Page 1

www.metrovaartha.co.in

˙…ÿNÌPR L`©´sV ≤≥∂U N]…Ì¡” ©´s mz s©yNTP¨s FsN`=˙|ms£qs ˙xmsNSaRPLi, «¡⁄\¤Õ¡ 29 iM≠s«¡∏R∂V™y≤R∂c ¬ø¡\Æ©sQı ˙xmsμ≥y©´s l\ Li¤Õ¡[* ™´sWLÊiR LiÕ‹[¨s ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ NRPLiμR∂VNRPWLRiV ™´sVLi≤R∂áLi xqsWLRiFy¤Õ¡Li ™´sμÙ∂R ™´sW˘©±s¤Õ¡™´sÕfi ˙NSzqsLig`i ™´sμÙR∂ zms©yNTP¨s FsN`P=˙|ms£qs ≤≥U∂N]»Ì¡≤R∂Liª][ ˙…ÿzmnsN`PNRPV ºdΩ˙™´s @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiμj∂.r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 8.30 gRiLi»¡Ã¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ©´sVLi¿¡ ¬ø¡\Æ©sQı Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ C˙xms™´sWμR∂Li «¡LRiVgRi≤R∂Liª][ ˙…ÿNÌPR L`i ªRΩV©yªRΩVNRP¤\ Õ¡Liμj∂. FsÕÿLi…”¡ ˙Fyfl·•¶¶¶¨s ¤Õ¡[NPR F°LiVV©y zqsgRiıÕfi= ™´s˘™´sxqsÛ Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sıμj∂. zms©yNTP¨s FsN`P=˙|ms£qsÕ‹[ ryLiZNP[ºΩNRP Õ‹[xmsLi ªRΩ¤Õ¡ªRΩ≤Ú ∂R Liª][ ˙…ÿN`P|\ msÆ©s[ ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ C™´sWLÊiR Li gRiVLi≤y Æ™s¤Õ¡˝ [ ¤\…¡Q˚©˝s´ ©´sV ≤_©±s¤\Õ¡©±sÆ\™sxmso ™´sVLRiáV˪RΩV©yıLRiV. ©yáV\lgiμR∂V ¤\…¡Q˚©±s= Aáxqs˘Li @∏R∂W˘LiVV.

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

ã¨OѨÙ\˜:8

ã¨OzHõ:222

{qs™´sWLi˙μ≥∂R Vá LS“¡©y™´sWáV ≠dsV≤T∂∏R∂W xqsX}tÌsQ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , «¡⁄\¤Õ¡ 29 :LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR áV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[ryÚLRi©´sı ™yLRiÚáV xmspLjiÚgS E•¶¶¶gS©y¤Õ¡[©´s¨s N]…Ì”¡FylLi[aSLRiV LS«¡˘ xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V FyÕÿ*LiVV g][™´sLÙRi©±slLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i©´sV NRP÷¡zqs {qs™´sWLi˙μ≥∂R VáV ¤Õ¡[™s´ Æ©sªRΩVÚªΩR V©´sı xmsáV @LiaSá\|ms ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ª][ NRPW≤T∂©´s xmsμj∂ —¡Õ˝ÿá æªΩáLigSflÿ GLRiˆ≤R∂≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. aSLiºΩ À≥¡œ ˙μR∂ªRΩá xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªy∏R∂VÆ©s[ ™yμR∂©´s©´sV N]…Ì¡” FylLi[aSLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sª][ |qs…”¡Ã¡L˝iR NRPV FsÕÿLi…”¡ •¶¶¶¨s B ¡˜Liμj∂ DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ |qs…”¡Ã¡L˝iR V NRPW≤y æªΩáLigSflÿNRPV ™´sVμÙ∂R ºΩxqsVÚ©s´ ı xqsLixmsn V»¡©´sá©´sV ≠s™´sLjiLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV.

Z_ç@~ü:„HÀã¨∂i ã¨∞Éσ~å=Ù

30.07. 2013 =∞OQÆà◊"å~°O

¿ÑrÅ∞:4 "≥Å:~°∂.2–00

L^èŒ$`«O J=Ù`«∞#fl ã‘=∂O„^èŒ L^Œº=∞O \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄\¤Õ¡ 29 :ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSuÌy˚¨sı ™´sVVNRP‰Ã¡V ¬ø¡[xqsWÚ NSLi˙lgi£qs ºdΩxqsV NRPVLi»¡V©´sı ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı ¨s™yLjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ xmspLjigÚ S ≠sxmsn áLi @™´soªRΩV©yıLRi¨s AL][zms xqsWÚ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μR∂ ¤«¡[Fszqs Æ©s[ªRΩá zmsáV xmsoÆ™s[VLRiNRPV r°™´sV™yLRiLi FsLizmsáV, FsÆ™sV¯ ¤Õ¡[˘Ã¡ BŒ˝œ¡ ™´sVV»Ì¡≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi N]©´s rygRiVª][Liμj∂. {qs™´sWLi˙μR∂Õ‹[¨s xmsμR∂™´sVW≤R∂V —¡Õ˝ ÿ Õ˝ ‹ [ \ | qsªR Ω Li CNSLR i ˘˙NR P ™´ s W¨sı FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ Æ©s[ªRΩáV ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ LS«¡Li}ms»¡Õ‹[ ryLiVV˙xmsªy£ms BLi…”¡¨s ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. FsLizms xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Li Æμ∂[©´s¨s ¤«¡Fszqs ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ xmsLjizqsÛ ºΩ D˙μj∂NRPLÚ igS ™´sWlLi[ @™´sNSaSáV DLi≤R∂≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV À≥ÿLkigS Æ™sVVx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLi Õ‹[ LRi≠saRPLiNRPL`ilLi≤ÔT∂, bP™ylLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. LS“¡©y™´sW¬ø¡[∏∂R V¨s xmsORPQLiÕ‹[ ELRiVNRPVÆ©s[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. x q sV™´ s WLR i V @LR i gR i Li»¡ }qsx m so ¨sLR i x q s©´ s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ¤«¡Fszqs Æ©s[ªRΩáV ALiμ][Œœ¡©´s©´sV DμR∂XªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V ™y≤R∂Õ‹[ FsLizms ágRi≤R∂Fy…”¡ BLi…”¡ ™´sVVLiμR∂V |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ¤…¡Li»˝¡V Æ™s[aSLRiV. ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¬ø¡[ $NSLRiLi øR¡V ≤R∂Vªy™´sV¨s ¤«¡Fszqs Æ©s[ªRΩáV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ ©yıLRiV. FszmsFs¨dsÍ Já qx sLixmsn VLi AμR∂*LRi˘LiÕ‹[ Æ©s[ªΩR áV ™´sVV»Ì¡≤T∂Li¿¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R N][xqsLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sÆ≤Ô∂[a][À≥œ¡ ©y˙μk∂aRP*L`iLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xmsμR∂™´soáN][xqsLi LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡LiøR¡V N][™yá©´sVN][™s´ ≤R∂Li μR∂VLS¯LÊiR ™´sV©yıLRiV. NRPV LkiËáN][xqsLi æªΩáVgRiV«ÿºΩ¨s ≠sÀ≥¡œ —¡Liø]μÙ∂R ¨s,

≠sÀ≥ œ ¡ «¡©´ s NR P V aS{ q sÚ Q ˚∏R ∂ VªR Ω G≠sV…‹[ ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s xqs™´sVxqs˘Q|\ ms lLixmsn lLiLi≤R∂Li |ms…Ìÿá¨s xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R ¤«¡Fszqs Æ©s[ªΩR áV LSxtsÌ Q˚xmsºΩNTP ¤Õ¡[≈¡Ã¡V xmsLizmsLi¿¡©´s »˝¡V }msL]‰©yıLRiV. GáWLRiVÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ NS™´spLji ryLiÀ≥œ¡bP™´sLS™´so BLi…”¡¨s Fs¨dÍsJ, ¤«¡Fszqs Æ©s[ªΩR áV xqsLi∏R∂VV NRPLÚ igS ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLiVV. LS“¡©y™´ s W ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ VNR P F°æ ª Ω[ ºd Ω ˙™´ s xmsLjiflÿ™´sWáV FsμR∂VL][‰™y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s |§¶¶¶øR ¡ ËLj i LiøyLR i V.ZNP[ L i˙μR ∂ ™´ s VLi˙ºΩ NT P ◊˝ ¡ NRPXFyLSfl”· BLi…”¡¨s $NSNRPVŒœ¡LiÕ‹[ ¤«¡Fszqs Æ©s[ªΩR áV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. NRPLRiWıáV NRP¤Õ¡NÌPR lLi[…fi ™´sVVLiμR∂V Dμ][˘gRi ¤«¡[Fszqs Æ©s[ªΩR áV ALiμ][Œ¡œ ©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ≠saS≈¡xms »¡ıLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xmsoLRiLiμR∂lLi[aRP*Lji NS˘Li£ms NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı ™´sVV»Ì¡≤T∂Li¿¡ ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gSLRiV. ¿¡ªRΩWÚLiR VÕ‹[ FsLizms bP™´s˙xmsryμ`∂ BLi…”¡¨s, ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ ¿¡Liªy Æ ™ sWx § ¶¶¶©± s BLi…” ¡ ¨s ™´ s VV»Ì ¡ ≤T ∂ LiøyLR i V xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV. ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLiÕ‹[ FsLizms À‹ªRΩ=LRi&W¨ds= BLi…”¡¨s ¤«¡Fszqs Æ©s[ªRΩáV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøR¡gS F°÷d¡xqsVáNRPV, ALiμ][Œœ¡©´s NSLRiVáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ™ygji*™yμR∂Li rygjiLiμj∂. μk∂Liª][ N]μÙ∂j }qsxmso D˙μj∂NRPÚ mx sLjizqsÛ ºΩ Æ©sáN]Liμj∂. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsLizms zqsFsLi LRiÆ™s[Va`P BLi…”¡¨s Fs¨dÍsJ, ¤«¡Fszqs Æ©s[ªRΩáV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. BŒ˝¡œ ™´sVVLiÆμ∂[ μ≥∂R LSıNRPV μj∂gSLRiV. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R W÷¡=LiμR∂©´s¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmsLjizqÛsªRΩVáV D˙μj∂NRPÚLigS ™´sWLRiNRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsVáV ™´sVVLiμR∂xqsVÚgSÆ©s[ ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. FsNRP‰≤R∂ NRPW≤y μR∂VLiμR∂V≤R∂VNRPVgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s xqsLixmnsV»¡©´sáV ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV, NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV EzmsLji

{ m sáVËNR P VLi»¡V©yıLR i V. æ ª ΩáLigSflÿ DμR∂˘™´sW¨sNTP {qs™´sWLi˙μ≥∂R DμR∂˘™´sW¨sNTP æªΩ[≤y BÆμ∂[©s´ Li»¡W F°÷d¡xqsVáV |\ qsªRΩLi øR¡LjiËLiøR¡V N][™s´ ≤R∂Li NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ mx s©´sÀÿNRP áOTPQ ¯ BLi…”¡¨s ¤«¡Fszqs Æ©s[ªΩR áV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. ¤…¡Li»˝¡V Æ™s[xqsVNRPV¨s ¨sLRixqs©´s μk∂ORPQNRPV μj∂gSLRiV. @©´sNSxms÷˝¡Õ‹[ xqs ¡˜Lix§¶¶¶Lji BLi…”¡¨s ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ Dμ][˘gRi xqsLixmsn Wá Æ©s[ªΩR áV \|msZNP÷˝¡ xmspáNRPVLi≤U∂áV FsºΩÚÆ™s[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡gS F°÷d¡xqsVáV @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs  ¡∏R∂V»¡NRPV ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¤«¡Fszqs Æ©s[ªRΩáV ≤T ∂™´ sWLi≤` ∂ ¬ø ¡[ aSLR i V. LS“¡©y™´ sWáª][ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi NSμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ªRΩzmsˆLiøR¡VN][™´s≤R∂Æ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLi øR¡VNRPV¨s FyLjiF°™´s≤R∂Li μR∂VLS¯LÊiR ™´sV©yıLRiV. ™´ s WNR P V ™´ s VμÙ R ∂ ªR Ω VgS ¨sá ¡≤yá¨s xms»Ì¡Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≤T∂zqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ©´sLji=Li•¶¶¶LS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtsÌ Q˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤yáƩs[ xms»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV ©yıLRi¨s, μk∂¨s¨s ¤«¡Fszqs Æ©s[ªΩR áV @LÛiR Li ¬ø¡[xqsV N][™yá©yıLRi. ªy™´sVV NRPW≤y xqs\Æ™sVNRP˘Li N][xqsÆ™s[V xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xmsLjiflÿ™´sWá©´sV @≤ÔR∂VNRPV Æ©s[LiμR∂VZNP[ Æ™sÕ˝ÿLRi¨s, BLiμR∂VÕ‹[ G™´sW˙ªRΩLi aRPLiNTPLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Dμ][˘gRi xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LS“¡©y™´sW ¬ø¡[}qs™´sLRiNRPV ≠sLRi≠sVLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ¤«¡Fszqs Æ©s[ªRΩáV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP»¡©´s ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV ªRΩxmsˆVN][À‹[™s´ V©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ ¤«¡Fszqs

Æ©s[ªΩR áV, ©y∏R∂VNRPVá©´sV øR¡Wzqs gRiVfl·FyhRiLi Æ©s[LiR VËN][™yá¨s ¤«¡[Fszqs Æ©s[ªΩR áV {qs™´sWLi˙μ≥∂R Æ © s[ ª R Ω Ã¡©´ s V |§¶¶¶øR ¡ ËLj i x q sVÚ © yıLR i V. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡W ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV z q sμÙ R ∂ LiNS™yá¨s ≤T ∂ ™´ s WLi≤` ∂ ¬ ø ¡[ a SLR i V. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs ªRΩ™´sVNRPV ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryLRiV. LSxtsÌ Q˚Li ≠s≤T∂F°æªΩ[ Dμ][˘gRiVáV, ¨ds…”¡FyLRiVμR∂áLRiLigRiLi ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtsÌ QF°ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ©´sVLi¿¡ FsLizmsgS lgiáV™yá©´sVNRPVLi¤…¡[ ˙xmsxqsVÚªΩR Li LS“¡©y™´sW ¬ ø ¡[ z q s DμR ∂ ˘™´ s W¨sNT P ©y∏R ∂ VNR P ªR Ω *Li ™´sz§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. G≠sμR∂LigS NRP¨s*©±s= ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPV©yı ≠s©´sÀ‹[™´sV¨s, LS“¡ ©y™´sW ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s xms»Ì¡V ¡≤R∂Vªy ™´sV©yıLRiV. NRPLRiWıÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≤][©±s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[  ¡Liμ`∂ ˙xmsaSLiªRΩLigS rygRiV ª][Liμj∂. DªRΩLÚ SLi˙μR∂ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R Vá μj∂ztsÌ Q À‹™´sV¯Ã¡©´sV μR∂gÙiR Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV. ≠saS≈¡Õ‹[¨s G∏R∂VVÕ‹[ ≠sμy˘LÛij ¤«¡[Fszqs AμR∂*LRi˘LiÕ‹[ μ≥R∂LSıNRPV μj∂gSLRiV. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[¨s Fs£qs≠s ∏R∂VW¨s™´sLji+…‘¡Õ‹[ ˙F~|mn s x q sL˝ R i V ALiμ][ Œ œ ¡ ©´ s NR P V μj ∂ gSLR i V. $NSNRPVŒœ¡LiÕ‹[¨s Fs¬ø¡ËL˝Ri @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRix§¶¶¶Li ™´sμÙ∂R ≠sμy˘LÛij ¤«¡Fszqs AμR∂*LRi˘LiÕ‹[ |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s μ≥R∂LSıNRPV μj∂gSLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V LRi§x ¶¶¶μyLji|\ ms ™´sW©´s™´s•¶¶¶LRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ≠sμy˘LÛji, Fs¨dÍsJ ¤«¡[Fszqsá @μR∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s LS˘÷d¡Õ‹[ FsLizms ryLiVV ˙xmsªy£ms FyÕÊ‹©yıLRiV. ªy©´sV BxmsˆV≤R∂Li¤…¡[ BxmsˆV≤R∂V LS“¡©y™´sW B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV zqsμÙ∂R Li gS D©yı©´s¨s, @LiVVæªΩ[ FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ©´s J»¡V @™´sxqsLRiLi DLi»¡VLiμR∂Æ©s[ AgRiVªRΩV©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV.

"≥·HÍáê „ÃÑ·"Õ\ò eq∞>ˇ_£ HõOÃÑh:H˘O_® ã¨∞ˆ~Y \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄\¤Õ¡ 29 (AL`iFs©±sFs) :\Æ™sFsry=L`i{qs{ms ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiQ|\ ms A FyLÌik NTP ¬ø¡Liμj∂©´s æªΩáLigSfl· Æ©s[ªΩR , ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N]Li≤y xqsVlLi[≈¡ ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. \Æ™sFsry=L`i{qs{ms xmsNS‰ xqs\Æ™sVNRP˘ ™yμR∂ FyLÌik @¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ 16 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ LS“¡©y™´sWáV FyLÌik ¨sLÒiR ∏R∂V Æ™s[V©´s¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. áORPQ N][»˝¡V μ][ø¡R VNRPV©´sı «¡gRi©±sNRPV æªΩáLigSfl·\|ms ™´sW»¡ ªRΩxmsˆ≤R∂Li |msμÙR∂ ≠sxtsQ∏R∂VLi NSμR∂¨s ºdΩ˙™´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ≠dsV ≠sμ≥y©´sLi FsxmsˆV≤R∂V ™´sWLRiVËNRPV©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ¤\ «¡Ã¡V ©´sVLi¬ø¡[ xqsᕶ¶¶÷¡xqsWÚ FyLÌik ¨s ˙À≥¡œ xtsÌ v xms…Ì¡” LiøyLRi¨s ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. FsÆ™sV¯÷d¡= …”¡ZNP»˝¡V @™´sVV¯NRPV©yıLRi¨s, ˙xms«ÿ ¡Ã¡Li ¤Õ¡[¨s ™yLji¨s ˙À‹[NPR L˝iR μy*LS FsÆ™sV¯÷d¡= ¬ø¡[aSLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …”¡ZNP»˝¡V @™´sVV¯ N][™´s≤y¨sNTP ¤À¡[LRiryLSáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. øyÕÿNSáLigS FyLÌki ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiQ|\ ms ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚª][ D©´sı x q sVlLi[ ≈ ¡.. æ ª ΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNR P V ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FyLÌki

FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sVLjiLiªRΩ A˙gRix§¶¶¶Li NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ AÆ™sV r°™´sV™yLRiLi \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sNRPV ¡z§¶¶¶LRiLigRi ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. xmnsW\¤…¡©´s ≠s™´sVLRi+áV, xqsW…”¡ ˙xmsaRPıáª][ ©yáVgRiV }ms“¡Ã¡ ¤Õ¡[≈¡©´sV ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV.xqsVlLi[≈¡ ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ «¡gRi©±s\|ms xmnsW»¡V ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. Æ\™sFs£qs\|ms @’≥¡™´sW©´sLiª][ A∏R∂V©´s NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP @Li≤R∂gS ¨sá ¡≤T∂æªΩ[.. «¡gRi©±s, ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ªRΩ™´sV©´sV ºdΩ˙™´sLigS @™´s™´sW¨sLiøyLRi¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. «¡gRi©±s Æ\ ™sxmso ¨sá ¡≤T∂©´sLiμR∂VNRPV ªy©´sV, ªRΩ©´s À≥¡œ LRiÚ xmsμR∂™´soá©´sV N][Õ‹[ˆ∏R∂W™´sV¨s. FyLÌik J FsÆ™sV¯÷d¡= @™´sNSaRPLi ™´s}qsÚ ªRΩ©´s À≥œ¡LRiÚNRPV NSNRPVLi≤y BªRΩLRiVáNRPV @™´sVV¯NRPV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. «¡gRi©±sª][ D©´sı ªy™´sVV ALÛjiNRPLigS, LS«¡NUP∏R∂VLigS ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQ F°∏R∂W™´sV©yıLRiV. ªRΩ™´sV©´sV ©´s™´sVV¯NRPV©´sı NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V, ©y∏R∂VNRPVáV ©´sxtsÌ QF°∏R∂WLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ FyLÌik Æ\ ™s≈¡Lji C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ AªRΩ¯g_LRi™y¨sı Æμ∂ ¡˜ ºdΩzqsLiμR∂©yıLRiV. áORPQá N][»¡˝ xqsLiFy μR∂Æ©s[ «¡gRi©±s Æμ∂≥ ˘[ ∏R∂V™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. "™´sW»¡ ªRΩxmsˆ≤R∂Li, ™´sV≤R∂™´sV ºΩxmsˆ™´sVÆ©s[μj∂

Æ\™sFs£qs ¨s©yμR∂Li, ™´sW»¡ ªRΩmx sˆVªyLi, ™´sV≤R∂™´sV ºΩxmsˆVªy™´sVÆ©s[μ∂j ≠dsV ≠sμ≥y©´s™´sV¨s' ºdΩ˙™´sLigS ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. \Æ™sFs£qsNRPV D©´sı INRP‰ áORPQfl·Li NRPW≤y «¡gRi©±sNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms ≤ÔyLRiV. áORPQ N][»˝¡ xqsLiFyμR∂Æ©s[ A∏R∂V©´s Æμ≥∂[˘∏R∂V™´sV¨s xmnsW»¡VgS ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. FsÆ™sV¯÷d¡= xmsμR∂™´soá©´sV LRiW.7 N][»˝¡NRPV @™´sVV¯NRPV©yıLRi¨s, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …”¡ZNP»˝¡V @™´sVV¯N][™s´ ≤y¨sNTP ¤À¡[LiR ryLSáV |ms…ÌÿLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtsÌ QªΩR Gμj∂? æªΩáLigSfl·\|ms \Æ™sFsry=L`i{qs{ms \Æ™s≈¡Lji G≠sV»¡¨s xqsVlLi[≈¡ xqsW…”¡gS ˙xmsbPıLiøyLRiV. FyLÌ k i x m sNS‰ x q s\ Æ ™ sVNR P ˘™yμR ∂ FyLÌ k i gS ™´sWLjiLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi©´sV g_LRi≠sryÚ™´sV¨s, ZNP[Li˙μR∂Li ˙x m sæ ª Ω[ ˘ NR P LSuÌ y ˚¨sı GLSˆ»¡V ¬ ø ¡[ } qsÚ @≤ÔR∂Vxms≤R∂À‹[™´sV¨s FyLÌki {m˝s©´sLkiÕ‹[ ¬ø¡[zqs©´s ºdΩLS¯©´sLi G\Æ™sVLiμR∂¨s AÆ™sV ¨sáμk∂aSLRiV. áORPQ N][»˝¡V μ][øR¡VNRPV©´sı «¡gRi©±sNRPV æªΩáLi gSfl·\|ms ™´sW»¡ ªRΩxmsˆ≤R∂Li |msμÙ∂R ≠sxtsQ∏∂R VLi NSμR∂¨s ºdΩ˙™´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. "æªΩáLi gSfl·\|ms ≠dsV ≠sμ≥y©´sLi FsxmsˆV≤R∂V ™´sWLRiVË NRPV©yıLRiV? ≠dsVμj∂ xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂™´sW?

B≤R∂VxmsoáFy∏R∂V ºdΩLS¯©´s™´sW? gRiªRΩLiÕ‹[ ¬ø¡zmsˆLiÆμ∂[≠sV…”¡? BxmsˆV≤R∂V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Æμ∂[≠sV…”¡? æªΩáLigSfl·\|ms FyLÌki ¨sLÒRi∏R∂VLi FsxmsˆV≤R∂V ™´sWLRiVËNRPV©yıLRiV? 16 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ LS“¡©y™´sW ≠dsV ¨sLÒRi∏R∂VLi NSμy? ≠dsVNRPV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ ™yLRiV LS“¡ ©y™´sWáV ¬ø¡[aSLS? ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Δÿ∏R∂V™´sV¨s æªΩ÷¡}qs {qs»˝¡ N][xqsLi ALS»¡xms≤R∂VªRΩV©yıLS?' @¨s ˙x m saSıQryÚ Q ˚áV x q sLiμ≥ j ∂ LiøyLR i V. æªΩáLigSfl·\|ms @’≥¡˙Fy∏R∂VLi FsxmsˆV≤R∂V ™´sWLRiVËNRPV©yıL][ ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ NRPLi|ms¨dsgS FyLÌik Æ\ ™sFsry=L`i{qs{ms |\ ms#˚Æ™s[…fi ÷¡≠sV¤…¡≤`∂gS ™´sWLji F°LiVVLiμR∂¨s xqsVlLi[≈¡ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¤\«¡Ã¡V ©´sVLi¿¡ xqsᕶ¶¶Ã¡V BxqsWÚ FyLÌik ¨s ©yaRP©´sLi ¬ø¡[aSLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. "≠dsVLRiV («¡gRi©±s) \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™s◊˝¡©´s ªRΩLS*ªRΩ FyLÌki \|ms#˚Æ™s[…fi ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ NRPLi|ms¨dsgS ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. N]LiμR∂LRiV ©y∏R∂VNRPVáV ˙À‹[NPR L˝iR @™´sªyLRiÆ™sVºΩÚ FsÆ™sV¯÷d¡= …”¡ZNP»˝¡V @™´sVV¯NRPV©yıLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …”¡ZNP»˝¡NRPV ¤À¡[LiR ryLSáV |ms…ÌÿLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ \Æ™sFs£qsNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¨sá ¡≤T∂©´s ™yLji¨s mx sNRP‰©´s¤À¡…Ì¡” FyLÌik Õ‹[ ˙À‹[NPR L˝iR NRPV ˙Fyμ≥y xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩVáV, @μ≥∂j NSLRiVáª][ ≠s≠sμ≥∂R xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms xqs≠dsVOTPQLi¿¡©´s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· ©´s˘Li BxqsVÚ©yıLRi¨s' ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV.

Æ©sÃ˝¡WLRiV Õ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xms©´sÀÿNRP áORPQ ¯ BLi…”¡¨s ™´sVV»Ì¡≤T∂xqsVÚ©s´ ı ≠sμy˘LÙij Æ©s[ªΩR áV

`ÕeáÈ#∞#fl `≥ÅOQÍ} ©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ /\ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ` ∂ , «¡⁄\ ¤ Õ ¡ 29 (AL` i Fs©± s Fs):LSx t Ì s Q˚ ≠sÀ≥ œ ¡ «¡©´ s μj ∂ aR P gS @≤R∂VgRiVáV xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV.. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV «‹[LRiLiμR∂VNRPV ©yıLiVV. xqsVμk∂LÁRiLigS N]©´srygRiVªRΩV©´sı æ ª ΩáLigSfl· @LiaS¨sı æ ª Ω[ ¤ Õ ¡[ Ë LiμR ∂ VNR P V NSLi˙lgi£qs @≤R∂VgRiVáV Æ™s[r°ÚLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN]Æ©s[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRi FyLÌki xqs™´sW∏R∂WªRΩÚQ\Æ™sVLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi NUPáNRP\Æ™sV©´s lLiLi≤R∂V xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. FyLÌik @ªRΩV˘©´sıªRΩ ≠sμ≥y©´s ¨sLÒS∏R∂WªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s NSLi˙lgi£qs ™´sLji‰Lig`i NRP≠sV…‘¡ ({qs≤R∂ ˝¡W˘{qs)ª][ Fy»¡V ∏R∂VW{msG ≠sV˙ªRΩxmsOSQá ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms ªRΩVμj∂ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][©s´ VLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaRPLi\|ms xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV ™´sVVgjiLi¿¡©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™sáV™´sLjiLiøR¡©´sVLiμj∂. ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı ºdΩxqsVN]Æ©s[ Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ©´sV B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s N][L`i NRP≠sV…‘¡ ¤À≥¡[…‘¡ {qs≤R∂ ˝¡W˘{qsNTP ¨sÆ™s[μ∂j Li¿¡Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ ™´sVLigRiŒœ¡ ™yLRiLi {qs≤R∂ ˝¡W˘{qs ¤À¡≥ …[ ¡‘ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R W á¨s NSLi˙lgi£qs ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[, æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡VNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ∏R∂VW{msG ≠sV˙ªRΩxmsOSQáª][©s´ W xqs™´sWÆ™s[aPR Li NS©´sVLiμj∂. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4 gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙xmsμ≥y¨s @μ≥j∂NSLRi ¨s™yxqsLiÕ‹[ ∏R∂VW{msG xqs™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aPR Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[¨s @ªRΩV˘©´sıªRΩ ≠saR P *x q s¨d s ∏R ∂ V ™´ s LÊ S áV r°™´ s V™yLR i Li Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. C ¤À¡≥ …[ ¡‘ Õ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms ≠sV˙ªRΩxmsOSQá @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV NSLi˙lgi£qs |\ §¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ }qsNRPLjiLiøR¡©´sVLiμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi 5.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV {qs≤R∂ ˝¡W˘{qs xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s A ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı FyLÌik LSxtsÌ Q˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±søyLÍij μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i ˙μ≥∂R V≠dsNRPLjiLiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi {qs≤R∂ ˝¡W˘{qs ¤À¡≥ …[ ¡‘ «¡LRigRi©´sVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPáV ™´sVVgji∏R∂V©´sV©´sı L][«¡ŸÆ©s[ C xqs™´sWÆ™s[aPR Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. ªRΩVμj∂ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi LSx t Ì s Q˚ À≥ œ ¡ ≠sx t sQ˘ª` Ω NR P V x q sLi ¡Liμ≥ j ∂ Li¿¡ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi lLiLi≤R∂V NUPáNRP ¤À≥¡[…‘¡Ã¡V «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. C xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[Æ©s[ æªΩáLigSfl· @LiaRPLi æªΩ[÷¡F°©´sVLiμj∂. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≠sV˙ªRΩxmsOSQá @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPV©´sı @©´sLiªRΩLRiLi NSLi˙lgi£qs ªRΩμR∂VxmsLji @≤R∂VgRiVáV Æ™s[∏∂R V©´sVLiμj∂. ∏R∂VW{msG ≠sV˙ªRΩxmsOSQÕ‹˝ [ Bxmsˆ…”¡ZNP[ Fs¨ds={ms, AL`iFs÷dÔ¡ æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS D©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ NSLi˙lgi£qs

✪<Õ_»∞ Ü«¸Ñ≤U ã¨=∞#fiÜ«∞ Hõq∞\© ÉèË\© ✪J^Õ ~ÀA ã≤_|» ∂¡ºã‘ ã¨=∂"ÕâO◊ ✪qÉèí[#ÃÑ· „ѨHõ@# "≥Å∞=_Õ J=HÍâ◊O

æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV ÕÿLiø≥R¡©´sLigS ∏R∂VW{msG ≠sV˙ªRΩxmsOSQá AÆ™sWμR∂™´sVV˙μR∂ Æ™s[LiVVLiøR¡VN][©´sVLiμj∂. C ¤À≥¡[…‘¡ ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi {qs≤R∂ ˝¡W˘{qs xqs™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©´sVLiμj∂. æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘, ≠sV˙ªRΩxmsOSQá @’≥¡˙Fy∏R∂Wá\|ms C ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ øR¡LjiËLi¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´sLjiLi¬ø¡[ @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. æªΩáLigSflÿ..? LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl·..? @LiVVæ ª Ω[ , NSLi˙lgi£ q s G ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ˙xmsNRP…”¡qx sVÚLiμR∂Æ©s[μ∂j ≠sV÷¡∏R∂V©±s ≤yáL˝iR ˙xmsaRPıgS ™´ s WLj i Liμj ∂ . x m sμj ∂ —¡Õ˝ ÿ áª][ NR P W≤T ∂ ©´ s æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚLiμy? ¤Õ¡[NRP LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[¨s lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿá©´sV NRP÷¡zms LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚLiμy? @©´sı μy¨s\|ms @LiªRΩ…ÿ ºdΩ˙™´s DªRΩ‰LihRi, AxqsNTPÚ Æ©sáN]Liμj∂. @Õÿlgi[, |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xmsLjizqsÛ ºΩ G≠sV»¡Æ©s[μ∂j NRPW≤y @LiªRΩV¿¡NRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. @LiVVæªΩ[, G ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı.. HÆμ∂[Œ¡œ˝ ©´sVLi¿¡ mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Fy»¡V |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ZNP[Li˙μR∂Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªRΩLigS DLiøyá¨s ZNP[Li˙μR∂Li π∏∂W¿¡xqsVÚ©´sı»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. {qsFsLi, À‹ªRΩ=áNRPV zmsáVxmso LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaRPLi\|ms ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi NUPáNRP xqs™´sWÆ™s[aSáV «¡LRigRi©´sV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ |\ §¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ LSxtsÌ Q˚ ©y∏R∂VNRPªy*¨sı ≤≥∂T ÷d¡˝ NTP LS™yá¨s A•¶¶¶*¨sLi¿¡Liμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·Ã¡©´sV x§¶¶¶zqsÚ©s´ NRPV LS™yá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl·\|ms L][≤∂` ™´sW˘£ms ¨sÆ™s[μj∂Li¿¡, NSLi˙lgi£qs ™yL`i LRiW™±sV ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[

FyÕÊ‹©´sı ≠dsLjiμÙR∂LjiNTP \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ©´sVLi¿¡ r°™´ s V™yLR i Li z m sáVx m so™´ s ¿¡ËLiμj ∂ . ™´ s VLigR i Œœ ¡ ™yLR i Li DμR ∂ ∏R ∂ W¨sNR P Õ˝ ÿ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤yá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ BμÙR∂LRiV ©y∏R∂VNRPVáV ≤≥T∂÷d˝¡ |mn˝^s…fi FsNRP‰©´sV©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Δÿ∏R∂V™´sV¨s NSLi˙lgi£qs \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPªy*¨sNTP qx sˆxtsÌ QLigS æªΩ[÷¡Ë¬ø¡zmsˆLiμj∂. @LiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV ™´sVVLiμR∂VLi≤T∂ ©´s≤T∂zmsLiøyá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V xmspLRiÚπ∏∂[V˘ ™´sLRiNRPW @LiμR∂LRiW xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¬ø¡[Õÿ øR¡W≤yá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶, {ms{qs{qs ¿d¡m£ sn À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·Ã¡©´sV AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. gRiªRΩ ™yLRiLi N][Li` NRP≠sV…‘¡ ¤À¡≥ …[ ¡‘ «¡Ljigji©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ C ™´sVVgÊRiVLji¨s x§¶¶¶zqsÚ©s´ NRPV zms÷¡zmsLi¿¡©´s |\ §¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂.. ™yLjiNTP ˙¤À¡LiVV©±s ™y£tsQ ¬ø¡[zqs xmsLizmsLi¿¡Liμj∂. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQLiª][ G FyLÌik NR P W≤y æ ª ΩáLigSfl· GLSˆ»¡V©´ s V ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[, @μj∂ æªΩáLigSfl· ¤Õ¡[NRP LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· @©´sıÆμ∂[ xqs|qsˆ©±s=gS ™´sWLjiLiμj∂. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, «¡gRi©±sá©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· \Æ™s}ms Æ™sVVgÊRiVøR¡W xmsoªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[, I…Ì¡” ˙xmsøyLRiÆ™s[V©´s¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[¨s NUPáNRP Æ©s[ªΩR áV N]…Ì”¡xmsÆ≤∂[xqsVÚ©yıLRiV.


2 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

=∞OQÆà"◊ å~°O,EÖˇ· 30, 2013

"≥∞„\’"å~°Î

ºΩLRiV™´sVáՋ[ ªRΩgÊij ©´s À≥¡œ NRPVÚá LRiμÙ∂k ºΩLRiV™´sVá,«¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): aRP¨s,Aμj∂™yLSÕ˝‹[ N]©´srygji©´s LRiμÙ∂k ªRΩgÊiR ≤R∂Liª][ À≥¡œ NRPVÚáNRPV ry*≠sV μR∂LRi+©´sLi xqsVáV™´sogS «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. r°™´sV™yLRiLi ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥¡œ NRPVÚá LRiμÙ∂k ryμ≥yLRifl·LigS DLiμj∂. À≥œ¡NRPVÚáV 11 NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. $™yLji xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP 6 gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aPR μR∂LRi+©y¨sNTP 2 gRiLi»¡Ã¡V, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥¡œ NRPVÚáNRPV 3 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥¡œ NRPVÚá LRiμÙ∂k Aμj∂™yLRiLi ™´sLRiNRPV @μ≥∂j NRPLigS DLiμj∂. gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ∏R∂W˙ºΩNRPVá xqsLi≈¡˘ @μ≥∂j NRPLigS DLiμj∂. LS˙ºΩ qx s™´sV∏R∂W¨sNTP Æ\™sNRPVLihRiLic2Õ‹[ 31 NRPLiFyL`iÌ Æ™sVLi»˝¡Õ‹[ Æ™s[¿¡D©yıLRiV. NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´sxqsWÚ μj∂™´s˘μR∂LRi+©´sLi …‹[NRP©˝´sV NRP÷¡gji©´s À≥œ¡NRPVÚáV 13 NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ Æ™s[¿¡D©yıLRiV. LS˙ºΩ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ry*≠sV™yLji μ≥∂R LRi¯μR∂LRi+©y¨sNTP 22, μj∂™´s˘μR∂LRi+©y¨sNTP Fs¨s≠sVμj∂ gRiLi»¡Ã¡ qx s™´sV∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLiμj∂. ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aPR μR∂LRi+©´sLi …”¡ZNP‰»˝¡©´sV ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sLRiNRPV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ LRiμÙk∂ Æ™s[VLRiNRPV r°™´sV™yLRiLi μ≥R∂LRi¯μR∂LRi+©y¨sNTP 12, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aPR μR∂LRi+©y¨sNTP 3, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥¡œ NRPVÚáNRPV 5 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLiªRΩV©´s xqs™´sV∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©s´ VLiμj∂. @Æμ∂Ù gRiμR∂Vá N]LRiªRΩ ºdΩ˙™´sLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ gRiμR∂Vá N][xqsLi ≠søyLRifl· NSLS˘Ã¡∏R∂Wá ™´sμÙ∂R À≥¡œ NRPVÚáV ™´sLiμR∂Õÿμj∂gS Æ™s[¿¡ DLi≤R∂Õÿ%`¡Ã¡zqs ™´s¿¡ËLiμj∂. r°™´sV™yLRiLi ©y…”¡NTP LÙik ªRΩgÊiR ≤R∂Liª][ À≥¡œ NRPVÚáV EzmsLji {msáVËNRPV©yıLRiV.

ã¨Oáê^ŒH©Ü«∞O =∞OQÆà"◊ å~°O,30 EÖˇ· 2013

LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl·ª][ μR∂◊¡ªRΩ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP @μ≥∂j NSLRiLi NRPÃ˝¡ BxmsˆV≤R∂V LS∏R∂VáæªΩáLigSfl· ˙xmsºΩFyμR∂©´s ¡Ã¡LigS ≠s¨szmsr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ LS∏R∂Vá{qs™´sV ™yxqsVáV μk∂¨s¨s gRi…Ì¡” gSÆ©s[ ™´s˘ºΩlLi[NPT xqsVÚ©yı J ™´sLÊiR Li ™´sW˙ªRΩLi @©´sVNRPWáLigS D©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. μk∂¨sNTPNSLRifl·Li ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V. @μ≥j∂NSLS¨sı ªRΩ™´sV gRiVzmsˆ»¡ ©´sVLi¿¡ ™´sμR∂VáVN][™s´ ≤y¨sNTP BxtsÌ QLi ¤Õ¡[¨s C ™´sLÊiR Li N]ªRΩgÚ S LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl·©´sV æªΩLRi|\ msNTP æªΩ¿¡Ë DLi»¡VLiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μ∂R V. NRPLRiWıáV, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s lLi≤Ô∂T ry™´sW—¡NRP™´sLÊiR Li C ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV æªΩ[™s´ ≤R∂Li μy*LS ªRΩ™´sV Aμ≥∂j xmsªy˘¨sı N]©´srygjiLiøyá¨s øR¡WxqsVÚ©s´ ı»˝¡V @LÛiR Li @™´soª][Liμj∂. @Õÿlgi[ FsLiHFsLi NRPW≤y ªRΩ™´sV ˙Fy ¡Õÿ˘¨sı ≠szqsÚLij LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV C FsªRΩVÚgiR ≤R∂ Æ™s[zqsLiμR∂©´sıμj∂ ™´sxqsVÚ©s´ ı ™yLRiÃÚ ¡©´sV  ¡…Ì¡” @LÛiR Li @™´soªRΩLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C ˙xmsºΩFyμR∂©´s DLiμy ¤Õ¡[μy @©´sıμj∂ xmsNRP‰©´s |ms≤T∂æªΩ[ ¨sxmsˆV¤Õ¡[¨sÆμ∂[ F~gRiLSμR∂¨s gRiVLjiLÚ iøy÷¡. FsNRP‰≤][ BÕÿLi…”¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´s ™´s¿¡Ë DLi»¡VLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ gRiVÕÿLi©´s’d¡ A«ÿμ`∂ μk∂¨s¨s ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi. A∏R∂V©´s ™´sVVLiμR∂VLi≤T∂ C ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı ©´s≤R∂VxmsoªRΩ©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VÕ‹[ NRPLRiWıáV, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿáV NRPáxms≤R∂Li ™´sÃ˝¡ C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ D©´sı Fs{qs=,Fs{qsÌ , ’¡{qs ry™´sW—¡NRP™´sLÊSáV ©´sxtsÌ QF°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂. @μ≥∂j NSLRi {mshS¨sNTP ¬ø¡[LiR V™´s™´soªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ™yLji @™´sNSaSáNRPV gRiLi≤T∂N]¤…¡Ì [ NRPV˙»¡ «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. xmsμj∂ —¡Õ˝ÿáª][ NRPW≤T∂©´s æªΩáLigSfl· B}qsÚ C ry™´sW—¡NRP™´sLÊSáNRPV @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sV˘Li NRPáVgRiVªRΩVLiμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V μy*LS C ™´sLÊSáNRPV @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ @˙gRirÛy©´sLi NRP÷¡ˆ}qsÚ NSLi˙lgi£qs ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı ¤Õ¡[μy ˙xms«¡Ã¡V N][LiR VNRPVLi»¡V©´sı ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂VLi «¡LRigRigRiáμR∂V. FsxmsˆV≤R∂W IZNP[ ry™´ s W—¡NR P ™´ s LÊ S ¨sNT P @μ≥ j ∂ NR P LR i Li NR P »Ì ¡ ¤ À ¡»Ì ¡ ≤R ∂ Li μy*LS ™yLj i ¨s ¨sL˝ R i OSQQ˘¨sNT P gRiVLji¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiªRΩgRiμR∂V. C ™´sLÊSQÕ˝‹[©´sW≠s μy˘™´sLiªRΩVáV, Æ™s[Vμ≥y™´soáV D©yıLRiV. æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘NRPV INRP AøR¡LRiflÿªRΩ¯NRP xmsLjiuy‰LRiLigS LS∏R∂VáæªΩáLigSfl· øR¡V»Ì¡W @’≥¡˙Fy∏R∂V xqs≠dsVNRPLRifl· «¡Ljilgi[ xqsLiZNP[ªyáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. D©´sı»Ì¡VLi≤T∂ LS«¡NUP∏R∂V ™yªy™´sLRifl·Li ™´sWLjiF°™´s≤R∂Liª][ LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs øyÕÿ xms»Ì¡VμR∂áª][ D©´sıμR∂©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLi NRPáVgRiVª][Liμj∂. C μR∂aRPÕ‹[Æ©s[ LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· @Li»¡W LRiNRPLRiNSá E•¶¶¶gS©yáV æªΩLRi\|msNTP ™´søyËLiVV.Bxmsˆ…”¡ZNP[ Aáxqs˘Li @LiVVF°LiVVLiμR∂¨s, ªRΩ*LRigS Gμ][ INRP ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩqx sVN][™s´ ázqsLiÆμ∂[ @¨s μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li, N][Li` NRP≠sV…‘¡Õ‹[ øR¡LjiËLiøR¡≤R∂Li NRPøR¡NS «¡LjigjiF°∏R∂WLiVV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ªRΩ¥R∂˘™´sV©´sı μ≥]L[ iR fl”·Õ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR áV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩVLi¤…¡[, …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ NS¨ds, BªRΩLRi æªΩáLigSfl·™yμR∂VáՋ[ NS¨ds ©´s™´sV¯NRPmx spLRi*QÆ\™sV©´s ˙xmsºΩxqsˆLiμR∂©´s NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. ™´sVL][Æ\™sxmso æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤T∂æªΩ[ zqsFsLi Fs™´sLRi©´sı øR¡LRiË NRPW≤y Æ™sVVμR∂áLiVV˘Liμj∂. BLiªRΩNSáLi μR∂◊¡ªRΩVá©´sV, ¤Õ¡[μy BªRΩLRi ’¡zqs ™´sLÊSá©´sV zqsFsLi ¬ø¡[zqs©´s μyΔÿááV ¤Õ¡[™s´ o. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R Õ‹[ ™yLjiNTP A @™´sNSaRPLi NRPW≤y μR∂NRP‰¤Õ¡[μ∂R V. æªΩáLigRiYfl· GLRiˆ≤T∂æªΩ[ C ry™´sW—¡NRP™´sLÊSáV  ¡Ã¡LigS D©yıLiVV NS ¡…Ì¡” ™yLjiNTP @μ≥∂j NSLRiLi μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂©´sı AaRP NRP÷¡gjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· @©´sı ˙xmsºΩFyμR∂©´s ™yLji @™´sNRPaSá©´sV gRiLi≤T∂N]¤…¡Ì Õ[ ÿgS DLiμj∂. LSxtsÌ Q˚≠sÀ≥¡œ «¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡©´sVLi¿¡ μygRiV≤R∂V™´sVWªRΩÕÿ≤R∂VªRΩW, qx sWøR¡©´s˙Fy∏R∂V\Æ™sV©´s ™´sVμÙ∂R ªRΩVª][ ™´ s W˙ªR Ω Æ ™ s[ V ™´ s ˘™´ s x § ¶¶¶Lj i x q sVÚ © ´ s ı NSLi˙lgi£ q s Bx m sˆV≤R ∂ V @¨d s ı ªyÆ © s[ @LiVV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡À‹[ªΩR V©´sıμj∂. æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik NRPW≤y μyμyxmsogS ry©´sVNRPWáLigS DLiμR∂©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡VNRPV NSLi˙lgi£qs BxmsˆV≤R∂V ªyÆ©s[ DμR∂˘™´sV˙xmsºΩxtÓsQ©´sV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s øR¡WxqsVÚ©´sıμj∂. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VÕ‹[ Bxmsˆ≤R∂VD NSLi˙lgi£qs {§¶¶¶L][ Fy˙ªRΩÆ©s[ F°ztsQxqsVÚ©s´ ıμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μ∂R V. @LiVVæªΩ[ N]ªRΩÚ ¿¡NRPV‰Ã¡V æªΩøR¡VËN][NPR VLi≤y 1956Õ‹[ ALi˙μ≥∂R ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NRP÷¡zms©´s |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xqs•¶¶¶ xmsμj∂ —¡Õ˝ÿáª][ NRPW≤T∂©´s æªΩáLigSfl·©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li μy*LS ¿¡ªRΩaÚ PR VμÙ∂j ¨s øy»¡VN][™y÷¡= DLiμj∂. @Õÿlgi[ ¨s™´sVı™´sLÊSá©´sV @μ≥j∂NSLS¨sNTP ¬ø¡[LRiV™´s ¬ø¡[∏R∂W÷¡. BLiªRΩNSáLi lLi≤Ô∂T ry™´sW—¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ gRiVxmsˆ…˝‹[ D©´sı @μ≥∂j NSLS¨sı C ™´sLÊSáNRPV ¬ø¡[LRiV™´s ¬ø¡[∏R∂W÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ ry™´sW—¡NRP æªΩáLigSfl· @©´sı ¨s©yμy¨sNTP ryLÛRiNRPªRΩ GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμj∂. NSLi˙lgi£qs μk∂LÁRiNS÷¡NRP LS«¡NUP∏R∂V ˙F°«¡©yá©´sV AbPLi¿¡ LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· ™´sLi…”¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ™´sVVLiμR∂VNRPV æªΩxqsVÚ©s´ ıμR∂¨s æªΩ÷¡zqsF°ªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. xmsn ÷¡ªRΩLigS, LSxtsÌ Q˚≠sÀ≥¡œ «¡©´s @©´sıμj∂ LS∏R∂Vá{qs™´sV ≠sÀ≥¡œ «¡©´sgS NRPW≤y xmsLjifl·≠sVxqsVÚ©s´ ıμj∂. lLiLi≤R∂V—¡Õ˝ÿáV @μR∂©´sLigS ™´s}qsÚ ™´sV©´sNRPV ™´s¬ø¡[Ë ©´sxtÌsQÆ™s[V≠sV…”¡ @©´sı μ≥][LRifl”·Õ‹[ DμR∂˘™´sVÆ©s[ªΩR Õ˝‹[ NRPW≤y AÕ‹[ø¡R ©´sáV rygRiVªRΩV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. LS∏R∂Vá{qs™´sV ©´sVLi¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚ DμR∂˘™´sVLi  ¡Ã¡LigS Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[NPR V©yı ™yLjiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ANSLiORPQáV ™´sW˙ªRΩLi D©yıLiVV. A ©yáVgRiV—¡Õ˝ÿá ™´sVμ≥∂R ˘ ryLixqs‰QXºΩNRP @©´sV ¡Liμ≥∂R Li NRPW≤y  ¡Ã¡LigS DLiμj∂. {qs™´sV©´sV ¨sáV™´so©y ¿d¡Ã¡Ë≤R∂Li μy*LS ™yLji xqsLixqs‰QXºΩNRP  ¡Liμ≥y¨sı Æμ∂ ¡˜ºdΩzqs©´s ™yLRiLi @™´soªyLi. |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ªRΩ™´sVNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤yáƩs[ xqsLixms©´sVıáV, FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªΩR ÃÚ ¡ N][Lij NRPª][ Fy»¡V, ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ™´sÃ˝¡ ªRΩ™´sVNRPV NRPXuÒy«¡ÕÿáV μR∂WLRiLi NSgRiW≤R∂μR∂Æ©s[ {qs™´sV l\ LiªyLigRiLi ANSLiORPQ©s´ V NRPW≤y μR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV©yı™´sV©´sı ™yμR∂©´sª][ LS∏R∂VáæªΩáLigSfl· qx s™´sVLi«¡xqs\Æ™sV©´s mx sLjiuy‰LRiLi NSÀ‹[μ∂R V. ryLixqs‰QXºΩNRPLigS, LS«¡NUP∏R∂VLigS ’≥¡©´sıQQ\Æ™sV©´s xmsLjizqÛsªRΩVáV©´sı lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿá©´sV {qs*NRPLjiLiøR¡≤y¨sNTP æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y zqsμÙ∂R LigS ¤Õ¡[LiR V. C ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ N]ªRΩÚ ˙xmsπ∏∂WgSáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ©´suÌy¤Õ¡[ FsNRPV‰™´s.

˙xms«ÿ™yfl”·Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ Æ©s[LiR VgS xqs™´sVxqs˘Ã¡V ≠sLi»¡V©´sı NRPLkiLi©´sgRiL`i NRP¤Õ¡NÌPR L`i ≠dsLRi˙ ¡x§¶¶¶¯∏R∂V˘

™´sVV¨s=Fy÷d¡Ì á\|ms ˙xmsμ≥y©´s FyLÌik á gRiVLji Aμj ∂ ÕÿÀÿμ` ∂ , «¡Ÿ\ ¤ Õ ¡29(AL` i Fs©± s Fs): xmsLiøyLiVVºdΩ Fs¨sıNRPáV ™´sVVgjiLixmso μR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ BNRP xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsWáNRPV Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. μk∂Liª][ xmsáV x m s»Ì ¡ flÿÕ˝ ‹ [ x § ¶¶¶≤y≠s≤T ∂ NR P ¨sz m sr°Ú L iμj ∂ . ™´ s VL][ \ Æ ™ sx m so æ ª ΩáLigSfl· ™´ s x q sVÚ L iμR ∂ ©´ s ı qx sWøR¡©´sáª][ æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV §x ¶¶¶ÕfiøR¡Õfi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ™yLRiVªRΩ ™´sVZNP[ C x m n s V©´ s ªR Ω μR ∂ NR P V‰ªR Ω VLiμR ∂ ¨s ˙x m søyLR i Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qs DμR∂˘™´sWá ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤R∂À‹[ªRΩV©´sıμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. BNRP ªy™´sVV @μ≥j∂NS LRiLRiLiÕ‹[NTP ™´søyËNRP æªΩáLigSfl· B™´s*≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi NS™´s≤R∂Liª][ NSLi˙lgi£qs Æ™s[VÕ‹‰¨s æªΩáLigSfl· B™´s*≤y¨sNTP zqsμÙR∂™´sVxms≤T∂LiμR∂¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªΩR áV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. ≠s≠sμ≥∂R ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Dªy=x§¶¶¶LigS D©´sı Æ©s[ªΩR áV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ˙xmsøyLRi xmsLRi*LiÕ‹[ μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. FygS Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘QÆ\™sV©´s FyLÌik áNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ Æ©s[ªRΩáV Æ™sVVμR∂…”¡©´sVLi¿¡

˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @μ≥∂R ˘QOPR Q xmsμR∂≠s ¡LjiÕ‹[ D©yı™´sVLi»¡W A∏R∂W FyLÌik Õ‹[ D©´sı Æ©s[ªRΩáV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V ©yıLRiV. xmsL][OPR QLigS «¡Ljilgi[ C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @μ≥R∂˘QORPQ {mshRiLi @μ≥j∂L][z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ™sVVμR∂»¡ ™yLÔRiV rÛy©yÕ˝‹[ lgiá™y÷¡= DLi≤R∂≤R∂Liª][ ªy™´sVV DLi»¡V©´sı ™yLÔiR VÕ˝‹[ gR i ªR Ω N]LiªR Ω NSáLi©´ s VLi¬ ø ¡[ ˙x m søyLR i Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV lLiLiÆ≤∂[zqs ™yLÔRiVá\|ms gRiVLji|ms…Ì”¡ ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. ºdΩLS Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´s xmsofl·˘™´sW @¨s BªRΩLRi ™´sLÊSáNRPV ™yLji rÛy©yáV Lji«¡LRiV* NS™´s≤R∂Liª][ Æ©s[ªRΩáV NRPLigRiVºΩ©yıLRiV. øyÕÿ™´sVLiμj∂ BªRΩLRi ™yLÔ R i VÕ˝ ‹ [ F°…‘ ¡ NT P ˙x m s∏R ∂ VªyıáV Æ™sVVμR∂áV|ms…ÌÿLRiV. @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠s G ™´sLÊS¨sNTP Lji«¡LRiV* ¬ø¡[ryÚLRiÆ©s[μj∂ xmsNRP‰Æ©s[¤À¡…Ì”¡ ˙xms∏R∂VªyıáV N]©´srygjiqx sVÚ©yıLRiV. N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩ\¤Õ¡æªΩ[ ªy™´sVV ¨s™yxqs™´sVVLi»¡V©´sı ™yLÔRiVª][Fy»¡V ™´sVL][ ™yLÔRiVÕ‹[©´sW F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV.

˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂Li, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¥R∂NSáV ™yLjiNTP μR∂ZNP[‰Õÿ ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V≤R ∂ Li ™´ s Li…” ¡ x m s©´ s VáV ¬ ø ¡[ z q s |ms≤R ∂ VªR Ω V©yıLR i V. ªy«ÿgS ™yLÔ R i Vá Lji«¡lLi[*xtsQ©s´˝ V ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ A Æ©s[ªΩR áV @π∏∂W™´sV∏R∂W¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. ¤Õ¡[≤∂U q£ s Lji«¡lLi[*xtsQ©s´˝ ª][ N]LiμR∂LRiV ªRΩ™´sV À≥ÿLRi˘Ã¡©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sp˘x§¶¶¶ LRiøR¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BÕÿ øyÕÿ™´sVLiμj∂ Æ©s[ªRΩá ™yLÔ R i VáV Lj i «¡lLi[ * x t sQ©± s ª][ F°…‘ ¡ NT P @©´sWNRPWáLigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ @¨sı FyLÌkiQÕ˝‹[©´sW Bμj∂ øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. NSgRi«fi©´sgRiL`i, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ¨sLRi¯Õfi, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡, ¤\À¡≥ Liry,™´sVLi¿¡LS˘Ã¡Õ‹[ A∏R∂W FyLÌik á @À≥¡œ ˘LÛiR VáNRPV Lji«¡lLi[*xtsQ©s´˝ V uyNTPøyËLiVV. ™´sVV¨s=xmsÕfi \¬ø≥¡LRi¯Ã¡©˝´sVgS A∏R∂W FyLÌik QÕ‹˝ [ ˙xmsøyLRiLi F~Liμj∂©´s Æ©s[ªΩR á ™yLÔiR VáV Lji«¡L`i* NS™´s≤R∂Liª][ xmsNRP‰ ™yLÔiR VÕ˝‹[ F°…‘ ¡ ¬ ø ¡[ } qsLiμR ∂ VNR P V LR i LigR i Li z q sμÙ R ∂ Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @NRP‰≤R∂ D©´sı Æ©s[ªΩR áV ≠dsLji¨s lgi÷¡zmsryÚLS @©´sıÆμ∂[ ˙xmsaRPı.

™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPáNRPV xqsLRi*Li zqsμÙ∂R Li Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, «¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): —¡Õ˝ÿÕ‹[ lLiLi≤R∂V≠s≤R∂ªRΩÕ˝‹[ xmsLiøyLiVVºdΩ Fs¨sıNRPáV xqs«ÿ™´sogS ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ BNRP ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi «¡Ljilgi[ ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ|\ ms @μ≥∂j NSLRiVáV μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøyLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi 41 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ 405 xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ CÆ©sá 31©´s Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. NS¨s ™´sLRiμR∂á NSLRifl·LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáVø][»¡˝ x m sLiøy∏R ∂ Vºd Ω Õ˝ ‹ [ Fs¨sıNR P áV ™yLiVVμyxms≤ÔyLiVV. ≠ds…”¡¨s ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ LR i μÙ R ∂ LiVV©´ s Fs¨sıNR P áV NR P W≤y ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡, lLiLi≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩÕ˝‹[ N]¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[Æ©s[ LS«¡NUP∏R∂V xqsLiμR∂≤T∂ xmsLji≠sVªRΩLi NSgS ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ ™´sW˙ªRΩLi —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS @¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ qx sLiμR∂≤T∂ NRP¨szmsLiøR¡©´sVLiμj∂. N]¨sıø][»¡˝ xmsμj∂, ™´sVLjiN]¨sı ø][»¡˝ BLRiÆ\ ™s BÕÿ @¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ‹˝ [ Fs©Ø[ı N]¨sı xmsLiøy∏R∂VºdΩáV©yıLiVV. ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPáNRPV F°÷d¡qx sV  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ©s´ V zqsμÙ∂R LigS DLiøy™´sV¨s —¡Õ˝ÿ Fs{qsˆ xqsLRi*˙ZaP[xtsÓ Q˙ºΩFyhji @©yıLR i V. ™´ s VW≤][ ≠s≤R ∂ ªR Ω Õ‹[ 408 xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV 3319 F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáV D©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. 408 ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩá©´sV ©yáVgRiV ≠sÀ≥ÿgSáVgS ≠sÀ≥œ¡—¡Liøy™´sV¨s xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRPLi 145, @ºΩxqs™´sVry˘ªRΩ¯NRPLi 99, ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV ˙x m sÀ≥ ÿ ≠sªR Ω Li 75, ryμ≥ y LR i fl· ˙gS™´ s V x m sLiøy∏R ∂ Vºd Ω Ã¡V 89 D©yı∏R ∂ V¨s

}msL]‰©yıLRiV. @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xmnsV»¡©´sáV «¡LR i VgR i NR P VLi≤y ˙x m sæ ª Ω[ ˘ NR P øR ¡ LR i ˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ©yáVgRiV ∏R∂VW¨s»˝¡ ˙lgi[x§¶›Li≤`∂= ¡Ã¡gSáV, ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡Ã¡gSáV, @μR∂©´sxmso Fs{qsˆ rÛyLiVV @μ≥ j ∂ NSLj i x m sLR i ˘Æ ™ s[ O R P Qfl· DLi»¡VLiμR ∂ ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sVgRiªy ˙FyLiªyÕ˝‹[ ≤U∂Fs{qsˆ rÛ y LiVV @μ≥ j ∂ NSLj i x m sLR i ˘Æ ™ s[ O T P QryÚ L R i ¨s ≠s™´ s Lj i LiøyLR i V. B©± s =|msNÌ R P L` i rÛ y LiVV @μ≥ j ∂ NSLR i Vá©´ s V LR i W…fi Æ ™ sVV\ ¤ À ¡ÕfiÕ‹[ ¨s∏R∂V≠sVryÚ™s´ V¨s @ªRΩ˘™´sxqsLRi xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi…ÿLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sVW≤][≠s≤R∂ªRΩ xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPá©´sV ˙xmsaSLiªRΩLigS, xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS

¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s LSxtsÌ Q˚ Fs¨sıNRPá xmsLjibdPáNRPVáV, {qs¨s∏R∂VL`i HGFs£qs @μ≥∂j NSLji ¿¡LRiLi“¡™´soáV @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 31©´s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ™´sVW≤][≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPá GLSˆ»˝¡©´sV A∏R∂V©´s NRPÆ≤∂LiÕ‹[ mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. FsLi{ms≤U∂J NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ Fs¨sıNRPáNRPV ry™´sV˙gji¨s xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. FsÕÿLi…”¡ Õ‹[»¡VFy»˝¡V ¤Õ¡[NPR VLi≤y Fs¨sıNRPá©´sV x m sNR P ≤R ∂ ˜Liμk ∂ gS ¨sLR i *z § ¶¶¶Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáV J»¡L˝Ri©´sV ˙xmsÕ‹[À¡œ≥ #|ms¤…¡Ì [ øR¡LRi˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤T∂æªΩ[ øR¡LRi˘Ã¡V ºd Ω x q sVN][ ™ yá©yıLR i V. ™´ s WLR i V™´ s VW á˙FyLiªyÕ˝ ‹ [ N T P z q s ¡˜Liμj ∂ ¨s x m sLiz m sLi¬ ø ¡[ L iμR ∂ VNR P V x q s\ l Li©´ s GLSˆ»˝ ¡ V ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV.

gjiLji«¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡NRPV ª]÷¡ ©´sgRiμR∂V ¡μj∂÷d¡ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, «¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” ©´s ©´sgRiμR∂V  ¡μj∂÷d¡ xms¥R∂NRPLi μy*LS «¡©´s¨ds xqsVLRiORPQ π∏∂W«¡©´s (¤«¡[Fs£qs\Æ™s)NTPLiμR∂ ¤\«¡©´sWLRiV ™´sVLi≤R∂áLi LS≠sgRiW≤R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s A≤R∂ xqsV≠sV˙ªRΩ Ã¡’Ù¡ F~LiμyLRiV. AÆ™sV —¡Õ˝ÿÕ‹[ C xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ á’Ù¡F~Liμj∂©´s ª]÷¡ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡gS }msLRiV ©´sÆ™sWμR∂LiVV˘Liμj∂. AÆ™sV ªRΩ©´s Aμ≥yL`i @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ C xmsxms¥R∂NRPLi μy*LS á’Ù¡F~Liμj∂—¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ Æ™sVVμR∂…”¡ á’Ù¡μyLRiVLS÷¡gS }msLRiV μR∂NRP‰≤R∂Liª][ gjiLji«¡©´sVáV A©´sLiμR∂Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¤\ «¡©´sWLRiV ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][giR ˘ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ lLiLi≤][ NS©´sVˆÕ‹[ ™´sVgRi ’¡≤ÔR∂©´sV ˙xmsxqs≠sLi¿¡©´s A≤R∂ xqsV≠sV˙ªy \¤«¡©´sWLRiV Fs£qs’d¡|§¶¶¶ø`¡ Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ Aμ≥yL`i Æ©sLi ¡LRiV©´sV A©´sVxqsLiμ≥y©´sLi¬ø¡[zqs «¡©´s¨dsxqsVLRiORPQ π∏∂W«¡©´s xms¥R∂NRPLi N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ¤«¡[Fs£qs\Æ™s ©´sgRiμR∂V  ¡μj∂÷d¡ xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ©´sgRiμR∂V ˙F°ªRΩ=x§¶¶¶NRPLi A≤R∂ xqsV≠sV˙ªy Àÿ˘LiNRPV ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[LiVV LRiWFy∏R∂Vá ©´sgRiμR∂V «¡™´sV @∏R∂W˘LiVV. C gjiLji«¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡©´sV xqsWˆÈQ Lij gÚ S ºdΩxqsVN]¨s AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ NS©´sVˆÃ¡V ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV gRiLji˜Èfl·VáV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™yá¨s @μ≥∂j NSLRiVáV N][LSLRiV.

≠sVgji÷¡©´s ™yLji N][xqsLi 31©´s F°÷¡Lig`i Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, «¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): mx sLiøy∏R∂VºdΩ ª]÷¡≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 68aSªRΩLi F°÷¡Lig`i «¡Ljigji©y, ™´sLRiμR∂á NSLRifl·LigS FyÕÊ‹©´s¨s ™yLjiNTP A xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ 31©´s ≠sVgji÷¡©´s J»¡L˝Ri N][xqsLi F°÷¡Lig`i «¡LRixms©´sV©yıLRiV. AzqsFnyÀÿμ`∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ªRΩVLixms÷˝¡ xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[ CÆ©sá 23©´s ª]÷¡≠s≤R∂ªRΩ xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPá F°÷¡Lig`iNRPV ™´sL<RiLi @≤Ô∂R LiNTPgS ™´sWLjiLiμj∂. μk∂Liª][ N]¨sı ø][»¡˝ F°÷¡Lig`i ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. C xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[ 1139™´sVLiμj∂ J»¡L˝iR VLi≤R∂gS 772 ™´sVLiμj∂ J»¡L˝iR V J¤…¡[aSLRiV. AL][«¡Ÿ À≥ÿLki ™´sL<iR Li NSLRifl·LigS xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[¨s ¤À¡[ÕÊÿLi ˙gS™´sVxqÛsVáV ™ygRiV μy…”¡ F°÷¡Lig`iZNP[Li˙μy¨sNTP ¬ø¡[LRiVN][¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRiV. μk∂Liª][ Fs¨sıNRPá xqsLixmsn VLi C xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRP©´sV 31©y…”¡NTP ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. C˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠sVgji÷¡©´s 32aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ J»¡L˝iR V J¤…¡[xqsVN]Æ©s[ @™´sNSaRPLi ¿¡NTP‰Liμj∂. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ªRΩVLixms÷˝¡ª][Fy»¡V Æ™sW™y≤`∂, @≤R∂μR∂aSıxmspL`i, AL`i.Fs£qs.xms÷˝¡ xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹©[ s´ W F°÷¡Lig`i ™yLiVVμyxms≤T∂ 31©´s F°÷¡Lig`i «¡Lji}msLiμR∂VNRPV @μ≥∂j NSLRiVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ Æ™sW™y≤`∂ xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[ 1209 J»¡L˝iR NRPV 568 ™´sVLiμj∂ J¤…¡[aSLRiV. @≤R∂μR∂aSıxmspL`i mx sLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[ 1192 ™´sVLiμj∂ J»¡L˝iR NRPV 575™´sVLiμj∂ J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. AL`iFs£qs xms÷˝¡ xmsLiøyLiVVºdΩÕ‹[ 1564™´sVLiμj∂ J»¡L˝RiNRPV 589™´sVLiμj∂ ª]÷¡≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ J¤…¡[aSLRiV. C xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ ≠sVgji÷¡©´s J»¡L˝Ri N][xqsLi 31©´s F°÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. 23©´s F°÷¡Lig`iÕ‹[ FyÕÊ‹©´s¨s ™ylLi[ 31©´s «¡Lj i lgi[ F°÷¡Lig` i Õ‹[ FyÕÊ ‹ ©´ s ≤y¨sNT P @L> R i Vá¨s @μ≥ j ∂ NSLR i VáV x q sˆx t Ì s QLi ¬ø¡[aSLRiV.

™´sVμR∂©´sxms˝ ¤Õ¡ ≤T∂≠s«¡©±s FyhRiaSááNRPV |qsá™´so ¿¡ªRΩWÚLiR V,«¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRi©´sV©´sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ ≠sμy˘ xqsLixqsÛ Ã¡V, ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WáNRPV |qsá™´soáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¿¡™´sLji ≠s≤R∂ªRΩ ™´sVμR∂©´sxms˝ ¤Õ¡ lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥∂j Õ‹[ C Æ©sá 31©´s Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. ™´sVμR∂©´sxms˝ ¤Õ¡ lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥∂j Õ‹[ C Æ©sá 30, 31 æªΩ[μ∂k Õ˝‹[ FyhRiaSááNRPV |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡Liøy™´sV¨s —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥∂j NSLji æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s FyhRiaSááNRPV ™´sW˙ªRΩLi ™´sVVLiμR∂VL][«¡Ÿ 30©´s |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡Liøy™´sV©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ L][«¡Ÿ©´s ™´sVμR∂©´sxms˝ ¤Õ¡ lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥∂j Õ‹[¨s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*, |\ ms#˚Æ™s[»¡V, FsLiVVÆ≤∂≤`∂, lLizqsÆ≤∂¨<s∏R∂VÕfi, AμR∂LRi+ FyhRiaSááNRPV |qsá™´so BøyË™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R W¨sı Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂W FyhRiaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV.

gRiVÕÿ’d¡ ΔÿªyÕ‹[ NS˘ªRΩ©±sxms÷˝¡ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, «¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS «¡Ljigji©´s Æ™s[V«¡L`i xmsLiøyLiVVºdΩ NS˘ªRΩ©±sxms÷˝¡ ¿¡™´sLRiNRPV gRiVÕÿ’d¡ ™´saRP™´sVLiVV˘Liμj∂. BNRP‰≤R∂ zqszmsH gRi…Ì¡” F°…‘¡ ¨s¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡NUP æªΩáLigRiYfl· ™yμR∂Æ™s[V lgi÷¡ËLiμj∂. Æ™s[V«¡L`i xmsLiøy∏R∂VºdΩ xqsLRiˆLi¿¡gS æªΩLSxqs ¡Ã¡xmsLji¿¡©´s «ÿ≤T∂ $¨s™y£qs ≠s«¡∏R∂VLi ªRΩ©´s xqs≠dsVxms ˙xmsªRΩ˘LÛij {qs{msH @À≥¡œ ˘LÛij zms.À≥ÿ©´sVμy£qs\|ms 748 J»˝¡ @μ≥∂j NRP˘Liª][ lgiáVF~LiμyLRiV. «ÿ≤T∂ $¨s™y£qsNRPV Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 5186 J»˝¡V LSgS, {qs{msH ™´sVμÙ∂R ªRΩV @À≥¡œ ˘LÛij zms.À≥ÿ©´sVμy£qs 4538 J»˝¡Vª][ lLiLi≤][ rÛy©´sLi μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yıLRiV. 2230 J»˝¡V ryμ≥∂j Li¿¡ ™´sVW≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ æªΩLSxqs lLi ¡ÕfigS  ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡©´s xmsºΩÚ $¨s™y£qs ¨s÷¡øyLRiV. NSLi˙lgi£qs @À≥¡œ ˘LÛij F~©yıá ≠s©´s∏∫∂VNRPV™´sWL`i 1952 J»˝¡ª][ ©yáVg][ rÛy©y¨sNTP xmsLji≠sVªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. …”¡≤T∂zms @À≥¡œ ˘LÛij ©´sNRP‰ $¨s™y£qs 329 J»˝¡V, ’¡¤«¡zms ™´sVμÙ∂R ªRΩV Æ©s[ªΩR ALRiV™´sVVÃ˝¡ F°xtsQLiNRPV 175, {qs{msFsLi ™´sVμÙ∂R ªRΩV @À≥¡œ ˘LÛij ªyLi˙≤R∂ @Li«¡∏R∂V˘NRPV 178, xqs*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥¡œ ˘LÛij NSLi|ms÷˝¡ xmspLÒiR øR¡LiμR∂L`iLS™´soNRPV 312 ™´søyËLiVV. Æ™s[V«¡L`i xmsLiøyLiVVºdΩ NS™´s≤R∂Liª][ J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso Aáxqs˘Li NS™´s≤R∂Liª][ Aμj∂™yLRiLi ™´sLRiNRPV ¤Õ¡NTP‰Lixmso «¡Ljigji xmsn ◊¡ªRΩLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NS˘ªRΩ©±sxms÷˝¡ xmsLiøy∏R∂VºdΩ xmsn ÷¡ªRΩLi ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @À≥¡œ ˘LÛiR VáV 17 gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V ¨sLkiOTPQLiøy÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. rÛy¨sNRP zqsLigRilLi[fl·” D©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ¤Õ¡NTP‰Lixmso ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ xqsLRiˆLi¿¡ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso Aμj∂™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. ˙xms«¡Ã¡V ™´sVL][ryLji æªΩáLigSfl·™yμy¨sNTP xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRi¨s, BÆμ∂[ qx sWˆÈQ Lij gÚ S ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚ ryμ≥∂R ©´sNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¬ø¡©´sWıLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ JÆμ∂áV @©yıLRiV. @À≥œ¡˘LÛji «ÿ≤T∂ $¨s™y£qs ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ …”¡AL`iFs£qs, æªΩÀ‹gRiNSxqsLi ˙ZaP[fl·VáV ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™yáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLiVV.

…”¡AL`iFs£qsZNP[ μR∂NTP‰©´s ™´sW™´sá Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, «¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ G\ZNPNRP Æ™s[V«¡L`i xmsLiøy∏R∂VºdΩ ™´sW™´sá …”¡AL`iFs£qs Z\ NP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. AFyLÌik ¡Ã¡xmsLjiË©´s @À≥¡œ ˘LÛij DxtsQ‰Li LRixmsn VVxmsºΩ xqsLRiˆLi¿¡gS xmsn V©´s≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. …”¡≤T∂zmsNTP lLiLi≤][ rÛy©´sLi, NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP ™´sVW≤][ryÛ ©´sLi μR∂NTP‰Liμj∂. ™´sW™´sáՋ[ aRP¨s™yLRiLi F°÷¡Lig`i «¡Ljigji©´sxmsˆ…”¡NUP J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ Aáxqs˘Liª][ xmsn ÷¡ªyáV Aμj∂™yLRiLi ˙xmsNRP…”¡Liøy÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. x m sLiøy∏R ∂ Vºd Ω Õ‹[ 18,496 J»˝ ¡ NR P VgS©´ s V 12,638 ™´ s VLiμj ∂ J»¡Vx § ¶¶¶NR P V‰©´ s V ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[¨s 20™yLÔiR Vá F°÷¡Lig`i 10 ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ «¡LRigÊS.. N_Li…”¡Lig`i N][xqsLi Àÿ˘¤Õ¡…fi |ms¤…¡Ì á©´sV ™´sW™´sáՋ[¨s —¡Õ˝ÿxmsLjixtsQªΩ` D©´sıªRΩFyhRiaSáNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡ @NRP‰Æ≤∂[ ¤Õ¡NTP‰LiøyLRiV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso Aμj∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 9gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV N]©´srygjiLiμj∂. @LRigRiLi»¡ ªRΩLS*ªRΩ @μ≥∂j NSLjiNRPLigS xmsn ÷¡ªyá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ≠sLS™´sVLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y LS˙ªRΩLiªy N]©´srygRi≤R∂Liª][ @»¡V F°÷¡Lig`i zqs ¡˜Liμj∂, B»¡V @À≥¡œ ˘LÛiR VáV, ™yLji @©´sVøR¡LRiVáV «ÿgSLRiLi ¬ø¡[∏∂R W÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡Ã¡gSáª][ xms…”¡xtÌsQ  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sW™´sáՋ[ ˙xmsμ≥y©´s FyLÌik á¨dsı ªRΩ™´sV @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV  ¡LjiÕ‹[ ¨sáxms≤R∂Liª][ J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xms˙NTP∏R∂V @LiμR∂LjiÕ‹[©s´ W DªRΩ‰LihRi lLi[zmsLiμj∂. ª]áVªRΩ ™yLÔiR V xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡ J»˝¡©´sV ¤Õ¡NTP‰LiøR¡gS.. @¨sı ™yLÔiR Vá xmsn ÷¡ªyáV æªΩ[¤Õ¡[xqsLjiNTP LS˙ºΩ ™´sVW≤R∂VgRiLi»¡\¤Õ¡Liμj∂. AªRΩLS*ªRΩ xqsLRiˆLi¿¡ J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sVLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS ª]÷¡©´sVLi¿¡ …”¡≤T∂zms,…”¡AL`iFs£qsá ©´s≤R∂VÆ™s[V F°…ÿF°…‘¡ Æ©sáN]Liμj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i 10 L_Li≤˝∂R Õ‹[ J»˝¡©´sV ¤Õ¡NTP‰LiøR¡gS.. AL][ L_Li≤`∂ ™´sLRiNRPV …”¡≤T∂zms @À≥¡œ ˘LÛij ©yLS∏R∂Vfl· Aμ≥∂j NRP˘ªRΩ N]©´srygjiLiøR¡≤R∂Li INRPμR∂aRPÕ‹[ A∏R∂V©´s lgiáVxmso Δÿ∏R∂V™´sVÆ©s[ A FyLÌik ™´sLÊSáV À≥ÿ≠sLiøyLiVV. @©´sWx§¶¶¶˘LigS G≤][ L_Li≤`∂ ©´sVLi¿¡ æªΩLSxqs @À≥¡œ ˘LÛij LRixmsn VVxmsºΩ x§¶¶¶™y N]©´srygjiLiμj∂. LS˙ªRΩLiªy ZNP[Li˙μR∂Li ™´sμÙR∂ «ÿgSLRiLi ¬ø¡[zqs©´s …”¡AL`iFs£qs ˙ZaP[fl·VáV ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LÛji LRixmnsVVxmsºΩ lgiá™´s≤R∂Liª][ Àÿ˘Li≤`∂Æ™s[VŒÿáª][ ¤\ «¡æªΩáLigSfl· ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsWÚ ˙xmsμR∂LRi+©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

xqs\Æ™sVNRP˘ FyLÌik áNRPV xmsn ÷¡ªyáV ¬ø¡Lixms|ms»Ì¡V Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, «¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´s¿¡Ë©´s xmsn ÷¡ªyáV xqs\Æ™sVNRP˘ ™yμR∂ FyLÌik áNRPV ¬ø¡Lixms|ms»Ì¡VgS D©yı∏R∂V¨s …”¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «‹[giR VLS™´sV©´sı @©yıLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ™sV«ÿLÌik rÛy©yá©´sV …”¡AL`iFs£qs ™´sVμÙ∂R ªRΩV @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡ æªΩáLigSfl· ™yμy¨sı øy…ÿLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP ™yμR∂Li ¤Õ¡[μR∂Li»¡W ªRΩLRiVøR¡W ˙xmsNRP»¡©´sáV gRiVzmsˆLi¬ø¡[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xqs•¶¶¶ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂áNRPV ªRΩgji©´s gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡}msˆÕÿ xmns÷¡ªyáV D©yı∏R∂V©yıLRiV. æªΩáLigSfl· }msLRiV ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y C xmsLÌik áV ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[zqs ™´sW…˝ÿ≤yá©yıLRiV. @LiμR∂LRiW æªΩáLigSfl· ™yμy¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s ˙xms«¡Ã¡V @LiμR∂LjiNUP J¤…¡˝ r[ yLRi¨s @©yıLRiV. @LiVV©y …”¡AL`iFs£qs  ¡Ã¡xmsLjiË©´s @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV @μ≥∂j NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ lgi÷¡zmsLiøR¡≤R∂Li ˙xms«¡Õ˝‹¨[ s ˙xmsæªΩ[˘NRP ALiNSLiORPQNPR V ¨sμR∂LRi+™´sV©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌik ™´sVμÙ∂R ªRΩVμyLRiVá©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV A∏R∂V©´s NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV.

æªΩáLigSfl·ª][ BªRΩLRi ≤T∂™´sWLi≤˝∂R ©´sV F°Ã¡Ë¤Õ¡[Li : Fs©±szqszms ≤R∂∏R∂VÕfi ∏R∂VV™´sL`i NRP¤Õ¡NÌPR L`i NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV Fn°©±s μy*LS {qs*NRPLjixqsVÚ©s´ ı NRPLkiLi©´sgRiL`i «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i @LRiVfl„fi NRPV™´sWL`i

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,«¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): æªΩáLigSfl·NRPV ªy™´sVV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS NSμR∂¨s Fs©±s{qs{ms ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+, FsLi{ms ªyLjiΔfi @©´s*L`i }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V xms»˝¡ ªRΩ™´sV \Æ™s≈¡Lji xqsVxqsˆxtÌsQ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV BªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ F°Ã¡Ë¤Õ¡[™s´ V©yıLRiV. ¿¡©´sı LSuÌy˚¤Õ¡ N][xqsLi øyÕÿø][»¡˝ ALiμ][Œ¡œ ©´sáV D©yı æªΩáLigSfl· ≤T∂™´sWLi≤`∂ Fsxmsˆ»¡VıLiø][ DLiμR∂¨s, æªΩáLigSfl· ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV Æ™s[lLi[ ™y…”¡ª][ F°Ã¡Ë≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s ªyLjiΔfi @©´s*L`i }msL]‰©yıLRiV.


=∞OQÆà"◊ å~°O,EÖˇ· 30, 2013

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ 3

"≥∞„\’"å~°Î

Æ\™sFs£qs xqsWˆÈQ Lij ªÚ ][Æ©s[ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ: xtsQLij ¯Ã¡

zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ D«Í¡LiVV¨s ™´sVx§¶¶¶LiNS◊¡ Aá∏R∂VLiÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi LRiLigRiLi Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s ªRΩáry¨s $¨s™yxqs∏R∂WμR∂™±s.

zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ D«Í¡LiVV¨s ™´sVx§¶¶¶LiNS◊¡ Aá∏R∂VLiÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi LRiLigRiLi Æ™s[≤∂R VNRPÕ˝‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s FsLizms @Li«¡©±s NRPV™´sWL`i ∏R∂WμR∂™±s A©´sLiμR∂LigS ©´sXªRΩ˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı μR∂XaRP˘Li

$NSNR P VŒœ ¡ Li, «¡⁄\ ¤ Õ ¡ 29 (AL` i Fs©± s Fs) :\Æ™sFsry=L`i{qs{ms ©y∏R∂VNRPVLSáV xtsQLji¯Ã¡ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ™´sVW≤R∂V Æ™s[á NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri \Æ™sVáVLSLiVV¨s ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. @μ≥∂j NSLRi, ˙xmsºΩxmsOSQá NRPV™´sV¯NRPV‰ NRPV˙»¡Ã¡©´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¬ø¡[ DÆμÙ∂[aRPLiª][ AÆ™sV ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ r°™´sV™yLRiLi ™´sVW≤R∂V Æ™s[á NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR V μy…”¡Liμj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i 14 —¡Õ˝ÿá ≠dsVμR∂VgS N]©´srygji©´s "™´sVL][ ˙xms«ÿ˙xmsrÛy©´sLi' $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ N]©´srygRiVª][Liμj∂. ªRΩ©´s ªRΩLi˙≤T∂ μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s ˙xms«ÿ˙xmsrÛy©´sLi xqsWˆÈQ Lij ªÚ ][Æ©s[ ªy©´sV FyμR ∂ ∏R ∂ W˙ªR Ω N]©´ s rygj i x q sVÚ © yı©´ s ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ\ ™sFs£qs FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ xqsWˆÈQ Lij gÚ S ™´sVW≤R∂V Æ™s[á NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiV ©´s≤T∂¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. AÆ™sV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ r°™´sV™yLRiLi $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s μ≥∂R ©´sxmso LRiLi ¬ø¡[LRiVNRPLiμj∂. μk∂Liª][ xtsQLji¯Ã¡ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ™´sVW≤R∂V Æ™s[á NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Æ\ ™sVáVLSLiVV¨s μy…”¡Liμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥¡œ Õ‹[ xtsQLij ¯Ã¡ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. A ™´sV•¶¶¶Æ©s[ªRΩ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ μy*LS ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV Æ©s[LRiVgS æªΩáVxqsVNRPV©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @©´ s LiªR Ω LR i Li A∏R ∂ V©´ s ™´ s VV≈¡˘™´ s VLi˙ºΩ @∏R∂W˘NRP @¨sı ™´sLÊSá xqsLiZOP[Q™s´ VLi N][xqsLi mx sáV mx s¥R∂NSáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRi©yıLRiV. ˙xmsºΩ }msμR∂™y≤R∂V øR¡μR∂V™´soN][™yá¨s, ˙xmsºΩ FsNRPLSNRPV ¨dsLji™y*á¨s LS«¡©´sı ªRΩzmsLiøyLRi¨s xtsQLij ¯Ã¡ gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. LRiW.1200 N][»¡˝ ≠sμR∂V˘ª`Ω  ¡NSLiVVá ™´sW{mns, LRiW.1300 N][»˝¡ ™´s≤ÔU∂

™´sW{msn , LRiW.12 Æ™s[á N][»¡˝ LRiVflÿáV ™´sW{msn ¬ø¡[zqs©´s mx sn V©´sªRΩ Æ\™sFs£qs r~LiªRΩ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. }msμR∂LjiNRPLi F°™´s≤y¨sNTP aSaRP*ªRΩ xmsLjiuy‰LRiLi øR¡μR∂VÆ™s[©s´ ¨s Æ\ ™sFs£qs ©´s™´sW¯LRi¨s.. @LiμR∂VZNP[ {msn «¡Ÿ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi μy*LS áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛiR VáNRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V {qsFsLigS D©´sıxmsˆV≤R∂V 16 áORPQá ™´sVLiμj∂NTP zmsLiø≥¡R ©˝s´ V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[}qsÚ.. Æ\ ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ 71 áORPQá zmsLiø≥¡R ©˝s´ V BøyËLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. Æ\™sFs£qs ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS D©´sı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Æμ∂[aPR LiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥∂R LSuÌy˚Õ˝‹[ 41 áORPQá BŒ˝¡œ ß ¨sLji¯}qsÚ.. INRP‰ ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[Æ©s[ 47 áORPQá BŒ˝œ¡ß ¨sLji¯Li¿¡©´s xmnsV©´sªRΩ LS«¡©´sıμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. Æ\ ™sFs£qs xms¥R∂NSáNRPV ºΩÕ‹[μ∂R NSáV.. gRiªRΩLiÕ‹[ \Æ™sFs£qs ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV mx s¥R∂NSáNRPV C NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qx s™´sWμ≥∂j NRP…Ì”¡LiμR∂¨s xtsQLji¯Ã¡ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. C ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ Æ™s[Õÿμj∂ xmsLji˙aRP™´sVáV ™´sVWªRΩ ¡≤T∂ áORPQÕÿμj∂ NSLji¯NRPVáV L][≤∂RÔ V©´s xms≤ÔyLRi¨s AÆ™sV AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. Æ\™sFs£qs Æ™s[Ã¡Õ˝‹[ lLi[xtsQ©s± NSLÔiR VáV B}qsÚ.. ˙xmsxqsVÚªΩR {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV B™y*÷¡=Liμj∂ F°LiVV, D©´sı ™y…”¡¨s ª]ágjiLiøyLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. }msμR∂á\|ms |ms©´sVÀ≥ÿLRiLi Æ™s[aSLRi¨s, @¨sı øyLÍkiáV |msLiøyLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ LSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£ q s ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li NRPW÷¡F°LiVV DLi¤…¡[ ALÌik {qs, NRPlLiLi…fi øyLÍik á ©´sVLi¿¡ }msμR∂áNRPV ≠s™´sVVNTPÚ Ã¡’≥¡Li¬ø¡[μ∂R ©yıLRiV. ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[

@μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qs, ˙xmsºΩxmsORPQ …‘¡≤U∂{ms |mnsWLRiLigS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s xtsQLji¯Ã¡ μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, NSLi˙lgi£qs\|ms ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. ˙xms«¡Ã¡V @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRi¨s, ™y…”¡|\ ms æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ø][μR∂˘Li øR¡Wr°ÚLiμR∂¨s ™´ s VLi≤T ∂ x m s≤Ô y LR i V. ™´ s V•¶¶¶ Æ © s[ ª R Ω \ Æ ™ sFs£ q s ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi xms¥R∂NS¨sı ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li }msμR∂ ≠sμy˘LÛiR VáNRPV @LiμR∂NRPVLi≤y ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. }msμR∂ ≠sμy˘LÛiR VáNRPV D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘ @Liμj∂Li øyá©´sı DÆμ∂Ù a[ PR Liª][ ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” ©´s xms¥R∂NS¨sNTP xqsLS‰LRiV ªRΩW»˝¡V F~≤R∂Vr°ÚLiμR∂©yıLRiV. LSx t Ì s Q˚LiÕ‹[ @©´ s ıμyªR Ω Ã¡ x m sLj i z q Û s ºΩ μR∂∏R∂W¨ds∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP¨dsxqsLi B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ NRPW≤y B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ l\ LiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, ≠sªRΩÚ©yáV, FsLRiV™´soáV, ≠sμR∂V˘ª`Ω ¤Õ¡[NRP @xmsˆVÕ‹[ E’¡Õ‹[ NRPWLRiVNRPVF°∏R∂WLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™yLji ªRΩLRixmnsQo©´s ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *LiQ\ | ms IºΩÚ ≤ T ∂ |msLiøy÷¡=©´ s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V.. @Æμ∂[≠dsV xms»Ì¡NRPVLi≤y ¨dsøR¡ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s μ≥ R ∂ *«¡Æ ™ sVªyÚ L R i V. @μ≥ j ∂ NSLR i LiÕ‹[ D©yı©yıŒ˝œ¡® \lLiªRΩVáV, ˙xms«¡Ã¡V xms»Ì¡¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V.. @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V ™´s˘™´sry∏R∂VLi μR∂Li≤R∂gRi @©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V.. Æ©s[≤R∂V \lLiªRΩVá LRiVflÿáV ™´sW{mns ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ˙x m sNR P …” ¡ x q sVÚ © yı≤R ∂ ¨s FsÆ μ Ù ∂ [ ™ y ¬ ø ¡[ a SLR i V. ª]≠sV¯Æμ∂[Œ¡œ˝ …‘¡≤U∂{ms Fyá©´sÕ‹[ ©yáVgRiV Æ™s[á

™´ s VLiμj ∂ \ l LiªR Ω VáV AªR Ω ¯x § ¶¶¶ªR Ω ˘Ã¡NR P V Fyáˆ≤ÔyLRi¨s, Æμ∂[aPR LiÕ‹[ BÆμ∂[ LjiNSLÔiR V @¨s @©yıLRiV. C FyxmsLi Àÿ ¡Vμj∂ NSμy? @¨s AÆ™sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. NRPV™´sV¯NRPV‰ NRPV˙»¡Ã¡V.. «¡gRi©±s ˙xms«¡Õ˝‹[ DLi¤…¡[ ªRΩ™´sVNRPV ™´sV©´sVgRi≤R∂ DLi≤R ∂ μR ∂ ¨s NSLi˙lgi£ q s, …‘ ¡ ≤U ∂ { m s NR P ÷¡z q s NRPV™´sV¯NRPV‰ LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s xtsQLji¯Ã¡ AL][zmsLiøyLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, ˙xmsºΩxmsORPQLi NRP÷¡zqs INRP‰Q\¤…¡ xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s xtsQLji¯Ã¡ AL][zmsLiøyLRiV. Æ\ ™sFs£qs «¡gRi©±s  ¡∏R∂V»¡ DLi¤…¡[ ªRΩ™´sV A»¡Ã¡V rygRi™´s¨s NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms À≥ÿ≠sLiøy∏R∂V¨s.. @LiμR∂VZNP[ A∏R∂V©´s\|ms NRPV˙»¡ ¬ø¡[zqs \¤«¡Ã¡V FyáV¬ø¡[aS∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¬ø¡[ºΩÕ‹[ ¬ø¡π∏∂[V˘xqsVN]¨s N][LiRÌ VNRPV Æ™s◊˝¡, «¡gRi©´s©´sıQQ|\ ms ZNP[xqsVáV |ms…ÌÿLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V\|ms D©´sı ZNP[xqsVá\|ms μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[LiVV}qsÚ.. A∏R∂V©´s \¤«¡Ã¡VZNPŒ˝œ¡≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiμR∂VZNP[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¿d¡NRP…˝‹[ ¿¡μR∂Li ¡LRiLiª][ IxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRi¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. C NRPV™´sV¯NRPV‰ LS«¡NUP∏R∂WáV FsLiª][ NSáLi N]©´srygRi™´s¨s xtsQLji¯Ã¡ @©yıLRiV. ™y…”¡¨s ˙x m s«¡¤ Õ ¡[ x q s™´ s V∏R ∂ VLi ™´ s ¿¡Ë©´ s x m sˆV≤R ∂ V ºΩz m sˆN]≤R ∂ ªyLR i ¨s |§¶¶¶øR ¡ ËLj i LiøyLR i V. «¡gRi©´s©´sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @∏R∂W˘NRP LS«¡©´sı ˙xmsºΩ AaRP∏R∂VLi Æ©sLRiÆ™s[LiR VryÚ≤∂R ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ N][…”¡ FsNRPLSáNRPV ¨dsLRiV B™y*á©´sVNRPV©yıLRi¨s, μy¨sı «¡gRi©±s xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚLiR ©yıLRiV. «¡gRi©´s©´sıNRPV Àÿxqs»¡gS ¨sá ™yá¨s AÆ™sV ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.

GNRP˙gki™´sLiª][ AμR∂LRi+Li:@’≥¡™´sXμÙ∂j Õ‹[ μR∂WxqsVZNPŒœ¡ßÚ©s´ ı ˙gS™´sVLi ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, «¡⁄\¤Õ¡ 29 (AL`iFs©±sFs): ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s @™´sVáV ¬ø¡[zqs ™´sVLki gSLiμ≥k∂“¡ NRPááVgRi©´sı ˙gS™´sVxqs*LS«¡˘Li øR¡WzmsxqsVÚ©yıLRiV. 1978Õ‹[ xmsLiøyLiVVºdΩ @Li¤…¡[ G≠sV…‹[ Axms¤Õ¡˝ ™yxqsVáV xqs≠sVztsÌ QgS GLRiˆÆ≤∂[ ©y…”¡NTP xms¤Õ¡˝ Õ‹[ NRP¨dsxqsLi ˙ªygRiV¨dsLRiV, L][≤∂RÔ V ™´sWLÊiR Li, ≠sμR∂V˘ª`Ω Æ™sáVgRiVáV NRPW≤y ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[™´so. @ORPQLSxqs˘ªRΩ NRPW≤y ZNP[™´sáLi 3aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @Li¤…¡[ ©´s™´sV¯aRPNRP˘LigS ¤ Õ ¡[ N R P F°LiVV©y ™´ s VV™´ s W¯…” ¡ NT P ¨s«¡Li. ≈¡™´sV¯Li,«¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ xmsLiøyLiVVºdΩgS GLRiˆ≤R∂≤R∂Æ™s[V Axms¤Õ˝¡NRPV Fs¨sıNR P áNR P V @μ≥ j ∂ NSLR i VáV x q s©´ s ıQμÙ R ∂ Li ™´ s LR i LigS ™´ s WLj i Liμj ∂ . A©y…” ¡ ©´ s VLi¿¡ @™´soªRΩV©yıLRiV. C Æ©sá 31©´s À≥¡œ ˙μyøR¡Ã¡Li, Æ©s[…”¡™´sLRiNRPV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[NSμR∂V, Æμ∂[aRPLiÕ‹[ Fyá*LiøR¡, N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©˝´s NRPW≤y FsNRP‰≤y «¡LRiVgRi©´sLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙ∂j ¨s xmsLjiμ≥∂j Õ‹[ xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPá ¨sLRi* x§¶¶¶fl·NRPV ¬ø¡[zqs ™´sVLki ¨sLRiWzmsxqsVÚ©yıLRiV ˙gS™´sVxqsÛ VáV. GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ xmsLiøy∏R∂VºdΩ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s ˙xmsºΩFs¨sıNRPÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá ≠sμ≥∂R VáNRPV •¶¶¶«¡LRiVNS¨s Dμ][˘gRiVá\|ms NRPW≤y ˙gS™´sVLiÕ‹[ xqs≠sVztÌsQgS ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙NRP™´sVbPORPQfl· øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ºd Ω x q sVNR P V¨s GNR P ˙gk i ™yáZNP[ ˙Fyμ≥ y ©´ s ˘ªR Ω $¨s™yxqs $©´slLi[aP` |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. F°÷¡Lig`i, ¨sxqsVÚ©yıLRiV. xmsμj∂™´sVLiμj∂ NRPWLRiV˨s xms¤Õ¡˝ ©´sV J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ≠sμ≥R∂VáNRPV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV GLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s }msL]‰©yıLRiV. ≈¡™´sV¯Li DÆμÙ∂[aRP˘Æ™s[V ªRΩxmsˆ ™´sVL][ AÕ‹[øR¡Æ©s[μj∂ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ ™´sVVgjizqs©´s Fs¨sıNRPá ≠sμ≥∂R VáNRPV LjiF°L`iÌ ™yLj i ™´ s Vμj ∂ Õ‹[ NR P ¨sz m sLiøR ¡ ≤R ∂ Li¤ Õ ¡[ μ R ∂ V. ¬ø¡[∏R∂V¨s Dμ][˘gRiVáNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂—¡Õ˝ÿ ™´sWøylLi≤Ô∂T ™´sVLi≤R∂áLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ lLiLi≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩÕ˝‹[ ™´sVμR∂˘Li ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·\|ms DNRPV‰FyμR∂Li FsÃ˝¡Li}ms»¡˙gS™´sVLi. ˙gS™´sVLiÕ‹[ «¡©yÀÿ Æ™sWxms≤R∂Liª][ ≤R∂ ¡V˜NRPV @≤ÔR∂W @μR∂Vxmso 4012 ™´sVLiμj∂ NSgS BLiμR∂VÕ‹[ 1959™´sVLiμj∂ ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiμj∂. |ms…Ì¡” ©´s ™´s˘∏R∂W¨sı FsÕÿ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, 2053 ™´sVLiμj∂ xmsoLRiVxtsváV xqs™´sVNRPWLRiVËNRPVLi…ÿL][ @LiªRΩV¿¡NRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. ©yıLRiV. ˙xmsºΩ @’≥¡™´sXμÙ∂j xms¨sNTP ˙gS™´sVxqsÛ VáV ª]÷¡ μR∂Fny Fs¨sıNRPáV «¡Ljigji©´s ≈¡™´sV¯Li ˙aRP™´sVμy©´sLiª][ ¬ø¡[∏R∂VWªRΩ¨sxqsWÚ lLi…Ì”¡Lixmso ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s FyLÌik á @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ¬ø¡[zqs©´s ¬ø¡[xqsVNRPV¨s @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ™´s˘∏R∂VLi øR¡W}qsÚ ryμ≥y LRifl· Fs¨sıNRPá©´sV 20áORPQá LRiWFy∏R∂Vá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sVLi¿¡©´s ≈¡LRiVË |ms¤…Ì¡[aSLRiV. ™´sVμ≥j∂LRi, ≈¡™´sV¯Li, ™´ s VLi«¡⁄LR i V ¬ ø ¡[ } qsÚ ¬ ø ¡LR i V™´ s o xqsªRΩVÚxms÷˝¡, \Æ™sLS, Fy¤Õ¡[LRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ ¨sLji¯LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙aRP™´sVμy©´sLiª][ Lji«¡lLi[*xtsQ©s´˝ NRPV xqsLi ¡Liμ≥∂R Li ¤Õ¡[NPR VLi≤yÆ©s[ À≥ÿLkigS @≤R ∂ VgR i VáV ™´ s VVLiμR ∂ VNR P V Æ ™ s[ a SLR i V. ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™´sVz§¶¶¶Œÿ xmspLji¬Ú ø¡[xqsVNRPV¨s Æ©s[≤∂R V 500 FsNRPLSáNRPV\|msgS @À≥ œ ¡ ˘LÛ R i V áV©´ s ıø][ » ¡ NR P W≤y ™yŒ˝ œ ¡ À≥ œ ¡ W™´ s VVá©´ s V ˙x m sºΩG…ÿ rygR i V¬ ø ¡[ x q sV NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘¤Õ¡[ F°…ÿ F°…‘¡gS ™´s˘∏R∂VLi NRPVLi»¡V©yıLRiV. BLiμj∂LS «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡Õ‹[ ¬ø¡[aSLRiV. Fy¤Õ¡[LRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ 49 Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 150™´sVLiμj∂ l\ LiªRΩVáNRPV á’Ù¡ x m sLiøy∏R ∂ Vºd Ω Õ˝ ‹ [ F°…‘ ¡ ¬ ø ¡[ z q s©´ s \ Æ ™ sNSFy ¬ ø ¡[ N R P WLSËLR i V. ˙gS™´ s Vx q sVÚ Ã ¡ À≥ ÿ gR i ry* μyμyxmsogS 25 xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ™´sV˘Liª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVW≤R∂V ¬ø¡LRiV™´soáV, ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ 6, ™´sVμ≥j∂LRiÕ‹[ 21, NRPVLi»¡Ã¡V ¨sLji¯LiøR¡VNRPV¨s ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s ˙xmsºΩ xqsªRΩVÚxms÷˝¡Õ‹[ 32 xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ lgiáVxmso FsNR P LS À≥ œ ¡ W≠sV¨s @’≥ ¡ ™´ s XμÙ j ∂ Õ‹[ N T P

™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPáNRPV lLi≤U∂

zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ D«Í¡LiVV¨s ™´sVx§¶¶¶LiNS◊¡ Aá∏R∂VLiÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi LRiLigRiLi Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS À≥œ¡≠sxtsQ˘™yfl”· ≠s¨szmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©´sı xqs*LÒRiáªRΩ

zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ D«Í¡LiVV¨s ™´sVx§¶¶¶LiNS◊¡ Aá∏R∂VLiÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi LRiLigRiLi Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS À≥œ¡≠sxtsQ˘™yfl”· ≠s¨szmsxqsVÚ©´sı xqs*LÒRiáªRΩ

Æ\™sNSFy©´sV ≠ds≤T∂ LRiLi≤T∂ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, «¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): ≤T∂|qsLi ¡L`i 9 ˙xmsNRP»¡©´sNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌki æªΩáLigSfl· B™´s*À‹[ª][LiμR∂¨s FsÆ™sV¯÷d¡= «¡gRiμk∂aRP*L`ilLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV. BNRP\Æ©s©y æªΩáLigSfl·Õ‹[ D©´sı \Æ™sNSFy Æ©s[ªRΩáV AFyLÌki¨s ≠ds≤T∂  ¡∏R∂V»¡NRPV LS™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.æªΩáLigSfl· B}qsÚ ªRΩ™´sVNRPV FsÕÿLi…”¡ @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi¤Õ¡[μ∂R ¨s gRiªRΩLiÕ‹[ ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ gRiVÕÿLi©´s’d¡ A«ÿμ`∂©´sV NRP÷¡zqs @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[zqs©´s Æ\ ™sNSFy Æ©s[ªΩR áV Bxmso≤R∂V æªΩáLigSfl· B™´s*À‹[ªΩR V©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥∂R ˙FyLiªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li μy*LS A FyLÌik LRiLigRiV  ¡∏R∂V»¡ xms≤T∂LiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ @LRiVfl· ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. A FyLÌik G©y≤R∂W æªΩáLigSfl· xms»˝¡ ¿¡ªRΩaÚ PR VμÙ∂j ª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. C ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ Fs™´sLRiV NRPW≤y æªΩáLigSfl·NRPV @≤ÔR∂Vxms≤R∂™´sμÙR∂©yıLRiV. @©´sıμR∂™´sVV¯Õ˝ÿ ≠s≤T∂F°μy™´sV¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li ryNSLRiLi NSÀ‹[ª][LiμR∂¨s BLiμR∂VNRPV r°¨s∏R∂W ™´sVVx§¶¶¶®LRiLÚ i ¨sLÒiR LiVVLiøyLRi¨s @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V BNRPÆ\ ©s©y @F°x§¶¶¶Ã¡V ≠ds≤yá¨s, xmsμj∂ —¡Õ˝ÿáª][ NRPW≤T∂©´s LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤R∂À‹[ªRΩVLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ Æ©sLRiÆ™s[LiR À‹[ªΩR V©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR áV lLiøR¡Ëg]¤…¡Ì [ ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y xqsLi∏R∂V™´sV©´sLi Fy…”¡Li¿¡ xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s ™´sVLi˙ºΩ ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ BªRΩLRi FyLÌik áV NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s BLRiNS…ÿ¨sNTP gRiVLji¬ø¡[zqs©y, Fyá©yxmsLRiLigS ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP Fs¨sı B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩá|ms…Ì¡” ©y Æ©s[ªΩR áV JzmsNRPª][ À≥¡œ LjiLiøylLi[ ªRΩxmsˆ FsNRP‰≤y Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ ¤Õ¡[NPR VLi≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡¤Õ¡[μ∂R ¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ZNP[™s´ áLi ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©yı.. lLiLi≤R∂V ≠s≤R∂ªRΩÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @ªRΩ˘μ≥∂j NRPLigS xqsLRiˆLi¿¡ rÛy©yÕ˝‹[ FyLÌik ™´sVμÙ∂R ªRΩVμyLRiV¤Õ¡[ lgiáVF~LiμyLRi¨s @©yıLRiV. N]ªRΩÚ xqsLRiˆLiøR¡VáNRPV aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV.

xmsμj∂ —¡Õ˝ÿá æªΩáLigSfl· ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NS™y÷¡ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, «¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· Fs™´sLjiNTP NRPW≤y @LigkiNRPLSLi NSμR∂¨s ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ, …”¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPV≤R∂V zms. øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxqs∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs xqsˆxtsÌ QÆ\ ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sVV¯ªyLRi¨s @©yıLRiV. 1956 ©y…”¡NTP ™´sVVLiμR∂V©´sı æªΩáLigSfl· NS™yá¨s, @Æμ∂[ æªΩáLigSfl· @™´sVLRi≠dsLRiVáNRPV ¨s™y◊¡ @¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgi[q£ s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ºdΩxqsVN][À‹[π∏∂[V ¨sLÒiR ∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· N][xqsLi AªRΩ¯ ¡÷¡μy©yáV ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı @™´sVLRiVá AaRP∏R∂Wá©´sV ≠sxqs¯Lji}qsÚ æªΩáLigSfl· gRi≤ÔR∂\|ms NSLi˙lgi[£qs FyLÌki¨s ©y™´sWLRiWFyáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y LS«¡NUP∏R∂V xqs™´sWμ≥j∂ ¬ø¡[ryÚLi @¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. 1969 Õ‹[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V N][xqsLi 369 ™´sVLiμj∂ ’¡≤Ô∂R áV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ªRΩW…ÿáNRPV  ¡÷¡NSgS BxmsˆV≤R∂V μyμyxmso 1100 ™´sVLiμj∂ æªΩáLigSfl· ’¡≤Ô∂R áV  ¡Ã¡∏R∂W˘LRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* |msμÙ∂R áՋ[ N]LiμR∂LRiV LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· ˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV ™´sVVLiμR∂VNRPV æªΩxqsWÚ©yıLRiV. Bμj∂ ªRΩ™´sVNRPV AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Li NSμR∂©yıLRiV. mx sμj∂ —¡Õ˝ÿá æªΩáLigSfl·©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ªy™´sVV N][LiR VNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ALÔij Fs£qs μy*LS æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s ©´s≤T∂gRi≤Ô∂R Õ‹[ 87,500 FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμy÷¡= ™´soLi≤R∂gS LS∏R∂Vá{qs™´sW ©y∏R∂VNRPVá xmsofl·˘™´sW @¨s xms»Ì¡V™´sV¨s xmsμj∂Æ™s[á FsNRPLSáNRPV NRPW≤y ¨dsLRiLiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s AL][zmsLiøyLRiV.

™´sVx§¶¶¶LiNS◊¡ Aá∏R∂VLiÕ‹[ LRiLigRiLi Æ™s[≤∂R VNRP |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): D«Í¡LiVV¨s ™´sVx§¶¶¶LiNS◊¡ Aá∏R∂VLiÕ‹[ LRiLigRiLi Æ™s[≤∂R VNRPáV @LigRiLRiLigRi Æ\™sÀ≥¡œ ™´sLigS «¡LjigSLiVV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS qx s*LÒiR áªRΩ À≥¡œ ≠sxtsQ˘™yfl”· ≠s¨szmsLiøyLRiV. DªRΩ=™´s GLSˆ»˝¡|\ ms xqs*LÒiR áªRΩ xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡Ã¡V @LiμR∂LRiW xqsV≈¡, xqsLiª][uyáª][ DLi≤yá¨s AbdP*LRiμj∂LiøyLRiV. ™´sL<iR QáV xqs™´sVXμÙ∂j gS xms≤R∂Vªy∏R∂V¨s, xmsLi»¡Ã¡V NRPW≤y ÀÿgS xms≤R∂ªy∏R∂V©yıLRiV.

øR¡VLRiVNRPVgS rygRiVªRΩV©´sı gS˘£qs xqsLRixmsn LS |\ ms£ms\¤Õ¡©±s xms©´sVáV NRPLkiLi©´sgRiL`i, «¡⁄\¤Õ¡ 29 (AL`iFs©±sFs) :ΔÿLiVVÕÿ xms≤ÔR∂ xmsLji˙aRP™´sVgS }msLRiVgSLi¿¡ μR∂aS Ù¡Li ˙NTPªRΩLi ™´ s VWªR Ω x m s≤Ô R ∂ LS™´ s VgR i VLi≤R ∂ Li FsLR i V™´ s oá NRPLS¯gSLS¨sı Fs»Ì¡ZNP[áNRPV æªΩLjizmsLi¬ø¡[ xms©´sVáNRPV $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. ¨s©´sı…”¡NTP ¨s©´sı ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPLS¯gSLS¨sı xmso©´sLRiVμÙR∂LjiLi¬ø¡[Li μR ∂ VNR P V ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºd Ω x q sVN][ g S, gS˘£ q s©´ s V xqsLRixmnsLS¬ø¡[}qs ˙xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ ÀÿgRiLigS \|ms£ms\¤Õ¡©±s ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqslLi[*xms©´sVáV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi @∏R∂W˘LiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂—¡Õ˝ÿÕ‹[ xqslLi[* xms©´sVáV xmspLjiÚNSgS ™´sVL][ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ NRPLkiLi©´s gRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s g][μy™´sLji≈¡¨s xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ xmspLjiÚ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ªRΩWLRiVˆg][ μy™´sLji —¡Õ˝ÿ©´sVLi¿¡ øR¡ºdΩÚ£qsxmnsV≤`∂ ’¡Õÿ*LS ™´sLRiNRPV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ≠dsVμR∂VgS |\ ms£ms ¤\Õ¡©±s Æ™sÕ‹[LÚ iμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi 1585 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiVLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[Àÿ gRiLigS \¤«¡xmspL`i ™´sμÙR∂ \¤À¡Fy£qs \|ms£ms\¤Õ¡©±s Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ZNP[Li˙μR∂Li @©´sV™´sVºΩ¨s ™´s*gS @LiøR¡©yáV Æ™s[∏∂R V≤R∂Liª][Fy»¡V |\ ms£ms\¤Õ¡©±s ¨sLS¯flÿ¨sNTP À≥œ¡W}qsNRPLRifl· ªRΩμj∂ªRΩLRi xms©´sVá©´sV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[zqsLi μj∂. \|ms£ms\¤Õ¡©±s ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ xqslLi[* xms©´sVá©´sV Fs©±sZNPzms \|ms#˚Æ™s[…fi÷¡≠sV¤…¡≤`∂ xqsLixqÛs ¨sLRi*z§¶¶¶r°ÚLiμj∂. \|ms£ms \¤Õ¡©±s ¨sLS¯fl· xms©´sVá©´sV gRiV«¡LSª`Ω }qÌs…fi |ms˙…‹[Æ©s…fi ÷¡≠sV¤…¡≤`∂, BLi«¡¨dsL`i= BLi≤T∂∏R∂W ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ xqsLixqÛsáV xqsLi∏R∂VV NRPÚLigS ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV ©yıLiVV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂—¡Õ˝ÿ ¬ø¡©´sWıL`i ˙NSzqsLi g`i©´sVLi¿¡ LS™´sVgRiVLi≤R∂Li FsLRiV™´soá NRPLS¯gSLRiLi ™´sLRiNRPV LS“¡™±s LRix§¶¶¶μyLji ©yáVgRiV\¤Õ¡©˝s´ μj∂ ¨sLS¯ fl·Li «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ L][≤ÔR∂V ˙xmsNRP‰©´sVLi¿¡ g][μy™´sLji≈¡¨s ™´sμÙR∂ g][μy™´sLji ™´sLiæªΩ©´s ©´sVLi¬ø¡[ Æ ™ s[ ∏ R ∂ Wá¨s ¨sLÒ R i ∏R ∂ W¨sNT P ™´ s ¿¡Ë©´ s »˝ ¡ V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. \¤«¡xmspL`i©´sVLi¿¡ LS™´sVgRiVLi≤R∂Li FsLRiV™´soáNRPLS¯gSLRiLi ™´sLRiNRPV xqslLi[*©´sV lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÕ˝‹[ xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs gRiV«¡LSª`Ω }qÌs…fi |ms˙…‹[Æ©s…fi ÷¡≠sV¤…¡≤`∂NRPV @xmsˆgjiryÚ™s´ V¨s xqslLi[*¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı G¤«¡¨ds= ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV }msL]‰Li »¡V©yıLRiV. AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂≤R∂Liª][Fy»¡V, À≥œ¡W}qsNRPLRifl· «¡LRiVgRi≤R∂Li, ¨sLS¯fl·xms©´sVáV øR ¡ VLR i VNR P VgS rygj i æ ª Ω[ lLiLiÆ ≤ ∂[ Œ ˝ œ ¡ Õ‹[ Æ © s[ mx spLRi™Ú s´ oªRΩVLiμR∂Li»¡V©yıLRiV. @NÌ] [ ¡L`i, ©´s™´sLi ¡L`i ™´sWryÕ˝‹[ |\ ms£ms\¤Õ¡©±s ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms≤R∂Vªy™´sV¨s NRPW≤y A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV.

ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. @»¡≠dsaS≈¡ μy*LS ™´s¬ø¡[Ë ¨sμ≥R∂Váª][ ¬ø¡N`P≤y˘LiáV ¨sLji¯LiøyLRiV. 1986Õ‹[ ª]áVªRΩ ™´sV…Ì¡” L][≤∂RÔ V©´sV ¨sLji¯Li¿¡©´s ˙xms«¡Ã¡V ªRΩLS*ªRΩ NRPLiNRPLRi L][≤∂RÔ VgS ™´sWLRiVËNRPV©yıLRiV. @xmsˆ…”¡™´sLRiNRPV NS÷¡©´s≤R∂ZNP[ ™yLjiNTP ˙xmsμ≥y©´sLigS DLiÆ≤∂[μ∂j . 2002Õ‹[ @©yıLRiLi, r°™´sWLRiLi }ms»¡Ã¡NRPV ªyLRiV L][≤∂RÔ V©´sV Æ™s[xqsVNRPV©yıLRiV. ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV\|qsªRΩLi C˙gS™´sW¨sNTP ¨sμR∂VáV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV F°…‘¡ xms≤T∂ ™´sVLki ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©yıLRiLi¤…¡[ ©´s∏R∂W |\ msry NRPW≤y μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLiNS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s @’≥¡™´sXμÙj∂ xmnsÕÿáV NRP¨szmsxqsVÚLi≤R∂≤R∂Æ™s[V ¨sμR∂LRi+©´sLi.˙gS™´sVLiÕ‹[ zqszqs L][≤∂R˝ ª][Fy»¡V øR¡V»Ì¡W D©´sı ˙gS™´sWáNRPV Æ™s¤Õ˝¡[LiμR∂VNRPV ’¡…”¡L][≤˝R∂ª][ NRPáNRPáÕÿ≤R∂Vª][Liμj∂. G≤R∂V @LigRi©±s™y≤U∂ ZNP[Li˙μy áª][Fy»¡V lLiLi≤R∂V ˙Fy¥R ∂ ≠sVNR P FyhR i aSááV, INR P …” ¡ ˙Fy¥R∂≠sVN][©s´ ıªRΩ FyhRiaSá NRPW≤y DLiμj∂. μk ∂ Liª][ ˙gS™´ s VLiÕ‹[ 3aSªR Ω Li D©´ s ı @ORPQLSxqs˘ªRΩ Æ©s[≤∂R V 60aSªy¨sNTP FsgRiÀÿNTPLiμj∂. ≠sμR∂V˘ª`Ω Æ™sáVgRiVáV øR¡W≤R∂¨sxms¤Õ¡˝ Õ‹[ Æ©s[≤∂R V GNRPLigS qx sÀfi}qÌstx sQ©s± ¨sLji¯LiøR¡VNRPV¨s Õ‹[J¤Õ¡Ì —[ ¡ ¤Õ¡[NPR VLi≤y øR¡WxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. 1983Õ‹[ ª]áVªRΩ ˙aRP™´sVμy©´sLiª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω μk∂Fyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVN][gS Æ©s[≤R∂V xqsÀfi}qÌsxtsQ©±sÆ©s[ ¨sLji¯LiøR¡VNRPV©yıLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[ Bμj∂ ¤Õ¡[μ∂R V @Æ©s[ ˙xmsryÚ™´s©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y @¨sıLRiLigSÕ˝‹[ x m s©´ s VáV ¬ ø ¡[ x m s≤R ∂ VªR Ω W ™´ s VVLiμR ∂ VNR P V μR∂WxqsVZNPáVÚ©yıLRiV. INRPxmsˆV≤R∂V L][gRiLi ™´s¿¡ËLiμR∂Li¤…¡[ NS™´s≤T∂|\ ms Àÿx§¶¶¶˘ ˙xmsxmsLiøy ¨sNTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s ˙xms«¡Ã¡V @Æμ∂[ ¬ø¡[ªΩR Vá NRPxtÌsQLiª][ Æ©s[≤R∂V AL][gRi˘ DxmsZNP[Li˙μR∂Liª][ Fy»¡V x§¶‹[≠sVπ∏∂W \Æ™sμR∂˘aSá©´sV NRPW≤y GLSˆ»¡V¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ˙gS™´sW¨sNTP¬ø¡Liμj∂©´s Kªy=z§¶¶¶NRP |msμÙ∂R gS D©´sı Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *L`iLS™´so ªR Ω ©´ s NR P V©´ s ı @LiVVμR ∂ V FsNR P LSÕ˝ ‹ [ J mx sn LiORPQ©s± •¶¶¶Ã¡V ¨sLji¯Li¿¡ ˙gS™´sW¨sNTP @LiNTPªRΩLi

¬ ø ¡[ a SLR i V. μk ∂ ¨s¨s x m sLiøyLiVVºd Ω π ∏ ∂[ V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ NTPLSLiVVáª][ @’≥¡™´sXμÙ∂j mx s©´sVáV ¬ø¡[xms≤R∂Vª][Liμj∂. A∏R∂VÆ©s[ ˙gS™´sVLiÕ‹[ LRiOTPQªΩR ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡N][xqsLi ≠sV©´sLRiÕfi ™y»¡L`i F˝yLi…fi©´sV ¨sLji¯Li¿¡ @LiNTPªRΩLi ¬ø¡[aSLRiV «¡©´s¯À≥¡œ W≠sV\|ms ˙}ms™´sVª][. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV A˙gS ™´sVLiÕ‹[ INRP‰»¡Li¤…¡[ INRP‰ ZNP[qx sV NRPW≤y F°÷d ¡ x q sV }qÌ s x t sQ©± s Æ ™ sV¤ … ˝ ¡ NR P ‰¤ Õ ¡[ μ R ∂ Li¤ … ¡[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPgÚ S @¨szmsLi¿¡©y ™´sVV™´sW¯ …”¡NTP ¨s«¡Li.@xqsáV A˙gS™´sVLi F°÷d¡q£ sLjiNSLÔiR VÕ˝‹[ DLiμy@Æ©s[ @©´sV™´sW©´sLi NRPáVgRiVª][Liμj∂. HNRP™´sVªRΩ˘Liª][Æ©s[ BμR∂Liªy ryμj∂Liøy™´sV¨s ˙gS™´ s Vx q Û s VáV }msL]‰Li»¡V©yıLR i V. ¿¡©yı|msμÙ∂R xqs™´sVxqs˘ G\Æμ∂©yxqslLi[ NRPWLRiV˨s øR¡LjiËLiøR¡VNRPV¨s xmsLjixtsQ‰ LjiLiøR¡VNRPVLi…ÿ ™´sVLi»¡V©yıLRiV. μk∂¨s™´s¤Õ¡˝ [ @’≥¡™´sXμÙ∂j @Æ©s[μ∂j ryμR∂˘Li @LiVVLiμR∂¨s, BNRP™´sVVLiμR∂V NRPW≤y BÆ μ ∂[ ≠sμy©y ¨sı N]©´ s rygj i ryÚ ™ ´ s V¨s }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. gSLiμk∂—¡NRPááV NRP©´sı ˙gS™´ s Vx q s*LS«¡˘Li @Li¤ … ¡[ G≠sV…‹[ C˙gS™´sVxqsÛ VáV ¨sLRiWzmsxqsVÚ©yıLRiV. BLiªRΩNUP C˙gS™´sW¨sı GáVªRΩV©´sıμj∂ Fs™´sLRiLi¤…¡[ @ORPQLRiLi ™´sVVNRP‰LS¨s gjiLji«¡©´sV¤Õ¡[ @μ≥j∂NRPLi NS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV G≤R∂VryL˝iR V xqsLRiˆLiø`¡ xmsμR∂≠sNTP Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶}qsÚ BLiμR∂VÕ‹[ ©yáVgRiV ryL˝RiV gjiLjixmso ˙ªRΩV¤Õ¡[ xmsLjiFy÷¡LiøyLRiLi¤…¡[ ©´s™´sV¯aRPNRP˘LigS DLi≤R∂Æ©s[ DLi≤R∂μR∂V ™´sVLji @LiVVæªΩ[ Bμj∂ ¨s«¡Li. ˙gS™´sVLi Lji«¡lLi[*xtsQ©s± gjiLji«¡ ©´sVáNRPV©yı «¡©´sLRiÕfiNRPV D©yı NR P W≤y ˙Fyμ≥ y ©´ s ˘ªR Ω ™´ s W˙ªR Ω Li gj i Lj i «¡©´ s VáZNP[ @x m sˆgj i x q sVÚ © yıLR i V. ˙gS™´sW¨sNTP¬ø¡Liμj∂©´s |msμÙ∂R áV ™´sW˙ªRΩLi ™yLji Æ™s©´sVNRPVLi≤T∂ ©y∏R∂VNRPVá\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ¿¡Ë ™´sVLki ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV ™´ s x q sVÚ © yı LR i V. ˙gS™´ s W¨sNT P ™´ s x q sVÚ © ´ s ı ˙xmsºΩ\|msryNRPV ™´sVL][\|msrygS ˙aRP™´sVμy©´sLi ¬ø¡[∏R∂VWªRΩ @™´soªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ lLi…Ì¡” Lixmso gSÆ©s[ «¡LRiVgRiVª][Liμj∂.

ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. ª]÷¡ryLji Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s \Æ™sNSFy μ≥R∂©´s ™´s˘∏R∂W¨sNTP Æ™s©´sNS≤R∂ ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsμ≥y©´s FyLÌik á©´sV NRPW≤y ≤R∂ ¡V˜ ™´s˘∏R∂VLiÕ‹[ DNTP‰Lji’¡NTP‰Lji ¬ø¡[zqsLiμR∂Æ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi DLiμj∂. ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ NSLi˙lgi£qsª][ IxmsˆLi μR∂Li ¬ø¡[xqsVN]¨s FsNRPV‰™´s rÛy©yÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li, NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛRiVáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°™´s≤R∂Liª][ \ Æ ™ sNSFyNR P V @©´ s VNR P Wá x m sLj i z q Û s ªR Ω VáV GLRiˆ≤ÔyLiVV. ≤R∂ ¡V˜ ˙Fyμ≥y©´s˘Li FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠s«¡∏R∂WáV μ][ ¡WøR¡VÕÿ≤yLiVV. |msμÙR∂ xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ zqÛsLSzqsÚ ™y˘FyLRiLi, gRiVæªΩ[μÚ yL˝iR ˙Fy ¡Ã¡˘Li FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ J»¡V Àÿ˘LiNRPV NRPW≤R∂ |msμÙR∂gS ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ≤R∂ ¡V˜NRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li |msLRigRi≤R∂Liª][Æ©s[ FyLÌik Æ©s[ªΩR á ™´sW»¡Ã¡NRPV ≠sáV™´s B¬ø¡[ËÕÿ NTPLiμj∂rÛyLiVV NSLRi˘NRPLRiÚáV xms¨s¬ø¡[∏R∂V ¤Õ¡[μ∂R ¨s A∏R∂W FyLÌik áNRPV ™´s¿¡Ë©´s ≠s«¡∏R∂WáV xqs\Æ™sVNS˘Li˙μR∂NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NPR L˝iR NRPV ≠s™´sLjixqsVÚ©s´ ı ™´sVLi˙ªRΩVáV …”¡—¡ Æ™sLiNRP¤…¡[aP` , FsLSxqsV ˙xmsªyxmslLi≤Ô∂T . xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV.


4 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

=∞OQÆà"◊ å~°O,EÖˇ· 30, 2013

"≥∞„\’"å~°Î

FyN`PÆμ∂[ …‘¡ »¡*Li…‘¡ zqsLki£qs NTPLig`i=»¡©±s i,«¡⁄\¤Õ¡ 29 (AL`iFs©±sFs): NRPlLi[’¡∏R∂V©±s xmsLRi˘»¡©´s©´sV FyNTPrÛy©±s «¡»Ì¡V ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ™´sVVgjiLi¿¡Liμj∂. ™´sÆ©Ôs[ zqsLkiq£ sª][ Fy»¡V …‘¡ »¡*Li…‘¡ zqsLkiq£ s©´sW Z\ NP™´sqx sLi ¬ ø ¡[ x q sVNR P VLiμj ∂ . ªy«ÿgS |qsLiVVLi…fi ≠sÆ©s=Li…fiÕ‹[ «¡Ljigji©´s lLiLi≤][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ 11 xmsLRiVgRiVá æªΩ[≤yª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. …ÿ£qs lgi÷¡¿¡ Àÿ˘…”¡Lig`i FsLiøR¡VNRPV©´sı FyNTPrÛy©±s AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ xmsLRiVgRiVáV “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sμÙ∂R xqsμy˜È™s´ ©´s ∏R∂W˙ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©s´ ı æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRi xqsLixmsn WáV.¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V¤ Õ ¡[ N R P F°LiVVLiμj ∂ . …ÿFyLÔ R i L` i , Æμ∂[≠sd ˙xmsryμ`∂,$¨s™y£qsg_≤`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ≠sV≤T∂ÕÿLÔRiL`i Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s xqs≠sVztÌsQgS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[ J|ms©´sL`i |tsQx§¶¶¶«ÿμ`∂ , D™´sVL`i @NRP¯Õfi «¡»Ì¡V©´sV AμR∂VNRPV©yıLRiV. |tsQx§¶¶¶«ÿμ`∂ 44 xmsLRiVgRiVáNRPV K\¤…¡©y... D™´sVL`i @NRP¯Õfi 36 ¡LiªRΩVÕ˝‹Æ[ ©s[ 46 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ r°‰L`i 130 μy…”¡Liμj∂. ≠sLi≤U∂q£ s À›Ã¡L˝iR Õ‹[ xqsV¨dsÕfi ©´sl\ Li©±s 3 ,  ¡˙μk∂ 2 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. 136 \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ` ∂ ,«¡Ÿ\ ¤ Õ ¡29 (AL` i Fs©± s Fs): x m sLj i z q Û s ºΩÆ © s[ ™´ s WLj i ËÆ ™ s[ z q sLiμj ∂ . { q s©± s ©´ s V ¤Õ¡[μy øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´s∞©y¨sı A˙bPLiøyLRiV. xmsLRiVgRiVá …ÿlLÊi…fiª][  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV NUPáNRP xqs™´sV∏R∂VLi ªRΩ©´s\Æ™sxmsoNRPV ºΩxmsˆVNRPVLiμj∂. æªΩáLigSfl· GLi «¡LR i VgR i VªR Ω VLiμ][ æ ª Ω÷¡∏R ∂ VNR P Æ ™ sz q Ì s Li≤U ∂ £ q s Àÿ˘…fi=Æ ™ sV©± s ™´ s VL][ r yLj i Axqs©´sıQQ\Æ™sVLiμR∂©´sVNRPVLi»¡V©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ GLSˆ»¡V AaRPáNRPV μR∂gÊiR LRigS ¨sLÒiR ∏R∂WÆ©s[ı @π∏∂W™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xms≤ÔyLRiV.\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ª][ NSLi˙lgi£qs \Æ™sVLi≤`∂ lgi[™±sV A≤R∂Vª][Liμj∂. ºd Ω x q sVN][ À ‹[ ª R Ω V©´ s ı»Ì ¡ V ˙x m søyLR i Li NRPW≤T∂©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li G LRiWxmsLiÕ‹[ DμR ∂ ˘™´ s V FyLÌ k i …” ¡ AL` i Fs£ q s©´ s V ¤ Õ ¡[ μ y NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Liª][ BLiªRΩNSáLi ≠sᩱsgS GLRiˆ≤T∂©y, …‘¡AL`iFs£qs, ¤«¡[G{qsª][ xqs•¶¶¶ F~÷¡…” ¡ NR P Õfi ¤ « ¡Fsz q s¨s x m sLj i gR i fl·©´ s Õ‹[ N T P NR P ¨sz m sLi¿¡©´ s NSLi˙lgi£ q s Bx m sˆV≤R ∂ V æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV©y∏R∂VNRPªRΩ*Li @Liªy ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y Æ™sVVªRΩÚLi ˙ZNP≤T∂…fi©´sV ªyÆ©s[ {§¶¶¶L][¿¡ªRΩÆ\™sV©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQr°ÚLiμj∂. NSLi˙lgi£qs LS«¡NUP∏R∂VLigS  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sxms≤R∂≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi. áLi≤R∂©±s,«¡⁄\¤Õ¡ 29 (AL`iFs©±sFs): ∏R∂W|tsQq£ s N]¤…¡Ì ∏[ ∂R Wá¨s øR¡Wr°ÚLiμj∂. BNRP LSxqsÌ ˚LiÕ‹[ ©´sVLi¿¡ Fs»¡V™´sLi…”¡ xqsLiZNP[ªΩR Li ¤Õ¡[NPR VLi≤yÆ©s[, LS∏R∂VáæªΩáLigSfl· ™´sLi…”¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´s zqsLkiq£ sÕ‹[ @μR∂LRig]≤R∂Vª][©s´ ı BLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡V ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQLigS D©´sı …”¡≤T∂zms Fy˙ªRΩ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ªRΩ*LRiÕ‹[ LSÀ‹[ªΩR V©´sıμR∂¨s gRiªRΩLiÕ‹[ ™´ s x q sVÚ © yı C lLiLi≤R ∂ V FyLÌ k i áV ™´sVW≤][ ¤…¡xqsÌ VNRPV xmsáV ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. NR P W≤y ©y™´ s V™´ s W˙ªR Ω LigS ™´ s WLj i Liμj ∂ . @Æ©s[NPR ™´sWL˝iR V ¬ø¡zmsˆ©´s …‘¡AL`iFs£qs BxmsˆV≤R∂V xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPVLi≤y ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRP ™´s∞©y¨sı N˝PU ©±s{qs*£ms\|ms NRPÆ©s[ızqs©´s BLig˝ik t£ sQ …‘¡™±sV μy¨sNTP BLiªR Ω NSáLi øR ¡ LR i ËáV, @–¡Ã¡x m sOSQá ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı x§¶¶¶≤y™´so≤T∂NTP A˙aRPLiVVLiøyLiVV. …‘¡AL`iFs£qs ªRΩ©´sLiªRΩ μR∂gÊiR Q¤…¡Ì [ «¡»Ì¡V©´sV zqsμ≥∂RÙ Li ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. N_Li…‘¡Õ˝‹[ }msLRiVª][ æªΩ÷¡≠sgS @LiμR∂Lji @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ˙Fyμ≥y©´s˘Li ¤Õ¡[©´s»Ì¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sıμj∂. ªy©´sVgS ™´s¿¡Ë ≠s÷d¡©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´s gRiªRΩLiÕ‹[ xqsªyÚ øy»¡Vª][©s´ ı ™´sWLi…‘¡ xmsÆ©s[xqsL`i , ¤«¡[™s± V= }qsNR P Lj i Li¿¡©´ s NSLi˙lgi£ q s Bx m sˆV≤R ∂ V ryμ≥yLRifl·LigS DμR∂˘™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ¬ø¡[zqsLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V A ˙xmsºΩFyμR∂©´s ™´sqx sVÚLiμy ¤…¡[áL`i , ˙NTP£qs ˙¤…¡Æ™s˝V…fiáNRPV BLig˝SLi≤`∂ NSLS˘øR¡LRifl·ª][ μR∂WNRPV≤R∂V ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡≤R∂Liª][ xqsLixqsÛ Ã¡V, ˙ZaP[fl·VáV xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLiÕ‹[ ™´s}qsÚ NSLi˙lgi£qs Æ\™s≈¡Lji FsÕÿ DLi»¡VLiμR∂©´sıμj∂ |qsáNÌPR L˝iR V zmsáVxmso¨søyËLRiV. μk∂Liª][ {qsÌ Æ™s©±s @»¡V …”¡AL`iFs£qs, B»¡V …”¡≤T∂zms ˙}msORPQNPR Fy˙ªRΩ À≥ ÿ gR i ry*™´ s VVá™´ s oªyLR i V. æ ª ΩáLigSfl· ˙xmsaRPı. …‘¡AL`iFs£qs, ’d¡¤«¡[{ms xqs•¶¶¶ ¤«¡[G{qsc zmsn ©±s , ˙gSx§¶¶¶™±sV A¨s∏R∂V©±s=á©´sV xmsNRP‰©´s ™´sz§¶¶¶Liøy÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. IZNP[ Æμ∂ ¡˜NRPV DμR∂˘™´sW¨sNTP xmsLjiuy‰LS¨sı @Æ©s[*ztsQLi¬ø¡[ ≠ds…”¡ xqsLigRiºΩ xqslLi[. ry™´sW—¡NRP æªΩáLigSfl· |ms…ÌÿLRiV. ¤Õ¡£mnÌs AL`i¯zqsˆ©´sıL`i xmsÆ©s[xqsL`i lLiLi≤R∂V zms»Ì¡Ã¡V @©´sı øR¡LiμR∂LigS NSLi˙lgi£qs ˙NR P ™´ s VLiÕ‹[ ªR Ω ™´ s V©´ s V ªR Ω x m sˆ¨sx q sLj i gS NS™yáLi»¡W BLiªRΩNSáLi …‘¡AL`iFs£qs©´sV ¿¡™´sLjiryLjigS ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂\|ms A≤y≤R∂V. ™´ s ˘™´ s x § ¶¶¶Lj i r°Ú L iμR ∂ ¨s ≠sZa˝ P [ x t sQNR P VáV xqsLi˙xmsμj∂LiøR¡™´sázqs ™´sxqsVÚLiμR∂¨s AbPLi¿¡©´s ¿¡LSNRPV |ms≤R∂VªRΩW ™´sxqsVÚ©´sı LRiNRPLRiNSá @Õÿlgi[ r~LiªRΩgRi≤Ô∂R |\ ms @ªRΩ©´sV ¤…¡£qsÌ ™´sW˘ø`¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik áV NS¨ds, ¤«¡[G{qs ™´sLi…”¡ ™´s˘™´sqx sÛ Ã¡V NS¨ds, DμR∂˘™´sVNSLRiVáV, xqsLixmnsWáV NRPW≤y A≤T∂ ©yáVlgi[Œœ¡˛™´soª][Liμj∂. ªy«ÿgS ™´sp˘x§¶¶¶LiÕ‹[ J LRiNRPLigS C FyLÌkiáV Bx m sˆV≤R ∂ V @˙x m sμ≥ y ©´ s \ Æ ™ sVF°∏R ∂ WLiVV. @gRi™´sV˘g][øR¡LRi zqÛsºΩÕ‹[NTP Æ™s≤R∂ªyLRiV. A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ «¡Ljigji©´s ™´sW˘ø`¡Õ‹[ xqs|qsN`P= N]»Ì ¡ V≠sV…Ì ÿ ≤R ∂ VªR Ω V©yı∏R ∂ V©´ s ıμj ∂ DμR∂˘™´sVLi ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s LS∏R∂VáæªΩáLigSfl· ˙xmsºΩFyμR∂©´s, ry™´sW—¡NRP ªRΩLRixmso©´s A≤T∂©´s xmsÆ©s[xqsL`i LSfl”·Liøy≤R∂V. @»¡V xqsVxqsˆÈxtsÌ QLi.ªRΩ™´sV ≠dsVμR∂ øyÕÿ ≠s™´sVLRi+áV, @LiaSáV NS¨ds, ˙Fyμ≥y©y˘Ã¡V NS¨ds xmsNRP‰NRPV æªΩáLigSfl·©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩxqsVÚLiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ ™´sVL][ zqsˆ©´sıL`i ˙¤…¡Æ™s˝V…fiNRPV NRPW≤y 14 AL][xmsfl·Ã¡V ™´sxqsVÚ©s´ ıLiμR∂V©´s |msLRiVgRiVªRΩV©´sı F°LiVV, ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[¨s NSLi˙lgi£qs |msμÙ∂R á 2014 xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso LS∏R∂Vá ™´sVLiμj∂Õ‹[ ø][»¡V μR∂NTP‰Liμj∂.Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ @˙xmsμj∂xtÌsQ©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡VNRPV¨s æªΩáLigSfl·\|ms Fs¨sıNRPá ™´sp˘•¶¶¶¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigS æªΩáLigSfl·NRPV A ©yágRiV —¡Õ˝ÿá ˙xms«¡Ã¡ ™yLRi¯£ms ™´sW˘ø`¡Õ‹[ |qsLiøR¡Lkiª][ @μR∂LRig]…Ì¡” ©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´s™´sV¯NRPLi NRP÷¡gjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xmsLjiuy‰LRiLi LRiWxmsoμj∂μÙR∂VNRPVLi»¡V©´sıμj∂. @Ligk i NR P Lj i ryÚ L S @©´ s ıμj ∂ NR P W≤y @|qsLi’d¡˝ , FyL˝iR Æ™sVLi…fi Fs¨sıNRPá Fy¿¡NRP©´sV @LiVVæ ª Ω[ @μj ∂ gR i ªR Ω LiÕ‹[ NR P ÷¡z m s©´ s @©´sV™´sW©´sÆ™s[V. C μR∂aRPÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V Æ™s[zqs μR∂WxqsVNRPVF°ªRΩV©´sı ZNPzqsAL`iNRPV J æªΩáLigSfl·©y ¤Õ¡[NPR NSLi˙lgi£qs AÕ‹[¿¡xqsVÚ©s´ ı FyLÌ k i áV ™´ s ∞©´ s LigS DLi»¡V©yıLiVV. LRiNRPLigS NSLi˙lgi£qs ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS NRP»Ì¡≤T∂ LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl·©y @©´sıμy¨s\|ms ZNP[{qsAL`i ≠dsVμR∂ ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLi¿¡©´s x§¶¶¶LSlLi[ i,«¡⁄\¤Õ¡ 29 (AL`iFs©±sFs):—¡LiÀÿ¤À¡[* ¬ø¡[zqsLiμj∂. @Õÿlgi[ ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ BNRP ªyÆ©s[ xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[μR∂V. xqs\Æ™sVNS˘Liμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ©´sVLi¿¡ ry™´sW—¡NRP DμR∂˘™´sVNSLRiVáV, C @LiaRPLi ¤Õ¡£msÌn AL`i¯ zqsˆ©´sıL`i lLi[ |\ ms#˚q£ s @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V zqsFsLi @¨s NRPááV NRPLi»¡V©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV ªRΩ™´sVNRPV NRPáVgRiVªRΩV©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V N]ªRΩÚ ˙FyºΩxmsμj∂NRPgS NSLi˙lgi£qs≠dsVμR∂ DμR∂˘≠sVryÚLS ˙NTPZNP…fiNRPV Lji¤\ …¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡Liøy≤R∂V. μk∂Liª][ NRPW≤y NRP¤Œ¡˛Li Æ™s[zqsLiμj∂. DÆμ∂[*gRixmspLji LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡V ™´sÃ˝¡ NRPW≤y N]©´srygRiVªy ¤ Õ ¡[ μ y øR ¡ W≤y÷¡. NSLi˙lgi£ q s Æ ™ s[ x q sVÚ © ´ s ı ˙xmsxqsVÚªRΩLi À≥ÿLRiª`Ωª][ «¡LRiVgRiVª][©´sı ™´sÆ©Ôs[ ªRΩÆ\ ™sV©´s ˙xmsøyLRiLi, NSLS˘øR¡LRifl· μy*LSÆ©s[ ∏R∂V©´sı À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´sáV æªΩáLigSfl·™y @≤R∂VgRiVá ™´sÃ˝¡ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s xqs≠dsVNRPLRifl·Ã¡ zqsLki£qsÕ‹[ ≠sVgji÷¡©´s ™´sW˘ø`¡Ã¡NRPV @ªRΩ©´sV @xms™yμR∂V©´sV @μ≥∂j gRi≠sVLiøyá¨s ZNP[{qsAL`i LjiÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li xqsx§¶¶¶«¡Li. @LiVVæªΩ[, |\ §¶¶¶μR∂ ©´sV gRifl·¨ds∏R∂VLigS ™´sWLRiËÀ‹[ªRΩV©´sıμj∂. @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. À‹[LiRÔ Vª][ À≥ ÿ ≠sLiøyLR i V. NSLi˙lgi£ q s FyLÌ k i ªR Ω ©´ s LSÀÿμ`∂ ™´sLi…”¡ NUPáNRP @LiaRPLi xqsVáV™´sogS xmns÷¡ªRΩLigS, «¡gRi©±sFyLÌki¨s, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ªRΩ©´s NSLi˙…ÿN`PÌ xmspLRiπÚ∏∂[V˘ ™´sLRiNRPW A≤yá¨s ™yLiVVμy\ Æ ™ s≈¡Lj i ¨s ™´ s WLR i VËN][ N R P VLi≤y xmsLjiuy‰LRiLi @™´soªRΩVLiμR∂Li¤…¡[, æªΩáLigSfl· FyLÌik ¨s NRPW≤y ©´sxtsÌ QxmsLRiøR¡gRiá™´sV¨s NSLi˙lgi£qs À≥ ÿ ≠sLi¿¡©´ s x m sˆ»¡NU P ... ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi N]©´srygji DLi¤…¡[, …‘¡AL`iFs£qs A ™´sp˘•¶¶¶¨sı ™yμR∂VáV LS∏R∂VáæªΩáLigSfl·\|ms gRi…Ì”¡ AbPx q sVÚ © ´ s ıμj ∂ . @LiμR ∂ VÕ‹[ Bx m sˆV≤R ∂ V ™´sWLRiVËNRPV©´sı»Ì¡V \|ms#˚£qs INRP Æ™sÀfi\|qs…fiNRPV gRi…Ì”¡gSÆ©s[ @™´sVáV¬ø¡[zqs DLiÆ≤∂[μj∂. NS¨ds, @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¬ø¡xmsˆNRPF°™´søR¡VË. NS¨ds …”¡AL`iFs£qs FsÕÿ xqsˆLiμj∂xqsVÚLiμR∂©´sıμj∂ ˙xmsaRPı. B¿¡Ë©´s BLi»¡LRiW˘Õ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. æ ª ΩáLigSfl·©´ s V B™´ s *gR i ÷¡gj i ©´ s FyLÌ k i gS NSLi˙lgi£qs G≠sV AÕ‹[¿¡xqsVÚ©´sıμ][ Fs™´sLjiNUP BNRP …”¡≤T∂zms D¨sNTP G≠sV NSÀ‹[ªRΩV©´sıμR∂Æ©s[  ¡VÕÿ™yπ∏∂WNRPV ªy©´sV Æ™sŒœ¡˛≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s , NSLi˙lgi£qs LRiLigRi˙xmsÆ™s[aRPLi ¬ø¡[zqs, Æ™sVVªRΩÚLi @LÛiR Li NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. C μR∂aRPÕ‹[ ZNPzqsAL`i @©´sV™´sW©yáV NRPW≤y NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV. Lji\¤…¡LRi™´soªRΩV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡Fy≤R∂V. 37 GŒœ¡˛ |\ ms#˚q£ s 1999Õ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ZNPLkiL`iÕ‹[NPT @≤R∂VgRiV|ms…Ìÿ≤R∂V. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 102 ™´sÆ©sÔ Õ[ ‹˝ [ 100 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ìÿ≤R∂V. @Õÿlgi[ 22 ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ 80 ≠sZNP»˝¡V ºdΩxqsVNRPV©yı≤R∂V. GáWLRiV, «¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): —¡Õ˝ÿÕ‹[ F°÷¡Lig`i ry™´sV˙gji xmsLi}msLiμR∂VNRPV ©yáVgRiV xqs™´sW∏R∂VªRΩÚLi NS™yá©yıLRiV. Fs¨sıNRPá @»¡V …‘¡ »¡*Li…‘¡ ZNPLkiL`iÕ‹[ 16 ™´sW˘ø`¡Ã¡V ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPá©´sV Æ™sW»¡LRiV xms≤R∂™´sá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV ry™´sV˙gji¨s A∏R∂W F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáNRPV A≤T∂©´s \|ms#˚£qs 13 ≠sZNP»˝¡V ªRΩ©´s ΔÿªyÕ‹[ xqs™´sVLÛRiLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @¨sı ©yıLRiV. F°÷d¡£qs gRi{qsÚNTP ™´sVL]NRP Æ™sW»¡L`i xqs˙NRP™´sVLigS @LiÆμ∂[Õÿ øR¡W≤yá©yıLRiV. ºdΩxqsVNRPV©yı≤R∂V. @»¡V —¡LiÀÿ¤À¡[* ZNP|mÌs©±s GLSˆ»˝ ¡ V ¬ ø ¡[ a SLR i V. lLiLi≤R ∂ V ≠s≤R ∂ ªR Ω Ã¡ À‹[»¡V©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. F°÷¡Li F°÷¡Lig`i zqs ¡˜Liμj∂NTP À≥‹[«¡©´s GLSˆ»˝¡V ˙¤À¡Li≤R∂©±s ¤…¡[áL`i NRPW≤y |\ ms#˚q£ s Lji¤\…¡lLi¯Li…fi©´sV Fs¨sıNRPáV ˙xmsaSLiªRΩLigS ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ BNRP g`i, ¤Õ¡NTP‰Lixmso©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @μ≥j∂NS x q sNSáLiÕ‹[ @LiÆ μ ∂[ Õ ÿ øR ¡ LR i ˘Ã¡V μ≥R∂X≠dsNRPLjiLiøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ \|ms#˚£qs ªRΩ©´s ¿¡™´sLji μR∂aRP# \|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. C LRiVáV, zqs ¡˜Liμj∂ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ™´sVVLiμR∂VgS ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. ≤R∂ ¡V˜, ™´sVμR∂˘Li, ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y...N][ø`¡ ™yáL`i Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i zqsμÙyLÛiR Q¤\«¡©±s @μ≥∂j NSLRiV •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVáV ™´sLi…”¡≠s xmsLizmsfl‘· NSNRPVLi≤y ™´sW˙ªRΩLi @ªRΩ¨sı «¡»Ì¡Vª][ LS™yá¨s áª][ xqs≠dsVOTPQLi¿¡ GLSˆ»˝¡©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡, lLiLi≤][ F°÷d¡xqsVáV ¨sxmsn W DLiøyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. N][LS≤R∂V. «¡»Ì¡V©´sV ≠dsÆ≤∂[»¡xmsˆV≤R∂V ˙gSLi≤`∂ øyLRiV. ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡ @™´sVáVÕ‹[ Fs¨sıNRPá ≠s≤R ∂ ªR Ω Ã¡ @©´ s VÀ≥ œ ¡ ™yá©´ s V μR ∂ Xz t Ì s QÕ‹[ ¨sLÒkiªRΩ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ™´sVVLiÆμ∂[ Fs¨sıNRPá }mn s L` i Æ ™ sÕfi B¬ ø ¡[ Ë LiμR ∂ VNR P V z m s÷¡¿¡©´ s »Ì ¡ V ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi FsÕÿLi…”¡ ˙xmsÕ‹[Àÿ≥ áNRPV Õ‹Li DLiøR¡VNRPV¨s, ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPá©´sV xmns÷¡ªyá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ æªΩ÷¡Fy≤R∂V. gRiLSμR∂¨s, Fs™´sLjiNUP À≥¡œ ∏R∂Vxms≤R∂©´s™´sxqsLRiLi¤Õ¡[μ∂R ¨s ™´sVLjiLiªRΩ xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. A∏R∂V©´s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. F°÷¡Lig`i, ¤Õ¡NTP‰Li mx so mx s˙NTP∏R∂VÕ˝‹[ «ÿ˙gRiªRΩgÚ S ™´s˘™´s§x ¶¶¶LjiLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Fs¨sıNRPá ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV ™´sLRiLigRiÕfi,«¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): ZNP[Li˙μR∂Li æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ˙xmsNRP»¡©´sNRPV ™´sLRiLigRiÕfi,«¡Ÿ\¤Õ¡29(AL`iFs©±sFs): —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiªRΩ NRP¿¡ËªRΩLigS Fy…”¡}qsÚ F°÷¡Lig`i, ¤Õ¡NTP‰Lixmso zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s lLiLi≤R ∂ V ≠s≤R ∂ ªR Ω Ã¡VgS ¨sLR i *z § ¶¶¶Li¿¡©´ s xms˙NTP∏R∂VÕ˝‹[ FsÕÿLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V DªRΩˆ©´sıLi …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≤yNÌPR L`i xqsVμ≥yNRPL`iLS™´so @©yıLRiV. …”¡≤T∂zms Æ©s[ªΩR áV BLiNS xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms Æ™sV«ÿLji…‘¡ NS™´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μy ªRΩ™´sV ˙À≥¡œ ™´sVáV ≠ds≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs Æ\ ™s≈¡Lji NRPW≤y rÛ y ©yá©´ s V lgiáVËNR P VLiμR ∂ ¨s —¡Õ˝ ÿ áV, ¤Õ¡NTP‰Lixmso ZNP[Li˙μyáՋ[NTP |qsÕfiFn°©˝´sV @xqsˆxtÌsQLigSÆ©s[ DLiμR∂©yıLRiV. LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl·NRPV Fs…Ì”¡ xmsLjizqsÚªRΩVÕ˝‹[©´sW @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Fs≤R∂À‹[LiVV©´s  ¡ry*lLi≤ÔT∂ ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤R∂Li ¨s}tsQμ∂R≥ ™´sV©yıLRiV. F°÷¡Lig`i @LigkiNRPLjiLiøR¡À‹[™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV ˙x m sNR P …” ¡ LiøyLR i V. lLiLi≤R ∂ V ≠s≤R ∂ ªR Ω Ã¡VgS ZNP[Li˙μyáNRPV J»¡L˝Ri©´sV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[ ™yx§¶¶¶ NRPV˙»¡Ã¡V xms¨sı LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. FsŒ˝¡œ ªRΩLRi ¡≤T∂ æªΩáLigSfl·\|ms ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ 516 ˙gS™´sV ©yá©´sV {qs«fi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. IZNP[ NSLi˙lgi£qs ©y©´sV˪RΩW ™´sr°ÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLÒiR ∏R∂VLi\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V x m sLiøy∏R ∂ Vºd Ω Fs¨sıNR P Õ˝ ‹ [ 152 À≥œ¡™´s©´sLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáV ™´s∞©´sLiÕ‹[ @LÛiR Æ™s[VLi»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Æ\™sNSFy xqs\Æ™sVNRP˘™yμj∂gS ™´sWLjiLiμR∂©yıLRiV. rÛy¨sNRP xmsLiøy∏R∂VºdΩá©´sV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»˝¡V DLi¤…¡[ ªRΩgji©´s ≠sμ≥∂R LigS NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡Æ\™sV©´s  ¡Liμ] xqsLixqsÛ Õ˝‹[ NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zms¨s À‹LiμR∂|ms…Ìÿá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· LS™yáLi¤…¡[ æªΩ÷¡FyLRiV. ™yxqsÚ™yá©´sV ™´s˙NUPNRPLjiLi¿¡ [ ¡xqsVÚ DLi≤yá©yıLRiV. J»¡LRiV gRiVLjiÚLixmso rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qs  ¡Ã¡xmsLji¿¡©´s @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV xqsLRiˆLiøR¡VáVgS ªRΩNRPV‰™´s rÛy©yáV lgi÷¡¿¡©´s»˝¡V }msL]‰©´s≤R∂Li NSLÔRiVáV DLi¤…¡[Æ©s[ F°÷¡Lig`iNRPV @©´sV™´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LSLRiV. …”¡AL`iFs£qs  ¡Ã¡xms≤T∂æªΩ[Æ©s[ æªΩáLigSfl· ryμ≥∂R ˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ªR Ω gR i μR ∂ ©yıLR i V. gR i flÿLiNSáª][ x q s•¶¶¶ ˙x m sNR P »¡©´ s Õ‹[ Bx q sVÚ © ´ s ı»˝ ¡ V  ¡ry*lLi≤Ô T ∂ ºΩLiøyá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. áLiNRP ˙gS™´sWáNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV ©y¨sËÆ™s[ªΩR μ≥]L[ iR fl”· @™´sáLi’¡LiøR¡gRiáμR∂¨s @©yıLRiV.

NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· ™´sp˘x§¶¶¶Liª][

…”¡≤T∂zms,…”¡AL`iFs£qsáNRPV ¬ø¡N`P

¨sLSaRPxmsLjiøyLRiV. gRiªRΩ \¤…¡Q˚ zqsLki£qs ©´sVLi≤U∂ Fny™±sVÕ‹[ ¤Õ¡[¨s A «¡»Ì¡V A»¡gSŒœ¡ß˛ uyL`iÌ FnylLi[¯…fiÕ‹[©´sW ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚaSLRiV. ˙NTP£qs lgi[Õfi 1 , aS™´ s VW˘Õfi= 1 , z q s™´ s V¯©± s = 3

mx sLRiVgRiVáZNP[ |ms≠s÷¡∏R∂V©±s ¬ø¡[LiR VN][gS...ø≥ylLi˝ q£ s ≤R∂N_»¡∏R∂W˘≤R∂V. μk∂Liª][ 17 xmsLRiVgRiVáZNP[ ©yáVgRiV ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. C μR∂aRPÕ‹[ ≤R∂*∏R∂W©±s ˙¤À¡[™Ø[ , xqsV¨dsÕfi ©´sl\ Li©±s ¨sáNRP≤R∂gS

A≤R∂≤R∂Liª][ ≠sZNP»˝¡ xmsªRΩ©´sLi AgjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ª]÷¡ …‘¡ »¡*Li…‘¡Õ‹[ FyN`P©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡©´s «¡Ÿ÷¡ˆÈNRPL`i Àÿ ¡L`i ™´sW˘ø`¡©´sV ™´sVáVxmso ºΩFyˆ≤R∂V. μ≥y…”¡gS A≤R∂Vª][©´sı ˙¤À¡[™Ø[©´sV |ms≠s÷¡∏R∂V©±sNRPV xmsLiFy≤R∂V. ªRΩLS*ªRΩ F~Õ˝ÿL`iÔ «¡»Ì¡V©´sV lgi÷¡zmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi øy≤R∂V. Àÿ ¡L`i Æ™s[zqs©´s J™´sL˝][ ™´sLRiVxqsgS 6,4,6,4 N]…Ì”¡©´s F~Õ˝ÿL`Ôi Hμ][  ¡LiºΩNTP K»¡™´s≤R∂Liª][ ≠sLi≤U∂q£ s J»¡≠sV Δÿ∏R∂V\Æ™sVLiμj∂. ¿¡™´sLjiNTP r~LiªRΩgRi≤Ô∂R |\ ms Æ™szqsÌ Li≤U∂q£ s 20 J™´sL˝iR Õ‹[ 9 ≠sZNP»˝¡NRPV 124 xmsLRiVgRiV¤Õ¡[ ¬ø¡[∏∂R VgRi÷¡gjiLiμj∂. C ≠s«¡∏R∂VLiª][ FyN`P 2c0 æªΩ[≤yª][ zqsLkiq£ s \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. D™´sVL`i @NRP¯ÕfiNRPV ™´sW˘©±s A£msn μj∂ ™´sW˘ø`¡ , Àÿ ¡L`iNRPV ™´sW˘©±s A£mns μj∂ zqsLki£qs @™yLÔRiVáV μR∂NS‰LiVV. ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{msn Õ‹[ NRP¨dsxqsLi ÷d¡g`i }qÌs«fi NRPW≤y μy»¡¤Õ¡[NRP ≠s™´sVLRi+áV Fy\¤Õ¡©´s FyNTPrÛy©±s NRPlLi[’¡∏R∂V©±s »¡WL`iÕ‹[ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsª][ Fy»¡V …‘¡ »¡*Li…‘¡ zqsLki£qs©´sW lgiáVøR¡VNRPV¨s xqs*Æμ∂[aPR Li xms∏R∂V©´sÆ\ ™sVLiμj∂.

xmsÆ©s[xqsL`, ˙¤…¡Æ™s˝V…fiáNRPV BLig˝SLi≤`∂ |qsáNÌPR QLiR˝ zmsáVxmso ©y…”¡Lig`i•¶¶¶™±sV\|tsQLi` Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s ¤…¡[áL`i©´sV Czqs’¡ |qsáNÌRPL˝RiV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. rÌyL`i Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s ZNP≠s©±s {ms»¡LRi=©±s zmsn …fiÆ©s£qs\|ms BLiNS xqsˆxtsÌ QªΩR ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ rÌyLi≤`∂¤\ À¡gS @ªRΩ¨sNTP zmsáVxmso¨søyËLRiV. INRPÆ™s[Œ¡œ ™´sVW≤][ ¤…¡£qsÌ qx s™´sV∏R∂W¨sNTP {ms»¡LRi=©±s zmsn …figS ¤Õ¡[NPR VLi¤…¡[ ¤…¡[áL`iNRPV ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V μR∂ZNP[‰ @™´sNSaSáV©yıLiVV. ∏R∂W|tsQ£qs zqsLki£qsÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi BLig˝SLi≤`∂ 2c0 Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ DLi≤R∂gS.... ™´sVW≤][ ¤…¡£qsÌ gRiVLRiV™yLRiLi ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sVLiμj∂. ™´sVW≤][ ¤…¡xqsÌ VNRPV BLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡V iM @¤Õ¡xqsÌ L`i NRPVN`P (ZNP|mÌs©±s) , ¤«¡[™s± V= ALi≤R∂LRi=©±s , «ÿ¨ds ¤À¡LiVVL`irÌ° , B∏R∂W©±s ¤À¡Õfi , …”¡™±sV ˙¤À¡xqsı©±s , xqÌsV™´sL`Ìi ˙Àÿ≤`∂ , ™´sWLi…‘¡ xmsÆ©s[xqsL`i , ZNP≠s©±s {ms»¡LRi=©±s , ™´sW˘…fi ˙zms∏R∂VL`i , «‹[ LRiW…fi , ˙lgi[™s± V ry*©±s , ¤«¡[™s± V= ¤…¡[áL`i , ˙NTPq£ s ˙¤…¡Æ™s˝V…fi , «‹©y¥R∂©±s ˙…ÿ…fi.

@LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ZNPLkiL`iNRPV lLi[ |\ ms#˚£qs gRiV≤`∂\¤À¡

@©´sLiªRΩxmsoLRiLi, «¡⁄\¤Õ¡ 29 (AL`iFs©±sFs) :@©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿáՋ[ ™´sVW≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩ x m sLiøyLiVVºd Ω Fs¨sıNR P á©´ s V ™´ s VLj i LiªR Ω xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥∂j NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i 345 xmsLiøyLiVVºdΩáNRPV ªRΩVμj∂≠s≤R∂ªRΩ Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV.Bxmsˆ…”¡μyNS lLiLi≤R∂V≠s≤R∂ªRΩáW ˙xmsaSLiªRΩLigS «¡LRigRi≤R∂Liª][ ™´sVW≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩNRPW≤y BÆμ∂[ ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s F°÷d¡xqsV aS≈¡©´sV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Õ‹[ZNP[£tsQ NRPV™´sWL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ªRΩVμj∂ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ ªy≤T∂xms˙ºΩ, LSFyÚ ≤ R ∂ V ¨sπ ∏ ∂W«¡NR P ™´ s LÊ S QÕ˝ ‹ [ øyÕÿ ˙FyLiªyáV |\ §¶¶¶xmsL`i |qs¨s=…”¡™±s NS™´s≤R∂Liª][ \ | mn s Lj i Lig` i ALÔ R i L˝ R i V B¿¡Ë©´ s »˝ ¡ V Fs{ q sˆ aS˘LixqsVLiμR∂L`iæªΩ÷¡FyLRiV. ¿¡™´sLji≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ «¡Ljilgi[ Æ™sVVªRΩLÚ i 345 xmsLiøyLiVVºdΩÕ˝‹[ 238 ˙gS™´sWáV @ªRΩ˘LiªRΩ xqs™´sVry˘ ªRΩ¯NRPÆ\ ™sV©´s≠s NSgS.150 ˙gS™´sWáV xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRPÆ\™sV©´s≠s. ™´sVL][ 20 ˙gS™´sWÕ˝‹[ \|qsªRΩLi ≠s™yμyáV «¡Lj i lgi[ @™´ s NSaR P Li DLiμj ∂ . μk ∂ Liª][ ªR Ω Vμj ∂ ≠s≤R ∂ ªR Ω Õ‹[ ™´ s WLR i flÿ∏R ∂ VVμ≥ y áª][ NR P ¨sz m sLi¿¡©y, F°÷¡Lig` i z q s ¡˜Liμj ∂ , F°÷d¡xqsVáª][ g]≤R∂™´sNRPV μj∂gji ©y NSáVˆÃ¡V «¡LRiFyá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V Fs{qsˆ æªΩ÷¡FyLRiV.

™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩNRPV LRiLigRiLi zqsμÙ∂R Li

æªΩáLigSfl·NRPV zqsFsLi ˙xmsμ≥y©´s @≤Ô∂R LiNTP

™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ @™´sxqsLRiÆ\™sVæªΩ[ NSáVˆÃ¡V

@ªRΩ˘μ≥∂j NRP rÛy©yÕ˝‹[ …”¡≤T∂zmsÆμ∂[ ≠s«¡∏R∂VLi: ¡ry*lLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ «¡Ljilgi[ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ¨s AμR∂LjiryÚLiR ¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Æ ™ sVVμR ∂ …” ¡ ≠s≤R ∂ ªR Ω «¡Lj i gj i ©´ s Fs¨sıNR P Õ˝ ‹ [ À≥œ¡WFyáxms÷˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ 38, xmsLRiNSác7, ™´sVVáVgRiVc16, Æ™sVVªRΩÚLi 61 rÛ y ©yáV æ ª ΩÆ μ ∂[ F y ™´ s VμÙ R ∂ ªR Ω VμyLR i VáV lgi÷¡øyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ©´ s LR i =Li}ms»¡c37, ≤][ L R i ıNR P Õfic32, ™´sVVáVgRiVc5, FyáNRPVLjiÚc7 rÛy©yáV, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂c10 Æ™sVVªRΩLÚ i 91 rÛy©yÕ˝‹[ æªΩÆμ∂[Fy ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVáV lgi÷¡¿¡©´s»˝¡V

æªΩ÷¡FyLRiV. C lgiáVxmsoª][ …”¡≤T∂zmsNTP ˙xms«¡Õ˝‹[ D©´sı AμR∂LRifl· LRiV«¡Ÿ™´sLiVV˘LiμR∂©yıLRiV. 2014Õ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌik LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @μ≥∂j NSLRiLi ¬ ø ¡[ x m s»Ì ¡ ≤R ∂ Li Δÿ∏R ∂ V™´ s V¨s @©yıLR i V. xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki J LRiNRPLigS ˙xmsÀ≥¡œ Li«¡©´sLi xqsXztsÌ QLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s ˙xms«¡Ã¡V ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡, @μ≥∂j NRP rÛy©yÕ˝‹[ xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LS©´sV©´sı L][«¡ŸÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿ©´sV …”¡≤T∂zmsNTP NRPLiøR¡VN][»¡gS ™´sWLRiVryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ æªΩáLigSfl· BryÚ™´sV¨s xqsLiZNP[ªyáV LSgSÆ©s[ Æ\ ™sNSFy ©y∏R∂VNRPVáV LS“¡©y™´sW ˙≤y™´sWáV A≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s

™yLji ¨s«¡xqs*LRiWxmsLi ¡∏R∂V»¡xms≤T∂LiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ALi˙μ≥R∂, LS∏R∂Vá{qs™´sV ˙FyLiªyÕ˝ ‹ [ N]LiªR Ω ™´ s VLiμj ∂ …” ¡ ≤T ∂ z m s ©y∏R∂VNRPVáNRPV æªΩáLigSfl· B™´s*™´sμÙR∂¨s D©yı FyLÌ k i ¨sLÒ R i ∏R ∂ W¨sNT P NR P »Ì ¡ V ¡≤T ∂ D©yıLRi©yıLRiV. æ ª ΩáLigSfl· B™y*á¨s …” ¡ ≤T ∂ z m s ≈¡¿¡ËªRΩLigS ¬ø¡zmsˆLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi¤…¡[ A FyLÌik ¨s ¿¡ªRΩVÚgS J≤T∂Li¿¡ ªRΩLRi≠sVN]¤…Ì¡[ L][«¡ŸÃ¡V ™´sryÚ∏∂R V©yıLRiV. ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ |\ qsªRΩLi @ªR Ω ˘μ≥ j ∂ NR P rÛ y ©yá©´ s V \ Z NP™´ s x q sLi ¬ø¡[xqsVNRPV»¡VLiμR∂©yıLRiV.

Printed Published and owned by Krosuri Subbarao, 1-1-5/2, Jawaharnagar, Street No.10, RTC X Roads, Hyderabad. Printed at Karmik art Printers, APHB Shop 35, Vidyanagar, Hyderabad. Published from. H.No. 2-1-162/1/1, Opp. Moon cafe, Vegetable Market Lane, Nallakunta, Hyderabad. Cell No. 9949925009, Editor : Krosuri Subba Rao, RNI No. APTEL No. 2004/16426. metrovaarthatd@gmail.com

30 07 2013 mvx  

30 07 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you