Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 45

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

>∑Ts¡Tyês¡+28 qe+ãsY 2013 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

&  ü | · T É ‘ ï ˙ æ_C|Ò |Á #ü êsê\T e

nìï n+XÊ\qT |ü]o*düTÔqï õy√m+ D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨sNTP xqs™´sLRifl·Ã¡V @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂V C xqs™´sWÆ™s[™yÕ˝‹[Æ©s[ ’¡Ã˝¡V: μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV @μ≥j∂uÌy ©y¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏∂R V≤R∂LiÕ‹[ ªRΩmx sˆV¤Õ¡[μ∂R ©yı LRiV. @μ≥j∂uÌy©´sLi ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ g_LRi≠sryÚLiR ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ Fs™´sl\Li©y qz s≤R∂ ˝¡W˘zqs ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi≤yá ©yıLRiV. Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ªRΩ™´sV ALiμ][Œ¡œ ©´sá©´sV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRi¨s LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms @¨sı @LiaSá©´sV “¡™Ø[FsLi mx sLjibdP÷¡xqsVÚLiμR∂¨s μj∂gji* «¡∏∫∂VzqsLig`i @©yıLRiV. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ NSLi˙lgi£qs ≠sÆμ∂≥ ∏[ ∂R VVÆ≤∂[©s´ ¨s, @μ≥∂j uÓy©´sLi ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı q{ sFsLi g_LRi≠sryÚLiR ¨s @©yıLRiV. D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs Æ™sxqsVáV Àÿ»¡V LS«ÿ˘LigRiLiÕ‹[ DLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li øyLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi…fi bdPªyNSá qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V ™´sqx sVÚLiμR∂¨s AbPxqsVÚ©s´ ı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV Fs™´sLRiV NRPW≤y NSLi˙lgi£qs ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøR¡¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. qz sFsLi NTPLRifl„fi NRPW≤y @LiæªΩ[©´s©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ NSLi˙lgixqsV FyLÌik @μ≥∂j uÌy©´sLi ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı g_LRi≠sryÚLiR ¨s, LS«ÿ˘LigRi mx sLjiμ≥∂j NTP Õ‹[ ¡Æ≤∂[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V©´sV D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨s¨s ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms

✰ $uÛÑ»q nìyês¡´eTì ‘˚*+~

©´ s W˘≤≥ T ∂ ÷d ˝ ¡ ,©´ s ™´ s Li ¡L`i27 (ôd’ ÿ q÷´dt ) : LS«ÿ˘LigRi xmsLjiμ≥∂j NTP Õ‹[ ¡≤T∂ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿ μ`∂©´sVD™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨s ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s GH{qs{qs LSxtsÌ Q˚ ™´s˘™´s•¶¶ LSá Àÿμ≥∂R V˘≤R∂V μj∂gji*«¡∏∫∂V qz sLig`i ¬ø¡FyˆLRiV. A @™´sNSaRPLi LS«ÿ˘Li gRiLiÕ‹[ DLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨sNTP LS«ÿ˘LigRi qx s™´sLRifl· @™´sqx sLRiLi¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. @LiμR∂LjiNUP AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Q\Æ™sV©´s mx sLjiuy‰LRiLi N][qx sLi NRPXztsQ «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s @©yıLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi A∏R∂V©´s BNRP‰≤R∂ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚

≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ALi…‹[¨s NRP™´sV…‘¡ {qsFnyLRiV=áV —¡JFsLiNRPV @Liμj∂Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. —¡JFsLi ¨sÆ™s[μ∂j NRP qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[qx sVÚLiμR∂ ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @¨sı @LiaSá©´sV —¡JFsLi mx sLjibdP÷¡xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. —¡JFsLi ¨sÆ™s[μ∂j NRP ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi≤R∂÷¡ ™´sVLiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ªRΩ*LRiÕ‹[ @|qsLi’d¡˝ NTP ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sqx sVÚLiμR∂©yıLRiV. C bdPªyNSá qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aPR #|ms≤R∂ªy™´sV¨s μj∂gji*«¡∏∫∂V ¬ø¡FyˆLRiV .™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T ªRΩ©´s

zqs≤R∂ ˝¡W˘zqs ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP NSLi˙lgixqsV FyLÌik NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiμR∂©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ ZNP[’¡Æ©s…fi ™´sVVLiμR∂VNRPV —¡™Ø[FsLi ¨sÆ™s[μ∂j NRP ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ,ªRΩ*LRiÕ‹[ @|qsLi’d¡˝ NTP æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV xmsLizmsryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs Æ™sxqsVáVÀÿ»¡V LS«ÿ˘LigRiLiÕ‹[ DLiμR∂¨s , C @LiaRPLi\|ms øR¡LRiËáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı ∏R∂V©yıLRiV. @μ≥∂j uÌy©y¨sı μ≥∂j NRP‰LjiLi¬ø¡[Õÿ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ™yLji|\ ms mz szqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV NRPμy! @¨s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáV ˙xmsbPıLiøR¡gS.. ªy©´sV ™´sW…˝ÿ≤R∂ªy©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C μR∂aRPÕ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ LSxtsÌ Q˚ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ NRPV æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVμy ’¡Ã˝¡V ™´sqx sVÚLiμR∂¨s μj∂gji*«¡∏∫∂V qz sLig`i ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[Li˙μR∂ LRiORPQfl· ™´sVLi˙ºΩ GZNP[ ALi…‹[¨s ¨s™yxqsLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªΩR á ¤À¡≥ …[ ¡‘ ™´sVVgjiqz s©´s @©´sLiªRΩLRiLi μj∂gji*«¡∏∫∂V ≠dsV≤R∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ μj∂gji*«¡∏∫∂V ™´sW»¡Ã¡V... |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨s ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV LS«ÿ˘LigRi qx s™´sLRifl· @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R V.

\|§¶¶ μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ∏R∂VW…”¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V xmsLjiuy‰LRiLi: ¿¡LRiLi“¡≠s

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @¨s™yLRi˘Li NS™´s≤R∂Liª][ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂©´sV ∏R∂VW…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sVL][™s´ WLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV “¡™Ø[FsLi qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V ¤\«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV NRPázqs ∏R∂VW…”¡ ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı

≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV ™´sVVLiμR∂VLiøyLRiV. ¤\«¡LSLi LRiÆ™s[Va`Pª][ ¤À¡≥ …[ ¡‘ @LiVV©´s qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sVVLiμR∂V q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV mx sáV ≤T∂™´sWLi≤˝∂R V DLiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVá ≤T∂™´sWLi≤˝R∂V.. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ∏R∂VW…‘¡ ¬ø¡[∏∂R W÷¡. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV N]ªRΩÚ l\Li¤Õ¡[* ≤T∂≠s«¡©±s B™y*÷¡. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s FsLizmsNRPNRPV ¨sxmsofl·Vá NRP≠sV…‘¡ Æ™s[∏∂R W÷¡. ≠sμR∂˘, Æ\™sμR∂˘ LRiLigSÕ˝‹[ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ªRΩLRi•¶¶¶ ™´sxqsªRΩVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. \¤«¡LSLiª][ ¿¡LRiLi“¡≠s, mx sŒ˝¡œ Li LS«¡Ÿ, mx soLRiLiÆμ∂≥ a[ PR *Lji, NTP÷˝¡ NRPXFyLSfl”·, xms©´sÀÿNRP áOTPQ ¯, ¤«¡≤T∂ bdPáLi ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ¿¡LRiLi“¡≠s NSxqsÚ FsÆ™sWxtsQ©s´ ÕfigS ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ¨sLS¯fl·Li, |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμR∂V ∏R∂VV…”¡ «¡Ljigji ºdΩLS÷¡=LiÆμ∂[ @©yıLRiV. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ªRΩmx sˆ¨sxqsLji @¨s æªΩ[÷¡LiμR∂©yıLRiV. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV

N ] [ Î ý Ï Á x m s L j i ú a R P ª « s V N R P V - sμ R ¶ V ù » ` ½ L S L i V ¼ d ½ Ì Á V

NS˘≤`∂ ¡Lki xqsLixqÛsNRPV aRPLiNRPVryÚxms©´s : {qsFsLi |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i27(ôdÿ’ q÷´dt): N][Œ¡œ˝ mx sLji˙aRP™´sVáNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω qx sLRimx sn LSÕ‹[ Æ™sxqsVáÀÿ»¡V NRP÷¡ˆryÚ™s´ V¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. μk∂¨sNTP @¨sı ≠sμ≥yá AμR∂VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. ∏R∂VW¨s…fi ≠sμR∂V˘ª`Ωμ≥∂R LRi LRiW.2.80 ø]xmsˆV ©´s qx sLRimx sn LS ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V qz sFsLi •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s ™´sWμyxmspL`i |\ §¶¶ ¤…¡N`P=Õ‹[ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı F¢÷d¡Ì ˚BLi≤T∂∏R∂Wc 2013 ˙xmsμR∂LRi+©´s ˙FyLRiLiÀ≥‹ª[ ΩR =™y¨sNTP ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS •¶¶ «¡\lLi©´s q{ sFsLi ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. l\LiªRΩVá ˙ZaP[∏∂R VxqsV= μR∂XuÌy˘ ™´s˘™´sry∏R∂V @©´sV ¡Liμ≥∂R LRiLigSáNRPV |msμÙ∂R m{ s»¡ Æ™s[qx sVÚ©yı™´sV¨s C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. F¢÷d¡Ì ˚¨s ™´s*∏R∂Vry∏R∂V @©´sV ¡Liμ≥∂R LRiLigRiLigS gRiVLjiLÚ i¿¡ AμR∂VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. 2005Õ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V @©´sV ¡Liμ≥∂R LRiLigSáNRPV  Í¡Æ≤∂…fiÕ‹[ LRiW.876 N][»¡˝ V DLi≤R∂gS... 2013c14  Í¡Æ≤∂…fiÕ‹[ LRiW.5546 N][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVLiøy™´sV¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´s˘™´sry∏R∂V, ™´sVªRΩ=Q˘ LRiLigSáNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ©yÕÿ ø≥yLÍik áV 450 LRiWFy∏R∂VáV LRiμÙ∂R V ¬ø¡[aS™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @¨sı LRiNSáVgS ¬ø¡[∏∂R VWªRΩ©´sV BxqsVÚ©yı¨s @©yıLRiV. FyLji˙aS≠sVNS’≥¡™´sXμÙ∂j NTP ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @¨sı LRiNSáVgS ¬ø¡[∏∂R VWªRΩ©´sV BxqsVÚ©s´ ıμR∂¨s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω N]LRiªRΩ©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLi¿¡©´s»˝¡V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥∂j NRP |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV ™´sqx sVÚ©s´ ı LSuÌy˚Õ˝‹[ ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVVLiμR∂VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s mx so©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. ˙xms™´sVV≈¡ øyZN˝P…fi NRPLi|ms¨ds NS˘≤`∂ ¡Lki qx sLixqsÛ ª][ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @™´sgSx§¶ ¶©y IxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂.

©y˘∏R∂VLigS ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s ™y…”¡ N][qx sLi ªy™´sVV NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s, xqs™´sV©y˘∏R∂VLi «¡LRigSá©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @¨s™yLRi˘™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. BNRP NRP÷¡xqsVLi≤yá¨s N][LiR VN][™s´ »¡LiÕ‹[ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s A∏R∂V©´s ¡Vμ≥∂R ™yLRi≠sVNRP‰≤R∂ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ZNP[Li˙μR∂Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s ¿¡LRiLi“¡≠s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌPQ|\ ms Æ™s©´sNTP‰ ªRΩlgiÊ μ[ ∂j ¤Õ¡[μ∂R ¨s NRPW≤y A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s mx s˙NTP∏R∂V©´sV ZNP[Li˙μR∂Li Æ™s[giR ™´sLiªRΩLi ¬ø¡[qz sLiμR∂¨s ¿¡LRiLi“¡≠s æªΩ÷¡FyLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi…fi bdPªyNSá qx s™´sWÆ™s[aPR Õ˝‹Æ[©s[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂©´sV ∏R∂VW…”¡ ¬ø¡[qz s©y D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨sNTP ªy™´sVV xmspLjiÚ ™´s˘ºΩlLi[NRP™´sV¨s, @¨sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV mx sLjigRifl·©´sÕ‹[NPT ºdΩqx sVNRPVÆ©s[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms ¨sLÒiR ∏R∂VLi

NSLiúlgi£qs @μ³j¶®©s[ú¼½ r¡¬s¸R¶WgSLiμ³k¶ \¤«¡xmspL`i,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): ’¡¤«¡zms ºdΩLRiV\|msr°¨s∏R∂W ™´sVL][™´sWLRiV ≠sLRiVøR¡VNRPV xms≤ÔyLRiV. LS«¡rÛy©±sÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙ∂j «¡LRigRi¤Õ¡[μ∂R Li»¡W ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠s™´sVLRi+á\|ms NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. LS«¡rÛy©±s @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ˙xmsøyLRi LS˘÷d¡Õ‹[ AÆ™sV FyÕÊ‹¨s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. ’¡¤«¡zms™´s¨dsı @xqsªRΩ˘ AL][xmsfl·Ã¡¨s @©yıLRiV,. ZNP[™s´ áLi LS«¡NUP∏R∂VLi N][xqsLi ˙xms«¡Ã¡©´sV ªRΩxmsˆVμ][™s´ xms…Ì”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™yLRiV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV.C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ’¡¤«¡zms ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙ∂j «¡LRigRi¤Õ¡[μ∂R ¨s AL][zmsLiøyLRiV. @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆ…”¡ xmsLjizqsÛ ªRΩVáV, Bxmsˆ…”¡ xmsLjizqsÛ ªRΩVáV ¤À¡[Lik «¡Ÿ Æ™s[xqsVN][™yá¨s J»¡L˝iR NRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ™yLRiV @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V ¬ø¡[zqsLiÆμ∂[≠sV…”¡..?

˙xms«ÿL][gS˘¨sı LRiOTPQLiøR¡≤y¨sNTP D¿¡ªRΩLigS ™´sVLiμR∂VáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLS..? @’≥¡™´sXμÙj∂ xms¥R∂NSáV ¬ø¡[xms…ÌÿLS...? @¨s r°¨s∏R∂W ˙xmsbPıLiøyLRiV. ry*LÛRi LS«¡NUP∏R∂WáV ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©´sı À≥ÿ«¡Fy ˙xms«¡Ã¡©´sV ªRΩxmsˆVμ][™s´ xms…Ì¡” r°ÚLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ’¡¤«¡zms Fs©´sı…”¡NUP ˙xms«¡Ã¡ x§¶¶¶XμR∂∏R∂Wá©´sV lgiáVøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡ xqsLiZOP[Q™s´ VLi N][xqsLi ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A•¶¶¶LRiÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩ, FsLi“¡Fs©±sAL`i“¡G ÕÿLi…”¡ Fs©Ø[ı xms¥R∂NSá©´sV ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” LiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ry*ªRΩLiªRΩ˘Q˚Li ™´s¿¡Ë©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s LSxtsÌ Q˚LigS D©´sı LS«¡rÛy©±s NSLi˙lgi£qs Fyá©´s ™´s¤Õ¡˝ [ @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡Liμj∂LiμR∂©yıLRiV. LSFnyÌ ˚¨sı ™´sVLjiLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙ∂j xms¥R∂LiÕ‹[ ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿáLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs©´sV ™´sVL][ryLji lgi÷¡zmsLiøyá¨s J»¡L˝Ri©´sV N][LSLRiV. BxmsˆV≤R∂V ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s @’≥¡™´sXμÙ∂j N]©´srygjiLiøyá©yıLRiV.

‘·TbÕqT qcÕºìï C≤rj·T $|ü‘·TÔ>± Á|üø£{Ï+#ê* ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): ªRΩVFy©´sV ©´suÌy¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚgS @LiøR¡©y Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°ª][LiμR∂¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ≠s≠sVLRi+LiøyLRiV. ªRΩW©´sVˆ, xmsbPË™´sVg][μy™´sLji Õ˝‹[ ªRΩVFy©±s ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡©´s Àÿ ¡V ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... LSxtÌsQ˚

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @xqs™´sVLÛRiªRΩ ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li xqsNSáLiÕ‹[ rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¿¡ DLi¤…¡[ xmsLi»¡©´sxtÌsQLi «¡Ljilgi[μj∂ NSμR∂©yıLRiV. |§¶¶¶¤Õ¡©±s ªRΩVFy©´sV ™´sÃ˝¡ «¡Ljigji©´s ©´suÌy¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¨dsáLi ªRΩVFy©´sV xmsLji•¶¶¶LRiLi Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW B™´s*¤Õ¡[μR∂¨s, FsLiμR∂VNRPV B™´s*¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRi¨s

{qsFsLi©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩVFy©´sV ™´sÃ˝¡ ©´sxtÌsQF°LiVV ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yı... ˙xmsμ≥y¨s xmsLRi˘»¡©´sNRPV LS¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ©´suÌy¨sı «ÿºdΩ∏R∂V ≠sxmsªRΩVÚgS FsLiμR∂VNRPV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡¤…˝¡[μR∂¨s ZNP[Li˙μy ¨sı ¨sáμk∂aSLRiV. rygRiV¨ds…”¡ ˙xmsflÿ◊¡NRP ¤Õ¡[ZNP[ \lLiªyLigRiLi ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF° LiVVLiμR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi ˙lgi£qs @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´søyËNRP rygRiV¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂ áՋ[ «ÿxms˘Li ™´sÃ˝¡ xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩN]¬ø¡[Ë xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ªRΩVFy©´sVáV Æ™sLi…ÿ≤R∂VªRΩV©yı ∏R∂V¨s, \lLiªRΩVáV xmsLi»¡Ã¡©´sV N][Õ‹[ˆªRΩV ©yıLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. LRi’d¡NTP rygRiV¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ INRP ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™y÷¡= D©yı Fs»¡V™´sLi…”¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. ($T–‘ê `2˝À)

15L][ÇýÁÙÍÜ[ xqsª«sW®ªs[aSÌÁV ÇÁLRiVgRiËÜ[»R½VLiÛÉÁ[ úF¡L][g`i FsLiμR¶VNRPV C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

@|qsLi’d˝¡Õ‹[ FsÕÿLi…”¡ J…”¡Lig`i DLi≤R∂μR∂V :™´sW“¡ {qsˆNRPL`i ZNPAL`i xqsVlLi[a`P##lLi≤ÔT∂

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 27 (ôdÿ’ q÷´dt): ™´sVL][15 L][«¡ŸÕ˝‹[ @|qsLi’d˝¡xqs™´sWÆ™s[aSáV «¡LRiVgS÷¡= D©´sıLiμR∂V©´s @|qsLi’d¡˝ ¨s ˙F°L][g`i ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s ™´sW“¡ q{ sˆNRPL`i ZNP[AL`i qx sVlLi[£tsQlLi≤Ô∂T qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C@LiaRPLi\|ms @©´s™´sxqsLRi LSμÙyLiªRΩLi ¬ø¡[π∏∂VVμÙ∂R ¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so

mx s÷¡NSLRiV. @|qsLi’d¡˝ ˙F°L][g`i @LiVV©y NRPW≤y æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li LS™´s≤R∂Li ™´sW˙ªRΩLi AgRiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ZNP[™s´ áLi øR¡LRiË ™´sW˙ªRΩÆ™s[V «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ J…”¡Lig`i @Æ©s[μ∂j DLi≤R∂Æ©s[ DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsFyLÌik Õ‹[ @ªRΩV˘©yı∏R∂VNRP ¨sLÒS∏R∂VNRP ™´sVLi≤R∂÷¡ @LiVV©´s zqs≤R∂ ˝¡W˘zqs ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV mx sμj∂—¡Õ˝ÿáV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ª][ NRPW≤T∂©´s æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤T∂ ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. Fs™´slLi¨sı @≤ÔR∂LiNRPVáV ¬ø¡zmsˆ©y NRPW≤y \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ™´sW˙ªRΩLi ≠s©´sÀ‹[μ∂R ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı AÕ‹[øR¡©´s B™y*÷Ì¡NTP™y*¤Õ¡[ ™´s¿¡Ë©´s»˝¡VgS q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NSLi˙lgi£qs,

…”¡≤T∂mz s, Æ\™szqszms Æ©s[ªΩR áV ˙xmsgRiÕÿ˜Ã¡V mx sáVNRPV ªRΩV©yıLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. 2004 ©´sVLi¿¡ C˙xmsºΩFyμR∂©´s|\ ms r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k mx spLjiÚ N˝SLji…‘¡ gSÆ©s[ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygjiLiμR∂©yıLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi …fiÕ‹[ «¡Ljilgi[ ’¡Ã˝¡V\|ms J…”¡Lig`i «¡LRiVgRiVªRΩVLi μR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡©y, zqsFsLi™´sVWLRi‰LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©y, …”¡≤T∂zms, Æ\™szqszmsáV @≤Ô∂R Li mx s≤R∂VNRPV©yı NRPW≤y æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLRiˆ≤R∂≤R∂Li™´sW˙ªRΩLi Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k INRPryLji ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLi μR∂Li¤…¡[ A ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ºΩLRiVgRiV DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. BLiªRΩNSáLi q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR áNRPV |\ §¶¶ NPR ™´sWLi≤`∂ BxqsVÚ©s´ ı ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ©´sV @xqs™´sVLÙiR ªRΩgS À≥ÿ≠s qx sVÚ©s´ ı»˝¡V©yıLRi¨s ™yLji|\ ms ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV.

website: www.vaarthatarangalu.com


2 C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

ôV’≤Á<ëu≤<éô|’ |æ&çyê<äq\T

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ZNP[Li˙μR∂Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªRΩLigS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩ ©y∏R∂VNRPVá áORPQ ˘LigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ªRΩ™´sV @˙NRP™´sV xqsLiFyμR∂©´s©´sV NS©y≤R∂VN][™´s≤y¨sNTP ¤Õ¡[μy μy¨sNTP LRiORPQfl· NRP™´søR¡Li Æ™s[xqsVN][™´s≤y¨sNTP BLiªRΩNRP©yı ™´sWLÊRiLi ¤Õ¡[μR∂©´sı AÕ‹[øR¡©´s ™yLjiÕ‹[ NRP©´szmsr°ÚLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂\|ms @LiμR∂LRiW xms»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV zqsFsLi NTPLRifl„fi ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso NSμR∂V. ¨s«ÿ¨sNTP ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ™yLRiV BLiªRΩgS xms»Ì¡V ¡»Ì¡≤R∂Li ZNP[™´sáLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ @©´sıμj∂ ¨sLRi≠s™yμyLiaRPLi. INRPÆ™s[Œœ¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ∏R∂VW…‘¡NTP @LigkiNRPLji}qsÚÆ©s[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ªRΩ*LRigS «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. μy¨sN][xqsLi xms»Ì¡V ¡≤T∂æªΩ[ æªΩáLigSfl·NRPV @™´sL][μ≥yáV LS™ØøR¡VË. @LiμR∂VNRPV ™´sV™´sV¯÷¡ı Àÿμ≥R∂V˘÷¡ı ¬ø¡[π∏∂VVμÙR∂V. μy¨s xmsLRi˘™´sry©yá gRiVLjiLi¿¡ Æ™s[VLi ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[Li. æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV ∏R∂VW…‘¡NTP IxmsˆVN][™y÷¡. INRPÆ™s[Œœ¡ ™yŒ˝œ¡ß ’≥d¡ztsQ¯LiøR¡VNRPVLi¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂Li ©´søR¡Ë¤«¡Fyˆ÷¡. æªΩáLigSfl· NS™yáLi¤…¡[ B¿¡ËxmsoøR¡VËN][™y÷¡. BxmsˆV≤R∂V LSxtÌsQ˚ LS™´s≤R∂Li @©´sıμj∂ @NRP‰≤T∂ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[Æ©s[ DLiμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ xqs•¶¶¶∏R∂V™´sVLi˙ºΩ ¤«¡[≤U∂bdPáLi }msL]‰©´s≤R∂Li ™yLji zms≤T∂™yμy¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´sLi ªy™´sVV Bxmsˆ…”¡ZNP[ æªΩáLigSfl·NRPV @LigkiNRPLjiLiøy™´sV¨s, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ æªΩáLigSfl·Õ‹[ @LiªRΩLS˜ÈgRiLi @¨s NRPW≤y IxmsˆVNRPVLi…ÿ™´sV¨s @Li»¡WÆ©s[ ∏R∂VW…”¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Æ™s©´sNTP‰ F°™´sV¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li μyLRiVfl·Li NSNRP ™´sVL][…”¡ NSμR∂V. ¨s«ÿ¨sNTP æªΩáVgRiV «ÿºΩ INRP‰¤…¡[ @Li»¡V©´sı ™yŒ˝œ¡ß ¬ø¡[}qs xmsÆ©s[©y Bμj∂ @©´sıμj∂ AÕ‹[¿¡Liøy÷¡. ªRΩ™´sVμj∂ NS¨sμj∂ Fs™´sLjiNUP NSNRPW≤R∂μR∂©´sı ry*LÛRiLi ™yLjiÕ‹[ DLiμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ D©´sı r¢NRPLS˘Ã¡V {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiªRΩ ™´sLRiNRPW Fs™´sLjiNUP À≥œ¡∏R∂VLi¤Õ¡[¨s ™yªy™´sLRiflÿ¨sı NRP÷¡ˆLiøR¡≤y¨sNTP ≠dsáVgS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ∏R∂VW…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVN][™´s≤R∂LiÕ‹[ @LÛRiLi ¤Õ¡[μR∂V. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ À≥œ¡WNRPÀÍÿáV  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂ªy∏R∂VÆ©s[ ™yLji  ¡∏R∂VLigS DLiμj∂. @Õÿlgi[ BNRP‰≤R∂ LS«¡NUP∏R∂V @μ≥j∂NSLRiLi N][Õ‹[ˆªy™´sV©´sı ALiμ][Œœ¡©y DLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ZNP[Li˙μR∂Li G ™´sWLÊRiLi FsLiøR¡VNRPV©yı B ¡˜LiμR∂VáV©yı∏R∂V¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSμR∂Li»¡WÆ©s[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ºdΩLSË÷¡. ¨dsŒ˝œ¡ß, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Dμ][˘gSáV, ≠sμy˘™´sNSaSá xqs™´sVxqs˘Ã¡V D©yı∏R∂VLi»¡V©yıLRiV. C 40 GŒ˝œ¡Õ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ≠sV©´s•¶¶¶ G ©´sgRiLRi™´sVW @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂¤Õ¡[μR∂Li»¡V©´sı ™yLRiV μy¨sNTP Àÿμ≥R∂V˘Ã¡V Fs™´sL][ ¬ø¡Fyˆ÷¡. BNRP‰Æ≤∂[ ZNP[Li˙μk∂NRPXªRΩ\Æ™sV©´s @’≥¡™´sXμÙj∂ G≠sV…‹[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. ZNP[™´sáLi Lji∏R∂VÕfi ™y˘FyLRiLi ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi Fs™´sLji¨s @≤T∂gji©y ¬ø¡ ¡VªyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáLiªy LS∏R∂Vá{qs™´sV™yxqsV¤Õ¡[ D©yı ™yLRiV LS«¡μ≥y¨s\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ \|ms NRPÆ©s[ıaSlLi[ ªRΩxmsˆ BªRΩLRi ˙FyLiªyá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV FsLiμR∂VNRPV ∏R∂VW…‘¡ ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ Æ™s[VLi ™´sLiμR∂ NSLRiflÿáV ¬ø¡ ¡Vªy™´sVLi»¡W zms≤T∂™yμR∂©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ªRΩLS*ªRΩ Æ™s[VLi ªRΩ*LRigS ™´sW ˙FyLiªy¨sı @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿLi. Æ™sLi»¡Æ©s[ Æ™s◊˝¡F°ªyLi. μR∂∏R∂V¬ø¡[zqs μk∂¨sı @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ∏R∂VW…‘¡gS DLi¤…¡[Æ©s[ æªΩáLigSfl·NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV ™´sxqsVÚLiμj∂ @¨s N]ªRΩÚ xmsÃ˝¡≠s¨s @LiμR∂VNRPV©yıLRiV. Æ™sV≤R∂NRPV |ms≤T∂æªΩ[ NSáVNRPV, NSáVNRPV |ms≤T∂æªΩ[ Æ™sV≤R∂NRPV @©´sıμj∂ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáNRPV Æ™s©´sıª][ |ms…Ì”¡©´s ≠sμR∂˘. μk∂Liª][ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaS¨sı N]÷¡NTP‰ æªΩ[™´s≤y¨sNTP ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLiμR∂Li N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW G @LiaRPLi\|ms©y xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s @™´sgSx§¶¶¶©´sNRPV LS¤Õ¡[NRP Axmsr°FyáV xms≤R∂Vª][Liμj∂. ˙xmsºΩ @LiaRPLi\|ms©y ™´sVW≤R∂V (μyLRiVáV) @xm<s©˝´s©´sV ™´sVVLiμR∂V|ms»Ì¡VN]¨s Æμ∂[¨sı FsLiøR¡VN][™yÕ‹[ æªΩ÷¡∏R∂VNRP xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soª][Liμj∂. ™´sVLi˙ªRΩVá gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li øR¡Wzqs @μ≥j∂NSLRiVáV \|qsªRΩLi G≠dsV FyáVF°NRP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Bμj∂ @LiªRΩ ª]LiμR∂LRigS ™´sVVgji}qsÕÿ ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡}qs x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ ztsQLiÆ≤∂[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi©y…”¡ xqs™´sWÆ™s[aRP#Æ™s[V ¿¡™´sLjiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLiμR∂Li xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡LiμR∂LRiW xmsøR¡Ë¤«¡Li≤y ™´sp}msLiªRΩ™´sLRiNRPW Gμk∂ ≈¡LS\lLi©´s»˝¡V NSμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. IN][‰ @LiaS¨sı N]÷¡NTP‰ æªΩ¬ø¡[Ë xms¨sÕ‹[ D©yı™´sV¨s, BLiNS øR¡LRiËá xms˙NTP∏R∂V N]©´srygRiVª][LiμR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. μk∂¨sı  ¡…Ì”¡ øR¡W}qsÚ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s ¨sÆ™s[μj∂NRP\|ms ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLiμR∂Li GNRP˙gki™´sLigS AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡}msLiªRΩ™´sLRiNRPW Fs»¡W æªΩ[¤Õ¡[Õÿ ¤Õ¡[μR∂V. μj∂Liª][ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaRPLi ry{mnsgS rygRiVªRΩVLiμy @©´sı @©´sV™´sW©yáV NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV. æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV NRPW≤y \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂\|ms ALiORPQáNRPV zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[LRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ™´sVL][ F°LS»¡Li ªRΩxmsˆ ™´sWLÊSáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á xqsLi ¡Liμ≥yá©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsÕÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s …”¡≤T∂zms {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV ≠s™´sVLRi+áV @LiμR∂VNRPV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms GLRiˆ≤T∂©´s ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLiμR∂Li À≥ÿLRiªRΩ LS«ÿ˘LigRi xqsLi˙xmsμy∏R∂WáV, ≠sμ≥y©yáNRPV Õ‹[ ¡≤T∂ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡VgS NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂Li»¡V©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ xmso…Ì”¡©´s L][«¡Ÿ ™´sr°ÚLiμR∂¨s ©y™±sV ZNP[ ™y}qsÚ gS ’¡Ã˝¡V©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡VLiμR∂Æ©s[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV AÆ™sV xmso…Ì”¡©´s L][«¡Ÿª][ ™´sVV≤T∂|ms»Ì¡≤R∂Li G≠sV…”¡? @Æμ∂[L][«¡Ÿ FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ’¡Ã˝¡V©´sV ˙xmsÆ™s[aRP# |ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μy AÆ™sWμj∂Lixms¤«¡[xqsVNRPVÆ©s[ ∏R∂VªyıáV ¬ø¡[∏R∂V»¡Li G≠sV»¡¨s ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtÒsv≤R∂V ˙xmsbPıLiøyLRiV. @Li¤…¡[ AμR∂LSÀÿμR∂LSgS ª]LiμR∂LRiFy»¡V ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sıμR∂¨s @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡. @LiVVæªΩ[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ™´sVVLiμR∂V @¨sı @LiaSá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡ DLi¤…¡[ BLiªRΩgS gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li ¬ø¡Ã¡lLi[gji DLiÆ≤∂[μj∂ NSμR∂V.

o‘·ø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|{≤º* »&ÉÃs¡¢, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : o‘·ø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|{≤º\ì ø£sêfÒ u≤¢ø˘ u…\Tº nk˛dæj˚TwüHé õ˝≤¢ n<ä´≈£åî&ÉT düj·T´<é n|ü¸ø˘ ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓsTT´ eT+~ $<ë´s¡Tú\T, neTs¡Ms¡T\ Ä‘·à XÊ+‹+#ê\+fÒ yês¡T ø£\\T ø£qï Ä+øå±\T˝Òì ‘Ó\+>±D Çyê«\ì nHêïs¡T. ôV’≤Á<ëu≤<äT j·T÷{° ‘·eT ñeTà&ç sê»<Ûëì n+≥T d”e÷+Á<Ûä ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T |üqTï‘·Tqï ≈£îÁ{≤\qT ‘·]$Tø={≤º\Hêïs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+ 28`11`2013

μj¶aRP ª«sWLRiVèNRPV¬s xms¸R¶V¬sxqsVò©«sõ ÛÍÁx¤¦ ¦L`i À≥ÿLkigS ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi DLi»¡VLiμR∂©´sı ™yªy™´sLRifl· aS≈¡

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): ¤Õ¡|§¶¶¶L`i ªRΩVFy©´sV ¬ø¡\Æ©sQı μj∂aRPgS xms∏R∂V¨sxqsVÚ©´sı»˝¡V ≠saS≈¡xms»¡ıLi ™yªy™´sLRifl· ZNP[Li˙μR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. F°L`i»fi¤À˝¡LiVVL`iNRPV 600 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[ μR∂OTPQfl· Algi[ı∏R∂VLigS ZNP[Li˙μk∂NRPXªRΩ\Æ™sV D©´sı»˝¡V ™yªy™´sLRifl· aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ¤Õ¡|§¶¶¶L`i ªRΩVFy©´sV μj∂aRP ™´sWLRiVˆNRPVLi»¡VLiμR∂¨s

™yªy™´sLRifl· aS≈¡ ¨sxmsofl·VáV @LiøR¡©yNRPV ™´søyËLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi @LÛRiLS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ FsÃ˝¡VLi≤T∂ DμR∂∏R∂VLi xmsμj∂gRiLi»¡Ã¡ Õ‹[xmso ºdΩLRiLi μy»¡VªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi gRiLi»¡NRPV 170©´sVLi¿¡ 200NTP.≠dsV Æ™s[gRiLiª][ gSáVáV ≠ds¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. xqs™´sVV˙μR∂Li @Ã˝¡NRPÕ˝‹[áLigS DLi»¡VLiμR∂¨s, @ááV 2,

3 ≠dsV»¡L˝Ri FsªRΩVÚ ™´sLRiNRPV FsgRi}qs @™´sNSaRPLi DLiμR∂©yıLRiV. C μR∂aRPÕ‹[ L][≤ÔR∂V,\lLiáV ™´sWLÊSáV Æμ∂ ¡˜ºΩÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV Æ™s[»¡NRPV Æ™sŒ˝‹μÙR∂¨s, Æ™s◊˝¡©´s™yLRiV Æ™sLi»¡Æ©s[ ºΩLjigji LS™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. μj∂aRP ™´sWLRiVËNRPV©´sı ¤Õ¡x§¶¶¶L`i |ms©´sV ªRΩVFy©´sV ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi ™´sμÙR∂ ºdΩLRiLi μy¤…¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s, @¨sı J≤R∂lLi[™´soÕ˝‹[ ™´sVW≤][ ˙xms™´sWμR∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRP «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. Algi[ı∏R∂V  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLi, μy¨s¨s A©´sVNRPV¨s D©´sı ™´sVμ≥R∂˘  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLi xmsLjixqsLSÕ˝‹[ D©´sı C ªRΩVFy©´sV gRiLi»¡NRPV 15 NTP.≠dsV. Æ™s[gRiLiª][ xmsbPË™´sV ™y∏R∂V™´s˘ μj∂aRPgS xms∏R∂V¨sr°ÚLiμj∂. NSNTP©y≤R∂NRPV Bμj∂ ªRΩWLRiVˆ Algi[ı∏R∂V μj∂aRPÕ‹[ 600NTP.≠dsV. μR∂WLRiLiÕ‹[, ™´sV¿¡÷d¡xms…ÿı¨sNTP ªRΩWLRiVˆ Algi[ı∏R∂V μj∂aRPÕ‹[ 650NTP.≠dsV. μR∂WLRiLiÕ‹[ ZNP[Li˙μk∂NRPXªRΩ\Æ™sVLiμj∂. lLi[xmso ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi

™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi ™´sμÙR∂ ªRΩVFy©´sV ºdΩLRiLi μy¤…¡[ @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩ ™yªy™´sLRifl· aS≈¡ «ÿLki¬ø¡[zqs©´s AlLiLi«fi Æ™sV}qs«fi N]©´srygRiVª][Liμj∂. CL][«¡Ÿ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ©´sVLi¿¡ N][ryÚLi˙μ≥R∂ xqs•¶¶¶ ∏R∂W©yLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáVø][»˝¡ ™´sL<SáV NRPVLji}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂. LS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ N][ryÚLi˙μ≥R∂ ºdΩLRiLi Æ™sLi ¡≤T∂ gRiLi»¡NRPV 45 ©´sVLi¿¡ 65NTP.≠dsV. Æ™s[gRiLiª][  ¡Ã¡\Æ™sV©´s CμR∂VLRiV gSáVáV ≠dsryÚLiVV. NRPXxtÒsQ, gRiVLi»¡WLRiV, DÀ≥œ¡∏R∂Vg][μy™´sLji, ≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ 150 ©´sVLi¿¡ 170NTP.≠dsV. Æ™s[gRiLiª][ |ms©´sVgSáVáV ≠dsryÚLiVV. ºdΩLRiLi μy¤…¡[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi, ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ 100 ©´sVLi¿¡ 120NTP.≠dsV. Æ™s[gRiLiª][ CμR∂VLRiVgSáVáV ≠dsryÚLiVV. N][ryÚLi˙μ≥R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ 55©´sVLi¿¡ 75 NTP.≠dsV. Æ™s[gRiLiª][ gSáVáV ≠ds¬ø¡[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s @¨sı

J≤R∂lLi[™´soÕ˝‹[ ™´sVW≤][ ©´sLi ¡LRiV ˙xms™´sWμR∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ªRΩVFy©´sV ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi FsNRPV‰™´sgS D©´sı ˙FyLiªyáNRPV Fs¨dÔsAL`iFs£mns zqs ¡˜Liμj∂¨s ªRΩLRi÷¡ryÚ™´sV¨s ≠sxmsªRΩVÚ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· NRP≠sVxtsQ©´sL`i FyLÛRiryLRi¥j∂ æªΩ÷¡FyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... NRPXuÒy, gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ALki¯ zqs ¡˜Liμj∂¨s Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi DLiμR∂©yıLRiV. N][%`¡»¡£qsgSL`Ôi, ALki¯, ≠s≠sμ≥R∂  ¡Ã¡gSá ©´sVLi¿¡ xqsx§¶¶¶NSLRiLi DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ Æ™s[»¡NRPV Æ™s◊˝¡©´s ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ 8xms≤R∂™´sáV, gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ 6 xms≤R∂™´sáV BLiNS ºdΩLS¨sNTP LS™y÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. xqs•¶¶¶∏R∂V øR¡LRi˘Ã¡ N][xqsLi \|qs¨sNRPVáV, @gjiı™´sWxmsNRP zqs ¡˜Liμj∂ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yıLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

‘·TbÕqT qcÕºìï C≤rj·T $|ü‘·TÔ>± Á|üø£{Ï+#ê* −sËÁϳ ÇÁ©s« @ryμ¶R³ ùªs« V®©s[ ©s« ªs« V ø»½R V©yõLi

(yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·s¡TyêùsTT) BLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sÆμ∂[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @¨s @©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ Æ©s[áN]Ljigji©´s ™´sLji xmsLi»¡Ã¡©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyNRP \lLiªRΩVáV FsLiªRΩ B ¡˜Liμj∂Õ‹[ D©yıL][ ˙gRiz§¶¶¶Liøy ™´sV©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V ˙xmsºΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi G˙zmsÕfi 15 ©y…”¡NTP NSá*áV ™´sVWzqsÆ™s[zqs ºΩLjigji Æ™s[V 15©´s rygRiV¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qs™yLRi™´sV¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ @NÌ][ ¡LRiV lLiLi≤][ ™yLS¨sZNP[ xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩN]¬ø¡[ËμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyá ™yLji¨s xqs™´sWÆ™s[aRPxmsLjiË xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá©´sıÆμ∂[ …”¡≤T∂zms ¨sLÒRi∏R∂V™´sV¨s, BLiμR∂VÕ‹[ ™´sWLRiVˆ DLi≤R∂μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @|qsLi’d˝¡ ºdΩLS¯©´sLiª][Æ©s[ LSuÌy˚áV ≠sÀ≥œ¡«¡ ©´sáV «¡LjigS∏R∂V¨s, NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV xmsNRP‰©´s |ms…Ì”¡ ªRΩ©´s BxtÌsQLi ™´s¿¡Ë ©´s»˝¡VgS ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßª][LiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ≠sÀ≥œ¡ «¡©´s @Æ©s[μj∂ 9 N][»˝¡™´sVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡ À≥ÿ™Ø[Æμ∂[*gSáNRPV xqsLi  ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂V™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LS«ÿ˘L igRi ¡μÙR∂LigS, ryLi˙xms μy∏R∂VáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS @LiμR∂Lji NUP xqs™´sV©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[xqsWÚ, @LiμR∂LjiNUP AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Li @LiVVæªΩ[Æ©s[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s μj∂aRPgS ™´sVVLiμR∂VZNPŒ˝ÿá¨s xqsW¿¡Liøy LRiV. xqsªRΩ˘Li LS™´sV÷¡LigRiLS«¡Ÿ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ INRP LRiNRPLi gS©´sV... LRiW.46Æ™s[á N][»˝¡V ALÛjiNRP Æ©s[LSáNRPV Fyáˆ≤T∂©´s «¡gRi©±s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVL][ LRiNRPLigS©´sV ZNP[Li˙μR∂Li ™´s˘x§¶¶¶LjiLi¿¡LiμR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FyáVxmsLiøR¡VNRPVLi»¡V©´sı ztsQLiÆ≤∂[, ≠dsLRixmsˆÆ™sVLiVV÷d¡, μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i, ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ™yLji r~LiªRΩ LSuÌy˚Õ˝‹[ xmsLRixmsºΩ¨s N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRi¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. @»¡V™´sLi…”¡ ™´s˘NRPVÚáV ALi˙μ≥R∂ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sVVáV NS™´s≤R∂Li NSLi˙lgi£qs ¨sLRiLiNRPVaRP ≠sμ≥y©y¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sÕ‹[ G æªΩ[≤y «¡Ljigji©y øR¡WxqsWÚ ELRiVNRPVÆ©s[μj∂ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sV x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP Æ™s[á N][»˝¡V ≈¡LRiVË |ms…Ìÿ™´sV¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ GLi ™´sW…˝ÿ≤yá©yı ªRΩ©´sNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLixmspLÒRi x§¶¶¶NRPV‰Ã¡V D©yı∏R∂V©yıLRiV.

q÷‘·q >±´dt @C…˙‡ πø+Á<ä ÁbÕs¡+uÛÑ+ e+>∑÷s¡T, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) :e+>∑÷s¡T˝À q÷‘·q+>± eT+p¬s’q Ç+&çj·THé >±´dt πø+Á<ëìï ãT<Ûäyês¡+ @]j·÷ ôd˝Ÿ Ä|ò”düsY s¡wæà ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À Ç+&çj·THé >±´dt n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+&çj·THé >±´dt @C…˙‡ ùde\qT Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ÄyÓT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤dæ˝≤›sY lìyêdüT\T, m+|æ&çy√ $X¯«Hê<∏ä+, e÷J düs¡Œ+#Y >∑DÒwtsêe⁄, môd’‡ #·+Á<äeTÚ*, CÀ˝À] lìyêdüT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D j·T e >∑s¡®qqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç s¡÷s¡˝Ÿ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , qe+ãsY 27 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq¬ø’ ôV’≤Á<ëu≤<éô|’ m˝≤+{Ï Ä+øå±\T ˝Ò≈£î+&Ü _\T¢qT ÄyÓ÷~+#·\H˚ Á|ü<Ûëq &çe÷+&é‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y Äes¡D˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ‘Ó\+>±D j·TTe>∑s¡®qqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì $<ë´]ú C…mdæ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ø£sêfÒ sêE ø√sês¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y Äes¡D˝À düuÛÑ @sêŒ≥¢qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 10 õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäqø√dü+ 1000 eT+~øÏ ô|’>± $<ë´s¡Tú\T Ä‘·às¡Œq #˚düT≈£îHêïs¡Hêïs¡T. dæ&Éã÷¢´dæ˝À rdüT≈£îq ìs¡íj·T+ Á|üø±s¡+ ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{Ï+#ê\ì Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q _\T¢qT &çôd+ãsY˝À ìs¡«Væ≤+#˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘·ø±\ düe÷y˚X¯+˝À _\T¢qT ÄyÓ÷~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\T ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î #˚dæq Á|üj·T‘·ï\T |ü*+#·ø£b˛e&É+ e˝Ò¢ ôV’≤Á<ëu≤<éqT j·T÷{° #˚j·÷\ì, uÛÑÁ<ä#·\+, eTTq>±\qT d”e÷+Á<ä˝À ø£\bÕ\ì &çe÷+&é #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï Á|ü‹bÕ<äq\≈£î ‘Ó\+>±D $<ë´]ú j·TTe»q ˝Àø£+ n+^ø£]+#·<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T d”e÷+Á<ä ≈£îÁ{≤\qT ‹|æŒø={≤º\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À $<ë´]ú C…mdæ Hêj·T≈£î\T eTTq÷ïsY s¡$, Á|üø±wt, >ö‘·yéT lqT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ágRi≤R∂Fy…”¡ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @¨s™yLRi˘™´sV¨s N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV }msL]‰Li»¡V©yıLRi¨s, A À≥ÿ™´s©´s xqs\lLi©´sμj∂ NSμR∂¨s ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi }msL]‰©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV D©´sı μyLRiVáV BLiNS ™´sVWxqsVNRPVÆ©s[ ™´sLRiNRPV F°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ágRi≤R∂Fy…”¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... FyLÌkiá ºdΩLS¯©´sLi Æ™s[VLRiZNP[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ZNP[Li˙μR∂LiFy÷¡ªRΩ ˙FyLiªRΩLi ¬ø¡[}qsÚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @LigkiNRPLjiryÚ™´sV¨s N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™y˘≈¡˘Ã¡ xms»˝¡ ágRi≤R∂Fy…”¡ A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @xqsáV ≠s ¡«¡©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøy÷¡=©´s ™yLRiV ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ ºdΩLRiV NSμR∂©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡V \|qs\Æ™sVNRP˘ À≥ÿ™y¨sı Æμ∂ ¡˜ºdΩryÚ∏R∂V©yıLRiV. N]LiμR∂LRiV @Li»¡V©´sı»˝¡VgS FyL˝RiÆ™sVLi…fi bdPªyNSáLi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ©s[≤R∂V «¡LRigRi©´sV©´sı ZNP[Li˙μR∂Li ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLiμR∂Li xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ G≠dsV æªΩ[áμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V ágRi≤R∂Fy…”¡ ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaRPLi LS˙ºΩNTP LS˙æªΩ[ æªΩ[¤Õ¡[μj∂ NSμR∂¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. FyLÌkiá ºdΩLS¯©´sLi Æ™s[VLRiZNP[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂V™´sV¨s, ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @¨s™yLRi˘™´sV©´sı À≥ÿ™´s©´s xmsNRP‰©´s |ms…Ìÿá¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xqs™´sVxqs˘ LS˙ºΩNTP LS˙æªΩ[ æªΩ[¤Õ¡[Ë

@LiaRPLi NSμR∂©yıLRiV. “¡™Ø[FsLi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ G≠dsV æªΩ[áμR∂Æ©s[ À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi bdPªyNSá xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ’¡Ã˝¡V ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´sVLi¿¡ ˙NTPLiμj∂rÛyLiVV ™´sLRiNRPW @LiμR∂LRiW @μ≥j∂uÓy©´sLi ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV zqsFsLi NTPLRifl„fi gRi…Ì”¡gS ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xqsVáV™´so NSμR∂¨s, ¿¡™´sLjiNTP LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigSÆ©s[ DLi»¡VLiμR∂¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ @©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s FsÕÿ ¬ø¡[zqs©y @LiμR∂LjiNUP AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Q\Æ™sV©´sμj∂ NSμR∂©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLi NS™´s©yıLRiV. μk∂Liª][ ¿¡™´sLRiNRPV ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P xqs\Æ™sVNRP˘LigSÆ©s[ DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ™´sVLiμj∂

˙xms«¡Ã¡V xqs\Æ™sVNRP˘ LSuÌyÆ©s[ıQ ˚ N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s, ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiªRΩ xqsVáV\Æ™s©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi NSμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LS«ÿ˘LigRi ≠sLRiVμÙR∂LigS ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¬ø¡[∏R∂V™´sμÙR∂¨s ªy™´sVV ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂á©´sV N][Lji©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V©´sV ZNP[Li˙μR∂Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ™yμR∂©´s\|ms GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi NRPVμR∂LRiμR∂V NS ¡…Ì”¡ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s NRPW≤y xqsVáV™´so NSμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVN][™yá©yıLRiV. bdPªyNSá xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V FyL˝RiÆ™sVLi»¡VNRPV LSμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. lLi[xmso ZNP[’¡Æ©s…fi ¤À≥¡[…‘¡NTP NRPW≤y —¡™Ø[FsLi ¨sÆ™s[μj∂NRP ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @¨sı FyLÌkiá ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNSLRiÆ™s[V ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥j∂uÌy©´sLi ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμR∂¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ ¬ø¡FyˆLRiV.

LSxtísQûLi −s²T¶F¡¸R¶WNRP NRPW²y xqs\®ªsVNRPùªyμR¶®ªs[V A¸R¶V©«s FsÛÇÁLi²y zqsFsLi\|ms |qs\¤…¡L˝RiV ≠szqsLji©´s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ™´sLRiLigRiÕfi, ©´s™´sLi ¡L`i 27 (ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚Li lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áVgS ≠s≤T∂F°LiVV©´sªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´sÕ˝ÿLji NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T xqs\Æ™sVNRP˘ ™yμyÆ©s[ı ≠s¨szmsLiøR¡VNRPVLi»¡W xms ¡˜Li gRi≤R∂Vxmsoªy≤R∂¨s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ  ¡Ã¡LSLi©y∏R∂VN`P FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ZNP[Li˙μR∂ ˙xms ¡VªRΩ*Li LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı Æ™s[giR ™´sLiªRΩLigS ™´sVVgjiqx sVÚLi¤…¡[ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ™´sW˙ªRΩLi BLiNS @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ©´s¨s ˙xmsgRiÕÿ˜Ã¡V¬ø¡[xqsWÚ ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[qx sVÚ©yı≤R∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi æªΩáLigSfl·Õ‹[ @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´s LÊSáV ™´sVL][ 34 |msLRiVgRi©´sV©yı∏R∂V¨s, ≠ds…”¡ª][ Fy»¡V «¡Õ˝ÿá qx sLi≈¡˘NRPW≤y |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ  ¡Ã¡LSLi ©y∏R∂VN`P }msL]‰©yıLRiV. zqsFsLi©´sV æªΩáLigSfl·™yμR∂V ¤Õ¡™´s*LRiW NRPW≤y xms…Ì”¡LiøR¡VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. LS∏R∂VáæªΩáLigSfl· gRiVLjiLi¿¡ NRPW≤y |msμÙ∂R gS ¤Õ¡NRP‰Õ‹[NPT ºdΩqx sVN][™s´ μÙ∂R ¨s

A∏R∂V©´s æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáNRPV ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. N]LiμR∂LRiV NS™yáƩs[ μR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s N]…Ì¡” FylLi[aSLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡V NS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. Fs™´slLi¨sı @≤Ô∂R LiNRPVáV qx sXztsÌ QLi¿¡©y NRPW≤y æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı Fs™´s*LRiW Axms¤Õ¡[LiR ©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ 153 @|qsLi’d˝¡ rÛy©yáNRPV Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRi©´sV©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yı LRiV. BxmsˆV≤R∂V©´sı 10 —¡Õ˝ÿáNRPV ª][≤∂R V ™´sVL][ ALRiV, G≤R∂V N]ªRΩÚ —¡Õ˝ÿáV A≠sLRi˜≠sLiøR¡©´sV©yı ∏R∂V©yıLRiV. À≥œ¡˙μyáøR¡Ã¡Li ™´sVV™´sW¯…”¡NTP æªΩáLigSfl·Æμ∂[©´s©yıLRiV. 2014 Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ æªΩáLigSfl·ª][Fy»¡V ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[NPR W≤y NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT LS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s ¡Ã¡LSLi ©y∏R∂VN`P }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ NRPW÷d¡Ã¡NRPV DFyμ≥∂j @™´sNSaSáV Æ™sVLi≤R∂VgS |msLRiVgRiVªy∏R∂V©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Æ©s[ªΩR áV Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y æªΩáLigSflÿ GLSˆ»¡VNRPV

qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøyá¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¡Ã¡LSLi ©y∏R∂VN`P N][LSLRiV. L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV N]ªRΩÚ ˙≤y™´sWáV Æ™s[xqsWÚ F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @»¡V q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ FsÕÿgRiW FyLÌik ¨s qx sLRi*©yaRP©´sLi ¬ø¡[qz sLiÆμ∂[ NSNRP, æªΩáLigSfl·Õ‹[ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs©´sV ™´sVVLiøyá©´sVNRPVLi¤…¡[ ªRΩgji©´s gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡xmsˆNRP ªRΩxmsˆμR∂¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ¨s©´sıÆ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl· FsLiμR∂VNRPV B™´s*≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R Li»¡W ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤∂T ¬ø¡[qz s©´s …”¡≤T∂zms, \Æ™szqszmsáV Æ©s[≤R∂V μR∂VLS¯LÊRiLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. \Æ©sºΩNRPªRΩNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xqs™´sV©y˘∏R∂VLi @Li»¡W N]ªRΩÚ ©y»¡NRPLi Æ™s[qx sVÚ©yı≤R∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. LSÀ‹[π∏∂[VL][«¡ŸÕ˝‹[ ≈¡¿¡ËªRΩLigS æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡}msˆLiμR∂VNRPV qz sμÙ∂R LigSD©yıLRi¨s A∏R∂V©´s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. @xqsáV æªΩáLigSfl·Õ‹[ NRP¨dsqx sLi NRPμR∂÷¡NRPáV¤Õ¡[¨s Æ\™szqszms¨s ΔÿªRΩLRiV ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[μ∂R ¨s ™´sVLi˙ºΩ }msL]‰©yıLRiV. Fs™´sLRiV Fs¨sı @≤Ô∂R Li NRPVáV qx sXztsÌ QLi¿¡©y NRPW≤y æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡V N]ªRΩÚ qx sLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[}ms «¡Ljigji ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV.


3

‘Ó\+>±D˝À 200 nôd+;¢kÕúHê\≈£î ô|+#ê*

$TdüºØ>± e÷]q |üì eTìwæ Vü≤‘·´ πødüT

:…”¡≤T∂Fs÷d¡ˆ DxmsÆ©s[ªRΩ Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ©´sLji=Lix§¶ ¶ßáV

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 27 (ôd’ÿq÷´dt):ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «¡⁄\¤Õ¡ 30™´sæªΩ[μk∂©´s ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ª][Fy»¡V xmsμj∂ —¡Õ˝ÿá æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ºdΩLS÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s, BLiμR∂VÕ‹[ G™´sW˙ªRΩLi N]˙LkiáV |ms…Ìÿá¨s øR¡Wzqs©y NRPW≤y æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V øR¡WxqsWÚ ELRiVN][À‹[LRi¨s …”¡≤T∂Fs÷d¡ˆ DxmsÆ©s[ªRΩ Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ©´sLji=Lix§¶¶¶ßáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSfl·Õ‹[ @|qsLi’d˝¡ rÛy©yá©´sV NSLi˙lgi£qs ˙xmsºΩFyμj∂xqsVÚ©´sı

»˝¡VgS 153NRPV NSμR∂¨s 200NRPV|msLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi ≤`∂¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qsNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV μR∂VLS¯LÊRiLigS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ∏R∂VW…”¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xms»Ì¡V ¡»Ì¡≤R∂Æ™s[VNSNRP, À˝ÿN`P Æ™sVLiVVÕfi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ∏R∂VW…”¡¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @Li¤…¡[ ™´sVLki μR∂VLS¯LÊRiÆ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ |ms¤…Ì¡[ ’¡Ã˝¡VÕ‹[Æ©s[ æªΩáLigSfl·Õ‹[ 200 @|qsLi’d˝¡ rÛy©yáNRPV |msLiøR¡VªRΩW ¨sLÒRi∏R∂W¨sı |ms…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki Bxmsˆ…”¡NTPNRPW≤y æªΩáLigSfl·©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡NTP NRPW≤y ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPV≤R∂V 2008Õ‹[ B¿¡Ë©´s ¤Õ¡[≈¡ZNP[ NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ™´sV¨s ≈¡¿¡ËªRΩLigS ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs, \Æ™szqszmsª][ NRP÷¡zqs μR∂VLS¯LÊRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsWÚ …”¡≤T∂zms¨s μ][ztsQgS ¨s÷¡}msLiμR∂VNRPV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ºΩzmsˆN]≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. FsÕÿLi…”¡ IºΩÚŒ˝œ¡NRPV Õ‹LigRiNRPVLi≤y ZNP[Li˙μR∂Li zqs≤R∂ ˝¡W˘zqs ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV’¡Ã˝¡V|ms…Ì”¡ LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ºdΩLSá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ G™´sW˙ªRΩLi ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[zqs©y ˙xms«¡Ã¡V NSLi˙lgi£qsNRPV xqs™´sWμ≥j∂ NRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yıLRi¨s Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.i

>∑Ts¡Tyês¡+ 28`11`2013

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 27 (ôd’ÿq÷´ dt):LSxtÌsQ˚ LS«¡μ≥y¨sÕ‹[¨s AÕÿ*ÕfiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS˙ºΩ ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xqsLixmnsV»¡©´s ºdΩ˙™´s xqsLiøR¡Ã¡©´sLi NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. xqsLjigÊS 35gRiLi»¡Ã¡ ªRΩLS*ªRΩ BLi…”¡ ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV F°÷d¡xqsVá©´sV A˙aRPLiVVLi øR¡≤R∂Liª][ xmsáV @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. AÕÿ*ÕfiÕ‹[ ¨s™yxqsLi DLi»¡V©´sı μk∂xmsN`P \¤«¡©±s μR∂LixmsªRΩVá BLi…”¡NTP BμÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ™´s¿¡Ë xmsp«¡Ã¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, BLi…˝‹[@LjixtÌsQLi DLiμR∂¨s ¬ø¡zmsˆ ©´s≠sV¯LiøyLRiV. μyLiª][ ™yLRiV xqslLi[©´s¨s rÛy©´sLi NRP÷¡ˆLiøyLRiV. μk∂xmsN`P\¤«¡©±s BLi…˝‹[ xms¨s™´sV¨sztsQgS D©´sı LS™´sVVá™´sV¯ 30gRiLi»¡Ã¡NRPV\|msgS NRPW≤y NRP¨szmsLiøR¡NRP F°LiVV©y ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV FsLiμR∂VNRPV xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s F°÷d¡xqsVáNRPV @©´sV™´sW©´sLi NRPáVgRiVª][Liμj∂. r°™´sV™yLRiLi LS˙ºΩ™´sLRiNRPV @Liªy NRP÷¡}qs DLi≤T∂ Fs™´sLji rÛy©yÕ˝‹[ ™yLRiV ¨s˙μR∂NRPV Dxms˙NRP≠sVLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩÕ˝ÿlLi[ xqsLjiZNP[ BLi…”¡NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı xmsp«¡Ã¡V¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©´sμR∂LixmsªRΩVáV NRP¨szmsLiøR¡NRPVLi≤y F°∏R∂WLRiV. @xmsˆ…”¡NTP

35gRiLi»¡Ã¡ ªRΩLS*ªRΩ ∏R∂V«¡™´sW©´sVá zmnsLS˘μR∂V NRPW≤y xms¨s™´sV¨sztsQ LS™´sVVá™´sV¯©´sV NRP¨dsxqsLi gRi™´sV¨sLi¿¡©´s FyFy©´s ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV F°Æ©s[¤Õ¡[μR∂V. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi NRP£msÀ‹[LÔRiVÕ‹[Li¿¡ LRiNRPÚLi NSLRiVªRΩVLi μR∂¨s AÕÿ*Õfi F°÷d¡xqsVáNRPV xqs™´sWøyLRiLi B™´s*≤R∂Liª][ zqsH x§¶¶¶LjiNTPxtsQ©±s x§¶¶¶ß…ÿx§¶¶¶ß…”¡©´s BLi…”¡NTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s NRP£msÀ‹[LÔRiV æªΩLRiV™´sgS xms¨s™´sV¨sztsQ LS™´sVVá™´sV¯ ¬ø¡™´soáV, ™´sVVNRPV‰, g]LiªRΩV N][zqs©´s μR∂XaRP˘Li F°÷d¡xqsVá©´sV NRPá™´sLS¨sNTP gRiVLji¬ø¡[ zqsLiμj∂. x§¶¶¶ªRΩ˘¬ø¡[zqs©´s ™´s˘NRPVÚáV ™´sVW≤][ NRPLi…”¡NTP æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y NRP£msÀ‹[LÔRiVÕ‹[ μy¿¡ DLiøyLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. Cx§¶¶¶ªRΩ˘ Æ™s©´sVNRP μk∂xmsN`P \¤«¡©±s μR∂LixmsªRΩVá x§¶¶¶xqsÚLi NRPW≤y DLi≤T∂ DLi≤R∂™´søR¡Ë¨s F°÷d¡xqsVáV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. gRiVLRiVÚ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´s˘NRPVÚáV BLi…˝‹[NTP LS™´s≤R∂Li ™yLji¨s \|ms@LiªRΩxqsVÚÕ‹[ DLiøR¡VN][™´s≤R∂Li æªΩÕ˝ÿlLi[ xqsLjiNTP ™yLRiV NRP¨szmsLiøR¡NRPVLi≤y

μR¶ÎØLRiVÌÁNRPV @©«sVNRPWÌÁLigS ªRΩVFy©´sV NSLRifl·LigS q{ s{qsH ZNP[LiúμyÌÁV: ©yLS¸R¶Vßá xmsáV \lLiQŒ˝œ¡ ˙NRP™´sV ¡μÙk∂NRPLRifl·

Æ™sVμR∂N`P,©´s™´sLi ¡L`i27(ôdÿ’ q÷´dt): {qs{qsH ZNP[Li˙μyáV μR∂ŒÿLRiVáNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yı∏R∂V¨s {qs{msH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. NS»¡©±s NSL]ˆlLi[tx sQ©s± A£msn BLi≤T∂∏R∂W μR∂ŒÿLji ™´s˘™´sqx sÛ Õÿ ™´sWLjiLiμR∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. mx sºΩÚ l\LiªRΩVáNRPV @Li≤R∂gS DLi≤T∂ ™yLjiNTP ™´sVμÙ∂R ªRΩV μ≥∂R LRi NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ B≠s ≠sxmsn á™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s @©yıLRiV. Æ™sVμR∂N`PÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... l\LiªRΩVáV mx sLi»¡©´sV @™´sVV¯NRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ {qs{qsH ZNP[Li˙μyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™y˘FyLRiVá ˙xmsπ∏∂W«¡©yáZNP[©´s¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS xmsºΩÚ \lLiªRΩVáV Aμj∂©´sVLi¿¡ Æ™sWryáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. ™yLjiNTP @Li≤R∂gS DLi≤y÷¡=©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. BLiªRΩ «¡LRiVgRiVªRΩV©yı qz szqsH ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigS ™´s*∏R∂Vx§¶ ¶Lij r°ÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. μk∂Liª][ ¬ø¡[}qsμj∂ ¤Õ¡[NPR l\LiªRΩVáV |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV LS ¡»Ì¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ mx sLi»¡©´sV æªΩgRi©´s™´sVV¯NRPVLi»¡V©yıLRi¨s @©yıLRiV. g][μy™´sLji ©´sμk∂«¡Õÿá N][qx sÆ™s[V q{ s™´sWLi˙μ≥∂R VáV À≥¡œ ˙μy˙μj∂¨s NS™yáLi»¡V©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Bμj∂ æªΩáLigSfl·Õ‹[ @LiªRΩLS˜ÈgRiLigS DLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂V∏R∂VLi gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. μk∂¨s\|ms x§¶¶¶NRPV‰Ã¡Li»¡W F°LS≤R∂≤R∂Li ªRΩgRiμR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Vá ˙}ms™´sV À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡LiÕ‹[ N]áV\Æ™s©´s q{ sªyLS™´sVVá\|ms NSμR∂¨s... g][μy™´sLji ¨ds…”¡|\ msÆ©s[ @¨s ©yLS∏R∂Vfl· FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ©yLS∏R∂Vfl· ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLS¨sı ZNP[Li˙μR∂Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªRΩLi ¬ø¡[}qsÚ ELRiVN][™s´ V¨s ©yLS∏R∂Vfl· ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV.≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @¨sbPËºΩ Æ©sáN]LiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ LSxtsÌ Q˚ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ NUPáNRPÆ\™sV©´s ™´sWLRiVˆÃ¡V ø][»¡V¬ø¡[qx sVN][©s´ V©yı∏R∂V¨s «‹[qx s˘Li ¬ø¡FyˆLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i27(ôdÿ’ q÷´dt):: ¤Õ¡x§¶¶¶L`i ªRΩVFy©´sV NSLRifl·LigS gRiVLRiV, aRPV˙NRP™yLSÕ˝‹[ \lLiQŒ˝œ¡ LSNRPF°NRPáV ˙NRP™´sV ¡μÙk∂NRPLjiLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V μR∂OTPQfl· ™´sVμ≥R∂˘ \lLi¤Õ¡[*aS≈¡ J ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[zqsLiμj∂. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ N]¨sı \lLiŒ˝œ¡ß FyOTPQNRPLigS, N]¨sı xmspLjiÚgS LRiμÙR∂π∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVá r¢NRPLS˘LÙRiLi |§¶¶¶ÕfiˆQ\¤Õ¡©±s©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V \lLi¤Õ¡[* @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩVFy©±s NSLRifl·LigS \lLi¤Õ¡[*áNRPV Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sNRPVLi≤y «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sxms≤T∂©´s ¤Õ¡x§¶¶¶L`i ªRΩVFy©´sV Æ™sVÃ˝¡gS NRPμR∂VáVª][Liμj∂.xmsbPË™´sV ™´sVμ≥R∂˘  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLi, μR∂OTPQfl·  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLi xmsLjixqsLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ºdΩ˙™´s |ms©´sVªRΩVFy©´sV ¤Õ¡x§¶¶¶L`i  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sxms≤T∂©´s»Ì¡V ™yªy™´sLRifl·ZNP[Li˙μR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. Bμj∂ gRiLi»¡NRPV 15 NTP.≠dsVá Æ™s[gRiLiª][ xmsbPË™´sV ™y∏R∂VV™´s˘μj∂aRPÕ‹[ xms∏R∂V¨sr°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sV¿¡÷d¡xms…ÿı¨sNTP ªRΩWLRiVˆ Algi[ı∏R∂V μj∂aRPÕ‹[ 520NTP.≠dsVá μR∂WLRiLiÕ‹[, NSNTP©y≤R∂NRPV ªRΩWLRiVˆ Algi[ı∏R∂V μj∂aRPÕ‹[ 470 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[

ZNP[Li˙μk∂NRPXªRΩ\Æ™sV DLiμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi ™´sμÙR∂ ºdΩLRiLi μy¤…¡[ @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V ≠saS≈¡Õ‹[¨s ªRΩVFy©´sV |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPá ZNP[Li˙μR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. μk∂¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ C ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ©´sVLi¿¡ N][ryÚLi˙μ≥R∂ xqs•¶¶¶ ∏R∂W©yLiÕ‹[©´sW xmsáVø][»˝¡ ™´sL<SáV NRPVLji}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ À≥ÿLki ©´sVLi¿¡ @ºΩ À≥ÿLki ™´sL<SáV @Æμ∂[ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ©´sÆ™sWμR∂π∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi LS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ N][ryÚ ºdΩLRiLi Æ™sLi ¡≤T∂ gRiLi»¡NRPV 45 ©´sVLi¿¡ 65 NTP.≠dsVá Æ™s[gRiLiª][  ¡Ã¡\Æ™sV©´s CμR∂VLRiVgSáVáV ≠ds¬ø¡[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. ªRΩVFy©´sV ºdΩLRiLi μy¤…¡[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRPXuÒy, gRiVLi»¡WLRiV, DÀ≥œ¡∏R∂V g][μy™´sLji, ≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ 150 ©´sVLi¿¡ 170 NTP.≠dsVá Æ™s[gRiLiª][ |ms©´sVgSáVáV ≠ds¬ø¡[ @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V ≠saS≈¡ ªRΩVFy©´sV |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPá ZNP[Li˙μR∂Li Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ @ááV ™´sVW≤R∂V ≠dsV»¡L˝Ri FsªRΩVÚ™´sLRiNRPV FsgRizqsxms≤R∂©´sV©yıLiVV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s @¨sı J≤R∂lLi[™´soÕ˝‹[©´sW ™´sVW≤][ Æ©sLi ¡LRiV ˙xms™´sWμR∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV «ÿLki¬ø¡[aSLRiV.

Æ™s÷˝¡F°LiVV©y xqsˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ™yLjiª][Fy»¡V xms¨s™´sV¨sztsQ LS™´sVVá™´sV¯ NRPW≤y NRP¨szmsLiøR¡NRPF°LiVV©y NRPW≤y ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV FsLiμR∂VNRPV xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂Æ©s[ N][fl·LiÕ‹[ ≠søyLRifl· ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. CxqsLixmnsV»¡©´s BLiNS @Æ©s[NRP @©´sV™´sW©yáNRPV ªy≠sr°ÚLiμj∂. ™´s¿¡Ë©´s™yLRiV Æ™sáVÚ Æ™sáWÚ NRP¨dsxqsLi BxqsV™´sVLiªRΩ ¡LigSLRiLigS¨s, ©´sgRiμR∂V, ™´sxqsVÚ™´soáV,  ¡»Ì¡Ã¡V FsÕÿLi…”¡≠s ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡Æ©s[ ¤Õ¡[μR∂V. NRP¨dsxqsLi LS™´sVVá™´sV¯ aRPLkiLRiLi\|ms D©´sı  ¡LigSLRiV IªRΩVÚáV, xmso|qsÚáV ªRΩμj∂ªRΩLRi AÀ≥œ¡LRiflÿá©´sV NRPW≤y ™´sVV»Ì¡NRPVLi≤y FsLiμR∂VNRPV x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[zqs DLi…ÿLRi¨s A©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. aRP™y¨sı NRP£msÀ‹[LÔRiVÕ‹[Li¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ºdΩzqs©´s F°÷d¡xqsVáV F°xqÌsV ™´sWLÌRiLi ¨s≠sVªRΩÚLi gSLiμk∂ AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ZNP[xqsV©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV¨s

μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s zqsH x§¶¶¶LjiNTPxtsQ©±s }msL]‰©yıLRiV. BLiªRΩNUP ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiV x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[zqsDLi…ÿLS, ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiV Fs™´s\lLi DLi…ÿLRiV ™yLRiV Æ™sáVÚ©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ LS™´sVVá™´sV¯ NRP¨szmsLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li Æ™s©´sVNRPD©´sı NSLRiflÿá©´sV F°÷d¡xqsVáV @©´sV™´sW¨sxqsVÚ ©yıLRiV. Cx§¶¶¶ªRΩ˘Æ™s©´sVNRP ∏R∂V«¡™´sW©´sV\¤Õ¡©´s μk∂xmsN`P\¤«¡©±s μR∂Lixms ªRΩVáx§¶¶¶xqsÚLi G\Æ™sV©y DLi≤T∂ DLi»¡VLiμyÆ©s[ N][fl·LiÕ‹[NRPW≤y ≠søyLjixqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV.LS™´sVVá™´sV¯ ™´sVLRifl·Li gRiVLjiLi¿¡ AÆ™sV NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV xqs™´sWøyLRiLi BøyË™´sV¨s ™yLRiV™´s}qsÚ BLiZNP[\Æμ∂©y N][fl·LiÕ‹[ @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªyπ∏∂WÆ™sW Æ™s[¿¡ øR¡W≤yá¨s F°÷d¡xqsVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. Gμj∂ G\Æ™sV©y CZNP[xqsV ™´sW˙ªRΩLi ¿¡»Ì¡ ¿¡™´sLji™´sLRiNRPV @LiªRΩV¿¡NRP‰≤R∂Li NRPxtÌsQLigS DLiμj∂. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ZNP[xqsV©´sV ¬ø¡[μ≥j∂Li¿¡ @xqs\¤Õ¡©´s μ][xtsvá©´sV xms»Ì¡VNRPV¨s ºdΩLRiVªy ™´sV¨s zqsH x§¶¶¶LjiNTPxtsQ©±s }msL]‰©yıLRiV.s

x¤¦ ¦»R½ù ZNP[xqsVÍÜ[ ÇÁ¹¸¶[VLiúμR¶NRPV ELRiÈÁ ¬ø¡\Æ©sQı,©´s™´sLi ¡L`i27 : NRPLi¿¡ ry*™´sVVáNRPV Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ELRi»¡ μR∂NTP‰Liμj∂. x§¶¶¶ªRΩ˘ZNP[xqsVá ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLRiV. NSLi¿d¡xmsoLRiLiÕ‹[¨s ™´sLRiμyLS«¡ |msLRiV™´sWŒfi Aá∏R∂VLi Æ™s[VÆ©s[«¡L`i aRPLiNRP˙LS™´sV©±s x§¶¶¶ªRΩ˘ ZNP[xqsVÕ‹[ NRPLi¿¡ NS™´sVN][…”¡ {mshSμ≥j∂xmsªRΩVáNRPV ELRi»¡ á’≥¡Li¿¡Liμj∂. «¡π∏∂[VLi˙μR∂ xqsLRixqs*ºΩ, ≠s«¡π∏∂[VLi˙μR∂ xqsLRixqs*ºΩ ¨sLÙ][xtsvá¨s xmsoμR∂V¬ø¡[ËLji —¡Õ˝ÿ N][LÌRiV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ºdΩLRiVˆ Æ™sáV™´sLjiLi¿¡Liμj∂. C ZNP[xqsVÕ‹[ ry*™´sVVá ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi\|ms μR∂LS˘xmsoÚ  ¡XLiμR∂Li Aμ≥yLSáV øR¡Wxms¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRi¨s N][LÌRiV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤T∂Liμj∂. ry*™´sVVáª][ Fy»¡V ≠sVgji÷¡©´s ¨sLiμj∂ªRΩVá\|ms©y @’≥¡π∏∂WgSáV ¨sLRiWzmsLiøR¡≤R∂LiÕ‹[

μR∂LS˘xmsoÚ ¡XLiμR∂Li ≠sxmnsá™´sV™´s≤R∂Liª][ @LiμR∂Lji¨ds ¨sLÙ][xtsváVgS ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ ZNP[xqsV©´sV N]…Ì”¡ Æ™s[aSLRiV. 2004Õ‹[ |qs|mÌsLi ¡L`i3©´s NSLi¿d¡xmsoLRiLiÕ‹[¨s ™´sLRiμy«¡ |msLRiV™´sWŒfi Aá∏R∂VLi Æ™s[VÆ©s[«¡L`i aRPLiNRP˙LS™´sV©±s Aá∏R∂V ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ @ªRΩ˘LiªRΩ μyLRiVfl·LigS x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiVLRi∏R∂W˘≤R∂V. μyLiª][ A x§¶¶¶ªRΩ˘ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS xqsLiøR¡Ã¡©´sLi lLi[ZNPºΩÚLi¿¡Liμj∂. A x§¶¶¶ªRΩ˘Õ‹[ NRPLi¿¡ {mshSμ≥j∂xmsªRΩVáV Fy˙ªRΩ DLiμR∂¨s AL][xmsfl·Ã¡V Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. μk∂Liª][ NRPLi¿¡ {mshSμ≥j∂xmsªRΩVáV «¡π∏∂[VLi˙μR∂, ≠s«¡π∏∂[VLi˙μR∂ xqsLRixqs*ªRΩVáª][Fy»¡V xmsáV™´soLji\|ms ≠s≠sμ≥R∂ |qsORPQ ©˝´s NTPLiμR∂ ¨sLiμj∂ªRΩVáVgS ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V∏R∂W˘LiVV. C ZNP[xqsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xmsoμR∂V¬ø¡[ËLji N][LÌRiV 9 xqsLi™´sªRΩ=LSá Fy»¡V 189 ™´sVLiμj∂ ryORPVá©´sV ≠søyLjiLi¿¡Liμj∂. «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ @xmsˆ…˝‹[ C ZNP[xqsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ «¡π∏∂[VLi˙μR∂ xqsLRixqs*ºΩ¨s Fyá™´sVWLRiV xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ DLi≤R∂gS @lLi£qÌs ¬ø¡[LiVVLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ©´sVLi¿¡ ZNP[xqsV©´sV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ NSLRifl·LigS xmsoμR∂V¬ø¡[ËLjiNTP ™´sWLSËLRiV. i

æªΩáLigSfl· ™´s¿¡ËºdΩLRiVªRΩVLiμj∂ lLi[xms…”¡©´sVLi¿¡ @™´sV¯™yLji ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV :ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ  ¡Ã¡LSLi ©y∏R∂VN`P ™´sLRiLigRiÕfi, ©´s™´sLi ¡L`i 27 (ôd’ÿq÷´dt) :æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW ™´s¿¡ËºdΩLRiVªRΩVLiμR∂¨s, BLiμR∂VÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ @©´sV™´sW©yáV @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ  ¡Ã¡LSLi ©y∏R∂VN`P xqsVxqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sLRiLigRiÕ˝‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ª][ NRPW≤T∂©´s xmsμj∂—¡Õ˝ÿ æªΩáLigSfl· ≤T∂|qsLi ¡L`i ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV GLRiˆ≤T∂ ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li NRPW≤y Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[©´sW æªΩáLigSfl·Õ‹[Æ©s[ DLi≤T∂ ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ «¡Ljilgi[ xqs™´sWÆ™s[aS¤Õ¡[ ¿¡»Ì¡¿¡™´sLji xqs™´sWÆ™s[aSá¨s ªRΩ©´sNRPV xqs™´sWøyLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. ™´sVL][™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡Õ‹[ @|qsLi’d˝¡NTP ’¡Ã˝¡V ™´sxqsVÚLiμR∂¨s, FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[Õ‹[ gSÆ©s[ LSuÌy˚¨sNTP ’¡Ã˝¡V ™´s¿¡Ë ≤≥T∂÷d˝¡NTP NRPW≤y ºΩLjigji Æ™sŒœ¡ßÚLiμR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ªRΩ™´sV μR∂VLS¯LÊRixmso AÕ‹[øR¡©´sáV

™´sW©´sVNRPV¨s æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´sÕ˝ÿLji NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ Bxmsˆ…”¡\ZNP©y \|§¶¶¶NRP ™´sWLi≤`∂ ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V ≠s©y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s ¡Ã¡LSLi ©y∏R∂VN`P xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi lLiLi≤R∂VLSuÌy˚áVgS ≠s≤T∂F°μy™´sV¨s, æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ NSNRPF°æªΩ[ BLRi\Æ™s GŒ˝œ¡ ªRΩLS*ªRΩ @™´sxqsLRiLi @LiVVæªΩ[ ºΩLjigji NRPáVμÙy™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂\|msgS¨s, À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±s\|ms G™´sW˙ªRΩLi Æ™sVVLi≤T∂gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡ ™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi øyLRiV. @©´sıμR∂™´sVV¯Õ˝ÿ ≠s≤T∂F°μyLi AºdΩ¯∏R∂VVÕ˝ÿ NRP÷¡zqs DLiμy™´sV¨s ªy™´sVV ˙xmsºΩFyμR∂©´s ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[, BLiμR∂VNRPV ’≥¡©´sıLigS  ¡Ã¡™´sLiªRΩLigS NRP÷¡zqs DLi…ÿLi ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ ≠dsV\|ms©´s ∏R∂Wzqs≤`∂ F°ryÚ™´sVÆ©s[ ™yμR∂©´s©´sV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μR∂VLS¯LÊRi™´sV©yıLRiV. J\Æ™sxmso ZNP[Li˙μR∂Li LSxtÌsQ˚Li ≠sÀ≥œ¡—¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ™s[gRiLigS

ÇÁgRi©±s xmsLRiùÈÁ©«s @²ïR¶VN][ªyÌÁ©«s²R¶Li ª«sVWLåRiLi ºΩLRiVxmsºΩ,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ ˙μ][z§¶¶¶ @LiVV©´sLiμR∂VÆ©s[ \Æ™sFs£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ NRPVxmsˆLi ©´sVLi¿¡ xqs\Æ™sVNRP˘ aRPLiΔÿLS™y¨sı xmspLjixqsVÚ©yıLRi¨s ºΩLRiVxmsºΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ À≥œ¡W™´sV©´s NRPLRiVflÿNRPL`i lLi≤ÔT∂  ¡Vμ≥R∂™yLRi≠sVNRP‰≤R∂ @©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V\|ms A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V r~LiªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi NRPVxmsˆLiÕ‹[ «¡gRi©±sNRPV ˙ ¡x§¶¶¶¯LRi¥R∂Li xms»Ì¡≤y¨sNTP «¡©´sLi zqsμÙR∂LigS D©yıLRi©yıLRiV. «¡gRi©±s xmsLRi˘»¡©´s©´sV @≤ÔR∂VN][Li≤T∂ @¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V zmsáVxmso¨s™´s*≤R∂Li A∏R∂V©´s ™´sVWLÂRiªy*¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s À≥œ¡W™´sV©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi «¡gRi©±s INRP\Æ™sxmso Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá ™´sVμÙyªRΩV NRPW≤R∂gRi≤R∂VªRΩWÆ©s[ ™´sVL][\Æ™sxmso ˙xms«¡Ã¡NRPV \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li NRP÷¡gjixqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ aRPLiΔÿLS™´sLi μj∂gji*«¡∏R∂VLi @™´soªRΩVLiμR∂¨s À≥œ¡W™´sV©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

Æ©s[≤R∂V Aá∏R∂VLiÕ‹[ áORPQ NRPVLiNRPV™´sWLRiË©´s

@≤R∂VgRiVáV Æ™s[xqsVÚ©yı NRPW≤y {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV FsLiμR∂VNRPV @≠sÆ™s[NRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji xqsVÚ©yıL][ @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂\|ms©´sgS¨s À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[gS¨s G™´sW˙ªRΩLi N]˙LkiáV |ms…Ì”¡©y øR¡WxqsWÚ ELRiVNRPVÆ©s[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ¡Ã¡LSLi©y∏R∂VN`P xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ≈¡¿¡ËªRΩLigS ¨sπ∏∂W«¡ NRP™´sLÊSáV |msLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıQryÚ™´sV©yıLRiV.

ºΩLRiVxmsºΩ,©´s™´sLi ¡L`i27(ôdÿ’ q÷´dt): ºΩLRiVøy ©´sWLRiV $xmsμy¯™´sºdΩ @™´sV¯™yLji NSLkiÚNRP ˙ ¡x§¶‹¯[ ªRΩ=™yáV aRPV˙NRP™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ª]≠sV¯μj∂ L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. DªRΩ=™yá ¨sLRi*x§¶ ¶fl·NRPV qx sLRi*Li qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[aSLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS gRiVLRiV™yLRiLi @™´sV¯™yLji Aá∏R∂VLi Õ‹[¨s $NRPXxtÒsQry*≠sV ™´sVV≈¡™´sVLi≤R∂xmsLiÕ‹[ áORPQNPR VLiNRPV™´sWLRiË©´s }qs™´s N][qx sLi ™´sVVryÚ ¡V ¬ø¡[ryLRiV. Õ‹[NPR qx sLiZOP[Q™s´ VLi, ˙ ¡x§¶‹¯[ ªRΩ=™yáV DªRΩ=™yáV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS rygSá¨s N][LRiVªRΩW ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sr°ÚLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS DμR∂∏R∂VLi 8 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi INRP…”¡ ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ À≥¡œ NRPVÚáV LRiW. 1116 ¬ø¡÷˝¡}qsÚ μR∂LixmsªRΩVá©´sV mx sp«¡NRPV @©´sV™´sVºΩryÚLiR V. ≠dsLjiNTP  ¡x§¶ ¶ß™´sW©´sLigS «ÿZNP…fi, Æ™sLi≤T∂ ≤yáL`i, á≤ÔR∂W, ™´s≤R∂©´sV @LiμR∂¤«¡[ryÚLiR V. …”¡ZNP…fi NS™y÷¡=©´s À≥¡œ NRPVÚáV

DμR∂∏R∂VLi Aá∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs mx sp«¡Õ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆryÚLiR V. @Æμ∂[ L][«¡Ÿ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6.30 ©´sVLi¿¡ 8.30 ™´sLRiNRPV @LiNRPVLSˆLRifl· NSLRi˘˙NRP™´sVLi aSxqsYNRPÚLigS «¡LRigRi©´sVLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ºΩLRiV™´sW≤R∂ ≠dsμ≥∂R VÕ˝‹[ }qs©yμ≥∂j xmsºΩ DªRΩ=™´sLi, gRi«¡xms»¡Li ElLi[gij Lixmso «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @LiNRPVLSLRiˆfl· N][qx sLi Aá∏R∂VLi qx s≠dsVxmsLiÕ‹[¨s Dμy˘©´s™´s©´sLi ©´sVLi¿¡ xmso»Ì¡™´sV…Ì”¡¨s }qsNRPLjiLi¿¡ @LiNRPVLRiLi ª]≤T∂lgi[ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP $NSLRiLi øR¡V»Ì¡©´sV©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi «¡Ljilgi[ μ≥∂R *«ÿL][§x ¶ ¶fl·Liª][ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV Æ™s[≤R∂VNRPgS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©yıLiVV. DμR∂∏R∂VLi 9.00©´sVLi¿¡ 9.15 gRiLi»¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ ™´sXbPËNRP ágRiıLiÕ‹[ μ≥∂R *«ÿL][§x ¶ ¶fl·Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. @Æμ∂[ L][«¡Ÿ LS˙ºΩ «¡Ljilgi[ ¿¡©´sıZaP[tx sQ ™yx§¶ ¶©s´ Liª][ ™yx§¶ ¶©s´ }qs™´sáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li @™´soªyLiVV. @ªRΩ˘LiªRΩ Æ\™sÀ≥¡œ ™´sLigS DªRΩ=™yáV ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV

…”¡…”¡≤T∂ @¨sı GLSˆ»˝¡©´sV mx spLjiÚ ¬ø¡[qz sLiμj∂. ºΩLRiV™´sW≤R∂ ≠dsμ≥∂R Vá©´sV ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ μk∂Fyáª][ Æ\™sNRPVLihS¨sı ªRΩázmsLi¬ø¡[Õÿ @áLiNRPLjiLiøyLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ ©´sVLi¿¡ ºΩLRiVøy©´sWLRiV ™´sLRiNRPV LRi§x ¶ ¶μyLji F~≤R∂V™´so©y ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ μk∂FyáLiNRPLRifl· ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. ºΩLRiV™´sW≤R∂ ≠dsμ≥∂R VÕ˝‹¨[ s A˙NRP™´sVfl·Ã¡©´sV ª]ágjiLi øyLRiV. ™yx§¶ ¶©s´ }qs™´sáV qx s«ÿ™´sogS rylgi[Õÿ ™´sW≤R∂≠dsμ≥∂R VÕ˝‹[ FyLji‰Lig`i©´sV ¨s}tsQμ∂j≥ LiøyLRiV. Aá∏R∂VLi qx s≠dsVxmsLiÕ‹[ @ªRΩ˘™´sqx sLRi Æ\™sμR∂˘}qs™´sáV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS D¿¡ªRΩ \Æ™sμR∂˘ bP’¡LSá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. DªRΩ=™yá ¡Liμ][ ¡xqsVÚ N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS F°÷d¡xqsV  ¡Ã¡gSá©´sV mz s÷¡zmsxqsVÚ©yıLRiV. ™yx§¶ ¶©s´ }qs™´sÕ˝‹[ ≠sμ≥∂R Vá©´sV ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV  ¡∏R∂V»¡ mx s¨s ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı qz s ¡˜Liμj∂¨s ≤T∂mx so˘¤…¡[tx sQ©s± |\ ms mz s÷¡zmsxqsV ©Ú yıLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[ FyLjiaRPVμÙ∂R ˘Li xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡ªRΩNÚ PR VLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV @μR∂©´sLigS qx sVáÀ≥¡œ qz s ¡˜Liμj∂ }qs™´sáV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡ ©´sV©yıLRiV. ™yx§¶¶¶©´s}qs™´sá©´sV À≥¡œ NRPVÚáV ºΩáNTPLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS |msμÙ∂R æªΩLRiá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. Aá∏R∂VLi Æ™sáxmsá ©´sVLi¿¡ Õ‹[mx s÷¡ ™´sLRiNRPV N]ªRΩgÚ S NRPW˘Q¤\Õ¡©˝s´ V GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV.

¤«¡zqs r°μR∂LRiVNRPáNRPV ¬ø¡N`P |ms¤…Ì¡[ π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ xqsV¨dsªRΩ -s˳ÏÁÇÁ©«sª«s¬dsõ xmsoNSlLýi[: @a][N`PËØÊÁV @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): …”¡≤T∂zmsÕ‹[NTP LS™yá©´sVNRPVLi»¡V©´sı ¤«¡zqs ˙ ¡μR∂L`i=NRPV ¬ø¡N`P |ms¤…¡Ì [ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ rÛy¨sNRP …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR áV Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. ≠dsLjiNTP  ¡μÙ∂R aRP˙ªRΩV™´soáVgS D©´sı |ms©´sVg]Li≤R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ mx sLji…ÿá qx sV¨dsªRΩ, mx s∏R∂W˘™´soá ZNP[aPR ™±s @≤Ô∂R VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ D©yıLRiV. .. \|qsNTPÕfi FsNRPV‰μy™´sV©´sVNRPVLi»¡V©´sı ¤«¡[q{ s μj∂™yNRPL`i lLi≤Ô∂T r°μR∂LRiVáNRPV rÛy¨sNRPLigS …‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR á ©´sVLi¿¡ ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ ™´s˘QQNPR LÚ i @™´soª][Liμj∂. ¤«¡[q{ s μj∂™yNRPL`i lLi≤Ô∂T |\ ms …‘¡≤U∂m{ s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ mx sLji…ÿá qx sV¨dsªRΩ ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ¤«¡[q{ s NRPV»¡VLi ¡Li …‘¡≤U∂{msÕ‹[NPT ™´s}qsÚ xqsz§¶¶¶Li¬ø¡[μ∂j ¤Õ¡[μ∂R ¨s AÆ™sV |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. ¤«¡[q{ s ™´sÃ˝¡ Fs©Ø[ı NRPV»¡VLiÀÿáV

©´stx sÌ QF°∏R∂W∏R∂V¨s mx sLji…ÿá qx sV¨dsªRΩ A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. NSgS N]μÙ∂j L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ¤«¡[q{ s r°μR∂LRiVáV xmsáV @LSøR¡NSáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiLi»¡W Æ™s÷¡zqs©´s |mnsNUP=áV NRPŒÿ˘fl·μR∂VLÊiR LiÕ‹[ NRPáNRPáLi qx sXztsÌ QLiøyLiVV. ¤«¡[q{ s ˙xmsÀ≥ÿNRPlLi≤ÔT∂ ˙NTP≠sV©´sÕfi @Li»¡W |mnsNUP=áV Æ™s÷¡aSLiVV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs¨dsÌ AL`i 1989Õ‹[ z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLi @|qsLi’d¡˝ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ ¤«¡[q{ s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤Ô∂T ˙xmsªRΩ˘LÛij @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[zqs μ_LÍRi©y˘¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLRi¨s, ™´sVμÙR∂Vá¬ø¡LRiV™´so xqsWLjiª][ ¬ø¡[ªRΩVáV NRP÷¡zms xmsLji…ÿá LRi≠dsLi˙μR∂©´sV §x ¶ ¶ªΩR ™´sWLSËLRi¨s |mnsNUP=Õ˝‹¨[ s ryLSLiaRPLi. q{ s’d¡H ≠søyLRifl·Õ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı @≤Ô∂R V|ms»Ì¡VNRPV¨s ¤«¡[q{ s

˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s }msLRiV©´sV ª]ágjiLixms ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s, xqsWLji \¤«¡Ã¡V ©´sVLi¿¡ ≠s≤R∂VμR∂¤\Õ¡æªΩ[ ªy≤T∂mx s˙ºΩÕ‹[ ElLi[gij Li¿¡ À≥ÿLki ≠sLiμR∂V BøyËLRi¨s, xmsLji…ÿá LRi≠dsLi˙μR∂ ™´sVXºΩ @©´sLiªRΩLRiLi mx sLji…ÿá qx sV¨dsªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ ªy≤T∂xms˙ºΩ ©´sVLi¿¡ L_≤U∂á©´sV xmsLizms À≥œ¡∏R∂V˙À≥ÿLiªRΩVáNRPV gRiVLji ¬ø¡[aSLRi¨s AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. ªy≤T∂xms˙ºΩ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NRP™´sV¯ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sı @fl·gRiμ]NTP‰ ™yLji¨s ¤«¡[q{ s r°μR∂LRiVá NRP©´sVxqs©´sıQÕ‹˝ [ DLiøR¡VNRPV©yıLRi¨s A |mnsNUP=Õ˝‹[ }msL]‰©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xmsLji…ÿá xqsV¨dsªRΩ ªRΩ©´s @©´sVøR¡LRiVáª][ qx s≠dsVOTPQLi¿¡©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi.

Æ©sÃ˝¡WLRiV,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ™´sxqsVÚ©´sı xmsoNSL˝RiV NRPÃ˝¡À‹÷˝¡ ™´sW»¡¤Õ¡[©´s¨s, BLiNS G≠dsV NS¤Õ¡[μR∂¨s G{msFs¨dÍs™Ø[ LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @a][N`PÀÿ ¡V @©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ZNP[Li˙μR∂Li @≤R∂VgRiV ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s[}qsÚ Æ™sVLRiVxmso xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[ryÚ™´sV©´sı ªRΩ™´sV ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV ≠s ¡«¡©´sNRPV ªRΩÕ‹gÊji ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ªRΩgRiμR∂©yıLRiV. J NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi Æ©sÃ˝¡WLRiV ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´s ≠s˙NRP™´sV zqsLix§¶¶¶xmsoLji NRPŒÿaSáՋ[ ≠sμy˘LÛRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LRigRi≤y¨sNTP ≠ds¤Õ˝¡[μR∂©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ’¡Ã˝¡V |ms…Ì”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ªRΩ™´sV xqsªyÚ øR¡WzmsryÚ™´sV¨s, DμR∂˘™´sW¨sNTP ≠sμy˘LÛRiVáV zqsμÙR∂LigS DLi≤yá©yıLRiV. C ryLji aSLiºΩ∏R∂VVªRΩ DμR∂˘™´sWáª][ Fy»¡V, «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLRiVáV, ≠sμR∂V˘ª`Ω, \lLi¤Õ¡[* r¢NRPLS˘Ã¡©´sV ¨s}tsQμ≥j∂xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. DμR∂˘™´sW¨sı DLRiNRP¤Õ¡ºΩÚLi¿¡ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV.


4

>∑Ts¡Tyês¡+ 28`11`2013

d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ô|’ eT+&ç|ü&ɶ m+|æ sê»j·T´ |qsÉÓÁÌÁL`i= ¸R¶WN`íP¾»½[ªyÌÁ©«sVN][ª«s²R¶Li zqsgæRiV¿Á[ÈÁV ¤«¡[≤T∂ bdPáLi, ¿¡LRiLi“¡≠s @≠sÆ™s[NRPVáV

™´sLRiLigRiÕfi, ©´s™´sLi ¡L`i 27 (ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡ @μ≥∂j uÌy©y¨sNTP ≠sÆμ∂≥ ∏[ ∂R VVáVgS DLi≤y÷¡=Liμj∂ F°LiVV Æ©s[≤R∂V μR∂VLS¯LÊRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsWÚ {qs™´sWLi˙μ≥∂R ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV aS≤T∂xqsÌ VáVgS ™´sWLRiVªRΩV©yıLRi¨s ™´sLRiLigRiÕfi FsLizms LS«¡∏R∂V˘ ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW

q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV ¤«¡[≤∂T bdPáLi, ¿¡LRiLi“¡≠s ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ≠sªRΩLi≤R∂ ™yμR∂Li øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ™yLji @≠sÆ™s[NS¨sNTP μR∂LRiˆfl·LigS ¨sáVxqsVÚ©yı∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li LS«ÿ˘LigRi ˙xmsNSLRiLi ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩVLi¤…¡[ BLiªRΩ μR∂WLRiLi ™´søyËNRP NRPW≤y \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ∏R∂VW…”¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, À≥¡œ ˙μyøR¡Ã¡Li ™´sWZNP[ B™y*á¨s mx s»Ì¡V ¡»Ì¡≤R∂Li a][ø¡R ¨ds∏R∂V™´sV¨s LS«¡∏R∂V˘ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R VáV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ≠sªRΩLi≤R∂ ™yμR∂©´sáV ≠s©yıNRP LSÀ‹[π∏∂[V NSáLiÕ‹[ NRP¨dsqx sLi ™´sVV≈¡Li NRPW≤y øR¡W≤R∂NRPVLi≤y ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV xqsLi∏R∂V™´sV©´sLiª][ DLi»¡VLi¤…¡[ ¬ø¡[ªΩR gS¨sªRΩ©´sLi @©´sVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s, ™yLRiV¬ø¡[}qs ˙xmsºΩFyμR∂©´sá¨dsı NRPW≤y æªΩáLigSfl· ™yμR∂Vá©´sV lLiøR¡Ëg]…Ì¡” ¿¡™´sLjiNTP LSxtsÌ Q˚≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV @≤Ô∂R VN][™yá¨s ˙xmsμ≥y©´s DÆμ∂Ù a[ PR ˘LigS DLiμR∂¨s FsLizms LS«¡∏R∂V˘ AL][mz sLiøyLRiV. ¿¡»Ì¡¿¡™´sLji

¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ INRP‰ryLji æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáLiªy LSfl”·LRiV˙μR∂™´sVÕ˝ÿgS, D˙gRi©´sLRiqz sLix§¶ ¶ß Õ˝ÿmx sLi«ÿ ≠szqslLi[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yıLRi¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. qz s≤R∂ ˝¡W˘zqs ¨sLÒiR ∏R∂VLi Æ™s[VLRiNRPV æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLRiˆ≤T∂ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. —¡JFsLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂Vá @À≥œ¡˘LiªRΩLSá©´sV ≠s¨s™yLRiV ºdΩqx sVNRPVÆ©s[ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ™yLRiV ºdΩqx sVNRPVLi …ÿLRi©yıLRiV. r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k π∏∂[V |\ mns©´sÕfi @¨s BLiμR∂VÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV g]LiªRΩVáV ¿¡LiøR¡VNRPV©yı, NSŒ˝¡œ ß, ¬ø¡[ªΩR VáV ©´sLRiVNRPV‰©yı NRPW≤y xmns÷¡ªRΩLi DLi≤R∂Æ©s[ DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. 2004©´sVLi¿¡ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡VN][qx sLi r°¨s∏R∂W gSLiμ≥∂k @≤R∂VgRiVáV Æ™s[qx sVÚLi¤…¡[ FsLiμR∂VNRPV øR¡™´s»¡Õ˝ÿ NRPWLRiVË©yıLRi¨s LS«¡∏R∂V˘ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Vá\|ms ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. LSxtsÌ Q˚Li GLRiVˆ≤R∂VªRΩV©´sı A≈¡Lji ¨s≠sVxtsQLiÕ‹[ @≤Ô∂R VN][™yá¨s øR¡W≤R∂≤R∂Li ™yLji μR∂VLS¯LÊS¨sNTP, @≠sÆ™s[NS ¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s FsLizms LS«¡∏R∂V˘ AL][mz sLiøyLRiV.

≤T∂|qsLi ¡L`i 3Õ‹[gS ’¡Ã˝¡V LSNRPF°æªΩ[ ™´sV÷¡μR∂aRP DμR∂˘™´sVLi …”¡—¡J @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V $¨s™y£qsg_≤`∂ |§¶¶ øR¡ËLjiNRP ©´sÕÊ‹Li≤R∂, ©´s™´sLi ¡L`i 27 (ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáLigS fl· LSuÌy˚¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV qx sªRΩ*LRiÆ™s[V mx spLjiÚ ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y ©y©´sV˪RΩW ™´sr°ÚLiμR∂¨s, ≤T∂|qsLi ¡L`i 3™´s™yLRiLiÕ‹[gS ’¡Ã˝¡V FyL˝iR Æ™sVLi…fiNTP LSNRP F°æªΩ[ ™´sW˙ªRΩLi ™´sV÷¡μR∂aRP DμR∂˘™´sW¨sı |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ¤Õ¡[™´sºdΩryÚ ™´sV¨s æªΩáLigSfl· lgi—¡¤…¡≤`∂ @μ≥∂j NSLRiVá xqsLixmsn VLi @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V $¨s™y£qsg_≤`∂ |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂Õ‹[ gRiªRΩ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡VgS À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li©´sV æªΩáLigSfl·Õ‹[Æ©s[ DLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sWÚ A™´sVLRifl· ¨sLS•¶¶ LiR μk∂ORPQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı lgi—¡¤…¡≤`∂ @μ≥j∂NSLRiVá xqsLixmnsVLi —¡Õ˝ÿaS≈¡ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V $¨s™yxqsLS™´so μk∂OSQ bP’≥¡LS¨sı $¨s™y£qs g_≤`∂ qx sLiμR∂Lji+LiøyLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ’¡Ã˝¡V G™´sW˙ªRΩLi Aáxqs˘Li ¬ø¡[zqs©y NRPW≤y ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ DμR∂˘™´sVLi

¤Õ¡[™s´ Æ©sªRΩ©Ú s´ V©yı™´sV©yıLRiV. |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ∏R∂VW…”¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s q{ s™´sWLi˙μ≥∂R VáV μR∂VLS¯ LÊiR LigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sWÚ aS≤T∂qx sÌ VáVgS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ qx sVzqsÛ LRi ¨s™yxqsLi ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡©´sV |qs…”¡Ã¡L`i=gS øR¡WzmsLiøR¡VNRPVLi»¡W ™yLji §x ¶ ¶NPR V‰ áN][qx sLi @Li»¡W ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡…Ìÿ¨sı ºdΩqx sVNRPV ™´s¬ø¡[ËÕÿ ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚŒ¡œ˝ NRPV Fyáˆ≤R∂≤R∂Li qz sgÊiR V ¬ø¡[»¡¨s A∏R∂V©´s q{ s™´sWLi˙μR∂ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR á\|ms ≠sLRiVøR¡VNRPV mx s≤ÔyLRiV. G Æ™sVVx§¶ ¶Li |ms»Ì¡VNRPV¨s |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ NSNRPVLi≤y ≠sVgRiªy —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ D©´sı q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Vá gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ¨sáμk∂aSLRiV. ªy™´sVV ™yLji¨s @NRPV‰©´s ¬ø¡[LiR VËNRPV¨s LS«¡NUP∏R∂V xmsμR∂™´soáV NRPW≤y NRP»Ì¡¤À¡…Ìÿ™´sV¨s C™yxqsÚ™´s ≠sxtsQ∏R∂WáV æªΩ÷¡∏R∂V™y @¨s $¨s™y£qsg_≤`∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩV áVgS DLi≤T∂ NRPW≤y BLiªRΩ @≠sÆ™s[NPR LigS ™´sW…˝ÿ

≤R∂≤R∂Li a][ø¡R ¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV. |\ §¶¶ μyLSÀÿμ`∂©´sV ∏R∂VW…”¡ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂™´sVLi¤…¡[ áW…‘¡ ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sZNP[©s´ ¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ @˙NRP™´sVLigS NRPÀÍÿ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı À≥œ¡W™´sVVáV N][Õ‹[ˆªy™´sVÆ©s[ μR∂VLRiVÆμ∂Ù a[ PR ˘Li ª][Æ©s[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R VáV μR∂VLS¯LÊiR LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLi øyLRiV. Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊij NSLi˙lgi£qs |\ §¶¶ NPR

μ³y©«sùLi g][ÍÞª«sWÍÞ\|ms −s¿yLRißá ALiORPQÌÁ ¾»½ÌÁLigSßá©«sV @LigkiNRPLjiLi¿RÁLi NRPLRiWıáV Fs{qsˆNTP @©´sVNRPWáLigS NS˘…fi ºdΩLRiVˆ qx sLigSlLi≤Ô∂T ,©´s™´sLi ¡L`i27(ôdÿ’ q÷´dt): ©´sLS=xmspL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ¿¡xmsˆÕfiªRΩVLjiÕÚ ‹[ HZNP[m{ s N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ ™´sW∏R∂V\Æ™sV©´s μ≥y©´s˘LiQ|\ ms ≠søyLRifl· «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ μ][xtsváV Fs™´sLRi©´sıμj∂ æªΩ[á©´sVLiμj∂. l\Li£qs≠sVÃ˝¡VNRPV μ≥y©´s˘Li ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ 26  ¡ryÚá μ≥y©´s˘Li ™´sW∏R∂VLi @∏R∂W˘LiVV. ¿¡xmsˆÕfiªRΩVLjiÕÚ ‹[ N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áV μ≥y©´s˘Li  ¡ryÚáV g][Õfi™´sWÕfi NS™´s≤R∂Liª][ ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV gRiV\lLi NRPLi»¡ªRΩ≤T∂ |ms…ÌÿLRiV. NRPtx sÌ Qmx s≤T∂ μ≥y©y˘¨sı }qsNRPLjiqx sVÚ©yı™´sV¨s INRP‰ryLjigS 26  ¡ryÚáV ™´sW∏R∂VLi NS™´s≤R∂Li ªRΩ™´sV©´sV NRPá¿¡Æ™s[qz sLiμR∂¨s ™yF°∏R∂WLRiV. C À≥ÿLRiLi ªRΩ™´sV\|ms xms≤R∂VªRΩVLiÆμ∂[Æ™sW©´s¨s ALiμ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ¿¡xmsˆÕfiªRΩVLjiÕÚ ‹[ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μR∂Li GLSˆQ¤\…¡©´s ©´sVLi¿¡ @NRP‰≤R∂ l\LiªRΩVá ©´sVLi¿¡ }qsNRPLjiLi¿¡©´s G≤R∂V ÕÿLkiá μ≥y©y˘¨sı \lLixqsV ≠sVÃ˝¡VáNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ALRiV ÕÿLkiá ªRΩLRi÷¡LixmsoÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ qx s™´sVxqs˘Ã¡V ¤Õ¡[NPR V©yı G≤][ ÕÿLki μ≥y©´s˘Li ªRΩLji÷¡Li¿¡©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ 26  ¡ryÚá æªΩ[≤y ™´s¿¡ËLiμj∂.

μk∂Liª][ ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV gRiV\lLi©´s ¿¡xmsˆÕfiªRΩVLjiÚ ˙gS\Æ™sV≈¡˘ qx sLixmsn VLi qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ˙gS™´sVLiÕ‹[ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][Œ¡œ˝ ©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. ©´sLS=xmspL`i ™´sVLi≤R∂á ªRΩ§x ¶ ¶q{ sÕÙÿL`i ©´slLi[LiμR∂L`i©´sV NRPázqs mz sn LS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. BLiμR∂VNRPV qx sˆLiμj∂Li¿¡©´s ªRΩ§x ¶ ¶q{ sÕÙÿL`i Æ™sLi»¡Æ©s[ μ≥y©´s˘Li ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s ≠sVÃ˝¡VNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s LjiNSLÔRiVáV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. FsNRP‰≤R∂ F~LRiFy»¡V «¡LjigjiLiμR∂Æ©s[μ∂j ≠søyLjiLiøyLRiV. N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ ≠sVÃ˝¡VNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sWLÊiR ™´sVμ≥∂R ˘Õ‹[ FsNRP‰≤][ INRPø][»¡ μ≥y©´s˘Li ¡ryÚá©´sV ™´sW∏R∂VLi ¬ø¡[qz s©´s»˝¡VgS ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS gRiVLjiLÚ iøyLRiV. ªRΩWNRPLi Æ™s[LiVVLi¿¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms HZNP[m{ s qz s ¡˜Liμj∂ @LiZNPá©´sV μj∂μÙ∂R ≤y¨sı ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i ©´slLi[LiμR∂L`i gRiVLjiÚLi¿¡ G{msFsLi xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μ≥y©´s˘Li g][Õfi™´sWÕfi\|ms μ][tx sváV Fs™´sLRiÆ©s[μ∂j æªΩ[ÕÿËá¨s ªRΩxmsˆV©´sV μj∂μÙR∂VNRPVLi¤…¡[ xqsLji.. ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡VLi…ÿ∏R∂V¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ HZNP[m{ s zqs ¡˜Liμj∂ Fy˙ªRΩ\|ms©y @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV.

430 N][ÈýÁ»][ DFyμ³j¶ xms©«sVÌÁV

xqsLigSlLi≤ÔT∂,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li ªRΩxmsˆV ¬ø¡[∏R∂VμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı™´sV¨s, ALiORPQáV ¤Õ¡[¨s æªΩáLigSfl·©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ªy™´sVV N][LRiVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s …”¡AL`iFs£qs —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ æªΩ[≤y ™´s}qsÚ æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ALiORPQáV |ms»Ì¡NRPVLi≤y øR¡WxqsVN][™yá©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV μR∂NS‰÷¡=©´s øR¡VNRP‰ ¨ds…”¡¨s NRPW≤y ™´sμR∂VáN][À‹[™´sV¨s, @Õÿlgi[ À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂á\|ms ALiORPQá©´sV NRPW≤y xqsz§¶¶¶LiøR¡™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩxmsˆV≤R∂V ¤Õ¡NRP‰Ã¡V øR¡WzmsLi¿¡ ZNP[Li˙μR∂Li ™´sμÙR∂ @À≥œ¡WªRΩ NRPሩ´sáV xqsXztÌsQLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ D©yıLRi¨s @©yıLRiV. 2009Õ‹[ DμR∂˘™´sVLi ºdΩ˙™´sLigS D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWá™´sV¨s @–¡Ã¡xmsORPQLi ™´sVVLiμR∂V ¬ø¡zmsˆ©´s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV Æ©s[≤R∂V ™´sW»¡™´sWLSË∏R∂V©yıLRiV. 70 GŒ˝œ¡ DμR∂˘™´sVLi æªΩáLigSfl·\Æμ∂æªΩ[.. 70 L][«¡ŸÃ¡ DμR∂˘™´sVLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂μR∂¨s @©yıLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ Õÿ’d¡LiVVLig`i ¬ø¡[xqsWÚ LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂\|ms NTPLjiNTPLji |ms≤T∂æªΩ[ xqsz§¶¶¶Li¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.

}qÌs FsæªΩ[Ú∏R∂Wá©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* zms…‘¡xtsQ©±s N]¤…Ì¡[zqs©´s NS˘…fi NRPLRiWıáV, ©´s™´sLi ¡L`i 27 (ôd’ÿq÷´dt):LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS B…‘¡™´sá ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li —¡Õ˝ÿá Fs{qsˆÃ¡©´sV, {qs¨s∏R∂VL`i HzmsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ™´sWLRiVxqsWÚ ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ ™´s¿¡Ë©´s NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ Fs{qsˆ LRimx sn VVLS≠sVlLi≤Ô∂T Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. ªRΩ©´s ©´sVNRP¨dsqx sLi qx sLi™´sªRΩ=LRiLi NRPW≤y N]©´srygjiLiøR¡NRPVLi≤yÆ©s[  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sı ¨sLRiqz sxqsWÚ A∏R∂V©´s NS˘…fi©´sV A˙aRPLiVVLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ™´sVW≤R∂V ryL˝iR V qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV©´s NS˘…fi ≠søyLRifl· ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ HzmsFs£qs @μ≥∂j NSLRiVáNRPV NRP¨dsxqs xmsLji≠sVºΩ @Æ©s[μ∂j ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ™´sW˘©´sV˘™´sÕfiÕ‹[ DLi≤R∂gS μy¨s¨s @™´sVáV¬ø¡[∏∂R VNRP F°™´s≤R∂Li xqs\lLiLiμj∂ NSμR∂¨s NS˘…fi }msL]‰©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. BÕÿ  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡

Æ©s[…”¡©´sVLi¿¡ LRiLi“¡ ˙NTPZNP…fi

®©s[²R¶V xmspÛÍÁ[ ª«sLóRiLi¼½

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): ™´sV•¶¶¶ªy¯ «‹[˘ºΩÀÿFn~¤Õ¡[ NRP≤R∂xms,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): LSÀ‹[π∏∂[V ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP 123™´s ™´sLÙRiLiºΩ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı gRiVLRiV™yLRiLi 28©´s xmnsV©´sLigS LRiW.430 N][»˝¡ xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS @LiøR¡©yáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs xmsLiFyá¨s ≤y*™´sW zms≤T∂ ÀÿáxqsV˙ ¡™´sVfl·˘Li @©yıLRiV. NRP≤R∂xms,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ ANRPL<Rifl·gS ¨sáVxqsVÚ©yıLRiV. \Æ™sFs£qs LS«ÿlLi≤ÔT∂c xqsªyÚøy¤…¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yıLRi©yıLRiV. ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV gRiVLjiÚLi¿¡©´s xms©´sVÕ˝‹[ ©yfl·˘ªRΩ ˙xms™´sWflÿáVLiÆ≤∂[Õÿ «ÿ˙gRiªRΩÚ «¡»Ì¡Vª][ LRiLi“¡ ˙NTPZNP…fi 28 ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li G{qsG }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˘ø`¡ «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. F°…‘¡¨s ≠dsOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙NTPZNP…fi ˙}ms≠sVNRPVáV, NSLS˘Ã¡∏R∂V xqs™´sVVμy∏R∂VÀ≥œ¡™´s©±s A™´sLRifl·Õ‹[ NSLRi˘˙NRP™´sVLi xms≤yá©yıLRiV. xms©´sVá N][xqsLi DFyμ≥j∂ zqs ¡˜Liμj∂ ˙gS™´sWáNRPV Æ™s◊˝¡ NS©´sVLiμj∂. C «¡»Ì¡Vª][ AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ALi˙μ≥R∂ C }qÌs≤T∂∏R∂VLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @LiVV©´sxmsˆ…”¡ ≠sμy˘LÛRiVáV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, Dμ][˘gRiVáV, ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. μk∂¨s¨s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s μR∂LRiΔÿxqsVÚáV {qs*NRPLjiLiøyá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ˙xmsflÿ◊¡NRP A»¡gSŒ˝œ¡ß NRP≤R∂xmsNRPV ≠s¬ø¡[ËaSLRiV. ALi˙μ≥R∂c ©´sVLi¿¡ Bμj∂ LRiLi“¡ rÛyLiVVÕ‹[ ™´sVW≤][ F°…‘¡gS @¨sı™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡V |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s xqsLiZOP[Q™´sWμ≥j∂NSLji N][LSLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ≠s≠sμ≥R∂ ’d¡{qs xqsLixmnsWá LRiWxmsNRPሩ´s @©´sLiªRΩLRiLi DFyμ≥j∂ xms©´sVáV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨sc ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ «¡»˝¡ ™´sVμ≥R∂˘ LRiLi“¡ ˙NTPZNP…fi F°…‘¡ ¨sáV™´s©´sVLiμj∂. ALi˙μ≥R∂c ≠sμR∂LRi˜È, ALi˙μ≥R∂c ªRΩLRi÷¡LS©´sV©yıLRiV. G{qsG NSLRi˘μR∂Lji+ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ øR¡LjiËLiøyLRiV. ’¡zqsá Æ©sá 28©´s ™yLji ©´s™´sLi ¡LRiV A≈¡LRiVNRPV A∏R∂W NSLRi˘˙NRP™´sWá @LiøR¡©yáV ©´s™´sLi ¡LRiV 28 ©´sVLi¿¡ ≤T∂|qsLi ¡LRiV INRP…‹[ ZNP[LRiŒœ¡ «¡»˝¡ ™´sVμ≥R∂˘ F°…‘¡Ã¡V ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS g][NRPLS«¡Ÿ gRiLigRiLS«¡Ÿ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. ’d¡{qsáV @μ≥j∂NRPxqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹¨s @LiμR∂¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G{ms™Ø[áª][ A∏R∂V©´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡…ÿ¨sNTP @¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ˙NRP™´sVLiÕ‹[ 2013c14 ˙NTPZNP…fi ALi˙μ≥R∂ «¡»Ì¡V A»¡gSŒ˝œ¡ß øR¡NRP‰gS «¡∏R∂V˙xmsμR∂Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. ™´sLÙRiLiºΩ ryμy{qsμygS xqs™´sWÆ™s[aRP™´sVLiVV xmsáV NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. 2013c14 GLSˆ»˝¡W ¬ø¡[aS™´sV¨s ALi˙μ≥R∂ ˙NTPZNP…fi xqsLixmnsVLi {qs«¡©±sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ «¡»Ì¡V A≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ «¡LRiVxmsoμy™´sV¨s LSxtÌsQ˚™´sVLiªy BÕÿlgi[ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨sNTP Æ™sLiNRP»¡bP™ylLi≤ÔT∂ BNRP‰≤T∂NTP ≠s¬ø¡[Ër°ÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NRP≤R∂xmsNRPV ˙NTPZNP»¡L˝RiV @μR∂V˜ÈªRΩLigS LSfl”·xqsVÚ©yıLRi¨s xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s ’d¡{qs xqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV N][LSLRiV. xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP 174 LRiNSá xms©´sVáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ìÿá¨sc DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V ˙x m sNR P …” ¡ LiøyLR i V.. BLiμR ∂ VN][ x q sLi ˙NUP≤yNSLRiVáV ¬ø¡Liμj∂©´s xqsVlLi[£tsQ gRiªRΩLiÕ‹[ \lLi¤Õ¡[*£qs «¡»Ì¡VNRPV gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ˙NTPZNP…fiÆ©s…fi=©´sV @LiμR∂VNRPV xmsáV™´soLRiV xqsLixmnsVÆ©s[ªRΩáV xqsˆLiμj∂xqsWÚ A©´s™yLiVVºdΩgS xmsLjiFyá©y @©´sV™´sVªRΩVá N][xqsLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i NRPV xmsLizmsryÚ™´sV©yıLRiV. ˙xmsºΩ Æ © s…fi ˙FyNÌ U P £ q s ¬ ø ¡[ a SLR i V. Æ©s…fi=Õ‹[ ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶LiøR¡gS, ˙xmsxqsVÚªRΩLi ALi˙μ≥R∂ NRP≤R∂xms, \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiVáՋ[ GLSˆ»¡V ™´sxqsVÚ©´sı ºdΩLRiVgSÆ©s[ C ryLji ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s N][LSLRiV. ’d¡{qs ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNUP ¬ø¡Liμj∂©´s G{ms™Ø[áV N]ªRΩÚ xms©´sVá\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡ ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. N]ªRΩÚgS ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ xms©´sVá©´sV Dªy=x§¶¶¶LigS NRP¨szmsLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. ™´sVL][ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. μR∂OTPQfl· ™´sVLi≤R∂á xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP A»¡gS≤R∂V \|ms≤T∂NSá* ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ «¡»Ì¡VNRPV ALi˙μ≥R∂ ˙NTPZNP…fi xqsLixmnsW¨sNTP ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, ’d¡{qs NRPVá xqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, —¡Õ˝ÿrÛyLiVV ≤T∂|qsLi ¡LRiVÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡…ÿ¨sNTP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙NUP≤yNSLRiVáV \|ms≤T∂NSá* ≠s«¡∏R∂VNRPV™´sWL`i, NRP≤R∂xms ≠s«¡∏R ∂ VNR P V™´ s WL`i ™´sVL][ryLji ¬ø¡Liμj∂©´s ALRiVgRiVLRiV FsLizmsNRP∏R∂W˘LRi©yıLRiV. x q sVl L i[ £ t sQ C LR i Li“¡™´ s W˘ø`¡NR P V ˙x m sæ ª Ω[ ˘ NR P @μ≥j∂NSLRiVáV •¶¶¶«¡\lLi «¡∏R∂V˙xmsμR∂Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. ≠s™´sLjiLiøyLRiV. l\LiªRΩVáVLi¤…¡[ ZNP[™s´ áLi 3400™´sVLiμj∂NTP ©´sxmsoxmsLji•¶¶¶LRiLi 50Æ™s[áV @LiμR∂¨s NRPLkiLi©´sgRiL`i, ©´s™´sLi ¡L`i 27 (ôdÿ’ q÷´dt) NRPW≤y ¬ø¡[»¡V¬ø¡[ xqsVNRPVLi»¡V©yıLiVV. ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Àÿ˘LiNRPVáV LRiVflÿ÷¡øyËLiVV. ˙μyORPQgSÆ©s[ ≠sVgRiVáVª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ iM—¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ©sáN]©´sı NRPLRiV™´so@ºΩ™´sXztsÌ Q Bμj∂C G≤yμj∂ @©´sVNRPVLi¤…¡[ F~LRiFy¤…¡[. ≠sVgRiªy™yLjiNTP ¬ø¡[ªΩR V¤Õ¡æªΩ[qzÚ sLiμj∂. ≠dsLRiLiªy\ mx s»Ì¡V™´sV¨s mx sμj∂™´sVLiμj∂NTP NRPW≤y ™´s¿¡Ë©´s @©y™´sXztsÌ Q mx s÷¡ªRΩLigS l\LiªRΩVá AªRΩ¯ gRiªRΩ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿáVgS |ms#˚Æ™s[…fi ™´s˘NRPVÚá©´sVLi¬ø¡[ @xmsˆVáV μy≈¡ÕÿáV NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. AªRΩ¯x§¶ ¶ªΩR ˘ §x ¶ ¶ªΩR ˘Ã¡V N]©´srygRiVªRΩW...Æ©s[ D©yıLiVV. CªRΩLiªRΩV N]©´srygRiV ªRΩWÆ©s[DLiμj∂. ºdΩqx sVNRPV¨s ™´s˘™´sry∏R∂VLi rygRiV¬ø¡[aSLRiV. áNRPV Fyáˆ≤T∂©´s\lLiªRΩVá zmsÃ˝¡Ã¡©´sV l\LiªRΩV˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LigS ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©´sı @LiVV©yFyá NRPVáNRPV ™´sW˙ªRΩLi¿d¡ ™´s¿¡Ë©´s N]μÙ∂j Fy…”¡ Æ™sVVªyÚ¨sı ™yLjiNTP •¶¶ qx sÌ Œ˝¡œ Õ‹[ ¬ø¡[Lij ˆLi¿¡©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[Æ©s[ FyáNRPVáV l\LiªRΩVá Fy÷¡»¡ ∏R∂V™´sVFyaS ™´sVNRPV…Ì¡” ©´s»˝¡VgS NRPW≤y NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. @xmsˆgjiLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmspLjiÚgS ¤Õ¡[™s´ o. HFs\Æ™sBŒ˝¡œ ß, ≠sªRΩLiªRΩVzmsLiøR¡©±s, áVgSÆ©s[ ™´sWLRiVªRΩV©yıLRiV. ™´sV©´s mz s»Ì¡Õ˝ÿ @Æ©s[NPR LkiªRΩVÕ˝‹[ AªRΩ¯x§¶ ¶ªΩR ˘Ã¡NRPV @xmsˆVáV ºdΩLRiNRPF°gS, ™´sVL][mx sLi»¡NRPV lLi[tx sQ©s± NSLÔiR V«ÿLki, mx sLi»¡Ã¡V rygRiVN][qx sLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @ºΩªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ Fyáˆ≤R∂VªRΩVLi ¤…¡[ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV, rygRiV¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li FsÕÿ@Æ©s[μ∂j @©´sıμyªRΩá LRiVflÿáV ºΩLjigji BzmsˆLi¬ø¡[ xms¨s¨s ©´sLi ¡L`i™´s©±srÛy©y¨sNTP FsgRiÀÿNTP©y @μj∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi ø][μ∂R ˘Li øR¡WxqsVÚ ©´sV ª]÷¡¿¡Æ™s[qx sVÚ©s´ ı ˙xmsaRPı. ™´sVL][ mx sLi»¡ FsNRP‰≤y @xmsˆgjiLiøR¡Æ©s[¤Õ¡[μ∂R V. N]μÙ∂j ™´sVLiμj∂ AaRPËLRi˘xms≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂V. ©yıLRiV. AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Õ˝‹[ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ™´sWLRiV ™´sVWá ™´sVÃ>¡L`i, NS…ÿLRiLi Æμ∂[aPR LiÕ‹[ lLiLi≤][ryÛ ©´sLiÕ‹[ DLiμj∂. ™´sV•¶¶ l\LiªRΩVá©´sV l\LiªRΩV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡VNSÆ©s[ ™´sXºΩÚÕ‹[ Æ\©sxmsofl·˘ªRΩNRPV @Æ©s[NPR mx s¥R∂ NSáV, NS¨s, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VÕ˝‹,[ FyáNRPVÕ˝‹[ ™´s¬ø¡[Ë™´sLRiNRPV NRPV»¡VLiÀÿ¨sı F°ztsQLiøR¡V NTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s \lLiªRΩVáV Æμ∂[aS¨sNTP Æ™s©´sı™´sVV≈¡Ã¡V. LSxtsÌ Q˚ ªRΩLS*ªRΩ ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P F°…‘¡ NS™´s¨sN]…Ì¡” FylLi[aSLRiV. 2011 Æ™s[V©´sVLi bPORPQflÿ bP’≥¡LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡=©´s NRP¨dsxqsxqsˆLiμR∂©´s NRPW≤y NRPLRiV\Æ™sLiμj∂. N][™s´ ≤R∂Li FsÕÿ @Æ©s[μ∂j NRPW≤y ™´sVL][˙mx saRPı 1.50áORPQá LRiWFy∏R∂Vá©´sV ¬ø¡÷˝¡qx sWÚ @LiVVæªΩ[ AªRΩ¯x§¶ ¶ªΩR ˘Õ˝‹©[ s´ W Æμ∂[aPR LiÕ‹[ xms≤R∂VªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ¿¡ Æ©s[…¡” ™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ 190™´sVLiμj∂ FyáNRPVáV A\Æ™sxmso l\LiªRΩVá©´sV ™´sVLRi¤Õ¡[Ë ªRΩªRΩˆ÷¡ªRΩLigS FsNRPLSNRPV ZNP[™s´ áLi 6c7 gS ¨sáVr°ÚLiμj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂V÷¡}msxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. |\ qsªRΩLi ©´sLi ¡L`i ™´s©±sgSÆ©s[ ¨s÷¡¬ø¡[LiμR∂VNRPV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ l\LiªRΩVáV AªRΩ¯x§¶ ¶ªΩR ˘Ã¡V ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. mx s¨s¨s ¬ø¡[mx s»Ì¡Æ©s[ ¤Õ¡[μ∂R Li¤…¡[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ NTP*Li…ÿŒ˝¡œ μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´s¿¡ËLiμj∂. LRiVflÿáV LSNRPF°™´s≤R∂Li, \|ms#˚Æ™s[…fi gRiªRΩ©´s™´sLi ¡L`iÕ‹[ |\ §¶¶ N][LiRÌ VNRPW≤y øR¡¨sF° F°…‘¡xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ©´sLi ¡L`i™´s©±sgS ¨sáVr°ÚLiμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂V BLiμR∂VÕ‹[ qx s*∏R∂VLigS LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ øR¡˙NRPLi @¨szmsLi¿¡©y ™´sVV™´sW¯…”¡NTP ¨s«¡Li. gRiªRΩLiÕ‹[NPR Li¤…¡[ ™´sVL][ALRiV NTP*Li…ÿŒ˝¡œ ß ™´s˘NRPVÚá©´sVLi¿¡ LRiVflÿáV ºdΩqx sVN][™s´ ≤R∂Liª][ LiVV©´s l\LiªRΩVáLiμR∂LjiNTP mx sLji•¶¶ LiR Li ¬ø¡÷˝¡Li J\Æ™sxmso NRPLRiV™´soNS»¡NSáV, ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆªRΩVÚÕ˝‹[©´sW DÀ≥œ¡∏R∂Vg][μy™´sLji ºΩxmsˆVªRΩW ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP @ªRΩ˘LiªRΩ CG≤yμj∂ ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsºΩáV ªRΩgÊij F°LiVVLiμj∂. @Li¤…¡[ qx sgS¨sNTP qx sgRiLi @μ≥∂j NRPÆ™sVVªRΩLÚ iÕ‹[ ™´s≤Ô∂U ¬ø¡÷˝¡Li øy÷¡=©´s øR¡≤R∂Liª][Fy»¡V, Fy˘ZNP[—¡ Æ™sVVªyÚ¨sı xqsLiO][QÀ≥œ¡Li, @NSLRifl·LigS ≠sμR∂V˘ª`Ω —¡Õ˝ÿáª][ F°…‘¡xms≤T∂ ©´sLi ¡L`i™´s©±sgS xqs¨sız§¶¶¶ªRΩV≤T∂gS DLi»¡W ™´sxqsVÚ©´sı ºdΩ˙™´sLigS Æ©sáN]©yıLiVV. μk∂Liª][ μj∂gRiV ¡≤T∂ ªRΩgÊij F°LiVVLiμj∂. @μ≥∂j NSLRiVá mx sLjiqz sÛ ºΩ Æ©sáN]Liμj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi @Liμj∂Liøyá¨s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı AÆμ∂[bPLi N][ªRΩáV, μj∂gRiV ¡≤T∂ LSNRPF°™´s≤R∂Li, ¨sáVxqsVÚ©s´ ı @©´sıμyªRΩáV AªRΩ¯x§¶ ¶ªΩR ˘ ™´sVLi˙ºΩμR∂VμÙ∂j Œ˝¡œ $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V ¨sπ∏∂W«¡NRP xmsLi»¡Ã¡NRPV æªΩgRiVáVÀÿμR∂ NRPW≤y ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ˙xmsNSLRiLi 35Æ™s[á |§¶¶ NSÌ QLiR˝ Õ‹[ Æ™s[μj∂NRPá\|ms©´sVLi¿¡ ™´s≤ÔU∂¤Õ¡[¨s LRiVflÿ÷¡x ¿¡©y mx sn ÷¡ªRΩLi ™´sW˙ªRΩLi aRPW©´s˘LigSÆ©s[ gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥∂R LRi¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li, |ms…Ì¡” ©´s|ms»Ì¡V Õ˝‹©[ s´ W @˙gRirÛy©yÆ©s[ı ¨sáVxqsVÚ©yıLRiV. ™´sLÊRiLi @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[DLiμj∂. gRiªRΩ |msLjigjiF°LiVVLiμj∂. ≠ds…”¡NTP ª][≤∂R V ˙xmsNRPXºΩ qx sgRi»¡V©´s 1.80áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝¡œ μj∂gRiV ¡≤T∂ qsVÚ©yı™´sV¨s g]xmsˆg]xmsˆgS NRP¥R∂¤Õ¡©Ø[ı DLiμj∂. Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @©´sı  ¡≤R∂VáV ¬ø¡[ºΩNTP @LiμR∂NRP ¬ø¡[qz s©´s @xmsˆVáV @Æμ∂[ ALi˙μ≥R∂˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ©yáVlgi[Œ¡œ˝ Õ‹[ ™´sVLi¥R∂¨s ≤T∂≠s«¡©±s @Li¤…¡[ NRPW≤y NRPÆ©sıQ˙LRi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ l\LiªRΩ©´sı ªRΩgÊij LiμR∂¨s æªΩ[÷¡Ë¬ø¡xmsoªRΩV©yıLRiV. @Li¤…¡[ ¬ø¡xmsoªRΩV©yı NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ @LiμR∂V©y μyªRΩá μR∂VzqÛsºΩ\|ms J NRPÆ©s[ızqs ºdΩLRiˤա[NPR ¿¡™´sLjiNTP @©´sıμyªRΩáV AªRΩ¯ ™´sW˙ªRΩLi GINRP‰Q\lLiªRΩV NRPW≤y ™´sVLi¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ 90™´sVLiμj∂ NRPVÆμ∂[ á™´soªRΩV©yı≤R∂V. |ms…Ì¡” ©´s|ms»Ì¡V ¡≤T∂NTP ˙xmsxqsVÚªΩR Li NTP*Li…ÿáVNRPV ©yáVgRiVÆ™s[á ™´sVLi¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[¨s l\LiªRΩVá DLiøR¡≤R∂Æ™s[VNSNRP, ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s Fy˘ZNP[“¡ §x ¶ ¶ªΩR ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. gji»Ì¡VÀÿ»¡Vμ≥R∂LRi LSNRP©Ø[, xmsLi»¡Ã¡V μR∂VLRi¯LRifl·LiNSgS, gRi≤T∂¿¡©´s™´sVW≤R∂V ªRΩgÊiR »˝¡VgS μj∂gRiV ¡≤T∂ LSNRP F°™´s≤R∂Liª][ ø]xmsˆV©´s ¤Õ¡NRP‰Æ™s[xqsVNRPV©yı INRP‰ μR∂VzqsÚºΩ¨s øR¡W}qsÚ FyáNRPVá ¿¡ªRΩaÚ PR VμÙ∂j B¤…¡Ì [ Æ™sVVªyÚ¨sı @™´sVáV¬ø¡[}qsÚ LSÀ‹[π∏∂[V ™´s˘™´sry∏R∂VÆ™s[V ˙xmsμ≥y©´s “¡™´s©yμ≥yLRiLigS FsLi≤T∂F°π∏∂W, |ms…Ì¡” ©´s |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV Æ©sÃ¡Õ˝‹Æ[©s[ 22™´sVLiμj∂ l\LiªRΩVáV μR∂VLRi¯LRifl·Li ºdΩ˙™´sLigS NRPXLigjiF°∏R∂WLRiV @©´sıμyªRΩ ™´sVLi¥R∂¨s ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s l\LiªRΩVáV 720N][»¡˝ @LÛiR Li@™´soªRΩVLiμj∂. B»¡V |ms»Ì¡V ¡≤T∂ NSáLiÕ‹[ ™yLji NRPV»¡VLiÀÿá©´sV D©´sı NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsNRPV‰™´s LSNRP©Ø[ øR¡¨sF°LiVV©´s xqsLixmnsV»¡©´sáV Fyá∏R∂W˘LRiV. @Li≤R∂gS DLiÆ≤∂[ NRPV»¡VLi áV. INRP‰ ™´sVLi¥R∂¨s ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[Æ©s[ LRiWFy∏R∂VáV ©´stx sÌ QF°∏R∂WLRiV. Bμj∂Õÿ LSLiVVºdΩ LSNRPF°™´s≤R∂Li, @»¡V mx sLi»¡Ã¡ AμR∂VNRPV©´sı ™yLRiV NS™´s≤R∂Æ™s[VNSNRP, ˙xmsªy˘ aSªRΩLi ™´s˘™´sry∏R∂V À≥ÿ™´soá\|msÆ©s[ øyÕÿ @LRiVμR∂V @Li¤…¡[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ  ¡∏R∂V«¡™´sW¨s μR∂VLRi¯LRifl·Li FyáV gRiªRΩLiÕ‹[NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´sgS 35Æ™s[á DLi¤…¡[ xmsºΩÚQ\lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki ’≥¡d ™´sW ¬ø¡[ºΩNTP @LiμR∂NRP F°™´s≤R∂Liª][ l\LiªRΩVáV ™´sWı∏R∂V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™y÷¡=©´s™´sx AμyLRimx s≤T∂ D©yıLRiV.¨ds…”¡¨s FsgRiμ][∏∂R W @¨szmsLi¿¡©y ™´sVV™´sW¯…”¡NTP ¨s«¡Li. NS™´s≤R∂Liª][ NRPV»¡VLiÀÿáV μR∂VLRi˜LRi |§¶¶ NSÌ QLiR˝ Õ‹[ ™´sLji rygRiV¬ø¡[aSLRiV. IN][‰ μ_LS˜gRi˘LigSÆ©s[ DLiμj∂. ™´sL<SáV qx sLjigÊS μR∂VLRi˜LRiqz sÛ ºΩ¨s FsμR∂VL][‰™y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. qsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂. BLiμR∂VN][qx sLi áLi¤…¡[ ≠sμR∂V˘ª`ΩªRΩxmsˆ¨s xmsLjizqÛsºΩ. @LiVVæªΩ[ AªRΩ¯x§¶ ¶ªΩR ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤T∂©´s “¡≠sªy¨sı Æ™sÃ˝¡μk∂xqsVÚ©yıLiVV. ™yLji¨s FsNRPLRiLi rygRiV\|ms 15Æ™s[áLRiWFy∏R∂VáV NRPVLRiV™´sNRP F°™´s≤R∂Liª][ xqsgS¨sNTP\|msgS \lLiªRΩVá AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡©´sV ¨sL][μ≥j∂Li ˙xmsμ≥y©´sLigS ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi \lLiªRΩVáNRPV FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ @π∏∂W˘FyxmsLi @©´sı ©y¥R∂V≤R∂V NRPW≤y Æ™s¿¡ËLiøyLRiV. ˙FyLRiLiÀ≥¡œ LiÕ‹[ ELjiLi¿¡©´s xmsLi»¡Ã¡V ¬ø¡[ºΩNTP @LiμR∂NRPVLi≤yÆ©s[ ¬ø¡[LiμR∂VNRPV gS©´sV Æ\™sFs£qs ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS ˙xmsæªΩ[˘NRP μ≥∂R XztsÌ Q ryLjiLiøy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¨s™´sV¯NRPV ¨dslLiªRΩ©Ú s´ »˝¡VgS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚLi ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NRPW≤y ≠s™´sZOP[Q N]©´srygRiV ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li ≠søyLRiNRPLRiLi. ™´sW©´s™´sªy ™´sL<SáV Æ™sVVx§¶ ¶Li øy¤…¡[aSLiVV. D©´sı F°∏R∂WLiVV. FsNRPLSNRPV ©yáV l\giμR∂V D©´sıxmsˆV≤R∂V ≠s≤R∂VμR∂á¬ø¡[qz s©´s 421—¡J FsLi\æªΩ©y DLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥∂j NRP ≤R∂≤R∂Liª][Fy»¡V @≤Ô∂R g][áVgS N][ªΩR áV ª][Liμj∂. gRiªRΩ13GŒ˝¡œ Õ‹[ 24c05c2011 μ≥R∂XNRPˆ¥R∂Liª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøy÷¡=©´s ™´s˘™´sry∏R∂V À≥ÿ™´soá\|ms Aμ≥yLRimx s≤R∂ªy NTP*Li…ÿŒ˝œ¡NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s μj∂gRiV ¡≤T∂ ˙xmsNSLRiLi 1.50áORPQá LRiWFy∏R∂Vá AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı xmsLji•¶¶¶ LRiLi©´sVLi¿¡ NRPV»¡VLiÀÿá©´sV AμR∂VNRPVLi¤…¡[Æ©s[ ™´sVLji ≠sμ≥∂j qx sVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ mx sLi»¡Ã¡V ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¬ø¡[Ë ©y…”¡NTP —¡Õ˝ÿÕ‹[ @μ≥∂j NSLjiNRP ¤Õ¡NRP‰Ã¡ FyáNRPVáV ≠dsV©´sÆ™s[VuyáV, }qs‰Ã¡V |ms…Ì¡” ™´sV©´sVNRPVLi¤…¡[ ≠sμR∂V˘ª`Ω qx sLRimx sn LS NRPW≤y LSÆ©s[¤Õ¡[μ∂R V. μR∂ŒÿLRiVáV qx sLRimx sn LS ¬ø¡[qz s©´s Fy˘ZNP[“¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»˝¡V qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW≤T∂ ™´sV\|qsF°ªRΩV©yı ˙xmsNSLRiLi 1055 ™´sVLiμj∂ øR¡¨sF° ∏R∂WLRiV. ™´sVLki N]áVxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠sªRΩÚ©yáV N]©´sVg][áV¬ø¡[zqs Æ™sWxqs BxtÌsQÆ™sVV¿¡Ë©´s LkiºΩÕ‹[ ª]ágjixqsWÚÆ©s[ LSÀ‹[π∏∂[V LiVV. Bμj∂øR¡Wzqs©´s l\LiªRΩ©´sıáV øyÕÿø][»¡˝ BLiμR∂VÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLi¿¡Liμj∂ l\LiªRΩVáNRPV mx sLji•¶¶ LiR Li @LiμR∂¨s˙μyORPQgSÆ©s[ FsLi≤T∂F°ªRΩV©´sı mx sLi»¡Ã¡©´sV øR¡Wzqs Æ©sºdΩÚ F°LiVV©´s l\LiªRΩVáV NRPW≤y D©yıLRiV. D©yıLRiV @μ≥∂j NSLRiVáV. BNRP F°©´sV LSáVªy∏R∂VÆ©s[ ™yxqsÚ™y¨sı gRiVLjiLÚ iøy÷¡ mx sLi»¡Ã¡©´sV NS÷¡ËÆ™s[qx sVÚ©s´ ı qx sLixmsn V»¡©´sáV ZNP[™´sáLi 558 ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. ≠sVgRiªy ¨sáVr°ÚLiμj∂. \lLiªRΩV xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP, ©Ø[LiR V ÀÿμR∂VNRPV©yı NRPW≤y @μ≥∂j NSLRiVÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 80Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP|\ msgSÆ©s[ N_áV ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s @μR∂ ™´sVLji.

N]©«srygRiV»R½V©«sõ \lLi»R½V A»R½øx¤¦ ¦»R½ùÌÁV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ©´sLi ¡L`i ™´s©±s NRPLkiLi©´sgRilLi[

W˙ªRΩ ´dt): OR Qfl·Li Wμj∂gRi LiÕ‹[ 29©´s Liμj∂. aSÕ˝‹[ VLi¤…¡[ WáV NRPVáV W˙ªRΩ ªRΩ©´sV μy˘LÛji ≠s≠sμ≥R∂ NR VáV

@μ≥j∂NSLRiVáNRPV ºdΩ˙™´s ™´sV©Ø[ Æ™s[μ≥R∂©´s ≠sVgRiá≤R∂Æ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂V xms≤ÔR∂»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Fs»Ì¡ZNP[áNRPV LRixmnsVVLS≠sVlLi≤ÔT∂ ¡μj∂÷d¡¨s ™´sW˙ªRΩLi ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨s ¡LiμR∂©´sáNRPV ’≥¡©´sıLigSÆ©s[ ¬ø¡[qz sLiμR∂¨s, NRPLRiWıáVÕ‹[Æ©s[ A∏R∂V©´s©´sV N]©´srygjiLiøyá¨s AÆμ∂[bPxqsWÚ ºdΩLRiVˆ ¨s¿¡ËLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V ˙xms ¡VªRΩ*Li LRimx sn VVLS≠sVlLi≤Ô∂T  ¡μj∂÷d¡|\ ms D©´sı }qÌs©´sV ª]ágjiLiøyá¨s Æ™s[zqs©´s zms…‘¡xtsQ©s± ©´sV N]…Ì”¡FylLi[zqsLiμj∂.  ¡μj∂÷d¡\|ms NS˘…fi }qÌs NRPW≤y ≠sμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. ªRΩμR∂VxmsLji DªRΩLÚ iR V*áV ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV }qÌs @™´sVáVÕ‹[Æ©s[ DLi»¡VLiμR∂¨s }msL]‰Liμj∂. Fs»Ì¡ZNP[áNRPV NS˘…fi ºdΩLRiVˆ NRPLRiWıáV Fs{qsˆNTP @©´sVNRPWáLigS LS™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s EzmsLji m{ sáVËN][gS, ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qx sˆLiμR∂©´s FsÕÿ DLi»¡VLiμ][ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[.


5

>∑Ts¡Tyês¡+ 28`11`2013

æªΩáLigSfl· À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ «ÿgRiXºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li

ÑÁÍýØ @μ³j¶NSLRiVÌÁNRPV Fs¬sõNRPÌÁ ÊÁμj¶ÖdÁÌÁ ÛËÁ²R¶μR¶

lLiÆ™s©´sW˘, F°÷d¡xqsV ≠sÀÿgSÕ˝‹[ @μ≥j∂NRPLi

æªΩáLigSfl· øR¡Lji˙ªRΩ zqsμÙR∂Li FsNRP‰≤T∂\Æ™s©y øR¡Lji˙ªRΩ @™´sZaP[uyáVLi¤…¡[ B™´s*Li≤T∂ :æªΩáLigSfl· «ÿgRiXºΩ @μ≥R∂˘QORPVLSáV NRP≠sªRΩ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 27 (ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sNTP ¬ø¡[μ][≤R∂V ™yμ][≤∂R VgS DLi»¡W ™´sqx sVÚ©s´ ı æªΩáLigSfl· «ÿgRiXºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı æªΩáLigSfl· À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ Fs»Ì¡ZNP[áNRPV  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi AxqsLixqsÛ @μ≥R∂˘QORPVLSáV NRPá*NRPVLi»˝¡ NRP≠sªRΩ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsæªΩ[˘NRP mx sp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV.@©´sLiªRΩLRiLi AÆ™sV ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW gRiªRΩN]LiªRΩ

NSáLigS ªy™´sVV æªΩáLigSfl· øR¡Lji˙ªRΩ, ˙xms™´sVV≈¡Vá Dxms©y˘ryáV, DμR∂˘™´sWá ºdΩLRiVæªΩ©´sVıá gRiVLjiLi¿¡ Lki|qsL`iË @Li≤`∂ lLixmsn LRiÕfi |qsLi»¡L`i©´sV Æ©sáN]ÕÿˆÃ¡Æ©s[ ªRΩmx s©´s Æ©s[…”¡ª][ Æ©sLRiÆ™s[LjiLiμR∂©yıLRiV. C|qsLi»¡L`i Æ©sáN]¤Õ¡[ˆLiμR∂VNRPV AøyLRi˘ xqs*LÊki∏R∂V «¡∏R∂VaRPLiNRPL`i AaRP∏R∂VLiμygji DLiμR∂©yıLRiV .æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· «ÿgRiXºΩ qx sLixqsÛ NRPW≤y gRi≤T∂¿¡©´s GÆ≤∂[Œ¡œ˝ ßgS ˙xmsªRΩ˘QOPR QLigS©Ø[, mx sL][OPR QLigS©Ø[ FyáVxmsLiøR¡V NRPVLi»¡WÆ©s[ DLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS æªΩáLigSfl· xqsLixqs‰QXºΩ, ryLi˙xmsμy∏R∂Wá©´sV Àÿx§¶¶¶˘˙xmsxmsLiøy¨sNTP øy…”¡¬ø¡}msˆÕÿ @x§¶ ¶Lij ı tx sQáV NRPXztsQ ¬ø¡[qx sWÚ

˳ÏÁúμy¿RÁÌÁLi ª«sμR¶VÌÁVNRPV®©s[μj¶ ÛÍÁ[μR¶V ≈¡™´sV¯Li,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li, ™´sVV©´sgSá ˙FyLiªyá©´sV Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW ™´sμR∂VáVNRPVÆ©s[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s …”¡≤T∂zms —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi Bxmsˆ…”¡ZNP[ —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS DμR∂˘™´sWáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘∏R∂V¨s @©yıLRiV. @¨sı FyLÌkiáV D™´sV¯≤T∂gS F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙FyLiªyá©´sV …”¡Fs¨dÍs™Ø[ Æ©s[ªRΩáV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi N]©´srygRiVªRΩV©´sı xqsLjix§¶¶¶μÙR∂Váª][ D©´sı æªΩáLigSfl· B™y*÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s …”¡Fs¨dÍs™Ø[ Æ©s[ªRΩáV @©yıLRiV. xmsμj∂ —¡Õ˝ÿáª][ NRPW≤T∂©´s æªΩáLigSfl· B™y*á¨s DμÁy…”¡LiøyLRiV. ™´s©´sLRiVá\|ms Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li N][xqsÆ™s[V {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV NRPxms»¡ ©y»¡NSáV A≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi xmsLji•¶¶¶LRiLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW ALi˙μ≥y xmsORPQFyªRΩLi NRP¨sˆxqsVÚLiμR∂¨s, ™yLjiNTP B¬ø¡[Ë xmsLji•¶¶¶LRiLiÕ‹[ xqsgRiLi BNRP‰≤R∂ BxqsVÚ©yıLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ≤T∂\¤«¡©±s ™´sWLjiË ™´sVVLixmso Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV xmsLji•¶¶¶LS¨sı |msLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi N][xqsLi À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ™´sVVLiøR¡Vªy™´sVLi¤…¡[ IxmsˆVN][À‹[™´sV¨s ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiV™´sV¯≤T∂ ©´sLRi=∏R∂V˘ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

™´søyË™´sV©yıLRiV. BLi μR∂VÕ‹[ ÀÿgRiLigSÆ©s[ æªΩáLigSfl· øR¡Lji˙ªRΩ, ≠dsLRiVá gSμ≥R∂áV, NRP™´soáV, LRiøR¡LiVVªRΩá mx soxqsÚNS áV, ™yLji ≠s™´sLSáV, DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ øR¡VLRiVNRPV gS FyáVxmsLiøR¡V©´sı ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩ\¤Õ¡©´s «¡∏R∂V aRPLiNRPL`i ryL`i, …”¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[qz sAL`i 2001 ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ¬ø¡[zqs©´s ™´sVV≈¡˘ ˙xmsxqsLigSáª][ Fy»¡V BLiNS øyÕÿ ™´sVLiμj∂ Æ©s[ªRΩáV, DμR∂˘™´sVNSLRiVá ˙xmsxqsLigSá©´sV ªRΩ™´sV |qsLi»¡L`iÕ‹[ @LiμR∂V Àÿ»¡VÕ‹[ DLiøR¡Vªy™´sV ©yıLRiV. ™´s©±srÌy£mscæ ªΩáLigSfl· uy£ms @Æ©s[ LkiªRΩVÕ˝‹[ ªRΩ™´sV Lki|qsL`iË @Li≤`∂ lLixmnsLRiÕfi |qsLi»¡L`i©´sV ºdΩLjiËμj∂μÙyáƩs[μ∂j ˙xmsμ≥y©´s áORPQ ˘™´sV©yıLRiV.

BLiμR∂VN][qx sLi BLiNS }qsNRPLjiLiøy÷¡=©´s≠s Fs©Ø[ı D©yı∏R∂V©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV ™´sμÙ∂R D©´sı mx soxqsÚNSáV, LRiøR¡©´sáV, ˙xmsøR¡VLRifl·NRPV ©Ø[øR¡VN][¨s xqsLixmso …”¡Ã¡V, øR¡Lji˙ªRΩ @™´sZaP[uyáV, LSŒ˝¡œ ß LRimx sˆÕ˝‹[ μygjiD©´sı gRiªRΩ øR¡Lji˙ªRΩ A©´s™yŒ˝¡œ ©´sV ªRΩ™´sVNRPV @xmsˆgjiLiøyá¨s NRP≠sªRΩ N][LSLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi, øR¡Lji˙ªRΩ ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms Fs™´sl\Li ©y zms|§¶¶¶ø`¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPV©yı ™yLjiNTP ªRΩ™´sV™´sμÙR∂ @¨sıLRiNSá xqs™´sWøyLS¨sı ≤yNRPV˘Æ™sVLi»˝¡ LRiWxmsLiÕ‹[ DLiøR¡Vªy™´sV©yıLRiV. ™yLRiV Æ©s[LiR VgS ™´s¿¡Ë ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][ ™´søR¡Ë©yıLRiV. CZNP[Li˙μy ¨sı Æ©sáN]ÕÿˆÃ¡©´sı ªRΩ©´s ªRΩxms©´sNRPV ZNP[zqsAL`i Æ™s©´sVı ªRΩ…Ì”¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV ©´s≤T∂zmsLiøR¡≤R∂Æ™s[VNSNRP æªΩáLigSfl· À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ rÛy©y¨sı NRPW≤y NRP÷¡ˆLiøy≤R∂©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ qx sLixqsÛ LSxtsÌ Q˚ ™´s˘™´s•¶¶ LSá NRP≠sV…”¡ NRP¨ds*©´sL`i ºΩLRiVxmsºΩLS™´soª][ Fy»¡V LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘ ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

NRPLkiLi©´sgRiL`i, ©´s™´sLi ¡L`i 27 (ôdÿ’ q÷´dt):LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV qx s≠dsVzmsxqsVÚ©s´ ı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Fs¨sıNRPá NRP≠dsVxtsQ©s± ¨s ¡LiμR∂©´sá ˙xmsNSLRiLi A∏R∂WrÛy¨sNRP —¡Õ˝ÿÕ˝‹¨[ s @μ≥∂j NSLRiVá©´sV ˙xmsNRP‰ —¡Õ˝ÿÕ˝‹N[ PT  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[}qs NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP øR¡LRiV˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi…‹[Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ÀÿgRiLigS ˙xmsμy©´sLigS F°÷d¡£qsaS≈¡, lLiÆ™s©´sW˘ aS≈¡Õ˝‹[ ™´sVW≤R∂V qx sLi™´sªRΩ=LSáV qx s*LiªRΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı @μ≥∂j NSLRiVá©´sV ≈¡¿¡ËªRΩLigS ˙xmsNRP‰ —¡Õ˝ÿáNRPV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[}qs ¨s ¡LiμR∂©´s©´sV gRiªRΩ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá©´sVLi¿¡ Fs¨sıNRPá qx sLixmsn VLi @™´sVáV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. μk∂¨s™´sÃ˝¡ J»¡L˝Ri©´sV @μj∂NSLRiVáV ˙xmsÕ‹[ÀÿáNRPV gRiVLji¬ø¡[∏R∂VLRiÆ©s[μj∂ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ™yμR∂©´s. C¨s ¡Liμ≥∂R ©´s ˙NTPLiμR∂ NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVWÆ≤∂[Œ¡œ˝ ß ¨sLi≤T∂©´s @μ≥∂j NSLRiVá «ÿ’¡ªy zqsμÙ∂R Li ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. ˙xmsμ≥y©´sLigS ªRΩ§x ¶ ¶bPd ÕÙÿL`iáV, Fs£qsHáV, zqsHáV CN][™´sÕ‹[  ¡μj∂÷d¡NTP gRiVLji NS©´sV©yıLRiV. lLiÆ™s©´sW˘ ≠sÀ≥ÿgRiLiNRPV ™´s¬ø¡[Ë qx sLjiNTP —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ D©´sı ≤T∂AL`iJ ˙NTPuÒylLi≤Ô∂T ª][Fy»¡V |msμÙ∂R mx s÷˝¡, ™´sVLi¥R∂¨s ALÔkiJáV, 54™´sVLiμj∂ ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿL˝Ri©´sV  ¡μj∂÷d¡N][xqsLi —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV NRPW≤y mx sLizmsLi¿¡Liμj∂. §x ¶ ¶ß«¡ŸLSÀÿμ`∂, N][|§¶¶¶≤R∂, ≠dsfl·™´sLiNRP ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿL˝iR V rÛy¨sZNP[ªΩR LRiVáV NS™´s≤R∂Liª][ ™yLji¨s BNRP‰Æ≤∂[ N]©´srygjiLiøR¡©´sV©yıLRiV.

DªRΩˆºΩÚÕ‹[ μR∂WxqsVZNPŒœ¡ßÚ©´sı N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li ˙FyLiªRΩLi øyÕÿ ≤T∂≠s«¡©˝´sÕ‹[ áOSQQ˘¨sNTP μR∂WLRiLi NRPLkiLi©´sgRiL`i, ©´s™´sLi ¡L`i 27 (ôd’ÿq÷´dt) iMÆμ∂[aS¨sNTP zqsLRiVáVNRPVLjizmsxqsVÚ©´sı zqsLigRilLi[fl”· qx sLixqsÛ Õ‹[ ™yL<ij NRP À‹gÊiR V DªRΩˆºΩÚ Ã¡ORPQ ˘ ryμ≥∂R ©´sÕ‹[ øyÕÿ ≤T∂≠s«¡©˝s´ V Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©yı∏R∂W @©´sı»˝¡VgS D©yıLiVV. NRPLkiLi©´sgRiL`i, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ™´sLRiLigRiÕfi, ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ≠sxqsÚLij Li¿¡ D©´sı qz sLigRilLi[fl·” Õ‹[ ZNP[™s´ áLi N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ≤T∂≠s«¡©˝´sÕ‹[Æ©s[ ¨sLÙSLjiLi¿¡©´s áOSQQ˘Ã¡©´sV @μ≥∂j gRi≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sáVÚ©´sı»˝¡VgS LjiNSLÔRiVáV ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLiVV. qx sLixqsÛ Õ‹[¨s ≠s≠sμ≥∂R ≤T∂≠s«¡©˝s´ NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiÆμ∂[N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li ≤T∂≠s«¡©±s áOSQQ˘¨sı

@μ≥∂j gRi≠sVLi¿¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ‹[LÚ iμj∂. ©yáVgRiV Æ©sáá ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ C≤T∂≠s «¡©±s 5.32≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá À‹gÊiR V©´sV DªRΩˆºΩÚ¬ø¡[qz s ≠sVgRiªy ≤T∂≠s«¡©˝s´ NRPV xqs™yÕfi ≠sxqsVLRiVª][Liμj∂. zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ DxmsLjiªRΩá À‹gÊRiV F~LRiáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li, À≥¡œ WgRiLRi˜gRi©´sVÕ˝‹[ BxqsVNRPN]LRiªRΩ NSLRifl·LigS qx sÛ ÕÿáV Æ™sªRΩVNRPV‰ Æ©s[ xms¨sÕ‹[ ¨s™´sVgRiıLi @LiVVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi BÃ˝¡LiμR∂V, ALÍkic3 ˙FyLiªyáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sLiμR∂aSªRΩLi áOSQQ˘Ã¡©´sV ryμ≥∂j LiøyLiVV. BªRΩLRi ≤T∂≠s«¡©˝s´ V Æ©s[…¡” NTP NRPW≤y NRP¨dsqx sLi 50aSªRΩLi NRPW≤y áOSQQ˘¨sı ryμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @xmsr°FyáV

xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 32.20 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá À‹gÊiR V DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLi≤R∂gS ZNP[™s´ áLi 28.99 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ryμ≥j∂LiøyLiVV. BLiNS 3.99 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá áORPQ ˘Li Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂ DLiμj∂. ≠sVgRiªy ™y…”¡Õ‹[ ZNP[™s´ áLi ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ™´sW˙ªRΩLi 99aSªRΩLi ˙xmsgRiºΩ ryμ≥∂j Li¿¡ N]Li¬ø¡Li mx sn LS*¤Õ¡[μ∂R ¨s mz sr°ÚLiμj∂. @LiVV©y C˙FyLiªRΩLiÕ‹[NRPW≤y DªRΩˆºΩÚ Æ™s[gRiLigS «¡Ljilgi[ xmsLjizqÛsªRΩVáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[™s´ Li»¡V©yıLiVV @μ≥∂j NSLRi ™´sLÊSáV. zqsLigRilLi[fl”· ™y˘xmsÚLigS À‹gÊRiV F~LRiáV NRPLRiV™´s™´s≤R∂Liª][Fy»¡V ªRΩLRiøR¡W ™´sL<SáV NRPVLRiV™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ DªRΩˆºΩÚQ|\ ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiøyLiVV.

≠dsLRiLiμR∂Lji¨s ALRiVÆ©sáá ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s Fs¨sıNRPá NRP≠dsVxtsQ©s± ª]áVªRΩ À≥ÿ≠sLi¿¡©´smx sˆ…”¡NTP J»¡L˝iR «ÿ’¡ªy ªRΩ∏R∂WLkiª][Fy»¡V BªRΩLRi˙ªy NSLRi˘˙NRP™´sWáV DLi≤R∂≤R∂Liª][  ¡μj∂÷d¡Õ‹[ N]LiªRΩ qx s≤R∂÷¡Lixmso á’≥¡Li¿¡Liμj∂. ≠dsLRiLiμR∂Lji¨s «¡©´s™´sLji16™´sæªΩ[μ∂k ªRΩLS*ªRΩ FsxmsˆV\Æ≤∂©y  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV Æ™sVLi≤R∂VgS D©yıLiVV. F°÷d¡£qsaS≈¡NRPV ™´s}qsÚ Bxmsˆ…”¡ZNP[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s «¡gjiªy˘Ã¡ qx sÀfi≤T∂≠s«¡©´sÕfi @μ≥∂j NSLji F°xqsÌ V Δÿ◊d¡gS DLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V©´sıLRi qx sLi™´sªRΩ=LSáV mx s¨s¬ø¡[qz s©´s ™yLji©´sLiμR∂Lji¨s  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPxqsLRiªRΩVÚ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. g][μy™´sLji≈¡¨s ≤T∂Fs{qsˆNTP ≈¡¿¡ËªRΩLigS rÛy©´s ˙À≥¡œ LiaRPLi ªRΩmx sˆ¨sxqsLjigS ™´sWLjiLiμj∂. @Õÿlgi[ qz sHá ≠sxtsQ∏∂R W¨sNTP ™´s}qsÚ g][μy™´sLji≈¡¨sc2, «¡gjiªy˘Ã¡ mx s»Ì¡fl·, ˙gS≠dsVfl·, «¡≠sV¯NRPVLi»¡, NRPLkiLi©´sgRiL`i c2, Æ™sV…fixms÷˝¡, μ≥∂R LRi¯xmsoLji qz sHáNRPV  ¡μj∂÷d¡ ªRΩmx sˆ¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ ≠dsLji¨s BNRP‰Æ≤∂[ N]©´srygjiLiøyá©´sVNRPVLi¤…¡[ ™´sW˙ªRΩLi @μ≥∂j NSLRiVáV aSLiºΩ À≥¡œ ˙μR∂ªRΩáª][ qx sLi ¡Liμ≥∂R Li ¤Õ¡[NPR VLi≤y DLiÆ≤∂[ áW£ms\¤Õ¡©±s F°xqsÌ VÕ˝‹[ ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. Gμj∂ G\Æ™sV©y ≤T∂|qsLi ¡L`i Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ F°÷d¡£qsaS≈¡Õ‹[ @μ≥∂j NSLRiVáV ≈¡¿¡ËªRΩLigS —¡Õ˝ÿ©´sV ™´sμj∂÷¡|ms…Ìÿ÷¡=©´s mx sLjiqz sÛ ºΩ @LiVVæªΩ[ Æ©sáN]¨s DLiμj∂.

»R½VFny©«sV©«sV FsμR¶VL]䮩s[LiμR¶VNRPV xqsLRi*Li zqsμôR¶Li |§¶¶¶ÕfiˆQ\¤Õ¡©±s GLSˆ»¡V ≠s™´sW©´sLi zqsμÙR∂Li¬ø¡[zqs©´s ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi GáWLRiV, ©´s™´sLi ¡L`i 27 (ôdÿ’ q÷´dt):LSuÌy˚¨sı™´sVL][ ¤Õ¡|§¶¶ L`i ªRΩVFny©´sV ™´sVVLi¬ø¡ªRΩ©Ú s´ VLiμR∂¨s ™yªy™´sLRifl·aS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVáV |§¶¶ ø¡R ËLjiNRPáV «ÿLki ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ CryLji ≈¡¿¡ËªRΩLigS ˙xms«¡Ã¡NRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV NRPáVgRiNRPVLi≤y øR¡W}qsLiμR∂VNRPV @μ≥∂j NSLRi ∏R∂VLi ˙ªyLigRiLi qx sLRi*Li qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. xmsbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s GáWLRiVÕ‹[ |§¶¶ ÕfiˆQ¤\Õ¡©±s ZNP[Li˙μy¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ qx sV™´sWLRiV 37 ˙gS™´sWá\|ms CªRΩVFny©´sV ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsxqsVÚLiμR∂¨s @μ≥∂j NSLRiVáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡ N][xqsLi ©yáVgRiV Fs¨dÔsAL`iFs£mns  ¡XLiμyáª][Fy»¡V, 500™´sVLiμj∂ ALki¯ Fn°L`i=©´sV LRiLigRiLiÕ‹[ qz sμÙ∂R LigS DLiøyLRiV. @Õÿlgi[ Fs…Ì¡” mx sLjiqz sÛ ºΩ\Æ©s©y FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV |§¶¶ ÷¡d NSxmsÌ L`i©´sV NRPW≤y qz sμÙ∂R LigS DLiøyLRiV. GáWLRiVª][ Fy»¡V ©´sLS=xmsoLRiLi, N]™´sp* L`iáՋ[ |§¶¶ ÕfiˆQ¤\Õ¡©±s |qsLi»¡L`iá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV G\Æμ∂©y qx s™´sWøyLRiLi NS™y÷¡=™´s}qsÚ C©´sLi ¡L˝iR NRPV Fn°©±s ¬ø¡[∏∂R V™´søR¡Ë¨s @μ≥∂j NSLRiVáV }msL]‰©yıLRiV. GáWL`iÕ‹[ 08812c 230050, ©´sLS=xmsoLRiLiÕ‹[ 088 14c276699, N]™´sp*L`iÕ‹[ 08813c231488 ©´sLi ¡L˝iR Õ‹[ qx s™´sWøy LRiLi B™´s*≤R∂Li gS¨s mx soøR¡VËN][™s´ ≤R∂Li NS¨s ¬ø¡[∏∂R V™´søR¡Ë¨s qx sW¿¡LiøyLRiV.

μyŒÿ*NRPV ¨dsLRiLiμj∂ryÚLi GÉÔÁFsLiÌÁÍÜ[ ˳ÏÁúμR¶»R½\|ms F¡ÖdÁxqsVÌÁ xqs−dsVORPQ ÈNSLi˙lgi£qs ™´s˘ºΩlLi[NRP J»¡VNRPV ˙xms«¡Ã¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi: \¤«¡…˝‘¡

GáWLRiV,©´s™´sLi ¡L`i27(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ μyŒÿ* mx sLi»¡NRPV ¨dsLRiV @Liμj∂ryÚ™s´ V¨s LSxtsÌ Q˚ mx sLS˘»¡NRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´s…Ì¡” ™´sqx sLiª`ΩNRPV™´sWL`i qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ \lLiªRΩVáV Fs»¡V™´sLi…”¡ @F°x§¶¶¶Ã¡NRPV Õ‹[©´sVNS™´sμÙR∂¨s N][LSLRiV.cxmsNRPXºΩ \Æ™sxmsLkiªy˘Ã¡™´sÃ˝¡ ©´stx sÌ QF°LiVV©´s l\LiªRΩVá©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @¨sı≠sμ≥yÕÿ AμR∂VNRPVLi»¡VLiμR∂¨s À≥¡œ L][ry BøyËLRiV. . @ºΩ ªRΩ*LRiÕ‹[ LSxtÌsQ˚rÛyLiVV Àÿ˘LiNRPL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ LRiVflÿá Lki|tsQ≤∂R W˘Ã¡V ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LRi’d¡NTP @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s N]ªRΩÚ LRiVflÿáV, qx s’¡=≤U∂|\ ms ≠sªRΩ©Ú yáV @Li¤«¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \lLiªRΩVáV \Æμ≥∂LRi˘LigS DLi≤yá¨s, AªRΩ¯x§¶ ¶ªΩR ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂™´sμÙ∂R ¨s §z ¶ ¶ªΩR ™´so mx s÷¡NSLRiV. |§¶¶ ¤Õ¡©±s ªRΩVFy©´sV NSLRifl·LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡©´s ˙FyLiªyá©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ZNP[™s´ áLi Æ©sá©´sıLRi NSáLiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V Dxms˙μR∂™yáV INRPμy¨s≠dsVμR∂ INRP…”¡ l\LiªRΩVá\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li FsLiª][ Àÿμ≥yNRPLRi™´sV©yıLRiV. ªRΩVFy©´sVá

NSLRifl·LigS ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji NRPV»¡VLiÀÿáNRPV LRiW.2 áORPQá ø]xmsˆV©´s ©´stx sÌ Qmx sLji•¶¶ LiR Li @Liμj∂Li¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı L][≤˝R∂NRPV ªyªy‰÷¡NRP ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[LiVVLiøy™´sV©yıLRiV. ˙xmsNRPXºΩ Æ\™sxmsLkiªy˘Ã¡ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @Liμj∂Li¬ø¡[ ©´stx sÌ Qmx sLji•¶¶ LS¨sı NRPW≤y |msLiøy™´sV©yıLRiV. BÃ˝¡V NRPW÷¡©y, ¨ds…”¡ ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiV\lLi©y ™´sLi»¡ Fy˙ªRΩáNRPV B¬ø¡[Ë Æ™sVVªyÚ¨sı |msLiøy™´sV©yıLRiV. @Æμ∂[≠sμ≥∂R LigS μR∂VxqsVÚá N]©´sVg][áV N][qx sLi B¬ø¡[Ë Æ™sVVªyÚ¨sı LRiW.2500 áNRPV |msLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. CμR∂VLRiV gSáVá ™´sÃ˝¡ mx s≤T∂F°LiVV©´s N] ¡˜Lji ¬ø¡»˝¡VNRPV ©´stx sÌ Qmx sLji•¶¶ LiR LigS B¬ø¡[Ë LRiW.150 á©´sV LRiW.500 áNRPV |msLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ qx sLi™´sªRΩ=LRiLi mx sLi»¡Ã¡ ’d¡™´sW NTPLiμR∂ DÀ≥¡œ ∏R∂Vg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿá l\LiªRΩVáNRPV LRiW.450 N][»¡˝ á’Ù¡ ¬ø¡[NPR WLjiLiμR∂©yıLRiV. C G≤yμj∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ mx sLi»¡ ©´sxtsÌ QF°LiVV©´s l\LiªRΩVá©´sV AμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ’d¡™´sW qx sLixqsÛ Ã¡ª][ ™´sW…˝ÿ≤y™´sV¨s, ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ mx sLjibdPá©´s «¡Ljimz s l\LiªRΩVáNRPV ’d¡™´sW r~™´sVV¯ @LiÆμ∂[Õÿ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV G…‘¡FsLiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡# \|ms «¡Ljigji©´s μy≤T∂ª][ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ F°÷d¡xqsVáV @˙xms™´sVªRΩÚ™´sV∏R∂W˘LRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s G…‘¡FsLiáՋ[ BÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´sáV xmso©´sLS™´sXªRΩLi NSNRPVLi≤y ºdΩxqsVN][™´sázqs©´s «ÿ˙gRiªRΩÚá\|ms \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ F°÷d¡£qs NRP≠sVxtsQ©´sL`i @©´sVLSg`i aRPLRi¯ xmsáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, \|ms#˚Æ™s[»¡V LRiLigRi Àÿ˘LiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. F°÷d¡xqsV D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s @¨sı «ÿºdΩ∏R∂V Àÿ˘LiNRPVá @μ≥j∂NSLRiVáª][ NRP≠sVxtsQ©´sL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. G…‘¡FsLiáՋ[ |qsNRPW˘Lji…‘¡, @ÕÿLRiLi xqs•¶¶¶ {qs{qs ZNPÆ™sVLSá©´sV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS GLSˆ»¡V¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[ 24 gRiLi»¡Ã¡ LRiORPQfl· Àÿμ≥R∂˘ªRΩ A∏R∂W Àÿ˘LiNRPVáÆμ∂[©´s¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ @NRP‰≤R∂ DLiÆ≤∂[ |qsNRPW˘Lji…‘¡ gSLÔRiVá©´sV ¨sLRiLiªRΩLRiLi xmsLRi˘Æ™s[ORPQNRPVáVgS DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡W≤yá©yıLRiV. ≠dsLjiNTP @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ F°÷d¡xqsVáV xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚLRi¨s @©yıLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s @¨sı «ÿºdΩ∏R∂V Àÿ˘LiNRPVá D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV FyÕÊ‹¨s ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂WáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Fs…”¡FsLiá ™´sμÙR∂ ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s «ÿ˙gRiªRΩÚá\|ms xmsáV xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. iı™´sWxmsNRP zqs ¡˜Liμj∂ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yıLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

¤\«¡xmspL`i,©´s™´sLi ¡L`i27 : @≠s¨dsºΩ, @xqs™´sVLÛiR Fyá©´s rygjixqsVÚ©s´ ı NSLi˙lgi£qsNRPV Æμ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS ™´s˘ºΩlLi[NPR mx s™´s©yáV ≠dsqx sVÚ©yı∏R∂V¨s À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªyFyLÌik AL][mz sLiøyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá ©y…”¡NTP NSLi˙lgi£qs ªRΩV≤T∂¿¡|ms»Ì¡VNRPV¨s F°gRiáμR∂©yıLRiV. BxmsˆV≤R∂V «¡LRiVgRiVªRΩ©´sı ≠s≠sμ≥∂R LSuÌy˚á Fs¨sıNRPÕ˝‹[ μy¨s  ¡Ã¡Æ™s[VLi…‹[ æªΩ[÷¡F°ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. HμR∂V LSuÌy˚á Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªy™´sVV ©yáVgRiV LSuÌy˚Õ˝‹[ lgi÷¡¿¡ ºdΩLRiVªy™´sV¨s A FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ @LRiVfl„fi\¤«¡…˝‘¡ μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LS«¡rÛy©±s Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂Õ‹[ LRi™´sVfl„fizqsLig`i, ™´sVμ≥R∂˘˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ bP™´sLS«fizqsLig`i ø_•¶¶¶©±sáV ¬ø¡[zqs©´s @’≥¡™´sXμÙj∂¨s N]©´srygjiLiøyáƩs[ DÆμ∂Ù a[ PR Liª][Æ©s[ A∏R∂W LSuÌy˚Õ˝‹[ J»¡L˝iR V J»¡V Æ™s[aSLRi¨s ¤\«¡…˝¡‘ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. LS«¡rÛy©±s, ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ˝‹[ NRPW≤y ªRΩ™´sV FyLÌik r~LiªRΩLigS ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs  ¡Õÿ¨sı ryμ≥∂j ryÚ™s´ V¨s

@|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSá\|ms {qsˆNRPL`i μR∂XztÌsQ. .? −s˳ÏÁÇÁ©«s −sxtsQ¸R¶WÌÁ©«sV μyÀÁ©«s 2©´sVLi¿¡ ILig][áV «ÿºΩ Fs≤˝R∂ F°…‘¡Ã¡V ®©s[»R½ÌÁV : ÛÇÁ[{qs ª«sVLi²T¶FyÈÁV

|\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i27(ôdÿ’ q÷´dt): aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV øR¡VLRiNRPVgS GLSˆ»˝¡V «¡LRiVgRiVªRΩ©´sı qx sWøR¡©´sáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ q{ sˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝∂R ™´sV©Ø[§x ¶ ¶L`i gRiV»Ì¡VøR¡mx sˆV≤R∂V NSNRPVLi≤y GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V @LÛiR Li @™´soª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ F°÷d¡£qs @μ≥∂j NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV©´s A∏R∂V©´s BxmsˆV≤R∂V ≠sVgRiªy ≠sxtsQ∏∂R Wá\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøyLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi @|qsLi’d¡˝ ˙FyLigRiflÿ¨sı q{ sˆNRPL`i mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. @|qsLi’d¡˝ NTP ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V LS©´sV©´sı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ qx s™´sWÆ™s[aSá GLSˆ»¡V\|ms q{ sˆNRPL`i NRPqx sLRiªRΩVÚ ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. @μ≥∂j NSLRiVáª][ qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV @|qsLi’d¡˝ ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ À≥¡œ ˙μR∂ªy GLSˆ»˝¡|\ ms qx s≠dsVORPQ «¡LjiFyLRiV. NSgS @|qsLi’d¡˝ ¨s ˙F~L][g`i ¬ø¡[qz s©´smx sˆ…”¡NUP ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ @|qsLi’d¡˝ qx s™´sWÆ™s[aSáV «¡Ljigji ºdΩLRiVªy∏R∂V¨s aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ ™´s˘™´s•¶¶ LSáaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ μR∂VμÙ∂j Œ˝¡œ $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[qz s©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ™´sVL][Æ\™sxmso ≤T∂|qsLi ¡L`i INRP…”¡ lLiLi≤R∂V æªΩ[μ∂k áՋ[Æ©s[ LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ©´sVLi¿¡ ™´sVVryLiVVμy ’¡Ã˝¡V ™´s}qsÚ G ORPQfl·LiÕ‹[Æ\©s©y {qsˆNRPL`i @|qsLi’d˝¡¨s xqs™´sWÆ™s[aRPxmsLRiøR¡™´søR¡ËÆ©s[ @LiøR¡©yª][ F°÷d¡£qs @μ≥∂j NSLRiVáV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. INRPÆ™s[Œ¡œ ©yáVgRiV HμR∂V æªΩ[μ∂k áՋ[ @|qsLi’d¡˝ qx s™´sWÆ™s[aPR Li |ms…Ì¡” ©y, mx s…”¡tx sÌ Q  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. BÆμ∂[ qx sLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[Æ©s[ q{ sˆNRPL`i F°÷d¡£qs @μ≥∂j NSLRiVáª][ qx s™´sWÆ™s[aPR Li NS™´s≤R∂Li ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ©´sV xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. NSgS xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ @|qsLi’d¡˝ qx s™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[ ™´sVVLiμR∂V F°÷d¡qx sV D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáª][ q{ sˆNRPL`i qx sLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡LRiVxmsoªRΩVLi≤R∂≤R∂Li æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ A∏R∂V©´s ≠s≠sμ≥∂R @LiaSá\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ A™´sLRifl·Õ‹[ ™´sVL][™s´ WLRiV Fy™´sVV NRPáNRPáLi lLi[mz sLiμj∂. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ˙xmsÆ™s[aPR μy*LRiLi, …‘¡≤U∂Fs÷d¡ˆ NSLS˘Ã¡∏R∂V mx sLjiqx sLSÕ˝‹[ Fy™´sVV NRP¨sˆLi¿¡©´s qx sLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ™´sVL][™s´ WLRiV @|qsLi’d¡˝ mx sLjiqx sLSÕ˝‹[ Fy™´sVV ˙xmsªRΩ˘QOPR QLi NS™´s≤R∂Liª][ NRPáNRPáLi ¬ø¡Ã¡lLi[gij Liμj∂. @NRP‰≤T∂ qz s ¡˜Liμj∂Õ‹[ INRPLRiV Fy™´sVV©´sV mx s…Ì¡” q{ sryÕ‹[  ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. ™´sLRiVxqsgS lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V Fy™´sVVáV LS™´s≤R∂Liª][ NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ™´s¬ø¡[Ë qz s ¡˜Liμj∂ ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms FsLi{msáV, ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘ |ms…ÌÿLRi¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ¤«¡[{qs μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @¨s™yLRi˘™´sV¨s æªΩ÷¡zqs©y ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩáVxms¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. J LRiNRPLigS ≠dsLRiLiªy ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[ryLRi¨s @©yıLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fi ™´sV©´sry™yøy xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂Li ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLRi¨s NTPªy ¡V¨søyËLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂\|ms A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaSá©´sV μyøR¡»¡LiÕ‹[ NTPLRifl„fi, À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ª][≤R∂V μ]LigRiá¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáNRPV @¨sı ≠sxtsQ∏R∂WáV ™´sVVLiÆμ∂[ æªΩáVxqs¨s ¤«¡[{qs @©yıLRiV. @LiVV©y ™yLRiV xqs\Æ™sVNS˘Li˙μR∂ @Li»¡W ˙xms«¡÷¡ı ™´sVÀ≥œ¡˘|ms…ÌÿLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVVLiÆμ∂[ ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡zmsˆ DLi≤y÷¡=LiμR∂¨s ¤«¡[{qs @©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LRiVgRiVªRΩ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ BLRiV ˙FyLiªyáNRPV @©´sVZNP[áLigS D©´sı gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ™´sWøR¡L˝Ri ˙FyLiªRΩLi ™´sμÙR∂ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ LS«¡μ≥y¨sgS ¬ø¡[}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. @LiμR∂VNRPV {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPVáV À‹ªRΩ= øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s, A∏R∂V©´s D©´sıμj∂ @LiμR∂VZNP[©´s¨s ¤«¡[{qs @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. FyLÌki ˙NRP™´sVbPORPQfl· DÃ˝¡LizmnsVLi¿¡©´s ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ x§¶¶¶NRPV‰ À‹ªRΩ=NRPV DLiμR∂¨s ¤«¡[{qs μj∂™yNRPL`i lLi≤ÔT∂ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. LS∏R∂Vá{qs™´sV ™yzqsgS {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV LS«¡μ≥y¨s NRPLRiWıáVÆ©s[ N][LRiªy™´sV¨s @©yıLRiV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ™´sWøR¡L˝Ri©´sV LS«¡μ≥y¨sgS FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V»¡Li DªRΩÚ™´sV™´sV¨s ¤«¡[{qs }msL]‰©yıLRiV.BªRΩLRi FyLÌkiQÕ˝‹[ NRPLkiË£mns Æ™s[zqs©´s™yLRiV NSLi˙lgi£qs Õ‹[ D©´sı ™´sW»¡ ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s¨s, lLiLi≤R∂V FyLÌkiá ©´sVLi¿¡ ªRΩ©´sNRPV A•¶¶¶*©´sLi @Liμj∂LiμR∂¨s ¤«¡[{qs ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVV©y ªRΩÆ©s[≠dsV ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ¬ø¡[zqs©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPá\|ms ¤«¡[{qs xqsˆLiμj∂LiøyLRiV.

NRPLRiWıáV, ©´s™´sLi ¡L`i27(ôdÿ’ q÷´dt): ©´sLiμy˘Ã¡Õ‹[ ≤T∂|qsLi ¡LRiV 2™´s æªΩ[μ∂j ©´sVLi¿¡ LSxtsÌ Q˚rÛyLiVV ILig][áV «ÿºΩ Fs≤˝∂R  ¡Ã¡ ˙xmsμR∂LRi+©´s F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ©´sLiμj∂ l\LiªRΩV qx s™´sW≈¡˘ ©y∏R∂VNRPVáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ©´sLiμy˘Ã¡ ˙xms¥R∂™´sV©´sLiμk∂aRP*LRi Æμ∂[™s´ rÛy©´sLi ™´sμÙ∂R «¡Ljilgi[ C F°…‘¡Ã¡©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LSLRiV. q{ s¨s∏R∂VL`i, FyáxmsLi≤˝∂R , N]ªRΩÚ ZNP[»¡gjiLji ™´sLi…”¡ ™´sVW≤R∂V ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. q{ s¨s∏R∂VL`i ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡  ¡x§¶ ¶ß™´sVºΩgS LRiW.™´sVW≤R∂V áORPQáV, lLiLi≤][  ¡x§¶ ¶ß™´sVºΩgS LRiW.1.50 áORPQáV, ™´sVW≤][  ¡x§¶ ¶ß™´sVºΩgS LRiW.áORPQª][ Fy»¡V Fs¨s≠sVμj∂  ¡x§¶ ¶ß™´sVªRΩVá©´sV @LiμR∂¤«¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V C F°…‘¡Ã¡V AzqsÚgS øR¡W}qsLiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ©´sLiμj∂ l\LiªRΩV qx s™´sW≈¡˘, bPÕÿˆ }qs™yxqs≠sVºΩ Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ LRiW.12 áORPQá ©´sgRiμR∂V  ¡x§¶ ¶ß™´sVªRΩVáV @LiμR∂¤«¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ©´sLiμj∂l\LiªRΩV qx s™´sW≈¡˘ g_LRi™yμ≥∂R ˘QOPR VáV, ©´sLiμy˘Ã¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ bPÕÿˆ Æ™sWx§¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T qx sx§¶ ¶NSLRiLiª][ ª]÷¡ryLjigS LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘μ≥∂j NRP ©´sgRiμR∂V  ¡x§¶ ¶ß™´sV ªRΩVáª][ ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. C F°…‘¡Õ˝‹[ @LiªRΩLjiLi ¿¡F°ªRΩV©´sı «ÿ©´smx sμR∂ NRPŒÿLRiWFy\¤Õ¡©´s ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi, $NSNRPVŒœ¡Li, NRPLkiLi©´sgRiL`i ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≤R∂xmsˆV ©´sXªRΩ˘Li, IgÊiR V≤][áV, ªRΩ|msˆ»¡gRiVŒ˝¡œ ß, LS«¡©´sı≤][áV,  ¡V»Ì¡À‹™´sV¯Ã¡V, N][∏∂R V©´sXªRΩ˘Liª][ Fy»¡V lLi[ÕÿlLi[lLi[Õÿ ™´sLi…”¡ NRPŒÿ˙xmsμR∂LRi+©´sáV L][«¡⁄ ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚ™s´ V©yıLRiV. <

D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨sNTP ¨sLÙjiQxtÌsQ NSáxmsLji≠sVºΩ: xqslLi[* |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i27(ôdÿ’ q÷´dt): |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂©´sV D™´sV¯≤T∂ LS«¡μ≥y¨s¨s ¬ø¡[}qsÚ @LiμR∂VNRPV ¨sLÙij Qtx sÌ Q NSáxmsLji≠sVºΩ DLi≤yá¨s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ xqslLi[* xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· B¿¡Ë @¨sı @μ≥∂j NSLSá©´sV ÕÿNRPV‰Li…ÿ™´sVLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡V IxmsˆVN][LiR ¨s, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Vá©´sV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ mx sLi}msryÚLiR ©´sı À≥¡œ ∏R∂W¨sı ª]ágjiLiøyá¨s qx slLi[* }msL]‰©yıLRiV. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ D©´sı ™yLjiNTP @©´s™´sqx sLRi À≥¡œ ∏R∂WáV NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li ªRΩgRiμR∂©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ D©´sı ™yLjiNTP ªy™´sVV @Li≤R∂gS DLi…ÿ™´sV©yıLRiV,

@©yıLRiV. @’≥¡™´sXμR∂μ`∂B¨s N][LiR VNRPVLi»¡V©´sı J»¡L˝iR V ’¡¤«¡zmsNTP J¤…¡[ryÚLiR ¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @¨sı qx slLi[*áV ’¡¤«¡zmsNTP @©´sVNRPWáLigS D©yı∏R∂V©yıLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso NSLi˙lgi£qs\|ms A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. ∏R∂VW{msπ∏∂[V NRPVLiÀ≥¡œ N][flÿá Fyá©´s rygjir°ÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LS«¡rÛy©±sÕ‹[ xqsVbPOTPQªRΩ\Æ™sV©´s Fyá©´s LS™yáLi¤…¡[ ™´sxqsVLiμ≥R∂LRiLS¤«¡[ ÕÿLi…”¡ xqs™´sVLÛRiQ\Æ™sV©´s, xqsWˆÈQ LjiÚ™´sVLiªRΩ\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPVLSáV LS™yá¨s, @LiμR∂VNRPV Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’¡¤«¡zms¨s lgi÷¡zmsLiøyá¨s A∏R∂V©´s LS«¡rÛy©±s J»¡L˝iR ©´sV N][LSLRiV. lgi•˝¶ ¶…fi ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li BNRP‰≤R∂ ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LiR ˤա[NPR F°LiVVLi μR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ NSLi˙lgi£qs NRP¨dsxqsLi μ≥R∂LRiá©´sV }msμR∂áNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøR¡¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμR∂¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s¨sı NRPVLiÀ≥¡œ N][flÿáV FsNRP‰≤y, FsxmsˆV≤R∂W «¡LRigRi¤Õ¡[μ∂R ©yı LRiV. ˙xms«¡Ã¡V NSLi˙lgi£qs©´sV μR∂WLRiLi |ms…Ìÿá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøR¡VNRPV©yıLRi¨s ¤\«¡…˝¡‘ @©yıLRiV.

®ªsW²U¶ úxmsμ³y¬s NSª«s²R¶Li »R½´R¶ùLi LRiLigSlLi≤ÔT∂,©´s™´sLi ¡L`i27(ôd’ÿq÷´dt): FsxmsˆV≤R∂V Fs¨sıNRPáV ™´s¿¡Ë©y ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s NS™´s≤R∂Li ªRΩ¥R∂˘™´sV¨s ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ μR∂◊¡ªRΩ Æ™sWLSË ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ À‹[xqsVxms÷˝¡ ˙xmsªy£ms @©yıLRiV. .˙xmsºΩ ˙gS™´sVLiÕ‹[ ∏R∂VV™´sNRPVá©´sV FyLÌki AaRP∏R∂WáV, zqsμÙyLiªyáª][ Fy»¡V ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ gRiVLjiLi¿¡ ≠s™´sLjiLi¿¡ FyLÌkiÕ‹[NTP A•¶¶¶*¨sLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Fs¨sıNRPá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s ˙xmsºΩ ˙gS™´sVLiÕ‹[ μR∂◊¡ªRΩ Æ™sWLSË NRP≠sV…‘¡Ã¡©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ rÛy¨sNRP xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ºdΩLjiË ˙gS™´sV xqs*LS«ÿ˘¨sı æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV aS∏R∂VaRPNRPVÚÕÿ NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yı©´s¨s Æ™s[V≤R∂ËÕfi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V NTPøR¡Ë©´sıgSLji áOSQQ¯lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. aS≠dsVL`i}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ xmsáV @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáNRPV aRPLiNRPVrÛyxms©´sáV, ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™yáNRPV A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS ≠s¬ø¡[ËaSLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s @¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS D©´sı LRix§¶¶¶μyLRiVá ¨sLS¯fl·Li, bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[Lji©´s ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ ©´sWªRΩ©´s À≥œ¡™´s©yá©´sV xmso©´sLjiıLS¯fl·Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ À≥œ¡WgRiLRi˜È \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡ r¢NRPLRi˘Li, FyLjiaRPVμÙR∂˘LiNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ BxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ©yLS∏R∂Vfl„fixmspL`i ˙gS™´sW¨sNTP ™´s}qsÚ æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRi¨s, ˙xmsxqsVÚªRΩLi æªΩáLigSfl· ˙xmsNRP»¡©´s ºdΩxqsVN]¨s ™´søyË©´s©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ æªΩáLigSfl· xqsLi ¡LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. aS≠dsVL`i}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ LRiW.1.42 N][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xmsáV @À≥œ¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáNRPV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ áOSQQ¯lLi≤ÔT∂ aRPLiNRPVrÛyxms©´sáV, ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™yáV ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV“¡μ`∂xmspL`i ˙gS™´sVLiÕ‹[ LRiW.10áORPQáª][ ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ ©´sWªRΩ©´s À≥œ¡™´s©´sLi, LRiW.28áORPQª][ BLiμj∂LRi™´sV¯ NSá¨dsÕ‹[ J|§¶¶¶ø`¡Fs£qsAL`i …ÿ˘LiN`P ¨sLS¯flÿ¨sNTP aRPLiNRPVrÛyxms©´s, LRiW.5áORPQáª][ À≥œ¡WgRiLRi˜È \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡ xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.


6

12

>∑Ts¡Tyês¡+ 28`11`2013

£Ò¦ÛÐ쨫³ÐA_, 27 xÐμ¨Ðμ_£³KA 2013

Ç*j·÷Hê≈£î dü÷|üsY #êHé‡

³«ç¨Vμ_´ÛÐμ ¨ÐμÒð¬Ðμ¶o_

¬¡³« t³KAÂò `±¬¡yÐF_Ö±Ñ ³ÐAÕ_´ÛÐμ ü×âè¿ I߶`¯ÒãxÐμá f´¬Ðμ_ "³«ç¨Vμ_´ÛÐμ ¨ÐμÒð¬Ðμ¶o_'. ¨ÐμÒ_´¬¡¿ZÐμÒ_ #xVμG E`±êߤyÐF. ³ÐAÕ_´ÛÐμ ü×âè¿ ªDFѪ[F¥Ýl âè´¬Ðμ¥× xÐμª[F`¯Òãx«á³ÐAÒ. ü×âè¿ x«³«ZÐμÒål `¯¨ÐμÒ³ÐAvÇSÐμÒ. ¨ÐμÒ_SÐμ yÐF§`cÍÀÐμ_´ÛÐμ ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ. âè^÷á øܱ÷_ gÀ«_£³KA¥× âè´XyVFZÐμÒÒ¿Ç ´`±ÛÐμßÓ_À«³ÐAÒ. #xÐμ_¬Ðμ³ÐA_ ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_ `±³ÐAo¨VμÏÐμÇSÐμÒ Ü±.ܯ.³DAS[μØ ¨Ðμ骫½SÐμÒ¬ÐμéP ""Å¿Ò¨Ðμ¿Ò y×¥×v¬ÐμÒxÐμá ´`±`¯Òã¬Ðμ `¯¨Ðμéi¡Iy[F #¨Ðμ`¯³ÐA¨DμÒÑxÐμ ܯI¨Ðμé bG. øâè`cxÝμ¬× I߶`¯Òãx«á³ÐAÒ'' #x«á³ÐAÒ. I³«¶¬Ðμ ³ÐAÕ_´ÛÐμ ¨Ðμ骫½SÐμÒ¬ÐμéP ""f´wyÐF³ÐAål `±r³ÐAã³AÒÒ_G. Ö¯x«ò³KAy[F ¨DμeÐlÒ¬ÐμÒx«á_. S[μÖ¯_£³KA f¨Ðμ³ÐA¥× ¥ñlÛ« LxÐμ¨Ðμß¥× ÅSÐμÒÛÐμ¿ ÀVμ¢èã_. ³«ç¨Vμ_´ÛÐμÒI âè´¬Ðμ¥× yÐFxÐμáSÐμ¥× ³«iÝlǨÐμé³KA xÐμª[F_À«³ÐAÒ. Ö±ÛÐμh ÜöªÝF. ¬Ðμ³ÐAÒ¨«¬Ðμ ¬ÐμÅÒeÝl¥× ³ÐAL{y«_¬Ýμ xÐμª[F_fx« #yÐFÁSÐμ ¢èìIyÐF¬Ðμ ¥ñlyÐF ÅLZÐμÒ_ ¢è¸G_ÀÐμ¥ñlÛÐμÒ. yÐFxÐμáSÐμ¥× ExÐμá ´üÐF_]Û«÷á pâN`¯xÐμ `±ª[F ³«ç¨Vμ_´ÛÐμ yÐF]ÛÐμ¥×I ¨«`¯ãÅyÐF¬ÐμxÐμÒ ¬óμ³ÐAÖ±Ñ ÀÐμéâè_'' #x«á³ÐAÒ. `¯¨Ðμé¸G¥× ´âèål_¬× ExÐμá ¨ÐμÒIÜcI @ólѪ[Fy[F ¬ñ쨫¿xÐμÒÇxÐμá ´æªjF`c³ÐAÒ½ ֯ѬÐμ_ ¢èÚÅÒ ¨ÐμÒ𬡶oIá ¬óμ¿Ò`¯ÒÇI ¥ól_`±¥ñl`¯ÒÇx«á³ÐAÒ. #_¬Ðμª[F üþ`±v ¨ÐμÒðxÐμÒ¦@¡¨ÐμÃI yÐF]ÛÐμ bÛÐμI ³ÐAÀÐμ³AÒÒ¬Ðμ `¯é³ÐAo´`±y«nÝl³«¨Ðμà ¬óμ÷âè³ÐAÒ. âè^¿Ò, `¯_²¬Ðμ_ #Ö¯ªÝFò #I ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμx«á³ÐAÒ. ¨Ðμé`¯Â³KA ³«ç¨Vμ_´ÛÐμ ü×âè¥Ýl, ´`±¨DμéÛKμ nÐl³ÐA¶ (`¯_²¬Ðμ_), ¬óμÑÛÐμ¿ @¡`±Ã (âè^¿Ò) y«³ÐAo´yÐF¨ÐμÒ_¥× âè¥þRx«á³ÐAÒ. yDF¨DμÒ³«:ܯÖöÀÝμ.`ö³ÐAx«¸ÛKμ ³DAS[μØ.

¨Ðμ³ÐAÒåKl, U³«¨ÝμÒ, ¦@¡`¯Á³KA, #xÐμÒ`¯¶§X ©ö³× ©ö³×³AÒÒxÐμÒ½ü« ¨ÐμÒå[lyÐF_Q³ÐA ¨ÐμÒéÕ ¨VμÒyÐF³KAò `±¬¡yÐF_Ö±Ñ G ´Sjμ¨ÝμÒ yÐF_Ö±{ `¯¨ÐμÒ³ÐAvål¥× ¦@Ðl³ÐA¬Ýμ âè³VA`±÷½ ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_¥× ³ÐAéâ°_GxÐμ f´¬Ðμ_ "b`cÂ`¯®'. Å_L¨ÐμÒéß ¨ÐμÒ¸ÛÐμÒ I߶`¯ÒãxÐμá ë f´¬Ðμ_ ëxDμ¿ 29xÐμ ´Ê±ÏÐμÇ¿ ¨ÐμÒÒ_ÛÐμÒÇ ³«xÐμÒ_G. ë `¯_ÛÐμ³ÐATÞ_ü« ù³«v^Ò ÀVμܯxÐμ `¯¨Ðμé¨VμnÐl_¥× ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ ¦@Ðl³ÐA¬Ýμ âè³VA`±÷½ ¨Ðμ骫½SÐμÒ¬ÐμéP ""xVμxÐμÒ ÀVμܯxÐμ ܯI¨Ðμé¥×½ @¡ü« `¯_¬Ðμ§Ü±ãIfJxÐμ f´¬ÐμÅÒG. I³«¶¬Ðμ, xÐμªjFxÐμ^Ò¿ `¯`öy«³ÐA_¬× ¨ÐμÒÒ_ÛÐμÒÇ ¢èü«xÐμÒ. yÐF]ÛÐμ, yÐF]ÛÐμx«¿Ò t`¯y[FãyÐF³ÐA_ü« ¨ÐμÃ_ª«³AÒÒ. ´Ê±ÏÐμy«ÛÐμ³ÐAål â°_ÛÐμÒ¬ÐμÒ_ÛÐμxÐμSÐμ_¥× »¥¡_ª[F `¯_ÛVμ`ö_ ¥ñlÛÐμÒ. y«¥ñlW @¡oyKF ´S«Æ±¥× xÐμS[μÀVμ yÐF]ÛÐμ bG. b_ÛÐμÒ¥× ©ö³×¿Ò yÐFIܱ_ÀÐμ³ÐAÒ. ¨«ß y«o³DAyÐF³ÐAÒ½ ¨Ðμé´¬Ðμ¨VμÒ yÐFIܱ¢èã³AÒÒ. x« y×ßyÐF ¨VμÒ³ÐAÇ U`öß ü«³ÐAÒ É ¨ÐμÒÒ¹o¨DμÒÑxÐμ âè´¬ÐμxÐμÒ âNÜc_À«³ÐAÒ. ë ³×Ë tZÐμÒxÐμ ¥ñlyÐFâN¨ÐμSÐμ_ À«¥¡ @¡¸Û«yÐF³ÐA_. #LZÝμÒ »`±\SÐμé ÀVμZÐμÒI âè´¬Ðμ ÀVμn«³ÐAÒ. ¨ÐμÒ³ÐAÒ¸ÛÐμéß ³«L ¨Ðμé^¿Ò, ¿÷¬Ýμ `¯Ò³VAÆc #_G_fxÐμ `¯_²¬Ðμ_ ܯI¨Ðμéy[F ´`±¬ñμoyÐF tyÐF³ÐA¤ålü« I¿Ò¢èã³AÒÒ. I³«¶¬Ðμ `¯`öy«³ÐA_ ¨ÐμÒ³ÐAÒ¨Ðμ¥ñlIG. ¨ÐμÒ¸ÛÐμÒ¥¡_ª[F I³«¶¬Ðμ_¿Ò f´¬Ðμ `±ß´nÐl¨ÐμÒÇ y«¨«÷'' #x«á³ÐAÒ. I³«¶¬Ðμ Å_L¨ÐμÒéß ¨ÐμÒ¸ÛÐμÒ ¨Ðμ骫½SÐμÒ¬ÐμéP""ÀÐμyÐFÁI yÐF]Û«_nÐl_¬× ¬óμ³ÐAyDFÇÁ¬ÐμÒxÐμá f´¬ÐμÅÒG. ë f´¬Ðμ_ Û«Ú³« I³«¶¬Ðμü« `±ßÀÐμZÐμÒ_ y«¨ÐμSÐμ_ À«¥¡ txÐμ_ÛÐμ_ü« ¨ÐμÃ_G''#I ÀDμâèv³ÐAÒ. ¨Ðμ³ÐAÒåKl, ¦@¡`¯Á³KA, #xÐμÒ`¯¶§X ܯI¨Ðμé¥× #¨Ðμy«nÐl_ ³«¨ÐμSÐμ_ `±^½ À«¥¡ `¯_¬×ºèIá ¨ÐμoyÐFã_ ÀVμn«³ÐAÒ. ë y«³ÐAo´yÐF¨ÐμÒ_¥× @¡¥¡W x«üÐF÷_üÐF_, ©¯¬¡³«¨ÐμÒ³«Ë, `¯_²¬Ðμ ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ ¿÷¬Ýμ `¯Ò³VAÆc, ©¯SDμSKμ S[μ´Ü¯Â£éo^³KA ü×âè¥Ýl ¬ÐμG¬Ðμ³ÐAÒ¿Ò âè¥þRx«á³ÐAÒ. #LZÝμÒ, ´£ð¶xÐμ_ÛÐμ_, #È, ¨VμålÒ¨Ðμé¸ÛÐμ¨Ýμ, `±³ÐAnÐlÒ³«¨ÝμÒ, `¯Ò£Þ³«Ë xÐμª[F`¯ÒãxÐμá ë f´¬¡Iy[F ¨Ðμé^¿Ò: ¨ÐμÒ³ÐAÒ¸ÛÐμéß ³«i¡, `¯_²¬Ðμ_: ¿÷¬Ýμ `¯Ò³VAÆc, yDF¨DμÒ³«: nÐl_yÐF^³KA yÐF_¬ñμª[F, âè^¿Ò: Ö±Û«hSÐμ ¨ÐμÒéßã, yÐF]ÛÐμ,´©¯ÁxÝμʱ½, ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_: ¦@Ðl³ÐA¬Ýμ âè³VA`±÷½

"´y[FÆc 3' `¯_ÀÐμ¿xÐμ ÅLZÐμÒ_¬× ¨ÐμÒ_f Ù`±ÃÕÒÛÐμ ExÐμá`±vª[FyjF, #x«³×üÐFo y«³ÐAå«¿¬× ©ö³× `ö§XyKF ³×`cxÝμ yþx«áeÐlÒ½ `céª[F_üKF¿Ç ÛÐμé³ÐA_ü« E_S«÷ò ¨Ðμ¢Nã_G. üÐF¬Ðμ ùS«G ¨DμÒÛÐμSÐμÒÇ `¯_£_¸G_f nÐlfy[F¬Ðμò ÀVμ³AÒÒ_ÀÐμÒÇx«áyÐF y׿ÒÇxÐμá ¨Dμ_^xVμ `±¿Ò ܯI¨Ðμé¥×½ xÐμª[F_fxÐμ ë ©ö³× bªjF¨Ðμ¿ ¨DμÑÛÐμÒo¿ `¯¿ð¿xÐμÒ `±yÐFÁxÐμ Ö±ª«ÂSÐμÒ. ¨DμÑÛÐμÒo¿ `¯éÀÐμxÐμ¿xÐμÒ @ñlu¡¬Ðμ³ÐAÒ ÀVμܯ bªjF¨Ðμ¿ "´y[FÆc 3' ´`±À«³ÐA_ y×`¯_ ÛVμnÐl_¥×I ÅŸÛÐμ ´âè_¬¡¥×½ `±³ÐAoª[F_À«SÐμÒ. ¬ÐμûxÐμ ¨ÐμéxÐμܯyÐF Å´n«_X ¥ñlyÐFâN¨ÐμSÐμ_¬× `ö§XyKF üÐF¬Ðμ ³DA_SÐμÒ ¨«³«¿Òü« ¨ÐμÒ¼½ ¬Ðμ¿xþܱv `¯¨ÐμÒ`¯oxÐμÒ »ÛÐμÒ³þÁ_^Òx«áSÐμÒ. Ä_¬× `céª[F_üKF¿Ç ų«¨ÐμÒ_ ´`±yÐFª[F_ÀÐμyÐF ¬Ðμ`±v¥ñlÛÐμÒ. yþIá ¨«³«¿ âè^Ò Å´n«_X w`¯ÒÇx«áyÐF, ¨ÐμÀVμJ ùS«G LxÐμ¨Ðμß¥× "@¡o_üKF @¡o_üKF', t ¬Ðμ³«Ú¬Ðμ "nÐlÒGÔ' `céª[F_üKF¿Ç ðL³ÐA¨Ðμì¡xÐμI `ö§XyKF ÀDμ£Ò¬ÐμÒx«áSÐμÒ. ë ³DA_SÐμÒ Ü¯I¨Ðμé¥×½xÐμé S«oxÝμò¿Ò, Öø±ÑªÝFò¬× n«k³ÐAyÐF ´nÐl¨ÐμÒ E_^Ò_G üÐFxÐμÒyÐF ¬¡xÐμÒ `±rßãü« y׿ÒÇxÐμá ¬Ðμ³«Ú¬ñμ xÐμª[F_À«¿I ¦@¡Å`¯Òãx«áSÐμÒ. ¨DμÑÛÐμo fy[F¬Ðμò `±r³ÐAãZÐμéoyÐF »`±vª[F¥¡üVF æW #¨Ðμì¡xÐμI #¦æ¨ÐμéxÐμÒ¿Ç ¦@Ðl³×¢è b`¯Òãx«áSÐμÒ.

ܯüÐFÒR ¨ÐμÒÒ_ÀÐμÒyþ¢Nã_G..!

©¯IZÐμÒ³KA xÐμ^ÒSÐμÒ xÐμ©¯³ÐAÒÄhxÝμ ºè¬× "`¯IáÜö¬Ðμ_'ü« xÐμª[F_À«¿_ªVF y«`¯ã æS[μZÐμÒ`±S«÷ò ¨Ðμ¢Nã_ÛÐμI ¨Ðμé¸ÛÐμÒk ÄÏ[μ¬Ýμ ¬ÐμxÐμ ¨ÐμÒxÐμ`¯Ò¥×I ¨Ðμé^xÐμÒ £ZÐμÒ^Ö±ª[FÂ_G. "ÛVμ@Ýl bÜcÁZÐμé'¥× xÐμ©¯³ÐAÒÄhxÝμ¬× yÐF÷ܯ xÐμª[F_ÀÐμSÐμ_ É ¨ÐμÒ¸ÛÐμÒ³«xÐμÒ¦@ÐléX #I t¨DμÒ

ܱ»Æ¯t³KA

@¡È¨ÐμÃSKμ¥× sy×Á ©¯LxÝμ¥× sy×Á `ö¨« xÐμSÐμÒ`¯Òã_G. sy×Á¢èß #{á ´Ê±¨ÐμÒyÐF]Û« f´¬¡¿Ò I߶ʯã, b_y×¢èß "ZÐμéyÐF¤xÝμ' ܯI¨Ðμé¿ Ù`±Ã yÐFIܱ`¯Òã_G. #³AÒÒ¬ñμ, ´`±`¯Òã¬Ðμ_ Üö_Ä f´¬Ðμ©¯¨ÐμÒ¥× "S[μªDFy[F¨Ýμ'¥ñl yjF¿yÐF âè´¬Ðμ¿Òü« `±¿Ò ܯI¨Ðμé¿Ò I³«¶ål ÛÐμnÐl¥× Ex«á³AÒÒ. ÛÐμÏ[μå«G¥× ÅLZÐμÒ_ ¢è¸G_fxÐμ ܯI¨Ðμé¿xÐμÒ "k¨VμÒyKF' ÀVμʯ_ÛÐμÒÇ `±¿Ò¨ÐμóÐAÒ @¡È¨ÐμÃSKμ I³«¶¬Ðμ¿Ò ¨DμÒÒüÐFÒR ÀÐμé`±Ã¬ÐμÒx«á³ÐAÒ. "G SÐμk ܱyÐFJ³KA'¬× i¡wZÐμÒ ¢èì³AÒÒ¥× E¬Ðμã¨ÐμÒxÐμª[Fü« #¨«³ÐAÒØ â°_GxÐμ ÅÛ«o@¡¿xÝμ "@¡ú i¡`¯éƯ'¥× S[μªDFy[F¨Ýμ âè´¬Ðμ¥× #¿ß_ÀÐμ@׬×_G. `¯¨ÐμÒ³KA ÊcyKF ¬þ÷¢èßü« ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_ ¨ÐμÜö`¯ÒãxÐμá ë f´¬Ðμ_¥× ¬¡xÐμÒ ¦æxÐμá¨DμÒÑxÐμ âè´¬Ðμ¥× xÐμª[F_ÀÐμSÐμ_ ¨ÐμÒ³ÐA`±Ã³«I #xÐμÒ¦@ÐléXI ÅÒû÷J_ÛÐμI ÅÛ«o@¡¿xÝμ ÀDμ£Ò¬×_G. "Ö±ÑƱ¥ólÑxÝμ' I³«¶¬Ðμ yÐFŬ¡ £³KAÅÛ«o@¡¿xÝμ i¡¬Ðμo S[μªDFy[F¨Ýμ yÐF]Û«_nÐl_¬× I߶`¯ÒãxÐμá "¢è´¨ÐμéªÝF #_SKμ y×'¥× ³«W¨Ýμ ¹_SVμ¥¡Ú¥Ýl, ¨ÐμÒÛ«¿¢è nÐl³ÐA¶ xÐμª[F`¯Òãx«á³ÐAÒ. æ.t³KA. »_^³KAªDFÑxÝμ¨DμÒ_ªÝF `±¬¡yÐF_Ö±Ñ I߶`¯ÒãxÐμá "ÅÒ`¯Â³KA i× æ y«³«Ú¥×H'¥× #³ÐA¤ÛKμ ¨«kò, ¢Nð #È u¡xÝμ xÐμª[F`¯Òãx«á³ÐAÒ. #xÐμÒ³«üKF £`¯Ò I߶`¯ÒãxÐμá "Lü«R i¡`¯éƯ'¥× ³ÐAåKlú³KA yÐF`±r³KA, G¨«yÐF³KA @ólxÐμkO w`¯ÒãxÐμá "@×o_yVFnÝl £Ïjμ'¥× `¯Òn«_¬Ýμ ܯ_üKF ³«iÝl`±ÃªÝF ©ö³×¿Òü« xÐμª[F`¯Òãx«á³ÐAÒ. xÐμ¨ÝμÄƱ ܯ_üKF I߶_ÀVμ "»xÝμÖöÀÝμ 10'¥× ©ö³×³AÒÒxÝμ #xÐμÒ`cÁ nÐl³ÐA¶ ŦæxÐμá¨DμÒÑxÐμ S[μªDFy[F¨Ýμ âè´¬Ðμ¥× yÐFIܱ_ÀÐμ@׬×_G. ´Ê±ÏÐμÇ¿xÐμÒ #¿ß_ÀÐμSÐμ_¥× ë "S[μªDFy[F¨Ýμ'¿Ò »_¬Ðμ¨Ðμ³ÐAY ÅLZÐμÒ_ ¢è¸G¢èã³× ¨Vμf ÀÐμéS«÷ò_ÛVμ.

Ç*j·÷Hê

x« y×`¯_ âN³«SVμ ¨ÐμÒü«S[μ yÐF]ÛÐμ! t ³×Ë÷á ¨ÐμÒßJâN¥ñlxÐμÒ #ܯ¶¬¡ `¯éÛKμ

""¬óμ¿ÒüÐFÒ, ¬ÐμÅÒeÐl, ¨ÐμÒ¿ZÐμéeÐl_ ¨ÐμÒéSÐμÒ ¦@¡`c¥×½ xÐμª[F`¯Òãx«á. byÐFÁS× Ü¯I¨Ðμé, #yÐFÁS× Ü¯I¨Ðμé ÀVμ`¯éã xDμ¨ÐμÒ¶Gü« yDFk³KA ´ü«øƱ Ö±_ÀÐμÒÇxVμ ´`±ZÐμÒ¬Ðμá_ ÀVμ`¯Òãx«á'' #_ª×_G #ܯ¶¬¡ `¯éÛKμ. `¯Ò¸Ä³KA@¡£Ò ©ö³×ü« yÐF§ºèͳDAS[μØ üÐF_üÐFÛ«`¯Ò ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_¥× ¬óμ³ÐAyDFÇÁ¬ÐμÒxÐμá "tSÐμÒ ¨ÐμÒü«´S« £ÒqO' f´¬Ðμ_¥× ë ¦@¡¨ÐμÒ yÐF]Û«x«³AÒÒyÐF. yÐF¿³KAò #_SKμ y«½Æ±ò »_^³KAªDFÑxÝμ¨DμÒ_ªÝFò `±¬¡yÐF_Ö±Ñ `¯@¡Þ³DAS[μØP »Æ¯.»xÝμ.³DAS[μØ `¯_ZÐμÒÒyÐFã_ü« I߶`¯Òãx«á³ÐAÒ. ¬ÐμÚ³ÐA¥× ܯI¨Ðμé ÅSÐμÒÛÐμ¿ `¯_ÛÐμ³ÐATÞ_ü« #ܯ¶¬¡`¯éÛKμ âè´XyVFZÐμÒÒ¿¬× ¨ÐμÒÒÀÐμJª[F`¯éã ֱџÛÐμ_ü« `¯v_G_À«³ÐAÒ. ¨ÐμÒßIá `¯_üÐF¬ÐμÒ¿Ò ÀDμ£Ò¬ÐμéP ""xVμxÐμÒ É S«xÝμy[F ÀDμ¥ól½÷á. y«¥ñlWyDFeÐlÒ¬ÐμÒ_ª«xÐμÒ. #xÐμáZÐμÒo¨Ðμ¿½ »¨Ðμ³DAÑx« #@¡Þ³AÒÒ x«Ç ¥ólÑxVμZÐμé¿_ªVF ¦@ÐlZÐμÒ`±¬¡³ÐAÒ. #¥¡_ª[FG #xÐμé`öo_ü« £ÒqO ¨ÐμÒü«S[μ¥¡ ¨Ðμé y«¥ñlW¥× »_^³ÐA¨Ðμì¡SÐμÒ. tSÐμÒ ¨ÐμÒü«´S« £ÒqO #Iܱ_ÀÐμÒÇ_ª«SÐμÒ. bÛVμ ܯI¨Ðμé. x« y×`¯_ âN³«SVμ ¨ÐμÒü«S[μ yÐF]ÛÐμ! ¿¨Ýμ ZÐμéÏÐμxÝμ y«¨DμÒSjμ »_^³KAªDFÑxÐμ³KA bG. ³«L¨Ðμ&$ #¢NܯZVμÒªÝF yÐF§ºèÍ Ü¯üÐFRß #³AÒÒx« ´`±X¦@¡¨Ðμ_¬ÐμÒSVμ. y«½ßªjF¬× ¬óμ³ÐAyDFy[FÁ_À«SÐμÒ. ë ܯI¨Ðμé ÅSÐμÒÛÐμ¿ ¬Ðμ³«Ú¬Ðμ ¨ÐμÒßIá ܯI¨Ðμé¿Ç ÉyVF ÀDμ`±vxÐμÒx«á'' #x«á³ÐAÒ. bÛVμü«yÐF ¨ÐμÒ³× Ü¯I¨Ðμé "t àÛÐμÒüÐFÒ³ÐAÒ'¥× xÐμª[F`¯Òãx«á. âNÈ`¯Ò¥¡½ `±IÀVμʯ ¢è¨ÐμéqyÐF yÐF³ÐAã¿Ò àÛÐμÒüÐFÒ³ÐAÒ ë `¯¨ÐμéL_ y×`¯_ ù_ ÀVμn«³ÐAxÐμáÛVμ ܯI¨Ðμé. xVμxÐμÒ ´ªDFÑI_üKF tø©±`¯³KAü« xÐμª[F`¯Òãx«á #I ¬óμ÷âè³ÐAÒ. yÐFxÐμáSÐμ¥× ÅyÐFÂk ¬þ÷ ܯI¨Ðμé. ¨ÐμÒ¿ZÐμéeÐl_¥× àÛÐμÒ yÐF]ÛÐμ¿¬× ¬óμ³ÐAyDFy[FÁxÐμ É Ü¯I¨Ðμé¥× xÐμª[F_À«xÐμÒ. øâèq¥Ýly[F i×Sjμü« xÐμª[F_À«xÐμyÐFÁSÐμ #I ¨Dμ¿½S[μ_f_G ë ´£Üö¶ü«S[μ ¦@¡¨ÐμÒ.

y«`¯ã ų«¨ÐμÒ_...

"S[μªDFy[F¨Ýμ'¿ i׳ÐAÒ!

¢èÏ[F ÀõÛÐμß

"´`±XI¸G'ü« ¨Ðμ`¯ÒãxÐμá x«³« ³×Üö¬Ýμ

Ç*j·÷Hê <äX¯ ‹]–+~. ‘Ó\T>∑T˝À U≤∞ nsTTb˛sTT+<äq>±H˚ u≤©e⁄&é ˝À |ü⁄+E≈£î+~. ‘=*∫Á‘·+ ªãØŒ¤μ ÄyÓT≈£î eT+∫ ù|s¡T ‘˚e&É+‘√ nø£ÿ&É ÄyÓx«T≈£³«î Ä|ò T¢e ek˛Ô ô|’>챨Ðμu≤©e⁄&é eT+∫ ³×Üöüs¬Ý¡¢ μ yÓyÐF]Û\«x«ZÐ μÒÇS[μ+ü«~.´`±n«_¬Ý Ò_SÐμ¨Ðμ ÛÐμ³ÐAÓyÐV”F¬Ð≤μs√sTTq¢ Ú_¥× ¬óμ˝ ³ÐAyD≤FÇÁ¬Ð μÒxÐμá |ò f´¬Ðæ>μ∑s_Y e⁄+&É Ï n~`¯¨Ðμô|<ä › |ü¢d`¯Ò¸t Û«bÕsTT+{Ÿ ne⁄‘√+~. ‘·qTμ"´`±XI¸&GÉ+'. üÐFÇ©¢ Ò¨ÐμÒ¶S[μã÷´{° ³ÐAÕ_´ÛÐøμ@¡£Ò Ò³ÐAvål¥× ܯI¨ÐμéƯ `±¬¡yÐ F_Ö±Ñ iól.¢è_£Î¨Ð q{Ï + ∫q ¬ s +&√ dæ ì e÷ ª|ò ü { ≤ b˛dü º s Y ìø£ ˝ ≤ V” ≤ s√μ Ç|ü Œ {Ï π ø $&É T <ä\μÒ³«¨Ðμà ë f´¬¡Iá I߶`¯Òãx«á³ÐAÒ. ¢è³AÒÒy«kãyKF `¯_²¬Ðμ ¢è³ÐA¸ÛÐμo_¥× bªjF¨Ðμ¥ñl âè^¿Ò ÅSÐ ø±>±, Á|ü d ü T Ô ‘ · + á ∫qï~ ªVü ‰ ´|” m+&ç + >¥ μ , ªyÓ T Æ ‘˚ s ê V” ≤ s√μ ∫Á‘ê\˝À ÛÐμ¿ZÐμéo³AÒÒ. b`±vª[FyVF ´ªDFÑ¿³KA¿Ç, #_ÛÐμÒ¥×I SDμÑ¥¡üÐFÒ¿Ç ÅxÐμé¬Ðμá¨DμÒÑxÐμ `¯v_ÛÐμxÐμ q{Ï ~.Ç~˝≤ ‘êC≤>± >√yêμÒI,ã÷´{° U≤Hé F dü`¯s_£_¡düq ¨Ðμ`¯kÒã_˛ÔÛÐ+μI, ÄI¬× ܯñ+∫‘˚ I¨ÐμéÖ±,Ñ #_ÀÐ μx«¿ÒáÖ±ßü«ZÐ ´`±`¯Òãø¬ÏÐμ_dü˝ë≤àHéf´¬¡Iy[ q{Ï +#˚I³«¶å«xÐ #êHé‡μ_¬Ð<äμ³ÐøA Ïÿ`±q≥Tº . AÒüÐdüF˝Ò¬Ð≤àHé ≤s√>± CŸ AÒ.uÛâN³«SV Ñsꮑê´μ ¸G_f xÐμÒ¿Ò dünÐle ³ÐA¨V÷#ês¡ μüÐF_ü«+L³Ð μÒx«áZÐV”μÒI I³«¶¬Ðdüμ ÷ÀDμs¡âèv³Ð μÒ ZDμé¸ÛÐμÒSDμѬñμ...ZÐ μÔ_ #_ª«³ÐÇ*j· AÒ. #ÛVμ÷âí³Ð AÒSDμѬñμ ´`±rdü XI¸TG≈£î#_ª«³Ð s¡¨«SÐ ÷bı+~+#˚ dæμìÒÒÛÐe÷˝À HêqT Hêïs¡≥AÒ.. bÛVμyÓëTT<äf´¬Ð{μ_À¢ «xÐμ¨D| μÒÑxüPÐμ sY¥ólÑxÝμ ø√dü #I +ë f´¬¡Iá S[μÖ¯_£³KA T7xÐ ±ÏÐμÇ¿ ,¨ÐμÒÒ_ÛÐ ø£´`±Ø¸ÛHêø£ Á|üj·T‹ï+#ês¡ . μ ´ÊnsTT‘˚ &˚{μÒÇŸ‡ w`dü¯eÒdz«¨Ð Tdü´ μS«Iy[ e\¢F ÀVμ`¯+Òãx‘√, «á¨ÐμÒI μÒxÐμ ʱ³þÁx«á³Ð ≈£`¯î<äx«áð¿Ò s¡ø£b˛e&É Ä tZÐ neø±XÊìï Ç©¢AÒ. ‘·qTï≈£îb˛sTT+~.

#_ª×_G. `¯`öLxÐμ^ÒSDμÑxÐμ tZÐμÒxÐμ¬× `±IÀVμZÐμÒSÐμ¨ÐμÒ_ªVF xÐμª[F_ÀÐμSÐμ_¥¡ ¥ñlÛÐμI, ¬ÐμxÐμ âè´¬Ðμ¥× ÈxÐμ¨DμÒÑxÐμ^Ò½ E_^Ò_ÛÐμI ¨Ðμé¸ÛÐμÒß üþ`±vü« ÀDμ£Ò¬×_G. 2010¥× `¯é`±³KA ÜöªÝFü« I÷fxÐμ "bÜcÁZÐμé' Ç ©¯yDFÚ¥Ýlü« I߶`¯ÒãxÐμá "ÛVμ@Ýl bÜcÁZÐμé'¥× xÐμ©¯³ÐAÒÄhxÝμ ºè, #³ÐA¤ÛKμ ¨«kò #¨Vμ âè´¬Ðμ¥×½xVμ xÐμª[F`¯Òã_SÐμü«, ¨Ðμé¸ÛÐμÒß, `öÒ¨Ðμé ¹Ò³VA©c¿xÐμÒ yþ¬Ðμãü« »_ܱyÐF ÀVμn«³ÐAÒ. "bÜcÁZÐμé' ¬ÐμxÐμÇ »_¬Ðμü«x× xÐμfJ_ÛÐμI #_ÛÐμÒyVF ©¯yDFÚ¥Ýl¥× xÐμª[F_ÀVμ_ÛÐμÒÇ #_²yÐFß_À«xÐμI, xÐμ¨Ðμ ³ÐA¢è¿é ¨VμÒeÐlÅ_fxÐμ^Ò½ü« ³ÐAéâ°_G_fxÐμ "ܯÁ`±ÃÂ' ÀÐμén«yÐF ¨Dμ_^xVμ "ÉyVF' ÀDμâèvxÐμI t¨DμÒ Å¨Ðμß_f_G. y«ü«, "üÐFÒ¥¡@Ýl ü«o_üKF'¥× ¨ÐμÒÜöe¡ ü«o_üKF ÈSÐμ³KA âè´¬Ðμ ¬ÐμxÐμyDF_¬× ʱ³ÐAÒ ¬ñμ¨ÐμSÐμ_ u¡ZÐμÒ¨ÐμÒI ¨Ðμé¸ÛÐμÒß ¸Ä¨Ðμé ¨ÐμoyÐFã_ ÀVμ¢Nã_G. "ÛVμ@Ýl bÜcÁZÐμé', "üÐFÒ¥¡@Ýl ü«o_üKF'¥×½ ³DA_SÐμÒ Å¦æxÐμá âè´¬Ðμ¿Ò ÛÐμyÐFÁSÐμ_ IL_ü« ¬ÐμxÐμ #ÛÐμ§`c¨ÐμÒI `¯_£³ÐA `±SÐμÒ¬×_G. ܯI¨Ðμé I³«¶å«Iy[F `¯_£_¸G_f @¡È¨ÐμÃSKμ¥× bªjF¨Ðμ¿ »x×á `±ß嫨Ðμé¿Ò À×^Ò ÀVμ`¯ÒÇx«áZÐμÒI t¨DμÒ txÐμ_ÛÐμ_ ¨ÐμoyÐFã_ ÀVμ¢Nã_G. `¯`öL¬ÐμÚ_ y×`¯_ ¨Ðμé³ÐAÒ¨ÐμÒé¿ ´âè_¬¡¥×½ `céª[F_üKF¿Ò L³ÐA`±SÐμ_, `¯³DAÑxÐμ ´Ü¯ÁƱÂxÐμÒ ¨ÐμÒÒ_ÛÐμÒü«xVμ ܯÛÐμÔ_ ÀVμ`¯ÒyרÐμSÐμ_, ´yÐF¨ÐμÒÎÏÐμål¬× ¨Ðμo¨Ðμ`öß_ÀÐμSÐμ_, É ´`±å«$yÐF ¨VμÒ³ÐAÇ #{á ÀÐμyÐFÀÐμy« ¢èûâN¨ÐμSÐμ_¬× xÐμªjFxÐμ^Ò¿Ò ¬Ðμ¨ÐμÒ ´`±X¦@ÐlxÐμÒ ´`±ÛÐμßÓ_ÀVμ_ÛÐμÒÇ #¨Ðμy«nÐl_ yÐF¿ÒüÐFÒ¬×_ÛÐμI #_ª×_G. `céª[F_üKF ¨ÐμÒÒûn«yÐF, ܯI¨Ðμé ´`±À«³ÐA_ y×`¯_ ÅxÐμé¬Ðμá ¨Ðμé³DAÁª[F_üKF ¨Ðμroð¿¬× ¦@¡kü« ¨VμSÐμÒyÐF¿Ò I³ÐAÚÜö_ÀÐμSÐμ_ ¨ÐμÒ_f `±ß嫨ÐμÒ¨ÐμÒI ¨Ðμé¸ÛÐμÒß ÀDμ£Ò¬×_G.

#xÐμÒ`cÁ nÐl³ÐA¶

""#¨Ðμy«n«¿ y×`¯_ àÛVμeÐl½ ´y[F¬Ðμ_ x« øâ°ª×¿Ò `±^ÒÂÇI b_SÐμ´©¯Â¥× Xßü«xÐμÒ. b¨«eÐl xVμxÐμÒ ¨ÐμÛÐμhxÐμÒÇ_^ÒxÐμá `¯@ólOÇÂ¥×½ ´âè¸Û«xÐμo¬Ðμ ¥ñlI âè´¬Ðμ Ûþßy[Fx« ÀVμʯ ³×Ë¿Ò¿Ò #Å. t ³×Ë÷á ¨ÐμÒßJâN¥ñlxÐμÒ. #_ÛÐμÒyVF x« ¨ÐμÛÐμhÇ ¨ÐμfJxÐμ ´`±w #¨Ðμy«n«Iá tf ¬Ðμéf »_ܱyÐF ÀVμ`¯ÒÇ_^Òx«áxÐμÒ'' #I ÀDμ`±\yþÀ«J³ÐAÒ `¯_ÄƱy[F`cxÝμ. tZÐμÒxÐμ ©ö³×ü« xÐμª[F_fxÐμ "¨Dμ_yÐFª«´G »yKFò´Ö±Æ¯' ë xDμ¿ 29xÐμ ÅSÐμÒÛÐμ¿ y«xÐμÒ_G. ë `¯_ÛÐμ³ÐATÞ_ü« `¯_ÄƱy[F`cxÝμ t ܯI¨Ðμé üÐFÒß_f ¨Ðμ骫½SÐμÒ¬ÐμéP"" xVμxÐμÒ b`±vª[F ¨Ðμ³ÐAÇ ÀVμܯxÐμ ܯI¨Ðμé¿¬× `¯_ÄƱ ܯI¨Ðμé¿_ªVF ø`±³«Ú¥ñlÛÐμxVμ #Iܱ_ÀÐμÒÇx«áxÐμÒ. #^³KAâè½Æ± #^ #xVμ ª«yKFxÐμÒ xVμxDμ`±\SÐμé ¬óμÀÐμÒJy×¥ñlÛÐμÒ. ÀDμxDμÑá »yKFò´Ö±Æ¯Ç, ¨Ðμé ܯI¨ÐμéY ù `¯_£_¸ÛÐμ¨ÐμÒé ¥ñlÛÐμÒ. ¨Ðμé yÐF]ÛÐμxÐμÒ Ç½`±ã_ü« ÀDμâèv¿_ªVF ´Ü¯ÂyKFÂøâèÛÐμ³KAy[F xVμxÐμÒ ³DA_S× yþSÐμÒÇI. ¨Ðμ_ÛÐμ ¬Ðμ`±\¿Ò ÀVμʯã b_ª[F xÐμÒ_f ¨Dμ$½âN¨«÷ xVμxÐμ`±vª[FyVF 99 ¬Ðμ`±\¿Ò ÀVμʯ¢èãxÐμÒ. ¬óμ¥¡½ß¬ñμ #xÐμáZÐμÒo Ö±÷½. X³ÐAÒ`±Xy[F ¨Dμe¡½÷òxÐμ ´ªDFÑxÝμ ÅÒƯ #¨Ðμì¡xÐμÒ. ¨ÐμÒß Ö±$½y[F ¨Dμe¡½x«? ¥ñlÛ«? Û«I ¨Ðμ¿½ LßûxÐμ `±ß嫨Ðμé¥ñlÅÒ^xÐμáÛVμ ë ܯI¨Ðμé. ¨VμÒ³ÐA½âèyÐF ü«_¸Ä ¨DμÒÀÐμéoߪjF, Êc`cxÝμò¨ÐμÃxÐμá ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ. txÐμ_G t³KAÂò ë ܯI¨ÐμéxÐμÒ I߶_ÀÐμS«Iy[F ¨ÐμÒÒ_ÛÐμÒyþÀ«J³ÐAÒ. Àת«.yDF.x«ZÐμÒÒSÐμÒ yDF¨DμÒ³«, ³ÐA¨ÐμÒål ü×üÐFÒ¿ `¯_²¬Ðμ_..b¥¡ #{á ÇG³«³AÒÒ ë ܯI¨Ðμéy[F. Ö¯x«ò³KA xÐμÒ_f yjF½xÝμ ZÐμÒÒ ¨ÐμfJ_G. xÐμ³VAÆc ¨«³AÒÒƯ ɨÐμ³KA ÀDμâèv³ÐAÒ. yÐF]ÛÐμ ÕÒÛÐμ xÐμ¨ÐμÒ¶yÐF_¬× x« ¨Ðμé³DAÁªÝFI ÅÒ_f ¹³ÐAÒJ Ö±ª«Â³ÐAÒ I³«¶¬Ðμ. ¨VμÒy[F_üKF ßÀÝμxDμƯ ´`±X ´Êø±¨ÝμÒ¥×xÐμé yÐFIܱ`¯Òã_G. âè^¿Ç, ´ªDFÑ¿³ÐA½Ç ¨ÐμÒ_f `¯v_ÛÐμxÐμ ¿¦æ_f_G. ë f´¬Ðμ_ ¨ÐμÒ_f ÅLZÐμéIá #_ÛÐμÒÇ_^Ò_ÛÐμxÐμá xÐμ¨ÐμÒ¶yÐF_ ¨ÐμÃ_G. xVμxÐμÒ ÀVμ`¯ÒãxÐμá ¬þ÷ `±y«Á yÐF¨ÐμÒߤZÐμÒ¥Ýl ܯI¨Ðμé bG. xVμxÐμÒ xÐμª[F_fxÐμ SjμyVF@×Ư, |S[μ ø`±³KA Û×ܱSjμ f´¬¡¿Ò ÅSÐμÒÛÐμ¿Ç ܯÛÐμÔ¨ÐμÒ¨ÐμìÐμÒx«á³AÒÒ. ´`±`¯Òã¬Ðμ_ "³«..³« yÐF§`cÍZÐμÒo' ÅSÐμÒÛÐμ¿Ç ܯÛÐμÔ_ü« ¨ÐμÃ_G''#I ÀDμ`±\yþÀ«J³ÐAÒ.

`¯_ÄƱy[F`cxÝμ

1xÐμ "ÅnÐlÚÅiñl¬Ðμ ÅLZÐμÒü«]ÛÐμ' tÅ`cÁ³ÐAål

`¯ÚZÐμÒ_yÐF§Üc, ´`±X¦@Ðl¬× #_ÀDμ¿_ÀDμ¿Òü« »GûxÐμ ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ S«. Û«`¯ß x«³«ZÐμÒål³«¨ÐμÃ. nÐl¬¡¸GyÐF f´¬¡¿Ç ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_ ¨ÐμÜö_fxÐμ tZÐμÒxÐμ ©ö³×¿_ÛÐμßyjF ¨«ß yDFk³KA¥× üÐFÒ³ÐAÒã_ÀÐμÒy×ÛÐμüÐFR ÜöªÝFò bÀ«J³ÐAÒ. #_¬ñμy«ÛÐμÒ ¨ÐμÒéSÐμÒ ¬Ð쳫¿ #´üÐF x«ZÐμÒÇ¿¬× `±IÀVμܯxÐμ #³ÐAÒÛDμÑxÐμ çxÐμ¬Ðμ tZÐμÒxÐμG. ¨ÐμéƯ ©ö³×¿Ç E_SVμ øâè¥×³AÒÒ_üKF{, b¨VμÒiÝl{ ÛÐμ³ÐAÓÇ¿Ç tâèG_fxÐμ Û«`¯ß¬× Åx«ZÐμÒyÐF³«¨Ðμà ùyDFÑyÐF ¨Ðμoy[Fã Û«`¯ß #I ÀDμ`±vS«Iy[F `¯_ÛVμÜö_ÀÐμxÐμyÐFÁ³VA½ÛÐμÒ. tZÐμÒxÐμ ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_ ¨ÐμÜö_fxÐμ 150 f´¬¡¿ `¯¨ÐμÒ´üÐF `¯¨ÐμéÀ«³«Iá â°_ÛÐμÒ`±³ÐAÒ`¯éã ©¯IZÐμÒ³KA L³ÐAá÷`¯Ò Åx«ZÐμÒyÐF³«¨Ðμà "ÅnÐlÚÅiñl¬Ðμ ÅLZÐμÒü«]ÛÐμ' #xVμ `±Ã`¯ãyÐF_ ³«n«³ÐAÒ. S[μÖ¯_£³KA syÐFª× ¬ñμÄ ¢èZÐμÒ_´¬Ðμ_ ÖöÑÛÐ쳫@¡ÛKμ¥×I âè³KAÁ `öZÐμÒ¬Ýμ `ö×^¥Ýl¥× ë `±Ã`¯ãyÐF tÅ`cÁ³ÐAål y«³ÐAo´yÐF¨ÐμÒ_ L³ÐAÒüÐFÒ¬ÐμÒ_G. yÐFe¡£_¸ÛÐμÒ S«yÐF³KA ª[F.`¯Ò£Þ³«ÅÒ³DAS[μØ #¸ÛÐμoÏÐμ¬ÐμxÐμ LßüVF ë y«³ÐAo´yÐF¨ÐμÒ_¥× ÀÐμ¿xÐμf´¬Ðμ `±ß´nÐl¨ÐμÒÇ ÀDμ_GxÐμ #X³ÐA]ÛÐμ ¨ÐμÒð³ÐA]ÛÐμÒ¿Ò âè¥þR_ª«³ÐAÒ. ¬ÐμxÐμ x«¿ÒüÐFÒ ÛÐμn«@¡h¿ ܯ{ ´`±¢èìxÐμ_¥× S«yÐF³KA Û«`¯ß ¢è¸G_fxÐμ £`öÒ¨ÐμÒÒ¹ ÅLZÐμé¿ ÅnVlºè¿¬× ³ÐAé`±ÃGÛÐμÒhÇxÐμá "ÅnÐlÚÅiñl¬Ðμ ÅLZÐμÒü«]ÛÐμ' `±Ã`¯ãyÐF tÅ`cÁ³ÐAål y«³ÐAo´yÐF¨ÐμÒ_ #¬Ðμo_¬Ðμ ¨DμѦ@Ðl¨Ðμ_ü« I³ÐAÚÜö_ÀÐμxÐμÒx«á³ÐAÒ.

¬ÐμÚ³ÐA¥× "yþ¬þãyÐF Å_¬Ðμ'

´üVFªÝF b_S[μZÐμé ´y[FZVμÒ`cxÝμò `±¬¡yÐF_Ö±Ñ #{¥ÝlyÐF¥¡oåKl, #ÏÐμZÐμÒ L_^ü« æ.Å.³ÐA¨ÐμÒ嫳DAS[μØ ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_¥× n«o¨ÐμÒéo¥Ýl £Ò¢èò, Û«`¯ß `¯Ò{¥ÝlǨÐμé³KA I߶`¯ÒãxÐμá f´¬Ðμ_ "yþ¬þãyÐF Å_¬Ðμ'. ë f´¬Ðμ_¥×I âè^¿Ò ªjF ©¯ßƯ Û«Ú³« ¨Ðμé³DAÁªÝF¥×y[F ÅSÐμÒÛÐμ¿ZÐμéo³AÒÒ. ë `¯_ÛÐμ³ÐATÞ_ü« ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ æ.Å.³ÐA¨ÐμÒ嫳DAS[μØ ¨Ðμ骫½SÐμÒ¬ÐμéPÅÛVμê `¯_`¯Á§X¥× `±S[μ Ö±SÐμÛ«ß `±SÐμÒ¬ÐμÒxÐμá ZÐμÒÒ¨Ðμ¬Ðμ üþ`±vÛDμÑxÐμ ¨ÐμÒxÐμ `¯_`¯Á§XI ¨ÐμÒßJâN¬×_G. ë xVμ`±]ÛÐμo_¥× »^Ò¨Ðμ_ª[F `±ß嫨Ðμé¿Ò `¯_¦@ÐlÅ¢èãZDμé ¬óμ÷ʱ¥¡ ë f´¬Ðμ_ E_^Ò_ÛÐμx«á³ÐAÒ. ÅÒSKμxDμѪÝF âèk¿Ò, `öÒy«Á âèk¿¬× `±¬ÐμxÐμ¨ÐμÒ¨ÐμìÐμÒxÐμá ZÐμÒÒ¨Ðμ¬Ðμ, t¬Ðμ¶`ö¬Ðμo¿Ò, ÅS«Ç¿Ç Û«ßw`¯Òã_ÛÐμI, `¯_ÛVμn«Iy[F Åx×Û«Iá i×S[μ_f #_ÛÐμßyjF #³ÐAì¨ÐμÒZVμÒo¥¡ ë f´¬¡Iá ³ÐAéâ°_G_À«¨ÐμÒI, #Iá y«³ÐAo´yÐF¨Ðμé¿Ò `±rßãÀVμܯ ܯI¨ÐμéxÐμÒ ¬ÐμÚ³ÐA¥×xVμ ÅSÐμÒÛÐμ¿ ÀVμ¢èã¨ÐμÒx«á³ÐAÒ. ¨ÐμÒ_f yÐF]ÛÐμxÐμÒ »_ÀÐμÒÇI ÀVμ`¯ÒãxÐμá ë f´¬Ðμ_ ¬Ðμ¨ÐμÒ `¯_`¯ìÇ ¨ÐμÒ_f ʱ³ÐAÒ ¬óμ`¯Òã_ÛÐμI I³«¶¬Ðμ¿Ò ¬óμ÷âè³ÐAÒ. `¯Ú³ÐAéƱ³«iÝl, Å{ºèx«ZÐμÒÒSÐμÒ, »_.»Æ¯.x«³«ZÐμÒål, ³ÐA¬Ðμá´`±¢èÛKμ, üÐFÒ_SÐμÒ `öxÐμÒ¨ÐμÒ_¬Ð쳫¨ÐμÃ, ÀÐμ_ª[F, ´`±¦@¡Æ¯ UxÐμÒ, nצ@Ðl ¬ÐμG¬Ðμ³ÐAÒ¿Ò xÐμª[F`¯ÒãxÐμá ë f´¬¡Iy[F `¯_²¬Ðμ_:»Æ¯.»Æ¯.t´¬ñμZÐμÒ, yDF¨DμÒ³«: ܱ.»Æ¯. ´`±y«Æc, »S[μª[F_üKF: ¨VμÒxÐμüÐF UxÐμÒ, I³«¶¬Ðμ¿Ò: i¡xÝμ n«¨ÐμÒéo¥Ýl £Ò¢èò, Û«`¯ß `¯Ò{¥ÝlǨÐμé³KA, yÐF]ÛÐμ, ¨Ðμé^¿Ò, ´©¯ÁxÝμʱ½, ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_: æ.Å.³ÐA¨ÐμÒ嫳DAS[μØ.


7

H˚&ÉT $<ë´]ú $eTTøÏÔ >∑s¡®q Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D $<ë´]ú C…mdæ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ø=˝≤¢|üPsY˝À $<ë´]ú $eTTøÏÔ >∑s¡®q ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ C…mdæ õ˝≤¢ ø£˙«qsY m+. XÊ´+Á|ükÕ<é¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{Ï+#ê\ì n<˚ $<Ûä+>± uÛÑÁ<ä#·\+ qT+&ç r>∑\ô|+≥ es¡≈£î ‘Ó\+>±D˝À n+‘·sê“>∑y˚Tqì nHêïs¡T. á $eTTøÏÔ >∑s¡®q≈£î ‘Ó\+>±Dyê<äT\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+ 28`11`2013

ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q n+>∑Héyê&û y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì &çe÷+&é bÕHé>∑˝Ÿ , qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : $q÷‘·ï |ü{Ï˝Ò»sY dü+düú Ä<ä«s¡´+˝À eT+&É\+˝Àì e÷+<ä|üPsY, ø=‘·Ôù|≥, πø‘˚|ü*¢, yÓ+>∑\j·T|ü*¢ Á>±e÷\˝À ¬s’‘·T\≈£î ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. $q÷‘·ï |ü{Ï˝Ò»sY dü+düú πø+Á<ä ø£$T{Ï düuÛÑT´\T yÓ+ø£{Ÿs¡eTD s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\T n~Ûø£+>±

e&É≥+ e\¢ ÄVü≤s¡ ñ‘·Œ‹Ô\T Hê•kÕÔj·THêïs¡T. ~>∑Tã&ÉT\T ‘·–Z |ü+≥ HêXÊqìøÏ <ë] rdüTÔ+<äHêïs¡T. ms¡Te⁄\T yê&É&É+ e\¢ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~ÛkÕÔs¡Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\T X‚KsY, $H√<é, Á|üuÛÑT, Ä#ê], ¬ s’‘·T\T ø£s¡TD≤ø£sY, X‚Ks¡j·T´, Hê–¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

u§+sêdtù|≥, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : Á|üuÛÑT‘·«+ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |üìuÛ≤s¡+ ô|+∫q y˚‘·Hê\T ô|+#·˝Ò<äì n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü<äà, CÀ´‹, \øÏåà, $»j·T\øÏåà &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ s√E yês¡T $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+>∑Héyê&û düeTj·Tdü÷∫ø£ ¬s+&ÉT >∑+≥\ e´e~Û ô|+∫q

düe÷» ùde˝À eTT+<äT ñ+&Ü* ãdüT‡ ôw\ºsYqT ì]à+#ê* »&ÉÃs¡¢, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : $<ë´s¡Tú\T düe÷» ùde˝À eTT+<äT ñ+&Ü\ì »&ÉÃs¡¢ _ÄsYÄsY &çÁ^ ø±˝ÒJ Á|æì‡bÕ˝Ÿ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. mHédædæ &˚ dü+<äs¡“+>± ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q mHédædæ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷» ùde˝À uÛ≤>∑y˚T kÕe÷õø£ ùde nì yê{Ïì neT\T #˚j·T&É+˝À @|ü⁄Œ&ÉT eTT+<äT ñ+&Ü\ì n<˚ $<Ûä+>± eTq uÛÑ$wü´‘·TÔ ø√dü+ ã+>±s¡T ø£\\T

ø£+≥Tqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT eTs¡esê<äì yê] ø√dü+, yê]‘√ bÕ≥T eTq ø√dü+ ≈£L&Ü #·<äTe⁄˝À ñqï‘· kÕúq+˝À ñ+&Ü\ì m|üŒ{ÏøÏ eTs¡esê<äì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ mHédædæ $<ë´s¡Tú\ >ös¡e e+<äq+ d”«ø£]+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À |üPs¡« $<ë´s¡Tú\T eTTs¡∞, ø£ècÕí¬s&ç¶, s¡y˚TXŸ, düTπs+<äsY, \øÏåà<˚$, neTsêe‹‘√ bÕ≥T ø±˝ÒJ n<Ûä´|üø£ ãè+<ä+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

CÀ–ì\ |üPs¡T‘√ \_›bı+<äT‘T· qï e´≈î£ \Ô ô|’ $#êsD¡ ô|<äe› T+<ä&ç , qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eT~>∑≥¢ Á>±eT+˝À >∑‘+· ˝À Ç<äs› T¡ eTVæ≤fi¯\T CÀ–ì\T>± e÷] Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü\T dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\˝À¢ \_›bı+~q dü+|òTü ≥qô|’ ‘·V≤ü dæ˝≤›sY sêeTT\T eT~>∑≥¢ Á>±eT |ü+#êsTTr˝À $#ês¡D »]bÕs¡T. á dü+<äs“¡ +>± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Vü≤]»Hé s¡Tø£ÿeTà ‘·+Á&ç lsêeTT\T ãsTT+&É¢ kÕes¡eTà ‘·+Á&ç lsêeTT\T nH˚ eTVæ≤fi¯\T CÀ–ì\T>± Áã‘·T≈£î<ÓsT¡ e⁄ kÕ–dü÷Ô |ü\T Á|üuTÑÛ ‘·« |ü<øä∏ ±\˝À \_›bı+~q düe÷#ês¡+ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ø√s¡&+É ‘√ ‘êqT $#ês¡D #˚|ü{Ϻq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. CÀ–ì\ ≈£îe÷s¡T&ÉT ãV”≤sY $#ê]+∫ |üP]Ô ìy˚~ø£qT õ˝≤¢ n~ø±s¡T\≈£î |ü+|ü⁄qï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

M|üq>∑+&É¢, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ne÷àsTT|ü*¢#Ís¡kÕÔ˝À Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü ãdüT‡ ôw\ºsYqT ì]à+#ê\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. eTT+|ü⁄ Á>±e÷˝…’q #Ó\bÕ&É÷s¡T, yÓ\÷ºs¡T, ∫qïe÷s¡Ts¡T, ô|<ä›e÷s¡Ts¡T e+{Ï Á>±e÷\ qT+&ç eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ |üqT\ ì$T‘·Ô+ e#˚à Á|ü»\T eTT+<äT>± ne÷àsTT|ü*¢ #Ís¡kÕÔ≈£î

#˚s¡T≈£î+{≤s¡ì Ç≥T eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ sêyê*‡ ñ+&É>± Ä{À\ ø=s¡≈£î >∑+≥\ ø=~› y˚∫ ñ+&Ü*‡ edüTÔ+<äì #Ís¡kÕÔ˝À ãdüT‡ ôw\ºsY ˝Òø£b˛e&É+ e\q m+&É≈£î m+&ÉT‘·÷ yêq≈£î ‘·&Éyê*‡ edüTÔ+<äì n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê u≤<Ûä\T ns¡ú+ #˚düTø=ì ãdüT‡ ôw\ºsY ìsêàD |üqT\T #˚|ü{≤º\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

bÕ<äj·÷‘·Á≈£î dæ<Ûä›+ #˚dæq {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T

>∑<ë«\, qe+ãsY 27 (ôdÿ’ q÷´dt) øπ +Á<ä, ãdü\#ÓsT¡ e⁄, |ü⁄{≤Hé |ü*,¢ Msê|ü⁄s¡+, 11q bÕ‘·bÕfi¯+, ás¡ã¢ +&É, ˙\Vü≤[¢, sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘ê«\T ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üC≤e´‹πsø£ »$Tà#˚&TÉ , y˚T\#ÓsT¡ «, mÁs¡e*¢, |üP&ÉTs¡T, HÓf+º… bÕ&ÉT, 12q Hê>∑sY <√&ç,¶ &Ü´>∑<√&ç,¶ bÕ\qô|’ Á|ü»\≈£î$e]+#·&ÜìøÏ >±qT 2q sπ |ü*,¢ ø√+&É|*ü ,¢ bÕ\yêsTT, 3q >±s¡b¢ Õ&ÉT, ñù|Œs¡T, 13 q e÷˝Ÿ<√&ç,¶ sêÁwüº ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ ô|<ä›|ü*¢, ã÷&ÉT<äbÕ&ÉT, neTs¡yêsTT, >∑T&˚¶+<√&ç¶, ∫+‘·πse⁄\, ;+|ü⁄s¡+, ìs¡sí TT+#·Tø√>± >∑<ë«\ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À ø±ø±˝≤s¡+, _C≤«s¡+, 4q<ëdü]|ü*¢, ô|<äb› Õ&ÉT, 14q ∫qïbÕ&ÉT, k˛+|ü⁄s¡+, áHÓ\ 29 qT+&ç >∑<ë«\ düMT|ü+˝Àì y˚Tø£\k˛+|ü*,¢ ñ*π>|ü*,¢ dü<˝›ä Àì|ü*,¢ bÕs¡T#·s¡¢, eTHêï|ü⁄s¡+, >∑TÁs√ì|ü*¢, q~nÁ>∑Vü‰s¡+ qT+&ç bÕ<äj·÷Á‘· eT\›ø˝£ Ÿ, 5q m<äT\› >∑÷&Ó+, #˚s>¢¡ ±s¡b¢ Õ&ÉT, <√sêï\, <Ûäs¡÷s¡T, 15q >√qTbÕ&ÉT, ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+<äì e÷õ eT+Á‹ &çø¬ ˙*|ü*,¢ m\÷ÿsY, eT˝…+¢ <√&ç,¶ $sƒ˝¡ ≤|ü⁄s¡+, XË{Ϻđ·à≈£LsY, >∑T+{Ï|ü*¢, πs≈£î\|ü*¢, düeTs¡qï ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + 6q Hê>∑sY <√&ç,¶ ø¬ ÄsY #·sÓ T¡ e⁄, ‘ê{Ï≈î£ +≥, eT<äq|ü*,¢ 16q ø√‘·|Ô *ü ,¢ #ÓqT>√ì|ü*¢ ‘·q ìyêdü>è∑ ≤Vü≤+˝À »]–q $˝Òøs£ ‘¢¡ √ 7q‘·ô|Œ≥¢y÷Ó s¡T‡, Äs¡–<ä,› ô|+∫ø£\bÕ&ÉT, Á>±e÷\˝À bÕ<äj·÷Á‘· »s¡T>∑T‘·T+<äì e÷{≤¢&ÉT‘·T 29q q~nÁ>∑Vü‰s¡+, >∑≥Tº, 8q e÷#·s,¢¡ ã˝ÒsZ ,¡ ∫+‘·\≈£î+≥, kÕj·T+Á‘·+ >∑<ë«˝˝Àì ‘˚sT¡ yÓT<Æ ëq+˝À ‘·\ø=+&É|*ü ¢ , qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓ+ø£+ù|≥, ‘·Ts√ÿì|ü*¢, eTT\ÿ\|ü*¢, 9q ≈£î∫ÃHÓs,¢¡ düT˝≤ÔH|é ⁄ü s¡+, eT˝≤¢|⁄ü s¡+, »]π> ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ ô|<ä› m‘·TÔq eTø£eÔ ÷<ës¡+, Hê´eT‘ê|üPsY, sê$#Ó&é Á>±e÷\ qT+&ç ñ<äjT· + \‹Ô|⁄ü s¡+, 30 q ;¬s*¢, >∑TÁs¡+>∑&,¶É ‘ê+&É, q+~HÓï, 10q >∑Te«\~HÓï, ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. 9 >∑+≥\≈£î n<äq+>± ÄsY{dÏ æ ãdüT‡qT q&ÉbÕ\ì $<ë´s¡T\ú T, ãkÕ|ü⁄s¡+, nq+‘·|⁄ü s¡+, &çôd+ãsY 1q Ç]ÿ#˚&ÉT, ø√+&Ü|ü⁄s¡+, yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+, $<ë´s¡T\ú ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T &çe÷+&é #˚dTü HÔ êïs¡T. cÕ<éq>∑sY &çb˛≈£î #Ó+~q ˇπø ˇø£ÿ ãdüT‡ ñ<äjT· + 10.30 >∑+≥\≈£î Á>±e÷\ MT<äT>± edüT+Ô <äì ãdüT‡ yÓTT<ä{Ï qT+&˚ |üP]Ô>± ì+&ÉT>± edüT+Ô <äì eT<Û´ä q ñqï Á>±e÷\ Á|ü»\T mø£ÿ&ÜìøÏ U≤∞ <=s¡ø&£ +É ˝Ò<ìä yês¡T nHêïs¡T. á Á>±e÷\ MT<äT>± eTs√ Ç{Ïø±´\ , qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ã\÷àsY , qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ô|’ ãdüT‡qT q&ÉbÕ\ì Á|üj÷· DÏ≈î£ \T &çe÷+&é #˚dTü HÔ êïs¡T. m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ eT+&É\+˝À ø£fi≤Á|ü<äs¡Ùq <ë«sê Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤D ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ñqï≥Te+{≤ mdtm+dæ ø£$T{Ï #Ó’s¡àqT¢, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ˇø£ Á|üuÛÑT‘·« Äj·÷ eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À >∑\ Á>±e÷\˝À ø£fi≤C≤‘· s√E •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<äs¡ÙqqT @sêŒ≥T #·dæ ÄVü‰«q+ ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. ã+>±s¡T‘·*¢ m+áy√ bÕ˝ÀZì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T ≈£L&Ü |ü<∏äø£+, Ç+~s¡ nuÛÑj·TVü≤düÔ+, »\Á|üuÛÑ, Ç+~sêÁø±+‹, Ç+~s¡ Áô|’y˚{Ÿ bÕ≥XÊ\\≈£î B≥T>± ø=qkÕ–+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. j·TTe»q ‘·~‘·s¡ |ü<∏äø±\ô|’ Á>±eTD ÁbÕ+‘ê˝À Á|ü»\≈£î <Í˝≤Ôu≤<é , qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì n<˚ $<Ûä+>± $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ ne>±Vü≤D ø£*Œdü÷Ô ã&çá&ÉT ne>±Vü≤D ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£fi≤ãè+<ä+ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À m+|æ&yç √ ø±sê´\j·÷ìøÏ <ë] ˝Òø£ ø±sê´\j·÷ìøÏ e#˚à Á|ü»\T ñqï |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ $<Ûä+Ä #·÷&Ü\ì ø£fi≤C≤‘·qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ mH√ï rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqïs¡ì nsTT‘˚ ø±sê´\j·÷ìøÏ nHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ ñqï≥Te+{Ï düs¡Œ+#Y\T ≈£L&Ü $<ä´ô|’ |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻq|üŒ{ÏøÏ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤D ø√s¡e&ç+<äH˚ Ä˝À#·q‘√ ø£fi≤C≤‘· Á|ü<äs¡ÙqqT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêe&ÜìøÏ e#˚à <ë] |üP]Ô>± eTTs¡T>∑Tø±\«>± e÷] düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. sêø£b˛ø£\≈£î Çã“+~>± e÷]+<äHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î |òsæ ê´<äT #˚dqæ @es¡T |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<Hä êïs¡T. yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ es¡¸+ sêe&É+‘√ s√&ÉT¶ |üPs¡Ô>± >∑T+‘·\eTj·T+>± e÷]+<äì |ü\Te⁄s¡T ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ cÕ<éqs¡>¥, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì m+&çy√ ø±sê´\j·÷ìøÏ s√&ÉT¶ kÂø£s´¡ + ˝Òøb£ ˛‘˚ ‘·eT u≤<ÛTä m\T 150e »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì &çôd+ãsY 18, 19, 20e ÄÁe÷u≤<é , qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : ÄÁe÷u≤<é eT+&É\ @˝≤ rs¡T‘êj·Tì yêb˛‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ s√&ÉTq¶ T ‘˚~\˝À sê»eT+Á&ç˝À sêÁwüº kÕúsTT ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ πø+Á<ä+˝Àì C…&çŒôV≤#Ymdt u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\˝À 8,9,10 u≤>∑T #˚j÷· \ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ìs¡Væ≤düTÔHêïs¡T. ø±e⁄q á dü<ädüT‡˝À ÄdüøÏÔ >∑\ $<ë´s¡Tú\T, ‘·s¡>∑‘·T˝À¢ $<ä´quÛÑ´dædüTÔqï u≤*ø£\≈£î øöeTs¡ <äX¯ $<ë´ y˚T<Ûëe⁄\T ñ|üHê´dü, @ø£bÕÁ‘ê_Ûqj·T+, bÕ≥\T, Hê{Ïø£ e+{Ï ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± M]øÏ ne>±Vü≤D ø£*Œ+#ês¡T. øöeTs¡ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqT. ìj·TeT <äX¯˝À edüTÔqï düeTdü´\T, e÷s¡TŒ\T, ø√]ø£\T, ôV≤#Y◊$, ìuÛÑ+<äq\ Á|üø±s¡+... á dü<ädüT‡˝À bÕ˝§ZqT yê] ej·TdüT‡ msTT&é‡ ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ô|’ ≈£î\+≈£X¯+>± ñbÕ<Ûë´j·TT\T e÷&ÉT\Z , qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\+˝Àì düT<ä|› *ü ¢ 16 qT+&ç 35 dü+e‘·‡sê˝ ø£*Ze⁄+&Ü*, düuÛÑ´‘· s¡TdüTeTT uÛ≤s¡‹, ÁøÏdæºHê ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=|ü⁄Œ qπsXŸ eTTK´eT+Á‹ düV‰ü j·Tì~Û qT+&ç 50s¡÷bÕj·T\T eT]j·TT eT÷&ÉT bÕdtb˛s¡Tºôd’CŸ bò˛{À\T s¡÷. 20y˚\ Ä]úø£ düV‰ü j·T+ eT+ps¡T nsTT´+~. eT+ps¡T n+<ÛäCÒj·÷*. Á|ü<ä]Ù+#·e\dæq n+X¯eTT\ jÓTTø£ÿ |üP]Ô nsTTq Ä]úø£ düV‰ü j·T+ #Óøÿ£ qT u≤~Û‘T· ìøÏ Á>±eT |ü+#êsTTr dü«s¡÷|üeTT *œ‘· |üPs¡«ø£+>± ‘·j·÷s¡T#˚dæ ‘·eT $esê\T ø±sê´\j·T+˝À düsŒ¡ +#Y yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T>¢ ö&é n+<äCXÒ Ês¡T. n+~Û+#ê*. Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝ qT+&ç e#˚à $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üj·÷D : ø√&˚s¡T eT+&É\ Ks¡TÃ\T, uÛÀ»q eT]j·TT edü‹ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·ã&ÉTqT. ø√&˚s¡T , qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) π ø +Á<ëìøÏ ãdü T ‡\T dü e Tj· T bÕ\q Á|ü ø ±s¡ + sêe&É+ ˝Ò<äì Ç‘·s¡ $esê\ø√dü+ 9505529402, 9440684691 bò˛Hé mdt m |ò t ◊ eT+&É \ ø±s¡ ´ <ä ] Ù s¡ $ nHêïs¡ T . >∑‘· yês¡+ s√E\ HÓ+ãsY\≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. qT+&ç ãdüT‡\T düeTj·TbÕ\q Á|üø±s¡+‘√ q&Éeø£b˛e&É+‘√ »qT+|ü*¢, r>∑\|ü*¢, Hê>∑T\|ü*¢, eTT∫ìs&ç¶|ü*¢ Á>±e÷\ qT+&ç $T&ç˝® Ÿ , qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\+˝Àì »&ÉÃs¡¢ ø√&˚s¡T≈£î e#˚à $<ë´s¡Tú\T ø±* q&Éø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. ãdüT‡\ ø£\«≈£î]Ô Á|ü<ëÛ q s¡V≤ü <ë]ô|’ ñqï sêDÏù|{Ÿ ø=‘·|Ô *ü ¢ Á>±e÷\ ø√dü+ mìïkÕs¡T¢ ÄsY{Ïdæ n~Ûø±s¡T\≈£î $qï$+∫q |òü*‘·+ eT<ä´ ñqï ø£\«s¡Tº >√&É ≈£L*Á|üe÷<äu]ÑÛ ‘·+>± e÷]+<äì Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. á πøX¯+ù|≥, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) :ì‘·´+ e+<ä˝≤~ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\ s¡Vü≤<ë]ô|’ ì‘·´+ e+<ä˝≤~ yêVü≤Hê\T sêø£b˛ø£\T yêVü≤Hê\T yÓfi‚¢ s¡eT<ë] >∑T+‘·\ eTj·T+>± e÷] ñbÕ<Ûä´≈£åî\T qπs+<äsY. X‚KsY, •e ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. kÕ–düT+Ô {≤j·Tì, >∑‘+· ˝À s¡øD å£ >√&É ˝Òøb£ ˛e+‘√ Á|üe÷<ë\T Á|üj·÷DÏ+#·&ÜìøÏ Á|üe÷<Ûäø£s¡+>± e÷]+<Ûäì Á|üj·÷ì≈£î\T »]– ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTTq dü+|òTü ≥q\T @H√ï ñqïj·THêïs¡T. Äs√|ædüTÔHêïs¡T. eTTK´+>± eT+&É\ πø+Á<ä+ qT+&ç cÕ<éq>∑sY ø£\«s¡Tº m‘·T>Ô ± ñ+&ç ‘·sT¡ #·T Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·Tqïj·THêïs¡T. yÓfi‚¢ e÷s¡Z+˝À Ç|üŒ\|ü*¢ e<ä› Hêd”s¡ø£+>± ì]à+∫q ø£\«s¡Tº dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<ìä yêVü≤q#√<ä≈î£ \T e<ä› s√p Á|üe÷<Ûë\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\T Ä+<√fi¯q $eT]ÙdüTHÔ êïs¡T. e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ øÏ+<ä ì]à+∫q ø£\«s¡TºqT ø=‘·Ôø√≥ , qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : ø=‘·Ôø√≥ eT+&É\+˝Àì Hêd”s¡ø£+>± ì]à+#·&É+e\H˚ uÛ≤Ø>± >∑T+‘·\T @s¡Œ&ç bÕ˝…+ •yês¡T˝À 45 eT+~ düJe <äVü≤D+ nsTTq ãdüT‡ Á|üe÷<Ûë\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. dü+|òüT≥q düú\+˝À kÕàs¡ø£ dü÷ú|ü+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì eT+&É\ nsTT» , qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : nsTT» |ü≥D º +˝Àì dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Hêd”s¡ø£+>± ì]à+∫q $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ bò˛s¡+ Á|ü‹ì~Û Vü≤qTe÷Hésêe⁄ ø√sês¡T. ìs¡+‘·s¡ Ä<ÛësYøπ +Á<ëìï ‘·V≤ü dæ˝≤›sY eTTHÓ|Œü ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø£\«s¡TºqT u≤>∑T#˚dæ Á|üe÷<Ûë\T n]ø£{≤º\ì eT+&É\ Á|ü»\T dü+|òüT≥q düú\+ e<ä› yêVü≤Hê\qT Ä|æ |üP\‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ìyês¡\]ŒdüTÔqïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTú‘· dü+|òüT≥q düú\+ Ä<ÛësY øπ +Á<ä+ ø=‘·ãÔ kÕº+&é düMT|ü+˝Àì bÕ‘· m+ÄsYz ø√s¡T‘·THêïs¡T. nHêyê\T ñ+&É&É+‘√ nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø=ì >∑T˝≤J|üP\‘√ ø±sê´\j·÷ìøÏ m<äTs¡T>± Vü≤qTeTqï MT ùde øπ +Á<ä+˝ÀH˚ á ìyê\]Œ+∫ Ä dü+|òüT≥qqT >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥Tqïs¡ì Äj·Tq Ä<ÛësY øπ +Á<ëìï ‘·V≤ü dæ˝≤›sY ÁbÕs¡+_+#ês¡T. B+‘√ nsTT» |ü≥D º +˝Àì Á|ü»\T m\¢yfi˚ ˝¯ À¢ e∫à Ä<ÛësY ~>∑&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì ‘·V≤ü dæ˝≤›sY nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+{À &ç{,Ï ÄsY◊ M|üq>∑+&É¢ , qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : eT÷&ÉqeTàø±\ô|’ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T. ne>±Vü≤D ø£*π> $<Ûä+>± eT+&É\ Á|ü»\≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y Äes¡D˝À »q $C≤„q y˚<~ø£ n\+|üPsY , qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝Àì Ä<Ûä«s¡´+˝À #·≈£îeTTøÏ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eT+&É\ n<ä´ø£å, >±+BÛ#Íø˘ <ä>∑Zs¡ πø$|æmdt n<Ûä«s¡´+˝À dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D ø±s¡´<äs¡TÙ\T eTTs¡∞, XÊ+‘·j·T´\T $e]+#ês¡T á HÓ\ 22q n&ܶ≈£î\ , qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì 20 eT+&É\+˝Àì 17 õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q md”‡,md”º düuŸbÕ¢Hé #·≥º+ <˚X¯ yê´|üÔ+>± neT\T #˚j·÷\ì Á>±eT |ü+#êsTTr\ yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î á HÓ\ 29 qT+&ç #·≈£îeTTøÏ Á|ü‹uÛÑ |üØø£å˝À¢ Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq eTT>∑TZ] ‘·s¡T|ü⁄q md”‡,md”º n‘ê´#ês¡ ìs√<äø£ #·≥º ˝ÀbÕ\qT düe]+∫ &çôd+ãsY 7es¡≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ m+|æ&çy√ m+|æø£ #˚dæ eT+&É\ kÕúsTT˝À eT∞¢ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ K∫Ã<ä+>± neT\T #˚j·÷\ì ‘·~‘·s¡ &çe÷+&É¢‘√ n\+|üPsY »øÏj·÷ düT˝≤ÔHê ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT |ü+#êsTTr $<ÛäT\T, »]–+<äì á |üØø£å˝À¢ Á|ü‹uÛÑ #·÷|æq $<ë´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚dæ {ÖHé˝À dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ùdø£]+∫q |ü]bÕ\q e´eVü‰sê\ô|’ ne>±Vü≤D ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ ÄyÓT õ˝≤¢ kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+#˚ b˛{°\≈£î |ü+|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì dü+‘·ø±\qT >∑es¡ïsY≈£î |ü+|æ#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù sêE nHêïs¡T. nHêïs¡T. ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T $e]+#ês¡T.

eTø£Ôe÷<ës¡+ qT+&ç n<äq|ü⁄ ãdüT‡ q&É|ü+&ç

Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î B≥T>± Á|üuÛÑT‘·« Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ô|’ ø£fi≤Á|ü<äs¡Ùq bÕsƒ¡XÊ\\T ø=qkÕ–+#ê*

s√&ÉT¶qT u≤>∑T #˚j·T+&ç

sêÁwüº kÕúsTT ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ øöeTs¡ <äX¯ $<ë´ô|’ $<ë´]úì\≈£î ne>±Vü≤D

u≤~‘·TìøÏ #Ó≈£îÿ |ü+|æD°

düeTj·÷ìøÏ sêì ãdüT‡\T

Á|üe÷<äuÛÑ]‘·+>± e÷]q ø£\«s¡Tº >√&É

Ç|üŒ\|ü*¢ s√&ÉT¶qT u≤>∑T#˚j·T+&ç

bÕ˝…+˝À kÕàs¡ø£ dü÷ú|ü+ @sêŒ≥T #˚j·÷*

Ä<ÛësY πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+

$<ë´s¡Tú\≈£î #·≈£îeT øÏ Á|ü‹uÛÑ b˛{°\T

29q yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î •ø£åD

πø$|æmdt dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D

y˚‘·Hê\T e÷Á‘·+ ô|+#·˝Ò<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. Çø£HÓ’Hê ‘·–q y˚‘·Hê\T Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T ns¡Ãq, ñwü, #·+|üe‹, ø£s¡TD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$»j·Te+‘·+ nsTTq ø£+{Ï yÓ<’ ´ä •_s¡+ ÄeTq>∑˝Ÿ , qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä|òt neTHé>∑˝Ÿ \j·THé‡ ø£+{Ï ÄdüT|üÁ‹ @qT>=+&É yê] dü+j·TTø£Ô Ä<ä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À ãT<Ûäyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq ñ∫‘· ø£+{Ï yÓ’<ä´ •_s¡+ $»j·Te+‘·+ nsTT+~. •_sêìï Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ &Üø£ºsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á •_s¡+˝À 105 eT+~øÏ ø£+{Ï |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>± n+<äT˝À 28 eT+~øÏ ø£+{Ï düeTdü´\T ñHêï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. M]ì Ä|üπswüHé ì$T‘·Ô+ sê+¬s&ç¶ ø£+{Ï ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. yÓ’<ä´ •_s¡+ $»j·Te+‘·+ nsTT´+<äì yês¡T nHêïs¡T. •_s¡+˝À ÄbÕÔ\õdüTº yÓ+ø£≥j·T´, \j·THé‡ |æÄs√« bÕcÕ, #·+Á<äX‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä– ñqï ˝≤Øì &Ûûø={Ϻq &ûd”m+ ø=‘·÷sÔ ,Y qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : Ä– ñqï ˝≤]ì n‹y˚>+∑ >± ÄC≤Á>∑‘>Ô· ± edüTqÔ ï &çdj æ T· + yê´qT &Ûøû ={º&+É ‘√ &çdj æ T· +˝À ñqï ˇø£sT¡ eTè‹ #Ó+<ä>± eTs√ Ç<ä]› øÏ rÁe >±j·÷\bÕ˝…q’ dü+|òTü ≥q, b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì q+~>±eT |ü+#êsTTr ã+&É≈î£ +≥ ‘ê+&Ü u…b’ Õdt s√&ÉT˝¶ À #√≥T #˚dTü ≈£î+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ ôV≤’ Á<ëu≤<é qT+∫ u…+>∑÷fi¯SsY yÓfió¯ ‘·Tqï &çdj æ T· + f…sÆ Y |ü+#·sY ø±e&É+‘√ Ä–ñqï ˝≤Øì &Ûøû =≥º&+É ‘√ düTsπ wt eTè‹ #Ó+<ä>± eTs√ Ç<äs› T¡ Á&Óe’ s¡T¢ yÓ+ø£fwÒ ,t Á&Óe’ sY≈î£ rÁe >±j·÷\T nj·÷´sTT. ∫øÏ‘‡· ì$T‘·+Ô cÕ<éq>∑sY ø£eT÷´ì{Ï ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

1 qT+∫ wæض ãdüT‡j·÷Á‘· Vü≤Hê«&É , qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : Äغdæ dæã“+~ ø√dü+ &çôd+ãsY 1 qT+∫ wæ]j ¶ ÷· Á‘·≈î£ ãdüT‡\T ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ @|æmdt Ä]ºdæ m+bÕ¢j·Tdt j·T÷ìj·THé eTVü≤ã÷uŸq>∑sY Øõj·THé ø±s¡´<ä]Ù mdt. kÕsTT¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. wæ]¶ ãdüT‡j·÷Á‘· >∑T]+∫ ÄsYm+ düe÷y˚X+¯ ˝À #·]Ã+∫ ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

uÛÑÁ<ë#·˝≤ìï d”e÷+Á<Ûä˝À ø£\bı<äT› qyêuŸù|≥ , qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·s˝À ñqï uÛÁÑ <ë#·\+, eTTqT>∑T, eTTq>±\ ÁbÕ+‘ê\T ‘Ó\+>±D˝À n+‘·sê“>∑eTì {ÏÄsYmdt eT+&É\ Hêj·T≈£î\T m+. Á|üu≤Û ø£sY >ö&é nHêïs¡T. ôV≤’ Á<ëu≤<é uÛÁÑ <ë#·\+ ˝Ò≈î£ +&Ü ‘Ó\+>±D ÇùdÔ m˝≤+{Ï ‘ê´>±\¬øH’ ê dæ<e›ä Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À 1200 $<ë´s¡T\ú Ä‘·àã*<ëq+ e\¢ {ÏÄsYmdt n<Û´ä ≈£îå &ÉT #·+Á<äXK‚ sY Bø£å e\¢ ø±+Á¬>dt n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷>±+BÛ ø£fió¯ ¢ ‘Ó]∫ ‘Ó\+>±D Á|üø≥ £ q #˚XÊs¡Hêïs¡T. d”e÷+Á<ÛTä \T ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï n&ÉTø¶ √e<äì› á dü+<äs“¡ +>± Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. düe÷y˚X¯+˝À ≈£îs¡TeT÷]Ô, j·÷<ä–],lìyêdt, {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

n~Ûø±]ô|’ <ë&ç ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´ n#·Ã+ù|≥, qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : M|üq>∑+&É¢ s¡#÷ ã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝ÀZqï Á|ü‘´˚ ø±~Ûø±] >√bÕ˝Ÿô|’ <ë&ç #˚jT· &É+ ùV≤j·TyÓTqÆ #·s´¡ nì á <ë&çì K+&ç+#ê\ì ms¡Tø£\ dü+|òTü + sêÁwüº ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT |üPC≤] |ü⁄s¡Tc˛‘·+Ô , Hêj·T≈£î\T Hêìes¡à, lìyêdüT\T, eT\¢jT· ´, ns¡TH® ,é ø£èwü\í T ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. Á|ü‘´˚ ø±~Ûø±] nsTTq >√bÕ˝Ÿ ms¡T≈£î\ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q yês¡ì, <ë&ç #˚dqæ yê]ì ø£]qƒ +>± •øÏ+å #ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

|æ\\¢ ‘√ |üqT\T #˚sTTùdÔ H˚s+¡ ‹e÷àõù|≥ , qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : |æ\\¢ ‘√ |üqT\T #˚sTTùdÔ H˚se¡ Tì, ˝ÒãsY $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T nHêïs¡T. eT+&É\ ˝ÒãsY, $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\ dü+j·TTø£Ô+>± <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\ eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ |ü‹Ô rj·T&ÜìøÏ yÓfió¯ HÔ êïs¡T. B+rz @ø£ø±\+˝À &çáy√, m+áy√, ˝ÒãsY n~Ûø±s¡T¢ ø£*dæ |ü‹#Ô q˚ ô¢ |’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ 14 eT+~ u≤\ ø±]à≈£î\qT >∑T]Ô+#ês¡T. |üì˝À ô|≥Tº≈î£ qï Äs¡TeT+~ô|’ øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |æ\\¢ qT |üì˝À ô|≥Tº≈î£ +fÒ #·≥غ ‘ê´ H˚se¡ Tì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

$<ë´s¡T\ú ≈£î ôdH’ ‡é b˛{°\T ø=‘·÷sÔ T¡ , qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : »q$C≤„q y˚~ø£, #Ó≈î£ eTTøÏ ôdH’ ‡é |üÁ‹ø£ Ä<Û«ä s¡´+˝À eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\ Äes¡D˝À ãT<Ûyä ês¡+ $<ë´s¡T\ú ≈£î ôdH’ ‡é {≤˝…+{Ÿ f…dTü qº T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á b˛{°˝À¢ $$<Ûä Á|üuTÑÛ ‘·«, Áô|y’ {˚ Ÿ bÕsƒX¡ Ê\\≈£î #Ó+~q 8,9,10 ‘·s>¡ ‘∑ T· \ $<ë´s¡T\ú T bÕ˝ÀZì Á|ü‹uÛqÑ T #ê{≤s¡T. M]˝À >¬ \Tbı+~q yê]øÏ »q$C≤„q y˚~ø£ qT+&ç eTTK´ n‹~Û>± e∫Ãq C…b’ Õ˝Ÿs¬ &ç¶ Á|üX¯+dü|üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü‘·´+, lìyêdt, #·+Á<äXK‚ sY, $$<Ûä bÕsƒX¡ Ê\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡T\ú T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

108˝À Á|üdeü + ô|uÒ“s¡T, qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : ls¡+>± |ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |ü<àä |ü⁄]&ç H=|ü⁄Œ\T sêe&É+‘√ uÛsÑ Ô¡ ø£èwüí 108øÏ bò˛Hé #˚j·T&É+‘√ 108 dæã“+~ eq|ü]Ô @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT≈£îedüT+Ô &É>± ÄyÓT≈£î e÷s¡Z eT<ä´˝À Á|üdeü + ø±e&É+ »]–+~.


8

>∑Ts¡Tyês¡+ 28`11`2013

CÀ–ì e´edüúqT Áb˛‘·‡Væ≤ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+. –]C≤X¯+ø£sY

ã÷´s√ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY qe+ãsY 27 (ôdÿ’ q÷´dt) : CÀ–ì Ä#êsêìï ì\Te]+#ê\ì, me¬sH’ ê Áb˛‘·‡Væ≤ùdÔ »]e÷Hê‘√ bÕ≥T ø£]qƒ •ø£\å ≈£î bÕÁ‘·T \e⁄‘ês¡ì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y j·T+. –]C≤ X¯+ø£sY nHêïs¡T. ãT<Ûyä ês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À CÀ–ì e´edüú ìs¡÷à\qô|’ dü«#·Ã+<ä dü+dü\ú ≈£î,

n~Ûø±s¡T\‘√ Á|ü‘˚´ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. CÀ–ì Ä#ês¡+ Á|üe÷<äø s£ y¡ TÓ qÆ <äì, Bìì @ ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü Áb˛‘·‡Væ≤+#· e<äì› , Bìô|’ ô|<ä› m‘·TqÔ ne>±Vü≤q ø£*–+#ê\ì, yê] Ä˝À#·q˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îsêyê\ì ‘Ó*bÕs¡T. me¬sq’ >∑T]Ô+ |üã&çq CÀ–ì \T ñ+fÒ yê]ì kÕe÷õ ø£ »qÁdüe+‹ ˝ÀøÏ ‘˚yê\ì, kÕ~Ûø±]‘·, Ä]úø£ kÕ«\+ãq ø£*–+#ê\ì, |ü]|üP s¡yí TÓ qÆ e÷s¡TŒ ‘˚yê\ì, yê]ô|’ $eø£å ø=qkÕ– +#·e<äì› , düe÷»+˝À ‘·\ m‘·TøÔ =ì J$+#˚˝≤ #˚j÷· \ì, kÕ+|òT” ø +£ >± ô|ø’ Ï ‘˚yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. CÀ–ì e´edüú ìs¡÷à\q #·≥+º 1988 Á|üø±s¡+ Ábı‘·‡Væ≤ +∫q yê]øÏ uÛ≤Ø »]e÷Hê‘√ ≈£L&çq ø£]ƒq •ø£å\T ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. yê]ì >∑T&ç˝ÀøÏ nqTeT‹+#ê \ì, dü+|òTü :˝À e´øÏ>Ô ± |ü]>∑D+Ï #ê\ì, n+<ä]˝À ø£*dæb˛j˚T˝≤ r]Ã~<ë›\ì,

n+<ä]˝À ˇø£]>± #·÷&Ü\ì, ñqï‹˝À ñqï yê]‘√ düe÷q+>± yê]ì Ä<ä]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. CÀ–ì\≈£î |ü⁄qsêyêdü+ ÁøÏ+<ä Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ kÕ+|òT” ø£ uÛÁÑ <ä‘· ø£*|ækÕÔeTì, ô|q¸qT¢, uÛÑ÷$T, C≤uŸø±s¡T¶ \T, >∑èVü‰\T, ãTTD≤\T n+~+ ∫ dü«‘·+Á>± J$+#·&ÜìøÏ #˚jT· ÷‘· n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± 1781 eT+~ CÀ–ì˝À ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#êeTì, M]˝À 1731 eT+~øÏ >∑èVü‰\T eT+ps¡T #˚jT· qTqïeTì ‘Ó*bÕs¡T. #·ìb˛sTTq CÀ–ì\ yês¡TdüT \≈£î ñqï‘· #·<Tä e⁄\T #·<yä êìøÏ neø± X¯+ ø£*ŒkÕÔeTì, $<ë´ <ë«sêH˚ n_Ûeè ~›˝ÀøÏ sêyê\ì dü÷∫+#ês¡T. sπ wüHøé ±s¡T¶ \T ˝Òì yê]øÏ >∑èVü‰\T ì]à+#·Tø=qT≥≈£î Á|ü‘˚´ø£ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T Çyê«\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. 1057 eT+~øÏ Çfi¯¢ dü˝ú ≤\T eT+ps¡T #˚jT· &Ü

ìøÏ &çôd+ãsY 5 Hê{ÏøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. uÛÑ÷$T ø=qT>√\T |ü<øä∏ +£ øÏ+<ä M]ì m+|æø£ #˚jT· &É+‘√ bÕ≥T 7e $&É‘· uÛ÷Ñ |ü+|æD°˝À ≈£L&Ü M]øÏ neø±X¯+ ø£*|ækÕÔeTì dü÷∫+#ês¡T. ns¡TΩ\+<ä]øÏ ô|q¸qT¢ eT+ps¡T #˚kÕÔeTì, 1250 eT+~øÏ C≤uŸø±s¡T¶\T Çe«&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ »]–q s¡#÷ ã+&É˝À 222 eT+~øÏ sπ wüHøé ±s¡T¶ ≈£L|üqT¢ eT+ps¡T #˚XÊeTì á dü+<äs“¡ +>± ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY &Ü.|æ. sêC≤sê+, C…&çŒ dæáy√ s¡M+<äsY, &çÄsY&mç |æ&ç #·+Á<äXK‚ sYs¬ &ç,¶ Ä]¶z\T Vü≤qTeT+‘Y sêe⁄, yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ ø°e÷´ Hêj·Tø˘, Hêsêj·TD¬s&ç,¶ j·÷dæàHébÕwü, kÕ+|òT” ø£ dü+øπ eå T XÊK ñ|ü dü+#ê\≈£î\T »j·T Á|üø±XŸ, mHéJy√ Vü‰»eTà ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

sêÁwüº |ü⁄q:ìsêàD+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘·

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, qe+ãsY 27 (ôd’ÿ q÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq≈£î nq +‘·s¡+ |ü⁄q:ìsêàD+˝À ‘Ó\+>± DsêÁwüº dü$T‹ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+# ·qT+<äì ‘Ó\+>±D C≤>∑è‹ n<Ûä´≈£åîsê\T ø£\«≈£î+ ≥¢ ø£$‘·, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ m+|æ eT+<ä»>∑ Hêï<∏é\T nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ ˝Àì e÷qebÕ&ÉT eT+&É\+ ñ+&É yÓ*¢ Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q sê»ø°j·T •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\qT yês¡T eTTK´n‹<ÛäT \T>± Vü≤»¬s’j·÷´s¡T. e+<ä˝≤~>± #˚s¡T ≈£îqï ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ñ<˚›•+∫ yês¡T e÷{≤¢ &ÉT ‘·÷ {ÏÄsYmdt sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ 13 dü+ e‘·‡sê\ô|’>± mH√ï b˛sê≥\T ìs¡«Væ≤ +∫ sêÁwüº Á|üÁøÏj·TqT Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕs¡+_Û +#˚\ e‹Ô&ç ‘Óe&É+ »]–+<ä Hêïs¡T. 2009 qe+ãsYY˝À ‘Ó\+>±D kÕ<äq¬ø’ ¬ødæÄsY neTs¡D ìs¡Vü≤s¡ Bø£å≈£î |ü⁄qTï≈£î +fÒ düŒ+~+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ &çôd+ãsY 9q ôVA+ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ d”e÷+Á<Ûä\T ≈£îÁ{≤\T |üqTï‘˚ ‘ê‘êÿ* ø£+>± yêsTT<ä y˚XÊs¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ {ÏÄsYmdt, C…m dæ \ Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+ ∫q eT[fl <äX¯ ñ<ä´eT+˝À mH√ï #·]Á‘ê ‘·àø£ |òüT{≤º\qT kÕ~Û+#·&É+ »]–+<ä Hêïs¡T. ìs¡“+<ä\qT

m<äT]+∫ ìs¡«Væ≤+ ∫q b˛sê≥\ e\¢ dæ&Éã÷¢´dæ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ »]–+ <äì Bìì ≈£L&É n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î #·+Á<äu≤ ãT, øÏs¡DYu≤ãT, »>∑Héu≤ãT\T πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêï s¡ì yê] ≈£îÁ{≤\≈£î ‘·˝À–Z‘˚ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ñ<ä´e÷ìï #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêÁwüº kÕ<ÛäqqT n&ÉT¶≈£î H˚+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ Áb˛sê>¥≈£î &çe÷+ &é #˚j·T &É+ <ës¡TD+ nHêïs¡T. Áb˛sê>¥\ ‘√ ndü‘·´ Äs√|üD\‘√ ‘Ó\+>± DqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï d”m+qT uÛÑs¡Ôs¡|òt #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ôV’≤Á<ëu≤<é, uÛÑÁ<ä#ê\+, eTTq>±\, ‘Ó\+ >±D ÁbÕ+‘·+<˚qì nHêïs¡T. ôV’≤Á<ëu≤ <éqT j·T÷{° #˚j·÷\ì #·÷ùdÔ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ n–ï >∑T+&É+>± e÷s¡T‘·T+< äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·T≈£î d”e÷+Á<äT \T düVü≤ø£]+∫ nqï<äeTTà\ $&çb˛yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <√#·TÃ≈£îqï k˛eTTàqT s¡øÏå+#·T≈£îH˚+<äTπø uÛÑ÷ ø£u≤®<ës¡T\T ôV’≤Á<ëu≤<éô|’ ô|∫ ô|&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø£˙«qsY $sƒ¡˝Ÿsêe⁄ Äsê´, b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T ìs¡+»H é¬s&ç¶\‘√ ‘·~‘·s¡T \TbÕ˝ÀZHêïs¡T.

sêÁwüº+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<ë ˝Ò<ë? >∑<ë«\, qe+ãsY 27 sêÁwü+º ˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<ë ˝Ò<ë nì Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\‘√ sêC≤´ y˚T\T‘·Tqï sêÁwü+º ˝À sêC≤´+π>‘·s¡ X¯≈î£ \¢ T sê»´y˚T\T‘·THêïj·Tì Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìs¡«Væ≤+∫q s¡#÷ ã+&É Á|ü»\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+#êsê Hêj·T≈£î\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+#êsê nì e÷õ eT+Á‹, {Ï&|ç æ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® &çø¬ düeTs¡d+æ Vü‰s¬ &ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ >∑<ë«\˝Àì Äj·Tq ìyêdü >∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ô|’ rÁe kÕúsTT˝À $s¡T#·T≈£î |ü&ܶsT¡ . <˚X¯ sê»ø°j÷· \˝À Ä≥Tb˛ ≥¢qT m<äTs√ÿ+≥T >∑‘· 32 dü+e‘·‡ sê\T>± Á|üC≤ùde≈£î n+øÏ‘y· TÓ qÆ bÕ]º {Ï&|ç æ bÕغ nHêïs¡T. {Ï&|ç æ Vü≤j·÷+˝À m˝≤+{Ï n$˙‹ nÁø£ e÷\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü bÕ\q kÕ–+∫+<äì Á|üdTü ‘Ô · ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘ê«\T |ü\T n$˙‹ nÁø£e÷\˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷j·Tì nHêïs¡T.

<˚X+¯ ˝ÀH˚ eTq sêÁwü+º ˝À eT+∫ ø±´&ÉsY >∑\ n~ø±s¡T\qT C…\’ T bÕ\T #˚dqæ |òTü q‘· Á|üdTü ‘Ô · Á|üuTÑÛ ‘ê«ì<äì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T sêC≤´>∑ ã<ä+› >± |üì#˚j÷· \ì sêC≤´+π>‘·s¡ X¯≈î£ \Ô ≈£î, n~ø±s¡+˝À ñqï yê]øÏ e‘êÔdTü |ü*øÏ‘˚ yês¡T ø£fi+¯ øÏ‘T· \T>± $T>∑T\T‘ês¡ì nHêïs¡T. Ç+{Ï+{ÏøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n+≥T sêÁwüº bÕغ rdüT≈£îqï ìs¡j í T· + y˚Ts¡≈î£ >∑<ë«\ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À áHÓ\ 29 qT+&ç bÕ<äj÷· Á‘· ìs¡«Væ≤düTÔ øπ +Á<ä, sêÁwüº Á|òüuÛÑT‘ê«\T #˚düTÔqï n$˙‹ nÁø£e÷\qT Á|ü»\≈£î$e]+#·qTqï ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á bÕ<äj÷· Á‘·≈î£ ô|<ä› m‘·TqÔ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ‘·s*¡ sêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. s¡#÷ ã+&É >∑T]+∫ e÷{≤¢&TÉ ‘·T s¡#÷ ã+&É˝À zø£]ô|’ zø£s¡T |òæsê´<äT\T #˚düTø√e&É+, ô|ø¢ò ‡° ˝À b˛{À\T rùdj·÷\ì zπø bÕغøÏ #Ó+~q yêπs ‘·eT Hêj·T≈£îìô|’ Äs√|üD\T #˚jT· &É+ ã{Ϻ dü÷düT+Ô fÒ Ä bÕغ m+‘· ~>∑C≤

s¡#·Ãã+&É Á|ü»\ø√düe÷ Hêj·T≈£î\ø√düe÷ n~Ûø±s¡+ #Ó˝≤sTTdüTÔqï sêC≤´+π>‘·s¡X¯≈£îÔ\T Á|üC≤e´‹πsø£bÕ\qô|’ Á|ü»\≈£î $$s¡kÕÔ+ e÷õ eT+Á‹ düeTs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ ]+<√ ns¡eú Te⁄‘·Tqï<äì nHêïs¡T. s¡#÷ ã+&É ˝À Á|ü»\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø±ì Á|ü»\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îqï yê{Ïì ãT≥º<ëø£\T #˚XÊs¡Hêïs¡T. >∑≥Tº eT+&É\+˝Àì zø£ Á>±eT+˝À Ç+~s¡»\Á|üuÑÛ øÏ+<ä s¡÷. 1ø√{Ï50 \ø£å\T eT+ps¡T ø±>± n{Ϻ ì<ÛTä \qT kÕ«Vü‰ #˚dqæ yê¬ses√ ‘Ó\Tdüì nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À nìï ãj·T≥ ô|&É‘êeTì nHêïs¡T. Çø£

ø£fi≤C≤‘· Á|ü<äs¡Ùq yÓ\›+&É qe+ãsY 27 (ôd’ÿq÷´dt) :eT+&É\+˝À ø£fi≤C≤‘· ãè+<ä+ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ $düèÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì p|ü*¢, *+>±¬s&ç¶|ü*¢, b˛‘˚|ü*¢ Á>±e÷\˝À1 Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\qT ø£fi≤ø±s¡T\T Ä≥\T, bÕ≥\ <ë«sê $e]+#ês¡T. bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø£fi≤C≤‘· düuÛÑT´\T Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq Ç+~s¡eTàÇfi¯ó¢, ô|q¸qT¢, øÏnuÛÑj·TVü≤düÔ+, ã+>±s¡T‘·*¢, sêJyéÄs√>∑´l, Ç+~s¡eTàø£\\T ‘·~‘·s¡ |ü<∏äø±\ô|’ ne>±Vü≤D ø£*Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·÷ Á>±e÷\ düs¡Œ+#Y\T #·+<äT˝≤˝Ÿ, düuÛÑT´\T sêeTø£èwüí, XÊs¡<ä, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

*+>±\, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ e´ekÕj·T ø±sê´\j·T+˝À ¬s’‘·T\≈£î ø±yê*‡q 1010 $‘·ÔHê\T n+<äTu≤≥T˝À ñqï≥T¢ e´ekÕj·÷~Ûø±] Hê>±s¡T®q¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø±yê*‡q yês¡T |ü{≤º<ës¡TbÕdüT|ü⁄düÔø±\‘√ kÕúìø£ e´ekÕj·T ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+#·>∑\s¡ì Äj·Tq ¬s’‘·T\qT ø√sês¡T.

b˛©dtùdºwüHéqT dü+<ä]Ù+∫q &çmd”Œ ñ|ü⁄ŒqT+‘·\, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ñ|ü⁄ŒqT+‘·\ b˛©dtùdºwüHéqT ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ &çmd”Œ n+<∏√q|üŒ dü+<ä]Ù+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ]ø±s¡T¶\T |ü]o*+∫ dü+‘·è|æÔ #Ó+<ës¡T. &çmd”Œ‘√ bÕ≥T n#·Ã+ù|≥ dæ◊, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ñ|ü⁄ŒqT+‘·\ môd’‡ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

©πøJ\qT n]ø£≥º+&ç e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. #ê˝≤ s√E\ qT+&ç Á&Ó’H˚ J\ ø±s¡D+>± ô|’|t˝…’Hé |ü>∑\&É+‘√ Á&Ó’H˚J\T n+<äT˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ ø=˝≤sTT˝ÀøÏ edüTÔ+<äì yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~ +∫ ©πøJ\qT n]ø£{Ϻ ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsêqT düÁø£eT+>± #·÷&Ü\ì $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T.

]ø±s¡T¶ kÕúsTT˝À s¡#·Ãã+&É <äs¡U≤düTÔ\T Ä‘·à≈£LsY, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : Ä‘·à≈£LsY |ü≥ºD+˝Àì m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T Äes¡D˝À Ç{°e˝Ò ìs¡«Væ≤+∫q eT÷&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“+>± ô|<ä› m‘·TÔqï $$<Ûä Á>±e÷\ qT+&ç <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ ø√dü+ düeT]Œ+∫q <äs¡U≤düTÔ\qT <ÛäèMø£]+∫ Äj·÷ Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ yê]øÏ bı+<äT|ü] #˚+<äT≈£î m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T dæã“+~ >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± HêHê nedüú\T |ü&ܶs¡T. á Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y ìsê«Vü≤≈£î\ düVü‰j·T+ rdüT≈£î Hêïs¡T.

ì+~‘·T&ÉTì ‘·|Œæ düTHÔ êïs¡ì yê]øÏ e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·Tqï b˛©düT\T #·≥|º ]ü ~Û˝À |üì#˚j÷· \ì dü÷∫+ #ês¡T. Çø£ $<äT´#Û÷ øÏÔ ô|’ e÷{≤¢&TÉ ‘·T kÕe÷qT´&ÉT yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤s¡+>± $<äT´‘Y _\T¢\T y˚dæ |”&dç Tü HÔ êïs¡ì mes¡T ∫{°º\T sêdæùdÔ yê]øÏ Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡T¢ eT+ps¡T #˚dTü HÔ êïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Á|üdTü ‘Ô +· »s¡T>∑T‘·Tqï n$˙‹ nÁø£e÷\qT Á|ü»\≈£î$e]+ #˚+<äT≈£î >±qT bÕ<äj·÷Á‘·

1010 $‘·ÔHê\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT e´øÔÏ nqTe÷qdüŒ<ä dæ‹ú ˝À eTè‹

Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ô|’

‘Ó\ÿ|ü*¢, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì bÕ˝Òs¡T˝À ©πøJ\ ø±s¡D+>± ‘ê>∑T˙s¡T ø£\Twæ‘·+ ne⁄‘·T+<äì Á|ü»\T Ä+ <√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. md”‡ ø±\˙˝À ô|’| t˝…’Hé ©πøJ ø±e&É+‘√ ‘ê>∑T˙s¡T ø£\Twæ‘·+ nsTT´ s√>±\ u≤]q |ü&ÉT‘·TqïeTì Äy˚<äq

XÊ+‹ uÛÁÑ <ä‘\· >∑T]+∫ e÷{≤¢&TÉ ‘·T >∑<ë«\ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À XÊ+‹uÛÁÑ < ‘ä \· T |üP]Ô>± ˝À|æ+#êj·Tì nHêï s¡T. #·≥º|ü]~Û˝À |üì#˚j·÷*‡q b˛©düT\T ‘·eT $<ÛTä \qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. |ü≥º>∑\\T Çfi¯¢˝À¢øÏ #√s¡ã&ç <ë&ç #˚dæ <√+>∑‘H· ê\T #˚dHæ ê n&ç>π yês¡T ˝Òsì¡ nHêïs¡T. b˛©düT ùdwº Hü é <ä>sZ∑ ¡ @<ÓH’ ê H˚s+¡ »]–Hê @<√ zø£ Hêj·T≈£î&ÉTbò˛Hé düe÷#ês¡+ <ë«sê

ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. eT+Á‘T· \≈î£ d>æ T∑ +Z <ë.. @ eTTK´ eT+Á‹ Vü≤j·÷+˝À ˝Òì $<Û+ä >± kÕ{Ï eT+Á‘·T\T ‘·eT Hêj·T≈£îìô|’ H√{°dTü \T Çe«&É+ ã{Ϻ #·÷düT+Ô fÒ eT+Á‘·T\≈£î, eTTK´eT+Á‹øÏ @+ ‘˚&Ü ñ+<√ Á|ü»\T ns¡+ú #˚dTü ≈£î+ ≥THêïs¡ì nHêïs¡T. zπø bÕغ˝À ñ+&ç eTTK´eT+Á‹ bò˛{À ‘√\–+#ê\ì zø£sT¡ ñ+&Ü \ì eTs√ø£sT¡ Ç˝≤ me]øÏ Çwü+º e∫Ãq Ø‹˝À yês¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·T Á|ü»\qT >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ >∑T] #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê n~Ûø±s¡T\T, Hêj·T≈£î\T sêC≤´+> ∑ã<ä›+>± q&ÉT#·Tø√yê\ì Á|üC≤e´‹ πsø£ $<ÛëHê\T $&ÉHê&Ü\qT Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ˝Òì |üø+å£ ˝À e#˚à ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ bÕ\q˝À rÁe |ü]D≤e÷\T m<äTs√ÿø£ ‘·|üŒ<äì

ãT<Ûäyês¡+ m+|æ&çy√ X¯s¡‘Y#·+Á<äu≤ãT s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“+>± e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\ $esê\T kÕúìø£ $˝Òø£s¡¢≈£î Äj·Tq $e]+#ês¡T. Ä‘·à≈£LsY eT+&É\+˝À 24 Á>±e÷\ qT+&ç Á|ü»\T, |æq¸q¢ ø√dü+ 1934, πswüHéø±s¡T¶\ ø√dü+ 4,104, >∑èVü≤ ìsêàD Ä]úø£ düVü‰j·T+ ø√dü+ 8,971, Ç‘·s¡ Á|üuÛÑ‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\ e]Ô+|ü⁄ ø√dü+ 410 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì m+|æ&çy√ $e]+ #ês¡T. ìπs›•+∫q >∑&ÉTe⁄ eTT–dæq |üŒ{ÏøÏ edüTÔqï <äs¡U≤düTÔ\qT ôd’‘·+ ñqï‘ê ~Ûø±s¡T\ |ü]o\≈£î |ü+|ædüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

XÊ+‹q>∑s,Y qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ∫qï<ä>&∑ É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¬ ‘’ T· ∫qïe÷ìø£´s¬ &ç¶ (40) eT+>∑fiy¯ ês¡+ ñ<äj·T+ e´ekÕj·T bı\+˝À nqTe÷qdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹#Ó+<ë&ÉT. á $wüjT· yÓTÆ eT+>∑fiy¯ ês¡+ sêÁ‹ uÛ≤s¡´ düsd¡ «ü ‹ sêCÀ* |æmdt˝À |òsæ ê´<äT #˚d+æ ~. dü+|òTü ≥q dü˝ú ≤ìï |ü]o*+∫q sêCÀ* môd‡’ ø£èwüj í T· ´ eTè‘·T&ç düMT|ü bı\+˝À s¡ø|Ô£ ⁄ü eTs¡ø\£ qT >∑T]Ô+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äjT· + õ˝≤¢ øπ +Á<ä+ qT+&ç &Ü>¥kÕÿ&éqT ‘Ó|Œæ +∫ e´ekÕj·T bı\+˝À |ü]o*+#ês¡T. á $wüj·TyÓTÆ môd’‡ì $es¡D ø√s¡>± πødüT $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·TqïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D ã\T¢ |ô {≤¢* eT<ä÷s› ,Y qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt):o‘·ø±\ düe÷y˚ XÊ\˝À ‘Ó\+ >±D _\T¢ Á|üy˚ X¯ô|{≤º\ì eT+&É\ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T. neTs¡M s¡T\ Ä‘·à\T XÊ+‹+#ê\+fÒ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|{≤º\Hêïs¡T.

Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D $wüjT· yÓTÆ e÷{≤¢&TÉ ‘·T ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ‘Ó\+>±D≈£î ø£≥Tºã&çñ+<äì düeTHê´j·T+ #˚j·÷\ì ‘·eT n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT #˚dTü qÔ ï $<ÛëHêìøÏ ‘êeTT ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì nHêïs¡T. ‘·eT Hêj·T≈£î&ÉT ‘Ó\+>±D≈£î m|ü⁄Œ&ÉT e´‹πsøÏ ø±<äì 2008 ˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D Çyê«\ì ˝ÒK Ç∫Ãq dü+>∑‹ >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ‘êqT e´øÏÔ>∑‘·+>± ‘Ó\+>±D yê~qì Á|ü»\˝À ‘Ó\+>±D ÄeX¯´ø£‘·qT ≈£L&Ü $e]kÕÔqì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À eT\›ø˝£ Ÿ e÷õ m+|æ|æ eT<äTdü÷<äHé ¬s&ç¶, Hê´j·Tyê~ edü+‘·sêe⁄, |üPC≤] l<ÛäsY, uÛÑ÷|ü‹¬s&ç¶, eTkÕÔHé, >∑+õù|≥ sêeTT\T, ÇkÕàsTT˝Ÿ, Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø±s¡T &Ûûø=ì ˇø£] eTè‹ ø=‘·÷sÔ T¡ , qe+ãsY 27(ôdÿ’ q÷´dt) : ø±s¡T &Ûøû =ì ˇø£ ø±]à≈£î&ÉT eTè‹#Ó+~q dü+|òTü ≥q eT+&É\ |ü]~Û˝Àì q+~>±eT Á>±eT •yês¡T˝À bÕ‘· C≤rj·T s¡V≤ü <ë]ô|’ #√≥T#˚dTü ≈£î+~. b˛© düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ ñ‘·sÔ Á¡ |ü<X˚ Ÿ sêÁwü+º uÀs¡ø|˘ Pü sY õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q nXÀø˘ (28) ã‘·T≈£î<ÓsT¡ e⁄ ø√dü+ q+~>±eT≈£î e∫à Çø£ÿ&˚ ìyêdü+ ñ+≥÷ Á>±eT •yês¡T˝À ñqï ˇø£ ÇqT eT |ü]ÁX¯eT˝À ~qdü]>± ≈£L©>± |üì#˚d÷ü Ô Je q+ kÕ–düTHÔ êï&ÉT. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À á HÓ\ 26q sêÁ‹ düeTj·T+˝À s√&ÉT¶ yÓ+≥ |ü]ÁX¯eT≈£î q&ÉT #·T≈£î+≥÷ yÓfió¯ +Ô >± yÓqTø£ qT+&ç e∫Ãq ø±s¡T &Ûøû ={Ï+º ~. á Á|üe÷<ä+˝À rÁe+>± >±j·T|ü&qç n‘·&ìç kÕúì≈£î\T 108 yêVü≤q+˝À cÕ<éq>∑sY ø£eT÷´ì{° ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#·>± ∫øÏ‘‡· bı+<äT ‘·÷ |ü]dæ‹ú $wü$T+∫ ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + eTè‹#Ó+<ë&ÉT. á dü+|òTü ≥qô|’ eTè‘·T&ç ã+<ÛTä e⁄\T |òsæ ê´<äT #˚jT· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç e+≥ @C…˙‡\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* Ä‘·à≈£LsY, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : Á|ü>∑‹ o\ uÛÑeq ìsêàD ø±]àø£ dü+|òüT+ Ä<ä«s¡´+˝À á HÓ\ 30 õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ◊m|òt{Ïj·T÷ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶, ns¡TDY≈£îe÷sY, ∫+‘·\j·T´\T ø√sês¡T. ãT<Ûäyês¡+ neTs¡∫+‘·˝À yês¡T eTVü‰düuÛÑ\ >√&É|üÁ‹ø£qT n$wüÿ]+∫ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. $$<Ûä ø±]àø£ s¡+>±˝À¢ |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\≈£î |üìøÏ <ä>∑Z y˚‘·Hê\T ø£*Œ+#ê\ì

Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç sêyê*‡q |ü\T uÛÑÁ<ä‘· ;Ûe÷\qT ø£*Œ+#·&É+˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+ nsTT´+<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ◊ø£´ kÕ<Ûäq ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. á eTVü‰düuÛÑ≈£î ◊m|òt{Ïj·TT sêÁwüº Hêj·T≈£î\T bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì nìï Á>±e÷\ uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\T ô|<ä› m‘·TÔqï bÕ˝ÀZì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

H˚&ÉT kÕ<Ûës¡D ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D •_s¡+

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : kÕúìø£ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹˝Àì |æ|æ j·T÷ì{Ÿ˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕ<Ûës¡D ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yÓ’<ë´~Ûø±] lìyêdüT\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. •_s¡+˝À Ä|üπswüHé #˚sTT+#·T≈£îqï yê]øÏ s¡÷.880 bÕ]‘√wæø£+‘√ bÕ≥T ;Ûe÷ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Ábı‘·‡Væ≤+∫ rdüT≈£îe∫Ãq ÄXÊ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î bÕ]‘√wæø£+ Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nedüs¡+ nsTTq yês¡T á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

}≥÷ÿsY, eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ∫qïbıs¡¢˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± bÕsƒ¡XÊ\ #Ó’s¡àHé, düs¡Œ+#Y, bÕsƒ¡XÊ\ yÓT+ãs¡T¢ á düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± bÕsƒ¡XÊ\ ôV≤&ée÷kÕºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕsƒ¡XÊ\≈£î $<ë´s¡Tú\T ‘·≈£îÿe dü+K´˝À edüTÔqïs¡ì, ø=+‘· eT+~ $<ë´s¡Tú\T |ü‹Ô #˚q¢≈£î ≈£L*øÏ yÓfi¯ó Ôqïs¡ì nHêïs¡T. e+≥ #˚ùd @C…˙‡\T Ä≈£î≈£Ls¡\T e+&É&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. e+≥ @C…˙‡ì e÷sêÃ\ì Äj·Tq ø√sês¡T. e+≥ @C…˙‡\ô|’ ô|’ n~ø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

‘·+–&çøÏ düuŸ ùdºwüHé eT+ps¡T

e÷>∑q÷sY, qe+ãsY 27(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‘·+–&ç Á>±eT+˝À 33/11 ¬ø$ düuŸùdºwüHé eT+ps¡T nsTTq≥T¢ eTø£Ô˝Ÿ my˚Tà˝Ò´ <äj·÷ø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·+–&ç Á>±eT ¬s’‘·T\T >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\ qT+&ç $<äT´‘Y ˝Àz˝ÒºJ‘√ düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥TqïeTì ‘·eT

<äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡ì á $wüj·T+ô|’ dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√ e÷{≤¢&ç eT+ps¡T #˚sTT+#êqì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝À f…+&És¡T¢ y˚dæ j·TT<ä› Á|ü‹bÕ~ø£q |üqT\T #˚|ü{≤º\ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À e÷J m+|æ|æ n+»H˚j·TT\T, ‹e÷à¬s&ç¶, y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ∫qïj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

28 11 13 tarangalu hyd web full  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you