Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 232 dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

>∑Ts¡Tyês¡+ 29 y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 234

>∑Ts¡Tyês¡+ 29 y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 196

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

>∑Ts¡Tyês¡+ 29 y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ >±Áe÷\ô|’

ô|<ä]ø£+ ˝Òì düe÷»y˚T

πø+<äÁ+ Ä]¶H˚Hé‡ ZNP[Li˙μR∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms ZNPzqsAL`i ™´sVLi≤T∂Fy»¡V æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRP øR¡LRi˘¨s ≠s™´sVLRi+ Æ©s[≤R∂V æªΩáLigSfl· ¡Liμ`∂NRPV zmsáVxmso ™´sVμÙR∂ªRΩV B¿¡Ë©´s ≠sμy˘LÛji, Dμ][˘gRi, ™y˘FyLRi ™´sLÊSáV ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ /\|§¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ /≈¡™´sV¯Li,Æ™s[V28 (ôdÿ’ q÷´dt):: F°Ã¡™´sLRiLi\|ms q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR á |msªRΩ©Ú s´ Æ™s[V Æ©sgÊij Liμj∂. øyxmsNTPLiμR∂ ¨dsLRiVÕÿ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR áV ¬ø¡[qz s©´s ˙xms∏R∂VªyıáNRPV ªRΩÕ‹gÊij ª]÷¡ æªΩáL igSfl· ™´s˘ºΩlLi[NPR ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP Æ™sW≤U∂ qx sLS‰L`i qx sLiªRΩNRPLi ¬ø¡[qz sLiμj∂. æªΩáLigSfl· ©´sVLi¿¡ ZNP[’¡Æ©s[…fi Õ‹[ INRP‰ ™´sVLi˙ºΩ NRPW≤y ¤Õ¡[NPR VLi≤y ¬ø¡[qz s ª]÷¡ L][¤«¡[ ZNP[’¡Æ©s[…fiÕ‹[ F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá  ¡μR∂ÕÿLiVVLixmso ALÔij Æ©s©±s=NRPV AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡Fy LRiV. @LiVVæªΩ[ C ≠sxtsQ∏∂R W¨sı  ¡∏R∂V»¡NRPV ¬ø¡xmsˆ NRPVLi≤y Æ©s[LRiVgS LSxtÌsQ˚xmsºΩNTP xmsLiFyLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi. ALi˙μ≥y ©y∏R∂VNRPVá IºΩÚ≤∂T NTP Æ™sW≤U∂ qx sLS‰L`i ªRΩÕ‹gÊij ©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá©´sV @™´sZaP[tx sQ ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ NRP÷¡}ms ALÔij Æ©s©±s=NRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆ™sWμR∂Li æªΩáxms≤R∂Li, LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ˙xmsfl·Àfi AÆ™sWμ`∂ æªΩáxms≤R∂Li øR¡NRPøR¡NS «¡LjigjiF°∏R∂WLiVV. μk∂ªRΩLiJ ZNPzqsAL`i gRiVLRiV™yLRiLi æªΩáLigSfl·  ¡Liμ`∂NRPV mz sáVxmso¨søyËLRiV. J Æ\™sxmso BNRP‰≤R∂ ALiμ][Œ¡œ ©´sáV ¬ø¡[qx sVÚ©yı mx s…Ì¡” LiøR¡VN][NPR VLi ≤y gjiLji«¡©y¨sı g][μy™´sLjiÕ‹[ ™´sVVLi¬ø¡[ μyLRiVfl· ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©yıLRiV. ZNP[’¡Æ©s[…fi ¤À¡≥ …[ ¡‘ NTP ™´sVVLiÆμ∂[

≠sxtsQ∏∂R VLi mx szqsgRi…Ì¡” ©´s æªΩáLigSfl·NRPV NSÀ‹[π∏∂[V qz sFsLi ZNPzqsAL`i ALÔij Æ©s©±s=©´sV ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi\|ms @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s @LiVVæªΩ[ ™´sVVLi mx so ˙gS™´sWá©´sV ™´sμR∂VáVN][À‹[™s´ V©yıLRiV. @L iæªΩ[gS NRPVLi≤y F°Ã¡™´sLRiLi ≤T∂¤\«¡©±s ™´sWLjiË NRP»Ì¡V N][™yá©yıLRiV. GNRPLigS À≥¡œ ˙μyøR¡Ã¡LiÕ‹[¨s 7 ™´sVLi≤R∂Õÿ©´sV ALi˙μ≥yÕ‹[ NRP÷¡}msLiμR∂VNRPV ALÔij Æ©s©±s= ©´sV ZNP[Li˙μR∂Li Fy£qs ¬ø¡[∏∂R V©´sVLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂Li ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Æ\™s≈¡Lji|\ ms æªΩáLigSfl·NRPV NSÀ‹[π∏∂[V q{ sGLi ZNP[q{ sAL`i ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. æªΩáLi gSfl·\|ms Æ™sW≤U∂ qx sLS‰L`i Æ\™s≈¡LjiNTP ¨sLRiqx s©´sgS lLi[mx so æªΩáLigSfl· ¡Liμ`∂NRPV mz sáVxmso¨søyËLRiV. @¨sı ™´sLÊSá ™yLRiV  ¡Liμ`∂NRPV xqs*øR¡ËÈLiμ≥R∂LigS qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøyá¨s N][LSLRiV. @˙xms«ÿry*≠sVNRPÆ\™sV©´s ALÔij Æ©s©±s=©´sV AÆ™sWμj∂Liø] μÙ∂R ©´sı ≠s«Ï¡mx soÚá©´sV mx s…Ì¡” LiøR¡VN][NPR F°™´s≤y¨sı ZNP[q{ s AL`i ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* GNRPmx sORPQ ¨sLÒiR ∏R∂W ¨sı A∏R∂V©´s ªRΩmx sˆ ¡…ÌÿLRiV. Bμj∂ æªΩáLigSfl·©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qs NRPV˙»¡¨s @©yıLRiV. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨s 7 ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ALi˙μ≥yÕ‹[ NRPáVFyá¨s ZNP[Li˙μR∂Li ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı NRPV˙»¡Ã¡\|ms NSÀ‹[π∏∂[V æªΩáLigS fl· ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, …‘¡AL`i Fs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[q{ sAL`i

bÕø˘‘√ dü‘·‡+ã+<Ûë\T ø√s¡T≈£î+≥÷ï+ ZNP[Li˙μR∂ ≠sÆμ∂[aSLigRi ™´sVLi˙ºΩ xqsVuy¯xqs*LS«fi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 28 (ôd’ÿq÷´dt): ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ ¡Ã¡\Æ™sV©´s NRPW»¡≠sVgS ryL`i‰©´sV ¨sá¤À¡…Ìÿá¨s ≠sÆμ∂[bdP ™´s˘ ™´s•¶¶¶LSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsVuy¯xqs* LS«fi @©yıLRiV. μy∏R∂Wμj∂ Æμ∂[aRPLi FyNTPryÚ©±sª][ xqsªRΩ=Li ¡Liμ≥yáV AbPxqsVÚ ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sÆμ∂[ bdP ™´s˘™´s•¶¶ LSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS xqsVuy¯xqs* LS«fi  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. ªRΩ©´s NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı xqsVxtsQ¯NRPV ≠sÆμ∂[ aSLigRi NSLRi˘μR∂Lji+ xqsV«ÿªRΩzqsLig`i, BªRΩLRi @μ≥j∂NSLRiVáV xmnsV©´s ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi AÆ™sV ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. FyNTPryÚ©±sª][ xqsªRΩ=Li ¡Liμ≥yáV AbPxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. D˙μj∂NRPÚªRΩáV xqs™´sVzqsF° ™yá¨s, lLiLi≤R∂V Æμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ xqsVx§¶¶¶Xμy˜È™´s ™yªy™´sLRifl·Li GLSˆ≤y á¨s ANSLiOTPQxqsVÚ©Ì´s©˝´sV æªΩ÷¡FyLRiV. ryL`i‰ Æμ∂[aSáV ˙xmsxmsLiøR¡ aRPNTPÚgS FsμR∂ gSá©´sıÆμ∂[ ˙xmsμ≥y¨s ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ AaRP∏R∂VLi @¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ xmsLS˘»¡NRP LRiLigS¨sı ™´sVLjiLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Àÿμ∂R≥ ˘ªΩR á {qs*NPR LiR fl· ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáVgS ˙xms™´sVfl· {qs*NSLRiLi ¬ø¡[zqs©´s xmsáV™´soLRiV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. FsLRiV™´soáV, LRiry∏R∂V©´s aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS @©´sLiªRΩNRPV™´sWL`i Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ªRΩ©´s NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı A∏R∂V©´sNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV,zqs ¡˜Liμj∂ ryμR∂LRiLigS ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. ZNP[Li˙μR∂ «¡Ã¡™´s©´sLRiVáV, gRiLigS xmso©´sLRiVμÙR∂LRifl· ™´sVLi˙ºΩgS D™´sWÀ≥ÿLRiºΩ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV.

™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. C @˙xms «ÿry*≠sVNRPÆ\™sV©´s ALÔjiÆ©s©±s=©´sV AÆ™sWμj∂LiøR¡™´sμÙR∂¨s LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi™´sVV≈¡LÍik NTP ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li Æ\™s≈¡Lji¨s ZNP[q{ sAL`i ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøyLRiV. ¡Liμ`∂NPR V @¨sı ™s´ LSÊ Ã¡ ™s´ Vμ∂RÙ ªΩR V ALi˙μ≥y ©y∏R∂VNRPVá ry*LÛiR LS«¡NUP∏R∂WáNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sLiªRΩFy≤R∂»¡Li\|ms æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV, Æ™s[Vμ≥y™´soáV, ∏R∂W™´sª`Ω æªΩáLigSfl· ˙xms«ÿ¨dsNRPLi A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.  ¡Liμ`∂NRPV @¨sı Dμ][˘gRi, ™y˘FyLRi, ≠sμy˘LÛij xqsLixmnsWáV ™´sVμÙR∂ªRΩV BøyËLiVV. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ALi˙μ≥yÕ‹[ NRPáFyá¨s ZNP[Li˙μR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPV˙»¡Ã¡\|ms ZNP[{qsAL`i lLi[xmso æªΩáLigSfl·  ¡Liμ`∂NRPV mz sáVxmso¨s¿¡Ë©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. æªΩáLigSfl·  ¡Liμ`∂NRPV @¨sı qx sLixmsn WáV ™´sVμÙ∂R ªRΩV æªΩ÷¡FyLiVV. …‘¡Fs¨dsÍ ™Ø[, …‘¡ ˙gRiW£ms 1 A{msxqsL`i= ¤«¡[Gq{ s, ≤yNÌPR L`i= ¤«¡[Gq{ s, ©y˘∏R∂V™yμR∂Vá ¤«¡[Gq{ s, …‘¡ m{ sAL`i…‘¡∏R∂VW, …‘¡ NSLji¯NRP ≠sÀ≥ÿgRiLi, …‘¡ BLi—¡ ¨dsL`i= @r°zqsπ∏∂[Vtx sQ©s± , …‘¡ ’¡ÃÔ¡L`i= @r°zqs π∏∂[Vtx sQ©s± , …‘¡ À≥¡œ ™´s©´s NSLji¯NRP qx sLixmsn VLi, …‘¡ ’d¡ Fs£qsFs©±sFsÕfi Æ™s¤Õ¡[ˆLÈ `i @r°zqsπ∏∂[Vtx sQ©s± , …‘¡øR¡L`i= ¤«¡[G{qs, J∏R∂VW ¤«¡[G{qs, ZNP[∏R∂VW ¤«¡[G{qs, æªΩáLigSfl· @˙gjiNRPáËL`i ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡, …‘¡ FsLiFs%`¡ÕÿLiVV£qs ¤«¡[Gq{ s, …‘¡ Dμ][˘gRi ¤«¡[Gq{ s, æªΩáLigSfl· ∏R∂WμR∂™´s qx sLixmsn VLi, FyLSÆ™sV≤T∂NRPÕfi B¨szqsÌ »¡W˘xtsQ©s± = @r°zqsπ∏∂[Vtx sQ©s± ,…‘¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω Dμ][˘gRi ¤«¡[G{qs, …‘¡ ZNP[ ¡VÕfi AxmslLi[»¡L`i= @r°zqsπ∏∂[Vtx sQ©s± ª][ Fy»¡V mx sáV qx sLixmsn WáV  ¡Liμ`∂NRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩV ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV.

|üø±ÿ Çfi¯ó¢ 100 ry¯L`Ìi zqs…‘¡Ã¡V ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms≤R∂ªyLi aS…”¡\¤Õ¡…fi …›©±sztsQ£msá©´sV ¨sLji¯ryÚLi ˙xms«ÿ LRi™yflÿ xqs•¶¶ ™´s∞◊¡NRP ™´sxqsªRΩVáV Æ™sVLRiVgRiV ZNP[Li˙μR∂ xms»Ì¡flÿ’≥¡™´sXμÙj∂ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ Æ™sÃ˝¡≤T∂ :Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 28 (ôd’ÿq÷´ dt):˙xms«¡Ã¡LiμR∂LjiNUP xmsNS‰ BŒ˝œ¡ß ¨sLji¯Li¿¡ BryÚ™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ xms»Ì¡ flÿ’≥¡™´sXμÙj∂ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ FsLi.Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ˙xmsNRP …”¡LiøyLRiV. 2020 ©y…”¡NTP Æμ∂[aRPLi Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LjiNUP BŒ˝œ¡ß DLi≤y áƩs[ áORPQ ˘Liª][ xms¨s ¬ø¡[ryÚ™´sV ©yıLRiV. xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ }msμR∂áNRPV A™yryáV NRP÷¡ˆryÚ™´sV©yıLRiV. Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS 100 N]ªRΩÚ ry¯ L`Ìizqs…‘¡Ã¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. aS…”¡\¤Õ¡…fi …›©±szts Q£ms= ¨sLji¯ryÚ™´sV¨s, ™y…”¡NTP @¨sı ™´s∞◊¡NRP ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆ ryÚ™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xms«ÿ LRi™yflÿ©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ($T–‘ê `2˝À)

©´sÃ˝¡μ≥R∂©y¨sı ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV zqs…fi @’≥¡©´sLiμR∂¨ds∏R∂VLi Fs¨dÌsAL`iNRPV À≥ÿLRiªRΩLRiªRΩı N][xqsLi F°LS≤R∂VªyLi aRPLiuyÀÿμ`∂ FsLiVVL`iF°L`ÌiNRPV Fs¨dÌsAL`i }msLRiV ™´sV•¶¶ ©y≤R∂VÕ‹[ lLiLi≤][L][«¡Ÿ Àÿ ¡V ˙xmsNRP»¡©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): ©´sÃ˝¡μ≥R∂©y ¨sı xmspLjiÚgS Æμ∂[aS¨sNTP ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. μk∂Liª][Æ©s[ Æμ∂[aRP ALÛjiNRP zqÛsºΩ ™´sWLjiF°LiVV, }msμR∂LjiNRP ¨sLRiW¯Ã¡©´s ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡Ë©yıLRiV. ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi Æ™s÷¡NTPºdΩªRΩNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li zqs…fi©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li aRPVÀ≥œ¡xmsLjiflÿ™´sV™´sV©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ Æμ∂[aSÕ˝‹[ D©´sı ©´sÃ˝¡μ≥R∂©y¨sı Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s N][LSLRiV. Fs¨sıNRPá xqsLixqs‰ LRifl·Ã¡V ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë @≠s¨dsºΩ¨s @LiªRΩÆ™sVVLi μj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V Æμ≥∂[˘∏R∂VLigS xms¨s¬ø¡[ryÚ™´sV¨s Àÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. lLiLi≤][L][«¡Ÿ ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V Æ™s[μj∂NRP\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsxqsLigjixqsWÚ... øR¡Lji˙ªRΩ D©´sıLiªRΩ ™´sLRiNRPV æªΩáVgRiV™yLji gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ aSaRP*ªRΩLi gSgRiVLRiVÚLiÆ≤∂[ ™´s˘QQNTPÚ Fs¨dÌsAL`i INRP‰lLi[©´s©´s ©yıLRiV. æªΩáVgRiV«ÿºΩ xqsLRi*ª][ ™´sVVΔÿ’≥¡ ™´sXμÙj∂N][xqsLi, æªΩáVgRiV™yLji AªRΩ¯g_LRi™´sLi NSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV |ms…Ì”¡©´s FyLÌki æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @©yıLRiV. Fs¨dÌsAL`i xmso…Ì”¡©´s L][«¡Ÿ ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V «¡LRiVxmsoNRPVL i…ÿLi.... ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V æªΩáVgRiV «ÿºΩNTP xmsLi≤R∂VgRi L][«¡Ÿ @¨s }msL]‰©yıLRiV. Fs¨dÌsAL`iNRPV À≥ÿLRiªRΩ LRiªRΩı B¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. Fs¨dÌs AL`iNRPV À≥ÿLRiªRΩLRiªRΩı

B™y*á¨s ™´sV•¶¶ ¶©y≤R∂VÕ‹[ GNRP˙gki™´sLigS ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. }msμR∂™yLRiV ¤Õ¡[¨s xqs™´sW«¡Li æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLiFyLÌki AaRP ∏R∂V™´sV¨s ... Fs¨dÌsAL`iNRPV @LjiˆLi¬ø¡[ ¨s«¡\Æ™sV©´s ¨s™y◊¡ NRPW≤y @Æμ∂[©´s©yıLRiV. ($T–‘ê `2˝À)

ø± ´ _ H˚ { Ÿ ˝ À ‘Ó \ +>± D ≈£ î Á b Õ ‹ ì<Û ä ´ + : »e<˚ ø £ s Y sê»´düuÛÑ m+|æ\ $uÛÑ»q yêsTT<ë F°Ã¡™´sLS¨sNTP @≤ÔR∂LiNRPV¤Õ˝¡[™´s©´sı ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , Æ™s[V 28 (ôdÿ’ q÷´dt) :LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂. Õÿ»¡Lki ≠sμ≥y©´sLi μy*LS ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P, æªΩáLigSfl· LSuÌy˚áNRPV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[ ≠sμ≥y©´sLi\|ms FsLi{msáV @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ C ˙xms˙NTP∏R∂V ™yLiVVμy mx s≤T∂Liμj∂. D™´sV¯≤T∂ LSxtsÌ Q˚Li ©´sVLi¿¡ 18 ™´sVLiμj∂ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™yLji¨s BLRiV LSuÌy˚áNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P xmso©´sLji*À≥œ¡«¡©´s øR¡»Ì¡LiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[qz sLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PNRPV 11, æªΩáLigSfl·NRPV G≤R∂VgRiVLRiV xqsÀ≥œ¡V˘÷¡ı ZNP[…ÿLiVVLiøy÷¡= DLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi Õÿ»¡Lki xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVVx§¶¶¶®LRiÚLi ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥¡œ ¬\ø¡LRi¯©±s §x ¶ ¶≠sd Vμ`∂ @©y=Lki qx s™´sVORPQLiÕ‹[ Õÿ»¡Lki ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV LRiLigRiLi qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[aSLRiV. LSxtsÌ Q˚ FsLi{msáV @LiμR∂LRiW LS«¡˘xqsÀ≥¡œ NRPV ¬ø¡[LiR VNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, Õÿ»¡Lki ≠sμ≥y©´sLi\|ms qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ ©´sVLi¿¡ @À≥¡œ ˘LiªRΩLSáV ™´s˘QQNRPÚLi NS™´s≤R∂Liª][ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ZNP[…ÿLiVVLixmso ™yLiVVμy mx s≤T∂Liμj∂. Õÿ»¡Lki μy*LS

¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLi¿¡©´s NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V

xmnsV…”¡LiøyLRiV. æªΩáVgRiV «ÿºΩ g_LRi™y¨sı ˙xmsxmsLiøy¨sNTP øy…”¡©´s Fs¨dÌsAL`i ¿¡LRiqx s¯LRifl‘·∏R∂VV≤R∂V @¨s, A∏R∂V©´s ™´sWLÊS¨sı @©´sVxqsLjiryÚ™s´ V¨s ˙xmsºΩ«Ï¡ ¬ø¡[aSLRiV. ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi Fs¨dsÌ AL`i 91™´s «¡∏R∂VLiºΩ qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V, FyLÌik Æ©s[ªΩR áV, @’≥¡™´sW©´sVáV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s Fs¨dsÌ AL`i mx sn W…fiÕ‹[ mx sn V©´sLigS

ZNP[.ZNP[aPR ™´sLS™´so, Æμ∂[Æ™s[LiμR∂L`ig_≤`∂, gRiVLi≤R∂V qx sVμ≥yLSfl”·, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ©´sVLi¿¡ ¿¡LRiLi“¡≠s, ZNP[≠ds{ms LS™´sVøR¡Li ˙μR∂LS™´so, …”¡.xqsV’¡˜LS≠sVlLi≤ÔT∂, xqsV«¡©yø_μR∂Lji, {qsFsLi LRiÆ™s[Va`P ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ N]LiμR∂LRiV 2016Õ‹[, ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV 2018Õ‹[ mx sμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[∏∂R V©´sV©yıLRiV. B…‘¡™´s¤Õ¡[ LS«¡˘xqsÀ≥¡œ FsLi{msáVgS Fs¨sıQQZ\ NP©´s FsLiG Δÿ©±s, ZNP[.ZNP[aPR ™´sLS™´so, qx sV’¡˜LS≠sVlLi≤Ô∂T , ZNP[≠sd m{ sá xmsμR∂≠ds NSáLi 2020Õ‹[ ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiμj∂. æªΩáLigSfl·NRPV G≤R∂VgRiVLRiV FsLi{msá©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøy÷¡= DLi≤R∂gS.. ˙xmsxqsVÚªRΩLi æªΩáLigSfl· ©´sVLi¿¡ ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´s§z ¶ ¶qx sVÚ©s´ ı ™yLji qx sLi≈¡˘ FsNRPV‰™´sgS DLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ Õÿ»¡Lki ≠sμ≥y©´sLi μy*LS ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, Õÿ»¡Lki ≠sμ≥y©´sLi\|ms @À≥¡œ ˘LiªRΩLSáV ™´s˘QQNPR LÚ i NS™´s≤R∂Liª][ ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. 30 ©´s ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4 gRiLi»¡Ã¡NRPV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ZNP[…ÿLiVVLixmso ¬ø¡[mx s»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[, xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s @À≥¡œ ˘LiªRΩLSá\|ms ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi «¡LRigRi©´sV©´sı NS˘’¡Æ©s…fi ¤À¡≥ …[ ¡‘ Õ‹[ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂.

Õÿ»¡Lki ≠sμ≥y©´sLi\|ms @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV aRPV˙NRP™yLRiLi ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P, æªΩáLigSfl·NRPV LS«¡˘xqsÀ≥¡œ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ ZNP[…ÿLiVVLixmso qx sLjiNSμR∂¨s ™yLRiV qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ALÔjiÆ©s©±s= ¤Õ¡[μy øR¡»Ì¡ xqs™´sLRifl· μy*LS ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s FsLi{msáV LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ ¬\ø¡LRi¯©±s©´sV N][LSLRiV. μk∂Liª][ FsLi{msá ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂VNRPV ˙¤À¡[N`P mx s≤T∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[, aRPV˙NRP™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4 gRiLi»¡Ã¡NRPV Õÿ»¡Lki ≠sμ≥y©´sLi μy*LS FsLi{msá ZNP[…ÿLiVVLixmso «¡LRiFyá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[, LS«¡˘xqsÀ≥¡œ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms NS˘’¡Æ©s…fi ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ˙xmsxqsVÚªΩR Li LSxtsÌ Q˚Li ©´sVLi¿¡ 17 ™´sVLiμj∂ LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Õ‹[ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡VgS D©yıLRiV. ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Æ©s[μ∂R VLRiV™´sV÷˝¡ «¡©yLÙiR ©±slLi≤Ô∂T B…‘¡™´sá ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂≤R∂Liª][ A rÛy©´sLi Δÿ◊d¡ DLiμj∂. ≠sVgRiªy 17 ™´sVLiμj∂¨s lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áNRPV ≠sÀ≥¡œ —¡Liøy÷¡= DLiμj∂. æªΩáLigSfl· ©´sVLi¿¡ FyÕÿ*LiVV g][™s´ LÙiR ©±slLi≤Ô∂T , ≠s.x§¶ ¶©s´ V™´sVLiªRΩLS™´so, LSF°Ã¡V A©´sLiμR∂À≥ÿqx s‰L`i, FsLiG Δÿ©±s, lLi[fl·VNSø_μR∂Lji,

xmnsV©«sLigS Fs¬dísAL`i ÇÁ¸R¶VLi¼½ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 28 (ôdÿ’ q÷´dt) :æªΩáVgRiV Æμ∂[aRPLi FyLÌki ™´s˘™´srÛyxmsNRPV≤R∂V ©´sLiμR∂™´sVWLji ªyLRiNRPLS™´sWLS™´so (Fs¨dsÌ AL`i)NRPV FyLÌik Æ©s[ªΩR áV, NRPV»¡VLi ¡ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V, @’≥¡™´sW©´sVáV mx sn V©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßLjiˆLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS D©´sı Fs¨dÌsAL`i ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡NRPV …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV, @’≥¡™´sW©´sVáV mx spá™´sWááV Æ™s[qz s ˙aRPμÙy Li«¡÷¡

{Ï&ç|æ ÄX¯j·T+

|üÁ‹ ˇø£ÿ]øÏ

¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. …‘¡≤U∂{ms @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, A∏R∂V©´s qx sºdΩ™´sVfl”· À≥¡œ V™´sÆ©s[aPR *Lji, NRPV™´sWLRiV≤R∂V Õ‹[ZNP[a`P, §z ¶ ¶LiμR∂WxmsoLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ÀÿáNRPXxtsÒ Q ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV mx spá™´sWááV Æ™s[qz s ˙aRPμÙyLi«¡÷¡ xmnsV…”¡LiøyLRiV. ©´sLiμR∂™´sVWLji ™yLRiqx sVáV §x ¶ ¶Lij NRPXxtsÒ Q, «¡⁄¨s∏R∂VL`i Fs¨dsÌ AL`i, NRPÕÿ˘fl„fiLS™±sV, LS™´sVNRPXxtÒsQ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV Fs¨dsÌ AL`iNRPV ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ μR∂gÊRiVÀÿ…”¡ xmsoLRiLiÆμ≥∂[aRP*Lji, μR∂gÊRiVÀÿ…”¡ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ˙aRPμÙy Li«¡÷¡ mx sn V…”¡LiøyLRiV. Fs¨dsÌ AL`i qx sºdΩ™´sVfl”· áOUPQ ¯FyLRi*ºΩ xmsoxtsQˆgRiVøyËÈáV DLi¿¡ ˙aRPμÙy Li«¡÷¡ mx sn V…”¡LiøyLRiV. …‘¡≤U∂m{ s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ºdΩgRiá NRPXuÒylLi≤Ô∂T , ªRΩáry¨s $¨s™yxqs∏R∂WμR∂™±s, ZNP[{ms ≠sÆ™s[NS©´sLiμ`∂, ry∏R∂V©´sı, ™´sWμ≥∂R ™´sLRiLi NRPXuÒyLS™´so, zqs¨ds ©´s»¡V≤R∂V Æ™s[fl·V™´sWμ≥R∂™±s ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLi¿¡©´s ™yLjiÕ‹[ D©yıLRiV.

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , Æ™s[V 28 (ôdÿ’ q÷´dt): F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV FsÕÿLi…”¡ @≤Ô∂R LiNRPVáV DLi≤R∂™´s¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ˙xmsNSa`P «¡gRiÆμ∂[NPR L`i @©yıLRiV. ™´sX¥y @™´soªRΩV©´sı 300 …‘¡FsLi{qsá©´sV ≠s¨sπ∏∂WgRiL iÕ‹[NTP æªΩ}qsÚ N][…”¡ FsNRPLSáNRPV rygRiV ¨dsLRiV @LiμR∂VªRΩVLi μR∂©yıLRiV. Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…ÌÿNRP F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V\|ms qx s≠dsVOTPQ ryÚ©s´ ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi FyL˝iR Æ™sVLi…fi A™´sLRifl·Õ‹[ «¡gRiÆμ∂[NPR L`i ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ZNP[Li˙μR∂ NS˘’¡Æ©s…fiÕ‹[ æªΩáLigSfl·NRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ¤Õ¡[μ∂R ©´sı @LiaS¨sı ˙xmsμ≥y¨s ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ mx sLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. qz sNTPLi˙μyÀÿμ`∂ FyL˝iR Æ™sVLi…fi qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V  ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏∂R VNRPV ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[ @LiaS¨sı ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ mx sLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏∂R Vª][ Fy»¡V æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s …‘¡≤U∂m{ s FsLi{msáLiμR∂LjiNUP ™´sVLi¿¡ L][«¡ŸÃ¡V ™´sryÚ∏∂R V¨s A∏R∂V©´s mx sL][OPR QLigS qx sLiZNP[ªyáV BøyËLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li ©´sVLi¿¡ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊiR LiÕ‹[NPT Fs™´sLjiNTP ˙FyºΩ¨sμ≥∂R ˘Li á’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li\|ms ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáV @≤T∂gji©´s ˙xmsaRPıNRPV A∏R∂V©´s |\ ms≠sμ≥∂R LigS  ¡μR∂V÷¡øyËLRiV. μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏∂R VNRPV ™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠s B¬ø¡[Ë @LiaS¨sı Æ™sW≤U∂ mx sLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V ≠s™yμR∂Li\|ms A∏R∂V©´s qx sˆLiμj∂LiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩgS gRiVLRiV™yLRiLi Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV q{ s*NRPLjiLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ¬ø¡[mx s…ÌÿNRP F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V\|ms xqs≠dsVOTPQryÚ©s´ ©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR Q|\ ms @μ≥∂j NSLRiVáª][ øR¡LjiËLi¿¡ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

b˛\es¡+ &ç&Ó’Hé e÷]Ã*‡+<˚ : Vü≤Øwt æªΩáLigSfl·\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPORPQgRi…Ìÿ≤R∂V Æ™sLiNRP∏R∂V˘ª][ NRP÷¡zqs ™´sVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ∏R∂VªRΩıLi NRPV˙»¡Ã¡©´sV ºΩzmsˆN]≤R∂ªy™´sV©´sı …‘¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ …‘¡c…‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩá\|ms ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Li \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 28 (ôd’ÿq÷´dt) :F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌP ≤T∂\¤«¡©±s©´sV ™´sWLSË÷¡=Li Æμ∂[©´s¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶Lkia`PLS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≤T∂\¤«¡©±s ™´sWLRiVˆ N][xqsLi FsLiªRΩ™´sLRi\ZNP©y F°LS≤R∂ªy™´sV ©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi @LiaRPLi\|ms æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji r°ÚLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ ©yıLRi¨s ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi

FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ x§¶¶¶Lkia`P ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· gjiLji«¡©´sVá©´sV Æμ∂ ¡˜ ºdΩ}qs ≠sμ≥R∂LigS F°Ã¡™´sLRi≤R∂Li ¨sLji¯LiøR¡≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· gjiLji«¡©´sVá©´sV ™´sVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xmsNS‰ ˙xmsflÿ◊¡NRPª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤Ôy LRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡}msˆ≠s ¨dsªRΩVáV.. ºdΩ}qs≠s g][ªRΩVáV @¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. BNRP‰≤R∂ ¨dsªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩW, @»¡V ≤≥T∂÷d˝¡NTP Fn°©±sÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW F°Ã¡™´sLRiLi\|ms ALÔjiÆ©s©±s=

æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+L iøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ALÔjiÆ©s©±s= ªRΩ∏R∂W\lLiLiμR∂¨s ªRΩ™´sVNRPV xqs™´sWøyLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. Æ™sLiNRP ∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂Vª][($T–‘ê `2˝À)


2 nyÓ÷<äyÓ÷>∑´+>± b˛\es¡+ F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·Li\|ms N]ªRΩÚgS GLRiˆ≤R∂VªRΩV©´sı æªΩáLigSfl·, ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSuÌy˚áNRPV @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV ¤Õ¡[™´so. μk∂¨s ¨sLS¯fl·Li «¡LjigjiæªΩ[ ™´sXμ≥ygS xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ NR P ÷¡}qs g][ μ y™´ s Lj i ¨d s …” ¡ ¨s { q s™´ s WLi˙μR ∂ @™´ s x q sLSáNR P V ™y≤R ∂ VN][ ™ ´ s øR ¡ VË. J LR i NR P LigS Bμj ∂ ¡x § ¶¶¶ßŒÿLÛ R i NR P ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV NRP÷¡gji©´s ˙Fy¤«¡N`ÌP @¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. @LiVVæ ª Ω[ μk ∂ ¨s ˙x m sx q sVÚ ª R Ω ¨sLS¯fl·Li\ | ms æ ª ΩáLigSfl·Õ‹[ @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV D©yıLiVV. À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ˙gS™´sWáV ™´sVV©´sNRPNRPV gRiVLRi™´soªyLiVV. @Õÿlgi[ áORPQá FsNRPLSá @»¡≠dsÀ≥œ¡W≠sV ™´sVVLixmsoNRPV gRiVLRi™´soªRΩVLiμj∂. @Æ © s[ N R P gj i Lj i «¡©´ s ªR Ω Li≤yáV ©y™´ s VLR i WFyáV ¤ Õ ¡[ N R P VLi≤y F°ªyLiVV. BNR P Fyz m sN]Li≤R ∂ áV NR P ©´ s V™´ s VLR i VgR i ™´ s oªyLiVV. B™´ s ¨d s ı ¤ Õ ¡[ N R P VLi≤y F°Ã¡™´ s LR i Li ≤T ∂ \ ¤ « ¡©± s ™´ s WLSËá¨s …” ¡ ALR i N`PFs£ q s @μ≥ j ∂ Æ © s[ ª R Ω ª][ Fy»¡V BLR i V ˙FyLiªyá BLi«¡¨dsLjiLig`i ¨sxmsofl·VDá N][LRiVªRΩV©yıLRiV. NS¨ds \Æ™sFs£qs zqsFsLigS D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ μR∂WNRPV≤R∂VgS «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡LiÕ‹[ μk∂¨s¨s ¬ø¡[LjiË @xmsˆ©´sLigS ¨sμ≥R∂VáV NS¤«¡[aSLRiV. FsÕÿLi…”¡ @©´ s V™´ s VªR Ω VáV ¤ Õ ¡[ N R P VLi≤yÆ © s[ x m s©´ s áVD ¬ ø ¡[ x m s…Ì ÿ LR i V. @LiªRΩLSxtÌsQ˚ ≠s™yμyá©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™y÷¡= DLiμj∂. C μR∂aRPÕ‹[ ¨sxmsofl·Ã¡V xqsWøR¡©´sá Æ™s[VLRiNRPV ≤T∂\¤«¡©±s ™´sWLjiË Fs™´sLjiNUP ©´sxtÌsQLi ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS, ™´sXμ≥ygS Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı g][μy™´sLji «¡Õÿáá©´sV NSFy≤R∂VN][™y÷¡. C ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ BLRiV ˙FyLiªyáV xqsπ∏∂Wμ≥R∂˘ª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°™´s≤R∂Li ˙xmsμ≥y©´sLigS DLi≤y÷¡. @LiæªΩ[gS¨s NRP…Ìÿá©Ø[ ¤Õ¡[μy AFyá©Ø[ ¨s©yμyáª][ NSμR∂V. BNRP Fs©±s≤T∂Fs @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Liª][ @Liªy ªyÆ©s[ øR¡˙NRPLi ºΩFyˆÃ¡©´sVNRPV©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ªRΩ©´s ª]÷¡˙Fyμ≥y©´s˘LigS μk∂¨s¨s ZNP[’¡Æ©s[…˝‹[ ø]zmsˆLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[zqs À≥œ¡LigRixms≤ÔyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ry™´sVLRixqs˘ ™yªy™´sLRifl·Li @™´sáLi’¡LiøR¡NRPVLi≤y F°æªΩ[ A∏R∂V©´sZNP[ ©´sxtÌsQLi. Dμ][˘gRiVáV, F°Ã¡™´sLRiLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ºdΩLRiV, æªΩáLigSfl·\|ms BLiNS A∏R∂V©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™y˘≈¡˘Ã¡V A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLRi @x§¶¶¶LiNSLS¨sı xqsW¿¡xqsVÚ©yıLiVV. ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V Æ™s[μj∂NRPgS A∏R∂V©´s ™´sVL][™´sWLRiV æªΩáLigSfl·\|ms ªRΩ©´s @NRP‰xqsV Æ™sŒ˝œ¡gRiNS‰LRiV. BLiNS BNRP‰≤R∂ LS«ÿ˘Æ™s[VÕÿá¨s NRPááV NRPLi»¡V©yıLRiV. Bμj∂ xmsNRP‰©´s |ms…Ì”¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV @Æ™sWxmnsV\Æ™sV©´s zqs…‘¡gS xqsXztÌsQLiøy©´s©´sVNRPVLi»¡V©´sı Àÿ ¡V, ªRΩ©´s Æ™s[Vμ≥][™´sV¥R∂©y¨sı {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ |ms…Ìÿ÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ A∏R∂V©´s xqsªyÚ G≠sV…‹[ æªΩáVxqsVÚLiμj∂. HÆμ∂[Œ˝œ¡ NSáLiªRΩNRPV‰Æ™s[≠dsV NSμR∂V. @x§¶¶¶LjiıaRPáV NRPxtÌsQxms≤R∂VªRΩW, LS«¡NUP∏R∂WáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li B™´s*NRPVLi≤y, F°Ã¡™´sLS¨sı NRPW≤y xmspLjiÚ ¬ø¡[}qs Àÿμ≥R∂ªRΩ˘©´sV ºdΩxqsVN][™y÷¡. ≤T∂\¤«¡©±s ™´sWLjiË @LiμR∂LjiNUP AÆ™sWgRiπ∏∂WgRi˘Q\Æ™sV©´s LkiºΩÕ‹[ Àÿ ¡V F°Ã¡™´sLRiLi ¨sLS¯flÿ¨sNTP ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s}qsÚ C ˙Fy¤«¡N`ÌP ryNSLRiLi @™´soªRΩVLiμj∂. μk∂¨sNTP C HÆμ∂[Œ˝œ¡©´sV J NSáxmsLji≠sVºΩgS |ms»Ì¡VNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV F°™y÷¡. @»¡≠ds xmsLS˘™´sLRifl· @©´sV™´sVªRΩVáV, ø≥R¡ºdΩÚxmnsV≤`∂ ©´sVLi¿¡ ©Ø[ @ Í¡ORPQ©±s ™´sLi…”¡≠s ºdΩxqsVNRPV¨s F°æªΩ[ Fs™´sLRiW NSμR∂©´sLRiV. ™´sV©´sNRPV ˙Fy¤«¡N`ÌP LRiWxmso μyáË≤R∂Li ™´sVV≈¡˘™´sV©´sı μ≥][LRifl”· DLi≤y÷¡. BNRP J LRiNRPLigS ¬ø¡FyˆÃ¡Li¤…¡[ F°Ã¡™´sLRiLi\|ms Æ™sW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPW≤y A¿¡ªRΩW¿¡ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. xmnsVL<Rifl· ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ μk∂¨s¨s ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sVLi¿¡μj∂ NSμR∂V. ™´sVLki ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVVLixmso ˙FyLiªyá xqs™´sVxqs˘ æªΩ[áËNRPVLi≤y ™´sVVLiμR∂VNRPV F°LSμR∂V. @LiVVæªΩ[ C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ’¡¤«¡zms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N]LiªRΩ ≠sÆ™s[øR¡©´s ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ª]÷¡ ZNP[’¡Æ©s[…˝‹[ μR∂WNRPV≤R∂V ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©´sV©´sıμR∂Æ©s[ ™yLRiÚá©´s Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNP[ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRiLS™´so ™´sVVLiμR∂xqsVÚ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™s©´sNRP≤R∂VgRiV Æ™s[zqs©´s»˝¡V NRP¨szmsxqsVÚ©´sıμj∂. Fs©±s≤T∂Fs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki À≥ÿgRiry*≠sVgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ª]÷¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[Æ©s[ F°Ã¡™´sLRiLi\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRi¨s @Liªy À≥ÿ≠sLiøyLRiV. ˙xmsμ≥y¨s ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi «¡Ljigji©´s ª]÷¡ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ F°Ã¡™´sLRiLi @LiaS¨sı xmsLjibdP÷¡Liøy÷¡= DLi≤R∂gS ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıÆ™s[V ZNP[{qsAL`i |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[zqsAL`i ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW F°Ã¡™´sLRiLi ¨sLS¯fl·Li\|ms xmsáV @À≥œ¡˘LiªRΩLSá©´sV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ ZNP[Li˙μR∂Li xmspLjiÚ øR¡LRiËáV «¡Ljizms©´s ªRΩLRiV™yæªΩ[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sVøyLRiLi. Bμj∂ J LRiNRPLigS A•¶¶¶*¨sLiøR¡μR∂gÊRi xmsLjiflÿ™´sVLi. Fs™´sLjiNUP @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS F°Ã¡™´sLRiLi ¨sLS¯fl·Li rygS÷¡. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯flÿ¨sNTP ªy™´sVV ™´s˘ºΩlLi[NRPLiNSμR∂¨s, ™´sVVLixmso ˙FyLiªyáV ªRΩgÊjiLi¬ø¡[Õÿ ≤T∂¤«¡\¤«¡©±s ™´sWLSËá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ZNP[{qsAL`i æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVVLixmso©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡Li≤T∂... ¨dsŒ˝œ¡©´sV ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒ˝œ¡Li≤R∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙Fy¤«¡NÌRPV ≤T∂\¤«¡©±s ™´sWLjiË ™´sVVLixmso ˙FyLiªyá©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NSNRPVLi≤y æªΩáLigSflÿÕ‹[Æ©s[ DLiøyá©yıLRiV. xqsLjix§¶¶¶μÙR∂Vá ™´sWLRiVˆÃ¡\|ms @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ AÆ™sWμR∂Li F~Liμj∂©´s ’¡Ã˝¡V ˙xmsNSLRiLi øR¡W}qsÚ, F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙FyLiªyáVgS gRiVLjiÚLi¿¡©´s 137 ˙gS™´sW¤Õ¡[ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ NRPáVryÚLiVV. ALÔjiÆ©s©±s= «ÿLki N][xqsLi ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi LSxtÌsQ˚xmsºΩNTP zqsFnyLRiV= ¬ø¡[zqs©´s @LiaSá©´sV øR¡W}qsÚ ¿¡LiªRΩWLRiV, NRPW©´s™´sLRiLi, ≠dsAL`ixmsoLRiLi, Æ™s[¤Õ¡[LRiVFy≤R∂V, NRPVNRPV‰©´sWLRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿáV xmspLjiÚgS, À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li xms»Ì¡fl·Li ≠sV©´s•¶¶¶ A ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ≠sVgji÷¡©´s ˙gS™´sWáª][Fy»¡V,  ¡WLÊRiLiFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s 6 ˙gS™´sWáV ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ NRPáVryÚLiVV. C ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ¨sLR i x q s©´ s áV ™´ s x q sVÚ © yıLiVV. Bx m sˆ…” ¡ ZNP[ @¨sı FyLÌ k i áV ALiμ][ Œ œ ¡ ©´ s NR P V μj ∂ gSLiVV. C Æ © s[ x m s¥R ∂ ˘LiÕ‹[ F°Ã¡™´ s LR i Li ¨sLji¯LiøR¡≤R∂Li áORPQ ˘LigS Fs™´sLjiNUP ©´sxtÌsQLi ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS @©´sı ZNPzqsAL`i xqsW˙ªy¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡. BLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmnsVL<Rifl·Ã¡NRPV ªy≠ds∏R∂V™´sμÙR∂V. @¨sı…”¡NRP©yı ™´sVV≈¡˘Li ˙xmsNRPXºΩ¨s Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qs ≠sμ≥R∂LigS ¨sLÒRi∏R∂WáV, ¨sLS¯flÿáV DLi≤R∂LSμR∂V.

>∑Ts¡Tyês¡+ 29`05`2014

b˛\es¡+ô|’ {ÏÄsYmdt yÓ’KØ˝À e÷s¡TŒ˝Ò<äT \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): F°Ã¡™´sLRiLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ™´sV \Æ™s≈¡Lji ™´sWLRiμR∂¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ F°øyLRiLi $¨s™y£qs lLi≤Ô∂T qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡≤U∂m{ s @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V A≤R∂VNRPVLi»¡W F°æªΩ[ …‘¡…‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªΩR áNRPV LS«¡NUP∏R∂V À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ DLi≤R∂μR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá\|ms …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR áV ªRΩ™´sV Æ\™s≈¡Lji¨s qx sˆxtsÌ QLi¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS, xmsLS˘™´sLRiflÿ¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS FsÕÿ ¨sLji¯ryÚLiR ¨s @©yıLRiV. ≤T∂¤\«¡©±s ™´sWLSËá¨s ªy™´sVV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s◊¡æªΩ[ øR¡WxqsWÚ ELRiVN][™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sı ™´sVVLiøR¡VªRΩV©´sı F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ≤T∂\¤«¡©±s ™´sWLSË÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi\|ms ZNP[Li˙μR∂Li x§¶¶¶≤y™´so≤T∂gS ALÔjiÆ©s©´sV= æªΩ[™´sμÙR∂¨s

≤T∂¤«¡©±s ™´sWLji}qsÚ @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂©´sı F°øyLRiLi @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂§x ¶‹L[ iaS≈¡ ALÔij Æ©s©±s= æªΩ[À‹[ªRΩV©´sı»˝¡V ªRΩ™´sVNRPV xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂LiμR∂¨s @LiμR∂VZNP[ ªy©´sV C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. INRP LSxtÌsQ˚ qx sLji§x ¶ ¶μ∂RÙ Vá©´sV ™´sVL][ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ NRPáxms»¡Li @˙xms«ÿry*≠sVNRP™´sV¨s @©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR VNRPV ªy™´sVV ™´s˘ºΩlLi[NPR Li NSμR∂¨s @LiVVæªΩ[ ≤T∂\¤«¡©±s ™´sWLSËá¨s ZNP[{qsAL`i }msL]‰©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ≤y˘Li ¨sLji¯Li¬ø¡[ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ À≥¡œ WNRPLixmsLi ™´sVVxmsˆV DLiμR∂¨s ¨sxmsofl·VáV ¬ø¡FyˆLRi¨s, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á ¨sxmsofl·V¤Õ¡[ ˙xmsxqsVÚªRΩ ≤T∂\¤«¡©±s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V\|ms ªRΩ™´sVNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ ¤Õ¡[μ∂R ¨s... ≤T∂¤\«¡©±s©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V

¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂¨s\|ms …”¡≤T∂mz s æªΩáLigSfl· Æ©s[ªΩR áV FsLiμR∂VNRPV ™´s∞©´sLigS D©yıLRi¨s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V @LiaRPLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV @π∏∂W™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xms≤T∂F°∏R∂WLRiV. NSÀ‹[π∏∂[V ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Æ™sW≤U∂ @Li≤R∂ª][ æªΩáLigSfl·NRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi©´sı À≥ÿ™´s©´sÕ‹[ …‘¡…‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV D©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ™´sVL][Æ\™sxmso Æ™sW≤U∂ ºdΩLRiVª][ æªΩáLigSfl· ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩáV @xqsLiªRΩzmsÚ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. C mx sLjiqz sÛ ºΩ BÕÿlgi[ N]©´srygjiæªΩ[ «¡©´sLi ©´sVLi¿¡ ºΩLRiVgRiVÀÿ»¡V ªRΩmx sˆμR∂©´sı ALiμ][Œ¡œ ©´sÕ‹[ …‘¡…‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR áV D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ …‘¡…‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR áV ¤«¡≤U∂ˆQ¬\ø¡LRi¯©±s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡AL`iFs£qsNRPV ™´sVμÙR∂ºΩ¬ø¡[Ë π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ D©´sı»˝¡V FyLÌki ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV.

™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 7 ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV F°Ã¡™´sLRiLi μy*LS ALi˙μ≥yNRPV F°π∏∂[V ALi˙μ≥yÕ‹[ NRPáxms≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. ¨ds…”¡¨s ªy™´sVV AxmsÀ‹[™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ≠sLRiVμÙ∂R LigS ≈¡™´sV¯Li ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li F°Ã¡™´sLRiLi NRP≤R∂VªRΩV©´sı —¡Õ˝ÿÕ‹[ G≤R∂V ™´sVLi≤R∂ÕÿáV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ À≥¡œ WNRPLiFyáV xqsLiÀ≥¡œ ≠sLi¬ø¡[ ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ NRP÷¡}msLiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂Li @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ¨sxmsofl·VáV $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡LiμR∂¨s @LiμR∂VNRPV qx sW¿¡LiøyLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @©´sVgRiVfl·LigS Àÿ ¡V Fy™´soáV I≤T∂aS, ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂ LSuÌy˚áV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRi¨s æªΩ÷¡zqsLiμR∂¨s @©yıLRiV. F°Ã¡™´sLS¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLiVV... ’¡Ã˝¡VÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLji¿¡©´s @LiaSáNRPV ªy™´sVV NRPW≤y ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yı™´sV¨s ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ALÔjiÆ©s©±s=áV «ÿLki qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. INRP Æ™s[Œ¡œ ALÔij Æ©s©±s=©´sV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ZNP[Li˙μR∂Li ∏R∂VºΩıQr°ÚLiμR∂¨s, ºdΩxqsVNRPV™´s}qsÚ xqsV˙{msLiN][LiRÌ VNRPV Æ™sŒÿÚ™s´ V¨s F~á™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙FyLiªyá©´sV G{msÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á NRPáF~μÙ∂R ¨s ZNP[Li˙μy¨sNTP ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. xqsLjix§¶¶¶μÙ∂R VáV ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[∏∂R WáLi¤…¡[ F~á™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V ¨sLS¯flÿ¨sNTP ªy™´sVV ALÌjiNRPÕfi c3 ˙xmsNSLRiLi xqs™´sLRifl·Ã¡V ™´s˘ºΩlLi[NPR LiNSμR∂¨s, ™´sVVLixmso ˙FyLiªyáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩgÊij Li¬ø¡[Õÿ ≤T∂¤\«¡©±s ™´sWLSËá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ Àÿ ¡V @©´s™´sqx sLRi ˙}msÕÿxms©´sáV }msáVªRΩV©yıLRi¨s §x ¶ ¶Lik a`P μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. A∏R∂V©´s FsLiμR∂VNRPLiªRΩ NRPá™´sLRimx s≤R∂VªRΩV©yı≤][ @LÛiR Li NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ©yı LRiV. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ øyÕÿ Æμ∂[aSÕ˝‹[ ™yL`i LRiWLiá ™´s˘™´sqx sÛ DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @ªRΩ˘™´sqx sLRi ¨sLÒiR ∏R∂W |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,Æ™s[V 28 (ôdÿ’ q÷´dt): …”¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR , æªΩáLigSfl· NS÷¡Ë ™yªRΩ |ms…ÌÿLRi¨s, BNRPÆ\©s©y ºdΩLRiV ™´sWLRiVË Ã¡V ºdΩxqsVN][™s´ ≤y¨sNTP, ∏R∂VVμÙ∂R ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s LSuÌy˚¨sNTP ª]÷¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV q{ s*NRPLjiLiøR¡À‹[ªΩR V©´sı (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·sT¡ yêsTT) NRP÷¡zqs G≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRPá N][™yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV.F°Ã¡™´sLRiLi ≤T∂¤\«¡©±s©´sV xqs™´sWøyLRi ™´sWLjiˆ≤T∂ N][xqsLi ™yL`i LRiWLi ZNP[q{ sAL`i «¡*LRiLiª][ Àÿμ≥∂R mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Æ™s◊˝¡ ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´s Fyá¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPV˙»¡ mx s©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+Li ™´sWLRiËNRPVLi≤y æªΩáLigSfl·©´sV ™´sVVLi¿¡ ˙Fy¤«¡NÌPR V GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ™yL`i LRiWLi qx s*ሠ@©yL][gS˘¨sNTP gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. μk∂Liª][  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi D©´sı øyLRiV. Æ™s[VLi æªΩáLigSfl·Õ‹[Æ©s[ DLi…ÿ™´sV¨s NRP…Ìÿá©´s≤R∂Li @x§¶¶¶LiNSLRiLi, Aμ≥∂j xmsªRΩ˘Æ™s[V©´s¨s @Li¤…¡[ ∏R∂VVμÙy áV ¬ø¡[ryÚLS? øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V.. ˙xm- @FyLiVVLi…fiÆ™sVLi»˝¡¨dsı LRiμÙ∂R V @LiVV©´s»˝¡V FyLÌik ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. Aμj∂™y{qsáV, gjiLji«¡©´sVáV L][Æ≤∂˝ NTP‰ μ≥∂R LSıáV §x ¶ ¶Lik a`PLS™´so ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms NRPORPQ s«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘|ms¤…Ì¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[}qsÚ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≤≥∂T ÷d¡˝ ©´sVLi¿¡ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂NRPV ™´s¿¡Ë©´s ZNP[q{ sAL`i©´sV ¬ø¡[aSLRi¨s, ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ryμ≥∂j Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı NRPVμR∂LRiμR∂V @¨s @©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚Li ≠s≤T∂F°LiVV NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV |msμÙ∂R xqsLi≈¡˘Õ‹[ NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V, Æ©s[ªΩR áV ¨s™yry¨sNTP ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøR¡≤R∂Li qx sLjiNSμR∂©yıLRiV. æªΩáLigS fl· LRi¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. A∏R∂V©´s NRPV˙»¡Ã¡©´sV @≤Ô∂R V ©´s ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y BLiNS Aμ≥∂j mx sªRΩ˘Li ¬ø¡Õÿ ¬ø¡[LiR VNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ZNP[q{ sAL`i «¡*LRiLiª][ Àÿμ≥∂R mx s≤R∂VªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©Ø[Àÿ≥ ™yá©´sV gS∏R∂VxmsLji¿¡, ALRiV NRPVLi…ÿLi, ≤T∂¤\«¡©±s ™´sWLjiˆ≤T∂ N][qx sLi LS“¡ ¤Õ¡[¨s LiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV, æªΩáLigSfl· xqsLixmsμR∂©´sV ™yLRiLiªy Æ™s©´sVμj∂LRiVgRiVªRΩV©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRP÷¡}msL iμR∂VNRPV F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚLi, ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤∂T æªΩryÚLi. μ][ø¡R VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı ˙xms™´sWfl·{qs*NSLRiLi N][qx sLi ≤≥∂T ÷d¡˝ Æ™sáÕfiB©´s ZNPzqsAL`i @NRP‰≤R∂ INRPL][«¡Ÿ ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi @LiaRPLi\|ms @™´sqx sLRiÆ\™sVæªΩ[ qx sV˙{msLiN][LiRÌ VNRPV Æ™sŒÿÚLi @¨s LRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BLiNS æªΩáLigSfl· gRi≤Ô∂R D©yıLRiV. @NRP‰Æ≤∂[ F°Ã¡™´sLRiLi\|ms ≠s¤Õ¡[NPR L˝iR qx s™´sWÆ™s[aPR Li |ms…ÌÿLRiV. ºΩLjigji æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PNRPV @©´sVNRPWáLi @©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V N][qx sLi ALRiV ™´sVLi ≠dsVμR∂ DLi…ÿ©´sLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ¨s©´sVı ry∏R∂VLi˙ªRΩLi |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ¬ø¡[LiR VNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™yªy™´sLRifl· gS ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji r°ÚLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ≤R∂Õÿá©´sV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRPáxms≤y¨sNTP IxmsˆV ORPQ≠sVLiøR¡LRi¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWLRiVˆª][ A∏R∂V©´s qx s*áˆLigS @©yL][giR ˘Liª][ Fy»¡V «¡*LRiLiª][ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ gRi≤Ô∂R |\ ms ™´sV•¶¶ ©y≤R∂V ¨sLRi*z§¶ ¶qx sWÚ N][™s´ V¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li Æ™sVVLi≤T∂gS gRi≤Ô∂R |\ ms NRPWL]˨s æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ g]LiªRΩV Àÿμ≥∂R mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms NRPV˙»¡ mx s©´sVıªRΩV©yı≤R∂¨s, μy¨sNTP ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s¤Œ¡[.Ú . ˙xms«ÿ F°LS»¡Liª][ Fy»¡V N][}qsLiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· Æ©s[ªΩR áV ™´sLiªRΩ Fy≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ©y˘∏R∂V F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V g]LiªRΩV N]xqsVÚLi¤…¡[ …‘¡c…‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR áV ô|<ä]ø£+ ˝Òì düe÷»y˚T ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. mx sNRP‰LSxtsÌ Q˚Æ™sW≤R∂V mx s¿¡ËgS gSfl· gjiLji«¡©´sVá©´sV ¨sLS˙aRP∏R∂VVá©´sV ¬ø¡[ry NRP»Ì¡VÀÿ¨sxqsÕ˝ÿ @NRP‰Æ≤∂[ mx s≤T∂ DLi…ÿLS? μy¨sı g]LiªRΩV N][qx sVÚLi¤…¡[ r°LiVV ¤Õ¡[NPR VLi≤y Fs…˝ÿ ™Ú s´ VLi¤…¡[ øR¡WxqsWÚ ELRiVN][À‹[™s´ V©yıLRiV. F°Ã¡ FsμR∂VL]‰Li…ÿLS? æªΩ[áVËN][™yá©yıLRiV. «¡⁄©±s DLi…ÿLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. …‘¡…‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR áNRPV ™´sLRiLi ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms æªΩáLigSfl· ’d¡¤«¡[m{ s ©y∏R∂V 2©´s DμR∂∏R∂VLi 8.15 gRiLi»¡Ã¡NRPV ZNP[q{ sAL`i ¿d¡™´sVV, LRiNRPLÚ i DLi¤…¡[.. ≠dsVÕ‹[ FylLi[μ∂j æªΩáLigSfl· NRPVáV NRPW≤y qx sˆLiμj∂Liøyá¨s §x ¶ ¶Lik a`P ≤T∂™´sWLi≤`∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS ˙xms™´sWfl· q{ s*NSLRiLi ¬ø¡[ryÚLiR ¨s LRiNRPÆÚ™s[V @LiVVæªΩ[, F°Ã¡™´sLRiLi @LiaRPLi\|ms ªRΩORPQfl·Æ™s[V ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ Æ\™sxmso DLi…ÿLS? §x ¶ ¶Lik a`P Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. FyLÌik F~÷¡…fi ¡W˘L][, (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·sT¡ yêsTT)gRiªRΩLiÕ‹[ aRPLiuyÀÿμ`∂ ≠s™´sW ©y˙aRP∏R∂W¨sNTP qx sˆLiμj∂Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…” æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki \Æ™sxmso DLi…ÿLS? ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáª][ øR¡LjiËLi¿¡ ≠sVgRiªy Fs¨dÌsAL`i }msLRiV|ms≤T∂æªΩ[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A}msLRiV©´sV ¡\ZNP©y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V À≥¡œ «¡©´s©´sV ™´sW©´sVN][™yá¨s æªΩ[áVËN][™yá¨s A FyLÌik Æ©s[ªΩR áNRPV qx sW¿¡Li ≠sxtsQ∏∂R Wá\|ms lLiLi≤R∂V ™´sVW˙≤][«¡ŸÕ˝‹[ qx sˆxtsÌ QªΩR ™´sWlLi[Ëqz sLiμR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Liª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂... aRPLiuyÀÿμ`∂ §z ¶ ¶ªΩR ™´so mx s÷¡NSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xms«¡Ã¡V NRP˙LRiV øyLRiV.™yL`i LRiWLi ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NRPW≤y øR¡Li˙μR∂ BryÚ™s´ V©yıLRiV. ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W¨sNTP Fs¨dsÌ AL`i @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLigS }msLRiV ™´sWLRiVryÚ™s´ V¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. LS“¡™±s gSLiμ≥∂k FsLiVVL` iF°LÌiR VNRPV Fs¨dsÌ AL`i }msLRiV |ms≤T∂æªΩ[ NSLi˙lgi£qs ™´sWLjiËLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ºΩLjigji Fs¨dsÌ AL`i }msLRiV |ms¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. FyLÌik NTP ≠sLSŒœ¡Li B¿¡Ë©´s @LiμR∂LjiNUP }msLRiV }msLRiV©y μ≥∂R ©´s˘™yμyáV æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsºΩ NSLRi˘NRPLRiÚ NRPW≤y FyLÌik NTP FsLiª][N]LiªRΩ ry∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. C q x sLiμR∂LRi˜ÈLigS …‘¡≤U∂m{ s ™´s˘™´srÛymx s NRPV≤R∂V ©´sLiμR∂™´sVWLji ªyLRiNRPLS™´sWLS™´so NRPV q÷´&ç©¢ y˚T 28 (ôd’ÿq÷´dt): À≥ÿLRiªRΩLRiªRΩı B™y*á¨s ZNP[Li˙μy¨sı N][LiR VªRΩW ™´sV•¶¶ ©y≤R∂VÕ‹[ GNRP˙gki™´s ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘·, ≈¡™´sV¯Li,Æ™s[V28 (ôdÿ’ q÷´dt): q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V, ºd Ω LS¯©´ sLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂Liª][ À≥ÿgRiry*™´sV˘Li D©´sıLiμR∂V©´s Fs¨dsÌ AL`iNRPV ‘Ó\+>±D ∫qïeTà düTcÕà æªΩáLigSfl·Õ‹[ ZNP[q{ sAL`i ˙xms«¡Ã¡©´sV lLiøR¡Ëg]»Ì¡NRPVLi≤R∂ ry™´sVLRiqx s˘LigS À≥ ÿ LR i ªR ΩLRiªRΩı ™´s¬ø¡[ËÕÿ NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. }msμR∂LjiNRPLi¤Õ¡[¨s dü«sêCŸ ]ø±s¡T¶\ $÷<ä qx s™´sVxqs˘Ã¡©´sV mx sLjitx sQ‰LjiLiøyá¨s q{ s{msH «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘™´sLÊiR qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V q x s™´ s W«¡Li …‘¡≤U∂m{ s AaRP∏R∂V™´sV¨s, @ÕÿLi…”¡ qx s™´sW«¡ rÛymx sÆ©s[ Fs¨dsÌ AL`iNRPV ]ø±s¡T¶\T düèwæºdüT ÔHêïs¡T. ©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. BLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙ∂j áORPQ ˘LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ ]ø±s¡T¶\qT Æ™sŒ˝ÿá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ≈¡™´sV¯LiÕ‹[¨s {qs{msH —¡Õ˝ÿ mx sn V©´sÆ\™sV©´s ¨s™y◊¡ @¨s Àÿ ¡V @©yıLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso FyLÌik NTP ≠sLSŒÿáV kı+‘· #˚düT≈£îqï ÄyÓT NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVá qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ A∏R∂V©´s B¿¡Ë©´s NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡ }msL˝iR ©´sV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Æ™s[μ∂j NRP|\ ms øR¡μj∂≠s ≠s¨szmsLiøyLRiV. U≤‘ê˝ÀøÏ ‘êC≤>± ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS BLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹¨[ s æªΩáVgiR V «ÿºΩ ™s´ VVμ∂RÙ V’¡≤∂RÔ Fs¨sÌd AL`i eTs=ø£{Ï #˚]+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Dμ][˘gRiVáNRPV FsÕÿLi…”¡ qx s™´sVxqs˘Ã¡V ¤Õ¡[NPR VLi≤y øR¡W≤yá©yıLRiV. «¡⁄©±s 2©´s æªΩáVgRiV «ÿºΩ ™´sVVμÙ∂R V’¡≤Ô∂R Fs¨dsÌ AL`i @¨s …‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR r°≠sVlLi≤Ô∂T #·]Á‘·˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï æªΩáLigSfl· A≠sLS˜È™s´ μj∂©Ø[ªΩR =™yá©´sV mx sn V©´sLigS ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá¨s øR¡Li˙μR∂Æ™sWx§¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T N]¨s∏R∂W≤yLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi …‘¡≤U∂m{ s ™´sV•¶¶ ©y≤R∂VÕ‹[ eTVæ≤fi≤ $<˚XÊ+>∑ A∏R∂V©´s FyLÌik ˙ZaP[fl·VáNRPV qx sW¿¡LiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙FyLiªyá r°≠sVlLi≤Ô∂T ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªy™´sVLiªy LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ D©yı™´sVLi¤…¡[ Fs¨dsÌ AlLi[ eT+Á‹>± düTcÕà dü«sêCŸ #·]Á‘·¬øø±ÿs¡T. >∑‘·+˝À 25 @fi¯¢ ∫qï ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩáLigSfl·Õ‹[Æ©s[ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi øR¡WzmsLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ NSLRifl·™´sV©yıLRiV. qx sLiZOP[Q™s´ V NSLRi˘˙NRP™´sWáV BÕÿ DLi≤yá¨s Æμ∂[aS¨sNTP ej·TdüT˝ÀH˚ Vü≤sê´Hê˝À πø_HÓ{Ÿ eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫ ¬ø¡[aSLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s Fy˘ZNP[“¡ B™´s*≤R∂Li ¬ø¡zmsˆ©´s ™´s˘QQNPT Ú Fs¨dsÌ AL`i @¨s r°≠sVlLi≤Ô∂T DQμyÁ …”¡LiøyLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡≤U∂m{ s ˇø£ ]ø±s¡T¶qT, &Ûç©¢ ‘=* eTVæ≤fi≤ d”m+>± eTs√ ]ø±s¡T¶qT ÄyÓT ª][Fy»¡V æªΩáLigSfl·Õ‹[Æ©s[ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi øR¡WFyá¨s ©yLS∏R∂Vfl· ≠s«¡∏R∂VLi øyLji˙ªyªRΩ¯NRPÆ\™sV©´sμR∂¨s, LSxtsÌ Q˚Li @LSøR¡NRP aRPNRPVÚá ¬ø¡[ªΩR VÕ˝‹N[ PT düèwæº+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü nìï bÕغ˝À¢q÷.. yÓTT<ä{Ï eTVæ≤fi≤ ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSflÿÕ‹[ ZNP[q{ sAL`i, ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xm- Æ™sŒ˝¡œ NRPVLi≤y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FsLiªRΩgS©Ø[ F°LS≤yLRi©yıLRiV. ZNP[q{ sAL`iNRPV n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ≈£L&Ü ÄyÓTH˚ ø±e&É+ $X‚wü+. Á|ü|ü+#· s«¡Ã¡©´sV lLiøR¡Ëg]»Ì¡»¡Li ™´sVLi¿¡μj∂ NSμR∂©yıLRiV. æªΩLSxqs NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ ¤Õ¡[μ∂R ¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV μR∂◊¡ªRΩV≤T∂¨s q{ sFsLi sê»ø°j·÷˝À¢, Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑T <˚XÊ\‘√ dü+ã+<Ûë˝À¢ uÛ≤s¡‘Y ™yL`iLRiWLi\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li, ZNP[q{ sAL`i Dμ][˘gRiVá©´sV ¬ø¡[ryÚ©´s©´sı ZNP[{qsAL`i BxmsˆV≤R∂V ™´sW»¡ ™´sWLSËLRi¨s r°≠sVlLi≤ÔT∂ ÁøÏj·÷o\ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê*‡q Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À ÄyÓT lLiøR¡Ëg]»Ì¡»¡Li æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´stx sÌ QLi NRP÷¡gjiqx sVÚLiμR∂©yıLRiV. Æ™sW≤U∂ μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV FsLim{ sgS ZNPq{[ sAL`i GLi ¬ø¡a[ SLiR V $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]düTÔHêïs¡T. bÕøÏkÕúHé, ˙xms™´sWfl· q{ s*NSL][ªΩR =™y¨sNTP Æμ∂[aPR NSL]ˆlLi[…fi μj∂gÊiR «ÿáV @≠sVªy©´sLiμR∂Liª][ FyL˝ i R Æ ™ sVLi»¡V q x s™´ s WÆ ™ s[ aSÕ˝‹[ F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá\|ms FsLi{msgS #Ó’Hê\‘√ dü+ã+<Ûë\T $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹>± ÄyÓTqT ø±\|üØø£å≈£î •¶¶ «¡LRi∏R∂W˘∏R∂V¨s, μk∂¨sı  ¡…Ì¡” Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li NSL]ˆlLi[…fi NRP ¡Liμ≥∂R ZNP[ q { sAL`i GLi ¬ ø ¡[ a SLR i¨s …‘¡.…‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so ì\u…fÒºy˚. $<˚XÊ+>∑ XÊK eT+Á‘˚ ø±≈£î+&Ü, ø±s¡´<ä]Ù ≈£L&Ü §x ¶ ¶ryÚÕ‹˝ [ ¿¡NRPV‰NRPVF°ªRΩVLiμR∂¨s qx sLiZNP[ªyáV ™´sqx sVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. «¡⁄©±s 2 eTVæ≤fi‚ ø±e&É+ $X‚wü+. Á|üdüTÔ‘·+ düTC≤‘êdæ+>¥ $<˚XÊ+>∑ XÊK ªRΩLS*ªRΩ LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ¨dsLRiV, Dμ][˘gRiVáV, BªRΩLRi ALÛij NRP ˙xmsbPıLiøyLRiV. r°¨s∏R∂W NSŒ˝¡œ ß mx s»Ì¡VNRPV©´sı L][«¡Ÿ©´s ZNP[q{ sAL`iNRPV F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙gS™´sWáV gRiVLRiVÚNPR V LS¤Õ¡[μy @¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. Dμ][˘gRiVáV, ˙xmø±s¡´<ä]Ù>± ñHêïs¡T. mx sLRiÆ\™sV©´s qx s™´sVxqs˘Ã¡V DªRΩˆ©´sı™´sVπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂©yıLRiV. s«¡Ã¡©´sV lLiøR¡Ëg]»Ì¡≤y¨sNTP ZNP[q{ sAL`i BxmsˆV≤R∂V ˙xmsºΩxmsORPQÆ©s[ªΩR NSμR∂©´sı LRiW.800 N][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVL i¿¡LiμR∂¨s ≠sxtsQ∏∂R VLi gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Fyá©´sÕ‹[ ZNP[{qsAL`i (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·s¡TyêsTT) Aμ≥y˘ºΩ¯NRP |ü Á ‹ ˇø£ ÿ ]øÏ gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ ÕÿLi…”¡ lLiLiÆ≤∂[Œ¡œ˝ Õ‹[ |mnsLiVVÕfi NS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ «‹[qx s˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. ©´sgRiLSá©´sV mx sLjiaRPV˙À≥¡œ LigS DLiøR¡Vªy™´sV©yıLRiV. Aμ≥y˘ºΩ¯NRP ©´sgRiLSá©´sV qx sLiμR∂LRiLigS FyLÌik Õ‹[ øR¡LjiËLi¿¡ GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*æªΩ[ æªΩáLigSfl· ZNP[Li˙μR∂ xms»Ì¡flÿ’≥¡™´sXμÙj∂ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS ºdΩLjiËμj∂μÙR∂Vªy ™´sV©yıLRiV. @¨sı @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V, @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ Fn°˝ L`i÷d¡≤R∂L`i Fs™´sLRi©´sıμj∂ ¨sLÒiR LiVVryÚ™s´ V¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ Æ™sLiNRP∏R∂V˘  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ™´sVªyáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s mx s≠s˙ªRΩ qx sÛ Õÿá©´sV μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. {qs*NRPLjiLiøyLRiV. ¨sLS¯fl„fi À≥œ¡™´s©±sÕ‹[¨s ªRΩ©´s æªΩáVgiR V™yLij qx sªyÚ øy…ÿLiR V mx sLS˘»¡NRP ˙FyLiªyáVgS @’≥¡™´sXμÙ∂j NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ NRPV»¡VLi ¡ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ª][ NRP÷¡zqs æ ª ΩáVgR i V™yLj i q x sªyÚ Æ μ ∂[ aS¨sNTP øy…”¡¬ø¡zmsˆLiμj∂ Fs¨dsÌ AlLi[©s´ ¨s LS«¡™´sVLi˙≤T∂ mx sp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s gRiXx§¶ ¶¨sLS¯flÿ¨sNTP @μ≥∂j NRP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ BryÚ™s´ V¨s ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¤«¡[Fs©±sFs©±s∏R∂VWAL`iFsLi FsLi{ m s ™´ s VVLR i ◊d ¡ Æ ™ sWx § ¶ ¶ © s ± @©yıLRiV. gRiLi≤T∂}ms»¡Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[ 7,935 æªΩ÷¡FyLRiV. gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯flÿ¨sNTP @μ≥j∂NRP rÛy©´sLiÕ‹[ N]ªRΩÚ ≠sVxtsQ©s± ˙xmsÆ™s[aPR #|ms≤R∂ªy™´sV¨s ™´ s V•¶ ¶ © y≤R ∂ V Æ ™ s[ μ ∂ j NR P | \ ms ™´ s VVLR i◊d¡Æ™sWx§¶ ¶©s± ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... }msμR∂™y≤T∂ NRP¨dsqx s mx s»Ì¡flÿáV D©yı∏R∂V¨s.. mx s»Ì¡fl· ˙xms«¡Õ˝‹[ 43 ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ BryÚ™s´ V¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. 2014ª][ aSªy¨sNTP \|msgS Æ™sV˙…‹[ ©´sgRiLSÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LjiNUP mx sNS‰ BŒ˝¡œ ß Ã¡ORPQ ˘Liª][ mx s¨s ¤«¡[Fs©±sFs©±s∏R∂VWAL`iFsLi ™´sVVgRiVxqsVÚLiμR∂¨s, μy¨s @™´sqx sLSáV ºdΩLSËáƩs[ Fs¨dsÌ AL`i FyLÌik |ms…ÌÿLRi©yıLRiV. Fs¨dsÌ AL`i Fs©Ø[ı ¨s™´szqsxqsVÚ©yıLRi¨s, xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ «¡©yÀ≥ÿ ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. 2020 ©y…”¡NTP @LiμR∂LjiNUP BŒ˝¡œ ß rÛy©´sLiÕ‹[ ™´sVL][ ≠sVxtsQ©s± ©´sV LRiWF~Liμj∂ryÚ™s´ V©yı ™´sVLi¿¡ mx s©´sVáV ¬ø¡[qz s }msμR∂á gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ ¨s÷¡øyLRi©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV |msLRiVgRiVª][LiμR∂©yıLRiV. 2015 NRP÷¡ˆryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. gRiXx§¶ ¶ LRiVflÿá ™´s≤Ô∂U LRiV. xms¥R∂NRPLi }msLRiV ™´sWLRiVryÚLS? @¨s ©y∏R∂VV≤T∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ LSxtsÌ Q˚ @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡Liμyá¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV. ©y…”¡NTP qx sgRiLi «¡©yÀ≥ÿ mx s»Ì¡flÿÕ˝‹[ ¨s™´sqz sxqsVÚLiμR∂¨s lLi[»˝¡©´sV ªRΩgÊjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáV ˙xmsbPıLiøR¡gS.. xms¥R∂NSá }msL˝Ri @LiøR¡©y DLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. «¡©yÀ≥ÿ Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ Fs¨dÔsπ∏∂[V ™´sWLRiVˆ ªRΩ™´sV mx s¨s NSμR∂¨s, mx s¨s ¬ø¡[qx sVN][™s´ ≤R∂Æ™s[V |msLRiVgRiVμR∂áNRPV @©´sVgRiVfl·LigS xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ™´sVVLiμR∂V gRiXx§¶ ¶ LRiVflÿá ™´s≤Ô∂U 11 ªRΩ™´sV NRPLRi™Ú s´ ˘™´sV¨s  ¡μR∂V÷¡øyËLRiV (©y™±sV ©´s§{ ¶ ¶.. Æ™sVLRiV\lgi©´s r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. aSªy¨sNTP \|msgS DLiÆ≤∂[μR∂¨s, ™y«fi}msLiVV NS™±sV øy{§¶ ¶π∏∂[V). N]ªRΩÚ mx s¥R∂NSáNRPV ’d¡¤«¡[m{ s ™´s∞◊¡NRP qx sμR∂VFy∏R∂Wá NRPሩ´sNRPV |msμÙ∂R m{ s»¡ @μ≥∂j NSLRiLi ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s ªRΩLS*ªRΩ μy¨sı 7 aSªy¨sNTP ©y∏R∂VNRPVá }msL˝RiV |ms≤R∂ªyLS? @¨s ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,Æ™s[V28(ôdÿ’ q÷´dt): qx s¯QXºΩ BLS¨ds ≠sμy˘QLiR> ªRΩ|\ ms @©´s™´sqx sLRi Æ™s[ryÚ™s´ V¨s, LRi™yflÿ ™´s˘™´sqx sÛ ©´sV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiV ªRΩgÊij LiøyLRi©yıLRiV. NS¨ds, BxmsˆV≤R∂V @μj∂ ™´sV◊d¡˝ ˙xmsbPıLiøR¡gS.. Æμ∂[aS¨sNTP }qs™´s ¬ø¡[qz s©´s ™´s˘NRPVÚá ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[qz s©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌik @μ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j @«¡∏∫∂V ™´sWZNP©±s ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sV˙…‹[ ©´sgRiLSá©´sV ™´sVLjiLiªRΩ 11 aSªRΩLi ™´sLRiNRPV DLiμR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[qz s©´s }msL˝iR V |ms≤R∂ªy™´sV¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. mx s»Ì¡flÿÕ˝‹[ BxmsˆV≤R∂ ¿¡NRPV‰Õ˝‹[ mx s≤ÔyLRiV. A∏R∂V©´s NTPLiøR¡mx sLji¬ø¡[Õÿ ¬ø¡[qz s©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ≠sxqsÚLij ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¬ø¡\Æ©sQı, ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV, Æ™sLiNRP∏R∂V˘.. μy¨sı ªRΩgÊij Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ALÛij NRP aS≈¡ ªygRiV¨dsLRiV, Æ\≤∂Q˚Æ©s[“¡ qx s™´sVxqs˘Ã¡NRPV mx sLjiuy‰LRiLi ’¡¤«¡zms ©´sVLi¬ø¡[ NSNRPVLi≤y ∏R∂VWzmsFs mx sOSQá ©´sVLi¿¡ FsμR∂VLRiVμy≤T∂ ˙xmsLSLi N]¿¡ËáNRPV ªRΩgji©´s ˙Fyμ≥y©´s˘Li BryÚ™s´ V©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩª][ NRP÷¡zqs xms¨s ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. øR¡Wxmsoªy™´sV¨s, q{ s™´slLi[“¡ ™´s˘™´sqx sÛ ©´sV mx so©´sLRiVμÙ∂R Lji À≥¡œ ™´sVLiVV˘Liμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS NSbdP¯L`i qz sFsLi I™´sVL`i @ Ù¡VÕ˝ÿ q{ sLji∏R∂V£qs ˙xmsμ≥y©´s ©´sgRiLSÕ˝‹[ Æ™sV˙…‹[ mx s©´sVáV ≠sxqsÚLij ryÚ™s´ V¨s xms»Ì¡flÿÕ˝‹[¨s ∏R∂VV™´sªRΩ \Æ©sxmsoflÿ˘¨sı ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙…ÿzmnsN`P xqs™´sVxqs˘Ã¡V @∏R∂W˘LRiV. @«¡∏∫∂V ™´sWZNP©±s ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV «¡™´sVW¯NSbdP¯L`i ™´sVV≈¡˘ ¬ø¡FyˆLRiV. xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı «¡Li»¡ |msLiF~Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @μ≥∂j gRi≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms«ÿ LRi™yflÿNRPV |msμÙ∂R m{ s»¡ ™´sVLi˙ºΩ I™´sVL`i @ Ù¡VÕ˝ÿ NRPW≤y ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøyLRiV. F¢LRi≠s™´sW©´s∏R∂W©´s aS≈¡ ©´sgRiLSáVgS ¬ø¡[zqs @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VN][qx sLi gRiªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ZNP[™s´ áLi Æ™s[ryÚ™s´ V©yıLRiV. Æ™sV˙…‹[ ≠sxqsÚLiR fl·ª][ Fy»¡V L][≤`∂ Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ¬ø¡[mx s»Ì¡≤y¨sNTP |\ msá…fi @LiVV™´soLi≤yÕÿ.. À‹gÊiR V gRiV©´sVá aS≈¡ ¬ø¡FyˆLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂cgRiVLi»¡WLRiV ™´sLi…”¡ LRiW.1000 N][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡LiμR∂¨s, INRP‰ ˙…ÿ¨s=…fi zqsxqÌsLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡[mx s»Ì¡≤y¨sNTP gRi¨s ªRΩÆ™s[* ™´s˘QQNPT Ú NS™yÕÿ.. @Õÿlgi[ ™´sW©´s™´s ™´s©´sLRiVá aS≈¡ NRPW≤y @¨s I™´sVL`i …‘¡*…fi ¬ø¡[aSLRiV. ©´sgRiLSá©´sV «¡Li»¡ ©´sgRiLSáV ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. gRiV«¡LSª`Ω LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ xqsLS‰LRiV }msL]‰©yıLRiV.

b˛\es¡+ &ç&Ó’Hé e÷]Ã*‡+<˚ : Vü≤Øwt

ZNPqz sAL`iNPR V qx s*áˆLigS @©yL]g[ iR ˘Li

{Ï&ç|æ ÄX¯j·T+

düTcÕà dü«sêCŸ ]ø±s¡T¶\ yÓ÷‘·

úxmsÇØ xqsª«sVxqsùÌÁ\|ms ryª«sVLRixqsù xmsLjiuyäLRiLi @ª«sxqsLRiLi : ©yLS¸R¶Vßá

|üø±ÿ Çfi¯ó¢

™´sWZNP©±s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ I™´sVL`i @ Ù¡VÕ˝ÿ


3

>∑Ts¡Tyês¡+ 29`05`2014

DFyμ≥j∂ @™´sNSaSá\|ms zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ N]ªRΩÚ AaRPáV F¡ÌÁª«sLRiLi úFyÛÇÁNíRPV ²T¶\ÛÇÁ©±s ª«sWLSèÖÁ=Li®μ¶[: xqsV©«sõLi Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ N]ªRΩÚ gRi©´sVáNRPV, N]ªRΩÚ À˝ÿNRPVáNRPV xmsLS˘™´sLRifl· @©´sV™´sVªRΩVáV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s LS™´søR¡Ë¨s, μk∂Liª][ zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ N]ªRΩÚ gRi©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV ©yı∏R∂V¨s zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáª][Fy»¡V xmsLji˙aRP™´sV ≠sxqsÚLjiLi¿¡©´s ˙xms«¡Ã¡V AaRPxms≤R∂VªRΩV ©yıLRiV. μk∂Liª][ ≈¡™´sV¯Li, ™´sLRiLigRiÕfi, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿá ˙xms«¡Ã¡NRPV Dμ][˘gRi, DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV ™´sVLjiLiªRΩ Æ™sVLRiVgRiVxmsÆ≤∂[ @™´sNSaSáV á’≥¡LiøR¡©´sV©yı LiVV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ À≥ÿ«¡Fy ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ æªΩLSxqs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVÕ˝‹[ N]ªRΩÚ AaRPá©´sV ¿¡gRiVLjiLixms¤«¡[xqsVÚ©yıLiVV. N]ªRΩÚgS gRi©´sVáV, À‹gÊRiVÀ˝ÿNRPVá ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV NRPW≤y ZNP[LiμR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂Wμ≥j∂NSLRiLi Æ™s[VLRiNRPV «¡LRiVgRiVªRΩVLi…ÿLiVV. À≥ÿ«¡Fy Fs¨sıNRPá ˙xmsflÿ◊¡NRPÕ‹[ FyLji˙aS≠sVNRP @’≥¡™´sXμÙj∂, Dμ][˘gRiÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩ @LiaSáV zqsLigRilLi[fl”·ÕÿLi…”¡

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsLji˙aRP™´sV @’≥¡™´sXμÙj∂NTP μ][x§¶¶¶μR∂xmsÆ≤∂[ @LiaSáVgS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @»¡V À≥ÿ«¡Fy ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gS¨s, æªΩLSxqs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gS¨s xmsLji˙aRP™´sVá©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠sxtsQ∏R∂VLi Õ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsflÿ◊¡NRPáV NSLji¯NRPVá AaRPáNRPV NSLRiflÿáV gS ¨sáVxqsVÚ ©yıLiVV. À‹gÊRiV xmsLji˙aRP™´sV ZNP[LiμR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂Wá\|ms NRPW≤y Aμ≥yLRixms≤T∂ DLi»¡VLiμR∂ ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. À‹gÊRiV ZNP[…ÿLiVVLi xmsoáV, N]ªRΩÚ˙Fy¤«¡NÌRPVáNRPV NS™y÷¡=©´s xmsLS˘™´s LRifl· @©´sV™´sVªRΩVáV, À‹gÊRiV lLi[»¡V |msLixmsoμR∂á Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s @LiaSáV ZNP[LiμR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂W á≠dsVÆμ∂[ Aμ≥yLRixms≤T∂ DLi…ÿLiVV. NSLi˙lgi£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[¨s À‹gÊRiVÀ˝ÿNRPVá ZNP[…ÿ∏R∂VLixmsoá NRPVLi ¡N][flÿá\|ms À≥ÿ«¡FyNRPV, Æ™sW≤U∂NTP xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s D©´sıLiμR∂V™´sÃ˝¡ \|ms#˚Æ™s[»¡V ™´s˘NRPVÚáNRPV NSNRPVLi≤y, \|ms#˚Æ™s[»¡V xqsLixqÛsáNRPV NSNRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LRiLigRi xqsLixqÛsáNRPV N]ªRΩÚÀ˝ÿNRPVá©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsLji˙aRP™´sVáV ™´sVLjiLiªRΩ ry™´sVLÛRiQ˘LigS

™´sV gjizqs©´s ’d¡¤«¡[{mscbP™´s}qs©´s ≠s™yμR∂Li

©´sÕÊ‹Li≤R∂,Æ™s[V28 (ôdÿ’ q÷´dt): ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V©´sV g_LRi≠sryÚLi NS¨ds...æªΩáLi gSfl·©´sV NTPLiøR¡mx sLji¬ø¡[Õÿ ™´sW…˝ÿ≤T∂æªΩ[ ELRiVN][™s´ V¨s ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ NSLi˙lgi£qs FsLi{ms gRiVªyÚ xqsV¤Δ¡[LiμR∂L`ilLi≤Ô∂T @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· xms»˝¡ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPORPQxmspLjiªRΩLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Àÿ ¡V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ˙xmsNRP»¡©´sáV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ BLiNS æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ©´sV ™´sμR∂VáVN][¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩáVr°ÚLiμR∂©yı LRiV. BNRP‰≤R∂ BLiNS @μ≥∂j NSLRiLi N][qx sLi ªRΩmx s©´s ªRΩmx sˆ N]ªRΩÚ LSuÌy˚¨sı @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[}qs ªRΩmx s©´s NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ™´sVVLiμR∂VgS A∏R∂V©´s q{ s™´sWLi˙μ≥∂R @’≥¡™´sXμÙ∂j |\ ms μR∂XztsÌ Q |ms…Ìÿá©yıLRiV. Bμj∂ ™´sμj∂÷¡ @xmsˆVÆ≤∂[ 2019 Fs¨sıNRPá ™´sLRiNRPV Æ™sŒ˝ÿLRi¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩáLigSfl·\|ms NRPORPQ mx spLjiªRΩLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij }qsÚ ELRiVN][™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ªRΩ™´sVª][

F°Ã¡™´sLRiLi ALÔjiÆ©s©±s=Q\|ms

gRiVªyÚ xqsV¤Δ¡[LiμR∂L`i F~ªRΩVÚ|ms»Ì¡VNRPV©´sı ’d¡¤«¡[{ms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂ NRPμy @¨s æªΩáLigSfl· LSxtsÌ QLi\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxtsÌ QLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij }qsÚ ªRΩgji©´s gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡ ¡Vªy™´sV©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌPQ|\ ms ZNP[Li˙μR∂Li ª]LiμR∂LRimx s≤R∂NRPW≤R∂μR∂¨s A∏R∂V©´s Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. @»¡V æªΩáLigSfl·, B»¡V ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSuÌy˙áNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s {qsFsLiáª][ øR¡LjiËLi¿¡ F°Ã¡™´sLRiLi qx s™´sVxqs˘©´sV ry™´sVLRiqx s˘LigS mx sLjitx sQ‰LjiLi øyá¨s ZNP[Li˙μy¨sNTP xqsW¿¡LiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V©´sV ªyÆ™sVxmsˆV≤R∂W ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøR¡¤Õ¡[ μR∂¨s, ≤T∂¤\«¡©±s ™´sWLSËá¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N][LS™´sV¨s FsLi{ms gRiVªyÚ xqsV¤Δ¡[LiμR∂L`ilLi≤Ô∂T @©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡NUP ªy™´sVV ≤T∂¤\«¡©±s ™´sWLSËáƩs[ N][LiR VªRΩV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* §x ¶ ¶∏∂R WLiÕ‹[©s´ W

zmsáVxmso¨søyËLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV N][xqsLi ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ªRΩ™´sV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPáFyá¨s ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ({qs™´sWLi˙μ≥R∂) FyLÌkiáV, ˙xms«¡Ã¡V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. G≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPáxms™´sμÙR∂¨s æªΩáLigSfl· FyLÌkiáV, ˙xms«¡Ã¡V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s¨s ¨sLRizqsxqsWÚ lLi[xmso ¡LiμR∂VNRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li @˙xms«ÿry*≠sVNRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NRP÷¡zmsæªΩ[ ELRiVNRPVÆ©s[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ©yLiVV¨s @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡[zqs©´s ˙μ][•¶¶¶¨sı ªy©´sV ≈¡Li≤T∂xqsVÚ©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·  ¡LiμR∂VNRPV …”¡Fs¨dÍs™Ø[ ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NTPLiμj∂. ALi˙μ≥y Æ©s[ªRΩá IºΩÚ≤T∂NTP ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩÕ‹gÊjiLiμR∂¨s Æμ∂[≠ds ˙xmsryμ`∂ @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @˙xms«ÿry*≠sVNRP ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ lLi[xmso  ¡LiμR∂VNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV¨sxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ™y˘FyLRi xqsLixmnsWáV  ¡LiμR∂VNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. ™´sVVLixmso ˙FyLiªyá ALÔjiÆ©s©±s= AÆ™sWμj∂LiøR¡™´sμÙR∂¨s ªy©´sV LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s N][LS©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVVLixmso ˙gS™´sWÕ˝‹[ Dμ][˘gRiVá xmsLjizqÛsºΩ G≠sV…‹[ ZNP[Li˙μR∂Li æªΩ[ÕÿËá¨s …”¡Fs¨dÍs™Ø[ Æ©s[ªRΩ Æμ∂[≠ds˙xmsryμ`∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,Æ™s[V28(ôdÿ’ q÷´dt): NSLi˙lgi£qs q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR NRP™´sVÕfi©y¥`∂ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ ˙F~¤…¡Li q{ sˆNRPL`igS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøR¡©´sV©yıLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Õ‹[ Fs¨dsÔ G ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ©´sWªRΩ©´s q{ sˆNRPL`i©´sV Fs©´sVıNRPVÆ©s[ ™´sLRiNRPV NRP™´sVÕfi©y¥`∂ q{ sˆNRPL`igS Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ¨sLRi*QQLij rÚ yÚLiR V. «¡⁄©±s 2 ©´sVLi¿¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ qx s™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sV©yıLiVV. ™´sVμ≥∂R ˘˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ¿≥¡Liμy*LS Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li©´sVLi¿¡ NRP™´sVÕfi©y¥`∂ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 9 ryL˝iR V lgiáV F~LiμyLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Õ‹[ ˙xmsxqsVÚªΩR Li A∏R∂VÆ©s[ qx sVμk∂LÁiR NSáLigS FsLi{msgS ™´so©yıLRiV. μk∂Liª][ A©´s™yLiVVºdΩ ˙xmsNSLRiLi NRP™´sVÕfi©y¥`∂ ˙F~¤…¡Li q{ sˆNRPL`igS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij LiøR¡©´sV©yıLRiV. BLi≤][L`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ Fs¨s≠sVμj∂ryL˝iR V FsLi{msgS lgiáVF~Liμj∂©´s 71 GŒ˝¡œ qx sV≠sV˙ªy ™´sV•¶¶ «¡©±s q{ sˆNRPL`i mx sμR∂≠s lLi[qx sVÕ‹[ ™´sVVLiμR∂V™´sLRiVxqsÕ‹[ ™´so©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[ ’¡¤«¡zms q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR @μy*¨ds¨s NRPW≤y q{ sˆNRPL`i ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı ˙xmsºΩFyμR∂©´s DLiμj∂. μk∂¨s\|ms FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][¤Õ¡[μ∂R V. ™´sVL][Æ\™sxmso gRiªRΩLiÕ‹[ ≤T∂mx sp˘…‘¡ q{ sˆNRPL`igS D©´sı NRPLji∏R∂V™´sVVLi≤y }msLRiV©´sV NRPW≤y ’¡¤«¡zms mx sLjibdP÷¡r°ÚLiμj∂. Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ qx s™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NSgSÆ©s[ ª]÷¡ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ˙xms™´sWfl· {qs*NSL][ªRΩ=™y¨sNTP xqsLjiF°ªRΩVLiμj∂. ™´sVW≤][L][«¡Ÿ DÀ≥¡œ ∏R∂VxqsÀ≥¡œ á©´sV DÆμ∂Ù b[ PLi¿¡ LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ˙xmsfl·Àfi ˙xmsxqsLigjiryÚ LRiV. ªRΩLRi™yªRΩ «¡⁄\¤Õ¡Õ‹[ ¡Æ≤∂Í …fi qx s™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV™´soªyLiVV.

¸R¶VW{ms ÊÁxqsV= úxmsª«sWμR¶LiÍÜ[ 12ª«sVLiμj¶ μR¶VLRiøLRißáLi áN][ı,Æ™s[V28 : Æ™sVV©´sı \lLiáV ˙xms™´sWμR∂Li ©´sVLi¿¡ æªΩ[LRiVN][NRP ™´sVVLiÆμ∂[ ∏R∂VW{msÕ‹[ ™´sVL][ |mnsWLRi μR∂VLÁRi»¡©´s ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ¡lLi[÷d¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 96 ™´sVLiμj∂ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáª][ Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı  ¡xqsV= @μR∂VxmsoªRΩzmsˆ À‹[ÕÿÚxms≤T∂Liμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ 12 ™´sVLiμj∂ ™´sVXºΩ¬ø¡LiμR∂gS, ™´sVL][ 10 ™´sVLiμj∂ gS∏R∂WáFyá∏R∂W˘LRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ’¡\|§¶¶¶˚ø`¡ ©´sVLi¿¡ ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı C  ¡xqsV= Døyzqs∏R∂W ˙gS™´sV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ ˙xms™´sWμy¨sNTP gRiV\lLiLiμj∂.

Äغd”˝À ø=‘·Ô $yê<ä+ ôV≤’ <äsêu≤<é y˚T 28 (ôdÿ’ q÷´dt): sêh $uÛÑ»q‘√ Äغd”˝À ø=‘·Ô $yê<ä+ sêE≈£î+{À+~. sêh $uÛ»Ñ q‘√ ‘·eT ã‘·T≈£î\T u≤>∑T|ü&‘É êj·Tì mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈î£ qï ø±]à≈£î˝À¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô ne⁄‘√+~. Äغd” dæã“+~ y˚‘H· ê˝À¢ ø√‘· ø√ùd+<äT≈£î j·÷»e÷q´+ #˚dTü qÔ ï Á|ü j·T‘êï\T yê]˝À ndüV≤ü q+ yÓ\T¢y‘Ó T· Ô ‘√+~. Á|ü‹ HÓ˝≤ dæã“+~ J‘·+ ø£{Ÿ #˚d,æ Äغd” ãdüT‡\T ø=Hê\H˚ ìs¡j í ÷· ìï ø±]àø£ dü+|ò÷ü \T rÁe+>± e´‹πsøÏdTü HÔ êïsTT. j·÷

NSLS˘μR∂Lji+ @©´sı™´sLRimx so NRP©´sNRP∏R∂V˘, NRPW©´s™´sLRiLi, À≥¡œ ˙μyøR¡Ã¡Li, ¿¡LiªRΩWLRiV, ™´sLRiLS™´sVøR¡Li˙μyxmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s FsLi{ms…‘¡{qsáV, xqsLRiˆLiøR¡VáV NRPWLRiVËLi…ÿLRi¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Æ™s◊˝¡ LSxtsÌ Qmx sºΩ¨s, |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ ZNP[q{ sAL`i©´sV NRP÷¡zqs ™´sVVLixmso ˙FyLiªRΩ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ≠s™´sLjiryÚ™s´ V ©yıLRiV. 30©´s «¡Ljilgi[ ¡Liμ`∂NRPV qx sLixmspLÒiR ™´sVμÙ∂R ªRΩV DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Gπ∏∂[V ˙gS™´sWá©´sV NRPáVxmsoªyL][? Æ™s[…”¡¨s ª]ágjiryÚL][©s´ Æ©s[ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ qx sˆxtsÌ QªΩR NRPLRiÆ\™sLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li zmsn ˙ ¡™´sLji 18™´s æªΩ[μ∂k ©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ’¡Ã˝¡VÕ‹[ AÆ™sWμj∂Li¿¡©´s ˙xmsNSLRiLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s lgi—¡…fiÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ≠sμ≥∂R LigSÆ©s[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ™´sVVLixmso ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ˙gS™´sWá©´sV ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ NRP÷¡}ms mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV©yıLiVV. FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ AÆ™sWμR∂Li F~Liμj∂©´s ’¡Ã˝¡V ˙xmsNSLRiLi øR¡W}qsÚ, F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙FyLiªyáVgS gRiVLjiÚLi¿¡©´s 137

»e÷q´+ ìs¡í j·÷\T rÁe $yê<ädŒü <äeT e⁄‘·THêïsTT. ndü˝Ò #ê©#ê\ì J‘ê\‘√ ã‘·Tø°&TÉ düTqÔ ï yê]øÏ j·÷»e÷q´+ n&É>¶ √ \T ìs¡j í ÷· \‘√ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. j·÷»e÷q´+ n&É>¶ √\T ìs¡j í ÷· \T... @|”mdt Äغd˝” À \øå± bÕ‹ø£y\˚ eT+~ ø±]à≈£î\THêïs¡T. s√EøÏ ˇø=ÿø£ÿ] dü>≥∑ T y˚‘q· + 600 s¡÷bÕj·T\T. eT] yê] J‘·+˝À Á|ü‹ HÓ˝≤ ˇø£ s√E y˚‘q· + #=|ü⁄Œq 12 HÓ\\T ø£{Ÿ #˚ùdÔ yê]øÏ $T– ˝Ò~ n+‘·+‘·e÷Á‘·yT˚ .. Ç|ü⁄Œ&ÉT á Ä˝À# H· ˚ Äغd˝” À ø=+‘·eT+~ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T #˚dTü HÔ êïs¡T. Ç˝≤ Á|ü‹ HÓ˝≤ Äغd” dæã“+~ qT+∫ ˇø£ @&Ü~ bÕ≥T J‘·+ ø√ùdùdÔ m+‘·˝<Ò Hä êï s¡÷. 150 ø√≥T¢ dü$÷ø£]+ #·e#·Ãì Äغd” n~Ûø±s¡T\T ˝…øÿ£ ˝ÒdTü HÔ êïs¡T. Ç˝≤ Äغd” dæã“+~ eTT≈£îÿ|æ+&ç edü÷\T #˚ùd &ÉãT“\‘√H˚ ø=‘·Ô ãdüT‡\T ø=Hê\ì uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. ‘Ós¡ #ê≥Tq »s¡T>∑T‘·Tqï á

BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı qx sˆxtsÌ QLi¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi\|ms ª]LiμR∂LRixms≤T∂ ZNP[Li˙μR∂Li ALÔjiÆ©s©±s= ºdΩqx sVNRPVLS™ØμÙ∂R ¨s ≠s©´sºΩ ¬ø¡[aSLRiV. BLRiV ˙FyLiªyá q{ sFsLiáV øR¡LRiËáV «¡Ljimz s ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. ™´sVVLixmso ˙gS™´sWáNRPV @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y ≤T∂¤\«¡©±s ™´sWLSË÷¡= DLiμR∂ ©yıLRiV. …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR áV NRPW≤y F°Ã¡™´sLRiLi\|ms ªRΩ™´sV @’¡˙Fy∏R∂Wá©´sV NRP¿¡ËªRΩLigS Æ™sÃ˝¡≤T∂Li øyá©yıLRiV. Æ™sW≤U∂ ZNP[’¡Æ©s…˝‹[ æªΩáLigSfl·NRPV ø][»¡V μR∂NRP‰NRPF°™´s≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi™´sV©yıLRiV. Æ™sWμk∂ ZNP[’¡Æ©s…fiÕ‹[ æªΩáLigSfl·NRPV ˙FyºΩ¨sμ≥∂R ˘Li ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li Àÿμ≥∂R NRPLRi™´sV¨s @©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚mx sºΩ DªRΩLÚ iR V*áNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS ™´s¿¡Ë©´s ALi˙μ≥y Dμ][˘gRiVá©´sV ºΩzmsˆ mx sLiFy÷¡=LiÆμ∂[ @¨s gRiVªyÚ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. FsNRP‰≤T∂ Dμ][˘gRiVáV @NRP‰Æ≤∂[ xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. μk∂¨sNTP NRPW≤y @À≥¡œ ˘LiªRΩLSáV FsLiμR∂VNRP¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.

úF¡ÛÉÁLi {qsöNPR Li` gS NPR ªs« VÍÞ©y´`¶

©yLiVV¨s ™´sVLi≤T∂Fy»¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V28(ôd’ÿq÷´dt): F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá©´sV NRPáVxmsoªRΩW ALÔjiÆ©s©±s= «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms …”¡AL`iFs£qs ™´sVLi≤T∂xms≤T∂Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ªRΩgji©´s ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ©yLiVV¨s ©´sLji=Li•¶¶¶ lLi≤ÔT∂  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Bμj∂ æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRP øR¡LRi˘¨s @©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW BμÙR∂LRiV ©y∏R∂VVŒ˝œ¡ß NRP÷¡zqs æªΩáLigSfl·©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ZNPzqsAL`i zmsáVxmso Æ™s[VLRiNRPV xmsμj∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[©´sV  ¡Liμ`∂©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVáV ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰ F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ALi˙μ≥R∂Õ‹[ NRPáVxmsoªRΩV©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ˙xms«¡¤Õ¡[ ™yLjiNTP  ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. μk∂¨sNTP æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ©y∏R∂VNRPáV xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. NSgS, ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ALi˙μ≥yÕ‹[ NRPáxms≤y¨sNTP ZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s…fi  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. A ALÔjiÆ©s©±s=©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ @μ≥R∂˘QORPVáV, NSÀ‹[π∏∂[V æªΩáLigSfl· ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NRPá*NRPVLi»˝¡ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRi LS™´so gRiVLRiV™yLRiLi æªΩáLigSfl·  ¡LiμR∂VNRPV

≈¡™´sV¯Li,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V ≤T∂¤\«¡©±s ™´sWLRiËNRPVLi≤y ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s◊¡æªΩ[ ™´sVLjiLiªRΩ Dμ≥∂R XªRΩLigS DμR∂˘≠sVryÚ≠sV©´s qz szmsFsLi |§¶¶ ø¡R ËLjiLi¿¡Liμj∂. gjiLji«¡©´s ˙gS™´sWá©´sV ™´sVVLi\¬ø¡©y ˙Fy¤«¡N`ÌP NRP≤R∂ªy™´sVÆ©s[ μ≥][LRifl”· ≠s≤R∂©y≤yá¨s, ™´sVVLixmso©´sV ªRΩgÊjiLiøyá¨s À≥¡œ ˙μyøR¡Ã¡Li FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xqsV©´sıLi LS«¡∏R∂V˘ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á LRiLigRiLiÕ‹[ @FyLRi @©´sVÀ≥¡œ ™´sLi ¨sxmsofl·Vá xqsWøR¡©´sá ˙xmsNSLRiLi F°Ã¡™´sLS¨sNTP ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂WáV xmsLjibdP÷¡Liøyá©yıLRiV. @¨sı ™´sLÊSá©´sV, FyLÌik á©´sV, qx sLixmsn Wá©´sV, qx sLixqsÛ Ã¡©´sV NRPáVxmsoN]¨s DμR∂˘™´sW¨sı ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ™´sVVLixmso ˙FyLiªy¨sı q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRPáFyá©´sı AÕ‹[øR¡©´sáV ≠sLRi≠sVLi¿¡ æªΩáLigSflÿÕ‹[Æ©s[ N]©´srygjiLiøyá¨s }msL]‰©yıLRiV. BLiμR∂VN][qx sLi 29©´sVLi¿¡ rÛy¨sNRP @Li¤À¡[μ∂R ‰L`i |qsLi»¡L`iÕ‹[ ¨sLRi™´sμ≥∂j NRP μk∂ORPQáV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. C bP’¡LRiLiÕ‹[ ªRΩ©´sª][ Fy»¡V mz s©´sFyNRP ≤T∂≠s«¡©±s

øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRP \Æ™s≈¡Lji ≠ds≤y÷¡

Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøR¡©´sV©´sı gkiæªΩ[ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , Æ™s[V 28 (ôdÿ’ q÷´dt):™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡ ZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms ’d¡¤«¡[m{ scbP™´s}qs©´sá ™´sVμ≥∂R ˘ Æ©sáN]©´sı ≠s™yμR∂Li qx s™´sVzqsF°LiVVLiμj∂. À≥ÿLki mx sLji˙aRP™´sVá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS @©´sLiª`Ω gkiæªΩ Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV q{ s*NRPLjiLiøyLRiV. IZNP[ ™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠s ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li, ˙Fyμ≥y©´s˘Li ¤Õ¡[¨s (™´sVXªRΩaS≈¡) aS≈¡ ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤y¨sı ¨sLRiqz sxqsWÚ A∏R∂V©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ¬ø¡[mx s¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. aS≈¡ ™´sWlLi[Ë ™´sLRiNRPW mx sμR∂≠s ¬ø¡[mx s»Ì¡À‹[©s´ ¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, bP™´s}qs©´s ¿d¡£msn DμÙ∂R ™±s¥yNRPlLi[ AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s Æ™sVªRΩ Ú ¡≤ÔyLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso, ™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂™´soáª][ Fy»¡V aS≈¡Ã¡ ZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms bP™´s}qs©´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qz s©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ’d¡¤«¡[m{ s LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂gjiLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ DμÙ∂R ™±sª][ Fn°©±sÕ‹[ ™´sVLi¥R∂©yáV «¡LjiFyLRiV. ’d¡¤«¡[m{ s  ¡V«Í¡gjiLixmsoá Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ A∏R∂V©´s Æ™sVªRΩ Ú ¡≤ÔyLRiV. Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV q{ s*NRPLjiLiøyá¨s @©´sLiª`Ω gkiæªΩ[NPR V qx sW¿¡LiøyLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV q{ s*NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLiøyLRiV. ˙xmsμ≥y¨s, ¥yNRPlLi[á ™´sVμ≥∂R ˘ qx sLiªRΩXzmsÚNPR LRiÆ\™sV©´s øR¡LRiËáV «¡LjigS∏R∂V¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. aS≈¡Ã¡ ZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms FyLÌik @xqsLiªRΩXzmsÚª][ DLiμy? @¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. @Æμ∂[Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s  ¡μR∂V÷¡øyËLRiV. NS˘’¡Æ©s…fi ≠sxqsÚLiR fl· qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌik C @LiaRPLi\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiqx sVÚLiμR∂©yıLRiV. Fs¨dsÔ π∏∂[V NRPW»¡≠sVÕ‹[ ’d¡¤«¡[m{ s ªRΩLS*ªRΩ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ FsLi{msáV (18) D©´sı FyLÌik bP™´s}qs©´s. @LiVVæªΩ[, ’d¡¤«¡[m{ sNTP ¿¡LRiNSá ≠sV˙ªRΩmx sORPQ Æ\™sV©´s bP™´s}qs©´s aS≈¡Ã¡ ZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qz sLiμj∂.

xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms μR∂XztÌsQ|ms»Ì¡™´søR¡Ë¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ ©yıLRiV. C xmsLjiflÿ™´sVLi zqsLigRilLi[fl”·ÕÿLi…”¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LRiLigRi xmsLji˙aRP™´sVáV FsLiª][ Õÿ’≥¡Li¬ø¡[ xmsLjiflÿ™´sVLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigS fl·Õ‹[Æ©s[ @ºΩ|msμÙR∂ xmsLji˙aRP™´sVgS ¨sáVxqsVÚ©´sı zqsLigRilLi[fl”· @’≥¡™´sXμÙj∂NTP æªΩLSxqs FyLÌki Fs¨sıNRPá ™ygÙS©yá©´sV øyÕÿÆ©s[ ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ æªΩLSxqs B¿¡Ë©´s ™ygÙS©yá @™´sVáVN][xqsLi NSLji¯NRPVáV FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ ©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”· gRi©´sVá ≠sxqsÚLRifl·NRPV, NSLji¯NRPVáNRPV ¬ø¡[NRPWlLi[Ë Ã¡’Ù¡¨s æªΩLSxqs Fs¨sıNRPá Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[Æ©s[ ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂. æªΩLSxqs Fs¨sıNRPá ˙xmsflÿ◊¡NRP ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVá\|ms FsLiªRΩgS©Ø[ xms≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRP˙FyLiªyÕ˝‹[ J»˝¡ aSªRΩLi NRPW≤y æªΩLSxqsNRPV @μ≥j∂NRPLigSÆ©s[ á’≥¡Li¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. μk∂Liª][ ªy™´sVV lgi÷¡zmsLiøR¡V N]©´sı FyLÌki ªRΩ™´sVNRPV B¿¡Ë©´s Fs¨sıNRPá ™ygÙS©yá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LRiVxqsVÚLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLiª][ zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáV D©yıLRiV.

eT+Á‘ê+>∑+ ‘Ó*dæq Äغd” ø±]à≈£î\ Vü≤è<äj÷· \T uÛ>Ñ T∑ eZ T+≥THêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ q‘√ ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î˝À¢ >∑+<äs>¡ √fi¯+... ˇø£y|’Ó ⁄ü sêh $uÛ»Ñ q˝À ÄdüT\Ô T, n|ü⁄Œ\T, ñ<√´>∑T\ |ü+|æDô° |’ ø£dsü ‘¡ T· Ô q&ÉT k˛Ô+~. ø=ìï ˝…øÿ£ \T rÁe >∑+<äs>¡ √fi¯eT÷, $yê<ë\÷ HÓ\ø=+≥THêïsTT. dü]>±Z Ç<˚ düeTj·T+˝À Äغd” dæã“+~ qT+∫ y˚‘H· ê \T ø£{Ÿ #˚dæ ãdüT‡\T ø=Hê\H˚ Á|ü‹bÕ<äq rÁe <äTe÷s¡+ sπ |ü⁄‘√+~. pHé 2q ‘Ó\+ >±D, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêÅcÕº\T Ä$s¡“$¤ düT+Ô &É&É+‘√ n+‘·ø£+fÒ eTT+<˚ J‘ê\≈£î ø√‘·˝ùÒ d ø±s¡´Áø£e÷ìï |üP]Ô #˚j÷· \H˚ |ü≥Tº<\ä ‘√ Äغd” n~Ûø±s¡T\Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô +~. ãdüT‡\T ø=H˚ù|s¡T‘√ ‘·eT J‘ê\T ø£{Ÿ #˚kÕÔsê? n+≥÷ ø±]à≈£î\T Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. yê] n&É>¶ √\T ìs¡j í ÷· \qT ‹|æŒø={≤º\ì n+≥THêïs¡T.

˙gS™´sW¤Õ¡[ ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ NRPáVryÚLiVV. ALÔij Æ©s©±s= «ÿLki N][qx sLi ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊiR Li LSxtsÌ Q˚mx sºΩNTP qz sFnyLRiV= ¬ø¡[qz s©´s @LiaSá©´sV øR¡W}qsÚ ¿¡LiªRΩWLRiV, NRPW©´s™´sLRiLi, ≠dsAL`ixmsoLRiLi, Æ™s[¤Õ¡[LRiVFy≤R∂V, NRPVNRPV‰©´sWLRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿáV xmspLjiÚgS, À≥¡œ ˙μyøR¡Ã¡Li mx s»Ì¡fl·Li ≠sV©´s•¶¶ A ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ≠sVgji÷¡©´s ˙gS™´sWáª][Fy»¡V, ¡WLÊRiLiFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s 6 ˙gS™´sWáV ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ NRPáVryÚLiVV. @LiVVæªΩ[ FyL˝iR Æ™sVLi…fi AÆ™sWμj∂Li¿¡©´s ’¡Ã˝¡VÕ‹[ Õ‹[Fyá©´sV xqs™´sLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV A ªRΩLS*ªRΩ ALÔjiÆ©s©±s= «ÿLki N][xqsLi ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊiR Li LSxtsÌ Q˚xmsºΩNTP zqsFnyLRiV= ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C mx sLjiqz sÛ ªRΩVáՋ[ gRiªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li æªΩ¿¡Ë©´s ALÔij Æ©s©±s= LSxtsÌ Q˚xmsºΩ AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂NRPF°™´s≤R∂Liª][, FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ Æ©sgÊji©´s LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡VÕ‹[ @LiaSá Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáV —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ≠s≤T∂F°ªRΩV©´sı ˙FyLiªyá©´sV xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩqx sVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.

Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ÕÿLi…”¡ {qs¨s∏R∂VL˝Riª][ ≠saS≈¡ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NRPXztsQ : FsLi{ms x§¶ ¶LjiÀÿ ¡V ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤T∂ ÕÿLi…”¡ {qs©´s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ C ˙FyLiªy¨sNTP ªRΩgji©´s ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ≠saS≈¡ FsLi{ms NRPLiÀ≥œ¡LiFy…”¡ x§¶¶¶LjiÀÿ ¡V @©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ªRΩLRi™yªRΩ C ˙FyLiªy¨sNTP «¡LRigS÷¡=©´s ©y%`¡∏R∂VLi, μR∂NS‰÷¡=©´s ¨sμ≥R∂Vá N][xqsLi ªRΩ©´s™´sLiªRΩVgS NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV Æ™sLiNRP∏R∂V˘ xqsᕶ¶¶Ã¡V, xqsWøR¡©´sáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ªy©´s©yıLRiV. Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ Æμ∂[aRPLi FsÕÿ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩVLiμ][ ≠saS≈¡ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP A rÛyLiVVÕ‹[Æ©s[ NRPXztsQ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s . ≤≥T∂÷d˝¡ ©´sVLi¿¡ ©´sgRiLS¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı A∏R∂V©´s  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ªRΩ©´s©´sV NRPázqs¨s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s…fiÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV æªΩáVgRiV™yŒ˝œ¡NRPV ø][»¡VμR∂NRP‰≤R∂Li aRPVÀ≥œ¡xmsLjiflÿ™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP \lLi¤Õ¡[*«‹[©±s ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂™´soá\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Fs™´sLjiNTP B™y*á©´sıμj∂ ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ≠sbPxtÓsQ @μ≥j∂NSLSá\|ms Aμ≥yLRixms≤T∂ DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ≠saS≈¡©´sV H…‘¡ x§¶¶¶ÀfigS ™´sWLjiË DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiV˪y™´sV©yıLRiV. ˙…ÿzmnsN`P ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigS \|ms ™´sLiæªΩ©´sá ¨sLS¯flÿ¨sNTP NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, ˙xmsxqsVÚªRΩLi ©yáVgRiV \¤Õ¡©˝´sVgS D©´sı «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji¨s ALRiV \¤Õ¡©˝´sVgS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠saS≈¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV NRP÷¡zqs xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s x§¶¶¶LjiÀÿ ¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

øR¡LiFy™´sºΩ BxqsVNRP LRi™yflÿª][ @≤R∂VgRiLi…”¡©´s «¡ÕÿáV ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): øR¡LiFy™´sºΩ ©´sμj∂Õ‹[ BxqsVNRP @˙NRP™´sV ªRΩ™´s*NSáª][ À≥œ¡WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi…”¡ ªygRiV¨ds…”¡NTP ºdΩ˙™´s ™´sVVxmsˆV ™y…”¡Ã˝¡Vª][Liμj∂. BxqsVNRP @˙NRP™´sV ªRΩ™´s*NSáV ¨sL][μ≥j∂Liøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV N][LRiVªRΩV©yıLRiV ©´sμj∂Õ‹[ Õ‹[ªΩR VgS BxqsVNRP ªRΩÆ™s[*∏R∂V≤R∂Liª][ ¨dsLRiV ¤Õ¡[NPR Fs≤yLji¨s ªRΩázmsr°ÚLiμj∂. xmsn ÷¡ªRΩLigS ™´sp»¡Àÿ™´soá μy*LS ªygRiV¨dsLRiV @LiμR∂NRP xqs≠dsVxms ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. G…ÿ Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ªygRiV¨ds…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩxmsˆ≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R ¨s A∏R∂W ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ©´sμj∂Õ‹[ ¨sLji¯Li¿¡©´s E»¡Àÿ™´soá øR¡V»Ì¡W BxqsVNRP ªRΩÆ™s[*∏R∂V≤R∂Liª][ À≥¡œ WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi…ÿ∏R∂V¨s, μk∂Liª][ ªygRiV¨ds…”¡NTP B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s xmsáV˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[xqs≠s ºdΩ˙™´sªRΩ |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ À≥œ¡WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi»¡VªRΩV©yıLiVV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ FsμÙ∂R ≤T∂ Æ©sáN]Liμj∂. øR¡LiFy™´sºΩ ©´sμj∂Õ‹[ À≥¡œ WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi»¡≤R∂Liª][ Fs≤yLji¨s ªRΩázmsr°ÚLiμj∂. ©´sμj∂Õ‹[¨s BxqsVNRP©´sV @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡V ªRΩÆ™s[*∏R∂V≤R∂Liª][ ¨dsLRiV¤Õ¡[NPR Æ™sáƙsáÀ‹[ª][Liμj∂. μk∂Liª][ ©´sμk∂ xqs≠dsVxms ˙gS™´sWÕ˝‹[ μyx§¶¶¶Li Æ™sªRΩáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. øR¡LiFy™´sºΩ ©´sμj∂Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ™´sp»¡Àÿ™´soá μy*LS xqsV™´sWLRiV 15 ˙gS™´sWáNRPV ªygRiV¨dsLRiV xqsLRixmsn LS

@™´soª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ©´sμk∂«¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi»¡≤R∂Liª][ A∏R∂W ˙gS™´sWáNRPV ªygRiV¨dsLRiV ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLRiVª][Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLji%`¡¥R∂zqsªRΩVÕ˝‹[ A∏R∂W˙gS™´sWÕ˝‹[ ªygRiV¨dsLRiV xqsLRixmsn LS xqs˙NRP™´sVLigS «¡LRigRiNRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS Æ≤∂LiNS≤R∂ ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μy¨sNTP øR¡LiFy™´sºΩ μy*LS ªygRiV¨dsLRiV xqsLRixmsn LS «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. ©yÀÿLÔiR V ¨sμ≥∂R VáV LRiW.8 N][»¡˝ ª][ N]ªRΩgÚ S ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi GLSˆ»¡VNRPV ¬ø¡[aSLRiV. C xms¥R∂NS¨sı ø]Ã˝¡Ligji}ms»¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s øR¡LiFy™´sºΩ©´sμj∂Õ‹[ ¨sLji¯Li¿¡ @NRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s 22 ˙gS™´sWáNRPV, xmspxqsFy…”¡lLi[giR ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s G≤R∂V ˙gS™´sWáNRPV ªygRiV¨dsLRiV @Liμj∂LiøR¡©´sV©yıLRiV. B…‘¡™´sá NSáLiÕ‹[ xqs˙NRP™´sVLigS xqsLRixmsn LS xqs˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[NPR ™´sVLi≤R∂á ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙gS™´sWáNRPV LRiOTPQªΩR ¨ds…”¡ xms¥R∂NSáV ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ A∏R∂W ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V À‹[LiR˝ V, Àÿ™´soá μy*LS ™´s¬ø¡[Ë ¨ds…”¡\|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ øyÕÿ ˙gS™´sWÕ˝‹[ À≥¡œ WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi…ÿLiVV. À‹[LiR˝ V μy*LS xmspLjirÚ yÛ LiVVÕ‹[ ªygRiV¨dsLRiV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆLiμj∂Li¿¡ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Q\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s A∏R∂W ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V N][LiR VªRΩV©yıLRiV.

ì|òü÷\T ì˝Ÿ >∑T{≤ÿ\T |òü⁄˝Ÿ KeTà+, y˚T 28 (ôd’ÿq÷´dt) sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T{≤ÿ\qT ìùw~+∫ düTe÷s¡T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T ø±edüTÔHêï õ˝≤¢˝À >∑T{≤ÿ yê´bÕs¡+ eTT&ÉT |ü⁄e⁄«\T Äs¡T ø±j·T\T>± u≤>±H˚ kÕ>∑T+~. >∑‘·+˝À ø£+fÒ ìùw~+∫q ‘·s¡Tyê‘· yê{Ï yê´bÕs¡+ CÀs¡T+<äT≈£î+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. j·TTe‘· Äs√>±´ìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e#˚à Ä<ëj·÷ìï ôd’‘·+ e<äT\T≈£îì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T{≤ÿ, U…’˙, ‘·+u≤≈£î ˝≤+{Ï ñ‘·Œ‘·TÔ\ neTàø±\qT ìùw~+∫q|üŒ{Ïø° Hê{Ï qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î n$ ù|s¡T≈£î e÷Á‘·y˚T ìùw~+#·ã&ܶsTT nH˚~ n+~]øÏ ‘Ó*dæq dü‘·´+. e÷¬sÿ˝Ÿ neTàø±\T ñqï|üŒ{Ïø£+fÒ Ç|üŒ&ÉT yê] <Ûäs¡qT neTàø£+ <ës¡T\T ¬s+&ç+‘·\T #˚dæ neTàø±\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. M{Ïì eTT+u≤sTT e÷¬sÿ{Ÿ qT+&ç dæøÏ+Á<ëu≤<é,

ôV’≤Á<ëu≤<é, $»j·Tyê&É e+{Ï q>∑sê\ yês¡T {À≈£î>± ‘Ó|æŒ+#·T≈£î+≥THêïs¡T. yê] e<ä› qT+&ç õ˝≤¢˝À ô¨˝Ÿùd˝Ÿ yê´bÕs¡+ #˚ùdyês¡T ø=qT>√\T #˚dæ yê{Ïì >∑T≥º #·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢≈£î ‘·s¡[düTÔHêïs¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç ∫qï ∫qï yê´bÕs¡T\T rdüT≈£îe∫à yê{Ïì >∑T≥Tº #·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü neTàø±\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ∫qï yê´bÕs¡T\≈£î yê{Ïì neTà{≤øÏì yês¡T ø√&é u≤wü\T ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡+fÒ yê] yê´bÕs¡+ m˝≤ ñ+<√ Ä˝À∫+#ê*. H˚s¡T>± n&ç–‘˚ yês¡T M{Ïì neTàs¡T. yês¡T õ.∫+‘·|ü+&ÉT, |æ.eTkÕ˝≤, s¡+>∑T eø£ÿ\T Ç˝≤ nH˚ø£ ø√&é |ü<ë\qT yês¡T dü÷∫kÕÔs¡T. ø=qT>√\T <ës¡T\T ≈£L&Ü yê{Ïì yê&ç‘˚H˚ yê]øÏ >∑T{≤ÿ, ˝Ò<ë ‘·+u≤≈£î <=s¡T≈£î‘·T+~. <ë<ë|ü⁄>±

q>∑s¡+˝Àì dü>∑+ bÕHécÕ|ü⁄˝À¢ yê{Ï neTàø±\T j·T<˚#·Ã>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT n+fÒ n~ n‹X¯jÓ÷øÏÔø±<äT. @e¬s’Hê H˚s¡T>± b˛sTT >∑T{≤ÿ ø±yê* n+fÒ yês¡T Çe«s¡T. ‘Ó*dæq yê]øÏ e÷Á‘·y˚T neTTà‘·THêïs¡T. ∫qï ∫qï cÕ|ü⁄\ yês¡T M{Ïì H˚s¡T>± neTà≥+ ˝Ò<äT.yê{Ïì ˇø£ |æ∫à dü+∫˝À ñ+∫ cÕ|ü⁄ {≤|t ô|’H√, ˝Ò<ë eT+∫˙{Ï Á|òæCŸ øÏ+<√, &Éu≤“ ø=≥TºøÏ+<äu≤>∑+˝À ñ+#·T‘ês¡T. ø=qT>√\T <ës¡T\T $∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· yês¡T n&ç–+~rdæ Ç∫à eT∞¢ <äj·÷kÕúq+˝À yê{Ïì <ë∫ ñ+#·T‘ês¡T. Ç˝≤ KeTà+ q>∑s¡+˝À >∑T{≤ÿ ne÷àø±\T j·T<˚#·Ã>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. |ü{Ϻ+#·Tø√yê*‡ yês¡T HêeT e÷Á‘·+>± ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ #˚‘·T\T <äT\T≈£î+≥THêïs¡T.


4

>∑Ts¡Tyês¡+ 29`05`2014

mÁs¡#·+<äq+ düà>∑¢s¡¢ $esê\ ùdø£s¡D BNRP D™´sV¯≤T∂gS @fl·¿¡Æ™s[}qs xms¨sÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ¿¡ªRΩWÚLiR V,Æ™s[V28 (ôdÿ’ q÷´dt): ¿¡ªRΩWÚ LRiVÕ‹[ BNRP Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi @˙NRP™´sVLRi ™yflÿáNRPV NSÀ‹[π∏∂[V qz sFsLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][À‹[ ªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ qx s¯g˝iR L`i gRiLigji lLi≤Ô∂T @lLi£qsÌ NRPV LRiLigRiLi qz sμÙ∂R Li @LiVV˘Li μj∂. ™´sVL][Æ\™sxmso qx s¯g˝ij Lig`i gRiV»Ì¡V NRP¨s|ms¤…¡Ì [ mx s¨sÕ‹[ @μj∂NSLRiVáV mx s≤ÔyLRiV. @»¡≠dsaS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVá NRPŒ˝¡œ ßgRizmsˆ Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μR∂VLigRiá©´sV ZaP[uyøR¡Ã¡Li @≤R∂™´soá©´sV μy…”¡Li¬ø¡[ ™yLjiNTP BNRP @LiªRΩ qx sVáV™´so NSμR∂V. ªRΩ™´sV©´sV Fs™´s*LRiW Axms¤Õ¡[LiR ¨s μ≥k∂™´sWgS D©´sı xqs¯g˝RiQL˝RiNRPV Àÿ ¡V ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qx s™yÕfi ≠szqsLjiLiμj∂. @≤R∂≠s Õ‹[xms¤Õ¡[ NSμR∂V, Æ™sáVxmsá NRPW≤y

ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ≠dsáV¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[qx sWÚ, @»¡≠ds @μ≥∂j NSLRiVáª][Fy»¡V —¡Õ˝ÿ @μ≥∂j NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigS¨dsı LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂Li}ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi μj∂. BNRP NRPLRiWıáV F°÷d¡qx sVáV gRiLigjilLi≤Ô∂T ¤À¡LiVVÕfi LRiμÙ∂R VNRPV mz s…”¡tx sQ©s± Æ™s[aSLRiV. Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi xqs¯g˝RiQL˝Ri ≠s™´sLSáV }qsNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. FsNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ Bμj∂ ªRΩLRi÷¡F°©´sVLiμ][ ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLi¿¡ ™yLji¨s Õ‹[mx sá Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV D™´sV¯≤T∂ NSLS˘øR¡LRifl· Æ™sVVμR∂áLiVV˘Li μj∂. ˙xmsæªΩ[˘NRP …ÿ£qs‰Fn°L`i=©´sV NRPW≤y LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂LiFyLRiV.¿¡ªRΩWÚLiR V, Æ©sÃ˝¡W LRiV, NRP≤R∂mx s, —¡Õ˝ÿá qx sLji§x ¶ ¶μ∂RÙ V NRP÷¡gji©´s ZaP[uyøR¡Ã¡Li @≤R∂™´soÕ˝‹[ Fs˙LRiøR¡LiμR∂©y¨sı xqs¯g˝RiL˝RiV

@á™Ø[NRPgS xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VáV μy…”¡Li¬ø¡[}qs™yLRiV. μy¨sNTP BNRP mx sNRP≤R∂˜L iμk∂ øR¡LRi˘Ã¡ª][ @≤Ô∂R VNRP»Ì¡ xms≤R∂©´sVLiμj∂. ºΩLRiVxmsºΩ qx sLji‰Õfi mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s ¿¡ªRΩWÚLiR V, NRP≤R∂xms, Æ©sÃ˝¡WLRiV, ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿá Fyá©yμ≥j∂NSLRiVáV, Fs{qsˆÃ¡©´sV Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi xqsLiLRiORPQfl·Õ‹[ À≥ÿgRiry* ™´sVVá©´sV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V AÆμ∂[aSáV «ÿLki @LiVV©´s»Ì¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. NRP¤Õ¡NÌPR L˝iR V Fs{qsˆÃ¡V Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqs™´sV©´s*∏R∂V xqs™´sWÆ™s[aSáV \|qsªRΩLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ©yáVgRiV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi @˙NRP™´sV LRi™yflÿ Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV ¨sLRi*QQLji ÚxqsVÚ©´sı …ÿ£qs‰Fn°L`i= @μ≥∂j NSLRiVá©´sV |\ qsªRΩLi C qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ À≥ÿgRiry* ™´sVVá©´sV ¬ø¡[qz s, ™yLji ©´sVLi¿¡ xqs™´sW øyLRiLi

ºdΩqx sVNRPV©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V ALRiV Æ©sáá NSÕÿ¨sı ¨sLÒik ªRΩ gRi≤R∂V™´so gS |ms»Ì¡VNRPV¨s, ˙xmsæªΩ[˘NRP …ÿ£qs‰ Fn°L`i=, ry∏R∂VVμ≥∂R ¡Ã¡gSáV, F°÷d¡qx sV áV, @»¡≠dsaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi xqs¯g˝RiL˝RiV NRPμR∂÷¡NRP¤Õ¡[ @≤R∂≠sÕ‹[ ¤Õ¡[NPR VLi≤y ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV qx s™´sV˙gRi ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡Ã¡gSá ©´sV ©´s≤T∂mz sLi¬ø¡[, @»¡≠dsaS≈¡, F°÷d¡xqsVaS ≈¡©´sV xqs™´sV©´s*∏R∂VxmsLji¬ø¡[ Àÿμ≥∂R ˘ªRΩá©´sV —¡Õ˝ÿ Fyá©yμ≥∂j NSLRiVáNRPV @xmsˆ¤«¡zmsˆ©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. C qx s™´sVxqs˘ Æμ∂[aPR , LSxtsÌ Q˚, —¡Õ˝ÿ, ¿¡™´sLRiNRPV ˙xms«ÿ qx s™´sVxqs˘gS øR¡W}qsÚ ªRΩmx sˆ @˙NRP™´sV LRi™yflÿ©´sV @LjiNRP»Ì¡≤R∂Li G™´sW˙ªRΩLi ry μ≥∂R ˘Li NSμR∂¨s ¨sxmsofl·VáV, @μ≥∂j NSLRiVáV

B…‘¡™´sá ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV ≠s©´sı≠sxqsWÚ ™´søyËLRiV. rÛy¨sNRP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* @μ≥∂j NS LRiVá «‹[NPR ˘Li, ˙xms«¡Ã¡ À≥ÿgRiry*™´sV˘Li DLi¤…¡[Æ©s[ xqs¯g˝RiQL˝Ri©´sV xqs™´sVWáLigS @fl·¿¡Æ™s[∏R∂V™´søR¡VË©´s¨s @»¡≠dsaS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV \|qsªRΩLi gRiªRΩLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μ∂j NRPáV @LiμR∂¤«¡[aS LRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V, NRPLÒS»¡NRP Õ˝‹[ DLi»¡W À≥ÿLkigS Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi @˙NRP™´sV LRi™yflÿ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı qx s¯g˝iR QLiR˝ ≠s™´sLSá©´sV NRPW≤y @Liμj∂Li¿¡©´s»Ì¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ªRΩμy*LS ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V, NRPLÒS»¡NRP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ™yLji À≥œ¡LRiªRΩLi xms¤…Ì¡[ @™´sNSaSá©´sW xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRiV. …ÿ£qs‰Fn°L`i= @μ≥∂j NSLRiVáV qx sLi™´sªRΩ= LRiLi NSáLigS }qsNRPLjiLi¿¡©´s ≠sáV\Æ™s©´s

Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNRPLi\|ms

ìs¡à\. .‘Ó\+>±D _&ɶ!

q÷´&ç©¢ y˚T 28 (ôd’ÿq÷´dt):πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z+˝À kÕúq+ dü+bÕ~+#·T≈£îqï ìs¡à˝≤ d”‘êsêeTHé ‘Ó\+>±D _&ܶ? ne⁄qH˚ n+{À+~ ;CÒ|” n~ÛcÕºq+. πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z+˝À e÷ ‘Ó\+>±D yê{≤...ø√{≤ @<ä+≥÷ Ä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ˇø£[fl<ä›s¡T ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘·\T n~ÛcÕºD≤ìï Á|ü•ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT yê[¢∫Ãq düe÷<Ûëq+‘√ ø£+>∑T‹Hêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é •yês¡¢˝Àì eT+∫πse⁄\ Á>±eT+ e<ä› #ê˝≤ø±\+>± dæús¡ìyêdü+ @s¡Œs¡TÃ≈£îì nø£ÿ&˚ ˇø£ bÕsƒ¡XÊ\qT ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤düTÔqï ìs¡à˝≤ d”‘êsêeTHé...eTTe÷à{Ïø° ‘Ó\+>±D _&˚¶q+≥÷ Ä bÕغøÏ #Ó+~q z d”ìj·TsY H˚‘· nqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.ìs¡à\ ‘·q uÛÑs¡Ô |üs¡ø±\ Á|üuÛ≤ø£sY‘√ e⁄+≥Tqï ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ;CÒ|” H˚‘· $<ë´kÕ>∑sY sêe⁄ k˛<äs¡T&ÉT ≈£L&Ü dæús¡ ìyêdü+ @s¡Œs¡TÃ≈£îì ìedædüTÔHêïs¡ì...n≥Te+≥|ü⁄Œ&ÉT ÄyÓT ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ ø±≈£î+&Ü m˝≤ ne⁄‘ês¡+≥÷ ˝≤õø˘qT ˇø£<ëìï ñ|üjÓ÷–+#ês¡≥. B+‘√ nyêø£ÿsTTq yês¡+‘ê @+ e÷{≤¢&Ü˝À ‘Ó*j·Tø£ H√¬sfi¯¢u…{≤ºs¡≥. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ç+πø+ e÷{≤¢&Ü˝À bÕ\Tb˛ì yês¡+‘ê yÓqøÏÿ ‹]>=#˚ÃXÊs¡T. á ˝…ø£ÿq ‘Ó\+>±D ÁbÕ+rj·TT\≈£î »s¡>∑uÀj˚T $düÔs¡D˝À #√≥T <ä≈£îÿ‘·T+<ë nqï dü+<˚Vü‰\T yÓTT<ä\j·÷´sTT.

19©´s —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS LS˘÷d¡ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): xmsLS˘™´sLRifl· xmsLjiLRiORPQfl·ª][ Fy»¡V Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNRP ˙Fyμ≥y©y˘¨sı @μ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS «¡⁄©±s 19©´s —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNRPLi\|ms |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][©´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, \|ms#˚Æ™s[…fi FyhRiaSááV ºΩLjigji ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi @xmsˆL`i \|ms#˚™´sVLki, D©´sıªRΩ FyhRiaSá ≠sμy˘LÛRiVáª][ C LS˘÷d¡ ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, \|ms#˚Æ™s[…fi FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ \|qsªRΩLi @μ≥j∂NRPaSªRΩLiÕ‹[ Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…ÿá¨s —¡Õ˝ÿ B©±søyLÍji NRP¤Õ¡NÌRPL`i ’d¡ áOUPQ ¯NSLiªRΩLi @©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV A∏R∂V©´s AÆμ∂[aSáV BøyËLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Fs≤yLjigS ™´sWLji NSáVxtsQ˘ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi FsNRPV‰™´sgS D©´sı ˙xmsÆμ∂[aSÕ˝‹[ Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…”¡ A ˙FyLiªRΩ xmsLS˘™´sLRiflÿ¨sı NSFy≤R∂VN][™yá©yıLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ NRPLi¤…¡[ C G≤yμj∂ @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ ©y…ÿá¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): xqsVμk∂LÁRi ≠sLS™´sVLiÕ‹[ ¬ø¡[xmsá Æ™s[»¡ ¨s}tsQμ≥R∂Li ™´sVVgjiLixmso μR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. C Æ©sá 31 @LÙRiLS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV Æ™s[»¡NRPV Æ™sŒ˝œ¡≤y¨sNTP xqs©´sıQμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ¬ø¡[xmsáV gRiV≤˝R∂V |ms¤…Ì¡[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ G…ÿ Æ™s[VÕ‹[ Æ™s[»¡ ¨s}qsμ≥j∂ryÚLRiV. ºΩLjigji 47 L][«¡ŸÃ¡ xqsVμk∂LÁRi ≠sLS™´sVLi ªRΩLRiV™yªRΩ Æ™s[»¡NRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gRiLigRixmso˙ªRΩVáV NRPVá \Æμ∂™y¨sNTP ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s «ÿªRΩLRi NRP©´sVıá xmsLi≤R∂V™´sgS

™´s˘™´sry∏R∂V ˙xmsflÿ◊¡NRP ≈¡Lki£mns NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsflÿ◊¡NRP ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ˙xmsflÿ◊¡NRP NRPW≤y LRiWF~Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP ≈¡Lki£mns NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsflÿ◊¡NRP xmspLRiÚLiVVLiμj∂. NSáV™´sá ™yLkigS ≠s{qsÚLÒRiLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. BLiμR∂VNRPV Æ™sVVªRΩÚLigS 1.19 áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ≠sªRΩÚ©yáV @™´sxqsLRiLi. xqsV™´sWLRiV 2.20 áORPQá |§¶¶¶NÌSL˝RiV NSáV™´sá μy*LS ≠s≤R∂VμR∂áπ∏∂[V˘ ¨ds…”¡μy*LSÆ©s[ rygRiV NS©´sV©yıLiVV. FsLRiV™´soáNRPV G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s B ¡˜Liμj∂ DLi≤R∂μR∂¨s @μ≥j∂NSL˝RiV À≥œ¡L][ry BxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV 2.20 áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá FsLRiV™´soáV @™´sxqsLRi™´sV™´soªy∏R∂V¨s ¤Õ¡NRP‰Æ™s[zqs©´s @μ≥j∂NSL˝RiV ≠ds…”¡Õ‹[ 50 aSªRΩLi Bxmsˆ…”¡ZNP[ zqsμÙR∂LigS DLiøyLRiV. ≠sVgji÷¡©´s ™y…”¡¨s Æ©sá™yLki N][…ÿ μy*LS }qsNRPLjiLiøR¡…ÿ¨sNTP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ≈¡Lki£mnsÕ‹[ 12 áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá μ≥y©´s˘Li DªRΩˆºΩÚ @™´soªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©y. LRi’d¡ {qs«¡©±sÕ‹[ @LiøR¡©yNRPLi¤…¡[ @μ≥j∂NRPLigS DªRΩˆºΩÚ «¡LRigRi≤R∂Li \lLiªRΩVÕ˝‹[ @μ≥j∂NSL˝RiV, \lLiªRΩVÕ˝‹[ A©´sLiμR∂Li ¨sLixmsoª][Liμj∂. C ryLji FsÕfi¨s©Ø[ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ CryLji ™´sL<SáV ªRΩNRPV‰™´sgS xms≤R∂ªy∏R∂V¨s, ªRΩμy*LS ™´sL<RiFyªRΩLi ªRΩgÊRiVªRΩVLiμR∂¨s ™yªy™´sLRifl· aS≈¡ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV FsμR∂VL][‰™y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ™yªy™´sLRifl· aSΔÿμ≥j∂NSL˝RiV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

«¡LjigjiLiμj∂. zmnsztsQLig`i•¶¶¶LRi˜L`i xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ N]áV\Æ™s D©´sı ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá NRPVá\Æμ∂™´sLi gRiLigRi™´sV¯ªRΩ÷˝¡ «ÿªRΩLRi @LigRiLRiLigRi \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS «¡LjigjiLiμj∂. Æ™s[»¡NRPV zqsμÙR∂™´sVπ∏∂[V˘ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáNRPV xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¬ø¡[ ˙xmsNRPXºΩ \Æ™sxmsLkiªy˘Ã¡ ©´sVLi¿¡ ˙Fyfl·©´sxtÌsQLi, AzqsÚ©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sLiøR¡NRPW≤R∂μR∂¨s AøyLRiLigS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı «ÿªRΩLRi©´sV C G≤yμj∂ xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV @™´sV¯™yLjiNTP |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ Æ™sVVNRPV‰Ã¡V

NRPW≤y }qsNRPLjiLiøyLRiV. C qx s™´sWøy LRiLi ˙xmsNSLRiLi ™´sLRiVxqs μy≤R∂VáNRPV ™´sp˘x§¶ ¶LiR øR¡©´s ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡zqsLi μj∂. ºΩLRiVxmsºΩ ZNP[Li˙μR∂LigS }qs™±s ZaP[uyøR¡ áLi }msLRiVª][ mx s’˝¡N`P À≥ÿgRiry*™´sV˘ NRP≠sV…‘¡ |\ qsªRΩLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ qx s\lLi©´s qx sx§¶ ¶NSLRiLi ¤Õ¡[NPR F°™´s ≤R∂Liª][ A ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ™´sVLRiVgRiV©´s xms≤ÔyLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjiflÿ™´sWá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NSÀ‹[π∏∂[V LSxtsÌ Q˚ ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ˙xms™´sWfl· q{ s*NSLRiLi ¬ø¡[∏∂R VNRP™´sVVLiÆμ∂[ Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi @˙NRP™´sV LRi™yflÿ©´sV @LjiNRP¤…Ì¡[NRPLiμR∂VNRPV ¨sxmsofl·Vá xqsWøR¡©´sá ˙xmsNSLRiLi NSLS˘øR¡LRifl· ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ ©´s»Ì¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. rÛy¨sNRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @μ≥∂j NSLRiVá©´sV |\ qsªRΩLi À≥ÿgRiry*™´sVV ÷¡ı ¬ø¡[xqsWÚ AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V qx s™´sWøyLRiLi.

ÊÁ²R¶VgRiV,ÊÁÌÁ{¤¦ ¦©«sª«sLæSÌÁNRPV

Fs¬dísAL`i LSÇÁNUP¸R¶V Õ³ÁORPQ: ®ªsW»R½VäxmsÖýÁ

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): ¡≤R∂VgRiV,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá Æμ∂[™´so≤R∂V Fs¨dÌsAL`i @¨s, A∏R∂V©´s μy*LSÆ©s[ ≠dsLjiNTP LS«¡NUP∏R∂VLigS Æ™s[μR∂NRP μ]LjiNTPLiμR∂¨s …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩ Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ©´sLji=Lix§¶¶¶ßáV @©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂á ™´s˘™´sxqÛs©´sV ºdΩxqsVN]¿¡Ë©´s xmnsV©´sªRΩ Fs¨dÌsAL`iÆμ∂[ @¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. FsLiμR∂LjiN][ LS«¡NUP∏R∂V ’≥¡ORPQ |ms…Ì”¡©´s xmnsV©´sªRΩ @©´sı LS™´sWLS™´soμR∂©yıLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi lLiLi≤][L][«¡Ÿ

31 @LÙRiLS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ ¬ø¡[xmsá Æ™s[»¡

FsÕfi¨s©Ø[ ˙xmsÀ≥ÿ™y¨sı ¡…Ì”¡ GáWLRiV,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sL<RiFyªRΩLi ÀÿgRiVLi¤…¡[ Fsxmsˆ…”¡ ™´sWμj∂LjigSÆ©s[ 2.50 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sLji rygRiV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ NSLS˘øR¡LRifl· ˙xmsflÿ◊¡NRP ˙xmsNSLRiLi xqsV™´sWLRiV 2.41 áORPQá |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sLji Æ™s[}qs ≠sμ≥R∂LigS ˙xmsflÿ◊¡NRP F~LiμR∂VxmsLjiøyLRiV. «¡⁄©±s ©´sVLi¿¡ AgRixqÌsV ©y…”¡NTP ™´sL<RiFyªRΩLi ªRΩNRPV‰™´sgS DLi¤…¡[ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLigS GLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ μy¨s\|ms©y ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSL˝RiV AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ryμ≥yLRifl·LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªRΩNRPV‰™´s ¨ds…”¡ª][ rygRiπ∏∂[V˘ @xmsLSáV, Æ™s[LRiV|qs©´sgRi xmsLi»¡Ã¡©´sV rygRiV¬ø¡[ryÚLRiV. «¡Ÿ\¤Õ¡ ©y…”¡NTP ™´sL<SáV LSNRPF°æªΩ[ @xmsLSá©´sV, AgRixqÌsV,|qs|mÌsLi ¡L`i xqs™´sV∏R∂W¨sNTP xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV  ¡…Ì”¡ Æ™s[LRiV|qs©´sgRi, BªRΩLRi ALRiVªRΩ≤T∂ xmsLi»¡Ã¡©´sV Æ™s[}qs ≠sμ≥R∂LigS ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂LiøR¡…ÿ¨sNTP NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. FsÕfi¨s©Ø[ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi DLi¤…¡[ GLi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yáƩs[ μy¨s\|ms ™´sWlLÌi[LRiV ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLjia][μ≥R∂©´s rÛy©´sLi ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. NSáV™´sá μy*LS @©´sVNRPV©´sı ≠s{qsÚLÒS¨sNTP rygRiV¨ds…”¡aSΔÿμ≥j∂NSL˝Ri xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ @Liμj∂ryÚ™´sV¨s \lLiªRΩVáV B ¡˜Liμj∂xms≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ CryLji I≤R∂Vμ]≤R∂VNRPVáV ªRΩ}msˆÕÿ ¤Õ¡[™´so. LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ FsÕfi¨s©Ø[ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi DLi»¡VLiμR∂Æ©s[ xqs™´sWøyLRiLi LS™´s≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV

™´sL<SNSáLiÕ‹[ ™yªy™´sLRifl· NSáVuy˘¨sı ¨sLRiW¯÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ N][…”¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV ©y…ÿá¨s @©yıLRiV. @»¡≠dsaS≈¡, L][≤ÔR∂VÀ≥œ¡™´s©yá aS≈¡, ≤U∂AL`i≤U∂G, ≤y*™´sW, BªRΩLRi aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ Æ™sVVNRP‰Ã¡ |msLixmsNRPLi\|ms xqs≠dsVORPQ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s C xqsWøR¡©´s ¬ø¡[aSLRiV©´s. ™´sL<SNSáLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Δÿ◊d¡gS D©´sı xqÛsÕÿá ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLi¿¡ A∏R∂WaS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS N][…”¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV ©y¤…¡[LiμR∂VNRPV ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ aS≈¡Ã¡ ™yLkigS Fs¨sı FsNRPLSáV Δÿ◊d¡ xqÛsÕÿáV D©yıπ∏∂W gRiVLjiÚLi¿¡ ™y…”¡Õ‹[ Æ™sVVNRP‰Ã¡V©y…ÿá ©yıLRiV. @»¡≠dsaS≈¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s À≥œ¡W™´sVV¤Õ¡[ NSNRPVLi≤y ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ FsLiªRΩ Δÿ◊d¡xqÛs áLi DLiμ][ gRiVLjiÚLi¿¡, A xqÛsÕÿÕ˝‹[ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…ÿá©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVV≈¡˘LigS ≠sμy˘LÛRiVá©´sV Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y»¡≤R∂≤R∂LiÕ‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ™yLji¨s \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ¬ø¡[}qsÚ ˙xms«¡Ã¡V \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li F~LiμR∂VªyLRi©yıLRiV.

xqs™´sWøyLS¨sı —¡Õ˝ÿ Fyá©yμ≥j∂ NSLRiVáNRPV @Liμj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y, LRiORPQfl· mx sLRiLigS ALRiVÆ©sáá Fy»¡V NUPáNRP À≥œ¡W≠sVNRP©´sV F°ztsQLiøR¡©´sV ©yıLRiV. qx s¯g˝ij Lig`iÕ‹[ ˙xmsÆ™s[V∏R∂V™´sVV©´sı ≈¡μÙ∂R LRiV μ]LigRiáNRPV \|qsªRΩLi NRPhji©´s bPORPQáV @™´sVáVxmsLji¬ø¡[ ≠dsáVLiμj∂. ¿¡ªRΩWÚLiR V, NRP≤R∂xms, Æ©sÃ˝¡WLRiV, ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi @˙NRP™´sV LRi™yflÿNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı qx s¯g˝iR QLiR˝ NRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li ¿¡©´s @ªRΩ˘LiªRΩ NUPáNRPÆ\™sV©´s qx s™´sWøyLS ¨sı ˙xmsæªΩ[˘NRP …ÿ£qs‰Fn°L`i= @μ≥∂j NS LRiVáV A∏R∂W —¡Õ˝ÿ Fyá©yμ≥j∂ NSLRiVáNRPV @Liμj∂Li¿¡©´s»Ì¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. N]Æ©s[ıŒ˝œ¡ßgS Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi @˙NRP™´sV LRi™yflÿ ¬ø¡[qx sWÚ LS«¡NUP∏R∂VLigS, @»¡≠ds, F°÷d¡xqsV aS≈¡Ã¡ xmsLRiLigS xqs•¶¶¶∏R∂V xqsx§¶¶¶NSLSáV F~LiμR∂VªRΩV©´sı ™yLji gRiV»Ì¡V©´sV, BLi…”¡ μ]LigRiá ≠s™´sLSá©´sV

ºdΩLRiVËNRPV©yıLRiV. xmso÷¡Æ™s[uyáV, NS◊¡NSÆμ∂[≠s, ªRΩ|msˆ»¡gRiVŒ˝œ¡ ¡XLiμyáª][ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ©´sXªy˘Ã¡V @LiμR∂Lji¨ds ANRP»Ì¡VNRPV©yıLiVV. @©´sLiªRΩLRiLi xmsxqsVxmso, NRPVLiNRPV™´sV ¨dsŒ˝œ¡ª][ xmnsV…ÿá©´sV ºdΩxqsVNRPVÆ™s◊˝¡ gRiLigRi™´sV¯NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xmsoLRi≠dsμ≥R∂Vá gRiVLi≤y ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ™´splLi[gjiLixmsoÕ‹[ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV, ˙xms«¡Ã¡V @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ©s[ Δÿ◊d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV.Ã

™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV Fs¨dÌsAL`i AzqsÚÕ‹[ xqs™´sW©´s x§¶¶¶NRPV‰ NRP÷¡ˆLiøyLRi©yıLRiV. INRP‰Q\|msry ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[¨s ™´s˘QQNTPÚNTP …”¡ZNP…fi BøyËLRi¨s, 27 GŒ˝œ¡ZNP[ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS Fs¨sıNRPπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi ªRΩ©´sNRPV NRP÷¡ˆLiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LÛRiLRiWFyLiVV ¬ø¡[ºΩÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS lgi÷¡øy©´s©yıLRiV. ry*LÛRixmsLRiVáV @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë LSuÌy˚¨sı μ][zms≤U∂ ¬ø¡[aSLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. «¡gRi©±sNRPV \Æ™sFs£qs áORPQN][»˝¡V μ][¿¡|ms…ÌÿLRi¨s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sNTP {qsFsLi NSÀ‹[ªRΩV©´sı ZNP[{qsAL`i©´sV Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. @Õÿlgi[ Fs¨sıNRPá Æ™s[Œœ¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩgS Fs©Ø[ı B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VLRiV‰©yı©´s¨s, ªy©´sV …‘¡≤U∂{ms ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V…”¡NTP LS™yá¨s Fs©Ø[ı LRiNSáVgS À≥œ¡∏R∂V|ms…ÌÿLRi¨s Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ©´sLji=Lix§¶¶¶ßáV æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVV©y ªy©´sV LS«¡NUP∏R∂V ’≥¡ORPQ|ms…Ì”¡©´s …”¡≤T∂zms¨s ™´sμR∂áÀ‹[©´s©yıLRiV. …”¡≤T∂zms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

xmsÇØ xqsª«sVxqsùÌÁ\|ms F¡LSÈÁLi : »R½−sVø®©s[¬s

≈¡™´sV¯Li,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): LS©´sV©´sı NSáLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xms«ÿ DμR∂˘™´sWá©´sV ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V {qs{msFsLi æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂Li @©yıLRiV. ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms BNRP™´sVVLiμR∂V NRPW≤y ªRΩ™´sV F°LS»¡Li DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙xms«¡Ã¡©´sV «ÿgRiXªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s {qs{msFsLi —¡Õ˝ÿ NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹¨s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS J xqs*ªRΩLi˙ªRΩ xqsLixqÛs©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. À≥œ¡Wxqs™´sVxqs˘Ã¡V, ™´s˘™´sry∏R∂V LRiVflÿáV ªRΩμj∂ªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi ALiμ][Œœ¡©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV©yıLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ xqsVμR∂LRi+©±sLS™´so, —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV  ¡Li≤yLRiV LRi≠sNRPV™´sWL`i, ©´sV©yı ©ylgi[aRP*LRiLS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV

@áˆ{ms≤R∂©´s ™´sL<Sáª][ \lLiªRΩVÕ˝‹[ A©´sLiμR∂Li ¿¡ªRΩWÚLRiV,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): @áˆ{ms≤R∂©´s ˙μ][fl”· ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáNRPV \lLiªRΩVáV GLRiV™yNRPNRPV zqsμÙR∂Li @™´soªRΩV©yıLRiV. ™´sL<RiLi NRPVLRi™´s≤R∂Liª][ ≈¡Lki£mns rygRiVNRPV \lLiªRΩVáV xqs™´sW∏R∂VªRΩÚ™´sV™´soªRΩV ©yıLRiV. 12 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ J Æ™sWxqsÚLRiV ©´sVLi¿¡ æªΩ[÷¡NRPFy…”¡ ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV μR∂VNRPV‰Ã¡V μR∂VÆ©s[ı xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. FsLi≤R∂ Æ™s[≤T∂≠sV NSLRifl·LigS ºdΩ˙™´s

DNRP‰F°ªRΩª][ @Õ˝ÿ≤T∂F°ªRΩV©´sı ˙xms«ÿ¨dsNS ¨sNTP ™´sL<RiLi NSxqsÚ DxmsaRP™´sV©y¨sı NRP÷¡gjiLi ¿¡Liμj∂. C Æ©sáՋ[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ryμ≥yLRifl· ™´sL<RiFyªRΩLi 61.7 ≠sV.≠dsV»¡L˝RiV ©´sÆ™sWμR∂V NS™y÷¡= DLi≤R∂gS.. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 30.6 ≠sV.≠dsV»¡L˝Ri ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. ©yLS∏R∂Vfl·™´s©´sLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 38.6 ≠sV.≠dsV»¡L˝RiV, ºΩLRiVxmsºΩ ©´sgRiLRiLi 34.6, xmsoªRΩWÚLRiV 23.8, Fyáxqs™´sVV˙μR∂Li 22.8,

gRiV≤T∂Fyá 19.8, ºΩLRiVxmsºΩ ˙gS≠dsVfl·Li 16.4, NSlLi[*…”¡©´s gRiLRiLi 15.4, ¿¡ªRΩWÚLRiV 10.0, gRiLigSμ≥R∂LRi Æ©sÃ˝¡WLRiV 4.8, ≠s.N][»¡ 4.2, LS™´sVøR¡Li ˙μyxmsoLRiLi 3.2, ¡LigSLRiVFyŒœ¡˘Li 2.0 ≠sV.≠dsV»¡L˝Ri ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ gS÷d¡™y©´s ’d¡À≥œ¡ ªRΩ=Li xqsXztÌsQLiøyLiVV. D©´sı»Ì¡VLi≤T∂ ™´sLRiV fl·V≤R∂V ˙xmsªyxmsLi øR¡Wxms≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμyLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ xmsáV ø][»˝¡ J Æ™sWryÚLRiV ©´sVLi¿¡ À≥ÿLki ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. À≥ÿLkigS CμR∂VLRiVgSáVáV ≠dsøR¡≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡ª][Fy»¡V ™yx§¶¶¶©´s μyLRiVáV ºdΩ˙™´sB ¡˜L iμR∂VáV FsμR∂VL]‰ ©yıLRiV. ©´sgRiLRi™y˘xmsÚLigS ¬ø¡»˝¡V FsNRP‰≤T∂ ™´sNRP‰≤R∂ Æ©s[áN]LjigSLiVV. ˙xmsμ≥y©´s NRPW≤R∂Œ˝œ¡ Õ‹[ \|ms#˚Æ™s[»¡V ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s x§¶‹[LÔjiLigRiVáV FsgjiLjixms≤ÔyLiVV. N]¨sıø][»˝¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂gS.. xmsáVø][»˝¡ ™yx§¶¶¶©yáV Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. À≥ÿLki CμR∂VLRiV gSáVáNRPV μj∂*øR¡˙NRP ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVáV ˙xms™´sWμyáNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS Fs{qs* ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi, @÷¡zmsLji,

LRiV∏R∂W AxqsVxms˙ºΩ ˙FyLiªyÕ˝‹[ J Æ™sWxqsÚLRiV ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. C ˙FyLiªyÕ˝‹[ À≥ÿLki ™´sXOSQáV Æ©s[áN]LjigSLiVV. NSáV™´sÕ˝‹[ ¬ø¡ªRΩÚ }msLRiVNRPVF°™´s≤R∂Liª][ ™´sL<Rixmso ¨ds…”¡ª][Fy»¡V ™´sVVLRiVgRiV¨dsLRiV L][≤ÔR∂V\|ms ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. FsNRP‰≤T∂ ™´sL<Rixmso ¨dsLRiNRP‰≤R∂ ¨s÷¡¿¡F°™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂NRP ªRΩxmsˆ¤Õ¡[μR∂V. N]¨sıø][»˝¡ L][≤ÔR∂VNRPV @≤ÔR∂LigS ¬ø¡»˝¡V NRPWá≤R∂Liª][ ˙…ÿzmnsN`PNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiμj∂. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi x§¶¶¶hSªRΩVÚgS gS÷¡™y©´s.. DLRiV™´sVVáª][ NRPW≤T∂©´s ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. ºΩLRiVxmsºΩ Æ©s˙x§¶¶¶® ≠dsμ≥j∂Õ‹[¨s ™´sV{qsμR∂V ≠dsV©yL`i NRPWá≤R∂Liª][ LS™´sV©y¥R∂Li @Æ©s[ ™´sXμÙR∂V≤R∂V @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ¬ø¡Liμy≤R∂V. xmsáVø][»˝¡ ˙…ÿzmnsN`P zqsgRiıŒ˝œ¡ß Æ©s[áNRPWÕÿLiVV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ˙xmsμ≥y©´s NRPW≤R∂Œ˝œ¡LiVV©´s À≥œ¡™y¨ds©´sgRiL`i, ALÌki{qs  ¡rÌyLi≤R∂V, \lLi¤Õ¡[*%`¡»¡}qsxtsQ©±s, áOUPQ ¯xmsoLRiLi NRPW≤R∂÷¡, @©´sı™´sV∏R∂V˘ xqsLji‰Õfi, Æ™s%`¡»¡£qs øR¡LjiË Æ™s¤Œ˝¡[ @Li≤R∂L`i˙’¡≤`Í∂, ’¡g`i zqs¨s™´sWNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ @Li≤R∂L`i˙’¡≤`Í∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¨dsLRiV ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. gSáVáNRPV xqsV™´sWLRiV ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V ≠sμR∂V˘ªRΩVÚNRPV ºdΩ˙™´s @LiªRΩLS∏R∂VLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂.


5

>∑Ts¡Tyês¡+ 29`05`2014

eTT+|ü⁄ Á>±e÷\ ã<ä˝≤sT +|ü⁄‘√H˚ b˛\esêìøÏ |ü]cÕÿs¡+

<Ûëq´+ ø=qT>√fi¯¢˝À ìs¡¢ø£å´+ô|’ ¬s’‘·T\ eT+&çbÕ≥T Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): ≠sVÃ˝¡L˝RiV Æ™sVVLi≤T∂ \Æ™s≈¡Lji NSLRifl·LigS μ≥y©´s˘Li @™´sV¯≤y¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s \lLiªRΩVáV ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yıLRi¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μ≥y©y˘¨sı ≠sVÃ˝¡L˝RiV Æ™sLi»¡Æ©s[ μj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVN][NRPF°æªΩ[ \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°ªyLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV xqsˆLiμj∂Li¿¡ ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ZNP[{ms Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s μ≥y©´s˘Li ªRΩLRi÷¡LiøR¡»¡LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ μ≥y©´s˘Li ¡ryÚáV ¨sáV™´s D©yı∏R∂V¨s ÕÿLkiáV ¤Õ¡[NRP μ≥y©´s˘Li ™´sL<S¨sNTP ªRΩ≤T∂F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sL<Sáª][  ¡ryÚÕ˝‹[¨s μ≥y©´s˘Li

Æ™sVVáZNP[NRPV‰ªRΩV©yı∏R∂V¨s. @μ≥j∂NSLRiVáNRPV Fn°©˝´sV ¬ø¡[zqs©´s xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yF°∏R∂WLRiV. N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáNRPV æªΩ¿¡Ë©´s μ≥y©y˘¨sı Æ™sLi»¡Æ©s[ ªRΩLRi÷¡Liøyá¨s —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s A∏R∂W ™´sVLi≤R∂Õÿá \lLiªRΩVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s μ≥y©y˘¨sı ªRΩLRi÷¡LiøR¡»¡LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVá «ÿxms˘¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ xmsáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´sáNRPV μj∂gSLRiV. N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ¨sá* D©´sı μ≥y©y˘¨sı ªRΩLRi÷¡Liøyá¨s N][LSLRiV. N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ¨s÷¡¿¡©´s μ≥y©´s˘Liª][ @©´sıμyªRΩ @xtÌsQ NRPuÌyáV xms≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. ¨sá* ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ ry™´sVLRi˘Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠sVÃ˝¡L˝RiV ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Ú∏R∂V≤R∂Liª][ B ¡˜Liμj∂gS ™´sWLjiLiμj∂. xmsáV ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiVÕ˝‹[ ™´sLji μ≥y©´s˘Li ¨sá*áV

æªΩáLigSfl· N][xqsLi

¤À¡[xtsQLRiªRΩV ™´sVμÙR∂ªRΩV: HZNP lLi≤ÔT∂ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS …”¡AL`iFs£qs ˙xms ¡Vªy*¨sNTP ¤À¡[xtsQLRiªRΩVgS ™´sVμÙR∂ªRΩV BxqsVÚ©´sı»˝¡V ¨sLRi¯Õfi ’¡Fs{qsˆ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ BLi˙μR∂NRPLRifl„fi lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ©´sª][ NRP÷¡zms @|qsLi’d˝¡Õ‹[ BμÙR∂LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡Li D©yı™´sV©yıLRiV. C BμÙR∂Lji ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáLigSfl·NRPV DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. æªΩLSxqsÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩLSxqs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sW˙ªRΩLi  ¡μR∂‰xtsQLRiªRΩVgS xmspLjiÚ ™´sVμÙR∂ºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ ≠sxtsQ∏R∂VLi BLiNS ¨sLÒRiLiVVLiøR¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. xqs*ªRΩLiªRΩ˘Q˚ @À≥œ¡˘LÛjigS ªRΩ©´s©´sV ˙xms«¡Ã¡V AμR∂LjiLi¿¡ lgi÷¡zmsLiøyLRi©yıLRiV. BLiNS ™´sVLi¿¡ @™´sNSaRPLi ™´s}qsÚ —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LjiNUP }qs™´s ¬ø¡[ryÚ©´s©yıLRiV. ªRΩ©´sNRPV —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡ }qs™´sNRPV @™´sNSaRPLi ™´s}qsÚ ªRΩxmsˆNRPVLi≤y xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ©´s¨s ¨sLRi¯Õfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ≠sμ≥y©yáV, ©y∏R∂VNRPVá \Æ™s≈¡Lji ™´sÃ˝¡Æ©s[ ˙xms«¡Ã¡V NSLi˙lgi£qs©´sV ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRi©yıLRiV. ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV ªRΩ©´sNRPV …”¡ZNP…fi BryÚ©´s¨s Æ™s[Œœ¡NRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVV©y ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi ˙xms«¡Ã¡V AμR∂LjiLiøyLRi¨s, —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[¨s ªRΩ©´s ˙ZaP[π∏∂W’≥¡ÕÿaRPVá μk∂Æ™s©´sáª][ ªy©´sV lgiáVF~Liμy©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ©y˘∏R∂VrÛy©y¨sı A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ªRΩ™´sVNRPV «¡Ljigji©´s @©y˘∏R∂VLi\|ms ©y˘∏R∂VF°LS»¡Li ¬ø¡[aSLRiV.

NRPVxmsˆÃ¡VgS xms≤T∂ D©yıLiVV. ªRΩWNRPLi Æ™s[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙aRPμÙR∂ ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s , @™´sV¯NS¨sNTP zqsμÙR∂LigS DLi¤…¡[ Bxmsˆ…”¡μyNRP @μ≥j∂NSLRiVáV ZNP[™´sáLi N]¨sı NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß N]©´sVg][áV ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ≤T∂zqs©´s μ≥y©´s˘Li N]Li…ÿL][ ¤Õ¡[μ][©´s¨s \lLiªRΩVáV @Li»¡V©yıLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPL`i ø]LRi™´s øR¡Wzms ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiVÕ‹[ N]©´sVg][Œœ¡˛©´sV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≤U∂AL`i≤U∂G, HZNP[{ms, H…‘¡≤U∂G, {msG{qsFs£qs ZNP[Li˙μyá μy*LS \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡ N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı μ≥y©y˘¨sı ≠sVÃ˝¡L˝RiV Aáxqs˘Li ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y μj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i áOUPQ ¯NSLiªRΩLi ™´sVL][™´sWLRiV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sLjiμ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV\|ms Õ‹[FyáV DLi¤…¡[ ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s

F°Ã¡™´sLRiLi xmsLjiLRiORPQfl· xqs≠sVºΩ DμR∂˘≠sVLi¿¡Liμj∂. DÀ≥¡œ ∏R∂Vg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s l\LiªRΩVáV, ¨ds…”¡ qx sLixmsn Wá Æ©s[ªΩR áV, BLjilgi[tx sQ©s± aS≈¡ BLi«¡¨dsL˝iR V, ˙Fy¤«¡NÌPR V ¨sLS¯fl· NRP≠sV…‘¡ ¨sxmsofl·VáV BLiμR∂VN][xqsLi DμR∂˘≠sVxqsVÚ©yıLRiV. . Fs…Ì¡” mx sLjiqz sÛ ªRΩVÕ˝‹[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V ¨sLS¯flÿ¨sNTP, ™´sVVLixmso ™´sVLi≤R∂ÕÿáV {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ NRPáxms≤y¨sNTP ALÔij Æ©s©±s= ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xqsˆLiμj∂Li¿¡ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li IºΩÚ≤∂T ºdΩqx sVNRPVLS™yá¨s, ¤Õ¡[μ∂R Li¤…¡[ g][μy™´sLji Æ≤∂ÕÌÿ Fs≤yLjigS ™´sWLRiVªRΩVLiμR∂¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙F~¤«¡NÌPR V mx sLjiLRiORPQfl·NRPV ©´s≤R∂VLi ’¡gjiLi¿¡©´s mx sLjiLRiORPQfl· qx s≠sVºΩ μ≥∂R ™´s¤Œ¡[aPR *LRiLi ©´sVLi¿¡ LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. g][μy™´sLji Æ≤∂ÕÌÿ©´sV qx sxqs˘aS˘™´sVáLigS DLiøyá¨s mx sp—¡LiøyLRiV. @NRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩgS qx sÀficNRP¤Õ¡NÌPR L`i NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s μ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ¨sLS¯fl·Li ryμ≥R∂˘Li NS™yáLi¤…¡[ À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s øR¡L˝iR , μR∂V™´sVV¯gRiWÆ≤∂Li, Æ™sLiNRP…ÿxmsoLRiLi, ™y¤«¡[≤R∂V ™´sVLi≤R∂ÕÿáV, ™yá*LiøR¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s @aS*LS™´so}ms»¡, μR∂™´sV¯}ms»¡, @aS*xmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂ÕÿáV {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV  ¡μR∂ÕÿLiVVLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

¤Õ¡Li≤T∂gRiW≤R∂ \lLiªRΩVáNRPV xmsLji•¶¶ LRiLi

NSLiR ùNPR LiR Ìò ÁNPR V @Li²¶R gS DLiÉØLi: ÍÜZ[NPt£[ sQ

|msLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ¬ø¡[}qsÆμ∂[≠sV¤Õ¡[NRP ™yLRiV —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s ©y˘∏R∂VrÛy©y¨sı A˙aRP LiVVLiøyLRiV. ªRΩ™´sVNRPV «¡Ljigji©´s @©y˘∏R∂VLi\|ms ©y˘∏R∂VF°LS»¡Li ¬ø¡[aSLRiV. Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV «¡Ljigji©´s @©y˘∏R∂W¨sı xmsp≤yËáLi¤…¡[ À≥œ¡W ™´sVVáV N][Õ‹[ˆLiVV©´s ¨sLS*zqsªRΩ \lLiªRΩVáNRPV FsNRPLS¨sNTP LRiW.40Æ™s[á ø]xmsˆV©´s ©´sxtÌsQxmsLji •¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ºdΩLRiVˆ Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. ™´s¬ø¡[ËÆ©sá 28™´s æªΩ[μk∂Õ‹[gS Àÿμ≥j∂ªRΩ \lLiªRΩVáNRPV xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¨s xmsORPQLiÕ‹[ D»¡WıLRiV ALÔkiJ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™yx§¶¶¶©´sLiª][Fy»¡V H…‘¡≤U∂G ¿¡©´sı¨ds…”¡ FyLRiVμR∂áaS≈¡ ’d¡LRiV™yáV, ry™´sV˙gji, NRPLixmsp˘»¡L˝RiV, NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[¨s NRPLixmsp˘»¡L˝RiV «¡xmsoÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LÌRiV DªRΩÚLRiV*áV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. μR∂aS Ù¡Li ˙NTPªRΩLi ™yLjiNTP «¡Ljigji©´s @©y˘∏R∂VLi\|ms \lLiªRΩVáV N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ™yLji g][≤R∂V AáNTPLi¿¡Liμj∂. 1995Õ‹[ gjiLji«¡©´s Dxms˙xmsflÿ◊¡NRP ¨sμ≥R∂VáV LRiW.19.90 áORPQá ™´s˘∏R∂VLiª][ ¬ø¡LRiV™´so ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[aSLRiV. C

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´ dt): NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡ xqsLiZOP[Q™s´ VLi\|ms À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ μR∂XztÌsQ |ms≤R∂ªy™´sV¨s ©yLSÕ‹[ZNP[£tsQ @©yı LRiV. ™yLji N][xqsLi J xmsn Li≤`∂ ˙NTPπ∏∂[V …fi ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s @©yıLRiV. ™´sV•¶¶¶ ©y≤R∂V Æ™s[μ∂j NRP|\ ms ©´sVLi¿¡ Õ‹[ZNP[£tsQ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... æªΩÆμ∂[Fy NRPLiøR¡V N][»¡NRPV NSxmsÕÿNSxqsVÚ©s´ ı NSLRi˘ NRPLRiÃÚ ¡NRPV Fyμy’≥¡™´sLiμR∂©´sLi ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩÆμ∂[Fy NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡NRPV ALÛij NRPLigS @Li≤R∂gS DLi…ÿ™´sV¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V©´sV xqsLi˙NSLiºΩ xmsLi≤R∂VgRigS ™´sWLjiËLiμj∂ NSLRi˘NRPLRi¤ÚÕ¡[ ©´s©yıLRiV. B™yŒœ¡ xqsLi˙NSLiºΩ, bP™´sLS˙ºΩ xmsLi≤R∂VgRiÕÿ «¡LRiVxmsoN][™´s≤R∂Li ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V ≠sZaP[xtsQ™s´ V©yıLRiV. ¿¡ªRΩaÚ PR VμÙ∂j D©´sı NSLRi˘NRPLRi¤ÚÕ¡[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ¡Ã¡™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. FyLÌik @μ≥∂j Æ©s[ªΩR NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡©´sV r~LiªRΩzmsÃ˝¡Õ˝ÿ øR¡WxqsVNRPVLi…ÿLRi¨s, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡NRPV G ¿¡©´sı NRPxtsÌ QLi ™´s¿¡Ë©y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V AμR∂VNRPVLi…ÿLRi©yıLRiV. NSLRi˘NRPLRiÚá zmsÃ˝¡Ã¡NRPV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki D¿¡ªRΩLigS ≠sμR∂˘©´sLiμj∂r°ÚLiμR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ\™sNSFy NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı xqs˙NRP™´sVLigS xms¨s¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R ¨s @©yıLRiV. NSLRifl·Li A FyLÌik ©y∏R∂VNRPV≤R∂V NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡©´sV xmsoLRiVgRiVÕ˝ÿ øR¡W≤R∂≤R∂Æ™s[V©´s©yıLRiV. @Æμ∂[ …”¡≤T∂zms ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ™´sW˙ªRΩLi NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV Æμ∂[™´soŒ˝œ¡Õÿlgi[ øR¡WxqsVNRPVLi…ÿLRi¨s @©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ™yLjiNTP G NRPxtsÌ QLi ™´s¿¡Ë©y @Li≤R∂gS DLi…ÿ™´sV©yıLRiV. BLiNS GLi ¬ø¡[∏∂R WÕ‹[ AÕ‹[¿¡ryÚ™s´ V©yıLRiV.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): D»¡WıLRiV H…‘¡≤U∂G ¿¡©´sı¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á ≠sÀ≥ÿgRiLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ \¤«¡©´sWLRiV ™´sVLi≤R∂áLi ¤Õ¡Li≤T∂gRiW≤R∂ ˙gS™´sVLiÕ‹[ ¬ø¡LRiV™´sá N][xqsLi À≥œ¡W™´sVVáV N][Õ‹[ˆLiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV ©y˘∏R∂VrÛy©´sLiÕ‹[ •¶¶¶≠dsV μR∂NTP‰Liμj∂. Àÿμ≥j∂ªRΩ \lLiªRΩVáNRPV FsNRPLS¨sNTP LRiW.40Æ™s[áV xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ¨s¿¡ËLiμj∂. ¤Õ¡Li≤T∂ gRiW≤R∂, ¿¡LiªRΩgRiW≤R∂ ¬ø¡LRiV™´soá ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ À≥œ¡W™´sVVáV N][Õ‹[ˆLiVV ¨sLS*zqsªRΩV\¤Õ¡©´s @©´sıμyªRΩáNRPV ªRΩgji©´sxms xmsLji•¶¶¶LRiLigS FsNRPLSNRPV 40Æ™s[áV ¬ø¡÷¡ËLiøyá¨s AÆμ∂[bPLi ¿¡μj∂. ªRΩ™´sVNRPV «¡Ljigji©´s @©y˘∏R∂VLi\|ms ™yLRiV rygjiLi¿¡©´s ©y˘∏R∂VF°LS»¡Li xqsªRΩˆÈ÷¡ªRΩLi B¿¡ËLiμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂VLi\|ms ªy™´sVV Aμ≥yLRixms≤T∂ ¡ºΩZNP[ À≥œ¡W™´sVVáV N][Õ‹[ˆ∏R∂W ™´sV¨s ªRΩ™´sVNRPV @LiªRΩ ªRΩNRPV‰™´s xmsLji•¶¶¶LRiLi AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Li NSμR∂¨s Àÿμ≥j∂ªRΩ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. N]LiªRΩNSáLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ºdΩLRiVxms»˝¡ ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVV©y xmsLji•¶¶¶LRiLi μ≥R∂LRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

“¡Ã¡VgRiV≠sV÷˝¡Õ‹[ xqsLjix§¶ ¶μÙR∂V ¬ø¡N`PF°£qÌs GáWLRiV,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): {qs™´sWLi˙μ≥R∂, æªΩáLigSfl· LSuÌy˚á ™´sVμ≥R∂˘ “¡Ã¡VgRiV≠sV÷˝¡ ™´sμÙR∂ ¬ø¡N`PF°xqÌsV GLSˆ»¡V NSÀ‹[ªRΩV©´sıμj∂. «¡⁄©±s 2™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ B≠s ALi˙μ≥y æªΩáLigSfl· LSuÌy˚áVgS ™´sWLRi©´sVLi≤R∂»¡Liª][ lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á ™´sVμ≥R∂˘ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ¬ø¡N`PF°xqÌsVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLiVV. BLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*μ≥j∂NSLRiVáV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV xmsbPË™´sV, ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿáV xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VáVgS B»¡V “¡Ã¡VgRiV≠sV÷˝¡, @»¡V @aS*LS™´so}ms»¡ ˙gS™´sWáV D©yıLiVV. ALi˙μ≥y xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ˙FyLiªRΩ\Æ™sV©´s “¡Ã¡VgRiV≠sV÷˝¡Õ‹[ LRix§¶¶¶μyLjiNTP xmsNRP‰Æ©s[ D¬ø¡N`PF°xqÌsV GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ¬ø¡N`PF°xqÌsV GLSˆ»¡VNRPV

|§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡ 50Æ™s[á »¡©´sVıá ™´sLjiμ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s μ≥y©y˘¨sı ≠sVÃ˝¡L˝RiNRPV L][«¡ŸNRPV 200 ÕÿLkiá μy*LS LRi™yflÿ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sLjiμ≥y©y˘¨sı μj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[¨s ≠sVÃ˝¡L˝RiQ\|ms ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 3áORPQá g][Æ©s xqsLiøR¡VáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS áZNP=…Ì”¡}ms»¡, ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡, ¡μj∂Liry, ¨sLRi¯Õfi, Δÿ©yxmspL`i, ryLRiLigSxmspL`i ™´sWlLi‰…fi∏R∂WLÔRiVáՋ[ …ÿLSˆ÷¡©±sáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ≠s™´sLSá N][xqsLi ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi xqs•¶¶¶∏R∂V xqsLiøyáNRPV≤T∂¨s xqsLi˙xmsμj∂Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

GáWLRiV,Æ™s[V28 (ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡NRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li B¿¡Ë©´s •¶¶ ≠sd VÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V ¨sLS¯flÿ¨sNTP ≠sÀ≥¡œ «¡©´sÕ‹[mx so ALÔij Æ©s©±s= «ÿLki ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLjigjiLiμj∂. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV Õ‹[ ¡Æ≤∂[ mx s©´sVáV ¬ø¡[mx s…Ìÿá¨s @¨sı ™´sLÊSáV N][LiR VªRΩV©yıLiVV. ªRΩ*LRigS μk∂¨s ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[mx sÌ …ÿá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLjigjiLiμj∂. ™´sVVLixmso ˙gS™´sWáNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ LSxtsÌ Q˚mx sºΩ B¬ø¡[Ë ALÔjiÆ©s©´sV=Q\|ms F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ Aμ≥yLRimx s≤T∂ DLiμR∂¨s LSxtsÌ Q˚ l\LiªRΩV NSLS˘øR¡LRifl· qx s≠sVºΩ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR V ¨sLS¯fl·Li ¨s≠sVªRΩLÚ i 7 ™´sVLi≤R∂Õÿá mx sLjiμ≥∂j Õ‹[ 276 ™´sVVLixmso ˙gS™´sWáV D©´sı»˝¡V @μ≥∂j NSLRiVáV gRiVLjiLÚ iøyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™yLji xmso©´sLS™yxqsLi N][xqsLi 90 Æ™s[á FsNRPLSáV }qsNRPLjiLiøy÷¡= DLi≤R∂gS, Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 60 Æ™s[á FsNRPLSáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V }qsNRPLjiLiøyLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·Li ¨s÷¡¿¡F°æªΩ[ DÀ≥œ¡∏R∂Vg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿáª][Fy»¡V NRPXuÒy—¡Õ˝ÿNRPV rygRiV,ªygRiV¨ds…”¡ FsμÙ∂R ≤T∂ GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ™´sVVLixmso ˙gS™´sWáNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ALÔij Æ©s©´sV=©´sV LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sÕ‹[mx so mx spLjiÚ ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ALÔij Æ©s©´sV=©´sV «ÿLki ¬ø¡[∏∂R Wá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. BLiμR∂VN][qx sLi

1.74 |qsLi»˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqÛsÕÿ¨sı gRiVLjiÚLiøyLRiV. μR∂xqsYá©´sV ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. BNRP‰≤R∂ ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s ¬ø¡N`PF°xqÌsV GLSˆ»¡VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ¬ø¡N`PF°xqÌsV GLSˆ»¡VNRPV gRiVLjiÚLi¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqÛsÕÿ¨sNTP xmsNRP‰Æ©s[ N]LiªRΩ ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V xqÛsáLi N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ¬ø¡N`PF°xqÌsV GLSˆ»¡VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Liª][ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV Δÿ◊d¡gS D©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AL`i@Li≤`∂’d¡ ¡Lig˝S xqÛsáLi N]LiªRΩ A˙NRP™´sVfl·NRPV gRiV\lLiLiμj∂. A ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ rÛy¨sNRPVáV gRi≤ÔT∂™y™´sVVáV, xmsaRPV™´soá FyNRPá©´sV Æ™s[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqÛsÕÿ¨sı A˙NRP≠sVLi¿¡©´s ™yLRiV Æ™sLi»¡Æ©s[ Δÿ◊d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

¬ø¡LRiV™´so ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ 11.04 FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV¨s gjiLji«¡©´s \lLiªRΩVáV N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS D»¡WıLRiV ™´sVLi≤R∂áLi ¿¡LiªRΩgRiW≤R∂Õ‹[ LRiW.93.60 áORPQáª][ ¬ø¡LRiV™´so ¨sLji¯LiøyLRiV. C ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ 10.29 FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV¨s \lLiªRΩVáV N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRiV. C lLiLi≤R∂V ¬ø¡LRiV™´soá ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ À≥œ¡W™´sVVáV N][Õ‹[ˆLiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV @xmsˆ…”¡ @μ≥j∂NSLRiVáV FsNRPLS¨sNTP LRiW.10Æ™s[á ø]xmsˆV©´s ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. ¤Õ¡Li≤T∂gRiW≤R∂, ¿¡LiªRΩgRiW≤R∂ ¬ø¡LRiV™´soá ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ À≥œ¡W™´sVVáV N][Õ‹[ˆLiVV©´s ¨sLS*zqsªRΩ \lLiªRΩVáNRPV FsNRPLS¨sNTP LRiW.40Æ™s[á ø]xmsˆV©´s ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡LiøyáLi¤…¡[ ™´s≤ÔU∂, BªRΩLRi À≥œ¡ªy˘Ã¡©´sV NRP÷¡zms Æ™sVVªRΩÚLi LRiW.33.21 áORPQáV xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLiμj∂. —¡Õ˝ÿ N][LÌRiV B¿¡Ë©´s ºdΩLRiVˆQ\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLi¿¡©y.. @NRP‰≤R∂ NRPW≤y —¡Õ˝ÿ N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ©´sV @™´sVáV¬ø¡[∏R∂Wá¨s ºdΩLRiVˆ Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV.

>∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ #·s¡´ rdüTø√yê*. mdt.m|òt.◊ KeTà+ , y˚T 28 (ôd’ÿq÷´dt) õ˝≤¢˝À Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄˝Ò≈£î+&Ü q&ÉTdüTÔqï Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ #·s¡´\T rdüTø=ì n~Ûø£ |ò”E\qT ìj·T+Á‹+#ê\ì mdt.m|òt.◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À &çÇzøÏ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mdt.m|òt.◊ õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù dæ.ôV≤#Y.s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü nH˚ø£ bÕsƒ¡XÊ\\T, $<ë´s¡TΔ\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT yÓ÷dü+ #˚dü÷Ô n&çàwüqT¢ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. >∑T]Ô+|ü⁄˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\ ù|s¡¢qT yÓ+≥H˚ &ûáz n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#ê\Hêïs¡T. Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |ò”E\ B|æ&û j·T<˚#·Ã>± »s¡T>∑T‘·T+<äì, m˝Ÿπøõ, qs¡‡Ø $<ë´s¡TΔ\ qT+∫ s¡÷.15y˚\ qT+∫ 25 y˚\ s¡÷bÕj·T\T edü÷fi¯ófl #˚dü÷Ô ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ô|’ |ò”E\ uÛ≤s¡+ y˚düTÔHêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø=ìï Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Ád”ÿì+>¥ f…dtº\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á >∑T]Ô+|ü⁄˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\ ù|s¡¢qT ˇø£{Ï ,¬s+&ÉT s√E˝À¢ Á|üø£{ÏkÕÔeTì &çÇz Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À øÏs¡DY, düTeTHé, Hê>∑sêE ,yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[¨s FyhRiaSáá\|ms N]LRi≤y ≈¡™´sV¯Li,Æ™s[V28 (ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ 41 gRiVLjiLÚ ixmso ¤Õ¡[¨s FyhRiaSááV N]©´srygRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s, ≠ds…”¡|\ ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s ≤U∂C™Ø[ LRi≠dsLi˙μR∂©y¥`∂lLi≤Ô∂T AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ©Ø[…¡‘ xqsV À‹[LÔRiVá\|ms {mns«¡ŸÃ¡ ≠s™´sLSáV, @gjiı ˙xms™´sWμR∂ ¨s™yLRifl· øR¡LRi˘Ã¡V, AL`i…‘¡™Ø[ @©´sV™´sVºΩ F~Liμj∂©´s ™yx§¶ ¶©yáV, ˙xms¥R∂™´sV ¿¡NTPªRΩ= NTP…fi, ªygRiV¨dsLRiV ™´sLi…”¡ r¢NRPLS˘Ã¡V ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V NRP÷¡ˆxqsVÚ©yı π∏∂W ¤Õ¡[μ][ xmsLjibdP÷¡Li¿¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. BÕÿ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s˙xmsLiVVÆ™s[»¡V, gRiVLjiLÚ ixmso ¤Õ¡[¨s FyhRiaSáá\|ms ≠sμy˘ aS≈¡ μR∂XztsÌ Q ryLjiLi¿¡Liμj∂. 2014c15 ≠sμy˘ qx sLi™´sªRΩ=LS¨sNTP gS©´sV —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS @¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V, gRiVLjiLÚ ixmso F~LiμR∂¨s FyhRiaSáá©´sV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[zqs øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi AÆμ∂[aSáV «ÿLki

¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ Dxms ≠sμy˘μ≥∂j NSLRiVáV, FsLiC™Ø[áV ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ r¢NRPLS˘Ã¡\|ms ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ ˙xmsÆ™s[aPR xmsLkiORPQ ¤Õ¡[NPR VLi≤y ≠sμy˘LÛiR VáNRPV ˙xmsÆ™s[aSáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s, ˙xms¥R∂™´sV ¿¡NTPªRΩ= NTP…fiª][ Fy»¡V INRP DFyμ≥y˘∏R∂VV≤T∂¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s }msL]‰©yıLRiV. HH…‘¡, I÷¡Lizms∏R∂W≤`∂, B ¤…¡N][ı, BcaSxqsÚQ˚, NSÆ©s=£msÌ , xms’˝¡N`P ™´sLi…”¡ }msL˝RiV ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V FyhRiaSááV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡NRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sá Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V FyhRiaSáՋ[ N]©´srygjiLiøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ¤Õ¡[¨s™y…”¡|\ ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV NRPW≤y Fy»¡aSááNRPV @©´sV™´sVªRΩVáV D©yıπ∏∂W ¤Õ¡[μ][ qx sLjiøR¡WxqsVN][™y©´sÕÿıLRiV.

ALi˙μ≥y LS«¡μ≥y¨s N][xqsLi

− s ² T ¶ F ¡ L i V © y ª « s V © « s ª « s V L i » y IN R P ä Û É Á [ : Ë Ø Ì Á ¸ R ¶ V ù lLi[™´sLiª`Ω≠sLSŒœ¡Li lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμy÷¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V28 (ôd’ÿq÷´dt): Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿ N]≤R∂LigRiÕfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ lLi[™´sªRΩLi lLi≤ÔT∂ KμyLRi˘Li øy»¡VNRPV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ LS«¡μ≥y¨s ¨sLS¯flÿ¨sNTP 2 áORPQá ≠sLSŒœ¡Li ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @NRP‰≤R∂ D©´sıμj∂ NRPW≤y ªRΩ™´sV r°μR∂LRiV¤Õ¡[ NS ¡…Ì”¡ ™yLjiNTP

LS«¡μ≥y¨s ¨sLS¯fl·Li «¡LRigS÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNTP lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyáV xqs™´sW©´s™´sV©yıLRiV. 2019Õ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki æªΩáLigSfl·Õ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´sxqsVÚLiμR∂¨s lLi[™´sLiª`ΩlLi≤ÔT∂ μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V Æ™s[μj∂NRP\|ms lLi[™´sLiª`ΩlLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @Æ©s[μj∂ Fs¨dÌsAL`i ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi @¨s @LiμR∂VÕ‹[ øR¡μR∂V™´soNRPV©´sı ≠sμy˘LÛRiVáV FsLiª][ ˙xmsπ∏∂W«¡NRPVá∏R∂W˘LRi ©yıLRiV. æªΩÆμ∂[Fy ™´sVμÙR∂ªRΩVª][Æ©s[ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi}qs=ªRΩLRi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV GLRiˆÆ≤∂[ xmsLjizqÛsºΩ ºdΩxqsVN]¿¡Ë©´s xmnsV©´sªRΩ Fs¨dÌsAL`iÆμ∂[©´s©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[¨s gRiLi≤T∂}ms»¡Õ‹[ ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V lLiLi≤][ L][«¡Ÿ «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS lLi[™´sLiª`Ω lLi≤ÔT∂ Fszms LS«¡μ≥y¨s ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi 2

áORPQá LRiWFy∏R∂Vá©´sV ≠sLSŒœ¡LigS BøyËLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s Æ™s[μj∂NRP\|ms ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki J ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂V™´sV¨s, C ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡Õ‹[ ªy©´sV ≠sμy˘LÛji¨s @LiVV©´sLiμR∂VNRPV gRiLji*xqsVÚ©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sÆμ∂[*uyáV lLiøR¡Ëg]…Ì”¡ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ æªΩáLigSfl·Õ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩLSxqs ˙xms«¡Ã¡NRPV B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVáV Æ©sLRiÆ™s[lLi[Ë ™´sLRiNRPV ªy™´sVV F°LS≤R∂Vªy™´sV©yıLRiV. 2019Õ‹[ ªy™´sVV …”¡≤T∂zms¨s @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP æªΩryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ …”¡≤T∂zms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤y¨sNTP NSLRifl·Li øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VNRPªRΩ*Æ™s[V©´s©yıLRiV. NSgS, FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚá N][xqsLi ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s xms¥R∂NS¨sNTP A∏R∂V©´s LRiW.5 áORPQá©´sV ≠sLSŒœ¡LigS BryÚ©´s¨s ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ˙xmsºΩxmsORPQLi FyLÌkigS D©´sı …”¡≤T∂zms ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRPLigS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 28 (ôd’ÿq÷´dt): À≥›g][◊¡NRPLigS ≠s≤T∂F°LiVV©y ™´sV©´s™´sVLiªy æªΩáVgRiV™yŒ˝œ¡Æ™s[V©´s¨s …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, ˙xms™´sVV≈¡ ©´s»¡V≤R∂V ©´sLiμR∂™´sVWLji ÀÿáNRPXxtÒsQ @©yıLRiV. lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áV @’≥¡™´sXμÙj∂ xms¥R∂LiÕ‹[ xms∏R∂V¨sLiøyá¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV.

À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ æªΩáLigSfl·Õ‹[©´sW …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´sxqsVÚLiμR∂¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚Li lLiLi≤R∂VgS ≠s≤T∂F°LiVV©y æªΩáVgRiV «ÿºΩ NRP÷¡}qs DLi»¡VLiμR∂¨s, lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V r°μR∂LRiVÕ˝ÿ NRP÷¡zqsÆ™sV÷¡zqs DLi≤yá©yıLRiV. æªΩáVgRiV «ÿºΩ AªRΩ¯g_LRi™´sLi NSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV A©y≤R∂V Fs¨dÌsAL`i æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki¨s |ms…ÌÿLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨dÌsAL`i æªΩáVgRiV «ÿºΩÕ‹[ xmso»Ì¡≤R∂Li ™´sV©´s @μR∂XxtÌsQ™´sV©yıLRiV. Fs¨dÌsAL`i FyLÌki¨s ryÚzmsLi¿¡©´sxmsˆV≤R∂V øyÕÿ ™´sVLiμj∂ @™´s™´sW¨sLiøyLRi©yıLRiV. N]Li≤R∂©´sV F~¤…Ì¡[áV ≤≥U∂N]»Ì¡VLiμR∂¨s, NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s Fs¨dÌsAL`i ≤≥U∂N]©´s≤R∂™´sW? @¨s øyÕÿ ™´sVLiμj∂ |msμR∂≠s ≠sLjiøyLRi©yıLRiV. NS¨ds, FyLÌki¨s A∏R∂V©´s xms»Ì¡VμR∂áª][A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ©´s™´sªRΩLRiLi

©y∏R∂VNRPVáNRPV ™´sWLÊRiLi øR¡Wzms©´s ™´s˘QQNTPÚ A∏R∂V©´s @¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. Fs¨dÌsAL`i LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP ™´søyËNRP J aRPNRPLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. À≥›g][◊¡NRPLigS æªΩáVgRiV «ÿºΩ ≠s≤T∂F°∏R∂V©y, æªΩáLigSfl·, ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P INRP‰¤…¡[©´s©yıLRiV. xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ß @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP NSLRi˘NRPLRiÚáV FyLÌki¨s NSFy≤yLRi¨s ˙xmsaRPLizqsLiøyLRiV. @LiμR∂VNRPV ™yLjiNTP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V\|ms ©´s™´sV¯NRPLiª][Æ©s[ ˙xms«¡Ã¡V @μ≥j∂NSLRiLi NRP»Ì¡¤À¡…ÌÿLRi©yıLRiV. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ¨sLS¯fl·Li øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘™´sV¨s ©´s™´sV¯≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ À≥ÿLki Æ™sV«ÿLÌkiª][ lgiáVF~Liμy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ªRΩ©´s ™´sLiªRΩV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sW≤U∂, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[xqsVNRPVLiμy™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· NRPW≤y @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμyá¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV.


6

>∑Ts¡Tyês¡+ 29`05`2014

cinema@suryaa.com

™é

LRi≠sæªΩ[«¡ {§¶¶¶L][gS NRPŒÿ˘fl„fi LS™±sV ¿¡˙ªRΩLi

ºçßý$Ðèþ$$Q {ç³gêqÔéÍV> B…{«§æþ$ËMæü$ A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ {ç³™óþÅMæü Væü$Ç¢…ç³# ™ðþ_a¯èþ Vöç³μ Ðèèþ$à°Ó™èþ$yæþ$. ¯èþr¯èþÌZ ÝëÆæÿÓ¿oÐèþ$$yæþ$. {ç³Ðèþ–†¢ÌZ ™´sVW≠ds¨s Fs©_©±s= ¬ø¡[qx sVÚ©yıLi. ™´sW£qs ™´sV•¶¶ LS«ÿ Ðèþ*r CõÜ¢ Ððþ¯èþMìüP ¡çÜ$Mø°Ðéyæþ$. gôýº$ÌZZ LRi≠sæªΩ[«¡ NRP¥y©y∏R∂VNRPV≤T∂gS ™´sW @ªRΩ©ØNRP‰Æ≤∂[ Ææÿ*´ëÆÿ$$Ìôý° ÌêÈ {yðþ•ÐèþÆæÿ$¯èþ$ GÐðþ$ÃÌôýÅV> μR∂LRi+NRPV≤R∂V qx sVlLi[LiμR∂L`i lLi≤Ô∂T μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ À≥ÿLki ¿¡˙ªRΩLi VðüÍí³…_¯èþ Vöç³μ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$. BÄæý$¯èþ ç³#sìtý¯èþ糚yæþ$ ˙FyLRiLi’≥¡xqsVÚ©yıLi. LRi≠sæªΩ[«¡, xqsVlLi[LiμR∂L`i lLi≤ÔT∂ H… fÇW…§ø ™ðþÍÄæý$§æþ$ M>±... Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþ糚yæþ$ NSLi’¡Æ©s[tx sQ©Ø˝ [ ™´s¿¡Ë©´s NTPN`P øyÕÿ ≤T∂mx sn lLiLi»¡VgS Ðèþ*{™èþ… õ³§æþÐéÇ ^óþ™èþ$ÌZÏ° A¯èþ²… W¯ðþ²Ë$ Ðèþ×ìýMìü DLi»¡VLiμj∂. @LiVVæªΩ[ Bμj∂ NTPN`P q{ sZNP*Õfi NS©´sV @¨s Mìü…§æþç³yìþ´ùÄæý*Æÿ$$. {ç³gꫧæþ¯èþ… ÝëÓà æªΩ÷¡FyLRiV.ªRΩ*LRiÕ‹[ C ¿¡˙ªRΩLi ¤\…¡…”¡Õfi, ≠sVgji÷¡©´s AÐèþ#™ø…§æ…sôý BÄæý$¯èþ Mæüâæý$å G{ÆææÿºyóþÑ. ≠s™´sLS÷¡ı æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[ryÚLi. «¡⁄©±s, «¡⁄\¤Õ¡ Æ©sáՋ[ ™ðþË$Væü$gê† Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$…sôý... B MæüâæýåÌZÏ t x sw…”¡Lig`i ™´sVVx§¶ ¶®LRiLÚ i «¡LRiVxmsoNRPVÆ©s[ C ¿¡˙ªRΩLi þË$Væü$ gê† Rêņ° ÑÔèýÓÑRêÅ™èþ… ^óþíܯèþ B¯èþ…§æþ ¿êÚëμË$ Æ>ÌôýÑ. ¯óþyæþ$ BÄ Äæý$¯èþ fÄæý$…†. D lLigRiV˘Ã¡L`i xtsw…”¡Lig`i AgRi£qsÌ ©´sVLi≤T∂ DLi»¡VLiμj∂. ¯èþrÝëÆæÿÓ¿oÐèþ$$yæþ$ G±tBÆŠÿ. ¯èþr$yìþV>, ¯éÄæý$Mæü$yìþV>, çÜ…§æþÆæÿÂ…V> D òÜμçÙÌŒ.ý . LRi≠sæªΩ[«¡ §{ ¶ ¶L][gS ©´sLiμR∂™´sVWLji §{ ¶ ¶L][ NRPŒÿ˘fl„fi LS™±sV J ©´sLiμR∂W™´sVLji ªyLRiNRP LS™´sWLS™´so AL`ÌiQ= ¤À¡[©s´ L`iNTP Bμj∂ J þ²r$Ï ò³âæýåqz Æÿs¨s™´ $$¯èsWþ ™è¨sLj þÆæÿ$iÐé™è È„æªüÌΩR V©´ZÏ sÆðıÿ…qx yæsLigR þ$ÝëÆæ ™èþ´qëμyæ þË$Væü$mÐéÆæ þ²V>ÆæLiı…fi ÿ$ A°Õ‹[AÀÐè@≠sVªR þ*¯èþ…Ω™ø ¯LiøRþ ¡ç³À‹[ iºΩÿ$ÏæªΩ÷¡z sLiÆμþ$∂[.. qx sVlLi[Li ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP ¿¡˙ªRΩLi @™´soªRΩVLiμR∂¨s NRPŒÿ˘fl„fi LS™±sV ≠saRP*™y˘x sÚLigSÿ$ A¯èBLi»¡l LigSí³Ë$^è @’≥¡þ$™´sMö¯ó W¨sLi¬þ ø¡[A¯è100 ^óþÆ>yæþ$. ©´sLiμR∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.™´sV©Ø[«fi mx sLRi™´sVx§¶ ¶Lixqs N]÷d¡g`i @’≥¡©´sLiμR∂©±s ÿMæü Æ>Ðè¤Õ¡¤þ*«¡Li≤`∂ Æ>Ðèþ# (1923 þ$ 28∂Wá‰L`i, & 1996 Àÿ÷d™è¡þ™´Æs>Ó™è μR∂L`i ÿl$Li≤ÔB…{« ∂T μR∂§LRié+NRP{MìªRΩüíÜ*LitÄæý$¯Œ™´sþ §z Mæ¶ ¶üLâi¬êÔéËÌZ ø¡[ C ¿¡˙ªy¨sı ™´sVLiμj∂¯èÕ‹[þ…§æÀ≥þÐÿèþ$*Ç LRiªRΩ ™éÆæ ˙NTPZNP…fi xqs¿¡©±s Ðó¤…¡Li≤R o≤`∂þ Væü$…r*Ææ AMæ ü P yæ þ M æ ü * yé ¯érMæ ü ç Ü …ç œ *Ë M>Ææ ÿ Å Mæ ü Ì ê´ëËÌZ ^è þ $ Ææÿ$Mæü$PV>Li\|ms C ø≥y∏R∂W˙gRi§x ¶ ¶flÿ¨sı ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[ C ¿¡˙ªy¨sı |\ §¶¶ f¯è þ Ð è þ Ç 18) JMæ ü Vöç ³ μ ¯è þ r $yæ þ $ , {ç ³ gê¯éÄæ ý $ Mæ ü $ yæ þ $ . ™è þ ¯ è þ Àÿμ`∂ uy uyLRiVΔfi Δÿ©±s NRPV ø][»¡V á’≥¡Li¿¡Liμj∂.\¤…¡™±sV ™´sW˘gRi\¤«¡©±s ™´sVWLji ªyLRiNRP LS™´sWLS™´so AL`ÌiQ= mx sªyNR ´ëÌŸY ¯ ó þ Ð éyæ þ $ . B ç Ü Ðè þ $ Äæ ý $ …ÌZ¯ó þ ¯ó þ ç Ù ¯è þ Ì Œ ý BÆŠ ÿ t ¤Äô ý $ rÆŠ ü*‹³s ≠saRP* ¤…¡NTPıNRPÕfi Æ™s[áW˘£qsª][ ¨sLji¯LiøR¡≤y¨sNTP qx s©yı•¶¶ áV õLRi³WF~Liμj Ææÿ$ÌZ°∂Li¿¡©´ 糧éË Ðð þ $ $§æ þ s ì ý C…XÏ ç Ù $ A„æ ü Æ >Ìñ ý O ¯ è þ G¯Œ þ . sì ý . BÆŠ ÿ , s «ÿ’¡ªyÕ‹[ @Æ™sVLjiNS ™´sW“¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «ÿL`Íi ¡V£tsQ ¿¡˙ªy¨sı ¨sLji¯LiøR¡À‹[ªΩR V©yıLRiV. Æ™s[V ÿ {Væ28©´ A¯óþ ¯érMæ≠sΔÿ˘ªR ü çÜ…çܦ¯Ωèþ$ Ý릩´sí³»¡…_ryLR Mö…Væ Mæü*¡yé ³íܧæþ$®y˙xðþO¯mèsxþ qBÄæ i*À≥üÆ›æÿ ™´fVæ sV üYÄ©´æý$sÅ,»¡LRÐèiªRþ$Ω$M>PÐè ı ©´þ$sË, LiμR∂™´sVWLji «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ¨sLS¯ªRΩ: ©´sLiμR∂™´sVWLji NRPG¯Œ V ˙xþ.msìs¥Rý.∂Æ>Ðè ™´sV þ*Æ>Ðè rÛy©´þ#sLiV> á’≥ LiøR¡{çgS, sVÚªRΩý$¯èþ,@μ≥™ðR∂þˢQ$Væ ORPV≤Rü$,∂V () ¡LSN`P ¯éVæ ü ¿ æ ý * ç Ù ×ý … , Mð ü . Ñ.G‹ Ü .Ôè ý Æ æ ÿ à ™è þ ¨ ™è þ Æ æ ÿ $ Ë™ø ^ó þ í Ü ¯è þ ´ëç ³ ™è þ Ñ $âæ ý … Ðè þ $ ÇÄæ ý $ $ í ß ý … © ¿êç Ù ËÌZ Mæ ü Í í ³ §é§é³æ # 400 IÀÿ™´sWNRPV lLiLi≤R∂™´srÛy©´sLi, Fy£ms zqsLigRiL`i ™´sV≤][©yıNRPV ªyLRiNRPLS™´sWLS™´so «¡∏R∂VLiºΩ qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS… ™´sVW≠ds «ÿ©´sNTPLS™±sV, q{ s‰˙©±s }m˝scμR∂LRi+NRPªRΩ*Li: qx sVlLi[LiμR∂L`i lLi≤Ô∂T . þ…sìý sG¯ø² Fs©_©± ¯érM>Ë$ Byéyæ¬øþ$.¡[ryLR ™èþÆi>Ó† . ™è∂þ¯.À≥èþ ÿ{ç³LRi†¿æ üÐèþË…P ¯è¬ø¡Liμj þr¯èþM∂©´óü s Ðèxqs¿¡©± s= Æ™sVLi…fi V. CM>Ë…ÌZ ˙Fy¤«¡NÌPR V©´DsV çÜ˙xm…çsxÜqsVÚ¦ ªy¨sNTP lLi[qx sV gRiV˙LRiLi ÕÿLi…”¡ À˝ÿN`P  ¡xqsÌ L`i ªRΩLS*ªRΩ ™´s_{™éËÌZ VW≤R∂™´srÛy©´¯èsLiþsìý…^éÆæ μR∂NTPÿ$‰Liμj ªRΩ ý¯èþ$Æμ∂[aMóS¨sNT Mö°² _{™é˯è þ $ Mæ ü * yé °ÇÃ…_…¨. G±t BÆŠÿ xqÐèsLiμR þ$…_∂LRi˜ÈLigS qx sVlLi[LiμR∂L`i lLi≤Ô∂T μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´s§z ¶ ¶Li¬ø¡[ ¿¡˙ªRΩLi BÆμ∂[. 礅¡Li≤R ³ÇÑ$™è þ … ^ó þ Ä æ ý $ Mæ ü $ …yé ç ³ Ë$ _{™é˯è þ $ °ÇÃ…_, Ðè þ $ Æð ÿ ¯ ø² NT P N`Pc2 @¨s z m sáVx q sVÚ © yıLR iV.C ∂Wá‰L`i NRPV 68 rÛy©´sLiÕ‹[, uyLRiVN`P Δÿ©±s 99 rÛy©´sLiÕ‹[ _{™è þ M >Ææ ÿ $ yæ þ $ Æ>ç Ù ‰ Ð éÅç ³ ¢ _{™è þ Ì ô ý Q ¯è þ ´ùsî ý Ë ÌZ ºç ß ý $ Ðè þ $ † Mæ ü*yéiV ≠dsVμR∂ @Õÿlgi[  ¡Ã¡Vxmso ª][ ’¡lgiÊ Q£qsÌ §z ¶ ¶…fi N]…Ì¡” ©´s ™´sW£qs _{™éËMæ ü $ §æ þ Æ æ ÿ Ø Mæ ü ™ è þ Ó … Mæ ü * yé Ðè þ í ß ý … ^éyæ þ $ . ÑÔè ý Ó ÑRêÅ™è þ NR P Œÿ˘fl„ fi ™´ s W…˝ ÿ ≤R ∂ VªR Ω W... ªyªR Ω gSLj i }msLR ¨s÷¡øyLRiV. z§¶¶¶Ã˝¡Lki N˝TPLi»¡©±s 11™´s, ™˝yμj∂≠sVL`i xmsoºΩ©±s 27 rÛy©´sLiÕ‹[ mz sLi¿¡©´ i ªyLRiý$NRÐéyæ PLS™´þ sWLS™´ AL`Ìþ$iQ= ¤À¡[©s´ ™´sV•¶¶¶LS«ÿ LRi≠sæªΩ[«¡ xms™´sL`i ªRΩLS*ªRΩ Ù ^ès þ…©´s{§æLiμRþ»∂™´ZçsÜVWLj $ ÑfÄæ Ðèþ_a¯èsþç³o šyæ ¯èþrÝëÆæiV.ÿÓ¿oÐè ÿ$§é…Mì BÄæ÷dý$¡¯è≤R∂þ,L˝Ri A¯ó ¨s÷¡øyLR A©±sþ$$yæ \¤Õ¡©±þ$sV>Õ‹[¼Ææ |qsá˙’d ¡…”¡ü™Ã¡V,èþ$yðþO¯g˝]èþ [ ¡Õfi Æ™sÀfiþMæü\|qs»˝¡ËÀ…_…¨. V, ≠sNUP rÛçÜy$¿ê‹ ∂VLiºΩ qx sLiμR ™´sVL][þ$Mæ˙ZNP[ G±tBiV.ÆŠÿ »ZçÜL˝]$[ ªyªR »ŸÐèΩgSLj þ$ïèi þ$«¡∏R_{†…_ BÄæ∂LRiý$˜È¯èLþMigS æü$ M>¯è üV>“¡∏R∂^óV£qþÇsÌ …¨.¬ø¡∏R∂V˘À‹[π∏∂[V qz s¨s™´sW NRPW≤y BÆμ∂[ ´ûÆ>×ìAμ≥ ýMæü, ygê¯è þ糧æþ,¤…¡™±Ýë…í œ$Mæü ™´_{™éËÌZ ÐðþOÑ«§sæþÅV¿æLRýÇi™èWF~Liμj þÐðþ$O¯èþ ∂LiøyLR }ms—¡Ã¡ LRiLigS sV 100 sVLiμj∂ «ÿ’¡ªy©´ G±tBÆŠÿ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ðèþ_a¯èþ Ððþ$$§æþsìý _{™èþ… ïÜ™éÆ>Ðèþ$ ´ë{™èþÌñý¯ø² ´ùíÙ…_ Ððþ$í³μ…^èþyæþÐóþ$V>Mæü, Æ>Ðèþ$$yæþ$, Mæü–çÙ$~yæþ$ C^éayæþ$. Ðèþ…sìý ´ûÆ>×ìýMæü ´ë{™èþË™ø ™ðþË$Væü$ ÐéÇ çßý—G§æþÄæý*ËÌZ {ç³Ðèþ$$Q °Æ>Ùèþ ¼.H.çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ# G±tBÆŠÿ ¸÷sZ¯èþ$ GÎÓ MæüâêÅ×ý…(1961). D _{™é°² ™èþ¯èþ Ýù§æþÆæÿ$yæþ$ {†Ñ{MæüÐèþ$Æ>Ðèþ# ÔéÔèýÓ™èþ…V>, BÆ>«§æþÅ §ðþOÐèþ…V> °Ë_´ùÄæý*yæþ$. ™èþ¯èþ 44 Hâæýå {ç³Ýë§æþ$ §æþVæüYÆæÿ ^èþ*íÜ, Ððþ…r¯óþ BÄæý$¯èþ¯èþ$ Ðèþ${§éçÜ$ í³Íí³…_ B«©¯èþ…ÌZ° ¯óþçÙ¯èþÌŒý BÆæÿ$t {´÷yæþ„æü¯èþ$Þ ç³™éMæü…ò³O Ñyæþ$§æþË íÜ°Ðèþ* iÑ™èþ…ÌZ G¯Œþ.sìý.BÆŠÿ 13 ^éÇ{™èþM>Ë$, 55 gê¯èþ糧æþ, ç³ÌñýÏr*Ç í³ËÏ íÜ°Ðèþ*ÌZ Mæü£é¯éÄæý$Mæü$yìþV> G…í³Mæü ^óþÝëyæþ$. ^óþÝëyæþ$. 1977ÌZ Ñyæþ$§æþÌñýO¯èþ §é¯èþ ÒÆæÿ Ôèý*Ææÿ MæüÆæÿ~ÌZ BÄæý$¯èþ 186 Ýë…íœ$Mæü Ðèþ$ÇÄæý$$ 44 ´ûÆ>×ìýMæü _{™éË$ ^óþÝëÆæÿ$. ©°Mìü V>¯èþ$ Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#Mæü$ ÐðþÆÿ$$Å ¯èþ*r糧æþàÆæÿÏ ´ëÇ™øíÙMæü… Ðèþ$*yæþ$ ´ë{™èþÌZÏ ¯èþsìýçÜ*¢ çÜÓÄæý$…V> §æþÆæÿØMæü™èþÓ… ^óþÝëyæþ$. Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# 1982 ËÀ…_…¨. Ððþ…r¯óþ BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ çÜ»Œý&Çh[ÝëtÆæÿ$ E§øÅV>°Mìü 1978ÌZ Ñyæþ$§æþÌñýO¯èþ {ÖÆ>Ðèþ$ ç³sêtÀõÙMæü… íÜ°Ðèþ*Mæü$ Mæü*yé Ð è þ * Ç a Æ>i¯éÐèþ* ^óþõÜÝëyæþ$. M>± íÜ°Ðèþ* °Æ>Ã×ý… Ððþ…r¯óþ BÄæý$¯èþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éyæþ$. G±tBÆŠÿ ¯èþsìý…_¯èþ Ýë…íœ$Mæü 2 9 ¯ è þ Ððþ$$§æþËÐèþÌôý§æþ$. DÌZV> Ðèþ$¯èþ§óþÔèý… A¯óþ íÜ°Ðèþ*ÌZ AÐèþM>Ôèý… _{™éË$ AyæþÑÆ>Ðèþ$$yæþ$, Äæý$Ðèþ$VøË Vöç³μ »êM>ÞïœçÜ$ Æ>Ðèþyæþ…™ø §é°ÌZ ¯èþsìý…^éyæþ$. A…^óþ™èþ BÄæý$¯èþ Ððþ$$§æþsìýÝëÇ ÑfÄæý$… Ý뫨…^éÆÿ$$. 1991 G°²MæüË {ç³^éÆæÿ… MøçÜ… MðüÐóþ$Æ> Ðèþ$$…§æþ$ ¯èþsìý…_¯èþ íÜ°Ðèþ* Ðèþ$¯èþ§óþÔèý… AÆÿ$$…¨. BÄæý$¯èþ ¯èþsìý…_, §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…_¯èþ {ºçßýÃÇÛ ÑÔéÓÑ${™èþ 1949ÌZ Ðèþ_a¯èþ B íÜ°Ðèþ*ÌZ BÄæý$¯èþ JMæü ´ùÎçÜ$ C¯ŒþòÜμMæütÆŠÿ 1990ÌZ Ñyæþ$§æþÌñýO…¨. ´ë{™èþ ´ùíÙ…^éyæþ$. 1950ÌZ ç³ÌñýÏr*Ç í³ËÏ Ñyæþ$§æþÌñýO…¨. A§óþ 1982 Ðèþ*Ça 29 ÝëÄæý$…{™èþÐèþ$$ 2:30ËMæü$ Æ>fMîüÄæý$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… GÎÓ {ç³Ýë§æþ$ ÚëÐèþ#M>Ææÿ$ Mæü*yé Ñyæþ$§æþÌñýO…¨. D ´ëÈt ò³yæþ$™èþ* õ³Ææÿ$ ™ðþË$Væü$§óþÔèý…V> °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$ G±tBÆŠÿ. Æðÿ…yæþ$ íÜ°Ðèþ*Ë ™èþÆæÿ$Ðé™èþ G±tBÆŠÿ ™èþ¯èþ °ÐéçÜ… Ðèþ${§éçÜ$Mæü$ ´ëÈt {ç³^éÆ>°MðüO ™èþ¯èþ ´ë™èþ ^ðþ{ÐøÌñýr$ Ðéůèþ$¯èþ$ »êVæü$ Ðèþ*ÇaÐóþÔéyæþ$. £úf…yŠþ ÌñýOsŒýÞ {´ë…™èþ…ÌZ JMæü _¯èþ² Væü¨° ^óþÆÿ$$…_, §é°° JMæü Mæü¨Ìôý Ðóþ¨MæüV> ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÆÿ$$…^éyæþ$. A§ðþªMæü$ ¡çÜ$Mö° A…§æþ$ÌZ E…yóþÐéyæþ$. BÄæý$¯èþ™ø ´ër$ B §é°ò³O ¯èþ$…yóþ BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ {ç³çÜ…V>Ë$ ^óþõÜÐéyæþ$. §é°° ™ðþË$Væü$§óþÔèý… Væü¨ÌZ Äñý*V>¯èþ…§Šþ (™èþÆæÿ$Ðé† M>Ë…ÌZ °Æ>Ùèþ AÄæý*Åyæþ$) ^ðþO™èþ¯èþÅÆæÿ£æþ… A° A¯é²yæþ$. B Ææÿ£æþ…ò³O ™ðþË$Væü$§óþÔèý… í³Ë$Ýù¢…¨, Æ>! Mæü§æþÍ Æ>!! A¯óþ °¯é§æþ… Æ>Æÿ$$…^éyæþ$. B õ³Ææÿ$™ø JMæü Mæü*yé E…yóþÐéyæþ$. Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈt° Ýë¦í³…_ Æ>fMîüÄæý$ Ææÿ…Væüç³{ÐóþÔèý… ^óþÝëyæþ$. 1951ÌZ Mðü.Ñ.Æðÿyìþz ´ë™éâæý¿ñýOÆæÿÑ, §é° ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A§óþ M>Ë…ÌZ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ ç³Ææÿ$Væü$Ìñý†¢¯èþ G¯ø² Ææÿ£éËMæü$ D ´ëÈt° Ýë¦í³…_ MóüÐèþË… 9 ¯ðþËÌZϯóþ B…{«§æþ {糧óþÔŒý ÌZ M>…{Vðü‹Ü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¼.G¯Œþ.Æðÿyìþz Ðèþ$ÎÏÔèýÓÇ, 1952ÌZ GÎÓ {ç³Ýë§æþ$ ^ðþO™èþ¯èþÅÆæÿ£æþÐóþ$ çÜ*¹Ç¢. ´ëÈt HMæü^èþe{™é«¨ç³™éÅ°Mìü ™ðþÆæÿ¨…^èþ$™èþ* A«¨M>Æ>°² MðüOÐèþçÜ… ò³ãå^óþíÜ ^èþ*yæþ$, B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ_a¯èþ MæüÐèþ$ÌêMæüÆæÿ M>Ðóþ$ÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ# f¯èþ™é {糿æý$™èþÓ… ç³™èþ¯èþ… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A¯ðþOMæüÅ…V> E¯èþ² ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$*yæþ$ §æþ¸ëË$V> §é§é³æ# 8 _{™èþ… ^èþ…{§æþàÆæÿ… BÄæý$¯èþMæü$ ¯èþr$yìþV> Vöç³μ MîüÇ¢° Ñ糄>˯èþ$ G±tBÆŠÿ JMóü Ðóþ¨Mæü Ò$§æþMæü$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ´ër$ B…{«§æþ {糧óþÔŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> ç³°^óþíÜ, çÜ…´ë¨…_ ò³sêtÆÿ$$. D íÜ°Ðèþ*˱² ÑfÄæý*ÐéÇÐóþ. {糡 ÑÔóýçÙ Mæü–íÙ ^óþÔéÆæÿ$. ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ ™öÍ {糆糄æü çܧæþçÜ$Þ Aç³μsìý ÐèþÆæÿMæü$ A™èþÅ«¨Mæü M>Ë… ç³°^óþíܯèþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> íÜ°Ðèþ*Mæü$ ¯ðþËMæü$ 500 Ææÿ*´ëÆÿ$$Ë$ i™èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ 5000 fÇW…¨. A§óþ JÆæÿÐèþyìþ Mö¯èþÝëW 1989ÌZ ¯óþçÙ¯èþÌŒý {眅sŒý Ææÿ*´ëÆÿ$$Ë ´ëÇ™øíÙMæüÐèþ$* C^éaÆæÿ$. ´ë™éâæý¿ñýOÆæÿÑ 34 BÑÆ>ÂÐé°Mìü ÑÔèýÓ¯é£æþ {糙鋳íÜ…VŠü {糿æý$™èþÓ HÆ>μr$Mæü$ °Ë^éyæþ$. ¯èþ…§æþÐèþ$*Ç ™éÆæÿMæü Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# 1923, Ðóþ$ 28 Ðèþ ™óþ©¯èþ, Móü…{§éËÌZ 100 ÆøkË$ Byìþ çÜ…^èþ˯èþ… çÜ–íÙt…_…¨. ™èþ¯èþ §éÇ¡íÜ…¨. G±tBÆŠÿ ¯óþçÙ¯èþÌŒý {眅sŒý bðþOÆæÿïŒþ AÄæý*ÅÆæÿ$. B ÝëÄæý$…{™èþ… 4:32Mìü B…{«§æþ {糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ° Mæü–Úë~ hÌêÏ, E…VæüÆ>Ë kr$t™ø, çܹ${Ææÿ§æþ*ç³…™ø, ÐðþË$Væü$Ë$ ÑÆæÿhÐóþ$à ѫ§æþ…V> gê¡Äæý$ Æ>fMîüÄæý*Ëò³O Mæü*yé ^ðþÆæÿVæü° Ðèþ$${§æþ ÐóþÔéÆæÿ$. ´ëÐèþ${Ææÿ$ Ðèþ$…yæþË…ÌZ°, °Ðèþ$ÃMæü*Ææÿ$ {V>Ðèþ$…ÌZ ËMæü‡Äæý$Å ¯èþÐèþ#Ó™ø B…{«§æþ§óþÔèý {ç³f˯èþ$ BMæür$tMæü$° Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZÏ 1984ÌZ ¯é§ðþ…yæþÏ ¿êçÜPÆæÿÆ>Ðèþ# Ððþ¯èþ$²´ùr$ ´÷yìþ_¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ¯ðþËÆøkË ´ër$ fÇW¯èþ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å ^ú§æþÇ, Ððþ…Mæür Æ>Ðèþ$Ðèþ$à §æþ…ç³™èþ$ËMæü$ f°Ã…^éyæþ$. Ððþ$$§æþr °Í_´ùÄæý*yæþ$. Mæü–çÙ~ A° õ³Ææÿ$ò³sêtË° ™èþÍÏ A¯èþ$Mæü$¯èþ²ç³μsìýMîü, Ðóþ$¯èþÐèþ*Ðèþ$ 1956ÌZ Ñyæþ$§æþÌñýO¯èþ Ðèþ*Äæý*ºgêÆŠÿÌZ BÄæý$¯èþ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý E§æþÅÐèþ$… §óþÔèý…ÌZ¯óþ Aç³NÆæÿÓ çÜ…çœ$r¯èþ. ™éÆæÿMæü Æ>Ðèþ$$yæþÆÿ$$™óþ »êVæü$…r$…¨ A° ^ðþç³μyæþ…™ø B õ³Æóÿ 7500 Ææÿ*´ëÄæý$Ë ´ëÇ™øíÙMæü… Aç³sZÏ A™èþÅ«¨Mæü… A° 1985ÌZ ÌZMŠüçÜ¿æýÌZ ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt {糫§é¯èþ {糆糄æü ò³sêtÆæÿ$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A¨ M>Ýë¢ ™éÆæÿMæü Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#V> Ðèþ*Ç…¨. ¿êÑÝë¢Ææÿ$. 1959ÌZ H.Ñ.Äæý$….{´÷yæþ„æü¯ŒþÞ ÐéÆæÿ$ °ÇÃ…_, ¿æý*Ñ$Mæü °ÆæÿÓíßý…^éÍÞ Ðèþ_a…¨. 1989ÌZ ™ðþ§óþ´ë KrÑ$ ´ëuæÿÔéË Ñ§æþÅ ÑfÄæý$Ðéyæþ Ðèþ$$°íÜç³Ë$ òßýOçÜ*PË$ÌZ Ñyæþ$§æþË ^óþíܯèþ ¿æý*MðüOÌê‹Ü _{™èþ…ÌZ Æ>Ðèþ×ýº[çßýà ´ë{™èþMæü$ ^èþÑ^èþ*íܯèþç³μsìýMîü 1994ÌZ Ðèþ$äå G±tBÆŠÿ AQ…yæþ þ*Æ>Ðèþ# {´ë×ý{糆çÙx ^óþÝëyæþ$. 1960ÌZ Ñyæþ$§æþËÆÿ$$¯èþ {Ö ÑfÄæý*°² Ý뫨…_ ™èþ¯èþMæü$ VæüË {ç³gêÀÐèþ*¯é°² ^èþ¨Ðéyæþ$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÑfÄæý$Ðéyæþ G‹Ü.BÆŠÿ.BÆŠÿ. M>ÌôýiÌZ Æ>Ðè …ÿ÷d ¡ô™´ýÔsèýÓo≤`∂ °Ææÿ*í³…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. ËMîü‡´ëÆæÿÓ†™ø ÑÐéçßý… G±tBÆŠÿMæü$ þ…MæüsNSLi’¡Æ Ææÿ ©s[xtÐèsQþ$©à™è ^óþÆ>yæþ$. CMæüPyæþ ÑÔèýÓ¯é£æþ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý ™ðþË$Væü$ Ñ¿êV>°MìÕ‹[ ü z§Ð𶶶…fi ±s= þÃÅ… ¿êÈ ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. ^óþ§æþ$ A¯èþ$¿æýÐé˯óþ Ñ$WÍa…¨. BÄæý$¯èþ ^èþÆæÿÅ {ÖÐèþ$ª¨ÓÆ>rç ³ÆæÿÓ∂ÐèV þ$INR $ÌZP {§BÄæ Ù…^éyæ þ$. B{§¶¶¶L][LiVV©±s A«¨ç³†. JMæüÝëÇ Æ>Ðèþ*Æ>Ðè üÐèþ$s$ÌZ ByæþÐóþçÙ… @LiVVæ ªRΩLRþ#¯èiVøRþ$ ¡JMæ V Ljü i¯érMæ {ms…fi @™´ oªRΩVLi…ÿLiVV. Ω[ FsxmsˆV≤R ¶¶¶L][ý$¯èμRþ I§æ ∂LRi+NRþ$ ´ë{™è PV≤R∂VþˤÕ$¡[N´ùíRP INR P {§¶¶¶L][ ü$r$…º…ÌZ¯èþ*, ´ëÈtÌZ¯èþ* MæüË™èþËMæü$ §éÇ ¡íÜ…¨. Ñ« § æ þ … V> 1950ËÌZ G±t B ÆŠ ÿ G…™ø {ç ³ gê§æ þ Æ æ ÿ × ý ´÷…¨¯è ÐóþÄæý$Ðèþ$¯é²yæþ$. AÆÿ$$™óþ Æ>Ðè þ*Æ>Ðè ü soªRΩVLi…ÿLiVV. CryLji μk∂¨sNTP ’≥¡©´sıLigS BμÙR∂LRiV {§¶¶¶L][LiVV©˝þ ´sV {qMæs‰˙©± NSLi’¡Æ ©s[xtþ# sQ™è©±sþ¯=èþ Ò$ÝëË$ ™´sW˙ªRΩÆ™¡Äæ s[V Ljiý${sê°Mì ms…fi @™´ s }qsˆ£ qs ¨s xmsLiøRü™¡VN][ ©´sV©yıLRiV.þÅÐè™yLR iV ËMî þçßfiýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ…r* $yìþV> «¡Lj G¨V>yæ . çÜBμÙ …ÐèR∂þ™LRiVèþÞÆ>°Mì ü 10 íÜ°Ðè þ*Ë ™´^öçsVW≤][ ³š¯èþ ryLji NRü‡Páz´ëÆæ "çÜõÜÑ$Æ>'xqsWxA¯é²yæ ý$¯èþMæü$ xqs™´¯èsþr˘LigS msL`i þ$rÌ.yÒ$ÝëË™øsô L`i xqs™´sVLiªRý Ω¯èþs™´sìý…VLj^èi∏Rþy∂æþ…VVÐè˙xþËmsfl‘¯èþ·BÄæ ªRΩ.@Liªy igjiæªΩ[ þ$C @LiμyáÀ‹™´ sV¯Ã¡V qs©´ÿÓs†…”¡LiøRÆ>gêÅ…Vó ¡©´sV©yıLRèþÆiV.æÿ Ôèxms™´ýMsìü¢V©±>s NRÐèPŒÿ˘fl„ {§æþ»êº$ ¯óþ™èþ–P™è™±sþÓV…ÌZ *¢ E…yó ò³§æþª iV. ^èBxþ…msˆV≤R Ò$ÝëË ¯éVæüÐèþ$Ã@ªyÚ A¯óþ Lõ³jiLi…” Ææÿ$¡™èNTPþWμyl Í…^éÆæ 1942 ¯ðþËÌZs ≠d20 Li[μj∂ ÿ$. Õ‹[ @áLjÐóþ$iLi¿¡©´ sLji™´soLR¯èiVþsªRìýçÜΩLS*ªR Ω π∏þÐéyæ ∂V©±þ$s.. 1963ÌZ …”¡. AL`i ÑyæLRiþ$À≥§æœ¡þÌxqsñýO¯èþ ËÐè Õ‹[þMæü$©´Ôès…”ý ¡A† xqsVÚ©yıLR ∂V ˙ºΩ≠s˙NR @Ã˝¡V´ëÈt @LÍRiV©±`Í´ùÆÿ s ª][ $$…¨. 1995ÌZ Æ>Ðè þ * Æ>Ðè þ # ç ³ §æ þ Ò ^è þ $ Å™è þ $ yæ þ Ä æ ý * ÅÆæ ÿ $ . Væü$…yðþ´ùr$™ø G±tBÆŠÿ °² ¯èþÐiLiðþ*§æ˙xmþ$sNSLR ^óþíÜi…¨. BÆŠΩÿ íܪ][°ÐèFy»¡V þ*ÌZÏMìü ˙xÐèmsfl‘þ_·a¯èªRΩþ ¨s22NRPW≤y @Ã˝¡V @LÍRiV©±s ©´s…”¡xqsVÚ©´sı ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ Hâæýå ÐèþÄæý$çÜ$ÌZ ºdΩÐóxqsVÚþ$¯è©´sþÐıèþ*ªy«ÿ Ðèþ$ Mæü$¿¡˙ªR Ðèþ*ΩÆðLiÕ‹[ ÿ¢ AÆÿNRP$¨sz$¯èmsryÚ þ ºçLÜRiV.ªy«ÿ Ðèþ ÑfÄæ xqs™´ý*sWøyLR Li xqs™´G±tsVLiªR 1996 èþÞÆæÿÐèþ$i$Ë æÿMæü$ BÄæ Mæü…¡Lig`i 4 Ìô˙FyLR ý§é iLiÀ≥ 5 œ¡LiNS©´ Æ>Ðèþ$™éÆæÿMæü…¯èþ$ ò³ãå ^óþçÜ$Mæ . ÑÐéçP ß Z ѧéůéÔéÄæ ºdΩü$xq¯é²yæ sVN][≤þ$y¨sNT ˙ºΩ≠s˙NR P™±sV AaRPNTPÚNý$RP©´s ¡LRçÜi…Ðè VxqsVÚþ™©yıLR ¨s xqs™´ÐèsþÆWøyLR iLi.ý$¯èªRΩþ *LR´ëÇ™øí iÕ‹[ xtÙsw…” sVLiμjf¯è∂. þÐèþÇ 18¯èþ Mæü¯èþ$²Ðèþ$*ÔéÆæÿ$. A…MðüÌZϯóþ E…yóþ¨. 1972¯èþ$…_ BÄæý$¯èþ ´ëÇ™øíÙMæü… Ë„æüÌZÏMìü

\ÛÉ™ðÁª±sV ÇØÕÁ»yÍÜ[ xqsÀÁ©±s, uyLRiVN`P ÌÁNRPV ¿][ÈÁV! ™ð

™´sVL][ryLji NRPázqs©´s…”¡LiøR¡©´sV©´sı xqs™´sVLiªRΩ ˙xmsfl‘·ªRΩ?

™èþ, ¯é¯èþ²™ø ™öÍÝëÇ ™ðþÆæÿ¯èþ$ ç³…^èþ$MøÐèþyæþ… ¯éMæü$ §æþMìüP¯èþ Vöç³μ ÐèþÆæÿ…. ¯é¯èþ²Mìü ¯é¯èþ²V> ¯èþsìý…^óþ AÐèþM>Ôèý… AÆæÿ$§ðþO¯èþ¨. Vöç³μ A¯èþ$¿æýÐéͲ A…¨…_…¨ Ðèþ$¯èþ…. HG¯é²ÆŠÿ _ÐèþÇ íÜ°Ðèþ* ^èþÇ{™èþÌZ °Í_´ùÐé˯óþ {ç³Äæý$™èþ²… çÜçœËÐðþ$O…¨'' A¯é²Ææÿ$ AMìüP¯óþ° ¯éVæü^ðþO™èþ¯èþÅ. {糆Úëx™èþÃMæü A¯èþ²ç³NÆæÿ~ çÜ*tyìþÄñý*‹Ü »êůèþÆŠÿÌZ Ñ{MæüÐŒþ$.Mðü.Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ HG¯é²ÆŠÿ, ¯éV>Ææÿ$j¯èþË™ø MæüÍíÜ ^ðþO™èþ* ¯èþsìý…_¯èþ "Ðèþ$¯èþ…' çœ$¯èþÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ^ðþO™èþ¯èþÅ A¯èèþ²ç³NÆæÿ~ çÜ*tyìþÄñý*‹ÜÌZ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ$$^èþasìý…^éÆæÿ$. Ðèþ$Æðÿ¯ø² çÜ…Væü™èþ$Ë$ ^ðþº$™èþ*... Ìê¿æý… MøçÜÐðþ*, AÐéÆæÿ$zË MøçÜÐðþ* "Ðèþ$¯èþ…' íÜ°Ðèþ* ^óþÄæý$Ìôý§æþ$. ™é™èþ _ÐèþÇ íÜ°Ðèþ* ^èþÇ{™èþÌZ °Í_´ùÐé˯óþ ^óþÔé…. {õ³„æüM>ÀÐèþ*¯èþ$Ë çÜμ…§æþ¯èþ A§æþ$™èþ…. A§ø Vöç³μ A`ÐŒþÐðþ$…sŒý. Ðèþ$¯èþ… çÜMðüÞ‹Ü™ø Ðèþ* Mæü$r$…º… ^éÌê çÜ…™èþ–í³¢V> E…¨. ç³#¯èþÆæÿj¯èþà A¯óþ¨ ™ðþË$Væü$ ™ðþÆæÿMìü çÜMðüÞ‹Üçœ#ÌŒý ¸ëÆæÿ$ÃÌê. A…§æþ$Móü Ðèþ$¯èþ… _{™é°Mìü C…sê, ºÄæý$sê A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ ÐèþçÜ*âæý$Ï ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. KÐèþÈÞ‹ÜÌZ Ñ$ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ íÜ°Ðèþ*V> ÇM>Ææÿ$z çÜ–íÙt…_…¨. ™é™èþ BÖçÜ$ÞË™ø¯óþ D ÑfÄæý$… §æþMìüP…¨. CMæüò³O Ðèþ…§æþË ´ëÏ‹³Ë$, Ðèþ…§æþË íßýr$Ï Ðèþ_a¯é Ðèþ$¯èþ… Ðèþ$$…§æþ$ ÌñýMæüPÌôý¯èþsôýt. ™èþ…{yìþ ´ë{™èþÌZ ¯èþsìý…^óþ A¯èþ$¿æýÐèþÐóþ$ Ìôý§æþ$. ™é™èþ, ¯é¯èþ² B ™èþÆæÿà ´ë{™èË$ ^óþíܯèþÐéÆóÿ M>ºsìýt ÐéÇMìü Di. M>± §æþÆæÿØMæü$yóþ ¯èþ¯èþ$² M>ÐéÍÞ¯èþ Ñ«§æþ…V> ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. ¿æýÄæý$ç³yæþ$™èþ* ^óþíܯé, Æ>«§éMæü–çÙ~ ´ë{™èþMìü ^èþMæüP° {ç³Ôèý…çÜÌŸçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ¯éÌZ° çÜtÆÿ$$ÌŒý° »ñýOsìýMìü ™ðþ_a¯èþ ´ë{™èþ A¨. D íÜ°Ðèþ*Mìü çÜ…¿êçÙ×ýË$, MðüÐðþ$Æ>, Gyìþsìý…VŠü, Ðèþ$*ÅhMŠü ò³§æþª AòÜÞsŒýÞ. íÜ°Ðèþ*ÌZ ™é™èþ, ¯é¯èþ²™ø MæüÍíÜ Ðèþ$…§æþ$ Mösôýt ïܯŒþ ^éÌê Cº¾…¨ ò³sìýt…¨. ò³OV> ™é™èþ° Ðèþ$$çÜÌêyé A° í³ËÐéÍ. ¯é ÐèþËÏ M>Ìôý§æþ$. ¯ðþ†¢Ò$§æþ Ððþ$$sìýtM>Äæý$ ÐóþíÜ Ðèþ$È ¯é^óþ™èþ B ïܯŒþ ^óþÆÿ$$…^éÆæÿ$ ™é™èþ. ¯é¯èþ², ™é™èþ, ¯óþ¯èþ$ õܲíßý™èþ$ÌêÏ MæüÍíÜ´ùÄæý*…. ÑfÄŒý$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Mö…yé §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ JMæü ÌñýOÌê MøçÜ… sêMîü ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. Ðèþ^óþa ¯ðþËÌZ ´ërË _{¡MæüÆæÿ×ýMæü$ ѧóþÔéËMæü$ Ððþâæý™é…. lÌñýO Ìôý§é BVæüçÜ$tÌZ ÇÎgŒý ^óþÝ뢅. çÜ$«©ÆŠÿ ÐèþÆæÿà §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ¼.Ñ.G‹Ü.G¯Œþ.{ç³Ý맊þ °ÇÃ…^óþ íÜ°Ðèþ* lÌñýOÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. Äæý$*™Œþçœ#ÌŒý G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ C¨. Ðèþ$¯èþ…ÌZ ASÌŒý BÆæÿ…Vóü{r… A¨Ç…¨. A¨ Ðéyìþ A§æþ–çÙt…. ¿æýÑçÙÅ™ŒþÌZ ASÌŒý ¯éMæü$ ´ùsîýV> °ËÐèþ^èþ$a. G…§æþ$Mæü…sôý ´ùsîý A¯óþ¨ E…yéÍ. ASÌŒý ™èþ¯èþ ™öÍíÜ°Ðèþ* ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜμçÙt™èþ™ø E¯é²yæþ$. D Hyé¨ÌZ¯óþ íÜ°Ðèþ* {´ëÆæÿ…¿æý… M>Ðèþ^èþ$a. ^éÌêÐèþ$…¨ ïßýÆøËMæü$ 7Ðèþ íÜ°Ðèþ* òÜ…sìýÐðþ$…sŒý A…r$…sêÆæÿ$. M>± ¯éMæü$ Ðésìýò³O ¯èþÐèþ$ÃMæü… Ìôý§æþ$. {Ôèý§æþ®V> ç³°^óþÄæý$yæþ… çœÍ™é°² BÝëÓ«¨…^èþyæþÐóþ$ ™ðþË$çÜ$. MæüõÙt çœÍ A¯óþ çÜ*{™é¯óþ² ¯èþÐèþ$$Ùé¯èþ$. ™ðþË$Væü$ {õ³„æüMæü$Ë$ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü íÜ°Ðèþ*Ͳ B§æþÇ…^èþÆæÿ$.. A¯óþ¨ MæüÆðÿMŠüt M>§æþ$. Mæü°Ó°Þ…VŠüV> ^ðþç³μVæüÍW™óþ òœÆÿ$$Ë*ÅÆŠÿ E…yæþ§æþ$. B ÑçÙÄæý$… ^éÌêÝëÆæÿ$Ï Ææÿ$kÐðþO…¨. WÇXçÜ$Mæü$° ¸ëÆæÿ$ÃÌê íÜ°Ðèþ*Ë$ Mö°² ^óþíÜ §ðþº¾†¯é². C糚yæþ$ BÌZ^èþ¯èþ Ðèþ*Ææÿ$aMæü$¯é². {ç³Äñý*V>™èþÃMæü Mæü£æþÌZÏ CMæüÐèþ$$…§æþ$ Mæü*yé ¯èþsìýÝ뢯èþ$. ¯èþr¯óþ M>Mæü$…yé íÜ°Ðèþ* °Æ>Ã×ý…ò³O¯é BçÜMìü¢ E…¨. CMæüÐèþ$$…§æþ$ {´÷yæþ„æü¯Œþ ò³O¯é §æþ–íÙt ÝëÇÝ뢯èþ$.

H

Ððþ$O…¨ D Ðóþâæý, Ææÿ^èþa íÜ°Ðèþ*Ë™ø çÜMðüÞ‹Ü A…§æþ$Mæü$¯èþ² §æþÆæÿØMæü$yæþ$ çÜ…ç³™Œþ¯èþ…¨ °Æ>ÙèþV> Ðèþ*Ç Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ* "V>Íç³r…'. B¨, GÇM> òœÆ>²…yðþgŒý, {MìüíÜt¯èþ ATÐé, {ﳆ Æ>¯é ¯èþsîý¯èþr$Ë$. Æ>çßý$ÌŒý ÆæÿÒ…{§æþ¯Œþ A†«¨ ´ë{™èþ«§éÇ. ¯èþÒ¯Œþ V>…«© §æþÆæÿØMæü$yæþ$. MìüÆæÿ׊ý Ðèþ$$ç³μÐèþÆæÿç³#, ÑgÄŒý$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÐèþsìýtMæü*sìý Ë™ø MæüÍíÜ çÜ…ç³™Œþ D íÜ°Ðèþ*° °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D íÜ°Ðèþ* {ç³^éÆæÿX™é°² òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÝëÆæÿ¤ çÜ*tyìþÄñý*ÌZ _{¡MæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜ…ç³™Œþ ¯èþ…¨ Ñ${™èþ$yæþ$ çÜ$«§éMæüÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""Æðÿ…yæþ$ ÆøkË ´ëÅ^Œþ ÐèþÆŠÿP Ñ$¯èþà _{¡MæüÆæÿ×ý ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. °Æ>Ã×ê¯èþ…™èþÆæÿ 糯èþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²…. ™èþÓÆæÿÌZ ´ërË$ çÜà íÜ°Ðèþ* ÇÎgŒý ^óþÝ뢅'' A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""çÜ…ç³™Œþ Ðèþ§æþª çÜàÄæý$§æþÆæÿØMæü$yìþV> ç³°^óþÔé¯èþ$. §æþÆæÿØMæü$yìþV> AÐèþM>ÔèýÑ$_a¯èþ…§æþ$Mæü$ Mæü–™èþfq™èþË$'' A¯é²Ææÿ$. B¨ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&"" ¯é ™öÍ íÜ°Ðèþ*¯óþ D §æþÆæÿØMæü$yìþ™ø

çÜ$

«©ÆŠÿ»êº$&¯èþ…¨™èþ f…rV> ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ* "Mæü–çÙ~Ðèþ$à MæüÍí³…¨ C§æþªÇ°'. BÆŠÿ.^èþ…{§æþ$ §æþÆæÿØMæü$yæþ$. Mæü¯èþ²yæþ íßýsŒý "béÇïéÆŠÿ'Mìü ÈÐóþ$MŠü C¨. Æ>Ðèþ$ËMìü‡ íܱ{MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O ÕÈçÙ }«§æþÆŠÿ °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A¯èþ²ç³NÆæÿ~ çÜ*tyìþÄñý*‹ÜÌZ íÜ°Ðèþ* {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢ç³# çÜ°²ÐóþÔé°Mìü Mø§æþ…yæþ Æ>Ñ$Æðÿyìþz M>Ï‹³°ÐèþÓV>, ¼.Vø´ëÌŒý MðüÐðþ$Æ> íÜÓ^éa¯Œþ ^óþÔéÆæÿ$. Mðü.Æ>çœ$Ðóþ…{§æþÆ>Ðèþ# VúÆæÿÐèþ§æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… °Æ>Ùèþ ËVæüyæþ´ësìý }«§æþÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""ËÐŒþ GsŒý 看Üt òÜOsŒý .. ™èþÆæÿàÌZ Mæü¯èþ²yæþÌZ béÇïéÆŠÿ íÜ°Ðèþ* ^èþ*yæþV>¯óþ {õ³Ðèþ$ÌZ ç³yìþ´ùÄæý*¯èþ$. {õ³Ðèþ$Mæü£é _{™èþÐŒþ$™ø ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ f…r™ø D íÜ°Ðèþ* ^óþÄæý$yæþ… B¯èþ…§æþ…V> E…¨. Ðèþ* »êůèþÆŠÿÌZ Ðèþ$…_ íÜ°Ðèþ* AÐèþ#™èþ$…¨'' A¯é²Ææÿ$. ËVæüyæþ´ësìý »êůèþÆŠÿÌZ ¯èþsìý…^èþyæþÐèþ$…sôý ™èþ§æþ$ç³Ç Ýë¦Æÿ$$Mìü Ððþãϯèþsôýt. {糆 JMæüPÆæÿ* Ððþ$^óþa íÜ°Ðèþ* AÐèþ#™èþ$…§æþ° çÜ$«©ÆŠÿ»êº$ A¯é²Ææÿ$. ò³§æþª

G…

Ðèþ*

´ù

Ýë° Mæü–çÙ~Ðèþ$$Ææÿã {糫§é¯èþ´ë{™èþ«§éÇV>, §æþÆæÿØMæü°Æ>Ùèþ Ðèþ$¨ª¯óþ° ÆæÿÐóþ$‹Ù ïÜÓÄæý$þ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…¨ý…_¯èþ _{™èþ… "{»ZMæüÆŠÿ&2'. õܲçßý ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ. »ñý¯èþÈj, iÐé, íÜÇ} C™èþÆæÿ ´ë{™èþË$ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. _{¡MæüÆæÿ×ý çÜà A°² 糯èþ$Ë$ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅÆÿ$$. D ¯ðþË 30¯èþ ÇÎgŒý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ$$^èþasìýçÜ*¢&""""Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþVæüYr$ Ðèþ*sêÏyìþ 糯èþ$Ë$ ^èþMæüP»ñýsôýt¨ {»ZMæüÆóÿ. {»ZMæüÆŠÿ Ìôý°§óþ H ç³± fÆæÿVæü§æþ$. M>± ÐéÇ™ø 糯èþ$Ë$ ^óþÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯óþÐéâæý$Ï »êV>¯óþ E¯é², çÜÐèþ*f… AyæþzVøË$V> ¯éÔèý¯èþÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. A¨ GÌê fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯èþ²§óþ Ðèþ* íÜ°Ðèþ*ÌZ ^èþ*í³…^é…. CsîýÐèþË ÇÎgñýO¯èþ ´ërË$ ò³§æþª ÑfÄæý$… Ý뫨…^éÆÿ$$. ^ðþO™èþ¯èþÅ {ç³Ý맊þ Ýëíßý™èþÅ…, ÑfÄŒý$ »êÌêi »ê×îýË$ òßýOÌñýOsŒý. ´ùÝë° sñýOsìýÌŒý ´ë{™èþÌZ A§æþ$™èþ…V> ¯èþsìý…^éÆæÿ$. D íÜ°Ðèþ*Mæü$ Mæü£æþ, Mæü£æþ¯èþ…, Ðèþ*rË$ {糫§é¯èþºË…. Mæü_e™èþ…V> ÑfÄæý$… Ý뫨Ýë¢Ðèþ$¯èþ² ¯èþÐèþ$ÃMæü… E…¨'' A¯é²Ææÿ$. íÜÇ}, »ñý¯èþÈj, iÐé, {糿æý$, WÇ«§æþÆŠÿ, A°™é¯é£Šþ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìý…^éÆæÿ$. Ðèþ*rË$: ¯éVóü…{§æþ§óþÐŒþ, MðüÐðþ$Æ>: Ððþ…MæüsŒý Ðèþ$¯èþ²…, y鯌þÞ: {ç³M>‹Ù Ñ.gZòÜ‹œ.

Ææÿ$† çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ..G‹ÜGÌŒýÑ íÜ°Ðèþ*‹Ü °ÇÃ…_¯èþ íÜ°Ðèþ* "{X¯ŒþíÜVæü²ÌŒý'. ÑfÄŒý$ Ðèþ$§éªË §æþÆæÿØMæü$yæþ$. Ææÿ${§æþ´ësìý ÆæÿÐèþ$×êÆ>Ðèþ# °Æ>Ùèþ. ÆóÿÐèþ…™Œþ, Ææÿ„ìü™èþ, Ðèþ*¯èþ‹Ü, Ðèþ$¯éÍ, AÔèý$™ø‹Ù ¯èþsîý¯èþr$Ë$. gñý.¼.çÜ…X™èþ… A…¨…_¯èþ ByìþÄñý* ´ëÏsìý¯èþ… yìþ‹ÜP A…§æþ$Mæü$…¨. D¯ðþË 30¯èþ íÜ°Ðèþ* ÇÎgŒý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> °Æ>Ùèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""¯óþsìý Äæý$$Ðèþ™èþ Ððþ$^óþa íÜ°Ðèþ*þ C¨. 3ÐéÆ>Ë$ VøÐéÌZ A§æþ$™èþ ÌŸMóüçÙ¯èþÏÌZ çÙ*sìý…VŠü ^óþÔé…. gôý½ çÜ…X™èþ… ò³§æþª AòÜÞsŒý. ´ërË$ Fç³# ™ð^óþaÌê E¯é²Æÿ$$. çÜ…X™èþ…, ÈÇM>Çz…VŠü {糫§é¯èþ ºÌêË$. D¯ðþË 30¯èþ ÇÎgŒý ^óþçÜ$¢¯é²…'' A¯é²Ææÿ$.

º‹ÜÝët‹³, {õ³Ðèþ$Mæü£é _{™èþÐŒþ$ ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$ÆøÝëÇ ByìþÄñý*Mìü Ðèþ$…_ õ³Æö_a…§æþ° gôý½ A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""íÜ°Ðèþ*ÌZ gêgŒý Ýë…VŠü Äæý$$°MŠü çÜtÆÿ$$ÌŒýÌZ E…r$…¨. AÌêVóü Ðèþ$çÜMæüPÍ ´ër íÜ°Ðèþ*Móü òßýOÌñýOsŒý. gôý½ {糆¿êÐèþ…™èþ…V> çÜ…X™èþ… A…¨…^éyæþ$. A…§æþ$Móü D ´ëÏsìý¯èþ… Ðóþyæþ$Mæü. ¯éË$Væü$ f…rË ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ Mæü£æþË$ GÌê E¯é²Äæý$¯èþ²¨ ™ðþÆæÿò³O¯óþ ^èþ*yéÍ'' A¯é²Ææÿ$. Ðèþ*Ææÿ$† sêMîü‹Ü ¯èþ$…_ ÐèþçÜ$¢¯èþ² D _{™èþ… ÑfÄæý$… Ý뫨…^éË° ¯èþsîý¯èþr$Ë$ BM>…„ìü…^éÆæÿ$. Ðèþ*Ææÿ$† çÜà ¯éÄæý$M>¯éÆÿ$$MæüË$ Ðóþyæþ$MæüÌZ ´ëÌŸY° ïÙÌŒýzüÞ A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

^óþÄæý*ÍÞ…¨. M>…sñý…ç³ÆæÿÈ ÌñýO¯Œþ™ø D Mæü£æþ ^ðþ´ëμyæþ$. ¯é Væü™èþ íÜ°Ðèþ*Ë™ø ´ùÍõÜ¢ Mæü£æþÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… E…¨. ^èþMæüP° ÆöÐèþ*…sìýMŠü G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ. ¯é ´ë{™èþÌZ ÐóþÇÄôý$çÙ¯ŒþÞ E¯é²Æÿ$$'' A¯é²Ææÿ$. Æ>çßý$ÌŒý, ½ÐŒþ$Þ, Mðü.º$hj, çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý Ðóþyæþ$MæüÌZ ´ëÌŸYü¯é²Ææÿ$. M>È¢MŠü, {´ë_, ¿êÆæÿYÑ, ´ùÝë°, ™ðþË…V>×ý ÔèýMæü$…™èþË ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MðüÐðþ$Æ>: Mðü.º$hj, Mæüâæý: yìþ.ÐðþO.çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, Gyìþsìý…VŠü: Æ>…»êº$.

íÜ°Ðèþ*Ë Ðèþ$«§æþÅ Ñyæþ$§æþÌñýO çœ$¯èþÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ Mæü¯èþ²yæþ _{™é°² ™ðþË$Væü$ÌZMìü ÈÐóþ$MŠü ^óþÄæý$yæþ… çÜ…™øçÙ…V> E…§æþ° §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. WÇ»êº$, GÐðþ$Ã‹Ü ¯éÆ>Äæý$×ý, ÝëÇMæü Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþÆ>Ðèþ#, _sìýt»êº$, MìüÚùÆŠÿ§é‹Ü, AÀh™Œþ, {ç³Væü† ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MðüÐðþ$Æ>: Mðü.G‹Ü.^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ, Ðèþ*rË$: Q©ÆŠÿ »êº$, Mæüâæý: ¯éÆ>Äæý$×ýÆðÿyìþz, çÜ…X™èþ…: çßýÇ, GWjMæü*ÅsìýÐŒþ °Æ>Ùèþ: §óþѯóþ° ÆæÿÑMæü$Ðèþ*ÆŠÿ.

™èþ Vöç³μ çÜ*ç³ÆŠÿÝëtÆŠÿ A¯óþ¨ Ðèþ$$QÅ… M>§æþ$... {ç³çÜ$¢™èþ Ý릯èþ… GMæüPyæþ A¯óþ§óþ Ðèþ$$QÅ…. B ÌñýMæüP¯èþ ^èþ*õÜ¢.. Ðèþ…§æþ MørÏ ÐèþçÜ*âæýÏ çÜ$¯éÒ$ çÜ–íÙt…_¯èþ AÆæÿyæþf¯èþ$ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìý…_…¨ AíܯŒþ. M>± C糚yæþ$ ™èþ¯èþ Ý릯èþ… GMæüPyæþ? A…sôý {ç³Ôèý² Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ñ$Væü$Ë$™ø…¨. çÜÐèþ*«§é¯èþ… MæüçÙtÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. Mæü{†¯èþ, MæüȯéËMæü$ HÐèþ*{™èþ… ¡íÜ´ù° sêÅÌñý…sŒý AíܯŒþ Ý÷…™èþ…. AÆÿ$$¯é E™èþ¢Æ>¨¯èþ MðüÈÆŠÿ° Ðèþ$Ë$^èþ$MøÐèþyæþ…ÌZ ÑçœËÐðþ$O…¨. AÆÿ$$™óþ C§æþ…™é çÜÓÄæý$…Mæü–™èþÐóþ$¯èþ° A…r$¯é²Ææÿ$ çÜ°²íßý™èþ$Ë$. AíܯŒþMìü E¯èþ² Mö°² Ñç³È™èþç³# AËÐérÏ ÐèþÌôýÏ »êÎÐèþ#yŠþ §æþ*Ææÿ… ò³yæþ$™ø…§æþ° A…r$¯é²Ææÿ$. AíܯŒþMìü Ðèþ$È ^é§æþçÜ¢… GMæü$PÐèþ. ò³OV> A† Ôèý${¿æý™èþ A¯óþ {ç³Ðèþ*§æþMæüÆæÿ ÆøVæü… E…¨. òÜsŒýÞÌZ E¯èþ²ç³šyæþ$ M>çÜ¢ A† ^óþçÜ$¢…¨. E¯èþ²r$t…yìþ M>âæý$Ï ^óþ™èþ$Ͳ Mæüyæþ$Væü$™èþ$…¨. Ðèþ$äÏ Ðèþ$äÏ Mæüyæþ$Væü$™èþ$…¨. „æü×ê°Mø {yðþ‹Ü Ðèþ*ÆóÿaçÜ$¢…¨. A§æþª…ÌZ Ðèþ$äÏ Ðèþ$äÏ ^èþ*çÜ$Mæü$°.. ™èþ¯èþ° ™é¯èþ$ Ðèþ*ÆóÿaçÜ$Mæü$…r* E…r$…¨. CÌê…sìý Ñç³È™èþ Ë„æü×êË ÐèþËÏ ÑçÜ$Vðü†¢¯èþ §æþÆæÿØMæü°Æ>ÙèþË$ AÐèþ$ÃyìþMìü bé¯èþ$ÞÍÐèþÓÌôý§æþ° A¯èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ…™é. C…§æþ$ÌZ ÐéçÜ¢ÐèþÐðþ$…™ø A¯èþ²ÐéÇMóü ™ðþÍÄæý*Í. fÄæý*ç³fÄæý*ËMæü$ A¡™èþ…V> K ¯éÆÿ$$Mæü ^é§æþçÜ¢… M>Ææÿ×ý…V>¯óþ íÜ°Ðèþ*ÌôýÏMæü$…yé RêäV> E…yìþ´ùÆÿ$$…§æþ…sôý ѯóþÐéÇMìü LÆ> A°í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ*!


7

>∑Ts¡Tyês¡+ 29`05`2014

ô|q¸Hé &ÉãT“ n+~+#ê* eT÷&ÉT HÓ\\T>± n+<äì ô|q¸Hé\T ø√&˚s¡T , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\+˝Àì »qT+|ü*¢, u≤yêÇj·T|ü*¢, ø£~πsbÕ&ÉT, eTT‹Ô¬s&ç¶|ü*¢, ø√&˚s¡T Äj·÷ Á>±e÷\˝À≈£L&Ü eè<äT›\≈£î $ø£˝≤+>∑T\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î >∑‘· 3HÓ\\ qT+∫ á HÓ\ es¡≈£î ≈£L&Ü ô|q¸qT¢ n+<äø£b˛e&É+‘√ ô|q¸Hé <ës¡T\T \uÀ~uÀeT+≥THêïs¡T. ô|q¸Hé &ÉãT“\qT |ü+|æD° #˚ùd+ñ<ä≈£î Áô|’y˚≥T dü+düú\≈£î n|üŒC…|üŒ&É+‘√ Á|üyÓ’dt dü+düú‘·a\T j·÷»e÷q´+ ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]+#·&É+‘√ Á>±e÷ìøÏ 30 qT+∫ 40 eT+~ ô|q¸Hé\T n+<äø£b˛e&É+‘√ HêHê Çã“+<äT\T≈£î >∑Ts¡Te‘·TH

êïeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï Ä<ës¡+ ˝Òì eè<äT›\≈£î, q&ÉTe˝Òì n+>∑yÓ’ø£\´+ |ü]dæú‹ ñqïyê]øÏ uÛÑs¡Ô\T eTs¡DÏ+∫ ‘·eT ≈£î≥T+u≤\T ãC≤s¡Tq |ü&çq Ád”Ô\ ø√dü+ Á|ü‹HÓ\ #Ó*¢+#˚ ô|q¸Hé &ÉãT“\qT Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T #˚‹ qT+∫ Á|üyÓ’≥T dü+düÔ\≈£î n|üŒC…|üŒ&É+‘√ eT+&É\+˝À <ë<ë|ü⁄>± Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 4 eT+&É\ qT+∫ 5 e+<ä\ es¡≈£î ô|q¸Hé<ës¡T\≈£î ô|q¸qT¢ n+<äø£ b˛e&É+‘√ Á>±eT+˝À ñqï sê»ø°j·÷Hêj·T≈£î\T ‘·eT ô|q¸Hé &ÉãT“\qT me¬s’q ‘=\–+#êsê eT<Ûä´ <äfi≤]\qT ‘·eT ô|q¸qT¢ kÕ«Vü≤ #˚düTÔHêïs¡T. Çìï dü+e‘·‡ñsê\ qT+∫

30 qT+∫ ]õÁùdºwüHé ùde\T ã+<é eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) áHÓ\ 30 qT+∫ e#˚à HÓ\ pHé 2e ‘˚~ es¡≈£î ]õÁùdºwüHé\≈£î dü+ã+~+∫q m˝≤+{Ï ùde\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Éeì õ˝≤¢ ]õÁkÕºsY {Ï«+øÏ˝Ÿ C≤Hé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q eT÷\+>± Á|ü»\ø£≈£î ø£\T>∑T‘·Tqï n+‘·sêj·÷ìøÏ ns¡ú+ #˚düTø√yê\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ]õÁùdºwüDY ø±s¡ê´\j·T+ <ë«s¡ê, MTùde <ë«sê n+~+#˚ dü]º|òæπø{Ÿ ø±|ò”dt >±˙, ádæ\T>±˙ n+~+#·&É+ kÕ<ä´+ ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·TyÓTÆ Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

H˚&ÉT yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ m+|æø£ ø√&˚s¡T , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ø√&˚s¡T e÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À 6e ‘·s¡>∑‹ Ç+^¢wt MT&çj·T+˝À #·<äTe⁄≈£îH˚ $<ë´s¡Tú\≈£î m+|æø£ ø√dü+ >∑Ts¡Tyês¡+ &Ó’{Ÿ ø£fi≤XÊ\ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ˝≤≥Ø |ü<䛋 <ë«sê m+|æø£ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì e÷<ä˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ñy˚TÄÁkÕÔ ‘Ó*bÕs¡T. 6e ‘·s¡>∑‹˝À ¬s+&ÉT ôdø£åHé\≈£î >±qT 80 d”≥T¢ U≤© ñ+&É>±, 148 eT+~ $<ë´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡ì $<ë´s¡Tú\T m+|æø£ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î &Ó’{Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À ìs¡«Vü≤+#·&É+ »s¡>∑T‘·T+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ˝≤{≤Ø |ü<䛋 m+|æø£ e<ä›≈£î sêe#·TÃqì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T $~Û>± Vü≤»s¡T ø±yê\Hêïs¡T.

ô|q¸Hé &ÉãT“\T Á|ü‹ HÓ\ düÁø£eT+>± |ü+|æD° nj˚T´$ 4,5 HÓ\\T>± ≈£L&Ü m+<äT≈£î |ü+|æD° #˚j·T&É+˝Ò<äì ô|q¸Hé <ës¡T\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. ‘·eT≈£î sêe*‡q ô|q¸Hé ãø±sTT\qT |üP]Ô>± |ü+|æD° #˚j·T≈£î+fÒ m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT eè<äT›\T, $ø£˝≤+>∑T\T, $‘·+‘·Te\T ø£*dæ <äsêï ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. dü+ã+~‘· XÊU≤~ÛÄø£s¡\T eè<äT›\qT, $ø±˝≤+>∑T\qT, $‘·+‘·Te\T <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì ô|q¸Hé &ÉãT“\qT |ü+|æD° #˚j·÷\ì yês¡T n~ÛÄø£s¡T\qT ø√sês¡T.

ø√sTT˝Ÿø=+&É y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) ø£qïø√ &ÉT≈£î\ô|’ Ä<ës¡|ü&É≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ HÓ\ eè<äT›\≈£î $ø£˝ ≤+>∑T\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î, |æ+#·qT¢ n+~ e«&É+‘√ ejÓ÷uÛ≤s¡+˝À ñqï eè<äT›\T ‘·eT nedüsê\≈£î yê&ÉT≈£î+≥÷ ì‘·´ J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·÷ edüTÔHêïs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\T>± Á>±e÷\˝Àì eè<äT›\≈£î, $ø£˝≤+>∑T\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î, |æ+#·qT¢ sêe&É+ ˝Ò<äT. |æ+#·qT¢ ø√dü+ M<äT›\T Á|ü‹ ì‘·‘·´+ Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ #·T≥Tº ø±fi¯ó¢ n]π>˝≤ ‹s¡T>∑T‘·÷ ø£ì|æ+∫q yê]q˝≤¢ Ä<ÛësYø±s¡T¶\T mø£ÿ&É ~+|ü⁄‘ês¡+≥÷ n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T.

Hêsêj·TDù|≥ , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) |ü<∏äø£+ eT+ps¡T≈£î @&ÉTfi¯ó¢ |ü{Ϻ+~. ìsêàD+ |üqT\T |üP]Ô nj˚T´ es¡≈£î eTs√ eT÷&˚fi¯ó¢, |ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+_Û+∫ <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑Tqïs¡ @fi¯ó¢ Ç˝≤ yÓTT‘·Ô+ <ë<ë|ü⁄ 15 @fi¯ó¢qT qT+∫ Hêsêj·TDù|≥qT }]düTÔ+~. eT˝…¢|ü*¢ ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø£+ |üP]Ô nsTTHê Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ù|≥ Á|ü»\ >√+‘·T ‘·&É|ü˝Ò<äT. |òü*‘·+>± @{≤ y˚dü$˝À |ü≥ºD Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï ø£wüº\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Hêsêj·TDù|≥ »HêuÛ≤ì‘·´+ 20 \ø£å\ ©≥s¡¢ ‘ê>∑T˙s¡T nedüs¡+. Á|üdüTÔ‘·+ dü‘·´kÕsTT ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø£+ <ë«sê ¬s+&ÉT s√E\≈£î ˇø£ÿkÕ] 15 \ø£å\ ©≥s¡¢ ˙s¡T düs¡|òüsê ne⁄‘·T+~. B+‘√ @{≤ y˚dü$˝À |ü≥ºDyêdüT\≈£î ‘ê>∑T˙{ÏøÏ Çã“+<äT\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. á Áø£eT+˝À 2007˝À n|üŒ{Ï eTø£Ô˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ∫f…º+ sêyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ πø+Ád<ä |ü≥ºD≤_Ûeè~› XÊK eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ <ë«sê á ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ‘ê>∑T˙{Ï ø£cÕº\T rπsÃ+<äT≈£î s¡÷. 9.03 ø√≥T¢ ì<ÛäT\T<ä eT+ps¡T

#˚sTT+#ês¡T. ø£ècÕírs¡+ qT+∫ ô|’|t˝…’qT¢ y˚XÊs¡T. }≥÷ÿsY eT+&É\+ eT˝…¢|ü*¢ e<ä› dü+|t ìsêà+#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ ‘ê>∑T˙{Ïì |ü+|æD° #˚dæ 22øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï Hêsêj·TDù|≥ es¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ ô|’|t˝…’Hé ì]à+∫ ì‘·´+ 40 \ø£å\ ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·÷\ì eT˝…¢|ü*¢ |ü<∏äø£+ #˚|ü{≤ºs¡T. |ü<∏äø£+ |üqT\T |üP]Ô nsTT <ë<ë|ü⁄ ◊<˚fi¯ó¢ >∑&ç∫+~. nsTT‘˚ ˙{Ï |ü+|æ+>¥≈£ ôV’≤˝Òe⁄˝Ÿ yÓ÷{≤s¡T¢ @sêŒ≥T¢ #˚j·Tø£ b˛e&É+‘√ H˚{ÏøÏ Ä |ü<∏äø£+ <ë«sê #·Tø£ÿ ˙s¡T Hêsêj·TDù|≥≈£î düs¡|òüsê ø±e&É+ ˝Ò<äT. eT˝…¢|ü*¢ ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø£+ <ë«sê 40 \ø£å\ ˙{Ïì ì\« ñ+#˚+<äT≈£î ù|≥ •yês¡T˝Àì dæ+>±s¡+ ùdºõ <ä>∑Zs¡ 11 \ø£å\‘√ 1.5 \ø£å\ ©≥s¡¢ ˙{Ïì ì\« kÕeTs¡ú´+ ñqï uÛÑ÷>∑s¡“ ì\« ]C≤sê«j·TsYqT ì]à+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì n‹~∏ >∑èVü≤+ <ä>∑Zs¡ 30 \ø£å\ ì<ÛäT\‘√ 3 \ø£å\ ˙{Ï kÕeTs¡ú´+ >∑\ zesY ôV≤&é {≤´+ø˘\T ì]à+#ês¡T. n+‘˚ e´j·T+‘√ |ü≥ºD •yês¡T˝À mÁs¡>∑T≥º e<ä› 5 \ø£å\ ©≥s¡¢

ìs¡«Væ≤+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. Áø°¬ø{Ÿ b˛{°\≈£î 16 »≥T¢ Vü≤»s¡T ø±>± <ÛäHê«&É≈£î #Ó+~q ÁøϬø{Ÿ {°+ yÓTT<ä{Ï uVüQeT‹ ¬ø’edü+ #˚düTø√>±,yê]øÏ eT÷&ÉT y˚\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT, ~«‹j·T ãVüQeT‹ kÕ~Û+∫q ne⁄dü˝Àì |ü*¢ 1500 s¡÷bÕj·T\qT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT˝À ìs¡«Vü≤≈£î\T nXÀø˘, q]‡+Vü≤, _CÒ|æ Hêj·T≈£î\T ø£èwüíj·T´, eTùV≤wt≈£îe÷sY, Vü≤qà+‘·T, >√bÕ˝Ÿ, Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

kÕeTs¡ú´+ >∑\ eTs√ zesY ôV≤&é {≤´+ø˘≈£î ì]à+#ês¡T. . <ë<ë|ü⁄ ◊<˚fi¯ó¢ ne⁄‘·Tqï á {≤´+≈£î $ìjÓTT>∑+\ÀøÏ sê˝Ò<äT. 2010 ôdô|º+ãsY Hê{ÏøÏ eT˝…¢|ü*¢ ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø£+ |üqT\Tm ∫e] <äX¯˝À ñHêïsTT. á |ü<∏äø£+ <ë«sê 40 \ø£å\ ©≥s¡¢ ‘êÇ>∑T˙{Ï düs¡|òüsê ne⁄‘ê<ë ˝Ò<ë Á≥j·T˝Ÿ s¡Hé ìs¡Ù$T+#ê*‡ ñ+&É>± 2010 ôdô|º+ãsY 20q |ü⁄s¡bÕ\≈£î\T |ü<ä$ ø±\+ eTT–j·TTqTqï ∫e] s√E n|üŒ{Ï |ü⁄s¡bÕ\≈£î\T Vü‰&Ü$&ç>± ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø±ìøÏ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚sTT+∫ n|üŒ{Ï myÓTà˝Ò´ ∫f…º+ sêyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ø£˙dü+ ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚dæq n|üŒ{Ï düe÷#ês¡ bÂs¡dü+ã+<ë\ XÊK eT+Á‹ &ç.¬ø ns¡TD≈£î ≈£L&Ü ‘Ó*j·T≈£î+&Ü n|üŒ{Ï bÕ\ø£ es¡Z+˝Àì ø=+‘· eT+&ç #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+uÛÑ+ #˚XÊs¡T. Hê{Ï qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î Ä ô|’|t˝…’Hé <ë«sê á |òü<∏äø±ìøÏ dü+ã+~+∫ #·Tø£ÿ˙s¡T düs¡|òüsê ø±˝Ò<äT.

•~∏˝≤edüú˝À düsêÿsY dü÷ÿ˝Ÿ M|üHé>∑+&É¢ , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) e#˚à $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ Hê{ÏøÏ $<ë´s¡Tú\≈£î Çã“+<äT\T ø£\Z≈£î+&Ü >∑<äT\T ìsêàD≤ìq #˚|ü&É‘êeTì Á|ü>∑\“\T |ü*øÏq n~Ûø±s¡T\T, bÕ\≈£î\T n\dü‘·«ìøÏ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. eT+&É\+˝À 16 ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\T, 5 ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\\T, 33 ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\T ñHêïsTT. n+<äT˝À k˛*|üPsY, ø±\Ts¡T, u…ø£ÿ+, ô|<ä›ãdü«|üPs¡+ bÕsƒ¡XÊ\\T •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑<äT<ä\T ô|’ ø£|üŒ ô|#·TÃ\T

}&çb˛e&É+‘√ $<ë´s¡Túfi¯ó Çã“+<äT\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. k˛[|üPsY , ø±s¡T\T, ô|<ä› ãdü«|ü⁄s¡+ bÕsƒ¡XÊ\\ |ü]dæú‹ì >∑T]+∫ nH˚ø£ kÕs¡T¢ n~Ûø£±s¡T\T <äèwæºøÏ rdüTø√∫Ãq ø£˙dü+ n<äq|ü⁄ >∑<äT\≈£î ≈£L&Ü H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·T\T Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\ kÂø£sê´s¡ú+ edü‘·T\qT ø£*Œ+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô kÕúsTT˝À Ç|üŒ{Ϭø’q #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ $<ë´s¡Tú\T,ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Çã“+<äT\T ø£\Z≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì Äj·÷ Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

<˚es¡ø£Á<ä , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\ πø+Á<ä+˝À kÕúìø£ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À yÓ’<Ûë´~Ûø±s¡T\T ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ s√>∑T\T nH˚ø£ Çø£ÿ≥T¢≈£î >∑Ts¡Te⁄‘·THêïs¡T. yÓ’<ë´~Ûø±] ìj·T$T+#ê\ì õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±] mìï kÕs¡T¢ yÓ÷s¡ô|≥Tº≈£îqï ≈£L&Ü düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì s√>∑T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ πø+Á<äyÓTÆq ≈£L&Ü 24 >∑+≥\ ÄdüT|üÁ‹ ñHêï ≈£L&Ü yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T ˝Òø£b˛e&É+ dæ>∑TZ #˚≥T>± ñ+<äì Á|ü»\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±] düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ &Üø£ºs¡¢qT ìj·T$T+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À yÓ’<ë´~Ûø±] lìyêdt¬s&ç¶ ñqï|üŒ&ÉT s√>∑T\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&˚<äì , Ç|üŒ&ÉT yÓ’<ë´~ø±s¡T\T ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ s√>∑T\T nH˚ø£ Çø£ÿ≥¢≈£î >∑Ts¡Te⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê yÓ’<ë´~ø±s¡T\T düŒ+~+∫ <˚es¡ø£Á<ä˝À &Üø£ºsYqT ìj·T$T+#ê\ì s√>∑T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. &Üø£ºs¡¢ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ s√>∑T\T e&É <Óã“\≈£î >∑T¬s’ nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡Te⁄‘·THêïs¡ì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±] düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ &Üø£ºs¡¢qT ìj·T$T+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À yÓ’<ë´~Ûø±] lìyêdt¬s&ç¶ ñqï|üŒ&ÉT s√>∑T\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&˚<äì , Ç|üŒ&ÉT yÓ’<ë´~ø±s¡T\T ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ s√>∑T\T nH˚ø£ Çø£ÿ≥¢≈£î >∑Ts¡Te⁄‘·THêïs¡T. kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ÁX¯<ä› rdüTø√ì yÓ+≥H˚ yÓ’<ë´~Ûø±]ì ì]à+#ê\+≥÷ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê* œ˝≤¢|òüTq|ü⁄s¡+ , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) >∑‘· ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï Äø±\ esê¸\‘√ #˚‹ø=∫Ãq |ü+≥\T H˚\bÕ\e⁄‘·T+&É≥+‘√ ¬s’‘·T\T $\$˝˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. Äs¡T>±\+ ø£wæº+∫ |ü+&ç+∫q |ü+≥\T esê¸s¡ŒD+ ne⁄‘·T+&É≥+‘√ ¬s’‘·T >∑T+&Ó Ä–b˛sTTq |üHÓ’‘·T+~. Äø±\ esê¸\≈£î ‘·TbòÕqT ‘√&Ée&É+‘√ esê¸\T eT]+‘· CÀs¡T>± ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. eT+>∑fi¯yês¡+ m&É‘Ó]|æ ˝Ò≈£î+&Ü uÛ≤Ø es¡¸+ |ü&ç+~. B+‘√ eT+&É\+˝À ì |ü\T Á>±e÷˝À¢ ¬s’‘·T\T y˚dæq e]|ü+≥\T rÁe+>± <Óã“‹HêïsTT. Á>±eT+˝À es¡¸+ n~Ûø£+>± ≈£îs¡e&É+‘√ e] #˚düT |üP]Ô>± ˙{Ï‘√ ì+&ÉTø√ì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ @+<äT≈£î n<˚ $<Ûä+>± |ü+&É¢ ‘√≥˝À ø±j·T\T sê˝≤sTT. e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À ñqï <ëq´+ ≈£î|üŒ\T, <ëq´+ ãkÕÔ\T |üP]Ô>± ‘·&çdæ eTT<ä›sTTHêsTT. Ä<ëHê´ìï Ä<ÛëHê´ìï ¬s’‘·T\T es¡¸+˝ÀH˚ ãkÕÔ\˝ÀøÏ ì+|æ Ç+&É¢≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. yê´bÕs¡T\T ø=qT>√\T #˚dæq <ëq´+ ãkÕÔ\˝À ì+|æ ãj·T≥ ñ+&É≥+‘√ rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡T. B+‘√ u≤<˚|ü*¢ e´ekÕj·T

e÷¬sÿ{Ÿ ôd\≈£î Á|üø£{Ï+#ês¡T. m+‘√ ø£wüº qcÕº\ø=]à ¬s’‘·T\T s¡;˝À e]kÕ>∑T #˚XÊs¡T. kÕ>∑T#˚ùd düeTj·T+˝À ms¡Te⁄\T n+<äø£ Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. m˝≤>√˝≤ e]kÕ>∑T #˚XÊs¡T. kÕ>∑T nq+‘·s¡+ $<äT´‘Y ø√‘·\T , ˝À z˝ÀºJ\‘√ yÓ÷≥sY\T q&Éeø£ ô|’s¡¢≈£î ˙s¡T bÕs¡ø£ HêHê Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. yÓ÷≥sY\T kÕº≥sY ø±*b˛j·÷sTT. yê≥ìï+{Ïì n~Û>∑$T+∫ |ü+≥\T |ü+&ç+∫q ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥\T #˚‹ø√#˚à düeTj·T+˝À Äø±\ esê¸\T |ü+&ç+∫q ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥\T #˚‹ø=#˚à düj·T+˝À Äø±\ es¡¸\T¬s’‘·T\ ÄX¯\qT Ä$] #˚XÊsTT. e&É>∑+&É¢ es¡¸+‘√ |ü+≥ #˚qT˝ÀH˚ –+»\T, H˚\sê˝≤sTT. ø√‘·\T #˚j·Tì #˚düT¢ es¡¸+ <ë{ÏøÏ H˚\ø=]>±sTT B+‘√ n$ #˚qTô|’H˚ yÓTT\¬ø‘˚Ô neø±X¯+ ñ+~.. n<˚$<Ûä+>± #˚‹ø=∫Ãq |ü+≥\qT ø√‘·\T #˚<ë›qTqï ≈£L©\ ø√s¡‘· n~Ûø£+>± ñ+~. B+‘√ ø√‘·\T #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T. j·T+Á‘ê\˝À ø√‘·\T #˚j·÷\qTø=qï ¬s’‘·T\≈£î j·T+Á‘ê\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ dü]jÓÆTq düeTj·T+˝À q÷]Œfi¯ó¢ #˚j·T˝Òø£b˛j·÷eTì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø£Á¬s mÁ>±

nsTT‘˚ ø£H˚ïs¡ ne⁄‘·T+<äH˚ HêqT&ç á esê¸\‘√ ì»eTe⁄‘·T+~. Ç˝≤ Á|ü‹ @&Ü~ s¡;˝À |ü+≥\T #˚‹ø=#˚à düeTj·T+˝ÀH˚ esê¸\T, e&É>∑+&É¢ ˝Òø£ |ü+≥\T m+&çb˛e&É+ »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+~. n<˚ $<Ûä+>± ‘·÷bÕHé\˝À ¬s’‘·T\T ø√s¡Tø√˝Òì dæú‹øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. m˝≤>√ #·÷dæHê ¬s’‘·T\T qwüºb˛‘·÷H˚ ñHêïs¡T. >± |ü+&É¢ ‘√≥˝À ø±j·T\T sê˝≤sTT. e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À ñqï <ëq´+ ≈£î|üŒ\T, <ëq´+ ãkÕÔ\T |üP]Ô>± ‘·&çdæ eTT<ä›sTTHêsTT. Ä<ëHê´ìï Ä<ÛëHê´ìï ¬s’‘·T\T es¡¸+˝ÀH˚ ãkÕÔ\˝ÀøÏ ì+|æ Ç+&É¢≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. yê´bÕs¡T\T ø=qT>√\T #˚dæq <ëq´+ ãkÕÔ\˝À ì+|æ ãj·T≥ ñ+&É≥+‘√ rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ ‘·eT ¬ø+<äT≈£î˝Ò nqï $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔ+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ ‘·eT ¬ø+<äT≈£î˝Ò nqï $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔ+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ y˚T\Tø√ì ¬s’‘·T\≈£î ø±yê*‡q ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\T düø±\+˝À Ç∫à n<˚ $<Ûä+>± |ü+≥\T qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥\ qwüº|ü]Vü≤s¡+ #Ó*¢+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘˚Hê ñ+~.

rdüTø√ì ô|q¸Hé\ ø√dü+ yÓfi‚¢ MT ù|s¡T mHés√˝ŸyÓTg+{Ÿ ø±˝Ò<äT. mHés√˝ŸyÓT+{Ÿ #˚düTø√ì sêyê\+≥÷ øÏ+<ä|ü&ç ˝Ò#˚ eè<äT›\≈£î |æ+#·qT¢ |ü+|æD° #˚ùd n~Ûø±s¡T\T ø±sêK+&ç+>± #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. eè<ë›|ü´+ ô|’ ã&ç q&Ée˝Òì dæú‹˝À ñqï eè<äT›\≈£î Ä<ësYø±s¡T¶ ù|s¡T‘√ |æ+#·qT¢ |ü+|æD° #˚ùd n~Ûø±s¡T\T Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì Á>±e÷\˝Àì eè<äT›\≈£î ø£+≥‘·&çô|&ÉT‘·THêïs¡T. eè<äT›\≈£î Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚j·T≈£î+&Ü Ä<ÛësYø ±s¡T¶‘√ dü+ã+<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü |æ+#·qT¢ |ü+|æD° #˚j·÷\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

$+&√ #Ó’s¡àHéô|’ <ë&ç

rs¡ì <ëVü≤+

Áø°&É\T ùdïVü≤uÛ≤yêìï ô|+bı+~kÕÔsTT yÓ’<äT´\T ˝Òø£ s√>∑T\ Çø£ÿ≥T¢

}≥÷ÿsY , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) Áø°&Ü\T ùdïVü≤uÛ≤yêìï ô|+bı+~kÕÔj·Tì _C≤«sY, düs¡Œ+#Y •e*+>∑eTà>ö&é, Á>±eT _CÒ|æ n<Ûä´≈£åî\T q]‡+Vü≤\T nHêïs¡T. yês¡T }≥÷ÿsY eT+&É\|ü]~Û˝Àì ø=‘·Ô|ü*¢ Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q &ç$»Hé kÕÔsTT ÁøϬø{Ÿ b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ÛäqT+»jYT,≈£îeTà] yÓ+ø£≥j·T´, Vü≤qà+‘·T C≤„|üø±s¡Ô+ &ç$õHé kÕúsTT b˛{°\T

Ä<ësYø±s¡T¶ ñ+fÒH˚ |æ+#·qT¢ ÇkÕÔeT+≥÷ |æ+#·qT¢|ü+|æD° #˚ùd n~ø±s¡T\T |æ+#·Hé<ës¡T\≈£î #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. Á>±e÷\˝À m≈£îÿe eT+~øÏ Ä<ÛësYø ±s¡T¶\T n+<ë˝Ò<äT. |æ+#·q¢ ø√dü+ Ç|üŒ&ÉT Ä<ÛësYø±s¡T¶\T ~–‘˚ sêe&ÜìøÏ 45s√E\T düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<äì #Ó|üŒ&É+‘√ |æ+#·Hé\T e÷≈£î sêy˚yÓ÷qì eè<äT›\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á>±e÷\ qT+∫ Á|ü‹ì‘·´+ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ Ä<ësYø±s¡T¶\ ø√dü+ >∑T+|ü⁄\T, >∑T+|ü⁄\T>± eè<äT›\T e∫à Ä<ÛësY ø±s¡T¶\T ~>∑&ÜìøÏ ø√dü+ u≤s¡T\T ø£&ÉT‘·THêïs¡T. Ä<ÛësYø±s¡T¶ ø£*Z ñqï yês¡T‘·eT ø±s¡T¶

ÄeTq>∑\T¢ , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) ÄeTq>∑\T¢ dæ+–˝Ÿ $+&√ #Ó’s¡àHé, yÓTÆdæ>∑+&ç m+|æ{Ïdæ düuÛÑT´\T nsTTfi¯¢ lìyêdt>ö&éô|’ ÄeTq>∑\T¢ eT+&É\+ $sƒêsTT|ü*¢ ø√D≤|üPsY π>≥T eT<ä´ s√&ÉT¶ eT\T|ü⁄ô|’ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ <ë&ç »]–q≥T¢ mdt◊ kÕsTT≈£îeTsY ‘Ó*bÕs¡T. mdt◊ ø£<∏äq+e Á|üø±s¡+ $es¡ê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£\«≈£î]Ô ø√s¡Tº˝À πødüT≈£î Vü≤»¬s’ u…’ø˘ô|’ Á|üMDY‘√ ÄeTq>∑\T¢ qT+∫ yÓTÆdæ>∑+&ç yÓfi¯ó‘·Tqï lìyêdt>ö&é yêVü≤Hêìï ø√D≤|üPsY π>≥T düMT|ü+˝À yÓqTø£ qT+∫ edüTÔqï ø±s¡T˝Àì e´ø£Ô\T n≥ø±sTT+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø±s¡T˝À ñqï ÄeTq>∑\T¢≈£î #Ó+~q >∑H√ïEX‚KsY, u…’ø£ì nXÀø˘, Äq+<é, dæ+>∑+|ü*¢ b˛#ê\T n&ÉT¶≈£îì u…’ø˘ yÓqTø±\ ≈£Ls¡Ãqï lìyêdt>ö&é ø±\sY|ü≥Tº≈£îì ã÷‘·Te÷≥\T Ä&ÉT‘·÷ ø±s¡T˝ÀøÏ ˝≤¬øÿfi¯ó ‘·T+&É>± ‘·|æŒ+#·T≈£îHêï&Éì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç<˚ düeTj·T+˝À yÓTÆdæ>∑+&çøÏ #Ó+~q ø=+<äs¡T yÓqTø£ qT+∫ Ä{À˝À edüTÔ $wüj·T+ >∑eTì+∫q yês¡T Ä>∑&É+‘√ <ë&çøÏ j·T‹ï+∫q e´≈£îÔ\T nø£ÿ&ç qT+∫ bÕ]b˛sTTq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düeTj·T+˝À ø±s¡T˝À+∫ ø£‹Ôrdæ ‘·qô|’ Vü≤‘·´j·T‘·ï+ #˚dæ≥q≥T¢ u≤~‘·T&ÉT ‘Ó*|æq≥T¢ mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T. ÄeTq>∑\T¢ eT+&É\+˝Àì b˛˝Ò|ü*¢ m+|æ{Ïdæ lìyêdt k˛eTyês¡+ sêÁ‹ qT+∫ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì n‘·ì k˛<äs¡T&ÉT b˛#ê\T eT+>∑fi¯yês¡+ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. _/CÒ|æ qT+∫ m+|æ|æ ã]˝À ñqï ‘·q k˛<äs¡T&ÉT yÓTÆdæ>∑+&ç m+|æ{Ïdæ lìyêdt>ö&é‘√ e÷{≤¢&˚~ ñ+~ s¡eTàì |ü*#ês¡ì yÓfi¯ó ‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒ&Éì ‘Ó*bÕs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î n_Ûq+<äq\T eTø£Ô˝Ÿ , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä› me¬¬sdüTº |üs¡«‘· •Ksêìï n~Ûs√~›+∫q $<ë´s¡Tú\qT $ôV≤#Y|æ õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡´<ä]Ù ;Û+¬s&ç¶ n_Ûq+~+#ês¡T. @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\T düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ –]»q $<ë´]ú e÷\e+‘Y |üPs¡í, <ä[‘· $<ë´]ú Äq+<é≈£îe÷sY\T n‹ ∫qï ej·TdüT‡˝ÀH˚ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ m‘·TÔ nsTTHê me¬sdüTº •Ksêìï n~s√~+∫ uÛ≤s¡‘Y C≤rj·T Á‹es¡í|ü‘·ø±ìï ¬s|ü¬s|ü˝≤&ç+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·Te÷Hêïs¡T. kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T ∫qï ej·TdüT‡˝ÀH˚ m+‘√ <Ó’s¡´+rz me¬sdüTº

•Ksêìï n~s√~+#ês¡Hêïs¡T. n‹ ∫qï ej·TdüT‡˝À Äq+<é, |üPs¡í\T ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ê\ì nHêïs¡T. yê] <ÛÓ’s¡´ düVü≤dü\≈£î kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK >∑Ts¡T≈£î\T $<ë´\j·÷\ ø±s¡´<ä]Ù &Ü. Á|üMDY≈£îe÷sYqT Äj·Tq n_Ûq+~+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î $ôV≤#Y|æ n_Ûq+~düTÔ+<äHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À $ôV≤#Y|æ Á|üK+&É n<Ûä´≈£åî<äT »Hês¡úHé, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T u≤˝≤J#· ø±s¡´<ä]Ù dü‘·´Hêsêj·TD>ö&é, uÛÑ»s¡+>¥<äfiŸ õ˝≤¢ düVü‰ Á|üeTTUŸ, uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, Á|üK+&É ñbÕ<Ûë´≈£åî\T b˛˝Ò|ü*¢ nq+‘·≈£îe÷sY, <Ûäs¡àÁ|ükÕ<é, Vü≤qà+‘·T, $wüßíeT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

˙{Ï m<ä›&çì rsêÃ+&ç }≥÷ÿsY , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\|ü]~Û˝Àì Á>±eTyÓTÆq eT˝…¢|ü*¢ , Vü≤dü˝À¢ì|ü*¢, |ü–&çeTÁ], |ü⁄*e÷$T&ç, HÓ*>∑T]Ô, HÓ*>∑T]Ô ‘ê+&Ü Á>±e÷\˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç rÁe‘·s¡+>± e÷]+~.. Çø£ÿ&ç Á|ü»\T e´ekÕj·÷ bı˝≤\ qT+∫ ˇø£ øÏ˝ÀMT≥sY q&ÉT#·T≈£î+≥T yÓ[¢ ˙{Ïì ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. >∑‘·+˝À e÷j·T e÷≥\T

#Ó|æŒ düs¡Œ+#Y\T>± mìï¬ø’j·÷´s¡T. düs¡Œ+#Y\T Á>±eTdüTÔ\T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+ ˝Ò<äT. dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T m+&çy√ ÇHé#ê]® $»j·T\øÏåà <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. ø£˙dü+ Á>±eT+˝Àì Vü≤´+&é uÀs¡T¢ ≈£L&Ü ]ô|sY#˚j·T&É+ ˝Ò<äT. dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ˙{Ï düs¡|üsê #˚j·÷\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ä<ëj· ÷ ìøÏ uÛ ≤ Ø>± >∑ + &ç |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T ø£\«≈£î]Ô , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) ø£\«≈£î]Ô q>∑s¡ |ü+#êsTTrøÏ Ä<ëj·T eqs¡T>± ñqï ‘Ó’ãC≤s¡T , |üX¯óe⁄\ dü+‘· y˚˝≤ìï »s¡|üø£ b˛e&É+‘√ |ü+#êsTTrøÏ e#˚à Ä<ëj·÷ìøÏ uÛ≤Ø>± >∑+&ç|ü&ÉT‘·T+<äì |üX¯óe⁄\ dü+‘· y˚\+ q>∑s¡ |ü+#êsTTr>± ñqï düeTj·T+˝À |üX¯óe⁄\ dü+‘·qT ø±+Á{≤≈£îºs¡T¢ ø√{Ï 11 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î ãVæ≤s¡+>∑ y˚\+˝À ¬ø’edü+\ #˚düTø√>± ‘Ó’ãC≤sY 11 \ø£å\ ô|’ ∫\T≈£î s¡÷bÕj·T\≈£î >∑T‘˚Ô<ësY #˚õ≈£î+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ q>∑s¡ |ü+#êsTTr>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+~q ‘·sê«‘· ìã+<äq\T e÷s¡&É+‘√ bÕ≥T Ä•+∫q y˚Ts¡ |üX¯óe⁄\ Áø£j·T$Áø£j·÷\T »s¡T>∑T‘êjÓ÷ ˝Ò<√ nH˚ nqTe÷q+ ñqï|üŒ{ÏøÏ ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î y˚\+ bÕ≥ bÕ&Üs¡T. ‘Ó’ãC≤s¡T ôd’‘·+ 11 \ø£å\≈£î y˚\+ bÕ&Üs¡T. njsTT‘˚ \øå±´ìøÏ <ä>∑Zs¡>± ˝Òø£b˛e&É+‘√ q>∑s¡ |ü+#êsTTr n~Ûø£±s¡T\T Ä y˚˝≤\qT s¡<äT›#˚XÊs¡T. yêdüÔe |ü]dæú‘·T\qT |ü+#êsTTr πs≥¢≈£î

#ê˝≤ e´‘ê´dü+ ñ+&É≥+‘√ q>∑s¡ |ü+#êsTTr eT÷&ÉT kÕs¡T¢ f…+&ÉsY |æ*∫Hê mes¡T ÄdüøÏÔ #·÷|ü˝Òs¡T. B+‘√ q>∑s¡ |ü+#êsTTr dæã“+~øÏ ø±düT\ |ü+≥ |ü+&çq≥T¢sTT+<ä.Ç Ç~ |üX¯óe⁄\ Áø£j·T$Áø£j·÷\ d”»Hé ø±e&É+‘√ uÛ≤Ø>± Ä<ëj·T+ q>∑s¡ |ü+#êsTTrøÏ edüTÔ+<äqT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ HêeTe÷Á‘·y˚T Ä<ëj·T+ edüTÔ+&É&É+‘√ Ç+<äT˝À >√˝Ÿe÷˝Ÿ »]–<äì >∑‘·+˝À |üX¯óe⁄\ dü+‘· y˚\+˝À bÕ˝ÀZqï ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|ü‹ yês¡+ eT÷&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ <ëø± edüTfi¯ó¢ nj˚T´<äì, HÓ\≈£î 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î |üX¯óe⁄\T $Áø£j·÷\T <ë«sê C≤eT nj˚T´<äì nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ q>∑s¡ |ü+#êsTTr Ä<ä«s¡´+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï |üs¡´y˚ø£åD˝À yêsêìøÏ \ø£å 50 y˚\ Ä<ëj·T+ ≈£L&Ü KC≤Hê≈£î »eT ø±e&É+ ˝Ò<äì Äs√|üD\T yÓfi¯ó¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT.. ø=ìï qø°* s¡d”<äT\T düèwæº+∫ dü>∑+ Ä<ëj·÷ìï |üø£ÿ<ë] |ü{ϺdüTÔHêïs¡ì $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT.. q>∑s¡

|ü+#êsTTrøÏ e#˚à Ä<ëj·÷ìøÏ uÛ≤Ø>± ø√‘· |ü&ÉT‘·Tqï dü+ã+~‘· n~Ûø£±s¡T\T ‘·eT¬ø+<äT≈£î˝Ò nqï≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+ nqTe÷qT\≈£î ‘ê$düTÔ+<ä+≥THêïs¡T. e#˚à Ä<ëj·÷ìøÏ uÛ≤Ø>± ø√‘· |ü&ÉT‘·Tqï dü+ã+~‘· n~Ûø£±s¡T\T ‘·eT¬ø+<äT≈£î˝Ò nqï≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+ nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$«düTÔ+<ä+≥THêïs¡T. ãVü≤s¡+>∑+>± q>∑s¡ |ü+#êsTTr Ä<ëj·T+ ø√˝ÀŒ‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ ≈£L&Ü dü¬s’q $<Ûä+>± düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì $eTs¡Ù\T #Ó\πs>∑T‘·THêïsTT.. dü>±ìøÏ dü>∑+ Ä<ëj·÷ìøÏ |ü&ɶ >∑+&ç n+<ä] CÒãT˝À¢øÏ yÓfi¯ó‘·T+<äH˚ $eTs¡Ù\T yÓfi¯ó \«m‘·TÔ‘·THêïsTT. n+<äTπø #·÷dæ #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì bÕ‘· ø±+Á{≤≈£îºs¡¢ yê´ø±´ìdüTÔHêïs¡T. ‘Ó’ãC≤sY˝À ôd’‘·+ Ç<˚ $<Ûëq+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. U≤C≤Hê≈£î rÁe qwüº+ yê{Ï\¢≈£î+&Ü õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê\ì q>∑s¡ |ü+#êsTTr edüT\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.


8

>∑Ts¡Tyês¡+ 29`05`2014

Te⁄s¡T eTè‹ z≥T Vü≤≈£îÿ $qjÓ÷>±ìπø dæ«|t Ä‘·$<äà≈£LsYT´‘Y˝À ˇø£cÕø˘s¡T≈, £îñ|üÇs¡⁄ŒqT+‘· ˝À eTs√ø£s¡T

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,y˚T28 (ôd’ÿq÷dt) Á|üC≤ kÕ«eT´ $\Te\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î m≈£îÿe eT+~ Á|ü»\T, z≥T Vü≤ø£ÿ $ìjÓ÷ –+#·Tø=H˚˝≤ d”«|t ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{Ϻ q≥T¢ mìïø£\ dü+|òüT+ n<äq|ü⁄ dæáy√ ~e´ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ¬syÓq÷´ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ÄyÓT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY eT]j·TT Á|üuÛÑT‘˚«‘·s¡ dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT \‘√ z≥s¡T #Ó’‘·Hê´ìøÏ >±q÷ õ˝≤¢˝À #˚|ü{Ϻq ø±s¡´Áø£e÷\T yê{Ï Á|üuÛ≤e+ô|’ düMTøÏå+#ês¡T. d”«|t ø±s¡´Áø£e÷\ e\¢ z≥s¡¢˝À ne>±Vü≤D ô|]– á $&É‘· mìïø£\˝À z{Ï+>¥ XÊ‘·+ ô|]–+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ˝≤+{Ï n‹ô |<ä› Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+˝À z≥T Vü≤≈£îÿqT düÁø£eT+>± $ìjÓ÷– +#·T≈£îH˚˝≤

#˚j·T&É+ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq $wüj·TeTì nHêïs¡T. z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´ |üs¡#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘˚«‘·s¡ dü+düú\ ø£èwæ eTs¡e˝Òì<äì á dü+<äs¡“+>± nHêïs¡T. Ç+#êØ® õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T˝Ÿ. X¯s¡àHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”«|t ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢˝À nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#êeTì, eTTK´+>± sê´©\T, esYÿcÕ|ü⁄\T, Hê{Ïø£\T, k˛¢>∑Hé‡, dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D, >√&É|üÁ‹ø£\T, ø£s¡|üÁ‘ê\ e+{Ï$ eTTÁ~+#·&É+‘√ bÕ≥T j·TTe≈£î\‘√ sê´©\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n+‘˚ø±ø£ @ õ˝≤¢˝À #˚j·Tì $<Ûä+>± eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À ø£fi¯¢≈£î >∑T+‘·\T ø£≥Tºø=ì yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ q&ÉT|ü⁄‘·÷ ˇø£ ¬syÓq÷´ ñ<√´– z≥s¡¢≈£î #Ó’‘·Hê´ìï ø£*–+#·&É+

»]–+<äì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. d”«|t ø±s¡´Áø £e÷\ Á|üuÛ≤e+ô|’ m+$mdt &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ n<Ûë´|ü≈£î\T $»jYT≈£îe÷sY, »q$C≤„q y˚~ø£ õ˝≤¢ Á|ü‹ì<ÛäT\T nXÀø˘>ö&é, dürwt≈£îe÷sY, ø£qø±#ê] ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HÓ’‹ø£ z≥T Vü≤≈£îÿô|’ ‘êeTT ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Á|ü»\ qT+&ç eT+∫ düŒ+<äq e∫Ã+<äì, n+‘˚ø±ø£ ∫qï ∫qï Hê{Ïø£\T, @ø±+øÏ\T Á|ü»\qT u≤>± Äø£≥Tº≈£îqïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. d”«|t ø±s¡´Áø£e÷\ e\¢ z≥s¡T¢ z≥T y˚ùd Vü≤≈£îÿ‘√ bÕ≥T yê] u≤<Ûä´‘·\qT ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT≈£îqïs¡ì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK &ç&ç d”«|t ø±s¡´Áø£e÷\qT |üesY bÕsTT+{Ÿ Á|ü»+fÒwüHé <ë«sê $e]+#ês¡T.

ñbÕ~ Vü‰$T |üqT\T düø±\+˝À _\T¢\T #Ó*¢+#ê* ø√dæZ , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\+˝Àì ñbÕ~ |üqT\T #˚düTÔqï≥T e+{Ï ≈£L©\≈£î düø±\+˝À _\T¢ #Ó*¢+#ê\ì ø√dæZ m+|æ&çy√ »+>∑j·T´ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\+˝À @s¡êŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£ ìj·Te÷ìã+<äHê\ ø±s¡D+>± ñbÕ~Û Vü≤$T _\T¢\T H˚{Ï es¡≈£î me«]øÏ #Ó*¢+#·˝Ò<äì yê{Ïì yÓ+≥H˚ #Ó*¢kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À ñbÕ~ Vü≤$T|üqT˝À¢ mH√ï neø£‘·eø±\T @sêŒ&ܶj·Tì B+‘√ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T n{Ϻ _\T¢\qT Á>±eT düs¡Œ+#Y, eTVæ≤fi¯ düe÷K´, ø£*dæ Ç|üŒ{Ï qT+∫ ñbÕ~ ≈£L©\T #˚düTÔqï ≈£L©\≈£î _\T¢\T n+<äCÒj·÷\ì nHêïs¡T. ñbÕ~ Vü‰$T |üqT\ _\T¢˝À¢

m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡>∑≈£î+&Ü m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<ëì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À ñbÕ~ Vü≤$T |üqT\ _\T¢\T >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± Çe«ø£ b˛e&É+‘√ 63 \ø£å\T 48 y˚\ _\T¢\T #Ó*¢+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. düø±\+˝À _\T¢\qT #Ó*¢kÕÔeTì á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ~ Vü‰$T |üqT\ _\T¢\qT Á>±eTdüs¡Œ+#Y, eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\T ,|ü+#êj·Tr ôdÁø£≥Ø\ Ä<ä«s¡´+˝À ñbÕ~ ≈£L©\≈£î _\T¢\T n+~+#ê\ì Äj·Tq yê]øÏ dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @|æy√ m\¢j·T´\‘√ bÕ≥T Á>±eT düs¡Œ+#Y\T, eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ düuÛÑT´\T, |ü+#êsTTr ôdÁø£≥Ø\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

–]»q ¬s’‘·T\qT n<äTø=yê* n#·Ã+ù|≥ y˚T28 (ôd’ÿq÷dt) eT+&É\+˝Àì eTH˚ïyê]|ü*¢ |ü+#êj·T‹ |ü]~˝À @ôd‡©“¤d” |ü‘·ø£+˝À ãTeTT\T ø√˝ÀŒsTTq –]»q ¬s’‘·÷\≈£î |ü]Vü≤s¡+ eT+Es¡T #˚dæ n<äTø√yê\ì dæ<ë›|ü⁄sY dæ+–˝Ÿ M+&√ e÷J #˚πsàHé u≤s¡‘·j·T´ ˇø£Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. <˚e⁄\ ‘ê+&Ü eTs¡¢bÕ&ÉT‘·+&Ü, πøXÊ´‘·+ &Ü\≈£î #˚+~q ¬s’‘·÷\≈£î |ü]Vü≤s¡+ n+<äø£b˛e≥+‘√ Çã“+~ |ü&ÉT‘·÷Hêïs¡ì #˚bÕŒs¡T. yê]ì Ä<äTø√ yê\ì yês¡T á dü+<äs¡“+>± ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ä‘·à≈£LsY , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) ˝Àj·TsY psê\ »\$<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº˝À ø£¬s+{Ÿ cÕø˘≈£î >∑T¬s’ ø±]à≈£î&ç eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ø£πs¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢ düTìïô|+≥ Á>±e÷ìø£Ï #Ó+~q yÓ÷Vü≤Hé Hêêj·TsY (48) >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\T>± $ÄsY¬ømdt ø£+ô|ì˝À 25 dü+e‘·‡sê\T>± |üqT\T #˚düTÔHêïs¡T. ãT<äyês¡+ Hê&ÉT ˝Àj·TsY psê\ ˝À u≤¢dæº+>¥ #˚ùd |üqT\ <ä>∑Zs¡ yÓ*¶+>¥ #˚düTÔ+&É>± $<äT´‘Y cÕø˘≈£î >∑T¬s’ düèŒVü≤‘·|æŒ |ü&çb˛e&É+‘√ ‘√{Ï ø±]à≈£î\T Ä‘·à≈£LsY Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± ÄdüT|üÁ‹øÏ #˚πs˝À|ü⁄ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T |òæsê´<äT#˚ùdÔ πødüT qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì Ä‘·à≈£LsY b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T

n#·Ã+ù|≥ y˚T28 (ôd’ÿq÷dt) |ü≥ºD+˝Àì Á|ü<ëq s¡Vü≤<ë] y˚+≥ @H√ï @fi¯ó¢>± &ÉuÛ≤\T @]Œ≥T #˚düTø√ì Jeq+ ø√qkÕ–düTÔqï ∫s¡T yê´bÕs¡T\ $wüj·T+˝À n~Ûø±s¡T\T <äj·T#·TbÕ\ì uÛ≤»bÕH˚‘· s√sês¡T. Çy˚Ts¡≈£î eT+>∑\yês¡+ bÕغ H˚‘·\T q>∑s¡|ü+#êj·T‹ pìj·TsY düVü≤j·T≈£î&ÉT eT<äTdüT<äHésêe⁄≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n<äCÀXÊs¡T. Á>±MTD ÁbÕ‘ê\≈£î #Ó+~q @+‘√ j·TTe≈£î\T ø√ìï dü+e‘·‡sê\T>± &ÉuÛ≤“\T @sêŒ≥T #˚düTø√ì ∫s¡T yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ˇø£ÿkÕ]>± M] &ÉuÛ≤\T ‘=\–ùdÔ ≈£î≥T+uÛ≤\T M~q |ü&É‘êj·Tì #˚bÕŒs¡T. bÕ]º õ˝≤¢ n~ø±s¡ Á|ü‹ì~ uÛ≤˝≤õ,ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£˙«qsY >ö]X¯+ø£sY H˚‘·\T »>∑Bwt >ö&é ∫s¡T

ñ|ü⁄ŒqT+‘·˝À..

ñ|ü⁄ŒqT+‘·\ , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) Á|üe÷<ëeXÊ‘·TÔ $<äT´‘Y cÕ≈£î≈£î >∑T¬s’ uÛÑs¡Ô eTè‹ #Ó+~. uÛ≤s¡´≈£î rÁe >±j·÷˝…’q dü+|òüT≥q eT+&É\|ü]~Û˝Àì yÓ\÷ºsY Á>±eT+˝À ãT<Ûäyês¡+ #√≥T #˚düT≈£î+~. eTè‘·Tì‘√ bÕ‹πøfi¯¢ nqTã+<ä+ ñ+~ $esê\˝ÀøÏ yÓfi‚Ô yÓ\÷ºsY Á>±e÷ìøÏ ˝Àj·TsY psê\ »\$<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº˝À #Ó+~q lìyêdüT\T (36) ãT<Ûäyês¡+ eTè‹ #Ó+~q yÓ÷Vü≤Hé Hêj·TsY‘√ ‘·qT q÷‘·q+>± ì]àdüTÔqï Ç+{Ï

>√&É\≈£î yÓ÷{≤sY düVü≤j·T+‘√ ˙{Ïì |ü&ÉT‘·T+&É>± $<äT´‘Y cÕø˘≈£î >∑T¬s’ nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>± ‘·q |üø£ÿH˚ ñqï Äj·Tq uÛ≤s¡´ edü+‘·≈£î ≈£L&Ü $<äT´‘Y cÕø˘≈£î >∑T¬s’‘·Tqï $wüj·T+ Çs¡T>∑Tb˛s¡T>∑T yês¡T >∑T]Ô+∫ ‘·eT Ç+{ÏøÏ e#˚à $<äT´‘Y yÓ’s¡¢qT ‘=\–+#·&É+‘√ ÄyÓT≈£î ÁbÕDbÕj·T+ ‘·|æŒ+~ edü+‘·≈£î rÁe >±j·÷\T ø±e&É+‘√ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ 108 yêVü≤q+˝À n#·Ã+ù|≥ Á|üuÛÑT‘·« ndüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. eTè‘·TìøÏ ˇø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT, ˇø£ ≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø√ì |ü]o*+∫ eTè‘·T&çøÏ Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± sêyê*‡q Ä]Δø£ düVü≤j·÷ìï n+~#˚+<äT≈£î>±qT ‘·eTô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTì $<äT´‘Y @&çá XÖs¡´Hêj·Tø˘ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Vü‰$T Ç#êÃs¡T.

Á|üe÷<ëø£s¡+>± s√&ÉT¶ eT\T|ü⁄\T ‘Ó\+>±D≈£î >∑s¡«ø±s¡D+ <Í˝≤Ôu≤<é , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\+ qT+∫ |ü\T Á>±e÷\≈£î yÓfi‚¢ _{Ï s√&ÉT¢ yÓ+≥ eT\T|ü⁄\T Á|üe÷<ëø£s¡+>± e÷sêsTT. ø£˙dü+ Ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ n~Ûø±s¡T\T m˝≤+{Ï dü÷∫ø£ uÀs¡T¶\T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ yêVü≤q #√<ä≈£î\T Á|üe÷<ë\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ˙≥Ts¡T MT~>± ø√&É+>∑˝Ÿ yÓfi‚¢ s¡Vü≤<ë]ô|’ |ü\T #√≥¢ ‹e÷à¬s&ç¶|ü*¢ Á>±e÷ düMT|üq #·˝≤¢|üPsY düMT|ü+ u≤<ä+ ù|≥ qT+∫ n+‘ês¡+ Á>±eT düMT|ü+˝À eT\T|ü⁄\T Á|üe÷<äø£s¡+>±

u≤\ø±]à≈£î\ e´edüú ìs¡÷à\q≈£î ø£èwæ #˚j·T+&ç ∫s¡T yê´ bÕs¡T\ô|’ <äj·T#·T|ü+&ç q>∑s¡|ü+#êj·T‹ n~ø±s¡T\≈£î uÛ≤»bÕ$q‹

eT\›ø£˝Ÿ , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) $<ä´Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï |üø£&É“+B>± |üø£ÿ>± neT\T#˚dæ u≤\ø±]àø£ e´edüú ìs¡÷à\q≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì ùdº{Ÿ ]k˛sY‡ |üsY‡Hé yÓ+ø£fÒXŸ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+Ä]‡ uÛÑeq+˝À ùdyê ~ ∫Á\¶Hé‡ Ä<äs¡«s¡´+˝À mdtm+dæ #Ó’s¡àHé\ düuÛÑT´\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´_Ûeè~›øÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ #˚j·T÷‘· m+‘√ nedüs¡eTì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\˝À¢ ã&ç ãj·T{Ï |æ\¢\+<ë]ì ã&ç˝À #˚]Œ+∫ yê] $<ä´_Ûeè~›øÏ Á|ü‘˚´ø£ ø£èwæ #˚j·÷*‡q |üì mdtmyéTdæ düuÛÑT´\~ nHêïs¡T. pHé 12 qT+∫ bÕsƒ¡XÊ\\T |ü⁄q:ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqïj·÷ì Á>±e÷˝À¢ì ã&ç ãj·T{Ï |æ\¢\qT >∑T]Ô+∫ ã&çøÏ |ü+ù|+<äT≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. 6`14 @fi¯¢ ˝À|ü⁄ |æ\¢\qT |üqT\˝À¢ ô|≥Tºø√e&É+ H˚s¡+ nì ‘Ó*bÕs¡T. ∫Hêïs¡T\‘√ bı\+ |üqT\T #˚sTT+#·&É+ ≈£L&Ü #·≥ºØ‘ê´ H˚sê+ nì á düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m+áy√ qs¡‡qï, eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY C≤„H˚+Á<ä, ø£¢düºsY ø√ Ä]¶H˚≥sY\T áX¯«s¡j·T´, »eTqï, #Ó’s¡àHé\T ,düuÛÑT´\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

bÕ‹πøfi¯¢ nqTã+<ä+ ñ+<ëì bÕ‹πøfi¯ó¢>± $ÄsY¬ømdt #˚|ü{Ϻq Hê>∑s¡T®q kÕ>∑sY, ÁoXË’\+ ÁbÕ»≈£îº,psê\ ÁbÕC…≈£îº\˝À ø£*dæ |üì#˚düTÔHêïeTì $ÄsY¬ømdt Ä‘·à≈£LsY ø£+ô|ì y˚TH˚»sY lìyêdt¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. bÕ‹πøfi¯¢ nqTã+<ä+ ˇπø dü+düú˝À |üì#˚düTÔ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´&ç\ ø£*dæ b˛j·TeTì eTè‘·T&ç uÛ≤s¡´ eTè‹#Ó+<ä>± ,≈£î‘·÷s¡T, ø√&ÉT≈£î ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

yê´bÕs¡T\ dü+|òüT+ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù s¡$≈£Le÷sY bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚j·÷* |ü≥ºD+˝Àì ∫s¡Tyê´bÕs¡T\ &ÉuÛ≤“\T ‘√\–+#ê\ì n<˚•düTÔHêï q>∑s¡|ü+#êj·T‹ n~ø±s¡T\T yê]øÏ Á|ü‘·´e÷ïj·÷ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì e÷õ j·T+|æ|æ sêe÷Hê<Ûä+,&çdædæ ø±sê´ <ä]Ù ¬ø,X‚KsY, H˚‘·\T sêeTT\T, Á|üyÓ÷<é πsDj·T´, eT<äT>ö&é, sêeTT\T>ö&é ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘˚*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\ ìs¡+≈£îX¯+>± e´eVü≤]+#·&É+ ‘·>∑<äì düT∫+#ês¡T. ù|<ä≈£î≥T+u≤\≈£î #˚+~qyês¡T &ÉuÛ≤“¤\T ô|≥Tºø√ì ∫qï ∫qï e´bÕsê\T #˚düTÔ Jeq+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.

e÷sêsTT. dü÷∫ø£ uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T #˚j·T≈£b˛e&É+ M{ÏøÏ ‘√&ÉT ø£+|ü #Ó≥T¢ ô|s¡>∑&É+ yêVü≤q #√<ä≈£î\≈£î m<äTs¡T>± edüTÔqï yêVü≤Hê\T ø£ì|æ+#·ø£ Á|üe÷<ë\ uÛ≤Øq |ü&ÉT‘·THêïs¡T. reTà¬s&ç¶ |ü*¢, ø√&çsY, ás¡¢|ü*¢, Á>±e÷ düMT|üq eT\T|ü⁄\ e<ä› |ü\T kÕs¡T¢ ~«#·Áø£ yêVü≤q #√<ä≈£î\T Á|üe÷<ë\≈£î >∑T¬s’j·÷´s¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ á ÁbÕ+‘ê\˝À dü÷∫ø£ uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì yêVü≤Hê<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

˝≤Ø\T &Ûû >±j·÷\T ø=‘·÷ÔsY , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) ¬s+&ÉT ˝≤Ø\T &Ûûø=ìï ˇø£] rÁe >±j·÷˝…’q dü+|òüT≥q eT+&É\|üs¡~˝Àì ◊y√|æ |ü]ÁX¯eT eTT+<äT ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq #√≥T #˚düT ≈£î+~ kÕúì≈£î\ ø£<∏äq+ Á|üø± s¡+ cÕ<éq>∑sY qT+∫ re÷à |üPsY yÓfi¯óÔqï ø£f…º\ ˝À&ÉT ˝≤Ø &ûõ˝Ÿ b˛sTT+#˚ +<äT≈£î |ü]ÁX¯eT eTT+<äT ñqï ˇ ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î˝ÀøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î ˝≤Øì eT[¢+#·>± n<˚ <ë] ˝À edüTÔqï ÇdüTø£ ˝≤Øì &Ûûø= ≥º&É+‘√ ÇdüTø£ ˝≤Ø Á&Ó’esY ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY (40) øÏ rÁe >±j·÷˝…’q≥T¢ Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó* bÕs¡T. á dü+|òüT≥q >∑T] + ∫ môd’‡ì n&É>∑>± m˝≤+ {Ï düe÷#ês¡+ n+<ä˝< äHêïs¡T.

M|üq>∑+&É¢, y˚T28 (ôd’ÿq÷dt) me¬sdüTº •Ksêìï >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T |üPs¡í, Äq+<é\T n~s√Væ≤+#·&É+ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ >∑s¡«ø±s¡DeTì eT+&É\ {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî\T sêeTHé>ö&é, Hêj·T≈£î\T s¡M+<äsY¬s&ç¶, >√|æ ,sêeTT\T, s¡|òüTT\T, Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

πseT<äT›˝≤ qT+&ç bÕHé>∑˝Ÿ≈£î ãdüT‡ y˚j·T+&ç bÕHé>∑˝Ÿ, y˚T28 (ôd’ÿq÷dt) eT+&É\ πø+Á<ä+ qT+&ç >√bÕ¢|üPsY Á>±eT+ MT<äT>± πseT<äT›˝≤ Á>±e÷ìøÏ Ä]ºdæ ãdüT‡ y˚j·÷\ì dæ|æm+ bÕغ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù m+. y˚DT>√bÕ˝Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À s√&ÉT¶ dü]>±Z ˝Òq+<äTq s√&ÉT¶ y˚j·T&ÜìøÏ Ä]ºdæ n~Ûø±s¡T\T #=s¡e #·÷|ü˝Ò<äì Ç|ü⁄Œ&ÉT _{Ï s√&ÉT¶ y˚j·T&É+‘√ eT+&É˝≤ìøÏ >∑‘·+˝À p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ eT+Á‹>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT yês¡+ s√E\ bÕ≥T ãdüT‡ q&ç|æ ‘·s¡Tyê‘· ì*|æy˚XÊs¡T. eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ 10øÏ.MT\ <ä÷s¡+˝À ñqï πseT<äT›˝≤ Á>±eT Á|ü»\ nedüsê\ ]‘·´ eT+&É˝≤ìøÏ sêe\+fÒ ì‘·´+ 35øÏ.MT Á|üj·÷D+ eq|ü]Ô e∫à nø£ÿ&ç qT+&ç bÕHé>∑˝Ÿ≈£î sêyê*‡ ek˛Ô+~. B+‘√ düeTj·T+‘√ bÕ≥T &ÉãT“ Ks¡TÑ√ bÕ≥T n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. n<˚ $<Ûä+>± πseT<äT›˝≤ qT+&ç ãdüT‡ y˚ùdÔ øÏcÕº|üPsY, >√bÕ¢|üPsY Á>±e÷˝À¢ #·~y˚ $<ë´s¡Tú\≈£î ø±*q&Éø£ ‘·|ü⁄Œ‘·T+<äì Bìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ q÷‘·q+>± ø=˝≤¢|üPsY &çb˛qT ÁbÕs¡+_Û+#·>± ‘ê\Tø±‘√ bÕ≥T eT+&É˝≤ìøÏ kÂø£s¡´+ ø£*π> $<Ûä+>± #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ˝Òì |üø£å+˝À bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

‘·«]‘·>∑‹q <ÛëHê´ìï ø√qT>√\T #˚j·÷* yÓ÷&ç ø√dü+ yÓ÷≈£îÿ #Ó*¢+∫q j·T e≈£î&ÉT õ˝≤¢˝À |òüTq+>± m˙ºÄsY »j·T+‹ M|üq>∑+&É¢, y˚T28 (ôd’ÿq÷dt) eT+&É\+˝Àì e] <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\ e<ä› <Ûëq´+ ø=qT>√\T dü]>±Z ˝Òø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. >∑‘· ø=ìï s√E\T>± >=HÓdü+#·T\T ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ ¬s’‘·T\T ‘·eT <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T πø+Á<ë\ e<˚› ì\Te ñ+#ês¡T. <ÛëHê´ìï dü]|ü&ÉT >=HÓdü+#·T\qT |ü+|æD° #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ø=qT>√\T ì*|æy˚düTÔHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì >√es¡›q–], u…ø£ÿ+, >√bÕ¢|ü⁄,ø=+&É÷s¡T Á>±e÷\ ø=qT>√\T πø+Á<ë\ e<ä› <ÛëHê´ìï $ÁøÏ+#˚+<äT≈£î rdüT≈£îe∫à ns¡Tãj·TfÒ ≈£î|üŒ\T>± $T–˝≤Ãs¡T. <Ûëq´+ ‘·÷ø£+ nj˚T´ es¡≈£î ø=qT>√\T πø+Á<ä+˝À uÛÑÁ<ä|üπsÃ+<äT≈£î ◊¬ø|æ n~Ûø±s¡T\T ø£es¡T¢, >=HÓdü+#·T\T Çyê«*‡ ñ+&É>± n˝≤+{Ï$ @$ Çe«ø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T bÕ¢dæºø˘ ø£es¡T¢ ø£|æŒ uÛÑÁ<ä|üs¡TÃø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. BìøÏ ‘√&ÉT Á|ü‹ s√E kÕj·T+ø±\+ y˚fi¯ Äø±X¯+ eTãT“\T

ø£|ü⁄Œø=ì es¡¸ dü÷#·q\T ø£ìŒdüTÔ+&É&É+ á<äTs¡T >±\T\T MdüTÔ+&É&É+‘√ ¬s’‘·T\T uÛÑj·T+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Äs¡Tø±\+ ø£wüº|ü&ç |ü+&ç+#·>± neTTàø√e&ÜìøÏ eT]+‘· ø£wüº|ü&Ü*‡ edüTÔ+<äì n+≥THêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq M|üq>∑+&É¢˝À >=HÓdü+#·T\ ø=s¡‘·‘√ ø=qT>√\T eT+<äø√&ç>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. düTe÷s¡T 10y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ <Ûëq´+ ãkÕº+&é Äes¡D˝À eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À ¬s’‘·T\T <ÛëHê´ìï neTà&ÜìøÏ ì\Te ñ+#ês¡T. nø±\ esê¸\T edüTÔ+&É&É+‘√ <Ûëq´+ ‘·&ç∫ qwüºb˛yê*‡ ek˛Ô+<˚yÓ÷qì uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|ü‹ s√E <ÛëHê´ìï Äs¡u…≥º&É+, eT∞¢ ø£es¡T¢ ø£|æŒ uÛÑÁ<ä|üs¡Ã&É+ ø£wüº+>± e÷]+<äHêïs¡T. πø+Á<ë\ e<ä› ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ◊¬ø|æ n~Ûø±s¡T\T <Ûëq´+ ø=qT>√\T y˚>∑e+‘·+ #˚dæ ¬s’‘·T\ u≤<Ûä\T ‘=\–+#ê\ì ø√sês¡T.

<ÛäHê«&É y˚T28 (ôd’ÿq÷dt) uÛ≤s¡‘· Á|ü<ëì>± yÓ÷&û Á|üe÷Dd”«ø£s¡D+ #˚j·T&É+‘√ <ÛäHê«&É eT+&É\+ eT]ø£˝ŸÁ>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·TTe≈£î&ç u≤˝≤J Vü≤sY¶yÓ’sY cÕ|t ¬ø.dü+Jyé¬s&ç¶ yÓ÷≈£îÿqT #Ó*¢+#·T≈£îHêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+˝À _CÒ|æ yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ dü+|üPs¡í yÓ÷C≤]º sêyê\ì eT]ø£˝Ÿ •yês¡T˝À >∑\ Ä~ Vü≤qTe÷Hé\≈£î yÓ÷≈£îÿ ≈£îHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘·qT ø√]q $<Ûë+>± »s¡>∑&É+‘√ 101 f…+ø±sTT ø√{Ϻ yÓ÷≈£îÿ ‹s¡TÃ≈£îHêï&ÉT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêC≤¬s&ç¶, lìyêdüT\T, Äs¡TD≤#·\+, eT˝Ò¢wt\‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

_\T¢\T #˚*¢+∫ Ä<äTø√yê\ì $q‹ n#·Ã+ù|≥ y˚T28 (ôd’ÿq÷dt) eT+&É\+˝À dæ+>±s¡+˝À e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<√&ÉT¢ ì]à+#·T≈£îqï \_›<ës¡T\≈£î _\T¢\T #˚*¢+#·ø£ b˛e≥+‘√ @+‘√ Çã“+~|ü&ÉT‘·÷Hêïs¡ì ÄÁ>±eTdüs¡TŒ+#·T Hês¡eTà ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘˚*bÕs¡T. Á>±e÷ìøÏ 450 eTs¡T>∑T<√&ÉT¢ eT+Es¡Tø±>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 200 eT+~ |üqT\T Á|üs¡+_+#ês¡ì #˚|üŒs¡T. n|ü⁄Œ#˚dæ |üqT\T |üP]Ô#˚düT≈£îqï _\T¢\T #˚*¢+#·ø£ b˛e≥+‘√ Ä+<√\q #˚+<äT‘·÷Hêïs¡ì nHêïs¡T. Ä~ø±s¡T\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫ |üqT\T |ü]•*+∫ _\T¢\T #˚*¢+∫ Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T.

>±* yêq≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsê n+‘·sê´j·T+ ≈£L©\≈£î y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê*

<ÛäHê«&É y˚T28 (ôd’ÿq÷dt) eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+ø±\+ ≈£î]dæq uÛ≤Ø es¡¸\≈£î <äHê«&É eT+&É\+˝À bÕ≥T eT]ø£˝ŸÁ>±eT |ü]düsê\˝À $<äT´‘Ydüs¡|òüsê≈£î n+‘·sê´j·T+ ø£*Z+~ Á|ü»\T nedüÔ |ü˝…’j·÷´s¡T. eT]ø£˝Ÿ •yês¡T˝À düuŸùdºwüHé •yês¡T˝À¢ Ä‘·à≈£LsY s√&ÉT¶≈£î <ë<ë|ü⁄ 12 düú+u≤\T HÓ\ô|’ |ü&çb˛e&É+‘√ $<äT´‘Y n+‘·sê´j·T+ @s¡Œ&ç+<äì kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ qT+∫ ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûä´Vü≤ï+ es¡≈£î $<äT´‘Y n–b˛j·T+<äì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. $<äT´‘Y n+‘·sê´j·T+ e\¢ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T Ç<äTs=ø√yê*‡ e∫Ã+<äì ∫s¡T yê´bÕs¡T\T , ø£¬s+≥T‘√ |üì ñqï yê´bÕs¡T\≈£î qwüº+ e{Ϻ*+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T,dæã“+~ yÓ+≥H˚ ñ<äj·T+ qT+∫ |ü&çb˛sTTq düÔ+u≤\T m‹Ô+∫ r>±\T _–+∫ $<äT´‘Y düs¡|òüsê |ü⁄qs¡T<ä›]+#ês¡T.

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, y˚T28 (ôd’ÿq÷dt) ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À |üì#˚düTÔqï ≈£L©\≈£î ãø±sTT y˚‘·Hê\T yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ø=eTTà uÛÑs¡‘Y &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘ê&É÷s¡T eT+&É\+ m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ≈£L©\T ìs¡«Væ≤+∫q <Ûäsêï˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T. eT+&É\+˝Àì Á|ü‹ Á>±eT+˝À 4 HÓ\\ ãø±sTT\T ù|s¡T≈£îb˛sTT ˇø£ÿ eT+&É\+˝À 1.9\ø£å\ ãø±sTT\T ñ+&É&É+ e\¢ ≈£L©\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqïs¡ì n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD |üP]Ô>± ø=s¡ã&ç+<äì u≤<ÛäT´\ô|’

‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. n~Ûø±s¡T\T ø±sê´\j·÷ìπø |ü]$T‘·+ nsTT´ πøåÁ‘·düVü‰j·T≈£î\ô|’ |üìuÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·Tqïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ s√E≈£î s¡÷.190, y˚dü$ n\yÓHé‡ Çyê«*‡ ñqï neT\T |üs¡Ã&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. eT+&É\+˝À yÓTT‘·Ô+ 19\ø£å\T ô|+&ç+>¥˝À ñqïj·THêïs¡T. nq+‘·s¡+ á $wüj·TyÓTÆ m|æy√ Hê>∑sêE≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T n+‘·{Ï ø±X¯qï, düTπsXŸ, áX¯«s¡j·T´, lìyêdüT\T, Vü≤qà+‘·sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

õ˝≤¢\˝À ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ n~H˚‘· q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ »j·T+‹ dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢˝À 91e »j·T+‹ y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T+˝Àì m˙ºÄsY $Á>∑Vü≤ìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì Hêj·Tø£\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T $$<Ûä Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyê\]Œ+#ês¡T. eTTK´H˚‘·\+‘· bÕغ Ä<ä«s¡´+˝À >∑+&ûô|≥˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï eTVü‰Hê&ÉT≈£î ‘·s¡*yÓfi¯¢&É+‘√øÏ+~ kÕÔsTT ÁX‚DT\T »j·T+‹ì |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À Äj·Tq≈£î ìyê\]Œ+#·&Éy˚T ø±≈£î+&É |ü+&ÉT¢, bÕ\qT |ü+|æD°#˚XÊs¡T.

e´ekÕú|ü≈£î&ÉT Ä+Á<Ûä sêÁwüº e÷J eTTK´eTÁ‹ q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêeTsêe⁄ 85 e »j·T+‹ì ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<ä«s¡´+˝À Ä‘·à≈£LsY, neTs¡∫+‘·Á>±e÷\˝À¢ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ‘Ó\T>∑T <˚X¯+bÕغ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T lìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<Ûä sêÁwüº Á|ü»\ ø√dü+ nqï q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêeTsêe⁄ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ÁbÕs¡+_Û+∫ mH√ï mfi¯ó¢>± bÕ*düTÔqï ø±+Á¬>dtbÕغì z&ç+∫ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغì rdüT≈£îe∫à ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q es¡Z\ ø√dü+ mH√ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Äj·Tq ÄX¯j·TkÕ<Ûäq ø√dü+ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£+ø£D ã<äT›\T ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T sêe÷\ø£åà¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T Ä‘··à≈£LsY , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä‘·à≈£LsY˝À..

‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç

H˚Hê>∑&ÉT s≈£Yøî≥£sT+¡÷ãìj· T + Á ‘ · D •_s¡ + ï˝Ÿ, y˚T28

uÀ+sêdtù|≥ , y˚T 28(ôd’ÿq÷´dt) uÀ+sêdtù|≥ eT+&É\|ü]~Û˝Àì e÷eT›|üPsY, ‘·T+øÏyÓT≥¢, #Í<äsY|ü*¢, @s¡ŒeT\¢ Á>±e÷˝À¢ ‘ê>∑T ˙s¡T ˝Òø£ Á|ü»\T $\$˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ s√E Á>±eT Á|ü»\T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÀs¡T ô|+|ü⁄ôd≥T¢ mìï kÕs¡T¢ u≤>∑T #˚j·T+&ç nì ø√]q n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. Çø±HÓ’q Á>±e÷˝À¢ ˙{Ï düs¡|òüsê düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+∫ n~Ûø±s¡T\T Hê´j·T+ #˚j·÷\ì Á>±eT Á|ü»\T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ÷>∑T\j·T´, nq+‘·j·T´ X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

(ôd’ÿq÷dt) kÕúìø£ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹˝À |æ|æ j·T÷ì{Ÿ˝À á HÓ\ 29q kÕ<Ûës¡D ≈£î≥T+ãìj·T+Á‘·D •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yÓ’<ë´~Ûø±] &Ü.lìyêdüT\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á •_s¡+˝À Ä|üπswüqT¢ #˚sTT+#·T≈£îqï yê]øÏ 880 bÕ]‘√wæø£+‘√ bÕ≥T ;Ûe÷ kÂø£s¡´+ ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. rdüT≈£îe∫Ãq ÄX¯ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î s¡÷. 150 n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

s¡ø£åD |ü]ø£sê\T ˝Òø£ nedüú\T n#·Ã+ù|≥ y˚T28 (ôd’ÿq÷dt) q>∑s¡|ü+#êj·T‹˝À |üì#˚ùd bÕ]X¯S<ä´ ø±]à≈£î\≈£î ø£ìdü+ s¡ø£åD |ü]ø£sê\T Çe«ø£b˛e≥+‘√ @+‘√ Çã“+~ |ü&ÉT‘·÷HêïeTì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚dü÷ÔHêïs¡T. eTTs¡T>∑T ø±\Te˝À¢ #˚‘·÷\Tù|{Ϻ #˚‘·ÔqT rj·T*‡ ek˛Ô+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚dü÷ÔHêïs¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R Publications,AMBERPETHyderabad,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

29 05 14 vaarthatarangalu web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you