Page 1

28-5-2013.qxd

5/28/2013

10:27 AM

Page 1

\|qs ¡LSÀÿµ`∂ NRP≠sVxtsQ©´sL`igS {qs≠ds A©´sLiµ`∂

BLi«¡ORPQ©±s ≠sNRP…”¡Li¿¡©´s ÀÿáV≤T∂ ™´sVXºΩ

www.metrovaartha.co.in

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 27 : ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ LRiORPQfl·, ø][Lkiá ¨s™yLRifl·, ˙…ÿzmnsN`P ¨s∏R∂VLi˙ªRΩ‚fl·[ ªRΩ©´s ˙Fyµ≥y©y˘Ã¡¨s \|qs ¡LSÀÿµ`∂ N]ªRΩÚ F°÷d¡£qs NRP≠sVxtsQ©´sL`i {qs≠ds A©´sLiµ`∂ @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV FsÕÿLi…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V LSNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s @©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS aSLiºΩÀ≥œ¡˙µR∂ªRΩá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LS“¡xms≤R∂À‹[™´sV©yıLRiV. ªy«ÿ  ¡µj∂÷d¡Õ˝‹[ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ˙…ÿzmnsN`P @µR∂©´sxmso NRP≠sVxtsQ©´sL`i xmsµR∂≠s ©´sVLi¿¡ \|qs ¡LSÀÿµ`∂ NRP≠sVxtsQ©´sL`igS ™´s¿¡Ë©´s A©´sLiµ`∂ r°™´sV™yLRiLi xmsµR∂≠ds Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

dü+|ü⁄{Ï : 8

dü+∫ø£ : 164

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, gRiVLi»¡WLRiV, Æ™s[V 27 : ˙xmsLiVVÆ™s[…fi AxqsVxms˙ºΩ \Æ™sµR∂V˘Ã¡ ¨sL˝RiNRP=Liª] 5 GŒ˝œ¡ ÀÿáV≤R∂V ™´sVXºΩ ¬ø¡Liµy≤R∂V..«¡*LRiLiª] À≥ÿµR∂ xms≤R∂VªRΩV©´sı ªRΩ™´sV NRPV™´sWLRiV≤R∂V ˙xmsxqs©´sı©´sV ¿¡NTPªRΩ= ¨s≠sVªRΩÚLi xqs≠dsVxmsLiÕ‹¨s ˙xmsLiVVÆ™s[…fi AxqsVxms˙ºΩNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿ™´sV¨s ™y˘µ≥j∂¨s gRiVLjiÚLiøR¡¨s \Æ™sµ≥R∂V˘Ã¡V B¿¡Ë©´s BLi«¡NRP=©±s ≠sNRP…”¡Li¿¡ ˙xmsxqs©´sı ™´sVLRifl”·Liøy≤R∂¨s @©yıLRiV. C xqsLixmnsV»¡©´s gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ≠s©´sVNTPLi≤R∂ xms»Ì¡fl·LiÕ‹ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. \Æ™sµR∂V˘Ã¡ ¨sL˝RiNRP=Æ™s[V ˙xmsxqs©´sı ˙™´sVVºΩNTP NSLRifl·™´sV¨s ªRΩ÷˝¡µR∂Li˙≤R∂VáV AxqsVxms˙ºΩ ™´sµÙR∂ ALiµ]Œœ¡©´sNRPV µj∂gSLRiV.

dü+bÕ<ä≈£î\T : Áø√dü÷] düTu≤“sêe⁄

ôV’≤<äsêu≤<é, eT+>∑fi¯yês¡+, y˚T 28, 2013

ù|J\T : 4

yÓ\ : s¡÷ 2/`

s¡TD≤\ e÷|ò”ô|’H˚ ‘=* dü+‘·ø£+ : #·+Á<äu≤ãT

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 27 : æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ \lLiªRΩVáV ºdΩxqsVNRPV©´sı LRiVflÿá ™´sW{mns ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s …‘¡≤U∂{ms @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ª]÷¡ xqsLiªRΩNRPLi LRiVfl·™´sW{mns \|mnsáV\|msÆ©s[©´s¨s xmso©´sLRiV µÁy…”¡LiøyLRiV. ¤À¡ÃÌ¡V uyxmsoáV LRiµÙR∂V ¬ø¡[xqsWÚ lLiLi≤] [xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ, @xqs™´sVLÛRi,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s\Æ™sV©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á ™´s¤Õ˝¡[ Ƶ∂[aRPLiÕ‹[, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V Æ©sáN]©yı∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @≠s¨dsºΩ ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS |msLjigji F°LiVVLiµR∂¨s.. µ≥R∂LRiáV ANSaS©´sıLi…ÿ∏R∂V¨s, ˙xms«¡Ã¡V @Æ©s[NRP B ¡˜LiµR∂VÕ‹[ xms≤ÔyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. 2014Õ‹[ …‘¡≤U∂{ms @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li ∆ÿ∏R∂V ™´sV¨s, ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡¨sıLi…”¡¨ds xmsLjixtsQ‰Lji ryÚ™´sV¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. r°™´sV™yLRiLi \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ gRiLi≤T∂}ms»¡Õ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s …‘¡≤U∂{ms ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs @≠s¨dsºΩ¨s GNTPFylLi[xqsWÚ... FyLÌki À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω\|ms NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV µj∂aS¨slLÙi[aRPLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨sLRiVªy= x§¶¶¶LigS D©´sı ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ xqÛsLiVVLRi˘Li ¨sLi}msLiµR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLiøyLRiV. "©y LS«¡NUP∏R∂V “¡≠sªRΩLiÕ‹[ ™´sVLRiVxmsoLS¨s xmnsV»Ì¡Li ™´sxqsVÚ©yı ≠dsVN][xqsLi FyµR∂ ∏R∂W˙ªRΩ.. FyµR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ NSLRi˘NRPLRiÚ¤Õ¡[ ©´s©´sVı ©´s≤T∂zmsLiøyLRiV. G≤R∂V Æ©sáá FyµR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ NRPuÌyá©´sV ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS øR¡WaS©´sV. ©y AÕ‹[øR¡©´s á¨dsı ˙xms«¡Ã¡ øR¡V»Ì¡WÆ©s[ ºΩLjigSLiVV. N]¨sı LS˙ªRΩVáV ¨s˙µR∂ NRPW≤y xms»Ì¡¤Õ¡[µR∂V. ™yLjiNTP ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ ªRΩxms©´s NRP÷¡gjiLiµj∂. @LiµR∂VZNP[ @µ≥j∂NSLRiLi Õ‹[NTP LSgSÆ©s[ ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡¨sıLi…”¡¨ds xmsLjixtsQ‰LjiryÚ™´sV¨s' ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgi£qs ™´s¤Õ˝¡[ @©´sLÛSáV NSLi˙lgi£qs FyLÌki µR∂VxtÌsQ xmsLjiFyá©´sª][ B ¡˜Li µR∂VáV ™´søyË∏R∂V¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ZNP[Li˙µR∂, LSuÌy˚Õ˝‹[ @xqs™´sVLÛRi, @≠s¨dsºΩ Fyá©´s N]©´srygRiVª][LiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. …‘¡≤U∂{ms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS NRPlLiLi…fi xqsLRixmnsLS ¬ø¡[aS™´sV¨s, ª]≠sV¯µj∂ gRiLi»¡Ã¡V ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s

≠sµR∂V˘ª`Ω @Liµj∂Liøy™´sV©yıLRiV. NS¨ds NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sµR∂V˘ª`Ω ™´s˘™´sxqÛs©´sV ˙À≥œ¡xtÌsv xms…Ì”¡Li ¿¡LiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡\|ms LRiW.25 Æ™s[á N][»˝¡V @µR∂©´sLigS øyLÍkiá À≥ÿLRiLi Æ™sWFyLRi¨s, @LiVV©y xqsLjixms≤y NRPlLiLi…fi B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sı xmspLjiÚgS ¨sLki*LRi˘Li ¬ø¡[zqsLiµR∂¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. \lLiªRΩVá ≈¡LRiVËáV 300 aSªRΩLi Æ™s[VLRi |msLjigS∏R∂V¨s, LS ¡≤T∂ ™´sW˙ªRΩLi @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ DLiµR∂©yıLRiV. NS¨ds, NSLi˙lgi£qs ™´sW˙ªRΩLi FsLRiV™´soá, ≠sªRΩÚ©yá µ≥R∂LRiáV |msLi¬ø¡[zqsLi µR∂¨s, ™´sVµÙR∂ªRΩV µ≥R∂LRi B™´s*≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá\Æ™sVLiµR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. "…‘¡≤U∂{ms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ rygRiV¨ds…”¡ xqsLixmnsWáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLi, rygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi LRiW.11 Æ™s[á N][»˝¡V ≈¡LRiVË |ms…Ì”¡ 35 Æ™s[á FsNRPLSáNRPV ¨ds◊˝¡øyËLi. NS¨ds NSLi˙lgi£qs «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li }msLRiVª][ µ][zms≤U∂NTP Fyáˆ≤T∂Liµj∂. LRiW.80 Æ™s[á N][»˝¡V ≈¡LRiVË øR¡VNRP‰ ¨dsLRiV NRPW≤y B™´s*¤Õ¡[µR∂¨s' µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. "™´s˘™´sry∏R∂V ≈¡LRiVËáV ªRΩgÊjiLi øy÷¡, gji»Ì¡VÀÿ»¡V µ≥R∂LRi NRP÷¡ˆLiøy÷¡. Æ™s[V™´sVV @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ \lLiªRΩVá LRiVflÿá©´sV ™´sW{mns ¬ø¡[ryÚLi. NRPxtÌsQryµ≥R∂˘Q\Æ™sV©´s NS¨ds @ryµ≥R∂˘™´sV©´sVNRP©´sı xms¨s¨s ¬ø¡[zqs øR¡WzmsryÚLi. \lLiªRΩV LRiVfl·™´sW{mns\|msÆ©s[ ª]÷¡xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s' ¬ø¡FyˆLRiV. "¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá µ≥R∂LRiáV ANSaRP©´sıLi»¡VªRΩV©yıLiVV. C ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVVLiµR∂VøR¡Wxmso ¤Õ¡[µR∂V. ™´sWlLi‰ …”¡Lig`i aS≈¡ ¨sLki*LRi˘Q\Æ™sV F°LiVVLiµj∂. @≠s¨dsºΩ ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS |msLjigjiF°LiVVLiµR∂¨s' ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. @™´sV¯x§¶¶¶xqsÚLi NSµR∂µj∂.. Æ™sVVLi≤T∂x§¶¶¶xqsÚLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s @™´sV¯x§¶¶¶xqsÚLi Æ™sVVLi≤T∂ x§¶¶¶xqsÚLigS ™´sWLjiLiµR∂¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. @™´sV¯x§¶¶¶xqsÚLi Æ™sVVLi≤T∂ x§¶¶¶xqsÚLi @©´sı ©y ™y˘≈¡˘Ã¡V ¨s«¡™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s... ªRΩxmsˆVáV©yı∏R∂V¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ™´sVLi˙ªRΩV¤Õ¡[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. Fsxmsˆ…”¡Õ‹[gS ªRΩxmsˆVáV xqsLjiµj∂µÙR∂VªyLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. @™´sV¯x§¶¶¶xqsÚLi }msLRiVª][ xms¨sNTP ™´sW÷¡©´s ™´sxqsVÚ™´soáV

xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. …‘¡≤U∂{ms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ 35 áORPQá gS˘£qs NRPÆ©sORPQ©˝´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aS™´sV¨s, NS¨ds BxmsˆVÆ≤∂[ NRPÆ©sORPQ©˝´sV B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s, gS˘£qs µ≥R∂LRi |msLi¬ø¡[aSLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sVLi¿¡¨dsŒ˝œ¡ß B¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ™´sVµR∂˘Li ™´sWzmns∏R∂W GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVµy˘¨sı ™´sLRiµR∂Õÿ FyLjixqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. …‘¡≤U∂{ms @µ≥j∂NS LRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ ¤À¡ÃÌ¡VuyxmsoáV LRiµÙR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s xmso©´sLRiVµÁy…”¡LiøyLRiV. lLiLi≤][ xqsLiªRΩNRPLi @Ƶ∂[ \|mnsáV\|ms DLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. ªRΩ©´s©´sV øR¡Wzqs ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¤À¡ÃÌ¡VuyxmsoáV LRiµÙR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sVLi»¡V ©yı≤R∂¨s FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV ¿¡ªRΩÚaRPVµÙj∂ DLi¤…¡[ Æ™sLi»¡Æ©s[ ¤À¡ÃÌ¡VuyxmsoáV LRiµÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡≤U∂{ms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ Fs¨dÌsAL`i xqsV«¡Ã¡ ˙xqs™´sLiºΩ NSLRi˘˙NRP™´sVLi µy*LS ˙xmsºΩ ˙gS™´sW¨sNTP ªygRiV¨ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[aS™´sV¨s, ≠sµR∂˘NRPV @µ≥j∂NRP ˙Fyµ≥y©´s˘≠sVøyË™´sV©yıLRiV. øR¡µR∂V™´soNRPV©´sı ™yLRiLiµR∂LjiNUP DFyµ≥j∂ NRP÷¡ˆLiøy™´sV¨s, NS¨ds, BxmsˆV≤R∂V øR¡µR∂V™´soNRPV ˙F°ªy=x§¶¶¶Li ¤Õ¡[µR∂V. Dµ][˘gSáV NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[µR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ FsNRP‰≤R∂ ¤Õ¡[©´s»¡V™´sLi…”¡ xms©´sVıá À≥ÿLRiLi BNRP‰Æ≤∂[ DLiµR∂©yıLRiV. @Liªy @≠s¨dsæªΩ[.. NSLi˙lgi£qs Fyá©´s @Liªy @≠s¨dsºΩ ™´sV∏R∂VÆ™s[V©´s¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. A©y…”¡ \Æ™sFs£qs ©´sVLi¿¡ Æ©s[…”¡ NTPLRifl„fi ™´sLRiNRPW @LiµR∂LRiW ªRΩ™´sVNRPV NS™y÷¡=©´s ™yLjiNTP À≥œ¡W™´sVVá©´sV µ][¿¡|ms…ÌÿLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. "˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W™´sVVá©´sV Æ™sVVªRΩÚLi µ][¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡Ã¡ AxqsVÚá©´sV N]Ã˝¡g]…ÌÿLRiV. À≥œ¡W™´sVVáV, gRi©´sVáV, ¨ds…”¡¨s µ][øR¡VNRPV©yıLRiV. \lLiªRΩVá À≥œ¡W™´sVVá©´sV NSLRiVø_NRPgS N]¤…Ì¡[zqs |msªRΩÚLiµyL˝RiNRPV NRP»Ì¡¤À¡…ÌÿLRi¨s' AL][zmsLiøyLRiV. \Æ™sFs£qs @µ≥j∂NSLRi µR∂VLji*¨sπ∏∂W gS¨sNTP Fyáˆ≤T∂ áORPQ N][»˝¡V µ][øR¡VNRPV©yı≤R∂¨s A∏R∂V©´s  ¡ºΩNTP D©´sıxmsˆVÆ≤∂[ ªy™´sVV ¬ø¡Fyˆ™´sV¨s... BxmsˆV≤R∂V @Ƶ∂[ ¨s«¡\Æ™sVLiµR∂©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V

{qs’d¡H Æ™s[xqsVÚ©´sı øyLÍji{tsQ»˝¡ª][ Æ™s[VLi ¬ø¡zmsˆLiµj∂ BLiµR∂N][xqsLi ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[, @|qsLi’d˝¡Õ‹[ F°LS≤y D©´sı»˝¡V @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. µ][øR¡VNRPV©´sı ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLiµR∂¨s, ªRΩ©´s ªRΩ©´s∏R∂VV≤T∂NTP ™´sV¨s, gRi™´sLRiıL`i©´sV NRP÷¡zqs ™yLji¨s ª]ágjiLiøyá¨s ≤R∂ ¡V˜ª][ }msxmsL`i, …‘¡≠ds |ms…Ì”¡ µR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. 2014Õ‹[ …‘¡≤U∂{msƵ∂[ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ @xqs™´sVLÛRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DLiµR∂¨s Àÿ ¡V xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. |ms˙…‹[Õfi, ≤U∂—¡Õfi µ≥R∂LRiáV 17ryL˝RiV |msLiøyLRi¨s, FsLRiV™´soáV, gS˘£qs µ≥R∂LRiáV |msLi¬ø¡ @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ [aSLRi¨s, xms©´sVıáV, xqsLki*£qs |msLi¬ø¡[zqs, xqs’¡=≤U∂áV •¶¶¶≠dsVá¨dsı Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚLi FsæªΩ[ÚaSLRi¨s µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. @xqs™´sVLÛRi ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li NSLi˙lgi£qs©´sV NRP≤T∂gjixmsÆ≤∂[zqs©´s ™´sÃ˝¡ 2“¡, À‹gÊRiV, AµR∂L`i+, |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL˝Ri NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yı∏R∂V¨s ™´sVLi≤T∂ …‘¡≤U∂{ms @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ xms≤ÔyLRiV. ©y∏R∂VNRPVáV FyLÌji ≠ds≤T∂©y.. NSLRi˘NRPLRiÚáV @Li≤R∂gS D©yıLRi¨s.. NSLRi˘NRPLRiÚá LRiVfl·Li Æ™s[á N][»˝¡V µ][¿¡|ms…Ìÿ≤R∂¨s øyLÍji{tsQ»˝¡Õ‹[ Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂LiµR∂ ºdΩLRiVËNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fi Fyá©´s ©yıLRiV. LRiW.43Æ™s[á N][»˝¡V µ][øR¡VNRPV©´sı»˝¡V {qs’d¡H @≠s¨dsºΩ™´sV∏R∂VLigS ™´sWLjiLiµR∂©yıLRiV. NTPLRifl„fi æªΩ[÷¡Ë¬ø¡zmsˆLiµR∂©yıLRiV. {qsFsLi, ™´sVLi˙ªRΩVáLiªy ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«¡Ã¡ LRiNRPÚLiªylgi[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LigS NRP÷¡}qs @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤ÔyLRi¨s.. NS¨ds BxmsˆV ™´sWLjiLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ INRP Æ≤∂[Æ™sW INRPLji©ØNRPLRiV À˝ÿN`PÆ™sVLiVVÕfi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W ZNP[xqsVá ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xmsÆ≤∂[LiµR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ N][LS™´sV©yıLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV ≤≥T∂÷d˝¡NTP Æ™s◊˝¡ LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s ªRΩ™´sVV¯≤T∂ı, ¿¡ªRΩWÚLRiVÕ‹[ ™´sVL][ ªRΩ™´sV¯≤T∂ı |ms…Ì”¡ ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. "NSLi˙lgi£qs FyLÌki µ]LigRiá NRPW≤y NRP÷¡aS™´sV¨s... ªy™´sVV ¬ø¡[zqs©´s F°LS»¡Li xmn- ≤R∂ ¡V˜ µ][øR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. \lLiáV. A \lLiáVNRPV \Æ≤∂Q˚™´sL`i ({qsFsLi) ™´sW˙ªRΩÆ™s[V s÷¡ªRΩLigS lLiLi≤R∂V ≠sZNP»˝¡V xms≤Ôy∏R∂V¨s xqs’¡ªRΩ, NTPLRifl„fi ™´sW»¡Ã¡V N][»¡Ã¡V µy»¡VªRΩV©yı∏R∂V¨s ™´sWLSLRiV ªRΩxmsˆ.. µ]LigRi ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sWLRi¤Õ¡[µR∂¨s' µ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryµR∂LS™´soá LS“¡©y™´sWá©´sVƵÙ∂[bPLi¿¡ AL][zmsLiøyLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀfiF˝y©±s, @™´sV¯ ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. ZNP[xqsVá ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡ ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. @≠s¨dsºΩ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LS“¡ x§¶¶¶xqsÚLi,  ¡LigSLRiVªRΩ÷˝¡ xms¥R∂NSáV DºΩÚÆ™s[©´s¨s A xmsÆ≤∂[LiµR∂VNRPV ™´sVLi˙ªRΩVáV BxmsˆV≤R∂V ªRΩ™´sVZNP[≠dsV xms≤R∂À‹[™´sV¨s, µk∂¨s\|ms Fs¨dÌsAL`i ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ FyLÌki ™ylLi[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. æªΩ÷¡∏R∂VµR∂Li»¡V©yıLRi¨s... G≠dsV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ ™´sLRiNRPW F°LS≤R∂VªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚Li ALÛjiNRP  ¡LigSLRiVªRΩ÷˝¡ xms¥R∂NRPLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[Æ©s[ NRPVLixms»˝¡ xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[aSLS? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™sFs£qs ™´s˘™´sxqÛs ¿≥¡©yı’≥¡©´sıQQ\Æ™sVLiµR∂¨s Àÿ ¡V AÆ™s[µR∂©´s ªRΩ÷˝¡gS ™´sWLjiLiµR∂©yıLRiV. \Æ™sFsry=L`i{qs{ms \¤«¡Ã¡V @≠s¨dsºΩ¨s xqs™´sVLÛjiLi¿¡©´s NTPLRifl„fi NRPW≤y @≠s¨dsºΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sFs£qs @≠s¨dsºΩ ™´sÃ˝¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FyLÌkigS ™´sWLjiLiµR∂¨s, …‘¡AL`iFs£qs NRP¤Õ¡ORPQ ©˝´s FyLÌkigS xmsLRiVÆ≤∂[©´s¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. {qsFsLi zqsgÊRiV¤Õ¡[NRPVLi≤y HGFs£qs @µ≥j∂NSLRiVáV, FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáV ™´sWLjiLiµR∂¨s Àÿ ¡V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤T∂©´s ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV ©y˘∏R∂VLi \¤«¡Ã¡VFyá∏R∂W˘LRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. C L][«¡Ÿ 2008Õ‹[Æ©s[ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji ¬ø¡Fyˆ™´sV©yıLRiV. ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂©yıLRiV. NRPŒœ¡LiNTPªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV ALÛjiNRP À˝ÿN`PÆ≤∂[ @¨s \Æ™sFsry=L`i{qs{ms ©y∏R∂VNRPVLSáV ¬ø¡ ¡V @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ ˙FyLiºdΩ∏R∂V DµR∂˘™´sVLiÕ‹[ ry∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ≠ds¤Õ˝¡[µR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩV©yıLRi¨s... ≠dsV NRPV»¡VLi ¡Li ™´sÃ˝¡ HGFs£qs @µ≥j∂NS |ms…Ì”¡©´s ZNP[xqsVá©´sıLi…”¡¨ds LRiµÙR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s LRiVáV, ™´sVLi˙ªRΩVáV, ™y˘FyLRiÆ™s[ªRΩÚáV \¤«¡Ã¡V Fyá ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ ˙FyLiºdΩ∏R∂V @≠s¨dsºΩÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩVáV NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @≠s¨dsºΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ∏R∂W˘LRiV. µy¨sNTP ≠dsV xqs™´sWµ≥y©´sÆ™s[VLi»¡¨s ˙xmsbPıLi FyLÌkiáƵ∂[ x§¶¶¶™y @¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ ™´sV¨s.. INRP ™´sVLi˙ºΩ G4gS, ™´sVL][ ™´sVLi˙ºΩ G5gS øyLRiV. ≠dsV NRPV»¡Li ¡Li ™´sÃ˝¡ øyÕÿ NRPV»¡VLiÀÿáV ªRΩXºdΩ∏R∂V NRPW»¡≠sV @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´sxqsVÚLiµR∂¨s, D©yıLRi¨s, BLiN][ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡Ã¡VÕ‹[ D©yıLRi ©yaRP©´s\Æ™sVF°∏R∂WLiVV.. ™yLjiZNP[Li xqs™´sWµ≥y©´sLi «ÿºdΩ∏R∂V ryÚLiVVÕ‹[ ™´sVL][ryLji øR¡˙NRPLi ©yıLRiV. ™´sVL][ ™´sVLi˙ºΩ |mns™´sW DÃ˝¡LixmnsV©´s ZNP[xqsVáV ¬ø¡ ¡VªyLRi©yıLRiV. Fs™´s\lLi©y \Æ™sFsry=L`i{qs{msÕ‹[ ºΩxmsˆVªy™´sV©yıLRiV. 2014Õ‹[ …‘¡≤U∂{msƵ∂[ xmnsV©´s µ][ztsQgS bPORPQ FsµR∂VL]‰Li»¡V©yı≤R∂¨s ™´sVLi≤T∂ ¬ø¡[LSáLi¤…¡[ øR¡LiøR¡ÕfigRiW≤R∂ \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™s◊˝¡ NRPáVxqsVÚ ≠s«¡∏R∂V™´sV¨s.. @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ ˙xms«¡Ã¡NRPV xms≤ÔyLRiV. NRPŒœ¡LiNTPªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ª]ágjiLiøyá¨s ©yıLRi¨s.. \¤«¡Ã¡VÕ‹[ µR∂LRi+©´sLi ¬ø¡[xqsVN]¨s FyLÌkiÕ‹[ B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá¨dsı Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚ™´sV¨s ≠saS*xqsLi …‘¡≤U∂{ms @áV|msLRiVgRi¨s F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂©yıLRiV. ¬ø¡[LRiVªRΩV©yıLRiLi¤…¡[.. ™yLjiNTP GLi ≠sáV™´sáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

Äغd”˝À düyÓTà ôd’s¡Hé xqsÆ™sV¯ ©Ø[…‘¡xqsV B¿¡Ë©´s C∏R∂VWc…‘¡FsLi∏R∂VW ≤T∂™´sWLi≤˝R∂V ºdΩLRiËNRPF°æªΩ[ «¡⁄©±s 10©´sVLi¿¡ xqsÆ™sV¯

ù|<ä\ nuÛÑT´qï‘˚ ø±+Á¬>dt \ø£å´+ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ¿¡ªRΩWÚLRiV, Æ™s[V 27 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fs{qs=Fs{qÌsá ¨sµ≥R∂Vá©´sV xqs˙NRP™´sVLigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[Õÿ xqsÀfiF˝y©±s©´sV ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë øR¡»Ì¡ ¡µÙR∂Li ¬ø¡[aS™´sV¨s, ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[  ¡LigSLRiV ªRΩ÷˝¡ xms¥R∂NS¨sNTP NRPW≤y øR¡»Ì¡ ¡µÙR∂ªRΩ æªΩryÚ™´sV¨s LSxtÌsQ˚™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´sÕ˝ÿLji NTPLRifl„fiNRPV™´sWL` ilLi≤ÔT∂ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. xqs*LiªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiQ\Æ™sV©´s {ms¤Õ¡[LRiVÕ‹[ @Æ©s[NRP @’≥¡™´sXµÙj∂ xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá©´sV A∏R∂V©´s CL][«¡Ÿ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. {ms¤Õ¡[LRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ Gµ][ ™´sV•¶¶¶ªRΩ˘Li DLiµR∂¨s, @LiªRΩNRPV ™´sVVLiµR∂V ªy©´sV NRP¨dsxqsLi ™´sVLi˙ºΩ¨s NS¤Õ¡[NRP F°∏R∂W©´s¨s, {ms¤Õ¡[LRiVÕ‹[ lgi÷¡øyNRP GNRPLigS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩÆ©s[ @∏R∂W˘©´s©yıLRiV. {ms¤Õ¡[LRiVÕ‹[ A∏R∂V©´s xmsáV @’≥¡™´sXµÙj∂xms©´sVáNRPV zqsFsLi aRPLiNRPVrÛyxms©´sáV ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™yáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. CxqsLiµR∂LRi˜LigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ©y∏R∂VNRPVá NRPLi¤…¡[, FyLÌkiáNRPLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡V ¨s«¡\Æ™sV©´s æªΩ÷¡≠sgRiá ™yLRi¨s Àÿ ¡VNRPV æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V, ˙xmsºΩxmsORPQLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V NRPW≤y @ ¡µÙyáª][Æ©s[ NSáLi gRi≤R∂Vxms≤R∂Li @á™y\¤…¡LiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V ¬ø¡[zqs©´s FyFyá©´sV NRP≤R∂VgRiVN][™´s≤y¨sZNP[ Àÿ ¡V FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[aSLRi¨s FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. zqsFsLigS ª]≠sV¯Æµ∂[Œœ¡ß˛ @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©yı Àÿ ¡V ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿNRPV ILRigRi ¤À¡…Ì”¡LiƵ∂[≠dsV ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ˙}ms™´sVáV IáVNRP F°∏R∂V≤R∂Li NSLi˙lgi£qsNRPVgS¨s ªRΩ©´sNRPVgS¨s LSµR∂¨s, B¿¡Ë©´s™´sW»¡Ã¡©´sV ªRΩV.øR¡ ªRΩxmsˆNRPVLi≤y @™´sVáV¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V ™´sW ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ©yıLRiV. ¨sªRΩ˘Li @xqsªy˘Ã¡V ¬ø¡xmsoªRΩW NSáLi Æ™sÃ˝¡µk∂∏R∂V≤R∂Li Àÿ ¡VNRPV @á™y\¤…¡ F°LiVVLiµR∂©yıLRiV.

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 27 : LSxtÌsQ˚ L][≤ÔR∂V LRi™yflÿ xqsLixqÛsÕ‹[ ™´sVL][ryLji xqsÆ™sV¯ \|qsLRi©±s Æ™sWgjiLiµj∂. ©y˘∏R∂V\Æ™sV©´s ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡NRPVLi¤…¡[ xqsÆ™sV¯ ªRΩxmsˆµR∂¨s NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV ALÌki{qs ∏R∂W«¡™´sW©y˘¨sı |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLiVV. «¡⁄©±s 10Õ‹[xmso ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡NRPF°æªΩ[ xqsÆ™sV¯NRPV µj∂gRiVªy™´sV¨s æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLiVV. C Æ™s[VLRiNRPV r°™´sV™yLRiLi xqsÆ™sV¯ ©Ø[…‘¡xqsV @LiµR∂¤«¡[aSLiVV. 17 Æ™s[á ™´sVLiµj∂ ALÌki{qs NSLi˙…ÿN`ÌP NSLji¯NRPVá ˙NRP™´sV ¡µÙk∂NRPLRifl·, BªRΩLRi µk∂LÁRiNS÷¡NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi gRiVLjiÚLixmso F~Liµj∂©´s ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s FsLiF˝yLiVW£qs ∏R∂VW¨s∏R∂V©±scæªΩáLigSfl· ™´sV«Ù¡⁄L`i ∏R∂VW¨s∏R∂V©˝´sV r°™´sV™yLRiLi ALÌki{qs

¿¡LiªRΩ xqs¿¡Ë©y xmsoáVxmso øy™´sµR∂©´sı ryÆ™sVªRΩ Àÿ ¡VNRPV ©´sW…”¡NTP ©´sWLRiVaSªRΩLi ™´sLjiÚxqsVÚLiµR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[

xqsLiZOP[Q™´sVLi, @’≥¡™´sXµÙj∂¨s N]©´srygjixqsVÚ©yıLi 9 GŒ˝œ¡Õ‹[ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ¿¡ªRΩWÚLRiVNRPV ¬ø¡[zqsLiµj∂ aRPW©´s˘Li @ ¡µÙy¤Õ¡[ A∏R∂V©´s |qsˆxtsQÕfi zqsFsLi NTPLRifl„fi ™´sVL][ryLji FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[zqs©y NRPW≤y øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS¤Õ¡[≤R∂©yıLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V 9 GŒ˝œ¡Fyá©´sÕ‹[ GINRP‰L][«¡Ÿ NRPW≤y \lLiªRΩV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LigS ¬ø¡xmsˆVN][¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRiLi¤…¡[ A∏R∂V©´s ¿¡ªRΩÚaRPVµÙj∂¨s ˙xms«¡¤Õ¡[ @LÛRiLi¬ø¡[xqsVN][gRiáLRi©yıLRiV. 2004c05Õ‹[ ™´s˘™´sry ∏R∂W¨sNTP, @©´sV ¡LiµR∂ xqsLixqÛsáNRPV ZNP[™´sáLi 900N][»˝¡V DLiÆ≤∂[µR∂¨s, Æ©s[≤R∂V 5500N][»˝¡NRPV |msLiøR¡gRi÷¡gS™´sV©yı LRiV. D¿¡ªRΩ≠sµR∂V˘ª`Ω, Fy™´sÕÿ™´s≤ÔU∂xms¥R∂NSáV @µR∂©´sLigS D©yı∏R∂V©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı Æ™s[lLi[gSøR¡WzmsLi¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡Æ≤Í∂…fi |ms…Ì”¡©´s xmnsV©´sªRΩ NSLi˙lgi£qsZNP[ µR∂NTP‰LiµR∂ ©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ |ms»Ì¡V ¡≤T∂ ˙xmsµ≥y©´s ™´sV¨s, µk∂¨s¨s xqs™´sVNRPWlLi[ËLiµR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ 8,9Æ™s[à N][»˝¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V \lLiªRΩVáNRPV Àÿ˘LiNRPVá©´sVLi¿¡ LRiVflÿ÷¡¬ø¡[Ë ™yLRi¨s, Æ©s[≤R∂V INRP‰ ALi˙µR∂˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[Æ©s[ 72Æ™s[á N][»˝¡V INRP‰xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ BxqsVÚ ©yı∏R∂V©yıLRiV.

∏R∂W«¡™´sW©y˘¨sNTP ©Ø[…‘¡xqsVáV BøyËLiVV. xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP @¨sı LRiNSáVgS ˙xms∏R∂VºΩıLiøy™´sV¨s, xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xqsÆ™sV¯NRPV µj∂gSá¨s ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V BLRiV xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. «¡⁄©±s 10Õ‹[xmso ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡NRPVLi¤…¡[ xqsÆ™sV¯NRPV µj∂gRiVªy™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. NSLji¯NRPVá xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s, gRiªRΩLiÕ‹[ xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS D©´sı 17 Æ™s[á ™´sVLiµj∂ NSLi˙…ÿN`ÌP NSLji¯NRPVá©´sV ˙NRP™´sV ¡µÙk∂NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. N]ªRΩÚ }ms NRP≠sV…‘¡¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s Æ©s[ªRΩáV gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ∏R∂W«¡™´sW©y˘¨sNTP ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, LRi™yflÿ xqsLixqÛs ©´sVLi¿¡ FsÕÿLi…”¡ xqsˆLiµR∂©´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NSLji¯NRPVáV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ™´sVL][ 14 L][«¡ŸÃ¡ gRi≤R∂V™´so¨sxqsWÚ.. xqsÆ™sV¯ ©Ø[…‘¡xqsV BøyËLRiV. «¡⁄©±s 10Õ‹[xmso ALÌki{qsÕ‹[ NSLi˙…ÿN`ÌP NSLji¯NRPVá©´s ˙NRP™´sV ¡µÙk∂NRPLjiLiøyá¨s, Æ™s[ªRΩ©´s xqs™´sLRifl·NRPV NRP≠sV…‘¡ Æ™s[∏R∂Wá¨s.. BªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s N][LSLRiV. 14 L][«¡ŸÕ˝‹[gS xqsˆLiµj∂Li¿¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡NRPF°æªΩ[ xqsÆ™sV¯NRPV µj∂gRiVªy™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

ø±´_HÓ{Ÿ˝À #√≥T ø√dü+..

H˚‘·\ ˝≤;sTT+>¥

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 27 : ™´sVLi˙ªRΩVá LS“¡©y™´sWá AÆ™sWµR∂Liª][ N]LiªRΩNSáLigS rygRiVªRΩV©´sı DªRΩ‰LihRi Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ª]ágjiF°LiVVLiµj∂. x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªyBLi˙µylLi≤ÔT∂, L][≤˝R∂VcÀ≥œ¡™´s©yá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ µ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryµR∂LS™´soá LS“¡©y™´sWáNRPV Aµj∂™yLRiLi gRi™´sLRiıL`i AÆ™sWµR∂ ™´sVV˙µR∂ xms≤T∂Liµj∂. ∆ÿ◊d¡Ã¡ À≥œ¡LkiÚ, ™´sWLRiVˆ¬ø¡[LRiVˆÃ¡NRPV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi xmso©´sL`i ™´s˘™´s{qÛsNRPLRifl· «¡LRigRi©´sVLiµj∂. @LiVVæªΩ[, µ≥R∂LS¯©´s, xqs’¡ªRΩá rÛy©´sLiÕ‹[ Fs™´sLjiı ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRiÆ©s[ µy¨s\|ms xqs|qsˆ©±s= Æ©sáN]Liµj∂. ryµ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVL][ G≤yµj∂ NRPW≤y ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V NS˘’¡Æ©s…fiÕ‹[ ø][»¡V N][xqsLi ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ªRΩ™´sV rÛyLiVVÕ‹[ Õÿ’d¡LiVVLig`i Æ™sVVµR∂áV |ms…ÌÿLRiV. BNRP NUPáNRP\Æ™sV©´s xmsµR∂≠s N][xqsLi Õÿ’d¡LiVVLig`i @xmsˆÆ≤∂[ Æ™sVVµR∂\¤Õ¡Liµj∂. x§¶‹[Li aS≈¡ {qs»¡V\|ms NRPÆ©s[ızqs©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV, xmsáV™´soLRiV {qs¨s∏R∂VL`iÆ©s[ªRΩáV ≤≥T∂÷d˝¡ rÛyLiVVÕ‹[ ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂VªyıáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. "x§¶‹[Li' N][xqsLi ™´sVLi˙ªRΩVá Õÿ’d¡ NUPáNRP\Æ™sV©´s x§¶‹[Li aS≈¡©´sV µR∂NTP‰LiøR¡VN]Æ©s[LiµR∂VNRPV {qs¨s ∏R∂VL`i ™´sVLi˙ªRΩVáV @xmsˆVÆ≤∂[ Õÿ’d¡LiVVLig`i ˙FyLRiLi’≥¡Li øyLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡ rÛyLiVVÕ‹[ ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ˙FyLRiLi ’≥¡LiøyLRiV. xqs’¡ªyBLi˙µylLi≤ÔT∂ ªRΩxmsˆVN]©´sı Æ©s[xms¥R∂˘ LiÕ‹[.. AÆ™sV {qs»¡V©´sV r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVN]Æ©s[LiµR∂VNRPV Õÿ’d¡LiVVLig`i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. x§¶‹[Li N][xqsLi ˙xmsµ≥y©´sLigS F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©´sı ™yLjiÕ‹[ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ µyÆ™sW µR∂LRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶, «ÿ©ylLi≤ÔT∂, DªRΩÚ™±sVNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, ™´sV˙Lji aRPbPµ≥R∂L`ilLi≤ÔT∂ ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡ rÛyLiVVÕ‹[ Õÿ’d¡LiVVLig`i ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, ≠dslLi™´sLRi¨s NSµR∂¨s, {qsFsLi ™´sLÊRiLi ™´sW˙ªRΩLiªRΩ ªRΩ™´sV @©´sVNRPW áVLRi©´sV ˙xmsøyLRiLiÕ‹[NTP æªΩr°ÚLiµj∂. ™´sVLi˙ªRΩVáV ≤U∂ZNP[ @LRiVfl·, $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V, xqsV¨dsªyáOSQQ¯lLi≤ÔT∂áՋ[ Fs™´sLjiN][ INRPLjiNTP x§¶‹[Li ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s {qsFsLi π∏∂W¿¡xqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s xqs¨sız§¶¶¶ªRΩ ™´sLÊSáV }msL]‰Li»¡V©yıLiVV. AaS™´sx§¶¶¶ßá ˙xms∏R∂VªyıáV.. @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPáNRPV G≤yµj∂ NRPLi¤…¡[ ªRΩNRPV‰™´sgSÆ©s[ xqs™´sV∏R∂VLi DLiµj∂. ™´sVLi˙ªRΩVá LS“¡©y™´sWá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s ∆ÿ◊d¡Ã¡©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ Fy»¡V ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ ™´sWLRiVˆ¬ø¡[LRiVˆÃ¡V ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘

™´sVLi˙ºΩ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ NS˘’¡Æ©s…fi©´sV xmso©´sL`i™´s˘™´s{qÛsNRP LjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. BƵ∂[ ¿¡™´sLji ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi xmso©´sL`i

AaS™´sx§¶¶¶ßá ˙xms∏R∂VªyıáV "x§¶‹[Li' N][xqsLi µyÆ™sWµyLRi, «ÿ©y ∏R∂VªyıáV ™´s˘™´s{qÛsNRPLRifl· NS™´s≤R∂Liª][ AaS™´sx§¶¶¶ßáV Õÿ’d¡LiVVLig`i©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, øyÕÿNSáLigS ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[LRiVˆÃ¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ©´sVLi¿¡ @©´sV ™´sVºΩ á’≥¡LiøR¡¤Õ¡[µR∂V. ™´sVLi˙ªRΩVáV ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙µylLi≤ÔT∂, zqs.LS™´sVøR¡Li˙µR∂∏R∂V˘ ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV NS˘’¡Æ©s…fiÕ‹[ xmsLi…”¡ NTPLiµR∂ LSLiVVÕÿ ™´sWLSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¥R∂NSá\|ms ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigSÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆxqsWÚ NTPLRifl„fiNRPV ªRΩá©ØzmsˆgS ™´sWLSLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™yLji¨s ª]ágjiLiøyá¨s øyÕÿNSáLigS ∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ©´sVLi¿¡ @©´sV™´sVºΩ LS¤Õ¡[µR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩVá LS“¡©y™´sWáª][ NTPLRifl„fiNRPV xqsV™´sLÒS™´sNSaRPLi á’≥¡Li¿¡©´s¤…˝^¡Liµj∂. ™yLji rÛy©yá©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[}qs Æ©sxmsLiª][ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ˙xmsOSQŒœ¡©´s ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV @™´sNSaRPLi µR∂NTP‰Liµj∂. @LiVVæªΩ[, \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ NS˘’¡Æ©s …fiÕ‹[ ™´sWLRiVˆ¬ø¡[LRiVˆÃ¡NRPV @™´sNSaRP≠sVxqsVÚLiµy? ¤Õ¡[NRP, ∆ÿ◊d¡Ã¡ À≥œ¡LkiÚZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚLiµy? @©´sıµj∂ æªΩ[¤Õ¡[Li µR∂VNRPV N]LiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLi xms¤…Ì¡[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiµj∂. ≠sVgRiªy ™yLji\|ms Æ™s[»¡V xmsÆ≤∂[©y...? ™´sVL][\Æ™sxmso, µ≥R∂LS¯©´s, xqs’¡ªRΩ LS“¡©y™´sWá AÆ™sWµR∂Li Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. ™´sVL][ ©´sáVgRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVá øR¡V»Ì¡W DøR¡VË ’¡gjixqsVNRPVLi…‹[Liµj∂. «¡gRi©±s ZNP[xqsVÕ‹[Æ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı ™´sVL][ ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVLi ˙ªRΩVáV gkiªylLi≤ÔT∂, F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, NRP©yı áOUPQ ¯ ©yLS∏R∂Vfl·Ã¡ª][ Fy»¡V |mns™´sW DÃ˝¡LixmnsV©´s ZNP[xqsVÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı ™´sVLi˙ºΩ FyLÛRiryLRi¥j∂á \|ms©y Æ™s[»¡VxmsÆ≤∂[ @™´s NSaRPLi DLiµj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ ™yLji¨s NRPW≤y ª]ágji}qsÚ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ ∆ÿ◊d¡Ã¡ xqsLi≈¡˘ G≤R∂VNRPV ¬ø¡[LRiVªRΩVLiµj∂. BƵ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi xmso©´sL`i™´s˘™´s{qÛsNRPLRifl·Õ‹[ N]ªRΩÚ ™yLjiNTP @™´sNSaSáV á’≥¡LiøR¡©´sV©yıLiVV. µk∂Liª][ AaS™´sx§¶¶¶ßáV ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV.


28-5-2013.qxd

5/28/2013

10:27 AM

Page 2

2

ôV’≤<äsêu≤<é, eT+>∑fi¯yês¡+, y˚T 28, 2013

yÓTÁ{Àyês¡Ô

yÓTÁ{Àyês¡Ô ôV’≤<äsêu≤<é, eT+>∑fi¯yês¡+, y˚T 28, 2013

ø≥R¡ºdΩÚ£qsxmnsV≤`∂ ©´sLRiÆ™s[Vµ≥R∂Li Algi[©y..?! BLiªRΩNSáLi Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ ™´sW™Ø[áV INRP‰ F°÷d¡xqsVá©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V FsµR∂VL]‰¨s ™yLjiª][ F°LS≤R∂VªRΩVLiÆ≤∂[™yLRiV. @LiVVæªΩ[ ø≥R¡ºdΩÚ£qsxmnsV≤`∂Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @»¡V F°÷d¡xqsVáª][©´sW B»¡V xqsÕÿ*«¡Ÿ≤R∂VLiª][©´sW F°LS≤R∂VªRΩW ™´søyËLRiV. xqsÕÿ*«¡Ÿ≤R∂VLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ™´sV}§¶¶¶Li˙µR∂ NRPLRi¯ ™´sW™Ø[áNRPV N]LRiNRPLS¨s N]%`¡∏R∂VgS ™´sWLSLRiV. ™yLji NSLRi˘N˝SFyá©´sV xmspLjiÚgS Ƶ∂ ¡˜ºdΩryLRiV. gjiLji«¡©´sVÕ˝‹[ ™´sW™Ø[áxms»˝¡ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ øy…ÿLRiV. @’≥¡™´sXµÙj∂NTP ™yLRiV A»¡LiNRP™´sV¨s @©yıLRiV. µk∂Liª][ ø≥R¡ºdΩÚ£qsxmnsV≤`∂Õ‹[ ™´sW™Ø[á ˙Fy ¡Õÿ˘¨sNTP FsLiª][N]LiªRΩ @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ Æ™s[∏R∂VgRi÷¡gSLRiV. Bµj∂ ¨s«¡LigSÆ©s[ ™yLjiNTP “¡LÒjiLiøR¡VN][¤Õ¡[¨s ™´s˘™´sxqÛsgS ™´sWLjiLiµj∂.µk∂Liª][ xqsÕÿ*«¡Ÿ≤R∂Li\|ms µy≤R∂VáV rygjixqsWÚÆ©s[ ™´søyËLRiV. gjiLji«¡©´sVáV FsNRP‰≤R∂ ªRΩ™´sV xms»Ì¡V©´sVLi¿¡ F°ªyL][ @©´sı ALiµ][Œœ¡©´s ™´sW™Ø[á©´sV Æ™s[µ≥j∂Li¬ø¡[µj∂. µk∂Liª][ ™´sV}§¶¶¶Li˙µR∂NRPLRi¯©´sV ªRΩVµR∂™´sVV…Ì”¡LiøR¡≤R∂Li µy*LS BxmsˆV≤R∂V ø≥R¡ºdΩÚ£qsxmnsV≤`∂Õ‹[ ™´sW™Ø[áV ™´sV◊d˝¡ \|ms ¬ø¡[LiVV ryµ≥j∂LiøyLRiÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. BNRP @NRP‰≤R∂ ªRΩ™´sV NSLRi˘NRPÕÿFyáNRPV ™yLjiNTP FsµR∂VLRiVá ¤Õ¡[µR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. ™´sV}§¶¶¶Li˙µR∂NRPLRi¯ áORPQ ˘LigSÆ©s[ ™yLRiV µy≤T∂NTP xmsp©´sVN][™´s≤R∂Liª][ ªRΩ™´sV áOSQQ˘¨sı ryµ≥j∂LiøR¡gRi÷¡gSLRiV. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V @NRP‰≤R∂ FsÕÿLi…”¡ xmsLjiflÿ™´sWáV DLi…ÿ∏R∂V©´sıµj∂ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡V F°æªΩ[gS¨s æªΩ÷¡∏R∂VµR∂V. @LiVVæªΩ[ ™´sW™Ø[áV ™´sW˙ªRΩLi BxmsˆV≤R∂V FsµR∂VLRiVµy≤T∂NTP µj∂gRi≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. ªRΩ™´sVNRPV xms»Ì¡V©´sı µR∂»Ì¡\Æ™sV©´s @LRiflÿ˘Õ˝‹[NTP NRPW≤y ZNP[Li˙µR∂  ¡Ã¡gSáV ø]øR¡VËNRPV ™´sxqsWÚ ˙NRP™´sVLigS DøR¡VË ’¡gjixqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV BNRP FsµR∂VLRiVµy≤R∂V¤Õ¡[ áORPQ ˘LigS ™´sVVLiµR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRi¨s C µy≤T∂ª][ @LÛRi™´sVLiVV˘Liµj∂. ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂Õ‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá ’≥d¡NRPLRi µyÆ≤∂[ BLiµR∂VNRPV ¨sµR∂LRi+©´s™´sV¨s F°÷d¡xqsVáV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. BLiªRΩNSáLi ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂ ZNP[Li˙µR∂LigS DµR∂˘™´sW¨sı  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sZNP[ ˙Fyµ≥y©´s˘Li B¿¡Ë©´s ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV @˙gRi©y∏R∂VNRPªRΩ*Li BxmsˆV≤R∂V FsµR∂VLRiVµy≤R∂Váª][ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı, F°÷d¡xqsVá©´sV NRPNS≠sNRPáLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ AÕ‹[øR¡©´sª][ D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiµj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso C µy≤T∂ ÕÿLi…”¡≠s ™´sVLji¨sı «¡Ljilgi[ @™´sNSaS¨sı N]…Ì”¡FylLi[∏R∂V¤Õ¡[™´sV¨s J {qs¨s∏R∂VL`i F°÷d¡xqsV @µ≥j∂NSLji ≠sZa˝P[ztsQLiøyLRiV. INRPxmsNRP‰ F°÷d¡xqsVáV ZNP[Li˙µR∂Li xqsx§¶¶¶NSLRiLiÕ‹[ ™´sW©´s™´sLRiz§¶¶¶ªRΩ ≠s™´sW©yáV, |§¶¶¶÷d¡NÌSxmsL˝Riª][ gRigRi©´sªRΩá F°LS…ÿ¨sı Æ™sVVµR∂áV|ms≤T∂æªΩ[ µk∂¨sNTP µ≥k∂»¡VgS ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV xms»Ì¡fl· ˙FyLiªyáV, LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV áORPQ ˘LigS FsµR∂VLRiVµy≤R∂VáNRPV zqsµÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı»˝¡V À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ALi˙µ≥R∂˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[ ™´sW™Ø[á\|ms µy≤R∂VáV |msLRigRi≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ø≥R¡ºdΩÚ£qsxmnsV≤`∂Õ‹[ gRi…Ì”¡ xmso©yµj∂¨s GLRiˆLRiøR¡VNRPV©´sı ™´sW™Ø[á©´sV ZNP[Li˙µR∂  ¡Ã¡gSáV NRPW≤y ™´sVVxmsˆVºΩxmsˆÃ¡V |ms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW NRPWLi’¡Lig`iNRPV ™´s¿¡Ë©´s F°÷d¡xqsVáƩs[ áORPQ ˘LigS ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[™yLRiV. NS¨s LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ ™ylLi[ µy≤R∂VáNRPV µj∂lgi[Õÿ NRP¨szmsr°ÚLiµR∂¨s J F°÷d¡xqsV D©´sıªyµ≥j∂NSLji @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. 2010 G˙zmsÕfi 6©´s µR∂LiæªΩ™y≤R∂ xmsLjiµ≥j∂Õ‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV «¡Ljizms©´s µy≤T∂Õ‹[ 76 ™´sVLiµj∂ {qsAL`i{msFs£mns «¡™y©´sVá ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. A ªRΩLS*ªRΩ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV Fyáˆ≤ÔR∂ @ºΩ|msµÙR∂ µy≤T∂ BƵ∂[. µk∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ZNP[Li˙µR∂  ¡Ã¡gSáV NRPW≤y @≤R∂≠s¨s «¡¤Õ˝¡≤R∂ xms¤…Ì¡[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. µk∂Liª][ ˙xmsµR∂©yLigS gjiLji«¡©´sVáV ºdΩ˙™´sLigS B ¡˜LiµR∂VáV xmsÆ≤∂[ @™´sNRPaSáV D©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[ F°÷d¡xqsVáµj∂ \|ms¬ø¡[LiVV NS´s≤R∂Liª][ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV @˙gRi©y∏R∂VNRPªRΩ*Li @Liªy BxmsˆV≤R∂V ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂Õ‹[Æ©s[ ªRΩáµyøR¡VNRPVLi…‹[Liµj∂. C LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡NUP N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[NTP F°÷d¡xqsVáV Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛszqsºΩ DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ ™yLRiV µy≤R∂VáNRPV æªΩgjixqsVÚ©yıLRiV. G™´sW˙ªRΩLi F°÷d¡xqsV @÷¡NTP≤T∂ D©yı ªRΩ™´sVNRPV æªΩ÷¡zqsF°π∏∂[VÕÿ xmsNS‰ xqs™´sWøyLRi ™´s˘™´sxqÛs GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV ∏R∂VÆ¥∂[øR¡ËÈgS NSLRi˘NRPÕÿFyáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VNRPVÆ©s[™yLRiV. NRPWLi’¡Lig`iNRPV ™´s¬ø¡[Ë F°÷d¡xqsVá\|ms FsµR∂VLRiVµy≤R∂VáV ¬ø¡[}qs™yLRiV. @LiVVæªΩ[ ¿¡LiªRΩÕÿıL`i xqsLixmnsV»¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ZNP[Li˙µR∂Li NRPhji©´s \Æ™s≈¡Lji @™´sáLi’≥¡LiøR¡≤R∂Li Æ™sVVµR∂áV|ms…Ì”¡Liµj∂. ™´sW©´s™´sLRiz§¶¶¶ªRΩ ≠s™´sW©yá µy*LS ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá AøR¡WNUP æªΩáVxqsVN]¨s ™yLjiNTP µR∂gÊRiQL˝][ |§¶¶¶÷d¡NÌSxmsL˝Ri µy*LS  ¡Ã¡gSá©´sV ¬ø¡[LRiÆ™s[zqs µy≤R∂VáNRPV µj∂gRigRiáVgRiVªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ G˙zmsÕfiÕ‹[ ˙lgi[x§¶›Li≤`∂=  ¡Ã¡gSáV «¡Ljizms©´s µy≤T∂Õ‹[ 9 ™´sVLiµj∂ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV øR¡¨sF°∏R∂WLRiV. BÕÿ ≠s™´sW©yáV, |§¶¶¶÷d¡NÌSxmsL˝Ri ry∏R∂VLiª][ F°÷d¡xqsVáV ™´sVLjiLiªRΩ Õ‹[xms÷¡NTP ø]øR¡VËN]¨s ™´s¬ø¡[Ë xmsORPQLiÕ‹[ B ¡˜LiµR∂VáV ªRΩxmsˆ™´s©´sı DƵÙ∂[aRPLiª][ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáV FsµR∂VLRiVµy≤T∂NTP xqs©´sıQµÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRi¨s F°÷d¡xqsVáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. À≥œ¡˙µR∂ªy  ¡Ã¡gSáV ™´sWLRiV™´sVWá ˙FyLiªyÕ˝‹[NTP ø]øR¡VËN]¨s ™´sxqsVÚLi¤…¡[ ªy™´sVV xms»Ì¡fl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ µy≤R∂VáV «¡LRixms≤R∂Li ™´sÃ˝¡ gRiLiµR∂LRig][Œœ¡Li xqsXztÌsQLiøR¡™´søR¡Ë¨s, À≥œ¡˙µR∂ªy  ¡Ã¡gSá µR∂XztÌsQ ™´sVLRiá˙´søR¡Ë©´sıµj∂ ™yLji AÕ‹[øR¡©´s @¨s F°÷d¡xqsVáV ≠sZa˝P[ztsQxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ªRΩ*LRiÕ‹[ ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡NRPV Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá xqs™´sVxqs˘ ™´sVLjiLiªRΩ «¡…”¡Ã¡LigS ™´sWLRi™´søR¡Ë¨s F°÷d¡xqsVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáNRPV À≥œ¡˙µR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li F°÷d¡xqsVáNRPV ªRΩáNRPV≠sVLi¿¡©´s À≥ÿLRi™´sV™´soªRΩVLiµj∂. L][≤ÔR∂V xqsµR∂VFy∏R∂WáV @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigS DLiÆ≤∂[ ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂ Õ‹[ ™´sVLiµR∂VFyªRΩLRiá ÀÿLji ©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLiøR¡VN][™´s≤R∂Li ™´sVLjiLiªRΩ NRPxtÌsQLi. C µR∂aRPÕ‹[ LS©´sV©´sı L][«¡ŸÕ˝‹[ @»¡V ™´sW™Ø[áV, B»¡V F°÷d¡xqsVá ™´sVµ≥R∂˘ ™´sV◊d˝¡ ’≥d¡NRPLRi F°LRiV ªRΩxmsˆÆµ∂[Æ™sW @¨szmsr°ÚLiµj∂

™´sVLi≤R∂VªRΩV©´sı FsLi≤R∂áV.. ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ Æ™sªRΩáV yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, Aµj∂ÕÿÀÿµ`, Æ™s[V 27 : —¡Õ˝ÿÕ‹[ J \Æ™sxmso FsLi≤R∂áV hSlLiºΩÚxqsVÚLi¤…¡[ ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ N]LRiªRΩ ˙xms«¡Ã¡©´sV ©y©y∏R∂WªRΩ©´s |ms≤R∂Vª][Liµj∂. ™´sVLi≤R∂V¤…¡Li≤R∂Õ˝‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ N][xqsLi xms¤Õ˝¡˙xms«¡Ã¡V NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri µR∂WLRiLi ©´s≤R∂™y÷¡= ™´sr°ÚLiµj∂. A∏R∂W ˙gS™´sWÕ˝‹[ ºdΩ˙™´s ¨ds…”¡ FsµÙR∂≤T∂ Æ©sáN]©´s≤R∂Liª][ ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSáV ™´sVWá©´s xms≤ÔyLiVV. xmns÷¡ªRΩLigS ˙gS™´sWÕ˝‹[ À‹[LRiV Àÿ™´soá ™´sµÙR∂ «¡©´sLi \¤Õ¡©˝´sÕ‹[ gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V Æ™s[¿¡øR¡W≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiµj∂. Àÿ™´soáV @≤R∂VgRiLi…”¡F°™´s≤R∂Liª][, xmsáV À‹[L˝RiV ¬ø¡≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ D©´sı À‹[L˝Ri ™´sµÙR∂ ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´sBNRP‰»˝¡NRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. xmsaRPV™´soáNRPV \|qsªRΩLi ªygRiV¨dsLRiV ¤Õ¡[NRP NTPÕ‹[ ≠dsV»¡L˝RiV Æ™s[VLRi ºdΩxqsVZNP◊˝¡ µyx§¶¶¶Li ºdΩLRiVxqsVÚ©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms xqsLi ¡µ≥j∂ªRΩ @µ≥j∂NSLRiVáV G™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[µR∂¨s xmsáV ˙gS™´sWáNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ˙xms«¡Ã¡V A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @µ≥j∂NSLRiVáV ™´sWLRiV™´sVWá gjiLji«¡©´s ˙gS™´sWá\Æ™sxmso øR¡W≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. ªygRiV¨dsLRiV ¤Õ¡[NRP ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yı

@µ≥j∂NSLRiVáNRPV xms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. zqs ¡˜Liµj∂ ¤Õ¡[LRi¨s ryNRPV øR¡WxmsoªRΩW @µ≥j∂NSLRiVáV ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡NRPV NRP¨dsxqsLi ªygRiV¨dsLRiV NRPW≤R∂ @Liµj∂LiøR¡¤Õ¡[¨s zqÛsºΩÕ‹[ ™´sVLi≤R∂á@µ≥j∂NSLRiVáV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨ds…”¡ FsµÙR∂≤T∂¨s ºdΩLRiËNRPVLi¤…¡[ NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi FsµR∂V»¡ ALiµ][Œœ¡©´s ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s xmsáV™´soLRiV ˙gS™´sVxqsVÚáV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂á @µ≥j∂NSLRiVáV AÆ™s[µR∂©´s©´sV @LÙRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ À≥ÿ©´sV≤T∂ ˙xmsªyFy ¨sNTP —¡Õ˝ÿ ªRΩÃ˝¡≤T∂Ã˝¡Vª][Liµj∂! L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW |msLRiVgRiVªRΩV©´sı DuÒ°˙gRiªRΩáª][ ©´sÃ˝¡Æ©s[á ™´sVLi≤R∂Vª][Liµj∂! ªRΩWLRiVˆ©´s gRiLjixtÓsQLigS 50 ≤T∂˙gkiáV, xmsbPË™´sW©´s 46 ≤T∂˙gkiáV ©´sÆ™sWµR∂™´so ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. ™´s≤R∂Ƶ∂ ¡˜ ÀÿLji©´s xms≤T∂ zms»Ì¡Õ˝ÿ LSáVªRΩV©yıLRiV. gRi≤T∂¿¡©´s lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ 80 ™´sVLiµj∂NTP \|msgS ˙FyflÿáV N][Õ‹[ˆgS, aRP¨s,Aµj∂™yLSÕ˝‹[ NRP¨dsxqsLi xmsµj∂}§¶¶¶©´sV™´sVLiµj∂ ™´sVXªRΩV˘™yªRΩxms≤ÔyLRi¨s @©´sµ≥j∂ NSLjiNRP xqs™´sWøyLRiLi. ™´sVV≈¡˘LigS N][Õfi¤À¡ÕfiÌ ™´sVLjiLiªRΩgS ™´sVLi≤R∂Vª][Liµj∂. À‹gÊRiVgRi©´sVáV D©´sı

˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V NSLji¯NRPVáV @Õ˝ÿ≤R∂V ªRΩV©yıLRiV. FsLi≤R∂á ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi zqsLigRilLi[fl”·\|ms ºdΩ˙™´sLigS xms≤R∂Vª][Liµj∂. J|ms©±s NSxqÌsVÕ˝‹[ NSLji¯NRPVáV xms¨s¬ø¡[}qs xmsLjizqÛsªRΩVáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ NSLji¯NRPVá \lgiQQL>S«¡LRiV aSªRΩLi 25NRPV |msLjigjiLiµj∂. FsLi≤R∂NRPV ª][≤R∂V Æ™s[≤T∂gSáVáV ≠dsxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V DNTP‰Lji’¡NTP‰LRi™´so ªRΩV©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ gRiLjixtÓsQ DuÒ°OTPQgRiªRΩ 50 ≤T∂˙gkiáNRPV ¬ø¡[LRiVª][Liµj∂. Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂, ¨sLRi¯Õfi, D»¡WıL`i, «¡©yıLRiLi ˙FyLiªyÕ˝‹[ @ªRΩ˘µ≥j∂NRPLigS 46 ≤T∂˙gkiáVLi≤R∂gS ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡, $LSLixmspL`i, BLiµyLRiLi, ¬ø¡©´sWıL`i, NSgRi«fi©´sgRiL`i, AzqsFnyÀÿµ`∂, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡, ™´sVLiµR∂™´sV˙Lji ªRΩµj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ 48 ©´sVLi¿¡ 49 ≤T∂˙gkiá DuÒ°OTPQgRiªRΩ ©´sÆ™sWµR∂™´soª][Liµj∂. DµR∂∏R∂VLi ª]≠sV¯µj∂ ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi HµR∂V gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV «¡©´sLi ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sŒ˝ÿ¤…¡[ «¡LiNRPVªRΩV©yıLRiV. FsLi≤R∂áNRPV À‹gÊRiVgRi©´sVÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[}qs xmsLjizqÛsªRΩVáV ¤Õ¡[™´s¨s, zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ |qsá™´soáV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s …‘¡’d¡“¡ZNP[Fs£qs @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNPLigRiL˝Ri ™´sVÃ˝¡∏R∂V˘ Lki—¡©´sÕfi ¤Õ¡[ ¡L`i NRP≠sVxtsQ©´sL`i©´sV, zqsLigRilLi[fl”· {qsFsLi≤U∂¨s NRP÷¡zqs ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.

™´sVVLixmso ˙gS™´sWÕ˝‹[ Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[©y...? yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, NRPLkiLi©´sgRiL`, Æ™s[V 27 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li NSLRi˘˙NRP™´sVLi ˙NTPLiµR∂ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ˝‹[ ™´sVV¨sgjiF°ªRΩV©´sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLS ¤Õ¡[µy @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi BLiNS æªΩ[áNRPF°™´s≤R∂Liª][ @NRP‰≤R∂ rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi NRPágSÆ©s[ ≠sVgji÷¡F°©´sVLiµy @Æ©s[ @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. $FyµR∂ FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ ™´sVVLixmsoNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©´sı ˙gS™´sWáª][Fy»¡V, ≠sV≤`∂ ™´sWÆ©s[L`i ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ D¨sNTP¨s N][Õ‹[ˆªRΩV©´sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ Fs¨sıNRPá¨sLRi*x§¶¶¶fl· ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ≠sVgji÷¡F°ª][Liµj∂. LS™´sVgRiVLi≤R∂Li ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ª][Fy»¡V 11˙gS™´sWáV, ≠sV≤`∂™´sWÆ©s[L`i ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ ª]≠sV¯µj∂ ˙gS™´sWáV ™´sVV¨sgjiF°ªRΩV©yıLiVV. $FyµR∂˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ LS™´sVgRiVLi≤R∂Li ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s @LiVVµR∂V ˙gS™´sWáV FsÃ˝¡Lixms÷˝¡, ™´sVVLRiW¯L`i, N]NS˘Ã¡, ™´sVµÙj∂LS˘Ã¡, Æ™s[™´sVV©´sWL`i, Æ™sÃÊ¡»¡WL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ALRiV˙gS™´sWáV DLiÆ≤∂[≤`∂, ªyŒ˝œ¡N]ªRΩÚ}ms»¡, ¬ø¡gS˘Li, LSLi©´sWL`i, ™´sVVNRP‰˙…ÿ™´so}ms»¡, N][…”¡÷¡LigSá ˙gS™´sWáV©yıLiVV. @Õÿlgi[ ≠sV≤`∂™´sWÆ©s[L`iÕ‹[ À‹[LiVV©±sxms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi ¨dsÕ‹[«fixms÷˝¡, aSÀ≥ÿ£tsQxms÷˝¡, ™´sW©y*≤R∂, N]µR∂VLRiVFyNRP, zqsLjizqsÃ˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi ¿d¡L˝Ri™´sLiøR¡, ¿¡LiªRΩÕfihSflÿ, Æ™s[™´sVVá™y≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi N][≤R∂V™´sVVLi«¡, @©´sVxmsoLRiLi, LRiV˙µR∂™´sLRiLi ˙gS™´sWáV

xmspLjiÚgS ™´sVV¨sgjiF°©´sV©yıLiVV. ClLiLi≤R∂V ˙Fy¤«¡NÌRPVáV ¨sLÒkiªRΩ NSáLiÕ‹[ xmspLjiÚ¬ø¡[∏R∂W÷¡=™´s}qsÚ gRiªRΩ lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙NTPªRΩÆ™s[V «¡LjigjiF°™y÷¡=Liµj∂. C˙gS™´sWá©´sV ∆ÿ◊d¡ NS™y÷¡=DLiµj∂. GORPQfl·\Æ™sV©y ˙gS™´sWá©´sV ∆ÿ◊d¡ ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Li ™´sW˙ªRΩLi ∆ÿ∏R∂VLi. ¨sµ≥R∂Vá¤Õ¡[≠sV, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sVWáLigS ˙Fy¤«¡NÌRPVá¨sLS¯fl·Li xmspLjiÚNSNRPF°gS, xmso©´sLS™yxqs NSLRi˘˙NRP™´sVLiNRPW≤y xmspLjiÚNS¤Õ¡[µR∂V. µk∂Liª][ Aáxqs˘Li «¡LRiVgRiVª][Liµj∂. INRP‰ryLji xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡}qsÚ ˙gS™´sWá¨dsı ∆ÿ◊d¡¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiƵ∂[. Bxmsˆ…”¡ZNP[ A˙gS™´sWáNRPV ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s @µ≥j∂NSLRiVáV DªRΩÚLRiV*áV «ÿLkiNRPW≤y ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ xmso©´sLS™yxqsLi xmspLjiÚ NSNRP F°™´s≤R∂Liª][ ALiµ][Œœ¡©´sáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. µk∂Liª][ @µ≥j∂NSLRiVáV A¨sLÒRi∏R∂W¨sı DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. CªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡= ™´s}qsÚ ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá©´sV FsNRP‰≤T∂NTP ªRΩLRi÷¡LiøyáƩs[µj∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ≠sVgRiVáVª][Liµj∂. @LiVVæªΩ[ FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ $FyµR∂ ˙Fy¤«¡NÌRPV ™´sW˙ªRΩLi «¡⁄©±sÆ©sÕÿ≈¡LRiV NRPÕ˝ÿ ˙Fy¤«¡NÌRPV lgi[»˝¡V ’¡gjiLiøR¡≤R∂Li xmspLRiÚ™´soªRΩVLiµj∂. AªRΩLS*ªRΩ ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[NTP ¨dsLRiV À≥ÿLkigSÆ©s[ ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV©yıLiVV. µk∂Liª][ ˙gS™´sWáV ∆ÿ◊d¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩxmsˆ¨sxmsLjizqÛsºΩ DLi»¡VLiµj∂. Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[

@µ≥j∂NSLRiVáV™´sVV¨sgjiD©yı C˙gS™´sWá ≠sxtsQ∏R∂VLi Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ BLiªRΩ™´sLRiNRPV FsÕÿLi…”¡ xqs™´sWøyLRiLi LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿrÛyLiVV zqs ¡˜Liµj∂ ºdΩ˙™´s BNRP‰»˝¡NRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNPæªΩ[ ˙gS™´sWÕ˝‹[ J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyá©´sV zqsµÙR∂Li¬ø¡[zqs©´s lLiÆ™s©´sW˘ @µ≥j∂NSLRiVáV xmsLiøyLiVVºdΩ @µ≥j∂NSLRiVáNRPV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. C˙gS™´sWÕ˝‹[ \|qsªRΩLi Fs¨sıNRPá™yªy™´sLRifl·Li Æ™s[Æ≤∂NRPV‰ª][Liµj∂. xqsLRiˆLiø`¡ AbPxqsVÚ©´sı ™yLRiV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][ xmsLji•¶¶¶LRiLi BzmsˆLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV F°LS…ÿáV¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xms«¡Ã¡©´sV ©´s≠sV¯Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. lLi[F°™´sWF° ˙gS™´sWáV ∆ÿ◊d¡¬ø¡[∏R∂W÷¡= D©´sıLiµR∂V©´s Fs¨sıNRPáV FsÕÿ ¨sLRi* z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s @µ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsbPıxqsVÚLi¤…¡[ xmsµR∂™´soáV AbPxqsVÚ©´sı ™yLRiV, ™yLjiNTP @Li≤R∂gS LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ™´sLiªRΩNSgRiV ªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. xmsLjizqÛsªRΩVáV ™´sW˙ªRΩLi ≠sxmsLkiªRΩLigS ™´sWLRi≤R∂Liª][ xmsLiøyLiVVºdΩ @µ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li µR∂XztÌsQNTP Cxqs™´sVxqs˘©´sV ºdΩxqsVZNP◊˝¡ AƵ∂[aSáN][xqsLi Fsµj∂Lji øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][ ™yLRiLi, xmsµj∂L][«¡ŸÕ˝‹[ xqs™´sWøyLRiLi ™´sxqsVÚLiµR∂¨s @µ≥j∂NSLRiVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ©sáN]©´sı gRiLiµR∂LRig][Œœ¡ xmsLjizqÛsºΩ¨s øR¡NRP‰µj∂ƵÙ∂[LiµR∂VNRPV @µ≥j∂NSLRiVá©´sVLi¿¡ DªRΩÚLRiV*áV FsxmsˆV≤R∂V ™´sryÚπ∏∂W©´s¨s B»¡V @µ≥j∂NSLRiVáV, @»¡V ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V FsµR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV

DªRΩÚLRi N][ryÚNRPV DxmsaRP™´sV©´sLi yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ≠saS≈¡xms»¡ıLi, Æ™s[V 27 : LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS gRiªRΩ xmsµj∂ xmsµj∂}§¶¶¶©´sV L][«¡ŸÃ¡VgS ™´sVLi≤R∂VªRΩV©´sı FsLi≤R∂á©´sVLi¿¡ LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡NRPV N]LiªRΩ DxmsaRP™´sV ©´sLi NRP÷¡lgi[Õÿ DLiµj∂. DµR∂∏R∂VLi ©´sVLi¬ø¡[ N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ JÆ™sWxqsÚLRiV ©´sVLi¿¡ À≥ÿLki ™´sL<SáV NRPVLjizqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiµj∂. ™yªy™´sLRi fl·LiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ™´sWLRiVˆ ™´sÃ˝¡ ˙xmsµ≥y©´sLigS DªRΩÚLRi N][ryÚ —¡Õ˝ÿáNRPV lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V AbPLi¿¡©´s µy¨sNRPLi¤…¡[ @µ≥j∂NRPLigSÆ©s[ DxmsaRP™´sV©´sLi NRPáVgRi©´sVLiµj∂. 46©´sVLi¿¡ 48 ≤T∂˙gkiá ™´sLRiNRPV DuÒ°˙gRiªRΩáV |msLRigRi≤R∂Liª][ ≠saS≈¡ xms»¡ıLiª][Fy»¡V øR¡V»Ì¡V ˙xmsNRP‰Ã¡ ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂VáV FsµR∂VL]‰©yıLRiV. µk∂Liª][ ™´s≤R∂Ƶ∂ ¡˜NRPV gRiV\lLi xqsV™´sWLRiV 30 ™´sVLiµj∂NTP\|msgS µR∂VLRi¯LRifl·Li

Fyá∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩÃ˝¡™ylLi[ xqsLjiZNP[ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ |msµÙR∂FsªRΩVÚ©´s ™´sWLRiVˆ LS™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V DxmsaRP™´sV©´sLi F~LiµyLRiV. ¨s©´sıÆ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV ≠saS≈¡xms»¡ıLiÕ‹[ D©´sı ’d¡ø`¡Õ‹[ @ááV øR¡WryÚ™´sVLi¤…¡[NRPW≤y NRP¨szmsLi¬ø¡[≠sNS™´so. ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ™´sWLRiVˆ ™´sÃ˝¡ @ááV Fsgjizqs xms≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ rÛy¨sNRPVáV æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV©´sVLi¬ø¡[ FsLi«ÿ∏∫∂V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. øyÕÿ™´sVLiµj∂ BŒ˝œ¡©´sV ™´sµj∂÷¡ ’d¡ø`¡Õ‹[ NSáLi Æ™sÃ˝¡µk∂∏R∂V≤R∂Li NRP¨szmsLi¿¡Liµj∂. @áˆ{ms≤R∂fl·˙µ≥][fl”·, A™´sLRiÚ©´sLi™´sÃ˝¡ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ™´sWLRiVˆ™´s¿¡ËLiµR∂¨s, Bµj∂ ZNP[™´sáLi lLiLi≤R∂V L][«¡Ÿ áFy»¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi»¡VLiµR∂¨s ™yªy™´sLRifl· aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡

ªRΩLS*ªRΩ ºΩLjigji ∏R∂V¥y ªRΩ¥R∂ zqÛsºΩNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡VLiµR∂¨s aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV }msL]‰©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ CxmsLjizqÛsºΩ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ øyÕÿ ˙FyLiªyÕ˝‹[Æ©s[ ˙xms«¡Ã¡NRPV @Liµj∂Li¿¡Liµj∂. NRPLRiWıÕfi, ≠saS≈¡xms»¡ıLi, ©´sÕÊ‹Li≤R∂, NRPLkiLi©´sgRiL`i, Æ™sVµR∂N`P ªRΩµj∂ªRΩLRi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ øyÕÿ ˙FyLiªy Õ˝‹[ JÆ™sWxqsÚLRiV ©´sVLi¿¡ ™´sW™´sVWáV ™´sL<SáV NRPVLjiryLiVV. ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ NRPW≤y lLiLi≤R∂V ©´sVLi¿¡ ™´sVW≤R∂V ≤T∂˙gkiáV ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms…ÌÿLiVV. NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ Æ™sÃÙ¡VLjiÚÕ‹[ À≥ÿLki ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiµj∂. 11™´s ™yLÔRiVÕ‹[¨s BŒ˝œ¡Õ˝‹[NTP ™´sL<Rixmso ¨dsLRiV ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LjiLiµj∂. LRix§¶¶¶µyLRiVáV «¡Ã¡™´sV∏R∂VLi NS™´s≤R∂Liª][ ™yx§¶¶¶©´sµyLRiVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiµR∂VáNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV

Àÿ˘¤Õ¡…fi }msxmsL˝Ri ™´sVV˙µR∂fl·Õ‹[ @µ≥j∂NSLRiVáV ’¡“¡ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ™´sLRiLigRiÕfi, Æ™s[V 27 : Fs¨sıNRPáNRPV zqsµÙR∂Li @™´soªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ Fs¨sı NRPá xqsLixmnsVLi Àÿ˘¤Õ¡…fi }msxmsL˝Ri©´sV ™´sVV˙µj∂Liøyá¨s @µ≥j∂NSLRiVáNRPV AƵ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiµj∂. xmsLiøy ∏R∂VºdΩ Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s Àÿ˘¤Õ¡…fi }msxmsL˝Ri ™´sVV˙µR∂fl·©´sV C Æ©sá≈¡LRiVÕ‹[gS xmspLjiÚ ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV @µ≥j∂NSLRiVáV NRPxqsLRiªRΩVÚ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙gS™´sV xmsLiøyLiVVºdΩ Fs¨sıNRPá©´sV «¡⁄©±sÕ‹[Æ©s[ ¨sLRi*z§¶¶¶ ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ øR¡VLRiVNRPVgS xms©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. Fs¨sıNRPá |tsQ≤R∂W˘Õfi ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[}qs xqs™´sV∏R∂VLiJáƩs[ 2011

«¡©yÀ≥ÿ©´sV ˙xmsøR¡VLjiLiøyLRiV. µk∂Liª][ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 2011 ˙xmsNSLRiLi ¨sLÒRiLiVVLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liµj∂. @xmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ’d¡{qs J»¡L˝Ri©´sV ˙gS™´sWá ™yLjigS gRiVLjiÚLi¿¡ F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙µyá «ÿ’¡ªy©´sV NRPW≤y zqsµÙR∂Li ¬ø¡[aSLRiV. 2011«¡©yÀ≥ÿ Aµ≥yLRiLigSÆ©s[ Fs¨sıNRPá ¨sLRi*z§¶¶¶Li øyáƩs[ ™´sWLÊRiµR∂LRi+NRPáV LS™´s≤R∂Liª][ 2011 ≤T∂≠s«¡©˝´s ™yLjigS D©´sı Fs{qs=, Fs{qÌs «¡©yÀ≥ÿ©´sV ˙gS™´sVxmsLiøyLiVVºdΩá ™yLjigS zqsµÙR∂Li¬ø¡[zqs ªRΩVµj∂ «ÿ’¡ªy©´sV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLizmsLiøR¡gS AÆ™sWµR∂Li F~Liµj∂©´s»˝¡Vc xmsLiøyLiVVºdΩ @µ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡ FyLRiV. Àÿ˘¤Õ¡…fi }msxmsL˝Ri ™´sVV˙µR∂fl· xms˙NTP∏R∂V

xmspLjiÚNS™´s≤R∂ª][ Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´s xms˙NTP∏R∂V\|ms ≠sµj∂ ≠sµ≥y©yááV LS™´s≤R∂Liª][ A xms˙NTP∏R∂V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ ™´sVπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV D©yıLiVV.xqsLRiˆLiø`¡ rÛy©yáNRPV F°…‘¡¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV gRiVÕÿ’¡, ™yLÔRiV rÛy©yáNRPV F°…‘¡c ¬ø¡[}qs™yLjiNTP æªΩÃ˝¡Àÿ˘¤Õ¡…fi }msxmsL˝Ri©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøyá¨s Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂. C AƵ∂[aSá ˙xmsNSLRiLi ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ©yáVgRiV |qsLi»¡L˝RiÕ‹[ C Æ©sá 23©´sVLi¬ø¡[ Àÿ˘¤Õ¡…fi }msxmsL˝Ri ™´sVV˙µR∂fl· ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s»˝¡Vc @µ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰©yıLRiV. xqsLRiˆLiø`¡, ™yLÔRiV rÛy©yáNRPV NRP÷¡zms Æ™sVVªRΩÚLi 46áORPQá Àÿ˘¤Õ¡…fi }msxmsL˝RiV ™´sVV˙µj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ¤…¡Li≤R∂L˝RiV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.

xqs™´sVV˙µR∂ºdΩLRiLi F~LigRi≤R∂Liª][ DxmsˆV \lLiªRΩVáNRPV ©´sxtÌsQLi yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, GáWLRiV, Æ™s[V 27 : F¢LÒRi≠sV NS™´s≤R∂Liª][ ºdΩLRiLiÕ‹[ xqs™´sVV˙µR∂Li ø]øR¡VNRPV ™´s¿¡ËLiµj∂. µk∂Liª][ rÛy¨sNRPVáV À≥œ¡∏R∂WLiµ][Œœ¡©´sáV NRP©´s ¡LSËLRiV. J \Æ™sxmso FsLi≤R∂áV ™´sVLi≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ ™´sVL][\Æ™sxmso xqs™´sVV˙µR∂LiF~Ligji ø]øR¡VËNRPV LS™´s ≤R∂Li\|ms ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiµyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ @NSá ™´sL<RiLiª][ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s DxmsˆV \lLiªRΩVáNRPV xqs™´sVV˙µR∂xmso ¨dsLRiV ™´sVVLi¬ø¡ªRΩÚ≤R∂Liª][

¬ø¡[ºΩNTP @Liµj∂©´s xmsLi»¡ N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRiV. |msµR∂\Æ™sV©´s™y¨sáLiNRPÕ‹[ DxmsˆV ¨ds…”¡ª][ ™´sVLjiLiªRΩ ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡Liµj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¨s«¡NRPLRiÚLji, F¢LÒRi≠sV ™´sÃ˝¡ xqs™´sVV˙µR∂Li @áá ºdΩ˙™´sªRΩ FsNRPV‰™´sgS DLiµR∂¨s rÙy¨sNRPVáV @’≥¡˙Fy∏R∂VLi xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ 50 xqsLi™´sªRΩ= LSáVgS NRPLRiÚLji xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ZNPLRi…ÿá DµÙR∂QXºΩ BLiªy FsNRPV‰™´sgS ¤Õ¡[µR∂¨s rÛy¨sNRPVáV

æªΩ÷¡FyLRiV. xqs™´sVV˙µR∂ºdΩLRiLiÕ‹[ @áá DµÙR∂QXºΩ |msLjigji ZNPLRi …ÿáV ™´sVVLiµR∂VNRPV ø]øR¡VËNRPV LS™´s≤R∂Liª][ ºdΩLRi ˙FyLiªRΩ™yxqsVáV @Liµ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiµR∂VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 19 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Æ™s[VLRi xqs™´sVV˙µR∂ ºdΩLRiLi DLiµj∂. aRP¨s™yLRiLi LS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ @ááV Æ™s[gRiLigS ˙xms™´sz§¶¶¶Li¿¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s N] ¡˜Lji, xqsLji≠s ª][»¡Ã¡Õ‹[¨sNTP ¨dsLRiV ø]øR¡VËNRPV¨s ™´s¿¡ËLiµj∂.

xmnsV©´sLigS ≠dslLi[aRP÷¡LigRiLi 94™´s ™´sLÛRiLiºΩ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, LS«¡™´sVLi˙≤T∂, Æ™s[V 27 : ˙xms™´sVV≈¡ xqsLixmnsV}qs™´sNRPV≤R∂V, ∏R∂VVgRixmsoLRiVxtsv≤R∂V NRPLiµR∂VNRPWLji ≠dslLi[aRP÷¡LigRiLi 94™´s ™´sLÛRiLiºΩ xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´sNRPV ˙xms™´sVV≈¡VáV ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. rÛy¨sNRP Fs£qsZNP[≠ds…‘¡ NRPŒÿaSá ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ z§¶¶¶ªRΩNSLjifl”· xqs™´sW«¡Li ™´sµÙR∂ A∏R∂V©´s ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP xmspá™´sWááV Æ™s[zqs ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. NRPLiµR∂VNRPWLji AaRP∏R∂Wá©´sV N]©´srygjiryÚ™´sV¨s z§¶¶¶ªRΩNSLjifl‘· xqs™´sW«¡Li @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ¡V≤ÔT∂gRi $¨s™y£qs æªΩ÷¡FyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ L_ªRΩV xqsWLRi˘˙xmsNSaRPLS™´so, FsÆ™sV¯÷d¡=  ¡÷¡ry÷¡ BLiµj∂LRi, ™´sW“¡ Æ™s[V∏R∂VL`i µR∂VlLÊi[a`P ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLiA L_ªRΩV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRPLiµR∂VNRPWLji BÃ˝¡V, ˙gRiLiµ≥yá∏R∂VLi LRiORPQfl·NRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. A∏R∂V©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩgji©´s ©y˘∏R∂VLi «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV.

Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPV≤T∂ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ©´sÕÊ‹Li≤R∂, Æ™s[V 27 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVá©´sV AµR∂VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ FyáNRPVáV ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPá NRPV ™´sVVLiµR∂V Æ©s[ªRΩ©´sıáNRPV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s 300 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá Fy˘ZNP[—¡ xqs•¶¶¶∏R∂VLi Bxmsˆ…”¡NUP xmspLjiÚgSNRP F°™´s≤R∂Liª][ NSLji¯NRPVáV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV µj∂gSáV¬ø¡LiµR∂VªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. ¬ø¡[zqs©´s @xmsˆVáV ºdΩLRiˤա[NRP, NRPV»¡VLiÀÿá©´sV F°ztsQLiøR¡¤Õ¡[NRP L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV NRPVƵ∂[á™´soªRΩV©yıLRiV. ™´sW©´szqsNRPLigS IºΩÚ≤T∂NTPgRiVLRi™´soªRΩV©yı NRPW≤y ™yLjiÕ‹[ \Ƶ∂LS˘¨sı ¨sLi}msLi µR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡V¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[™´so. ALÛjiNRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªyŒœ¡#¤Õ¡[NRP ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ ø_»¡VxmsˆÕfiNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPV≤R∂V NRPW≤T∂ ©´sLji=Lix§¶¶¶Li Aµj∂™yLRiLi LS˙ºΩ NTPL][zqs©±s F°xqsVNRPV¨s AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤Ôy≤R∂V. µk∂Liª][ NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂NRPV \Æ™sµR∂˘LiN][xqsLi ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV©´s A∏R∂V©´s ™´sVLRifl”·LiøR¡≤R∂Liª][ Æ©s[ªRΩ©´sı NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ ≠suyµR∂Li Æ©sáN]Liµj∂. F°xqÌsV™´sWLÌRiLi @©´sLiªRΩLRiLi xqs*˙gS™´sW¨sNTP ºdΩxqsVNRPVF°©´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ C xqsLiµR∂LRi˜LigS |msµÙR∂FsªRΩVÚ©´s ALiµ][Œœ¡©´s¬ø¡[∏R∂Wá¨s Æ©s[ªRΩ©´sıáV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. F°÷d¡xqsVáV ™´sW˙ªRΩLi ZNP[xqsV©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV¨s µR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV

DFyµ≥j∂•¶¶¶≠dsV Dµ][˘gji AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, NRP≤R∂xms, Æ™s[V 27 : ¨sLRiV}msµR∂ NRPW÷d¡Ã¡N][xqsLi @™´sVáV¬ø¡[xqsVÚ©´sı DFyµ≥j∂ •¶¶¶≠sV xms¥R∂NRPLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @™´sNRPªRΩ™´sNRPá\|ms @µ≥j∂NSLRiVáV ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡V aRPW©´s˘Æ™s[V @™´soªRΩV©yı∏R∂VÆ©s[µj∂ «¡gRiÆ™sVLjigji©´s xqsªRΩ˘Li. @LiVVæªΩ[ DFyµ≥j∂ •¶¶¶≠sV Dµ][˘gji LRi≠sNRPV™´sWL`i gRiªRΩ ™yLRiLi Àÿ˘LiNRPV©´sVLi¿¡ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ˙≤y¬ø¡[xqsVNRPV¨s Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı xqsLiµR∂LRi˜LigS NSxmsoNS¿¡ ™´sVLki µy≤T∂ ¬ø¡[zqs A∏R∂V©´s ™´sµÙR∂ D©´sı 18áORPQá LRiWFy∏R∂Vá©´sV FsªRΩVÚZNP◊˝¡©´s xqsLixmnsV»¡©´s©´sV ™´sW©´s™´sªy µ≥R∂XNRPˆ¥R∂Liª][ øR¡W≤R∂NRPVLi≤y ≠søyLRifl· xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ Dµ][˘gji¨s @»¡V D©´sıªyµ≥j∂NSLRiVáV, B»¡V F°÷d¡xqsVáV Æ™s[µ≥j∂LixmsoáNRPV Fyáˆ≤R∂≤R∂Liª][ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ªRΩ©´sV™´so øy÷¡Liøy≤R∂V. æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV©´s \lLiáV ˙NTPLiµR∂ xms≤T∂ øR¡¨sF°∏R∂W≤R∂V. r°™´sV™yLRiLi æªΩÃ˝¡™y LRiV «ÿ™´sVV©´s LRi≠sNRPV™´sWL`i AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤Ôy≤R∂¨s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V }msL]‰©yıLRiV. µk∂Liª][ DFyµ≥j∂•¶¶¶≠sV Dµ][˘gRiVáV ALiµ][Œœ¡©´sNRPV µj∂gSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı  ¡V«ÿ©´s Æ™s[xqsVNRPV¨s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLi¤…¡[ @µ≥j∂NSLRiVá©´sV G™´sW˙ªRΩLi LRiORPQfl· NRP÷¡ˆLiøR¡NRP F°gS, DÕÌÿgS ≤R∂ ¡V˜ NRP…Ìÿá¨s IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ ¿¡LRiV Æ™s[ªRΩ©´sLiª][ xms¨s¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı ªy™´sVV FsNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV¨s ™yLRiV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV \|qsªRΩLi ≠søyLRifl· }msLRiVª][ @xqsáV µ]LigRiá©´sV xms»Ì¡VN][NRPVLi≤y Àÿµj∂ªRΩV≤T∂Æ©s[ @©´sV™´sW¨sxqsWÚ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqs™´sV¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. Gµj∂ G\Æ™sV©y @µ≥j∂NSLRiVáV, F°÷d¡xqsVá IºΩÚ≤T∂ ™´sVWáLigS J∏R∂VV™´sNRPV≤R∂V AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤R∂≤R∂Li ≠suyµy¨sı ¨sLizmsLiµj∂.

øR¡Ã˝¡ ¡≤ÔR∂ gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, gRiVLi»¡WLRiV, Æ™s[V 27 : gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ FsLi≤R∂ ºdΩ˙™´sªRΩNRPV @Õ˝ÿ≤T∂F°LiVV©´s ˙xms«ÿ¨dsNS¨sNTP JNRP‰ryLjigS ™yªy™´sLRifl·Li øR¡Ã˝¡ ¡≤R∂»¡Liª][ EzmsLji {msáVËNRPV©yıLRiV. ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡ª][ —¡Õ˝ÿ ˙xms«ÿ¨sNS¨s NSzqsLiªRΩ ELRi»¡ NRP÷Ê¡Li¿¡Liµj∂. Aµj∂™yLRiLi @LÙRi LS˙ºΩ ©´sVLi¬ø¡[ ™yªy™´sLRifl·Li øR¡Ã˝¡  ¡≤R∂»¡Li, @Ƶ∂[≠sµ≥R∂LigS NSzqsLiªRΩ ™´sL<RiLi NRPVLji∏R∂V≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ Æ™sVVªRΩÚLi NRPWÕfi gS ™´sWLjiLiµj∂...N]¨sı L][«¡ŸÃ¡V gS À≥ÿ©´sV≤R∂V D˙gRiªyLi≤R∂™´sLi ¬ø¡[∏R∂V»¡Liª] ˙xms«¡Ã¡V DNRP‰F°ªRΩª][ DNTP‰Lji’¡NTP‰LRi™´soªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ¿¡LRiV«¡Ã˝¡VáV —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS NRPVLRi™´s≤R∂Liª] ™yªy™´sLRifl·Li xmspLjiÚgS øR¡Ã˝¡ ¡≤T∂Liµj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xqsæªΩÚ©´sxms÷˝¡, ™´sWøR¡L˝Ri, gRiVLRi«ÿá, ©´sLRi=LS™´so}ms»¡, ¿¡Ã¡NRPáWLji}ms»¡, Àÿxms»˝¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ æªΩ[÷¡NRPFy…”¡ «¡Ã˝¡VáV xms≤ÔyLiVV L][≤˝R∂¨dsı ªRΩ≤T∂zqs ™´sVVµÙR∂∏R∂W˘LiVV. ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ N][ªRΩáª][ @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡NRPV ™yªy™´sLRifl·Li øR¡Ã˝¡ ¡≤R∂»¡Li FsLiª][ ELRi»¡¨s¿¡ËLiµj∂.

™´sVµ≥R∂V∏R∂WztsQ‰ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ™´s∞ª`Ω{ms£qs : ˙aRP™´sfl„fi ¨sxmsˆVáV yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 27 : æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sV ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiQ\|ms @™yNRPVáV, ¬ø¡™yNRPVáV }msáV˪RΩV©´sı ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂ FsLi{ms ™´sVµ≥R∂V∏R∂W{tsQ‰g_≤`∂ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ª]ªRΩVÚáNRPV ™´s∞ª`Ω{ms£qsgS ™´sWLSLRi¨s …‘¡AL`iFs£qs ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigjiLiµj∂. æªΩáLigSfl· À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs F~÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ≤y. ˙aRP™´sfl„fi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ∏R∂W{tsQ‰ FsLiµR∂VNRPV ≠s™´sVLRi+áNRPV µj∂gSL][ ˙xms«¡Ã¡LiµR∂LjiNUP æªΩáVxqs©yıLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ ™´sW»¡÷¡ı ™˝´s¤Õ¡Æ™s[xqsVÚ©´sı ™´sVµ≥R∂V∏R∂W{tsQ‰ xqs\Æ™sVNRP˘™yµR∂Vá ™´s∞ª`Ω{ms£qsgS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi©yıLRiV. ¨s«ÿ∏R∂VºdΩ DLi¤…¡[ xmsµR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs DµR∂˘™´sVLiÕ‹[NTP LS™yá©yıLRiV. {qs»˝¡V, J»˝¡ N][xqsÆ™s[V ZNP[{qsAL`i DµR∂˘™´sW¨sı ™y≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s AL][zmsxqsVÚ©´sı ∏R∂W{tsQ‰ µR∂™´sVV¯Li¤…¡[ r°¨s∏R∂W, LSx§¶¶¶ßÕfigSLiµ≥k∂ª][ \¤«¡ æªΩáLigSfl· @¨szmsLiøy÷¡ @¨s xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ FsLi{msá µk∂ORPQNRPV xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi æªΩáxms¨s ™´sVµ≥R∂V∏R∂W{tsQ‰ BLiZNP[Li DµR∂˘™´sVLi ¬ø¡[xqsÚ≤R∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. r~LiªRΩ FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂Õ‹[ øR¡¨sF°æªΩ[ ˙xms«ÿry*™´sV˘Li ≈¡W¨ds @LiVVLiµR∂©´sı LSx§¶¶¶ßÕfigSLiµ≥k∂NTP æªΩáLigSfl· ∏R∂VV™´sNRPVá AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡©´sV ∏R∂W{tsQ‰ ZNP[Li˙µy¨sNTP gRiVLRiVÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂©yıLRiV. ZNP[≠ds{msª][ ZNP[{qsAL`i NRPV™´sV¯NRP‰∏R∂W˘LRi¨s NSLRiVNRPWªRΩáV NRPWxqsVÚ©´sı ∏R∂W{tsQ‰ ZNP[≠ds{ms¨s NSLi˙lgi£qs FsLiµR∂VNRPV NSFy≤R∂VªRΩVLiµ][ ¬ø¡Fyˆ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂©yıLRiV. ZNP[≠ds{ms\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s {qsFsLi NTPLRifl„fi, LSx§¶¶¶ßÕfiNRPV FsLiµR∂VNRPV zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs FsLi{msáV FyLÌki¨s ≠ds≤R∂VªRΩV©yıLRi©´sı @NRP‰xqsVª][Æ©s[ ZNP[{qsAL`i\|ms ™´sVµ≥R∂V∏R∂W{tsQ‰ @™yNRPVáV øR¡™yNRPVáV }msáVªRΩV©yıLRi¨s ˙aRP™´sfl„fi ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¬ø¡[ªRΩ\Æ©sæªΩ[ ™yLji¨s A}msLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøy÷¡ ªRΩxmsˆ DµR∂˘™´sV Æ©s[ªRΩ\|ms ¨sLiµR∂¤Õ¡[}qsLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıQ}qsÚ æªΩáLigSfl·™yµR∂VáV xqsz§¶¶¶LiøR¡LRi¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.


28-5-2013.qxd

5/28/2013

10:27 AM

Page 3

26 “¡™Ø[áՋ[ ©y ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi ¤Õ¡[µR∂V: NRP©yı yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, Æ™s[V 27 : ≠s™yµyxqsˆµR∂ 26 “¡™Ø[á ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ ªRΩ©´s ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi G™´sW˙ªRΩLi ¤Õ¡[µR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· }msL]‰©yıLRiV. ªRΩ©´s©´sV LS«¡NUP∏R∂VLigS FsµR∂VL]‰Æ©s[ µR∂™´sVV¯ ¤Õ¡[ZNP[ @©´s™´sxqsLRi AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. r°™´sV™yLRiLi @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ª][ NRP÷¡zqs NRP©yı áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ≠s™yµyxqsˆµR∂ “¡™Ø[á ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ ªRΩ©´sNRPV G™´sW˙ªRΩLi ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. A “¡™Ø[áNRPV æªΩLRi Æ™s©´sNRP «¡Ljigji©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiª][ ªRΩ©´sNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ xqsLi ¡Liµ≥R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. LSLiNUPNTP À≥œ¡W™´sVVá ZNP[…ÿLiVVLixmso ™´sVV¨szqsxmsÕfi aS≈¡ xmsLjiµ≥j∂Õ‹[¨sµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. “¡™Ø[ FsLiFs£qs Æ©sLi.12©´sV ªy©´sV ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVV©y A “¡™Ø[ Æ©s[©´sV ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V …‘¡≤U∂{ms @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. A∏R∂V©´sNRPV ªRΩ©´s©´sV FsµR∂VL]‰Æ©s[ µR∂™´sVV¯ ¤Õ¡[ZNP[ AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, LS«¡NUP∏R∂VLigS ªRΩ©´s\|ms  ¡VLRiµR∂ «¡Ã˝¡VªRΩV©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. G ZNP[xqsV\Æ©s©y FsµR∂VL]‰Æ©s[LiµR∂VNRPV ªy©´sV zqsµÙR∂LigS D©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @’≥¡π∏∂WgSáV FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı µ≥R∂LS¯©´s, xqs’¡ªyBLi˙µylLi≤ÔT∂ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠sVgRiªy ™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚLS? @¨s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáV ˙xmsbPıLiøR¡gS.. ™´sVLi˙ªRΩVá LS“¡©y™´sW ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı @µ≥j∂uÌy©´sLi øR¡WxqsVNRPVLi»¡VLiµR∂¨s  ¡µR∂V÷¡øyËLRiV. ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂ xmnsV»¡©´s ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sZNP[ ≠sxmnsWªRΩ™´sV¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV.

3

yÓTÁ{Àyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é, eT+>∑fi¯yês¡+, y˚T 28, 2013

…”¡AL`iFs£qsµj∂ LS«¡NUP∏R∂V µj∂gRi«ÿLRiV≤R∂VªRΩ©´sLi yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 27 : æªΩáLigSfl·\|ms æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki xqsˆxtÌsQªRΩ B¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡NUP æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ LS«¡NUP∏R∂VLi ¬ø¡[xqsWÚ LS«¡NUP∏R∂V xms ¡˜Li gRi≤R∂VxmsoNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s æªΩáVgRiV Ƶ∂[aRPLi FyLÌki @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ©yLS øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. gRiLi≤T∂}ms»¡Õ‹[ «¡LRiVgRiV ªRΩV©´sı ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. 2008Õ‹[Æ©s[ ªy™´sVV æªΩáLigSfl·\|ms ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[aS™´sV¨s, µy¨sZNP[ NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s, A ºdΩLS¯©´sLiª][Æ©s[ ªy™´sVV 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩLSxqsª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©yı™´sV©yıLRiV. æªΩáLi gSfl·\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ BøyËNRPÆ©s[ ªRΩ™´sVª][ F~ªRΩVÚNRPV ZNPzqsAL`i xmsLRiVlgiªRΩVÚNRPV¨s ™´søyËLRi¨s @©yıLRiV. A∏R∂V©´s™´sÃ˝¡ ªyÆ™s[V ©´sxtÌsQF°∏R∂W™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ …”¡≤T∂zmsÕ‹[ xqsˆxtÌsQªRΩ D©´sıxmsˆ…”¡NUP æªΩLSxqs @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V NRPá*NRPVLi»˝¡ øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡LRi LS™´so ªRΩ™´sVÆ©s[ …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Æ™s©´sVNRP @LÛRiLi G≠sV…‹[ ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. ZNP[™´sáLi …”¡≤T∂zms¨s Ƶ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂Wá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxqÌsªRΩ ¤Õ¡[NRPV©yı FsLiµR∂VNRPV @≤R∂gRi≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ZNPzqsAL`i, …”¡AL`iFs£qs LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms NSLRi˘NRPLRiÚáV @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá©yıLRiV. ™yLji LS«¡NUP∏R∂V µj∂gRi«ÿLRiV≤R∂V ªRΩ©y¨sı ºΩzmsˆN]…Ìÿá©yıLRiV. æªΩLSxqsª][ F~ªRΩVÚ ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ ªy™´sVV 2009Õ‹[Æ©s[ lgi÷¡øy™yŒ˝œ¡™´sV©yıLRiV. Æ©s[ªRΩáV Æ™s◊˝¡©y NS˘≤R∂L`i ™´sW˙ªRΩLi FyLÌkiª][Æ©s[ DLiµR∂©yıLRiV. gRiæªΩ[≤yµj∂ «¡Ljigji©´s @–¡Ã¡xmsORPQLiÕ‹[©´sV ªy™´sVV æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ BøyË™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXµÙj∂ …”¡≤T∂zmsª][ NSNRPVLi≤y æªΩLSxqsª][ «¡LjigjiLiµy @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ZNPzqsAL`i ZNP[Li˙µR∂™´sVLi˙ºΩgS

D©´sıxmsˆVÆ≤∂[ ’d¡≤T∂ NRP»Ì¡Ã¡\|ms xmso˙lLi gRiVLRiVÚ NS©´sVNRPá©´sV @Liµj∂LiøyLRiV. ™´sVV{tsQLSÀÿµ`∂NRPV ™´s¿¡ËLiµR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ Aµy∏R∂VLi ¬ø¡Liµj∂©´s ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiV≤R∂V bP™´s˙xmsryµ`∂ ¡V÷˝¡ \|qsNTPÕfi©´sV øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡VNRPV  ¡x§¶¶¶ß™´sW©´sLigS …”¡AL`iFs£qsª][ F~ªRΩVÚª][ BøyËLRiV. BLiNS ¬ø¡[xmsá À‹™´sV¯Ã¡V NRPW≤y BLi ©´sxtÌsQF°∏R∂WLi µR∂VÕ‹[ D©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso DxmsˆÕfi ¨sπ∏∂W«¡NRP æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ ™´sLÊRiLi NS˙FyNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s Fs¨dÌsAL`i ≠dsLS’≥¡™´sW¨s sVV Fs¨dÌsAL`i Æ™s[xtsQµ≥yLRifl·ª][ ANRP»Ì¡VNRPV©yıLRiV. FsLiµR∂VNRPV F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV LS™´ @øR¡ËLi LS™´sWLS™´soÕÿ •¶¶¶™yÀ≥ÿ™yáV xms÷¡NTPxqsWÚ xqsLiµR∂≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. ANRP»Ì¡VNRPVLi»¡V©´sı Àÿ ¡V ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ ZNPzqsAL`i\|ms \Æ™sV©´sxmso ˙xmsºΩ™´sV æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙µR∂ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ¨sxmsˆVáV Àÿ ¡V \Æ™sV©´sxmso ˙xmsºΩ™´sV ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ ZNPzqsAL`i ™´sÃ˝¡ |msLjigjiLiµy @¨s xmnsW»¡VgS ˙xmsbPıLi ≠sZaP[xtsQLigS ANRP»Ì¡VNRPVLi…‹[Liµj∂. @øR¡ËLi øR¡Li˙µR∂ øyLRiV. Àÿ’d˝¡\|ms F°LS»¡Li ¬ø¡[zqsLiµj∂ …”¡≤T∂zmsπ∏∂[V Àÿ¤À¡[ NRPWLRiVË©´sı»˝¡VgS D©´sı C ˙xmsºΩ™´sV©´sV @©yıLRiV. $LS™±sV rygRiL`iÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi INRP‰ gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ æªΩ©y÷¡NTP ¬ø¡Liµj∂©´s µk∂≠ds øR¡VNRP‰ ¨dsLRiV ¤Õ¡[µR∂¨s µk∂¨sNTP GLi xqs™´sWµ≥y©´sLi $¨s™yxqs©y∏R∂VV≤R∂V øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂VNTP ¬ø¡ ¡VªyLRi©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zmsπ∏∂[V  ¡x§¶¶¶®NRPLjiLiøyLRiV. C ˙xmsºΩ™´sVNRPV øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ≈¡¿¡ËªRΩLigS @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´sxqsVÚLiµR∂©yıLRiV. µR∂VxqsVÚ¤Õ¡[ı ª]≤R∂gRi»¡Li ≠sZaP[xtsQLi. æªΩ©y÷¡NTP ¬ø¡Liµj∂©´s @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSgSÆ©s[ ≠sµy˘LÛRiVá\|ms ZNP[xqsVá©´sV @NRP‰Ã¡ $LSLi µk∂¨sı LRiWF~Liµj∂Liøy™´ æªΩáLigSfl· }msLRiV ¤Õ¡[¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ºdΩLS¯©´sLi FsºΩÚ Æ™s[ryÚ™´sV©yıLRiV. NRPŒœ¡LiNTPªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV …‘¡≤U∂{ms ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ æªΩáLigSfl· xmsµR∂Li Æ™sLi»¡Æ©s[  ¡LRiÚLRi£mns ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. …”¡≤T∂zms F°LS»¡Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ xqs’¡ªRΩ, µ≥R∂LS¯©´sáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y …‘¡c…‘¡≤U∂{ms NRP¨ds*©´sL`i Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ µR∂∏R∂WNRPL`i LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV µ]LigRiá LS™´so «ÿ˙gRiªRΩÚ xms≤ÔyLS @Li¤Õ¡[ @™´so©´sÆ©s[ @¨szmsLi \lLiáV @¨s, BxmsˆV≤R∂V \Æ≤∂Q˚™´sL`i ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¿¡Liµj∂. A∏R∂V©´s ™´sV•¶¶¶©´s≤R∂V Æ™s[µj∂NRPgS ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s ™´sWLS≤R∂©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs @≠s¨dsºΩ¨s xqs™´sVLÛjiLi¿¡©´s @™´sVLRiVá xqsLiªyxms ºdΩLS¯fl·LiÕ‹[ æªΩáLigSfl· Æ™sVVµR∂…”¡ ™´s˘QQNTPÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i xmsµy¨sı LSNRPVLi≤R∂ «ÿ˙gRiªRΩÚxms≤ÔyLRiV. '˙FyLiºdΩ∏R∂V lLiÆ≤Ô∂[ @©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi \¤«¡Ã¡VÕ‹[ D©´sı ™yLRiV DµR∂˘™´sWáՋ[  ¡÷¡µy©yáV ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı™yLRiLiµj∂NTP À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ ™ylLi[ «¡gRi©±s FyLÌki æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyá¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ºdΩLS¯flÿ¨sı ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…ÌÿLRiV. FyLÌki ªRΩLRixmnsQo©´s F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLRi©yıLRiV. @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡VºdΩLS¯flÿ¨sı AÆ™sWµj∂xqsVÚ  ¡V÷˝¡ \|qsNTPÕfi... ¬ø¡[xmsáV... Àÿ ¡VNRPV ˙FyLiºdΩ∏R∂VLi @Æ©s[ xmsµR∂Li NRPW≤y  ¡x§¶¶¶ß™´sW©yáV! ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ DøR¡ËLjiLiøR¡NRPVLi≤y AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ª][ xqs™´sVxqs˘Ã¡V øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤T∂NTP NSLRi˘NRPLRiÚáV @xmsoLRiWxms xmsLjiuy‰LRiLi NS™´s©yıLRiV.

«¡⁄©±s1Æ©s[ …‘¡øR¡L˝RiNRPV ≤R∂W˘…‘¡Ã¡V... ≠sµy˘LÛRiVá©´sV ¬ø¡[LjiˆLi¬ø¡[ Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLiªRΩ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 27 : ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* …‘¡øR¡L˝RiNRPV «¡⁄©±s1©´sÆ©s[ ºΩLjigji FyhRiaSááV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©yıLiVV. ˙xmsºΩπ∏∂[V…ÿ 12©´s xqsW‰Œ˝œ¡ß˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @™´soªyLiVV. @LiVVæªΩ[ …‘¡øR¡L˝RiV ™´sW˙ªRΩLi C π∏∂[V≤yµj∂ «¡⁄©±s 1©´s FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sµ≥R∂VáNRPV •¶¶¶«¡LRiV NS™y÷¡= DLi»¡VLiµj∂. ≠s≠sµ≥R∂ ˙gS™´sWáNRPV …‘¡øR¡L˝RiV Æ™s◊˝¡ ≠sµy˘LÛRiVá©´sV xqsW‰Œ˝œ¡Õ‹[ ¬ø¡[LRiVËNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiµj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* …‘¡øR¡L˝RiNRPV \¤…¡™±sV ¤…¡[ ¡VÕfi ¨sLÙSLjiLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSáá©´sV BNRP\|ms ANRPL<Rifl‘·∏R∂VLigS ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs ≠sµy˘LÛRiVá©´sV ANRP»Ì¡VNRPVÆ©s[Õÿ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AƵ∂[aSáV «ÿLki¬ø¡[aSLRiV. DFyµ≥y˘∏R∂VVáV FyhRiaSáNRPV Æ™s◊˝¡ «¡⁄©±s INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ FyhRiaSáNRPV  ¡≤T∂xmsLiªRΩVáV Æ™s◊˝¡ zmsÃ˝¡Ã¡ ©´sÆ™sWµR∂V NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡. Bxmsˆ…”¡ZNP[ \|ms#˚Æ™s[»¡V FyhRiaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V zmsÃ˝¡Ã¡ ©´sÆ™sWµR∂V\|ms µR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩW ˙xmsÆ™s[aSáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. NSxqsÚ Aáxqs˘LigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ ≠sµy˘LÛRiVá ©´sÆ™sWµR∂V©´sV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. BLiµR∂VN][xqsLi ≠sµy˘aS≈¡, LS“¡™±s ≠sµy˘≠sVxtsQ©±s xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS ˙xmsflÿ◊¡NRPá©´sV LRiWF~Liµj∂LiøyLiVV. ™y…”¡¨s @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s Àÿµ≥R∂˘ªRΩ xqsLi ¡Liµ≥j∂ªRΩ ™´sVLi≤R∂á ≠sµy˘aS∆ÿµ≥j∂NSLRiVáV , ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVV bPORPQNRPVáV , DFyµ≥y˘∏R∂VVáNRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. «¡⁄©±s 12©´s FyhRiaSááV xmso©´sM ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©yıLiVV. AL][«¡Ÿ ©´sVLi¿¡ Æ©sÕÿ∆ÿLRiV ™´sLRiNRPV xqsLizqsµÙR∂ªRΩ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ INRP…‹[ ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ ©´sWªRΩ©´sLigS zmsÃ˝¡Ã¡V ¬ø¡[LRi©´sV©´sı≤R∂Liª][ ™yLjiNTP xqsLizqsµÙR∂ªRΩ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ™´sLjiÚLiøR¡™´so. BNRP LS“¡™±s ≠sµy˘≠sVxtsQ©±s xmsLjiµ≥j∂Õ‹[ D©´sı lLiLi≤][ ªRΩLRigRiºΩ ©´sVLi¿¡ Fs¨s≠sVµ][ ªRΩLRigRiºΩ ™´sLRiNRPV ≠sµy˘LÛRiVáNRPV zqsá ¡£qsª][Fy»¡V ALig˝RiLi, gRifl”·ªRΩLi, æªΩáVgRiV, z§¶¶¶Liµj∂ xqÍs¤À¡NÌRPVá\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV @NRP‰≤R∂ D©´sı DFyµ≥y˘∏R∂VVáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡. zmsÃ˝¡Ã¡ ˙xmsgRiºΩ¨s @LiøR¡©yÆ™s[zqs ryµ≥yLRifl· rÛyLiVV ¨sÆ™s[µj∂NRPá©´sV —¡Õ˝ÿ NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP @Liµj∂Liøy÷¡. BLiµR∂VN][xqsLi LS“¡™±s ≠sµy˘≠sVxtsQ©±s ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ˙xmsflÿ◊¡NRPá©´sV LRiWF~Liµj∂Li¿¡Liµj∂. C ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡¨s @µ≥j∂NSLRiVáV, DFyµ≥y˘∏R∂VVáV @™´sVáV¬ø¡[}qsÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSáՋ[ ≠sµy˘LÛRiVá xqsLi≈¡˘ |msLjilgi[ @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ «¡⁄©±s INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ ≠sµy˘xqsLi ¡LSá©´sV xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s LS“¡™±s ≠sµy˘≠sVxtsQ©±s DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiµj∂. BLiµR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS 37 L][«¡ŸÃ¡VgS ™´sVWÆ©s[zqs©´s FyhRiaSáá©´sV æªΩLji¿¡ ªRΩLRigRiºΩ gRiµR∂Vá©´sV aRPV˙À≥œ¡Li ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™´s≤R∂Li Æ™sVVµR∂áV FyhRiaSá©´sV ANRPLRi+fl‘·∏R∂VLigS ºdΩLjiË µj∂µÙR∂VN][™y÷¡= DLi»¡VLiµj∂.

¡∏R∂W˘LRiLi\|ms LS“¡ xms≤R∂À‹[Li : N][µR∂Li≤yLRiLi {qsFsLi @x§¶¶¶LiNSLRiLiª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V DNRPV‰ ™´sVVNRP‰©´sV ªRΩLRi÷¡Li¿¡©y xqsz§¶¶¶LiøR¡Li ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s  ¡∏R∂W˘LRiLi xmsLjiLRiORPQfl· ∏R∂W˙ªRΩ

xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· Fs©±s—¡™Ø[ ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s ˙NUP≤R∂á ™´sVVgjiLixmso ¡x§¶¶¶ß™´sVºΩ ˙xmsµy©Ø[ªRΩ=™´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS FyÕÊ‹©´sı xqs™´sWøyLRi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂ZNP @LRiVfl·. ¿¡˙ªRΩLiª][ Fs¨dÍs™Ø[ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V Ƶ∂[≠ds ˙xmsryµ`∂ ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV D©yıLRiV.

«¡Ÿ\¤Õ¡Õ‹[ Æ™sW≤U∂ LSxtÌsQ˚ xmsLRi˘»¡©´s yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, Æ©sÃ˝¡WLRiV, Æ™s[V 27 : «¡Ÿ\¤Õ¡ Æ™sVVµR∂…”¡™yLRiLiÕ‹[ gRiV«¡ LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤U∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©yıLRi¨s ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ ˙xmsµ≥y©´sNSLRi˘µR∂Lji+ xqs©´sıxmslLi≤ÔT∂ xqsVlLi[a`P##lLi≤ÔT∂ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. A∏R∂V©´s r°™´sV™yLRiLi BNRP‰≤R∂ —¡Õ˝ÿ FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ≠s¤Õ¡[NRPL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. «¡Ÿ\¤Õ¡ Æ™sVVµR∂…”¡™yLRiLiÕ‹[ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂NRPV LS©´sV©´sı Æ™sW≤U∂ N][ryÚLi˙µ≥R∂Õ‹[ xmsLRi˘…”¡ryÚLRi¨s, ∏R∂VV™´sNRPVáª][ ™´sVV∆ÿ™´sVV–¡ NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV xqs’¡ªRΩ, µ≥R∂LS¯©´s LS“¡©y™´sWáª][ NSLi˙lgi£qs xmso¨dsªRΩLi NS¤Õ¡[µR∂¨s ≠sVgRiªy NRPŒœ¡LiNTPªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qsFyLÌki @≠s¨dsºΩ L]LizmsÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩVLiµR∂¨s FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. IN THE COURT OF HON’BLE JUNIOR CIVIL JUDGE RANGA REDDY DIST. AT: MEDCHAL O.S.No.34 of 2013 Between: 1. Kolan Madhavi W/o Late Kolan Laxma Reddy 2. Kolan Sushanth Reddy S/o Late Kolan Laxma Reddy 3. Kolan Rahul Reddy S/o Late Kolan Laxma Reddy 4. Kolan Sushanth Reddy S/o Late Kolan Laxma Reddy .....Plaintiffs And To whomsoever it may Concerned (All Concerned) .......Defendants To Whomsoever concerned please take notice that the above Plaintiffs filed the above said case to declare them are the legal heirs/ successors/ surviving legal representatives of late Kolan Laxma Reddy. The same case is posted on 06/06/2013 for calling objections if any, if those who are having any objection/s may appear before this Hon’ble Court Junior Civil Judge Ranga Reddy District at Medchal on 06/6/2013 at 10-30 A.M. personally or through counsel, otherwise the matter will be decided as treating on objections. (BY ORDER OF THE COURT) B.Vinod Kumar ADVOCATE Shop No.9, Vasavi Complex, Station Road, Medchal, Ranga reddy Dist. Cell: 9849915584

Æ™s[≤R∂VNRPgS æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 27 : gRiLi≤T∂}ms»¡Õ‹[ …”¡≤T∂zms ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V r°™´sV™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiµj∂. ≠s≠sµ≥R∂ —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ FyLÌki Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV |msµÙR∂xqsLi≈¡˘Õ‹[ ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VNRPV ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. µk∂Liª][ ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V ˙FyLigRifl·™´sVLiªy xmsxqsVxmso™´sV∏R∂VLigS NRP¨szmsLi¿¡Liµj∂. NSLRi˘NRPLRiÚá xmsáNRPLjiLixmsoáV, NRPVaRPá ˙xmsaRPıáª][ A©´sLiµ][ªy=x§¶¶¶LigS NRP¨szmsLiøyLRiV. øyÕÿANRPáLi ªRΩLRi™yªRΩ Fs¨sıNRPá ™´sVVLiµR∂V C ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V «¡LRigRi≤R∂Liª][ xmsLi≤R∂gRi ™yªy™´sLRifl·Li NRP¨szmsLi¿¡Liµj∂. {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩá ™´sVV∆ÿÕ˝‹[ A©´sLiµR∂Li N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ™´sxqsVÚ©yı ≠dsVN][xqsLi ∏R∂W˙ªRΩ ªRΩLRi™yªRΩ ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V «¡LRigRi©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ FyLÌkiÕ‹[ ©´sWªRΩ©Ø[æªΩ[Ú«¡Li NRP¨szmsLi¿¡Liµj∂. BNRPF°æªΩ[ øR¡Li˙µR∂ Àÿ ¡V ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V Õ‹[ZNP[a`P rÌyL`i @˙…ÿORPQ©±sgS ¨s÷¡øyLRiV. A∏R∂V©´s xqsÀ≥œ¡ ˙FyLigRiLiÕ‹[NTP LSgS©´s IN]‰NRP‰lLi[ FsµR∂VlLi[gji xmsáNRPLjiLiøyLRiV. Õ‹[ZNP[a`P NRPW≤y @LiµR∂Lji¨ds ©´s™´so*ªRΩW xmsáNRPLjiLiøyLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ©´sLiµR∂™´sVWLji x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ N]¬ø¡Li Aáxqs˘LigS\Æ©s©y ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV ©yıLRiV. A∏R∂V©´sNRPV øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V\|ms N][xmsLi ªRΩgÊRi©´s»˝¡VgSÆ©s[ NRP¨szmsr°ÚLiµj∂. x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ,

©´sLiµR∂™´sVWLji ÀÿáNRPXxtÒsQ, ©yLS Õ‹[ZNP[£tsQ x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ FyLÌki NRPLi≤R∂V™y NRPxmsˆÀ‹[ªRΩVLi¤…¡[ ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV ™´søyËLRiV. x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ C Æ™s[≤R∂VNRPNRPV ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRiV. NRPLi≤R∂V™y NRPxmsˆVN][NRPVLi≤yÆ©s[ \|ms©´s NRPWLRiVË©yıLRiV. ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ |qsˆxtsQÕfi @˙…ÿORPQ©±sgS ¨s÷¡¿¡©´s ÆøR™s[¡µLi˙µRj∂NRP∂Àÿ ¡V, ÀÿáNRPXxtÒsQ, Õ‹[ZNP[£tsQá |mn˝sNUP=áV Õ‹[ZNP[a`P NRP¨szmsLiøR¡gS x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ, «¡⁄¨s∏R∂VL`i Fs¨dÌsAL`i ™´sW˙ªRΩLi FsNRPV‰™´sgS •¶¶¶«¡LRiLiVV©y ™´sVVÀ≥ÿ™´sLigS |mn˝sNUP=áV NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[µR∂V.¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ* ©´sÆ™sWµR∂V D©´sı x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ Àÿ ¡V xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[aSLRiV. NSgS, æªΩáLigSfl· ™´sVXªRΩVáV, ™´s≤R∂Ƶ∂ ¡˜ æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi xmsLi≤R∂gRiÕ‹[ ª]÷¡ryLji ©yLS Õ‹[ZNP[£tsQ ˙xmsµ≥y©´s ANRPL<Rifl·gS ¨s÷¡øyLRiV. A∏R∂V©´s LSNRP ™´sVXªRΩVáNRPV xqsLiªyxmsLi @NRP‰≤T∂ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩÕ˝‹[ Dªy=x§¶¶¶Li ¨sLizmsLiµj∂. ILi»¡LjigSÆ©s[ ™´søyËLRiV. ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´sNRPV xmnsV©´s ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ Æ™sVVµR∂»¡ Æ™s[µj∂NRP \|msNTP FsNRP‰NRPVLi≤y æªΩáLigSfl·\|ms æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ NTPLiµR∂Æ©s[ J xmsNRP‰©´s NRPVLkiËÕ‹[ NRPWLRiVË©yıLRiV. ™´sVL][ryLji xqsˆxtÌsQªRΩ BxqsVÚLiµR∂¨s A FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ™s[µj∂NRP \|ms©´s FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV ∏R∂V©´s™´sVá Æ©s[ªRΩ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ µR∂∏R∂WNRPLRi LS™´so r°™´sV™yLRiLi LS™´sVNRPXxtÒsv≤R∂V, Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ µR∂∏R∂WNRPLRi LS™´so, @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms øR¡LRiËNRPV æªΩLSxqs Ƶ∂[Æ™s[LiµR∂L`i g_≤`∂ ™´sLi…”¡ Æ©s[ªRΩáV D©yıLRiV. @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V NRPá*NRPVLi»˝¡ øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡LRi LS™´so x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ ™´sW˙ªRΩLi NTPLiµR∂ NRPVLkiËÕ‹[ NRPWLRiVËLi≤T∂ zqsµÙR∂™´sW @¨s xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. øR¡LRiËNRPV ªy©´sV F°∏R∂WLRiV. µk∂Liª][ x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQNRPV N][xmsLi ªRΩgÊjiLiµy? lLi[™´sLiª`Ω lLi≤ÔT∂, Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ©´sLji=Lix§¶¶¶ßáV A∏R∂V©´s GLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªyLRiV? A∏R∂V©´s GLi ™´sryÚLRi¨s, øR¡LRiË FsNRP‰≤R∂, FsxmsˆV≤R∂Æ©s[µj∂, ™´sW…˝ÿ≤T∂æªΩ[ ™´sV◊d˝¡ G LRiNRP\Æ™sV©´s øR¡LRiË ™´sVµ≥R∂˘™´sLRiVÚáV Fs™´sLRiÆ©s[µj∂ æªΩLSxqs Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ rygRiVªRΩVLiµ][? @Æ©s[ ALiµ][Œœ¡©´s …”¡≤T∂zms ™´sLÊSQÕ˝‹[ ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. B…‘¡™´sá ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s Æ©s[ªRΩáNRPV NRP¨szmsr°ÚLiµj∂. NS}qsxms…”¡NTP Æ™s[µj∂NRP \|msNTP FsNTP‰©´s ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV.

35GŒ˝œ¡ß FyLÌkiNTP }qs™´s¬ø¡[}qsÚ Æ™s[µ≥j∂LixmsoÕÿ? yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 27 M LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs µj∂NRPV‰ Æ™sVVNRPW‰ ¤Õ¡[¨s zqÛsºΩÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V øyÕÿ ryx§¶¶¶r°}msªRΩ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s ¡»Ì¡Ã¡W≤T∂F°LiVV©´s ™´sV©´sVaRPVáNRPV  ¡»Ì¡Ã¡V NRP…Ì”¡©´s»˝¡VgS NSLi˙lgi£qs©´sV ºdΩLji˵j∂µÙj∂©´s ™´s˘QQNTPÚ @LiVV©´s \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP NSLi˙lgi£qs B¿¡Ë©´s  ¡x§¶¶¶ß™´sVºΩ BƵ∂[©y @¨s «¡gRi©±s xqsºdΩ™´sVfl”· \Æ™sFs£qs À≥ÿLRiºΩ ˙xmsbPıLiøyLRiV. \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s©´sV @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs G≤yµj∂ gRi≤T∂¿¡©´s xqsLiµR∂LRi˜LigS FyLÌki Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS …‹[ÕfiF˝y«ÿ ™´sµÙR∂ FyLÌki Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı NS˘Li≤T∂Õfi LS˘÷d¡NTP @ZaP[xtsQ xqsˆLiµR∂©´s á’≥¡Li¿¡Liµj∂. Æ™s[Õÿµj∂™´sVLiµj∂ ªRΩLRi÷¡ LS™´s≤R∂Liª][ ˙…ÿzmnsN`PNRPV ºdΩ˙™´s @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiµj∂. µk∂Liª][ ˙…ÿzmnsN`P©´sV ™´sV÷˝¡Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. CNSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ª][ ™´sVÆ™s[VNRP\Æ™sV©´s \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s xqsºdΩ™´sVfl”·

À≥ÿLRiºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSLi˙lgi£qs FyLÌki ¬ø¡zmsˆ©´s B™´s*NRPVLi≤y Õ‹[xms¤Õ¡[ DLiøR¡≤R∂Li @Li¤…¡[ Æ™s[µ≥j∂LixmsoáV ™´sW»¡Ã¡V ≠s©´s¤Õ¡[µR∂Æ©s[ DƵÙ∂[aRP˘Liª][Æ©s[ Æ™s[µ≥j∂LixmsoáV NSµy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. 176zqsAL`izmszqs ˙xmsNSLRiLi 90 L][«¡ŸÕ˝‹[ ≠søyLRifl· xmspLjiÚNSNRPF°æªΩ[ ¤À¡LiVVÕfi B™y*÷¡=LiƵ∂[©´s¨s LS«ÿ˘LigRiLi ¬ø¡xmsoª][LiµR∂©yıLRiV. NRPV»¡VLi ¡Li©´sV ≠s≤R∂µk∂}qs ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘∏R∂V©yıLRiV. FyLÌkiNTP “¡™´sLi @µ≥j∂NSLRiLi Fs™´sLjiøyËLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. F°zqs©´s ™´s˘QQNTPÚ @NSá ™´sVLRifl·Li Æ™s©´sVNRP NSLRiflÿáV zmsÃ˝¡Ã¡ª][©´sV, ªRΩ÷˝¡ª][©´sV, BªRΩLRi  ¡Liµ≥R∂V™´soáª][ BLiNS æªΩ÷¡∏R∂VNRPF°LiVV©y, \Æ™sFs£qs ™´sVLRifl·Liª][ DÕ˝ÿxqsLigS gRi≤T∂}ms @™´sNSaSáV ¤Õ¡[™y @¨s ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP ™´s˘NRPVÚá©´sV xmsLS™´sVLji+Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™´sW©´s™´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡V @Æ©s[≠s Æ™sŒ˝œ¡ßªRΩVLi¤…¡[ ™´sxqsVÚ©´sı AµR∂LRifl·©´sV øR¡Wzqs D©yı∏R∂W ¤Õ¡[™y @¨s À≥ÿLRiºΩ ˙xmsbPıLiøyLRiV. JLRi*¤Õ¡[NRPÆ©s[ zqs’¡H ¬ø¡[ªRΩ @lLi£qÌs ¬ø¡[LiVVLi¿¡ \¤«¡Œ˝‹[ ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li zqs’¡H¬ø¡[ªRΩ ©y»¡NSáV |ms…ÌÿLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ A≤T∂r°ÚLiµR∂©yıLRiV. BLiªRΩ «¡LRiVgRiVªRΩV©yı BÕÿLi…”¡ µR∂VLS¯LÊSáNRPV NRPW≤y @™´sNSaRPLi ˙xms«¡Ã¡©´sVLi¿¡ ™´sVLi¿¡ xqsˆLiµR∂©´s á’≥¡xqsVÚLi≤R∂≤R∂Li DLi»¡VLiµy @¨s ˙xmsºΩINRP‰LRiV ˙xmsbPıLiøy÷¡=©´s NSxqsÚ ELRi»¡gS DLi…‹[LiµR∂©yıLRiV. ™yxqsÚ™yá©´sV xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]LiµR∂©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂VLigS Fsxmsˆ…”¡NUP GN][LÌRiVáV, FyLÌkiáV NRPW≤y FsµR∂VgRiVªRΩV©´sı NRPV»¡VLiÀÿ¨sı FsµR∂VL][‰¤Õ¡[ZNP[ µy¿¡|ms»Ì¡¤Õ¡[™´s©yıLRiV. ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sNTP C≠sµ≥R∂\Æ™sV©´s Æ™s[µ≥j∂LixmsoáNRPV gRiVLji¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s NSLi˙lgi£qs ¬ø¡[xqsVÚ©´sı øR¡LRi˘Ã¡V xmspLjiÚgS ≠sxmnsWªRΩLi AL][zmsLiøyLRiV. G≤yµj∂ xmspLRiÚ™´soªRΩV©yı ¤À¡LiVVáV NRP÷¡gjixqsVÚ©yı∏R∂V¨s À≥ÿLRiºΩ AL][zmsLiøyLRiV

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 27 : æªΩáLigSfl·\|ms LS“¡xmsÆ≤∂[ ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[µR∂¨s æªΩáLigSfl· F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s ˙F~|mnsxqsL`i N][µR∂Li≤R∂LSLi æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. ¡∏R∂W˘LRiLi DNRPV‰ ≈¡¨s«ÿ¨sı ≠saS≈¡ DNRPV‰ NRPLS¯gSLS¨sNTP ªRΩLRi÷¡Liøyá©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≈¡¨s«¡Li D©´sı ø][»¡Æ©s[ DNRPV‰ Fny˘NÌRPLki GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV.  ¡∏R∂W˘LRiLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ {qsFsLi NTPLRifl„fi Æ™sVVLi≤T∂ xms»Ì¡VµR∂á ≠s≤R∂©y≤yá¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. {qsFsLi ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][NRP F°æªΩ[ DNRPV‰©´sV FsÕÿ ªRΩLRi÷¡ryÚL][ øR¡WryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.  ¡∏R∂W˘LRiLi ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı  ¡∏R∂W˘LRiLi xqsLiLRiORPQfl· ∏R∂W˙ªRΩ©´sV r°™´sV™yLRiLi æªΩáLigSfl· ¤«¡[G{qs NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sµÙR∂ N][µR∂Li≤R∂LSLi ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩ ≠sµy˘rygRiL`iLS™´soª][ NRP÷¡zqs ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi N][µR∂Li≤R∂LSLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW..  ¡∏R∂W˘LRiLi DNRPV‰©´sV BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ≠saS≈¡xms»¡ıLi ªRΩLRi÷¡}qsÚ rÛy¨sNRPVáV Dµ][˘gRi @™´sNSaSáV N][Õ‹[ˆªyLRi©yıLRiV.  ¡∏R∂W˘LRiLiÕ‹[Æ©s[ {qÌsÕfi Fny˘NÌRPLki¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ ryµ≥R∂©´s N][xqsLi,  ¡∏R∂W˘LRiLi xmsLjiLRiORPQfl· N][xqsLi ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ @|qsLi’d˝¡¨s ™´sVV»Ì¡≤T∂ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ’d¡|§¶¶¶ø`¡CFsÕfi, ™´sV{§¶¶¶Li˙µy NRPLi|ms¨dsÕ˝‹[ rÛy¨sNRPVáZNP[ Dµ][˘gSáV B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤T∂æªΩ[Æ©s[ ™´sV©´s ™´s©´sLRiVá©´sV ™´sV©´sLi NSFy≤R∂VN][™´søR¡Ë¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ ™´sV©´s ™´s©´sLRiVá¨sıLi…”¡¨ds {qs™´sWLi˙µR∂ gRiµÙR∂áV ªRΩLRi÷¡LiøR¡VNRPV F°ªy∏R∂V¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ DNRPV‰ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @x§¶¶¶LiNSLRiLiª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ªRΩORPQfl·Æ™s[V  ¡∏R∂W˘LRiLi gRi©´sVá\|ms B¿¡Ë©´s “¡™Ø[á©´sV LRiµÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.  ¡∏R∂W˘LRiLi ©´sVLi¿¡ INRP‰ B©´sVxms ™´sVVNRP‰©´sV NRPW≤y ≠saS≈¡NRPV ªRΩLRi÷¡LiøR¡¤Õ¡[LRi©yıLRiV. ALi˙µ≥R∂ FyáNRPVáV  ¡Ã¡™´sLiªRΩV\¤Õ¡æªΩ[ NS™ØøR¡VË NS¨ds.. ªy™´sVV  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sVáLi ™´sW˙ªRΩLi NSµR∂©yıLRiV. D™´sV¯≤T∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LS«ÿ˘LigRiLi NRP÷¡ˆLi¿¡©´s x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s N][µR∂Li≤R∂LSLi ≠s™´sVLji*LiøyLRiV. IN THE COURT OF THE PRINCIPAL DISTRICT JUDGE : R.R.DISTRICT AT L.B.NAGAR, HYDERABAD. I.A.No. 1142 of 2013 IN A.S.(SR)No. 4160 of 2013 Between : Smt. B. Spandana ..........Petitioner/Appellant And To whom so ever it may concern. ..........Respondent/respondent To To whomsoever it may concern (Respondent) Take notice that the above appeal was filed aggrieved by judgment and decree in OS.No.68 of 2008 dated.5-1-2009 passed by the Hon’ble Addl.junior Civil Judge,RR district against whomsoever it may concern.Hence all concerned interested if any are directed to appear in person or through Advocate before the.Court on 12-06-2013 at 10.30A.M. else the matter will be heard and decided in your absence. // By order of Court // Sd/- Counsel for Petitioner/Appellant (Sri YVS) Y.V.Kishore H.No.6-1-343/2, Padmarao nagar, Secunderabad.


28-5-2013.qxd

5/28/2013

10:27 AM

Page 4

yÓTÁ{Àyês¡Ô

4

NS◊¡øR¡LRifl„fiNTP ™yLiVV£qs B™´s*©´sV©´sı «¡gRixmsºΩÀÿ ¡V Æ™s[lLi[ {§¶¶¶L][á zqs¨s™´sWáNRPV ™´sVL][ {§¶¶¶L][ ™yLiVV£qs J™´sL`i B™´s*»¡Li NS™´sV©±s gS ™´sWLjiLiµj∂. ªy«ÿgS «¡gRixmsºΩÀÿ ¡V 'NS◊¡øR¡LRifl„fi' ¿¡˙ªy¨sNTP ªRΩ©´s ™yLiVV£qs ¨s BxqsVÚ©yıLRiV. NRPLRiVflÿá∏R∂VLi ˙F~≤R∂ORPQ©±s= xmsªyNRPLi\|ms ™´sLRi¯ bPxtsv˘≤R∂V, 'gS∏R∂VLic2' }mnsLi $˙xms≠dsfl„fi {qs*∏R∂VµR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ¨sLji¯xqsVÚ©yıLRiV. \¬ø¡ªRΩ©´s˘ NRPXxtÒsQ {§¶¶¶L][. øyLiµj∂¨s, NRP≠sªRΩ {§¶¶¶L][LiVV©±s= . µR∂LRi+NRPV≤R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩWc"æªΩáVgRiV, ªRΩ≠sVŒfi µj∂*À≥ÿuy ¿¡˙ªRΩ≠sVµj∂. ªRΩ≠sVŒfiÕ‹[ ©y™´sVNRP‰Õfi ˙FyLiªRΩLi Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[, æªΩáVgRiVÕ‹[ Fyá™´sVWLRiV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NRP¥R∂ rygRiVªRΩVLiµj∂. ∏R∂V¥yLÛRi NRP¥R∂ Aµ≥yLRiLigS ªRΩ≠sVŒfiÕ‹[Æ©s[ NSµR∂V.. æªΩáVgRiVÕ‹[©´sW zqs¨s™´sWÕ‹ryÚ∏R∂V¨s ¬ø¡xmsˆ≤y¨sZNP[ C zqs¨s™´sW ¬ø¡[aS©´sV. ªRΩ*LRiÕ‹[ |qs©y=L`iZNPŒœ¡ßªRΩV©yıLi. ™´sVV≈¡˘LigS C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ Fs˙LRixqsªRΩ˘Li @Æ©s[ ¨s«¡Fy˙ªRΩ DLiµj∂. A Fy˙ªRΩ øyÕÿ AxqsNTPÚNRPLRiLi. @ªRΩ≤T∂¨s G{ms xqs•¶¶¶ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[©´sW øR¡WzmsxqsVÚ©yı. G{msÕ‹[ µj∂ÕfiLS«¡Ÿ, Àÿ÷d¡™´so≤`∂Õ‹[ @©´sVLSg`i NRPaRP˘£ms, ªRΩ≠sVŒfiÕ‹[ aRPbP xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiVLRiW“¡ ™´sLRi¯ NRPW≤y C ¿¡˙ªRΩLi øR¡Wzqs Æ™sVøR¡VËNRPV©yıLRiV" @©yıLRiV. µj∂ÕfiLS«¡Ÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩWc"∏R∂V¥yLÛRigSµR∂áV æªΩáVgRiVÕ‹[ ªRΩNRPV‰™´s. ªRΩ≠sVŒfiÕ‹[ FsNRPV‰™´s. 80á ©y…”¡ ™yªy™´sLRiflÿ¨sı µR∂LRi+NRPV≤R∂V ∏R∂V¥yªRΩ¥R∂LigS øR¡Wzms ÀÿÕÿ˘¨sı gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV" @©yıLRiV. 80áՋ[ «¡Ljigji©´s J ∏R∂V¥yLÛRigSµR∂ Aµ≥yLRiLigS LRiWF~Liµj∂Li¿¡©´s µj∂*À≥ÿuy ¿¡˙ªRΩLi 'NS◊¡øR¡LRifl„fi'. NRPXxtÒsQ\¬ø¡ªRΩ©´s˘ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩWc"$˙xms≠dsfl„fi ˙≤U∂™±sV˙Fy¤«¡N`ÌP Bµj∂. 10Æ©sááV NRPztÌsQLi¿¡ Fy ˙ªRΩN][xqsLi gRi≤ÔyáV, ≠dsVryáV |msLiøy©´sV" @©yı LRiV. ZNPÆ™sVLS: ≠saRP* Ƶ∂[™´s ¡ªRΩVÚá, xqsºdΩ£tsQ ™´sVVªy˘Ã¡, xqsLigkiªRΩLi: ©´sLiµR∂©±sLS«fi, Fy»¡Ã¡V: ™´s©´s™´sW÷¡, xqsµyøR¡Li˙µR∂, NRPŒœ¡: ©yLS∏R∂Vfl·, Fs≤T∂…”¡Lig`i: ˙xms≠dsfl„fi xmsp≤T∂, ≤y©±s=: @«¡∏∫∂VryLiVV, \|mns…fi=: Æ™sLiNRP…fi©yg`i. xqs™´sVLRiˆfl·: ¤À¡[’¡ ™´sV©´szqs*¨s

«¡⁄©±s 7©´s "xms≠s˙ªRΩ' ˙xmsxqsVÚªRΩLi BLi≤R∂{qÌs˚Õ‹[ ≠s¨szmsxqsVÚ©´sı ™yLRiá ˙xmsNSLRiLi @Liµyá À≥ÿ™´sV ˙bP∏R∂V ˙xmsµ≥y©´s Fy˙ªRΩÕ‹[ ©´s…”¡Li¿¡©´s 'xms≠s˙ªRΩ' zqs¨s™´sW ¿¡™´sLjiNTP «¡⁄©±s 7 ©´s Lji÷d¡«fi NS™´s≤y¨sNTP zqsµÙR∂™´sV™´soª][Liµj∂. «¡©yLÙRi©±s ™´sVx§¶¶¶L<ji \Æ≤∂lLiN`ÌP ¬ø¡[zqs©´s C zqs¨s™´sW¨s ryµ≥R∂N`P NRPV™´sWL`i ? ryLiVV ™´sV}§¶¶¶£tsQ lLi≤ÔT∂ ¨sLji¯LiøyLRiV. ™´sVVLiµR∂VgS C zqs¨s™´sW¨s Æ™s[VÕ‹[ Lji÷d¡«fi ¬ø¡[∏R∂W˘Ã¡©´sVNRPV©yıLRiV NS¨ds C ¿¡˙ªRΩ ¨sLS¯ªRΩáV æªΩáVgRiV, ªRΩ≠sVŒœ¡Li, ™´sVá∏R∂WŒœ¡LiÕ‹[ IZNP[ ryLji Lji÷d¡«fi ¬ø¡∏R∂W˘Ã¡Æ©s[ DƵÙ∂[aRPLiª][ «¡⁄©±s NTP F°£qÌs F°©±s ¬ø¡[ryLRiV. ªRΩ≠sVŒ˝‹[ C zqs¨s™´sWNTP '}msLRiV ™´sW˙»¡VLiµy©±s xms≠s˙ªRΩ; @Æ©s[\¤…¡…”¡Õfi ¨s |ms…ÌÿLRiV.«¡©Ùy˚©±s ™´sVx§¶¶¶L<ji ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ' C zqs¨s™´sWÕ‹[ ˙bP∏R∂V Æ™s[aRP˘ Fy˙ªRΩ ¬ø¡[r°ÚLiµj∂. NS¨ds ≠sVgRiªy zqs¨s™´sWáª][ F°Ã¡VËNRPVLi¤…¡[ C zqs¨s™´sW ¥k∂Li \¤Õ¡©±s øyÕÿ ≤T∂xmnslLiLi…fi gS DLi»¡VciLiµj∂. xms≠s˙ªRΩ zqs¨s™´sW¨s INRP ¨s«¡ “¡≠sªRΩ xqsLixmnsV»¡©´s AaSLRiLigS ºdΩryLi. INRP ¤Õ¡[≤U∂ FsLiª][ \|mns…fi ¬ø¡[zqs INRP F~÷¡…‘¡cztsQ∏R∂V©±s FsÕÿ @LiVV˘Liµj∂ @Æ©s[Ƶ∂[ C zqs¨s™´sW NRP¥R∂ @¨s' @©yı≤R∂V. C zqs¨s™´sW ˙bP∏R∂V æªΩáVgRiVÕ‹[ ¬ø¡[zqs©´s ª]÷¡ {§¶¶¶L][LiVV©±s JLjiπ∏∂VLic¤…¡c≤`∂ zqs¨s™´sW. ˙bP∏R∂V ¿¡™´sLjigS ZaP[≈¡L`i NRP™´sVV¯Ã¡ \Æ≤∂lLiORPQ ©˝Ø[ ™´s¿¡Ë©´s '\¤Õ¡£mns C£qs ¡W˘…”¡xmnsQoÕfi' zqs¨s™´sWÕ‹[ NRP¨szmsLi¿¡Liµj∂. @Õÿlgi[ ªRΩ*LRiÕ‹[ ≠s˙NRPLi NRPV™´sWL`i \Æ≤∂lLiORPQ ©˝Ø[ |qs…fi= \|msNTP Æ™sŒ˝œ¡©´sV©´sı '™´sV©´sLi' zqs¨s™´sWÕ‹[ ©ygSLÍRiV©´s xqsLRixqs©´s «‹[≤U∂ NRP»Ì¡©´sVLiµj∂

ôV’≤<äsêu≤<é, eT+>∑fi¯yês¡+, y˚T 28, 2013

™´sW™Ø[á µy≤T∂ : µR∂LS˘xmsoÚ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s Fs©±sHG ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 27 : ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá\|ms ™´sW™Ø[á µy≤T∂ xmnsV»¡©´s\|ms ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl”·r°ÚLiµj∂. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá\|ms µy≤T∂ xmnsV»¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. À≥œ¡˙µR∂ªRΩÕ‹[ D©´sı Õ‹[Fyá©´sV gRiVLjiÚLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV zqsµÙR∂\Æ™sVLiµj∂. C Æ™s[VLRiNRPV «ÿºdΩ∏R∂V µR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛs (Fs©±sHG)©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NTP µj∂Li¿¡Liµj∂. ™´sW™Ø[á µR∂VaRPËLRi˘, ZNP[Li˙µR∂, LSxtÌsQ˚ ¡Ã¡gSáNRPV ™´sVµ≥R∂˘ xqs™´sV©´s*∏R∂V, xqs™´sWøyLRi Õ‹[xmsLi\|ms Fs©±sHG µR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sVLiµj∂. Fs™´sLji Fy˙ªRΩ @LiVV©y DLiµR∂¨s æªΩ[÷¡æªΩ[ ™yLji\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[Li aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ AL`i{msFs©±s zqsLig`i Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. r°™´sV™yLRiLi A∏R∂V©´s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá µy≤T∂ xmnsV»¡©´s\|ms µR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s Fs©±sHG¨s AƵ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. "À≥œ¡˙µR∂ªy Õ‹[FyáV D©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiµj∂. ZNP[Li˙µR∂, LSxtÌsQ˚  ¡Ã¡gSá ™´sVµ≥R∂˘ Õ‹[FyáV D©´sı»˝¡V æªΩ[÷¡æªΩ[ @µj∂ ™´sVL][ryLji ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y øR¡WryÚLi. ªRΩxmsˆV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ[÷¡©´s ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLi' @¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá\|ms µy≤T∂NTP NRPV˙»¡ xms¨sı©´s ™yLji¨s gRiVLjiÚLiøyLS? @¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. µy¨s\|ms BxmsˆVÆ≤∂[ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ª]LiµR∂LRiFy»¡V øR¡LRi˘ @™´soªRΩVLiµR∂¨s  ¡µR∂V÷¡øyËLRiV. ≠søyLRifl· xmspLRiÚ∏R∂W˘ZNP[ G\Ƶ∂©y ¨sLÙSLRifl·NRPV LSgRiá™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. µR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s Fs©±sHGNRPV AƵ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aS™´sV¨s, Fs©±sHG @µ≥j∂NSLRiVáV r°™´sV™yLRiÆ™s[V ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂NRPV Æ™sŒÿÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sW™Ø[á ªy«ÿ µy≤T∂ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂NRPV ™´sVLji¨sı  ¡Ã¡gSá©´sV xmsLizmsLi¿¡Liµj∂. ™´sW™Ø[á NSLRi˘NRPÕÿFyá ¨sL][µ≥y¨sNTP µyµyxmso 30 ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©˝´s (30 Æ™s[á ™´sVLiµj∂ zqs ¡˜Liµj∂)©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ LSuÌy˚¨sNTP ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li.. ªy«ÿgS ™´sVL][ 2 Æ™s[á ™´sVLiµj∂¨s r°™´sV™yLRiLi ªRΩLRi÷¡Li¿¡Liµj∂.

LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s«Ï¡zmsÚ Æ™s[VLRiNRPV @µR∂©´sxmso À≥œ¡˙µR∂ªy ™´sXµÙyxms˘Li NSLRifl·LigS A∏R∂V©´s N][áVN]Æ©s[LiµR∂VNRPV xqs™´sV∏R∂VLi\ xms≤R∂VªRΩVLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. "A∏R∂V©´s ¡Ã¡gSá©´sV xmsLizmsLi¿¡Liµj∂.

xqsVµR∂LRi+©±s ˙xmsflÿ◊¡ZNP[..! NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá\|ms «¡Ljigji©´s µy≤T∂NTP Æ™s©´sNRP ™´sW™Ø[ NUPáNRP Æ©s[ªRΩ, ZNP[Li˙µR∂ NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V NRP»¡NRPLi xqsVµR∂LRi+©±s x§¶¶¶xqsÚLi DLiµR∂¨s F°÷d¡xqsVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ aRP¨s™yLRiLi NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá\|ms «¡Ljigji©´s µy≤T∂NTP A∏R∂VÆ©s[ Æ©s[ªRΩXªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶Liøy≤R∂¨s }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. A∏R∂V©´s Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s 150 ™´sVLiµj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ µR∂Œœ¡Li µy≤T∂NTP Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡V ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS gRiVLjiÚLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂Õ‹[ xqsVµR∂LRi+©±s NRPµR∂÷¡NRPáV ™´sVV™´sV¯LRiLigS D©yı∏R∂V¨s, Gµ][ À≥ÿLki ≠sµ≥R∂*Liry¨sNTP ˙xmsflÿ◊¡NRP LRi¿¡Li¿¡©´s»˝¡V Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¨sxmnsW ™´sLÊSáV À≥œ¡˙µR∂ªy  ¡Ã¡gSá©´sV @˙xms™´sVªRΩÚLi ¬ø¡[aSLiVV. @LiVVæªΩ[, A |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPá©´sV ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ DLiÆ≤∂[  ¡Ã¡gSáV xqsLjigS xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[µR∂¨s æªΩ÷¡zqsLiµj∂. ≠sxtsQ™´sVLigSÆ©s[ aRPVN˝S xmsLjizqsÚºΩ.. ™´sW™Ø[á µy≤T∂Õ‹[ gS∏R∂Wáª][  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂©´s ZNP[Li˙µR∂ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ≠ds{qs aRPVN˝S xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigSÆ©s[ DLiµR∂¨s \Æ™sµR∂V˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

xmsLjizqÛsºΩ BLiNS ≠sxtsQ™´sVLigSÆ©s[ DLiµj∂. ™´sXµÙyxms˘Li NSLRifl·LigS N][áVN]Æ©s[LiµR∂VNRPV øyÕÿ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂VªRΩVLiµj∂. A∏R∂V©´s©´sV LRiOTPQLiøR¡gRiá™´sV©´sı ≠saS*xqsLi ™´sWNRPVLiµj∂' @¨s Æ™s[µyLiªRΩ Æ™sV≤T∂zqs…‘¡ \¬ø¡LRi¯©±s ©´slLi[a`P ˙¤…¡x§¶¶¶©±s r°™´sV™yLRiLi ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ¬ø¡FyˆLRiV. aRP¨s™yLRiLi «¡Ljigji©´s ™´sW™Ø[áV «¡Ljizms©´s µy≤T∂Õ‹[ aRPVN˝S (84) ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ¡V¤Õ˝¡…fi gS∏R∂Wáª][ ªRΩX…”¡Õ‹[ ˙Fyflÿáª][  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLRiV. gS∏R∂Vxms≤T∂©´s A∏R∂V©´s©´sV gRiVLÊS™±sÕ‹[¨s Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¬ø¡[LjiˆLiøyLRiV. A∏R∂V©´s xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s Æ™s[µyLiªRΩ Æ™sV≤T∂zqs…‘¡NTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. "aRPVN˝S ˙xmsxqsVÚªRΩLi H{qs∏R∂VWÕ‹[ Æ™sLi…”¡¤Õ¡[»¡L`i\|ms ¿¡NTPªRΩ= F~LiµR∂VªRΩV©yıLRiV. AL][gRi˘Li ¨sáNRP≤R∂gS DLiµj∂. ™´sVW≤R∂V  ¡V¤Õ˝¡…fi gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. @LiµR∂VÕ‹[ lLiLi≤R∂V ø≥yºΩÕ‹[NTP µR∂WxqsVNRPVF°∏R∂WLiVV. ™´sVLjiN]¨sı ø][»˝¡ N]¨sı gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV.  ¡V¤Õ˝¡»˝¡©´sV ª]ágjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLi. B©±s|mnsORPQ©±s r°NRPNRPVLi≤y ∏R∂WLi…‘¡ ¡π∏∂W…”¡N`P= BxqsVÚ©yı™´sV¨s' ©´slLi[a`P ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

∏R∂VW{msÕ‹[ |mnsWLRi L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWµR∂Li áN][ı, Æ™s[V 27 : DªRΩÚLRi˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[ |mnsWLRi L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWµR∂Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. G…ÿ —¡Õ˝ÿÕ‹[ J ¡xqsV= @µR∂VxmsoªRΩzmsˆ NSáV™´sÕ‹[NTP µR∂WxqsVZNPŒ˝œ¡≤R∂Liª][ 21 ™´sVLiµj∂ µR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡LiµyLRiV. ™´sVL][ 23 ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™´sVXªRΩVá xqsLi≈¡˘ ™´sVLjiLiªRΩ |msLjilgi[ @™´sNSaRP™´sVVLiµR∂¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. µyµyxmso 60 ™´sVLiµj∂ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáª][ xmnsLRiVNS‰Àÿµ`∂ Æ™s¤Œ˝¡[LiµR∂VNRPV ≤≥T∂÷d˝¡ ©´sVLi¿¡  ¡xqsV= Aµj∂™yLRiLi LS˙ºΩ  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[LjiLiµj∂. G…ÿ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s zmsáV™y ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ D©´sı x§¶¶¶«ÿLS ZNP©yÕfi ™´sµÙR∂NRPV ™´s¬ø¡[Ë xqsLjiNTP  ¡xqsV= @µR∂Vxmso ªRΩzmsˆ NSáV™´sÕ‹[NTP µR∂WxqsVZNP◊˝¡Liµj∂. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ 21 ™´sVLiµj∂ ¨ds»¡ ™´sVV¨sgji µR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡LiµyLRiV. ™´sVL][ 23 ™´sVLiµj∂ gS∏R∂Vxms≤ÔyLRi¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. N]LiªRΩ ™´sVLiµj∂ AøR¡WNUP æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

FsLiªRΩ ™´sVLiµj∂ @µR∂XaRP˘™´sV∏R∂W˘LRi¨s BLiNS ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Liª][ ©´sWªRΩ©´s µR∂LixmsªRΩVáV æªΩ÷¡∏R∂VLS¤Õ¡[µR∂V. xmnsV»¡©´s\|ms xqs™´sWøyLRiLi ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤ÔyLRiV. \Æ≤∂Q˚™´sL`i ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´s¤Õ˝¡[ ˙xms™´sWµR∂Li «¡LjigjiLiµR∂¨s ˙Fyflÿáª][ ¡∏R∂V»¡xms≤T∂©´s NSá*Õ‹[ xms≤T∂©´s  ¡xqsV=.. ˙xms∏R∂W¨sNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. FsµR∂VLRiVgS ™´sxqsVÚ©´sı 21 ™´sVLiµj∂ µR∂VLRi¯LRifl·Li ™yx§¶¶¶©y¨sı ªRΩzmsˆLi¬ø¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[  ¡xqsV= \Æ≤∂Q˚™´sL`i @LiµR∂VNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV rÛy¨sNRPVá xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· N][Õ‹[ˆ™´s≤R∂Liª][ C ˙xms™´sWµR∂Li xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ¨ds…”¡Õ‹[ «¡LjigjiLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSá*Õ‹[ ¨ds…”¡ DµÙR∂QXºΩ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı 23 ™´sVLiµj∂¨s xqsVLRiOTPQªRΩLigS @µ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV  ¡∏R∂V»¡NRPV ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. gS∏R∂Wá Fy\¤Õ¡©´s N]»Ì¡VNRPVF°LiVV DLi…ÿLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. N]LiªRΩ ™yLji¨s Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. 21 ™´sVLiµj∂ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá AøR¡WNUP á’≥¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ™´sVXªRΩƵ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV Æ™s÷¡NTPºdΩzqs, F°xqÌsV™´sWLÌRiLi N][xqsLi Fs…ÿ —¡Õ˝ÿ Fs{qsˆ Õ‹[ZNP[a`P æªΩ÷¡FyLRiV. FsLiªRΩ ™´sWLRiVËLkiNTP ¬ø¡[LSËLRiV. ™´sVXªRΩVÕ˝‹[ IZNP[ ™´sVLiµj∂ @µR∂XaRP˘™´sV∏R∂W˘LRiÆ©s[µj∂ NRP¿¡ËªRΩLigS ¬ø¡xmNRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s 11 ™´sVLiµj∂ D©yıLRiV. sˆ¤Õ¡[™´sV©yıLRiV. ™yLji AøR¡WNUP N][xqsLi gS÷¡Lixmso ™yLjiÕ‹[ ©´sWªRΩ©´s µR∂LixmsªRΩVáV NRPW≤y gRi™´sV©yL>RiLi. øR¡LRi˘Ã¡V N]©´srygRiVªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. ™´sVXªRΩVÕ˝‹[ @÷¡gRiLi«fiÕ‹[ ≠s™yx§¶¶¶ Æ™s[≤R∂VNRP©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVN]¨s ©´sáVgRiVLRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, G≤R∂VgRiVLRiV ¿¡©yıLRiVáV xmnsV—¡∏R∂WÀÿµ`∂NRPV ºΩLjigji™´sxqsVÚLi≤R∂gS C µR∂VLÁRi»¡©´s D©yıLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

ªy©y ©´sWªRΩ©´s @µ≥R∂˘QORPV≤T∂gS Æ™sWx§¶¶¶©±s

zqsµÙyL`Ûi zqs¨s™´sWÕ‹[ ¡LixmsL`i AxmnsL`i N]¤…Ì¡[zqs©´s @\Æ©sNRP? ≠sáORPQfl· µR∂LRi+NRPV≤R∂V LS™±sV g][FyÕfi ™´sLRi¯ ºdΩxqsVÚ©´sı 'xqsªRΩ˘2? zqs¨s™´sWª][ æªΩLRiNTP xmsLjiøR¡∏R∂VLi @π∏∂[V˘ øy©±s= N]¤…Ì¡[zqs©´s {§¶¶¶L][LiVV©±s @\Æ©sNRP. C zqs¨s™´sW æªΩáVgRiV, ªRΩ≠sVŒœ¡Li, z§¶¶¶Liµk∂ ÀÿxtsQáՋ[ Lji÷d¡«fi NS©´sVLiµj∂. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ @\Æ©sNRP N][÷d¡™´so≤˝][ \Æ≤∂lLiN`ÌP zqs¨s™´sWª][ FsLi˙…‘¡ B™´s*≤y¨sNTP zqsµÙR∂™´sV™´soª][Liµj∂. ™´sxqsLiªRΩ Àÿᩱs µR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ æªΩLRiZNPNRP‰©´sV©´sı µj∂* Àÿuy ¿¡˙ªRΩLi 'NS≠s∏R∂W ªRΩ\¤Õ¡™´s©±s' zqs¨s™´sW N][xqsLi @\Æ©sNRP FsLizms\ZNP©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. C zqs¨s™´sWÕ‹[ {§¶¶¶L][gS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı zqsµÙyL`Ûi zqsLigRiL`i Fy˙ªRΩÕ‹[ NRP¨szmsLiøR¡©´sV©yı≤R∂V. C zqs¨s™´sW 1920áՋ[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiµj∂. C zqs¨s™´sW¨s Fs£qs.—¡ NTP»Ì¡xmsˆ ? ZNP[’¡ xqsVLiµR∂LRiLiÀÿÕfi á©´sV xqsWˆQQLjiÚgS ºdΩxqsVN]¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C zqs¨s™´sWÕ‹[ @\Æ©sNRP ∏R∂VV™´sLSfl”·gS NRP¨szmsLiøR¡©´sVLiµj∂. FsAL`i lLix§¶¶¶™´sW©±s xqsLigkiªRΩLi @Liµj∂xqsVÚ©´sı C zqs¨s™´sW C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ¿¡™´sL˝][ |qs…fi= \|msNTP Æ™sŒœ¡ßÚLiµj∂.@\Æ©sNRP ©´s…”¡Li¿¡©´s ª]÷¡ zqs¨s™´sW xqsªRΩ˘2 ˙xmsxqsVÚªRΩLi F°£qÌs ˙F~≤R∂ORPQ©±s NSLRi˘˙NRP™´sWáV «¡LRiVxmsoNRPVLi…‹[Liµj∂. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ Lji÷d¡«fi NS©´sV©´sı C zqs¨s™´sWÕ‹[ aRPLS*©´sLiµ`∂ {§¶¶¶L][gS ©´s…”¡xqsVÚ©yı≤R∂V. ' C zqs¨s™´sWÕ‹[ ÀÿgS BLi¤…¡÷¡¤«¡Li…fi @LiVV©´s J ™´s˘QQNTPÚ ˙NTP≠sV©´sÕfi NS™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPVLi…ÿ≤R∂V. Æ©s[©´sV \ZNP™±sV @Æ©s[µy¨sNTP @LiªRΩLi ¤Õ¡[µR∂¨s ©´s™´sVV¯ªy©´sV. \ZNP™±sV=¨s øR¡WzmsLiøyá©´sıµj∂ ©y DƵÙ∂[aRPLi NSµR∂V ©yNRPV ˙NTP≠sV©´sÕfi= \|qsNSá“¡ @Li¤…¡[ øyÕÿ BxtÌsQLi' @¨s LS™±sV g][FyÕfi ™´sLRi¯ @©yı≤R∂V

≤R∂Õ˝ÿ£qs, Æ™s[V 27 : DgSµj∂ xqsLi ¡LSá©´sV ≠sVLi¿¡©´s xqsLi ¡LSáV ªy©yÕ‹[ ø][»¡V¬ø¡[xqsV NRPV©yıLiVV. AºdΩ¯∏R∂VVá xmsáNRPLjiLixmsoáV, xqs©y¯ ©yáV, æªΩáVgRiV \Æ™sÀ≥œ¡™´sLi BNRP‰≤R∂ Æ™s÷˝¡≠sLjizqsLiµj∂. ˙xms™´sVV≈¡VáNRPV xqs©y¯©yáV ¬ø¡[zqs A©´sLiµj∂LiøyLRiV. gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS @Æ™sVLjiNSÕ‹[¨s ≤R∂Õ˝ÿ£qs ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı DªRΩÚLRi @Æ™sVLjiNS æªΩáVgRiV xqsLixmnsVLi (ªy©y) 19™´s \Ƶ∂Q*™yL<jiNRP ™´sV•¶¶ ¶xqsÀ≥œ¡Ã¡V Aµj∂™yLRiLi ©y≤R∂V xmnsV©´sLigS ™´sVVgjiaSLiVV. xmsáV \Æ™s≠sµ≥R∂˘À≥œ¡LjiªRΩ\Æ™sV©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li øyLRiV. ™´sVVgjiLixmso DªRΩ=™yáV NRPW≤y \Æ™s≠sµ≥R∂˘ À≥œ¡LjiªRΩLigS rygSLiVV. ªy©y xqsÀ≥œ¡Ã¡ ™´sVVgjiLixmso L][«¡Ÿ DµR∂∏R∂VLi $¨s™yxqs NRPÕÿ˘flÿ¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ @Æ™sVLjiNS NSLi˙lgi£qs xqsÀ≥œ¡V˘LSáV, À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V @Æ™sVLjiNRP©±s ªRΩVá{qs gRiÀÿ˜L`Ôi FyÕÊ‹©yıLRiV. @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ª][»¡NRPWLRi ˙xmsryµ`∂ ©´sVLi¿¡ ©´sWªRΩ©´s @µ≥R∂˘QORPV≤T∂gS ©´s©´sıxmsÆ©s[¨s Æ™sWx§¶¶¶©±s Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xqsLixqs‰QXºΩ, }qs™´s, xqsLi˙xmsµy∏R∂VÆ™s[V ªy©y ˙xmsµ≥y©´s DƵÙ∂[aSá¨s, ™y…”¡¨s @LiµR∂VNRPVÆ©s[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ @LiµR∂Lji¨s NRPáVxmso N]¨s Æ™sŒÿÚ™´sV¨s, xqsLixqÛs @LiµR∂LjiµR∂¨s, ˙xms™yryLi ˙µ≥R∂Vá AµR∂LRifl·ª][Æ©s[ @µj∂ ryµ≥R∂˘xms≤R∂VªRΩVLiµR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVVgjiLixmso DªRΩ=™´sLiÕ‹[ ©´s»¡VáV ªRΩ¨sZNPŒ˝œ¡ À≥œ¡LRifl”·, bP™y—¡LS«ÿ, gRiVLi≤R∂V x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩLS™´so, }§¶¶¶™´sV, xmsLRiVøR¡WLji g][Fyá NRPXxtÒsQ, xmsLRiVøR¡WLji ≠s«¡∏R∂VáOTPQ ¯, ¤À¡©´sLÍki, ™´sVVLRi◊d¡Æ™sWx§¶¶¶©±sáV ˙xmsµR∂Lji+Li¿¡©´s '≤R∂Àÿ˜FyáV' ©y…”¡NRP, L][À‹[ gRi‚fl·[£tsQ @µR∂V˜ÈªRΩ ©y»¡˘ ˙xmsµR∂LRi+©´s, ¿¡©yıLRiVá ™´sW∏R∂W ¡«ÿL`i ™´sLi…”¡ NSLRi˘˙NRP ™´sWáV Ax§¶¶¶®ªRΩVá©´sV @áLjiLiøyLiVV. ˙xms∆ÿ˘ªRΩ gS∏R∂VNRPV≤R∂V ¤«¡[xqsVµyxqsV ™´sVVgjiLixmso DªRΩ=™y¨sı ªRΩ©´s gS©´sLiª][ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ aSxqsY∏R∂V, zqs¨ds lgi[∏R∂Wá©´sV AázmsLi¿¡ ˙}msORPQNRPVá©´sV \Æ™sV™´sVLjizmsLi øyLRiV. Aµ≥y˘ºΩ¯NRP NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ ry*≠sV xmsLji

xmspLÒS©´sLiµR∂ FyÕÊ‹¨s Aµ≥y˘ºΩ¯NRP @LiaSá\|ms ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ\Æ™sV©´sLiµR∂VNRPV ªRΩ©´sNRPV A©´sLiµR∂LigS ≠sZa˝P[ztsQLiøyLRiV. \Æ™sµR∂˘, ™yfl”·«¡˘, xmspLRi* DLiµR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ªy©´sV $≠sµy˘¨sZNP[ªRΩ©±s xqsLixqÛsÕ˝‹[ ˙xmsÆ™s[aRP \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS ™´sVVgjizqs©´s DªRΩ=™yáV ¨sLRµR∂LRii*z∆ÿx§¶¶¶xqsVÚqsVÚÕ˝‹©´s[ ıNRPVáLi @LiaS¨sı ºdΩzqsÆ™s[aS™´sV¨s, 25 zqs¨ds ©´s»¡VáNRPV xqs©y¯©´sLi aSªy¨sNRP©yı FsNRPV‰™´sgS zmsÃ˝¡Ã¡NRPV D¿¡ªRΩ ≠sµy˘LÛRiVá xqsLixmnsV xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ˙xms™yryLi˙µ≥R∂VáV ≠sµR∂˘©´sV @Liµj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s, À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ @Liªy FyÕÊ‹¨s xmsLRixqsˆLRiLi @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV ™´sWLjiˆ≤T∂ ∏R∂VV™´sªRΩLS¨sƵ∂[©´s¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ryz§¶¶¶ªRΩ˘ Æ™s[µj∂NRPÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ˙xms™´sVV≈¡ zqs¨ds ©´s…”¡ «¡∏R∂VxqsVµ≥R∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @µ≥j∂NSLRi À≥ÿuy xqsLixmnsV @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sVLi≤R∂÷¡ ªy©´sV ªRΩµR∂VxmsLji ªy©yNRPV ™´s¬ø¡[Ë xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ¡VµÙR∂˙xmsryµ`∂ FyÕÊ‹©yıLRiV. NRPLixmsp˘»¡L˝RiV @≠sV ªy©y NSLRi˘™´sLÊRi  ¡XLiµR∂LiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ xqsLi≈¡˘©´sV N][LSLRiV. •¶¶¶xqs˘©´s»¡V≤R∂V ªRΩLigS D©´sı C ryLiZNP[ºΩNRP ≠˝sxms™´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ |msLiøyá¨s ™´sV©´sxqsV=á N]LRiªRΩ DLiµR∂¨s, @LiµR∂LRiW ©´s≤R∂VLi ˙ ¡•¶¶¶¯©´sLiµR∂Li ™´sVVgjiLixmso DªRΩ=™yáNRPV ’¡gjiLi¿¡ DµR∂˘≠sV}qsÚ æªΩáVgRiV À≥ÿxtsQ «¡™´sxqsªy* ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ªRΩ©´s á©´sV @LiµR∂VNRPVLi»¡VLiµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. C ˙xmsxqsLigRiLiª][ xqs’≥¡NRPVá©´sV AµR∂˘LiªRΩLi NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ Fy˙ºΩZNP[∏R∂VVáV B©´sı∏R∂V˘, @áLjiLiøyLRiV. ªy©´sV “¡≠sLi¿¡©´sLiªRΩ NSáLi g]Ã˝¡xmsp≤T∂ ™´sWLRiVºdΩLS™´so, ≤yNÌRPL`i gRiVLi≤˝R∂xms÷˝¡ •¶¶¶xqs˘LiÕ‹[Æ©s[ LRixqszqsµÙj∂¨s ryµ≥j∂ryÚ©´s¨s, ™´sVL][ lLi“¡©y, @xmns=L`i, NRPሩ´s ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹¨s «¡©´s¯Li»¡W DLi¤…¡[ •¶¶¶xqs˘©´s»¡V≤T∂gSÆ©s[ xmso…Ìÿá¨s À≥ÿxtsQ©´sV  ¡ºΩNTPLiøR¡VN][™´s…ÿ¨sNTP ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s DLiµR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms™yryLi˙µ≥R∂VÕ˝‹[ øR¡LRi˘Ã¡\|ms xmsáV xqsWøR¡©´sáV, xqsᕶ¶¶Ã¡V, D©´sı À≥ÿuy’≥¡™´sW©´sLi, AµR∂LRifl· øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ºdΩLS¯©yáV ¬ø¡[aSLRiV. C xqsµR∂xqsV=NRPV LSxtÌsQ˚Li ªRΩ©´sNRPV AaRPËLS˘©´sLiµyáV NRPáVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s ©´sVLi¿¡, @Æ™sVLjiNS ©´sáV™´sVWáá ©´sVLi¿¡ ˙ ¡•¶¶¶¯©´sLiµR∂Li }msL]‰©yıLRiV. Æ™sWx§¶¶¶©±sÀÿ ¡V, ˙xms™yryLi˙µ≥R∂VáV, NRPŒÿNSLRiVáV, LS«¡NUP∏R∂V «¡∏R∂VxqsVµ≥R∂á©´sV xqsªRΩ‰LjiLi¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi g_LRi™´s @™yLÔRiVª][ ©y∏R∂VNRPVáV, zqs¨ds ©´s»¡VáV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ˙ ¡•¶¶¶¯©´sLiµy¨sı @Æ™sVLjiNSÕ‹[¨s xmsáV ˙xms™´sVV≈¡ «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVV xqsªRΩ‰LjiLiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ªy©y ˙xmsxqsVÚªRΩ, xmspLRi* æªΩáVgRiV xqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáLiµR∂Lji¨ds A•¶¶¶*¨sLi¿¡, ™yLjiNTP xqs™´sVV¿¡ªRΩ rÛy©´sLi NRP÷¡ˆLi¿¡, NSLRi˘™´sLÊRiLiª][ Fy»¡V ZNP©´s≤yÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ AµR∂LjiLi¿¡ HNRP™´sVªRΩ˘LiÕ‹[ D©´sı  ¡Õÿ¨sı ªy©y ryLixqs‰QXºΩNRP LS∏R∂VÀÿLji ∏R∂WL˝RigRi≤ÔR∂ ˙xmsxmsLiøy¨sNTP øy…”¡LiµR∂¨s zqs¨ds ©´s»¡V≤R∂V áOUPQ ¯Q˙xmsryµ`∂, xqsÀ≥œ¡Ã¡ xqs™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚ Æ™s©´sıLi Æ™sWx§¶¶¶©±sÀÿ ¡V }msL]‰©yıLRiV. NRPVáLi, ™´sVªRΩLi ™´sVVLRi◊d¡, NSLRi˘µR∂Lji+ øR¡Ã¡xmsºΩLS™´so, \|msŒ˝œ¡ }msLRiVª][ ™´sLÊSáVgS ≠s≤T∂F°LiVV DLi≤R∂»¡Li NRP©yı ™´sVÕ˝ÿlLi≤ÔT∂, ˙}msLirygRiL`i lLi≤ÔT∂, —¡æªΩ[LiµR∂L`i lLi≤ÔT∂, @’≥¡˙Fy∏R∂V ≠s¤À≥¡[µyáV D©´sıxmsˆ…”¡NUP xmsáV æªΩáVgRiV xqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV, LSxtÌsQ˚Li @¨sıxqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ NRP÷¡zqsÆ™sV÷¡zqs DLi≤R∂»¡Li ©´sVLi¿¡ ≠s¬ø¡[Ëzqs©´s æªΩƵ∂[Fy FsLi{ms Æ™sWµR∂VgRiVá æªΩáVgRiV™yLji áORPQfl·™´sV¨s @©yıLRiV. ªy©y A Æ™s[fl·Vg][FyálLi≤ÔT∂, æªΩƵ∂[Fy LSxtÌsQ˚ NSLRi˘µR∂Lji+ NSLS˘¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡»¡LiÕ‹[ ™´sV©´sı™´s xqsVÀÿ˜LS™´so ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV

™´sW™Ø[á\|ms \|qs©y˘¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ ˙xmsºΩFyµR∂©´s ¤Õ¡[µR∂V : ALi…‹[¨ds ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 27 : ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙FyLiªyÕ˝‹[ \|qs©y˘¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ ˙xmsºΩFyµR∂©´s ¤Õ¡[µR∂¨s LRiORPQfl· aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ GZNP[ ALi…‹[¨ds Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ALi…‹[¨ds r°™´sV™yLRiLi ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[ «¡Ljigji©´s J NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ªyLi«ÿ™´spL`iÕ‹[ ª]÷¡ \|mns»¡L`i FsLiVVL`i˙NS£mnÌs xqsV∆‹[∏∫∂V GLiVVL`i¤À¡[£qs©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLS ALi…‹[¨ds ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂ xmnsV»¡©´s\|ms xqsˆLiµj∂LiøyLRiV. ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ LSuÌy˚Õ˝‹[ \|qs©y˘¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡©´sV©yıLS? @¨s ˙xmsbPıLiøR¡gS.. @ÕÿLi…”¡ ˙xmsºΩFyµR∂Æ©s[µj∂ ¤Õ¡[µR∂¨s ¡µR∂V÷¡øyËLRiV. Ƶ∂[aRP LRiORPQfl· xms…”¡xtÌsQLigS DLiµR∂©yıLRiV. FsLiVVL`iFn°L`i=NRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ ªyLi«ÿ™´spL`i NUPáNRP\Æ™sV©´s ˙FyLiªRΩ™´sV©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂Õ‹[ ™´sW™Ø[á µy≤T∂¨s A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. ™´sW™Ø[á\|ms \|qs©y˘¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ DƵÙ∂[aRPLi ¤Õ¡[µR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

Æ™sWxqsF°LiVVLiµj∂ @’≥¡™´sWÆ©s[.. ™´sVVLi\¤À¡, Æ™s[V 27 M H{msFsÕfi AL][{qs«¡©±s Ez§¶¶¶LiøR¡¨s ™´sVáVxmsoáV ºΩLRiVgRiVªRΩW rygjiLiµj∂. xmnsrÌy£mnsÕ‹[ xqsW¯ª`Ω Fny˘≠sV÷d¡ FsLi»¡L`i\¤…¡©´sL`i©´sV ªRΩázmsLi¿¡©´s C …‘¡ »¡*Li…‘¡ ÷d¡g`i |qsNRPLi≤y£mnsÕ‹[ xqs|qsˆ©±s= ˙¥j∂Ã˝¡L`igS ™´sWLjiLiµj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVµ≥R∂˘Õ‹[ zmnsNTP=Lig`i ™´sVLRiNRPá©´sV @Li…”¡LiøR¡VN]¨s H{msFsÕfiZNP[ NSNRPVLi≤y ˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fiZNP[ ™´sVøR¡Ë ºdΩxqsVN]¿¡ËLiµj∂. ˙NTPZNP»¡L˝Ri Æ™sVLRiVxmsoá©´sV ™´sVLRiVgRiV©´s xmsLji¿¡ A»¡NRPV©´sı @¨sı @™´sáORPQflÿá©´sV @Li…”¡LiøR¡VNRPV©´sı AL][{qs«¡©±s... …‘¡ »¡*Li…‘¡ ÷d¡g`i©´sV NSryÚ ¿≥d¡¿≥d¡ ÷d¡g`igS ™´sWLjiËLiµj∂.gRiªRΩ {qs«¡©±sÕ‹[ lLi[…”¡Lig`i= ªRΩgÊRi≤R∂Li, ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡ ALÛjiNRP ™´s˘™´s•¶¶¶ LSáV ≠s™yµyÕ˝‹[ ¿¡NRPV‰N][™´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿáª][ C {qs«¡©±s G ≠sµ≥R∂LigS «¡LRiVgRiVªRΩVLiµ][ @¨s @LiµR∂LRiW AxqsNTPÚgS FsµR∂VLRiVøR¡WaSLRiV. Àÿ÷d¡™´so≤`∂ ªyLRiá ˙xmsµR∂LRi+©´sª][ J|ms¨sLig`i @µR∂VL`i= @¨szmsLiøR¡VN][gS... ªRΩLS*ªRΩ ª]÷¡™yLRiLi ™´sW˘ø`¡Ã¡V ¨sµy©´sLigS rygSLiVV. @LiVVæªΩ[ lLiLi≤][ ™yLRiLi ©´sVLi≤T∂ DªRΩÚLihRi NRP÷¡gjiLi¬ø¡[ ™´sW˘ø`¡Ã¡V «¡LRigRi≤R∂Liª][ lLi[…”¡Lig`i=ª][ Fy»¡V ˙ZNP[«fi NRPW≤y @©´sWx§¶¶¶˘LigS xmsoLi«¡ŸNRPVLiµj∂. ¿¡™´sLji ¨s≠sVxtsQLi ™´sLRiNRPW }m˝s A£mns ¤À¡LRiVÚáV ≈¡LSLRiV NSNRPF°™´s≤R∂Li NRPW≤y ™´sVLi¿¡ ˙ZNP[«fi æªΩ¿¡ËLiµj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVL][ ™yLRiLiÕ‹[ ÷d¡g`i ™´sVVgRiVxqsVÚLiµR∂©´sgS Ez§¶¶¶LiøR¡¨s …”¡*£qÌs ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fi ¨sÆ™s*LRiF°π∏∂[VÕÿ ™´sVVgÊRiVLRiV LS«¡rÛy©±s ˙NTPZNP»¡L˝RiV @≠s¨dsºΩ ™´sVLRiNRPáV @Li…”¡LiøR¡VN]¨s H{msFsÕfi©´sV ™´sV÷¡©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. @ªy˘aRPNRPV F°LiVV NSxqsVá N][xqsLi @≤ÔR∂µyLRiVáV ª]NTP‰©´s $aSLiª`Ω , @LiNTPª`Ω øR¡™y©±s , øR¡Li≤T∂Õÿ NRP»¡NRP…ÿáFyá∏R∂W˘LRiV. @µj∂ Æ™sVVµR∂áV @’≥¡™´sW©´s Õ‹[NRPLi ≠sxqsVÚF°π∏∂[VÕÿ IN][‰ ≠sxtsQ∏R∂VLi ¡∏R∂V»¡xms≤R∂≤R∂Li Æ™sVVµR∂\¤Õ¡Liµj∂. A»¡gSŒœ¡˛ª][ Æ™sVVµR∂\¤Õ¡©´s zmnsNTP=Lig`i ≠s™yµR∂Li ¿¡™´sLjiNTP ˙FnyLi\¬ø¡“¡Ã¡ª][ Fy»¡V À‹[LÔRiV |msµÙR∂áNRPW xqsLi ¡Liµ≥R∂™´sVVLiµR∂©´sı @©´sV™´sW©yáV lLi[ZNPªyÚLiVV. ªRΩµy*LS ˙NTPZNP…fiÕ‹[ Æ™s[Œœ¡®˛©´sVNRPV©´sı @≠s¨dsºΩ ™´sXORPQLi FsLiªRΩ FsªRΩVÚNRPV Fsµj∂gjiLiµ][ ˙xmsxmsLiøy¨sNTP æªΩ÷¡zqsLiµj∂. ™´sWzmns∏R∂W , ˙NTPZNP»¡L˝RiV , zqs¨dsªyLRiáV , @Li\|mslL˝i[ NSµR∂V xqs*∏R∂W©y ˙FnyLi\¬ø¡“¡ J©´sL`i rÛyLiVVÕ‹[¨s ™´s˘QQZNP[Ú @lLixqÌs™´s≤R∂Li... H{msFsÕfiÕ‹[ }msLRiVNRPVF°LiVV©´s ™´sVVLjiNTP xqsgRi»¡V @’≥¡™´sW¨sNTP æªΩáVr~¿¡ËLiµj∂. L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW Æ™sáVgRiVøR¡Wr°Ú©´sı ™yxqsÚ™yÕ˝‹[ BLiZNP™´sLji  ¡Li≤yLRiLi  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂VªRΩVLiµR∂Æ©s[ ALiµ][Œœ¡©´s @’≥¡™´sW©´sVÕ˝‹[ Æ©sáN]Liµj∂. C xmsLjizqÛsºΩNTP NSLRiNRPV¤Õ¡™´s\lLi©´sxmsˆ»¡NUP... xqsgRi»¡V @’≥¡™´sW¨s ™´sW˙ªRΩLi |mnsWLRiLigS Æ™sWxqsF°∏R∂W≤R∂V. A»¡©´sV ™´sVªRΩLiÕÿ....A»¡gSŒœ¡˛©´sV Ƶ∂[™´soŒœ¡˛Õÿ øR¡W}qs @’≥¡™´sW©´sVáV BxmsˆV≤R∂V Gµj∂ ©´s™´sW¯Õ‹[... Gµj∂ ©´s™´sV¯NRPW≤R∂µ][ æªΩ÷¡∏R∂V¨s gRiLiµR∂LRig][Œœ¡LiÕ‹[ D©yıLRiV. \Æ™sVµy©´sLiÕ‹[ }m˝s∏R∂VL`i ¬ø¡™´sV»¡ ªRΩV≤R∂VøR¡VNRPV©yı @©´sV™´sW¨sLi¬ø¡[ xmsLjizqÛsºΩ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiµj∂. A»¡gSŒœ¡˛ ¨s«ÿLiVVºdΩ¨s aRPLiNTPLiøy÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liµj∂. \|mns©´sÕfiÕ‹[ ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s= lgi÷¡¿¡Liµy... ¤Õ¡[NRP lgi÷¡zmsLiøyLS @©´sı xqsLiaRP∏R∂VLi @’≥¡™´sW©´sVá ™´sV©´sxqsV=Õ‹[ Æ™sVµR∂VáVª][Liµj∂. Fs™´slLi¨sı xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aSLRiV... Fs™´slLi¨sı ≠sZNP»˝¡V ºdΩaSLRiV... @©´sıµy¨s NRP©yı BLiZNP™´sLRiV @lLixqÌs™´soªyL][ @Æ©s[µj∂ BxmsˆV≤R∂V •¶¶¶…fi…ÿzmsN`PgS ™´sWLjiLiµj∂. ˙NTPZNP»¡L˝Ri NRPŒœ¡ß˛ ¬ø¡µj∂lLi[ {mns…fi= Fs©Ø[ı ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sıxmsˆ»¡NUP... AL][{qs«¡©±s @Li¤…¡[ ryˆ…fizmnsNTP=Lig`i ry‰Li≤T∂¤Õ¡[ @¨s gRiVLRiVÚNRPVæªΩ¬ø¡[ËÕÿ xmsLjizqÛsºΩ ™´sWLjiF°LiVVLiµj∂. C zmnsNTP=Lig`i ™´sVLRiNRPá NSLRifl·LigS @µR∂V˜ÈªRΩLigS LSfl”·Li¿¡©´s À≥ÿLRiªRΩ ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝RiV , ªRΩ™´sV Æ™sVLRiVxmsoáª][ @áLjiLi¿¡©´s ≠sƵ∂[bdP ˙NTPZNP»¡L˝Ri B¨sıLig`i=áV ™´sVLRiVgRiV©´s xms≤T∂F°∏R∂WLiVV.

LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V™´sV©´sıµj∂ ¨s«¡Æ™s[V $¨s™yxqs©±s\|ms À‹[LÔRiV ™´sLÊSá IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡\Æ©sQı, Æ™s[V 27 : ’d¡zqszqsHÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ≠s¤À≥¡[µyáV ¤Õ¡[™´so... ©´s©´sVı Fs™´s*LRiW LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V™´sV©´s¤Õ¡[µR∂V.. @µR∂Liªy ≠dsV≤T∂∏R∂W xqsX}tÌsQ... Bµj∂ ryˆ…fizmnsNTP=Lig`i AL][xmsfl·Ã¡Õ‹[ ªRΩ©´s @Ã˝¡V≤R∂V ¿¡NRPV‰NRPV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ’d¡zqszqsH ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi $¨s™yxqs©±s L][«¡⁄ Fy≤R∂VªRΩV©´sı Fy»¡. @µR∂Liªy @™yxqsÚÆ™s[V©´s¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLiµj∂. $¨s™yxqs©±s©´sV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ À‹[LÔRiV ™´sLÊSáV lLiLi≤R∂V ™´sLÊSáVgS ≠s≤T∂F°LiVV©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. µy¨sÕ‹[ FsNRPV‰™´s aSªRΩLi ™´sVLiµj∂ ≈¡¿¡ËªRΩLigS @ªRΩ©´sV ªRΩxmsˆVN][™yá¨s gRi…Ì”¡gS ≤T∂™´sW Li≤`∂ ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiµj∂. ªRΩ©´s©´sV Fs™´sLRiW LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s Fs™´s* LRiW N][LRi¤Õ¡[µR∂¨s $¨s™yxqs©±s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı.. ’d¡zqszqsH ≠dsV…”¡Lig`iÕ‹[ «¡Ljigji©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi Æ™s[LRiV. ªRΩ©´s @Ã˝¡V≤T∂\|ms AL][xmsfl·Ã¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩxmsˆVNRPVLi¤…¡[Æ©s[ ™´sVLi¿¡µR∂¨s À‹[LÔRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ¬ø¡zmsˆ©y $¨s™yxqs©±s @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[µR∂V. @LiVVæªΩ[ ºdΩLS¯©´sLi |ms…Ì”¡ ªRΩzmsˆ}qsÚ À‹[LÔRiV xmsLRiV™´so ™´sVLjiLiªRΩ µj∂gRi«ÿLRiVªRΩVLiµR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡ LS“¡™±saRPVN˝S ≠dsLji¨s aSLiªRΩxmsLji¿¡©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. @»¡V ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi $¨s™yxqs©±s À‹[LÔRiV xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiµR∂¨s }qÌs…fiÆ™sVLi…fi BøyË≤R∂V. \|msgS ≠dsV≤T∂∏R∂W @©´sxqsxqsLRi LSµ≥ÙyLiªRΩLi ¬ø¡[r°ÚLiµR∂Li»¡W FsµR∂VLRiVµy≤T∂NTP µj∂gS≤R∂V. B™yŒœ¡ NRPW≤y ¬ø¡\Æ©sQı FsLiVVL`iF°LÌRiVÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂Vá\|ms ™´sVL][ryLji ™´sVLi≤T∂xms≤Ôy≤R∂V. ≠dsV≤T∂∏R∂W ªRΩxmsˆ ªRΩ©´s©´sV Fs™´s*LRiW xmsµR∂≠s ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVN][™yá¨s N][LRi≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚ≤R∂V.

Printed Published and owned by Krosuri Subbarao, 1-1-5/2, Jawaharnagar, Street No.10, RTC X Roads, Hyderabad. Printed at Karmik art Printers, APHB Shop 35, Vidyanagar, Hyderabad. Published from. H.No. 2-1-162/1/1, Opp. Moon cafe, Vegetable Market Lane, Nallakunta, Hyderabad. Cell No. 9949925009, Editor : Krosuri Subba Rao, RNI No. APTEL No. 2004/16426. metrovaarthatd@gmail.com

metrovaartha  

metrovaartha 28-5-13 PDF

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you