Page 1

4 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ ~q|ü‹Á ø£

X¯ìyês¡+, pHé 1, 2013

Ç~ì»+ dæm+ yê´K´\ô|’ eT+&ç|ü&ɶ {ÏÄsYmdt dæìe÷ uÛTÑ eq–]˝À ñÁ~ø£+Ô n≥T |üeHé, Ç≥T m˙ºÄsY.. >±´|t Çe«eT+≥÷ >√\.. ‘Ó\+>±D≤≈£î &Ó&é˝…’qT¢ ô|{Ϻ+~ ø±+Á¬>dt ø±<ë

Vü‰{Ÿ düeT+‘· z Á|üø£ÿ y˚dü$ y˚&çøÏ, es¡dü wüO{Ï+>¥ \≈£î $dæ–b˛‘√+~. ÄyÓT es¡Tdü ∫Árø£sD ¡ \‘√ n\dæb˛j·÷qT. ø±düÔ $ÁXÊ+‹ìe«s¡÷... n+≥÷ <äsÙ¡ ≈£î\qT y˚&TÉ ≈£î+{À+<ä≥ #ÓHï’Ó ∫qï~ düeT+‘·. es¡Tdü düø¬ ‡dt \ V”≤s√sTTHé >± ù|s=+~q düeT+‘· #·s¡àyê´~ÛøÏ ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ @&Ü~ øÏ+<ä≥ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+~. eT∞¢ eTTU≤ìøÏ s¡+π>düT≈£îHêïø£ ‘·$Tfi¯+, ‘Ó\T>∑T n+≥÷ $sêeT+ ˝Ò≈£î+&Ü q{Ïdü÷Ô ek˛Ô+~. @&Ü~>± ‘·q≈£î $ÁXÊ+‹ nqï<˚ ˝Ò<ìä , Ç+<äT≈£î‘√&ÉT m+&É\T #ê˝≤ Çã“+~ ô|&ÉT‘·THêï j·Tì yêb˛‘√+~. eT] <äs¡Ù≈£î\T e÷Á‘·+ @+ #˚jT· >∑\+ V”≤s√\T,&˚{Ÿ‡ #ê˝≤ bÕ¢ã¢+ nì #˚‘·T\T m‘˚ÔdüTÔ Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT Ç≥T |üeHé ø£fi≤´DY ‘√ n‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~, m˙ºÄsY‘√ ªsêeTj·÷´ ekÕÔ ej·÷´µ ∫Á‘ê\T #˚k˛Ô+ ~. á H˚|ü<∏ä´+˝À bÕ]‘√wæ ø £ + uÛ≤Ø>± ô|+∫ q≥T¢

ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ sêh+ @sêŒ≥T $wüjT· +˝À &Ó&˝é q’… T¢ ô|{Ï+º ~ ø±+Á¬>dt H˚‘˝· À, Ç+¬øes√ ø±H˚ ø±<äì nHê~>± á|üìì #˚düTÔqï~ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«y˚Tqì eTTK´eT+Á‹øÏ ‘Ó*j·T<ë nì {ÏÄsYmdt H˚‘\· T ì\BXÊs¡T. {ÏÄsYmdtm©Œ ñ|üH‘˚ · Vü≤Øwtsêe⁄, bı*{Ÿã÷´s√ düuTÑÛ ´&ÉT ÁX¯eDY\T y˚sπ «s¡T>± $÷&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D≤ô|’ ñyÓ«‘·TÔq ñ<ä´eT+ »]–q|ü&ÉT lø£èwüíø£$T{Ïì y˚dæ ø£$T{Ï ìy˚~ø£ sê>±H˚ ‘Ó\+>±D≤ ÇkÕÔeTì #Ó|Œæ +~ ø±+Á¬>dt ø±<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. nœ\|üø+å£ nq+‘·s+¡ ¨+eT+Á‹ wæ+&˚ HÓ\s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D≤qT Á|üø{£ kÏ ÕÔeTì #Ó|Œæ +~ mes√ eTTK´eT+Á‹ ‘Ó*j·T<ëHêïs¡T. Ä‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\qT qj· T e+#· q ≈£ î >∑ T ]#˚ d ü ÷ Ô HÓ \ +fÒ 30s√E˝Ò H ê n+≥÷ zã&ÉT<ë›sTT, ÇHédüº+{Ÿ ø±|ò”ø±<äì, n|üŒ{Ïø£|ü&ÉT y˚dæe«&ÜìøÏ

<√X¯ø±<äì Á|ü>˝∑ ≤“\T |ü*øÏ+~ ø±+Á¬>dt ô|<ä\› T ø±<ë nì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\≈£î Çwüyº TÓ T∫Ãq Ø‹˝À &Ó&é˝…’qT¢ ô|≥º&Éy˚Tø±ø£, Á|ü » \ Ä‘· à ôdÌ ú s ê´ìï <Óã“‹H˚˝≤#˚düTÔqï~ ø±+Á¬>dt ôV’ ≤ ø£ e ÷+&é ø±<ëì yês¡ T ì\BXÊs¡ T . eTTK´eT+Á‹ m|üŒ{Ϭø’Hê d”e÷+Á<ä e´πøÔqì eTs√kÕ] ns¡+ú nsTT+<äHêïs¡T. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ ‘Ó\+>±D≤ô|’ nVü ≤ +ø±s¡ + , e´+>±´ìï q÷´&ç © ¢ ˝ À $÷&ç j · ÷ düe÷y˚X¯+˝À yÓøÏ* qe⁄«\‘√ düŒwü+º #˚XÊs¡Hêïs¡T. Ç+ø£ ≈£L&Ü n˝≤π > e´eVü ≤ ]ùdÔ Ç<ä › s ¡ T eTT>∑TsZ T¡ m+|æ˝øÒ ±<äT sêuÀj˚T s√E˝À¢ eT]+‘· eT+~ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T ø±+Á¬>dtqT M&ç {ÏÄsYmdt u≤≥ |ü≥ºqTHêïs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. sêuÀj˚T ø±\+˝À »]π> mìïø£˝À¢ Á|ü»\T ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #Óù|Œ+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñHêïs¡ì Vü≤Øwtsêe⁄,

&çjT· ˝Ÿz\T bÕs¡<sä Ù¡ ø£+>± e´eVü≤]+#ê* >∑÷&É÷s¡T, Ç~ì»+: z≥s¡¢ C≤_‘ê˝Àì e÷s¡TŒ\T #˚sT¡ Œ\qT &çjT· ˝Ÿz\T bÕs¡<sä Ù¡ ø£+>± #˚|{ü ≤º\ì düuŸ ø£˝ø… sº£ Y dü÷∫+#ês¡T. |ü≥D º +˝À &çjT· ˝z\T #˚|&ü TÉ ‘·Tqï #·s´¡ qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ »qe] 1 2013 Hê{ÏøÏ 18dü+e‘·‡sê\T ì+&çq Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T z≥T Vü≤≈£îÿqT qyÓ÷<äT#˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. &çj·T˝Ÿz\T Ç+{Ï e<ä›≈£î e∫Ãq|ü⁄&ÉT z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À e÷s¡TŒ\T #˚sT¡ Œ\T ñ+fÒ dü]#˚dTü ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. &çjT· ˝Ÿz\T e∫Ãq|ü⁄&ÉT Ç+{Ï˝Àì ˝Òì yês¡T dü+ã+~‘· <Ûsä U¡ ≤düTÔ |üP]Ô#d˚ æ ‘·V≤ü o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À n+<äCj Ò T· e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. düe]+∫q z≥s¡¢ C≤_‘ê\qT á HÓ\ ÄKs¡T˝À>± ‘·V≤ü o˝≤›s\Y ≈£î n+<äCj Ò ÷· \ì dü÷∫+#ês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓTÆÁ‘˚j·T, ÄsY◊ lìyêdüT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q\¢]ã“H\é ‘√ ìs¡dqü HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : ø£˝ø… s㧜 {Ÿ m<ä T ≥ dü e Tdü ´ \qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚d÷ü Ô j·T+j·Tdtdædæ\T ìs¡«Væ≤+#˚ <Ûsä êï X¯óÁø£yês¡+‘√ 9e s√E≈£î #˚ s ¡ T ≈£ î +~. ádü + <ä s ¡ “ ¤ + >± j· T +j· T dt d æ d æ dæ ã “+~ q\¢ ] ã“Hé \ qT eTTU≤ìøÏ n&ÉT>¶ ± ø£≥Tº≈î£ ì ìs¡dqü e´ø£+Ô #˚ X Ês¡ T . e÷ dü e Tdü ´ \qT |ü]wüÿ]+#·+&É+≥÷ ìHê<ë\T #˚ X Ês¡ T . 2007 qT+∫ ø£eT÷´ì{Ï yê\+{°sY‡ ø√dü+ |ü Á ‹ø± Á|ü ø £ ≥ q Ç∫à ÄH√{Ï|øπæò wüHé Ä<Ûës¡+>± eTeTTà\qT m+|æø£ #˚XÊs¡ì Hê{Ï qT+∫ 3 y˚\ y˚‘q· +‘√ |üì#˚dTü HÔ êïeTì, ≈£î≥T+ã+ >∑&eÉ ˝Òø£ nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì, 2008˝À ôdsYŒ ñ<√´>∑T\≈£î ôV≤#YÄsY bÕ\dæ Á|üø{£ +Ï #·&+É »]–+<äì, ◊¬ø|æ˝À |üì#˚dTü qÔ ï &ç|j æ T· +, @dæ, @|æjT· +, dæd,æ j·T+_¬ø\≈£î e÷Á‘·y˚T ôV≤#YÄsYbÕ\d”ì e]Ô+|ü #˚dæ dæ$, dæj·T|òt\≈£î ◊&é HÓ+ãs¡T¢ Ç#êÃs¡ì nHêïs¡T. ôV≤#YÄsY bÕ\dæì e]Ô+|ü#j ˚ ÷· ˝Ò<ìä Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. e÷ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚+‘· es¡≈î£ b˛sê≥+ ø=qkÕ–kÕÔeTì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À $»j·TeTà, Ç+~s¡eTà, Hê>∑÷s¡eTà, sê>∑eTà, düs√», $»j·T\øÏàå , düT˙‘·, ñeT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yês¡Ô e#êÃsTT. yê{Ï ì ÄyÓ T K+&çk˛Ô+~. m˙º ÄsY V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ‘êC≤ ∫Á‘·+ ªsêeTj·÷´ ekÕÔ ej·÷´µ. düeT+‘·, ÁX¯ó‹Vü‰düHé V”≤s√sTTHé‡>± #˚düTÔqï á ∫Á‘ê ìøÏ Vü≤ØXŸ X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. ~˝Ÿ sêE ìsêà ‘·. Á|üdüTÔ‘·+ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿà dæ { ° ˝ À ∫Árø£ s ¡ D kÕ>∑T‘√+~.

d”m+ <ä[‘· e´‹πsøÏ ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· X¯+ø£ssY êe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ <ä[‘· e´‹πsøÏ nì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·, e÷J eT+Á‹ X¯+ø£ssY êe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ nôd+;¢ Äes¡D˝À Äj·Tq MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwü+º \ <ä[‘·T\qT nD∫y˚ùd+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïs¡ì nHêïs¡T. n+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D ‘êy˚Tqì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ z≥T u≤´+≈£î>± ñqï <ä[‘·T\qT kÕ«s¡ú Á|üj÷Ó »Hê\ ø√dü+ eTTK´eT+Á‹ <ä÷s¡+ #˚dTü HÔ êïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. eTTK´+>± s¬ &ç¶ ≈£î\düT\ú ≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çdü÷Ô <ä[‘·T\qT nD∫y˚ùdÔ bÕغøÏ rs¡ì qwüºeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Bìô|’ bÕغ n~ÛcÕºq+ <äèwæº ô|{≤º\ì Äj·Tq ø√sês¡T. <ä[‘· H˚‘·qT ø±ãfÒº eTTK´eT+Á‹ ‘·qô|’ ø£ø£å kÕ~ÛdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ‘·q bò˛HéqT {≤´|æ+>¥≈î£ ≈£L&Ü d”m+ ø±s¡DeTì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘êqT <=+>∑H√, e÷|òæj·÷ ©&ÉsYH√ Äj·Tq≥T¢ ‘·qô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ì|òü÷ ô|{Ϻ+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\˝Ò ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ã\eTì, yê]ì <ä÷s¡+ #˚düT≈£î+fÒ bÕغπø qwüºeTì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>± d”;◊ n~Ûø±] CÒ&û \ø°àå Hêsêj·TDqT ã~© #˚jT· &É+ u≤<Ûëø£se¡ Tì nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À |ü\T πødüT\≈£î dü‘·«s¡ |ü]cÕÿsêìï #·÷|æq eT+∫ n~Ûø±] CÒ&û \ø°åàHêsêj·TD nì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq ã~©ì ÄbÕ\ì ø√sês¡T. »>∑Hé øπ düT‘√bÕ≥T |ü\T øπ düT˝À¢ mìï ˇ‹Ô&TÉ \T e∫ÃHê ˝§+>∑≈£î+&Ü \ø°åàHêsêj·TD ìC≤sTTr>± e´eVü≤]+#ês¡Hêïs¡T. »>∑Hé πødüT |ü]cÕÿs¡eTj˚T´+‘· es¡≈£î CÒ&û \ø°àå Hêsêj·TDqT Ç‘·s¡ XÊK\≈£î ã~© #˚jT· e<äì› Á|ü<ëÛ ìøÏ ˝ÒK sêkÕÔqì X¯+ø£ssY êe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. n$˙‹ eT+Á‘·T\ô|’ #ê]®w”{Ÿ <ëK\T #˚dæq+<äTe˝Ò¢ CÒ&ûì ã~© #˚XÊs¡H˚ nb˛Vü≤ Á|ü»\≈£î ø£\T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nqTe÷q+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T.

ÁX¯eDY\T ù|s=ÿHêïs¡T. øÏs¡DY nVü≤+ø±s¡ |üP]‘· <√s¡DÏì M&Éø£b˛‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£î b˛e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T.

s√&ÉT¶ yÓ&É\TŒ ø±s¡´Áø£eT+

q˝§Z+&É, Ç~ì»+ : ôV≤’ <äsêu≤<é`uÛTÑ eq>∑]`es¡+>∑˝Ÿ Á|ü<ëÛ q s¡Vü≤<ë]ì $düÔ]+#˚+<äT≈£î>±qT n~Ûø±s¡T\T uÛÑTeq–]˝À s√&ÉT¶Á|üø£ÿq ñqï<äTU≤D≤\T, Ç\¢qT U≤∞ #˚sTT+#˚ |üì˝À n~Ûø±s¡T\T ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. ‘Ó\y¢ êØ ‘Ó\y¢ ês¡øe£ TT+<˚ n~Ûø±s¡T\T Ç˝≤ @ø£+>± U≤∞#˚j·TeTì #Ó|üŒ&É+‘√ ñqï|òü\+>± mø£ÿ&çøÏ yÓ˝≤ÔeTì ìsê«dæ‘T· \T n~Ûø±s¡T\‘√ yê–«yê<ëìøÏ ~>∑T‘·THêïs¡T. s¡V≤ü <ë] $düsÔ D ¡ |üqT\T >∑‘· #ê˝≤ ø±\+>± yêsTT<ë |ü&TÉ ‘·÷ edü÷HÔ ˚ ñHêïsTT. Á|ü<ëÛ q s¡V≤ü <ë]>±e&É+, ì‘·´+ yêVü≤Hê\ s¡B› ô|]–b˛‘·T+&É&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T >∑‘· |ü<˚fi¯¢ÁøÏ‘·y˚T ás¡Vü≤<ë]ì $dü]Ô +#ê\ì Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. nsTT‘˚ s√&ÉT≈¶ î£ Çs¡TyÓ|’ ⁄ü ˝≤ bÕ>± y˚dæq ∫s¡T yê´bÕs¡T\T, Çfi¯¢yê]ì ‘=\–+#·&É+ n~Ûø±s¡T\≈£î m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT ‘·\u§|æŒ>± e÷s¡T‘·÷H˚ ñ+~. nsTT‘˚ ‘Ó\y¢ ês¡T C≤eTTq nìï Vü≤+>∑T\‘√ n~Ûø±s¡T\T <äTU≤D≤\qT, Çfi¯q¢ T U≤∞ #˚ùd |üìì y˚>∑e+‘·+ #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\qT n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚dTü +Ô &É>± b˛©düT\T yê]ì yê]düTHÔ êïs¡T.

ô|[¢ ãdüT‡ <ä>∑›+ düTs¡ø‘åÏ +· >± ~–q »q+ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : Åô|y’ {˚ Ÿ ãdüT‡˝À¢ ìs¡«Vü≤D˝Àñqï &=\¢‘q· + eTs√kÕ] ãj·T≥|ü&+ç ~. ô|[¢ ãè+<ëìï rdüTø¬ \TÔqï z ãdt˝À eT+≥\T #Ó\sπ >∑&+É ‘√ K+>∑T‹ì ÁbÕD≤\T ns¡#‹˚ ˝À ô|≥Tº≈î£ ì Áã‘·T≈£îJe⁄&Ü n+≥÷ ñs¡T≈£î\T |üs¡T>∑T\T rj·÷*‡q |ü]dæú‹ ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq #√≥T#˚dTü ≈£î+~. ø£s÷¡ ï˝Ÿ`>∑T+≥÷sY s¡V≤ü <ë]ô|’ eTq´+ Á>±eT+e<ä› á|òTü ≥q #√≥T#˚dTü ≈£î+~. nq+‘·|⁄ü s¡+õ˝≤¢ sêbÕÔ&TÉ eT+&É\+ m+#·s√ï|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~ qyês¡T lXË\’ +˝À »]–q ô|[¢ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»¬s’ yÓ\TÔ+&É>± áÁ|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. q&ÉTdüTÔ qï ãdüT‡˝À ˇø£ÿkÕ]>± bı>∑\T sêe&É+‘√ eT+∫ ìÁ<ä˝À ñqï yê]øÏ }|æ] Ä&É≈î£ +&Ü b˛sTT+~. @+ »s¡T>∑T‘·T+<√qì ‘Ó\TdüT≈£îH˚Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T≈£î+&ÜH˚ ˇø£]H=ø£s¡T˝Ò|ü⁄≈£îì ÁøÏ+<ä≈£î ~–b˛j·÷s¡T. ÁbÕD≤ bÕj·T+ ˝Òøb£ ˛sTTq|üŒ{ÏøÏ eT+∫ ìÁ<ä˝Àñ+&ç bı>∑\T ø±≈£î+&Ü eT+≥\T #Ó\πs– ñ+fÒ e÷Á‘·+ |ü]dæú‹ #˚C≤]b˛j˚T<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ô|[¢ãè+<ä+ n+‘ê ~–b˛j·÷ø£ bı>∑\T ø±kÕÔ eT+≥\T>± e÷sêsTT. Ç+<äT ˝À s¬ +&ÉT \ø£\å ≈£îô|>’ ± q>∑<Tä , ã≥º\T, ‘·~‘·s¡ kÕe÷Á– ø±*b˛j·÷sTT. áÁ|üe÷<ä+‘√ >∑T+≥÷sY Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ Á{≤|òæø˘≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ Á{≤|òæø˘qT Áø£eTãB›ø£]+#ês¡T. dü$÷|ü+˝À n–ïe÷|üø£ yêVü≤Hê\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ n$ #˚s¡T≈£îH˚ dü]πø ãdüT‡ ø±kÕÔ ø±* b˛sTT+~. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

Äغdæ ãdüT‡ ` Ä{À &Ûû : eTT>∑TsZ T¡ eTè‹ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY : eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ÄeTq>∑˝Ÿ eT+&É\+ y˚T‹>∑&ɶ ‘·+&Ü e<ä› ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq |òüTÀs¡ s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚dTü ≈£î+~. Äغdæ ãdüT‡ n‹y˚>+∑ >± e∫à Ä{ÀqT &ûø={Ï+º ~. á|òüT≥q˝À Ä{À Å&Ó’esY‘√bÕ≥T eTs√ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‘·T´yê‘·≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Ä{À |üP]Ô>± qTE® qTE® nsTT+~. $wüjT· + ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛©düT\T dü+|òTü ≥Hê dü˝ú ≤ìï dü+<ä]Ù+∫ øπ düTqyÓ÷<äT#˚dTü ≈£îì <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡D+ Äغdæ Å&e’Ó sπ q+≥÷ eTè‘·T\ ã+<äTe⁄\T |ü]Vü‰s¡+ #Ó*+¢ #ê\+≥÷ ø£\«≈£î]Ô &çb˛ eTT+<äT Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. ãdüT‡\qT ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü ˝ÀìøÏ yÓ\¢≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡T. ô|<ä›m‘·TÔq Á|ü»\T ‘·s¡* sêe&É+‘√ &çb˛ e<ä› ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. B+‘√ b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚XÊs¡T. Ä+<√fi¯qø±s¡T\qT XÊ+‹+|ü #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nsTT‘˚ ‘·eT≈£î |ü]Vü‰s¡+ #Ó * ¢ + #˚ e s¡ ≈ £ î Ä+<√fi¯ q $s¡ $ T+#˚ ~ ˝Ò < ä ì ù|s=ÿHêïs¡T.Ç~Ç˝≤e⁄+fÒ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ eTø£˝Ô Ÿ eT+&É\+ u§+<ä˝Ÿ≈£î+≥ ùdºõ e<ä› X¯óÁø£yês¡+ bÕsƒ¡XÊ\ ãdüT‡ ˝≤Ø &ûø=qï dü+|òTü ≥q˝À $<ë´]ú‘√bÕ≥T eTs√ e´øÏÔ eTè‹#Ó+<ës¡T. bÕsƒX¡ Ê\≈£î #Ó+~q $<ë´]ú‘√bÕ≥T ˝≤Ø Å&Ó’esY nø£ÿ &çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>± eTs√ eTT>∑TsZ T¡ rÁe+>± >±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. ø£‘å >· ±Á‘·T\qT dü$÷|ü Á|üuÛÑT‘ê«düT |üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T dü+|òüT≥Hêdüú˝≤ìï dü+<ä]Ù+∫ πødüTqyÓ÷<äT#˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T eTè‹ sêh+˝À ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTH˚ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ ÁbÕD≤\T >±*˝À ø£*dæb˛‘·÷H˚ ñHêïsTT. s√E |ü<Tä \ dü+K´˝À eTs¡D≤\T dü+uÛ$Ñ düTHÔ êï ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ìyê]+#˚ #·s´¡ \T #˚|{ü qºÏ bÕbÕq b˛e&É+˝Ò<äT. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq s¡+>∑+ù|≥ e<ä› m&ç_ s√&ÉT˝¶ À Ä{À, ˝≤Ø &ûø=HêïsTT. Ç+<äT˝À Ä{À˝À Á|üj÷· DÏdTü qÔ ï Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ës¡T. dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ b˛©düT\T #˚s¡T≈£îì πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. ˝≤Ø Å&Ó’esY |üsêØ˝À ñqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

y˚≥bÕ˝…+ e<ä› ˝≤Øì &Ûøû =qï Ä{À

&Å e’Ó sY eTè‹ ` q\T>∑T]øÏ >±j·÷\T

V”≤s√sTTHé Á|e÷q´ üD°‘·

dü∫yê\j·T+˝À >√dü+s¡øDå£ n+X¯+|ô ’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ X¯óøÁ y£ ês¡+ dü$÷øÏdå Tü qÔ ï <˚yê<ëj·T XÊK eT+Á‹ sêeT#·+<Á j ä T· ´

Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ y˚≥bÕ˝…+ e<ä› Ä– ñqï ˝≤Øì n‹y˚>+∑ >± edüTÔqï Ä{À &ûø=qï dü+|òüT≥q˝À ˇø£s¡T #·ìb˛>± q\T>∑Ts¡T >±j· ÷ \bÕ\j· ÷ ´s¡ T . |ò ü T ≥q˝À Ä{À Å&Ó ’ e sY nø£ ÿ &ç ø £ ø £ ÿ &˚ eTè‘·T´yê‘·≈£î >∑T]ø±>± Ä{À rÁe+>± $]– #Ó˝≤¢#Ó<äTs¡sTT´+~. ádüeTj·T+˝À Ä{À˝À q\T>∑Ts¡T Á|üj÷· D°≈î£ \THêïs¡T. M] |ü]dæ‹ú $wüeT+>± ñ+&É&+É ‘√ b˛©düT\T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. øπ düT qyÓ÷<äT#˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. eTè‘·T&çì >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ |æ≥\º yêì bÕ˝…+ eT+&É\+ ô|<äbÕ˝…+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q »+|üì qπs+Á<ä>± >∑T]Ô+#ês¡T. ø£‘å >· ±Á‘·T\qT Nsê\ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T.

Printed, Published and Owned by Madala Venkata Seshagiri, Printed at M/s Bhanuprakash Power Printers, H.No. 4-9-303, Usmansahebpet, Nellore - 524002 and Published from H.No: 20-11, Flat No : 306, 3rd Floor, Nalanda Apartments, Tekkemitta, Nellore-524003. Editor: Madala Venkata Seshagiri. RNI No. APTEL/2012/45871. Ph: 0861-2322688, Cell: 8331016667, email: idhinijamnews@gmail.com

Cinema PDF  

Cinema PDF