Page 1

www.metrovaartha.co.in

FsLi≤][Æ™sVLi…fi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi FsμR∂V»¡ Dμ][˘gRiVá ¨sLRixqs©´s

≠sμR∂*LixqsLigS ™´sWLRiVªRΩV©´sı DμR∂˘™´sVLi ≠saS≈¡xms»¡ıLi, AgRixqsÌ V 28 (AL`iFs©±sFs) :LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøyáƩs[ ¨s©yμR∂Liª][ {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªΩR áV, ˙xms«¡Ã¡V, Dμ][˘gRi xqsLixmsn WáV ALiμ][Œ¡œ ©´s©´sV ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[aSLiVV. @LiVVæªΩ[ CDμR∂˘™´sVLi L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV z§¶¶¶LiryªRΩ¯NRPLigS ™´sWLRiVª][Liμj∂. ¨s©´sı Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV «ÿºdΩ∏R∂V Æ©s[ªΩR á ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV NS÷¡Ë, NRPW÷¡Ë©´s ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáV ªRΩ™´sV z§¶¶¶LiryªRΩ¯NRP øR¡LRi˘Ã¡©´sV N]©´srygjixqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ ºdΩ˙™´s ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ LS™´s≤R∂Liª][Fy»¡V F°÷d¡xqsVáV NRPW≤y NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Liª][ CNSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV xmsoÕfirÌym£ s |ms…ÌÿLRiV. AªRΩLS*ªRΩ {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ D©´sı æªΩáLigSflÿ ™yμR∂Vá\|ms À›ºΩNRPLigS μy≤R∂VáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li, AxmsμR∂Õ‹[ D©´sı ™yLjiNRP }qs™´sáV ¨s÷¡zms Æ™s[∏∂R V≤R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV N]©´srygjiLiøyLRiV.

|\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,AgRixqsÌ V 28 : |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ À‹gÊiR VáNRPVLi»¡Õ‹[¨s Æμ∂[™yμy∏R∂V μ≥∂R LS¯μy∏R∂V aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©s´ L`i NSLS˘Ã¡∏R∂V {qs™´sWLi˙μ≥∂R Dμ][˘gRiVáV μ≥∂R LSı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. μ≥yLji¯NRP À≥œ¡™´s©±s FsμR∂V»¡ $NRPXuÒyxtÌsQ≠sV xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NRPXxtsÒ v¨s ¿¡˙ªRΩxms»¡Li ™´sVVLiμR∂V {qs™´sWLi˙μ≥∂R Dμ][˘gRiVáV ªRΩáNRPV …‹[{msáV μ≥∂R LjiLi¿¡ LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøyá¨s Æ™s[≤∂R VNRPV©yıLRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ™yLRiV ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ BNRP‰≤R∂ D˙μj∂NRPÚ xmsLjizqsÛ ªRΩVáV GLRiˆ≤R∂NRPVLi≤y F°÷d¡xqsVáV ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. Fs™´sLji¨ds Õ‹[¨sNTP Æ™sŒ˝¡œ NRPVLi≤y @≤Ô∂R VNRPV©yıLRiV.

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

ã¨OѨÙ\˜:8

ã¨OzHõ:251

Z_ç@~ü:„HÀã¨∂i ã¨∞Éσ~å=Ù

29.08. 2013 QÆ∞~°∞"å~°O

¿ÑrÅ∞:4 "≥Å:~°∂.2–00

ÃãÃÑìO|~ü1#∞Oz

H˘#™êQÆ∞`«∞#fl ~°∞áê~Ú Ñ¨`#« O K«O^„ ÉŒ Ï|∞ P`«‡Q“~°= Ü«∂`„ « iHÍ~°∞¤ ™ê÷~ÚH˜ Ѩ_# ç ~°∂áê~Ú:ã¨OHΔÀÉèOí Ö’ Pi÷Hõ =º=ã¨÷ ™´sVVLi\¤À¡/©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, AgRixqÌsV 28 :Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ºdΩ˙™´s rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LjiLiμj∂. LRiWFyLiVV ≠sáV™´s mx sªRΩ©´sLi N]©´srygRiVª][Liμj∂. ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ™´sVLjiLiªRΩ μj∂gRi«ÿLji AÕfi\¤…¡Li |\ §¶¶¶ LjiNSLÔRiV©´sV  ¡μÙR∂áV N]…Ì”¡Liμj∂. ≤yáL`iª][ ™´sWLRiNRPmx so ≠sáV™´s @ªRΩ˘LiªRΩ NRP¨sxtsÌ Q rÛyLiVVÕ‹[ LRiW.68.75gS ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. ªy«ÿ xmsLjiflÿ ™´sWáª][ ≠sÆμ∂[bdP |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV x§¶¶¶LjiLiøR¡V NRPVF°ªRΩV©yıLiVV. |ms»Ì¡V ¡≤T∂μyLRiVáV x§¶¶¶≤R∂ ÷¡F°ªRΩV©yıLRiV. xms≤T∂F°ªRΩV©´sı LRiWFyLiVV ≠sáV™´s, |msLjigjiF°ª][©´sı ˙μR∂™Ø[˘Ã¡˜fl·Li ªRΩμj∂ªRΩLRi xmsLjiflÿ™´sWáª][ ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs qx sLiO][QÀ¡œ≥ LiÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVVLiμj∂. Æμ∂[aPR ALÛij NRP xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLiμR∂gRi™´sV©´sLiÕ‹[ xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. LRiWFyLiVV xmsªRΩ©´sLi N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s, Bμj∂ LRiW.75NRPV ¬ø¡[LRi™´søR¡Ë¨s ™´sWlLi‰…fi ≠sZa˝P[xtsQ NRPVáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. LRiWFyLiVV ≠sáV™´s LjiNSLÔiR V rÛyLiVVÕ‹[ xmsªRΩ©´s™´sV™´s≤R∂Liª][ rÌyN`P ™´sWlLi‰»˝¡V À≥ÿLkigS ©´sxtsÌ QF°∏R∂WLiVV. |qsÆ © s=N` P = 450 FyLiVVLi»˝ ¡ NR P V \ | msgS ©´sxtsÌ QF°gS, ¨s{msÌn 120 FyLiVVLi»˝¡ ©´suÌyÕ˝‹[ ˙¤…¡[≤R∂™´soª][©yıLiVV. ≤yáL`iNRPV ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLRigRi≤R∂Liª][ LRiWFyLiVV xmsªRΩ©´s™´sV™´soª][Liμj∂. Bμj∂ Àÿ˘LiNRPVáV, }tsQLi` ™´sWlLi‰»˝¡V, μj∂gRiV™´sV ªRΩVá\|ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxmsoª][Liμj∂. Æμ∂[bPd ∏R∂V NRPlLi¨ds= xmsªRΩ©´sLi NS™´s≤R∂Li, A•¶¶¶LRi À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Liª][ À≥ÿLkigS xqs’¡=≤U∂ À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLi≤R∂≤R∂Li ªRΩμj∂ªRΩLRi NSLRiflÿá

™´sÃ˝¡ ALÛij NRP ™´s˘™´sxqsÛ NRPVÆμ∂[¤\Õ¡Liμj∂. μk∂Liª][ ≠sÆμ∂[bPd |ms»Ì¡V ¡≤T∂μyLRiVáV ≤yáL˝Ri N]©´sVg][áVNRPV AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ }tsQL`i ™´sWlLi‰»˝¡V À≥ÿLkigS ©´suÌyáV øR¡≠søR¡W≤R∂gS, @»¡V ˙NRPW≤yLiVVÕfi μ≥∂R LRiNRPV lLiNRP‰Õ‹øyËLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ |ms˙…‹[Õfi, ≤U∂—¡Õfi μ≥∂R LRiáV ™´sV◊d˝¡ |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. |ms˙…‹[Õfi\|ms LRiW.5 ™´sLRiNRPV |msLRiVg]øR¡Ë¨s |ms˙…‹[÷¡∏R∂VLi aS≈¡ ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. ry™´sW©´sV˘Ã¡\|ms |ms©´sV˙xmsÀ≥ÿ™´sLi

LRiWFyLiVV xmsªRΩ©´sLi ALÛij NRP ™´s˘™´sxqsÛ ª][ Fy»¡V ry™´ s W©´ s V˘≤T ∂ \ | ms ºd Ω ˙™´ s ˙x m sÀ≥ ÿ ™´ s Li øR¡Wxms©´sVLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soáV, A•¶¶¶LRi μ≥y©y˘Ã¡ μ≥R∂LRiáNRPV lLiNRP‰Õ‹ryÚLiVV. gS˘£qs, NRPlLiLi…fi øyLÍik á\|ms ™´sVLjiLiªRΩ À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiμj∂. ALÌik {qs øyLÍik áV |msLiøR¡NRPªRΩxmsˆ¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμj∂. zqsgRilLi»˝¡V, xqs ¡V˜Ã¡V, |qsÕfiFn°©˝s´ V ™´sVLjiLiªRΩ ˙zms∏R∂VLi NS©´sV©yıLiVV.  ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRiNRPV lLiNRP‰Ã¡V

LRiWFyLiVV xmsªRΩ©´sLiª][ ¡LigSLRiLi, Æ™sLi≤T∂ μ≥∂R LRiáNRPV lLiNRP‰Ã¡V ™´søyËLiVV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi  ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRi À≥ÿLkigS |msLjigjiLiμj∂. INRP‰ L][«¡ŸÕ‹[Æ©s[ ªRΩVáLi μ≥∂R LRi LRiW.2 Æ™s[áNRPV |\ msgS |msLjigjiLiμj∂. xmsμj∂ ˙gS™´sVVá  ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRi LRiW.34,500NRPV ¬ø¡[Lij Liμj∂. NSgS, NTPÕ‹[ Æ™sLi≤T∂ LRiW.59,800 xms÷¡NTPLiμj∂.  ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRi gRiªRΩ LjiNSLÔiR V©´sV  ¡μÙ∂R áV N]…Ì¡” Liμj∂. gRiæªΩ[≤yμj∂ ©´s™´sLi  ¡L`iÕ‹[ ªRΩVáLi  ¡LigSLRiLi LRiW.32,975gS xms÷¡NTPLiμj∂. BÆμ∂[ @ªRΩ˘μ≥∂j NRP μ≥∂R LRi. C LjiNSLÔiR V  ¡Vμ≥R∂™yLRiLiª][ ªRΩV≤T∂¿¡|ms»Ì¡VNRPVF°LiVVLiμj∂. ALÛ j i NR P ™´ s ˘™´ s x q Û s x q sLiO][ Q À≥ œ ¡ LiÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°™´s≤R∂Li, LRiWFyLiVV xmsªRΩ©´sLi N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Li, rÌyN`P™´sWlLi‰»˝¡V ©´suÌyá Àÿ»¡Õ‹[ N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ |ms»Ì¡V ¡≤T∂μyLRiVáV  ¡LigSLRiLi N]©´sVg][Œ¡œ˝ |\ ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøyLRiV. μk∂Liª][  ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRi @™´sWLiªRΩLi |msLjigjiF°LiVVLiμj∂. Azqs∏R∂W ™´sWlLi‰»˝¡V ≤R∂™´sWÕfi.. zqsLji∏R∂W xqsLiO][QÀ¡œ≥ Li Azqs∏R∂W ™´sWlLi‰»˝¡|\ ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiμj∂. zqsLji∏R∂W\|ms @Æ™sVLjiNS \|qs¨sNRP øR¡LRi˘NRPV μj∂gRi©´sV©´sı»˝¡V ™´ s x q sVÚ © ´ s ı ™yLR i Ú Ã ¡ª][ Az q s∏R ∂ W rÌ y N` P ™´ s WlLi‰»˝ ¡ Õ‹[ x q sLiO][ Q À≥ ÿ ¨sı xqsXztsÌ QLi¿¡Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ LRiWFyLiVV À≥ÿLkigS xmsªRΩ©´s\Æ™sVLiμj∂. ºdΩ˙™´s IºΩÚ≤T∂Õ‹[ D©´sı LRiWFyLiVVª][ Fy»¡V ALÛij NRP ™´s˘™´sxqsÛ μj∂gRi«ÿ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,AgRixqsÌ V 28 : LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s LRiVª][Liμj∂. ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV ™´s…Ì¡” ™´sxqsLiªRΩNRPV™´sWL`i, A©´sLi LSLi©yLS∏R∂Vfl·lLi≤Ô∂T , LRixmsn VV≠dsLSlLi≤Ô∂T , FsLi{ms @©´sLiªRΩ Æ™sLiNRP˙…ÿ≠sVlLi≤Ô∂T  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`iª][ ¤ À ≥ ¡ [ … ‘ ¡ @∏R ∂ W˘LR i V. { q s™´ s WLi˙μ≥ R ∂ Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ALiμ][Œœ¡©´sá©´sV ™yLRiV \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ` ∂ , AgR i x q Ì s V 28 ™´sVL][™´sWLRiV ≤T∂gÊkiNTP ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ªy™´sVV (AL`iFs©±sFs):≠sμR∂V˘ª`Ω @™´sVLRi≠dsLRiVáNRPV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ˙xms∏R∂VªRΩı™´sVÕ˝ÿ LSxtsÌ Q˚LiHNRP˘LigS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ª]≠sV¯μj∂ ™y™´sVxmsOSQáNRPV DLiÆ≤∂[LiμR∂VZNP[©´s¨s ™yLRiV @©´sLiªRΩLRiLi ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩáV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi  ¡{tsQL`iÀÿg`i Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl·\|ms ¤«¡zqs ø_LRiryÚÕ‹[ xmsn V©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. μj ∂ ™yNR P L` i lLi≤Ô T ∂ ˙x m sºΩFyμR ∂ ©´ s A∏R ∂ V©´ s CNSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™y™´sVxmsORPQ FyLÌkiáNRPV ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ LRixmsn VV≠dsLS @©yıLRiV. ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV À≥ÿLkigS BLiμR∂VÕ‹[ ªy©´sV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS BÕÿLi…”¡ ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. @™´sVLRi≠dsLRiVá xqsÛ WxmsLi ™´sμÙ∂R ˙x m sºΩFyμR ∂ ©´ s ¤ Õ ¡[ ≠ d s ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V¤ Õ ¡[ μ R ∂ ©yıLR i V. ¨s™yŒœ ¡ ßáLj i ˆLi¿¡©´ s Æ © s[ ª R Ω Ã¡V lLiLi≤R ∂ V zqs≤R∂ ˝¡W˘zqs ¨sLÒiR ∏R∂VLiÆ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVNRPVÆ©s[Õÿ ¨s≠sVuyáV ™´ s ∞©´ s Li Fy…” ¡ LiøyLR i V. IºΩÚ≤T∂ æªΩxqsVÚ©yı™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiá©´sV B ¡˜≤T∂ @©yıLRiV. Æ™s©´sNTP‰ ªRΩ{qsDNRPVÆ©s[ @™´sNSaSáV ™´sVV ¡˜≤T∂gS |msLiøR¡≤y¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ 2000 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ @xmsˆ…”¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´ s W™´ s x m sOSQáV ALiμ][ Œ œ ¡ ©´ s NR P V μj ∂ gR i gS ™´ s VVgÊ R i VLR i V ∏R ∂ VV™´ s NR P VáV μR ∂ VLR i ¯LR i fl·Li FyáVNSgS, xmsμR∂Vá xqsLi≈¡˘Õ‹[ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vá Fyá∏R∂W˘LRiV. @xmsˆ…”¡ FyáNRPVáV μR∂VLS¯LÊRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ GNRPLigS NSáVˆÃ¡V «¡LRiVxms≤R∂Liª][ ALiμ][Œ¡œ ©´s NSryÚ ≠s«¡∏R ∂ V™y≤R ∂ , AgR i x q Ì s V 28 :Fs…Ì ” ¡ LRiNRPÚzqsNRPÚLigS ™´sWLjiLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ Àÿ˘LiN`P xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LRiμR∂gRi¨s xtsQLRiªRΩVáª][ NRPW≤T∂©´s IxmsˆLiμyá©´sV ≠s«¡∏R ∂ V™y≤R ∂ FyL˝ R i Æ ™ sVLi…fi x q sÀ≥ œ ¡ V˘≤R ∂ V @™´ s VáV ¬ ø ¡[ } qsLiμR ∂ VNR P V Æ ™ sLiVV˘ N][ » ˝ ¡ ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi LRiWFy∏R∂Vá À≥ÿLS¨sı Æ™sW}msLiμR∂VNRPV ¬ø¡[aSLRiV. @LiºΩ™´sVLigS xqs\Æ™sVNRP˘ ™yμR∂Æ™s[V øR ¡ Li˙μR ∂ Àÿ ¡V ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li A©y≤R ∂ V lgi÷¡¿¡ ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ CªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ™y™´sVxmsOSQáV ALiμ][Œœ¡©´sá©´sV DμR∂XªRΩLi xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ ≠sμy˘LÛji gRiLÍRi©´s xqsÀ≥œ¡NRPV |msμÙR∂ ¬ø¡[xqsWÚ©´sı ˙NRP™´sVLiÕ‹[  ¡{tsQL`iÀÿg`i ©´sVLi¿¡ xqsLi≈¡˘Õ‹[ ≠sμy˘LÛRiVáV ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. @|qsLi’d¡˝ ™´sVV»Ì¡≤T∂NTP  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LiR gS N]LiªRΩ ™yLji¨s DÆμÙ∂[bPLi¿¡ ágRi≤R∂Fy…”¡ ˙xmsxqsLigjiLi μR∂WLRiLiÕ‹[Æ©s[ F°÷d¡xqsVáV μR∂™´sV©´sNSLi≤R∂©´sV øyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´sÃ˝¡ @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘ ˙xmsπ∏∂WgjiLiøyLRiV. CμR∂™´sV©´sNSLi≤R∂Õ‹[ áV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªy∏R∂V¨s, ¨ds…”¡ xmsLizmsfl‘·, ¨sμ≥∂R Vá ÀÿgRiLigS BxtÌsQÆ™sVV¿¡Ë©´s»˝¡V Õÿhki øyL`Íi xmsLizmsfl‘·, |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sLi…”¡ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ¬ø¡[∏R∂VgS, Æ©s[LRiVgS NRPW≤y NSáVˆÃ¡V xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sryÚ∏R∂V©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ «¡LjizmsLiμj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li. |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s LSuÌ y ˚¨sı x q s\ Æ ™ sVNR P ˘LigS DLiøyá¨s ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV ªRΩLRi÷¡LS™´s≤R∂Liª][ ™yLji¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ G INRP‰Lji @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂Li F°÷d¡xqsVáNRPV ªRΩáNRPV≠sVLi¿¡©´s r~ªRΩVÚ NSμR∂¨s.. @μj∂ @LiμR∂LjiμR∂¨s @©yıLRiV. ÀÿLR i LigS x m sLj i fl·≠sVLi¿¡Liμj ∂ . μk ∂ ¨s¨s qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R DμR∂˘™´sVLi NRPX˙ºΩ™´sV DμR∂˘™´sVLi @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV A©y≤R∂V F°÷d¡xqsVáV @¨s @Li»¡V©yıLRi¨s, NS¨ds @μj∂ ˙xms«¡Ã¡ NSáVˆÃ¡V ˙xmsπ∏∂WgjiLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ À≥ÿ™´s©´s ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi NRPV 13 qx sLi™´sªRΩ=LSáV BLiªRΩ DμÙR∂QXªRΩLigS DLiμR∂¨s Fs™´sLRiW @™´soªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ |msÆμ∂Ù ªRΩVÚ©s´ ™y™´sVxmsOSQá @LiøR¡©y Æ™s[∏∂R V¤Õ¡[NPR F°∏R∂WLRi©yıLRiV. Fs…Ì¡” Æ©s[ªΩR áV ™´s¿¡Ë ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. xmsLjizqsÛ ªRΩVÕ˝‹©[ s´ W æªΩáVgRiVªRΩ÷˝¡¨s NSFy≤R∂VNRPVLi

™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªy™´sVV DμR∂∏R∂VLi À≥ÿ«¡Fy Æ©s[ªRΩáV @μy*¨ds, xqsVuy¯xqs*LS«fiá©´sV NR P ÷¡z q s ™´ s W…˝ ÿ ≤y™´ s V¨s ™yLR i V C @’≥¡˙Fy∏R∂VÆ™s[V ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRi¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ry*ªRΩLiªRΩ˘Q˚ DμR∂˘™´sVLi ªRΩLS*ªRΩ {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ FsxmsˆV≤R∂W BLiªRΩ…”¡ DμR∂˘™´sVLi «¡LRigRi¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. |qs%`¡»¡|msLi ¡LRiV 2 ©´sVLi¿¡ ≠sμR ∂ V˘ª` Ω Dμ][ ˘ gR i VáV x q sÆ ™ sV¯Õ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRi¨s, |qs|mÌsLi ¡LRiV 7©´s }qs™±s ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P }msLRiVª][ xqsÀ≥œ¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s @a][N`PÀÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ªy™´sVV xqsÀ≥œ¡ |ms≤T∂æªΩ[ æªΩáLigSfl·™yμR∂Li Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡VLiμR∂©´sı ™yμR∂©´s xqsLjiNSμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ªRΩ™´sV xqsÀ≥œ¡©´sV @≤Ô∂R VNRPVLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· ™yμR∂©´sÕ‹[  ¡Ã¡Li

¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩVLiμR∂Æ©s[μj∂ ™yxqsÚ™´s™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂\|ms @LiμR∂LjiNUP xqs™´sW©´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡V D©yı∏R∂V¨s, \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ` ∂ Õ‹[ x q sÀ≥ œ ¡ GLSˆ»¡VNR P V æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV qx sx§¶¶¶NRPLjiLiøyá©yıLRiV. ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *Li @©´ s V™´ s VºΩ B™´ s *NR P F°æ ª Ω[ øR ¡ »Ì ¡ x m sLR i LigS FsμR ∂ VL]‰¨s x q sÀ≥ œ ¡ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV©yıLRiV. xqsÆ™sV¯Õ‹[ D©´sı Dμ][˘gRiVáƙs[V xqsÀ≥¡œ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s, æ ª ΩáLigSfl· ™yμR ∂ ©´ s NR P V, ˙x m s«¡Ã¡NR P V ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ªy™´sVV xqsÀ≥¡œ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. xqsÀ≥œ¡ μy*LS LSxtÌsQ˚Li ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´sÃ˝¡ NRP÷¡lgi[ ©´suÌyá©´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[ryÚ™´sV¨s @a][N`PÀÿ ¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

Ñ „ É ¨ ∞íè `«fiOÃÑ· f„= ™ê÷~ÚÖ’ áÈ~å\ÏÅ∞ KÕÜ∂ « e:aq ~åѶ∞¨ =ÙÅ∞ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqÌsV 28 (AL`iFs©±sFs) iMLSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLixqs‰ LRifl·Ã¡©´sV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV gRiªRΩLiÕ‹[ D©´sı LRiW»˝¡Õ‹[ NSNRPVLi≤y Æ©s[≤∂R V NRPVLiÀ≥¡œ xqsÛ Ã¡LiÕ‹[Æ©s[ N]…ÌÿáƩs[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßÚ ©´sı»˝¡VgS xmsLjizqsÛ ªRΩVáV g][ø¡R LjixqsVÚ©yı∏R∂V¨s, ™´sVL][ryLji ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡}msˆLiμR∂VNRPV F°LS…ÿáV ºdΩ˙™´s ªRΩLRiLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s zqszmsFsLi LSx t Ì s Q˚ NSLR i ˘μR ∂ Lj i + ’¡≠s LSx m n s V™´ s oáV }msL]‰©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω @™´sVLRi≠dsLRiVá 13™´s xqsLixqs¯LRifl· μj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı ¡Vμ≥R∂™yLRiLi  ¡{tsQLi` Àÿg`iÕ‹[ xmsn V©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLiVV ™y™´sVxmsOSQáV. CNSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW A©y≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V Æ™sLiVV˘ N][»˝¡V |msLiøR¡≤y¨sı ™´s˘ºΩlLi[NPT xqsWÚ DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[∏∂R VgS zms»Ì¡Õ˝ÿ NS÷¡ËxmsÆ≤∂[aSLRi¨s ˙xmsxmsLiøR¡ Àÿ˘LiN`P IºΩÚ≤∂T Æ™s[VLRiNRPV Æ©s[…”¡NTP NRPW≤y ≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiáV |msLiøR¡VªRΩWÆ©s[ F°ªRΩV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. A©y…”¡ F°LS…ÿá xmsn ÷¡ªRΩLigS xqsLixqs‰LRifl· áNRPV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[VNSNRP À≥ÿLRiª`Ω ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Liª][Fy»¡V ≠s≠sμR∂ LSuÌy˚áV NRPW≤y @≤R∂VgRiV ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂W

∏R∂V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A˙xmsºΩxmsn V»¡©´s ™´sW˙ªRΩLi Æμ∂[aPR , ˙xmsxmsLiøR¡ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ xqsV™´sLÒSORPQLSáª][ ÷¡–¡LiøR¡ ªRΩgjiLiμR∂©yıLRiV. A©y…”¡ DμR∂˘™´sVLi ™´sÃ˝¡ FyáNRPVÕ˝‹[ gRiV ¡VáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV N]¨sı xqsLi™´sªRΩ=LSáV @»¡V\Æ™sxmso NRPW≤y NRPÆ©sıQºΩÚ øR ¡ W≤R ∂ ¤ Õ ¡[ μ R ∂ ©yıLR i V. @LiVVæ ª Ω[ ™´ s V◊d ˝ ¡ N]LiªRΩNSáLigS Æ™s[lLi[*LRiV LRiW»˝¡Õ‹[ ™´sxqsVÚ©s´ ı ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li øyLÍik á©´sV B ¡˜≤T∂ ™´sVV ¡˜≤T∂gS Æ™s[xqsWÚÆ©s[ DLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. Fs£msn Fs£qsG LRiWxmsLiÕ‹[ øyLÍkiá ÀÿLS¨sı Æ™s[xqsVÚLi≤R∂gS ™y™´sVxmsOSQá F°LS»¡Li™´sÃ˝¡ Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊij ©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV ≠sLRi≠sVLiøR¡V NRPV©´sı»˝¡V NRP¨szmsLi¿¡©y Æ™s©´sNTP‰ ™´sW˙ªRΩLi F°¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. CryLji DªRΩˆºΩÚ øyLÍik áV |msLjigS∏R∂VLi»¡W øyLÍkiáƩs[ |msLiøR¡VªRΩW BLiμR∂VÕ‹[ Fs£msn Fs£qsFs øyLÍik áV NRPáVxmsoNRPV¨s |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPV˙»¡ xms©´sVıª][LiμR∂©yıLRiV. μk∂¨s¨s ˙xmsºΩxmnsV…”¡¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqs™´sW∏R∂VªRΩÚLi NS™yá©yıLRiV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V FyáNRPVáV xqsÀfi}qÌsxtsQ©˝´s ™yLjigS, ˙FyLiªyá ™yLjigS |\ ms#˚Æ™s[…¡‘ NRPLRifl·©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ DLiμR∂ ©yıLRiV. @Õÿlgi[ DªRΩˆºΩÚ xqsLixqsÛ Ã¡Æ©s[ |\ ms#˚Æ™s[…fi mx sLRiLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPV˙»¡ N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂gS Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤T∂Li…”¡¨s ™y™´sVxmsOSQá

F°LS»¡Li xmsn ÷¡ªRΩLigS Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊij ©y xmspLjiÚ xmns÷¡ªRΩLi ™´sW˙ªRΩLi F~LiμR∂¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. LS À‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ ≤R∂ ¡V˜©´sı ™yLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs xmsLjizqsÛ ªRΩVáV LSÀ‹[ ª R Ω V©yı∏R ∂ V©yıLR i V. }msμR ∂ ™yLR i V ™´sW˙ªRΩLi ¿d¡NRP»˝¡Õ‹[Æ©s[ ˙™´sVlgÊi[ L][«¡ŸÃ¡V ™´sxqsVÚ ©yı∏R∂V¨s,μk∂¨s¨s |\ qsªRΩLi ˙xmsºΩxmsn V…”¡Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. ™´sVLRiËLi…fi xms™´sL`i Fyá{qsZNP[ LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLi μR∂©yıLRiV. μk∂¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS F°LS…ÿáV ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV.

gRiªRΩLiÕ‹[ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[∏R∂V¨s˙xmsÆμ∂[aSÕ˝‹[ C∏R ∂ W˙ªR Ω NR P V LR i W…fi ™´ s W˘£ m s z q sμÙ R ∂ Li ¬ø¡[∏∂R Wá¨s A∏R∂V©´s gRiªRΩ LS˙æªΩ[ Æ©s[ªΩR áNRPV AÆμ∂[aPR Li «ÿLki ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[

FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩáLiªy xqs™´sWÆ™s[aRPLi @™´soªRΩV©yıLRiV. Cry∏R∂VLi˙ªRΩLiNRPÕ˝ÿ LRiW…fi ™´sW˘£ms zqsμÙR∂Li¬ø¡[zqs Àÿ ¡Vª][ @˙xmsp™±s ¬ø¡[LiVVLiøR¡©´sV©yıLRiV.

kyfi[Üü∞ WO\˜ =ÚO^Œ∞

ã‘=∂O„^Œè L^ÀºQÆ∞Å PO^Àà◊#

∞º`ü J=∞~°g~°∞ʼnõΩ ÃãÃÑìO|~ü7# '¿ã"£ PO„^茄Ѩ^Õâò— ã¨Éèí: Jâ’H±ÉÏ|∞ q^Œx"åà◊ √ÅiÊOz# ©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ ,AgR i x q Ì s V 28 (AL` i Fs©± s Fs): |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá 7©´s ªRΩá|ms…Ì¡” ©´s }qs™± s '}qs™± s ALiμ≥ R ∂ ˙x m sÆ μ ∂[ a ` P ' xqs ¡©´sV@≤Ô∂R VN][™s´ μÙ∂R ¨s æªΩáLigSfl· ™yμR∂Vá©´sV G{msFs¨dÍs™Ø[ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @a][N`PÀÿ ¡V N][LSLRiV. ªy™´sVV æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR Li NSμR∂¨s, ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ™´sÃ˝¡ NRP÷¡lgi[ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|msÆ©s[ øR ¡ Lj i ËryÚ ™ ´ s V©yıLR i V. BLiμR ∂ VÕ‹[ LS«¡NU P ∏R ∂ V©y∏R ∂ VNR P VáNR P V ø][ » ¡V ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV.gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ ™´sVNSLi Æ™s[zqs©´s Æ©s[ªRΩáV ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá Æ©s[ªRΩá©´sV NRPáVxqsVÚ©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿá¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡FyˆLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqÌsV 28 :LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ªRΩLS*ªRΩ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªy¨sNTP @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V AªRΩ¯g_LRi™´s ∏R∂W˙ªRΩ }msLRiVª][ ™´sVL][ryLji ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™s¤Õ˝¡[LiμR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ μy*LS ¬ø¡[LiR VN][¨s ˙xmsÆμ∂[aSÕ˝‹[  ¡xqsV= ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙ∂R Li @™´sgS, CªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ZNP[ L i˙μR ∂ Li LSx t Ì s Q˚ ≠sÀ≥ œ ¡ «¡©´ s ¨sLÒ R i ∏R ∂ VLi ºdΩxqsVN][™s´ ≤R∂Liª][ {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ DμR∂˘™´sWáV |ms˙¤…¡[gji F°ªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ @NRP‰≤T∂ xmsLjizqsÛ ªRΩVá©´sV ªRΩ™´sVFyLÌik QÆ\™sxmso ™´sVáVxmsoNRPVÆ©s[ DÆμ∂Ù a[ PR ˘Liª][ AªRΩ¯g_LRi™´s∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøR¡VNRPV©´sı Àÿ ¡V CÆ©sá 25©´sVLi¿¡ ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLiÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Liøy÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @NRP‰≤R∂ xqs\Æ™sVNRP˘ DμR∂˘™´sWáV ºdΩ˙™´sLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ @©´sLiªRΩxmspL`i, $NSNRPVŒœ¡Li, ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿá©´sV ™´sμj∂¤Õ¡[zqs, gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ™´søyËLRiV. |qs|mÌsLi ¡L`i 1™´s æªΩ[μ∂k ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yı©´s¨s,

"å=∞ѨHΔÍÅ∞

N]…Ì¡” FylLi[∏∂R V¤Õ¡[™s´ V©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi «¡LjigjiF°LiVVLiμR∂¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩ qx s¿¡™yá∏R∂V, ≠sμR∂V˘ª`Ω Dμ][˘gRiVáª][ LSxtsÌ Q˚ NSLi˙lgi£ q s ™´ s ˘™´ s •¶¶¶LSá B©± s ø≥ y LÍ k i μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i æªΩ÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ { q s™´ s WLi˙μ≥ R ∂ ˙FyLiªR Ω Dμ][ ˘ gR i VáV μj∂gji*«¡∏∫∂V©´sV NRP÷¡aSLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi «¡LjigjiF°LiVVμR∂¨s μj∂gji*«¡∏∫∂V ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ μj∂™´sV¯ºΩLjigji©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Dμ][˘gRiVáV A∏R∂V©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLi FsμR∂V»¡ ¨sLR i x q s©´ s ™´ s ˘QQNR P Ú L i ¬ ø ¡[ a SLR i V. @NR P ‰Æ ≤ ∂[ \ ¤ À ¡hSLiVVLi¿¡ ALiμ][ Œ œ ¡ ©´ s NR P V μj ∂ gSLR i V. {qs™´sWLi˙μ≥∂R ˙FyLiªRΩ xqs¿¡™yá∏R∂V, ≠sμR∂V˘ª`Ω r¢μ≥∂R Dμ][˘gRiVáV CL][«¡Ÿ ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ LSxtsÌ Q˚ NSLi˙lgi£ q s ™´ s ˘™´ s •¶¶¶LSá B©± s ø≥ y LÍ j i μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i©´sV NRP÷¡aSLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi «¡LjigjiF°LiVVLiμR∂©´sı μj∂gji*«¡∏∫∂V

™y˘≈¡˘Ã¡NRPV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[zqs©´s ™yLRiV A∏R∂V©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLi FsμR∂V»¡ xqs\Æ™sVNRP˘ ¨s©yμyáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V μj∂gji*«¡∏∫∂Vª][ xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV©´s LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV LRimx sn VV≠dsLS, A©´sLi, @©´sLiªRΩ Æ™sLiNRP˙…ÿ≠sVlLi≤Ô∂T ¨s {qs™´sWLi˙μ≥∂R Dμ][˘gRiVáV μj∂gji*«¡∏∫∂V ¨s™yxqsLi ™´sμÙR∂ øR¡V»Ì¡V™´sVV…Ì”¡ xqs\Æ™sVNRP˘ ¨s©yμyáV ¬ø¡[ryLRiV. ªy™´sVV xqs\Æ™sVNS˘Liμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P N][LRiVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s ™yLR i V ≤T ∂ ™´ s WLi≤` ∂ ¬ ø ¡[ a SLR i V. ’d ¡ ¤ « ¡[ { m s FyL˝iR Æ™sVLi»¡Lki FyLÌik Æ©s[ªΩR xqsVuy¯xqs*LS«fi©´sV G{msFs¨dÍs™Ø[ Æ©s[ªRΩáV NRP÷¡aSLRiV. LSxtÌsQ˚¨sı qx s\Æ™sVNRP˘LigS DLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV qx sx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™yLRiV xqsVuy¯xqs*LS«fi©´sV N][ L SLR i V. μk ∂ ¨sNT P x q sˆLiμj ∂ Li¿¡©´ s xqsVuy¯xqs*LS«fi ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms Æ™s©´sNRPV‰ ªRΩlgiÊ μ[ ∂j ¤Õ¡[μR∂¨s ≠dsV @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV æªΩáFyá¨s Fs¨dsÍ ™Ø[á©´sV N][Lij ©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.

JOu=∞ q[Ü«∞O ã¨"≥∞ÿHͺO„^èŒ^Õ:ÅQÆ_»áê\˜

…ÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LRigRiNRPVLi≤y ¿¡™´sLRi ™´sLRiNRPW F°LS≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. @LiºΩ ™´sVLigS qx s\Æ™sVNRP˘™yμR∂Æ™s[V lgi÷¡¿¡ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. aSLiºΩ∏R∂VVªRΩ DμR∂˘™´sVLiª][Æ©s[ áOSQQ˘¨sı ryμ≥∂j LiøR¡™´søR¡Ë©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ ™yμy¨sı ∏R∂VV™´sªRΩ ™´sVLjiLiªRΩ gRi…Ì¡” gS ≠s¨szmsLi øyá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ LSuÌy˚ ¨sı N]©´srygjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki FsLi{msáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ™´sVLi˙ªRΩVáV |\ §¶¶¶NRP

™´sWLi≤`∂|\ ms IºΩÚ≤∂T æªΩxqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[©s´ W ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡zms xqs|qsˆ ©<s´ ©±sNRPV gRiVLRi∏R∂W˘™´sV©yıLRiV. ˙xms«ÿ DμR∂˘ ™´sW¨sı øR¡W\|qs©y …‘¡≤U∂{ms @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y NRPŒ˝¡œ ß æªΩLRi™yá¨s xqsW¿¡Li øyLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR ™´sV¨s A∏R∂V©´s INRP‰ ¤Õ¡[≈¡ B}qsÚ ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLRiı∏R∂W¨sı ™´sW LRiVËNRPVLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy ªRΩÕ‹gÊS÷¡=LiÆμ∂[©s´ ¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV.


2 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

QÆ∞~°∞"å~°O,PQÆã∞¨ ì 29, 2013

"≥∞„\’"å~°Î

AgRi¨s ¨sLRixqs©´s «ÿ*ááV ã¨Oáê^ŒH©Ü«∞O QÆ∞~°∞"å~°O,29 PQÆã∞¨ ì 2013

˙xmsμ≥y¨s ™´sW»¡Ã¡ª][ NRP©´sV≠sxmsˆV NRPágS÷¡

$NRPXxtsÒ Q «¡©y¯xtsÌ Q≠sV xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @’¡≤`∂=Õ‹[¨s Bry‰©±s ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ À≥¡œ NRPVÚá xqsLiμR∂≤T∂

≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi «¡LjigjiF°LiVVLiμR∂©´sı ªRΩLRi™yªRΩ NRPW≤y {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı DμR∂˘™´sWáV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV, Aμ≥∂j xmsªRΩ˘ μ≥]L[ iR fl”· NRP¨szmsxqsVÚ©yıπ∏∂[V ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂V. ˙xmsμ≥y¨s NRPázqs©´s ªRΩLRi™yªRΩ xqs™´sWLi˙μ≥R∂ Dμ][˘gRiVáNRPV N˝SLji…‘¡ ™´s¿¡Ë DLi≤y÷¡. {qs≤R∂ ˝¡W˘{qs ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ @LiaRPLi\|ms •¶¶¶≠dsV B™´s*¤Õ¡[©s´ ¨s, . NS¨ds LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ªRΩ¤Õ¡æªΩ[Ú xqs™´sVxqs˘Ã¡ gRiVLjiLi¿¡ ALi…‹[¨sd NRP≠sV…‘¡NTP ¨sÆ™s[μ∂j LiøR¡Li≤R∂¨s ˙xmsμy¨s xqsˆxtsÌ QLi¬ø¡[aSLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xmsNRP»¡©´s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSLi˙lgi£qs ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li @∏R∂W˘NRP @¨sı ≠sxtsQ∏∂R Wá©´sV xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPV¨s @™´sVáV ¬ø¡[ryÚLiR V. C ≠sxqs∏R∂WáV FsLi{msáV, ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV, LSxtsÌ Q˚™´sVLi˙ªRΩVáVgS D©´sı™yLjiNTP æªΩ÷¡∏R∂VLiμj∂ NSμR∂V. NS¨ds ªRΩ™´sV xms ¡˜Li gRi≤R∂VxmsoN][™s´ ≤y¨sNTP ™yLRiV ˙xms«¡Ã¡©´sV lLiøR¡Ëg]≤R∂VªRΩW DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Li ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáNRPV ªRΩgRi¨s xms©´s¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. ALi…‹[¨ds NRP≠sV…‘¡NTP ¨sÆ™s[μj∂Li¿¡©´s @LiaSá©´sV NRP¿¡ËªRΩLigS xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPV©´sı ªRΩLS*æªΩ[ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLi. ≠dsVLRiV NRP≠sV…‘¡ μR∂XztsÌ QNPT ºdΩxqsVZNP¤Œ¡˝ [ @¨sı ≠sxtsQ∏∂R WÕ˝‹©[ s´ W ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[}qsÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLi @¨s G{msFs©±s“¡™Ø[ ©y∏R∂VNRPVáNRPV ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so, ¤«¡[≤∂U bdPáLi, FsLi{msáV ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi, NRP©´sV™´sVWLji ÀÿzmsLS«¡Ÿ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáª][ NRP÷¡zqs G{msFs©±s“¡™Ø[áV ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i©´sV NRP÷¡aSLRiV. @Li¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáNRPV NRPW≤y ≠sxtsQ∏R∂VLi @LÛRiQ\Æ™sV DLi≤y÷¡. xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV BNRP™´sVVLiμR∂V øR¡LjiËLiøy÷¡. LS«¡μ≥y¨s gRiVLjiLi¿¡ øR¡LRiË ¬ø¡[∏R∂W÷¡. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yá©´sı ≤T∂™´sWLi≤R∂V©´sV ˙xmsμ≥y¨s xqsV¨sıªRΩLigS ª][zqsxmso¿¡Ë©´s ≠sxtsQ∏∂R W¨sı NRP E≤y ≠dsLRiV gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ¤Õ¡æªΩ[Ú @¨sı xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ˙xmsμ≥y¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV NRP©´sVNRP μy¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ Æ©s[ªRΩáV ™´sVxqsáVNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡μj∂. xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ™´sVLi˙ªRΩVá NRP≠sV…‘¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë©´s»˝¡V ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂  ¡XLiμR∂LiÕ‹[¨s N]LiμR∂LRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi DxmsxqsLixmnsVLi GLSˆ»¡VNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ Bμj∂ GLSˆ»¡™´soªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R DμR∂˘™´sV ºdΩ˙™´sªRΩ gRiVLjiLi¿¡ ¬ø¡zmsˆ ™´sVLi˙ªRΩVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV BŒ˝¡œ NRPV Æ™sŒ˝¡œ ¤Õ¡[¨s xmsLjizqsÛ ºΩ DLiμR∂©´sıxmsˆV≤R∂V Bμj∂™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl·Õ‹[©s´ W BÕÿLi…”¡ xmsLjizqsÛ æªΩ[ DLiÆ≤∂[μ∂R ¨s ˙xmsμ≥y¨s @©´sı»˝¡V  ¡XLiμR∂ xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. @Li¤…¡[ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi BLiªRΩNRP©yı Dμ≥∂R XªRΩLigS DLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏∂R W¨sı ˙xmsμ≥y¨s gRiVLjiLÚ iøyLRiV. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y BxmsˆV≤R∂V «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ALiμ][Œœ¡©´sá\|ms NRPW≤y ˙xmsμ≥y¨s AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμyLRiV. '≠sÆμ∂[*uyáV, AÆ™s[aSáV, xqsÆ™sV¯Ã¡V @’≥¡™´sXμÙj∂ NRPVLi»¡VxmsLRiVryÚLiVV NS ¡…Ì”¡ xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. G ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡NRPW ©´sxtÌsQLi «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡W}qs Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ªRΩ™´sVμR∂¨s, @LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ˙xmsμ≥y¨s B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsV Æ©s[ªΩR áV, Dμ][˘gRi xqsLixmsn WáNRPV NRP©´sV≠sxmsˆV NS™y÷¡. J ™´sVLi¿¡ LSxtsÌ Q˚ xmso©´sLjiıLS¯fl·Li N][xqsLi Fy»¡V xms≤y÷¡. @LiæªΩ[gS¨s ªRΩ™´sV LS«¡NUP∏R∂V, ™y˘FyLRi ry*LÛRiLi N][xqsLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sWμj∂ @Li»¡W D©´s¯ªRΩÚ ˙}msÕÿxms©´sáª][ «¡…”¡Ã¡Li ¬ø¡[∏∂R VLSμR∂V. Bμj∂ {qs™´sWLi˙μ≥∂R ˙FyLiªy¨sNTP @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[}qs øR¡LRi˘ ªRΩxmsˆ ™´sVL][…¡” NSÀ‹[μ∂R V. LSuÌy˚á GLSˆ»¡V @©´sıμj∂ xqsx§¶¶¶«¡ ˙xms˙NTP∏R∂VgSÆ©s[ gRiVLjiLÚ iøy÷¡. 60 GÃ˝¡Fy»¡V ªy™´sVV BNRP‰≤R∂ zqsÛ LRixms≤Ôy™´sV¨s @©´sVNRPÆ©s[ ™´sVVLiμR∂V, C ˙FyLiªRΩ ™yxqsVáV BÆ©s[ıŒ˝¡œ ßgS FsLiªRΩgS ©´sxtsÌ QF°∏R∂WL][ NRPW≤y ≠sÆ™s[ø¡R ©´s ¬ø¡[∏∂R W÷¡. FsLiªRΩ™´sVLiμj∂ Dμ][˘gSáV F°∏R∂Wπ∏∂W @LÛiR Li ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡. @a][NP` Àÿ ¡Vª][ xqs•¶¶¶ BxmsˆV≤R∂V ALiμ][á©´s ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı™yLRiV ªy™´sVV |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV FsÕÿ ™´søyËL][ æªΩáFy÷¡. ™yLji Dμ][˘gRi ≠s™´sLSáV  ¡∏R∂V»¡|ms…Ìÿ÷¡. xqs¿¡™yá∏R∂VLi Æ™sVVμR∂áV ≠sVgRiªy ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ FsLiªRΩ™´sVLiμj∂ BÕÿ @©y˘∏R∂VLigS, @˙NRP™´sVLigS ºΩxtsÌ QÆ™s[aSL][ ˙xmsxmsLiøy¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂W÷¡. ™´sVL][Æ\ ™sxmso ªy™´sVLiªy |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVN][™s´ ≤R∂Li ry*LÛiR Li NSNRP ™´sVL][…¡” NSμR∂V. BNRP‰≤R∂ «¡Ljigji©´s @’≥¡™´sXμÙ∂j ™yLji ªy˘gRiLi NSμR∂V. ™yLRiV ™y˘FyLSáV øR¡ GxqsVNRPV¨s, Lji∏R∂VÕfi ™y˘FyLSáª][ @xmsˆ©´sLigS À≥¡œ W™´sVVáV N]Ã˝¡g]…Ì¡” æªΩáLigRiYfl·©´sV μ][øR¡VNRPV©yılLi[ ªRΩxmsˆ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ NRPŒ˝œ¡NRPVNRP…Ì”¡©´s ¨s«¡Li. ™y˘FyLRi ˙xmsπ∏∂W«¡©yáª][ ÕÿÀ≥ÿáV gRi≤T∂Li¿¡ BxmsˆV≤R∂V |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ªRΩ™´sVÆμ∂[ @Li¤…¡[ NSμR∂Æ©s[ ™yLRiV Fs™´sLRiW ¤Õ¡[LiR V. BNRP‰≤R∂ DLi≤yá©´sVNRPV©´sı ™yLRiV BNRP‰Æ≤∂[ DLi≤R∂™´søR¡VË. BNRP‰Æ≤∂[ “¡≠sªRΩLi gRi≤R∂xms™´søR¡VË. NS¨ds }ms©´sV |msªRΩ©Ú s´ Liª][ C ˙FyLiªy¨sı μ][ø¡R VNRPV©yı™´sV©´sı ¨s«¡Li ™yLji BŒ˝¡œ ß, ™yLji ™y˘FyLSáV, ™yLji x§¶¶¶LigRiW ALS˜È»¡Li øR¡W}qsÚÆ©s[ @LÛiR Li ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. ˙xmsxqsVÚªRΩ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yáNRPLi¤…¡[ LS«¡NUP∏R∂V xqsLiNRPáˆLi ™´sVV≈¡˘™´sV¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. ™´sV≤R∂ªRΩ}ms¿d¡Ã¡ª][ BLiNS ™´sVÀ≥¡œ ˘ |ms…Ìÿá©´sVN][™s´ ≤R∂Li ™´sVWLÂiR ªRΩ*Æ™s[V NSNRP ™´sVL][…¡” NSμR∂V. qx s\Æ™sVNRP˘ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡Liμj∂LiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li NRPW≤y ™yLji @«Ïÿ©y¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´sLi. |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Fs™´sLRiV©yı ¤Õ¡[NRPV©yı @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩVLiμj∂. «ÿºΩ, NRPVáLi, ˙FyLiªRΩLi @©´sı æªΩ[≤y¤Õ¡[NPR VLi≤y áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´sªRΩ BxmsˆV≤R∂V |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ Dμ][˘gSáV F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sμR∂˘, Dμ][˘gS™´sNSaSÕ˝‹[ æªΩáLigSfl·NRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ™´sVLRi¿¡ F°LiVV ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ªRΩgRiμR∂V. 200 GŒ˝œ¡ BNRP‰≤R∂ Fy÷¡Li¿¡©´s ALilgi˝ ∏[ ∂R VVáV NRPW≤y BÕÿLi…”¡ ≠sªRΩLi≤R∂™yμR∂©´s ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R V.

μR∂VLS¯LÊiR LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©s´ ı F°÷d¡xqsVáV

¨s™±sV= Æ\≤∂lLiNÌPR L`igS æªΩáLigSfl· ™´s˘QQNPT ÆÚ©s[ ¨s∏R∂V≠sVLiøy÷¡ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqsÌ V 28 (AL`iFs©±sFs):¨s™±sV= Æ\≤∂lLiNÌPR L`igS æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLjiÆ©s[ ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶Lkia`PLS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¨s™±sV= GLSˆQ\¤…¡©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿d¡ BLiªRΩ™´sLRiNRPW æªΩáLigSfl· ™´s˘QQNTPÚNTP INRP‰LjiNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V \Æ≤∂lLiNÌRPL`i xmsμR∂≠ds BøyËLRi¨s, ≠sVgRiªy ™yŒ˝¡œ Liªy {qs™´sWLi˙μ≥∂R V¤Õ¡[©s´ ¨s A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´sVL][ryLji ªRΩ©´s xmsORPQFyªy¨sı øR¡WzmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ªRΩ©´s r~LiªRΩ —¡Õ˝ÿ ¿¡ªRΩWÚLRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´s˘QQNTPÚ¨s \Æ≤∂lLiNÌRPL`igS ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. qx s\Æ™sVNRP˘ LSxtsÌ Q˚Li @Æ©s[μ∂j BLiμR∂VN][qx sÆ™s[V©y? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi x§¶¶¶Lkia`PLS™´so ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤R∂VªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[\Æ©s©y ©y˘∏R∂V ¡μÙ∂R LigS æªΩáLigSfl· ™yLji¨s ¨s™±sV= Æ\≤∂lLiNÌPR L`igS ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ 30 GŒ˝¡œ Õ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s 14 ™´sVLiμj∂ Æ\ ≤∂lLiNÌPR QLiR˝ Õ‹[ INRP‰LRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´s˘QQNPT Ú @¨s, ≠sVgRiªy ™yŒ˝¡œ Liªy {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLRi©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™yLji xms»˝¡ øR¡WxmsoªRΩV©´sı ≠s™´sORPQNPR V BLiªRΩNRPLi¤…¡[ ¨sμR∂LRi+©´sLi GLi NS™yá¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ™yzqsNTP INRP‰ryLji @™´sNSaRP≠sVøyËLRi¨s, @μj∂ NRPW≤y A∏R∂V©´sVı INRP qx sLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V mx sμR∂≠sÕ‹[ N]©´srygRi¨søyËLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLi xms»˝¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xmsORPQFyªRΩLi øR¡Wxmsoª][LiμR∂¨s, NUPáNRP xmsμR∂™´soá ¨s∏R∂W™´sVNSÕ˝‹[ C ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLjiNTP @™´sNSaRPLi B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Cry\lLi©y ¨s™±sV= \Æ≤∂lLiNÌRPL`i F°xqÌsV©´sV æªΩáLigSfl· ™´s˘QQNTPÚNTP B™y*á¨s N][LSLRiV. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[, À≥ÿLki ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

|\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqsÌ V 28 :\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Õ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ \|ms#˚Æ™s[…fi ™´s˘NRPVÚáV, LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV ™´s¿¡Ë©´sLi μR∂V™´s¤Õ¡˝ [ DμR∂˘™´sWáV ˙xmsNRP‰μyLji xms≤R∂VªRΩV ©yı∏R∂V¨s AL][zmsxqsWÚ @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂ F°÷d¡xqsV aS≈¡. @LiVVæªΩ[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Dμ][˘gRiVáV ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi JLRiNRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶ LjixqsWÚ æªΩáLigSflÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqsLixqÛs Dμ][˘gRiVá©´sV NRPW≤y Õ‹[xms÷¡NTP LS¨ds∏R∂V NRPVLi≤y @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂Liª][ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ≠sμR∂V˘ª`Ωr¢μ≥R∂ ™´sμÙR∂ ºdΩ˙™´s D˙μj∂NRPÚªRΩNRPV μyLjiºdΩzqsLiμj∂. F°÷d¡xqsVáV AÆμ∂[aSáV©yı ∏R∂VÆ©s[ }msLRiVª][ J™´sLSORPQ©s± ˙xms™´sLjiÚLiøR¡≤R∂Liª][ Dμ][˘gRiVáV \|qsªRΩLi ºdΩ˙™´s BNR P ‰»˝ ¡ FyáV NS™y÷¡=©´ s x m sLj i z q Û s ºΩ Æ©sáN]Liμj∂. F°÷d¡xqsVáV æªΩáLigSflÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Dμ][˘gRiVá©´sV NRPW≤y @≤ÔR∂VNRPVLi »¡VLi≤R∂≤R∂Liª][ xmsLjizqsÛ ºΩ D˙μj∂NRPLÚ igS ™´sWLjiLiμj∂. ≠sμR∂V˘ª`Ω Dμ][˘gRiVá ¤«¡Fszqs ¬\ ø¡LRi¯©±s LRixmsn VV ™´s¿¡Ë F°÷d¡xqsVáª][ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y NRPW≤y xmsLjizqÛsºΩ ™´sWLRiNRP F°™´s≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS

æªΩáLigSflÿ ™yμR∂VáV ¨s©yμy÷¡øyËLRiV. CªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω zqs ¡˜Liμj∂ ªRΩ™´sV H≤T∂ NSLÔiR VáV øR¡WzmsxqsWÚ ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´sVVLiμR∂V ªRΩ™´sV AÆ™s[μR∂©´s©´sV Æ™sÃ˝¡ ¡VøyËLRiV. ≤T∂—¡zms AÆμ∂[aSáV xqsLixqÛs Dμ][˘gRiVá©´sV NRPW≤y @≤Ô R ∂ VN][ ™ yá¨s DLi¤ … ¡[ ™´ s W˙ªR Ω Li ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sNTP ™´sW∏R∂V¨s ™´sV¬ø¡[Ë @™´ s oªR Ω VLiμR ∂ ¨s AL][ z m sLiøyLR i V. ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ ¨sLRixqs©´s æªΩáVxmsoNRPVÆ©s[ x§¶¶¶NRPV‰ ZNP[™´sáLi æªΩáLigSflÿ ™yLjiNTP ¤Õ¡[NPR VLi≤y ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Æ™s[V ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* DÆμ∂Ù a[ PR ˘™´sW @¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ LSxtsÌ Q˚Li GLRiˆ≤R∂VªRΩøR¡V©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ NRPW≤y BLiªRΩ μR∂VLS¯LÊRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji}qsÚ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ BLiZNPÕÿ DLi»¡VLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜LigS ¤«¡[Fszqs ¬\ ø¡LRi¯©±s LRixmsn VV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªRΩ™´sV xqsLixqsÛ NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Dμ][˘gRiVá NSLÔiR Vá©´sV øR¡WzmsLi¿¡©y NRPW≤y xmsLizmsLiøR¡NRPVLi≤y @≤ÔR∂VN][™´s≤y¨sNTP ≤T∂—¡zms Fs™´ s *LR i ¨s AÆ ™ s[ a R P Liª][ ˙ x m sbPıLiøyLR i V. æªΩáLigSflÿ Dμ][˘gRiVáLi¤…¡[Æ©s[ F°÷d¡xqsVáNRPV, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FyáNRPVáNRPV ¿¡©´sıøR¡WxmsogS DLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSflÿÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω

xqsLiO][QÀ≥œ¡Li\|ms zqsFsLi ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´s\|ms ªy™´sVV ≈¡Li≤T∂xqsWÚ øR¡LRiËNRPV zqsμÙR∂™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©y NRPW≤y zqsFsLiª][Fy»¡V A∏R∂V©´s ™´sVLi˙ªyLigRiLi Fs™´s*LRiW NRPW≤y xqsˆLiμj∂LiøR¡ ≤R∂Li¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.μk∂¨s¨s ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚÆ©s[ ªy™´sVV 24 L][«¡ŸÃ¡VgS áLiø`¡ @™´sL`i ¨sLRiqx s©´sáV ¬ø¡[mx s…Ìÿ™´sV©yıLRiV. Bμj∂ ¿¡»Ì¡¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ¬ ø ¡[ } qs™´ s LR i NR P V NR P W≤y ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™s´ V©yıLRiV. CÆ©sá 26™´sæªΩ[μ∂k ©´s æªΩáLigSflÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Dμ][˘gji qx sLiª][t£ sQ©s´ V {qs™´sWLi˙μ≥∂R Dμ][˘gRiV¤Õ¡[ μy≤T∂ ¬ø¡[zqs N]…ÌÿLRi¨s, zqszqs ZNPÆ™sVLSá xmnsQo¤…¡[«fiáV @Liμj∂Li¿¡©y NRPW≤y Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV F°÷d¡xqsVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºd Ω x q sVN][ N R P F°gS, { q s™´ s WLi˙μ≥ R ∂ Æ © s[ ª R Ω Ã¡V DLi≤R∂™´s÷˝¡ @LRiVfl„fiNRPV™´sWL`i, GzmsFs¨dÍsJ Æ©s[ªΩR áV æªΩáLigSflÿ™yLRiV ªRΩ™´sV\|ms μy≤R∂VáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s gRi÷d˝¡©´sVLi¿¡ ≤≥T∂÷d˝¡™´sLRiNRPV AL][ x m sfl·Ã¡V ¬ ø ¡[ x q sWÚ ≠sx t sQ˙x m søyLR i Li ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yıLR i ¨s AL][ z m sLiøyLR i V. Bμj ∂ {qs™´sWLi˙μ≥∂R VáNRPV©´sı ¨dsºΩ ¨s«ÿLiVVºdΩ @¨s LR i x m n s VV ºd Ω ˙™´ s LigS AZOP[ Q z m sLiøyLR i V. ªRΩxmsˆVμyLji xms…Ì¡” r°ÚLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV.

N]rygRiVªRΩV©´sı ALiμ][Œ¡œ ©´sáV

GáWLRiV,AgRiq£ sÌ 28(AL`iFs©±sFs): LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi¬ø¡[™s´ LRiNRPW DμR∂˘™´sVLi AgRiμR∂¨s ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. . ¤À¡μj∂LjiLixmsoáNRPV Õ‹Lilgi[μ∂j ¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqs\Æ™sVNRP˘™yfl”· ≤≥T∂÷d˝¡ ™´sLRiNRPW ≠s¨szmsLi¿¡ NSLi˙lgi£qs Æ™sV≤R∂áV ™´sLiøR¡Vªy™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ≠s≠sμ≥∂R LRiWFyÕ˝‹[ ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ALiμ][Œ¡œ ©´s ™´sVLjiLiªRΩ Dμ≥∂R XªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. INRP xmsNRP‰ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥∂R ˙FyLiªyÕ˝‹[ DμR∂˘™´sVLi «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂gSÆ©s[ ™´sVL][ xmsNRP‰ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Fs¨dsÍ ™Ø[ Æ©s[ªΩR áV ˙xmsμ≥y¨s¨s NRP÷¡zqs BNRP‰≤T∂ xmsLjizqsÛ ªRΩVá©´sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms NRP™´soáV, NRPŒÿNSLRiVáV NRPW≤y ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´s gRiŒœ¡Li ≠s¨szmsLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂Li GáWLRiV ©´sVLi¿¡ ©´sLRiryxmsoLRiLi ™´sLRiNRPW ≠s≠sμ≥R∂˙FyLiªyÕ˝‹[ xqs\Æ™sVNRP˘ DμR∂˘™´sV«ÿ*ááV ≠sV©´sıLi…ÿLiVV. ≠s≠sμ≥∂R ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NRP™´soáV, NRPŒÿNSLRiVáV, ryz§¶¶¶ºdΩÆ™s[ªRΩÚáV ªRΩ™´sV™´sLiªRΩVgS DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. Dμ][˘gRiVáV ™´sLi…ÿ™yLRiVˆ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ALÌik {qs Dμ][˘gRiVáV ™´sL<iR LiÕ‹[ g]≤R∂VgRiVáª][ ˙xmsμR∂LRi+©´s «¡LjiFyLRiV. xmsaRPV\Æ™sμR∂˘ Dμ][˘gRiVáV LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV ¤\ «¡™´sVLigRiŒœ¡ g_Lki ˙™´sªRΩLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R NRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩVgS ’≥¡d ™´sV™´sLRiLi, «¡LigSlLi≤Ô∂T gRiWÆ≤∂LiáՋ[ xqsLixmspLÒRi ¡Liμ`∂ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.  ¡V…Ìÿ∏R∂VgRiWÆ≤∂LiÕ‹[ NRPW≤y ¤«¡[G{qs  ¡Liμ`∂NRPV zmsáVxmso¨s¿¡ËLiμj∂. ’≥d¡™´sV≤][áVÕ‹[ ≠sμy˘LÛRiVáV L][≤ÔR∂V\|ms ™y˘∏R∂W™´sWáV ¬ø¡[zqs ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sVVªRΩLÚ igS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥∂R ˙FyLiªyÕ˝‹[ xqs\Æ™sVNRP˘ ¨s©yμR∂Li «‹[LiR VgS rygRiVª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS lgi—¡¤…¡≤`∂ @μ≥∂j NSLRiVáV NRPW≤y xqsÆ™sV¯Õ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌPR L`i, xqsLi∏R∂VVNRPNÚ PR ¤Õ¡NÌPR L`i ≠sV©´s•¶¶¶ @μ≥∂j NSLjiNRP ≠sμ≥∂R VÕ˝‹[ Fs™´sLRiW NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.

lLiLi≤R∂V ™yLSÕ˝‹[ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][Li≤T∂ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqsÌ V 28 (AL`iFs©±sFs):xmsμR∂≠ds NSÕÿ¨sı F~≤T∂gjiLiøyá©´sı ≤U∂“¡{ms μj∂Æ©s[aP` #lLi≤Ô∂T zms…”¡xtsQ©s± |\ ms lLiLi≤R∂V ™yLSÕ˝‹[ ¨sLRiı∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s ZNP[Li˙μR∂ xmsLjiFyá©y ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi (NS˘…fi) LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. ≤U∂“¡{ms μj∂Æ©s[aP` #lLi≤Ô∂T μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s zms…”¡xtsQ©s± ©´sV NS˘…fi  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ≠søyLRifl·NRPV {qs*NRPLjiLi¿¡Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ªy™´sVV FsÕÿLi…”¡ FsÕÿLi…”¡ DªRΩLÚ iR V*áV «ÿLki ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[™s´ V¨s μk∂¨s\|ms ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Æ™s[V ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi }msL]‰Liμj∂. Dμ][˘gRiVá mx sμR∂≠ds NSáLi F~≤T∂gjiLixmso\|ms ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sÆμ∂[ ¨sLÒiR ∏R∂V™´sV¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS qx sV˙{msLiN][LiRÌ V DªRΩLÚ iR V*á©´sV NS˘…fi ˙xmsryÚ≠sLi¿¡Liμj∂. ™´s∏R∂VxqsV=ª][ ¨s≠sVªRΩLÚ i ¤Õ¡[NPR VLi≤y lLiLiÆ≤∂[Œ¡œ˝ ß xmsμR∂≠ds F~≤T∂gjiLiøR¡™´søR¡Ë¨s xqsV˙{msLiN][LiRÌ V gRiªRΩLiÕ‹[ ºdΩLRiVˆ¨s¿¡ËLiμj∂. ªRΩ©´s xmsμR∂≠ds NSÕÿ¨sı F~≤T∂gjiLiøyáLi»¡W ≤U∂“¡{ms NS˘…fi©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ≤U∂“¡{ms μj∂Æ©s[aP` #lLi≤Ô∂T xmsμR∂≠ds NSáLi C Æ©sá 31ª][ ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiμj∂. μyμyxmso lLiLiÆ≤∂[Œ¡œ˝ NRPV |\ msgS LSxtÌsQ˚ F°÷d¡xqsV Àÿ£qsgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s A∏R∂V©´s.. ªRΩ©´s xmsμR∂≠ds NSÕÿ¨sı F~≤T∂gjiLiøyá¨s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ FsÕÿLi…”¡ qx sˆLiμR∂©´s LSNRPF°™´s≤R∂Liª][, ZNP[Li˙μR∂ xmsLjiFyá©y ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. 2014 ™´sLRiNRPW ªRΩ©´s xmsμR∂≠ds NSÕÿ¨sı F~≤T∂gjiLiøyá¨s μj∂Æ©s[aP` #lLi≤Ô∂T NS˘…fiNRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. C zms…”¡xtsQ©s± ©´sV  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ≠søyLjiLi¿¡ ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi.. μj∂Æ©s[aP` #lLi≤Ô∂T zms…”¡xtsQ©s± |\ ms lLiLi≤R∂V ™yLSÕ˝‹g[ S ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂.

J™´sÕfi xmsn V»¡©´s|\ ms BLig˝SLi≤`∂ A»¡gSŒœ¡˛ ORPQ™s´ Wxmsfl· \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqÌsV 28 (AL`iFs©±sFs): LSuÌ y ˚¨sı ZNP[ L i˙μR ∂ LiÕ‹[ ¨ s ∏R ∂ VVz m sG ÀÿgRiry*™´sV˘xmsOSQáV, NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≠sÀ≥¡œ —¡Liøyá¨s ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™s´ ≤R∂Liª][ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ALiμ][Œœ¡©´sáV DμR∂XªRΩLigS N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. ALÌjizqs ¡xqsV=áV ≤T∂F°Ã¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @∏R∂W˘LiVV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WáV, FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ •¶¶¶«¡LRiV aSªRΩLi N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. FyhRiaSá\¤Õ¡æªΩ[ ªyŒÿáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @∏R ∂ W˘LiVV. Dμ][ ˘ gR i VáV x q sÆ ™ sV¯Õ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ L][≤∂R˝ |\ msNTP ™´s¿¡Ë ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ Fyfl·˘Li FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LSLiÀ≥¡œ WFyÕfi lLi≤Ô∂T Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLR i *z § ¶¶¶LiøyLR i V. @™´ s VÕÿx m soLR i LiÕ‹[ Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛiR Váª][ Dμ][˘gRiVáV À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ 29™´sL][«¡Ÿ NRPW≤y ALiμ][Œ¡œ ©´sáV N]©´srygSLiVV. 1500 ¡xqsV=áV ≤T∂F°Ã¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @∏R∂W˘LiVV. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ »¡LigRiV»¡WL`i …‹[Õfilgi[…fi ™´sμÙR∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ —¡≠s.ZaP[xtsvÀÿ ¡V Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ μ≥R∂LSıNRPV μj ∂ gSLR i V. μk ∂ Liª][ |msμÙ R ∂ FsªR Ω VÚ © ´ s ˙…ÿzmn s N` P ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj ∂ .@μÙ R ∂ LiNT P , ™´ s WLS‰x m soLR i Li, gj i μÙ R ∂ áWL` i áՋ[ ALiμ][ Œ œ ¡ ©´ s áV N]©´ s rygR i VªR Ω V©yıLiVV. LS«¡™´sVLi˙≤T∂Õ‹[ |\ qsªRΩLi ≤T∂F°Ã¡ZNP[  ¡xqsV=áV xmsLji≠sVªRΩLi @∏R∂W˘LiVV. N][»¡À‹™´sV¯Li ™´sμÙ∂R ¤«¡Fszqs, Dμ][˘gRiVáV ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gSLRiV. «¡NRP‰Li}ms»¡Õ‹[ μk∂ORPQáV N]©´srygRiVªRΩV ©yıLiVV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sLi…ÿ ™yLRiVˆ NSLR i ˘˙NR P ™´ s W¨sı ¨sLR i *z § ¶¶¶x q sVÚ © yıLR i V. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ \Æ™szqszms Æ©s[ªRΩ  ¡V≤Ôy LS«¡ZaP[≈¡L`i μk∂ORPQ ™´sVW≤][L][«¡Ÿ N]©´srygjiLiμj∂. xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáV Àÿ˘LiNR P Vá\ | ms μy≤T ∂ ¬ ø ¡[ z q s @μÙ y áV xmsn LkiıøR¡L`i©´sV μ≥∂R *LixqsLi ¬ø¡[aSLRiV. NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ ©´sLiμj∂ gS™´sVÕ‹[ ALiμ][á©´sáV ≠sV©´sıLi …ÿLiVV. Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s˙NRP™´sVzqsLix§¶¶¶xmsoLji ∏R∂VW¨s™´sLji+…‘¡Õ‹[ ≠sμy˘LÛRiVáV @μy˘x msNRPVá μk∂ORPQáV N]©´srygRiVªRΩ©yıLiVV. ≠s«¡ ∏R∂V©´sgRiLRixmsLi FyáWLRiVÕ‹[ @LiVVμR∂VL][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V  ¡Liμ`∂NRPV ¤«¡Fszqs zmsáVxmso¨s¿¡ËLiμj∂. Fs£qsN][»¡Õ‹[ …”¡≤T∂zms ™´sVz§¶¶¶Œÿ @μ≥∂R ˘QOPR VLSáV a][Àÿ≥ |\ §¶¶¶™´sW™´sºΩ μk∂ORPQáV ™´sVW≤][L][«¡ŸNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLiVV. NSNTP©y≤R∂ ™´sVV¨s=xmsÕfi NSLS˘Ã¡∏R ∂ V z q s ¡˜Liμj ∂ @μ≥ j ∂ NSLR i VáV xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. CÆ©sá 30,31 æªΩ[μ∂k Õ˝‹[ ≠saS≈¡Õ‹[ A…‹[á©´sV  ¡Liμ` ∂ ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ Wá¨s ¨sLÒ R i LiVVLi¿¡©´ s »˝ ¡ V ALiμ][ Œ œ ¡ ©´ s NSLR i VáV }msL]‰©yıLR i V. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ N]ªRΩ}Ú ms»¡Õ‹[ xmsaRPV\Æ™sμR∂˘ aS≈¡ z q s ¡˜Liμj ∂ Lj i ¤ Õ ¡[ μ k ∂ OR P Qá©´ s V ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμy˘∏R∂VVá

áLi≤R∂©±s ,AgRi£tÌsQ 28 (AL`iFs©±sFs):≠s™yμyxqsˆμR∂LigS ™´sWLji©´s J™´sÕfi zmsø`¡ xmnsV»¡©´s\|ms BLig˝SLi≤`∂ A»¡gSŒœ¡ß˛ ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡FyˆLRiV. «¡Ljigji©´sμy¨s¨s μR∂VLRiμR∂XxtÌsQNRPLRiLigS @’≥¡™´sLÒjixqsWÚ xqs˙lLi[ ˙NTPZNP…fiª][ Fy»¡V @’≥¡™´sW©´sVáV ORPQ≠sVLiøyá¨s N][LSLRiV. @LiVVæªΩ[ BLig˝SLi≤`∂ ˙NTPZNP»¡L˝iR ªRΩLRixmso©´s A Æμ∂[aPR ˙NTPZNP…fi À‹[LiÔ` C @Fyá“¡ ¤Õ¡[≈¡©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. NS¨ds J™´sÕfizmsø`¡|\ ms ªy™´sVV ©y©y x§¶¶¶LigS™´sW ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏∂R W¨sı ™´sW˙ªRΩLi xqsμR∂LRiV ˙NTPZNP»¡L˝iR V @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[μ∂R V... @ÕÿgRi¨s ≈¡Li≤T∂LiøR¡©´sW ¤Õ¡[μ∂R V. ∏R∂W|tsQq£ s zqsLkiq£ s lgi÷¡¿¡©´s A©´sLiμR∂LiÕ‹[ ¿¡™´sLji ™´sW˘ø`¡ ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ BLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡Liªy J™´sÕfi }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ xqsLi ¡LSáV ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C xqsLi ¡LSáV aRPXºΩ ≠sVLiøyLiVV. zmsø`¡|\ msÆ©s[ ™´sVμR∂˘Li }qs≠sLi¿¡©´s A «¡»Ì¡V }m˝s∏R∂VL`i= ™´sVW˙ªRΩ≠sxqsLÍiR ©´s NRPW≤y ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ≠s™yμyxqsˆμR∂Æ\ ™sVLiμj∂. \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[Æ©s[ D©´sı N]LiμR∂LRiV ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLRiVxqs…”¡ L][«¡Ÿ Fn°…‹[áV N]ªRΩÚ}ms»¡ L][≤ÔR∂V\|msÆ©s[ \Æ™sμR∂˘Ã¡V xmsLkiORPQáV ˙xmsøR¡VLjiLiøR¡≤R∂Liª][ ≠sxtsQ∏R∂VLi Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. μk∂¨s\|ms LRiøR¡Ë LRiøR¡Ë ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ™´sW“¡ «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLi¿¡©´s C{qs’d¡ ™yLji ªRΩLRixmso©´s ORPQ™s´ Wxmsfl· ¤Õ¡[≈¡ ™´sVLi˙ºΩ uyNUPL`i μk∂ORPQ©s´ V F°÷d¡xqsVáV À≥¡œ gRiıLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. ¬ ø ¡[ a SLR i V. NR P Vx m sˆLi ˙μy≠s≤R ∂ ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠sμy˘LÛiR Vá μk∂ORPQáV ™´sVW≤][L][«¡ŸNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLiVV. NRP≤R∂xms Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,AgRi£qÌs28(AL`iFs©±sFs): Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[ «¡Ÿ˘≤T∂ztsQ∏R∂VÕfi ©y˘∏R∂VaS≈¡ LS«¡Li}ms»¡Õ‹[ BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSáNRPV Dμ][˘gRiVá ¨s™yxqs xqs™´sVVμy∏R∂VLi, D»¡Wı L`iÕ‹[ N][LiRÌ V, ¨s™yxqs xqs™´sVVμy∏R∂WáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVz§¶¶¶Œÿ ≠sμy˘LÛRiVáV LS˘÷d¡ N]ªRΩÚ À≥¡œ ™´s©yáV LSÀ‹[ªΩR V©yıLiVV. C Æ©sá 29, 31 æªΩ[μ∂k Õ˝‹[ —¡Õ˝ÿ ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. æªΩ©y÷¡Õ‹[ ™´sVV¨s=xmsÕfi g][FyáNRPXxtsÒ Q™s´ VWLjiÚ À≥¡œ W≠sVxmsp«¡ NSLRi˘˙NRP ™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. AL`i@Li≤`∂’d¡ Fs£qsC NSLj i ¯NR P VáV Dμ][ ˘ gR i VáV μk ∂ OR P QáNR P V x§¶¶¶LirylLi≤Ô∂T C Æ™s[VLRiNRPV INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s NS*LÌiR L`i 7™´s μj∂gSLRiV.AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂Õ‹[ \Æ™szqszms Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ©y˘∏R∂VaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá gRiXx§¶¶¶xqs™´sVVμy∏R∂W¨sNTP À≥œ¡W≠sV xmsp«¡  ¡Liμ`∂ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS N]©´srygRiVª][Liμj∂. ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Dμ][ ˘ gR i ¤ « ¡Fsz q s Aμ≥ R ∂ *LR i ˘LiÕ‹[ x m sbPË™´ s Vg][ μ y™´ s Lj i —¡Õ˝ ÿ Õ‹[ ¨ s x m sáV xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ Dμ][˘gRiVáV NRPŒ˝œ¡NRPV gRiLiªRΩáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqÌsV 28 (AL`iFs©±sFs):LSxtÌsQ˚ LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ ™´sVL][ryLji {qs™´sWLi˙μ≥R∂ NRP»Ì¡VNRPV¨s Æ™s©´sNTP‰ ©´s≤T∂¿¡ ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi Dμ][˘gRiVáV À≥¡œ π∏∂WªyˆªRΩLi xqsXztsÌ QLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı»˝¡VgS xmsLjizqsÛ ªRΩVáV ¬ø¡[aSLRiV. zqs≤R∂ ˝¡W˘zqs ¬ø¡[zqs©´s LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsaSLiªRΩLigS DLi»¡V©´sı æªΩáLigSflÿ Dμ][˘gRiVá©´sV lLiøR¡Ëg]¤…¡Ì Õ[ ÿ ºd Ω LS¯fl· x m s˙ªyá©´ s V LS«¡™´ s VLi˙≤T ∂ Õ‹[ ¨s©yμyáV, ¨sLRixqs©´sáV ¬ø¡[xqsWÚ æªΩáLigSflÿ Dμ][˘gRiVá©´sV \|qsªRΩLi ¨sLRixqs©´sá\Æ™sxmsoNRPV g][μy™´sLjiÕ‹[ GzmsFs¨dsÍ JáV NRP÷¡zms ¨sLRixqs©´s ÕÿgRiVªRΩV©yıLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi NRPW≤y xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ @ÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘¤Õ¡[ N]©´srygSLiVV. ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. NS»¡ry¨s LS≠sVlLi≤Ô∂T μk∂ORPQáV ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ©´sVLi¿¡ GzmsFs¨dsÍ JáNRPV ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV Axms¤Õ¡[™s´ V¨s xqsˆxtsÌ QÆ\ ™sV©´s ™´sW»¡Ã¡V ™´ s VW≤][ L ][ « ¡ŸNR P V ¬ ø ¡[ L R i VNR P V©yıLiVV. LS™´s≤R∂Liª][ lLi¿¡ËF°LiVV ™´sVLki gji÷˝¡ NRP«ÍÿáV|ms»Ì¡VN][™yáƩs[ ≠sμ≥R∂LigSÆ©s[ @a][N`PÀÿ ¡V NRPXxtÒsQáLiNRPÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı μk∂ORPQQÕ˝‹[ ≤≥∂T ÷d¡˝ ©´sVLi¿¡ LS«¡NUP∏R∂VLi ¬ø¡[qx sVÚ©yı≤R∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. A∏R∂V©´s DμR∂∏R∂VLi, LS˙ºΩ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sVLi˙ºΩ FyLÛRiryLRi¥j∂ FyÕÊ‹¨s ™yLjiNTP ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV øR¡Wzqs©´s {qs™´sWLi˙μ≥∂R Dμ][˘gRiVáV ªRΩ™´sV F°LS…ÿ¨sı x q sLi{ m n s VÀÿ™´ s Li ˙x m sNR P …” ¡ LiøyLR i V. ™´sVLjiLiªRΩ |msLiøyá¨s @™´sxqsLRiÆ\ ™sVæªΩ[ æªΩáLigSflÿ™yLji¨s lLiøR¡Ëg]…Ì¡” ≠sμR∂*Liry¨sNTP NRPW≤y \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ¨s xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ μyLjiºdΩ}qsÕÿ øR¡W≤yá©´sı LkiºΩÕ‹[ Dμ][˘gRiVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Dμ][˘gRiVáV xqs\Æ™sVNRP˘Li˙μ≥R∂N][xqsLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ALiμ][Œ¡œ ©´sáNRPV @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[μ∂R ¨s ≈¡LS≈¡Li≤T∂gS zqsFs£qs «ÿLki ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ F°…‘¡gS æªΩáLigSflÿ ¬ø¡[zqs©´s DªRΩLÚ iR V*á©´sV |\ qsªRΩLi xqs¿¡™yá∏R∂V Dμ][˘gRi xqsLixmsn WáV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NS‰LiVV. ™yμR∂VáV NRPW≤y ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ F°…ÿF°…‘¡ ¨s©yμyáª][ xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ∏R∂VVμÙ∂R ™yªy™´sLRifl·Li NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ xmsLRiWËL`iÕ‹[ 31™´sVLiμj∂ μk∂¨sNTP ª][≤∂R V  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi  ¡WLÊiR Vá LS™´sVNRPXuÒyLS™´so À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ D©´sı NSLS˘Ã¡∏R∂Wá ≠sNRPÕÿLigRiVáV μk∂ORPQáNRPV μj∂gSLRiV. ¿¡ªRΩWÚLi` zqs ¡˜Liμj∂ NRPW≤y áLiø`¡ @™´sL`i ¨sLRixqs©´sNRPV μj∂gRi≤R∂Liª][ F°…‘¡gS æªΩáLigSflÿ Dμ][˘gRiVáV —¡Õ˝ÿ xmsá™´sVÆ©s[LRiVÕ‹[ FsLizms bP™´s˙xmsryμ`∂ |\ qsªRΩLi ¤\«¡ æªΩáLigSflÿ ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ BNRP‰≤R∂ NRPW≤y xmsLjizqsÛ ºΩ D˙μj∂NRPLÚ igS Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ¤\ À¡N`P LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sWLjiLiμj∂. BNRP‰≤T∂NTP |\ qsªRΩLi F°÷d¡xqsVáV À≥ÿLkigSÆ©s[  ¡Ã¡gSáV Æ™sVVx§¶¶¶LjiLixms¬ø¡[aSLRiV. BNRP‰≤R∂ ™´ s VV™´ s V¯≤T ∂ ™´ s LR i LiÕ‹[ 216 «ÿºd Ω ∏R ∂ V ™´sVVLiÆμ∂[ ˙NTPLiμR∂NTP μj∂gji©´s {qs™´sW˙μ≥∂R Dμ][˘gRiVáV æªΩáLigSflÿ™yLji¨s ˙NTPLiμR∂NRPV LSNRPVLi≤y LR i x § ¶¶¶μyLj i \ | ms g]˙lLiáV, Æ ™ s[ V NR P áª][ @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Liª][ N]LiªRΩ ª][xmsoÕÿ»¡ NRPW≤y «¡LjigjiLiμj∂. μk∂Liª][ D˙μj∂NRPÚªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gSLRiV ¤«¡Fszqs ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV F°…ÿF°…‘¡ ¨s©yμyáª][ @»¡V xqs¿¡™yá∏R∂VLi, B»¡V ’¡AL`iZNP À≥¡œ ™´s©±s ™´sWL][¯gRiVªRΩVLiμj∂. μk∂Liª][ ˙…ÿzmsn N`P À≥ÿLkigS ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. ˙xmsºΩÚFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂áLi DªRΩLÚ iR NRPLi¿¡Õ‹[ BμÙ∂R LRiV P©y≤R∂,AgRiq£ sÌ 28 : ¤…¡¨sıNSLiVV…fi —¡Õ˝ÿ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá1©´s «¡LRigRi©´sVLiμj∂. ∏R∂VV™´sNRPVáV |qsÕfi»¡™´sL`i FsNTP‰ xqs\Æ™sVNRP˘LigS NSNT C Æ™s[VLRiNRPV NSNTP©y≤R∂ ™´sáxqsFyNRPá ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s NSNTP©y≤R∂ xms’˝¡N`PxqsW‰Ã¡V DLiøyáLi»¡W ¨sLRi©´sxqs ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙NUP≤y˙FyLigRifl·LiÕ‹[ FsLizmsNRPNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. A L][«¡Ÿ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 2 gRiLi»¡Ã¡NRPV Àÿxms»˝¡Õ‹[ xmsn Qo≤`∂ |\ qs©±s= ≠sμy˘LÛiR VáV Δÿ◊d¡ CFsLizmsNRP ˙xms˙NTP∏R∂V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV ©´sı»˝¡V xqsLixmsn V |qs˙NRP»¡Lki INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. ’¡LiÆμ∂áª][ LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV @Li≤R∂L`ic14, 18, xmsoLRiVxtsváV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, Àÿá,Àÿ÷¡NRPá ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ C FsLizmsNRPáV μj∂gSLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂cøR¡ºdΩq£Ú sxmsn V≤`∂ «ÿºdΩ∏R∂V «¡LRiVgRiVªy∏R∂V©yıLRiV. @Æμ∂[≠sμ≥∂R Li gS @NÌ] [ ¡LRiVÕ‹[ @Li≤R∂L`ic14 LSxtsÌ Q˚rÛyLiVV ¤…¡¨sıNSLiVV…fi LRi§x ¶¶¶μyLji|\ ms |\ ms#˚Æ™s[…fi NRPŒÿaSáá ≠sμy˘LÛiR Vá F°…‘¡Ã¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s ALiμ][ Œ œ ¡ ©´ s ª][ ˙…ÿz m n s N` P À≥ ÿ Lk i gS xqsLRiWL`i©´sgRiL`iÕ‹[ C Æ©sá 26©´s «¡Ljigji©´s LSxtsÌ Q˚rÛyLiVV —¡™´sWıQzqsÌ N`P F°…‘¡Õ˝‹[ —¡Õ˝ÿNRPV ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. ¬ø¡Liμj∂©´s ˙NUP≤yNSLRiVáV 5 ™´sVLiμj∂ ˙xmsºΩÀ≥¡œ NRP©´sxmsLjiøyLRiV.

L][≤∂RÔ V\|ms ™´sLi…ÿ ™yLRiVˆÃ¡V LS˘÷d¡Ã¡V, ™´sW©´s™´s•¶¶¶LSáV ≤T∂F°Ã¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩÆ\™sV©´s ¡xqsV=áV Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı μk∂ORPQáV 15™´ s L][ « ¡ŸNR P V ¬ ø ¡[ L R i VNR P V©yıLiVV. CxqsLiμR∂LRi˜LigS μk∂OSQ bP’≥¡LRiLi ™´sμÙ∂R ™´sLi…ÿ ™yLRiVˆ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿÕ‹[ ryLi{ m n s VNR P x q sLiZOP[ Q ™´ s VaS≈¡ z q s ¡˜Liμj ∂ Aμ≥ R ∂ *LR i ˘LiÕ‹[ LR i NR P Ú μ y©´ s bP’≥ ¡ LR i Li ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. LRiV∏R∂W AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ Jzms, @™´so…fi }msxtsQLi…fi= ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ }qs™´sá©´sV \ | qsªR Ω Li }qs™´ s á©´ s V \ Æ ™ sμR ∂ ˘ z q s ¡˜Liμj ∂ ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ALiμ][ Œ œ ¡ ©´ s áV N]©´ s rygR i VªR Ω V©yıLiVV. ≠s«¡∏R ∂ V™y≤R ∂ Õ‹[  ¡LiμR ∂ L` i L][ ≤ Ô R ∂ V\ | ms ≠sμy˘LÛRiVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FsLizms ágRi≤R∂Fy…”¡ FyÕÊ‹¨s x q sLi{ m n s VÀ≥ ÿ ™´ s Li ˙x m sNR P …” ¡ LiøyLR i V. NRPVLigRiμR∂VLjiÚ©´sVLi¿¡ NRPŒÿ˘fl·μR∂VLÊRiLi ™´sLRiNRPV FyμR ∂ ∏R ∂ W˙ªR Ω ©´ s V Dμ][ ˘ gR i VáV, DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xmso»Ì¡xmsLjiÚ ryLiVV AxqsVxms˙ºΩ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ gjiLji«¡©´sVá ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[ryLRiV. ™´sVV≤T∂gRiV ¡˜Õ‹[ DFyμy˘∏R∂VVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. bPLigRi©´s™´sVáՋ[ Lji¤Õ¡[μ∂k ORPQáV N]©´srygSLiVV. ™´ s VLi˙ºΩ LR i x m n s VV≠d s LSlLi≤Ô T ∂ AøR ¡ WNT P ¬ ø ¡FyˆÃ¡Li»¡W x q s\ Æ ™ sVNR P ˘ ¤ « ¡Fsz q s Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS NRPLRimx s˙ªyá©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[zqs ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NR P ≤R ∂ x m s —¡Õ˝ ÿ ZNP[ L i˙μR ∂ LiÕ‹[ ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω * NSLS˘Ã¡∏R∂WáNRPV ªyŒÿáV Æ™s[zqs ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sVμR∂VNRPWL`iÕ‹[ Dμ][˘gji x q sVÀÿ˜LS∏R ∂ VV≤R ∂ V @LR i gR i VLi≤R ∂ V gkiLiVVLiøR¡VNRPV¨s ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. zqsμÙ∂R »¡LiÕ‹[ N]Li≤R∂|\ msÀÿgS©´s xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R xmsªyNS¨sı FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. 31™´sæªΩ[μk∂©´s ™´sVW≤R∂V áORPQá™´sVLiμj∂ª][ xqs\Æ™sVNRP˘ gRiŒœ¡Li ≠s¨szmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV gRiLÍRi©´s NSLRi˘˙NRP™´sW©´s¨s ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ALiμ][á©´sNSLRiVáV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. F~μÙR∂V»¡WLRiVÕ‹[ ¤«¡Fszqs AμR∂*LRi˘LiÕ‹[ LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ™´sLi…ÿ ™yLRiVˆ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ™´sVLigRiŒœ¡gjiLjiÕ‹[ ∏R∂WμR∂™´s ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡ @μ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ μR∂LSıNRPV μj∂gSLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ Æμ∂[≠sÆ©s[¨s @≠s©y£tsQ Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ¨sLRixqs©´s LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. gjiμÙR∂áWL`iÕ‹[ Lji\¤…¡L`Ôi DFyμ≥y˘∏R∂VVáV μk∂ORPQáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

N][LiRÌ V À≥¡œ ™´s©y¨sNTP Æ©s[≤∂R V aRPLiNRPVrÛyxms©´s

’¡AL`iZNP À≥¡œ ™´s©±s, xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ D˙μj∂NRPªÚ ΩR

1©´s ¤…¡¨sıNSLiVV…fi —¡Õ˝ÿ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP


QÆ∞~°∞"å~°O,PQÆã∞¨ ì 29, 2013

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ 3

"≥∞„\’"å~°Î

r°¨s∏R∂W AL][giR ˘LiN][qx sLi gRiVLRiV™yLRiLi ˙xmsæªΩ[˘NRP mx sp«¡Ã¡V xmsLi»¡Ã¡rygRiVNRPV μR∂NRP‰¨s ˙F°ªy=x§¶¶¶Li \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, AgRixqÌsV 28 (AL`iFs©±sFs) :@–¡Ã¡ À≥ÿLRiªRΩ NSLi˙lgi£qs NRP≠sV…”¡ @μ≥∂R ˘QOPR V LSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k AL][giR ˘Li ªRΩ*LRigS NRPVμR∂V»¡xms≤yá¨s N][LRiVªRΩW gRiVLRiV™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s …”¡…”¡≤T∂ NRPŒÿ˘fl·™´sVLi ≤R∂mx sLiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP mx sp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V LSxtÌsQ˚ À≥ÿLki xmsLji˙aRP™´sVá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤Ô∂T }msL]‰©yıLRiV. AÆ™sV gR i Xx § ¶¶¶LiÕ‹[ @LiμR ∂ VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´ s ı ™´sVLi˙ªRΩVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R Váª][ qx s™´sWÆ™s[aPR Li ™´ s VVgj i z q s©´ s @©´ s LiªR Ω LR i Li ≠d s V≤T ∂ ∏R ∂ Wª][ ≠s™´sLSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k @©´sVNRPV©´sıμR∂Li¤…¡[ @μj∂ ≈¡¿¡ËªRΩLigS @™´sVáV ¬ø¡[zqs ºdΩLRiVªyLRi©yıLRiV. AÆ™sVÕ‹[ D©´sı x m s»Ì ¡ VμR ∂ á Bx m sˆ…” ¡ ZNP[ øyÕÿryL˝ R i V LRiV«¡Ÿ\Æ™sLiμR∂©yıLRiV. ¨s©´sı…”¡NTP ¨s©´sı A•¶¶¶LRi À≥ œ ¡ ˙μR ∂ ªR Ω ’¡Ã˝ ¡ V ≠sx t sQ∏R ∂ VLiÕ‹[ NR P W≤y r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k @©´sVNRPV©´sıμj∂ ryμ≥∂j LiøyLRi¨s gR i VLR i VÚ ¬ ø ¡[ a SLR i V. μk ∂ ¨s™´ s Ã˝ ¡ Æ μ ∂[ a R P LiÕ‹[ ¨ s ˙xmsºΩINRP‰LjiNTP A•¶¶¶LRiLi xqs™´sVxqs˘ NSNRPVLi≤y DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. }msμR∂á ANRP÷¡¨s ºdΩlLi[Ë øR ¡ »Ì ¡ Li ºd Ω x q sVNR P V™´ s ¿¡Ë©´ s LiμR ∂ VNR P V r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂NTP ªRΩ™´sV xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ @’≥ ¡ ©´ s Liμj ∂ x q sWÚ ºd Ω LS¯fl·Li ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V≤R ∂ Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ æªΩáLigSflÿ ’¡Ã˝¡V©´sV NRPW≤y ªRΩ*LRigS FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ |ms…Ì¡” LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRi≤R∂Li

…”¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R Vá ¨sLÒiR ∏R∂VLi æªΩáLigSflÿ GLSˆ»¡V©´sV @≤Ô∂R VN][™s´ μÙ∂R V —¡Õ˝ÿá ™yLjigS μ≥∂R ©´s˘™yμyá xqsÀ≥¡œ áV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLi :™´sVLi˙ºΩ gkiªylLi≤Ô∂T «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sV xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆV\Æ≤∂æªΩ[ ’¡Ã˝¡VªRΩ*LRigS |ms…Ì”¡ LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂WáƩs[Æμ∂[ ˙xmsμ≥y©´s G\ZNPNRP ≤T∂™´sWLi≤`∂ ˙xmsºΩFyμR∂©´s DLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨sN][xqsLi @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ™´sVL][ryLji ALi…‹[¨sNRP≠sV…”¡¨s NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV NRPW≤y Æ ™ s©´ s VNS≤R ∂ À‹[ ™ ´ s V©yıLR i V. Bx m sˆ…” ¡ ZNP[ ˙x m sμ≥ y ©´ s ™´ s VLi˙ºΩ, r°¨s∏R ∂ WgSLiμ≥ k ∂ , μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`iáV xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ æªΩáLigSflÿ |\ ms ¨sLÒiR ∏R∂VLi «¡LjigjiF°LiVVLiμR∂¨s ¬ø¡xmsoªRΩV©yı NRPW≤y {qs™´sWLi˙μ≥∂R VáV ™yLji JzmsNRPNRPVxmsLkiORPQ |ms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s @xqsx§¶¶¶©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. |\ §¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi≤R∂≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ ªy™´sVV ˙xmsaSLiªRΩLigS D©yı™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV lLiøR¡Ë g]≤R∂VªRΩV©yı, μy≤R∂VáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yı NRPW≤y xqsLi∏R∂V™´sV©´sLiª][Æ©s[ ™´s˘™´sx§¶¶¶ LjixqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. zqs≤R∂ ˝¡W˘zqs ºdΩLS¯

flÿ¨sı @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s, xmsμj∂ —¡Õ˝ÿáª][ NRPW≤T∂©´s æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚Li ªRΩ*LRigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂WáƩs[Æμ∂[ ªRΩ™´sV ≤T∂™´sWLi≤`∂ @©yıLR i V. x m sÆ μ ∂[ Œ ˝ œ ¡ ß \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ` ∂ Õ‹[ LS«¡μ≥y¨s¨s DLiøR¡VN][™yá¨s @LigkiNRPLjiLiøR¡ ≤R∂Li @Li¤…¡[Æ©s[ ªRΩ™´sV ˙Àÿ≤`∂Æ©s£qs @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. @μj∂|msμÙR∂ ry•¶¶¶ r°}msªR Ω \ Æ ™ sV©´ s x q sx § ¶¶¶NSLR i Æ ™ s[ V @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V©´sV @≤Ô∂R VNRPVÆ©s[LiμR∂NRPV Fs¨sı ryL˝iR V ºΩLjigji©y NRPW≤y ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi DLi≤R∂μR∂¨s ªRΩ™´sV r°μR∂LRiVáNRPV æªΩ÷¡∏R∂VNRP F°™´s≤R∂Li Àÿμ≥∂R gS DLiμR∂©yıLRiV. ≠s≤T∂F°LiVV©y NRPW≤y NRP÷¡zqs DLiμy™´sV©´sıÆμ∂[ ªRΩ™´sV ™yμR∂©´s©yıLRiV. Æ μ ∂[ a R P LiÕ‹[ ¨ s 28 LSuÌ y ˚áª][ NR P ÷¡z q s D©´sı»˝¡VgSÆ©s[ LSÀ‹[π∏∂[V {qs™´sWLi˙μ≥∂R LSxtsÌ Q˚Li ª][ NR P W≤y NR P ÷¡z q s DLiμy™´ s V©´ s VNR P VLi »¡V©yı™´sV©yıLRiV. 7™´sæªΩ[μk∂©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂

Dμ][˘gRiVá xqsÀ≥œ¡NRPV @©´sV™´sVºΩ ≠sxtsQ∏R∂VLi F°÷d¡qx sVáV øR¡WxqsVNRPVLi…ÿLRi©yıLRiV. μyLi…˝‹[ ªy™´sVV «‹[NRP˘Li NRP÷¡gjiLiøR¡VN][μR∂áVøR¡V N][¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. |qs|mÌsLi ¡L`i 1 ©´sVLi¿¡ @|qsLi’d¡˝ gSLiμk∂ ≠s˙gRix§¶¶¶Li ™´sμÙ∂R {qs™´sWLi˙μ≥∂R ˙x m s«ÿ˙x m sºΩ¨sμ≥ R ∂ VáV ¨sLS•¶¶¶LR i μk ∂ OR P Q ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sı ªy™´sVV @≤Ô∂R VN][À‹[™s´ V©yıLRiV. ˙xms«ÿry*™´sV˘ Æμ∂[aPR LiÕ‹[ FsNRP‰QÆ\≤∂©y Fs™´sl\ Li©y ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë©yıLRiV. @≠s D˙μj∂NRPªÚ ΩR NRPV μyLji ºdΩ∏R∂VNRPVLi≤y øR¡WxqsVN][™y ÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™yLji\|ms©´s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms DLiμR∂©yıLRiV. ˙gS™´sV˙gS™´sW©´s æªΩáLigSflÿ B¿¡Ë©´sLiμR∂VNRPV r°¨s∏R∂WNRPV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡}msLiμR∂VNRPV NSLRi˘˙NRP™´sWáV LRiWF~Li μj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s, N]LiμR∂LRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[, ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ D©´sıLiμR∂V ©´s ™yLjiª][ xqsLi˙xmsºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s gkiªylLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV. |tsQ≤R∂W˘Õfi ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ B¿¡ËLiμj∂ NSLi˙lgi}qs= @Æ©s[ ¨s©yμy¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[NTP ºdΩxqsVZNP¤Õ˝¡[LiμR∂VNRPV @™´sxqsLRiLi ™´s¿¡Ë©´s ˙xmsºΩ Æ™s[μj∂NRP©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡V N][™yá¨s @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V «¡Ljigji©´s xqs™´sW Æ™s[aPR LiÕ‹[ ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. gkiªylLi≤Ô∂T ª][Fy»¡V ≤T∂ZNP @LRiVfl·, xqsV¨dsªy áOSQQ¯lLi≤Ô∂T , «ÿ©ylLi ≤Ô∂T , ryLRi∏R∂V˘, gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVflÿlLi≤Ô∂T ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ZNP[ NSLi˙lgi£qs FsªRΩVÚgiR ≤R∂áV GáWLRiV,AgRi£qÌs28(AL`iFs©±sFs): ZNP[™´sáLi LS«¡NU P ∏R ∂ V á’Ù ¡ N][ x q sÆ ™ s[ V NSLi˙lgi£ q s x m s¥R ∂ NSá©´ s V, ≠sÀ≥ œ ¡ «¡©´ s ˙x m s˙NT P ∏R ∂ V©´ s V ¬ø¡[xms≤R∂Vª][LiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LSx § ¶¶¶ßÕfi©´ s V ˙x m sμ≥ y ¨s¨s ¬ ø ¡[ } qsLiμR ∂ VNR P V LS«¡NUP∏R∂V Fy¿¡NRPáV Æ™s[∏∂R V≤R∂Li ªRΩmx sˆ ˙xms«¡Ã¡ @™´sxqsLSá©´sV, Àÿg][giR Vá©´sV gRiVLjiLÚ iøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s …”¡≤T∂zms ªRΩμj∂ªRΩLRi FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV @©yıLR i V. A•¶¶¶LR i À≥ œ ¡ ˙μR ∂ ªR Ω ’¡Ã˝ ¡ V©´ s V FsÕÿg][Õÿ Æ©sgÊij LiøR¡VNRPV¨s lLi[xmso Fs¨sıNRPÕ˝‹[ á’Ù ¡ F~LiμR ∂ ≤y¨sNT P NSLi˙lgi£ q s FyLÌ k i øR¡Wr°ÚLiμR∂¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªΩR ™´sWgRiLi…”¡ Àÿ ¡V @©yıLRiV. Fs™´sLji AÆ™sWμR∂Li ¤Õ¡[NPR VLi≤yÆ©s[ æªΩáLigSfl· ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV A«¡˘Li F°zqs©´s»˝¡V C A•¶¶¶LRi À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ ’¡Ã˝¡V©´sV NRPW≤y Æ©slgiÊ »[ ¡»˝¡V NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xqsVNRPVLiμR∂©yıLRiV. Bμj∂ ZNP[™s´ áLi ry™´sW©´sV˘Ã¡©´sV ™´sVÀ≥¡œ ˘|ms…Ì¡”

J»˝ ¡ V μR ∂ Li≤R ∂ VN][ ™ ´ s …ÿ¨sNT P ¬ ø ¡[ z q s©´ s ™´ s W∏R ∂ W«ÿÃ¡Æ ™ s[ V ªR Ω x m sˆ ™´ s VL][ … ” ¡ NSμR∂©yıLRiV. μk∂¨s ™´sÃ˝¡ }msμR∂áNRPV Æ™s[VáV «¡Ljilgi[ @™´sNSaRP#Æ™s[V ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ™´sÃ˝¡ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs ©´sxqÌsF°NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ ’¡Ã˝¡V AÆ ™ sWμR ∂ Li F~Liμj ∂ ©´ s LiªR Ω ™´ s W˙ªy©´ s ry™´sW©´sV˘Ã¡NRPV ILjilgi[Æμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Bμj∂ ZNP[™s´ áLi ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥¡œ ˘|ms…Ì¡” LS©´sV©´sı Fs¨sıNR P Õ˝ ‹ [ NSLi˙lgi£ q s FyLÌ k i J»˝ ¡ V μR∂Li≤R∂VN][™´s…ÿ¨sNTP ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsπ∏∂WgRiLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s©yıLRiV. ©yfl·˘ªRΩ NRP÷¡gji©´s ™´ s x q sVÚ ™ ´ s oá©´ s V x q sLR i x q s\ Æ ™ sV©´ s μ≥ R ∂ LR i áNR P V @Liμj ∂ Liøyá¨s, @LiμR ∂ VNR P V μy¨sNT P x m s…” ¡ x t Ó s Q\ Æ ™ sV©´ s x m sLiz m sfl‘ · ™´ s ˘™´ s x q Û s DLi≤yá©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 2014Õ‹[ ™´s¬ø¡[Ë ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPá©´sV

IN THE COURT OF THE ADDL JR CIVIL JUDGE R R DIST COURT AT NTR NAGAR E.P.NO. 30 OF 2012 in O.S.NO. 961 OF 2005 Between: M/s.Margadarsi Chit Fund Pvt Ltd., ...........Decree holder AND Mr.K.Devasenam and others. ..........Judgment Debtors Mr.K.Venkateshwrlu, S/o K.Venkata Chary, W/as:Electrician Gr-II, St.No: 1886657, O/o B.H.E.L., R.C.Puram, R.R.District. ........JDR.No.2 Please take notice that the above EP is filed against you for recovery of Rs.19,120/- (Rupees: Nineteen Thousand One Hundred and Twenty Only) and the same is posted to:04-09-2013 for your appearance in the court at 10.30 A.M. If you fail to attend the court on that day the matter will be heard and decided exparte. // BY ORDER OF THE COURT // CH.DURGA PRASAD, COUNSEL FOR DECREE HOLDER, FLAT.NO:401, ‘D’ BLOCK, Hemadri Towers, Bagh Ameri, V.V.Colony, Kukatpally, Hyderabad-5000072. IN THE COURT OF THE PRL.SR.CIVIL JUDGE.R.R.DIST AT : L.B.NAGAR EP. NO. 214 OF 2009 O S.NO. 1398 OF 2004 BETWEEN: Shri ram chits (P) Ltd. Chikkadpally ............Plaintiff/DHR AND S.Venkatamma & others .............Defendants/JDR To, (J.D.2) - M.L.Narayana Charyulu. S/o M.V. Narasimha Charyulu. Plot.No.30,Mehidijung Colony Malkajgiri, R.R.Dist (J.D.4) - M.Elisha Rao. S/o. M.Gopalam H.No.2-22-99. Uppal R.R.Dist Whereas the Plaintiff filed the above EP against you and other for recovery of a sum of Rs. 1,55,323/- The above EP is posted to 1-102013 for your appearance you are hereby summoned to appear either in person or through your pleader with your defence if any at 1030 A.M. on the above said date before the Hon’ble Court, failing which the Ep will be heard and determind ex-parte. (BY ORDER OF THE HON’BLE COURT) K.YADAGIRI RAO M.INDRASEN Advocates, Hyderabad.

μR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V A•¶¶¶LRiÀ≥¡œ ˙μR∂ªRΩ ’¡Ã˝¡V©´sV ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡LiμR∂¨s F°Ã¡™´sLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ æªΩÃ˝¡Li ÀÿáLS«¡Ÿ @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsμR∂≠dsNSáLi ™´sVL][ 4 Æ©sÃ¡Õ˝‹[ ™´sVVgRiVxqsVÚLi≤R∂gS N]ªRΩÚ xmsμ≥R∂NS¨sı @™´sVÕ˝‹N[ PT ºdΩqx sVNRPVLS™´s≤R∂Li @LÛiR Li¤Õ¡[¨s mx s©´s¨s, ZNP[™´sáLi LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡©´s DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi, BªRΩLRi xms¥R∂NSáV xqs\lLi©´s xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·¤Õ¡[NRP ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[LiR NRPVLi≤y F°ªRΩV©yıLiVV. ™´s¬ø¡[Ë ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li μk∂¨sı xqs˙NRP™´sVLigS @™´sVáV «¡LRiVxmsoªRΩVLiμy @Æ©s[μj∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPÆ™s[V. μk∂¨s¨s \Æ™sNSFy ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂r°ÚLiμj∂. ˙xmsºΩxmsOSQáV ¬ø¡[zqs©´s 300 xqs™´sLRifl·Ã¡©´sV ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Bx t Ì s Qx m s≤R ∂ ¤ Õ ¡[ μ R ∂ Li¤ … ¡[ ’¡Ã˝ ¡ V©´ s V AÆ™sWμj∂Lixms¬ø¡[∏∂R V≤R∂LiÕ‹[ ª]LiμR∂LRiFy»¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRi¨szmsr°ÚLiμj∂. LSuy¤Õ¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáª][ ryμ≥y˘ryμ≥y˘Ã¡©´sV ¤À¡[Lik «¡Ÿ\|ms xqs≠dsVOTPQ}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμj∂. N]ªRΩgÚ S A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªy xms¥R∂NRPLi @™´sVÕ˝‹[NTP ™´s}qsÚ —¡Õ˝ÿÕ‹[ }msμR∂áNRPV G Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¬ ø ¡[ N R P WLR i gR i áμR ∂ Æ © s[ Æ μ ∂[ ˙x m saSıQLÛ R i NR P ™´ s V¨s

™yLRi©yıLRiV. ¨sLRiV}msμR∂áNRPV A•¶¶¶LRi À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s ’¡Ã˝¡V©´sV ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \lLiªRΩVNRPV ™´sW˙ªRΩLi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s G{ms \lLiªyLigRi xqs™´sW≈¡˘ @μ≥ R ∂ ˘QOR P VáV FslLi[ ı ¨s ©ylgi[ L i˙μR ∂ ©y¥` ∂ @©yıLRiV. ’¡Ã˝¡VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR Li NSNRPV©yı ™´sVμÙ∂R ªRΩV μ≥∂R LRi¤Õ¡[NPR 3.50 áORPQá ™´sVLiμj∂ l\ LiªRΩVáV øR¡¨sF°∏R∂WLRi©´sı ≠sxqs∏R∂W¨sı NRPW≤y xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NPT ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. N]¨sı LSuyÕ˝‹[ LSLiVVºdΩ\|ms NTPÕ‹[ LRiWFyLiVVZNP[ ’¡∏R∂V˘Li BxqsVÚLi≤R∂gS, N]¨sıø][»¡˝ LRiW.7áNRPV BxqsVÚ©yıLRiV. N]ªRΩÚ ’¡Ã˝¡V μy*LS LRiW.3áZNP[ ’¡∏R∂V˘Li BryÚ™´sVLi»¡V©yıLRiV.LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FsNRPV‰™´sgS D©´sı NSLÔiR VáV ªRΩgÊij ryÚLS ¤Õ¡[NPR NSLÔRiVáV LRiμÙR∂V ¬ø¡[ryÚLS @Æ©s[μj∂ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. FsLRiV™´soáV, ≤U∂—¡Õfi μ≥∂R LRiáV |msLiøR¡VªRΩW Æμ∂[aPR LiÕ‹[ }msμR∂LjiNRPLi F°¤Õ¡[μ∂R ¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. A•¶¶¶LRi À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂\Æ™sV©y @LiμR∂VÕ‹[ À‹[¤Õ¡≤R∂V Õ‹[FyáV©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¥R∂NSáV @LiμR∂VNRPVLi»¡V©´sı ˙xms«¡Ã¡ xqsLi≈¡˘ NRP©yı C xmsμ≥∂R NRPLi μy*LS á’Ù¡ F~LiÆμ∂[ ™yLji xqsLi≈¡˘ ªRΩNRPV‰™´sogS DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV.

øR¡VNRP‰Ã¡V øR¡WzmsxqsVÚ©s´ ı ºΩLRiVxmsºΩ ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV ºΩLRiVxmsºΩ, AgRiqx sÌ V 28 (AL`iFs©±sFs):LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøyáƩs[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ª][ ºΩLRiV™´sVácºΩLRiVxmsºΩ Õ‹[ 48gRiLi»¡Ã¡ ¡Liμ`∂©´sV ¤«¡[Fszqs ˙xmsNRP…”¡Li øR¡≤R∂Æ™s[VNSNRP,  ¡Ã¡™´sLiªRΩLigS ¨sLRi˜Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ À≥œ¡NRPVÚáV N]Li≤R ∂ \ | msNT P Æ ™ s¤ Œ ˝ ¡ [ L iμR ∂ VNR P V ©y©y ªRΩLi…ÿáVxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ALÌik zqs  ¡Liμ`∂ª][ ºdΩ˙™´s BNRP‰»˝¡ Fy\¤Õ¡©´s À≥œ¡NRPVÚáV Cμj∂gRi˜LiμR∂Liª][ @≤R∂VgRiV ºdΩxqsVNRPV @≤R∂VgRiV Æ™s[∏R∂WáLi¤…¡[ NRPW≤y Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛs ªRΩVá©´sV NRP÷¡ˆLiøyLRiV ALiμ][Œ¡œ ©´sNSLRiVáV. ¨s©´ s ı Æ ™ sVV©´ s ı…” ¡ ™´ s LR i NR P V …ÿ˘NU P =áV, ÷¡≠sV¤…¡≤`∂gS 120  ¡£qsá©´sV ©´s≤T∂zms©´s ALÌik zqs NSLji¯NRPVáV μj∂gRi˜LiμR∂©y¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩVgS }qs™´ s á©´ s V ¨s÷¡z m sÆ ™ s[ ∏ R ∂ V≤R ∂ Liª][ ©y©y ªRΩLi…ÿáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ l\ Li¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©±s©´sVLi¿¡ Æμ∂[™´srÛy©y¨sNTP D©´sı xmsμj∂  ¡xqsV=áª][ «¡©yá©´sV @÷¡zmsLji ™´sLRiNRPV ¬ø¡[LiR Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. @NRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ N]Li≤R∂|\ msNTP NR P W≤y D©´ s ı N]μÙ j ∂ Fy…” ¡  ¡x q sV=áª][ xmsLizmsxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ À≥œ¡NRPVÚáV gRiLi»¡Ã¡ N]μÙk∂ Æ™s[¿¡ DLi≤y÷¡=©´s xmsLjizqsÛ ºΩ Æ©sáN]Liμj∂. BÕÿ Æ™s[¿¡ DLi»¡V©´sı À≥œ¡NRPVÚáN][xqsLi …”¡…”¡≤T∂ D¿¡ªRΩLigS @Õÿˆ•¶¶¶LRiLi, À‹[«¡©´sLi, ¨dsLRiV r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆxqsVÚ©yıLRiV. @LiVV©y @Æ™s[≠s≠dsLjiNTP xqsLjiF°NRP F°™´s≤R∂Liª][ zmsÕ˝ÿ Fyx m sáª][ ªR Ω Li…ÿáVx m s≤R ∂ VªR Ω V©yıLR i V. ™´sW©´s™´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ DÃ˝¡Lixmsn V©´s ∏R∂VÆμ∂≥ ø[ ¡R ËgS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡V NRP¨szmsxqsVÚ©yı NRPW≤y ˙x m sÀ≥ œ ¡ VªR Ω *LigS¨s Æ μ ∂[ ™ ´ s rÛ y ©´ s Li NS¨s ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂VÆ©s[¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ À≥¡œ NRPVÚáV ªRΩLi…ÿáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ xqs*øR¡ËLiμR∂LigS À≥œ¡NRPVÚáNRPV }qs™´ s áLiμj ∂ x q sVÚ © yı NR P W≤y ™yLj i NT P @LiμR∂≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. @÷¡zmsLji lgi[…fiª][Fy»¡V, \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±s ™´sμÙR∂ À≥œ¡NRPVÚáV r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ¤«¡[Fszqs ©y∏R∂VNRPVáV ™´sW˙ªRΩLi \¤À¡N`Pá\|ms LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ GINRP‰ μR∂VΔÿflÿ¨sıgS¨s, x§¶‹[»¡Õfi, Õÿ≤`∂Í Ã¡©´sV NRPW≤y æªΩLRi™´s¨ds∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ L][≤˝R∂¨dsı ¨sLS¯fl·VxtsQ˘Li @∏R∂W˘LiVV. N]Li≤R∂\|ms©´s ™´sW˙ªRΩLi BLiªRΩ μR∂VLRi˜LRi xmsLji£qÛs ºΩ ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y @NRP‰≤R∂ NRPW≤y }qs™´sáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. μj∂gRi˜Liμ≥∂R ©y¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩVgS Dμ][˘gRiVáV, xmsoL][z§¶¶ ¶ªRΩVáV NRPW≤y ≠sμ≥R∂VáNRPV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V, ¨sªRΩ˘ xmsp«¡Ã¡V NRPW≤y ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ZNP[™´sáLi À≥œ¡NRPVÚáNRPV μR∂LRi+©´sLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NRP÷¡ˆxqsVÚ©yıLRiV. Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V ¬ø¡xmsoªRΩV©yı @™´sVáVÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R V. @μ≥∂j NSLRiVáV x q sˆLiμj ∂ Li¿¡ Aá∏R ∂ V ˙FyaR P x q sÚ Q ˘Li Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sNRPVLi≤y øR¡W≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂. μk∂¨s™´sÃ˝¡ LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ Aá∏R∂VLi\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi D©´sıμR∂©´sı ™yxqsÚ™s´ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı ALiμ][ Œ œ ¡ ©´ s NSLR i VáV x m so©´ s LSÕ‹[ ¿ ¡Li¿¡ À≥¡œ NRPVÚáNRPV BNRP‰»˝¡V NRP÷¡ˆLiøR¡NRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºd Ω x q sVN][ ™ y÷¡=©´ s ™´ s x q sLR i Li DLiμj ∂ . ˙xms«ÿ“¡≠sªy¨sNTP ≠sxmnsWªRΩLi NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı øR¡LRi˘Ã¡\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s À≥œ¡NRPVÚáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ ,AgRi£qÌs28(AL`iFs©±sFs): Dμy˘©´s™´s©´s xmsLi»¡Ã¡ rygRiV xms»˝¡ l\ LiªRΩVá©´sV ˙F°ªR Ω =z § ¶¶¶Li¬ ø ¡[ Õ ÿ A aS≈¡ øR ¡ LR i ˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ \lLiªRΩVáNRPV xqs\lLi©´s ˙F°ªy=x§¶¶¶Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, μj∂gRiV ¡≤T∂ LSgSÆ©s[ ªRΩNRPV‰™´s μ≥∂R LRiNRPV @™´sVV¯N][™y÷¡=©´s xmsLjizqsÛ ºΩ DLiμj∂. ¨sá* DLi¿¡ μ≥∂R LRi |msLjilgi[ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP @™´sVV¯NRPVLiμy™´sV©´sVNRPVLi¤…¡[ xqsLjixms≤y ¨sá* gji≤Ô∂R LigRiVáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[™´so. D÷˝¡¨s ¨sá* ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP gS÷¡, Æ™sáVªRΩVLRiV r°ZNP[ ¨sá* ZNP[Li˙μyáVLi≤y÷¡. l\ LiªRΩVáV μj∂gRiV ¡≤T∂ LSgSÆ©s[ ™´sWlLi‰…˝‹[ μ≥∂R LRi ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ xmsªRΩ©´s™´sV™´soªRΩVLiμj∂. NTPÕ‹[NPR V LRiW.4 ©´sVLi¿¡ LRiW.8 ™´sLRiNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sr°ÚLiμj∂. \lLiªRΩVá μR∂gÊRiLRi D÷˝¡ ¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V ™y˘FyLR i VáV NT P Õ‹[ N R P V LR i W.60 @™´sVV¯ªRΩV©yıLRiV. ≠sªRΩÚ©yá N]©´sVg][áV, xmsLi»¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ @™´sVV¯NRPVÆ©s[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ l\ LiªRΩVáV ©´sxtsÌ QF°ªRΩV©yıLRiV. NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV, ≠sªRΩ©Ú yáV, ™y…”¡NTP G\Æ™sV©y æªΩgRiVŒ˝¡œ ß r°NTPæªΩ[ ¨s™yLRifl· øR¡LRi˘Ã¡ ™´sLi…”¡ @LiaSá xms»˝¡ ™yLjiNTP xqs\lLi©´s xqsWøR¡©´sáV @LiμR∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. G™Ø[ N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V LSLiVVºdΩ ≠sªRΩ©Ú yá©´sV B¿¡Ë ™´sV™´sV @¨szmsxqsVÚ©yıLRiV.—¡Õ˝ÿÕ‹[ Dμy˘©´s™´s©´saS≈¡NRPV INRP G≤U∂ª][ Fy»¡V HμR∂VgRiVLRiV Dμy˘©´s™´s©´s aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV D©yıLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, NS™´sWlLi≤ÔT∂, À‹[μ≥R∂©±s, ALRiW¯L`i, Àÿ©´sV=™y≤R∂áՋ[ Dμy˘©´s™´s©´saSΔÿμ≥∂j NSLji F°xqsÌ VáV©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ BμÙ∂R LRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @μ≥∂j NSLRiVáV D©yıLRiV. ≠sVgRiªy ™´sVW≤R∂V Δÿ◊d¡gS DLi≤R ∂ gS, @™´ s o…fir°Lj i =Lig` i μy*LS N]LiªRΩNSáLi ˙NTPªRΩLi ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. ≠dsLRiV ªRΩ™´sV xmsLjiμ≥∂j Õ‹[¨s ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ºΩLRiVgRiVªRΩW l\ LiªRΩVáNRPV xqsWøR¡©´sáV, xqsᕶ¶¶Ã¡V B™y*÷¡= DLiμj∂. NS¨s A μj∂aRPgS ˙xms∏R∂VªyıáV ©y™´sV™´sW˙ªRΩÆ™s[V. bPORPQfl· bP’¡LSáV NRPW≤y @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV ªRΩ™´sVNRPV ª][¿¡©´s D÷˝¡ ≠sªRΩ©Ú yá©´sV  ¡∏R∂V…”¡ ™´sWlLi‰…˝‹[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™y˘FyLRiVáV ªRΩ™´sVNRPV ©´s¿¡Ë©´s ≠sªRΩÚ©yá©´sV @Li»¡gRi≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @≠s xqs\lLi©´s μj∂gRiV ¡≤T∂ LS™´s»¡Li ¤Õ¡[μ∂R V. G\Æ™sV©y æªΩgRiVŒ˝œ¡ß r°NTP©´sxmsˆV≤R∂V ™y…”¡ ANRPVáV, NS≤R ∂ áV ºd Ω x q sVZNP◊¡æ ª Ω[ ™y…” ¡ ¨s øR ¡ Wz q s ™y˘FyLR i VáV μR ∂ VNSflÿÕ˝ ‹ [ z m s¿¡NSLj i ™´sVLiμR∂VáV BxqsVÚ©yıLRiV.NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠sªRΩÚ©yáNRPV

≠saS≈¡Æ©s[ LS«¡μ≥y¨s ¬ø¡[∏∂R W÷¡:™´sVLi˙ºΩ ÀÿáLS«¡Ÿ ≠saS≈¡xms»¡ıLi, AgRixqÌsV 28 (AL`iFs©±sFs): LSuÌy˚¨sı ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li, NSLi˙lgi£qs FyLÌik lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyáVgS ≠sÀ≥œ¡—¡Liøyá¨s ºdΩqx sVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©´sıLiμR∂V©´s ªRΩ™´sV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ @™´sxqsLSáV ºdΩLRiVËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμÙ∂R Li ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s LSxtsÌ Q˚ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™s´ VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ÀÿáLS«¡Ÿ }msL]‰©yıLRiV. ≠saS≈¡xms»¡ıLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøyáƩs[ ªy™´sVV Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ N][LRiVªRΩV©yı™´sV¨s, @μj∂ ryμR∂˘Li NS©´sxmsˆV≤R∂V ™´sVW≤R∂V LSuÌy˚áVgS ¬ø¡[∏∂R Wá ¨s N][LRiVªRΩV©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. @μk∂ ≠dsáVgS©´sxmsˆV≤R∂V ªRΩ™´sV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s @™´s xqsLSáV ºdΩLRiVËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi LRiWF~Li μj∂Li¿¡©´s ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ALi…‹[¨s NRP≠sV…‘¡NTP B™´s*©´sV©yı ™´sV©yıLRiV. ≠saS≈¡xms »¡ıLiÆ©s[ {qs™´sWLi˙μ≥∂R LS«¡μ≥y¨sgS ¬ø¡[∏∂R Wá¨s xms»Ì¡V ¡≤R∂Vªy™´sV ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]μÙ][ g]F°ˆ @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡LiμR∂≤R∂Æ™s[VNSNRP, Æ™s[giR LigS xmsLRiVgRiVºdΩxqsVÚ ©´sıLiμR∂V©´s BNRP‰Æ≤∂[ LS«¡μ≥y¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. FsLiª][ øyLji˙ªy ªRΩ¯NRPÆ\™sV©´s G∏R∂VV ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi DLiμR∂ ©yıLRiV. μk∂¨sNTP ª][≤∂R V gjiLji«¡ ˙FyLiªyá©´sV NRPáVxmsoNRPV¨s —¡Õ˝ÿáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV mx s»Ì¡V ¡≤R∂Vªy™´sV©yıLRiV. ˙xmsºΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyáV —¡Õ˝ÿZNP[Li˙μy¨sNTP 150 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiV —¡Õ˝ÿZNP[Li˙μy¨sNTP μR∂WLRiLi D©yı∏R∂V©yıLRiV. gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP —¡Õ˝ÿáVgS ™´sWLji}qsÚ xmsLjiFyá©y r¢Ã¡À≥¡œ ˘Li NRPW≤y DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚ ªRΩLi G INRP‰ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i NRPW≤y Æ©sáՋ[ INRP‰L][«¡Ÿ NRPW≤y gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyá©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. μk∂Liª][ gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyáª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP —¡Õ˝ÿ áV BLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ GLSˆ»¡V NS™y÷¡=Li Æμ∂[©s´ ¨s ™´sVLi˙ºΩ ÀÿáLS«¡Ÿ xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV.

LSLiVVºdΩ B™´s*…ÿ¨sNTP ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sNRPV LRiW.17 áORPQá ¨sμ≥∂R Vá©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li —¡Õ˝ÿNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. 50 aSªRΩLi LSLiVVºdΩ|\ ms D÷˝¡ ≠sªRΩ©Ú yá©´sV NRPW≤y B™´s*™´søR¡VË. C ¨sμ≥∂R VÕ˝‹[ NS™´sWlLi≤Ô∂T , ALRiW¯L`iáNRPV LRiW.6 áOR P Qá ø]x m sˆV©´ s , ≠sVgR i ªy ¨sμ≥ R ∂ VáV ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, À‹[μ≥R∂©±s, Àÿ©´sV=™y≤R∂NRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi LSLiVVºdΩ\|ms NRPW≤y ≠sªRΩÚ©yá©´sV Dμy˘©´s™´s©´saS≈¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. NS¨s ≠sxtsQ∏R∂VLi ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ l\ LiªRΩVáNRPV æªΩ÷¡∏R∂V»¡Li ¤Õ¡[μ∂R V. ¡∏R∂V…”¡ ™´sWlLi‰…˝‹[ @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáNRPV ≠sªRΩ©Ú yáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 4 áORPQá |§¶¶¶NÌSQLiR˝ ™´s˘™´sry∏R∂V rygRiV À≥¡œ W≠sV DLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ D÷˝¡ rygRi™´soª][Liμj∂ ©y™´sV™´sW˙ªRΩÆ™s[V. gRiæªΩ[≤yμj∂ 1100 FsNRPLSáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Æ™s[aSLRiV. xqsLSxqsLjigS FsNRPLSNRPV 8 »¡©´sVıá μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´sxqsVÚLiμj∂. Bμj∂ —¡Õ˝ÿ ˙xms«ÿ¨dsNRPLi @™´sxqsLSáNRPV G™´sW˙ªRΩLi xqsLjiF°μR∂V. μk∂Liª][Æ©s[ NRPLRiWıáV, ™´sV•¶¶¶LSxtsÌ Q˚ ©´sVLi¿¡ μj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı l\ LiªRΩVáV NRPW≤y ªRΩ™´sV BLi…”¡ @™´sxqsLSáZNP[ FsNRPV‰™´sgS Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. N]μÙj∂™´sVLiμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @™´sV¯NS¨sNTP @μj∂

NR P W≤y ªR Ω NR P V‰™´ s ≠s{ q sÚ L Ò R i LiÕ‹[ rygR i V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩNRPV‰™´s |ms»Ì¡V ¡≤T∂, ªRΩNRPV‰™´s L][«¡ŸÕ˝‹[ ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¬ø¡[Ë xmsLi»¡gS μk∂¨sı rygRiV ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡VË. μk∂LÁRiNS÷¡NRP xmsLi»¡Ã¡NRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ D÷˝¡¨s rygRiV ¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[ μj∂aRPgS @μ≥∂j NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[∏R∂V»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. rygRiV ≠s{qsÚLÒRiLi |msLi¬ø¡[Õÿ ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s »˝¡LiVVæªΩ[ B»¡V l\ LiªRΩVáNRPV, @»¡V ≠s¨sπ∏∂W gRiμyLRiVáNRPV Æ™s[VáV NRP÷¡lgi[ ≠dsáVLiμj∂.˙xmsxqsVÚªΩR Li ™´sWlLi‰…˝‹[ D÷˝¡ μ≥R∂LRi LRiW.50NRPV \|msÆ©s[ xmsáVNRPVªRΩVLiμj∂. BxmsˆV≤R∂VD÷˝¡ }msLRiV ≠sLi¤…¡[Æ©s[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* |msμÙ∂R áV ™´sfl·VNRPVªRΩV©yıLRiV. NS¨s D÷˝¡ xmsLi»¡ rygRiV ≠s{qsÚLÒRiLi |msLi¿¡ μ≥R∂LRi ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡»¡Li, ™´sVVLiμR∂xqsVÚ ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LR i WF~Liμj ∂ LiøR ¡ »¡Li\ | ms @μ≥ j ∂ NSLR i ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xqs\lLi©´s ˙aRPμÙ∂R øR¡Wxms»¡Li ¤Õ¡[μ∂R V. rygRiV ≠s{qsÚLÒRiLi |msLiøR¡…ÿ¨sNTP ø]LRi™´s øR¡WFy÷¡=Liμj∂ F°LiVV..D÷˝¡¨s xmsLi≤T∂Li¬ø¡[ \lLiªRΩVáNRPV NRP¨dsxqsLi ˙F°ªy=x§¶¶¶Li NRPW≤y B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. D÷˝¡ ≠sªRΩ©Ú yáNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* LSLiVVºdΩ, BªRΩLRi qx s™´sWøyLRiLi ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ G N]μÙ∂j ™´sVLiμj∂ l\ LiªRΩVáN][ ªRΩxmsˆ, FsNRPV‰™´s aSªRΩLi l\ LiªRΩVáNRPV æªΩ÷¡∏R∂V»¡Li ¤Õ¡[μ∂R V.

ZNP[Li˙μR∂Li μj∂gjiLSNRP ªRΩxmsˆμR∂V: ZNP[aPR ™±s @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,AgRiq£ sÌ 28(AL`iFs©±sFs): ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ xmso…Ì¡” ©´s C DμR∂˘™´sVLiª][ NSLi˙lgi£qs μj∂gjiLSNRP ªRΩxmsˆμR∂¨s, xqs\Æ™sVNRP˘ ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂VNRP ªRΩxmsˆμR∂¨s DLRi™´sN]Li≤R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xms∏R∂W˘™´soá ZNP[aPR ™±s @©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ’d¡«¡Li Æ™s[zqs©´s Æ\ ™sFs£qs æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥∂R ˘ ¿¡øR¡VË |ms…ÌÿLRi¨s @©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V Æ\ ™sNSFy A ≠sxtsQ∏∂R W¨sı μy¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂Vª][LiμR∂¨s @©yıLRiV. @¨sı FyLÌik áV xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R Æ\ ™sxmso ©´s≤R∂VxqsVÚ©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. DμR∂˘™´sV Dμ≥∂R XºΩNTP ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s ∏R∂VWzmsFs xqsLS‰L`i μj∂gji LS™y÷¡=LiÆμ∂[©s´ ¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik ªRΩ©´s r~LiªRΩ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLigS μk∂¨sı øR¡Wr°ÚLiμR∂©yıLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R NRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩVgS ª]áVªRΩ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqsLiμj∂ ªyÆ©s[©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌik FsLi{msáV FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[©s´ W F°LS≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s,LSxtsÌ Q˚Li ≠s≤T∂F°™´s≤R∂LiÕ‹[ @¨sı FyLÌik á À≥ÿgRiry*™´sV˘Li DLiμR∂©yıLRiV. {qs{msFsLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡LiμR∂©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚Li ≠s≤T∂F°æªΩ[ ≠sμR∂˘, DFyμ≥∂j , Dμ][˘gRi.. BÕÿ @¨sı ≠sμ≥yÕÿ ©´sxtsÌ QF°ªy™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ Aμy∏R∂VLi LRiW. 69 Æ™s[á N][»¡˝ V DLi¤…¡[ @LiμR∂VÕ‹[ LRiW.48 Æ™s[á N][»¡˝ V |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¬ø¡[ ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂F°LiVVLiμR∂¨s N]LiμR∂LRiV AÆ™s[aRPLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. Æ\ ™sFs£qs, NSLi˙lgixqs FyLÌik áÆμ∂[ C Fyxms™´sV©yıLRiV. ZNP[™s´ áLi LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][qx sÆ™s[V NSLi˙lgi£qs ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ©y»¡NRPLi A≤R∂Vª][LiμR∂©yıLRiV. ™´sWμj∂gRiá©´sV ™´sLÊik NRPLjiLiøyá¨s æªΩÆμ∂[Fy ¤Õ¡[≈¡ LSzqsLiμR∂¨s, BLiμR∂VNRPV @©´sVNRPWáLigS ZNP[Li˙μR∂Li FsLiμR∂VNRPV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩqx sVN][¤Õ¡[μ∂R ¨s ZNP[aPR ™±s ˙xmsbPıLiøyLRiV. FyLÌik áNRPV @ºdΩªRΩLigS DμR∂˘™´sWáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s @¨sı FyLÌik áV GNRPªy…”¡|\ msNTP ™´sryÚ∏∂R V¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. IN THE COURT OF THE PRL.SENIOR CIVIL JUDGE:R.R.DISTRICT AT:L.B.NAGAR O.P.NO. 39 OF 2013 Between: Smt.E.Hymavathi & Others .........Petitioners AND All Concerned .........Respondents To All Concerned ..........Respondents NOTICE Whereas the above named Petitioners filed the above O.P for Grant of Succession Certificate in respect of SBT Fund of Late E.Buchi Reddy against you and the same is stand posted on 08-102013 for your appearance at 10-30 A.M. before this Hon’ble Court, Any person or persons having objections can either in person or through an advocate duly instructed by you, failing which the matter will be decided on merits, by setting you exparte. // BY ORDER OF THE COURT // M/s. K.SRINIVASA REDDY M.DEEPIKA REDDY Advocates Flat No.403/A, S.S.Sweet Homes, Near Matrusri Degree College, Saidabad, Hyderabad. Counsel for the Petitioner. IN THE COURT OF THE I ADDL JR CIVIL JUDGE R.R.DIST COURT AT NTR NAGAR E.P.NO. 24 OF 2013 IN O.S.NO. 2276 OF 2005 Between: M/s.Margadarsi Chit Fund Pvt Ltd. ............Decree holder AND Mr.M.Manohar and Others. ............Judgment Debtors Mr.N.Yadaiah, S/o N.mallaiah, W/as:Health Asst. (malaria),Emp.No:9347, O/o G.H.M.C., Health Section, Circle-VIII, Abids, Hyderabad. Duty At: Sultan Bazar. .......JDR.No.4 Please take notice that the above EP is filed against you for recovery of Rs.1,12,653/- (Rupees: One Lakh Twelve Thousand Six Hundred And Fifty Three Only) and the same is posted to:04-092013 for your appearance in the court at 10.30 A.M. If you fail to attend the court on that day the matter will be heard and decided exparte. // BY ORDER OF THE COURT // CH.DURGA PRASAD, COUNSEL FOR DECREE HOLDER, FLAT.NO:401, ‘D’ BLOCK, Hemadri Towers, Bagh Ameri, V.V. Colony, Kukatpally, Hyderabad-5000072.


4 ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£

ã≤x=∂ "åà◊x¡ ÉèÜ í ∞« Ñà @ì^OŒ @∞#fl '<åQÍ~°∞#˚ — Uk [iy<å, U"≥∞<ÿ å =ÚO^Œ∞ \ÏÔ~\æ ò ã≤x=∂<Õ J=Ù`ÀOk. ÃÑ_¶ ~ˆ» +¨<£ "åà◊√,¡ ÃÑ@·¶ ~üû ã¨"∞≥ ‡ KÕã<≤ å...~åR qÉè[í # q+¨Ü«∞"≥∞ÿ<å ã≤x=∂ "åà◊¡<Õ \ÏÔ~æ\ò KÕã¨∞Î<åfl~°∞. +¨Ø\˜OQ∑Å∞ P¿Ñã¨∞Î<åfl~°∞. D Ô~O_»∞ =¸_Õà◊¡ HÍÅOÖ’ ã≤x=∂ ѨiH˜âΔ =◊ ∞ ÉèÏs #ëêìÅ<Õ K«qK«∂ã≤Ok. WѨÊ\˜HÔ <· å JO^Œix HÀ~°∞‰õΩ<Õk XHõ¯>Ë ^ŒÜ∞« KÕã≤ ~å[H©Ü∞« <åÜ«∞‰õΩÅ∞ ã≤x=∂ "åà◊x¡ ÉèÜ í ∞« ÃÑ@ìHOõ _ç. „Ѩã∞¨ `Î O« ~åROÖ’ =Ù#fl Ѩiã≤÷`«∞Å <ÕѨ^䌺OÖ’ ã≤x=∂ Ѩi„â◊=∞ QÆ∞iOz <åQÍ~°∞#˚ =∂\Ï¡_∞» `«∂ WÖÏ ã¨ÊOkOKå~°∞. JÖψQ ... ~åR qÉè[í # `«~∞° "å`« ã≤h ѨiH˜âΔ =◊ ∞ "≥*· ÏQ∑‰Ωõ `« ~ ° e áÈ`« ∞ O^Œ < Õ JÖÏO\˜ PÖ’K« # „Ѩã¨∞Î`åxH˜ Ug∞ ÖË^Œ∞. =∞„^•ã¨∞Ö’ `≥Å∞QÆ∞ ã≤h Ѩi„â◊=∞ L#flѨÙ_»∞ JHõ¯_ç #∞Oz Ѩ i „â◊ = ∞#∞ ÃÇ· Ï ^Œ ~ åÉÏ^£ `«~°eOKåÅx =∞„i K≥<åfl_ç¤, [ÅQÆO "≥OQÆà~◊ å=Ù QÍ~°∞ KåÖÏ Hõ$+≤ KÕâß~°∞. =∞„^•ã¨∞ #∞Oz ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£‰õΩ z„`« ѨiH˜âΔ =◊ ∞ `«~e° ~å"åÅx =∂ <å#fl QÍix "å~° ∞ HÀ~° _ » O [iyOk. WHõ ¯ _Õ ã¨ ∂ ì _ ç Ü ≥ ∂ Å#∞ Hõ @ ì = ∞x ‰õ Ä _® J_»QÆ_»O`À J#flѨÓ~°‚ ã¨∂ì_çÜ≥∂ãπ#∞ xi‡OK«_»O [iyOk. W^ŒO`å 63Ö’ [iyOk. =∞„^•ã¨∞ #∞Oz ã≤h Ѩi„â◊=∞ ÃÇÏ· ^Œ~åÉÏ^£‰Ωõ `«~e° ~å=_®xH˜ 30 Uà◊√¡

Ѩ\Oì˜ k. J~Ú<å WѨÊ\˜H© s–iHÍi¤OQ∑Å HÀã¨=∞x, W`«~° ™êOˆHuHõ xѨÙ}∞Å HÀã¨=∞x ÉÏOÉË, K≥<fl·≥ "≥àÏ¡eû =™ÈÎOk J<åfl~°∞. WHõ qÉè[í # `«~∞° "å`« ã‘=∂O„^èŒ "Õ~ˆ ~åRO J=Ù`«∞Ok Hõ^• WHõ¯_» xi‡OKÕ ã≤x=∂ʼnõΩ ~å~ÚfʼnõΩ ã¨O|OkèOz# ã¨=∞㨺 `«Öˇ`ÕÎ J=HÍâ◊O LO@∞^Œ<Õ q+¨Ü∞« O QÆ∞iOz K≥ÑÓ¨ .Î .. ~åR qÉè[í # =Å¡ z„`«Ñi¨ „â◊=∞‰õΩ ZÖÏO\˜ W|ƒO^Œ∞Å∞ `«Ö`ˇ =Ϋ Ù. WѨÊ\˜H© KåÖÏ =~°‰Ωõ "≥*· ÏQ∑, ~å[=∞O„_ç `« k `« ~ ° „áêO`åÖ’¡ +¨ Ø \ ˜ O Q∑ Å ∞ KÕ ã ¨ ∞ Î < åflO. ~å=∂<åÜ«Ú_»∞QÍ~°∞ "≥*· ÏQ∑Ö’ ã¨∂_ì Ü ç ∂≥ Hõ \ Ïì ~ ° ∞ . JO^Œ ∞ Ö’#∂ +¨ Ø \˜ O Q∑ Å ∞ [~°∞QÆ∞`«∞<åfl~Ú. qÉè[í # „Ѩ„H˜Ü∞« ѨÓiÎ HÍ=_®xH˜ H˘O`« ã¨=∞Ü«∞O Ѩ_∞» `«∞Ok. qÉèí[# J~ÚáÈÜ«∂Hõ Ô~O_»∞ ~å¢ëêìÅ =ÚYº=∞O=Ó`«∞Å`À ã¨=∂"Õâ◊"≥∞ÿ ZÖÏ KÕ ¿ ãÎ ÉÏQÆ ∞ O@∞Ok Uq^è Œ O QÍ KÕ ¿ ãÎ ã¨=∞㨺Å∞ ~å"À JO^Œ~O° Hõeã≤ K«iÛ™êÎO. WѨÊ\˜ #∞OKÕ UO [~°∞QÆ∞`«∞O^À? U"≥ ∞ ÿ á È`« ∞ O^À JO@∂ ÖË x áÈx JáÈǨ Ï Å∞ ÃÑ@∞ì ‰ õ Ω O>Ë „Ѩ â ßO`« ` « áÈ`« ∞ Ok. J~Ú<å ã≤ h Ѩ i H˜ Δ â ◊ = ∞ ÃÇÏ· ^Œ~åÉÏ^£#∞ =ke J=ã¨~O° ÖË^xŒ <å Jaè„áêÜ«∞O J<åfl~°∞. <åQÍ~°∞#˚ `«fi~°Ö’ 'ÉèÏÜü∞—QÍ =∞~À™êi `«#^≥·# =∂~°∞¯ ZO@~ü>#·ˇ ~ü`À PHõ@∞ìHÀÉ’`«∞<åfl~°∞.

'=∞¿ÇÏ+π— HõO>Ë b_çOQÆ∞Ö’ L#fl 'Ѩ=<£—

™œ`ü WO_çÜ∞« <£ WO@ˆ~fl+¨#Öò =¸g J"å~ü ¤ û (sIIma)–2013 "Õ_»∞Hõ‰õΩ ~°OQÆO ã≤^ŒúO J=Ù`ÀOk. ÃãÃÑOì |~ü 12, 13 `ÕnÖ’¡ Ü«ÚUDÖ’x ëê~å˚ "ÕkHõQÍ D "Õ_∞» Hõ [~°∞QÆ#∞Ok. ™œuO_ç Ü « ∂ ã≤ x =∂ ~° O QÆ O Ö’x WO_»¢ã‘ìÖˇ·# `«q∞à◊O, `≥Å∞QÆ∞, Hõ#fl_», =∞à◊ Ü « ∂ ÅO Éè Ï +¨ Ö ’¡ `≥ ~ ° Ô H H˜ ¯ # ã≤x=∂ʼnõΩ Ñ¨Å∞ ˆH@ysÖ’¡ L`«Î=∞ J"å~°∞¤Å∞ JOkOK«#∞<åfl~°∞. J`«ºkèHõ qÉèÏQÍÖ’¡ Ѩ=<£ HõàϺ}ü #\˜Oz# 'QÆ|ƒ~ü ã≤OQ∑—, =∞¿ÇÏ+π ÉÏ|∞ #\˜Oz# 'al<≥ãπ "Õ ∞ <£ — z„`åÅ∞ áÈ\ © áÈ\ÏQÍ `« ŠѨ _ » ∞ `« ∞ <åfl~Ú. Ѩ = <£ Hõ à Ϻ}ü #\˜Oz# QÆ|ƒ~ü ã≤OQ∑ 13 qÉèÏQÍʼnõΩ <åq∞<Õ\ò J~Ú b_çOQÆ∞Ö’ LOk. 11 <åq∞<Õ+¨<£û`À =∞¿ÇÏ+π ÉÏ|∞ 'al<≥ãπ "Õ∞<£—, 9 <åq∞<Õ+<¨ û£ `À ~å[=∞øo 'DQÆ— P `«~åfiu ™ê÷#OÖ’ L<åfl~Ú. ɡãπì Ü«∂Hõ~ì ü qÉèÏQÆOÖ’ ‰õÄ_® Ѩ=<£ HõàϺ}‰õΩ WѨ Ê \˜ =~° ∞ Hõ J`« º kè H õ O QÍ F@∞¡ =zÛ#@∞¡ ã¨=∂Kå~°O. `≥Å∞QÆ∞ qÉèÏQÆOÖ’ Ѩ=~ü ™êì~ü Ѩ=<£ HõàϺ}ü #\˜Oz# 'QÆ|ƒ~ü ã≤OQ∑— z„`«O J`«ºkèHOõ QÍ 13 qÉèÏQÍÖ’¡ <åq∞<Õ \ ò J~ÚOk. ɡ ã π ì Ü« ∂ Hõ ì ~ ü "Õ ∞ Öò ( Ѩ = <£ Hõ à Ϻ}ü ) , ɡ ã π ì Ü« ∂ Hõ ì ~ ü Ѷ≤"Õ∞Öò(â◊$u Ǩã¨<£), ɡãπì _≥·Ô~Hõì~ü(ǨÏs+π `˘e Éè Ï QÆ O Ö’ H˘xfl JOâßÅ∞ â◊OHõ~ü), ɡãπì Ѷ≤Öò‡, ɡãπì =¸ºlH± K«∂Ñ≤OK«ÖËHõáÈÜ«∂#∞. „¿Ñ=∞ Ѷ¨∞\ÏìÅ∞ _≥ · Ô ~ Hõ ì ~ ü ( ^Õ q N „Ѩ ™ ê^£ ) , ɡ ã π ì · ∞« #<£ q<≥ûO\ò), ɡãìπ ÖË=Ù. JÖψQ `«bH¡ ˘_»∞‰õΩÅ =∞^躌 LO_Õ ã≤x=∂\’„QÍѶ~¨ (ü *ˇÜ PáêºÜ«∞`å#∞~åQÍÅ∞ ÖË=Ù. "å@xflO\˜H˜ 'qâ◊fi~°∂ѨO 2—Ö’ ™ê÷#O LOk. WO^Œ∞Ö’ Ü«Ú^•úxH˜ ã¨O|OkèOz# ã¨xfl"ÕâßÅ∞ =∞iO`« Pâ◊Û~åºxfl Hõey™êÎ~Ú. „Ѩã∞¨ `Î O« Ü«∞OQ∑ Ô~|Öò ™êì~ü „ѨÉèÏãπ ã‘ Ô H fiÖò # ∞ `≥ ~ ° Ô H H˜ ¯ OKÕ Ñ¨ x Ö’ fiHõ ÖË ‰ õ Ω O_® L<åfl#∞—— J<åfl~° ∞ . WHõ ÉÏǨï|e z„`«O HÀã¨O ÉèÏsQÍ A@∞ì, 'qâ◊fi~°∂ѨO—Ö’ K«∂Ñ≤OK«ÖËHõáÈ~Ú# QÆ _ » ¤ O ÃÑOKÕ ã ≤ # 㨠O QÆ u `≥ e ã≤ O ^Õ . H˘xfl ã¨xfl"ÕâßÅ#∞ ã‘HÔ fiÖò Ö’ K«∂_˘K«Ûx WѨÊ\˜Hˆ „ѨÉÏè ãπ Å∞H±‰Ωõ ã¨O|OkèOz# Hõ=∞ÖòÇ¨ ã¨<£ `≥eáê~°∞. WO^Œ∞Ö’ Ü«Ú^Œú ѨÅ∞ á¶È\’Å∞ q_»∞^ŒÅÜ«∂º~Ú. „¿ÑHõ‰Δ Ωõ Š㨠x fl"Õ â ßÅ∞ =∞iO`« „|Ǩ  ‡O_» O QÍ #∞Oz =∞Oz ~Ô ™êÊ<£ ‰õÄ_® =zÛOk. LO\Ï~Ú. `˘e ÉèÏQÆOÖ’ K«∂Ñ≤OK«ÖHË áõ È `å*ÏQÍ „ѨÉÏè ãπ‰Ωõ ã¨O|OkèOz# =∞~˘Hõ ~Ú# „¿Ñ=∞, ~˘=∂<£û ã¨xfl"ÕâßÖË HÍHõ á¶È\’ WO@Ô~fl\òÖ’ ǨÏÖò K«Öò KÕ™ÈÎOk. `«b¡H˘_»∞‰õΩ =∞^茺 LO_Õ JáêºÜ«∞`«, WO^Œ∞Ö’ „ѨÉÏè ãπ QÆ_O¤» f¿ãã≤ LO_»@O J#∞~åQÍÅ#∞ ‰õÄ_® H˘#™êyOѨÙÖ’ QÆ=∞<å~°›O. WHõ 'ÉÏǨï|e— ã≤x=∂ K«∂Ѩ#∞#fl@∞¡ PÜ«∞# q=iOKå~°∞. q=~åÖ’¡H˜ "≥o`Õ Ü«∞OQ∑ Ô~|Öò ™êì~ü qâ◊ fi ~° ∂ Ѩ O —–2 z„`åxfl P™ê¯~ü „ѨÉÏè ãπ Ç‘Ï~ÀQÍ ~å[=∞øo ^Œ~≈° Hõ`fi« OÖ’ q.~°qK«O„^Œ<£ xi‡ã¨∞Î<åfl~°∞. WѨÊ\˜ˆH ~°∂á⁄O^Œ∞`«∞#fl 'ÉÏǨï|e— ÃãHõO_£ +¨Ø\˜OQ∑ ^•^•Ñ¨Ù ѨÓ~°~Î ÚO^Œx K≥<fl·≥ ã≤h Ã+_»∂ºÖò D ~ÀA ÃÇÏ· ^Œ~åÉÏ^£ ~å"≥∂r =~åæ Å ∞ K≥ | ∞`« ∞ <åfl~Ú. Ô ~ O_À Ѷ ≤ Ö ò ‡ ã≤ \ © Ö ’ „áê~° O Éè í " ≥ ∞ ÿ O k. D ÉèÏQÆOÖ’#∂ JO`«~å˚fÜ«∞ L„QÆ"å^ŒO Ã+_»∂ºÖòÖ’ ã≤x=∂‰õΩ ã¨O|OkèOz# „Ѩ ™ êÎ = # LO@∞Ok. ^•O`Àáê@∞ H©ÅHõ ã¨xfl"ÕâßÅ∞ z„fHõiOK«#∞<åfl~°∞. Dz„`«OÖ’ „ѨÉÏè ãπ áÈ~å@ Ü≥∂^è∞Œ _≥#· J~°÷=∞=Ù`ÀOk. Ô~O_ÀÉèÏQÆO ‰õÄ_® ã¨=∞㨺Å∞O_»=x K≥áÈÎOk qâ◊fi~°∂ѨO `«ba¡ _»Å¤ J#∞|O^è•xfl Pq+¨¯iOK«É’`«∞ ~åA áê„`« Ö ’ Hõ x Ñ≤ O K« # ∞<åfl_» ∞ . =∞Oz q[Ü«∂xfl ™êkèã∞¨ OÎ ^Œ<Õ #=∞‡HõO Hõ = ∞Öò =∂\Ï¡ _ » ∞ `« ∂ '—q"å^•Å <åfl~° ∞ . WO^Œ ∞ Ö’ Ü« Ú ^Œ ú Ѷ ¨ ∞ \Ïì Å ∞ ÉÏb=Ù_£ ‰ õ Ω K≥ O k# „Ѩ = ÚY Hõ à Ï LO^Œx K≥Ñ≤ÊOk. 'qâ◊fi~°∂ѨO–2—`À J=~À^è•Å#∞ ^•@∞‰õΩx q_»∞^ŒÖˇ·Ok. L`«¯O~î#° ∞ ~ˆ HÔ uΙêÎÜ∞« x ã¨=∂Kå~°O. ^Œ~°≈‰õΩ_»∞ ™ê|∞ ã≤iÖò P^Œfi~°ºOÖ’ 'ÉÏǨï|e— z„`«O HÀã¨O J^Œ∞ƒù`«"≥∞ÿ# Ãã\˜Oì Q∑û "Õ™ê~°∞. JÅ<å\˜ ~åK«iHÍxH˜ ^Œ~Ê° }OÖÏ D Ãã\˜Oì Q∑û LO\ÏÜ«∞x z„`« Ü«∞OQ∑ >ˇQ· ~Æ ü E ZhìP~ü =∞~À™êi W^Œ~Ì ∞° Ç‘Ï~À~Ú#¡`À Hõeã≤ Ü«¸x\ò ã¨Éèí∞ºÅ∞ JO@∞<åfl~°∞. ÉèÏs =∂ãπ =∞™êÖÏ ™êOQÆ∞Ö’ „¿ÑHõ‰Δ Ωõ Å#∞ JÅiOK«#∞<åfl~°∞. QÆ`O« Ö’ E QÆ_»¤O f¿ã™ê_»∞...„ѨÉèÏãπ Å∞H± (#∂º ZhìP~ü #\˜Oz# 'ã≤OǨO„k—, '|$O^•=#O— z„`åÖ’¡ W^Œ~Ì ∞° Ç‘Ï~À~Ú#¡`À á¶È\’) „ѨÉèÏãπ D z„`«OÖ’ „QÍѶ≤H±û KÕã#≤ =∂ãπ =∞™êÖÏ ™êOQÆ∞ʼnõΩ =∞Oz ~Ô ™êÊ<£û =zÛOk. D <ÕÑ^¨ ºŒä OÖ’ „Ѩ^è•# Éèí∂q∞Hõ áÈ+≤OK«#∞<åfl~Ú. `å*ÏQÍ '~å=∞Ü«∂º =™êÎ=Ü«∂º— z„`«OÖ’#∂ JÖÏO\˜ ™êOQ∑ áê¡<£ KÕ™ê~°∞ WO_çÜ«∞<£ ã≤x=∂ K«i„`«Ö’<Õ „ˆQ>ˇãπì ^Œ~≈° ‰õΩ_»∞ ǨÏs+π â◊OHõ~.ü „Ѩã∞¨ `Î O« D z„`«O +¨Ø\˜OQ∑ z=i ^ŒâÖ◊ ’ =¸gQÍ nxfl fiÛk^ÕOÌ ^Œ∞‰õΩ „>ˇ· KÕã∞¨ #Î fl LOk. WO^Œ∞Ö’x >ˇ\· Ö˜ ò ™êOQ∑ '~å=∞Ü«∂º =™êÎ=Ü«∂º...™È‰õΩÅ∞ |Ü«∞@‰õΩ ~å[=∞øo....ÉèÏs `å~åQÆ}Ïxfl D z„`«O f™êÎ=Ü«∂º— J<Õ ™êOQÆ∞#∞ E ZhìP~ü, D z„`«OÖ’x W^Œ~Ì ∞° Ç‘Ï~À~Ú#∞¡ HÀã¨O ZOÑ≤Hõ KÕã¨∞Î<åfl_»∞. 'ÉÏǨï|e— ã¨=∞O`«, â◊$u Ǩã¨<Å£ `À z„fHõiOK«#∞<åfl~°∞. D ™êOQÆ∞‰õΩ ã≤x=∂‰õΩ z„`åxH˜ H©~°"å}˜ ã¨Ow`«O JOkã¨∞Î ÃÇÏ· Öˇ\ò QÍ xÅ∞ã¨∞OÎ ^Œx Ü«¸x\ò ã¨É∞íè ºÅ∞ JO@∞<åfl~°∞. W^Œ~Ì ∞° ÃãH©û ÉèÏ=∞Å`À ZhìP~ü =∂ãπ =∞™êÖÏ ™êOQ∑ ~å=∞Ü«∂º =™êÎ=Ü«∂º D z„`«O P_çÜ∂≥ ÃãÃÑOì |~ü 8 # tÅÊHõàÏ "ÕkHõÖ’ q_»∞^ŒÅ KÕ¿ãO^Œ∞‰õΩ ã¨<åflǨÅ∞ ~å[H© Ü « ∞ „Ѩ É è Ï =O`À KÕã¨∞Î#fl@∞¡ `≥Å∞™ÈÎOk. „Ѩã¨∞Î`«O D z„`«O ÃãÊ~Ú<£ Ö’ +¨Ø\˜OQ∑ [~°∞QÆ∞`ÀOk. ÃãÃÑOì |~ü 7# ÃÇÏ· ^Œ~åÉÏ^£ D z„`«O Ü«¸x\ò =ã¨∞OÎ k. LH˜¯iaH˜¯~Ô #· '`«Ö"·ˇ å— (J#fl) WHõ ~å[H© =zÛ# =∞~°∞ã¨\ ˜ ~À*Ë P_çÜ≥∂ q_»∞^ŒÅ J=Ù`«∞Ok. ã≤x=∂#∞ Z\˜ì Ü«∂Å *’eˆH áȉõÄ_»^xŒ x~°~‚ ÚOK«∞‰õΩ Ñ¨iã≤`÷ ∞« Ö’¡#∂ ÃãÃÑOì |~ü 27 q_»∞^ŒÅ KÕ™êÎ=∞x ^Œ~≈° ‰õΩ_»∞ ǨÏs+π â◊OHõ~ü #fl@∞¡ Hõ#Ѩ_∞» `ÀOk. '`«Ö"·ˇ å— Ñ¨@Oì HõO>Ë W\ © = Å "≥ Å ¡ _ ç O Kå~° ∞ . ã≤ x =∂ QÆ ∞ iOz x~å‡`« kÖò ~åA Jaè=∂#∞Å QÆ∞O_≥Ö’¡ 'Wà◊Ü∞« ^ŒàÑ◊ u¨ —QÍ<Õ =∂\Ï¡_»∞`«∂'ZhìP~ü W"Õ∞*òx PHÍâ◊=∞O`« Z`«∞ÎÖ’ xÅɡ>Ëì ã≤x=∂ q∞yeáÈ"åÅ#∞‰õΩO@∞<åfl~°∞ q[Üü∞. J=Ù`«∞Ok. `«# QÆ`« z„`åʼnõΩ nè@∞QÍ Ç¨Ïs+πâ◊OHõ~ü D ã≤x=∂#∞ '`« Ö ˇ · " å— ã≤ x =∂`À KÀ@∞KÕ ã ¨ ∞ ‰õ Ω #fl fiÛk^Œ∞`Ì ∞« <åfl~°∞. JOK«<åÅ#∞ q∞OKÕÖÏ LO@∞On ã≤x=∂—— Jx K≥áêÊ~°∞. Ѩ i }Ï=∂Å`À q[Üü ∞ f„= JÖÏ |∞_À¤_∞» |∞_À¤_∞» JO>Ë QÆ∞_»Å¤ ∂_»nã≤ H˘_»`å..##∞fl JÖÏ Ñ≤Å"åÅO>Ë x~°∞`åûǨxH˜ QÆ∞~°Ü∂« º~°∞. ~å[H©Ü∂« Å∞ F J~°›`« =ÙO_®e. ÖË^• <å Jaè=∂x J~Ú=ÙO_®e...JO@∂ \©[~üÖ’ =^ŒxÌ , Jaè=∂#∞Å∞ ‰õÄ_® ~å[H©Ü∂« ʼnõΩ ZhìP~ü K≥ÑÊ≤ # _≥Ö· ÏQ∑`À WѨÊ\˜Hˆ D ã≤x=∂ÃÑ· ÉèÏs JOK«<åÅ∞ U~°Ê_®¤~Ú. ^Œ ∂ ~° O QÍ =ÙO_®Åx q[Üü ∞ P JOK«<åʼnõΩ U =∂„`«O `«Q‰æÆ Ωõ O_® ã≤x=∂ =ÙO@∞O^Œx x~å‡`« Ǩg∞ Ñ≤Å∞ѨÙxKåÛ~°∞. JÖÏ HÍ^Œx, Z=Ô~·<å Wã¨∞Î<åfl~°∞. WO^Œ∞Ö’ ZhìP~ü q^•ºi÷ <åÜ«∞‰õΩ_çQÍ HõxÑ≤OK«#∞<åfl~°x ~å[H© Ü « ∞ „Ѩ ™ êÎ = # `≥ ¿ ãÎ Jaè = ∂# ã¨=∂Kå~°O. D z„`åxH˜ ã¨Ow`«O: Zãπ.Zãπ. `«=∞<£, KèåÜ«∂„QÆÇϨ }O: ã¨OѶ¨∂Å#∞ ~°^Œ∞Ì KÕ¿ã™êÎ#x ‰õÄ_® KÀ\Ï HÔ . <åÜ«Ú_»∞, Z_ç\ O˜ Q∑: Jq<å+π ÃãÖ· Ï, ¢ã¯‘ <£¿Ñ:¡ ~°"∞Õ +π_,¤ç "ÕQˆ â◊fl ÃÇÏK« Û iOKå~° ∞ . WOÔ H Ѩ Ù Ê_» ∂ `« # ~å[H© Ü « ∞ „Ѩ " Õ â ◊ O QÆ ∞ iOz ZHõ ¯ _® ã¨f+π.

'qâ◊fi~°∂ѨO–2— q[Ü«∞O ™êkèã∞¨ OÎ k:ѨÓ*Ï Hõ=∞ÖòǨã¨<£ ã‘fiÜ«∞ ^Œ~°≈Hõ`«fiOÖ’ =zÛ# 'qâ◊ fi ~° ∂ Ѩ O — z„`« O Ѩ Å ∞ q"å^•Å‰õΩ ˆHO„^ŒaO^Œ∞"≥·Ok. J~Ú`Õ ^Œ~°≈‰õΩ_çQÍ Hõ=∞Öò „ѨuÉèí q=∞~°≈‰õΩefl "≥∞Ñ≤ÊOzOk. WѨÙÊ_»∞ qâ◊fi~°∂ѨO–2x fiÛk^ÕÌ Ñ¨#∞Ö’¡ x=∞QÆfl=∞Ü«∂º~°∞ Hõ=∞Öò. D z„`«O H˘#™êyOѨ٠ÉèÏQÆO `«fi~°Ö’<Õ `≥~°ÃÑ·H˜ ~å#∞Ok. Hõ=∞Öò D Ѩ#∞Ö’¡ `«Å=Ú#HõÖ·ˇ L<åfl~°∞. ~Ô O_À ÉèÏQÆOÖ’ ZÖÏO\˜ 㨠= ∞™êº`« ‡ Hõ q+¨ Ü « ∂ Å∞ LO_»=x K≥|∞`ÀOk Ç‘Ï~À~Ú<£ ѨÓ*Ï ‰õΩ=∂~ü. ѨÓ*Ï ‰õΩ=∂~ü =∂\Ï¡_∞» `«∂... `˘eÉèÏQÆOÖ’ ZÖÏO\˜ J"åOKè«hÜ«∞ 㨠x fl"Õ â ßÅ∞ ÖË = Ù. H˘xfl=~åæ Å =Å¡ 㨠= ∞™êº`« ‡ Hõ O QÍ =∂iOk. 'qâ◊fi~°∂ѨO–2—‰õΩ JÖÏO\˜ Ѩiã≤÷u Z^Œ∞~°=^Œx #=Ú‡`«∞<åfl. =∞#O ã¨fi`«O„`« ^ÕâO◊ Ö’ rqã¨∞<Î åflO. =∞Oz Jaè„áêÜ«∂ Å#∞ K≥¿ÑÊ Ç¨Ï‰õΩ¯ =∞#‰õΩO@∞Ok. J^Õ Ç¨ Ï ‰õ Ω ¯`À<Õ Hõ = ∞Öò 'qâ◊ fi ~° ∂ Ѩ O — `≥~°ÔHH˜¯OKå~°∞. XHõ"Õà◊ Jã¨`«º"≥∂, `«ÑÙ¨ Ê_»∞ Jaè„áêÜ«∂<Àfl `≥~HÔ° H˜¯¿ãÎ ^•xfl `˘ÅyOKÕO^Œ∞‰õΩ Ãã<åû~ü É’~°∞¤ LOk. WHõ¯_» KåÖÏ=∞Ok Ãã<åû~ü JOwHÍ~°O á⁄O^•Hõ ‰õÄ_® =ºuˆ~Hõ`« =ºHõOÎ KÕÜ∞« _»O P"Õ^Œ# Hõey™ÈÎOk. „Ѩ[Å∞ =∂„`«O =∂`À<Õ L<åfl~° < Õ q+¨ Ü « ∞ O

QÆ∞~°∞"å~°O,PQÆã∞¨ ì 29, 2013

"≥∞„\’"å~°Î

W^Œ~Ì ∞° ÉèÏ=∞Å`À _®º<£û KÕã∞¨ # Î fl 'ZhìP~ü—

_®<£û H˘iÜ≥∂„QÍѶ~¨ (ü QÆ}+Ë –π ^ÕM’ ^ÕM’ QÆ|ƒ~ü ã≤OQ∑), ɡãπì ÃѶ·\ò =∂ã¨ì~ü(~å"£∞ ÅHõ ; }ü ) , ɡ ã ¨ ì ~ ü 㨠á Èiì O Q∑ Ü« ∂ Hõ ì ~ ü Ѷ ≤ " Õ ∞ Öò ( 㨠∞ Ǩ  ã≤ x =∞}˜ ~ ° ` « fl O), ɡ ã π ì qÅ<£(Jaè=∞#∞º ã≤OQ∑), ɡãìπ ¿Ñ¡ ÉϺH± ã≤OQ∑ Ѷ"≤ ∞Õ Öò(=∞=∞`å â◊~‡° –ÔH=Ùfi Hˆ Hõ), ɡãπì ¿Ñ¡ ÉϺH± ã≤OQÆ~ü "Õ∞Öò(â◊OHõ~ü =∞ǨÏ^Õ=<£–PHÍâ◊O J=∂‡Ü≥ÿ∞`Õ), ɡãπì Hõ"≥∞_çÜ«∞<£ („ѨÉèÏãπ j#∞) qÉèÏQÍÖ’¡ áÈ\ © Ѩ _ » ∞ `ÀOk. =∞¿ÇÏ+π ÉÏ|∞ #\˜Oz# 'al<≥ãπ "Õ∞<£— z„`«O 11 qÉèÏQÍÖ’¡ <åq∞<Õ\ò J~ÚOk. ɡãπì Ü«∂Hõ~ì ü "Õ∞Öò(=∞¿ÇÏ+π ÉÏ|∞), ɡãìπ Ü«∂Hõ~ì ü

Ѷ ≤ " Õ ∞ Öò ( HÍ[Öò ) , ɡ ã π ì _≥ · Ô ~ Hõ ì ~ ü ( Ѩ Ó i [QÆ<åfl^ä)£ , ɡãìπ =¸ºlH± _≥~Ô· Hõ~ì (ü `«=∞<£), ɡ ã π ì ã≤ x =∂\’„QÍѶ ¨ ~ ü ( âߺ"£ ∞ Ô H <åÜ«Ú_»∞), ɡãìπ ÃÑ\·¶ ò =∂ã¨~ì (ü q[Üü∞), ɡã~ì¨ ü ã¨áÈiìOQ∑ Ü«∂Hõ~ì ü "Õ∞Öò(<å[~ü), ɡãìπ qÅ<£(„ѨHÍ+π ~å*ò), ɡãìπ ¿Ñ¡ ÉϺH± ã≤OQ∑ Ѷ≤"Õ∞Öò(ã¨∞z„`«–™ê~˘™êÎ~å), ɡãπì ¿Ñ¡ ÉϺH± ã≤ O QÆ ~ ü "Õ ∞ Öò ( `« = ∞<£ Zãπ–™ê~˘™êÎ~å), ɡãπì eiã≤ãπì(ÉèÏ㨯~° Éè í @ ¡ – ™ê~˘™êÎ ~ å) qÉè Ï QÍÖ’¡ áÈ\© Ѩ_»∞`ÀOk. =∞i U z„`«O Z‰õΩ¯= J"å~°∞¤Å∞ ^ŒH˜¯OK«∞‰õΩO@∞Ok J<Õk `«fi~°Ö’ `ÕÅ#∞Ok.

ÉèÏs QÆ_O¤» f¿ãã≤# '„ÑÉ ¨ Ïè ãπ—

<åfl~°∞. ~°=∂ ~å[=∞øo HÍã¨∂ì º"£∞û _ç*<·ˇ £ KÕã∞¨ <Î åfl~°∞. =∞QÆn~è ,° DQÆ ã≤x=∂ʼnõΩ ã≤x=∂\’„QÍѶ~¨ ü QÍ Ñ¨x KÕã#≤ ÃãOkäÖò ‰õΩ=∂~ü Dz„`åxH˜ ‰õÄ_® Ѩx KÕã∞¨ <Î åfl ~°∞. Dz„`åxfl `≥Å∞QÆ∞, `«q∞à◊OÖ’ XˆH™êi z„fHõiã¨∞<Î åfl~°∞. J~Ú`Õ Ç≤ÏOn, =∞ÅÜ« ∂ à◊ O `À áê@∞ W`« ~ ° g^Õ j ÉèÏ+¨Ö’¡#∂ q_»∞^ŒÅ KÕÜ∂« Å<Õ PÖ’K«# KÕã∞¨ <Î åfl~°∞. D z„`«O ib*ò x ÉèÏsQÍ ...Jxfl =~åæ Å ∞‰õ Ω KÕ ~ ° ∞ =ÜÕ ∞ ºÖÏ KÕÜ«∂Åx, J^Õ ã¨=∞Ü«∞OÖ’ ÃÑ·~°ã‘x

^≥|ƒH˘\ÏìÅx PÜ«∞# áê¡<£ KÕã∞¨ <Î åfl~°∞. JO^Œ ∞ Ö’ Éè Ï QÆ O QÍ<Õ D z„`åxfl P<£Ö<·ˇ Ö£ ’ q_»∞^ŒÅ KÕ™êÎ~x° `≥Å∞™ÈÎOk. WO^Œ∞HÀã¨O PÜ«∞# J<Õ P<£ Öˇ<· £ =¸g "≥Éò Ãã·\ò x ã¨fiÜ«∞OQÍ <≥ÅH˘ÖÏÊ~°∞. JO^Œ∞Ö’ _»|∞ƒ Hõ\ .ì˜ ..ã≤x=∂Å∞ L`«=Î ∞ <å}º`« ` À K« ∂ _» = K« ∞ Û. ÉÏǨ ï |e q_» ∞ ^Œ Å <å\˜ H ˜ P Ãã· \ ò áêѨ Ù Å~ü J=Ù`«∞O^Œx, JO^Œ∞Ö’<Õ 'ÉÏǨï|e— ã≤x=∂ P<£ Öˇ·<£ "≥~°¬<£ x q_»∞^ŒÅ KÕ™êÎ~x° `≥Å∞™ÈÎOk.

~å[H©Ü∂« Å∞ =∞#H˘^ŒOÌ @∞#fl 'q[Üü∞— =∂\Ï¡_‰» Äõ _»^xŒ , ~å[H©Ü∞« <ÕÑ^¨ ºŒä =Ú#fl HÍ~°º„Hõ=∂Ö’¡ áêÖÁæ#=^ŒxÌ Jaè=∂#∞ʼnõΩ ã¨ ∂ z㨠∂ Î , q[Üü ∞ \˜ fi @ì ~ ü Ö ’ XHõ ã¨O^ÕâßxflzÛ#@∞¡ "å~°ÎÅ∞ =ã¨∞Î<åfl~Ú. J~Ú`Õ P '\©fi\ò— x[O HÍ^Œx, D "åºYºÅ`À q[Üü∞H˜ ã¨O|O^èOŒ ÖË^xŒ , Jã¨Å∞ q[Üü∞ \˜fi@ì~Öü ’ ÖË~x° PÜ«∞# "Õ ∞ <Õ [ ~ü ã¨ Ê +¨ ì O KÕ â ß~° ∞ . U"≥ ∞ ÿ < å, ~å[H©Ü«∂Å∞ =∞#H˘^ŒÌO@∂ q[Üü∞ KÕ ã ≤ # "åºYº Jaè = ∂#∞Å#∞ x~°∞`åûǨxH˜ QÆ∞iKÕ™ÈÎO k. `«q∞à◊<å@ ã¨∂Ѩ~™ü êì~ü ~°[hHÍO`ü `«~∞° "å`« JO`«\ ˜ K«iëê‡ Hõey# q[Üü∞ ~å[H©Ü«∂Ö’¡H˜ =™êÎ~°x Jaè=∂#∞Å∞ KåÖÏ Pâ◊QÍ Z^Œ ∞ ~° ∞ K« ∂ 㨠∞ Î < åfl~° ∞ . JO^Œ ∞ HÀ㨠" Õ ∞ , q[Üü∞ =∞Hõ¯Öò WÜ«∞Hõ¯O ^•fi~å ¿ã"å

HÍ~°º„Hõ=∂Å#∞ qiqQÍ x~°fiÇ≤Ïã¨∂Î, „Ѩ [ ʼnõ Ω KÕ ~ ° ∞ =ÜÕ ∞ º „Ѩ Ü « ∞ `åflÅ∞ KÕã∞¨ <Î åfl~°∞. WHõ `«Ö"·ˇ å z„`«O q_»∞^ŒÅ =~°‰õÄ ÃÇ·Ï „_®=∂ #_çz# ã¨OQÆu `≥ e ã≤ O ^Õ . `« # `å*Ï z„`« O '`«Öˇ·"å—..(J#fl) q_»∞^ŒÅ‰õΩ =∂~°æO ã¨∞QÆ∞=∞O KÕÜ∂« ÅO@∂ =ÚYº=∞O„uH˜ ã¨fiÜ«∞OQÍ q#flqOK«∞‰õΩ<ÕO^Œ∞‰õΩ q[Üü∞ „ѨÜ∞« uflOK«QÍ 'J=∞‡— Hõhã¨O JO^Œ∞‰õΩ J#∞=∞u ‰õÄ_® W=fiHõáÈ=@O q[Üü∞ ‰õΩ ëêH± J~ÚºOk JÃÑ· z„`« x~å‡`« K«O„^Œ„ѨHÍ+π *ˇ·<£, ^Œ~°≈‰õΩ_»∞ UZÖò q[Üü ∞ Å∞ Hõ q ∞+¨ # ~ü # ∞ Hõ Å ∞㨠∞ ‰õ Ω x "≥Ú~°ÃÑ@∞ì‰õΩ<åfl Ѷ¨e`«O ÖËHõáÈ~ÚOk. `«Öˇ·"å XHõ¯™êiQÍ ~å[H©Ü«∞ ~°OQÆ∞ ѨÙÅ∞=Ú‰õΩOk.

Printed Published and owned by Krosuri Subbarao, 1-1-5/2, Jawaharnagar, Street No.10, RTC X Roads, Hyderabad. Printed at Karmik art Printers, APHB Shop 35, Vidyanagar, Hyderabad. Published from. H.No. 2-1-162/1/1, Opp. Moon cafe, Vegetable Market Lane, Nallakunta, Hyderabad. Cell No. 9949925009, Editor : Krosuri Subba Rao, RNI No. APTEL No. 2004/16426. metrovaarthatd@gmail.com

29 08 2013 mvpdf  
29 08 2013 mvpdf  

29 08 2013

Advertisement