Page 1

APTEL/2012/48595

ôV’≤<äsêu≤<é 28`11`2013 >∑Ts¡Tyês¡+

Publishing in : Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:205 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

ø£+∫ kÕ«eTT\≈£î ePs¡≥

ª˝…Vü≤sYµ ; n\sYº dæ<ä∆+>± mHé&çÄsYm|òt ãè+<ë\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |ü⁄<äT#˚Ã], qe+ãsY 27: X¯+ø£sY sêeTHé Vü≤‘·´πødüT˝À ø£+∫ kÕ«eTT\≈£î ePs¡≥ \_Û+∫+~. ø£+∫ ø±eTø√{Ï |”sƒê~Û|ü‹ »j˚T+Á<ä düs¡dü«‹, $»j˚T+Á<ä düs¡dü«‹ düVü‰ yÓTT‘·Ô+ 23 eT+~ì ìs√›wüß\T>± Á|üø£{Ïdü÷Ô bÕ+&ç#˚Ã] ø√s¡Tº rs¡TŒ yÓ\Te]+∫+~. ì+~‘·T\ Á|üy˚Tj·T+ô|’ <äsê´|ü⁄Ô ãè+<ä+ Ä<Ûësê\T #·÷|ü˝Òø£b˛e&É+‘√ yÓTT‘·Ô+ 23 eT+~ì ø√s¡Tº ìs√›wüß\T>± Á|üø£{Ï+∫+~. á πødüT˝À 189 eT+~ kÕø£å≈£î\qT $#ê]+∫q ø√s¡Tº |ü\T ø°\ø£ yê´K´\T #˚dæ+~. πøe\+ »j˚T+Á<ä düs¡dü«‹ bÕÁ‘·ô|’H˚ <äsê´|ü⁄Ô »]–+<äì, <äsê´|ü⁄Ô ìwüŒø£åbÕ‘·+>± »s¡>∑˝Ò<äì bÕ+&ç#˚Ã] ø√s¡Tº n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. πødüT $esê˝À¢øÏ yÓfi‚Ô... ø±+N|ü⁄s¡+˝Àì es¡<äsêE ô|s¡Te÷fiŸ Ä\j·T+ y˚TH˚»s¡T X¯+ø£sYsêeTHé 2004 ôdô|º+ãs¡T 3q Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝ÀH˚ <ës¡TD Vü≤‘·´≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. ø£+∫ |”sƒê~Û|ü‘·T\T »j˚T+Á<ä, $»j˚T+Á<ä düs¡dü«‘·T\‘√ bÕ≥T 24eT+~ô|’ $$<Ûä ôdø£åq¢ øÏ+<ä ì+~‘·T\T>± πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. ø±+N|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝Àì #Ó+>∑\Œ≥Tº ø√s¡Tº áπødüT $#ês¡D #˚|ü≥º>±... ùd«#·Ã¤, ìwüŒø£åbÕ‘·yÓTÆq $#ês¡D ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À kÕ<Ûä´+ ø±<äì »j˚T+Á<ä düs¡dü«‹ düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. B+‘√ πødüTqT 2005˝À |ü⁄<äT#˚Ã] õ˝≤¢ ôdwüHé‡ø√s¡Tº≈£î ã~© #˚XÊs¡T. |ü⁄<äTyÓ’ ø√s¡Tº #˚|ü{Ϻq $#ês¡D˝À 189 eT+~ kÕ≈£åî\qT $#ê]+#ês¡T. 9 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T |ü⁄<äTyÓ’ ø√s¡Tº á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ü<Ûëq ì+~‘·T\‘√ düVü‰ n+<ä]˙ $#ê]+∫+~. m≥ºπø\≈£î $#ês¡D\T |üP]Ô ø±e&É+‘√ »j˚T+Á<ä, $»j˚T+Á<ä düs¡dü«‘·T\‘√ düVü‰ yÓTT‘·Ô+ 23 eT+~ì ìs√›wüß\T>± Á|üø£{Ïdü÷Ô |ü⁄<äT#˚Ã] õ˝≤¢ ø√s¡Tº »&ç® d”mdt eTTs¡T>∑Hé rs¡TŒ yÓ\Te]+#ês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, qe+ãsY 27: ª˝…Vü≤sYµ ‘·s¡TeTT ø=k˛Ô+~.. >∑+≥≈£î 20 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚>∑+‘√ <ä÷düT ø=k˛Ô+~.. >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ïìøÏ eT∫©|ü≥ï+, ø£[+>∑|ü≥ï+, ø±øÏHê&É e<ä› rs¡+ <ëfÒ neø±X¯+ ñ+<äì yê‘êes¡D πø+Á<ä+ n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘êìøÏ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì, ø√kÕÔ n+‘·{≤ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+<äì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. eT÷&ÉT õ˝≤¢\ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T. ˝À‘·≥Tº, rs¡ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT ‘·s¡*+#ê\ì, eT‘·‡´ ø±s¡T\T y˚≥≈£î yÓfi¯¢≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ˝…Vü≤sY rÁe‘·qT <äèwæº˝À ô|≥Tº ≈£îì ‘·÷s¡TŒ>√<ëe], |ü•ÃeT>√<ëe], ø£ècÕí, $XÊK õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡T¢, n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ nÁ|üeT‘·Ô eTj·÷´s¡T. rs¡, ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT Ç|üŒ{Ïπø düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À Hê\T>∑T mHé&çÄsYm|òt ãè+<ë\qT, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À eT÷&ÉT

bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\\≈£î ôd\e⁄\T

mHé&çÄsYm|òt ãè+<ë\qT, $XÊK õ˝≤¢˝À Äs¡T mHé&çÄsYm|òt ãè+<ë\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± >∑» á‘·>±fi¯¢qT ≈£L&Ü düqï<ä∆+ #˚XÊ s¡T. n+‘˚>±ø£ $XÊK|ü≥ï+ msTTsYb˛s¡Tº˝À Á|ü‘˚´ ø£+>± ¬s+&ÉT ôV≤*ø±|üºs¡¢qT dæ<ä∆+>± ñ+ #ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± $XÊK|ü≥ï+, eT∫©|ü≥ï+, ìC≤+ |ü≥ï+, ø£èwüí|ü≥ï+, ø±øÏHê&É, >∑+>∑es¡+ b˛s¡Tº˝À¢ ¬s+&√ q+ãs¡T Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£\qT C≤Ø #˚XÊs¡T. ˝…Vü≤sY Á|üuÛ≤e+ ñqï õ˝≤¢˝À¢ì bÕsƒ¡XÊ\\≈£î, ø£fi≤XÊ\\≈£î ôd\e⁄\T Á|üø£{Ï+#ês¡T.

‘·÷s¡TŒ>√<ëe]˝À.. õ˝≤¢˝À bÕsƒ¡XÊ\\≈£î, ø£fi≤XÊ\\≈£î ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ôd\e⁄ Á|üø£{Ï+#ês¡T. y˚≥≈£î yÓfi§¢<ä›ì eT‘·‡´ ø±s¡T\≈£î ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T. uÛ≤Ø dü+K´˝À ôd’q´+ ãè+<ë\qT düqï<ä∆+ #˚XÊs¡T.

uÛ≤Øesê¸\T.. ˝…Vü≤sY Á|üuÛ≤e+ e\¢ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+<äì, dæã“+~ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì KeTà+ ø£˝…ø£ºsY lqπswt dü÷∫+#ês¡T. KeTà+, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, bÕ\«+#· Äضy√ ø±sê´\j·÷˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ ø£+Á{À\T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

C≤rj·T $|ü‘·TÔ>± Á|üø£{Ï+#ê*: #·+Á<äu≤ãT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, qe+ãsY 27: ‘·TbÕqT qcÕºìï Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± n+#·Hê y˚j·T˝Ò ø£b˛‘√+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT $$Ts¡Ù+#ês¡T. $»j·Tyê&É˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... sêh Á|üuÛÑT‘·« ndüeTs¡ú‘· e\¢ Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düø±\+˝À kÕ>∑T˙s¡T n+~+∫ ñ+fÒ |ü+≥qwüº+ »]π>~ ø±<äHêïs¡T. ôV≤˝…Hé ‘·TbÕqT e\¢ »]–q qcÕºìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˙\+ ‘·TbÕqT |ü]Vü‰s¡+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L Çe«˝Ò<äì, m+<äT≈£î Çe«˝Òø£b˛j·÷s¡ì d”m+qT Á|ü•ï+#ês¡T.

ÄØà, ø√dtº>±sY¶ düVü≤ø±s¡+: bÕs¡úkÕs¡~∏ ôV’≤<äsêu≤<é: ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+ m≈£îÿe>± ñqï ÁbÕ+‘ê\≈£î m˙¶ÄsYm|òt dæã“+~ì ‘·s¡*kÕÔeTì $|ü‘·TÔ ìs¡«Vü≤D ø£$T wüqsY bÕs¡úkÕs¡~∏ ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Äj·Tq MT&ç j·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ø£ècÕí, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À¢ ÄØà dæã“ +~ì ñ|üjÓ÷–+#·T ø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. ø√dtº>±sY¶, ÄØà, $$<Ûä ã\>±\ qT+∫ düVü≤ø±s¡+ ñ+≥T+ <äHêïs¡T. düeTTÁ<ä+˝À y˚≥≈£î yÓ[¢q ‘·÷s¡TŒ>√<ëe]8, >∑T+≥÷s¡T˝À6 |ü&Ée\T rsêìøÏ sêyê*‡ ñ+<äHêïs¡T.#·s¡´\ ø√dü+ ôd’ì≈£î\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïs¡ì $e]+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é n+<ä]ø° ª˝…’|òt˝…’Héµ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 27: $uÛÑ»q nìyês¡´+.. Ç+ø± düyÓTÆø£´eTq&É+ uÛ≤e´+ ø±<äì πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$ nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î \_∆ #˚≈£Ls¡Ã&É+ô|’ <äèwæº kÕ]+#êeTì,|ü\T n+XÊ\qT Jy√m+ düuÛÑT´\T, πø+Á<äeT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢ eTì ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ πø+Á<ä eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt‘√ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· πø+Á<ä eT+Á‘·T\T uÛÒ{° nj·÷´s¡T. uÛÒ{° nq+‘·s¡+ πø+Á<ä eT+Á‘·T\T ∫s¡+J$, C…&ço\+, |ü⁄s¡+<äπsX¯«] MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é ª˝…’|òt˝…’Héµ.. n+<äTπø..: ∫s¡+J$ ôV’≤<äsêu≤<é n+<äØøÏ ª˝…’|òt˝…’Héµ.. n+<äTπø ôV’≤<äsêu≤<éqT j·T÷{° #˚j·÷\ì ø√sêeTì πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$ ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsê u≤<éqT j·T÷{° #˚ùdÔ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝Àì 90XÊ‘·+ eT+~ Á|ü»\T Vü≤]¸kÕÔs¡ì ‘êqT uÛ≤$düTÔHêïqHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<éô|’ ªj·T÷{°µ ‘·bÕŒ eTs√ ªÄ|òü¸Hé≈£î ˇ|ü⁄Œø√uÀ+. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ôV≤#Ym+&çm |ü]~Ûì j·T÷{° #˚j·÷\ì ø√sêeTì nHêïs¡T. $uÛÑ»q nìyês¡´yÓTÆq+<äTq d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î y˚T\T #·÷≈£LsêÃ\ì, n+<äØï dü+‘·è|æÔ |üs¡#ê\ì dü÷∫+#ê+. yÓ’<ä´, $<ä´, ñ<√´>∑ n+XÊ\˝Àô ôV’≤<äsêu≤<é ‘·s¡Vü‰ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì, d”e÷+Á<ÛäT\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√sê+. m≥Te+{Ï n&ɶ+≈£î\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT ì]à+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊ+. 1956≈£î eTT+<äT ñqï≥Tº>±

d”e÷+Á<ÛäT\≈£î $<ä´, yÓ’<ä´+, ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ê*: πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$ ø=‘·Ô sê»<Ûëì q>∑s¡+ô|’ ø£$T{° y˚j·T+&ç: πø+Á<ä eT+Á‹ |ü⁄s¡+<äπsX¯«] Á|ü‘˚´ø£ ¬s’˝Ò« &ç$»Hé @sêŒ≥T #˚j·÷*: πø+Á<äeT+Á‹ C…&ç o\+

C…&ç o\+ nHêïs¡T. nìï ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì uÛ≤$düTÔHêïqHêïs¡T. sêÁwüº Á|ü»\T düTK dü+‘√cÕ\‘√.. nqï<äeTTà˝≤¢ ñ+&Ü\qï<˚ ‘·eT Äø±+ø£å nì #ÓbÕŒ+. sêÁwüº Á|ü»\T Ç|üŒ{Ïπø ‘·TbÕqT, es¡<ä\T, esê¸\T, sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\‘√ Çã“+ <äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, Ç+ø± Çã“+~ ô|{§º<ä›ì, ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü]wüÿ]+ #ê\ì ø√sê+. sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï nì•Ã‹øÏ ‘Ós¡~+#˚+<äT≈£î n~Û cÕºq+ uÛ≤Ø ø£düs¡‘·TÔ #˚k˛Ô+<äì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ¬s’˝Ò« &ç$»HéqT s¡÷bı+~+#ê\ì ø√sê+. n˝≤π> ÄdüT| uÛÑÁ<ë#·˝≤ìï ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢≈£î #Ó+<˚˝≤ #·÷&Ü\Hêï+. n˝≤ üÁ‘·T\T, $<ä´, ñbÕ~ÛøÏ ≈£L&Ü ø£*Œ+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. #˚j·T≈£î+fÒ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì ≈£L&Ü #ÓbÕŒ+. uÛÑÁ<ë#·˝≤ìï sê»<Ûëì q>∑s¡+ @sêŒ≥T≈£î..: |ü⁄s¡+<äπsX¯«] ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ Á|ü»\T ≈£L&Ü ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. sêj·T\ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À sê»<Ûëì q>∑s¡+ @sêŒ≥T≈£î, ˙{Ï $wüj·T+ô|’ ‘Ó\+>±D≈£î m+◊m+ n~ÛH˚‘· ndü<äTB›Hé Á|ü‹bÕ~+∫q|ü⁄Œ&ÉT.. Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Jy√m+ düuÛÑT´\T, πø+Á<ä ‘êeTT ôV’≤<äsêu≤<éqT j·T÷{° #˚j·÷\ì ø√s¡&É+˝À ‘·ù|Œ$T{À eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt≈£î dü÷∫+∫q≥Tº πø+Á<ä eT+Á‹ |ü⁄s¡+<äπsX¯«] ns¡∆+ ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T ôV’≤<äsê ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚>±ø£ ˝≤´+&é,Á|ü‘˚´ø£ ¬s’˝Ò« &ç$»Héô|’ ≈£L&Ü <äèwæº u≤<éqT j·T÷{° #˚jÓTT<ä›ì ndü<é #Ó|æŒq≥Tº>± ns¡∆eTe⁄‘√+<äHêïs¡T. ô|{≤º\ì ø√sê+. ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àì ôV≤#Ym+&çmqT j·T÷{° #˚j·÷ Á|ü»\ Á|üjÓ÷»Hêìπø ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\ì ø√s¡T‘·THêïqHêïs¡T. \ì ø√]q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Jy√m+ düuÛÑT´\T, πø+Á<ä sê»ø°j·T+ y˚s¡T.. Á|üC≤ dü+πøåeT+ y˚s¡T.. nì nHêïs¡T. eT+Á‹ C…’sê+s¡y˚Twt‘√ uÛÒ{° nsTTq yê]˝À πø+Á<ä eT+Á‘·T\T ∫s¡+ J$, |ü⁄s¡+<äπsX¯«], C…&ç, |üqu≤ø£, øÏ©¢ ø£èbÕsêDÏ, |üfi¯¢+sêE,m+|”\T >∑‘·+˝À #Ó|æŒqy˚..: C…&ç o\+ sêÁwüº $uÛÑ»q nìyês¡´yÓTÆ‘˚.. @y˚T$T #˚j·÷˝À >∑‘·+˝ÀH˚ sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄, ø£qTeT÷] u≤|æsêE ñHêïs¡T. $<˚o #ÓbÕŒeTì.. H˚&ÉT ≈£L&Ü yê{ÏH˚ eT∞¢ ‘Ó*j·TCÒXÊeTì πø+Á<ä eT+Á‹ |üs¡´≥q˝À ñqï ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äT.

j·÷Hê+≈£î 7.09 ø√≥T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ j·÷Hê+: á HÓ\ 21, 22\˝À j·÷Hê+˝ÀôV≤˝…Hé ‘·TbÕqT düèwæº+∫q $<Ûä«+kÕìøÏ |ü]Vü‰s¡+>± s¡÷.7.09ø√≥T¢ |ü⁄<äT#˚Ã] Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ ps¡T #˚dæ+<äì j·÷Hê+ myÓTà˝Ò´ eT˝≤¢&ç ø£ècÕísêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. 500 uÀ≥¢≈£î >±qT s¡÷.4.18ø√≥T¢, Çfi¯¢ qcÕºìøÏ s¡÷.20 \ø£å\T, ‘·TbÕqT˝À #·ìb˛sTTq eT‘·´‡ø±s¡Tì ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.2\ø£å\T, ôV≤ø±ºs¡T e]|ü+≥≈£î s¡÷.20y˚\T #=|üq s¡÷.63\ø£å\T, $<äT´‘·TÔ XÊK≈£î s¡÷.14\ø£å\T, Á|üC≤|üqT\ XÊK≈£î s¡÷.1.86ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚dæ+<ä Hêïs¡T. á yÓTT‘êÔìï &çôd+ãs¡T 2q |ü⁄<äT#˚Ã] ˝…|òæºHÓ+{Ÿ >∑es¡ïsY Mπs+Á<ä ø£{≤]j·÷, eTTK´eT+Á‹ mHé s¡+>∑kÕ«$T\T j·÷Hê+ e∫à dü«j·T+>± |ü+|æD° #˚ùd+<äT≈£î n+^ø£]+#ês¡ì eT˝≤¢&ç ‘Ó*bÕs¡T.

Á_CÒwt ≈£îe÷sY Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒ

ì*|æy˚j·÷*: ‘·TeTà\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: sêh $uÛÑ»q <äècÕº´ Á_CÒwt≈£îe÷sY Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒ ì\T|ü⁄<ä\ #˚j·÷\ì d”m+ πø+Á<ëìï ø√sê\ì ‘Ó<˚bÕ H˚‘· ‘·TeTà\ dü÷∫+#ês¡T. á HÓ\ 29q Á_CÒwt≈£îe÷sY Åf…ÆãT´q˝Ÿ Ç#˚à rs¡TŒ ñeTà&ç sêcÕZìøÏ dü+ã+~Û+∫q<äì, ¬s+&ÉT sêcÕZ\T>± $&çb˛‘˚ ˙{Ï |ü+|üø±\ô|’ Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒ˝À düŒwüº‘· ñ+&É<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

Jy√m+ nìï n+XÊ\qT |ü]o*düTÔ+~: ~–«»jYT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 27: sêh $uÛÑ» qô|’ nìï n+XÊ\qT Jy√m+ |ü]o*düTÔ+<äì sêh ø±+Á¬>dt e´e Vü‰sê\ ÇHé#Ûê]® ~–«»jYTdæ+>¥ nHêïs¡T. &Ûç©¢˝À Äj·Tq MT&ç j·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Jy√m+ ìy˚~ø£ πø_HÓ{Ÿ eTT+<äT≈£î edüTÔ+ <äHêïs¡T. ñeTà&ç sê»<Ûëì @sêŒ≥T #˚ùd yÓdüT\Tu≤≥T sêC≤´+>∑+˝À ñ+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

md”Œ s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶ ã~©ô|’ ùdº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T: ø£s¡÷ï\T md”Œ s¡|òüTT sê$T¬s&ç¶ ã~©ô|’ ùdº $~Ûdü÷Ô πø+Á<ä |ü]bÕ\q Åf…ÆãT´ q˝Ÿ(ø±´{Ÿ) eTs√ e÷s¡T eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. ‘·<äT|ü] ñ‘·Ôs¡T«\T Ç#˚Ã+ ‘· es¡≈£î ã~© #˚j·Te <ä›+≥÷ ø±´{Ÿ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+∫+~.

28page01  
Advertisement