘·|æ+&Ü\T $|òü\+ ø±y=#·TÃ. á düeTj·T+˝À nedüs¡yÓTÆ‘˚ &Éj·÷ \dædt #˚j·÷*‡q nedüs¡eT÷ ñ+≥T+~. n ìï+{Ïø£Hêï eTTK´+>± mÁs¡ø£D≤\T #Ó&çb˛sTT, ù|¢{Ÿ˝…≥T¢ |üì#˚j·Tø£b˛e≥+ e\¢ X¯Øs¡+˝À s¡ø£s¡ø±\ #√≥¢ qT+∫ s¡ø£ÔÁkÕe+ yÓTT<ä\e⁄ ‘·T+~. Ç~ #ê˝≤ Á|üe÷<äs¡ø£yÓTÆq dæú‹. Çe˙ï >∑s¡“¤yê‘·+˝À uÛ≤>±˝Ò. ø±ã{Ϻ >∑]“¤DT\≈£î ∫e] eT÷D…ï\¢ ø±\+˝À >∑s¡“¤yê‘·+ e∫Ãq|ü⁄&ÉT @e÷Á‘·+ s¡ø£Ôb˛≥T m≈£îÿe>± ñHêï #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü*. ;|” m≈£îÿe ñ+≥T+fÒ eT+<äT\T yê&ÉT‘·÷ <ëìï ø£∫Ñ·+>± ‘·–Z+#ê*. ‘·*¢ Äs√>±´ìøÏ Ç~ #ê˝≤ eTTK´+. >∑TÁs¡|ü⁄yê‘·+: >∑s¡“¤yê‘êìï dü]>± ìj·T+Á‹+∫ ø±qTŒ #˚j·T>∑*–‘˚ >∑TÁs¡|ü⁄ yê‘·+(mø±¢+|æ‡j·÷) sê≈£î+&Ü #·÷düTø√e#·TÃ. ˇø£y˚fi¯ >∑s¡“¤yê‘êìï dü]>± ìj·T+Á‹+#·ø£b˛‘˚ n~ >∑TÁs¡|ü⁄yê‘êìøÏ <ë] rdüTÔ+~. á <äX¯˝À ‘·*¢øÏ Vü≤sƒê‘·TÔ>± |òæ{Ÿ‡ ekÕÔsTT. B+‘√ Hê\Tø£ ø=s¡Tø√ÿe#·TÃ. ˝≤˝≤»\+ e+{Ï$ }|æ]‹‘·TÔ˝À¢øÏ yÓ[¢ XÊ«dü ø£wüº+ ø±y=#·TÃ. Hê\Tø£ yÓqøÏÿ e∫à XÊ«düHêfi≤ìøÏ n&ɶ+ |ü&=#·TÃ. Ç$ eTs¡D≤ìøÏ <ë] rjÓTT#·TÃ. >∑TÁs¡|ü⁄yê‘·+˝À eTT+<äT ˇø£kÕ] |òæ{Ÿ e#êÃø£.. ø±ùd|üj·÷´ø£ eT∞¢ sêy=#·TÃ. ø=+‘·eT+~øÏ ìs¡+‘·sêj·T+>± |òæ{Ÿ‡ edüTÔ+{≤sTT. Ç~ n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡ |ü]dæú‹. ‘·ø£åD+ ‘·*¢ì eT+∫ dü<äTbÕj·÷\Tqï ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·≥+ n‘·´edüs¡+. >∑TÁs¡|ü⁄yê‘·+ ø±qTŒ≈£î eTT+<äT sêe#·TÃ, H=|ü e#êÃø£ yÓTT<ä\e«#·TÃ, ø±qTŒ ‘·sê«‘· Ç+ø± ñ+~

56


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é 48 >∑+≥\ ˝À|ü⁄ sêe#·TÃ, 48 >∑+≥\T <ë{Ïq ‘·sê«‘·`28 s√E\ ˝À|ü⁄ eT<Ûä´ ≈£L&Ü sêe#·TÃ. eTT+<äT qT+#˚ ôV’≤;|”ì ìj·T+Á‹+#·T≈£î+fÒ M{Ïì ìyê]+#·Tø√e#·TÃ. >∑]“¤D° eT<ÛäTy˚TVü≤+: >∑s¡“¤+ <Ûä]+∫q 20 yêsê\ ‘·sê«‘· ø=+<ä]øÏ eT<ÛäTy˚TVü≤+ sêe#·TÃ, ø=ìïkÕs¡T¢ 28 yêsê\ ‘·sê«‘· ≈£L&Ü sêy=#·TÃ. Bìì ªC…ùdºwüHé &Éj·÷u…{°dtμ n+{≤s¡T. á eT<ÛäTy˚TVü≤+ ñqïyê]øÏ ø£&ÉT|ü⁄˝À |æ+&É+ ô|<ä›>± nj˚T´ neø±X¯+ ñ+~. Bìï >∑T]Ô+∫ ÇqT‡*Hé‘√ ∫øÏ‘·‡ #Ój·T´≥+ nedüs¡+. eT<ÛäTy˚TVü≤+ ñqï d”Y\≈£î yê´j·÷eT+ eTTK´+, nedüs¡+ ≈£L&Ü. nsTT‘˚ ;|” ñqï|ü&ÉT $ÁXÊ+‹ rdüTø√e{≤ìøÏ ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«*. ø±qTŒ ‘·sê«‘· yÓ’<äT´\ |üs¡´y˚ø£åD˝À ÇqT‡*Hé &√düT\T ‘·–Z+#·Tø√e≥+ nedüs¡+. s¡ø£ÔV”≤q‘·: ‘·*¢ ø£&ÉT|ü⁄˝À ô|]π> _&ɶ≈£î ≈£L&Ü s¡ø±Ôìï n+~+#ê* ø±ã{Ϻ.. s¡ø£Ôeè~Δ ø√dü+ >∑]“¤DT\≈£î düTe÷s¡T 1250`1500 $T.Á>±. ÇqTeTT ø±yê*. s¡ø£Ô eè~Δ ‘·–q+‘·>± ñ+fÒH˚ ø±qTŒ düeTj·T+˝À s¡ø£Ô+ b˛sTTHê ‘·*¢øÏ <ëìì ‘·≥Tºø√>∑\ X¯øÏÔ \_ÛdüTÔ+~. kÕ<Ûës¡D+>± eTq uÛÀ»q+˝À 15 $T.Á>±. ÇqTeTT ≈£L&Ü ñ+&É<äT. Ç+<äT˝Àq÷ X¯Øs¡+ Á>∑Væ≤+#·>∑*π>~ 10 XÊ‘·y˚T. >∑s¡“¤+ <Ûä]+∫q ‘=* eT÷D…ïfi¯¢˝À y˚$fi¯¢ ø±s¡D+>± dü]>± ÄVü‰s¡y˚T rdüTø√s¡T. B+‘√ Ä ns¡ø=s¡ ÇqTeTT ≈£L&Ü n+<ä<äT. Ä ‘·sê«‹ <äX¯˝ÀH˚ ÇqTeTT rdüTø√e≥+ ô|s¡>±*. ÄVü‰s¡+˝À n~ ‘·–q+‘·>± ñ+&É<äT ø±ã{Ϻ ◊s¡Hé e÷Á‘·\T rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+~. á ◊s¡Hé e÷Á‘·\ e\¢ ø=+<ä]øÏ eT\ã<äΔø£+ e+{Ï ∫qï∫qï Çã“+<äT\T+&=#·TÃ. nsTTHê ◊s¡Hé rdüTø=ì rsê*. >∑s¡“¤+ e∫Ã+<äì ‘Ó*j·T>±H˚, 20 yêsê\≈£î, 28 yêsê\≈£î, 36 yêsê\≈£î.. Ç˝≤ >∑]“¤DT\≈£î yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑TkÕs¡T¢ s¡ø£Ô+˝À Væ≤yÓ÷>√¢_Hé |üØø£å #Ój·÷´*. m|ü&ÉT #·÷dæHê ≈£L&Ü M]øÏ ø£˙dü+>± 11 Á>±eTT\T+&Ü*. yÓTT<ä{À¢ 12 Á>±eTT\THêï Áø£y˚T|” HÓ\\T ì+&ÉT‘·Tqï ø=B› ì\«\T ‘·–Zb˛‘·÷ n~ |ü&çb˛‘·T+&=#·TÃ. Væ≤yÓ÷>√¢_Hé XÊ‘êìï ã{Ϻ s√E≈£î ø£˙dü+ 100 $T.Á>±.\ qT+∫ ◊s¡Hé e÷Á‘·\T dæbòÕs¡T‡ #˚kÕÔs¡T. M{Ïì ø£∫Ñ·+>± rdüTø√yê*. n~ 7.5 ø£+fÒ ‘·–Zb˛‘·T+fÒ ªù|¬s+Á≥˝Ÿ ◊s¡Héμ Ç+»ø£¸qT¢ ≈£L&Ü nedüs¡+ ø±e#·TÃ. ø±fi¯¢yê|ü⁄: e÷eT÷\T>± ≈£L&Ü >∑]“¤DT˝À¢ 65 XÊ‘·+ eT+~øÏ ø±fi¯ó¢ yêkÕÔsTT. ø±fi¯¢˝Àì s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢ ìs√<Ûäø£‘· ‘·>∑Z≥+, n˝≤π> bı≥ºe<ä› ñ+&˚ Á|ü<ÛëqyÓTÆq dæs¡\ MT<ä ˇ‹Ô&ç ô|s¡>∑≥+ NAMASTHE HYDERABAD

|òæÁãe]` 2014

e\¢ dæs¡˝À¢ì m≈£îÿe XÊ‘·+ s¡ø£Ô+ øÏ+<ä ñ+&çb˛‘·T+≥T+~. B+‘√ ø±fi¯¢ yê|ü⁄\T ekÕÔsTT. |ü&ÉT≈£îqï|ü&ÉT ‘·>∑TZ‘·÷, ˝Ò∫ ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ ô|s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. ø±fi¯¢ yê|ü⁄\T sêe≥+ düVü≤»y˚T>±˙ me]¬ø’Hê ≈£L&Ü ø±fi¯¢ yê|ü⁄\T eùdÔ yÓ+≥H˚ s¡ø£Ôb˛≥T m+‘· ñ+{À+<äqï~ #·÷&É≥+ nedüs¡+. s¡ø£Ôb˛≥T m≈£îÿe ñ+fÒ yÓ+≥H˚ C≤Á>∑‘·Ô\˙ï ‘·|üŒìdü]. ø±qTŒ nj·÷´ø£ ≈£L&Ü ø±fi¯¢ yê|ü⁄\T 10, 15 s√E\T ñ+&=#·TÃ, ø=ìïkÕs¡T¢ n|ü&ÉT ø=+‘· ô|s¡>=#·Tà ≈£L&Ü. <ëì >∑T]+∫ uÛÑj·T+ nø£ÿπs¢<äT. ø±qTŒ ‘·sê«‘·... Á|üdüyêq+‘·s¡ >∑TÁs¡|ü⁄yê‘·+: ø±qTŒ ‘·sê«‘· e#˚à ;|” dü+ã+<Ûä düeTdü´˝À¢ eTTK´yÓTÆq~. ø±qTŒ ‘·sê«‘· 48 >∑+≥˝À¢ |òæ{Ÿ sêe≥+ Bì Á|ü<Ûëq \ø£åD+. ø±qTŒ ‘·sê«‘· e#˚à á >∑TÁs¡|ü⁄yê‘·+ eT]+‘· Á|üe÷<äø£s¡+. Ç+<äT˝ÀH˚ ªj·÷+{° bòÕk˛Œ¤*|æ&é j·÷+{°uÀ&û dæ+Á&√yéTμ ≈£L&Ü ñ+&=#·TÃ. n˝≤π>` 48 >∑+≥\ ‘·sê«‘· 28 s√E˝À¢|ü⁄ ≈£L&Ü.. >∑TÁs¡|ü⁄yê‘·+ sêe#·TÃ. Ç~ eT]+‘· Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq~. n+<äTπø ø±qTŒ ‘·sê«‘· 6 yêsê\ es¡≈£L C≤Á>∑‘·Ô>± yÓ’<äT´\ |ü]o\q˝À ñ+&Ü*. n~Ûø£ ÁkÕe+: Á|üdüe+ ‘·sê«‘· 24 >∑+≥˝À¢ rÁeyÓTÆq s¡ø£ÔÁkÕe+ ø±e#·Tà (ÇMTà&çj·T{Ÿ b˛dtºbÕs¡º+ ôV≤eTπsCŸ). <ëì ‘·sê«‘· 28 s√E˝À¢ ≈£L&Ü sêe#·Tà (Bìï ôdø£+&ÉØ b˛dtºbÕs¡º+ ôV≤eTπsCŸ n+{≤s¡T) n|üŒ{Ïπø s¡ø£ÔV”≤q‘· ñqï yê]øÏ ø=+#Ó+ s¡ø£Ô+b˛sTTHê ‘·≥Tºø√˝Òs¡T. n+<äTπø s¡ø£ÔV”≤q‘· nqï~ 20% eTs¡D≤\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘√+~. s¡ø£ÔÁkÕe+ m≈£îÿe ne⁄‘·Tqï≥Tº nqTe÷q+>± ñ+fÒ yÓ+≥H˚ yÓ’<äT´\ <äèwæºøÏ rdüTø£yÓfi≤¢*. ôd|æ‡dt: ø±qTŒ ‘·sê«‘· e#˚à düeTdü´˝À¢ eTTK´+>± #Ó|üø√yê*‡+~, n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq~ á ª|üP´s¡Œs¡˝Ÿ ôd|æ‡dtμ. e÷‘·è eTs¡D≤\≈£î eT÷&√ eTTK´yÓTÆq ø±s¡D+ Ç~! X¯óÁuÛÑ‘· ˝À|æ+#·≥+ e˝À¢, X¯óÁuÛÑyÓTÆq Á|ü<˚X¯+˝À ø±qTŒ ø±ø£b˛sTTHê.. <˚ìe˝…Ì¢Hê Ç~ sêe#·TÃ. s=eTTà˝À¢ ÇHÓŒ¤ø£¸Hé e\¢, eT÷Á‘·e÷s¡Z+˝À ÇHÓŒ¤ø£¸q¢ e\¢.. Ç˝≤ @ ø±s¡D+‘√ ÇHÓŒ¤ø£¸Hé e∫ÃHê u≤*+‘·˝À¢ á düeTdü´ Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq ôd|æ‡dt≈£î <ë] ‹j·T´#·TÃ. eTT+<ä{Ï qT+#˚ s¡ø£ÔV”≤q‘· ñqï yê]øÏ s√>∑ìs√<Ûäø£ e´edüú ‘·≈£îÿe>± ñ+&É≥+ ‘·~‘·sê\ e\¢ Ç≥Te+{Ï eTT|ü\T #ê˝≤ m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ ø±qTŒ »]–q 24 >∑+≥\ ‘·sê«‘·` 6 yêsê˝À¢|ü⁄ m≥Te+{Ï »«s¡+ e∫ÃHê <ëìï ‘˚*ø£>± rdüTø√≈£L&É<äT.

»«s¡+ 100.4 ø£+fÒ m≈£îÿe eùdÔ ø±s¡D≤\qT ø£∫Ñ·+>± nH˚«wæ+∫, ø£∫Ñ·yÓTÆq ∫øÏ‘·‡ Çyê«*. ø±qTŒ ‘·sê«‘· ÁkÕyê˝À¢ yêdüq ek˛Ô+<ë? ˝À|ü˝ÒyÓTÆHê e÷j·T eTTø£ÿ˝ÒyÓTÆHê $T–*b˛j·÷j·÷? Ç+πø<Ó’Hê ø±s¡D+ ñ+<ë? n˙ï dü]#·÷&Ü*. Bìï ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ øÏ&ûï\ yÓ’|òü\´+, rÁeyÓTÆq s¡ø£ÔÁkÕe+ e+{Ï düeTdü´˝Ò ø±<äT, ø=ìïkÕs¡T¢ ÁbÕDÁ|üe÷<ä+ ≈£L&Ü dü+uÛÑ$+#·e#·TÃ. }ãø±j·TT˝À¢, s¡ø£ÔV”≤q‘· ñqïyê]˝À dæCÒ]j·THé nsTT‘˚ á ÇHÓŒ¤ø£¸qT¢ e#˚à neø±X¯+ eTØ m≈£îÿe. ø±fi¯¢˝À s¡ø£Ô+ >∑&ɶ\T: rÁeyÓTÆq s¡ø£ÔV”≤q‘· ñ+&ç, ˝≤e⁄>± ñ+&˚ yê]øÏ ø±qTŒ ‘·sê«‘· ø±fi¯¢˝À s¡ø£Ô+ >∑&ɶ\T @s¡Œ&˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. n$ Áø£y˚T|” s¡ø£ÔÁ|ükÕs¡+˝À Á|üj·÷DÏdü÷Ô.. yÓT<ä&ÉT˝À, }|æ]‹‘·TÔ˝À¢ n&ÉT¶|ü&ç‘˚ rÁe |ü]dæú‘·T\T m<äTs¡e⁄‘êsTT. Ç~ eTs¡D≤ìøÏ ≈£L&Ü <ë]‹j·T´#·TÃ. ø±ã{Ϻ s¡ø£ÔV”≤q‘·qT ø±qTŒ ‘·sê«‘· ≈£L&Ü #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± #·÷düT≈£î+≥÷ ñ+&Ü*. Ç≥Te+{Ïyê]øÏ ªù|¬s+Á≥˝Ÿ ◊s¡Héμ Ç+C…ø£¸Hé Çyê«*‡ ñ+≥T+~. Ms¡T düeT‘·T˝≤Vü‰s¡+ m≈£îÿe>± rdüTø√yê*. ô|]bÕs¡º+ ø±]¶jÓ÷ eTjÓ÷|ü‹: ø±qTŒ <ä>∑Zs¡|ü&çq|ü&ÉT, ˝Ò<ë ø±qTŒ ‘·sê«‘· 6 yêsê˝À¢|ü⁄ ñqï≥Tº+&ç >∑T+&Ó |ü≥Tº C≤]b˛sTTq≥ºe≥+ á düeTdü´. Ç~ ø=+‘· ns¡T<˚>±˙ BìøÏ dü‘·«s¡+, ñ<äΔè‘·+>± ∫øÏ‘·‡ #Ój·÷´*‡ ñ+≥T+~. Bì˝À >∑T+&Ó˝Àì ø£+&És¡+ <Óã“‹ìb˛‘·T+~. ø√\Tø√e≥+ ≈£L&Ü ø£wüº+. BìøÏ ø£∫Ñ·yÓTÆq ø±s¡D+ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. b˛dtºbÕs¡º+ ôV’≤b˛<∏Ó’sêsTT&ç»+: ø±qTŒ ‘·sê«‘· ø=+<ä]øÏ ˇ+{À¢ <∏Ó’sêsTT&é Vü‰s√àHé kÕúj·TT\T u≤>± ‘·–Zb˛‘êsTT. rÁeyÓTÆq ˇ‹Ô&ç e\¢H√, s¡ø£s¡ø±\ ø±s¡D≤\ e\¢H√ M]˝À <∏Ó’sêsTT&é Vü‰s√àHé kÕúj·TT\T ‘·–Zb˛e#·TÃ. #·Ts¡T≈£î>± ˝Òø£b˛e≥+ e+{Ï düeTdü´\T+fÒ >∑T]Ô+∫ BìøÏ |üØø£å\T #Ój·T´≥+, á düeTdü´ ñ+fÒ <∏Ó’sêsTT&é Vü‰s√àHé e÷Á‘·\T Çe«≥+ nedüs¡+. á e÷Á‘·\T J$‘ê+‘·+ y˚düTø√yê*‡ ≈£L&Ü sêe#·TÃ, n+‘·≈£î $T+∫ Bì‘√ Çã“+<˚MT ñ+&É<äT. ≈£î+>∑Tu≤≥T: ø=+<ä]˝À ø±qTŒ ‘·sê«‘· rÁeyÓTÆq &çÁô|wüHé, e÷qdæø£≈£î+>∑Tu≤≥T edüTÔ+~. ªb˛dtºbÕs¡º+ &çÁô|wüHé/ôd’ø√dædtμ n+{≤s¡T. <˚˙ï |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. _&ɶ Ä\HêbÕ\Hê ≈£L&Ü #·÷&Éq+‘·{Ï ìπs«<ä+ sêe#·TÃ. Bìï >∑T]Ô+∫ yÓ+≥H˚ yÓ’<äT´\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi¯¢≥+, ∫øÏ‘·‡ rdüTø√e≥+ nedüs¡+.

57


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

ªeT>∑ yÓT<ä&ÉTμ rπs y˚s¡T!

eT>∑yêfi¯ó¢ m+<äT≈£î nã<ëΔ\T #ÓãT‘ês¡T? kÕVü≤kÕ\T #˚j·T{≤ìøÏ eTT+<äT¬ø+<äT≈£î <ä÷≈£î‘ês¡T? uÛ≤y√<˚«>±\qT e´ø£Ô+ #˚j·T≈£î+&Ü ˝À|ü˝Ò m+<äT≈£î <ë#·T≈£î+{≤s¡T? M≥ìï+{Ïø° f…k˛ºd”ºsêHé Vü‰s√àHé Á|üuÛ≤ey˚T ø±s¡DeTì #ÓãT‘·THêïs¡T nyÓT]ø± ôd’øÏj·÷Á{Ïdtº ˝≤Hé Åu…’CŸ&Ó’Hé. ÄyÓT 2006˝À yÓ\Te]+∫q ª|òæy˚T˝Ÿ Áu…sTTHéμ |ü⁄düÔø£+ ø√e˝ÀH˚ ªy˚T˝Ÿ Áu…sTTHéμ ≈£L&Ü sêXÊs¡T. n+<äT˝À Ä&Éyês¡T, eT>∑yê] Ä˝À#·q\T, Á|ües¡Ôq\≈£î >∑\ ‘˚&Ü\qT $X‚¢wæ+#ês¡T. n+<äT≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï n+XÊ\q÷ $e]+#ês¡T. >∑s¡“¤+˝À ñ+&É>±H˚ mì$T<√ yês¡+ qT+#˚ eT>∑•X¯óe⁄ yÓT<ä&ÉTô|’ f…k˛ºd”ºsêHé Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘√+~. B+‘√H˚ nã<ëΔ\T Ä&É≥+, kÕVü≤dü+ #˚j·T≥+, uÛ≤y√<˚«>±\qT nD#·Tø√e≥+ e+{Ï \ø£åD≤\≈£î ;»+ |ü&ÉT‘√+~. j·TTø£Ôej·TdüT˝À eT>∑|æ\¢\T Ç‘·s¡T\qT NAMASTHE HYDERABAD

m≈£îÿe>± $eT]ÙdüTÔ+{≤s¡T. nìï+{Ïô|’Hê ‘·«s¡>± ÄdüøÏÔ ø√˝ÀŒ‘·T+{≤s¡T. yÓT<ä&ÉTqT f…k˛ºd”ºsêHé m≈£îÿe>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T≥+ e\¢.. nkÕ<Ûës¡DyÓTÆq uÛ≤y√<˚«>±\T e÷Á‘·y˚T yê]ì ñ‘˚Ôõ‘·+ #˚j·T>∑\T>∑T‘êsTT. n+<äTπø ñ<˚«>∑uÛÑ]‘·yÓTÆq M&çjÓ÷π>yéT\qT Ä&˚+<äT≈£î eT>∑|æ\¢\T Çwüº|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. dü+uÛÀ>±q+‘·s¡+ Äq+<ëìï ø£\>∑CÒùd Äøχ{ÀdæHé Vü‰s√àHé ôV’≤b˛<∏ë\eTdt˝ÀøÏ $&ÉT<ä\ ne⁄‘·T+~. Bì Á|üuÛ≤e+‘√ Ä&Éyêfi¯ó ¢ ‘·eT uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT Vü≤‘·TÔø√yê\ì, e÷{≤¢&Ü\ì uÛ≤$düTÔ+fÒ.. eT>∑yê]˝À Ç~ ìÁ<ä e÷Á‘·˝≤ |üì#˚dæ eT>∑‘·qT ø£*–düTÔ+~. n+<äTπø yês¡T X¯è+>±s¡+˝À bÕ˝§Zqï ‘·sê«‘· yÓ+≥H˚ ìÁ<äb˛‘·T+{≤s¡T. me¬s’Hê @<Ó’Hê düeTdü´qT eT>∑yê]øÏ #Ó|üŒ>±H˚ kÕqTuÛÑ÷‹øÏ ã<äT\T @<√ ˇø£ |ü]cÕÿsêH˚ï dü÷∫düTÔ+{≤s¡T. yÓT<ä&ÉT˝Àì f…+b˛s¡˝ŸbÕs¡¸˝Ÿ »+ø£¸Hé e´edüú #·Ts¡T>±Z

|üì#˚dæ $X‚¢wüD≈£î |ü⁄]ø=\Œ≥y˚T Ç+<äT≈£î ø±s¡DeTe⁄‘√+~. Ä düeTj·T+˝À á »+ø£¸Hé.. uÛ≤y√<˚«>±\qT πs¬ø‹Ô+#˚ uÛ≤>∑+ô|’ Ä~Û|ü‘·´+ #Ó˝≤sTTdüTÔ+~. nsTT‘˚ Ä&Éyê]˝À Ç+<äT≈£î e´‹πsø£+>± »s¡T>∑T‘·T+~. n+<äTπø d”Y\T |ü]cÕÿsê\qT dü÷∫+#˚ ‘ê]ÿø£‘· ø£+fÒ uÛ≤y√<˚«>±\πø m≈£îÿe ˝Àqe⁄‘·T+{≤s¡T. ø±uÀj˚T ‘·+Á&ÉT˝À¢ f…k˛ºd”ºsêHé Vü‰s√àHé kÕúsTT ô|s¡T>∑T‘·T+~. n<˚ düeTj·T+˝À bÕ\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ ø±s¡DeTj˚T´ Áb˛˝≤øϺHé Vü‰s√àHé kÕúsTT |ü&çb˛‘·T+~. ø±uÀj˚T ‘·\T¢\ #·s¡à+ qT+∫ $&ÉT<ä\j˚T´ ô|òs√àHé‡≈£î Á|ü‹düŒ+~+#·≥+ e˝Ò¢ Ç˝≤ »s¡>∑T‘·T+&=#·TÃ. Ç<˚ düeTj·T+˝À yÓT<ä&ÉT˝À X¯u≤›\qT $H˚ uÛ≤>∑+ eT]+‘· #·Ts¡T≈£î>± e÷s¡T‘·T+~. n+<äTe˝Ò¢ |æ\¢\ @&ÉTŒqT ‘·«s¡>± $q>∑\T>∑T‘ês¡T. |æ\¢\T |ü⁄fÒº düeTj·÷ìøÏ yê]ì ø£ìô|≥Tºø=ì ñ+&É≥+˝À eT>∑yês¡T Á|ü<Ûëq u≤<Ûä´‘· rdüT≈£îH˚ kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T.

58


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

Hê>∑u≤ãT ø=&ÉT≈£îøÏ ôd’‘·+ >√<ëe] u≤´ø˘ Á&Ü|t ¬s+&ç+{Ï˝Àq÷ >√<ëe] õ˝≤¢ n+<ë\T, nø£ÿ&É u≤wü ø£ì|ædüTÔ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·q eT÷&√ ∫Á‘êìøÏ ôd’‘·+ >√<ëe] u≤´ø˘ Á&Ü|t H˚ mqTï≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. >=\¢uÛ≤eT f…’{Ï˝Ÿ ‘√ s¡÷bı+<˚ á ∫Á‘·+ >√<ëe] <ä>∑Zs¡ z |ü˝…¢˝À »]π> n+<äyÓTÆq Áù|eT ø£<∏ä nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Hê>∑u≤ãT ≈£îe÷s¡T&ÉT es¡TDY ‘˚» V”≤s√>± #˚düTÔqï á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ e#˚à HÓ\˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. á ∫Á‘·+˝À V”≤s√sTTHé >± u…+>∑fi¯Ss¡T øÏ #Ó+~q ne÷àsTTì m+|æø£ #˚kÕs¡ì n+≥THêïs¡T. n˝≤π> á ∫Á‘êìøÏ $T ø°ÿ C….y˚Tj·TsY dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. sƒê>∑÷sY eT<ÛäT, q\¢eT\T|ü⁄ ãTõ® ø£*dæ C≤sTT+{Ÿ >± á <äs¡Ù≈£î&ÉT lø±+‘Y n&ܶ\ ∫Á‘ê\T ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ

‘√ ‘Ós¡¬øø£ÿqT+<äì düe÷#ês¡+.2008˝ÀH˚ s¡$u≤ãT ªq#êÃe⁄˝Òμ dæìe÷ <ë«sê es¡TDY ‘˚CŸ V”≤s√>± m+≥sY nyê«*‡ ñ+~. nsTT‘˚ ø=ìï ø±s¡D≤\ e\¢ á ÁbÕC…≈£îº es¡TDY ‘˚»≈£î zπø ø±˝Ò<äT. Hê>∑u≤ãT ø=&ÉT≈£îøÏ ôd’‘·+ >√<ëe] u≤´ø˘ Á&Ü|t Ä ‘·sê«‘· 2009, 2010 dü+e‘·‡sê˝À¢ Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üj·T‘êï\T »]–Hê... yÓT>± bòÕ´$T© n+‘ê n|ü⁄Œ&ÉT sê»ø°j·÷˝À¢ _J_J>± >∑&É|ü&É+, 2011˝À Á|üC≤sê»´+ $©q+ ÇwüO´´‘√ á $wüj·÷ìï |üø£ÿq ô|{≤ºs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT n+‘ê düs¡T› ø√e&É+‘√ eT∞¢ es¡TDY ‘˚CŸ V”≤s√>± m+Á{° $wüj·T+ <äèwæº ô|{≤ºs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ á $wüj·TyÓTÆ n~Ûø±]ø£ düe÷#ês¡+ yÓ\Te&ÉqT+~. Á|üdüTÔ‘·+ es¡TDY ‘˚CŸ V”≤s√>± ì\<=≈£îÿ≈£îH˚+<äT≈£î ø±yê*‡q ø±«*{°dtqT eT]+‘· yÓTs¡T>∑T |üs¡T#·T≈£îH˚ |üì˝À ñHêïs¡T. eTTK´+>± &ÜHé‡\ $wüj·T+˝À #ê˝≤ ø£wüº&ÉT‘·THêï&Éì $ìøÏ&ç. yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$ ‘·q‘Ó’q &ÜHé‡ ôdº|ü⁄Œ\‘√ ~∏j˚T≥s¡¢qT ùwø˘ #˚kÕ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· Äj·Tq yês¡dü‘·«+‘√ n\T¢ ns¡T®Hé, sêyéT #·s¡DY ‘˚CŸ &ÜHé‡\ $wüj·T+˝À ‘·eT Á|ü‘˚´ø£‘·qT #ê≥T≈£îHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT es¡TDY ‘˚CŸ ≈£L&Ü ôd’º˝Ÿ $wüj·T+˝À, &ÜHé‡ $wüj·T+˝À Á|ü‘˚´ø£‘· #ê≥Tø√e&ÜìøÏ Áf…’ #˚düTÔHêï&É≥.

b˛©dt bÕÁ‘·˝À nqTwüÿ ‘Ó\T>∑T˝À Á|üdüTÔ‘·+ e⁄qï ÁπøJ ø£<∏ëHêsTTø£˝À¢ u…+>∑fi¯Ss¡T uÛ≤eT nqTwüÿ |ü+<∏ëH˚ y˚s¡T. >±¢eTsY bÕÁ‘·˝À¢ sêDÏdü÷ÔH˚ q≥q≈£î ÄkÕÿs¡eTTqï ∫Á‘ê˝À¢ q{Ïdü÷Ô Áù|ø£å≈£î\ Á|üX¯+dü\+<äT≈£î+{À+~. Á|üdüTÔ‘·+ ªu≤VüQã*μ, ªs¡TeP<äeT<˚$μ e+{Ï Á|ü‹cÕº‘·àø£ ∫Á‘ê˝À¢ q{ÏdüTÔqï nqTwüÿ ‘·«s¡˝À b˛©dt bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·qT+<äì ‘Ó*dæ+~. nõ‘Y ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± >ö‘·yéT $÷qHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘·«s¡˝À z ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ ôd{Ÿ‡ô|’øÏ sêuÀ‘√+~. 0Ç+<äT˝À nõ‘Y≈£î CÀ&û>± nqTwüÿqT m+|æø£ #˚XÊs¡T. á ∫Á‘·+˝ÀH˚ nqTwüÿ b˛©dt Ä|ò”düsY>± ø£ì|æ+#·qT+<äì ∫Á‘· esêZ\ düe÷#ês¡+. nqTwüÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªÁ|ü‹ q{Ï, NAMASTHE HYDERABAD

q≥T&ÉT $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·˝À¢ q{Ï+#ê\ì >ö‘·yéT$÷qHé s¡÷bı+~+#·uÀ‘·Tqï ∫Á‘·+˝À ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. m|ü⁄Œ&É÷ kÕ<Ûës¡D bÕÁ‘·\T e÷Á‘·+ |üP]ÔkÕúsTT b˛©dt bÕÁ‘·˝À ø£ì|ækÕÔqTμ #˚j·T&É+ e\¢ Ä]ºdtº≈£î dü+‘·è|æÔ \_Û+#·<äT. nì ‘Ó*|æ+~. n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT #Ûê˝…+CŸ‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏùdÔH˚ Á|ü‹uÛÑqT #ê≥T≈£îH˚ neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+~. ªu≤VüQã*μ, ªs¡TeP<äeT<˚$μ ∫Á‘ê\T q{Ï>± qqTï ø=‘·Ô |ü+<∏ë˝À Ä$wüÿ]kÕÔsTT. á ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\‘√ bÕ≥T >ö‘·yéT$÷qHé ‘·$Tfi¯+˝À s¡÷bı+~+#·uÀ‘·Tqï ∫Á‘·+˝À b˛©dt Ä|ò”düsY bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·uÀ‘·THêïqT. b˛©dt bÕÁ‘·˝À q{Ï+#ê\qï~ Hê ∫s¡ø±\ ø√]ø£. ø±ØÔ q{Ï+∫q ªX¯≈£îìμ ∫Á‘·+˝À b˛©dt Ä|ò”düsY>± n‹~∏ bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#êqT. ø±˙ nõ‘Y‘√

59


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

Vü≤ì‡ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT eT+#·T ø±+bÂ+&é V”≤s√sTTHé nsTT´b˛sTT+~. Vü≤ì‡ø£ ‘√ eT+#·T V”≤s√ $wüßí ø±+_H˚wüHé ˝À <˚ì¬ø’Hê ¬s&û,bÕ+&Ée⁄\T bÕ+&Ée⁄\T ∫Á‘ê\T e∫à eT+∫ $»j·T+ kÕ~Û+#êsTT. <ë+‘√ ÄyÓTqT eTs√kÕ] ‘·eT V”≤s√øÏ m+|æø£ #˚kÕs¡T. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT V”≤s√ eT+#·T eTH√CŸ. á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT õ.Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶. . j·÷ø£åHé n+&é ø±yÓT&û m+≥sYf…’qsY>± s¡÷bı+<äqTqï á ∫Á‘·+ |òæÁuÛÑe] 6q ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. á ∫Á‘·+ |üP]Ô $H√<ë‘·àø£+>± dæìe÷ s¡÷bı+~#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+. á ∫Á‘·+˝À eT+#·T eTH√CŸ ø=‘·Ô ¬>≥|t ˝À ø£ì|ækÕÔ&ÉT. \øÏÎ Á|üdüqï u≤´qsY ô|’ á ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äqT+~. Ç{°e\ Vü≤ì‡ø£øÏ eT]ìï neø±XÊ\T edüTÔHêïj·T≥. <äs¡Ù≈£î\T ø=‘·Ô ø£<∏ä\T $ì|ækÕÔeT+≥÷ yÓ+≥|ü&ÉT‘·THêïs¡≥. es¡dü Ä|òüsY‡ ‘√ ÄyÓT ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘√+~. ÇHêïfi¯Sfl u§<äT› bÕ|ü˝≤>∑ ñ+<äì Á|üø£ÿq ô|{Ϻqyêfi¯¢+‘ê ÄyÓT düqïã&É≥+‘√ ôd’ n+≥÷ eTT+<äT≈£î <ä÷≈£î‘·THêïs¡T. |ü≥Tºã{Ϻ eTØ ãs¡Te⁄ ‘·–Z ‘·q n+<ë\≈£î |ü<äTqT ô|{Ϻq Vü≤ì‡ø£ eT∞¢ |”ø˘f…’yéT˝ÀøÏ #˚]+<äì n+≥THêïs¡T dæ˙ »q+. eT+#·T ø±+bÂ+&é ˝ÀH˚ eTs√kÕ] Vü≤ì‡ø£ Ä $wüj·T+ >∑T]+∫ Vü≤ì‡ø£ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªμne⁄qT, H˚qT s√p nsTT<ës¡T ø£<∏ä*ï $+≥THêïqT. yê{Ï˝À q∫Ãq ø£<∏ä*ï e÷Á‘·y˚T m+#·Tø=+≥THêï. ø£<∏ä\ m+|æø£˝À |ü]D‹ Á|ü<ä]ÙdüTÔHêï. >∑‘·+‘√ b˛*ùdÔ... ‘·≈£îÿe ‘·|ü⁄Œ\T #˚düTÔHêïqT. #˚düTÔqï #ê˝≤ ∫Á‘ê\T eT+∫ |òü*‘ê*ï ‘ÓdüTÔHêïsTTμμnì #Ó|ü⁄Œø=∫Ã+~. nsTT‘˚ düqïã&É≥+ e˝Ò¢ Ä|òüsY‡ edüTÔHêïj·T≥ ø£<ë? nì n&ç–‘˚... ªμn~ |üP]Ô>± nã<äΔ+. u§<äT›>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT uÀ˝…&Éìï dæìe÷\T #˚XÊqT. Ç˝≤ Hêp>±Z ‘·j·÷s¡j·÷´ø£ ≈£L&Ü dæìe÷\T #˚düTÔHêï. ãs¡Te⁄ Hê≈£î m|ü⁄Œ&É÷ düeTdü´ ø±˝Ò<äTμμ nì #Ó|ü⁄Œø=∫Ã+~. ô|[¢ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªμHê #˚‹ì+&Ü dæìe÷\THêïsTT. e´øÏÔ>∑‘· J$‘êìï ≈£L&Ü dü]>±Z ÄkÕ«~+#·˝Òø£b˛‘·THêï. Çø£ ô|[¢ø=∫Ãq ‘=+<äπseTT+~ #Ó|üŒ+&ç? Ç+ø± Hê ej·TdüT Çs¡yÓ’ ¬s+&˚ ø£<ë?μμ nì #Ó|ü⁄Œø=∫Ã+~. Vü≤ì‡ø£ Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ @&ÉT dæìe÷˝À¢ q{Ïk˛Ô+~. ‘·«s¡˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqTqï ª_sê´˙μ ∫Á‘·+˝À Vü≤ì‡ø£ bÕÁ‹πøj·TTsê*>± ø£ì|ædüTÔ+<ä≥. ª<˚X¯eTT<äTs¡Tμ‘√ ‘Ó\T>∑T˝À m+Á{° Ç∫Ãq Vü≤ì‡ø£ Ä ‘·s¡Tyê‘· ø=ìï ∫Á‘ê\T u≤ø±‡|ò”dt e<ä› u…&çdæø=≥º&É+‘√ ¬øØsY ø√˝ÀŒsTT+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· ‘·$Tfi≤ìøÏ yÓ[¢ >∑T&ç ø£{Ϻ+#·T≈£îH˚ kÕúsTTøÏ yÓ[¢+~. ‘êC≤>± ‘Ó\T>∑T˝À ì‹Hé‘√ z ∫Á‘·+ #˚k˛Ô+<ä≥. ø£s¡TD≤ ø£s¡Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À ì]à+#·qTqï á ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝À ôd{Ÿ‡≈£î yÓfi¯¢qT+~. Ç|üŒ{Ïπø Hê>∑#Ó’‘·q´, eT+#·T $wüßí‘√ eTs√ ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\≈£î ø£$T{Ÿ nsTT+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À ‘·$Tfi¯+ ˝Àq÷ Hê\T>∑T ∫Á‘ê\‘√ _J>± ñ+~. NAMASTHE HYDERABAD

60


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

@πøyÓ’ Á{À|ò” n+<äT≈£îqï n©q>∑sY f…Æ>∑sY‡

j·T÷düT|òt>∑÷&É˝Àì b˛©dt yÓTÆ<ëq+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ªª@πøyÓ’ #Ûê˝…+CŸ Á{À|ò”μμ eTT–dæ+~. m˝≤¢¬s&ç¶>∑÷&É˝Àì n©q>∑sY f…Æ>∑sY‡ »≥Tº $CÒ‘·>± ì*∫+~. yÓTT‘·Ô+ 96 »≥T¢ {ÀqïyÓT+{Ÿ˝À bÕ˝§Zq>± ô|ò’q˝Ÿ˝À m˝≤¢¬s&ç¶>∑÷&É˝Àì n©q>∑sY f…Æ>∑sY‡ »≥Tº, m˝≤¢¬s&ç¶>∑÷&É˝À øÏs¡DY øÏ\¢sY‡ »≥Tº ‘·\|ü&ܶsTT. yÓTT<ä≥ u≤´{Ï+>¥#˚dæq øÏs¡DY øÏ\¢sY‡ »≥Tº 6 zes¡¢˝À 46 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. ‘·sê«‘· u≤´{Ï+>¥ #˚dæq n©q>∑sY f…Æ>∑sY‡ »≥Tº eTs√ ¬s+&ÉT ã+‘·T\T$T–* ñ+&É>±H˚ 47 |üs¡T>∑T\T #˚dæ $CÒ‘·>±

ì*∫+~. j·TTe‘·≈£î Áø°&É\ô|’ ñqï ÄdüøÏÔì ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ Áø°&Üb˛{°\qT ìsê«Vü≤≈£î\T @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ sêh j·TTe»q ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî\T nì˝Ÿ≈£îe÷sY j·÷<äyé ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zqï yÓdtºCÀHé &ûd”|” dü‘·´Hêsêj·TD $CÒ‘· »≥Tº≈£î s¡÷. 40y˚\ q>∑<äT‘√ bÕ≥T Á{À|ò”ì, ¬s+&√ kÕúq+˝À ì*∫q øÏs¡DYøÏ\¢sY‡ »≥Tº≈£î s¡÷. 12y˚\ q>∑<äT‘√ bÕ≥T Á{À|ò”ì n+<äCÒXÊs¡T.

‘Ó\+>±D ˝Àø˘dü‘êÔ ;CÒ|”˝À $©q+ ‘Ó\+>±D ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ ;CÒ|”˝À $©q+ ø±qTqï~. $©q+ô|’ ;CÒ|” nÁ>∑Hêj·T ø£‘·«+‘√ Ä bÕغ #·s¡Ã\T |üPs¡Ôj·÷´sTT. yês¡+ s√E˝À¢ $©q Á|üÁøÏj·T |üPs¡Ôe⁄ ‘·T+<äì ‘Ó\+>±D ˝Àø˘dü‘êÔ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£+#·s¡¢ <Ûäsêà¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± Äj·Tq ;CÒ|” C≤rj·T Hêj·T≈£î\‘√ á y˚Ts¡≈£î #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. bÕغ $©q+˝À uÛ≤>∑+>± 25 nôd+;¢ kÕúHê\T, ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\T Çyê«*‡+~>± <Ûäsêà¬s&ç¶ ø√s¡>±.. wüs¡‘·TÔ˝Ò¢≈£î+&Ü $©q+ #˚j·÷\ì ;CÒ|” C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sê»Hê<∏édæ+>¥ dü÷∫+#ês¡T. Ç+<äT≈£î Á|ü‹>± 15 nôd+;¢ NAMASTHE HYDERABAD

kÕúHê\T, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+≥T d”≥T Ç#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T ‹ïkÕÔqì Äj·Tq <Ûäsêà¬s&ç¶øÏ Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. nsTT‘˚ d”≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄ e´eVü‰ s¡+˝À sêh Hêj·Tø£‘·«+‘√ C≤rj·T Hêj·Tø£‘·«+ #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì <Ûäsêà¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ø£+#·s¡¢ <Ûäsêà¬s&ç¶ $<ë´]ú <äX¯˝À @;M|”˝À |üì#˚XÊs¡T. &Ûç©¢˝Àì CÒmHéj·T÷ j·T÷ìe]‡{° $<ë´]ú Hêj·T≈£î&ç>± |üì#˚XÊs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î e∫à ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ˝À #˚sês¡T. ‘Ó\+>±D

n+X¯+ô|’ Ä bÕغ n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·÷D‘√ $uÛÒ~+∫ ‘Ó\+>±D ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغì kÕú|æ+#ês¡T. ‹]– ;CÒ|”˝À #˚s¡&ÜìøÏ dæ<äΔeTj·÷´s¡T.

61


qeTùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é

|òæÁãe]` 2014

Edited, Printed, Published and owned by godishala somaiah, On Behalf Akshara Publications Published from H.No - 15-17, Medipalli, Ghatkesar, Rangareddy Dist, AP. Printed at sri Sesha sai Printers, IDA, Balanagar, Hyderabad. Editor Godishala Somaiah Email; nhnews36@gmail.com, P.No - 9347445050, 040-27200666 RNI NO: APTEL/2013/50794

NAMASTHE HYDERABAD

62


Fainal color  
Fainal color  
Advertisement