Page 1

website:www. anthimateerpu.com

RNI .NO. APTEL/2008/25685

POSTAL LICENCE No. H/SD/427/2012-14

email: anthimateerpudaily@gmail.com

>∑T+&ÓH=|挑√ ÄdüŒ‹Á ˝À #˚]q eTTcÕs¡|òt

d”m+‘√ ñ<√´>∑d+ü |ò÷ü \ #·s\á T ø=*øÏÿ e#˚à neø±X¯+

ÇkÕ¢e÷u≤<é: <˚XÁ¯ <√Vü≤+ H˚s+¡ øπ düT $#ês¡D≈£î ás√E Hê´j·TkÕúq+˝À Vü‰»s¡Tø±e\dæq bÕøÏkÕúHé e÷J n<Û´ä ≈£îå &ÉT eTTcÕs¡|tò >∑T+&ÓH=|挑√ ÄdüŒÁ‹˝À #˚sês¡T. ø√s¡Tø¬º fi¯ó+Ô &É>± <ë]˝À Äj·Tq #Ûêr˝À H=|æŒ >∑T]+∫ |òsæ ê´<äT #˚jT· &É+‘√ yÓ+≥H˚ ÄsYà&é bò˛s¬ ‡dt ø±]¶j÷· \J ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T.

s¡+>±¬s&ç¶ dü+|ü⁄{Ï :6

ôV’≤<äsêu≤<é: eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√ ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ H˚‘·\ #·s¡Ã\T ø=*øÏÿ e#˚à neø±XÊ\T ø£ìŒdüTÔHêïsTT. 27 XÊ‘·+ eT<Ûä´+‘·s¡uÛÑè‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ n+^ø£]+#˚ Ä˝À#·q˝À ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

dü+∫ø£: 126

m&ç≥sY : e\÷¢sT¡ |Á kü Õ<é ≈£îe÷sY

X¯óøÁ y£ ês¡e≠ 03-1` 2014

|ù J\T : 4

yÓ\ s¡÷.1/`

ne÷à.. Hêqï..>∑Ts¡Te⁄.. ùdïVæ≤‘·T˝Ò! düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï mHém+&û #ê]{°dt n~ÛH˚‘· ìC≤eTTB›Hé

ìC≤eTTB›HéqT n_Ûq+~düTÔqï \j·THé‡ ø£¢uŸ Á|ü>∑‹ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ >∑es¡ïsY X¯s¡‘Yu≤ãT, düuÛÑT´\T

dü‘êÿs¡ düu˝ÑÛ À ìC≤eTTB›Hé mHém+&û ùde\ô|’ \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä|òt HÓ\÷¢s¡T Á|ü>∑‹ &çÁdæºø˘ >∑es¡ïsY Á|üX¯+dü Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ \j·THé‡ ø£¢uŸ HÓ\÷¢s¡T Á|ü>∑‹ n+<ä]ø° dü÷Œ¤]Ô HÓ\÷¢sT¡ , »qe] 2 (n+‹eTrs¡TŒ Á|ü‹ì~Û): ª‘êqT á dü‘êÿsêìøÏ ns¡TΩ&çì ø±qì.. BìøÏ ne÷à.. Hêqï.. >∑Ts¡Te⁄.. &Üø£ºs¡T¢.. ùdïVæ≤‘·T˝Ò ns¡TΩ\ìµ mHém+&û #ê]{°dt n~ÛH˚‘· düj·T´<é ìC≤eTTB›Hé ù|s=ÿHêïs¡T. HÓ\÷¢sT¡ q>∑s+¡ ˝Àì s¡+>∑Hêj·T≈£î\ù|≥ Äs¡´yÓX’ ´¯ ãT*j·THé eTs¡Ã+{Ÿ‡

Vü‰\T˝À ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä|òt HÓ\÷¢s¡T Á|ü>∑‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À mHém+&û #ê]{°dt n~ÛH˚‘· düj·T´<é ìC≤eTTB›Hé≈£î |òüTqdü‘êÿs¡ düuÛÑ »]–+~. á düu˝ ÑÛ À eTTK´n‹~∏>± \j·THé‡ ø£u¢ Ÿ Ä|òt HÓ\÷¢sT¡ Á|ü>‹∑ &çÁdæºø˘ >∑es¡ïsY $.X¯s¡‘Yu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü|ü+#·+˝Àì nìï \j·THé‡

‘Ó\+>±D _\T¢≈£î ìs¡düq>± $<ë´]ú CÒ@d” Ä+<√fi¯q HÓ\÷¢sT¡ , »qe] 2 (n+‹eTrs¡TŒ Á|ü‹ì~Û): nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq+<äT≈£î ìs¡düq>± $<ë´]ú CÒ@d” Hêj·T≈£î\T Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. q>∑s¡+˝Àì MÄsYd” ≈£L&É*˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´]ú CÒ@d” Hêj·T≈£î\T |æ.eT<ÛäTu≤ãT e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ yÓ + ≥H˚ π ø +Á<ä Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ‘Ó \ +>±D _\T¢ q T ñ |üd+ü Vü≤]+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. ø√{≤¢~ eT+~ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\qT s¬ +&ÉT>± N˝ÒÃ+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#˚ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\qT ≈£L&Ü sêÁwüº+˝À ‹s¡>∑˙j·TuÀeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Çø£HÓ’Hê d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚dæ düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T |ü\ø±\ì ø√sês¡T. á Ä+<√fi¯q˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä $<ë´]ú CÒ@d” Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£≥sêe⁄, Hê>∑sêE, ∫s¡+J$, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

MÄsYd” ôd+≥sY˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚düTÔqï düyÓTÆø±´+Á<Ûä $<ë´]ú Hêj·T≈£î\T

πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« rs¡T≈£î ;CÒ|” ìs¡düq HÓ\÷¢sT¡ , »qe] 2 (n+‹eTrs¡TŒ Á|ü‹ì~Û): øπ +Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ düsêÿs¡T kÕ<Ûës¡D, eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ yÓ÷düT+Ô &É&Üìï uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ Hêj·T≈£î\T ìs¡düq e´ø£Ô+ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. q>∑s+¡ ˝Àì >±+BÛu§eTà e<ä› >∑Ts¡Tyês¡+ ;CÒ|” Hêj·T≈£î&ÉT $T&É‘\ · s¡yT˚ wt Ä<Û«ä s¡´+˝À ìs¡dqü ø±s¡´Áø£e÷\T »]>±sTT. nq+‘·s+¡ Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ ù|<ä Á|ü»\ HÓ‹qÔ ô|qTuÛ≤s¡+ yÓ÷k˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. s√p @<√ˇø£ e+ø£ #·÷|æd÷ü Ô ì‘ê´edüs¡ <Ûsä \ ¡ qT ne÷+‘·+ ô|+#˚k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üdTü ‘Ô +· ô|]–q <Ûsä \ ¡ ‘√H˚ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï Á|ü»\ HÓ‹Ôq >±´dt dæ*+&És¡Tô|’ 25 s¡÷bÕj·T\qT @ø£+>± ô|+#˚j·T&É+ m+‘·es¡≈£î Hê´j·TeTì Á|ü•ï+#ês¡T. ô|+∫q >±´dt <Ûsä \ ¡ qT yÓ+≥H˚ ‘·–+Z #ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò≈î£ +fÒ ‘·eT bÕغ Ä<Û«ä s¡´+˝À Ä+<√fi¯q\T, ìs¡dqü \T #˚|{ ü ≤º*‡ edüT+Ô <äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç{°e\ »]–q Hê\T>∑T sêÁcÕº\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ |òüTÀs¡+>± z&çb˛sTTHê ãT~∆sê˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. á Ä+<√fi¯q˝À ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T ø±≈£î $»j·T\øÏàå , Jes¡‘ï· + ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£¢uŸ\ ø£Hêï HÓ\÷¢s¡T˝Àì \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä|òt HÓ\÷¢s¡T Á|ü>∑‹ n+<ä]ø° dü÷Œ¤]Ô>± ì\TdüTÔ+<äì Á|üX¯+dæ+#ês¡T. HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝À n‹‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À m≈£îÿeeT+~øÏ ‘·qe+‘·T düV‰ü j·T, düV≤ü ø±sê\T n+~düTqÔ ï mHé m +&û n~Û H ˚ ‘ · ìC≤eTTB› H é q T ø=ìj· ÷ &Üs¡ T . Á|ü | ü + #· + ˝ÀH˚ ìC≤eTTB›Hé ˝≤+{Ï eTìwæ uÛÑ÷‘·<ä›+˝À #·÷dæHê ø±qsês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT≈£î \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä|òt HÓ\÷¢s¡T Ä<Ûä«s¡´+˝À dü‘êÿs¡+ #˚j·T&Éy˚T ì<äs¡ÙqeTì nHêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À 127 yÓT&çø£˝Ÿ ø±´|ü⁄\T ìs¡«Væ≤+∫ Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ nìïesêZ\ Á|ü»\≈£î ñ∫‘·+>± yÓ<’ ´ä ùde\T n+~+#·&+É ‘·qø¬ +‘√ dü+‘√wüøs£ +¡ >± ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ù|<ä Á|ü»\≈£î ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´ùde\T n+~+#·&É+‘√bÕ≥T ;|”, wüß>∑sY |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eT+<äT\T n+<äCÒj·T&É+ ≈£L&Ü n_Ûq+<ä˙j·TeTì Á|üX¯+dæ+#ês¡T. n˝≤π> mHém+&û #ê]{°dt HÓ\ø=*Œ n‹ ‘·≈£îÿe

düuÛÑ≈£î Vü‰»¬s’q Á|ü»\T düeTj·T+˝À 90 eT+~ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&çq |òTü q‘· ≈£L&Ü ìC≤eTTB›Høπé <äøÏÿ+<äì ø=ìj·÷&Üs¡T. n˝≤π> q>∑s¡+˝Àì z Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À ¬s+&˚fi¯ó¢>± 500 eT+~ |æ\¢\≈£î ñ∫‘·+>± |ü⁄düÔø±\T n+<äCÒXÊs¡ì nHêïs¡T. B+‘√bÕ≥T Ç+≥sY #·~y˚ z $<ë´]úøÏ ñ∫‘·+>± $<ë´uÀ<Ûqä #˚d÷ü Ô n+<ä]ø° Ä<äsÙ¡ +>± ì*#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s+¡ mHém+&û #ê]{°dt n~ÛH˚‘· ìC≤eTTB›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ùde nH˚~ &ÉãT“‘√ ø=q˝ÒeTì.. Vü≤è<äjT· +˝À qT+∫ |ü⁄fÒº Áù|eT e÷Á‘·yT˚ qì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À \j·THé‡ ø£¢uŸ Á|ü>∑‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT mdt&ç ‘êEB›Hé, ø±s¡´<ä]Ù mdt@ s¡dü÷˝Ÿ, Áf…»s¡sY πøM düTu≤“sêe⁄, \j·THé‡ ø£¢uŸ HÓ\÷¢s¡T Á|ü‹uÛÑ n<Ûä´≈£åî&ÉT sê»#·+Á<äX‚KsY, ôdÁø£≥Ø $.l<ÛäsY, Áf…»s¡sY |æ.≈£îe÷s¡kÕ«$T, \j·THé wüØ|òt, \j·THé C≤|òüsY, \j·THé Ädæ|òtbÕcÕ, ø√#Ó’s¡àHé \j·THé m+.sê<Ûëø£èwüí, \j·THé l<ÛäsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª>±´dtµ ô|+|ü⁄ô|’ uÛÑ>∑TZeTqï {°&û|”

mHém˝ŸÄsY02: >±´dt dæ*+&És‘¢¡ √ ìs¡dqü ‘Ó*j·TCÒdTü qÔ ï {°&û|” eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£î\T HÓ\÷¢sT¡ , »qe] 2 (n+‹eTrs¡TŒ Á|ü‹ì~Û): ô|]–q >±´dt <Ûsä ≈¡ î£ ìs¡düq>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£î\T uÛÑ>∑TZeTHêïs¡T. q>∑ s ¡ + ˝Àì >±+BÛ u §eTà e<ä › >∑ T s¡ T yês¡ + {° & û | ” õ˝≤¢ eTVæ ≤ fi≤ Hêj·T≈£îsê\T, e÷J #Ó’sY|üs¡‡Hé ‘êfi¯¢bÕø£ nqTsê<Ûä Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± {Ï.nqTsê<Ûä e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ndü˝Ò ô|]–q ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï kÕe÷q´, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\≈£î >±´dt <Ûäs¡qT eT]+‘· ô|+#·&É+ <ës¡TDeTì Äs√|æ+#ês¡T. #·eTTs¡T ø£+ô|˙\T Ä<ëj·T+˝À ñHêï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ >±´dt <Ûäs¡qT

πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚düTÔqï {°&û|” Hêj·T≈£îsê\T nqTsê<Ûä, ‘·~‘·s¡T\T ô|+∫+<äì $eT]Ù+#ês¡T. πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü»˝Ò ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì nqTsê<Ûä ù|s=ÿHêïs¡T. ô|+∫q >±´dt <Ûäs¡qT ‘·–Z+#·≈£î+fÒ ‘·eT bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q\qT rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ U≤∞ >±´dt dæ*+&És¡¢qT HÓ‹Ôq ô|≥Tºø=ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á Ä+<√fi¯q˝À {°&û|” eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£î\T, \ø£åàeTà, yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î&ÉT eTTq«sYu≤cÕ, C≤|òüsY, &ç.düT<Ûëø£sY, eT+&É\ sêeTj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\T düyTÓ øÆ ´£ +˝ÀHê? Ä+<√fi¯q #˚dTü qÔ ï ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T

ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , »qe] 2 düs¡«Á‘· sêqTqï mìïø£\ô|’ #·s¡Ã kÕ>∑ T ‘√+~. me¬ s ≥TyÓ ’ | ü ⁄ nqï<ëìô|’ eT\¢ > ∑ T ˝≤¢ \ T kÕ>∑T‘·THêïsTT. düyÓTÆø±´+Á<Ûä˝ÀH˚ mìïø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ø=+<äsT¡ .. ¬ s +&É T sêÁcÕº ˝ À¢ q ÷ mìïø£ \ T ø=qkÕ>∑ T ‘êj· T ì eT]ø=+<ä s ¡ T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. @ sêÁcÕºìøÏ mìï kÕúHê\T ekÕÔj·Tqï<ëìô|’

≈£L&Ü ˝…ø£ÿ\T y˚düT≈£î+≥THêïs¡T. e#˚ à HÓ ˝ ÄKs¡ T ˝À kÕs¡ « Á‹ø£ mìïø£ \ q>±sê yÓ ÷ >∑ q Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î mìïø£\ ø£$TwüHé rÁe ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥Tº Vü ≤ dæ Ô q ˝À »s¡ T >∑ T ‘· T qï |ü]D≤e÷\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïsTT. e#˚à HÓ\ ¬s+&√ yês¡+˝À ¬s’˝Ò« u&Ó ® { Ÿ , π ø +Á<ä z{≤Hé nøö+{Ÿ ã&Ó ® ≥ ¢ q T bÕs¡ ¢ y Ó T +{Ÿ ˝ À

ÄyÓ ÷ ~+|ü C Ò d ü T ø√e&É + , eT÷&√ yês¡ + ˝À mìïø£ \ ôw&É ÷ ´˝Ÿ Á|ü ø £ { Ï + #· & É + U≤j· T +>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. ákÕ] øπ +Á<ä mìïø£\ ø£$TwüHé eTT+<äT>±H˚ mìïø£\≈£î dü e ÷j· T ‘· Ô + ne⁄‘· T qï≥Tº düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+ yÓTT‘·Ô+ MT<ä ø=‘· Ô z≥s¡ ¢ qyÓ ÷ <ä T , nuÛ Ñ ´ +‘· s ê\ d” « ø£ s ¡ D <ä X ¯ q&ÉTk˛Ô+~. ∫e] z≥s¡¢ C≤_‘êqT

á HÓ \ 16H˚ Á|ü # · T ]kÕÔ s ¡ T . ‘·<äq+‘·s¡+ b˛*+>¥ πø+Á<ë\ m+|æ ø £ , uÛ Ñ Á <ä ‘ ê @sêŒ≥T¢ , ã+<√ãdü T Ô ‘· ~ ‘· s ¡ n+XÊ\ô|’ mìïø£ \ ø£ $ Twü H é <ä è wæ º kÕ]+#· q T+~. Ä ‘· s ¡ T yê‘· ôw&É ÷ ´˝Ÿ q T Á|ü ø £ { Ï + #· q T+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±, á kÕ] ˝Àø˘duü ÑÛ mìïø£\T Äs¡T, ˝Ò<ë @&ÉT <äX¯˝À¢ »s¡>∑qTqï≥Tº düe÷#ês¡+.


n+‹eTrs¡TŒ

dü+bÕ<äø°j·T+ düu≤Û |ü‹ kÕúq+ ø√dü+. ne÷Bà ‘·s|¡ ⁄üò q ~Ûs.Y _C…|æ ‘·s|¡ ⁄üò q. »>∑Bwt Äe÷Bà n&ÉT>∑T\T Ç˝≤.. )t :&Û©ç ¢ sêÁwüº nôd+;¢˝À ã\ ìs¡÷|üD≈£î Äe÷Bà dæ<y∆ä TÓ +Æ ~. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äjT· + Ä bÕغ myÓTà˝Ò´\‘√ eT+Á‹ dæk˛~j·÷ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ nôd+;¢ düe÷y˚X+¯ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±qT+~. kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î ã\ìs¡÷|üD »s¡>q∑ Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.ne÷Bà Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·q eT<䛑·TqT ø=qkÕ–düTqÔ ï≥Tº ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üø{ £ +Ï ∫+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêÁwüº nôd+;¢ d”Œø£sY kÕúHêìøÏ >±qT |ü\Te⁄s¡T Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. ne÷àBà ‘·s¡|òü⁄q m+mdt ~Ûs,Y _C…|æ ‘·s|¡ ⁄üò q »>∑BwteTTœ Hê$TH˚wqü T¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. nôd+;¢˝À bÕغ\ ã˝≤ã˝≤\T.. Äe÷Bà 28, ø±+Á¬>dt 8, C…&j ç T· T 1, _C…|æ 31, •s√eTDÏ nø±©<äfiŸ 1, Ç‘·sT¡ \T 1.. yÓTT‘·+Ô 70nôd+;¢ kÕúHê\T ø±>±..Á|üuTÑÛ ‘·«@sêŒ≥T≈£î y˚Tõø˘|>æò s∑ Y 36 nqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Äe÷Bà n&ÉT>∑T\T Ç˝≤.. --2012, qe+ãsY 26q ne÷Bà bÕغ øπ ÁJyê˝Ÿ Ä<Û«ä s¡´+˝À |ü⁄s¡T&ÉT b˛düT≈£î+~.. --&Û©ç s¢ êÁwüº nôd+;¢mìïø£\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À nuÛ´Ñ s¡T\ ∆ m+|æøô£ |’ uÛ≤Ø ø£dsü ‘¡ T· Ô #˚d+æ ~. Hê´j·T yê<äT\T, kÕe÷õø£y‘˚ \ Ô· T, e÷J ôd’ì≈£î\≈£î d”≥T¢ ø£*Œ+#ês¡T. 70 ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î 70 s¡ø±\ y˚Tìô|òk˛º\qT $&ÉT<ä\ #˚d+æ ~. Hê$TH˚wqü ¢ Á|üÁøÏjT· ‘·sê«‘· sêCÖ] >±¬sH¶ é ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛ´Ñ ]∆ô|’ n_Ûj÷Ó >±\T ñqï≥Tº ‘˚\&É+‘√ Ä kÕúHêìï e<äT\T≈£î+~. --e+<˚e÷‘·s¡+ ìHê<ë\T #˚j·T&É+.. >±+BÛ {À|”\qT <Û]ä +∫ >±+BÛ–]ì #ê≥T≈£îHêïs¡T --bÕغ >∑ T s¡ T Ô m+|æ ø £ ˝ Àq÷ yÓ ’ $ <Û ë ´ìï Á|ü<ä]Ù+∫+~. N|ü⁄s¡TqT m+#·T≈£îì.. n$˙‹ì, nÁø£e÷s¡Tÿ\qT düe÷C+ qT+&ç }&˚Ã<ë›eT+≥÷ Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~ --n~Û ø ±s¡ + ˝ÀøÏ sê>±H˚ 15 s√E˝À¢ »q˝Àø˘bÕ˝ŸqT neT\T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ˇø√ÿ ≈£ î ≥T+u≤ìøÏ 700 ©≥s¡ ¢ ˙]kÕÔeTì,$<äT´‘Yu≤Û s¡+ dü>±ìøÏ ‘·–kZ ÕÔeTì Vü‰MT Ç∫Ã+~. --2013, &çôd+ãsY 4q &Û©ç ¢ sêÁwüº nôd+;¢øÏ mìïø£ »s¡>±Z.. &çôd+ãsY 8q ˝…øÿÏ +|ü⁄ ø=qkÕ–+~. ne÷Bà bÕغøÏ 28 d”≥T¢ e#êÃsTT. ø±+Á¬>dt eTTK´eT+Á‹ w”˝≤BøÏå‘Yô|’ b˛{° #˚dæ 25,864 z≥¢ yÓTC≤]{°‘√ øπ ÁJyê˝Ÿ >¬ \Tbı+<ës¡T. sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î yÓTC≤]{° |òæ>∑sY 36 nqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. 8 d”≥¢‘√ ¬>\Tbı+~q ø±+Á¬>dt bÕغ eT<䛑·T Ç#˚Ã+<äT≈£î eTT+<ä T ≈£ î e∫Ã+~. π ø ÁJyê˝Ÿ Ä neø±XÊìï n+~|ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. &çôd+ãsY 28q &Û©ç ¢ sêÁwüº d”m+>± øπ ÁJyê˝Ÿ Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. eTs√ Äs¡T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\qT øπ _HÓ{˝ Ÿ ÀøÏ #˚sT¡ Ã≈£îHêïs¡T. --n~Ûø±s¡+ #˚|{ ü qºÏ eT÷&ÉT s√E˝À¢H.˚ . ˇø√ÿ ≈£î≥T+u≤ìøÏ 700 ©≥s¡¢ ˙{Ïì Çe«qTqï≥Tº Á|üø{ £ +Ï #ês¡T. »qe] ˇø£{À ‘˚B qT+&ç neT\T #˚k˛Ô+~. n˝≤π> $<äT´‘Y 400 j·T÷ì≥T¢ <ë{Ï‘˚ _\T¢ #Ó*¢+#ê*‡+<˚qì sêsTTr Á|üø£{Ï+∫+~. Ç∫Ãq yê{Ï˝À¢ s¬ +&ÉT Vü‰MT\T HÓsy¡ s˚ &¡ +É ‘√ &Û©ç ¢ sêÁwüº Á|ü»\T Äe÷Bàô|’ eT]+‘· $XÊ«kÕìï #ê≥T‘·THêïs¡T. øπ ÁJyê˝Ÿ e´øÏ>Ô ‘∑ +· .. ns¡$+<ä πøÁJyê˝Ÿ 1968, Ä>∑düTº 16e ‘˚Bq Vü≤sê´Hê sêÁwü+º ˝Àì Væ≤kÕ‡sY˝À »ìà+#ês¡T. _f…ø˘ (yÓTø±ìø£˝)Ÿ #·~yês¡T. 1992˝À ‘=* Á|üjT· ‘·ï+˝ÀH˚ ◊ÄsYmdt≈î£ m+|æøj £ ÷· ´s¡T. Ä<ëj·T|üqTï XÊK˝À C≤sTT+{Ÿ ø£$TwüqsY>± |üì#˚dæ 2006˝À sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. n$˙‹ e´‹πsø£ ñ<ä´eT+, düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ ñ<ä´eT+, »Hé˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ø√dü+ nHêïVü≤C≤¬s‘√ ø£*dæ b˛sê≥+ #˚XÊs¡T.

2

X¯óøÁ y£ ês¡e≠ 03 »qe] 2014

$<äT´‘Y düuŸ dù wº Hü \é |ô ’ ‘=\–q |Á ‹ü wü+º uÛqÑ

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ q÷´dt

>∑T‘˚<Ô ës¡T\πø n|üŒ–dü÷Ô |Á uü TÑÛ ‘·« ìs¡j í T· + ne>±Vü≤q‘√H˚ uÛ<ÁÑ ‘ä · KeTà+, »qe] 2 n+‹eT rs¡TŒ Á|ü‹ì~Û: õ˝≤¢˝Àì $<äT´‘Y düuŸùdºwüq¢ ìs¡«Vü≤Dô|’ HÓ\ø=qï Á|ü ‹ wü º + uÛ Ñ q ‘=\–b˛sTT+~. eTs√kÕ] M{Ï ìs¡ « Vü ≤ DqT >∑T‘˚Ô<ës¡T\πø n|üŒ–dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e˝Ò ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ Ä>∑dTü º qT+∫ $<äT´‘Y dü u Ÿ ùdº w ü H é \ ìs¡ « Vü ≤ Dô|’ Á|ü‹wüº+uÛÑq HÓ\ø=qï $wüj·T+ ‘Ó * dæ + <˚ . >∑ ‘ · ø=H˚ ï fi¯ ó fl>± M{Ï ìs¡«Vü≤D u≤<Û´ä ‘·\qT >∑T‘˚<Ô ës¡T\T #·÷dü÷Ô edüTHÔ êïs¡T. á @&Ü~ yê] u≤<Û´ä ‘êø±\+ |üPs¬ j Ô’ ÷· ´ø£ yê] e<ä› |ü ì #˚ d ü T Ô q ï ‘ê‘êÿ*ø£ dæ ã “+~

kıôd’{\ ° T>± @s¡Œ&˚ yê{Ï ìs¡«Vü≤D u≤<Û´ä ‘·qT ‘êy˚T #·÷düT≈£î+{≤eTì ‘·eTπø n|üŒ–+#ê\+≥÷ <äsU¡ ≤düTÔ ô|≥Tº ≈ £ î Hêïs¡ T . Ç+<ä T ≈£ î ‘· – q ø±s¡ D ≤\qT ≈£ L &Ü Á|ü u Û Ñ T ‘· « + eTT+<äT ñ+#ês¡T. >∑T‘˚Ô<ës¡T\T ÁX¯ e T<√|æ & û ø Ï bÕ\Œ&É T ‘· T Hêïs¡ ì Á|ü d ü T Ô ‘ · + Çdü T Ô q ï ìs¡ « Vü ≤ D ì<Û ä T \˝À ø=+‘· y ˚ T s¡ e÷Á‘· y ˚ T ‘· e T≈£ î Çdü ÷ Ô n~Û ø £ ˝≤uÛ ≤ \T Ä]® d ü T Ô H êïs¡ ì Á|ü u Û Ñ T ‘ê«ìøÏ yÓ T Ts¡ ô |≥Tº ≈ £ î Hêïs¡ T . M] nuÛ´Ñ s¡qú qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îqï Á|üuÛÑT‘·«+ ø=ìï düuŸ ùdºwüq¢qT Ä

kıôd’{°\≈£î n|üŒ–+∫+~. B+‘√ >∑ T ‘˚ Ô < ës¡ T \T Hê´j· T kÕú H êìï nÁX¯sTT+#ês¡T. >∑‘· ø=~›ø±\+>± Ç<˚ eè‹Ôô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq ‘·eT≈£î Ç|ü&ÉT nHê´j·T+ #˚j·Te<ä›ì Hê´j·TkÕúHêìï y˚&ÉT≈£î+~. >∑‘· Ä>∑dTü º qT+∫ Hê´j·TkÕúq+˝À ñ qï á n+X¯+ô|’ Ç{°e\ rs¡TŒ yÓ \ Te&ç + ~. ø√s¡ T º rs¡ T Œ >∑ T ‘˚ Ô < ës¡ T \≈£ î nqT≈£ L \+>± sêe&É + ‘√ ‹]– dü u Ÿ ù dº w ü q ¢ ìs¡ « Vü ≤ D yê]π ø n|ü Œ –dü ÷ Ô Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. >∑ T ‘˚ Ô < ës¡ T \T Ç#˚ à ø=~› b Õ{Ï y˚‘·q+‘√ |üì#˚düTÔqï ‘ê‘êÿ*ø£

dæã“+~øÏ á Á|ü‹wü+º uÛqÑ ø±s¡D+>± >∑‘· 5HÓ\\ qT+∫ J‘·, uÛ‘Ñ ê´\T ˝Òø£ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À <ë<ë|ü⁄ 83 düuŸ ùdºwüqT¢ ñ+&É>±, n+<äT˝À 400eT+~ ‘ê‘êÿ*ø£ dæã“+~ |üì#˚düTÔHêïs¡T. M]øÏ >∑‘· Ä>∑düTº qT+&ç ì*∫b˛sTTq J‘· uÛ Ñ ‘ ê´\T Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ‘êC≤ Ä<˚XÊ\‘√ Ç|ü&ÉT sêqTHêïsTT. õ˝≤¢≈£î düuŸ ùdºwüq¢ ìs¡«Vü≤D≈£î ø=‘·Ô>± >∑T‘˚Ô<ës¡T\T s¡+>∑+˝ÀøÏ sêe&É + ‘√ >∑ ‘ · + ˝À |ü ì #˚ d æ q >∑ T ‘˚ Ô < ës¡ T \≈£ î f… + &É s ¡ ¢ ˝ À dü u Ÿ ùdºwüqT¢ <äø£ÿ˝Ò<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

j·≠e»H√‘·‡yê\˝À .... ãVüQeT‹ >Á V∑ ≤” ‘·\≈£î |Á Xü +¯ dü\T $»j· T q>∑ s ¡ + , »qe] 2 n+‹eT rs¡ T Œ Á|ü ‹ ì~Û : sêÁwü º kÕús≠ j·≠e»H√‘·‡yê˝À¢ Á|ü‹uÛÑ ø£qãs¡∫q yê]ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚, ôd{Ï«CŸ e≠K´ ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] |æ.<äTsêZsêe⁄ n_Û q +~+#ês¡ T . uÛ Ñ $ wü ´ ‘· T Ô ˝ À eT]+‘· HÓ ’ | ü ⁄ D≤´ìï Á|ü < ä ] Ù+∫ õ˝≤¢ ≈ £ î eT+∫ ù|s¡ T Á|ü ‹ wü º \ T rdüT≈£îsêyê\ì ø£˝…ø£ºsY Äø±+øÏådü÷Ô ãVü Q eT‹ Á>∑ V ” ≤ ‘· \ qT

Á|üX+¯ dæ+#ês¡T. 2013 &çôd+ãsY 28 qT+&ç 30e ‘˚ B es¡ ≈ £ î ôV’ ≤ <ä s êu≤<é ˝ À e÷<ë|ü P sY •˝≤ŒsêeT+˝À sêÁwükº Õús≠ b˛{°\T »]>±j· T ì dæ Ç z ‘Ó * bÕs¡ T . C≤q|ü < ä qè‘ê´\T, C≤q|ü < ä ^‘ê\T, uÛÑs¡‘·Hê≥´+, ≈£L∫|üP&ç, eø£ Ô è ‘· « b˛{° \ T, Vü ‰ s√àìj· T +, |üP¢≥T, eTè<ä+>∑+, ø£sêí≥ø£ >±Á‘·+, yê´düs¡#·q, ô|s≠+{Ï+>¥, øÏ«CŸ,

yÓ + Á{Ï ˝ ≤øÏ « »yé T , $T$TÁø° , e∂´õø˘, e÷s¡¸˝Ÿ ÄsYº‡ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\˝À b˛{° \ T »]>±j· T ì d”áy√ $e]+#ês¡T. õ˝≤¢ qT+∫ 42eT+~ j· ≠ e ø£ fi ≤ø±s¡ T \T j·≠e»H√‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡Hêïs¡T. 23 õ˝≤¢\ qT+∫ e∫Ãq ø£fi≤ø±s¡T\T 31 n+XÊ\˝À Á|ü ‹ uÛ ≤ bÕ≥yê\qT Á|ü < ä ] Ù+#ês¡ H êïs¡ T . õ˝≤¢ ≈ £ î dü+ã+~Û+∫ Hê\T>∑T n+XÊ\˝À

Á|ü<∏äeT kÕúq+, ¬s+&ÉT n+XÊ\˝À ~«rj· T kÕú q + bı+<ës¡ H êïs¡ T . ô|s≠+{Ï + >¥ ˝ À mHé . Á|ü e *¢ ø ± Hêsêj· T D, yÓ + Á{Ï ˝ ≤øÏ « »yé T ˝À lìyêdü |ü + &ç { Ÿ , eø£ Ô è ‘· « b˛{°˝ÀqT, Á>∑÷|ü⁄ &çdüÿs¡¸Hé˝ÀqT m+.<Ûäs¡DÏX¯«]\≈£î sêÁwüºkÕús≠˝À Á|ü < ∏ ä e T kÕú q + \_Û + #êj· T ì ‘Ó * bÕs¡ T . j· ≠ e‘· eT+∫ ñ ‘ê‡Vü ≤ +‘√ á b˛{° \ ˝À bÕ˝§ZHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

kÕ<Ûä´+ |ü]–,ñs¡T≈£î\ |üs¡T>∑T\ J$‘·+˝À Á|ü‹ eTìwæ s√&ÉT¶ møÏÿ‘˚>±ì ≈£î<äs¡ì |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. ñ<äj·T+ Ç+{Ï qT+∫ yÓ [ ¢ q eTìwæ ‹]– e#˚ à +‘· es¡ ≈ £ î qeTàø£ + ˝Ò ≈ £ î +&Üb˛sTT+~. Á|ü ‹ eTìwæ ø Ï yêVü ≤ Hê\‘√ n$HêuÛ ≤ e dü+ã+<Ûä+ @s¡Œ&ç+~. @{≤ s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘ê yês√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± ùd|ò”ºô|’ ne>±Vü≤q ø£*ŒdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·÷q ñ HêïsTT. dü+kÕú>∑‘·yÓTÆq, kÕe÷õø£|üs¡yÓTÆq e÷s¡TŒ\T #√≥T #˚düTø√q+‘· es¡≈£î uÛÑÁ<ä‘· n+<äq+‘· <ä÷s¡+˝ÀH˚ ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. #Ó’Hê ˝≤+{Ï <˚XÊ˝À¢ ôd’øÏ˝Ÿô|’ yÓfi‚¢ e´øÏÔ ôd’‘·+ ôV≤˝…à{Ÿ <Ûä]+#ê\H˚ ø£∫Ñ·yÓTÆq ìã+<Ûäq ñ+&É>± eTq+ yÓ÷{≤sY ôd’øÏfi¯¢πø á ìã+<Ûqä qT e]Ô+|üCj Ò T· &É+˝À $|ò\ ü eTe⁄‘·THêï+. yêVü≤Hê\‘√ e#˚à s¬ yÓq÷´ ø£+fÒ Á|üe÷<ë˝À¢ qwübº ˛j˚T<˚ m≈£îÿe>± ñ+{À+<äì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Á|üe÷<ë\ uÛ≤s¡+ eTq J&û|”ô|’ ≈£L&Ü ñ+{À+<äì yês¡T n+#·Hê y˚dTü HÔ êïs¡T. á HÓ\ 3 qT+∫ 9e ‘˚B es¡≈£î s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘ê yês√‘·‡yê\T ø=qkÕ>∑qTHêïsTT. ø±s¡D≤\T ` ìyês¡D e÷sêZ\T H˚sê\ dü+K´˝À s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ XÊ‘·y˚T m≈£îÿe>± ñ +<äì >∑T]Ô+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ 10qT+∫ 15 y˚\ øÏ˝À$÷≥s¡¢ ø=‘·Ô s√&ÉT¢ y˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ n$ eTq nesê\≈£î dü]b˛e&É+ ˝Ò<äT. s√Es√E ô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤, yêVü≤Hê\ yê&Éø+£ ‘√ b˛*ùdÔ s√&ÉT¢ y˚jT· ≥+, eTq+ nqTdü]düTqÔ ï $<ÛëHê\T @ e÷Á‘·+ dü]b˛e≥+˝Ò<äqï $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT. 70 XÊ‘·+ qT+∫ 80 XÊ‘·+ es¡≈£î s√&ÉT¢ u≤>±˝Òø£, 15 XÊ‘· + ne>±Vü ≤ q ˝À|ü + ‘√, 5 XÊ‘· + $T–‘ê ø±s¡ D ≤\‘√ Á|üe÷<ë\T #√≥T #˚düT≈£î+≥qï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ~«#·Áø£ yêVü≤q <ës¡T\T ôV≤˝…à{Ÿ ‘·|üŒì dü]>± yê&É&É+, |üP]Ô kÕúsTT˝À ne>±Vü≤q ø£*– ñ+&É&É+. C≤Á>∑‘·Ô>± yêVü≤Hê\T q&É|ü&É+. (ùd|ò”º bÕ´dæ+»sY dædüº+) s√&É¢ô|’ Ä{À˝À¢, Á{≤ø£ºs¡¢˝À, ˝≤Ø˝À¢ Á|üj÷· DÏ+#˚ yê] dü+K´ ‘·>&Z∑ +É ‘√bÕ≥T s√&Éô¢ |’ (4 M\sY) ãdüT‡\T Á|üj÷· DÏ≈î£ \≈£î dü]b˛j˚T kÕúsTT˝À sêe&É+. Äغd” ‘·eT kÕeTsêú´ìï eT]+‘· ô|+#·&É+ <ë«sê Á|üe÷<ë\qT ‘·–Z+#˚ neø±X¯+ ñ+~. dü+kÕú>∑‘·yÓTÆq e÷s¡TŒ\T nedüs¡+ Á|üe÷<ë\ ìyês¡D˝À s√&ÉT¶ ‘·ìF $uÛ≤>∑+, s¡yêD≤ XÊK˝À¢ dü+kÕú>∑‘·yÓTÆq e÷s¡TŒ\T eùdÔ ‘·|üŒ Á|üe÷<ë\ XÊ‘·+ ‘·–Z+#·˝ÒeTH˚ n_Û Á bÕj· T + e´ø£ Ô e Te⁄‘√+~. Äغ @ n~Û ø ±s¡ T \qT m≈£ î ÿe dü+K´˝À ìj·T$T+#·&É+ <ë«sê s√&ÉT¶, yêVü≤Hê\qT ‘·ìF #˚j·T≥+, $<ë´s¡Tú\≈£î, yêVü≤q<ës¡T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ ìs¡+‘·s¡ Á|üÁøÏj·T>± e÷s¡Ã&É+, ne>±Vü≤q ø√dü+ dü«#·Ã+<ä dü+düú\T eTT+<äT≈£î sêe&É+ e+{Ï dü+kÕú>∑‘·yÓTÆq e÷s¡TŒ\T sêyê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì ì|ü⁄DT\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

s¬ +&ÉT |ü+#êj·Tr\≈£î 18q mìïø£\T

ì‘·´qï<ëq |ü<øä∏ ±ìøÏ y˚&ç ˙{Ï e´edüú ]yéT‡˝À >∑]“¤DT\≈£î, ∫qï|æ\¢\ y˚&ç ‘ê>∑T˙s¡T lø±≈£îfi¯+, »qe] 2 n+‹eT rs¡ T Œ Á|ü ‹ ì~Û ) : sêJyé > ±+BÛ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yÓT&çø£˝Ÿ ôd’HÓ‡dt (]yé T ‡) »qs¡ ˝ Ÿ Ädü T |ü Á ‹˝Àì dü‘·´kÕsTT nqï|üPs¡í ì‘ê´qï<ëq |ü < ∏ ä ø ±ìøÏ kÕú ì ø£ eg yê´bÕ] <˚es¡XË{Ϻ neTs¡Hê<∏é s¡÷.70 y˚\ $\Te #˚ùd Vü‰{Ÿyê≥sY bÕ¢+{Ÿ, bÕÁ‘·\T X¯óÁuÛÑ+ #˚ùd j·T+Á‘êìï n+<äCXÒ Ês¡T. á bÕ¢+≥TqT $ÁXÊ+‘· e+X¯<Ûës¡ mdt.Ç. ◊.mdt.mHé.sêE ÁbÕs¡ + _Û + #ês¡ T . ‘· q e+‘· T >±

Äj·Tq nqï<ëq |ü<øä∏ ±ìøÏ s¡÷.50 y˚\ $sêfi¯+ Á|üø£{Ï+∫ #Ó≈£îÿqT dü ‘ · ´ kÕsTT ùdyê<ä fi Ÿ sêh ø√Ä]¶ H ˚ ≥ sY ÄsY . \ø£ Î Dsêe⁄, dü + j· T Tø£ Ô dü e Tq«j· T ø£ s ¡ Ô m+.wü D TàKsêe⁄, ùdyê dü $ T‹ õ˝≤¢ n<Û ä ´ ≈£ å î &É T >∑ T +>∑ T \ s¡ e TDu≤ãT≈£ î n+<ä C Ò X Ês¡ T . >±j· T ≈£ î &É T uÛ ≤ s¡ r s¡ y ˚ T wt , Á|ü k Õ<ä s êe⁄ {Ï . $. &ç . $.&ç . qT ãVüAø£]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n<Û ä ´ ≈£ å î &É T s¡ e TDu≤ãT

3q õ˝≤¢ ã+<é >∑T+≥÷s¡T, »qe] 2 : sêh $uÛ»Ñ q _\T¢ô|’ nôd+;¢˝À #·sá dü+<äs¡“¤+>± 3e ‘˚Bq õ˝≤¢ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ìdüTÔqï≥T¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ü‹bÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq ìyêdü+˝À @sêŒ≥T $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, á ã+<é˝À õ˝≤¢˝Àì bÕغ ÁX‚DT\+‘ê bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. $uÛ»Ñ q _\T¢˝À bı+<äT|ü]∫q n+XÊ˝À¢ düŒwüº‘· ˝Ò<äì, yê{Ïe\¢ d”e÷+Á<Ûä≈£î rÁe qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. sêC≤´+>±ìøÏ $s¡T<ä∆+>± ñqï _\T¢≈£î ìs¡düq>± ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃeTì, BìøÏ Á|ü»\T düV≤ü ø£]+∫ dü«#·Ã+¤ <ä+>± ‘·eT ìs¡dqü qT ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. mìïø£\T »]–q yÓ+≥H˚ {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫à düTdæús¡ bÕ\q≈£î n+≈£îsês¡ŒD #˚düTÔ+<äHêïs¡T. bÕغ n~ÛH˚‘· #· + Á<ä u ≤ãT ìs¡ « Væ ≤ dü T Ô q ï Á|ü C ≤>∑ s ¡ ® q ≈£ î Á|ü » \T ˙sê»Hê\T |ü\T≈£î‘·T+&É&É+ Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£‘·qT düŒwüº+#˚k˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T m+.düTu≤“sêe⁄, $.Vü≤s¡¸es¡∆Hé, ∫{Ϻu≤ãT, lsê+sêJyé , Äq+<é , sêe÷ eTùV≤wt , |æ . lìyêdü s êe⁄, s¡ | ò ü T T, eTTs¡∞ø£èwüí, ÁãVü≤à#ê], Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, $wüßí bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ kÕ«$T ø£ è |ü ‘ √ ìs¡«Væ≤düTÔqï á |ü<∏äø±ìøÏ $X‚wü düŒ+<äq sêe&É+ dü+‘√wü+>± ñ +<ä H êïs¡ T . uÛ À »q+ #˚ ù d düeTj·T+˝À <ë‘·\T n+<äCÒdæq {°M &ûM&û kÕj·T+‘√ dü‘·´kÕsTT uÀ<Û ä q \T, J$‘· $X‚ c Õ\qT Á|ü k Õs¡ + #˚ k ÕÔ e Tì #Ó b ÕŒs¡ T . Vü‰{Ÿyê≥sY bÕ¢+≥T qT+∫ |ü]X¯ó

ÁuÛ Ñ y Ó T Æ q y˚ & ç ˙ {Ï >∑ ] “¤ D T\T, ∫qï|æ \ ¢ \ ≈£ î n+<ä C Ò k ÕÔ e Tì ‘Ó*bÕs¡T. dü‘´· kÕsTT ô|<äe› T+~s¡+ ø£ ˙ «qsY &Üø£ º s Y \ø£ Î Dsêe⁄, ì‘ê´qï|ü < ∏ ä ø £ + m–® ≈ £ L ´{° y é Áô|dæ & Ó + {Ÿ mdt . nqï|ü P s¡ í e Tà, ø±s¡ ´ <ä ] Ù ø±∞Á|ü k Õ<é , mHé.eTH√Vü≤sY, dü+#ês¡ yÓ’<ä´XÊ\ ÇHé#Ûê]® &Üø£ºsY s¡<∏√ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~Ûø£XÊ‘·+ b˛©dt XÊKô|’ |òæsê´<äT\T >∑ T +≥÷s¡ T , »qe] 2 (n+‹eT rs¡ T Œ Á|ü ‹ ì~Û : sêh e÷qeVü≤≈£îÿ\ ø£MTwüHé≈£î b˛©dtXÊKô|’H˚ n~Ûø£XÊ‘·+ |òæsê´<äT\T edüTÔHêïj·Tì ø£MTwüHé ÇHé#ê]® #Ó’s¡àHé ø±≈£îe÷qT ô|<äù|]¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. eè<äT∆˝…’q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT, yê] |æ\¢\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+, Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚j·T&É+, Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\ |æ+#Û·Hé<ës¡T\ düeTdü´\ô|’ ø£MTwüHéqT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. πødüT\T |ü]cÕÿs¡+ ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. á @&Ü~ düTyÓ÷{À>± 48 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊeTì, M{Ï˝À 40 |ü]cÕÿs¡eTj·÷´j·Tì #ÓbÕŒs¡T. ø£MTwüHé @s¡Œ&çq|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 89,105 |òæsê´<äT\T sê>±, ‘·eT |ü]~Û˝À ñqï 48,532 |òæsê´<äT\ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæq≥Tº #ÓbÕŒs¡T. 40,573 |òæsê´<äT\qT ‹s¡düÿ]+#êeTHêïs¡T. qyÓ÷<Ó’q πødüT˝À¢ H˚{Ïes¡≈£î 45,616 πødüT\T |ü]cÕÿs¡eTj·÷´j·Tì, 2,916 øπ düT\T +&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. >∑ ‘ · @&Ü~ 6,359 π ø dü T \T qyÓ ÷ <ä T ø±>±, 4,267 π ø dü T \qT |ü]wüÿ]+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. düŒwüºyÓTÆq düe÷#ês¡+‘√ |òæsê´<äT n+~‘˚ ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]düTÔHêïeTì ù|]¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. e÷qeVü≤≈£îÿ\ ø£MTwüHéô|’ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ô|]–+<äHêïs¡T.

s¡ + >±¬ s &ç ¶ õ˝≤¢ Á|ü ‹ ì~Û : U≤∞>± ñqï ¬ s +&É T Á>±eT |ü + #êj· T r\ mìïø£ \ ≈£ î sêh mìïø£ \ dü + |ò ü T + (mdt á d” ) ôw&É÷´˝ŸqT Á|üø£{Ï+∫+~. ]»πs«wüq¢ e]Ô+|ü⁄˝À nÁø£e÷\T »]>±j· T ì mìïø£ \ T ãVæ ≤ wü ÿ ]+∫q qyêuŸ ù |≥ eT+&É \ + eTeTà<ëHé|ü*¢ düVü‰ düs¡Œ+#Y eTs¡D+‘√ U≤∞ nsTTq |ü]– eT+&É\+ s¡÷|tU≤Héù|≥ |ü+#êj·Tr\≈£î á HÓ\ 18q mìïø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì mdtád” ø£$TwüqsY s¡e÷ø±+‘·¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T õ˝≤¢˝À U≤∞>± ñqï 31 yês¡T¶\≈£î ≈£L&Ü mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T á HÓ\ eT÷&√ ‘˚B qT+∫ 6e ‘˚B es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì, @&√ ‘˚Bq Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q, 8q Äضy√ kÕúsTT˝À nuÛÑ´+‘·sê\ô|’ n|”Œfi¯ó¢, 9q yê{Ï |ü]cÕÿs¡+ô|’ $#ês¡D, 10q Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î ÄKs¡T ‘˚B nì s¡e÷ø±+‘·¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. 18q ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ ˇ+{Ï>+∑ ≥ es¡≈î£ b˛*+>¥, Ä ‘·sê«‘· z≥T¢ ˝…øÿÏ +∫ |ò*ü ‘ê\qT Á|üø£{Ï+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Á>±eTkÕúsTT˝À bÕغ |ü{ÏcÕºìøÏ ø£èwæ X¯+ø£sY|ü*¢, Á>±eT kÕúsTT˝À ø±+Á¬>dt |ü{Ïwüº‘·≈£î Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô ø£èwæ #˚j·÷\ì e÷J eT+Á‹ dü_‘ê¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ X¯ + ø£ s Y | ü * ¢ Á>±eT ø±+Á¬ > dt ø£ $ T{° dü u Û Ñ T ´\T, ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ T ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ÄyÓT ìyêdü+˝À ø£*XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À Á|ü‹ ìs¡Tù|<ä≈£î \_∆ #˚≈£L]+<äHêïs¡T. ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ nuÛÑT´qï‹ ø√dü+ ø±+Á¬>dt ø£èwæ #˚düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. q÷‘·q+>± mìï¬ø’q ø£$T{° düuÛÑT´\T bÕغ |ü{Ïwüº‘· ø√dü+ bÕ≥T|ü&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. X¯+ø£sY|ü*¢˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT Hêj·T≈£î\T ÄyÓT≈£î $e]+#ês¡T. eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T >√es¡∆Hé¬s&ç¶, Á>±eT n<Ûä´≈£åî\T bÕ]Ù u≤\ø£èwüí, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T eT˝≤¢¬s&ç¶, yêdüT<˚yéø£Hêï, X¯+ø£sY|ü*¢ e´ekÕj·T ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T e÷DϬ˛¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T ÄyÓTqT ø£*dæq yê]˝À ñHêïs¡T.


n+‹eTrs¡TŒ

3

X¯óøÁ y£ ês¡e≠ 03 »qe] 2014

ø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢ q÷´dt Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ ≈£î&ç ø±\Te≈£î eTVü≤s¡X∆ ¯ Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ u≤~Û‘T· &ÉT eTè‹ ø£s÷¡ ï\T H˚sy¡ ês¡\ Ô Tø=‘·Ô @&Ü~ dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î π ø ø˘ rdü T ø=kÕÔ q ì Ç+{Ï qT+∫ ãj· T ≥≈£ î yÓ [ ¢ q e´øÏ Ô ô |’ eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ »]–+~. Ç‘·qT ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ãT<Ûyä ês¡+ ‘Ó\y¢ ês¡T C≤eTTq eTè‹ #Ó+<ës¡T. ø£s÷¡ ï\T q>∑s¡+ lsêyéTq>∑sY≈£î #Ó+~q ø±s¡T Å&Ó’esY lìyêdüT\T (30) ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ës¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ d”ø±´+|ü⁄ ≈£L&É* e<ä› kÕúìø£ lsêyéTq>∑sY≈£î #Ó+~q eT<ä›j·T´ Ç‘·ìô|’ <ë&ç #˚dæ rÁe+>± >±j·T|ü]#ês¡T. kÕúì≈£î\T ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ ‘·s*¡ +#ês¡T. ‘·\≈£î ã\yÓTqÆ >±j·T+ ø±e≥+‘√ ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·÷ ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq eTè‹ #Ó+<ës¡T. ◊<äT HÓ \ \ øÏ + <ä ≥ lìyêdü T \T, eT<ä › j · T ´ eT<Û ä ´ $㵉<ë\T @s¡Œ&ܶj·Tì, bÕ‘·ø£ø£åqT eTqdüT˝À ñ+#·Tø=ì eT<ä›j·T´ ≈£îÁ≥ |üìï eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ lìyêdüT\TqT ãj·T≥≈£î rdüT¬ø[¢ >=&Ée ô|≥Tºø=ì <ë&ç #˚dæq≥T¢ b˛©düT\ $#ês¡D˝À ‘˚*+~. ì+~‘·Tìô|’ Vü≤‘·´ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ ø£s¡÷ï\T eT÷&√ |ü≥D º b˛©dt ùdºwHü é d”◊ nãT›˝ıíŸ dt ‘Ó*bÕs¡T. n+<äs÷¡ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&ÉTø£\qT »s¡T|ü⁄≈£î+≥T+&É>± eTè‘·Tì ≈£î≥T+ã+ e÷Á‘·+ $cÕ<ä+˝À eTTì–b˛sTT+~. øπ ≈£î rdüTø=kÕÔqì ãj·T≥≈£î yÓ[¢ ‹]–sêì ˝Àø±\≈£î yÓfi≤¢&É+≥÷ ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡j·÷´s¡T.

lø±≈£ î fi¯ + , »qe] 2 n+‹eT rs¡ T Œ Á|ü ‹ ì~Û : Hêsêj· T D|ü ⁄ s¡ + ≈£ î &ç Á|ü < Û ë q ø±\Te≈£î eTVü≤s¡∆X¯ |ü≥ºqT+~. ø±\Te |ü P &ç ø £ r ‘· , ˝… ’ ì +>¥ |ü q T\T #˚ | ü f Ò º + <ä T ≈£ î Á|üuÛÑT‘·«+Á|üD≤[ø£ dæ<ä∆+ #˚k˛Ô+~. Bì˝À uÛ≤>∑+>± ¬s+&ÉT <äX¯˝À¢ Ä<Û ä T ìø° ø £ s ¡ D |ü q T\T #˚ | ü f Ò º + <ä T ≈£ î sêh eTTK´ Ç+õ˙s¡T¢ Á|ü‹bÕ<äq\T ‘·j·÷s¡T #˚ d ü T Ô H êïs¡ T . á |ü q T\T #˚ | ü f Ò º + <ä T ≈£ î m+‘· e´j· T + nedü s ¡ + ne⁄‘· T +<√ ñ qï‘ê~Û ø ±s¡ T \T Ç|ü Œ {Ï π ø

¬s+&ÉT <äX¯˝À¢ Ä<ÛäTìø°ø£s¡D≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T ø±\TeqT |ü]o*+∫q sêh eTTK´ Ç+õ˙s¡T¢ |ü s ¡ ´ {Ï + #ês¡ T . ø±\Te >∑ ≥ T¢ , ¬ s >∑ T ´˝Ò ≥ s¡ T ¢ , ˙{Ï eT<ä T eT\T |ü]dæú‹ì ‘·ìF #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ Á|ü‹bÕ<äq\T #˚dæ |ü+bÕ\ì sêh eTTK´ Ç+õ˙sY eTTs¡ ∞ <Û ä s Y n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. @{≤ uÛ≤Ø esê¸\≈£î Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ ≈£î&ç ø±\Te≈£î |ü\T#√≥¢ >∑+&ÉT¢ |ü&ç y˚˝≤~ mø£sê˝À¢ |ü+≥ ˙{Ï eTTì– bÕ&Ó’ b˛‘√+~. á @&Ü~ es¡Tdü

‘· T bÕqT\ Á|ü u Û ≤ e+‘√ es¡ < ä \ ø±s¡D+>± ø±\Te≈£î dü+‘·ø£${Ï eT+&É \ +˝Àì eT\¢ j · T ´ù|≥eT+‹q Á>±e÷\ eT<Û´ä uÛ≤Ø >∑+&ç |ü & ç + ~. bı+<ä ÷ s¡ T , m#Ó Ã s¡ ¢ eT+&É˝≤˝À¢ |ü\T #√≥¢ ø±\Te≈£î |ü&ɶ >∑+&É¢‘√ y˚˝≤~ mø£sê˝À¢ e] |ü + ≥ ˙≥ eTTì–+~. á ø±\Te≈£î >∑+&ÉT¢ |ü&É≈£î+&Ü XÊX¯«‘· |ü q T\T #˚ | ü { ≤º \ ì Äj· T ø£ ≥ Tº

¬ s ’ ‘ · T \T n~Û ø ±s¡ T \T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ <äèwæºøÏ |ü\TkÕs¡T¢ rdüT≈£îyÓfi≤¢sT¡ . düŒ+~+∫q eT+Á‹ ø√+Á&ÉT eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé ø±\Te ˝…ì’ +>¥ |üqT\ ø√dü+ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æ+#ê\ì õ˝≤¢ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK Ç+õ˙s¡ ¢ q T Ä<˚ • +#ês¡ T . ˝…’ì+>¥, |üP&çø£ r‘· |üqT\ ø√dü+ s¡ ÷ .74 ø√≥¢ n+#· H ê\‘√ n~Û ø ±s¡ T \T ñqï‘ê~Û ø ±s¡ T \≈£ î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕs¡T.

b˛©düT ã+<√ãdüTÔ q&ÉTeT ˙{Ï $&ÉT<ä\ q+~ø=≥÷ÿs¡T,Vü≤+ÁB˙yê düT»\ Ádüe+‹ yÓTT<ä{Ï |ü+|æ+>¥ ùdºwüHé qT+∫ õ˝≤¢ düs√«qï‘ê~Ûø±] Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î b˛©düT ã+<√ãdüTÔ‘√ ãT<Ûäyês¡+ ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Hê\T>∑T s√E\T>± øπ d” s¬ ‘’ T· \T Ä+<√fi¯q #˚|{ ü ºÏ ˙{Ï $&ÉT<ä\qT ì*|æ y˚dæq $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. nq+‘·|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q Á|ü»\T ‘ê>∑T˙{ÏøÏ Çã“+~>± ñ+<äì |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ yê] Çã“+<äT\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îqï düs√«qï‘ê~Ûø±] #·s¡Ã\T »]|æHê |ò*ü +#·˝<Ò Tä . B+‘√ H˚sT¡ >± düs√«qï‘ê~Ûø±] ø£*Œ+#·T≈£îì áá bÕ+&ÉTs¡+>∑j·T´, &ûá lìyêdüHêj·Tø˘\qT Ä<˚•+#·>± q+~ø=≥÷ÿs¡T d”◊ •eHêsêj·TDkÕ«$T Ä<Ûä«s¡´+˝À ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚sTT+#ês¡T.

b˛©düT\≈£î yêsêìøÏ zs√E dô \e⁄? ø£s¡÷ï\T H˚s¡yês¡Ô\T õ˝≤¢ b˛©düT\T m+‘√ ø±\+>± m<äs¡T#·÷düTÔqï yêsêìøÏ z s√E ôd\e⁄ $<Ûëq+ n‹‘·«s¡˝À neT\T ø±qT+~. õ˝≤¢ s¡ø£åD≤~Ûø±] s¡|òüTTsê+¬s&ç¶ á n+X¯+ô|’ #·]Ã+∫ neT\T≈£î ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïs¡T. nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\ e\¢ sêh $uÛ»Ñ q ñ<ä´e÷\T |ü⁄q' ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ ‘Æ ˚ á $<Ûëq+ e\¢ dæã“+~ ø=s¡‘· @s¡Œ&Ée#˚ÃH˚y÷Ó qì Ä˝À∫düTHÔ êïs¡T. dæã“+~ düeTdü´\T dü+øÏå|üÔ dü+<˚X¯+ <ë«sê |ü+ù|+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± z bò˛Hé HÓ+ãs¡T @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

Çø£ nqTe÷qy˚T..? ø£s¡÷ï\T »\eT+&É*,: ø£s¡÷ï\T q>∑sêìøÏ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ‘ê>∑T˙{ÏøÏ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs¡j˚T´˝≤ ø£ì|æk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä »˝≤X¯j·T+ qT+∫ düT+πødüT\ (Äضmdt <ë«sê)≈£î ¬s+&ÉT y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ e\¢ m≥Te+{Ï ñ|üj÷Ó >∑+ ˝Ò<ìä 2013 &çôd+ãs¡T 28 ‘˚Bq ø£˝ø… sº£ Y düeTø£å+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À |üs¡´y˚ø£åø£ Ç+õ˙s¡T (mdtá) Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ #Ó|æŒq e÷≥\qT H˚‘·\T ô|&É#Ó$q ô|{≤ºs¡T. {°; &Ü´+ qT+∫ $&ÉT<ä\ #˚dqæ 0.400 {°m+d”\ ˙s¡T Äضmdt≈î£ #˚]Hê düT+πødüT\≈£î ˇø£ÿ #·Tø£ÿ n+<äì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. düT+πødüT\ ≈£î ÇHébò˛¢ ˝Òø£ b˛sTTq|üŒ{Ïø° Á|ü‹ s√E ~>∑Te≈£î 1050 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. M{Ï˝À 75 ≈£L´ôd≈£îÿ\T ø£s¡÷ï\T q>∑s¡ yêdüT\ ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê\≈£î ø±>±.. $T–*q 975 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T πød” ø±\«≈£î $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T Äضmdt qT+∫ $&ÉT<ä\ ø±ì ˙s¡T ìqïyÓ T Tqï{Ï es¡ ≈ £ î ø£ q ï&ç > ∑ T \T ˙{Ï ì eT[¢+#·T≈£î+≥THêïs¡ì, n+<äTe\¢ Äضmdt Äqø£≥º≈£î ≈£L&Ü ˙s¡T n+<ä&É+ ˝Ò<äì Ä+<√fi¯q #Ó+~q ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK n~Ûø±s¡T\T Ç|ü⁄&ÉT eTs√ düeTdü´ m<äTs√ÿyê*‡ ek˛Ô+~. Ç|ü⁄&ÉT Äضmdt qT+∫ ~>∑Te ÁbÕ+‘êìøÏ ˙s¡T $&ÉT<ä\ ø±ì |ü]dæú‹ HÓ \ ø=+~. Äض m dt Äqø£ ≥ º e<ä › m&É e T ø±\« uÛ Ñ ÷ eT≥º + (dæ˝˝ Ÿ y… ˝ Ó )Ÿ 1082 MT≥s¡T>¢ ± ñqï+<äTq $&ÉT<ä˝q’… ˙s¡T yÓ+≥H˚ ø±\«˝ÀøÏ Á|üeVæ≤k˛Ô+~.

uÛ≈Ñ î£ \Ô T u≤s¡T\T r]q y˚fi!¯ ø£&|É ü : q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ ñwüdTü ‡\T Ä\j·÷˝À¢ ø±+‘·T\qT yÓ<»ä ˝≤¢sTT. <˚e⁄ì ø£&|É ü ly˚+ø£fXÒ «¯ sê\j·T+˝À ñ<äjT· + qT+∫ kÕ«$T <äs¡ÙHêìøÏ uÛÑ≈£îÔ\T u≤s¡T\T ø£{≤ºs¡T. lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îì q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ ‘·eT≈£î ˝Àø±ìøÏ X¯óuÛÑ+ ø£\>±\ì Äø±øÏå+#ês¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± ‹s¡TeT\ lyê] Á|ükÕ<ä+, ~q#·s¡´\ |ü⁄düÔø±\T, ø±\ìs¡íj·T |ü{Ϻø£\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+~+#˚ $Áø£j·TXÊ\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. _\º|t düMT|ü l$»j·T<äTsêZ<˚$ Ä\j·T+˝À neTàyê]øÏ ñ<äj·T+ n_Ûùwø£+ #˚XÊs¡T. ~e´ n\+ø£s¡D XÀ_Û‘·Tsê˝…’q neTàyê]ì uÛÑø£Ô>∑D+ <ä]Ù+∫ ‘·]+#ês¡T. ∫qïÕ¯≈î£ Ä+»H˚jT· kÕ«$TøÏ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ dü+<äs“¡ +¤ >± Á|ü‘˚´ø£ XÊø±+ã] n\+ø±s¡+ #˚XÊs¡T. $$<Ûä |òü\ |ü⁄wüŒXÀ_Û‘·T&Ó’q kÕ«$Tì <ä]Ù+∫ uÛ≈Ñ î£ \ Ô T |ü⁄\øÏ+#ês¡T. q>∑s+¡ ˝Àì •yê\j·÷\T, düs¡« ÁbÕs¡úHê eT+~sê\T uÛÑ≈£îÔ\‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÜsTT. uÛÑ≈£îÔ\≈£î ìsê«Vü≤≈£î\T rs¡úÁ|ükÕ<ë\T n+~+#ês¡T

ø±\ìs¡íj·T|ü{Ϻø£ ‘Ó\T>∑T˝À ñ+fÒ u≤>∑T+&˚~ e÷∫¬s&ç¶|ü˝…¢ (ø£eT˝≤|ü⁄s¡+),˚ : ‹‹<˚ ø±\ìs¡íj·T|ü{Ϻø£\qT ‘Ó\T>∑T˝À eTTÁ~+∫ ñ+fÒ n+<ä]ø° ñ|üj÷Ó >∑øs£ +¡ >± ñ+&˚<ìä e÷J myÓTੇ, ‘Ó<˚bÕ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#Ûê]® |ü⁄‘êÔ qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ e\÷¢s¡T eT+&É\+˝Àì e÷∫¬s&ç¶|ü˝…¢˝À |ü⁄‘êÔ dü«>∑èVü≤+˝À q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“¤+>± Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡àÁ|ü#ês¡ |ü]wü‘T· Ô õ˝≤¢ ø£˙«qsY @≥÷s¡T sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ n+~+∫q ‹‹<˚` 2014 ø±\ìs¡j í T· |ü{øºÏ q£ T Äj·Tq $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Bìï Væ≤+B˝À eTTÁ~+#·s¡ì, ‘Ó\T>∑Tyês¡+<ä]ø° ns¡ú+ ø±<äHêïs¡T. |ü+&É>∑\T, |ü + #ê>±\ $esê\T Væ ≤ +B, Ä+>∑ ¢ + ˝À ñ+fÒ Bìï m˝≤ #·<äTe⁄‘ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ‹‹<˚ á $wüj·÷ìï >∑eTì+∫, ‘·>∑Tìs¡íj·T+ rdüTø√yê\Hêïs¡T.

eT*¢ø±s¡T®q *+>∑+ ø£<ä\&É+ ndü+uÛÑe+ uÛÑ»s¡+>¥<äfiŸ, kÕúìø£ dü+|òü÷\T lXË’\+ Ä\j·T+,lXË’\ πøåÁ‘·+˝À dü«j·T+uÛÑT *+>∑yÓTÆq eT*¢ø±s¡T®qkÕ«$T eT÷\eT÷]Ô ø£<äT\T‘·T+<ä+≥÷ edüTÔqï Á|ü # êsêìï ãT<Û ä y ês¡ + uÛ Ñ » s¡ + >¥ < ä fi Ÿ Á|ü K +&É dü + jÓ ÷ »ø˘ m.ns¡$+<é¬s&ç¶ K+&ç+#ês¡T. •e*+>∑+ ø£~*+<äì #Ó|üŒ&ÜìøÏ XÊÁd”jT· yÓTqÆ nH˚«wüD ø±yê* ‘·bÕŒ, kı+‘· ìs¡j í ÷· \T ‘·><∑ ìä Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. Bìô|’ y˚<ä|ü+&ç‘·T\T, |”sƒê~Û|ü‘·T\T, <˚ y ê<ëj· T XÊK ø£ $ Twü q s¡ ¢ dü e Tø£ å + ˝À dü u Û Ñ @sêŒ≥T #˚ d æ n_ÛÁbÕj·÷\qT rdüTø√yê\Hêïs¡T. •e*+>∑+ ø£~*+<äì e∫Ãq Á|ü#êsêìï kÕúìø£+>± ìedædüTÔqï yê´bÕs¡T\‘√bÕ≥T Äj·÷ dü+|òü÷\≈£î #Ó+~q 31 eT+~ K+&ç+#ês¡T. ø=ìï {°M˝À¢, |üÁ‹ø£˝À¢ |”sƒê~Û|ü‘·T\T, kÕ«MTJ\T, ôV’≤+<äe Á|üe#·qø±s¡T\T, düÔ|ü‘·T\T, n~Ûø±s¡T\ düŒ+<äq #·÷düTÔ+fÒ leT*¢ø±s¡T®qkÕ«$TH˚ qeTTàø=ì J$düTqÔ ï ø=ìï e+<ä\ ≈£î≥T+u≤\≈£î uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q\T ø£\T>∑T‘·THêïj·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ø£&|É ü õ˝≤¢ q÷´dt

u≤´+≈£î nqTeT‹ ˝Ò≈î£ Hêï H˚sT¡ >± s¡TD≤\T lø±≈£ î fi¯ + , »qe] 2 n+‹eT rs¡ T Œ Á|ü ‹ ì~Û ;d” ø±s=ŒπswüHé <ë«sêõ˝≤¢˝À á Ä]úø£ dü + e‘· ‡ s¡ + ˝À eè‹Ô |ü s ¡ y Ó T Æ q Á>∑ ÷ |ü ⁄ \≈£ î uÛ ≤ Ø>± s¡ T D≤\qT eT+ps¡ T #˚ d ü T Ô q ï≥T¢ ;d” ø±s=Œπ s wü H é ø±s¡ ´ ìsê«Vü ≤ ø£ dü+#ê\≈£î\T (á&ç) ¬ø.ã\sê+ ‘Ó * bÕs¡ T . Äj· ÷ Á>∑ ÷ |ü ⁄ q≈£ î u≤´+≈£î nqTeT‹‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò ≈ £ î +&Ü H˚ s ¡ T >± s¡ T D≤\qT eT+ps¡ T #˚ k ÕÔ e THêïs¡ T . á y˚ T s¡ ≈ £ î Äj· T q lø±≈£ î fi¯ + |ü≥ºD+˝À $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.

õ˝≤¢˝À á @&Ü~ 752 Á>∑÷|ü⁄\≈£î s¡TD≤\T Ç#˚Ã+<äT≈£î ø±s=ŒπswüHé dæ < ä ∆ + >± ñ+<ä H êïs¡ T . s¡ » ø£ , HêsT÷Áu≤Vü≤àD, kÕ>∑s¡, uÛÑ≥ºsê», ø£ è wü í ã*», yê©àøÏ , e&Ó ¶ s ¡ , $X¯ « Áu≤Vü ≤ àD, ≈£ î eTà], y˚ T <ä ] ‘·~‘·s¡ ≈£î˝≤\≈£î #Ó+~q yê]øÏ eè‹Ô |ü s ¡ y Ó T Æ q s¡ T D≤\qT ÇkÕÔeTHêïs¡T. 752 Á>∑÷|ü⁄\≈£î >±qT s¡ ÷ . 5.64 ø√≥T¢ Çe«qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. \_∆<ës¡Tì U≤‘ê˝ÀìøÏ H˚s¡T>± kıeTTà »e÷ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ]õÅùdº w ü H é #˚ s TT+#· T ≈£ î qï dü + |ò ü ÷ \T Ä $esê\qT ;d”

ø±s=Œπ s wü H é ˝ À qyÓ ÷ <ä T #˚sTT+#·Tø√yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢≈£î 28 <√;Û|òü÷{Ÿ\T eT+ps¡j·÷´j·Tì M{ÏøÏ X¯‘·XÊ‘·+ sêsTTr ÇdüTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. s¡÷. 1.56 ø√≥¢‘√ ì]à+#˚+<äT≈£î dæ<+∆ä >± ñHêïeTì ‘Ó * bÕs¡ T . e´øÏ Ô > ∑ ‘ · s¡ T D≤\qT 4,321 eT+~ \_∆ < ës¡ T \≈£ î Çe«qTHêïeTì, e÷]®Hé eT˙ øÏ+<ä 3,853 j· T ÷ì≥T¢ , sêJyé nuÛÑT´<äj·T jÓ÷»q øÏ+<ä 468 j·T÷ì≥T¢ Çe«qTHêïeTì nsTT‘˚ M{Ï ø Ï u≤´+≈£ î nqTeT‹

‘· | ü Œ ìdü s ¡ H êïs¡ T . m+|” & û y √\T, eTTì‡|ü ˝ Ÿ ø£ $ Twü q sY \ Á|ü ‹ bÕ<ä q \T e∫Ãq yÓ + ≥H˚ eT+ps¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. e´øÏÔ>∑‘· s¡ T D≤\≈£ î dü + ã+~Û + ∫ eT+&É ˝ ≤˝À¢ m+|” & û y √\T, eTTì‡bÕ*{° ˝ À¢ ø£ $ Twü q s¡ T ¢ \_∆<ës¡T\ $esê\T ÄHé˝…’Hé˝À qyÓ ÷ <ä T #˚ ù dÔ eT+ps¡ T #˚kÕÔeTHêïs¡T. á HÓ\ 15 ˝À>± $esê\T qyÓ÷<äT #˚j÷· \ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ >ösY Ä<˚•+∫q≥Tº $e]+#ês¡T.

Äq+<√‘ê‡Vü‰\‘√ q÷´Çj·TsY y˚&TÉ ø£\T

$»j· T yê&É , »qe] 2t ) : q÷‘· q dü + e‘· ‡ s¡ Ä>∑ e Tq+ Äsꓤ ≥ +>± »]–+~. nsTT‘˚ mø£ÿ&Ü m≥Te+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düTø√˝Ò<äT. j· T Te‘· q÷‘· q dü + e‘· ‡ sêìï Äq+<√‘ê‡Vü‰\‘√ ÄVü‰«ì+∫+~. q>∑s¡+˝À nH˚ø£ y˚&ÉTø£\T »s¡>±Z

nìï esêZ\ yês¡T ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§ZHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T ≈£L&Ü á ø±s¡ ´ Áø£ e ÷˝À¢ ø° \ ø£ uÛ Ñ ÷ $Tø£ b˛wæ+#ês¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ sê>±H˚ $»j· T yê&É q>∑ s ¡ + u≤D≤dü+#· ù|\Tfi¯¢‘√ Á|ü‹<Ûä«ì+ ∫+~. nsTT‘˚ yÓ+≥H˚ b˛©düT\T

eTVæ≤fi¯\ô|’ Ä{À Á&Ó’esY n‘ê´#ês¡j·T‘·ï+

s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ e+{Ï>∑+≥ ø£˝≤¢ s¡ V ü ≤ <ës¡ ¢ ô |’ q T+&ç Çfi¯ ¢ ≈ £ î |ü+|æ+#ês¡T. u≤s¡T¢, ¬skÕº¬s+{Ÿ\T, ø£¢uŸ\qT eT÷dæy˚sTT+#ês¡T. ø±>± ãT<Ûäyês¡+ Ä\j·÷\˙ï uÛÑ≈£îÔ\‘√ ì+&çb˛j·÷sTT. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs“¡ +¤ >± uÛ≈Ñ î£ \ Ô T <˚yê\j·÷\≈£î yÓ [ ¢ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ |ü P »\T #˚ X Ês¡ T . ø£ q ø£ < ä T s¡ Z e Tà Ä\j· T +˝À neTàyê] <äs¡ÙHêìøÏ Hê\T¬>’<äT >∑+≥\T |ü{Ϻ+~. n˝≤π> Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq Ä\j·÷˝À¢ ≈£L&Ü uÛÑ≈£îÔ\T

ô|<ä › dü + K´˝À bÕ˝§Z H êïs¡ T . $»j· T yê&É m+|æ \>∑ & É b Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ, myÓTà˝Ò´\T eT˝≤¢~ $wüßí, lìyêdt, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£qï, sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T »©˝ŸU≤Hé ‘· ~ ‘· s ¡ T \T Á|ü » \≈£ î q÷‘· q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± ñ<√´>∑ T \T ‘· e T ñ qï‘ê~Û ø ±s¡ T \qT ñ<ä j · ÷ H˚ ø£\TdüTø=ì X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|æ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T.

ˇ+>√\T, »qe] 2 : $T˙ ùdº&j ç T· + e<ä› ãdtôw\ºs˝ Y À ìÁ~düTqÔ ï \+u≤&û eTVæ≤fi¯ô|’ Çe÷àìj˚T˝Ÿ nH˚ Ä{ÀÁ&Ó’esY n‘ê´#ês¡j·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ ns¡∆sêÁ‹ á dü+|òüT≥q »]–+~. eTVæ≤fi¯ô|’ Çe÷àìj˚T˝Ÿ n‘ê´#ês¡+ #˚düTÔqï düeTj·T+˝À n≥T>± edüTÔqï ø=+‘·eT+~ kÕúì≈£î\T #·÷dæ ì+~‘·T&çì |ü≥Tºø=ì m<äTs¡T>± ñqï ø£fi≤´D eT+&É|+ü ˝À ã+~Û+∫ b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. dü+ã+~Û‘· eTVæ≤fi¯\≈£î dü+ã+~Û+∫q yês¡T mes¡T πødüT ô|≥ºø£b˛e&É+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é : sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À n‘·´+‘· n$˙‹ XÊK\qT @d”; n‘ê´#ês¡j·T‘êïìï Á|ü‘·´ø£å+>± #·÷dæq e´øÏÔ ‘ê\÷ø± b˛©dt ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. mes¡T >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üø£{Ï+∫+~. n$˙‹˝À ¬syÓq÷´ XÊK yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ñ+&É>±, ¬s+&√kÕúq+˝À ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#êsê\≈£î bÕ\Œ&É≈£L&É<äH˚ ñ<˚›X¯+‘√H˚ ¨+XÊK, eT÷&√ ì+~‘·Tìô|’ πødüT ô|&ÉT‘·Tqï≥T¢ |òæsê´<äT<ës¡T&ÉT ‘Ó*bÕ&ÉT. á kÕú q +˝À |ü + #êj· T r dü+|òüT≥qô|’ |ü\T eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T <Ûä«»yÓT‘êÔsTT. sêCŸ XÊK ì*∫+~. n$˙‹ì ìs¡ ÷ à*+ #˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«XÊK˝À¢ ˇ+>√\T, »qe] 2 (m|æÇm+mdt) : düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± Ç+f…*C…Hé‡qT @sêŒ≥T X¯óÁø£yês¡+ ã+<é≈£î Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üøå±˝…’q {Ï&ç|æ, yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ, _C…|æ\T #˚kÕÔeTì, Äj·÷ XÊK˝À¢ |æ\T|ü⁄ì#êÃsTT. H˚{ÏqT+∫ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T »s¡>∑qT+&É&É+‘√ n‘·´+‘· n$˙‹|üs¡T&çì {Ï._\T¢ #·s¡Ã≈£î edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü<Ûëq bÕغ\T ‘·eT ñ<ä´e÷ìï >∑ T ]Ô + ∫ e\ y˚ k ÕÔ e Tì eTTeTàs¡+ #˚dTü HÔ êïsTT. m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢q÷ ‘Ó\+>±D _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ @d”; &ûJ @πø U≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. nedüs+¡ nsTT‘˚ dü∫yê\j·T+˝À ≈£L&Ü bı+<ä≈£L&É<äH˚ ñ<˚›X¯+‘√ $<ë´]ú, ñ<√´>∑, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ã+<é <ë&ÉT\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. $»j·Te+‘·+ #˚j÷· \ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ã+<é≈î£ eT<ä‘› T· >± õ˝≤¢˝Àì 2013˝À s¬ yÓq÷´ XÊK n~Ûø±s¡T\ô|’ 98 øπ düT\T qyÓ÷<äT ø±>±, nìï Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\T, pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\T ôd\e⁄ ¨+XÊK˝À 46 øπ düT\T qyÓ÷<Óq’ ≥T¢ @πø U≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. Ä<ëj·÷ìøÏ Á|üø£{Ï+#êsTT. $<ë´s¡Tú\≈£î ns¡∆ dü+e‘·‡s¡ |üØø£å\T H˚{ÏqT+&ç »s¡e\dæ Ô T ñqïyê]ô|’ ≈£L&Ü <äèdæº kÕ]kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ñ+~. á ã+<é Á|üuÛ≤e+ $<ë´s¡Tú\ô|’ rÁekÕúsTT˝À Á|üuÛ≤e+ $T+∫ ÄdüT\ #·÷|ü⁄‘·T+<äì, |üØø£å\T düø±\+˝À ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛‘˚ $<ë´dü+e‘·‡s¡+ m≈£îÿe n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê] düe÷#ês¡+ ùdø£]+#êeTì @πø eè<ë ne⁄‘·T+<äì $<ë´s¡T\ ú ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. U≤Hé ‘Ó * bÕs¡ T . Çø£ sêhyê´|ü Ô + >± #Ó ø ˘ b˛dü T º \ ô|’ ‘· ì F\T πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ñ<ä´e÷ìøÏ eTT–+|ü⁄ |ü*πø˝≤ #˚j·÷\ì ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+‘√ m≥ºπø\≈£î n$˙‹ì ìs¡÷à*kÕÔeTì @πø U≤Hé ù|s=ÿHêïs¡T. yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

dü∫yê\j·T+˝À ≈£L&Ü <ë&ÉT\T #˚kÕÔ+

H˚&TÉ ã+<é

∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ s¡ø£åø£ $<ÛäT\T ñ<√´>∑T\≈£î md”Œ Ä<˚X+¯ ø£&É|ü H˚s¡yês¡Ô\T, : ø=‘·Ô @&Ü~˝À Á|ü»\≈£î #·ø£ÿ{Ï ùde\T n+~+#ê\ì s¡ø£åø£uÛÑ{≤~Ûø±s¡T\≈£î õ˝≤¢ md”Œ nXÀø˘≈£îe÷sY ø£s¡Ôe´uÀ<Ûä #˚XÊs¡T. Äj·Tq ‘·q ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ñy˚Twt#·+Á<ä ø£˝≤´DeT+&É|ü+˝À πøø˘ ø£{Ÿ #˚dæ.. n+<ä] H√fi¯S¢ r|æ#˚dæ Á|üd+ü –+#ês¡T. ø=‘·Ô @&Ü~˝À b˛©düT\≈£î n˙ï X¯óuÛ≤\T #˚≈L£ sê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. $<ÛäT˝À¢ m˝≤+{Ï Çã“+<äT\≈£L >∑T] ø±≈£î+&Ü ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. $<ÛäT\‘√ bÕ≥T Äs√>∑´+ |ü ≥ ¢ ÁX¯ < ä ∆ #· ÷ |æ + #ê\ì Væ ≤ ‘· e ⁄ |ü * ø±s¡ T . MT≈£ î m˝≤+{Ï düeTdü´\THêï Hê <äèwæºøÏ rdüTø=ùdÔ |ü]wüÿ]kÕÔqì Vü‰MTì#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À zmd”¶ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, kÕj·TT<Ûä ã\>±\ &ûmd”Œ ∫ìïø£èwüí‘√ düVü‰ |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Á|ü‹ s¡ø£åø£uÛÑ≥T&É÷ ~e+>∑‘· md”Œ ñy˚Twt#·+Á<äqT Ä<äsÙ¡ +>± rdüTø√yê\ì md”Œ nXÀø˘≈î£ e÷sY dü÷∫+#ês¡T. Äj·Tq 2014 ø±´˝…+&ÉsYqT n$wüÿ]+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. sêh+˝À b˛©düT XÊK ñqï+‘· ø±\+ ñy˚ T wt # · + Á<ä ù|s¡ T ∫s¡ k Õú s TT>± ì*∫b˛‘√+<äHêïs¡T. Äj·Tq b˛©dt XÊK≈£î #˚dæq ùde\qT eTqq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

n≥M dü+|ü<≈ä î£ s¡øå£ ø£&É|ü @&ÉTs√&ÉT¢,˚ : ªn≥M dü+|ü<äqT ø±bÕ&ÉTø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· Á|ü‹ˇø£ÿ]ô|’ ñ+~. mÁs¡#+· <äHêìï ø£+{ÏøÏ s¬ |üŒ˝≤ ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+µ nì ø£&|É ü &ûm|òyt √ •yê˙&√Á>± |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡sêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ãT<Ûäyês¡+ ø£&É|ü n≥M n‹~∏ >∑èVü≤ Äes¡D˝À &ûm|òty√\T •yê˙&√Á>±, Hê>∑sêE πøø˘ ø£{Ÿ #˚XÊs¡T. &ûm|òty√\≈£î dæã“+~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± •yê˙&√Á>± e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $~Û ìs¡«Vü≤D˝À n+øÏ‘u· ≤Û e+‘√ |üì#˚j÷· \Hêïs¡T. >∑‘· HÓ\˝À ‹s¡T|ü‹˝À düà>∑¢s¡T¢ n≥M n~Ûø±s¡T\qT #·+|ü&É+ u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. n&Ée⁄\≈£î yÓfi‚¢≥|ü&ÉT ˇ+{Ï]>± yÓfi¯¢≈£î+&Ü düeT÷Vü‰+>± yÓfi≤¢\ì dü÷∫+#ês¡T. ìs¡T{Ï #˚<äT C≤„|üø±\T M&ç&ç á @&Ü~ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ |üì#˚j÷· \Hêïs¡T. <ë&ÉT\ $uÛ≤>∑+ &ûm|òyt √ Hê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äj·TT<Ûë\T ˝Ò≈£îHêï Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ |üì#˚dTü HÔ êïs¡ì n≥M dæã“+~ì n_Ûq+~+#ês¡T. ]f…sÆ ¶Y &ûm|òyt √ düT<Ûëø£s,Y n≥MπøÁå ‘ê~Ûø±s¡T\T düTã“sê$T¬s&ç,¶ eTVü≤eTà<é Vü≤j·÷‘Y, Á|ükÕ<é, yÓ+ø£≥düTã“&ÉT bÕ˝§ZHêïs¡T.

<äjT· , |ùÁ eT‘√ e´eVü≤]+#ê* ø£&É|ü q>∑s¡+,: Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\ |æ\¢\ |ü≥¢ <äj·T, Áù|eT‘√ e´eVü≤]+#ê\ì sêJyé $<ë´$TwüHé dü$Tà[‘· $<ä´ düeTq«j·Tø£s¡Ô $.ÁãVü≤àj·T´ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø£&É|ü •yês¡T˝Àì õ˝≤¢ kÕ+πø‹ø£ •ø£åD dü+düú˝À kÕ<Ûës¡D ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Á|ü‘˚´ø£ nedüsê\ |æ\¢\ |ü≥¢ e´eVü≤]+#ê*‡q $<ÛëHê\ô|’ •ø£åD ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ eTT–+|ü ⁄ dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± ÁãVü ≤ àj· T ´ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ •ø£ å D ˝À ‘Ó\TdüT≈£îqï yÓT\≈£îe\qT ‘·s¡>∑‹ >∑~˝À, bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À ñ|üj÷Ó –+#ê\Hêïs¡T. á |æ\\ ¢ |ü≥¢ ÁX¯<# ∆ä ÷· |æ $<ä´ H˚]Œ+#·>*∑ –‘˚ <˚X¯ Ä]úø£ Á|ü>∑‹øÏ Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£L]Ãq yês¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. ‘· * ¢ < ä + Á&É T \qT uÛ ≤ >∑ k ÕeTT´\qT #˚ d ü ÷ Ô |æ \ ¢ \ Á|ü > ∑ ‹ øÏ <√Vü≤<ä|ü&Ü\ì ø√sês¡T. e÷qe eqs¡T\ $ìjÓ÷>∑ ì|ü⁄DT&ÉT kÕsTTÁ|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªyÓ*>∑\T¢µ˝À |üs¡´≥≈£î\ dü+<ä&ç >±*M&ÉT, : q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“¤+>± ãT<Ûäyês¡+ yÓ*>∑\T¢ »˝≤X¯j·T+ e<ä› |üs¡´≥≈£î\ dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. ø£&É|ü, ∫‘·÷Ôs¡T, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢\ qT+∫ |ü\Te⁄s¡T |üs¡´≥≈£î\T ‘·s¡*e#êÃs¡T.


n+‹eTrs¡TŒ

≈£î+‹j·÷‘√ C≤Hê¬s&ç¶ uÛÒ{° ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2n+‹eT rs¡TŒ Á|ü‹ì~Û:m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù sêeT#·+Á<äj·T´≈£î+‹j·÷≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ q>∑sêìøÏ #˚s¡T≈£îqï Äj·TqTï n+<äs¡÷ n_Ûq+~+#ês¡T.≈£î+‹j·÷qT eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. sêÁwüº+˝Àì ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‹ì $e]+#ês¡T. eT+Á‹ l<Ûsä uY ≤ãT XÊK e÷s¡TŒ $wüjT· +ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï ìs¡dqü \qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ≈£î+‹j·÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+Á‘·T\ XÊK\qT e÷πsà n~Ûø±s¡+ d”m+ øÏsD ¡ ≈Y î£ ñ+≥T+<äHêïs¡T. l<Ûsä uY ≤ãT XÊK e÷s¡TŒ, ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ d”m+‘√ e÷{≤¢&É‘êqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eT+Á‹ l<Ûsä uY ≤ãT‘√ ≈£î+‹j·÷ e÷{≤¢&qç ≥Tº düe÷#ês¡+.

nMTsY|ù ≥˝À ø±s¡T |Á eü ÷<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2 (n+‹eT rs¡TŒ Á|ü‹ì~Û: nMTsYù|≥˝À ˇø£ ø±s¡ T ;uÛ Ñ ‘ · ‡ + dü è wæ º + ∫+~. >∑ T s¡ T yês¡ + ñ<ä j · T + y˚ > ∑ + >± Á|üj·÷DÏdüTÔqï ø±s¡T e÷HéVü≤À˝ŸqT ‘·|æŒ+#·uÀsTT n≥T>± yÓfi¯ó‘·Tqï ˇø£ eTVæ≤fi¯qT &Ûûø=+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü eTs√ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ yê´qTqT ≈£L&Ü &Û û ø =+~. >±j· T |ü & ç q eTVæ ≤ fi¯ q T kÕú ì ≈£ î \T, b˛©dü T \T yÓ + ≥H˚ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ø±s¡TqT q&ÉT|ü⁄‘·Tqï e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $#ê]düTÔHêïs¡T.

zj·TT˝À |üØø£\å T yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2 n+‹eT rs¡TŒ Á|ü‹ì~Û: ã+<é H˚|<ü ´ä∏ +˝À |üØø£å\T yêsTT<ë y˚dæq≥Tº zj·TT n~Ûø±s¡T\T >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. zj·TT |ü]~Û˝À >∑Ts¡Tyês¡+ »s¡>∑qTqï nìï |üØø£å\qT yêsTT<ë y˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ »s¡>±*‡q |üØø£åqT ‹]– m|ü⁄Œ&ÉT ìs¡«Væ≤+#˚B ‘·«s¡˝À ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T dü÷∫+#ês¡T.

4

X¯óøÁ y£ ês¡e≠ 03 »qe] 2014

e+≥>±´dt <Ûäs¡ô|’ uÛ≤Ø u≤<äT&ÉT lø±≈£îfi¯+, »qe] 2 n+‹eT rs¡TŒ Á|ü‹ì~Û): >∑èVü‰edüsê\≈£î $ìjÓ ÷ –dü T Ô q ï e+≥>±´dt , yêDÏ » ´ nedü s ê\≈£ î $ìjÓ ÷ –dü T Ô q ï >±´dt <Û ä s ¡ eTs√e÷s¡ T ô|]>±sTT. >∑ è Vü ‰ edü s ê\ e+≥>±´dt ˇø√ÿ dæ˝…+&ÉsYô|’ s¡÷. 231, yêDÏ»´ nedü s ê\≈£ î $ìjÓ ÷ –dü T Ô q ï dæ˝…+&És¡¢ô|’ s¡÷. 385.50 #=|ü⁄Œq ô|+#· T ‘· ÷ #· e TTs¡ T ø£ + ô|˙\T ìs¡sí TT+#êsTT. <Ûsä \ ¡ ìj·T+Á‘·D ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|ürHÓ\ e+≥>±´dt <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘·÷ edüTÔHêïsTT. B+‘√ kÕe÷q´, eT<Û ä ´ ‘· s ¡ > ∑ ‹ Á|ü » \ô|’ uÛ ≤ Ø>± Ä]ú ø £ uÛ ≤ s¡ + |ü&TÉ ‘√+~. Á|üdTü ‘Ô +· >±´dt <Ûsä ¡ s¡÷. 1085 ø±>± ‘êC≤>± á <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+‘√ s¡÷. 1316≈£î #˚]+~. yêDÏ C ≤´edü s ê\ >±´dt <Û ä s ¡ Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷.1839 ñ+&É>± Ç~ s¡÷.2224.50 ≈£î ô|]–+~. ø=‘·Ô

dæ˝+… &És|ôY ’ s¡÷. 231 |ô +∫q #·eTTs¡T dü+dü\ú T neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq ø=‘·Ô <Ûsä \¡ T <Û ä s ¡ \ T Ç|ü Œ {Ï π ø neT\T˝ÀìøÏ e#êÃsTT. õ˝≤¢˝À 2,92,182 >±´dt ø£HÓø £åHé\T ñHêïsTT.Ms¡+<ä]ô|’ e+≥>±´dt uÛ ≤ s¡ + |ü & É q T+~. M]˝À Ä<∏ ë sY nqTdü + <Û ë q+ #˚düT≈£îqïyês¡T 1,77,030 eT+~ ñHêïs¡T. dæ˝…+&ÉsY <Ûäs¡ ô|s¡>∑&É+‘√ õ˝≤¢˝Àì >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ô|’ HÓ\≈£î düTe÷s¡T s¡÷. 6.75 ø√≥T¢ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&çq≥ºsTT+~. @&Ü~øÏ s¡ ÷ . 81 ø√≥T¢ uÛ ≤ s¡ + |ü & É T ‘√+~. Á|ü u Û Ñ T ‘· « #· s ¡ ´ \ô|’ Á|ü C ≤dü + |ò ü ÷ \T eT+&ç | ü & É T ‘· T HêïsTT. Ç|ü Œ {Ï π ø Ä<Û ë sY nqTdü+<Ûëq Á|üÁøÏj·Tô|’ m˝≤+{Ï e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\T ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ n+‘ê >∑ + <ä s ¡ > √fi¯ + >± e÷]+~.

Hê´j·TkÕúHê\T Ä<ÛësY Á|üÁøÏj·Tô|’ nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêï πø+Á<ä+ e÷Á‘·+ düŒ+~+#·&+É ˝Ò<Tä . õ˝≤¢˝À 1,15,152 $ìjÓ ÷ >∑ < ës¡ T \≈£ î dü+ã+~Û+∫ Ä<ÛësY nqTdü+<Ûëq+ »s¡>∑˝Ò<äT. M]øÏ sêsTTr kıeTTà u≤´+ø˘ U≤‘ê˝À »eT nj˚ T ´ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. Á|ürHÓ\ e+≥>±´dt <Û ä s ¡ ô|s¡ > ∑ ≥ +, ‘· > ∑ Z ≥ + e\¢ sêsTTr kıeTTà m+‘· »eT ne⁄‘· T +<√ ≈£ L &Ü ‘Ó * j· T ì |ü]dæú‹˝À $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ñ Hêïs¡ T . >±´dt dæ ˝ … + &É s ¡ T ¢ rdü T ≈£ î edü T Ô q ï u≤jY T ‡ Ç∫Ãq s¡ o <ä T \ô|’ ñqï <Û ä s ¡ q T #· ÷ dæ $ìjÓ ÷ >∑ < ës¡ T \T #Ó * ¢ + |ü ⁄ \T

#˚j÷· \ì @C…˙‡\T ø√s¡T‘·THêïsTT. n<ä q +>± m˝≤+{Ï kıeTTàqT u≤jY T ‡≈£ î Çyê«*‡q nedü s ¡ + ˝Ò < ä ì yês¡ T ù|s=ÿ+≥THêïs¡ T . Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ Ä<ÛësY nqTdü+<Ûëq+ #˚sTT+#·Tø√ì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T >±´dt≈£î s¡÷.414 #Ó*¢düTÔHêïs¡T. Bìô|’ s¡÷.25 ô|]π> neø±X¯+ ñ +~. nsTT‘˚ Bìô|’ >±´dt @C…˙‡\≈£î düŒwüºyÓTÆq düe÷#ês¡+ sê˝Ò < ä T . nqTdü + <Û ë q+ ø±ì $ìjÓ ÷ >∑ < ës¡ T \≈£ î |ü P ]Ô > ± yÓ T T‘êÔ ì ï rdü T ø√yê˝≤, >∑ ‘ · + e÷~]>± #Ó*¢+#ê˝≤ nH˚ <ëìô|’ m˝≤+{Ï Ä<˚XÊ\T sê˝Ò<äT. á $wü j · ÷ ìï @C… ˙ ‡˝Ò Á<äTMø£]+#êsTT.

eT‘·‡´e‘ês¡+˝À lsêeTT&ÉT! KeTà+, »qe] 2 n+‹eT rs¡TŒ Á|ü‹ì~Û: lyÓ≈’ î£ +sƒ¡ @ø±<ä• ñ ‘·‡yê\T uÛÑÁ<ëÁ~˝À uÛÑøÏÔÁ|ü|ü‘·TÔ\‘√ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ qT+&ç n<Ûä´j·Tq ñ‘·‡yê\T Äs¡+uÛÑyÓTÆq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. lsêeTT&ÉT eT‘·‡´e‘ês¡+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$T#êÃs¡T. d”‘êsêeT#·+Á<äT\≈£î Á|ü‘˚´ø£ |ü P »\T ìs¡ « Væ ≤ dü T Ô H êïs¡ T . Ç~˝≤ ñ+&É > ± uÛ Ñ Á <ëÁ~˝Àì d” ‘ êsêeT#· + Á<ä T \ <˚ y ê\j· T + uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ ‘√ b˛f… ‹ Ô + ~.>∑ T s¡ T yês¡ + ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTT qT+&˚ >√<ëe]q~˝À |ü⁄D´kÕïqe÷#·]+ ∫q uÛ≈Ñ î£ \ Ô T nq+‘·s¡+ d”‘êsêeT#·+Á<äT\qT <ä]Ù+#·T≈£îì |ü⁄˙‘·T\e⁄‘·THêïs¡T.

ù|<ä\ dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+>± |üì#˚kÕÔ

>∑ T +≥÷s¡ T , »qe] 2 n+‹eT rs¡TŒ Á|ü‹ì~Û) : ù|<ä\ dü + π ø å e Ty˚ T ‘· e T <Û ˚ ´ j· T eTì bıq÷ïs¡ T myÓ T à˝Ò ´ <Û ä ÷ [bÕfi¯ fl qπs+Á<ä≈£îe÷sY düŒwüº+#˚XÊs¡T. ñ |üŒ\bÕ&ÉT˝À 200 eT+~ ù|<ä\≈£î Çfi¯fl düú˝≤\ |ü{≤º\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. düuÛÑ≈£î ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T nì˝Ÿ ≈£îe÷sY n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 2n+‹eT rs¡TŒ Á|ü‹ì~Û): ‘Ó\+>±D dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± qπ s +Á<ä ≈ £ î e÷sY eTTkÕsTT<ë _\T¢˝À nìï ˝ÀbÕ˝Òqì {°&|û ” d”ìj·TsY H˚‘· >±* e÷{≤¢&ÉT‘·÷, m+‘√ø±\+>± Çfi¯fl

{° _\T¢˝À nìï ˝ÀbÕ˝Ò : >±*

eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT Äs√|æ+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ {°&ûm©Œ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ nôd+;¢øÏ e∫Ãq ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ kÕ+Á|ü<ëj·÷\≈£î $s¡T<ä+∆ >± ñ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. _\T¢˝Àì Á|ü‹ ø±¢CôŸ |’ nôd+;¢˝À z{Ï+>¥≈î£ |ü≥Tºã&É‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. {° _\T¢qT yÓqøÏÿ |ü+bÕ\ì Äj·Tq ø√sês¡T. eTTK´+>± d”e÷+Á<Ûä {°&|û ” H˚‘\ · T düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìπø ø£≥Tºã&ç ñHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢qT nôd+;¢˝À n&ÉT¶≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. düyÓTÆø£´ sê>∑+ $ì|ædTü qÔ ï d”m+ Hê≥ø±\T ø£{ôºÏ |{≤º\ì Äj·Tq nHêïs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ {°&|û ” ì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêìe«≈£î+&Ü eTTK´eT+Á‹‘√ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘\ · ‘√ Ä bÕغ n~ÛcÕºq+ Hê≥ø±\T Ä&çk˛Ô+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. düyTÓ øÆ ´£ yê<ä+ $ì|ædTü qÔ ï yÓm’ kÕ‡sY d”|” $uÛ»Ñ q yê<ëìøÏ eT<ä‘› T· ÇdüTqÔ ï {°ÄsYmdt bÕغ düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìøÏ nqT≈£L\+>± e´Vü≤]düTqÔ ï<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. {°ÄsYmdt, yÓm’ kÕ‡sYd|” \ ” T s¬ +&É÷ ø±+Á¬>dt˝À #˚sπ y˚qì nHêïs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ù|s¡T‘√ e∫Ãq Á|üC≤sê»´+ bÕغ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dtô|’ $eTs¡Ù\T #˚dæ ‹]– mìïø£\ ‘·sT¡ yê‘· n<˚ bÕغ˝À #˚]+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt Ä&ÉT‘·Tqï Hê≥ø±\ |ü≥¢ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ +&Ü\ì, m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢q÷ {°ÄsYmdt, yÓm’ kÕ‡sY d”|,” ø±+Á¬>dt\≈£î z≥T y˚ j · T e<ä › H êïs¡ T . $uÛ Ñ » q bÕ|ü + ~e+>∑ ‘ · H˚ ‘ · yÓ ’ m dt sê»X‚Ks¡s¬ &ç<¶ q˚ ì Äj·Tq nHêïs¡T. düyTÓ øÆ ´£ sêÁwü+º ø√dü+ @|”m˙®z\T düyTÓ à #˚|≥ ü &º +É Vü≤s¡D ¸ j ° T· eTì, X¯óÁø£yês¡+ yês¡T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï düyTÓ à≈£î {°&|û ” |üP]Ô eT<ä‘› T· ÇdüT+Ô <äì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î nqT>∑TD+>±H˚ {°&|û ” e´eVü≤]düTqÔ ï<äì >±* nHêïs¡T.

u≤~Û‘T· \≈£î qwü|º ]ü Vü≤s¡+ n+<äC‘Ò · $XÊK|ü≥ï+, »qe] 2 (m|æÇm+mdt): |ü]ÁX¯eT˝À¢ nìï C≤Á>∑‘\ Ô· T bÕ{Ï+#ê*‡+<˚qì øπ +Á<ä eT+Á‹ |üqu≤ø£ \øÏàå nHêïs¡T. ôV≤#Y|dæ mæ ˝Ÿ˝À »]–q Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+~q 27eT+~ ≈£î≥T+u≤\≈£î 20 \ø£\ å s¡÷bÕj·T\ e+‘·Tq qwü|º ]ü Vü≤s¡+ n+<äCXÒ Ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ÄyÓT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±]àø£XÊK Ä<˚XÊ\qT ‘·|Œü ìdü]>± bÕ{Ï+#ê\ì ø√sês¡T.

>Á ±MTD dü+|Á <ü ëj·÷\≈£î Á|ü‹_+ã+ Nsê\, >±MTD dü+Á|ü<ëj·÷\qT Á|ü‹_+_dü÷Ô b˛˝Ÿsê<Ûë m&É¢ b˛{°\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ n_Ûq+<ä˙j·T+ nì |ü\Te⁄s¡T ù|s=ÿHêïs¡T. lø£èwüí j·÷<äe j·T÷‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À sêhkÕúsTT b˛˝Ÿsê<Ûë m&É¢b˛{°\T ãT<Ûäyês¡+ á|üPs¡TbÕ˝…+ |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì uÀsTTqyê]bÕ˝…+˝À »]>±sTT. b˛{°\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q »&ûŒ{°d” e÷J düuTÑÛ ´&ÉT #·+Á<äeTÚ[, ◊m˝Ÿ{&° û ndæôdº+{Ÿ |üs‡¡ q˝Ÿ y˚TH˚»sY $.eT<ÛäTu≤ãT, ◊m˝Ÿ{°&û es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHé.Á|üuÛÑT<ëdüT ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T. Á>±MTD kÕ+Á|ü<ëj·÷\T H˚{Ï ‘·sêìøÏ ‘Ó*ù|˝≤ @{≤ m&É¢ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·≥+ dü+‘√wüeT˙, M{Ï Wqï‘ê´ìï ø±bÕ&É{≤ìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹ì<ÛäT\T uÀsTTq πøX¯e⁄\T, uÀsTTq yÓ+ø£qï, s¡$#·+Á<ä, ìsê«Vü≤≈£î\T Á|ükÕ<é, >=s¡¢ b˛‘·TsêE, uÀsTTq |ü⁄\¢j·T´, qø£ÿ\ lìyêdüsêe⁄, >∑&ɶ+ @düTsêE, uÀsTTq u≤˝≤J, j·TÁsê≈£î\ yÓ+ø£≥s¡eTD bÕ˝§ZHêïs¡T. ñ‘ê‡Vü≤+>± b˛{°\T Á|üø±X¯+, >∑T+≥÷s¡T, ø£ècÕí õ˝≤¢\ qT+∫ 21 »‘·\ m&ÉT¢ b˛{°\˝À bÕ˝§ZHêïsTT. b˛{°\qT ‹\øÏ+#·{≤ìøÏ á|üPs¡TbÕ˝…+, Nsê\, u≤|ü≥¢ qT+∫ ô|<ä›dü+K´˝À Á|ü»\T ‘·s¡*sêe&É+‘√ Á>±eT+˝À |ü+&É>∑ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ sêeTu§≥¢yê]bÕ˝ÒìøÏ #Ó+~q m&É¢ »‘· 3,818 n&ÉT>∑T\ <ä÷s¡+ ˝≤– yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ì ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. dü>∑TZbÕ˝ÒìøÏ #Ó+~q »‘· 3,808 n&ÉT>∑T\ <ä÷s¡+ ˝≤– s¬ +&√kÕúq+ kı+‘·+ #˚dTü ≈£î+~. ø£ècÕí õ˝≤¢ m<äT\ › T 3,803 n&ÉT>∑T\ <ä÷s¡+ ˝≤– ‘·èrj·TkÕúq+ ø¬ e’ dü+ #˚dTü ≈£î+~. b˛{°\ nq+‘·s+¡ $CÒ‘\ · ≈£î »&ûŒ{°d” e÷J düuÛÑT´&ÉT #·+Á<äeTÚ[ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T.

|òTü q+>± q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ y˚&TÉ ø£\T

|ô +∫q <Ûsä ¡ ‘·–+Z #·+&ç : <˚$H˚ì $»j·Tyê&É, »qe] 2 n+‹eT rs¡TŒ Á|ü‹ì~Û: ô|+∫q >±´dt <Ûäs¡ ‘·–Z+#˚+‘·es¡≈£î sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì {°&û|” myÓTà˝Ò´ <˚$H˚˙ ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ e+<ä s√E˝À¢ nìï+{Ï <Ûäs¡\T ‘·–ZkÕÔeTì Vü‰MT Ç∫Ã+<äì, n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ Vü‰MT\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ m&Üô|&Ü <Ûäs¡\qT ô|+#· T ‘· ÷ Á|ü » \ q&ç ¶ $s¡ T k˛Ô + <ä ì $eT]Ù+#ês¡ T . <Û ä s ¡ \ qT ‘·–+Z #˚+‘·es¡≈î£ sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚jT· qTqï≥Tº ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >±´dt dæ*+&ÉsY <Ûäs¡ ô|+|ü⁄q≈£î ìs¡düq>± >=\¢|üP&ç e<ä› C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ sêkÕÔ s√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á{≤|òæø˘≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. nsTT<ës¡T øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. b˛©düT\T <˚$H˚ì ñe÷‘√ düV‰ü |ü\Te⁄]ï n¬sdüTº #˚XÊs¡T. Á{≤|òæø˘qT Áø£eTãB›ø£]+#ês¡T.

ˇ+>√\T õ˝≤¢ q÷´dt

dü ú ˝ ≤\T eT+ps¡ T $wü j · T + ô|+&ç+>¥˝À ñ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ Á>±eT ô|<ä›\T #=s¡e rdüTø=ì Çfi¯fl dü ú ˝ ≤\T eT+ps¡ T #˚ ù des¡ ≈ £ î Á|ü j · T ‹ï+#ês¡ H êïs¡ T . ø£ ˝ … ø £ º s Y , Äضy√, ‘·Vü≤dæ˝≤›sY‘√ e÷{≤¢&ç Çfi¯fl düú˝≤\T eT+ps¡T #˚sTT+#êeTì #Ó b ÕŒs¡ T . Á>±eT+˝À ns¡ T Ω˝… ’ q ù|<ä\+<ä]ø° Çfi¯fl dü˝ ú ≤\T n+<˚˝≤ #· s ¡ ´ \T rdü T ≈£ î HêïeTHêïs¡ T .

sêqTqï s√E˝À¢ eT]+‘· eT+~øÏ Çfi¯fl düú˝≤\T, >∑èVü≤ ìsêàD |ü<∏äø£+ øÏ+<ä s¡TD≤\T ≈£L&Ü eT+ps¡T #˚kÕÔeTì Vü‰MTì#êÃs¡T. Á>±e÷ìï Ä<ä s ¡ Ù +>± r]Ã~<ä T › ‘ êeTì, >∑ T +≥÷s¡ T ôV≤&é y ê≥sY esY ÿ ‡ qT+∫ ô|’|t˝…’Hé <ë«sê ‘ê>∑T˙s¡T n+~kÕÔ e Tì #Ó b ÕŒs¡ T . |ü ø å ± \ π ø +Á<ëìï |ü s ê´≥ø£ s¡ + >∑ + >± r]Ã~<ä T › ‘ êeTì dü ÷ ∫+#ês¡ T .

Á>±eT+˝À md” ‡ , md” º , _dæ ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~∆|üs¡TkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷.90 \ø£å\‘√ Á|ü‘˚´ø£ ô|’|t˝…’HéqT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥Tº Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+&ç y √ >√bÕ\ø£ è wü í , dü s ¡ Œ +#Y ø£sêï{Ï lìyêdüsêe⁄, ñ|üdüs¡Œ+#Y #Ó s ¡ T ≈£ L s¡ T ø√fÒ X ¯ « s¡ s êe⁄, |æ.kÕ+ã•esêe⁄, ¬ø.kÕ+ã•esêe⁄, |æ . sêeTø£ è wü í Á |ü k Õ<é ‘· ~ ‘· s ¡ T \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q\¢ dü÷s¡T´&ç ndüeÔ Tj·T+.. Ç+f… * C… H é ‡ ã÷´s√(◊;) Á|ü<ÛëHê~Ûø±]>± mdt@ ÇÁãV”≤+ »qe] 1q u≤<Û ä ´ ‘· \ T d” « ø£ ] +#ês¡ T . Á|ü < Û ë q yÓ T Æ H êغ esêZìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ ◊; N|òt>± ìj· T $T‘· T \T ø±e&É + Ç<˚ ‘=*kÕ]. ˝≤ ø£$TwüHé #Ó’s¡àHé>± »dæºdt &ç.¬ø.C…’Hé ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. j·T÷ìe]‡{° Á>±+{Ÿ‡ ø£$TwüHé (j·T÷Jd”) #Ó’s¡àHé>± y˚<ä Á|üø±XŸqT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫+~. uÛ≤s¡‘Y≈£î #Ó+~q Áù|eT\‘· n>∑ s ê«˝Ÿ n+{≤]ÿ{Ï ø ±˝Àì eTÚ+{Ÿ $Hé d ü H é |ü s ¡ « ‘êìï n~Û s √Væ ≤ +#ês¡ T . ‘· < ë«sê @&É T K+&Ü˝À¢ì Äs¡T m‘ÓÔ’ |üs«¡ ‘ê\qT n~Ûs√Væ≤+∫q uÛ≤s¡‘· eTVæ≤fi¯>± ÄyÓ T ]ø±s¡ T ¶ q T kı+‘· + #˚düT≈£îHêïs¡T. ø=‘· Ô kı*dæ ≥ sY »qs¡ ˝ Ÿ > ± yÓ÷Vü≤Hé |üsêX¯s¡Hé |òæÁãe] 8q ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. ªkı*dæ≥sY »qs¡˝µŸ <˚X+¯ ˝À s¬ +&√ n‘·T´qï‘· Hê´j·÷~Ûø±] |ü<ä$. 2001 &ç ô d+ãsY 13q bÕs¡¢yÓT+{Ÿô|’ <ë&ç πødüT˝À <√wæ n|òü®˝Ÿ >∑Ts¡T (43) qT |òæÁãe] 9q rVü‰sY C…\ ’ T˝À ñ] rXÊs¡T. n|ò˝ ®ü Ÿ >∑Ts¡T ø£åe÷_Ûø£å |æ{ÏwüHéqT sêh|ü‹

2013 ` yês¡Ô˝À¢ e´≈£îÔ\T ‹s¡düÿ]+#·&É+‘√ ñ]•ø£å neT\T #˚XÊs¡T. sêh|ü‹ Á|üDuŸeTTKØ® e÷]à 9q ◊<äT sêÅcÕº\≈£î ø=‘·Ô >∑es¡ïs¡¢qT ìj· T $T+#ês¡ T . $esê\T.. Hê>±˝≤+&é ` n•«˙ ≈£ î e÷sY , ˇ&çXÊ`mdtd” »$÷sY, ;Vü‰sY`&ûyÓ’ bÕ{Ï˝Ÿ, Á‹|ü⁄s¡` <˚yêq+<é ø£q«sY, πøs¡fi¯`ìœ˝Ÿ ≈£îe÷sY Hê>±˝≤+&é eTTK´eT+Á‹>± ˙|ò æ j · T T ]jÓ ÷ es¡ T dü > ± eT÷&√kÕ] Ä |”sêƒ ìï n~Ûw+˜æ #ês¡T. Á‹|ü⁄s¡ eTTK´eT+Á‹>± e÷DÏø˘ dü s êÿsY Hê\T>√ kÕ] d” m + u≤<Û ä ´ ‘· \ T d” « ø£ ] +#ês¡ T . y˚ T |ò ü ÷ \j· T eTTK´eT+Á‹>± eTT≈£î˝Ÿ dü+>±à (ø±+Á¬>dt) e÷]à 5q Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq y˚T|òü÷\j·T ôV’≤ø√s¡Tº ‘=* Á|ü<Ûëq Hê´j· T eT÷]Ô > ± eTq sêÅcÕº ì øÏ #Ó + ~q »dæ º d t {Ï . $÷Hê≈£ î e÷] e÷]Ã23q u≤<Û ä ´ ‘· \ T d”«ø£]+#ês¡T. H˚wüq˝Ÿ kÕºø˘ mπø‡Ã¤+CŸ m+&û, d”áy√>± ∫Á‘ê sêeTø£èwüí @Á|æ˝Ÿ 1q u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T.

uÛ≤s¡‘· n+‘·]ø£å |ü]XÀ<Ûäq dü+düú(ÇÁk˛) e÷J #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY j·TT.ÄsY.sêe⁄≈£î n+‘·sê®rj·T ñ |üÁ>∑Vü≤ ì|ü⁄DT\ kıôd’{° ªXÊ{Ï˝…’{Ÿ Vü ‰ ˝Ÿ Ä|ò t ù|ò y é T µ˝À kÕú q + \_Û+∫+~. ˝…|òtºHÓ+{Ÿ ø£e÷+&ÉsY n_Û˝≤wt {À$÷ 150 s√E\T Ä>∑≈£î+&Ü dü e TTÁ<ä + ˝À Á|ü | ü + #êìï #·T{Ϻe∫Ãq ‘=* uÛ≤s¡rj·TT&ç>± ]ø±s¡T¶ HÓ\ø=˝≤Œ&ÉT. Ç+&çj·THé ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt ¬ ø $Tø£ ˝ Ÿ f… ø ±ï\J (◊◊d” { ° ) &Ó¬s’ø£ºsY>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q \ø° Î ø±+‘· + @Á|æ ˝ Ÿ 9q ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á dü+düú≈£î ÄyÓT ‘=* eTVæ≤fi≤ &Ó¬s’ø£ºsY. 2013`14 dü + e‘· ‡ sêìøÏ HêkÕÿyé T #Ó ’ s ¡ à Hé > ± yÓ T Æ + &é Á{° d”áz ø£èwüí ≈£îe÷sY q≥sê»Hé ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. b˛*jÓ÷≈£î ‘=*kÕ] zs¡˝Ÿ yê´øÏ ‡ Hé $»j· T e+‘· + >± s¡÷bı+~+∫q b˛˝…+&é≈£î #Ó+~q &Üø£ºsY Væ≤\Ø ø√ÁbıM‡ÿ (96) @Á|æ˝Ÿ 11q eTs¡DÏ+#ês¡T. dü T Á|” + ø√s¡ T º e÷J Á|ü < Û ë q Hê´j·TeT÷]Ô »dædº t »>∑Bwt X¯sD ¡ Y

(C….mdt.) es¡à (80) nHês√>∑´+‘√ ø£qTïeT÷XÊs¡T. n‘ê´#ês¡ ìs√<Ûäø£ #· { ≤º ì ï eT]+‘· ø£ ] ƒ q ‘· s ¡ + #˚ ù d+<ä T ≈£ î »dæ º d t es¡ à H˚‘·è‘·«+˝Àì ø£$T{° dæbòÕs¡T‡\≈£î nqT>∑ T D+>±H˚ H˚ s ¡ Hê´j· T dües¡D #·≥+º ` 2013 s¡÷bı+~+~. Á|ü | ü + #· Á|ü U ≤´‘· >∑ D Ï ‘ · y˚T<Ûë$, VüA´eTHé ø£+|üP´≥sY>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q X¯≈£î+‘·˝≤<˚$ (80) @Á|æ˝Ÿ 21q »qàdüú\yÓTÆq u…+>∑fi¯Ss¡T˝À ‘·T~XÊ«dü $&ç#ês¡T. 1977˝À nyÓT]ø±˝Àì &É˝≤¢dt˝À ìs¡ « Væ ≤ +∫q ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À 188138517 dü+K´≈£î ≈£L´uŸ s¡÷{Ÿ #Ó|üŒ&É+˝À ø£+|üP´≥sY‘√ b˛{°|ü&ç eTØ >¬ \Tbı+<ës¡T. B+‘√ n|üŒ{Ï qT+∫ VüA´eTHé ø£+|üP´≥sY>± ÄyÓT ù|s¡T >±+#ês¡T. ª<ä Væ≤+<ä÷µ Ä+>∑¢ ~q|üÁ‹ø£ e÷J dü + bÕ<ä ≈ £ î \T mHé . s¡ $ m&ç ≥ sY d ü –˝Ÿ ¶ Ä|ò t Ç+&ç j · ÷ n<Ûä´≈£åîì>± mìïø£j·÷´s¡T. uÛ≤s¡‘· dü+‘·‹øÏ #Ó+~q Á_≥Hé eì‘· H˚ V ü ‰ ˝Ÿ u§¬ > ’ { ≤ ª$Tdt Ç+&çj·÷ es¡˝Ÿ¶ yÓ’&éµ>± m+|æ¬ø’+~. á f…’{Ï˝ŸqT kÕ~Û+∫q yÓTT<ä{Ï ã~Ûs¡ j·TTe‹ H˚Vü‰˝Ÿ.

ˇ+>√\T ns¡“Hé, ø£˝…ø£ºsY ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ |òüTq+>± q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY $»j·T≈£îe÷sY, Äj·Tq düreTDÏ $»j·Tl\≈£î õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \ Hêj·T≈£î\T q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ X¯óuÛ≤ø±+ø£\ å qT ‘Ó*bÕs¡T. e÷J myÓTà˝Ò´ ã÷#˚|*ü ¢ düTu≤“¬s&ç¶ |ü\ø£\T, |ü⁄düøÔ ±\qT n+<äCÒXÊs¡T. myÓTੇ b˛‘·T\ sêe÷sêe⁄, e÷J myÓTੇ •<ë› sê|òüTesêe⁄ ø£˝…ø£ºsY≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ dæã“+~, &û Ä s√« >∑ + >±<Û ä s Y í ı &é , @y√ C≤«˝≤ qs¡ d æ + Vü ≤ +, ø£ ˝ … ø £ º π s {Ÿ ø±s¡´|üs¡´y˚ø£å≈£î\T, dæã“+~ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\qT ‘Ó*bÕs¡T. $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, Äضy√\T eTTs¡[, u≤|æs¬ &ç,¶ dü‘´· Hêïsêj·TD, yê] dæã“+~ X¯óuÛ≤ø±+ø£\ å qT ‘Ó*bÕs¡T.

ø£˝…ø£ºsY≈£î m˙®y√\ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T m˙®y√ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ùwø˘ nãT∆˝Ÿ ãw”sY H˚‘·è‘·«+˝À ø£˝…ø£ºsY≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m˙®y√ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ã+&ç lìyêdüsêe⁄, ÄsYd”ôV≤#Y ø£ècÕí¬s&ç¶, n&Éø± kÕ«eTT\T, |æ.sê»´\øÏÎ, HêdüsY eTkÕÔHée*, X¯s¡‘Y, s¡Vü≤e÷Hé, e÷\ø=+&Éj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

CÒd” ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À... õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ q÷‘· q dü + e‘· ‡ s¡ + y˚ & É T ø£ \ T |ò ü T q+>± »]>±sTT. CÒ d ” j·÷≈£LuŸHêj·Tø˘ düreTDÏ Á|üu≤Û e‹ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ øπ ≈£î ø√dæ j·÷≈£LuŸHêj·Tø˘≈£î ‹ì|æ+#ês¡T. m˙®y√ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ùwø˘ nãT∆˝Ÿ ãw”sY H˚‘·è‘·«+˝À Hêj·T≈£î\T CÒd”ì ø£*dæ X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\qT ‘Ó*bÕs¡T. ¬syÓq÷´ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.m˝Ÿ.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ H˚‘·è‘·«+˝À ¬syÓq÷´ ñ<√´>∑T\T CÒd”ì n_Ûq+~+#ês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Hê\T>√ ‘·s¡>∑‹ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ø√j·T ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À Hê\T>√ ‘·s¡>∑‹ ñ<√´>∑T\T πø≈£î ø√dæ y˚&ÉTø£˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. dü÷|üsYãC≤sY ÕµÁjs¡àHé ‘ê‘ê Á|ükÕ<é H˚‘·è‘·«+˝À CÒd” øπ ≈£î ø√dæ y˚&øÉ £ »]bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À düV≤ü ø±s¡ n~Ûø±] X¯su¡ j ÑÛ T· ´, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, s¡$sê»X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ˇ+>√\T ‘·Vü≤d”˝≤›sY eT÷&ÉTeT+#·T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À @ÄsY◊ y˚ D T>√bÕ˝Ÿ ‘· V ü ≤ d” ˝ ≤› s Y ø±sê´\j· T + dæ ã “+~, &û m dt y √ ø¬ .s¡+>±≈£îe÷], &ûm+ ñ<äjT· uÛ≤düÿsY, d”|y” √ yÓ+ø£jT· ´ , Äضy√ eTTs¡[ CÒd”øÏ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.

;{°@ ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D ˇ+>√\T Á>±MTD+, ãVüQ»q {°#·sY‡ nk˛dæj˚TwüHé 2014 q÷‘·q ø±´˝…+&ÉsqY T ãT<Ûyä ês¡+ ø£˝ø… sº£ Y $»j·T≈£îe÷sY, Äj·Tq düreTDÏ $»j·Tl Ä$wüÿ]+#ês¡T. ø±´˝…+&És˝ Y À q\¢C≤‹ $eTTøÏÔ dü÷s¡T´&ÉT HÓ\‡Hé eT+&˚˝≤qT eTTÁ~+#·≥+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì ø£˝…ø£ºsY ø=ìj·÷&Üs¡T. õ˝≤¢˝À neT\T#˚düTÔqï Á|üø±X¯+ nø£ås¡ $»j·T+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘·eTe+‘·T>± ô|qTï\T n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À sêh e]ÿ+>¥ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ.yÓ+ø£Á{≤e⁄, sêh íıs¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT C…’;ÛyéT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äX‚KsY, sêh ø±s¡´<ä]Ù ø£{≤º s¡y˚Twt, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù X¯s¡‘Y #·+Á<äu≤ãT, ø√XÊ~Ûø±] eTH√Vü≤sYsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ãVüQ»q {°#s· ‡Y nk˛dæjT˚ wüHé sêh XÊK &ÓØ’ ì ãT<Ûyä ês¡+ ø£˝…ø£ºsY $»j·T≈£îe÷sY <ä+|ü‘·T\T Ä$wüÿ]+#ês¡T.

Printed, Published and Edited by Valluru Prasad Kumar, H.No. 5-3-418/60/A/1, Sheshadri Nagar, Kukatpally, Rangareddy Dist. Hyderabad - 500 072 (A.P) Published from H.No. 5-3-418/60/A/1, Sheshadri Nagar, Kukatpally, Rangareddy Dist. Hyderabad - 500 072 (A.P) Printed at Karmik Art Printers, Shop No. 35, APHB, Vidyanagar, Hyderabad - 500 044 (A.P). Editor : Valluru Prasad Kumar Cell No. 9704871289

3ff  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you