Page 1

POSTAL LICENCE NO. ADB/007/2011-13

RNI NO. APTEL/2008/24799

ªÁ|üC≤CÀ´‹µ Çø£ Ç+≥¬sï{Ÿ˝À...!

eTeTà˝Òï m+<äT≈£î n&ÉT>∑T‘ês¡T?

Äs¡ T dü + e‘· ‡ s ê\ Á ø Ï ‘ · + m≥Te+{Ï n+#· H ê\T ˝Ò≈î£ +&Ü e∫Ãq | Á Cü ≤CÀ´‹ ‘Ó\T>∑T ~q|ü‹ Á ø£ ~q ~q | Á e ü s¡e ∆ ÷qyÓTÆ |ü‹ Á ø± s¡+>∑+˝À dü+#·\q+ düèwækº ˛Ô+~. <äeTTàqï yês¡Ô\T, yêsêÔø£<∏äHê\T sêdæ ‘·q dü‘êÔqT Ç|üŒ{øπÏ #ê≥Tø=+~. ì»yÓTq Æ »s¡ï*C≤ìøÏ ns¡+ú #Ó|Œæ q Á|üC≤CÀ´‹ ~q|üÁ‹ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+‘·sê®\+˝À ≈£L&Ü <äs¡Ùq$Tk˛Ô+~.

q÷´&Ûç©¢: {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ $wüj·÷ìï Ä bÕغH˚ n&É>±\ì ø±+Á¬>dt Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e´eVü‰sê\ |üs¡´y˚ø£å≈£î&ÉT ~–«»jYT dæ+>¥ nHêïs¡T. á $wüjT· + ‘·eTqT m+<äT≈£î n&ÉT>∑T‘ês¡ì $÷&çj·÷qT ~–«»jYT dæ+>¥ m<äTs¡T Á|ü • ï+#ês¡ T . d” | ” ◊ ‘√ bı‘· T Ô Ksê¬ s ’ + <ä ì ‘Ó * bÕs¡ T . d”e÷+Á<Ûä˝À b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚ùd+<äT≈£î πs|ü⁄ Åd”ÿì+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯eTe⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.

www.prajajyothi.com

Ä~˝≤u≤<é 03`04`2014 >∑Ts¡Tyês¡+

m+|æ sê<∏√&é ‘·qj·TT&ç Hê$TH˚wüHé | Á Cü ≤CÀ´‹ | Á ‹ ü ì~Û Ä~˝≤u≤<é , @Á|æ ˝ Ÿ 2 ‘Ó \ +>±D˝À mìïø£ \ q>±s¡ yÓ÷>∑&É+‘√ Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+ yÓTT<ä˝…’+~. Ä~˝≤u≤<é ˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï Hê$TH˚wüHé <ëK˝…’+~. {Ï&ç|æ ‘·s¡T|ü⁄q U≤Hê|üPsY nôd+;¢ nuÛÑ´]ú ]‘˚wt sê<∏√&é ‘·q Hê$TH˚wüHé qT <ëK\T #˚XÊs¡T. Äj·Tq m+|” s¡yT˚ XŸ sê<∏√&é ‘·qj·TT&ÉT. U≤Hê|üPsY md”º ]»sY« kÕúq+ ø±e&É+‘√ >∑‘+· ˝À Çø£ÿ&ç qT+∫ sê<∏√&é uÛ≤s¡´ düTeTHé sê<∏√&é b˛{° #˚dæ ¬>*#ês¡T. nsTT‘˚ ÄyÓT md”º ø±<äqï øπ düT˝À myÓTà˝Ò´>± nqs¡Ω‘· bı+<ës¡T. á ‘·&eÉ ÄyÓT sê»ø°j÷· \≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&ç ‘·q ≈£îe÷s¡T&çì sê»ø°j·÷˝À¢øÏ ~+bÕs¡T. Çø£ÿ&É {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú>± ]‘˚wt sê»ø°j·T ns¡+π>Á≥+ #˚j·TuÀ‘·THêïs¡T. sê<∏√&é m|üŒ{Ï˝≤π> Ä~˝≤u≤<é m+|”>± ‘·\|ü&ÉqTHêïs¡T.

PUBLISHED FROM ADILABAD, NIZAMABAD, WARANGAL & RANGA REDDY

dü+bÕ<ä≈î£ \T: $.lìyêdt s¬ &ç¶

PRAJA JYOTHI Telugu Daily

ù|J\T: 8

yÓ\: 2 s¡÷bÕj·T\T

dü+|ü⁄{Ï: 7

dü+∫ø£: 21

n$˙‹ >∑T]+∫ ¬ødæÄsY e÷{≤¢&É&Ée÷.. ?

{ÏÄsYmdt‘√ bı‘·T\Ô ≈£î <ë«sê\T ‘Ó]#˚ ñHêïj·Tqï bıHêï\ >±+BÛueÑÛ Hé≈î£ uÖq‡s¡¢ s¡øDå£ | Á Cü ≤CÀ´‹ | Á ‹ ü ì~Û ôV’≤<äsêu≤<é,@Á|æ˝2Ÿ (ÄsYmHém): øπ dæÄsY n$˙‹ >∑T]+∫ e÷{≤¢&≥ É + $&É÷s¶ +¡ >± ñ+<äì {Ï|dæ dæ æ N|òt bıHêï\ \ø£Îj·T´ m<˚›yê #˚XÊs¡T. ¬ødæÄsY >∑T]+∫ ‘Ó*j·Tì<Óe«]ø£ì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ\≈£î Ç+ø± <ë«sê\T ‘Ó]#˚ ñHêïj·THêïs¡T. bı‘·TÔ\T ≈£î~]‘˚ ø£˙dü ñeTà&ç Á|üD≤[ø£ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Äj·Tq ãT<Ûäyês¡+ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|fÒº+<äTπø πødæÄsY n_Ûeè~∆ »|ü+ #˚düTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @s¡Œ&Éø£ eTT+<äT z e÷≥ e#êÃø£ eTs√e÷≥ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. n_Ûeè~∆ {ÏÄsYmdt ‘√ kÕ<Ûä´+ ø±<äì, πøe\+ n~ ø±+Á¬>dt bÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì ‘Ó*bÕs¡T. dæ+>∑÷s¡T ÁbÕC…≈£îº >∑T]+∫ ÇH˚ïfi¯ó¢ e÷{≤¢&Éì πødæÄsY Ç|ü&ÉT m+<äT≈£î e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs√ ‘Ó\bÕ\ì ø√sês¡T. ‘Ó \ +>±D n_Û e è~∆ ø Ï π ø dæ Ä sY n&É T ¶ |ü & É T ‘· T Hêï&É ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø±+Á¬>dt ô|’ πødæÄsY <äTÅwüŒ#êsê\T e÷qø£b˛‘˚ rÁe |ü]D≤e÷\T ñ+{≤j·Tì bıHêï\ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç∫Ãq e÷≥ ì\u…≥Tº≈£îH˚ bÕغ ø±+Á¬>dt nì bıHêï\ \ø£Îj·T´ nHêïs¡T. πød”ÄsY ø=‘·Ôø=‘·Ô Vü‰$÷\T >∑T|æŒùdÔ Á|ü»\T qeTTà‘êsê nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ìqï yÓTTqï |ü⁄{Ïqº bÕغ\T n_Ûeè~∆

>∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïj·Tì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ñ{ϺøÏ m>∑s¡˝ÒqeTà dü«sêZìøÏ m>∑Ts¡T‘êqqï≥T¢>± ‘Ósêdü rs¡T ñ +<äì m<˚y› ê #˚XÊs¡T. Ç+‘·ø±\+ sê»ø°j÷· ˝À¢ ñ+&ç øπ d”ÄsY yÓT<äø˘ n_Ûeè~∆øÏ @+ #˚XÊs¡ì bıHêï\ Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆øÏ n&ÉT¶|ü&ÉT‘·Tqï e´øÏÔ πød”ÄsY nì, ‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆ ìs√<Ûä≈£î\T>± πød”ÄsY #·]Á‘·˝À $T–*b˛‘ês¡ì bıHêï\ ù|s=ÿHêïs¡T. ù|<ä\≈£î uÛÑ÷|ü+|æD°ô|’ πød”ÄsY Vü‰$÷ Ä#·s¡D kÕ<Ûä´+ø±<äì, ˝Òì uÛÑ÷$Tì m˝≤ |ü+#·T‘ês¡ì bıHêï\ Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ósêdü‘√ bı‘·TÔ≈£î <ë«sê\T ‘Ó]#˚ ñHêïj·Tqï bıHêï\ bı‘· T Ô ≈£ î ~]‘˚ ø£ ˙ dü ñeTà&ç Á|ü D ≤[ø£ @sêŒ≥T#˚kÕÔeTHêïs¡T. d”|”◊‘√ bı‘·TÔ≈£î dü÷‘·ÁbÕj·T+>± n+^ø±s¡+ ≈£î~]+<äì, ˇø£{s¬Ï +&ÉT s√E˝À¢ $esê\T #ÓbÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î {Ϭø≥T¢ n&É>∑&É+ H˚s¡+ ø±<äì bıHêï\ ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ C≤_‘ê s¬ &û ne⁄‘·T+<äì ‘·«s¡˝ÀH˚ yÓ\¢&çkÕÔeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ $wüj·T+˝À {°ÄsYmdt≈£î <ë«sê\T ‘Ó]#˚ ñHêïj·Tì bıHêï\ \ø£Îj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ≈£î~]‘˚.. ø£˙dü ñeTà&ç Á|üD≤[ø£ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. Ç∫Ãq e÷≥ ì\u…≥Tº≈£îH˚ bÕغ

ø±+Á¬>ùd‡qì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. πød”ÄsY ø=‘·Ô ø=‘·Ô Vü‰$÷\T >∑T|æŒùdÔ Á|ü»\T qeTTà‘êsê nì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ >±+BÛuÛÑeHé≈£î uÖq‡s¡¢‘√ s¡ø£åD @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. Á|ü»\‘√ bÕ≥T {Ïø¬ ÿ{Ÿ ÄXÊeVüQ\ qT+∫ ‘êøÏ&ç m≈£îÿe ø±e&É+‘√ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·T+ >±+BÛuÛÑeHé e<ä› uÖq‡s¡¢‘√ uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. {Ϭø{Ÿ ÄXÊeVüQ\ dü+<ä&çì ‘·≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î uÖq‡s¡¢qT @sêŒ≥T #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. {Ïø¬ ÿ≥¢ ø√dü+ Ä+<√fi¯qø±s¡T\T >±+BÛueÑÛ Hé eTT+<äT Ä+<√fi¯q\T #˚dTü qÔ ï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

‘Ó\+>±D≤˝Àmìïø£\ q>±sê sêjYTãπs©˝À 30q mìïø£\T..9es¡≈î£ Hê$TH˚wqü ¢ d”«ø£sD¡ k˛ìj·÷ Hê$TH˚wüHé 10q |ü]o\q..H√{Ï|øπæò wüHé $&ÉT<ä\ j· T ÷|” : ñ‘· Ô s ¡ Á |ü < ˚ X Ÿ ˝ Àì sêjY T ãπ s © ˝Àø˘ d ü u Û Ñ ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + ˝À ø±+Á¬ > dt n~Û H ˚ Á ‹ k˛ìj· ÷ >±+BÛ H˚ & É T Hê$TH˚wHü é <ëK\T#˚XÊs¡T. ÄyÓT ≈£îe÷s¡T&ÉT, bÕغ ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ dü«j·T+>± ø±s¡T q&ÉT|ü⁄‘·÷ ‘·*¢ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·÷ìøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. s√&éc˛>± kÕ–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt H˚‘\ · T, ø±s¡´ø£s\ Ô¡ T bÕ˝§ZHêïs¡T. <ë]bı&Ée⁄Hê |ü⁄wüŒ>∑T#êä\‘√ Á|ü»\T yê]øÏ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. >∑‘·+˝À |òæs√CŸ>±+BÛ, Ç+~sê>±+BÛ b˛{° #˚dæq á ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 2004 qT+∫ k˛ìj·÷ b˛{° #˚dTü HÔ êïs¡T. ás√E ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À »]–q ˇø£ |üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£L&Ü k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç+~s¡ Vü≤j·÷+ qT+∫ Hê$TH˚wHü é <ëK\T≈£î eTT+<äT j·T»„+ #˚jT· &É+ ÄqyêsTTr>± ek˛Ô+<äì kÕúìø£ H˚‘·\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ 2(ÄsYmHém): ‘Ó\+>±D˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ q>±sê yÓ÷–+~. Á|ü‘˚´ø£ sêh+˝À »s¡T>∑uÀ‘·Tqï ‘=* mìïø£ \ ≈£ î ôw&É ÷ ´˝Ÿ $&É T <ä \ sTT´+~. ‘Ó \ +>±D ÁbÕ+‘·+˝À »]π> ‘=*<äX¯ mìïø£\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé |ü⁄ Çdæ ãT<Ûyä ês¡+ $&ÉT<ä\ #˚d+æ ~. ñeTà&ç sêh+˝ÀH˚ mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêï ‘=*<äX˝ ¯ À e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D˝À 17 ˝Àø˘duü ,ÑÛ 119 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ mìïø£\≈£î á H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä˝…’+~. B+‘√ ãT<Ûäyês¡+ qT+#˚ Hê$TH˚wüq¢ |üÁøÏj·T yÓTT<ä\sTT´+~. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝À¢ Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D≈£î @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. á Á|üÁøÏj·T áHÓ\ 9 es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Á|ü‹s√p ñ <äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ es¡≈£î Hê$TH˚wqü T¢ d”«ø£]kÕÔsT¡ . 10q Hê$TH˚wqü ¢ |ü]o\q ñ+≥T+~.

áHÓ\ 10q Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q »s¡T>∑>±, Hê$TH˚wüq¢ ñ |üdü+Vü≤s¡D≈£î @Á|æ˝Ÿ 12 ∫e] ‘˚B. ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± @Á|æ˝Ÿ 30 b˛*+>¥ »s¡T>∑qT+~. á dü+<äs¡“¤+>± Hê$TH˚wüHé πø+Á<ë\ e<ä› Ä+ø£å\T $~Û+#ês¡T. πø+Á<ä+ qT+∫ 100 $÷≥s¡¢ |ü]~Û˝À yÓTT‘·Ô+ eT÷&ÉT yêVü≤Hê\πø nqTeT‹ ÇkÕÔs¡T. nuÛÑ´]ú düVü‰ eTs√ ◊<äT>∑T]øÏ e÷Á‘·y˚T ˝ÀìøÏ Á|üy˚X¯+ ñ+≥T+~. ndü+|üP]Ô>± ñqï Hê$TH˚wq¢ü T ‹s¡dÿü ]kÕÔeTì sêh mìïø£\ Á|ü<ÛëHê~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. dü«<˚X¯+‘√ bÕ≥T $<˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü nuÛÑ´s¡Tú\≈£î @yÓ’Hê ÄdüTÔ\T ñ+fÒ yê{Ïì ≈£L&Ü Hê$TH˚wüq¢ dü+<äs¡“¤+>± yÓ\¢&ç+#ê\ì uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 7qT+∫ ád” z≥T |üÁ‘ê\T |ü+|æD° #˚jT· qT+~. ñ<äjT· + 7 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î b˛*+>¥ »s¡>∑qT+~. qø£‡˝…’{Ÿ Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ

>±+BÛuÛÑeHé≈£î uÖq‡s¡¢ uÛÑÁ<ä‘·!

yÓ÷&ûì m˝≤ qeTTà‘ês¡T? n©u≤>¥(eTVü‰sêh): ;CÒ|” Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷&ûô|’ m˙‡|” n~ÛH˚‘·, πø+Á<ä X¯s¡<é |üyêsY e÷≥\ <ë&ç eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. yÓ÷&ûì Á|ü»\T m˝≤ qeTTà‘ês¡ì |üyêsY nHêïs¡T. >∑T»sê‘Y sê»<ÛëìøÏ dü$÷|ü+˝À ø±+Á¬>dt m+|”ì ‘·>∑T\u…&ç‘˚ ø£˙dü+ u≤~Û‘·T&ç ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT ≈£L&Ü yÓ÷&û |üsêeT]Ù+#·˝Ò<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Ç˝≤+{Ï e´øÏÔ <˚XÊìøÏ @+ uÛsÑ √kÕ Çe«>∑\s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ »]–q ˝Àø˘ düuÑÛ mìïø£˝À¢ Á|ü<ëÛ ì nuÛ´Ñ ]úì eTT+<äT>± Á|üø£{Ï+#·&É+ m|ü⁄Œ&É÷ »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú ù|s¡TqT eTT+<äT>± Á|üø£{Ï+∫ sêC≤´+>±ìï ;CÒ|” nee÷ì+∫+<äHêïs¡T. sêjYT >∑&é ˝Àø˘ düuÑÛ kÕúìøÏ b˛{° #˚düTÔqï m˙‡|” nuÛÑ´]ú düT˙˝Ÿ ‘·‘·ÿπs ‘·s¡|ü⁄q |üyêsY mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é:Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·T+ >±+BÛueÑÛ Hé ≈£î ø£+&É\Ms¡T\T ø±|ü⁄ ø±j·TqTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·÷ìøÏ ø£+&É\ Ms¡T\qT s¡ø£åD>± ô|{≤º*‡q nedüs¡+ @yÓTT∫Ã+<äì ÄX¯Ãs¡´|ü&Éø£+&ç. >±+BÛuÛÑeHé ≈£î uÖq‡s¡¢‘√ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì Vü≤düÔ+ bÕغ ìs¡ísTT+∫+~. ndü˝Ò mìïø£\ ø±\+ ø±e&É+‘√ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕغ ø±sê´\j· ÷ ìøÏ b˛f… ‘ · T Ô H êïs¡ T . {Ï ¬ ø ÿ≥T¢ Ä•dü T Ô q ï ÄXÊeVüQ\T ô|<ä› Hêj·T≈£î\qT Á|üdüqï+ #˚düTø√e&ÜìøÏ >±+BÛuÛÑeHé yÓT≥T¢ m≈£îÿ‘·THêïs¡T. B+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\j·T+ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘√+~. Çø£ {Ϭøÿ{Ÿ <äø£ÿì ø±+Á¬>dt Hêj· T ≈£ î \T kı+‘· bÕغ ô|<ä › \ ô|’ ø±sê\T $T]j· ÷ \T q÷s¡T‘·THêïs¡T. bÕغ ø√dü+ |üì#˚dæq yê]øÏ {Ϭøÿ≥T¢ Çe«sê n+≥÷ <äTyÓTà‹Ô b˛düTÔHêïs¡T. ø=+‘· eT+~ <ä÷wüD\‘√ Ä>∑≈£î+&Ü bÕغ ø±sê´\j·T+ô|’ Á|ü‘ê|ü+ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. á |ü]D≤e÷\ìï >∑eTì+∫q ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T ‘·eT bÕغ ø±sê´\j·÷ìøÏ ø£+&É\ Ms¡T\qT ø±|ü⁄>± ô|{≤º\qï ìs¡íj·÷ìøÏ e#êÃs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î |üuŸ \≈£î, Áô|’y˚≥T

ø±s¡´Áø£e÷\≈£î uÖq‡s¡¢qT uÛÑÁ<ä‘·>± ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. mìïø£\ |ü ⁄ D´e÷ nì uÖq‡s¡ ¢ ≈ £ î dü ] ø=‘· Ô –sêø° ‘· – *+~. Çø£ >±+BÛueÑÛ Hé ˝À >∑fi+¯ $ì|æ+#ê\qT≈£îH˚ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø±düÔ yÓqTø±eTT+<äT #·÷düTø√e&É+ eT+∫~.

s¡cÕ´ n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü⁄‹Hé ≈£î $&Ü≈£î\T eT+ps¡T! e÷k˛ÿ: s¡cÕ´ n<Ûä´≈£åî&ÉT yê¢~$TsY |ü⁄‹Hé ≈£î $&Ü≈£î\T eT+p¬sq’ ≥Tº Á¬ø$T¢Hé <Ûèä Mø£]+∫+~. $uÛ<Ò ë\T ‘·˝‘… &Ô· +É ‘√ uÛ≤s¡´ \÷´&çà˝≤ n˝…øk£ Õ‡+Á<√Hê |ü⁄‹Hê, |ü⁄‹Hé

\T >∑‘· y˚d$ü ˝À $&çb˛j·÷s¡T. eT÷&ÉT <äXÊu≤›\ yÓy’ êVæ≤ø£ J$‘êìøÏ ‘Ós~¡ +#·T‘·THêïeTì >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ pHé ˝À |ü⁄‹Hé <ä+|ü‘T· \T cÕøÏ+>¥ q÷´dt Ç#êÃs¡T.

<äjT· + 7 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ es¡≈î£ b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ sêh mìïø£\ Á|ü<ÛëHê~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

Hê >∑T+&Ó˝À¢ |ü~\+>± ‘Ó\+>±D: øπ d”ÄsY ôV’≤<äsêu≤<é: me¬sìï XÊbÕ\T ô|{ϺHê ‘Ó\+>±D˝À {°ÄsYmdt Á|üuTÑÛ ‘·«+ sêe&É+ U≤j·TeTì {°ÄsYmdt n~ÛH‘˚ · øπ d”ÄsY nHêïs¡T. ø=‘·Ô sêh+, ø=‘·Ô Hêj·Tø£‘«· +, ø=‘·Ô |ü+<∏ë˝À eTT+<äT≈£î b˛yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. {°&û|” Hêj·T≈£î&ÉT, sêh e÷J eT+Á‹ u≤ã÷yÓ÷Vü≤Hé, eT˝≤ÿCŸ –] myÓ T à˝Ò ´ Ä≈£ î \ sêCÒ + <ä s Y , ‘Ó \ +>±D CÒ @ d” d” º ] +>¥ ø£ $ T{° dü u Û Ñ T ´&É T Ábıô|ò d ü s Y d”‘êsê+ Hêj·Tø˘, |ü˝≤¢ sêCÒX¯«sY ¬s&ç¶... πød”ÄsY düeTø£+å ˝À {°ÄsYmdt ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± πød”ÄsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D ‘·\sê‘· e÷sê\+fÒ bÕ‘· Á|üuÛÑT‘ê«\‘√ kÕ<Ûä´+ ø±<äHêïs¡T. ‘· q >∑ T +&Ó ˝ À¢ |ü ~ \+>± ‘Ó \ +>±D ñ+<ä H êïs¡ T . ‘Ó \ +>±D˝À dü ø £ \ u≤<Û ä \ ≈£ î ø±+Á¬ > dt , {° & û | ” j ˚ T ø±s¡DeTHêïs¡T. eT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±yê\+fÒ sê»ø°j·T n$˙‹ n+‘·+ ø±yê\Hêïs¡T. yÓTT<ä≥ sê»ø°jT· n$˙‹ì bÕ‘·sy¡ j ˚ ÷· \Hêïs¡T. <˚X+¯ ˝À ‘Ó\+>±D sêh+ nÁ>∑>±$T>± n_Ûeè~∆ ø±yê\ì øπ d”ÄsY Äø±+øÏ+å #ês¡T.


2

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Á|üC≤ CÀ´‹ >∑Ts¡Tyês¡+ 03 `04` 2014

|Á »ü \ #˚‘T· ˝À¢ Çø£ ‘Ó\+>±D |Á uü TÑÛ ‘·« @sêŒ≥T $uÛ»Ñ q nq+‘·s+¡ @s¡Œ&ÉuÀj˚T ‘Ó\+>±D sêh ‘=* Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T≈£î øö+{Ÿ&ÍHé yÓTT<ä\sTT´+~. Á|ü»\ #˚‹˝À bÕX¯ó|ü‘êg+>± ñqï z≥T‘√ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘ê«ìï, ‘Ó\+>±D >∑‹ì e÷πsà Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï mqTïø√yê*‡ ñ+~. Ä<ÛTä ìø£ ‘Ó\+>±D eTq \ø£´å + ø±yê*. n_Ûeè~› ìHê<ä+ ø±yê*. n~Ûø±s¡y˚T |üs¡e÷e~Û>± Á|ü»\qT e+∫+#˚ bÕغ\qT bÕ‘·πsj·÷*. á HÓ\ 30q »]π> z{Ï+>¥˝À n‘·´~Û≈£î\T bÕ˝§Zì ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤ ñ+&Ü˝À, me]ì mqTï≈£î+fÒ n_Ûeè~› »s¡T>∑T‘·+<√ ‘˚\TÃø√yê*. z s¡ø+£ >± Ç~ Á|ü»\πø |üØø£å ø±˙ Hêj·T≈£î\≈£î ø±<äT. Hêj·T≈£î˝À¢ #ê˝≤eT+~ >∑‘+· ˝À bÕ*+∫qyêπs ñHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñqï bÕغ˝Ò ñHêïsTT. ø±+Á¬>dt >∑‘· |ü<fi˚ ó¯ >¢ ± sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀH˚ ñ+~. >∑‘+· ˝À {Ï&|ç æ |ü<fi˚ ó¯ ¢ n~Ûø±s¡+˝À ñ+~. Çø£ ˝Òì<ä˝≤¢ {ÏÄsYmdt, _C…|æ, ø£eT÷´ìdüT˝ º .Ò yÓTT‘êÔìøÏ ‘Ó\+>±D˝À ãVüQeTTK b˛{° nìyês¡´+>± ø£ì|æk˛Ô+~. H√{Ï|øπæò wüHé $&ÉT<ä\‘√ bÕ≥T Hê$TH˚wqü ¢ |òTü {≤ºìøÏ ≈£L&Ü ‘Ó˝eÒ &É+‘√ á HÓ\ 9 es¡≈î£ Hê$TH˚wqü T¢ y˚ùd neø±X¯+ ñ+~. z≥s¡T¢ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ ‘·eT ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À mes¡T eT+∫yês√,mes¡T Á|ü»\≈£î n+<ä T u≤≥T˝À ñ+&ç Á|ü u Û Ñ T ‘ê«ìï q&É | ü > ∑ \ s√ m+#·Tø√yê*. Á|ü‘´˚ ø£ sêh+ kÕ~Û+#·T≈£îqï ñ<ä´eT >∑&>¶É ± ‘Ó \ +>±D˝À @s¡ Œ &˚ Á|ü u Û Ñ T ‘· « y˚ T Á|ü » \ ‘· \ sê‘· eTs¡ÃqT+<äqï $wüjT· + >∑Ts¡T+Ô #·Tø√yê*. mìïø£\ Hê>±sê yÓ÷>∑&É+‘√ á HÓ\ 30q 17 bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\‘√ bÕ≥T 119 nôd+;¢ d”≥≈¢ î£ mìïø£\T »s¡>u∑ À‘·THêïsTT. |ükÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ nuÛ´Ñ s¡T\ ú m+|æø£ ≈£L&Ü ø°\ø£+ ø±uÀ‘√+~. eTq+ mqTï≈£îH˚ m+|”˝Ò πø+Á<ä+˝À Ç|ü&ÉT ø°\ø£+ ø±qTHêïs¡T. kÕ+πø‹ø£+>± düyTÓ øÆ ´£ Ä+<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêh+˝ÀH˚ mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêï, |òü*‘ê\T yÓ\¢&Éj·÷´ø£ Çs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ q ÷ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ Á|ü u Û Ñ T ‘ê«\T @s¡ Œ &É ‘ êsTT. yêdüyÔ êìøÏ$ ‘Ó\+>±D sêh ø=‘·Ô bÕ\≈£î\qT mqTï≈£îH˚! mìïø£\ì >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. n+<äTπø nìï bÕغ\÷ ‘Ó\+>±D ‘Ó∫Ã+~ y˚Ty˚T... n_Ûeè~∆ #˚ùd~ y˚Ty˚T nH˚ ìHê<ä+‘√... yÓTT<ä{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T ø√dü+ á mìïø£\qT Á|ü‹cÕ˜‘à· ø£+>± rdüT≈£î+≥THêïsTT. eT] Á|ü‘´˚ ø£ sêh+ ø√dü+ n\Tô|s¡>∑≈£î+&Ü |ü]‘·|æ+∫q ‘Ó\+>±D Á|üC≤˙ø£+ Ç|ü&Ó˝≤+{Ï r]Œe«uÀ‘√+~? ‘Ó\+>±D kÕ<Ûqä Á¬ø&çfe… «]øÏe«uÀ‘√+~? ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D ìsêàD u≤<Ûä´‘·*ï me«]øÏ n|üŒC…|üŒuÀ‘√+~? nqï~ Á|ü»\T ìs¡ í s TT+#ê*‡ ñ+~. n+<ä s ¡ ÷ ‘Ó \ +>±D n+≥÷ >∑‘·+˝Àq÷ mìïø£\ ã]˝À ~–Hê m+<äs√ ne÷j·Tø£ j· T Te≈£ î \T ã*<ëHê\T kÕ–‘˚ ‘· | ü Œ ‘Ó \ +>±D @s¡Œ&É˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D˝À 2009 nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+`‘Ósêdü`d”|”◊`d”|”m+\T eTVü‰≈£L≥$T>± @s¡Œ&ç b˛{° #˚XÊsTT. Ms¡+‘ê ‘Ó\+>±D ìHê<ä+‘√H˚ Á|ü » \ e<ä › ≈ £ î yÓ fi ≤¢ s ¡ T . á mìïø£ ˝ À¢ ø±+Á¬ > dt 50, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ 39, ‘Ósêdü |ü~, m+◊m+ @&ÉT, d”|”◊ Hê\T>∑ T , uÛ ≤ »bÕ ¬ s +&É T , Á|ü C ≤sê»´+ ¬ s +&É T , d”|”m+,˝Àø˘dü‘êÔ ˇø=ÿø£ÿ{Ï, Ç+&çô|+&Ó+≥T¢ eT÷&ÉT kÕúHê\qT >¬ \TÃø=Hêïs¡T. nq+‘·s+¡ ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT H˚|<ü ´äÛ +˝À ø=+<äsT¡ myÓTà˝Ò´\T bÕغ\T e÷s¡&+É , ø=+<ä] sêJHêe÷\‘√ ñ|ü mìïø£\T »s¡>∑&É+‘√ ã˝≤ã˝≤\T e÷]b˛j·÷sTT. m≈£îÿe eT+~ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ myÓTà˝Ò´\T {ÏÄsYmdt˝À #˚sês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø±+Á¬>dt≈£î 50, ‘Ósêdü˝À 28 , ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ ˝À 25, _C…|˝ æ À q\T>∑Ts¡T ñHêïs¡T. nsTT‘˚ >∑‘·+˝À »]–q mìïø£\≈£î, Ç|üŒ{Ï mìïø£\≈£î #ê˝≤ ‘˚&Ü ñ+~. á HÓ\˝À »]π> mìïø£\≈£î ‘˚&Ü ñ +~. dü$÷ø£sD ¡ ≤\T e÷]b˛j·÷sTT. á mìïø£˝À¢ n+<äs÷¡ ‘Ó\+>±D y˚Ty˚T kÕ~Û+#·Tø=#êÃ+... e÷‘√H˚ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~› nH˚ ìHê<ä+‘√ mìïø£\≈£î yÓfiq¢¯ THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ á $wüj·T+ Á|üø£{Ï+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç|ü&ÉT mes¡T ‘Ó\+>±D ‘Ó#êÃs¡qï<ëìø£Hêï me] #˚‹˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ +fÒ ‘Ó \ +>±D ‘· ˝ … ‘ · T Ô ≈ £ î ì n_Û e è~› #Ó + <ä > ∑ \ <√ Ä˝À∫+#ê*. nsTT‘˚ ñ<ä´eT bÕغ |üì#˚dæq ‘êeTT e÷Á‘· y ˚ T Á|ü » \ dü e Tdü ´ \qT ‘Ó \ Tdü T ≈£ î ì yê{Ï ì |ü]wüÿ]+∫ ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D Çe«>∑\eTì ¬ødæÄsY Á|üø{ £ +Ï #ês¡T. sê»ø°jT· eT+fÒ n$˙‹øÏ øπ sê|òt nÁ&Éd>t ± e÷]+~. me]øÏ yês¡T ì<ÛäT\qT u§øÏÿ |ü+~ø=≈£îÿ˝≤¢ ã*dæ b ˛‘· T Hêïs¡ T . ¬ > *ùdÔ #ê\T Çø£ ‘· s ¡ ‘ · s ê\≈£ î dü+bÕ~+#·Tø√e#·Ãqï~ n+<ä]øÏ ns¡ú+ nsTTb˛sTT+~. dü«#·Ãy¤ TÓ qÆ bÕ\q sêyê\+fÒ sê»ø°jT· n$˙‹ n+‘·+ ø±yê*‡+<˚. Ç+‘·ø±\+ Á|ü»\ kıeTTàqT <√#·T≈£î‹qï H˚‘\ · ô|’ $#ês¡D »]|æ+∫ $T+–+<ä+‘ê ø£øÿÏ +#ê*. Ç\T¢ n\ø£>±H˚ |ü+&Éø£ ø±<äqï≥T¢ sêh+ sêe&É+‘√H˚ dü]b˛<äT.. mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈î£ qï Á|ü»\ ø£\\T HÓsy¡ s˚ ê*. n+<ä]ø° eT+∫ »s¡>±\+fÒ eT+∫ |ü]bÕ\≈£î\T sêyê*. Á|üdTü ‘Ô +· mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq n+<äs¡÷ u≤>± Ä˝À∫+∫ zfÒj·÷*. Á|ü»\ u≤<Ûä\T ‘Ó*dæq yê]πø neø±X¯+ Çyê«*. ‘Ó\+>±DqT y˚T+ n_Ûeè~∆ #˚XÊeT+fÒ.. y˚T+ n_Ûeè~∆ #˚XÊeT+≥THêïs¡T. 60 @fi¯ó¢>± á sêÅcÕºìï |ü]bÕ*+∫+<Óes¡T? ‘Ó\+>±D˝À ø£¬s+≥T ø√‘·\≈£î u≤<ÛTä ´\T mes¡T? s¬ ‘’ T· \ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î, #˚H‘˚ · ø±]à≈£î\ Äø£* #êe⁄\≈£î ø±s¡≈£î˝…es¡T? nqï~ Ä˝À∫+#ê*. H˚‘·\T Ç#˚à H√≥¢≈£î yÓTÆeTs¡∫b˛‘˚ ◊<˚fi¯ó¢ sêø£ådüÁø°&É ‘·|üŒ<äT. Ç∫Ãq &Éã“qT dü+bÕ~+#·T≈£îH˚ ˝À#·q ‘·|üŒ yê]øÏ eTs√{Ï ñ+&É<Tä .

Ä~˝≤u≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+ 03 `04` 2014

Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‘·T˝À¢H˚ ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ qπs+Á<äyÓ÷&ç s¡ø£Ô |æbÕdæ..|üeHé ø£\e&É+ ‘·|ü: Hêsêj·TD ‹s¡T|ü‹,@Á|æ˝Ÿ 2(ÄsYmHém): ‘Ó\+>±D≤˝À ñqï Á|ü‘´˚ ø£ |ü]dæÔ‘·T˝À¢ e÷Á‘·y˚T ø±+Á¬>dt‘√ dæ|æ◊ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+{À+<äì d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD nHêïs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± ø±+Á¬>dt≈£î e´‹πsø£+>± ‘·eT bÕغ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äHêïs¡T. ;CÒ|”‘√ {°&û|” ø£*ùdÔ düs¡«HêX¯qy˚Tqì nHêïs¡T. _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û s¡ø£Ô |æbÕdæ nì eT+&ç|ü&ܶs¡T. >∑T»sê‘Y˝À qs¡y˚T<Ûä+ düèwæº+∫q s¡ø£Ô |æbÕdæ nHêïs¡T. dæ˙q≥T\T |üeHé, Hê>±s¡T®q ;CÒ|” Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú yÓ÷&û˙ ø£\e&É+ô|’ Hêsêj·TD dü Œ +~dü ÷ Ô . . #˚ > ∑ T y˚ s ê≈£ î yÓ ÷ &û ø Ï ‘˚ & ÜqT |ü e Hé ‘Ó \ Tdü T ø√yê\Hêïs¡ T . Çø£ Hê>±s¡ T ® q ‘· q uÛ Ñ ÷ eTT\qT ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ø√düy˚T yÓ÷&ûì ø£*XÊ&ÉHêïs¡T. ‹s¡T|ü‹˝À $÷{Ÿ <ä Áô|dt ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt` d”|”◊ bÕغ \ eT<Û ä ´ d” ≥ ¢ dü s ¡ T › u ≤≥Tô|’ $÷&ç j · ÷ ≈£ î $esê\T yÓ\¢&çdü÷Ô... q\¢>=+&É ˝Àø˘düuÛÑ kÕúq+ n&ç>±eTì, nsTT‘˚ d”≥¢ düs¡T›u≤≥Tô|’ Ç+ø± Á|ü‹bÕ<äq <äX¯˝ÀH˚ ñHêïj·Tì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ . KeTà+ kÕúq+ ÇkÕÔq+<äHêïs¡T. . #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ e÷ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ô|]π>+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêï+. neø±X¯+ ñqï #√≥ nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\u…&É‘êeT Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ d”≥¢ ne>±Vü≤H˚ ‘·|üŒ ø£\dæ b˛{° #˚ùd |ü]dæÔ‹ ˝Ò<äHêïs¡T. n+<äTπø ñeTà&ç y˚ T ìô|ò k ˛º n+≥÷ ñ+&É < ä H êïs¡ T . >∑ T s¡ T yês¡ + eT<Û ë ´Vü ≤ ï+ y˚ T ìô|ò k ˛º $&É T <ä \ #˚ k ÕÔ e THêïs¡ T . ø±+Á¬ > dt Á|ü‹bÕ~+∫q d”≥ô¢ |’ ø=ìï nuÛ´Ñ +‘·sê\T ñHêïj·Tì Hêsêj·TD nHêïs¡T. ‘·eT≈£î ø±+Á¬>dt πø{≤sTT+∫q kÕúHê\ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ bÕغ düe÷y˚X+¯ ˝À #·]Ã+∫ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dtqT ‘êeTT ¬s+&ÉT m+|”, 17 myÓTà˝Ò´ d”≥T¢ n&ç>±eTHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ ‘êeTT q˝§Z+&É ø√]‘˚ ø±+Á¬>dt

KeTà+ ˝Àø˘duü ÑÛ d”≥T øπ {≤sTT+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Bìô|’ bÕغ˝À #· ] Ã+∫ ìs¡ í j · T + rdü T ≈£ î +{≤eTì Äj· T q #Ó b ÕŒs¡ T . ‘Ó \ +>±D˝À Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ |ü ] dæ ú ‘ · T ˝À¢ ø±+Á¬ > dt ‘ √ bı‘· T Ô ô|≥Tº ≈ £ î +≥Tqï≥T¢ Hêsêj· T D yÓ \ ¢ & ç + #ês¡ T . ø±+Á¬ > dt , {°ÄsYmdt, d”|”ô|’ bı‘·TÔ≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïeTHêïs¡T. #·≥º düuÛÑ˝À¢ d”|”◊ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ô|+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ;CÒ|” Ç|üŒ{Ïø° ôd≈£L´\sY e´‹πsø£ bÕغj˚T nì, ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈î£ +fÒ {°&|û ” HêX¯q+ ne&É+ U≤j·TeTì Hêsêj·TD ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yÓ÷&û s¡ø£Ô|æbÕdüì nHêïs¡T. á $wüj·T+˝À ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì nHêïs¡T. yÓ÷Bì |üeHé ø£˝≤´DY ø£\e&É+ bıs¡bÕ≥ì #˚>∑Ty˚sê ã‹øÏe⁄qïf…Ì¢‘˚ #·∫Ãb˛j˚Tyês¡ì yê´U≤´ì+#ês¡T. uÛ÷Ñ eTT\qT ø±bÕ&ÉT ø√e&É+ ø√düyT˚ yÓ÷Bì Hê>±s¡Tq® ø£*XÊs¡ì Hêsêj·TD Äs√|æ+#ês¡T. ÇHêïfi¯ ó ¢ > ± dæ ì e÷˝À¢ dü + bÕ~+#· T ≈£ î qï Ädü T Ô \ qT ø±bÕ&ÉTø√&Üìπø |üeHé ø£˝≤´DY sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e#êÃ&Éì $eT]Ù+#ês¡T. |üeHéø£˝≤´DY bÕغ >±*øÏ ø=≥Tº≈£îb˛‘·T+<äì Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T. Çø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘ · #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT≈£î @e÷Á‘·+ $\Te\T ˝Òeì, eT‘·‘·‘·« ;CÒ|‘” √ Äj·Tq #˚‘T· \T ø£\|ü&+É dæ>T∑ Z #˚≥ì Hêsêj·TD á dü+<äs¡“¤+>± nHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ d”|”◊, ø±+Á¬>dt eT<Ûä´ d”≥¢ düs¡T∆u≤≥T ø=*øÏÿ e∫Ã+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. . d”|”◊øÏ ˇø£ ˝Àø˘düuÛÑ, 9 nôd+;¢ kÕúHê*#˚Ã+<äT≈£î ø±+Á¬>dt n+^ø£]+∫+~. B+‘√ KeTà+ ˝Àø˘duü ÑÛ kÕúq+ qT+∫ d”|◊” sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD b˛{° <ë<ë|ü⁄ Ksê¬s’+~. KeTà+ ˝Àø˘düuÛÑ‘√ bÕ≥T ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, |æ q bÕø£ , yÓ ’ s ê, eTTqT>√&É T , <˚ e s¡ ø =+&É , u… \ ¢ + |ü * ¢ , ùdºwüHé|òüTHé|üPsY, eTùV≤X¯«s¡+, ãVü≤<ä÷sY|ü⁄sê kÕúHê\T d”|”◊øÏ Ç#˚Ã+<äT≈£î ø±+Á¬>dt düTeTTK+>± ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

eT+&É\,»&ûŒ mìïø£\≈£î |ü{Ïwü˜ @sêŒ≥T¢: ø£˝…ø£ºsY @\÷s¡T,@Á|æ˝Ÿ2(ÄsYmHém): õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£\≈£î |ü{Ïwü˜ @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTì ø£˝…ø£ºsY dæ<ë›sYúC…’Hé nHêïs¡T. mìïø£\ @sêŒ≥¢ô|’ Äj·Tq n~Û ø ±s¡ T \‘√ dü $ ÷øÏ å + ∫ ‘· – q Ä<˚ X Ê\T Ç#êÃs¡ T . ùd«#êä j · T T‘· yê‘êes¡ D +˝À mìïø£ \ T Á|ü X Ê+‘· + >± »s¡>∑&ÜìøÏ n+<äs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. 6q @\÷s¡T, »+>±¬s&ç>¶ ÷∑ &Ó+, 11q qs¡kÕ|ü⁄s¡+, ø=eP«s¡T s¬ yÓq÷´ &ç$»q¢ |ü]~Û˝À »]π> mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\˙ï mìïø£\ ìã+<Ûäq\≈£î ˝Àã&ç e÷Á‘·y˚T ñ +&Ü\Hêïs¡T. ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæTùdÔ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ n¬sdüTº\T #˚j·T&ÜìøÏ yÓqTø±&ÉuÀeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. u≤´˝…{Ÿ ô|™`≥f…\qT Hê\T>∑T &ç$»q¢ |ü]~Û˝À uÛÁÑ <ä|]ü ∫ øö+{Ï+>¥ |üÁøÏj·T düC≤e⁄>± »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

@\÷s¡T, »+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+ s¬ yÓq÷´ &ç$»q¢≈î£ dü+ã+~Û+ Á|ü<ëÛ q πø+Á<ë˝À¢ u≤´˝…{Ÿ ô|f…º\qT dæ<ä∆+ #˚kÕÔeTì, ø=eP«s¡T ¬syÓq÷´ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì u≤´˝…{Ÿ ô|f…\ º qT ‘·DT≈£î˝À, qs¡kÕ|ü⁄s¡+ s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì u≤´˝…{Ÿ ô|™`≥f…\qT ;ÛeTes¡+˝À uÛÑÁ<ä|üs¡#ê\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. z≥s¡¢≈£î bòı{À >∑T]Ô+|ü⁄ dæ¢|ü\qT eTT+<äT>±H˚ n+~+#ê\Hêïs¡T. »&ûŒ{°d” nuÛÑ´]ú s¡÷.2 \ø£å\T, m+|”{°d” nuÛÑ´]ú s¡÷.\ø£å ˝À|ü⁄ e÷Á‘·y˚T mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ì$T‘·Ô+ Ks¡Tà #˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. }π s –+|ü ⁄ \T, dü u Û Ñ \ T, dü e ÷y˚ X Ê\T ìs¡ « Væ ≤ +#ê\Hêï, ø£ s ¡ | ü Á ‘ê\T |ü + |æ D ° #˚ j · ÷ \Hêïs¡ T , Á|æ + {Ÿ , m\ø±Z ™ ìø˘ $÷&çj·÷˝À Á|ü#ês¡+ #˚düTø√yê\Hêï n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹ bı+<ë*‡ ñ+≥T+<ä ì #Ó b ÕŒs¡ T . M{Ï ì Á|ü ‹ ˇø£ ÿ s¡ ÷ bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T.

yÓT<äø˘ nôd+;¢ d”≥Tô|’ ø£H˚ïdæq sêeTT\eTà..? yÓT<äø˘ ,@Á|æ˝Ÿ2(ÄsYmHém): ◊<˚fi¯ó¢>± ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ n‘·T≈£îÿb˛sTT Á|ü»\‘√ ø£\dæ |üì#˚düTÔHêï e÷J myÓTà˝Ò´\ |ü{Àfi¯¢ X¯•<Ûsä s¬Y &çø¶ Ï Ç|ü&ÉT ø£+{Ï$÷<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò≈î£ +&Ü #˚k˛Ô+~ sêeTT\eTà. yÓT<äø˘ nôd+;¢ d”≥T≈£î ÄyÓT f…+&ÉsY ô|≥º&É+‘√ e÷J myÓTà˝Ò´ VüQ{≤VüQ{Ïq &Ûç©¢ ãj·T˝Ò›] yÓfi≤¢s¡T. yÓT<äø˘ XÊdüqdüuÛÑ ø±+Á¬>düT {Ϭøÿ{Ÿ m+|” $»j·TXÊ+‹øÏ <ë<ë|ü⁄ Ksê¬s’+<ä+≥÷ Á|ü#ês¡+ kÕ>∑&É+‘√ Bìì Ä•düTÔqï X¯•<ÛäsY ø±+Á¬>dt ô|<ä›\qT ø£*ùd+<äT≈£î yÓfi≤fls¡T. Ç{°e˝Ò ø±+Á¬>dt˝À #˚]q sêeTT\eTà ø£qTï Ç|ü&ÉT nôd+;¢ô|’ |ü&+ç ~. n~≈£L&Ü yÓT<äø˘ nôd+;¢ô|’ |ü&ç+~. |òæÁãe]˝À ø±+Á¬>düT˝À #˚]q $»j·TXÊ+‹ ákÕ] yÓT<äø˘ XÊdüqdüuÑÛ kÕúq+ qT+∫ b˛{° #˚ùd Ä˝À#·q˝À ñ+&ç Ç{°e\ &Û©ç ¢ yÓ[¢ ‘·q ÄdüøìÔÏ n~ÛcÕ˜HêìøÏ ‘Ó \ T|ü > ± kÕqT≈£ L \‘· e´ø£ Ô y Ó T Æ + <ä q ï ePVü ‰ >±Hê\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À d”≥T kÕ<Ûäq≈£î |ü{Àfi¯¢ &Ûç©¢ yÓfi≤¢s¡T. B+‘√ 2009 mìïø£˝À¢ b˛{° #˚dæ z≥$T #Ó+~q Äj·Tq ákÕ] mìïø£˝À¢q÷ d”≥T ø√dü+ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. >∑‘· »qe]˝À dü+>±¬s&çø¶ Ï e∫Ãq @◊d”d” |ü]o\≈£î\≈£î nØ® ≈£ L &Ü dü e T]Œ+#ês¡ T . Äj· T q‘√bÕ≥T |” d ” d ” ø±s¡ ´ <ä ] Ù dü T Á|ü u Û ≤ ‘Y s êe⁄, Hê´j· T yê<ä T \ ◊ø±dü õ˝≤¢ ø£ ˙ «qs¡ T $.Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ ≈£L&Ü ÄXÊeVüQ\T>± ‘·eTe+‘·T Á|üj·T‘êï\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. bÕغ ø√dü+ |üì #˚dæq yê]ì ø±<äì kÕúìπø‘·s¡T\≈£î πø{≤sTT+#·&É+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À kÕúìøπ ‘·sT¡ \≈£î d”{ùÏ dÔ yês¡T z≥$T bÕ\j·÷´s¡qï $wüj÷· ìï

>∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. eT∞¢ n<˚|üì#˚ùdÔ }s¡Tø√eTì kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yÓT<äø˘ nôd+;¢ì X¯•<ÛäsY≈£î ‘·|üŒ eTs=ø£]øÏ πø{≤sTT+#·e<ä›Hêïs¡T.

¬ødæÄsY≈£î ‹s¡T>∑T˝Ò<äì ìs¡÷|æ+#ês¡T

ø√&Ó\ z≥T {Ï&|ç øæ Ï e÷Á‘+· ø±<äT..! >∑T+≥÷s¡T,,@Á|æ˝2Ÿ (ÄsYmHém): ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغøÏ #Ó+~q e÷J eT+Á‹ &Üø£ºsY ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<ésêe⁄ me]øÏ zfÒXÊs¡ì #· s ¡ à kÕ>∑ T ‘√+~. ‘êqT {Ï & ç | æ nsTTHê ‘· q bÕغ ø Ï zfÒdüTø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. $TÁ‘·|üø£å+ _C…|æ nuÛÑ´]ú ø±s¡D+>± Çø£s¡ÿ&É {Ï&ç|æ ã]˝À ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ qs¡‡sêe⁄ù|≥ |ü≥D º + 29e yês¡T˝ ¶ À Äj·Tq Ä~yês¡+ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ á yês¡T¶˝À ø±+Á¬>dt, yÓø’ ±bÕ\T e÷Á‘·yT˚ b˛{°˝À ñ+&É&+É ‘√ ø√&Ó\ z≥T me]øÏ y˚dæ ñ+{≤s¡H˚<ëìô|’ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq #·s¡Ã ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Çø£ÿ&É {Ï&ç|æ ã]˝À ˝Ò<äT. {Ï&ç|ü, _C…|æ eT<Ûä´ ne>±Vü≤q‘√ á kÕúHêìï _C…|æøÏ πø{≤sTT+#ês¡T. uÛ≤»bÕ nuÛÑ´]ú sê#·ø=+&É Á|ükÕ<é <ëK\T #˚dæq Hê$TH˚wüHé $#ês¡D˝À ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑T¬s’+~. <ë+‘√ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú q\¢ lìyêdtsêe⁄, yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú e÷&çXË{Ϻ yÓ÷Vü≤Hésêe⁄ e÷Á‘·y˚T á yês¡T¶˝À b˛{°˝À ñHêïs¡T. dü«‘·+Á‘· nuÛ´Ñ s¡T\ ú T ≈£L&Ü mes¡÷ ˝ÒsT¡ . á H˚|<ü ´ä∏ +˝À ø√&Ó\ z≥T me]øÏ y˚XÊs¡qï n+X¯+ô|’ n+<ä]˝Àq÷ ÄdüøÏÔ πs¬ø‹Ôk˛Ô+~. Á|ü»˝À¢ kÕ>∑T‘·Tqï #·s¡Ã $wüj·T+ $˝Òø£s¡T\T ø√&Ó\ eTT+<äT Á|ükÕÔ$+#ês¡T. <ëìøÏ Äj·Tq düe÷<Ûëq$Tdü÷Ô z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+ Á|üC≤kÕ«eT´+˝À bÂs¡T&ç>± ‘·q u≤<Ûä´‘·ì, ã]˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ mes¡T ‘·≈£îÿe Á|üe÷<äø±s√ yê]πø z≥T y˚XÊqì #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT˝À ô|<ä>› ± Äsêrj·÷*‡q ˝Ò<ë nqTe÷ì+#ê*‡q $wüj·÷˝ÒM ˝ÒeHêïs¡T.

˝≤´|t{≤|t ñqï $<ë´s¡Tú\T eTT+<äT≈£î sêyê*: C…dæ @\÷s¡T,@Á|æ˝2Ÿ (ÄsYmHém): õ˝≤¢˝À áHÓ\ 6, 11 ‘˚B˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ »&ûŒ{°d,” m+|”{d° ” mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛*+>¥ π ø +Á<ë˝À¢ eTÚ*ø£ dü < ä T bÕj· ÷ \qT j· T T<ä ∆ Á bÕ‹|ü ~ ø£ q ø£ * Œ+#ê\ì CÒ d ” u≤ã÷sêe⁄Hêj· T T&É T ÄsY n +&é ; n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. b˛*+>¥ øπ +Á<ë˝À¢ edü‘T· \ ø£\Œqô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ CÒd” dü$÷øÏå+#ês¡T. z≥s¡T¢ mø£ÿ&Ü Çã“+~ |ü&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ u≤]πø&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, $<äT´‘·TÔ, ‘ê>∑T˙{Ï dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À ìs¡«Væ≤+#˚ kÕúìø£ dü+dü\ ú mìïø£\ |üÁøÏjT· qT yÓuŸ ¬øy˚Tsê\ <ë«sê ∫Árø£]+#·&ÜìøÏ y˚sTT ˝≤´|t{≤´|t\‘√ j·TTe‘· eTT+<äT≈£î sêyê\ì CÒd” u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT ø√sês¡T. yÓ u Ÿ ¬ ø y˚ T sê\ @sêŒ≥¢ rs¡ T ô|’ Äj· T q n~Û ø ±s¡ T \‘√ dü$÷øÏå+#ês¡T. mìïø£\ |üÁøÏj·TqT yÓuŸ ¬øy˚Tsê\ <ë«sê ∫Árø£]+#˚+<äT≈£î Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\T eTT+<äT≈£îeùdÔ Á|üX¯+dü |üÁ‘·+‘√bÕ≥T uÛÀ»q, edü‹ kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔeTì, s¡÷.500 #=|üq q>∑<Tä bÕ]‘√wæø±ìï #Ó*kÔ ÕÔeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ 2500 ô|’>± b˛*+>¥ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïπø 700 eT+~ $<ë´s¡Tú\T yÓuŸø±™`≥dt #˚j·T&ÜìøÏ dü+dæ<ä∆‘· ‘Ó*bÕs¡Hêïs¡T. Ç+ø± ø£˙dü+ 1000 eT+~ $<ë´s¡Tú\T nedüs¡+ ne⁄‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. bıs¡T>∑T ùde\ |ü<ä∆‹˝À me¬s’Hê 1000 ˝≤´|t{≤´|t\T düeT≈£Ls¡Ã&ÜìøÏ eTT+<äT≈£îe∫ÃHê n+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê˝À¢ b˛*+>¥ »s¡>∑q Tqï <äècÕº´ yÓuøŸ ±™`≥dt≈î£ nedüsy¡ TÓ qÆ n+‘·sê®\ kÂø£sê´ìï |üP]Ô kÕúsTT˝À @sêŒ≥T #˚jT· &ÜìøÏ ;mdtmHém˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ‘·>T∑ #·s´¡ \T rdü T ø√yê\Hêïs¡ T . kı+‘· ˝≤´|t { ≤´|t ‘ √ Ädü ø Ï Ô ø£ * –q $<ë´s¡Tú\T ‘·eT ù|s¡¢qT ìø˘HÓ{Ÿ n~Ûø±] X¯s¡à≈£î 98856 32251 HÓ + ãs¡ T ≈£ î bò ˛ qT #˚ d æ qyÓ ÷ <ä T #˚ d ü T ø√yê\Hêïs¡ T . á $wüjT· +˝À Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡bÕfi¯ó¢ düV≤ü ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢˝À z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´|üs¡#·{≤ìøÏ 15 Á|ü#ês¡ s¡ < ∏ ë \qT dæ < ä ∆ + #˚ d ü T Ô q ï≥T¢ dü + j· T Tø£ Ô ø£ ˝ … ø £ º s Y {Ï.u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. µd”«|tµ ø±s¡´Áø£eT+ô|’ Äj·Tq dü$÷øÏå+#ês¡T. Á|ü‹ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ‘·«s¡˝À ˇø£ Á|ü#ês¡ yêVü≤Hêìï ‘·«s¡˝ÀH˚ @sêŒ≥T#˚dæ z≥T Vü≤≈£îÿô|’ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ô|+bı+~kÕÔeTHêïs¡T. Ç+<äT≈£î j·TTe‘·, dü « #· à ¤ + <ä dü + dü ú \ Á|ü ‹ ì<Û ä T \T eTT+<ä T ≈£ î sêe&É + X¯ ó uÛÑ|ü]D≤eTeTHêïs¡T.

yÓT<äø˘ ,@Á|æ˝Ÿ2(ÄsYmHém): CÀ–ù|≥ düuÛÑ‘√ yÓT<äø˘˝À ¬ødæÄsY≈£î,{ÏÄsYmdt≈£î ‹s¡T>∑˝Ò<äì s¡TEesTT´+<äì õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· πød”ÄsY b˛sê≥ |òü*‘·+>±H˚ Á|ü‘˚´ø£ sêh+ dæ~∆+∫+<äì nHêïs¡T. eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + sêÁ‹ CÀ–ù|≥˝À ìs¡ « Væ ≤ +∫q ‘Ó \ +>±D $»jÓ ÷ ‘· ‡ e dü u Û Ñ ‘· s ¡ y ê‘· Á|ü » ˝À¢ ø=‘· Ô ÄX¯ \ T ∫>∑T]+#êj·THêïs¡T. ø=‘·Ô sêh+˝À {ÏÄsYmdt e÷Á‘·y˚T n~ø±s¡+˝À ñ+fÒ n_Ûeè~› »s¡T>∑T‘·+<äHêïs¡T. . ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+~ y˚Ty˚T n+≥Tqï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T.. m˝≤ Ç#êÃs¡qï $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\Hêïs¡T. 14 @fi¯¢ øÏ+<ä≥ bÕغì @sêŒ≥T #˚dæ sêh kÕ<Ûqä ø√dü+ øπ d”ÄsY b˛sê≥+ #˚jT· ø£b˛‘˚ ø£˙dü+ $÷H√≥ ‘Ó\+>±D nqï |ü<ä+ e∫à ñ+&˚<ë? nì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À sêuÀj˚T Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ósêdü<˚qì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á Á|üuÛÑT‘·«+˝ÀH˚ nìï esêZ\ yê]øÏ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTøÏ Ç|ü&ÉT ;d”\ô|’ u… + >∑ T fi¯ S s¡ T ,@Á|æ ˝ Ÿ 2 : ø£ s êï≥ø£ ˝ À mìïø£ \ T mq˝Òì Áù|eTqT ˇ\ø£uÀdüTÔHêï&ÉHêïs¡T. ÇHêïfi¯S¢ ˝Òì Áù|eT m+<äT≈£î e∫Ã+<√ ‘Ó*j·T+~ ø±<äHêïs¡T. Á|ü»\T {ÏÄsYmdt≈î£ s¡ d ü ø £ + <ëj· T +˝À |ü & ܶ s TT. eTVü ‰ eTVü Q \T mìïø£ \ ≈£îs¡TπøåÁ‘·+˝À b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T. á kÕ] mìïø£\˝À ø£sêí≥ø£ ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü{Ϻ nôd+;¢øÏ q&ç|ükÕÔs¡ì nHêïs¡T. sêh+ z ns¡T<Ó’q dü+<äsꓤìøÏ y˚~¬ø’+~. ìqïyÓTTqï{Ï es¡≈£î nqï<äeTTà\ eT<Ûä´, uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ b˛{° ˝≤+{Ï ÄdüøÏÔø£s¡ |ü]D≤e÷\T #·÷XÊ+. Ç|ü&ÉT ‘êC≤>± ø£sêí≥ø£ sêwtÁ{≤ìøÏ #Ó+~q Äs¡T>∑Ts¡T e÷J eTTK´eT+Á‘·T\T ˇπøkÕ] ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ ã]˝À ~– ‘·eT n<äècÕºìï |üØøÏå+#·Tø√uÀ‘·THêïs¡T. ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q Ms¡|üŒyÓTTsTT©, <Ûäs¡yéTdæ+>¥, _C…|æ ‘·s¡|òüHÓ j·T&É÷´s¡|üŒ, dü<ëq+<ä>ö&É, CÒ&û(mdt) ‘·s¡|òüHÓ ôV≤#Y&û <˚yÓ>ö&É, ≈£îe÷s¡kÕ«$T>ö&É ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·TqTHêïs¡T. j·T&É÷´s¡|üŒ ‘=*kÕ]>± ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ wæyÓ÷>∑ qT+∫ b˛{° #˚j·TqTHêïs¡T. Ms¡|üŒyÓTTsTT© ∫ø˘ãfi≤¢|üPsY, <Ûäs¡yéTdæ+>¥ ;<äsY, dü<ëq+<ä>ö&é u…+>∑fi¯Ss¡T HêsYÔ, <˚yÓ>ö&É Vü‰düHé, Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT ≈£îe÷s¡kÕ«$T ∫ø˘ãfi≤¢|üPsY ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\ qT+∫ b˛{° #˚j·TqTHêïs¡T. Ç+<äT˝À Ms¡|üŒ yÓTTsTT© Á|üdüTÔ‘· πø+Á<äj·TeT+Á‹>± ñHêïs¡T. <˚yÓ>ö&É >∑‘·+˝À z Á|ü<Ûëì>± |ü ì #˚ X Ês¡ T . j· T &É ÷ ´s¡ | ü Œ $TqVü ‰ $T–*q ◊<ä T >∑ T ]øÏ bÕs¡¢yÓT+fÒ]j·TqT¢>± nqTuÛÑeeTT+~. yÓTTsTT©, >ö&É, <Ûäs¡yéT dæ + >∑ T ¢ dæ { Ï º + >¥ m+|” \ T.Ä+<Û ä Á |ü < ˚ X Ÿ dü ] Vü ≤ <ä T › ˝ À ñqï .NRPLRiWıáVÕ‹[ «¡Ljigji©´s ’¡¤«¡zms NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡ ≠sxqsÚQXªRΩrÛyLiVV qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ZNP[Li˙µR∂ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ mx soLRiLiƵ∂[aPR *Lji. ∫ø£ “ fi≤|ü P sY ìjÓ ÷ »es¡ Z + qT+∫ yÓ T TsTT© ˝Àø˘ d ü u Û Ñ ≈ £ î ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔHêïs¡T.

ø£qï&É Hê≥ mìïø£\ ã]˝À e÷J dæm+\T


3

|Á Cü ≤ CÀ´‹

mìïø£˝À¢ ø£eT\+‘√ ø£\ùd yÓfi¯‘ê+:mÁs¡u…*¢ es¡+>∑˝Ÿ,@Á|æ˝Ÿ2(ÄsYmHém): uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ‘√ ‘Ó\+>±D˝À ‘·eT bÕغ bı‘·TÔ ≈£î~]+<äì ‘Ó\+>±D {Ï&ç|æ H˚‘· mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£s¡ sêe⁄ ãT<Ûäyês¡+ Çø£ÿ&É #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó \ +>±D ÁbÕ+‘· + ˝À _C… | æ ø Ï ‘êeTT 45 kÕú H ê\qT πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆eTj·÷´eTHêïs¡T. d”≥¢ düs¡T›u≤≥T Ç+ø± ø±yê*‡ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î &Ûç©¢˝À #·s¡Ã\T kÕ>±j·THêïs¡T. ø£\dæ b˛j˚T+<äT≈£î ìs¡ísTT+#êeTHêïs¡T. bı‘· T Ô \ ‘√ ‘· e T bÕغ ˝ Àì ÄXÊeVü Q \T ø=+‘· ìs¡T‘ê‡Vü≤|ü&ܶsH¡ êïs¡T. nsTT‘˚ mes¡T ìsêX¯ |ü&eÉ <äì› , H˚‘\ · ≈£î dü e TT∫‘· Hê´j· T + #˚ k ÕÔ e THêïs¡ T . _C… | æ ‘ √ bı‘· T Ô ≈ £ î dü + ã+~Û + ∫q dü e ÷#êsêìï ¬ s +&É T s√E˝À¢ $&É T <ä \ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î ndü˝…’q Á<√Væ≤ ‘Ósêdü e÷Á‘·y˚T nHêïs¡T. {°ÄsYmdt bÕغ ñ<ä´eTø±s¡T\qT ãj·T{ÏøÏ |ü+|æ Á<√Vü Q \qT bÕغ ˝ À #˚ s ¡ T ≈£ î +≥T+<ä ì <ä j · ÷ ø£ s Y s êe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ õ˝≤¢˝À {°&û|” Á|üC≤>∑s¡®q @sêŒ≥¢qT mÁs¡u…*¢, πseP] |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mÁs¡u*… ¢ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt n$˙‹ nÁø£e÷\qT m+&É>∑≥º&Éy˚T {°&û|” \ø£å´eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ U≤j·TyÓTÆ+~...d”≥¢ düs¡T›u≤≥T¢ ø±yê*‡ ñ+<äì $e]+#ês¡T.

bı‘·T Ô\‘√ ÄXÊyêVüQ\T ìs¡T ‘ê‡Vü≤|ü& Ée <ä›ì , H˚‘·\≈£î düeTT∫‘· Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì mÁs¡u…*¢ Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ d”e÷+Á<Ûä˝À _C…|æ, {Ï&ç|æ bı‘·TÔô|’ dü+~>∑›‘· HÓ\ø=+~. Á|ü<Ûëq+>± d”e÷+Á<Ûä˝À _C…|æ 28 nôd+;¢, 8 ˝Àø£düuÛÑ d”≥T¢ ø√s¡T‘·÷ {Ï&ç|æøÏ C≤_‘êqT n+<äCÒdæq d”e÷+Á<Ûä _C…|æ n+<äT˝À ø£˙dü+ 20 nôd+;¢, 6 ˝Àø£düuÛÑ kÕúHê\≈£î Ä bÕغ |ü≥Tºã&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ {Ï&ç|æ e÷Á‘·+ 15 nôd+;¢, 5 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\T ÇkÕÔeTì _C…|æøÏ düŒwüº+ #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. 15 d”≥¢˝À ≈£L&Ü _C…|æ Ç∫Ãq C≤_‘ê qT+∫ 10 nôd+;¢ kÕúHê\T, ‘êeTT dü÷∫+∫q eTs√ ◊≥T d”≥¢qT rdüTø√yê\ì _C…|æøÏ d”e÷+Á<Ûä {Ï&ç|æ düŒwüº+ #˚dæ+~. nsTT‘˚, á e´eVü‰s¡+ô|’ _C…|æ qT+∫ kÕqT≈£L\ düŒ+<äq sêø£b˛e&É+‘√ {Ï&ç|æ H˚‘·\T #·s¡Ã\T eTT–+∫ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ãj·T\T<˚sês¡T. B+‘√ ‘·<äT|ü] #·s¡Ã\T d”e÷+Á<Ûä _C…|æ XÊK‘√ e÷{≤¢&ç d”≥¢ düs¡T›u≤≥T #˚j·÷\ì Á|üø±XŸ »e<˚ø£sY≈£î _C…|æ nÁ>∑H˚‘· ns¡TDY C…’{°¢ dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. »e<˚ø£sY ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e#˚à neø±X¯+ ñ+~. d”e÷+Á<Ûä _C…|æ XÊK‘√ #·]Ã+∫ {Ï&ç|æ Á|ü‹bÕ<äq\ô|’ z ìs¡íj·÷ìøÏ sêqTHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+ 03 `04` 2014

ø¬ dæÄsY ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&É˝<Ò Tä : m+|æ Ä~˝≤u≤<é,@Á|æ˝Ÿ2(ÄsYmHém): ‘Ó\+>±D sêh+ ø√dü+ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À πød”ÄsY ø£+fÒ {Ï&ç|æH˚ m≈£îÿe>± b˛sê&ç+<äì Ä~˝≤u≤<é m+|” sê<∏√&é s¡y˚TXŸ nHêïs¡T. ‘êeTT eTT+<äT zfÒdæq $wüj÷· ìï Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. eT+&É\, »&ûŒ mìïø£\ ø√dü+ Äj·Tq $düèÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T. |üìøÏ nVü‰s¡ |ü<∏äø£+, Á|ü»\ e<ä›≈£î bÕ\q e+{Ï |ü<∏äø±\‘√ {Ï&ç|æ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆ #˚dæ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T {Ï&ç|æ ˝ÒK‘√H˚ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À z≥T¢ n&çπ> Vü≤≈£îÿ πøe\+ ˇø£ÿ {Ï&ç|æπø ñ+<äHêïs¡T. {Ï&ç|æÇ∫Ãq ˝ÒK e\¢H˚ øπ +Á<ä+ Á|ü‘´˚ ø£ sêh+ @sêŒ≥T ø√dü+ eTT+<äT≈£î e∫Ã+<äì ‘Ó*bÕs¡T. øπ d”ÄsY ˇø£ÿs√C…H’ ê bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&Üsê, m|ü&É÷ e´ekÕj·T πøåÁ‘·+˝ÀH˚ |ü&ÉT≈£îHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ø√<ä+&Ésê+ ‘Ósêdü≈£î ‘=‘·TÔ>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sê<äqT≈£îì <ä[‘·T&çì eTTK´eT+Á‹ #˚ k ÕÔ q qï π ø d” Ä sY Ç|ü  &É T n~Û ø ±s¡ + <ëVü ≤ +‘√ e÷≥ e÷s¡TdüTÔHêïs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. <ä[‘·T&çì eTTK´eT+Á‹ #˚kÕÔeTì, ñ<ä´eTø±s¡T\≈£î, ø£fi≤ø±s¡T\≈£î {Ϭø≥T¢ ÇkÕÔeTì

#Ó|æŒq ‘Ósêdü n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY Ç|ü&ÉT e÷≥e÷s¡Ã&É+‘√ Á|ü»\T ÄbÕغì qeTà&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó<˚bÕ ‘·s¡|òüHÓ b˛{° #˚dTü qÔ ï »&ûŒ{°d,” m+|”{d° ” nuÛ´Ñ s¡T\ ú qT >¬ *|æ+#ê\ì ø√sês¡T. ‘Ó<b˚ Õ ‘Ó\+>±D≤˝À ;d”ì eTTK´eT+Á‹ì #˚dTü +Ô <äì, ‘Ósêdü, ø±+Á¬>dt\T á $<Û+ä >± Á|üø{ £ kÏ ÕÔj÷· ? nì Á|ü•ï+#ês¡T. sêh+˝À ‘Ó < ˚ b Õ, π ø +Á<ä + ˝À qπ s +Á<ä y Ó ÷ &û Ä<Û ä « s¡ ´ +˝Àì uÛ ≤ »bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D˝À {Ï&ç|æøÏ n~Ûø±s¡+‘√ bÕ≥T yÓTC≤]{° m+|” d”≥T¢ ø£≥ºu…&ç‘˚ Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ y êdü T \+<ä ] ø° Ä<ëj· T + |ü q Tï qT+∫ $TqVü‰sTT+|ü⁄ Ç|æŒkÕÔqì m+|” s¡y˚Twt sê<∏√&é ù|s=ÿHêïs¡T. $ÁXÊ+‘· ñ<√´>∑T\≈£î uÛÑ÷eTT\T Ç∫Ã, >∑èVü≤ìsêàD+ #˚ùd u≤<Ûä´‘· {Ï&ç|æ rdüT≈£î+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. eT+∫sê´\ qT+∫ Ä~˝≤u≤<é≈£î ¬s’˝Ò«˝…’qT ìsêàD+ |üP]Ô#˚dæ s¡yêD≤ e´edüúqT yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó<˚bÕ n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü&ÉT #˚dæq n_Ûeè<˚∆ Ç|ü&ÉT sêh+˝À ø£ì|æk˛Ô+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh |ü⁄q]ïsêàD+ {Ï&ç|æ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì sê<∏√&é s¡y˚TXŸ nHêïs¡T.

ìã+<Û q ä \ y˚ T s¡ ≈ î £ Hê$TH˚ w q ü T¢ y˚ j ÷ · *: ø£ ˝ ø … s º £ Y kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ q>±sê‘√ yÓT <ä˝…’q Hê$TH˚wüq¢ |òüT≥º+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,@Á|æ˝Ÿ2(ÄsYmHém): kÕ<Ûës¡D mìïø£\ |üÁøÏj·T≈£î ‘Ós¡˝Ò∫+~. H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\‘√ ‘Ó\+>±D˝À 30q mìïø£ \ T »s¡ T >∑ q THêïsTT. Ç+<ä T ˝À ø° \ ø£ y Ó T Æ q Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT´+~. nuÛ´Ñ s¡T\ ú qT+∫ Hê$TH˚wqü ¢ d”«ø£sD ¡ ≈£î õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] m+.–]C≤X¯+ø£sY nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À 14 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î ,¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\≈£î Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£s¡D |üÁøÏj·T H˚{Ï qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. ¬syÓq÷´ &ç$»qT π ø +Á<ä + ñqï eTVü ≤ ã÷uŸ q >∑ s Y , eq|ü ] Ô , >∑ < ë«\, Hêsêj·TDù|≥, Hê>∑sYø£s¡÷ï\T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ ã]˝À ì*#˚ nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ T ‘· e T Hê$TH˚ w ü q ¢ q T Äض y √ ø±sê´\j· T +˝À dü e T]Œ+#ê*‡ ñ+≥T+~. ø£ \ «≈£ î ]Ô , n\+|üPsY, ø=˝≤¢|üPsY, n#·Ã+ù|≥, cÕ<éq>∑sY, <˚es¡ø£Á<ä, eTø£Ô˝Ÿ, ø=&É+>∑˝Ÿ, Hêsêj·TDù|≥ ìjÓ÷»ø£esêZ\ qT+∫ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T Äj·÷ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ø±sê´\ j·T+˝À ]≥]ï+>∑T n~Ûø±]øÏ Hê$TH˚wqü q¢ T n+<äCj Ò ÷· *‡ ñ+≥T+~. á ‘=$Tà~ ìjÓ÷»ø£ esêZ\≈£î õ˝≤¢ kÕúsTT n~Ûø±s¡T \qT

]≥]ï+>∑T n~Ûø±s¡T\TÄ ìj·T$T+#ês¡T. Hê>∑sYø£s¡÷ï\T, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê\≈£î dü+ã+~Û+∫q Hê$TH˚ w ü q ¢ q T ø£ ˝ … ø £ º s ¡ T ø±sê´\j· T +˝À d” « ø£ ] kÕÔ s ¡ T . eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúq+ Hê$TH˚wüq¢qT õ˝≤¢ ø£ ˝ … ø £ º s ¡ T –]C≤X¯ + ø£ s Y , Hê>∑ s Y ø £ s ¡ ÷ ï\T bÕs¡ ¢ y Ó T +≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Hê$TH˚wüq¢qT õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºs¡T m˝Ÿ.X¯s¡àHé d”«ø£]kÕÔs¡T.@Á|æ˝Ÿ 2 qT+∫ 9 es¡≈£L Hê$TH˚wüq¢ d”«ø£]kÕÔeT Hêïs¡T. Äs√ ‘˚B Ä~yês¡+ ôd\e⁄ ø±e&É+‘√ Hê$TH˚wüq¢qT rdüTø√s¡T. »>∑J®eHésê+ »j·T+‹, lsêeT qe$T |ü+&ÉT>∑ s√Eq ≈£L&Ü Hê$TH˚wqü q¢ T rdüT≈£î+ {≤s¡T. ñ<äjT· + 11 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ es¡≈L£ Hê$TH˚wüq¢qT d”«ø£]kÕÔs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´]ú <Ûäsêe‘·T kıeTTà s¡÷.25 y˚\T, nôd+;¢øÏ nsTT‘˚ s¡÷.10 y˚\T #Ó*+¢ #ê*. md”‡,d”\ º sTT‘˚ nuÛ´Ñ s¡T\ ú T Ç+<äT˝À dü>+∑ #Ó * ¢ + #ê*‡ ñ+≥T+~. md” ‡ ]»s¡ T «&É T kÕú H ê˝… ’ q n#· à +ù|≥, n\+|ü P sY , Hê>∑ s Y ø £ s ¡ ÷ ï\T bÕs¡ ¢ y Ó T +≥T ìjÓ÷»ø£es¡+Z qT+∫ b˛{° #˚ùd nuÛ´Ñ s¡T\ ú T ≈£î\Á<ÛTä Mø£sD ¡ |üÁ‘·+ n+<äCj Ò ÷· *.

Ä~˝≤u≤<é,@Á|æ˝2Ÿ (ÄsYmHém): ˝Àø˘duü ,ÑÛ nôd+;¢øÏ mìïø£\ Hê$TH˚ w ü q T¢ y˚ ù d nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ T ìã+<Û ä q \qT K∫Ñ· + >± bÕ{Ï+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<é u≤ãT dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\ H√{Ï|øπæò wüHé $&ÉT<ä\‘√ nuÛ´Ñ s¡T\ ú T s¡÷˝Ÿ‡ Á|üø±s¡+ q&ÉT#·Tø√yê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Hê$TH˚wqü ¢ düeTs¡ŒD≈£î e#˚à nuÛ´Ñ ]ú‘√bÕ≥T eTs√ q\T>∑T]ì e÷Á‘·y˚T Hê$TH˚wüq¢ düeTs¡ŒD πø+Á<ä+˝ÀøÏ nqTeT‹ ÇkÕÔsT¡ . mìïø£\ ìj·Te÷e[ì ø£∫Ñ·+>± bÕ{Ï+#ê*. Á|ü#ês¡ sê´©\≈£î dü+ã+~Û+∫ yêVü≤Hê\ $ìjÓ÷>∑+, düu\ ÑÛ T, düe÷y˚XÊ\ ø√dü+ mìïø£\ n~Ûø±]‘√bÕ≥T b˛©düT n~Ûø±s¡T\ qT+∫ nqTeT‹ rdüTø√e&É+ ‘·|Œü ì dü]. Hê$TH˚wqü ¢ øπ +Á<ëìøÏ e+<ä $÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À sê´©\T, Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·sê<äT. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´]úøÏ s¡÷.70 \ø£å\T, nôd+;¢ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´]ú s¡÷.28 \ø£å\ ø£+fÒ m≈£îÿe Ks¡Tà #˚j·T<äHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ Ks¡TÃqT m|üŒ{Ïø£|ü⁄&ÉT Á|ü‘˚´ø£ ‘·ìF ãè+<ë\T s¡Vü≤dü´+>± ‘Ó\TdüTø=ì µcÕ&√µ ]õÅkÕºsY˝À Ks¡TÃ\ $esê\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. kÕs¡«Á‹ø£, ÁbÕ<˚•ø£ mìïø£˝À¢ ns¡TΩ˝…’q z≥s¡T¢ n+<äs¡÷ ˙C≤j·Tr >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\πø z≥T¢ y˚j·÷\ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY \ø°Îø±+‘·+

nHêïs¡T. &ÉãT“\T rdüTø=ì z≥T¢ y˚dæq≥Tº s¡TEyÓ’‘˚ @&Ü~ C…’\T •ø£åD |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. 2009˝À »]–q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ eT+∫sê´\, #Óq÷ïsY, u…\¢+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ mìïø£˝À¢ ‘·≈î£ ÿe b˛*+>¥ XÊ‘·+ qyÓ÷<äT nsTT+~. ákÕ] z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´e+‘·+ #˚dæ m≈£îÿe eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. z≥T $\Teô|’ Á|ü#ês¡ >=&ÉÁ|ü‘·T\T, ô|¢ø°‡\T, ø£fi≤C≤‘· ãè+<ë\‘√ Á|ü<äs¡Ù\T, n~Ûø±s¡T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤kÕÔeTì mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T $e]+#ês¡T. ñ≥÷ïs¡T, Ç+Á<äyÓ*¢, ø£&Ó+, U≤Hê|üPsY, »Hêïs¡+ eT+&É˝≤\qT ø£*|æ yÓTT‘·+Ô 218 b˛*+>¥ øπ +Á<ë\T ñHêïj·Tì M{Ï‘√bÕ≥T 1300 z≥s¡T<¢ ë{Ïq Äs¡T b˛*+>¥ øπ +Á<ë˝À¢ n<äq|ü⁄ b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 2224 πø+Á<ë\T ñ+{≤j·THêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 1.83 \ø£å\ z≥s¡¢≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü ùd«#·Ã¤>± yês¡T ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+ #·Tø=H˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.

kÕúì≈£î\πø ñ<√´>∑ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê* Ä~˝≤u≤<é,@Á|æ˝Ÿ2(ÄsYmHém): dæ+>∑πsDÏ ì]àdüTÔqï C…’|üPsY$<äT´‘·TÔ ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ä+˝À 85 XÊ‘·+ kÕúì≈£î\πø ñ bÕ~Û neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&É $<äT´‘·TÔ πø+Á<ä+ @sêŒf…‘˚ ‘·eT≈£î ñ<√´>±eø±XÊ\T ekÕÔj·Tì dü + ãs¡ | ü & É ¶ kÕú ì ≈£ î \≈£ î j· ÷ »e÷q´+, >∑ T ‘˚ Ô < ës¡ T \T yÓTT+&ç#˚sTT #·÷|ædüTÔHêïs¡Hêïs¡T. uÛÑ÷ìsê«dæ‘· Á>±e÷\ ìs¡T<√´>∑T\≈£î Ç+{Ïø√ ñ<√´>∑+ Çyê«\ì ‘Ó\+>±D »\kÕ<Ûäq dü$T‹ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT HÓ’Hê\ >√es¡∆Hé nHêïs¡T. >∑T‘˚Ô<ës¡T\T Ç‘·s¡ sêÅcÕº\ qT+∫, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ø±]à≈£î\qT rdüTø=∫à |üqT\T #˚sTTdüTHÔ êïs¡ì nHêïs¡T. ø£˙dü+ Çø£ÿ&ç yê]øÏ 30 XÊ‘·+ ≈£L&Ü ñbÕ~Û ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡ T . Ç~˝≤e⁄+fÒ sêqTqï s√E˝À¢ eT+<ä e TÁ] @]j·÷˝À eT]ìï q÷‘·q ÁbÕC…≈£îº\T sêqTHêïj·Tì, B+‘√

Çø£ÿ&É ñ‘·Œ‹Ô nj˚T´ u§π>Z dæ+>∑πsDÏøÏ ø°\ø£+ ø±qT+<äì »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY m+mdt yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ nHêïs¡T. pHé e÷dü+˝À>± Äπsÿ|” ñ|ü]‘·\ >∑ì˝À |üP]ÔkÕúsTT˝À u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ô edüTÔ+<äHêïs¡T. ø±dæù|≥ >∑ì˝À 1.5 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+ s¬ +&√ e÷´Hés¬ &’ +ç >¥ |üqT\qT s¡÷.5.5 ø√≥¢‘√, XÊ+‹Kì˝À eT÷&√ e÷´Hé ¬ s ’ & ç + >¥ |ü q T\qT s¡ ÷ .5.5 ø√≥¢ ‘ √ ÁbÕs¡+_Û+#êeTì nHêïs¡T. eTs√ eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ |üP]Ô #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. øπ øπ 1 u…˝ºŸ ≥qï˝ŸqT 40 $÷≥s¡¢ |üqT\qT E˝…˝ ’ À>± |üP]Ô #˚dæ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔeTì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. @]j· ÷ >∑ q T\˝À 15 m™`&É d ” m ˝Ÿ j· T +Á‘ê\qT $ìjÓ÷–düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à ◊<äT dü+e‘·‡sê\˝À @]j·÷˝Àì >∑qT\T @$<Ûä+>± ñ+&Ü\H˚ n+X¯+ô|’ |üø±ÿ Á|üD≤[ø£qT dæ<ä∆+ #˚dæq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T.

c.NRPLRiWıáVÕ‹[ «¡Ljigji©´s ’¡¤«¡zms NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡ ≠sxqsÚQXªRΩrÛyLiVV qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ZNP[Li˙µR∂ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ mx soLRiLiƵ∂[aPR *Lji.

sêC≤´+>∑ dües¡D »s¡>∑ì<˚ sêh+ @sêŒ≥T ø±qfÒ¢: ñ+&Ée*¢ ∫‘·÷sÔ T¡ »&ûŒ˝À y˚&øÓ ÿÏ q sê»ø°jT· + $»j·Tyê&É,@Á|æ˝Ÿ 2): sêC≤´+>∑ dües¡D »s¡>∑ì<˚ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D @s¡Œ&çq≥Tºø±<äì, Ç|üŒ{Ïø° $uÛÑ»q »s¡>∑˝Ò<äH˚ ‘êeTT qeTTà‘·THêïeTì sê»eT+Á&ç e÷J m+|” ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. $uÛÑ»q rs¡Tô|’ ‘êeTT #˚düTÔqï b˛sê{≤ìøÏ eT<䛑·T ô|s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT, yÓd’ |” ” n~ÛH‘˚ · »>∑Hé Ä#·sD ¡ kÕ<Û´ä + ø±ì Vü‰$÷\T ÇdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D $uÛÑ»q |üP]Ô kÕúsTT˝À »s¡>∑˝Ò<äì {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”Äπs dü«j·T+>± #ÓbÕŒs¡ì, ‘Ó\+>±D |üÁøÏjT· dü>y∑ T˚ nsTT+<äì øπ d”ÄsY #Ó|Œæ q $wüj·÷ìï ñ+&Ée*¢ á dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. düyÓTÆø£´ sêh+ ø√dü+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ |ü<ä$ì ‘ê´>∑+ #˚XÊs¡ì nHêïs¡ T . dü y Ó T Æ ø ±´+Á<Û ä ø√dü + e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ sê»ø°jT· J$‘êìï |üD+>±ô|{≤ºsì¡ Äj·Tq

#ÓbÕŒs¡T. n~ÛcÕºq+ e÷≥ $ìe⁄+fÒ s√X¯jT· ´, w”˝≤BøÏ‘å ˝ Y ≤ øÏsD ¡ Y ≈£L&Ü @<√ ˇø£ sêcÕºÁìøÏ >∑es¡ïsY nj˚T´yês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ _\T¢ bÕdt ne«≈£L&É<äH˚ ñ <˚›X¯+‘√H˚ øÏs¡DY nôd+;¢˝À düs¡«X¯≈£îÔ\÷ ˇ&ç¶, _\T¢qT e´‹πsøÏ+#ês¡ì ñ+&Ée*¢ ø=ìj·÷&Üs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ $»j·Tyê&É˝À »]–q $÷{Ÿ ~ Áô|dt ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ n~Û ø ±s¡ | ü ø £ å + , Á|ü ‹ |ü ø £ å + ≈£ î eTàø£ ÿ sTT‘˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À πs|t\T, eTs¡¶s¡T¢ »]–Hê ãj·T≥≈£î ‘Ó*j·T<äì e´+>√´≈£î\ Ô T $dæsês¡T. Ç+<äT≈£î $uÛ»Ñ q dü+<äs“¡ +¤ >± »]–q rπs ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À {°&û|” m+|” yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ô|’ eT÷≈£îeTà&ç <ë&ç »s¡>∑&É+‘√ Äj·TqqT ø±bÕ&˚+<äT≈£î \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ ô||üŒsY ÅùdŒ yê&Üs¡ì ñ+&Ée*¢ $es¡D Ç#êÃs¡T.

>∑Ts¡T≈£î˝≤\≈£î 7 es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ2(ÄsYmHém): Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷\ dü+düú Ä<Û«ä s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTqÔ ï bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ 5e ‘·s¡>∑‹˝À Á|üy˚XÊ\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚ >∑&ÉTe⁄qT á HÓ\ 7e ‘˚B es¡≈£î bı&ç–+∫q≥T¢ @|” >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\ õ˝≤¢ ø£˙«qsY mHé.C….Á|üuÛ≤ø£sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 73 kÕ<Ûës¡D, 26 yÓTÆHê]{° >∑Ts¡T≈£î\, Ø»q˝Ÿ ôd+≥sY Ä|òt mø˘‡˝…Hé‡ bÕsƒX¡ Ê\\T q&ÉTdüTHÔ êïsTT. õ˝≤¢˝À ns¡TΩ˝…q’ $<ë´s¡T\ ú Tá neø±XÊìï dü ~ «ìjÓ ÷ >∑ + #˚ d ü T ø√yê\ì Äj· T q dü÷∫+#ês¡T.õ˝≤¢˝Àì kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 5e ‘·s¡>∑‹˝À Á|üy˚XÊ\≈£î y˚T 4 q ñeTà&ç |üØø£åqT Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+#·qT+<äì õ˝≤¢ ø£˙«qsY ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘+· ˝À ˝≤≥Ø $<Ûëq+˝À Á|üy˚XÊ\T ø£*Œ+#·>± á @&Ü~ qT+∫ ñeTà&ç Á|ü y ˚ X ¯ |ü Ø ø£ å ìs¡ « Væ ≤ +#˚ + <ä T ≈£ î dü + dü ú sêh ø±s¡ ´ <ä ] Ù

Á|üMDY≈£îe÷sY ìs¡ísTT+#ês¡Hêïs¡T. |üØø£å≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚ùd $<ë´s¡Tú\T 2013`14 $<ë´ @&Ü~˝À Á|üuÛÑT‘·«, Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 4e ‘·s¡>∑‹ #·~$ ñ+&Ü\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ yê]¸ø±<ëj·T+ s¡÷.60 y˚\T $T+#·≈£L&É<äHêïs¡T. yÓuŸôd’{Ÿ˝À, ˝Ò<ë $÷ùdyê πø+Á<ë˝À¢ <äsU¡ ≤düT\ Ô qT |üP]Ô #˚dæ n+‘·sê®\+˝ÀH˚ |ü+bÕ\ì ø√sês¡T. n+‘· s ê® \ +˝À <ä s ¡ U ≤dü T Ô \ qT |ü P ]+#˚ ≥ |ü ⁄ &É T |ü Ø øå ± πø+Á<ë\T>± ø±s¡+|üP&ç, sêeTø£ècÕí|ü⁄s¡+, n#·Ã+ù|≥, u≤|ü≥¢, πs|ü¢˝…, neTsêe‹ md”‡ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\≈£î ÇwüºyÓTÆq πø+Á<ëìï m+|æø£ #˚düTø√e#·ÃHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T dü$÷|ü+˝Àì >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\ Á|æì‡|ü˝Ÿ‡qT ø£*ùdÔ <äs¡U≤düTÔ\qT n+‘·sê®\+˝À |ü+ù|˝≤ düVü≤ø±s¡eT+~kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

<ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï H˚‘\· T

∫‘·÷sÔ T¡ , @Á|æ˝2Ÿ (ÄsYmHém): ∫‘·÷sÔ T¡ ˝À »&ûŒ sê»ø°jT· + y˚&ÓøÏÿ+~. |ü]wü‘·TÔ mìïø£\T kÕs¡«Á‹ø£ b˛s¡TqT ‘·\|ædüTÔHêïsTT. ô|<ä› eT+&É˝≤˝À¢ »&ûŒ{°d” nuÛÑ´s¡Tú\T>± ñqï yês¡T &Ûû ø=&ÉT‘·THêïs¡T.»&ûŒ |”sƒêìøÏ b˛{° n≥T+∫ õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt ñ ìøÏ dü«\Œ+>±H˚ ø£ì|æk˛Ô+~. 27 kÕúHê˝À¢H˚ nuÛÑ´s¡Tú\T ñHêïs¡T. m+|”{°d” kÕúHê˝À¢q÷ ø£ìwü˜ kÕúsTT˝ÀH˚ b˛{°˝À ñHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 107 kÕú H ê˝À¢ ã]˝À nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ THêïs¡ T . me]øÏ yêπ s dü‘êÔ#êfÒ+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ |ü¢˝…˝À¢ Á|ü#ês¡+ ‘êsê kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~. Ç|üŒ{Ïπø ˇø£ <äbòÕ eT+&É˝≤˝À¢ì |ü¢˝…\qT #·T{Ϻe∫Ãq nuÛÑ´s¡Tú\T ¬s+&√ <äX¯≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. ‘·+ãfi¯¢|ü¢˝…˝À #·\¢|ü*¢ q]‡+Vü‰¬s&ç¶ k˛<äs¡T&ÉT uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ ã]˝À ñHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ qT+∫ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ô|<ä›eT+&É´+˝À ø£*#·s¡¢ düreTDÏ Ç+~s¡eTà≈£î, yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]ú ÁuÛÑeTsê+ã, ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´]ú s¡»ì eT<Ûä´ b˛{° ñ+~. ø£*#·s¡¢ ‘Ó<b˚ Õ˝À #˚s&¡ +É ‘√ |ü]dæ‹ú e÷]+~. j·÷<äeT] eT+&É\+˝À e÷J m+|”|” <Ûqä +»j·Ts¬ &ç¶ düreTDÏ ñcÕsêDÏø,Ï {Ï&|ç æ nuÛ´Ñ ]ú e÷<ÛäeHêj·TT&ÉT düreTDÏ sêDÏøÏ eT<Ûä´ b˛s¡T HÓ\ø=+~. s=+|æ#·s¡¢, k˛eT\˝À {Ï&ç|æ >∑{Ϻb˛{° Çk˛Ô+~. |ü⁄+>∑q÷s¡T˝À e÷J m+|”|” yÓ+ø£≥¬s&ç¶j·÷<äyéô|’ {Ï&ç|æ ‘·s¡|òü⁄q düTÁãVü≤àD´+ düyê˝Ÿ $düTs¡T‘·THêïs¡T.yÓTT‘êÔìøÏ |ü]wü‘·TÔ mìïø£\ eP|ü⁄˝À õ˝≤¢ sê»ø°j·÷\T eT]+‘· y˚&Óø±ÿsTT. õ˝≤¢ Á|üC≤ |ü]wü‘·TÔ |”sƒêìï <äøÏÿ+#·Tø√e&Éy˚T \ø£å´+>± bÕغ\ qT+∫ |ü\Te⁄s¡T bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T. eT+&É\ kÕúsTT˝À m+|”|” |ü<ä$øÏ Hêj·T≈£î\T b˛{°|&ü TÉ ‘·THêïs¡T. |ü⁄s¡b˛s¡T eTT–j·T&É+‘√ bÕغ\˙ï |üP]Ô>±.. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y, eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ<˚•ø£ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ¬>\T|ü⁄ u≤e⁄{≤ m>∑Ts¡y˚ùd+<äT≈£î eP´Vü‰˝À¢ eTTì>±sTT. Á|ü#ês¡+ eP|ü+<äT≈£î+~. eTs√yÓ’ù|ñ {Ï&ç|æ õ˝≤¢ |ü]wü‘·TÔ n<Ûä´ø£å nuÛÑ´]úì Ksês¡T #˚dæ+~. ∫‘·÷Ôs¡T Á>±$÷D nuÛÑ´]ú>±

ã]˝À ñqï ^sê«D° #·+Á<äqT bÕغ Ksês¡T #˚dæ+~. e÷J eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+<äÁ|üø±XŸ düreTDÏ ^sê«D° ù|s¡T yÓ T T<ä { Ï qT+N $ì|æ k ˛Ô + ~. nsTT‘˚ ‘· + ãfi¯ ¢ | ü ¢ ˝ … ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À ø°\ø£ H˚‘· nsTTq ø£*#·s¢¡ Á|üu≤Û ø£ss¬Y &ç¶ {Ï&|ç ˝ æ À #˚s¡&É+.. Äj·Tq ‘·q düreTDÏ Ç+~s¡eTà≈£î »&ûŒ |”sƒ¡+ ø£≥uº &… ‘ç H˚ ˚ {Ï&|ç æ rs¡+ú |ü⁄#·TÃ≈£î+{≤qqï &çe÷+&é ô|{≤ºs+¡ ≥÷ }Vü‰>±Hê\T $ì|æ+#êsTT. Çø£ÿ&É X¯+ø£sY‘√ ø£*#·s¡¢ #˚sTT ø£\|ü&+É ‘√ ‘Ó<b˚ Õ≈£î eT]+‘· ã\+ #˚≈L£ ]+~. nsTT‘˚ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ø£*#·s¡¢≈£î bÕغ˝À |üP]Ô Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì Vü‰$÷ Ç∫Ãq $÷<äfÒ #˚]q≥T¢ düŒwüºeTe⁄‘√+~. eTs√|üø£ÿ |ü⁄+>∑q÷s¡T ‘Ó<˚bÕ u≤<ÛäT´&ÉT yÓ+ø£≥ s¡eTDsêE düreTDÏ #·+Á<äe<äq ≈£L&Ü ã]˝À ñHêïs¡T. M]øÏ ≈£L&Ü Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ #·÷|ækÕÔs¡qï #·s¡Ã bÕغ˝À »s¡T>∑T‘√+~. yÓ’ø±bÕ qT+∫ ì+Á&É »&ûŒ{°d” nuÛ´Ñ ]ú ns¡TD »&ûŒ |”s+¡ƒ sπ düT˝À ñ Hêïs¡T. bÕø±\ qT+∫ øödü\´‘√bÕ≥T eTs√ Ç<äs› T¡ ã]˝À ñ qï≥T¢ n+#·Hê.

H˚&ÉT _C…|æ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ ∫‘· ÷ Ô s ¡ T ,@Á|æ ˝ Ÿ 2 (ÄsY m Hé m ): eT<ä q |ü * ¢ $Twü H é ø±+bÂ+&é˝À áHÓ\ 3e ‘˚B >∑Ts¡Tyês¡+ _C…|æ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#·qT+~. ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ≈£î uÛ≤Ø kÕúsTT˝À »qdü$÷ø£s¡D #˚j·T&ÜìøÏ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì øÏkÕHéyÓ÷sêà C≤rj·T n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û #·\¢|ü¢˝… qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ ø√sês¡T. eT<äq|ü¢˝…, ‘·+ãfi¯fl|ü¢˝… ìjÓ÷»ø£esêZ\ ÁøÏj·÷o\ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.


4

|Á Cü ≤ CÀ´‹

yÓT<äøY˘ õ˝≤¢ q÷´dt ‘Ó<b˚ Õ >¬ \T|ü⁄‘√H˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 |ü ⁄ \ÿ˝Ÿ : kÕú ì ø£ dü + dü ú ˝ À¢ ‘Ó < ˚ b Õ nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ qT ¬>*|æ+#·Tø√e&É+ m+‘ÓjHê nedüs¡eTì sêh ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· n<Ûä´≈£åî&ÉT $»j·T≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó<˚bÕ »&ûŒ{°d” nuÛÑ´]ú e÷#·s¡¢ |ü<äà ‘·s¡|òü¤q eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >=+>∑ ÷ ¢ s ¡ T , >=+>∑ ÷ ¢ s ¡ T ‘· + &Ü, >∑ + >√õù|≥, b˛#ês¡ + , Çk˛õù|≥ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó<˚bÕ ¬>\T|ü⁄ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î eT\T|üHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝À eùdÔ ¬s’‘·T, &Ü«Áø± s¡TD≤\T e÷|ò” #˚dæ e&û¶˝Òì s¡TD≤\T n+<äCÒdüTÔ+<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï mH√ï »q Á|üj÷Ó »qø£sy¡ TÓ qÆ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚jT· &É+ ˇø£ ‘Ó<˚bÕ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔqT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ‘Ó<˚bÕqT ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. eT+&É\ yÓTÆHêغ e÷J Hêj·T≈£î&ÉT dü‘êÔsY, düs¡Œ+#Y X¯+ø£s¡j·T´ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

‘êfi¯+ y˚dqæ Ç+{À¢ #√Ø Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 CÀ–ù|≥: ‘êfi¯+ y˚dæ ñqï eT÷&çfi˝ ¢¯ À¢ #√ØøÏ j·T‹ï+∫ ˇø£ Ç+{À¢+∫ ã+>±s¡ ÄuÛÑs¡D≤\T, yÓ+&ç edüTÔe⁄\T >∑Ts¡T‘Ô *Ó j·Tì <=+>∑\T m‘·Tø¬Ô [¢q dü+|òTü ≥q CÀ–ù|≥˝À yÓ\T>∑T#·÷dæ+~. kÕúìø£ dü‘´· kÕsTT ø±\˙˝À eT+&É\+˝Àì ø£HékÕì|ü*¢øÏ #Ó+~q ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT <äTsêZíı&é ìyêdü+ ñ +≥THêï&ÉT. ñ>±~ ø√düeTì Ä~yês¡+ sêÁ‹ ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ Ç+{ÏøÏ ‘êfi¯+ y˚dæ ø£HékÕì|ü*¢øÏ yÓfi≤¢&ÉT. Ç<˚ n<äTqT>± uÛ≤$+∫q <=+>∑\T ns¡s∆ êÁ‹ Ç+{Ï ‘êfi¯+ |ü>∑T\>={Ϻ ˝ÀìøÏ Á|üy˚•+#ês¡T. |ü&Éø£ >∑~˝Àì ;s¡Tyê ‘·\T|ü⁄\T ã<ä\ › T ø={Ï.º . n+<äT˝À ñqï 2‘·T˝≤\T ã+>±s¡T >=\TdüT, ns¡ ‘·T\+ ã+>±s¡T ]+>∑T\T, 5 ‘·T˝≤\ yÓ+&ç edüTÔe⁄\T, #·s¡yêDÏì m‘·TÔ¬øfi≤¢s¡T. M{Ï $\Te düTe÷s¡T s¡÷.75y˚\≈£î ô|’>± ñ+&Ée#·Ãì n+#·Hê. á Ç+{Ï‘√ bÕ≥T |üø£ÿH˚ ñqï Hê´j·Tyê~ $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶ Ç+{À¢ì z>∑~ ‘êfi≤ìï, eTs√ Ç+{Ï ‘êfi¯+ |ü>∑T\ >={Ϻq <=+>∑\≈£î nø£ÿ&˚MT \_Û+#·˝<Ò Tä . düe÷#êsêìï Ç+{Ï j·T»e÷ì |ü‹Ô MπsX¯+.. b˛©düT\T, u≤~Û‘·T&çøÏ #˚s¡y˚XÊ&ÉT. môd’‡ nXÀø˘≈£îe÷sY dü+|òüT≥q düú˝≤ìï |ü]o*+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

z≥s¡≈¢ î£ |ü+|æD`° s¡÷.5 qT+∫ s¡÷.8\ø£\å T Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 Hê$TH˚wüHé y˚dæq yÓTT<ä\T≈£îì b˛*+>¥ s√E es¡≈£î bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘·+˝À s¡÷.10 \ø£å\T ø£ìwü˜+>± Ks¡Tà #˚j·÷*. ˝Ò≈£î+fÒ nuÛÑ´]ú>± >∑T]Ô+#·≥+ ˝Ò<äT. ø=ìï bÕ]ÁXÊ$Tø£ Á>±e÷˝À¢ |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ yês¡T¶ düuÛÑT´\T s¡÷.8 qT+∫ s¡÷.10 \ø£\ å T Ks¡Tà #˚XÊs¡T. B+‘√ Á|üdTü ‘Ô · mìïø£˝À¢q÷ ø=+<äs¡T z≥s¡T¢ n<˚ n+#·Hê‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ Ä•düTHÔ êïs¡T. z≥T≈£î s¡÷.500 n+fÒ ô|<ä$ $]#˚ |ü]dæú‹. mìïø£\ dü+|òüT+ ìj·Te÷e[ Á|üø±s¡+ m+|”{°d” nuÛÑ´]ú s¡÷.\ø£å, »&ûŒ{°d” nuÛÑ´]ú s¡÷.2 \ø£å\T Ks¡Tà #˚j·÷*. ø±˙ á ìj·Te÷e[ì bÕ{ÏdüTÔqï <ëK˝≤\T mø£ÿ&Ü ˝Òe⁄. ìC≤ìøÏ s√E yêØ>± Ks¡TÃ\ $esê\T eT+&É\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]øÏ düeT]Œ+#ê*. ø±˙ n~ mø£ÿ&Ü ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü #·÷d” #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. >∑‘· |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ b˛{° #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ 45 XÊ‘êìøÏ ô|’>± Ks¡TÃ\ $esê\T #Ó|üŒ˝Ò<ä+fÒ mìïø£\ dü+|òüT+ Ä<˚XÊ\qT @ y˚Ts¡≈£î U≤‘·s¡T #˚düTÔHêïs√ ePVæ≤+#·Tø√e#·TÃ. n˝≤π > >√&É | ü Á ‹ø£ \ T, u≤´qs¡ T ¢ , dæ º ø £ ÿ s¡ T ¢ mìï eTTÁ~dü T Ô H êïs√ eTT+<ä d ü T Ô nqTeT‹ ‘· | ü Œ ìdü ] . ø±˙ rdüT≈£îH˚ nqTeT‹øÏ, eTTÁ~+#˚ yê{ÏøÏ @ e÷Á‘·+ bı+‘·q ñ+&É<äT. ˇø£ÿ $wüj·T+ e÷Á‘·+ #Ó|üŒe#·TÃ. mìïø£\ Á|ü#ês¡ düeTj·T+˝À nuÛÑ´s¡Tú\T mø£ÿ&Ü eT<ä´+, &ÉãT“ |ü+|æD° #˚j·T≥+ ˝Ò<äT. nuÛÑ´]úøÏ dü+ã+~Û+∫q e´≈£îÔ\T, ˝Ò<ë ã+<Û ä T e⁄\T ˇ+≥]>± ‹s¡ T >∑ T ‘· ÷ Ä Á|ü Á ø£ j · T qT kÕ–düTÔHêïs¡T. B+‘√ n~Ûø±s¡T\T m+‘· ì|òü÷ ô|{ϺHê <=s¡ø£≥+ ˝Ò<äT. &ÉãT“ |ü+|æD° b˛*+>¥≈£î ¬s+&ÉT s√E\ eTT+<˚ eTTeTàs¡eTe⁄‘·T+~. Ä s¬ +&ÉT s√E˝À¢ s¡÷.\ø£\ å T #˚‘T· \T e÷s¡‘êsTT. nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü‘·´s¡Tú\ z≥¢qT N˝ÒÃ+<äT≈£î m+‘· &Éu…’“Hê Çe«{≤ìøÏ yÓqTø±&É≥+ ˝Ò<äT. MTs¡T e÷{≤¢&É+&ç.. m+‘√ n&É>∑eTq+&ç n+≥÷ eT<Ûä´es¡TÔ\≈£î #ÓãT‘·THêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+ 03 `04` 2014

|Á Xü Ê+‘· mìïø\£ ≈£î düV≤ü ø£]+#ê*: ø£˝ø… sº£ Y q˝§Z+&É, @Á|æ˝Ÿ 2: õ˝≤¢˝À á HÓ\ 6, 11e ‘˚B\˝À »]π> C…&é.|æ.{Ï.dæ., m+.|æ.{Ï.dæ.\≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T dü+j·TeTq+ bÕ]ƒ+∫ mìïø£\T Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À »]π> $<Ûä+>± düVü≤ø£]+#ê\ì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], ø£˝…ø£ºsY {Ï.∫s¡+Je⁄\T nHêïs¡T. ñ<äj÷· ~‘·´ uÛeÑ Hé ˝À ìs¡«Væ≤+∫q m+.|æ.{Ï.dæ., C…&é.|æ.{Ï.dæ. \≈£î b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\≈£î dü÷#·q\T Ç#˚Ã+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, mìïø£\ ìã+<äq\ >∑T]+∫ nuÛ´Ñ s¡T\ ú T |üP]Ô>± ‘Ó\TdüTø√yê\ì, ìã+<äq\T mes¡T n‹Áø£$T+∫Hê ≈£L&Ü yê]ô|’ #·≥ºØ‘ê´ #·s¡´\T ñ+{≤j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ Á|ües¡HÔ ê ìj·Te÷e[ì nqTdü]+∫ Hê$TH˚wHü é ñ|ü dü+Vü≤s¡D≈£î, b˛*+>¥ ≈£î eT<Ûä´ ø£˙dü+ 5 s√E\≈£î ‘·>∑Z≈£î+&Ü Á|ü#ês¡ düeTj·T+ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, á düeTj·÷ìï Á|ü#ês¡+ ø=s¡≈£î, z≥s¡T #Ó’‘·q´+ ø=s¡≈£î, mìïø£\ ø=s¡≈£î ìj· T $T+#· T ≈£ î qï @C… + ≥¢ ≈ £ î •ø£ å D ø=s¡ ≈ £ î $ìjÓ ÷ –+#· T ø√yê\ì Äj· T q dü ÷ ∫+#ês¡ T . b˛*+>¥ dü e ÷j· ÷ ìøÏ 48 >∑ + ≥\ eTT+<ä T m≥Te+{Ï Á|ü # ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·sê<äì, nìï sê»ø°jT· bÕغ\≈£î, b˛{° #˚ ù d e´≈£ î Ô \ ≈£ î ì]› w ü º y Ó T Æ q Á|ü e sêÔ H ê ìj· ÷ e[ì s¡÷bı+~+∫+<äì, n{Ϻ Á|üesêÔHê ìj·Te÷e[ì K∫Ñ·+>± Ä#·]+#ê\ì, ñ\¢|òæT+∫q yê]ô|’ $$<Ûä #·{≤º\ ÁøÏ+<ä #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. z≥s¡¢≈£î \+#·+ Çe«&É+, u…~]+#·&É+, ˇø£]øÏ ã<äT\T eTs=ø£s¡T z≥T y˚j·T&É+ #˚j·T≈£L&É<äì, b˛*+>¥ πø+Á<ä+ qT+&ç e+<ä $÷≥s¡¢ ˝À|ü\ Á|ü#ês¡+ #˚jT· &É+ #˚jT· ≈£L&É<ìä Äj·Tq

‘Ó*bÕs¡T. @ bÕغ >±˙, nuÛ´Ñ ]ú>±˙, $$<Ûä ≈£î˝≤\T, düe÷C≤\T, eT‘ê\T ˝Ò < ë uÛ ≤ wü \ yê] eT<Û ä ´ |ü s ¡ d ü Œ s¡ $<Û ˚ « wü + ø£ * –+#· ≈ £ L &É < ä ì , ñÁ~ø£ Ô ‘ · \ qT ¬ s #· à >=fÒ º m˝≤+{Ï ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î bÕ\Œ&Ésê<äì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\ qT+&ç Á|ü#êsêìøÏ, mìïø£\≈£î m≥Te+{Ï düV‰ü j·T düV≤ü ø±s¡+ rdüTø√sê<äì, nuÛ´Ñ ]ú mìïø£\ Ks¡Tà mìïø£\ dü+|òTü + ìs¡ísTT+∫q yÓTT‘·Ô+ $T+#·sê<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæ.Ç.z.<ëyÓ÷<äsY ¬s&ç¶ mìïø£\˝À b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T #˚j·Te\dæq ø±s¡´Áø£e÷\T, ˝Ö&é d”Œø£s¡¢ $ìjÓ÷>∑+, düu\ ÑÛ T, }πs–+|ü⁄\T, mìïø£\ ø£s|¡ Áü ‘ê\T, b˛düsº T¡ ,¢ nq~Ûø±s¡ >∑T]Ô+|ü⁄ ∫{°º\T, qeT÷Hê u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\ eTTÁ<äD, b˛*+>¥ s√Eq #˚|üfÒº $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\T u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\ s¡÷|üø£\Œq, u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\ô|’ $X‚wü >∑Ts¡TÔ\T, b˛*+>¥ @C…+≥¢ ìj·÷eø£+, b˛*+>¥ @C…+≥¢ $<ÛTä \T, yês¡T ≈£Ls¡TÃH˚ $<Ûëq+, b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<äT @sêŒ≥T¢, |üÁ‹ø± Á|üø£≥q\T, bò˛{À Á>±|òüs¡T¢, nqTeT‹ ô|’ dü+<˚Vü‰\T, z≥s¡¢qT b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À nqTeT‹+#·ã&˚ >∑T]Ô+|ü⁄ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T, #Ûê˝…+CŸ z≥T¢, f…+&És¡T z≥T¢, u≤´˝…{Ÿ ù||üsY nøö+{Ÿ, ù||üsY d”˝Ÿ nøö+{Ÿ, b˛*+>¥ nq+‘·s+¡ u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\ eTTdæy‘˚ ,· mìïø£\ |üÁ‘ê\ d”*+>¥ , z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄, øö+{Ï+>¥ $<Ûëq+ ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ns¡úeTj˚T´ Ø‹˝À C…&é.|æ. dæ.Ç.z. $e]+#·&É+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À dæ.|æ.z. ø±sê´\j·T+ &ç.&ç.yÓ÷Vü≤Hé sêe⁄, C…&é.|æ. m.z.\ø£ÎDY sêe⁄, C…&é.|æ.{Ï.dæ., m+.|æ.{Ï.dæ. mìïø£\˝À b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ˇø£ÿ s¡÷bÕsTTπø $e÷q Á|üj·÷D+! eTT+ãsTT, @Á|æ˝Ÿ 2: $e÷q düØ«düT j·÷»e÷Hê´\ eT<Û ä ´ HÓ \ ø=qï b˛{° ø±s¡ D +>± kÕe÷qT´\≈£ î ≈£ L &Ü Äø±X¯e÷sêZq Á|üj·÷DÏ+#·&ÉeTH˚~ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ek˛Ô+~. >∑‘· Á‘Ó’e÷dæø£+˝À 75 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î $e÷q #ÛêØ®\qT ‘·–Z+∫q ôd’ ‡ dt C… { Ÿ ˇø£ s¡ ÷ bÕsTT #êØ® π ø <˚ o j· T $e÷Hê˝À¢ Á|üj÷· DÏ+#·e#·Ãì ‘Ó*|æ+~. BìøÏ ‘√&ÉT>± ôd’Œdt C…{Ÿ eT]ø=ìï Á|ü‘˚´ø£ d”ÿeTT\qT Á|üø£{Ï∫+~. eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ eT÷&ÉT s√E˝À¢>± Á|üj·÷DÏ+#˚yês¡T s¡÷. 799, 1499 s¡÷bÕj·T\πø {Ϭøÿ≥¢qT ãTø˘ #˚düTø√e#·Ãì ôd’Œdt C…{Ÿ yÓ\¢&ç+∫+~. {Ϭø{Ÿ sπ ≥T≈£î n<äq+>± msTTsY b˛sYº |òE ” , |üqTï\T #Ó*+¢ #ê*‡ ñ +≥T+~. á d”ÿyéT˝À {Ïø¬ ≥T¢ ]»s¡T« #˚dTü ≈£îH˚ dü<Tä bÕj·T+ p˝…’ HÓ\ Äs¡+uÛ+Ñ qT+∫ e#˚à dü+e‘·‡s¡+ e÷]à 28 ‘˚~ es¡≈£î ñ+≥T+~. >∑‘·+˝À ‘êeTT Á|üø£{Ï+∫q d”ÿyéT≈£î $|ü Ø ‘· y Ó T Æ q dü Œ +<ä q e∫Ã+~. ø=‘· Ô > ± $e÷Hê˝À¢ Á|üj÷· DÏ+#˚yê]øÏ Ç~ #·øÿ£ {Ï neø±X¯+ nì ôd’Œdt C…{Ÿ N|òt dü+Jyé ø£|üPsY ‘Ó*bÕs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, ‘êC≤ ìs¡íj·T+‘√ ôd’ŒdtC…{Ÿ #Íø£ #êØ®\ b˛s¡T≈£î eTs√e÷s¡T ‘Ósr¡ dæ+~. @Á|æ˝Ÿ 1 qT+∫ pHé 30˝À>± Á|üj÷· DÏ+#˚ yê]øÏ dü÷|üsY düeTàsY ùd˝Ÿ ù|]≥ uÒdt #êØ®˝À 35 qT+∫ 75 XÊ‘·+ &çkÂÿ+{ŸqT Á|üø{ £ +Ï ∫+~. Ä yÓ+≥H˚ >√msTTsY, Ç+&ç>√ dü+dü\ ú T ≈£L&Ü #êØ®\ ‘·–+Z |ü⁄qT Á|üø£{Ï+#êsTT. ôd’ŒdtC…{Ÿ #êØ®\qT ‘·–Z+#·&É+ HÓ\ s√E˝À¢ Ç~ eT÷&√kÕ]. dü+Áø±+‹ ‘·sê«‘· ‘=\T‘· 50 XÊ‘·+, Ä ‘·sê«‘· 30 XÊ‘·+ &çkÂÿ+≥TqT ôd’ŒdtC…{Ÿ Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ $T–*q ø£+ô|˙\÷ n<˚ u≤≥ |ü{≤ºsTT. ¬s+&ÉT Ä|òüs¡÷¢ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+#·&É+‘√ dü÷|üsY düeTàsY

ùd˝Ÿ q T ôd’ Œ dt C … { Ÿ #˚ | ü { Ï º + ~. U≤∞>± $T–˝Ò d” ≥ T¢ uÛ Ñ Ø Ô #˚j·T&ÜìøÏ á ‘·–Z+|ü⁄ ÇdüTÔqï≥T¢ ù|s=ÿ+~. á {Ϭø≥¢qT ãT<Ûäyês¡+ ns¡∆sêÁ‹ es¡≈£L $Áø£sTTkÕÔeTì ôd’ŒdtC…{Ÿ d”zz dü+Jyé ø£|üPsY ‘Ó*bÕs¡T. >√yê, πøs¡fi¯ e+{Ï |üsê´≥ø£ πø+Á<ë\≈£î {Ϭø≥¢ &çe÷+&é Ç|üŒ{Ïπø ô|s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. #êØ®˝À¢ sêsTTrì Á|üø£{Ï+#·>±H˚ ôd’ŒdtC…{Ÿ {Ϭø≥¢ ãTøÏ+>¥ ¬s+&ÉT ¬s≥¢≈£î ô|’>± ô|]–+<äì Á{≤yÓ˝Ÿ b˛s¡º˝Ÿ j·÷Á‘ê.ø±yéT Áô|dæ&Ó+{Ÿ X¯s¡‘Y <Ûë˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. ø£fi≤ì~Û e÷s¡Hé≈£î #Ó+~q ôd’ŒdtC…{Ÿ ø=+‘·ø±\+>± ì<ÛäT\ ø=s¡‘·‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘√+~. &çôd+ãsY‘√ eTT–dæq Á‘Ó ’ e ÷dæ ø £ + ˝À á ø£ + ô|˙ s¡ ÷ .172 ø√≥¢ ìø£ s ¡ qcÕº ì ï #·$#·÷dæ+~. ôd’ŒdtC…{Ÿ Á|üø£≥q yÓ\Te&çq ø±ùd|ü{Ïπø >√msTTsY dü+düú ≈£L&Ü 70 XÊ‘·+ &çkÂÿ+≥TqT Á|üø{ £ +Ï ∫+~.

eT÷&ÉT #·Áø±\ dü÷ÿ≥sY s¡÷. 3 \ø£å˝Ò eTT+ãsTT, @Á|æ˝Ÿ 1: Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ‡ ‘·j·÷Ø ~>∑Z»+ j·TeTVü‰ eT÷&ÉT #·Áø±\ dü÷ÿ≥sY qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ+~. #·÷&É>±H˚ Äø£≥Tº≈£îH˚ s¡÷|ü+˝À s¡÷bı+~+∫q BìøÏ ªÁf…’dæ{°µ nì ù|s¡ T ô|{Ï º + ~. á @&Ü~ y˚ d ü $ ˝À Bìï j· T ÷s¡ | t e÷¬sÿ{Ÿ ˝À $&ÉT<ä\ #˚jT· qT+~. Bì <Ûsä ¡ 4 y˚\ j·T÷s√\T (s¡÷. 3,34,278 \ø£\ å T). s¡B› s√&Éô¢ |’ Á{≤|òøæ ˘ ˝À düT\uÛ+Ñ >± Á|üj·÷DÏ+#˚+<äT≈£î M\T>± Bìï ‘·j·÷s¡T#˚XÊs¡T. ø£+bÕø˘º &Óe’ Tø£Hå é ‘√ 125 d”d” kÕeTs¡+ú ‘√ s¡÷bı+~+#ês¡T. Bì ãs¡Te⁄ 152 øÏ˝À\T. eTT+<äT uÛ≤>∑+˝À neT]Ãq ¬s+&ÉT #·Áø±\T düeTq«j·T+‘√ |üì#˚kÕÔj·Tì j·TeTVü‰ yÓ\¢&ç+∫+~.

z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´|üs¡#·&ÜìøÏ 15 Á|ü#ês¡ s¡<∏ë\T @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 2 |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´|üs¡#·&ÜìøÏ 15 Á|ü#ês¡ s¡<∏ë\qT dæ<ä∆+ #˚düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T &Ü. {Ï. u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. kÕ∆ìø£ CÒdæ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ d”«|t z≥s¡¢ ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£eT+ô|’ Äj·Tq dü$÷øÏå+#ês¡T. Á|ür nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À ˇø£ Á|ü#ês¡ yêVü≤Hêìï ‘·«s¡˝ÀH˚ @sêŒ≥T #˚ d æ z≥TVü ≤ ≈£ î ÿô|’ Á|ü » ˝À¢ ne>±Vü ≤ q ô|+bı+~kÕÔeTì &Ü. u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T l dæ<ë∆sY∆C…’Hé Á|ü‘˚´ø£ #=s¡e, ø£èwæ‘√ 15 yêVü≤Hê\qT dæ<ä∆+ #˚düTÔHêïeTì Á|üryêVü≤q+ô|’ d”«|t ø±s¡´Áø£eT+ >∑T]+∫ kÕe÷q´ z≥s¡¢≈£î ≈£L&Ü dü¬s’q ne>±Vü≤q ø£*π>$<Ûä+>± ô|ò¢ø°‡\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+– z≥Ty˚jT· e<äì› Á|ürz≥s¡÷ u≤<Û´ä ‘êj·TT‘· |ü]bÕ\q n+~+#˚ ìC≤sTTr>∑\ yê]πø z≥T y˚j÷· \ì Äj·Tq ø√sês¡T. õ˝≤¢˝À d”«|t ø±s¡´Áø£eT+ô|’ eT+∫ düŒ+<äq \_Ûk˛Ô+<äì eTTK´+>± $<ë´]∆˙ $<ë´s¡T\ ∆ T m ø£ÿ&çøø£ ÿ£ &˚ Á|ü‘´˚ ø£ sê´©\T, Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT dü«#·Ã¤+<Ûä+>± #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡ì z≥Ty˚ùd

eTT+<ä T Ä˝À∫+∫ z≥Ty˚ j · ÷ \ì Á|ü r z≥÷ ˇø£ eÁC≤j·TT<Ûä+>± uÛ≤$+#ê\ì n|ü⁄Œ&˚ Á|üC≤kÕ«eT´ e´edü∆˝À eT+∫ |ü]bÕ\q kÕ<Û´ä |ü&TÉ ‘·T+<äì &Ü. u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ïπø @\÷s¡T, ;ÛeTes¡+, qs¡kÕ|ü⁄s¡+, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À d”«|t ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚ | ü ≥ º & É + »]–+<ä ì eTTK´+>± j· T Te‘· Á|ü » \qT #Ó’‘·q´|üs¡#·&É+˝À dü«#·Ã¤+<Ûä+>± düVü≤ø£]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø£fi≤XÊ\\≈£î #Ó+~q j·TTerj·TTe≈£î\T Ç+{Ï+{Ïø° yÓ[¢ z≥TVü≤≈£îÿqT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì, H√≥T≈£î z≥TqT neTTàø√e<äì› m ≥Te+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T] nsTT´ z≥TqT y˚j·Te<ä›ì Á|ü»\≈£î ùde #˚kÕÔ&ÉH˚ qeTàø£+ ñqï e´≈£îÔ\H˚ m qTïø√yê\+≥÷ ˇø£ ñ<ä´eTs¡÷|ü+˝À Á|ü#ês¡+ kÕ–+#˚ ãèVü ≤ ‘· Ô s ¡ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ìï õ˝≤¢ ˝ À dü « #· à ¤ + <Û ä + >± #˚|ü≥º&ÜìøÏ j·TTe‘·, eTVæ≤fi¯\T, »q$C≤„q y˚~ø£ düuÛÑT´\T eTT+<äT≈£î sêe&É+ >=|üŒ $wüj·TeTì d”«|t H√&É˝Ÿ n~Ûø±], õ˝≤¢ ejÓ÷»q $<ë´XÊK &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºs¡T l j·T+¬ø. <äTsêZuÛÑyêì #ÓbÕŒs¡T.

|üØø£µå \ ø±\+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 sêe÷j·T+ù|≥0ø£s¬ +≥T ø£cÕº\‘√ s¬ ‘’ q· ï\T... mìïø£\ uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î... |üØø£å\T @$<Ûä+>± sêkÕÔs√qqï Ä+<√fi¯q $<ë´s¡T\ ú ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\≈£î... e÷s¡Tÿ\T m˝≤ ekÕÔ j Ó ÷ qì $<ë´s¡ T ú ˝ À¢ Ä+<√fi¯ q HÓ \ ø=+~. m+<äTø£+fÒ Ç~ ‘|üØø£åµ\ø±\+... ˇø£yÓ’|ü⁄ mìïø£\T... eTs√yÓ’|ü⁄ |üØø£å\T, ¬s’‘·T\≈£î ø£¬s+≥T ø£cÕº\T ˇπøkÕ] Äs¡+uÛeÑ Tj·÷´sTT. Äs¡T>±\+ ø£w|ºü &ü ç y˚dqæ |ü+≥ #˚‹ø=#˚à Áø£eT+˝À es¡Tdü $<äT´‘·TÔ ø√‘·\‘√ ¬s’‘·T\T HêHê nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T.

.…”¡≤T∂mz s @µ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V qx s™´sVORPQLiÕ‹[ A FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[Lij ©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sVLi≤R∂÷¡  ¡VµÙ∂R ˙xmsryµ`∂,zms©´sı™´sVÆ©s[¨s Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *LRiLS™´so

ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt eTVæ≤fi≤ dü+|ò÷ü ˝À¢ mìïø£\ ∫#·Tà Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 >∑DÒXŸq>∑sY: eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷˝À¢ mìïø£\ ∫#·Tà sêE≈£î+{À+~. z≥T y˚ùd+<äT≈£î eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ H˚ ‘ · \ ≈£ î q>∑ < ä T |ü + |æ D ° #˚ X Ês¡ ì , n$ ‘· e T≈£ î n+<ä˝Ò<ä+≥÷ düuÛÑT´\T >=&Ée≈£î ~>±s¡T. q>∑s¡ •yês¡T˝À dü Á ø£ e T+>± |ü + |ü ø ±\T »s¡ T >∑ ˝ Ò < ä + ≥÷ eTVæ ≤ fi¯ \ T yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. ø=ìï dü+|òü÷\ düuÛÑT´\≈£î e÷Á‘·y˚T &É ã T“ |ü + |æ D ° #˚ d æ eT] ø=ìï+{Ï ì $dü à ]+#ês¡ ì ndü+‘·è|æÔ #Ó+<ës¡T. dü+|òü÷\˙ï+{ÏøÏ &ÉãT“\T m+<äT≈£î sêe+≥÷ eT<Ûä´es¡TÔ\qT ì\BXÊs¡T. ˇø£]<ä›s¡T nuÛÑ´s¡Tú\ e<ä› kıeTTà\T rdüT≈£îì ˇø£ nuÛÑ´]úøÏ dü+ã+~Û+∫qy˚ |ü+∫ ô|{Ϻ $T–‘ê~ H=πøÿXÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ˇø£ dü+|òüT+ düuÛÑT´˝À¢ |ü\Te⁄s¡T Ç‘·s¡ &ç$»Hé˝À n<Ó›≈£î ñ +≥THêïs¡T. nsTT‘˚ yê] ù|s¡¢ô|’ q>∑<äT rdüT≈£îe∫Ãq dü + |ò ü T + Hêj· T ≈£ î \T |ü + |æ D ° #˚ j · T ˝Ò < ä T . $wü j · T + ‘Ó\TdüT≈£îqï düuÛÑT´\T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\qT Á|ü•ï+#·>± Á|üdüTÔ‘·+ Çø£ÿ&É MT≈£î z≥T ˝Ò<äì n+<äTπø &ÉãT“ sê˝Ò<+ä ≥÷ düe÷<Ûëq|ü]#ês¡T. nø£ÿ&ç‘√ Ä>∑ì düuTÑÛ ´\T ø=+<äsT¡ á $wüj÷· ìï nuÛ´Ñ s¡T\ ú nqT#·sT¡ \≈£î #˚sy¡ X˚ Ês¡T. mìïø£ \ T nj˚ T ´ es¡ ≈ £ î >∑ e TTàq ñqï nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ nqT#·sT¡ \T Ç|ü&ÉT eTVæ≤fi≤ dü+|ò÷ü \ Hêj·T≈£î≈£î Ç∫Ãq yÓTT‘·Ô+, me¬se]øÏ |ü+|æD° #˚XÊs¡H˚ $wüj·÷ìï Äsê rdüTÔHêïs¡T. ø=+<äs¡T eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ ù|s¡T¢ #Ó|æŒ q>∑<äT |ü+|æD° #˚kÕÔeTì Ç<ä›s¡T ø£Hêï m≈£îÿe nuÛÑ´s¡Tú\ e<ä› kıeTTà rdüT≈£îì ˇø£ nuÛÑ´]ú &ÉãT“ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. mìïø£\T eTT–XÊø£ á $wüj÷· \˙ï yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sêe&É+‘√ Ç+‘·ø±\+ ø£*dæ ñqï eTVæ≤fi¯\ eT<Ûä´ mìïø£\ &ÉãT“ ∫#·Tà ô|{Ϻq≥¢sTT+~.

z≥$T uÛj Ñ T· +‘√H˚ Ç˝≤ Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡T! Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 eTVü≤<˚yé|üPsY,z&çb˛‘ês¡H˚ uÛÑj·T+‘√H˚ eT+<∏äì ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É T ‘· T Hêïs¡ ì ‘Ó < ˚ b Õ H˚ ‘ · \ T Äs√|æ + #ês¡ T . eTVü≤<˚yé|üPsY ‘Ó<˚bÕ eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT l|ü‹ u≤|ü⁄ $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $esê\T ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ lbÕ<äsêe⁄ Á≥düTº ÕµÁjs¡àHé lqTu≤ãT dü÷sês¡+˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>±, md”º ø±\˙ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔqï ‘Ó<˚bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô Ns¡¢ \øå±à¬s&ç¶ì Ä|æ ‘Ó<˚bÕ >√&ÉÁ|ü‘·T\qT ∫+|æ y ˚ X Ês¡ ì Äs√|æ + #ês¡ T . »&û Œ {° d ” , m+|” { ° d ” nuÛÑ´s¡Tú\≈£î dü+ã+~Û+∫q >√&É, ø£s¡|üÁ‘ê\qT \øå±à¬s&ç¶ rdü T ¬ ø fi¯ ó Ô + &É > ± lqTu≤ãT Ä|æ u… ~ ]+#· & É y ˚ T ø±ø£ Á|ü‘·T\qT ∫+|æy˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. |ü˝…¢˝À¢ Á|ü»\T ‘Ó<˚bÕ≈£î ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü{≤º&Üìï #·÷dæ zs¡«˝Òø£ Ç˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î ~>∑T‘·THêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Bìô|’ mìïø£\ n~Û ø ±]øÏ |ò æ s ê´<ä T #˚ X Ês¡ T . dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À H˚ ‘ · \ T õ.lìyêdt, Ns¡¢ \øå±à¬s&ç¶, m+|”{°d” nuÛÑ´]ú <Ûäs¡àj·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ ªq÷´dt≥T&˚µ düVü‰j·Tø£ mìïø£\ n~Ûø±] mHé.dü‘·´Hêsêj·TDqT dü+Á|ü~+#·>± Á>±e÷ìøÏ |ü¢sTT+>¥ kÕÿ«&é ã+<ëìï |ü+|æ $#ês¡D #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷. 15y˚\ Ä]úø£ kÕj·T+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 m˝≤¢¬s&ç¶ù|≥, m˝≤¢¬s&ç¶ù|≥ eT+&É\+ >∑T+&Üs¡+ q]‡+Vü ≤ >∑ T ≥º ‘ · + &Ü˝À á HÓ \ 29q eTT&Üe‘Y MTs¡ e «(40) nH˚ –]»q eTVæ ≤ fi¯ nHês√>∑ ´ +‘√ eTè‹#Ó+~q $wüj·T+ $~‘·y˚T.. ÄyÓT uÛÑs¡Ô b˛‘ê´ @&˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ #·ìb˛j·÷&ÉT. yê]øÏ &çÁ^ #·<äTe⁄‘·Tqï ≈£L‘·Ts¡T s¡ õ ‘· , ø=&É T ≈£ î q]‡eTT\T ñHêïs¡ T . @&Ü~ ÁøÏ ‘ · + >=\¢|ü*¢˝À »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À q]‡eTT\T rÁe >±j·÷\bÕ\j·÷´&ÉT. n‘·ì ≈£î&çø±* yÓ÷ø±\T es¡≈£î yÓ ’ < ä T ´\T ‘=\–+#ês¡ T . B+‘√ n‘· q T ‘=$Tà<√ ‘·s¡>∑‹˝ÀH˚ #·<äTe⁄≈£î dü«dæÔ|ü*ø±&ÉT. s¡õ‘· $<ë´uÛ≤´dü+ ôd’‘·+ Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+~. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ø√˝ÀŒsTTq nø±ÿ‘·eTTà\T nHê<∏ä\T>± $T–˝≤s¡T. á dü+|òüT≥qô|’ ªHê&ÉT ‘·+Á&ç` H˚&TÉ ‘·*µ¢ nH˚ o]¸øq£ Á|ü#T· ]‘·yTÓ qÆ ø£<Hä∏ êìøÏ m˝≤¢¬s&ç¶ù|≥ eT+&É\+ Hêsêj·TD|üPsY yêdæ nsTTq ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ø±e÷¬ s &ç ¶ ˝ Àì nœ\ Ädü T |ü Á ‹ ìsê«Vü≤≈£î&ÉT &Üø£ºsY |ü⁄≥º eT*¢ø±s¡T®Hé, u§bÕŒ|üPsY≈£î #Ó+~q n‘·ì ùdïVæ≤‘·T\T ø=+&É|ü⁄s¡+ u≤˝Ÿ¬s&ç¶, e+>∑\ s¡$ düŒ+~+#ês¡T. Ä~yês¡+ sêÁ‹ u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤ìï |ü s êeT]Ù+#ês¡ T . ‘· * ¢ < ä + Á&É T \qT ø√˝ÀŒsTTq nø±ÿ‘·eTTà\T s¡õ‘·, q]‡eTT\TqT z<ësêÃs¡T. s¡÷. 5y˚\ #=|üq yÓTT‘·+Ô s¡÷. 15y˚\ q>∑<Tä qT n+<äCdÒ æ ñ<ës¡‘q· T #ê≥T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ’<äT´&ÉT eT*¢ø±s¡T®Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷qe⁄&ÉT dü+|òüTJeì, ˇø£] ø£wüºdüTU≤˝À¢ eTs=ø£ s ¡ T bÕ\T|ü + #· T ø√e&É + <ë«sê e÷qe‘· q T #ê{Ï#ÓbÕŒ\ì nHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À yê] #·<äTe⁄\ø£j˚T´ nedüsê\qT rs¡TÑêeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. yê] yÓ+≥ ñbÕ<Ûë´j·TT\T sêeT#·+Á<ä+, \ø£ÎHésêe⁄, lìyêdt, u§bÕŒ|üPsYyêdüT\T <˚esêEíı&é, X‚KsY ñHêïs¡T.


5

|Á Cü ≤ CÀ´‹

q˝§Z+&É õ˝≤¢ q÷´dt ˝…ø£ÿ˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\T... u…{+ºÏ >∑T˝À¢ nqT#·sT¡ \T Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 uÛTÑ eq–],: m≥ºøπ \≈£î õ˝≤¢˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T eTT–XÊsTT. >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì$<Ûä+>± ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT #√≥¢ $TqVü‰ nìï yês¡T˝ ¶ À¢q÷ b˛{≤b˛{°>± nuÛ´Ñ s¡T\ ú T ‘·\|ü&ܶsT¡ . 2005‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ ákÕ] b˛*+>¥ XÊ‘·+ u≤>± ô|]–+~. ô|]–q z{Ï+>¥ XÊ‘·+ me]øÏ y˚T\T #˚düTÔ+<√.. me]øÏ ø°&ÉT #˚düTÔ+<√ uÛÑj·÷+<√fi¯q nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ HÓ\ø=+~. b˛*+>¥ eTT–dæq yÓ+≥H˚ b˛˝…q’ z≥¢ $esê\T rdü T ≈£ î qïnuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ T ˝… ø £ ÿ \T ø£ ≥ º & É + ˝À ‘·\eTTqø£\j·÷´s¡T. ìqï{Ï es¡≈î£ Á|ü#ês¡+˝À eTTì–q nqT#·s¡T\T Ç|ü&ÉT mes¡T ¬>\TkÕÔs√qì u…{Ϻ+>∑T\T ø£fºÒ |üì˝À ñHêïs¡T. b˛©düT XÊK m+‘· ì|ò÷ü @sêŒ≥T #˚dæHê... ákÕ] &ÉãT“, eT<ä´+ $#·Ã\$&ç>± |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ ãVæ≤s¡+>∑+>± Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+~. B+‘√ n+<ä]˝Àq÷ ¬>\Tb˛≥eTT\ uÛÑj·T+ yÓ+{≤&ÉT‘√+~. ÕµÁjs¡àHé nuÛÑ´s¡Tú\T>± ã]˝À ñqïyês¡T b˛{° #˚dæq yês¡T¶ |òü*‘ê\ô|’ ÄdüøÏÔ HÓ\ø=+~. á ñ‘·ÿ+sƒ¡≈£î @Á|æ˝Ÿ 2q ‘Ós¡|ü&ÉqT+~. n˝≤ ø±≈£î+&Ü ø√s¡Tº rs¡TŒ˝À |òü*‘ê\ Á|üø≥ £ q ‘˚B˝À e÷s¡TŒ »]–‘˚ |ò*ü ‘ê\ ø√dü+ nuÛ´Ñ s¡T\ ú T, nqT#·s¡T\T y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

ñ>±~ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 Ä˝Òs¡T, Ä˝Òs¡T≈£î #Ó+~q Á|üeTTK ø£$ &Üø£ºsY ‹s¡ T q>∑ ] ñ>±~ |ü ⁄ s¡ k Õÿsêìï n+<ä T ≈£ î Hêïs¡ T . ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì m˙ºÄsY Á≥dtº uÛÑeq+˝À k˛eTyês¡+ »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó<b˚ Õ n~ÛH‘˚ ,· e÷J eTTK´eT+Á‹ Hêsê #· + Á<ä u ≤ãTHêj· T T&É T #˚ ‘ · T \ MT<ä T >± á |ü⁄s¡kÕÿsêìï n+<äT≈£îHêïs¡T. >∑&É∫q ◊<äT <äXÊu≤›\T>± ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ s¡+>∑+˝À #˚düTÔqï ùde\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄>± á |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ m+|æø£j·÷´s¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T |ü]s¡ø£åD y˚~ø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤]ø£èwüí, Á|üuÛÑT‘·« j·TTe»q nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· ‹s¡Tq>∑] lìyêdt, |ü\Te⁄s¡T ø£e⁄\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<Ûë´‹àø£+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 j· ÷ <ä – ]>∑ T ≥º , l\ø° Î qs¡ d æ + Vü ≤ kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ |üP»\ ˝À πøåÁ‘·bÕ\≈£î&Ó’q Ä+»H˚j·TkÕ«$TøÏ Ä≈£î|üP» ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. ñ<ä j · T +4>∑ + ≥\≈£ î dü T Á|ü u Û ≤ ‘· + , 4.30>∑ + ≥\≈£ î _+<Ó r s¡ ú + , Äsê<Û ä q , 5>∑ + ≥\≈£ î u≤\uÛ À >∑ + , 6.30>∑+≥\≈£î düVü≤ÁdüHêe÷s¡Ãq, 7.15>∑+≥\ qT+∫ <Ó’e<äs¡ÙHê\T. 8>∑+≥\≈£î ldüT<äs¡Ùq Hês¡dæ+Vü≤ ¨eT+, 10>∑+≥\≈£î lkÕ«$T ì‘·´ø£˝≤´DÓ‘·‡e+. 12>∑+≥\≈£î ìy˚ < ä q , 1>∑ + ≥\≈£ î dü s ¡ « <ä s ¡ Ù Hê\T, kÕj· T +Á‘· + 4>∑+≥\≈£î Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq+, 5>∑+≥\≈£î düs¡« <äs¡Ùq+, 6>∑ + ≥\≈£ î n\+ø±s¡ ‹s¡ T M~Û ù dy√‘· ‡ yê\T. sêÁ‹ 7>∑+≥\≈£î eT÷\es¡T´\≈£î Äsê<Ûäq, 7.30>∑+≥\≈£î düVü≤ÁdüHêe÷s¡Ãq, 8.30 >∑+≥\≈£î düs¡« <äs¡ÙqeTT\T, 9>∑+≥\≈£î ìy˚<äq, 9.30>∑+≥\≈£î X¯j·TH√‘·‡e <äs¡Ùq+, 9.45>∑+≥\≈£î <ë«s¡ ã+<Ûqä +. bÕ‘·>∑T≥º Ä\j·T düe÷#ês¡+... bÕ‘·>∑T≥º l\ø°Îqs¡dæ+Vü≤kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + ñ<ä j · T + 5>∑ + ≥\≈£ î dü T Á|ü u Û ≤ ‘· + , 5.45>∑+≥\≈£î _+<Órs¡ú+, 6.15>∑+≥\≈£î Äsê<Ûäq, 7>∑ + ≥\ qT+∫ 8>∑ + ≥\≈£ î es¡ ≈ £ î <Ó ’ e <ä s ¡ Ù Hê\T, 8>∑ + ≥\≈£ î n_Û ù wø£ + , 8.30>∑ + ≥\≈£ î ns¡ à q, Ä+»H˚ j · T kÕ«$TøÏ n_Û ù wø£ + , ns¡ à q |ü P »\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 12>∑+≥\≈£î Äs¡–+|ü⁄, ñ <ä j · T + 9.30, 11, kÕj· T +Á‘· + 4.30>∑ + ≥\≈£ î ldü ‘ · ´ Hêsêj· T DkÕ«$T Áe‘ê\T ø=qkÕ>∑ T ‘êsTT. kÕj·T+Á‘·+ 5.30>∑+≥\≈£î n\+ø±s¡ ùde\T, sêÁ‹ 7.30>∑+≥\≈£î ìy˚<qä , 8>∑+≥\≈£î Ä\j·T ã+<Ûqä +. ì‘·´sêã&ç j·÷<ä–]>∑T≥º l\ø°Îqs¡dæ+Vü≤kÕ«$T <˚yê\j·T KC≤Hê˝À k˛eTyês¡ + $$<Û ä $uÛ ≤ >±\ <ë«sê s¡÷.9,53,107 ì‘·´sêã&ç |ü<äT› <ë«sê »eTj·÷´j·Tì <˚ekÕúq+ áy√ ø£èwüíy˚DÏ ‘Ó*bÕs¡T. ásêã&ç˝À Á|ü<Ûëq |üP»\‘√ s¡÷.77,248, Á|ü‘´˚ ø£ <äsÙ¡ Hê\‘√ s¡÷.86,300, Áe‘ê\‘√ s¡÷.56,500, ø£˝≤´Dø£≥º <ë«sê s¡÷.13,800, n<Ó› >∑<Tä \‘√ s¡÷.42,700, XÊX¯«‘· |üP»\T s¡÷.2,232, Á|ükÕ<ë\ $Áø£jT· +‘√ s¡÷.3,04,750 #˚≈L£ sêj·Tì áy√ $e]+#ês¡T. >∑T≥º˝À ùdy√‘·‡e+ j·÷<ä–]>∑T≥º, q÷´dt≥T&˚: ñ>±~ |üs¡«~q+ dü+<äs“¡ +¤ >± k˛eTyês¡+ >∑T≥º Á|ü<ëÛ q Ä\j·T+˝À |üP»\T $X‚ w ü + >± ø=qkÕ>±sTT. dü « j· T +uÛ Ñ T e⁄˝… ’ q l\ø° Î qs¡ d æ + Vü ≤ kÕ«$TøÏ ìC≤_Û ù wø£ + ìs¡ « Væ ≤ +∫q Ä#ês¡T´\T ‘·T\d” <äfi≤\‘√ ns¡Ãq »]bÕs¡T. ø£˝≤´DÓ‘‡· e |üsê«\qT dü+Á|ü<ëj·T+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ n\+ø±s¡ ùdy√‘· ‡ yêìï XÊk˛Y ø £ Ô + >± #˚ | ü { ≤º s ¡ T . |ü + #ê+>∑ Á X¯ e D+ ìs¡ « Vü ≤ D˝À n\+ø±s¡ ùdeqT eT+>∑fi¯yêsTT<ë´\ eT<Ûä´ Ä\j·T+ qT+∫ Á|ü<Ûëq eT+&ÉbÕìøÏ #˚sêÃs¡T. ø=+&Éô|’H˚ >∑\ •yê\j·T+˝À Á|ü‘´˚ ø£ |üP»\T ø=qkÕ>±sTT. Çø£ Á|ü<ëÛ q Ä\j·T+ #Ó+‘·H˚ ñ qï sêe÷\j·T+˝À ñ>±~ y˚&TÉ ø£\≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºsT¡ . $ù|òï’ X¯«s¡ |üP»‘√ qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\T yÓTT<ä\j·÷´sTT.

Ä~˝≤u≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+ 03 `04` 2014

‘Ó\+>±D˝À uÛ≤»bÕ`‘Ó<˚bÕ bı‘·TÔ Ksês¡T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 2: ‘Ó\+>±D˝À _C…|æ, {Ï&ç|æ mìïø£\ bı‘·TÔ\T Ksês¡j·÷´sTT. ‘Ó\+>±D˝À _C…|æøÏ 45 ndü+;¢ kÕúHê\qT, mì$T~ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê\qT Çe«&ÜìøÏ {Ï&ç|æ n+^ø£]+∫+~. d”e÷+Á<Û˝ ä À eT÷&ÉT m+|æ, 15 nôd+;¢ kÕúHê\T Ç#˚à neø±X¯eTT+~. bı‘·TÔ\≈£î dü+ã+~Û∫ {Ï&ç|æ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ n~Ûø±]ø£+>± Á|üø{ £ +Ï #·qT+~. &Û©ç ˝ ¢ À _C…|æ H˚‘· ns¡TDY C…’{°¢ ìyêdü+˝À Ä bÕغ H˚‘·\T ns¡TDY C…’{°¢, Á|üø±XŸ »e<˚ø£sY, õ.øÏwüHé ¬s&ç¶, ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T, {Ï&ç|æ H˚‘·\T mÁs¡u…*¢ <äj÷· ø£ssY êe⁄, m˝Ÿ$.s¡eTD, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T, düT»Hê #Í<ä] düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. _C…|æ C≤rj·T H˚‘·\T {Ï&ç|æ‘√ bı‘·TÔ\T ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ düTeTTK‘· #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. _C…|æ, {Ï&|ç æ mìïø£\ bı‘·T\ Ô T Ksês¡j÷· ´j·Tì #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ _C… | æ e÷Á‘· + d” e ÷+Á<Û ä ˝ À 20 kÕú H ê\qT Çyê«\ì |ü≥Tºã&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±>± {Ï&ç|æ e÷Á‘·+ m+|” d”≥¢qT

Çe«&ÜìøÏ dæ<ä∆|ü&ÉT‘·T+~. ø±˙ nôd+;¢ kÕúHê\qT Çe«&ÜìøÏ düTeTK+>± ˝Ò<äT. d”e÷+Á<Ûä˝À _C…|æøÏ $XÊK|ü≥ï+, ø±øÏHê&É, qsê‡|ü⁄s¡+ m+|” kÕúHê\qT Çe«&ÜìøÏ {Ï&ç|æ dæ<ä∆+>± ñ qï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. Ç~˝≤e⁄+fÒ _C…|æ, {Ï&ç|æ bı‘·TÔ\T Ksês¡T nsTTq H˚|ü<∏ä´+˝À {ÏÄsYmdt _C…|æ‘√ ô|≥Tº≈£îH˚ neø±X¯+ ˝Ò<äì n bÕغ H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Çø£ dæ|æm+, dæ|æ◊, q÷´&Óy÷Ó Áø£d,” ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À ø£*dæ e∫Ãq bÕغ\‘√ bı‘·TÔ\T ô|≥Tº≈£îì mìïø£\≈£î yÓfi≤¢\ì {ÏÄsYmdt H˚‘·\T jÓ÷∫düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. bı‘·TÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫ dæ|æm+, q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” qT+∫ ì]›wüºyÓTÆq Á|ü‹bÕ<äq\T eùdÔ bı‘·TÔ\≈£î dæ<ä∆+>± ñqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. nsTT‘˚ KeTà+, q˝§Z+&É˝À dæ|mæ + ã\+>± ñ+&É&+É ‘√ Ä bÕغ‘√ bı‘·T\ Ô T ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ {ÏÄsYmdt H˚‘·\T düTeTTK+>± ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

kÕs¡«‹Á ø£ mìïø£\≈£î uÛ≤Ø uÛ<ÁÑ ‘ä · s¬ +&ÉT \ø£\å eT+~‘√ ã+<√ãdüTÔ q÷´&Ûç©¢, ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 2: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î uÛ≤Ø kÕúsTT˝À uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\qT ã]˝ÀøÏ ~+|üqTHêïs¡T. $$<Ûä <äX¯\˝À düTBs¡ÈØ‹˝À mìïø£\T »s¡T>∑qT+&É≥+‘√, |ü\T düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\T ≈£L&Ü ñ+&É≥+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT mìïø£\ ìs¡«Vü≤D düyê\T>±H˚ e÷]+~. ¬s+&ÉT \ø£å\ eT+~øÏ ô|’>± »yêq¢qT mìïø£\ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|üqTHêïs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± mìïø£\T XÊ+‹j·TT‘·+>±, düC≤e⁄>± »]ù|+<äT≈£î uÛÁÑ <ä‘ê dæã“+~ì Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +#˚+<äT≈£î y˚˝≤~ yêVü≤Hê\qT ‘·s¡*+#·qTHêïs¡T. &É»Hé ôV≤*ø±|üºs¡¢qT dæ<ä∆+>± ñ+#·T‘ês¡T. @Á|æ˝Ÿ 7e ‘˚B qT+∫ mìïø£\T »s¡T>∑qTHêïsTT. ‘=$Tà~ <ä X ¯ \ b˛*+>¥ yÓ T T‘· Ô + ¬ s +&É T HÓ \ \ bÕ≥T »s¡T>∑T‘·T+~. πø+Á<ä ¨+ eT+Á‹‘·«XÊK <˚X¯+˝Àì 543 ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î dæã“+~ì |ü+|æ+#˚+<äT≈£î ø±s¡´Áø£eT+ s¡÷bı+~+∫+~. qø£‡˝Ÿ‡ ÁbÕã\´ ÁbÕ+‘ê\ô|’ m≈£îÿe>± <äèwæº πø+ÁBø£]+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 81 ø√≥¢ eT+~øÏ ô|’>± z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. ø=ìï sêÅcÕº\˝À Ç{°e* ø±\+˝À »]–q qø£‡˝Ÿ‡ #·s¡´\‘√ nø£ÿ&É |ü{Ïwüº uÛÑÁ<ä‘ê #·s¡´\T #˚ | ü { ≤º s ¡ T . bÕsê$T*≥Ø dæ ã “+~‘√, kÕú ì ø£ b˛©dü T \T düeTq«j·T+>± e´eVü≤]+∫, m˝≤+{Ï <äTs¡È≥q\T »s¡>≈∑ î£ +&Ü #·÷düTø√yê\ì øπ +Á<ä+ sêÅcÕº\≈£î Ä<˚•+∫+~. uÛÁÑ <ä‘ê ã\>±\ ‘·s*¡ +|ü⁄, mìïø£\T |òTü s¡D ¸ \T ˝Ò≈î£ +&Ü #·÷&É≥+ #ê˝≤ øÏw¢ yºü TÓ qÆ Á|üÁøÏj·TH˚, nsTT‘˚ b˛*+>¥˝À m˝≤+{Ï <äTdü‡+|òüT≥q\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·÷düT≈£î+{≤eTì ¨+ eT+Á‹‘·«XÊK dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù m+m >∑D|ü‹ eT+>∑fi¯yês¡+ &Ûç©¢˝À ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&ÉT \ø£å\ eT+~ bÕsê$T*≥Ø ã\>±\T, yêVü≤Hê\˝À ìØí‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfió¯ ‘¢ ês¡T. dæÄsY|mæ |ò,t _mdtm|ò,t ◊{Ï_|æ, mdtmdt_, nkÕ‡+ s¬ |’ ˝ æò ‡Ÿ ã\>±\ qT+∫ dæã“+~ì uÛÁÑ <ä‘≈· î£ |ü+|ædTü HÔ êïs¡T. bÕsê$T*≥Ø ã\>±\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+ù|+<äT≈£î πø+Á<ä+

Ç|üŒ{Ïπø 100 ¬s’fi¯¢qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|üqT+~. »yêq¢qT ¬s’fi¯¢ <ë«sê nsTT‘˚ >∑eT´kÕúHê\≈£î |ü+|æ+#·&É+ ‘˚*ø£ ne⁄‘·T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ¬s’˝Ò«XÊK≈£î ¬s+&ÉT d”¢|üsY ø√#Y\ >∑T]+∫ nuÛ Ñ ´ s¡ ú q \T |ü + |æ + #ês¡ T . Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ ¬ s ’ fi ¯ ¢ q T Ç+<ä T ≈£ î $ìjÓ÷–+#·T≈£î+{≤s¡T. ¬s’fi¯¢qT n<Ó›≈£î rdüT≈£îì, <ä÷s¡ ÁbÕ+‘· >∑eT´ kÕúHê\≈£î dæã“+~ #˚s¡T≈£îH˚˝≤ #·÷kÕÔs¡T. ‘·≈£îÿe <ä÷sêìøÏ yêVü≤Hê\˝À dæã“+~ yÓfi¯ó¢‘·T+~. ã\>±\qT ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î Áô|’y˚≥T yêVü≤Hê\qT n<Ó›≈£î rdüT≈£îHêïs¡T. ¬s+&ÉT \ø£å\ eT+~ dæã“+~ì >∑eT´kÕúHê\≈£î #˚πsÃ+<äT≈£î y˚\ dü+K´˝À yêVü≤Hê\T nedüs¡+ ñ+≥T+~. Á|üuÛÑT‘·« yêVü ≤ Hê\T dü ] b˛e⁄ ø±ã{Ï º , ‘· | ü Œ ìdü ] >± Áô|’ y ˚ ≥ T yêVü ≤ Hê\ô|’ H ˚ Ä<Û ë s¡ | ü & Ü*‡ ñ+≥T+~. Çø£ ø° \ ø£ + >± dü e TkÕ´‘· à ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ ì|ò ü ÷ ≈£ î $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î &É»Hé ôV≤*ø±|üºs¡¢qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|ü ⁄ ‘· T Hêïs¡ T . $~Û ìs¡ « Vü ≤ D˝À >±j· T |ü & É ≥ +, Ç‘· s ¡ <ä T dü ‡ +|ò ü T ≥q\T »]–‘˚ u≤~Û ‘ · T \qT Ädü T |ü Á ‘· T \≈£ î ‘· s ¡ * +#˚ + <ä T ≈£ î á ôV≤*ø±|ü º s ¡ ¢ q T Á|ü ‘ ˚ ´ øÏ + ∫ n≥M ÁbÕ+‘ê\˝À yê&ÉT‘ês¡T. Çø£ n‘·´edüs¡ düeTj·÷\˝À n<äq|ü⁄ ã\>±\qT Vü Q {≤Vü Q {Ï ì dü e TkÕ´‘· à ø£ ÁbÕ+‘ê\≈£î‘·s¡*+#˚+<äT≈£î á ôV≤*ø±|üºs¡¢ nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+≥T+~. <˚Xy¯ ê´|ü+Ô >± 33 qø£‡˝Ÿ‡ Á|üu≤Û $‘·, qø£‡˝Ÿ‡ <ë&ÉT\≈£î M˝…q’ ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+#ês¡T. >∑‘· mìïø£\˝À »]–q qø£‡˝Ÿ‡ <ë&ÉT\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îì Ç|ü⁄Œ&ÉT Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ü‘˚´ø£+>± uÛÑÁ<ä‘ê #·s¡´\qT #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. C≤s¡â+&é˝À n‘·´~Ûø£+>± düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+#ês¡T. ;Vü‰sY, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì KeTà+, $XÊK|ü≥ºD+ ÁbÕ+‘ê\qT qø£‡˝Ÿ‡ <ë&ÉT\≈£î M˝…’q ÁbÕ+‘ê\T>± >∑T]Ô+#ês¡T. eTVü‰sêh˝À >∑&Ãç s√* ÁbÕ+‘·+ düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘·+>± ñ+~.

nuÛÑ´s¡Tú\ Ks¡Tà $esê\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT qyÓ÷<äT n~Ûø±s¡T\≈£î kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ e´j·T |ü]o\≈£î&ÉT <ÛäHésêCŸ Ä<˚X¯+ q˝§Z+&É, @Á|æ˝Ÿ 2): õ˝≤¢˝À $$<Ûä bÕغ\ qT+&ç mìïø£\˝À b˛{° #˚j·TT#·Tqï nuÛÑ´s¡Tú\ Ks¡Tà $esê\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T`2014 e´j·T |ü]o\≈£î\T ÄsY.<ÛäHésêCŸ nHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY #Ûê+ãsY˝À $÷&çj·÷ dü]º|òæπøwüHé n+&é e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, mìïø£\˝À b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\ mìïø£\ Ks¡Tà $wüj·T+˝À mìïø£\ ø£$÷wüHé Ä<˚XÊ\qT K∫Ñ·+>± bÕ{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüHé ø£+fÒ eTT+<äT $$<Ûä |üÁ‹ø£\˝À, $$<Ûä #Ûêq˝Ÿ‡˝À e#˚à Á|üø≥ £ q\qT dü+ã+~Û‘· bÕغ U≤‘ê\≈£î »eT ne⁄‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT≈£î ìs¡ísTT+∫q mìïø£\ e´j·T |ü]$T‹ <ë≥≈£î+&Ü Ks¡Tà #˚düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY {Ï. ∫s¡+Je⁄\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, mìïø£\˝À b˛{° #˚ùd nuÛ´Ñ s¡T\ ú T k˛wü˝Ÿ $÷&çj÷· <ë«sê Ç#˚à Á|üø£≥q\qT ≈£L&Ü b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\ U≤‘ê˝À »eT ne⁄‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\˝À b˛{° #˚ùd nuÛ´Ñ s¡T\ ú T Hê$TH˚wüHé y˚ùd Hê{ÏøÏ Á|ü‘˚´ø£ U≤‘ê ‘Ós¡∫ Ä U≤‘ê <ë«sêH˚ mìïø£\ e´j·T+ #˚j÷· \ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\˝À m\Åø±ºìø˘ $÷&çj·÷˝À Á|üø£≥q\ ø=s¡≈£î

nuÛÑ´s¡Tú\T m+.dæ.m+.dæ. {°yéT qT+&ç nqTeT‹ bı+~q ‘·sê«‘·H˚ Á|ükÕs¡+ #˚düTø√e&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ $$<Ûä ~q |üÁ‹ø£\˝À 105 Á|üø£≥q\T e#êÃj·Tì, M≥ìï+{Ïì dü+ã+~Û‘· ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+|æ+#·&+É »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. z≥T Vü≤≈£îÿ qyÓ÷<äT, z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>∑+ô|’ õ˝≤¢˝À ô|<ä› jÓT‘·TÔq Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘·<ë«sê eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\˝À >∑‘+· ‘√ »]–q mìïø£\ ø£+fÒ 10 XÊ‘·+ô|’>± z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+ »]–+<äì ø£˝ø… sº£ Y ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\˝À ≈£L&Ü z≥T $\Te, $ìjÓ÷>∑+ô|’ ô|<ä› jÓ T ‘· T Ô q ne>±Vü ≤ q dü < ä d ü T ‡\T, sê´©\T, ø£ fi ≤C≤‘· \ T, ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘√+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Ü. Vü≤] »eVü≤sY˝≤˝Ÿ, n<äq|ü⁄ C….dæ. yÓ+ø£Á{≤e⁄, õ˝≤¢ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] Hê>±s¡T®q, |ò”\T¶ |ü_¢dæ{° Ä|ò”düsY Vü≤] Á|ükÕ<é, Ç+&çj·THé mø˘‡Áô|dt kÕº|òt ]b˛s¡ºsY X‚cÕ#ês¡T´\T, m+.dæ.m+.dæ. n&É«»Ø düuTÑÛ ´\T &ç|Pü ´{° düe÷#ês¡ Ç+»˙sY sê»s¡‘·ï+, <ä÷s¡<äs¡ÙHé kÕº|òt ]b˛s¡ºsY sêeTø£ècÕí, dæj·÷dæ‘Y ñ s¡ ÷ ¶ ~q|ü Á ‹ø£ kÕº | ò t ]b˛s¡ º s Y |ò ü s TTeTTB› H é , ‘· ~ ‘· s ¡ T \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

KeTà+ õ˝≤¢ q÷´dt ø£èwæ ñ+fÒ eTq+ @<ÓH’ ê kÕ~Û+#·e#·Tà Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 uÛ Ñ Á <ë#· \ + lsêeT<ëdü T Ä&ç j Ó ÷ $&É T <ä \ uÛ Ñ Á <ë#· \ +˝À »]–q|ü  &É T sêeTT\yê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïqT. n|üŒ{Ï qT+∫ #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ +&É>∑\T>∑T‘·THêïqT. eT∞¢ ‘Ó\T>∑T dü+e‘·‡sê~q sêe&É+ dü + ‘√wü + >± ñ+<ä H êïs¡ T Á|ü e TTK {° M yê´U≤´‘· , >±j·T˙, &É_“+>¥ Ä]ºdºt düT˙‘·. eT]ìï $esê\T ÄyÓT e÷≥˝À¢... ‘@ s¡+>∑+˝À sêDÏ+#ê\Hêï ‘·–q ø£èwæ ñ +fÒ eTq+ kÕ~Û+#·˝ìÒ ~ @MT ñ+&É<Tä . n+‘·s+¡ >±\T d”]j·T˝Ÿ≈î£ bÕ≥ bÕ&çq+<äT≈£î 1999˝À q+~ e∫Ã+~. »j·T+ ∫Á‘·+˝À dü<ë≈£î &É_“+>¥ #Ó|æŒq+<äT≈£î 2002 q+~ ãVüQeT‹ sêe&É+ u≤<Û´ä ‘·qT eT]+‘· ô|+∫+~. 2012˝À lsêeTsê»´+˝À qj·Tq‘ês¡≈£î n+~+∫q &É_“+>¥≈L£ nyês¡T¶ e∫Ã+~. yÓTT‘·+Ô >± 9q+<äT\T e÷ Ç+≥ ø=\TyÓ’Hê Ç+ø± kÕ~Û+#ê*‡+~ ñ+~. 3y˚\≈£î ô|’>± bÕ≥\T bÕ&ÜqT. ‘êqT |üì #˚dqæ nHê$Tø£, ™ı&û, \&ÉT¶u≤ãT, ñ\e#ês¡T _sê´˙ ∫Á‘ê\T sêe\dæ ñ Hêïj·Tìµ ‘Ó*bÕs¡T.

Ç˝…+¢ <äT &ûmd”ŒøÏ dù yê |ü<∏äø£+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 Ç˝…¢+<äT, Ç˝…¢+<äT &ûmd”Œ mdt. eTH√Vü≤s¡sêe⁄≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ùdyê |ü<∏äø£+ Á|üø£{Ï+∫+~. $esê\qT &ûmd”Œ k˛eTyês¡+ $e]+#ês¡T. &çbÕsYºyÓT+≥T≈£î ‘êqT #˚dæq ùde\qT >∑T]Ô+∫q ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ùdyê |ü<∏äø£+ nyês¡T≈¶ î£ dæbÕò s¡T‡ #˚jT· &É+ Äq+<ä+>± ñ+<äì nHêïs¡T. 1982 dü+e‘·‡s¡+˝À ]»sY« môd’‡>± Äj·Tq #˚sês¡T. ã~©ô|’ |òÁæ ãe]˝À Äj·Tq Ç˝…+¢ <äT &ûmd”Œ>± e#êÃs¡T. |ü⁄s¡bÕø£\ dü+|òüT+ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± »]π>˝≤ |üø±ÿ ã+<√ãdü T Ô q T @sêŒ≥T #˚ j · T &É + ˝À Äj· T q $»j·Te+‘·+ nj·÷´s¡T. m≥Te+{Ï Äyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü düVü≤ø£]+∫q Á|ü»\≈£î, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘+· ˝Àq÷ |ü\T nyês¡T\ ¶ T, Á|üX+¯ kÕ|üÁ‘ê\qT Äj·Tq bı+<ës¡T.

l »j·T HêeT ñ>±~ |üP»\T Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 Ç˝… ¢ + <ä T ˚ : l »j· T HêeT dü + e‘· ‡ sê~ì |ü ⁄ s¡ d ü ÿ ]+#· T ≈£ î ì k˛eTyês¡ + |ü ≥ º D +˝Àì |ü \ T Ä\j· ÷ ˝À¢ , >∑ è Vü ‰ ˝À¢ uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ |ü P »\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. q÷‘·q ekÕY\T <Û]ä +∫ dü+Á|ü<ëj·T+>± wü Á &É T #· T \ ñ>±~ |ü # · à &ç ì HÓ ’ y ˚ < ä ´ +>± <˚ e ⁄&ç ø Ï düeT]Œ+#ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ Ä\j·÷˝À¢ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡ sê• |òü˝≤\qT ns¡Ã≈£î\T |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ #˚XÊs¡T. ‘Ó \ T>∑ T yê] q÷‘· q dü + e‘· ‡ sê~ì dü + dü ÿ è‹ Á|ü‹_+_+#˚ $<Ûä+>± dü+Á|ü<ëj·T+>± |ü≥ºD Á|ü»\T ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêïs¡T. yê´bÕs¡T\T |üfÒ˝ŸÕ¯ø˘ ñe÷>∑D|ü‹ Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À q÷‘·q <äkÕY\qT ñ+∫ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

yÓ’uÛÑe+>± Áã¨à‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 mÁs¡ T bÕ˝… + , »eT˝≤|ü ⁄ s¡ + y˚ + ø£ f Ò X ¯ « s¡ T &ç Ä\j·T+˝À edü+‘· qesêÁ‹ Áã¨à‘·‡yê\T qT+∫ ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´sTT. Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T rs¡|ú ⁄ü _+<ÓqT y˚ T fi¯ ‘ êfi≤\ eT<Û ä ´ rdü T ≈£ î e∫à ñ‘· ‡ yê\qT kÕ+Á|ü<ëj·÷qTkÕs¡+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ>±~ |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Ä\j·T y˚<ä |ü+&ç‘·T&ÉT ø=‘·÷Ô] ø√fÒX«¯ s¡XÊdæY Ä<Û«ä s¡´+˝À Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À |ü+#ê>∑ ÁX¯eD+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <Ûäs¡àø£s¡Ô ñ|üŒ\ lsêeT#·+Á<äeT÷]Ô, áy√ yÓ#êà qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, ñ|ü Á|ü<Ûëq ns¡Ã≈£î&ÉT lìyêdtX¯s¡à, ns¡Ã≈£î\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

4q b˛‹H˚ì Hê$TH˚wHü é

.«ÿLÂiR Li≤`∂ Fs¨sıNRPá LS˘÷d¡Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiqx sVÚ©s´ ı ’¡¤«¡zms ˙xmsµ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤U∂

Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 KeTà+ á HÓ \ 4q bÕ˝Ò s ¡ T nôd+;¢ ìjÓ ÷ »ø£ e sêZ ì øÏ d” | ” m + õ˝≤¢ ø±s¡ ´ <ä ] Ù b˛‹H˚ ì dü T <ä s ¡ Ù Hé s êe⁄ Hê$TH˚ w ü H é y˚ j · T qTHêïs¡ T . á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± KeTà+˝Àì bÕغ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ düT+<äs¡j·T´ uÛÑeHé˝À bÕ˝Òs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z, &ç$»Hé kÕúsTT düHêïVü≤ø£ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T e÷$T+&É¢ dü+Je¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q @sêŒf…Æ+~. düe÷y˚X¯+˝À b˛‹H˚ì e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ e#˚ à mìïø£ ˝ À¢ ø±+Á¬ > dt , uÛ ≤ »bÕqT z&ç+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. õ˝≤¢˝À d”|m” + nuÛ´Ñ s¡T\ ú T b˛{°#˚ùd kÕúHê˝À¢ ¬>\T|ü⁄ø√dü+ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£wüº|ü&ç |üì#˚j·÷\ì ø√sês¡T.


6

|Á Cü ≤ CÀ´‹

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt ã+>±s¡Tr>∑≈î£ uÛ˝Ñ –Ò sêø° Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 eTVü≤ã÷uŸq>∑sY (e´ekÕj·T+) : õ˝≤¢˝Àì |ü\T #Ós¡Te⁄˝À¢ì ã+>±s¡T r>∑ #˚|ü\≈£î uÛÑ˝Ò –sêø° ñ+~. Çø£ÿ&ç #˚ | ü \ qT ø√\ø£ ‘ êÔ , eTT+ãsTT, u… + >∑ fi ¯ S sY ‘· ~ ‘· s ¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ düTHÔ êïs¡T. ø=+<äsT¡ <äfi≤s¡T\T ˇø√ÿ øÏ˝À≈£î s¡÷.60 qT+∫ 70 es¡≈£î {À≈£îq ø=qT>√\T #˚dæ Ç‘·s¡ sêcÕZ\≈£î |ü+|ædüTÔHêïs¡T. ˇø√ÿ#Ós¡Te⁄˝À ≥qTï\ ø=B› ã+>±s¡T r>∑\qT ø=qT>√\T #˚düTÔHêïs¡T. ¬s+&ÉT øÏ˝À\T, Äô|’ > ± m~–q #˚ | ü * ï yê´bÕs¡ T \T m≈£ î ÿe>± Çwüº|ü&ÉT‘·THêïs¡T. m+&É\T ô|]–q ø=B› yê´bÕs¡T\T ∫qï, ∫qï #Ós¡Te⁄\qT, ≈£î+≥\qT ø=qT>√\T #˚dæ #˚|ü\qT Ç‘·s¡ sêcÕZ\≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. ø√sTT˝Ÿø=+&É, Vü≤Hê«&É, bÕ\eT÷s¡T eT+&É˝≤˝À¢ì #Ós¡Te⁄˝À¢, ≈£î+≥˝À¢ Ç|ü&ÉT eT‘·´‡ø±s¡T\T #˚|ü*ï |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&ç eT‘·´‡ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\T Hê\T>∑T e÷kÕ\ ÁøÏ ‘ · + M{Ï ì #Ó s ¡ T e⁄˝À¢ e~˝≤s¡ T . Ç|ü  &É T ˇø√ÿ#˚|ü ¬s+&ÉT øÏ˝À\≈£îô|’>± m~–+~. M{Ïì #·÷dæ <äfi≤s¡T\T ø=qT>√\T yÓTT<ä˝…{≤ºs¡T. Çø£ÿ&ç #Ós¡Te⁄˝À¢ s√sTT≥, u§#·Ã, >∑&ç¶#˚|ü\T, ã+>±s¡T r>∑\T ñHêïsTT. M{Ï neTàø±˝À¢ eT+∫ ˝≤uÛ≤\T ñHêïj·Tì yê´bÕs¡T\T #Ós¡Te⁄\ô|’H˚ >∑T+&ÉT >∑T‘·Ô>± ø=qT>√\T #˚düTÔHêïs¡T. dü+|ò÷ü \≈£î <Óã“..: á $<Ûëq+‘√ düV≤ü ø±s¡ dü+|ò÷ü \T #ê˝≤ qdübº ˛‘·THêïsTT. yê´bÕs¡T\T Çø£ÿ&ç qT+∫ M{Ïì rdüT¬ø[¢ eT÷&ÉT e+<ä\ es¡≈£î øÏ˝À neTTà‘·THêïs¡T. dü+|òü÷\≈£î yê´bÕs¡T\T Ç#˚Ã~ e÷Á‘·+ s¡÷.60 e÷Á‘·y˚T. Çø£ÿ&ç eT‘·´‡ø±s¡T\T yê{Ïì |ü≥Tºø√˝Òø£ b˛e≥+, e\\T, |ü⁄{°º\T ‘·~‘·s¡ kÕeTÁ– ˝Òø£b˛e≥+, s¡yêD≤ edü‘·T\T ˝Òøb£ ˛e≥+‘√ yê´bÕs¡T\≈£î ‘·≈î£ ÿe≈£î neTTà≈£î+≥THêïs¡T. yê´bÕs¡T\T H˚s¡T>± nìï edü‘·T\‘√ #Ós¡Te⁄\ <ä>∑Zs¡≈£î e∫à Çø£ÿ&˚ eTø±+ y˚dæ yê{Ïì ø=qT>√\T #˚düTÔHêïs¡T.

ªqøÏ©µ z≥¢qT HêqTÑ·THêïs¡T Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 ø£˝…ø£ºπs{Ÿ : z≥s¡¢ ‘·T~ C≤_‘ê Á|ü#·Ts¡D |üP]Ô nsTTHê.. qøÏ© ‘=\–+#·&É+˝À áÄsYy√\T (mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T), @áÄsYy√\T (düV‰ü j·T ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T) e÷Á‘·+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. sêh mìïø£\ Á|ü<ëÛ q n~Ûø±] uÛqÑ «sY˝≤˝Ÿ »qe] 5 Hê{ÏøÏ õ˝≤¢ ˝ À &É ÷ |æ ¢ π ø {Ÿ z≥s¡ ¢ q T ‘=\–+#ê\ì >∑ ‘ · + ˝À Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæHê õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T @ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·T≈£îqï≥T¢ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. >∑T]Ô+∫Hê yê{Ïì ≈£L&Ü ‘=\–+#·&É+˝À ‘ê‘ê‡s¡+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑T]Ô+∫Hê ‘=\–+#·ì z≥T¢ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 5,942 ñHêïj·T+fÒ |ü]dæú‹ ÇfÒº ns¡úeTe⁄‘·T+~. kÕ|tºy˚sY >∑T]Ô+∫q$ |ü‘êÔ˝Òe⁄ : õ˝≤¢yê´|üÔ+>± >∑‘+· ˝À kÕ|tyº s˚ Y >∑T]Ô+∫q qøÏ© z≥T¢ 2,95,128. M{Ïì n~Ûø±s¡T\T Hê\T>∑T $uÛ≤>±\T>± #˚XÊs¡T. ‘=\–+#·&+É ˝À e÷Á‘·+ ;m˝Ÿy√\T yÓqø£&ÉT>∑T y˚düTÔHêïs¡T. ø=+<äs¡T myÓTà˝Ò´\T Ç|üŒ{Ïøπ e÷ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À ‘=\–+#·e<äì› ;m˝Ÿy√\ô|’ rÁekÕúsTT˝À ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø=ìï eT+&É˝≤˝À¢ ø£˙dü düe÷#ês¡+ Ç#˚Ã+<äT≈£î ≈£L&Ü $eTTK‘· #·÷ô|&ÉT‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À kÕ|òtºy˚sY >∑T]Ô+∫q yê{Ï˝À n~Ûø±s¡T\T ‘˚*Ã+~ πøe\+ 4,845 e÷Á‘·y˚T.

<=]øÏq &ÉãT“ n|üŒ–+‘· Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, : |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T sêdüTÔqï $<ë´]ú s√&ÉT¶ô|’ yÓfi¯óÔ+&É>± <=]øÏq &ÉãT“, @{°m+, bÕHéø±s¡T¶qT ‹]– b˛>=≥Tº≈£îqï e´øÏÔøÏ n|üŒ–+∫ ‘·q ìC≤sTTrì #ê≥T≈£îHêï&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± Ä $<ë´]úì ø£˝…ø£ºsY m+.–]C≤X¯ + ø£ s Y n_Û q +~+#ês¡ T . õ˝≤¢ π ø +Á<ä + ˝Àì ¬ssTTHéuÀ bÕsƒ¡XÊ\˝À 10e ‘·s¡>∑‹ #·~$ Á|üdüTÔ‘·+ |üØø£å\T sêdüTÔqï $<ë´]ú πø.ÄsY.nø£åjYT≈£îe÷sY≈£î k˛eTyês¡+ bÕ‘·ãkÕº+&é düMT|ü+˝À H˚\ô|’ |ü&ç ñqï |üsT¡ ‡ ø£ìŒ+∫+~. <ëìï rdæ #·÷&É>± n+<äT˝À s¡÷.8y˚\ q>∑<äT, bÕHéø±s¡T¶, @{°m+ ø±s¡T\ ¶ T ñHêïsTT. yê{Ï n<Ûës¡+>± n$ $ÁXÊ+‘· Äض y √ nq+‘· j · T ´$ >∑ T ]Ô + ∫ yê{Ï ì ø±´+|ü ⁄ ø±sê´\j· T +˝À ø£ ˝ … ø £ º s Y m+.–]C≤X¯ + ø£ s Y ≈ £ î $<ë´]ú n|üŒ–+#ê&ÉT. düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY nø£åjYT≈£îe÷sYqT n_Û q +~+#ês¡ T . ˙‹ ìC≤sTTr\T eTìwæ Á|ü ‹ wü ˜ q T ô|+bı+~+|üCÒkÕÔj·Tì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. nø£åjYT≈£îe÷sY ‘·+Á&ç <˚y˚+<äsY ø£˝…ø£ºsY d”d”>± |üì#˚düTÔHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+ 03 `04` 2014

Á|ü|ü+#· Á|üdæ<ä∆ Væ≤˝Ÿ ùdºwüHé n˝Ààs¡, @Á|æ˝Ÿ 2: n˝Ààs¡ ≈£îe÷y=Hé ÁbÕ+‘·+˝À m‘ÓqÔ’ Á|ü<˚X¯+˝À ø£\ ˇø£ Á|üdæ<ä∆ Væ≤˝Ÿ ùdºwüHé. 5 øÏ˝À$÷≥s¡¢ |ü]~Û >∑\ á Á|ü<˚X¯+ dü÷j·T˝Ÿ q~, ø√dæ q~ eT<Ûä´ ø£\<äT. á Væ≤˝Ÿ ùdºwüHé düeTTÁ<ä eT{≤ºìøÏ 1651 $÷≥s¡¢ m‘·TÔq e⁄+~ #·T≥÷º n+<äyÓTÆq |ü#·Ãì n&Ée⁄\T ø£*– e⁄+≥T+~. Áø°.X¯. 15, 16 X¯‘êu≤›\˝À á ÁbÕ+‘êìï #ê+<é ø±‘·÷´sY e+XÊ\T |ü] bÕ*+#êsTT. |üsê´≥ø£ Äø£s¡¸D Á|ü<˚XÊ\˝À eT+#·T‘√ ì+&çq Væ≤e÷\j·T •Ksê\qT n˝Ààs¡ ø=+&É\ qT+&ç #·÷dæ Äq+~+#·e#·TÃ. á Á|ü<˚X¯+ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T |üsê´≥≈£î\qT Äø£]¸k˛Ô+~. Çø£ÿ&É ø±düsY <˚$ Ä\j·T+, q+<ë <˚$ Ä\j·T+, ∫‹ Ä\j·T+, ø±‘·sêà˝Ÿ dü÷s¡´ Ä\j·T+ yÓTT<ä˝…’q$ Çø£ÿ&É ø£\ ø=ìï eT‘· dü+ã+~Û‘· π ø å Á ‘ê\T. Çø£ ÿ &É ø£ \ ÁbÕNqyÓ T Æ q q+<ë <˚ $ Ä\j· T + eTTK´yÓ T Æ q ~. á Ä\j· T + ≈£ î e÷y=˙ •\Œ XË ’ * ˝À ì]à+#·ã&ç+~. á Ä\j·÷ìï˝À <˚e‘·qT #ê+Á<äe+X¯ sêE\T |üPõ+#ês¡ì $X¯«dædüTÔHêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ <˚yê\j·T+ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·T+~. n˝Ààsê˝À ø±düsY <˚$ f…+|ü⁄˝Ÿ ≈£L&Ü n˝Ààs¡≈î£ 5 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ø£\<äT. á f…+|ü⁄˝ŸqT 2e X¯‘êã›+˝À ì]à+#ês¡T. kÕ«$T $y˚ø±q+<ä ‘·q ‘·|dü Tü ‡qT Çø£ÿ&É #˚kÕs¡ì $X¯«dæ+#·ã&ÉT‘·T+~. |üsê´≥≈£î\T Çø£ÿ&É n+<äyÓTÆq dü÷s√´<äj·T, dü÷sê´düÔeTj·T <äèXÊ´\T Áu…’{Ÿ m+&é ø±s¡ïsY qT+&ç #·÷&Ée#·TÃ. dæyÓ÷º\, eTs√º\ Á|ü<˚XÊ\T |æøÏïø˘≈£î u≤>∑T+{≤sTT. n˝Ààs¡ ≥e⁄Hé qT+&ç 3 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ø£\ õ+ø£\ bÕsYÿ ñ+~. Ç+<äT˝À nH˚ø£ ˝Òfi¯ófl, ∫s¡T‘·\T Væ≤e÷\j·T u≤¢≈£î uÒsY e+{Ï$ ñHêïsTT. n˝Ààs¡≈£î 3 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À dæ+{À˝≤ ñ+~. dæ+{À˝≤ nH˚~ Á>±HÓ{ ’ Ÿ Væ≤˝Ÿ, &Ó’eT+&é yÓTÆì+>¥ ôd+≥sY. Çø£ÿ&ç qT+&ç düT+<äs¡yÓTÆq ô|’Hé, <˚e<ësY #Ó≥¢‘√ ≈£L&çq |üs¡«‘· ÁX‚DT\qT #·÷&Ée#·TÃ. n˝Ààs¡˝Àì |üsê´≥ø±ø£sD ¸¡ ÁbÕ+‘ê\˝ÀÇ~ ˇø£{.Ï Ç~ Vü‰sY‡ wü O ]CŸ ≈ £ î m<ä T s¡ T uÛ ≤ >∑ + ˝À e⁄+≥T+~. ñ‘êÔ s ê+#· ˝ Ÿ sêh+˝Àì |ü\T |ü≥ºD≤\˝À ñqï≥T¢ n˝Ààsê˝À ≈£L&Ü |üs¡«‘ês√Vü≤D (Áf…øÏÿ+>¥) ˇø£ |üsê´{≤ø±s¡¸D>± }+~. n˝Ààsê qT+&ç düTe÷s¡T 5 øÏ.$÷.\ <ä÷s¡+˝À n˝Ààs¡ |üs«¡ ‘· ÁX‚DT\ <äèXÊ´\T ø£q|ü&É‘êsTT. n˝Ààs¡ qT+&ç »π>dü«sY≈£î #·øÿ£ ì e÷s¡+Z ñ+~. ≈£îe÷y=˙ Á>±e÷\ $÷<äT>± á e÷s¡+Z ˝À |üs¡«‘ês√Vü≤≈£î\T |üj·TìdüTÔ+{≤s¡T. á |üs¡«‘·e÷s¡Z+˝À »π>X¯«sY Ä\j·TdüeT÷Vü≤+ eT]j·TT Á$<é »π>X¯«sY Ä\j·÷\T Á|ü<Ûëq Äø£s¡¸D\T. Çø£ÿ&É qT+&ç ø±düsY <˚$ f…+|ü⁄˝Ÿ≈£î ≈£L&Ü yÓfi¯fle#·TÃ. |üs¡«‘ês√Vü≤D≈£î nø√ºãsY qT+&ç e÷sYà es¡≈£L nqT≈£ L \+. kÕVü ≤ dæ ≈ £ î \≈£ î |æ + &ÜØ |ü s ¡ « ‘· e ÷s¡ Z + nqT≈£L\yÓTqÆ ~. á e÷s¡+Z düT+<äsy¡ TÓ qÆ n&Ée⁄\T, ˝Àj·T\ >∑T+&Ü yÓfi¯ó‘·T+~. q+<ä <˚$, q+<ëø√{Ÿ |üs¡«‘ê\ eT<Ûä´

|æ+&ÜØ π>¢dæj·TsY ñ+~. n˝Ààs¡˝À ñqï ˝≤˝Ÿ ãC≤sY ˇø£ cÕ|æ+>¥ ÁbÕ+‘·+. s¡T∫ø£s¡yÓTÆq d”«{Ÿ\T, nH˚ø£ n\+ø£s¡D edüTÔe⁄\÷ Çø£ÿ&É nqT≈£L\yÓTÆq <Ûäs¡\˝À \uÛÑ´eTÚ‘êsTT. Çø£ÿ&É ≈£î+<˚\T #·s¡à+‘√ ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&ç yÓ#·Ã>± e⁄+&˚ #·ø£ÿì <äTdüTÔ\T \uÛÑ´eTÚ‘êsTT. n˝Ààs¡≈£î 10 øÏ.$÷.\ <ä÷s¡+˝À ñqï ˇø£ |æøÏïø˘ kÕŒ{Ÿ ($Vü‰s¡ Á|ü<˚X¯+) eTs√º\. Çø£ÿ&É |ü#÷ ì n&Ée⁄\T, ‘√≥\T ñHêïsTT. Çø£ÿ&É nH˚ø£ eT+~ $<˚oj·TT\T ‘·eT ìyêkÕ\qT @s¡Œs¡#·T≈£îHêïs¡T. á Á|ü<˚XÊìøÏ |üqTeHÍfi¯ qT+&ç ø±* q&Éø£q #˚sê*. n˝Ààsê˝À >√$+<é e\¢uÛÑ |ü+‘Y eT÷´õj·T+, _Hê‡sY yÓ’˝Ÿ¶ ˝…’|òt XÊ+≈£îÃ´Ø (eq´ÁbÕDT\ nuÛÑj·÷s¡D´+) ñ+~. Çø£ÿ&É |üs¡«‘ês√Vü≤D eT]j· T T eTÚ+f… H é u… ’ ø Ï + >¥ |ü s ê´≥≈£ î \qT Äq+<ä|üs¡TdüTÔ+{≤sTT. á eT÷´õj·T+ n˝Ààs¡˝Àì e÷˝Ÿ s√&é˝À ñ+~. Bì˝À á ÁbÕ+‘· dü+düÿè‹, #·]Á‘·≈î£ dü+ã+~Ûq edüTÔe⁄\T, |ü⁄sêedüTÔ edüTÔe⁄\T Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡T. ø£‘·÷´], #ê+<é e+düTÔ\≈£î #Ó+~q $\TyÓ’q edüTÔe⁄\T ≈£L&Ü Çø£ÿ&É ø£\e⁄. |ü⁄sê‘·q ô|sTT+{Ï+>¥\T ≈£L&Ü #·÷&Ée#·TÃ. á eT÷´õj·T+ ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+≥\ es¡≈î£ ‘Ós∫ ¡ e⁄+≥T+~. n˝Ààs¡˝Àì Á|ü<ëÛ q Äø£sD ¸¡ nsTTq &ûsY bÕsYÿ n˝Ààs¡≈î£ 3 øÏ.$÷.\ <ä÷s¡+˝À ñ+~. n+‘˚ø±ø£ Çø£ÿ&É Hêsêj·TDY ‹yê] <˚$ Ä\j·T+ ≈£L&Ü ñ+~. Bì #·T≥÷º ô|’Hé #Ó≥T¢ ñ+{≤sTT. |üsê´≥≈£î\T Çø£ÿ&É &ûsY, ∫s¡T‘·, Væ≤e÷\j·T q\¢ m\T>∑Tã+≥T\qT #·÷&Ée#·TÃ. kÕj·T+Á‘ê\T $ÁXÊ+‹ q&Éø£\T #˚j·Te#·TÃ. Áu…’{Ÿ m+&é ø±s¡ïsY nH˚ düT+<äs¡ Á|ü<X˚ +¯ n˝Ààs¡≈î£ 2 øÏ.$÷.\ <ä÷s¡+˝À ñ+~. Çø£ÿ&É qT+&ç eT+#·T •Ksê\ eT<Û´ä »]π> dü÷s√´<äjT· dü÷sê´düeÔ Tj·÷\T Äq+~+#·e#·TÃ. #·+Á<√<äj·T+ ≈£L&Ü Äq+~+#·e#·TÃ. á Á|ü<˚XÊìøÏ ˝≤sY¶ Á_≥Hé ù|s¡T ô|{≤ºs¡T. Çø£ÿ&É e÷˝Ÿ s√&é yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. Çø£ÿ&˚ l sêeTø£èwüí ≈£î{°sY ÄÁX¯eT+ ø£\<äT. Çø£ÿ&É≈£î <Ûë´q+ ø=s¡≈£î @Á|æ˝Ÿ qT+&ç pHé, ôdô|º+ãsY qT+&ç qe+ãsY es¡≈£L e<äTÔ+{≤s¡T. Çø£ÿ&É $y˚ø±q+<ä Á>∑+<Ûë\j·T+, ˇø£ yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ ≈£L&Ü ñHêïsTT. Væ≤e÷\j·T |üs¡´≥q˝À kÕ«$T $y˚ ø ±q+<ä á Á|ü < ˚ X ¯ + ˝À ø=~› ù d|ü ⁄ $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îHêïs¡T. _Hê‡sY yÓ’˝Ÿ¶ ˝…’|òt dü+≈£îÃ] n˝Ààs¡ ≥e⁄Hé≈£î 30 øÏ.$÷.\ <ä÷s¡+˝À ñ+~. á nuÛj Ñ ÷· s¡D´+ düeTTÁ<ä eT{≤ºìøÏ 900 qT+&ç 2500 $÷.\ m‘·TqÔ 45.59 #·.øÏ.$÷.\ $d”sÔ +í¡ ˝À ñ+~. mH√ï s¡ø±\ »+‘·Te⁄\≈£î Ç~ düV≤ü » ìyêdü+>± e⁄+~. Bì˝À 200 s¡ø±\ |ü≈£åî\T, $$<Ûä C≤‘·T\ yÓTTø£ÿ\T ≈£L&Ü ≈£L&Ü ñHêïsTT. á Á|ü<˚XÊìøÏ yêj·TT, ¬s’\T, s√&é e÷sêZ\˝À ‘˚*ø£>± #˚s¡e#·TÃ. |ü+‘Y q>∑sY msTTsY b˛sYº, ø£‘√>√&É+ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé n˝Ààs¡≈£î dü$÷|ü+. á Á|ü<˚X¯ dü+<äs¡Ùq≈£î y˚dü$ nqT≈£L\+.

>¬ \T|ü⁄ >∑TsÁ ê\ y˚≥˝À ø±+Á>¬ dt! nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ m+|æø£ô|’ |”d”d” ô|<ä›\ rÁe ø£düs¡‘·TÔ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 2: ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\T|ü⁄ >∑TÁsê\ y˚≥˝À |ü&ç+~. mìïø£˝À¢ ¬>*#˚ nuÛÑ´s¡Tú\qT ã]˝À ô|fÒº+<äT≈£î eTTeTàs¡ ø£düs¡‘·TÔ #˚k˛Ô+~. nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ πøåÁ‘·kÕúsTT qT+∫ ñ+&˚˝≤ e&Éb˛‘· ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|{ ü +ºÏ ~. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ d”≥¢ô|’H˚ <äèwæºkÕ]+∫+~. 119 nôd+;¢ kÕúHê\ nuÛ´Ñ s¡T\ ú ô|’ Åd”ÿì+>¥ ø£$T{° #·]Ã+∫+~. Vü≤dü+Ô ô|<ä\ › T ej·T˝≤sY s¡$, ~–«»jYT dæ+>¥, C…’sêyéT s¡y˚TXŸ düTBs¡È eT+‘·Hê\T #˚XÊs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh Á¬ø&ç{Ÿ‘√ m˝≤¬>’Hê yÓTC≤غ kÕúHê\T kÕ~Û+#ê\qï~ ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&é eP´Vü‰+>± ñ +~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ {°`ø±+Á¬>dt kÕs¡<∏äT\T bıHêï\ \ø£Îj·T´, ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶, <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤à\qT á düe÷y˚XÊìøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ô|’ düTe÷s¡T eT÷&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T #·sá »]–+~. ‘Ó\+>±D˝À nôd+;¢øÏ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ø=*øÏÿ e∫Ãq≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æøô£ |’ ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&é ø£dsü ‘¡ T· Ô |üP]Ô#d˚ qæ ≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ kÕúHê˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚XÊeTì, eT]ø=ìï kÕúHê˝À¢ m+|æø£ »s¡>±*‡ ñ+<äì @|” ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ Ç+#ÛêsY® ~–«»jYT dæ+>¥ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î dü + ã+~Û + ∫ Ç<˚ ÄK] dü e ÷y˚ X ¯ e Tì ‘˚ * à #Ó b ÕŒs¡ T . ‘Ó\+>±D˝À ø±s¡T d”Œ&é≈£î ÁuÒ≈£î\T y˚ùd+<äT≈£î Vü≤düÔ+ eP´Vü‰\T s¡∫k˛Ô+~. á HÓ\ Hê\T>∑T, ◊<äT ‘˚B˝À¢ ‘Ó\+>±D nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT Á|üø£{ÏkÕÔeTì Ä bÕغ H˚‘·\T n+≥THêïs¡T. ô|’>± k˛ìj·÷‘√ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î ôdÿ#Y ^düTÔHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 16q ôV’≤<äsêu≤<é˝À ãVæ≤s¡+>∑ düu≈ÑÛ î£ bÕ¢Hé #˚dTü qÔ ï≥T¢ {°`ø±+Á¬>dt

H˚ ‘ · \ T #Ó ã T‘· T Hêïs¡ T . k˛ìj· ÷ ‘√H˚ ‘Ó \ +>±D sêh+ @sêŒf…’+<äqï uÛ≤eqqT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤ÔeT+≥THêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ eTs√yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±D˝À dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´\+<ä]ø° ákÕ] {Ϭø{Ÿ ø£qŒ¤yéT nj˚T´≥Tº ø£ì|æk˛Ô+~. Bìô|’ ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&é ‘·«s¡˝ÀH˚ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. Çø£ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸô|’ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt <äèwæºô|{Ϻ+~. @Á|æ˝Ÿ ¬s+&ÉT, eT÷&√ ‘˚B˝À¢ Ád”ÿì+>¥ ø£$T{° düe÷y˚XÊìøÏ eTTVüAs¡Ô+ Ksês¡T #˚ d æ + ~. nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ m+|æ ø £ ô |’ #· ] ÃkÕÔ e Tì &Û ç © ¢ ô|<ä › \ T n+≥THêïs¡T.

6, 11 ‘˚B\˝À »&é|{æ dÏ ,æ j·T+|æ{dÏ æ mìïø£\ b˛*+>¥ @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 2 õ˝≤¢˝À áHÓ\ 6, 11 ‘˚B\˝À »s¡>q∑ Tqï »&é|{ æ dÏ ,æ j·T+|æ{dÏ æ m ìïø£\ b˛*+>¥ øπ +Á<ë\˝À u≤]π ø &É T ¢ @sêŒ≥T, $<ä T ´‘Y kÂø£ s ¡ ´ +, ‘· ~ ‘· s ¡ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T j·TT<ä∆ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ T¡ &Ü. {Ï. u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT ÄsY n+&é_ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. kÕ∆ìø£ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ÄsY n+&é_, ÄsY &ÉãT¢´j·Tdt n~Ûø±s¡T\‘√ b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À ø£˙dü kÂø£sê´\T @sêŒ≥T¢ô|’ Äj·Tq dü$÷øÏå+#ês¡T.

˙{Ï>∑T+‘·˝À |ü&ç e´øÏÔ eTè‹ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 n$TkÕÔ | ü P sY ( uÛ Ñ ÷ ‘· ÷ ŒsY ) , : Á|ü e ÷<ä e XÊ‘· T Ô ˙{Ï >∑T+‘·˝À |ü&ç e´øÏÔ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q uÛÑ÷‘·÷ŒsY eT+&É\+ n$TkÕÔ|Pü sY˝À #√≥T #˚dTü ≈£î+~. mdt◊ \øå±à¬s&ç¶ ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î...œ˝≤¢|òüTq|ü⁄s¡+ eT+&É\+ ñ|üŒ]|ü*¢øÏ #Ó+~q XÊ+‘·j·T´ (40), ‘·q uÛ≤s¡´ XÊ+‘·eTà‘√ ø£*dæ ◊<˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ n$TkÕÔ|üPsY≈£î e\dü e#êÃ&ÉT. kÕúìø£+>± ñqï edü+‘Y d”&‡é ø£+ô|˙˝À Ç<äs› T¡ ≈£L©\T>± |üì#˚d÷ü Ô Jeq+ kÕ–dü T Ô H êïs¡ T . k˛eTyês¡ + ñ<ä j · T + ‘· q ùdïVæ ≤ ‘· T &É T Hêsêj· T D‘√ ø£ * dæ kÕïq+ #˚ j · T &ÜìøÏ ø£+ô|˙˝ÀøÏ yÓ[q¢ XÊ+‘·jT· ´ dü+|ü⁄˝ÀøÏ ~>∑T‘·Tqï Áø£eT+˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ C≤] |ü&É≥+‘√ düèVü≤ ‘·|æŒ |ü&çb˛j·÷&ÉT.

@\÷s¡T õ˝≤¢ q÷´dt ª>∑+&ç b˛düeTà‘*· µ¢ X¯‘·ø±$wüÿs¡D Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 sê»eT+Á&ç CÀ´‹wü´XÊg+˝À eTTVüAsêÔ\≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ ñ+≥T+<äì Á|üeTTK dü+düÿè‘· |ü+&ç‘·T\T, MTe÷+dü XÊgE„\T ∫ÁsêeP] lsêeTX¯s¡à nHêïs¡T. ñ <äjT· + Ä~‘·´ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À »]–q ñ>±~ y˚&TÉ ø£\˝À uÛ≤>∑+>± ìs¡«Væ≤+∫q CÀ´‹wüXÊg düu≈ÑÛ î£ eTTK´n‹~∏>± lsêeTX¯s¡à Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. J$‘·+˝À #˚j·÷*‡q 15 ø£s¡à\qT dü+øÏå|üÔ+>± $e]+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT $X¯«$C≤„q Á|ü‹cÕºqyéT Ä<Ûä«s¡´+˝À _.y˚+ø£≥dü÷s¡´ ≈£îe÷s¡X¯s¡à |ü+#ê+>∑ |üsƒ¡q+ #˚XÊs¡T. s¡+|ü#√&ÉesêìøÏ #Ó+~q ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT, ø£$ø√düT Á|ükÕ<äsêe⁄ s¡∫+∫q ª>∑+&ç b˛X¯eTà‘·*¢µ X¯‘·ø±ìï ∫ÁsêeP] #˚‘·T\ MT<äT>± Ä$wüÿ]+#ês¡T. ñ>±~ y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± q>∑s¡+˝Àì |ü\Te⁄s¡T ø£e⁄\‘√ ø£$düy˚Tàfi¯q+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À ‘ê‘êdü+B|t, dæ._.$.ÄsY.¬ø.X¯s¡à, ‘ê&Ü\ ìã“sêE, mdt.|æ.>∑+–¬s&ç,¶ m+.$.mdt.mHé.eT÷]Ô, _.ôV≤#Y.$.s¡e÷<˚$, eT+>∑fi¯+|ü*¢ bÕ+&ÉTs¡+>∑$sƒ¡˝Ÿ, ø£Ásê ø±]Ôπøj·TX¯s¡à, ø√düT Á|ükÕ<äsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T |ü<ë´\qT #·~$ $ì|æ+#ês¡T.

e÷$T&ç neTàø±\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 Äq+<äq>∑s,Y q÷´dt≥T&˚: C…\ ’ T˝À e÷$T&ç ø±j·T\ neTàø±\T ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´sTT. ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X+¯ ˝À á y˚Ts¡≈£î Ä $esê\qT C…’fi¯¢XÊK &û◊J m.qs¡•+Vü≤+, dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ q÷´≥Hé\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· @&Ü~ e÷$T&ç|ü+≥ <ë«sê s¡÷.3.34 \ø£å\ Ä<ëj·T+ C…’fi¯¢XÊK≈£î düeT≈£L]+<äHêïs¡T. á @&Ü~ e÷$T&ç|ü+≥ u≤>∑T+<äì, ø£ q Tø£ s¡ ÷ .5 qT+∫ 6 \ø£ å \ Ä<ëj· T + sêe#· à ì Ä•düTÔHêïeTHêïs¡T. e÷$T&çø±j·T\T ø=qT>√\T #˚ùd yês¡T eTT+<äT>± ‘·eT≈£î ø±e\dæq ø±j·T\T #Ó≥Tº MT<äH˚ #·÷düT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. q∫Ãq #Ó≥Tº≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±j·T\T U…B’ \T ø√dæ ÇkÕÔsH¡ êïs¡T. C…\ ’ T˝À ˇπø #Ó≥Tº≈£î ø±dæq e÷$T&çø±j·T\‘√ |ü#·Ã&ç ô|≥º&É+ e\q m≈£îÿeø±\+ ì\« ñ+≥T+<äì, s¡T∫˝À ‘˚&Üsê<äì n+<äTπø m≈£îÿeeT+~ C…’\T e÷$T&çø±j·T\ô|’ eT≈£îÿe #·÷|ækÕÔsì¡ ‘Ó*bÕs¡T. s√p kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ es¡≈L£ C…\ ’ T Äes¡D˝Àì Äs¡Tãj·T\T C…\ ’ T ‘√≥˝À neTàø±\T kÕ>∑ T ‘êj· T ì, e÷¬ s ÿ{Ÿ π s ≥TqT ã{Ï º <Û ä s ¡ ìs¡ísTTkÕÔeTHêïs¡T. &ç|üP´{° dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ n+»j·T´, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T, U…’B\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Væ≤+B kÕVæ≤‘·´ n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 |æsƒê|ü⁄s¡+, Væ≤+B kÕVæ≤‘·´ n_Ûeè~∆øÏ ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì |æsƒê|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q Væ≤+BuÛ≤cÕ |ü+&ç‘·T&ÉT leTHêïsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. eTT+ãsTT˝À e÷]à 29 qT+∫ eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T »]–q Væ≤+B kÕVæ≤‘·´ düy˚Tàfi¯q Á|ü j · ÷ >¥ Ä<Û ä « sê´q Væ ≤ +B uÛ ≤ cÕ_Û e è~∆ ô |’ »]–q ôd$THêsY˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. k˛eTyês¡+ |æsêƒ |ü⁄s¡+ e∫Ãq Äj·Tq nø£ÿ&ç $esê\qT yÓ\&¢ +ç #ês¡T. Væ≤+B $<ë«+düT\T sê»Hé y˚\÷ø£sY, eTT+ãsTT ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j· T eT÷]Ô #· + Á<ä X ‚ K sY < ä s ê´~Û ø ±], eTT+ãsTT $X¯ « $<ë´\j· T + Væ ≤ +B n<Û ä ´ ≈£ å î &É T &Üø£ º s Y Äq+<ä Á|üø±wtBøÏå‘Y, $uÛÑ÷‹ $TÁXÊ e+{Ï yê]‘√ ø£*dæ ‘êqT Ä ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï≥T¢ $e]+#ês¡T. <˚X¯+˝Àì |ü\T sêcÕZ \ qT+∫ Væ ≤ +BuÛ ≤ cÕ |ü + &ç ‘ · T \T bÕ˝§Z q ï á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêh+ qT+∫ yÓ[¢q Äs¡T>∑T]˝À ‘·q≈£î neø±X¯+ sêe&É+ #ê˝≤ Äq+<ä<ëj·Tø£eTHêïs¡T. ‘·qqT Áb˛‘· ‡ Væ ≤ dü T Ô q ï Ä<ä s ¡ Ù $<ë´\j· T ø£ s ¡ k ÕŒ+&Ó + {Ÿ edü+‘·Á|ükÕ<é≈î£ , ùwø˘u≤;®, ≈£îe÷sY\≈£î Äj·Tq ø£è‘·»‘„ \ · T ‘Ó*bÕs¡T.

mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ |òæsê´<äT Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 |æsƒê|ü⁄s¡: |æsƒê|ü⁄s¡+˝Àì 12e yês¡T¶˝À dü«‘·+Á‘· nuÛ´Ñ ]ú>± b˛{° #˚dqæ j·TqeT+Á&É dü÷s¡´Hêsêj·TD ‘·q≈£î Á|üdüTÔ‘· |ü⁄s¡bÕ\ø£ mìïø£˝À¢ nHê´j·T+ »]–+<äì, n+<äTe\¢ Ä yês¡T¶˝À Øb˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ê\ì sêh mìïø£\ ø£$Twüqs¡T≈£î k˛eTyês¡+ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ‘·q yês¡T˝ ¶ À ãj·T≥ ñ+∫q u≤´qs¡T˝À ‘·q≈£î e∫Ãq ª>∑Ts¡TµÔ kÕúq+˝À y˚πs >∑Ts¡TÔqT #·÷|æ+#·&É+ e\¢ ‘·q≈£î e#˚à z≥T¢ b˛j·÷j·Tì Äs√|æ+#ês¡T. dü<äs¡T n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T rdü T ø√ø£ b ˛‘˚ Hê´j· T kÕú H êìï ÄÁX¯ s TTkÕÔ q ì Äj· T q ù|s=ÿHêïs¡T.

q\T>∑Ts¡T nqTe÷ì‘·T\ô|’ øπ düT qyÓ÷<äT .gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ™´sVLigRiŒœ¡gjiLjiÕ‹[ N]áV\Æ™s©´s $áOUPQ ¯©´sLRiqz sLix§¶ ¶ ry*≠sV¨s µR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı qz s¨ds©´s»¡V≤R∂V ÀÿáNRPXxtsÒ Q,µR∂LRi+NRPV≤R∂V À‹[∏∂R VFy…”¡ $©´sV

Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2s >=\¢Áb˛\T, q÷´dt≥T&˚: >=\¢Áb˛\T q>∑s¡ |ü+#êj·Tr mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+∫ ‹]–q q\T>∑Ts¡T nqTe÷ì‘·T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì yê]ô|’ øπ düT qyÓ÷<äT#˚dqæ ≥T¢ mdt.◊. |æ.ãTõ®u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.


7

|Á Cü ≤ CÀ´‹

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ q÷´dt düeTwæº ìs¡j í T· +.. n_Ûeè~∆øÏ e÷s¡+Z Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 yÓ T TsTTHêu≤<é , ˚ : eT÷&É + #Ó \ |ü + #êj· T rsêCŸ e´edüú˝À |ü+#êj·Tr\T, eT+&É\, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y\T ñ HêïsTT. eT+&É\ e´edüú neT˝À¢øÏ e∫Ãq ‘=*Hêfi¯¢˝À m+|”|”, »&ûŒ n<Ûä´≈£åî\qT H˚s¡T>± Á|ü»˝Ò mqTï≈£îH˚yês¡T. 1994˝À |ü + #êj· T rsêCŸ #· ≥ º + ˝À e÷s¡ T Œ\T rdüT≈£îsêe&É+‘√ m+|”{d° \ ” T m+|”|ì” , »&ûŒ{°d\ ” T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y n<Ûä´≈£åî&çì mqTï≈£îH˚ |ü<䛋 neT˝À¢øÏ e∫Ã+~. m+|”{°d” düuÛÑT´˝À¢ ]»πs«wüq¢ Á|üø±s¡+>± ˇø£s¡T n<Ûä´ø£å kÕúHêìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+fÒ Ç‘·s¡T\qT ñbÕ<Ûä´ø£å kÕúHêìøÏ mqTï≈£î+{≤s¡T. düe÷y˚XÊ˝Ò ø°\ø£+: eT+&É\ |ü]wü‘Y #˚ùd Á|ü‹ ø±s¡´Áø£eT+ düuÛÑT´\ düeTwæº ìs¡íj·T+ y˚Ts¡πø »s¡T>∑T‘·T+~. n+<äTe\¢ mìï¬ø’q m+|”{°d” düuÛÑT´\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü dü e ÷y˚ X Ê\≈£ î Vü ‰ »s¡ T ø±yê*. yÓ T T<ä { Ï eT÷&É T düe÷y˚XÊ˝À¢|ü⁄ |ü<äM Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚j·Tø£b˛‘˚ düuÛÑ´‘·«+ s¡<ä∆e⁄‘·T+~. n+‘˚ø±<äT.. es¡Tdü>± eT÷&ÉT dü e ÷y˚ X Ê\≈£ î Vü ‰ »s¡ T ø±ø£ b ˛sTTHê Ç<˚ |ü ] dæ ú ‹ HÓ\ø=+≥T+~. Á|ü‹ 90 s√E\ø√kÕ] ‘·|Œü ìdü]>± düs«¡ düuÑÛ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ê*. n_Ûeè~∆ |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫ rsêàHê\T #˚dæ |üqT\ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ nqTeT‘·T\T C≤Ø #˚j·÷*. mø£ÿ&Ó’Hê neø£‘·eø£\T >∑T]ÔùdÔ >∑T‘˚Ô<ës¡T≈£î _\T¢\T ì*|æy˚ùd+<äT≈£î m+|”|”ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêe#·TÃ. nC…+&Ü‘√ eTT+<ä&TÉ >∑T: eT+&É\ düe÷y˚XÊìøÏ Äs¡T s√E\ eTT+<äT>±H˚ H√{°düT n+<äT‘·T+~. m+|”{°d”\T yê] |ü ] ~Û ˝ Àì dü e Tdü ´ \ô|’ ne>±Vü ≤ q ô|+#· T ø=ì dü e ÷y˚ X Ê\≈£ î Vü ‰ »s¡ T ø±yê*‡ ñ+≥T+~. Á|ü < Û ë q dü e Tdü ´ \ô|’ |ü ≥ Tº ã {Ï º |ü ] cÕÿsêìøÏ rsêàq+ #˚sTT+#·e#·TÃ. ø=ìï+{Ïô|’ mì$T~ s√E\ eT+<ädüTÔ H√{°dTü ‘√ düe÷y˚XÊ˝À¢ rsêàHê\T ÄyÓ÷~+|ü#d˚ Tü ø√e#·TÃ. 15 s√E\ eTT+<˚ kÕúìø£ düeTdü´\ô|’ Á|üXï¯ \qT eT+&É\ |ü]wü‘Y≈£î |ü+|æ, yê{Ïô|’ düe÷y˚XÊ˝À¢ #·]Ã+∫ »yêãT<ëØ ‘·Hêìï ô|+bı+~+#·e#·TÃ. eT+&É\ |ü]wü‘Y qT+∫ ì<Û ä T \T eT+ps¡ T #˚ s TT+∫ nuÛ Ñ e è~∆ |ü q T\T #˚|ü≥ºe#·TÃ. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\qT dü+<ä]Ù+∫ $<ë´ Á|üe÷D≤\ yÓTs¡T>∑Tq≈£î dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T Çe«e#·TÃ.. |üìrs¡T dü]>±Z ˝Ò≈£î+fÒ..: eT+&É\ |ü]wü‘Y n<Ûä´≈£åîì |üìrs¡T dü]>± ˝Ò≈£îHêï, n$˙‹ Äs√|üD\T e∫ÃHê m+|”{°d” düuÛÑT´\T Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ |ü<äMø±\+ nq+‘·s¡+ n$XÊ«dü rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|≥ºe#·TÃ.

Ä~˝≤u≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+ 03 `04` 2014

|ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ kÕúìø£ mìïø£\T |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ kÕúìø£ mìïø£\T @\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 1 (q÷´dtfy’… Té ): |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ »]π> »&é|æ{Ïdæ, j·T+|æ{Ïdæ m ìïø£\ @sêŒ≥¢qT |ü{Ïwüºe+‘·+>± neT\T #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T l dæ<ë∆sY∆C…’Hé n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. kÕ∆ìø£ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+ qT+&ç õ˝≤¢ ˝ Àì 46 eT+&É ˝ ≤˝À¢ b˛{° # ˚ ù d nuÛ Ñ ´ s¡ T ∆ \ T, Ç‘· s ¡ n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq M&çj÷Ó ø±qŒ¤s¬ Hé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢˝À @Á|æ˝Ÿ 6e ‘˚Bq @\÷s¡T, »+>±¬s&ç>¶ ÷∑ &Ó+, @Á|æ˝Ÿ 11e ‘˚Bq qs¡kÕ|ü⁄s¡+, ø=eP«s¡T ¬syÓq÷´ &ç$»q¢ |ü]~Û˝À »&é|æ{Ïdæ, j· T +|æ { Ï d æ m ìïø£ \ ≈£ î dü + ã+~Û + ∫ nuÛ Ñ ´ s¡ T ∆ \ Á|ü # ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\˙ï m ìïø£\ ìã+<Ûäq\≈£î ˝Àã&ç e÷Á‘·y˚T ñ +&Ü\ì, m e¬s’Hê nuÛÑ´s¡T∆\T yÓ÷&É˝Ÿ ø√&é ñ\¢+|òæTùdÔ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ ◊|ædæ ôdø£åq¢ ÁøÏ+<ä n¬sdüTº\T #˚j·T&ÜìøÏ ≈£L&Ü yÓ q Tø±&É u ÀeTì ø£ ˝ … ø £ º s ¡ T ôV≤#· à ]+#ês¡ T . ùd«#êä j · T T‘· yê‘êes¡D+˝À Á|üXÊ+‘·+>± kÕ∆ìø£ dü+dü\ ∆ m ìïø£\ »s¡>&∑ ÜìøÏ Á|ür ˇø£ÿs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\ì, Á|üXÊ+‘· õ˝≤¢>± |ü•ÃeT ù|s¡T eTs√kÕ] sêh kÕ∆sTT˝À ÇqTeT&ç+#˚$<Û+ä >± ø£èwæ #˚j÷· \ì l dæ<ë∆sY∆C…’Hé ø√sês¡T. b˛*+>¥ q≈£î dü+ã+~Û+∫ düeTÁ>∑ ø±sê´#·sD ¡ Á|üD≤[ø£qT ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T kÕj·T+Á‘·+˝À>± dæ<ä∆+ #˚düTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. u≤´˝…{Ÿ u≤ø˘‡\qT 4 &ç$»q¢ |ü]~Û˝À uÛÑÁ<ä|ü]∫ øö+{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T düC≤e⁄>± »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ ø£˝…ø£ºs¡T #ÓbÕŒs¡T. @\÷s¡T, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ &ç$»q¢ Á|ü<Ûëq πø+Á<ë\˝À u≤´˝…{Ÿ u≤ø˘‡\T dæ<ä∆+ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ø=eP«s¡T &ç$»Hé|]ü ~Û˝Àì u≤´˝…{Ÿ u≤ø˘‡\qT ‘·DT≈£î, qs¡kÕ|ü⁄s¡+ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì u≤´˝…{Ÿ u≤ø˘‡\qT ;Û e Tes¡ + ˝À uÛ Ñ Á <ä | ü s ¡ # ê\ì ìs¡ í j · T + rdü T ≈£ î HêïeTì á$wüj·T+˝À m e¬s’Hê eT+∫ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T ñHêï n+~+#ê\ì ø£˝…ø£ºs¡T ø√sês¡T. uÛÑÁ<ä‘ê ø±s¡D≤\ <äècÕº´ Äj·÷ &ç$»q¢ |ü]~Û˝Àì j·T+|æ{Ïdæ, »&é|æ{Ïdæ u≤´˝…{Ÿ u≤ø˘‡\qT &ç$»Hé yêØ>± uÛÑÁ<ä|üs¡#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü øö+{Ï+>¥ @sêŒ≥¢qT ≈£L&Ü nø£ÿ&˚ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ ø£˝…ø£ºs¡T #ÓbÕŒs¡T. b˛*+>¥ dæã“+~ ‘·«]‘·>∑‹q b˛*+>¥ Á|üÁøÏj·T ìs¡«Væ≤+∫ u≤´˝…{Ÿ u≤ø˘‡\qT düø±\+˝À ìπs•∆ +∫q ÁbÕ+‘êìøÏ #˚sêÃ\ì kÕ<Ûyä TÓ qÆ +‘·es¡≈L£ s¬ +&ÉT s√E\T {Ï@, &ç@ _\T¢\T bı+<˚˝≤ düV≤ü ø£]+#ê\ì Ä\X¯´+ nsTT‘˚ 3e s√E {Ï@ ≈£L&Ü Çyê«*‡ edüTÔ+<äì ø±e⁄q á$wüj·T+˝À #·ø£ÿ{Ï ne>±Vü≤Hê Á|üD≤[ø£ m ìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T dæ<+›ä #˚dTü ø√yê\ì l dæ<ë∆sY∆C…’Hé dü÷∫+#ês¡T. z≥s¡¢≈£î bòı{À >∑T]Ô+|ü⁄ dæ¢|t\qT eTT+<ä T >±H˚ n+~+#ê\ì ø£ ˝ … ø £ º s ¡ T Ä<˚ • +#ês¡ T .

õ˝≤¢ q \TeT÷\\ qT+&ç |ü \ Te⁄s¡ T nuÛ Ñ ´ s¡ T ∆ \ T Á|ü # ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\ $wüj·T+˝À düeTdü´\qT ø£˝…ø£ºs¡T ìeè‹Ô #˚kÕs¡T. Á|ür nuÛÑ´]∆ $~Û>± Áø=‘·Ô>± u≤´+≈£î U≤‘ê ‘Ó]∫ m ìïø£\ e´j·÷ìï $~Û>± <ëì<ë«sêH˚ Ks¡Tà #˚j÷· \ì á$wüjT· +˝À m ≥Te+{Ï nqTe÷Hê\≈£î ‘êe⁄˝Ò<äì ø£˝…ø£ºs¡T #ÓbÕŒs¡T. »&é |æ{Ïdæ nuÛÑ´]∆ 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T, j·T+|æ{Ïdæ nuÛÑ´]∆ 1 \ø£å s¡÷bÕj·T\ ˝À|ü⁄ m ìïø£\ e´j·T|ü]$T‹ ìπs∆•+#·&É+ »]–+<äì n+‘·≈î£ $T+∫ Ks¡TÃ#˚ùdÔ ÄnuÛ´Ñ ]∆ m ìïø£ #Ó\<¢ ìä ø£˝…ø£ºs¡T düŒwüº+ #˚kÕs¡T. }πs–+|ü⁄\T, düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T, ø£ s ¡ | ü Á ‘ê\T, Á|æ + {Ÿ , m \Åø±º ì ø˘ $÷&ç j · ÷ ˝À Á|ü # ês¡ + #˚ d ü T ø√yê\Hêï, $~Û > ± n~Û ø ±s¡ T \ nqTeT‹ eTT+<ä T >± rdüTø√yê*Œ+<˚qì Äj·Tq düŒwü+º #˚kÕs¡T. b˛*+>¥ eTT–j·TT düeTj·÷ìøÏ 48 >∑+≥\eTT+<äT>± }πs–+|ü⁄\T, düe÷y˚XÊ\T »s¡|üsê<äì ø£˝…ø£ºs¡T düŒwüº+ #˚kÕs¡T. z≥s¡¢≈£î m ≥Te+{Ï ø±qTø£\T Çe«sê<äì z≥s¡T¢ ≈£L&Ü z≥Ty˚kÕÔeTì &ÉãT“\T>±˙, Ç‘·s¡ ø±qTø£\T >±˙ d”«ø£]+#·sê<äì á$wüj·T+˝À m es¡T ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+>± e´eVü≤]+∫Hê #·s¡´\T ‘·|üŒeì »&é|æ dæÇz l &ç. yÓ+ø£≥¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚kÕs¡T. nuÛÑ´s¡T∆\T @<Ó’Hê nqTeT‹ ø±yê\Hêï, eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À dæ+–˝Ÿ $+&√ $<Ûëq+ <ë«sê ‘·ø£åDy˚T nqTeT‹ bı+<˚˝≤ n˙ï @sêŒ≥T¢ #˚kÕeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. düe÷#ês¡ XÊK düV‰ü j·T dü+#ê\≈£î\T l $. uÛ≤düÿs¡qs¡dæ+Vü≤+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ∆ìø£ dü+dü∆\ m ìïø£˝À¢ b˛{°#˚düTÔqï nuÛÑ´s¡T∆\T m \Åø±ºìø˘, Á|æ+{Ÿ $÷&çj·÷\ <ë«sê Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&ÜìøÏ eTT+<äT>± $÷&çj·÷ yÓ÷q≥]+>¥ ø£$T{° nqTeT‹ bı+<ë\ì #ÓbÕŒs¡T. ¬s+&ÉT ÁbıbòÕsêà\qT n+~kÕÔeTì yê{Ïì nuÛ´Ñ ]∆ ˝Ò<ë yê] ‘·s|¡ ⁄ü m ìïø£\ @C…+{Ÿ dü+‘·ø£+ #˚dæ ø£$T{°øÏ Á|ü#ês¡ $esê\qT yÓ\¢&ç+#ê\ì yê{Ïì |ü]o*+∫ nqTeT‹+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. dü‘·«s¡y˚T Á|ü#êsêìøÏ nqTeT‹+#ê\Hêï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T l dæ<ë∆sY∆C…’Hé Ä<˚XÊ\T y˚Ts¡≈£î nuÛÑ´s¡T∆\T ‘·eT Á|ü#ês¡ $esê\qT |ü`|ü`2014?>∑n>∑|üX¯.`?|ü ≈£î yÓTsTT˝Ÿ #˚ùdÔ ‘·ø£åDy˚T yê{Ïì |ü]o*+∫ nqTeT‘·T\T Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á$wüjT· +˝À nuÛÑ´s¡T∆\T $~Û>± ôd˝Ÿbò˛Hé HÓ+ãs¡TqT ≈£L&Ü bı+<äT|ü]ùdÔ eT∞¢ nqTeT‘· T \T ≈£ L &Ü yÓ T sTT˝Ÿ <ë«sêH˚ Çe«&É + »s¡T>∑T‘·T+<äì Bìe\¢ nuÛÑ´s¡T∆\≈£î düeTj·T+ ø£*dæ edüTÔ+<äì l uÛ≤düÿs¡qs¡d+æ Vü≤+ #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À >∑‘· eTTì‡|ü˝Ÿ m ìïø£˝À¢ 150 <Û ä s ¡ U ≤dü T Ô \ qT j· T +dæ j · T +dæ ø£ $ T{° |ü ] o*+∫ nqTeT‹+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

\øå±à¬s&ç¶ì n&ÉT¶≈£îqï ø±+Á>¬ dt ø±s¡´ø£s\Ô¡ T Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 ô|<˚›eTT˝Ÿ,mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ $wüj·TyÓTÆ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ #·]Ã+#˚+<äT≈£î ô|<˚›eTT˝Ÿ #˚s¡T≈£îqï &ûd”d”; n<Ûä´≈£åî&ÉT \øå±à¬s&ç¶øÏ kı+‘· bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ qT+#˚ #˚<äT nqTuÛeÑ + m<äTs¬ +’ ~. á ÁbÕ+‘·+˝À \øå±à¬s&ç,¶ &ûdm” +mdt &Ó ’ ¬ s ø£ º s Y <ësêdæ + >¥ esêZ \ eT<Û ä ´ n+‘· s ¡ Z ‘ · b˛s¡ T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $wüj·T+ k˛eTyês¡+ ãVæ≤s¡Z‘·yÓTÆ+~. m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” {Ϭø≥¢ πø{≤sTT+|ü⁄˝À ˇπø esêZìøÏ ÁbÕ<Ûëq´$TdüTÔHêïs¡+≥÷ eTs√ es¡Z+ yês¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Á|ü#ês¡+ ø√dü+... ô|<˚›eTT˝Ÿ ñ|ü düs¡Œ+∫ $wüflíes¡∆Hé¬s&ç¶ Ç+{ÏøÏ \øå±à¬s&ç¶ e#êÃs¡ì ‘Ó*dæ ø±s¡´ø£s¡Ô\T nø£ÿ&çøÏ #˚ s ¡ T ≈£ î Hêïs¡ T . ‘· e T Á>±e÷ìøÏ m+<ä T ø=#êÃs¡ + ≥÷ ì\BXÊs¡T. B+‘√ ¬s+&ÉT >∑+≥\bÕ≥T \øå±à¬s&ç¶ Ä Ç+{À¢ H ˚ ñ+&ç b ˛j· ÷ s¡ T . á H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝À Äj· T q nqT#· s ¡ T \T, e´‹π s ≈£ î \ eT<Û ä ´ yê>±«<ä + #√≥T#˚düT≈£î+~. <ësêdæ+>¥ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ bÕغ düe÷y˚X¯+ m˝≤ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡+≥÷ Á|ü•ï+#ês¡T. ìHê<ë\T #˚dü÷Ô yêVü≤Hêìï n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ø£\T|ü⁄≈£îì yÓfi¯‘êeT+≥÷ »&ûŒ{°d” nuÛÑ´]úì dü«s¡÷|ü uÛÑs¡Ô eT˝Ò¢X¯+ $qï$+∫Hê yês¡T XÊ+‹+#·˝Ò<äT. ndü˝Ò+ »]–+<ä+fÒ...: ‘ê+&É÷s¡T˝À m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” kÕúHê\ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£≈£î bÕغ ø±sê´\j·T+˝À áHÓ\ 22q düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ô|<˚e› TT˝Ÿ »&ûŒ{°d” kÕúHêìøÏ e÷J m+|”|” dü+‘√wü b˛{°|ü&É>± kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ÄyÓT nuÛÑ´]ú‘ê«ìï ã\|ü]#ês¡T. n|ü&ÉT eT+&É\ j·TTe»q ø±+Á¬>dt e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷... bÕغ˝À es¡Zb˛s¡T $wüj·TyÓTÆ \øå±à¬s&ç¶ì ì\BXÊs¡T. e÷{≤e÷≥ ô|s¡>∑&É+‘√ MTs¡T, MT z≥T¢ e÷ø£edüs¡+ ˝Ò<ä+≥÷ \øå±à¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚j·T>± <ësêdæ+>¥ eØZj·TT\T nø£ÿ&ÉTï+∫ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. ∫e]øÏ \øå±à¬s&ç¶ dü÷∫+∫q nuÛÑ´s¡Tú\πø m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” {Ϭø≥T¢ Ksês¡j·÷´sTT. <ë+‘√ H˚{Ï es¡≈£î nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#·˝Ò<äT. á $wüj·÷ìï <äèwæº˝À ô|≥Tº ≈ £ î ì <ësêdæ + >¥ eØZ j · T T\T ô|<˚ › e TT˝Ÿ e∫Ãq \øå±à¬s&çì¶ ì\BXÊs¡T. <ë+‘√ düe÷y˚X+¯ ìs¡«Vü≤D ‘˚Bì eTs√kÕ] Ksês¡T #˚dTü ≈£î+<ëeTì #ÓãT‘·÷ Äj·Tq nø£ÿ&ç qT+∫ yÓ[¢b˛j·÷s¡T.

∫\T≈£Ls¡T Ä\j·÷ìøÏ b˛f…‹Ôq uÛÑ≈£îÔ\T Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 yÓ T TsTTHêu≤<é , ñ>±~ |ü s ¡ « ~q+ dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± ∫\T≈£Ls¡T u≤˝≤J Ä\j·T+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. ñ<ä j · T + nsTT<ä T >∑ + ≥\≈£ î Ä\j· ÷ ìï ‘Ó ] ∫q |üPC≤s¡T\T eTT+<äT>± ns¡Ãq ìs¡«Væ≤+∫ <äs¡ÙHê\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ q÷´dt ≈£îø£ÿ\ u≤]q <äT|æŒ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 <ëeT\#Ós¡Te⁄ (bÕø±\),n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ, Äø£‘êsTT\ Ä>∑&Ü\T n&É$ »+‘·Te⁄\≈£î ÁbÕD dü + ø£ ≥ +>± e÷s¡ T ‘√+~. ∫‘· ÷ Ô s ¡ T |ü & É e T{Ï e\j·T+, ◊sê\ ;≥T |ü]~Û˝À>∑\ #·Tø±ÿyê]|ü*¢ md”ºø±\˙ e<ä› k˛eTyês¡+ <äT|æŒ eTè‹ #Ó+~q |òüT≥q Ç+<ä T ≈£ î n<ä › + |ü & É T ‘√+~. BìøÏ dü + ã+~Û + ∫q $esê\T... Ä>∑+‘·≈£î\T n&É$øÏ ì|ü ô|≥º&É+‘√ #·Tø±ÿyê]|ü*¢ |ü]düsê˝À¢ì n&É$˝À |ü~s√E\ øÏ+<ä{Ï qT+∫ eT+≥\T #Ó \ π s >∑ T ‘· T HêïsTT. B+‘√ eq´ÁbÕDT\T »HêyêkÕ\ eT<Ûä´≈£î e#˚ÃdüTÔHêïsTT. k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq z <äT|æŒ #·Tø±ÿyê]|ü*¢ md”ºø±\˙ |ü]düsê˝À¢ì bı˝≤˝À¢ ‘·#êÃ&ç+~. Bìï |ü d æ > ∑ { Ï º q ≈£ î ø£ ÿ \ >∑ T +|ü ⁄ <ë&ç #˚ d æ Ä ÁbÕDÏ ì >±j·T|ü]#êsTT. á $wüj·÷ìï Á>±eTdüTú\T ñ<äj·T+ kÕúìø£ n≥M dæã“+~ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢s¡T. ø±˙ eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£î <äT|æŒøÏ yÓ’<ä´ düVü‰j·T+ n+<ä˝Ò<äT. B+‘√ n~ m+&É‘êøÏ&çøÏ ‘êfi¯˝Òø£ ‘·qTe⁄ #ê*+∫+~. nq+‘·s+¡ ;{Ÿn~Ûø±] #·+Á<äXK ‚ sY, düV‰ü j·T n~Ûø±]DÏ |ü<ëàe‹ nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. <äT|æŒøÏ |ü+#·Hêe÷ ìs¡«Væ≤+∫, ‘·sê«‘· |üP&çÃô|{≤º*‡ ñ+~. ø±˙ n~Ûø±s¡T\ düVü≤ø±s¡+‘√ e÷+kÕìï Á>±eTdüTú\T |ü+#·T≈£îqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. e´s¡ú+>± $T–*q uÛ≤>±\qT ø±*Ãq n~Ûø±s¡T\T <äT|æŒì <äV≤ü q+ #˚XÊeTì q$Tà+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡ì Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. |ü+|üø±˝À¢ ‘·˝…‹Ôq >=&Ée\ ø±s¡D+>± $wüj·T+ M~Û¬øøÏÿ+~. #=ø±ÿ\T |ü≥Tº≈£îH˚ <äX¯≈£î #˚]+~. ◊sê\ &ûÄs√« düTuÛ≤wt <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯¢>± ≈£îø£ÿ\T ø£]ùdÔ »+‘·Te⁄ eTs¡DÏ+#˚ neø±X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T. #·Tø±ÿyê]|ü*¢˝À <äT|æŒ eTè‹ #Ó+~q $wüj·T+ yêdüÔey˚Tq˙, e÷+dü+ |ü+|æD°ô|’ $#ê]+∫ ‘·–q #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì $e]+#ês¡T.

Øb˛*+>¥≈î£ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 eT<äq|ü˝…¢(H˚s¡yês¡Ô\T), eT<äq|ü˝…¢ eTTì‡bÕ*{° 14e yês¡T¶˝À eT+>∑fi¯yês¡+ »s¡>∑qTqï ]b˛*+>¥≈£î uÛ≤Ø ã+<√ãdü T Ô @sêŒ≥T #˚ d æ q ≥T¢ ¬ s +&√ |ü ≥ º D e\j·÷~Ûø±] d”m+ >∑+>∑jT· ´ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ ˇø£{À |ü≥ºD s¡ø£åø£uÛÑ≥ ì\j·T+˝À eT<äq|ü˝…¢ düuŸ&ç$»Hé˝Àì s¡ø£åø£ uÛÑ≥T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mìïø£\ ã+<√ãdüTÔ˝À &ûmd”Œ sê|òüTe¬s&綑√ bÕ≥T eTT>∑TsZ T¡ e\j·÷~Ûø±s¡T\T, 11 eT+~ ì\j·÷~Ûø±s¡T\T, 14 eT+~ dü V ü ‰ j· T ì\j· ÷ ~Û ø ±s¡ T \T, 48 eT+~ s¡ø£åø£uÛÑ≥T\T, 10 eT+~ ¨+>±s¡T¶\T, 35 eT+~ ôdŒwü˝ŸbÕغ ãè+<ë\T ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó * bÕs¡ T . á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À ì\j· ÷ ~Û ø ±s¡ T \T eT*¢ø±s¡T®q, lìyêdt, Vü≤qTeT+‘·|üŒ, s¡$Á|üø±wt¬s&ç¶\‘√ bÕ≥T dü u Ÿ & ç $ »Hé qT+∫ e∫Ãq s¡ ø £ å ø £ u Û Ñ ≥ T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<äT´<ë|òü÷‘·+‘√ eTVæ≤fi¯ <äTs¡àsD¡ + .ºΩLRiVxmsºΩ ˙ ¡x§¶‹¯[ ªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS §x ¶ ¶©s´ V™´sVLiªRΩ ™yx§¶ ¶©s´ Li\|ms ™´splLi[giR VªRΩV©´sı N][µ∂R Li≤R∂LS™´sVV≤R∂V

kÕVü≤kÕ\≈£î e÷s¡Tù|s¡T.... –j·÷ø√yÓ÷ –j·÷ø√yÓ÷ –s√˝≤yÓ÷ ø±düH√yê &ç d”H>é ±˝Ÿ.º .. Ç≥©˝Àì yÓ ì dt ≈ £ î #Ó + ~q ˇø£ kÕVü ≤ dæ ≈ £ î &É T , s¡ # · s TT‘· . Äj· T q d”«j·T#·]Á‘·, C≤„|üø±˝À¢ uÛ≤>∑yÓTÆq Á|üdæ<ä∆ |ü⁄düÔø£+ ªk˛ºØ Ä|òt yÓTÆ ˝… ’ | ò t µ 18e X¯ ‘ êã› + Hê{Ï ◊s√bÕ kÕe÷õø£ JeHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q Ä#êsê\T, ìã+<Ûqä \qT ‘Ó*j·TCÒùd n‘·´+‘· ÁbÕe÷DÏø£ eT÷˝≤˝À¢ ˇø£<ëì>± |ü]>∑D+Ï #·ã&ÉT‘·T+~. Äj·Tq Åd”Ô˝À\T&ÉT>± u≤>± Á|üdæ~∆ #Ó+<ë&ÉT, Äj·Tq ù|s¡T Åd”Ô\qT Äø£ ] ¸ + #˚ ø£ fi ¯ ≈ £ î |ü s ê´j· T |ü < ä + >± ì*∫b˛sTT+~. ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ Äj·TqTï ªÁ|ü|ü+#·+˝À n‹>=|üŒ Áù|$T≈£î&çµ>± |æ\TkÕÔsT¡ . ◊s√bÕ sê#·]ø£+, b˛|t\T (s√eTHé ø±<∏*ä ≈£îÿ\ Á|ü<ëÛ q >∑Ts¡Te⁄\T) ø±]¶qfi¯¢‘√bÕ≥T (s√eTHé dü+düÿè‹˝À b˛|t #˚‹øÏ+<ä ñ+&˚ n~Û|ü‘·T\T) y√\f…’sY, >√B∏, yÓ÷»sYÔ e+{Ï s¡#·sTT‘·\T, ø£fi≤ø±s¡T\‘√ Äj·Tq≈£î dü+ã+<Ûë\T ñHêïsTT. ãùV≤$Tj·÷˝À øö+{Ÿ yê˝Ÿ¶ôdºsTTHé ≈£î≥T+ã+˝À ˝…’ÁuÒ]j·THé>± ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ ($s¡øÏÔ qT+∫ ñ|üX¯eTq+ bı+<˚+<äT≈£î n‘·qT Çø£ÿ&É ‘·q J$‘·#·]Á‘· sêXÊ&ÉT) sêq≥¢sTT‘˚, Äj·TqTï á s√E >∑Ts¡TÔô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î mes¡÷ ñ+&˚yês¡T ø±<äT. –j·÷ø√yÓ÷ –s√˝≤yÓ÷ ø±düH√yê 1725˝À yÓìdt q>∑s¡+˝À q{Ï C≤HÓ{≤º bòÕs¡Td”‡øÏ »ìà+#ê&ÉT, ÄyÓT q≥T&ÉT, qs¡Ô≈£î&ÉT ¬>{≤H√ >∑÷´ôd|” ø±düH√yê uÛ≤s¡´. M] Äs¡T>∑Ts¡T dü+‘êq+˝À –j·÷ø√yÓ÷ yÓTT<ä{Ï _&ɶ, –jÓ÷yê˙ ã{ÏkÕÔ (1730?1795), bòÂdæºHê e÷&É˝…Hê (1731?1736), e÷&É˝…Hê Ä+{Àìj·÷ ôdº˝≤¢ (1732?1800), >±jÓ T {ÀH√ n˝… ’ « dt (1734?1783), Ábò Õ HÓ ‡ k˛ÿ >∑ ÷ ´ôd|” (1737?1803) Äj·Tq ‘·sT¡ yê‘· »ìà+#ês¡T. Äj·Tq ‘·*¢ ñ qï eè‹Ô ø±s¡D+>±, á _&ɶ˝À¢ ø=+<äs¡T ˝Ò<ë n+<äs¡÷ $yêùV≤‘·s¡ dü+ã+<Ûë\T e\q »ìà+∫q≥T¢ nqTe÷Hê\T ñHêïsTT. ø±düH√yê≈£î ≈£L&Ü yÓTÆU…˝Ÿ Á–e÷˙ ‘·q ndü\T ‘·+Á&ç nH˚ nqTe÷q+ ñ+~, C≤HÓ{≤º eT]j·TT >¬ {≤H√ |üì #˚dqæ XÊHé XÊy˚ T ´˝Ÿ s¡ + >∑ dü ú ˝ ≤ìøÏ j· T »e÷qT˝… ’ q nÁ>∑ ≈ £ î \ ≈£î≥T+ã+˝À Á–e÷˙ ˇø£ düuTÑÛ ´&ÉT. á nqTe÷Hêìï ã\|ü]#˚ $<Ûä+>±, Á–e÷˙ k˛<äs¡T&ÉT, nuÒ Ä˝…’«CŸ Á–e÷˙ ‘·<äq+‘·s¡+

ø±düH√yê dü+s¡ø£åø£ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ê&ÉT. nsTT‘˚ ø±düH√yê, ‘· q jÓ T Tø£ ÿ C≤„ | ü ø ±˝À¢ , ‘· q »qHêìï $e]+#˚ + <ä T ≈£ î $es¡D≤‘·àø£ ‘·+Á&ç e+X¯ #·]Á‘·qT n+<äCÒXÊ&ÉT, á #·]Á‘· 1428˝À ôdŒsTTHé qT+∫ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. ˇø£ HÍø±<äfi,¯ yêDÏ»´ X¯øÏÔ>± yÓìdt ]|ü_¢ø˘ ø±düH√yê düeTj·T+˝À ‘·q ÁbÕã˝≤´ìï #·]Á‘·˝À ø£*ù|dæ+~. BìøÏ ã<äT\T>± yÓìdt q>∑s¡+ ◊s√bÕ $˝≤dü sê»<Ûëì>± s¡÷bÕ+‘·s+¡ #Ó+~+~, sê»ø°jT· eT]j·TT eT‘· dü + Á|ü < ëj· T yê<ä T \T bÕ\q˝À |ü s ê´≥ø£ s¡ + >∑ + Áb˛‘· ‡ Væ ≤ +#· ã &É ≥ +‘√bÕ≥T, kÕe÷õø£ e´dü H ê\T ñ ù|øÏå+#·ã&ܶsTT. j·Te«q+˝À n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·Tqï j·TTe≈£î\T, eTTK´+>± Ä+π>¢j·TT\T #˚|üfÒº Á>±+&é ≥÷sY˝À uÛ≤>∑yÓTÆq yÓìdt, ˇø£ nedüsy¡ TÓ qÆ eTõ©>± ñ+&˚~. Á|üd~æ >∆ ±+∫q ñ‘·‡yê\T, p<äXÊ\\T eT]j·TT n+<äyÓTÆq y˚X¯´\T yÓìdt≈£î X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq Äø£s¡¸D\T>± ñ+&˚$. #·T≥÷º ñqï Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T\T ø±düH√yêqT düs¡düT&ç>± eT]j·TT yÓìdt q>∑sêìøÏ n‘·´+‘· Á|üdæ<ä∆, ÁbÕ‹ì<Ûä´ bÂs¡T&ç>± e÷sêÃsTT. ‘·*¢ s¡+>∑ dü\ ú Á|ü<sä Ù¡ q\ ø√dü+ ◊s√bÕ |üs´¡ ≥q˝À¢ ñ qï|ü⁄Œ&ÉT, ø±düH√yê Ä\HêbÕ\qqT n‘·ì ne« e÷]®j·÷ u≤*¶ôdsê #·÷düT≈£îH˚~. mì$T<˚fi¯¢ ej·TdüT‡˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ø±düH√yê ‘·+Á&ç eTs¡DÏ+#ê&ÉT. u≤\´+˝À, ø±düH√yê eTT≈£îÿ qT+∫ s¡ø£Ô+ ø±s¡T‘·T+&˚~, á Äs√>∑´ düeTdü´qT qj·T+ #˚ùd+<äT≈£î n‘·ì ne« ˇø£ eT+Á‘·>∑‘ÓÔ kÕj·T+ ø√]+~: ª|ü&Ée qT+∫ øÏ+<ä≈£î ~–, ‘êeTT ˇø£ >∑T&çôd˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºeTT, nø£ÿ&É ˇø£ eè<ä∆ eTVæ≤fi¯ eT+#·+ô|’ ≈£Ls¡TÃìe⁄+~, ÄyÓT #˚‘·T˝À¢ ˇø£ q\¢ |æ*,¢ ÄyÓT #·T≥÷º eTs√ ◊<äT ˝Ò<ë Äs¡T |æ\T¢\T ñ Hêïj·Tì ø±düH√yê ‘·q d”«j·T#·]Á‘·˝À sêXÊ&ÉTµ. Çø£ÿ&É eT+Á‘·>∑‘ÓÔ |üPdæq ‘Ó’\+ |òü*‘·+ #·÷|üq|üŒ{Ïø°, ø±düH√yê ÄyÓT #·~$q eT+Á‘ê\|ü≥¢ Äø£]¸‘·T&Éj·÷´&ÉT. eTT≈£îÿ qT+∫ s¡ø£Ô+ ø±s¡T‘·T+&É{≤ìï qj·T+ #˚ùd+<äT≈£î (ˇø£ yÓ’<äT´&ÉT yÓìdt >±*˝À kÕ+Á<ä‘· m≈£îÿe ñ+&É≥+ ø±s¡DeTì #ÓbÕŒ&ÉT), ø±düH√yêqT, n‘·ì ‘=$Tà<√ |ü⁄{Ϻqs√EHê&ÉT bÕ&ÉTyê˝Àì Á|ü<Ûëq uÛÑ÷uÛ≤>∑+˝À ñqï ˇø£ uÀ]¶+>¥ bÕsƒ¡XÊ\≈£î |ü+bÕs¡T.

Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 _.ø=‘· Ô ø √≥, q÷´dt ≥ T&˚ : #· s ¡ y êD° ø Ï #Û ê ]® + >¥ ô|&ÉT‘·T+&É>± Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ $<äT´‘·TÔ cÕø˘≈£î >∑T¬s’ eT+&É \ +˝Àì ã&ç ø ±j· T \|ü ˝ … ¢ ≈ £ î #Ó + ~q eTVæ ≤ fi¯ neTàC≤Hé(30) eTè‹ #Ó+~+~. kÕúìø£ Åf…Æ˙ môd’‡ Hêsêj· T D|ü Œ ø£ < ∏ ä q + y˚ T s¡ ≈ £ î .. sêÁ‹ 10 >∑ + ≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ã&çø±j·T\|ü˝…¢˝Àì |ü⁄{Ϻì+{À¢ neTàC≤Hé ˇ+≥]>± ñ+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À #·sy¡ êD°øÏ #Ûê]®+>¥ ô|&ÉT‘·T+&É>± $<äT´‘·TÔ cÕø˘>∑T >∑T¬s’+<äHêïs¡T. neTàC≤Hé ns¡ T |ü ⁄ \T$ì Çs¡ T >∑ T bıs¡ T >∑ T yês¡ T e∫à ÄyÓ T qT ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#˚≥|üŒ{Ïøπ ÁbÕD≤\T b˛sTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î eTè‘·Tsê* k˛<äs¡T&ÉT eTVü≤ã÷uŸu≤cÕ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î neTàC≤Hé $<äT´<ë|òü÷‘êìøÏ >∑T¬s’ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó * bÕs¡ T . b˛dü T º e÷s¡ º s ¡ y é T ø√dü + eT<ä q |ü ˝ … ¢ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ k˛eTyês¡+ ‘·s¡*+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç<ä›s¡T |æ\¢\T ñHêïs¡T. neTàC≤Hé eTè‹ô|’ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T nqTe÷Hê\qT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. áyÓT‘√ düìïVæ≤‘·+>± ñ+≥Tqï z e´øÏÔ ø±s¡DeT+≥÷ n‘·ìï ì\BXÊs¡T.

j·TTe≈£î&ç Ä‘·àV≤ü ‘·´ Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û @Á|æ˝Ÿ 2 k˛eT\ (dü ˝ ≤¢ | ü ⁄ s¡ + e&ç ¶ | ü ˝ … ¢ ) , j· T Te≈£ î &É T |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ ‘ · ‡ bı+<ä T ‘· ÷ eTè‹ #Ó + ~q dü + |ò ü T ≥q eT+&É\+˝Àì dü˝≤¢|ü⁄s¡+e&ç¶|ü˝…¢˝À #√≥T #˚düTø=+~. @mdt◊ Çø±“˝Ÿ ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î yÓ+ø£≥|üŒ ≈£îe÷s¡T&ÉT yÓ+ø£≥s¡eTD(21) ◊{°◊ #·<äTe⁄ø=Hêïs¡T. ñ<√´>∑ + sê˝Ò < ä ì eTqkÕÔ | ü + ‘√ Ä~yês¡ + sêÁ‹ |ü ⁄ s¡ T >∑ T eT+<ä T ‘ê– Ä‘· à Vü ≤ ‘ê´ìøÏ bÕ\Œ&ܶ s ¡ T . ≈£ î ≥T+ãdü u Û Ñ T ´\T 108 yêVü ≤ q+˝À |” ˝ Ò s ¡ T ≈£ î ‘· s ¡ * +#ês¡ T . |ü ] dæ ú ‹ $wü $ T+#· & É + ‘√ ‹s¡ T |ü ‹ ‘·s¡*+#·>± s¡Tj·÷˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ k˛eTyês¡+ eTè‹#Ó+<ës¡ì ‘·+Á&ç Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ @môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T


8

|Á Cü ≤ CÀ´‹

øπ øπ , eT+<ë <ë¬s≥T? kı+‘· >∑÷{ÏøÏ yÓfi≤Ôs+¡ ≥÷ |Á # ü ês¡+ ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , @Á|æ ˝ Ÿ 2: sêh+˝À e\dü \ T CÀs¡+<äT≈£îHêïsTT. mìïø£\T dü$÷|ædüTÔqï Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À sê»ø°j·T H˚‘·\T @ bÕغ˝À ñHêïs√ #Ó|üŒ&É+ ø£wüºeTe⁄‘√+~. H˚‘·\T ø£åD≤˝À¢ bÕغ ø£+&ÉTyê\T e÷πsÃdüTÔHêïs¡T. mø£ÿ&É >±* MùdÔ nø£ÿ&É yê*b˛‘·THêïs¡T. ‘êC≤>± ô|<ä›|ü*¢ m+|” $y˚ø˘, Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT $H√<é kı+‘· >∑÷{ÏøÏ #˚s¡&É+ düs¡«Á‘ê #· s ¡ à ˙j· ÷ +X¯ + >± e÷]+~. ‘Ó \ +>±D kÕ<Û ä q ø√dü y ˚ T ø±¬sø±ÿeTì Ä ø£\qT k˛ìj·÷ HÓsy¡ s˚ á &É+‘√H˚ ‹]– ø±+Á¬>dt˝À #˚sêeTì m+|” $y˚ø˘ #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±˙ á e÷≥˝Ò Ç|ü⁄Œ&ÉT Vü‰{Ÿ {≤|æø˘>± e÷sêsTT. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt˝À yÓ\T>∑T yÓ*–q πøπø, eT+<ë »>∑Hêï<∏ä+\T ≈£L&Ü Ç<˚u≤≥˝À q&ÉTkÕÔsê? nqï Á|üX¯ï\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ø±+Á¬>dt˝À ø±ø£\T r]q ø±ø± ‘·qj·TT\T>± $y˚ø˘, $H√<é sê»ø°j·÷˝À¢ sêDÏdüTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À yÓm’ dt Vü≤j·÷+˝À $H√<é eT+Á‹>± ≈£L&Ü |üì#˚XÊs¡T. 2009˝À ô|<ä›|ü*¢ m+|”>± $y˚ø˘ ¬>\Tbı+<ës¡T. á eT<Ûä´ø±\+˝ÀH˚ ø±+Á¬>dt≈£î Vü‰´+&ç∫à ø±¬sø±ÿs¡T. nsTT‘˚ >∑T˝≤; <äfi¯+ n~ÛH˚‘· ‘·eTqT @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+, πøe\+ ‘·q≈£î, ‘·q k˛<äs¡T&ç {Ϭøÿ≥¢ es¡≈£î e÷Á‘·y˚T Vü‰$÷ Çe«&É+ ô|<ä›|ü*¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\ $wüj·T+˝À ‘·qqT dü+Á|ü~+#·ø£b˛e&É+ $y˚ø˘≈£î ndü+‘·è|æÔ ‘Ó∫Ã+~. B+‘√ ø±ø± ø=&ÉT≈£î\T >∑T˝≤; u≤dt≈£î {≤{≤ #Ó|æŒ ø±+Á¬>dt |ü+#·q #˚sês¡T. ‘Ó\+>±D ÇùdÔ bÕغì $©q+ #˚kÕÔqqï øπ d”ÄsY e÷≥ e÷sêÃs¡ì

ø±+Á¬>dt \uÀ~uÀeT+{À+~. {°ÄsYmdt‘√ <√d”øÔ Ï Vü≤dü+Ô H˚‘\ · T dü+πø‘ê\T |ü+|æHê >∑T˝≤; <äfi¯|ü‹ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. B+‘√ ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T {°ÄsYmdtô|’ <äèwæºkÕ]+#ês¡T. n|üŒ{Ïπø {° Ä sY m dt ≈ £ î #Ó + ~q #· + Á<ä X ‚ K sY , $»j· T sêe÷sêe⁄, $»j·TXÊ+‹, ns¡$+<é ¬s&ç¶\qT ‘·eTbÕغ˝ÀøÏ #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. Çø£ {°ÄsYmdt ‘·eT‘√ sê<äqï uÛ≤eq @s¡Œ&É≥+‘√ ø±+Á¬>dt Ä|üπswüHé Äø£sY¸ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. >∑T˝≤;bÕغ˝À ndü+‘·è|æÔ>± ñqï $y˚ø˘, $H√<é\qT ‘·qyÓ’|ü⁄ Äø£]¸+∫+~. eTs√ Ç<ä›s¡T H˚‘·\T πøπø, eT+<ë‘√ ≈£L&Ü ≥#Y˝À ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À {°ÄsYmdt bı‘·TÔ\ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé>± ñHêï... ‘·q e÷≥≈£î $\Te ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+<äì øπ øπ ø=+‘· ìsêX¯>± ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. $y˚ø˘ u≤≥˝ÀH˚ Äj·Tq ≈£L&Ü q&ÉTkÕÔs¡ì yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Çø£ Hê>∑sY ø£s¡÷ï\T m+|” eT+<ë »>∑Hêï<∏ä+ô|’ ø±+Á¬>dt ô|<ä›\ ø£qTï |ü&ç+~. ø±+Á¬>dt≈£î ‹]– b˛yê\H˚ uÛ≤eq Äj·Tq düìïVæ≤‘·T˝À¢ ñ+<äH˚ Á|ü#ês¡+ bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢˝À CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. yêdüÔyêìøÏ dæ{Ϻ+>¥ kÕúq+‘√ bÕ≥T ‘·qj·TT&çøÏ myÓTà˝Ò´ d”≥T ø√dü+ eT+<ë Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ≈£î≥T+ã+ qT+∫ ˇø£ÿπs nqï sêVüA˝Ÿ bòÕs¡Tà˝≤‘√H˚ Äj·Tq ø=+‘· yÓqøÏÿ ‘·>∑TZ‘·THêïs¡ì düe÷#ês¡+. ˇø£yfi˚ ¯ ôV’≤ø£e÷+&é ‘·+Á&çø=&ÉT≈£î\ d”≥ô¢ |’ Á^Héd>æ ï∑ ˝Ÿ ÇùdÔ yêfi¯ ó ¢ ≈£ L &Ü bÕغ M&É ≥ + U≤j· T eTqï yês¡ Ô \ T $ì|ædüTÔHêïsTT. eT] á |ü]D≤e÷\ô|’ >∑T˝≤; u≤dt m˝≤ s¬ kÕŒ+&é ne⁄‘ês√ #·÷&Ü*‡+<˚.

Ä~˝≤u≤<é, >∑Ts¡Tyês¡+ 03 `04` 2014

KeTà+ õ˝≤¢ yÓ’d”|”˝À ãj·T≥|ü&ɶ \Tø£\Tø£\T KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 2 KeTà+ õ˝≤¢˝À yÓ’d”|”øÏ ø=‘·Ô >∑+&É+ m<äTs¡e⁄‘√+~. ‘Ó\+>±D≤ õ˝≤¢˝À ˇø£ÿ KeTà+ õ˝≤¢˝ÀH˚ yÓ’d”|” ø=+‘· ã\+>± ñ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT õ˝≤¢˝À Ä bÕغøÏ ø=‘·Ô Çã“+<ä T \T m<ä T s¡ e ⁄‘· T HêïsTT. e÷J eTTK´eT+Á‹ ‘·qj·TT&ÉT, e÷J myÓTà˝Ò´ »\>∑+ yÓ+ø£Á{≤e⁄ {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡≥+‘√ yÓ’d”|”øÏ düeTdü´>± e÷]+~. {ÏÄsYmdt $düÔs¡D≈£î »\>∑+ Á|üj·T‘êï\T yÓ’d”|”øÏ Çã“+<äT\T ‘Ó∫à ô|&ÉT‘·THêïsTT. yÓ ’ m kՌ؇|” ˝ À \Tø£ \ Tø£ \ T »\>∑ + yÓ + ø£ Á {≤e⁄qT bÕغ M&˚+<äT≈£î |ü⁄]>=*Œq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. e÷J eTTK´eT+Á‹ ≈£îe÷s¡Tì>± ‘·q≈£î @ e÷Á‘·+ bÕغ˝À ÁbÕ<Ûëq´‘· <äø£ÿø£ b˛e≥+‘√ Äj·Tq ø=+‘·ø±\+>± bÕغô|’ ndü+‘·è|æ‘Ô √ ñHêïs¡T. 2012 qe+ãsY˝À bÕغ˝À #˚]Hê Äj·Tq õ˝≤¢ sê»ø°j÷· \≈£î düeTj·T+ πø{≤sTT+#· ˝Ò<äT. $<˚XÊ˝À¢ ñ+≥÷ yê´bÕsê˝À¢ ìeT>∑ïyÓTÆ ñHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ >∑‘· mìïø£˝À¢ z≥$T nq+‘·s¡+ õ˝≤¢‘√ n+‘·>± dü+ã+<Ûë\qT Äj·Tq ø=qkÕ–+#· ˝Ò<Tä . á düeTj·T+˝À »\>∑+ õ˝≤¢ sê»ø°j÷· ˝À¢ #·Ts¡T>±Z e´eVü≤]+#·ø£ b˛e≥+ô|’ n~ÛcÕºq+ ndü+‘·è|æÔøÏ >∑T¬s’+~. eTs√yÓ’|ü⁄ KeTà+ õ˝≤¢ yÓm’ kՇ،|” sê»ø°j÷· ˝À¢ |ü]D≤e÷\T y˚>+∑ >± »]>±sTT. bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdüs¬ &çì¶ n~ÛcÕºq+ ìj·T$T+∫+~. B+‘√ KeTà+ m+|” d”≥Tô|’ ÄX¯\T ô|≥Tº≈î£ qï »\>∑ + ndü + ‘· è |æ Ô ø Ï >∑ T s¡ j · ÷ ´s¡ T . nq+‘· s ¡ + ÁøÏ j · ÷ o\ sê»ø°j·÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ yÓ’mdtÄ؇|” düyTÓ øÆ ´£ yê<ä+ $ì|æ+#·≥+‘√ ‘Ó\+>±D≤˝À ã\V”≤q |ü&+ç ~. B+‘√ »\>∑+ ø¬ dæÄsY düeTø£+å ˝À Ç{°e\ {ÏÄsYmdt #˚sês¡T. »\>∑+ {ÏÄsYmdt˝À #˚s&¡ +É ‘√ õ˝≤¢˝À sê»ø°jT· dü$÷ø£sD ¡ ≤\ e÷s¡TŒq≈£î <ë]rk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î dü‘·TÔ|ü*¢, nX¯«sêe⁄ù|≥ ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ’d”|”øÏ >∑{Ϻ |ü≥Tº+~. yÓ+ø£Á{≤e⁄ yÓ’d”|”˝À #˚s¡&É+‘√ Äj·Tq nqT#·sT¡ \T, ø±s¡´ø£s\ Ô¡ T uÛ≤Ø>± Ä bÕغ˝À #˚sês¡T.

nsTT‘˚ yÓ+ø£Á{≤e⁄ yÓ’d”|”˝À düúãT›>± ñHêï nqT#·s¡T\T, Ç‘·s¡ H˚‘·\T bÕغ˝À ÁøÏj·÷o\ø£+>±H˚ e´eVü≤]+#ês¡T. nsTT‘˚ yÓ+ø£Á{≤e⁄ {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡≥+‘√ Äj·Tq‘√ bÕfÒ dü‘·TÔ|ü*¢ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T bÕغì M&Üs¡T. dü‘·TÔ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£˙«qsY q+ã÷] sêeT*+π>X¯«s¡sêe⁄ yÓ’d”|”øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. »\>∑+ yÓ+fÒ {ÏÄsYmdt˝ÀøÏ yÓfi≤¢s¡T. B+‘√bÕ≥T ô|qTã*¢ , dü ‘ · T Ô | ü * ¢ eT+&É ˝ ≤˝À¢ |ü \ Te⁄s¡ T dü s ¡ Œ +#Y \ T ôd’ ‘ · + bÕغ ø Ï sêJHêe÷ #˚ X Ês¡ T . >∑ ‘ · + ˝À yÓ+ø£Á{≤e⁄≈£î nqT#·s>¡ D ∑ +>± ñqï Á>±e÷\ H˚‘\ · +‘ê Ç|ü⁄Œ&ÉT bÕغì M&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø |ü\Te⁄s¡T õ˝≤¢ ø£˙«qs¡T¢, ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT H˚‘\ · T yÓd’ |” ì” M&Üs¡T. »\>∑+‘√ bÕ≥T uÛ≤Ø dü+K´˝À bÕغì e<ä* yÓ[¢b˛j·÷s¡T. lìyêdü¬s&ç¶ô|’ rÁekÕúsTT˝À $eTs¡Ù\T #˚dæ eTØ bÕغì M&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT n<˚ bÕغøÏ düeTdü´>± e÷s¡T‘√+~. KeTà+ bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø bÕغ ø£˙«qsY bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶~ ø£\÷¢s¡T eT+&É\+. eTs√yÓ’|ü⁄ yÓ + ø£ Á {≤e⁄~ dü ‘ · T Ô | ü * ¢ ÁbÕ+‘· y ˚ T . B+‘√ m+|” nuÛ Ñ ´ ]ú lìyêdü¬s&ç¶øÏ dü‘·TÔ|ü*¢, nX¯«sêe⁄ù|≥\ qT+∫ uÛ≤Ø>± eT<䛑·T \_ÛdüTÔ+<äì ‘=\T‘· sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+#·Hê y˚XÊs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À »\>∑+ bÕغì M&É≥+‘√ Ä ÁbÕ+‘·+˝À yÓd’ |” ” Áø£eT+>± |ü≥TºqT ø√˝ÀŒj˚T |ü]dæú‹ ‘·˝…‹Ô+~. B+‘√ bÕ≥T yÓ + ø£ Á {≤e⁄ ø=‘· Ô > ∑ ÷ &Ó + nôd+;¢ ã]˝À ì\eqTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. lìyêdü¬s&ç¶ ‘·q≈£î ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ z{Ï + >¥ XÊ‘· + uÛ ≤ Ø>± ñ+≥T+<ä ì ÄX¯ \ T ô|≥Tº ≈ £ î Hêïs¡ T . Ç|ü ⁄ Œ&É T »\>∑ + {Ï Ä sY m dt qT+∫ b˛{° #˚düTÔ+&É≥+‘√ z≥T¢ N*b˛j˚T neø±X¯+ ñ+~. »\>∑+ Á|üuÛ≤e+ eT÷&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ñ+&ÉqT+~. Ç~ ‘·eT≈£î @ y˚Ts¡ Çã“+<äT\T ‘Ó∫à ô|&ÉT‘·T+<äqï Ä+<√fi¯q lìyêdüs¬ &ç¶ nqT#·s¡T˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ‘êC≤>± {Ïmdt C≤ø˘ H˚‘· |æ&ÉeT]Ô s¡$øÏ dü‘·TÔ|ü*¢ qT+∫ {°ÄsYmdt bÕغ d”≥T πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆yÓTÆ+~. B+‘√ bÕ≥T ø=‘·Ô>∑÷&Ó+˝À ¬ød”ÄsY‘√ uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î »\>∑+ bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. Ä ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À ø¬ d”ÄsY düeTø£+å ˝À |ü\Te⁄s¡T H˚‘\ · T {ÏÄsYmdt˝À #˚sπ ˝≤ »\>∑+ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T. yÓ’d”|” ã\+>± ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ {ÏÄsYmdt $düÔs¡D≈£î »\>∑+ eP´Vü≤ s¡#·q #˚düTÔ+&É≥+ lìyêdü¬s&ç¶øÏ Çã“+<äT\T ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘√+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,@Á|æ˝Ÿ2): _C…|æ ‘·qT Ç∫Ãq e÷≥≈£î õ˝≤¢˝À {ÏÄsYmdt ã\|ü&ç‘˚ yÓ’d”|”øÏ Ä y˚Ts¡≈£î Çã“+<äT\T ø£≥Tºã&ç ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À zfÒd+æ <äì bÕغ m<äT¬s’qfÒ¢qì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. H˚‘·, myÓTà˝Ò´ Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ç+<äT≈£î Á|ü»\T _C…|æ nuÛ´Ñ s¡T\ ú qT >¬ *|æ+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T\‘√ bÕ≥T Bìì n_Ûeè~› #˚ùd dü‘êÔ øπ e\+ ‘·eTπø ñ+<äHêïs¡T. πø+Á<ä+˝À yÓ÷&û Hêj·Tø£‘·«+˝À _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ç‘˚H˚ Ç~ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£˝À¢ _C…|æ ìkÕ«s¡ú|üP]‘·+>±H˚ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯ó‘·+<äì nHêïs¡T._C…|æ eT<䛑·T ˝Ò≈£î+fÒ ‘Ó\+>±D yÓj˚T´fi¯¢sTTHê e#˚Ã~ ø±<äì, Á|ü»\ Äø±+ø£å ãj·÷Hé (Ç+&√H˚wæj·÷), @Á|æ˝Ÿ 2C…+ã‘êHé nø£sY... y˚ T s¡ ≈ £ î Ç∫Ãq e÷≥≈£ î ø£ ≥ Tº ã &ç sêC≤´+>∑ + Á|ü ø ±s¡ + bÕs¡¢yÓT+≥T ñuÛÑj·T düuÛÑ˝À¢ eT÷EyêDÏ z≥T‘√ ‘Ó\+>±D dü T eTÁ‘ê B$˝À Á|ü d æ ~ ∆ #Ó + ~q }&É \ e+‘Ó q . Ç~ e#˚Ã˝≤ düV≤ü ø£]+∫+<äHêïs¡T. Ç|ü&ÉT ‘Ó\+>±D ø√dü+ @ ˇø£ÿ düVü≤»yÓTÆq~. Ç~ Ç+&√H˚wæj·÷˝Àì ãj·÷Hé ñ‘·s¡ ñ|ü s√E e÷{≤¢&ìÉ yês¡+‘ê y˚Ty˚T ‘Ó\+>±D ‘Ó#êÃeTì #ÓãT‘·÷ õ˝≤¢˝À >∑\ ˇø£ q~ô|’ düVü≤»+>± @s¡Œ&çq e+‘Óq. q~øÏ #Ó≥Tº ù|s¡T #Ó|üø=ì ø±j·T\T neTTà‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ¬s+&ÉTyÓ’|ü⁄\ >∑\ eTÁ] #Ó≥¢ }&É\‘√ ‘·j·÷s¡T#˚j·Tã&çq e+‘Óq. Ç~ bÕ&É+>¥ |ü≥ºD≤ìøÏ <äøÏåD+>± 88 øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä ÷ s¡ + ˝À ñqï~. á e+‘Ó q ≈£ î ø±s¡ D yÓ T Æ q }&É \ T yê≥+‘·≥y˚ n\T¢≈£îb˛˝Ò<äT. yê{Ïì ø=ìï dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ kÕúìø£ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT n˝Ò¢≥≥T¢ #˚XÊ&ÉT. 1890 ÁbÕ+‘·+˝À eøÏ V t ≤ kıVü ≤ Hé nH˚ ñbÕ<Û ë ´j· T T&É T $<ë´s¡ T ú \ ≈£ î $ì|æ+#ês¡T. nq+‘·s+¡ e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\≈£î dü+ã+~+∫ @<ÓH’ ê uÀ~ÛdüTÔ+&˚yê&ÉT. q~ ne‘·* $<ë´s¡Tú\T ≈£L&Ü bÕsƒ¡XÊ\≈£î dü+<˚Vü‰\T e⁄+fÒ ìeè‹Ô #˚düTø√yê\ì •ø£åD≈£î Vü‰»¬s’q edüTÔ+&˚yês¡T. qB Á|üyêVü≤+ m≈£îÿe>± ñqï|ü⁄&ÉT $<ë´s¡Tú\T dæã“+~ì dæ.Vü≤]øÏs¡DY ø√sês¡T. øö+{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À bÕsƒ ¡ X Ê\≈£ î sê˝Ò ø £ b ˛j˚ T yês¡ T . yê] kÂø£ s ê´s¡ ú + Ä ñ uÛ≤>∑+>± ìs¡«]Ô+#˚ $<ÛTä \˝À mìïø£\˝À b˛{° #˚ùd nuÛ´Ñ s¡T\ ∆ bÕ<Ûë´j·TT&ÉT q~øÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄\ ñqï #Ó≥¢ }&É\qT n˝Ò¢XÊ&ÉT. ‘·s¡|ü⁄q Vü‰»s¡j˚T´ øö+{Ï+>¥ @»+{Ÿ≈£î dü+ã+~‘· fÒãT˝Ÿ 26 dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡Tyê‘· n$ u≤>± n\T¢ø=ì ˇø£ düVü≤» øö+{Ï+>¥ dü÷|ü¬s’«»πs nqTdü+<Ûëq+ ø±yê*‘·|üŒ, Ç‘·s¡T˝…es¡T }&É \ e+‘Ó q >± e÷] Ä Á>±eT Á|ü » \≈£ î m+‘√ ñ CÀø£´+ #˚dTü ø√≈£L&É<ìä Ä<˚•+#ês¡T. fÒãT˝Ÿ yêØ>± mìïø£\ |üj÷Ó >∑|&ü +ç ~. á e+‘Óq bı&Ée⁄ 25 $÷≥s¡T,¢ yÓ&\ É TŒ 1.5 ˝…øÿÏ +|ü⁄≈£î &ç$»q¢qT øπ {≤sTT+#êeTì, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T $÷≥s¡T¢ ñ+≥T+~. Ç~ q~ ñ|ü]‘·˝≤ìøÏ düTe÷s¡T 3 dü+ã+~‘· &ç$»Hé z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ |üPs¡ÔsTTq yÓ+≥H˚ |òü*‘ê\qT n|üŒ{Ïø£|üŒ&ÉT Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î |üP]Ô dü+dæ<䛑·‘√ ñ+&Ü\ì, $÷≥s¡¢ m‘·TqÔ ñ+≥T+~. Ç~ 1890˝À ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ HÆ ê 1916 á Á|üÁøÏj·TqT |ü]o*+#˚+<äT≈£î 2 øö+{Ï+>¥ πø+Á<ë\˝À Ç<ä›s¡T Hê{ÏøÏ $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ e∫Ã+~. Ç~ Á|üdTü ‘Ô +· ã\+>± ‘·j÷· s¬ ’ mìïø£\ |ü]o\≈£î\qT sêh mìïø£\ dü+|òTü + ìj·T$T+∫+<äì 20 eT+~ ãs¡Te⁄qT ≈£L&Ü ‘·≥Tºø√>∑\ kÕeTs¡+ú ø£*– ñ+~. ‘Ó*j·T#˚kÕs¡T. øö+{Ï+>¥ $<ÛëHêìøÏ dü+ã+~+∫ ìy˚~ø£\qT á ÁbÕ+‘· |ü]düsê\qT kÕúì≈£î\T |ü$Á‘·+>± uÛ≤$kÕÔs¡T. á düeT]Œ+#˚+<äT≈£î ìs¡sí TT+∫q bòÕsê\qT eTT+<äT>±H˚ Äj·÷ e+‘ÓqqT düJe e+‘Óq n+{≤s¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü»\≈£î dæã“+~øÏ ‘·>T∑ Á|ü‘T· \˝À n+<ä#d˚ Tü HÔ êïeTì ‘Ó*bÕs¡T. øö+{Ï+>¥ |üsê´≥ø£ Á|ü<˚X¯+>± á ÁbÕ+‘·+ uÛ≤dæ\T¢‘√+~. Ç~ nH˚ø£eT+~ $<ÛëHêìøÏ dü+ã+~+∫ ‘˚~, düeTj·T+, Ç‘·s¡ $esê\qT $<˚o |üsê´≥≈£î\qT ≈£L&É Äø£]¸k˛Ô+~. Äj·÷ b˛{°#˚ùd nuÛÑ´s¡T∆\≈£î eTT+<äT>±H˚ H√{°dt C≤Ø #˚dæ ‘Ó*j·T|üs# ¡ ê*‡q u≤<Û´ä ‘· ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ô|’ e⁄qï+<äTq eTT+<ädüTÔ>±H˚ H√{°dt\qT yê]øÏ e´øÏÔ>∑‘·+>± n+<ä#˚dæ s¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 2: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ s¡o<äT\T rdüTø√yê\ì ø£$÷wüqsY ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·TÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì Hê$TH˚wüHé‘√ bÕ≥T n|ò æ & Ó $ {Ÿ q T ‘· | ü Œ ì dü ] >± dü e T]Œ+#ê*‡ ñ+≥T+<ä ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] _.l<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºπs≥T˝Àì ø√s¡Tº Vü‰˝À¢ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ô|’ |üÁ‹ø± $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @Á|æ˝Ÿ Ä~˝≤u≤<é,@Á|æ˝Ÿ2(ÄsYmHém): @Á|æ˝Ÿ 14q n+uÒ<äÿsY 2 qT+&ç 9 es¡≈£î Hê$TH˚wüq¢qT d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ˝Ÿ 6 q Á|üuÛÑT‘·« ôd\e⁄ nsTTq+<äTq Hê$TH˚wüqT¢ »j·T+‹ì |òTü q+>± »s¡T|ü⁄ø√yê\ì ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\ Vü≤≈£îÿ\ @Á|æ d” « ø£ ] +#· & É + »s¡ T >∑ < ä ì Äj· T q ‘Ó * bÕsƒ ¡ T @Á|æ ˝ Ÿ 5 |ü]s¡ø£åD dü$T‹ |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. Ä s√E s√>∑T\≈£î |ü+&É¢ u≤ãT»^®eHésê+ »j·T+‹, 8 q lsêeTqe$T ôd\e⁄\T ñ |ü + |æ D ° , s¡ ø £ Ô < ëq+ e+{Ï kÕe÷õø£ ù de ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\qT qï|üŒ{Ïø° Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. #˚|ü{≤º\ì |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. @Á|æ˝Ÿ e÷dü+ <ä[‘·, –]»q @Á|æ˝Ÿ 10q Hê$TH˚wqü ¢ |ü]o\q, @Á|æ˝Ÿ 11, 12q Hê$TH˚wqü ¢ ãVüQ»qT\‘√ bÕ≥T j·÷e‘Y uÛ≤s¡rj·TT\≈£î |ü$Á‘·yÓTÆ+<äì ñ|üd+ü Vü≤s¡D ñ+≥T+<äì, @Á|æ˝Ÿ 12 eT<ë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD dü$T‹ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T nq+‘·s¡+ ã]˝À ì*∫q dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\≈£î >∑Ts¡TÔ\qT ù|s=ÿHêïs¡ T . u≤ãT »^® e Hé s ê+, &Ü._.ÄsY n+uÒ < ä ÿ sY , øπ {≤sTT+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Hê$TH˚wqü ¢ CÀ´‹sêe⁄ |üP˝Ò\T Ç<˚ e÷dü+˝À »ìà+#ês¡Hêïs¡T. düeT‘· dü+<Ûäs¡“+>± ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ø±sê´\j·÷ìøÏ 100 $÷≥s¡¢ düs¡«~q+ e÷kÕìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì 20e ‘˚Bq ñ∫‘· ˝À|ü ⁄ eT÷&É T yêVü ≤ Hê\qT e÷Á‘· y ˚ T nqTeT‹+#· & É + T>∑T‘·T+<äì, Hê$TH˚wüHé <ëK\T dü+<Ûäs¡“+>± nuÛÑ´]ú‘= Äs√>∑´•_sêìï ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. n+uÒ<äÿsY »s¡ ø£*|æ ◊<äT>∑T]ì e÷Á‘·y˚T nqTeT‹+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, »j·T+‹ ñ‘·‡yêìï 27e ‘˚Bq uÛTÑ ø±Ô|Pü sY˝Àì ãT<ä∆ $Vü‰sY˝À Hê$TH˚wüHé‘√ bÕ≥T düeT]Œ+#˚ n|òæ&Ó${Ÿ˝À @ ˇø£ÿ ø±˝≤ìï ìs¡ « Væ ≤ kÕÔ e THêïs¡ T . uÖ<ä ∆ _≈£ å î e⁄\T, sêh eø£ Ô \ T |ü P ]+#· ≈ £ î qï n{Ï º Hê$TH˚ w ü H é q T ‹s¡ d ü ÿ ]+#· & É + Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø£sêï≥ø£˝À bÕغ\≈£î sê»+ù | ≥˝À H˚ & T É mìïø£\ ø£cÕº\T! _C…|æ n+&É‘√H˚ ‘Ó\+>±D _C…|æ düe÷y˚X+¯ kÕø±s¡+ : Hê>∑+

u…+>∑fi¯Ss¡T, @Á|æ˝Ÿ 2: ø£sêï≥ø£˝Àì sê»ø°j·T bÕغ\ mìïø£\ ∫≈£îÿ\T m+øÏ ô|[fl düT_“ #êe⁄ø=∫Ã+~ nqï #·+<ëìï ‘·\|ædüTÔHêïsTT. ˇø£ bÕغ˝À ‘·˝…‹Ôq ∫≈£îÿ\T Á|ü<Ûëq+>± n~Û ø ±s¡ | ü ø £ å bÕغ \ T ø±+Á¬ > dt , _C… | æ , C… & ç ( mdt ) \qT Çs¡ø±≥+˝ÀøÏ HÓfÒºdüTÔHêïsTT. ø±>±, eTØ eTTK´+>± á düeTdü´qT <˚e>ö&É kÕs¡<∏ä´+˝Àì C…&ç(mdt) rÁekÕúsTT˝À m<äTs=ÿ+{À+~. Ç{°e\ ø±\+˝À C…&(ç mdt) bÕغ ÄXÊeVüQ\ ø√dü+ ‘·\T|ü⁄\T u≤sê¢ ‘Ó]#˚ ñ+∫+~. B+‘√, e\dü\T m≈£îÿej·÷´sTT. B+‘√, ‘·q Á|ü‘·´s¡Tú\T #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊs¡T. ˇ&ÉT¶q|ü&ɶ #˚|ü˝≤ –\–\ ø=≥Tº≈£îH˚ |ü]dæú‹ ‘·˝…‹Ô+~. B+‘√, ø=+<ä s ¡ T nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ ≈£ î bÕغ \ T |ü \ T Äø£ s ¡ ¸ D ° j · T ms¡ \ T y˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆|ü&ܶs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ‘êC≤>± C…&ç(mdt) n‘·´+‘· øÏ¢wüº |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿ+~. ‘·q ñ‘·Ôs¡ ø£qï&É nuÛÑ´]ú, e÷J eT+Á‹ •yêq+<ä Hêj· T ø˘ mìïø£ \ π s dü T qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ <˚e>ö&É rÁe ndüVü≤HêìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. e÷J u…+>∑fi¯Ss¡T b˛©dt ø£$TwüqsY ôV≤#Y{Ï kÕ+–¢j·÷Hê ‘êqTqï ø±+Á¬>dt bÕغ ÁøÏdæºj·Tq¢qT |üP]Ô>± $düà]+∫+<äì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.á H˚|ü<∏ä´+˝À C…&ç(mdt) Äj·TqqT #˚s¡TÃ≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~. nsTT‘˚, kÕ+–¢j·÷ ≈£L&Ü ∫e]øÏ ‘·q eTqdüT e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. Ç~˝≤ñ+fÒ, C…&(ç mdt)≈£î #Ó+~q 12eT+~ nuÛ´Ñ s¡T\ ú ‘·T~ C≤_‘ê ãT<Ûyä ês¡+ yÓ\Te&ç+~. y=ø£ÿ*>∑ kÕe÷õø£es¡+Z $dü]Ô +∫ ñqï 28 ˝Àø˘duü ÑÛ kÕúHê˝À¢q÷ C…&ç(mdt) b˛{° #˚k˛Ô+~.

ns¡TΩ\+‘ê z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q s¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 2z≥s¡T>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï Á|ü‹ ˇø£ ÿ s¡ T z≥T Vü ≤ ≈£ î ÿqT $ìjÓ ÷ –+#· T ≈£ î H˚ ˝ ≤ Á|ü » ˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*‡ u≤<Û´ä ‘· j·TTe‘·ô|’ ñ+<äì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T _.l<ÛäsY nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºπs≥T˝Àì dü÷Œ]Ô uÛÑeHé˝À z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>∑+ô|’ HÓÁVüQ j·TTe øπ +Á<ä yê\+{°sT¡ ,¢ j·TTe»q dü+|ò÷ü \ düuTÑÛ ´\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q õ˝≤¢ kÕúsTT esYÿ cÕ|ü⁄˝À ø£˝…ø£¢s¡T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 90 XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT nj˚T´˝≤ eTTK´+>± |ü≥D º ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ z{Ï+>¥ XÊ‘·+ ô|]π>˝≤ j·TTe‘· q&ÉT+ _–+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. õ˝≤¢˝À 50 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡ì, >∑‘· ˇø£ÿ dü + e‘· ‡ s¡ + ˝ÀH˚ <ë<ë|ü ⁄ 10 \ø£ å \ eT+~ z≥s¡ T ¢ > ± qyÓ ÷ <ä j · ÷ ´s¡ ì j· T Te‘· m≈£ î ÿe dü + K´˝À z{Ï + >¥ ˝ À bÕ˝§ZHÓ˝≤ j·TTe»q dü+|òü÷\, mHéyÓ’¬ø yê\+{°s¡T¢ ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ + #ê\ì Äj· T q dü ÷ ∫+#ês¡ T . z≥s¡ ¢ ˝ À #Ó ’ ‘ · q ´+ ø£*–+#˚+<äT≈£î>±qT e÷qeVü‰sê\T, sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á <äbòÕ mìïø£\ dü+|òüT+ H√{≤ |ü<䛋ì Á|üy˚X¯ ô|≥º&É+ »]–+<äì nuÛÑ´s¡Tú\T q#·Ãq≥¢sTT‘˚ H√{≤ ã{ŸqT H=øÏÿ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿq dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Ç$m+\˝À bı+<äT|ü]Ãq H√{≤ |ü<‹›ä >∑T]+∫ Á>±e÷˝À¢ $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ #˚j·TqTqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY yÓ\¢&ç+#ês¡T. z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´ |üπsÃ+<äT≈£î>±qT Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì, $<ë´s¡Tú\ <ë«sê dü+ø£\Œ |üÁ‘ê\qT |ü+|æD° #˚dæ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\#˚ dü+‘·ø±\T rdüTø√e&É+ »]–+<äì, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ <ë«sê, ø±]àø£ XÊK, ◊.{Ï. ø£+ô|˙\˝À ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|≥ ü &º +É »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ôd˝Ÿbò˛q¢ <ë«sê mdtm+mdt\T |ü+|ü&É+, ]+>¥{ÀHé\ <ë«sê z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>∑+ô|’ $düèÔ ‘· Á|ü#ês¡+ #˚jT· qTqï≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. b˛{° #˚ ù d nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ T mìïø£ \ Á|ü e s¡ Ô H ê ìj· T e÷[ì n‹Áø£$T+∫q≥¢sTT‘˚ 18004250817 {À˝ŸÁ|ò” HÓ+ãs¡T≈£î |òæsê´<äT #˚j·÷\ì n{Ϻ |òæsê´<äT\ô|’ 24 >∑+≥\˝À|ü⁄ $#ês¡D »]|ækÕÔeTì nHêïs¡T.

ø£&É|ü,@Á|æ˝Ÿ2(ÄsYmHém): yÓ÷&û |òüsY |æm+ ø±s¡´Áø£eT+ ø£&É|ü˝À >∑Ts¡Tyês¡+ 3q »s¡T>∑qT+~. Ç+<äTø√dü+ _C…|æ õ˝≤¢ kÕúsTT düe÷y˚XÊìï sê»+ù|≥˝Àì @; #·+Á<ë¬s&ç¶ >±¬s¶Hé‡ ˝À @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Ä bÕغ sêh mìïø£\ Á|ü#ês¡ ø£$T{Ï düuÛÑT´&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À yÓ÷&û Á|ü<Ûëì ø±e&É+ô|’ #·]ÃkÕÔs¡T. düe÷y˚XÊìøÏ _C…|æ mìïø£\ Á|ü#ês¡ ø£$T{° n<Ûä´≈£åîsê\T |ü⁄s¡+<˚X¯«], uÛ≤»bÕ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£+uÛÑ+bÕ{Ï Vü≤]u≤ãT, dæ˙q≥T\T ø£èwüí+sêE, J$‘·, sê»X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À d” e ÷+Á<Û ä n_Û e è~∆ ô |’ uÛ ≤ »bÕ b˛sê≥+ ‘· ~ ‘· s ê\T $e]kÕÔ s ¡ H êïs¡ T . mìïø£ \ bı‘· T Ô ˝ À uÛ ≤ >∑ + >± õ˝≤¢ ˝ À sê»+ù|≥ bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúq+, ø£&É|ü XÊdüqdüuÛÑ kÕúHêìï Á|ü‹bÕ~+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À ‘·eT ñìøÏì ø±bÕ&É T ≈£ î H˚ + <ä T ≈£ î m+◊m+ H˚ ‘ · ndü < ä T B∆ H é zyÓ ’ d ” sêj· T #√{Ï mìïø£ \ Á|ü # ês¡ + ˝À uÛ ≤ »bÕô|’ ndü‘·´Á|ü#êsê\T #˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.

düTeTÁ‘ê B$˝À }&É\ e+‘Óq!

z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T˝À dæã“+~øÏ yÓTfi¯ó≈£îe\T $»j·Tyê&É, @Á|æ˝Ÿ 2): z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T˝À dæã“+~ n‘·´+‘· yÓTfi¯ó≈£îe‘√ e´eVü≤]+#ê*‡q ÄeX¯´ø£‘· e⁄+<äì n<äq|ü⁄ mìïø£\ n~Ûø±] eT]j·TT q>∑sb¡ Õ\ø£ dü+dü∆ ø£$÷wüqsY dæ.Vü≤]øÏsD ¡ Y nHêïs¡T. kÕ∆ìø£ Ç+~sê>±+~Û eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé ùdº&j ç T· + Äes¡D˝À q>∑sb¡ Õ\ø£ dü+dü∆ mìïø£\ z≥¢ ˝…øÿÏ +|ü⁄ Á|üÁøÏj·Tô|’ CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, ÄsY.z., \T @.ÄsY.z., \T eT]j· T T dü V ü ‰ j· T ≈£ î \≈£ î eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + kÕj· T +Á‘· + ìs¡«Væ≤+∫q •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ.Vü≤]øÏs¡DY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $»j·Tyê&É q>∑s¡bÕ\ø£ dü + dü ∆ 4 e. kÕ<Û ë s¡ D mìïø£ \ ìs¡ « Vü ≤ D˝À dæ ã “+~ dü+‘·è|æÔø£s¡yÓTÆq $<Ûä+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡Hêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø°\ø£yÓTÆq z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ |òüT{≤ºìøÏ #˚s¡T≈£îHêïeTì, dæã“+~ yê]øÏ π ø {≤sTT+∫q $<Û ä T \qT eT]+‘· ìã<ä › ‘ · ‘ √ ìs¡«Væ≤+#ê*‡q ÄeX¯´ø£‘· e⁄+<äHêïs¡T. øö+{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± ¬s+&ÉT øö+{Ï+>¥ Vü‰fi¯¢˝À 21 fÒãTfi¯¢qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, 1 qT+&ç 24 yês¡T¶\T eT]j·TT 43 qT+&ç 59 yês¡T¶\≈£î #Ó+~q b˛*+>¥ πø+Á<ë\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ Á|üÁøÏj·T yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, Ä Á|üÁøÏj·T eTT–dæq yÓ+≥H˚ 25 qT+&ç 42 yês¡T¶\≈£î #Ó+~q b˛*+>¥ πø+Á<ë\ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. mìïø£\ z{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T˝À ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T>± ìj·T$T+∫q n~Ûø±s¡T\T øö+{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T˝À øö+{Ï+>¥ dü÷|ü¬s’«»s¡T¢>± $<ÛäT\qT ìs¡«]Ô+#ê*‡ e⁄+≥T+<äHêïs¡T. Á|ü‹ øö+{Ï+>¥ dü÷|üs¬ «’ »sY ≈£î düV‰ü j·T øö{Ï+>¥ dü÷|üs¬ «’ »sY qT, eTs√ Ç<äs› T¡ düV‰ü j·T≈£î\qT ìj·T$Tdü÷Ô ñ ‘·Ôs¡Te⁄\T C≤Ø #˚kÕeTì ‘Ó*bÕs¡T. CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T yê] |ü]~Û˝Àì &ç$»qT≈£î dü+ã+~+∫ øö+{Ï+>¥ dæã“+~ n+<äs÷¡ düø±\+˝À yê]øÏ øπ {≤sTT+∫q kÕ∆Hê\˝À dæ<+›ä >± ñ+&˚˝≤>± #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü‹ fÒãT˝Ÿ≈£î Ç<ä›s¡T düVü‰j·T≈£î\qT ìj·T$T+#êeTì, fÒãT˝Ÿ yêØ>± yê]ì dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À |ü ] #· j · T +#˚ k Õs¡ T . øö{Ï + >¥ $<Û ä T \qT πø{≤sTT+∫qyê]øÏ øö+{Ï+>¥ s√Eq ñ<äj·T+ 6`30 >∑+. \ø£˝≤¢ $<ÛTä \˝À Vü‰»sY ø±yê\ì yê]øÏ dü+ã+~+∫q n~Ûø±]øÏ ìy˚ ~ ø£ q T dü e T]Œ+#ê\ì, á |ü P ]Ô Á|ü Á øÏ j · T qT CÀq˝Ÿ n~Û ø ±s¡ T \T dü e Tq«j· T + #˚ d ü T ø√e\dæ ñ+≥T<ä H êïs¡ T . øö+{Ï+>¥ $<ÛäT\˝À bÕ˝§ZH˚ Á|ü‹ ˇø£ÿ n~Ûø±]øÏ øö+{Ï+>¥ &É÷´{Ï >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T C≤Ø #˚kÕÔeTì, Ä >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶‘√H˚ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø£$÷wüqsY ‘Ó*bÕs¡T. øö+{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T #˚|ü≥ºe\dæq $<ÛëqeTT, n+<äT≈£î sêh mìïø£\ dü + |ò ü T + C≤Ø #˚ d æ q e÷s¡ Z < ä s ¡ Ù ø±\qT $X¯ < ä + >± #· ~ $

Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T

n+uÒ<ÿä sY »j·T+‹ s√E s¡ø£Ô<ëq+

Printed, Published, edited and owned by V.Srinivas Reddy. Published from H.No.1-2-125/1, “Pithruchaya Nilayam”, Shanthinagar, Adilabad -504001 Cell No.9440231967. Printed at SAI KRISHNA PRINTERS, D.No.7-7-86/1, NEAR COLLECLTOR CHOWK, ADILABAD. email : prajajyothi@yahoo.co.in FAX: NO: 08732-236967

3 pra  
3 pra