Page 1

CMYK

CMYK

www. telanganakalam.net

eT+>∑fi¯yês¡+, @Á|æ˝Ÿ 29, 2014

s¡#·sTT‘·\≈£î ÄVü‰«q+ MTs¡T s¡∫+#·q qe\\T, ø£<∏ä\T, ø£<∏ëìø£\T, ø£$‘·\T Á|ü#·Ts¡D bı+<ë\qT≈£îH˚ W‘ê‡Væ≤ø£ s¡#·sTT‘·\≈£î Ç<˚ e÷ ÄVü‰«q+..

∫s¡THêe÷ s¡+>±¬s&ç¶

m&ç≥sY : ¬ø. eTùV≤wt

dü+∫ø£ 327

dü+|ü⁄{Ï 2

ù|J\T : 8

bòÕ¢{Ÿ HÓ+ : 403, e÷s¡T‹ bÕ¢C≤, U…’s¡‘êu≤<é, cÕ<ëHé ø±˝Òõ Á|üø£ÿq, ôV’≤<äsêu≤<é, 500004.

yÓ\ : s¡÷. 3/-

Email: tgknews@gmail.com.

Circulated to Hyderabad, Rangareddy, Karimnagar, Nalgonda, Adilabad, Mahaboobnagar, Khammam, Medak, Warangal, Nizamabad

Áo »j·THêeT dü+e‘·‡s¡+, ñ‘·Ôsêj·TD+, edü+‘·¡ s¡T‘·Te⁄, #Ó’Á‘·e÷dü+, X¯óø£¢|üø£å+, ‹~∏ : ne÷yêdü´ 11:46, es¡®´+ : 18:48`20:24, <äTs¡TàVüAs¡Ô+ : 08:26`09:17

ôV’≤<äsêu≤<éqT n_Ûeè~∆ #˚dæq |òüTq‘· e÷<˚...

Á|ü#ês¡+˝À ˝À|æ+∫q ◊ø£´‘· me]øÏ yêπs j·TeTTHêrπs.. yÓTC≤]{° nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ ¬>\T|ü⁄ô|’ dü&É\T‘·Tqï BÛe÷ njÓ÷eTj·T+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä+<√fi¯q˝À n~ÛcÕºq+

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 28 ({°Jπø q÷´dt): ‘Ó\+>±D sêÁwüº ø±+Á¬>dt˝À eTTdü\+ HÓ\ø=qï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. 24 >∑+≥˝À¢ Á|ü#ês¡+ eTT–+#ê*‡ ñHêï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ düK´‘· ≈£î<ä s¡q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. me]øÏ yêπs j·TeTTHê rπs nqï #·+<ä+>± H˚‘·\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. n‹ eTTK´yÓTÆq $wüj·T+ @$T≥+fÒ sêÁwüº nÁ>∑ H˚‘·\T yê]yê] ìjÓ÷ »ø£esêZ˝πø |ü]$T‘·+ ø±e&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯eTe⁄‘√+~. n≥T {°ÄsYmdt bÕغ <ä÷düT≈£îb˛‘·T+&É>±, Ms¡T e÷Á‘·+ Á|ü#êsêìï ñ<Ûäè‘·+ #˚j·T&É+˝Ò<äqï Äs√|üD\THêïsTT. eTTø£Ôdü]>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤dü÷Ô Ä |üP≥≈£î Äù|düTÔHêïs¡T. me¬s’Hê &Ûç©¢ qT+∫ nÁ>∑

‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆ ;CÒ|”πø kÕ<Ûä´+ ` ‘Ó\+>±D πød”ÄsY C≤^sê? ` ;CÒ|” sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶

H˚‘·\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·+ #·˝≤øÏ>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Ä bÕغ esêZ˝Ò #ÓãT‘·THêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± ~«rj·T ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\T M]‘√ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äqT≈£îHêïπsyÓ÷ Ç‘·s¡ bÕغ\ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷ |ü⁄‘·÷ #˚]b˛‘·THêïs¡T. Ç<ä+‘ê >∑eTìdüTÔqï øÏ+~ kÕúsTT

<˚X¯Á|ü<Ûëì>± yÓ÷&û ‘Ó\+>±D d”m+ ø£èwüíj·T´ ø±e&É+ U≤j·T+ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT

ø±s¡´ø£s¡Ô\T @$T #˚j·÷˝À bÕ\Tb˛ø£ _Ûø£ÿyÓTTK+ y˚düT≈£îì #·÷düTÔHêïs¡ì |ü]o\≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ sêÁwüº ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\ rs¡TqT #·÷dæ &Ûç©¢ n~ÛcÕºq+ rÁe Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·Tqï≥Tº Vü≤dæÔq esêZ\T $T>∑‘ê ˝À...

2

>∑CÒ«˝Ÿ(dü+>±¬s&ç¶), @Á|æ˝Ÿ 28 ({°Jπø q÷´dt): ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ˝À, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº+˝À {Ï&ç|æ, _C…|æ ≈£L≥$T ñeTà&ç nuÛÑ´s¡Tú\T |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫ eTTK´eT+Á‹ |ü<äe⁄\T #˚|ü&É‘ês¡ì {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&É nHêïs¡T. k˛eT yês¡+ >∑CÒ«˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<ä+ ˝À {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ‘·s¡|òü⁄q Äj·Tq mìïø£\ Á|ü#ês¡ düuÛÑ˝À bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± ˇø£ ø±s¡´ø£s¡Ô u≤ãTô|’ #Ó|ü $düs¡&É+‘√ düe÷y˚X¯+˝À >∑+<äs ¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. #Ó|ü $dæ]q e´øÏÔ ì {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü≥Tº≈£îì ∫‘·ø £u≤~ Ä e´øÏÔì b˛©düT\≈£î n|üŒ–+ #ês¡T. nq+‘·s¡+ düuÛÑqT<˚›•+∫ #·+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q‘√ ô|≥Tº≈£îqïyês¡T mes¡÷ ô|’øÏ sê˝Ò <äì.. uÛÑ÷kÕú|æ‘·y˚Tqì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt≈£î >∑CÒ«˝Ÿ˝À z≥$T‘√ øö+{Ÿ &ÍHé ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+ <äì u≤ãT nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt~ <=s¡\ ô|‘·ÔqeTì nHêïs¡T. {Ï&ç|æ ¬s’‘·T\bÕغ nì nHêïs¡T. H˚qT ‘·\T#·T≈£î+fÒ bòÕ+Vü≤Ödt qT+&ç πødæÄsY ãj·T≥≈£î sês¡ì, {ÏÄsYmdt≈£î $ÄsYmdt Ç#˚à düeTj·T+ Ädü qïyÓTÆ+<äì u≤ãT nHêïs¡T. πødæÄsY |æ∫Ã|æ∫Ã>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T.. Äj·TqqT ‘·«s¡˝À |æ∫à ÄdüT| üÁ‹øÏ |ü+|æ yÓ’<ä´+ #˚sTT+#ê\ì nHêïs¡T. Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTì nHêïs¡T. ¬ødæÄsY≈£î yÓ÷d ü–+#˚ HÓ’»+ ñ+<äì ø±+Á¬>dt bÕغj˚T ù|s=ÿ+<äì nHêïs¡T. >∑‘·+˝À {Ï&ç|æ˝À $T>∑‘ê ˝À...

2

;CÒ|”øÏ zfÒùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é j·T÷fÒ! ` #·+Á<äu≤ãT, yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT, yÓ÷&û ≈£îÁ≥ ` ‘Ó\+>±D Á|ü»\÷.. Ä˝À∫+#·+&ç ` {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY

düTdæús¡ bÕ\q ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´+ ` C…’sê+s¡y˚TXŸ

ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 28 ({°Jπø q÷´dt): ;CÒ|”øÏ zfÒùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+ ‘Ó\+>±D≈£î ø±≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT, #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT, qπs+Á<äyÓ÷&û ø£*dæ ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìï j·T÷{° #˚ùd neø±X¯+ ñ+<äì Äj·Tq Äs√ |æ+#ês¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Á|ü#ês¡ |òüT≥º+ ∫e] s√E k˛eTyês¡+ ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝Àì ø£˝…ø£ºπs{Ÿ yÓTÆ<ëq+ ˝À {°ÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü#ês¡ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. 2009 ˝À »]–q mìïø£˝À¢ Hê{Ï eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Ä+Á<Ûë˝À »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&çq $<Ûä+>±H˚ H˚&ÉT yÓ÷&û ≈£L&Ü n<˚ $<Ûä+>± ≈£îÁ≥\T |üH˚ï neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. qπs+Á<äyÓ÷&û ‘Ó\+>±Dô|’ |æ∫Ã≈£L‘·\T ≈£LdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. u≤ãT, yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT\T ôV’≤<äsê u≤<é˝À yê] ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î yÓ÷&û eTTdüT>∑T˝À edüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. e#˚à HÓ\ 16q mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&ɶ ‘·s¡Tyê‘· $T>∑‘ê ˝À...

2

eTVü≤à<é ÄØ|òt ñ]•ø£å neT\Tô|’ düTÁ|”+ ùdº ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 28 ({°Jπø q÷´dt): ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n~ÛH˚‘· πød”ÄsYô|’ ;CÒ|” ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D πød”ÄsY C≤^sê n+≥÷ øÏwüHé ¬s&ç¶ ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt\T ;CÒ|”ì $eT]ÙùdÔ düVæ≤+#·eTì øÏwüHé ¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ;CÒ|” ø±<ä+fÒ ‘Ó\+>±D ‘Ó#˚à X¯øÏÔ πød”ÄsY≈£î ñ+<ë n+≥÷ øÏwüHé ¬s&ç¶ Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+ >±D sêh @sêŒ≥T≈£î düVü≤ø£]+∫q ;CÒ|” Á<√Vü≤+ #˚dæq{≤º n+≥÷ Äj·Tq ì\BXÊs¡T. πød”ÄsY yÓ’K] ‘Ó\+>±D≈£î n>±<Ûä+>± e÷s¡T ‘·T+<äì, m+m˝Ÿ@, m+|”>± b˛{° #˚dæ Á|ü»\≈£î πød”ÄsY @+#˚kÕÔs¡ì n+≥÷ m<˚›yê #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆ ;CÒ|”πø kÕ<Ûä´eTì øÏwüHé¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 28 ({°Jπø q÷´dt): mÁs¡ø√≥ô|’ <ë&ç πødüT˝À \wüÿπs ‘√sTTu≤ rÁeyê<ä dü+düú≈£î #Ó+~q rÁeyê~ eTVü≤à<é ÄØ|òt ñ]•ø£å neT\Tô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº k˛eTyês¡+ ùdº $~Û+∫+~. 2000˝À &çôd+ãsY 22e ‘˚Bq &Ûç©¢˝Àì mÁs¡ø√≥ $÷<ä <ë&ç πødüT˝À eTVü≤à<é Ä]|òt n*j·÷dt ncÕŒ¤ø˘ Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&ÉT. ncÕŒ¤ø˘ bÕøÏkÕúHé <˚oj·TT&ÉT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ñÁ>∑yê<ä ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î &ÉãT“ kÕj·T+ #˚düTÔqï n+‘·sê®rj·T Vü≤yê˝≤ yê´bÕs¡ eTTsƒê˝À düuÛÑT´&ÉT. ø±>± mÁs¡ø√≥ô|’ Äs¡T>∑Ts¡T rÁeyê<äT\T $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± »]|æq ø±\TŒ˝À¢ Ç<ä›s¡T ôd’ì≈£î\T, ˇø£ kÕ<Ûës¡D bÂs¡T&ÉT eTs¡DÏ+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 28 ({°Jπø q÷´dt): düTdæús¡ bÕ\q ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì πø+Á<äeT+Á‹, ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· C…’sê+s¡y˚TXŸ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘Ó\+>±D j·T÷ìj·THé Ä|òt e]ÿ+>¥ Ä|òt »s¡ï*düTº Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q MT{Ÿ~ Áô|dt ø±s¡´ Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq |òüTq‘· eTTe÷à{Ïø° ø±+Á¬>dt bÕغ<˚qì Äj·Tq nHêïs¡T. {°ÄsYmdt bÕغ e÷≥ ‘·|üŒ&É+ e\¢Ä bÕغô|’ Á|ü»\≈£î qeTàø£+ b˛sTT+<äì nHêïs¡T. &ûÄsYmdt n+fÒ <=s¡\ ‘Ó\+>±D dü$T‹ nì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. düTdæús¡ bÕ\q, düs¡«ÁbÕ+‘·, düs¡« »q n_Ûeè~∆ \ø£å´+>± ø±+Á¬>dt bÕغ |üì#˚düTÔ+<äì Äj·Tq nHêï s¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± <ä[‘·T\T, Ä~yêdüT\T, ;d”\T, yÓTÆHê]{°\T, eTVæ≤fi¯\ dü+πøåe÷ìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø√düy˚T ø±+Á¬>dt bÕغ $T>∑‘ê ˝À...

2

Á|ü#ês¡+ eTT–dæ+~..b˛*+π> $T–*+~ ˇø£ÿkÕØ ¬>\e˝Ò<äT.. Á|ü<Ûëì nj·÷´s¡T! k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 6 qT+&ç ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+>∑≥\ es¡≈£î mìïø£\T »]π> ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ä+ø£å\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì nHêïs¡T. n˝≤π> MT&çj·÷ô|’ ≈£L&Ü Ä+ø£å\T $~Û+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Á|æ+{Ÿ MT&çj·÷ô|’ ô|<ä›>± Ä+ø£å\T ˝Òq|üŒ{Ïø° m\Áø±ºìø˘ MT&ç j·÷ô|’ |üP]Ô Ä+ø£å\T ñ+{≤j·Tì ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 28 ({°Jπø q÷´dt): á HÓ\ 30q »]π> bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, XÊdüq nHêïs¡T. mìïø£˝À¢ z≥s¡¢qT Á|üuÛ≤ düuÛ≤ mìïø£\T dü+ã+~Û+∫q Á|ü#ês¡+ k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\‘√ $‘·+ #˚ùd m˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T, eTT–dædæ+~. 17 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, 119 XÊdüq düuÛ≤ kÕúHê\≈£î >±qT mìïø£\ ìs¡« Á|ü#êsê\T, #·s¡Ã>√düTº\T m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷˝À Á|ükÕsê\T #˚j·Tsê<äì uÛÑq«sY Vü≤D≈£î sêÁwüº mìïø£\ dü+|òüT+ nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dæq≥T¢ sêÁwüº mìïø£\ Á|ü<Ûë ˝≤˝Ÿ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝Àì nìï ‘Ó\T>∑T, ñs¡T› #Ûêq˝Ÿ‡≈£î á q n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ä+ø£å\T e]ÔkÕÔj·Tì nHêïs¡T. b˛*+>¥ Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+,

` z≥T Vü≤≈£îÿqT ìjÓ÷–+#·Tø√qTqï 2 ø√≥¢ 81 \ø£å eT+~ z≥s¡T¢ ` 30,518 b˛*+>¥ πø+Á<ë\T ` MT&çj·÷ô|’ Ä+ø£å\T : ád”

2

$T>∑‘ê ˝À...

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 28 ({°Jπø q÷´dt): uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëq eT+Á‹ |”sƒ¡+ n\+ ø£]+∫qyê]˝À ˇø=ÿø£ÿ]øÏ ˇø√ÿ Á|ü‘˚´ø£ ñ+~. kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê≥+, düTBs¡È sê»ø°j·T J$‘·+, yês¡dü‘·«+ H˚|ü<∏ä´+ qT+∫ e∫Ãq yês¡T. ø±>± Á|üdüTÔ‘· Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥≈£î #ê˝≤ Á|ü‘˚´ø£‘·T\T ñHêïsTT. $T>∑‘ê yê] ˝≤>± Äj·Tq sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ÉT ø±<äT. Ä]úø£ y˚‘·Ô. ]»sY« u≤´+ø˘ >∑es¡ïsY>±, Á|üD≤[ø£ dü+ |òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>± |üì#˚XÊs¡T. eTH√àVü≤Hé Á|ü<Ûëì ø±e&Éy˚T ø±<äT sê»ø°j·T Á|üy˚X¯+ ≈£L&Ü nq÷Vü≤´+.. ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+. 1991˝À |”M qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ Á|üuÛÑT‘·«+˝À mes¡÷ }Væ≤+#·ì$<Ûä+>± eTH√àVü≤Hé Ä]úø£ eT+Á‹ nj·÷´s¡T. |”M á Á|ü‹bÕ<äq #˚j·T >±H˚ ‘=\T‘· eTH√àVü≤Hé ≈£L&Ü ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡≥. nsTT‘˚ qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ eT<䛑·T‘√ Ä]úø£ eT+Á‹>± ~–«»j·T+>± |üì#˚XÊs¡T. Ä düeTj·T+˝À Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq Ä]úø£ dü+düÿs¡D\T eTH√àVü≤Hé≈£î eT+∫ ù|s¡T ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT. |”M ìÁwüÿeTD ‘·sê«‘· eTH√à Vü≤Hé k˛ìj·÷ >±+BÛ ≈£î≥T+ã+ |ü≥¢ $<Û˚j·T‘· Á|üø£{Ï+#ês¡T. 2004 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+.. $TÁ‘· |üøå±\ eT<䛑·T‘√ πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+.. ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ $<˚oj·T‘·ô|’ $eTs¡Ù\T sêe&É+.. eTH√àVü≤Hé≈£î es¡+>± e÷]+~. ø±+Á¬>dt˝À m+<äs√ d”ìj·TsY $T>∑‘ê ˝À...

2

29april page 1  
29april page 1  
Advertisement