Page 1

POSTAL LICENCE NO. ADB/007/2011-13

RNI NO. APTEL/2008/24799

˝Àø˘düuÛÑ ã]˝ÀøÏ s¡eTDYdæ+>¥ ≈£îe÷s¡T&ÉT

ªÁ|üC≤CÀ´‹µ Çø£ Ç+≥¬sï{Ÿ˝À...! Äs¡ T dü + e‘· ‡ s ê\ Á ø Ï ‘ · + m≥Te+{Ï n+#· H ê\T ˝Ò≈î£ +&Ü e∫Ãq | Á Cü ≤CÀ´‹ ‘Ó\T>∑T ~q|ü‹ Á ø£ ~q ~q | Á e ü s¡e ∆ ÷qyÓTÆ |ü‹ Á ø± s¡+>∑+˝À dü+#·\q+ düèwækº ˛Ô+~. <äeTTàqï yês¡Ô\T, yêsêÔø£<∏äHê\T sêdæ ‘·q dü‘êÔqT Ç|üŒ{øπÏ #ê≥Tø=+~. ì»yÓTq Æ »s¡ï*C≤ìøÏ ns¡+ú #Ó|Œæ q Á|üC≤CÀ´‹ ~q|üÁ‹ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+‘·sê®\+˝À ≈£L&Ü <äs¡Ùq$Tk˛Ô+~.

www.prajajyothi.com

Ä~˝≤u≤<é 05`04`2014 X¯ìyês¡+

bı‘·TÔ\T ‘˚\ø£ Hê$TH˚wüq¢≈£î yÓqø£&ÉT>∑T | Á Cü ≤CÀ´‹ | Á ‹ ü ì~Û Ä~˝≤u≤<é,@Á|æ˝Ÿ4: Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ\T ˇø£ ø=*øÏÿ sêø£b˛e&É+ ‘√H˚ nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. @ kÕúq+ @ bÕغøÏ b˛‘·T+<√ ‘Ó*j·Tì |ü]dæ‹ú ñ+~. B+‘√ bÕغ\ ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚j·÷\qT≈£î+≥Tqï ÄXÊeVüQ\T Ç+ø=ìï s√E\T Ä>∑T<ëeTH˚ Ä˝À#·q‘√ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ãVüQXÊ bı‘·TÔ\ Ksê¬s’‘˚ X¯ì,Ä~yêsê˝À¢ Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚ùd M\T+~. 9 es¡≈î£ Hê$TH˚wqü ≈¢ î£ neø±X¯+ ñ+~. Ç+ø=ìï bÕغ\T ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê\T Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+ ˝≤+{Ï |ü]D≤e÷\ ø±s¡D+>± Hê$TH˚wqü T¢ <ëK\T ø±e&É+ ˝Ò<Tä . eT]ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\T eTTVüAsêÔ\T düÁø£eT+>± ˝ÒeH˚ ø±s¡D+‘√ HêeT|üÁ‘·+ <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î yÓqTø±&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTs√yÓ’|ü⁄ HêeT|üÁ‘·+ <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î düeTj·T+ ≈£L&Ü m≈£îÿe>±H˚ $T–* ñ+&É≥+‘√ ∫e] s√E˝À¢ y˚<ë›eTqT≈£î+≥Tqï≥T¢ düŒwüºeTe⁄‘√+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Hê$TH˚wüq¢ ø±s¡´Áø£eT+ ¬s+&√ s√E Äsꓤ≥+ ø£ì|æ+#·˝<Ò Tä . d”«ø£sD ¡ ø√dü+ ø±sê´\j·÷˝À¢ dæ<+∆ä >± ñqï n~Ûø±s¡T\T nuÛÑ´s¡Tú\T sêø£b˛e&É+‘√ ñ<äj·T+ qT+∫ ìØøÏ å + #ê*‡ e∫Ã+~. õ˝≤¢ yê´|ü Ô + >± |ü ~ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î >±qT Ä~˝≤u≤<é nôd+;¢øÏ ˇø£{,Ï dæs÷¡ ŒsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Hê\T>∑Ts¡T HêeT|üÁ‘ê\T <ëK\T #˚XÊs¡T. $T>∑‘ê mì$T~ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ˇø£ÿ HêeT|üÁ‘·+ ≈£L&Ü <ëK\T ø±˝Ò<äT. bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHêìøÏ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ÿ HêeT|üÁ‘·+ ≈£L&Ü <ëK\T ø±˝Ò<äT. n<˚ $<Ûä+>± õ˝≤¢˝Àì Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ôd’‘·+ nuÛÑ´s¡Tú\T sêø£b˛e&É+‘√ Äj· ÷ ìjÓ ÷ »ø£ e sêZ ˝ À¢ HêeT|ü Á ‘ê\T d” « ø£ ] +#ê*‡q ]≥]ï+>¥ n~Û ø ±s¡ T \T ôd’ ‘ · + nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ sêø£ ø√dü + y˚∫#·÷&Ü*‡ e∫Ã+~. Ä~˝≤u≤<é nôd+;¢øÏ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± ñ≥¢ q]‡eTT\T nH˚ nuÛÑ´]ú Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T.

eTTì‡|ü˝Ÿ |òü*‘ê\ô|’ ‘ê‘êÿ*ø£ ùdº $~Û+∫q düTÁ|”+ø√s¡Tº &Û©ç :¢ sêh+˝À Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+∫q eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº ‘ê‘êÿ*ø£ ùdº $~Û+∫+~. ‘·<äT|ü]

sêjYT|üPsY,@Á|æ˝Ÿ4 yês¡dü‘·« sê»ø°j·÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&˚ _C…|æ H˚‘·\T ≈£L&Ü ‘·eT yês¡düT\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|ü ⁄ ‘· T Hêïs¡ T . ‘êC≤>± #Û · r Ô d t > ∑ & Û é eTTK´eT+Á‹ s¡ e TDY d æ + >¥ ≈£ î e÷s¡ T &É T n_Û ù wø˘ _C… | æ nã´]ú > ± sêCŸq+<é>±yé qT+∫ ˝Àø˘düuÛÑ≈£î b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. Äj·Tq ‘·q<Ó’q XË’*˝À Á|ü#ês¡+ #˚|ü&ÉTñ‘·Hêïs¡T. PUBLISHED FROM ADILABAD, NIZAMABAD, WARANGAL & RANGA REDDY

dü+bÕ<ä≈î£ \T: $.lìyêdt s¬ &ç¶

PRAJA JYOTHI Telugu Daily

ù|J\T: 8

yÓ\: 2 s¡÷bÕj·T\T

dü+|ü⁄{Ï: 7

dü+∫ø£: 23

69 eT+~ nuÛ´Ñ s¡T\ú ‘√ ‘=* C≤_‘ê $&ÉT<ä\ #˚dqæ ‘Ósêdü

 $‘·Ôq πø+Á<ä+>± ‘Ó\+>±D n_Ûeè~›.. ñ‘·ÔeT e´ekÕj·T $<Ûëq+  ñ∫‘· ìs¡“+<Ûä $<ä´...ù|<ä\≈£î >∑èVü‰\T  ñ<√´>∑T\≈£î ‘Ó\+>±D Ç+ÁøÏyÓT+{Ÿ  neTs¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î |ü~ \ø£å\ Ä]úø£ kÕj·T+  Á|ü»\≈£î ñ∫‘· yÓ’<ä´ ùde\T  #·+Á<äu≤ãT >√eTTK yê´Á|òüT+..bıHêï\ yÓTTã˝…’CÒwüqT¢ ø£øÏÿkÕÔ+  n~Ûø±s¡+ ø√πs Vü≤≈£îÿ {ÏÄsYmdtπø ñ+~  14 m+|”,75 nôd+;¢ d”≥¢qT ¬>\TkÕÔ+: ¬ødæÄsY ñ<ëÈ≥q

ôV’≤<äsêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ4( ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+‘√ bÕ≥T ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D ìsêàDy˚T \ø£´å +>± Vü‰$÷ |üÁ‘êìï Çdü÷Ô {ÏÄsYmdt n~ÛH‘˚ · ø¬ dæÄsY mìïø£\ Á|üD≤[ø£qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T mìïø£\ |üÁ‘êìï ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D uÛeÑ Hé˝À ø¬ .πøX¯esêe⁄, ø£&çj·T+ lVü≤], eT<ÛäTdü÷<ÛäHê#ê] ‘·~‘·s¡T\‘√ ø£\dæ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D˝À q÷{ÏøÏ q÷s¡TXÊ‘·+ {ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. ‘Ó\+>± D˝À n~Ûø±s¡ìï ø√π s Vü ≤ ≈£ î ÿ ñ<ä ´ eT bÕغ > ± {Ï Ä sY m dt ≈ £ î ñ+<ä H êïs¡ T . ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îqï #·+Á<äu≤ãTqT, ñ<ä´eT+˝À ˝Òì ø±+Á¬>dtqT Á|ü»\T ‹|æŒø={≤º\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø=‘·Ô sêh+˝À #˚|≥ ü uº Àj˚T |üqT\‘√ bÕ≥T, neT\T #˚jT· uÀj˚T ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ \qT $e]+#ês¡ T . |ü ì ˝À |ü ì >± sê»ø° j · T bÕغ\ô|’Hê $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. Á|ü<Ûëq+>± ‘Ó\+>±D |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£Îj·T´ô|’Hê, {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ô|’Hê eT+&ç|ü&ܶs¡T. eTTK´+>± {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTô|’ øπ d”ÄsY rÁekÕúsTT˝À $s¡T#·T≈£î|ü&ܶsT¡ . #· + Á<ä u ≤ãT Hêj· T T&É T z ô|<ä › X¯ ì nì Äj· T q yê´U≤´ì+#ês¡T. Äj·TH√ >√eTTK yê´Á|òüTeTì |òü÷≥T>± $eT]Ù+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT Hêj·Tø£‘·«+˝Àì Ä+Á<Ûë bÕغì ∫‘·TÔ>± z&ç+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T Ä+Á<Ûë bÕغ\ qT+∫ $eTTøÏÔ ø√dü+ 60 @fi¯ó¢ b˛sê&Üs¡ì, eT∞¢ Ä+Á<Ûë bÕغ\‘√ »‘·ø£≥ºe<ä›ì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq >√eTTK yê´Á|òüT+ nì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @s¡Œ&É≈£î+&Ü #·+Á<äu≤ãT ∫e] ìeTTwü+ es¡≈£î n&ÉT¶|ü&ܶs¡ì nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î

_\T¢ e#êÃø£ ≈£L&Ü n&ÉT¶≈£îqï |üø±ÿ ‘Ó\+>±D e´‹πsøÏ nì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. lø±≈£îfi¯+ düuÛÑ˝À ≈£L&Ü ‘·q≈£î m+|”\ ã\+ ñ+fÒ ‘Ó\+>±DqT Äù|yê&çqì nqï $düj÷· ìï >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. n˝≤+{Ï ‘Ó\+>±D e´‹πsø£ #·+Á<äu≤ãT bÕغøÏ düe÷~Û ø£{≤º\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ‘·eT≈£î ‘Ó\+>±D bÕغ ø±yê˝À d”e÷+Á<Ûä bÕغ ø±yê˝À ‘˚\TÃø√yê\Hêïs¡T. ÇH˚ïfi¯¢ b˛sê≥+ #˚dæ ‘Ó\+>±D $eTTø£Ô+ #˚düT≈£îqï ‘·s¡yê‘· Ç|ü&ÉT eT∞¢ Ä+Á<ÛäbÕغ e\˝À |ü&ç‘˚ >√dü|ü&Éø£ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT øÏsêsTT bÕ\q, Ä+Á<Ûë bÕ\q ø±yê˝≤ ˝Òø£ kı+‘·bÕ\Hê ø±yê˝À Á|ü»\T ìs¡j í T· + rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. M]bÕ\q˝À ‘·s¡\T>± ø√\Tø√˝Òø£b˛j·÷+. Äs¡T<äXÊu≤›\ bÕ\q˝À ø√\Tø£s√˝Òø £b˛j·÷eTHêïs¡T. sêJ|ü&ç {Ï&ç|æøÏ z≥T y˚j·Te<ä›Hêïs¡T. á mìïø£˝À¢ 14 m+|”\T,75 nôd+;¢ ¬>\TkÕÔeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. .50 XÊ‘·+ ã\V”≤qesêZ\T≈£î {Ïø¬ ÿ≥T¢ Ç#êÃeTHêïs¡T. {Ï&|ç æ |üsêsTTbÕ\q qT+∫ eTq+ $eTTø£ Ô + ø±yê\Hêïs¡ T . Çø£ ø±+Á¬ > dt H˚ ‘ · \ T H˚ ‘ · \ T |æ∫Ã≈£L‘·\T e÷Hê\Hêïs¡T. mes¡T @+≥qï~ ø=ìï s√E˝À¢ Á|ü » \T ‘˚ \ à uÀ‘· T Hêïs¡ ì nHêïs¡ T . dæ m + ø±yê\ì, n~Û ø ±s¡ + ˝ÀøÏ sêyê\ì {Ï Ä sY m dt ø√s¡ T ø√e&É + ˝À ‘·|ü˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&çq e÷≈£î e÷Á‘·y˚T Ä ns¡Ω‘· ñ+<äHêïs¡T. n+‘˚>±˙ d”e÷+Á<Ûä eTTK´eT+Á‹ |üøÿ£ q qøÏÿq bıHêï\ yÓTTu…’˝Ò»wüHé n&Ü«qT‡\T |ü⁄#·TÃ≈£îì ‘·qô|’ $eTs¡Ù\T #˚jT· &Üe÷ nì m<˚y› ê #˚XÊs¡T. e÷≈£î ˝Òì ns¡Ω‘· ˙s¡≈£î mø£ÿ&ç<äHêïs¡T. . ˙dü+>∑‹ Hêdü+>∑‹ Á|ü»\T ‘˚\TkÕÔs¡ì

nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt 30 d”≥¢ø£s¡T $T+∫ <ë≥<äHêïs¡T. n_Ûeè~› >∑T]+∫ e÷{≤¢&&É eÉ ÷..nHêïs¡T. CÒãT\T ì+|ü⁄≈£îH˚ n_eè~› Hê≈£î sê<äT. yÓ’mdt‘√ ≈£îeTàø£ÿsTT yÓTTã˝…’CÒwüHé n&Ü«qT‡\T rdüT≈£îqïe˙ï ø£øÏÿkÕÔ+ nHêïs¡T. e÷yêfi¯¢ô|’q πødüT\T ˝Òeì ^‘ê¬s&ç¶, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, bıHêï\ ‘·~‘·s¡T\ô|’H˚ πødüT\T ñHêïj·THêïs¡T. {°ÄsYmdt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ø£u≤® #˚dæq uÛÑ÷eTT\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+{≤eTHêïs¡T. {°&û|”‘√ yÓfi¯ó‘·Tqï ;CÒ|” ≈£L&Ü uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ ne⁄‘·T+<äì πød”ÄsY CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. {°ÄsYmdt eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä n&ç–‘˚ ‘·ù|ŒeTT+<äì øπ d”ÄsY Á|ü•ï+#ês¡T. K∫Ñ·+>± d”m+ |ü<$ä n&ÉT>∑T‘êeTì, {°ÄsYmdtøπ Ä ns¡Ω‘· ñ+<äì nHêïs¡T. ñ<ä´e÷\T #˚jT· ì $÷≈£î m+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ |ü < ä $ Çyê«\ì π ø d” Ä sY á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± ø±+Á¬>dtqT Á|ü•ï+ #ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>düTÿ 35 d”≥T¢ $T+∫ sêeì nHêïs¡ T . {° Ä sY m dt y˚ T ìô|ò k ˛º ˝ À nìï ø°\ø±+XÊ\qT Á|ükÕÔ$+#ê eTì πød”ÄsY ‘Ó*bÕs¡T. {°ÄsYmdt s¬ +&√ C≤_‘êqT s¬ +&ÉT,eT÷&ÉT s√E˝À¢ Á|üø{ £ kÏ ÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. kÕe÷õø£ ø√D+˝ÀH˚ {Ϭø≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄ »]–+<äì πød”ÄsY ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± |ü<˚fi¯¢ ‘·sê«‘· eT∞¢ myÓTà˝Ò´>± πød”ÄsY b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. 13 @fi¯¢ sê»ø°j·T #·]Á‘·˝À {°ÄsYmdt ‘·q e÷´ìô|òk˛ºqT X¯óÁø£yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTTdæ+¢ yÓTHÆ êغ\≈£î 12 XÊ‘·+ ]»πs«wüq‘¢ √ bÕ≥T yÓ T Æ H êغ \ dü + π ø å e ÷ìøÏ s¡ ÷ .yÓ s TT´ ø√≥T¢ πø{≤sTTkÕÔeTHêïs¡T. |ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±DqT 24 õ˝≤¢\T>± $düÔ]kÕÔeTHêïs¡T.

{ÏÄsYmdt˝À #˚]q yÓ’ø±bÕ H˚‘· u≤õ¬s&ç¶ >√es¡∆Hé øπ d”ÄsY |ô ’ b˛{° #˚sTT sêeTT\eTà . .. |” ¢ C Ÿ ! ‘Ó\+>±D˝À Ä+Á<ëÛ |ô ‘·qÔ + b˛˝Ò<qä ï ø¬ dæÄsY $#ês¡DqT á HÓ\ 7e ‘˚B(k˛eTyês¡+)øÏ yêsTT<ë y˚d+æ ~. düe÷<Ûëq+ Çyê«\ì sêh mìïø£\ dü+|ò÷ü ìøÏ Hê´j·TkÕúq+ H√{° d ü T \T C≤Ø #˚ d æ + ~. m≈£ î ÿe ø±\+ |ò ü * ‘ê\T yÓ\¢&ç+#·≈£î+&Ü ñ+#·˝ÒeTì mìïø£\ dü+|òüT+ ù|s=ÿq>±, m+<äT≈£î ñ+#·˝sÒ ì¡ Hê´j·TkÕúq+ Á|ü•ï+∫+~. sêh ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚X¯+ Á|üø±s¡+ @Á|æ˝Ÿ 9q eTTì‡|ü˝Ÿ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ #˚|ü{Ϻ |òü*‘ê\qT n<˚ s√E Á|üø£{Ï+#ê\ì mìïø£\ dü+|òüT+ ìs¡ísTT+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

¬>*#˚ kÕúHê˝À¢ πød”ÄsY yês¡düT˝≤ ? ôV’≤<äsêu≤<é : sêqTqï nôd+;¢ mìïø£\˝À nuÛ´Ñ s¡T\ ú T C≤_‘ê Á|üø{ £ +Ï ∫q {°ÄsYmdt n<Û´ä ≈£îå &ÉT øπ d”ÄsY ô|’ {Ï.{°&|û ” Hêj·T≈£î&ÉT mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sY sêe⁄ X¯óÁø£yês¡+ ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. $»j·T+ kÕ~Û+#˚ kÕúHê\T e÷Á‘·+ πød”ÄsY ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î πø{≤sTT+#·T≈£îì ... z&çb˛‘êeTqT≈£îqï kÕú H ê\qT $<ë´s¡ T ú \ T, ñ <ä´eTø±s¡T\≈£î øπ {≤sTT+#ês¡ì mÁs¡u…*¢ Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó \ +>±D ‘=* d” m + <ä [ ‘· T &ç ï #˚ k ÕÔ q qï π ø d” Ä sY Ç|ü ⁄ Œ&É T e÷≥ e÷sêÃs¡ ì $eT]Ù+#ês¡T. øπ d”ÄsY e÷≥\T qy˚ T à |ü ] dæ ú ‹ ˝À mes¡ T ˝Ò s ¡ H êïs¡ T . ø±+Á¬ > dt bÕغ ø Ï neTTà&ÉTb˛j·÷s¡ì πød”ÄsY ô|’ mÁs¡u…*¢ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚ X Ês¡ T . π ø d” Ä sY Ädü T Ô \ T ô|+#· T ≈£ î H˚ |ü ì ˝À ìeT>∑ïyÓTÆj·÷´s¡ì mÁs¡u…*¢ á dü+<äs¡“¤+>± m<˚›yê #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ4(: Ä+Á<Û√fi¯¢‘√ Ç+ø± |ü+#êsTTr nsTTb˛˝Ò<äì {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. {Ï&ç|æ ˝≤+{Ï bÕغ\T Ç+ø± Çø£ÿ&É b˛{°|ü&ÉT‘·Tqï eTqyêfi¯ó¢ yêfi¯¢≈£î e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. yÓ’d”|” H˚‘· u≤õ¬s&ç¶ >√es¡∆Hé¬s&ç¶ {°ÄsYmdt˝À #˚]q dü+<äs¡“¤+>± πød”ÄsY ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À Á|üdü+–+#ês¡T. Ç\T¢ n\ø£>±H˚ |ü+&ÉT>∑ ø±<ä ì , e∫Ãq ‘Ó \ +>±D˝À Á|ü » \ ø√{Ï ÄX¯ \ T HÓs¡y˚sê\Hêïs¡T.. Ä+Á<Ûë bÕغ\ #˚‹˝À yÓ÷düb˛‘˚ >√dü|ü&ÉT‘ê+. bÕغ ø±´&ÉsY Á|ü»\≈£î nìï $wüj÷· \T ‘Ó*j·TCÒj÷· \Hêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä eTTK´eT+Á‘·T\T ñ<ä´e÷ìï m>∑‘ê[ #˚kÕs¡ì, ø±+Á¬>dt, {°&|û ” bÕغ\bÕ\q #·÷&Éì<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. á bÕغ\≈£î zfÒùdÔ yÓ÷düb˛‘ê+. #·+Á<äu≤ãT, yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT ø£*dæ ‘Ó\+>±D˝À düTdæús¡ Á|üuÛÑT‘·«+ sê≈£î+&Ü ≈£îÁ≥\T #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. . Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› ÁbÕC…≈£îº ìC≤+kÕ>∑s.Y ˇø£|ü &ÉT n‘·´+‘· <Ûqä e+‘· õ˝≤¢˝À¢ ìC≤e÷u≤<é ˇø£{.Ï ø±˙ Ç|ü&ÉT ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À ø£sT¡ e⁄ ‘ê+&É$k˛Ô+~. sêqTqï nôd+;¢, bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt ˇ+≥]>±H˚ b˛{° #˚düTÔ+<äì Ä bÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY eTs√kÕ] düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ù|<ä\≈£î s¡÷. 3 \ø£å\‘√ Ç\T¢ ø£{ϺkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ yÓsTT´ Çfi¯ó¢ #=|üq ø£&É‘êeTHêïs¡T. <˚X¯+ >∑s¡«|ü&˚ $<Ûä+>± ù|<ä\≈£î Çfi¯ó¢ ø£{ϺkÕÔeTì, ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\T @y˚y√ Vü‰$÷\T ÇkÕÔjT· ì, Ç‘·s¡ bÕغ\ e÷≥\T ‘Ó\+>±D Á|ü»\T qeTàe<ä›ì πød”ÄsY nHêïs¡T. {°ÄsYmdt 75 nôd+;¢, 14 m+|” kÕú H ê\T ¬ > \T#· T ≈£ î ì Á|ü u Û Ñ T ‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚jT· qT+<äì Á|üø{ £ +Ï #ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt 35 kÕúHê\≈£î $T+∫ b˛{° Çe«˝Ò < ä ì BÛ e ÷ e´ø£ Ô + #˚ X Ês¡ T . bıHêï\ \ø£Îj·T´ô|’ d”;◊ øπ düT ñ+<äì Ä+Á<Û√fi¯¢ e+#·q ñ+&˚ bıHêï\ ˝≤+{Ï yêfi¯ó¢ ‘Ó\+>±D≈£î nedüs¡+ ˝Ò<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. »\j·T»„+ ù|]≥ y˚\ ø√≥T¢ <√#·T≈£î+~ ˙e⁄ ø±<ë..? ˙˝≤>± CÒãT\T, bı≥º\T n_Ûeè~∆ #˚dTü ≈£îH˚ n\yê≥T e÷≈£î ˝Ò<äì bıHêï\ô|’ ì|ü\T #Ó]>±s¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢≈£î #Ó+~q yÓ’ø±bÕ H˚‘· u≤õ¬s&ç¶ >√es¡∆Hé X¯óÁø£yês¡+ {ÏÄsYmdt˝À

ôV’≤<äsêu≤<é : mìïø£\T dü$÷|ædüTÔqï ‘·s¡TD+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛ´Ñ s¡T\ ú m+|æøô£ |’ ø£dsü ‘¡ T· qÔ T eT]+‘· eTTeTàs¡+ #˚d+æ ~. yÓT<äø˘ ˝Àø˘ düuÛÑ ã] qT+∫ kÕúìø£ m+|” $»j·TXÊ+‹ (sêeTT\eTà) ì m+|æø£ #˚j÷· \ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ <ë<ë|ü⁄>± ìs¡sí TT+∫+~. n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïøπ $»j·TXÊ+‹‘√

#˚sês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± yÓ’ø±bÕ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï Ç+‘·ø±\+ Äj·Tq bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘·÷ e#êÃs¡T. ∫es¡≈£î Äj·Tq ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À πød”ÄsY düeTø£å+˝À {ÏÄs¡ø˘mdt˝À #˚sês¡T. {°ÄsYmdt n~ÛH‘˚ · øπ d”ÄsY‘√ ‘Ó\+>±D »s¡ï*dtº bò˛s¡+ H˚‘\ · T uÛ{ Ò ° nj·÷´s¡T. {°ÄsYmdt nuÛ´Ñ s¡T\ ú yÓTT<ä{Ï C≤_‘êqT Á|üø£{Ï+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À eTTqT>√&ÉT, »V”≤sêu≤<é nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ esêZ\qT »s¡ï*düTº\≈£î πø{≤sTT+#ê\ì $»v|æÔ #˚XÊs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt bÕغ ‘·s¡|ü⁄q b˛{° #˚j·TqTqï 69 eT+~‘√ ≈£L&çq nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\ yÓTT<ä{Ï ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]|æ+~. z y˚fi¯ {°ÄsYmdt n<Û´ä ≈£îå &ÉT øπ d”ÄsY n<˚ kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚ùdÔ $»j·TXÊ+‹ C≤_‘êqT {°ÄsYmdt n~ÛH‘˚ · øπ d”ÄsY $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚H˚ düs¬ q’ nuÛ´Ñ ]ú nì Ä bÕغ uÛ≤$düT+Ô ~.πød”ÄsY #˚‹˝À z&çb˛sTTq |üø£å+˝À sê»´düuÛÑ düuÛÑ´‘·«+ ÇkÕÔeTì Ç|üŒ{Ïπø sêeTT\eTà ≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ uÛsÑ √kÕ Ç∫Ã+<ä+{≤. 2009 mìïø£\˝À yÓT<äø˘ ˝Àø˘ düu≈ÑÛ î£ {°ÄsYmdt nuÛ´Ñ ]ú>± sêeTT\eTà mìï¬ø’q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @sêŒ≥T _\T¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ˝À ÄyÓ÷<ä+ bı+~q ‘·sê«‘· ôV’≤<äsêu≤<é: ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À Áã<äsY nì˝Ÿ≈î£ e÷sY #·]Ã˝À¢ $»j· T XÊ+‹ ø±s¡ T ~– Vü ≤ dü Ô + >∑ ÷ {Ï ø Ï #˚ ] q $wü j · T + &ÉãT“ |ü+#·T‘·÷ »>∑Hé≈£î z≥T y˚j·÷\ì Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï≥T¢ $~‘·y˚T.nsTT‘˚ dæøÏ+Á<äu≤<é Á|üdüTÔ‘· myÓTà˝Ò´, dæ˙q{Ï ÁøÏdæºj·THé dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T sêh mìïø£\ ø£$TwüqsY≈£î »j·TdüT<Ûë n<˚ kÕúq+ qT+∫ ˝Àø˘ düuÛÑ nuÛÑ´]ú>± ã]˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. mìïø£\ dü+|òüT+ sêh Á|ü<Ûëq n~Ûø±] ~π>+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñqï≥T¢ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ yÓ\¢&ç+∫+~. uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À sê‘·|üPs¡«ø£ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. <ë+‘√ ÄyÓTqT ˝Àø˘ düuÑÛ nuÛ´Ñ ]ú>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+bÕ\ì Ä mìïø£ \ Á|ü e s¡ Ô H ê ìj· T e÷e[ì ñ\¢ + |ò æ T +∫ Áã<ä s Y bÕغ uÛ≤$düT+Ô ~. dæø+Ï Á<ëu≤<é ˝Àø˘ düuÑÛ kÕúq+ qT+∫ Ç|üŒ{Ïøπ nì˝Ÿ ≈ £ î e÷sY #· ] Ã˝À¢ &É ã T“\T |ü + #· T ‘· ÷ Á|ü » \qT ø±+Á¬>dt ‘·s¡|ü⁄q ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ m+|”>± mìï¬ø’q n+»Hé ≈£îe÷sY Á|ü˝ÀuÛÑô|&ÉT‘·THêïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. j·÷<äyé mìï¬ø’j·÷´s¡T.

Áã<äsY nì˝Ÿ &ÉãT“ |ü+#·T‘·THêïs¡+≥÷ ád”øÏ |òæsê´<äT


2

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Á|üC≤ CÀ´‹ X¯ìyês¡+ 05 `04` 2014

|ü<eä ⁄\T e<äT\T≈£îH˚ _C…|˝æ À #˚sê+

C…s’ ê+ f…{Æ ≤ìj·T+ô|’ düŒ+~+#ê* n$˙‹ ø±+Á>¬ dtqT uÖq‡s¡‘¢ √ yÓ÷&û e\¢H˚ n_Ûeè~› kÕ<Û´ä + s¡ø+åÏ #·Tø√>∑\sê.. ? bÕغ øπ {≤sTT+∫q kÕúq+ qT+#˚ b˛{° #˚kÕÔ: |ü⁄s¡+<˚X«¯ ]

N|t bÕ*{Ïø‡˘ ù|¢ #˚jT· &É+˝À ø±+Á¬>dtqT $T+∫ eT¬ses¡÷ kÕ{Ï sês¡T. $uÛÑ»q≈£î eTT+<äT ø±+Á¬>dt Á|ü‹wüº <˚X¯yê´|üÔ+>± |ü&çb˛sTT+~. <ëìøÏ ndü\T Ä<äs¡D ˝Òì |ü]dæú‹ düŒwüº+>± >√#·]+#êsTT. düsπ «\T ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt |üì ø£‘+· nsTT´+<äHêïsTT. n+<äT ‘·>∑Z≥T\>±H˚ _C…|æ <ä÷düT≈£îì b˛‘√+~. yÓ÷&û sêø£‘√ <˚X+¯ ˝À qyÓ÷ »|ü+ yÓTT<ä\sTT´+~. nsTT‘˚ n<√ >±* ãT&É>∑ nì j·TTesêE sêVüQ˝Ÿ ‘·qe+‘·T>± Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡qTø√+&ç. 2004˝À _C…|æ Ç˝≤+{Ï Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£îHêï ‘êeTT >∑‘· |ü<˚fi¯ó >¢ ± |”sêƒ ìï n+{Ïô|≥Tº≈î£ HêïeTì Äj·Tq uÛ≤wü´+ #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ Hê{Ïø° H˚{Ïø° ‘˚&Ü ñ+~. ÄHê&ÉT _C…|æ #˚dæq Á|ü#ês¡+ ø£Hêï H˚&ÉT Á|ü»\ Á|ü#ês¡+ m≈£îÿe>± ñ+~. B+‘√ yÓ÷&ûøÏ <˚Xy¯ ê´|ü+Ô >± Ä<äsD ¡ ô|s¡T>∑T‘√+~. Çø£ sêh $uÛ»Ñ q, ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T‘√ <˚X+¯ ‘√ b˛*ùdÔ ‘Ó\+>±D˝À ø=+‘· ø±+Á¬>dt Çy˚TCŸ ô|]–+~. mH√ï @fi¯¢ düeTdü´≈£î ø±+Á¬>dt |ü]cÕÿs¡+ #·÷|æ+<äqï uÛ≤eq Á|ü»˝À¢ ñ+~. Bìì ø±<äq&ÜìøÏ ˝Ò<äT. n+<äTπø ‘Ó\+>±D≤˝À {ÏÄsYmdt‘√ b˛{° |ü&ç kı+‘·>± eT∞¢ Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚j÷· \qï ñ‘ê‡Vü≤+˝À ø±+Á¬>dt˝À ñ+~. nsTT‘˚ >∑‘·+˝À #˚dæq ‘·|æŒ<ë\T ø±+Á¬>dtqT yÓHêï&ÉT‘·÷H˚ ñHêïsTT. n~Ûø£ <Ûsä \ ¡ T, ndüeTs¡ú bÕ\q, n$˙‹ nqï$ <ëìì e<ä\&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T M{Ï CÀ*øÏ b˛≈£î+&Ü πøe\+ ‘Ó\+>±D ‘Ó#êÃeTqï @ø£yêø£´ Á|ü#êsêìï ‘Ós$¡ ÷<ä≈î£ rdüT≈£îì e#êÃs¡T. B+‘√ ø±+Á¬>dt ≈£î Á|ü»˝À¢ eT+∫ Ä<äsD ¡ ñ+<äqï _\¶ | t Ç#· T Ã≈£ î H˚ Á|ü j · T ‘· ï +˝À ‘Ó \ +>±D ù|s¡ T qT yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤+>∑+>±H˚ {Ïø¬ ÿ≥¢ ø√dü+ bÕغ˝À b˛{° ñ+<äì Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+fÒ Á|ü»˝À¢ ≈£L&Ü ÄdüøÏÔ ñ +≥T+~. z≥s¡T¢ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dtqT Ä<ä]kÕÔs¡H˚ m‘·TÔ>∑&É˝À¢ ñ Hêïs¡T. n+<äTøπ >±+BÛueÑÛ Hé y˚~ø£>± Bìï z Á&Üe÷>± #˚|{ ü ≤ºsT¡ . {Ϭøÿ≥¢ ø√dü+ b˛{° |ü&ÉT‘·Tqï dü+|òüT≥q\qT ÁøÏj˚T{Ÿ #˚XÊs¡T. >±+BÛuÛÑeHé˝À Vü≤&Ü$&çì s¡÷bı+~+#ês¡T. z Á&Üe÷≈£î ø±e\dæq nìï Vü≤+>∑T\qT s¡+>∑]+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± >±+BÛuÛÑeHé eTT+<äT Ä+<√fi¯q\T »s¡T>∑‘êsTT. {Ϭøÿ≥¢ ø√dü+ |üsT¡ >¬ ‘·T≈Ô î£ ì ekÕÔsT¡ . bı‘·T\ Ô T e<ä+› ≥÷ >√\ #˚kÕÔsT¡ . >±+BÛueÑÛ Hé |ü]düsê˝À¢ HêHê Vü≤+>±e÷ #˚kÕÔs¡T. ô|ò¢ø°‡\T ‘·>∑T\ u…≥º&É+, ~wæº u§eTà\qT ø±\Ã&É+ ˝≤+{Ï$ #˚kÕÔsT¡ . Çe˙ï »]–q ‘·sy¡ ê‘· >±+BÛuÛÑeHé≈£î uÛ≤Ø>± s¡ø£åD @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T. me]˙ ˝ÀìøÏ sê≈£î+&Ü #˚kÕÔs¡T. X¯Á‘·T<äTπs“¤<ä´+>± ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£î+{≤s¡T. Ä ‘·s¡yê‘· Åô|’y˚{Ÿ ‘·s¡Vü‰˝À ø£+&É\ Ms¡T\qT s¡ø£åD≈£î ~+|ü⁄‘ês¡T. Ç|ü&ÉT á Á&Üe÷ >±+BÛueÑÛ Hé˝À kÕ>∑T‘√+~. eTq <˚X¯ Á|üC≤kÕ«eT´+˝À ñqï Á|ü‘´˚ ø£‘\ · T, $•wü‘º \ · e\¢ mìïø£\ Áø£‘T· e⁄˝À Ç˝≤+{Ï |òTü ≥q\T #·÷dü÷HÔ ˚ ñ+{≤+. Ç˝≤+{Ï |ü‘êø£ düìïy˚XÊ\T nH˚ø£+ ‘ês¡dü|ü&É‘êsTT. >±+BÛuÛÑeHé˝À µuÖq‡s¡T¢µ ø£ì|æ+#·&É+ ˝≤+{Ï <äèX¯´+ ≈£L&Ü Ç+<äT˝ÀøÏ edüTÔ+~. kÕ<Ûës¡D+>± dæìe÷ ‘ês¡\ e+{Ï ãVüQ»Hêø£sø¸¡ £ e´≈£î\ Ô #·T≥÷º >±˙, |üãT“\T ø£¢ãT“\ e+{Ï s¡ø£s¡ø±\ eTqTwüß\T e#˚à $H√<äøπ +Á<ë\ m<äT≥ ø±˙ uÖq‡s¡T¢ ñ+{≤s¡T. nyê+#Û˙· j·T e´≈£îÔ\ì yês¡T uÛ≤$+∫q yês¡T Vü≤<äT› $÷s¡≈£î+&Ü á <äè&ÛÉø±j·TT\T ìs√~ÛdüTÔ+{≤s¡T. eT] sêh ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î ‘ês¡\ ¨<ë m|ü&ÉT e∫Ã+~? n<äT|ü⁄#˚jT· ˝Òì Ø‹˝À yê] $÷<ä≈£î m>∑ã&ÉuÀj˚Tyês¡T mes¡T?` Ç≥Te+{Ï dü+<˚Vü‰\T sêe&É+ düVü≤»+. nsTT‘˚ Ç<ä+‘ê z nÁ{≤ø£åHé. Ç<ä+‘ê z Á&Üe÷. Ç<ä+‘ê ‘·eT≈£î‘êeTT ‘Ó∫Ãô|≥Tº≈î£ qï Äø£sD ¸¡ . Á|ü»\qT nÁ{≤ø˘º #˚j·T&ÜìøÏ Ä&ÉT‘·Tqï Á&Üe÷˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Bìì |ü]>∑DÏ+#ê*. Ç~ πøe\+ ‘Ó\+>±D |”d”d”øÏ e÷Á‘·y˚T dü+ã+~Û+∫q düeTdü´. ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&çq ñ‘ê‡Vü≤+˝À, n~ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ |òTü q$»j·÷\T ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·T+<äqï qeTàø£+‘√ nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´]ú‘ê«\ ø√dü+ Hêj·Tø£>∑D+ m>∑ã&ÉT‘·Tqï<äì #Ó|üø√e&ÜìøÏ #˚düTÔqï Á|üj·T‘·ï+˝À uÖq‡s¡T¢ $düs¡T‘·TqTHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+#˚ s√E <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√, {Ϭø≥T¢ \_Û+#·ìyês¡T sêh H˚‘·\ô|’ <Ís¡®Hê´ìøÏ ~>∑T‘êπsyÓ÷qqï nqTe÷q+‘√ bÕغ Åô|’y˚≥T ôd≈£L´]{°ì @sêŒ≥T #˚dTü ≈£îqï<äqï Á|ü#ês¡+ e÷Á‘·yT˚ . {Ïøÿ£ ≥T¢ <ä ø £ ÿ ì yês¡ T ø±+Á¬ > dt ˝ À Ä+<√fi¯ q \qT ~>∑ & É + <ëì düVü≤»dæ<ä›yÓTÆq |ü]D≤eT+. ø±+Á¬>dt #·]Á‘·˝À Ç~ #ê˝≤ ÄqyêsTTr>± edüTÔqï Ä#ês¡+. Ç|ü&˚ ø=‘·Ô>± <Ís¡®Hê´\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. kı+‘· Ä|ò”düT\qT ‘·>∑T\ u…≥Tºø√e&É+ yê]øÏ n\yê≥T. nsTT‘˚ 1999 mìïø£\ Hê{Ï qT+∫ >±+BÛueÑÛ Hé˝À Åô|’y˚≥T s¡ø£åø£ dæã“+~ì @sêŒ≥T #˚düT≈£î+≥THêïeTì ø±+Á¬>dt H˚‘\ · T #ÓãT‘·THêïs¡T. 2009 mìïø£\ düeTj·T+˝À >±+BÛueÑÛ Héô|’ myéTÄsY|”mdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T <ë&ç#˚j·T&É+‘√ Ç<ä›s¡T eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥qqT ≈£L&Ü yês¡T á dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡TÔ#˚dü÷Ô, µuÖq‡s¡¢µ ìj·÷eTø±ìï düeT]ú+#·T≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ mìïø£\ Á|üÁøÏjT· ˝À Á|üC≤dü«eT´+ ˝À|æ+#·&+É ø±s¡D+>± nìï bÕغ˝À¢q÷ ìs¡dqü \T, ÄÁ>∑V‰ü y˚XÊ\T düs«¡ kÕ<Ûës¡DeTj·÷´sTT. ø=ìï ì]›wºü sê»ø°j·÷]úø£, kÕe÷õø£ $<ÛëHê\T ø£*–q yê] düeTwæº y˚~ø£>± bÕغ ne‘·]düTÔ+~. Ä $<ÛëHê\ $÷<ä qeTàø£+ ñqïyês¡T n+<äT˝À düuÛÑT´\T>± #˚sê*. n≥º&ÉT>∑T kÕúsTT qT+∫ Ä düuTÑÛ ´\≈£î mìïø£\T »]– n+#Ó\+#Ó\ j·T+Á‘ê+>∑+ @s¡Œ&Ü*. ˇø£ ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + qT+∫ mes¡ T dü ¬ s ’ q nuÛ Ñ ´ s√ú Ä ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì bÕغ j·T÷ì≥T¢ ìs¡sí TT+#·Tø√yê*. #·≥dº uü ˝ ÑÛ À¢ düuÛÑT´\T ø±e&ÜìøÏ ø=+<äs¡T düuÛÑT´\≈£î jÓ÷>∑´‘· ñ+fÒ, eT] ø=+<ä]øÏ bÕغ |ü<eä ⁄˝À¢ ñ+≥÷ Á|ü»˝À¢ |üì#˚jT· &ÜìøÏ ns¡Ω‘· ñ+&Ée#·TÃ. bÕغ <äèwæº˝À n~Ûø±s¡ |ü<äe⁄\T ìs¡«Væ≤+#˚ düuTÑÛ ´\≈£î, kÕ<Ûës¡D düuTÑÛ ´\≈£î ‘˚&Ü ñ+&É≈L£ &É<Tä . bÕغø√dü+ Á|ü»\ø√+ |üì#˚ùdyê]ì |üøÿ£ qô|{Ϻ ø±düT\≈£î ø£≈î£ ÿ]Ô |ü&˚ e´düqú T &Óe\|t #˚XÊs¡T. B+‘√ düV≤ü »+>±H˚ {Ïø¬ ÿ{Ÿ Ä•+∫ uÛ+Ñ >∑|&ü y¶É ês¡T eT+&ç|ü&É&É+ kÕ<Ûës¡D+. Ç+‘·<ëìøÏ ekÕÔ<äT\‘√ HÓ{Ϻ y˚sTT+#ê\qTø√e&É+ eT÷s¡â‘·«+. n+‘·s¡Z‘· Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ bÕ‘·sπ dæ, d”≥q¢ T H√≥¢≈î£ neTTà≈£îqïHêïfi¯S¢ á >=&Ée\T ‘·|Œü e⁄. bÕغH˚‘·\≈£î uÖq‡s¡T¢ ‘·|üŒe⁄. ø±#·Tø√e&ÜìøÏ uÖq‡s¡¢qT ô|≥Tº≈£îHêï z≥¢ uÖq‡s¡¢ qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√˝Òs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 05 `04` 2014

‹s¡T|ü‹,@Á|æ˝Ÿ4(ÄsYmHém): |ü<äe⁄\qT Ä•+∫ ‘êqT ;CÒ|”˝À #˚s¡˝Ò<äì Ä bÕغ H˚‘· |ü⁄s¡+<˚X¯«] eTs√kÕ] düŒwüº+ #˚XÊs¡T. |ü<äe⁄\qT e<äT\s¡T≈£î@H˚ ‘êqT bÕغ˝À #˚sêqHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ Çø£ÿ&É ÄyÓT $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+~]˙ $eT]Ù+#˚ C…s’ ê+ s¡yT˚ wt f…{ Æ ≤ìj·T+ ≈£î+uÛøÑ √D+ô|’ ≈£L&Ü düŒ+~ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äHêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ q düeTj·T+˝À ns¡TDC…’{°¢, yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT ˇ‹Ô&ç‘√H˚ d”e÷+Á<Ûä≈£î bÕ´πøõ

\_Û + ∫+<ä ì ÄyÓ T nHêïs¡ T . ‘êqT bÕغ mø£ ÿ &ç qT+∫ b˛{°#˚j·TeT+fÒ nø£ÿ&ç qT+∫ b˛{° #˚kÕÔqì |ü⁄s¡+<˚X¯«] ‘Ó*bÕs¡T. ;CÒ|” ≈£L≥$T >¬ *ùdÔ d”e÷+Á<Û˝ ä À n_Ûeè~Û› kÕ<Û´ä eTì ÄyÓT #Ó|üø=#êÃs¡T. Jy√m+ düuÛÑT´&ÉT, πø+Á<äeT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚Twt ‘·qô|’ ns¡ú+ ˝Òì Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì |ü⁄s¡+<˚X¯«] eT+&ç | ü & ܶ s ¡ T .ø±>± e÷J eT+Á‹ |ü ⁄ s¡ + <˚ X ¯ « ] $XÊ«dü |òü÷‘·≈£îsê\ì C…’sê+ s¡y˚Twt $eT]Ù+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. mì$T<˚fi¯¢ bÕ≥T πø+Á<äeT+Á‹ |ü<ä$ ø£≥ºu…{Ϻ k˛ìj·÷>±+BÛ ÄyÓTqT Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡ì, nsTT‘˚ øÏ¢wüº düeTj·T+˝À kÕ«s¡ú+ ø√dü+ bÕغì $&ç∫yÓfi≤¢sì¡ nHêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ q düeTj·T+˝À |ü⁄s¡+<˚X¯«] n&ç–q ôV’≤<äsêu≤<é j·T÷{° $wüj·T+ $TqVü‰ nìï{Ï˙ πø+Á<ä+ eTìï+∫+<äHêïs¡T. πø+Á<ä eT+Á‘·T\T n+<äs¡÷ <ä T >∑ Z s ê»|ü ≥ ï+ HÍø±ÁX¯ j · T + >∑ T ]+∫ n&ç – ‘˚ ÄyÓ T sêe÷j·T|ü≥ï+ >∑T]+∫ n&ç>±s¡Hêïs¡T. nø£ÿ&É ÄyÓT≈£î düú˝≤\T ñ+&É & É + ‘√H˚ Ä $<Û ä + >± |ü ≥ Tº ã {≤º s ¡ H ˚ Äs√|ü D $ì|æ + ∫+<ä H êïs¡ T . nsTT‘˚ n_Û e è~∆ yÓ ÷ &û ‘ √ e÷Á‘· y ˚ T kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. Äj·Tq ø√dü+ Á|ü»\T m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+ z ø°\ø£ ‘·s¡TD+˝À ñ+<äHêïs¡T.

yÓ’sê #·+Á<ëe‹øÏ _C…|æ rs¡ú+..? bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï ø±Áy˚T&é KeTà+,@Á|æ ˝ Ÿ 4 KeTà+ õ˝≤¢ ˝ À sê»ø° j · ÷ \T s¡düe‘·Ôs¡+>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. Ç|ü&ÉT dæ|æ◊ ø±+Á¬>dt bı‘·TÔ\T Ksês¡T ø±e&É+‘√ KeTà+ ˝Àø˘duü ÑÛ qT+∫ Hêsêj·TD b˛{°øÏ ~>∑uÀ‘·T Hêïs¡ì düe ÷#ês¡+ . nsTT‘˚ Hêsêj·T DHê ˝Òø £ eT¬se«s¡qï~ ‘˚˝≤*‡ ñ+~. ø=ìï nôd+;¢ d”≥ô¢ |’Hê $yê<ä+ kÕ>∑T‘√+~. yÓ’sê $wüj·T+˝À ø=‘·Ô nuÛÑ´]úøÏ dæ|æ◊ {Ϭøÿ{Ÿ Çe«qT+~. Çø£ÿ&É ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+∫q myÓTà˝Ò´ &Üø£ºsY u≤D√‘·T #·+Á<ëe‹øÏ eTs√e÷s¡T {Ϭøÿ{Ÿ Çe«&ÜìøÏ dæ|æ◊ ìsêø£]+∫+~. B+‘√ ÄyÓT sê»ø°j·T uÛÑ$‘·e´+ @$T≥qï~ Ç|ü&ÉT õ˝≤¢˝À Vü‰{Ÿ{≤|æø>˘ ± e÷]+~. B+‘√ ÄyÓT _C…Ç|ü˝À #˚] eT∞¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+<ë\ì #·÷düTÔHêïs¡T. $s¡T<ä∆ uÛ≤yê\TH˚ï bÕغ˝ÀøÏ ÄyÓT #˚su¡ À‘·THêïs¡T. ˇø£{Ï s¬ +&ÉT s√E˝À¢ ÄyÓT ø±cÕj·T+ ø£≥º&É+ U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+~. mìïø£\˝À nq÷Vü≤´+>± ‘Ós¡ô|’øÏ e∫à n+‘˚ nq÷Vü≤´+>± $»j·T+ kÕ~Û+∫q #·+Á<ëe‹ {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡T‘ês¡qï }Vü‰>±q\T e#êÃsTT. ‘=\T‘· {Ï&|ç æ nì Ä ‘·sy¡ ê‘· {ÏÄsYmdt nì |ü⁄ø±s¡T¢ #Ó\πs–Hê ÄyÓT mø£ÿ&ç qT+∫ b˛{° #˚kÕÔs¡qï~ düŒwüº‘· ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. #·+Á<ëe‹ m≥TyÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïs¡H˚<ëìô|’ #·sá »s¡T>∑T‘√+~. ÄyÓT ákÕ] ;CÒ|” ˝Ò<ë {°ÄsYmdt qT+∫ ã]˝À ñ+{≤s¡ ì yÓ ’ s ê ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + ˝À Á|ü # ês¡ + >∑T|üeT+{À+~. ;CÒ|” qT+∫ b˛{°#ù˚ d+<äT≈£î ô|<ä>› ± b˛{° ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÄyÓT n≥T yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. BìøÏ ‘√&ÉT {°&û|”, ;CÒ|” bı‘·TÔ ≈£î~πs neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ ñ eTà&ç nuÛ´Ñ ]ú>± ã]˝ÀøÏ ~– $»j·T+ kÕ~Û+#ê\qï BÛe÷˝À ÄyÓT ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘·qô|’ ñqï kÕqTuÛ÷Ñ ‹ ≈£L&Ü ‘·qqT $»j·T rs¡+ #˚sT¡ düT+Ô <äqï ÄX¯‘√ ÄyÓT ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+<äTπø yêeT|üø£å bÕغ qT+∫ nsTTHê ;CÒ|”˝ÀøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î #·+Á<ëe‹ Ä˝À∫düTÔHêïs¡ì n+≥THêïs¡T. #·+Á<ëe‹ @bÕغ qT+∫ ã]˝ÀøÏ ~–Hê ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ‘√ d”|”◊ ‘·|üŒ≈£î+&Ü $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äqï BÛe÷˝À Ä bÕغ H˚‘·\THêï, ø=+‘·

y˚Ts¡ qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äH˚ uÛ≤eq e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. d”|”◊øÏ >∑+&ç ø=≥º&Éy˚T <Û˚´j·T+>± ÄyÓT eTT+<äT≈£î ø£<äT\T‘·THêïs¡ì ÄyÓT nqT#·s¡T\T yÓ’sê˝À Ç|üŒ{Ïπø Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. ø=ìï s√E\T>± düãÔ T›>± ñqï ÄyÓT d”|◊” {Ïø¬ ≥¢ $wüjT· + ø=*øÏÿ sêe&É+, yÓ’sê ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ eT÷&ÉT Hêsêj·TDqT õ˝≤¢ bÕغ m+|æø£ #˚jT· &É+‘√, Çø£ ‘·q≈£î {Ïø¬ {Ÿ sêqfÒq¢ ì uÛ≤$+∫ @+#˚j·÷\qï <ëìô|’ <äèwæº kÕ]+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ◊<˚fi¯¢ ‘·sê«‘· Ç|ü&ÉT #·+Á<äu≤e‹øÏ n˙ï Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‘·T˝Ò @s¡ Œ &ܶ s TT. kı+‘· bÕغ H ˚ eT∞¢ {Ï ¬ ø {Ÿ Ç#˚ à +<ä T ≈£ î ìsêø£]+#·&+É ‘√ Ç|ü&ÉT @+ #˚j÷· ˝À bÕ\Tb˛ì |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ ñHêïs¡T. nsTT‘˚ ákÕ] mìïø£\˝À b˛{°#˚ùd+<äT≈£î >±qT ÄyÓT ù|s¡T $÷<ä ¬s+&ÉT nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ qT+∫ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T rdüT¬øfi¯¢&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯eTsTT+~. ndü\T á Hê$TH˚wüqT¢ áyÓT m+<äT≈£î rdüT¬ø[¢q≥Tº? @ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q ã]˝À ~>∑T‘·Tqï≥Tº nH˚~ Ç|ü&ÉT Äj·÷ bÕغ˝À¢ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H√{Ï|øπæò wüHé yÓ\Te&çq ãT<Ûyä ês¡+ ‘=*s√CÒ yÓ’sê˝À ◊<äT>∑Ts¡T nuÛÑ´s¡Tú\T myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T rdüT≈£îHêïs¡T. Ç+<äT˝À u≤D√‘·T #·+Á<ëe‹ ù|s¡T $÷<ä ÄyÓT nqT#·sT¡ \T Hê$TH˚wHü é |üÁ‘ê\T rdüT≈£îHêïs¡T. ÄyÓT ‘·s¡|òü⁄q Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T rdü T ≈£ î Hêïs¡ q ï $wü j · T + yÓ ’ s ê ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + n+‘ê yê´|æ+∫+~. B+‘√ ndü\T #·+Á<ëe‹ @+ #˚jT· uÀ‘·THêïs¡qï~ yÓ’sê˝À Vü‰{Ÿ{≤|æø˘>± e÷]+~. eTs√yÓ’|ü⁄ KeTà+ nôd+;¢ kÕúq+ qT+∫ ≈£L&Ü #·+Á<ëe‹ ù|s¡T$÷<ä Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T rdüT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ #·+Á<ëe‹ KeTà+, yÓ’sê ¬s+&ÉT #√≥¢ Hê$TH˚wüHé y˚kÕÔs¡ì, ∫es¡≈£î KeTà+ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø=ì, yÓs’ ê ã]˝À ì\TkÕÔsì¡ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ>± y˚kÕÔsê ˝Òø£ @<ÓH’ ê bÕغ qT+∫ b˛{° #˚kÕÔsê nqï~ ‘˚˝≤*‡ ñ +~.

_C…|æ e˝Ò¢ d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê´j·T+ »]–+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. $uÛ»Ñ q _\T¢≈î£ ÄyÓ÷<ä+ ‘·sê«‘· d”e÷+Á<Û≈ä î£ ø±+Á¬>dt Hê´j·T+ #˚jT· ˝Ò<Hä ˚ Ä bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚j÷· \ì ìs¡sí TT+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ˝Àø£düuÛÑ˝À _C…|æ H˚‘· düTcÕàdü«sêCŸ d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì |ü≥Tºã{≤ºs¡ì |ü⁄s¡+<Û˚X¯«] >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± sê»´düuÛÑ˝À yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT, ns¡TDY C…’{°¢ d”e÷+Á<Ûä≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á $wüjT· +˝À Á|ü<ëÛ ì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥qT ø£*XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. _C… | æ b˛sê≥+ e˝Ò ¢ d” e ÷+Á<Û ä ≈ £ î bÕ´π ø õ \_Û + ∫+<ä ì |ü⁄s¡+<Û˚X¯«] nHêïs¡T. _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷&ûì m<äTs√ÿ˝Òì yêπs ‘·eT bÕغô|’ Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. &Ûç©¢˝À düTdæús¡ Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T≈£î bı‘·TÔ\T nedüs¡eTì d”e÷+Á<Ûä _C…|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤]u≤ãT nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ‘√ bı‘·TÔ\ô|’ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, s¬ +Á&√E˝À¢>± düŒwü‘º · e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ {°&û|”‘√ bı‘·TÔ\ô|’ X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+˝À>± düŒwüº‘· edüTÔ+<äì, πø+Á<ä+˝À düTdæús¡yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·«+ ø√dü+ bı‘·TÔ\T nedüse¡ Tì ø£+uÛ+Ñ bÕ{Ï Vü≤]u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.

$e÷q X¯ø˝£ ≤\ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s´¡ \T eTTeTàs+¡ øö˝≤\+|üPsY,e÷]à 4: eT˝Òdj æ ÷· $e÷q X¯ø˝ £ ≤\ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T eTTeTàs¡+>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. X¯ø£˝≤\ nH˚«wüD˝À @&ÉT <˚XÊ\≈£î #Ó+~q HÍø±, yêj·TT ùdq\T bÕ˝§Z+≥THêïsTT. $e÷q+˝Àì u≤¢ø˘u≤ø˘‡ dü+πø‘ê\T 30 s√E\T e÷Á‘· y ˚ T |ü ì #˚ j · T qTqï H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝À nH˚ « wü D y˚>∑e+‘·yÓTÆ+~. Væ≤+<ä÷ eTVü‰düeTTÁ<ä+˝À ≈£î|üŒ≈£L*ì eT˝Òwæj·THé msTTsY ˝…’Hé‡ m+ôV≤#Y 370 $e÷q X¯ø£˝≤\qT <∏ëjYT ˝≤+&é ñ|üÁ>∑Vü≤+ Ç|üŒ{Ïπø >∑T]Ô+∫+~. B+‘√ $$<Ûä <˚XÊ\T ñ|üÁ>∑ kÕj·T+‘√ Væ≤+<ä÷ eTVü‰ düeTTÁ<ä+˝À 2700 øÏ.$÷ |ü]~Û‘√ ‘˚\T‘·Tqï edüTÔe⁄\qT >∑T]Ô+#˚ |üì˝À |ü&ܶsTT. {Ïô|’ ‘˚\T‘·Tqï 3 e+<ä\ edüTÔe⁄\qT >∑T]Ô+∫+<äì <∏ëjYT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~. <äøÏåD Væ≤+<ä÷ eTVü‰düeTTÁ<ä+˝À ≈£L*b˛sTTq≥T¢ uÛ≤$düTqÔ ï eT˝Òdj æ ÷· $e÷q X¯ø˝ £ ≤\ ø√dü+ nH˚«wüD˝À |ü\T <˚XÊ\T bÕ\T|ü+#·T≈£î+≥THêïsTT. nsTT‘˚ Ç+‘·es¡≈£î m˝≤+{Ï |ü⁄s√>∑‹ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. >∑‘· e÷]Ã8q $e÷q+ n<äèX¯´+ nj·÷´ø£ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î m˝≤+{Ï C≤&É ˝Ò ≈ £ î +&Ü b˛sTT+~. ‘êC≤>± <∏ ë jY T ˝≤+&é ñ|ü Á >∑ V ü ≤ + düeTTÁ<ä+˝À ‘˚*j·÷&ÉT‘·Tqï 300 edüTÔe⁄\qT >∑T]Ô+∫q≥T¢ u≤´+ø±ø˘˝À Á|üø{ £ +Ï #ês¡T. ne˙ï ≈£L&Ü 2 qT+∫ 15 $÷≥s¡¢ ôd’E˝À ñHêïj·Tì, ô|sYÔ q>∑sêìøÏ 2,700 øÏ.$÷. <ä÷s¡+˝À ñHêïj·Tì <∏ëjYT ñ|üÁ>∑V≤ü düe÷#ês¡+ ù|s=ÿ+{À+~. ‘êeTT yê{Ï ì $e÷q X¯ ø £ ˝ ≤\T>± ìsê› ] +#· ˝ Ò e Tì, $wü j · T + eT˝Òdæj·÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó*bÕeTì <∏ëjYT n~Ûø±s¡T\T ‘Ó * bÕs¡ T . eT˝Ò d æ j · ÷ $e÷q X¯ ø £ ˝ ≤\ø√dü + Væ ≤ +<ä ÷ eTVü‰düeTTÁ<ä+˝À $$<Ûä <˚XÊ\T ø=qkÕ–düTÔqï nH˚«wüD≈£î m˝≤+{Ï Ä<Ûësê\T \_Û+#·&É+ ˝Ò<äT. eTs√yÓ’|ü⁄ $e÷q+ ≈£L*b˛sTT+<äì n+<äT˝Àì Á|üj·÷D°≈£î\+‘ê eTè‘·T´yê‘· |ü & ܶ s ¡ ì eT˝Ò d æ j · ÷ Á|ü u Û Ñ T ‘· « + Á|ü ø £ { Ï + #· & É + ô|’ #Ó ’ H ê eT+&ç|ü&ç+~. eTè‘·T\ ã+<ÛäTe⁄\ ≈£L&Ü ‘·eT≈£î Ä<Ûësê\T #·÷bÕ\ì ø√sês¡T. ø±˙ 239 eT+~ Á|üj÷· D°≈î£ \ ‘ê\÷≈£î ã+<ÛäTe⁄\qT e÷Á‘·+ á yês¡Ô ô|qT $cÕ<ä+˝À eTT+∫+~. eTè‘·<V˚ ‰ü \T #·÷&É≈î£ +&Ü, ndü\T #·ìb˛j·÷s¡q&Üìπø Ä<Ûës¡+ ø£ìŒ+#·≈î£ +&Ü ñqï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ Ä|ü⁄\ Ô ≈£î n+‹eT dü+kÕÿs¡+ #˚j·T&Ée÷, e÷q&Ée÷ nqï~ ‘˚\TÃø√˝Òø£ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T Ç|üŒ{Ïø° m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T.

≈£L*q ôV’≤ ôd≈£L´]{° C…’\T>√&É

|§¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂ Õ‹[¨s |\ §¶¶ ¤…¡N`Pzqs…”¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LS™´sV©yLS∏R∂Vfl· lLi≤Ô∂T NRPV™´sWlLiÚ ≠s™yx§¶ ¶ Æ™s[≤∂R VNRPÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´sı æªΩáVgRiVƵ∂[aPR Li FyLÌik @µ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V

neTè‘YdüsY,@Á|æ˝Ÿ 4 |ü+C≤uŸ ˝Àì n‘·´+‘· düTs¡øÏå‘·yÓTÆq C…’\T>± uÛ≤$+#˚ HêuÛ≤ ôV’≤ ôd≈£L´]{° C…’\T >√&É ñqï≥Tº+&ç ≈£î|üŒ≈£L*b˛sTT+~. 200 n&ÉT>∑T\ bı&Ée⁄, 15 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ ñqï á >√&É m˝≤ ≈£L*b˛sTT+<äqï~ n~Ûø±s¡T\≈£î ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<Tä . á >√&É eT÷&É&TÉ >∑T\ eT+<ä+ ñqï uÛ≤Ø >√&É. C…’\T˝À 50 eT+~ ø£s¡&ÉT>∑{Ϻq K*kÕÔ˙ rÁeyê<äT\THêïs¡T. B+‘√ n~Ûø±s¡T\T VüQ{≤VüQ{Ïq 33 eT+~ì dü+Á>∑÷sY ˝Àì y˚ π s C… ’ \ T≈£ î ‘· s ¡ * +#ês¡ T . eTs√ 17 eT+~ì ≈£ L &Ü ‘·s¡*+#·qTHêïs¡T. á C…’˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 498 eT+~ U…’B\THêïs¡T. Ç|ü  &É T <ä X ¯ \ yêØ>± yê]ì ≈£ L &Ü ‘· s ¡ * +#· & É + »s¡T>∑T‘√+~.nsTT‘˚ Ç+<äT˝À ≈£îÁ≥ ø√D+ ñ+&Éøb£ ˛e#·TÃqì n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. á >√&É 90 @fi¯¢ Hê{Ï~ ø±e&É+‘√ bÕ‘·ã&ç, <ëq+‘·≥ n<˚ ≈£L* ñ+&=#·Ãì yês¡+≥THêïs¡T.

n+<ä ] ø° eT˝≤ÿõ–]ô | ’ H ˚ Á ù | eT... b˛{°˝À |Á eü TTKT\‘√ |Á ‘ü ´˚ ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ s¡+>±¬s&ç¶,e÷]à 4 Ç|üŒ{Ïπø |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T Çø£ÿ&ç qT+∫ b˛{°øÏ ~>∑&É+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é eT˝≤ÿõ–] $◊|æ π ø +Á<ä + >± e÷]+~. Ç+ø± eTs√ ¬ s +&É T bÕغ \ H˚ ‘ · \ T s¡+>∑+˝ÀøÏ eùdÔ Çø£ mìïø£ s¡düe‘·Ôs¡+ ø±qT+~. Çø£ÿ&ç qT+∫ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î n‘·´~Ûø£ eT+~ ÄdüøÏÔ ø£qãs¡#·&É+‘√ n+<ä] <ä è wæ º Ç|ü  &É T Ç≥T|ü & ç + ~. <˚ X ¯ + ˝ÀH˚ ô|<ä › ˝Àø˘ d ü u Û Ñ ìjÓ÷»ø£es¡Z+>± ne‘·]+∫q eT˝≤ÿCŸ–] qT+∫ b˛{° #˚ ù d+<ä T ≈£ î Hêj· T ≈£ î \T ≈£ L ´ ø£ & É T ‘· T Hêïs¡ T . Çø£ ÿ &É $<ë´e+‘·T\≈£î ‘√&ÉT <˚X¯+˝Àì $$<Ûä sêcÕºÁ\T, sêh+˝Àì d”e÷+Á<Ûä õ˝≤¢\ qT+∫ e∫à Çø£ÿ&É ôd{Ï\sTTq »q+

ô|<äd› +ü K´˝À ñ+&É&+É ‘√ ÄXÊeVüQ\T á d”≥Tô|’ ø£Hï˚ XÊs¡T. πø+Á<äeT+Á‹ düπs« dü‘·´Hêsêj·TD ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï eT˝≤ÿõ–]ô|’ Ç|ü&ÉT n+<ä]øÏ Áù|eTj·T |ü⁄≥Tºø=k˛Ô+~. sê»eT+Á&çøÏ #Ó+~q ñ+&Ée*¢ ns¡TDY ≈£îe÷sY, ˝Àø˘dü‘êÔ C…|æ, Ä|t qT+∫ #·+<äq #·Áø£e]Ô b˛{° #˚jT· &É+ <ë<ë|ü⁄ U≤j·TyÓT+Æ ~. Çø£ {Ï&|ç æ qT+∫, _C…|æ qT+∫ mes¡qï~ ‘˚˝≤*‡ ñ+~. z <äX¯˝À ¬ødæÄsY ≈£L&Ü Çø£ÿ&ç qT+∫ b˛{° #˚kÕÔs¡ì Á|ü#ês¡+ sêe&É+‘√ ‘êqT b˛{° #˚dæ z&çkÕÔqì {Ï&ç|æ H˚‘· yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø=‘·Ô>± |ü⁄≥Tºø=∫Ãq C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ nuÛÑ´]ú>± sê»eT+Á&ç m+|” ñ+&Ée*¢ ns¡TDYe÷sY Çø£ÿ&ç qT+∫ b˛{°øÏ ~>±\ì ìs¡sí TT+#ês¡T. ñ+&Ée*¢ì ã]˝ÀøÏ ~+|ü&+É <ë«sê ‘·eT ñìøÏì #ê≥Tø√yê\ì C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ uÛ≤$k˛Ô+~.

‘·<ë«sê ‘Ó\+>±D˝À n&ÉT>∑Tô|{≤º\ì #·÷k˛Ô+~. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± dæ{Ϻ+>¥ m+|” düπs« dü‘·´Hêsêj·TD, ˝Àø˘dü‘êÔ ‘·s¡|ü⁄q »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TD, ÄyéT ÄBà bÕغ(Ä|t) nuÛ´Ñ ]ú>± #·+<äHê #·Áø£e]Ô ,myÓTੇ Hêπ>X¯«sY dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑T‘·THêïs¡T. $T>∑‘ê bÕغ\ ‘·s¡|ü⁄q s√Eø√ ø=‘·Ô ù|s¡T ‘Ós¡ô|’øÏ ek˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\qT ã{Ϻ #·÷ùdÔ Çø£ÿ&É ãVüQeTTK b˛s¡T ‘·|üŒ<äì ns¡úeTe⁄‘√+~. eT˝≤ÿõZ] düeTs¡+ s¡düe‘·Ôs¡+>± kÕ>∑T‘·T+<äq&É+‘√ m≥Te+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. n+‹eT+>± eT˝≤ÿCŸ–] z≥s¡T¢ me]øÏ |ü≥+º ø£&‘É ês√ #·÷&Ü*. nsTT‘˚ e÷]q |ü]dæú‘·T˝À¢ Çø£ÿ&ç ôd{Ï\s¡T¢ ‘Ó\+>±DÒ‘·s¡¢qT mqTï≈£îì ˝Òì ‘·+{≤\T |ü&É‘êsê eT∞¢ düπs«qT ¬>*|ækÕÔsê nqï~ #·÷&Ü*.


3

u≤\ø£èwüí≈£î Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ {Ϭø{Ÿ Çy=«<äT› nq+‘·|ü⁄s¡+,@Á|æ˝Ÿ4(ÄsYmHém): bı*{Ïø£˝Ÿ m+Á{°øÏ ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·Tqï dæ˙q≥T&ÉT u≤\ø£èwüí≈£î kÕúìø£ ôd>∑ ‘·>T∑ \T‘√+~. n~ÛcÕºq+ Ä<˚•ùdÔ mø£ÿ&É qT+∫ nsTTHê b˛{° #˚kÕÔqqï Äj·Tq≈£î Væ≤+<äT|ü⁄s¡+˝À #·T¬øÿ<äTs¡T nj˚T´ |ü]dæú‹ ø£ì|æk˛Ô+~. u≤\ø£èwüí≈£î ø±≈£î+&Ü kÕúì≈£î\πø {°&û|” {Ϭø{Ÿ Çyê«\H˚ &çe÷+&é }|ü+<äT≈£î+{À+~. <ë+‘√ yÓTÆHêغ\≈£î {°&|û ” nHê´j·T+ #˚dTü +Ô <äì Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+˝À ø£s|¡ Áü ‘ê\ |ü+|æD° kÕúìø£+>± ø£\ø£\+ düèwæºk˛Ô+~. u≤\ø£èwüí≈£î Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ nôd+;¢ {Ϭø{Ÿ Çy=«<ä›ì Ä ø£s¡|üÁ‘ê˝À¢ e⁄+~. dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ nãT›˝Ÿ |òüT˙øÏ {Ϭø{Ÿ Çe«≈£î+&Ü yÓTÆHêغ\≈£î bÕغ nHê´j·T+ #˚k˛Ô+<ä+≥÷ Ç+<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ dæ{Ï+>¥ myÓTà˝Ò´ nãT›˝Ÿ|òüT˙øÏ {Ϭø{Ÿ Çe«≈£î+&Ü yÓTÆHêغ\≈£î bÕغ nHê´j· T + #˚ k ˛Ô + <ä + ≥÷ Ä es¡ Z + H˚ ‘ · \ T uÛ ≤ Ø m‘· T Ô q ø£ s ¡ | ü Á ‘ê\T |ü + |æ D ° #˚ X Ês¡ T .nsTT‘˚ nãT› ˝ Ÿ |ò ü T ˙H˚ á ø£s¡|üÁ‘ê\qT |ü+|æD° #˚sTTdüTÔqï≥T¢ nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. ø±>± ˝…C+… &é $»jÓ÷‘·‡e j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± u≤\ø£ è wü í X¯ ó Áø£ y ês¡ + nq+‘· | ü ⁄ s¡ + , Væ ≤ +<ä ÷ |ü ⁄ s¡ + ˝À |ü s ¡ ´ {Ï + #· q THêïs¡ T . á H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝À ø£ s ¡ | ü Á ‘ê\ |ü + |æ D ° ÁkÕ<Ûëq´‘· dü+‘·]+#·T≈£î+~.

ø£&|É ü õ˝≤¢˝À qøÏ© H√≥¢ ø£\ø£\+ ø£&É|ü,@Á|æ˝Ÿ 4: ø£&É|ü õ˝≤¢ ã<˚«˝À¢ <=+>∑H√≥T¢ ø£\ø£\+ düèwæ+º #êsTT. @ø£+>± \øå± ns¡yy’Ó \ ˚ s¡÷bÕj·T\ <=+>∑H√≥¢qT ø£düºeTsY rdüT≈£îsêe&É+‘√ u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T nyêø£ÿj·÷´s¡T. u≤´+≈£î˝À ‘êø£≥Tº ã+>±sêìï $&ç|æ+#˚+<äT≈£î ‘·d”ñ≈£îì e∫Ãq H√≥¢˝§ qøÏ©$ ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. kÕúìø£+>± ñqï ôV≤#Y&mç |òdt æ u≤´+≈£î˝À M{Ïì »eT#˚ùd+<äT≈£î rdüT≈£îì e∫Ãq e´øÏÔ, ã+>±s¡+ ≈£î<äTeô|{Ϻ rdüT≈£îqï n|ü rs¡Ã&ÜìøÏ e#êÃ&ÉT. yÓTT‘·Ô+ 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T rdüT≈£îsê>±, n+<äT˝À 1.60 \ø£ å \ s¡ ÷ bÕj· T \T <=+>∑ H √≥T¢ nì u≤´+≈£ î dæ ã “+~ >∑T]Ô+#ês¡T. yÓ+≥H˚ Ä H√≥¢qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îì b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. nsTT‘˚ Ä e´øÏÔ $ìjÓ÷>∑<ës¡T&ÉT ‘·q≈£î ‘Ó*ùd á <=+>∑H√≥T¢ rdüTø=#êÃ&Ü.. ˝Òø£ n‘·&çøÏ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü me¬sH’ ê n+≥>∑{≤ºsê nH˚ $wüjT· + Ç+ø± $#ês¡D˝À ‘˚˝≤*‡ ñ+~. mìïø£\ dü+<äs¡“¤+˝À ø=ìï bÕغ\T <=+>∑H√≥¢qT #Ó ˝ ≤eTDÏ #˚ d ü T Ô + &É ≥ +‘√ me¬ s ’ H ê Ç∫à ñ+&=#· à ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ˝Òø£b˛‘˚ n+‘· <ÛÓ’s¡´+>± <=+>∑H√≥¢qT @ø£+>± u≤´+≈£î s¡TD+ #Ó*¢+#·&ÜìøÏ rdüTø=#˚à neø±X¯+ ñ+&É<äì n+≥THêïs¡T.

|üø&£ +“É B>± m+ôd{Ÿ Á|üy˚X¯|üØø£å\T: ø√ ø£˙«qsY eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,@Á|æ˝Ÿ 4 y˚T 22e ‘˚Bq »s¡T>∑qTqï m+ôd{Ÿ Á|üy˚X¯ |üØø£å\qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì m+ôd{Ÿ`2014 ø√ ø£˙«qsY &Üø£ºsY Ä+»H˚ j · T Á|ü k Õ<é #Ó b ÕŒs¡ T . Ç+<ä T ≈£ î nìï @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. ñeTà&ç sêh+˝À Çy˚ #· Çe] m+ôd{Ÿ |ü Ø ø£ å \ T ø±qTHêïsTT. eq|ü ] Ô ˝ À m+ôd{Ÿ Á|ü y ˚ X ¯ |üØøå±øπ +Á<ë\qT Äj·Tq dü+<ä]Ù+∫ |ü]o*+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ es¡ ≈ £ î n|ü s ê<Û ä s ¡ T dü T + ˝Ò ≈ £ î +&Ü |ü Ø ø£ å \ ≈£ î <ä s ¡ U ≤dü T Ô #˚düTø√e#·ÃHêïs¡T. s¡÷.500 n|üsê<Ûäs¡TdüT+‘√ á HÓ\ 18e‘˚B es¡≈£î, s¡÷.1000 n|üsê<Ûä s¡TdüT+‘√ á HÓ\ 25es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚ M\T+<äì $e]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 2\ø£å\ 36y˚\ <äs¡U≤düTÔ\T Ç+õ˙]+>¥ |üØø£å≈£î sê>±, yÓT&çø£˝Ÿ ø√dü+ 97y˚\T e#êÃj·THêïs¡T. ÄHé˝…’Hé˝À |ò”E #Ó*¢+∫q yês¡T Ç+≥¬sï{Ÿ˝À ]õÅùdºwüHé #˚sTT+#·Tø√yê\ì ‘·<ë«sê e#˚à Vü‰˝Ÿ {Ϭøÿ≥¢qT e÷Á‘·y˚T nqTeT‹kÕÔs¡ì $e]+#ês¡T.

Ks¡T\à $esê\T ‘·|Œü ìdü] Ä~˝≤u≤<é , @Á|æ ˝ Ÿ 4 (ÄsY m Hé m ): kÕs¡ « Á‹ø£ mìïø£ ˝ À¢ b˛{° # ˚ ù d nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ T eT÷&É T $&É ‘ · ˝ À¢ mìïø£ \ Ks¡ T Ã\ $esê\qT ‘·|üŒìdü]>± #·÷bÕ*‡ ñ+≥T+~. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ u≤´+ø£ U≤‘ê ‘Ós¡yê*. M{Ïì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äCj Ò ÷· \ì õ˝≤¢ mìïø£\ e´j·T |ü]o\≈£î&ÉT nãT›˝Ÿ Vü≤ø°+ ù|s=ÿHêïs¡T. cÕ&√ ]õdüsº ,Y Á|üø≥ £ q\ $esê\qT |ü]o*+#ês¡T. myÓTà˝Ò´ nuÛ´Ñ ]ú s¡÷.28 \ø£\ å T, m+|” nuÛ´Ñ ]ú s¡÷.70 \ø£\ å es¡≈î£ Ks¡Tà #˚ùd+<ä≈î£ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. Ks¡TÃ\qT u≤´+ø˘ #Óø˘ <ë«sê s√E yêØ>± ]õdüºsY˝À qyÓ÷<äT #˚j·÷\Hêïs¡T. bÕغ\T, nuÛ´Ñ s¡T\ ú T ìs¡«Væ≤+#˚ düu\ ÑÛ T, düe÷y˚XÊ\T, sê´©˝À¢ yês¡ T #˚ d ü T Ô q ï @sêŒ≥T¢ , Ks¡ T Ã\ô|’ ø£ $ T{° \ T <ä è wæ º kÕ]+#ê\Hêïs¡T. M&çjÓ÷ ∫Árø£s¡D »]|æ |üø±ÿ ˝…ø£ÿ\T qyÓ ÷ <ä T #˚ j · ÷ \ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . M{Ï ì #· ÷ |ü d ü ≈ £ î +fÒ #·≥ºÁ|üø±s¡+ #·s¡´\T ñ+{≤j·THêïs¡T.

z≥s¡T #Ó’‘·q´+ ø√dü+ 118 øÏ.$÷. e÷qeVü‰s¡+ eTT»|ò ü s Y q >∑ s Y , @Á|æ ˝ Ÿ 4 z≥s¡ ¢ q T z≥TVü ≤ ≈£ î ÿô|’ #Ó ’ ‘ · q ´|ü ] #˚ + <ä T ≈£ î @Á|æ ˝ Ÿ 7q n‹ô|<ä › e÷qeVü ‰ s¡ + @sêŒ≥T#˚ùd Á|üj·T‘êï˝À¢ ñHêïs¡T ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì eTT»|òüsY q>∑sY õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. _pïsY õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT›qT+∫ ø±+<Ûä˝≤ #Óø˘b˛düTº es¡≈£î <ë<ë|ü⁄ 113 øÏ.$÷. y˚Ts¡ Ç~ kÕ>∑qT+~. dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ düV≤ü ø±s¡+‘√ Bìï @sêŒ≥T#˚dTü HÔ êïeTì, bÕsƒX¡ Ê\\T, ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T, ñ<√´>∑T\T, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ç+<äT˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T ø√X¯˝Ÿ sêCŸ X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T.

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 05 `04` 2014

ã\yÓTqÆ d”≥|ô¢ ’ õ˝≤¢ _C…|æ H˚‘\· >∑{ºÏ |ü≥Tº Ä~˝≤u≤<é,@Á|æ˝4Ÿ (ÄsYmHém): bı‘·T\ Ô T ñHêï ˝Ò≈î£ Hêï Ä~˝≤u≤<é d” ≥ TqT e<ä T \T≈£ î H˚ ~ ˝Ò < ä ì õ˝≤¢ _C… | æ ;Ûwæà+#·T≈£î+~. Ä~˝≤u≤<é m+|”‘√ bÕ≥T Ä~˝≤u≤<é nôd+;¢ ≈£L&Ü ‘·eTπø <äø±ÿ\qT ø√s¡T≈£î+{À+~. ˝Ò≈£î+fÒ bı‘·T\ Ô ≈£î n+^ø£]+#˚\~ ˝Ò+{À+~. Ä~˝≤u≤<é˝À ô|]–q _C…|æ ã˝≤ìøÏ Ç~ ì<äs¡ÙqeTì #Ó|üŒe#·TÃ. yÓTT‘·Ô+$÷<ä _C…|æ ◊<äT kÕúHê\T ø√s¡T‘·T+&É>± {Ï&ç|æ e÷Á‘·+ õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT kÕúHê\T ˝Òø£ Hê\T>∑T kÕúHê\T Ç#˚Ã+<äT≈£î #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. _C…|æ ã\+>± ñqï kÕúHê\H˚ ø√s¡T≈£î+{À+<äì õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT nj·T´qï>±] uÛÑ÷eTqï nHêïs¡T. bı‘·TÔ\T ˝Ò≈£îHêï ‘êeTT ¬>\TkÕÔeTì nHêïs¡T. ‘·eT bÕغøÏ ø£+#·Tø√≥>± ñqï Ä~˝≤u≤<é˝À ‘·eTπø d”≥T¢ m≈£îÿe>± _C…|æ |ü≥Tºã&ÉT‘·T+&É&É+ ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~. yÓ÷&ç Á|üuÛ≤e+‘√ _C…|æøÏ Ä<äs¡D ô|s¡T>∑T‘√+<äì Ä bÕغ esêZ\ n_ÛÁbÕj·T+. nsTT‘˚ õ˝≤¢˝Àì Ä~˝≤u≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúq+˝À dæ{Ϻ+>¥ m+|” sê<∏√&é s¡y˚Twt á kÕ] nôd+;¢øÏ yÓ˝Ò¢ Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡T. eTsê؃\T m≈£îÿe>±ñqï Çø£ÿ&É ‘·eT bÕغ Á|üu≤Û e+ ô|]–+<äì m+|” kÕúq+ ‘·eT≈£î øπ {≤sTT+#ê\ì _C…|æ ø√s¡T‘·T+&É&É+ ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~. Çø£ õ˝≤¢˝Àì |ü~ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Çs¡TbÕغ\ eT<Ûä´ #·s¡Ã ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~. _C…|æ >∑‘+· ˝À Ä~˝≤u≤<é, ìs¡à˝Ÿ\˝À eTTì‡|ü˝Ÿ n<Ûä´ø£å kÕúHê\T ¬>\T#·T≈£î+~. B+‘√bÕ≥T bÕغ˝À ã\yÓTÆq Hêj·T≈£îì>± ñqï ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT ø£$T{° sêh ø√ø£˙«qsY

sêe⁄\ sê+Hê<∏é ìs¡à˝Ÿ {Ϭøÿ≥Tº Ä•düTÔHêïs¡T. B+‘√H˚ ìs¡à˝Ÿ kÕúq+ ÄbÕغ n&ÉT>∑T‘·Tqï C≤_‘ê˝À Á|ü<Ûëq+>± ñ+~. B+‘√bÕ≥T Ä~˝≤u≤<é˝À {Ï&ç|æ qT+∫ uÛ≤»bÕ˝À #˚]q bÕj·T˝ŸX¯+ø£sY≈£î Ä bÕغ nÁ>∑H˚‘·\T {Ϭø≥Tº uÛÑs√kÕ Çe«&É+‘√H˚ á kÕúq+ ≈£L&Ü Ä bÕغ ø√πs C≤_‘ê˝À #˚sêÃs¡T. Ç˝≤ ìs¡à˝Ÿ, Ä~˝≤u≤<é‘√bÕ≥T eTT<Û√˝Ÿ, ÄdæbòÕu≤<é, Ä bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\Tqï eT+∫sê´\ ‘·~‘·s¡ ◊<äTkÕúHê\qT uÛ≤»bÕ ø√s¡T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ Ç+<äT˝À Ä~˝≤u≤<é kÕúq+ Ç#˚Ã+<äT≈£î _C…|æ düeTTK+>± ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïπø ákÕúq+ {Ϭøÿ≥Tº e÷J myÓTà˝Ò´ yêeTHé¬s&ç¶ ≈£L‘·Ts¡T XÀuÛ≤¬s&ç¶øÏ ÇkÕÔeTì m+|” sê<∏√&é Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ Äj·Tq≈£î Ç~ ˇø£ düyê˝Ÿ>± e÷]+~. á uÛÑs√kÕ‘√H˚ ÄyÓT {Ï&ç|æ ˝À #˚sês¡T. B+‘√H˚ ¬s+&ÉTbÕغ\ |ü≥Tº eT<Ûä´ Ä~˝≤u≤<é kÕúq+ me]øÏ yÓfi¯ó‘·T+<äH˚~ ñ‘·ÿ+sƒ¡ uÛÑ]‘·+>± e÷]+~. nsTT‘˚ _C…|æ ø√s¡T‘·Tqï ◊<äTkÕúHê˝À¢ ìs¡à˝Ÿ, eTT<∏√˝Ÿ kÕúHê\T Çe«&ÜìøÏ _C…|æ düeTTK+>± ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. eTT<∏√˝Ÿ˝À Á|üdTü Ô myÓTà˝Ò´ y˚DT>√bÕ\#ê]ì z&ç+#ê\qï~ m+|” sê<∏√&é |ü≥Tº<ä\. ˇπø bÕغ qT+∫ e∫Ãq M]øÏ ‘·s¡yê‘· sê»ø°j·T yÓ’s¡+ @s¡Œ&ç+~. sê»ø°j·T+>± #ê] qT+∫ Ä<äs¡D bı+~ ¬ > \Tbı+~q sê<∏ √ &é Ç|ü  &É T #ê]øÏ mdü s ¡ T ô|{≤º \ ì #·÷düTÔHêïs¡T. n+<äTπø eTT<∏√˝Ÿ d”≥T _C…|æøÏ Çe«&ÜìøÏ ôd’ n+≥THêïs¡T. ÄdæbÕò u≤<é˝À bÕغøÏ |ü≥Tº ñ+&É&+É ‘√ Ä d”≥TqT e<äT\ø√e&ÜìøÏ {Ï&ç|æ Çwüº|ü&É&É+˝Ò<äT. sê<∏√&é ôd’‘·+ Ä kÕúq+ qT+∫ b˛{°#˚j·TqTHêïs¡T.

ø¬ dæÄsY <ä[‘· eTTK´eT+Á‹ Vü‰$÷ì $düà]+#ês¡T : {Ï&|ç æ Ä~˝≤u≤<é,@Á|æ˝4Ÿ (ÄsYmHém): ‘Ó\+>±D eùdÔ <ä[‘·T&çì eTTK´eT+Á‹, yÓTÆHêغì ñ|üeTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔqì #Ó|æŒq πød”ÄsY Ç|ü&ÉT Äj·Tq eTTK´eT+Á‹>±, Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´˝Ò ñ|üeTTK´eT+Á‹>± ñ+&˚˝≤ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡ì {Ï&|ç æ |ü•ÃeT õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù sêCÒX«¯ sY >ö&é ù|s=ÿHêïs¡T. ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ nuÛÑT´qï‹ ø√dü+ {Ï&ç|æ ø£èwæ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ;d”ì eTTK´eT+Á‹ #˚düTÔ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. |ü<˚fi¯¢˝À <˚X¯ Á|ü»\qT <√#·T≈£îqï |òüTq‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìπø <äøÏÿ+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ Äj·Tq m+|æ{Ïdæ, »&ûŒ{Ïdæ\ ¬>\T|ü⁄ø√dü+ Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. ≈£î+uÛøÑ √D≤\≈£î ì\j·TyÓTqÆ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ãT~∆#ùÓ |Œ s√E\T m+‘√ <ä÷s¡+˝À ˝ÒeHêïs¡T. {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔH˚ md”‡, md”º, ;d”, yÓTÆHêغ e+{Ï ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ã&˚®{Ÿ, ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>±\T, 9 >∑+≥\T HêD´yÓTÆq ñ∫‘· $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚kÕÔeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ |ü<äø=+&ÉT e+<ä\ eT+~ $<ë´s¡ T ú \ T Ä‘· à ã*<ëHê\T #˚ X Êø£ ‘Ó \ +>±D e∫Ã+<ä H êïs¡ T . õ˝≤¢ ˝ Àì yÓ T C≤]{° »&û Œ {° d ” , m+|” | ” kÕú H ê\‘√bÕ≥T myÓ T à˝Ò ´ , m+|” k Õú H ê\T {Ï & ç | æ ¬ ø ’ e dü + #˚düT≈£î+≥T+<äì nHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ ‹s¡T>∑T‘·÷ z≥s¡¢qT ø£\Tdü÷Ô ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔ≈£î zfÒj·÷\ì ø√sês¡T.

$y˚ø˘ Áã<äsY‡ |ü⁄qsê>∑eTq+‘√ ø±+Á¬>dt ã˝Àù|‘·+

Ä~˝≤u≤<é,@Á|æ˝4Ÿ (ÄsYmHém): k˛ìj·÷>±+BÛ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î #·÷|æq ‘Ó>∑TeqT #·÷dæ ô|<ä›|ü*¢ m+|” $y˚ø˘, e÷J eT+Á‹ õ.$H√<é \ T eT∞¢ ø±+Á¬ > dt bÕغ ˝ À #˚ s ¡ & É + n_Ûq+<ä˙j·TeTì myÓTੇ _.yÓ+ø£Á{≤e⁄ nHêïs¡T. j·T÷|”@ #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛ Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç mìï Çã“+<äT\T m<äTs¬ H’ ê ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï Ç∫à ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTqdüT‡qT <√#·T≈£î+<äì nHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ Á|ü»\T ø±+Á¬>dtqT Ä<ä]kÕÔs¡ì myÓTੇ nHêïs¡T. sêeTø£ècÕí|üPsY˝À eT+<äeTÁ] »&ûŒ{°d,” Äj·÷ Á>±e÷\ m+|”{d° ” kÕúHê\ ø√dü+ ã]˝À ì*∫q ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ {ÏÄsYmdt NRPLRiWıáV Õ‹[ «¡Ljigji©´s ¤Õ¡¤«¡Li…fi ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™´s ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ @’≥¡™´sW©´sVáNRPV qz s¨ds©´s»¡V≤R∂V ÀÿáNRPXxtsÒ Q @’≥¡™yµR∂LRiLi ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı µR∂XaRP˘Li. ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ |ü⁄{Ϻ+<äì, ‘Ó\+>±D Á|üø£{ÏùdÔ bÕغì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ µR∂LRi+NRPV≤R∂V À‹[∏∂R VFy…”¡ NRPW≤y D©yıLRiV. #˚kÕÔeTì ˝Ò<ë bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+{≤eTì πød”ÄsY qeTàã*øÏ Ç|ü&ÉT e÷≥ ‘·bÕŒs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î <ä[‘·T&çì eTTK´eT+Á‹ #˚kÕÔeTì, eTTdæ+¢ qT ñ|ü eTTK´eT+Á‹ #˚kÕÔeTì >=|üŒ\≈£î b˛sTTq πød”ÄsY.. n~Ûø±s¡ ø±+ø£å‘√ e÷≥ e÷]à yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. $y˚ø˘ Áã<äsY‡ sêø£‘√ eT∞¢ ø±+Á¬>dt bÕغ eT]+‘· ã˝Àù|‘·eTe⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‹s¡T|ü‹,@Á|æ˝Ÿ4(ÄsYmHém): ‹s¡T|ü‹ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ ø=qkÕ–+#ês¡T. mì$T<√ kÕ] Äj·Tq b˛{° |ü&ÉuÀ‘·Tqï ø±+Á¬>düT nuÛÑ´]ú eT∞¢ Á|üdüTÔ‘· m+|” ∫+‘ê yÓ÷Vü≤Hé ù|s¡TqT Äj·Tq≈£î ˝Àø˘duü ÑÛ u≤>± düT|ü]∫‘·+. ìjÓ÷»ø£es¡Z yê´|ü+Ô >± ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ksês¡T #˚j·T&É+‘√ Á|ü‘·´]ú bÕغ\T }|æ] |ü¢˝…|ü¢˝…˝À Äj·Tq≈£î |ü≥Tº+~. Á|ü‹ eP]˝À ‘·qø£+≥÷ esêZìï |”\TÃ≈£îHêïsTT. ø±+Á¬>dtô|’ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À e´‹πsø£‘· ≈£L&É>∑≥Tº≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT Äj·TqqT &Ûûø=H˚<Óes¡qï~ Ô T ‘˚*‘˚ >±˙ ‘Ó*j·T<äT. _C…|æ qT+∫ >ö‘·y÷Ó Œ{°˝À ñ >∑÷&ÉT≈£î≥Tº≈î£ +~. B+‘√ Çø£ÿ&É s¡+>±+˝À ~>±\qT≈£î+≥Tqï bı‘·T\ +{≤s¡ ì Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. ∫+‘êyÓ÷Vü≤Hé ‘=*kÕ] Äj·Tq _C…|æ,{Ï&ç|æ, yÓ’ø±bÕ\T ‘·eT nuÛÑ´]ú mes¡qï~ Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. Çø£ bı‘·Ô˝À ‹s¡T|ü‹ì ‘·eT≈£î πø{≤sTT+#ê\ì _C…|æ 1984˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚dæ $»j·T+ Ä~˝≤u≤<é,@Á|æ˝4Ÿ (ÄsYmHém): õ˝≤¢˝À nÁø£eT eT<ä´+, ø√s¡T≈£î+{À+~. md”‡ ]»sY« d”≥T ø±e&É+‘√ b˛{° ≈£L&Ü kÕ~Û+#ês¡T. ‘·s¡yê‘· µ89 mìïø£\ Hê{ÏøÏ ø±+Á¬>düT˝À #˚] Ä &ÉãT“\T düs¡|òüsê ø±≈£î+&Ü |ü{Ïwüº+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘·≈£îÿeH˚ #ÓbÕŒ*. ø±+Á¬>düT nuÛÑ´]ú>± m+|” ∫+‘ê yÓ÷Vü≤Hé bÕغ ‘·s¡|ü⁄q b˛{° #˚dæ ¬>\Tbı+<ës¡T. Hê{Ï qT+∫ ø±+Á¬>düT˝ÀH˚ ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π> eT+&É\, »&ûŒ mìïø£˝À¢ m˝≤+{Ï b˛{° #˚kÕÔsH¡ ~˚ m|ü&√ U≤j·TyÓT+Æ ~. >∑&∫ É q mìïø£˝À¢ ˝Àø˘duü ÑÛ ñHêïs¡T. nq+‘·s+¡ s¬ +&˚fi≈¢¯ î£ e∫Ãq µ91 mìïø£˝À¢q÷ ‹s¡T|ü‹ nÁø£e÷\T ˝Ò≈î£ +&Ü #·÷düTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ÑÛ À ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤+∫ Á|ü<ëÛ ì |”M qs¡d+æ Vü‰sêe⁄ u≤´+≈£î˝À¢ ˝≤yê<˚M\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT |ü]o*+#·Tø√yê\ì ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì düπs«|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ $TqVü‰ qT+∫ ˝Àø˘duü ˝ ø±+Á¬>düT mø£ÿ&Ü $»j·T+ kÕ~Û+#·˝<Ò Tä . ‹s¡T|ü‹˝À ∫s¡+J$ eT+Á‹es¡Z+˝À πø+Á<äeT+Á‹>± ≈£L&Ü |üì #˚XÊs¡T. 1984 qT+∫ u≤´+ø£s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝À m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T $»j·T+ kÕ~Û+∫q|üŒ{Ïø° ˝Àø˘düuÛÑ≈£î e#˚Ãdü]øÏ ø±+Á¬>düT es¡Tdü>± eT÷&ÉT |üsê´j·÷\T m+|”>± e´eVü≤]+∫q Äj·Tq≈£î |ò ü T ≥q\T »s¡ > ∑ ≈ £ î +&Ü Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ #· s ¡ ´ \T rdü T ø√yê\ì m+|”>± ∫+‘êyÓ÷Vü≤Hé Á|ü‘·´]ú {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú es¡¢ sêeTj·T´ô|’ 1996 mìïø£˝À¢ n~cÕ˜q+ {Ïø¬ ÿ≥TºqT ìsêø£]+∫+~. Ä mìïø£˝À¢ Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤D, yê{Ï˝À nÁø£e÷\ ìs√<ÛëìøÏ 28y˚\ ô|’∫\T≈£î b˛≥¢‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. nìï dæ¬>à+≥¢˝À HÓ\e\ düTÁãVü≤àD´+ b˛{° #˚dæ ¬>\Tbı+<ës¡T. Ä ‘·s¡yê‘· dü + ã+~Û + ∫ ìj· T $T+∫q ãè+<ë\T dü e Ts¡ ú e +‘· + >± {Ï&ç|æøÏ yÓTC≤غ e∫Ãq|üŒ{Ïø° πøe\+ ‹s¡T|ü‹˝À e∫Ãq @&Ü~ ‹]π> dü]πø 1998˝À eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£˝À¢ ‹]– |ü≥Tº |üì#˚j÷· \ì nVü≤à<éu≤ãT nHêïs¡T. e´j·T |ü]o\≈£î\T, $$<Ûä Ä~Û ø £ ´ +‘√H˚ $»j· T π ø ‘· q + m>∑ s ¡ y ˚ X Ês¡ T . ‹s¡ T |ü ‹ _–+#ês¡T. Ä mìïø£˝À¢ $»j·÷ìï kı+‘·+ #˚düT≈£îqï|üŒ{Ïø°.. s¡ø±\ ãè+<ë\ düuTÑÛ ´\‘√ dü$÷ø£å düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nôd+;¢˝À{Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú mìïø£\ qT+∫ ng düHê´dü+ ‘·s¡yê‘· ‹]– @&Ü~πø ‘·s¡TeTTø=∫Ãq eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£˝À¢ mìïø£˝À¢ m˝≤+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\T #√≥T#˚düTø√≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚jT· &É+ ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î u≤>± ø£*kı∫Ã+~. sêh $uÛ»Ñ q‘√ uÛ≤C≤bÕ #˚‹˝À z&çb˛j·÷s¡T. nq+‘·s¡+ 2004˝À »]–q rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. eT<ä´+ neTàø±\T ô|s¡>∑≈£î+&Ü bÕغô|’ ô|\T¢_øÏq ÄÁ>∑Vü≤+‘√ H˚‘·\T eTTK+ #êfÒdæq Á|üdüTÔ‘· mìïø£˝À¢ \ø£å ô|’∫\T≈£î z≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·÷ìï kı+‘·+ #·÷&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü]dæú‘·T˝À¢ Äj·TH˚ nôd+;¢\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\ yÓ‘·T≈£î˝≤≥˝À #˚düT≈£îHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q˝Àq÷ bÕغ |ü≥¢ $<Û˚j·T‘·qT #ê≥T≈£îì ‘·eTbÕغ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷≈£î <ä>∑Zs¡j·÷´s¡T. Ç<˚ |ü&ç n<äècÕºìï |üØøÏå+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ø£&É|ü,@Á|æ˝Ÿ4(ÄsYmHém): ø±+Á¬>dt, C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ . Ç|üŒ{Ï <ëø± @&ÉTkÕs¡T¢ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ b˛{° #˚dæ Äj·Tq≈£î Ç|ü&ÉTqï yÓTqÆ dt. $uÛ»Ñ q ø±s¡D+>± ∫+‘êyÓ÷Vü≤Hé m<ä T Ø<ä ø £ ‘· | ü Œ ì |ü ] dæ ú ‘ · T \T ñHêïsTT. qT+∫ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î b˛{° #˚ùd+<äT≈£î {Ϭøÿ{Ÿ ø±yê\ì Äs¡T |üsê´j·÷\T $»j·T+ kÕ~Û+∫ ‹s¡T>∑T˝Òì Ä~Û|‘ü ê´ìï n&ç π > yêπ s ø£ s ¡ e j· ÷ ´s¡ T . ø±+Á¬ > dt ‘· s ¡ | ò ü ⁄ q Á|ü < Û ë q Hêj·T≈£î˝…e«s¡÷ sê»+ù|≥ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ {Ïø¬ ÿ{ŸqT n•+#·&+É ˝Ò<äT. ~«rj·TÁX‚DÏ, ‘·èrj·TÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü ô|<ä›>± ‹s¡TeT\,@Á|æ˝Ÿ4(ÄsYmHém): ‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› Ä\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ nìï Ä]®‘· n_Ûùwø£ùde\qT s¡<äT› ÄdüøÏÔ #·÷|ü&É+ ˝Ò<äT. e÷J d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø=‘·Ô>± kÕ<Ûës¡D+>± ñ+~. <äs¡Ùq+ ø√dü+ 10 ø£+bÕsYºyÓT+≥¢˝À #˚j·TqTHêïs¡T. á $X‚c˛‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì lC≤„qÁ|ü kÕú|æ+∫q C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ {Ϭøÿ{ŸqT n&É>∑≥+ ø±<äT, uÛÑ≈£îÔ\T y˚∫ ñHêïs¡T. lyê] düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ 10>∑+≥\ dü÷Hê+_ø£ düy˚T‘· k˛eTdüÿ+ <ÛäeT÷]Ô ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\≈£î e÷{≤¢&˚yês¡T ≈£L&Ü ˝Òs¡T. øÏs¡DY≈£î düìï‘·T&ç>± ñqï y˚T&Ü düeTj·T+, Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯<äs¡ÙHêìøÏ 3>∑+≥\T, ø±*q&Éø£q n\+ø£s¡D\T #˚dæ Ä\j·÷ìøÏ nqTã+<Ûä+>± ePs¡+<ä÷s¡T yÓ+ø£≥eT*¢ø±s¡T®q¬s&ç¶ ‘Ó<˚bÕ˝À #˚s¡&É+‘√ Äj·Tq es¡ZeT+‘ê e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\≈£î 4>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. >∑Ts¡Tyês¡+ Á>±eT+˝Àì lnqï|ü P sêí < ˚ $ dü y ˚ T ‘· ˙\ø£ + π s ƒ X ¯ « s¡ k Õ«$T {Ï&ç|æ˝ÀøÏ e\kı∫Ã+~. B+‘√ øÏs¡DY≈£î n+&É>± ì*#˚yês¡T qï lyê]ì 55,192 eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä\j· ÷ ìøÏ rdü T ¬ ø fi¯ ¢ q THêïs¡ T . nø£ ÿ &É Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ |ü P »\qT ø£s¡ej·÷´s¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ ø±+Á¬>dt qT+∫ b˛{° #˚ j · T &ÜìøÏ yÓ q Tø£ & É T >∑ T y˚ d æ q m+|” m.kÕsTTÁ|ü ‘ ê|t y˚dü$ sêe&É+‘√ bÕ≥T, mìïø£\ y˚fi¯ ‹s¡TeT\ πøåÁ‘·+˝À ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. {Ï&ç|æqT+∫ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑&ÜìøÏ ˇø£ <äX¯˝À dæ<ä∆eTj·÷´s¡T. uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘√+~. >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± Ç<˚ düeTj·T+˝À øÏs¡DY bÕغ ô|≥º&É+‘√ n≥TyÓ’|ü⁄ yÓfi≤¢s¡T. j·÷Á‹≈£î\ dü+K´ kÕ<Ûës¡D+>± ñ+&É>± >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ Ç|ü⁄&ÉT {Ï&ç|æHê, ø±+Á¬>kÕ‡, C…’ düyÓTÆø±´+Á<ÛëHê, uÛ≤»bÕHê ô|s¡T>∑T<ä\ ø£ì|æ+∫+~. |ü]dæú‹ #·÷ùdÔ yêsê+‘·+˝À s¡B› nH˚~ Äj·Tq ìs¡ísTT+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. á ‘·s¡TD+˝À n~Ûø£+>± ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~. Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ bı‘·TÔ ô|≥Tºø=+fÒ sê»+ù|≥ bÕs¡¢yÓT+≥T {Ϭøÿ{ŸqT _C…|æøÏ Hê\T>∑T, ø±*q&Éø£q edü÷Ô rdüT≈£îqï ~e´<äs¡Ùq+ {Àø£q¢ô|’ eTT+ãsTT,@Á|æ˝Ÿ 4 eTT+ãsTT˝Àì X¯øÔÏ $T˝Ÿ‡ Äes¡D˝À Äs¡T >∑+≥\ e+‘·Tq düeTj·T+ |ü{Ϻ+~. X¯óÁø£yês¡+ s¡B› bò˛{À »s¡ï*düTºô|’ n‘ê´#ês¡+ πødüT˝À Hê´j·TkÕúq+ eTT>∑TZ]ì Çe«&ÜìøÏ {Ï&ç|æ dæ<ä∆yÓTÆq≥T¢ düe÷#ês¡+. Çø£ yÓ’ø±bÕ m≈£îÿe>± ñ+&ÉqT+~. <Ûäs¡à<äs¡ÙHêìøÏ 22, Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <√wüß\T\T>± ìsê›]+∫+~. es¡Tdü nø£è‘ê´\≈£î bÕ\Œ&çq M]øÏ ‘·s¡|òü⁄qbÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î e÷J eT+Á‹ ô|~›¬s&ç¶ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ <äs¡ÙHêìøÏ 5, ~e´<äs¡ÙHêìøÏ 8 >∑+≥\ e+‘·Tq düeTj·T+ ìs¡“¤j·T #·≥º+ Á|üø±s¡+ ø£]ƒq •ø£å $~Û+#˚ neø±XÊ\THêïsTT. ≈£îe÷s¡T&ÉT $T<∏ä_Hé¬s&ç¶ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. sê»+ù|≥ nôd+;¢ rdüTø√qT+~. n<Ó› >∑<äT\ ø=s¡‘· @s¡Œ&ÉqT+~. Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ $»jYT C≤<äyé, ø±dæ+ u…+>±©, eTVü≤à<é dü©+ nHê‡Ø\qT kÕúHêìøÏ {Ï&ç|æ qT+∫ Á|ü<Ûëq+>± |üdüT|ü⁄˝Ò{Ï ÁãVü≤àj·T´, <äs¡ÙHêìï kÕj·T+Á‘·+ düeTj·÷ìøÏ ì*|æy˚j·TqT+~. ôdø£åHé 376(Ç) Á|üø±s¡+ <√wüß\T>± ìsê›]+∫+~. M]øÏ •ø£å\T y˚T&Ü yÓ+ø£≥eT*¢ø±s¡T®q¬s&綑√ bÕ≥T |ü\Tes¡T {Ϭøÿ{ŸqT Ä•düTÔHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ qT+∫ ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ ÄπøbÕ{Ï Ç~˝≤e⁄+fÒ lø±fi¯Vü≤d”ÔX¯«sê\j·T+˝À á HÓ\ 6e ‘˚Bq Ksês¡T #˚j÷· *‡ ñ+~. neTsYHê<∏é¬s&ç¶ b˛{° #˚j·TqTHêïs¡T. Á|ü‘´˚ ø√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Ä~yês¡+

∫+‘ê yÓ÷Vü≤Hé≈î£ b˛{°>± _C…|æ nuÛ´Ñ ]ú mes√..?

eT<ä´+,&ÉãT“ s¡yêD≤ô|’ q»sY |ô {≤º*

sê»+ù|≥ {Ϭøÿ{Ÿô|’ n+<ä]ø° ìsêX¯H˚

‹s¡TeT\˝À |ô s¡T>∑T‘·qï uÛ≈Ñ î£ \Ô s¡B› X¯øÏÔ $T˝Ÿ‡ πødüT˝À eTT>∑TZs¡T <√wüß\T>± ìsê›sD¡


4

|Á Cü ≤ CÀ´‹

yÓT<äøY˘ õ˝≤¢ q÷´dt Ç+ø±Hê.. n|òü÷sTT‘ê´\T..? Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 õHêïs¡+ : düe÷» |ü]dæú‘·T\≈£î nqT>∑TD+>± e´≈£îÔ˝À¢ e÷s¡TŒ sêyê*. H˚&ÉT #·<äTe⁄≈£îqï j·TTe‘· XÊ‘·+ ô|]–+~. d”\ Y T nìï s¡+>±˝À¢ sêDÏdTü HÔ êïs¡T. nsTTHê.. s√Es√E≈£î ‘·–Zb˛‘√+~. Á|ü‹ ø£åD+ mø£ÿ&√ ˇø£#√≥ eTVæ≤fi¯qT níıs¡e|ü]#˚ |òüT≥q\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ø±s¡D≤\T @yÓ’Hê ñ+&=#·TÃ. ø±˙.. e´edüú˝À e÷Á‘·+ e÷s¡ T Œ sêe&É + ˝Ò < ä T . n|ò ü ÷ sTT‘ê´\≈£ î bÕ\Œ&É T ‘· T qïyê]˝À #· < ä T e⁄≈£ î qïyêπ s m≈£ î ÿe. ô|s¡T>∑T‘·Tqï es¡ø£≥ï y˚~Û+|ü⁄\T, >∑èVü≤Væ≤+dü πødüT˝Ò BìøÏ ì<äsÙ¡ q+. M{Ïô|’ j·TTe‘·˝À e÷s¡TŒ sêyê*. eTVæ≤fi¯\ íıs¡e+ ø±bÕ&˚ #·{≤º\ >∑T]+∫ $düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚j÷· *. eTTK´+>± ìs¡“j ¤ T· e+{Ï #·{≤º\ô|’ |üP]ÔkÕúsTT #Ó j ‘· q ´+ ø£ * –+#ê*. neT\T #˚ ù d n~Û ø ±s¡ T \T ìwüŒø£åbÕ‘·+>± e´eVü≤]+#ê*.

ø£$å T+#·sêì H˚s+¡ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 CÀ–ù|≥: u≤<Ûä\T ~>∑$T+– u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± Á|ü e ]Ô + #˚ dü V ü ≤ qo*.neTà>± »qàì∫Ã.. k˛<ä ] >± Äràj·T‘· |ü+∫.. uÛ≤s¡´>± @&É&TÉ >∑T\T q&ç#˚ Ä&É»qà m+‘√ ñqï‘· y Ó T Æ q ~. n|ü ⁄ s¡ ÷ |ü y Ó T Æ q Ä »qà≈£ î .. dü e ÷»+˝À ø=+<ä s ¡ T eTè>±fi¯ ¢ ø±s¡ D +>± eTT|ü  yê{Ï \ T¢ ‘ √+~. ø=ìï |ò ü T ≥q\T e÷j· T ì eT#· à ˝≤ $T>∑ T \T‘· T HêïsTT. eTVæ ≤ fi¯ \ |ü ≥ ¢ nee÷qø£ s ¡ + >± Á|üe]Ô+#˚yê]ì ø£å$T+#·≈£L&É<äT. yê]øÏ y˚ùd •ø£å\T eTTqTà+<äT ôV≤#·Ã]ø£>± ñ+&Ü*.

9q XÊdüqdüuÛÑ≈£î Hê$TH˚wüHé y˚kÕÔ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 dü+>±¬s&ç¶ eTTì‡bÕ*{°: XÊdüqdüu≤Û kÕúHêìøÏ áHÓ\ 9q Hê$TH˚ w ü H é y˚ k ÕÔ q ì myÓ T à˝Ò ´ »j· T Á|ü ø ±wt ¬ s &ç ¶ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£+>± ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. lsêeT eT+~s¡+ qT+∫ ø±s¡´ø£s\ Ô¡ sê´©‘√ Hê$TH˚wüHé y˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. 13q ø±s¡´ø£s¡Ô\ $düÔè‘· kÕúsTT düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T.

eTTkÕ¢|üPsY •yês¡T˝À e´øÏÔ <ës¡TD Vü≤‘·´ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 n˝≤¢<äTs¡Z+: z e´øÏÔ <ës¡TD Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q dü + |ò ü T ≥q n˝≤¢ < ä T s¡ Z + eT+&É \ +˝Àì eTTkÕ¢ | ü P sY •yês¡T˝À #√≥T #˚dTü ≈£î+~. CÀ–ù|≥ d”◊ s¡$≈£îe÷sY, n˝≤¢<äTs¡Z+ môd’‡ qπs+<äsY, Á>±eTdüTú\T ‘Ó*|æq ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£îì <äTs¡Zj·T´ (30) dü + >±¬ s &ç ¶ |ü ≥ º D +˝À ≈£ L * #˚ d ü T ≈£ î +≥÷ Jeq+ kÕ–düTÔHêï&ÉT. eT÷&ÉT s√E\ øÏ+<ä≥ Á>±e÷ìøÏ e#êÃ&ÉT. eT+>∑fiy¯ ês¡+ CÀ–ù|≥˝À »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düu≈ÑÛ î£ yÓ[¢ kÕj·T+Á‘·+ ‹]– e#êÃ&ÉT. nq+‘·s¡+ sêÁ‹ 10.00 düeTj·T+˝À ãj·T≥≈£î yÓfi≤¢&TÉ . sêÅ‘Ójq Ç+{ÏøÏ ‹]– sê˝Ò<äT. |ü\Te÷s¡T¢ #·s¡yêDÏøÏ bò˛Hé #˚dæHê düŒ+<äq sê˝Ò<äT. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ eTTkÕ¢|üPsY •yês¡T˝À z e´øÏÔ s¡ø£Ô|ü⁄ eT&ÉT>∑T˝À |ü&ç ñ+&É{≤ìï >∑T]Ô+∫q z ¬ s ’ ‘ · T kÕú ì ø£ dü s ¡ Œ +#Y ≈ £ î dü e ÷#ês¡ + n+<ä C Ò X Ê&É T . Äj·Tq‘√bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T Á>±eTdüTú\T |òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì eTè‘·T&ÉT Hêj·T≈£îì <äTs¡Zj·T´>± >∑T]Ô+#ês¡T. eTè‘·T&çøÏ uÛ≤s¡´ Hê>∑eTDÏ, øÏXÀsY (12), •e (4) nH˚ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T ñHêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ eTè‘·T&ç uÛ≤s¡´ Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <ës¡TD Vü≤‘·´ #˚dqæ ≥T¢ øπ düT qyÓ÷<äT #˚dTü ø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚dTü qÔ ï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

eTè‘·T&ç X¯Øs¡+ô|’ rÁe >±j·÷\T.. >∑ T s¡ T Ô ‘ Ó * j· T ì e´≈£ î Ô \ T <ä T s¡ Z j · T ´qT Á>±eT •yês¡T˝Àì |ü+≥ bı˝≤˝À¢ ‘·\, eTsêà+>±\ô|’ m<äT\ › ã+&ç >∑&TÉ >√sTT‘√ rÁe >±j·÷\T #˚dæ n‹ øÏsê‘·ø+£ >± Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. ‘·\ yÓqTø£ uÛ≤>∑+, H=dü{Ïô|’Hê rÁe >±j· ÷ \THêïsTT. eTsêà+>±\qT >±j· T |ü ] à Vü≤‘·e÷]Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Vü≤‘·´≈£î ñ|üjÓ÷–+∫q ø£Ás¡qT ø=+‘·<÷ä s¡+˝À |ü+≥ #˚qT˝À |ü&d˚ æ ñ+~.

Ä<Ûësê\T ùdø£]+∫q ≈£L¢dt {°+

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 05 `04` 2014

_C…|æ yÓ|’ ⁄ü {ÏÄsYmdt #·÷|ü⁄? ø±+Á>¬ dt ø£+fÒ qyÓ÷ Hêj·Tø£‘«· +ô|H’ ˚ ÄX¯\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 4: e#˚à mìïø£˝À¢ ˇ+≥]>± yÓfi≈¢¯ î£ +&Ü eTT+<äT¬ø˝≤ yÓfi≤¢\ì {ÏÄsYmdt ‘·s¡®quÛÑs¡®q\T |ü&ÉT‘√+~. ˇ+≥]>± yÓ[¢‘˚ qcÕºìøÏ >∑Ts¡e⁄‘êeTì Ä bÕغ H˚‘·\T n~ÛcÕºq+ <äèwæºøÏ ‘ÓdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Bì‘√ _C…|æ yÓ’|ü⁄ {ÏÄsYmdt #·÷düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. {Ï&ç|æ ` _C…|æ bÕغ\ eT<Ûä´ #·s¡Ã\T $|òü\+ #Ó+~+‘˚ ‘·eTø£qT≈£L\+>± e÷s¡TÃø√yê\ì {ÏÄsYmdt uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ #·s¡Ã\T dü|\ üò + ø±ø£b˛‘˚ _C…|‘æ √ mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~>±\ì {ÏÄsYmdt n~ÛcÕºq+ ìs¡j í ÷· ìøÏ e∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. {ÏÄsYmdt ˇø£yfi˚ ¯ _C…|‘æ √ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈î£ +fÒ ø±+Á¬>dt ã\|ü&TÉ ‘·T+<äì ø=+‘·eT+~ dü÷∫düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Bì‘√ ¬s+&ÉT |ü&Ée\ Á|üj·÷D+ #˚j÷· ˝≤ e<ë›? nì {ÏÄsYmdt n+‘·sà¡ <∏qä + #Ó+<äT‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ˇ+≥] b˛πsqqï >∑T˝≤_ <äfi+¯ Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü⁄qsê˝À#·q˝À |ü&ç+~. Á|üdüTÔ‘·+ Ä bÕغ bı‘·TÔ\ sê>∑+ n+<äT≈£î+~. nsTT‘˚ ø£eT\+, ø±<ä+fÒ Vü≤düÔ+‘√ ø£*dæ yÓfi‚¢+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïeTH˚ dü+πø‘ê\qT Çk˛Ô+~. Ç<˚ |üìô|’ Ç<ä›s¡T nÁ>∑H˚‘·\T &Ûç©¢˝À eTø±+ ≈£L&Ü y˚XÊs¡T. Ç+‘·ø° bı‘·TÔ bı&É T dü T Ô + <ë? {Ï Ä sY m dt Á|ü j · ÷ D+ ø£ e T\+‘√Hê ˝Ò ø £ ø±+Á¬>dt‘√Hê? ¬s+&ç{Ï˝À >∑T˝≤; <˚ìøÏ ø£{°|òt #Ó|üŒqT+~. ‘Ó\+>±D≤ sêh @sêŒ≥T ‘·sê«‘· ‘=* Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔqï >∑T˝≤_ H˚‘·\T Ç|ü⁄Œ&ÉT C≤rj·T bÕغ\ yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡T. ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À {°ÄsYmdt ˇ+≥]b˛s¡Tô|’ yÓqTø£+» y˚düTÔqïfÒ¢ ø£q|ü&ÉT‘√+~. Ç‘·s¡ bÕغ\ eT<䛑·T ≈£L&É>∑&ç‘˚ K∫Ñ·+>± n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeTì ÄbÕغ H˚‘\ · T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. mìïø£\ ôw&É÷´˝Ÿ e∫Ãq

Hê{Ï qT+∫ ˇ+≥]>±H˚ b˛{° #˚kÕÔeTì #Ó|ü⁄Œ≈£îqï H˚‘·\T Ç|ü⁄Œ&ÉT »+≈£î‘·THêïs¡T. {Ï&ç|æ, _C…|æ\ eT<Ûä´ #·s¡Ã\qT >∑Tfi≤_ <ä \ H˚ ‘ · \ T Ädü ø Ï Ô > ± >∑ e Tìdü T Ô H êïs¡ T . ¬ s +&ç + {Ï eT<Û ä ´ »s¡T>∑T‘·Tqï #·sá ˝À¢ @s¡Œ&ÉT‘·Tqï Á|ü‹wü+˜ uÛqÑ ‘=*–‘˚H˚ eT]+‘· düŒwüº‘· edüTÔ+<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ H˚‘·˝À¢ e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. {Ï.{Ï&ç|æ‘√ »‘·ø£fÒº+<äT≈£î ‘Ó\+>±D≤ _C…|æ H˚‘·\T $eTTK‘· e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç~ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡T‘·T+<äì >∑T˝≤_ <äfi¯+ n+#·Hê y˚k˛Ô+~. á ø±s¡D+>±H˚ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê Á|üø£≥qqT {°ÄsYmdt C≤|ü´+ #˚k˛Ô+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTs√yÓ’|ü⁄ {Ï&ç|æ, _C…|æ\ eT<Ûä´ #·s¡´\T $|òü\eTsTT‘˚ yÓ+≥H˚ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~π>+<äT≈£î {°ÄsYmdt ‘·eT H˚‘·\qT &Ûç©¢˝À yÓ÷Vü≤]+∫+~. >∑‘+· ˝À _C…|˝ æ À ñqï e÷J m+|” õ‘˚+<äsY ¬s&ç¶, d”ìj·TsY H˚‘· $H√<é ≈£îe÷sY\T &Ûç©¢˝ÀH˚ eTø±+ y˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ bı‘·TÔ≈£î <ë<ë|ü⁄ <ës¡T\T eT÷düT≈£îb˛sTTqfÒº nH˚ n_ÛÁbÕj·T+ >∑T˝≤_ H˚‘·˝À¢ e´ø£Ô+ ne⁄‘√+~. {°ÄsYmdt bÕغ˝ÀøÏ e\dü\T ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ ñ+&É<Hä ˚ dü+øπ ‘ê\qT ÇdüTHÔ êïsTT. ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü ≤ ô|’ b˛{° #˚ s TT+#˚ + <ä T π ø {Ï & ç | æ H˚ ‘ · u≤ãTyÓ ÷ Vü ≤ Hé q T {° Ä sY m dt ˝ À #˚ s ¡ T Ã≈£ î Hêïs¡ H ˚ Á|ü # ês¡ + »s¡T>∑T‘√+~. bı‘·TÔ\ô|’ düŒwüº‘· sêø£b˛e&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’Hê {ÏÄsYmdt ø£düs¡‘·TÔ\T eTTeTàs¡+ #˚dæ+~. bÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY X¯óÁø£yês¡+ ‘=* C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. @<˚yÓTÆHê bı‘·TÔ\ e´eVü‰s¡+ ‘Ó*j·÷\+fÒ eT]ø=ìï s√E\T Ä>±*‡+<˚.

>∑T»sê‘Y, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ\˝À ;CÒ|” ø°¢Hé d”«|t! q÷´&Ûç©¢, ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 4 yÓ+≥H˚ ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T »]–‘˚ >∑T»sê‘Y, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ\˝À ;CÒ|” <ë<ë|ü⁄>± d”«|t #˚düTÔ+<äì, eTVü‰sêh˝Àq÷ yÓTC≤]{° d”≥T¢ kÕ~ÛdüTÔ+<äì d”mHémHé ◊;mHé`<ä Mø˘ ‘êC≤ ˇ|”ìj·THé b˛˝Ÿ˝À yÓ\¢&Ó’+~. á düπs« Á|üø±s¡+ >∑T»sê‘Y˝À 26 ˝Àø˘düuÛÑ d”≥T¢+&É>± ;CÒ|”øÏ 20 qT+∫ 26 d”≥T¢, ø±+Á¬>dt≈£î 0`4 d”≥T¢, Ç‘·s¡T\≈£î 2 d”≥T¢ sêy=#·TÃ. yÓTT‘·Ô+ 29 d”≥T¢qï eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝À ;CÒ|”øÏ 24`28, ø±+Á¬>dt≈î£ 1`5 d”≥T¢ sêy=#·TÃ. n˝≤π> eTVü‰sêh˝À 48 kÕúHê\T+&É>± ;CÒ|”`•eùdq`ÄsY|”◊(n<∏äyê˝Ò) ≈£L≥$TøÏ 24`30, mHéd”|”`ø±+Á¬>dt ≈£L≥$TøÏ 16`22 kÕúHê\T ekÕÔsTT. Ä|t, ;md”Œ, m+mHémdt, Ç‘·s¡T\≈£î eT÷&ÉT d”≥T¢ e#˚à neø±X¯+ ñ+~. eTs√yÓ’|ü⁄, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘Ó\+>±D sêÅcÕº\˝À e÷Á‘· + ;CÒ | ” |ü ] dæ ú ‹ njÓ ÷ eTj· T +>± ‘· j · ÷ ¬ s ’ + ~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+‘√ mìïø£\ bı‘·TÔ Ç+ø± ˇø£ ø=*øÏÿ sêø£b˛e&É+‘√ õ˝≤¢ ;CÒ|” ÁX‚DT˝À¢ njÓ÷eTj·T+ #√≥T#˚dTü ≈£î+~. á s¬ +&ÉT bÕغ\ q&ÉTeT ne>±Vü≤q ñ+≥T+<äì uÛ≤$düTqÔ ï|üŒ{Ïø° #·sá ˝À¢ Á|ü‹wüº+uÛÑq HÓ\ø=q&É+‘√ Ä bÕغ ÁX‚DT\T ˇøÏ+‘· ìsêX¯≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø ‹s¡T|ü‹ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+‘√ bÕ≥T ‹s¡T|ü‹, eT<äq|ü˝…¢, dü‘·´y˚&ÉT, |üP‘·\|ü≥Tº ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT ;CÒ|” ©ø˘ #˚dæ+~. bı‘·TÔ\ô|’ #·s¡Ã\≈£î eTT+<˚ ©≈£î\T sêe&É+‘√ Ä bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ ø=+‘· ñ‘ê‡Vü≤+ e∫Ã+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· ø=‘·Ô |ü]D≤e÷\T #√≥T#˚düTø√e&É+, {°&û|”‘√ d”≥¢ düs¡T›u≤≥T ñ+≥T+<äH˚ Á|ü#ês¡+ »s¡>∑&É+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ìùdÔ»+ ÄeVæ≤+∫+~. ˇø£y˚fi¯ d”≥¢ düs¡T›u≤≥T »]–‘˚ õ˝≤¢˝À ‹s¡T|ü‹ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+‘√ bÕ≥T eT<äq|ü˝…¢ ˝Ò<ë ‘·+ãfi¯¢|ü˝…¢ nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ ˇø£{Ï U≤j·T+>± ;CÒ|”øÏ øπ {≤sTTkÕÔsì¡ n+≥THêïs¡T. 1999˝À »]–q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ {°&û|”‘√ bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± ‹s¡T|ü‹ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ b˛{° #˚ d æ q ]f… ’ s Y ¶ ◊@mdt n~Û ø ±] yÓ + ø£ ≥ kÕ«$T $»j· T + kÕ~Û+#ês¡T. B+‘√ ákÕ] ≈£L&Ü ‹s¡T|ü‹ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ô|’ ;CÒ | ” ø£ H ˚ ï dæ + ~. á kÕú H êìøÏ Ç|ü Œ {Ï π ø eTT>∑ T Z ] ù|s¡ T ¢ |ü]o\q˝ÀøÏ rdüT≈£î+~. Á|üdüTÔ‘·+ Ç+ø± ø=+<äs¡T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. yÓ’<ä´eè‹Ô˝À ñqï ø=+<äs¡T Á|üeTTKT\T á kÕú q +ô|’ ÄX¯ \ T ô|≥Tº ≈ £ î Hêïs¡ T . Á|ü C ≤sê»´+ bÕغ ˝ À ÁøÏ j · ÷ o\ø£ + >± |ü ì #˚ d æ q Äغ d ” CÒ @ d” #Ó ’ s ¡ à Hé eTTìdüTÁãeTD´+, &Üø£ºsY düT≈£îe÷sY ù|s¡T¢ ‹s¡T|ü‹ ˝Àø˘düuÛÑ≈£î |üeTTK+>± $ì|ædüTÔHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ e÷J ˝Àø˘düuÛÑ düuÛÑT´\T yÓ+ø£≥kÕ«$T ≈£îe÷s¡T&ÉT >ö‘·yéT ù|s¡T ≈£L&Ü $ì|æk˛Ô+~. {°&û|”‘√ bı‘·TÔ ≈£î~]Hê, ˇ+≥] b˛sê≥yÓTÆHê ;CÒ|” ‘·s¡|òü⁄q XÊdüqdüuÛÑ≈£î b˛{° #˚ùd+<äT≈£î Ä bÕغ øÏkÕHéyÓ÷sêà C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù #·\|¢ ˝ ü ¢… qs¡d+æ Vü‰s¬ &ç¶ dæ<e∆ä Te⁄‘·THêïs¡T. bı‘·TÔ ≈£î~]‘˚ eT<äq|ü˝…¢ qT+∫ b˛{° #˚kÕÔs¡ì ;CÒ|” esêZ\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. ˇ+≥]>± b˛{° #˚j·÷*‡ eùdÔ ‘·+ãfi¯¢|ü˝…¢ ˝Ò<ë eT<äq|ü˝…¢ qT+∫ b˛{° #˚ùd neø±XÊ\T ñHêïsTT. ‘·+ãfi¯¢|ü˝…¢ qT+∫

ˇø£ <äbòÕ b˛{° #˚dæq #·\¢|ü˝…¢ $»j·T+ n+#·T\ es¡≈£î yÓfi≤¢s¡T. n|üŒ{À¢ 620 z≥¢ ‘˚&Ü‘√ z≥$T #·$#·÷XÊs¡T. Bìï <äèwæ˝ º À ñ+#·T≈£îì ‘·+ãfi¯¢|ü˝…¢, eT<äq|ü˝…¢ kÕúHê˝À¢ @<√ ˇø£ #√≥ qT+∫ b˛{° #˚kÕÔsH¡ ˚ n_ÛÁbÕj·T+ ñ+~. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ ≤ >∑ + >± >∑ T s¡ T yês¡ + kÕj· T +Á‘· + eT<ä q |ü ˝ … ¢ ˝ À ;CÒ | ” Ä<Û«ä s¡´+˝À uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑duü ÑÛ ìs¡«Væ≤+∫+~.

bÕyÓ˝Ÿ sêJHêe÷ô|’ nqTe÷Hê\T? q÷´&Û©ç ,¢ @Á|æ˝Ÿ =4 uÛ≤s¡‘˝ Y Àì nyÓT]ø± sêj·Tu≤] Hê˙‡ bÕyÓ˝Ÿ sêJHêe÷ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ˇu≤e÷≈£î sêJHêe÷ ˝ÒK |ü+|æq bÕyÓ˝Ÿ uÛ≤s¡rj·TT\≈£î ø£è‘·»„‘·\T #ÓãT‘·÷H˚ M&√ÿ\T ø√sês¡T. uÛ≤s¡‘Y‘√ nqTã+<Ûëìï >∑Ts¡TÔ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. ø=+‘·ø±\+>± sêJHêe÷ô|’ Ä˝À∫düTqÔ ï≥Tº j· T ÷≥÷´uŸ dü + <˚ X ¯ + ˝À bÕyÓ ˝ Ÿ Á|ü ø £ { Ï + #· & É + #· T ≥÷º nqTe÷\T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. ÄyÓT sêJHêe÷ yÓ{ ’ VŸ ≤ü Ödt qT+∫ ã\e+‘· e ÷? ˝Ò ø £ dü « #· à +<ä e ÷? nqï Bìô|’ _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\THêïsTT. nsTT‘˚ bÕyÓ˝Ÿ sêJHêe÷≈£î ¬s+&ÉT Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤\THêïj·Tì nyÓT]ø£Hé $÷&çj·÷˝À Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+~. <˚ej·÷ì ø√Áã>±<˚ n¬sdüTº e´eVü‰s¡+˝À bÕyÓ˝Ÿ düeTj·÷qT≈£L\+>± düŒ+~+#·˝Ò<äqï~ yÓTT<ä{Ï ø±s¡D+>± #ÓãT‘·THêïs¡T. ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷ù|+‘·>± e÷≥\ j·TT<ä∆+ kÕ–+~. ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT<Ûä´ düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚dæ kÕeTs¡dü´+>± |ü]wüÿ]+#·&É+˝À $|ò ü \ eTj· ÷ ´s¡ q ï yê<ä q ñ+~. ©>∑ ˝ Ÿ e´eVü ‰ s¡ y Ó T Æ H ê Á|ü|+ü #·yê´|ü+Ô >± uÛ≤s¡‘Y ` nyÓT]ø± ã+<Û+ä ô|’ _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTj·÷´sTT. Ç$ bÕyÓ˝Ÿô|’ y˚≥T |ü&˚˝≤ y˚dæ+<äqï~ nyÓT]ø± $÷&çj·÷ Á|ü#ês¡+. uÛ≤s¡‘Y˝À nyÓT]ø± sêj·TuÛ≤s¡ n~Ûø±s¡T\≈£î Á|ü‘˚´ø£ eTsê´<ä\T ‘=\–+#·&É+. {°#·s¡¢ MkÕ\ô|’ dü$÷ø£å\T »s¡|ü&É+‘√ Çã“+<äT\T |ü&ɶ nyÓT]ø£Hé Ç+&çj·THé‡ yÓ’{ŸVü≤Ödt≈£î #˚dæq |òæsê´<äT\T ≈£L&Ü Hê˙‡ô|’ y˚≥T≈£î eTs√ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+>± #ÓãT‘·THêïs¡T. Çø£ uÛ≤s¡‘Y˝À |üì#˚düTÔqï y˚˝≤~ eT+~ nyÓT]ø£q¢ <˚ej·÷ì m|æk˛&é ‘·sê«‘· Çã“+<äT\T |ü & É T ‘· T HêïeTì π ø ãT˝Ÿ ‡ <ë«sê |ò ü s ê´<ä T \T n+~q≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T. Çø£ qπs+Á<äyÓ÷&û‘√ bÕyÓ˝Ÿ e´eVü≤]+∫q rs¡T ≈£ L &Ü y˚ ≥ T≈£ î eTs√ ø±s¡ D eTì ;CÒ | ” esêZ \ T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïsTT. yÓ÷&û‘√ nyÓT]ø± ãè+<ä+ düe÷y˚X¯+ nsTTq+‘· e÷Á‘·q MkÕ Ç∫Ãq≥Tº ø±<äì <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ≈£î+fÒ |ü]o*kÕÔeT+≥÷ ÄyÓT yê´U≤´ì+#ês¡T. mìïø£\ düπs«\T #·÷dæ yÓ÷&û Á|ü<ëÛ ì nsTT‘˚ Á|üdTü ‘Ô · sêj·Tu≤]ì ø=qkÕ–+#·&+É n+‘· e T+∫~ ø±<ä ì uÛ ≤ $+#˚ nÁ>∑ s ê»´+ á ìs¡ í j · T + rdüT≈£î+<äì ;CÒ|” uÛ≤$k˛Ô+~. Çe˙ï ø±<äT,

dü+|òüT≥q düú\+˝À dü+>±¬s&ç¶øÏ #Ó+~q ≈£L¢dt ãè+<ä+ |ü\T Ä<Ûësê\T ùdø£]+∫+~. C≤–˝≤\‘√ b˛©dü T \T >±*+|ü ⁄ #· s ¡ ´ \T #˚ | ü { ≤º s ¡ T . C≤–˝≤\T dü+|òüT≥q düú\+ qT+∫ Vü≤‘·´≈£î $ìjÓ÷–+∫q ø£Ás¡ e<ä›≈£î.. nø£ÿ&É qT+∫ Á>±eT+˝Àì ø£\T¢ <äTø±D+ es¡≈£î yÓ[¢ ì*#êsTT. á $wüjT· yÓTÆ CÀ–ù|≥ d”◊ s¡$≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ì+~‘·T\qT ‘·«s¡˝À |ü≥Tº≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 dæ ] dæ \ ¢ , : $\ø£ å D yÓ T Æ q mìïø£ \ rs¡ T Œ\≈£ î , nq÷Vü≤´yÓTqÆ sê»ø°jT· |ü]D≤e÷\≈£î eTs√ù|s¡T dæ]dæ\.¢ 1952˝À XÊdüqdüuÑÛ ìjÓ÷»ø£es¡+Z >± @s¡Œ&É>± Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ 14kÕs¡ T ¢ mìïø£ \ T »]>±sTT. >∑ & ç ∫ q Äs¡ T <ä X Êu≤› \ ø±\+˝À Çø£ ÿ &ç myÓ T à˝Ò ´ \≈£ î @ Á|ü u Û Ñ T ‘· « +˝Àq÷ eT+Á‹|ü<ä$ e]+#·˝Ò<äT. Çø£ÿ&ç z≥s¡T¢ n‘·´~Ûø£kÕs¡T¢ Á|ü‹|üø£å bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\πø $»j·÷ìï ø£≥ºu…{≤ºs¡T. 1962, 1972˝À¢ n~Û ø ±s¡ ø±+Á¬ > dt bÕغ ø Ï #Ó + ~q Eyê«&ç q]‡+>∑sêe⁄ XÊdüqdüuÛÑT´&ç>± ¬>\Tbı+<ës¡T. Äj·Tq≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ <äø£ÿ˝Ò<äT. Ä ‘·sê«‘· 1983˝À ‘Ó<˚bÕ Á|üuÛÑ+»q+˝À ñ∫Ã&ç yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ $»j·T+ kÕ~Û+∫Hê Ä Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À ≈£L&Ü dæ]dæ\≈¢ î£ eT+Á‹es¡+Z ˝À ÁbÕ‹ì<∏´ä + ˝Ò<äT. 1999˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± πs>∑T\bÕ{Ï bÕbÕsêe⁄ ¬>\Tbı+<ës¡T. Äj·Tq ø=+‘·ø±˝≤ìπø ‘Ósêdü˝À #˚sês¡T. 14kÕs¡T¢ »]–q mìïø£˝À¢ Hê\T>∑TkÕs¡T¢ e÷Á‘·y˚T n~Ûø±s¡ bÕغ myÓTà˝Ò´\T ñHêïs¡T. Äs¡TkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± mìï¬ø’q d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T dæ.ôV≤#Y.sêCÒX«¯ sYsêe⁄ dæ]dæ\¢ qT+∫ dæ.|æ.◊. nuÛÑ´]ú>± Hê\T>∑TkÕs¡T¢, ˇø£kÕ] ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´]ú>± $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. #=|üŒ<ä+&ç ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ‘=*kÕ] Äj·Tq myÓTà˝Ò´>± 1957˝À mìïø£j·÷´s¡T. dæ]dæ\¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z #·]Á‘·˝À ˇø£ÿkÕ] e÷Á‘·y˚T ñ|ü mìïø£ »]–+~. 2009˝À ‘Ó s êdü nuÛ Ñ ´ ]ú > ± ø¬ .‘ês¡øs£ êe÷sêe⁄ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. 2010˝À Äj·Tq sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. n<˚ dü+e‘·‡s¡+˝À »]–q ñ|ü mìïø£˝À πø{°ÄsY ¬s+&√kÕ] ¬>\Tbı+<ës¡T.

ˇπø ìj·Te÷e[˝À z≥¢ |ü+&ÉT>∑ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 VüQpsêu≤<é, mìïø£\T e#êÃj·T+fÒ ˇø£ z≥s¡T ˇø£ { Ï ˝Ò < ë ¬ s +&É T e÷s¡ T ¢ z≥T Vü ≤ ≈£ î ÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+ kÕ<Ûës¡D+. ø±˙ ˇπø ìj·Te÷e[˝À ˇπø z≥s¡T eT÷&ÉT.. Hê\T>∑T kÕs¡T¢ z≥T y˚j·T&É+ ns¡T<äT. mìïø£ \ ø£ $ Twü H é Ä$s¡ “ ¤ $ +∫ dü T e÷s¡ T 63 @fi¯ ó ¢ ø±ek˛Ô+&É>±, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ç˝≤+{Ï neø±X¯+ sê˝Ò<äT. n+fÒ õ˝≤¢ #·]Á‘·˝ÀH˚ Ç<˚ Á|üÁ|ü<∏äeT+ nì #Ó|üŒe#·TÃ. ˇπøkÕ] es¡Tdü>± |ü⁄s¡bÕ\ø£, eT+&É\, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y mìïø£\‘√ bÕ≥T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T ˇπø ìj·Te÷e[˝À »s¡ T >∑ T ‘· T qï $wü j · T + ‘Ó * dæ + <˚ . õ˝≤¢ ˝ À yÓ T T‘· Ô + 28,09,744 eT+~ z≥s¡T¢ ñ+&É>± Ç+<äT˝À 11 |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|ò÷ü ˝À¢ì 7,11,401 eT+~ áHÓ\ 30q »]–q mìïø£˝À¢ ø±s=Œπs≥s¡T¢, øöì‡\sY nuÛÑ´s¡Tú\≈£î z≥T¢ y˚XÊs¡T. Çø£ M]øÏ m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£˝À¢ z≥T¢ y˚ùd neø±X¯+ ˝Ò<äT. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ myÓTà˝Ò´, m+|” nuÛÑ´s¡Tú\≈£î z≥T¢ y˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. á˝…ø£ÿq |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷˝À¢ì z≥s¡¢≈£î eT÷&ÉT kÕs¡T¢ z≥T¢ y˚ùd neø±X¯+ e∫Ã+~. n<˚ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì z≥s¡T¢ m+|”{d° ,” »&ûŒ{°d” mìïø£˝À¢ ¬s+&ÉT, Ä ‘·sê«‘· »]π> kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ myÓTà˝Ò´, m+|” nuÛ´Ñ s¡T\ ú ≈£î s¬ +&ÉT e÷s¡T¢ z≥T¢ y˚j÷· *‡ ñ+≥T+~. Ç˝≤ 13 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ì 20,98,343 eT+~ z≥s¡¢≈£î Hê\T>∑T z≥T¢ y˚ùd neø±X¯+ <äø£ÿqT+~. @ø£<Ûë{Ï>± ø=qkÕπ> ˇπø mìïø£\ ìj·Te÷e[˝À Ç˝≤ |ü˝y¢… êdüT\≈£î Hê\T>∑T, |ü⁄s¡yêdüT\≈£î eT÷&ÉT z≥T¢ y˚ùd ns¡T<Ó’q neø±X¯+ <äø£ÿ≥+ $X‚wü+. <ë<ë|ü⁄ Ç˝≤+{Ï neø±X¯+ eT¬s|ü&É÷ sêø£b˛e#·TÃ.

ñ‘·ÿ+sƒ¡ b˛s¡T˝À $CÒ‘· mes¡T? Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 eT+<∏äì, ÁbÕ<˚•ø£ b˛s¡T˝À |ü≥Tº kÕ~Û+#˚+<äT≈£î Á|ü<Ûëq bÕغ\˙ï eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]düTÔHêïsTT. eT+<∏ìä ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À @&ÉT eT+&É˝≤\ õ˝≤¢ ÁbÕ<˚•ø£ kÕúHê˝À¢ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ nuÛÑ´s¡Tú\T CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡T. »&ûŒ{°d” nuÛ´Ñ s¡T\ ú ‘√bÕ≥T Äj·÷ |ü]~Û˝Àì m+|”{°d” nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛ´Ñ s¡T\ ú ‘√bÕ≥T dü«‘·+Á‘·T\T ã]˝À ñ+&É&+É ‘√ |ü˝˝ ¢… À¢ ¨sê¨Ø b˛s¡T kÕ>∑qT+~. eT+<∏äì ã]˝À q\T>∑Ts¡T eT+&É\+˝À z≥s¡T:¢ 39867, |ü⁄s¡Twüfl\T: 19982 eTVæ≤fi¯\T: 19885 eT+<∏ ä ì »&û Œ {° d ” kÕú H êìï »qs¡ ˝ Ÿ eTVæ ≤ fi¯ ≈ £ î πø{≤sTT+#ês¡T. ø±+Á¬>dt qT+∫ ø=‘·Ô s¡e÷<˚$, ‘Ó<˚bÕ qT+∫ e÷<ë&ç düs√»q, ‘Ósêdü qT+∫ eT÷\ düs√»q, ‘Ósêdü ¬su…˝Ÿ nuÛÑ´]ú>± áX¯«s¡eTà ã]˝À ì*#ês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<äyÓTÆq eT+<∏äì kÕúq+˝À $»j·T+ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î nìï bÕغ\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#êsTT. eTVæ≤fi¯\≈£î ‘=*kÕ] Çø£ÿ&É b˛{° #˚ùd neø±X¯+ sê>± nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ +‘ê ¬ > \T|ü ⁄ ø√dü + b˛{≤b˛{° > ± Á|ü # ês¡ + ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T.

nìï kÕúHê˝À¢q÷ n‹e˝Ò!

eTTkÕ¢|Pü sY˝À $cÕ<ä #Ûêj·T\T Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 <ä T s¡ Z j · T ´ eTè‹‘√ Äj· T q kı+‘· Á>±eT+ eTTkÕ¢|üPsY˝À $cÕ<ä #Ûêj·T\T HÓ\ø=HêïsTT. Á>±eTdüTú\T, ã+<ÛTä e⁄\T, düMT|ü Á>±e÷\ Á|ü»\T dü+|òTü ≥q dü˝ ú ≤ìøÏ ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± ‘·s¡*e#êÃs¡T. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ s√<äq\T |ü\Te⁄]ì ø£*∫y˚XÊsTT.

ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt Á|ü‹|üøå±ìπø Çø£ÿ&É ô|<ä›|”≥..

.¤À¡[giR Li}ms»¡Õ‹[¨s LRiVOTPQ ¯fl”· »¡™´sL`i= ©´sVLi¿¡ Fsgjiqz sxms≤R∂VªRΩV©´sı ™´sVLi»¡Ã¡V

»–‘ê´\: »–‘ê´\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eT÷&ÉT eT+&É˝≤\T+&É>± C…&ûŒ{°d” kÕúHê\ìï+{Ï˙ eTVæ≤fi¯\πø πø{≤sTT+#ês¡T. »–‘ê´\ md”‡ eTVæ≤fi¯, sêsTTø£˝Ÿ ;d” eTVæ≤fi¯, kÕs¡+>±|üPsY md”º eTVæ≤fi¯≈£î ]»s¡T« ø±>± eT÷&ÉT eT+&É˝≤˝À¢ ø±+Á¬>dt, ‘Ó<˚bÕ, ‘Ósêdü nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñ+&É>± sêsTTø£˝Ÿ˝À uÛ≤»bÕ, kÕs¡+>±|üPsY˝À dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Äj·÷ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eT<䛑·T>± e÷J eT+Á‹ JeHé¬s&ç¶, &Ü.dü+»jYT≈£îe÷sY Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ+&É>± ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·s¡|òü¤q myÓTà˝Ò´ s¡eTD ∫e] s√E Á|ü#ês¡+ #˚jT· qTqï≥T¢ bÕغ ÁX‚DT\T ‘Ó*bÕsTT.


5

|Á Cü ≤ CÀ´‹

q˝§Z+&É õ˝≤¢ q÷´dt me]øÏ ∫e] mìïø£˝À Á|ü»˝Ò ìs¡ísTTkÕÔs¡T : myÓTà˝Ò´ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 $<ë´q>∑sY($Tsê´\>∑÷&É), ˚:<˚X¯+˝À, sêh+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Çy˚ ∫e] mìïø£\ì á $wüj÷· ìï ‘·«s¡˝À »s¡>∑uÀj˚T mìïø£˝À¢ Á|ü»˝Ò ìs¡ísTTkÕÔs¡ì $Tsê´\>∑÷&É myÓTà˝Ò´ p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶ nHêïs¡T. $Tsê´\>∑÷&É˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. m+|” >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY¬s&ç¶, ‘·T&ç <˚y˚+<äsY¬s&ç¶ ø£eT÷´ìdüTº\≈£î ø±\+ #Ó*¢+<äì yê]øÏ Çy˚ ∫e] mìïø£\ì Á|üø£{Ï+#·&É+ô|’ ô|’$<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. ì‘·´+ nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ ˙‹, ìC≤j·Tr‘√ |üì #˚ùd ø£eT÷´ìdüTº Hêj·T≈£î\qT Á|ü»\T <ä÷s¡+ #˚düTø√s¡Hêïs¡T. ø£eT÷´ìdüTº\ ñ<ä´eT |òü*‘·+>±H˚ md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé, C≤rj·T ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+, uÛÑ÷|ü+|æD°, dü+|òüT{Ï‘·, ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\≈£î |òü˝≤\T <äø±ÿj·THêïs¡T. sêqTqï mìïø£ ˝ À¢ ôd’ ‘ · + |ü ì #˚ ù d yê]H˚ Á|ü » \T ¬>*|ækÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À y˚eTT\|ü*¢ d”|”m+ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù sêe⁄ m˝≤¢¬s&ç¶ ñHêïs¡T.

πø+ÁBj·T $<ë´\j·T+ d”≥¢ uÛÑØÔøÏ <äs¡U≤düTÔ\ nVü‰«q+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 q˝§Z + &É $<ë´$uÛ ≤ >∑ + 2014` 2015 $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ πø+ÁBj·T $<ë´\j·T+ q˝§Z+&É˝À ¬s+&√ ‘·s>¡ ‹∑ qT+∫ ‘=$Tà<√ ‘·s>¡ ‹∑ es¡≈î£ @s¡Œ&çq U≤∞\ uÛØÑ Ô ø√dü+ <äsU¡ ≤düT\ Ô T ÄVü‰«ìdüTqÔ ï≥T¢ Ä $<ë´\j·T+ Á|æì‡|ü˝Ÿ #·\|ü‹‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì πø+ÁBj·T $<ë´\j·T+˝À áHÓ\ 15e ‘˚B es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ÇkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. |üP]Ô#d˚ qæ <äsU¡ ≤düT\ Ô qT áHÓ\ 15q eT<Û ë ´Vü ≤ ï+ ˇ+{Ï >∑ + ≥ es¡ ≈ £ î d” « ø£ ] kÕÔ e Tì $e]+#ês¡T. πø+Á<ä sêhÁ|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

ø±o˝À yÓ÷&û... ;CÒ|˝” À ø=‘·Ô y˚&!ç yês¡D≤dæ, @Á|æ˝Ÿ 4 ˝Àø˘düuÛÑ≈£î 80 eT+~ m+|”\qT |ü+ù| ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ nìï bÕغ\≈£L ø°\ø£y˚T. nø£ÿ&É ¬>*∫q yês¡T <˚X¯ sê»ø°j÷· \qT XÊdækÕÔsT¡ . >∑‘· mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt j·T÷|” qT+∫ nq÷Vü≤´+>± 20 es¡≈£L d”≥T¢ ¬>\T#·T≈£î+~. πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚dæ+~. á kÕ] ≈£L&Ü ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ C≤rj·T sê»ø°j÷· \ rs¡T‘ÓqTï*ï XÊdæ+#·uÀ‘√+<ë? ñ‘·sÔ Á¡ |ü<X˚ Ÿ <˚XÊìøÏ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L mì$T~ eT+~ Á|ü<ÛëqeT+Á‘·T\qT Ç∫Ã+~. HÓÁVüA, ˝≤˝Ÿ ãVü≤<ä÷sY XÊÅdæ,Ô Ç+~sê >±+BÛ, sêJyé >±+BÛ, $X¯«Hê<∏é Á|ü‘ê|t dæ+>¥, #·s¡DY dæ+>¥, #·+Á<äX‚KsY, n≥˝Ÿ _Vü‰Ø\T ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ qT+∫ ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤+∫q yêπs. 1989˝À njÓ÷<Ûä´ ñ<ä´eT+ }‘·ø£Ás¡‘√ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À _C…|æ C…+&Ü m–]+~. 1998˝À 37 XÊ‘·+ z≥T¢, 62 d”≥q¢ T kÕ~Û+∫ ‹s¡T>∑T˝Òì X¯ø>ÔÏ ± m~–+~. ø±˙ 2002 ‘·sT¡ yê‘· qT+N _C…|æ Á>±|ü⁄ H˚\ #·÷|ü⁄˝Ò #·÷k˛Ô+~. ˇø£ |ü⁄wüÿs¡ ø±\+ bÕ≥T nø£ÿ&É ø±cÕj·T >∑es¡ïyÓT+≥T ø£˙dü #Ûêj·T\T ≈£L&Ü ˝Òe⁄. 2009 ˝Àø˘duü ÑÛ mìïø£˝À¢ bÕغ 17 XÊ‘·+ z≥¢‘√ dü]ô|≥Tº≈î£ ì, j·T÷|” sê»ø°jT· Hê\T>∑T dü+Ô uÛ≤˝≤≥˝À Hê\T>√ kÕúHêìøÏ ~>∑C≤]+~. Ä ‘·sT¡ yê‘· 2012 nôd+;¢ mìïø£˝À¢ n<˚ø<£ ä∏ ]|”{Ÿ nsTT+~. á kÕ] eTs√ s¬ +&ÉT XÊ‘·+ z≥T¢ ‘·>±ZsTT. yêCŸ ù|sT÷ sê»ø°jT· dü H ê´dü + , bÕغ ø Ï dü ¬ s ’ q H˚ ‘ · è ‘· « + ˝Ò ø £ b ˛e&É + , bÕغ ø Ï yÓqTï<äqTï>± ñqï Áu≤Vü≤àD, sê»|ü⁄Á‘· esêZ\ H˚‘·\ eT<Ûä´ ≈£îeTTà˝≤≥, e÷J eTTK´eT+Á‹ ø£fi≤´DY dæ+>¥ bÕغì M&É≥+‘√ #Ó˝≤¢#<Ó s¬ä q’ z;d” z≥T u≤´+ø˘ e+{Ï$ _C…|ìæ ≈£î+>∑BXÊsTT. Ç+‘˚ ø±ø£ ã©j·TyÓTqÆ ÁbÕ+rj·T≈£î\ bÕغ\ e\¢ _C…|æ |üP]Ô>± <Óã“‹qï~. j·÷<äyé eTTdæ+¢ z≥¢‘√ eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé Hêj·Tø£‘«· +˝Àì düe÷CŸ yêB bÕغ, <ä[‘·, eTTdæ+¢ ø±+_H˚wHü ‘é √ e÷j·÷e‹ H˚‘·è‘·«+˝Àì ãVüQ»q düe÷CŸ bÕغ\T C≤rj·T bÕغ\qT <Óã“rXÊsTT. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·+ ñqï≥Tº+&ç ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ _C…|æ˝À

kÕs¡«Á‹ø£ Hê$TH˚wüHé˝À.. .z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À es¡Tdü dü+K´ qyÓ÷<äT #˚j·÷* ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, XÊdüqdüuÛÑ, bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüHé bòÕs¡+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z z≥s¡¢ C≤_‘ê˝Àì ‘·eT z≥s¡T es¡Tdü dü+K´qTqyÓ÷<äT #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, mìïø£\ n~Ûø±] ∫s¡+Je⁄\T ‘Ó * bÕs¡ T . Hê$TH˚ w ü H é <ëK\T #˚ ù d dü + <ä s ¡ “ ¤ + ˝À eTTì‡bÕ*{° , C… & û Œ {° d ” , m+|” { ° d ” mìïø£ \ ≈£ î dü + ã+~Û + ∫q z≥s¡ ¢ C≤_‘ê˝Àì es¡ T dü dü+K´\TqyÓ÷<äT #˚jT· sê<äHêïs¡T. M{Ïì qyÓ÷<äT #˚ùdÔ ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑Ts¡e⁄‘êj·Tì#ÓbÕŒs¡T. ¬s$q÷´ XÊK ‘·j·÷s¡T#˚dæq z≥s¡¢ C≤_‘êqT e÷Á‘·y˚T |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îì es¡Tdü dü+K´ Hê$TH˚wüHé bòÕs¡+˝À qyÓ÷<äT #˚ j · ÷ \ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . á $wü j · ÷ ìï b˛{° #˚ ù d nuÛÑ´s¡Tú\T |ü]o*+#ê\ì ø√sês¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 q˝§Z+&É q˝§Z+&É˝Àì sêe÷qT»Hé •ø£D å øπ +Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ {°{d° ” Á|üyX˚ ¯ |üØø£ôå |’ ñ∫‘· ne>±Vü≤q dü<dä Tü ‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä dü+düú &Ó’¬sø£ºsYø°düs¡ l<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î q˝§Z+&É˝Àì sêe÷qT»Hé •ø£åD πø+Á<ä+˝À á dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. |ü⁄düÔø£ s¡#·sTT‘· C≤Hé¬s&ç¶, >∑DÏ‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ms¡j·T´es¡à, ôd’Hé‡ düu…®≈£îºô|’ bÕ˝≤«sTT s¡$, Hê>∑j·T´, kÕ+|òæTø£XÊg+ô|’ j·÷<ä–], Ç+–¢wôt |’ õ‘Ó+<äss¬Y &ç\ ¶ T ne>±Vü≤q ø£*ŒkÕÔsì¡ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡T\ ú T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì ø√sês¡T. $esê\≈£î #·sy¡ êDÏ HÓ+.7396383691˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

|ü~ |üØø£å $<ÛäT\ qT+∫ &ûy√ ‘=\–+|ü⁄ q˝§Z+&É : õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ »]–q Ç+–¢wtù||üsY`2 |üØø£å˝À $<ÛTä \qT ìs¡ø¢ ´å£ + #˚dæ |üØøå±øπ +Á<ä+˝À nqTe÷qdüŒ<ä+>± e´eVü≤]+∫q &çbÕs¡TºyÓT+≥˝Ÿ n~Ûø±]ì ‘=\–dü÷Ô ñ ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø nj·÷´sTT.

ø=‘·Ô #Ó’‘·q´+ ô|\T¢ãT≈£î‘√+~. _C…|æ |ü≥¢ z≥s¡¢˝À ø=‘·Ô ÄdüøÏÔ ô|s¡T>∑T‘√+~. BìøÏ ‘√&ÉT qπs+Á<ä yÓ÷&û yês¡D≤dæ qT+∫ b˛{° #˚ j · T &É + ‘√ ø£ ˙ dü + ‘· ÷ s¡ T Œ ñ‘· Ô s ¡ Á |ü < ˚ X Ÿ , |ü • ÃeT ;Vü‰sY\˝Àì q\uÛ’… j·÷uÛ’… kÕúHê˝À¢ _C…|øæ Ï mq˝Òì kÕqT≈£L\‘· @s¡Œ&ç+~. yês¡D≤dæ ‘=* qT+N Væ≤+<äT‘·« ø£+#·Tø√≥. njÓ÷<Ûä´ ˝À sêeT»qàuÛÑ÷$T ñ+fÒ, ø±o˝À $X¯«Hê<∏ä eT+~s¡+ñ+~. njÓ÷<Û´ä ˝≤>±H˚ ø±o eT+~s¡+ ≈£L&Ü <ë&çøÏ >∑T¬s’+~. ø±o˝Àì C≤„qyê|” eTd”<äT kÕúq+˝À eT+~sêìï ì]à+#ê\qï &çe÷+&é ≈£L&Ü #ê˝≤ bÕ‘·~. n+<äTπø Çø£ÿ&É Væ≤+<äT‘·« ôd+{ÏyTÓ +{Ÿ #ê˝≤ ã\+>± ñ+≥T+~. yÓ÷&û Çø£ÿ&ç qT+∫ ã]˝À ~>∑&É+ e\¢ _C…|æ Væ≤+<äT‘·« @C…+&Ü #Ó≈£îÿ #Ó<äs¡˝Ò<äqï dü+πø‘ê\T yÓfi≤ÔsTT. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À _C…|æøÏ u≤>± ø£*kıdüTqÔ ï eTs√ n+X¯+ ` n$T‘Y cÕ. >∑T»sê‘YøÏ #Ó+~q á $yê<ëdüŒ<ä _C…|æ H˚‘·≈£î j·T÷|” bÕغ |ü>±Z\T n|üŒ–+#ês¡T. Ç~ qπs+Á<ä yÓ÷&û m+‘√ Ä˝À∫+∫ rdüT≈£îqï ìs¡j í T· +. >∑‘· 14 @fi¯ó¢>± yÓ÷&û‘√ n‹ düìïVæ≤‘·+>± |üì#˚düTÔqï cÕøÏ #·ø£ÿì dü+kÕú>∑‘· HÓ’|ü⁄D≤´\THêïsTT. Äj·Tq >∑‘· ˇø£ÿ @&Ü~˝À j·T÷|”˝Àì 70 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ |üs´¡ {Ï+#ês¡T. eTq \ø£´å + 2014 ø±<äT. eTq \ø£´å + 2017 nôd+;¢ mìïø£\T nì Äj·Tq ø±s¡´ø£s¡Ô≈£î #ÓbÕŒs¡T. 401 ø±cÕj·T s¡<∏ë\qT Ç|üŒ{Ïπø 403 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À $düèÔ ‘·+>± ‹|ü⁄Œ‘·THêïs¡T. M≥ìï{Ï |ò*ü ‘·+>± j·T÷|” sê»ø°j÷· ˝À¢ e÷s¡TŒ e∫Ã+~. _C…|æ Á|ü<ëÛ q X¯Á‘·Te⁄ ø±+Á¬>dt, düe÷CŸ yêB bÕغ\T ø±e⁄. _md”Œj˚T nì bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î #ÓbÕŒs¡T. M≥ìï{Ï |òü*‘·+>± _C…|æ uÛ≤>∑´πsK ô|’øÏ m>∑u≤ø£&É+ yÓTT<ä˝…’+~. á mìïø£˝À¢ _C…|æ @ y˚Ts¡≈£î $»j· T + kÕ~Û d ü T Ô + ~? <˚ X ¯ sê»ø° j · ÷ \qT XÊdæ+#·>∑\T>∑T‘·T+<ë? ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ _C…|æ bÕ*≥ ñ‘·ÔeT Á|ü<˚XŸ ne⁄‘·T+<ë ˝Òø£ ñ‘·ÔÁ|ü<˚XŸ nsTT ≈£L#·T+≥T+<ë? á Á|üX¯ï\≈£î »yêãT\T ‘·«s¡˝À <=s¡ø£uÀ‘·THêïsTT.

ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[¨s N][µ∂R Li≤R∂LS™´sVry*≠sV ˙ ¡x§¶‹ª[ ΩR =™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS LRi¥R∂Li\|ms ElLi[giR VªRΩV©´sı N][µ∂R Li≤R∂LS™´sVry*≠sV

C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\≈£î dæ<ä∆+ ø±yê* ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, õ˝≤¢˝À áHÓ\ 6, 11 ‘˚B˝À¢ »s¡T>∑qTqï C…&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\≈£î düs¡«+ dæ<ä∆+ø±yê\ì CÒd” Vü ≤ ]»eVü ≤ sY ˝ ≤˝Ÿ ø√sês¡ T . Äض y √, m+|” & û y √\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q M&çj÷Ó ø±qŒ¤s¬ H釽À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. z≥T Vü ≤ ≈£ î ÿ ø£ * –q yês¡ + <ä ] øÏ z≥s¡ T dæ ¢ | t \ T n+<ä C Ò j · ÷ \Hêïs¡ T . b˛*+>¥ π ø +Á<ë˝À¢ $<ä T ´‘· T Ô , ‘ê>∑T˙s¡T Ç‘·s¡ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. z≥s¡T qyÓ÷<äT≈£î e∫Ãq <äsU¡ ≤düT\ Ô qT yÓ+≥H˚ |ü]o*+∫ ‘·>T∑ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ dæã“+~øÏ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ‡ n+<äCÒj·÷\ì $e]+#ês¡ T . eT+&É ˝ ≤\≈£ î |” y √, @|” y √, dü÷ø£Î|ü]o\≈£î\≈£î yÓ+≥H˚ ñ‘·sÔ T¡ «\T n+<äCj Ò ÷· \ì #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ kÕeTÁ–ì düÁø£eT+>± dü]|ü&˚ $<Ûä+>± |ü+|æD° #˚j÷· \ì ‘Ó*bÕs¡T. M&çj÷Ó ø±qŒ¤s¬ H釽À @CÒd” yÓ+ø£Á{≤yé, |ü]o\≈£î\T Á|æjT· <ä]Ùì, d”áy√ <ëyÓ÷<äss¬Y &ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 05 `04` 2014

m˙ºÄsY yês¡düT\≈£î Ä<äs¡D @B? $»j·Tyê&É, @Á|æ˝Ÿ 4m˙ºÄsY ‘·qj·TT&ÉT u≤\ø£èwüí kı+‘· õ˝≤¢ ø£ècÕí qT+∫ b˛{° #˚kÕÔs¡qï Á|ü#ês¡+‘√ yês¡düT&ç Á|üuÛ≤e+ m+‘·y˚Ts¡≈£î ñ+≥T+<äqï~ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. m˙ºÄsYqT Ä<ä]+∫q kı+‘· >∑&¶É Äj·Tq yês¡dTü \qT e÷Á‘·+ n+‘·>± |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äH˚ dü+>∑‹ >∑‘· mìïø£\ |òü*‘ê\qT #·÷ùdÔ ne>∑‘·eTe⁄‘·T+~. m˙ºÄsYqT bÕغ ô|{Ϻq ‘=*Hêfi¯¢˝À >∑T&çyê&É u≤>± Ä<ä]+∫+~. n<˚ >∑T&çyê&É Ä ‘·sê«‘· Vü≤]ø£èwüíqT Hê˝ÀZkÕúHêìøÏ |ü]$T‘·+ #˚d+æ ~. m˙ºÄsY dü«Á>±eT+ ìeTà≈£Ls¡T, n‘·Ôyê] }s¡T ø=eTs¡y√\T Á>±e÷\T >∑‘·+˝À >∑T&çyê&É nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ñ+&˚$. 2009 mìïø£\ Hê{ÏøÏ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü⁄q]«uÛ»Ñ q »s¡>&∑ +É ‘√ m˙ºÄsY kı+‘· Á>±eT+, n‘·Ô>±] }s¡T ¬s+&É÷ bÕeTÁs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝ÀøÏ e#êÃsTT. 1983 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T, 1985 eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü m˙ºÄsY >∑T&çyê&É qT+∫ b˛{°#j ˚ T· >± Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT »j·Tø£èwüí Çø£ÿ&É Á|ü#ês¡ u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 1983˝À m˙ºÄsY 26,538 z≥¢¢ yÓTC≤غ ‘Ó#·TÃø√>± 1985˝À πøe\+ 7,597z≥¢ yÓTC≤غ‘√H˚ ¬>\Tbı+<ës¡T. ø±>± m˙ºÄsY yês¡düT&ç>± u≤\j·T´ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–Hê n+‘·>± ø£*dæsê<äH˚ dü+>∑‹ >∑‘· mìïø£ \ |ò ü * ‘ê˝Ò ‘˚ ≥ ‘Ó \ ¢ + #˚ d ü T Ô H êïsTT. u≤\ø£ è wü í q T ô|qeT\÷s¡T |ü+|æ‘˚ m˝≤ ñ+≥T+<äì Ä˝À∫ùdÔ nø£ÿ&Ü es¡ Z b ˛s¡ T q&É T k˛Ô + ~. ¬ s +&É T esêZ \ T @ø£ + >± #· + Á<ä u ≤ãT düeTø£å+˝À ø=≥Tº≈£îH˚ es¡≈£î <ë]rdæq dü+>∑‹ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ +≥T+~. ô|qeT\÷s¡ T d” ≥ Tô|’ e÷J myÓ T ੇ yÓ ’ M ; sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, uÀ&˚ Á|ükÕ<é |ü≥Tº>± ñHêïs¡T. Ç~ #ê\<äqï≥Tº #·\kÕì |ü+&ÉT düreTDÏ #·\kÕì |ü<ëàe‹, $»j·Tyê&É q>∑s¡ e÷J y˚Tj·TsY |ü+#·TeT]Ô nqTsê<Ûä, <˚$H˚ì #·+Á<äX‚KsY ≈£L&Ü á d” ≥ Tô|’ ÄX¯ \ Tô|≥Tº ≈ £ î ì ‘· e T Á|ü j · T ‘êï\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ˇø£<äX¯˝À bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <˚$H˚ì ñ e÷eTùV≤X¯ « s¡ s êe⁄≈£ î yÓ T Æ \ es¡ + |ü ~ \+ ø±ø£ b ˛e&É + ‘√ ô|qeT\÷s¡T≈£î rdüTø=kÕÔs¡qï Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü kÕ–+~. yÓ’M; e÷Á‘·+ ‘·q≈£î d”≥T sê≈£î+fÒ #·+Á<äu≤ãT ‘·qj·TT&ÉT ˝ÀπøwtqT Çø£ÿ&ç qT+∫ b˛{°#s˚ TT+#ê\ì ø√s¡&+É bÕغ˝À ô|qT<äTe÷s¡+ ˝Ò|+æ ~. ‘êC≤>± u≤\ø£èwüí ù|s¡T $ì|æ+#·&+É ‘√ ÄXÊeVüQ\T u…+uÒ˝…‘·TÔ‘·THêïs¡T. >∑qïes¡+, ô|qeT\÷s¡T ≈£î<äs¡ø£b˛‘˚ ø£˙dü+ q÷õM&ÉT qT+#Ó’Hê u≤\ø£èwüíqT b˛{°øÏ ~+∫‘˚ m˝≤ ñ +≥T+<ä H ˚ <ëìô|’ Äj· T q nqTj· ÷ j· T T\T ˝… ø £ ÿ \T ø£&ÉT‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. á d”≥Tô|’ ÄX¯|ü&çq ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q e÷J myÓTà˝Ò´ eTT<ä›s¡uÀsTTq yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄≈£î s¡a\ø˘ ÇkÕÔsê? nH˚ ÄdüøÏÔø£s¡ #·s¡ÃkÕ>∑T‘√+~. πøe\+ {Ϭø{Ÿ ÇkÕÔ s ¡ q ï ÄX¯ ‘ √H˚ bÕغ e÷]à Ç|ü Œ {Ï π ø q÷õM&É T ˝À ø±sê´\j·÷ìï ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï eTT<ä›s¡uÀsTTq ø£düT‡ãTdüT‡eTH˚ Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. á s¡ø£+>± õ˝≤¢˝À @<√

ˇø£ #√≥ qT+∫ u≤\j·T´qT b˛{° #˚sTTùdÔ Äj·Tq Çy˚TCŸ $T–*q ìjÓ÷»eø£esêZ˝À¢q÷ |üì#˚düTÔ+<äqï #·+Á<äu≤ãT m‘·TÔ>∑&É u…&çdæø=fÒº Á|üe÷<ä+ ñ+<äì ‘Ó\T>∑T‘·eTTàfi¯ó¢ eT<Ûäq|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

ø£s&¡ TÉ >∑{qºÏ eTTsƒê >∑T≥Tºs≥¡ Tº ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , @Á|æ ˝ Ÿ 4 Çfi¯ ¢ ˝ À¢ ø Ï #=s¡ ã &ç ø£ ‘ · T Ô \ T, e÷s¡TD≤j·TT<Ûë\T #·÷|æ+∫ <ë&ç#˚dæ <√|æ&ûøÏ bÕ\Œ&çq eTTsƒê düuÛÑT´&çì, ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\qT ø=qT>√\T #˚dæq e´øÏÔì $÷sYù|≥ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. yê] qT+∫ 24 ‘·T˝≤\ q>∑ \ T kÕ«BÛ q + #˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T . eqdü ú * |ü ⁄ s¡ + @d” | ” Äq+<äuÛ≤düÿsY‘√ ø£*dæ &ûd”|” $X¯«Á|ükÕ<é BìøÏ dü+ã+~Û+∫ $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ $÷s¡{Ÿ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q bÕ‘·H˚s¡düTÔ&ÉT eTVü≤à<éÄdæ|òt (38) ø=H˚ïfi¯¢ÁøÏ‘·+ q>∑sêìøÏ e\kı∫à u≤u≤q>∑s˝ Y À dæsú |¡ &ü ç á ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q eTVæ≤fi¯qT $yêVü≤+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. Çø£ÿ&˚ ¬s+&ÉT ôV≤sTTsYôd\÷Hé <äTø±D≤\‘√bÕ≥T 20 Ä{À\qT øÏsêsTTøÏdü÷Ô J$düTÔHêï&ÉT. düT\Te⁄>± &ÉãT“\T dü+bÕ~+#ê\H˚ Ä˝À#·q‘√ ñ‘·sÔ Á¡ |ü<X˚ ≈Ÿ î£ #Ó+~q ø£s¡T&ÉT>∑{Ϻq H˚s¡düTÔ\T Ädæ|òt≈£î u≤e es¡düj˚T´ C≤$<é (32),n˝≤Ô|tò (22),ed”+, (22),•e (23)\qT q>∑sêìøÏ |æ*|æ+∫ ‘·q Ç+{À¢ ÄÁX¯j·T+ ø£*Œ+∫ <=+>∑‘· Hê\≈£î |ü<∏äø£+ |üHêïs¡T. ‘·q Ä{À˝À s¬ +&ÉTs√E\bÕ≥T q>∑s+¡ ˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\qT |ü]o*+#ês¡T. Ç˝≤ |òæÁãe] 19q $÷sYù|≥ õ˝…¢\>∑÷&É $T<∏äT˝≤q>∑sY˝À ìyêdüeTT+≥Tqï l<ÛäsY Ç+{À¢øÏ #=s¡ã&çq Ms¡T uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ô|’ <ë&ç#˚dæ ø£‘·TÔ\T #·÷|æ+∫ ø±fi¯ó¢ #˚‘·T\T ø£fÒºdæ 10 ‘·T˝≤\ q>∑\T, ôd˝Ÿbò˛qT¢ Ç‘·s¡ kÕeTÁ– <√#·T¬øfi≤¢s¡T. n<˚HÓ\ 22q ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq $÷sYù|≥ $sê{Ÿq>∑sY˝À ìyêdü e TT+≥Tqï &Üø£ º s Y yêeTqsêe⁄ Ç+{À¢ ø Ï #=s¡ ã &ç ø£‘·TÔ\T,Äj·TT<Ûë\‘√ <ë&ç#˚dæ 20 ‘·T˝≤\ q>∑\T, q>∑<äT, Ç‘· s ¡ edü T Ô e ⁄\T <√#· T ¬ ø fi≤¢ s ¡ T . <=+–*+∫q q>∑ \ qT j·÷≈£î‘Y|⁄ü sê˝Àì eTVü≤à<é Ç+‹j·÷EB›Hé n*j·÷dt dü+s√CŸ e<ä› ‘êø£≥Tºu…{Ϻ e∫Ãq &ÉãT“‘√ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ eTTsƒê yÓ[¢b˛>± $T–*q &ÉãT“\qT Ädæ|tò rdüT≈£îHêï&ÉT. $÷sYù|≥ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü≥º>± ôd’ãsêu≤<é, ôV’≤<äsêu≤<é b˛©düTùdºwüHé |ü]<ÛäT˝À¢ Á{≤|òæø˘ dæ>∑ïfi¯¢ e<ä› á`#Ûêq˝Ÿ≈£î |ü ≥ Tº ã &ç q Ä{À\ $esê\T ‘Ó | æ Œ +#ês¡ T . Ä{ÀHÓ + ãsY (@|”11{°@199)‘√ s¬ +&ÉT Ä{À\T ñ+&É&+É ‘√ <ëì j·T»e÷ì Ädæ|òtô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºô|{Ϻ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]+#·>± #˚dæq H˚sê\qT ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT. ø±>± ã+>±s¡+ ‘êø£≥Tº ô|≥Tº≈£îqï Ç+‹j·÷EB›Hé qT ≈£L&Ü n¬sdüTº #˚dæ 24 ‘·T˝≤\ q>∑\T kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. $T–*q yê] ø√dü+ Á|ü‘´˚ ø£ ãè+<ë\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|æq≥T¢ &ûd”|” yÓ\¢&ç+#ês¡T.

KeTà+ õ˝≤¢ q÷´dt e÷y√sTTdüT\º |ù s¡T‘√ >√&É|‘Áü ê\T, u≤´qs¡T¢ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+, eT+&É\+˝Àì $»j·T|üP]ø±\˙ dü]Vü≤<äT› ø=‘·Ô|ü*¢ s¡Vü≤<ë]ô|’ e÷y√sTTdüTº\ ù|s¡T‘√ >√&É|üÁ‘ê\T, u≤´qs¡ T ¢ Á|ü ‘ · ´ ø£ å e Tj· ÷ ´sTT. |ü ≥ º | ü > ∑ \ T Çø£ ÿ &É e÷y√sTTdüTº yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ @]j·÷ ø£$T{° ù|s¡T‘√ u≤´qs¡T¢ <äs¡Ùq$Te«&É+ dü+#·\qyÓTÆ+~. á HÓ\ 6q »s¡T>∑qTqï, ‘·«s¡˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï nôd+;¢, bÕs¡y¢ TÓ +≥T mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. z≥¢ ø√dü+ Á>±e÷\≈£ î e#˚ à sê»ø° j · T bÕغ \ Hêj· T ≈£ î \qT düeTdü´\ô|’ ì\Bj·÷\+≥÷ u≤´qs¡¢˝À ù|s=ÿqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈î£ b˛©düT\T yê{Ïì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

n–ïÁ|eü ÷<ä u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ kÕj·T+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 ;Ûe÷¢‘·+&Ü(p\÷s¡TbÕ&ÉT), eT+&É\+˝Àì bÕ|üø=\T¢ |ü+#êj·Tr ;Ûe÷¢‘·+&Ü˝À Ç{°e\ n–ï Á|üe÷<ä+˝À düs«¡ + ø√\ŒsTTq u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ yÓs’ ê ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT ˝≤e⁄&Ü´ sêeTT\T Hêj·Tø˘ Ä]úø£ kÕj·T+ n+<äCÒXÊs¡T. u≤~Û‘· ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Äj·Tq #˚‘T· \ MT<äT>± s¡÷.10y˚\T q>∑<Tä n+<äCXÒ Ês¡T. á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± Äj· T q e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ .. Á|ü » \≈£ î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç #˚‘H· q’Ó kÕj·T+ #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düsŒ¡ +∫ ˝≤e⁄&Ü´ Vü≤qTe÷, ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø=<äTeT÷] »>∑Hêï<Ûä+, sê+u≤ãT, nÁeTT, sê+<ëdt ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, l<ÛäsY, düTuÛ≤ì ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤<Ûqä T ~>∑$T+– |üØø£≈å î£ Vü‰»s¡T Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 H˚\ø=+&É|ü*¢,‘·+Á&ç #·ìb˛sTTq u≤<ÛäqT ~>∑$T+– |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å≈£î Vü‰»s¡j·÷´&ÉT z $<ë´]ú. á dü+|òüT≥q #√≥T#˚dTü ≈£î+~. ø√HêsTT>∑÷&Ó+˝À ‘·*‘¢ √ ø£*dæ ìyêdü+ ñ+≥Tqï Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ Ĭs>∑÷&Ó+ õ˝≤¢ |ü]wü‘T· Ô ñ qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À |ü<√ ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. ‘·+Á&ç u…»yê&É yÓ+ø£{Ï ø=DÏ»s¡¢ eT+&É\+ ‘·ì¬øfi¯¢˝À ñ +≥THêï&É T . Äj· T q eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + #· ì b˛j· ÷ &É T . ãT<Û ä y ês¡ + ‘· + Á&ç n+‘· ´ ÁøÏ j · T \≈£ î Vü ‰ »¬ s ’ q Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ H˚\ø=+&É|ü*¢˝Àì ôd+{Ÿ ÁbòÕHé‡dt ñ qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ πø+Á<ä+˝À Ä+>∑¢+ ¬s+&√ ù||üs¡T |üØø£å≈£î Vü‰»s¡j·÷´&ÉT. $<ë´]úì ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T z<ësêÃs¡T.

z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê*: ø£˝…ø£ºsY KeTà+ Á|üC≤kÕ«eT´ e´edü˝ ú À z≥T #ê˝≤ $\TyÓ+’ <äì ø£˝…ø£ºsY lqπsXŸ, md”Œ @M s¡+>∑Hê<∏é nHêïs¡T. b˛©düT XÊK Ä<Û«ä s¡´+˝À z≥s¡T #Ój‘·q´ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, Ä{À ø±]à≈£î\T Vü‰»¬s’q á ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ìï ø£ ˝ … ø £ º s Y , md” Œ C… + &Ü eP|æ sê´© ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. kÕúìø£ ô|$*j·THé yÓTÆ<ëq+ qT+∫ yÓ T T<ä ˝ … ’ q sê´© ø£ ˝ … ø £ º π s {Ÿ es¡ ≈ £ î ø=qkÕ–+~. á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± ø£ ˝ … ø £ º s Y , md” Œ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ z≥T <äT]«ìjÓ÷>∑+ ø±≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î Á|ü‹ z≥s¡T ‘·q z≥T Vü ≤ ≈£ î ÿqT $ìjÓ ÷ –+#· T ø=ì Á|ü C ≤kÕ«eT´ |ü]s¡ø£åD≈£î ‘√&ÉŒ&Ü\ì ø√sês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´˝À MTs¡T y˚ùd z≥T nH˚ Äj·TT<Ûä+ <ë«sê Hêj·T≈£î\T #·≥ºdüuÛÑ\≈£î yÓfi¯óÔHêïs¡ì, n˝≤+{Ï MT z≥TqT Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T¬s’ <äT]«ìjÓ÷>∑+ ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢˝À z{Ï + >¥ XÊ‘êìï ô|+#˚ + <ä T ≈£ î , z≥s¡ T qT #Ó j ‘· q ´|ü ] #˚ + <ä T ≈£ î Ç˝≤+{Ï ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T <√Vü ≤ <ä | ü & É T ‘êj· T Hêïs¡ T . zmdt & û ( |ü ] bÕ\q) yÓ.’ $.s¡eTD≈£îe÷sY, &ûmd”Œ u≤\øÏwHü sé êe⁄, »&ûŒ d”áz »j· T Á|ü ø ±XŸ Hêsêj· T D, eTTì‡|ü ˝ Ÿ ø£ $ Twü q sY lìyêdüsêe⁄, d”◊\T s¡eTDeT÷]Ô, kÕs¡+>∑bÕDÏ, s¬ Vü‰àHé, s¡y˚TXŸ, eT<ÛäTdü÷<äHé bÕ˝§ZHêïs¡T.

>√<ëe]˝À eTTì– Ç<äs› T¡ eTè‹ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 uÛÑÁ<ë#·\+ |ü≥ºD+ uÛÑÁ<ë#·\+ eT+&É\+ eTTs¡TeT÷s¡T e<ä › >√<ëe]˝À eTTì– Ç<ä › s ¡ T eTè‹ #Ó + <ës¡ T . Á|ü‘·´≈£åî\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê*˝≤ ñHêïsTT. á Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ô|qTã*¢ øödü\´(19), nbÕÿ ø±ØÔø(˘ 12) >√<ëe]˝À ã≥º\T ñ‹øÏ, kÕïq+ #˚XÊs¡T. Ç+{ÏøÏ e#˚à eTT+<äT eT+∫˙s¡T ‘êπ>+<äT≈£î >√<ëe]˝ÀøÏ ˝À‘·T ÁbÕ+‘êìøÏ yÓfi≤¢s¡T. Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ˙{Ï˝À eTTì–b˛‘·Tqï ˇø£]ì eTs=ø£s¡T s¡øÏå+#·uÀsTT eTè‘·T´yê‘·|ü&ܶs¡T. øödü\´ &Ó’{Ÿ({°{°d”) $<ë´]úì. <äTeTTà>∑÷&Ó+ eT+&É\+ ;ÛeTesêìøÏ #Ó+~q ø±ØÔø˘ @&√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´]ú. Ç‘·qT ‘·q ‘ê‘· Ç+{ÏøÏ yÓ[¢ ‹]–sêì ˝Àø±\≈£î yÓfi¯¢&É+‘√ u≤~Û‘· ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡j÷· ´s¡T. M]ì e÷J myÓ T à˝Ò ´ dü T qï+ sê»j· T ´ bò ˛ Hé <ë«sê |üsêeT]Ù+#ês¡T. á ≈£î≥T+u≤\qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ä]úø+£ >± Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.


6

|Á Cü ≤ CÀ´‹

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt ìy˚~ø£\T ìø£ÿ∫Ã>± ñ+&Ü* Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 Ms¡qïù|≥(eTVü≤ã÷uŸq>∑sY), : |”ôV≤#Yd” kÕúsTT˝À »]π> ø±s¡´Áø£eT\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q ìy˚~ø£\qT dü]>±Z rdüT≈£îsêyê\ì õ˝≤¢ yÓ’<ë´s√>∑´XÊK n~Ûø±] &Ü. kÕ«$T Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ yÓ<’ ´ä Äs√>∑´XÊK ø±sê´\j· T + ôV≤˝Ÿ Ô dü ÷ |ü s Y y Ó ’ » s¡ T ¢ , d” ô V≤#Y y √\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ˇø=ÿø£ÿs¡T ˇø√ÿs¡ø£+>± ìy˚~ø£\T rdüT≈£îsêe&É+ dü]ø±<äì nHêïs¡T. Bì<ë«sê õ˝≤¢kÕúsTT˝À ìy˚~ø£\T ‘·j÷· s¡T #˚jT· &É+˝À Çã“+<äT\T edüTÔHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. n+<äs¡T ˇπø s¡ø£yÓTÆq bòÕsêà{Ÿ˝À ìy˚~ø£\T rdüT≈£îsêyê\ì dü÷∫+#ês¡T. düeTj·T bÕ\q bÕ{Ï+#˚ $<Û+ä >± |üs´¡ y˚øD å£ #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ |üì#˚j·Tø£b˛‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À Áb˛Á>±+ n~Ûø±s¡T\T &Ü.l<ÛäsY¬s&ç¶, &Ü.X¯•ø±+‘Y, &Ü.ø£èwüí, |ü]bÕ\q n~Ûø±] ø=eT\j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. düø±\+˝À y˚‘·Hê\T sêe&É+ ˝Ò<äì Äj·T÷wt yÓ’<äT´\T ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢ yÓ’<ë´s√>∑´XÊK n~Ûø±] kÕ«$Tì ø£*XÊs¡T. Bì ø±s¡D+>± Ä]úø£ Çã“+<äT\T edü T Ô H êïj· T ì ‘Ó * bÕs¡ T . y˚ ‘ · H ê\ $wü j · T +ô|’ ñ qï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘êqì &ûm+ôV≤#Yy√ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nj·T÷wt ùde\qT õ˝≤¢yê´|ü+Ô >± $dü]Ô +#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

e´j·T |ü]o\≈£î\‘√ ø£˝…ø£ºsY düMTø£å Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 ø£˝…ø£ºπs{Ÿ,: πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ kÕ<Ûës¡D mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À e´j·T |ü]o\≈£î\T ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢≈£î #˚ s ¡ T ≈£ î Hêïs¡ T . á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± yê]‘√ ø£ ˝ … ø £ º s Y m+.–]C≤X¯+ø£sY ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì ‘·q >∑~˝À Á|ü‘˚´ø£ dü e ÷y˚ X ¯ + ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . π ø +Á<ä mìïø£ \ dü + |ò ü T + Ä<˚XÊqTkÕs¡+ õ˝≤¢˝À nuÛÑ´s¡Tú\ Ks¡TÃ, ìy˚~ø£\ô|’ e´j·T |ü]o\≈£î\T mdt.uÛÑ{≤º#Ûê]® ◊ÄsYmdt, {Ï.X¯+ø£sY ◊ÄsYmdt, yÓ÷Vü≤Hé>√|ü⁄, _.Á|ü<ÛëHé |üs¡´y˚øÏå+#·qTHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ õ˝≤¢˝À #˚|{ ü qºÏ nìï s¡ø±\ n+XÊ\qT ø£˝…ø£ºsY yê]øÏ $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À nuÛ´Ñ s¡T\ ú e´j·T|ü]o\q¬ø’ Á|ü‘´˚ ø£ cÕ&√ ]õdüsº T¡ ¢ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À >∑‘˚&Ü~ qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê \øå± 9y˚\ eT+~ ø=‘·Ô z≥s¡ ¢ q T #˚ ] Œ+#· & É + »]–+<ä H êïs¡ T . md” Œ &ç . Hêπ > +Á<ä ≈ £ î e÷sY e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ >∑ ‘ · mìïø£ ˝ À¢ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 3y˚\ u…’+&√esY πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·T>± á @&Ü~ Ç|üŒ{Ïπø 7y˚\ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. düeTkÕ´‘·àø£ b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT >∑T]Ôdü÷Ô e÷´|æ+>¥ ‘·j÷· s¡T #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $uÛ ≤ >±\T |ü ] o*+∫q |ü s ¡ ´ y˚ ø £ å ≈ £ î \T..: ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì |ü]cÕÿs¡+, Á|ü‘˚´ø£+>± @sêŒ≥T #˚dæq |üPs¡« |ü]o\q $uÛ≤>∑+, Hê$TH˚wqü ¢ d”«ø£sD ¡ $uÛ≤>±\qT e´j·T |ü]o\≈£î\T |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·÷ $uÛ≤>±˝À¢ #˚|üfÒº |üqT\T, Á|ü»\≈£î n+<˚ ùde\qT ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡ T . |ü ] cÕÿs¡ + õ˝≤¢ Á|ü » \≈£ î m+‘√ ñ |üjT· Tø£+Ô >± ñ+<äì e´j·T |ü]o\≈£î\T n_Ûq+~+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ CÒd” m˝Ÿ.X¯s¡àHé, &ûÄs√« sê+øÏwüHé, »&ûŒ d”áy√ s¡M+<äsY, @y√ ø£èwüí≈£îe÷sY, d”`ôdø£åHé ‘·Vü≤o˝≤›s¡T #·+<äsYsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

Ädæ|Ô qü Tï ãø±sTTô|’ y˚˝≤ìøÏ j·T‘·ï+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 eq|ü ] Ô : eq|ü ] Ô ˝ Àì z ø±sê´\j· T uÛ Ñ e q+ ‘ê\÷≈£î ÄdæÔ|üqTï ãø±sTTì edü÷\T #˚ùd+<äT≈£î |ü ⁄ s¡ b Õ\ø£ dü + |ò ü T + n~Û ø ±s¡ T \T Ä uÛ Ñ e q+˝Àì edüTÔkÕeTÁ–ì y˚\+ y˚ùd Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯+ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. |ü≥D º sƒêD≤ b˛©düT\T, |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òTü + dæã“+~‘√ ¬ s yÓ q ÷´ n~Û ø ±] ø±sê´\j· ÷ ìøÏ #˚ s ¡ T ≈£ î Hêïs¡ T . |ü≥D º +˝Àì m˝Ÿ◊d” ø±sê´\j·T+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï uÛeÑ q+ ‘ê\÷≈£î Ädæ|Ô qü Tï ãø±sTT 2011, @Á|æ˝Ÿ qT+∫ 2014 e÷]à es¡ ≈ £ î s¡ ÷ .3,65,038\T ñ+~. á |ü q Tï ø£{≤º\+≥÷ mìïkÕs¡T¢ H√{°dTü *∫ÃHê uÛeÑ q+ j·T»e÷ì dü Œ +~+#· ˝ Ò < ä ì , <ë+‘√ m˝Ÿ ◊ d” ø±sê´\j· T + ñ qï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&É>±, eT÷&ÉT HÓ\\ ãø±sTT\T #Ó*+¢ #˚+<äT≈£î dæ<e∆ä Tj·÷´s¡ì, e#˚à HÓ\ qT+∫ HÓ\HÓ˝≤ Ädæ Ô | ü q Tï #Ó * ¢ k ÕÔ e Tì #Ó | ü Œ &É + ‘√ y˚ ˝ ≤ìï $s¡$T+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 05 `04` 2014

Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› ◊{° dü+düú. . yÓTÆÁø√kÕ|òtº ¬s&Üà+&é, @Á|æ˝Ÿ 3: yÓTÆÁø√kÕ|òtº ø±s√ŒπswüqT... Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› dü+düú. Á|ü|ü+#· yê´|üú+>± ñqï nìï XÊK\qT ø£\T|ü⁄ø=ì, y˚T 2004 Hê{ÏøÏ á dü+düú˝À düTe÷s¡T>± 50,000 eT+~ ñ<√´>∑ T \T |ü ì #˚ d ü T Ô H êïs¡ T . nyÓ T ]ø± dü + j· T Tø£ Ô sêÅcÕº\˝Àì yêwæ+>∑ºHé sêh+˝Àì ¬s&Üà+&é q>∑s¡+˝À Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+ >∑\ á dü+düú 1975e dü+e‘·‡s¡+˝À _˝Ÿ >π {Ÿ‡, b½Ÿ n˝…Hé nqT Ç<ä›s¡T $TÁ‘·T\T kÕú|æ+∫Hês¡T. á dü+düú $$<Ûä s¡ø±˝…’q ø£+|üP´≥s¡T |ü]ø£sê\≈£î $$<Ûä s¡ø±\sTTq kÕ|òü⁄ºy˚sY n_Ûeè~› |üs¡#·&É+, ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+, ˝…’ôdHé‡\T Çe«&É+ eT]j·T÷ düVü≤ø±s¡+ n+~+#·&É+ #˚düTÔ+~. yÓTÆÁø√kÕ|òtº $+&√dt Ä|üπs{Ï+>¥ dædüºyéT eT]j·T÷ yÓTÆÁø√kÕ|òtº Ä|ò”dt n‘·´+‘· Á|üeTTKyÓTÆq, Á|üC≤<äs¡D bı+~q kÕ|òü⁄ºy˚sY ñ‘·Œ‘·TÔ\T. á ¬s+&ÉT kÕ|òü⁄ºy˚s¡T¢ düTe÷s¡T>± &Ódtÿ`{≤|t ø£+|üP´≥s¡T˝À n{À Ç{À |üP]Ô yê{≤ì ø£*– ñHêïsTT. yÓTÆÁø√kÕ|òtº ¬s&Üà+&é Ä|ò”düT, Ç+<äT düTe÷s¡T>± 80 \ø£å\ #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\ yÓ’XÊ\´+ (750, 000 #·<äs¡|ü⁄ $÷≥s¡T¢), 28,000 eT+~ ñ<√´>∑T\T ñHêïs¡T. M] ‘·s¡Tyê‹ $+&√düT Ä|üπs{Ï+>∑T dædüºeTT nsTTq $+&√dt $kÕº 2006˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝Àì ø=ìï $wüj·TeTT\T: &çyÓ’E\≈£î eT]+‘· >=|üŒ düVü≤ø±s¡eTT (ñ <ëVü≤s¡D≈£î $÷&çj·÷ ù|¢j·Ts¡T¢), @sTTs√ nì |æ\eã&ÉT, eT]+‘· >=|üŒ j·T÷»sY Ç+≥sY ù|òd÷ü , yÓTÁ{À nì |æ\eã&ÉT |”&ûj·T|òt ˝≤+{Ï bòÕπsà{Ÿ, &Ódtÿ{≤|t˝ÀìøÏ Áø=‘·Ô XÀ<Ûäq e´edüú, Ç+ø± #ê˝≤ #ê˝≤ ø=‘·Ô |ò”#·s¡T¢ #˚s¡Ãã&çHêsTT. yÓTÆÁø√kÕ|òtº ‘·q mø˘‡ u≤ø˘‡q≈£î eTs=ø£ ø=‘·Ô es¡¸qT $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä›+ #˚düTÔ+~, Bìì mø˘‡ u≤ø˘‡ 360 nì |æ\TdüTÔHêïs¡T. á mø˘‡ u≤ø˘‡qT yês¡T $+&√dt $kÕº, $+&√dt $÷&çj·÷ ôd+≥sY‘√ ø£*|æ z >=|üŒ $H√<ä|üs¡yÓTÆq $|ü¢e+ rdüT≈£îsêyê\ì Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. Ç{°e\ dü+düú n~Ûø±s¡T\T #˚dæq ñ|üHê´kÕ\T, yê´K´\ <ë«sê z $wüjT· + ns¡eú Te⁄‘·T+~, n~ @$T≥+fÒ ÇVü≤ qT+&ç dü+düú ‘·≈£îÿe <Ûäs¡, n+<äT≈£î ø=q+&ç nH˚ dæ<ë›+‘êìï e~* eT+∫ HêD´‘·, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ks¡TÃ\qT ‘·–ZkÕÔ+ nì #Ó|æŒ neTàø±\T #Ój·T´uÀ‘·THêïs¡T nì. yÓTÆÁø√kÕ|òtº düVü≤ìsêà‘· bÕ˝Ÿ n˝…Hé _˝Ÿ π>{Ÿ‡qT ø£\e&ÜìøÏ n‘·ì >∑~ e<ä›≈£î ˇø£ |üÁ‹ø£qT rdüT≈£îì e#êÃ&ÉT. n~ Á|ü|ü+#·eTT˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï yê´bÕs¡ |üs¡yÓTÆq yÓ÷&É˝Ÿ‡ yÓTÆÁø√`ø£+|üP´≥sY. _˝Ÿπ>{Ÿ‡ ø±*bò˛]ïj·÷˝À »]–q Ä˝Ÿ~∏+>¥‡ &çõ≥˝Ÿ ø±qŒ¤¬sH釽À yÓTÆÁø√kÕ|òtº 2009˝À $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï $+&√dt`7˝À ≥#YÅd”ÿHé dü<äTbÕj·T+ @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº Á|üø£≥q #˚XÊs¡T. $+&√dt $kÕº yÓs¡¸Hé ‘·s¡Tyê‘· $&ÉT<ä\ #˚jT· uÀj˚T $+&√dt`7˝À ñ+&˚ eT©º≥#Y Ç+≥sYù|òdt <ë«sê Ç|üŒ{Ï<ëø± eTÚdt #˚ùd |üqT\ìï+{Ï˙ eTq #˚‹y˚fi¯¢‘√H˚ #˚ùd˝≤ s¡÷bı+~+∫q≥Tº yÓTÆÁø√kÕ|òtº #ÓãT‘√+~. Ç|ü Œ {Ï < ëø± ø=ìï ôV’ ≤ m+&é yÓ T Tu… ’ ˝ Ÿ ‡ ≈£ î e÷Á‘· y ˚ T

|ü]$T‘·yÓTÆq á ≥#YÅd”ÿHé dü<äTbÕj·T+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£+|üP´≥s¡¢≈£î yê&ÉT≈£îH˚˝≤ s¡÷bı+~+#˚ Á|üj·T‘·ï+ ˇø£ $|ü¢yê‘·àø£ e÷s¡TŒ nì#Ó|üŒe#·TÃ. $kÕº ‘·s¡Tyê‘· ‘·eT dü+düú qT+&ç $&ÉT<ä\j˚T´ dü]ø=‘·Ô Ä|üπs{Ï+>¥ dædüº+ $+&√dt`8 ‘·sê«‹ yÓs¡¸Hé eT©º≥#Y Ç+≥sYù|òdt ø£*– ñ+≥T+<äì, Çø£ô|’ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T eTÚdt‘√ ø±≈£î+&Ü, y˚*‘√H˚ ø£+|üP´≥sYqT Ä&ç+#·e#·Ãì _˝Ÿπ>{Ÿ‡ Á|üø£{Ï+#ês¡T. $+&√dt`8 eT©º≥#Y Ç+≥sYù|òdt‘√ s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq Áù|s¡D j·÷|æ˝Ÿ dü+düú $&ÉT<ä\ #˚dæq ◊bò˛Hé nì #Ó|üŒe#·TÃ. ≥#YÅd”ÿHé kÕ|òtºy˚sY‘√ s¡÷bı+~q ◊bò ˛ Hé $&É T <ä ˝ … ’ q 11 e÷kÕ\˝ÀH˚ <ë<ë|ü ⁄ 60 \ø£ å \ Vü ‰ ´+&é ô d≥T¢ neTTà&É T b˛e&É + _˝Ÿ π > {Ÿ ‡ qT Ä˝À#· q ˝À |ü&d˚ +æ <äì e÷¬sÿ{Ÿ esêZ\ $X‚w¢ D ü . $+&√dt`7˝Àì ≥#YÅd”ÿHé Ç+≥sY ù |ò d t <ë«sê ø£ + |ü P ´≥sY $ìjÓ ÷ >∑ < ës¡ T \T $$<Û ä n|æ¢πøwüqT¢ zô|Hé #˚j·÷\Hêï, ø√¢CŸ #˚j·÷\Hêï, bò˛{À\T, M&çjÓ÷\T #·÷&É≥+ <ä>∑Z]ï+N Á|ü‹B ≥#Y ø£+Á{À˝Ÿ‡‘√H˚ #˚j·Te#·TÃ. ≥#YÅd”ÿHé Ä|üπs{Ï+>¥ dædüº+ n|æ¢πøwüq¢ s¡÷|üø£\Œq˝À ìeT>∑ïyÓTÆq yÓTÆÁø√kÕ|òtº 2008 ∫es¡q>±˙, 2009 yÓTT<ä{À¢>±˙ $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düqï<ä∆eTe⁄‘√+~. yÓTTu…’˝Ÿ bò˛q¢ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ s¡÷bı+~+∫q $+&√dt yÓTTu…’˝Ÿ kÕ|òü⁄ºy˚sY≈£î eT]ìï |ò”#·sY‡qT CÀ&ç+∫ ø=‘·Ô yÓs¡¸HéqT $|òüDÏ ˝ÀìøÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. $+&√dt yÓTTu…’˝Ÿ bòÕ¢{ŸbÕ+ Ä<Ûës¡+>± |üì#˚ùd yÓTTu…’˝Ÿ bò˛Hé‡, kÕàsYºbò˛Hé‡\˝À ø=‘·Ô |ò”#·sY‡‘√ ‘·j·÷¬s’q eT÷´õø˘ yÓs¡¸Hé\qT á kÕ|òtºy˚sY n+~düTÔ+<äì yÓTÆÁø√kÕ|òtº yÓTTu…’˝Ÿ ø£eT÷´ìπøwüHé‡ d”ìj·TsY yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ Ä+&û ©CŸ yÓ\¢&ç+#ês¡T. yÓTÆÁø√kÕ|òtº <äøÏåD ø=]j·÷≈£î #Ó+~q XÊyéTdü+>¥ m\Åø±ºìø˘‡, yÓ÷{Às√˝≤ Ç+ø˘, ‘Ó’yêHé≈£î #Ó+~q ôV’≤f…ø˘ ø£+|üP´≥sY‡ (ôV≤#Y{°d”) nX¯Swtf…ø˘ ø£+|üP´≥sY e+{Ï dü+düú\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ yÓTÆÁø√kÕ|òtº á kÕ|òü⁄ºy˚sYqT s¡÷bı+~+∫+<äì Ä+&û ©CŸ ‘Ó*bÕs¡T. á kÕ|tºy˚sY Ä|æ˝Ÿ Ç+ø˘ ø£+ô|˙øÏ #Ó+~q ◊bò˛Hé, u≤¢ø˘ u…ÁØ &çyÓ’CŸ, |òHæ ˝ é ≤+&é‡ H√øÏj÷· e+{Ï Vü‰´+&é ôd≥¢˝À Ĭø‡dt ne⁄‘·T+<äì, á $+&√dt yÓTTu…˝ ’ Ÿ kÕ|ò⁄ü yº s˚ ‘Y √ ôd˝Ÿb˛ò Hé <ë«sê q∫Ãq bÕ≥\qT $qe#·TÃqì yÓTÆÁø√kÕ|òtº $e]düTÔ+~. j·÷VüA ø=qT>√\Tø√dü+ yÓTÁÆ ø√kÕ|òºt 47.5 _*j·THé &Ü\s¡T¢ #Ó*kÕÔeTì Á|ü‹bÕ~+∫+~. n+fÒ j·÷VüA ùwsY ˇøÏÿ+{ÏøÏ 33 &Ü\s¡T¢ Çe«&ÜìøÏ yÓTÆÁø√kÕ|òtº eTT+<äTø=∫Ã+<äqqïe÷≥. nsTT‘˚ ùwsY≈£î 37 &Ü\s¡¢ #=|ü⁄Œq 57 _*j·THé &Ü\s¡¢qT Çyê«\ì j·÷¨ ø√]+~. >∑‘· |òæÁãe]˝À yÓTÆÁø√kÕ|òtº 44.6 _*j·THé &Ü\s¡T¢ ÇkÕÔeTì `ùwsYøÏ 31 &Ü\s¡T¢` yÓTT<ä≥ Á|ü‹bÕ~+∫Hê, #·sá \ Áø£eT+˝À Ä yÓT‘êÔìï ô|+∫+~. ø±˙ á $©q Á|ü‹bÕ<äqøÏ j·÷VüA n+^ø£]+#·ø£ b˛e≥+‘√ yÓTÆÁø√kÕ|òtº Á|üj·T‘·ï+ $|òü\eTsTT+~. ø=qT>√\T #˚j·÷\ì >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\T>± #˚dü÷Ô edüTÔqï Á|üj·T‘êï\≈£î kÕ|òtºy˚sY ~>∑Z»+ yÓTÆÁø√kÕ|òtº dü«dæÔ #Ó|æŒ+~.

b˛*+>¥ dæã“+~øÏ uÛÀ»q, edü‹ kÂø£sê´\T @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 4): b˛*+>¥ dæã“+~øÏ uÛÀ»q, edü‹ kÂø£sê´\ @sêŒ≥T¢˝À nkÂø£s¡´+ ø£*–‘˚ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] dæ<ë∆sY∆C…’Hé nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 2 $&É ‘ · \ T>± ìs¡ « Væ ≤ +#˚ »&é | æ { Ï d æ , j· T +|æ { Ï d æ b˛*+>¥ ìsê«Vü≤D≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛*+>¥ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ dæã“+~øÏ edü‹, uÛÀ»q @sêŒ≥T¢ô|’ m≥Te+{Ï ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·e<äì› Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. yÓTT‘·+Ô õ˝≤¢˝À 13 y˚\ 800 eT+~ b˛*+>¥ dæã“+~ ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± »]π> »&é|æ{Ïdæ, j·T+|æ{Ïdæ b˛*+>¥ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡ì M]øÏ dü+πøåeT Vü‰düº˝Ÿ‡ <ë«sê uÛÀ»q+, n˝≤ŒVü‰s¡+ yês¡T $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ b˛*+>¥ ùdºwüHé≈£î H˚s¡T>± n+~+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì ø£˝…ø£ºs¡T nHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘· m ìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ür eT+&É\+˝À Äj·÷ dü+πøåeT XÊK Vü‰düº˝Ÿ‡ <ë«sê b˛*+>¥ dæã“+~øÏ 5e ‘˚B sêÁ‹ uÛÀ»q+, b˛*+>¥ s√Eq (6e ‘˚B) ñ<äjT· + {Ï|Hæò ,é eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q+ H˚sT¡ >± Äj·÷ b˛*+>¥ dæã“+~øÏ n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. s¬ +&Ée$&É‘· m ìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ür eT+&É\+˝À Äj·÷ dü+πøåeTVü‰düº˝Ÿ‡ <ë«sê 10e ‘˚B sêÁ‹ uÛÀ»q+, b˛*+>¥ Hê&ÉT (11e ‘˚B) ñ<äj·T+ {Ï|òæHé, eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q+ @sêŒ≥T #˚kÕeTì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. m ìïø£\ ø£$÷wüHé Ä<˚XÊ\qT m +‘√ u≤<Ûä´‘·‘√ ìs¡«Væ≤düTÔqï b˛*+>¥ dæã“+~øÏ m ≥Te+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\>∑≈£î+&Ü n˙ï #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·÷ eT+&É\ kÕ∆sTT n~Ûø±s¡T\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À 2 y˚\ 749 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚kÕeTì M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ 2 y˚\ 504 b˛*+>¥ πø+Á<ë\ dæã“+~øÏ <ä>∑Zs¡˝Àì 250 kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT, _dæ, j·Tdt{Ï Vü‰düº˝Ÿ‡ <ë«sê Äj·÷ XÊK\ dü+πøåeT XÊU≤~Ûø±s¡T\T {Ï|òæHé, uÛÀ»Hê\qT Äj·÷ b˛*+>¥ øπ +Á<ë\≈£î yêVü≤Hê\T <ë«sê |ü+|æ+∫ b˛*+>¥

dæã“+~øÏ n+~+#˚ @sêŒ≥¢qT #˚kÕeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q 245 b˛*+>¥ ùdºwqü ¢ dæã“+~øÏ Äj·÷ Á>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<Ûäø£+ ìsê«Vü≤≈£î\ <ë«sê {Ï|òæHé, uÛÀ»q+ @sêŒ≥T#˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì ø£˝…ø£ºs¡T nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT ìsê«Vü≤D≈£î kÕ+|ò æ T ø£ d ü + π ø å e TXÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó ’ ¬ s ø£ º s ¡ T l ÄsY . eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄≈£î ìsê«Vü≤D≤ u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#êeTì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. »&é|æ{Ïdæ j·T+|æ{Ïdæ b˛*+>¥ dü+<äs¡“¤+>± &çÅdæºã÷´wüHé ôd+≥sY , ]ôd|ü¸Hé ôd+≥sY \ e<ä› ≈£L&Ü b˛*+>¥ dæã“+~øÏ uÛÀ»q edü‹ì @sêŒ≥T #˚kÕeTì >∑‘· m ìïø£˝À¢ »]–q ∫qï∫qï bıs¡bÕ≥¢qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îì ákÕ] b˛*+>¥ dü+<äs“¡ +¤ >± Á|ür dæã“+~øÏ düÁø£eT+>± uÛÀ» q @sêŒ≥T¢ n+<˚˝≤ edü‹ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#˚˝≤ ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T l dæ<ë∆sY∆C…’Hé nHêïs¡T. eTVæ≤fi≤ b˛*+>¥ dæã“+~øÏ edü‹ @sêŒ≥T¢ '` b˛*+>¥ $<ÛTä ˝À¢ bÕ˝§ZH˚ eTVæ ≤ fi≤ dæ ã “+~øÏ edü ‹ @sêŒ≥T¢ Äj· ÷ eT+&É ˝ ≤˝À¢ @sêŒ≥T#˚j÷· \ì $ÄsY z, $ÄsY @, n+>∑Hyé ê&û ø±s¡´ø£s\ Ô¡ ≈£î Ç|üŒ{Ïπø Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚kÕeTì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À b˛*+>¥ yÓT{°]j·T˝Ÿ‘√ bÕ≥T b˛*+>¥ dæã“+~ ‘·|Œü ìdü]>± Äj·÷ b˛*+>¥ øπ +Á<ë\˝ÀH˚ ñ+&Ü\ì ø£˝ø… sº£ T¡ nHêïs¡ T . eTVæ ≤ fi≤ b˛*+>¥ dæ ã “+~øÏ e÷Á‘· + ø=+‘· yÓdüT\Tu≤≥TqT ø£*Œ+#êeTì Äj·÷ Á>±eT˝À¢ edü‘·T\T ñ qï dü+πøåeT Vü‰düºfi¯ó¢, Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\T, n+>∑Héyê&û ôd+≥s¡¢˝À eTVæ≤fi¯\≈£î edü‹ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì $˝ÒCŸ s¬ yÓq÷´ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#êeTì ø£˝ø… sº£ T¡ ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi≤ b˛*+>¥ dæã“+~ ãdü#ù˚ d ÁbÕ+‘·+˝À eTTK´+>± eTs¡T>∑T<=&ÉT,¢ Ç‘·s¡ kÂø£sê´\T ñ+&˚˝≤ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºs¡T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

|ü<eä ⁄\ ø√dü+ bÕغ\T e÷s=<äT› Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 ‘·\ø=+&É|ü*¢, |ü<äe⁄\ ø√dü+ bÕغ\T e÷s=<ä›ì, sê»ø°j·÷˝À¢ yê{Ïø£+fÒ íıs¡ey˚T >=|üŒ<äì ‘Ó<˚bÕ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ãø£ÿì q]‡+VüQ\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ π ø +Á<ä + ˝À ãT<Û ä y ês¡ + bÕغ »&û Œ {° d ” , m+|” { ° d ” nuÛÑ´s¡Tú\T, Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j÷· ´s¡T.

.ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVá qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ’¡¤«¡zms G{ms LSxtsÌ Q˚ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V §x ¶ ¶Lij Àÿ ¡V,¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ mx soLRiLiƵ∂[aPR *Lji

@\÷s¡T õ˝≤¢ q÷´dt z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>∑+|ô ’ sπ |ü⁄ sê´© Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 ø±øÏHê&É z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>∑+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·{≤ìøÏ áHÓ\ 3q ‘·\ô|{Ïqº ~«#·Áø£ yêVü≤q sê´© y˚dæq≥T¢ @|”m˙®y√ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ã÷]>∑ Äosê«<ä+, |æ‘êì Á‹Hê<Ûé ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø≥ £ q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. áHÓ\ 4q sêh eTTK´ mìïø£\ n~Ûø±] uÛqÑ «sY˝≤˝Ÿ ø±øÏHê&É edüTHÔ êïs¡ì, Äj·Tq sê´©˝À bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑ + ≥\≈£ î ø£ ˝ … ø £ º π s {Ÿ e<ä › á sê´© ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. ø±øÏHê&É q>∑s¡ M<ÛäT˝À¢ yÓsTT´ yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏfi¯¢‘√ ne>±Vü≤q sê´© ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó * bÕs¡ T . ñ<√´>∑ T \T ô|<ä › m ‘· T Ô q ‘· s ¡ * yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

>∑Ts¡T≈£î\ Á|üy˚XÊ\≈£î >∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 ø±øÏHê& Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷˝À¢ 5e ‘·s¡>∑‹ Á|üy˚X¯ |üØø£å≈£î áHÓ\ 7e ‘˚B es¡≈£L <äs¡U≤düTÔ\ >∑&TÉ e⁄ ô|+#ês¡ì ø£˙«qsY &ç.mdt._.X¯+ø£ss¡ êe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì uÛÑ÷|ü‹bÕ˝…+ (u≤\Ts¡), ‘·Tì (u≤*ø£\T) >∑ T s¡ T ≈£ î \ $<ë´\j· ÷ ˝À¢ 5e ‘· s ¡ > ∑ ‹ Á|ü y ˚ X Ê\≈£ î <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D >∑&ÉTe⁄ ãT<Ûäyês¡+‘√ eTT–dæ+<äì, ø±˙ $<ë´s¡Tú\ ÁX‚j·TdüT‡ <äècÕº´ >∑&ÉTe⁄qT ô|+#ês¡Hêïs¡T. <ä s ¡ U ≤dü T Ô \ T MT`ùde π ø +Á<ë˝À¢ n+<ä T u≤≥T˝À ñ Hêïj· T ì, nø£ ÿ &É ÄHé ˝ … ’ H é ˝ À <ä s ¡ U ≤dü T Ô \ T #˚düTø√yê\Hêïs¡T.

øÁ &° \É ‘√ e÷qdæø√˝≤¢d+ü Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 u≤˝≤J#Ó s ¡ T e⁄ Áø° & É \ ‘√ e÷qdæ ø √˝≤¢ d ü + ø£ \ T>∑ T ‘· T +<ä ì CÒ m Hé { ° j · T ÷π ø ñ|ü ≈ £ î \|ü ‹ ‘·T\d”sêyéT<ëdt nHêïs¡T. ø£fi≤XÊ\ Áø°&Ü ÁbÕ+>∑D+˝À Hê˝ÀZ CÒ m Hé { ° j · T ÷π ø n+‘· s Y ø£ fi ≤XÊ\\ Ç+≥sY CÀq˝Ÿ>π yéT‡ MT{Ÿ 2013`14qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Áø°&˝ É À¢ bÕ˝§Zq&É+ e\¢ ¬>\Tb˛≥eTT\qT düe÷q+>± d”«ø£]+#˚ ‘·‘·«+ @s¡ Œ &É T ‘· T +<ä H êïs¡ T . nq+‘· s ¡ + XÊ+‹ø£ b ˛‘ê\qT m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. Áø°&ÜCÀ´‹ì yÓ*–+∫ π>yéT‡ MT{ŸqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. mì$T~ õ˝≤¢\ nqTã+<Ûä ø£fi≤XÊ\\ qT+∫ $#˚Ãdæq Áø°&Üø±s¡T\ Á|ü‹ì<ÛäT\T Áø°&Ü Á|ü‹»„ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬sø±ºsY Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄, ]õkÕZsY Á|ükÕ<ésêE, &Ó’¬sø£ºs¡T¢ ñ<äj·TuÛ≤düÿsY, s¡+>∑»Hês¡∆q, sêeT*+>∑sêE,C….$.ÄsY.eT÷]Ô, Á|æì‡|ü˝Ÿ |ü<äàsêE, yÓd’ Át |æì‡|ü˝Ÿ düTu≤“sêe⁄, {Às¡ïyÓT+{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù õ.|æ.sêE, k˛ŒsYº‡ øöì‡˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù XÊ´yéT≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘=*s√E $CÒ‘·\T ‘=*s√E $$<Ûä »≥T¢ ‘·\|ü&ܶsTT. |òü¤{Ÿu≤˝Ÿ b˛{°˝À >±sTTÁ‹ $<ë´|ü]wü‘T· Ô Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ $XÊK|ü≥ï+ »≥Tºô|’ dü÷s¡+bÕ˝…+ Ä~‘·´ Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ »≥Tº $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Á|ü>‹∑ Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ »≥Tºô|’ lkÕsTTÄ~‘·´ Çìdæ≥ º ÷´{Ÿ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. MÄsY dæ < ë∆ s ¡ ∆ Ç+õ˙]+>¥ ø£ fi ≤XÊ\ô|’ qs¡ k Õsêe⁄ù|≥ Ç+õ˙]+>¥ ø£ fi ≤XÊ\ »≥Tº $»j· T + bı+~+~. u≤ôdÿ{Ÿ u ≤˝Ÿ $uÛ ≤ >∑ + ˝À lkÕs¡ ‹ Çìdæ º ≥ ÷´{Ÿ q÷õM&ÉTô|’ >±sTTÁ‹ $<ë´|ü]wü‘Y $XÊK|ü≥ï+ »≥Tº $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. u≤˝Ÿu≤´&çà+≥Hé˝À ◊&çj·T˝Ÿ Çìdæ º ≥ ÷´{Ÿ Ä|ò t f… ø ±ï\J ø±øÏ H ê&É »≥Tº q T qs¡kÕsêe⁄ù|≥ Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ »≥Tº z&ç+∫+~. s¡|Tüò T Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ »≥Tºô|’ Jm+ÄsY Çìdæ≥ º ÷´{Ÿ sêC≤+ »≥Tº $»j·T+ kÕ~Û+∫+~.

‘Ó>T∑ fi¯q¢ T ‘·≥Tº≈î£ H˚ $‘·HÔ ê\ ‘·j÷· Ø Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 >=\¢ Á b˛\T, e]|ü + ≥˝À <√eT\ ñ<Û ä è ‹ì, n–Z‘Ó>∑T\T e+{Ï ‘Ó>∑Tfi¯¢qT ‘·≥Tº≈£îì, –+»\T sê\≈£î+&Ü n~Ûø£ ~>∑Tã&çì#˚à düqïs¡ø±\qT ¬s’‘·T˝Ò kı+‘·+>± ‘· j · ÷ s¡ T #˚ d ü T ø√e&É + <ë«sê $‘· Ô q Ks¡ T ÃqT ‘·–Z+#·Tø√e&É+ <ë«sê ˝≤uÛ≤\T bı+<äe#·Ãì e÷πsºs¡T |ü]XÀ<ÛäHê πø+Á<ä+ &Ó’¬sø£ºsY m.$wüflíes¡úq¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. ø±øÏHê&É @s¡Tyêø£ πø+Á<ä+ XÊgy˚‘·Ô\T n+~+∫q e] ∫s¡Tdü+#·T\ s¡ø£+ ÄsYmHéÄsY ` 15048 $‘·ÔHê\‘√ kÕ>∑T#˚dæq >=\¢Áb˛\T •yês¡T ø=•¬s&ç¶ sêC≤ |ü+≥bı˝≤ìï ãT<Ûäyês¡+ XÊgy˚‘·Ô\ ãè+<ä+ |ü]o*+#ês¡T. mø£sê $d”Ôs¡í+˝À kÕ>∑T#˚dæq e] πøåÁ‘êìï yês¡T |ü]o*+∫ dü÷#·q*#êÃs¡T. ;|”{ø° Ï B≥T>± ñqï ÄsYmHéÄsY 15048 dü q ïs¡ ø £ + n~Û ø £ ~>∑ T ã&É T \qT Ç#˚ à ˝≤ ñ+<ä ì n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 120 s√E\ ø±\|ü]$T‹ ø£ * –, #· * ì ‘· ≥ Tº ≈ £ î H˚ Ä s¡ ø £ + áÁbÕ+‘êìøÏ nqT≈£L\+>± ñ+<äHêïs¡T. mø£sê≈£î 40 qT+∫ 45 ãkÕÔ\ ~>∑Tã&ç \_ÛdüTÔ+<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ e÷πsºs¡T |ü]XÀ<ÛäHê πø+Á<ä+ &Ó’¬sø£ºsY $wüflíes¡úq¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷¬sÿ{Ÿ˝À n~Ûø£<Ûäs¡\≈£î $‘·ÔHê\qT ø=q≈£î+&Ü ¬s’‘·T˝Ò kı+‘·+>± ø=~›bÕ{Ï C≤Á>∑‘·Ô\‘√ ‘·j÷· s¡T#˚dTü ≈£î+fÒ kıeTTà Ä<ë ne⁄‘·T+<äì, qeTàø£yTÓ qÆ $‘·ÔHê\‘√ kÕ>∑T#˚düTø√e#·Ãì $e]+#ês¡T.


7

|Á Cü ≤ CÀ´‹

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ q÷´dt s√p ø£dsü ‘¡ T· .Ô .. s√>±\T eT≥Tºu≥… Tº Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 $ø±sêu≤<é e÷s¡ T ‘· T qï ø±\+˝À j· T Te‘· Äs√>∑´+ô|’ ÁX¯<ä∆ #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì, Á|ü‹ s√p ˇø£ >∑+≥ yê´j·Te÷ìøÏ πø{≤sTTùdÔ m˝≤+{Ï s√>±\T <ä]#˚s¡eì e÷J $TdüºsY es¡˝Ÿ¶ m+&û.qyêCŸ düŒwüº+#˚XÊs¡T. $ø±sêu≤<é |ü≥D º +˝Àì z yê´j·÷eTXÊ\qT Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± e÷{≤¢&TÉ ‘·÷... yê´j·÷e÷ìï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ˇø£ Vü‰;, Áø°&É˝≤ uÛ≤$kÕÔs¡ì... ‘êqT e÷Á‘·+ J$‘·+>± uÛ≤$kÕÔqHêïs¡T. πøs¡fi¯˝À 2009˝À, ôV’≤<äsêu≤<é˝À 2010˝À ìs¡ « Væ ≤ +∫q u≤&û _*¶ + >¥ b˛{° ˝ À¢ $Tdü º s Y es¡ ˝ Ÿ ¶ > ± ì*#êqHêïs¡T. >∑T{≤ÿ, dæ–¬s{Ÿ ‘·~‘·s¡ eT‘·TÔ |ü<ësêú\≈£î <ä÷s¡+ ñ+&ç yê´j·÷e÷ìøÏ >∑+≥ düeTj·T+ øπ {≤sTTùdÔ eT+∫ Äs√>∑´+‘√bÕ≥T XÊØs¡ø£ <äè&ÛÉ‘·«+ edüTÔ+<äHêïs¡T. yê´j·÷eT+ #˚ùd yê]øÏ dü÷#·q\÷ dü\Vü‰\T Çe«&ÜìøÏ dæ<ä∆+>± ñHêïeTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· y˚dü$˝À H˚|ü<∏ä´+˝À j· T Te≈£ î s√E≈£ î 45 ì$TcÕ\T yê´j· ÷ eT+ #˚ ù dÔ dü]b˛‘·T+<äHêïs¡T.

uÛ≤»bÕ˝À #˚]q e÷J m+|”{°d” Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+ >∑T+&É¢b˛#·+ Á>±eT e÷J m+|” { ° d ” dü u Û Ñ T ´&É T dü T +ø£ ] X¯ + ø£ s Y uÛ ≤ »bÕ sêh Hêj·T≈£î\T ø=+|ü*¢ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ düeTø£å+˝À Ä bÕغ˝À #˚sês¡T.

yêVü≤q ‘·ìF˝À¢ s¡÷.17\ø£\å T kÕ«BÛq+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 |òüT{ŸπødüsY, es¡+>∑˝Ÿ s¡Vü≤<ë]ô|’ CÀ&çyÓT≥¢ e<ä› ãT<Û ä y ês¡ + b˛©dü T \T #˚ | ü { Ï º q ‘· ì F˝À¢ ~«#· Á ø£ yêVü≤q<ës¡T&ÉT ˙\–] eT÷]Ô qT+∫ s¡÷.17\ø£å\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ∫qï |ü]ÁX¯eT\≈£î #Ó+~q q>∑<äTqT ùdø£]+∫ z Åô|’y˚≥T u≤´+≈£î≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± b˛©düT\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ÇHé‡ô|ø£ºs¡T yÓ+ø£qï ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 05 `04` 2014

22 eT+&É˝≤˝À¢ ‘=*$&É‘· b˛*+>¥ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 4: |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì @\÷s¡T, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ &ç$»q¢ |ü]~Û˝À 22 eT+&É˝≤˝À¢ ‘=*$&É‘· »]π> »&é|{ æ dÏ ,æ j·T+|æ{dÏ æ mìïø£\ b˛*+>¥≈î£ 3655 eT+~ b˛©dt dæã“+~ì $ìjÓ÷–düTqÔ ï≥T¢ »&é|æ dæÇz &ç. yÓ+ø£≥s¬ &ç¶ #ÓbÕŒs¡T. kÕ∆ìø£ »&é|æ ø±sê´\j·T+˝À kÕ∆ìø£ dü+dü\ ∆ mìïø£\ b˛*+>¥ Á|üÁøÏjT· ô|’ Äj·Tq s¡yêD≤XÊK, ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\‘√ dü$÷øÏå+#ês¡T. õ˝≤¢˝À @Á|æ˝Ÿ 6e ‘˚B kÕ∆ìø£ dü+dü∆\ ‘=*$&É‘· b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T≈£î >∑{Ϻ b˛©dt ã+<√ãdtÔ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, m≥Te+{Ï |ü]dæ‹∆ HÓH’ ê m<äTs√ÿe&ÜìøÏ 11 ôdŒwü˝Ÿ Åôd’ºøÏ+>¥ bò˛sY‡, 22 Åôd’ºøÏ+>¥ bò˛sY‡\qT s¡+>∑+˝ÀìøÏ ~+∫q≥T¢ yÓ+ø£≥s¬ &ç¶ #ÓbÕŒs¡T. 11 eT+~ &çjT· dt|\ æ T, 22 eT+~ dæ◊\T, 77 eT+~ j·Tdt◊\T, 431 eT+~ @j·Tdt◊, ôV≤&éø±ìùdºãTfi¯ó ,¢ 1803 eT+~ b˛©düT\T, 976 eT+~ ¨yéT>±sY‡¶ , 335 eT+~ ÄsYà&é ]»sY« dæã“+~ì Á|ü‘˚´ø£+>± ‘=*$&É‘· b˛*+>¥˝À $ìjÓ ÷ –dü T Ô q ï≥T¢ yÓ + ø£ ≥ ¬ s &ç ¶ #Ó b ÕŒs¡ T . |ü ˝ … ¢ d ” e T˝À¢ Á|üXÊ+‘·yê‘êes¡D+˝À kÕ∆ìø£ dü+dü\ ∆ m ìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê\qï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T dæ<ë∆sY∆C…’Hé Ä<˚XÊ\T y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ j·Tdt|æ Vü≤]ø£èwüí ‘=*$&É ‘ · b˛©dt ã\>±\qT s¡ + >∑ + ˝ÀìøÏ ~+|ü & ÜìøÏ nqTeT‹+#ês¡ì yÓ+ø£≥¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À 181 düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\T, 155 ôV’≤|üsY ôdì‡{Ïyé ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+#·&É+ »]–+<äì, 9 rÁeyê<ä Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\qT ≈£L&Ü >∑T]Ô+#ês¡ì nø£ÿ&É 50 eT+~ b˛©dt ã\>±\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. 140 yÓTTu…˝ ’ Ÿ b˛©dt ãè+<ë\T≈£L&Ü ìs¡+‘·s+¡ >∑d”Ô ‹s¡T>∑T‘êj·Tì m≥Te+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q #√≥T#˚düTø√≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T #˚|ü{Ϻqï≥T¢

Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. @\÷s¡T, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ &ç$»q¢ |ü]~Û˝À ‘=*$&É ‘ · 10 \ø£ å \ 72 y˚ \ 793 eT+~ z≥TVü ≤ ≈£ î ÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡ì yÓ+ø£≥s¬ &ç¶ #ÓbÕŒs¡T. @\÷s¡T &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì 16 eT+&É˝≤˝À¢ 8 \ø£\ å 39 y˚\ 213 eT+~ z≥s¡˝ ¢ À 4 \ø£\ å 21 y˚\ 47 eT+~ Åd”\ Ô T, 4 \ø£\ å 18 y˚\ 166 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ &ç$»Hé |ü]~Û˝À 2 \ø£å\ 33 y˚\ 580 eT+~ z≥s¡T¢ ñ+&É>± n+<äT˝À 1 \øå± 18 y˚\ 993 eT+~ Åd”Ô\T, 1 \øå± 14 y˚\ 587 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡ì l yÓ+ø£≥s¬ &ç¶ #ÓbÕŒs¡T. 2 &ç$»q¢˝À Åd”Ô z≥πs¢ n~Ûø+£ >± ñHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. 3 y˚\ 967 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT ‘=*$&É‘· @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì Ç+<äT˝À @\÷s¡T &ç$»Hé˝À 2974, »+>±¬s&ç>¶ ÷∑ &Ó+ &ç$»Hé˝À 993 b˛*+>¥ øπ +Á<ë\T @sêŒ≥T #˚kÕeTì yê{Ï˝À n‹ ø°\ø£yÓTÆq @\÷s¡T &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì 153 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ &ç$»Hé |ü]~Û˝À 2 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À M&çjÓ÷∫Árø£s¡D @sêŒ≥T¢ #˚dæq≥T¢ l yÓ+ø£≥¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. @\÷s¡T &ç$»Hé |ü]~Û˝À 158 b˛*+>¥ øπ +Á<ë\˝À, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ &ç$»Hé |ü]~Û˝À 78 b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À yÓuŸø±dæº+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ n˙ï u≤´˝…{Ÿ u≤ø˘‡\qT dæ<+∆ä #˚jT· &É+ »]–+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘=*$&É‘· b˛*+>¥ ≈£î 289 ãdüT‡\T, 113 $T˙ãdt ‡ \T, 264 ø±s¡ T \T, 47 {≤{≤e÷´õø˘ \ T $ìjÓ÷–düTÔqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ s¡yêD≤XÊU≤~Ûø±] l |ü⁄s¡+<ÛäsY , ÁuÒø˘ ÇHé‡ô|ø£ºsY l Hêj·Tø˘, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~yês¡+ $TqVü‰ nìï s√E˝À¢ Hê$TH˚wqü ¢ d”«ø£sD¡ es¡+>∑˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 4: Ä~yês¡+ $TqVü‰ nìï s√E\˝À ñ <äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+&ç 3.00 >∑+≥\ es¡≈£î Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT d”«ø£]+#·ã&É‘êj·Tì es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY õ. øÏwüHé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. es¡+>∑˝Ÿ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ dü+ã+~Û+∫ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì ‘·q ø±sê´\j·T+˝À @Á|æ˝Ÿ 2 e ‘˚~ qT+&ç 9 e ‘˚B es¡≈£î Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T d”«ø£]+#·ã&É‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT H˚s¡T>± ‘·q≈£î >±ì ndæôdº+{Ÿ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ÄsTTq õ˝≤¢ s¬ yÓq÷´ n~Ûø±]øÏ >±ì n+<äCÒj·÷\ì Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À bı+<äe#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. @Á|æ˝Ÿ 10 e‘˚ B q ø£ ˝ … ø £ º s Y ø±sê´\j· T +˝À Hê$TH˚ w ü q ¢ \ qT |ü ] o*+#· q Tqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡ T . @Á|æ ˝ Ÿ 12 e ‘˚ B q ñ

|üdü+Vü≤s¡D≈£î ‘·T~ >∑&ÉTe⁄ nì nuÛÑ´]ú ‘·q Hê$TH˚wüHé ñ |üdü+Vü≤s¡D sê‘· |üPs¡«ø£+>± n+<äCÒj·÷\ì ˝Ò<ë nuÛÑ´]ú‘√ n~Ûø±s¡+ bı+~q Á|ü‹bÕ<ä≈£î\T ˝Ò<ë mìïø£\ mC…+{Ÿ <ë«sê ñ|ü dü+Vü≤s¡D |üÁ‘ê\qT 3 >∑+≥ ˝À|ü⁄ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ˝Ò<ë düVü‰j·T ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]øÏ n+<äCÒj·÷\ì nHêïs¡T. 99`ùdºwüHé`|òüTq|üPsY, 100`bÕ\≈£î]Ô, 104`|üs¡ø±\,105`es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT, 106`es¡+>∑˝Ÿ ‘·÷s¡TŒ, 107`es¡úqïù|≥ nôd+;¢ ôd¬>ï+{Ÿ\˝À ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+≥\ es¡≈î£ 108`uÛ÷Ñ bÕ\|ü*¢ nôd+;¢ ôd¬>ï+{Ÿ≈î£ ñ<äjT· + 7 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+≥\ es¡≈£î b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä Á|üø£≥q˝À $e]+#ês¡T.

Áø°&Üø±s¡T\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê* Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 Õ¯<]ä >∑÷&É (|òTü {Ÿøπ düs)Y : Áø°&Üø±s¡T\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì CÒm˙ºj˚T Áø°&Ü ø±s¡´<ä]Ù >√|”ø£èwüí nHêïs¡T. Õ¯<ä]>∑÷&É˝Àì q\¢q]‡+Vü‰¬s&ç¶ j·T+Á‘· $<ä´ ø£fi≤XÊ\˝À CÒm˙ºj·T÷ ôd+Á≥˝Ÿ CÀHé Áø°&É\T = ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Áø°&Üø±s¡T\≈£î dü e ÷»+˝À eT+∫ >∑ T ]Ô + |ü ⁄ \_Û d ü T Ô + <ä ì ‘Ó * bÕs¡ T .yê©u≤˝Ÿ , u≤ôdÿ{Ÿ u ≤˝Ÿ , f… ˙ ïdt Áø° & É \ qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. CÒm˙ºj·T÷ |ü ] ~Û ˝ Àì 40 »≥T¢ {Às¡ ï yÓ T +≥T˝À bÕ˝§Z H êïj· T ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ &Ó’¬sø£ºs¡T ø£ècÕí¬s&ç¶, l<ÛäsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\≈£î |üø&£ +“É B>± @sêŒ≥T¢ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 y˚T&ÉÃ˝Ÿ Á>±MTD,: kÕúìø£, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î |üø£&É“+B>± @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ôd’ãsêu≤<é b˛©düT ø£$Twüqs¡T dæ.$.Äq+<é nHêïs¡T mìïø£\ @sêŒ≥¢ |üs´¡ y˚øD å£ ˝À uÛ≤>∑+>± b˛©dtùdºwHü qé T dü+<ä]Ù+∫ b˛©düT ñqï‘ê~Û ø ±s¡ T \‘√ dü M TøÏ å + #ês¡ T .kÕú ì ø£ mìïø£ \ ≈£ î dü+ã+~Û+∫ XÊ+‹ uÛÁÑ <ä‘\ · qT kÕúìø£ b˛©düT\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± »s¡>∑uÀ‘·Tqï kÕúìø£ mìïø£\≈£î ôd’ãsêu≤<é |ü]~Û˝À >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T¢ |üPs¡ÔsTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À Ç<ä›s¡T b˛©düT\qT, n‹ düTìï‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ 1G4 eT+~‘√ ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T.ˇø√ÿ ìjÓ ÷ »ø£ e sêZ ì øÏ eTT>∑ T Z s ¡ T |ò ü ¢ s TT+>¥ kÕÿ«&é ‡ |üs¡´y˚øÏåkÕÔs¡ì‘Ó*bÕs¡T. nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï &ÉãT“ sêh+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£+>± s¡÷.6.5 ø√≥¢ qT kÕ«BÛq+ #˚ d ü T ≈£ î qï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡ T . 72 eT+~ô|’ mìïø£ \ ìj·Te÷e[ ñ\¢+>∑D πødüT\qT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. m˝≤+{Ï nyê+#Û˙· j·T |òTü ≥q\T ‘·˝‘… ≈Ô· î£ +&Ü ø=+<ä]ì u…+’ &√esY #˚XÊeTHêïs¡T.mìïø£\T eTT–ùd+‘·es¡≈î£ Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ ñ+≥T+<äì, nkÕ+|òæTø£ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. πø+Á<ä ã\>±\ yÓ÷Vü≤]+|ü⁄ mìïø£\ düeTj·T+˝À 15 ø£+ô|˙\ øπ +Á<ä ã\>±\qT s¡ + >∑ + ˝ÀøÏ ~+#˚ neø±X¯ + ñ+<ä H êïs¡ T .ôd’ ã sêu≤<é |ü]~Û˝Àì 2y˚\ eT+~ b˛©düT\‘√ bÕ≥T n<äq+>± 20 kÕj· T T<Û ä b˛©dü T ã\>±\‘√ ã+<√ãdü T Ô @sêŒ≥T #˚jT· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.ôd’ãsêu≤<é ø£$Twüqsπ {Ÿ |ü]~Û˝Àì 4400 b˛*+>¥ øπ +Á<ë˝À¢ 42 \ø£\ å eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡ì, yês¡ T z≥T Vü ≤ ≈£ î ÿqT $ìjÓ ÷ –+#· T ≈£ î H˚ + <ä T ≈£ î dü«#·Ã¤+<ä+>± eTT+<äT≈£îsêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

.BLiµj∂LRi À≥¡œ ™´s©±s ™´sµÙ∂R G{ms{ms{qs{qs µR∂◊¡ªRΩ gjiLji«¡©´s ¬\ø¡ªRΩ©´s˘ ∏R∂W˙ªRΩ©´sV ¤«¡Li≤y ™´spzms ˙FyLRiLi’≥¡qx sVÚ©s´ ı G{ms{ms{qs{qs @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LRimx sn VV≠dsLS lLi≤Ô∂T

|æqï ej·TdüT˝ÀH˚ H√u…˝Ÿ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ bı+~q e÷]ºHé \÷<∏sä Y øÏ+>¥ e÷]ºHé \÷<∏äsY øÏ+>¥ pìj·TsY... nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q bÕdü º s Y , ñ<ä ´ eTø±s¡ T &É T , Á|ü e TTK ÄÁ|ò æ ø £ H é ` nyÓ T ]ø£ H é bÂs¡ V ü ≤ ≈£ î ÿ\ ñ<ä ´ eTø±s¡ T &É T . Ç‘· & ç eTTK´ ñ<˚ › X ¯ ´ + nyÓT]ø±˝À bÂs¡ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&É&É+˝À n_Ûeè~∆ kÕ~Û+#·&É+, Ç‘·&çì e÷qeVü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD≤ Á|ü‹ì~Û>± H˚{ÏøÏ˙ >∑T]Ô+|ü⁄ ñqï~. Ç‘·qT u≤|ædº ºt $Tìdüsº Y ≈£L&Üq÷. Ç‘·qT bÂs¡V≤ü ≈£îÿ\ s¡ø£åD≤ ñ<ä´eT+ <ë«sê ‘·q Á|ükÕúq+ yÓTT<ä˝…{≤º&ÉT. Ç‘·&ÉT 1955 e÷+{Ÿ>=eTØ ãdüT‡ ìs¡dqü ≈£î ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤+#ê&ÉT, dü<äs¡Hé ÁøÏdæºj·THé ©&ÉsYwæ|t ø±qŒ¤¬sHé‡ 1957˝À kÕú|æ+#·T≥≈£î ‘√&ÉŒ&ܶ&ÉT, á dü+düú≈£î Ç‘·qT yÓTT<ä{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT. 1963˝À yêwæ+>∑ºHé ô|’ Á|ü<äs¡Ùq kÕ–+#ê&ÉT, Çø£ÿ&˚ *+ø£Hé yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ yÓT≥¢ô|’ Á|üdæ~∆ #Ó+~q Hê≈£L ˇø£ ø£\ e⁄qï~ nH˚ Á|üdü+>∑+ kÕ–+#ê&É T . Á|ü » \˝À bÂs¡ V ü ≤ ≈£ î ÿ\ >∑ T ]+∫ #Ó ’ ‘ · q ´+ ø£*Œ+#ê&ÉT. ‘·<ë«sê ‘êqT eT+∫ eø£Ô>±, kÕ+|ò”Tø£ dü+düÿs¡Ô>±

nyÓT]ø±˝À #·]Á‘· düèwæº+#ê&ÉT. 1964˝À n‹ |æqï ej·TdüT‡˝À H√u…˝Ÿ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ bı+~q e´øÏÔ>± U≤´‹Hê]®+#ê&ÉT. Ç‘·ì á |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ‘·q πswæj·T˝Ÿ ôdÁ–π>wüHé eT]j·TT C≤‹yê<ä+ C≤‹ $eø£å\ô|’ e´‹πsø£+>± kÕ–+∫q ø£èwæøÏ, Ä ø£èwæ˝À ne\+_+∫q bÂs¡ ìsêø£s¡D, nVæ≤+dü e+{Ï XÊ+‹j·TT‘· |ü<ä∆‘·T\≈£î >±qT \_Û+∫+~. 1968˝À ‘·q eTs¡DÏ+#˚ ø=~›ø±˝≤ìøÏ eTT+<äT es¡≈£î ù|<ä]ø£ ìs¡ ÷ à\q ø=s¡ ≈ £ î bÕ≥T|ü & ܶ & É T , $j· T ‘êï+ j· T T<ë› ì øÏ e´‹πsø£+>± >∑fi¯+ $bÕŒ&ÉT, n+<äT˝Àq÷ eT‘·|üs¡yÓTÆq <äèw溑√ $eT]Ù+#ê&É T . @Á|æ ˝ Ÿ 4, 1968q yÓ T +|ò æ d t ˝ À Vü ≤ ‘· ´ >±$+|üã&ܶ&ÉT. Ç‘·ì eTs¡D≤+‘·s¡+ Áô|dæ&Óì¸j·T˝Ÿ yÓT&É˝Ÿ |òüsY Á|ò”&ÉyéT 1977˝Àq÷, ø±+Á¬>wüq˝Ÿ >√˝Ÿ¶ yÓT&É˝Ÿ 2004˝Àq÷ Á|ükÕ~+|üã&çq~. e÷]ºHé \÷<∏äsY ~edü+ nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+#˚ C≤rj·T ôd\e⁄ ~q+>± 1986˝À Á|üø{ £ +Ï |üã&çq~.

&Ü&û ø£Hêï yÓ÷&ûô|’H˚ yÓ÷E: q{Ï $+<Ûä´ #ÓHÓ’ï, @Á|æ˝Ÿ 4: |”m+πø H˚‘· nqT“¤eTDÏøÏ &Ü&û sê+<ëdt ø£Hêï yÓ÷&ûô|’H˚ m≈£îÿe yÓ÷E ñ+<äì Á|üeTTK dæ˙ q{Ï $+<Ûä´ Äs√|æ+#ês¡T. ‹s¡Tefi¯S¢s¡T nHêï&ûm+πø nuÛÑ´]ú y˚DT>√bÕ˝Ÿ≈£î eT<䛑·T>± dæ˙ q{Ï $+<Ûä´ >∑Ts¡Tyês¡+ ‹s¡Tefi¯S¢s¡T˝Àì ãC≤s¡T M~Û˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Vü‰»¬s’q Á|ü»\qT ñ<˚›•+∫ Á|üdü+–+∫q $+<Ûä´ |”m+πø H˚‘· nqT“¤eTDÏ sê+<ëdt rs¡Tô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]>± s¡T. nqT“¤eTDÏøÏ &Ü&û ø£Hêï yÓ÷&ûô|’H˚ m≈£îÿe yÓ÷E ñ+<äì $eT]Ù+#ês¡ T . sêÅcÕº ì ï dü T _Û ø £ å + >± bÕ*+#˚ dü ‘ êÔ

nHêï&ûm+πø≈£î e÷Á‘·y˚T ñ+<ä ì ÄyÓT $e]+#ês¡T. sêwü+º ˝À Á|ü‹ |üø+å£ ˝À ñqï &ûm+πø˝À ì»yÓTqÆ ø±s¡´ø£s\ Ô¡ ≈£î, bÕغøÏ ùde #˚dqæ yê]øÏ Hê´j·T+ »s¡>≥ ∑ + ˝Ò<ìä Äs√|æ+∫q ÄyÓT dæ˙ q{Ï KTwüß“≈£î düs¬ q’ kÕúq+ Çe«˝Ò<qä ï ø±s¡D+>± ø£sT¡ D≤ì~Û n*>±s¡ì e´+>∑´+>± $eT]Ù+#ês¡T. l\+ø£˝Àì ‘·$Tfi¯ó\ }#·ø√‘·≈£î ø±s¡DyÓTÆq ø±+Á¬>dtqT, eT‘·‘·‘·« bÕغ ;CÒ|ì” <ä[‘·T\ n_Ûeè~∆ ø√dü+ @Hê&É÷ ÁX¯$T+#·ì Md”øπ bÕغ H˚ ‘ · \ qT z&ç + #ê\ì ÄyÓ T |æ \ T|ü ⁄ ì#êÃs¡ T . á dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À |ü \ Te⁄s¡ T bÕغ ÁX‚ D T\T ô|<ä › m‘· T Ô q bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ q÷´dt Vü≤‘·´πødüT˝À ì+~‘·T\T n¬sdüTº Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 ø√yÓ \ ≈£ î +≥¢ ñj· ÷ ´\yê&É eT+&É \ +˝Àì uÀ&ÓeTàq÷s¡T bı˝≤˝À¢ |òÁæ ãe] 12q »]–q Vü≤‘·´ øπ düT˝À ì+~‘·T\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝Àì dü]ÿ˝Ÿø±sê´\j·T+˝À &ûmd”Œ sêe÷+»H˚j·T¬s&ç¶ á Vü ≤ ‘· ´ ≈£ î dü + ã+~Û + ∫q $esê\qT $˝Ò ø £ s ¡ T \≈£ î $e]+#ês¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q »j·TX¯+ø£sY¬s&ç¶øÏ u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î #Ó+~q eT˝…¢\ |üeHé≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ eT<Ûä´ ÄdæÔ ‘·>±<ë ñ+<äì, á Áø£eT+˝À »j·TX¯+ø£sY¬s&ç¶ì #· + |ü & ÜìøÏ ø√yÓ \ ≈£ î +≥¢ eT+&É \ +˝Àì π s eq÷s¡ T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e÷<Ûäe¬s&ç¶, neT&Ü\≈£î #Ó+~q <ëdüT, eTT≈£î+<ë|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q |üs¡y˚TX¯«s¡¬s&ç¶, ø£sêï≥ø£ ø£fi¯ó ¢≈£î+f…≈£î #Ó+~q »j·Tsê+\‘√ |üeHé≈£îe÷sY¬s&ç¶ s¡÷.ø√{ÏøÏ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï≥T¢ &ûmd”Œ #ÓbÕŒs¡T. ì+~‘·T\T »j·TX¯+ø£ss¬Y &çì¶ $‘·qÔ <Ûìä j·÷\ ø√dü+ |æ*|æ+∫ |òÁæ ãe] 12q sêÁ‹ ô|<ä›j·TeTàq÷s¡T, ÄsY.»+ãT\~HÓï Á>±e÷\ eT<Ûä´ ÇqT|ü ô|’|ü⁄\‘√ ‘·\ô|’ ø={Ϻ Vü≤‘·´ #˚XÊs¡Hêïs¡T. X¯yêìï ø±s¡T˝À uÀ&ÓeTàq÷s¡T Á>±eT •yês¡T˝Àì bı˝≤˝À¢øÏ rdü T ¬ ø [¢ X¯ q >∑ b ı≥Tº ˝ À y˚ d æ >∑ T s¡ T Ô | ü ≥ º ˝ Ò q +‘· > ± ø±*Ãy˚ d æ q ≥T¢ &û m d” Œ $e]+#ês¡ T . n|ü  &É T π ø dü T qyÓ ÷ <ä T #˚ d æ d” ◊ j· T T>∑ + <Û ä s Y u ≤ãT, ø√yÓ \ ≈£ î +≥¢ , ø=*$T>∑T+&É¢ mdt◊\T düTu≤“sêj·TT&ÉT, ˙\ø£+πsƒX¯«sY <äsê´|ü⁄Ô #˚dæ ì+~‘·T˝…’q e÷<Ûäe¬s&ç¶, |üs¡y˚TX¯«s¡¬s&ç¶, »j·Tsê+qT n¬sdüTº #˚XÊs¡Hêïs¡T. yê] e<ä› qT+∫ ø±s¡T, ÇqT|ü ô|’|ü⁄, 3 ôd˝Ÿbò˛qT¢ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. M]ì Hê´j· T kÕú q +˝À Vü ‰ »s¡ T |ü s ¡ # · > ± ]e÷+&É T ≈£ î ‘·s¡*+#êeTHêïs¡T. Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&ÉT |üeHé≈£îe÷sY¬s&ç¶, neT&Ü\ <ëdüT ø√dü+ >±*düTÔHêïeTHêïs¡T.

mìïø£\ ìj·Tyêe[... yÓø’ ±bÕ ÇcÕº øπ [! Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 eT+>∑fi+¯ , mìïø£\ ìj·Te÷e[ì yÓø’ ±bÕ j·T<∏# ˚ ÷ >¤ ± ñ\¢+|òæTk˛Ô+~. ø√&é neT\T˝À ñqï+<äTq m˝≤+{Ï ô|ò¢ø°‡\T, uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T #˚j·Tsê<äH˚ ìj·Te÷\T neT\T˝À ñHêï @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. ‹s¡T|ü‹ ns¡“Hé eT+&É\+ XË{Ϻ|ü˝…¢ |ü+#êj·Tr eT+>∑fi¯+˝À yÓ’ø±bÕ ô|òø¢ ‡° mìïø£\ ìã+<Ûqä \qT yÓøÿÏ ]k˛Ô+~. eT+>∑fi+¯ Äغd” &çb˛ m<äT≥ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, #Ó$¬s&ç¶ ø£*dæ ñqï ô|ò¢ø°‡ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç~ mìïø£\ ìj·Te÷e[ neT\T≈£î eTT+<äT @sêŒ≥T #˚dHæ ê ø√&é neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sT¡ yê‘· ≈£L&Ü n˝≤H˚ ñ+#˚XÊs¡T. ø£˙dü+ n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü <ëìï |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+‘√ n˝≤H˚ ñ+&çb˛sTT+~. B+‘√ ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T rÁe nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. |ü+#êj·Tr˝À m+|”{d° ,” kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø√&é neT\T˝À ñHêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ ád”øÏ |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì n+≥THêïs¡T.

sêÁcÕºìï düdü´XÊ´eT\+ #˚j·T>∑\+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 4 ‹s¡T|ü‹ (Áô|dtø£¢uŸ), q÷´dt≥T&˚: ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mkÕ‡sY Åô|’y˚{Ÿ e´≈£îÔ\≈£î πø{≤sTT+∫q zãT˝≤|ü⁄s¡+ >∑qT\T, ãj·÷´s¡+ ÇqT|ü KìË+, NeT≈£î]Ô Á>±HÓ{ ’ \ Ÿ qT Á|üuÛÑT‘·«+ ‹]– kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì |ü_¢ø˘ j·÷ø£åHé ô|&ç‘˚, e#˚ à Ä<ëj· T + <ë«sê sêÁcÕº ì ï dü d ü ´ XÊ´eT\+ #˚jT· >∑\eTì ‘Ó<b˚ Õ d”ìj·TsY H˚‘,· q>∑] XÊdüqdüuTÑÛ ´\T >±* eTT<äT›ø£èwüíeT Hêj·TT&ÉT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ Áô|dtøu¢£ ˝ Ÿ À @sêŒ≥T #˚dqæ bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·+Á<äu≤ãT Ç∫Ãq Vü‰MT y˚Ts¡≈£î s¬ ‘’ T· \ s¡TDe÷|ò,” ìs¡T<√´>∑ uÛèÑ ‹ ∫‘·XÔ ó¯ ~∆>± #˚kÕÔeTHêïs¡T. Bìï |üø£ÿ <√e |ü{Ϻdü÷Ô yÓ’ø±bÕ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ #˚dqæ yê´K´\qT rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. sêh Ä<ëj·T+ \øå± Çs¡y’Ó ø√≥¢s÷¡ bÕj·T\T ø±<äì, \øå± mq㵄j ◊<äT y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ì »>∑Hé≈£î >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. M] >∑‘· |ü ] bÕ\q˝À #˚ d æ q n$˙‹ e\¢ ø=ìï \ø£ å \ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T q\¢<qäÛ +>± e÷sêj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. M{Ïì ãj· T ≥≈£ î ‘˚ > ∑ * –‘˚ sêh+˝Àì eTTK´ q>∑ s ê˝… ’ q ‹s¡T|ü‹, HÓ\÷¢s¡T, >∑T+≥÷s¡T, $XÊK|ü≥ï+, ø£&É|ü, ø£s¡÷ï\T, ø±øÏHê&ÉqT dæ+>∑|üPsY˝≤ ‘·j·÷s¡T #˚j·Te#·Ãì dü÷∫+#ês¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ e#˚à |ò*ü ‘ê\qT #·÷dæ Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T z≥$Tì ˇ|üø=+≥÷ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ‘Ó<˚bÕ $»j·T&Û+É ø± yÓ÷–düT+Ô <äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. Ä bÕغ lø±fi¯Vü≤dæÔ XÊdüqdüuÛÑT´\T u§»®\ >√bÕ\ø£ècÕí¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï $<Ûë\T>± nqTuÛÑeE„&ÉT, düeTs¡Tú&ÉT, qeTàø£düTÔ&Ó’q #·+Á<äu≤ãTqT eTq+ ¬>*|æ+#·Tø√>∑*–‘˚ dü«sêí+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À Ä bÕغ {°mHémdtm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡$Hêj·TT&ÉT, e÷J »&ûŒ{°d” <˚yêq+<äHêj·TT&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª&Éj·T˝Ÿ j·TTesY ‹‹<˚ áy√µ s¡<äT› ‹s¡TeT\, ‹s¡TeT\˝À X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+#ê*‡q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ‹‹<˚ áy√ ø±s¡´Áø£e÷ìï s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢ <˚ekÕúq+ Á|üC≤dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] {Ï.s¡$ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ HÓ˝≤ yÓTT<ä{Ï ‹‹<˚ áy√ >√bÕ˝Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ ÄqyêsTT‹.


8

|Á Cü ≤ CÀ´‹

_C…|˝æ À ø£\ø£\+ sπ |æq es¡TDY yê´K´\T q÷´&Û ç © ¢ , @Á|æ ˝ Ÿ 4: _C… | æ ˝ À NeT ∫≥T≈£ î ÿeTHêï ø£eT\Hê<ÛäT\T ø£+>±s¡T |ü&çb˛‘·THêïs¡T. eTT<∏ë*ø˘, n<ë«˙, »X¯«+‘Y, kÕ_sY n© Ç˝≤ es¡dü $yê<ë\‘√ bÕغ ‘·\ u§|æŒ ø£&TÉ ‘√+~. ‘êC≤>± bÕغ˝À es¡TDY >±+BÛ yê´K´\T ø£\ø£\+ π s bÕsTT. ‘êqT b˛{° #˚ d ü T Ô q ï dü T ˝≤Ô H é |ü P sY ˝Àø˘ d ü u Û Ñ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eTVæ≤fi≤ z≥s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ny˚T~∏˝À dü«j·T+ düV‰ü j·Tø£ eTVæ≤fi≤ ãè+<ë\T u≤>± |üì#˚dTü HÔ êïj·Tì ‘Ó>∑ bı–&Üs¡T. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ düVü≤ø±s¡+ m≈£îÿe>± ñ+<äì nqïqT bı>∑&\ ÔÉ ‘√ eTT+#Ó‘êÔsT¡ . nø£ÿ&˚ ñqï $÷&çj÷· nqïqT yÓT#·TÃ≈£îqï ‘·eTTà&ÉT n+≥÷ nqï<äeTTà\ nqTã+<Ûä+ô|’ Vü≤&Ü$&ç #˚XÊsTT. ;CÒ|” m+|”>± b˛{° #˚dü÷Ô ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëì nuÛ Ñ ´ ]ú ô |’ Á|ü X ¯ + dü \ T ≈£ î ]|æ + #· & Üìï kÕú ì ø£ H˚ ‘ · \ T J]í+#·Tø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. nHêï<äeTTàfi¯¢ nqTã+<Ûä+ô|’ ;CÒ|” ñ bÕ<Ûä´≈£åîsê\T düàèr Çsê˙ ‘Ó>∑u≤<Ûä|ü&ÉT‘√+~. ny˚T~∏˝À sêVüQ˝Ÿ>±+BÛô|’ ‘·qqT ;CÒ|” nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À sêVüQ˝Ÿ≈£î >∑{Ϻ b˛{° Ç<ë›eT+fÒ Ç˝≤ ;CÒ|” H˚‘·˝Ò j·TTeH˚‘·ô|’ Á|üX+¯ dü\T ≈£î]|æ+#·&Üìï J]í+#·Tø√˝Òøb£ ˛‘·THêïs¡T. á $wüjT· yÓTÆ ÄyÓT ‘·eT bÕغ n~ÛHêj·Tø£‘«· +ô|’ n*–q≥Tº ≈£L&Ü ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ ÄyÓ T qT ãT»® – +#· & ÜìøÏ Hêj· T ≈£ î \T ‘Ó > ∑ Äj·÷dü|ü&ÉT‘·THêïs¡T. es¡TDYqT eT+<ä*kÕÔ+, n\ø£ M&ç Á|ü#ês¡+ô|’ <äèwæº ô|{≤º\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á $wüj·TyÓTÆ es¡TDY ≈£L&Ü $es¡D Çe«&É+‘√ ø±düÔ ~>=∫Ãq düàèr sêVüQ˝Ÿô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+∫+~. ny˚TB∏ yÓ÷&É˝Ÿ n_Ûeè~∆ n+‘ê ã÷≥ø£+. >∑&ç∫q ◊<˚fi¯¢˝À 600 eT+~øÏ ≈£L&Ü ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·˝<Ò ìä Äs√|æ+∫+~. ø£eT\+ bÕغ˝À es¡Tdü>± $yê<ë\T sêe&É+ Á|ü»˝À¢ Ä bÕغ Hêj·T≈£î\ô|’ ndü+‘·è|æÔ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. Á|üdTü ‘Ô +· mìïø£\ düeTj·T+ ø±e&É+‘√ á $yê<ë\T Ä bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·÷ìøÏ @ yÓ’|ü⁄ qT+∫ m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ eTT+#·Tø=düTÔ+<√qì ø£eT\Hê<∏äT\T Äy˚<äq #Ó+<äT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ø±eP] ø±cÕj·T+ ø£≥ºqTHêïsê? ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 4: mìïø£\ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·Tqï y˚fi¯ sê»ø°j÷· ˝À¢ <ä÷≈£î&ÉT Ä≥ s¡d|ü ≥ ü Tº $÷<äT+~. sêh $uÛ»Ñ q‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü≥¢ Á|ü»˝À¢ e´‹πsø£‘· ô|\T¢ãø£&É+‘√ d”ìj·TsY ø±+Á¬ > dt H˚ ‘ · \ T sê»ø° j · T +>± dü T s¡ ø Ï å ‘ · bÕغ \ ≈£ î #˚s¡T≈£î+≥THêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä Ms¡T&ç eTTdüT>∑T˝À πø+Á<ä eT+Á‹ |ü<ä$ì <äøÏÿ+#·T≈£îqï ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ ø±+Á¬>dt˝À ˝≤uÛ Ñ + ˝Ò < ä q T≈£ î ì ø=~› ø ±\+ qT+∫ Á|ü ‘ ê´e÷ïj· ÷ \T yÓ‘·T≈£îÿ+≥THêïs¡T. #˚‘·T\T ø±˝≤ø£... Ä≈£î\T |ü≥Tºqï≥T¢>± Äj·Tq sêh $uÛ»Ñ q≈£î ìs¡dqü >± sêJHêe÷ #˚dqæ ≥T¢ #Ó|Œü ≈£î sêe≥+ $X‚wü+. á y˚Ts¡≈£î ø±eP] >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü ≤ Hé dæ + >¥ qT ø£ * dæ ‘· q sêJHêe÷ |ü Á ‘êìï dü e T]Œ+#· T ≈£ î Hêïs¡ T . ø±>± sêh $uÛ Ñ » q ìs¡ í j · T +‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ñyÓ«‘·TÔq m>∑dæ|ü&ÉT‘·Tqï düeTj·T+˝À Á|ü»\T sêJe÷Hê #˚j·TeTì &çe÷+&é #˚dæHê ø±eP] @ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. |ü\Te÷s¡T¢ Äj·TqTï düyÓTÆø£´yê<äT\T n&ɶ–+∫Hê ˝…ø£ÿ#˚j·T˝Ò<äT. sêh $uÛÑ»q »]–b˛‘·Tqï düeTj·T+˝Àq÷ $uÛ»Ñ q »s¡><∑ ìä , bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À ‘·q dü‘êÔ #·÷|ækÕÔqì ñ‘·Ôs¡ ≈£îe÷s¡ Á|ü>∑˝≤“¤\‘√ n+<ä]˙ >∑+<äs¡>√fi¯+˝À |ü&˚XÊs¡T. ∫e]øÏ πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ düe÷y˚X¯+˝À $uÛ Ñ » q≈£ î n+^ø£ ] +∫ sêj· T \ ‘Ó \ +>±D Á|ü ‹ bÕ<ä q rdüT≈£îe∫à eT]+‘· #·T\ø£qj·÷´s¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝Àq÷ s¡ø£s¡ø±\ Á&Üe÷\T Ä&Üs¡T. ∫e]øÏ $uÛÑ»q »]–q ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷ìï |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt |üsê»j·T+ U≤j·TeTì düπs«˝À¢ yÓ\¢&ç ø±e&É+‘√ ‘·«s¡˝À mìïø£\T »s¡>q∑ T+&É≥+‘√ »Hêìï m˝≤>√˝≤ eTuÛ´Ñ ô|fÒ+º <äT≈£î s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. sêJHêe÷ nÅkÕÔìï ‘Ós¡$÷<ä≈£î ‘Ó∫à Ç+<äT ø√dü+ ‘·eT ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ eT+‘·Hê\T »]|æ H˚H˚+ #˚j·÷˝À $÷πs #Ó|üŒ+&É+≥÷ ˝ÒK\T dü+~Û+#ês¡T. nsTT‘˚ sêJHêe÷ #˚XÊø£ @ bÕغ˝À #˚sê\qï~ ‘˚\TÃø√ø£b˛e&É+‘√ Äj·Tq Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ä>±s¡ì >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|ædüTÔHêïsTT. <ë+‘√ @ bÕغ˝ÀøÏ e÷sê˝À ‘Ó*j·Tø£ ø=~›s√E\T &Ó\ ’ e÷˝À |ü&ܶsT¡ . ‘=\T‘· yÓm’ dt ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sê\qT≈£îHêï @\÷s¡ T d” ≥ T π ø {≤sTT+#˚ + <ä T ≈£ î Ä bÕغ Vü ‰ $÷ Çe«ø£b˛e&É+‘√ ø±eP] yÓqTø£&ÉT>∑T y˚XÊs¡T. Çø£ ôd’øÏ˝Ÿ mø±ÿ\qT≈£îHêï kÕúìø£ Hêj·T≈£î\ qT+∫ e∫Ãq e´‹πsø£‘· e\¢ #· + Á<ä u ≤ãT ø±eP]ì ‘· e T bÕغ ˝ ÀøÏ ÄVü‰«ì+#·˝Òø£b˛j·÷s¡T. B+‘√ ø±eP] Çø£ <ëπsB ˝Òø£ ø±cÕj·T+ yÓ’|ü⁄ yÓTT–Zq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î _C…|æ nÁ>∑H˚‘·\‘√ e÷{≤eT+‹ »]|æq≥T¢ e÷Á‘·+ $÷&çj·÷˝À ø£<∏äq\T yÓ\Te&ܶsTT. ∫e]øÏ ;CÒ|”‘√ *+≈£î ≈£î<äs¡&É+‘√ n+<äT˝ÀøÏ »+|t nj˚T´+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆+ #˚düT≈£î+≥Tqï≥Tº Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~.

|ü•eà T˝À s¡÷.1.25 ø√≥¢ q>∑<Tä kÕ«BÛq+ @\÷s¡ T , @Á|æ ˝ Ÿ 4: Á|ü d ü T Ô ‘ · mìïø£ \ T dü + <ä s ¡ “ +>± Ç+‘· e s¡ ≈ £ L ˇø£ ø√{Ï 25 \ø£ å \ s¡ ÷ bÕj· T \ q>∑ < ä T kÕ«BÛ|üs¡TÃ≈£îqï≥T¢ õ˝≤¢ø£˝…ø£ºs¡T dæ<ë›sY› C…’Hé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó * bÕs¡ T . 20 y˚ \ s¡ ÷ bÕj· T \T $\Te#˚ ù d ã+>±s¡ + #Óe⁄b˛>∑T\T, 31 y˚\T $\Te#˚ùd Ç‘·Ô&ç _+<Ó\T, 34 y˚\ s¡÷bÕj·T\T $\Te#˚ùd d”\ º T _+<Ó\T, 25 y˚\ s¡÷bÕj·T\T $\TeCÒùd 103 yÓ+&ç HêD≤\T, 2 \ø£\ å 21 y˚\ s¡÷bÕj·T\T $\TeCÒ ù d 451 dü ÷ s¡ ´ Áô|C… s ¡ T ≈£ î ø£ ÿ s¡ T ¢ kÕ«BÛq|üs¡TÃ≈£îHêïeTHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 05 `04` 2014

<˚X¯yê´|üÔ+>± }|ü+<äT≈£îqï u≤´˝…{Ÿ yêsY yÓ÷&û ø£+fÒ eT+∫ d”m+...! ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+#·q bÕغ\ô|’ πødüT\T q÷´&Û ç © ¢ , @Á|æ ˝ Ÿ 4: <˚ X ¯ y ê´|ü Ô + >± u≤´˝… { Ÿ yêsY }|ü+<äT≈£î+~. H˚‘·\ eT<Ûä´ e÷≥\ j·TT<ä∆+ s√Es√E≈£î Vü≤<äT›\T <ë≥T‘√+~. ‘êC≤>± eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ ;CÒ|”˝À b˛düºs¡¢ $yê<ä+ sêE≈£î+~. bÕغ @sêŒ≥T #˚dæq ô|ò¢ø°‡˝À¢ yÓ÷&û bòı{À e÷Á‘· y ˚ T ô|≥º & É + ‘√ ø=+<ä s ¡ T H˚ ‘ · \ T ndü + ‘· è |æ Ô e´ø£ Ô + #˚dTü HÔ êïs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î eTq+ m˝≤ _Ûqïy˚T #ÓbÕŒ\+≥÷ ø=+<äs¡T H˚‘·\T n~ÛHêj·Tø£‘ê«ìï ì\BdüTÔHêïs¡T. @ø£e´øÏÔ bÕغ>± e÷s¡TdüTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ\qT $eT]ÙdüTÔqï eTqô|’ $eTs¡Ù\≈£î @+ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì kÕúìø£ H˚‘·\T ì\BdüÔHêïs¡T. B+‘√ bÕغ Ä‘·às¡ø£åD˝À |ü&ç+~. nsTT‘˚ eT<Û´ä Á|ü<X˚ Ÿ d”m+ •esêCŸd+æ >¥ #ÍVü‰Hé≈î£ , yÓ÷&ûøÏ eT<Û´ä $uÒ<ëÛ \THêïsTT. ‘êC≤>± á b˛düsº T¡ ¢ eT]+‘· n–Z sêCÒdTü HÔ êïsTT. &Û©ç ˝ ¢ Àì @&ÉT bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZ\ nuÛ´Ñ s¡T\ ú ≈£î áXÊq´ sêÅcÕº\ z≥s¡T¢ cÕøÏdüTÔHêïs¡T. ‘·eTô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï C≤‹ $eø£å <ë&ÉT\ô|’ ì\BdüTÔHêïs¡T. 8 áXÊq´ sêÅcÕº\ qT+∫ y˚˝≤~ eT+~ $<ë´s¡T\ ú T, ñ<√´>∑T\T q>∑s+¡ ˝À ìyêdüeTT+≥THêïs¡T. <˚X¯ sê»<Ûëì˝À ‘·eT≈£î s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì ‘·eT Vü≤≈£îÿ\T ø±bÕ&É‘êeTqï bÕغπø z≥T¢ y˚kÕÔeT+≥THêïs¡T. >∑‘· HÓ\˝À ø=‘·>Ô ± áXÊq´ sêÅcÕº\≈£î #Ó+~q ◊<äT y˚\ 500 eT+~ $<ë´s¡Tú\T z≥sY ◊&û ø±s¡T¶\T rdüT≈£îHêïs¡T. mìïø£\ <ë«sê ‘·eT ìHê<ëìï >∑{Ϻ $ì|ækÕÔeTì Ms¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. Á‹eTTK b˛{°˝À M] z≥T¢ ≈£L&Ü ø°\ø£+ ø±e&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T yê] #·T≥÷º Á|ü<øä D å£ \T #˚dTü HÔ êïs¡T. Áô|’y≥ ˚ T s¡+>∑+˝À ø=‘·>Ô ± u≤´+≈£î ˝…’ôdqT‡\≈£î Çe«&ÜìøÏ mìïø£\ dü+|òüT+ nqTeT‹+∫+~. ‘êC≤ Á|ü ø £ ≥ q‘√ ¬ s >∑ T ´˝Ò ≥ Ø dü + dü ú ‘· q |ü ì ‘êqT #˚düTø£b˛‘·T+<äì ÄØ“◊ >∑es¡ŒsY s¡|òüTTsê+ sê»Hé düŒwüº+ #˚XÊs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\ nuÛÑ´+‘·sê\ y˚Ts¡πø mìïø£\ dü+|òüT+ n_ÛÁbÕj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ dü+|òTü + qT+∫ düŒwüº‘· sêe&É+‘√ ‘·«s¡˝ÀH˚ ø=‘·Ô u≤´+≈£î\ ˝…’ôdqT‡\ô|’ ø°\ø£ Á|üø£≥q #˚ùd neø±X¯eTT+~. u≤´+≈£î\ e´eVü‰s¡+˝À

Á|ü#ês¡ e´j·T+ô|’ |üø±ÿ>± ˝…ø£ÿ\T KeTà+,@Á|æ˝4Ÿ (ÄsYmHém): kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ sê»ø°jT· bÕغ\T, nuÛ´Ñ s¡T\ ú T Á|ü#ês¡+ ì$T‘·+Ô #˚ùd e´j·÷ìï ø£∫Ñ·+>± ˝…øÏÿ+∫ yê] u≤´+≈£î U≤‘ê\≈£î »eTj˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì KeTà+ ˝Àø˘düuÛÑ, bÕ˝Òs¡T, eT~Ûs¡, KeTà+ nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ mìïø£\ e´j·T |ü]o\≈£î&ÉT eTT‘·TÔX¯+ø£sY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. <Ûäq+, eT<ä´+ Á|üuÛ≤e+ ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì, #Óø˘b˛düTº\ e<ä› ì|òü÷ ô|+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. Hê$TH˚wüq¢ <ëK\T düeTj·T+˝À nuÛÑ´s¡Tú\T yê&˚ yêVü≤Hê\T, Á|ü#ês¡ b˛düsº T¡ ,¢ ø£s|¡ Áü ‘ê\T, ô|¢ø‡° \T, ø£™`ã≥T¢ ‘·~‘·s¡ kÕeTÁ–ì C≤Á>∑‘·Ô>± ∫Árø£]+∫ ÄyÓTT‘êÔìï nuÛÑ´]ú U≤‘ê≈£î »eT #˚j·÷\Hêïs¡T. bÕغ\T, nuÛÑ´s¡Tú\T #˚ùd Á|ü#ês¡ e´j·÷ìï Á|ü‘˚´ø£ ]õdüºsY˝À ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T qyÓ÷<äT#˚dæ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+bÕ\ì #ÓbÕŒs¡T. KeTà+, bÕ˝Òs¡T, eT~Ûs¡ ìjÓ÷»ø£esêZ\ düV‰ü j·T e´j·T |ü]o\≈£î\ ãè+<ë\T, M&çjÓ÷ düπs«˝…Hé‡ ãè+<ë\T, M&çjÓ÷ ∫Árø£s¡D ãè+<ä+, nøö+{Ï+>¥, |t˝…âsTT+>¥ kÕÿ«&é, kÕº{Ïø˘ düπs«˝…’Hé‡ ãè+<ë\ n~Ûø±s¡T\‘√ dü$÷ø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mìïø£˝À¢ sê»ø°jT· bÕغ\T, nuÛ´Ñ s¡T\ ú T mìïø£\ dü+|òTü + ìã+<Ûqä \≈£î ˝Àã&ç ìπs›•s¡∫q Á|ü#ês¡ e´j·÷ìï $T+#·≈£î+&Ü Ks¡Tà #˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T.

bÕغ\≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì 2011 M{Ïô|’ ø£düs¡‘·TÔ »s¡T>∑T‘·T+<äì s¡|òüTTsêyéT sê»Hé >∑Ts¡TÔ #˚düTÔHêïs¡T. <˚X¯+˝À Áô|’y˚≥T s¡+>∑+˝À u≤´+≈£î\ @sêŒ≥T≈£î #˚ùd+<äT≈£î 25 ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\T <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïsTT. Ç+<äT˝À 6 qT+∫ 7 dü+düú\≈£î nqTeT‹#˚à neø±X¯eTT+~. ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\≈£î u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+˝À nqTeT‹+#·e<ä›ì Á|üC≤dü+|òü÷\T, ñ<√´>∑T\T Ç|üŒ{Ïπø e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T. nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ á $wüj·T+˝À y˚>∑+>± #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ $eTs¡Ù\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. eTT»|òüsY q>∑sY n\¢s¡¢ πødüT˝À ì+~‘·T˝…’q ;CÒ|” ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·s|¡ ⁄ü q jÓ÷>± >∑Ts¡T sê+<˚yé u≤u≤ Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡T. _»˙sY qT+∫ uÛ≤s¡‘Ó+<äTdæ+>¥... eTT»|òüsY q>∑sY qT+∫ dü+Jyé u≤*j· ÷ Hé \ T ;CÒ | ” ‘· s ¡ | ü ⁄ q b˛{° #˚ d ü T Ô H êïs¡ T . n\¢ s ¡ T ¢ »]–q|ü⁄Œ&ÉT s¬ #·Ã>=fÒº Á|üd+ü >±\‘√ $<˚«cÕ\T ô|+#ês¡ì M]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. Á|üdüTÔ‘·+ u…sTT\Tô|’ ñHêïs¡T. nsTTHê ;CÒ|” M]øÏ {Ϭø{Ÿ Ç∫à düHêàì+∫+~. Çø£ M] ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚j·T&ÜìøÏ sê+<˚yé u≤u≤ eTT+<äTø=#êÃs¡T. me]øÏ {Ϭø≥T¢ Çyê«* nqï <ä>∑Zs¡ qT+∫ nìï $wüj·÷˝À¢ CÀø£´+ #˚düT≈£î+≥Tqï sê+<˚yé u≤u≤ Ç|ü⁄Œ&ÉT n\¢s¡¢ πødüT˝À ì+~‘·T\ ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+ $eTs¡Ù\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. Äe÷Bà bÕغøÏ es¡dü m<äTs¡T<Óã“\T ‘·>∑T\T‘·THêïsTT. ø±+Á¬>dt ô|<ä›\ô|’ b˛{°øÏ ~–q |ü\Te⁄s¡T nuÛÑ´s¡Tú\T yÓq≈£îÿ ‘·>±Zs¡T. áC≤_‘ê 5≈£î #˚]+~. bÕغ qT+∫ Ä•+∫q kÕúsTT˝À eT<ä‘› T· ˝Ò < ä + ≥÷ Ms¡ T eT+&ç | ü & É T ‘· T Hêïs¡ T . $<˚ X Ê+>∑ eT+Á‹ dü˝≤àHéKTظ<ôé |’ b˛{° #˚dTü qÔ ï e÷J »s¡ï*düTº eTTKT˝Ÿ Á‹bÕ]ƒ b˛{° qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. Çø£ dü∫Hé ô|’˝…{Ÿô|’ b˛{°øÏ ~–q nuÛÑ´]ú ≈£L&Ü Ç<˚ C≤_‘ê˝À ñHêïs¡T. nsTT‘˚ nuÛÑ´s¡T∆\T yÓq≈£îÿ ‘·>&Z∑ ÜìøÏ Ä]úø£ Çã“+<äT˝Ò ø±s¡DeTì bÕغ n+{À+~. Ä]úø£ nedüsê\T düeT≈£Ls¡Ã&É+ bÕغøÏ kÕ<Û´ä + ø±<äì.. kı+‘·+>± Ks¡TÃ\T ô|≥Tºø√yê*‡ ñ+≥T+<äì Äe÷Bà H˚‘·\T $es¡D ÇdüTHÔ êïs¡T. <˚X¯ sê»<Ûëì˝À mìïø£\ ìã+<Ûqä \T ñ\¢+|òTæ +∫q bÕغ\ô|’ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L 147 πødüT\T qyÓ÷<Ó’q≥Tº mìïø£\ dü+|òTü + Á|üø{ £ +Ï ∫+~. e÷]à 5 qT+∫ mìïø£\ ø√&é neT˝À¢øÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· á πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. ;CÒ|”ô|’ 20, ø±+Á¬ > dt ô |’ 15, Äe÷Bàô|’ 14 π ø dü T \ qyÓ ÷ <ä j · ÷ ´sTT. nÁø£ e T+>± Äj· T T<Û ë \T ø£ * –q e´≈£ î Ô \ qT n<ä T |ü ⁄ ˝ÀøÏ rdüT≈£îqï n~Ûø±s¡T\T 47 ‘·TbÕ≈£î\T d”CŸ #˚XÊs¡T. Çø£ <˚X¯ $<˚o eT<ë´ìï ≈£L&Ü ô|<Ó›‘·TÔq kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á HÓ\ 7q Çø£ÿ&É mìïø£\T »s¡>q∑ THêïsTT.

kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#ês¡+ øπ düT˝À 24eT+~øÏ •ø£å Ksês¡T ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+,@Á|æ˝Ÿ4(ÄsYmHém): <˚X¯yê´|üÔ+>± dü+#·\q+ düèwæº+∫q πøs¡fi¯˝Àì Ç&ÉTøÏÿ õ˝≤¢ dü÷s¡´HÓ*¢˝À »]–q kÕeT÷Væ ≤ ø£ n‘ê´#ês¡ + π ø dü T ˝À 24eT+~ ì+~‘· T \≈£ î Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ ø√s¡ T º •ø£ å \ T Ksês¡ T #˚ d æ + ~. Á|ü<Ûëqì+~‘·T&ÉT <Ûäs¡àsêCŸ≈£î Hê´j·TkÕúq+ J$‘·U…’<äT $~Û+∫+~. 1996˝À 16 @fi¯¢ u≤*ø£qT øÏ&Üï|t #˚dqæ ì~‘·T\T n‘ê´#êsêìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. M]øÏ H˚sês√|üD #˚dæq ø√s¡Tº •ø£å\T Ksês¡T #˚dæ+~.

eTVü‰sêh˝À |òü*+#·ì ;CÒ|” sê»ø°j·÷\T! eTT+ãsTT, @Á|æ˝Ÿ 4: eTVü‰sêh˝À _C…|æ sê»ø°j÷· \qT bÕs¡ìe«˝Ò<Tä kÕúìø£ bÕغ\T. sêqTqï mìïø£˝À¢ ‘·eT‘√ ø£*dæ ø±yê*‡qìï d”≥T¢ ¬>\T#·Tø√yê\qT≈£îqï _C…|æ Hêj·T≈£î\ Ä˝À#·q\≈£î #Óø˘ ô|{≤ºsTT. ìqï{Ï <ëø± πsdüT˝À ˝Òì bÕغ nø£kÕà‘·TÔ>± nuÛÑ´s¡Tú\qT Á|üø£{Ï+∫ _C…|æøÏ ~eTà‹]π>˝≤ #˚dæ+~. B+‘√ #˚dæq Á|üj·T‘·ï+ eè<∏ë ø±e&Éy˚T ø±<äT ndü\Tπø mdüs¡T e#˚Ã˝≤ ñ+<äì ;CÒ|” eT<Ûäq|ü&ÉT‘√+~. Ç+‘·ø° nø£ÿ&É @+ »]–+<ä + fÒ eTVü ‰ sêh˝À kÕú ì ø£ bÕغ ˝ … ’ q •eùdq, eTVü ‰ sêh qeìsêàD ùdq\ eT<Û ä ´ e÷≥\ j· T T<ä ∆ + eTT<äTs¡T‘√+~. yêdüyÔ êìøÏ á s¬ +&ÉT bÕغ\T C≤rj·TkÕúsTT˝À _C…|æπø eT<䛋düTÔHêïsTT. yÓ÷&ûøÏ n~Ûø±s¡+ n+~yê«\ì ‘Ó>∑ ø£wüº|ü&ÉT‘·THêïsTT. ø±˙ πøåÁ‘·kÕúsTT˝À e÷Á‘·+ M]<ä›s¡÷ ‘·\|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á $wüj·T+˝À _C…|æ #˚dæq sê»ø°j·T m‘·TÔ>∑&É\T |òü*+#·˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ á ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ |ü∫Ã>∑&ç¶ y˚ùdÔ uÛÑ>∑TZeT+{À+~. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ e´‹πsø£‘· ø£*kı∫à m˙¶j˚T≈£î d”≥T¢ ô|s¡T>∑T‘êj·Tì _C…|æ uÛ ≤ $+∫+~. yÓ ÷ &û ø Ï dü V ü ≤ ø£ ] +#˚ + <ä T ≈£ î mìïø£ ˝ À¢ b˛{° #˚jÓTT<ä›+≥÷ m+mHémdt n~ÛH˚‘· sêCŸ<∏ëø£πsqT _C…|æ ø√]+~. á $wüj·TyÓTÆ ì‘·Hé >∑&ÉÿØ düVü‰ ø°\ø£ H˚‘·\T #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. ø±˙ ‘·eT‘√ bı‘·T+Ô &É>±H˚ m+mHémdt‘√ eT+‘·Hê˝≤ n+≥÷ •eùdq n~ÛH˚‘· ñ<ä›yé eT+&ç|ü&ܶs¡T. z≥T¢ ˝Òì bÕغ\‘√ #· s ¡ à \T »s¡ | ü & É + <ë«sê ‘· e TqT nee÷ìdü T Ô H êïs¡ ì ÄÁ>∑Væ≤+#ês¡T. Äj·TqqT <ë]øÏ ‘Ó#·TÃø√e&ÜìøÏ nwüºø£cÕº\T |ü&ܶs¡T ø£eT\Hê<ÛäT\T. sêqTqï mìïø£˝À¢ m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢q÷ b˛{° #˚j÷· *‡+<˚qì •eùdq, m+mHémdt ‘˚*Ã#ÓãT‘·THêïsTT. yÓ÷&ûøÏ eT<䛋kÕÔ+ ø±˙ mìïø£\ b˛{° #˚j·T≈£î+&Ü ñ+&É˝ÒeTì sêCŸ <∏ ë ø£ π s ‘˚ ˝ Ò Ã XÊs¡ T . @&É T >∑ T s¡ T nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ qT ≈£ L &Ü Á|ü ø £ { Ï + #ês¡ T . Ç+<ä T ˝À Äs¡ T >∑ T s¡ T H˚ s ¡ T >± •eùdq‘√ ‘·\|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Ûä´ b˛{° qTyê« H˚Hê nqï≥Tº+~. á ¬s+&ÉT bÕغ\T b˛{° |ü&É&É+ e\¢ z≥T¢ N* ø±+Á¬>dt`H˚wü*düTº ø±+Á¬>dt ≈£L≥$T ˝≤uÛÑ|ü&É‘·T+<äì _C…|æ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘√+~. ¬s+&ÉT ùdq\ eT<Ûä´ ùdïVü≤|üPs¡«ø£

yê‘êes¡D+ e#˚Ã˝≤ Á|üj·T‹ï+∫q ø£eT\Hê<ÛäT\ m‘·TÔ>∑&É\T |òü*+#·˝Ò<äT. ô|’>± nHêï<äeTTà\ eT<Ûä´ e÷≥\ j·TT<ä∆+ eTT<äTs¡T‘√+~. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·qqT ì+~+∫ bÕغ M&çq e´øÏÔøÏ bò˛qT #˚dæ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√πs Ä˝À#·q ‘·q≈£î ˝Ò<äì ~>∑C≤s¡uÀqì ñ<ä›yé düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·eTqT ø£\T|ü⁄ø£b˛yê\+fÒ ˇø£ÿbò˛qT ø±˝Ÿ #ê\ì >∑‘·+˝À yê´U≤´ì+∫q sêCŸ<∏ëø£πs Ç|ü⁄Œ&ÉT n<˚ nqï bÕغ •eùdqô|’ eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. m˙¶ j ˚ T ˝À #˚ s ¡ & ÜìøÏ ‘êqT dæ < ä ∆ + >± ñHêï ñ<ä › y é n&ÉT≈¶ î£ +≥THêïs¡ì Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. n+<äTøπ ;CÒ|” H˚‘\ · T e<äH› êï mìïø£˝À¢ b˛{° #˚düTÔqï≥Tº sêCŸ <∏ëø£πs Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç˝≤ nqï<äeTTà\ eT<Ûä´ yêsY _C…|æì ø£cÕº˝À¢ |ü&˚dæ+~. á düeTdü´ qT+∫ ø£eT\Hê<ÛTä \T >∑f≈º… î£ ÿ‘ês√ ˝Ò<√ y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚ eT].

|ü+C≤uŸ˝À f…HÔé $<ë´]∆ì|ô ’ j·÷dæ&é <ë&ç \÷~Û j · ÷ Hê, @Á|æ ˝ Ÿ 4: |ü + C≤uŸ ˝ À |ü < √ ‘· s ¡ > ∑ ‹ #·<äTe⁄‘·Tqï u≤*ø£ô|’ j·÷dæ&é <ë&ç »]–+~. á |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê*˝≤e⁄HêïsTT... \÷~Ûj·÷Hê õ˝≤¢˝Àì u…’˙ ns√&Ü nH˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u≤*ø£qT z j·TTe≈£î&ÉT Áù|eT ù|s¡T‘√ >∑‘· ø=ìï s√E\T>± y˚~ÛdüTÔHêï&ÉT. Bìô|’ u≤~Û‘·Tsê* ã+<ÛäTe⁄\T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæHê n‘·ìô|’ yêfi¯ó¢ m≥Te+{Ï #·sê´ rdüTø√˝Ò<Tä . ãT<Ûyä ês¡+ u≤*ø£ Ç+{Ï˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q j·TTe≈£î&ÉT ÄyÓTô|’ j·÷dæ&é <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT. j·÷dæ&é <ë&ç˝À rÁe+>± >±j·T|ü&qç Ä u≤*ø£qT kÕ∆ì≈£î\T ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ \÷~Ûj·÷Hê dæ$˝Ÿ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.á <ë&ç˝À Ä u≤*ø£≈£î 16 XÊ‘·+ >±j·÷\j·÷´j·Tì &Üø£ºs¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. <ë&ç #˚dqæ j·TTe≈£î&çô|’ b˛©düT\T ìs¡“j ¤ T· #·≥+º ‘√ bÕ≥T |ü \ T ôdø£ å q ¢ øÏ + <ä π ø dü T qyÓ ÷ <ä T #˚ k Õs¡ T . ø±>±, eTT+ãsTT˝Àì X¯øÏÔ $T˝Ÿ‡ Äes¡D˝À bò˛{À »s¡ï*düTºô|’ n‘ê´#ês¡+ πødüT˝À Hê´j·TkÕúq+ eTT>∑TZ]ì <√wüß\T>± ìsê∆]+∫+~.

dæøÏÿ+, @Á|æ˝Ÿ 4: uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆, >∑ T »sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπ s +Á<ä yÓ ÷ &û ì uÛ Ñ T »+ $÷<ä yÓ÷düT≈£î+fÒ ‹]π> qyÓ÷ n_Ûe÷qT˝≤sê $÷≈£î qyÓ÷ qeT! $÷ yÓ÷&û >±]øÏ ≈£L&Ü ndü÷j·T ø£*–+#˚+‘· >=|üŒ ]ø±s¡Tq¶ ï eTs√ d”m+ ñHêï&ÉT. Äj·TqøÏ 1994 qT+∫ z≥$T ‘Ó*j·T<äT. >∑‘· nsTT<˚fi¯ó¢>± Äj·Tq XÊdüq düuÛÑ˝À ñqï nìï d”≥÷¢ Äj·Tq bÕغy˚. n+‘˚ ø±<äT. <˚X¯+˝À <ë]Á<ä´ πsK≈£î ~>∑Teq ñqï »HêuÛ≤ n‘·´+‘· ‘·≈î£ ÿe>± ñqï sêh+ Äj·Tq<˚. Á|ü‹ e÷s¡TeT÷\ Á>±eT+qT+∫ sê»<ÛëìøÏ yÓ÷≥s√¢ yÓfi‚¢ s√&ÉT¢qï sêh+ Äj·Tq<˚. >=&Ée\T, ø={≤¢≥\T ˝Òì sêh+ Äj·Tq<˚. eTs√ ¬s+&˚fi≤¢–‘˚ |üP]Ô kÕúsTT s¡TDeTTø£Ô sêh+ Äj·Tq<˚ ne⁄‘·T+~. ndü˝≤j·Tq≈£î Á|ü‹|üø£åy˚T ˝Ò<äT. <˚X¯+˝À bÕ¢dæºø˘ yê&É ø £ + ndü ˝ Ò ˝Ò ì sêh+ Äj· T q<˚ . Äj· T HÓ e sê nì nqT≈£î+≥THêïsê? Äj·Tq ù|s¡T |üeHé≈£îe÷sY #ê$T¢+>¥. Ä sêh+ ù|s¡T dæøÏÿ+. dæøÏÿ+ ˝Àø˘düuÛÑøÏ |ü+ù|~ ˇπø ˇø£ m+|”ì. n+<äTπø nø£ÿ&É m+|” mìïø£\ô|’ me]ø° ÄdüøÏÔ ˝Ò<äT. m+|” mìïø£\‘√ bÕ≥T »s¡T>∑T‘·Tqï nôd+;¢ mìïø£\ô|’H˚ n+<ä] Ädüø.ÔÏ 32 eT+~ m+m˝Ÿ@\ ø√düyT˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT ndü\T b˛{°. Äj·Tq Á>±eT |ü+#êj·T‘Y n<Ûä´ø£å |ü<ä$ qT+∫ ô|’¬ø~>±s¡T. yÓTT<ä{À¢ dæøÏÿyéT dü+Á>±eT |ü]wü‘Y˝À myÓTà˝Ò´ nj·÷´s¡T. ‘·s¡Tyê‘· n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ qs¡ ãVü≤<ä÷sY uÛÑ+&ÜØ ìj·T+‘·è‘·« b˛ø£&É\ì ìs¡dæ+∫ dæøÏÿ+ &Óe÷Áø£{Ïø˘ Á|òü+{Ÿ qT kÕú|æ+#ês¡T. Äj·Tq uÛÑ+&ÜØøÏ e´‹πsø£+>± >∑{Ϻb˛πs #˚XÊs¡T. ˇø£ dü+<äs“¡ +¤ ˝À Äj·Tq nôd+;¢˝ÀøÏ ˇø£ ø=y=«‹Ôì yÓ*–+∫ eTØ rdüTø=#êÃs¡T. @$T{Ï dü+>∑‹ nì n+<äs÷¡ n&ç–‘˚ H˚qT nôd+;¢˝À Á|üC≤kÕ«eT´+ mø£ÿ&ÉHê ø£ì|ædüTÔ+<˚yÓ÷ nì yÓ‘T· ≈£î‘·THêïqT nì »yê_#êÃs¡≥. |üeHé #ê$T¢+>¥. Äj·Tq bÕغ á kÕ] ≈£L&Ü ø°¢Hé d”«|t #˚kÕÔsê? ˝Òø£ ø=‘·Ô sê»ø°j·T X¯ø£+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+<ë nqï~ Ç|ü⁄Œ&ÉT dæøÏÿ+˝À ndü\T Á|üX¯ï. nø£ÿ&É sêVüQ˝Ÿ e¬s‡dt yÓ÷&û b˛{° ˝Ò<äT. ndü\T yê]<ä›] >∑T]+∫ me]ø° ô|<ä›>± |ü{Ϻ+|ü⁄ ˝Ò<äT. ˇø£ÿ }s¡T ‘·q eTqdüT e÷s¡TÃ≈£îHêï nø£ÿ&É mìïø£\ |òü*‘·+ ‘ês¡Te÷¬s’b˛‘·T+~. n+<äTøπ n+<ä]ø° dæøÿÏ + mìïø£\+fÒ n+‘· Ädüø.ÔÏ

>πÁ ≥sY˝À yê&ÉT‘√qï ø£eT\+! ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 4: ôV’≤<äsêu≤<é˝À ;CÒ|” ã\V”≤q |ü & É T ‘· T +<ä H ˚ Ä+<√fi¯ q Ä bÕغ esêZ ˝ À¢ yÓ \ ¢ & É e ⁄‘√+~. ‘Ó\+>±D˝À n+<äT˝À q>∑s¡+˝À |ü⁄s¡T&ÉT b˛düT≈£îqï bÕغ Á|üuÛ≤e+ s√Es√E≈£L ~>∑C≤s¡T‘√+~. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é |ü]~Û˝Àì ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ >∑{Ϻ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+∫q ;CÒ|” Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü≥Tº m+<äT≈£î ø√˝ÀŒ‘√+<äì ø£eT\Hê<∏äT˝À¢ ø£\es¡+ yÓTT<ä˝…’+~. bÕغ esêZ\ eT<Ûä´ #·s¡Ã ø=qkÕ>∑T‘√+~. Ä nH˚«wüD˝À yês¡T |ü\T ÄdüøÏÔø£s¡ düe÷<ÛëHê\T #ÓãT‘·THêïs¡T. mH√ï s√E\T>± Hêj·T≈£î\ rs¡Tô|’ eTqdüT‡˝ÀH˚ <ë#·T≈£îqï ndü+‘·è|æìÔ Ç|ü⁄Œ&ç|⁄ü Œ&˚ ãj·T≥≈£î yÓfi>¢¯ ≈∑ î£ ÿ‘·THêïs¡T. ˇø£|⁄ü Œ&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é˝À ;CÒ|”øÏ Á|ü‘˚´ø£ kÕúq+ e⁄+&˚~. sêh+˝À Ä bÕغ >∑ T ]+∫ e÷{≤¢ & ˚ y êπ s ˝Ò ì s√E˝À¢ ôV’ ≤ <ä s êu≤<é ˝ À dü+kÕú>∑‘·+>± |ü{Ïwüº+>± e⁄+&˚~. dæ{°˝À Hê\T>∑TyÓ’|ü⁄˝≤ bÕغøÏ ã\yÓTÆq Hêj·T≈£î\T+&˚yês¡T. ã<ä›+ u≤˝Ÿ¬s&ç¶, Ä˝Ò qπs+Á<ä, sêeTkÕ«$T, Ç+Á<äùdHê¬s&ç,¶ \ø£ÎDY, Áù|yéTdæ+>¥ sê<∏√&é, øÏwHü s¬é &ç¶ Ç˝≤+{Ïyês¡+‘ê ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì $$<Ûä ìjÓ÷»ø£esêZ\ qT+#˚ myÓTà˝Ò´\T>± ¬>*#ês¡T. ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T πø+Á<ä eT+Á‹ ã+>±s¡T \ø£ÎDY @ø£+>± bÕغøÏ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì#˚XÊs¡T. Á|ü‹ mìïø£˝Àq÷ ø±+Á¬>dt, m+◊m+\≈£î >∑{ºÏ düyê\T ñ+&˚~. q>∑s¡ •yês¡¢˝Àì eTTì‡bÕ©º\˝Àq÷ ;CÒ|”øÏ |ü≥Tº e⁄+&˚~. n˝≤+{Ï ;CÒ|” Ç|ü⁄Œ&ÉT Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é˝À &û˝≤ |ü&ç+~. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é |ü]~Û˝À 24 nôd+;¢ kÕúHê\T+fÒ ;CÒ|”øÏ ˇπø ˇø£ÿ dæ{Ϻ+>¥ e⁄Hêïs¡T. Áπ>≥sY |ü]~Û˝À 150 eT+~ ø±s=Œπs≥s¡T+¢ fÒ ;CÒ|” qT+∫ ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤düTqÔ ï~ øπ e\+ nsTT<äT>∑Tπs. ákÕ] ≈£L&Ü Ä bÕغ ã\+ ô|]π> neø±X¯+ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ñqï ˇø£ÿ d”≥T <äøÏÿ‘˚ #ê\T nqï≥Tº>± ‘·j·÷¬s’+~ Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é˝À ;CÒ|” |ü]dæú‹. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ;CÒ|”øÏ Ç+‘· <äTdæú‹ sêe&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ Hêj·T≈£î˝À¢ ‘·˝…‹Ôq ≈£îeTTà˝≤≥\T, Ç>√ düeTdü´˝Ò. øÏwüHé¬s&ç¶øÏ sêh n<Ûä´ø£å u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+∫q Hê{Ï qT+#˚ q>∑s¡+˝À ;CÒ|”˝À eTTdü\+ yÓTT<ä˝+’… ~. Äj·Tq Hêj·Tø£‘«· +˝À |üì#˚jT· &ÜìøÏ d” ì j· T ¬ s ¢ e «s¡ ÷ ñ‘ê‡Vü ≤ + #· ÷ |ü & É + ˝Ò < ä T . <ä ‘ êÔ Á ‘˚ j · T , Ç+Á<äùdHê¬s&ç,¶ \ø£ÎDY, ã<ä+› u≤˝Ÿs¬ &ç,¶ düTuÛ≤wt #·+<äsJY , >√$+<é sê]ƒ, q+<ä≈£îe÷sY yê´dt, Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, uÛÑ>∑e+‘Y |üyêsY ˇø£|ü⁄Œ&ÉT Ms¡T dæ{°˝À #·Áø£+ ‹|æŒq Hêj·T≈£î\T. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT yês¡T bÕغ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Zq&É+ ˝Ò<äT. M]˝À ø=+<äs¡T C≤rj·T kÕúsTT ø£$T{°\˝À |ü<äe⁄\T dü+bÕ~+#·T≈£îì πø&ÉsYqT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ e÷H˚XÊs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡ |ü<äe⁄\T nqTuÛ Ñ $ +∫q s√E˝À¢ ã+<Û ä T esêZ ì øÏ y˚ T fi¯ ó ¢ #˚ d æ ô |{Ï º , ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ìs¡¢ø£å´+ #˚XÊs¡H˚ $eTs¡Ù\THêïsTT. n~Ûø±s¡ |ü<äe⁄\T <äø£ÿ>±H˚ ‘·eT H˚‘·\ e´eVü‰s¡ XË’* e÷]b˛e&É+, e´øÏÔ>∑‘· Á|üjÓ÷»Hê\πø ô|<ä›|”≥ y˚düTø√e&É+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô\T eTTqT|ü { Ï ˝ ≤ ñ‘ê‡Vü ≤ +>± bÕ˝§Z q &É + ˝Ò < ä T . d” ì j· T sY Hêj·T≈£î\T e´eVü‰s¡ XË’* e÷s¡TÃø√ø£b˛‘˚ dæ{°˝À ;CÒ|” ñìøÏ ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ø£wüºeTH˚ n_ÛÁbÕj·T+ Ä bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢H˚ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ã&Ü H˚‘·\ |ü]dæú‹ Ç˝≤ e⁄+fÒ, ø±s=Œπs≥s¡¢ |üìrs¡T $÷<ä ≈£L&Ü ø±s¡´ø£s¡Ô\T ndü+‘·è|æÔ‘√ e⁄Hêïs¡T. πøåÁ‘· kÕúsTT˝À düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ @e÷Á‘·+ #=s¡e #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì kı+‘· bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. bÕغ <ë«sê |ü<äe⁄\T nqTuÛÑ$+∫q e÷J eTTì‡bÕ©º #Ó’s¡àHé\T, e÷J yÓ’dt #Ó’s¡àHé\T, e÷J &ç|üP´{° y˚Tj·TsY\T me«s¡÷ Ç|ü⁄Œ&ÉT bÕغ n_Û e è~∆ ø Ï ø£ è wæ #˚ j · T &É + ˝Ò < ä ˙ , bÕغ |ü < ä e ⁄\÷ e~*ô|≥º&É+ ˝Ò<äì ø±s¡´ø£s¡Ô\T yêb˛‘·THêïs¡T.

.7691320449.oN lleC 100405- dabalidA ,raganihtnahS ,”mayaliN ayahcurhtiP“ ,1/521-2-1.oN.H morf dehsilbuP .yddeR savinirS.V yb denwo dna detide ,dehsilbuP ,detnirP 769632-23780 :ON :XAF ni.oc.oohay@ihtoyjajarp : liame .DABALIDA ,KWOHC ROTLCELLOC RAEN ,1/68-7-7.oN.D ,SRETNIRP ANHSIRK IAS ta detnirP

5pra  
5pra