Page 1

POSTAL LICENCE NO. ADB/007/2011-13

RNI NO. APTEL/2008/24799

ªÁ|üC≤CÀ´‹µ Çø£ Ç+≥¬sï{Ÿ˝À...!

s¡TD e÷|ò”ô|’ wüs¡‘·T\T ‘·>∑eqï &ç¬ø ns¡TD

Äs¡ T dü + e‘· ‡ s ê\ Á ø Ï ‘ · + m≥Te+{Ï n+#· H ê\T ˝Ò≈î£ +&Ü e∫Ãq | Á Cü ≤CÀ´‹ ‘Ó\T>∑T ~q|ü‹ Á ø£ ~q ~q | Á e ü s¡e ∆ ÷qyÓTÆ |ü‹ Á ø± s¡+>∑+˝À dü+#·\q+ düèwækº ˛Ô+~. <äeTTàqï yês¡Ô\T, yêsêÔø£<∏äHê\T sêdæ ‘·q dü‘êÔqT Ç|üŒ{øπÏ #ê≥Tø=+~. ì»yÓTq Æ »s¡ï*C≤ìøÏ ns¡+ú #Ó|Œæ q Á|üC≤CÀ´‹ ~q|üÁ‹ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+‘·sê®\+˝À ≈£L&Ü <äs¡Ùq$Tk˛Ô+~.

ôV’≤<äsêu≤<é,pHé 5: ¬s’‘·T s¡TDe÷|ò”ô|’ eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY wüs¡‘·T\T ô|≥º&É+ dü]ø±<äì e÷JeT+Á‹,ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ &û¬ø ns¡TD yê´U≤´ì+#ês¡T. Hê\T>∑T HÓ\\T>± ¬ s ’ ‘ · T \T ø£ s ¡ T e⁄‘√ dü ‘ · e T‘· + ne⁄‘· T Hêïs¡ ì ÄyÓ T >∑Ts¡Tyês¡$Tø£ÿ&É nHêïs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT eT÷&˚fi¯ó¢>± |ü+≥\T dü]>± |ü+&Éø£ Ä+<√fi¯q #Ó+<ëHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ‘·sT¡ D+˝À yê] s¡TD≤\qT yÓTT‘·Ô+>± e÷|òüè#˚j·÷\Hêïs¡T.

www.prajajyothi.com

Ä~˝≤u≤<é 06`06`2014 X¯óøÁ y £ ês¡+

PUBLISHED FROM ADILABAD, NIZAMABAD, WARANGAL & RANGA REDDY

dü+bÕ<ä≈î£ \T: $.lìyêdt s¬ &ç¶

PRAJA JYOTHI Telugu Daily

ù|J\T: 8

yÓ\: 2 s¡÷bÕj·T\T

dü+|ü⁄{Ï: 7

dü+∫ø£:78

˝Àø˘düuÛÑ düuÛÑT´\T>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+ Á|üe÷D+ #˚sTT+∫q Ábıf…+ d”Œø£sY ¬s+&ÉT sêÅcÕº\T neT˝À¢øÏ e∫Ãq≥T¢ Á|üø£≥q πød”ÄsY, yÓ÷&û, eTT˝≤j·T+ sêJHêe÷\T ÄyÓ÷<ä+ q÷´&Ûç©¢, pHé 5 (::˝Àø˘düuÛÑ düuÛÑT´&ç>± Á|ü<ÛëqeT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T øπ +Á<ä eT+Á‘·T\T, $|üø£å H˚‘·\T, $T>∑‘ê düuÛÑT´\T Á|üe÷D+ #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ¬s+&√ s√E düuÛÑ düe÷y˚X¯+ ø±>±H˚ Ábıf…+ d”Œø£sY ø£eT˝ŸHê<∏é q÷‘·q+>± mìï¬ø’q düuÛÑT´\‘√ Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚sTT+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT ø£eT˝ŸHê<∏é eT÷&ÉT ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\T U≤∞ nsTTq≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. e&√<äs¡ kÕúHêìøÏ qπs+Á<ä yÓ÷&û, yÓTÆHé|ü⁄] kÕúHêìøÏ eTT˝≤j·T+dæ+>¥ j·÷<äyé, yÓ T <ä ø ˘ kÕú H êìøÏ π ø d” Ä sY sêJHêe÷ #˚ X Ês¡ ì .. Äj· ÷ sêJHêe÷\qT sêh|ü ‹ Á|ü D uŸ eTTKØ® ÄyÓ ÷ ~+#ês¡ ì ‘Ó*bÕs¡T. >√|”Hê<∏é eTT+&˚ eTs¡D+‘√ ;&é ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+

≈£L&Ü U≤∞ nsTT+~. B+‘√ düuÛÑ˝À Ç|ü&ÉT 539 eT+~ düuÛÑT´\T e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘Ó\+>±D sêÅcÕº\T pHé 2 qT+∫ neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq≥T¢ düuÛ≤|ü‹ ø£eT˝ŸHê<∏é Á|üø£{Ï+#ês¡T. 42 ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T¢ ñqï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À 17 d”≥T¢ ‘Ó\+>±D≈£î, 25 kÕúHê\T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î πø{≤sTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ düuÛÑT´\ Á|üe÷D d”«ø±sêìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. n+<ä] ø£+fÒ eTT+<äT>± ‘=\T‘· Á|ü<Ûëì yÓ÷&û Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq Væ≤+B˝À <Ó’ekÕøÏå>± Á|üe÷D+ #˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· es¡Tdü>± ;CÒ|” nÁ>∑H˚‘· n<ë«˙, ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ, ì‹Hé>∑&ÜÿØ, düTcÕàdü«sêCŸ, sêCŸHê<∏édæ+>¥ Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. |ü\Te⁄s¡T πø+Á<ä eT+Á‘·T\T Væ≤+B, Ç+^¢wt˝À Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚j·T>±.. düTcÕàdü«sêCŸ, ñ e÷uÛ≤s¡‹, Vü≤s¡¸es¡∆Hé e÷Á‘·+ dü+düÿè‘·+˝À Á|üe÷D+ #˚XÊs¡T. ø£ s êí ≥ ø£ ≈ £ î #Ó + ~q π ø +Á<ä eT+Á‘· T \T dü < ëq+<ä > ö&É , nq+‘Y≈£îe÷sY, dæ<˚›X¯«s¡ ø£qï&É˝À, Vü≤]dæà‘Y øösY |ü+C≤;˝À, Ee˝Ÿ zs¡yTé ˇ&çj÷· ˝À, eTq÷‡UŸu≤Û sTT <Ûë+Ju≤sTT yêdüe >∑ T »sêr˝À, dü s ê“q+<ä k˛H√yê˝≤™`™` nkÕ‡$÷˝À, y˚Tqø±>±+BÛ˝À Ç+^¢wt˝À Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. $T>∑‘ê 3e | ù J˝À

s¡TDe÷|ò”ô|’ |ü⁄q'dü$÷øÏå+#ê*: øπ d”ÄsY≈î£ C≤Hê $»„|Ôæ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 (ÄsYmHém):ø±\ |ü]$T‹ ˝Òì s¡TDe÷|ò”ì neT\T #˚j·÷\ì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·, nôd+;¢˝À bÕغ XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘· C≤Hê¬s&ç¶ sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. s¡TDe÷|ò”ô|’ y˚Tìô|òk˛º˝À #Ó|æŒq <ëìøÏ.. #˚düTÔqï <ëìøÏ bı+‘·q ˝Ò<ìä $eT]Ù+#ês¡T. y˚Tìô|òk˛º˝À Ç∫Ãq Vü‰$÷ y˚ T s¡ ≈ £ î q&É T #· T ø√yê\ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . >∑ T s¡ T yês¡ + ôV’≤<äsêu≤<é˝À e÷J eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡jT· ´, e÷J $|t nì˝Ÿ‘√ ø£*dæ C≤Hê $÷&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. @&Ü~ ˝À|ü⁄

rdüT≈£îqï |ü+≥ s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚j÷· \qï Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡j í ÷· ìï K+&ç+#ês¡T. s¡TD e÷|òô” |’ ø±\ |ü]$T‹ $~Û+#·&+É dü]ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±\ |ü]$T‹‘√ dü+ã+<Û+ä ˝Ò≈î£ +&Ü nìï s¡TD≤\T e÷|ò” #˚dæ.. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq e÷≥qT ì\u…≥Tºø√yê\ì ø√sês¡T. Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤, Á|üuÛÑT‘·«+ dü‘·´+ $÷<ä ì\u…fÒº˝≤ ø£èwæ »s¡>±\Hêïs¡T.mìïø£\ düeTj·T+˝À s¡÷.\ø£å ˝À|ü⁄ ¬s’‘·T s¡TD≤\T e÷|ò” #˚kÕÔeTì {°ÄsYmdt Á|üø£{Ï+∫+<äì..

>∑es¡ïsYqT ø£*dæq {°&|û ” ãè+<ä+ |ü+#êj·TrsêCŸ˝À n~Ûø±s¡ $πø+ÁBø£sD¡ Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T≈£î ÄVü‰«ì+#ê\ì $»„|æÔ bò˛s¬¢ &’ é eTVü≤e÷à]ì ‘·T<äeTT{Ïkº ÕÔ+

|ü˝…¢\≈£L ◊{° $düÔs¡D: πø{°ÄsY

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 :Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘·qT ÄVü‰«ì+#ê\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ >∑es¡ïsY ámdtm˝Ÿ qs¡ d æ + Vü ≤ Hé ≈ £ î $»„ | æ Ô #˚ d æ + ~. XÊdü q dü u Û ≤ |ü ø £ å H ˚ ‘ · > ± #·+Á<äu≤ãTqT @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïeTì, á y˚Ts¡≈£î mìïø£ rsêàq+ Á|ü‹ì düeT]Œ+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ sêCŸuÛÑeHé˝À d”ìj·TsY H˚‘·\T j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT, πøá ø£èwüíeT÷]Ô, eT+&É* ãT<ä∆Á|ükÕ<é, <Ûä÷[bÕfi¯¢ qπs+Á<ä ‘·~‘·s¡T\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ >∑es¡ïsY‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘·>± bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTqT @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïeTì.. Á|üuTÑÛ ‘·« @sêŒ≥T≈£î ÄVü‰«ì+#ê\ì ø√]+~. ãT<Ûäyês¡+ ‹s¡T|ü‹˝À »]–q XÊdüqdüuÛ≤|üø£å düe÷y˚X¯+˝À #·+Á<äu≤ãTqT @ø£Á^e+>± mqTï≈£î+≥÷ rsêàq+ #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î Ä rsêàq Á|ü‹ì >∑es¡ïsY≈£î n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑es¡ïsY Á|üe÷D d”«ø±sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|ü<˚X¯+, düeTj·T+ e+{Ï |ü\T n+XÊ\ô|’ Äsê rdæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Á|üe÷D d”«ø±s¡+ mø£ÿ&É, mìï >∑+≥\≈£î e+{Ï yê{Ïô|’ {°&û|” H˚‘·\qT Á|ü•ï+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑es¡ïsY‘√ uÛÒ{° eTT–dæq nq+‘·s¡+ bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. {°&ûm©Œ H˚‘·>± #·+Á<äu≤ãT @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïeTì >∑es¡ïsY≈£î ‘Ó*bÕeTì #ÓbÕŒs¡T. á y˚Ts¡≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T≈£î Äj·TqqT ÄVü‰«ì+#ê\ì ø√sêeTì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 8q sêÁ‹ 7.27 >∑+≥\≈£î #·+Á<äu≤ãT Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚kÕÔsì¡ >∑es¡ïsY≈£î #ÓbÕŒeTHêïs¡T. Á|ü<˚X¯+, düeTj·T+ e+{Ï Á|üe÷D d”«ø±s¡+ $esê\qT n~Ûø±]ø£+>± |ü+bÕ\ì >∑es¡ïsY ø√sês¡ì j·TqeT\ #ÓbÕŒs¡T. á y˚Ts¡≈î£ nìï $esê\qT n~Ûø±]ø£+>± |ü+|ækÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π>, Á|üe÷D d”«ø±s¡ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ #·+Á<äu≤ãT Á|ü‘˚´ø£ ÄVü‰«Hêìï >∑es¡ïsY≈£î |ü+|ækÕÔs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ä $esê\T n+~q yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T≈£î ÄVü‰«ìkÕÔsì¡ $e]+#ês¡T.$»j·Tyê&É`>∑T+≥÷s¡T eT<Û´ä qTqï Hê>±s¡ T ® q q>∑ s Y ˝ À #· + Á<ä u ≤ãT Á|ü e ÷D d” « ø±s¡ + #˚ j · T qTHêïs¡ T . á y˚ T s¡ ≈ £ î @sêŒ≥T¢ eTTeTàs¡ + >± kÕ>∑T‘·THêïsTT. πø+Á<ä eT+Á‘·T\T, C≤rj·T Hêj·T≈£î\T, $$<Ûä sêÅcÕº\ eTTK´eT+Á‘·T\‘√ bÕ≥T <ë<ë|ü⁄ ◊<äT \ø£\ å eT+~ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ekÕÔs¡ì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. ¬s’‘·T s¡TDe÷|ò” #˚kÕÔeTì mìïø£˝À¢ Ç∫Ãq Vü‰$÷ y˚Ts¡≈£î Ç<˚ y˚~ø£ô|’ Äj·Tq ‘=* dü+‘·ø£+ #˚kÕÔs¡ì bÕغ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT.

ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , pHé 5 ):|ü + #êj· T rsêCŸ e´edü ú q T ã˝Àù|‘·+ #˚kÕÔeTì, n~Ûø±s¡ $πø+ÁBø£sD ¡ ~X¯>± ø£èwæ #˚kÕÔeTì sêh |ü + #êj· T rsêCŸ , ◊{° XÊK eT+Á‹ ø£ \ «≈£ î +≥¢ ‘ês¡ø£sêe÷s¡e⁄ yÓ\¢&ç+#ês¡T. n˝≤π> ◊{° s¡+>±ìï ø=+‘· |ü⁄+‘·\T ‘=øÏÿkÕÔeTì.. Á|ü‹ yês¡+ ◊{° s¡+>∑+ô|’ ì|ü⁄DT\‘√ düe÷y˚X¯eTe⁄‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ◊{°◊ÄsYqT |üP]Ô kÕúsTT˝À ñ|üj÷Ó –+#·T≈£î+{≤eTHêïs¡T. ◊{°ì |ü˝\ ¢… ≈£î nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£ n_Ûeè~∆øÏ ø£≥Tºã&ç ñ HêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À πø{°ÄsY ◊{°, |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK eT+Á‹>± u≤<Û´ä ‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. bò˛¢¬s’&é u≤~Û‘· Á>±e÷\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#·&É+ ‘·eT Á|ü<∏äeT ø£s¡Ôe´eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. bò˛¢¬s’&é u≤~Û‘· Á>±e÷\≈£î eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. bò˛¢s√dædt eTVü≤e÷à]ì s¡÷|ü⁄e÷ù|+<äT≈£î |ü{Ïwüº Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~kÕÔeTì $e]+#ês¡T.Á>±$÷D ˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>±ìï |ü{Ïwüº+ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. kÕ+πø‹ø£ düe÷#ês¡ e´edüú <ë«sê Á>±e÷\qT nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕÔeTì $e]+#ês¡ T . dü e ÷#ês¡ e´edü ú q T $ìjÓ ÷ –+∫ |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK˝À düeT÷\ e÷s¡TŒ\T rdüTø=kÕÔeTHêïs¡T. |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK˝À n~Ûø±s¡ $πø+ÁBø£s¡D≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì πø{°ÄsY $e]+#ês¡T. n~Ûø±sê\qT $πø+ÁBø£]+#ê*‡ ñ +<äHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ Á|üD≤[ø±ã<ä∆+>± |üì #˚kÕÔeTì

‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ø=ìï \øå±´\qT ìπs•› +#·Tø=ì |üì #˚kÕÔeTHêïs¡T. ◊{°◊ÄsY ÁbÕC…≈£îºqT dü‘·«s¡y˚T |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì πø{°ÄsY #ÓbÕŒs¡T. ◊{°◊ÄsY ÁbÕC…ø˘º‘√ Á|ü‘·´ø£å+>± 15 \ø£å\ eT+~øÏ, |üs√ø£å+>± 30 \ø£å\ eT+~øÏ ñbÕ~Û \_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. >∑&ÉTe⁄˝À>± ◊{°◊sY ÁbÕC…≈£îº |üP]Ô #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ◊{° s¡+>∑+ n_Ûeè~∆øÏ Á|ü‘˚´ø£+>± >∑e]ï+>¥ u≤&û @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Vü‰$÷Ç#êÃs¡T. ìs¡T<√´>∑T\T, ñ<√´>∑T˝À¢ kÕ+πø‹ø£ HÓ’|ü⁄D≤´ìï ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q Á|ü‘´˚ ø£ •ø£D å Ç|æŒ+#˚+<äT≈£î Á|üjT· ‹ïkÕÔ eTHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<éøπ |ü]$T‘·yÓTÆq ◊{° s¡+>±ìï ~«rj·T ÁX‚DÏ q>∑sê\≈£î, |ü˝…¢\≈£L $kÕÔsk¡ ÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&çq ‘·sT¡ D+˝À sêÅcÕº_Ûeè~∆ô|’ Á|ü»\≈£î uÛ≤Ø>± n+#·Hê\T ñHêïj·Tì >∑Ts¡TÔ #˚dqæ øπ {°ÄsY.. Á|ü»\ n+#·Hê\qT n+<äTø=H˚ $<Û+ä >± øπ d”ÄsY Á|üuÛÑT‘·«+ |üì #˚düTÔ+<äqï qeTàø£+ ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ‘=* Á|ü u Û Ñ T ‘· « +˝À eT+Á‹ |ü < ä $ <ä ø £ ÿ &É + |ü P s¡ « »qà dü T ø£ è ‘· e Tì... eTTK´eT+Á‹ ‘· q ô|’ qeTàø£ + ‘√ Ç∫Ãq u≤<Ûä´‘·\qT düÁø£eT+>± HÓs¡y˚s¡TkÕÔqì #ÓbÕŒs¡T.

#ÓsT¡ e⁄\ ø£u≤®qT n]ø£{≤º*‡ ñ+~ : Vü≤ØXŸsêe⁄ ôV’≤<äsêu≤<é,pHé 5: ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝Àì #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\T ø±\Twü´ ì\j·÷\T>± e÷s¡&É+‘√bÕ≥T ø£u≤®\≈£î >∑Ts¡j·÷´j·Tì sêh uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ Vü≤ØXŸ sêe⁄ nHêïs¡T. M≥ìï{Ïì s¡øÏå+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ñ +<äHêïs¡T. n˝≤π> uÛÑ÷s¡“¤ »˝≤\T n&ÉT>∑+≥&É+‘√ bÕ≥T ø±\Twü´+ ø±e&É+ô|’ Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. M≥ìï{Ïì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ >∑T]Ô+∫ eTdü\T ø√yê*‡ ñ+<äHêïs¡T. U…’s¡‘êu≤<é $X‚«X¯«s¡jT· ´ uÛeÑ Hé˝À @sêŒ≥T #˚dqæ kÕà˝Ÿ ◊˝≤+&é‡ n+&é ¬øÌ¢y˚T{Ÿ #˚+CŸ nqï n+X¯+ô|’ »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê‘êes¡D ø±\Twü´ ø±s¡ø±\ e\q Á>±$÷D, |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ m+<äs√ nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’ eTè‘·T´yê‘·

|ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê˝À¢ 6XÊ‘·+ Á|ü»\T ø±´q‡sY e\q eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. BìøÏ ø±s¡D+ yê‘êes¡D ø±\Twü´y˚TqHêïs¡T. C≤rj·T düV≤ü » eqs¡T\qT ø±bÕ&ÉTø√e&É+ eTTK´eTì Ç+<äT≈£î Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ ô|s¡>±\Hêïs¡T. Ä≈£î|ü#·Ã ‘Ó \ +>±D ìsêàD+ ø√dü + y˚ T <Û ë e⁄\T, Ç+õ˙s¡ T ¢ düVü≤ø£]+#ê\ì Vü≤ØXŸ sêe⁄ ø√sês¡T. eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY »]|æq n_Ûeè~∆ düe÷y˚XÊ˝À¢ ôd’‘·+ yê‘êes¡D ø±\Twü´+ô|’ rdüTø√yê*‡q #·s¡´\T >∑T]+∫ e÷{≤¢&Üs¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á|üuÛÑT‘·« eTTK´ dü\Vü‰<ës¡T $<ë´kÕ>∑sY sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä]ø£+ ≈£L&Ü |üsê´es¡D ø±\TcÕ´ìøÏ ø±s¡DeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊á◊ ôV’≤<äsêu≤<é #ÛÓ’s¡àHé düT<Ûëø£sY, ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{À yê≥sY esYÿ‡ Ç+õ˙]+>¥ N|òt &Ó’¬sø£ºsY dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

á y˚Ts¡≈î£ s¬ ‘’ T· \+<ä]˙ q$Tà+∫+<äHêïs¡T. Ä bÕغô|’ $XÊ«dü+ ñ+∫ ¬s’‘·T\T, Á|ü»\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ¬>\|æ+#ês¡Hêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü»\ $XÊ«kÕìï ì\u…≥Tºø√yê*‡q nedüs¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±˙, Á|üuÛÑT‘·«+ ‘=* n+X¯+˝ÀH˚ #Ó|æŒq e÷≥≈£î $s¡T<ä∆+>± e´eVü≤]+#·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. s¡TDe÷|ò”ô|’ Ä+ø£å\T $~Û+#·&É+, 2013`14 eT<Ûä´ ø±\+˝À rdü T ≈£ î qï yê]π ø s¡ T De÷|ò ” e]Ô + |ü C Ò k ÕÔ e Tì #Ó | ü Œ &É + $T>∑‘ê 3e | ù J˝À

$÷&çj·÷~ |üø£åbÕ‘· <Û√s¡DÏ: ~–«»jYT q÷´&Ûç©¢,pHé 5(ÄsYmHém): $÷&çj·÷ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ~–«»jYT dæ+>¥ ‘·q ÄÁø√XÊìï yÓfi¯¢>∑ø±ÿs¡T. >∑‘·+˝À ìs¡“¤j·T n‘ê´#ês¡ |òüT≥q $wüj·T+˝À n|üŒ{Ï Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥qT \ø£å´+>± #˚düT≈£îqï $÷&çj·÷..... H˚&ÉT j·T÷|”˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ es¡Tdü>± »s¡T>∑T‘·Tqï n‘ê´#ês¡ |òüT≥q\ô|’ Á|üdüTÔ‘· Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷&ûì m+<äT≈£î \ø£å´+>± #˚jT· &É+˝Ò<+ä ≥÷ ~–«»jYT dæ+>¥ $÷&çj÷· qT Á|ü•ï+#ês¡T. 2012 &çôd+ãsYz\ <˚X¯ sê»<Ûëì Vü≤dæÔq˝À ìs¡“¤j·Tô|’ kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#ês¡+ »]–q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä |òüT≥qô|’ düŒ+~+#ê\ì $÷&çj·÷ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ yÓ + ≥|ü & ç q rs¡ T ~–«»jY T dæ + >¥ á dü + <ä s ¡ “ +>± $X¯ B ø£ ] +#ês¡ T . es¡ T dü n‘ê´#êsê\‘√ ñ‘· Ô s ¡ Á |ü < ˚ X Ÿ n≥Tº≈£î‘·Tqï bÕ|ü+ $÷&çj·÷≈£î e÷Á‘·+ qπs+Á<ä yÓ÷&ûì Á|ü•ï+#·˝Òø£b˛‘·T+<ä+≥÷ Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T. $÷&çj·÷ |üø£åbÕ‘· <Û√s¡DÏ‘√ e´eVü≤]düTÔ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. eT] eTTK´+>± ãT<ëj·T÷˝À nø£ÿ#Ó*¢fi¯¢ô|’ kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#ês¡ + »]|æ Äô|’ #Ó ≥ Tº ≈ £ î ñ]y˚ d æ q dü + |ò ü T ≥q <ës¡ D eTì ~–«»jY T dæ + >¥ >∑ T s¡ T yês¡ + ‘· q {Ï « ≥º s √¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\T <ës¡TDeTì ø±s¡≈£î\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.

_C…|˝æ À #˚]q qeTùdÔ ‘Ó\+>±D #Ûs’Ó à¡ Hé sê»+ q÷´&Û©ç ,¢ pHé5( nq÷Vü≤´+>± qeTùdÔ ‘Ó\+>±D |üÁ‹ø£ #Ûs’Ó à¡ Hé dæ. \ø°Îsê»+ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ˝À #˚sês¡T. bÕغ C≤rj·T H˚‘·, πø+Á<ä ¨+ eT+Á‹ sêCŸHê<∏é dæ+>¥ düeTø£å+˝À q÷´&Ûç©¢˝À Äj·Tq ;CÒ|” rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. Á|ü<Ûëq eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û dü÷Œ¤]‘Ô √H˚ ‘êqT ;CÒ|˝ ” À #˚]q≥T¢ \ø°Î sê»+ ‘Ó*bÕs¡T. ;CÒ|” <ë«sê ‘êqT <˚XÊìøÏ ùde #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. qeTùdÔ ‘Ó\+>±D Á|ü»\+<ä] |üÁ‹ø£ nì, ;CÒ|”˝À #˚s¡&É+ e÷Á‘·+ ‘·q e´øÏÔ>∑‘· $wüj·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±>±, ‘· « s¡ ˝ ÀH˚ qeTùdÔ ‘Ó \ +>±D |ü Á ‹ø£ |ü > ±Z \ T #˚ ‘ · T \T e÷s¡T‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á H˚|<ü ´ä∏ +˝ÀH˚ Äj·Tq ;CÒ|˝ ” À #˚sêsê.. eTπs<Ó’Hê ø±s¡D+ ñ+<ë nqï $wüj·T+ e÷Á‘·+ ‘Ó*j·T˝Ò<äT. á |üÁ‹ø£ô|’ |üP]Ô Vü≤≈£îÿ\T bı+<ä˝Òø£b˛sTTq sê»+ ‹s¡– <ëìì ø¬ dæÄsY ‘·qj·TT&çøÏ n|üŒ–+∫q≥T¢ Á|ü#ês¡+ »]–+~. nsTT‘˚ n˝≤+{Ï<˚$÷ ˝Ò<äì sê»+ nqT#·s¡T\T yê~düTHÔ êïs¡T. Ç{°e˝Ò sê»+ yÓTÁ{À Ç+&çj÷· nì z Ç+^¢wt ~q|üÁ‹ø£ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nsTT‘˚ n~ ô|<ä›>± Á|üC≤<äs¡D bı+<ä˝<Ò Tä . >∑‘+· ˝À z e÷s¡T sê»+qT sê»´düu≈ÑÛ î£ |ü+|ækÕÔeTì ¬ødæÄsY Á|üø£{Ï+#ês¡T.


2

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Á|üC≤ CÀ´‹ X¯óøÁ y£ ês¡+ 06 `06` 2014

s¡TDe÷|ò”‘√ bÕ≥T ...XÊX¯«‘· #·s¡´\≈£î lø±s¡+ #·T{≤º* <˚X¯yê´|üÔ+>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î πøe\+ |ü]ÁXÊeT\≈£î sêsTTr\T Çe«&É+, yê]øÏ |üqTï˝À¢ $TqVü‰sTT+|ü⁄\T Çe«&É+ ˝Ò<ë, {≤ø˘‡ Vü‰*&˚ Á|üø£{Ï+#·&É+ »s¡T>∑T‘√+~. <˚X¯eT+fÒ πøe\+ |ü]ÁX¯eT\T, bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô˝Ò nqï≥T¢>± ‘·j÷· s¡sTT´+~. s¬ ‘’ T· \>∑T]+∫ Ä˝À#·q #˚dqæ yês¡T ‘·≈î£ ÿy˚. eTq≈£ î ø£ & É T |ü ⁄ ì+&Ü ‹+&ç ô |&É T ‘· T qï nqï<ë‘· \ ≈£ î m+‘·#d˚ Hæ ê ‘·≈î£ ÿy˚. nsTT‘˚ Á|ü‹j˚T{≤ yês¡T <ä>± |ü&TÉ ‘·÷H˚ ñHêïs¡T. yê]øÏ n+&É>± ì*∫ uÛÑs√kÕ Çe«ì ø±s¡D+>± y˚˝≤~eT+~ s¬ ‘’ q· ï\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚dTü ≈£î+≥÷H˚ ñHêïs¡T. á <˚X¯+ u≤>∑T|ü&Ü\Hêï, Ä]úø£+>± ì\<=≈£îÿø√yê\Hêï ¬s’‘·T |üø£åbÕ‘· Á|üuÛÑT‘ê«\T sêyê*. yê] >∑T]+∫ Ä˝À#·q #˚ùd Hêj·T≈£î\T sêyê*. yê]|ü≥¢ ñ<ës¡+>± e´eVü≤]+#˚ yês¡T bÕ\q #˚j÷· *. n|ü&˚ yê]øÏ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+~. eTq≈£î ø£&ÉT|ü⁄ ì+&ÉT‘·T+~. mìïø£\ y˚fi¯ Vü‰$÷ Ç∫Ãq≥T¢>± Ç|ü&ÉT ø=‘·Ô>± @s¡Œ&ɶ ¬s+&ÉT sêÅcÕº˝À¢ ¬s’‘·T\ s¡TDe÷|ò”ô|’ rÁe #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. \ø£åes¡≈£î s¡TDe÷|ò” #˚kÕÔeTì Çs¡T sêÅcÕº\ H˚‘·\T ¬ødæÄsY, #·+Á<äu≤ãT\T ‘Ó*bÕs¡T. Ä y˚Ts¡≈£î ø±sê´#·sD ¡ »s¡>&∑ +É ÄVü‰«ì+#·<>ä Z∑ |ü]D≤eT+. ‘Ó\+>±D sêh+˝Àì s¬ ‘’ T· s¡TD e÷|òô” |’ dæm+ ø¬ dæÄsY kÕqT≈£L\+>± dü Œ +~+#ês¡ T . Ç∫Ãq Vü ‰ $÷ y˚ T s¡ ≈ £ î \ø£ å e s¡ ≈ £ î ñqï s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ BìøÏ dü+ã+~Û+∫q Ä<˚XÊ\T ÇkÕÔeTì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î \ø£å es¡≈£î |ü+≥ s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚kÕÔeTH˚ mìïø£\ Vü‰$÷ì neT\T #˚j·T{≤ìøÏ ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ ø£düs¡‘·TÔqT yÓTT<ä\T ô|{Ϻ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± sêhkÕúsTT u≤´+ø£s¡¢ dü $ T‹ eTTK´eT+Á‹ ‘√ #· ] Ã+∫+~. eTs√e÷s¡ T #·]Ã+#ê\ì ≈£L&Ü ìs¡ísTT+#ês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê\ Á|üø±s¡+ 2013`14˝Àì KØ|òt, s¡;˝À¢ rdüTø=qï |ü+≥ s¡TD≤˝À¢ \ø£å es¡≈£î e÷|ò” ne⁄‘êsTT. n+‘·≈£î eTT+<äT s¡TD≤ìï rdüTø=ì u≤´+≈£î≈£î ãø±sTT|ü&ç ñ+fÒ n$ e÷|ò” ø±e⁄. e÷|ò”ø° ø=ìï $TqVü‰sTT+|ü⁄\T ñHêïsTT. bı˝≤ìï ø±≈£î+&Ü ã+>±sêìï ‘·qU≤ ô|{Ϻ rdüTø=qï |ü+≥ s¡TD+ e÷|ò”ø±<äT. |ü+≥ ~>∑Tã&ÉT\qT >√<ëeTT˝À¢ uÛÑÁ<ä|üs¡TÃø=ì nø£ÿ&ç <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘·+ Ä<Ûës¡+>± rdüTø=qï s¡TD≤\÷ s¡<äT› ø±e⁄. Ç˝≤ rdü T ø=qï |ü + ≥ s¡ T D≤\≈£ î ø=ìï $TqVü‰sTT+|ü⁄\‘√ e÷|ò” e]ÔdüTÔ+~. á uÛ≤s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ s¡÷.10y˚\ ø√≥¢ y˚Ts¡ ñ+&ÉqT+~. e÷|ò”øÏ dü+ã+~Û+∫q $~Û$<ÛëHê\ s¡÷|üø£\Œq≈£î u≤´+ø£s¡T¢, n~Ûø±s¡T\‘√ ˇø£ ø£$T{° @sêŒ≥e⁄‘·T+~. Ç~ e÷|ò”øÏ Á|ü‹bÕ<äq\ô|’ ìy˚~ø£qT ‘·j·÷s¡T#˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n+<äCÒdüTÔ+~. á y˚Ts¡≈£î >∑C…«˝Ÿ |üs¡´≥q˝À dæm+ ¬ødæÄsY düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚XÊs¡T. Ç~ z s¡ø£+>± ¬s’‘·T\≈£î ñ|üX¯eTqy˚T nì #Ó|üŒe#·TÃ. nsTT‘˚ Bìø£Hêï eTTK´yÓTÆq ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\ düs¡|òüsê, <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯¢˝À ndüŒwüº‘· ‘=\–‘˚ ¬s’‘·T\≈£î eT]+‘· y˚T\T #˚dæqyês¡e⁄‘ês¡T. Ç+ø± ¬s’‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫ eT]ìï eT+∫ ìs¡íj·÷\T »s¡>±\ì ¬s’‘ê+>∑+ ø√s¡Tø√e&É+˝À ‘·|ü˝Ò<äT. Çø£ ø=‘·Ô>± @s¡Œ&ÉuÀ‘·Tqï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹>± #·+Á<äu≤ãT 8q Á|üe÷D+ #˚jT· uÀ‘·THêïs¡T. Äj·Tq ≈£L&Ü mìïø£˝À¢ s¡TDe÷|ò”ô|’ Á|üø£≥q #˚XÊs¡T. Bìô|’Hê u≤ãT ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À ≈£L&Ü ¬s’‘·T\≈£î y˚T\Tm »s¡>±\qï<˚ n+<ä] Äø±+ø£å. Ç|üŒ{Ïπø $$<Ûä e÷sêZ\<ë«sê $esê\T ùdø£]+∫ $~Û$<ÛëHê\ô|’ dü e ÷˝À#· q \T »]|æ q Äj· T q |ü < ∏ ä ø ±ìï m˝≤ neT\T#˚j÷· \qï <ëìô|’ ˝À‘·T>± n<Û´ä j·Tq+ #˚dæ ìy˚~ø£ Çyê«*‡+~>± Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ä]úø£ dü\Vü‰<ës¡T>± u≤<Û ä ´ ‘· \ T #˚ | ü ≥ º q Tqï d” m dt sêe⁄≈£ î dü÷∫+#ês¡T.eTTK´eT+Á‹>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚dqæ yÓ+≥H˚ s¬ ‘’ T· s¡TDe÷|òô” |’ #·+Á<äu≤ãT ‘=* dü+‘·ø+£ #˚jT· uÀ‘·THêïs¡T. Ä y˚~ø£ qT+#˚ yês¡+˝À>± $~Û$<ÛëHê\ô|’ Á|üø£≥q #˚kÕÔeTì #Ó|Œü uÀ‘·THêïs¡T. Ä yÓ+≥H˚ HÓ\˝À>± e´ekÕj·T s¡TD≤\˙ï e÷|ò ” ne⁄‘êj· T ì, ø=‘· Ô s¡ T D≤\qT n+<ä T ≈£ î +{≤s¡ ì ¬s’‘·T\≈£î Vü‰$÷ Çyê«\H˚~ Äj·Tq jÓ÷#·q>± ñ+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ìy˚~ø£ u≤<Ûä´‘·\qT d”mdt sêe⁄≈£î n|üŒ–+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Äj·Tq Ä<Û«ä s¡´+˝À ì|ü⁄DT\T, n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ s¡TDe÷|ò” $~Û $<ÛëHê\ô|’ #·]Ãk˛Ô+~. \ø£å es¡≈£L e÷|ò” #˚ùdÔ 80XÊ‘·+ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î \_› #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± n+#·Hê y˚XÊs¡T. \ø£åqïs¡ es¡≈£î e÷|ò” #˚ùdÔ 84XÊ‘·+ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î kÕj·T+ \_ÛdüTÔ+<äì uÛ≤$+#ês¡T. @|”øÏ ©&é u≤´+≈£î>± ñqï Ä+Á<Ûë u≤´+≈£î qT+∫ s¡TD≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô düe÷#ês¡+ e∫Ã+~. eT]+‘· ˝À‘·T>± $X‚w¢ +æ #˚+<äT≈£î $T–*q u≤´+≈£î\ qT+∫ $esê\T ‘Ó|æŒdüTÔHêïs¡T. M{Ï qT+∫ e#˚à düe÷#ês¡+ Ä<Û ë s¡ + >± s¡ ø £ s ¡ ø ±\ Á|ü ‹ bÕ<ä q \qT ‘· j · ÷ s¡ T #˚ d æ #·+Á<äu≤ãT≈£î d”mdt sêe⁄ n+~+#·qTHêïs¡T. Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚dæq yÓ+≥H˚ s¡TDe÷|ò” <äg+ô|’H˚ ‘=* dü+‘·ø£+ #˚jT· qTqï #·+Á<äu≤ãT á |ü<øä∏ ±ìï me¬se]øÏ m˝≤ neT\T #˚j·TuÀ‘·THêïeTqï $wüj·÷\qT 15e ‘˚B˝À>± Á|üø£{ÏkÕÔeTì yÓ \ ¢ & ç + #· q THêïs¡ T . HÓ \ s√E˝À¢ > ± ¬ s ’ ‘ · T \T s¡ T D $eTT≈£îÔ\j˚T´˝≤ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~düTÔqï≥T¢ $e]kÕÔs¡T. s¡TDe÷|ò” neT\T˝À uÛ≤>∑+>± s¬ ‘’ T· \T #Ó*+¢ #ê*‡q s¡TD+ Á|üuÛÑT‘·« s¡TD+>± e÷s¡T‘·T+~. Øôw&É÷´\T #˚dæ @&Ü~øÏ ø=+‘· #=|üq u≤´+≈£î\≈£î »eT #˚düTÔ+~. s¡TD e÷|ò” |ü<∏äø£+˝À |üP]Ô>± ¬s’‘·T\πø \_› #˚≈£Lπs˝≤ #·÷&Ü\ì n~Ûø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç˝≤ ¬s+&ÉT sêÅcÕº˝À¢ ¬s’‘·T\≈£î ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯eTq+ \_Û+#·qT+~. nsTT‘˚ Ç˝≤+{Ï |ü<∏äø±\ ø£Hêï yê]øÏ XÊX¯«‘·+>± y˚T\T »]π> Á|üjÓ÷»Hê\ô|’ <äèwæº ô|{≤º*. yê]øÏ n+&É>± ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü*. n|ü&˚ Ç˝≤+{Ï |ü<∏äø±\ nedüs¡+ sê≈£î+&Ü b˛‘·T+~. eTq≈£î n+&É>± nqï<ë‘· ñ+{≤&Éì >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 06 `06` 2014

k˛j·÷ $‘·qÔ sêsTTr 50XÊ‘·+ |ô +#˚ |Á jü T· ‘êï\T ‘ê‘êÿ*ø£+>± Ä–q $‘·qÔ |ü+|æD° Ä~˝≤u≤<é,pHé5(ÄsYmHém): k˛j·÷ ¬s’‘·T\≈£î $‘·Ôq |ü+|æD° eT∞¢ yÓTT<ä{ÏøÏ e∫Ã+~. sêsTTr <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+‘√ Ç|üŒ{Ïπø Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·qï ¬s’‘·T\≈£î $‘·Ôq+ n+<äT‘·T+<ë ˝Ò<ë nqï Ä+<√fi¯q yÓTT<ä\sTT´+~. nsTT‘˚ sêsTTr uÛ≤sêìï ‘·–+Z #˚+<äT≈£î á ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïs¡ì düe÷#ês¡+. Á|üuTÑÛ ‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î n+~+#˚ k˛j·÷ $‘·ÔHê\ sêsTTr ô|+|ü⁄q≈£î nedü s ¡ y Ó T Æ q #· s ¡ ´ \T rdü T ≈£ î HêïeTì sêh n≥M, |üsê´es¡DXÊK eT+Á‹ CÀ>∑T sêeTqï nHêïs¡T. eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq nq+‘·s¡+ Äj·Tq yÓTT<ä{ÏkÕ] õ˝≤¢≈£î e∫Ãq dü+<äs¡“¤+>± á $wüj·T+ #ÓbÕŒs¡T. k˛j·÷ $‘·ÔHê\ <Ûäs¡ uÛ≤Ø>± ô|]–+<äì, õ˝≤¢˝À n‘·´~Ûø£+>± kÕ>∑T#˚ùd ¬s’‘ê+>±ìøÏ Ç~ uÛ≤s¡+>± e÷]+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ á $‘·ÔHê\≈£î sêsTTr 33XÊ‘·+ ÇdüTÔ+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\ $»„|æÔ y˚Ts¡≈£î n~Ûø£ uÛ≤s¡+ ‘·|æŒ+#˚+<äT≈£î sêsTTr 50XÊ‘êìøÏ ô|+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTì $e]+#ês¡T. á $wüj·TyÓTÆ Ç~ es¡πø e´ekÕj·TXÊKeT+Á‹ b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯¢>± kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡Hêïs¡T. πs|ü{Ï es¡≈£î <ëìô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£≥q #˚düTÔ+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î sêsTTr $‘·ÔHê\T ø=qT>√\T #˚dæq ‘·sê«‘· yê] u≤´+≈£î bı<äT|ü⁄

U≤‘ê\≈£î »eT#˚düTÔHêïs¡ì Ç~ ≈£L&Ü õ˝≤¢˝Àì ù|<ä ¬s’‘·T\≈£î Çã“+~>± ñ+<äHêïs¡T. sêsTTr eTT+<äT>±H˚ $TqVü‰sTT+∫ $Áø£sTT+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ¬s’‘·T\ n_Ûeè~∆øÏ nìï $<Û ë \T>± ø£ è wæ # ˚ d æ ¬ s ’ ‘ · T Á|ü u Û Ñ T ‘· « +>± ù|s¡ T ‘Ó#·TÃ≈£î+≥eTHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä<˚XÊ\T e#˚Ães¡≈£î k˛j·÷ $‘·ÔHê\ |ü+|æD°ì ‘ê‘êÿ*ø£+>± ì*|æy˚j·÷\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø nj·÷´sTT. $‘·ÔHê\ <Ûäs¡ uÛ≤Ø>± ô|s¡>∑&É+‘√ ¬s’‘·T\≈£î uÛ≤s¡+ ‘·–Z+#˚˝≤ ñ‘·Ôs¡T«\T ‘Ó|æŒ+#˚+<äT≈£î eT+Á‹ CÀ>∑T sêeTqï $‘·qÔ |ü+|æD° ‘ê‘êÿ*ø£+>± ì*|æ y˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á y˚Ts¡≈£î ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ qT+∫ ‘·<äT|ü] Ä<˚XÊ\T e#˚à es¡≈£î $‘·Ôq |ü+|æD° ÄbÕ\ì ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø nj·÷´sTT. B+‘√ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T nìï eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\≈£î $‘·Ôq |ü+|æD° yÓTT<ä\Tô|≥ºe<ä›ì Ä<˚•+#ês¡T. yêdüÔyêìøÏ õ˝≤¢ yÓTT‘·Ô+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ $‘·ÔHê\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£îHêïs¡T. esê¸\T ≈£î]j·Tø£b˛e&É+, rsê ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ qT+∫ Ä<˚XÊ\T sêe&É+‘√ $‘·Ôq |ü+|æD°ì ¬s+&ÉTeT÷&ÉT s√E\ es¡≈£î ì*|æ y˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ e´ekÕj·T dü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£îsê\T s√CŸ©\ ‘Ó*bÕs¡T.

s¡TDe÷|ò” <äg+ô|H’ ˚ ‘=* dü+‘·ø+£ |Á eü ÷D d”«ø±s¡+ s√CÒ neT\T ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5:mìïø£˝À¢ Ç∫Ãq Á|ü<Ûëq Vü‰$÷\T HÓsy¡ sπ˚ à n+X¯+ô|’ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT ø£dsü ‘¡ T· Ô eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëq+>± ¬s’‘·T, &Ü«Áø± s¡TDe÷|ò”ô|’ Äj·Tq <äèwæº πø+ÁBø£]+#ês¡T. Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚dæq s√CÒ düTe÷s¡T s¡÷.54 y˚\ ø√≥¢ s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚d÷ü Ô ‘=* dü+‘·ø+£ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚|ü{≤ºs¡T. <˚X¯+˝À Ç+‘·es¡≈£L @ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü #˚|ü≥ºì Ø‹˝À uÛ≤Ø>± ¬s’‘·T s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚j÷· \ì #·+Á<äu≤ãT jÓ÷∫düTHÔ êïs¡T. Ç+<äTø√dü+ nedüsy¡ TÓ qÆ Á|üD≤[ø£qT düqï<ä+∆ #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡T. s¡TD≤\ Øôw&É÷´˝Ÿ‘√ bÕ≥T u≤+&É¢ C≤Ø <ë«sê Ç∫Ãq Vü‰$÷ì neT\T #˚jTÓ T#·Ãì u≤ãT uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ¬s’‘·T s¡TD≤\T e÷|ò” #˚kÕÔeTì #·+Á<äu≤ãT ‘·q bÕ<äj·÷Á‘· dü+<äs¡“¤+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç{°e\ mìïø£\ Á|ü#ês¡ düeTj·T+˝Àq÷ Äj·Tq Ç<˚ Vü‰$÷ì Á|ü<Ûëq+>± Á|ü k ÕÔ $ +#ês¡ T . á Vü ‰ $÷ $|ü Ø ‘· + >± Äø£ ≥ Tº ø √e&É + ‘√ d” e ÷+Á<Û ä ˝ À |ò ü T q $»j· T + <ä ø Ï ÿ +~. á H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝ÀH˚ s¡TDe÷|ò”ì neT\T #˚j·÷\ì u≤ãT ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. n+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq $~Û$<ÛëHê\ô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ #·]ÃdüTÔHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ‘·qqT ø£*dæq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ◊yÓÄ ’ sY ø£ècÕísêe⁄‘√ Ç<˚ n+X¯+ô|’ #·]Ã+#ês¡T. $$<Ûä u≤´+≈£î˝À¢ ¬s’‘·T\T, dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\T rdüT≈£îqï s¡TD≤\T yÓTT‘·Ô+ s¡÷.54 y˚\ ø√≥T¢ ñ+≥T+<äì n+#·Hê. á HÓ\ 8q Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚jT· qTqï #·+Á<äu≤ãT.. n<˚ s√E s¡ T D≤\ e÷|ò ” <ä g +ô|’ dü + ‘· ø £ + #˚ j · ÷ \ì ìs¡ísTT+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î u≤´+ø£s¡¢‘√ bÕ≥T ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq Ç|üŒ{Ïπø dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Ä]úø£ ˝À≥T‘√ sêh+ @s¡Œ&ÉT‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À s¡TDe÷|ò” neT\T‘√ uÛ≤Ø uÛ≤s¡+ ‘·|üŒ<äì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥Tqï|üŒ{Ïø°, {°&û|” n~ÛH˚‘·

e÷Á‘·+ >∑{ºÏ |ü≥Tº<\ ä ‘√ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. s¡TDe÷|ò”øÏ dü+ã+~Û+∫ u≤´+≈£î\≈£î &ÉãT“ ‹]– #Ó*+¢ #·&ÜìøÏ ã<äT\T yê]øÏ u≤+&Éq¢ T C≤Ø #˚j÷· \ì u≤ãT jÓ÷∫düTHÔ êïs¡T. Bì e\¢ n≥T s¡TDe÷|ò‘” √ bÕ≥T u≤´+≈£î\≈£î Ä]úø£+>± ô|<ä›>± uÛ≤s¡+ |ü&É<äì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Á|üe÷D d” « ø±sêìøÏ π ø +Á<ä eT+Á‘· T \‘√ bÕ≥T &É » Hé ≈ £ î ô|’ > ± eTTK´eT+Á‘·T\T Vü‰»s¡T ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À s¡TDe÷|ò”ô|’ dü+‘·ø£+ #˚ùdÔ <˚X¯yê´|üÔ+>± n+<ä] <äèwæºì Äø£]¸+#·e<ä›ì u≤ãT jÓ÷#·q>± ñqï≥T¢ bÕغ esêZ\ düe÷#ês¡+. s¡÷.36 y˚\ ø√≥¢ ¬s’‘·T s¡TD≤\T, 18 y˚\ ø√≥¢ &Ü«Áø± s¡TD≤\T ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç$ ø±≈£î+&Ü eTs√ s¡÷. 6 y˚\ ø√≥¢ ã+>±s¡+ô|’ s¡TD≤\T rdüT≈£îqï≥T¢ n+#·Hê. nsTT‘˚, ã+>±s¡+ô|’ rdüT≈£îqï s¡TD≤\ e÷|ò” nkÕ<Ûä´+. á H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s’‘·T, &Ü«Áø± s¡TD≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q s¡÷.54 y˚\ ø√≥¢qT e÷|ò ” #˚ ù d+<ä T ≈£ î {° & û | ” dü H êïVü ‰ \T #˚ k ˛Ô + ~. nsTT‘˚ , yêdüÔyêìøÏ n+‘·>± s¡TD≤\T eT+ps¡j·÷´j·÷? nqï <ëìô|’Hê _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. 2008˝À øπ e\+ s¡÷.9 y˚\ ø√≥T¢ s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚XÊs¡ì.. á Hê\Tπ>fi¯¢≈£î n+‘·≈£î ◊<äT πs≥T¢ m≈£îÿe>± s¡TD≤\T eT+ps¡ j · ÷ ´j· ÷ ? nqï dü + <˚ V ü ≤ + HÓ \ ø=+~. Bìô|’ #·+Á<äu≤ãT dü\Vü‰<ës¡T, Ä]úø£ ì|ü⁄DT&Ó’q ≈£î≥T+ãsêe⁄ Á|ü‘˚´ø£+>± <äèwæº kÕ]+#ês¡T. e&û¶ #Ó*¢+|ü⁄ô|’ ◊<˚fi¯¢ bÕ≥T e÷s¡{À]j·T+ $~Û+#ê\ì u≤ãT uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. n˝≤π>, øπ +Á<ä nqTeT‹‘√ s¡TD≤\ yÓTT‘êÔìøÏ ôd≈£L´]{° u≤+&ÉT¢ C≤Ø #˚j·÷\ì jÓ÷∫düTÔHêïs¡ì bÕغ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. Ç<˚ n+X¯+ô|’ bÕغ XÊdüqdüuÛ≤|üø£å düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+#·qTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïsTT.

eTT>∑TZs¡T n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD˝À Á|üe÷Dd”«ø±s¡ @sêŒ≥T¢ >∑ T +≥÷s¡ T ,pHé 5 (ÄsY m Hé m ): dæ m +>± #· + Á<ä u ≤ãT Á|üe÷D+ #˚ùd düuÛ≤düú*˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |üqT\qT eTT>∑TZs¡T ◊@mdt n~Û ø ±s¡ T \T |ü s ¡ ´ y˚ ø Ï å d ü T Ô H êïs¡ T . {Ï & ç m ©Œ H˚ ‘ · > ± @ø£ Á ^e+>± mìï¬ ø ’ q u≤ãT 8q kÕj· T +Á‘· + Á|ü e ÷D+ #˚ j · T qTHêïs¡ T . B+‘√ Çø£ ÿ &É |ü q T\qT y˚ > ∑ e +‘· + #˚sTT+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+∫+~. M]˝À qMHé$T≥º˝,Ÿ ÄsY.n+&é._. eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù XÊ´+u≤ãT, ø£&É|ü ø£˝…ø£ºsY ø√q X¯•<ÛäsY kÕúìø£+>±H˚ ñ+&ç |üqT\qT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ myÓTà˝Ò´\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T sêh Hêj·T≈£î\T düuÛ≤düú*øÏ e∫à |üqT\qT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. Á|üe÷D d”«ø±s√‘·‡yêìøÏ sêh+ q\TeT÷\\ qT+∫ 20 y˚\ yêVü≤Hê\T ekÕÔj·Tì n+#·Hê y˚düTÔqï≥T¢ b˛©dt n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. 30 y˚\ yêVü≤Hê\T bÕ]ÿ+>¥ #˚dTü ≈£îH˚˝≤ Á|ü<X˚ Ê\qT m+|æø£ #˚dæq≥T¢ $e]+#ês¡T. düø±\+˝À düuÛ≤ y˚~ø£ e<ä›≈£î #˚ s ¡ T ø√yê\Hêï, >∑ e T´kÕú H ê\≈£ î yÓ fi ≤¢ \ Hêï yêVü ≤ Hê\qT n&É~¶ &É+¶ >± mø£ÿ&É|&ü ‘ç ˚ nø£ÿ&É ø±≈£î+&Ü m+|æø£ #˚dqæ bÕ]ÿ+>¥ ÁbÕ+‘ê˝À¢H˚ ì*ù|˝≤ Å&Ó’es¡T¢, H˚‘·\T #=s¡e rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. b˛©dt XÊK≈£î Á|ü»\T |üP]Ô>± düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. düu≤Û ÁbÕ+>∑D+˝À ã+<√ãdüTÔ $<ÛTä \≈£î 10 y˚\ eT+~ b˛©düT\qT $$<Ûä õ˝≤¢\ qT+∫ s¡|Œæ düTqÔ ï≥T¢ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. Á|üe÷D d”«ø±s√‘·‡yêìøÏ düeTj·T+ <ä>∑Zs¡|ü&É&É+‘√ Äj·÷ XÊK\T |üqT\qT eTTeTàs¡+ #˚XÊsTT. |ü>∑\T, sêÁ‹ |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düuÛ≤düú*˝ÀH˚ ñ +&ç |ü q T\qT |ü s ¡ ´ y˚ ø Ï å d ü T Ô H êïs¡ T . B+‘√ |ü q T\T }|ü+<äT≈£îHêïsTT. s¡Vü≤<ës¡T\T, uÛÑeHê\ XÊK j·T+Á‘ê+>∑+ ˇø£ yÓ’|ü⁄ u≤]πø&ÉT¢ ì]àdü÷ÔH˚ eTs√yÓ’|ü⁄ ôV≤*bÕ´&é, y˚~ø£ |üqT\qT j·TT<ä∆ÁbÕ‹|ü~ø£q #˚|ü&ÉT‘√+~. Ä XÊK d”á, |üs¡´y˚ø£åø£ Ç+õ˙s¡T¢ düuÛ≤düú*˝ÀH˚ ñ+&ç |üqT\ y˚>∑e+‘êìøÏ #·s´¡ \T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. $<äT´‘·TÔ XÊK Ç|üŒ{Ïøπ ÁbÕ+>∑D+˝À $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚dæ+~. düuÛ≤düú* e<ä› eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD≤ìøÏ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ôV≤*bÕ´&é qT+∫ y˚~ø£ e<ä›≈£î MM◊|”\T sêe&ÜìøÏ M\T>± ‘ês¡T s√&ÉT¶

ìsêàD≤ìï y˚>∑e+‘·+>± #˚düTÔHêïs¡T. nìï XÊK\÷ |üqT\ ìs¡«Vü≤DqT y˚>∑e+‘·+ #˚XÊsTT. ø£˝…ø£ºsY düTπswt≈£îe÷sY ì‘·´+ düuÛ≤düú*øÏ e∫à |üqT\qT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. ◊<äT \ø£å\ eT+~ »q+ sêqT+&É&É+‘√ yê]øÏ düuÛ≤düú*˝À eTs¡T>∑T<=&É¢ |üs¡+>± nkÂø£s¡´+ ˝Ò≈£î+&Ü ø=ìï XÊX¯«‘·, eT]ø=ìï yÓTTu…’˝Ÿ {≤sTT˝…≥T¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ +#·T‘·THêïeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° ‘ê>∑T˙{Ï edü‹, eTõ® > ∑ bò Õ ´¬ ø ≥T¢ n+<˚ ˝ ≤ Á|ü u Û Ñ T ‘· « |ü s ¡ + >± #· s ¡ ´ \T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Ç$ø±≈£î+&Ü bÕغ |üs¡+>± ≈£L&Ü m+|” >∑˝≤¢ »j·T<˚yé @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T.

ø±\|ü]$T‹ ˝Ò≈£î+&Ü ¬s’‘·T s¡TDe÷|òæ : Hêsêj·TD KeTà+,pHé 5: mìïø£\ eTT+<äT Ç∫Ãq Vü‰$÷ y˚Ts¡≈î£ s¡TDe÷|ò” #˚j÷· \ì d”|◊” Hêj·T≈£î\T Hêsêj·TD nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eTTK´eT+Á‹ øπ d”ÄsY ø±\|ü]$T‹ ˝Ò≈î£ +&Ü s¬ ‘’ T· \≈£î \ø£å ˝À|ü⁄ s¡TDe÷|ò” #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ KeTà+ õ˝≤¢ eT~Ûs¡˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´eT+Á‹ u≤´+ø£s¡¢‘√ »]|æq düe÷y˚X¯+˝À pHé`2013 ‘·sê«‘· rdüT≈£îqï s¡TD≤\qT e÷Á‘·y˚T e÷|ò” #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#·&É+ dü¬s’+~ø±<äHêïs¡T. mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º y˚ T s¡ ≈ £ î ¬ s ’ ‘ · T \+<ä ] ø° ø±\|ü ] $T‹ ˝Ò ≈ £ î +&Ü s¡ T De÷|ò ” #˚j÷· \ì ø√sês¡T. mìïø£\ eTT+<äT Ç∫Ãq yê>±›Hêìï øπ d”ÄsY neT\T #˚ j · ÷ \Hêïs¡ T . kÕ+π ø ‹ø£ kÕ≈£ î ‘√ Vü ‰ $÷\T HÓs¡y˚s¡Ã≈£î+&Ü #·÷&Ü\qTø√e&É+ dü¬s’+~ø±<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ¬s’‘·T\≈£î ñqï nìï s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J myÓTà˝Ò´ kÕ+ã•esêe⁄, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’ø±bÕ myÓTà˝Ò´\T mes¡÷ {Ï&ç|æ˝ÀøÏ yÓfi¯¢s¡T: »©˝Ÿ U≤Hé $»j·Tyê&É,pHé 4: yÓ’ø±bÕ qT+∫ {Ï&ç|æ˝ÀøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î mes¡÷ dæ<+›ä >± ˝Òsì¡ $»j·Tyê&É |ü•ÃeT myÓTà˝Ò´, yÓm’ dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT »©˝Ÿ U≤Hé düŒwüº+ #˚XÊs¡T. $|üø£å+˝À ≈£Ls¡TÃì düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·eT bÕغ myÓTà˝Ò´\T {°&û|”˝À #˚s¡T‘·THêïs¡qï yês¡Ô\qT Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq $»j·Tyê&É˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷... {°&û|” H˚‘·\T yÓTÆ+&é π>yéT Ä&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ + #ês¡ T . Ä+<Û ä Á |ü < ˚ X Ÿ ≈ £ î ø±uÀj˚ T eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT πø_HÓ{À¢ #√≥T <äø£ÿ<äì uÛ≤$düTÔqï myÓTà˝Ò´\T Ç|üŒ{Ïπø yÓ’mdtÄsY bÕغ yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡ì...‘·eT bÕغ˝ÀøÏ e#˚Ã+<äT≈£î yês¡+‘· dæ<ä∆+>± ñHêïs¡ì »©˝Ÿ U≤Hé á dü+<äs¡“+>± dü+#·\q Á|üø£≥q #˚XÊs¡T. eùdÔ yêπs ekÕÔs¡T ‘·|Œü ‘·eTyês¡T yÓ\s¢ ì¡ nHêïs¡T. Ç{°e\ »]–q mìïø£˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä+<ÛäÁ|ü<˚XÀ¢ 67 nôd+;¢ d”≥T¢ ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ {°&û|” e+<ä≈£î ô|’>± kÕúHê\qT ¬>\T#·T≈£î+~.

d”Œø£s>Y ± düT$TÁ‘øπ· yÓTT>∑TZ n<ë«˙,CÀwæ\≈£î yÓTT+&ç#s˚ TT..? q÷´&Ûç©¢,pHé 5): n<ë«˙ì ‘·<äT|ü] ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY #˚kÕÔs¡ì nqT≈£îHêï n˝≤+{Ï dü÷#·q˝ÒM ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. n<ë«˙ ˝Ò<ë eTs√ d”ìj·TsY H˚‘· eTTs¡∞eTH√Vü≤sY CÀwæ˝À ˇø£]ì d”Œø£sY>± #˚kÕÔs¡ì Á|ü#ês¡+ kÕ–+~. ‘êC≤>± Ç|ü&ÉT düT$TÁ‘ê eTVü‰»Hé ù|s¡T $ì|æk˛Ô+~. ãVüQXÊ ÄyÓT ‘·<äT|ü] d”Œø£sY ø±e#·Ãqï dü+πø‘ê\T edüTÔHêïsTT. >∑Ts¡TX¯óÁø£yês¡˝À¢ düuÛÑT´\ Á|üe÷D+ nq+‘·s¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ d”Œø£sY m+|æø£ »s¡T>∑qT+~. B+‘√ 16e ˝Àø˘ düuÑÛ d”Œø£s>Y ± ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚ ‘ · dü T $TÁ‘ê eTVü ‰ »Hé ( 71) ù|s¡ T Ksês¡ T nsTTq≥T¢ düe÷#ês¡+. bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eVü‰sê˝À¢ $X‚wü nqTuÛÑe+ ñ qï ÄyÓ T qT X¯ ó Áø£ y ês¡ + »]π > bÕs¡ ¢ y Ó T +≥T dü e ÷y˚ X Ê˝À¢ n~Ûø±]ø£+>± mqTïø√qTHêïs¡T. á $wüj·÷ìï ;CÒ|” esêZ\T Á<ÛäTMø£]+#êsTT. eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q düT$TÁ‘êùdHé uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغøÏ #Ó+~q ø°\ø£ Hêj·T≈£îsêfi¯¢˝À ˇø£s¡T. Ç+&√sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ düT$TÁ‘ê eTVü‰»Hé es¡Tdü>± 8ekÕ] m+|”>± ¬>\Tbı+<ës¡T. 1989˝À ‘=*kÕ] $»j·T+ kÕ~Û+∫ 9e ˝Àø˘düuÛÑ˝À n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. n~ yÓTT<ä\T Ç|ü&ÉT 16e ˝Àø˘düuÛÑ es¡≈£î ÄyÓT Á|ükÕúq+˝À z≥$T n+≥÷ mø£ÿ&Ü ˝Ò<äT. >∑‘·+˝À ÄyÓT≈£î &ç|üP´{° d”Œø£sY>± neø±X¯+ e∫ÃqfÒ¢ e∫à sê»ø° j · T dü $ ÷ø£ s ¡ D ˝À¢ ∫e] ì$Twü + ˝À #˚ C ≤]+~. ô|Á{À*j·T+ XÊU≤ düV‰ü j·T eT+Á‹>± |üì#˚dqæ ‘=* eTVæ≤fi≤ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´sê\T. Ä˝À∫+∫ >±˙ @ ìs¡íj·TyÓTÆHê rdü T ø√s¡ H ˚ ù|s¡ T bÕغ ˝ À dü T $TÁ‘ê eTVü ‰ »Hé ≈ £ î ñ+~. Ç+^¢wt,Væ≤+B˝À¢ eT+∫ |ü≥Tºqï ÄyÓT eT+∫ eø£Ô>± ≈£L&Ü ù|s¡T dü+bÕ~+#ês¡T. ˝≤j·TsY qT+∫ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e∫Ãq ÄyÓT ;CÒ|”˝À ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä y˚düT≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ Á|ü»\T dü T $TÁ‘ê eTVü ‰ »qTï ‘êjY T (nø£ ÿ ) nì Äràj· T +>± |æ\T#·T≈£î+{≤s¡T. sêh sê»ø°j·÷˝À¢q÷ ÄyÓT ø°\|ü bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. 2002`04 es¡≈£î VüQ´eTHé ]k˛sY‡dt, ø£eT÷´ìπøwüHé ô|Á{À*j· T + XÊK\≈£ î dü V ü ‰ j· T eT+Á‹>± $<Û ä T \T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

. @ ¡LiL`i}ms»¡Õ‹[¨s F°÷d¡£qs ˙g_Li≤`∂= Õ‹[ «¡Ljigji©´s ≠ds≤][‰Ã¡V NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ g_LRi™´s™´sLiµR∂©´sLi q{ s*NRPLjiqx sVÚ©s´ ı ™´sW“¡ ≤U∂“¡{ms ˙xmsryµ`∂ LS™´so


3

|Á Cü ≤ CÀ´‹

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT

|Á eü ÷D+ #˚sTT+∫q bÁ ıf…+ d”Œø£sY eTqyês¡T ‘Ó\T>∑T˝À.. ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ\≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T m+|”\T ‘Ó\T>∑T˝À Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ ‘=*kÕ] ˝Àø˘düuÛÑ≈£î mìï¬ø’q πø+Á<ä eT+Á‹ nXÀø˘>∑»|ü‹sêE ‘Ó \ T>∑ T ˝À Á|ü e ÷D+ #˚ X Ês¡ T . Äj· T q ‘· s ê«‘· CÒ d ” ~yêø£sY¬s&ç¶, y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, yÓ’mdt n$HêXŸ¬s&ç¶, yÓ’M düTu≤“¬s&ç¶, es¡Á|ükÕ<é¬s&ç¶, ãT{≤º πsDTø± $T<∏äTHé¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚ Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. Ä+Á<Ûä≈£î #Ó+~q •eÁ|ükÕ<é $TqVü‰ $T>∑‘ê yês¡+‘ê m+|”\T>± Á|üe÷D+ #˚XÊs¡T. ‘=* s√E düe÷y˚XÊ˝À¢ Á|ü<ëÛ ì yÓ÷&û |üøÿ£ q Äd”qT˝…q’

;CÒ|” nÁ>∑H˚‘· n<ë«˙ >∑Ts¡Tyês¡+ Ä d”{À¢ ø±≈£î+&Ü <ä÷s¡+>± ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. yÓ÷&û |üø£ÿq ø±≈£î+&Ü πø+Á<ä eT+Á‘·T\T düTcÕàdü«sêCŸ, sêCŸHê<∏édæ+>¥, sê+$˝≤dt bÕXÊ«Hé\‘√ ø£*dæ Äd”qT\j·÷´s¡T. yêdüyÔ êìøÏ ¬s+&√ es¡Tdü˝À n<ë«˙øÏ d”≥T πø{≤sTTùdÔ.. eTT+<äT es¡Tdü˝À ≈£Ls√Ãyê\ì ‘êH˚ $»„|æÔ #˚XÊqì bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eVü‰sê\ XÊK eT+Á‹ yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. ø±>±, sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ≈£L&Ü Á|ü‹|üø£å u…+∫˝À¢ì ¬s+&√ es¡Tdüøπ |ü]$T‘·eTj·÷´s¡T. m˙‡|” m+|” düTÁ|æj÷· dü÷˝… |üø£ÿq Äj·Tq ≈£Ls=ÃHêïs¡T.

s¡TDe÷|ò|ô” ’ |ü⁄q'dü$÷øÏ+å #ê*: øπ d”ÄsY≈î£ C≤Hê $»„|Ôæ dü]ø±<äHêïs¡T. y˚Tìô|òk˛º˝À #Ó|æŒq <ëìøÏ, #˚düTÔqï <ëìøÏ bı+‘·q ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ $eø£å #·÷|ü⁄‘√+<äì ¬ s ’ ‘ ê+>∑ + ˝À rÁe Ä+<√fi¯ q HÓ \ ø=+<ä ì ‘Ó * bÕs¡ T . s¡TDe÷|ò”ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓq≈£îÿ ‘·>∑TZ‘√+<äì ¬s’‘·T\T sêh yê´|ü+Ô >± Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑T‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ç∫Ãq e÷≥ y˚ T s¡ ≈ £ î s¡ T De÷|ò ” neT\T #˚ j · ÷ \ì Á|ü u Û Ñ T ‘ê«ìï ø√s¡T‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. s¡TDe÷|ò”ô|’ yês¡+ |ü~s√E˝À¢ yÓTT<ä{Ï dü+‘·ø£+ ô|&É‘êeTqï Á|üuÛÑT‘·«+.. n~ ô|≥ºø£eTT+<˚ Ä+<√fi¯qø£s¡ |ü]dæú‘·T\T ø£*Œ+#·&É+ u≤<Ûëø£s¡eTì C≤Hê yê´U≤´ì+#ês¡T. s¡TDe÷|ò”ì @&Ü~øÏ e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·+ #˚jT· &É+ ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ä&çq e÷≥ ‘·|Œü ≈£î+&Ü Á|ü»\ $XÊ«kÕìï ì\u… ≥ Tº ø √yê\Hêïs¡ T . $XÊ«dü | ò ü ÷ ‘· T ø±ìøÏ

bÕ\Œ&ܶs¡H˚ n|üø°]Ô eT÷≥>∑≥Tºø√≈£î+&Ü Á|ür ¬s’‘·T≈£î s¡÷.\ø£å s¡TD+ e÷|ò” #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø±\ e´e~Û‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ¬s’‘·T\ s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚j·÷\ì ø√sês¡T. yÓ÷dü|üP]‘· Á|üuÛÑT‘·«eTì n|üø°]Ô sêe&É + eT+∫~ ø±<ä ì ... Bìô|’ π ø d” Ä sY |ü⁄q'dü$÷øÏ+å #·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. y˚Tìô|òk˛º˝À #Ó|Œæ q <ëì Á|üø±s¡+ Ç∫Ãq e÷$÷ì HÓs¡y˚πsÃ+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ˝Ò≈£î+fÒ |ü~ s√E˝À¢H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ+&Üs¡+ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰$÷\qT ì\u…fÒº+<äT≈£î, Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düVü≤ø£]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\ düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ, yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

uÛ≤Ø esê¸\≈£î ns¡{,Ï u§bÕŒsTT ‘=≥\≈£î qwü+º |üø£&É“+B>± $‘·Ôq |ü<∏äø£+ neT\T ∫‘· ÷ Ô s ¡ T ,pHé 5 (ÄsY m Hé m ): õ˝≤¢ ˝ À Ç{° e * ô|qT>±\T\‘√ ≈£L&çq es¡+¸ uÛ≤Ø qcÕºìï $T–*Ã+~. B+‘√ ñ<ë´q |ü+≥\T |üP]Ô>± <Óã“‹HêïsTT. >±©yêq ;uÛÑ‘ê‡ìøÏ ñ<ë´qXÊK≈£î dü+ã+~Û+∫ ∫‘·÷sÔ T¡ &ç$»Hé |ü]~Û˝À ns¡{,Ï u§bÕŒsTT, ≥yÓT{≤ |ü+≥\T 32.20 ôV≤ø±ºs¡¢˝À <Óã“‹qï≥T¢ ÁbÕ<∏$ä Tø£+>± n+#·Hê y˚XÊeTì ñ<ë´q XÊK n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. <Ó ã “‹qï |ü + ≥\≈£ î dü + ã+~Û + ∫q ÁbÕ<∏ ä $ Tø£ ìy˚ ~ ø£ q T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+bÕeTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î ns¡{Ï |ü+≥,u§bÕŒsTT |ü + ≥\≈£ î dü + ã+~Û + ∫ $esê\qT ùdø£ ] +#ês¡ T . |ü + ≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\ $esê\T, $d”Ôsêíìï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ s¡ ÷ |ü + ˝À dü e T]Œ+#êeTì $e]+#ês¡ T . Á|ü u Û Ñ T ‘· « + qwüº|ü]Vü‰sêìï $&ÉT<ä\ #˚ùdÔ u≤~Û‘· ¬s’‘·T\≈£î n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ á KØ|òt˝À Á>±eT$‘·Ôq |ü<∏äø£+ øÏ+<ä y˚sT¡ ôdq>∑ kÕ>∑T≈£î õ˝≤¢˝À 34 eT+&É˝≤\qT m+|æø£ #˚d+æ ~. Ç+<äT≈£î >±qT Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢≈£î 1455 øÏ«+{≤fi¯¢ y˚s¡Tôdq>∑ $‘·ÔHêìï πø{≤sTT+∫+~. Á>±eT $‘·Ôq |ü<∏äø£+ øÏ+<ä õ˝≤¢˝À 34 eT+&É˝≤\qT õ˝≤¢ e´ekÕj·T XÊK m+|æø£ #˚d+æ ~. á y˚ T s¡ ≈ £ î yÓ < ä T s¡ T ≈£ î |ü Œ +, e&É e ÷\ù|≥, mdt Ä sY | ü ⁄ s¡ + , bÕ\düeTTÁ<ä+, >∑+>±<Ûäs¡HÓ\÷¢s¡T, |ü⁄*#Ós¡¢, |”˝Òs¡T, s=+|æ#Ós¡¢,

∫qï>={Ϻ>∑\T¢, j·TÁsêyê]bÕfiË+, πøM|ü¢˝…, dü<äT+, yê©àøÏ|ü⁄s¡+, ô|<ä›eT+&É´+, >∑TÁs¡+ø=+&É, ø£*øÏ], eT<äq|ü¢˝…, ≈£îs¡ã\ø√≥, _.ø=‘· Ô ø √≥, |” { ° m +, eTT\ø£ \ #Ó s ¡ T e⁄, ‘· + ãfi¯ ¢ | ü ¢ ˝ … , ìeTàq|ü¢˝…, |ü⁄+>∑q÷s¡T, \à&˚|ü¢˝…, k˛eT\, |ü\eTH˚s¡T, u…’¬s&ç¶|ü¢˝…, $.ø√≥, sêeT≈£î|üŒ+, XÊ+‹|ü⁄s¡+, ≈£î|üŒ+, >∑T&ç|ü¢˝… eT+&É˝≤\THêïsTT. m+|æø£ #˚dæq eT+&É˝≤\≈£î Vü≤ø± $‘·Ôq dü+düú πø6, Hêsêj·TDÏ s¡ø£+ $‘·ÔHê\qT düs¡|òüsê #˚düTÔ+~. Äj·÷ eT+&É˝≤˝À¢ m+|æø£ #˚dqæ s¬ ‘’ T· \≈£î 50XÊ‘·+ sêsTTrô|’ e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T $‘·ÔHê\qT |ü+|æD° #˚kÕÔs¡T. m+|æø£ #˚ d æ q eT+&É ˝ ≤˝À¢ ‘=\T‘· ø=ìï Á>±e÷\qT e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T >∑T]ÔkÕÔs¡T. >∑T]Ô+∫q Á>±e÷˝À¢ ˇπø#√≥ 10 ôV≤ø±ºs¡¢ $d”Ôs¡í+˝À y˚s¡Tôdq>∑ kÕ>∑T #˚|üfÒº 25 eT+~ ¬s’‘·T\qT m+|æø£#˚dæ 50 XÊ‘·+ sêsTTrô|’ HêD´yÓTÆq $‘·ÔHêìï |ü+|æD° #˚kÕÔs¡T. õ˝≤¢˝À Á>±eT $‘·Ôq |ü<∏äø±ìï |üø&£ “É +B>± neT\T #˚jT· qTHêïeTì õ˝≤¢ e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT $‘·Ôq |ü<∏äø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q $‘·ÔHê\T eT÷&ÉT s√E˝À¢ õ˝≤¢≈£î sêqTHêïj·Tì, ns¡TΩ˝…’q ¬s’‘·T\πø $‘·Ôq |ü+|æD° #˚|ü{≤º\ì e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

Ç+{Ï<=+>∑\ Ä≥ø£{Ϻ+#·qTqï n~Ûø±s¡T\T @&Ü~øÏ $T+∫ n≥M &É÷´{° qT+∫ $TqVü‰sTT+|ü⁄ ∫‘· ÷ Ô s ¡ T ,pHé 5 (ÄsY m Hé m ): mÁs¡ < =+>∑ \ qT ø£ ≥ º & ç #˚ ù d+<ä T ≈£ î õ˝≤¢ j· T +Á‘ê+>∑ + ø° \ ø£ ìs¡ í j · ÷ \qT rdü T ø√uÀ‘√+~. Ç+<ä T ˝À uÛ ≤ >∑ + >± Ç+{Ï < =+>∑ \ Ä≥ø£{Ϻ+#˚+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆+ #˚dæ+~. ø=+<äs¡T Bs¡Èø±\+ bÕ‘·T≈£îb˛‘·T+&É≥+‘√.. <=+>∑\‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡H˚ Äs√|üD\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïπø n≥T b˛©düT, Ç≥T n≥MXÊK˝Àì |ü\Te⁄s¡T ñ<√´>∑T\qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T≈£L&ÜqT. á H˚|ü<∏ä´+˝À eTT+<äT>± n≥MXÊKô|’ <ä è wæ º k Õ]+#ê\H˚ ~ ñqï‘ê~Û ø ±s¡ T \ Ä˝À#· q . Bìô|’ kÕ<Ûë´kÕ<Ûë´\qT ôd’‘+· |ü]o*+ #·qTHêïs¡T. ‘·<qä T>∑TD+>±.. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï dæã“+~ $esê\‘√ düVü‰ ìy˚~ø£qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n≥MXÊK ñqï‘ê~Û ø ±s¡ T \ <ë«sê ìy˚ ~ +#˚ + <ä T ≈£ î dæ<e∆ä Tj·÷´s¡T. n≥MXÊK dæã“+~ n&Ée⁄˝À¢ @&Ü~ e÷Á‘·yT˚ Çø£ô|’ $<ÛTä \T ìs¡«]Ô+#˚˝≤ #·÷&ÉqTHêïs¡T. M]øÏ ø=+<äsT¡ düà>∑s¢ T¡ ¢ ms¡yd˚ Tü HÔ êïs¡qï ø±s¡D+>± m≈£îÿeø±\+ yê]ì á ÁbÕ+‘·+˝À |ü ì #˚ j · T ≈£ î +&Ü ã~© #˚ j · T qTHêïs¡ T . á $wü j · T yÓ T Æ n‘·T´qï‘·kÕúsTT˝À ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\H˚ Á|ü‹bÕ<äqqT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|üqTHêïs¡T.. ‘·<ë«sê mÁs¡<=+>∑\≈£î düVü≤ø±s¡+ n+~+#˚ dæ ã “+~, n~Û ø ±s¡ T \ô|’ ø£ ] ƒ q #· s ¡ ´ \≈£ î ñ |üÁø£$T+#·qTHêïs¡T.. Ç|üŒ{Ïπø X‚cÕ#·\+ n&Ée⁄˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 56 πø+Á<ë\qT n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. ≈£L+_+>¥, ô|Á{À*+>¥‘√ bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ ì|ò÷ü ãè+<ë\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#·qTHêïs¡T. nsTT‘˚.. Äj·÷ ãè+<ë˝À¢ me¬ses¡T ñ+{≤s¡H~˚ øπ e\+ õ˝≤¢ bÕ\Hê~Ûø±], md”Œ\T e÷Á‘·yT˚ ìs¡sí TTkÕÔsT¡ . Äj·÷ Á|ü‘´˚ ø£ ãè+<ë\T ì‘·´+ yê]øÏ s¡Vü≤dü´ ìy˚~ø£\qT n+~kÕÔsTT. á ì|òü÷ ãè+<ë\ e´eVü ‰ sêìï #ê˝≤ >√|ü ´ +>± ñ+#ês¡ ì $X¯ « dü ˙ j· T dü e ÷#ês¡ + . eTs√yÓ ’ | ü ⁄ q.. nÁø£ e ÷s¡ T ÿ\ô|’ |” & û # · { ≤º ì ï neT\T#˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ‹s¡T|ü‹ ns¡“Hé õ˝≤¢ |ü]~Û˝À

á nÁø£eT s¡yêD≤ e´eVü‰s¡+˝À Á|üyT˚ j·T+ ñqïyê] C≤_‘ê dæ<ä∆yÓTÆ+~.Á|üdüTÔ‘·+ mÁs¡#·+<äq+ nÁø£eT s¡yêD≤˝À kÕúìø£+>± |ü ì #˚ d ü T Ô q ï b˛©dü T \T, n≥MXÊK ñ<√´>∑ T \ bÕÁ‘· ø°\ø£yÓTÆ+~. eTTK´+>± n≥MXÊK ñ<√´>∑T\ düVü≤ø±s¡+, Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü <äT+>∑\T X‚cÕ#·\+ n&Ée⁄\ dü]Vü≤<äT›\T <ë≥&É+ nH˚~ <äTs¡¢uÛÑy˚T. mes√ ø=+<äs¡T dæã“+~ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À n+<ä]ø° #Ó&ɶù|s¡T ek˛Ô+<äH˚ Ä˝À#· q ˝À ñqï‘ê~Û ø ±s¡ T \T ñHêïs¡ T . á eTT+<ä T >± n≥MXÊK qT+#˚ e÷s¡TŒ\≈£î lø±s¡+ #·T{≤º\H˚~ ‘·\#ês¡T. ‘·<qä T>∑TD+>±.. n≥MXÊK ñ<√´>∑T\T @&Ü~øÏ $T+∫ Çø£ÿ&É u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+#·≈£î+&Ü Ä<˚XÊ\T Çyê«\ì.. á y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~+#·qTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ X‚cÕ#·\+ n&Ée⁄\ qT+∫ ãj·T≥≈£î e#˚à ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï #Óøb˘ ˛düT\ º qT eT]+‘· ø£≥Tº~≥º+ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. yê{Ïô|’ Á|ü‘˚´ø£+>± ì|òü÷ ô|{≤º\H˚~ Ä˝À#·q. ‘·<ë«sê mø£ÿ&É @y˚Ts¡≈£î nÁø£e÷\T #√≥T#˚düT ≈£î+≥THêïj·TH˚ $wüj·÷ìï ÇfÒº ø£ìô|{≤º\ì ‘· \ #ês¡ T . ‘· < ä q T>∑ T D+>± neø£ ‘ · e ø£ \ ≈£ î bÕ\Œ&ç q dü+ã+~Û‘· dæã“+~ì >∑T]Ô+∫.. yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ M\T+≥T+~. n<˚ düeTj·T+˝À n&É$˝À ñqï ˝À&ç+>¥ πø+Á<ë\ô|’Hê <äèwæºô|{≤ºs¡T. mÁs¡#·+<äq+ nÁø£eT s¡yêD≤qT ìs√~Û+#˚+<äT≈£î Á|üdüTÔ‘·+ |üì#˚düTÔqï ã\>±\\T.. $$<Ûä XÊK\‘√bÕ≥T ‘êC≤>± ¬s’˝Ò«XÊK düVü≤ø±sêìï rdüTø√yê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT qT+∫ X‚cÕ#·\+ n&Ée⁄˝À¢øÏ Á|üy˚•+#˚+<äT≈£î $$<Ûä s¡ø±\T>± ≈£L©\T ‘·s¡*edüTÔHêïs¡T. Ms¡+<äs¡÷ m≈£îÿeXÊ‘·+ ¬s’fi¯¢ <ë«sê edüTÔHêïs¡T. eTT+<ädüTÔ>± ¬s’˝Ò«b˛©düT\T.. kÕúìø£ b˛©düT\T, n≥MXÊK dæã“+~ dü+j·TTø£Ô düV≤ü ø±s¡+‘√ yê]ì ìs√~Û+#ê\ì ‘·\#ês¡T. Bìô|’ ¬s’˝Ò«XÊK b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+#ês¡T. n˝≤π> Á|ü » \qT #Ó ’ ‘ · q ´e+ ‘· T \qT #˚ ù d˝≤ Á>±e÷˝À¢ |ü \ T ø±s¡´Áø£e÷\T s¡÷bı+~+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 06 `06` 2014

>∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T: &çÇy√ @\÷s¡ T ,pHé 5 (ÄsY m Hé m ): Á|ü u Û Ñ T ‘· « >∑ T ]Ô + |ü ⁄ ˝Ò ì bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |æ\¢\qT #˚s¡Ãe<ä›ì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&É\T≈£î &ç Ç y√ dü ÷ ∫+#ês¡ T . Ç˝≤+{Ï bÕsƒ ¡ X Ê\\ $esê\qT ‘Ó\TdüTø√yê\Hêïs¡T. nqTeT‘·Ç ˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ #·s¡´\T rdü T ≈£ î +{≤eTì ôV≤#· à ]+#ês¡ T . õ˝≤¢ ˝ À >∑ T ]Ô + |ü ⁄ ˝Ò ì bÕsƒX¡ Ê\\T e+<ä≈î£ ô|’>± ñHêïj·Tì, Äj·÷ bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ |æ\\ ¢ qT #˚]Œ+#·≈î£ +&Ü #·÷&Ü\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À @ ÁbÕ+‘·+˝ÀHÓH’ ê Á|üsTTy˚≥T, ø±s=Œπs{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\¬ø’Hêdüπs Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü bÕsƒX¡ Ê\\qT ‘Ó]ùdÔ Äj·÷ bÕsƒX¡ Ê\\ eTT+<äT µá bÕsƒX¡ Ê\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò<Tä .. Ç+<äT˝À |æ\\ ¢ qT #˚]Œ+#·e<äTµ› nì u≤´qsY‘√ Á|ü#ês¡+ #˚j÷· \ì m+áy√\≈£î #ÓbÕŒs¡T.n˝≤+{Ï bÕsƒX¡ Ê\\qT pHé HÓ ˝ ≤Ks¡ T Hê{Ï ø Ï eT÷sTT+#˚ + <ä T ≈£ î ‘· – q #· s ¡ ´ \T rdü T ø√yê\Hêïs¡ T .á y˚ T s¡ ≈ £ î õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Û ø ±] ÄsY.qs¡d+æ Vü‰sêe⁄ eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ‘·«s¡˝À ø=‘·Ô $<ë´dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢˝À $<ë´s¡+>±_Ûeè~∆ ø√dü+ rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ m+áy√\‘√ #·]Ã+#ês¡T. y˚d$ü ôd\e⁄\ nq+‘·s+¡ bÕsƒX¡ Ê\\T ‘Ó]#˚ Hê{ÏøÏ $<ë´s¡Tú\+<ä]ø° bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì &û á z Ä<˚ • +#ês¡ T . Á|ü ‹ bÕsƒ ¡ X Ê\˝Àq÷, m+áy√ ø±sê´\j·T+˝Àq÷ dü.Vü≤ #·≥+º uÀs¡T\ ¶ qT @sêŒ≥T #˚j÷· \ì ‘Ó*bÕs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ÁbÕs¡úq ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ düeTj·÷ìøÏ m+áy√\T @<√ ˇø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñ+&Ü\ì Ä<˚•+#ês¡T. ÇHéôd’ŒsY nyês¡T¶\ ø±s¡´Áø£eT+ øÏ+<ä ìs¡«Væ≤+#˚ ôd’Hé‡ Á|ü<äs¡Ùq˝À¢ Hêdæs¡ø£+ m–®_{Ÿ‡qT Á|ü<ä]ÙùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äHêïs¡T. |ü<√ ‘·s¡>∑‹ »yêãT |üÁ‘ê\ eT÷˝≤´+q≈£î ¬>’sêΩ»¬s’q ñbÕ<Ûë´j·TT\ô|’ #· s ¡ ´ \T rdü T ≈£ î H˚ + <ä T ≈£ î s¡ + >∑ + dæ < ä ∆ + #˚ d ü T Ô q ï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.uÀ<ÛäH˚‘·s¡ $<ÛäT˝À¢ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ñ+&É≈£L&É<äì,

uÀ<Ûqä $<ÛTä ˝À¢ e÷Á‘·yT˚ ñbÕ<Ûë´j·TT\T |üì#˚j÷· \ì &ûáz düŒwüº+ #˚XÊs¡T. |ü<√ ‘·s¡>∑‹ yê]¸ø£ |üØø£å\≈£î eTT+<äT |ü\Te⁄s¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\qT &ç|ü⁄´fÒwüHé <ë«sê Ç‘·s¡ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î |ü+bÕeTì, dü<äs¡T &ç|ü⁄´fÒwüq¢qT s¡<äT› #˚dæq <äècÕº´ n≥Te+{Ï ñbÕ<Ûë´j·TT\+<ä]˙ ‹]– yÓqøÏÿ s¡|æŒ+#ê\Hêïs¡T. ñ bÕ<Ûë´j·TT\T ˝Òì bÕsƒX¡ Ê\\T õ˝≤¢˝À mø£ÿ&ÓH’ êe⁄+fÒ yÓ+≥H˚ Ä $esê\qT ‘· q ≈£ î |ü + bÕ\Hêïs¡ T . $T>∑ T \T ñ bÕ<Ûë´j·TT\Tqï bÕsƒ¡XÊ\\ $esê\qT ≈£L&Ü |ü+bÕ\ì #ÓbÕŒs¡T. yê{Ïì |ü]o*+∫ bÕsƒ¡XÊ\\T ‘Ó]#˚Hê{ÏøÏ nìï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘·–q+‘· eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T+&˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<øä∏ ±ìï düeTs¡+ú >± ìs¡«Væ≤+#ê\ì &ûáz Ä<˚•+#ês¡T. á |ü<∏äø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À $~Û>± ]õwüºs¡T¢ ìs¡«Væ≤+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. |ü<∏äø£+ neT\T≈£î m≥Te+{Ï ì<ÛäT\ ø=s¡ ‘ · ˝Ò < ä ì dü Œ wü º + #˚ X Ês¡ T . eT<Û ë ´Vü ≤ ï uÛ À »q |ü < ∏ ä ø £ + ìsê«Vü≤≈£î\≈£î _\T¢\T düø±\+˝À n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì nHêïs¡T. m+áy√\T ≥÷sY &Ó’Ø ìy˚~ø£\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ‘·q≈£î n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. ‘·s¡#·÷ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘·ìF ìs¡«Væ≤+∫ eT<Û ë ´Vü ≤ ï uÛ À »q |ü < ∏ ä ø £ + neT\TqT dü $ ÷øÏ å + #ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. |ü<√ ‘·s¡>∑‹˝À ñrÔs¡í‘· XÊ‘·+ ô|+|ü⁄<ä\ ø√dü+ õ˝≤¢ $<ë´XÊK Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À s¡ ÷ bı+~+#˚ ø±sê´#· s ¡ D Á|üD≤[ø£qT $~Û>± neT\T #˚j·÷\ì &ûáz #ÓbÕŒs¡T. á @&Ü~ qT+∫ |ü < √ ‘· s ¡ > ∑ ‹ dæ \ ãdt e÷]q <ä è cÕº ´ ñ bÕ<Ûë´j·TT\T eT]+‘· düeTs¡ú+>± bÕsƒê\T uÀ~Û+#˚˝≤ ‘·>∑T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. á $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ ¬>’&é\ s¡÷|üø£\Œq≈£î ‘Ós¡|ü&˚ neø±XÊ\THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T.

‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢≈£î Áb˛{Àø±˝Ÿ $<ÛäT\T ø±øÏHê&É,pHé5: mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ bÕ˝§Zqï $$<Ûä õ˝≤¢\ dæã“+~ì |ü+|æ+#˚ $wüjT· +˝À Ç+ø± ‘·T~ìs¡j í T· + rdüTø√˝Ò<Tä . M]ì Áb˛{Àø±˝Ÿ $<ÛTä ˝À¢ ìj·T$T+#·&+É ‘√ yê]ì ‹]– |ü+ù| $wüj·T+˝À Ä\dü´+»]π> neø±XÊ\T ñHêïsTT. mìïø£\ Ks¡TÃ\T ˝…ø£ÿ\T #·÷|æq ‘·s¡Tyê‘˚ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢qT ]©yé #˚j·÷\ì d”d”m˝Ÿ@ ñ‘·Ôs¡T«\T Ç∫Ã+~. B+‘√ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢ ˝…ø£ÿ\T #·÷|ü{≤ìøÏ düs¡«+ dæ<ä∆+ #˚XÊs¡T. ø=+<äs¡T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ≈£î ˝…ø£ÿ\T düeT]Œ+#ês¡T. M]ì ]©yé #˚j·T{≤ìøÏ m≥Te+{Ï nuÛÑ´+‘·sê\T ˝Òe⁄. ã~©≈£î dü+ã+~Û+∫q C≤_‘êqT ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ïπø ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T dæ<ä∆+ #˚dæ ø£˝…ø£ºsY≈£î ìy˚~+#ês¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹>± #·+Á<äu≤ãT Á|üe÷D d” « ø±s¡ + #˚ d ü T Ô q ï ‘· s ¡ T D+˝À Ç|ü  &É T ã~©\T #˚ | ü & ç ‘ ˚ >∑ + <ä > ∑ s √>∑ fi ¯ + #Ó \ π s >∑ > ∑ \ <ä ì uÛ ≤ $dü T Ô H êïs¡ T . áHÓ \ 8q >∑T+≥÷s¡T dü$÷|ü+˝À #·+Á<äu≤ãT Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚jT· qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À $»j·Tyê&É, q÷õM&ÉT, >∑T&çyê&É &ç$»q¢˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢qT Áb˛{Àø±˝Ÿ≈£î ìj·T$T+#ês¡T. |ü\T sêÅcÕº\ eTTK´eT+Á‘·T\T, πø+Á<ä eT+Á‘·T\T, ◊@mdt, ◊|”mdt d”ìj·TsY n~Ûø±s¡T\T u≤ãT Á|üe÷D d”«ø±sêìøÏ edüTÔqï

H˚|ü<∏ä´+˝À yê]øÏ Áb˛{Àø±˝Ÿ Çe«{≤ìøÏ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢qT ìj·T$T+#ês¡T. ø±˙ Áb˛{Àø±˝Ÿ <äècÕº´ ñuÛj Ñ T· >√<ëe], ø£ècÕí õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡T¢ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢ ã~©qT Á|üdüTÔ‘·+ ì*|æy˚XÊs¡T. kÕs¡ « Á‹ø£ mìïø£ \ H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝À õ˝≤¢ qT+∫ 56 eT+~ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢ |ü•ÃeT>√<ëe], ø£ècÕí õ˝≤¢≈£î ã~©ô|’ yÓfi≤¢s¡T. Ä õ˝≤¢\ qT+∫ Çø£ÿ&É≈£î 57 eT+~ ã~©ô|’ e#êÃs¡T. M]ì eT∞¢ Ä õ˝≤¢\≈£î ã~© #˚d÷ü Ô ñ‘·sÔ T¡ «\T yÓ\Te&çHê neT\T≈£î ø=+‘· düeTj·T+ |üfÒº≥≥Tº ñ+~. áHÓ\ 9 ‘·s¡Tyê‘· ã~© nsTTq ‘·V≤ü d”˝≤›sq¢¡ T nø£ÿ&ç ø£˝ø… sº£ T¡ ¢ ]©yé #˚kÕÔsì¡ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T nsTTq ‘·s¡Tyê‘˚ á ã~©\T #˚|ü&ç‘˚ yÓdüT\Tu≤≥T ñ+≥T+<äì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. B+‘√ ‘·V≤ü d”˝≤›s¢¡ ã~© e´eVü‰s¡+ eT]ø=ìï s√E\T Ä>∑qT+~. yêdüÔe+>± >∑‘· HÓ\ 31q ‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢qT yê] kı+‘· õ˝≤¢\≈£î ã~© #˚d÷ü Ô d”dm” ˝Ÿ@ ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø #˚XÊs¡T. B+‘√ Äj·÷ õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡T¢ M]ì ]©yé #˚kÕÔs¡ì uÛ≤$+#ês¡T. Çø£Á|ü‹ @{≤ pHé˝À kÕ<Ûës¡D ã~©\ô|’ u≤´Hé m‹Ôyk˚ ÕÔsT¡ . 15 qT+∫ 30 s√E\ e´e~Û˝À á |üÁøÏj·T |üP]Ô #˚kÕÔs¡T. nsTT‘˚ @&Ü~ ã~©ô|’ yê´Hé m‹Ôyk˚ ÕÔsê.. ˝Ò<ë nH˚~ ‘˚˝≤*‡ ñ+~.

k˛ìj·TeTà≈£î NeT≈£î{Ϻq≥T¢ ≈£L&Ü ˝Ò<ä≥! q÷´&Û ç © ¢ , pHé 5): j· ÷ e‘Y <˚ X ¯ + yÓ T T‘· Ô + yÓ ÷ B >±*Mj·T&É+‘√ ø±+Á¬>dt C…+&Ü ∫]–b˛sTT+~. nsTT‘˚ n|üŒ{ÏøÏ ñeTà&ç sêh+>± ñqï Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À e÷Á‘·+ yÓ÷B >±*ì $T+∫ eTH√uÛ≤yê\T, ÁbÕ+rj·T uÛ<Ò ë\T sê»´y˚T˝≤sTT. ø=+<äsT¡ >∑ T ˝≤; bÕغ ø Ï z≥T yÓ j · T ´ø£ b ˛‘˚ ‘Ó \ +>±D≤qT nee÷ì+∫qfÒq¢ qï uÛ≤eqqT rdüTø¬ [‘˚ eTs√|üøÿ£ sêh $uÛ»Ñ q Ksês¡T ø£qTø£ ‘·eTqT #·+Á<äu≤ãT e÷Á‘·y˚T Ä<äTø=>∑\s¡ì Á|ü»\T ákÕ]øÏ m˝≤ rs¡TŒÇ#˚ÃXÊs¡T. nsTT‘˚ ¬s+&ç{Ï˝Àq÷ ø±+Á¬>dt rdüT≈£îqï ìs¡íj·Ty˚T Ç|ü⁄Œ&ÉT ¬s+&ÉT Á|üuÛÑT‘ê«\qT ìs¡ísTT+∫+~. yÓTT‘·Ô+ Ç|ü⁄Œ&ÉTqï ¬s+&ÉT sêÅcÕº\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ∫‘·TÔ∫‘·TÔ>± z&çb˛sTT+~. nsTT‘˚ <˚X¯yê´|üÔ+>± ø±+Á¬>dt m˝≤ ø=≥Tº ≈ £ î b˛sTT+<√ Ç|ü Œ {Ï π ø nìï sêÅcÕº \ qT+&ç $y˚~ø£\qT n~ÛcÕºq+ rdüTø=ì |ü]o\q #˚düT≈£î+≥T+~. Ç|üŒ{Ïπø $$<Ûä sêÅcÕº\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T k˛ìj·TeTàì, sêVüQ˝Ÿ u≤ãTì ø£*dæ ‘·eT sêh+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ m+<äT≈£î HêX¯qyÓTÆb˛sTT+B $e]düTÔHêïs¡T. ø=+<ä]øÏ u≤>± ‘·\+≥Tb˛dæ |ü+|æùdÔ Ç+ø=+<ä]ì z<ë]à #Ó+|ü\T ì$T] |ü+|æ+#ês¡T. yÓTTHêïeT<Ûä´ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T &Ûç©¢øÏ yÓ[fl k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ #˚‘· ‘·\+≥T b˛sTT+#·T≈£îì, eTTU≤\ì

y˚˝≤&˚düTø=ì ‹]– e#êÃs¡T. Çø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘êC≤>± d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, ∫s¡+J$ r]>±Z &Ûç©¢øÏ yÓ[fl k˛ìj·÷ì, sêVüQ˝Ÿì ø£*XÊs¡T. nsTT‘˚ k˛ìj·TeTà e÷Á‘·+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À yÓ’|òü˝≤´ìøÏ ˝À‘Ó’q ìy˚~ø£qT Á|ü‘˚´ø£+>± n&É>∑˝Ò<ä≥. πøe\+ bÕغì |ü{Ïwüº|üπsà ~X¯>± #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì e÷Á‘· + yê]øÏ dü ÷ ∫+∫q≥T¢ > ± ‘Ó \ Tk˛Ô + ~. n~Û c Õº q + Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ H˚‘·\qT m+<äT≈£î n&É>∑˝Ò<äT n+fÒ ˇø£y˚fi¯ ø£qTø£ m+<äT≈£î b˛sTT+<äì n&ç–‘˚ $÷ $uÛÑ»q ìs¡íj·Ty˚Tqì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T m<äTs¡T‹s¡T>∑T‘ês¡H˚ Ä˝À#·q‘√H˚ n~ÛcÕºq+ ô|<ä>› ± Çã“+~ ô|≥º˝<Ò ≥ ä . nsTT‘˚ ø£˙dü+ ˇø£ÿ d”≥T≈£L&Ü sêã≥º˝øÒ b£ ˛j·÷sê? nì n&ç>±s¡≥. ø±>± ‘êeTT ìsê›øqå£ ´+>± N˝ÒÃdæq ¬s+&ÉT sêÅcÕº\˝À rÁe+>± qwüºb˛sTTq d”e÷+Á<Ûä˝À X¯Sq´+ m+<äT≈£î e∫Ã+~ nH˚~ |üøÿ£ qu…&‘ç ,˚ ndü\T ø£˙dü+ d”e÷+Á<Ûä˝À Á|ü»\T mìï n>∑#ê≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ø£˙dü+ ˇø£ÿe÷f…’Hê n&É>∑˝Ò<ä≥. eTq s¡|òüTTMsê, ∫s¡T ≈£L&Ü Ä $wüjT· + $÷<äˇø£ÿ e÷≥ ≈£L&Ü e÷{≤¢&˝ É <Ò ≥ ä . øπ e\+ eT∞fl bÕغì nø£ÿ&É m˝≤ ì\T|ü⁄ø√yê\H˚ <ëì$÷<ä #·sá »]–+<ä≥. Bìì ã{Ϻ #·÷ùdÔ $uÛÑ»q $÷<ä k˛ìj·TeTà≈£î ø£˙dü+ NeT≈£î{Ϻq≥T¢>± ≈£L&Ü ˝Ò<äì $X‚¢wü≈£î\ n_ÛÁbÕj·T+.

©´sW˘≤≥∂T ÷˝¡Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ZNP[Li˙µR∂ LRi™yfl· aS∆ÿ™´sVLi˙ºΩ ¨sºΩ©±sgRi≤R∂‰Lki. ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ NTPxtsQ©s± FyÕfi NRPW≤y D©yıLRiV.


4

|Á Cü ≤ CÀ´‹

yÓT<äøY˘ õ˝≤¢ q÷´dt

Á>∑Vü≤D+ ‘=*π>Hê yÓT<äø˘ sê»ø°jT· CÀø£´+...Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡ø¢ ´å£ + ø±s¡D+>± ì<ÛäT\THêï |üqT\TkÕ>∑ì |òüTq|üPsY ÁbÕC…≈£îº ø±\«\ Ä<ÛTä ìø°øs£ D ¡ |üqT\≈£î ø=‘·Ô Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À nsTTHê Á>∑V≤ü D+ ‘=\– yÓ÷ø£å+ ø£\T>∑T‘·T+<˚yÓ÷qì Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\T Ä•düTÔHêïs¡T. >∑‘· Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À s¡÷.25 ø√≥T¢ eT+ps¡Tø±>± ìπs›•‘· >∑&ÉTe⁄ |üPs¡ÔsTTHê |üqT\T ‘mø£ÿ&É y˚dæq >=+>∑[ nø£ÿ&˚µ nqï #·+<ä+>± e÷]q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ø±\«\ |üqT\T |üP]Ô#˚sTT+#ê\ì y˚˝≤~ eT+~ Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\T n~Ûø±s¡T\≈£î, myÓTà˝Ò´\T, eT+Á‘·T\T, eTTK´eT+Á‹øÏ mH√ïkÕs¡T¢ yÓTTs¡ô|≥T≈£îHêï |ò*ü ‘·+ X¯Sq´+. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À Ç{°e\ »]–q mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ z≥$T #Ó+~+~. ‘Ó\+>±D sêh+˝À ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒf…Æ+~. eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY ˙{ÏbÕs¡T<ä\ s¡+>±ìøÏ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ ÇkÕÔeTì #Ó|üŒ&É+, ô|+&ç+>¥ |üqT\˙ï ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô#˚sTTkÕÔeTì Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ |òüTq|üPsY Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T˝À¢ ÄX¯\T ∫>∑T]düTÔHêïsTT. yÓT<äø˘ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì yÓT<äø˘, bÕ|üqïù|≥, qsê‡|ü P sY ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + ˝Àì ø=˝≤Ãs¡ + eT+&É ˝ ≤\ |ü]~Û˝À nqï<ë‘·\≈£î Á|ü<Ûëq Ä<äs¡TyÓ’q |òüTq|üPsY ÁbÕC…≈£îº bÕ\≈£î\ ìs¡¢øå±´ìøÏ >∑T¬s’+~. e+<˚fi¯¢ #·]Á‘· ñqï á Äqø£≥º |ü]~Û˝À ìπs•› ‘· Äj·Tø£≥Tº 21,625 mø£sê\T ø±>± 30y˚\ mø£sê\ es¡≈î£ ˙s¡+~+#˚ neø±X¯+ ñ+~. ø±>± <äXÊu≤›\ ‘·s¡ã&ç ìs¡«Vü≤D ø=s¡e&ç eTs¡eTà‘·T\≈£î H√#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ ÁbÕC…≈£îº <äTdæú‹ n<Ûë«q+>± e÷]+~. 0.2 {°m+d”\ ˙{Ïì\« kÕeTs¡´ú + ñqï ÁbÕC…≈î£ ˝ º À |üP&çø£ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À ù|s¡T≈£îb˛sTT ˙{Ï ì\« kÕeTs¡ú´+ u≤>± ‘· – Z + ~. Áø£ d t º π > ≥T¢ <Ó ã “‹ì ˙s¡ T eè<∏ ë >± b˛‘√+~. Äj· T ø£ ≥ Tº ≈ £ î ˙s¡ + ~+#˚ + <ä T ≈£ î |ò ü ‘ ˚ q Vü ≤ sY , eTVü ≤ ã÷uŸ q Vü ≤ sY ø±\Te˝À¢ ÄkÕ+‘· + |ü P &ç ø £ ù|s¡T≈£îb˛sTT, #Ó≥¢bı<ä\T ô|]–, ‘·÷eTT\T •~∏\yÓTÆ n<Ûë«q+>± e÷sêsTT. ø±\«\ <äTdæ‹ú ø±s¡D+>± kÕ>∑T˙{Ï Á|üyêVü‰ìøÏ n&ÉT>∑&ÉT>∑THê Ä≥+ø±\T m<äTs¡e⁄‘·THêïsTT. kÕúìø£+>± esê¸\T ≈£î]dæ ÁbÕC…≈£îº ì+&çHê, m>∑Teq ñqï dæ+>∑÷s¡T ÁbÕC…≈î£ º qT+∫ ˙{Ïì e~*Hê ìπs•› ‘· Äj·Tø£≥Tº n+‘ê kÕ>∑T≈£îH√#·Tø√ì |ü]dæ‹ú HÓ\ø=+~. >∑]wü+º >± 10`12 y˚\ mø£sê\≈£î $T+∫ kÕ>∑Tø±e&É+ ˝Ò<ä+fÒ |ü]dæú‹ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ.

s¡÷.25ø√≥T¢ eT+p¬sH’ ê... n<Ûë«q+>± e÷]q |òTü q|üPsY ø±\Te\ Ä<ÛTä ìø°øs£ D ¡ |ü q T\≈£ î ì<Û ä T \T eT+ps¡ T #˚ d æ kÕ>∑ T ˙{Ï ø£ c Õº \ T rsêÃ\+≥÷ <ä X Êu≤› \ ‘· s ¡ ã &ç Äj· T ø£ ≥ Tº ¬ s ’ ‘ · T \T yÓTTs¡ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. mìïø£\T »]–q Á|ürkÕ] nìï bÕغ\ H˚‘·\T ø±\«\≈£î dæyÓT+{Ÿ ˝…’ì+>¥ #˚sTTkÕÔeTì Vü‰MT*e«&É+ >¬ *∫ >∑<H›Ó øÓ ±ÿø£ Ä $wüjT· + eTs¡∫b˛e&É+ |ü ] bÕ{Ï > ± e÷]+~. m≥º π ø \≈£ î 2005˝À n|ü Œ {Ï eTTK´eT+Á‹ yÓ’.mdt. sê»X‚KsY¬s&ç¶ ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ ø±\«\ dæyTÓ +{Ÿ ˝…ì’ +>¥ |üqT\≈£î s¡÷.10 ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚XÊs¡T. ø±>± ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± Ä |üqT\T @fi¯‘¢ s· ã¡ &ç ø=qkÕ– ndü+|üP]Ô>±H˚ $T–˝≤sTT. Ä ‘·s¡Tyê‘· »bÕHé u≤´+ø˘ Ä|òt ÇHꌤdüZø£ÃsY ø±s=ŒπswüHé *$Tf…&(é C…._.◊.dæ.) |ü<øä∏ +£ øÏ+<ä eT÷&˚fi¢¯ ÁøÏ‘+· s¡÷.24.85 ø√≥T¢ eT+ps¡j·÷´sTT. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q sê|òüTe ø£HédüZø£åHé‡≈£î |òüTq|üPsY ø±\«\ Ä<ÛäTìø°ø£s¡D |üqT\ ø±+Á{≤≈£îº <äøÿÏ +~. 2012 |òÁæ ãe]˝À |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+∫ ¬s+&˚fi¯¢˝À n+fÒ 2014 |òæÁãe] e÷dü+˝À>± ìπs›•‘· |ü q T\˙ï |ü P ]Ô # ˚ j · ÷ *‡ ñ+~. ø±>± nÁ–yÓ T +{Ÿ |üPs¡ÔsTTq|üŒ{Ïø° <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT HÓ\\ ‘·s¡Tyê‘· 2012 y˚T HÓ\˝À yÓT<äø˘ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTVü≤ã÷uŸqVü≤sY, bÕ|üqïù|≥ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |òü‘˚qVü≤sY ø±\Teô|’ #Ó≥¢bı<ä\ ‘=\–+|ü⁄, |üP&çø£r‘· |üqT\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. pHé HÓ\˝ÀH˚ esê¸\T sêe&É+‘√ |üqT\≈£î Ä≥+ø£+ @s¡Œ&ç+~. n&ÉbÕ <ä&bÉ Õ yêq\T ≈£îs¡TdüT+Ô &É≥+‘√ |üqT\T #˚ùd+<äT≈£î M\T˝Òø£ >∑T‘˚Ô<ës¡T |üqT\qT ì*|æy˚XÊs¡T.

eT∞¢ n<˚ <äTdæ‹ú yÓT<äø˘, bÕ|üqïù|≥ eT+&É˝≤˝À¢ eTVü≤ã÷uŸqVü≤sY, |òü‘˚qVü≤sY ø±\Te ø£≥º\ô|’, ø±\Te˝À ô|]–q #Ó≥T¢, bı<ä\qT, ù|s¡T≈£îb˛sTTq |üP&çø£qT ‘=\–+∫ dæyÓT+{Ÿ ˝…ì’ +>¥ #˚ùd+<äT≈£î nqT>∑TD+>± ‘·j÷· s¡T #˚XÊs¡T. esê¸\T |ü&É≥+‘√ ø±\Te\T eT∞¢ j·T<∏ëdæú‹øÏ #˚sêsTT. |ü\T#√≥¢ ø±\Te>∑≥¢ô|’, ˝À|ü\ #Ó≥¢bı<ä\T ô|]>±sTT. ô|<ä›esê¸\T ≈£îs¡e&É+, |òüTq|üPsY ÁbÕC…≈£îº qT+∫ ˙{Ïì e<ä\&É+‘√ ø±\Te˝À¢ ˙{Ï Á|üyêVü≤+ e∫à |üP&çø£ ù|s¡T≈£îb˛sTT+~. Bìe\¢ #˚dqæ |üqT˝Ò eT∞¢ #˚j÷· *‡q |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~.

|üqT\T m˝≤ ì*#êj·T+fÒ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt bÕغ sêhkÕúsTT eTTK´ Á|üC≤Á|ü‹ì~Û ã+<ÛäTe⁄ |òüTq|üPsY ø±\«\ Ä<ÛäTìø°ø£s¡D |üqT\ f…+&ÉsY <äøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î rÁe+>± Á|üj·T‹ï+∫ $|òü\eTj·÷´s¡T. ø±+Á{≤≈£îº ‘·q yê]øÏ <äø£ÿ˝Ò<äqï nø£ÿdüT‘√ dü<äs¡T Á|üC≤Á|ü‹ì~Û ‘·q n~Ûø±s¡ ã˝≤ìï $ìjÓ÷–+∫ >∑T‘˚<Ô ës¡T≈£î n|üŒ{Ï es¡≈î£ »]–q |üqT\≈£î dü + ã+~Û + ∫q _\T¢ \ T #Ó * ¢ + #· ≈ £ î +&Ü Ä|æy˚sTT+#·&É+‘√bÕ≥T, $T–*q |üqT\T #˚|ü≥º≈£î+&Ü #˚ X Ês¡ T . >∑ T ‘˚ Ô < ës¡ T |ü q T\T #˚ | ü f Ò º + <ä T ≈£ î m+‘· > ± Á|ü j · T ‹ï+∫Hê dü + ã+~Û ‘ · n~Û ø ±s¡ T \ dü V ü ≤ ø±s¡ + ø=s¡e&É≥+‘√ ìπs›•‘· ¬s+&˚fi¯¢ >∑&ÉTe⁄ |üPs¡ÔsTTHê |üqT\T #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 06 `06` 2014

øπ d”ÄsY eP´Vü≤y˚T$T{À? ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5: ‘Ó\+>±D ‘=* eTTK´eT+Á‹>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚dæq ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ sê»ø°j·TT\T, sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î˝À H√≥ πød”ÄsY @$T{° eP´Vü≤+ nqT≈£îH˚˝≤ #˚kÕs¡T. Äj·Tq ôd’˝ º Ÿ @$T{Ï, Äj·TH˚+ #˚jT· uÀ‘·THêïs¡T nqï Á|üX¯ï\T πs¬ø‹Ô+#˚˝≤ #˚kÕs¡T. ∫e] <ëø± n+fÒ eTs√ ¬s+&ÉT >∑+≥˝À¢ Á|üe÷D d”«ø±s¡+ ñ+≥T+<äH˚<ëø± eT+Á‹ es¡Z+ $wüj·T+ >√|ü´+>± ñ+#ês¡T. B+‘√ $÷&çj·÷‘√ bÕ≥T sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T eT+Á‹ es¡Z+ô|’ s¡ø£s¡ø±\ }Vü‰>±Hê\T #˚kÕs¡T. Ä ø√{≤, á ø√{≤ n+≥÷ eT+Á‹ |ü<eä ⁄\T <äøπ ÿyê] C≤_‘ê\‘√ $÷&çj÷· ˝À mH√ï ø£<Hä∏ ê\T. ∫es¡≈î£ $÷&çj÷· ø£<∏äHê\T, $X‚¢wüD\T ø=+‘· y˚Ts¡ e÷Á‘·y˚T dü¬ø‡dt ø±>± {À≥˝Ÿ eT+Á‹es¡+Z ‘√ n+<ä]ì ìyÓ«s¡b˛j˚T˝≤ #˚kÕs¡T øπ dæÄsY. B+‘√ πødæÄsY bÕ¢Hé‡ @$T{Ï, @+ #˚j·TuÀ‘·THêïs¡T nqï Á|üX¯ï\T πs¬ø‘êÔsTT. ìC≤ìøÏ Äs¡T>∑T]‘√ Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚kÕÔs¡ì uÛ≤$+#ês¡T. ø±<äT... ø±<äT, yÓTT‘·Ô+ eT+Á‹ es¡Z+ 18 eT+~ ñ+{≤s¡ì }Væ≤+#ês¡T. düsπ {À≥˝Ÿ dü+K´ $wüjT· +˝À Ç+ø± ø±¢]{° sê≈£îHêï Äs¡T>∑T]øÏ ã<äT\T @ø£+>± 11 eT+~‘√ Á|üe÷D+ #˚kÕs¡T. n+fÒ πødæÄsY eT+Á‘·T\ $wüj·T+˝À eTT+<äTqT+#˚ ø£düs¡‘·TÔ\T #˚kÕs¡ì, ø±ì Ä $wüj·T+ ©ø˘ ø±˙j·T˝Ò<ìä øÏj ¢ T· sY nsTT+~. Çø£ eT+Á‹ es¡+Z n+<ä] H√fi¯ó ¢ yÓfiu¢¯ f … ˝ ºÒ ≤ #˚d+æ ~. ‘Ó\+>±D˝À nìï s¡ø±\ yÓqTø£ã&ç ñqï õ˝≤¢˝Ò Ä~˝≤u≤<é, eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY õ˝≤¢\T. n˝≤+{Ï~ Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢≈î£ ˇø£{Ï CÀ>∑TsêeTqï øπ {≤sTT+#ês¡T. n~ ≈£L&Ü n+‘·>± ÁbÕ<Ûëq´+ ˝Òì n≥M, |üsê´es¡D+. Çø£ @&É T >∑ T ]ì ¬ > *|æ + ∫q eTVü ≤ ã÷uŸ q >∑ s Y ≈ £ î ndü ˝ Ò øπ {≤sTT+#·øb£ ˛e&É+ n+<ä]ì $düTÔ |ü]∫+~. Ç+ø± $düsÔ D ¡ ñ+~ ø£ < ë... nH=#· T Ã. ø±ì ø±´_HÓ { Ÿ |ü < ä e ⁄\˙ï nsTTb˛sTTqfÒ.º @$T∫ÃHê düV‰ü j·T eT+Á‘·T˝Ò. eTVü‰ nsTT‘˚ ¬s+&√ eT÷&√ ø±´_HÓ{Ÿ |ü<äe\T+&˚ neø±XÊ\T n~ ≈£L&Ü ø=+‘·yT˚ s¡øπ ñHêïsTT. n≥Te+≥|üŒ&ÉT á kÕ] eT+Á‹ es¡+Z ˝À ndü˝Ò #√≥T <äø£ÿì eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î mìïkÕÔsT¡ , n~ ≈£L&Ü düV‰ü j·TeT+Á‘·T\sTT‘˚ Ä õ˝≤¢\ H˚‘\ · T dü+‘·è|æÔ #Ó+<äT‘êsê.. nqï~ ndü\T Á|üX¯ï. n+‘˚ ø±<äT yÓqTø£ã&çq eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY n_eè~› #Ó+<ë\+fÒ ø°\ø£yTÓ qÆ eT+Á‹ |ü<ä$ ñ+&Ü*. ndü˝Ò ñìøÏ ˝Òì KeTà+˝À bÕغ

ã˝Àù|‘·+ ø±yê\+fÒ nø£ÿ&É dü¬s’q eT+Á‹ |ü<ä$ nedüs¡+. n˝≤+{Ï Ä¬s+&ÉT õ˝≤¢\qT m+<äT≈£î e~˝ÒkÕs¡T. nsTT‘˚ KeTà+ ˝Àì yÓ’d”|æ düuÛÑT´\qT ˝≤π> Á|üj·T‘·ï+˝À ñHêïs¡T πødæÄsY nqï yês¡\ Ô T $ì|æ+#êsTT. n+<äTø√düyT˚ Ä õ˝≤¢ ø√{≤ U≤©>± yê]ø√dü+ ñ+#êsê nqï yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Ç~˝≤ ñ +fÒ eTVü≤eT÷<é n©øÏ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ }Væ≤+∫+<˚, <ä[‘·T\ ø√{≤˝À eTs√ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ nqT≈£îqï<˚. Ç~ n+‘· ô|<ä› e÷πsŒ$T nì|æ+#·˝Ò<äT. ø±ì ndü\T eTVæ≤fi¯˝Ò ˝Ò≈£î+&Ü eT+Á‹esêZìï Á|üø£{Ï+#·&É+ n+<ä]ì ÄX¯´s¡´+˝À eTT+#Ó‹Ô+~. ø=+&Ü düTπsKqT >±´s¡+{° nHêïs¡T, Ä }ùd ˝Ò<äT. düπs $dü Ô s ¡ D +˝À Ç∫ÃHê @]bÕπ s dæ q |ü < ä y ˚ , n˝≤+≥|ü ⁄ Œ&É T eTVæ≤fi¯\≈£î düeTT∫‘· kÕúq+ ø£*Œ+∫q≥Tº ø±<äqï e÷fÒ. Çø£ md” º \ ≈£ î ndü ˝ Ò π ø {≤sTT+#· ˝ Ò < ä T , Ç~ ≈£ L &Ü $&É ÷ ¶ s ¡ y ˚ T nì|æ+∫+~. nsTT‘˚ eHé cÕ{Ÿ Ár ãsY¶‡ nqï≥Tº ÄdæbòÕu≤<é myÓTà˝Ò´ sπ U≤Hêj·Tø˘ ≈£î eT+Á‹ |ü<$ä Ç#˚à neø±XÊ\TqïHêsTT. ÄyÓT≈£î ÇùdÔ eTVæ≤fi≤ø√{≤, md”º ø√{≤, yÓqTø£ã&çq õ˝≤¢H˚ ø±≈£î+&Ü uÛÖ>√[ø£+>± ¬s+&ÉT>± $&çb˛j˚T ñ+&˚ Ä õ˝≤¢˝À Á|ü‹ bÕغ ‘·÷s¡TŒ ÁbÕ+‘êìø=ø£{Ï, |ü•ÃeT ÁbÕ+‘êìø£ ˇø£{Ï Ç∫à düeT‘·T\´‘· bÕ{Ï+∫q≥¢e⁄‘·T+~. Ç<˚ #˚ùdÔ ø=+&Ü düTsπ K ÄX¯\T n&çj·÷dü\j˚T´ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñ+{≤sTT. ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY≈£î #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq XÊK edüTÔ+<äqT≈£î+fÒ <äø£ÿ˝Ò<äT. nsTT‘˚ Äj·Tq≈£î d”Œø£sY |ü<ä$ ÇdüTÔqï≥Tº yês¡Ô\T yÓ\Tã&ܶsTT. XÊK\ πø{≤sTT+|ü⁄˝ÀqT e+&Éπs »]–+~. HêsTTìøÏ ¨+XÊK nqT≈£îHêïs¡T, ‘·qj·TT&ÉT πø{ÏÄsY≈£î |ü]ÁX¯eT\T nqT≈£îHêïs¡T. ø±ì πø{ÏÄsY≈£î |ü+#êj·T‘Y sêCŸ, ◊{Ï <äø±ÿsTT. Vü≤Øwtsêe⁄≈£î ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK... |òüsê«˝Ò<äT. nsTT‘˚ eT+Á‹ |ü<äe⁄\T >±´s¡+{° nqT≈£îqï |ü\Te⁄s¡T d”ìj·Ts¡¢≈£î yÓTT+&ç #˚sTT #·÷|ü&É+, πø{≤sTT+∫q yê]øÏ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT XÊK\T Çe«&É+ n+<ä]ì ÄX¯´s¡´|ü]∫+~. Ç˝≤ Á|ü<ëÛ q XÊK\ πø{≤sTT+|ü⁄\T nsTTb˛j·÷sTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT $düÔs¡D˝À Ç#˚Ã+<äTπø @]bÕπsdæqy˚ $T–˝≤sTT. n+fÒ $T–*q d”ìj·Ts¡¢ |ü]dæú‹ ‘·Tùd‡. Çø£ ø°\ø£yÓTÆq md”‡, md”º, _dæ dü+πøåeT XÊK\T ‘·qe<ä›H˚ ñ+#·T≈£îì πødæÄsY eT]+‘· ÄX¯´s¡´|üs¡#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä ‘·q bÕ\q n+<äs¡T }Væ≤+∫q≥Tº ñ+&É<äT düTe÷... nqï dü+øπ ‘ê\qT C≤Ø #˚kÕs¡T øπ d”ÄsY.

ø√<ä+&Ésê+≈£î UÀ #Óô|ŒqfÒºHê? ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 UÀ #Ó|üŒ&É+ n+fÒ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. UÀUÀ Áø°&˝ É À Ä≥>±ìï ˝Ò|&ü ÜìøÏ á |ü<+ä yê&ÉT‘ê+. ø±ì ‘Ó\+>±D dæm+ øπ d”ÄsY ‘Ó\+>±D kÕ<Ûqä ˝À ø°\ø£+>± yê&ÉT≈£îì Ç|ü⁄Œ&ÉT n~ |üPs¡Ôj·÷´ø£ <ëìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡≈£î&Ó’q sê»ø°j·T CÒ@dæ #Ó’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+≈£î UÀ #ÓbÕŒ&Éqï yêK´\T düs¡«Á‘ê $ì|ædüTÔHêïsTT. Äj·Tq |òü⁄˝Ÿ yÓTC≤غ‘√ ¬>*#êø£ n_Ûq+<äq\T #ÓbÕŒ*‡q eTTK´yÓTqÆ yê]˝À ˇø£sT¡ ø√<ä+&Ésê+. nsTT‘˚ ø√<ä+&Ésê+ dü«j·T+>± yÓ*¢ n_Ûq+<äq\T ‘Ó\TbÕ*. ø±˙, n~ »s¡ > ∑ ˝ Ò < ä T . nsTT‘˚ ø√<ä + &É s ê+ r]ø£ ˝ Ò ø £ b˛˝Òø£b˛j·÷s¡ì ø=+<äs¡T, n_Ûq+~+#·&ÜìøÏ nbÕsTT+{Ÿ yÓ T +{Ÿ ø√]Hê π ø d” Ä sY Çe«˝Ò < ä ì eT]ø=+<ä s ¡ T , bò ˛ H√¢ n_Ûq+~+#ês¡ì Ç+ø=+<äsT¡ á e´eVü‰sêìï düsT¡ u› ≤≥T #˚ùd Á|üjT· ‘·ï+ #˚kÕs¡T. ø±ì ì»+ ì|ü⁄Œ˝≤+{Ï~, ãj·T≥|ü&&É ÜìøÏ ø=+‘· düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~ ‘·|üŒ XÊX¯«‘·+>± <ë∫ ñ+#·˝Òs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä ì»+ ãj·T≥|ü&ç+~ n+≥THêïs¡T. ñ<ä´eT+‘√ dü+ã+<ä+ ˝Òì Á|üeTTKT\qT, kÕ<Ûës¡D e´≈£î\ Ô ≈£î ‘Ó\+>±D ‘=* d”m+ Á|üe÷D d”«ø±sêìøÏ ÄVü‰«Hê\T n+<ësTT. ø±˙, ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq˝À πød”ÄsY‘√ düe÷q+>± |üì#˚dæq, n+fÒ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä≈£î˝À¢ Á|ü<ÛëqyÓTÆq e´øÏÔ ø√<ä+&Ésê+≈£î e÷Á‘·+ Á|üe÷D d”«ø±sêìøÏ ÄVü‰«q+ n+<ä˝Ò<äT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√<ä+&Ésê+ ôd+≥sY nÁ{≤ø£åHé ø±yê*, ø±˙, ø£ì|æ+#·≈£î+&ÜH˚ b˛j·÷s¡T. Ç~ me] u≤<Ûä´‘·. Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·+ ø√<ä+&Ésê+ dü«j·T+>± sêyê*‡q nedüs+¡ ˝Ò<Tä . ‘·q Á|üe÷D d”«ø±sêìøÏ ÇHêïfi¯ó¢ ‘·q‘√ ñ<ä´eT+˝À düe÷q+>± bÕ˝§Zqï ø√<ä+&Ésê+qT πød”ÄsY ÄVü‰«ì+#ê*. ø±ì n~ »s¡>∑˝Ò<äT. n+fÒ nedüs¡+ r]+~ ø±ã{Ϻ Çø£ |üì˝Ò<äì ø√<ä+&Ésê+≈£î πødæÄsY UÀ #ÓbÕŒs¡qï~ øÏ¢j·Tπs ø£<ë... Ç˝≤ m+<äT≈£î #˚kÕs¡T, Äj·Tq

yÓ’K]ô|’ Á|ü»˝À¢ ≈£L&Ü ìs¡düq yÓ\T¢yÓ‘˚Ô neø±XÊ\THêïsTT ø£<ë... nsTTHê øπ d”ÄsY m+<äT≈£î Ç˝≤ e´eVü≤]düTHÔ êïs¡qï <ëìô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T>±πsà Á|ü j · T ‘êï\T mH√ï »]>±sTT. Á|ü < Û ë q+>± {Ï Ä sY m dt q T N\Ã&ÜìøÏ, <ëì ñìøÏ ˝Ò≈î£ +&Ü #˚jT· &ÜìøÏ á |ü<eä T÷&˚fi˝ ¢¯ À mH√ï Á|üj·T‘êï\T düVü≤ø£]+#êsTT. yê{Ïì ‹|æŒø={Ϻ, πød”ÄsY≈£î, ñ<ä´e÷ìøÏ n+&É>± ø=+&É˝≤ n&ÉT¶ì\ã&Ü*‡q ø√<ä+&Ésê+ yê] ≈£îÁ≥\≈£î düVü≤ø£]+#ê&Éqï ÄÁ>∑Vü≤+ πød”ÄsY˝À ñ +<ä+≥THêïs¡T. Ç~ ì»e÷... ‘Ó\+>±D kÕ<ÛäH˚ }|æ]>± |üì#˚dæq ø√<ä+&Ésê+ n˝≤ #˚kÕs¡+fÒ me¬s’Hê qeTTà‘êsê nH=#·TÃ. ø√<ä+&Ésê+ ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T>±s¡Ã&ÜìøÏ ø±ø£b˛sTTHê... ‘Ó\+>±D kÕ<Ûqä ø√dü+ nìï bÕغ\qT ø£\T|ü⁄≈£î b˛j˚T Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt, øπ dæÄsYqT ø=+‘· |üøÿ£ q u…{≤º&qÉ ï~ e÷Á‘·+ yêdüeÔ +. n+<äTπø πød”ÄsY Ç|ü⁄Œ&ÉT ø√<ä+&Ésê+qT |üø£ÿq u…≥º&ÜìøÏ ø±s¡D+ n+≥THêïs¡T. ∫e] <äX˝ ¯ À øπ d”ÄsY &Û©ç ˝ ¢ À #ê˝≤ ø±\+ ñ+&ç k˛ìj·÷‘√ &û˝Ÿ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕs¡T. á düeTj·T+˝À πød”ÄsY &Ûç©¢˝À k˛ìj·÷ ø±fi¯ó¢ |ü≥Tº≈£î+fÒ @+ ˝≤uÛ+Ñ , Çø£ÿ&É ñ+&ç ñ<ä´eT+ #˚j÷· *, n˝≤ ø±≈£î+&Ü ‘·q sê»ø°jT· kÕ«s¡+ú ø√dü+ eT∞¢ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï |üq+>± ô|&ÉT‘·THêïs¡qï Äs√|üD\T Á|ü‘·´s¡Tú\T #˚kÕs¡T. BìøÏ CÒ@d”ì bÕe⁄>± yê&ÉT≈£îì πød”ÄsY, {ÏÄsYmdtqT <ä÷s¡+>± ñ+∫ ø√<ä+&Ésê+ $T–*q bÕغ\‘√ ø£*dæ ñ<ä´e÷\T #˚kÕs¡T. Ç˝≤ {ÏÄsYmdt, πødæÄsY\qT <Óã“rùd Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕs¡qï ø√|ü+ πød”ÄsY˝À ñ+~. πø+Á<ä+˝À _CÒ|æ‘√ ø£*dæ {ÏÄsYmdtqT <ä÷s¡+>± ñ+#ês¡T. mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü {ÏÄsYmdt≈£î u≤dü≥>± ì\ã&É ˝ Ò < ä T . Ç˝≤ mH√ï mHÓ ï H√ï ø±s¡ D ≤˝Ò Ç|ü ⁄ Œ&É T ø√<ä+&Ésê+qT <ä÷s¡+>± ñ+#·&ÜìøÏ ø±s¡D+ n+≥THêïs¡T.

sêVüQ˝Ÿ uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘·THêï&ÉT! q÷´&Ûç©¢, pHé 5 ø£cÕº\T m<äT¬s’q|ü⁄Œ&ÉT b˛sê≥ |ü{ÏeT ñqï Hêj·T≈£î&ÉT @+ #˚kÕÔ&ÉT? <˚XÊìøÏ Á|ü<Ûëì |ü<ä$ì #˚|ü{≤º\qï ø√]ø£ ñqï H˚‘· @+ #˚kÕÔ&ÉT? ø£wüºø±\+˝À ‘·q bÕغì eTT+<äT+&ç q&ç|ækÕÔs¡T. ‘·q≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ qïyê]‘√H˚ Ms√∫‘·+>± b˛sê&ç ‘·q ñìøÏì #ê≥T≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. ‘êqT e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î&ç>± ì\ã&ç $T–*yê]ì ‘·qyÓ+≥ q&ç#˚˝≤ #˚kÕÔ&ÉT. ≈£L&Ü ñqïyê]˝À z uÛÑs√kÕ ø£*ŒkÕÔ&ÉT. ø±˙ ‘·q≈£î ‘êqT z <Ó’yê+X¯ dü+uÛÑ÷‘·T&ç˝≤ uÛ≤$+#˚ sêVüQ˝Ÿ >±+BÛøÏ e÷Á‘·+ Ç≥Te+{Ï j·TT<ë∆\+fÒ ∫sê≈£î. ø£w|ºü &ü ç |üì#˚jT· &ÉeTH˚~ ≈£L&Ü ñqïyê]ì ñ‘˚»Ô |üs# ¡ &· eÉ TH˚~ Äj·Tq &çø£åqØ˝ÀH˚ ˝Ò<äT. $T–*yês¡+‘ê ø£wüº|ü&ç |üì#˚dæ <ë] @s¡Œ]ùdÔ ‘êqT #·ø£ÿ>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+{≤&ÉT. n˙ï e&ç¶+∫q $düÔ] eTT+<äT ≈£Ls√ÃeT+fÒ ≈£Ls¡TÃ+{≤&ÉT >±˙, yê{Ïì ‘·j·÷s¡T #˚düTø√e&ÜìøÏ Çwüº|ü&É&ÉT. ndü\T $wüj·Ty˚T$T≥+fÒ.. Ç{°e\ eTT–dæq mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dtbÕغøÏ 44 kÕúHê\T e÷Á‘·y˚T <äø±ÿsTT. Á|ü < Û ë q Á|ü ‹ |ü ø £ å ¨<ë ≈£ L &Ü sêì |ü ] dæ ú ‹ , Ç≥Te+{Ï düeTj·T+˝À mìïø£˝À¢ bÕغøÏ H˚‘è· ‘·«+ eVæ≤+∫q sêVüQ˝Ò ‘·q bÕغì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝Àq÷ eTT+<äT≈£îq&ç|æ+#ê*. ≈£î<˚˝…’b˛sTTq bÕغH‘˚ ˝ · À¢ $XÊ«dü+ bÕ<äT>=˝≤Œ*. ø±˙ eTq sêVüQ˝Ÿ ôd’˝ º yÒ s˚ T¡ ... ø£wüºeT+fÒ ÄeT&É <ä÷s¡+˝À ñ+{≤s¡T. n+<äTø£H˚ Á|ü‹|üø£åH˚‘·

u≤<Ûä´‘·\qT ‘êqT d”«ø£]+#·≈£î+&Ü d”ìj·TsY H˚‘· eT*¢ø±s¡T®q KπsZ≈£î ø£≥ºu…{≤ºs¡T. eT∞¢ mìïø£\es¡≈£L C≤©>± ‹]– n|ü⁄Œ&ÉT Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nuÛÑ´]ú>± eT∞¢ ‘Ós¡ô|’øÏ sêe&ÜìøÏ Á|üD≤[ø£ y˚düT≈£îHêïs¡T. Á|ü‹|üø£å H˚‘· uÛ≤<ä´‘· rdüTø√ø£b˛e&É+ô|’ k˛wü˝Ÿ HÓ{Ÿe]ÿ+>¥ôd’≥¢˝À $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. qπs+Á<äyÓ÷&û‘√ &Ûûø=≥º&ÜìøÏ yÓTT<ä›u≤“sTT sêVüQ˝Ÿ uÛÑj·T|ü&ܶ&Éqï ø±yÓT+≥T¢ Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚düTÔHêïsTT.

ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt e÷j·T<ë] e÷¬sÿ{Ÿ|ô ’ n~Ûø±s¡T\ ÄÁ>V∑ ≤ü +..! »$Tà≈£î+≥ ªkÕs¡÷... <ÛëHê´ìï #·÷&É+&ç..u≤>∑T+~. eT<䛑·T <Ûäs¡ ÇkÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± ø=qT>√\T πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. u≤>± ñHêï <Ûëq´+ eT+∫>± ˝Ò<äì ø=qT>√\T πø+Á<ä+˝À #ÓbÕŒs¡T. Åô|’y˚{Ÿ yê´bÕs¡T\T øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î s¡÷. 900˝Ò ÇkÕÔeT+≥THêïs¡T. MTπs Hê´j·T+ #˚j·T+&ç...eTeTà*ï <√#˚düTÔHêïs¡Tµ n+≥÷ <ÛëHê´ìï #·÷|ædü÷Ô Äy˚<äqqT e´ø£Ô+ #˚dæ+~ ÄøÏq|ü*¢øÏ #Ó+~q eTVæ≤fi≤ s¬ ‘’ T· eT&çôd ãT#·ÃeTà. Ç<˚ ‘·sV¡ ‰ü ˝À »$Tà≈£î+≥ j·÷s¡T¶≈£î <ÛëHê´ìï rdüTø=∫Ãq |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T ‘·eT Äy˚<äqqT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e÷¬sÿ{Ï+>¥, ø=qT>√\T πø+Á<ä+ ìsê«Vü≤≈£î\ rs¡T‘√bÕ≥T, $T\¢s¡¢ e´eVü≤]düTÔqï ‘·+‘·Tô|’ n~Ûø±s¡T\T ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T. ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT>∑ <ÛëHê´ìï eT<䛑·T <Ûäs¡≈£î ø=Hê*‡+<˚qì, ø=qT>√fi¯¢≈£î dü + ã+~Û + ∫ 40 $T\T¢ \ ≈£ î π ø {≤sTT+#êeTì, Çã“+<äT\T ô|≥ºe<ä›ì ¬syÓq÷´, bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK n~Ûø±s¡T\T düŒwü+º #˚XÊs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìs¡sí TT+∫q eT<ä‘› T· <Ûäs¡ Çe«≈£î+&Ü »$Tà≈£î+≥ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À ¬ s ’ ‘ · T \≈£ î »s¡ T >∑ T ‘· T qï nHê´j· T +ô|’ ªáHê&É T `ø£ Ø +q>∑ s Y µ ˝À Ä~yês¡ + e∫Ãq ø£ < ∏ ä H êìøÏ ¬syÓq÷´, bÂs¡düs¡|òüsê XÊK\ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ês¡T. eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + e÷¬ s ÿ{Ÿ ˝ À <Û ë q´+ ø=qT>√fi¯ ¢ q T |ü]o*+#ês¡T. VüQpsêu≤<é bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK ñ|ü ‘· V ü ≤ d” ˝ ≤› s Y sê»eTÚ[, |ò ü ¤ & é ÇHé ‡ ôdø£ º s Y lìyêdt , »$Tà≈£ î +≥ eT+&É \ ‘· V ü ≤ d” ˝ ≤∆ s Y dü T ˙‘· , ¬ s yÓ q ÷´ |üs¡´y˚ø£å≈£î\T dü+B|t≈£îe÷sY bÕ˝§ZHêïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À yê´bÕs¡T\T yÓ÷dü–düTÔqï rs¡T, \_Û+#·ì eT<ä › ‘ · T <Û ä s ¡ \ T, ¬ s ’ ‘ · T \ Äy˚ < ä q qT |ü ] o*+∫q n~Û ø ±s¡ T \T ìyÓ « s¡ b ˛j· ÷ s¡ T . eT>∑ < Û ë Hê´ìï |ü \ T ø±s¡D≤\‘√ ø=qT>√fi¯¢≈£î ìsêø£]düTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ n~Ûø±s¡T\T dæ+–˝Ÿ $+&√ ø±s¡´<ä]Ù Á|üø±wt¬s&ç¶ì Á|ü•ï+#ês¡T.

‘Ó\+>±D MTùde bÁ Õs¡+uÛ+Ñ y˚T&ç|ü*¢, ‘Ó\+>±D sêh+ Ä$s¡“¤$+∫q ‘·sê«‘· MTùde <ë«sê $ìjÓ ÷ >∑ < ës¡ T \≈£ î ùde\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. ñeTà&ç sêh+˝À y˚T 30 es¡≈£î ùde\+~+#ês¡T. y˚T 30 ns¡s∆ êÁ‹ qT+∫ pHé 1 ns¡s∆ êÁ‹ es¡ ≈ £ î ¬ s +&É T sêcÕZ ˝ À¢ MTùde ùde\T ì*#êsTT. ‘Ó\+>±D Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ pHé 2q »s¡>>∑ ± n<˚s√E qT+∫ ùde\T ‹]– ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´sTT. ø±>± ‘Ó\+>±D sêcÕZìøÏ dü+ã+~Û+∫ ùdºwüqØ MTùde ø±sê´\j·÷\≈£î n+<ë*‡ ñ+~. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ù|]≥ eTTÁ~+∫q ùdºwqü Ø 500 ø±|”\≈£î ô|’ã&ç ñ+fÒ pHé 15 es¡≈£î yê|üdüT |ü+|æ‘˚ pHé 30 es¡≈£î ø=‘·Ô ùdºwüqØ n+<äCÒkÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+ ù|s=ÿ+~.

ñbÕ~Û Vü‰MT˝À Ä>∑ì nÁø£e÷\T sêeT>∑T+&É+: ãjÓ÷yÓTÁ{Ϭ˛$<Ûëq+ Á|üy˚X¯ô|{ϺHê Á>±MTD ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+˝À nÁø£e÷\≈£î n&ÉT¶ø£≥º |ü&≥ É + ˝Ò<Tä . dæã“+~ #˚‹yê≥+ #·÷|æ ≈£L©\ y˚‘H· ê\ ù|]≥ &ÉãT“\T kÕ«Vü‰ #˚dæq dü+|òüT≥q sêeT>∑T+&É+ eT+&É\+ bı{≤´\˝À yÓ\T>∑T#·÷dæ+~. kÕúìø£ mMTŒ&ûy√ ø±sê´\j· T Äes¡ D ˝À 6e $&É ‘ · kÕe÷õø£ ‘· ì F Á|üC≤y˚~ø£ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ‘·ìF ãè+<ä+ bı{≤´\˝À »]–q |ü q T˝À¢ nÁø£ e ÷\ô|’ ñ qï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~ø£ düeT]Œ+∫+~. >∑‘· »qe]˝À Á>±eT dü M T|ü + ˝À 115 eT+~ ≈£ L ©\‘√ Hê\T>∑ T yêsê\bÕ≥T |ü + ≥ø±\Te ìsêàD |ü q T\qT #˚|ü{Ϻq≥T¢>± πøåÁ‘·, kÕ+πø‹ø£ düVü‰j·T≈£î\T(m|òt.m., {Ï.m.) $.düT<Ûëø£sY, z<˚\T\T m+._. ]ø±s¡T¶˝À¢ qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î ≈£L©\≈£î Hê\T>∑T yêsê\≈£î dü+ã+~Û+∫q y˚‘·q &ÉãT“\T eT+ps¡j·÷´sTT. nsTT‘˚ ‘·ìF˝À 2 yêsê˝Ò ≈£L©\‘√ |üqT\T #˚sTT+∫q≥T¢ ‘˚*+~. $T>∑‘ê 2 yêsê\ y˚‘·q &ÉãT“\T πøåÁ‘· düVü‰j·T≈£î&ÉT düT<Ûëø£sY, ø£eT÷´ì{° düØ«düT ÁbıyÓ’&ÉsY s¡e÷<˚$\T ø±CÒdæq≥T¢ ‘· ì F˝À ãj· T ≥|ü & ç + ~. ãjÓ ÷ yÓ T Á{Ï ¬ ˛ j· T +Á‘· + ˝À y˚*eTTÁ<ä dü]>± |ü&É˝Ò<ä+≥÷ ≈£L©\‘√ Hê\T>∑T e÷s¡T¢ y˚ * eTTÁ<ä q T qyÓ ÷ <ä T #˚ s TT+∫ #˚ j · T ì |ü q T\≈£ î dü+ã+~Û+∫q s¡÷.93 y˚\T ø±CÒdqæ ≥T¢ kÕe÷õø£ ‘·ìF˝À yÓ\¢&Ó’+~. Á>±eT+˝À »]–q z <ë&ç dü+|òüT≥q˝À πøåÁ‘· düVü‰j·T≈£î&ÉT düT<Ûëø£sYô|’ πødüT qyÓ÷<äT ø±e&É+‘√ n‘·qT Á|üdüTÔ‘·+ C…’\T˝À ñHêï&ÉT. B+‘√ y˚~ø£ düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬sq’ dæ.mdt.|æ. s¡e÷<˚$ì &Ü«e÷ õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ |ü<ä∏ dü+#ê\≈£î\T lìyêdt $es¡D n&ç>±s¡T. |ü\Te÷s¡T¢ ≈£L©\ y˚*eTTÁ<ä\qT rdüTø=ì &ÉãT“\T ø±CÒdæ+~ yêdü Ô e y˚ T qì ÄyÓ T n+^ø£ ] +#ês¡ T . nsTT‘˚ π ø å Á ‘· dü V ü ‰ j· T ≈£ î &É T dü T <Û ë ø£ s Y ‘· q qT u… ~ ]+∫ á |ü ì øÏ ˇ|æŒ+#ê&Éì ø±CÒdæq yÓTT‘·Ô+ &ÉãT“\T ≈£L&É n‘·H˚ rdüT≈£îHêï&Éì s√~dü÷Ô ‘Ó*|æ+~. n<˚$<Ûä+>± qe+ãsY 2013 qT+∫ e÷]à 2014 es¡≈î£ 11 eT+~øÏ dü+ã+~Û+∫q s¡ ÷ .13,200 |æ + #Û · q ¢ &É ã T“\qT ≈£ L &É ‘· | ü  &É T y˚*eTTÁ<ä\qT qyÓ÷<äT #˚dæ ø±CÒdæq≥T¢ ˇ|ü≈£îqï~. B+‘√ øπ Áå ‘· düV‰ü j·T≈£î&ÉT düT<Ûëø£s,Y dæ.mdt.|æ. s¡e÷<˚$\qT ñ<√´>∑+ qT+∫ yÓ+≥H˚ ‘=\–dü÷Ô yê]<ä›] qT+∫ &ÉãT“\T ]ø£eØ #˚j·÷\ì &Ü«e÷ õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ |ü<∏ä dü+#ê\≈£î\T lìyêdt Ä<˚•+#ês¡T. M]øÏ düV≤ü ø£]+∫q kÕ+πø‹ø£ düVü‰j·T≈£î\T z<˚\T≈£î c˛ø±CŸ H√{ÏdüT Çdü÷Ô düôdŒ+&é≈£î dæbòÕs¡düT #˚kÕÔeTHêïs¡T.


5

|Á Cü ≤ CÀ´‹

q˝§Z+&É õ˝≤¢ q÷´dt ãÁ ¨à‘‡· yê\qT »j·T|Á <ü +ä #˚jT· +&ç <ä π s «•|ü ⁄ s¡ + (ø£ q >∑ ˝ Ÿ s¡ ÷ s¡ ˝ Ÿ ) , ø£ q >∑ ˝ Ÿ e T+&É \ + <äsπ «•|ü⁄s¡+˝Àì sπ DTø£ m\¢eTà <˚ekÕúq+ Áã¨à‘·‡yê\T @&√ ‘˚B qT+∫ ‘=$Tà~ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä\j·T ÕµÁjs¡àHé <˚|ü dü]‘·, áy√ düT˝À#·q ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ‘·‡yê\ @sêŒ≥T¢qT $e]+#ês¡T. 7q ñ<äj·T+ 5.30 >∑+≥\≈£î düTÁ|üuÛ≤‘· ùde, düVü≤Ádü Hêe÷s¡Ãq, u≤\uÛÀ>∑ ìy˚<äq ñ+≥T+~. @&ÉT >∑+≥\≈£î myÓTà˝Ò´ ø√eT{Ïs¬ &ç¶ yÓ+ø£{s¬Ÿ &ç¶ ñ‘ê‡yê\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔsT¡ . kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+≥\≈£î <Û«ä C≤s√Vü≤D+, sêÁ‹ 7.30≈£î m<äTs√ÿ\T. 8q ñ<äjT· + 10.30 >∑+≥\≈£î lπsDTø£ m\¢eTà, »eT<ä–ï eTVü‰eTTì ø£˝≤´DÓ‘·‡e+. sêÁ‹ 7 >∑+≥\≈£î neTàyê]øÏ X‚wyü êVü≤q ùde ñ+≥T+~. 9q ñ<äj·T+ 108 ø£\XÊ\‘√ nc˛º‘·Ôs¡ X¯‘·|òüT{≤_Ûùwø£+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î uÀHê\ ePπs–+|ü⁄ñ+≥T+<äì $e]+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À Ä\j·T dæã“+~ õqT≈£î+≥¢ #· + Á<ä j · T ´, *+>∑ j · T ´, ñù|+<ä s Y ¬ s &ç ¶ ‘· ~ ‘· s ¡ T \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H√{°dTü uÀs¡T˝¶ À.. m+|æø¬ q’ $<ë´s¡T\ú T q˝§Z+&É =˚: JM>∑÷&Ó+ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\˝À 2014`15 $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ Á|üy˚X¯ |üØø£å˝À m+|æ¬ø’q $<ë´s¡Tú\ $esê\qT bÕsƒ¡XÊ\ H√{°düT uÀs¡T˝ ¶ À ñ+∫q≥T¢ Á|æì‡|ü˝Ÿ _.sê+u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. 5e ‘·s¡>∑‹˝À Á|üy˚X¯+ ø√dü+ 80 d”≥¢≈£î ]»πs«wüHé Á|üø±s¡+ $<ë´s¡ T ú \ qT m+|æ ø £ #˚ d æ q ≥T¢ #Ó b ÕŒs¡ T . m+|æ ¬ ø ’ q $<ë´s¡ T ú \ T12q dü + ã+~Û ‘ · ì» Á<Û ä T e|ü Á ‘ê\‘√ Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\qT ø£\yê\ì ø√sês¡T.

n<Û´ä ≈£îå ì>± eT\¢jT· ´ q˝§Z + &É ‘Ó \ +>±D sêh {° # · s Y ‡ ô|ò & É π s wü H é ({°ÄsY{°m|òt) sêh n<Ûä´≈£åîì>± õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eTT|æŒ&ç eT\¢ j · T ´ mìïø£ j · ÷ ´s¡ T . ø£ ≥ º + >∑ ÷ s¡ T »&û Œ ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\˝À |üì#˚dTü qÔ ï Äj·Tq 2009`13 eT<Û´ä @|”{m° |òt õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå ì>± |üì#˚d÷ü Ô 2013 qe+ãs¡T˝À sêh ñ bÕ<Û´ä ≈£îå ì>± mìïø£j÷· ´s¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q sêh øöHÓ ‡ ˝Ÿ dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À Äj· T ìï sêh n<Û ä ´ ≈£ å î ì>± mqTïø=Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T.

$<ë´_Ûeè~∆øÏ |ü⁄qs¡+øÏ‘·eTe⁄<ë+ q˝§Z + &É : ‘Ó \ +>±D˝À $<ë´_Û e è~∆ ø Ï |ü⁄qs¡+øÏ‘·eTe⁄<ëeTì ‘Ó\+>±D sêh ◊ø£´ñbÕ<Ûë´j·T ô|ò&ÉπswüHé Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù #êyê s¡$ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. q˝§Z+&É {°mdtj·T÷{°m|òt õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À »]–q dü<dä Tü ‡˝À Äj·Tqe÷{≤¢&Üs¡T. sêh+˝À md”‡, md”,º ;d” yÓTÆHê]{°\ $<ë´ yÓqTø£u≤≥T‘·q+ b˛>=fÒº+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. düsêÿs¡T bÕsƒX¡ Ê\\qT ã˝Àù|‘·+ #˚dæ Á|ü»\+<ä]ø° ñ∫‘· HêD´yÓTÆq $<ä´ n+~+#ê\Hêïs¡T. y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£$<ä´˝À Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\\qT nìï Vü≤+>∑T\‘√ @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ qyÓ÷<äT ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì ‘Ó*bÕs¡T.‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+ ø√dü+ j·T÷{°m|òt ˇø£s√E y˚‘q· + ÇdüTqÔ ï≥T¢#bÓ ÕŒs¡T. {°mdtjT· ÷{°m|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m+.sêX‚KsY¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚X¯+˝À sêh ø±s¡´<ä]Ù d”ôV≤#Y.sêeTT\T, ø√XÊ~Ûø±] ôd’<äT\T, b˛˝… yÓ+ø£≥j·T´, ¬ø.>√es¡∆Hé, yÓ+ø£fÒX¯+, düs¡fi¯, ns¡TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¨+eT+Á‹ì ø£*dæq ∫{≤´\ Hêj·T≈£î\T ∫{≤´\, :¨+eT+Á‹ HêsTTì q]‡+Vü ‰ ¬ s &ç ¶ ì ∫{≤´\≈£î #Ó+~q ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T ø£*XÊs¡T. eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq≈£î |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+ n+~+∫ X¯óuÛ≤ø±+ø£\ å T ‘Ó*bÕs¡T. eT+Á‹ì ø£*dæq yê]˝À eT+&É\ ø£˙«qsY >√<ÛäTeT>∑&ɶ »\+<ÛäsY¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\Tõ≥º <äTπsZwt, y˚T&ç s¡M+<äsY, $Tsê´\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, b˛ø£\ sêeTT\T,≈£Lq÷s¡T X¯+ø£sY, bÕ{Ï »+>±¬s&ç¶ ñHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 06 `06` 2014

34 eT+&É˝≤˝À¢ >Á ±eT $‘·qÔ |ü<øä∏ +£ 1455 øÏ«+{≤fi¯¢ y˚sT¡ dô q>∑ $‘·qÔ øπ {≤sTT+|ü⁄ ∫‘·÷Ôs¡T, pHé 5: |ü+≥\ düs¡[qqTdü]+∫ q÷‘·q e+>∑&Ü\qT ‘·«]‘·>‹∑ q ñ‘·Œ‹Ô #˚jT· &É+. n~Ûø£ ~>∑Tã&çì#˚à HêD´yÓTÆq $‘·ÔHê\qT ¬s’‘·T\≈£î n+~+∫ yês¡T |ü+&ç+∫q |ü+≥ ñ‘·Œ‹Ôì ‘√{Ï ¬s’‘·T\≈£î n+~+#·&É+, Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qT>√\T #˚j·T&Éy˚T Á>±eT$‘·Ôq |ü<∏äø£+ \ø£å´+. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À $‘·Ôq düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£L&É<äì, Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&É≈£î+&Ü ¬s’‘·T˝Ò HêD´yÓTÆq $‘·ÔHêìï dæ<ä∆+ #˚düTø√e&Éy˚T |ü<∏äø£+ ñ <˚›X¯+. á KØ|òt˝À Á>±eT$‘·Ôq |ü<∏äø£+ øÏ+<ä y˚s¡Tôdq>∑ kÕ>∑T≈£î õ˝≤¢˝À 34 eT+&É˝≤\qT m+|æø£ #˚dæ+~. Ç+<äT≈£î >±qT Á|ü u Û Ñ T ‘· « + õ˝≤¢ ≈ £ î 1455 øÏ « +{≤fi¯ ¢ y˚ s ¡ T ôdq>∑ $‘· Ô H êìï πø{≤sTT+∫+~. Á>±eT $‘·Ôq |ü<∏äø£+ øÏ+<ä õ˝≤¢˝À 34 eT+&É˝≤\qT õ˝≤¢ e´ekÕj·T XÊK m+|æø£ #˚d+æ ~. á y˚Ts¡≈î£ yÓ<äTs¡T≈£î|üŒ+, e&Ée÷\ù|≥, mdtÄsY|ü⁄s¡+, bÕ\düeTTÁ<ä+, >∑+>±<Ûäs¡HÓ\÷¢s¡T, |ü⁄*#Ós¡¢, |”˝Òs¡T, s=+|æ#Ós¡¢, ∫qï>={Ϻ>∑\T¢, j·TÁsêyê]bÕfiË+, πøM|ü˝…¢, dü<äT+, yê©àøÏ|ü⁄s¡+, ô|<ä›eT+&É´+, >∑TÁs¡+ø=+&É, ø£*øÏ], eT<äq|ü˝…¢, ≈£îs¡ã\ø√≥, _.ø=‘·Ôø√≥, |”{°m+, eTT\ø£\#Ós¡Te⁄, ‘·+ãfi¯¢|ü˝…¢, ìeTàq|ü˝…¢, |ü⁄+>∑q÷s¡T, #Í&˚|ü˝…¢, k˛eT\, |ü\eTH˚s¡T, u…’¬s&ç¶|ü˝…¢, $.ø√≥, sêeT≈£î|üŒ+, XÊ+‹|ü⁄s¡+, ≈£î|üŒ+, >∑T&ç|ü˝…¢ eT+&É˝≤\THêïsTT. m+|æø£ #˚dæq

eT+&É˝≤\≈£î Vü≤ø± $‘·Ôq dü+düú πø6, Hêsêj·TDÏ s¡ø£+ $‘·ÔHê\qT düs¡|òüsê #˚düTÔ+~. Äj·÷ eT+&É˝≤˝À¢ m+|æø£ #˚dæq ¬ s ’ ‘ · T \≈£ î 50 XÊ‘· + sêsTTrô|’ e´ekÕj· ÷ ~Û ø ±s¡ T \T $‘·ÔHê\qT |ü+|æD° #˚j·TqTHêïs¡T. m+|æø£ #˚dæq eT+&É˝≤˝À¢ ‘=\T‘· ø=ìï Á>±e÷\qT e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T >∑T]ÔkÕÔs¡T. >∑T]Ô+∫q Á>±e÷˝À¢ ˇπø#√≥ 10 ôV≤ø±ºs¡¢ $d”Ôs¡í+˝À y˚s¡Tôdq>∑ kÕ>∑ T #˚ | ü f Ò º 25 eT+~ ¬ s ’ ‘ · T \qT m+|æ ø £ # ˚ d æ 50XÊ‘· + sêsTTrô|’ HêD´yÓTÆq $‘·ÔHêìï |ü+|æD° #˚kÕÔs¡T. $‹Ôq yÓTT<ä\T |üP‘· <äX¯, ø√‘· <äX¯˝À #˚|ü{≤º*‡q düdü´s¡ø£åD |ü<ä∆‘·T\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î •ø£åD ÇkÕÔs¡T. @y√, @áy√ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü Á|ü‹ eT+>∑fi¯yês¡+ $‘·Ôq Á>±e÷ìï πøåÁ‘· kÕúsTT˝À |ü]o*+∫ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T n+~+#ê*‡ ñ+≥T+~. HêD´yÓTÆq n~Ûø£ |ü+≥ ~>∑Tã&çøÏ #·s¡´\T #˚|ü&É‘ês¡T. õ˝≤¢˝À Á>±eT $‘·Ôq |ü<∏äø±ìï |üø£&É“+B>± neT\T #˚j·TqTHêïeTì õ˝≤¢ e´ekÕj·T XÊK dü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î&ÉT s¡$≈£îe÷sY ãT<Ûäyês¡+ Çø£ÿ&É ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT $‘·qÔ |ü<øä∏ ±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q $‘·HÔ ê\T eT÷&ÉT s√E˝À¢ õ˝≤¢≈£î sêqTHêïj·Tì, ns¡TΩ˝…’q ¬s’‘·T\πø $‘·qÔ |ü+|æD° #˚|{ ü ≤º\ì e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

‘Ó\+>±Dô|’ u≤ãT ø£\\T HÓsy¡ sπ˚ Hê? ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5 #·+Á<äu≤ãT sêh $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À n≥÷Ç≥÷ ø±≈£ î +&Ü e´eVü ≤ ]+∫ ‘Ó \ +>±D˝À m+‘· qwüºb˛yê˝À n+‘ê qwüºb˛j·÷s¡T. nsTTHê n˝≤ nì eTØ ˝Ò ≈ £ î +&Ü b˛˝Ò < ä T . Çs¡ y Ó ’ d” ≥ ¢ es¡ ≈ £ î ‘Ó # · T Ã≈£ î ì ÄX¯ \ T ∫>∑T]+|ü#˚düT≈£îHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT e#˚à nsTT<˚fi¯¢˝À ‘Ó\+>±D˝À n~Ûø±sêìï ‹]– ]ø£eØ #˚düTø√yê\qï~ u≤ãT eP´Vü≤+>± ø£ì|æk˛Ô+~... C≤rj·T bÕغ>± d”e÷+Á<Û˝ ä À ø±≈£î+&Ü eTs√ #√≥ n~Ûø±s¡+ e#˚à neø±X¯+ ˇø£ ‘Ó\+>±D sêh+˝ÀH˚ ñ+~. n+<äTπø ñ<ä´eT düeTj·T+˝À me¬s+‘·>± ns¡N ^ô|{ϺHê Äj· T q ô|<ë\ <ë{Ï ãj· T ≥≈£ î sêì e÷≥ ‘Ó \ +>±D Ä$sꓤe+ s√E e∫Ã+~. n<˚ Äj·Tq C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ #ÓjÓT´‹Ô ìq~+#·&É+. Çø£ eTVü≤sêh, ø£sêí≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À ‘Ó\T>∑Tyês¡Tqï ÁbÕ+‘ê\T ñHêïsTT. ø±ì Ä ÁbÕ+‘ê\˝À ‘Ó\T>∑Tyêfi¯¢+‘ê eHé ôd’&é zfÒdæHê ‘Ó\T>∑Tyê] bÕغ ¬>*#˚ neø±XÊ\T ˝Ò<Tä . b˛ì yê]øÏ Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ Ä Ä˝À#·q ≈£L&Ü ˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉT yês¡T ‘Ó\T>∑Tyê] bÕØºì ¬>*|æ+#·T≈£îHêï yê] sêÅcÕº˝À¢ Ä bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê<äT ø£<ë Á|ü‹|üøå±˝À¢ ≈£L&Ü ∫e] kÕúq+˝ÀH˚ ñ+&Ü*. n+fÒ #·+Á<äu≤ãT C≤rj·T bÕغ nqï ÄX¯ \ ˙ï ‘Ó \ +>±DqT <ä è wæ º ˝ À ñ+#· T ≈£ î H˚ . ø±ì ‘Ó\+>±D˝À Äj·Tq≈£î n~Ûø±s¡+ e#˚à neø±XÊ\T @ y˚Ts¡≈î£ , <ëìø√dü+ Äj·Tq nqTdü]+#˚ eP´Vü≤+ @$T{Ï nqï<˚ ndü\T Á|üX¯ï. Ç|üŒ{ÏøÏ Äj·Tq H√≥ ‘Ó\+>±D n+≥THêïπs ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\yÓTqÆ yÓK ’ ] Á|ü<]ä Ù+#·&+É ˝Ò<qä ï uÛ≤e+ ‘Ó\+>±D˝À ã\+>± ñ+~. me]ø√ ø±<äT Äj·Tq bÕغ˝Àì ‘Ó\+>±D H˚‘·\πø ñ+<äqï~ yêdüÔe+. eTT+<äT>± ‘êqT ‘Ó\+>±Dø√dü+ Á‹ø£s¡D X¯ó~›‘√ |üì#˚kÕÔqT nqï uÛ≤eq

‘Ó\+>±D˝À $T–* ñqï ÄbÕغ˝Àì yê]πø ø£*Œ+#ê*. ø±ì $uÛ Ñ » q |ü + |ü ø ±\ $wü j · T +˝À n~ eTT~π s neø±XÊ˝Ò ø£ì|ædüTÔHêïsTT. πs|ü⁄ πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ πø+Á<ä+ qT+∫ d”e÷+Á<ä≈£î n~ø£ ì<äT\T ‘Ó|æŒ+#·T≈£î+{≤s¡T. πø+Á<ä+ ≈£L&Ü kÕj·T+ #˚dTü +Ô ~. yêsêìø√ s√E ‘Ó\+>±D≈£î, ‘Ó\+>±D n_Ûeè~›ô|’H˚ ‘·q <äèwæº πø{≤sTTkÕÔq+≥Tqï #·+Á<äu≤ãT πø+Á<ä+‘√ ‘·q <√kÕÔHêqT Ädüs>¡ ± #˚dTü ≈£îì ì<ÛTä \T Ç|æŒkÕÔsê nqï~ ndü\T Á|üXï¯ .b˛˙ n+fÒ ‘Ó\+>±D _\T¢≈î£ eT<ä‹› ∫ÃHê Ä<ä]+#·˝<Ò qä ï ÄÁ>∑Vü≤+˝À _CÒ|æ πø+Á<ä Hêj·Tø£‘·«+ ñqï≥T¢ ns¡úeTe⁄‘√+~. b˛\es¡ + $wü j · T +˝À Ä]¶ H Ó H é ‡ BìøÏ ì<ä s ¡ Ù q+. n≥Te+≥|ü ⁄ Œ&É T #· + Á<ä u ≤ãT n&ç – Hê yÓ ÷ &û Çe«&É + nqTe÷qy˚T. n|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äu≤uÒ ‘Ó\+>±D≈£î ì<ÛäT\T, sêyê*‡q πø+Á<ä+ yê{≤ ≈£L&Ü sê≈£î+&Ü #˚kÕs¡qï uÛ≤e+ ‘Ó \ +>±D˝À ã\|ü & É T ‘· T +~. Ç|ü Œ {Ï π ø ‘Ó \ +>±D _\T¢ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ ˝À bÕdüjT˚ ´ ∫e] ø£D å ≤˝À¢ _CÒ|æ ô|{Ïqº yÓT*ø£\˙ï #·+Á<äu≤ãT e\¢H˚ nqï n|üyê<äT eT÷≥>∑≥Tº≈£îHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT b˛\es¡+ $wüjT· +˝ÀqT n<˚ n|üyê<äT #·+Á<äu≤ãT≈£î e∫Ã+~. sπ |ü⁄ b˛\es¡+ b˛sê≥+ eTs√ $T˙ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûqä b˛sê≥+ e˝Ò »]π> neø±XÊ\THêïsTT. n|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D˝Àì nìï bÕغ\T b˛\es¡+ $wüj·T+˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq $wüj·T+˝À ˇø£ÿ≥j·÷´jÓ÷ n˝≤ ø±yê*‡q |ü]dæú‘·T\T sêe#·TÃ. n|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D {Ï&ç|æ @ kÕº+&ÉT rdüT≈£î+≥T+~. #·+Á<äu≤ãT H√ nHêï ≈£L&Ü yês¡T ‹s¡>∑ã&ç‘˚ |ü]dæú‘˚+{Ï Ç˝≤.. mH√ï Á|üX¯ï\T, düyêfi¯ó¢ #·+Á<äu≤ãT eTT+<äTHêïsTT. n+<äTπø Äj·Tq eP´Vü≤+ @+≥qï Á|üX¯ï\T düs¡«Á‘ê e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT.

øπ d”ÄsY BÛe÷ @$T{À? ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , pHé 5 π ø d” Ä sY ‘=* dæ m +>± #˚ d æ q Á|üdü+>±ìï $qïyê]øÏ Äj·Tq˝À @e÷ BÛe÷... nqï Á|üX¯ï\T ‘·˝…‘êÔsTT. düπs ø=‘·Ô>± @s¡Œ&ÉT‘·Tqï sêh+, mH√ï uÛÑj·÷\T, nb˛Vü≤\T ñ+{≤sTT, yê{Ïì <ä÷s¡+ #˚j·T&ÜìøÏ n˝≤ e÷{≤¢ & Ü*, Vü ‰ $÷*yê«* nqT≈£ î Hêï&˚ y Ó ÷ nì dü]ô|≥Tº≈î£ +<ëeT+fÒ Äj·Tq e÷≥˝À¢ Ä uÛ≤e+ ø£ì|æ+#·˝<Ò Tä . ne˙ï rs¡TkÕÔqT nì ø£∫Ñ·+>± #Ó|æŒqfÒº ø£ì|æ+∫+~. ø±ì n$ Ä#· s ¡ D ˝À m˝≤ kÕ<ä ´ +. dü π s Ä<ëj· T eqs¡ T \T ô|+#·T≈£îHêïø£ kÕ<ä´+ ne⁄‘·T+<˚y÷Ó . ø±ì n$ ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ Äj·Tq y˚dTü ≈£îqï Á|üD≤[ø£\ Á|üø±s¡yT˚ Äj·Tq |ü<Mä ø±\+ nsTT<˚fi¯ó¢ dü]b˛<äT. n+fÒ eTTqTà+<äT ≈£L&Ü ‘êH˚ dæm+, ‘êqT #Ó|Œæ qe˙ï #˚kÕúqT nqï qeTàø£+ Äj·Tq≈£î ñ+<˚y÷Ó ø±ì á |ü]bÕ\q˝À n$ HÓsy¡ s˚ á ø£b˛‘˚ eT∞¢ Äj·Tqπø |ü≥+º ø£&‘É êsê nqï~ ≈£L&Ü Ä˝À∫+#ê*‡ e⁄+~. sêh Á|üuTÑÛ ‘·« ñ <√´>∑ T \≈£ î π ø +Á<ä Á|ü u Û Ñ T ‘· « ñ<√´>∑ T \‘√ dü e ÷q+>± y˚‘·Hê*kÕÔqHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉTqï y˚‘·Hê*e«&Éy˚T Á|üdüTú‘· ã&Ó®{Ÿ ˝À ø£wüº+ n˝≤+{Ï~ Ç<Ó˝≤ kÕ<Ûä´+. Çø£ ñ<√´>±\ uÛÑØÔ #˚kÕÔqHêïs¡T, n<Ó˝≤, Ä uÛ≤s¡+ yÓ÷ùd<Ó˝≤... düπs Ç~ ø±kÕÔ |üø£ÿq u…&ç‘˚ z yÓ’|ü⁄ s¡TDe÷|ò”øÏ yÓ÷&û düsêÿsY H√ n+~. n+fÒ <ëìøÏ πø+Á<ä+ kÕj·T+ sê<äT. $TÁ‘·|üø£åyÓTÆq {Ï&ç|æπø d”e÷+Á<ä˝À s¡TDe÷|ò” e<ä›ì #ÓbÕŒs¡≥ yÓ÷&ç, Çø£ ‘Ó\+>±D≈£î m˝≤ kÕ<ä´+. ô|’>± \ø£å ˝À|ü⁄ s¡TD≤\T ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ m≈£îÿe>±

ñHêïsTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä<ëj·÷ìï düeT≈£Ls¡TÃø√yê*‡q dæú‹˝À K¬sÃ˝≤ kÕ<Û´ä +, u≤´+≈£î\T Ä<ëj·T+ ˝Òì sêh|ü⁄ Vü‰$÷ì m˝≤ qeTTà‘êsTT. Ç<˚ ø±<äT ù|<ä\+<ä]øÏ &Éã\T u…&é s¡÷+ Çfi¯ó¢ ≈£L&Ü ø£{ϺkÕÔqHêïs¡T, >∑‘·+˝Àì Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢, sêJyé dü«>∑èVü≤ |òü<∏äø±˝Ò ô|òsTT\j·÷´sTT. Çø£ {À≥˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·« Ks¡TÑ√ Ç<Ó˝≤ kÕ<Û´ä +. n+‘˚ ø±<äT @Á|üuTÑÛ ‘·«+ Çe«ì Ø‹˝À b˛©düT\≈£î yês¡+‘·|⁄ü ôd\e⁄\T ÇkÕÔqHêïs¡T, uÛ≤Ø kÕúsTT˝À kÂø£sê´\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. yê]øÏ @ ø=s¡‘·˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔqHêïs¡T. Ç~ Ä#·s¡D˝À kÕ<ä´eTj˚T´ |üH˚Hê. Çø£ $T>∑T\T $<äT´‘Y kÕ~ÛkÕÔqHêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ|ü⁄Œ&ÉT |üesY bÕ¢+≥¢ ìsêàD+ #˚|ü{ϺHê n$ |üPs¡Ôe&ÜìøÏ Äj·Tq |ü<äM ø±\+ ø±kÕÔ K‘·yÓTÆ‘·T+~. n|üŒ{Ï es¡≈£î ñ∫‘· $<äT´‘Y e+{Ï<ëìì m˝≤ uÛÑ]kÕÔs¡T. sê»ø°jT· n$˙‹ì ìs¡÷à*kÕÔqq&É+ Vü≤]¸+#·<>ä Z∑ $wüjT· y˚T, ø±ì Ç~ kÕ<ä´e÷ nqï~ Ä˝À∫+|ü#˚ùd $wüj·T+. ô|’>± Çe˙ï πø+Á<ä+ düVü‰j·T+ #˚dæHê düπs ø£wüºy˚T nqT≈£î+≥Tqï ‘·sT¡ D+˝À Äj·Tq øπ +Á<ä+‘√ düK´‘·>± ≈£L&Ü ñ+&É&+É ˝Ò<Tä . ô|’>± πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D≈£î düVü≤ø£]+#·&É+˝Ò<äqï dü+πø‘ê\T e#˚ à kÕsTT. n˝≤+{Ï ~ Äj· T q π ø +Á<ä + ì<ä T \T m˝≤ sêã&É‘ês¡T. ô|’>± ‘·eT‘√ düK´‘·>± ˝Ò≈£î+fÒ $÷ dü+>∑‹ #·÷düT≈£î+{≤+ nqï dü+πø‘ê\T ≈£L&Ü yÓ÷&û düsêÿsY qT+∫ e#˚ÃkÕsTT. n+<äTπø Äj·Tq Vü‰$÷\T, #˚kÕÔqì #Ó|æŒq $wüj÷· \T #·÷dæ Äj·Tq˝À á BÛe÷ mø£ÿ&ç~ nqï dü+<˚V‰ü ìï ø£*–k˛Ô+~.

uÛ≤»bÕ XÊdüqdüuÛÑ |üø£åH˚‘·≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T bÕq>∑ ˝ Ÿ , uÛ ≤ »bÕ XÊdü q dü u Û ≤ |ü ø £ å H ˚ ‘ · > ± mìï¬ ø ’ q eTTw”sêu≤<é myÓTà˝Ò´ \ø£ÎDYqT bÕغ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ôV’≤<ësêu≤<é˝Àì Äj·Tq ìyêdü+˝À ø£*dæ X¯óuÛ≤ø±+ø£\ å T ‘Ó*bÕs¡T. \ø£ÎDY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ øπ +Á<ä+˝À uÛ≤»bÕ Á|üuTÑÛ ‘·«+ n~Ûø±s¡+˝À ñqï+<äTq dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi‚¢˝≤ #·÷&Ü\ì Hêj·T≈£î\≈£î dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ ñbÕ<Û ä ´ ≈£ å î \T b˛‘Ó b Õø£ kÕ+ãj· T ´, <ä s ¡ Ù q+ y˚ D T, eT<ÛäTdü÷<äHésêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T \ø£ÎDYqT ø£*dæq yê]˝À ñHêïs¡T.

{À˝Ÿπ>{Ÿ e<ä› ªHêuÛÑ÷$Tµ wü‡{Ï+>¥. {À˝Ÿ π > {Ÿ ( π ø ‘˚ | ü * ¢ ) , ˚ : eT+&É \ +˝Àì ø=s¡ ¢ | ü V ü ≤ &é •yês¡T˝À 65e q+ãs¡T C≤rj·T s¡V≤ü <ë]ô|’ ñqï {À˝Ÿ>π {Ÿ düMT|ü+˝À ªHê uÛ÷Ñ $Tµ dæìe÷ ∫Árø£sD ¡ »]–+~.

. gRi™´sLRiıL`i ©´sV NRP÷¡zqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı …”¡≤T∂zms Æ©s[ªΩR áV ∏R∂V©´s™´sVáLS™´sVNPRXtsx Ò v≤R∂V, ™´sVLi≤R∂÷¡ ¡VµÙ∂R ˙xmsryµ`∂

KeTà+ õ˝≤¢ q÷´dt ø=s¡yT˚ qT #˚|\ü ø√dü+ nH˚«wüD yÓ’sê, õ˝≤¢ eT‘·´‡ XÊK n~Ûø±s¡T\T ø=s¡y˚TqT(eTs¡˝Ÿ) #˚|ü |æ\¢\ ø√dü+ nH˚«wüD˝À |ü&ܶs¡T. á HÓ\ 8q eTè>∑•s¡ø±¬sÔ dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À #˚|ü eT+<äT |ü+|æD° ñ+&ÉqT+~. Ç+<äT≈£î >±qT õ˝≤¢ eT‘·´‡ XÊK qT+∫ Äs¡T y˚\ ø=s¡y˚TqT ∫s¡T #˚|ü\qT |ü+|æD° #˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· XÊK sêh n~Ûø±s¡T\ qT+∫ Ä<˚XÊ\T yÓ\Te&ܶsTT. á ∫s¡T #˚|ü\ |ü]e÷D+ 2qT+∫ 3 n+>∑Tfi≤\ es¡øπ ñ+&Ü*‡ ñ+~. á HÓ\ 6q kÕj·T+Á‘·+ ø£˝≤¢ M{Ïì sêh ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+|æ+#ê*‡ ñ+~. B+‘√ KeTà+˝Àì düV‰ü j·T eT‘·´‡XÊK n~Ûø±], yÓ’sê, øÏHÓïs¡kÕì˝Àì m|òt&ûy√\≈£î á Äs¡T y˚\ ø=s¡y˚TqT #˚|ü\qT ùdø£]+#˚ u≤<Ûä´‘·qT n|üŒ–+#ês¡T. ø±˙ M{Ï ø=s¡‘·‘√ n~Ûø±s¡T\T ø±düÔ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕ˝Òs¡T˝Àì eT‘·´‡ |ü]XÀ<Ûäq πøåÁ‘·+˝À düTe÷s¡T 1500 ø=s¡ y ˚ T qT ∫s¡ T #˚ | ü \ T ñqï≥Tº n~Û ø ±s¡ T \T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. B+‘√ $T–*q yê{Ï ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ ˝ Àì Äj· ÷ #√≥¢ ñqï Åô|’ y ˚ ≥ T #Ó s ¡ T e⁄˝À¢ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø #Ós¡Te⁄\ ìsê«Vü≤≈£î\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. ìπs›•+∫q \ø£å´+˝À Ç|üŒ{Ï es¡ ≈ £ î dü > ∑ + es¡ ≈ £ î ø=s¡ y ˚ T qT ∫s¡ T #˚ | ü \ qT ùdø£]+#·>*∑ >±eTì.. $T–*q yê{Ï ø√dü+ Á|üjT· ‹ïdüTqÔ ï≥Tº n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

õe÷ïdtº Á|ü‹uÛÑ KeTà+ ø£$‘ê yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q Áø°&Üø±s¡T&ÉT Vü≤˙|òt C≤rj·T õe÷ïdæºø˘‡ b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚ ‘Ó\+>±D sêh »≥Tº˝À kÕúq+ bı+<ë&ÉT. C≤s¡+â &é sêh+ sê+N q>∑s¡+˝À »s¡>∑qTqï d”ìj·TsY H˚wüq˝Ÿ‡ b˛{°˝À¢ Vü≤˙|òt bÕ˝§ZqTqï≥Tº õ˝≤¢ k˛ŒsYº‡ n<∏ë]{° •ø£å≈£î&ÉT íıdt ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤˙|òtqT πøm+&ûd” ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ ø√{≤ n|挬s&ç¶, &ûmdt&ûy√ ø£;sY<ëdt n_Ûq+~+#ês¡T.

|üdTü |ü⁄ s¬ ‘’ T· \qT Ä<äTø√+&ç KeTà+ q>∑s¡+, <˚X¯yê´|üÔ+>± |üdüT|ü⁄ |ü+&çdüTÔqï ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ø√s¡T‘·÷ n'\ uÛ≤s¡‘· ¬s’‘·T dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T |ü\Te⁄s¡T &Ûç©¢˝À πø+Á<ä eT+Á‘·T\T sê<ÛëyÓ÷Vü≤Hé dæ+>¥, yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&çì ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. Vü≤sê´Hê˝Àì bÕì|ü{Ÿ˝À eT÷&ÉT s√E\T>± n'\ uÛ ≤ s¡ ‘ · kÕú s TT˝À ¬ s ’ ‘ · T dü + |ò ü ÷ \ Hêj·T≈£î\T dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <˚X¯+˝À e´ekÕj·T s¡ + >∑ + m<ä T s=ÿ+≥Tqï |ü \ T n+XÊ\T #· ] Ã+#ês¡ T . dü<dä Tü ‡˝À #˚dqæ rsêàHê\‘√bÕ≥T |ü\T &çe÷+&ÉT¢ #˚d÷ü Ô πø+Á<ä e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ sê<ÛëyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥, eTs√ πø+Á<ä eT+Á‹ yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉTqT y˚πs«s¡T>± ø£\dæ $q‹ |üÁ‘ê\T n+~+#ês¡T. Á|ü<Ûëq+>± |üdüT|ü⁄ øÏ«+{≤≈£î s¡÷.15 y˚\T ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ Çyê«\ì, C≤rj·T kÕúsTT˝À Á|ü‘˚´ø£ |üdüT|ü⁄ uÀs¡T¶ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. πø+Á<ä eT+Á‘·T\qT ø£\dæq yê]˝À ¬s’‘·T dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T |” π ø <˚ e dæ + >∑ e TDÏ ( ‘· $ Tfi¯ H ê&É T ), π ø m+ sêeTí ı +&É ˝ Ÿ ( Vü ≤ sê´q), ¬ ø .qs¡ d æ + Vü ≤ Hêj· T T&É T (ìC≤ e÷u≤<é), q\¢eT\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄(‘Ó\T>∑T ¬s’‘·T sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, KeTà+) ñHêïs¡T.

eTT–dæq Ç+≥sY dü|y¢æ TÓ +≥Ø |üØø£\å T KeTà+ Ç+≥Øà&ç j · T {Ÿ dü | æ ¢ y Ó T +≥Ø |ü Ø ø£ å \ T eTT–dæq≥T¢ ÄsY◊y√ Ä+Á&É÷dt ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 32 eT+~ $<ë´s¡Tú\T e÷dt ø±|”sTT+>¥≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T+&É>± H˚s¡T>± |ü≥Tº≈£îì &çu≤sY #˚dæ #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. k˛eTyês¡+ »]–q Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å˝À Äs¡ T >∑ T s¡ T $<ë´s¡ T ú \ T e÷dt ø±|” s TT+>¥ ≈ £ î bÕ\Œ&ÉT‘·T+&É>± &çu≤sY #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. kÕj·T+Á‘·+ »]–q ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ |üØø£˝ å À ˇø£ $<ë´]ú &çu≤sY nsTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ Á|ü<∏äeT Ç+≥sY |üØø£å\≈£î 9182 eT+~ $<ë´s¡ T ú \ ≈£ î 8211 eT+~ |ü Ø ø£ å \ T sêXÊs¡Hêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ ~«rj·T Ç+≥sY |üØø£å\≈£î 2845 eT+~ $<ë´s¡T\ ú ≈£î 2581 eT+~ |üØø£\ å ≈£î Vü‰»s¡j÷· ´s¡ì $e]+#ês¡T.

Äø£≥Tº≈î£ qï |Á <ü sä Ù¡ q\T bÕ\«+#· ‘Ó\+>±D sêh Ä$sꓤe ~H√‘·‡yêìï |ü ⁄ s¡ d ü ÿ ]+#· T ≈£ î ì k˛eTyês¡ + qT+∫ ìs¡ « Væ ≤ +∫q õ˝≤¢kÕúsTT @ø£bÕÁ‘ê_Ûqj·T b˛{°\T eTT–XÊsTT. b˛{°\T bÕ\«+#· πø{°|”mdt Ç+õ˙sY‡ nk˛dæj˚TwüHé Vü‰˝Ÿ˝À »]>±sTT. $$<Ûä Hê≥ø±\T, ø£fi≤s¡÷bÕ\ Á|ü<äs¡Ùq\T, ‘Ó\+>±D bÕ≥\T, qè‘ê´\‘√ s¬ +&ÉTs√E\ dü+ãsê\T eTT–XÊsTT. ø£fi≤ø±s¡T\ Á|ü<äs¡Ùq\T Mø£å≈£î\qT ≈£îØÃ\≈£î ø£ { Ï º | ü & ˚ X ÊsTT. õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+∫ e∫Ãq ø£fi≤ø±s¡T\T ‘·eT Á|ü<äs¡Ùq\T Ç#êÃs¡T. Hê´j·Tìπsí‘·>± s¡+>∑sêE e´eVü≤]+#ês¡T. Vü≤]X¯Ã+Á<ä Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq≈£î yÓ’sê ø£fi≤ø±s¡T&ÉT ‘êfi¯Sfl] ø£èwüí≈£îÁ|ü<∏äeT ãVüQeT‹ n+<ä C Ò X Ês¡ T . ‘· ˝ ≤¢ & É eT+&É \ ≈£ î s¡ ï yÓ * ¢ Á>±eTyêdæ yÓ+ø£≥Hêsêj·TD¬s&ç¶ Ä‘·à|òüTÀwü nH˚ Á|ü<äs¡Ùq≈£î ~«rj·T kÕú q +, ‘· ˝ ≤¢ & É eT+&É \ + yÓ + ø£ { ≤|ü ⁄ s¡ + ìyêdæ d”‘êsêeTsêE Á|ü<äs¡Ùq≈£î ‘·èrj·T kÕúq+ <äø±ÿsTT.


6

|Á Cü ≤ CÀ´‹

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt Äغd”ô|’ |üqTï\ uÛ≤s¡+ ‘·–Z+#·+&ç eTVü ≤ ã÷uŸ q >∑ s Y : Äغ d ” ô |’ |ü q Tï\ uÛ ≤ s¡ + ‘· – Z + #ê\ì ‘Ó \ +>±D sêh s√&É T ¶ s¡ y êD≤dü + dü ú n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ s¡yêD≤XÊK eT+Á‹ eTùV≤+<äsY¬s&ç¶ì ôV’≤<äsêu≤<é˝À ø£*dæ $»„|æÔ #˚dæ+~. ø=‘·Ô>± @sêŒf…Æq ‘Ó\+>±D sêh+˝À ‘=*kÕ]>± s¡yêD≤XÊK eT+Á‹>± |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q eTùV≤+<äsY¬s&ç¶ì s¡yêD≤ dü + dü ú n~Û ø ±s¡ T \ dü + |ò ü T + sêh Á|ü < Û ë q ø±s¡ ´ <ä ] Ù $»j· T uÛ ≤ qT (&ç | ü P ´{° d” { ° m +, eTVü ≤ ã÷uŸ q >∑ s Y ) , dü\Vü‰<ës¡T dü‘·´Hêsêj·TD (dæøÏ+Á<ëu≤<é ÄsYm+),ñ bÕ<Ûä´≈£åî\T sêeTT\T (ôV’≤<äsêu≤<é`2 &ûm+) ø£*dæ |ü⁄wüŒ>∑T#êä\T n+<äCÒdæ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ Äغd” m<äTs=ÿ+≥Tqï |ü\T ø°\ø£ n+XÊ\qT eT+Á‹ <äèwæøº rÏ düTø¬ fi≤¢sT¡ . ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ Äغd” ãdüT‡\T dü+K´ ô|+#ê*‡q nedüs+¡ ñ +<äì, yÓTT‘·Ô+ 50 ø=‘·Ô &çb˛\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Äغd”˝À ÄdüTú\T, ñ<√´>±\ |ü + |æ D ° ˝ À ‘Ó \ +>±DqT nHê´j· T + »s¡ > ∑ ≈ £ î +&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. Äغd” ãdüT‡\ô|’ |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ #˚j÷· \ì, ˝Ò≈î£ +fÒ e#˚à sêã&É+‘ê |üqTï\ #Ó*+¢ |ü⁄qπø dü]b˛‘·T+<äHêïs¡T. Äغd” ãdüT‡\qT {À˝Ÿ{≤ø˘‡ qT+∫ $TqVü‰sTT+#ê\Hêïs¡T. düŒ+~+∫q eT+Á‹ Äغd”ì ‘Ó\+>±D sêh+˝À yÓTs¡T¬>’q dü+düú>± r]Ã~<äT›‘êeTì Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ $»j·TuÛ≤qT ‘Ó*bÕs¡T. s¡yêD≤ dü+düú n~Ûø±s¡T\ dü+|òTü + düuTÑÛ ´\T sêC≤sê+ (düq‘Yq>∑sY &çb˛ &ûMm+), s¡$ (ø£+{ÀHÓà+{Ÿ &çb˛ &ûm+), e÷<Ûäe¬s&ç¶ (ã+&É¢>∑÷&É &çb˛ &ûm+), lìyêdüT\T (sêD°>∑+CŸ &çb˛ &ûm+) eT+Á‹ì ø£*dæq yê]˝À ñHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 06 `06` 2014

C≤rj·T <Ûs’Ó ´¡ kÕVü≤dü u≤\\ nyês¡T\¶ ≈£î Hê$TH˚wqü T¢ ÄVü‰«q+ nq+‘·|⁄ü s¡+, pHé 5 2014 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ C≤rj·T <ÛÓ’s¡´kÕVü≤dü u≤\\ nyês¡T¶≈£î m+|æø£¬ø’ Hê$TH˚wüqT¢ |ü+bÕ\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T &çj·Tdt ˝Àπøwt ≈£îe÷sY dü÷∫+#ês¡T. n‘·´edüs¡ |ü]dæú‘·T\˝À ùdyêuÛ≤e+‘√ $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T\˝À e⁄qï e´≈£îÔ\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î, kÕe÷õø£ s¡T>∑à‘·\T, H˚sê\qT n]ø£ f Ò º + <ä T ≈£ î ‘· q ÁbÕD≤\qT ôd’ ‘ · + |ü D +>± ô|{Ï º <ÛÓ’s¡´kÕVü≤kÕ\T Á|ü<ä]Ù+∫, düe÷C≤ìøÏ dü÷Œ]Ô<ëj·Tø£+>± ì*∫q u≤\ u≤*ø£\qT dü‘·ÿ]+#˚+<äT≈£î Hê$TH˚wüq¢qT ø√s¡T‘·Tqï≥T¢ q÷´&Û©ç ¢ ˝Àì C≤rj·T u≤\\ dü+øπ eå T eT+&É* qT+&ç nìï õ˝≤¢\≈£î düe÷#ês¡+ n+~q≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 2013 p˝…’ 1 qT+&ç 2014 pHé 30 e ‘˚B es¡≈î£ »]–q <Ûs’Ó ´¡ kÕVü≤kÕ\ dü+|òTü ≥q\qT C≤rj·T u≤\\ nyês¡T¶≈£î |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø=qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ 2013 @Á|æ ˝ Ÿ 1 qT+&ç ≈£ L &Ü »]–q kÕVü ‰ dü dü + |ò ü T ≥q\qT ø£ $ T{° |ü ] o*+#˚ neø±X¯ e TT e⁄qï<ä ì ‘Ó*bÕs¡T. 2014 ôdô|º+ãs¡T 30 e‘˚B ˝À|ü⁄ |üP]Ô $esê\‘√ eT÷&ÉTôd≥T¢>± Hê$TH˚wüq¢qT |ü+bÕ\ì ‘Ó*bÕs¡T. $$<Ûä dü+<äsê“\T, dü+|òüT≥q\˝Àn‘·´+‘· <ÛÓ’s¡´,kÕVü≤kÕ\T #·÷|æ u≤~‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î ø£èwæ#d˚ qæ u≤\u≤*ø£\ $esê\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ düe÷#ês¡ ìyÓ~ø£ (m|òt◊ÄsY), b˛©düT &Ó’Ø\qT ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì õ˝≤¢ b˛©düT dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ôd+~∏˝Ÿ ≈£ î e÷sY qT ø√sês¡ T . C≤rj· T <Û Ó ’ s ¡ ´ kÕVü ≤ kÕ\ u≤\\ nyês¡T`¶ 2014q≈£î ìØí‘· qeT÷Hê˝À <Ûsä U¡ ≤düTÔ #˚j÷· \ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T &çj·Tdt ˝Àπøwt ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. eTq õ˝≤¢≈£î dü+ã+~+∫q u≤\\T m|æ sêh u≤\\ dü+πøåeT eT+&É* »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø, •X¯óìπø‘·Hé, $y˚ø±q+<äq>∑sY, ~˝ŸdüTUŸ q>∑sY, ôV’ ≤ <ä s êu≤<ä T ` 500 660 ôV’ ≤ <ä s êu≤<ä T yê] <ë«sê Hê$TH˚wüq¢qT |ü+bÕ\ì ‘Ó*bÕs¡T. áyÓTsTT˝Ÿ nÁ&ÉdüT : wü s ƒ ¡ ÷ sƒ ê ≥nsƒ ¡ T wü | ü X ¯ . `?|ü . á nyês¡ T ¶ q ≈£ î 6qT+&ç 18 dü+e‘·‡sê\ eT<Û´ä ej·TdüT‡e⁄qï |æ\\ ¢ T ns¡TΩ\ì ‘Ó*bÕs¡T.

nyês¡T¶≈£î á ÁøÏ+<ä ù|s√ÿqï yê]˝À Ç<ä›s¡T dæbòÕs¡düT #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. Ä $<ë´]ú #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´dü+düú Á|æHé‡|ü˝Ÿ/ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T ˝Ò<ë Á>±eT|ü+#êsTTr düs¡Œ+#Y/õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #ÛÓ’¬sàHé, sêh u≤\\ dü+πøåeT eT+&É* »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø/ Áô|dæ&Ó+{Ÿ, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T/n<˚ ¨<ë˝À e⁄qï Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±], dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Ä|t b˛©düT ˝Ò<ë ñqï‘· ¨<ë˝À e⁄qï b˛©düT n~Ûø±] Hê$TH˚wqü q¢ T C≤rj·T kÕúsTT˝À @sêŒ≥T#˚dqæ ñqï‘· k Õú s TT m+|æ ø £ ø£ $ T{° |ü ] o*+∫ kÕVü ≤ dü u≤\\ nyês¡T¶qT ìs¡ísTT+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. m+|æ¬ø’q u≤\\≈£î ˇø£ yÓT&É˝Ÿ, Á|üX¯+kÕ |üÁ‘·+, q>∑<äT |ü ⁄ s¡ k Õÿs¡ + n+~+#· & É + »s¡ T >∑ T ‘· T +<ä ì ‘Ó * bÕs¡ T . n+‘˚>±≈£î+&Ü bÕsƒ¡XÊ\ $<ä´ |üPs¡Ôj˚T´+‘·es¡≈£î nyês¡T¶ bı+~q u≤\\≈£î Ä]úø£ düVü‰j·T+ eT+ps¡T ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. C≤rj·T u≤\\ dü+πøåeT eT+&É*øÏ Ç+~sê>±+BÛ kÕÿ\sY wæ|t d”ÿ+ øÏ+<ä Á>±&ÉT´j˚TwüHé kÕúsTT˝À Ç+»˙]+>¥, yÓT&çdæHé, Ç‘·s¡ ø√s¡T‡\qT nuÛÑ´dæ+#˚+<äT≈£î Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+<äT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 5 øπ ≥^Ø\ øÏ+<ä C≤rj·T <Ûs’Ó ´¡ kÕVü≤dü u≤\\ nyês¡T\ ¶ T n+<äCkÒ ÕÔsì¡ ‘Ó*bÕs¡T. n$ 1. uÛsÑ ‘¡ Y nyês¡T,¶ 2. ^‘ê #√ÁbÕ nyês¡T,¶ 3. dü+»jYT #√ÁbÕ nyês¡T,¶ 4. eT÷&ÉT u≤|ü⁄ ¬>’<ë˙ nyês¡T¶\T, 5. »qs¡˝Ÿ nyês¡T¶\T e⁄Hêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. 1957 qT+&ç C≤rj·T kÕúsTT˝À ÁuÒeØ nyês¡T\ ¶ qT Á|ü ‹ dü + e‘· ‡ s¡ + π ø +Á<ä Á|ü u Û Ñ T ‘· « + n+<ä C Ò d ü T Ô q ï~. Á>±eT,yês¡T¶kÕúsTT\˝À |üì#˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘√«<√´>∑T\T, ñ bÕ<Ûë´j·TT\T , düs¡Œ+#Y \T, kÕúì ø£ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·eT ÁbÕ+‘ê\˝À n‘·´+‘· <ÛÓ’s¡´kÕVü‰kÕ\qT Á|ü<ä]Ù+∫q u≤\ u≤*ø£\ $esê\qT n+<äCÒdæ, õ˝≤¢ qT+&ç Hê$TH˚wüqT¢ |ü+ù|+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø£˝…ø£ºs¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T. |üP]Ô $esê\T , ìã+<Ûqä \T, dü÷#·q\T, ìØí‘· qeT÷Hê Hê$TH˚wHü é bòÕs¡+\qT nq+‘·|ü⁄s¡eTT õ˝≤¢ yÓ’uŸôd’{Ÿ˝À e⁄+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Ms¡qïù|≥(eTVü≤ã÷uŸq>∑sY) ‘Ó\+>±D˝À @s¡Œ&çq ‘=* Á|ü u Û Ñ T ‘· « + neTs¡ M s¡ T \ ≈£ î ≥T+u≤\qT nee÷ì+∫+<äì ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT~›˝Ò{Ï Äs√|æ+#ês¡T. õ˝≤¢πø+Á<ä+˝Àì ÄsYn+&é; n‹~∏ >∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Ä$sꓤe y˚&ÉTø£\T, dü+ãsê˝À¢ neTs¡ M s¡ T \ ≈£ î ≥T+u≤\qT |æ \ Te≈£ î +&Ü nee÷ì+#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. neTs¡T\ ù|s¡T‘√ e∫Ãq ô|ò¢ø°‡˝À¢ ø±yê\ì ø=+<ä] bòı{À\qT rdæy˚XÊsêì #ÓbÕŒs¡T. ñ<ä ´ eT dü e Tj· T +˝À ô|{Ï º q π ø dü T \qT yÓ + ≥H˚ m‹Ôyj ˚ ÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. b˛\es¡+ô|’ øπ +Á<ä+ ‘Ó∫Ãq Ä]¶HÓHé‡ yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚ es¡≈£î Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤kÕÔeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À {°|”m|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Hê>∑uÛÑ÷wüDY, ø√XÊ~Ûø±] >√es¡∆Hé, düeTq«j·Tø£s¡Ô _#êìs&ç¶, |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù ÇkÕø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ºΩLRiV™´sVá $™yLji¨s µR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı …”¡≤T∂mz s @µ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V eTVü≤ã÷uŸq>∑sY (yÓT≥Tº>∑&ɶ) : πø+Á<ä Á>±MTDeT+Á‹ >√|æHê<∏éeTT+&˚ &Ûç©¢˝À »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTs¡ D Ï + #· ≥ +ô|’ uÛ ≤ »bÕ õ˝≤¢ ø £ ˙ «qsY ¬ ø .sêeTT\T, eTVü‰sêh eTVæ≤fi≤yÓ÷sêà Ç+#Ûê]®, C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù õ.|ü<äàC≤¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. q÷‘·q Á|ü u Û Ñ T ‘· « +˝À eT+∫ ùde\+~kÕÔ s ¡ ì <˚ X ¯ Á |ü » \T nø±+øÏå+#ês¡ì, Äj·Tq Äø£dæàø£ eTs¡D+ <˚X¯Á|ü»\‘√ bÕ≥T bÕغ ø Ï rs¡ ì ˝À≥ì ù|s=ÿHêïs¡ T . Äj· T q ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*bÕs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY (yÓT≥Tº>∑&ɶ),˚ : õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ì ˙{Ï X ¯ ó ~∆ π ø +Á<ë˝À¢ HêD´‘· ˝ Ò ì ˙{Ï ì $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì m+ám|òt, me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢πø+Á<ä+˝Àì ÄVü‰s¡ ‘·ìF õ˝≤¢ø±sê´\j·T+˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. HêD´‘·˝Òì ˙{Ï düs¡|òüsê‘√ Á|ü»\T nHês√>±´ìøÏ >∑T™ı‘·THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹˝Ò≈î£ +&Ü ø=+<äsT¡ ˙{Ïyê´bÕsê\T #˚dTü Ô &ÉãT“\T dü+bÕ~düTHÔ êïs¡ì, B+‘√ Á|ü»\T e÷Á‘·+ s√>±\ u≤]q |ü&TÉ ‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ◊mdt◊ >∑T]Ô+|ü⁄‘√ ns√>∑´ø£sy¡ TÓ qÆ ˙{Ïì Á|ü»\ø£+~+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. ÄVü‰s¡ ‘·ìF ø±sê´\j·TÇ+#Ûê]® X¯+ø£sY≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫q yê]˝À m+ám|òt õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT >∑<ë«\ ø£èwüí, {Ï.Á|üuÛ≤ø£sY, õ.j·÷<äj·T´, me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î&ÉT dæ+–¬s&ç¶ |üs¡y˚TX¯«sY ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

õ˝≤¢˝À ñs¡÷∆ $X¯«$<ë´\j·÷ìï HÓ\ø=˝≤Œ* eTVü≤ã÷uŸq>∑sY : õ˝≤¢˝À ñs¡÷∆$X¯«$<ë´\j·T+, ¬s’˝Ò« ø√#Y bòÕ´ø£ºØ HÓ\ø=˝≤Œ\ì n˝Ÿô|ò’CŸ $<ë´ dü+πøåeT dü+düú n<Û´ä ≈£îå &ÉT »Vü≤+^sYu≤u≤ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ø√sês¡T. á y˚Ts¡≈î£ Á|ü<ëÛ qeT+Á‹ qπs+Á<äy÷Ó &ûøÏ bòÕ´ø˘‡ |ü+|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh+˝À $T\≥Ø u…{≤*j·THéqT @sêŒ≥T #˚dæ Çø£ÿ&ç ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ôd’q´+˝À #˚πs neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. e#˚à ¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ˝À õ˝≤¢˝À ¬s’˝Ò« ø√#Y bòÕ´ø£ºØ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì $qï$+#ês¡T.

Ä<äT≈£îH˚ <ë‘·\ø√dü+ m<äTs¡T#·÷|ü⁄ $XÊK|ü≥ï+, pHé 5: $XÊK q>∑s+¡ ˝Àì •yêJbÕ˝…+˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï ¬ø.düHê´dü|üŒ&ÉT eè‹ÔØ‘ê´ <√;Û. >∑‘· |ü~ùV≤qT dü+e‘·‡sê\T>± q>∑s¡+˝À ìyêdü+ ñ+≥÷ ‘·q ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·T≈£î+≥THêï&ÉT. Ç‘·ìøÏ Ç<äs¡›s¡T dü+‘êq+. ô|<ä « yê&Ó ’ q ≈£ î e÷s¡ T &É T ¬ ø .dæ + Vü ‰ Á~ $»j· T yê&É <ä ] Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À Ç+»˙]+>¥ ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. ≈£îe÷¬sÔ Ç+≥sY #·<äTe⁄‘√+~. á #·ø£ÿ{Ï ≈£î≥T+u≤ìøÏ ô|<ä›ø£wüº+ e∫Ã|ü&ç+~. düHê´dü|üŒ&ÉT ≈£îe÷s¡T&ÉT dæ+Vü‰Á~ ¬s+&ÉT øÏ&ûï\T <Óã“‹‘êïsTT. yÓ’<ä´ Ks¡TÃ\T, ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ düTe÷s¡T 16 \ø£\ å s¡÷bÕj·T\ es¡≈î£ Ks¡Tà ne⁄‘·T+<äì yÓ’<äT´\T ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. n‘·´edüs¡+>± ˇø£ øÏ&ûïì e÷]Ñ˚ø±ì J$+#·˝ìÒ |ü]dæ‹ú . dæ+Vü‰Á~ ‘·*¢ dæ+Vü‰#·\+ ‘·qø£ ≈£îe÷s¡T&çøÏ

$XÊK|ü≥ï+, pHé 5 düe÷C≤ìï dü+düÿ]+∫, j·TTe‘·≈î£ e÷s¡Zìπs∆ø£+ #˚ùd eT+∫ ∫Á‘ê\qT Á|ü»\\T m\¢y˚fi¯\˝≤ Ä<ä]kÕÔs¡ì Ä+Á<Ûä$X¯«$<ë´\j·T+ ñ|ü≈£î\|ü‹ Ä#ês¡´ õ.mdt.mHé sêE nHêïs¡T. @j·T÷ Md” ø±sê´\j·T+˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’C≤>¥ |òæ*+ kıôd’{° ù|òdtãTø˘ nøö+{ŸqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $m|òtmdt <ë«sê ø±s¡´Áø£e÷\ ìs¡«Vü≤D≈£î e]‡{° dü+|üPs¡í düV≤ü ø±s¡+ n+~düT+Ô <äHêïs¡T. düe÷» ñ|üjT· Tø£+Ô >±, n~ÛøX£ Ê‘·+ eT+~øÏ n+<ä T u≤≥T˝À ñ+#˚ $<Û ä + >± #· s ¡ ´ \T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ns¡T<Ó’q, eT+∫, düe÷+‘·s¡ ∫Á‘ê\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\Hêïs¡T. nyês¡T\ ¶ T bı+~q dæìe÷\qT Á|ü<]ä Ù+∫ ø£ fi ≤_Û e ÷qT\≈£ î #˚ s ¡ T eø±yê\Hêïs¡ T . uÛ Ñ $ wü ´ ‘· T Ô ˝ À dæ ˙ |üØÁX¯eT≈£î $XÊK πø+Á<ä+>± e÷πs neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. |ü]ÁX¯ø£eTT nedüs¡yÓTÆq kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\qT, q≥T\qT n+~+#˚ $<Ûä+ >± ø√s¡T ‡\T n+~+#ê*‡q nedüs ¡+ ñ +<äHêïs¡T. á ~X¯>± e]‡{°˝À $_Ûqï $uÛ≤>±\‘√ ø£\dæ |ü ì #˚ j · ÷ \ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . ù|ò d t ã Tø˘ <ë«sê $m|ò t m dt ø±s¡´Áø£e÷\qT $düÔè‘·+ #˚j·T&É+ kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À $m|òtmdt n<Ûä´≈£åîsê\T Ä#ês¡´ j·TT.wü$÷yéT, $m|òtmdt eTTK´ dü\Vü‰<ës¡T Ä#ês¡´ |æ.u≤_es¡∆Hé, ø±s¡´<ä]Ù qs¡e Á|üø±X¯sêe⁄, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù |æ.$ s¡eTD, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T nH˚«wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

øÏ&ûïì Çe«&ÜìøÏ dæ<ä›|ü&ç+~. ìs¡Tù|<ä˝…’q M] e<ä› Ä|üπswüHé #˚sTT+#˚ k˛ÔeT‘· ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïπø y˚\s¡÷bÕj·T\T yÓ’<ä´+ ø√dü+ yÓ∫Ã+#ês¡T. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T\˝À #˚‹øÏ n+~ekÕÔ&ÉqT≈£îqï ≈£îe÷s¡T&ÉT nHês√>∑´+ bÕ\e&É+ ≈£î≥T+u≤ìï Äy˚<äq≈£î >∑T]#˚k˛Ô+~. yÓ+≥H˚ Ä|üπswüHé #˚sTT#ê*‡ ñHêï Ä]∆ø£ nes√<Û ë \ ø±s¡ D +>± ‘· q Ç+{Ï e <ä › H ˚ ñ+∫ ∫øÏ ‘ · ‡ n+~düTÔHêïs¡T. ‘·eT ≈£îe÷s¡T&çì ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ á ù|<ä ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ìs¡+‘·s+¡ |ü]‘·|dæ Tü HÔ êïs¡T. <äjT· >∑\yês¡T ‘·eT≈£î Ä]∆ø£ kÕj·T+ #˚dæ ‘·eT _&ɶqT ø±bÕ&Ü\ì y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òtÇ+&çj·÷ m+M|” XÊK HÓ+.20122745833 u≤´+ø˘ nøö+{Ÿ˝À q>∑<Tä »eTj˚Tj·Te#·TÃqT. 9603864706 q+ãs¡T˝À dü+Á|ü~+#ê\ì y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.

∫‘·÷sÔ T¡ , pHé 5): ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&çq n\Œ|”&qÉ Á<√DÏ Á|üuÛ≤e+‘√ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ s¡TeTT\T yÓTs¡T|ü⁄\T, uÛ≤Ø á<äTs¡T>±\T\‘√ ≈£L&çq es¡¸+ ≈£î]dæ+~. 66 eT+&É˝≤\≈£î >±qT 43 eT+&É˝≤˝À¢ uÛ≤Ø qT+∫ z yÓ÷düÔs¡T es¡¸+ ≈£î]dæ+~. |ü⁄+>∑q÷s¡T˝À n‘·´~Ûø£+>± 80.6 $T.$÷≥s¡¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. eT+&É˝≤\ yêØ>± es¡¸bÕ‘·+ $esê*˝≤ ñHêïsTT. >∑T&ç|˝ ü ¢… eT+&É\+˝À 54.6 $T.$÷≥s¡T,¢ |ü⁄*#Ós¡¢ 54.2, >∑TÁs¡+ø=+&É 42.8, #Í&˚|ü˝…¢ 40.0, ‘·+ãfi¯¢|ü˝…¢ 36.0, eT<äq|ü˝…¢ 36.0, ∫qï>={Ϻ>∑\T¢ 32.8, ã+>±s¡TbÕfi¯´+ 31.4, >∑T&çbÕ\ 31.0, XÊ+‹|ü⁄s¡+, øπ M|ü*¢ 30.0, ø£*øÏ] 29.2, ‘·eD+|ü˝…¢ 27.2, $»j·T|ü⁄s¡+ 24.8, >∑+>∑es¡+ 24.4, ìeTàq|ü˝¢… 23.8, sêeT≈£î|üŒ+ 22.8, $.ø√≥ 20.2, j·÷<äeT], u…’¬s&ç¶|ü˝…¢ 18.2, j·TÁsêyê]bÕfiË+ 17.6, yê©àøÏ|ü⁄s¡+ 16.6 $T.$÷≥s¡¢ es¡b¸ Õ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. n˝≤π> k˛eT\ eT+&É\+˝À 16.4$T.$÷≥s¡T¢, ◊sê\ 16.2, bÕø±\, ø£\ø£&É 15.4, dü<äT+ 15.2, sêeTdüeTTÁ<ä+ 13.4, s=+|æ#sÓ ¢¡ 12.8, |”{m° +, |ü\eTH˚sT¡ , ≈£îs¡ã\ø√≥ 12.2, |”˝sÒ T¡ 11.2, ô|<ä|› +ü C≤DÏ 10.2, ô|<ä|› +ü C≤DÏ 8.4, ≈£î|üŒ+ 8.2, eTT\ø£\#Ós¡Te⁄ 6.8, |æ#êÃ≥÷s¡T, _.ø=‘·Ôø√≥ 3.2, ∫‘·÷sÔ T¡ 3.0, ø±πs«{Ïq>∑s+¡ 2.2, øπ M;|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝À 1.2 $T.$÷≥s¡ ¢ es¡ ¸ b Õ‘· + qyÓ ÷ <Ó ’ + ~. es¡ ¸ + ‘√ bÕ≥T á<äTs¡T>±\T\ ø±s¡D+>± e÷$T&ç, u§bÕŒsTT, ns¡{Ï |ü+≥\T H˚\≈£L\&É+‘√ rÁe+>± qwüºb˛j·÷eTì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T.

@\÷s¡T õ˝≤¢ q÷´dt <ëVü≤+.. <ëVü≤+.. $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ ‘ê>∑T˙{ÏøÏ ø£≥ø£≥ |æ.>∑qïes¡+, m&Üô|&Ü $<äT´‘Y ø√‘·\ |ü⁄D´e÷ì õ˝≤¢ yêdüT\ >=+‘Ó+&ÉT‘√+~.. $<äT´‘Y Ä<Ûë]‘· s¡+>±\T |ü P ]Ô k Õú s TT˝À |ü ì #˚ j · T ì |ü ] dæ ú ‘ · T \T HÓ \ ø=HêïsTT. Á|ü<Ûëq+>± ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø±\T |üì#˚j·÷\+fÒ $<äT´‘Y ‘·|üŒìdü]. düTe÷s¡T |ü~ s√E\T>± $<äT´‘Yø√‘·\T eTØ m≈£îÿe ø±e≥+‘√ ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø±\T |üP]ÔkÕúsTT˝À |üì#˚j·T≥+˝Ò<äT. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± düTe÷s¡T 30 es¡≈£î düeTÁ>∑ s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\T ñHêïsTT. á ‘·s¡Vü‰ |ü<øä∏ ±\ô|’ 10 qT+∫ 15 Á>±e÷\T Ä<Ûës¡|&ü ç ñ+{≤sTT. Á|ü‹ s¡øÏå‘· |ü<∏äø£+ |ü]~Û˝À düTe÷s¡T 40 qT+∫ 50 y˚\eT+~ »HêuÛ≤ ‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ Ä<Ûës¡|ü&ç ñHêïs¡T. Á|ü<Ûëq |ü+≥ ø±\«˝À+∫ ‘ê>∑T˙s¡T |ü+|ü⁄ Vü≤Ödt\<ë«sê ìπs›•‘· düeTàsY k˛ºπsõ {≤´+≈£î˝ÀøÏ ˙s¡T #˚s¡T‘·T+~. nø£ÿ&ÉqT+∫ Ä ˙s¡T ‘ê>∑T˙s¡T X¯ó~∆#ù˚ d bÕ¢+≥T≈£î #˚sê*. |æ e Tà≥ X¯ ó ~∆ ø ±ã&ç q ˙s¡ T dü + |t ˝ ÀøÏ nø£ ÿ &É qT+∫ zesYôV≤&é u≤´˝…ì‡+>¥ ]»sê«j·TsY˝ÀøÏ #˚sê*. Ç˝≤+{Ï yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑T #√≥¢ $<äT´‘Y yÓ÷{≤s¡T¢ @ø£ ø±\+˝À |üì#˚j÷· *‡ ñ+≥T+~. s√E˝À düTe÷s¡T 18 >∑+≥\bÕ≥T $<äT´‘Y ñ+fÒ>±ì Äj·÷ |ü<∏äø±\ |ü]~Û˝À Á>±e÷\ Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î M\T|ü&É<äT. Á|üdüTÔ‘·+ 10 qT+∫ 12 >∑+≥\bÕ≥T Áø£eT|ü<ä∆‹ n+≥÷ ˝Ò≈£î+&Ü $<äT´‘Y b˛‘√+~. B+‘√ ‘ê>∑T˙s¡T X¯ó~∆ nj˚T´+<äT≈£î dü e Tj· T + dü ] b˛ø£ Á>±e÷\ Á|ü » \≈£ î ‘ê>∑ T ˙s¡ T |üP]ÔkÕúsTT˝À n+<äì <äTdæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. Á|ü‘˚´øÏ+∫ düeTÁ>∑ s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\ MT<ä düTe÷s¡T 15 \ø£ å \ eT+~ Ä<Û ë s¡ | ü & ç ñHêïs¡ T . Çø£ ø=ìï Á>±eT |ü + #êj· T r\T H˚ s ¡ T >± ‘ê>∑ T ˙{Ï |ü < ∏ ä ø ±\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïsTT. M{ÏøÏ ≈£L&Ü $<äT´‘Yø√‘·\T XÊ|ü+>± |ü]D$T+#êsTT. õ˝≤¢˝À á ‘·s¡Vü‰ ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø±\T |üì#˚j·Tø£ düTe÷s¡T 10 \ø£å\eT+~ ‘ê>∑T˙{Ï yÓ‘·\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ø√qd”eT˝Àq÷ ˙{Ï yÓ‘·\T.. rs¡ÁbÕ+‘· eT+&É˝≤˝…q’ ◊.b˛\es¡+, ø±ÁfÒìø√q, ñ |üŒ\>∑T|üÔ+, n\¢es¡+, e÷$T&ç≈£î<äTs¡T, eT*øÏ|ü⁄s¡+, dü œ H˚ { Ï | ü * ¢ ˝ À Á|ü » \T ‘ê>∑ T ˙{Ï Çã“+<ä T \T eTØ m≈£ î ÿe>± ñHêïsTT. Åô|’ y ˚ ≥ T bÕ¢ + ≥T\ MT<ä Ä<Û ë s¡ | ü & É < ëeT+fÒ n$≈£ L &Ü $<ä T ´‘Y \ qT #·$#·÷düTÔHêïsTT. ñqï≥Te+{Ï ‘ê>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\T, eqs¡T\T |üì#˚j·Tø£b˛e≥+‘√ Á|ü»\T nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü ñ qï≥Te+{Ï u≤e⁄\T, #˚‹|ü+|ü⁄\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê\qT rs¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. »qπs≥s¡T¢ @sêŒ≥T‘√H˚..düeTÁ>∑ s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï |ü < ∏ ä ø ±\T Á|ü ‘ ˚ ´ øÏ + ∫ y˚ d ü $ ˝À |ü P ]Ô k Õú s TT˝À |ü ì #˚ùd+<äT≈£î>±qT $<äT´‘Y düeTdü´qT n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î yê{Ïe<ä› »qπs≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚ùdÔ düeTdü´ >∑f…º≈£îÿ‘·T+~. >∑‘·+˝À ˇø£ kÕ] ÄsY.&ÉãT¢´.mdt. n~Ûø±s¡T\T Ç˝≤+{Ï Á|ü‹bÕ<äq ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. ø±˙ Ä#·s¡D≈£î H√#·Tø√˝Ò<äT. s¡÷.7.64 ø√≥¢‘√ Á|ü‹bÕ<äq..õ˝≤¢˝À 30 es¡≈î£ düeTÁ>∑ s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\T ñHêïsTT. Ç$ $<äT´‘Y MT<ä Ä<Ûës¡|&ü ç |üì#˚kÕÔsTT. $<äT´‘Y ø√‘·\qT n~Û>$∑ T+#˚+<äT≈£î á ÁbÕC…≈£îº\≈£î &Ó&çπøf…&é |üesY dü|ü¢sTT $<Ûëq+ Çyê«*. BìøÏ s¡÷.7.64 ø√≥T¢ Ks¡Ãe⁄‘·T+~. Äs¡T HÓ\\ øÏ+<ä≥ á Á|ü‹bÕ<äq\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+bÕ+. Á|ü<Ûëq+>± $<äT´‘Y ø√‘·\T ñqï|üŒ{Ïø° düuŸ ùdºwüHé˝À $<äT´‘Y ñ+≥T+~. n≥Te+{Ï dü+<äsꓤ˝À¢ düuŸùdºwüHé qT+∫ düeTÁ>∑ s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\≈£î $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚jÓTT#·TÃ. BìøÏ &Ó&çπøf…&é |üesY dü|ü¢sTT πø{≤sTT+#ê*. Bì ì$T‘·Ô+ Á{≤Hé‡ø√≈£î s¡÷.7.64 ø√≥T¢ #Ó*+¢ #ê*‡ ñ+≥T+~. ì<ÛTä \T eT+p¬s‘’ ˚ á ÁbÕC…≈î£ \ º T #ê˝≤es¡≈î£ $<äT´‘Yø√‘· düeTdü´\qT n~Û>$∑ T+∫ ‘ê>∑T˙s¡T ìsê≥+ø£ + >± dü s ¡ | ò ü s ê #˚ ù d+<ä T ≈£ î yÓ d ü T \Tu≤≥T ø£\T>∑T‘·T+~.

nqïes¡+, <˚ekÕúq+≈£î >∑‘+· ˝À mqï&É÷ ˝Òì$<Û+ä >± ]ø±s¡T¶ kÕúsTT˝À VüQ+&û\ <ë«sê Ä<ëj·T+ düeT≈£L]+~. á y˚dü$˝ÀuÛÑ≈£îÔ\ s¡B› n~Ûø£+>± ñ+&É≥+, n+‘˚ø±≈£î+&Ü $yêVü‰\T ≈£L&Ü m≈£îÿe>± »s¡>&∑ +É ‘√ Ä<ëj·T+ n~Ûø+£ >± e∫Ã+~. >∑‘· 35 s√E\≈£î dü+ã+~Û+∫ VüQ+&û\qT ‘Ó]∫ >∑‘· s¬ +Á&√E\T>± ˝…øÿÏ +#ês¡T. á s¬ +Á&√E\ ˝…øÿÏ +|ü⁄˝À s¡÷. 1,33,46,182 kıeTTà e∫Ã+<äì Ä\j·T ndæôdº+{Ÿ ø£$TwüqsY ás¡+øÏ »>∑Hêï<Ûäsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q ˝… ø Ï ÿ +|ü ⁄ ˝À s¡ ÷ . 16,41,602 dü e T≈£ L s¡ > ±, k˛eTyês¡+ ˝…øÿÏ +|ü⁄˝À s¡÷. 1,17,04,580 e∫Ã+~.

#Ó+<äT]Ô (>=\¢Áb˛\T), >=\¢Áb˛\T eT+&É\+ #Ó+<äT]Ô •yês¡T ø=‘·Ô eÁ»≈£L≥+ Á>±eT düMT|ü+˝À 16e q+ãs¡T C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ÁbÕ+‘·+˝À ∫qïø±s¡T uÀ˝≤Ô |ü&çq dü + |ò ü T ≥q˝À ø±s¡ T ˝À Á|ü j · ÷ DÏ d ü T Ô q ï nsTT<ä T >∑ T s¡ T >±j·T|ü&ܶsT¡ . b˛©düT\ ø£<qä∏ + Á|üø±s¡+ C≤rj·T s¡V≤ü <ë]ô|’ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ &Ûûø=ì π><Ó eTs¡DÏ+#·>± <ëìì &Ûûø=qï ∫qïø±s¡T uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ qsê‡|ü ⁄ s¡ + yÓ [ ¢ $XÊK|ü ≥ ï+˝Àì >±Eyêø£ ≈ £ î ‹]– edüTÔ+&É>± ∫qïø±s¡T Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’+~.


7

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 06 `06` 2014

ø±yÓ÷Hêà<äT\ ñqà‘·Ô Áø°&É ≈£îs¡«>∑÷&É, ìj·T+Á‹ø£ e<ä› ‘·˝…‹Ôq düeTdü´qT dü]#˚ùd+<äT≈£î j·T‹ï+∫ z ¬s’‘·T $<äT´<ë|òü÷‘·+‘√ >±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. á |òüT≥q cÕu≤<é eT+&É\+ ≈£îs¡«>∑÷&É˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. kÕúì≈£î\T, 108 yêVü≤q dæã“+~ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q qø£ÿ* X¯+ø£s¡j·T´ (35) ‘·q Ç+{ÏøÏ $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê dü]>±Z sêeø£b˛e&É+‘√ ìj·T+Á‹ø£ e<ä› düeTdü´ ‘·˝‹… +Ô <äì uÛ ≤ $+∫ dü ] #˚ ù d+<ä T ≈£ î Á|ü j · T ‹ï+#ês¡ T . B+‘√ $<ä T ´<ë|ò ü ÷ ‘êìøÏ >∑ T ¬ s ’ >±j· T |ü & ܶ s ¡ T . >∑ e Tì+∫q kÕú ì ≈£ î \T Äj· T ìï 108 yêVü ≤ q+˝À cÕ<é q >∑ s Y Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

‘√\ÿ≥º(yÓTTsTTHêu≤<é), Ä&ÉT≈£î+≥T+&É>± z $<ë´]ú $<äT´<ë|òü÷‘êìøÏ >∑T] ø±e&É+‘√ ‘·\, #˚‹øÏ rÁe >±j·÷\T nj·÷´sTT. Á>±eTdüT\ ú T, kÕúì≈£î\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. yÓTTsTTHêu≤<é eT+&É\+ ‘√\ÿ≥º≈£î #Ó+~q •e≈£îe÷sY(13) ùdïVæ≤‘·T\‘√ ø£*dæ Á>±eT+˝À Ä&ÉT≈£î+≥÷ $<äT´‘·TÔ düÔ+uÛ≤ìï |ü≥Tº≈£îHêï&ÉT. n|üŒ{Ïπø dü Ô + uÛ ≤ ìøÏ $<ä T ´‘· T Ô dü s ¡ | ò ü s ê »s¡ T >∑ T ‘· T +&É ≥ +‘√ $<äT´<ë|òü÷‘êìøÏ >∑T¬s’ >±j·T|ü&ܶ&ÉT. kÕúì≈£î\T yÓ+≥H˚ ìj·T+Á‹ø£qT e<ä› düs¡|òüsê ì*|æy˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À ø√\T≈£î+≥Tqï≥T¢ Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T.

X¯+ø£sY|ü*¢, n<äq|ü⁄ ø£≥ï+ y˚~Û+|ü⁄\T uÛÑ]+#·˝Òø£ $yêVæ≤‘· ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düTø=ì ì|üŒ+{Ï+#·Tø=ì ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+~q |òüT≥q ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq #√≥T#˚düT≈£î+~. X¯+ø£sY|ü*¢ môd’‡`2 $»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ »V” ≤ sêu≤<é ≈ £ î #Ó + ~q neTè‘· ( 30)qT X¯ + ø£ s Y | ü * ¢ >∑DwÒ qt >∑sY ø±\˙øÏ #Ó+~q n\¢+ \ø£ÎDY≈î£ Ç∫à mì$T~ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ $yêVü≤+ #˚XÊs¡T. ô|[¢ düeTj·T+˝À ¬s+&ÉT ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, s¡÷.50y˚\ q>∑<äT ø£≥ï+>± Ç#êÃs¡T. ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ø±|ü⁄s¡+ düC≤e⁄>± kÕ–+~. yê]øÏ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T, ˇø£ ≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T. ø=+‘·ø±\+>± uÛÑs¡Ô \ø£ÎDY, u≤e dæ<ä›j·T´, ‘√{Ï ø√&É\T m\¢eTà\T n<äq|ü⁄ ø£≥ï+ rdüT≈£îsêyê\ì y˚~Û+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. á $wüj·TyÓTÆ Á>±eT+˝À |ü+#êj·Tr ôd’‘+· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. B+‘√ y˚~+Û |ü⁄\T Ä>∑øb£ ˛>± eT]+‘· m≈£îÿej·÷´sTT. á Áø£eT+˝À k˛eTyês¡+ Ç+{À¢ mes¡T ˝Òì düeTj·T+˝À neTè‘· ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düTø=ì ì|üŒ+{Ï+#·T≈£î+~. ø±*q >±j·÷\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï ÄyÓTqT |üøÏÿ+{Ï yês¡T >∑eTì+∫ 108 yêVü≤HêìøÏ düe÷#ês¡$T∫à dü+>±¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ÄyÓT |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+&É&É+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT≈£îyÓµfi≤¢sT¡ . nø£ÿ&É ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·÷ eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TpeTTq eTè‹ #Ó+<ës¡T. neTè‘· eTè‹øÏ uÛÑs¡Ô, u≤e, ‘√{Ïø√&É˝Ò ø±s¡DeTì ã+<ÛäTe⁄\T Äs√|æ+#ês¡T. yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ÄyÓT ‘·*¢ \ø£ÎeTà |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

»Hê«&É(X¯+ø£sY|ü*¢): $<äT´<ë|òü÷‘·+˝À Hê\T>∑T |üX¯ó e⁄\T eTè‹ #Ó+~q |òTü ≥q »Hê«&É˝À #√≥T #˚dTü ≈£î+~. u≤~Û‘·T&ÉT ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. k˛eTyês¡+ sêÁ‹ á<äTs¡T >±\T\‘√ ≈£î]dæq esê¸ìøÏ #Ó≥T¢ |ü&çb˛e&É+‘√ $<äT´‘·TÔ r>∑\T s√&ÉT¶ô|’ |ü&ܶsTT. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q CÀ>∑T b˛#·j·T´ bı˝≤ìøÏ ¬s+&ÉT m&ÉT¢, Äe⁄, <ä÷&ÉqT ‘=\T≈£îyÓfi¯óÔ+&É>± øÏ+<ä|ü&ç ñqï $<äT´‘·TÔ ‘·–* eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶsTT. yê{Ï yÓqTø£ edüTÔqï b˛#·j·T´ nÁ|üeT‘·Ô+ ø±e&É+‘√ Á|üe÷<ä+ qT+∫ ãj·T≥|ü&ܶs¡T. s¡÷.1.50 \ø£\ å qwü+º yê{Ï*+¢ <äì yêb˛j·÷s¡T.

yÓTTsTTHêu≤<é eT+&É\+˝À á<äTs¡T>±\T\T yÓTTsTTHêu≤<é, eT+&É\+˝À uÛ≤Ø es¡+¸ ≈£î]dæ+~. á<äTs¡T>±\T\T ã\+>± Mj·T&É+‘√ $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê ì*∫b˛sTT+~. eT+&É \ +˝Àì π ø ‹¬ s &ç ¶ | ü * ¢ ˝ À á<äTs¡T>±\T\ <Ûë{ÏøÏ #Ó≥Tº $]– z Ç+{Ïô|’ |ü&ç+~. Ç+{À¢ ñqï yê]øÏ m˝≤+{Ï Á|ü e ÷<ä + »s¡ > ∑ ˝ Ò < ä T . X¯+cÕu≤<é eT+&É\+ ø±#ês¡+ qT+∫ ne÷¶|Pü sY≈î£ 33/ 11πøM ñ|ü $<äT´‘·TÔ πø+Á<ëìøÏ ˝…’qT ñ+~. á ˝…’qT˝À 33πøM r>∑\Tqï $<äT´‘·TÔ düÔ+uÛÑ+ô|’ #Ó≥Tº|ü&É≥+‘√ r>∑\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. düÔ+uÛÑ+ $]–b˛sTT+~. B+‘√ ne÷¶|üPsY $<äT´‘·TÔ ñ|üπø+Á<ä+ qT+∫ $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê ì*∫b˛sTT+~. ne÷¶ | ü P sY , ø±o+uÖ*, u≤ø±s¡ + , lsê+q>∑sY Á>±e÷\T sêÁ‘·+‘ê n+<Ûøä ±s¡+˝À ñHêïsTT. es¡≈î£ düs|¡ süò ê |ü⁄qs¡T<ä]∆ +#·˝<Ò Tä . ø𠋬s&ç|¶ *ü ,¢ nb˛Œõ>∑÷&É Á>±e÷˝À¢q÷ düs¡|òüsê ì*∫b˛sTT+~.

eTq dü e ÷C≤ìπ ø yÓ T Æ + ~? áe´edü ú m+<ä T ≈£ î #Ó&çb˛sTT+~? Ç~ kÕe÷õø£ $\Te\ |ü‘·qe÷ ˝Òø£ #·≥º yÓ|’ \ üò ´e÷? #·{≤º\qT neT\T #˚j÷· *‡q e´edüú yÓ|’ \ üò ´e÷? <˚X¯+˝À ô|]–b˛‘·Tqï n‘ê´#êsê\ô|’ 2013˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº yê´K´. Ä<Û ä T ìø£ ø±eTH˚ s ¡ uÛ ≤ s¡ ‘ êìøÏ ã˝… ’ b ˛sTTq Ä&É|ü&ÉT#·T˝…+<äs√ ‘·eT Äy˚<äqì >±q+>± $ìŒdüTÔHêïs¡T. ì»y˚T nqï eTq düe÷»+ #Ó&bç ˛sTT+~! ~q#·s´¡ ˝À uÛ≤>∑+>± s√p ~q|üÁ‹ø£\T #·<äTe⁄‘·T+fÒ mø£ÿ&√ #√≥ eTVæ≤fi¯ô|’ n‘ê´#ês¡+ yês¡Ô s√p kÕ<Ûës¡DyÓTbÆ ˛sTT+~. á n‘ê´#êsê\T kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#êsê˝…’ Äô|’ Vü≤‘ê´#êsê\T>± ≈£L&Ü yês¡\ Ô T>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. 2012˝À <˚XÊqï+‘·{Ï˙ z ≈£î<äT|ü⁄ ≈£î~|æq dü+|òTü ≥q &Û©ç ˝ ¢ À »]–q ìs¡“j ¤ T· dü+|òTü ≥q. Ç˝≤ eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#êsê\T <˚X+¯ ˝À s√Es√EøÏ ô|]–b˛‘·THêïsTT. Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »]–q|ü⁄Œ&ÉT ô|’q düTÁ|”+ø√s¡Tº y˚dæq Á|üX¯ï˝Ò eTqøÏ eTq+ y˚düT≈£î+≥THêï+. WqT düe÷»+ #Ó&çb˛sTT+~ u≤dt nì dü]ô|fÒºdüT≈£î+≥THêï+. 2012˝À ìs¡“¤j·T dü+|òüT≥q‘√ n+‘· s ê® r j· T +>± eTq+ ‘· \ ~+#· T ≈£ î Hêï+. eTVæ ≤ fi¯ * ï <˚e‘·\T>± |üPõ+#˚ á ø£s¡àuÛÑ÷$T˝À n<˚ eTVæ≤fi¯ô|’ kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#êsêìøÏ ˇ&ç>∑&ÉT‘·Tqï yÓ’q+ z yÓ’∫Á‹. ìs¡“¤j·T |òüT≥q ‘·sê«‘· <˚X¯+˝À Ç+¬øe¬s’Hê eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#ês¡+ #˚j·÷\H˚ Ä˝À#· q ≈£ L &Ü sêì $<Û ä + >± #· { ≤º * ï s¡ ÷ bı+~kÕÔ e Tì Á|ü > ∑ ˝ ≤“\T |ü * øÏ q eTq sê»ø° j · T H˚ ‘ · > ∑ D + π ø e\+ H√{Ï e ÷≥\≈£ î |ü ] $T‘· e Tj· ÷ ´π s ‘· | ü Œ Ä#· s ¡ D ≤‘· à ≈£ î H√#·Tø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î˝Ò eTVæ≤fi¯*ï øÏ+#·|ü]#˚ $<Û+ä >± $÷&çj÷· eTTK+>± yê´K´\T #˚jT· &É+‘√ eTVæ≤fi¯\ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ eTq sê»ø°j·TH˚‘·\≈£î @ bÕ{Ï ∫‘·ÔX¯ó~∆ e⁄+<√ ‘˚ ≥ ‘Ó \ ¢ e Te⁄‘· T +~. ì»+>± eTq sê»ø° j · T H˚ ‘ · \ T #ÓãT‘·Tqï≥Tº ìs¡“j ¤ T· #·≥+º n+‘· |ü{wÏ yºü TÓ qÆ <˚ nsTT‘˚ <˚X+¯ ˝À Ç+ø± n‘ê´#êsê\T m+<äT≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº? Ç|ü⁄Œ&ÉT <˚X¯yê´|üÔ+>± z ≈£î<äT|ü⁄ ≈£î<äTù|düTÔqï dü+|òüT≥q ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À »]–q, es¡Tdü>± »s¡T>∑T‘√qï Vü≤‘ê´#êsê\T. y˚T 27q ñ ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À u≤<ëHé õ˝≤¢ ø±Á‘ê dü<ë‘Y >∑+CŸ Á>±eT+˝À »]–q <ä[‘· u≤*ø£\ Vü≤‘ê´#ês¡ dü+|òüT≥q Ç|ü⁄Œ&ÉT <˚X¯yê´|üÔ+>± #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sêh+˝À dü+#·\q+ πs|æq á dü+|òTü ≥q |üPsê«|üsê*˝≤ e⁄HêïsTT. 2014 y˚T 27q eTÚs¡´ ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q <ä[‘· u≤*ø£*<ä›s¡÷ es¡Tdü≈£î nø±ÿ #Ó˝…¢fi¯ó¢ ø±Á‘êdü<ë‘Y >∑+CŸ Á>±eT+˝À ø£ì|æ+#·≥+˝Ò<äT. Bìô|’ u≤*ø£\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T b˛©düT ùdºwüq¢˝À |òæsê´<äT #˚j·T&ÜìøÏ yÓfi‚Ô nø£ÿ&ÉTqï b˛©düT\T |òsæ ê´<äTqT qyÓ÷<äT #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î ôd’‘+· ìsêø£]+#ês¡T. n<˚s√Eq á Ç<äs› T¡ u≤*ø£\T bı˝≤˝À¢ e⁄qï e÷$T&ç #Ó ≥ Tº ≈ £ î y˚ ˝ ≤&É T ‘· ÷ $>∑ ‘ · J e⁄˝… ’ ø£ ì |æ + #ês¡ ì Á>±eTdüTú\T Ä u≤*ø£\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. y˚T 28q Á>±eTdüTú\+‘ê Ä dü+|òüT≥Hê Á|ü<˚XÊìøÏ yÓ[¢ #·ìb˛sTTq u≤*ø£\T n‘ê´#êsêìøÏ >∑T¬s’q≥T¢ ø£qT>=Hêïs¡T. n+‘˚ø±<äT Ç+<ä T ˝À z b˛©dü T ø±ìùdº ã T˝Ÿ ‘ √ bÕ≥T q\T>∑ T ] Á|üy˚Tj·TeTTqï≥Tº Ä Á>±eTdüTú\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. |òæsê´<äT qyÓ÷<äT #˚düTø√e&É+˝À n\dü‘·«+ Á|ü<ä]Ù+∫q b˛©düT\ô|’ Á>±eTdüTú\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. u≤*ø£\ eTè‘·<˚Vü‰*ï rdüT≈£îì ñcÕsTT‘Y ©˝≤eHé s√&ÉTô¶ |’ u…s’ êƒ sTT+#ês¡T. ñcÕsTT‘Y b˛©düT ùdºwHü ˝ é Àì b˛©düT\+<äØï $<ÛTä \ qT+∫ ‘·|Œæ +#ê\ì Á>±eTdüT\ ú T &çe÷+&é #˚jT· &É+‘√ bÕ≥T Ä Á>±e÷ìï Ä sêh

eTTK´eT+Á‹ nœ˝Òwt j·÷<äyé dü+<ä]Ù+∫ u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. B+‘√ á |òüT≥q˝À Á|üyT˚ j·TeTT+<äì Äs√|üD˝…<Tä s=ÿ+≥Tqï b˛©düT ø±ìùdºãTfi¯ó ¢ düπs«XŸ j·÷<äyé, s¡øå±j·÷<äyé\‘√ bÕ≥T eTs√ @&ÉT>∑T]ô|’ m|òt◊ÄsY qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. y˚T 29q C≤rj·T eTVæ≤fi≤ ø£$TwüHé á πødüTqT düTyÓ÷{À>± d”«ø£]+∫+~. u≤*ø£\ b˛düTºe÷s¡º+ ìy˚~ø£˝À u≤*ø£*<ä›s¡÷ Vü≤‘·´>±$+#·ã&É{≤ìøÏ eTT+<äT yê]ô|’ kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#ês¡+ »]–+<äì ‘˚*+~. n<˚s√Eq ø±Á‘ê W{Ÿ b˛düTº ÇHé #ÛêsY® sê+ $˝≤dt j·÷<äyé, b˛©düT ø±ìùdºãT˝Ÿ düsπ «XŸ j·÷<äy,é #ÛÁ· ‘·bÕ˝Ÿ j·÷<äy\ é qT n~Ûø±s¡T\T $<ÛTä \qT+∫ ‘=\–+#ês¡T. u≤*ø£\ Vü≤‘ê´#ês¡+˝À ø°\ø£ ì+~‘·T&ÉT |ü|ü⁄Œj·÷<äyé, b˛©düT ø±ìùdºãT˝Ÿ sê+ $˝≤dt j·÷<äyé\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. y˚T 30q á |òTü ≥q‘√ dü+ã+<Ûeä TTqï eTs√ ì+~‘·T&çï b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. Ç<˚s√E nœ˝Òwt j·÷<äyé Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± s√&É¢$÷<ä≈£î e∫à Á|ü»\T ìs¡ d ü q Á|ü < ä s ¡ Ù q\T »]bÕs¡ T . j· T ÷|” ˝ À Á|ü ‹ |ü ø £ å b Õغ n<Û ä ´ ≈£ å î sê*>± e⁄qï e÷j· ÷ e‹ u≤~Û ‘ · ≈£ î ≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+#ês¡T. á dü+|òüT≥qô|’ d”;◊ $#ês¡D »s¡bÕ\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. B+‘√ nœ˝Òwt Á|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<ä ¨+ XÊK≈£î |òüT≥q ‘ê\T≈£L $esê\T, ì+~‘·T\ô|’ #·s¡´\≈£î Ä<˚ • +∫q≥T¢ ‘Ó * |æ + ~. Ç+ø± ì+~‘· T \+<ä Ø ï n¬ s dü T º #˚j÷· *‡+~>± nœ˝Òwt b˛©düT n~Ûø±s¡T*ï Ä<˚•+#ês¡T. u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\≈£î dü‘·«s¡ Hê´j·T+ »]π>˝≤ bòÕdtº Á{≤ø˘ ø√s¡Tºì @sêŒ≥T #˚j÷· *‡+~>± ≈£L&Ü Ä<˚•+#ês¡T. u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ 5 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ Ä]úø£ kÕj·÷ìï Á|üø£{Ï+#ês¡T. y˚T 31q ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+#ês¡T. nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|ü>∑‹o\ eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ (◊<ë«) m|òt◊ÄsY˝À ndü˝…’q ì+~‘·T\ ù|s¡T¢ e⁄+&Ü˝Ò ‘·|üŒ ì+~‘·T*ï ø±bÕ&˚ yê] ù|s¡T¢ ø±<äì ì»yÓTqÆ <√wüß*ï >∑T]Ô+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dæ+~. pHé 2q πø+Á<ä eTVæ≤fi≤ •X¯ó dü+πøåeT eT+Á‹ y˚Tqø±>±+BÛ πs|t Á¬ø’dædt ôd˝ŸqT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç+ø± u≤~Û‘· ≈£î≥T+ã+ ø√]‘˚ Bìô|’ d”;◊ $#ês¡D≈£î ≈£L&Ü Ä<˚•kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚, u≤~Û‘· ≈£î≥T+ã+ e÷Á‘·+ á |òTü ≥qô|’ d”;◊ $#ês¡D #˚|{ ü ≤º\ì ø√]+~. ÁbÕ+rj·T b˛©düT n~Ûø±s¡T\ô|’ qeTàø£+ ˝Òq+<äTH˚ d”;◊ $#ês¡D ø√s¡T‘·THêïeTì u≤~Û‘· ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. Çø£ u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î yÓ[¢q nø£ÿ&ç kÕúìø£ düe÷CŸ yêB bÕغ m+|” <Ûäπsà+Á<ä j·÷<äyéô|’ Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü‰ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Çø£ ;md”Œ n~ÛH˚Á‹ e÷j·Te‹ bÕغ ì<Û ä T \qT+∫ ◊<ä T \ø£ å \ s¡ ÷ bÕj· T \qT u≤~Û ‘ · ≈£î≥T+u≤ìøÏ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À Ä≥$ø£ sê»´+ ø=qkÕ>∑ T ‘√+<ä ì eTVæ ≤ fi¯ \ ô|’ es¡ T dü > ± »s¡T>∑T‘·Tqï n‘ê´#êsê\T n+<äT≈£î ì<äsÙ¡ qeTì e÷j·÷e‹ rÁe+>± $eT]Ù+#ês¡T. <ä[‘· u≤*ø£\ Vü≤‘ê´#ês¡ |òTü ≥q Á|ü»\ eT~ì M&Éø£eTT+<˚ n<˚ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À es¡Tdü>± eTs√ Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#ês¡+ #˚dæq dü+|òüT≥q\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e#êÃsTT. ñ‘· Ô s ¡ Á |ü < ˚ X Ÿ ˝ Àì ãπ s © dü $ ÷|ü + ˝À ãùV≤Ø ÁbÕ+‘·+˝Àì ◊‘Y |ü⁄sê Á>±eT+˝À 22 @fi¯¢ j·TTe‹ì n‹ <ës¡ T D+>± n‘ê´#ês¡ + #˚ d æ Vü ≤ ‘· ´ #˚ X Ês¡ T . ãπ s ©˝Àì bı\+>∑≥Tºô|’ |ü&çe⁄qï j·TTe‹ eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛©düT\T ø£qT>=Hêïs¡T.

.gRiVLRiV™yLRiLi ºΩLRiV™´sVá $™yLji¨s µR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı qz s¨ds©´s»¡V≤R∂V ÀÿáNRPXxtsÒ Q

Áu…õ˝Ÿ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ »≥Tº≈£î s¡+>∑T\ $e÷q+ Áu…õ˝Ÿ, pHé 5: Áu…õ˝Ÿ <˚X+¯ |ò⁄ü {Ÿu≤˝Ÿ Ä≥ô|’ ‘·eT≈£îqï n_Ûe÷Hêìï dü]ø=‘·>Ô ± Á|ü<]ä Ùk˛Ô+~. Ä <˚X+¯ ˝À ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±qTqï |òbæ Õò |ò⁄ü {Ÿu≤˝Ÿ es¡˝¶Ÿ ø£|t b˛{°\≈£î Áu…õ˝Ÿ ‘·eT <˚X¯ Ä≥>±fi¯¢ ø√dü+ Á|ü‘´˚ ø£ $e÷q+ s¡÷bı+~+∫+~. Áu…õ˝Ÿ |ò⁄ü {Ÿu≤˝Ÿ Ä≥>±fi¯¢ ãè+<ä+ Á|üj÷· DÏ+#·&ÜìøÏ uÀsTT+>¥ 737 $e÷q+ô|’ Á>±|òæ{° &çC…’q¢‘√ n+<ä+>± u§eTà\T y˚XÊs¡T. <˚X+¯ ˝À Á|üeTTK Á>±|ò{ æ ° ∫Á‘·ø±s¡T\T Äø±º$jÓ÷, >∑kÕºy√\T <ë<ë|ü⁄ 1200 ÅùdŒ ø±´q¢‘√ $e÷HêìøÏ s¡+>∑T\<ë›sT¡ . pHé 12q ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±qTqï |òbæ Õò es¡˝¶Ÿ ø£|≈t î£ ‘·eT <˚X|¯ ⁄ü Ä≥>±fi¯ó¢ Á|üj÷· DÏ+#˚ $e÷q+ô|’ Á>±|ò{ æ ° ô|sTT+{Ï+>¥ y˚j÷· \H˚ Ä˝À#·q M]<˚. <ëìøÏ Áu…õ˝Ÿ $e÷q düØ«düT dü+düú Jzm˝Ÿ n+^ø£]+∫+~. B+‘√ á Ä]ºdTü \ º T uÀsTT+>¥ $e÷q+ô|’ ‘·eT <˚Xd¯ Tü \ ú ÄX¯\T, ÄX¯j÷· \qT Á|ü‹_+_dü÷Ô n+<äyTÓ qÆ ô|sTT+{Ï+>¥\T y˚XÊs¡T. $e÷HêìøÏ y˚dqæ s¡+>∑T\T ‘·eT ø£\\qT Á|ü‹_+_kÕÔjT· ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

ôd≈£L´]{°>±s¡T¶\ ìj·÷eTø£+˝À nÁøe£ ÷\T ìsê∆sD¡ ø±øÏHê&É, pH5õ˝≤¢ yÓ<’ ´ä ,Äs√>∑´ XÊK |ü]~Û˝Àì 104 $uÛ≤>∑+˝À #˚|ü{Ϻq ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\ ìj·÷eTø±˝À¢ nÁø£e÷\T »]–q≥T¢ ìsê∆]+#ês¡T. ìã+<Ûqä \≈£î $s¡T<ä+∆ >±, s¡÷˝ŸÄ|òt ]»πs«wüHé bÕ{Ï+#·≈î£ +&Ü ìj·÷eTø±\T #˚|{ ü qºÏ ≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. $÷&çj·÷ ø£<∏äHê\ô|’ düŒ+~+∫q ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ˙‘·÷Á|ükÕ<é $#ês¡D≈£î Ä<˚•+#ês¡T. á $#ês¡D˝À 8 eT+~ ôd≈£L´]{° >±s¡T\ ¶ qT ìã+<Ûqä \≈£î $s¡T<ä+∆ >± ìj·T$T+#·q≥T¢ ‘˚*+~. B+‘√ M]ì ‘=\–dü÷Ô ø£˝ø… sº£ Y ñ‘·sÔ T¡ «\T Ç#êÃs¡T. yÓTT‘·+Ô 10 eT+~ ôd≈£L´]{° >±s¡T\ ¶ qT ìj·T$T+#·>±, Ç<äs› T¡ e÷Á‘·yT˚ ìã+<Ûqä \ y˚Ts¡≈î£ ñHêïs¡ì >∑T]Ô+#ês¡T. á ìj·÷eTø±˝À¢ md”º nuÛ´Ñ s¡T\ ú ≈£î nHê´j·T+ »]–q≥T¢ ‘˚ ˝ ≤Ãs¡ T . ‘=\–+∫q 8 eT+~ kÕú H ê˝À¢ ø=‘· Ô y ê]ì ìj·T$T+#·{≤ìøÏ H√{Ï|òæπøwüHé Çyê«\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\ ìj·÷eTø±˝À¢ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq n~Ûø±s¡T\ô|’ XÊU≤|üs¡yÓTÆq #·s¡´\≈£î ≈£L&Ü ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

‹s¡T|ü‹(H˚s¡$uÛ≤>∑+),: s√&ÉT¶ô|’ yÓfi¯ó‘·Tqï ~«#·Áø£ yêVü≤q+ô|’ >∑TÁs¡+ |ü&É&É+‘√ yêVü≤q #√<ä≈£î&ÉT >±j·T|ü&çq dü+|òüT≥q #√≥T#˚düT≈£î+~. q>∑s¡+˝Àì z Åô|’y˚≥T u≤´+≈£ î ˝À |ü ì #˚ d ü T Ô q ï yÓ + ø£ ≥ s¡ e TD $<Û ä T \T eTT–+#·T≈£îì eT<Ûë´Vü≤ï+ Ç+{ÏøÏ ãj·T\T<˚sê&ÉT. Ç‘·ì ~«#·Áø£ yêVü≤q+ kÕúìø£ sêe÷qT»≈£L&É* e<ä›≈£î #˚s¡Tø√>±H˚ yÓ q Tø£ qT+∫ edü T Ô q ï >∑ T Ás¡ + nø£ k Õà‘· T Ô > ± ~«#· Á ø£ yêVü≤q+ô|’ |ü&ç+~. y˚>∑+>± edüTÔqï >∑TÁs¡+ ˇø£ÿkÕ]>± MT<ä|&ü &É +É ‘√ yÓ+ø£≥s¡eTD ‘·\, #˚‹øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì ø£å‘·>±Á‘·T&çì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ s¡Tj·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á Á|üe÷<ä+˝À >∑TÁs¡+ ≈£L&Ü dü«\Œ+>± >±j·T|ü&ç+~.

<ëeT\#Ós¡Te⁄ ¬s’˝Ò« düVü‰j·T ùdºwüHée÷düºsY <ä+<ë e÷´+>√q>∑ s Y ( bÕø±\), bÕø±\ eT+&É \ + <ëeT\#Ós¡Te⁄ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À düVü‰j·T ùdºwüHée÷düºsY>± •eX¯ + ø£ s Y $<Û ä T \T ìs¡ « Væ ≤ dü T Ô H êïs¡ T . e÷´+>√q>∑ s Y |ü]düsê˝À¢ düú\+ ˝Òø£ ¬s’˝Ò« düú\+ yÓ’|ü⁄ ˝≤Ø\T eùdÔ #ê\T yê]qT+∫ s√E≈£î s¡÷. 50 edü÷\T #˚dTü qÔ ï≥T¢ Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. ªÁ|üdüTÔ‘·+ &ÉãT“˝Ò¢e˙, ‘·s¡Tyê‘· ÇkÕÔqqïµ z ˝≤Ø Å&Ó ’ e sY e<ä › k˛eTyês¡ + sêÁ‹ e+≥ ≈£ î ø£ ÿ sY ˝≤≈£îÿHêïs¡T. s√E≈£î düTe÷s¡T 200 ˝≤Ø\T Çø£ÿ&É Ä>∑T‘·THêïsTT. n+<ä]e<ë› Ç˝≤π> edü÷\T #˚düTÔqï≥T¢ $eTs¡Ù\THêïsTT. n&ç–q yêfi¯¢≈£î Ç#˚Ã+<äT≈£î z s¡d”<äT |ü⁄düÔø£+ ôd’‘·+ Äj·Tq ù|s¡T MT<ä ñ+~. Ç+‘·≈£L ¬ s ’ ˝ Ò « XÊKqT+∫ me¬ s ’ H ê nqTeT‹ bı+<ësê nì ªq÷´dt≥T&˚µ Á|ü‹ì~Û nø£ÿ&ç¬ø[¢ Á|ü•ïùdÔ u≤ã÷Á|ükÕ<é¬s&ç¶ ù|s¡T‘√ >∑‘˚<ë&çøÏ dü+ã+~Û+∫q z nqTeT‹ |üÁ‘·+ #·÷bÕs¡T. Ç<˚$wüj·÷ìï Á|ü•ï+#˚dü]øÏ Äj·Tq ø√|ü+ ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚]+~. >∑‘˚&Ü<ä+‘ê edü÷\T #˚düT≈£îqï|ü⁄&ÉT MTs¡+‘ê mø£ÿ&ç¬øfi≤¢s¡+≥÷ >=&Ée≈£î ~>±s¡T. MT≈£î #˚‘·HÓ’+~ #˚düTø√+&É+≥÷ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. á $wüj·÷ìï M&çjÓ÷ ∫Árø£]+#·&É+ #·÷dæ eT]+‘·>± ¬s∫Ãb˛j·÷&ÉT. ndü \ T Hê nqTeT‹ ˝Ò ≈ £ î +&Ü ùdº w ü H é ˝ ÀøÏ m+<ä T ø=#êÃs¡ + ≥÷ j· ÷ ^ #˚ X Ês¡ T . Çø£ ÿ &ç qT+∫ yÓ[b¢ ˛yê\ì VüA+ø£]+#ês¡T. n+‘·˝ÀH˚ nø£ÿ&çøÏ e∫Ãq »q+ Ç<˚+≥ì Á|ü•ïùdÔ yêfi¯¢ô|’ ≈£L&Ü $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. |üs¡Twü|ü<äC≤\+‘√ <ä÷wæ+#ês¡T. nqTeT‹ á @&Ü~øÏ ø±<äT Hê ù|s¡T‘√ ñqï nqTeT‹ ñ‘·Ôs¡+ á @&Ü~øÏ dü+ã+~Û+∫q~ ø±<äT. Çø£ÿ&ç ˝≤Ø\ô|’ düT+ø£+ edü÷\T≈£î Hê≈£ î m˝≤+{Ï dü + ã+<Û ä + ˝Ò < ä T . nqTeT‹ ñ+fÒ ùdºwüHée÷düºsY Ä<Ûësê\T #·÷bÕ*. ‘·q˝≤+{Ïyê] ù|s¡T¢ yê&ÉTø√e&É+ <ës¡TD+. n‘·ìô|’ ¬s’˝Ò« ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T $#ês¡D »]|æ+#ê*. n‘· ì øÏ ¬ s ’ ˝ Ò « XÊK qT+∫ edü ÷ \T≈£ î nqTeT‘·T\THêïjÓ÷˝Òy√ ‘Ó*j·T<äT. ˇø£yfi˚ ¯ edü÷\T #˚dæ ¬s’˝Ò« XÊK≈£î »eT#˚j·Te#·TÃ. Á|üj·÷DÏ≈£î\‘√ Äj·Tq Á|ü e s¡ Ô q ô|’ øöì‡*+>¥ ÇkÕÔ e TT. ˝≤Ø\ô|’ edü ÷ fi¯ ¢ ≈ £ î dü+ã+~Û+∫ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\qT+∫ nqTeT‹ ñ+<√ ˝Ò<√ ‘Ó*j·T<äT.

‹s¡T|ü‹(H˚s¡$uÛ≤>∑+), Ä{ÀÅ&Ó’esY #˚dæq nø£è‘ê´ìï #·÷&É&Éy˚T ∫Hêï] eTTs¡∞<ÛäsY¬s&ç¶ Vü≤‘·´≈£î ø±s¡D+>± b˛©düT\ $#ês¡D˝À yÓ\&¢ q’Ó ≥T¢ düe÷#ês¡+. s¬ +&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ‹s¡T|ü‹ dü‘·´Hêsêj·TD|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q ‹‹<˚ ñ <√´– eTTìs¡ ‘ · ï +¬ s &ç ¶ , ns¡ T D\ ≈£ î e÷s¡ T &É T eTTs¡∞<ÛäsY¬s&ç¶(11) n|üVü≤s¡D nq+‘·s¡+ Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. u≤~Û‘T· \ ≈£î≥T+ã+ ìyêdüeTT+≥Tqï dü‘·´Hêsêj·TD|ü⁄s¡+˝ÀH˚ ñ+≥Tqï k˛eTX‚KsY nH˚ Ä{ÀÅ&Óe’ sYqT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n‘·ìì $#ê]+#·>± Vü≤‘·´≈£î >∑\ ø±s¡D≤\T yÓ\T>∑T#·÷kÕsTT. eTTìs¡‘·ï+ ≈£î≥T+u≤ìøÏ u≤>± ‘Ó*dæq k˛eTX‚KsY yê] yêVü≤HêìøÏ j·÷øϺ+>¥ Å&Ó’es¡T>±(nedüsêìøÏ e∫à yêVü≤q+ q&çù| #√<ä≈£îì>±) |üì#˚ùdyê&ÉT. k˛eTX‚KsY #˚dæq z nø£è‘ê´ìï eTTs¡∞<ÛäsY¬s&ç¶ #·÷XÊ&ÉT. n|üŒ{ÏøÏ ∫Hêï]ì düeTT<ësTT+∫q k˛eTX‚KsY.. Ä nø£è‘ê´ìï Ç‘·s¡T\≈£î #ÓãT‘ê&˚y÷Ó qì uÛ≤$+∫ ‘·q Ä{À˝ÀH˚ n|üV≤ü ]+#ê&ÉT. >=+‘·TqT*$T #·+|æ ‘=+&Éyê&É e<ä›≈£î rdüT¬ø[¢ ô|Á{À˝Ÿ b˛dæ ø±*Ãy˚XÊ&ÉT. á Vü≤‘·´˝À n‘·ì ùdïVæ≤‘·T\T eTs√ Ç<ä›s¡T ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T. |üP]Ô $esê\qT n*|æ] b˛©düT\T ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó*j·TCÒj·TqTHêïs¡T.

eT<äq|ü˝…¢(H˚s¡yês¡Ô\T), j·TTe‹ì $yêVü≤+ #˚düT≈£îì yÓ÷dü+ #˚dqæ ì+~‘·T&çï n¬sdüTº #˚dqæ ≥T¢ &ûmd”Œ sê|òTü e¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥D º +˝Àì njÓ÷<ä´q>∑s≈Y î£ #Ó+~q >∑TÁs¡|Œü ≈£îe÷s¡T&ÉT dürwt≈î£ e÷sY, |ü⁄‘·÷sÔ T¡ ≈£î #Ó+~q yÓ+ø£≥\øÏÎì $yêVü≤+ #˚düT≈£îì ÄyÓT yÓqTø£ã&çq ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q~ ø±e&É+‘√ e~˝ÒXÊ&Éì u≤~Û‘·Tsê\T uÛÑs¡Ô Ç+{Ï m<äT≥ Ä+<√fi¯q #˚j·T&É+‘√ ‘êeTT md”‡, md”º nÁ{≤dæ{°, y˚~Û+|ü⁄\ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊeTHêïs¡T.


8

|Á Cü ≤ CÀ´‹

9q #·˝À ñ≥÷ïs¡T ◊{Ï&mç Ä~˝≤u≤<é , pHé 5 (ÄsY m Hé m ): Ä~yêd” \ qT nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~∆ #˚ùd+<äT≈£î @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À dü«j·T+ bÕ\q ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î 9q #·˝À ñ ≥÷ïs¡T ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. Ä~yêd”\≈£î |ü<∏äø±\˙ï neT\T #˚dæ n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ø√s¡ T ‘· ÷ #· ˝ À ñ≥÷ïs¡ T ◊{° & û @ #˚ | ü { ≤º s ¡ T . BìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø£s¡|üÁ‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø=eTs¡+;Û+ ÄX¯j·T kÕ<Ûäq dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. @C… ˙ ‡ ÁbÕ+‘· + ˝À Á>±eTdü u Û Ñ \ qT @sêŒ≥T #˚ j · ÷ \ì, @C…˙‡˝Àì Á|ü‹ Á|üuÛÑT‘·«XÊK˝À Jz HÓ+.66qT neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á>±eTdüuÛÑ\ <ë«sê ì<ÛäT\ $ìjÓ÷>∑+ #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~yêd”\ &çe÷+&É¢ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ 9q #·˝À ñ≥÷ïs¡T ◊{°&û@ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 06 `06` 2014

ø£&É|ü≈£î nHê´j·T+ »s¡>∑ ≈£L&É<äT ø£&É|ü,pHé5(ÄsYmHém): $uÛÑã»q H˚|ü<∏ä´+˝À ø£&É|ü õ˝≤¢ ≈ £ î nHê´j· T + »s¡ ≈ £ î ÿ+&Ü#· ÷ &Ü\ì Á|ü C ≤dü + |ò ü ÷ \T ø√s¡T‘·THêïsTT. Çø£ÿ&É ñqï eqs¡T\ Ä<Ûës¡+>± ñ≈£îÿ bòÕ´ø£Øº @sêŒ≥T‘√ bÕ≥T ø£&É|ü˝À ôV’≤ø√s¡Tº @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dTü HÔ êïsTT. á $wüjT· +ô|’ Á|üC≤dü+|ò÷ü \ qT+∫, Á|ü»\ qT+∫ nH˚ø£ $»„|ü⁄Ô\T e#êÃsTT. sê»<Ûëì ø√kÕÔ ÁbÕ+‘êìøÏ πø{≤sTTùdÔ.. sêj·T\d”eT‘√ bÕ≥T HÓ\÷¢s¡T, Á|üø±X¯+, >∑T+≥÷s¡T, ø£èwüí õ˝≤¢\≈£î πø+Á<ä+>± ñqï ø£&É|ü˝À ôV’≤ø√s¡TºqT @sêŒ≥T #˚j÷· \ì ø√s¡T‘·Hêïs¡T. á $wüjT· +˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêuÀ‘·Tqï {Ï&|ç æ ≈£L&Ü ‘·q >∑fi≤ìï ô|+∫+~. >∑‘+· ˝À n_Ûeè~› n+‘ê ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ+<äì, B+‘√ d”e÷+Á<Ûä rÁe+>± qwüºb˛sTT+<äì {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT *+>±¬s&ç¶ nHêïs¡T. qyê´+<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ n_Ûeè~∆ nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ düe÷q+>±

ñ+&Ü\Hêïs¡T. á $wüj·÷ìï n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. sêh+ $&çb˛sTTq H˚|ü<∏ä´+˝À ˝À≥Tã® & Ó { Ÿ m≈£ î ÿe>± ñ+<ä H êïs¡ T . á dü e Tdü ´ \qT n~Û > ∑ $ T+∫ qyê´+Á<Û ä q T q&ç | æ + #· > ∑ \ Hêj· T ≈£ î &É T #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ˇø£ÿ&˚ nì #ÓbÕŒs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ <ä´eT+˝À nH˚ø£eT+~ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´j·Tì, yê{Ïì ñ|üd+ü Vü≤]+#ê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À ôd’‘+· ñ<ä´eT+˝À qyÓ÷<Ó’q πødüT\qT ñ|üdü+Vü≤]+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Çø£ õ˝≤¢ n_Ûeè~∆ ø√dü+ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT uÛ≤s¡‘· ñ≈£îÿ dü+düú (ôdsTT˝Ÿ) n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡ì.. ø£&É|ü˝À ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eT e#˚Ã˝≤ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. <ëì kÕj·T+‘√ y˚\ eT+~øÏ ñbÕ~Û ø£\T>∑T‘·T+<äì $e]+#ês¡T. ø£&É|ü õ˝≤¢qT ø£&É|ü` Ábı<äT›≥÷s¡T $uÛ≤>±\T>± #˚dæ Á|ü>∑‹ kÕ~Û+#ê\Hêïs¡T.

eT+∫˙{Ï πø+Á<ë\≈£î $<äT´‘·TÔ |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D

ø£&É|ü,pHé5(ÄsYmHém): Ç{°e* >±*yêq\≈£î <Óã“‹qï $<äT´‘Y e´edü\ ú qT |ü⁄qs¡T<ä]› +#ês¡T. eTTK´+>± eT+∫˙{Ï |ü<øä∏ ±\≈£î $<äT´‘Y düs|¡ süò ê ˝À|ü+ ˝Ò≈î£ +&Ü #·÷düTHÔ êïs¡T. ø£&|É ü q>∑s¡ >=+‘·T ‘·&çù| >∑+&ç, *+>∑+|ü*¢ ˙{Ï |ü<∏äø±\≈£î $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsêqT |ü⁄qs¡T<ä∆]+#ês¡T. q>∑s¡+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\≈£L j· T <∏ ë $~Û > ± dü s ¡ | ò ü s ê ø=qkÕ>∑ T ‘· T +<ä ì ø£ $ Twü q sY #· ˝ ≤¢ zãT˝ÒdTü $e]+#ês¡T. q>∑s+¡ ˝Àì ø=ìï ÁbÕ+‘ê\≈£î e÷Á‘·yT˚ *+>∑ + |ü * ¢ yê≥sY esY ÿ ‡ qT+∫ ˙s¡ T dü s ¡ | ò ü s ê #˚ X Ês¡ T . eT+∫˙{Ï ø Ï rÁe dü e Tdü ´ ñqï ÁbÕ+‘ê\≈£ î {≤´+ø£ s ¡ T ¢ |ü+bÕs¡T. q>∑s+¡ ˝Àì eTT]øÏyê&É\T, •yês¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T nwüºø£cÕº\T |ü&ܶs¡T. mìïø£\T |üPs¡Ôj·÷´ø£ ≈£L&Ü q>∑s¡ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T eT+∫˙{Ï düeTdü´ô|’ |ü]o*+∫q <ëK˝≤\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|ü»˝À¢ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ô|qT>±\T\ e\¢ yê{Ï*q¢ qcÕºìï |ü]o*+#˚+<äT≈£î H˚‘\ · T mes¡÷ sê˝Ò<Tä . á >±* ø±s¡D+>± düs|¡ süò ê e´edüú bÕ&Ób’ ˛sTT q>∑s+¡ ˝À ø=ìï ÁbÕ+‘ê\≈£î nsTT<äT s√E\ bÕ≥T ìs¡+‘·sêj·T+>± $<äT´‘·TÔ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√ì ÄdüøÏÔ ø£*–q õ˝≤¢˝Àì düs¡|òüsê ì*∫b˛sTT+~. ø±s√Œπs{Ÿ ø£fi≤XÊ\\ j·÷Ãe÷Hê´\T ‘·ø£åDy˚T <äs¡U≤düTÔ\T ‘·eT ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒj·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ |ü<√ ‘·s>¡ ‹∑ ˝À Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫q ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡T\ ú T ø±s√Œπs{Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À¢ ñ∫‘·+>± Ç+≥Øà&çjT· {Ÿ $<ä´ quÛ´Ñ dæ+#˚+<äT≈£î <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ø√yê\ì Äj·Tq ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. md”‡, md”,º ;d”, ;d”`á, yÓTHÆ êغ $<ë´s¡T\ ú T á bÕdt HÓ{˝ Ÿ À áHÓ\ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 5:sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä 13 qT+∫ 20e ‘˚B es¡≈£î ‘·>∑T Á<ÛäTMø£s¡D|üÁ‘ê\‘√ <äs¡U≤düTÔ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#˚à |üqTï sêsTTr ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s+&ÉT #˚dTü ø√e#·ÃHêïs¡T. 21q ø£fi≤XÊ\\ yêØ>± $<ë´s¡T\ ú qT m+|æø£ sêÅcÕº\≈£L e]ÔdüTÔ+<äì ø£Ø+q>∑sY m+|” _.$H√<é≈£îe÷sY düŒwüº+ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. 23q m+|æø£≈£î dü+ã+~Û+∫q #˚XÊs¡T. |üqTï sêsTTr Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î e÷Á‘·y˚Tqqï Á|ü#ês¡+ Á<ÛTä Mø£sD ¡ |üÁ‘ê\qT $<ë´s¡T\ ú ≈£î n+<äCj Ò T· qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. nyêdü Ô e eTì ‘Ó * bÕs¡ T . bÕغ ø±sê´\j· T +˝À $H√<é $<ë´s¡Tú\T ‘êeTT ø√s¡T≈£îqï ø£fi≤XÊ\qT HÓ{Ÿ˝ÀH˚ m+|æø£ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ\≈£î |üqTï #˚düTø√e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T. sêsTTr e]ÔdüTÔ+<äì sêh |ü⁄qsYe´ed”úø£s¡D #·≥º+˝À düŒwüº+>± ñ+<äì Äj·Tq #·~$ $ì|æ+#ês¡T. |üqTï sêsTTr, Á|ü‘˚´ø£ ¨<ë πøe\+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î e÷Á‘·y˚T nqï<ë nyêdüÔeeTì ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T m˝≤+{Ï nb˛Vü≤\≈£î ˝ÀqTø±e<ä›ì, Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. πø+Á<ä+ Ç#˚à |üqTï sêsTTr ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£L e]ÔdüTÔ+<äHêïs¡T. @|”‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D≈£L Á|ü‘˚´ø£ ¨<ë Çyê«\ì $uÛÑ»q #·≥º+˝Àì ôdø£‡Hé 13 @ ìã+<Ûäq düŒwüº+ #˚k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ ¬s+&ÉT sêÅcÕº \ ≈£ L Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ ¨<ë edü T Ô + <ä ì #Ó b ÕŒs¡ T . Bìô|’ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T Ä+<√fi¯q #Ó+<=+<äHêïs¡T. ‘Ó \ +>±D n_Û e è~∆ ø Ï {° Ä sY m dt ø£ ≥ Tº ã &ç ñ+<ä ì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY kÕs¡<∏ä´+˝ÀH˚ ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D ìsêàD+ kÕ<Û´ä eTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D sêh n_Ûeè~∆øÏ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ düVü≤ø£]düTÔ+<äqï ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À b˛\es¡+ô|’ >∑fi¯+ $|ü‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. b˛\es¡+ô|’ ‘Ó\+>±D‘√ bÕ≥T eTs√ eT÷&ÉT sêÅcÕº\T e´‹πsøÏdüTÔHêïj·Tì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î ‘êeTT e´‹πsø£+ ø±<äì.. &çC…’Hé e÷sêÃ\qï<˚ ‘·eT &çe÷+&é nì #ÓbÕŒs¡T.

H˚{‘Ï √ eTT–j·TqTqï ø±s=Œsπ {Ÿ ø£fi≤XÊ\\ >∑&TÉ e⁄ Ä~˝≤u≤<é,pHé5(ÄsYmHém): nqTeT‹˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\T ìs¡«Væ≤ùdÔ ø£]qƒ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì õ˝≤¢$<ë´XÊU≤~Ûø±] ¬ø.dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\ J$‘ê\‘√ Ä&ÉTø√e<ä›ì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\qT, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT Äø£]¸+#˚˝≤ ø=ìï bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T e´eVü≤]dü÷Ô bÕsƒ¡XÊ\\ ù|s¡¢ eTT+<äT Äø£s¡¸D°j·T |ü<ë\T ñ+#·&É+ô|’ d”]j·Tdt>± |ü]>∑DÏdüTÔHêïeTHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ ù|s¡¢˝À ◊◊{°, ˇ\+|æj÷· &é, ø±HÓ‡|tº , á`f…ø√ï, á`XÊg, ø±HÓ«+{Ÿ, |ü_™¢ `fi¯ e+{Ï |ü<ë\qT yÓ+≥H˚ ‘=\–+#ê\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊs¡T. ˝Ò ì |ü ø £ å + ˝À bÕsƒ ¡ X Ê\ j· ÷ »e÷Hê´\ô|’ ‘· > ∑ T #· s ¡ ´ \T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ bÕsƒ¡XÊ\\ >∑ T ]Ô + |ü ⁄ qT s¡ < ä T › #˚ k ÕÔ e Tì dü Œ wü º + #˚ X Ês¡ T . dü + ã+~Û ‘ · j· ÷ »e÷Hê´\T á$wü j · ÷ ìï >∑ e Tì+∫ ‘· > ∑ T #· s ¡ ´ \T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

Ä~˝≤u≤<é , pHé 5 (ÄsY m Hé m ): |ü + #êsTTr˝À¢ n eT\e⁄‘·Tqï |ü<∏äø±\ô|’ πø+Á<ä n~Ûø±s¡T\T <äèwæº ô|{≤ºs¡T. $$<ä |ü<∏äø±\ <ë«sê ø±s¡´Áø£e÷\ neT\TqT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À Äj·÷ |ü<∏äø±\ô|’ düe÷#ês¡ ùdø£s¡D #˚düTÔHêïs¡T. Á>±eT|ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À ñbÕ~ÛVü‰$÷ |üqT\ neT\T, e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+, Ç+~s¡eTà |üø±ÿ >∑èVü‰\ ìsêàD+, ‘ê>∑T˙s¡T, s√&É¢ ìsêàD≤\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ $esê\T ùdø£]+#ês¡T. $$<Ûä Á>±e÷˝À¢ ùdø£]+∫q $esê\‘√ ìy˚~ø£\T s¡÷bı+~+∫ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚ ~ kÕÔ s ¡ T . Á|ü u Û Ñ T ‘· « n~Û ø ±s¡ T \T, dæ ã “+~ Á|ü » \≈£ î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç |ü<∏äø±\T ns¡TΩ\≈£î n+<˚˝≤ ø£èwæ #˚j÷· \ì n~Ûø±s¡T\T nHêïs¡T. øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·« dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\ neT\Tô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« n_Ûeè~∆ |üqT\ ø£$T{° düuÛÑT´\T Äj· ÷ Á>±e÷˝À¢ |ü s ¡ ´ y˚ ø £ å D #˚ X Ês¡ T .á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À Á>±eT|ü+#êj·Tr düs¡Œ+∫ &ûÄsY&û@ õ˝≤¢ |üs¡´y˚ø£åD n~Ûø±] eT<ÛäTdü÷<äHé, eT+&É\ n~Ûø±s¡T\ düVü≤ø±s¡+ rdüT≈£î+≥THêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é , pHé 5 (ÄsY m Hé m ): õ˝≤¢ ˝ Àì ø±s=Œπ s {Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À¢ ìs¡Tù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î Ç+≥sY $<ä´q+~+#˚+<äT≈£î kÕ+|òæTø£ dü+πøåeTXÊK #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+~. nsTT‘˚ Bìø√dü+ Äj·÷ ø£fi≤XÊ\\T ‘·eT $esê\‘√ dü+øπ eå T XÊK˝À qyÓ÷<äT #˚dTü ø√yê*‡ ñ+≥T+~. á >∑&TÉ e⁄qT X¯óÁø£yês¡+ es¡≈î£ ô|+#ês¡T. Ç+<äT˝À #˚]q yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T |ò”E ‘·~‘·s¡ s¡ T dü T eTT\qT #Ó * ¢ d ü T Ô + ~. Ädü ø Ï Ô ø£ * –q õ˝≤¢ ˝ Àì j·÷»e÷Hê´\T á HÓ\ 6e ‘˚B es¡≈î£ <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ø√yê\ì õ˝≤¢ ñ|ü dü+#ê\≈£î&ÉT n+ø£+ X¯+ø£sY ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï ø£fi≤XÊ\\qT |ü<√ ‘˚B es¡≈£î πøåÁ‘·kÕúsTT˝À |ü]o*+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. 11e ‘˚Bq õ˝≤¢ ø£fi≤XÊ\\ m+|æø£ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À m+|æ¬ø’q ø£fi≤XÊ\\ C≤_‘êqT Ksês¡T #˚dæ 12q á bÕdt yÓuôŸ d’{˝ Ÿ À ñ+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

.≠sµR∂V˘ªRΩVÚ r¢µ≥∂R Õ‹[ æªΩáLigSfl· ¤«¡©±sN][ q{ sFsLi≤U∂gS xmsµR∂≠ds Àÿµ≥∂R ˘ªRΩáV q{ s*NRPLjiLi¿¡©´s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i LS™´so

s¬ +&ÉT sêÅcÕº\≈£L |Á ‘ü ´˚ ø£ ¨<ë: $H√<é

#ê]øÏ ø±´_HÓ{Ÿ ¨<ë‘√ õ˝≤¢≈î£ |ô ]–q bÁ Õ<Ûëq´+

mÁs# ¡ +· <äq+ <äT+>∑\T eTT<∏√˝Ÿ myÓTà˝Ò´≈£î >±\+ y˚düTÔqï CÀ>∑T ..? kÕ«BÛq+ ø£&|É ,ü pHé5(ÄsYmHém): y˚+|ü˝ ¢ … n≥M sπ +õ |ü]~Û˝Àì q+~eT+&É\+ ø=+&É>+∑ >∑eTà <˚yê\j·T+ dü$÷|ü+˝À n≥M n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T #˚d,æ Äs¡T>∑T]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. yê] qT+∫ yêVü ≤ q+, mÁs¡ # · + <ä q + <ä T +>∑ \ T kÕ«BÛ q + #˚düT≈£îHêïs¡T. ø£sêí≥ø£ sêh+ ∫ø˘ã˝≤¢|üPsY≈£î #Ó+~q nX¯«‘·ú|üŒ lHê<∏é, qs¡dæ+Vü≤eT÷]Ô X‚KsY, ã~s¡|üŒ qMHé, #·+Á<äX‚KsY sê»X‚KsY, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ z&ç #Ós¡Te⁄≈£î #Ó+~q ø±•¬s&ç¶ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ ø£&É|ü qT+∫ yêVü≤q+˝À ˇø£ mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑qT y˚düT≈£îì |ü⁄*yÓ+<äT\ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔ+&É>±.. n≥M dæã“+~ ‘·ìF\˝À |ü≥Tºã&ܶsT¡ . ì+~‘·T\qT $#ê]+#·>±.. ô|+&çe¢ TÁ] eT+&É\+ |ü>∑&Ü\|ü¢˝… Áø±dt˝À |ü~ <äT+>∑\qT ñqï≥T¢ #Ó|Œü >±.. kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. yÓ\≥ ¢ ÷s¡T ìeTàø√q n≥M ÁbÕ+‘·+˝À mÁs¡#+· <äq+ nÁø£eT s¡yêD≤ #˚dTü qÔ ï yê]ô|’ n≥M dæã“+~ <ë&ÉT\T #˚XÊs¡T. Ms¡|ü⁄Hêj·TTì|ü¢˝…≈£î #Ó+~q ◊»j·T´, »eTà\eT&ÉT>∑T eT+&É\+ >∑÷&Ó+#ÓsT¡ e⁄≈£î #Ó+~q >∑ T s¡ T X‚ K sY \ qT n<ä T |ü ⁄ ˝ÀøÏ rdü T ≈£ î Hêïs¡ T . M]‘√bÕ≥T Ms¡|ü⁄Hêj·TTì|ü¢˝… eT+&É\+ >√qTe÷≈£î\|ü¢˝…≈£î #Ó+~q ø=+<äs¡T mÁs¡#·+<äq+ nÁø£eT s¡yêD≤ #˚düTÔqï≥T¢ $#ês¡D˝À ‘˚*+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

‘ÓHê*˝À <ä[‘· Ä‘·à>ös¡e bÕ<äj÷· ‘Á · >∑ T +≥÷s¡ T ,pHé 5 (ÄsY m Hé m ): #· T +&É ÷ s¡ T |ò ü T ≥qô|’ ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ≈£î ìs¡dqü >± ≈£î\$eø£å b˛sê≥dü$T‹ Ä<Û«ä s¡´+˝À áHÓ\ 10, 11e ‘˚B˝À¢ <ä[‘· Ä‘·à>ös¡e bÕ<äj·÷Á‘·\qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ πøM|”mdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù {Ï.ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé nHêïs¡T. #·T+&É÷s¡T qT+∫ ˇø£ ãè+<ä+, $»j·Tyê&É qT+∫ eTs√ ãè+<ä+ 10q j·÷Á‘·qT yÓTT<ä\Tô|{Ϻ ¬s+&ÉT ãè+<ë\T 11q ‘Ó H ê*øÏ #˚ s ¡ T ≈£ î +{≤j· T ì, nø£ ÿ &É ãVæ ≤ s¡ + >∑ dü u Û Ñ »s¡T>∑T‘·T+<äì $e]+#ês¡T. rs¡TŒ‘√ <ä[‘·T\≈£î nHê´j·T+ »]–+<äHêïs¡T. Bìô|’ düTÁ|”+ rs¡TŒ ø√dü+ y˚∫ #·÷düTHÔ êïeTì nHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é , pHé 5 (ÄsY m Hé m ): e÷J π ø +Á<ä eT+Á‹ y˚DT>√bÕ\ #ê]øÏ ø±´_HÓ{Ÿ ¨<ë‘√ ‘Ó\+>±D sêh Á|üuTÑÛ ‘·« n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± ìj·T$Tdü÷Ô sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚j·T&É+‘√ õ˝≤¢≈£î eTs√ ns¡T<Ó’q >ös¡e+ <äøÏÿ+~. sê»ø° j · ÷ ˝À¢ dü T Bs¡ È nqTuÛ Ñ e +‘√ bÕ≥T &Û ç © ¢ ˝ À ñqï |ü]#·j÷· \‘√ Äj·Tq ‘Ó\+>±D≈£î øπ +Á<ä+ qT+∫ sêyê*‡q |ü<∏äø±\T, ì<ÛäT\ $wüj·T+˝À ø£èwæ #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. z yÓ’|ü⁄ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Ä~˝≤u≤<é myÓTà˝Ò´ CÀ>∑TsêeTqï eT+Á‹ ø±>±, n<˚ ¨<ë˝À y˚DT &Ûç©¢˝À ìj·T$T‘·T\T ø±e&É+‘√ õ˝≤¢ n_Û e è~› ø Ï m≈£ î ÿe neø±XÊ\T ñHêïsTT. #ê] ìj·÷eTø£+‘√ {ÏÄsYmdt ÁX‚DT˝À¢ Vü≤s¡¸+ e´ø£ÔyÓTÆ+~. ¬ødæÄsY ‘·eTõ˝≤¢ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› ô|{≤ºs¡ì Ms¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç<˚ dü+<äs¡“¤+˝À ‘·q≈£î n|üŒ–+∫q u≤<Ûä´‘·\qT HÓs¡y˚πsÃ+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì y˚DT>√bÕ\#ê] nHêïs¡T.eTTK´+>± eTT<∏√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì Ä bÕغ ÁX‚DT\T dü+‘√wü+ e´ø£+Ô #˚XÊsTT. |ü≥ºD+˝Àì Äj·Tq ìyêdü+ eTT+<äT s¡+>∑T\T #·\T¢≈£îì ≥bÕø±j·T\T ø±˝≤Ãs¡T. nbÕs¡ sê»ø°j·T nqTuÛÑe+ ø£*– sê»ø° j · T #· ‘ · T s¡ T &ç > ± ù|s¡ T qï Äj· T qqT >∑ T ]Ô + ∫ eTTK´eT+Á‹ øπ d”ÄsY Äj·Tq≈£î düeTT∫‘· kÕúq+ ø£*Œ+#·&+É |ü≥¢ bÕغ esêZ\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊsTT. y˚DT>√bÕ\#ê]øÏ Ä |ü<$ä Çe«&É+ sêh+, Á|ü‘´˚ ø£+>± eTT<∏√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZ_eÛ è~∆øÏ m+‘√ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± õ˝≤¢ n_Ûeè~›øÏ |ü<∏äø±\ s¡÷|üø£\Œq »s¡>±\ì {Ï Ä sY m dt ø√s¡ T ≈£ î +{À+~. yÓ T <ä ø ˘ |ü s ¡ ´ ≥q˝À ¬ ø dæ Ä sY Ç<˚s¡ø£yÓTÆq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ˇø£ÿ eTT<∏√˝Ÿ≈£î e÷Á‘·y˚T {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ ˝Ò&ÉT. õ˝≤¢˝À |ü~ myÓTà˝Ò´ kÕúHê˝À¢ 7 {ÏÄsYmdt ¬>\TÃ≈£î+~. Ç<ä›s¡T _md”Œ myÓTà˝Ò´\ #˚]ø£‘√ 9øÏ #˚]+~. Çø£ eTT<∏√˝Ÿ myÓTà˝Ò´ $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶ ≈£L&Ü eùdÔ õ˝≤¢ n_Ûeè~∆øÏ ø£\dæ |üì#˚j·Te#·Ãì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À nìï|üø±å \qT ø£\T|ü⁄ø√yê\ì ‘Ósêdü uÛ≤$k˛Ô+~. õ˝≤¢˝À eTT<∏√˝Ÿ myÓTà˝Ò´ $sƒ˝ ¡ s¬Ÿ &ç¶ e÷Á‘·yT˚ ø±+Á¬>dt≈î£ #Ó+~q yês¡ T ø±e&É + ‘√ Äj· T ìï ôd’ ‘ · + ‘· e TyÓ ’ | ü ⁄ ‹|ü  ≈£ î H˚ ˝ ≤ #˚düTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغøÏ 21eT+~ myÓTà˝Ò´\T ñ+&É&É+‘√ πøe\+ ˇø£ÿπs #˚]‘˚ |òæsêsTT+|ü⁄\ #·≥º+ e]Ô+∫ nqs¡Ω‘· y˚ ≥ T|ü & É T ‘· T +~. B+‘√H˚ $sƒ ¡ ˝ Ÿ ¬ s &ç ¶ π ø e\+ ‘Ó s êdü ≈ £ î nqTã+<Ûä+>± ñ+&˚˝≤ Á|üD≤[ø£ #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

‘Ó s êdü ≈ £ î nqT≈£ L \+>± ñ+fÒ Á|ü » \ dü e Tdü ´ \T |ü]wüÿ]+#·&+É , ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~› ≈£L&Ü kÕ<Û´ä |ü&TÉ ‘·T+<äì $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶ eØZj·TT\T ≈£L&Ü ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. B+‘√ myÓTà˝Ò´ $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶ ≈£L&Ü õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‹ CÀ>∑T sêeTqï‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± uÛÒ{° nj·÷´s¡ì düe÷#ês¡+.mìïø£˝À¢ e÷Á‘·yT˚ bÕغ\T+{≤j·Tì, mìïø£\j·÷´ø£ @ bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ñHêï Á|ü»\+<ä]øÏ düeTHê´j·T+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ +<äì $sƒ¡˝Ÿ ¬s&ç¶ nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À πøe\+ eTT<∏√˝Ÿ myÓTà˝Ò´ $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶ ˇø£ÿπs ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~qyês¡T. Äj·Tìï ≈£L&Ü ‘Ósêdü ‘·eTyÓ’|ü⁄ ‹|ü≈£îH˚ j·T‘êï˝À¢ uÛ≤>∑+>± eT+Á‹ CÀ>∑T sêeTqï uÛ{ Ò Ï ø±e&É+ ÄdüøsπÔÏ |ü⁄‘√+~. ádü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq sê»ø°j·T e´eVü‰sê\T, ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~›, Ç‘·s¡Á‘ê n+XÊ\ô|’ #·]Ã+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. eT+Á‹ CÀ>∑T sêeTqï u≤düs¡ qT+∫ |üs¡´≥q yÓTT<ä˝…≥º>± eTT<∏√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À myÓTà˝Ò´ $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶ sêeTqï yÓ+fÒ ñHêïs¡T. eTs√|üø£ÿ >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt˝À d”ìj·TsY H˚‘·>± ñqï ◊πø¬s&ç¶ Ä düeTj·T+˝À ‘Ó\+>±D˝À ‘·q≈£î düìïVæ≤‘·+>± ñqï Ç‘·s¡ õ˝≤¢˝Àì ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\≈£î ôd’‘·+ π>\+ y˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïπø ø±+Á¬>dtbÕغøÏ #Ó+~q Ç‘·s¡ õ˝≤¢ myÓTà˝Ò´\T Ç<ä›s¡T ‘êeTT ‘Ósêdü≈î£ nqT≈£L\+>± ñ+&˚+<äT≈£î dæ<+∆ä >± ñHêïeTì ◊πø‘√ ù|s=ÿqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

ø±øÏHê&É,pHé5(ÄsYmHém): $ø±dü dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ \ 6, 7e ‘˚ B ˝À¢ ø±øÏ H ê&É ˝ À ñ<√´>∑ y˚ T fi≤ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dü+düú |”&û $.mHé.sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äjT· + 9 >∑+≥\ qT+∫ Ç+≥s¡÷«´\T |üÁøÏj·T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ ø£*–q nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. XÊ*ù|≥ u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\˝À á Á|üÁøÏjT· ñ+≥T+~. ◊{°d” u…+>∑fiS¯ s¡T≈£î #Ó+~q ø£+ô|˙˝À f…øïÏ ø£˝Ÿ b˛düTº\≈£î ◊{°◊˝À |òæ≥ºsY, m\Åø°ºj·THé, ≥s¡ïsY, $TwüìdüTº, yÓTø±ìø£˝Ÿ, m\øϬø˝Ÿ, m\ø±Z™ìø˘‡ ø√s¡T‡˝À¢ ñrÔs¡Tí˝…’q nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+≥s¡÷«´\≈£î Vü‰»s¡T ø±e#·ÃHêïs¡T. 26 @fi¯¢ ˝À|ü⁄ ej·TdüT ø£*–q |ü⁄s¡Twü nuÛÑ´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T ns¡TΩ\Hêïs¡T. á Ç+≥s¡ ÷ «´\≈£ î Vü ‰ »s¡ j ˚ T ´yês¡ T $ø±dü yÓ u Ÿ ô d’ { Ÿ ˝ À <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\Hêïs¡T.

Äs¡Tãj·T≥ <Ûëq´+ ‘·s¡*+|ü⁄q≈£î Ä<˚XÊ\T Ä~˝≤u≤<é , pHé 5 (ÄsY m Hé m ): Äs¡ T ãj· T ≥ ñqï <ÛëHê´ìï eTT+<äT>± >√<ëeTT˝À¢øÏ ‘·s¡*+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<éu≤ãT Ä<˚•+#ês¡T. es¡¸+ |ü&ÉT‘·Tqï Á|ü<˚XÊ\≈£î U≤∞ ˝≤Ø\qT |ü+|æ+∫ ‘·ø£åDy˚T e]<ÛëHê´ìï ‘Ó|æŒ+∫ ì\Te #˚j·÷\ì õ˝≤¢ bÂs¡düs¡|òüsê\ y˚TH˚»sY Äq+<é¬s&ç¶, kÕúìø£ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝À bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK ◊πø|” dü+|òü÷\ <ë«sê ø=qT>√\T #˚dæq e]<Ûëq´+ ‘·&dç bæ ˛≈£î+&Ü j·TT<ä∆ ÁbÕ‹bÕ~ø£q e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿj÷· s¡T\ ¶ >√<ëeTT˝À¢øÏ e÷sêÃ\ì Ä<˚•+#ês¡T. e]<Ûëq´+ >√<ëeTT˝À¢ ì\Te #˚j·T&É+˝À n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ nÁX¯<ä∆ eVæ≤ùdÔ düV≤æ +#˚~ ˝Ò<ìä ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT+&É˝≤\ qT+∫ ˝≤Ø˝À¢ ‘Ó∫Ãq e]<Ûëq´+ >√<ëeTT˝À ì\Te #˚dTü qÔ ï rs¡TqT Äj·Tq |ü]o*+∫ n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. e] <Ûëq´+ ‘Ó∫Ãq ˝≤Ø Å&Ó’es¡T¢ ‘·eT≈£î &ûõ˝Ÿ≈£î &ÉãT“\T Ç|æŒ+#ê\ì ø√s¡>± Äj·Tq yÓ+≥H˚ düŒ+~+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡y˚T ≈£L©\≈£î, ˝≤Ø\≈£î #Ó*+¢ |ü⁄\T ñ+{≤j·Tì yê]‘√ nHêïs¡T. >√<ëeTT˝À¢ ‘·«]‘·>‹∑ q e] ãkÕÔ\T ì\Te #˚jT· &ÜìøÏ n<äq|ü⁄ ≈£L©\qT @sêŒ≥T #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. mø£ÿ&Ü s¬ ‘’ T· \≈£î Çã“+<äT\T sê≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T.

@\÷s¡T,pHé5(ÄsYmHém): kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ ø£fi≤XÊ\˝À¢ Ç+≥sY Á|üy˚XÊìøÏ 6e ‘˚B X¯óÁø£yês¡+ øöì‡*+>¥ ìs¡ « Væ ≤ +#· q THêïs¡ T . á $<ë´dü + e‘· ‡ s¡ + ˝À n&ç à wü q T¢ bı+<ä>√qπs yês¡T BìøÏ Vü‰»s¡T ø±yê*‡ñ+≥T+~. b˛\kÕì|ü*¢ >∑Ts¡T≈£î\ ø£fi≤XÊ\˝À øöHÓ‡*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Á|æì‡|ü˝Ÿ ‘Ó * bÕs¡ T . õ˝≤¢ ˝ Àì u≤*ø£ \ >∑ T s¡ T ≈£ î \ ø£ fi ≤XÊ\˝… ’ q b˛\kÕì|ü*¢, <ë«s¡ø±‹s¡TeT\, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+, e≥÷¢s¡T, ø=eP«s¡T, >√bÕ\|ü⁄s¡+ \˝À Ç+≥sY Á|üyX˚ ÊìøÏ nuÛ´Ñ s¡T\ ú qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#ês¡Hêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ ns¡Ω‘·\ ÁbÕ‹|ü~ø£q Äj·÷ ø£fi≤XÊ\˝À¢ Á|üyX˚ Ê\T ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. b˛\kÕì|ü*¢ ø£fi≤XÊ\ ÁbÕ+>∑D+˝À X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + »]π> øöHÓ‡*+>¥≈î£ Vü‰»s¡j˚T´ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT |ü~ e÷s¡Tÿ\ C≤_‘ê, düº&û dü]º|òæ¬ø{Ÿ, ≈£î\, Ä<ëj·T+ Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\T ˇ]õq˝Ÿ‡ rdüT≈£îsêyê\Hêïs¡T.

Printed, Published, edited and owned by V.Srinivas Reddy. Published from H.No.1-2-125/1, “Pithruchaya Nilayam”, Shanthinagar, Adilabad -504001 Cell No.9440231967. Printed at SAI KRISHNA PRINTERS, D.No.7-7-86/1, NEAR COLLECLTOR CHOWK, ADILABAD. email : prajajyothi@yahoo.co.in FAX: NO: 08732-236967

6 ps666