Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 3`1`2014 X¯óÁø£yês¡+

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:237 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

&Ûç©¢ XÊdüqdüuÛÑ˝À

‘˚\ì sêÁwüº $uÛÑ»q..

$XÊ«dü rsêàq+

eTT+#·Tø=düTÔqï

mìïø£\T

ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+∫q mìïø£\ ø£$TwüHé Q |òæÁãe] yÓTT<ä{Ï yês¡+˝ÀH˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: düs¡«Á‘· sêqTqï mìïø£\ô|’ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. me¬s≥TyÓ’|ü⁄ nqï<ëìô|’ eT\¢ >∑T˝≤¢\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. düyÓTÆø±´+Á<Ûä˝ÀH˚ mìï ø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ø=+<äs¡T.. ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢q÷ mìïø£\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì eT]ø=+<äs¡T #·]Ã+#·T ≈£î+≥THêïs¡T. @ sêÁcÕºìøÏ mìï kÕúHê\T ekÕÔj·Tqï <ëìô|’ ≈£L&Ü ˝…ø£ÿ\T y˚düT≈£î+≥THêïs¡T. e#˚à HÓ˝ ÄKs¡T˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ q>±sê yÓ÷>∑qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î mìïø£\ ø£$TwüHé rÁe ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥Tº Vü≤dæÔq˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤ e÷\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïsTT. e#˚à HÓ\ ¬s+&√ yês¡+ ˝À ¬s’˝Ò« u&Ó®{Ÿ, πø+Á<ä z{≤Hé nøö+{Ÿ ã&Ó®≥¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ÄyÓ÷~+|üCÒdüTø√e&É+, eT÷&√ yê s¡+˝À mìïø£\ ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø£{Ï+#·&É+ U≤j·T+>±

‘Ó\Tk˛Ô+~. ákÕ] πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüHé eTT+ <äT>±H˚ mìïø£\≈£î düe÷j·T‘·Ô+ ne⁄‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+ yÓTT‘·Ô+ MT<ä ø=‘·Ô z≥s¡¢ qyÓ÷<äT, nuÛÑ´+‘·sê\ d”«ø£s¡D <äX¯ q&ÉT k˛Ô+~. ∫e] z≥s¡¢ C≤_‘êqT á HÓ\ 16H˚ Á|ü#·T] kÕÔs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ m+|æø£, uÛÑÁ<ä ‘ê @sêŒ≥T¢, ã+<√ãdüTÔ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ mìï ø£\ ø£$TwüHé <äèwæº kÕ]+#·qT+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· ôw&É÷´˝ŸqT Á|üø£{Ï+#·qT+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±, á kÕ] ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T Äs¡T, ˝Ò<ë @&ÉT <äX¯˝À¢ »s¡>∑qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. mìïø£\ ø£$TwüHé Ç|üŒ {Ïπø Äs¡+_Û+∫q ø£düs¡‘·TÔ |ü]o*ùdÔ e#˚à HÓ\ eT÷&√ yês¡+ qT+∫ mìïø£\ øö+{Ÿ&ÍHé ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêC≤´+>± ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ Á|üdüTÔ‘· ˝Àø˘düuÛÑ >∑&ÉTe⁄ y˚T 31‘√ eTT>∑T

düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n+fÒ pHé ˇø£{Ïq ø=‘·Ô ˝Àø˘düuÛÑ @sêŒ≥j˚T´˝≤ mìïø£\ ø£$TwüHé kÕ<Ûës¡D mìïø£\ Á|üÁøÏj·TqT ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñ+≥T+~. ˇø£ÿ kÕ] >∑‘· ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ düs¡[ì |ü]o*ùdÔ 2009 e÷]à ¬s+&ÉTq Á|üø£{Ï+∫q ôw&É÷´˝Ÿ y˚Ts¡≈£î @Á|æ˝Ÿ 16 qT+∫ y˚T 13 es¡≈£î ◊<äT <äbòÕ\T>± mìïø£\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ákÕ] e÷Á‘·+ Äπs&ÉT <äX¯˝À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ªpHé ˇø£{Ï Hê{ÏøÏ ø=‘·Ô ˝Àø˘düuÛÑ @sêŒ≥T #˚kÕÔ+. mìïø£\T »]π> s√E≈£î Äs¡T yêsê\ eTT+<äT ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø£{ÏkÕÔ+µ nì πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüqsY $mdt dü+|ü‘Y Ç|üŒ{Ïπø yÓ\¢&ç+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. á kÕ] mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À |üP]Ô #·s¡Ã≈£î düeTj·T+ dü]b˛<äT ø±ã{Ϻ z{≤Hé nøö+{Ÿ ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï≥Tº düe÷#ês¡+. á ¬s+&ÉT ã&Ó®{Ÿ

\qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ ÄyÓ÷~+|üCÒdüT≈£îH˚+<äT≈£î e#˚à HÓ\ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝ÀH˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\T ø=qkÕ>∑qqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ‘·<äT |ü] düe÷y˚XÊ\T e#˚à HÓ\ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝ÀH˚ »s¡>∑qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. j·T÷|”@-2 Vü≤j·÷+ ˝À »]π> ∫e] düe÷y˚XÊ\T ãVüQXÊ Çy˚ ø±y=#·Ãì &Ûç©¢ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ $düÔè‘·+>± Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. e#˚à HÓ\ ‘=*yês¡+˝ÀH˚ bÕs¡¢yÓT+ {ŸqT düe÷y˚X¯|üs¡#ê\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ ìs¡í j·÷ìøÏ e∫Ãq≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T. düe÷y˚ XÊ\ô|’ ø£∫Ñ·yÓTÆq ‘˚B\qT á HÓ\ eT÷&√ yês¡+ Hê{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Ksês¡T #˚ùd neø±X¯+ ñqï≥Tº ‘Ó\T k˛Ô+~. πø+Á<ä eT+Á‘·T\T C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, C…’sêyéT s¡y˚T wt\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e#˚à HÓ\ yÓTT<ä{Ïyês¡+ ˝ÀH˚ düe÷y˚XÊ\T ñ+{≤j·Tì #Ó|üŒ&É+ >∑eTHês¡Ω+.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, »qe] 2: &Ûç©¢ XÊdüqdüuÛÑ˝À eT+Á‹ eT˙wt •k˛&çj·÷ $XÊ«dü |üØø£å rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. Ä|t düuÛÑT´\T bÕغ {À|”\T <Ûä]+∫ düe÷y˚XÊìøÏ sêe&É+ô|’ uÛ≤»bÕ düuÛÑT´\T düuÛÑ˝À Ä+<√fi¯q #˚|ü{Ϻq H˚|ü<∏ä´+˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ q&ÉTy˚T Äj·Tq á rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. &Ûç©¢ XÊdüqdüuÛÑ˝À uÛ≤»bÕ myÓTà˝Ò´\T Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. ÄyéT ÄBà bÕغ myÓTà˝Ò´\T bÕغ {À|”\T <Ûä]+#·&É+ô|’ uÛ≤»bÕ düuÛÑT´\T nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T.

yÓTÁ{À˝À¢ yÓfi¯¢&É+ >=|üŒø±<äT: Vü≤s¡¸es¡∆Hé 15 @fi¯ó¢ &Ûç©¢ì bÕ*+∫q ø±+Á¬>dt bÕغì Á|ü»\T ìsê<ä]ùdÔ Ä bÕغ eT<䛑·T‘√ ÄyéT ÄBà bÕغ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚j·T&Üìï uÛ≤»bÕ H˚‘· Vü≤s¡¸es¡∆Hé $eT]Ù+#ês¡T. &Ûç©¢ sêh XÊdüqdüuÛÑ˝À Á|üuÛÑT‘·« $XÊ«dürsêàq+ô|’ #·s¡Ã˝À e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ Äj·Tq ÄyéT ÄBà bÕغ H˚‘·\T yÓTÁ{À ¬s’fi¯¢˝À Á|üj·÷DÏdü÷Ô ø£u≤s¡T Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. πøÁJ yê˝Ÿ, dæk˛&çj·÷\T &Ûç©¢ Á|ü»\qT ‘·|ü<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡ì, yÓTÁ{À˝À¢ yÓfi¯¢&É+ >=|üŒ $wüj·T+ ø±<äì, ‘êeTT ≈£L&Ü Á|üj·÷DÏ+#·>∑\eTì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓTÁ{À˝À¢ Á|üj·÷DÏ+ #·&É+ <ë«sê uÛÑÁ<ä‘· düeTdü´\T düèwæº+#·&Éy˚T ø±ø£, yÓTÁ{À ìj·Te÷\qT ñ\¢+|òæTdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. düuÛ≤|ü‹ kÕúq+ ø√dü+.. ne÷Bà ‘·s¡|òü⁄q ~ÛsY.. _C…|æ ‘·s¡|òü⁄q.. »>∑Bwt. XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY kÕúHêìøÏ uÛ≤»bÕ nuÛÑ´]ú>± »>∑BXŸ eTTœì m+|æø£ #˚dæq≥T¢ Ä bÕغ Á|üø£{Ï+∫+~.

nôd+;¢˝À bÕغ\ ã˝≤ã˝≤\T..

Äغd”˝À düØ«düT Áø£eTãB›ø£s¡D

e´ekÕj·T+ |ü≥ºì Á|üuÛÑT‘·«+: πød”ÄsY

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\qT ¬s>∑T´\¬s’CŸ #˚j·T&É+ |ü≥¢ Çj·TT, {Ïm+j·TT\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äغd”˝À 24,575 eT+~ ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\qT Áø£eT ãB›ø£]dü÷Ô >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. n+<äT˝À 14,657eT+~ Á&Ó’es¡T¢ ø±>±.. 9,920eT+~ ø£+&Éø£s¡T¢ ñHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: Á|üuÛÑT‘ê«\T ee´ekÕj·T+ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&É+|ü≥¢ Ä s¡+>∑+yÓ’|ü⁄ j·TTe‘· ø£HÓï‹Ô #·÷&É&É+ ˝Ò<äì ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ yê´U≤´ì+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝Àì Äj·Tq »>∑<˚yé|üPsY˝Àì e´ekÕj·T πøåÁ‘·+e<ä› Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. e«j·TkÕj·T s¡+>∑+|ü≥¢ j·TTe‘· nsTTwüº‘·‘√ e´eVü≤]+#·&Üì ø±s¡D+ yê]˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·ø£b˛e&Éy˚TqHêïs¡T. Ä<ÛäTìø£ e´ekÕj·T kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì e´ekÕj·T+ #˚ùdÔ ˝≤uÛÑkÕ{Ï>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. ;Vü‰sY˝À ˇø£ j·TTe≈£î&ÉT Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£ Ä\T>∑&ɶqT |ü+&ç+#ê&Éì, 44.3 ≥qTï\ |ü+≥\ ~>∑Tã&ç kÕ~Û+ #·&É+ <ë«sê Á|ü|ü+#· U≤´‹ì kÕ~Û+#ê&ÉHêïs¡T. kÕ+Á|ü<ëj·T e´e kÕj·T |ü<ä∆‘·T\qT ø±≈£î+&Ü _+<äTùd<ä´+#˚ùdÔ ‘·≈£îÿe ˙{Ï‘√ m≈£îÿe |ü+≥qT |ü+&ç+#·e#·ÃHêïs¡T. ‘·q e´ekÕj·T πøå‘·Á+ 60 mø£sê\T ñqï|üŒ{Ïø° 50 mø£sê˝À¢ e÷Á‘·+ ìø£s¡ e´ekÕj·T+ #˚düTÔHêïqHêïs¡T. 45 mø£sê˝À¢ Ä\T>∑&ɶ, $T–*q <ëì˝À ø±´|æ‡ø£+ |ü+&çdüTÔqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. kÕ<Ûës¡D |ü+≥ $<Ûëq+ <ë«sê Ç+‘· uÛÑ÷$Tì ‘·≈£îÿe ˙{Ï‘√ e´ekÕj·T+ #˚j·T˝ÒqHêïs¡T. XÊgy˚‘·Ô\ ‘·s¡TyêsTT 2˝À

◊ÄsY 27 XÊ‘·+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√ ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ H˚‘·\ #·s¡Ã\T dü|òü\eTj·÷´sTT. 27 XÊ‘·+ eT<Ûä´+‘·s¡uÛÑè‹ Ç#˚Ã+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+^ø£]+∫+~.

Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hêô|’ s¡÷. 7,683 ø√≥¢ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ bÕ‘· ãø±sTT\‘√ E˝…’ 1 qT+∫ eT<Ûä´+‘·s¡ uÛÑè‹ Çe«eT+fÒ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n+^ø£]+#·˝Ò<äì dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\T ù|s=ÿHêïs¡T. E˝…’ 1 qT+∫ bÕ‘·ãø±sTT\T #Ó*¢+#ê*‡ eùdÔ 25 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T ÇkÕÔeTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. »qe] 1 qT+∫ #Ó*¢+#ê*‡ eùdÔ 27 XÊ‘·+ eT<Ûä´+‘·s¡ uÛÑè‹øÏ d”m+ n+^ø£]+#ês¡ì, <ëìï ÄyÓ÷~+#·&É+ |ü≥¢ ø=ìï dü+|òü÷\T dü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚j·T>± eT]ø=ìï dü+|òü÷\T ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊj·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· sêh Ä]úø£|ü]dæú‹ì eTTK´eT+Á‹ düŒwüº+>± $e]+#ês¡ì, sêh+˝Àì nì•Ã‘· |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± ‘êeTT BìøÏ ˇ|üø=HêïeTì dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\ ô|ò&ÉπswüHé Á|ü‹ì<ÛäT\T ù|s=ÿHêïs¡T. ◊ÄsY ø√dü+ ø£èwæ#˚dæq Ä]úø£eT+Á‹øÏ ñ<√´>∑dü+|òü÷\ ‘·s¡|òü¤q ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘· y˚‘·Hê\ô|’ 27 XÊ‘·+ ◊ÄsY #Ó*¢ùdÔ Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hêô|’ s¡÷. 7,683 ø√≥T¢ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+~.

Äe÷Bà 28, ø±+Á¬>dt 8, C…&çj·TT 1, _C…|æ 31, •s√eTDÏ nø±©<äfiŸ 1, Ç‘·s¡T\T 1.. yÓTT‘·Ô+ 70nôd+;¢ kÕúHê\T ø±>±..Á|üuÛÑT‘·«@sêŒ≥T≈£î y˚Tõø˘|òæ>∑sY 36 nqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚

eT÷&√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´]úì Äø£dæàø£ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ uÛÑ÷‘·÷Œs¡T (eTVü≤ã÷uŸq>∑sY) »qe] 2: eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ uÛÑ÷‘·÷Œs¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì |ü+#·e{Ï bÕsƒ¡XÊ\˝À eT÷&√ ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï kÕVæ≤‹(9) nH˚ $<ë´]úì bÕsƒ¡XÊ\˝ÀH˚ nø£kÕà ‘·TÔ>± eTè‹#Ó+~+~. Áù|j·TsY ‘·s¡Tyê‘· ø£fi¯ó¢ ‹s¡T>∑T‘·T Hêïj·Tì #Ó|üŒ&É+‘√ $<ë´]úìì bÕsƒ¡XÊ\ ø±sê´\j·T+˝À ñ+∫ ‘·*¢<ä+Á&ÉT \≈£î ø£ãTs¡T |ü+bÕs¡T. yês¡T e#˚Ã≥|üŒ{Ïπø $<ë´]úì eTè‹#Ó+~+~. B+‘√ ÄÁ>∑Væ≤+∫q $<ë´]úì ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T bÕsƒ¡ XÊ\ |òü]ï#·sYqT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´+ ìs¡¢ø£å´+ ‘√H˚ bÕ|ü eTè‹#Ó+ ~q≥T¢ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T Äs√|æ+#ês¡T. ‘·*¢<ä+ Á&ÉT\T ns¡TD, uÛ≤düÿs¡sêe⁄ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

|üfi¯¢+sêE n$˙‹ì ìs¡÷à*kÕÔ: m¬ø U≤Hé u≤~Û‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤+: Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: n$˙‹ì ìs¡÷à*+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ Ç+f…*C…qT‡qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº mdæ_&ûJ m¬ø U≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. MT&çj·÷‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ m¬ø U≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$˙‹˝À ¬syÓq÷´, Vü≤À+, |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK\T ≈£L&Ü ñHêï j·Tì nHêïs¡T. Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫ ÄdüTÔ\T ñqï yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± ñqï nìï #Óø˘ b˛düTº\ô|’ ‘·ìF\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|ü»\ düVü≤ ø±s¡+‘√H˚ n$˙‹ì n+‘·yÓTT+~kÕÔeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ø±øÏHê&É, »qe] 2: u≤~Û ‘·T\ qT nìï $<Ûë˝≤ Ä<äT ≈£î+{≤ eTì πø+Á<äeT+Á‹ |üfi¯¢+sêE ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ <äeTTà\ù|≥˝Àì ø=‘·Ô bÕø£\ e<ä› ãT<Ûä yês¡+ sêÁ‹ »]–q n–ï Á|üe÷ <ä+˝À 180 |üP]fi¯ó¢ <ä>∑∆yÓTÆq $wüj·T+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ñ~èø£Ô yê‘êes¡D+ eT<Ûä´ H˚{Ï qT+∫ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT. düyÓTÆK´ sêÁwüº+ ø√dü+ H˚&ÉT d”e÷+Á<Ûä ã+<é≈£î Ó’mkÕ‡sY d”|” |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, {°ÄsYmdt, yêeT|üøå±\T, ;CÒ|”\T H˚&ÉT ‘·eT yÓ’K]ì düŒwüº+ #˚j·Tø£ ‘·|üŒì |ü]dæú~∏ @s¡Œ&ç+<äì $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

‘·s¡TyêsTT 2˝À

ø±+Á¬>dt, ‘Ó<˚bÕ ø={≤¢≥ ‘Ó<˚bÕ H˚‘· ãT#·Ãj·T´ #Í<ä]‘√ yê>±«<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, »qe] 2: sê»eT+Á&ç s¡÷s¡˝Ÿ ÁbÕ+ ‘·+˝À Á|üuÛÑT‘·« yê+uÒ >∑èVü‰\T \_∆<ës¡T\≈£î n+<äCÒùd ˝≤≥Ø Á|üÁøÏj·T $yê<ëdüŒ<ä+>± e÷]+~. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt, Á|ü‹|üø£å ‘Ó<˚bÕ eT<Ûä´ rÁe yê>±«<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. sê»eT+Á&ç myÓTà˝Ò´ sö‘·T dü÷s¡´ Á|üø±wtsêe⁄ \_∆<ës¡T\≈£î

Çfi¯ó¢ πø{≤sTT+#˚ ˝≤≥Ø Á|üÁøÏj·T ìs¡« Væ≤düTÔ+&É>± nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îqï ‘Ó<˚bÕ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, e÷J eT+Á‹ >√s¡+≥¢ ãT#·Ãj·T´ #Í<ä] myÓTà˝Ò´ dü÷s¡´Á|üø±wt sêe⁄qT \_∆<ës¡T\ m+|æø£ô|’ Á|ü •ï+#ês¡T. \_∆<ës¡T\ m+|æø£˝À neø£‘·eø£\T »]>± j·Tì Äs√|æ+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ô|’ kÕúìø£ ‘Ó<˚bÕ myÓTà˝Ò´ s¡y˚Twt≈£î m+<äT≈£î düe÷ #ês¡+ Çe«˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. B+‘√ myÓTà ˝Ò´≈£î ãT#·Ãj·T´ #Í<ä]øÏ eT<Ûä´ yê>±«<ä+ »] –+~. $yê<ä+ rÁeyÓTÆ u≤Vü‰u≤V”≤øÏ ~>±s¡T. $wüj·T+ rdüT≈£îqï b˛©düT\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îì Ä+<√fi¯qø±s¡T\qT #Ó<äs¡ø=≥º&É+‘√ |ü]dæú‹ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ e∫Ã+~. yÓ+≥H˚ myÓTà˝Ò´ dü÷s¡´ Á|üø±wtsêe⁄ \_∆<ës¡T\ m+|æø£qT á HÓ\ 12øÏ yêsTT<ë y˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*|æ yÓ[¢b˛j·÷s¡T.

˝Àj·T˝À |ü&çq ãdüT‡: 27eT+~ eTè‹ <∏ëHÓ (eTVü‰sêÁwüº): eTVü‰sêh ˝Àì <∏ëHÓ õ˝≤¢˝À $sƒ¡˝Ÿyê&ç` nVü≤à<éq>∑sY ãdüT‡ >∑Ts¡Tyês¡+ ˝Àj·T˝À |ü&çq Á|üe÷<ä+˝À eTè‘·T\ dü+K´ 27øÏ #˚]+~. <ë<ë|ü⁄ 40 eT+~ Á|üj·÷D Ï≈£î\‘√ ñqï ãdüT‡ ás√E ñ<äj·T+ 250 MT≥s¡¢ ˝À‘·T ˝Àj·T˝À |ü&çb˛sTT+~. #·ì b˛sTTq yê]˝À 19 eT+~ eT Væ≤fi¯\T, 8 eT+~ |ü⁄s¡Twüfl\T ñHêïs¡T. eTs√ 17 eT+~ì s¡øÏå+∫ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Äغd” ãdüT‡ô|’øÏ f…+b˛ <ä÷düT≈£îsêe&É+‘√ ãdüT‡qT ‘·|æŒ+#·uÀsTTq Å&Ó’es¡T n<äT|ü⁄ø√˝ÀŒsTTq≥T¢ düe÷#ês¡+. |ü]düsê˝À¢ yÓTTu…’˝Ÿ ≥es¡T¢ ˝Òø£ b˛e&É+‘√ nø£ÿ&É ôd˝Ÿbò˛qT¢ |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì,

düVü‰j·T #·s¡´\ düeTq«j·T+ ø£wüºkÕ<Ûä´eTe⁄‘√+<äì b˛©düT esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. yÓ’<ä´ ãè+<ëìï dü+|òüT ≥Hêdüú˝≤ìøÏ |ü+|æq≥T¢ <∏ëHÓ s¡÷s¡˝Ÿ n<äq|ü⁄ md”Œ dü+Á>±yéTdæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T.


ø=‘·Ôã≥º\T ø=q˝Ò<äì $<ë´]ú Ä‘·àVü≤‘·´ X¯óÁø£yês¡+ 3, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >√HÓ>∑+&É¢, ø£s¡÷ï\T, »qe] 2: q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\ ≈£î ø=‘·Ôã≥º\T ø=ìe«˝Ò<äì z $<ë´]ú |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ã+<ÛäTe⁄\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ >√HÓ>∑+&É¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¡+>∑qï, kÕ$Á‹ <ä+|ü‘·T\≈£î @¬ø’ø£

»>∑Hé n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔH˚ eT+∫s√E\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 2: yÓ’mkÕ‡sY d”|” H˚‘·, HÓ\÷¢s¡T m+|” sê»yÓ÷Vü≤Hé&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT y˚Tø£bÕ{Ï >ö‘·yéTs¡¬s&ç¶ Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï bÕ<äj·÷Á‘· H˚&ÉT 7e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT Äj·Tq eTÁ]bÕ&ÉT eT+&É\+˝Àì ø=+>∑÷s¡T ø£+Á&çø£ Á>±eT+˝À bÕ<äj·÷Á‘·qT ø=qkÕ–+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eT+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ñqï sêÁcÕº\˝À |üP]Ô>± |üs¡|ü‹ì ø√˝ÀŒ>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À 2014˝À »]π> mìïø£˝À¢ n<˚ #·]Á‘· |ü⁄qsêeè‘·+ ø±qTqï<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. kÕeTqT´&çøÏ n+<äTu≤≥T˝À˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ <Ûäs¡\qT ìj·T+Á‹+#·˝Òø£b˛>±, H˚{Ï >±´dt #êØ®\qT uÛ≤Ø>± ô|+∫ ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ esêZ\qT ø£è+>∑Bdæ+<äHêïs¡T. á |ü]dæú‹˝À »>∑Hé eTTK´eT+Á‹ nsTT‘˚ nìï düeTdü´\T ‘=\–b˛‘êj·THêïs¡T. bÕ<äj·÷Á‘·˝À HÓ\÷¢s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® nì˝Ÿ≈£îe÷sY j·÷<äyé, e÷J myÓTੇ sê|òüTy˚+<äsY¬s&ç¶ |ü\Te⁄s¡T kÕúìø£ H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôd’Œdt C…{Ÿ $e÷q y˚fi¯˝À¢ e÷s¡TŒ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, »qe] 2: ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç πsDÏ>∑T+≥ $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îH˚ ôd’‡dt C…{Ÿ $e÷q y˚fi¯˝À¢ e÷s¡TŒ\T #˚dæq≥Tº dü+düú ‘Ó*|æ+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Á|ü‹s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.50 >∑+≥\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç πsDÏ>∑T+≥ $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ e#˚Ã~. ‹]– Çø£ÿ&ç qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\≈£î ãj·T\T<˚] ôV’≤<äsêu≤<é≈£î yÓfi‚¢~. ø±>± ôd’Œdt C…{Ÿ $e÷q+ ãj·T\T<˚πs y˚fi¯\T >∑Ts¡Tyês¡+ qT+&ç neT\T˝ÀøÏ e#êÃsTT. kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\≈£î πsDÏ>∑T+≥≈£î #˚s¡Tø=ì ‹]– 7.30 >∑+≥\≈£î πsDÏ>∑T+≥ $e÷HêÁX¯j·T+ qT+&ç ãj·T\T<˚s¡T‘·T+<äì dü+düú MT&çj·÷≈£î ‘Ó*|æ+~.

>∑\¢+‘Ó’q eTè‘·<˚Vü‰\T \uÛÑ´+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 2: q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“¤+>± ‘√≥|ü*¢ >∑÷&É÷s¡T eT+&É\+˝Àì ø√&É÷s¡T ;#Y, yêø±&ÉT eT+&É\+˝Àì ‘·÷|æ]bÕ˝…+˝Àì ;#Y˝À >∑\¢+‘Ó’q ◊<äT eTè‘·<˚Vü‰\T \uÛÑ´eTj·÷´sTT. ø√&É÷s¡T ;#Y˝À ãT<Ûäyês¡+ HÓ\÷¢s¡T˝Àì Hêsêj·TD $<ë´ dü+düú\˝À Ç+õ˙]+>¥ #·<äTe⁄‘·Tqï *œ‘Y¬s&ç¶, dürwt¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+˝À e÷<äsêE>∑÷&É÷s¡T≈£î #Ó+~q y˚DT nH˚ j·TTe≈£î\T >∑\¢+‘Ó’q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. yê]˝À *œ‘Y ¬s&ç¶ eTè‘·<˚Vü≤+ ãT<Ûäes¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ˇ&ÉT¶≈£î sê>±, dürwt ¬s&ç¶, »*¢ y˚DT\ X¯yê\T >∑Ts¡Tyês¡+ ˇ&ÉT¶≈£î ø=≥Tº≈£îe#êÃsTT. n˝≤π> ‘·÷|æ]bÕ˝…+ ;#Y˝À >∑\¢+‘Ó’q eTTDÏX‚KsY, $»j·T≈£îe÷sY eTè‘·<˚Vü‰\T ≈£L&Ü >∑Ts¡Tyês¡+ 11 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ˇ&ÉT¶≈£îe∫Ãq≥Tº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡T ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ lø±fi¯Vü≤dæÔ, πsDÏ>∑T+≥ ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~qyês¡T. n˝≤π> ø√&É÷s¡T ;#Y˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ eTTì– #·ìb˛sTTq *œ‘Y¬s&ç¶, dürdt¬s&ç¶\T ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ eT<äq|ü*¢øÏ #Ó+~qyês¡T. ◊<äT eTè‘· <˚Vü‰\≈£î HÓ\÷¢s¡T, yêø±&ÉT eT+&É˝≤˝À¢ >∑Ts¡Tyês¡+ b˛dtºe÷s¡ºyéT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

H˚&ÉT m|”m˙®z Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ ã+<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 2 : düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ &çe÷+&é #˚dü÷Ô @|”m ˙®z Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ã+<é ìs¡«Væ≤+ #·qTHêïs¡T. á ã+<é≈£î yÓ’mkÕ‡sY d”|”, {°&û|” ≈£L&Ü eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ+~. á dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À @|”m˙®z õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡M+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πs|ü{Ï qT+∫ ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ nôd+;¢˝À #·s¡Ã ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>±, sê»ø°j·T bÕغ\T ‘·eT yÓ’K]ì e÷s¡TÃ≈£îì nôd+;¢˝À {° _\T¢qT e´‹πsøÏ+#ê\qï &çe÷+&é‘√ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ã+<é bÕ{ÏdüTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. á @&Ü~˝À yÓTT<ä{Ï ã+<é nsTTq|üŒ{Ïø° $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏ+#˚ Áø£eT+˝À Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T. u≤´+≈£î\T, $<ë´ dü+düú\T, yê´bÕs¡T\T dü«#·Ã¤+<ä+>± ã+<é˝À bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î nqT≈£L\+>± z≥T y˚ùdÔ Ä+<√fi¯qqT eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ã+<éqT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Äغd”˝Àì nìï j·T÷ìj·TqT¢ eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#êsTT. õ˝≤¢˝Àì |ü~ &çb˛\ |ü]~Û˝À 850 ãdüT‡\T &çb˛\πø |ü]$T‘·+ ø±qTHêïsTT.

qøÏ© |ü{≤º ì+~‘·T\ ø√dü+ >±*+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 2: eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì ˝Òø˘eP´ ø±\˙˝À qøÏ© Çfi¯¢ |ü{≤º\T, $$<Ûä s¡ø±\ Á|üuÛÑT‘·« düØ«düT\≈£î dü+ã+~Û+∫ qøÏ© |üÁ‘ê\qT ¬syÓq÷´n ~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q z H˚‘· Á|ü<Ûëq nqT#·s¡T&Ó’q ãπs›|üP&ç lìyêdüT\T nH˚ e´øÏÔô|’ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ì+~‘·T&ÉT |üsêØ˝À ñ+&É>±, n‘·ì ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ b˛©düT ãè+<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±>± á πødüT˝À n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q øöì‡\sY ã+<ÛäTe⁄\T ≈£L&Ü ñqï≥Tº ‘Ó*j·T&É+‘√ Ä ~X¯>± >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT |ü\Te⁄]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì Á|ü•ï+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~.

Çø£ qøÏ© $˝Òø£s¡T\ Ä≥ø£≥Tº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 2: õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Áô|dt ù|s¡¢‘√ yêVü≤Hê\ô|’ dæºø£ÿs¡T¢ n+{Ï+#·T≈£îì ‹]π> qøÏ© $˝Òø£s¡T\≈£î, nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î ÁuÒø˘ |ü&ÉqT+~. õ˝≤¢ b˛©düTj·T+ Á‘ê+>∑+ ø=‘·Ô>± s¡÷bı+~+∫q Áô|dt dæºø£ÿs¡T¢ >∑Ts¡yês¡+ kÕj·T+ Á‘·+ md”Œ sêeTø£èwüí dü«j·T+>± |ü\T yêVü≤Hê\≈£î n+{Ï+∫ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. õ˝≤¢˝À <ë<ë|ü⁄ 300 es¡≈£î ~q|üÁ‹ø£\T, e+ <ä es¡≈£î yês¡|üÁ‹ø£\T ñ+&É>±, Ms¡+<ä] nÁøÏ&çfÒwüHé Ä<Ûës¡+ >± á dæºø£ÿs¡¢qT b˛©düT˝Ò dü«j·T+>± s¡÷bı+~+∫+~ yêVü≤ Hê\≈£î n‹øÏdüTÔHêïs¡T.. Bìì &É÷|æ¢πø{Ÿ #˚j·T&ÜìøÏ M\T˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düTj·T+Á‘ê+>∑+ s¡÷bı+~+∫q Áô|dt dæºø£ÿs¡¢≈£î _Ûqï+>± me¬s’Hê dæºø£ÿs¡¢qT n+{Ï+#·T≈£îì ‹]–‘˚ yê]ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T ô|&É‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

≈£îe÷s¡T&ÉT ø£èwüí(14). q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\≈£î ‘·q $TÁ‘·T\+<äs¡÷ q÷‘·q <äTdüTÔ\T ø=qT≈£îÿ+≥THêïs¡ì, ‘·q≈£î ø±yê\ì Ç+{À¢ |ü≥Tº|ü{≤º&ÉT. ùd<ä´+ |üqT\ e\q n|ü\THêïsTT ã≥º\T ø=ìe«&É+ kÕ<Ûä´+ø±<äì ‘·+Á&ç s¡+>∑qï ‘Ó*bÕ&ÉT. B+‘√ eTqkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’q ø£èwüí >∑Ts¡Tyês¡+ |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT ‘ê– bÕsƒ¡XÊ\≈£î ãj·T\T<˚sê&ÉT. ‘√{Ï $<ë´s¡Tú\T ‘Ó\TdüT≈£îì kÕúìø£ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. n|üŒ{Ïπø |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ø£èwüí eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.

ùdº{Ÿ ¨yéT qT+∫ q\T>∑Ts¡T j·TTe‘·T\ |üsêØ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nMTsYù|≥, ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: ôV’≤<äsêu≤<é j·T÷düT|òt >∑÷&É˝Àì ùdº{Ÿ ¨yéT˝À ÄÁX¯j·T+ bı+<äT‘·Tqï q\T>∑Ts¡T j·TTe‘·T\T ás√E ñ<äj·T+ |üsês¡j·÷´s¡T. Á|üVü≤Ø Á–˝Ÿ‡ ‘=\–+∫ yês¡T bÕ]b˛sTTq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. bÕ]b˛sTTqyê]˝À Ç<ä›s¡T

ø±øÏHê&É˝À uÛ≤Ø n–ïÁ|üe÷<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É »qe]2: q>∑s¡eT+‘· q÷‘·q dü+e ‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\˝À dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄ø= ≥T+ &É>± kÕ›ìø£ <äTeTTà\ù|≥˝À sêÁ‹ 11>∑+≥\ düeTj·T+˝À n–Zs¡e«\T m>∑dæ|ü&ç 170 >∑èVü‰\T n–ïøÏ nVüQ‹ nj·÷´sTT.n–ï Á|üe÷<ä+ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ ≈£L&Ü ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·T˝Ò<äT.sêÁ‹ 11 >∑+≥\ düeTj·T+˝À »]–q n–ïÁ|üe÷<ä+˝À 170 ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~qyês¡T |üP]Ô>± ìsêÁX¯ó ˝j·÷´s¡T. eT+≥\ #Ó\πs–q ø=~› ì$TcÕ\ ˝ÀH˚ ø=\ì |üP]Ô>± n–ï ø°\\T yê´|æ+#· &É+‘√ Á|üC\T ‘·eT ÁbÕD≤\T ø±bÕ&ÉTø√e &ÜìøÏ Á|ü<ëq´‘· ìdü÷Ô ‘·eT Çfi¯¢˝Àì $\TyÓ’q edüTÔe⁄\T ≈£L&Ü <äøÏÿ+#·Tø√˝Òø£ b˛j·÷s¡T. ns¡›sêÁ‹ düeTj·T+ ø±e&É+‘√ , <ëìøÏ ‘√&ÉT yêj·TTe⁄‘√&Ó’ <äTeTTà\ù|≥ ˝Àì @j·T+õ ø=‘·ÔbÕø£\T Á>±eT+ |üP]Ô>± ø±*b˛sTT+~. ÁbÕD≤\T <äøÏÿ+#·T≈£îqï ìsê ÁX¯ó˝…’qyê] nVü‰ø±s¡\T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ôVA¬s‹Ô+~. düMTbÕq ñqï @j·T+õ dü« #·Ã+<Ûä dü+dü› uÛ≤~‘·T\≈£î ÄÁX¯j·T+ ø£*Œ+∫ Ä<äTø√e&É+ ‘·q e÷qe‘·yê<ëìï #ê≥T ≈£î+~. dü+|òüT≥q »]–q ø=~› düeTj·T+ ˝ÀH˚ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T düŒ~+∫q rs¡T uÛ≤~ ‘·T\≈£î ñ|üdüeTHêìï ø£*Z+∫+~. kÕ›ìø£ kÕ*ù|≥, »>∑Hêï<ä|ü⁄s¡+˝Àì n–ïe÷|üø£ yêVü≤q\T VüQ&ÉVüQ&çq ‘·s¡* e∫Ãq|üŒ{Ï »s¡>±*‡q qwüº+ »]–b˛sTT+~. õ˝≤¢

170 >∑èVü‰\T ÄVüQ‹ u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫q πø+Á<äeT+Á‹ |ü\¢+sêE: düŒ+~+∫q n~Ûø±s¡T\T: mj·T+õ ‘·ø£åD düVü‰j·T+ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ,C…dæ eTT‘ê´\sêE, mdt|æ •eX¯+ø£sY¬s&ç¶, ø±øÏHê&É ÄsY&çz »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüQ, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY s¡$≈£îe÷sY\T uÛ≤~‘·T\qT Ä<äT≈£î+≥TeTì Vü≤$TÇ#êÃs¡T.‘·ø£åD+ ìsêÁX¯ó˝…’q yê]øÏ ÄÁX¯j·T+ ø£*Œ+∫q mj·T+õ Á|æì‡bÕ˝Ÿ @düT<ëdüTqT yês¡T n_Ûq+~+#ês¡T.

‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Ä<äT≈£î+≥T+~..eqe÷&ç

kÕ›ìø£ <äTeTTà\ù|≥ ø=‘·ÔbÕø£\T˝À sêÁ‹ »]–q n–ïÁ|üe÷<ä+ |ü≥¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±øÏHê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ®, e÷J m+m˝Ÿ@ eqe÷&ç ø=+&Éu≤ãT $düàj·T+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ø=‘·ÔbÕ ø£\T n–ïÁ|üe÷<ä uÛ≤~‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫ uÛ≤~‘·T\qT |üs¡eT]Ù+∫q ˇ<ësêÃs¡T. Á|üe÷<ä uÛ≤~ ‘·T\qT ‘Ó\T>∑T πø+Á<äeT+Á‹ |ü\¢+sêE q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+s√Eq ø±øÏHê&É <˚X¯+ bÕغ Ä<äT≈£î+≥T+<äì Vü‰$TÇ#êÃs¡T. q>∑s¡+˝À »]–q uÛ≤Ø n–ïÁ|üe÷<ä+ |ü≥¢ »]–q Á|üe÷<ä+ô|’ |üP]ÔkÕ› sTT $#ês¡D πø+Á<äeT+Á‹ |ü\¢+sêE $düàj·÷ìøÏ >∑Ts¡ »s¡bÕ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. j·÷´s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq n–ï |üsêeT]Ù+∫q Á|üe÷<ä kÕ›˝≤ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T.ø=~› ì$TcÕ e÷J m+m˝Ÿ@ <ë«s¡+|üP&ç... \ e´e~Û˝ÀH˚ düTe÷s¡T170 >∑èVü‰\T ø±* ãT<äyês¡+ sêÁ‹ »]–q <äTeTTà\ù|≥ ãT&É<ä ne«&É+ |ü≥¢ $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. n–ïÁ|üe÷<ä+ |ü≥¢ ‘êC≤ e÷J <ë«s¡+|üP&ç nq+‘·s¡+ Äj·Tq mj·T+õ dü÷ÿ˝Ÿ˝À ÄÁX¯ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ $#ês¡+ e´ø£Ô+ j·T+ bı+<äT‘·Tqï uÛ≤~‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫ #˚kÕs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ n–ïÁ|üe÷<ä ‘·ø£åD düVü‰j·÷ìøÏ Ä<˚XÊ\T C≤]#˚kÕs¡T. uÛ≤~‘·T\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. <ë«s¡+|üP&ç >∑èVü‰\T ø=˝§ŒsTTq uÛ≤~‘·T\≈£î |üø±ÿ Á≥dtº ‘·s¡T|ü⁄q uÛ≤~‘·T\qT nìï $<Ûë˝≤ >∑èVü≤\T ì]à+∫ Ç#˚à $<Ûä+>± Ä<˚•+#ês¡T. Ä<äT≈£î+{≤eTì uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. Äj·Tq Äj·Tq yÓ+≥ |ü+‘·+HêHêJ,<=y˚Tà{Ï yÓ+≥ dü+–XË{Ϻ nXÀø˘,Á|üP{Ï≈£îe÷sY yÓ+ø£fÒX¯«sêe⁄, u§q+ yÓ+ø£≥u≤düÿsY, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

e´ekÕj·T+ |ü≥ºì Á|üuÛÑT‘·«+: πød”ÄsY yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T rdüT≈£î+fÒ Ç+ø± eT+∫ ~>∑Tã&ç kÕ~Û+#·e#·ÃHêïs¡T. ˙s¡T, ms¡Te⁄\ $ìjÓ÷>∑+ô|’ ì|ü⁄DT\ dü\Vü‰\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. dü+e‘·‡sêìøÏ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~Û+#·e#·Ãì, Ä]úø£ kÕ«e\+ãq ≈£L&Ü kÕ~Û+#·e#·ÃHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ܶø£ e´ekÕj·T s¡+>∑+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. |ü~ õ˝≤¢˝À¢q÷ õ˝≤¢≈£î Çs¡yÓ’ Á>±e÷\ e+‘·Tq yÓTT‘·Ô+ 200 Á>±e÷˝À¢ ô|’’˝…{Ÿ ÁbÕC…≈£îº <ë«sê Á^HéVü≤Ödt @sêŒ≥T #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ e#êÃø£ e´ekÕj·T |ü]XÀ<Ûäq\≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ düeTo‘√wüí eT+&É\eTì, Hê\T>∑T s¡ø±\ uÛÑ÷eTT\T ≈£L&Ü ø£*– ñ+{≤j·Tì, es¡¸bÕ‘·+ ≈£L&Ü düÁø£eT+>±H˚ ñ+≥T+<äì, $‘·ÔH√‘·Œ‹Ô˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh+ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ñ+<äHêïs¡T.

‘Ó\+>±D e#êÃø£ Á|ü‹ <ä[‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ eT÷&Óø£sê\ uÛÑ÷$T ÇkÕÔqì Á|üø£{Ï+#êeTì, yê]øÏ uÛÑ÷$T‘√ bÕ≥T eqs¡T\T, ô|≥Tºã&ç ≈£L&Ü n+~kÕÔeTHêïs¡T. \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·÷ìï e´ekÕj·T+ <ë«sê bı+<äe#·ÃHêïs¡T. Ç‘·s¡ sêÁcÕº˝À¢ Á^Hé|ò”˝Ÿ¶ e´ekÕj·÷ìøÏ ÇdüTÔqï $<Ûä+>± eTq sêh+˝Àq÷ dü_‡&û\T Çyê«\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D e#êÃø£ e´ekÕj·T+, $<äT´‘Y, kÕ>∑T˙{Ïô|’ <äèwæº ô|&É‘êeTHêïs¡T. k˛˝≤sY $<äT´<äT‘·Œ‹ÔøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔeTì, e´øÏÔ>∑‘· j·T÷ì≥¢qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+<ë«sê ¬s’‘·T\≈£î ñ|üjÓ÷ >∑+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì uÛÑ÷ $esê\qT ùdø£]+∫ ø£+|üP´≥sY˝À bı+<äT|ü]ùdÔ mø£ÿ&É @ s¡ø£+ uÛÑ÷eTT\T+ {≤jÓ÷, mø£ÿ&É @ |ü+≥\T |ü+&ÉT‘êsTT nqï $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–q düVü‰j·T+ #˚j·Te#·ÃHêïs¡T. @<˚yÓTÆHê, e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ ‘Ó\+>±D˝À Á|ü<∏äeT ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«qTqï≥Tº Äj·Tq düŒwüº+#˚XÊs¡T.

nø£ÿ&É ‘êeTT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ¬s+&ÉT sêÁcÕº\T>± $&çb˛e&É+ e\¢ d”e÷+Á<Ûä≈£î uÛ≤Ø qwüº+ yê{Ï\T¢‘·T+<äì yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT ì]à+∫ ÇkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷≈£î e÷] ‘Ó*dæ+<˚. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ u≤~Û‘·T\qT ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ πø+Á<ä eT+Á‹ |üfi¯¢+sêE |üsêeT]Ù+#ês¡T. nôd+;¢˝À á HÓ\ 23 es¡≈£î #·]ÃkÕÔs¡ì, u≤~Û‘·T\≈£î |ü⁄qsê yêdü+ ø£*Œ+∫ nìï $<Ûë˝≤ Ä<äT≈£î+{≤eTì, |üø±ÿ Çfi¯¢qT Ä ‘·s¡Tyê‘· _\T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î edüTÔ+<äì, @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T.

u≤~Û‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤+: |üfi¯¢+sêE

HêD´‘· ˝À|ü+‘√ >∑T+‘·\eTj·TyÓTÆq s√&ÉT¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ y˚eTT\yê&É s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 2: y˚eTT\yê&É eT+&É\+ ˝Àì y˚eTT\yê&É, XÊÁ‘êE|ü*¢ s√&ÉT¶ ìsêàD+ »]– Äs¡THÓ\\πø >∑T+‘·\ eTj·T+ ø±e&É+‘√ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ás√&ÉT¶ |üqT˝À¢ HêD´‘· ˝À|ü+‘√ >∑T+‘·\ eTj·TyÓTÆ+<äì yêVü≤q<ës¡T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ø±>± s√&ÉT¶ |üqT˝À¢ ø±+Á{≤≈£îºs¡T HêD´‘· Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·ø£b˛e&É+‘√ s√&ÉT¶ ô|’ nø£ÿ&Éø£ÿ&É >∑T+‘·\T @sêŒ&ܶj·Tì Bì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T |ü\T e÷s¡T¢ |òæsê´<äT #˚dæq|üŒ{ÏøÏ |ü{Ϻ#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ >∑T+‘·\eT j·TyÓTÆq s√&ÉT¶≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚|ü{≤º\ì yêVü≤q<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

>∑T+‘·\eTj·TyÓTÆq s√&ÉT¶

bı+<äT‘·÷ ˇø£ e´øÏÔ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~+∫ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ø±øÏHê&É Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À ‘ê&˚|ü*¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑÷&Ó+øÏ #Ó+~q –<ä›&É s¡‘êïø£sY sêe⁄ (48)>∑‘· HÓ\ 30q ∫øÏ‘·‡ ø£+<äT≈£Ls¡T »qe] 02: eT+&É\+˝Àì e˝Ò{Ïyê]bÕ˝…+ ñ\ebÕ ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À #˚sê&ÉT.|ü]d曋 $wü$T+#·&É+‘√ &ÉT ãkÕº+&ÉT ìs¡T|üjÓ÷>∑+>±H˚ ñ+≥THêïsTT yê{Ï˝ÀøÏ. ãdüT‡\T >∑Ts¡Tyês¡+ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äT. ø£+<äT≈£Ls¡T ãkÕº+&ÉT bÕ]X¯ó<Ûä´+ n<Ûë«q+>± ñ+~.

n‘·´edüs¡ düeTj·T\˝À <ë«s¡\T ˝Òì cÕ|”+>¥eÇ+&ç ÷˝Ÿj‡·÷ q÷´dt ≥T&˚

ˇ+>√\T, »qe] 2: n–ï Á|üe÷<ë\T »]–‘˚ m≥Te+{Ï ô|ò’sY ôd|òt{Ï ˝Ò≈£î+&Ü ˇ+>=\T˝Àì cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ‡ ì]à#·≥+ »]–+~ á s√E ˇ+>√\T˝À ñqï nìï cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ‡q+<äT m≥Te+{Ï ô|ò’sY ùd|òt{Ï ˝Ò<äT @<ÛÓ’q n–ï Á|üe÷<ä+ »]–‘˚ |ü<äT\dü+K´˝À ÁbÕD≤\T b˛jÓT#ÛêHé‡ ñqï~. Bì >∑T]+∫ ô|ò’sY &çbÕs¡ºyÓT+≥T eTTK´ ø±s¡´ìs¡«Vü≤D n~Ûø±] ô|~›¬s&ç¶>±]ì n&ç–‘˚ e÷≈£î ô|’ qT+&ç Äs¡¶s¡T\T sêyê\* nì nHêïs¡T. e÷≈£î 18 MT≥s¡T¢ ø£qï m≈£îÿe m‘·TÔ ñ+fÒH˚ yê{Ï ô|’q j·÷ø£åHé rdüTø=H˚ n~Ûø±s¡+ ñqï~. ‘·≈£îÿe yê{ÏøÏ ô|’ qT+&ç Äs¡¶s¡T sêyê* nì nHêïs¡T .ˇ+>√\T˝À ìqï z|æHé nsTTq dæ]ø£fi¯, qT+&ç C≤sTTn\Tø±dt, ¬ø.myéT.m˝Ÿ. KC≤q, ø£fi≤ì¬ø‘·Hé yÓTT<ä˝…’q cÕ|æ+>¥e÷˝ŸŒ q+<äT @≥Te+{Ï ô|ò’sY ôd|òt{Ï ˝Ò<äT |üP]Ô>± ø£Héd”˝Ÿº>± ì]à+#·≥+ »]–q~ @<Ó’qÁ|üe÷<ä+ »]–‘˚ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É »qe]2: ˝≤Ø &Ûû ø=≥º&É+‘√ Áre >±j·÷\ bÕ˝…’ ∫øÏ‘·‡ me]~ uÛ≤<ä´‘·. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T »qe] 02: eT+&É\+˝Àì ãdtkÕº+&é≈£î 5 mø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À ì]à+#ês¡T. ãdüT‡\qT kÕº+&ÉT˝À Ä|üø£b˛e&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ n~ kÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î n&ܶ>± e÷]+~. ø=+&Ó|æ ãdt ùdºwüHé˝À #Ó‘êÔ#Ó<ës¡+ ‘ê+&É$kıÔ+~. ã\¢\T ˝Òø£ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ì\ã&˚ ñ+≥THêïs¡T. eT÷Á‘·XÊ\\T #ê*qìï ˝Òe⁄ dæ+>∑sêj·Tø=+&É˝Àì ãkÕº+&é≈£î yÓfi‚¢ <ës¡T\ìï ÄÁø£eTD≈£î >∑Ts¡j·÷´sTT. ãkÕº+&é <ë<ë|ü⁄ •~Û˝≤edü∆≈£î #˚]+~. #Ó‘·Ô#Ó<ë s¡+‘√ ì+&çb˛sTT+~. ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ˝Òø£ Á|üj·÷DÏ≈£î \T Çã“+<ä\≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡T.

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ e´øÏÔ eTè‹

>±´dt ô|+|ü⁄ ìs¡dædü÷Ô {°&û|” Ä+<√fi¯q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 2: ô|]–q >±´dt <Ûäs¡\qT ìs¡dædü÷Ô >∑Ts¡T yês¡+ Hê&ÉT {°&û|” Ä<Ûä«s¡´+˝À q>∑s¡+˝À Á|ü<äs¡Ùq, MÄsYd” ôd+≥sY e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫+~. j·TTeH˚‘· lìyêdüT\T¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q Ä+<√fi¯q˝À e+<ä˝≤~ eT+~ bÕغ ø±s¡´ ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕúìø£ MÄsYd” ôd+≥sY˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+ ∫q nq+‘·s¡+ lìyêdüT\T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=‘·Ô>± ô|]–q >±´dt <Ûäs¡\ e\¢ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝Àì 2\ø£å\ 60y˚\ eT+~ >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ô|’ 65 \ø£å\ uÛ≤s¡+ |ü&ÉqT+<äHêïs¡T. ndü˝Ò q>∑<äT ã~© |ü<∏äø±ìï >±´dt≈£î e]Ô+|üCÒdæ <ëìøÏ Ä<ÛësYø±s¡T¶ nqTdü+<Ûëq+ #˚j·T&É+‘√ Á|üÁøÏj·T dü]>± ø=qkÕ>∑>± Á|ü»\T rÁe Çø£ÿ≥¢≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;d” dü+|òü÷\ H˚‘·\T eT*¢ø±s¡T®q j·÷<äyé, bÕØ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+ø£≥kÕ«$T Hêj·TT&ÉT|ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’˝Ò«ùdºwüHéqT Äø£dæàø£ ‘·ìF &çÄsYm+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 2: <äøÏåDeT<Ûä´ ¬s’˝Ò« &ç$»q˝Ÿ y˚TH˚»sY sêπøwt ‘·s¡TDY >∑Ts¡Tyês¡+ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝Àì |ü\T ¬s’˝Ò« ùdºwüq¢qT Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À ãTøÏ+>¥ øö+≥sYqT, |ü]X¯óÁuÛÑ‘·qT, ‘·~‘·s¡ $uÛ≤>±\qT Äj·Tq ≈£åîDí+>± |ü]o*+∫, ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T.

eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT XÊKe÷s¡TŒ u≤<Ûëø£s¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 2: eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT XÊKe÷s¡TŒ #˚j·T &É+ u≤<Ûëø£s¡eTì {ÏÄsYmdt n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û $sƒ¡˝Ÿ Äy˚<äq e´ ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ {ÏÄsYmdt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì, sêuÀj˚T s√E˝À¢ Äj·Tq≈£î ‘·–q ãT~∆ #ÓbÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. d”e÷+Á<ÛäT\T mìï ≈£îÁ≥\T |üìïHê ‘Ó\+>±D sêh+ U≤j·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. πødæÄsY Hêj·T ø£‘·«+˝À ‘Ó\+>±D @sêŒ≥e⁄‘·T+<äì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À _\T¢ Á|üy˚X¯ô|fÒº+‘·es¡≈£î nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T.

sêhkÕúsTT ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ m$Tà>∑q÷s¡T, »qe] 2: l˙\ø£+πsƒX¯«s¡ kÕ«$T C≤‘·s¡ dü+ <äs¡“¤+>± e÷J eT+Á‹ _.$.yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ kÕàs¡ø±s¡ú+ sêhkÕúsTT ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+≥TqT ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ m$Tà> q÷s¡T˝À ‘Ó< ˚bÕ ìjÓ÷»ø£es¡Z u≤<ÛäT´&ÉT _.$.»j·T Hêπ>X¯« sY¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ Áø°&Üdü÷Œ¤]Ô‘√ Ä&Ü \ì Ä≥>±fi¯¢≈£î dü÷∫+ #ês¡T. sêh yê´|üÔ+>± 56 »≥T¢ á {Às¡ïyÓT+≥T˝À bÕ˝§ZHêïsTT.

düeTdü´\˝À ˇ+>√\T Äغd” ãkÕº+&é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T »qe] 02: ˇ+>√\T ãkÕº+&ÉT n|ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+~. ãkÕº+&ÉT˝À n~Ûø£ <Ûäs¡\ >∑T]+∫ |òæsê´<äT\T e∫ÃHê |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yês¡T ˝Òs¡T. ¬s+&√ &çb˛ ø√dü+ @fi¯¢‘·s¡ã&ç dü∆\ ùdø£s¡D≈£î Á|üj·T‹ï düTÔHêï|üP]Ô kÕ∆sTT˝À <äèwæº kÕ]+∫q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. ‘ê>∑T˙s¡T ns¡©≥s¡T Hê\T>∑T s¡÷bÕj·T\≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T eTs¡T>∑T<=&ÉT¢≈£î yÓfi≤¢\Hêï |ü~ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#ê*‡+~.

ø±*q >±j·T\‘√ e´øÏÔ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É »qe]2: ø±*q >±j·÷\‘√ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ˇø£ e´øÏÔ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q dü+uÛÑ+~+∫ b˛*düT\T ‘Ó*|æq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. eT+&Éù|≥ Ç|üŒqbÕ&ÉT≈£î #Ó+~q kÕq|ü‘·T\lqT(35) e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡D\‘√ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì ì|ü⁄Œ n+{Ï+#·T≈£îHêï&ÉT. >∑eT ì+∫q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´ \T ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ø±øÏHê &É Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT ≈£îì e#êÃs¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT ‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.

dæøÏ+Á<ëu≤<é˝À qøÏ© ø£¬s˙‡ |ü{Ϻy˚‘·

ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± ñqï ãkÕº+&é

kÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î n&ܶ ø=+&Ó|æ ãdt ùdºwüHé

ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\y˚Ts¡≈£î ùdº{Ÿ ¨yéT˝À #˚]qyês¡T ø±>±, eTs√ Ç<ä›s¡T nHê<∏ä j·TTe‘·T\T. ˇø£ j·TTe‹ eT÷&˚fi¯¢ø=&ÉT≈£î‘√ düVü‰ yÓ[¢b˛sTTq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. |üø£&É“+B s¡ø£åD @sêŒ≥¢qT Õµ‰~+#·T≈£îì Ms¡T bÕ]b˛sTTq≥T¢ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq mdtÄsY q>∑sY b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: dæøÏ+Á<ëu≤<é˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ qøÏ© H√≥¢qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. qøÏ© ø£¬s˙‡ eTTsƒê≈£î #Ó+~q Ç<ä›]ï n<äT|ü⁄ ˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&ÉT ‘·|æŒ+#·T≈£îb˛sTTq≥Tº, n‘·ì Ä#·÷ø° ø√dü+ >±*düTÔqï≥Tº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. qøÏ© ø£¬s˙‡ì bÕøÏkÕÔHé˝À eTTÁ~+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. u…+>±˝ŸMT<äT>± sêÁwüº+˝ÀøÏ ‘·s¡*düTÔqï≥Tº nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeT ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. düTe÷s¡T Äs¡T\ø£å\ $\TyÓ’q qøÏ© ø£¬s˙‡ì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

7 qT+∫ $ø£˝≤+>∑T\ Á|ü‘˚´ø£ •_sê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<éé, »qe] 2 : õ˝≤¢˝À $ø£˝≤+>∑T\≈£î áHÓ\ 7qT+∫ 10e ‘˚B es¡≈£î $$<Ûä j·T+Á‘· |ü]ø£sê\qT n+~+#·qTHêïeTì ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<éu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. &ç$»Hé πø+Á<ë\˝À Á|ü‘˚´ø£+>± •_sê\T @sêŒ≥T #˚XÊeTì, n+>∑yÓ’ø£\´+ ø£*–q nuÛÑ´s¡Tú\qT >∑T]Ô+∫ eT÷&ÉT eT÷&ÉT #·Áø±\ ôd’øÏfi¯ófl, $ìøÏ&ç j·T+Á‘ê\T n+~+#·qTqï≥Tº Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á •_sê\T 7e ‘˚Bq ìs¡à˝Ÿ˝À, 8q Ä~˝≤u≤<é &ç$»q¢˝À, 9q ndæbòÕu≤<é˝À, 10q eT+∫sê´\ |ü≥ºD≤\˝À ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeT e⁄‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. n+>∑yÓ’ø£\´ <ÛäèMø£s ¡D|üÁ‘·+‘√ bÕ≥T Ä<ÛësY ø±s¡T¶, ¬s+&ÉT bÕdtbò˛{À \T á •_sêìøÏ Vü‰»s¡T ø±yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


dæm+ ≈£îÁ≥\qT {ÏH˚‘·\T ‹|æŒø={≤º* : {ÏCÒmdæ õ˝≤¢ #Ó’s¡àHébÕ|æ¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ 3, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ düTuÒ<ë], »qe]02 : sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ‘Ó\+>±D _\T¢qT Äù|+<äT≈£î ≈£îÁ≥\T #˚düTÔHêï&Éì, Ä ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑+>±H˚ eT+Á‹ l<ÛäsY u≤ãTqT ‘=\–+#ê&Éì, Äj·Tq ≈£îÁ≥\qT ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ‹|æŒø=≥ºø£b˛‘˚ #·]Á‘·˝À

>∑Ts¡Tyês¡+ u≤u≤≈£î |üP»\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É »qe] 2: •+>∑sêj·Tø=+&É˝À kÕúìø£+>± ñqï u≤u≤ eT+~s¡+˝À u≤u≤≈£î ÇwüºyÓTÆq >∑Ts¡Tyês¡+ dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕsTT uÛÑ≈£îÔ\T $s¡$>± $#˚Ãdæ u≤u≤≈£î uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ |üs¡e•+∫b˛j·÷s¡T. nq+‘·s¡+ ìsê«Vü≤≈£î\T ø=\T¢] dü‘·´Hêïsêj·TDsêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À m|üŒ{Ï˝≤π> kÕsTT uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T

n–ïÁ|üe÷<ä+˝À b˛kÕº|ò”dt <ä>∑›+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É »qe] 2: kÕúìø£ b˛kÕº|ò”dt˝À cÕ{Ÿ düs¡÷ÿ{Ÿ‘√ n–ï Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q dü+|òüT≥q >∑Ts¡Tyês¡+ #√≥T #˚düT≈£î+~. ø=+‘· düeTj·T+˝ÀH˚ b˛kÕº|ò”dt yÓTT‘·Ô+ eT+≥\T yê´|æ+#êsTT. dæã“+~ ô|ò’sY ùdºwüHé≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. ≥+>∑T≥÷s¡T ô|ò’sY ùdºwüHé dæã“+~ |òüT≥Hê dü˜˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì eT+≥\qT n<äT|ü⁄#˚XÊs¡T. ÄdæÔ qwüº+ $esê\T n~ø±s¡T\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T.

eTT–dæq düs¡Œ+#Y\ düe÷y˚X¯eTT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘·&É, »qe] 2: ‘·&É eT+&É\+˝Àì 18 |ü+#êsTTr düs¡Œ+#Y\ düe÷y˚X¯+ kÕúìø£ j·TyéT.|æ.&ç.z ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Ç.z.|æ.ÄsY.&ç Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~. Ç.z.|æ.ÄsY.&ç j·Tdt_ u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü‹ Á>±eT+˝À Hê\T>∑T kÕs¡T¢ Á>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± e+<ä s√E\ |üì , Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T , |æ+#·qT¢ yê{Ïô|’ 29 n+XÊ\ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘êj·Tì nHêïs¡T. á $wüj·T\ô|’ Á>±eTdüuÛÑ\˝À e#˚à |òæsê´<ÛäT\qT |ü]cÕÿ]+ #ê\ì, dü+ã+~Û‘· ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+ Çe«\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ‘·&É eT+&É\+˝À 4 e ‘˚~ qT+&ç 10 e ‘˚~ es¡≈£î Á>±eT düuÛÑ\T »s¡T>∑T‘êj·Tì nHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À 4q y˚Hê&ÉT, Çs¡ø£+, yÓ+&É÷¢s¡TbÕ&ÉT |ü+#êsTTr\˝À Á>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ù|s√ÿHêïs¡T. Äj·÷ Á>±eT |ü+#êsTTr düs¡Œ+#Y\T Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T|üs¡#ê\ ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±sê´Áø£eT+˝À m.Ç.|æ.ÄsY j·Tdt._ U≤HéVüQùdHé ÄsY.◊ eTÁs¡j·T´ |ü\Te⁄s¡T XÊK n~Ûø±s¡T\T, Á>±eT düs¡Œ+#Y\T m.j·THé.j·TyéT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á^yÓHé‡ ôd˝Ÿ nØ®\≈£î yÓ÷ø£å+ m|ü⁄Œ&√..? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É »qe] 2 : •+>∑sêj·Tø=+&É eT+&É\ ‘·Vü≤o ˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À nØ®\T HêHê{ÏøÏ ù|s¡T≈£îbı‘·THêïsTT. Á|ü ‹ k˛eTyês¡+ Á^yÓHéŒ ôd˝Ÿ≈£î edüTÔqï nØ®\T |ü]cÕÿsêìøÏ H√#·Tø√e&É+˝Ò<äì nØ®<ës¡T\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eTT K´+>± b˛õwüHé dü]º|òæπø{Ÿ, bÕdt |ü⁄düÔø±\T ÁbÕ|üsY |üs¡‡Hé eT] j·TT »qq eTs¡D <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\ø=dü+ ô|≥Tº≈£îqï nØ®\T n~Ûø±s¡T\ ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#·ø£b˛e&É+ yê] ìs¡¢øå±´ìøÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘·T+~. nØ®<ës¡T\T n~Ûø±s¡T\qT Á|ü•ïùdÔ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á^yÓHé‡ ôd˝Ÿ≈£î e#˚à ÄØ®\≈£î |ü]cÕÿs¡+ #·÷bÕ\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ã+>±s¡T >=\TdüT e÷j·T+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T »qe] 02: ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ s√Eq dü+‘√wü+>± >∑T&ç>± yÓ[¢q z eTVæ≤fi¯ nø£ÿ&ç s¡BÛ›˝À yÓT&É˝À ñqï ã+>±s¡T >=\TdüT b˛>√≥Tº≈£î+~. áy˚Ts¡≈£î ˇø£{À |ü≥ºD b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡T. kÕ∆ìø£ Á≥+≈£îs√&ÉT¶≈£î #Ó+~q yÓ+ø£≥ u≤>∑´Áo ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ˝≤j·Ts¡Tù|≥˝Àì kÕsTTu≤u≤ >∑T&çøÏ yÓfi≤¢s¡T. nø£ÿ&É yÓT&É˝À e⁄qï 12Á>±eTT\ ã+>±s¡T >=\TdüT b˛sTT+<äì u≤~Û‘·Tsê\T |òæsê´<äT b˛©düT\≈£î #˚XÊs¡T.

|ü\ø£\ |ü+|æD° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T »qe] 02: q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY Ç∫Ãq dü÷#·q y˚Ts¡≈£î ùdyêdü∆+uŸ dü+|òüT+ ‘·s¡|ü⁄q ùdº{Ÿ C≤sTT+{Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø m. sêeTj·T´, õ˝≤¢ Áô|dæ&Ó+{Ÿ e+<ä |ü\ø£\T, ã\bÕ\T $<ë´s¡Tú\≈£î n+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ì øÏ eTTK´n‹~∏>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $»j·T≈£Le÷sY, ]#·sYº s¡$, Áô|dæ&Ó+{Ÿ, myéT. e÷<Ûäesêe⁄, myéT. düT<Ûëø£sYsêe⁄, j·THé. Áoìyêdüsêe⁄, myéT. düTC≤‘·, C….yÓ÷Vü≤Hé¬ø. ø±os¡‘·ï+, j·THé. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢. Ä+Á&É Ä+»H˚j·TT\T, õ.Áoìyêdüsêe⁄, |æ. düT˝≤Ô Hé, _. CÀ´‹, n\¢] |ü<äà», |æ.s¡|òæU≤Hé, <ës¡¢ Áoø±+‘Y, ¬ø.»j·T sêCŸ, myéT. eTTs¡[, mdt.y˚+ø£fÒX¯«s¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä\≈£î n+<äì qwüº|ü]Vü‰s¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T »qe] 02: eT+&É\+˝Àì ‘·÷s¡TŒ Hêj·TT&ÉT bÕ˝…+˝À ù|<ä\ Çfi¯¢qT s¡Vü‰<ë] $düÔs¡D ø√dü+ ‘√\–kÕÔeTì H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊs¡T. yê]øÏ m˝≤+{Ï |ü]Vü‰s¡+ n+~#· ≈£î+&Ü |üqT\T #˚j·T&É+‘√ Á|ü»\T Çã“+~|ü&ÉT‘·THêïs¡T. qwüº |ü]Vü‰s¡+ Çe«≈£î+&Ü mø£ÿ&ç yÓ[¢ ã‘·ø±\ì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘·eT≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì n~Ûø±s¡T\qT yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Á<√VüQ\T>± $T>∑T\T‘ês¡ì es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ CÒmdæ #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY {Ï. bÕ|æ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\+>±D yÓTÆHêغ yÓ˝ÒŒ¤sY ô|ò&ÉπswüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À Áô|dtø£¢uŸ˝À q÷‘·q dü+e‘·‡sêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì πøø˘qT ø£{Ÿ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ XÊdüqdüuÛ≤ e´eVü‰sê\

|òæÁãe]˝À bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î {Ï._\T¢ : C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, »qe]2: sêC≤´+>∑ Á|üÁøÏj·TqT n&ÉT¶ø√yê\H˚ Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T ‘√+<äì πø+Á<äeT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ø±\#·Áø±ìï ‘·|ü⁄Œ<ë] |ü{Ϻ+#·&É+ eT+∫ |ü<ä∆‹ ø±<äT.. nôd+;¢˝À n_ÛÁbÕj·÷\T #Ó|ü⁄Œø√yê*. |òæÁãe] yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î ‘Ó\+>±D _\T¢ edüTÔ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+ >±D _\T¢ K∫Ñ·+>± ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT ‘·T+<äì nHêïs¡T. nôd+;¢˝À #·s¡Ã »s¡>∑ø£ eTT+<˚ dü+ã+~Û‘· eT+Á‹ XÊKqT e÷s¡Ã&É+ eT+∫ dü+Á|ü<ëj·T+ ø±<äHêïs¡T. Çs¡T ÁbÕ+ ‘ê\ Á|ü»\ eT<Ûä´ $<˚«cÕ\T ¬s#·Ã>=≥º&É+

eT+∫ dü+Á|ü<ëj·T+ ø±<äHêïs¡T. nôd+;¢˝À »s¡>∑qTqï #·s¡Ã˝À bÕ˝§ZHê\ì Çs¡T ÁbÕ+ ‘ê\ myÓTà˝Ò´\≈£î $»„|æÔ #˚düTÔHêïqì nHêïs¡T. nôd+;¢˝À #·s¡ÃqT n&ÉT¶ø√e&É+ sê C≤´+>∑ $s¡T<ä∆+. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T Ä+<√

fi¯q #Ó+<ë*‡q |üì˝Ò<äHêïs¡T. »qe] 23e ‘˚B ns¡∆sêÁ‹ es¡πø _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡>±*‡ ñ+<äHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ #·s¡Ã »s¡>∑ø£b˛sTTHê ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ç rs¡T‘·T+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêC≤´+>∑ Á|üÁøÏj·T≈£î n+< äs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïqHêïs¡T. b˛s¡Tºb˛*jÓ÷ e÷]Ãq+‘· e÷Á‘êq ‘Ó\+>± D Ä>∑uÀ<äì nHêïs¡T. #·s¡ÃqT ô|&É<ë] |ü{Ϻ+#˚+<äTπø n˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î |üPqT≈£î+ ≥THêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Áø£eT+˝À m˝≤+{Ï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T ñ+&ÉuÀ eHêïs¡T. #·s¡ÃqT Äù| Á|üj·T‘·ï+ #˚jÓTT<ä›ì n+<ä]ø° $»„|æÔ #˚düTÔHêïqì nHêïs¡T.

d”m+ øÏs¡DYqT ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: eTTK´eT+Á‹ øÏs¡D Y≈£îe÷sY¬s&ç¶ì |ü<äM qT+∫ ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷ \ì ‘Ó\+>±D {°&û|” bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ {°&ûm©Œ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷ ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤ yê\qT eTTK´eT+Á‹ nD>∑<=≈£îÿ‘·THêïs¡ì Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt n~Û cÕºq+ sêÁwüº+˝Àì ø±+Á¬>dt H˚‘·\‘√ Hê≥ø± \T Ä&çk˛Ô+<äì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü{Ï+∫qfÒº #˚dæ nôd+;¢˝À #·s¡Ã sê≈£î+&Ü d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\‘√ n&ÉT¶‘·–*dü÷Ô ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\qT ¬s#·Ã>=fÒº $<Ûä+>± ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Hê≥ø±\T Ä&ÉT‘√+<äì nHêïs¡T. B+‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À d”m+ #Ûê+|æj·THé ø±yê\ì eTTK´eT+Á‹ì e´‹πsøÏdü÷Ô ‘Ó\+>±D˝À sê»ø°j·T \_∆bı+<ë\ì ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·T\ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#·T≈£îHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. BìøÏ yÓ’mkÕ‡sY d”|”, {°ÄsYmdt H˚‘·\T düVü≤ø£]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. {°&û|”ì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêìy=«<ä›qï @¬ø’ø£ \ø£å´+‘√H˚ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ sê»ø°j·T+>± á Hê≥ø±\T

{° {°&û|” bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢

Ä&ÉT‘√+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+ >±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ≈£L&Ü yê] Hê≥ø±\qT ø£{Ϻô|{Ϻ ‘Ó\+>±Dô|’ nôd+;¢˝À #·s¡Ã »]π> $<Ûä+>± |ü≥Tºã{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTTK´+>± eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT XÊKqT e÷]à øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘Ó\+>±Dô|’ ñqï e´‹πsø£‘·qT #ê≥T≈£îHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. sêC≤´+>∑+ô|’ Á|üe÷D+ #˚dæ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ #˚|ü{Ϻq øÏs¡DY≈£îe÷s Y¬s&ç¶ sêC≤´+>±ìøÏ e´‹πsø£+>± e´eVü≤]düT Hêïs¡ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î e´‹πsø£+>± e´eVü≤] düTÔqï d”m+qT |ü<ä$ qT+∫ ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷\ ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt

H˚‘·\T eTTK´eT+Á‹ì ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dtH˚‘·\T ãj·T≥ d”m+qT ‹&ÉT‘·÷, ˝À|ü\ Äj·Tq≈£î eT<䛑·T ÇdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìøÏ $s¡T<ä∆+>± e´eVü≤]düTÔqï eTTK´eT+Á‹ u≤Vü‰≥+>± yê´K´\T #˚dæHê ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ m+<äT≈£î H√s¡TyÓT<ä|ü&É+ ˝Ò<äì, eTTK´eT+Á‹ô|’ m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√e &É+˝Ò<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À eTTK´eT+Á‹‘√, ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt H˚‘·\‘√ z≥T¢ sêã{≤º\H˚ <äT]“~∆‘√ bÕغ˝À H˚ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ $uÛÑõ+∫ bÕ*+#·T nqï dü÷Á‘êìï ne\+_k˛Ô+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt Ä&ÉT‘·Tqï Hê≥ø±\qT, <ëìøÏ e+‘· bÕ&ÉT‘·Tqï yÓ’mkÕ‡ sY d”|”, {°ÄsYmdt\qT Á|ü»\T >∑eTìdüTÔ Hêïs¡ì mÁs¡u…*¢ nHêïs¡T. nôd+;¢˝À ‘Ó\+ >±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã »]π> $<Ûä+ >± d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #·s¡Ã »]–‘˚H˚ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î ñqï nuÛÑ´+‘·sê\T, nqTe÷Hê\T rs¡T‘êj·Tì mÁs¡u…*¢ dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T.

{° _\T¢˝À nìï ˝ÀbÕ˝Ò: >±* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2 : ‘Ó\+>±D eTTkÕ sTT<ë _\T¢˝À nìï ˝ÀbÕ˝Òqì {°&û|” d”ì j·TsY H˚‘· >±* eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT Äs√ |æ+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ {°&ûm©Œ ø±sê´\ j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nôd+;¢øÏ e∫Ãq ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ kÕ+Á|ü<ëj·÷\≈£î $s¡T<ä∆+>± ñ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. _\T¢˝Àì Á|ü‹ ø±¢CŸô|’ nôd+;¢˝À z{Ï+>¥≈£î |ü≥Tºã&É‘ê eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. {° _\T¢qT yÓqøÏÿ |ü+bÕ\ì Äj·Tq ø√sês¡T. eTTK´+>± d e÷+Á<Ûä {°&û|” H˚‘·\T düyÓTÆø£´yê<ëìπø ø£≥Tº ã&ç ñHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢qT nôd+;¢˝À n&ÉT¶≈£î+ {≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. düyÓTÆø£´ sê>∑+ $ì|ædüTÔqï d”m+ Hê≥ø±\T ø£{Ϻô|{≤º\ì

Äj·Tq nHêïs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ {°&û|” ì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêìe«≈£î+&Ü eTTK´eT+Á‹ ‘√ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\‘√ Ä bÕغ n~ÛcÕºq+ Hê≥ø±\T Ä&çk˛Ô+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. düyÓTÆø£´yê<ä+ $ì|ædüTÔqï yÓ’mkÕ‡sY d”|” $uÛÑ»q yê<ëìøÏ eT<䛑·T ÇdüTÔ qï {°ÄsYmdt bÕغ düyÓTÆø£´yê<ëìøÏ nqT ≈£L\+>± e´Vü≤]düTÔqï<äì Äj·Tq Äs√|æ+

#ês¡T. {°ÄsYmdt, yÓ’mkÕ‡sYd”|”\T ¬s+&É÷ ø±+Á¬>dt˝À #˚πsy˚qì nHêïs¡T. 2009 mìïø£ ˝À¢ ≈£L&Ü kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ù|s¡T‘√ e∫Ãq Á|üC≤sê»´+ bÕغ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dtô|’ $eTs¡Ù \T #˚dæ ‹]– mìïø£\ ‘·s¡Tyê‘· n<˚ bÕغ˝À #˚]+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt Ä&ÉT‘·Tqï Hê≥ø±\ |ü≥¢ Á|ü»\T nÁ|üeT ‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì, m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ {°ÄsY mdt, yÓ’mkÕ‡sY d”|”, ø±+Á¬>dt\≈£î z≥T y˚j·T e<ä›Hêïs¡T. $uÛÑ»q bÕ|ü+ ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’m dt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶<˚qì Äj·Tq nHêïs¡T. düyÓTÆ ø£´ sêÁwüº+ ø√dü+ @|”m˙®z\T düyÓTà #˚|ü≥º &É+ Vü≤s¡¸D°j·TeTì, X¯óÁø£yês¡+ yês¡T ìs¡«Væ≤ düTÔqï düyÓTà≈£î {°&û|” |üP]Ô eT<䛑·T ÇdüTÔ+< äì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î nqT>∑TD+>±H˚ {°&û|” e´eVü≤]düTÔqï<äì >±* nHêïs¡T.

ù|<ä\ dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+>± |üì#˚kÕÔ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 2 : ù|<ä\ dü+πøåeTy˚T ‘·eT <Û˚´j·TeTì bıq÷ïs¡T myÓTà˝Ò´ <Ûä÷[ bÕfi¯fl qπs+Á<ä≈£îe÷sY düŒwüº+#˚XÊs¡T. ñ|üŒ\ bÕ&ÉT˝À 200 eT+~ ù|<ä\≈£î Çfi¯fl düú˝≤\ |ü{≤º\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. düuÛÑ≈£î ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T nì˝Ÿ ≈£îe÷sY n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± qπs+Á<ä≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, m+‘√ø±\+>± Çfi¯fl düú˝≤\T eT+ps¡T $wü j·T+ ô|+&ç+>¥ ˝À ñ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ Á>±eT ô|<ä›\T #=s¡e

rdüTø=ì Çfi¯fl düú˝≤\T eT+ps¡T #˚ùdes¡≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡Hêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY, Äضy√, ‘·Vü≤d æ˝≤›sY‘√ e÷{≤¢&ç Çfi¯fl düú˝≤\T eT+ps¡T #˚sTT+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. Á>±eT+˝À ns¡TΩ˝…’q ù|<ä\+<ä]ø° Çfi¯fl düú˝≤ \T n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ eT]+‘· eT+~øÏ Çfi¯fl düú˝≤\T, >∑èVü≤ ìsêàD |ü<∏äø£+ øÏ+<ä s¡TD≤\T ≈£L&Ü eT+ps¡T #˚kÕÔeTì Vü‰MTì#êÃs¡T. Á>±e÷ìï Ä<äs¡Ù+>± r]Ã~<äT› ‘êeTì, >∑T+ ≥÷s¡T ôV≤&éyê≥sY esYÿ‡ qT+∫

bı+∫ e⁄qï Á|üe÷<ä+.. n~Ûø±s¡T\÷ düŒ+~+#ê* eTØ..

ô|’|t˝…’Hé <ë«sê ‘ê>∑T˙s¡T n+~kÕÔeTì #ÓbÕŒ s¡T. |üøå±\ πø+Á<ëìï |üsê´≥ø£ s¡+>∑+>± r]Ã~ <äT›‘êeTì dü÷∫+#ês¡T. Á>±eT+˝À md”‡, md”º, _dæ ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~∆|üs¡TkÕÔeTì ‘Ó*bÕ s¡T. s¡÷.90 \ø£å\‘√ Á|ü‘˚´ø£ ô|’|t˝…’HéqT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥Tº Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´ Áø£eT+˝À m+&çy√ >√bÕ\ø£èwüí, düs¡Œ+#Y ø£sêï {Ï lìyêdüsêe⁄, ñ|üdüs¡Œ+#Y #Ós¡T≈£Ls¡T ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, |æ.kÕ+ã•esêe⁄, ¬ø.kÕ+ã •esêe⁄, |æ.sêeTø£èwüíÁ|ükÕ<é bÕ˝§ZHêïs¡T.

n–ï e÷|üø£ πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚j·÷* ‘·Vü≤o˝Ÿ<ësY≈£î @;M|” Hêj·T≈£î\ $q‹

n~Ûø±s¡T\ Çwüºsê»´+ ` ]ø±s¡T¶\ ‘ês¡Te÷s¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T »qe] 02: n~Ûø±s¡T\T Çwüºsê»´+>± e´eVü≤]düTÔ ]ø±s¡T¶\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚düTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ me] ù|s¡T MT<äHÓ’q ñqï uÛÑ÷$Tì eTs√ø£ e´øÏÔøÏ e÷sêÃ\+fÒ ‘·Vü≤d”˝≤∆sY ñ‘·Ôs¡T«\ Ábıd”&ç+>¥‡qT <äÁkÕÔ ˝À qyÓ÷<äT#˚j·÷*. ø±ì ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T Çwüºsê»´+>± e´eVü≤]düTÔ uÛÑ÷ $esê\T e÷s¡TdüTÔHêïs¡ì Äs√|ædüTÔHêïs¡T.

e÷>∑T+≥ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À y˚&ÉTø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T »qe] 02: e÷>∑T+≥ ÁoìyêdüT\ ¬s&ç¶ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ s√Eq kÕúìø£+>± ˝ÒÒø£b˛e&É+‘√ ¬s+&√ ‘˚Bq ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. Äj·Tq ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ø±+Á¬>düT bÕ]ºÁX‚DT\T, e÷>∑T+≥ n_Ûe÷qT\T Äj·Tq≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.

eT+Á‹ l<ÛäsY u≤ãTqT ‘=\–+∫ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT nee÷q|üsêÃ&Éì, ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T _\T¢ nôd+;¢˝À #·s¡Ã »s¡T>∑uÀ‘·Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À n‘·´+‘· Hê≥ø°j·T |ü]D≤eT+>± l<ÛäsY u≤ãTqT ‘=\–+∫ XË’\»Hê<Ûé≈£î ø£≥ºu…≥º&É+ sêÁwüº|ü‹ |ü+|æq _\T¢qT nee÷q|üπsà $<Ûä+>±

•+>∑sêj·Tø=+&É kÕúìø£ dü]ÿ˝Ÿ b˛©ùdºwüHé düMT|ü+˝À ñqï Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY Á|üe÷<äø£s¡+>± e⁄+~. ìs¡+‘·s¡+ s¡B›>± e⁄+&˚ á <ë]˝À #˚‘·T\≈£î n+<˚ m‘·TÔ˝À Á{≤Hé‡bÕs¡àsY ñ+&É≥+ e\¢ Á|ü»\T uÛÑj·T+<√fi¯q\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î düŒ+~∫ s¡ø£åD ø£+#Ó @sêŒ≥T #˚j·÷\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚, •+>∑sêj·Tø=+&É

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ y˚eTT\yê&É {ÖHé, »qe] 2: Á|üdæ<ä› |ü⁄D´ πøåÁ‘·yÓTÆq ,ì‘·´+ s¡B∆>± e⁄+&˚ y˚eTT\yê&É |ü≥ºD+˝À n–ï e÷|üø£ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì m_$|æ y˚eTT\yê&É, ø√s¡T≥¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z ÇHé#ê]® |ü⁄bÕŒ\ yÓ÷Vü≤Hé >∑Ts¡Tyês¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚eTT\yê&É |ü≥ºD+˝À n–ï e÷|üø£ πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ˝Òì jÓT&É\ ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘êeTHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À m_$|æ Hêj·T≈£î\T s¡»˙ø±+‘Y, eTùV≤wt, kÕy˚T˝Ÿ, lsê+, s¡y˚Twt, sê»X‚KsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ+<äì, ‘·ø£åDy˚T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt H˚‘·\T øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ≈£îÁ≥\qT ‹|æŒø=fÒº $<Ûä+>± nôd+;¢˝À e´eVü≤]+#ê\ì, ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä≈£î+fÒ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T #·]Á‘·˝À Á<√VüQ\T $T–*b˛‘ês¡ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Ábıô|òdüsY d”‘êsê+ Hêj·Tø˘, {Ïm+&ÉãT¢´m|òt sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T m+&ç nœ˝Ÿ bÕcÕ, eTTC≤Vü≤sY ùwø˘, u≤H√‘·T sêeTT\T, eTVæ≤+Á<ä Hêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‹bÕŒ|ü⁄s¡+˝À Á>±eT dü+<äs¡Ùq

n+>∑Héyê&ç πø+Á<ä+˝Àì ]ø±s¡T¶\qT ‘·ìø° #˚düTÔqï n~Ûø±s¡T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ y˚eTT\yê&É s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 2: y˚eTT\yê&É eT+&É\+ ‹bÕŒ |ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Á>±eT dü+<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ÄØ«m+ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] XÊ´+Á|ükÕ<é˝≤˝Ÿ Ä<ä« s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\T, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\‘√ Á>±eT+˝À sê´© ìs¡« Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± m+|æ&çy√ eT#·Ã ^‘· Á>±eT+˝À Á&Ó’H˚õ\qT |ü]o*+#ês¡T. yÓ’<ë´~Ûø±] eTùV≤X¯«sYsêe⁄ Á>±eT+ ˝Àì 126eT+~øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ∫‘·+>± eT+ <äT\qT n+<äCÒXÊs¡T. m+áy√ sêCÒ+Á<ä X¯s¡à, Á>±eT düs¡Œ+#Y <äTs¡Z $»j·T ñ|ü düs¡Œ+#Y, yês¡T¶ düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£düTÔsê“ >±+BÛ $<ë´\j·T+˝ÀyÓ’<ä´ •_Ûs¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ y˚eTT\yê&É {ÖHé, »qe] 2: y˚eTT\yê&É |ü≥ºD+˝À ø£düTÔsê“ >±+BÛ $<ë´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ÄØ«m+ XÊ´+Á|ükÕ<é ˝≤˝Ÿ, yÓ’<Ûë´~Ûø±] eTùV≤wt Ä<ä«s¡´+˝À yÓ’<ä´ •_Ûsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ |üØ≈£å \T ìs¡«Væ≤+∫, nedüs¡yÓTÆq yê]øÏ eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À m+áy√ sêCÒ+Á<ä X¯s¡à, |æy√\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&ç{Ïm|òt ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #·+<äT]Ô, »qe] 2 : #·+<äT]Ô eT+&É\ πø+Á<ä+˝À &ÓyÓ÷Áø£{Ïø˘ {°#·sY‡ ô|ò&ÉπswüHé ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<ä s¡“¤+>± eT+&É\ $<Ûë´~Ûø±] dü‘·´Hês¡j·TD, {ÏC≤ø˘ ø£˙«qsY $≈£îÿ]Ô \øÏåàHêsêj·TD eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü≤»¬s’ &ç{Ïm|òt ø±´˝…+&ÉsY &Ó’Ø\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ &ç{Ïm|òt eT+&É \ n<Ûä´≈£åî\T eT+<ä ‹s¡T|ü‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡ DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ñ<√´>∑T\≈£î Çyê«*‡q ◊sYqT ‘·«s¡>± Á|üø£{Ï+ #ê\ì ø√sês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À >√|ü⁄ sê»*+>∑+, |üs¡ÙsêeTT \T, qπsdt, >∑DÒwt, ‹s¡T|ü‹, ñbÕ<Ûë´j·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&É\+˝Àì Á>±e÷˝À¢ Á>±eT düuÛÑ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #·+<äT]Ô, »qe] 2: #·+<äT]Ô eT+&É\+˝Àì nq+‘·|ü*¢, Ä•¬s&ç¶|ü*¢, q]‡+>±|ü⁄sY, mqZ˝Ÿ Á>±e÷˝À¢ |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\ Ä<ä«s¡´+˝À Á>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü\T düeTdü´\ ô|’ #·]Ã+#ês¡T.bÕ]X¯ó<ä›´+ ô|’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. |ü\T n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷˝ ô|’ #·]Ã+∫ q÷‘·q Á|üD≤[ø£\qT s¡÷bı+~+#ês¡T. mqZ˝Ÿ Á>±eT+˝À »]– q Á>±eT düuÛÑ˝À n~Ûø±s¡T\T bÕsƒ¡XÊ\qT dü+<ä]Ù+#·>± eT<ë´Vü≤ï uÛÀ»q+˝À >∑T&É¢qT n+~#·&É+ ˝Ò<äì $<ë´s¡Tú\T |òæsê´<äT #˚j·T>± uÛÀ»q ìsê«Vü≤≈£î\qT >∑T&É¢qT n+~+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY $<Ûë´<äs¡ #ê], m+|æ&çy√ eT<äHéyÓ÷Vü≤Hé, ôddt n~Ûø±s¡T\T, yÓ’<Ûë´~Ûø±] düTeTHé yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, e´ekÕj·T n~Ûø±] dü+<Ûë´sêDÏ, m+áy√ dü‘·´Hêsêj·TD, |ü\T XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, Á>±eT düs¡Œ+#Y\T, ñ|ü düs¡Œ+#Y\T, Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT ;y˚TX¯«s¡Tì VüQ+&ç ˝…øÏÿ+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥ »qe]2: |ü+#·sêeT πøåÁ‘·yÓTÆq #êDTø£´ ≈£îe÷s¡ sêeT ;y˚TX¯«sêkÕ«$T Ä\j·T VüQ+&ç ˝ÒøÏÿ+|ü⁄ H˚{Ï ñ<äj·T+ 9>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+ã+ ne⁄‘·T+<äì <˚yê<ëj·TXÊK ‘·DÏøÏ<ës¡T düTu≤“sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ »s¡>±e\dæq VüQ+&ç ˝…øÏÿ+ |ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ ‘·DÏøÏ<ës¡T,n<˚$<Ûä+>± Ä\j·T <äs¡àø£s¡Ô\ eT+ &É* Ä\dü´+>± sêe&É+‘√ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ ìï X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ yêsTT<ë y˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <äs¡àø£s¡Ô\ eT+&É* n<Ûä´ø£å\T eT≥¢|ü*¢ s¡y˚Twtu≤ãT ,Ä\j·T ø±s¡´ì s¡«Vü≤D n~Ûø±] Ä\T¢yÓ+ø£≥ <äTs¡ZuÛÑyêì, <äs¡àø£s¡Ô\T –≥Tºø£ nbÕŒsêe⁄,eTVü≤+ø±[ yÓ+ø£≥>∑DÒwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+ 3, »qe] 2014

\ø°Î<˚$ @j˚T edüTÔe⁄\˝À ìyêdü+ ñ+≥T+<ä+fÒ \ø°Î<˚$ eTT‘ê´\X¯+K+, @ø±øÏå Hê]πøfi¯+, <äøÏåD≤es¡Ô X¯+K+\˝À ìyêdüeTT+≥T+<äì |ü+&ç‘·T\T n+≥T Hêïs¡T. á edüTÔe⁄\qT |üPC≤eT+~sê\˝À ñ+∫ uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä∆\‘√ |üPõ+∫q≥¢sTT‘˚ \ø°Î<˚$ nqTÁ>∑Vü≤+ \_ ÛdüTÔ+~. ndü\T \ø°Î<˚$øÏ á X¯+KeT+fÒ m+<äT≈£î Çw üºeT+fÒ ... \ø°Î<˚$ düeTTÁ<ä+ qT+&ç »ìà+∫+~. X¯+ K+ ≈£L&Ü eTq≈£î düeTTÁ<ä+˝À <=]πøy˚. eTq≈£î

ÄyéTÄBà mm|æ Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√ yê>±›q+ HÓs¡y˚]Ã+~. >∑èVü≤ $<äT´‘Y $ìjÓ÷ >∑<ës¡T\≈£î #ÛêØ®\T dü>±ìøÏ ‘·–ZdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. HÓ\≈£î 400 j·T÷ì≥¢ ˝À|ü⁄ $<äT´‘Y $ìjÓ÷–+#˚ ≈£î≥T+u≤\≈£î 50 XÊ‘·+ dü_‡&û ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. n+fÒ dü_‡&û Ç∫Ãq y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T $<äT´‘Y #ÛêØ®\T #Ó*¢düTÔ+~. 400 j·T÷ì≥¢≈£î ô|’>± $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚yês¡T |üP]Ô #ÛêØ®\T #Ó*¢+#ê*‡+<˚. <Ûäs¡\qT j·T<Ûë$~Û>± ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ dü_‡&û Çe«&É+ <ë«sê øÏ+~ ‘·s¡>∑‘·T\≈£î $<äT´‘Y uÛ≤sêìï mm|æ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–Zk˛Ô+~. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü dü_‡&û #Ó*¢+∫q|üŒ{Ïø° n~ q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q yÓTT‘·Ô+ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe. ns¡$+<é Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTÔqï dü_‡&û˝À >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó*¢+∫q dü_‡&û ≈£L&Ü ø£*dæ ñ+~. »qe] 1, 2014 qT+&ç neT˝À¢øÏ e#˚à <Ûäs¡\ Á|üø±s¡+ 1`200 j·T÷ì≥¢ eT<Ûä´ $ìjÓ÷–+#˚ ≈£î≥T+u≤\T j·T÷ì{Ÿ øÏ s¡T. 3.90 ô|’.\ ã<äT\T s¡T 1.95 ô|’.\T #Ó*¢+#ê*. 200`400 j·T÷ì≥¢ eT<Ûä´ yê&ÉT≈£îH˚yês¡T j·T÷ì{Ÿ ≈£î 5.80 ô|’.\ ã<äT\T>± s¡T. 2.90 ô|’.\T #Ó*¢+#ê*. w”˝≤ BøÏå‘Y Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü dü_‡&û <Ûäs¡\≈£î øÏ+~ ‘·s¡>∑‘·T\≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚dæ+~. dü_‡&û nq+‘·s¡+ 200 j·T÷ì≥¢ ˝À|ü⁄ yê&Éø£+<ës¡T\T j·T÷ì{Ÿ øÏ s¡T 2.70 ô|’.\T #Ó*¢+#·>± 200`400 j·T÷ì≥¢ yê&Éø£+<ës¡T\T j·T÷ì{Ÿ ≈£î s¡T. 4.80 ô|’.\T #Ó*¢+#ês¡T. nq>± w”˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£+fÒ ns¡$+<é Á|üuÛÑT‘·«+ 1`200, 200`400 j·T÷ì≥¢ XÊ¢uŸ \≈£î j·T÷ì{Ÿ ≈£î es¡Tdü>± s¡T. 0.85 ô|’.\T, s¡T 1.90 ô|’.\ y˚Ts¡ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\T edü÷\T #˚düTÔ+~. 400 j·T÷ì≥¢ ø£+fÒ n~Ûø£+>± $<äT´‘Y yê&ÉT≈£îH˚ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï dü_‡&û Çe«sê<äì eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q πø_HÓ{Ÿ düe÷y˚X¯+ ìs¡ísTT+∫+<äì |üÁ‹ø£\T ‘Ó*bÕsTT. Á|üdüTÔ‘· dü_‡&û <Ûäs¡\T á Ä]∆ø£ dü+e‘·‡s¡+ es¡πø e]ÔkÕÔsTT. q÷‘·q Ä]∆ø£ dü+e‘·‡s¡+˝À #ÛêØ®\T m+‘· edü÷\T #˚ùdB eT∞fl πø_HÓ{Ÿ ìs¡ísTTdüTÔ+~. Áô|’y˚≥T $<äT´‘Y ø£+ô|˙\ Ä]∆ø£ dæ∆‹>∑‘·T\ô|’ Ä&ç{Ÿ #˚sTT+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü &Ûç©¢ πø_HÓ{Ÿ ìs¡ísTT+∫+~. nedüs¡+ ˝Òø£b˛sTTHê, Ä]∆ø£ |ü]dæ∆‹ uÛÒwüß>±Z ñHêï Áô|’y˚≥T ø£+ô|˙\T $<äT´‘Y <Ûäs¡\T ô|+#êj·Tì Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‹Ôq H˚|ü<Ûä´+˝À dæ.m.õ (ø±>¥) #˚‘· Ä&ç{Ÿ #˚sTT+#ê\ì mm|æ bÕغ mìïø£\ eTT+<äT &çe÷+&é #˚dæ+~. _.C….|æ ≈£L&Ü á &çe÷+&é qT düeT]∆+∫+~. Ä&ç{Ÿ #˚sTTkÕÔqì ø±+Á¬>dt Vü‰$÷ Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° HÓs¡y˚s¡Ã˝Ò<äT. ªªdæ.m.õ Ä&ç{Ÿ ô|’ nuÛÑ´+‘·sê\T ñqï≥¢sTT‘˚ Áô|’y˚≥T ø£+ô|˙\T #Ó|ü⁄Œø√e&ÜìøÏ πs|ü{Ï es¡≈£î (ãT<Ûäyês¡+) >∑&ÉTe⁄ ñ+~. Ä&ç{Ï+>¥ #˚j·÷\qï n+X¯+ô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ es¡≈£î $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î 50 XÊ‘·+ dü_‡&û ÇkÕÔeTTµµ á dü_‡&û 400 j·T÷ì≥¢ ˝À|ü⁄ yê&Éø£+<ës¡T\≈£î e]ÔdüTÔ+~. yÓTT‘·Ô+ 34.6 \ø£å\ $ìjÓ÷>∑<ës¡T˝À¢ 28 \ø£å\ eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î á dü_‡&û e\¢ \_› #˚≈£Ls¡T‘·T+~µµ nì ns¡$+<é πøÁõyê˝Ÿ πø_HÓ{Ÿ düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ $˝ÒKs¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. $<äT´‘Y <Ûäs¡\qT ìs¡ísTT+#˚ n~Ûø±s¡+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝Ò<äì ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·y˚T &Ûç©¢ m\ÅøϺdæ{° ¬s>∑T´˝Ò≥Ø ø£$TwüHé (&ç.Ç.ÄsY.dæ) n≥ºVü‰dü+>± Á|üø£{Ï+∫+~. &ç.Ç.ÄsY.dæ Á|üø£≥q #˚dæq 48 >∑+≥\ ˝Àù| &Ûç©¢ sêh Á|üuÛÑT‘·« πø_HÓ{Ÿ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ >∑eTHês¡Ω+. <Ûäs¡\ ìs¡íj·T+ ìj·T+Á‘·D dü+dü∆ |ü]~Û˝Àì<äì ø±ã{Ϻ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–Z+#·˝Ò<äì &ç.Ç.ÄsY.dæ ‘Ó*|æ+~. ø±˙ ns¡$+<é Á|üuÛÑT‘·«+ dü]>±Z n+<äT≈£î $s¡T<ä∆+>± #˚dæ+~. H˚s¡T>± &Ûûø=fÒº kÕVü≤kÕìøÏ ns¡$+<é Á|üuÛÑT‘·«+ ~>∑ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ ˝À ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ø±\+ qT+&ç $<äT´‘Y <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄<ä\ n+X¯+ ‘·eT #˚‘·T˝À¢ ˝Ò<äì sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T #ÓãT‘·÷ e#êÃsTT. $ìjÓ÷>±ìï ã{Ϻ <Ûäs¡\qT ìs¡ísTT+#˚ n~Ûø±s¡+ ìj·T+Á‘·D≤ dü+dü∆\≈£î n|üŒC…bÕŒs¡ì ø±ã{Ϻ »q+ #Ó*¢+#ê*‡+<˚qì Á|üuÛÑT‘ê«\T yê~düTÔHêïsTT. Ç{°e\ ˇπø HÓ\˝À eT÷&ÉTkÕs¡T¢ <Ûäs¡\T ô|+∫q øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü Ç<˚ kÕ≈£î #Ó|æŒ rÁe uÛ≤sêìï Á|ü»\ô|’ yÓ÷|æ+~. ìC≤ìøÏ $<äT´‘Y ìj·T+Á‘·D dü+dü∆\T Á|üuÛÑT‘ê«\T @sêŒ≥T #˚dæqy˚. ìj·T+Á‘·D dü+dü∆\ n~Ûø±s¡+ Á|üuÛÑT‘ê«\ n~Ûø±sêìøÏ ˝Àã&˚y˚ ‘·|üŒ nr‘·+ ø±<äT. nsTTq|üŒ{Ïø° ‘·|ü⁄Œ ‘·eTô|’q ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTø√e&ÜìøÏ sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ‘·eT #˚‘·T˝À¢ ˝Ò<ä+≥÷ dæ>∑TZ ˝Ò≈£î+&Ü nã<ë∆\T #Ó|üŒ&É+ n\yê≥T #˚düT≈£îHêïsTT. ns¡$+<é Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü Ç<˚ #ÓãT‘√+~. $<äT´‘Y {≤]|òt \qT ìs¡ísTT+#˚ n~Ûø±s¡+ ‘·eT≈£î ˝Ò<äì ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. ø±˙ dü_‡&û\T #Ó*¢+#˚ n~Ûø±s¡+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ñqï<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n+fÒ $<äT´‘Y ø£+ô|˙\ ì\Te⁄ <√|æ&û Hê´j·TdüeTà‘·y˚Tqì Äj·Tq |üs√ø£å+>± #ÓãT‘·Tqï≥T¢. ø±ø£b˛‘˚ dü<äs¡T <√|æ&û˝À dü>∑+ Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ]düTÔ+<äì Äj·Tq #ÓãT‘·THêïs¡T. nq>± Áô|’y˚≥T ø£+ô|˙\≈£î e#˚à qwüº+ @$÷ ˝Ò<äT. ø£+ô|˙\ nÁø£eT ˝≤uÛ≤\T j·T<Ûë$~Û>± ø=qkÕ>∑T‘êsTT. nÁø£eT ˝≤uÛ≤˝À¢ dü>∑uÛ≤>∑+ Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó*¢düTÔ+~. ø±˙ Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó*¢+#˚ yÓTT‘·Ô+ me]~? nB Á|ü»\ kıy˚Tà. ø£+ô|˙\ <√|æ&ûì n]ø£{Ϻq≥¢sTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ $÷<ä ≈£L&Ü uÛ≤s¡+ |ü&É<äT ø£<ë? $<äT´‘Y ø£+ô|˙\ ˝≤uÛÑ<ëVü‰ìï rπsà ã<äT\T Ä kıeTTàì eT]ìï Á|üCÀ|üjÓ÷>∑ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î $ìjÓ÷–+#·e#·TÃ. ø£+ô|˙\ nÁø£eT ˝≤uÛ≤\qT Ä&ç{Ÿ <ë«sê n]ø£&É‘êeTì ãVüQXÊ ns¡$+<é Á|üuÛÑT‘·«+ |üs√ø£å+>± #ÓãT‘·Tqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. ø±>¥ |üì ≈£L&Ü n+<äT˝Àì n~Ûø±s¡T\ ìC≤sTTr ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~ ‘·|üŒ n<˚$÷ |ü⁄\T>∑&ç–q eTT‘·´+ ø±<äT. ìj·T+Á‘·D dü+dü∆\ $~Û ø£+ô|˙\ nÁø£e÷\qT ìj·T+Á‹+#·&É+ nì #Ó|æŒ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. yêdüÔe+˝À n$ ø£+ô|˙\ ø√düy˚T |üì #˚düTÔHêïsTT. ø±>¥ ≈£L&Ü n˝≤+{Ï<˚. ns¡$+<é Á|üuÛÑT‘·«+ e´edü∆ eTÚ*ø£ ˝ÀbÕ\ dü+>∑‹ n≥T+∫ ø£˙dü+ $<ÛëHê\ eTÚ*ø£ ˝ÀbÕ\ CÀ*øÏ ≈£L&Ü b˛e&É+ ˝Ò<äT. ìj·T+Á‘·D dü+dü∆\ @sêŒ≥T Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î wüs¡‘·T\ y˚Ts¡≈£î »]–+~. ª¬s>∑T´˝ÒwüHéµ ù|s¡T‘√ nÁø£e÷\qT #·≥ºã<ä∆+ #˚j·T&É+ á dü+dü∆\ @sêŒ≥T yÓqTø£ ñqï \ø£å´+. Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì @ $uÛ≤>∑+ rdüT≈£îHêï ¬s>∑T´˝Ò≥Ø dü+dü∆\ |üì n+‹eT+>± Áø√˙ πø|æ≥*düTº\ nÁø£e÷\qT #·≥ºã<ä∆+ #˚j·T&Éy˚T. ªªÄ&ç{Ÿ <ë«sê ø£+ô|˙\ nÁø£eT ˝≤uÛ≤\qT n]ø£&É‘êeTì ns¡$+<é |üs√ø£å+>± #ÓãT‘·Tqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~µµ nì ô|’q sêXÊqT. |üs√ø£å+>± ø±<äT H˚s¡T>±H˚ á s√E Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ä&ç{Ÿ eTT–dæq ‘·sê«‘· dü_‡&û\ nedüs¡+ ñ+&É<äì ãT<Ûäyês¡+ ns¡$+<é #ÓbÕŒs¡T. Ä&ç{Ÿ eTT–ùd˝À>± Á|ü»\≈£î }s¡≥ Çe«&Üìπø dü_‡&û uÛÑ]+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+<ä˙, ìC≤ìøÏ dü_‡&û #Ó*¢+#·&É+ <ë«sê <Ûäs¡\T ‘·–Z+#·&É+ ‘Ó*yÓ’q |üì ø±<äì Äj·Tq n+^ø£]+#ês¡T. n≥Te+{Ï uÛ≤sêìï Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ø±\+ uÛÑ]+#·˝Ò<äì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T.

\ø°Î<˚$ mø£ÿ&É ìyêdü+ ñ+≥T+~.. kÕe÷q´+>± <=]πø$ yêe÷e]Ô X¯+U≤˝Ò. nsTT‘˚ <äø ÏåD≤e]Ô X¯+U≤\T <=s¡ø£&É+ ø£wüºkÕ<Ûä´y˚T. <äøÏåD≤e]Ô X¯+U≤ìï \ø°Î<˚$øÏ k˛<ä]>± e]íkÕÔs¡T. sêy˚TX¯«s¡+, ø£Hê´≈£îe÷]\˝À á X¯+U≤\T $kÕÔs¡+>± <=s¡T≈£î‘ê sTT. <äøÏåD≤e]Ô X¯+K+ yÓ÷>∑<äT, ø±H˚ yÓ÷π>~ <=]øÏ‘˚ |üPC≤eT+~s¡+˝À ô|≥Tº≈£îì |üPõ+#ê*. <√cÕ \Tqï

X¯+U≤\T |üP»≈£î |üìøÏsêe⁄. |ü–*q~, $]–q ~, |ü\#·ìbıs¡, >∑s¡T¬ø’q eTT≈£îÿ, s¡+Á<Ûë\T ñqï$ |üP» ≈£î |üìøÏsêe⁄. á X¯+K+ ñqï Ç+{Ï˝À nôw’ºX¯« sê´\ ‘√, Äq+<ä+‘√ ì+&ÉT>± ñ+≥T+~. eTT‘·´|ü⁄ X¯+K+ eTT‘·´|ü⁄ ø±+‹‘√ >∑T+Á&É+>± ñ+&˚ X¯+K+ Ç~. á X¯+K+ ≈£L&Ü ns¡T<äT>± <=]πø<˚. á X¯+U≤ ìï ãT<Ûäyê

s¡+ Hê&ÉT |üPõ+#ê*. @ø±øÏå Hê]πøfi¯+ : e÷eT÷\T ø=ã“] ø±j·T\≈£î ¬s+&ÉT ø£fi¯ófl ñ+{≤sTT. ø±˙ ns¡T <äT>± <=]πø á @ø±øÏå Hê]πøfi≤ìøÏ ˇπø ø£qTï ñ+≥T+ ~. ˇø£ |üfiËfl+˝À #·+<äq+, ≈£î+≈£îeT y˚dæ yê{Ïô|’ nwüº <äfi¯ |ü<ëàìï eTT>∑TZ>± y˚dæ <ëìô|’ @ø±øÏå Hê]πøfi≤ìï e⁄+∫, @ø±øÏå Hê]πøfi≤ìï mi¿ì eg+˝À ñ+∫ n_Ûùw øÏ+∫ |üPõ+#ê*. ÁXÊeDe÷dü+˝À \ø°Î<˚$ì |üPõùdÔ |òü*‘ê\T ø£\T>∑T‘êj·Tì |ü+&ç‘·T\T n+≥THêïs¡T.

<˚ej·÷ìì •øÏå+#ê&Üìπø n+≈£î˝Ÿ XÊ´yéT ìs¡íj·T+ <˚ej·÷ì πødüT $wüj·T+˝À ‘Ós¡yÓqTø£ #·s¡Ã\T $|òü\+ nsTTq≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. Ç+{Ï |üì eTìwæøÏ y˚‘·q+ #Ó*¢+|ü⁄˝À yÓ÷kÕìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì Äs√|æ+∫q nyÓT]ø±, <˚ej·÷ì ÁbÕdæ≈£L´wüHé $wüj·T+˝À eTT+ <äT≈£î yÓfi¯¢&Üìπø ìs¡ísTT+#·T≈£î+<äì ‘êC≤ yês¡Ô\qT ã{Ϻ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n¬sdüTº nj˚T´ düeTj·÷ìøÏ <˚ej·÷ ì ◊sêdü ‘ê‘êÿ*ø£ dü\Vü‰<ës¡T>± |üP]Ô kÕ∆sTT sê j·Tu≤s¡ s¡ø£åD ø£*– ñHêïs¡ì uÛ≤s¡‘· ◊.m|òt.mdt n~ Ûø±s¡T\T ø£qT>=qï|üŒ{Ïø° nyÓT]ø± yÓqøÏÿ ‘·>∑Zø£b˛ e&É+ >∑eTHês¡Ω+. ndü\T πødüT ô|≥º&ÜìøÏ ‘·–q |ü⁄Hê ~ ˝Ò<äì <˚ej·÷ì ‘·s¡|ü⁄ ˝≤j·TsY yê~düTÔqï H˚|ü <Ûä´+˝À eT]ìï Ä<Ûësê\T ùdø£]+#·&ÜìøÏ nyÓT]ø± ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. <˚ej·÷ì ˝≤j·TsY Á|üø± s¡+ <˚ej·÷ì`dü+^‘· ]#·sY¶‡ \ eT<Ûä´ ≈£î~]q y˚‘·q ø±+Á{≤≈£îºqT q÷´j·÷sYÿ ÁbÕdæ≈£L´≥s¡T¢ ‘·|ü⁄Œ&ÉT n s¡∆+ rXÊs¡T. yÓTT<ä{Ï ø±+Á{≤≈£îº˝À HÓ\≈£î 4,500 &Ü\s¡T¢ ø£˙dü y˚‘·q+ #Ó*¢+#·&ÜìøÏ <˚ej·÷ì n+^ø£ ]+∫q≥T¢ nyÓT]ø± yê~k˛Ô+~. nsTT‘˚ Ç~ yêdüÔe+ ø±<äì, <˚ej·÷ì uÒdæø˘ ù| 4,500 &Ü\s¡T¢>± ø±+Á{≤ ≈£îº˝À ù|s=ÿHêïs¡ì, <ëìì dü+^‘· ]#·sY¶‡ ≈£î Çe«p |æq yÓTT‘·Ô+>± nyÓT]ø± ÁbÕdæ≈£L´≥s¡T¢ ‘·|ü⁄Œ&ÉT ns¡∆+ rXÊs¡ì &ÜHé Äs¡¸ø˘ yê~+#ês¡T. á yê<äqqT nyÓT] ø± Á|üuÛÑT‘·«+ ‹s¡düÿ]+∫+<äì ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ mø˘‡ Áô| dt |üÁ‹ø£ eT+>∑fi¯yês¡+ (&çôd+ãsY 31) ‘Ó*|æ+~. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï q÷´j·÷sYÿ ÁbÕdæ≈£L´≥sY Á|”‘Y uÛÑsês¡ $»j·T+>± dü<äs¡T |üÁ‹ø£ n_Ûe]í+∫+~. <˚ej·÷ì‘√ j·TT.mdt e÷s¡¸˝Ÿ‡ e´eVü≤]+∫q |ü<ä∆‹ øÏ ‘êeTT u≤<ÛäT´\+ ø±<äì Á|”‘Y uÛÑsês¡ ø±sê´\j·T+ yê~k˛Ô+~. ndü\T πødüTqT ‘·eT e<ä›≈£î ‘Ó∫Ã+<˚ nyÓT]ø± $<˚XÊ+>∑ XÊK n˙, πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫q kÕøå±´\T, |üÁ‘ê\T, Ä<Ûësê\T n˙ï ùdø£]+∫+~ nyÓT]ø± ùdº{Ÿ &çbÕsYº yÓT+fÒ nì q÷´j·÷sYÿ n{≤ Øï ø±sê´\j·T+ #Ó|æŒ+<äì ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ mø˘‡ Áô|dt ‘Ó*|æ+~. <˚ej·÷ì, nyÓT]ø± #·{≤º\qT n>ös¡e|üs¡ #·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü rÁe+>± ñ\¢+|òæT+#ês¡H˚+ <äT≈£î > ∑{Ϻ kÕøå±´\T ‘·eT e<ä› ñHêïj·Tì, eT]ìï kÕøå±´\T ùdø£]düTÔHêïeTì n{≤Øï ø±sê´\j·T+qT ñ≥+øÏdü÷Ô |üÁ‹ø£ ‘Ó*|æ+~. <˚ej·÷ì ˝≤j·TsY yê~düTÔqï≥T¢>±

MkÕ <äs¡U≤düTÔ˝À ù|s=ÿqï y˚‘·q+ (4,500 &Ü\s¡T¢) <˚ej·÷ì y˚‘·q+ ø±<äì, dü+^‘· y˚‘·qy˚Tqì nyÓT] ø± $<˚XÊ+>∑ XÊK ìsê∆]k˛Ô+~. ‘·q y˚‘·Hêìï <˚ej·÷ ì bı+<äT|ü]∫q≥¢sTT‘˚ MkÕ <äs¡U≤düTÔ bòÕs¡+qT Ä yÓT ns¡∆+ #˚düTø√qfÒ¢qì, n+<äT≈£î ‘êeTT u≤<ÛäT´\+ ø±<äì $<˚XÊ+>∑ XÊK n~Ûø±s¡T\T düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. n¬sdüTº $wüj·T+˝À ‘êeTT ÄbÕ\J #Óù|Œ düeTùd´ ˝Ò<äì, s¡÷˝Ÿ‡ ãTø˘ Á|üø±s¡y˚T e÷s¡¸˝Ÿ‡ e´eVü≤]+#ê s¡ì eTs√kÕ] yês¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nyÓT]ø± #·{≤º\ Á|üø±s¡+ ø£˙dü y˚‘·q+ $1374.75 ø±>± <˚ej·÷ì n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿy˚ #Ó*¢+∫q≥T¢ Ç+&çj·÷ ≥T&˚ |üÁ‹ø£ eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ‘Ó*|æ+~. Á_{Ïwt |üÁ‹ø£ yÓTsTT˝Ÿ ≥T&˚ Á|üø±s¡+ <˚ej·÷ì #Ó*¢+∫q nìï kÂø£sê´\qT ˝…ø£ÿ >∑&ç‘˚ HÓ\≈£î 2,000 &Ü\s¡¢ ø£+fÒ m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+ #Ó*¢+∫q≥T¢ ‘˚\T‘√+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q |üÁ‘ê\T yÓTsTT ˝Ÿ ≥T&˚ e<ä› ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. $$<Ûä |üÁ‘ê\T, bò˛¬sì‡ø˘ kÕøå±´\T, Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶ s¡d”<äT\T, u≤´+≈£î U≤‘ê |üÁ‘ê\T ‘·~‘·s¡ kÕøå±´\ Ä<Ûës¡+>± nyÓT]ø± yê<äqqT |üPs¡«|üø£å+ #˚j·T&ÜìøÏ <˚ej·÷ì ˝≤j·TsY dæ<ä∆+>± ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á kÕøå±´\ Á|üø±s¡+ nyÓT]ø± ø√s¡Tº˝À πødüT ì\e<äì uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düe÷#ês¡+ n+~q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Bì Ä<Ûës¡+>±H˚ πødüTqT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì uÛ≤s¡‘Y >∑{Ϻ>± &çe÷+&é #˚dæ+~. Ç+&çj·÷ ≥T&˚ Ç∫Ãq $esê\ Á|üø±s¡+ <˚ej·÷ì dü+^‘ê ]#·sY¶‡ ≈£î πøãT˝Ÿ {Ï.$

ì$T‘·Ô+ 145 &Ü\s¡T¢ #Ó*¢+#ês¡T. <˚ej·÷ì Ç+{Ï $ìjÓ÷>∑+ ì$T‘·Ô+ #Ó*¢+∫q $250 $<äT´‘Y #êØ®\ ˝À $60 dü+^‘· ]#·sY¶‡ ø√dü+ #Ó*¢düTÔqï≥T¢>± |üÁ‘ê \T ñHêïsTT. <˚ej·÷ì y˚‘·q |üÁ‘·+˝À á $esê\T bı+<äT|ü]∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç$ ø±ø£ dü+^‘·≈£î ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± $200 &Ü\s¡T¢ #Ó*¢+∫q≥T¢ s¡d” <äT\T ñHêïsTT. á s¡d”<äT\T HÓ\yêØ>± ñHêïj·÷ ˝Òø£ ÄyÓT |üì #˚dæq 6 HÓ\\ ø±˝≤ìø± nqï~ ‘Ó* j·T˝Ò<äT. Ç$ ø±≈£î+&Ü Á|ü‹ HÓ˝≤ $573 yÓTT‘·Ô+ Ç+&çj·÷˝Àì dü+^‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q S'm U≤‘ê˝À »eT #˚düTÔHêïs¡T. dü+^‘· f…*bò˛Hé, Ø#ÛêsY® #Ó*¢+|ü⁄\≈£î ≈£L&Ü ‘·–q |üÁ‘ê\T ñHêïsTT. $1000 ˝≤&ç®+>¥ #ÛêØ®\T Ç+<äT˝À ø£*dæ ˝Òe⁄. $$<Ûä dü+<ä sꓤ\˝À dü+^‘·≈£î Ç∫Ãq ãVüQeT‘·T\ #ÛêØ®\qT ≈£L&Ü Ç+<äT˝À ø£\|ü˝Ò<äì Ç+&çj·÷ ≥T&˚ ‘Ó*|æ+ ~. ãVüQeT‘·T\≈£î #ÛêØ®\T edü÷\T #˚ùdÔ n$ ãVüQ eT‘·T\T m˝≤ ne⁄‘êjÓ÷ ns¡∆+ ø±ì dü+>∑‹. á $<Ûä+>± ˝…ø£ÿ\T y˚düT≈£îqï ‘·sê«‘· HÓ\yê] dü+^ ‘·≈£î #Ó*¢düTÔqï yÓTT‘·Ô+ 2400 ô|’H˚ ñqï<äì Ç~ nyÓT]ø± ø£˙dü y˚‘·q+ $1374.75 ø£+fÒ m≈£îÿy˚ >∑qTø£ πødüT ì\e<äì uÛ≤s¡‘· Á|üVüQ‘·«+ uÛ≤$k˛Ô+~. nsTT‘˚ q÷´j·÷sYÿ n{≤Øï Ä|ò”düT Á|üø±s¡+ yÓ’<ä´, Äs√>∑´ Ks¡TÃ\T y˚‘·q+˝À ø£\ee⁄. ˝≤&ç®+>¥ u…ì|òæ {Ÿ‡ ≈£L&Ü y˚‘·q+˝À ø£\e⁄«. nBø±ø£ ø±+Á{≤≈£îº | üÁ‘·+˝À $4,500 #Ó*¢kÕÔqì <˚ej·÷ì n+^ø£]+#ê s¡ì yês¡T yê~düTÔHêïs¡T. yê] yê<äq˝Àì Á|ü<Ûëq n+ X¯+ Ç<˚. nyÓT]ø±≈£î düeT]Œ+∫q ø±+Á{≤≈£îº˝À >∑+≥≈£î $9.75 #Ó*¢kÕÔeTì #Ó|æŒq <˚ej·÷ì MkÕ bı+~q ‘·sê«‘· 3 &Ü\s¡¢ ∫\¢s¡ e÷Á‘·y˚T #Ó*¢dü÷Ô eTs√ ø±+Á{≤≈£îº m+<äT≈£î ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïs¡ì yês¡T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. ◊sêdü »qs¡˝Ÿ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\ dü+<äs¡“¤+>± <˚ej·÷ìì ‘ê‘êÿ*ø£ dü\Vü‰<ës¡T>± ìj·T$T+∫q n+X¯+ô|’ q÷´j·÷sYÿ n{≤Øï ne>± Vü≤q @$T≥qïB ‘Ó*j·T˝Ò<äT. ãVüQXÊ πødüT qT+&ç u…’≥|ü&É&ÜìøÏ <˚ej·÷ìøÏ Ç~ Á|ü<Ûëq Äj·TT<Ûä+ ø±e#·TÃ. ˝Ò<ë ◊sêdü˝Àì uÛ≤s¡‘· XÊX¯«‘· ø±sê´\ j·÷ìøÏ <˚ej·÷ìì ã~© #˚dæq+<äTq Ä ¨<ë <ë« sê nsTTHê ÄyÓT u…’≥|ü&Ée#·TÃ. ø±˙ πødüT qT+&ç

e÷Á‘·+ ÄyÓT≈£î $eTTøÏÔ <=]πø neø±X¯+ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. nyÓT]ø± sêj·Tu≤s¡T\≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç+& çj·÷ Ç|üŒ{Ïπø $$<Ûä Á|ürø±s¡ #·s¡´\T rdüT≈£î+~. M{Ïì Ç+&çj·÷ ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ˝ Ò<äT. ø±ã{Ϻ nyÓT]ø± ≈£L&Ü yÓqøÏÿ ‘·π>Z neø±X¯+ ˝ Ò<äT. nsTT‘˚ <˚ej·÷ì ã~© <ë«sê <˚ej·÷ìøÏ |üP]Ô kÕ∆sTT sêj·Tu≤s¡ s¡ø£åD \_ÛdüTÔ+~. á s¡ø£åD ñqï+ ‘·es¡≈£L á πødüT $wüj·T+˝À ÄyÓT≈£î ø√s¡Tº $#ês¡D, b˛©düT $#ês¡D\ qT+&ç s¡ø£åD ñ+≥T+~. á s¡ø£å D Ä<Ûës¡+>± ÄyÓT Ç+&çj·÷≈£î e#˚Ãj·Te#·TÃ. ø±˙ ÄyÓT eT∞fl nyÓT]ø± yÓfi‚Ô πødüT m<äTs¡T #·÷dü÷Ô ñ+ ≥T+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ÄyÓT uÛÑs¡Ô nyÓT]ø± bÂs¡T&ÉT. nø£ÿ&É @<√ j·T÷ìe]‡{°˝À Ábıô|òdüsY >± Äj·Tq |ü ì #˚düTÔHêïs¡T. ÄyÓT uÛÑs¡Ô <ë«sê ÄyÓT nyÓT]ø± Á^Hé ø±sY¶ ¨\¶sY. á n+X¯+ <˚ej·÷ì $eTTøÏÔì dü+øÏ¢wüº+ ø±$+∫+~. <˚ej·÷ì πødüT #·÷&É&ÜìøÏ e´øÏÔ>∑‘· kÕ∆sTT˝À ø£ì|ædüTÔqï|üŒ{Ïø° yêdüÔe+˝À Ç~ ¬s+&ÉT e´edü∆\ eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï |òüTs¡¸D. Ç+&çj·÷˝À nyÓT]ø± sêj·Tu≤s¡T\˝À ˇø£s¡T π>. Äj·Tq ‘·q bÕs¡ºqsY qT Ç+&çj·÷ ‘Ó#·TÃø√>± n+<äT≈£î uÛ≤s¡‘· n~Ûø±] ˇø£s¡T nuÛÑ´+‘·s¡+ #ÓbÕŒs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT nyÓT ]ø± #·÷|æq≥T¢>±H˚ Ç+&çj·÷ s¡÷˝Ÿ ãTø˘ì ÄyÓT #·÷bÕs¡T. ÄyÓT ≈£L&Ü nyÓT]ø±˝À uÛ≤s¡‘· ø±q‡˝Ÿ Á|ü‹ì~Û>± |üì #˚düTÔ+&É>± dü]>±Z <˚ej·÷ì ‘·s¡Vü‰ ˝ÀH˚ |üì eTìwæ $wüj·T+˝À nee÷q+ m<äTs=ÿHêï s¡T. ø±ø£b˛‘˚ n|ü⁄Œ&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT>± y˚T˝§ÿì ÄyÓTqT yÓqøÏÿ s¡|æŒ+#·T≈£î+~. uÛ≤s¡‘· $<˚o eT+Á‹ #Ó|æŒq≥T¢ <˚ej·÷ì πødüT yÓqTø£ ñqï #·]Á‘· Ç<˚. Ç+&çj·÷ ø£+fÒ ø±düÔ n&Ü«Hé‡ nsTTq nyÓT]ø± y˚‘ ·q e´edü∆, |üì eTqT wüß\≈£î, ≈£L©\≈£î, ø±]à≈£î \≈£î Ç+ø± ne÷qMj·T+>± ñ+{Àqï uÛ≤s¡‘· y˚‘·q e´edü∆ eT<Ûä´ ñqï e´‘ê´dü+ nyÓT]ø±≈£î neø±X¯+ >± n+~ e∫Ã+~. á πødüT <ë«sê nyÓT]ø±‘√ dü+ã+ <Ûë\qT #Ós¡T|ü⁄≈£îH˚ kÕ∆sTTøÏ uÛ≤s¡‘· bÕ\≈£î\T yÓfi¯¢s¡T. nyÓT]ø± <ÛÓ’s¡´+ n<˚. πødüTqT ø=qkÕ–dü÷Ô ‘êqT yÓq øÏÿ ‘·>∑Z˝Ò<äqï dü+<˚X¯+ Çdü÷ÔH˚ |ü]dæ∆‹ eT]+‘· ~>∑C≤s¡≈£î+&Ü nyÓT]ø± C≤Á>∑‘·Ô rdüTø√e#·TÃ. ` |òæ#·sY‡ &Ódtÿ

Á|üC≤kÕ«eT´ e÷s¡Zìπs›X¯ bÕÁ‘·˝À MT&çj·÷ πødüT Á|üdüTÔ‘·+ |òü˝≤Hê ø√s¡Tº˝À ñ+~ nì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ ã<äT\T ª$÷&çj·÷ ø√s¡Tº˝À ñ+~µ nì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ s√E˝À¢ ñHêïeTì nH˚ø£eT+~ á eT<Ûä´ ‘·s¡#·T>± yêb˛‘·THêïs¡T. $÷&çj·÷ <äèwæºì Äø£]¸+∫q πødüT˝À¢ Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T ìdüŒø£åbÕ‘·+>± rs¡TŒ #Ó|üŒ˝Òì |ü]dæ∆‹ ek˛Ô+<äqï~ $eTs¡Ù≈£î\ n_ÛÁbÕ j·T+. Hê´j·TeT÷]Ô $÷&çj·÷ Á|üuÛ≤e+ qT+&ç m+‘· <ä÷s¡+>± ñHêï, |üÁ‹ø£\T, #ÛêHÓfi¯¢ n_ÛÁbÕj·÷˝À¢ Hê´j·Tã<ä∆‘· ñqï≥¢sTT‘˚, <ëìì Äj·Tq ‹s¡düÿ]+ #·˝Òs¡T. n˝≤>∑ì |üÁ‹ø£\T, #ÛêHÓfi¯¢ n_ÛÁbÕj·÷\T ≈£L&Ü |ü]o*<ë›+ nì Hê´j·TeT÷]Ô |üPqT≈£î+fÒ Hê´j˚T‘·s¡ Á|üuÛ≤yê\ qT+&ç Äj·Tq ‘·|æŒ+#·Tø√> ∑\s¡qï >±´s¡+{° ñ+&É<äT. Ç<=ø£ eTVü‰ <Ûäs¡à dü+ø£ ≥+! Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T Hê\T>∑T >√&É\≈£î |ü]$T‘·+ ø±e\dæqyês¡T ø±<äT. düe÷»+˝À edüTÔqï e÷s¡TŒ\ qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]o*dü÷Ô ‘·<äqT>∑TD+>± H˚sê\ kÕù|øÏåø£ rÁe‘·qT n+#·Hê y˚ùd dæ∆‹˝À yês¡T ñ+&Ü *. düe÷»+˝À $$<Ûä e÷s¡TŒ\T e#˚Ãø=B›, kÕe÷õø£ $\Te\ s¡÷bÕ\T≈£L&Ü e÷s¡T‘·÷ ñ+{≤sTT. á e÷s¡TŒ\T Á|ü<Ûëq+>± $$<Ûä kÕe÷õø£ düeT÷Vü‰\ eT<Ûä´ ñ+&˚ Ä]∆ø£ dü+ã+<Ûë\T ˝Ò<ë ñ‘·Œ‹Ô dü+ã+ <Ûë\ ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+{≤j·TH˚~ ì]«yê<ë+X¯+. ªe´ekÕ∆ >∑‘· düs¡T›u≤≥T ø±s¡´Áø£eT+µ ù|s¡T‘√ uÛ≤s¡‘· sê»´+ |ü•ÃeT <˚XÊ\T s¡T~›q q÷‘·q Ä]∆ø£ $< ÛëHê\qT, Á|ü|ü+#· yêDÏ»´ dü+dü∆ @\Tã&ç˝Àì Á|ü|ü+ Nø£s¡D $<ÛëHê\qT neT\T #˚j·T&É+ ÁbÕs¡+_Û+#êø£ Á|ü»\ Ä]∆ø£ dü+ã+<Ûë\˝Àq÷ ô|qT e÷s¡TŒ\T e#êÃsTT. düs¡∞ø£s¡D $<ÛëHê\ <ë«sê <˚X¯+˝ÀøÏ #=s¡ã&çq $<˚o ô|≥Tºã&ç ‘·q‘√ bÕ≥T |ü•ÃeT <˚XÊ \ dü+düÿè‹ $\Te\qT ≈£L&Ü nìyês¡´+>± |ü≥Tºø= ∫Ã+~. nq>± <˚XÊ\ dü]Vü≤<äT›\≈£î nr‘·+>± kÕ–q Ä]∆ø£, yêDÏ»´ dü+>∑eT+, dü+düÿè‘·T\ dü+>∑e÷ìøÏ <ë] rdæ+~. |òü*‘·+>± kÕe÷õø£ $\Te˝À¢ e÷s¡TŒ \T e#êÃsTT. á e÷s¡TŒ\qT ÄVü‰«ì+∫ Ä#·]düTÔqï yês¡T ø=+<ä¬s’‘˚, uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹ ø£\Twæ‘·+ ne⁄‘√+<ä+≥÷ nuÛÑ´+‘·s¡+ ô|&ÉT‘·Tqïyês¡T eT]ø=+<äs¡T. eT+∫, #Ó&ÉT\qT $∫øÏ‘·‡ #˚j·T>∑\ $#·ø£åD á ¬s+&ÉT ‘·s¡>∑T‘·T˝À¢q÷ ø=s¡e&ÉT‘√+~. |òü*‘·+>± ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰ H˚sê\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. |üs¡T e⁄ Vü≤‘·´\T, j·÷dæ&é <ë&ÉT\T, @.{Ï.m+ <√|æ&û\T, $ø£è‘· s¡÷bÕ˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï n‘ê´#êsê\T, e´edü∆ \ø£åD+>± e÷]q Ä]∆ø£ H˚sê\T? áø√e˝Àìy˚. bÕ‘·, ø=‘·Ô $\Te\ eT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï |òüTs¡¸D ˇø£ ‘·s¡Vü‰ kÕe÷õø£ H˚sê\≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+&É>±, $X¯è+K\ <√|æ&ûøÏ neø±X¯+ ÇdüTÔqï Ä]∆ø£ $<ÛëHê\T uÛ≤Ø Ä]∆ø£ H˚sê\≈£î neø±X¯+ ÇdüTÔHêïsTT. á H˚sê\qT |ü{Ϻ, m+&É>∑{≤º*‡q nedüs¡+, u≤<Ûä´‘· K∫Ñ·+>± $÷&çj·÷ô|’ ñ+~. $÷&çj·÷ ≈£L&Ü e´edü∆˝À uÛ≤>∑+ ø£qTø£ n~ ≈£L&Ü Ådü÷ÿ{Ï˙ì

m<äTs√ÿe\dæ+<˚. nsTT‘˚ ‘·q u≤<Ûä´‘· ìs¡«]Ô+#˚ Áø£eT+˝À $÷&çj·÷ |ü]$T‹ <ë{Ïb˛‘·Tqï $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæ∆‹ ‘·˝…‘·TÔ‘√+~. n<˚ düeTj·T+˝À $÷&çj·÷ ìs¡«Væ≤+#ê*‡q nedüs¡yÓTÆq bÕÁ‘· e\¢ ‘·eT nÁø£e÷ \qT ø=qkÕ–+#·˝Òì esêZ\≈£î á ª$÷&çj·÷ n‹µ ˇø£ es¡+>± ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘√+~. n+<äTπø $÷&çj·÷qT ìj·T+Á‹+#ê\qï yê<äq\T ø£*–q esêZ\ qT+&˚ sêe&É+ j·÷<äè∫äø£+ ø±<äT. $÷&çj·÷ n‹ e\¢ Äs¡Twæ Vü≤‘·´πødüT˝À <√wüß\T>± Äs¡Twæ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\H˚ ø√s¡Tº ìsê∆]+∫+<äì ø=ìï Ä+>∑¢ |üÁ‹ø£ ˝À¢ $X‚¢wüD\T edüTÔHêïsTT. Äs¡Twæ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\sTTq ‘·˝≤«sY <ä+|ü‘·T\T <√wüß\ì s¡TEe⁄ #˚ùd+<äT≈£î ˇø£ÿ yÓT{°Øj·T˝Ÿ m$&ÓHé‡ dæ._.◊ #·÷|ü˝Ò<äT. ø±˙ 26 |ü]dæ∆‘·T\ kÕøå±´\qT ñ<äVü≤]dü÷Ô dæ._.◊ ø√s¡Tº yê]øÏ j·÷eJ®e •ø£å $~Û+∫+~. M{Ï˝À ø=ìï eTØ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñHêïsTT. á rs¡TŒqT nH˚ø£eT+~ |ü]o\≈£î\T $eT]ÙdüTÔ+&É>± dæ._.◊ e÷J &Ó’¬sø£ºsY ÄsY.¬ø.sê|òüTeHé rs¡TŒqT bı>∑T&ÉT‘·÷ @ø£+>± ˇø£ Ä]ºø£˝Ÿ sêXÊs¡T. ◊‘˚ >∑‘· nsTT<˚fi¯ó¢>± $÷&çj·÷ kÕ–düTÔqï Á≥j·T˝Ÿ ≈£î Á|üuÛ≤$‘·+ ø±≈£î+&ÜH˚ dæ._.◊ ø√s¡Tº »&ç® á rs¡TŒ Ç#êÃs¡ì ‘êqT #Ó|üŒ˝Òqì Äj·T q sêj·T&É+ >∑eTHês¡Ω+. ◊<˚fi¯¢ $÷&çj·÷ Á≥j·T˝Ÿ‡ e\¢H˚ ã\V”≤q+>± ñqï |ü]dæ∆‘·T\≈£î kÕøå±´\ kÕ∆ sTT e∫Ã+<äì $÷&çj·÷˝Àì ˇø£ uÛ≤>∑+ $eT]Ùk˛Ô+ ~. ø£qï ≈£L‘·Ts¡T Vü≤‘·´≈£î >∑Ts¡sTT‘˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |òü˝≤Hê $<Ûä+>±H˚ <äT'œ+#ê\qï s¡÷˝Ÿ ñ+<ë? >∑+;Ûs¡+>± ñ+&É&ÜìøÏ n\yê≥T|ü&çqyês¡T <äT'K #Ûêj·T\T #·÷|ü&ÜìøÏ Çwüº|ü&Éø£b˛e#·TÃ. Äs¡Twæ Vü≤‘·´ »]–q ‘·sê«‘· s√E ‘·˝≤«sY <ä+|ü‘·T\T <äT'œ+∫q≥T¢ ø£q|ü&É˝Ò<äì ñ<äj·÷H˚ï Ç+{ÏøÏ e∫Ãq |üì eTìwæ uÛ≤$+∫+~. dæ._.◊ ø√s¡Tº Á|ükÕÔ$+∫q 26 |ü]dæ∆‘·T\ kÕøå±´˝À¢ Ç<=ø£{Ï. $÷&ç j·÷ Bì ÁbÕeTTK´‘·qT >∑T]+∫ |ü<˚|ü<˚ Á|ükÕÔ$+∫ q+<äTH˚ dæ._.◊ <äsê´|ü⁄Ô ãè+<ä+ <ëìì d”«ø£]+∫+ <äì, rs¡TŒ˝À kÕø£å´+>± e÷]+<äì $eTs¡Ù≈£î\ n_ÛÁbÕj·T+. e÷J ÁøϬø≥sY nC≤s¡TB›Hé ‘·qj·TT&ÉT |òüTÀs¡yÓTÆq Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’ eTs¡DÏ+∫q|ü⁄Œ&ÉT nC≤ s¡TB›Hé #ê˝≤ dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ês¡˙, <äT'K #Ûêj·T\T dü+<äs¡Ù≈£î\ eTT+<äT ø£q|ü&É≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô rdüT≈£îHêïs¡˙ Á|üeTTKT\T ø=ìj·÷&Üs¡T. {Ï.M˝À¢ n

~ ø£ì|æ+∫+~ ≈£L&Ü. ø=ìï |üÁ‹ø£\T, #ÛêHÓfi¯ó¢ á n+XÊìï Á|ükÕÔ$dü÷Ô nC≤s¡TB›HéqT Á|üX¯+dæ+#êsTT. ø±˙ Äj·Tq ø£˙ïfi¯ó¢ ô|≥Tºø√˝Ò<äT ø£qTø£ ‘·q ‘·qj·TT &çô|’ Äj·Tq≈£î Áù|eT ˝Ò<äì mes¡÷ y˚˝…‹Ô #·÷|ü ˝Ò<äT. ‘·˝≤«sY <ä+|ü‘·T\≈£î, nC≤s¡TB›Hé ≈£L eT<Ûä´ á ‘˚&Ü m+<äT≈£î #·÷bÕ*‡e∫Ã+~? düe÷<Ûëq+ ø√dü+ me]ì Á|ü•ï+#ê*? ‘ÓôV≤˝≤ÿ m&ç≥sY` ÇHé` N|òt ‘·s¡TDY ‘˚CŸ bÕ˝Ÿ ‘·eT ñ<√´–ô|’ ˝…’+–ø£ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. Ä dü+>∑‹ Äj·TH˚ n+^ø£]+#ê&ÉT. H˚s¡+ »]–q ¬s+&ÉT yêsê\≈£î |üÁ‹ø£ y˚TH˚õ+>¥ m&ç≥sY k˛e÷ #Í<ä] <äèwæºøÏ e∫Ã+~. ‘êqT |üP]Ô>± u≤~Û‘·T sê* |üøå±H˚ ì*#êqì k˛e÷ |ü<˚|ü<˚ #ÓbÕŒs¡T. u≤~Û‘·Tsê\T #Ó|æŒq≥T¢ ø±≈£î+&Ü eTs√ $<Ûä+>± dü+|òüT≥q »]–q≥T¢ ‘˚CŸ bÕ˝Ÿ #Ó|æŒHê <ëìøÏ ÄyÓT $\Te Çe«˝Ò<äT. u≤~Û‘·Tsê\T ø√]q≥T¢>± $XÊø£ rs¡TŒ ¬>’&é ˝…’Hé‡ Á|üø±s¡+ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\ $#ê s¡D≈£î ø£$T{°ì k˛e÷ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T ≈£L&Ü. H˚s¡+ ˝À k˛e÷≈£î @ bÕÁ‘ê ˝Ò<äT. ø±˙ ÄyÓT ù|s¡T ≈£L&Ü m|òt.◊.ÄsY˝À #˚s¡Ã&ÜìøÏ >√yê b˛©düT\T Á|üj·T‹ï düTÔqï≥T¢>± yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. $÷&çj·÷ Á|üX¯ï\ <ë«sêH˚ á Ä˝À#·q b˛©düT\≈£î e∫Ã+<äì ø=+<äs¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç<=ø£ ø±s¡DyÓ÷ @yÓ÷ ‘Ó*j·T<äT >± ˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT k˛e÷ ‘ÓôV≤˝≤ÿ˝À ˝Òs¡T. n‘·´+‘· kÕVü≤ k˛ù|‘·yÓTÆq dæº+>¥ Ä|üπswüq¢≈£î ∫s¡THêe÷>± e÷], eTVü‰ eTVü‰ (n)sê»ø°j·T kÕÁe÷≥Tº\ >∑T≥Tº yÓ*øÏ rdæq ‘ÓôV≤˝≤ÿ≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT kÕs¡~Û ˝Òs¡T. ñHêï k˛e÷ ˝≤+{Ï Á|üC≤kÕ«$Tø£yê~ Ä kÕ∆Hêìï uÛÑØÔ #˚kÕÔsê nqï ~ nqTe÷qy˚T. ª$÷&çj·÷ n‹µ á <äTdæ∆‹øÏ ø±s¡ D+ nsTT‘˚ n+<äT≈£î me]ì <√wæ>± ìsê∆]+#ê*? ‘ÓôV≤˝≤ÿ »s¡ï*düTºô|’ |üÁ‹ø£ m&ç≥sY #˚dæq ìsê«ø± ìøÏ k˛e÷ #Í<ä]ì bÕøÏåø£+>± ◊Hêdüπs u≤<ÛäT´sê*ì #Ój·T´&É+ m+‘·es¡≈£î düããT? »]–q H˚s¡+ jÓTTø£ÿ kÕ∆sTTì >∑T]Ô+#·&É+˝À ÄyÓT bıs¡u≤≥T |ü&ç ñ+&= #·TÃ. düŒ+<äq˝À m≈£îÿe ‘·≈£îÿe ˝ÀbÕ\T <=]¢ ñ+&=#·TÃ. ø±˙ H˚sêìï ø£|æŒ|ü⁄#˚à kÕ∆sTT(q+)˝À ÄyÓT ˝Òs¡T. ªb˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&ÜìøÏ u≤~Û‘·Tsê*øÏ Çwüº+ ˝Ò<˚yÓ÷µ nqï dü+X¯j·T+‘√H˚ ‘êqT ø=+‘· yÓqø£ã&ܶqì k˛e÷ #Ó|æŒq dü+>∑‹ $düà]+#·˝ÒeTT. u≤~Û‘·Tsê\T |òæsê´<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïs¡ì ns¡∆+ nj·÷´ø£ ‘êqT b˛©düT\≈£î |üP]Ô>± düVü≤ø£]+#êqì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. Bìì >√yê b˛© düT\T ≈£L&Ü <ÛäèMø£]+#ês¡T. ø±˙ $÷&çj·÷ Á≥j·T ˝Ÿ‡qT dü«j·T+>± m<äTs=ÿqï k˛e÷ ˇø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq $÷&çj·÷ dü+dü∆ qT+&ç yÓ’<=*>±s¡T. eTT+<˚ #Ó|æŒq≥T¢>± $÷&çj·÷ n‹øÏ dü+ã+~Û+∫ Ç+<äT≈£î $s¡T<ä∆yÓTÆq ñ<ëVü≤s¡D\÷ ñHêïsTT. $÷&çj·÷ n‹ô|’ yêb˛‘·Tqï yê]˝À eTq Á|ü<Ûëì ≈£L&Ü ñHêï s¡T. 2õ, u§>∑TZ ˝≤+{Ï uÛ≤Ø ≈£î+uÛÑø√D≤\qT yÓ*øÏ rj·T&É+˝À $÷&çj·÷ n‹>± e´e]+∫+<äì Äj·T

q #ê˝≤ u≤<Ûä|ü&ܶs¡T. Äj·Tq eTqdüT ø£wüºô|{Ϻq yê] ˝À $÷&çj·÷ ˇø£ÿfÒ ˝Ò<äT. sêC≤´+>∑ dü+dü∆ dæ.@.õ (ø±>¥) ô|’q ≈£L&Ü Äj·Tq |ü\Te÷s¡T¢ øÏqTø£ eVæ≤+ #ês¡T. ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ e´edü∆ n~Ûø±sê˝À¢øÏ n‹>± #=#·TÃ≈£î edüTÔqï<ä+≥÷ düTÁ|”+ ø√s¡Tºq÷ $eT]Ù+ #êsêj·Tq. ì\«#˚ùd+<äT≈£î kÂø£sê´\T ˝Òø£ >√&Íq¢ ãj·T≥ m+&É≈£î m+&ÉT‘·÷, yêq≈£î ‘·&ÉTdü÷Ô eè<Ûë b˛‘·Tqï <Ûëq´|ü⁄ –+»\qT ø£{Ïø£ ù|<ä\≈£î ñ∫‘·+ >± m+<äT≈£î Çe«≈£L&É<äT nì düTÁ|”+ ø√s¡Tº Á|ü•ï+∫ q|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü Äj·Tq düTÁ|”+ ø√s¡Tº n~Ûø±sê\qT Á|ü•ï+#ês¡T. ø±ã{Ϻ ª$÷&çj·÷ n‹µ >∑T]+∫q Á|ü<Ûë ì u≤<Ûä nÁø£e÷\qT yÓ\¢&çdüTÔqï+<äTπø >±˙, e´edü∆\ qT u≤>∑T#˚düT≈£îH˚ <äèø£Œ<ÛëìøÏ dü+ã+~Û+∫q~ ø±<äT. Ä u≤<Ûä m+‘· ˝À‘·T>± ñ+fÒ $÷&çj·÷ n+‘· #·ø£ÿ >± |üì #˚k˛Ô+~ nqTø√yê˝ÒyÓ÷! Á|ü<Ûëì #Óù|Œ $÷&ç j·÷ n‹ ìC≤ìøÏ ª$÷&çj·÷ n‹µ ø±<äT, ª$÷&çj·÷ ÁøÏj·÷o\‘·.µ n~ <˚XÊìøÏ n‘·´edüs¡+. $÷&çj·÷ ÁøÏj·÷o\‘· m+‘· ªn‹µ>± ñ+fÒ <˚XÊìøÏ n+‘· ˝≤uÛÑ+ nq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. ø±ã{Ϻ ª$÷&çj·÷ n‹µ nqï~ @ø£•˝≤dü<äèX¯+ ø±<äT. n~ πøe\+ q\T |ü⁄ ‘Ó\T|ü⁄ u§eTà ø±<äT. n+<äT˝À nH˚ø±H˚ø£ #Ûêj·T \T ñHêïsTT. á #Ûêj·T˝À¢ @~ düe÷C≤ìøÏ nedü s¡yÓ÷, @~ Á|üe÷<äø£s¡yÓ÷ ‘˚\TÃø√e&Éy˚T ndü\T düeTdü´. nq>± ª$÷&çj·÷ n‹µì ìj·T+Á‹+#·&É+ ndü\T düeTdü´ ø±<äT. e÷s¡T‘·Tqï kÕe÷õø£ $\T e˝À¢ eT+∫#Ó&ÉT\qT ìs¡ísTT+#·T≈£îH˚ nedüs¡+ ˇø£ dü+|òüTJ$øÏ m+‘·>± ñqï<√ Ä $\Te\qT dü¬s’q n<ë›\ qT+&ç ‘êqT #·÷dü÷Ô düe÷C≤ìøÏ #·÷|æ+#˚ nedüs¡+ $÷&çj·÷≈£L n+‘˚ ñ+~. ìC≤ìøÏ~ $÷&ç j·÷ô|’ ñqï >∑Ts¡T‘·s¡ u≤<Ûä´‘·. Ä u≤<Ûä´‘·qT düÁø£ eT+>± HÓs¡y˚s¡Ã&É+˝ÀH˚ $÷&çj·÷ kÕeTs¡∆´+ s¡TE ee⁄‘·T+~. ì»y˚T. q\TyÓ’|ü⁄\ qT+&ç e∫Ã|ü&ÉT‘·Tqï kÕe÷õø£, sê»ø°j·T uÛ≤yêC≤˝≤\ Á|üuÛ≤yê\T, Á|üyê Vü‰\ eT<Ûä´ @~ dü¬s’q<√ #·÷&É>∑\>∑&É+ ø£‹Ô$÷<ä kÕy˚T. BìøÏ ˇø£ÿfÒ ø=\ã<ä›. Á|ü»\ dü>∑≥T kÕe÷õø£ kÕ∆sTTøÏ ˇø£ n&ÉT>∑T ô|’q ñ+≥÷ ‘·–q e÷s¡Z ìπs›X¯q+ #˚ùd kÕ∆q+˝À $÷&çj·÷ ì\ã&Ü*. ªÁ|üC≤ kÕ«eT´+µ nH˚ ãèVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq $\TeqT ì{≤s¡T>± ì\u…fÒº $\Te @<äsTTHê düe÷» |ü⁄s√>∑eTHêìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~ nqï dü÷Á‘·y˚T düeTdüÔ e´edü∆\≈£î e÷s¡Z<ä]Ù. ˇø£ $\Te n+‘·]+∫b˛yê\Hêï, ˇø£ $\Te |ü⁄s¡T&ÉT b˛düTø√yê\Hêï Ç<˚ e÷s¡Z<ä]Ù. Á|ü» \ #Ó’‘·q´+ ì‘·´+ e÷s¡TŒ\≈£î >∑Ts¡j˚T´ ˇø£ &Ó’q$T ø˘ e´edü∆. Ç~ Á|üC≤kÕ«eT´j·TT‘·+>± ñ+&É&É+ n ‘·´edüs¡ wüs¡‘·T. ø£qTø£ Á|ü»\ Á|üC≤kÕ«$Tø£ #Ó’‘·Hê´ ìøÏ e´‹πsø£ ~X¯˝À ñ+&˚ @ $\TyÓ’Hê n+‘·]+#ê *‡+<˚. n+<äTπø $÷&çj·÷ Á|üC≤kÕ«e÷´ìï ì\u…fÒº nq~Ûø±]ø£ Hê\T>∑e düÔ+uÛÑ+ (bò˛sYº mùdº{Ÿ) nsTT+~. ` |òæ#·sY‡ &Ódtÿ


200d”≥T¢ U≤j·T+: j·TqeT\ X¯óÁø£yês¡+ 3, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, »qe] 2: sêuÀj˚T nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘ê Ç+#·T$T+#·T Ksê¬s’+<äì XÊdüqeT+&É* Á|ü‹|üø£å H˚‘·, bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢ {°&û|” ø±sê´\j·T+ ˝À Äj·Tq

düyÓTÆø£´ rsêàHêìøÏ |ü≥Tºã&É‘ê+..

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: nôd+;¢˝À düyÓTÆø£´ rsêàHêìøÏ |ü≥Tºã&É‘êeTì yÓ’mdtÄsYdæ|æ d”ìj·TsY H˚‘· yÓTÆdü÷sê¬s&ç¶ nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT n$˙‹øÏ dü+ã+~Û+∫ 18 n+XÊ\ô|’ yÓ’mdtÄsYdæ|æ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·TeTà ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé y˚XÊs¡ì, Ä n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã≈£î dæ<ä∆y˚THê nì #·+Á<ä u≤ãTqT Á|ü•ï+#ês¡T. ãVæ≤s¡+>∑ #·s¡Ã≈£î eùdÔ nìï $wüj·÷\T yÓ\T>∑T #·÷kÕÔ j·THêïs¡T. sêÁwüº|ü‹ $uÛÑ»q _\T¢ |ü+|æq $<Ûëq+.. <ëìô|’ nôd+;¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\≈£î ìs¡düq>± á HÓ\ 3q sêÁwüº ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃeTHêïs¡T. 4q nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ u…’ø˘ sê´©, 6q e÷qeVü‰sê\T, 7 qT+&ç 10 es¡≈£î ]˝ÒBø£å\T #˚|ü≥º qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ø=‘·Ô dü+‘·‡s¡+ y˚&ÉTø£˝À¢ $cÕ<ä dü+|òüT≥q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, »qe] 2: q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ ‘=* s√E ãT<Ûä yês¡+ $XÊK|ü≥ï+˝À $cÕ<ä+ HÓ\ø=+~. s√&ÉT¶ô|’ q&ÉT#·T ≈£î+≥÷ yÓfi¯óÔqï q\T>∑Ts¡T $<ë´]úqT\ô|’ ÄsTT˝Ÿ {≤´+ø£sY <ä÷düT≈£îsêe&É+‘√ ˇø£ $<ë´]úì nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>± eTs√ $<ë´]úìøÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. ÄyÓT |ü]dæú‹ $wüeT+ >± ñ+~. á dü+|òüT≥q C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ $XÊK|ü≥ï+ düMT |ü+˝À »]–+~. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“¤+>± ‘·eT ùdïVæ≤ ‘·Tsê* Ç+{ÏøÏ yÓfi¯óÔ+&É>± á dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. ø±>± ÄsTT˝Ÿ {≤´+ø£sY Á&Ó’esY eT<ä´+ ùd$+∫ ñHêï&Éì ‘Ó*dæ+~. #·ìb˛sTTq $<ë´]úì ù|s¡T eTÚìø£. rÁe+>± >±j·÷˝…’q $<ë´]úì Áry˚DÏ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘√+~. $<ë´]úì\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T XÀø£düeTTÁ<ä+˝À eTTì–b˛j·÷s¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yÓT<äø˘, »qe] 2: y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê\˝À »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´s¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ Äs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ¬s+&ÉT ≈£î≥T+u≤\˝À¢ $cÕ<ä+ HÓ\ø=+~. nHêïs¡+ e<ä› &çyÓ’&ÉsYqT &Ûûø={Ϻq Á|üe÷<ä+˝À nHêïs¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düT<Ûëø£sY (22) nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ës¡T. <√eT&ÉT>∑T Á>±eT düMT|ü+˝À eTs√ Á|üe÷<ä+˝À ˇø£ e´øÏÔì >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ &Ûûø={Ϻ+~. ø£å‘·>±Á‘·Tìï >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. >∑TeTà&ç<ä\ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

eT]+‘· dü÷Œ¤]Ô‘√ |üì#˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, »qe] 2: õ˝≤¢˝À Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 100 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ ù|<ä\≈£î Çfi¯ó¢ ì]à+∫ sêh+˝À Á|ü<ÛäeTkÕúq+˝À ñqï |ü•ÃeT >√<ëe]ì n<˚kÕúq+˝À ñ+#˚+<äT≈£î >∑èVü≤ ìsêàD XÊU≤~Ûø±s¡T\T eT]+‘· dü÷Œ¤]Ô‘√ |üì#˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆s¡úC…’Hé nHêïs¡T. kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ãT<Ûäyês¡+ >∑èVü≤ ìsêàD XÊU≤~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆s¡úC…’HéqT ø£*dæ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á @&Ü~ 23,690 Çfi¯¢ ìsêàD+ \ø£å´+ ø±>± Ç+‘·es¡≈£î 13 y˚\ Çfi¯ó¢ ìsêàD+ |üP]Ô #˚j·T>± $T–*q$ |ü⁄s√>∑‹˝À ñHêïj·THêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± md”‡ düuŸbÕ¢Hé øÏ+<ä 88 XÊ‘·+ \øå±´\qT |üP]Ô#˚dæ sêh+˝À Á|ü<ÛäeTkÕúq+˝À ñHêïeTHêïs¡T. eTTK´+>± ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\T, ôw&É÷´˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\ \_∆<ës¡T\T ‘·«]‘·>∑‹q Çfi¯¢ ìsêàD+ |üP]Ô #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq düVü≤ø±sêìï n~Ûø±s¡T\T n+~+#ê\Hêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£+>± Çfi¯¢ ìsêàD ÁbÕs¡+uÛÑ+, |üP]Ô #˚j·T&É+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê\Hêïs¡T.

nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À $yêVæ≤‘· eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yÓT<äø˘, »qe] 2 : nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À $yêVæ≤‘· eTè‹ #Ó+~q |òüT≥q •e«+ù|≥ eT+&É\+ m<äT˝≤|üPsY Á>±eT+˝À ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT »]–+~. m<äT˝≤|üPsY e÷J Á>±eTdüs¡Œ+#Y Vü≤Øwt uÛ≤s¡´ XÀuÛ≤sêDÏ ãT<Ûäyês¡+ nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. XÀuÛ≤sêDÏ e+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düTø=ì ì|æŒ+∫+#·Tø=ì eTè‹ #Ó+~+~. eTè‘·Tsê* ‘·*¢ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

düyÓTÆK´+ ø√dü+ H˚{Ï qT+&ç Ä+<√fi¯q\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 2: düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± >∑Ts¡Tyês¡+ qT+&ç á HÓ\ 10e ‘˚B es¡≈£î $$<Ûä s¡ø±\T>± Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT düyÓTÆø±´+Á<Ûä |ü]s¡ø£åD dü$T‹ ãT<Ûäyês¡+ Çø£ÿ&É MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 2e ‘˚Bq $XÊK˝À ùdyé Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTVü‰düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+~. 3e ‘˚Bq d”e÷+Á<Ûä ã+<é ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 4q yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿ sê´©\T »s¡T>∑T‘êsTT. 6q ñbÕ<Ûë´j·T ñ<√´>∑T\T sê´©\T #˚|ü&É‘ês¡T. 7q πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\qT eTT≥º&çkÕÔs¡T. 8, 9, 10 ‘˚B˝À¢ mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É $<ë´s¡Tú\T e÷qeVü‰sê\T #˚kÕ Ôs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ nôd+;¢ »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝À eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£e÷ìï ≈£L&Ü #˚|ü&É‘êeTì dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕ>∑sY ‘Ó* bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\T, m|æ m˙®y√\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\T, düyÓTÆø£´ yê<äT\T ø£*dæ á Ä+<√fi¯q\qT eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤Ôj·Tì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\‘√ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄≈£î Hêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äj·÷ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ nedü sêìï ã{Ϻ e÷s¡TŒ\T #˚s¡TŒ\T ñ+{≤j·Tì, Ç+#·T$T+#·T C≤_‘ê ˝Àì nuÛÑ´s¡Tú\πø {Ϭøÿ≥T¢ Ksês¡j˚T´ neø±XÊ\T ñHêïj·THêïs¡T. sêuÀj˚T nôd+;¢ mìïø£\T düyÓTÆø±´+Á<Ûä˝ÀH˚ »s¡T>∑T‘êj·Tì,

{°&û|”øÏ 200 d”≥T¢ sêqTHêïj·THêïs¡T. ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À 21e kÕúq+˝À ñqï sêÁwüº+ {°&û|” Vü≤j·÷+˝À 5e kÕúHêìøÏ e∫Ã+<äì, eT∞¢ øÏs¡DY Ä<Ûä«s¡´+˝À 15e kÕúHêìøÏ #˚s¡T≈£î+<äHêïs¡T. sêC≤´+ >±ìøÏ e´‹πsø£+>± Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT ø±<ä+≥÷ sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ø±+Á¬>dt≈£î sêÁwüº+˝À q÷ø£\T #Ó˝≤¢j·THêïs¡T. yÓ’ø±|ü sêÁwüº+˝À πøe\+ Hê\T¬>’<äT õ˝≤¢\πø |ü]$T‘·yÓTÆ+<äHêïs¡T. nôd+;¢øÏ e∫Ãq sêÁwüº $uÛÑ»q _\T¢qT yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì j·TqeT\ &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. nôd+;¢˝À #·]Ã+#˚ eTT+<äT sêÁwüº $uÛÑ»q _\T¢qT sêÁwüº|ü‹ eTs√kÕ] |ü]o*+#ê\ì ø√sês¡T.

e+‘ê&ÉqT <√#˚düTÔHêïs¡T..

e+‘ê&É nÁø£eT yÓTÆì+>¥ ÁbÕ+‘·+, nqïes¡+ düMT|ü+˝Àì sê$ø£+bÕ&ÉT ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À m>∑TeT‹øÏ dæ<ä›+ #˚düTÔqï ˝Ò≥¬s’{Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, »qe] 2: nqø=+&É\T ø=+&É \T <√#˚düTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T #√<ä´+ #·÷düTÔHêïs¡T. yÓTÆì+>¥‘√ ø√≥T¢ ø=\¢>=&ÉT‘·T qï n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ #·÷dæ#·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+, Á|ü‹|üø£å H˚‘·\T $Vü‰s¡ j·÷ Á‘·\T>± e+‘ê&É yÓTÆì+>¥ ÁbÕ+‘ê\qT dü+ <ä]Ù+#·&É+ |ü\T$eTs¡Ù\≈£î <ë]rdüTÔ+~. >∑‘· nôd+;¢ mìïø£\≈£î eTT+<äT Á|üC≤sê »´+ bÕغ n<∏ä´ø£åì>± ‘·÷s¡Te>√<ëe] õ˝≤¢ |üs¡´≥qs¡≈£î e∫Ãq Á|üdüT‘·Ô πø+Á<äeT+Á‹ ∫s¡+J$ e+‘ê&É yÓTÆì+>¥ ÁbÕ+‘êìï dü+<ä ]Ù+∫, nø£ÿ&ç –]»qT\‘√ »s¡T>∑T‘·Tqï <√|æ&çô|’ Äy˚X¯+>± Á|üdü+–+#ês¡T.‘êqT n~ Ûø±s¡+ ˝ÀìøÏ eùdÔ á nqø=+&É\qT ãC≤s¡T ø°&ÉTkÕÔqìï X¯ã<ä+ #˚kÕs¡T. yês¡T ‹qï ÄÁø£ eT yÓTÆì+>¥ dü+bÕ<äqqT ø£øÏÿkÕÔqì Msêy˚ X¯+‘√ e÷{≤¢&É+ »]–+~. nq+‘·s¡+ »] –q mìïø£\˝À |òüTÀs¡+>± z&çb˛sTTq Á|üC≤ sê»´+ bÕغ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À $©qyÓTÆq ‘·

#·+Á<äu≤ãT |üs¡´{Ï+#ês¡T ∫s¡+õ$ πø+Á<äeT+Á‹ nj·÷´s¡T.. e+‘ê&Éô|’ #·s¡´\T ˝Òe⁄.. sê«‘· Äj·Tq πø+Á<äeT+Á‹>± |ü<ä$ u≤<Ûä´ ‘·\T #˚|ü{Ϻ dü+e‘·‡sê\T kÕ>∑T‘·THêï e+ ‘ê&É yÓTÆì+>¥ yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&Éø£b˛e&É+ $ X‚wü+. ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T yÓTÆì+>¥ yê´bÕsê¡ìï eT÷&ÉT |üPe⁄\T Äs¡T ø±j·T\T>± e+‘ê &É‘√ bÕ≥T ∫+‘·\÷s¡T es¡≈£î $düÔ]+#·&É+ >∑eTqs¡Ω+. Ms¡T _Hê$T˝≤ ù|s¡¢‘√ düTe÷s¡T 2e+<ä\ mø£sê\T *CŸ≈£î rdüTø√>± ,eTs√ 2y˚\ mø£sê\˝À nÁø£eT+>± yÓTÆì+>¥ ‘·e« ø±\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ∫+‘·\÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£Á] eTTs¡[ ,j·T+.dü‘·´Hêsêj·TD, ø=+&Éu≤ãT, nH˚ e´≈£îÔ\T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ qeTàø£+˝Òø£ Hê´j·TkÕ›Hê\qT nÁX¯sTT+ #ês¡T.Bì‘√ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é <äsê´ |ü⁄Ô≈£î ˇø£ ø£$T{Ïì y˚kÕs¡T. nsTT‘˚ >∑‘· 5

dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ø±+Á¬>dt bÕغ e´‹πsø£+>± Ä$s¡“$+∫q ∫s¡+J$ Hê´j·Tø£‘·«+˝À ì Á|üC≤sê»´+ nÁø£eT yÓTÆì+>¥ ‘·e«ø±\qT ì\T|ü⁄<ä\ #˚kÕÔ+n+≥T ù|s=ÿqï ,Á|üdüT‘·Ô Á|ü‹|üüø£å ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<ä´ø£å\T Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT õ˝≤¢˝Àì eTTK´yÓTÆq Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ e+‘ê&É ø=+&É\˝À nÁø£ eT+>± <√#˚düTÔqï yÓTÆì+>¥ô|’ nôd+;¢˝À ø£& çπ>kÕÔq+≥T Á|ü>∑\u≤\T |ü*|æ dü+e‘·‡sê\T >∑&ÉTdüTÔqï nÁø£eT yÓTÆì+>¥ <ä+<ë CÀs¡T>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î, Á|ü‹|üø£å\≈£î e+ ‘ê&É, ∫+‘·\÷s¡T yÓTÆì+>¥ ÁbÕ+‘ê\T $Vü‰s¡ πø+Á<ë\T>± u≤$+∫ dü+<äs¡Ùq\T #˚dæq≥T¢ |ü\Te⁄s¡T nbÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò yê´ ø±´ì+ #·+&É+. nsTT‘˚ ∫+‘·\÷s¡T Á>±eTdüTÔ \T Ç{Ïe\¢ Hê´j·TkÕ›Hêìï nÁX¯sTT+#·&É+ Bìô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø£$T{°ì ìj·T$T+#·&É+ ‘√ nÁø£eT yÓTÆì+>¥ yê´bÕs¡+ Äπ> neø±X¯+ ñ+<äì |ü\Te⁄s¡T u≤$düTÔHêïs¡T.

eTs√ Á|üC≤|ü<∏äø±ìøÏ dü]ø=‘·Ô Á|üjÓ÷>∑+ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 2: Á|üC≤ $»„|ü⁄Ô\ ~q+˝À $|ü¢yê‘·àø£ e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îsêe&É+ <ë«sê düeTdü´\qT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ |üØø£å]+#˚ q÷‘·q ˇs¡e&çì Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ø£˝…ø£ºsY lø±+‘Y ø=‘·Ô @&Ü~˝À eTs√ dü]ø=‘·Ô Á|üjÓ÷>±ìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. »qe] 2e ‘˚B qT+&ç á Á|üjÓ÷>∑+ neT\T˝ÀøÏ sêqT+~. sêC≤´+>∑+ ˝À ìπs∆•+∫q Á>±eT düuÛÑ\˝Àì n+XÊ\qT düÁø£eT+>± neT\j˚T´˝≤ n~Ûø±s¡T\qT u≤<ÛäT´\qT #˚j·T&Éy˚T á |ü<∏äø£+ eTTK´ \ø£å´+. yêdüÔyêìøÏ Á>±eTdüuÛÑ\T Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+#˚ ˇø£ Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑y˚T nsTTq|üŒ{Ïø° dü+e‘·‡sêìøÏ Hê\T>∑T e÷s¡T¢ »s¡T>∑T‘·THêï düeTdü´\T e÷Á‘·+ |ü]cÕÿs¡+ ø±e&É+˝Ò<äT. á |ü]dæú‹ì #·ø£ÿ~<˚›+<äT≈£î ø£˝…ø£ºsY lø±+‘Y s¡÷bı+~+∫q ø=‘·Ô |ü<∏äø£+ sêhyê´|üÔ+>± neT\T #˚j·T&ÜìøÏ Á|üuÛÑT ‘·«+ ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+&É>± HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À >∑Ts¡Tyês¡+ qT+&ç neT\e⁄‘·T+~. $Äs√« n<Ûä´ø£å‘·q »]π> á |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± 29 n+XÊ\ô|’ Á>±eTdüuÛÑ˝À¢ #·]à kÕÔs¡T. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ˇø£ e´ekÕj·T s¡+>∑+ ˝ÀH˚ 11 n+XÊ\qT, n˝≤π> s√&ÉT¢, ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q, $<ä´ e+{Ï 29 n+XÊ\ô|’ Á>±eTdüTú\ düeTø£å+˝À #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘êsTT. á |ü<∏äø£+˝À >=|üŒ<äq+ @$T≥+fÒ 29 n+XÊ\ Á|ü»\T #˚‘·T\T ô|’¬ø‘·Ô&É+ <ë«sê z≥¢ s¡÷|ü+˝À ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT yÓ\¢&çkÕÔs¡T. ñ<ëVü≤s¡D≈£î Á>±eT+˝À Hê≥Ts¡ø£+ $‘·ÔHê\T düs¡|òüsê ne⁄‘·THêï j·Tqï n+X¯+ô|’ #·s¡Ã »]–‘˚ Á>±eTdüuÛÑ≈£î Vü‰»¬s’q e+<äeT+~˝À 75 eT+~ e´‹πsø£+ >± #˚‘·T˝…‹Ô‘˚ <ëìì ]õdüºsY˝À ]ø±s¡T¶ #˚kÕÔs¡T. Ç˝≤ dü+e‘·‡s¡+˝À Hê\T>∑Te÷s¡T¢

s¡TD≤\T n+~+#·&Éy˚T \ø£å´+>± |üì#˚Ç+&çjj·÷·÷q÷´dt * ≥T&˚ @\÷s¡T, »qe] 2: |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+ e‘·‡s¡+˝À dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ Á>∑÷|ü⁄\≈£î yÓsTT´ ø√≥¢ s¡÷bÕ j·T\T u≤´+≈£î s¡TD≤\T n+~+#·&É+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwææº kÕ]+ #ê\ì õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~∆ n~Ûø±s¡T\qT ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆s¡úC…’Hé Ä<˚•+#ês¡T. kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+ <äs¡“¤+>± ãT<Ûäyês¡+ &çÄsY&çm n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á @&Ü~ õ˝≤¢˝À 660 ø√≥¢ s¡÷bÕ j·T\T u≤´+≈£î s¡TD≤\T n+~+#ê\ì \ø£å´+>± ñqï|üŒ {Ïø° <ëìì n~Û>∑$T+∫ yÓsTT´ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T n+~+#˚ ~X¯>± Á|ü‹ dæã“+~ |ü≥Tº<ä\‘√ |üì#˚j·÷\Hêïs¡T. ‘·<ë«sê eTVæ≤fi¯\ Ä]úø±_Ûeè~∆øÏ ‘√&ÜŒ≥TqT n+~+#ê\ì dü÷∫+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~∆ dü+düú ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY sêeTø£èwüí, &çÄsY&çm dæã“+~ |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄, Á|ükÕ<é, <ÛäqT+»j·T, Ms¡j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düπs«j·Ts¡¢ ìj·÷eTø£+ô|’ Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹ ø√sê+ : ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, »qe] 2: düπs«j·Ts¡¢ ø=s¡‘· rπsÃ+<äT≈£î ø=‘·Ô>± ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ m+‘√ nedüs¡eTì á $wüj·÷ìï Á|üuÛÑT‘·« <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi¯¢&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆s¡úC…’Hé #ÓbÕŒs¡T. kÕúìø£ ø£˝…ø£ºsY˝À ãT<Ûäyês¡+ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“¤+>± düπs«XÊK @&ç dü‘·´Hêsêj·TD õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î πøø˘ ‹ì|æ+∫ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yê]ì ñ<˚›•+∫ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düπs« ]ø±s¡T¶ m+‘√ $\TyÓ’+<äì ø±ã{Ϻ dü+ã+~Û‘· ]ø±s¡T¶\qT uÛÑÁ<ä|üs¡#·&É+˝À Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. Á|ü‹ ]ø±s¡T¶qT Á|ü‘˚´ø£ kÕÿì+>¥ <ë«sê &çõ≥˝…’CÒwüHé #˚j·÷\ì dæ<ë∆s¡úC…’Hé #ÓbÕŒs¡T. uÛÑ÷ùdø£s¡D, ôdÿ#Y\T, b˛&ÉT ôdÿ#Y\qT kÕÿì+>¥ #˚dæ ñ+#·Tø√yê\ Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À ˝Òì ]ø±s¡T¶qT düπs« n+&é ˝≤´+&é ]ø±sY¶‡ ø£$Twüqπs{Ÿ qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe]2: {ÏÄsYmdt ns¡“Hé ÇHé#ê]® \ø°Îqs¡ düj·T´ Á¬ø’düÔe⁄\T s¡÷bı+~+∫q ø=‘·Ô dü+e ‘·‡s¡+ ø±´˝…+&ÉsYqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πødæÄsY ñ<ä´eT |òü*‘·+>±H˚ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢ yÓ\Te&ç+<äì, eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·T n&ÉT¶ø=ì ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT nee÷q|üs¡TdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

HÓ\ s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D: e÷J d”Œø£sY düTπswt¬s&ç¶

»]π> Á>±eTdüuÛÑ˝À Hê\T>∑T e÷s¡T¢, ˝Ò<ë eT÷&ÉTe÷s¡T¢ n<˚ n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£ÔyÓTÆ‘˚ <ëìô|’ #·]Ã+∫ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤s¡T. nsTT‘˚ Á>±eTdüuÛÑ ˝À bÕ˝§ZH˚ Á>±eTdüTú\T K∫Ñ·+>± Ä }] ˝À z≥TVü≤≈£îÿ ø£*– ñ+&Ü*. Bìe\¢ Á|ü»\T ‘·eT düeTdü´\qT e´ø£Ô+ #˚ùd+<äT¬ø’Hê K∫Ñ·+>± z≥TqT qyÓ÷<äT #˚sTT+#·T ≈£î+{≤s¡T. nsTT‘˚ á dü]ø=‘·Ô Á|üjÓ÷>∑+ e\¢ z≥s¡¢ qyÓ÷<äT XÊ‘·+ ô|s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T Á|ü»\ düeTdü´\T Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ e∫à n~Ûø±s¡T\T düÁø£eT+ >± |üì#˚ùd neø±X¯+ ø£\T>∑T‘·T+~. ø£˝…ø£ºsY |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºø£ ¬s+&Ée Á|üÁøÏj·T>± #˚|ü{Ϻq á Á|üjÓ÷>∑+ sêhyê´|üÔ+>± neT\T #˚j·T&Ü ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+

∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á dü+<ä s¡“¤+>± ãT<Ûäyê s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq |üÁ‹ø± $˝Òø£s¡T\ düe÷ y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ n~Ûø±] Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T düÁø£eT+>± neT\T #˚ùd˝≤ #˚j·T&Éy˚T á |ü<∏äø£+ ñ<˚›X¯eTì, Ç+<äT˝À 29 n+XÊ\ô|’ yês¡+ s√E\ bÕ≥T #·s¡Ã\T »]|æq ‘·sê«‘· yê{Ïì ìy˚~ø£\ s¡÷|ü+˝À õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ düeT]Œ kÕÔeTì, á 29 n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫ |üìrs¡T u≤>± ˝Ò<äì n~Ûø± s¡T\qT eTT+<äT>± ôV≤#·Ã]+ #·&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì, n|üŒ{Ïø° yê] Á|ües¡Ôq˝À e÷s¡TŒ sê≈£î+fÒ XÊU≤|ü s¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤ eTì ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À n&çwüq˝Ÿ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY, |ü\Te⁄s¡T ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òæÁãe]˝À C…mHé{Ïj·TT kÕï‘·ø√‘·‡e+ s¡÷bÕj·T\ ã&Ó®{Ÿ‘√ <˚X¯+˝ÀH˚ Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq á ôd+≥sY ø±øÏHê&É≈£î eT+p¬s’+<äì Äj·Tq ãT<Ûäyês¡+Hê&É düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’mdt #êq‡\sY>± ¬s+&˚fi¯¢ ‘·q |ü<äM ø±\+˝À »]–q n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\qT $e]+#ês¡T. HêHé {°∫+>¥ b˛düTº\ uÛÑØÔì >∑‘˚&Ü~ |üP]Ô #˚XÊeTHêïs¡T. 13 Ábıô|òdüs¡T¢, 13 nk˛dæj˚T{Ÿ Ábıô|òdüs¡T¢, 57 ndæôdº+≥T Ábıô|òdüs¡¢ ìj·÷eTø±\qT |üP]Ô #˚XÊeTHêïs¡T. >∑‘˚&Ü~ 300 ô|’∫\T≈£î $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üeTTK ø£+ô|˙\˝À ñ<√´>±\T \_Û+#êj·THêïs¡T. 2013 áôd{ŸqT C…mHé{Ïj·TT ø±øÏHê&É ìs¡«Væ≤+∫+<äì, á @&Ü~ ≈£L&Ü áôd{Ÿ ‘êy˚T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì nHêïs¡T. C…mHé{Ïj·TT ø±øÏHê&É≈£î nqTã+<Ûä+>± ø±øÏHê&É, $»j·Tq>∑s¡+\˝À ø±Hédæº≥÷´{Ÿ ø±˝ÒJ\T ñHêïj·Tì, 2014-15˝À >∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢ qs¡‡sêe⁄ù|≥˝À, 2015-16˝À lø±≈£îfi¯+˝À.. 2016-17˝À Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&ÉT $&É‘·\ kÕï‘·ø√‘·‡yê\qT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |üP]Ô #˚XÊeTì, Hê˝ÀZ kÕï‘·ø√‘·‡yêìï á @&Ü~ |òæÁãe], e÷]Ã\˝À ø±øÏHê&É, »qe] 2: C…mHé{Ïj·TT-ø±øÏHê&É˝À Ç+≥sY j·T÷ìe]Ù{° ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑es¡ïsY ôd+≥sY |òüsY {°#·sY m&ÉT´πøwüHé eT+p¬s’+<äì C…mHé{Ïj·TT qs¡dæ+Vü≤HéqT ÄVü‰«ì+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ]õÁkÕºsY Á|ükÕ<äsêE, yÓ’dt#êq‡\sY ‘·T\d”sê+<ëdüT ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT<˚fi¯¢˝À¢ 300 ø√≥¢ ¬sø±ºsY Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 2: eTs√ HÓ\ s√E˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ U≤j·TeTì, Çø£ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T dü«‘·+Á‘·+>± J$+#·e#·Ãì XÊdüqdüuÛÑ e÷J d”Œø£sY ¬øÄsY düTπswt¬s&ç¶ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ e÷≈£L¢s¡T eT+&É\+ e÷$T&ç|ü*¢ Á>±eT+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ‘Ó\+>±D‘·*¢ $Á>∑Vü‰ìï Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· dæm+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãTqT XÊdüqdüuÛÑ e´eVü‰sê\ XÊK qT+&ç ‘·|æŒ+#·&É+ô|’ ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢ >∑T]+∫ nôd+;¢˝À d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T düèwæºdüTÔqï Vü≤&Üe⁄&çøÏ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T uÛÑj·T|ü&Ée<ä›ì nHêïs¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢qT ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+~ sêh|ü‹ eTTÁ<ä‘√H˚ ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° &Ó’¬sø£ºsY >∑+>±<ÛäsY>ö&é, &çdædæ_ &Ó’¬sø£ºsY, ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄØà »yêHé n‘ê´#ês¡j·T‘êï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ ‘=* s√Eq eTVæ≤fi¯ô|’ z ÄØà »yêqT n‘ê´#ês¡ j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&çq yÓ’q+ »]–+~. q>∑s¡+˝Àì uÀsTTq|ü*¢ düMT|ü+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ ˇø£ eTVæ≤fi¯ s√&ÉT¶ô|’ q&ç∫ yÓfi¯ó‘√+~. n<˚ düeTj·T+ ˝À eT<ä´+ eT‘·TÔ˝À ñqï z+Á|üø±wt nH˚ nØà» yêqT eTVæ≤fi¯ô|’ n‘ê´#ês¡ j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&ÉuÀj·÷&ÉT. eTVæ≤fi¯ ô|<ä›m‘·TÔq πøø£\T y˚j·T&É+‘√ kÕúì≈£î\T z+Á|üø±wt qT |ü≥Tº≈£îì b˛©düTùdºwüHé≈£î n|üŒ–+#ês¡T. u≤~Û‘·Tsê* |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î $#ês¡D ì$T‘·Ô+ ì+~‘·T&çï ]e÷+&ÉT≈£î ‘·s¡*+∫q≥Tº uÀsTTq|ü*¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.


X¯óÁø£yês¡+ 3, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: XÊdüqdüuÛÑ e´eVü‰sê\XÊK eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãTqT XÊK qT+&ç ‘·|æŒ+#·&É+ øÏs¡DY nVü≤+ø±sêìøÏ ì<äs¡ÙqeTì ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ b˛sê≥ dü$T‹ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT m˝Ÿ.‘êCŸyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ rÁekÕúsTT˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ πø+Á<ä+ nqT≈£L\ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïø£ n~ÛcÕºq+ô|’ eTTK´eT+Á‹ ~Ûø±ÿs¡ dü«s¡+ $ì|æùdÔ

d”m+ eÁø£ãT~∆ ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêïs¡T: bıqï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, »qe] 2: d”m+ øÏs¡DY ‘·q eÁø£ãT~›ì eTs√e÷s¡T ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêïs¡T.. ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ ‹s¡>∑&ÜìøÏ Äj·Tq ns¡TΩ&ÉT ø±<äì m+|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”m+ øÏs¡DY mìï ≈£îÁ≥\T |üìïHê.. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T U≤j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· eT+Á‘·T\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. m\¢+|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ eùdÔ d”m+ øÏs¡DYqT n&ÉT¶≈£î+{≤eTHêïs¡T. Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚ùdyê]øÏ m\¢|ü⁄Œ&É÷ düTkÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. yê]ì >∑T+&Ó˝À¢ ô|≥Tº≈£îì |üPõ+#·T≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. ø°&ÉT #˚ùdyê]ì e÷Á‘·+ n&ÉT¶≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. d”m+ Á|üj·÷DÏ+#˚ ôV≤*ø±|üºsYqT ˝≤+&ç+>¥ ø±≈£î+&Ü #·÷düT≈£îH˚ u≤<Ûä´‘· b˛©düT\<˚qì nHêïs¡T. πø_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü >∑‘·Hê\T>∑THÓ\\T>± d”m+ øÏs¡DY #˚düTÔqï |üqT\ô|’ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. Äj·Tq ‘·eTTà&ÉT bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï n$˙‹ô|’ ≈£L&Ü $#ês¡D #˚sTT+#ê\ì ø√sês¡T.

nVü≤+ø±s¡+‘√H˚..: ø√<ä+&Ésê+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, »qe] 2: nVü≤+ø±s¡+‘√H˚ l<ÛäsYu≤ãT XÊK qT e÷sêÃs¡ì {ÏC…mdæ #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+ nHêïs¡T. MT&çj·÷‘√ >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ XÊK e÷s¡TŒ‘√ $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£î+<ëeTì #·÷&É&É+ eT+∫ |ü<ä∆‹ ø±<äHêïs¡T. me¬sìï n&ɶ+≈£î\T düèwæº+∫Hê ‘Ó\+>±DsêÁwüº+ @s¡Œ&É&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. Á|ü»\T nìï $wüj·÷ \qT >∑eTìdüTÔHêïs ¡Hêïs¡T. ‘·–q düeTj·T+˝À ãT~∆ #ÓãT‘ês¡ì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T.

u≤~Û‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü≤s¡+ n+<äCÒ‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, »qe] 2: |ü]ÁX¯eT˝À¢ nìï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê*‡+<˚qì πø+Á<ä eT+Á‹ |üqu≤ø£ \øÏåà nHêïs¡T. ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ˝À »]–q Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+~q 27eT+~ ≈£î≥T+u≤\≈£î 20 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e+‘·Tq qwüº|ü]Vü≤s¡+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±]àø£XÊK Ä<˚XÊ\qT ‘·|üŒìdü]>± bÕ{Ï+#ê\ì ø√sês¡T.

H˚&ÉT Äغd” m+&ç‘√ #·s¡Ã\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: Äغd” m+&ç |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄‘√ X¯ó Áø£yês¡+ uÛÒ{° ø±qTqï≥Tº Çj·TT, {Ïm+j·TT Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT MT&çj·÷‘√ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊ÄsYô|’ Ç|üŒ{Ïπø mH√ïe÷s¡T¢ j·÷»e÷Hê´ìï ø√sêeTì, H˚{Ïø° Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ÄK]kÕ]>± X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î Äغd” m+&ç |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄‘√ uÛÒ{° ø±qTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

eT]+‘· n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ: ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, »qe] 2: Á|üø±X¯+ nø£ås¡ $»j·÷ìøÏ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·eTe+‘·T düVü‰j·T+ n+~+#·&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î e∫Ãq+<äT≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $»jYT≈£îe÷sY ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ ø£˝…ø£ºsY ã+>∑fi≤˝À 2014 q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑T\T ø£*dæ X¯óuÛ≤øå±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À Á|üø±X¯+ nø£ås¡ $»j·T+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ<ä´eT+>± #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. õ˝≤¢ n_Ûeè~∆øÏ ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. dü+πøåeT n_Ûeè~∆ |ü<∏äø±\ neT\T˝À ‘·eT≈£î düVü≤ø£]düTÔqï õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\qT n_Ûq+~+#ês¡T. Á|üø±X¯+ nø£ås¡ $»j·T+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nedüs¡yÓTÆq |ü\ø£\T, |ü⁄düÔø±\T, ô|ì‡fi¯ó¢ n+<äCÒj·T&É+ |ü≥¢ n~Ûø±s¡T\ düŒ+<äq ‘·q≈£î #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. Ç<˚ dü÷Œ¤]Ô‘√ Á|ü‹ ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ bÂs¡düs¡|òüsê\ n~Ûø±] s¡+>±≈£îe÷], e´ekÕj·T dü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T <=s¡kÕì, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”m+ nVü≤+ø±sêìøÏ |üsêø±wü˜: ‘êCŸyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Äj·Tqô|’ #·s¡´ rdüTø√˝Ò<äì, n+<äTe˝Ò¢ H˚&ÉT á |ü]dæú‹ ‘·˝…‹Ô+<äì nHêïs¡T. bÕغøÏ e´‹πsø£+>± yê´K´\T #˚XÊs¡qï kÕ≈£î‘√ e÷J eT+Á‹ C…d” ~yêø£sY¬s&ç¶øÏ c˛ø±CŸ H√{°düT |ü+|æq n~ÛcÕºq+.. d”m+ $wüj·T+˝À m+<äT≈£î $Tqï≈£îqï<√ #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. Bì yÓqTø£ n~ÛcÕºq+ Vü≤düÔ+ ñqï<äqï nqTe÷q+ ‘Ó\+>±D

Á|ü»˝À¢ ø£\T>∑T‘√+<äì nHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫ sêÁwüº|ü‹ ø±sê´\j·T+ qT+&ç ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ XÊdüqdüuÛÑ≈£î eùdÔ Ä ø±|”\qT ∫+∫y˚j·T&É+.. ø±*Ãy˚j·T&É+ #˚dæq |òüTq‘· d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\<˚qì Äj·Tq nHêïs¡T. á #·s¡´‘√ sêÁwüº|ü‹ì, _\T¢qT nee÷ì+#·&Éy˚Tqì, n˝≤+{Ï yê]ô|’ πø+Á<ä+

ô|]π> <Ûäs¡\‘√ »q+ $\$\..

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: düs¡«Á‘ê ìsêX‚.. kÕe÷qT´&ÉT $\$\.. ìs¡T<√´ >∑T\T e\e\..yê´bÕs¡T\T ø£fi¯ø£fi¯.. ÇM.. 2013 dü+e‘·‡s¡|ü⁄ yÓ\T>∑T˙&É\T! 2013 eTs√ 24 >∑+≥˝À¢ yÓ[¢b˛‘√+~.. bÕ‘·˙s¡T b˛yê˝….. ø=‘·Ô ˙s¡T sêyê˝….. nqï #·+<ëq bÕ‘· dü+e‘·‡ sêìøÏ M&√ÿ\T |ü\ø±*‡+<˚..ø=‘·Ô dü+e‘·‡sêì øÏ ÄVü‰«q+ ‘Ó\bÕ*‡+<˚. z e÷s¡T bÕ‘· dü+e‘·‡sêìï dæ+Vü‰e˝Àø£q+ #˚düT≈£î+<ë+.. ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{Ÿ˝À _j·T´+ <Ûäs¡ 40-50 s¡÷bÕj·T\ eT<Ûä´ <√ã÷#·T˝≤ &ç+~. ø£+~|ü|ü⁄Œ 65-75 s¡÷bÕj·T\ eT<Ûä´ ‘ês¡{≤¢&ç+~. $Tq|ü|ü⁄Œ <Ûäs¡ nsTT‘˚ #Ó|üŒqedüs¡+ ˝Ò<äT.. 80 s¡÷bÕj·T\T |ü*øÏ+~. ‘êH˚MT ‘·≈£îÿe ø±<ä+≥÷ q÷HÓ <Ûäs¡ ≈£L&Ü @ø±@øÏq m>∑u≤øÏ+~. qTe⁄«\q÷HÓ 90 qT+&ç 100 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î |ü*øÏ+~. Ç˝≤ y˚{Ïø£$ b˛{° |ü&ç ô|s¡T>∑T‘·÷ kÕe÷qT´ &ç >∑T+&Ó |ü–˝Ò˝≤ #˚dæ+~.. eT<Ûä´‘·s¡ >∑‹ e÷qe⁄&ç e+{Ï+{Ï ã&Ó®{ŸqT

HêeTs¡÷bÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚ùddæ+~. Çø£ >±´dt dæ*+&ÉsY <Ûäs¡ ôd’‘·+ ‘·\≈£î $T+∫q uÛ≤s¡yÓTÆ+~. 2013 yÓTT<ä{À¢ s¡÷.412 ñ+&˚~. dü+e‘·‡s¡+ ∫e] Hê{ÏøÏ Áø£y˚TD≤ 1112 s¡÷bÕj·T\≈£î ô|]–+~. ô|’>± Ä+ø£å\T yÓHêï&ÜsTT. @&Ü~øÏ ‘=$Tà~ dæ*+&És¡¢≈£î e÷Á‘·+ q>∑<äT ã~© s¡÷|ü+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ dü_‡&û <Ûäs¡≈£î n+~k˛Ô+~. ‘=$Tà~ <ë{Ï‘˚.. e÷¬sÿ{Ÿ <Ûäs¡≈£î ø=Hê*‡+<˚. #·eTTs¡T ø£+ô|˙\T ô|Á{À\T ©≥ s¡T <Ûäs¡qT |ü~kÕs¡T¢ ô|+#êsTT. &ûõ˝Ÿ ©≥s¡T <Ûäs¡qT 14kÕs¡T¢ ô|+#êsTT. #·eTTs¡T dü+düú\T ‘·eT ÇcÕºsê»´+>± ô|Á{À <Ûäs¡\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ô|+ #·T ‘·÷ b˛‘·THêïsTT. 2013, »qe]˝À ©≥s¡T <Ûäs¡ 73.73 (ôV’≤<äsêu≤<é˝À) s¡÷bÕj·T\T ø±>± &çôd+ãsY˝À Ä <Ûäs¡ 78.01s¡÷bÕj·T\≈£î #˚]+~. n<˚ $<Ûä+ >± »qe]˝À &ûõ˝Ÿ ©≥s¡T <Ûäs¡ 51.35 s¡÷bÕj·T\T ø±>±.. &çôd+ãs¡T HÓ˝≤K s¡T≈£î 58.06 s¡÷bÕj·T\≈£î m>∑u≤øÏ+~. 2013, @Á|æ˝Ÿ qT+&ç ø£¬s+≥T #êØ®\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫+~. Á|ü»\ô|’

5y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ uÛ≤s¡+ yÓ÷|æ+~. ø£¬s+≥T#êØ®\T mø±møÏq 60XÊ‘·+ ô|s¡>∑&É+‘√ kÕe÷qT´&ÉT, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ e÷qe⁄&ÉT cÕø£j·÷´&ÉT. e´ekÕj·T ø£HÓø£åq¢≈£î ñ∫‘· $<äT´‘Yô|’ Ä+ø£å\T $~Û+∫ ¬s’‘·qï\ô|’ ≈£L&Ü

H˚&ÉT ªdüyÓTÆK´µ ã+<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, »qe] 2: düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<ä› ‘·T>± X¯óÁø£yês¡+ ã+<é≈£î Á|ü<Ûëq Á|ü‹|ü øå±˝…’q {Ï&ç|æ, yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ, _C…|æ\T |æ\T|ü⁄ ì#êÃsTT. H˚{ÏqT+∫ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T »s¡>∑qT+&É&É+‘√ {Ï._\T¢ #·s¡Ã≈£î edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü<Ûëq bÕغ\T ‘·eT ñ<ä´e÷ìï eTTeTàs¡+ #˚düTÔHêïsTT. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä≈£L&É<äH˚ ñ<˚›X¯+‘√ $<ë´]ú, ñ<√´>∑, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ã+<é $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ã+<é≈£î eT<䛑·T>± õ˝≤¢˝À ì nìï Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\T, pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\T ôd\e⁄ Á|üø£{Ï+#êsTT. $<ë´s¡Tú\≈£î ns¡∆ dü+e‘·‡s¡ |üØø£å\T

H˚{ÏqT+&ç »s¡e\dæ ñ+~. á ã+<é Á|üuÛ≤e+ $<ë´s¡Tú\ô|’ rÁekÕúsTT˝À Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì, |üØø£å\T düø±\+˝À ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛‘˚ $<ë´dü+e‘·‡s¡+ eè<ë ne⁄‘·T+<äì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ñ<ä´e÷ìøÏ eTT–+|ü⁄ |ü*πø˝≤ #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

>∑T+≥÷s¡T ã+<é >∑T+≥÷s¡T: sêh $uÛÑ»q _\T¢ô|’ nôd+;¢˝À #·s¡Ã dü+<äs¡“¤+>± 3e ‘˚Bq õ˝≤¢ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ìdüTÔqï≥T¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ü‹bÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq ìyêdü+˝À @sêŒ≥T $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á ã+<é˝À

b˛©dt XÊKô|’ n~Ûø£XÊ‘·+ |òæsê´<äT\T sêh e÷qeVü≤≈£îÿ\ ø£MTwüHé ÇHé#ê]® #Ó’s¡àHé ô|<äù|]¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 2 : sêh e÷qeVü≤≈£îÿ\ ø£MTwüHé≈£î b˛©dt XÊKô|’H˚ n~Ûø£XÊ‘·+ |òæsê´<äT\T edüTÔHêïj·Tì ø£MTwüHé ÇHé#ê]® #Ó’s¡àHé ø±≈£îe÷qT ô|<äù|]¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. eè<äT∆˝…’q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT, yê] |æ\¢\qT |ü{Ϻ+#·T ø√ø£b˛e&É+, Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚j·T&É+, Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T \ |æ+#Û·Hé <ës¡T\ düeTdü´\ô|’ ø£MTwüHéqT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq $e]+ #ês¡T. πødüT\T |ü]cÕÿs¡+ ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. á @&Ü~ düTyÓ÷{À>± 48 πødüT\T qyÓ÷ <äT #˚XÊeTì, M{Ï˝À 40 |ü]cÕÿs¡eTj·÷´j·Tì #ÓbÕŒs¡T. ø£MTwüHé @s¡Œ&çq|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 89,105 |òæsê´ <äT\T sê>±, ‘·eT |ü]~Û˝À ñqï 48,532 |òæsê´<äT\ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæq≥Tº #ÓbÕŒs¡T. 40,573 |òæsê´<äT\qT ‹s¡düÿ]+#êeTHêïs¡T. qyÓ÷<Ó’q πødüT˝À¢ H˚{Ïes¡≈£î 45,616 πødüT\T |ü]cÕÿs¡eTj·÷´j·Tì, 2,916 πødüT\T ù|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· @&Ü~ 6,359 πødüT\T qyÓ÷<äTø±>±, 4,267 πødüT\qT |ü]wüÿ]+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. düŒwüºyÓTÆq düe÷#ês¡+‘√ |òæsê´<äT n+~‘˚ ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]düTÔHêïeTì ù|]¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

uÛ≤s¡+ yÓ÷|æ+~. ¬s+&ÉTqïs¡ mø£sê\≈£î $T+∫q e÷>±DÏ ¬s’‘·T qT+&ç edü÷\T #˚j·÷*‡+<˚qì VüQ≈£î+ C≤Ø #˚dæ+~. |ü]ÁX¯eT\ô|’ ≈£L&Ü Ä+ø£å\T $~Û+#·&É+ ‘√ ø=ìï ∫qï‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\T eT÷‘·|ü &˚ <äX¯≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ #ê˝≤ ÁbÕ+‘ê

õ˝≤¢˝Àì bÕغ ÁX‚DT\+‘ê bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. $uÛÑ»q _\T¢˝À bı+<äT|ü]∫q n+XÊ˝À¢ düŒwüº‘· ˝Ò<äì, yê{Ïe\¢ d”e÷+Á<Ûä≈£î rÁe qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. sêC≤´+>±ìøÏ $s¡T<ä∆+>± ñqï _\T¢≈£î ìs¡düq>± ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃeTì, BìøÏ Á|ü»\T düVü≤ø£]+∫ dü«#·Ã¤+<ä+>± ‘·eT ìs¡düqqT ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. mìïø£\T »]–q yÓ+≥H˚ {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫à düTdæús¡ bÕ\q≈£î n+≈£îsês¡ŒD #˚düTÔ+<äHêïs¡T. bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|üC≤>∑s¡®q≈£î Á|ü»\T ˙sê» Hê\T |ü\T≈£î‘·T+&É&É+ Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£‘·qT düŒwüº+#˚k˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´ Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T m+.düTu≤“sêe⁄, $.Vü≤s¡¸ es¡∆Hé, ∫{Ϻu≤ãT, lsê+sêJyé, Äq+<é, sêe÷ eTùV≤wt, |æ.lìyêdüsêe⁄, s¡|òüTT, eTTs¡∞ø£èwüí, ÁãVü≤à#ê], Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, $wüßí bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·TTe‘· nìïs¡+>±˝À sêDÏ+#ê*...

u≤<Ûä´‘·>± |üì#˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, »qe] 2: Áf…»Ø ñ<√´>∑T\T ìØí‘· ø±\e´e~Û˝À $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ _\T¢\ #Ó*¢+|ü⁄q≈£î u≤<Ûä´‘·>± |üì#˚j·÷\ì õ˝≤¢ Áf…»Ø XÊK &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY yÓ÷Vü≤qsêe⁄ ø√sês¡T. kÕúìø£ KC≤Hê XÊK ø±sê´\j·T+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Áf…»Ø ñ<√´>∑T\ yê]¸ø£ ø±´˝…+&És¡TqT Äj·Tq $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ÷Vü≤qsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝À Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+ sêe&É+ ˇø£ n<äèwüºeTì e∫Ãq neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√e&Üìπø Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ u≤<Ûä´‘·>± $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áf…»Ø m&ç yÓ+ø£qï, m{Ïz\T dü÷s¡´≈£îe÷], ø=+&É\sêe⁄, Áf…»Ø ñ<√´>∑T\ nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T ø£èwüí+sêE, ©˝≤≈£îe÷sY, sêh dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+<äT≈£î #·s¡´ rdüTø√˝Ò<äì ‘êCŸ Á|ü•ï+#ês¡T. >∑‘·+˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T≈£î ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ñ<ä´eT+ ñyÓ«‘·TÔq m>∑dæ |ü&çq|ü⁄Œ&ÉT n|üŒ{Ï d”m+ ÁãVü≤àq+<ä¬s&ç¶ ø£Hêï H˚&ÉT øÏs¡DY ñ<ä´e÷ìï nD∫y˚j·T&ÜìøÏ ìj·T+‘·˝≤ e´eVü≤] düTÔHêï&Éì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. l<ÛäsYu≤ãT $wüj·T+˝À ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T Äj·Tq≈£î u≤dü≥>± ñ+&ç sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·eT eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì ‘êCŸyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É{ÖHé »qe]2: kÕ›ìø£ »>∑Hêï<ä |ü⁄s¡+ ¬s*¢M~˝À ÄsY◊m|òt ìs¡«Væ≤+∫q Á>∑+ <Ûë\j·T ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷qøÏ eTTK´

n‹~Û>± $#˚Ãdæq jÓTT\TÃ] bÕbÕsêe⁄ e÷ {≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡T›\T yês¡Ô|üÁ‹ø£\T, |ü⁄düÔ ø£\T #·<äe&É+ <ë«sê eT]+‘· C≤„Hêìï ô|+ bı+~+#·Tø√e#·Ãqì ,j·TTe‘· nìï s¡+>±\

ø±s¡T Á&Ó’esY eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, »qe] 2: q>∑s¡+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ lsê+q>∑sY ø±\˙øÏ #Ó+~q lìyêdüT\Tô|’ <ë&ç »]–+~. ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTs¡DÏ+#ês¡T. ø±s¡T Á&Ó’esY>± Jeq+ kÕ–düTÔqï lìyêdüT\T, q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“¤+>± πøø˘ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î n<˚ ø±\˙øÏ #Ó+~q eT<ä›j·T´‘√ ø£*dæ ãj·T≥øÏ e#êÃs¡T. dæ.ø±´+|t ≈£L&É*˝À eT<ä´+ eT‘·TÔ˝À ñqï n<˚ ø±\˙øÏ #Ó+~q ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T lìyêdüT\T‘√ >=&Ée ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. Ç<ä›] eT<Ûä´ yê>±«<ä+ ô|s¡>∑&É+‘√ <äT+&É>∑T\T lìyêdüT\Tô|’ sêfi¯¢‘√, ø£Ás¡\‘√ <ë&ç#˚dæ |üsês¡j·÷´s¡T. rÁe+>± >±j·T|ü&çq lìyêdüT\TqT Á>±eTdüTú\T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À n‘·&çøÏ Äøχ»HéqT n+~düTÔ+&É>± eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ø£s¡÷ï\T eT÷&Ée |ü≥ºD b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.

˝À sêDÏ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.¬s*¢ M~˝À |üs¡´ {Ï+∫ nø£ÿ&É düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îì n$ |ü]øÏå+#˚ ~X¯>± ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ sêÁwüº mdæ ø±s√ŒπswüHé &Ó’¬sø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡T›\T ‘·eT \øå±´\qT #˚s¡Tø=H˚ $<Ûä+>± ‘·eT |æ\¢\qT ‘·*¢<ä+ Á&ÉT\T b˛‘·‡Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. n~H˚‘· ô|~›¬s&ç¶ s¡$øÏs¡DY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡T›\T ‘·eT #·<äTe⁄qT nÁX¯<ä› #˚ùdÔ ‘·qπø ø±≈£î+&Ü ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìøÏ nHê´j·T+ #˚dæq yês¡T ne⁄‘ês¡ì nHêïs¡T.ô|~›¬s&ç¶ #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº <ë«sê ¬s+&ÉT ø£+|üP´≥sY\qT ãVüQø£]+#ê s¡T. nq+‘·s¡+ &Ó’¬sø£ºsY s¡eTD≈£îe÷sY ‘·eT e+‘·T>± ≈£î]Ã\T, ø£+|üP´≥sY fÒãT˝ŸqT ÄsY◊m|òt≈£î n+<äCÒkÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À |æÄsY ø±˝Òõ ˇπøwüq˝Ÿ Á|æì‡bÕ˝Ÿ sêCÒX¯«] , ø£fi≤´Dø√fÒX¯«sêe⁄ ,m+ÄsY|æj·Tdt {ÖHé ÇHé#ê]® <äj·Tq+<äsêE,j·T+j·T+C…dt n<ä´ø£å\T ≈£îe÷sY ,ÄsY◊m|òt düuÛÑT´\T nì˝Ÿ, >∑ã“sY ,j·TTeuÛ≤s¡‘Y ùdedü+|òüT+ düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢ ø£˙«qsY eTH√Vü≤sYHê j·TT&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤s¡+»ø£ bÕ\q ‘Ó<˚bÕ <ë«sêH˚ kÕ<Ûä´+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 2: ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥Tqï |ü]bÕ\q sêyê\ì, Äø±+ø£å\≈£î, nedüsê\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± |ü]bÕq\ n+~+#˚+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ dæ<ä∆+>± ñqï<äì {Ï&ç|æ d”ìj·TsY H˚‘· ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. >∑T+≥÷s¡T m˙ºÄsY uÛÑeHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ø√&Ó\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT ‘·≈£îÿe>± n+#·Hê y˚dæq bÕغøÏ Hê\T>∑T sêÁcÕº\ mìïø£˝À¢ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ ‘Ó*bÕs¡ì, n$˙‹ì N*à #Ó+&Ü&˚ $#·ø£åD Á|ü»\≈£î ñqï<äì eTs√kÕ] #ê{Ï#ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt|ü Äغ |ü‘·qyÓTÆ •<∏ë˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£î+<äHêïs¡T. sêÁcÕºìï $uÛÑõk˛Ôqï ø±+Á¬>dt‘√ #˚‘·T\T ø£*|æq »>∑Hé düyÓTÆø±´+Á<Ûä m˝≤ n+{≤s¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|üC≤>∑s¡®q düuÛÑ\≈£î edüTÔqï Á|ü»\qT #·÷düTÔ+fÒ n~Ûø±s¡+ U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. ≈£î<˚˝…’q n_Ûeè~∆ì |ü⁄qs¡T<ä›]kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì #ÓbÕŒs¡T. $<ë´, yÓ’<ä´s¡+>±\T düs¡«HêX¯qyÓTÆb˛j·÷j·THêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À {Ï&ç|æ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 2: Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY ≈£î&çø±\«≈£î yÓ+≥H˚ ˙{Ïì sêh ø±s¡´<ä]Ù eTqïe düTu≤“sêe⁄, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ∫{Ϻu≤ãT, $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì yÓ’ø±bÕ sêh n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û n+ã{Ï sê+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, $»j·T\øÏåà, lìyêdüsêe⁄, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T. u≤ãT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. kÕúìø£ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·TbÕqT¢, nø±\ esê¸\‘√ ¬s’‘·T\T mH√ï Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ Äs¡T‘·&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |ü+≥\≈£î ˙]yê«\ì ø√sês¡T. Ä ~X¯>± n~Ûø±s¡T\T Á|üuÛÑT‘·«+‘√ q÷´&Ûç©¢, »qe] 2 : >±´dt <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ô|’ yÓqøÏÿ ‘·>∑ZuÀeTì πø+Á<ä #·]Ã+∫ ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì, ˝Ò≈£î+fÒ Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì eT+Á‹ Ms¡|üŒyÓTTsTT© düŒwüº+ #˚XÊs¡T. MT&çj·÷‘√ nHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ õ˝≤¢ ø£˙«qsY eTÁ] sê»X‚KsY, q>∑s¡ ø£˙«qsY >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >±´dt <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ Á|üuÛ≤e+ πøe\+ n|挬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T. düe÷y˚X¯+˝À j·TTe»q $uÛ≤>∑+ 10XÊ‘·+ eT+~ô|’H˚ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T.

˝À¢ ø±]à≈£î\T s√&ÉT¶q|ü&ܶs¡T. ñ*¢ <Ûäs¡ eTVæ≤fi¯\ ø£+fÒ.. eT>∑yê] ø£+≥ ≈£L&Ü ø£˙ïfi¯ó¢ ô|{Ϻ+∫+~. ˇø£ Hê\T¬>’<äT HÓ\\ bÕ≥T ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{Ÿ˝À øÏ˝À 60 s¡÷bÕj·T\T <ëfÒdæ+~. &çôd+ãs¡T ∫e] Hê{ÏøÏ 20 s¡÷bÕj·T\≈£î #˚s¡T≈£î+~. ‘·TbÕqT, es¡<ä\‘√ nqï<ë‘· ≈£î< ˚\j·÷´&ÉT. eT÷&ÉT ‘·TbÕqT\T ø√\T ø√˝Òì $<Ûä+>± ¬s’‘·qïqT ø£è+>∑BXÊsTT. ˝…Vü≤sY, ô|’*Hé, ôV≤˝…Hé ‘·TbÕqT\ e\¢ lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+, $XÊK õ˝≤¢, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe], |ü•ÃeT>√<ëe], ø£ècÕí, >∑T+≥÷s¡T, HÓ\÷¢s¡T, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢\ ¬s’‘·T\T n‘·˝≤≈£î‘·\eTj·÷´s¡T. yÓTT ‘·Ô+ 16õ˝≤¢˝À¢ á @&Ü~ H√{Ïø±& çø=∫à q |ü+≥ ˙{Ï bÕ\e« &É+‘√ ø=+<äs¡T ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. ãdüT‡ #êØ®\qT ô|+#ês¡T. ÄK]øÏ |ü˝…¢ yÓ\T>∑T ãdüT‡ #êØ®\qT ôd’‘·+ ô|+ #ês¡T. »+≥ q>∑sê˝À¢ ãdüT‡ bÕdüT\ #êØ®\qT HÓ\≈£î e+<ä s¡÷bÕj·T\ e+‘·Tq ô|+#ês¡T.

n$˙‹ bÕغ yÓ’ø±bÕ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 2: uÛÑ÷ø£u≤®\≈£î ∫s¡THêe÷>± yÓ’dæ|æ e÷]+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ü‹ÔbÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. >∑T+≥÷s¡T˝Àì m˙ºÄsY uÛÑeHé˝À bÕغ eTTK´ Hêj·T≈£î\‘√ Äj·Tq düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‹ÔbÕ{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n~Ûø±s¡y˚T Äj·TT<Ûä+, nHê´j·Ty˚T $<Ûëq+ nH˚~ yÓ’dæ|æ dü+bÕ<äq s¡Vü≤dü´eTHêïs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغ H˚‘·\T õ˝≤¢˝À #ê˝≤ #√≥¢ _m˝Ÿz\T, $ÄsY y√\qT ‘·eT #Ó|ü⁄Œ#˚‘·T˝À¢ ô|≥Tºø=ì uÀ>∑dt z≥T¢ #˚]Œ+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. $yê<ëdüŒ<äyÓTÆq m˙ºÄsY ùdº&çj·T+ ø£$Tá ìj·÷eTø±ìï ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ ì\Te⁄<ä\ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T eTqïe düTu≤“sêe⁄, sêC≤, lìyêdt, Msê+»H˚j·TT\T, ø£eT˝≤ø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæ$˝Ÿ dü|ü¢sTTdt mHéb˛sY‡yÓT+{ŸqT |ü{Ïwüº+ #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 2: õ˝≤¢˝À 2014˝À dæ$˝Ÿ dü|ü¢sTTdt˝À mHébò˛sYyÓT+{ŸqT |ü{Ïwüº |üs¡TkÕÔeTì CÒd” $y˚ø˘j·÷<äyé ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T s¡÷. y˚\ ø√≥¢‘√ ù|<ä\≈£î ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\qT dü_‡&ûô|’ n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. M{Ïì πøåÁ‘·kÕúsTT˝À ù|<ä\≈£î n+<˚$<Ûä+>± j·T+Á‘ê+>∑+ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. øÏ˝À s¡÷bÕsTT _j·T´+, øÏs√dæHé, bÕe÷sTT˝Ÿ, |ü+#·<ës¡, neTàVü≤düÔ+ düs¡T≈£î\ |ü+|æD°˝À ô|]–q <äfi≤s¡T\ bÕÁ‘·qT ‘=\>∑*+#·&ÜìøÏ nìï s¡ø±\ $uÛ≤>±\T düVü≤ø£]+ #ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î Á|ü»\T düVü≤ø£]ùdÔH˚ düs¡T≈£î\ |ü+|æ D°˝À u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{ŸqT n]ø£fÒº neø±X¯+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ô|+∫ mHébò˛sY‡yÓT+{ŸqT |ü{Ïwü º|ü]ùdÔ düs¡T≈£î\ u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{ŸqT ‘·–Z+#˚ neø±XÊ\T Hêïj·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À s¡÷.y˚\ ø√≥T¢, $\TyÓ’q Á|üuÛÑT‘·« nHê´ ø±+‘·+ ø±≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. nôd’Hé¶, n≥M, Ç]π>wüHé, Á>±eTø£+sƒ¡+, b˛s¡+uÀ≈£î uÛÑ÷eTT\qT >∑T]Ô+∫ πøåÁ‘·kÕúsTT˝À yê{ÏøÏ s¡ø£åD ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯ô|’ Ä{À Á&Ó’esY n‘ê´#ês¡j·T‘·ï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, »qe] 2 : $T˙ ùdº&çj·T+ e<ä› ãdtôw\ºsY˝À ìÁ~düTÔ qï \+u≤&û eTVæ≤fi¯ô|’ Çe÷àìj˚T˝Ÿ nH˚ Ä{ÀÁ&Ó’esY n‘ê´ #ês¡j·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ ns¡∆sêÁ‹ á dü+|òüT≥q »]–+~. eTVæ≤fi¯ô|’ Çe÷àìj˚T˝Ÿ n‘ê´#ês¡+ #˚düTÔqï düeTj·T+ ˝À n≥T>± edüTÔqï ø=+‘·eT+~ kÕúì≈£î\T #·÷dæ ì+~‘·T&çì |ü≥Tºø=ì m<äTs¡T>± ñqï ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À ã+~Û+∫ b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. dü+ã+~Û‘· eTVæ≤fi¯\≈£î dü+ã+~Û+∫q yês¡T mes¡T πødüT ô|≥ºø£b˛e&É+ ‘√ n‘ê´#ês¡j·T‘êïìï Á|ü‘·´ø£å+>± #·÷dæq e´øÏÔ ‘ê\÷ø± b˛©dt ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. mes¡T ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#êsê\ ≈£î bÕ\Œ&É≈£L&É<äH˚ ñ<˚›X¯+‘√H˚ ì+~‘·Tìô|’ πødüT ô|&ÉT‘·Tqï≥T¢ |òæsê´<äT <ës¡T&ÉT ‘Ó*bÕ&ÉT. á dü+|òüT≥qô|’ |ü\T eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T <Ûä«»yÓT‘êÔsTT.

˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·÷*

yÓqøÏÿ ‘·>∑Z : yÓTTsTT©

ñ<√´>∑ neø±X¯+ Á|üeTTK ‘Ó\T>∑T ~qÁ|üÁ‹ø£≈£î Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ˇ+>√\T Ä|ò”düT q+<äT |üì#˚j·TT≥≈£î ù|õy˚Tø£sY ‘Ó*dæq d”ìj·TsY &ç.{Ï.|æ. Ä|üπs≥sY ø±e˝…qT. ∫s¡THêeT:`sêyéTq>∑sY 5e ˝…’Hé ˇ+>√\T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢, ôd˝Ÿ:`9885888784,9703464497


$<äT´‘Y düuŸ ùdºwüHé\ô|’ ‘=\–q Á|ü‹wüº+uÛÑq X¯óÁø£yês¡+ 3, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T‘˚Ô<ës¡T\πø n|üŒ–dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ KeTà+, »qe] 2: õ˝≤¢˝Àì $<äT´‘Y düuŸùdºwüq¢ ìs¡«Vü≤ Dô|’ HÓ\ø=qï Á|ü‹wüº+uÛÑq ‘=\–b˛sTT+~. eTs√kÕ] M{Ï ‘Y düuŸ ùdºwüHé\ ìs¡«Vü≤Dô|’ Á|ü‹wüº+uÛÑq HÓ\ø=qï $wüj·T+ ìs¡«Vü≤DqT >∑T‘˚Ô<ës¡T\πø n|üŒ–dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e˝Ò ‘Ó*dæ+<˚. >∑‘· ø=H˚ïfi¯ófl>± M{Ï ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·\qT ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ Ä>∑düTº qT+∫ $<äT´ >∑T‘˚Ô<ës¡T\T #·÷dü÷Ô edüTÔHêïs¡T. á @&Ü~ yê]

d”e÷+Á<Ûä ã+<éqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, »qe] 2: sêÁwüº $uÛÑ»q _\T¢ô|’ n_ÛÁbÕj·÷ìï ø√s¡T ‘·÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁcÕºìøÏ |ü+|æq $<ÛëHêìï ìs¡dædü÷Ô á HÓ\ 3q yÓ’mkÕ‡sY d”d” n~ÛH˚‘· »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î d”e÷+Á<Ûäã+<éqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Ä bÕغ ø£s¡÷ï\T nôd+;¢ ìjÓ÷»es¡Z ÇHé#ê]® md”«yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ø√sês¡T. á y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ s√E\T <ä>∑Zs¡|ü&ܶj·Tì, $uÛÑ»q Hê+~ #·+Á<äu≤ãT Hê j·TT&ÉT nì, á s√E es¡≈£î düeTHê´j·T+ n+fÒ m+{À Á|ü»\ ≈£î $e]+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ Á|ü»\T e÷s¡TŒqT ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì, ø±uÀj˚T eTTK´eT+Á‹ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&˚¶qì nHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T XÊK @|”m˙®z\ dü+|òü÷ìøÏ ‘·eT |üP]Ô eT<䛑·T Á|üø£{ÏdüTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÖHé ø£˙«qsY u≤\sêE, yÓTÆHê]{° ôd˝Ÿ sêÁwüº Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù eTT˙sY nVü≤à<é, d”º]+>¥ ø£$T{° düTπs+<äsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>±´dt <Ûäs¡ ô|+|ü⁄‘√ õ˝≤¢ô|’ s¡÷.2 ø√≥¢ uÛ≤s¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, »qe] 2: πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q >±´dt <Ûäs¡ô|’ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ô|’ s¡÷.2.35 ø√≥¢ uÛ≤s¡+ |ü&ÉqT+~. ndü˝Ò <Ûäs¡\ X¯sê|òü÷‘·+‘√ Jeq+ kÕ–düTÔqï kÕe÷qT´\ô|’ >±´dt >∑T~ã+&É˝≤ ‘·j·÷¬s’+~. eT∞¢ >±´dt <Ûäs¡ ô|+∫ $ìjÓ÷ >∑<ës¡T\ q&ç¶ $]∫+~. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 5 \ø£å\ y˚Ts¡ >±´dt ø£HÓø£¸qT¢ ñHêïsTT. M{Ï˝À kÕ<Ûës¡D >±´dt ø£HÓø£¸qT¢ 3,56,389 ñ+&É>±, B|ü+ |ü<∏äø£+ <ë«sê 14,360 ø£HÓø£¸qT¢ ñHêïsTT. yêDÏ»´ yê´bÕsê\≈£î dü+ã+~Û+∫ 4,355 >±´dt *dæ+&És¡T¢ ñqï≥Tº ìsê∆s¡D nsTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ 215 s¡÷bÕj·T\qT ô|+#·T‘·Tqï≥Tº πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. 9 dæ*+&És¡T¢ <ë{Ïì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î á ô|+|ü⁄ e]ÔdüTÔ+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. >±´dt <Ûäs¡ ô|+|ü⁄‘√ õ˝≤¢ yÓTT‘·Ô+MT<ä s¡÷.2.35 ø√≥¢ uÛ≤s¡+ |ü&ÉqT+~. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ es¡TdüT>± sêsTTr\T ˝Ò≈£î+&Ü 2013 qe+ãsY qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Hê\T>∑T kÕs¡T¢ ô|+∫+~. yêDÏ»´ dæ*+&És¡¢ô|’ 368 <Ûäs¡ ô|]–+~. ô|+∫q >±´dt <Ûäs¡\qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û ãø±sTT\qT $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, »qe] 2: Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\‘√ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\ô|’ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡TDÏ+∫+~. ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\˝À qwüºb˛ sTTq ¬s’‘·T\ ø√dü+ ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û ãø±sTT\qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. e&É>∑fi¯fl yêq‘√ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î ø=‘·Ô>± |ü]Vü‰s¡+ eT+ps¡T #˚dæ+~. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+‘√ 2011 KØ|òt ø£s¡e⁄, ˙\+ ‘·TbÕqT u≤~Û‘·T\qT Á|üjÓ÷»q+ »]–+~. õ˝≤¢≈£î yÓTT‘·Ô+ 7ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’>± $&ÉT<ä\j·÷´j·Tì õ˝≤¢ e´ekÕj·T XÊK düMTø£å dü+#ê\≈£î\T uÛ≤düÿsYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á |ü]Vü‰s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+‘√ eT÷&ÉTy˚\eT+~ ¬s’‘·T\≈£î Á|üjÓ÷»q+ »]–+<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ¬s’‘·T\ U≤‘ê˝À M{Ïì »eT #˚düTÔHêïeTì e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ uÛ≤Ø esê¸\ e\¢ qwüºb˛sTTq yê]øÏ |ü]Vü‰s¡+ eT+ps¡T˝Àe÷Á‘·+ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT+&ç#˚sTT #·÷|æ+∫+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 250ôV≤ø±ºs¡¢˝À 50XÊ‘êìøÏ ô|’>± |ü+≥ qwüº+ yê{Ï*¢+<äì n+#·Hê\T |ü+|æq≥T¢ düe÷#ês¡+. B+‘√ n~Ûø£ XÊ‘·+ ¬s’‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ eT+ps¡j˚T´ neø±XÊ\T˝Òe⁄.

11qT+∫ C≤rj·T u≤´&çà+≥Hé b˛{°\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, »qe] 2: KeTà+ q>∑s¡+˝À C≤rj·T u≤´&çà+≥Hé b˛{°\T »qe] 11 qT+∫ 15e ‘˚B es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. KeTà+˝À ô|ò$T*j·THé Á>ö+&é˝À kÕπ> á {Às¡ïyÓT+≥T ìs¡«Vü≤D≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì >∑‘·+˝À eTTK´eT+Á‹øÏ $»„|æÔ #˚j·T>± Äj·Tq 25\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T $&ÉT<ä\ #˚dæq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. b˛{°\˝À <˚X¯+˝Àì $$<Ûä sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q eTTô|’Œ »≥T¢, Ç+&çj·THé ¬s’˝Ò«dt, y˚T»sY b˛s¡Tº\T, ÇÁk˛ &çmá, dæ|æmdtá&ç »≥T¢ bÕ˝§Z+{≤j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø√s¡Tº≈£î yÓ[flq nuÛÑ´s¡Tú\≈£î 4q |üØø£å Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, »qe] 2: $<äT´‘Y ñ|üπø+Á<ë˝À¢ ‘ê‘êÿ*ø£+>± |üì#˚ dü÷Ô ø±˝Ÿ ˝…≥sY sêì nuÛÑ´s¡Tú\T ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+ #ês¡T. Bìì ø£¬s+≥T düÔ+uÛÑ+ mπøÿ |üØø£å≈£î Vü‰»s¡Tø±e&ÜìøÏ nqTeT‹+#ê\ì Hê´j·TkÕúq+ mHé|æ&çdæm˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫+~. ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î M]øÏ á HÓ\ 4e ‘˚B ñ<äj·T+ 10>∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2>∑+>∑\ es¡≈£î düÔ+uÛÑ+ mπøÿ |üØø£åqT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ mHé|æ&çdæm˝Ÿ KeTà+ mdtá ‹s¡TeT\ sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. M]øÏ e´øÏÔ>∑‘·+>±, bò˛Hé<ë«sê ≈£L&Ü düe÷#ês¡+ ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTHêïs¡T. Äs√E Vü‰»s¡Tø±ì nuÛÑ´s¡Tú\ ≈£î eTs¡˝≤ |üØø£å ìs¡«Væ≤+#·s¡ì ‘·|üŒìdü]>± Vü≤»s¡Tø±yê\ì mHé|æ&çdæm˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ø√sês¡T.

|ü+#êj·Tr kÕúHê\≈£î mìïø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 2: õ˝≤¢˝À U≤∞>± ñqï düs¡Œ+#Y yês¡T¶ kÕúHê\≈£î á HÓ\ 18q mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á y˚Ts¡ ≈£î U≤∞>± ñqï 7düs¡Œ+#Y kÕúHê\T, 151 yês¡T¶ kÕúHê\≈£î mìï ø£\ Á|üø£≥q C≤Ø #˚XÊs¡T. á kÕúHê\˝À ]»πs«wüq¢≈£î dü+ã+ ~Û+∫q nuÛÑ´s¡Tú\T <=s¡ø£ø£b˛e&É+, Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T ø±ø£b˛ e&É+ ‘·~‘·s¡ ø±s¡D≤\‘√ á kÕúHê\T U≤∞>± ñHêïsTT. á kÕúHê\≈£î á HÓ\ 3e ‘˚B qT+∫ Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D ÁbÕs¡+ uÛÑ+ne⁄‘·T+~. 6e‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢ ÄK] >∑&ÉTe⁄,7q Hê$TH˚wüq¢ |ü]o*q,10e ‘˚B eT<Ûë´Vü‰ï+ 3>∑+≥\≈£î Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D ñ+≥T+~. kÕj·T+Á‘·+ mìïø£˝À¢ ñqï nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·T~ C≤_‘êqT Á|üø£{ÏkÕÔs¡T.

u≤<Ûä´‘êø±\+ |üP¬s’Ôj·÷´ø£ yê] e<ä› |üì#˚düTÔqï ‘ê‘êÿ*ø£ dæã“+~ kıôd’{°\T>± @s¡Œ&˚ yê{Ï ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘·qT ‘êy˚T #·÷düT≈£î+{≤eTì ‘·eTπø n|üŒ–+#ê\+≥÷ <äs¡U≤düTÔ ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. Ç+<äT≈£î ‘·–q ø±s¡D≤\qT ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT ñ+#ês¡T. >∑T‘˚Ô<ës¡T\T ÁX¯eT<√|æ&ûøÏ

>±´dt ã+&Éô|’ uÛ≤Ø u≤<äT&ÉT dæ˝…+&ÉsYô|’ s¡÷. 231 ô|+∫q #·eTTs¡T dü+düú\T neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq ø=‘·Ô <Ûäs¡\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: >∑èVü‰edüsê\≈£î $ìjÓ÷–düTÔqï e+≥>±´dt, yêDÏ»´ nedüsê \≈£î $ìjÓ÷–düTÔqï >±´dt <Ûäs¡ eTs√e÷s¡T ô|]>±sTT. >∑èVü‰edüsê\ e+≥>±´dt ˇø√ÿ dæ˝…+&ÉsYô|’ s¡÷. 231, yêDÏ»´ nedüsê\≈£î $ìjÓ÷–düTÔqï dæ˝…+&És¡¢ô|’ s¡÷. 385.50 #=|ü⁄Œq ô|+#·T‘·÷ #·eTTs¡T ø£+ô|˙\T ìs¡ísTT+#êsTT. <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·D ˝Òø£b˛ e&É+‘√ Á|ürHÓ\ e+≥>±´dt <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘·÷ edüTÔHêïsTT. B+‘√ kÕe÷q´, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\ô|’ uÛ≤Ø >± Ä]úø£ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘√+~. Á|üdüTÔ‘·+ >±´dt <Ûäs¡ s¡÷. 1085 ø±>± ‘êC≤>± á <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+‘√ s¡÷. 1316≈£î #˚]+~. yêDÏC≤´edüsê\ >±´dt <Ûäs¡ Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷.1839 ñ+&É>± Ç~ s¡÷.222 4.50 ≈£î ô|]–+~. ø=‘·Ô <Ûäs¡\T Ç|üŒ{Ïπø neT\T ˝ÀìøÏ e#êÃsTT. õ˝≤¢˝À 2,92,182 >±´dt ø£HÓø£åHé\T ñHêïsTT.Ms¡+<ä]ô|’ e+≥ >±´dt uÛ≤s¡+ |ü&ÉqT+~. M]˝À Ä<∏ësY nqT dü+<Ûëq+ #˚düT≈£îqïyês¡T 1,77,030 eT+~ ñHêïs¡T. dæ˝…+&ÉsY <Ûäs¡ ô|s¡>∑&É+‘√ õ˝≤¢˝À ì >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ô|’ HÓ\≈£î düTe÷s¡T s¡÷. 6.75 ø√≥T¢ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&çq≥º sTT+~. @&Ü~øÏ s¡÷. 81 ø√≥T¢ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT

≈£î+‹j·÷‘√ C≤Hê¬s&ç¶ uÛÒ{° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù sêeT#·+Á<äj·T´≈£î+‹j·÷≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ q>∑sêìøÏ #˚s¡T≈£îqï Äj·TqTï n+<äs¡÷ n_Ûq+~+#ês¡T.≈£î+‹j·÷qT eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. sêÁwüº+˝Àì ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‹ì $e]+#ês¡T. eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT XÊK e÷s¡TŒ $wüj·T+ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï ìs¡düq\qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ≈£î+‹j·÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+Á‘·T\ XÊK\qT e÷πsà n~Ûø±s¡+ d”m+ øÏs¡DY≈£î ñ+≥T+<äHêïs¡T. l<ÛäsYu≤ãT XÊK e÷s¡TŒ, ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ d”m+‘√ e÷{≤¢&É‘êqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT‘√ ≈£î+‹j·÷ e÷{≤¢&çq≥Tº düe÷#ês¡+.

nMTsYù|≥˝À ø±s¡T Á|üe÷<ä+

‘√+~. Á|üuÛÑT‘·« #·s¡´\ô|’ Á|üC≤dü+ |òü÷\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø Ä<ÛësY nqTdü+<Ûëq Á|üÁøÏj·Tô|’ m˝≤+{Ï e÷s¡Z<äs¡Ù ø±\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ n+‘ê >∑+<äs¡>√fi¯+>± e÷]+~. Hê´j·TkÕúHê\T Ä<ÛësY Á|üÁøÏj·Tô|’ nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêï πø+Á<ä+ e÷Á‘·+ düŒ+~+#·&É+˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À 1,15,152 $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î dü+ã+~Û+∫ Ä<ÛësY nqTdü+<Ûëq+ »s¡>∑˝Ò<äT. M]øÏ sêsTTr kıeTTà u≤´+ø˘ U≤‘ê˝À »eT nj˚T´ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. Á|ürHÓ\ e+≥>±´dt <Ûäs¡ ô|s¡>∑≥+, ‘·>∑Z≥+ e\¢ sêsTTr kıeTTà m+‘· »eT ne⁄‘·T+<√ ≈£L&Ü ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹˝À $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ñHêïs¡T. >±´dt dæ˝…+&És¡T¢

rdüT≈£îedüTÔqï u≤jYT‡ Ç∫Ãq s¡o<äT\ô|’ ñ qï <Ûäs¡qT #·÷dæ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T #Ó*¢+ |ü⁄ \T #˚j·÷\ì @C…˙‡\T ø√s¡T‘·THêïsTT. n<ä q+>± m˝≤+{Ï kıeTTàqT u≤jYT‡≈£î Çyê« *‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì yês¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ä<ÛësY nqTdü+<Ûëq+ #˚sTT+ #·Tø√ì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T >±´dt≈£î s¡÷.414 #Ó*¢düTÔHêïs¡T. Bìô|’ s¡÷.25 ô|]π> neø±X¯+ ñ+~. nsTT‘˚ Bìô|’ >±´dt @C…˙‡ \≈£î düŒwüºyÓTÆq düe÷#ês¡+ sê˝Ò<äT. nqTdü+ <Ûëq+ ø±ì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î |üP]Ô>± yÓTT‘êÔìï rdüTø√yê˝≤, >∑‘·+ e÷~]>± #Ó*¢+ #ê˝≤ nH˚ <ëìô|’ m˝≤+{Ï Ä<˚XÊ\T sê˝Ò <äT. á $wüj·÷ìï @C…˙‡˝Ò Á<äTMø£]+#êsTT.

Ç|üŒ{Ϭø’Hê qwüºb˛sTTq |ü+≥\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ eT+ps¡T #˚dæ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D |ü≥¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTTK´eT+Á‹ ne\+_ÛdüTÔqï yÓ’K] eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT XÊKqT Ä~˝≤u≤<é, »qe] 2: õ˝≤¢˝À _C…|æ |ü{Ïwüº‘·‘·ø√dü+ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, e÷]à ‘êqT ‘Ó\+>±D e´‹πsøÏqì eTs√kÕ] ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêïs¡ì Hêj·T≈£î\T ø£èwæ #˚j·÷\ì Ä bÕغ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT m+.sêE Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#˚ es¡≈£î sêJ˝Òì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sêqTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ bÕغ $»j·T+‘√ bÕ≥T b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yÓ÷&ûì Á|ü<Ûëì #˚j·÷\H˚ \ø£å´+‘√ bÕغ ÁX‚DT\T |üì#˚j·÷\ì ù|s=ÿHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ bÕغì $»j·Te+‘·+>± q&çù|+ <äT ≈£î á HÓ\ 11q Ä~˝≤u≤<é˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔ qï≥T¢ Äj·Tq Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ bÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T õ.øÏwüHé¬s&ç¶ ‹s¡T|ü‹, »qe] 2: ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ ‹s¡T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 18q kÕúìø£ »Hês¡úHé¬ s&ç¶ >±¬s¶Hé˝À eT\≈£î e#˚à uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûäs¡D+>± ñ+~. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêøÏ eT<Ûë´Vü‰ï+ »]π> düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T yÓ[¢ y˚∫ ñ+&˚ ø£+bÕsYºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 7 ø£+bÕsYºyÓT+{Ÿ\T ì+ düs¡Œ+#Y\T, e÷J Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, øÏwüHé¬s&ç¶ düeTø£å+˝À bÕغ˝À &É>± M] düs¡«<äs¡«q+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 5 #˚s¡THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥Tº uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 300 s¡÷bÕ j·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ s¡<äÙHêìøÏ 2 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ‹s¡T|ü‹ qT+&ç ø±[u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´ <äs¡Ùq+ {Àø£qT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 3 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 2: ô|]–q <Ûäs¡\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï bÕs¡T. πø+ÁB $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, s¡÷. 50, 100,500 Á|ü»\≈£î e+≥>±´dt <Ûäs¡qT eT]+‘· ô|+#·&É+‘√ Á|ü»\T >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+~. ø£˝≤´Dø£≥º ì‘·´ nqï Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ô|]–q <Ûäs¡\‘√ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± <ëq Á|ükÕ<ä düeTT<ëj·÷\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<äs¡D kÕúsTT˝À ø£ì|æ+ Á|ü»\ô|’ \ø£å\ uÛ≤s¡+ |ü&ÉqTqï~. sêsTTr dæ*+&És¡¢ô|’ #ês¡T. Ä\j·T+˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\≈£î kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£î H˚+<äT 25s¡÷bÕj·T\T ô|+#·&É+‘√ bÕ≥T sêsTTr ˝Òì dæ*+&ÉsYô|’ ≈£î {°{°&û n~Ûø±s¡T\T eTVü‰\>∑T <äs¡ÙHêìï neT\T #˚düTÔHêïs¡T. s¡÷.217\T ô|+#·&É+ e\¢ Á|ü»\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 3,36,272 e+≥ >±´dt ø£HÓø£åqT¢ ñHêïsTT. Ç+<äT˝À düTe÷s¡T 70XÊ‘êìøÏ ô|’>± $ìjÓ÷>∑eTe⁄‘·÷ Á|ü‹ HÓ˝≤ 2,35,390 düs¡Œ+#Y n¬sdüTº dæ*+&És¡T¢ yê&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ sêsTTr dæ*+&És¡¢≈£î Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ 25s¡÷bÕj·T\T ô|+∫q <äècÕº´ Á|ü‹HÓ˝≤ düTe÷s¡T ‹s¡T|ü‹, »qe] 2 : ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ mÁs¡yê]bÕ˝…+ eT+&É\+ 59\ø£å\s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡≈£î uÛ≤s¡+ |ü&ÉqTqï~. õ˝≤¢˝À m≈£îÿe #Ós¡T≈£îyê\ Á>±eT |ü+#êj·Tr düs¡Œ+#Y ¬s&ɶ|üŒ¬s&ç¶,nÁø£eT+>± ì\« XÊ‘·+ ñeTà&ç ≈£î≥T+u≤˝Ò ñ+&É&É+ e\¢ Á|üuÛÑT‘·«+ sêsTTrô|’ ñ+∫ 2 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ mÁs¡#·+<ä+ <äT+>∑\qT {≤dtÿbò˛sY‡ Ç#˚à 9dæ*+&És¡T¢ dü]b˛e⁄. BìøÏ ‘√&ÉT >∑èVü‰\˝À ∫qï ∫qï b˛©düT\T >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡>∑T‘·T+&É≥+‘√ >±´dtH˚ $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡T. á ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q Á>±eT düs¡Œ+#Y s¡Vü≤dü´ Á|ü<˚X¯+˝À ñ+∫ ø±s¡D≤\‘√ >±´dt yê&Éø£+ ô|]– @&Ü~øÏ 9ø£+fÒ m≈£îÿe ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñ+∫q mÁs¡#·+<äHêìï kÕ«BÛq+ dæ*+&És¡T¢ nedüs¡+ ne⁄‘êsTT. sêsTTr dæ*+&És¡¢ <Ûäs¡ ô|+#·&É+‘√ #˚düT≈£îqï≥Tº, ¬s&É|üŒ¬s&ç¶ì dü+|òüT≥q düú\+˝ÀH˚ |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ bÕ≥T ‘êC≤>± sêsTTr ˝Òì dæ*+&ÉsY≈£î n<äq+>± 217s¡÷bÕj·T\ {≤dtÿbò˛sY‡ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· 20 s√E\T>± {≤dtÿbò˛sY‡ ô|s¡>∑&É+‘√ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤\ô|’ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ b˛©düT\T mÁs¡yê]bÕ˝…+ eT+&É\+ lìyêdüeT+>±|ü⁄s¡+, |ü&ÉqTqï~. õ˝≤¢˝À #ê˝≤ es¡≈£î @&Ü~øÏ 10 qT+&ç 15 u≤ø£s¡ù|≥ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dæ˝…+&És¡¢qT $ìjÓ÷–düTÔqï≥T¢ &û\s¡T¢ ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. n≥Te+{Ï ‘Ó*bÕs¡T. á ‘·ìF\˝À uÛ≤>∑+>± mÁs¡yê]bÕ˝…+ eT+&É\+ yê]ô|’ n<äq+>± düTe÷s¡T 1300 s¡÷bÕj·T\ uÛ≤s¡+ |ü&ÉqTqï~. #Ós¡Tyê|ü˝…¢ Á>±eT düs¡Œ+#Y ¬s&ç¶|üŒ¬s&ç¶ X‚cÕ#·\ n&Ée⁄˝À¢ qT+&ç Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü m&Ü ô|&É>± nÁø£eT+>± 2 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ $\Te #˚ùd mÁs¡#·+<äq+ <Ûäs¡\T ô|+#·&É+‘√ kÕe÷q´ Á|ü»\ô|’ |üìuÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘√+~. <äT+>∑\qT Á>±eT+˝ÀH˚ n‘·ìøÏ dü+ã+~Û+∫q >√&ÍHé˝À ñ+∫ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆|ü&çq ¬s&É|üŒ¬s&ç¶ì b˛©düT\T |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 2: ¬s’‘·T\ düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&É+ e\¢ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì _C…|æ õ˝≤¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ n<Ûä´≈£åî&ÉT uÛÑ÷eTj·T´ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ô|]–q $‘·ÔHê\T, Ä~˝≤u≤<é, »qe] 2: Áô|’y˚{Ÿ $<ë´s¡+>∑ dü+düú\T |ò”E ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï ¬s’‘ê+>±ìøÏ Á|üø£è‹ ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ e´eVü≤]+#·&É+‘√ Áô|’y˚{Ÿ düVü≤ø£]+#·ø£b˛e&É+ e\¢ n|ü˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛‘·THêïs¡ì Äj·Tq ø£fi≤XÊ\ j·÷»eTHê´\T <√|æ&ûøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïj·Tì @◊mdtm|òt ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À |ü+≥\T qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT nø£åjYT ≈£îe÷sY Äs√|æ+#ês¡T. |ò”E\qT n+~+∫ yê]ì Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é#˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À |ü+≥\T ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·≥º+ rdüT≈£îsêyê\ì Äj·Tq qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î bÕغ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<ë´]úqT\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï n|òü÷sTT‘ê´\qT Ä<Ûä«s¡´+˝À $q‹|üÁ‘·+ n+~+#·>± düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY n]ø£fÒº+<äT≈£î ìs¡“¤j·T #·{≤ºìï |üø£&É“+BÛ>± neT\T #˚j·÷\ì qwüºb˛sTTq |ü+≥\ >∑T]+∫ düπs« #˚sTT+∫q|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<ë´s¡+>∑ dü+düú˝À düeTdü´\ qT+&ç m˝≤+{Ï qwüº|ü]Vü‰s¡+ eT+ps¡T ø±˝Ò<äì nHêïs¡T. eTTK´ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ C≤rj·T dü+|òüT+ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î á HÓ\ 8q eT+Á‹ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· $wüj·T+˝À |üø£åbÕ‘·<Û√s¡DÏ ne\+_Ûdü÷Ô ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT <Ûäsêï, |òæÁãe] e÷dü+˝À bÕs¡¢yÓT+≥T eTT≥º&ç ¬s’‘·T\≈£î rÁe+>± qwüº+ ø£*–düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻq≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T.

11q _C…|æ õ˝≤¢ düe÷y˚X¯+

‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûäs¡D+

ô|]–q >±´dt <Ûäs¡\‘√ Á|ü»\ Çø£ÿ≥T!

s¡÷.2 ø√≥¢ mÁs¡#·+<äq+ |ü{Ϻy˚‘·

¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+

8q ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT @mdtm|òt <Ûäsêï

>∑T+≥T|ü*¢˝À >±+BÛ $Á>∑Vü‰ìøÏ ì|ü⁄Œ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 2 : C≤‹|æ‘· eTVü‰‘êà >±+BÛ $Á>∑Vü‰ìøÏ |òüTÀs¡yÓTÆq nee÷q+ »] –+~. @ø£+>± Äj·Tq $Á>∑Vü‰ìï mes√ ‘·>∑\ u…{≤ºs¡T. ø£ècÕíõ˝≤¢ ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ eT+&É\+ >∑T+≥T|ü*¢ á |òüTÀs¡+ »]–+~. kÕúì≈£î\T

bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Á|üdüTÔ‘·+ ÇdüTÔqï ìs¡«Vü≤D ì<ÛäT\˝À ø=+‘·y˚Ts¡ e÷Á‘·y˚T ‘·eT≈£î Çdü÷Ô n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\T Ä]®düTÔ Hêïs¡ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. M] nuÛÑ´s¡úqqT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îqï Á|üuÛÑT‘·«+ ø=ìï düuŸ ùdºwüq¢qT Ä kıôd’{°\≈£î n|üŒ–+∫+~. B+‘√ >∑T‘˚Ô<ës¡T\T Hê´j·TkÕú Hêìï nÁX¯sTT+#ês¡T. >∑‘· ø=~›ø±\+>± Ç<˚ eè‹Ôô|’ Ä<Ûës ¡|ü&çq ‘·eT≈£î Ç|ü&ÉT nHê´j·T+ #˚j·Te<ä›ì Hê´j·TkÕú Hêìï y˚&ÉT≈£î+~. >∑‘· Ä>∑düTº qT+∫ Hê´j·TkÕúq+˝À ñqï á n+X¯+ô|’ Ç{°e\ rs¡TŒ yÓ\Te&ç+~.

#·÷ùddü]øÏ $Á>∑Vü≤+ ‘·>∑\ã&ç ñ+~. Ä |üø£ÿH˚ eT<ä´+ d”kÕ\T, _sê´ìï bı{≤¢\T |ü&ç ñHêïsTT. Bìì ã{Ϻ mes√ Ä $Á>∑Vü≤+ ns¡T>∑TMT<˚ bÕغ#˚düTø=ì Ä eT‘·TÔ˝ÀH˚ >±+BÛ $Á>∑Vü‰ìøÏ ì|üŒ+{Ï+ #ês¡ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï Äs¡´,

yÓ’X¯´ dü+|òü÷\T Ç+<äT≈£î ìs¡düq>± sê´© ìs¡«Væ≤+#êsTT. ø±>± b˛© düT\≈£î ≈£L &Ü |òæsê´<äT yÓfi¯¢&É+‘√ yês¡T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Ç~ rÁeyÓTÆq H˚s¡eTì, ì+~‘·T\≈£î ø£]ƒq •ø£å |ü&ÉT‘·T+ <äì b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡T. ì+~‘·T\ ø√dü+ >±*düTÔHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: nMTsYù|≥˝À ˇø£ ø±s¡T ;uÛÑ‘·‡+ düèwæº+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ y˚>∑+>± Á|üj·÷DÏdüTÔqï ø±s¡T e÷HéVü≤À˝ŸqT ‘·|æŒ+#·uÀsTT n≥T>± yÓfi¯ó‘·Tqï ˇø£ eTVæ≤fi¯qT &Ûûø=+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü eTs√ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ yê´qTqT ≈£L&Ü &Ûûø=+~. >±j·T|ü&çq eTVæ≤fi¯qT kÕúì≈£î\T, b˛©düT\T yÓ+≥H˚ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ø±s¡TqT q&ÉT|ü⁄‘·Tqï e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $#ê]düTÔHêïs¡T.

zj·TT˝À |üØø£å\T yêsTT<ë Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2: ã+<é H˚|ü<∏ä´+˝À |üØø£å\T yêsTT<ë y˚dæq≥Tº zj·TT n~Ûø±s¡T\T >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. zj·TT |ü]~Û˝À >∑Ts¡Tyês¡+ »s¡>∑qTqï nìï |üØø£å\qT yêsTT<ë y˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ »s¡>±*‡q |üØø£åqT ‹]– m|ü⁄Œ&ÉT ìs¡«Væ≤+#˚B ‘·«s¡˝À ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T dü÷∫+#ês¡T.

ø±ìùdºãT˝Ÿ Ä‘·àVü≤‘·´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ n~˝≤u≤<é, »qe] 2: n~˝≤u≤<é õ˝≤¢ <˚yê|üPsY b˛©düT ùdºwüHé |ü]~Û˝À ˇø£ ø±ìùdºãT˝Ÿ ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ 12 >∑+ ≥\ düeTj·T+˝À Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. ‘·q e<ä› ñqï düØ«düT ]yê\«sY‘√H˚ ø±\TÃ≈£îì ø±ìùdºãT˝Ÿ kÕ>∑sY Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. eTè‘·TìøÏ uÛ≤s¡´, ø=&ÉT≈£î ñHêïs¡T.Ç~˝≤ñ+&É>± nHê s√>∑´+‘√ ø=+‘·ø±\+>± u≤<Ûä|ü&ÉT ‘·THêï&ÉT. mìï eT+<äT\T yê&çì qj·T+ ø±ø£b˛e&É+‘√ qj·T+ ø±<äqï y˚<äq‘√H˚ Ä‘·à Vü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç ñ+{≤&Éì kÕúì≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

eT‘·‡´e‘ês¡+˝À lsêeTT&ÉT! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, »qe] 2: lyÓ’≈£î+sƒ¡ @ø±<ä• ñ‘·‡yê\T uÛÑÁ<ëÁ~˝À uÛÑøÏÔÁ|ü|ü‘·TÔ\‘√ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ qT+&ç n<Ûä´j·Tq ñ‘·‡yê\T Äs¡+uÛÑyÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. lsêeTT&ÉT eT‘·‡ ´e‘ês¡+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. d”‘êsêeT#·+Á<äT\≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± uÛÑÁ<ëÁ~˝Àì d”‘êsêeT#·+Á<äT\ <˚yê\j·T+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ b˛f…‹Ô+~. >∑Ts¡Tyê s¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTT qT+&˚ >√<ëe]q~˝À |ü⁄D´ kÕïq e÷#·]+ ∫q uÛÑ≈£îÔ\T nq+‘·s¡+ d”‘êsêeT#·+ Á<äT\qT <ä]Ù+ #·T≈£îì |ü⁄˙‘·T\e⁄‘·THêïs¡T.

ô|+∫q <Ûäs¡ ‘·–Z+#·+&ç: <˚$H˚ì Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 2: ô|+∫q >±´dt <Ûäs¡ ‘·–Z+#˚+‘·es¡≈£î sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì {°&û|” myÓTà˝Ò´ <˚$H˚˙ ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ e+<ä s√E˝À¢ nìï+{Ï <Ûäs¡\T ‘·–ZkÕÔeTì Vü‰MT Ç∫Ã+<äì, n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ Vü‰MT\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ m&Üô|&Ü <Ûäs¡\qT ô|+#·T‘·÷ Á|ü»\ q&ç¶ $s¡Tk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#˚+‘·es¡≈£î sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚j·TqTqï≥Tº ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >±´dt dæ*+&ÉsY <Ûäs¡ ô|+|ü⁄q≈£î ìs¡düq>± >=\¢|üP&ç e<ä› C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ sêkÕÔ s√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á{≤|òæø˘≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. nsTT<ës¡T øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. b˛©düT\T <˚$H˚ì ñe÷‘√ düVü‰ |ü\Te⁄]ï n¬sdüTº #˚XÊs¡T. Á{≤|òæø˘qT Áø£eTãB›ø£]+#ês¡T.

3 qT+&ç Ä]®‘·ùde\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, »qe] 2 : ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T yê]øÏ Á|ü‹ s√E ìs¡«Væ≤+#˚ ÄØ®‘· ùde\qT πs|ü{Ï qT+∫ |ü⁄qs¡T<ä∆]+ #·qTqï≥Tº {°{°&û ‘Ó*|æ+~. n~Ûø£ s¡B› ø±s¡D+>± »qe] 1, 2 ‘˚B˝À¢ ÄØ®‘· ùde\qT {°{°&û s¡<äT› #˚j·T&É+ $~‘·y˚T. 3 qT+&ç ÄØ®‘· ùde\qT {°{°&û ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. ‘√e÷\, ns¡Ãq, ø£˝≤´D√‘·‡e+, ñ+»˝Ÿ ùde, edü+‘√‘·‡e+, düVü≤ÁdüBbÕ\+ø£s¡D ùde\qT {°{°&û 3e ‘˚B qT+&ç |ü⁄qsYÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥Tº MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T.


10q ªeTq+µ Áf…Æ\sY $&ÉT<ä\! $Áø£+≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À nøÏÿH˚ì bòÕ´$T©, m+ ≥¬s’ºqsY ∫Á‘·+ ªeTq+µ s¡÷|ü⁄<ë\TÑ·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt u≤´qsYô|’ ªeTq+µì Hê>±s¡T®q ì]àdüTÔHêï&ÉT. Ç+<äT˝À nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s

X¯óÁø£yês¡+ 3, »qe] 2014

¡sêe⁄, nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q, nøÏÿH˚ì Hê>∑#Ó’‘·q´\T ø£* – q{ÏdüTÔHêïs¡T. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ |ü⁄{Ϻqs√Eq á ∫Á‘·+ |òüdtº\Tø˘ $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »]–+~. Áf…Æ\sYqT »q e] 10e‘˚Bq $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆eT

e⁄‘·THêïs¡T. n<˚ s√E eTùV≤wtu≤ãT ª1 H˚H=ø£ÿ&çH˚µ ∫ Á‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ n~Ûø±]ø£+>± yÓ\¢&Ó’+~. á ∫Á‘·+ Ç+≥sYyÓ˝Ÿ˝À düeTj·T+˝À ªeTq+µ ∫Á‘·+ Áf…Æ\sYqT $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ªeTq+µ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ∫e] <äX¯˝À ñ+~. Ç+<äT˝À Á•j·T, düeT+‘·\T V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. nq÷|t dü+^‘êìï ≈£Ls¡Ã≈£îHêïs¡T. ªeTq+µ ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝À n_Ûe÷qT\ eTT+<äT≈£î sêqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

]eP´

s¡T∫ ˝Òì ª_ôdÿ{Ÿµ e÷Á‘·y˚T..

b˛©dt n~Ûø±]>± n\T¢ ns¡T®Hé!

$&ÉT<ä\: »qe] 1, 2014 ∫Á‘·+: _ôdÿ{Ÿ dü+düú: >√<ëe] Ábı&Éø£åHé‡ ‘êsê>∑D+: ns¡$+<éø£èwüí, &ç+|ü⁄˝Ÿ #√| ü&˚, n©, myÓTàdt Hêsêj·TD, n»jYT, ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt, yÓHÓï\ øÏc˛sY, uÛÑs¡‘Y, #·\|ü‹sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T. ìsêà‘·: Ádüe+‹, sêCŸ dü+^‘·+, <äs¡Ùø£‘·«+: nì˝Ÿ >√|æ¬s&ç¶. Øôd+{Ÿ >± e#˚à #ê˝≤ eT+~ |òæ˝Ÿà y˚Tø£sY‡.. Áb˛yÓ÷\‘√ Áù|ø£å≈£î\≈£î ª_ôdÿ{Ÿµ y˚sTT≥+ $÷<˚ |üP]Ô <äèwæº ô|&ÉT‘·THêïs¡T...ø±˙ ‘·sê«‘· Áb˛yÓ÷≈£î ‘·>∑Z d”Hé dæìe÷˝À ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√e≥+ ˝Ò<äT. >∑‘·+˝À yÓ’≈£î+sƒ¡bÕ[ ∫Á‘·+‘√ |ü\ø£]+∫q <äs¡Ù≈£î&ÉT á kÕ] Á¬ø’yéT ø±yÓT&û n+≥÷ eTs√kÕ] eTT+<äT≈£î e#êÃ&ÉT. nsTT‘˚ Á¬ø’yéT øÏ ô|<ä›>± Hê´j·T+ #˚j·Tø£b˛sTTHê,ø±yÓT&ûøÏ zπø nì|æ+#ê&ÉT...ñqï+‘·˝À ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt ‘√ q$«+#ê&ÉT. n‘·ì bòÕ´Hé‡ ≈£î u≤>± á dæìe÷ d”«{Ÿ ª_ôdÿ{Ÿµ. n•«Hé (ns¡$+<é ø£èwüí), ∫{Ϻ sêE(yÓHÓï\ øÏc˛sY) eT+∫ Áô|+&é‡. M]<ä›s¡÷ z s√E ‘·eT u≤dt \T(n»jYT,s¡|òüTT)ô|’ $düT¬>‹Ôb˛sTT...yê]ì #·+bÕ\ì nqT≈£î+{≤s¡T. n+<äTø√dü+ cÕ&√(n©)øÏ düTbÕ] ÇkÕÔs¡T. nsTT‘˚ á˝À>± s¡|òüTT eTs¡¶sY ne⁄‘ê&ÉT. <ë+‘√ Ä eTs¡¶sY n•«Hé,∫{Ϻ sêE\ ô|’ |ü&ÉT‘·T+~. á πødüT qT+∫ MfiË¢<ä›s¡T m˝≤ ‘·|æŒ+#·T≈£îì ndü\T Vü≤+‘·≈£î\TqT m˝≤ |ü{Ϻ+∫ ãsTT≥|ü&ܶs¡qï<˚ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ dæìe÷ #·÷&Ü*‡+<˚. |tà ...Ç~ ª_ôdÿ{Ÿµ e÷Á‘·y˚T.. (]eP´) V”≤s√ eTs¡¶sY πødüT˝À Çs¡T≈£îÿb˛e≥+...<ëì qT+∫ ãsTT≥|ü&É≥+ nH˚~ Á¬ø’yéT ø±yÓT&û C…qsY ˝À e#˚à ∫Á‘ê\øÏ ø=‘·Ô bÕsTT+{Ÿ @$÷ ø±<äT. ø±˙ bÕ‘· bÕsTT+{Ÿ ì ø=‘·Ô>± #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. ôd’ºsTT{Ÿ >± ø±¢dæø˘ H˚πswüHé ˝À kÕ–q á ∫Á‘·+ ø£<∏ä bÕ‘· H˚πswüHé ˝ÀH˚ kÕ>∑≥+‘√ #ê˝≤ Áô|&ç≈£îºãT*>± e÷] Çã“+~>± ñ+≥T+~. n˝≤π> Ç˝≤+{Ï düu…®≈£îº\≈£î ∫e]<ëø± düôdŒHé‡ yÓTsTT+f…’Hé #˚j·T≥+ nH˚~ eTs√ ø°\ø±+X¯+. nB á dæìe÷˝À $Tôd’‡+~. nsTT‘˚ ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt ..sê¬ø{Ÿ >± #˚dæq ø±yÓT&û á ˝ÀbÕ\ì ø=+‘·es¡≈£L <ë#·>∑*–+~. eTTK´+>± |üs¡eT s={°Hé >± e÷]q ¬ø’¢e÷ø˘‡ øÏ ÁbÕD+ b˛kÕ&ÉH˚ #ÓbÕŒ*. á dæìe÷≈£î eTs√ yÓTÆqdt..k˛¢ H˚πswüHé... ø£<∏ä˝À ñqï y˚>∑+ ...ø£<∏äq+˝À ø=s¡e&ç+~. q{°q≥T˝À¢ ns¡$+<é ø£èwüí u≤>± #˚kÕ&ÉT. n»jYT ≈£L&Ü u≤>∑THêï&ÉT. ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt...q$«+#˚ Á|üj·T‘·ï+˝À dü¬ø‡dt nj·÷´&ÉT. V”≤s√sTTHé..#Ój·T´{≤ìøÏ @$÷ ˝Ò<äT ø±ã{Ϻ >±¢eTsY &Ü˝Ÿ >±H˚ $T–*+~. <äs¡Ù≈£î&˚ ..dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT nsTTHê dü+^‘· |üs¡+>± C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√˝Ò<äT. Ø]ø±]¶+>¥ e÷Á‘·+ u≤>∑T+~. dæìe÷ #·÷düTÔqï+‘·ùd|üP m&ç≥sY $÷<ä ø√|ü+ edü÷ÔH˚ ñ+≥T+~. f…øÏïø£˝Ÿ >± m+<äT≈£î C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√˝Ò<√ ‘Ó*j·T<äT ø±˙ dæìe÷˝À *+|t dæ+ø˘ »s¡>∑˝Ò<äT. n~ düŒwüº+>± Á|ür d”Hé ˝Àq÷ ‘Ó*dæb˛‘·÷+≥T+~. ô|ò’q˝Ÿ >± á ª_ôdÿ{Ÿµ ì πøe\+ ‘ê>∑TuÀ‘·T s¡y˚Twt ø±yÓT&û ø√dü+ #·÷&Ü*. {°»sY #·÷dæ >=|üŒ Á¬ø’yéT ø±yÓT&û #·÷<ë›eTì |òæø˘‡ nsTT‘˚ e÷Á‘·+ mø£‡ô|πøºwüHé‡ #˚ùdÔ ..<ëìøÏ ‘·>∑Z πs+õ˝ÀH˚ ìsêX¯ m<äTsö‘·T+~. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ á dæìe÷ ]©CŸ ø±≈£î+&Ü ñ+fÒ u≤>∑T+&˚~.

e+o ô|’&ç|ü*¢ -sê+#·s¡DY ø±+_H˚wüHé˝À edüTÔqï ªme&ÉTµ ∫Á‘·+˝À n\T¢ ns¡T®Hé q{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á HÓ\ 12e ‘˚Bq ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ yÓ\¢&Ó’+~. Ç+<äT˝À n\T¢ ns¡T®HébÕÁ‘· ù|s¡T dü‘·´. |üesY|òü⁄˝Ÿ b˛©dt Ä|ò”düsY bÕÁ‘·˝À ø£ì|ü+#·qTHêï&ÉT. ªme&ÉTµ˝À sê+#·s¡DY V”≤s√>±, X¯è‹Vü‰düHé\T, nMT C≤ø£‡Hé\T V”≤s√sTTqT¢>± q{Ï+#·>± n\T¢ ns¡T®Hé |ü~ìeTTcÕ\T ¬>dtº s√˝Ÿ˝À ø£ì|æ+#·qTHêï&ÉT. Ä |ü~ìeTTcÕ\ bÕÁ‘·˝À ≈£L&Ü n\T¢ ns¡T®Hé >∑Ts¡TÔ+&˚ bÕÁ‘·˝À b˛wæ+#·&É+ $X‚wü+. n\T¢ ns¡T®Hé düs¡düq eTs√kÕ] ø±»˝Ÿ q{Ïk˛Ô+~. nsTT‘˚ M]<ä›s¡÷ ¬>dtºs√˝Ÿ b˛wædüTÔqï|üŒ{Ïø° ø£<∏ä M]‘√H˚ yÓTT<ä\e⁄‘·T+<äì düe÷#ês¡+. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘êìï <˚$lÁ|ükÕ<é n+~düTÔHêï&ÉT. sê+#·s¡DY ø£èwüíe+o <äs¡Ùø£‘·«+˝À ˇø£ ∫Á‘êìøÏ Á^Hé dæ¬>ï˝Ÿ Ç#êÃ&ÉT. eTs√yÓ’|ü⁄ n\T¢ ns¡T®Hé ªπsdüT>∑TÁs¡+µ wüO{Ï+>¥˝À _J>± ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚!

|òæÁãe] 12q MTsêC≤dæàHé ô|[fl dü˝≤àHéô|’H˚ ÄX¯\T ø£˝≤´DYsêyéT düs¡düq ªø£‹Ôµ, eT+#·TeTH√CŸ düs¡düq $TdüºsY H√øÏj·÷ V”≤s√sTTHé düHê U≤Hé neø±XÊ\ ø√dü+ n+‘ê #·TfÒº dæ+~. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ ˇø£Áf…+&ÉT dæìe÷\T #˚dæ+~. dæìe÷˝ÒM Ä<äs¡D bı+<ä˝Ò<äT. u≤©e⁄&é≈£î yÓ[¢b˛sTT+~. u≤©e⁄&é˝À dü˝≤àHé U≤Hé düs¡düq q{Ï+#˚ neø±XÊìï kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. ªkÕº*Héµ Øy˚Tø˘>± ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï ª»j·TVü≤Àµ˝À dü˝≤àHé düs¡düq q{Ïk˛Ô+~. Ä dæìe÷ Ç+ø± Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sê˝Ò<äT. n|ü⁄Œ&˚ düHêU≤Hé _J nsTTb˛sTT+~.

ªne÷àsTT u≤>∑T+~µ‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq eTT<äT›>∑TeTà MTsêC≤dæàHé. á∫Á‘·+ ‘·s¡Tyê‘· |üesYkÕºsY |üeHé ø£˝≤´DY‘√ ª>∑T&ÉT+u≤ X¯+ø£sYµ˝À »‘·ø£{Ϻ Væ≤{Ÿ ø=fÒºdæ+~. ‘·s¡Tyê‘· es¡Tdü>± {≤©e⁄&é˝À uÛÑÁ<ë, sêsêE, eTVü‰s¡~∏, j·TeT>√\ eT∞¢ yÓTT<ä˝…’+~, >√]+{≤≈£î ∫Á‘ê\˝À q{Ï+∫+~. {≤©e⁄&é˝ÀH˚ ø±>∑ ‘·$Tfi¯+, eT\j·÷fi¯+, ø£qï&É, ∫Á‘ê\˝À q{Ïdü÷Ô |ü\T Á|üX¯+dü\T n+<äT≈£î+~. 2004˝À eT\j·÷∞ ∫Á‘·+ ªbÕ<äyéT ˇqTï: ˇs¡T $˝≤|üyéTµ˝À MTsêC≤dæàHé q≥q≈£î >±qT C≤rj·T ñ‘·ÔeTq{Ï nyês¡T¶ n+<äT≈£î+~. nq+‘·s¡+ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î <ä÷s¡yÓTÆq|üŒ{Ïø° yÓ÷ø£å e+{Ï Vü≤s¡sY ∫Á‘·+‘√ eTs√kÕ] |ü\ø£]+∫+~. á eTT<äT›>∑TeTà nì˝ŸC≤Hé f…Æ≥dtqT $yêVü≤+ #˚düTø√qT+~. nì˝Ÿ <äTu≤jYT˝À kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. |òæÁãe] 12q Á‹y˚+Á&É+˝À $yêVü≤+ #˚düTø√qT+~.

n+&És¡‡Hé ù|s¡T $q˝Ò<˚..: nÁ|òæ~ nqTwüÿ‘√ ø√V”≤¢ &˚{Ï+>¥..! ‘·q ]ø±s¡T¶qT #Ó]ù|dæq n+&És¡‡Hé ù|s¡T ‘êHÓ|ü⁄Œ&ÉT $q˝Ò<äì bÕøÏkÕÔHé Ä˝Ÿ sö+&ÉsY cÕVæ≤<é nÁ|òæ~ #ÓbÕŒ&ÉT. q÷´õ˝≤+&é »≥Tº Ä≥>±&ÉT ø=¬s n+&És¡‡Hé n+‘·sê®rj·T eH˚¶ #·]Á‘·˝À y˚>∑e+‘·yÓTÆq X¯‘·ø±ìï |üP]Ô #˚dæ dü]ø=‘·Ô Á|ü|ü+#· ]ø±s¡T¶qT düèwæº+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ s√Eq ø°«Hé‡{ÖHé y˚~ø£>± »]–q eT÷&√ eH˚¶ e÷´#Y˝À Ä‹<∏ä´ q÷´õ˝≤+&é #˚‹˝À |üsê´≥ø£ yÓdæº+&ûdt »≥Tº ∫‘·TÔ∫‘·TÔ>± z&çb˛sTT+~. øÏMdt ÁøϬø≥sY ø=πs Ä+&És¡‡Hé Äø±X¯y˚T Vü≤<äT›>± #Ó\πs– πøe\+ 47 ã+‘·T˝À¢ 131 |üs¡T>∑T\ düTHê$÷ düèwæº+#ê&ÉT. |òü*‘·+>± øÏMdt 21 zes¡¢˝À Hê\T>∑T $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 283 |üs¡T>∑T\ uÛ≤Ø k˛ÿs¡T #˚dæ+~. Ä+&És¡‡Hé 47 ã+‘·T˝À¢ 14 bò˛s¡T¢, Äs¡T dæø£‡s¡¢‘√ 131 |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. ø±>±, es¡¸+ ø±s¡D+>± 50 zes¡¢ e÷´#YqT 21 zes¡¢≈£î ≈£î~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ 284 |üs¡T>∑T\ $»j·T\ø£å´+‘√ ã]˝ÀøÏ ~–q yÓdæº+&ûdt »≥Tº.. 21 zes¡¢˝À πøe\+ 124 |üs¡T>∑T\T e÷Á‘·y˚T #˚j·T>∑*–+~. ¬øôdºHé &˚«Hé Áu≤y√ e÷Á‘·y˚T 56 |üs¡T>∑T\‘√

{≤|t f…Hé ôd+#·Ø Ms¡T\T Mπs..

|üsê«˝Ò<äì|æ+#ê&ÉT. $T>∑‘ê u≤´{Ÿ‡yÓTHé\T ô|<ä›>± sêDÏ+#·˝Ò<äT. B+‘√ øÏMdt ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ Äs¡+uÛ≤ìï 159 |üs¡T>∑T\ uÛ≤Ø $»j·T+‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫q≥ºsTT+~. e÷´Hé Ä|òt ~ e÷´#Y nyês¡T¶qT n+&És¡‡Hé ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. B+‘√ 5 eH˚¶\ dæØdt 1`1‘√ düeTyÓTÆ+~. ¬s+&√ eH˚¶ es¡¸+ ø±s¡D+>± s¡<ä›sTT+~. eTs√ ¬s+&ÉT eT´#Y\T $T–* ñHêïsTT.

n+&És¡‡Hé (q÷´õ˝≤+&é)` 36 ã+‘·T˝À¢ ôd+#·Ø (131) ` 2014˝À yÓdæº+&ûdt ô|’q nÁ|òæ~ (bÕø˘) ` 37 ã+‘·T˝À¢ ôd+#·Ø (102) ` 1996˝À l\+ø£ ô|’q uÖ#·sY (<äøÏåD≤Á|òæø±) ` 44 ã+‘·T˝À¢ ôd+#·Ø (147) ` 2006˝À õ+u≤uÒ« ô|’q ˝≤sê (yÓdæº+&çdt) ` 45 ã+‘·T˝À¢ ôd+#·Ø (117) ` 1999˝À ã+>±¢<˚XŸ ô|’q nÁ|òæ~ (bÕøÏkÕÔHé) ` 45 ã+‘·T˝À¢ ôd+#·Ø (102) ` 2005˝À uÛ≤s¡‘Y ô|’q ¬s’&ÉsY (q÷´õ˝≤+&é) ` 46 ã+‘·T˝À¢ ôd+#·Ø (104) ` 2014˝À yÓdæº+&ûdt ô|’q »j·Tdü÷s¡´ (l\+ø£) ` 48 ã+‘·T˝À¢ ôd+#·Ø (134) ` 1996˝À bÕøÏkÕÔHé ô|’q zÁ_j·÷Hé (◊sê¢+&é) ` 50 ã+‘·T˝À¢ ôd+#·Ø (113) ` 2011˝À Ç+>±¢+&é ô|’q ø√V”≤¢ (uÛ≤s¡‘Y) ` 52 ã+‘·T˝À¢ ôd+#·Ø (100) ` 2013˝À ÄÅùdº*j·÷ ô|’q nÁ|òæ~ (bÕøÏkÕÔHé) ` 53 ã+‘·T˝À¢ ôd+#·Ø (124) ` 2010˝À ã+>±¢<˚XŸ ô|’q

eTT+u…’: uÛ≤s¡‘· kÕºsY u≤´≥T‡yÓTHé $sê{Ÿ ø√V”≤¢ πøe\+ ‘·q≈£î ùdïVæ≤‘·T&ÉT e÷Á‘·y˚Tqì, ‘êeTT &˚{Ï+>¥ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì nqTwüÿ X¯s¡à n+{À+~. ø√V”≤¢ ` nqTwüÿ\ eT<Ûä´ Áù|eT, &˚{Ï+>¥ n+≥÷ >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|ædüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç{°e\ M]<ä›s¡T ø£*dæ z n&É«¬s’ºCŸyÓT+{Ÿ˝À ø£ì|æ+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· qT+&ç yê] eT<Ûä´ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\T @s¡Œ&ܶj·T≥. ø=+‘·ø±\+>± nqTwüÿ, $sê{Ÿ\T &çqïsY, &˚{Ï+>¥, ˝≤+>¥ Á&Ó’yé\‘√ >∑&ÉT|ü⁄‘·T qï≥T¢>± $÷&çj·÷˝À CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. Bìô|’ Ç{°e\ z Ç+≥s¡÷«´˝À nqTwüÿ X¯s¡à düŒ+~+∫+~. ø√V”≤¢ ‘·q≈£î eT+∫ $TÁ‘·T &Éì #Ó|æŒ+~. n‘·qT eTT+u…’˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ‘·qqT #·÷ùd+<äT≈£î ekÕÔ&Éì n+^ø£]+∫+~. ø√V”≤¢‘√ &˚{Ï+>¥: ø£*ùd+<äTø=düTÔHêï&Éì nqTwüÿ ‘êqT ø√V”≤¢‘√ &˚{Ï+>¥ #˚j·T˝Ò<äì, ‘·eT eT<Ûä´ ùdïVü≤ dü+ã+<Ûä+ e÷Á‘·+ s√E s√E≈£î ô|s¡T>∑T‘√+<äì, n‘·qT eTT+u…’˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ‘·qqT #·÷ùd+<äT≈£î ekÕÔ&Éì, ùdïVü≤ dü+ã+<ÛëìøÏ $T+∫ eTπs dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì nqTwüÿ n+{À+~. ø±>±, >∑‘·+˝À uÀ˙ ø£|üPsY ‘·qj·TT&ÉT ns¡T®Hé ø£|üPsY, s¡DMsY dæ+>¥\‘√ nqTwünø£ X¯s¡à &˚{Ï+>¥ u≤©e⁄&√¢ |ü‘êø£ o]¸ø£˝À¢ ì*∫+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø√V”≤¢‘√ nqTwüÿ ]˝ÒwüHé Vü‰{Ÿ {≤|æø˘>± e÷]+~.

>√|”#·+<éô|’ s¡>∑T\T‘·Tqï C≤«\ q÷´&Ûç©¢: u≤´&çà+≥Hé C≤rj·T ø√#Y >√|æ#·+<éqT u≤´&çà+≥Hé Áø°&Üø±]DÏ >∑T‘êÔ C≤«˝≤ e~˝Ò≥T¢ ˝Ò<äT. düeTj·T+ ∫øÏÿq|ü⁄Œ&É˝≤¢ Äj·Tqô|’ C≤«˝≤ >∑T‘êÔ $s¡T#·T≈£î|ü&ÉT‘·÷H˚ ñHêïs¡T. ‘êC≤>± C≤rj·T ø√#Y |ü⁄˝…¢\ >√|”#·+<éô|’ u≤´&çà+≥Hé ô|ò’sY Áu≤+&é >∑T‘êÔ C≤«\ eTs√kÕ] ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. ãT<Ûäyês¡+ z {°M #êq˝Ÿ‘√ e÷{≤¢&çq C≤«\ >√|” düeTs¡úe+‘·yÓTÆq &ÉãT˝Ÿ‡ ø√#Y ø±<äì yê´U≤´ì+∫+~. n‘·ì kÕúq+˝À ì|ü⁄DT&Ó’q &ÉãT˝Ÿ‡ ø√#YqT ìj·T$T+#ê\ì u≤´&çà+≥Hé nk˛dæ j˚TwüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ (u≤jYT)qT ø√]+~. ˝Ò≈£î+fÒ >√|” e<ä› ‘êqT •ø£åD rdüTø√qì düŒwüº+ #˚dæ+~. Çø£ ‘·qô|’ edüTÔqï $eTs¡Ù\≈£î Ä≥rs¡T‘√H˚ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘êqì ‘Ó*|æ+~. >√|”#·+<éqT M&Éì ˙&É ô|ò’sY Áu≤+&é C≤«˝≤ >∑T‘êÔ >∑‘·+˝À ‘·qô|’ u≤jYT

ìùw<Ûä+ $~Û+#·&ÜìøÏ dæ<ä∆|ü&çq düeTj·T+˝À ≈£L&Ü C≤«˝≤ >∑T‘êÔ >√|”#·+<éô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘·qô|’ u≤jYT Á|ü‹bÕ~+∫q J$‘· ø±\+ ìùw<Ûä+ô|’ >√|”#·+<é m+<äT≈£î H√s¡T $|üŒ&É+ ˝Ò<äì ÄyÓT n&ç>±s¡T. e÷J ø√#Y\T Ä]|òt, $eT˝Ÿ ãVæ≤s¡+>∑+>± e÷{≤¢&Üs¡ì, $eT˝Ÿ ã+>± ;{Ÿ‡ ø√#Y>± e´eVü≤]+#ês¡ì, $eT˝Ÿ ≈£L&Ü Á|üø£≥q #˚XÊs¡ì, yês¡T e÷{≤¢&çq |ü⁄Œ&ÉT >√|”#·+<é m+<äT≈£î e÷{≤¢&É&É+ ˝Ò<äì ÄyÓT nqï≥T¢ |æ{Ï◊ yêsêÔ dü+düú ‘·q ø£<∏äq+˝À ‘Ó*|æ+~. >√|”#·+<é ‘·q nø±&É$÷øÏ e÷Á‘·y˚T ø√#Y>± e´eVü≤ ]düTÔHêïsê, yÓTT‘·Ô+ <˚XÊìøÏ ø√#Y>± e´eVü≤]düTÔHêïsê nì C≤«˝≤ n&ç>± s¡T. C≤«˝≤ qTe⁄« #˚dæ+~ ‘·|üŒì >√|” #·+<é #Ó|üŒe#·TÃqì, z yÓ’K] rdüTø√ yê\ì, m+<äT≈£î e÷{≤¢&É&É+ ˝Ò<äì ÄyÓT nHêïs¡T.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

3rd jan 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you