Page 1

RNI. REGD. NO. APTEL/2010/33202

9`8-2013

X¯óøÁ £yês¡+

The Most Sensational Telugu Daily in Andhra Pradesh

>∑T+≥÷s¡T

m&ç≥sY ÇHé N|òt : u…qØ®Hê<Ûé

s¡÷ ` 4-00

POSTAL.REGD. NO.AP/ VJ /GTR / 58 / 2005

wüß>∑sY n~Ûø£ãs¡Te⁄ ø=\ÁkÕº˝Ÿ düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïsê?

| ù J\T : 8 G 4

dü+|ü⁄{Ï ` 10

Published from : GUNTUR, KHAMMAM, ANANTAPUR, KAKINADA, WARANGAL, KADAPA & KURNOOL

E-mail : kakatiyadaily@gmail.com - banargenath@gmail.com

d ô H˚w ‡ q ü ˝Ÿ q÷´dt≈î£ ˝≤–Hé ne«+&ç :

www.kakatiyadaily.com

l $»j·T HêeTdü+e‘·‡s¡+, <äøÏåHêj·TD+, Á^wüàs¡T‘·Te⁄, ÁXÊeDe÷dü+, ø£èwüí|üø£å+, ‹~Û : ‘·~j·T ‘Ó.4.41- qø£åÁ‘·+ :|ü⁄ã“ sꈈ 12.55 es¡´® + :ñˆˆ 8.09`9.50 sêVüQø±\+ : ñˆˆ10.30`12.00 - <äTs¡TàVüAs¡+Ô : ñüˆˆ 8.24`9.12- j·TeT>∑+&É+ : |üˆü ˆ 3.00`4.30- dü÷s√´<äjT· + : 5.42 dü÷sê´düeÔ Tj·T+ : 6.29

dü+∫ø£ ` 101


2

>∑T+≥÷s¡T X¯óÁø£yês¡+ 09 Ä>∑dTü º

2013

]\j·THé≈‡ î£ &ûJV ô ≤#Y s¡a\ø˘!

q÷´&Ûç©¢, Ä>∑düTº 8 (ø±ø£rj·T): : πøJ`&û6 πøåÁ‘·+˝À n+#·Hê\ ø£Hêï ‘·≈£îÿe>± >±´dt ñ‘·Œ‹Ô #˚dqæ +<äT≈£î>±qT ]\j·THé‡ Ç+&ÉÅddº” ôt |’ (ÄsY◊m˝Ÿ) n<äq+>± eTs√ 781 $T*j·THé &Ü\s¡(¢ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.4,700 ø√≥T¢) »]e÷Hê $~Û+#ê\ì &Ós¬ ø’ s㧜 {Ÿ »qs¡˝Ÿ Ä|òt ôV≤’ Á&√ø±s¡“Hé‡(&ûJôV≤#Y) Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ dü÷∫+∫+~. B+‘√ Ç|üŒ{Ï<ëø± ÄsY◊m˝Ÿô|’ $~Û+∫q »]e÷Hê yÓTT‘·+Ô 1.786 _*j·THé &Ü\s¡(¢ düTe÷s¡T

s¡÷.10,700 ø√≥T¢)≈£î #˚]q≥¢sTT+~. 2012`13˝À øπ J`&û6˝À s√EøÏ 86.73 $T*j·THé ÁbÕe÷DÏø£ |òTü q|ü⁄ $÷≥s¡¢ (m+d”m+&û) >±´dt ñ‘·Œ‹Ô #˚j÷· *‡ ñ+&É>± ÄsY◊m˝Ÿ dü>≥∑ Tq øπ e\+ 26.07 m+d”m+&û e÷Á‘·yT˚ ñ‘·Œ‹Ô #˚d+æ <äì >∑‘· HÓ\ 22q #·eTTs¡T XÊK≈£î sêdæq ˝ÒK˝À &ûJôV≤#Y ‘Ó*|æ+~ á H˚|<ü ´ä∏ +˝À øπ J øπ Áå ‘·+ô|’ ô|{Ïqº ô|≥Tºã&ÉT˝À¢ 1.786 _*j·THé &Ü\s¡¢ e´j·÷\qT ÄsY◊m˝Ÿ ]ø£eØ #˚dTü ø√e&Üìï ÄyÓ÷~+#·sê<äì ù|s=ÿ+~. ÄsY◊m˝Ÿ 80 m+d”m+&û y˚Ts¡ >±´dt ñ‘·Œ‹Ô #˚jT· &ÜìøÏ dü]|ü&Ü eTÚ*ø£ dü<Tä bÕj·÷\T @sêŒ≥T #˚dHæ ê.. Á|üdTü ‘Ô +· 14 m+d”m+&û e÷Á‘·yT˚ ñ‘·Œ‹Ô #˚k˛Ô+~. ø£+ô|˙ eTT+<äT>± #Ó|Œæ q kÕúsTT˝À >±´dt u≤e⁄\T ‘·e«ø£b˛e&É+ e˝Ò¢ ñ‘·Œ‹Ô ø°Då +Ï ∫b˛sTT+<äì, Bì eT÷\+>± #ê˝≤eT≥T≈£î eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e÷sêj·Tì &ûJôV≤#Y Äs√|æ+∫+~. e´j·÷\ ]ø£eØì nqTeT‹+#·øb£ ˛e&É+ e\¢ ÄsY◊m˝Ÿ n<äq+>± ˝≤uÛ≤˝À¢ yê{≤\ øÏ+<ä 2012`13 Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ 114 $T*j·THé &Ü\s¡T¢ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ #Ó*+¢ #ê*‡ ñ+≥T+<äì &ûJôV≤#Y ù|s=ÿqï≥T¢ dü+ã+~Û‘· esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. Ç|üŒ{Ïøπ ø£+ô|˙ 103 $T*j·THé &Ü\s¡T¢ ãø±sTT |ü&+ç ~. nsTT‘˚, e´j·÷\ ]ø£eØì ìsêø£]dü÷Ô >∑‘+· ˝À Ç∫Ãq H√{°dTü \T Á|üdTü ‘Ô +· Ä]“ÁfÒwHü ˝é À ñqï+<äTq.. ‘êC≤ &ûJôV≤#Y ˝ÒKô|’ #·eTTs¡T XÊK Ç+ø± #·s´¡ ˝Ò$÷ #˚|≥ü ˝º <Ò Tä . >±´dt ñ‘·Œ‹Ô ‘·–qZ +<äT≈£î ÄsY◊m˝Ÿô|’ »]e÷Hê $~Û+#ê\+≥÷ #·eTTs¡TXÊK≈£î ˝ÒK sêdæq &ûJôV≤#Y Ä>∑dTü º 1q sêdæq eTs√ ˝ÒK˝À n+<äT≈£î |üP]Ô _ÛqïyÓTqÆ n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£+Ô #˚d+æ ~. >±´dt <Ûsä \¡ ô|’ |ü]$T‘·T\T $~Û+#·&+É , ãø±sTT|ü&qç >±´dtì bÕ‘· <Ûsä øπ¡ $Áø£sTT+#˚˝≤ ÄsY◊m˝ŸqT Ä<˚•+#ê\qï yê<äq\qT ‘√dæ|⁄ü ∫Ã+~. >±´dt nH˚«wüD, ñ‘·Œ‹Ô dü+øÏw¢ yºü TÓ qÆ n+X¯+ ø±e&É+ e\¢ øπ Áå ‘· n_Ûeè~∆ Á|üD≤[ø£˝À n+#·Hê y˚dqæ ≥T¢>± >±´dt ñ‘·Œ‹Ô ø±ø£b˛‘˚ <ëìøÏ ø£+ô|˙\qT u≤<ÛTä ´\qT #˚jT· ˝ÒeTì ù|s=ÿ+~. &ûJôV≤#Y |”mdtd” ôV≤&é nqTsê>¥ >∑TbÕÔ á HÓ\ 1q á y˚Ts¡≈î£ ˝ÒK sêXÊs¡T. øπ Áå ‘· kÕúsTT˝À dü+øÏw¢ yºü TÓ qÆ |ü]dæ‘ú T· \ ø±s¡D+>± @ s¬ +&ÉT u≤¢≈î£ ˝À¢q÷ n+#·Hê\≈£î nqT>∑TD+>± ˇπø kÕúsTT˝À ñ‘·Œ‹Ô »s¡>u∑ À<äì ‘Ó*bÕs¡T. ÄsY◊m˝Ÿ, <ëì uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü+dü\ú T øπ J &û6 øπ Áå ‘·+˝À $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ yÓTT‘·+Ô $÷<ä 9.2 _*j·THé &Ü\s¡¢ y˚Ts¡ ÇHÓ«dtº #˚XÊsTT. ñ‘·Œ‹Ô˝À yê{≤\ |ü+|üø+£ ˇ|üŒ+<ä+ (|”mdtd)” Á|üø±s¡+ ÄsY◊m˝Ÿ, <ëì uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü+dü\ú T >±´dt neTàø±\ <ë«sê e∫Ãq ˝≤uÛ≤˝À¢ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ yê{≤\T |ü+#·&ÜìøÏ eTT+<˚ ‘·eT e´j·÷\qT ]ø£esY #˚dTü ø√e#·TÃ. n+#·Hê\ Á|üø±s¡+ á @&Ü~ >±´dt ñ‘·Œ‹Ô 86.92 m+d”m+&û ñ+&Ü* >±˙, Ä kÕúsTTøÏ ñ‘·Œ‹Ô @Hê&É÷ #˚s˝¡ <Ò Tä . ô|ô|#’ T· Ã, nedüsêìøÏ $T+∫ eTÚ*ø£ dü<Tä bÕj·÷\ô|’ nqedüs¡ Ks¡Tà #˚jT· &É+ e\¢ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ sêyê*‡q ˝≤uÛ≤˝À¢ yê{≤ ‘·–bZ ˛sTT+~. B+‘√.. KC≤Hê qwübº ˛sTTq yÓTT‘êÔìï sêãfÒ+º <äT≈£î Á|üdTü ‘Ô +· ø£dsü ‘¡ T· Ô »s¡T>∑T‘√+~.

düTÁ|”+ <Ûäsêàdüq+ m<äT≥≈£îsêqTqï |”|” bÕ+&˚ πødüT

q÷´&Û©ç ,¢ Ä>∑dTü º 8 (q÷´dtfy’… Té ): ÇÁwü‘Y »Vü≤Hé Vü≤‘·´ øπ düT˝À ‘·qqT n¬sdtº #˚j÷· &Üìï düyê˝Ÿ #˚dTü Ô >∑T»sê‘Y sêh n&çwqü ˝Ÿ &ûJ|” |”|” bÕ+&˚ #˚dTü ≈£îqï nuÛ´Ñ s¡qú T düTÁ|”+ø√s¡Tº <Ûsä êàdüq+ >∑Ts¡Tyês¡+ |ü]o*+∫+~. Ä øπ düT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T bÕ+&˚ ‘·sT¡ |ü⁄ Hê´j·TeT÷]Ô yê<äq\T k˛eTyês¡+ <Ûsä êàdüq+ m<äT≥ $+{≤eTì düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|ü<ëÛ q Hê´j·TeT÷]Ô |æ.dü<ë•e+ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. 2004 pHé 15q ÇÁwü‘Y »Vü≤Hé Vü≤‘·´ øπ düTô|’ <äsê´|ü⁄Ô #˚dqæ d”;◊ b˛©düT n~Ûø±s¡T\T bÕ+&˚‘√bÕ≥T eTs√ ø=+‘· eT+~ Á|üyT˚ j·T+ ñ+<äì d”;◊ Äs√|æ+∫+~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À |ü\Te⁄s¡T b˛©düT n~Ûø±s¡T\qT d”;◊ $#ê]+∫ n¬sdtº #˚d+æ ~. Ä Áø£eT+˝À |”.|”.bÕ+&˚ |üsês¡j÷· ´s¡T. Äj·Tìï Ç{°e˝Ò d”;◊ n~Ûø±s¡T\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. ‘êqT #˚jT· ì ‘·|⁄ü Œ≈£î d”;◊ n¬sdtº #˚d+æ <äì Äj·Tq düTÁ|”+ ø√s¡Tqº T nÁX¯sTT+#ês¡T. B+‘√ bÕ+&˚ øπ düT k˛eTyês¡+ <Ûsä êàdüq+ $#ê]+#·qT+~.

ªÄ<ÛësYµ‘√ e´øÏÔ>∑‘· >√|ü´‘·≈£î uÛ+Ñ >∑eT+≥÷ |æ{w Ï H ü é q÷´&Û©ç ,¢ Ä>∑dTü º 8 (q÷´dtfy’… Té ): Ä<ÛësY |ü<øä∏ +£ neT\TqT düyê˝Ÿ #˚d÷ü Ô <ëK˝…q’ z |æ{wÏ Hü ôé |’ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ &Û©ç ¢ ôV≤’ ø√s¡Tº H√{°dTü \T C≤Ø#˚d+æ ~. Ä<ÛësY |ü<øä∏ +£ e\¢ bÂs¡T\ e´øÏ>Ô ‘∑ · >√|ü´‘·≈î£ rÁe uÛ+Ñ >∑+ yê{Ï\T¢‘T· +<ä+≥÷ <ëK˝…q’ |æ{wÏ Hü ôé |’ qe+ãs¡T 6 ˝À>± düŒ+~+#ê\+≥÷ H√{°dTü ˝À¢ ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. á y˚Ts¡≈î£ øπ +Á<ä Á|üD≤[ø± XÊK, $•wüº >∑T]Ô+|ü⁄ ÁbÕ~Ûø±s¡ dü+düú (j·T÷◊&û@◊), &Û©ç ¢ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ H√{°dTü \T C≤Ø#˚d+æ ~. Ä<ÛësY dü+K´ øπ {≤sTT+#˚+<äT≈£î e´øÏ>Ô ‘∑ · $esê\T, ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ düe÷#ês¡+ ùdø£]+#·&+É Ä+<√fi¯qø£se¡ Tì e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø±s¡´ø£sÔ¡ Ç+<äT Á|üø±XŸ dæ+>¥‘√ ø£*dæ uÒ|Tüò sY eTp›sY bòÂ+&˚wHü é nH˚ mHéJy√ |æ{wÏ Hü é <ëK\T#˚d+æ ~. Á|üdTü ‘Ô +· &Û©ç ,¢ eTT+u…,’ ø√˝Ÿø‘£ ê, #ÓHï’Ó \˝Àì n+‘·sê®rj·T msTTsYb˛s¡T˝º À¢ $<˚o |üsê´≥≈£î\≈£î n+~düTqÔ ï MkÕ ÄHé m¬se’ ˝Ÿ kÂø£sê´ìï eTs√ Hê\T>∑T q>∑sê˝À¢ì msTTsYb˛s¡T\º ≈£î $dü]Ô +#ê\ì øπ +Á<ä+ ìs¡sí TT+∫+~. Ä>∑dTü º 15 qT+∫ ôV≤’ <äsêu≤<é, u…+>∑fiS¯ s¡T, ‹s¡Teq+‘·|⁄ü s¡+, ø=∫Ã\˝Àì n+‘·sê®rj·T msTTsYb˛s¡T\º ˝Àq÷ á $<ÛëHêìï neT\T #˚jT· qTqï≥T¢ |üsê´≥ø£XÊK ñqï‘ê~Ûø±] ˇø£sT¡ ‘Ó*bÕs¡T. »bÕHé, q÷´õ˝≤+&é, dæ+>∑|Pü sY, $j·T‘êï+, ø±+uÀ&çj÷· , |ò*æ |”ŒHé‡, eTj·THêàsY düV‰ü 11 <˚XÊ\ |üsê´≥≈£î\T á dü<Tä bÕj·÷ìï bı+<˚+<äT≈£î ns¡TΩ\ì #ÓbÕŒs¡T.

ø±+Á¬>dt, {°&û|”ô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]–q uÛÑ÷eTq

ˇ‹Ô&ç e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏjT· Ä–+~ q÷´&Û©ç ,¢ Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏjT· ‘·eT ˇ‹Ô&ç e˝Ò¢ Ä–+<äì $»j·Tyê&É bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düuTÑÛ ´&ÉT \>∑&bÉ Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ q÷´&Û©ç ˝¢ À yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ‘êeTT kÕ~Û+∫q yÓTT<ä{Ï $»j·T+>± Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. $T–*q bÕغ\T ≈£L&Ü Á|üuTÑÛ ‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêyê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\T Ç|üŒ&˚ düyTÓ à≈£î ~>±*‡q nedüs+¡ ˝Ò<Hä êïs¡T. düyTÓ à nH˚ ÁãVü‰àÅkÕÔìï eTT+<äT eTT+<äT ñ|üj÷Ó –+#ê*‡ ñ+≥T+<äì Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\≈£î \>∑&bÉ Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ á dü+<äs“¡ +¤ >± dü÷∫+#ês¡T. nsTT‘˚ y˚T+ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûqä T ø√s¡&+É ˝Ò<ìä {°&|û ” m+|” yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕ\¬s&ç¶ q÷´&Û©ç ˝¢ À ù|s=ÿHêïs¡T. e÷ ÁbÕ+‘·+˝Àì Á|ü»\≈£î ˙s¡T, $<äT´‘Y, $<ä´, ñbÕ~Û neø±XÊ\ ø£\ŒH˚ ‘·eT bÕغ &çe÷+&é #˚dTü +Ô <äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î nHê´j·T+ »s¡>≈∑ î£ +&Ü ìs¡j í T· + rdüTø√yê\ì j·T÷|”@ düsêÿsY qT Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä Áø£eT+˝À Hê´j·T+ »]π>es¡≈î£ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ø±>± Çs¡TÁbÕ+‘ê\ Á|ü » \T u≤>∑ T +&Ü\H˚ ‘· e T bÕغ n~Û H ˚ ‘ · #· + Á<ä u ≤ãT Äø±+øÏdå Tü HÔ êïs¡ì yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕ\¬s&ç¶ á dü+<äs“¡ +>± ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ u≤<Û´ä ‘· ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغøπ m≈£îÿe>± ñ+<äì $»j·Tyê&É bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT \>∑&bÉ Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ >∑Ts¡Tyês¡+ nHêïs¡T. $uÛ»Ñ qô|’ {Ï&|ç æ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT düŒ+~+#ê\ì ø√sês¡T. ø±+Á¬>düT bÕغ <˚X¯ Á|ü»\ ø√dü+ #·÷düT+Ô <äì, {Ï&|ç æ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ ø√dü+ |ü⁄{Ïqº bÕغ ø±ã{Ϻ sêÅcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#ê*‡q u≤<Û´ä ‘· m≈£îÿe>± Ä bÕغ ô|H’ ˚ ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´\T düu˝ÑÛ À ‘·eT‘√ bÕ≥T Ä+<√fi¯q #˚d÷ü Ô ãj·T≥≈£î e∫à bÕ´πøJ\T n+≥THêïs¡

‹s¡T|ü‹, Ä>∑düTº 8(ø±ø£rj·T): ø±+Á¬>dt, {°&|û \” ô|’ yÓm’ dt ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘· uÛ÷Ñ eTq ø£sT¡ D≤ø£sY s¬ &ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ ‹s¡T|ü‹˝À eT+&ç|&ü ܶsT¡ . sêh $uÛ»Ñ q≈£î Ä s¬ +&ÉT bÕغ˝Ò ø±s¡DeTì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. q>∑s+¡ ˝Àì >±+BÛ $Á>∑V≤ü + dü]ÿ˝Ÿ˝À yÓm’ dtÄsYd|” ” #˚|{ü qºÏ ìs¡dqü Bø£˝å À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. uÛ÷Ñ eTq Á|üd+ü –dü÷Ô z y˚fi¯ sêh $uÛ»Ñ q »]–‘˚ j·T÷|”@ n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ, ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT #·]Á‘·V≤” qT\T>± $T–*b˛‘ês¡ì uÛ÷Ñ eTq ù|s=ÿHêïs¡T. uÛ$Ñ wü´‘·TÔ ‘·sê\T yê]<ä]› ì ø£$å T+#·eHêïs¡T. ø±+Á¬>dt ìs¡j í T· +‘√ d”e÷+Á<Ûä m&Ü]>± e÷s¡T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê j·T÷|”@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ yêdüyÔ ê\T Á>∑V≤æ +#ê\Hêïs¡T. øπ Áå ‘· kÕúsTT˝À ñ<ä´e÷ìøÏ sêø£b˛‘˚ sê»ø°jT· düe÷~Ûø±ø£ ‘·|Œü <äì ø±+Á¬>dt, {°&|û ” H˚‘\· qT á dü+<äs“¡ +¤ >± uÛ÷Ñ eTq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT yÓ\T¬>‹Ô #ê≥T‘·T+~ ˇø£ÿ yÓm’ dt ÄsY ø±+Á>¬ dt bÕغH˚ nì uÛ÷Ñ eTq ø£sT¡ D≤ø£sY s¬ &ç¶ á dü+<äs“¡ +¤ >± >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ Äø±+ø£qå T {Ï&|ç æ ns¡+ú #˚dTü ø√yê\Hêïs¡T. ◊<äTqïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈î£ nìï bÕغ\T $uÛ»Ñ qô|’ |ü⁄qsê˝À#·q #˚j·÷\Hêïs¡T. ‘·eT bÕغ‘√ düVü‰ $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>± ñqï @ bÕغì ø£$å T+#·e<äì› Äj·Tq Á|ü»\qT ø√sês¡T. bÕغ\T <ä«+<ä« yÓK’ ] M&Ü\Hêïs¡T. sê»<Ûëì ˝Òì ÁbÕ+‘·+ @&Ü] ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<ÛTä \ Ä+<√fi¯q ôV≤’ <äsêu≤<é >∑T]+#˚ nHêïs¡T. sê»<Ûëì ñqïyêfi‚¢ $&çb˛‘êeT+fÒ uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À düeTdü´\T ‘Ó˝‘… T· ‘Ô êj·THêïs¡T. $uÛ»Ñ qô|’ Á|ü»\qT eTuÛ´Ñ ô|{≤ºs¡ Hêïs¡T. X¯Øsêìï eTTø£ÿ\T #˚j÷· \+fÒ m+‘· ø£wyºü ÷Ó ‘Ó\T>∑T sêÅcÕºìï eTTø£ÿ\T #˚jT· &É+ ≈£L&Ü n+‘˚ ø£weºü THêïs¡T. ‘êeTT ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): : bÕøÏkÕúHé ôdq’ ´+ uÛ≤s¡‘· ôdì’ ≈£î\ô|’ »s¡T|ü⁄‘·Tqï <äTX¯Ãs¡´qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Ä+<√fi¯q #˚XÊø£, sêJHêe÷\T #˚XÊπø m¬ø ìs¡ddæ ÷ü Ô >∑Ts¡Tyês¡+ q>∑s+¡ ˝À Á|ü<sä Ù¡ q\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. _C…|,æ j·TTe»q ø±+Á¬>dt y˚sT¡ y˚sT¡ >± Ä+<√fi¯q Ä+{À˙ ø£$T{°ì ‘·eT bÕغ y˚d+æ <äHêïs¡T. Ä+{À˙ ø£$T{Ï ìy˚~ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|{ü ≤ºsTT. ◊mdt◊ rÁeyê<äT\‘√ ø£*dæ bÕøÏkÕúHé <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . Ç#˚à es¡≈î£ $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· eTT+<äT≈£î kÕ>∑<Hä êïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ôV≤’ <äsêu≤<é Hêsêj·TD>∑÷&É˝À _C…|æ n<Û«ä s¡´+˝À bÕøÏkÕúHé ~wæuº §eTàqT <äV≤ü q+ #˚XÊs¡T. dü]Vü≤<äT˝› À¢øÏ Á|ü»\ ñ<ä´eT+ bÕ´πøJ ø√dü+ ø±<äHêïs¡T. {Ï&|ç æ H˚‘\· T &ÉãT˝Ÿ bıs¡T>∑T<˚X+¯ #=#·TÃ≈£î edüTHÔ êï <ë&ÉT\qT ìj·T+Á‹+#·&+É ˝À øπ +Á<ä+ $|ò\ü yÓT+Æ <äì _C…|æ H˚‘\· T ÄÁ>∑V≤ü + >π yéT Ä&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. $uÛ»Ñ qô|’ ø±+Á¬>düT eTT+<äT≈£î yÓfi≈¢¯ î£ +&Ü e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. <˚X¯ dü]Vü≤<äT˝› À¢ uÛ≤s¡‘· »yêq¢ô|’ bÕøÏkÕúHé eTTwüÿs¡T\ <ë&çì K+&çd÷ü Ô @|” j·T÷‘Y Äù| X¯øÔÏ ‘·eT≈£î ˝Ò<ìä , j·T÷|æ@qT Äù| X¯øÔÏ e÷Á‘·+ ñ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Ä+<√fi¯q #˚|{ü +ºÏ ~. ôV≤’ <äsêu≤<é ãw”sY u≤>¥ #Ís¡kÕÔ˝À j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt H˚‘\· T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ñ ‘êeTT ø±+Á¬>düT bÕغì ≈£L&Ü ì\BdüTHÔ êïeTHêïs¡T. $uÛ»Ñ q Á>∑yê<äT\≈£î e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. bÕøÏkÕúHé C…+&ÜqT, ~wæuº §eTàqT <äV≤ü q+ #˚XÊs¡T. bÕøÏkÕúHé »s¡><∑ ìä Äj·Tq ≈£î+&Éã<ä\› T ø={≤ºsT¡ . ∫s¡T düyTÓ øÆ ´£ yê~ øπ +Á<ä Ç˝≤+{Ï ø£$«+|ü⁄ #·s´¡ \T e÷qTø√ø£b˛‘˚ rÁe |ü]D≤e÷\T m<äTs√ÿyê*‡ ñ+≥T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹ ∫s¡+J$ düyÓTÆø£´yê~ nì, Äj·Tq Á|üj·T‘·ï+ e\¢H˚ Ä+{À˙ ø£$T{° e∫Ã+<äHêïs¡T. ∫s¡TqT y˚sêŒ≥Tyê~>± eTTÁ<äyj ˚ T· &É+ dü]ø±<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT ndü˝q’… y˚sêŒ≥Tyê~ nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\≈£î Çã“+~ ø£*–‘˚ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): : sêh $uÛ»Ñ q ìs¡j í T· +ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ nqTdü]düTqÔ ï sêJHêe÷ #˚kÕÔqì ∫s¡+J$ #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ j·TT‘·+>± Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î nqT>∑TeT+>± ìs¡íj·÷\T <äHêïs¡T. ñ<√´>∑T\T düyTÓ à <ë«sê Á|ü»\≈£î Çã“+~ ø£*–+#·e<äì› , n~ yÓK’ ]ì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT, e÷J eT+Á‹ JeHés¬ &ç¶ ‘·|⁄ü Œã{≤ºsT¡ . ‘Ó\+>±D Á|ü‘´˚ ø£ sêh @sêŒ≥T≈£î nqT≈£L\+>± ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° #˚dqæ rsêàHêìøÏ bÕغ H˚‘>· ± d”m+ øÏsD¡ Y ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü\ì e÷s¡T‘·T+{≤j·Tì, n˝≤π> $uÛ»Ñ q ìs¡j í T· + ≈£L&Ü Ä–b˛‘·T+ ÁãVü‰àgeTì, <ëìì nedüsy¡ TÓ qÆ |ü⁄Œ&˚ yê&ÉTø√yê\Hêïs¡T. dü÷∫+#ês¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìï Áb˛‘·‡Væ≤+#·&eÉ T+fÒ n~ÛcÕºHêìï ~Ûøÿ£ ]+#·&yÉ T˚ qì nHêïs¡T. sêÅcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>±H˚ ñ+#ê\+≥÷ rsêàì+#·&+É ≈£L&Ü Áø£eT•ø£D å ñ\¢+|òTæ +#·&yÉ T˚ &Éì ù|s=ÿHêïs¡T. n~ÛcÕºq+ ìj·T$TùdHÔ ˚ øÏsD ¡ Y d”m+ nsTTq $wüj÷· ìï >∑T]Ô+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ôV≤’ ø£e÷+&é ≈£L&Ü d”m+ rs¡TqT rÁe+>± |ü]>∑D+Ï #ê\ì JeHés¬ &ç¶ ø√sês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<äT˝À bÕøÏkÕúHé ~wæºu§eTà <ä>∑∆+

d”m+ yÓK’ ]ì ‘·|⁄ü Œã{Ïqº JeHé s¬ &ç¶

ôV’≤<äsêu≤<é, uÛÑÁ<ë#·\+ e~˝Ò~ ˝Ò<äT sê»eT+Á&ç, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : sêh sê»<Ûëì ôV≤’ <äsêu≤<é, uÛÁÑ <ë#·\+ ÁbÕ+‘ê\T ‘·eTy˚qì ø±+Á¬>düT bÕغ myÓTà˝Ò´ e+>± ^‘· >∑Ts¡Tyês¡+ nHêïs¡T. ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À düyTÓ øÆ ´£ Ä+<√fi¯˝À ÄyÓT bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. $&çb˛‘êeTqï yê]øÏ bÕ´πøJ\T Çyê«\ì dü÷∫+#ês¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é, uÛÁÑ <ë#·\+\T e÷Á‘·+ ‘·eTy˚ nHêïs¡T. m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ ‘êeTT yê{Ïì e<äT\T≈£îH˚~ ˝Ò<Hä êïs¡T. eT+Á‹ >∑˝≤¢ ns¡TD ≈£îe÷] düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± y˚<ë+‘·|⁄ü s¡+ e<ä› u…ø’ ˘ sê´©ì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ø√dü+ ‘êHÓ|⁄ü Œ&√ sêJHêe÷ #˚XÊqì, ñqï‘·kÕúsTT ø£$T{°ô|’ ÄXÊuÛ≤e+‘√ ñHêïqì #ÓbÕŒs¡T. ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À myÓTà˝Ò´ sö‘·T dü÷s¡´ Á|üø±XŸ s¬ &ç¶ eTTì‡|ü˝Ÿ ñ<√´>∑T\ Bøå± •_s¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·T+&É>± ñ<√´>∑T\T n&ÉT≈¶ î£ Hêïs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T n+<äsT¡ yÓTT<ä≥ sêJHêe÷ #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D‘√ ô|<ä› yÓTT‘·+Ô ˝À ñ<√´>±\T ekÕÔjT· ì #Ó|Œü &É+ dü]ø±<äì ø±+Á¬>düT bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· ÄyÓ÷dt y˚sT¡ >± nHêïs¡T. Hêj·T≈£î\T Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚j÷· \ì ø±ì qwü+º ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @s¡Œ&çHê \ø£å ñ<√´>±\T nkÕ<Û´ä eTHêïs¡T. Çs¡T ÁbÕ+‘· H˚‘\· T dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ê\ì

ø√sês¡T. ø±>±, sê»´düuÑÛ düuTÑÛ ´sê\T sπ DTø± #Í<ä] e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»Hé eTTe÷à{Ïø° KeTà+ õ˝≤¢˝ÀH˚ ñ+≥T+<äì, me¬sìï ≈£îÁ≥\T, ≈£î‘·+Á‘ê\T #˚dHæ ê #Ó\e¢ ì nHêïs¡T. ø=+‘·eT+~ ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝ÀøÏ uÛÑÁ<ë#·\+ &ç$»HéqT e÷sêÃ\ì #˚düTÔqï Á|üjT· ‘êï\T dü]ø±<äHêïs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü uÛÁÑ <ë#·˝≤ìï Á|ü‘´˚ ø£ õ˝≤¢>± Á|üø{£ +Ï ∫ Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ø£\bÕ\ì uÛÁÑ <ë#·\+ |ü]s¡øDå£ dü$T‹ ãT<Ûyä ês¡+ &çe÷+&é #˚d+æ ~. á dü$T‹ Ä<Û«ä s¡´+˝À kÕúìø£ ø£Áå ‹j·T düÁ‘·+˝À Ä~yêd” dü+|òTü Hêj·T≈£î\‘√ eTTK´ düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑‘+· ˝À Ä+Á<Û˝ä À ñqï uÛÁÑ <ë#·\+qT |ü]bÕ\q kÂ\uÛ´Ñ + ø√dü+ ‘Ó\+>±D˝À ø£*bÕs¡ì |ü]s¡øDå£ dü$T‹ ø£˙«qs¡T |”Mmdt es¡à #ÓbÕŒs¡T. @C…˙‡ n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\+fÒ uÛÁÑ <ë#·\+ õ˝≤¢qT @sêŒ≥T #˚dæ Ä+Á<Û˝ä À ø£\bÕ\Hêïs¡T. n|üŒ{Ïes¡≈î£ dü+‘·ø±\ ùdø£sD¡ , <Ûsä êï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|&ü ‘É êeTHêïs¡T. ø±>± á uÛ{Ò ì° ‘Ó\+>±Dyê<äT\T n&ÉT≈¶ î£ Hêïs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ ñ+≥T+<äì ‘Ó\+>±D yê<äT\T düŒwü+º #˚XÊs¡T. $wüjT· + ‘Ó\TdüT≈£îqïb˛©düT\T Çs¡TesêZ\qT b˛©dtùdwº Hü ≈é î£ ‘·s*¡ +#ês¡T.

»yêq¢|ô ’ <ë&ç bÕø˘ <˚ u≤<Û´ä ‘· : Ä+{À˙ q÷´&Û©ç ,¢ Ä>∑dTü º 8 (q÷´dtfy’… Té ): bÕøÏkÕÔHé #=s¡u≤≥Tj·T‘·ï+ô|’ s¡øDå£ XÊKeT+Á‹ @πø Ä+{À˙ >∑Ts¡Tyês¡+ ˝Àø˘ düu˝ÑÛ À $es¡D Ç#êÃs¡T. yÓTTqï bÕøÏkÕÔHé Vü≤dü+Ô ˝Ò<qä ï Äj·Tq... $|üø±å \ Ä+<√fi¯q\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À e÷≥ e÷sêÃs¡T. uÛ≤s¡rj·T »yêq¢ô|’ <ë&çøÏ bÕøÏkÕÔHé <˚ |üP]Ô u≤<Û´ä ‘· nì Ä+{Àì eTs√ Á|üø≥£ q #˚XÊs¡T. bÕø˘ kÕj·T+ ˝Òì<˚ dü]Vü≤<äT› ìj·T+Á‘·D sπ K yÓ+ã&ç Ç≥Te+{Ï dü+|òTü ≥q\T »s¡>e∑ ì nHêïs¡T. »yêq¢ô|’ <ë&ç |òTü ≥q˝À bÕø˘ ã\>±\T bÕ˝§ZHêïj·THêïs¡T. |üP+#Y ôdø±ºsY ˝À ÄØà N|òt |üs´¡ {Ï+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yÓTTqï ‘·qe<ä› ñqï düe÷#ês¡+‘√ Á|üø≥ £ q #˚dqæ ≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± n+‘·≈î£ eTT+<äT ÄØà N|òt _Áø£yTé dæ+>¥ Ä+{À˙‘√ uÛ{Ò ° nj·÷´s¡T. uÛ≤s¡‘,Y bÕøÏkÕúHé dü]Vü≤<äT˝› À¢ì ìj·T+Á‘·D sπ K e<ä› »]–q ø±\TŒ\ |òTü ≥q˝À ◊<äT>∑Ts¡T uÛ≤s¡rj·T »yêqT¢ eTè‹ #Ó+~q $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. »yêq¢ eTs¡D+ô|’ s¡øDå£ eT+Á‹ Ä+{Àì Á|üø≥£ q #˚j÷· \ì $|üø±å \T bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ ˝À &çe÷+&é #˚XÊsTT. nsTT‘˚ bÕøÏkÕúHé ôdì’ ≈£î\‘√bÕ≥T eTs√ 20 eT+~ rÁeyê<äT\T ôdì’ ≈£î\ <äTdüT\Ô T <Û]ä +∫ uÛ≤s¡‘Y ôdì’ ≈£î\ô|’ ø±\TŒ\T »]bÕs¡ì Ä+{Àì bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ ˝À $e]+#ês¡T. <ë+‘√ eT+Á‹ Á|üø≥£ q‘√ $|üø±å \T ÄÁ>∑V‰ü + ø£≥\º T ‘Ó+#·T≈£î+~. s¡øDå£ eT+Á‹ Ä+{Àì bÕøÏkÕúHé ≈£î |üs√ø£+å >± eT<ä‹› düTqÔ ï≥T¢ e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡ì $|üø±å \T Ä+<√fi¯qu≤≥ |ü{≤ºsTT. Ä+{À˙ sêJHêe÷ #˚j÷· \+≥÷ &çe÷+&é #˚XÊsTT. B+‘√ á |òTü ≥qô|’ Ä+{Àì ‘êC≤ Á|üø≥£ q #˚XÊs¡T.

&Ü]®*+>¥˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ñÁ~ø£Ô‘·

s¡+C≤Hé dü+<äs+¤“¡ >± ãdüT‡\T

&Ü]®*+>¥, Ä>∑dTü º 8 (q÷´dtfy’… Té ): Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î nqT≈£L\+>± øπ +Á<ä+ ‘·q ìs¡j í ÷· ìï Á|üø{£ +Ï ∫q <ä]$T˝≤ >∑÷sêâ˝≤+&é &çe÷+&é‘√ &Ü]®*+>¥ |üs«¡ ‘·ÁbÕ+‘·+˝À yÓTT<ä˝q’… ñÁ~ø£‘Ô \· T Ç+ø± ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. >∑÷sêâ˝≤+&é »qeTTøÏÔ yÓ÷sêà (JCÒm+) |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈î£ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ìs¡e~Ûø£ ã+<é >∑Ts¡Tyês¡+ Äs√s√E≈£î #˚sT¡ ≈£î+~. &Ü]®*+>¥, ø£*+bÕ+>¥, $T]ø˘, düTœbıÁø°, ≈£î]‡j·÷+>¥ ‘·~‘·s¡ |ü≥Dº ≤˝À¢ »qJeq+ dü+Ô _Û+∫+~. øπ +Á<ä+ qT+∫ #˚sT¡ ≈£îqï ◊<äT ø£+ô|˙\ d”ÄØŒm|òt ã\>±\T á ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üV‰ü sê ø±düTHÔ êïsTT. ˇø£y|’Ó ⁄ü ã+<é ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>±, eTs√yÓ|’ ⁄ü b˛©düT\T bÕ‘· øπ düT\≈£î dü+ã+~Û+∫ n¬sdüT\º T kÕ–düTHÔ êïs¡T. JCÒm+˝Àì >∑÷sêâ˝≤+&é |üs‡¡ q˝Ÿ (Jm˝Ÿ|)” $uÛ≤>±ìøÏ #Ó+~q 32 eT+~ì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. B+‘√ n¬sdüsº TTq yê] dü+K´ 143≈£î #˚sT¡ ≈£î+~. &Ü]®*+>¥ ÁbÕ+‘·+˝Àì |ü]dæ‘ú T· \qT dü$÷øÏ+å #˚+<äT≈£î e∫Ãq |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ ¨+XÊK ø±s¡´<ä]Ù u≤düT<˚yé u…qØ®øÏ ñ<ä´eTø±s¡T\ qT+∫ rÁe ìs¡dqü \T m<äTs¡j÷· ´sTT. ñ<ä´eTø±s¡T\T Äj·Tq yêVü≤Hêìï n&ÉTø¶ √e&É+‘√ md”Œ ø±sê´\j·T+ qT+∫ Äj·Tq dü$÷|ü+˝Àì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ø±sê´\j·÷ìøÏ Äj·Tq ø±*q&ÉøH£ ˚ yÓfi≤¢*‡ e∫Ã+~. nkÕ‡+˝Àì ø£Ø“`Ä+>±¢+>¥ õ˝≤¢˝À ø£s÷¡ Œ¤´qT dü&*É +#ês¡T. ø£Ø“`Ä+>±¢+>¥, uÀ&√˝≤+&é, ø±e÷Ô|Pü sY sêÅcÕº\ &çe÷+&ÉT‘√ nkÕ‡+˝À $$<Ûä dü+dü\ú T, bÕغ\ H˚‘è· ‘·«+˝À s¬ +&ÉT s√E\T ø=qkÕ–q ã+<é\T eTT–XÊsTT. eTs√yÓ|’ ⁄ü uÀ&√ Hêj·T≈£î\T &Û©ç ˝¢ À Á|ü<ëÛ ì eTH√àVü≤HéqT ø£\TdüT≈£îì, ‘·eT &çe÷+&éqT $ì|æ+#ês¡T. ‘·eT &çe÷+&ÉTô|’ ñqï‘· kÕúsTT˝À #·]Ã+#·qTqï≥T¢ Á|ü<ëÛ ì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á n+X¯+ô|’ u≤<Û´ä ‘·\qT ¨+ eT+Á‹ wæ+&˚≈î£ n|üŒ–+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 8(ø±ø£rj·T): s¡+C≤Hé |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ˝≤˝≤ù|≥˝Àì sêh bÕ&ç|]ü ÁX¯e÷_Ûeè~∆ düe÷K´ Ä<Û«ä s¡´+˝À Á|ü‘´˚ ø£ bÕ\ øπ +Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïs¡T. »+≥ q>∑sê˝À¢ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ á øπ +Á<ë\T X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + es¡≈î£ $Áø£j÷· \T ø=qkÕ>∑T‘êsTT. ©≥sY s¡÷.32 #=|ü⁄Œq bÕ\qT $&ç>±q÷, bÕ´¬ø{Ÿ s¡÷|ü+˝Àq÷ $Áø£sTTkÕÔeTì $»j·T &ÓØ’ y˚TH˚õ+>¥ &Ós¬’ ø£sº Y &Üø£sº Y eTVü≤à<é n©s¡|‘üò Y ‘Ó*bÕs¡T. Hê+|ü*,¢ Ä»+|ü⁄s¡, <ës¡T˝Ÿwbæ Õò , uÒ>+∑ ãC≤sY, ãVü≤<ä÷sY|⁄ü s¡, düq‘Yq>∑s,Y ôV≤#Y@m˝Ÿ ø±´+|üd,t neTHéq>∑s,Y #ê]àHêsY, |ò\ü ø˘qTe÷, eTTw”sêu≤<é, #·+#·˝Ÿ>÷∑ &É, j·÷≈£î‘Y|⁄ü s¡, >√˝§ÿ+&É, yÓTVæ≤B|ü≥ï+, {À*#ÍøÏ, sê+>√bÕ˝Ÿù|≥, |ü+»>∑T≥º, dü∫yê\j·T+, mÁs¡>&∑ ,¶É uÀs¡ã+&É, @d”>±sY‡¶ , eT˝Ò|¢ *ü ,¢ ∫\ø£\>∑÷&É, eTÚ˝≤*, øπ |”ôV≤#Y; ø±\˙, uÀsTTHé|*ü ,¢ |ü{≤Hé#sÓ T¡ , #ê+Á<ëj·TD>∑T≥º, yÓ÷r>∑*,¢ wüeT ~∏jT˚ ≥sY, ø±˝≤|ü‘sÔ· ,Y ôd<’ ëu≤<é, s¬ sTTHéãC≤sY, q˝§Z+&É Áø±dts√&ÉT,¶ e÷<äqïù|≥, eTTsê<éq>∑s,Y C≤qøÏq>∑s,Y X¯•>±¬sH¶ ,é düjT· ´<éq>∑s,Y ≥bÕŒ#·|⁄ü Á‘·, d”‘êsê+u≤>¥, sêCŸueÑÛ Hé, k˛e÷õ>∑÷&É, U…s’ ‘¡ êu≤<é, uÀs¡ã+&É, düT˝≤ÔHqé >∑s,Y e÷DÏøπ X¯«]q>∑s,Y HêsY˝Ô ≤˝≤>∑÷&É, yêsêdæ>÷∑ &É, ôV≤#Ym+{°q>∑s,Y ‘êsêïø£, XÊ+‹q>∑sY øπ +Á<ë˝À¢ bÕ\qT $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. n<˚ $<Û+ä >± s¡+C≤Hé dü+<äs“¡ +¤ >± X¯óÁø£yês¡+ $÷sê\+ á<ëZ e<ä› »]π> á<é ñ˝Ÿ |ò‘æ s· Y ÁbÕs¡qú ˝À¢ bÕ˝§ZH˚ eTTdæ+¢ k˛<äsT¡ \ ø√dü+ 36 Á|ü‘´˚ ø£ ãdüT‡\T q&É|qü Tqï≥T¢ Äغd” Áπ>≥sY ôV≤’ <äsêu≤<é m–®≈L£ ´{Ïyé &Ós¬ ø’ sº£ Y ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄ ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ç$ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ãj·T˝Ò]› ñ<äjT· + 9 >∑+≥\≈£î á<ëZ≈î£ #˚s‘¡ êsTT. qe÷E nq+‘·s+¡ ôd‘’ +· Ç$ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤sTT.

$÷s√ bÕغ ô|≥º+&ç, u≤>∑Tø√]‘˚ u≤ãT~ ‘·bÕŒ q÷´&Û©ç ,¢ Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): : $uÛÑ»q $wüjT· +˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغH˚ n+<äsT¡ ‘·|⁄ü Œ|ü&TÉ ‘·THêïs¡ì Á|ü•ïùd.Ô .. $÷s√ bÕغ ô|{≤º\ì ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ d”ìj·TsY H˚‘,· m+|æ yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ s¬ &ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ $˝Òøs£ T¡ \‘√ nHêïs¡T. Hê\T>√ s√E bÕs¡y¢ TÓ +≥T ñuÛj Ñ T· düu\ÑÛ ≈£î düyTÓ øÆ ´£ y˚&ç ‘·–*+~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À Çs¡T düu\ÑÛ T yêsTT<ë |ü&ܶsTT. {Ï&|ç æ m+|”\T yÓ÷<äT>∑T\, düT»Hê #Í<ä], dæm+ s¡yT˚ wt\T $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ »]π> es¡≈î£ ‘·eT b˛sê≥+ Ä>∑<Hä êïs¡T. m¬ø Ä+{Àì ù|]≥ ø£$T{° y˚XÊs¡ì, n˝≤+{Ï ø£$T{°\T me]øÏ ø±yê\ì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘êeTT düu˝ÑÛ À düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä nq&É+ ˝Ò<Hä êïs¡T. ‘·eT ÁbÕ+‘êìøÏ Hê´j·T+ #˚j÷· \ì ø√s¡T‘·THêïeTHêïs¡T. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\T u≤>∑T+&Ü\ì ‘·eT bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì, n+<äT˝À ‘·ù|ŒeTT+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyTÓ +{Ÿ <äècÕº´ ‘êeTT e´‹πsø£+ ø±<äì nsTT‘˚, ‘·eT ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î ˙s¡T, $<äT´‘Y, ñ<√´>±\ $wüjT· +˝À düŒwü‘º · ø±yê\Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T C≤‹øÏ Hê´j·T+ »]π> es¡≈î£ b˛sê&ÉT‘êeTHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\T |ü{+ºÏ #·Tø√≈£î+&Ü eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ |ü<$ä ì n+{Ïô|≥Tºø√e&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. @◊dædæ n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ düu˝ÑÛ À ñ+fÒ ø±+Á¬>düT bÕغ m+|”\T yÓ˝Ÿ˝ÀøÏ sês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üdTü ‘Ô · |ü]dæ‹ú ˝À nìï bÕغ\ ‘·|⁄ü Œ+<äì, eT∞¢ bÕغ˝Ò dü<Tä e› TDÏ>π ˝≤ #˚j÷· \Hêïs¡T. ~e+>∑‘· yÓj ’ T· dt sê»X‚Ks¡ s¬ &ç¶ qT+&ç ‘·|⁄ü Œ\T »]>±j·THêïs¡T. ‘êeTT ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·T+ #˚jT· e<äì› #ÓãT‘·THêïeTì, n<˚ düeTj·T+˝À ‘·eT ÁbÕ+‘êìøÏ ≈£L&Ü nHê´j·T+ »s¡>e∑ <äH› êïs¡T. ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyTÓ +{Ÿ <äècÕº´ bÕغ˝À ìs¡j í T· + »]–+<äHêïs¡T. ‘·eT ÁbÕ+‘êìøÏ Hê´j·T+ »s¡>≈∑ î£ +&Ü Ç#˚à ‘Ó\+>±D e<äH› êïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·T+ »]–Hê ì\ã&É‘êeTHêïs¡T. Ä+{À˙ ø£$T{° e\¢ Á|üC≤ ñ<ä´eT+ ‘·>˝Z∑ <Ò Hä êïs¡T. $&çb˛‘˚ u≤>∑T+&Éì ‘êeTqT≈£îHêïeTì ø±˙ ôd+{ÏyTÓ +≥TqT >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. ø±>± ñuÛj Ñ T· düu\ÑÛ T s¬ +&ÉT >∑+≥\ es¡≈î£ yêsTT<ë |ü&ܶsTT.

H˚H˚+ #˚j·T˝ÒqT : $uÛÑ»qô|’ ø±eP] yê´K´ q÷´&Û©ç ,¢ Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À ‘êqT @$÷ #˚jT· \qì øπ +Á<ä CÖ[ XÊK eT+Á‹, @\÷s¡T bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT ø±eP] kÕ+ã•e sêe⁄ nHêïs¡T. ‘êqT á $wüjT· +˝À ôV≤˝ŸŒ˝…dt nHêïs¡T. d”e÷+Á<Û˝ä À »s¡T>∑T‘·Tqï Ä+<√fi¯qfiÀ¢ düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\T ‘·qqT $eT]Ù+#·&Üìï ns¡+ú #˚dTü ø√>∑\qì, <ëì >∑T]+∫ ‘·q≈£î Ä+<√fi¯q ˝Ò<Hä êïs¡T. ø±>±, sêh $uÛ»Ñ q≈£î J»+ y˚d+æ ~ ~e+>∑‘· yÓj ’ T· dt sê»X‚KsY s¬ &˚q¶ ì sêh eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD s¬ &ç¶ l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À nHêïs¡T. Á|ü‹|üø+å£ ˝À ñqï|ü⁄Œ&˚ sêh $uÛ»Ñ qô|’ 40 eT+~ XÊdüq düuTÑÛ ´\‘√ ∫Hêï¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘«· +˝À n~ÛcÕ˜HêìøÏ yÓj ’ T· dt ˝ÒK |ü+bÕs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ y˚sêŒ≥Tyê<ëìøÏ eT<ä‘› T· >± ‘Ósêdü‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈î£ qï~ ≈£L&Ü Äj·TH˚qHêïs¡T. yÓj ’ T· dt u≤≥˝ÀH˚ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT q&ç#ês¡Hêïs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ y˚sêŒ≥Tyê<ëìøÏ nqT≈£L\+>± ø¬ dæÄsY‘√ ø£*dæ {Ï&|ç æ b˛{° #˚d+æ <äHêïs¡T. n˝≤π> ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+‘√ Á|ü<ëÛ q sê»ø°jT· bÕغ\˙ï ≈£L&Ü nœ\ |üøå£ uÛ{Ò ˝° À y˚sêŒ≥Tyê<ëìøÏ nqT≈£L\+>± n_ÛÁbÕj·÷\T #Ó|Œü &É+‘√ ∫es¡>± ø±+Á¬>dt ìs¡j í T· + Á|üø{£ +Ï ∫+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dtqT <√wæ>± ì\bÕ\ì Á|ü‹|üø±å \T Á|üjT· ‹ïdüT+Ô &É≥+ ˙#·eTHêïs¡T. <˚X¯ düeTÁ>∑‘≈· î£ bÕ≥T|ü&qç Ç+~sê >±+BÛ, sêJyé >±+BÛ $Á>∑V‰ü \ <Û«ä +kÕìøÏ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ bÕ\Œ&ÉT‘·T+&É≥+ <Ísꓤ>´∑ eTì, Ä bÕغ˝À $wü |ü⁄s¡T>∑T\T ñqï+<äTH˚ Ç˝≤ »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ ø=+‘· eT+~ C…˝’ À¢, ø=+‘· eT+~ ãj·T≥ eT>∑T‘Z T· Hêïs¡ì yê´U≤´ì+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê ñ<ä´e÷\ ù|s¡T‘√ <Ís¡H® ê´\≈£î, nsê#·ø±\≈£î bÕ\Œ&É&+É e÷qTø√yê\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ ø±+Á¬>dt H˚‘\· +‘ê ø£≥Tºã&ç ñHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

#êe&Üìπø |Á »ü \T ÄØà˝À #˚s‘¡ ês¡T bÕ{≤ï, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): uÛ≤s¡rj·T »yêq¢ô|’ CÒ&j û T· ÷ |ü+#êj·Tr XÊK eT+Á‹ ;ÛyTé  dæ+>¥ nqT∫‘· yê´K´\T #˚XÊs¡T. #êe&Üìπø Á|ü»\T ÄØà˝À #˚s‘¡ ês¡+≥÷ Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡$Tø£ÿ&É H√s¡T C≤s¡≥+‘√ <äTe÷s¡+ sπ –+~. eTs¡D+Ï ∫q Ms¡ »yêq¢ n+‘·´ÁøÏjT· \≈£î m+<äT≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Ò<ìä $÷&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \T n&ç–q Á|üXï¯ ≈£î ;ÛyTé dæ+>¥ á yê´K´\T #˚XÊs¡T. ø±>± eT+Á‹ yê´K´\qT eTTK´eT+Á‹ ìrwt ≈£îe÷sY K+&ç+#ês¡T. Bìô|’ $es¡D Çyê«\ì Äj·Tq eT+Á‹ ;ÛyTé dæ+>¥ qT Ä<˚•+#ês¡T. ø±>±, ;ÛyTé  dæ+>¥ yê´K´\ô|’ $|üø±å \T eT+&ç|&ü ܶsTT. ;ÛyTé  dæ+>¥ yÓ+≥H˚ ø£eå ÷|üD #ÓbÕŒ\ì ;CÒ|” &çe÷+&é #˚d+æ ~. »yêq¢qT øÏ+#·|]ü ùdÔ }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<ìä ;CÒ|” H˚‘· s¡$X¯+ø£sY Á|ükÕ<é ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±>±, bÕøÏkÕÔHé »]|æq ne÷qTwü <ë&ç˝À nsTT<äT>∑Ts¡T uÛ≤s¡rj·T »yêqT¢ eTè‹ #Ó+~q $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. eTs√yÓ|’ ⁄ü uÛ≤s¡rj·T »yêq¢ Vü≤‘·´ô|’ ‘êqT Ç∫Ãq Á|üø≥£ qô|’ Á|ü‹|üø±å \ qT+#˚ ø±≈£î+&Ü nìï esêZ\ qT+∫ $eTs¡Ù\T sêe&É+‘√ s¡øDå£ eT+Á‹ m¬ø Ä+{À˙ >∑Ts¡Tyês¡+ ˝Àø˘ düu˝ÑÛ À eTs√kÕ] $es¡D Ç#êÃs¡T. <ë&ç˝À $T*f…+≥T¢ ≈£L&Ü bÕ˝§Zqï≥T¢ ‘êqT #˚dqæ Á|üø≥£ qqT Äj·Tq düeT]ú+#·T≈£î+≥÷ n|üŒ{ÏøÏ ‘·q e<ä› ñqï düe÷#ês¡+ Ä<Ûës¡+>± Á|üø≥£ q #˚dqæ ≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.


X¯óÁø£yês¡+

>∑T+≥÷s¡T 09 Ä>∑dTü º 2013

3

ª{°µrsêàD+ ô|&ç‘˚H˚ dü+ãTs¡+..˝Ò<ä+fÒ düeTs¡+ j·T÷|”@øÏ uÛ≤$ ø£cÕº\T kÕúìø£ mìïø£\T ô|&ç‘˚ {ÏÄsYmdt<˚ $»j·T+ ` {ÏÄsYmdt H˚‘·\T ô|~›, s¡M+<äsY sêe⁄ øπ +Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT]ìï ø£cÕº\T m<äTs¡j˚T´˝≤ ñHêïsTT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ H˚|ü<∏ä´+˝À d”e÷+Á<Ûä˝À #Ó\sπ >∑T‘·Tqï ìs¡dqü \≈£î ‘√&ÉT j·T÷|”@˝Àì $TÁ‘·|øü ±å \ qT+∫ |ü\T s¡÷bÕ\˝À düeTdü´\T bı+∫ ñHêïj·Tqï~ j·T÷|”@ n~ÛHÁ˚ ‹ k˛ìj·÷ >±+BÛ Á>∑V≤æ +#ês¡T. ‘Ó\+>±D ‘·sV¡ ‰ü ˝À <˚X+¯ ˝Àì Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À q&ÉTdüTqÔ ï y˚sêŒ≥Tyê<ä ñ<ä´e÷\≈£î düe÷<Ûëq+ #Ó|Œü &É+ ˇø£yÓ’|ü⁄, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝À|ü\ qT+∫, ãj·T≥ qT+∫ eT<䛑·T ‘Ó*j·TCÒdüTÔqï bÕغ\qT düeTT<ësTT+#·&+É eTs√yÓ|’ ⁄ü ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ‘·\≈£î$T+∫q uÛ≤s¡+ ø±qT+~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À j·T÷|”@ì düeT]∆+#˚yê] ø√]ø£\T, wüs‘¡ T· \qT ≈£L&Ü HÓsy¡ s˚ á &É+ k˛ìj·÷ eTT+<äTqï kÕVü≤dü+. ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· _\T¢≈£î _mdt|æ n~ÛH˚Á‹ e÷j·÷e‹ eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#·>±, düe÷CŸyêB bÕغ n~ÛH˚‘· eTT˝≤j·T+dæ+>¥ j·÷<äyé j·T÷|”@øÏ eT<䛑·T≈£î ˇø£ wüs¡‘·T $~Û+#ês¡T. ‘·q ÄdüTÔ\ $wüj·T+˝À ‘êqT ãj·T≥|ü&˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê*. ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘ê _\T¢≈£î eTj·÷e‹ eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ø=+‘· }|æ] |”\TÃø√>∑\T>∑T‘√+~. Á|ü»\≈£î ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î ÄVü‰s¡+ n+~+#ê\H˚~ ‘·eT ñ<˚X› e¯ Tì Ç{°e\ e÷j·÷e‹ \ø√ï˝À Á|üø{£ +Ï #ês¡T. nsTT‘˚ Ä _\T¢qT Ä]¶HHÓ ‡é <ë«sê neT\T |üs¡#·{≤ìøÏ πø+Á<ä+ ìs¡ísTT+#·&Üìï e÷j·÷e‹ e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T. Vü≤&Üe⁄&ç>± Ä]¶HÓHé‡ rdüT≈£îsêe&É+ ≈£L&É<äì #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À <ëìì #·]Ã+#ê*. <ëìô|’ dü÷\ú @ø±_ÛÁbÕj·T+ kÕ~Û+#ê\H˚~ ÄyÓT yê<äq. _ôddt|æ n~ÛHÁ˚ ‹ ø=+‘·ø±\+ ÁøÏ‘·+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >√&Íq¢˝À ÄVü‰s¡<ÛëHê´\T eTT]–b˛‘·T+&É>± Á|ü»\T Äø£*‘√ n\eT{Ï+#·≥+ |òüTÀs¡eTì düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ #Ó|üŒ{≤ìï ÄyÓT Á|ükÕÔ$+#ês¡T. Á|ü»\≈£î #Íø£>± ÄVü‰s¡+ n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√e\dæ+~>± ø√]+~. ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T á düeTdü´ô|’ e÷{≤¢&É≈£î+&Ü ñ+&É{≤ìï j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ÄyÓT $eT]Ù+#ês¡T. mdt|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTT˝≤j·T+dæ+>¥ j·÷<äyé eT<䛑·T n‘·´+‘· ø°\ø£+>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘ê _\T¢ Á|üdüTÔ‘· s¡÷|ü+˝À ñ+&É{≤ìï Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. eTT˝≤j·T+dæ+>¥ j·÷<äyé bÕÁ‘· >∑T]+∫ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘√+~. m+<äTø£+fÒ, ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘ê _\T¢≈£î πøe\+ eT<䛑·T e÷Á‘·y˚T ø±<äT Ç‘·s¡ _\T¢\T, ô|q¸qT¢, Çq÷‡¬sHé\ $wüjT· +˝À ≈£L&Ü Äj·Tq bÕÁ‘· n‘·´+‘· ø°\ø£yTÓ qÆ ~>± j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$düTÔqï~. n+<äT#˚‘·H˚ eTT˝≤j·T+øÏ yÓdüT\Tu≤≥T ø£*Œ+#˚ Á|üj·T‘êï\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. eTT˝≤j·T+ Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À ÄdüTÔ\ô|’ πødüT\T ô|+&ç+>¥˝À ñHêïsTT. eTT˝≤j·T+ Vü‰$÷ Ç∫Ãq≥¢sTT‘˚, ÄVü‰s¡uÛÑÁ<ä‘ê _\T¢≈£î Ç‘·s¡ dües¡D\≈£î ‘·eT eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#·e#·TÃqì düe÷y˚X¯+˝À ‘·eT≈£î ø£*Œ+#˚ yÓdüT\Tu≤≥Tô|’ eTT˝≤j·T+ bÕÁ‘· Ä<Ûës¡|&ü eç ⁄+≥T+~. ø±>±, sêh $uÛ»Ñ q Á|üø≥£ q H˚|<ü ´ä∏ +˝À d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À #Ó\πs–q ñ<ä´eT+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é ìj·T$T+∫q ôV’≤˝…e˝Ÿ ø£$T{° ˇs¡>∑u…fÒº~ @$T{Ï? nqï Á|üX¯ï\T ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·THêïsTT. d”e÷+Á<ÛäT\ ø£cÕº\T Ä ø£$T{Ï rπsÃ~ @$T{Ï nqï Á|üXï¯ \T sê»ø°jT· esêZ˝À¢ yÓTT<ä\e⁄‘·THêïsTT. øπ e\+ ‘·q bÕغøÏ #Ó+~q d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\ |üs¡Te⁄ ì\|ü&Üìπø á ø£$T{Ï y˚XÊs¡H˚ Á|ü#ês¡+ e⁄+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü n~ÛcÕºqes¡+Z ô|’ uÛ>Ñ T∑ eZ T+≥Tqï m+.|æ.\T, myÓTà˝Ò´ \T, myÓTੇ\T, H˚‘·\qT <ë]˝ÀøÏ rdüTø= #˚Ã+<äTπøHê nqï dü+<˚Vü‰\T e´ø£ÔeTe⁄ ‘·THêïsTT. &Ûç©¢˝À sêh $uÛÑ»qô|’ #·ø£#·ø£ kÕ>∑T‘·Tqï Á|üÁøÏj·T, bÕغ n~ÛcÕ˜qes¡Z+ ô|<ä›\ H√{ÏqT+∫ edüTÔqï Á|üø≥£ q\T #·÷ùdÔ ôV≤’ ˝…e˝Ÿ ø£$T{°e\¢ ˇ]π> Á|üj÷Ó »q+ X¯Sq´y˚T qì uÛ≤$+#ê*‡edüT+Ô <äì sê»ø°jT· Á|üeTTKT\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. á ø£$T{° @sêŒ≥T‘√ ‘êeTT @<√ kÕ~Û+#êeTì #Ó|ü⁄Œø=H˚+<äT≈£î d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\≈£î, Ä ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î ‘·eT bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é ø£*Œ+∫q z <ë] e÷Á‘·y˚Tqì ø±+Á¬>dtbÕغ esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. á ø£$T{° ≈£Ls¡TŒ‘√bÕ≥T, m+<äTø√dü+ á ø£$T{Ïì @sêŒ ≥T #˚XÊs¡T nqï~ dü÷ø£Î+>± Á>∑V≤æ ùdÔ ø±+Á¬>dt ñ<˚›X¯+ ˝À>∑T≥Tº ãj·T≥≈£î edüTÔ+<äì #ÓãT‘·T Hêïs¡T. Çy˚ nqTe÷Hê\qT ø=+<äs¡T d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ôd’‘·+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. πø+Á<ä eT+Á‹ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±wts¬ &ç¶ k˛ìj·÷>±+BÛì ø£*dæq|ü⁄Œ&ÉT $uÛ»Ñ q nìyês¡´eTH˚ düe÷<Ûëq+ e∫Ã+~. n<˚$<Ûä+>± sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q eT+Á‹ ø± düT yÓ+ø£≥ø£ècÕí¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ø£\TdüT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü k˛ìj·÷ qT+∫ n<˚ düe÷<Ûëqy˚T e∫Ã+~. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q øπ +Á<ä eT+Á‘·T\T ø£*düT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT ôd‘’ +· k˛ìj·÷ qT+∫ $uÛ»Ñ q dü+øπ ‘ê˝Ò e#êÃsTT. eTs√ $X‚wyü T˚ $T≥+fÒ ôV≤’ ˝…e˝Ÿ ø£$T{°˝À #√≥T<äøÿÏ q Hêj·T≈£î\+‘ê $uÛ»Ñ q≈£î dü+ã+~Û+∫ ø=‘·Ô>± ìy˚~ø£ Ç#˚Ã~ @eTT+≥T+<äì sê»ø°j·T |ü]o\ ≈£î\T ô|<ä$ $s¡TdüTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt ø√sY ø£$T{°˝À, ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{°˝À ˝Ò<ë m◊dæd˝æ Àì $$<Ûä kÕúsTT\˝Àì ø£$T{°\˝À e⁄qïyê]‘√H˚ ôV≤’ ˝…e˝Ÿ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚jT· &É+‘√H˚ B+‘√ ˇ]π>~ |üP»´eTH˚ uÛ≤eq ã\|ü&ç+~. ø£$T{°˝À e⁄qï nVü≤à<é|üfÒ˝Ÿ k˛ìj·÷ sê»ø°j·T dü\Vü‰<ës¡T>± ‘Ó\+>±D ìs¡íj·T+˝À Ç|üŒ{Ïπø ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡T. ôV’≤˝…e˝Ÿ ø£$T{°˝À nVü≤à<é |üf˝Ò Ÿ bÕÁ‘· >∑‘+· ø£Hêï _Ûqï+>±e⁄+&˚ neø±X¯+ ˝Ò<Tä . n<˚$<Û+ä >± øπ +Á<ä eT+Á‹>± e⁄qï Ms¡|Œü yÓTTsTT© sêh+ô|’ eT+∫ ne>±Vü≤q e⁄+~. ‘Ó\+>±D ìs¡j í ÷· \˝Àq÷ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ e⁄qï H˚‘·. n<˚$<Ûä+>± #Ó’s¡àHé>± e⁄qï m.¬ø.Ä+{Àì $uÛÑ»q e´eVü‰s¡+˝À #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ~–«»jYTdæ+>¥ ≈£L&Ü ôV’≤˝…e˝Ÿ ø£$T{° <ë«sê ø=‘·Ô>± Ç#˚à dü+<˚X+¯ @$÷ ˝Ò<Tä . øπ e\+ ø±\j·÷|üq ø√düyT˚ ø£$T{° y˚XÊs¡ì »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\T düŒwüº+ #˚düTÔHêïsTT. ø=‘·Ô düuÛÑT´\+<ä]ø° n˙ï ‘Ó\TdüT nH˚~ ãVæ≤s¡+>∑ s¡Vü≤dü´y˚T. >∑‘·+˝À lø£èwüí ø£$T{° Ç∫Ãq ìy˚~ø£ ø£Hêï _Ûqï+>± ôV’≤˝…e˝Ÿ ø£$T{° Ç#˚Ã~ @$÷ e⁄+&É<äH˚ |ü]o\≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. düuÛÑT´\+‘ê Ç|üŒ {Ïπø ‘·eT dü\Vü‰\T Ç∫Ãqyêπs ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ñyÓ«‘·TÔq m>∑dæq H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ôV’≤ ø£e÷+&é eP´Vü‰‘·àø£yÓTÆq eTs√ nÅkÕÔìï ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó#Ã˚ Áø£eT+˝ÀH˚ ø=‘·Ô ø£$T{° Ä$sꓤyêìøÏ ø±s¡DeTì n+≥THêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd+<äT≈£î, yê] yê<äq\T $H˚+<äT≈£î á ø£$T{Ïì @sêŒ≥T#˚jT· &É+ »]–+<äì ø±+Á¬>dt ôV≤’ ø£e÷+&é ô|<ä\› T #ÓãT‘·THêï ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ø=+<äsT¡ ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT ‘Ó*ù|+<äT≈£î düqï<äe› Te⁄‘·THêïs¡T. ø±˙ á ø£$T{° ñ<˚X› Ê\‘√, H˚‘\· H√{ÏqT+∫ edüTqÔ ï e÷≥\≈£î @e÷Á‘·+ bı+‘·q ø£qã&Éì |ü]dæ‹ú . yêdüeÔ +>± #·÷ùdÔ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T ø√s¡T ø=+≥Tqï~ sêh düyTÓ øÆ ´£ + nqï~ >∑‘· ø=~› s√E\T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ã{Ϻ ÇfÒº ‘Ó*dæb˛‘·T+~. ø±˙ sêh $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ô|’ yÓqøÏÿ ‘·π>Z~ ˝Ò<äì eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt bÕغ ôV’≤ø£ e÷+&é Á|üø£{Ïk˛Ô+~. n+fÒ ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛHêj·Tø£‘«· + y˚dqæ ôV≤’ ˝…e˝Ÿ ø£$T{° d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT ùdø£]+∫ @+ #˚düTÔ+~, sêh $uÛÑ»q ìs¡íj·÷ìï yêsTT<ë y˚sTT+#·>∑\<ë n+fÒ dü+<˚V‰ü ‘·àø£yT˚ qì sê»ø°jT· esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. Çø£ sêÅcÕºìï $&É>={Ϻ ôV≤’ <äsêu≤<éqT ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î XÊX¯«‘· ñeTà&ç sê»<Ûëì ˝Ò<ë πø+Á<äbÕ*‘· ÁbÕ+‘·+>± #˚j·÷\qï~ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T #˚dTü qÔ ï &çe÷+&é. ø±˙ ôV≤’ <äsêu≤<é eTTe÷à{Ïø° ‘Ó\+>±D˝À uÛ≤>∑yT˚ qì sêh ø±+Á¬>dt bÕغ e´eVü‰sê\ ÇHé#ÛêsY® ~–«»jYTdæ+>¥ düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. ˝Òø£b˛‘˚ ôV’≤<äsêu≤<éqT <˚XÊìøÏ ¬s+&√ sê»<Ûëì #˚j·÷\qï~ eT÷&√ &çe÷+&é>± d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\T #˚düTÔHêïs¡T. ~–«»jYTdæ+>¥ Á|üø£≥q\T #˚düTÔ+&É≥+, <ëìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ +&É≥+ #·÷ùdÔ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\, nø£ÿ&ç H˚‘\· eTH√uÛ≤yê\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ ôV≤’ ˝…e˝Ÿ ø£$T{Ï m˝≤ n<Û´ä j·Tq+ #˚dTü +Ô ~, d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ düeTdü´\qT m˝≤ |ü]wüÿ]düT+Ô ~ nì sê»ø°jT· esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. ø=+<äsT¡ d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘\· T ôd‘’ +· á $wüj÷· ìï n+‘·s¡Z‘·+>± n+^ø£]düTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغ ôV’≤˝…e˝Ÿ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚j·T&Üìï s√– ‘·*∫+<˚, &Üø£s¶ Y eT+<äT Ç∫Ãq≥T¢>± ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ q n+‘ê d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\πø ‘Ó*ùd »]–+<äì, á ÁbÕ+‘·+˝À #Ó\πs–q düyÓTÆø£´ ñ<ä´eT+ H˚|ü<∏ä´+ ˝ÀH˚ yês¡T ≈£L&Ü @<√ bÕغ n~ÛcÕ˜q+‘√ b˛sê&ÉT ‘·Tqï≥T¢>± q{ϺdüTÔHêïs¡ì sê»ø°j·T esêZ\ qT+∫ $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. ñ<ä´eT ôd>∑ qT+∫ ‘·|æŒ+ #·Tø=H˚+<äT≈£î ‘·eT bÕغ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ‘·|æ düTÔ+fÒ, yê]øÏ }s¡≥ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ‘·eT bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é ôV’≤˝…e˝Ÿ ø£$T{Ïì ‘Ós¡ô|’øÏ rdüTø=∫Ã+<äì ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q z H˚‘· ù|s=ÿHêïs¡T. Ä+<√fi¯qu≤≥ |ü{qºÏ bÕغ H˚‘\· qT, d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\qT, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \qT <ë]˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃø=H˚+<äTπø á eP´Vü‰ìï neT\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq <Ûä«»yÓT‘·TÔ‘·THêïs¡T. sêh+ düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#ê\qï~ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ Á|ü<ëÛ q &çe÷+&é nsTT‘˚ $uÛ»Ñ q #˚kÕÔeTì Ksêø£+&ç>± #ÓãT‘·÷H˚ $÷ eTH√uÛ≤yê\qT >ös¡$kÕÔeTì ôV≤’ ˝…e˝Ÿ ø£$T{Ï @sêŒ≥T#˚dæ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ ø=‘·>Ô ± #˚ùd~ @$T{Ï nì Ä kı+‘·bÕغ H˚‘\· qT+#˚ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT.

es¡+>∑˝Ÿ, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): ôV≤’ <äsêu≤<é sê»<Ûëì>± |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T _\T¢ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ˝À ô|{Ϻ ÄyÓ÷~+∫q|ü⁄Œ&˚ {ÏÄsYmdt dü+ãTsê\T #˚dTü ≈£î+≥T+<äì, Ä\dü´+ #˚ùdÔ düeTsêì¬øH’ ê {ÏÄsYmdt ø±s¡´ø£s\Ô¡ T dæ<+›ä >± ñHêïs¡ì Ä bÕغ õ˝≤¢ Ç+#ê]® ô|~› düT<äsÙ¡ Hé s¬ &ç,¶ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ‘·øÿ£ fi¯|¢ *ü ¢ s¡M+<äsY sêe⁄\T nHêïs¡T. Vü≤qàø=+&É sê+q>∑s˝Y Àì {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À ô|~› düT<äsÙ¡ Hé s¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ {ÏÄsYmdt \ø£´å kÕ<Ûqä ø√dü+ mìï nyê+‘·sê˝…H’ ê eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äì, Ç{°e\ Hêj·T≈£î\ eTqdüT‡\qT >±j·T|ü]#˚˝≤ Ç‘·s¡ bÕغ\T |òsæ êsTT+|ü⁄\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTHÔ êïj·Tì, ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ {ÏÄsYmdt $©qeTe⁄‘·T+<ä+≥÷ $wü Á|ü#êsêìøÏ |üPqT≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. >∑&∫ç q |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt õ˝≤¢˝À 48 XÊ‘·+ |ü+#êj·Tr\qT ø¬ e’ dü+ #˚dTü ø=ì eTT+<ä+»˝À ì*∫+<äì, Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ <Ûs’Ó ´¡ + ñ+fÒ kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£\T ô|{ÏHº ê eT∞fl HÓ+ãsYeHé bÕغ>± {ÏÄsYmdt ì\ã&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. øπ dæÄsYqT Vü≤‘·´ #˚ùd+<äT≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï ≈£îÁ≥qT rÁe+>± K+&çdTü HÔ êïeTì, >∑‘+· ˝À yÓm’ dt sê»X‚KsY s¬ &ç¶ eTTK´eT+Á‹>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü sêj·T\d”eT bòÕ´ø£Hå é H˚‘\· T ≈£îÁ≥ |üHêïs¡ì, H˚&TÉ »s¡T>∑T‘·Tqï ≈£îÁ≥\ô|’ øπ dæÄsY≈î£ »&é|d¢ü t uÛÁÑ <ä‘· ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·øÿ£ fi¯|¢ *ü ¢ s¡M+<äsY sêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\+>±DqT Äù| X¯øÔÏ ˝Ò<ìä Á>∑V≤æ +#˚ øπ dæÄsY Vü≤‘·´≈£î düyTÓ øÆ ´£ yê<ä bòÕ´ø£ìå düT\º eTTsƒê ≈£îÁ≥ |üìï+<äì $eT]Ù+#ês¡T. d”e÷+Á<Û˝ä À ø±+Á¬>dt, {Ï&|ç ,æ yÓm’ dtÄsYd|æ \æ T

b˛{°\T |ü&ç ø£èÁ‹eT Ä+<√fi¯q\T #˚|&ü TÉ ‘·THêïs¡ì, M{Ïì d”e÷+Á<Ûä |üÁ‹ø£\T, #êqfi¯ó¢ b˛{° |ü&ç #·÷|ædTü HÔ êïj·Tì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏjT· mø£ÿ&Ü Ä–b˛sTTHê ñ<äè‘·+>± ñ<ä´$T+#˚+<äT≈£î ø±s¡´ø£s\Ô¡ T dæ<+›ä >± ñHêïs¡Hêïs¡T. {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\≈£î |ü<eä ⁄\T ÄX¯ #·÷|æ ø±+Á¬>dt bÕغ |òsæ êsTT+|ü⁄\qT Áb˛‘·‡Væ≤ùdÔ düV≤æ +#˚~ ˝Ò<ìä #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº Á|üÁøÏjT· qT eT]+‘· y˚–s¡+ #˚j÷· *‡q ‘·sT¡ D+˝ÀH˚ ô|~› düT<äsÙ¡ Hé s¬ &ç¶ õ˝≤¢ Ç+#ê]®>± ìj·T$T+#·&+É Vü≤s¡¸˙j·TeTHêïs¡T. {ÏÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuTÑÛ ´\T ø¬ . sê»j·T´ j·÷<äyé e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±+Á¬>dt, j·TT|æm\ yÓT&É\T e+∫ ‘Ó\+>±DqT Çyê«*‡q nìyês¡´ |ü]dæ‹ú ì rdüT≈£îe∫Ãq |òTü q‘· øπ dæÄsYøπ <ä≈î£ ÿ‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. e#˚à kÕ<ës¡D mìïø£˝À¢ õ˝≤¢˝Àì nìï kÕúHê\qT {ÏÄsYmdt >¬ \Te&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. á $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À e÷J eT+Á‹ ø¬ . #·+<äT˝≤˝Ÿ, {Ïõm n<Û´ä ≈£îå \T eTÁ] j·÷<äe s¬ &ç,¶ {ÏÄsYmdt eTTK´ Hêj·T≈£î\T eT+<ä nsTT\j·T´, Hê>∑÷s¡¢ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ >¬ H’ ì˚ sêCHé, X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, e÷πsïì s¡M+<äsY sêe⁄, dü+>∑T˝≤˝Ÿ, uÛsÑ ‘¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç,¶ eTVæ≤fi≤ n<Û´ä ≈£îå sê\T \*‘ê j·÷<äy,é j·TTe»q,yÓTHÆ êغ $uÛ≤>±\ n<Û´ä ≈£îå \T Ç+&É¢ Hêπ>X¯«sY sêe⁄, qsTTeTT~›H,é s¡V≤” eTT˙ïkÕ uÒ>+∑ , {ÏÄsYmdt$ H˚‘\· T m˝Ÿ. yêdüT<˚e s¬ &ç,¶ lsê+ XÊ´yéT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± {ÏÄsYmdt bÕغ õ˝≤¢ Ç+#ê]®>± u≤<Û´ä ‘·\T #˚|{ü qºÏ ô|~› düT<äsÙ¡ Hé s¬ &çø¶ Ï Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, $$<Ûä $uÛ≤>±\ n<Û´ä ≈£îå \T |ü⁄wüŒ>∑T#êÃ\‘√ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

| Á ‹ ü ñ<√´– Hêj·Tø£‘«· \ø£D å +‘√ |üì#˚j÷ · * sê»ø°jT· |òTü s¡D¸ \≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY øÏwüHé`‘Ó\+>±D ¬>õf…&é ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+

bÕ\≈£î]Ô˝À ‘êe⁄˝<Ò Tä |òTü s¡¸D\≈£î <äT>±´\ nqT#·sT¡ \ j·T‘·ï+ bÕ\≈£î]Ô e÷J düsŒ¡ +#Y\T

Vü≤qàø=+&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): Á|üuTÑÛ ‘·« s¡+>∑+˝À |üì #˚ùd Á|ü‹ ñ<√´– Hêj·Tø£‘«· \ø£àå D+‘√ |üì#˚ùdÔ n_Ûeè~∆ kÕ<Û´ä eTe⁄‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y õ. øÏwHü é ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ø±sê´\j·T+˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dqæ ‘Ó\+>±D >¬ õf…+&é nk˛dæjT˚ wüHé ø±sê´\j·÷ìï ø£˝ø… sº£ Y øÏwHü ‘é √ bÕ≥T C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ Y |æmdt Á|ü<Tä ´eTï\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘Ó\+>±D >¬ õf…&é n~Ûø±s¡T\ dü+|òTü + õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T |ü]{≤\ düTu≤“sêe⁄ n<Û´ä ø£‘å q· »]–q á ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝ø… sº£ Y øÏwHü é e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|ü‹ ñ<√´– ìã<ä‘› ,· n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì#˚j÷· *‡q nedüs+¡ ñ+<äì nHêïs¡T. Á|üdTü ‘Ô · düeTj·T+˝À ø±sê´\j·T düV‰ü j·T≈£î&ç qT+∫ ø£˝…ø£ºsY es¡≈£î eT]+‘· n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì#˚j·÷\ì nHêïs¡T. ñ<√´>∑T\≈£î dü+ã+~Û+∫ @ $<ÛäyÓTÆq düeTdü´\THêï ‘·qqT H˚s¡T>± ø£\Tyê\ì ñ<√´>∑T\ dü+|ò÷ü \≈£î düŒwü+º #˚XÊs¡T. ìC≤sTTr, ù|<ä\≈£î düV‰ü j·T |ü&≥ É +˝À Á|ü‹ ñ<√´–, n~Ûø±] ∫‘·XÔ ó¯ ~›‘√ |üì#˚j÷· \Hêïs¡T. CÒdæ Á|ü<Tä ´eTï e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwü+º ˝Àì

sêj·T\d”eT, Ä+Á<Ûë, ‘Ó\+>±D˝À ‘êqT |üì#˚XÊqì, es¡+>∑˝Ÿ˝À ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \ Hêj·T≈£î\˝À ñqï ìã<ä‘› · mø£ÿ&Ü ˝Ò<ìä nHêïs¡T. sêÁwüº |ü⁄qsYìsêàD+˝À ñ<√´>∑T\T ø°\ø£ bÕÁ‘· eVæ≤+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ Y _. dü+Jej·T´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ˝À ñ<√´>∑T\+<äs÷¡ n~Ûø£ düeTj·T+ |üì#˚j÷· *‡ nedüs+¡ ñ+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄsYz düTsπ +Á<ä ø£sD ¡ ,Y _ÄsYø¬ sêe⁄, &ç|Äæ sYz ø¬ . yÓ+ø£≥s¡eTD, m|æ&ç sêeTT, {ÏmHéõz\ n<Û´ä ≈£îå \T sêCÒXŸ >ö&é, m+|æ&zç \ n<Û´ä ≈£îå \T yÓ+ø£fXÒ «¯ sY sêe⁄, ùwø˘ VüQùd‡Hé, z+ø±sY dæ+>¥, bı≥¢|*ü ¢ lìyêdt sêe⁄, bÕ]C≤‘·+, $$<Ûä dü+|ò÷ü \ Á|ü‹ì<ÛTä \T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘Ó\+>±D >¬ õf…&é n~Ûø±s¡T\ dü+|òTü + Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù »>∑Hyé ÷Ó Vü≤Hé sêe⁄ kÕ«>∑‘√|üHê´dü+ #˚XÊs¡T.

$<ë´s¡T\ú T ñqï‘· •Ksê\qT n~s√Væ≤+#ê* ø±Jù|≥, Ä>∑dTü º 8(ø±ø£rj·T) : $<ë´s¡T\ú T ‘·eT #·<äTe⁄˝À¢ Á|ü‹uÛÑ ø£qã]à ñqï‘· •Ksê\qT Ä~s√Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y õ. øÏwHü é nHêïs¡T. øπ +ÁBj·T $<ë´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ÇHéydÓ ≥ºæ ÷´sY ôd]eTì ($<ë´s¡Tú\ kÂÿ{Ÿ‡ n+&é ¬>’&é‡ $uÛ≤>∑ Á|üyX˚ +¯ ) ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y $<ë´\j·T+ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé>± eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ø£˝ø… sº£ Y e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ä»e÷sTTw”˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·Tqï øπ +ÁBj·T $<ë´\j·T+˝À $<ë´eø±XÊ\qT $<ë´s¡T\ú T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì ø√sês¡T. á $<ë´\j·T+ ˝À ñqï‘· Á|üe÷D≤\‘√ Áø£eT •ø£D å ‘√ ìcÕí‘T· ˝…q’ ñbÕ<Ûë´j·TT\ <ë«sê $<ë´uÀ<Ûqä #˚jT· ≥y˚T ø±≈£î+&Ü C≤rj·T‘ê uÛ≤yêìï ô|+bı+~+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äì, $<ë´s¡T\ú T á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø=ì ‘·eT uÛÑ$wü´‘Y \øå±´ìï kÕ~+∫ ‘√{Ï $<ë´s¡Tú\≈£î e÷s¡<Z sä Ù¡ ø£+>± ì\Tyê\ì ø√sês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ‹\øÏ + #ês¡ T . nq+‘· s ¡ + ø£ ˝ … ø £ º s Y $<ë´]ú ˙ , $<ë´\j·T+ Á|æì‡bÕ˝Ÿ m. dæ~s› êeTT\T, $<ë´\j·T+ $<ë´s¡Tú\T kÕeT÷Væ≤ø£+>± Ä\|æ+∫q Væ≤+B $<ë´s¡T\ú ≈£î dü÷&º +Ó {Ÿ‡ øöì‡˝Ÿ düuTÑÛ ´\T>±, Vü≤ÖCŸ dæã“+~ y˚TH˚CyŸ TÓ +{Ÿ ø£$T{° düuTÑÛ ´\T eT+&É\ |üsT¡ X¯ó ^‘ê\qT, Á|ü‹»„ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT ø£˝ø… sº£ Y Ädüø>ÔÏ ± ¬øô|ºHé u≤´&û®\qT n\+ø£]+#ês¡T. πø+ÁBj·T sêeTT\T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

p&√ øÁ &° Üø±s¡T\ $»jÓ÷‘·‡e sê´©

bÕ\≈£î]Ô, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : Ç{°e\ »]–q Á>±eT|ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T z≥$Tì J]í+#·Tø√˝Òø£H˚ sê»ø°j·T |òüTs¡¸D\≈£î bÕ\Œ&˚+<äT≈£î <äT>±´\ nqT#·sT¡ \T Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êï s¡ì, n˝≤+{Ï |òTü s¡¸D yê‘êes¡D≤ìøÏ bÕ\≈£î]Ô˝À ‘êe⁄ ˝Ò<ìä e÷J düsŒ¡ +#Y\T ∫{≤´\ sêeT#·+Á<ä+, >∑+>∑T ø£èwüeí T÷]Ô, ø£eTà>±ì Ä+»H˚jT· T\T nHêïs¡T. eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì >∑+>∑T ø£èwüeí T÷]Ô Äes¡D˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ sê»ø° j · ÷ ˝À¢ ¬ > \Tb˛≥eTT\T düV≤ü »y˚Tqì, ˇø£sT¡ >¬ *ùdÔ ˇø£sT¡ z&ÉT‘ês¡ì nHêï s¡T. z≥$TøÏ >∑Ts¬ q’ yês¡T zs¡TŒ‘√, düV≤ü q+‘√ e´e Vü≤]+#ê*‡ ñ+<äì, ø±ì yês¡T¶ düuTÑÛ ´\ Çfi¯¢ m<äT≥ Ä+<√fi¯q #˚|ü≥º&É+ ˙#· dü+düÿè‹øÏ ì<äs¡ÙqeT Hêïs¡T. bÕ\≈£î]Ô˝À 20 @fi¯ó¢ dæ|mæ + n~Ûø±s¡+˝À ñ qï|üŒ{Ïø° ø±+Á¬>dtô|’ m˝≤+{Ï øπ düT\T, |òTü s¡¸D\T ˝Òeì düŒwü+º #˚XÊs¡T. øπ e\+ mìïø£\ düeTj·T+˝À bÕغ\T me] >¬ \T|ü⁄ ø√dü+ yês¡T Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü ≈£îqï|üŒ{Ïø° mìïø£\ nq+‘·s+¡ k˛<äsT¡ ˝≤¢ ø£*dæ yÓT\dæ ñ+&˚ dü+düÿè‹øÏ ñ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt qT+∫ >¬ *∫q ãp®] <Ûäq\øÏåà ø±+Á¬>dt ¬su…˝Ÿ >∑÷{ÏøÏ #˚s¡>±, ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T eTVæ≤fi¯ nì #·÷&É≈î£ +&Ü ndüu´ÑÛ |ü<Cä ≤\+‘√ <ä÷wæ+#·&+É yê] ˙#· dü+düÿè‹øÏ ì<äsÙ¡ qeTHêïs¡T. ø=+‘· eT+~ ø±+Á¬>dt˝À |ü<eä ⁄\T bı+~ 2009 kÕ<ës¡D mìïø£\≈£î eTT+<äT yÓ÷dü+ #˚dæ {Ï&|ç ˝æ À #˚]q yêπs ‹]– ø±+Á¬>dt˝À #˚] Ä bÕغì ÁuÛwÑ ßü º |ü{dºÏ Tü HÔ êïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. >∑‘+· ˝À <äT>±´\ lìyêdü sêe⁄ {ÏÄsYmdt bÕغ qT+∫ >¬ yÓTà˝Ò´>± >¬ \Tbı+~. ø±+Á¬>dt≈î£ neTTà&ÉTb˛j·÷s¡ì nHêïs¡T. bÕ\≈£î]Ô˝À ù|ÁfÒ–b˛‘·Tqï ]j·T˝Ÿ e÷|òj æ ÷· qT ìyê]+#˚+<äT≈£î q÷‘·q bÕ\ø£es¡+Z ø£]qƒ +>± e´eVü≤]+#ê\ì ø√sês¡T. Á>±y˚T‘·sT¡ \T ø=+‘· eT+~ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñ+&ç |üã“+ >∑&TÉ |ü⁄≈£î+≥÷ yê] n~ÛHêj·T≈£î\ yÓT|ü⁄Œ bı+<˚+ <äT≈£î bÕ\≈£î]Ô˝À |òTü s¡¸D yê‘êes¡D+ düèwæ+º #ê\ qT≈£î+fÒ yê]øÏ Á|ü»˝Ò >∑TDbÕsƒ+¡ #ÓãT‘ês¡Hêïs¡T. Ç{°e\ »]–q mìïø£˝À¢ ù|<ä\ |üøyå£ T˚ >¬ *∫+<äì, düsŒ¡ +#Y mìïø£˝À¢ n+»eTàqT >¬ *|æ+∫q+<äT≈£î yês¡T Á|ü»\≈£î Á|ü‘´˚ ø£ ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À düsŒ¡ +#Y n+–&ç n+»eTà m\¢jT· ´, ñ|ü düsŒ¡ +#Y ãp®] <Ûäq\øÏåà y˚DT, yês¡T¶ düuÛÑT´\T m&ÉyÓ*¢ |üP\eTà, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, >∑+>∑T s¡|òüTT, ø£eTà>±ì kÕs¡j·T´, ø£≥¢ ø£fi≤e‹, sêeTT\T, Hêj·T≈£î\T ø£eTà>±ì Hê>∑qï, nXÀø˘ >ö&é, k˛y˚TX¯«sY sêe⁄, ø=+&Éj·T´, ø£eTà>±ì yÓ+ø£qï, lVü≤], \ø£åàDY, k˛eTHê<∏+ä , düT<Ûëø£sY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eè<äT\∆ , $‘·+‘·Te⁄\ |æ+#Ûq · T¢ | ô +#ê\ì Bø£å <Ûsä à¡ kÕ>∑s,Y Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : eè<äT\∆ T, $ø£˝≤+>∑T\T, $‘·+‘·Te⁄\≈£î |æ+#Ûq· T¢ yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚d÷ü Ô $ôV≤#Y|mæ dt Ä<Û«ä s¡´+˝À kÕúìø£ ‘·V≤ü dæ˝≤›sY ø±sê´\j·T+ düMT|ü+˝À ˇø£ÿ s√E Bø£å #˚|{ü ≤ºsT¡ . á Bø£qå T ø=j·÷´&É mùdsÔ Y |üP\e÷\\T y˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#·>±, me÷àØŒmdt õ˝≤¢ ñ bÕ<Û´ä ≈£îå \T ∫\Tø£ s¡M+<äs,Y $ôV≤#Y|mæ dt eT+&É\ n<Û´ä ≈£îå \T ø£Ás¡ sêõ¬s&ç\¶ T yê]øÏ dü+|òT” uÛ≤e+ ‘Ó*|æq nq+‘·s+¡ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eè<äT\∆ T, $ø£˝≤+>∑T\T, $‘·+‘·Te⁄\≈£î |æ+#Ûq· q¢ T s¡÷.200 qT+∫ yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+#ê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> ‘Ó\sπ¢ wüHøé ±s¡T¶ <ës¡T\≈£î n+~+#˚ _j·÷´ìï 4 øÏ˝À\ qT+∫ 15 øÏ˝À\≈£î ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eè<äT\∆ T, $ø£˝≤+>∑T\î, $‘·+‘·Te⁄\qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ |üP]Ô>± $düà]+#·&+É ‘√ me÷àØŒmdt e´ekÕú|øü £ n<Û´ä ≈£îå \T eT+<äøè£ wüí e÷~>∑ yê] ‘·s|¡ ⁄ü q b˛sê&ÉT‘·THêïs¡ì, Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê Á|üuTÑÛ ‘·«+ düŒ+~+∫ |æ+#Ûq· T¢ ô|+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À me÷àØŒmdt ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® >∑+>±s¡|⁄ü lìyêdt, $‘·+‘·Te⁄\ dü+|òTü + ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® eTTì>±\ sê»eTà, dæôV≤#Y ø£fi,¯ dæôV≤#Y \øÏàå , õ. dü+|üPs¡,í eè<äT\∆ T eTTì>±\ Ä>∑jT· ´, n\Tyê\ ø=eTTs¡jT· ´, m+. yÓ+ø£≥eTà, m+. eÁ»eTà, _. Ms¡eTà, m+. nqdü÷s¡´ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£Øe÷u≤<é, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : Ç{°e\ uÛ≤s¡‘· p&√ nk˛dæjT˚ wüHé »]–q mìïø£˝À¢ nœ\ uÛ≤s¡‘· ñbÕ<Û´ä ≈£îå ì>± ã+&Ü Á|üø±wt, düV‰ü j·T ø±s¡´<ä]Ù>± ø¬ ˝’ ≤wt j·÷<äy\é T mìï¬øq’ dü+<äs“¡ +¤ >± õ˝≤¢ p&√ nk˛dæjT˚ wüHé Ä<Û«ä s¡´+˝À $»jÓ÷‘·‡e sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q Áø°&Üø±s¡T\T, ø√#Y\T, |æÇ{Ï\T es¡+>∑˝Ÿ s¬ ˝’ «Ò ùdwº Hü é qT+∫ œ˝≤ es¡+>∑˝Ÿ es¡≈î£ sê´© ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s+¡ eTT~sêCŸ uÛeÑ Hé˝À @sêŒ≥T #˚dqæ n_Ûq+<äq düu˝ÑÛ À ã+&Ü Á|üø±wt, ø¬ ˝’ ≤wt j·÷<äy\é qT |òTü q+>± düHêàì+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ms¡kÕ«$T, øÏsD¡ ,Y ≈£îe÷sY, sêE, Hê>∑sêE ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ<Û ë ´j· T Tsê* nÁ ø e £ T ã~©ì s¡ < T ä › #˚ j ÷ · * es¡+>∑˝Ÿ {ÖHé, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : ñbÕ<Ûë´j·TT\ ìj·÷eTø±˝À¢ $ø£˝≤+>∑T\ ø√≥˝À qøÏ© <äèMø£sD¡ |üÁ‘ê\‘√ ñ<√´>±\T bı+~q $<Û+ä >±H˚ Á|ü‹ @&Ü~ »]π> ã~©˝À¢q÷ qøÏ© $ø£˝≤+>∑T\T>± <äèMø£sD¡ |üÁ‘ê\qT düèwæ+º ∫ ø=+<äsT¡ ñbÕ<Ûë´j·TT\T n~Ûø±s¡T\‘√ n+&É‘√ ã~©\T #˚sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡ì $ø£˝≤+>∑T\ ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òTü + sêÁwüº ø£˙«qsY q˝…\¢ sê»j·T´, õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£,å ø±s¡´<äsT¡ Ù\T uÀq–] sêeTT\T, _˝≤¢ eTùV≤+<äs\Y T ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

{ÏÄsYmdtqT M&˚~ ˝Ò<Tä : m. #·+<äT˝≤˝Ÿ es¡+>∑˝Ÿ, Ä>∑dTü º 8(ø±ø£rj·T) : ‘êqT {ÏÄsYmdtqT M&ç ø±+Á¬>dt˝À #˚sT¡ ‘·Tqï≥T¢ |üÁ‹ø£˝À¢ e∫Ãq yês¡˝Ô À¢ m˝≤+{Ï yêdüeÔ + ˝Ò<ìä e÷J eT+Á‹, b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuTÑÛ ´\T nõàsê #·+<äT˝≤˝Ÿ nHêïs¡T. Vü≤qàø=+&É sê+q>∑s˝Y Àì {ÏÄsYmdt ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘êqT J$ÄsY ø£*dæ &ç©ø¢ Ï yÓ[fl+~ yêdüeÔ eTì, ‘Ó\+>±D Á|üø≥ £ q #˚dqæ +<äT≈£î sêÁwüº ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ Ç+#ê]® ~–«»jYT dæ+>¥qT nqTø√≈£î+&Ü ø£*dæ <Ûqä ´yê<ë\T ‘Ó*bÕeTì, <ëìøÏ |üÁ‹ø£˝À¢ y˚sπ s¡ø+£ >± sêXÊs¡ì nHêïs¡T. øπ dæÄsY Hêj·Tø£‘«· +˝À ‘Ó\+>±D @s¡Œ&çq ‘·sT¡ yê‘· {ÏÄsYmdt qT+∫ yÓfi≤fl*‡q nedüs+¡ @eTT+≥T+<äì, uÛ$Ñ wü´‘·TÔ øπ dæÄsY Hêj·Tø£‘«· +˝À {ÏÄsYmdt˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êqì #ÓbÕŒs¡T. |üÁ‹ø£˝À¢ yês¡\Ô T sêùd eTT+<äT ‘·eTqT dü+Á|ü~ùdÔ eT+∫<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.

õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ 6/44, ø±˝ÒcÕ eTkÕÔHée* Åd”º{Ÿ, s¡M+Á<äq>∑sY, ø£&É|ü. ôd˝Ÿ ` 9247127006, 9989320577


>∑T+≥÷s¡T

4s¡eTC≤Hé e÷dü|⁄ü ÁbÕeTTK´‘· X¯óÁø£yês¡+

9 Ä>∑dTü º

2013

ª qVt≤eT<äTVüQ eqTdü*n ¢ ˝≤ s¡d÷ü *Væ≤˝Ÿ ø£ØyéT, ne÷àu≤<é |òünePEÔ_˝≤¢Væ≤ $Tqwtôw’‘ê ìÁs¡JyéT, _dæà˝≤¢ Væ≤Ás¡Vü‰à ìÁs¡V”≤yéT.μμ nq+‘· ø£sT¡ D≤eTj·TT&ÉT, nbÕs¡ ø£èbÕo*jÓTÆ q n˝≤¢V≤t HêeTeTT‘√ ÁbÕs¡+_ÛdTü HÔ êïqT.

Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± eTTdæ¢+\T »s¡T|ü⁄ø=H˚ |ü+&ÉT>∑\˝À ¬s+&ÉT |ü+&ÉT>∑\T eTTK´yÓTqÆ $. yÓTT<ä{~Ï - á<äT˝Ÿ |òÁæ ‘YY n+fÒ s¡eTC≤Hé, s¬ +&Ée~ á<äT˝Ÿ nC≤Ω n+fÒ ãÁø°<.é yÓTT<ä{Ï |ü+&ÉT>∑ s¡+C≤Hé ÇkÕ¢MTø±´˝…+&ÉsY ˝Àì 9e e÷dü|⁄ü HÓ\e+ø£ <äsÙ¡ q+‘√ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ Æ |üP]Ô 30 ~Hê\T s√C≤ (ñ|üyêkÕ\T) bÕ{Ï+∫ düs«¡ düèwæøº s£ j Ô¡ T· >∑T n˝≤¢V≤t jÓT&É\ $XÊ«düe+‘·T˝…q’ <ëdüT\T ‘·eT dü+|üPs¡í $<Ûj ˚ T· ‘·qT Á|üø{£ +Ï #·Tø√e&ÜìøÏ ìπs•› +#·ã&ç+~. s¡+C≤Hée÷dü+˝À ñ|üyêkÕ\ eTTU≤´X¯jT· eTT e÷qe⁄\T ‘·eT eTqdüT\ô|,’ Ç+Á~j·÷\ô| X¯Øsê\ô|’ Ä~Û|‘ü ê´ìï kÕ~Û+#·≥y˚T. s¡eT<ë n+fÒ <äV≤æ +#·ã&É≥+ nH˚ ns¡y∆ TÓ TdüT+Ô ~. $XÊ«düe+‘·T˝…q’ <ëdüT\T ‘êeTT ‘Ó*k˛ ‘Ó*j·Tø√ #˚dqæ bÕbÕ\qT <äV≤æ +∫y˚dæ yês¡T |ü]X¯ó<äT\∆ T>± r]Ã~<äã› &É{≤ìøÏ »>∑‘sY ø¡ ≈å£ î£ &Óq’ n˝≤¢V≤t ø£*Œ+∫q neø±X¯y˚T s√C≤. s√C≤ Áe‘·eTT\‘√ kÕ~Û+∫q zs¡TŒ, düVü≤q+, sêuÀe⁄ |üP]Ôd+ü e‘·‡s¡+ X¯óuÛÁÑ |ü<yä TÓ qÆ s¡øD å£ >± ì\TdüT+Ô ~. ˇø£ e´øÏÔ dü«j·T+>± Äø£*u≤<ÛäqT nqTuÛÑ$ùdÔH˚ Ä‘·&çøÏ Ç‘·s¡T\ Äø£*u≤<Ûä\T ‘Ó\TkÕÔsTT. ‘·<ë«sê Äe´øÏj Ô T· +<äT |üs√|üø±s¡ uÛ≤eq »ìdüT+Ô ~. s¡+C≤Hé ñ|ü yêkÕ\ e\¢ düe÷»+˝Àì nHêïs¡T\Ô Äø£*u≤<Û\ä qT >∑T]Ô+#·>*∑ – Ä|ü⁄\Ô T>± e÷] yê]ì Ä<äT≈£î+≥÷, n~Ûø£,n<ÛäeT nH˚ e´‘ê´düeTT\T M&ç, Væ≤+kÕ, <Ís¡®Hê´\qT <ä]#˚s˙¡ j·Tø£, ø±eTÁø√<Ûë<äT\≈£î ˝ÀqT ø±≈£î+&Ü <äTwüº Ä˝À#·q\T <ä]#˚s˙¡ j·Tø£ düèwæ$º <Ûë‘· n˝≤¢VQü ‘ê˝≤ Ä»„\≈£î ã<äT˝∆ ’… yÓT\T>∑T‘·÷, Á|üXÊ+‘· JeHêìï bı+<ä>\∑ T>∑T‘ês¡T. á e÷dü+ jÓTTø£ÿ Á|ü‹s√E, Á|ü‹>∑+≥, Á|ü‹ |òTü &çjT· m+‘√ neT÷\´ yÓTqÆ ~ eT]j·TT X¯óuÛÁÑ |ü<yä TÓ qÆ ~. s√C≤ Áe‘·eTT dæ$ú T‘·+˝Òì eTqdüT\qT dæ$ú T‘·|]ü à ñÁ<˚ø|£ Pü ]‘· eTqdüT‡\qT XÊ+‹+|üCdÒ æ e÷qdæøs£ √>±\ qT+&ç n+‘·sY s¡T>∑à‘·\ qT+&ç Ä‘·à\qT |ü]X¯ó<ä∆|ü]à Á|üXÊ+‘· JeHêìï Á|ükÕ~düTÔ+~ eT]j·TT nH˚ø£ s√>±\qT+&ç $eTTøÏÔì ø£*–düTÔ+~ nH˚ $wüj·T+ H˚{Ï Ä<ÛTä ìø£jT· T>∑+˝À yÓ<’ ´ä XÊÅd|Ôü sü +¡ >± ≈£L&Ü ìs¡÷|æ+#·ã&ç+~. s√C≤ jÓTTø£ÿ ìØí‘d· eü Tj·T+14>∑+≥\ ø±\eT+<äT ‹q≥+, Á‘ê>∑≥+, eT]j·TT dü+uÛÀ>±~Û ÁøÏjT· \T ìùw~Û+#·ã&çq$. ñ |üyêdüeTTqï e´øÏÔ á ìØí‘· düeTj·TeT+<äT <ëVü≤+‘√ ø£+sƒ+¡ X¯ówæÿ+∫ b˛sTTHê, Äø£* u≤<Û‘ä √ ÁbÕD+ n˝≤¢&bç ˛sTTHê, XÊØs¡ø£∑yê+#Û· |”&ç+∫Hê ‘·q yê+#Û·*ï |üP]+#·Tø√˝Ò&ÉT. á|ü]dæú‹ Ç‘·s¡ ~Hê˝À¢ ñ+&É<äT. m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ s√C≤ jÓTTø£ÿ ìØí‘· ø£≥Tºu≤≥¢≈î£ eTìwæ ‘·q≈£î ‘êqT>± ã+B nsTTb˛‘ê&√ n|ü⁄Œ&˚ Ä‘·ì˝Àì ô|X’ Ê∫ø£‘«· + ≈£L&Ü ã+~Û+#· ã&ÉT‘·T+~.eTqdüT‘√bÕ≥T Ç+Á~j·÷\ìï ‘·qÄBÛq+˝Àñ+&ç #Ó&TÉ s¡T>∑à‘·\≈£î <ä÷s¡eTÚ‘ê&ÉT. Ç≥Te+{Ï <ëdüTì |ü≥¢ <Óe’ ø±s¡TD´+ X¯óuÛ≤\s¡÷|ü+˝À e]¸dTü +Ô ~. s¡+C≤Hé e÷düeTT q+<äT ˇø£ |ü$Á‘ê‹ |ü$Á‘·yTÓ qÆ sπ sTT edüT+Ô ~. n~ yÓsTT´ e÷düeTT\ sêÁ‘·T\ø£+fÒ |òTü qyÓTqÆ sêÁ‹>± m+#·ã&ç+~, <ëìH˚ ˝…\’ ‘·T˝Ÿ KÁ<é n+{≤s¡T. ásêÁ‹˝ÀH˚ Á|ü|+ü #· yê´|ü+Ô >± n‘·´~Ûø+£ >± ìs¡+‘·s+¡ |ü]+ƒ #·ã&˚ <Ó’eÁ>∑+<ÛäyÓTÆq |ü$Á‘· KTsYÄH˚ wüØ|òt ne‘·]+∫+~. KTsêHé Á>∑+<Ûä+ ˇø£ÿ eTTdæ¢+ düe÷C≤ìøÏ e÷Á‘·y˚T dü«+‘·yÓTÆq Á>∑+<Ûä+ ø±<äT. |ü$Á‘·KTsêHé Á>∑+<Ûä+ j·÷e‘Y e÷qyê[øÏ e÷s¡Z<äs¡Ùø£ Á>∑+<Ûä+, düèwæº˝Àì >±©, ˙s¡T, Äø±X¯+, n–ï @$<Ûä+>±HÓ’‘˚ düeTdüeÔ ÷qyê[øÏ #Ó+~qy√, ~e´ KTsYÄHé ≈£L&Ü düeTdüÔ e÷qyê[øÏ ñ|ü<X˚ Ê‘·àø£ Á>∑+<Û+ä . e÷qeC≤‹øÏ #Ó+~q düeTdüÔ $wüj÷· \÷ ≈£L\+ø£w+ü >± KTsêHé˝À #·]Ã+#· ã&ܶsTT. e÷qe J$‘·+˝Àì @ s¡+>∑eT÷, @ <äXÊ Bì e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±ìøÏ yÓ\T|ü\ ˝Ò<äT. Ç≥Te+{Ï eTVü≤‘·Ôs¡ Á>∑+<Ûä+ ne‘·]+|ü#˚dæ e÷qeC≤‹øÏ #˚dæq y˚T\T≈£î <Ó’yêìøÏ y˚qy˚\ ø£è‘·»„‘·\T! ÇkÕ¢yTé ≈£î dü+ã+~Û+∫q 5 eT÷\ dæ<ëÛ +› ‘ê\˝À s√C≤‘√ bÕ≥T »ø±‘Y ≈£L&Ü ˇø£{.Ï »ø±‘Y n+fÒ |ü]X¯ó<ä› |üsá ≥+, nqTÁ>∑V≤ü + bı+<ä≥+ nH˚ nsê∆\THêïsTT. ìsê∆]‘· dü+|ü<ä ø£*– j·TTqï Á|ü‹ eTTdæ+¢ »ø±‘Y qT ‘·|Œü ìdü]>± #Ó*+¢ #ê*. »ø±‘Y <ëq+ #Ó*+¢ #·≥+ <ë«sê eTìwæ Vü≤è<äjT· + qT+&ç |ædHæ ê]‘·q+ ‘=\–+#· ã&ÉT‘·T+~. ‘êqT ø£*–j·TTqï dü+|ü<qä T+&ç 40 e e+‘·T dü+|ü<qä T n+fÒ q÷{ÏøÏ 2qïs¡ XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq ˝…øÿÏ +∫ eTT+<äT>± ‘·eT ã+<ÛTä e⁄˝À¢ì ù|<äyê]øÏ Çe«&É+ ñ‘·eÔ T+. Ä‘·sT¡ yê‘· düe÷»+˝Àì nHê<Û\ä T, BqT\T, ìs¡Tù|<ä\≈£î Çyê«*. á »ø±‘Y <ëq+e\¢ ‘·eT Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑T ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤˝À¢ ≈£L&Ü s¡+C≤Hé|+ü &ÉT>∑ jÓTTø£ÿ Äq+<ä dü+ãsê\T yÓ*$¢ s¡TkÕÔsTT. s¡+C≤Hé e÷düeT+<äT s√C≤, qe÷CŸ, ‘·sêMVt≤, KTsYÄHé|sü q¡ƒ eTT #˚d÷ü Ô ~qeTT˝À ìØí‘· 14>∑+≥\T nqïbÕ˙j·÷\T, ‘·q eTH√yê+#Û\· qT øπ e\+ n˝≤¢V≤t Ä»„≈î£ ã<äT˝∆ ’… e<ä*y˚dqæ ÅdÔ” |ü⁄s¡Twü ñ|üyêdüT\ Ä‘·à\T |ü]X¯ó<Ûy›ä TÓ ,Æ øÏw¢ |ºü ]ü dæ‘ú T· \qT m<äTs=ÿH˚ düV≤ü q X¯ø|ÔÏ sü T¡ ˝Ö‘ês¡T. s¡+C≤Hé e÷düeT+<äT s√C≤ e⁄qï e´øÏeÔ \¢ »]π> ∫qï∫qï ˝ÀbÕ\qT |üP]+#·{≤ìøÏ á<é ÁbÕs¡q∆ ≈£î yÓfi¢‚ eTT+<äT |òÁæ ‘ê <ëHêìï #Ó*+¢ #ê*. |òÁæ ‘ê<ëq+ jÓTTø£ÿ \ø£´å + s√C≤qT |ü]X¯ó<ä|› sü á ≥y˚T ø±≈£î+&Ü |ü+&ÉT>∑Hê&ÉT ìs¡Tù|<ä\≈£î ≈£L&Ü |ü+&ÉT>∑ kÕe÷Á– düeT≈£Ls¡Ã≥y˚T |òÁæ ‘ê<ëq+˝À Ç$T&çjT· Tqï eTs√ ñ<˚X› +¯ . á s¡+C≤Hé e÷düeT+<äT ø£*–q ìÁ>∑V≤ü X¯øÔÏ <ë«sê HÓ‹’ ø£+>±, kÕe÷õø£+>±, Ä<∏ë´‹àø£+>±, Äs√>∑´|üs+¡ >±, nìï $<Ûë˝≤ dü+düÿ]+#·ã&ç, r]Ã~<äã› &ç, Äø£*, <ë]Á<ä´+ ˝Òì dü‘‡· e÷» ìsêàD≤ìøÏ ‘√&ÉŒ&˚ dü<Tä “¤~ì∆ eTq+<ä]øÏ Á|ükÕ~+#·eTì düs«¡ düèwæøº s£ Ô¡ »>∑‘sY ø¡ øå£ £ Á|üuTÑÛ yÓq’ n˝≤¢VQü ‘ê˝≤qT $qÁeT+>± y˚&TÉ ø=+≥THêïqT.

e Äœs¡T <ëyêq nì˝Ÿ Vü≤+<äT*˝≤¢Væ≤ s¡_“˝Ÿ Ä\MTHé

á<é eTTu≤s¡ ø ˘ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î á<äT˝Ÿ |òæ‘·sY X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

eTVü≤eTà<é K©\TB›Hé ø√sY ø£$T{Ï düuTÑÛ ´\T >∑T+≥÷s¡T ádtº

eTT&Ée s√EBøå± •_Ûs¡+ n<ä+› øÏ (ø±ø£rj·T) düyTÓ øÆ ±+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± u≤sY Äk˛dæjT˚ wüHé Ä<Û«ä s¡´+˝À n<ä+› øÏ Hê´j·Tyê<äT\T ÁbÕs¡+_Û+∫q Bøå± •_Ûs¡+ eTT&Ée s√E≈£î #˚]+~. á ]˝Ò ìsêVü≤s¡Bø£å˝À j·Tdt..@. dü©+, $.düTÁãVü≤àD´+, yÓ’.s¡y˚Twt\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á •_Ûs¡+˝À Hê´j·Tyê<ä\T dürwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<Ûä, sêj·T\d”eT #Ó+~q Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä \T k˛ìj·÷>±+~Û ø£fifl¯ <ä>sZ∑ ¡ Ä+Á<Ûä Á|ü»\ Ä‘·à >ös¡yêìï , ‘êø£≥Tº ô|{Ϻ, sê»ø°j·T ‘ês¡TŒ&ÉT>±fi¯fl>± e´eVü≤]dü÷ÔHêïs¡ì , j·T+.j·T˝Ÿ.@.\T eT+Á‘·T\≈£î @ e÷Á‘·+ ˙‹, ìC≤j·Tr\Tqï yÓ+≥H˚ sêJHêe÷\T #˚dæ Á|ü»\‘√ ø£\dæ düyTÓ øÆ ±+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§ZHêï\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ÄsY.{Ï.dæ. j·THé.j·T+.j·TT. Hêj·T≈£î\T dü+|òT” uÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

msTTsYf…˝Ÿ <ë«sê yÓTTu…’˝Ÿbò˛q¢˝À ¬s’˝Ò« {Ϭøÿ≥T¢ $»j·Tyê&É, Ä>∑dTü º 8(ø±ø£rj·T) sêÁwü+º ˝Àì msTTsYf˝… Ÿ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T Ç|ü⁄Œ&ÉT ◊ÄsYd{æ dÏ æ s¬ ˝’ «Ò {Ïø¬ ÿ≥¢qT msTTsYf˝… Ÿ eT˙ <ë«sê ‘·eT yÓTTu…˝’ Ÿb˛ò q¢˝À ø=qT>√\T #˚jT· e#·TÃqì m|æn+&é m+|æ dæõ s¡yT˚ wt yÓTqHé ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹s√p uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À Á|üj÷· DÏdTü qÔ ï 20 $T*j·THé\ eT+~ Á|üj÷· D°≈î£ \T kÕºsY 400 nì ‘·eT msTTsYf˝… Ÿ yÓTTu…˝’ Ÿ bò˛q¢ô|’ ≥|t#d˚ æ msTTsYf˝… Ÿ eT˙ <ë«sê ‘·eT yÓTTu…˝’ Ÿ bò˛q¢˝ÀH˚ {Ïø¬ ÿ≥¢qT ãTø˘ #˚dTü ø√e#·ÃHêïs¡T. Bìe\¢ >∑+≥\ ‘·sã¡ &ç ≈£L´˝…q’ ˝¢ À ì\ã&˚ |ü]dæ‹ú e⁄+&É<Hä êïs¡T. áùde\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√e{≤ìøÏ m˝≤+{Ï &Ü{≤, mdtm+mdt #êØ®\T edü÷\T #˚jT· ã&ÉeHêïs¡T. |ò#” s· Y bò˛q¢ qT+∫ kÕàsYº bò˛q¢ es¡≈î£ nìï yÓTTu…˝’ Ÿ Vü‰´+&éôd≥¢˝Àq÷ áùde\T yê&ÉTø√e#·ÃHêïs¡T. nsTT‘˚ áùde\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√e{≤ìøÏ K∫Ñ·+>± ◊ÄsY{dÏ æ $ìjÓ÷>∑<ës¡T˝…’ e⁄+&Ü\Hêïs¡T.

|ù <ä\≈£î ìy˚dü |ü{≤º\T eT+ps¡T #˚j÷· \ì nœ\ uÛ≤s¡ø£ ¬s’‘·T≈£L© dü+|òüT+ <Ûäsêï

ø±+Á¬>dt≈£î ãT~› #Óù|Œ+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<ä›+ eTT+&Ée¢ T÷s¡T(ø±ø£rj·T) sêÁwü+º ˝À ø±+Á¬>dt |ü ] dæ ∆ ‹ n$˙‹ ≈£ î +uÛ Ñ ø √D≤\˝À ≈£ L s¡ T ≈£ î b˛sTT+<ä ì Ä bÕغ bÕ\≈£ î \T <√#·Tø√e&É+ <ë#·Tø√e&É+ ìeT>∑ïyÓTj Æ ÷· ´s¡ì Á|üC≤ düeTdü´\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì <ä]Ù ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ï&ç|æ ÇHé#ê]® dæ<Ûë›sê|òüTesêe⁄ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eTT+&Ée¢ T÷s¡T˝Àì ø£sD¡ + ã\sê+ >¬ dtVº ≤ü Ödt q+<äT eT+&É\ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ $»jÓ÷‘·‡e düuÑÛ »]–+~. eT+&É\+˝À á eT<Û´ä »]–q kÕ∆ìø£ dü+dü\∆ |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ 19 düsŒ¡ +#Y\ kÕ›Hê\≈£î >±qT {Ï&|ç æ 16 kÕ∆ H ê\T ¬ > \T#· T ø=ì eT+&É \ +˝À ‘Ó \ T>∑ T <˚ X ¯ + bÕغ |ü P s¡ « yÓ ’ u Û ≤ yêìï rdüTø=∫Ã+<äHêïs¡T. á $»jÓ÷‘·‡e düuÛÑ≈£î eTTK´ n‹~Û>± sêÁwüº ‘Ó\T>∑T<˚X¯ bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù es¡¢ sêeTj·T´ $#˚ÃXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ nìï $<Ûë\ $|ò\ü yÓTsÆ TT+<äHêïs¡T. á eT<Û´ä »]–q mìïø£\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغì n$˙‹ s¡Væ≤‘· bÕغ>± Á|ü»\T uÛ≤$dü÷ÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. 2014 ˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüT+Ô <äì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº ‘Ó \ >∑ T eTVæ ≤ fi≤ n<Û ä ´ ø£ å s ê\T qqï|ü H ˚ ì sê»≈£îe÷] e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ á eT<Û´ä MT ø√dü+ edüTqÔ ï bÕ<äj÷· Á‘·˝À Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á|ü»\≈£î eT]+‘· #˚sT¡ e´ yê] düeTdü´\T ‘Ó\TdüTø=ì n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± bÕ\q kÕ–+#˚+<äT≈£î dæ<y›ä TÓ j Æ ÷· ´ }s¡ }s¡‹]–q |òü*‘·+>± Á|ü»\T |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ øÏ |ü≥º+ ø£{≤ºs¡Hêïs¡T. |üs÷¡ Ãs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® @\÷] kÕ+ã•esêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sπ |ü⁄ sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ j·T+.|æ.{Ï.dæ. »&é.|æ.{Ïdæ mìïø£\˝À õ˝≤¢˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |üP]Ô y˚TC≤غ kÕ∆Hê\T ¬>\T#·Tø=ì 2014 mìïø£˝À¢ Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉñqT eTTK´eT+Á‹>± #·÷&Ü\ì sêÁwüº Á|ü»\T m<äsT¡ #·÷dü÷HÔ êïs¡ì n+<äT≈£î ì<äsÙ¡ qy˚T |ü+#êj·Tr mìïø£˝Ò nì nHêïs¡T. Á|ü»\T düŒwü+º >± e÷s¡TŒ ø√s¡T≈£î+{≤s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. dæ<ë›+‘ê\T ˝Òì bÕغ\qT Á|ü»\T ndüVæ≤+#·T≈£î+≥÷Hêïs¡ì nHêïs¡T. ø£s¡D+ ã\sê+ø£èwüíeT÷]Ô e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwü+º ˝À m|ü⁄&ÉT mìïø£\T e∫ÃHê ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edü÷+Ô <äì Äj·Tq nHêïs¡T. düeTs¡e∆ +‘·yTÓ qÆ Hêj·T≈£î&ÉT ø√dü+ sêÁwüº Á|ü»\T m<äTs¡T#·Tdü÷HÔ êïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. eTT+<äT>± <ä]Ù qT+&ç eTT+&É¢eT÷s¡T es¡≈£î yÓ÷≥sY ôd’øÏ˝Ÿ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ô|<äe⁄\¢>∑T\T¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ düsŒ¡ +#Y õ˝…\¢ eT÷&ç bÕs¡«‹ #Í<ä], Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ ø±s¡´Áø£eT+ dæ<ë› #˚‘T· \MT<ä>± »]–+~. nq+‘·s+¡ eTT+&Ée¢ T÷s¡T˝Àe⁄qï mHéÄsY $Á>∑V‰ü ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç. sêe÷sêe⁄, j·T+.yÓ+ø£≥sêe⁄, eT+<ä\|ü⁄ yÓ+ø£≥sêe⁄, ã‹Ôq düTsπ wt, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæ+>∑sêj·Tø=+&É (ø±ø£rj·Tq÷´dt) bÕ‘· dæ+>±sêj·Tø=+&É |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì >∑T»®\.j·T\eT+<ë¬s&ç¶ q>∑sY ˝À >∑T&çd\ü T y˚dTü ø=ì >∑‘· ø=~› s√E\ qT+∫ ìedæd÷ü Ô ø±\+ >∑&TÉ |ü⁄‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ Çø£ÿ&ç ù|<ä Å|»ü \≈£î |ü{≤º\T eT+ps¡T #˚j÷· \ì mH√ï kÕs¡T¢ eT+&É\ ‘·V≤ü o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Bø£¸\T #˚dæ $q‹ |üÅ‘ê\qT düeT]Œ+#ês¡T. nsTT‘˚ á dü\∆ + ô|’ ø£u≤®<ës¡T\T ø£qTï y˚jT· &É+‘√ á Å>±eT Å|»ü \T düV‰ü j·T+ ø√dü+ nœ\ uÛ≤s¡‘· s¬ ‘’ T· ≈£L©\ dü+|òü÷ìï ÄÅX¯sTT+#·>± yê]øÏ Ms¡T eT<䛑·TÔ ‘Ó*|æ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT kÕ›ìø£ ‘·V≤ü o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äTs¡T>± >∑TE®\.j·T\eT+<ë¬s&ç¶ q>∑sY Å|»ü \T, eT]j·TT nœ\ uÛ≤s¡‘· ¬s’‘·T≈£L© dü+|òüT+ ø±s¡´ø£s¡Ô\T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <Ûäsêï˝À Å|»ü \ qT<˚d› +æ ∫ s¬ ‘’ T· ≈£L© dü+|òTü + Hêj·T≈£î&ÉT s¡V≤æ e÷Hé e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ s¬ $q÷´ eT+Å‹ yês¡T M]øÏ |ü{≤º\T ÇkÕÔeTì >∑‘+· ˝À Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø±˙ Ç+‘·es¡≈î£ <ëìøÏ ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ãø£ b˛e&É+‘√ ø£u≤® <ës¡T\T á dü˝∆ ≤\ô|’ ø£qTï y˚dæ Å|»ü \qT U≤* #˚sTT+∫ #˚õ≈£îÿ+#·T ø√yê\ì n~Ûø±s¡T\‘√ >∑÷&ÉT|ü⁄{≤˙øÏ #˚‘T· \T ø£\T|ü⁄‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Åøe£ TeTT˝À •e.ø√≥j·T´, ÅoqT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT÷\>∑T+≥bÕ&TÉ |ü+#êsT r˝À >∑‘· ø=~› dü+e‘·‡sê\ qT+∫ HÓ\ø=ìe⁄qï düeTd´ü \ô|’ <äèwºæ ô|{Ïqº düsŒ¡ +#Y dæ+>∑sêj·Tø=+&É(ø±ø£rj·Tq÷´dt) eT÷\>∑T+≥bÕ&ÉT |ü+#êsTTr˝À >∑‘· ø=~› dü+e‘·‡sê\ qT+∫ nH˚ø£ düeTdü´\‘√ dü‘e· Te⁄‘·Tqï yê{Ïì yês¡T¶ \ yêØ>± ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î q÷‘·q+>± u≤<Û´ä ‘·\T #˚|{ü qºÏ düsŒ¡ +#Y #·Tø±ÿ.øÏsD¡ Y eT]j·TT ñ|ü düsŒ¡ +#Y· eTT\¢|Pü &ç. dü‘´· Hêïsêj·TD yês¡T\¶ yêØ>± ‹s¡T>∑T‘·÷ düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïs¡T. M]øÏ ‘√&ÉT yês¡T¶ HÓ+ãs¡T¢ ≈£L&Ü »‘· ø£≥º&É+‘√ Çø£ÿ&ç Å|»ü \T ‘·eT düeTdü´\T #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥THêïs¡T. eTTK´+>± Çø£ÿ&ç |ü+#êsTTr˝À ˙{Ï düeTdü´, dædæ s√&ÉT¢, eTT]øÏ ø±\e\T düeTdü´\T m≈£îÿe>± e⁄Hêïj·Tì Å|»ü \T yê] <äèwæøº Ï rdüTø=ì yÓfi≤fls¡T. düsŒ¡ +#Y #·Tø±ÿ.øÏs¡DY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü\T düeTdü´\ô|’ Å|ü»\T ‘·eT <äèwæºøÏ rdüTø=ì e#êÃs¡ì mìïø£\ düeTj·T+˝À ≈£L&Ü y˚TeTT |ü\T düeTdü´\T >∑T]Ô+#êeTì M{Ï ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã&ÜìøÏ Å|j ü T· ‹ïdüTHÔ êïeTì ‘Ó*bÕs¡T. . M]‘√ bÕ≥T !! e yês¡T¶ HÓ+ãs¡T nsTTq >=fi¯fleT÷&ç.|ü<ëà eT]j·TT #=|üŒs¡. qs¡d+æ Vü‰, s¡M+Å<ä s¬ &ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T e⁄Hêïs¡T.

düyÓTÆø±´+Á<ÛëøÏ eT<䛑·T>± HêsTT`Áu≤Vü≤àDT\ u≤Ø sê´*

ñ<Ûäè‘·eTÚ‘·Tqï düyÓTÆø£´yê<ä+ |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl Ä>∑dTü º 08 (ø±ø£rj·T) ' ø£˙$ì ms¡T>∑ì Ø‹˝À $<ë´s¡T\∆ T, sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T, |ü≥D º Á|ü»\T, e´ekÕj·T XÊK ñ<√´>∑T\T, ˝≤Ø nk˛dæjT˚ wüH,é eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T dæã“+~ ◊˝≤+&é ôd+≥sY˝À uÛ≤Ø sê´* »]–+~. düTe÷s¡T 3>∑+≥\ es¡≈î£ |üP]Ô>± Á{≤|òøæ ˘ C≤yéT nsTT Á|üj·÷D°≈£î\T #ê˝≤ Çã“+~ø£s¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ q*–b˛j·÷s¡T. düyÓTÆø£´ ìHê<ë\‘√ $<ë´s¡T\∆ T >∑<e›ä TT≈£îÿ øπ dæÄsY &ÍHé &ÍHé, Ç≥© eì‘· &ÍHé, &ÍHé nì $<ë´s¡T\∆ T j·Ts¡|‹ü H˚ì Hêj·Tø£‘«· +˝À ‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi¯\T, ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ T, eT+&É \ Hêj· T ≈£ î \T, ô|<ä › m ‘· T Ô q ‘·s¡*e#êÃs¡T. á sê´©˝À j·Ts¡|ü‹H˚ì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{© eì‘· k˛ìj·÷ sêÁcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#·≈î£ +&Ü ≈£î{Ï\ sê»ø°jT· e´edüqú T Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ MT<ä Á|üj÷Ó –+∫ ‘·q yês¡dTü &çï Á|ü<ëÛ ì #˚j÷· \H˚ ñ<˚X› ´¯ +‘√ sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T #Óøÿ£ \T>± #˚dTü +Ô <äì, sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ Á|ü<ëÛ ì ø±<äTø£<ë b˛dteº ÷Hé ≈£L&Ü ø±˝Ò&ìÉ m<˚y› ê #˚XÊs¡T. Ä+Á<ÛTä \ Ä‘·à>ös¡yêìï &ç©˝¢ À ‘êø£≥Tº ô|{Ïqº |òTü q‘· sêÁwüº ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î*~>± ù|s=ÿHêïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<äTì e÷~ nH˚ Vü≤≈£îÿ ø¬ dæÄsY≈î£ mø£ÿ&ÉT+~ ? <äeTTà+fÒ #·sá ≈£î e∫à ‘Ó\+>±D≤ yê<äT\T ôV≤’ <äsêu≤<äTì n_Ûeè~∆ |üs#¡ ês√, Ä+Á<Ûë yês¡T n_Ûeè~∆ |üs#¡ ês√ ‘˚\TÃø√yê\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ø£qï‘·*¢ qT+&ç _&Éq¶ T y˚sT¡ #˚jT· &É+ dü]ø±<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Ts¡ø± MsêkÕ«$T, |æ*¢ dü‘ê´q+<ä+, #ê+ãsY Ä|òt ø±eTsY‡ n<Û´ä ≈£îå &ÉT #·+<√\T ø£ècÕísêe⁄, düTu≤“sêe⁄, j·T&Ée*¢ kÕ+ã•esêe⁄, es¡¢ s¡‘ï· +, ∫+‘·\ n»jYT ≈£îe÷sY, ôd<’ eä Tà, j·Ts¡>±ì Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, q\uÀ‘·T\ lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düyÓTÆø±´+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î eT<䛑·T>± eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~ e÷qeVü‰s¡+ |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl Ä>∑düTº 08 (ø±ø£rj·T) ' ‘Ó\+>±D≤ e<äT› düyÓTÆø±´+Á<Ûä eTT<äT› nH˚ ìHê<ä+‘√ |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+ dæã“+~ ù|¢ ø±s¡T\¶ ‘√ ô|<ä› m‘·TqÔ &Ü«Áø±eTVæ≤fi¯\T, eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~, ø£\dæ ◊˝≤+&é ôd+≥sY˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.30숈\≈£î e÷qeVü‰s¡+ ìs¡«Væ≤+#·&yÉ TÓ qÆ ~. sêÁwü+º düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+&Ü\ì ‘Ó\T>∑T‘·*ì¢ ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+ s¡+&ç n+≥÷ eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T dæã“+~ uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ XÊK˝À ÄsY◊ >± |üì#˚dTü qÔ ï s¡eTDu≤ãT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ôV≤’ <äsêu≤<äT˝À ñqï ñ<√´>∑T\qT yÓ[flb˛+&ç nH˚ Á|üj·T‘êï\qT $s¡$T+#·Tø√yê\ì, ñ<√´>∑T\ ◊ø£´‘· e]∆˝≤¢\ì 50dü+ˆˆ qT+&ç ôV’ ≤ <ä s êu≤<ä T eTq sêÁwü º sê»<Ûëì>± ñ+&ç ñ<√´>∑T\T ‘·eT ã+<ÛTä e⁄\qT, ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\qT e<äT\Tø=ì Á|ü‹ ô|k’ Õ ≈£L&Éu≥ … Tºø=ì Áã‘·T≈£î Je⁄&Ü nì J$dü÷+Ô fÒ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T H√{ÏøÏ e∫Ãq≥T¢ ñ<√´>∑T\T yÓ[flb˛+&ç nì e÷{≤¢&≥ É + dü]jÓTÆ q |ü<‹›ä ø±<äì, $&çb˛yê\ì ñ+fÒ nHêï<äeTTà˝≤¢ $&çb˛yê˝Ò>±˙, s¬ #·Ã>=fÒº Á|üjT· ‘êï\T e÷qTø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á uÛ≤Ø sê´* ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ pìj·TsY ndæôd+º {Ÿ s¡$X¯+ø£s,Y C≤ìuÛ≤cÕ, >±j·TÁ‹, l \ø°Î, qJsY, u≤ãT, lìyêdüsêe⁄, sêj·T˝Ÿ, dæã“+~ eT]j·TT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑Ts¡C≤\ Ä>∑dTü μº 8 (ø±ø£rj·T) : |ü≥Dº +˝À düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûë≈£î eT<ä‘› T· >± HêsTT`Áu≤Vü≤àDT\ dü+|òTü +Hêj·T≈£î\ Ä<ä«s¡´eTT˝À u≤Ø sê´* ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q á sê´©øÏ n|üPs¡«düŒ+<äq \_+∫+~. |ü≥Dº eTT˝Àì HêsTT`Áu≤Vü≤àDT\T dü«#·Ã+<ä+>± cÕ|ü⁄\qT eT÷dæyd˚ æ sê´©˝ÀbÕ˝§ZHêïs¡T. á sê´* |ü≥Dº +˝Àì ÁãVü≤àHêj·TT&ç $Á>∑V≤ü ôd+≥sY qT+&ç ÁbÕs¡+_+∫ >∑es¡ïyÓT+≥Tpìj·TsY ø±˝Òõ, >±+BÛ u§eTà ôd+≥sY MT<äT>± ãkÕº+&ÉT ôd+≥sY es¡≈î£ ø=qkÕ–+~. á sê´*ìñ<˚•› +∫ HêsTT`Áu≤Vü≤àDT\ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ sêÁcÕºìï $∫Ãqï+ #˚dæ yê]kÕ«s¡∆ sê»ø°j÷· \øÏ $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥T+<äì ‘·øDå£ yÓT sêh $uÛ»Ñ q ìs¡j í ÷· ìï ñ|üd+ü Vü≤]+#·T ø√ì|üøeå£ TT˝À eTT+<äT`eTT+<äT mH√ï ‘ê´>±\≈£î yÓqTø±&É uÀeTì, düe÷ø±´+Á<Ûä <˚«j·T+>± ìs¡+‘·s¡ b˛sê{≤ìøÏ dæ<+›ä >± e⁄HêïeTì øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

zãT˝ÒdüTì |ü˝…¢˝À Á{≤Hé‡bòÕs¡+ #√] <äT]Z Ä>∑düTºμ8 (ø±ø£rj·T) : <äT]Z eT+&É\+ zãT˝ÒdüTì |ü˝Ò¢ Á>±eTeTT˝Àì ˇ&Ó¶s¡ ≈£î+≥ e<ä› e⁄qïe÷>∑T\÷] n+»j·T´ bı\+˝Àì Á{≤Hé‡bòÕs¡+qT >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£î\Ô T #√ØøÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ\T>∑T˝ÀìøÏ e∫Ã+~. e÷>∑T\÷] n+»j·T´ bı\+˝ÀøÏ yÓ[fl #·÷&É>± á <äTs¡≥ Z qqT >∑T]Ô+#ês¡T. #√ØøÏ bÕ\Œ&çq e´≈£î\Ô T #êø£#ø· ´£ +>± #√]øÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ |ü]wüsê\qT ã{Ϻ ns¡e∆ TÚ‘·T+<äHêïs¡T. #=Øø° bÕ\Œ&çqyê]ì yÓ+≥H˚ |ü≥Tºø=ì •øÏ+å #ê\ì kÕúìø£ b˛©düT ùdwº Hü ˝é À |æsê´<äT #˚XÊs¡T.

uÛ≤Ø>± |ò>æ √ $Áøj £ ÷· \T $»j·Tyê&É, Ä>∑düTº 8(ø±ø£rj·T) |ü+&ÉT>∑\ HÓ˝…’q Ä>∑düTº˝À ‘·q $ìjÓ÷>∑<ës¡T\‘√ ø£*dæ ñ ‘·‡yê*ï ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ~«rj·T, ‘·èrj·TÁX‚DÏ q>∑sê˝À¢ 5q÷‘·q &û\sYwæ|t\qT ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£ dæ<ä›+ #˚düT≈£îqï≥T¢ bò˛sY¶ Ç+&çj·÷ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY CÀ–+<äsYdæ+>¥ ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. <˚oj·T $Áø£j÷· \T, $<˚o m>∑TeT‘·T*ï ø£*|æ 300.000j·T÷ì≥¢ $Áø£jT· yÓT\Æ TsêsTTì <ë{Ï+<äì ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘˝Y À ‘·q $»j·T|üs+¡ |üs¡ ‘·sê«‘· bò˛sYº |ò>æ √ 37 n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ≥¢≈î£ m>∑TeT‹ #˚dæ uÛ≤s¡‘qY T bò˛sY≈¶ î£ n+‘·sê®rj·T kÕúsTT HêD´‘· ñ‘·Œ‹Ô øπ +Á<ä+>± ì*|æ+<äHêïs¡T. q>∑<Tä ≈£î ‘·–q $\TeqT n+~+#˚ yêVü≤q+>± bò˛sY¶ |ò>æ √ >∑T]Ô+|ü⁄ <äøÿÏ +#·T≈£î+<äHêïs¡T. á$q÷‘·ï yÓT\Æ TsêsTTì #˚sT¡ ≈£îqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À bò˛sY¶ Ç+&çj÷· ~«rj·T, ‘·èrj·T ÁX‚DÏ q>∑sê˝À¢ &û\sYw|æ t øπ +Á<ë*ï ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#·T≈£î+<äHêïs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± yÓTT<ä{Ï &û\sYw|æ qt T Ä>∑dTü º 8q k˛˝≤Hé˝À, nq+‘·s+¡ >∑+>±q>∑sY >∑jT· , Äq+<é eT]j·TT •ø±sY\˝À |ü+&ÉT>∑\ HÓ˝q’… Ä>∑dTü ˝º À ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·T≈£î+<äHêïs¡T.

e÷J eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 8 (m|æÇm+mdt) : e÷J eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTDqT >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äjT· + ñkÕàìj·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ #·+#·˝Ÿ>÷∑ &É C…\’ T n~Ûø±s¡T\T ‘·s*¡ +#ês¡T. ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ yÓ<’ ´ä |üØø£\å ì$T‘·+Ô Äj·TqTï ÄdüT|üÁ‹˝À #˚sêÃs¡T. Äj·Tq Äs√>∑´ |ü]dæ‹ú ô|’ ˇø£ ìy˚~ø£qT ÄdüT|üÁ‹ n~Ûø±s¡T\T ø√s¡T≈º î£ á HÓ\ 12e ‘˚Bq düeT]Œ+#ê*‡ ñ+~. <ë+‘√ Äj·TqTï >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äjT· + ñkÕàìj·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +∫q≥Tº #·+#·˝Ÿ>÷∑ &É C…\’ T dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 8 (m|æÇm+mdt): b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæ+~. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝Àì 12 Á>±e÷˝À¢ Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£\T yêsTT<ë |ü&qç $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äjT· + 7 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥≈£î eTT–dæ+~. z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. n<˚$<Û+ä >± n~˝≤u≤<é õ˝≤¢ dæs÷¡ Œs¡T(j·TT) eT+&É\+˝Àì |ü+–&ç, ;Û$Tì eT+&É\+ \ø°àå |üPsY Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢qT b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘·+>± »]–+~.

dü∫yê\j·T+˝À dü+<ä&ç ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 8 (m|æÇm+mdt):dü∫yê\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT uÀHê\ dü+<ä&.ç . dü∫yê\j·T+ ˝Àì q\¢b˛#·eTà≈£î ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q ñ <√´>∑T\T uÀHê\T düeT]Œ+#ês¡T. ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q ñ<√´>∑dTü \Ô +<äs÷¡ kÕeT÷Væ≤ø£+>± uÛÀ»Hê\T #˚XÊs¡T. ‘·eT yÓTÁÆ ‹ì #ê≥T≈£îHêïs¡T.Ç~˝≤ ñ+&É>± d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q ñ<√´>∑T\T >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT ≈£L&Ü Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

19 qT+∫ øöHÓ‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·+&ç ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä>∑dTü º 8 (m|æÇm+mdt) : Ç+»˙]+>¥ øöHÓ‡*+>¥≈î£ ôV≤’ ø√s¡Tº >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT Á^Héd>æ ï∑ ˝Ÿ Ç∫Ã+~. á HÓ\ 19e ‘˚B qT+∫ ìs¡«Væ≤+#ê\ì sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ ôV≤’ ø√s¡Tº dü÷∫+∫+~. n+‘˚>±ø£ yês¡+ s√E\ eTT+<äT>± n<˚ $wüjT· +ô|’ |üÁ‹ø£˝À¢ Á|üø≥£ q #˚j÷· \ì ≈£L&Ü Ä<˚•+∫+~. y˚TH˚CŸyTÓ +{Ÿ d”≥¢ uÛØÑ øÔ Ï dü+ã+~Û+∫ ÄHé˝H’… ˝é À $esê\T ñ+#ê\ì ø√]+~.

düT<Ûä dü÷& º j ç ôd˝Ÿ÷ Ó : dt bÁ ıˆˆ

j·TyéT. Hê>∑sêE _.@

98493 72425, 93913 33733

bÕdtb˛sYº bò˛{Àdt, ø£ØCŸe÷ Ä˝ŸãyéT‡, kÕŒ{Ÿ $Tøχ+>¥, M&çjÓ÷ wüO{Ï+>¥, yÓ÷&É*+>¥ l u≤˝≤õ n+ãT˝…H‡é düØ«dt

j·Tdt.j·T+.mdt. ø±+ô|¢ø˘‡, ÄsY.{Ï.dæ.ãkÕº+&ÉT m<äTs¡T, Äs¡´uÛÑeHé ôVA≥˝Ÿ Á|üø£ÿq, >∑T+≥÷s¡T

C/o ‘·T\dæ Vü‰düŒ≥˝Ÿ, z˝Ÿ¶ ø£¢uŸs√&é, >∑T+≥÷s¡T

24 >∑+≥\T meT¬s®˙‡ n+ãT˝…Hé‡ dü<äTbÕj·T+ ø£\<äT mHé s¡+>±¬s&ç¶ Cell. 9505656888-9394108108


X¯óÁø£yês¡+

>∑T+≥÷s¡T 09 Ä>∑dTü º 2013

5

y˚<e ä T+Á‘ê\T, V ô Ae÷\‘√ <ä<]›ä *¢q u Á ≤Vü≤àD dü+|ò÷ ü \ sê´© C…mHé{Ïj·TT¬ø˝À n+‘·sê®rj·T $<ä´

ø±øÏHê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): ø±øÏHê&É q>∑s+¡ ˝À ñqï Áu≤Vü≤àD dü+|ò÷ü \‘√ bÕ≥T y˚<ä bÕsƒX¡ Ê\ $<ë´s¡T\ú T, q>∑s+¡ ˝Àì |ü\T Ä\j·÷\≈£î #Ó+~q ns¡Ã≈£î\T ìs¡«Væ≤+∫q sê´©øÏ nq÷Vü≤´ düŒ+<äq e∫Ã+~. ì‘·´+ y˚<ä eT+Á‘ê\T #·~y˚ Áu≤Vü≤àDT\T, |ü⁄s√Væ≤‘·T\T sêÁwüº $uÛ»Ñ q≈£î ìs¡dqü >± Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷ìï düTe÷s¡T Hê\T>∑T >∑+≥\ bÕ≥T #˚|{ü ºÏ ‘·eT ◊ø£´‘·qT #ê≥T≈£îHêïs¡T. ‘=\T‘· uÛ≤qT>∑T&ç <ä>sZ∑ ¡ qT+&ç nj·T´|üŒkÕ«$T Ä\j·T+ e<ä› Áu≤Vü≤àD dü+|ò÷ü \T Á|ü‹ì<ÛTä \T ø£*kÕs¡T. y˚<ä bÕsƒX¡ Ê\ $<ë´s¡T\ú y˚<ëos¡«#·q+‘√ q>∑s¡ Áu≤Vü≤àD dü+|ò÷ü \ düe÷K´ ø£˙«qsY bÕ\÷] lìyêdt Ä<Û«ä s¡´+˝À sê´© ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. sêh Vü≤düøÔ fi£ \¯ n_Ûeè~› dü+düú n<Û´ä ≈£îå \T |ü+‘·+ HêHêJ, q>∑s¡ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå \T ø£+|üs¡ s¡yT˚ wt, e÷J eT+Á‹ eTT‘êÔ >√bÕ\ø£èwü,í ‘Ó\T>∑T <˚X+¯ bÕغ e÷J myÓTà˝Ò´ eqe÷&ç ø=+&Éu≤ãT,

ø±øÏHê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA kÕ+πø‹ø£ $X¯« $<ë´\j·T+ ø±øÏHê&É ñ|ü≈î£ \|ü‹ &Üø£sº Y ‘·T\d”sêyéT<ëdt 12s√E\ bÕ≥T nyÓT]ø± |üs´¡ ≥q eTT–+#·T≈£îì ø±øÏHê&É ‹]– e#êÃs¡T. nø£ÿ&ç j·T÷mdt ô|s¢’ò TT&é nø±&ÉMT, ∫ø±>√ ùd{º Ÿ j·T÷ìe]Ù{°qT dü+<ä]Ù+∫ $$<Ûä ˇ|üŒ+<ë\T #˚dTü ≈£îHêïs¡T. >∑‘· HÓ\ 22 qT+∫ á HÓ\ 3 es¡≈L£ á |üs´¡ ≥q ø=qkÕ–+~. á dü+<äs“¡ +¤ >± |üs´¡ ≥q $wüj÷· \qT $˝ÒKs¡≈¢ î£ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. bòÕ´ø£©º mπø‡Ã¤+CŸ Áb˛Á>±+, dü÷&º +Ó {Ÿ‡ mπø‡Ã¤+CŸ Áb˛Á>±+\ô|’ C…mHé{j Ï T· T¬ø, ∫ø±>√ ùd{º Ÿ j·T÷ìe]Ù{°\T ˇ|üŒ+<ë\T #˚dTü ≈£îqï≥T¢ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ø=‘·>Ô ± m+f…ø˘ ø£+|üP´≥sY ôdH’ ‡é ø√s¡T‡ Á|üyX˚ ¯ ô|{≤º\ì ìs¡sí TT+#·T≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ˇø£ ôd$Tdüsº Y C…mHé{j Ï T· T¬ø˝À $T–*q ôd$Tdüsº T¡ ¢ ∫ø±>√ $X¯« $<ë´\j·T+˝À #·~y˚˝≤ ˇ|üŒ+<ë\T #˚dTü ≈£îqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. j·T÷mdt ô|s¢’ò TT&é nø±&ÉMT˝À &Ós¬’ ø£sº Y _>¥ÁdæŒ+>¥ õyéT *{Ï˝Ÿ, Áô|dæ&+Ó {Ÿ C≤]¢uÀ\‘√ $dæ düe÷y˚Xy¯ TÓ Æ @Mj˚TwüHé ø√s¡T‡\ô|’ #·]Ã+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ∫ø±>√ $X¯« $<ë´\j·T+ n<Û´ä ≈£îå \T &Üø£sº Y y˚Hé yê≥‡Hé‘√ düe÷y˚Xy¯ TÓ Æ ø=‘·Ô ø√s¡T‡\ô|’ ˇ|üŒ+<ë\T #˚dTü ≈£îHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç*HêsTTdt sêh+ >∑es¡ïsY bÕ´{Ïø«Ï HéqT eTsê´<ä|Pü s¡«ø£+>± ø£*kÕeTHêïs¡T. C…mHé{j Ï T· T¬ø˝À ø=‘·>Ô ± Á|üyX˚ ô¯ |{Ïqº $<ÛëHê\qT ‘·T\d”sêyéT<ëdt $e]+#ês¡T. C…mHé{j Ï T· T¬ø˝À neT\T »s¡>q∑ Tqï ÄHé˝H’… é ≥#Y Ád”ÿHé $<Ûëq+, á ˝…]ï+>¥, ne⁄{Ÿø+£ uÒd¶t ˝…]ï+>¥ô|’ yê]øÏ $e]+#êeTHêïs¡T.

yÓ’ø±bÕ e÷J myÓTà˝Ò´ <ë«s¡+|üP&ç #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶\T ‘·eT eT<䛑·T\qT dü+|òT” uÛ≤yê\qT Á|üø{£ +Ï #ês¡T. uÛ≤qT >∑T&ç ôd+≥sY˝À $uÛ»Ñ q »s¡>s∑ ê<ä+≥÷ y˚<ä eT+Á‘ê\‘√ s¡T‹«≈£î\T ôVAe÷ìï »]bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T‘·*ø¢ Ï bÕ˝≤_Ûùwø£+ #˚dæ |üP\e÷\y˚dæ uÛøÑ ±Ô+»* |òTü {Ï+ #ês¡T. eT<Û«ä düuÑÛ ø£$T{° qT+&ç n<Û´ä ≈£îå \T sê#·÷] sê|òTü y˚+Á<äkÕ«$T, ø√XÊ~Û ø±] y˚eTT>∑+{Ï sêeTT, dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù &Üø£sº Y j·÷‘·–] |üsX¡ ó¯ sêyéT, e÷<Û«ä bÂs√Væ≤‘·T\T j·÷‘·–] eT<˚«wt, ñ&ç|æ dü+|òTü + qT+&ç yÓ.’ yÓ+ø£fwÒ ,t sê|òTü y˚+Á<äkÕ«$T, ãè+<ëeq ø£$T{° ø±s¡´ <ä]Ù sê|òTü y˚+Á<äsêe⁄, |üPC≤s¡T,¢ y˚<ä $C≤„q Á|ü‹cÕºq e´ekÕú|≈ü î£ \T &Üø£sº Y #ÓsT¡ ≈£î|ü*¢ \ø°Îqè•+Vü≤X¯sà¡ , y˚<bä Õsƒ¡ XÊ\ n<Ûä´≈£åî\T >√bÕ\ø£èwüí, sêÁwüº |ü⁄s√Væ≤‘· |ü]wü‘Y ø£˙«qsY Ĭøfi¯¢ eTTs¡∞ ø£èwüXí s¯ à¡ , ø±øÏHê&É Áu≤Vü≤àD dü+|òTü + n<Ûä´≈£åî\T Ä+»H˚j·TT\T, ø±s¡´<ä]Ù NeT\ø=+&É ø£èwüeí T÷]Ô‘√ bÕ≥T uÛ≤Ø dü+K´˝À Áu≤Vü≤àDT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

21 qT+&ç sê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T Äsê<ÛäH√‘·‡yê\T

ª‘·÷s¡TŒµ˝À ñyÓ«‘·TÔq m>∑dæ|ü&ÉT‘√qï ñ<ä´eT ôd>∑\T ø±øÏHê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : >∑Ts¡Tyês¡+ ‘=$Tà<√ s√E õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± düyTÓ øÆ ±´+Á<ÛÁä |ü<X˚ ŸqT ø√s¡T‘·÷ ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T. ∫Hêïô|<ä› nqï ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ dü«#·Ã+<ä+>± bÕ\T|ü+#·T ø√e&É+‘√ düyTÓ øÆ ´£ ñ<ä´eTôd>∑\T ñyÓ«‘·TqÔ m>∑dæ |ü&TÉ ‘·THêïsTT. õ˝≤¢ yÓTT‘·+Ô MT<ä 820 ÄsY{dÏ æ ãdüT‡\T ñHêï mø£ÿ&Ü ‹s¡>˝∑ <Ò Tä . B+‘√ Á|üj÷· DÏ ≈£î\T |ü\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ø±øÏHê&É˝À >∑\ d” b˛s¡T˝º À ùde\T |üP]Ô>± ì*|æyj ˚ T· &É+‘√ \ø£˝å ≤~ s¡÷bÕj·T\T qwü+º yê{Ï*+¢ ~. u≤´+≈£î\T |üì#˚jT· ø£b˛e&É+ eg yê´bÕs¡+ ì*∫b˛e&É+, ã+>±s¡T <äTø±D≤\T eT÷dæb˛e&É+, MT ùdyê πø+Á<ë\T eT÷‘·|ü&É≥+‘√ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T ˝≤yê<˚M\T dü+Ô _Û+∫b˛j·÷sTT.eTTK´+>± ø√qd”eT C…mdæ Ä<Û«ä s¡´+˝À #˚|{ü qºÏ ìs¡dqü ø±s¡´Áø£e÷\T ìsê≥+ø£+>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± düyÓTÆø£´yê<äT\+‘ê Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯¢˝À <Ûäsêï\T ìs¡«Væ≤+∫ nø£ÿ&˚ e+{≤yês¡TŒ #˚|&ü TÉ ‘·THêïs¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT˝À ø=‘·>Ô ± @s¡Œ&çq sêh düyTÓ øÆ ´£ |ü]s¡øD å£ y˚~ø£(C…mdæ) Ä<Û«ä s¡´+˝À |ü\Te⁄s¡T düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\T >∑Ts¡Tyês¡+ øπ +Á<ä eT+Á‹ |üfi+¢¯ sêE Ç+{Ïì eTT≥º&+ç #ês¡T. C…mdæ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ã÷]>∑ Äosê«<ä+, ø£˙«qsY |æ‘êì Á‹Hê<Ûsä êe⁄, ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T Ä#·+≥ sêe÷sêj·TT&ÉT, Ç‘·s¡ düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\T á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À bÕ˝§Zq&É+‘√ Á|ü»\T uÛ≤Ø dü+K´˝À Vü‰» s¡j÷· ´s¡T. Á|ü‹|üøå£ bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T yÓTT<ä{Ï qT+∫ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Z+≥÷ edüTÔHêïs¡T. ø±øÏHê&É q>∑s¡ e÷J myÓTà˝Ò´\T <ë«s¡+|üP&ç #·+Á<äXK‚ sYs¬ &ç,¶ eqe÷&ç ø=+&Éu≤ãT,

u≤˝≤J #Ós¡Te⁄ ôd+≥sY˝À Áu≤Vü≤àq |ü+&ç‘·T\T ìs¡«Væ≤+∫q ôVAeT+˝À {Ï&|ç æ H˚‘· e÷J eT+Á‹ ∫ø±ÿ\ sêeT#·+Á<äsêe⁄, e÷J eT+Á‹ yÓT≥¢ dü‘´· Hêsêj·TD, yÓø’ ±bÕ õ˝≤¢ ø£˙«qsY ≈£î&ÉT|üP&ç ∫≥º u≤“sTT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+≥÷ edüTÔHêïs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À >∑‘· s¬ +&ÉTs√E\T>± ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T, Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü bÕ˝§Zq&É+‘√ ñ<ä´eT+ eT]+‘· ã˝Àù|‘·yTÓ +Æ ~. düs¡Œes¡+ ≈£L&É*˝À ø±øÏHê&É Á>±MTD myÓTà˝Ò´ ≈£îs¡kÕ\ ø£qïu≤ãT <ä+|ü‘T· \T Ä<Û«ä s¡´+˝À ôVAeT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|<ë›|⁄ü s¡+, |æsêƒ |ü⁄s¡+

myÓTà˝Ò´\T |ü+‘·+ >±+BÛyÓ÷Vü≤Hé, e+>± ^‘·, |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘· |ü+‘·+ HêHêJ, Ç‘·s¡ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T á ñ<ä´eT+˝À Á|üeTTK bÕÁ‘· eVæ≤düTHÔ êïs¡T. sê»eT+Á&ç q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ sö‘·T dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄ Ä<Û«ä s¡´+˝À ø√≥>∑TeTà+ qT+∫ sê´©>± ÁbÕs¡+_Û+∫ |ü≥Dº +˝Àì $$<Ûä M<ÛTä \ >∑T+&Ü bÕ]+~. Á|ü‹bÔ Õ&ÉT C≤rj·T s¡V≤ü <ë]ô|’ &çddæ _æ n<Û´ä ≈£îå \T es¡T|ü⁄\ sêC≤, eT+&É\ ø±+Á¬>dt H˚‘· Ä<Û«ä s¡´+˝À sêkÕÔs√ø√ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ãT<Ûyä ês¡+ sêeT#·+Á<ä|⁄ü s+¡ myÓTà˝Ò´ ‘√≥ Á‹eT÷s¡T\Ô T ‘·q dü«Á>±eT+ yÓ+ø£{≤j·TbÕ˝…+

qT+∫ Á<ëøå±sêeT+ MT<äT>± ø±øÏHê&É ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ es¡≈£L bÕ<äj·÷Á‘· »]bÕs¡T. á bÕ<äj÷· Á‘·˝À ô|<äd› +ü K´˝À Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ø±øÏHê&É ø£˝ø… sº£ Y ø±sê´\j·T+ m<äT≥ bÕÁ‹πøj·TT\T ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|{ü ≤ºsT¡ . ãT<Ûyä ês¡+ C…mdæ #˚|{ü qºÏ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä sê´©˝À n+<äT˝À bÕ˝§Zqï »s¡ï*düTº ˇø£sT¡ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä sê´©˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. sê´© uÛ≤qT>∑T&ç ôd+≥sY qT+&ç ø±øÏHê&É eTd”<Tä ôd+≥sY≈î£ #˚sT¡ ≈£î+≥T+&É>±, Vü≤sƒê‘·T>Ô ± ô|Á{À\T b˛düT≈£îì ì|üŒ+{Ï+#·Tø√e&É+‘√ nø£ÿ&ÉTqïyês¡T n&ÉT≈¶ î£ Hêïs¡T. düV≤ü #·s¡ bÕÁ‹πøj·TT\T Ä Á|üjT· ‘êï\qT n&ÉT≈¶ î£ Hêïs¡T. Ä düeTj·T+˝À $<ÛTä \Tqï ø±øÏHê&É Á{≤|òøæ `˘ 1 dæ◊ áX¯«s¡T&ÉT ‘·q J|ü⁄˝À Ä »s¡ï*düTqº T møÏÿ+#·T≈£îì ø±øÏHê&É õõôV≤#Y≈£î ‘·s¡*+#·>±, n‘·´edüs¡ $uÛ≤>∑ yÓ<’ ë´~Ûø±] &Üø£sº Y düTBÛsY yÓ<’ ´ä ùde\+~+#ês¡T. Á|ü<ëÛ q+>± õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q sêh |üXó¯ dü+es¡øú £ XÊU≤eT+Á‹ |æìù| $X¯«s¡÷|t ‘·q |ü<$ä øÏ sêJHêe÷ #˚dæ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìøÏ Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘· eVæ≤düTHÔ êïs¡T. Äj·Tq á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø√qd”eT˝À |ü\T#√≥¢ |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq Ä<Ûä«s¡´+˝À neT˝≤|ü⁄s¡+ |ü≥Dº ~>∑“+<Û+ä »]–+~. õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q eTs√ eT+Á‹ ‘√≥ qs¡d+æ Vü≤+ ‘·q eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·Tø£b˛e&É+ |ü≥¢ C…mdæ ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚k˛Ô+~. Ç+‘˚ø±≈£î+&Ü Äj·Tq ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zqø£b˛e&É+ |ü≥¢ ndü+‘·è|æìÔ e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. á HÓ\ 12e ‘˚B ns¡sú êÁ‹ qT+∫ ãdüT‡ düØ«düT\T |üP]Ô>± ì*|æyj ˚ T· qTqï≥T¢ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T #Ó|üŒ&É+‘√ á ñ<ä´eT+ eT]+‘· ñÁ>∑s÷¡ |ü+ <ë˝Òà neø±X¯+ ñ+<äì uÛ≤$düTHÔ êïs¡T.

ø±øÏHê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): kÕúìø£ dü÷sê´sêe⁄ù|≥˝À ñqï lsê|òTü y˚+Á<ä kÕ«$T ãè+<ëeq ùdyê dü$T‹ Ä<Û«ä s¡´+˝À á HÓ\ 21 qT+&ç 23 es¡≈î£ 342 Äsê<Ûqä eTôVA‘·‡yê\T ìs¡«Vü≤D≈£î uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚dqæ ≥T¢ ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù eT]j·÷q sê|òTü y˚+Á<äsêe⁄, düuTÑÛ ´\T yÓ.’ yÓ+ø£fwÒ t ‘Ó*bÕs¡T. 21q ñ<äjT· + 6>∑+≥\ qT+&ç |üP»\T, yêj·TTdüT‹Ô |ü⁄q'X¯Ãs¡D ôVAe÷\T, kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\≈£î #ÓHï’Ó ≈£î #Ó+~q mHé.$.mdt.sê<Ûä X¯XÊ+ø˘eTT´\ MD≤ ø£#]˚ »s¡T>∑T‘·T+~. 22q kÕ«$Tyê]øÏ eTVü‰|ü+#êeTè‘ê_Ûùwø±\T, n\+ø±s¡ Áu≤Vü≤àD düe÷sê<Ûqä kÕj·T+Á‘·+ 7>∑+≥\ qT+&ç s¡+>∑|Pü », ncÕºe<Ûëq |üPs¡«ø£ |üe[+|ü⁄ ùde, rs¡ú Á|ükÕ<ä $‘·sD¡ , 23q ñ<äjT· + 6.30>∑+≥\≈£î ‘·T˝≤uÛ≤s¡ ù|s¡, Á|ü<ëÛ q ôVAe÷\T kÕj·T+Á‘·+ 4>∑+≥\≈£î }πs–+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+~.

ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zq+&ç: eT+Á‹ $X¯«s¡÷|t neT˝≤|ü⁄s¡+, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): bÕغ\ø£r‘·+>± nìï bÕغ\ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T ‘·eT |ü<eä ⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚j÷· \ì eT+Á‹ $X¯«s¡÷|t #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä CÒ@d” |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈î£ á HÓ\ 12e ‘˚B˝À>± sêJHêe÷ #˚j÷· \ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±>± eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ‘Y √ d”e÷+Á<Û≈ä î£ #Ó+~q eT+Á‘·T\T u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD, s¡|Tüò TMsê¬s&ç,¶ e{Ϻ edü+‘·≈î£ e÷sY, ‘√≥ q]‡+Vü≤+, |æ‘êì dü‘´· Hêsêj·TD, &=ø±ÿ e÷DÏø´£ Á|ükÕ<é, Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç,¶ e÷J eT+Á‹ <Ûsä êàq Á|ükÕ<äsêe⁄ ø£*XÊs¡T. yê]˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+<äì bıHêï\ \ø£àå j·T´ ñHêïs¡T.

¬s’‘·T ãC≤s¡T˝À¢qT Á|ü‘˚´ø£ ªñ*¢µ øö+≥s¡T øÏ˝À s¡÷.34πø

ø±øÏHê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): õ˝≤¢˝Àì ø±øÏHê&É Ä؇{Ï ø±+ô|≈¢ î£ ‡, >±+BÛq>∑sY s¬ ‘’ T· ãC≤s¡T˝À¢ ñ *¢bÕj·T\T øÏ˝À 34s¡÷bÕj·T\πø $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î $Áø£sTTdüTqÔ ï≥T¢ õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝ø… sº£ Y eTT‘ê´\sêE ù|s=ÿHêïs¡T. á Á|üÁøÏjT· >∑Ts¡Tyês¡+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. n<˚ $<Û+ä >± neT˝≤|ü⁄s¡+ s¬ ‘’ T· ãC≤s¡T˝Àì, sê»eT+Á&ç˝Àì 7 ãC≤s¡T˝À¢qT, sêeT#·+Á<ä|⁄ü s+¡ , sêe⁄\bÕ˝…+, ø=‘·ùÔ |≥ s¬ ‘’ T· ãC≤s¡T˝À¢qT Á|ü‘´˚ ø£ øö+≥s¡T¢ <ë«sê ñ*¢bÕj·T\qT $Áø£sTT+#·&+É »s¡>T∑ ‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚>±ø£ Äj·÷ s¬ ‘’ T· ãC≤s¡T\T, Á|ü‘´˚ ø£ øö+≥sY\ e<ä› ñ*¢bÕj·T\ <Ûsä \¡ u≤´qsY\T, uÀs¡T\¶ T @sêŒ≥T #˚j÷· \ì <˚•+#ês¡T. bÂs¡dsü |¡ süò ê\ XÊK n~Ûø±s¡T\T Äj·÷ s¬ ‘’ T· ãC≤s¡T\ mùd{º Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√qT,Á|ü‘´˚ ø£ øö+≥s¡¢ ÇHé#êÛ ]®\‘√ ìs¡+‘·s+¡ ≥#Y˝À ñ+&ç ñ*¢bÕj·T\ düs|¡ süò ê $Áø£j÷· \qT ìs¡+‘·s+¡ |üs´¡ y˚ø+åÏ #ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. n<˚ $<Û+ä >± Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ ‘·V≤ü o˝≤›sT¡ ,¢ Äضz\T ≈£L&Ü á Á|ü‘´˚ ø£ øö+≥s¡q¢ T |üs´¡ y˚ø+åÏ #ê\ì C…dæ eTT‘ê´\sêE Ä<˚•+#ês¡T.

düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± bÕ<äj·÷Á‘·

ø±øÏHê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ ‘√≥ Á‹eT÷s¡T\Ô T >∑Ts¡Tyês¡+ bÕ<äj÷· Á‘· ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. myÓTà˝Ò´ dü«Á>±eTyÓTqÆ yÓ+ø£≥j·T´ bÕ˝…+ qT+∫ >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ‘·q nqT#·sT¡ \‘√ ø±øÏHê&É es¡≈î£ bÕ<äj÷· Á‘· ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. ø±øÏHê&É #˚sT¡ ≈£îH˚˝À>± düTe÷s¡T 45 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |ü]~Û˝À düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± ìs¡dqü ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï Á>±e÷\˝À |üs´¡ {ÏkÕÔsT¡ . ø±>± >∑Ts¡Tyês¡+ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä |ü]s¡øD å£ ø£$T{° Ä<Û«ä s¡´+˝À ìs¡dqü Bø£\å T ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´sTT. ˝≤Ø zqsY‡ nk˛dæjT˚ wüHé Ä<Û«ä s¡´+˝À ˝≤Ø\‘√ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n<˚$<Û+ä >± sê»eT+Á&ç, neT˝≤|ü⁄s¡+˝À düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä |ü]s¡øD å£ dü$T‹ Ä<Û«ä s¡´+˝À ìs¡dqü ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ s¡+C≤Hé |üs«¡ ~q+ dü+<äs“¡ +¤ >± >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ qT+∫ sπ |ü⁄ eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈î£ õ˝≤¢˝À Ä+<√fi¯q\≈£î $sêeT+ ª«sVW²R…V ®ƒsÌÁÍýÜ[ NSNTPƒy²R… ƒ«sgRiLRiLiÍÜ[ ¿Á[xmsÉíÓÁƒ«s „s„sµ³R… Aµ³R…V¬dsNRPLRißá xmsƒ«sVÌÁ¬sõÉÓÁ¬ds aRPLRi®ªs[gRiLigS Á|üø{£ +Ï #ês¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä |ü]s¡øDå£ dü$T‹ õ˝≤¢ #Ós’ à¡ Hé Äosê«<ä+ H˚‘è· ‘·«+˝À ø£$T{° düuTÑÛ ´\T düe÷y˚Xy¯ TÓ Æ xmspLjiò ¿Á[zqs ƒ«sgRiLS¬sõ @¬sõ „sµ³yÍØ xqsLS*LigRi xqsVLiµR…LRiLigS ¼d½Ljiè µj…µôR…²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR…¬s xqsöxtísQLi á ìs¡j í ÷· ìï yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ¿Á[aSLRiV.|qsLiúÈÁÍÞ \ÛÍÁÉÓÁLig`i»][ NRPW²T…ƒ«s NSNTPƒy²R… ®ªsVLiVVƒ±s L][²ïR…V „sxqsòLRißá xmsƒ«sVÌÁƒ«sV lLiLi²R…V ®ƒsÌÁÍýÜ[gS xmspLjiò ¿Á[}qsLiµR…VNRPV @¬sõ ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ª«s²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR…¬s }msL]äƒyõLRiV.@ƒ«sLi»R½LRiLi ÇÁƒ«sø˳ÏÁW„sV FyLRiV䃫sV ¿Á[LRiVNRPV¬s @NRPä²R… ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõ Aµ³R…V¬dsNRPLRißá xmsƒ«sVÌÁƒ«sV NRPÌÁNíRPL`i xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV. CFyLRiV䃫sV xqsLiµR…LRi+NRPVÌÁNRPV @ƒ«sVª«sogS DLi®²…[ÍØ xqsLS*LigRi xqsVLiµR…LRiLigS ¼d½Ljièµj…µôyÌÁ¬s ª«sVVÅÁùLigS }qsäÉÓÁLig`i,ÍØLi²`… }qsäzmsLig`i,ÀÁƒ«sõ zmsÌýÁÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ AÈÁÌÁV A²R…VNRPV®ƒs[LiµR…VNRPV »R½gjiƒ«s GLSöÈýÁV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s A®µ…[bPLi¿yLRiV.\ÛÉÁÍÞ= GLSöÈÁV,NSùLiÉÔÁƒ±s xmsoƒ«sLRiVµôR…LjiLi¿RÁ²R…Li»][ FyÈÁV,INRP @LRi÷ƒ±s HZNPzms ª«sVz¤¦¦¦ÎØ úgRiWxmso¿Á[ BNRPä²R… NRPWÍÞ ú²T…LiN`P=,ÕÁxqsäÉÞÌÁV ª«sLiÉÓÁ ¼½ƒ«sV‡ÁLi²yLSÌÁV @®ªs[VøLiµR…VNRPV @ª«sNSaRPLi NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s ¿ÁFyöLRiV.B¾»½[ »R½LRi¥¦¦¦ÍÜ[ gSLiµ³k… FyLRiV䃫sV NRPV²y @¬sõ „sµ³yÍØ @Õ³Áª«sXµôðj… ¿Á[}qsLiµR…VNRPV ø±øÏHê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): Ä<ÛësY Áô|+ò &û¢ ÇH√Œ¤ ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢øπ Á|ü<eä∏ T kÕúq+ ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ª«s²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR…¬s NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… }msL]äƒyõLRiV. CxmsLRiùÈÁƒ«sÍÜ[ <äøÿÏ +<äì õ˝≤¢ø˝£ ø… sº£ Y ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«, Áô|y’ {˚ Ÿ, msTT&Ó&é bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ #·<Tä e⁄‘·Tqï $<ë´s¡T\ú ¡ , ÄHé˝H’… é qyÓ÷<äT≈£î #˚|{ü qºÏ Ä<ÛësY Áô|+ò &û¢ ÇH√Œ¤ ø±s¡´Áø£eT+ øÏ+<ä NSNTPƒy²R… ª«sVV¬s=xmsÍÞ NRP„dsVxtsQƒ«sL`i „s.LRi„s NRPVª«sWL`i,Fs£qsB ƒ«sª«sL][z¤¦¦¦ßÓá,BBÌÁV xqsWLRiùƒyLS¸R…Vßá, Ä<ÛësY HÓ+ãsY $esê\ ùdø£sD õ˝≤¢ ˝ À Ç|ü Œ {Ï es¡ ≈ î £ 67XÊ‘· + Á|ü>‹∑ kÕ~Û+∫ ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ sêÁwü+º ˝À Á|ü<eäÛ TkÕúq+˝À ì*∫+<äì LS„sVlLi²ïT…, ²T…BBÌÁV »R½µj…»R½LRi BLiÇÁ¬dsLýRiV FyÍæ܃yõLRiV. ø£˝ø… sº£ Y yÓ\&¢ +ç #ês¡T. õ˝≤¢˝À¢ nìï s¡+>±\˝À bÕsƒX¡ Ê\˝À yÓsd¡ æ 7,54,519 eT+~ $<ë´s¡T\ú T #·<Tä e⁄‘T· +&É>± 5,06,828 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Ä<Ûës¡D q+ãsY $esê\T ùdø£]+∫ ÄHé˝…’Hé˝À qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. á Á|üÁøÏjT· Ç|üŒ{Ïøπ 95XÊ‘·+ |üP]Ôø±>±, eT]+‘· eTTeTàs¡+ #˚ùd+<äT≈£î $<ë´XÊU≤~Ûø±s¡T\T #·s´¡ \T #˚|{ü ≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À C…dæ ÄsY.eTT‘ê´\sêE, @C…dæ &ç.e÷s¡ÿ+&˚jT· T\T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±øÏHê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): Ç{°e\ dü+uÛ$Ñ +∫q >√<ëe] es¡<\ä ˝À düs«¡ + ø√˝ÀŒsTTq u≤~Û‘T· \≈£î s¡÷.30\ø£\å T $&ÉT<ä\ #˚jT· &É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì \j·THé‡ Ø»q˝Ÿ #Ûs’Ó à¡ Hé eTTì¬s&ç¶ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. kÕúìø£ dü‘´· |ò+ü ø£Hå é düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À õm+{Ï, ÄsYdæ ‘=* Á|ü>‹∑ düe÷y˚X+¯ >∑Ts¡Tyês¡+ »]–+~. ÄsYdæ eTTì¬s&ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ \j·THé‡ &çÁdæøº º˘ >∑es¡ïsY •eÁ|ükÕ<é á $wüj÷· ìï ‘·eT≈£î ‘Ó*bÕs¡ì, Ä yÓTT‘êÔìï ø±øÏHê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ø√dü+ eT+Á‹ ‘√≥ q]‡+Vü≤+ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. á @$<Û+ä >± Á|ü»\≈£î n+~+#ê\qï~ düMTøÏ+å ∫ neT\T #˚kÕÔsì¡ ‘Ó*bÕs¡T. \j·THé‡ >√¢ãT˝Ÿ yÓT+ãsYw|æ t y˚Ts¡≈î£ >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ sêJHêe÷ |üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä {°yTé ≈£î &çÁdæøº º˘ ø√`Ä]¶H≥ ˚ sY *+>∑eT\T¢ ø£èwüeí T÷]Ô e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ düu´ÑÛ ‘·«+ ô|+|ü⁄<ä\ <ë«sê \j·TìC≤ìï Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡øπ ‘êqT á ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïqì #ÓbÕŒs¡T. eT]+‘·>± n_Ûeè~› #˚jT· >∑\eTì #ÓbÕŒs¡T. düu´ÑÛ ‘·«+ ô|+∫q yê]øÏ Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T>± á dü+e‘·‡s¡+ s¡÷.6\ø£\å <ëø± n+~+#ê\qï ìs¡j í ÷· ìï rdüT≈£îHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚jT· &ÜìøÏ me]ô|H’ ê Ä<Ûës¡|&ü qÉ edüs+¡ ˝Ò<ìä , ø£u¢ Ÿ kÕúsTT˝À düMTøÏ+å #·Tø√e#·ÃHêïs¡T. @e÷dü+˝À @ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|{ü ≤º\qï~ dü$es¡+>± Á|ü‘´˚ ø£ ãT*≥Hé $&ÉT<ä\ #˚kÕs¡T. <ëìï |ü]o*+#·e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. \j·THé‡ø£u¢ Ÿ n\¢es¡+, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): sêh $uÛ»Ñ qqT ìs¡ddæ ÷ü Ô düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± n\¢es¡+˝À Ä+<√fi¯q ø±øÏHê&É ø±s¡´<ä]Ù m+.$.ÄsY.yÓ÷Vü≤Hé≈î£ e÷sY \j·Tì»+˝À Á|ü‘´˚ ø£ e´øÏ‘Ô «· + ø£*–q e´øÏj Ô T· ì, Hêj·Tø£‘«· #˚|{ü ≤ºsT¡ . n\¢es¡+ >∑T&çy¶ êì∫+‘· e<ä› ø√&É÷s¡TbÕ&ÉT Á>±eT düsŒ¡ +#Y >∑Tã“\ dü‘´· Hêsêj·TDeT÷]Ô, \ø£Då ≤\ô|’ •ø£Då ≤ ø±s¡´Áø£e÷\T M] kÕs¡<´ä∏ +˝À ìs¡«Væ≤+#·<*ä #êeTì *+>∑eT\T¢ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‘´˚ ø£ nyês¡Tq¶ T jÓT+Á≥Tø√q düsŒ¡ +#Y b˛˝Ò{Ï HêHêJ Ä<Û«ä s¡´+˝À uÛ≤Øm‘·TqÔ ìs¡dqü ‘Ó*bÕs¡T. ø¬ dæÄsY, k˛ìj·÷>±+BÛ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. ~wæuº §eTà #Ó≥Tº≈î£ ñ]y˚dæ Ä+<√fi¯q #˚|{ü ≤ºsT¡ . sêÁcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#ê\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T\¢$T*¢ düTuÛ≤wt#+· Á<äuÀdt, yÓø’ ±bÕ Hêj·T≈£î\T H˚‘\· lìyêdüsêe⁄, b˛‘·T\ düTuÛ≤wt#+· Á<äuÀdt, ø£\>∑‘· @düTu≤ãT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTsTTHés√&ÉT¶ $düsÔ D ¡ |üqT\T |üP]Ô #˚d ù +<äT≈£î #·s´¡ \T ø±øÏHê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : NSNTPƒy²R… ƒ«sgRiLRiLiÍÜ[ ¿Á[xmsÉíÓÁƒ«s „s„sµ³R… FyLRiVäÌÁV, L][²ýR…V, \®²…Qûƒ±sÌÁ Aµ³R…V¬dsNRPLRißá xmsƒ«sVÌÁƒ«sV LSƒ«sVƒ«sõ ª«sVW²R…V ®ƒsÌÁÍýÜ[gS xmspLjiò ¿Á[zqs ƒ«sgRiLS¬sõ @¬sõ „sµ³yÍØ xqsLS*gRiLi xqsVLiµR…LRiLigS ¼d½Ljiè µj…®µô…[LiµR…VNRPV |msµôR… Fs»R½Vòƒ«s ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÈÁVƒ«sõÈíÁV ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ª«sVLji¸R…VV NSNTPƒy²R… ƒ«sgRiLRi úxms¾»½[ùNRP @µ³j…NSLji ¬ds»R½W úxmsryµ`… ®ªsÌýÁ²T…Li¿yLRiV.gRiVLRiVªyLRiLi úxms¾»½[ùNRP @µ³j…NSLRiVÌÁ ®²…[ƒ«sV xmsoLRixqsäLjiLi¿RÁVNRPV¬s NSNTPƒy²R… ƒ«sgRiLRiLiÍÜ[ ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõ ®ªsVLiVVƒ±s L][²ïR…V „sxqsòLRißá xmsƒ«sVÌÁƒ«sV,„s„sµ³R… FyLRiVäÌÁV,\®²…Qûƒ±sÌÁ Aµ³R…V¬dsNRPLRißá xmsƒ«sVÌÁƒ«sV A®ªsV ª«sVV¬s=xmsÍÞ NRP„dsVxtsQƒ«sL`i LRi„s NRPVª«sWL`i,B»R½LRi BLiÇÁ¬dsLjiLig`i @µ³j…NSLRiVÌÁ»][ NRPÖÁzqs xmsLRiùÉÓÁLiÀÁ xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV.ª«sL<S NSÌÁ\®ªsVƒ«sLiµR…Vƒ«s @LiÈÁVªyùµ³R…VÌÁV úxms˳ÏÁÌÁNRPVLi²y „s„sµ³R… L][²ýR…V,\®²…Qûƒ±sÌÁƒ«sV xmsLjiaRPVú˳ÏÁLigS DLi¿Á[LiµR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÖÁ= DLiµR…¬s @ƒyõLRiV.ª«sVVLiµR…VgS ËÜ[ÉÞ NýRPËÞƒ«sV, »R½µR…VxmsLji ƒygRiª«sVÖýÁ »][ÈÁ ÇÁLiORPQƒ±sÍÜ[ úÉØzmnsN`P HÍØLi²`… GLSöÈÁV xmsLjibdPÌÁƒ«s,@ƒ«sLi»R½LRiLi ALíkiJ NSLSùÌÁ¸R…V L][²ïR…VÍÜ[¬s \®²…Qûƒ±s ¬sLSøßá xmsƒ«sVÌÁƒ«sV A®ªsV xmsLjibdPÖÁLi ¿yLRiV. @®µ…[„sµ³R…LigS NSNTPƒy²R… ®ªsVLiVVƒ±s L][²ïR…V „sxqsòLRißá xmsƒ«sVÌÁƒ«sV A®ªsV xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV.@ƒ«sLi»R½LRiLi ÇÁƒ«sø˳ÏÁW„sV FyLRiVäÍÜ[ ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõ Aµ³R…V¬dsNRPLRißá xmsƒ«sVÌÁƒ«sV,µR…Vª«sVVøÌÁ }msÈÁÍÜ[ 13ª«sALôðjiNRP xqsLixmnsVLi ¬sµ³R…VÌÁV 43ÌÁORPQÌÁ»][ ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõ \®²…Qûƒ±s ¬sLSøßá xmsƒ«sVÌÁƒ«sV „s„sµ³R… \®²…Qûƒ±sÌÁ,L][²ïR…V „sxqsòLRißá xmsƒ«sVÌÁƒ«sV NRPÌÁNíRPL`i xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV.CxqsLiµR…LRi÷éLigS ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ª«sWÉýزR…V»R½W LSƒ«sVƒ«sõ

Ä<ÛësY | ôÁ +ò &û¢ ÇH√Œ¤ qyÓ÷<äT˝À õ˝≤¢øπ yÓTT<ä{Ï kÕúq+

es¡<ä u≤~Û‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î s¡÷.30\ø£å\T kÕj·T+

eT+Á‹ ‘√≥ sêJHêe÷

düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± Ä+<√fi¯q

πswüHé ø±s¡T¶\ eT+ps¡T≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º* : C…dæ

C…mHé{j Ï T· T¬ø˝À |üØø£\å T yêsTT<ë ø±øÏHê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ H˚|<ü ´ä∏ +˝À C…mHé{j Ï T· T¬ø |ü]~Û˝À á HÓ\ 8 qT+∫ 14 es¡≈L£ »s¡>±*‡q |üØø£\å ˙ï yêsTT<ë y˚dqæ ≥T¢ e]Ù{° ]õÁkÕºsY &Üø£sº Y Á|ükÕ<äsêE yÓ\&¢ +ç #ês¡T. e]Ù{° |ü]~Û˝Àì mì$T~ õ˝≤¢˝À¢ nqTã+<Ûä ø£fi≤XÊ\\ìï+{Ïø° Ç~ e]ÔdTü +Ô <äHêïs¡T. Ç+{ÏÁ>π f…&é ø√s¡T‡\ øöHÓ‡*+>¥, $$<Ûä n&çàwüq¢ Á|üÁøÏjT· ≈£L&Ü yêsTT<ë |ü&+ç <äì ù|s=ÿHêïs¡T. ˇø£ÿ |æõá ôd{Ÿ øöHÓ‡*+>¥ e÷Á‘·+ j·T<∏ë$~Û>± ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

ø±øÏHê&É, Ä>∑düTº 8 (ø±ø£rj·T) : LRi¿RÁè‡ÁLi²R…, úxmsÇتyßÓá úgki®ªsÍÞ=ÍÜ[ ª«sÀÁ胫s µR…LRiÆØxqsVòÌÁƒ«sV FsLiNRP*LiVVLki ¿Á[zqs @L>RiV\ÛÍÁƒ«s ªyLjiNTP ª«s¿Á[è LRi¿RÁè‡ÁLi²R…ÍÜ[xmso lLi[xtsQƒ±s NSLïRiVÌÁV ª«sVLiÇÁÚLRiVNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…»R½ @µ³j…NSLRiVÌÁV ¿RÁLRiùÌÁV ¿Á[xmsÉíØÌÁ¬s ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i AL`i.ª«sVV»yùÌÁLSÇÁÙ xqsWÀÁLi¿yLRiV. ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi LSú¼½ NRPÛÍÁNíRPlLi[ÉÞ N][LíRiV ¥¦¦¦ÌÁV ƒ«sLiµR…V ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁƒ«s „ds²T…¹¸…W NSLRiöélLiƒ±s=ÍÜ[ AL`Ri²T…JÌÁV, »R½x¤¦¦¦bPÍôØLýRi»][ „s„sµ³R… @LiaSÌÁ\|ms A¸R…Vƒ«s xqs„dsVOTPQLi¿yLRiV. C xqsLiµR…LRi÷éLigS A¸R…Vƒ«s ª«sWÉýزR…V»R½W ª«s¿Á[è LRi¿RÁè‡ÁLi²R… ÍÜ[xmso lLi[xtsQƒ±s NSLïRiVÌÁNRPV µR…LRiÆØxqsVò ¿Á[xqsVNRPVƒ«sõ ªyLjiÍÜ[ @L>RiV\ÛÍÁƒ«s ªyLji »R½Vµj… ÇØÕÁ»y zqsµ³ôðR…Li ¿Á[zqs, NSLïRiV ª«sVLiÇÁÚLRiVNRPV F¢LRixqsLRixmnsLSÌÁ aSÅÁ @µ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV A®µ…[bPLi¿yLRiV. úxms˳ÏÁV»R½* ˳ÏÁWª«sVVÌÁƒ«sV gRiVLjiòLiÀÁ „sÌÁV\®ªsƒ«s ªyÉÓÁ¬s xmsLjiLRiOTPQLi¿RÁ²y¬sNTP @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s ¿][ÈýÁ NSLiF¢Li²`… ªyÍÞ=, |mns¬s=Lig`iÌÁV, ËÜ[LïRiVÌÁV, xqsLjix¤¦¦¦µôR…V LSÎÏÁ§þ, |msLiVVLiÉÓÁLig`i= GLSöÈÁV ¿Á[¸R…V²y¬sNTP ¬sµ³R…VÌÁV ª«sVLiÇÁÚLRiV ¿Á[ryòª«sVƒyõLRiV. µk…xmsLi ÌÁÕôÁµyLRiVÌÁ ®ªsLjizmnsZNP[xtsQƒ±s »R½*Lji»R½gRi¼½ƒ«s xmspLjiò ¿Á[¸R…WÌÁƒyõLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV ÌÁORPQ 60 ®ªs[ÌÁ ª«sVLiµj…NTP NRP®ƒsORPQƒý«sV Bª«s*²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…¬s, ZOP[QQú»R½ rôðyLiVVÍÜ[ xqslLi[* ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ ÌÁÕôÁµyLRiVÌÁ ®²…[É؃«sV }qsNRPLjiLi¿yÌÁƒyõLRiV. ª«sVLRißÓáLiÀÁƒ«s µk…xmsLi ÌÁÕôÁµyLRiVÌÁ NRP®ƒsORPQƒ±sƒ«sV

ªyLji @L>RiV\ÛÍÁƒ«s NRPVÈÁVLi‡Á xqs˳ÏÁVùÌÁ }msLRiVƒ«s ‡Áµj…ÖÁ ¿Á[¸R…WÌÁƒyõLRiV. B»R½LRiVÌÁ }msLRiVƒ«s Dƒ«sõ µk…xmsLi NRP®ƒsORPQƒý«s ®²…[É؃«sV }qsNRPLjiLiÀÁ xmsLiFyÌÁ¬s FsLiFs£qsJÌÁƒ«sV A®µ…[bPLi¿yLRiV. ®ªsËÞÍØùLi²`…ÍÜ[ ®²…[ÉØÛËÁ[£qs @£ms®²…[ÉÞ Â¿Á[¸R…WÌÁƒyõLRiV. FsÍÞzmsÑÁ gSù£qs NRP®ƒsORPQƒ±sÌÁNRPV gSù£qs NRPLi|ms¬dsÌÁÍÜ[ Aµ³yL`i {qs²`… @LiVV ËØùLiNRPVÍýÜ[ {qs²`… NS¬s ÌÁÕôÁµyLRiVÌÁ ËØùLiN`P FsN_äLiÈýÁV }qsNRPLjiLiÀÁ FsÍÞ²T…FsLiNRPV xmsLiFyÌÁƒyõLRiV. 2 ÌÁORPQÌÁ 40 ®ªs[ÌÁ ª«sVLiµj…NTP ËØùLiNRPVÍýÜ[ Aµ³yL`i FsÍÞzmsÑÁ gSù£qs ƒ«s®ªsWµR…VNSÛÍÁ[µR…¬s, GÛÇÁ¬ds= ªyLki , úgSª«sWÌÁ ªyLki ÌÁÕôÁµyLRiVÌÁ ÇØÕÁ»yƒ«sV »R½x¤¦¦¦bPÍôØLýRiNRPV xmsLizmsLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiµR…ƒyõLRiV. ÌÁÕôÁµyLRiVÌÁ ËØùLiNRPV ÆØ»y ®ƒsLi‡ÁLýRiV }qsNRPLjiLiÀÁ ®ªsLiÈÁ®ƒs[ xmsLizmsLi¿RÁVÈÁNRPV »R½gRiV ¿RÁLRiùÌÁV ¿Á[xmsÉíØÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s xqsWÀÁLi¿yLRiV. „sµyùLôðRiVÌÁNRPV ryäÌÁL`iztsQxmsöVÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁ „dsVc}qsª«s µy*LS NRPVÌÁ, Aµy¸R…V µ³R…X„dsNRPLRißá xmsú»yÌÁV úFyµ³yƒ«sù»R½ úNRPª«sVLiÍÜ[ ®ªsLiÈÁ®ƒs[ ÇØLki ¿Á[¸R…WÌÁ¬s »R½x¤¦¦¦bPÍôØLýRiNRPV ÛÇÁ[{qs @®µ…[bPLi¿yLRiV. C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ xqsËÞ NRPÛÍÁNíRPL`i gRiLiµ³R…Li ¿RÁLiúµR…V²R…V, ²T…AL`iJ ÕÁ.¸R…WµR…gjiLji , AL`i²T…JÌÁV ÇÁª«sx¤¦¦¦L`iÍØÍÞ ®ƒsúx¤¦¦¦¨, ®ªs[ßáVg][FyÍÞlLi²ïT…, ª«sLRiúxmsryµ`…, xqsLixms»`½NRPVª«sWL`i, »R½x¤¦¦¦bPÍôØL`iÌÁV, GFs£qsJÌÁV, FsLiFs£qsJÌÁV »R½µj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

10, 11 ‘˚B˝À¢ düT<Ûëø£sY õ˝≤¢ |üs¡´≥q

eTT\T>∑T myÓTà˝Ò´ d”‘ø· ÿ£ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á>¬ dt Äsê#·ø±\qT ìs¡dd æ ÷ ü Ô| Á < ü sä Ù¡ q

ø±øÏHê&É, Ä>∑düTº 8 (ø±ø£rj·T) : úxmsryLRi˳ØLRi¼½ úËز`…NSzqísLig`i NSL]ölLixtsQƒ±s ªyLSò }qsª«sÌÁ „s˳ØgRi @²T…xtsQƒ«sÍÞ \®²…lLiNíRPL`i ÇÁƒ«sLRiÍÞ zms.ÛÇÁ.xqsVµ³yNRPL`i C ®ƒsÌÁ 10, 11 ¾»½[µk…ÍýÜ[ ÑÁÍýØÍÜ[ xmsLRiùÉÓÁryòLRiV. A¸R…Vƒ«s C ®ƒsÌÁ 10ª«s ¾»½[µk…ƒ«s DµR…¸R…VLi g_»R½„dsV FsN`P=ú|ms£qsÍÜ[ NSNTPƒy²R… ¿Á[LRiVNRPVLiÉØLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi rôðy¬sNRP NSLRiùúNRPª«sWÍýÜ[ FyÍæܬs, ZNP[LiúµR… úxms˳ÏÁV»R½* Fnýyg`iztsQ£ms NSLRiùúNRPª«sWÌÁ \|ms ÑÁÍýØ @µ³j…NSLRiVÌÁ»][ xqs„dsVOTPryòLRiV. »R½µR…VxmsLji ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`…»][ xqsª«sW®ªs[aRPª«sVª«so»yLRiV. »R½µR…VxmsLji NSNTPƒy²R…ÍÜ[ LSú¼½‡Áxqs ¿Á[ryòLRiV. 11ª«s ¾»½[µk…ƒ«s DµR…¸R…VLi ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i AL`i.ª«sVV»yùÌÁLSÇÁÙ, |qsöxtsQÍÞ ²T…xmspùÉÔÁ NRPÛÍÁNíRPL`i úxms„dsVÍØ gSLiµ³k…ÌÁ»][ xqsª«sW®ªs[aRPª«sVª«so»yLRiV. »R½µR…VxmsLji ®ƒs[xtsQƒ«sÍÞ ®ªsVLiÈÁÍÞ |¤¦¦¦ÍÞò úF¡úgSLiÍÜ[ ˳ØgRiLigS GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s ¹¸…WgS ZNP[LiúµR…Li úFyLRiLi˳Ü[»R½=ª«s NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ A¸R…Vƒ«s FyÍæÜLiÉØLRiV. @®µ…[ L][ÇÁÙ ry¸R…VLiú»R½Li xqsª«sW¿yLRi x¤¦¦¦NRPVä \|ms GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s |qs„sVƒyL`i ÍÜ[ FyÍæÜLiÉØLRiV. zmsµR…xms 11ª«s ¾»½[µk… LSú¼½ NSNTPƒy²R… ƒ«sVLi²T… A¸R…Vƒ«s ‡Á¸R…VÌÁV®µ…[Lji ®ªsÎÏÁ»yLRiV.

ø£Øe÷u≤<é, Ä>∑dTü º 8(ø±ø£rj·T) : |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À »]–q mìïø£˝À¢ Ä sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ eTeT‘ê u…q]®, ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt H˚‘\· T #˚dqæ nsê#·ø±\qT ìs¡ddæ ÷ü Ô dæ|mæ + Ä<Û«ä s¡´+˝À es¡+>∑˝Ÿ s¬ ˝’ «Ò ùdwº Hü é qT+∫ es¡+>∑˝Ÿ #Ís¡kÕÔ es¡≈î£ Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs“¡ +¤ >± |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ kÕúìø£ dü+düú mìïø£˝À¢ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt qs¡yT˚ <ëìï ìs¡ddæ ÷ü Ô ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. dæ|mæ + õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù õ. Hê>∑j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·èDeTT˝Ÿ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\˝À 28 eT+~ì bı≥ºô|≥Tº≈î£ Hêïs¡ì, yê] Vü≤‘ê´ø±+&ÉqT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ K+&ç+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. 2011 qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ e+<ä˝≤~ dæ|mæ + ø±s¡´ø£s\Ô¡ ô|’ eTeT‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+ Vü≤‘ê´ø±+&É ø=qkÕ–+∫+<äì nHêïs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± nø£ÿ&ç Á|üuTÑÛ ‘·«+ nsê#·ø±\T düèwædTü HÔ êï øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü{+ºÏ #·Tø√ø£b˛e&É+ $#ês¡øs£ e¡ THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê øπ +Á<ä+ düŒ+~+∫ á nsê#·ø±\ô|’ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|mæ + q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù yÓT≥Tº lìyêdt, Hêj·T≈£î\T <äTã“ lqT, eTÁ] lqT, s¡yT˚ XŸ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£w| ºü & ü ç |üì#˚d ù Ô eT+∫ |ò*ü ‘ê\T @≥÷s¡THê>±s¡+, Ä>∑dTü º 8(ø±ø£rj·T) : ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ø£w|ºü &ü ç |üì#˚ùdHÔ ˚ dü‘Œ· *‘ê\T kÕ~+#·&+É kÕ<Û´ä eTe⁄‘·T+<äì eTT\T>∑T myÓTà˝Ò´ d”‘ø· ÿ£ nHêïs¡T. eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À {Ï&|ç æ eT+&É\ $düèÔ ‘· kÕúsTT düe÷y˚XÊìøÏ {Ï&|ç æ eT+&É\ n<Û´ä ≈£îå \T ∫≥eT≥ s¡|Tüò T n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#·>±, eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬sq’ d”‘ø· ÿ£ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ @≥÷s¡THê>±s¡+ eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ã\+>± ñ+<äì, ã\yÓTqÆ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, Hêj·T≈£î\T ñHêïs¡ì nHêïs¡T. >∑‘+· ˝À nìï kÕúHê\T ø¬ e’ dü+ #˚dTü ≈£îqï |òTü q‘· {Ï&|ç øπæ <äøÿÏ +<äì, á mìïø£˝À¢ Hêj·T≈£î˝ düeTq«j·T ˝À|ü+ e\¢ ‘·|Œæ <ä+ »]–+<äì, sêqTqï C…&Œç {Ïd,æ m+|æ{dÏ æ mìïø£˝À¢ ø£w|ºü &ü ç |üì#˚j÷· \ì ÄyÓT ø±s¡´ø£s\Ô¡ qT ø√sês¡T. n˝≤π> Ç{°e\ ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\ e\¢ |ü+≥qwübº ˛sTTq s¬ ‘’ T· \≈£î düø±\+˝À qwü|º ]ü Vü‰s¡+ n+~+∫ s¬ ‘’ T· \qT Ä<äTø√yê\ì, Çfi¯ó¢ ≈£L*b˛sTTq yê]øÏ Á|üuTÑÛ ‘·«+ Çfi¯ó¢ eT+ps¡T #˚j÷· \ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À e÷J m+|æ|æ ø√H˚sT¡ qπ>wt, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù K©˝Ÿ U≤Hé, md”‡ ôd˝Ÿ õ˝≤¢ ø±s¡<´ä <ä]Ù <äTs¡+Z düeTàj·T´, eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê\T b˛πs{Ï Á|üMT\, e÷J m+|æ{dÏ æ |ü<àä ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.


>∑T+≥÷s¡T

6Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·Dô|’ md”Œ #·s¡´\T X¯óÁø£yês¡+

Ä>∑düTº 9

2013

KeTà+ Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : Á{≤|òøæ ˘ Áø£eTãB∆øs£ D¡ ≈£î õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± |ü{wÏ ºü #·s´¡ \T rdüTø√qTqï≥T¢ md”Œ m.$ s¡+>∑Hê<Ûé ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢kÕúsTT düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ nÁø£eT s¡yêD≤qT ìs√~Û+#˚+<äT≈£î |üø&£ “É +B #·s´¡ \T rdüT≈£î+≥Tqï≥ ñ\ $e]+#ês¡T. |ü~eT+~øÏ $T+∫ Ä{À\T, J|ü⁄\T, Ç‘·s¡ yêVü≤Hê˝À¢ Á|üj÷· DÏ≈î£ \qT møÏ ÿ +#· T ≈£ î ì Á&Ó ’ e s¡ T ¢ s√&É T ¢ Á|ü e ÷<ë\≈£ î ø±s¡DeTe⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. #·{≤º\qT n‹Áø£$TdüTqÔ ï Á&Ó’es¡T¢, j·T»e÷qT\ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ yêVü≤Hêìï d”CŸ #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. ˝…’ôdHé‡, Çq÷‡¬sHé‡ ˝Ò≈£î+&Ü yêVü≤Hê\qT q&ç|‘æ ˚ #·≥غ ‘ê´ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. n~Ûø£˝À&ÉT‘√ Á|üj·÷DÏ+#˚ yêVü≤Hê\T bò˛{À\T rdæ j·T»e÷qT\≈£î H√{°düT\T |ü+bÕ\ì #ÓbÕŒs¡T. s¡B∆>± ñ+&˚ Äغdæ ãkÕº+&é, ¬s’˝Ò« ùdºwüHé\ e<ä› Ä{À\T, Ç‘·s¡ yêVü≤Hê\qT ì\|üsê<äì, KeTà+ q>∑s¡‘√bÕ≥T õ˝≤¢˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡qT. düe÷y˚X¯+˝À n&çwüq˝Ÿ md”Œ Çø±“˝Ÿ, KeTà+ &çmd”Œ u≤\øÏwHü ,é Äغdæ ÄsYm+ n»jYT≈£îe÷sY, Äضy√ s¡M+<Ûsä ,Y ndæôd+º {Ÿ ø£$TwüqsY lìyêdt ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤~Û‘·T\qT Ä<äTø√e≥+˝À Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü\´+

ø£\÷¢sT¡ eT+&É˝≤ìï

yÓ÷&É˝Ÿ eT+&É\+>± r]Ã~<ë∆* : C…dæ u§\¢+ sêe÷sêe⁄ / ø£\÷¢s¡T / ø±ø£rj·T

ù|<ä Á|ü»\≈£î yÓTs¡T>¬ q’ n+~+#˚+<äT≈£î ◊πø|”, s¬ $q÷´XÊK, eTVæ≤fi≤düe÷K´\T dü$Twæ>º ± ø£èwæ #˚dæ õ˝≤¢˝Àì ø£\÷¢sT¡ eT+&É˝≤ìï Ä<äsÙ¡ +>± r]Ã~<ë›\ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ Y ø¬ . düTsπ +Á<äy÷Ó Vü≤Hé n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. Á>±eT s¬ $q÷´ dü<dä Tü ‡˝À¢ uÛ≤>∑+>± >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ Äs¡´yÓX’ ´¯ ø£fi≤´D eT+&É|+ü ˝À s¬ $q÷´XÊK Ä<Û«ä s¡´+˝À |ü{≤º<ës¡T bÕdt |ü⁄düøÔ ±\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ ‘·Vü≤o˝≤›sY j·T\eT]Ô yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± »]–q KeTà+ Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : Ç{°e\ dü+uÛ$Ñ +∫q >√<ëe] es¡<ä dü+<äs“¡ +¤ >± 13 eT+&É˝≤\≈£î uÛ≤Ø qwü+º yê{Ï*+¢ <äì düuÛÑ˝À C…dæ düTπs+Á<äyÓ÷Vü≤Hé, Äضy√ dü+Je¬s&ç¶, ø£\÷¢s¡T y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·Tr düs¡Œ+#Y uÛ Ñ Á <ë#· \ +, |æ q bÕø£ , uÛÑs√‘·T düTC≤‘·, ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± >∑‘· nXÊ«sêe⁄ù|≥ eT+&É ˝ ≤\˝À e÷]Ã, @Á|òæ˝Ÿ HÓ\˝À ù|<ä ¬s’‘·T\ uÛÑ÷ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ¬s$q÷´ dü<ädüT‡\qT |ü+≥ qwüº+, ÄdæÔqwüº+ uÛ≤Ø>± ìs¡«Væ≤+#·&+É »]–+<äHêïs¡T. Ä dü+<äs“¡ +¤ >± yês¡d‘ü «· |ü{≤º\T, |üV≤ü D°\ ÄHé˝H’… ,é ]õÁùdwº qü T¢, dü+uÛ$Ñ +∫+<äì eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\ X¯àXÊqyê{Ïø\£ T, uÛ÷Ñ düsπ «\T, |ü+≥ bı˝≤\ s¡V≤ü <ës¡T\ @sêŒ≥T ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ô|’ Á|ü»\T yê]ì Ä<äTø√e≥+ Á|üuÛÑT‘·«+ ô|<ä›m‘·TÔq <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îHêïs¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î ns¡TΩ˝…’q ¬s’‘·T\≈£î |òüTÀs¡+>± $|òü\+ #Ó+~+<äì dü+ã+~Û+∫ |ü{≤º<ës¡T bÕdt |ü⁄døÔü ±\T eT+ps¡T #˚jT· ≥+ »]–+<äHêïs¡T. ø£\÷¢sT¡ eT+&É\+˝À yÓ ’ m dt Ä sY dæ | æ bÕs¡ ¢ y Ó T +≥Ø 746 <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+#·>±, 560 <äs¡U≤düTÔ\ düeTdü´\qT ‘·Vü≤o˝≤›sY, ¬s$q÷´ dæã“+~, ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z dü e Tq«j· T ø£ s ¡ Ô ◊πø|æ dæã“+~ düeTq«j·T+>± e´eVü≤]+∫ |ü]wüÿ]+#·&+É »]–+<äHêïs¡T. ‹s¡dÿü ]+∫q 290 bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶, õ˝≤¢ <äsU¡ ≤düT\Ô qT ≈£L&Ü s¬ $q÷´ n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\ e<ä≈› î£ yÓ[fl m+<äT≈£î ‹s¡dÿü ]+#·ã&çqy√ ø£˙«ø£sY eT#êà lìyêdüsêe⁄ $e]+∫ yê{Ïì ≈£L&Ü |ü]wüÿ]+#˚ $<Û+ä >± #·s´¡ \T #˚|{ü ≤º\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. dü+j·TTø£Ô+>± Á|üø£≥q #˚XÊs¡T. ◊πø|” dæã“+~ ¬s’‘·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ eT<Ûä´ yês¡~Û>± ñ+≥÷ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ø±s=ŒπswüHé, eTTì‡bÕ\{°\ô|’ $X‚wyü TÓ qÆ ø£èwæ #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. ù|<ä Á|ü»\ ø√dü+ yÓTs¡T>¬ q’ ùde\T n+~+#˚ XÊK s¬ $q÷´ dü M Tøå ± ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . XÊK nì Á|ü»\qT ø±sê´\j·÷\ #·T≥÷º ‹|ü⁄Œø√≈£î+&Ü kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· es¡≈î£ Á|ü»\ düeTdü´\qT ádü+<äs¡“¤+>± >√<ëe] es¡<ä |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. MTùde˝À yÓTs¡T>¬ q’ ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î>±qT õ˝≤¢ yê´|æ‘+· >± u≤~Û‘·T\qT Ä<äTø√e≥++˝À 200 MTùde øπ +Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚jT· ≥+ »]–+<äHêïs¡T. y˚˝≤~ eT+~ s¬ ‘’ T· \T MTùde πøe≥+ s¡yêD≤ kÂø£s¡´+ ñqï <ë«sê \_∆bı+<äT‘·THêïs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|æ‘+· >± 22 y˚\ eT+~ øö\T s¬ ‘’ T· \qT >∑T]Ô+∫ yê{Ïô|H’ ˚ <äèwækº Õ]+#ês¡ì, $T>∑‘ê e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê\ yê]ì yê] ø£sà¡ ≈£î e~*y˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. >∑‘+· ˝À ~e+>∑‘· yê]øÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T Çe«≥+ »]–+<äì Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düTe÷s¡T 8 ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î ¬s’‘·T\≈£î H˚‘· sê»X‚KsY¬s&ç¶ Vü≤j·T+˝À eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\yê]>± e÷qe‘·<äèø£Œ<Ûä+‘√ Ä<äT≈£îHêïs¡ì, _j·T´+, øÏs√dæHé, ∫+‘·|ü+&ÉT, s¡TD≤\T n+~+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q »s¡>±\+fÒ $<ë´ ÁbÕeTTK´‘· m+‘√ q÷H˚ ˝≤+{Ï n‘·´edüs¡ düsT¡ ≈£î\T n+~+#·&+É ‘√bÕ≥T yê]øÏ <äTdüT\Ô T, <äT|üŒ≥T¢ ≈£L&Ü Ç#êÃs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· n˝≤ nedüse¡ Tì eT+&É\+˝À ìs¡øså£ êdü´‘·qT ìs¡÷à*+∫ dü+|üPs¡í nø£så êdü´‘·qT kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ø±≈£î+&Ü øπ e\+ s¡V≤ü <ë] ñqï yê]ì |ü⁄qsêyêdü øπ +Á<ë\≈£î ‘·s*¡ +∫ ns¡ø=s¡ dü<Tä bÕj·÷\‘√ rÁe Çã“+<äT\≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ø£èwæ #˚j÷· \Hêïs¡T. n<˚ $<Û+ä >± á @&Ü~ |ü<eä ‘·s>¡ ‹∑ |üØøå± |ò*ü ‘ê\˝À >∑T]#˚XÊs¡Hêïs¡T. 25 y˚\ mø£sê\˝À|ü‹,Ô |ü~ y˚\ mø£sê\˝À e], ◊<äT y˚\ mø£sê\˝À yÓTTø£ÿC§qï |üP]Ô>± qwü+º »]–+<äì q÷{ÏøÏ q÷s¡TXÊ‘·+ |òü*‘ê\T kÕ~Û+#˚ $<Ûä+>± m+|æ&çz,m+Çz ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ ø£èwæ yÓ+≥H˚ >√<ëe] es¡<ä u≤~Û‘T· \+<ä]ì düe÷q ÁbÕ‹|ü~ø£q >∑T]Ô+∫ ‘·D düV≤ü j·T+ n+~+#ê\ì Á|üã\T‘·Tqï n+≥Ts√>±\qT #˚jT· ≥+‘√bÕ≥T ñbÕ<Ûë´j·TT\ #˚jT· ÷‘·q+~dü÷Ô Á|ü»\qT #Ó‘’ q· ´e+‘·+ #˚j÷· \Hêïs¡T. ìj·T+Á‹+#·{≤ìøÏ yÓ<’ ´ä ãè+<ë\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘˚yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À ÇHéeT+Á‹, eT+Á‹\T ñ s¡#·Ãã+&É˝À ô|q¸qT¢, πswüHéø±s¡T¶\T, Çfi¯fl ø±\˙ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îqï \_∆<ës¡T\≈£î qï|üŒ{Ïø° es¡<ä u≤~Û‘T· \≈£î düV≤ü j·T+ n+~+#·&+É ˝À yÓ|’ \üò ´+ #Ó+<ës¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. yÓ+≥H˚ eT+pØ #˚j÷· \ì Ç+ø± ns¡TΩ˝’… $T–*q b˛sTTq s¬ ‘’ T· \≈£î |ü{≤º<ës¡T bÕdt |ü⁄düøÔ ±\T

bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶

n+~+#ê\ì |ü+#êj·Tr düeTÁ>±_Ûeè~∆øÏ Á|üuTÑÛ ‘·«|üs+¡ >± ì<ÛTä \T øπ {≤sTT+#ê\ì ø£\÷¢sT¡ y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·Tr düs¡Œ+#Y uÛÑs√‘·T düTC≤‘· C…dæ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤fls¡T. ù|<ä\≈£î eT]+‘· yÓTs¡T>¬ q’ ùde\T n+~+#ê\ì C…dæ dü÷Œ¤]‘Ô √ñqï‘· n~Ûø±s¡T\ Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· es¡≈î£ ñ‘·eÔ T ùde\T n+~+∫ eT+&É˝≤ìï yÓ÷&É˝Ÿ eT+&É\+>± r]Ã~<˚∆ $<Û+ä >± ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘·V≤ü o˝≤›sY j·T\eT]Ô yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. MTùde øπ +Á<ë\˝À ìsê«Vü≤≈£î\T s¬ ‘’ T· \T, $<ë´s¡T\› qT+∫ $$<Ûä s¡ø±\ <Ûèä e|üÁ‘ê\ ø√dü+ ì]í‘· <Ûsä ø¡ +£ fÒ m≈£îÿe>± &ÉãT“\T edü÷\T #˚dTü HÔ êïs¡ì ‘·q <äèwæøº Ï e∫Ã+<äì, ìsê«Vü≤≈£î\T ‘·eT |ü<‹›ä ì e÷s¡TÃø√yê\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|ü‹ dü]|º ø¬æò {Ÿ≈î£ 35 s¡÷bÕj·T\ø£+fÒ n<äq+>± edü÷\T #˚ùdÔ dü+ã+~Û‘· e´øÏôÔ |’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ∫qïø√s¡Tø=+&ç˝À >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± |ü\T bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ‘·j÷· s¡T #˚ùd e+≥ @C…˙‡\ eT<Û´ä $yê<ä+ #Ó\sπ – eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ì\∫b˛sTT+<äì B+‘√ ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡T\› T nedü\ú T |ü&TÉ ‘·THêïs¡ì á düeTdü´ô|’ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘´˚ ø£ <äèwækº Õ]+∫ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\≈£î #Ó+~q ns¡TΩ˝q’… \_∆<ës¡T\T 170 eT+~øÏ yês¡d‘ü «· ]õÁùdwº Hü ≈é î£ dü+ã+~Û+∫ |ü{≤º<ës¡T bÕdt |ü⁄düÔø±\qT C…dæ, Äضy√, m+|æ&çz, ‘·Vü≤o˝≤›sY #˚‘·T\MT<äT>± n+<ä#˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± eT+&É\+˝À |üì#˚düTÔqï »s¡ï*düTº\≈£î Çfi¯fl düú˝≤\ ø√dü+ 8 dü+e‘·‡sê\T>± ø√s¡T‘·THêïs¡ì <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫ ô|ò’˝Ÿ yÓTT‘·Ô+ dæ<ä∆+>± ñ+<äì ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì >∑T]Ô+∫ Çfi¯fl düú˝≤\T eT+ps¡T ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz ¬ø. uÛ≤s¡‹, ◊πø|” m|æm+ dü‘´· Hêsêj·TDsêE, ◊πø|æ ©>∑˝Ÿ ø√Ä]¶H≥˚ sY lø±+‘Y, ÇHé#êØ® $ÁXÊ+‘· ñ<√´– sêC≤sêe⁄, ÄsY◊\T eT<Ó{› Ï Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ø¬ . q]‡+Vü‰sêe⁄, $ÄsYz\T e+dü‘êu≤sTT, eTø±ÿ\ lìyêdüsêe⁄, eT&ç$ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, n˝≤¢uÛÑøÏå, s¡C≤ø˘, sêCÒ+Á<ä+, q]‡+Vü‰sêe⁄, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, Á|ükÕ<é, ‘ê‘êsêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \‘√bÕ≥T ñ|ü düsŒ¡ +#Y u§\>±ì ‹s¡T|ü‹sêe⁄, uÛsÑ √‘·T sêeTTHêj·Tø˘ Äj·÷ Á>±e÷\ s¬ ‘’ T· \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@C…˙‡ &ûmd”‡øÏ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\ |ü]o\q es¡<ä bÁ Õ+‘ê\˝À yÓ<’ ´ä •_sê\T uÛÁÑ <ë#·\+ Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : @C…˙‡ &çmd”‡øÏ m≥ºøπ \≈£î ˝…H’ é øÏj ¢ T· sY nsTT+~. 2012 H√{Ï|øπæò wüHé <ë«sê >∑T]Ô+∫q ñ bÕ<Ûë´j·T b˛düT\º qT uÛ]Ñ Ô #˚dTü ø√e#·TÃqì ø√s¡Tº qT+∫ ñ‘·sÔ T¡ «\T n+<ä≥+‘√ ◊{°&@ç n~Ûø±s¡T\T Ç+<äTø√dü+ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ ◊{Ï&û@ |ü]~Û˝À >∑\ bÕsƒ¡XÊ\˝À 370 md”º{°, 182 dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ b˛düTº\T uÛÑØÔ ø±qTHêïsTT. sêh yê´|ü+Ô >± @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ U≤∞>± ñqï ñbÕ<Ûë´j·T b˛düT\º uÛØÑ øÔ Ï Á|üuTÑÛ ‘·«+ 2012˝À ôdŒwü˝Ÿ &çmd”‡ ù|]≥ H√{Ï|øπæò wüHé C≤Ø #˚d+æ ~. õ˝≤¢˝Àì uÛÁÑ <ë#·\+ @C…˙‡˝À 493 b˛düT\º ≈£î nqTeT‹ e∫Ã+~. nsTT‘˚ $T>∑‘ê õ˝≤¢˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T m+|æø£ |üP]Ô nsTTq|üŒ{Ïø° uÛÑÁ<ë#·\+ ◊{Ï&ç@ |ü]~Û˝À e÷Á‘·+ ø√s¡Tº πødüT\ $yê<ë\‘√ uÛÑØÔ Á|üÁøÏj·T ì*∫b˛sTT+~. &Ûû md”‡øÏ <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ≈£îqï |ü\Te⁄ñ \+u≤&Ü nuÛ´Ñ s¡T\∆ T@C…˙‡ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q yês¡T ø±<äì Ä~yêdæ nuÛ´Ñ s¡T\∆ T |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T. Bìô|’ ø√s¡Tqº T ôd‘’ +· ÄÁX¯sTT+#ês¡T. B+‘√ ñbÕ<Ûë´j·TT\ m+|æø£ Á|üÁøÏjT· eTT+<äT≈£îkÕ>∑˝<Ò Tä . Bìô|’ @&Ü~øÏ ô|>’ ± ø√s¡T˝º À yê<äq\T »]>±sTT. \+u≤&Ü nuÛ´Ñ s¡T\∆ T düeT]Œ+∫q @C…˙‡ dü]|º ø¬æò ≥T¢ |üP]Ô kÕúsTT˝À |ü]o*+∫q ‘·sê«‘· ◊{Ï&@ç n~Ûø±s¡T\T ø√s¡T≈º î£ ìy˚~+#ês¡T. Ç+<äT≈£î düeTà‹+∫q ø√s¡Tº b˛düT\º uÛØÑ øÔ Ï ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. Ç|üŒ{Ïøπ Á|üø{£ +Ï ∫q C≤_‘ê Á|üø±s¡+ m+|æø¬ H’ ê nuÛ´Ñ s¡T\∆ ≈£î áHÓ\ 11q ◊{Ï&@ç ø±sê´\j·T+˝À øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ –]»q dü+øπ eå TXÊK &ç|Pü ´{° &Ós¬’ ø£sº Y düsd¡ «ü ‹ ‘Ó*bÕs¡T.

e´düHê\≈£î u≤ìôd’ #√Ø\T uÛÁÑ <ë#·\+ Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : ã÷s¡+Z bÕ&ÉT, bÕ\«+#· eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q nsTT<äT>∑Ts¡T j·TTe≈£î\T |ü\T #√≥¢ s¡÷. 5 \ø£\å $\TyÓq’ ã+>±s¡+, yêVü≤Hê\qT ø±CÒjT· &É+‘√ M]ì b˛©düT\T ìs¡“+¤ ~Û+#ês¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT mmd”Œ Á|üø±wt¬s&ç¶, nXÊ«|ü⁄s¡+ dæ◊ y˚DT#·+<äsY, |ü≥ºD môd’‡\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, sêe÷sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À yêVü≤Hê\T ‘·ìF\T #˚düTÔ+&É>± ¬s+&ÉT ~«#·Áø£ yêVü≤Hê˝À¢ nsTT<äT>∑Ts¡T j·TTe≈£î\T nqTe÷HêdüŒ<ä+>± ‹s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. e÷<ë\ Á‹$Áø£yTé n*j·÷dt $Áø£yTé , ùwø˘ düsê∆sbY ÕcÕ n*j·÷dt dæ<÷ä ,∆ <ëdü] |üeHé‘»˚ , |ü$Tà $ø±dt, <ësê ø±Ø«ø˘\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. M]˝À ø=+<ä]ô|’ >∑‘·+˝À πødüT\Tqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. kÕúìø£ ø£s¡ø£≥º e<ä› Ç{°e\ ~«#·Áø£ yêVü≤q+ <=+–*+#ês¡T. Mπsqì >∑T]Ô+#ês¡T. X¯óuÛ+Ñ |ò+ü ø£Hå Vé ‰ü ˝Ÿ e<ä› eTVæ≤fi¯ yÓT&É˝À ã+>±s¡T >=\TdüT m‘·Tø¬Ô [fl+~. Mπsqì b˛©düT\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Ç+ø± |ü\T <=+>∑‘H· ê\‘√ dü+ã+<Ûë\T ñ+&É≥+‘√ 8 øπ düT\T qyÓ÷<äT#˚dqæ ≥T¢ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. eT÷&ÉT ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T, 20 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+ kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïsTT. z j·TTe≈£î&ÉT <=+>∑‘H· ê\qT Á|üj÷· DÏø\£ T ‘·j÷· s¡T #˚dæ Ç<ä]› ï eTT+<äT>± |ü+|æ yêVü≤Hê\T <=+–*+∫q ‘·sê«‘· yê{Ïì Ç<˚ ãè+<ä+˝Àì yê]øÏ n|üŒ–+#·&+É M] Á|ü‘´˚ ø£‘.· Ç˝≤ <=+>∑‘q· + #˚dqæ yês¡T eT∞fl dü+|òTü ≥Hê dü\ú +˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘·\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î yê] <ä>sZ∑ T¡ ñqï eTs√ yêVü≤q+˝À yÓfi≤Ôsì¡ ‘Ó*dæ+~.nXÊ«|ü⁄s+¡ , uÛÁÑ <ë#·\+, ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+, bÕ\«+#·, dü‘T· |Ô *ü ¢ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ms¡T <=+>∑‘H· ê\≈£î bÕ\Œ&ܶsì¡ mmd”Œ ‘Ó*bÕs¡T. <=+>∑\qT |ü≥Tºø√e&É+˝À nXÊ«|ü⁄s¡+ dæã“+~_ø√J, s¡$u≤ãT, düTsπ XŸ, sê+J, uÛÁÑ <ë#·\+ dæã“+~ Á|ü‘´˚ ø£ #=s¡e #·÷bÕs¡T.

<äTeTTà>∑÷&Ó+ Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : <äTeTTà>∑÷&Ó+ eT+&É\+ ˝Àì es¡<ä eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\˝À KeTà+ &Ü{Ÿ ôd+≥sY XÊÁdüyÔ ‘˚ \Ô· T ùV≤eT+‘Y≈î£ e÷sY, yÓ+ø£Á{≤eTT\T øπ Áå ‘· Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·÷s¡Tu≤ø£, ã+&Ü]>∑÷&Ó+, Á|ü>fi∑ fl¯ |ü*,¢ ø±oq>∑s+¡ , ã+&çsπ e⁄, |üsXí¡ Ê\ Á>±e÷\˝À øπ Áå ‘· Á|ü<sä Ù¡ q <ë«sê |ü‹,Ô e] s¬ ‘’ T· \≈£î j·÷»e÷´ |ü<‘›ä T· \ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. yês¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ |ü‹Ô ¬s’‘·T\T n+‘·s¡ ø£èwæ #˚dæ uÛÑ÷$T˝Àì ‘˚eTqT ‘·–Z+#·&É+ <ë«sê ø=+‘· es¡≈£î yÓTTø£ÿ\T ‘˚s¡T≈£îH˚ dæú‹øÏ rdüT≈£îsêe#·TÃqì #ÓbÕŒs¡T. |üdüT|ü⁄ |ü#·Ã>±>±˙, Ä≈£î |ü#·Ã>± >±˙, e÷]q |ü‹øÔ Ï kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· ‘·«s¡>± mø£sê≈£î 25 øπ J\ j·T÷]j·÷, |ü~ øπ »\ bı{≤wt ms¡Te⁄\T y˚j÷· \ì dü÷∫+#ês¡. n+‘·s¡ ùd<ä´+ ≈£î<äsq¡ |ü⁄Œ&ÉT |ü‹˝Ô À ø£\T|ü⁄ ìyês¡D≈£î ø£\T|ü⁄ ej·TdüT‡ 4`5 Ä≈£î\ ÄX¯˝À ñ+fÒ mø£sê≈£î 400 $T.© øÏ«»˝À bÕdt Ç<∏˝’Ó Ÿ, ô|]’ <∏j ä TÓ Tu≤˝Ÿ 250 $T.© |æ∫ø±] #˚j·÷\Hêïs¡T. |ü‹Ô #·ìb˛sTTq ÁbÕ+‘ê\˝À Ä>∑düTº e÷dü+ es¡≈£î ø£+~ì kÕ>∑T#˚dTü ø√e#·TÃqì #ÓbÕŒs¡T. ôdô|+º ãsY e÷dü+˝À C§qï, ø£+~ $TqTeTT, ÄeTT<ä+ |ü+≥\T nø√ºãsY e÷dü+˝À ˙{Ï edü‹ >∑‘· ÁbÕ+‘·+˝À $‹Ôq≥¢sTT‘˚ yÓTTø£ÿC§qï, nø√ºãsY 20 es¡≈î£ ø£+~, $TqTeTT, ô|düs¡ kÕ>∑T #˚dTü ø√e#·TÃqì $e]+#ês¡T. e] kÕ>∑T s¬ ‘’ T· \T dü«\Œø±*ø£ s¡ø±˝…q’ m+{°jT· ÷ 1010, CÒ;m˝Ÿ 1798, mHém˝ŸÄsY 34449 e+{Ï s¡ø±\qTÁ&ÉyTé d”&sÉ Y <ë«sê>±˙, H˚sT¡ >±>±˙ $‘·TøÔ √e&É+ <ë«sê >±˙ y˚dqæ ≥¢sTT‘˚ Ks¡Tà ‘·–+Z #·Tø√e≥+‘√bÕ≥T Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\˝À n~Ûø£ ~>∑Tã&ç kÕ~Û+#·e#·TÃqì #ÓbÕŒs¡T.

s¬ +&ÉT Á>±e÷˝À¢ #√Ø\T yÓs’ ê Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : yÓs’ ê eT+&É\+˝Àì k˛eTes¡+, s¬ ã“es¡+ Á>±e÷˝À¢ #√Ø\T »]>±sTT. k˛eTes¡+ Á>±eT+˝À kÕ$TH˚ì lqT Ç+{Ï eTT+<äTqï fÒ|t ]ø±s¡s¶ ,Y >√&É >∑&j ç ÷· s¡+, ø=*¢ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ Ç+{Ï eTT+<äT #ê]®+>¥ ô|{Ïqº ôd˝Ÿb˛ò Hé, ‘·q CÒãT˝Àì 300 s¡÷bÕj·T\ q>∑<Tä , C≤˝≤~ uÛÁÑ <äjT· ´ Ç+{À¢ ôd˝Ÿ bò˛Hé #√Ø #˚XÊs¡T. s¬ ã“es¡+ Á>±eT+˝À ~u≤˝Ÿ Vü≤]»q ø√`Ä|üsπ {Ïyé kıôd{’ ° *|ü⁄Œ≈£î #Ó+~q |ü⁄{Ÿu≤˝Ÿ ô||’ ⁄ü ˝…H’ é <=+–*+#ês¡T. u≤~Û‘T· \T yÓs’ ê b˛©düTùdwº Hü ˝é À |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T.

bÕ&ç ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

$»uÛÑq ôd>∑ uÛÑÁ<ë#·\+ Ä>∑düTº 8 (ø±ø£rj·T) : uÛÑÁ<ë#·˝≤ìï Á|ü‘˚´ø£ õ˝≤¢>± Á|üø£{Ï+∫ n+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À ø£\bÕ\ì uÛÑÁ<ë#·\+ |ü]s¡ø£åD dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕ¢<äìø£ ø£åÁ‹j·T düÁ‘·+˝À Ä~yêdæ dü+|òüT Hêj·T≈£î\‘√ eTTK´ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü]s¡ø£åD dü$T‹ ø£˙«qs¡T |”$mdt es¡à e÷{≤¢&Üs¡T. >∑‘·+˝À Ä+Á<Ûä˝À ñqï uÛÑÁ<ë#·\+qT |ü]bÕ\q kÂ\uÛÑ´+ ø√dü+ mCÒ˙‡ n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\+fÒ uÛÁÑ <ë#·\+ õ˝≤¢qT @sêŒ≥T #˚j÷· \Hêïs¡T. @C…˙‡˝À Ä~yêd”\T Á|ü»\T n_Ûeè~› #Ó+<ë\+fÒ yê] dü+düèÿ‹, dü+Á|ü<ëj·÷\T ø±bÕ&Ü\+fÒ uÛÁÑ <ë#·\+qT –]»q õ˝≤¢>± Á|üø{£ +Ï #ê\Hêïs¡T. Á|ü‘´˚ ø£ bÕ´πøõì Á|üø{£ +Ï ∫ nìï $<Ûë\ n_Ûeè~Ûø∆ Ï ø£èwæ #˚j÷· \Hêïs¡T. düe÷y˚XÊìï n&ÉT≈¶ î£ qï ‘Ó\+>±D yê<äT\T : øπ Áå ‹j·T düÁ‘·+˝À ‘Ó\+>±D e´‹πsK düe÷y˚X+¯ »s¡T>∑T‘·Tqï $wüjT· + ‘Ó\TdüT≈£îHêï ‘Ó\+>±D yê<äT\T nø£ÿ&É≈î£ #˚sT¡ ø√ì düe÷y˚XÊìï n&ÉT≈¶ î£ Hêïs¡T. ìHê<ë\T #˚dTü Ô düe÷y˚XÊìï n&ÉT≈¶ î£ Hêïs¡T. á düeTj·T+˝À ˇø£ÿ kÕ]>± ñÁ~ø£‘Ô · yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. Çs¡TesêZ\ eT<Û´ä yê–«yê<ä+ #√≥T #˚dTü ≈£î+~. uÛÁÑ <ë#·\+ ‘Ó\+>±D˝À n+‘·sꓤ+>∑+ nì m{Ϻ |ü]dæ‘∆ T· ˝À ‘Ó\+>±D˝Àì ‘·eT nqTã+<ä+ kÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó\+>±D yê<äT\T düŒwü+˜ #˚kÕs¡T. nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ m+‘·{Ï ñ<ä´e÷HÓH’ ê ìsê«Væ≤+∫ düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\qT n&ÉT≈¶ î£ +{≤eTì nHêïs¡T. á $wüj÷· ìï ‘Ó\TdüT≈£îHêï b˛©düT\T düe÷y˚X¯ dü˝∆ ≤ìøÏ e∫à Çs¡TesêZ\qT b˛©düT ùdwüHº ≈é î£ ‘·s*¡ +#ês¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\ Ä<Û«ä s¡´+˝À uÛ≤Ø yÓ÷{≤sY u…ø’ ˘ sê´© : uÛÁÑ <ëÁ~ sêeTT&ÉT ‘Ó\+>±D <˚e⁄&Éì, Hê{Ï ‘ê˙cÕ ø±\+ qT+∫ ìC≤yéTbÕq˝À ñqï uÛÁÑ <ë#·\eTTqT ‘Ó\+>±D ‘√H˚ ø√qkÕ–+#ê\ì ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\ Ä<Û«ä s¡´+˝À uÛ≤Ø yÓ÷{≤sY u…ø’ ˘ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó+>±D yê<äT\T eTTeTà{ÏøÏ uÛÁÑ <ëÁ~ì e<äT\Tø√eTì, Ç~ ‘Ó\+>±D˝Àì n+‘·sꓤ>y∑ T˚ Hêì á $wüjT· + ô|’ m≥Te+{Ï dü+<˚Vü≤+ nedüs¡+˝Ò<äì düŒwüº+ #˚kÕs¡T. ø±yê\H˚ ø=+<äs¡T ÄyêdüÔe Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì á $wüj·÷ìï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘Ó\+>±Dyê~>± >∑T]Ô+∫ b˛sê{≤ìï |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø£s´¡ Áø£eT+˝À {ÏmHéJy√ Hêj·T≈£î\T #êfi¯fl>∑Tfi¯fl Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, yÓøÿÏ sê\ lìedüsêe⁄, Ms¡jT· ´, áX¯«sY, sê+u≤ãT,sê<Û√&é,X‚wßü , >∑Ts¡THêsêj·TD ‘·~‘·sT¡ \T bÕ\TZHêïs¡T.

ø£\÷¢s¡T Ä>∑düTº 8 (ø±ø£rj·T) : bÕ&ç |üX¯óe⁄\ ô|+|üø£+˝À rdüTø√yê*‡q yÓTfi¯ ≈£î\ô|’ ø£\÷¢sT¡ ˝À >∑Ts¡Tyês¡+ bÕ&ç s¬ ‘’ T· \≈£î ne>±Vü≤q dü<dä Tü ‡ |üXó¯ dü+es¡ø∆ X£ ÊU @&ç@ &Üø£sº Y lìyêdü sêe⁄ n<Û´ä ø£‘å q· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï KeTà+ |üXó¯ dü+es¡ø∆ £ XÊK ñ|üd+ü #ê\≈£î\T &Üø£ºsY ¬ø. q]‡+Vü‰sêe⁄, düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T ø£èwüíeT÷]Ô bÕ˝§Zì bÕ&ç ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤qø£*Œ+#ês¡T. ádü+<äs“¡ +¤ >± yês¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ |üXó¯ e⁄\˝À yê´<ÛTä \T, yê{Ï ìyês¡D, m<ä \ø£åD≤\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. <ä÷&É\ ô|+|üø£+ô|’ yÓTfi¯≈£îe\T, |üX¯óÁ>±kÕ\ô|’ kÕ>∑T, y˚T˝…H’ ê |üXó¯ Á>±kÕ\T yê&É≥+ e\q ˝≤uÛ≤\T, #·÷dæ |üe⁄e⁄\ b˛wüD˝À yÓT\≈£îe\T, X¯ó ÁuÛyÑ TÓ qÆ bÕ\ ñ‘·Œ‹Ô $<Ûëq+ ‘·~‘·s¡ yê{Ï >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |üXó¯ yÓ’<ë´~Ûø±] sêπøwt≈£îe÷sY, ø£\÷¢s¡T, yÓ’sê, mÁs¡TbÕ˝…+, ‘·˝≤¢&É eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q bÕ&ç s¬ ‘’ T· \T >√bÕ\$TÁ‘·\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚˝Òs¡TbÕ&ÉT Ä>∑düTº 8 (ø±ø£rj·T) : es¡<ä u≤~Û‘· ÁbÕ+‘ê˝˝À yÓ’<ä´ ùde\≈£î düs¡«+ dæ<ä∆+ #˚XÊeTì õ˝≤¢ yÓ’<ä´XÊU≤~Ûø±] &Üø£ºsY uÛ≤qTÁ|üø±wt ‘Ó*bÕs¡T. y˚˝Òs¡TbÕ&ÉT |üs¡´≥q≈£î e∫Ãq Äj·Tq kÕúìø£ Á|üuTÑÛ ‘·« yÓ<’ ´ä XÊ\˝À e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ es¡<ä ÁbÕ+‘ê\˝À yÓ<’ ´ä ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î 16 yÓ<’ ´ä ãè+<ë\qT @sêŒ≥T #˚jT· ≥+ »]–+<äì Ms¡+‘ê eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\˝À ìs¡e~Ûø+£ >± yÓ<’ ´ä •_sê\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô yê´<ÛTä \T Á|üã\≈£î+&Ü eTT+<ädTü Ô ìyês¡D #·s´¡ \T #˚|&ü TÉ ‘·Tqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT≈£î>±qT nìïs¡ø±\ eT+<äT\T dü+eè~∆>± |ü+|æ+#·&+É »]–+<äì, M{Ï‘√bÕ≥T n‘·´edüsy¡ TÓ qÆ bÕeTTø±≥T, ≈£îø£ÿø±≥T yêøχHéqT dü+eè~›>± @sêŒ≥T #˚jT· ≥+ »]–+<äHêïs¡T. Á>±e÷\˝À es¡<ä nq+‘·s+¡ HÓ\ø=qï <äTs¡“s¤ êìï ìyê]+#˚+<äT≈£î Á|ü‹ |ü+#êj·TrøÏ |ü~ y˚\T ì<ÛTä \‘√ ;¢∫+>¥, ø√¢]HÓC’ wÒ Hü é e+{Ï |üqT\T #˚|&ü TÉ ‘êeTHêïs¡T. á $<Û+ä >± @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê˝˝À Á|üã˝Ò |ü\T s¡ø±\ yê´<ÛTä \qT ìyê]+#˚+<äT≈£î düs«¡ + dæ<+∆ä #˚jT· ≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

bÕ˝Òs¡T »˝≤XÊj·÷ìøÏ kÕ>∑sY ˙{Ï ø£fi¯ ≈£LdüTeT+∫ Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : Hê>±s¡Tq® kÕ>∑smY &ÉeT ø±\Te s¬ +&√CÀHé≈î£ ˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ìs¡sí TT+#ês¡T. bÕ˝ÒsT¡ ø±\Te≈£î ≈£L&Ü yÓ+≥H˚ ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T ¢ #˚XÊs¡T. sêh ñ<ë´qeqXÊK eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥s¬ &ç¶ ˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚kÕÔsT¡ . lXË\’ + qT+∫ kÕ>∑s≈Y î£ 2.11 \ø£\å ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<˙ä s¡T #˚sT¡ ‘·T+&É≥+‘√ kÕ>∑sY »˝≤X¯jT· + ˙{ÏeT≥º+ 585.40 n&ÉT>∑T\≈£î #˚]+~. kÕ>∑s≈Y î£ ÇHéb˛¢ #˚sT¡ ‘·T+&É≥+‘√ n~Ûø±s¡T\T ø±\Te\≈£î˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚j÷· \ì ìs¡sí TT+#ês¡T. á y˚Ts¡≈î£ áHÓ\ 2q kÕ>∑sY m&ÉeT ø±\Te s¬ +&√ CÀHé≈î£ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ä ˙s¡T bÕ˝ÒsT¡ »˝≤XÊsTTìøÏ #˚sT¡ ≈£î+~. 14 n&ÉT>∑T\Tqï bÕ˝ÒsT¡ ˙{ÏeT≥º+ Áø£yT˚ |” ô|s¡T>∑T‘√+~. bÕ˝ÒsT¡ ≈£î m&ÉeT ø±\Te <ë«sê 3, 400 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T+~.

es¡<ä u≤~Û‘·T\≈£î $‘·s¡D y˚˝Òs¡TbÕ&ÉT Ä>∑düTº 8 (ø±ø£rj·T) : >√<ëe] es¡ < ä \ ≈£ î >∑ T ¬ s ’ q y˚ ˝ Ò s ¡ T bÕ&É T dü + ‘· e÷¬ s ÿ{Ÿ ˝ Àì 83 ≈£î≥T+u≤\≈£î y˚˝sÒ T¡ bÕ&ÉT˝À ◊<äT dü+e ‘·‡sê\bÕ≥T m+Çz>± |ü ì #˚ d æ q >∑ ≥ º e TH˚ ì »>∑H√àVü≤Hésêe⁄ es¡<ä u≤~Û‘·T\≈£î ◊<äT πøõ\ _j·T´+, øπ õ q÷H˚, øπ õ ø£+~|ü|ü⁄Œ, ∫+‘·|ü+&ÉT, bÕ\bÕ´¬ø≥¢qT y˚˝sÒ T¡ bÕ&ÉT Áô|dtøu¢£ Ÿ düV≤ü ø±s¡+‘√ y˚˝sÒ T¡ bÕ&ÉT môd‡’ |æ. qMHé #˚‘\· TMT<äT>± >∑Ts¡Tyês¡+ n+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À môd‡’ qMHée÷{≤¢&TÉ ‘·÷ es¡<\ä ≈£î >∑Ts¬ ’ Á|ü»\T HêHê Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡ì yê] Çã“+<äT\qT >∑eTì+∫ >∑‘+· ˝À Çø£ÿ&É |üì#˚dqæ nqTã+<Û‘ä √ á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ n_Ûe÷q+‘√ es¡<ä u≤~Û‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î e∫Ãq »>∑H√àVü≤Hésêe⁄qT n_Ûq+~düTHÔ êïs¡Hêïs¡T. eT]ø=+‘·eT+~ <ë‘·\T eTT+<äT≈£îe∫à es¡<ä u≤~Û‘T· \qT Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚˝sÒ T¡ bÕ&ÉT Áô|dtøu¢£ Ÿ n<Û´ä ≈£îå &ÉT »>∑Hé Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, n+»<ébÕcÕ, nø£“sYbÕcÕ, Msêu≤ãT, <äd–Ôü ], nì˝Ÿ ‘·~‘·sT¡ \T ñHêïs¡T.

düπs« #˚jT· qTqï n~Ûø±s¡T\T

bÕ]X¯ó<Ûä´ |üqT\ô|’ n\dü‘·«+ e<äT∆ ¬s$q÷´ dü<ädüT‡\T uÛÑÁ<ë#·\+ Ä>∑düTº 8 (ø±ø£rj·T) : es¡<ä eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ü‘˚´ø£ bÕ]X¯ó´<ä∆ |üqT\ô|’ n\dü‘·«+ eVæ≤ùdÔ #·s¡´\T ‘·|Œü eì õ˝≤¢ |ü+#êsTTr n~Ûø±] |æ.Á|üu≤Û ø£ss¬Y &ç¶ nHêïs¡T. ∫+‘·÷s¡T, ≈£Lqes¡+, es¡sêeT+Á<ä|⁄ü s¡+ eT+&É\˝Àì |üsê´{Ï+∫ eTT+|ü⁄≈£î >∑Ts¬ q’ _dæ ø±\˙, –HÓï\>∑÷&Ó+ \qT dü+<ä]Ù+∫ kÕìfÒwHü é |üqT\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ >√<ëe] ñ<Ûèä ‹ e\¢ õ˝≤¢˝À 14 eT+&É˝≤\T es¡<≈ä î£ >∑T] ø±>∑ , düTe÷s¡T 160 Á>±e÷\T eTT+|ü⁄≈£î >∑Ts¬ H’ êj·Tì, es¡<ä ‘·>T∑ eZ TTK+ |ü{qºÏ +<äTq ˙s¡T #˚] ÁbÕ+‘ê\˝À yê´<ÛTä \T sêø£≈î£ +&Ü #·s´¡ \T eTTeTàs¡+>± #˚|{ü ≤º‘T· qï bÕ]X¯ó<ä´∆ |üqT\T |üsê´y˚ø+åÏ #˚+<äT≈£î j·T+|æ&yç √\T, Çy√, &ç \T ôdÁø£≥Ø\‘√ õ˝≤¢\˝À 14 Á|ü‘´˚ ø£å ãè+<ë\qT ìj·T$T+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷ |ü+#êsTTr\ n_Ûeè~∆øÏ <ë<ë|ü⁄ s¡÷ˆˆ 99 \ø£\å 25 y˚\T eT+ps¡T nsTTHêj·Tì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y nqTeT‹˝À |ü+#êsTTr\˝À »HêuÛ≤ Á|ü‹bÕ~ø£q eT+∫˙s¡T, M~ÛBbÕ\T, XÊìfÒwHü é |üqT\≈£î Ks¡Tà #˚jT· TqTHêïq≥T¢ ù|s√ÿHêïs¡T. |ü+#êsTTr\˝À bÕ]X¯ó<ä´∆ |üqT\T ìsê«$T+#Ó+<äT≈£î >±qT n<ëq+>± eT+&Ü˝≤ìøÏ s¡÷ˆˆ 10 y˚\ #√|ü⁄Œq øπ {≤sTTdüTqÔ ï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. >√<ëe] ˙s¡T |ü{qºÏ Á>±e÷\˝À bÕ]X¯ó<ä´∆ |üqT\qT y˚>e∑ +‘·+>± #˚j÷· \ì, ìsê¢ø´å£ + eVæ≤+#·sê<äì nHêïs¡T. dü]|ü&Ü dæã“+~ ˝Òì jÓT&Ü\ ‘ê‘êÿ*ø£ dæã“+~ì ìj·T$T+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

dü‘·TÔ|ü*¢ Ä>∑düTº 8 (ø±ø£rj·T) : dü‘·TÔ|ü*¢ eT+&É\+˝Àì s¡TÁ<ëø£å|ü*¢, ø±ø£s¡¢|ü*¢, πs»s¡¢ Á>±e÷\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ s¬ $q÷´ dü<dä Tü ‡\T »]>±sTT. s¡TÁ<ëø£|å *ü ˝¢ Àì s¬ $q÷´ dü<dä Tü ‡\T uÛ÷Ñ düeTdü´\ô|’ <äsU¡ ≤düT\Ô T n+<ä>± yê{Ï˝À 477 ÄsYz mdtÄsYdæ |üV≤ü D° qyÓ÷<äT≈£î <äsU¡ ≤düT\Ô T #˚dTü ø√>±, 373 |üV≤ü D° <äsU¡ ≤düT\Ô T qyÓ÷<äT #˚jT· ≥+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·V≤ü o˝≤›sY õ. q]‡+Vü≤sêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ s¬ ‘’ T· \T |ü{≤º<ës¡T bÕdt |ü⁄düøÔ ±\T qyÓ÷<äT #˚dTü ø√e{≤ìøÏ>±qT ‘·eT Ä<ÛësYø±s¡T¶ q+ãsYqT ÄHé˝…’Hé˝À qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. s¡TÁ<ëø£å|ü*¢ ¬s$q÷´ dü<ädüT‡˝À ÄsY◊ øÏs¡DY≈£îe÷sY, $ÄsYz yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ◊πø|æ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n<˚ $<Û+ä >± ø±ø£s|¢¡ *ü ¢ ÁZ >±eT+˝À »]–q s¬ $q÷´ dü<dä Tü ‡˝À 22 |üV≤ü D° qyÓ÷<äT <äsU¡ ≤düT\Ô T n+<ä>±, 22 |üV≤ü D°\≈£î qyÓ÷<äT #˚jT· ≥+ »]–+<äì á dü+<äs“¡ +¤ >± ‘Ó*bÕs¡T. sπ »s¡˝¢ À »]–q s¬ $q÷´ dü<dä Tü ‡˝À 62 |üV≤ü D° qyÓ÷<äT <äsU¡ ≤düT\Ô ≈£î>±qT 32 yê{ÏøÏ |ü]cÕÿs¡+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊`1 Á|ükÕ<é, $ÄsYz ø£èwüj í T· ´, $. eTTø£j Ô T· ´, $ÄsYz ø£èwü≈í î£ e÷], Á>±eT düsŒ¡ +#Y\T, Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nXÊ«|ü⁄s¡+ Ä>∑düTº 8 (ø±ø£rj·T) : es¡<ä eTT+|ü⁄ Á>±e÷˝À¢ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚j·T{≤ìøÏ |ü+≥ qwüº+ô|’ düπs« #˚j·T{≤ìøÏ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À n‘·´edüs¡ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ düπs« #˚j·T{≤ìøÏ $ÄsYz\≈£î e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\T e´ekÕj·÷~Ûø±] X¯+ø£sY $e]+#ês¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝À ˇø£ ø£$T{°>± ‘·V≤ü o˝≤›s,Y e´ekÕj·÷~Ûø±], mmdtz\T |üs´¡ y˚økåÏ ÕÔsì¡ Á>±e÷\˝À $ÄsYz\T, ÄsY◊\T, mÇz\T ˇø£ ø£$T{°>± @s¡Œ&ç eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\qT dü«j·T+>± |ü]o*+∫ düπs« #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. ‘·Vü≤o˝≤›sY eT©¢X¯«] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á <äbòÕ düπs« y˚>∑e+‘·+ #˚kÕÔeTì øö\T<ës¡T\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\T ø£*– ñqïyê]øÏ qwü|º ]ü Vü‰s¡+ yê]πø n+<ä#k˚ ÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e´ekÕj·÷~Ûø±] X¯+uÛÀX¯+ø£s,Y ‘·V≤ü o˝≤›sY eT©¢X«¯ ] ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

μø±ø£rj·Tμ ~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+, &√sY HÓ+ãsY 9`5`80, | ô +≥>∑&¶É ãC≤sY, KeTà+.

d ô ˝Ÿ`9866563278


>∑T+≥÷s¡T X¯óÁø£yês¡+

>∑T˝≤; >∑÷{Ï˝À >∑TãT\T ø±+Á¬>dt π>yéTbÕ¢Hé‘√ {°ÄsYmdt ñøÏÿ]_øÏÿ] Ç|üŒ{Ïπø bÕغì M&çq $»j·TXÊ+‹, $»j·Tsêe÷sêe⁄ Ç+ø± ø±+Á¬>dt yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔqï eT]ø=+‘·eT+~ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\T H˚s¡T>± dü+Á|ü~+|ü⁄\T ñìøÏπø Á|üe÷<ä+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<ë?: {°ÄsYmdt˝À n+‘·s¡à<∏äq+ ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 8(ø±ø£rj·T): : ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T {°ÄsYmdt≈£î ≈£îqT≈£î˝Ò≈£î+&Ü #˚k˛Ô+~. 12@fi¯ó¢ sêJ˝Òì ñ<ä´eT |òü*‘·+>± πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± Á|üø£≥q #˚dæq ‘·sê«‘· Ä bÕغ ñìπø Á|üXÊïs¡∆ø£+>± e÷]+~. ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#êeTì dü+‘√wü|ü&Ü˝À.. bÕغøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY H˚‘·\T ø±+Á¬>dt yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔ+&É&É+‘√ u≤<Ûä|ü&Ü˝À ns¡ú+ø±ø£ dü‘·eT‘·eTe⁄‘√+~. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D >∑T˝≤; <äfi¯|ü‹øÏ Á¬ø&ç{Ÿ b˛≈£î+&Ü eTT+<äT qT+∫ ø±+Á¬>dt eP´Vü‰‘·àø£+>± n&ÉT>∑T\T y˚k˛Ô+~. ‘Ó#˚Ã~ y˚Ty˚T.. Ç#˚Ã~ y˚Ty˚T nH˚ ìHê<ëìï ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ‘·s¡#·÷ #˚düTÔqï ìHê<ä+ neT\T ~X¯>± πø+Á<ä+ e&çe&ç n&ÉT>∑T\T y˚k˛Ô+~. eTTK´+>± á $wüj·TyÓTÆ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ bÕÁ‘·, Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ |üø£&É“+B eP´Vü≤+‘√ q&ÉTk˛Ô+~. ô|’>± {°ÄsYmdt≈£î #Ó+~q d”ìj·TsY H˚‘·\qT e\dü e#˚Ã˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤k˛Ô+~. Ç+<äT≈£î &Ûç©¢ πø+Á<ä+>± e÷]+~. bÕغ qT+∫ ˇø=ÿø£ÿs¡÷ ãj·T{ÏøÏ yÓ[¢b˛‘·T+&É&É+, n˝≤+{Ï yê]‘√ @ø£+>± ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥ H˚s¡T>± dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]|æ nuÛÑj·T+ ÇdüTÔ+&É≥+‘√ >∑T˝≤; >∑÷{Ï˝À >∑TãT\T πs>∑T‘√+~. á |ü]D≤e÷\˙ï {°ÄsYmdt≈£î n+‘·T∫ø£ÿ&É+ ˝Ò<äT. $uÛÑõ+#·T.. bÕ*+#·T nqï sê»ø°j·T eP´Vü≤+‘√ ø±+Á¬>dt |üì #˚düTÔ+<äì {°ÄsYmdt ˇø£ n+#·Hê≈£î e∫Ã+~. $»j·TXÊ+‹, $»j·Tsêe÷sêe⁄, m.#·+Á<äX‚KsY, #·+<ä÷˝≤˝Ÿ {°ÄsYmdtqT M&ç ø±+Á¬>dt˝À #˚πs+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆yÓTÆ+~. $»j·Tsêe÷sêe⁄ nsTT‘˚ ãT<Ûäyês¡+ {°ÄsYmdt≈£î sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. $»j·TXÊ+‹øÏ bÕغj˚T düôdŒ+&é #˚dæ+~. ‘Ó\+>±D $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T ˝Ò<ë {°ÄsYmdt $©q+ >∑T]+∫ πød”ÄsY‘√

Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ yÓ’|ü⁄ qT+∫ n~Ûø±]ø£+>∑ mes¡÷ #·s¡Ã\T »s¡|ü˝Ò<äT.B+‘√ {°ÄsYmdt ÁX‚DT˝À¢ njÓ÷eTj·T+ yÓTT<ä˝…’+~. {°ÄsYmdt $©q+ ñ+≥T+<ë? ˝Ò<ë Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+˝Àq÷ {°ÄsYmdt sê»ø°j·T eTqT>∑&É kÕ~ÛdüTÔ+<ë? $©q+ #˚j·T≈£î+fÒ mìï kÕúHê˝À¢ {°ÄsYmdt ¬>\TdüTÔ+~. Ç|üŒ{Ï<ëø± ‘Ó\+>±D ìHê<ä+‘√H˚ |ü\T $»j·÷\T kı+‘·+ #˚düT≈£îqï Ä bÕغ |òü≈£îÔ sê»ø°j·T bÕغ>± m˝≤+{Ï |òü*‘ê\T kÕ~ÛdüTÔ+~. $©q+ ø±≈£î+&Ü »]π> |ü]De÷˝À¢ ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ @$T{Ï? e+{Ï nH˚ø£ n+XÊ\ô|’ {°ÄsYmdt ÁX‚DT˝À¢ #·s√Ã|ü#·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. {°ÄsYmdtqT sê»ø°j·T+>± ã\V”≤q+ #˚ùd m‘·TÔ>∑&É˝À ø±+Á¬>dt bÕغ |üì#˚düTÔ+<äqï n_ÛÁbÕj·T+ ã\+>± $ì|æk˛Ô+~. {°ÄsYmdtqT $©q+ #˚kÕÔeTì #ÓãT‘·÷H˚ Ä bÕغ eTTK´ H˚‘·\‘√ n~ÛcÕºq+ H˚s¡T>± #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·T+&É&É+‘√

{°ÄsYmdt H˚‘·\≈£î $T+>∑T&ÉT|ü&É≥+ ˝Ò<äT. ø±+Á¬>dtqT $©q+ #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT πød”ÄsY≈£î dü«+‘·+>± uÒs¡+ #˚düT≈£îH˚ X¯øÏÔì ‘·–Z+#·&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt á $<ÛäyÓTÆq eP´Vü≤+‘√ yÓfi¯ó ‘√+<äì {°ÄsYmdt H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eT]+‘· eTTK´Hêj·T≈£î\T, myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt˝Àì $$<Ûä kÕúsTT Hêj·T≈£î\‘√ eT+‘·Hê\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢>± edüTÔqï yês¡Ô\T πød”ÄsYqT ø£\es¡|üs¡TdüTÔHêïsTT. ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·T |üPs¡ÔsTT‘˚ ø=+‘·eT+~ myÓTà˝Ò´\T ø±+Á¬>dt˝À #˚πs+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘Ós¡yÓqTø£ myÓTੇ ~©|t≈£îe÷sY H˚‘·è‘·«+˝À á e´eVü‰s¡+ q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì düe÷#ês¡+. {°ÄsYmdt ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚j·T≈£î+fÒ Ä bÕغ ñìøÏπø Á|üe÷<ä+ @s¡Œ&ÉT‘√+<äì ~©|t≈£îe÷sY #Ó|üŒ&É+ #·÷düTÔ+fÒ Äj·Tq @ s¡ø£+>± bÕe⁄\Tø£<äT|ü⁄‘·THêïs√ ÇfÒº ns¡úeTe⁄‘√+~.

7

njÓ÷´.. Äغªd”µ! ndü˝Ò.. Ä]úø£+>± ≈£î<˚\T Äô|’ düyÓTà≥ b˛≥T¢ 12 qT+∫ sêÁwüº+˝À ãdüT‡\T ã+<é! düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√s¡T‘·÷ d”e÷+Á<Ûä˝À düyÓTà.. {° rsêàq+ ø√dü+ ‘Ó\+>±D˝À.. Äغd”˝À ‘Ó\+>±D e¬s‡dt d”e÷+Á<Ûä #√<ä´+ #·÷düTÔqï bÕ\≈£î\T ôV’≤<äsêu≤<éé, Ä>∑düTº 8 (ø±ø£rj·T): ñ<ä´eT Á|üuÛ≤e+‘√ sêÁwüº s√&ÉT¶ s¡yêD≤ dü+düú (Äغd”) n#˚‘·Hêedüú≈£î #˚s¡T≈£î+{À+~. ndü˝Ò Ä]úø£+>± ∫‹øÏb˛‘·Tqï dü+düú≈£î ñ<ä´eT+ eTs√ dü+ø£≥+>± e÷]+~. ªø£s¡eeT+fÒ ø£|üŒ≈£î ø√|ü+.. $&ÉeeT+fÒ bÕeTT≈£î ø√|ü+µ nqï #·+<ä+>± ‘·j·÷¬s’+~ Äغd” |ü]dæú‹. mø£ÿ&É Ä+<√fi¯q\T »]–Hê yÓTT<ä≥ yê] #·÷|ü⁄ Äغd”ô|’H˚ |ü&ÉT‘·T+~. yÓTTqï{Ï es¡≈£î ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT H˚|ü<∏ä´+˝À Ä]úø£+>± |üP]Ô>± <Óã“‹qï dü+düú eT∞¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT düyÓTÆø±´+Á<Ûä ôd>∑ ‘·–*+~. n+‘˚ø±<äT y˚TeTT ôd’‘·+ n+≥÷ eT∞¢ ‘Ó\+>±Dyê<äT\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑&É+‘√ dü+düú uÛÑ$‘·e´+ Á|üXÊïs¡úø£y˚Tqì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Äغd”˝À b˛{°b˛{°>± düyÓTà≈£î ø±]àø£ dü+|òü÷\T düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘·THêïsTT. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\+≥÷ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q Äغd” ø±]àø£ dü+|òüT+ m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé Äغd” m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY≈£î düyÓTà H√{°düT Ç∫Ãq $wüj·T+ $~‘·y˚T. á HÓ\ 12 qT+∫ düyÓTà≈£î ~>±\ì áj·T÷ H√{°düT\T ù|s=ÿ+~. n<˚ $<Ûä+>± düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± Äغd”˝À eTs√ Á|ü<ÛëqyÓTÆq j·T÷ìj·THé nsTTq H˚wüq˝Ÿ eTp›sY j·T÷ìj·THé ≈£L&Ü düyÓTà≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘√+~. nsTT‘˚ á |ü]dæú‹ Ç˝≤ ñ+&É>±H˚ ‘Ó\+>±Dô|’ dü‘·«s¡+˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À _\T¢ ô|{≤º\ì ø√s¡T‘·÷ á ÁbÕ+‘·+˝À ôd’‘·+ ãdüT‡\T q&É|üsê<äì Äغd” ‘Ó\+>±D eTp›sY j·T÷ìj·THé ìs¡ísTT+∫+~. n+‘˚ø±<äT á HÓ\ 12 qT+∫ ‘Ó\+>±D˝À düyÓTà #˚kÕÔeTì {°m+j·T÷ Á|üø£{Ï+∫+~. »s¡T>∑T‘·Tqï ‘êC≤ |ü]D≤e÷\qT #·÷ùdÔ 12 qT+∫ sêÁwüº+ yÓTT‘·Ô+ Äغd” ãdüT‡\T ‹]π>~ nqTe÷q+>±H˚ ø£qã&ÉT‘√+~. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\H˚ <Û˚´j·T+‘√ Äغd” m+bÕ¢sT÷dtj·T÷ìj·THé (áj·T÷) d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ñ<ä´eT Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#ês¡T. Ä+Á<ÛäsêÁwüº $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·TqT ìs¡dædü÷Ô á HÓ\ 12 ns¡∆sêÁ‹ ñ+∫ ìs¡e~Ûø£ düyÓTà #˚düTÔqï≥Tº m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù mdtπø düTu≤ì ‘Ó*bÕs¡T. Äغd” m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY≈£î düyÓTà H√{°düTqT n+<äCÒdæq nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢˝À¢ 123 &çb˛˝À¢ 70 y˚\ eT+~ ø±]à≈£î\T |üì#˚düTÔHêïs¡ì, Ms¡+‘ê m|”m˙®zdt Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ ìs¡e~Ûø£ ã+<é bÕ{ÏdüTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Hê\T>∑T CÀq˝Ÿ˝Àì m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºs¡¢≈£î düyÓTà H√{°düT\T n+~+#êeTì, sêÁwüº $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·TqT ì*|æy˚ùd es¡≈£î ìs¡e~Ûø£ düyÓTàqT ø=qkÕ–+∫ rs¡T‘êeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ @|”m˙®zdt Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ Äغd” H˚‘·\T #·]Ã+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿ esê¸ø±\ düe÷y˚X¯+˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|≥º≈£î+fÒ á HÓ\ 22 ‘·s¡Tyê‘· m|ü⁄Œ&Ó’Hê düπs ‘êeTT ôd’‘·+ düyÓTà≈£î ~>∑T‘êeTì dæ+>∑πsDÏ˝À >∑T]Ô+|ü⁄ dü+|òüTyÓTÆq ‘Ó\+>±D u§>∑TZ>∑ì ø±]àø£ dü+|òüT+ düyÓTà H√{°düT Ç∫Ãq $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. @~ @yÓTÆHê Äغd”øÏ ø£wüº ø±\+>± e÷]+<äH˚ #ÓbÕŒ*. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>±, $uÛÑ»q≈£î e´‹πsø£+>± ø±]àø£ dü+|òü÷\T me]øÏ yêπs düyÓTà H√{°düT\T Çe«&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ Çs¡ø±≥+˝À |ü&ç+<äH˚ n+≥THêïs¡T |ü\Te⁄s¡T |ü]o\≈£î\T.

#·+Á<äu≤ãT #=s¡e#·÷bÕ* ø±+Á¬>dt m+|” \>∑&ÉbÕ{Ï dü÷#·q ø±+Á¬>dtqT eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢≈£î+&Ü Äù|X¯øÏÔ ˝Ò<äì yê´K´ ôV’≤<äsêu≤<éô|’H˚ d”e÷+Á<ÛäT\ Ä+<√fi¯q

yÓTÁ{Àô|’ sêh $uÛÑ»q mô|òø˘º! |ü+bÕ\ì πø+Á<ä ¨+XÊK ø√]+~. sêh+˝Àì eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e#˚à Ä<ëj·T+ m+‘·? n+<äT˝À ôV’≤<äsêu≤<é yê{≤ m+‘·? @ ÁbÕ+‘·+˝À m+‘Ó+‘· Ks¡Tà #˚düTÔHêïs¡T? Ä<ëj·÷ìøÏ eTTK´yÓTÆq $uÛ≤>±˝…’q m¬ø’‡CŸ, yêDÏ»´ |üqTï\T, ]õÅùdºwüqT¢, uÛÑ÷ Áø£j·T $Áø£j·÷\ô|’ Ä<ëj·÷ìï Çyê«\ì ‘Ó*|æ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À sêh Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ãT<Ûäyês¡+ dü+ã+~Û‘· XÊK\ ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. πø+Á<ä ¨+XÊK ø√]q $esê\qT ‘·«s¡>± ‘·q≈£î |ü+|æ+#ê*‡+~>± Ä<˚•+#ês¡T. $uÛÑ»q Çwüº+ ˝Ò≈£îqï|üŒ{Ïø° eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ≈£L&Ü BìøÏ dü+ã+~Û+∫q dü$÷ø£å\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq sêh »\eqs¡T\T, ÁbÕC…≈£îº\ô|’ ñqï‘·kÕúsTT dü$÷ø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü<Ûëq q<äT\T, yê{Ï ñ|ü q<äT\‘√bÕ≥T uÛ≤Ø, eT<Ûä´, ∫qï‘·s¡Vü‰ ˙{Ï eqs¡T\ <ë«sê sêh yê´|üÔ+>± ìø£s¡ »˝≤\ \uÛÑ´‘·, ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± Á|üdüTÔ‘· ˙{Ï $ìjÓ÷>∑+, ìsêàD+˝À ñqï ÁbÕC…≈£îº\T, yê{ÏøÏ ø±yê*‡q ˙s¡T, nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+#ês¡T. ø£ècÕí, >√<ëe] »˝≤\ πø{≤sTT+|ü⁄\˙ï ÁbÕC…≈£îº\ yêØ>± |üø±ÿ>± ñHêïj·Tì n~Ûø±s¡T\T øÏs¡DY≈£î düŒwüº+ #˚XÊs¡T. $uÛÑ»q ‘·sê«‘· ø£ècÕí q~ô|’qTqï psê\, lXË’\+, Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY, |ü⁄*∫+‘·\ &Ü´yéT\T, u≤´πsJ\ ìs¡«Vü≤Dô|’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæº kÕ]+∫+~. M{Ï ìs¡«Vü≤D,

2013

düyÓTÆø£´ u≤<Ûä´‘· {°&û|”<˚

˝…ø£ÿ\T ‘˚\Ã+&ç! ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº 8(ø±ø£rj·T): ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± j·T÷|æ@, dæ&Éã÷¢´dæ rsêàq+ #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä+ $uÛÑ»q yÓ’|ü⁄ e&çe&ç>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+~. n≥T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+, Ç≥T sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üÁøÏj·TqT yÓTT<ä\Tô|{≤ºsTT. kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\T, ˇ+>√\T˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ $esê\ô|’ sêh+ <äèwæº kÕ]+#·>±... sêÅcÕºìøÏ dü+ã+~Û+∫q yÓTT‘·Ô+ ø°\ø£ düe÷#êsêìï |ü+|æ+#ê*‡+~>± πø+Á<ä ¨+XÊK Ä<˚•+∫+~. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T, Ä<ëj·T+, kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\T, $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô`düs¡|òüsê, Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ e+{Ï $esê\qT d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± |ü+|æ+#ê*‡+~>± πø+Á<ä ¨+XÊK sêh Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ùì ø√]+~. Bìô|’ πø+Á<ä ¨+XÊK ø±s¡´<ä]Ù qT+∫ ˝ÒK n+~+~. ÁbÕ+‘ê\T, CÀq¢ yêØ>± m+‘· eT+~ ñ<√´>∑T\T ñHêïs¡T? e#˚à |ü<˚fi¯fl˝À m+‘·eT+~ ]f…’sY ne⁄‘ês¡T? sêh πø&ÉsY b˛düTº\T mìï? yê{Ï˝À mìï U≤∞>± ñHêïsTT? Ç˝≤+{Ï $esê\qT |ü+|æ+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. 610 neT\T $esê\T ≈£L&Ü ø√sês¡T. ˝…ø£ÿ\T ‘˚\Ã+&ç, yÓTÁ{Àô|’ $uÛÑ»q mô|òø˘º! kÕ>∑T˙{Ï edü‹øÏ dü+ã+~Û+∫ ÁbÕ+‘ê\ yêØ>± #˚|ü{Ϻq kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\T, yê{Ï˝À |üPs¡ÔsTTq$, ìsêàD+˝À ñqï$, ndü\T |üqT˝Ò yÓTT<ä\Tô|≥ºì$, ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄ rs¡T e+{Ï $esê\T

Ä>∑düTº 9

˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄\T, ˙{Ï $&ÉT<ä\ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK, Á|üD≤[ø£ XÊK ìy˚~ø£\T ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïsTT. n+‘·Ásêh &Ü´+\ ìs¡«Vü≤D, ˙{Ï $&ÉT<ä\ô|’ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î C≤rj·T kÕúsTT˝À nqTdü]düTÔqï $~Û $<ÛëHê\T, ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä, ø±y˚] e+{Ï qB »˝≤\ $wüj·T+˝À nqTdü]düTÔqï $~Û $<ÛëHê\qT |ü]o*düTÔHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ ôV’≤<äsêu≤<äT yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº ô|’q Á|üuÛ≤e+ |ü&˚ neø±XÊ\THêïj·T+≥THêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{À ªj·T÷ìø˘ yÓ÷&É˝Ÿµ bÕ¢Hé˝À j·÷uÛ…’ ◊<äT XÊ‘·+ ¬syÓq÷´ Á|üj·÷D°≈£î\ qT+&ç, $T>∑‘ê 45 XÊ‘·+ ÁbÕ|üغ &Óe\|tyÓT+{Ÿ, bÕ]ÿ+>¥ #ê¬s®dt, n&É«¬sºsTTCŸyÓT+{Ÿ e+{Ï ø£eT]¸j·T˝Ÿ j·÷øϺ${°dt qT+&ç bı+<äe#·TÃqì &çC…’Hé #˚dæ+~. nsTT‘˚ $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ H˚|ü<∏ä´+˝À d”e÷+Á<Ûä˝À sê»<Ûëì @s¡Œ&ç‘˚ yÓTÁ{À ô|’q Á|üuÛ≤e+ |ü&Ée#·TÃqì n+≥THêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, Ä>∑düTº8 (ø±ø£rj·T) sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢≈£î+&Ü Äù|X¯øÏÔ ‘·eT≈£î ˝Ò<äì $»j·Tyê&É m+|” \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq q÷´&Ûç©¢˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ä+{Àì ø£$T{° ìy˚~ø£ Ç#˚à es¡≈£î $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T eTT+<äT≈£î kÕ>∑<äì #ÓbÕŒs¡T. $uÛÑ»q Ä>±\qï {°&û|”j˚T ÁøÏj·÷o\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. $uÛÑ»qô|’ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT düŒ+~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ <˚X¯ Á|ü»\ ø√dü+ #·÷düTÔ+<äì, n<˚ {°&û|” ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ ø√dü+ |ü⁄{Ϻq bÕغ nì ù|s=ÿHêïs¡T.sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· Ä bÕغô|’H˚ ñ+<äHêïs¡T. {°&û|” m+|”\T düuÛÑ˝À ‘·eT‘√ bÕ≥T Ä+<√fi¯q #˚dü÷ÔH˚ ãj·T≥≈£î e∫à bÕ´πøJ\T n+≥THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ Äø±+ø£åqT {°&û|” ns¡ú+ #˚düTø√yê\ì \>∑&ÉbÕ{Ï ø√sês¡T. ◊<äTqïs¡ ø√≥¢ eT+~ Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î nìï bÕغ\T $uÛÑ»qô|’ |ü⁄qsê˝À#·q #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ‘·eT bÕغ‘√ düVü‰ $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>± ñqï @ bÕغì Á|ü»\T ø£å$T+#·s¡ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. bÕغ\T <ä«+<ä« yÓ’K] M&Ü\ì Äj·Tq ø√sês¡T. d”e÷+Á<ÛäT\ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é >∑T]+#˚qì #ÓbÕŒs¡T. sê»<Ûëì ñqïyêfi‚¢ $&çb˛‘êeT+fÒ uÛÑ$wü´‘Y˝À düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. sê»<Ûëì˝Òì ÁbÕ+‘·+ @&Ü] ne⁄‘√+<äHêïs¡T. $uÛÑ»qô|’ nìï bÕغ\T Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|{≤ºj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. X¯Øsêìï eTTø£ÿ\T #˚j·÷\+fÒ m+‘· ø£wüºyÓ÷.. sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T #˚j·T&É+ ≈£L&Ü n+‘˚ ø£wüºeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘êeTT sêJHêe÷\T, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Ä+<√fi¯q #˚XÊπø n~ÛcÕºq+ Ä+{Àì ø£$T{° y˚dæ+<äì #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä |üsê´≥ø£XÊK eT+Á‹ ∫s¡+J$ düyÓTÆø£´yê<äì \>∑&ÉbÕ{Ï ù|s=ÿHêïs¡T. ∫s¡TqT y˚sêŒ≥Tyê~>± eTTÁ<äy˚j·T&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤uÒ ndü˝…’q y˚sêŒ≥Tyê~ nì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\≈£î Çã“+~ ø£*–‘˚ sêJHêe÷ #˚kÕÔqì ∫s¡+J$ #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. ñ<√´>∑T\T düyÓTà<ë«sê Á|ü»\≈£î Çã“+~ ø£*–+#·e›ì dü÷∫+#ês¡T. n~ ÁãVü‰àÁdüÔeTì, nedüs¡yÓTÆq|ü⁄Œ&˚ <ëìï yê&Ü\ì \>∑&ÉbÕ{Ï dü÷∫+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<éô|’ |”≥eTT&ç? eT∞¢ Ä+<√fi¯q u≤≥˝À ‘Ó\+>±Dyê<äT\T

¬s’˝Ÿs√ø√\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ πødüT\T ôV’≤<äsêu≤<é˝À sê´©\≈£î nqTeT‹ H√.. &ûJ|” ~H˚wt¬s&ç¶ yÓ\¢&ç ôV’≤<äsêu≤<éé, Ä>∑düTº 8: ¬s’˝Ÿs√ø√\≈£î bÕ\Œ&˚ yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì &ûJ|” ~H˚wt¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ &ûJ|” ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤kÕ«eT´ ã<ä∆+>± Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&ç‘˚ m˝≤+{Ï Çã“+~ ñ+&É<äHêïs¡T. #·{≤ºìï #˚‘·T˝À¢øÏ rdüT≈£î+fÒ ø£]ƒq#·s¡´\T ‘·|üŒeì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eTTK´+>± ¬s’˝Ÿs√ø√\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ô|’ HêHé u…sTT˝ãT˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì, ø£˙dü+ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T C…’\T •ø£å ñ+≥T+<äHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À sê´©\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nqTeT‹ ˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\≈£î ÁbÕ+‘ê\T, eT‘ê\T, sê»ø°j·÷\‘√ dü+ã+<Ûä+˝Ò<äì, πøe\+ |òæsê´<äT<ës¡T&ÉT, eTT<ë›sTT\T e÷Á‘·y˚T b˛©düT\≈£î ‘Ó\Tdüì nHêïs¡T. ñÁ~ø£Ô‘·\qT ¬s#·Ã>=fÒº sê´©\≈£î nqTeT‹ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’˝Ÿs√ø√\≈£î bÕ\Œ&˚yê]ô|’ @]j·T˝Ÿ <ë«sê, M&çjÓ÷ <ë«sê\ düπs« #˚sTTdüTÔqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. M&çjÓ÷ |ü⁄fÒJ Ä<Ûës¡+>± πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTHêïs¡T. ¬s’˝Ÿs√ø√\≈£î m˝≤+{Ï

nqTeT‹ ˝Ò<äì, Ä+<√fi¯qø±s¡T\T ¬s’˝Ÿs√ø√\qT $s¡$T+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë´\j·T+˝À $~Û+∫q Ä+ø£å\H˚ lø£èwüísêj·T, Ä+Á<Ûä j·T÷ìe]‡{°\˝À $~Û+#êeTHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ b˛©düT\T m˝≤+{Ï |üø£åbÕ‘·+ #·÷|æ+#·&É+˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+kÕìøÏ bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq#·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. b˛©düT\T rdüT≈£îqï eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô\ e˝Ò¢ m≈£îÿe>± $Á>∑Vü‰\T ø±˝Ò<äHêïs¡T. dü∫yê\j·T uÛÑÁ<ä‘· md”Œm|òt ã\>±\T #·÷düT≈£î+{≤j·THêïs¡T. Ä+<√fi¯qø±s¡T\T #·{≤ºìï ‘·eT #˚‘·T˝À¢øÏ rdüTø√≈£î+&Ü ìs¡düq\T ‘Ó*ù| Vü≤≈£îÿ ñ+<äì &ûJ|” nHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ Á|üø£≥q yÓ\Te&˚ 15 s√E\ eTT+<˚ $$<Ûä õ˝≤¢\ md”Œ\qT nÁ|üeT‘·Ô+ #˚XÊeTì Äj·Tq nHêïs¡T. $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ rdüT≈£îqï eTT+<ädüTÔ Á|üD≤[ø£ e˝Ò¢ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À m˝≤+{Ï Væ≤+kÕ‘·àø£ #·s¡´\T »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷\qT b˛\TÃ≈£î+≥÷ ø=ìï #êqfi¯ó¢ #˚düTÔqï Á|ü#êsêìï Äj·Tq ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T. ¬s#·Ã>=fÒº Á|ükÕsê\ e\¢ Á|ü»\ e÷q, <Ûäq, ÄdüTÔ\≈£î Á|üe÷<ä+ yê{Ï˝Ò¢ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. b˛©düT e´edüú ã\V”≤qyÓTÆ‘˚ Á|ü»\≈£î s¡ø£åD

Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ìs¡íj·T+ ‹s¡T|ü‹, Ä>∑düTº 8: sêÁwüº $uÛÑ»q ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îH˚es¡≈£î ñ<ä´e÷\T Ä>∑eì ∫‘·÷Ôs¡T myÓTà˝Ò´ dæ.¬ø.u≤ãT(»j·T#·+Á<ë¬s&ç¶) ‘Ó*bÕs¡T. bÕÁ‹πøj·TT\T ¬s+&√ s√E ø=qkÕ–düTÔqï ìsêVü‰s¡Bø£å˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì yê]øÏ eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»qqT ˇ|üðø√uÀeTì Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D e<äT›, düyÓTÆø±´+Á<Ûä eTT<äT› n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>± ñ+fÒ >±˙ sêj·T\d”eT≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑<äì

Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @s¡Œ&ç‘˚ sêj·T\d”eTqT Áπ>≥sY sêj·T\d”eT>± $uÛÑõ+#ê\ì ‹s¡T|ü‹ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ø£s¡TD≤ø£s¡ ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ>± ñ+&˚ ø£+fÒ Áπ>≥sY sêj·T\d”eTqT n_Ûeè~∆ #˚ùd neø±X¯+ ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” myÓTੇ <˚XÊjYT ‹bÕŒ¬s&ç¶ eT<äq|ü*¢˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº $uÛÑ»qqT ‘êeTT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì, ìs¡íj·T+ yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚es¡≈£î ñ<ä´e÷\T ø=qkÕ–kÕÔeTì nHêïs¡T. k˛ìj·÷

ø£s¡ee⁄‘·T+<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï Á|ükÕsê\T #˚düTÔqï #êqfi¯ó¢ ‘·eT |ü<ä∆‹ e÷s¡TÃø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\T ø±sê´\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À Ä+<√fi¯q\T #˚|ü≥ºe<ä›ì Äj·Tq ø√sês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À @|”m˙®z, {°m˙®z\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìï eTTK´eT+Á‹ Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡qï yês¡Ô\qT &ûJ|” K+&ç+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ì n&É>±*‡q Á|üX¯ï\T ‘·qqT n&É>∑e<ä›ì Äj·Tq ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·qô|’ Ç‘·s¡T\T #˚düTÔqï $eTs¡Ù\qT |ü{Ϻ+#·Tø√qì Äj·Tq nHêïs¡T. {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY Vü≤‘·´ ≈£îÁ≥ düe÷#ês¡+ ‘·eT≈£î n+<ä˝Ò<äì, ‘·eT≈£î m˝≤+{Ï |òæsê´<äT\T ≈£L&Ü n+<ä˝Ò<äì, ÄsTTHê eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô>±, ì|òü÷ ôV≤#·Ã]ø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À eTTK´ Hêj·T≈£î\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#êeTì Äj·Tq nHêïs¡T. m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü 55 ø£+ô|˙\ bÕsê$T\≥Ø <äfi≤\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|æq≥Tº &ûJ|” ‘Ó*bÕs¡T. eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêï e+<ä≈XÊ‘·+ b˛©düT\T ≈£L&Ü s¡ø£åD ø£*Œ+#·˝Òs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s’˝Ò« ÄdüTÔ\≈£î qwüº+ >∑*–+∫q yê]ô|’ ≈£L&Ü HêHéu…sTT˝ãT˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTHêïs¡T. ÄdüTÔ\ <Ûä«+kÕìøÏ bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq#·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì &ûJ|” ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚ es¡≈£î ñ<ä´e÷\T @ø£|üø£å+>± rdüT≈£îqï sêÁwüº $uÛÑ»q ìs¡íj·÷ìï yÓqøÏÿ rdüTø√ø£b˛‘˚ d”e÷+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ˝À ø±+Á¬>dt bÕغ |ü⁄≥º>∑‘·T\T ñ+&Éeì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕغ\≈£î nr‘·+>± dü«#·Ã+<ä+>± ñ<ä´e÷\T #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Ø m‘·TÔq |ü≥ºD≤\˝À u…’ø˘sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤Ø m‘·TÔq düyÓTÆø£´ sêÁwüº+ ø√s¡T≈£î+≥Tqï Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T

ôV’≤<äsêu≤<éé, Ä>∑düTº 8(ø±ø£rj·T): d”e÷+Á<ÛäT\T #˚düTÔqï ñ<ä´eT+‘√ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ôV’≤<äsêu≤<é n+X¯+ô|’ eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ |ü<˚fi¯¢ bÕ≥T ñeTà&ç sê»<Ûëì>± ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ‘˚*Ã+~. nsTT‘˚ d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ôV’≤<äsêu≤<éô|’ ñ<ä´$TdüTÔHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @sêŒ≥T #˚dæHê ‘·eT≈£î nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì, ôV’≤<äsêu≤<éqT e÷Á‘·+ πø+Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘·+>± ø±ì, dü«‘·+Á‘· Á|ü‹|ü‹Ô>∑\ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì ñ<ä´e÷ìï rÁe‘·s¡+ #˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ôd’‘·+ Hê\T>∑Ts√E\ bÕ≥T >=&Ée #˚XÊs¡T. B+‘√ sêÁwüº $uÛÑ»q ‘·|üŒ @ n+X¯+ô|’HÓ’Hê nuÛÑ´+‘·sê\T ñ+fÒ Ä+{Àì Hêj·Tø£‘·«+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø£$T{°øÏ $qï$+#·e#·Ãì k˛ìj·÷ Ç|üŒ{Ïπø düŒwüº+ #˚dæ+~. B+‘√ yês¡+‘ê ôV’≤<äsêu≤<éqT ‘Ó\+>±D≈£î <äø£ÿìe«e<ä›H˚ Ä˝À#·q‘√ eTT+<ä&ÉT>∑T y˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´eT+ rÁe‘·s¡yÓTÆ+~. ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î\T á HÓ\ 12 qT+∫ düyÓTà u≤≥ |ü&É‘êeT+≥÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ H√{°düT\T n+<äCÒXÊsTT. yês¡+ s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\ |ü≥¢ XÊ+‹j·TT‘·+>± e´eVü≤]+∫q ‘Ó\+>±DHêj·T≈£î\T ôV’≤<äsêu≤<éô|’ @yÓTÆHê Á|ü‹≈£L\ ìs¡íj·÷ìï Ä+{Àì ø£$T{° Á|üø£{ÏdüTÔ+<˚yÓ÷qqï nqTe÷q+‘√ eT∞¢ ñ<ä´eT u≤≥|ü{≤º\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ‘Ó\+>±D˝À {°m+j·T÷ ‘Ó\+>±D _\T¢qT á bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚X¯+˝ÀH˚ ô|{≤º\+≥÷ j·÷»e÷Hê´ìøÏ düyÓTà H√{°düT\T n+<äCÒdæ+~. dæ+>∑πsDÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±]àø£ dü+|òüT+ ≈£L&Ü düyÓTà H√{°düT n+<äCÒdæ+~. d”e÷+Á<ÛäT\ ñ<ä´e÷ìøÏ B≥T>± ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ≈£L&Ü rÁe‘·s¡+ #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ìs¡ísTT+#ês¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T ≈£L&Ü düyÓTà H√{°düT Ç#˚Ã Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡T. á HÓ\ 10 ‘·s¡Tyê‘· ñ<ä´e÷ìï rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì Ç|üŒ{Ïπø {°CÒ@d” ìs¡ísTT+ ∫+~. B+‘√ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ yês¡T b˛{°b˛{°>± ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+#˚ neø±X¯+ ñ+~. ‘Ó\+>±D≈£î düVü≤ø£]kÕÔeTì #·+Á<äu≤ãT Á|üø£{Ï+∫Hê Ä bÕغ H˚‘·\T e÷Á‘·+ U≤‘·s¡T #˚j·T&É+˝Ò<äT. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À, ã≥j·T ñ<ä´e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á n+X¯+ô|’ d”|”◊˝À ≈£L&Ü ∫#·Tà πs|æ+~. á bÕغ nqTã+<Ûä dü+|òüTyÓTÆq Äغd” m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± j·÷»e÷Hê´ìøÏ düyÓTà H√{°düT Ç∫Ã+~. B+‘√ Ä bÕغ˝À ≈£L&Ü ∫#·Tà yÓTT<ä˝…’+~. á HÓ\ 10 ‘·s¡Tyê‘· ñ<ä´e÷ìï e÷Á‘·+ ñ<Ûäè‘·+ #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±Dyê<äT\T rÁe+>± jÓ÷∫düTÔHêïs¡T. @~ @yÓTÆHê ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T kÕqT≈£L\+>±, ‘·«]‘·>∑‹q ‘˚˝Ò neø±XÊ\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT.

πød”ÄsY≈£î ãT˝…¢{Ÿ Á|üP|òt ø±s¡T yÓT<äø˘, Ä>∑düTº 8 (ø±ø£rj·T): ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT, eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚Ks¡ sêe⁄≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑÁ<ä‘·qT ô|+∫+~. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ »>∑<˚yé|üPsY e´ekÕj·T πøåÁ‘·+ e<ä› Á|ü‘˚´ø£ ã\>±\‘√ ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ¬ødæÄsY Vü≤‘·´≈£î ≈£îÁ≥ »s¡T>∑T‘√+<äì ‘Ósêdü myÓTà˝Ò´\T Vü≤Øwt sêe⁄, áf…\ sêCÒ+<äsY\T ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ Äs√|æ+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À ¬ødæÄsY≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑÁ<ä‘· ô|+∫+~. ø=‘·Ô ãT˝…¢{Ÿ ø±s¡TqT düeT≈£L]Ã+~. ¬ødæÄsY e´ekÕj·T πøåÁ‘êìøÏ #˚s¡Tø√>±H˚ b˛©düT\T ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. u≤+ãT kÕÿ«&é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫+~. kÕúìø£ môd’‡, mÄsY môd’‡, q\T>∑Ts¡T ø±ìùdºãTfi¯ó¢, õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq dü+>±¬s&ç¶ qT+&ç e∫Ãq mì$T<ä eT+~ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ me]˙ ˝ÀìøÏ nqTeT‹+#·˝Ò<äT. $#ês¡D »s¡bÕ* ‘·eT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ødæÄsY ô|’q Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ ≈£îÁ≥ $÷<ä düeTÁ>∑ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì ‘Ósêdü myÓTà˝Ò´\T $<ë´kÕ>∑sY sêe⁄, ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á $wüj·T+ô|’ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eTTK´eT+Á‹, &çõ|æ düŒ+~+#·ø£ b˛e&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T, myÓTà˝Ò´\T ‘Ósêdü qT+&ç ãj·T≥≈£î yÓ[¢b˛‘·THêïs¡+≥÷ ø=+‘·eT+~ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. eTs√ bÕغ˝ÀøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î mes¡T dæ<ä∆+>± ˝Òs¡Hêïs¡T.


8

>∑T+≥÷s¡T

X¯óÁø£yês¡+

9 Ä>∑dTü º

2013

Printed, Published & Owned by Mandalapu Benarji Naddh and Printed at Raghava Printers, # 6-1 -45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, and Published at #6-1-45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, Editor.: Mandalapu Benarji Naddh


2

>∑T+≥÷s¡T

X¯óÁø£yês¡+ 9 Ä>∑düTº 2013


4

>∑T+≥÷s¡T X¯óÁø£yês¡+ 09 Ä>∑dTü º

2013

12 ns¡s∆ êÁ‹ qT+∫ 24 | Á u ü TÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\≈£î uÛ< ÁÑ ‘ä ì · #˚Ã~ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î˝≤? >∑+≥\bÕ≥T | ô { Á À˝Ÿã+≈£î\ ã+<é

#˚XÊs¡T. >∑es¡ïsYù|≥˝Àì ôVA{˝Ÿ eTeT‘ê˝À XÊK≈£î #Ó+~q 13 õ˝≤¢\ m˙®y√dt n‘·´edüs¡ düe÷y˚X+¯ >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ñ<√´>∑ uÛÁÑ <ä‘· ˝Ò<+ä ≥÷ ø=ìï ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \T #˚dTü qÔ ï Á|üø≥ £ q\T, Ä Á|üø≥ £ q\≈£î e‘êÔdTü >± ‘êeTT ñ<√´>∑ uÛÁÑ <ä‘· ø£*ŒkÕÔeT+≥÷ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\ Á|üø≥ £ q\T Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñHêïj·THêïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´–øÏ sêC≤´+>∑ ã<ä+› >± uÛÁÑ <ä‘· ø£*>π ñ+{≤s¡ì Ä $wüjT· + ‘Ó*j·Tø£ ø=+<äsT¡ ñ<√´>∑T\qT uÛj Ñ T· ÁuÛ≤+‘·T\T #˚dTü HÔ êïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À ô|<ä› eTìwæ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê*‡q Á|üuTÑÛ ‘·«+ $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· qT ø±+Á¬>dt bÕغ #˚‹˝À ô|≥º&+É XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ q\T>∑Ts¡T düuTÑÛ ´\‘√ $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· ≈£î ø£$T{° y˚d+æ <äì Á|üø{£ +Ï ∫q H˚|<ü ´ä∏ +˝À ø√sY ø£$T{° düuTÑÛ ´˝Ò á ø£$T{°˝À ñ+&É≥+ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$düT+Ô <äHêïs¡T. ôV≤’ Á<ëu≤<é q>∑s+¡ ˝À ìe•+#˚ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T me] <äj÷· <ëøÏDå ≤´\ô|’ Áã‘·ø&£ +É ˝Ò<ìä , nø£ÿ&É #Ó*+¢ #˚ |üqTï\T 60 XÊ‘·+ ø√kÕÔÁbÕ+‘· Á|ü»\ qT+&ç edüTHÔ êïj·Tqï $wüj÷· ìï sêJj·T Hêj·T≈£î\T, sêÁwüº $uÛ»Ñ qqT ø√s¡Tø=H˚ ‘Ó\+>±D≤yê<äT\T >∑Ts¡T+Ô #·Tø√yê\Hêïs¡T. øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ ÁbÕ+‘ê\yê]>± düMTø£\å T ìs¡«Væ≤+∫ $uÛ»Ñ qô|’ Ä˝À∫+#ê\ì, ˝Ò≈î£ +fÒ ø√kÕÔ ÁbÕ+‘·+˝Àì nìï s¡+>±\T ≈£î+≥T|ü&‘É êj·THêïs¡T. áHÓ\ 13 qT+&ç yêDÏ»´ |üqTï\ XÊK≈£î #Ó+~q nìï s¡+>±\ ñ<√´>∑T\T ìs¡e~Ûø£ düyTÓ à˝À bÕ˝§ZqqTqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òTü + sêÁwüº ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T yÓTVü≤sY≈î£ e÷sY, Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù õ.dü‘´· Hêsêj·TD, $»j·Tyê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : sêÁwü+º $&çb˛‘˚ Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\T qwübº ˛‘ês¡+≥÷ edüTqÔ ï q>∑s¡ n<Û´ä ≈£îå \T {Ï$mdt sêe÷sêe⁄, ø¬ .l<Ûsä Y s¬ &ç,¶ ø=+&É\sêe⁄, $$<Ûä õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T Á|üø≥ £ q˝À¢ @ e÷Á‘·+ ì»+ ˝Ò<ìä sêÁwüº yêDÏ»´ |üqTï\ XÊK n<Û´ä ≈£îå \T ÄsY dü÷s¡´Hêsêj·TD düŒwü+º bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêÁcÕºì $&É>=fÒº Vü≤≈£îÿ k˛ìj·÷≈£î me]#êÃs¡T? $»j·Tyê&É,\;“ù|≥,Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : düyTÓ øÆ ´£ uÛ≤s¡‘· <˚X+¯ ˝À ˇø£ uÛ≤cÕ ˇø£ sêÁwü+º nqï dæ<ë∆+‘êìøÏ $s¡T<ä+∆ >± k˛ìj·÷>±+BÛ sêÁcÕºìï $&É>={≤º\qT ø√e&É+ dæ>T∑ #Z ≥˚ ì bÂs¡ düe÷»y˚~ø£ düuTÑÛ ´\T b˛‹q sêeTT $eT]Ù+#ês¡T. yÓTT>∑Á˝≤»|ü⁄s¡+˝Àì eT<Ûsä Y <∏]Ó kÕ‡$Á>∑V≤ü + düMT|ü+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£å ø±s¡´Áø£eT+ 3e s√E≈£î #˚sT¡ ≈£î+~. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁcÕºìï $&É>=fÒº Vü≤≈£îÿ k˛ìj·÷≈£î me]#êÃs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \+<äsT¡ MT&çj÷· eTT+<äT≈£î e∫à ‘·eT sêJHêe÷\qT n+<äCj Ò ÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X+¯ ˝À z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø=ì Á|üC≤u≤´˝…{ŸqT ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±D≤ n+XÊìøÏ ‘Ós~¡ +#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. bÂs¡ düe÷»y˚~ø£ Ä<Û«ä s¡´+˝À düyTÓ øÆ ´£ ñ<ä´eT+ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï nìï |üø±å \qT @ø£‘ê{Ïô|‘’ ∫Ó Ã ñ<ä´e÷ìøÏ ˇø£ s¡÷|ü⁄ ‘ÓkÕÔeTHêïs¡T. bÕغì neTTàø=ì øπ +Á<äeT+Á‹ nsTTq ∫s¡+J$ #˚dTü qÔ ï yê´K´\T nÁ|üC≤kÕ«eT´ø£+ nì $eT]Ù+#ês¡T. eTT+<äT>± ∫s¡+J$ ‘·q |ü<$ä øÏ sêJHêe÷ #˚dæ nq+‘·s+¡ e÷{≤¢&‘ç ˚ düeT+»dü+>± ñ +≥T+<äHêïs¡T. øπ +Á<ä eT+Á‹ |ü<eä ⁄\T bı+~q ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ Ç|ü⁄Œ&ÉT m+<äT≈£î e÷{≤¢&≥É +˝Ò<ìä Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À øπ +Á<ä+ y˚dqæ lø£èwüí ø£$T{°øÏ ø√{≤¢~ s¡÷bÕsTT\T Ks¡Tà #˚d+æ <˚‘|· Œü <ëìe\¢ Á|ü»\≈£î ˇ]–+~ @MT˝Ò<Hä êïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ sêÁwü+º ˝À yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~∆øÏ ˇø£ bÕ´πøJì Á|üø£{ÏùdÔ á ñ<ä´e÷\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü&É‘êj·Tì n_ÛbÕÁj·T|ü&ܶs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÂs¡deü ÷»y˚~ø£ H˚‘\· T düV‰ü ì, |ü\T ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡T\ú T bÕ˝§ZHêïs¡T.

myÓTà˝Ò´ »j·TeT+>∑fiq ¯ T |ü]eT]Ù+∫q e÷J eT+Á‹ ø√&Ó\, <˚$H˚ì ñe÷

~e´KTsêHé ‘Ó*|æq e÷s¡+Z ˝À |üjT· ì+#ê* øöì‡*+>¥ ôd+≥sY ìsê«Vü≤≈£î\T n&É«øπ {Ÿ @¬ø uÛ≤cÕ, eTrHé\T nHêïs¡T. |ü+C≤ôd+≥sY˝Àì cÕ»VüQsY eTTkÕ|òsæ Y U≤Hê˝À ÇbòÕsÔ Y $+<äT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nãT›˝Ÿ eTrHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e«KTsêHé˝À düe÷»+˝À Á|ü»\T ø£*dæ yÓT\dææ düTKXÊ+‘·T\‘√ J$+#·&ÜìøÏ nH˚ø£ e÷sêZ\qT $e]+#ês¡T. |üs¡eT‘· düVü≤q+, |òæÁ‘ê, »ø±‘Y s¡÷|ü+˝À ù|<ä\≈£î Ä]∆ø£ düV‰ü j·T+, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T bı+<äT|ü]∫q |ü$Á‘· Á>∑+<∏+ä KTsêHé nHêïs¡T. e÷J XÊdüq düuTÑÛ ´\T Hê»sYe* e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ á s¡+C≤Hé e÷dü+˝À ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± @sêŒ≥T #˚dTü qÔ ï ÇbòÕsÔ Y $+<äT\T <√Vü≤<ä|&ü ‘É êj·THêïs¡T. 786 Á|ò” ©>∑˝Ÿ ôd˝Ÿ øöì‡*+>¥ ôd+≥sY <ë«sê ù|<ä\≈£î Hê´j·T düV‰ü j·T+ n+~+#·&+É n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY s¡Vü≤e÷Hé, Ä+Á<ÛäÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T s¡V”≤+, e÷J y˚Tj·TsY $»j·Tyê&É,eHé{ÖHé,Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : |ü$Á‘· s¡+C≤Hé HÓ\ Ä$s¡“$¤ +∫q ~e« KTsêHé˝À dü÷∫+∫q eT*¢ø±uÒ>+∑ , yÓTHÆ êغ yÓ˝ŒÒ s¤ Y Ä|òd” sü Y >ödæj÷· uÒ>+∑ $<Û+ä >± düe÷»+˝À Ä]∆ø£ ndüe÷q‘·\T ‘=\π> $<Û+ä >± Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ#j ˚ ÷· \ì 786 Á|ò” ©>∑˝Ÿ ôd˝Ÿ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$uÛ»Ñ q »]–‘˚ n~Ûø+£ >± qwübº ˛j˚T~ $<ë´s¡T˝ú Ò $»j·Tyê&É,>∑es¡ïsYù|≥, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : sêÁwüº $uÛ»Ñ q+≥÷ »]–‘˚ eTT+<äT>± qwübº ˛j˚T~ $<ë´s¡T˝ú qÒ ì á $wüj÷· ìï <äèwæ˝º À ñ+#·Tø=ì Á|üuTÑÛ ‘·«+ $uÛ»Ñ q $wüjT· +ô|’ |ü⁄qsê˝À∫+#ê\ì ≈£LdüTeT+∫ #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #Ós’ à¡ Hé ø¬ . lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. bÕ‘·ãd”˝Ô Àì >=\¢bÕ˝…+ >∑≥Tº e<ä>› \∑ ^‘ê+»* |ü_ø¢ ˘ dü÷ÿ\T $<ë´s¡T\ú T düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ø√dü+ >∑Ts¡Tyês¡+ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z q ï Äj· T q e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ dü e Tdü ´ \qT ‘Ó*düTø√≈£î+&Ü sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T #˚j÷· \qTø√e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕ+‘ê\yêØ>± n_ÛÁbÕj·÷\qT ùdø£]+∫ nq+‘·s¡+ $uÛÑ»q ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|{ü ≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. ôV≤’ Á<ëu≤<é˝À $<ä´quÛÑ´dæ+#˚ $<ë´s¡Tú\T rÁe+>± qwüºb˛j˚T Á|üe÷<äeTT+<äì Ç+<äT≈£î øπ d”ÄsY #˚dTü qÔ ï yê´K´˝Ò ã˝≤ìdüTHÔ êïj·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒX¡ Ê\ $<ë´s¡T\ú T, ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

12 ns¡s∆ êÁ‹ qT+∫ mø£ÿ&É ãdüT\‡ T nø£ÿ&˚

$»j·Tyê&É,Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : áHÓ\ 12q @|” m˙®y√\T ‘·\ô|{Ïqº düyTÓ à˝À uÛ≤>∑+ |ü+#·Tø=H˚+<äT≈£î düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± Äغd” Á|ü<ëÛ q ø±]àø£ dü+|ò÷ü ˝…q’ m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé, H˚wqü ˝Ÿ eTp›sY j·T÷ìj·TqT¢ düyTÓ à H√{°dTü \qT CÀHé á&û Hê>∑sêE≈£î n+<äCXÒ Ês¡T. Á|ü<ëÛ q ø±]àø£ dü+|ò÷ü \T ñ<ä´eT+˝À Á|ü‘´· ø£+å >± bÕ˝§ZH+˚ <äT≈£î dæ<+∆ä ø±e&É+‘√ áHÓ\ 12 ns¡s∆ êÁ‹ qT+∫ d”e÷+Á<Û˝ä À mø£ÿ&ç ãdüT‡\T nø£ÿ&˚

q>∑s+¡ ˝À øπ d”ÄsY X¯ej·÷Á‘·

$»j·Tyê&É,Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : ø£ècÕí&˝Ó ≤º≈î£ kÕ>∑T˙s¡T, ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#ê\ì, düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± ø¬ ø’ \£ ÷s¡T {°&|û ” myÓTà˝Ò´ »j·TeT+>∑fi¯ yÓ+ø£≥s¡eTD ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£qå T Ä~yês¡+ #˚|{ü ≤ºsT¡ . Äs√>∑´+ ø°Då +Ï #·&+É ‘√ Äj·Tìï q>∑s+¡ ˝Àì Ä+Á<Ûä Vü‰düŒ≥˝Ÿ≈î£ ‘·s*¡ +#ês¡T. $wüjT· + ‘Ó*dæq e÷J ôVA+eT+Á‹ øπ &Ó\ •eÁ|ükÕ<é, õ˝≤¢ ‘Ó<b˚ Õ n<Û´ä ≈£îå \T <˚$H˚ì ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ Vü‰düŒ≥˝Ÿ≈î£ yÓ[¢ |üsêeT]Ù+#ês¡T.

$»j·Tyê&É,Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûqä T ø±+øÏdå ÷ü ,Ô $uÛ»Ñ q≈£î ø±s¡≈î£ &Óq’ øπ d”ÄsY ~wæu§eTàqT m&É¢ã+&ÉT¢, {≤ø°‡\ô|’ @sêŒ≥T#˚dæ $q÷‘·ï+>± {≤ø°‡Á&Ó’esY‡ j·T÷ìj·THé >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. á }πs–+|ü⁄ ã+<äsY s√&ÉT˝¶ Àì düuøŸ ˝£ ø… sº£ Y ø±sê´\j·T+ qT+&ç u…+õdü]ÿ˝Ÿ es¡≈î£ kÕ–+~. j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwüº $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À øπ +Á<ä @ø£|øü å£ ìs¡j í T· + rdüTø=+<äì Äs√|æ+#ês¡T. øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘êeTT rdüT≈£îqï nHê˝À∫‘· ìs¡íj·÷ìï ‘·ø£åD+ ñ|ü dü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì &çe÷+ &é #˚XÊs¡T. sêÁwüº $uÛ Ñ » q »]–‘˚ eTT+<ä T >± qwü º b˛j˚ T ~ ø±]à≈£î˝Òqì, á$wüj÷· \qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ <äèwæ˝º À ñ +#·Tø=ì $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· qT ì\T|ü⁄<ä\ #˚j÷· \ì nHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± Ä+Á<Ûë ÁbÕ+‘·+ qT+&ç ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘êìøÏ yÓfi‚¢ n<Ó› yêVü≤Hê\ j·T»e÷qT\T rÁe Çã“+<äT\qT m<äTs√ÿe\dæ edüT+Ô <äì Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. n<˚deü Tj·T+˝À ø±]à≈£î\≈£î ñbÕ~Û ø√˝ÀŒj˚T Á|üe÷<ä+ ñ+<äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

$<ë´dü+düú\≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄ Çyê«* $»j·Tyê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À #˚düTÔqï ã+<é\‘√ bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\\≈£î ôd\e⁄\T Á|üø{£ +Ï #·&+É ‘√ $<ë´s¡T\ú uÛ$Ñ wü´‘Y n>∑eT´>√#·s+¡ >± e÷s¡T‘√+<äì ˝Àø˘ dü‘êÔ bÕغ q>∑s¡ n<Û´ä ≈£îå \T _.nXÀø˘≈î£ e÷sY Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. dü÷sê´sêe⁄ù|≥˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ düyTÓ øÆ ´£ ñ<ä´eT+˝À $<ë´dü+dü\ú ≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄ ìyê«\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ˝Ò≈î£ +fÒ Á|ü»\ qT+∫e´‹πsø£‘· e´ø£ÔeTj˚T´ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. $<ë´s¡T\ú uÛ$Ñ wü´‘Y <äècÕº´ H˚‘\· T, Á|ü»\T Ä˝À∫+#ê\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À lìyêdüsêe⁄, ø£èwüeí T÷]Ô ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ì*∫b˛qTqï≥T¢ m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé CÀq˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù, düyTÓ øÆ ´£ b˛sê≥ ø£$T{° ø√`ø£˙«qsY yÓM’ sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ lø±≈£îfi¯+ qT+∫ nq+‘·|⁄ü s¡+ es¡≈î£ ñqï 127 &çb˛˝À¢ì ãdüT‡\qT ì*y˚jT· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 70 y˚ \ eT+~ ø±]à≈£ î \T á dü y Ó T à˝À |ü˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T.sêÁwüº $uÛ»Ñ q »]–‘˚ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î rÁe qwüº+ ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëq+>± s√&é s¡yêD≤ dü+düú <Óã“‹+≥T<äì nHêïs¡T. |æ\\¢ , ø±]à≈£î\, ñ<√´>∑T\ uÛ$Ñ wü´‘Yì <äèwæ˝º À ô|≥Tºø=ì á ñ<ä´eTu≤≥ |ü&TÉ ‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. 12e ‘˚B˝À|ü⁄ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·q ìs¡j í ÷· ìï yÓ\TãT#·Ãø£b˛‘˚ d”e÷+Á<Û˝ä À düø\£ »qT\ düyTÓ à »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. nq+‘·s+¡ düyTÓ à b˛düsº ìY $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À H˚‘·\T Çø±“¤˝Ÿ, $.Hê>±s¡T®q, ø√H˚s¡T s¡$, {°M uÛÑyêì, mdt¬ø dü T @uÛ ≤ ì, Vü ≤ qTeT+‘· s êe⁄, Hêπ > X¯ « s¡ s êe⁄, $»j·Tyê&É, dü‘·´Hêsêj·TD|ü⁄s¡+, Ä>∑düTº 8 yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, Á|üu≤Û ø£ss¡ êe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. (ø±ø£rj·T) : düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ´eT+˝À bÕ\T |ü+#·T ø=H˚+<äT≈£î Äغd” H˚wqü ˝Ÿ eTp›sY j·T÷ìj·THé dæ<+∆ä ø±qT+~. @|” m˙®y√\T áHÓ\ 12 qT+&ç ‘·\ô|{Ϻ düyTÓ à˝À bÕ˝§ZH+˚ <äT≈£î ìs¡sí TT+#·Tø=+~. á y˚Ts¡≈î£ mHém+j·T÷ $»j·Tyê&É CÀHé n<Û´ä ≈£îå \T düTÁãVü≤à DÒ´X¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈î£ d”e÷+Á<Û˝ä À ñ qï $»j·Tyê&É, $»j·Tq>∑s+¡ , ø£&|É ,ü HÓ\÷¢sT¡ CÀq¢ á&û\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ H√{°dTü \T n+<äCXÒ Ês¡T. |ü+&ç{Ÿ HÓÁVüA ãùdwº Hü é ‘·~‘·s¡ &çb˛\ e<ä› eT<Ûë´Vü‰ï+ ns¡∆q>∑ï Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç<˚$<Ûä+>± áHÓ\ 11q H√{ÏøÏ q\¢>T∑ &ɶ ø£≥Tºø=ì eTÚq Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡ « Væ ≤ +#· q TqïeTHêïs¡ T . 12qT+∫ @|” m˙®y√\‘√bÕ≥T ìs¡e~Ûø£ düyTÓ à˝À bÕ˝§ZqqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìøÏ mHém+j·T÷ dæ<ä∆+

sêÁw$ ºü uÛ»Ñ q‘√ 40 @fi¯ó¢ yÓqøÏÿ $»j·Tyê&É,>±+BÛq>∑s,Y Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : sêÁwüº $uÛ»Ñ q+≥÷ »]–‘˚ sêÁwü+º 40 @fi¯ó¢ yÓqøÏÿ b˛e&É+ U≤j·TeTì ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T u§u≤“ >√|æ ù|s=ÿHêïs¡T. >±+BÛq>∑s˝Y Àì q÷´ Ç+&çj÷· ôVA≥˝Ÿ ôd+≥sY˝À >∑Ts¡Tyês¡+ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ø√dü+ ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£\å T #˚|{ü ≤ºsT¡ . á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚sêŒ≥T yê<äT\ e‹Ô&ç‘√ sêÁcÕºìï $uÛÑõùdÔ @ ÁbÕ+‘·+ ≈£L&Ü n_Ûeè~∆ #Ó+<ä<äì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q n_Ûeè~∆øÏ >=&ɶ*ô|≥Tº˝≤+{Ï<äì Væ≤+dü≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü Á|üC≤kÕ«eT´ |ü<䛋˝À ñ<ä´e÷\T »s¡bÕ\ì ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘· yês¡+ s√E\T>± ñ<ä´e÷\T #˚dTü HÔ êï Á|üuTÑÛ ‘·«+ düŒ+~+#·øb£ ˛e&É+‘√ ‘êeTT á Bø£å\qT #˚|ü≥ºe\dæe∫Ã+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T $Áø£yTé yÓ÷Vü≤Hé, ø¬ . dü÷]u≤ãT, b˛\es¡|⁄ü sêeTT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tyê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± ø£ècÕíõ˝≤¢˝Àì ô|Á{À\Tã+≈£î\qT @|” m˙®y√\T ‘·\ô|{Ϻ düyÓTà˝À uÛ≤>∑+>± áHÓ\ 12 qT+∫ 24 >∑+≥\bÕ≥T ˇø£ s√E ã+<éqT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ ô|Á{À\T, &ûõ˝Ÿ &û\sY‡ nk˛dæjT˚ wüHé n<Û´ä ≈£îå \T dæ.ôV≤#Y qs¡•+Vü≤sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. Ä{Àq>∑s˝Y Àì m–®_wüHé kıôd{’ ° Vü‰˝À¢ &û\s¡¢ düe÷y˚X+¯ ˝À á ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïs¡T. ñ<ä´eT+˝À ‘êeTT uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì á Ä+<√fi¯q˝À bÕ˝§Z+≥Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 12 ns¡s∆ êÁ‹ qT+&ç 13 ns¡s∆ êÁ‹ es¡≈î£ õ˝≤¢˝À ñqï 220 ô|Á{À\Tã+≈£î\qT eT÷dæyj ˚ T· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ÿ s√E düyTÓ à˝À 30 y˚\ ©≥s¡¢ ô|Á{À\T, \ø£å ©≥s¡¢ &ûõ˝Ÿ neTàø±\T ì*∫b˛‘êj·THêïs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À &û\sY‡ nk˛dæjT˚ wüHé Hêj·T≈£î\T eT*H˚ì Hêsêj·TDÁ|ükÕ<é, Ms¡ n+ø£jT· ´ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷s¡TÁyÓ÷–q düyÓTÆø£´ ìHê<ë\T $dü‡qïù|≥, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ø±yê\+≥÷ lsêeT÷]Ô Ä{À es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Ä<Û«ä s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ uÛ≤Ø sê´© »]–+~. kÕúìø£ q÷õM&ÉT s√&ÉT¶ qT+&ç |ü⁄s¡M<ÛTä ˝À¢ ìHê<ë\T#˚d÷ü Ô n+uÒ<ÿä sY ôd+≥sY es¡≈î£ e÷qeVü‰s¡+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷ìj·THé Áô|dæ&+Ó {Ÿ |ü+~ dü÷s¡´Hêsêj·TD, ø±s¡´<ä]Ù |æ.\ø£àå Dsêe⁄, yÓd’ t Áô|dæ&+Ó {Ÿ >±e÷düT yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

_>¥ãC≤sY˝À Äs¡T s√E\bÕ≥T &çkÂÿ+{Ÿ d ù ˝Ÿ $»j·Tyê&É, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : _>¥ãC≤sY˝À áHÓ\ 10 qT+&ç 15e ‘˚B es¡≈î£ yÓT>± &û˝Ÿ, &çkÂÿ+{Ÿ <Ûsä \¡ ≈£î $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n+~düTqÔ ï≥T¢ _>¥ãC≤sY N|òt e÷¬sÿ{Ï+>¥ Ä|òd” sü Y nø£j å T· yÓTVüAÁ‘ê >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ì‘·´+ Ç+{À¢ $ìjÓ÷–+#·Tø=H˚ edüTeÔ ⁄\ô|,’ m\Áø±ºìø£†, |ò⁄ü &é Á>±|òüØ ñ‘·Œ‘·TÔ\T, bòÕ´wüHé <äTdüTÔ\T, e+{Ï+{Ï n\+ø£s¡D\ô|’ uÛ≤Ø &çkÂÿ+{Ÿ‘√ n‹ #Íø£>± n+<äCj Ò T· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á Äs¡T s√E\T ªeTVü‰ã#ê‘Yµ ø±´+ô|sTTHé˝À 5 øÏ˝À\ ôdŒwü˝Ÿ u≤düTeT‹ s¬ d’ ,t 5 ©≥s¡¢ bÕs¡÷ÃHé düH|é e¢üò sY ÄsTT˝Ÿ, 5 øÏ˝À\ ÁøÏd˝ºü Ÿ |ü+#·<ës¡ øπ e\+ s¡÷.899\πø n+~düTHÔ êïeTHêïs¡T. Á|æùdõº , ãC≤CŸ, Áø√yÓ÷, |ò*æ |t dü+dü\ú T ‘·j÷· s¡T #˚dqæ e+{Ï+{Ï $ìjÓ÷>∑ edüTeÔ ⁄\ô|’ Á|ü‘´˚ ø£ Ä|òsü T¡ ¢ Á|üø{£ +Ï ∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Û+ä >± eTVæ≤fi¯\T, j·TTer#· j·TTe≈£î\T, |æ\\¢ <äTdüT\Ô ô|’ Á|ü‘´˚ ø£ sêsTTr ÇdüTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T.

>=\¢|üP&ç, ÇÁãV”≤+ |ü{≤ï˝À¢ s√&É¢ô|’ e+{≤yês¡TŒ $»j·Tyê&É,eHé{ÖHé, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : sêÁcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#ê\+≥÷ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T <˚$H˚ì ñe÷ eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ Ä<Û«ä s¡´+˝À >=\¢|Pü &ç ˇHéôd+≥sY, m˙ºÄsY $Á>∑V≤ü + e<ä› C≤rj·T s¡V≤ü <ë]ô|’ y˚˝≤~ eT+~ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T e+{≤yês¡TŒ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|{ü ≤ºsT¡ . sêÁcÕºì $&ÉBùd bÕbÕìï ø±+Á¬>dt ø£≥Tºø=+<äì ñe÷ á dü+<äs“¡ +¤ >± $eT]Ù+#ês¡T. á $uÛ»Ñ q e\¢ sêÁwü+º n<Û√>∑‹ bÕ\e&É+ U≤j·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. n<˚$<Û+ä >± ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ ôd+≥sY˝À yÓm’ dtÄsYd|” ” Ä<Û«ä s¡´+˝À e÷J myÓTà˝Ò´ CÀ– s¡yT˚ wt H˚‘è· ‘·«+˝À e+{≤yês¡TŒ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|{ü ≤ºsT¡ . á e+{≤yês¡TŒ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ y˚˝≤~eT+~ bÕ˝§Zì ìs¡dqü qT yÓ*ãT#êÃs¡T.

øπ d”ÄsY≈î£ ãT˝…{ ¢ Ÿ| Á Pü |òt ø±s¡T: bòÕ+Vü≤Ödt≈î£ | Á ‘ü ´˚ ø£ ã\>±\T yÓT<äø,˘ Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T): ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n<Û´ä ≈£îå &ÉT, eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äXK‚ s¡ sêe⁄≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ uÛÁÑ <ä‘q· T ô|+∫+~. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ »>∑<y˚ |é Pü sY e´ekÕj·T øπ Áå ‘·+ e<ä› Á|ü‘´˚ ø£ ã\>±\‘√ ø£≥Tº~≥ºyTÓ qÆ uÛÁÑ <ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ø¬ dæÄsY Vü≤‘·´≈£î ≈£îÁ≥ »s¡T>∑T‘√+<äì ‘Ósêdü myÓTà˝Ò´\T Vü≤Øwt sêe⁄, áf…\ sêCÒ+<äs\Y T s¬ +&ÉT s√E\ ÁøÏ‘+· Äs√|æ+∫q $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À ø¬ dæÄsY≈î£ Á|üuTÑÛ ‘·«+ uÛÁÑ <ä‘· ô|+∫+~. ø=‘·Ô ãT˝…{¢ Ÿ ø±s¡TqT düeT≈£L]Ã+~. ø¬ dæÄsY e´ekÕj·T øπ Áå ‘êìøÏ #˚sT¡ ø√>±H˚ b˛©düT\T ø£≥Tº~≥ºyTÓ qÆ uÛÁÑ <ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. u≤+ãT kÕÿ«&é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫+~. kÕúìø£ môd‡’ , mÄsY môd‡’ , q\T>∑Ts¡T ø±ìùd㺠Tfi¯ó,¢ õ˝≤¢ øπ +Á<äyTÓ qÆ dü+>±¬s&ç¶ qT+&ç e∫Ãq mì$T<ä eT+~ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ me]˙ ˝ÀìøÏ nqTeT‹+#·˝<Ò Tä . $#ês¡D »s¡bÕ* ‘·eT bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø¬ dæÄsY ô|q’ Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ ≈£îÁ≥ $÷<ä düeTÁ>∑ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì ‘Ósêdü myÓTà˝Ò´\T $<ë´kÕ>∑sY sêe⁄, ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á $wüjT· +ô|’ Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ eTTK´eT+Á‹, &çõ|æ düŒ+~+#·ø£ b˛e&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ø=+<äsT¡ Hêj·T≈£î\T, myÓTà˝Ò´\T ‘Ósêdü qT+&ç ãj·T≥≈£î yÓ[b¢ ˛‘·THêïs¡+≥÷ ø=+‘·eT+~ Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡ì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . eTs√ bÕغ˝ÀøÏ yÓfi+¢‚ <äT≈£î mes¡T dæ<+∆ä >± ˝ÒsH¡ êïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ì»dü«s¡÷|ü+ ãj·T≥|ü&+ç <äHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ øπ +Á<ä+ ìs¡j í ÷· ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTì #Ó|Œæ q yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ Ç|ü⁄Œ&ÉT m+<äT≈£î j·T÷ ≥sYï rdüT≈£î+<äì Á|ü•ï+#ês¡T.

| Á ‘ü ´˚ ø£ ‘Ó\+>±D ìs¡j í T· + yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚ es¡≈î£ ñ<ä´e÷\T ‹s¡T|ü‹, Ä>∑dTü º 8 (ø±ø£rj·T) : sêÁwüº $uÛ»Ñ q ìs¡j í ÷· ìï ñ|üd+ü Vü≤]+#·T≈£îH˚es¡≈î£ ñ<ä´e÷\T Ä>∑eì ∫‘·÷sÔ T¡ myÓTà˝Ò´ dæ.ø¬ .u≤ãT(»j·T#·+Á<ë¬s&ç)¶ ‘Ó*bÕs¡T. bÕÁ‹πøj·TT\T s¬ +&√ s√E ø=qkÕ–düTqÔ ï ìsêVü‰s¡Bø£˝å À Äj·Tq bÕ˝§Zì yê]øÏ eT<ä‘› T· ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº $uÛ»Ñ qqT ˇ|üø√uÀeTì Äj·Tq á dü+<äs“¡ +¤ >± ñ<ëÈ{+Ï #ês¡T. Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±D e<äT,› düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä eTT<äT› n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. sêÁwü+º düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+fÒ >±˙ sêj·T\d”eT≈£î Hê´j·T+ »s¡><∑ ìä Äj·Tq á dü+<äs“¡ +¤ >± ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º @s¡Œ&ç‘˚ sêj·T\d”eTqT Áπ>≥sY sêj·T\d”eT>± $uÛõÑ +#ê\ì ‹s¡T|ü‹ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ø£sT¡ D≤ø£s¡ s¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü<X˚ Ÿ>± ñ+&˚ ø£+fÒ Áπ>≥sY sêj·T\d”eTqT n_Ûeè~∆ #˚ùd neø±X¯+ ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yÓj ’ T· kÕ‡sY d”|” myÓTੇ <˚XÊjYT ‹bÕŒ¬s&ç¶ eT<äq|ü*˝¢ À e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwüº $uÛ»Ñ qqT ‘êeTT n&ÉT≈¶ î£ +{≤eTì, ìs¡j í T· + yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚es¡≈î£ ñ<ä´e÷\T ø=qkÕ–kÕÔeTì nHêïs¡T. k˛ìj·÷ @ø£|øü +å£ >± rdüT≈£îqï sêÁwüº $uÛ»Ñ q ìs¡j í ÷· ìï yÓqøÏÿ rdüTø√ø£b˛‘˚ d”e÷+Á<Ûä Á|ü<X˚ Ÿ˝À ø±+Á¬>dt bÕغ |ü⁄≥º>‘∑ T· \T ñ+&Éeì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕغ\≈£î nr‘·+>± dü«#·Ã+<ä+>± ñ<ä´e÷\T #˚|{ü ≤º\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ø√dü+ |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T, $<ë´s¡T\ú T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T uÛ≤Ø m‘·TqÔ |ü≥Dº ≤\˝À u…ø’ s˘ ê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤Ø m‘·TqÔ düyTÓ øÆ ´£ sêÁwü+º ø√s¡T≈£î+≥Tqï Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T y˚˝≤~eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.


 

 

  

                                

 

                                    

                 





                               



                                

 



                                         



                     



                                                    



                              

                            

                 

                                      





                        

                                              

                         

                              


s¡+C≤Hé (á<äT˝Ÿ |ò‘ æ s· Y ) Á|ü‘´˚ ø£ dü+∫ø£

9 8 2013  

9 8 2013

Advertisement