Page 1

z yÓTTø£ÿ Hê≥T<ë+.. |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉT<ë+..

MT |ü+#êsTTrøÏ @+ #˚XÊs¡T. ? á o]¸ø£ Á|ü‹ Ä~yês¡+ Á|ü#T· ]+#·qTHêï+. |ü+#êsTTr˝À düs¡Œ+#Y\T>± |üì#˚dæq yê] qT+∫ n_ÛÁbÕj·T+ ùdø£]kÕÔ+. e÷J düsŒ¡ +#Y\T Äj·÷ Á>±e÷\≈£î #˚dæq n_Ûeè~∆ì MT‘√ |ü+#·Tø√yê\ì ø√s¡T‘·THêï+. $esê\≈£î : 8331016577, 8331016668

n+<äs+¡ düŒ+~kÕÔ+... Á|ü»\ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&ÉT<ë+. ªªÇ~ì»+µµ áø±s¡´Áø£e÷ìï z ñ<ä´eT+˝≤ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+~. MT ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˇø£ yÓTTø£ÿ Hê{Ï $esê\T n+~+#·+&ç. Á|ü#T· ]kÕÔ+. |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+.

MT Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£ m&ç≥sY

MT Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£ m&ç≥sY

l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢, eT+>∑fiy¯ ês¡+, y˚T 28, 2013

m&ç≥sY : e÷<ë\ yÓ+ø£≥ X‚w–ü ]

dü+|ü⁄{Ï : 1, dü+∫ø£ : 238, |ù J\T : 4, yÓ\ : s¡÷.2/`

nqTì‘·´+ Á|»ü \ ø√düyT˚ . ‘·«s¡˝À ªã+>±s¡T‘·*µ¢ øÏ #·≥㺠<ä‘› · |”˝sÒ T¡ ˝À eTTK´eT+Á‹

‹s¡T|ü‹ (|”˝sÒ T¡ ), Ç~ì»+ : nqTì‘·´+ Á|ü»\≈£î #˚<√&ÉT>± ñ+{≤+.. Á|üC≤ ÁX‚j·TdüT‡πø ø£èwæ #˚kÕÔ+.. Á|ü»\ ø√düyT˚ dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T.. Á|ü»\ nuÛ Ñ T ´qï‹øÏ ‘√&É Œ &É y ˚ T ø±+Á¬ > dt \ø£ å ´ +.. ªã+>±s¡T‘·*¢µ n<äT“¤‘· |ü<∏äø£+.. Ä&É|æ\¢\ ø√dü+ s¡÷bı+~+∫q |ü<∏äø£+.. Ä&É|æ\¢\≈£î m+‘√ #˚ < √&É T >± ì\Tdü T Ô + ~..á |ü < ∏ ä ø ±ìøÏ e#˚ à nôd+;¢˝À #·≥ºã<ä∆‘· ø£*ŒkÕÔeTì eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. |”˝Òs¡T˝À k˛eTyês¡+ ñ<äjT· + |ü\T n_Ûeè~∆, X¯+≈£îkÕú|qü |ü q T˝À¢ Äj· T q bÕ˝§Z H êïs¡ T . nq+‘· s ¡ + ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ã+>±s¡T‘·*¢ n+fÒ

eTq Ç+{Ï eTVü‰\øÏàå .. Ä&É|\æ ¢ |ü⁄≥º>±H˚ eTVü‰\øÏàå Ç+{Ï ø =∫Ãq≥Tº > ± dü + ‘√wæ + #· & É + eTq dü+Á|ü<ëj·T+. Ä dü+Á|ü<ëj·÷ìøÏ ‘·>∑Z≥Tº>± ˇø£ |ü<∏äø±ìï Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷bı+~+∫+<äHêïs¡T. Ä&É|æ\¢ |ü⁄{Ϻq|üŒ{Ï qT+∫ 21 dü+e‘·‡sê\T e#˚Ã+‘·es¡≈£î yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚<√&ÉT>± ñ +≥T+<äHêïs¡T. á |ü<øä∏ +£ á @&Ü~ y˚T ˇø£{À ‘˚B qT+∫ ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ »ìà+∫q Ä&É|æ\¢≈£î e]ÔdüTÔ+<äHêïs¡T. ‘·*¢øÏ ø±qTŒ˝À Ä&É|æ\¢ |ü⁄&ç‘˚ Ä ‘·*ø¢ Ï s¡÷.2,500 ÇkÕÔeTHêïs¡T. ‘=* @&Ü~ {°ø±\T y˚ùd+<äT≈£î, Ç‘·sÁ¡ ‘ê Ks¡TÃ\≈£î 1000 s¡÷bÕj·T\T ÇkÕÔ+.. ¬s+&√ @&Ü~ {°ø±\≈£î,

Ç+~s¡eTà Á|üuÛÑT‘·«+‘√ nbÕs¡yÓTÆq n_Ûeè~∆ : eT+Á‹ Äq+

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ ã÷´s√ : Ç+~s¡eTà Á|üuTÑÛ ‘·«+‘√ HÓ\÷¢sT¡ q>∑sêìï n_Ûeè~∆˝À nÁ>∑>±MT>± rdüT≈£îì e#êÃeTì sêÁwüº Ä]∆ø£ XÊU≤ eT+Á‹ Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ eTÁ<ëdüT ãkÕº+&ÉT e<ä› ∫s¡T yê´bÕs¡T\ ø√dü+ e÷¬sÿ{ŸqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwü+º ˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì n_Ûeè~∆ HÓ\÷¢sT¡ ˝À »]–+<äì BìøÏ ì<äsÙ¡ q+ q>∑s+¡ ˝À Á|ü»\≈£î s¬ +&ÉT |üP≥˝≤ Á‘ê>∑T˙s¡T düs|¡ süò ê ø±e&ÉyT˚ qì düŒwü+º #˚XÊs¡T. dædæ s√&ÉT,¢ Á‘ê>∑T˙{Ï kÂø£sê´\T ø£*Œ+#êeTì ø√{Ï s¡÷bÕj·T\‘√ e÷¬sÿ{Ÿ ìsêàD+ #˚|≥ü &º +É »s¡T>∑T‘·T+<äì, H˚&TÉ 156 ≈£î≥T+u≤\≈£î e÷¬sÿ{Ÿ ñ|üj÷Ó >∑|&ü ˝˚ ≤ r]Ã~<ë›eTì, ø=~› s√E˝À¢ Ç+ø± n<äq+>± ôw&ÉT¢

ì]à+∫ n+<ä ] øÏ kÕj· T + #˚kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. HÓ\÷¢sT¡ ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝À eTs√ 10 |ü+#êsTT‹\T ø£*kÕj·Tì Ä |ü+ #êsTT‹\ Á|ü»\+<ä]øÏ uÛ$Ñ wü´ ‘·T˝Ô À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈î£ +&Ü 460 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ dü+>∑+ u≤´πsõ qT+∫ ô|’|ü⁄˝…’q¢‘√ q>∑ sêìøÏ Á‘ê>∑T˙{Ï düs|¡ süò ê #˚sTT+ #·qTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT ø√dü+ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~düTHÔ êï eTì, ‘·«s¡˝À |üqT\T yÓTT<ä\e⁄ ‘êj·Tì $e]+#ês¡T. eTT]øÏ ø±\Te\T n~Ûø+£ >± ñHêïj·TH˚ Á|ü»\ |òsæ ê´<äT y˚Ts¡≈î£ q>∑s+¡ ˝À n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚õ 860 ø√≥¢‘√ #˚|≥ü qº THêïeTì Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫ ‘·«s¡˝À f…+&És¡T¢ |æ\TkÕÔeTHêïs¡T. Ç<ä+‘ê Ç+~s¡ eTà Á|üuÛÑT‘·«+‘√H˚ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç˝≤ y˚TeTT n_Û eè~∆ |üqT\T #˚dTü +Ô fÒ z |üÁ‹ø£˝À e÷ô|’ Äs√|üD\ ($T–‘ê 4˝À)

Ç‘·s¡Á‘ê Ks¡TÃ\≈£î eTs√ 1000 s¡÷bÕj·T*kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&√ @&ÉT sê>±H˚ n+>∑Hyé ê&ç ã&ç˝À Ä Ä&É|\æ q¢ T #˚]Œùd.Ô . s¡÷.1500 ÇkÕÔeTHêïs¡T. ˇø£{À ‘·s>¡ ‹∑ qT+∫ ◊<√ ‘·s>¡ ‹∑ es¡≈î£ Á|ü‹ @{≤ s¬ +&ÉT y˚\ s¡÷bÕj·T*kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Äs√ ‘·s>¡ ‹∑ qT+∫ |ü<√ ‘·s>¡ ‹∑ es¡≈î£ Á|ü‹ @{≤ 2,500 s¡÷bÕj·T*kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. 11-12 ‘·s¡>∑‘·T\T #·~y˚+<äT≈£î Á|ü‹ @{≤ 3,500 ÇkÕÔ e THêïs¡ T . &ç Á ^ #· ~ y˚ + <ä T ≈£ î Á|ü ‹ @{≤ 4y˚ \ s¡÷bÕj·T*kÕÔeTHêïs¡T. ˇø£yfi˚ ¯ Ç+≥sY ‘·sê«‘· Ä&É|\æ ¢ #·<Tä e⁄ e÷ìy˚ùdÔ 50y˚\ s¡÷bÕj·T\qT ÇkÕÔeTHêïs¡T. &çÁ^ |üP]Ô #˚dæ #·<Tä e⁄ Ä|æyù˚ dÔ \ø£å s¡÷bÕj·T\T ÇkÕÔeTHêïs¡T. sêuÀj˚T nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ã+>±s¡T‘·*¢ô|’ _\T¢ ô|{Ϻ #·≥ºã<䛑· ø£*ŒkÕÔeTì $e]+#ês¡T. Ç{°e\ ÁbÕs¡+_Û+∫q ªneTàVü≤dü+Ô µ Á|ü»\ Ä<äsD¡ qT #·÷s¡>∑T+{À+<äHêïs¡T. ø=ìï ˝À≥TbÕ≥T¢ ñqï|üŒ{Ïø° n$ ‘·«s¡˝ÀH˚ düs¡T›≈£î+{≤j·THêïs¡T. ˇø£ s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À_j·T´+‘√ ø£\T|ü⁄≈£îì 185 s¡÷bÕj·T\πø ‘=$Tà~ edüTÔe⁄\qT n+<äCÒdüTÔHêïeTHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T á |ü<øä∏ +£ |ü≥¢ m+‘√ eT≈£îÿe #·÷|ü⁄‘·T+fÒ #·+Á<äu≤ãT e÷Á‘·+ yÓTT+&çVü≤düÔ+ n+≥÷ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. eTs√kÕ] q&ç∫Hê Äj·TqTï Á|ü»\T qy˚Tà dæú‹˝À ˝Òs¡Hêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ÿ eT+∫ |üì ≈£L&Ü #˚jT· ˝Ò<Hä êïs¡T. n~Ûø±s¡+ ø√˝ÀŒj·÷ø£ n~ #˚kÕÔ+.. Ç~ #˚kÕÔ+ n+fÒ mes¡T qeTTà‘ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Äj·Tq Vü≤j·÷+˝À õ˝≤¢≈î£ ≈£L&Ü eT+∫ |üì #˚jT· ˝Ò<Hä êïs¡T. ô|>’ ± ñqï s¬ +&ÉT &ÓsTTØ\qT eT÷dæys˚ TT+ #ês¡T.. ¬s+&ÉT wüß>∑sY bòÕ´ø£ºØ\qT ≈£L&Ü eTT|üŒ‹|üŒ\T ô|{≤ºs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Ç+~sê>±+BÛ ø£\\qT kÕø±s¡+ ($T–‘ê 4˝À)

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ ã÷´s√ : ‘·|ü #˚dqæ yêfi¯ófl •ø£å nqTuÛ$Ñ +#·&+É düVü≤»+. •ø£å nqTuÛÑ$+#˚ yêfi¯flqT yêfi¯fl ã+<ÛäTe⁄\T e∫Ãq|ü⁄&ÉT Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î ø±ùd|ü⁄ e÷{≤¢&˚ neø±X¯+ Çe«&É+ düVü≤»+. nsTT‘˚ á¬s+&ÉT |ü]dæ∆‘·T\≈£î _Ûqï+>± k˛eTyês¡+ HÓ\÷¢s¡T ôd+Á≥˝Ÿ C…’˝Ÿ e<ä› z dü+|òüT≥q #√≥T#˚düT≈£î+~. z‘·*¢, Ç<ä›s¡T uÛ≤s¡´\T C…’˝Ÿ e<ä› ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ädü+|òüT≥q |üPsê«|üsê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. q>∑s+¡ ˝Àì ãT»ãT»HÓ\÷¢sT¡ , •yêõ ø±\ì˝À ñ+&˚ >±* Vü≤]u≤ãT 2010˝À »]–q Vü≤‘·´ øπ düT˝À ì+~‘·T&ÉT. Äj·TqTï b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. 3 HÓ\\ ‘·sê«‘· u…sTT˝Ÿ Ç#êÃs¡T. nq+‘·s+¡ ø√s¡Tº rs¡TŒ y˚Ts¡≈î£ 2012 &çôd+ãs¡T˝À Vü≤]u≤ãT •ø£å $~Û+#ês¡T. Hê{Ï qT+∫ ôd+Á≥˝Ÿ C…’˝Ÿ˝À •ø£å nqTuÛÑ$düTÔHêï&ÉT. n|ü&É|ü&ÉT ã+<ÛäTe⁄\T C…’˝Ÿ e<ä›≈£î yÓ[fl

n$˙‹ bÕغ\T Ç+{Ïπø. ø±+Á>¬ dt|ô ’ #·+<Á uä ≤ãT ì|ü⁄Œ\T ôV’≤<äsêu≤<é: bÕغ eTVü‰Hê&ÉT˝À ˝Àø£ ø£˝≤´D+ ø√dü+ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT k˛eTyês¡+ nHêïs¡T. eTVü‰Hê&ÉTqT ÁbÕs¡+_Û+∫q Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. eTVü‰Hê&ÉT πøe\+ {Ï&ç|æπø ø±≈£î+&Ü sêÅcÕºìπø |ü+&ÉT>∑ s√E nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é yÓTT‘·+Ô |üdTü |ü⁄eTj·TyÓT+Æ <äì, Bìì #·÷dü+Ô fÒ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T m+‘· ñ‘ê‡Vü≤+>± ñHêïs√ ‘Ó\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. sêuÀj˚T~ mìïø£\ @&Ü~ ø±ã{Ϻ á eTVü‰Hê&ÉT≈£î Á|ü‘´˚ ø£‘· ñ+<äHêïs¡T. #ê˝≤eT+~ |ü⁄&É‘ês¡T, #·kÕÔs¡T.. ø±˙ #·]Á‘·˝À ì*∫b˛j˚T m¬ø’ø£ j·TT>∑|ü⁄s¡Twüß&ÉT e÷Á‘·+ dü«ØZj·T q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ e÷Á‘·yT˚ nHêïs¡T. C…˝’ À¢ ñ+&˚ e´≈£î\Ô ø√düyT˚ , edü÷fi¯¢ bÕغ e˝Ò ‘êeTT #·sá \T »s¡|eü THêïs¡T. ˝Àø£ ø£˝≤´D+ {Ï&ç|æ \ø£å´eTHêïs¡T. sêh+ Çã“+<äT˝À¢ ñqï+<äTe˝Ò¢ ‘êqT düTBs¡È bÕ<äj·÷Á‘· #˚XÊqHêïs¡T. ‘·qqT ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò q&ç|æ+#ês¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>düT bÕغ <äTwüº bÕ\q e\¢ sêh+ m+‘√ qwüºb˛sTT+<äHêïs¡T. bÕ<äj·÷Á‘·˝À ‘êqT mH√ï ìÁ<äb˛ì s√E\T ñHêïj·Tì, Á|ü»\ ø√düy˚T Ä˝À∫+#êqì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Vü≤j·÷+˝À $T–\T $<äT´‘Y ñ+fÒ Ç|ü⁄Œ&ÉT $<äT´‘Y düeTdü´‘√ #ê˝≤eT+~ ìs¡T<√´>∑T\T>± ‘·j·÷s¡j·÷´s¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ($T–‘ê 4˝À)

Äغd”˝À düyÓTà ôd’s¡Hé! ôV’≤<äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁwüº s√&ÉT¶ s¡yêD≤ dü+düú˝À düyÓTà ôd’s¡Hé yÓ÷>∑qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø±]à≈£î\T >∑‘+· ˝À &Ó&˝é H’… é $~Û+∫Hê dü+düú j·÷»e÷q´+ qT+∫ m≥Te+{Ï Vü‰MT sêø£b˛e&É+‘√ ‘êC≤>± eTs√ &Ó&˝é H’… é $~Û+#ês¡T. ákÕ] düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ düyÓTà ‘·|üŒ<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. k˛eTyês¡+ Äغd” j·÷»e÷Hê´ìøÏ m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé, {°m+j·T÷ düyTÓ à H√{°dTü Ç#êÃsTT. e#˚à HÓ\ 10˝À>± ‘·eT &çe÷+&ÉT¢ |ü]wüÿ]+#·øb£ ˛‘˚ düyTÓ à≈£î ~>∑T‘êeTì ôV≤#·Ã]+#êsTT. dü+dü˝ú À 17000 eT+~ ø±]à≈£î\ ñ<√´>±\qT |ü]àHÓ+{Ÿ, y˚‘·q dües¡D #˚j·÷\qï &çe÷+&é‘√ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q @|”mdt Äغd” m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé, ‘Ó\+>±D eTp›sY j·T÷ìj·THé\T düyTÓ à≈£î s¡+>∑+ dæ<+∆ä #˚dTü ≈£î+≥THêïsTT. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ j·÷»e÷Hê´ìøÏ Ç∫Ãq >∑&TÉ e⁄ eTT–dæHê m˝≤+{Ï düŒ+<äq sêø£b˛e&É+‘√ k˛eTyê s¡+ düyÓTà H√{°dt Ç∫à e#˚à HÓ\ 10 es¡≈£î &Ó&é˝…’Hé $~Û+#êsTT. #·≥Áº |üø±s¡+ ‘êeTT Á&Óe’ s¡T,¢ ø£+&Éøsº£ q¢¡ T s¬ >∑T´\sY #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïeTì, ˝ÒãsY ø£$TwüqsY Ç∫Ãq ñ‘·Ôs¡T«\qT ‘·ø£åDy˚T neT\T #˚j·÷\ì m+bÕ¢sT÷dt &çe÷+&é #˚k˛Ô+~. 17000 eT+~ ø±]à≈£î\qT ¬s>∑T´\sY #˚ùdÔ ‘·eTô|’ |ü&˚ n<äq|ü⁄ uÛ≤sêìï uÛÑ]+#˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äqï~ j·÷»e÷q´|ü⁄ yê<äq. eTs√ yÓ’|ü⁄ Ä]úø£ uÛ≤s¡+‘√ n‘·˝≤≈£î‘·\yÓTÆq Äغd”øÏ y˚‘·q dües¡D ø£‹ÔMT<ä kÕeTT˝≤ ‘·j÷· s¬ +’ ~. ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\‘√ ∫‹øÏb˛sTTq dü+düú uÛ$Ñ ‘·e´+ ‘êC≤>± y˚‘q· H˚|<ü ´ä∏ +˝À ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘√+~. dü+dü˝ú À düeT÷\ e÷s¡TŒ\T nedüse¡ Tì u…+>∑fiS¯ s¡T˝Àì ◊◊m+ dü+düú >∑‘+· ˝ÀH˚ ‘˚*Ã#Ó|Œæ q $wüjT· + $~‘·yT˚ . Ç~˝≤ ñ+&Ü y˚‘q· dües¡D‘√bÕ≥T |ü~ùV≤&ÉTy˚\ eT+~ ñ<√´>±\qT |ü]àHÓ+{Ÿ #˚jT· &É+ ‘·|Œü ìdü]

ôd+Á≥˝Ÿ C…’˝Ÿ e<ä› ‘·*¢, uÛ≤s¡´\ ìs¡düq #· ÷ &Ü\ì Á|ü j · T ‹ï+#ês¡ T . nsTT‘˚ n+<äT≈£î C…˝’ Ÿ n~Ûø±s¡T\T n+^ø£]+#·&+É ˝Ò<ìä U…~’ ‘·*¢ sêCÒ X ¯ « ] ‘Ó * bÕs¡ T . C… ’ ˝ Ÿ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Hê ø=&ÉT≈£îqT |ü<øäÛ +£ Á|üø±s¡+ Væ≤+dædTü HÔ êï&Éì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. e÷ ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#·≈î£ +&Ü #·÷&Ü\ì y˚TeTT <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ≈£îqï Á|üj÷Ó »q+ ˝Ò ≈ £ î +&Ü b˛‘· T +<ä ì ø£˙ïs¡TeTT˙ï¬sH’ ês¡T. sπ |ü⁄ HÓ\˝À dü÷ÿfi¯ófl ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+&É>± e÷ uÛsÑ ‘Ô¡ √ e÷{≤¢&Ü\ì y˚TeTT m<äTs¡T#·÷düTqÔ ï |ò*ü ‘·+ ˝Ò≈î£ +&Ü b˛‘· T +<ä ì U… ’ ~ uÛ ≤ s¡ ´ \T Hêπ>X¯«], Hêπ>X¯«]\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ e÷ uÛÑs¡Ô≈£î Hê´j·T+ #˚j÷· \ì C…˝’ Ÿ˝À e÷ Äj·Tq ÁbÕD≤\≈£î eTT|üyê{Ï˝¢Ò |ü]dæ‘∆ T· \T ñHêïj·Tì $#ês¡+ e´ø£ Ô + #˚ X Ês¡ T . m˝≤+{Ï nbÕj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+

>∑+&ç|ù ≥ eTVü‰Hê&ÉT bÁ Õs¡+uÛÀ‘·‡e+ dü+<äs+¤“¡ >± bÕغ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+∫q #·+<Á uä ≤ãT

#·÷ùd+<äT≈£î nqTeT‹ Çe«˝Ò<ä+≥÷ ÄÁ>∑Vü≤+ C…’˝Ÿ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿô|’ |òæsê´<äT

j·÷»e÷Hê´ìøÏ pHé 10 es¡≈î£ &Ó&˝é H’… é m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé, {°m+j·T÷ düyTÓ à H√{°dTü n+<äC‘Ò · ø±e&É+‘√ m≥÷bÕ\Tb˛ì dæ‹ú ˝À Äغd” j·÷»e÷ q´+ ø=≥Tº$T{≤º&TÉ ‘√+~. Á|ü‹ Hê\Tπ>fi¯≈¢ î£ ˇø£kÕ] »]π> y˚‘·q dües¡D >∑&ÉTe⁄ >∑‘· e÷]à HÓ\‘√H˚ eTT–j·T&É+‘√ ø=‘·Ô ˇ|üŒ+<ä+ ø√dü+ s¬ +&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·y˚T ñ<√´>∑T\T H√{°düT Çe«>±, Ä Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô #˚ùd |üì˝À j·÷»e÷q´+ ìeT>∑ïyÓTqÆ ≥Tº düe÷#ês¡+. ñ<√´>∑T\T Á|ü‹bÕ~+∫q≥Tº>± e´eVü≤]ùdÔ dü+düúô|’ @{≤ düTe÷s¡T 3,600 ø√≥¢ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì n+#·Hê. |üP]Ô>± qcÕº\‘√ ≈£îHê]\T¢‘·Tqï Äغd”˝À y˚‘·Hê\qT ô|+#·˝ÒeTqï <Û√s¡DÏ˝À j·÷»e÷q´+ ñ+&É>±, Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\‘√ düe÷q+>± y˚‘H· ê\T düe]+ #·øb£ ˛‘˚ ‘ê&√ù|&√ ‘˚\TÃ≈£î+{≤eTH˚ Ø‹˝À ø±]àø£ dü+|ò÷ü \T e´eVü≤]düTHÔ êïsTT. >∑D˙j·T+>± ô|]–q ì‘ê´edüs¡ edüTeÔ ⁄\ <Ûsä \¡ H˚|<ü ´ä∏ +˝À y˚‘H· ê\qT 50 XÊ‘·+ y˚Ts¡ ô|+#ê\ì Ç|üŒ{Ïøπ Äغdø” Ï >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q ø±]àø£ dü+|òTü yÓTqÆ m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·T Hé qT+∫ H√{°düT n+~+~. á Áø£eT+˝ÀH˚

j·÷»e÷q´+ ‘·s¡|òü⁄q #·s¡Ã\T »]ù|+<äT≈£î y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ 9 eT+~‘√ düuÛÑT´\ ø£$T{°ì ìj·T$T+∫+~. Äغd” ø±]à≈£î\≈£î j·÷»e÷q´+ @{≤ düTe÷s¡T 2400 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T y˚‘H· ê\ s¡÷ù|D≤ #Ó*d¢ Tü qÔ ï≥Tº düe÷#ês¡+. 50 XÊ‘êìøÏ ‘·>≈Z∑ î£ +&Ü y˚‘q· dües¡D ˇ|üŒ+<ä+ »s¡>±\H˚~ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+|òTü + &çe÷+&é>± ñ+~. Á|üuTÑÛ ‘·« ñ <√´>∑T\‘√ b˛*ùdÔ á ô|+|ü⁄<ä\ rdæø£≥Tº>± ñ+<äì, &çe÷+&É¢ kÕ<Ûqä ˝À mìï ‘ê´>±˝¬øH’ ê dæ<ä∆eTì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ düyÓTà u≤≥ |üfÒº+<äT≈£î ≈£L&Ü yÓqTø±&ÉuÀeTì ø±]àø£ H˚‘·\T düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑ T ]Ô + |ü ⁄ bı+~q ø±]àø£ dü + |ò ü ÷ \‘√ #·]Ã+#˚+<äT≈£î Ç|üŒ{Ïπø ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+∫q Äغd” j·÷»e÷q´+ ‘·s|¡ ⁄üò q Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<+∆ä #˚dTü qÔ ï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±]à≈£î\T ø√]q≥Tº>± 50 XÊ‘·+ y˚‘H· ê\T ô|+#·&+É nkÕ<Û´ä eTH˚ <Û√s¡D˝Ï À j· ÷ »e÷q´+ ñqï≥Tº dü e ÷#ês¡ + . ‘· e T

j·T÷‘Y ø±+Á>¬ dt Ä<Û«ä s¡´+˝À ìs¡dqü

e÷y√sTTdüT\º ~wæuº §eTà <ä>+∆∑

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : #Ûr· wÔ |t Tüò &é˝À »]–q |ò ü T ≥q≈£ î ìs¡ d ü q >± k˛eTyês¡+ HÓ\÷¢sT¡ q>∑s+¡ ˝Àì HÓÁVüA $Á>∑Vü≤+ e<ä› j·T÷‘Y ø±+Á¬ > dt Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À <Û ä s êï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± e÷y√sTTdüT\º ~wæuº §eTàqT <ä>+∆∑ #˚ X Ês¡ T . nq+‘· s ¡ + H˚ ‘ · \ T e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ e÷y√sTTdü T º \ #·s´¡ \T s√Es√E≈£î $T‹MTs¡T ‘· T Hêïj· T ì Bìï Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ìj· T +Á‹+#ê\ì &ç e ÷+&é #˚XÊs¡T. Á|ü»\+<äsT¡ e÷y√sTT düTº #·s¡´\qT e´‹πsøÏ+#ê\ì Hê´j·T+ #˚j÷· \ì $˝Òøs£ ¢¡ e<ä› yêb˛j·÷s¡T. me]¬øq’ U…~’ ì #·÷ùd e÷b˛sê{≤ìøÏ eT<ä › ‘ · T Vü ≤ ≈£ î ÿ Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ø£ * ŒùdÔ e÷≈£ î n˝≤ »s¡ > ∑ & É + ˝Ò < ä ì Á|üø£{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. qø£‡* ø£˙ïs¡TeTT˙ï¬s’Hês¡T. C…’˝Ÿ e<ä› C…’˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î e´‹πsø£+>± C≤ìï n+‘·yÓTT+~+#ê\+≥÷ ìHê<ë\T #˚dü÷Ô u…’sƒêsTT+∫ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ~wæuº §eTàqT

<ä>∑∆+ #˚dæ qø£‡˝…’≥¢ô|’ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. Á|üC≤ùde #˚ùd H˚‘\· qT qø£‡*»+ ù|s¡T‘√ bı≥ºq ô|≥Tºø√e&É+ eT+∫~ ø±<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷‘Y H˚‘\· T, j·THéjT· dtjT· T◊ H˚‘·\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


2 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ ~q|ü‹Á ø£

dü+bÕ<äø°j·T+

#Û·rÔdt|òüT&é qs¡yT˚ <Û+ä Äπ>Hê ..?! Ç+‘·ø±\+ <˚X+¯ ˝À e÷y√\T ˇø£ÿ b˛©düT\qT e÷Á‘·yT˚ m<ä T s=ÿì yê]‘√ b˛sê&É T ‘· T +&˚ y ês¡ T . nsTT‘˚ #Û·rÔdt|òüT&é˝À e÷Á‘·+ n≥T b˛©düT\‘√q÷ Ç≥T dü˝≤«E&ÉT+‘√q÷ b˛sê&ÉT‘·÷ e#êÃs¡T. dü˝≤«E&ÉT+ @sêŒ≥T #˚dæq eTùV≤+Á<ä ø£s¡à e÷y√\≈£î ø=s¡ø£sêì ø=™`j·T>± e÷sês¡T. yê] ø±s¡´ø±¢bÕ\qT |üP]Ô>± <Óã“rkÕs¡T. –]»qT˝À¢ e÷y√\|ü≥¢ e´‹πsø£‘· #ê{≤s¡T. n_Ûeè~∆øÏ yês¡T Ä≥+ø£eTì nHêïs¡T. B+‘√ #Ûr· dÔ |t Tüò &é˝À e÷y√\ ÁbÕã˝≤´ìøÏ m+‘√ø=+‘· n&ÉTø¶ ≥£ º y˚jT· >∑*>±s¡T. Ç~ ì»+>±H˚ yê]øÏ J]í + #· T ø√˝Ò ì e´edü ú > ± e÷]+~.B+‘√ dü˝≤«E&É+ô|’ <ë&ÉT\T kÕ–dü÷ÔH˚ e#êÃs¡T. –]»qT\T mø£ÿ&É ‘·eT |ü≥TºqT+∫ b˛‘ês√ nqï Ä+<√fi¯ q e÷y√\qT y˚ ~ Û + #˚ ~ . B+‘√ eTùV≤+Á<äø£s¡àqT ‘·T<äeTT{Ϻ+#·&É+ <ë«sê Ç|ü&ÉT #Ûr· dÔ |t Tüò &é˝À e÷y√\T eT∞¢ ô|’ #˚sTT kÕ~Û+#ês¡H˚ #ÓbÕŒ*. Çø£ nø£ÿ&É ‘·eT ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î yê]øÏ m<äTs¡T\ ˝Ò<Hä ˚ #Ó b ÕŒ*. eTùV≤+Á<ä ø £ s ¡ à \ø£ å ´ +>±H˚ yês¡ T <ë&ç ø Ï |üPqTø√e&É+‘√ ‘·eT \øå±´ìï kÕ~Û+#·>*∑ >±s¡T. nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT nø£ÿ&É m˝≤+{Ï |ü]D≤e÷\T ñ+{≤j·Tqï~ ø=ìï s√E\T b˛‘˚>±ì ‘Ó*j·T<äT. nsTT‘˚ e÷y√\T e÷Á‘·+ Ç|ü&ÉT m<äTs¡T<ë&çøÏ ~>∑&yÉ T˚ \ø£´å +>± #˚dTü ≈£îHêïs¡ì ns¡+ú #˚dTü ø√e#·TÃ. ‘·eT≈£î |ü≥Tºqï <ä≥yº TÓ qÆ ns¡D≤´˝À¢øÏ ≈£L&Ü øπ +Á<ä ã\>±\T #=#·TÃ≈£î edü÷Ô Áø£eT+>± ñ#·Tà _–düTÔ+&É&É+‘√ e÷y√sTTdüTº\T Çø£ m<äTs¡T<ë&ÉT˝Ò \ø£ å ´ +>± eTT+<ä T ≈£ î yÓ fi ¯ ó ‘· T Hêïs¡ ì á <ë&ç ‘ √ ns¡úeTsTT´+~. #Û·rÔdt>∑&Ûé˝À e÷y√sTTdüTº\ ;Ûø£s¡ <ë&˚ Ç+<äT≈£î ì<äs¡ÙqeTì b˛©düT\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. Ç+‘·ø±\+ #Ûr· dÔ >t &∑ éÛ øπ +Á<ä+>± ñ<ä´e÷ìï ã˝Àù|‘·+ #˚ j · T &Üìπ ø ÁbÕ<Û ë q´+ Ç∫Ãq e÷y√sTTdü T º nÁ>∑Hêj·Tø£‘«· + Ç|ü&ÉT m<äTs¡T<ë&ÉT\‘√ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï, b˛©düT\qT ø£ø±$ø£\+ #˚j÷· \H˚ Ä˝À#·q‘√ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTs√yÓ|’ ⁄ü á <ë&ç ˝≤+{Ï$ eT]ìï »]π> neø±XÊìï ø={ϺbÕπsj·T˝ÒeTì z d”ìj·TsY b˛©düT n~Ûø±] $X‚¢wæ+#ês¡T. ˇø£|üø£ÿ b˛©düT\T πø+Á<ä+ düVü≤ø±s¡+˝À e÷qes¡Væ≤‘· $e÷Hê\T, ôV≤©ø±º|üs¡¢‘√ >∑>∑q‘·\ b˛sê{≤ìï yÓTT<ä\Tô|&ç‘˚ BìøÏ BÛ≥T>± e÷y√sTTdüT\º T |ü≥D º ÁbÕ+‘ê\T, sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T \ø£´å +>± m<äTs¡T<ë&ÉT\≈£î dæ<e∆ä Te⁄‘·Tqï≥T¢ uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À e÷y√\ô|’ <ë&ÉT\T ô|s¡>&∑ +É ‘√ Ç|ü&ÉT #Ûr· dÔ |t Tüò &é˝À >∑{ºÏ |ü⁄Hê~ì @s¡Œs¡#T· ≈£îqï e÷y√\qT øπ +Á<ä ã\>±\T ≈£L&Ü eTT|ü‹|üŒ\T ô|&ÉT‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L ≈£L+_+>¥≈£î e∫Ãq b˛©düT\H˚ \ø£å´+>± #˚dTü ≈£îH˚yês¡T. ø±ì sêuÀj˚T s√E˝À¢ yêπs <ë&ÉT\≈£î ~π > ˝≤ ø£ ì |æ k ˛Ô + <ä ì z b˛©dü T ñqï‘ê~Û ø ±] n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . 2010 @Á|æ˝Ÿ 6q <ä+‘Óyê&É |ü]~Û˝À e÷y√sTTdüT\º T »]|æq <ë&ç˝À 76 eT+~ d”ÄsY|m” |òt »yêqT\ eTs¡DÏ+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ä ‘·sê«‘· e÷y√sTTdüT\º T bÕ\Œ&ɶ n‹ô|<ä› <ë&ç Ç<˚. B+‘√ Ç|ü&ÉT øπ +Á<ä ã\>±\T ≈£L&Ü n&É$ì »˝…&¢ É |üfºÒ neø±XÊ\T ñHêïsTT. B+‘√ Á|ü<äHê+>± –]»qT\T rÁe+>± Çã“+<äT\T |ü&˚ neø£XÊ\T ñHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ Ä+<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À b˛©düT\~ ô|#’ s˚ TT ø±e&É+‘√ e÷y√sTTdüTº nÁ>∑ H êj· T ø£ ‘ · « + n+‘ê Ç|ü  &É T #Û · r Ô d t > ∑ & Û é ˝ ÀH˚ ‘· \ <ë#· T ≈£ î +{À+~. á sêh+˝À Ç|ü Œ {Ï ø ° ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢øÏ b˛©düT\T yÓfi˝¢¯ ìÒ |ü]dædú ‹æ ñ+&É&+É e\¢H˚ yês¡T <ë&ÉT\≈£î ‘Ó–düTHÔ êïs¡T. @e÷Á‘·+ b˛©düT n*øÏ&ç ñHêï ‘·eT≈£î ‘Ó*dæb˛j˚T˝≤ |üø±ÿ düe÷#ês¡ e´edüú @sêŒ≥T #˚ d ü T ≈£ î qï e÷y√sTTdü T º \ T j· T <∏ ˚ # · à ¤ > ± ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚yês¡T. ≈£L+_+>¥≈î£ e#˚à b˛©düT\ô|’ m<äTs¡T<ë&ÉT\T #˚ùdyês¡T. nsTT‘˚ ∫+‘·˝≤ïsY dü+|òTü ≥q ‘·sê«‘· øπ +Á<ä+ ø£]qƒ yÓK’ ] ne\+_Û+#·&+É yÓ T T<ä \ Tô|{Ï º + ~. e÷qes¡ V æ ≤ ‘· $e÷Hê\ <ë«sê e÷y√sTTdüTº\ Ä#·÷ø° ‘Ó\TdüTø=ì yê]øÏ <ä>∑Zs√¢ ôV≤©ø±º|sü ¢¡ <ë«sê ã\>±\qT #˚sy¡ d˚ æ <ë&ÉT\≈£î ~>∑>\∑ T>∑T‘·THêïs¡T. >∑‘· @Á|æ˝Ÿ˝À Áπ>Vü≤Ö+&é‡ ã\>±\T »]|æq <ë&ç˝À 9 eT+~ e÷y√sTTdüT\º T #·ìb˛j·÷s¡T. Ç˝≤ $e÷Hê\T, ôV≤©ø±º|üs¡¢ kÕj·T+‘√ b˛©düT\T eT]+‘· ˝À|ü*øÏ #=#·TÃø=ì e#˚à |üø+å£ ˝À Çã“+<äT\T ‘·|üŒeqï ñ<˚›X¯+‘√ e÷y√sTTdüTº\T m<äTs¡T<ë&çøÏ düqï<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡ì b˛©düT\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. uÛÁÑ <ä‘ê ã\>±\T e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê˝À¢øÏ #=#·TÃø=ì edüT+Ô fÒ ‘êeTT |ü≥D º ÁbÕ+‘ê˝À¢ <ë&ÉT\T »s¡|&ü +É e\¢ >∑+<äs¡>√fi¯+ düèwæº+#·e#·Ãì, uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\ <äèwæº eTs¡ \ Ãe#· à qï~ yê] Ä˝À#· q nì b˛©dü T \T $X‚w¢ dæ Tü HÔ êïs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü ‘·«s¡˝À #Ûr· dÔ >t &∑ éÛ XÊdüqdüu≈ÑÛ î£ mìïø£\T »s¡>q∑ Tqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À e÷y√sTTdüT\º düeTdü´ eT]+‘· »{Ï\+>± e÷s¡e#·Ãì b˛©düT\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\≈£î uÛÁÑ <ä‘· ø£*Œ+#·&+É b˛©düT\≈£î ‘·\≈£î$T+∫q uÛ≤s¡eTe⁄‘·T+~. s√&ÉT¶ dü<äTbÕj·÷\T n+‘·+‘· e÷Á‘·+>± ñ+&˚ #Ûr· dÔ >t &∑ éÛ ˝À eT+<äTbÕ‘·s\¡ u≤] qT+∫ ‘·|Œæ +#·Tø√e&É+ eT]+‘· ø£w+ºü . á <äX˝¯ À sêqTqï s√E˝À¢ n≥T e÷y√\T, Ç≥T b˛©düT\ eT<Û´ä eT∞¢ ;Ûøs£ ¡ b˛s¡T ‘·|Œü <˚y÷Ó nì|æk˛Ô+~.

eT+>∑fiy¯ ês¡+, y˚T 28, 2013

@|”C…j·TT <Ûäsêï nÁøÏ&w˚ qü T¢, Çfi¯fl dü˝∆ ≤\T ø±yê\+≥÷ $qï|ü+

HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : õ˝≤¢˝À ns¡TΩ˝q’… $˝Òøs£ \¢¡ +<ä]øÏ nÁøÏ&˚wüqT¢, Çfi¯fl dü›˝≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚d÷ü Ô @|æ »s¡ï*dt‡º j·T÷ìj·THé Ä<Û«ä s¡´+˝À k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± sêÁwüº Hêj·T≈£î\T j·T+.‘·+ãj·T´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ õ˝≤¢˝À m+‘√eT+~ $˝Òøs£ T¡ ¢ ñ+&É>± n~Ûø±s¡T\T nÁøÏ&˚wüqT¢ eT+ps¡T #˚j·T≈£î+&Ü Çã“+<äT\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . Á|ü‹ @{≤ &çôd+ãs¡T˝À <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düT≈£î+≥÷ »qe]˝À nÁøÏ&˚wüqT¢ ÇkÕÔs¡ì nsTT‘˚ m+‘√eT+~ $˝Òø£s¡¢≈£î Çe«˝Ò<äì $e]+#ês¡T. á$wüj·TyÓTÆ |ü\T<äbòÕ\T n~Ûø±s¡T\≈£î $e]+#êeTì nsTTHê düŒ+<äq ˝Ò<ìä B+‘√ @|”Cj … T· T Ä<Û«ä s¡´+˝À <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]øÏ nÁøÏ&˚wüqT¢, ìyêdü dü˝∆ ≤\T, ‘Ó\sπ¢ wüHøé ±s¡T\¶ T eT+ps¡T #˚j÷· \ì &çe÷+ &é #˚XÊs¡T. nÁøÏ&˚wüqT¢ ˝Òø£ q÷´ »s¡ï*düTº ø±\˙˝À

Çfi¯fl dü˝∆ ≤\T ˝Òø£ $˝Ò≈s£ T¡ ¢ |ü\T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì BìøÏ ‘√&ÉT ‘Ó\sπ¢ wüHøé ±s¡T\¶ T ˝Òø£ nH˚ø£ düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘·T Hêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~+∫ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY _.l<ÛäsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY nÁøÏ&w˚ qü T¢ düeTdü´qT ùdø£]+∫ |ü]wüÿ]+#ê\ì düMT|ü+˝À ñqï &çÄsYz sê$T¬s&çì¶ Ä<˚•+#ês¡T. &çÄsYz j·T÷ìj·THé H˚‘\· ‘√ düeTdü´ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T nÁøÏ&w˚ qü ¢ $wüj·T+˝À #˚ùd neø£‘·eø£\qT j·T÷ìj·THé H˚‘·\T ø£˝…ø£ºsY, &çÄsYz <äèwæºøÏ rdüTø=ì e#êÃs¡T. áHÓ˝≤Ks¡T˝À düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ ns¡TΩ˝q’… yês¡+<ä]øÏ Hê´j·T+ »]π> #·÷kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À @|”C…j·TT sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù j·T+.‘·+ãj·T´, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ns¡e |üPs¡íÁ|üø±wt, j· T dt . sêe÷sêe⁄, |æ . u≤ã÷sêe⁄, wü | ò ” , ¬ ø .Á|ü k Õ<é , $.kÕ+ãj· T ´, _.$Áø£ y é T , |æ . dü T π s wt , j· T dt . Á|ü k Õ<é , j·T+.Vü≤s¡¸es¡∆Hé, j·TT.ø=+&Éj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·«+ >∑<Ó› ~>±*‡+<˚

$ÄsYdæ˝À |æõ ôd{Ÿ Á|üy˚X¯ |üØø£å\T

HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, Ç~ì»+ : q>∑s¡+˝Àì $ÄsYdæ ø£fi≤XÊ\˝À k˛eTyês¡+ $Áø£eT dæ+Vü≤|ü⁄] j·T÷ìe]Ù{Ï |ü]~Û˝À |æõ ôd{Ÿ Á|üyX˚ ¯ |üØø£qå T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äjT· + 9 >∑+≥\ qT+∫ 10.30 >∑+≥\ es¡≈î£ e÷´<Û‡é ù||üs`Y 2 |üØø£å ìs¡«Væ≤+#·>±, 11.30 qT+∫ 1 >∑+≥ es¡≈£î |òæõø˘‡, 2.30 qT+∫ 4 >∑+≥\ es¡≈£î ¬ø$TÁd”º $uÛ≤>±˝À¢ |üØø£åqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |üØøå± πø+Á<ë\ e<ä› ø±|”sTT+>¥ 300eT+~ s¬ ‘’ T· \T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ܶsì¡ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î »s¡T>∑≈î£ +&Ü n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+∫q≥T¢ j·T÷ìe]Ù{Ï Á|æì‡|ü˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ˝Òø£ ¬s’‘·T\T Ä#ês¡´ j·T+.lìyêdüT\T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Çã“+<äT\T bÕ&ÉT‘·T+fÒ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&ÉT ø£s¡Tej·÷´&Éì #ÓbÕŒs¡T. 12XÊ‘·+ |üqTï\T edü÷\T #˚d÷ü Ô ≈£L&Ü –≥Tºu≤≥T <Ûsä ¡ ø£*Œ+#·øb£ ˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. á $wüjT· yÓTÆ pHé ˇø£{Ï qT+∫ Ä+<√fi¯q\T #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&ûì Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú>± 40XÊ‘·+ Á|ü»\T ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó \ T|ü ⁄ ‘· T Hêïs¡ ì Äj· T q ‘Ó * bÕs¡ T . á y˚ T s¡ ≈ £ î dü π s «\T #ÓãT‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq Á|ü<Ûëì nj˚T´ s√E\T <ä>∑Zs√¢H˚ ñHêïj·THêïs¡T.. j·TTe‘·qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd+<äT≈£î yÓ÷&û‘√ eTTU≤eTTF ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T #˚jT· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î ÄdüøÏÔ>∑\ j·TTe≈£î\T ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ;CÒ|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T düTπs+Á<ë¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;CÒ|” sêÁwüº Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù düTsπ wts¬ &ç¶ &çe÷+&é HÓ\÷¢sT¡ , Ç~ì»+ : Á|ü»\ $XÊ«kÕìï ø√˝ÀŒsTTq sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ yÓ+≥H˚ >∑<Ó› ~>±\ì ;CÒ|” sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düqï|ü⁄¬s&ç¶ düTπswt¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq HÓ\÷¢s¡T˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø£fi¯+øÏ‘· eT+Á‘·T\T dü_‘ê¬s&ç¶, <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄\ sêJHêe÷\T ÄyÓ÷~+∫q+‘· e÷Á‘êq Á|üuTÑÛ ‘·«+ô|’ |ü&qç eT#·Ã ‘=\–b˛<äì #ÓbÕŒs¡T. $T>∑‘ê eT+Á‘·T\T ^‘ê¬s&ç,¶ bıHêï\ \ø£àå j·T´, ø£Hêï\øÏåàHêsêj·TD\T ≈£L&Ü sêJHêe÷\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. u§>∑TZ ≈£î+uÛøÑ √D+˝À 300ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T n$˙‹˝À uÛ≤>∑+ ñ+<äì Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï d”m+ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ ôd’‘·+ Ç+<äT≈£î nr‘·T&˚$T ø±<äHêïs¡T. n˝≤π> Äj·Tq k˛<äsT¡ &ÉT mÁs¡ #·+<äq+ düà–¢+>¥˝À Á|ü<ëÛ q uÛ≤>∑kÕ«$T nì Äs√|üD\T ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwü+º ˝À XÊ+‹ uÛÁÑ <ä‘\· T |üP]Ô>± $|ò\ü eTj·÷´j·Tì, nìï esêZ\ Á|ü»\T nuÛÁÑ <ä‘ê uÛ≤e+‘√ ñHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. á Hê\T>∑T HÓ\\ ø±\+˝À

eTT+|ü⁄ Á>±e÷˝À¢ mìïø£\T »]π>Hê.....? pHé 1 qT+∫ #˚H˚‘· #Ó’‘·q´ j·÷Á‘· ø£Ø+q>∑sY: sêh+˝À »\j·T»„+ ø±s¡´Áø£eT+ ÁøÏ+<ä #˚|ü{Ϻq ÁbÕC…≈£îº˝À¢ eTTì–b˛‘·Tqï Á>±e÷˝À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔsê ˝Ò<ë nH˚ $wüj·T+ Ç+ø± ‘˚\ø£b˛e&É+‘√ nø£ÿ&É kÕúìø£ mìïø£\ e´eVü‰s¡+ ø£\>±H˚ $T–*b˛qT+<ë nH˚ nqTe÷Hê\T e´ø£+Ô ne⁄‘·THêïsTT. lbÕ<ä m\¢+|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+˝À eTT+|ü⁄≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï Á>±e÷\‘√bÕ≥T, $T&é e÷H˚sY ìsêàD+˝À ñìøÏì ø√˝ÀŒ‘· T qï Á>±e÷˝À¢ mìïø£ \ ìs¡ « Vü ≤ D Á|ü X Êïs¡ ú ø £ + >± $T–*b˛‘√+~. sêeT>∑T+&É+ eT+&É\+˝À m\¢+|ü*¢‘√bÕ≥T 11Á>±e÷\T, $T&é e ÷H˚ s Y ìsêàD+˝À ‘=$Tà~ Á>±e÷\T eTTì–b˛‘·THêïsTT. lbÕ<äÁbÕC…≈î£ ˝º À sêeT>∑T+&É+ eT+&É\+˝Àì nsTT<äT Á>±e÷\T m\¢+|ü*¢, eTTs¡÷àsY, ø=ø±´\, eT~›sê´\, y˚eTTq÷sY, yÓ\Z≥÷sY eT+&É\+˝Àì Äs¡TÁ>±e÷\T ñ+&˚&é, ‘êfi¯ø¢ =‘·ùÔ |≥, #Ó>±´+, sê+q÷sY, eTTø£ÿÁ{≤e⁄ù|≥, ø√{Ï*+>±\ Á>±e÷\THêïsTT. n˝≤π> $T&ée÷H˚sY˝À uÀsTTHé|ü*¢ eT+&É\+ ˙˝ÀCŸ|*ü ,¢ XÊuÛ≤wt|*ü ,¢ e÷Hê«&É, ø=<äTs¡TbÕø£, dæ]dæ\¢ eT+&É\+ Ns¡¢e+#·, ∫+‘·˝ŸsƒêD≤, y˚eTT\yê&É eT+&É\+ ø√&ÉTeTT+», nqT|ü⁄s¡+, s¡TÁ<äes¡+ Á>±e÷\T |üP]Ô>± eTTì–b˛qTHêïsTT. á¬s+&ÉT ÁbÕC…≈£îº\T ìØí‘· ø±\+˝À |üP]Ô#˚j·÷*‡eùdÔ >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘y· T˚ »]–b˛yê*‡+~. áÁ>±e÷\qT U≤∞ ø±yê*‡ñ +~. @ø£D å yÓTHÆ ê Á>±e÷\qT U≤∞ #˚sTT+#·&+É e÷Á‘·+ U≤j·T+. ì<ÛäT\˝Ò$T, Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´+ eT÷\+>± ÁbÕC…≈£îº\ìsêàD+ |üP]Ôø±ø£b˛>±, |ü⁄qsêyêdü ø±s¡´Áø£eT+≈£L&Ü |üP]Ôø±˝Ò<äT. B+‘√ Ä\dü´+ »s¡T>∑T‘√+~. ˇø£ÿkÕ] |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢ùdÔ Á>±e÷\˙ï U≤∞#˚j·÷*‡+<˚. Ç|üŒ{Ïπø ÄÁ>±e÷\≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsêqT ì*|æyj ˚ ÷· \ì n~Ûø±s¡T\T ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø≈£L&Ü #˚XÊs¡T. nsTT‘˚

|ü⁄qsêyêdü+ |üP]Ô ø±ø£ b˛e&É+‘√ Ä+<√fi¯q\T ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´sTT. B+‘√ n~Ûø±s¡T\T Äìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îHêïs¡T. á‘·sT¡ D+˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡ eùdÔ eTT+|ü⁄ Á>±e÷\qT mø£ÿ&çøÏ ‘·s¡*+#ê\H˚~ Á|üXÊïs¡úø£+>± $T>∑T\T‘√+~. nsTT‘˚ m\¢+|ü*¢ lbÕ<ä ÁbÕC…≈£îº e÷Á‘·+ pHéHÓ˝≤Ks¡T ø£˝≤¢ ÁbÕC…≈£îº >π ≥T¢ _–+#·&+É |üPs¡eÔ ⁄‘·T+~. Ä‘·sê«‘· ÁbÕC…≈î£ ˝º ÀøÏ ˙s¡T uÛ≤Ø>±H˚ e#˚à neø±XÊ\THêïsTT. B+‘√ Á>±e÷\T U≤∞ #˚j·T&É+ ‘·|Œü ì|ü]dæ‹ú ñ+≥T+~. mìïø£\ìs¡«Vü≤D˝À n~Ûø±s¡T\TeTTì–ñ Hêï áÁ>±e÷\ $wüjT· + ˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+∫ Ç+‘·es¡≈î£ m˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ sêø£b˛e&É+‘√ õ˝≤¢kÕúsTT dæã“+~ rÁe Çø£ÿ≥¢≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ ‘’ ˚ Á>±e÷˝À¢ z≥s¡¢ C≤_‘ê\qT dæ<+›ä #˚dqæ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\≈£î düeT]Œ+#ês¡T. áÁ>±e÷˝À¢ ôd’‘·+ mìïø£\yê‘êes¡D+ y˚&Ó≈£îÿ‘√+~. düs¡Œ+#Y Ä•dü T Ô q ï yês¡ T Á|ü u Û Ñ T ‘· « +‘√ |ü ] Vü ‰ s¡ + Ç|æ Œ +#˚ + <ä T ≈£ î b˛sê{≤\T#˚kÕÔeTì Á|ü»\qT q$Tà+#˚+<äT≈£î Ç|üŒ{Ï qT+#˚ Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T. sπ b˛e÷b˛ Á>±e÷\T U≤∞#˚j÷· *‡ ñ qï+<äTq mìïø£\T m˝≤ ìs¡« Væ≤kÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T Á|ü•ïdüT+Ô fÒ |ü<äe⁄\T Ä•düTÔqï yês¡T, yê]øÏ n+&É>± sê»ø°j·T bÕغ\T e+‘·ø±>∑T ‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. |ü]dæ‘ú T· \T e÷Á‘·+ $|üØ‘·+>± e÷s¡&+É ‘√ |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ Á|üuTÑÛ ‘·«+ <äèwæøº Ï ádüeTdü´qT rdüT¬ø[¢ Ä<˚XÊ\ø√dü+ m~] #·÷düTÔHêïs¡T. eTs√ yês¡+, |ü~s√E˝À¢ düe÷#ês¡+ edüT+Ô <äì n~Ûø±s¡T\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. õ˝≤¢ ˝ À HÓ \ ø=qï >∑ + <ä s ¡ > √fi¯ |ü ] dæ ú ‹ ì #· ø £ ÿ ~<˚ › + <ä T ≈£ î n~Ûø±s¡T\qT+∫ ñ‘·sÔ T¡ «\T m|ü&ÉT ekÕÔj÷Ó qì Ç≥T n~Ûø±s¡T\T, n≥T eTT+|ü⁄ Á>±e÷\ Á|ü»\T m<äTs¡T #·÷düTHÔ êïs¡T.

HÓ\÷¢s¡T {ÖHé, Ç~ì»+ : õ˝≤¢˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #˚H˚‘· ø±+Á¬>dt Ä<Û«ä sê´q pHé 1 qT+∫ #˚H‘˚ · #Ó‘’ q· ´ j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì #˚H˚‘· eè‹Ô<ës¡T\ ◊ø£´y˚~ø£ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T &ç.ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ádü+<äs¡“¤+>± Áô|dtø£¢uŸ˝À $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1e ‘˚~q yÓ+ø£≥–] qT+∫ #Ó’‘·q´ j·÷Á‘· ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. n<˚ s√E HÓ\÷¢sT¡ ˝À >±+BÛq>∑s,Y dü+‘·ù|≥, ØesY‡ ø±\ì MT<äT>± Hêsêj·TD¬s&ç¶ ù|≥\˝À düe÷y˚XÊ\T ñ+{≤j·THêïs¡T. 2e ‘˚~ ø√ePs¡T ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À #Ó‘’ q· ´j·÷Á‘· ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. #˚H‘˚ · s¡+>∑+ düeTdü´\T sê»ø°jT· , |ü+#êsTT‹ qT+&ç bÕs¡y¢ TÓ +≥T es¡≈î£ _dæ esêZ\≈£î n‘·´~Ûø£ »HêuÛ≤ ø£*–q #˚H‘˚ · es¡+Z yê] ìwüŒ‹Ô Á|üø±s¡+ ]»πs«wüq¢ ø√dü+ Ä‘·àVü≤‘·´\T, eT˙ d”ÿ+, Á|üuÛÑT‘·« |ü<Ûäø±\T, Ä|ü<Ûäø±\qT Á|ü»\T m+‘·es¡≈î£ n+<äT≈£îHêïs¡T nH˚ $wüjT· yÓTÆ düe÷y˚XÊ\T ñ+{≤j·THêïs¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n+<äsT¡ Vü‰»¬s’ $»j·Te+‘·+ #˚j÷· \ì ø√sês¡T. ádü+<äs“¡ +¤ >± yê˝Ÿb˛düsº q¢¡ T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À >ös¡yê<Û´ä ≈£îå \T e÷s¡+ düT<Ûëø£s,Y <˚yê+>∑ dü+|òTü + n<Ûä´≈£åî\T C≤>∑ã‹Ôq XË’˝Òwt, |ü<äàXÊ* dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T Vü≤yê«˝Ÿ >∑»|ü‹sêyé, dü+|òTü + >ös¡e dü\Vü‰<ës¡T\T j·Tdt.lìyêdüsêe⁄, Á|üuÛ≤ø£sY, Ä~X‚wüj·T´, yÓ+ø£fÒX¯+, MsêkÕ«$T, Ms¡uÛÑÁ<äj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n$XÊ«kÕìøÏ eT<ä‹ › kÕÔ+ {ÏÄsYmdt‘√ ‘Ó\+>±D≤ sê<äT _C…|æ C≤rj·T Hêj·T≈£î&ÉT Ç+Á<d ùä Hê¬s&ç¶ q˝§Z+&É sêh+˝À Á|üC≤e´‹πsø£ |ü]bÕ\qqT n+~düTqÔ ï ø±+Á¬>dtqT >∑<~›Ó +#˚+<äT≈£î @bÕغ n$XÊ«dü rsêàD+ ô|{ÏHº ê ≈£L&Ü ‘êeTT dü+|üPs¡íeT<䛋kÕÔeTì _C…|æ C≤rj·T Hêj·T≈£î&ÉT Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. q˝§Z+&É õ˝≤¢ $Tsê´\>∑÷&É˝À Äj·Tq $÷&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ <˚X+¯ ˝À, sêh+˝À Á|ü»\ ÁbÕD≤\‘√ #·\>±≥+ Ä&ÉT‘√+<äHêïs¡T. Á|ü»\øÏ∫Ãq yê>∑›Hê\qT ‘·T+>∑˝À

H˚‘· ø±]à≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘·´ q˝§Z+&É : sêh+˝À H˚‘· ø±]à≈£î\qT Ä<äTø√e&É+˝À bÕ\≈£î\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. >∑‘· mìïø£\ ≈£î eTT+<äT H˚‘q· ï\≈£î Á|üø{£ +Ï ∫q 300 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ bÕ´πøõ düV‰ü j·T+ Ç|üŒ{Ïø° |üP]Ô>±ø£ b˛e&É+‘√ ø±]à≈£î\T s√Es√E≈£î ~>±\T#Ó+<äT ‘·÷H˚ ñHêïs¡T. #˚dqæ n|ü\T rs¡Ã˝Òø,£ ≈£î≥T+u≤\qT b˛wæ+#·˝øÒ £ s√Es√E≈£î ≈£î<˚\e⁄‘·THêïs¡T. e÷qdæø£+>± ˇ‹Ô&çøÏ>∑Ts¡e⁄‘·THêï ≈£L&Ü yê]˝À <Ó’sê´ìï ì+ù|+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï #·s´¡ \T˝ÒH˝˚ eÒ ⁄. Ä]úø£ düeTdü´\T ‘êfi¯˝øÒ £ q˝§Z+&É õ˝≤¢ #Í≥T|üŒ˝Ÿ≈î£ #Ó+~q H˚‘· ø±]à≈£î&ÉT ≈£L&ç q]‡+Vü≤+ Ä~yês¡+ sêÁ‹ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. B+‘√ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ yÓ<’ ´ä +ø√dü+ ‘·s*¡ +#ês¡T. ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq Äj·Tq eTs¡DÏ+#·&É+‘√ H˚‘·qï ≈£î≥T+ã+˝À $cÕ<ä+ HÓ\ø=+~. b˛düTeº ÷s¡+º nq+‘·s+¡ dü«Á>±e÷ìøÏ rdüT≈£îb˛qTHêïs¡T. nsTT‘˚ á dü + <ä s ¡ “ +>± ô|<ä › m ‘· T Ô q Ä+<√fi¯ q #˚ j · ÷ \ì H˚ ‘ · q ï\T Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. b˛©düT\T e÷Á‘·+ πødüTqyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T.

‘=øÏÿ m&Üô|&Ü |üqTï\T ô|+∫y˚dæ Çø£ÿ≥¢≈£î >∑T]#˚düTÔ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. sêh+˝À |ü]bÕ\q nH˚~ eT#·TìøH’ ê ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<äHêïs¡T. |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT, eTTK´eT+Á‹ Ç<ä›s¡T ≈£L&Ü ‘·eT d”≥¢qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äTπø ø±\+ yÓ∫ÃdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ì‘·´+ ≈£î+uÛøÑ √D≤\≈£î ì\j·T+>± e÷]q j·TT|æ@≈£î Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤düTÔqï ø±+Á¬>dt≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ #·s¡eT^‘·+ bÕ&˚+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<+›ä >± ñHêïs¡Hêïs¡T. >∑‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+ C≤Ø#˚dqæ 26nÁø£eT Jz\≈£î u≤<äT´˝…’q eT+Á‘·T\+<ä]ì ‘=\–+#ê*‡+<˚qì Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± ˇø£]<ä]› ì ‘=\–+∫ ‘êy˚T<√ ìC≤sTTr |üs¡T\eTì #Ó|ü≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚ùdÔ Á|ü»\T @e÷Á‘·+ $X¯«dæ+#·s¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ sêh+ @sêŒ≥Tø√dü+ _C…|æ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ |üì#˚düTÔ+<äHêïs¡T.

Vü‰´+&éu≤˝Ÿ b˛{°\ ø±´˝…+&ÉsY $&ÉT<ä\ ø£s÷¡ ï\T: sêh kÕúsTT Vü‰´+&éu≤˝Ÿ b˛{°\ 2013`14 dü+e‘·‡s¡ ø±´˝…+&ÉsYqT Ä dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Ä$wüÿ]+#ês¡T. ø£s÷¡ ï\T˝À ‘·q #Ûê+ãsY˝À sêhkÕúsTT Vü‰´+&éu≤˝Ÿ düs«¡ düu´ÑÛ düe÷y˚X+¯ »]–+~. á dü+<äs“¡ +¤ >± md”« yÓ÷Vü≤Hés¬ &ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düuŸpìj·TsY‡ u≤\Ts¡T, u≤*ø£ $uÛ≤>∑+ b˛{°\T es¡+>∑˝Ÿ≈î£ , pìj·TsY u≤*ø£\T, $T˙ u≤\Ts¡ b˛{°\T ø£s÷¡ ï\T≈£î, pìj·TsY u≤\Ts¡ b˛{°\T ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ , pìj·TsY u≤*ø£\T lø±≈£îfi≤ìøÏ, d”ìj·TsY |ü⁄s¡Twüß\T ∫‘·÷Ôs¡T≈£î, d”ìj·TsY eTVæ≤fi¯\T $XÊK|ü≥D º + õ˝≤¢\≈£î øπ {≤sTT+#ês¡T. ;#Y Vü‰´+&éu≤˝Ÿ b˛{°\T $XÊK |ü≥D º +˝À ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ Á|üø{£ +Ï #ês¡T.

düeTTÁ<rä s¡+‘√ bı+>∑&+É ‘√

ñ|ü s¬ ‘’ T· \≈£î qwü+º @\÷s¡T: bÂs¡$í T ø±e&É+‘√ rs¡+˝À düeTTÁ<ä+ #=#·T≈£î e∫Ã+~. B+‘√ kÕúì≈£î\T uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q\T ø£qãsêÃs¡T. z yÓ|’ ⁄ü m+&É\T eT+&ÉT‘·T+fÒ eTs√yÓ’|ü⁄ düeTTÁ<ä+bı+– #=#·TÃ≈£î sêe&É+ô|’ Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. >∑‘+· ˝À nø±\ es¡¸+‘√ qwübº ˛sTTq ñ|ü ¬s’‘·T\≈£î düeTTÁ<ä|ü⁄ ˙s¡T eTT+#Ó‘·Ô&É+‘√ #˚‹øÏ n+~q |ü+≥ ø√˝ÀŒj·÷s¡T. ô|<äyTÓ qÆ yêì\+ø£˝À ñ|ü ˙{Ï‘√ eT]+‘· qwü+º yê{Ï*+¢ ~. Á|üdTü ‘Ô +· ì»ø£s]Ô¡ , bÂs¡$í T e\¢ düeTTÁ<ä+ n\\ rÁe‘· m≈£îÿe>± ñ+<äì kÕ›ì≈£î\T n_ÛÁbÕj·T+ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. >∑‘· 50 dü+e‘·‡sê\T>± ø£s]Ô¡ düeTj·T+˝À ø¬ s¡{≤\ ñ<äè‹∆ Ç+‘ê m≈£îÿe>± ˝Ò<ìä kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. düeTTÁ<ärs¡+˝À n\\ ñ<äè‹∆ ô|]– ¬øs¡{≤\T eTT+<äT≈£î #=#·TÃ≈£î sêe&É+‘√ rs¡ÁbÕ+‘·yêdüT\T n+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T 19 øÏ˝À$÷≥s¡¢ y˚Ts¡ düeTTÁ<ärs¡+ ñ+~. X¯ìyês¡+ sêÁ‹ qT+∫ n\\T y˚>∑+>± Á|üeVæ≤+∫ dü$÷|ü+˝Àì ø=ã“], dü]$ ‘√≥\˝ÀìøÏ ˙s¡T #=#·TÃ≈£îì e∫Ã+~. nsTT‘˚ X¯ìyês¡+ bÂs¡í$T ø±e&É+‘√ Ç˝≤ »]– ñ +≥T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Á|üyêVü≤ ñ<äè∆‹øÏ ø√‘·≈£î >∑T¬s’ #Ó≥T¢ H˚\ø=]>±sTT. düeTTÁ<ä|⁄ü ˙{Ï‘√ b˛f…‹Ô düTe÷s¡T 4 y˚\ mø£sê\˝À ñ|ü |ü+≥ |üP]Ô>± qwüºb˛sTT+~. rsêìøÏ 8 øÏ.$÷. es¡≈£î #Ós¡Te⁄\T, H˚\u≤e⁄\˝À ˙s¡T ñ_øÏ ˙{ÏeT≥º+ ô|]–+~. rs¡ÁbÕ+‘·+˝Àì Äø±« kÕ>∑T #˚ùd #Ós¡Te⁄\˝À düeTTÁ<ä|ü⁄ ˙s¡T ô|]–b˛sTT+~.


eT+>∑fi¯yês¡+, y˚T 28, 2013

Á>±eTdüu˝ÑÛ À kÕe÷õø£ ‘·ìF

Ç~ì»+ ~q|üÁ‹ø£

HÓ\÷¢s¡T 3

dü+øπ eå T+, n_Ûeè~›ì ø=qkÕ–düTHÔ êï+

ø√≥, Ç~ì»+ : eT+&É\+˝Àì ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<øäÛ +£ |üìrs¡Tô|’ k˛eTyês¡ + n~Û ø ±s¡ T \T kÕe÷õø£ ‘· ì F ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTVü‰‘êà>±+BÛ Á>±MTD ñbÕ~Û |ü<øäÛ ±\ô|’ Hê´j·T+ »]–+<ë ˝Ò<ë nH˚ n+XÊ\ô|’ Á>±eTdüu\ÑÛ T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø√≥ ˇ‹Ô&ç #˚düTÔHêï eTHêïs¡T. ÁbÕDVæ≤‘·`#˚yÓ\¢ ÁbÕC…≈£îº eT+&É\+˝Àì eT<ë›*, ‹qï\|üP&ç Á>±e÷\˝À áø±s¡´Áø£e÷ìï $wüj·T+˝À Ç|üŒ{Ïπø eTVü‰sêh‘√ ø£*dæ ˇ|üŒ+<ä+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÄVü‰s¡ ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<Ûäø£+ô|’ eT+p¬s’q |üqT\T #˚düT≈£îHêï eTì, @¬s+&ÉT sêÅcÕº\T >∑‘· eTTô|’Œ @fi¯¢˝À düÁø£eT+>± »s¡T>∑T‘·THêïj·÷ ˝Ò<ë eè<äT\∆ ≈£î, $ø£˝≤+>∑T\≈£î |ò+æ #·qT¢ #˚düTø√H˚ ˝Ò<äHêïs¡T. ˙]e«&É+‘√bÕ≥T –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ n+<äT‘·THêïj·÷ ˝Ò<ë nuÛj Ñ T· Vü≤dü+Ô ˝Àì eT+p¬sq’ $<ë´s¡T\∆ ≈£î ≈£L&Ü ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïeTHêïs¡T øÏs¡DY≈£î kÕÿ\sY w æ | t \ T n+<ä T ‘· T Hêïj· ÷ nH˚ n+XÊ\ô|’ #· s ¡ ´ \T ¬s&ç¶. –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À @|æz \ø°åàHêsêj·TD, j·TdtÄsY|æ ∫‘·÷sÔ T¡ ,: sêh+˝À md”‡md”\º ì<ÛTä \qT düÁø£ XÊ‘·+ e]ÔdüTÔ+<äHêïs¡T. sêh+˝À eTs√kÕ] m≈£îÿe>± ~>∑Tã&ç e∫Ã+<ä+fÒ Á|üãT‘·«+ e÷sY rdü T ≈£ îHêïeTHêïs¡T. düqï_j·T´+≈£î øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, &çÄsY|æ s¡$u≤ãT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. eT+>± $ìjÓ÷–+#˚˝≤ düuŸbÕ¢Hqé T rdüT≈£î bÕ<äj÷· Á‘· #˚dHæ ê ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT n~Ûø±s¡+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷˝Ò ø±s¡DeTHêïs¡T. ‘·≈£îÿe>± 1500s¡÷bÕj·T\T Á|üø{£ +Ï #êeTHêïs¡T. øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ e∫à #·≥㺠<ä+› #˚XÊeTì, ‘·«s¡˝ÀH˚ ã+>±s¡T ˝ÀøÏ sê˝Ò&ÉHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT 9 @fi¯¢bÕ\q˝À ˙s¡THêï ≈£L&Ü Á&ç|t, ÅdæŒ+ø£¢sY Ç]π>wüHé <ë«sê 1280s¡÷bÕj·T\T eT<ä‘› T· <Ûsä ¡ Á|üø{£ ùÏ dÔ sêh+ 1500 ‘·*¢ |ü<∏äø±ìøÏ ≈£L&Ü #·≥ºã<䛑· ‘ÓkÕÔeTì @ˇø£ÿ s√E ≈£L&Ü s¬ ‘’ T· Á|üuTÑÛ ‘·«+>± #Ó|ü ø√˝Òø£ e´ekÕj·T+ #˚ùd+<äT≈£î ¬s’‘·T\T eTT+<äT≈£î Çk˛Ô+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ç#˚Ã+ <äT ∫≥ºeT÷s¡T, Ç~ì»+ : eT+&É\ s¬ yÓq÷´ ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ sêheTTK´eT+Á‹ q˝≤¢] øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ b˛ j· ÷ s¡ + fÒ Äj· T q ∫‘· Ô X ¯ ó ~› ì Á|ü » ˝Ò sêyê\Hêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î Ç∫Ãq n|ü\qT ≈£î @ˇø£ÿ s¬ ‘’ T· eTT+<äT≈£î sêe&É+˝Ò<ìä , ãj·T≥ yê]øÏ »]–q Á^yÓHé‡&˚ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ 10 nØ®\T e#êÃj·Tì ‘·Vü≤o˝≤›s¡T Á|üø{£ +Ï #ês¡T. dü«+‘· ìjÓ÷»ø£es¡yZ TÓ qÆ |”˝sÒ T¡ ns¡ ú + #˚ d ü T ø√ >∑ \ s¡ H êïs¡ T . 2004`05˝À |ü P ]Ô > ± e÷|ò ” # ˚ k ÕÔ e T+≥÷ #· + Á<ä u ≤ãT 1600qT+∫ 1800 bı+<äT‘·THêïs¡Hêïs¡T. ˇø£ÿ s¡÷bÕ lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. $$<Ûä düeTdü´\ô|’ nØ®\T e#êÃj·Tì Äj·÷ ˝À nH˚ø£ n_Ûeè~› dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\qT Äj·Tq e´ekÕj·÷ìøÏ, nqTã+<ä dü+düú\≈£î πøe\+ ndü‘ê´\T #Ó|ü⁄ÔHêï&Éì $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. sTT _j·T´+ |ü<øä∏ ±ìï ÁbÕs¡+uÛ+Ñ #·&+É »]–+<äHêïs¡T. ÁbÕ+‘ê˝À¢ $#ês¡D »]|æ nØ® <ës¡T\≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì, ás√E #˚|ü{≤ºs¡T. |”˝Òs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 900ø√≥T¢ ñ+&˚<ìä , H˚&TÉ 5500ø√≥¢≈î£ ô|+#·>∑ s¬ ‘’ T· \≈£î Ç∫à q s¡TD≤\qT e÷|ò#” k˚ ÕÔq+≥÷ ù|<ä ≈£î≥T+u≤\≈£î n+&É>± ñ+&˚+<äT ≈£î>±qT 9edüTeÔ ⁄ ÄdüeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À nìï @<√ eTVü‰‘·´+ ñ+<äì, n+‘·≈î£ eTT+<äT *>±eTHêï s¡T. ñ∫‘·$<äT´‘Y, bÕe˝≤e&û¶|ü< Á|ü>˝∑ ≤“\T |ü\T≈£î‘·THêï&ÉHêïs¡T. <˚X+¯ ˝À s¬ ‘’ T· \ \qT ø£\T|ü⁄≈£îì 185 s¡÷bÕj·T\πø ÇdüTHÔ êïeTHêïs¡T. XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘êqT ø£˙dü+ eT+Á‹ì ø±˝Òø£ b˛j·÷qì, øä∏ ±\T n<äq+>± ñHêïj·THêïs¡T. e´ekÕj·÷ìï s¡TD≤\T e÷|ò”#˚j·÷ \+fÒ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêuÀj˚T s√E˝À¢ eTs√ 10 s¡ø±\ edüTÔe⁄\qT |”˝Òs¡T˝À ¬>*#êø£ @ø£+>± eTTK´eT+Á‹H˚ y˚πs>±#·÷|æ+∫Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{Ÿ ô|{Ϻq |òüTq‘· <ë«sê e÷Á‘·y˚T kÕ<ä´+ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. ø£\T|ü⁄‘·THêïeTHêïs¡T. md”‡, md”\º ≈£î 1250 ø√≥T¢, nj·÷´qHêïs¡T. |”˝Òs¡T˝À Äj·Tq |ü\T ø±+Á¬ > dt π ø <ä ø Ï ÿ +<ä H êïs¡ T . e´ekÕj· T + <˚X¯+˝À ˇπø ˇø£kÕ] k˛ìj·÷ H˚‘·è ‘·«+˝À _dæ\≈£î 4027ø√≥T¢, yÓTHÆ êغ\≈£î 1020 ø√≥T¢ ˇø£ÿ n_Ûeè~›|qü T\≈£î dæm+ X¯+≈£îkÕú|qü \T ÁbÕs¡+ #˚j÷· \+fÒ ô|≥Tºã&ç Á|ü<ëÛ qeTì, Bìì düeT≈£L 63y˚\ø√≥¢ s¡TD≤\qT e÷|ò”#˚ùdÔ sêh+˝À dü+e‘·‡s¡yT˚ yÓ∫ÃdüTHÔ êïeTHêïs¡T. s¬ ‘’ T· \≈£î ∫≥º∫e]>± uÛÀ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± πsÃ+<äT≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêï 13y˚\ ø√≥T¢ e÷|ò” nj·÷´j·THêïs¡T. ˇø£ Á|üãT‘·«+ ø£*Œ+#˚~ |ü+≥\T #Ó&ç b˛sTTq|ü&ÉT, qwü+º Äj· T q e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ Hêj· T ≈£ î \ø£ + fÒ , j·THêïs¡T. >∑‘+· ˝À 8,9y˚\ ø√≥T¢e÷Á‘·yT˚ s¬ ‘’ T· \ dü+e‘·‡ s¡+˝ÀH˚ s¬ ‘’ T· \≈£î 72y˚\ø√≥¢ s¡TD≤\T dü+ã$+∫q|ü&ÉT |ü]Vü‰s¡+ Çe«&ÉeTHêïs¡T. 1999 bÕغ\ø£+fÒ Á|ü»\T ì»yÓTqÆ ‘Ó*$>∑\ yês¡ì ≈£î u≤´+≈£î\qT+∫ s¡TD≤*#˚Ãyês¡ì, H˚&TÉ ˇø£ÿ ÇdüTÔ+fÒ e÷|ò” m˝≤ kÕ<Ûä´+ ne⁄‘·T+<√ es¡≈î£ 1250 s¡÷bÕj·T\ |ü] Vü‰s¡+ e÷Á‘·yT˚ Á|üuTÑÛ ‘ê« u≤ãT≈£î ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝À Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ˝ÀH˚ 72y˚\ ø√≥T¢ ˇø£ÿdü+e‘·‡ Ä˝À∫+#ê\Hêïs¡ T . E≥Tº + fÒ H ˚ ø=|ü  \T #Ó*+¢ #˚eì, #·+Á<äu≤ãT Vü≤j·T+˝À øπ e\+ 1500≈£î ñqï|ü&ÉT, Á|ü‹|üø+å£ ˝À ñqï|ü&ÉT ≈£L&Ü s¡+˝À ÇdüTÔ Hêïj·THêïs¡T. øπ +Á<ä+˝À k˛ìj·÷ eTT&ÉT#·T≈£îH˚<äì kÕyÓT‘· #Ó|ü⁄‘·÷ ˙s¡T+fÒH˚ e÷Á‘·yT˚ ô|+#ê&ÉHêï s¡T.2004˝À ø±+Á¬>dt n~ø±s¡+ nã<ë›\‘√H˚ ø±\+ >∑&TÉ |ü&+É n\yêf…+Æ <äì rdüT≈£îqï ìs¡j í T· + y˚Ts¡øπ Ç+‘·yTÓ T‘·+Ô s¡TD≤\T e´ekÕj·T+ ~e´+>± kÕ>∑T#˚dTü ø√e #·ÃHêïs¡T. ˝ÀøÏ sê>±H˚ 4500 ô|+#·&+É »]–+<äì, ‘êqT dæm+ $eT]Ù+#ês¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü&ÉT #˚dqæ ¬s’‘·T\≈£î edüTÔHêï j·THêïs¡T. Ç+‘˚ ø±≈£î+&Ü Bìì >∑T]Ô+∫q ‘·eT ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ nj·÷´ø£ ‘=*Hêfi¯¢ ˝À 6y˚\≈£îô|+#êeTì, Á|üdTü ‘Ô +· bÕbÕ\qT ø£&TÉ >∑Tø√e&Üìπø u≤ãT bÕ<äj÷· Á‘· dü+e‘·‡s¡+ ˝À|ü⁄ s¬ ‘’ T· \T rdüT≈£îqï n|ü\qT ô|<ä›m‘·TÔq »\j·T»„+ #˚|ü{Ϻ+<äHêïs¡T. ø√{Ï 10y˚\ s¡÷bÕj·T*düTHÔ êïeTHêïs¡T. >∑‘K· Ø|òHt ê{Ïø,Ï #˚XÊs¡ì m<˚y› ê #˚XÊs¡T. dæm+>± ‘=$Tà<˚fió¯ ‹]–#Ó*¢ùdÔ e&û¶ì Á|üuÛÑT‘·« y˚T uÛÑ]düTÔ+<äHêïs¡T. mø£sê\ qT n<äq+>± kÕ>∑T˝ÀøÏ ‘˚yê\qï<˚ Á|”s;¡ es¡≈î£ |ü+≥ \T qwübº ˛sTTq s¬ ‘’ T· \≈£î 1636ø√≥¢ fl n~Ûø±s¡+˝À ñHêï u≤ãT ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢≈£î ndü\T ø£≥º+&ç #ê\T, e&û¶ ndü˝Ò e<äT› nì ‘·eT \ø£´å +>± ñ+&É>± Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ 22\ø£\å T s¡÷bÕj·T\qT |ü]Vü‰s¡+ ÁøÏ+<ä s¬ ‘’ T· \≈£î #Ó*+¢ #êeTHêï ˇs¡>u∑ {… +ºÏ <˚$÷ ˝Ò<Hä êïs¡T. Áù|eT\T ˇ\Tø£ Á|üãT‘·«+ ô|<ä› m‘·TÔq ìHê<ä+>± |üì#˚ düTÔ+<ä ô|+#êeTHêïs¡T. sêhyê´|ü+Ô >± 46 ÁbÕC…≈î£ \º T s¡T. ‘êqT q&ç|dæ Tü qÔ ï d”Œ&é 2014es¡≈î£ ø=qkÕ–+#ê b˛j·T&É+ ø±+Á¬>dt≈£î>±ì ‘·q≈£î>±ì sê<äì, Hêïs¡T. \ø£å s¡÷bÕj·T\˝À|ü⁄ n|ü\T rdüT≈£îqï |üP]Ô#˚j·T&ÉyÓ÷, bÕøÏåø£+>± |üP]Ô#˚j·T&É+ *‡+<˚qHêïs¡T. Ç+<äT≈£î Á|ü»\T eT<ä‹› yê«\ì ø√sês¡T. Ç∫Ãqe÷≥\qT ‘·T.#· ‘·|Œü ≈£î+&Ü neT\T#˚ s¬ ‘’ T· \T düTe÷s¡T 95\ø£\å eT+~ ñHêïs¡Hêïs¡T. e\¢H√ eT|üs√ 30\ø£å\ mø£sê \qT kÕ>∑T˝ÀøÏ ø£+fÒ ≈£L‘·Ts¡TH˚ ø£Hê\H˚ uÛ≤eq ø£*Œ+#˚+<äT≈£î j·T&ÉyT˚ e÷ Á|ü‘´˚ ø£‘H· êïs¡T. ì‘·´+ ndü‘ê´\T yês¡+<ä]øÏ áe&û¶$TqVü‰sTT+|ü⁄ e]ÔdüTÔ+< ‘Ó d ü T Ô H êïeTHêïs¡ T . ÁbÕDVæ ≤ ‘· ` #˚ y Ó fi ¯ ¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T. sêh+˝À eTVæ≤fi≤ #Ó|⁄ü ‘·÷ ø±\+ yÓ\B¢ j·T&É+ u≤ãT≈£î n\yêf…Æ Hä êïs¡T. |ü+≥\T |ü+&Ü\+fÒ ˙s¡T Á|ü<ëÛ qeTì, ÁbÕC… ≈ £ î º ‘ √bÕ≥T, b˛\es¡ + ÁbÕC… ≈ £ î º q T »HêuÛ≤ s√Es√E≈£î >∑D˙j·T+>± ‘·–bZ ˛‘·T+<äì, Bì |üP]Ô#ù˚ d+ <äT≈£î Á|üjT· ‘êï\T#˚dTü HÔ êïeTHêïs¡T. e˝Ò¢ ã+>±s¡T ‘·*¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï rdüT≈£î sêe&É+ »]–+ b˛sTT+<äHêïs¡T. ∫+‘· dü∫ÃHê |ü⁄\T|ü⁄ yê{Ïì düeT≈£L sπ Ã+<äT≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|üjT· ‹ïdüT+Ô HÓ\÷¢sT¡ {ÖHé, Ç~ì»+ : ÇdüTø£ Ø#Y\ e<ä› »]π> n$˙‹ì n~Ûø±s¡T #êe<äqï kÕyÓT‘· u≤ãT≈£î q÷{ÏøÏ q÷s¡T <äHêïs¡T. sêh+˝À esê¸\T ‘·≈£îÿe>± ñHêï M{Ïì øπ +Á<ä+ C≤rj·T ÁbÕC…≈î£ \º T>± >∑T]Ô+#˚˝≤ <äHêïs¡T. BìøÏ ôd’‘·+ #·≥ºã<䛑· rdüT≈£îekÕÔeTHêïs¡T. \T n+‘·yTÓ T+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚d÷ü Ô Á{≤ø£sº ¢¡ j·T»e÷qT\T Á|ü‹ s√E <Ûsä êï ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. k˛eTyês¡+ ádü+<äs“¡ +¤ >± Ø#Y\ e<ä› Ç#˚à W{Ÿ bÕdt\qT rdüTø=ì ÇdüTø£ ˝À&ÉT\‘√ @ø£+>± Á{≤ø£sº H¢¡ ˚ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› ñ+∫ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Á{≤ø£ºs¡¢ j·T»e÷qT\T Ø#Y ìs¡«Vü≤≈£î\ |üìrs¡Tô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. Ø#Y e<ä› »]π> neø£‘e· ø£\qT ìj·T+Á‹+#ê\ì ‘êeTT b˛sê≥+ #˚dTü +Ô fÒ Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü{+ºÏ #·Tø√ø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£se¡ Tì nHêïs¡T. B+‘√ nø£ÿ&É »]π> n$˙‹ì kÕøå±´\‘√ düV‰ü W{Ÿ bÕdt\qT #·÷|æd÷ü Ô <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. y˚_\T¢\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ø#Y\ô|’ Ä~˝≤u≤<é,: ‘Ó\+>±D ø√dü+ πød”ÄsY Hêj·Tø sêÁ‹øÏ sêÁ‘˚ n&ÉT≈¶ î£ +~ #·+Á<äu≤ãT ø±<ë nì n~Ûø±s¡T\T HêeTe÷Á‘·|ü⁄ ‘·ìF\T ø±≈£î+&Ü ì»yÓTÆq ‘·ìF £‘·«+˝À ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ {°ÄsYmdt bÕغ Hêj·T≈£î\T, Á|ü•ï+#ês¡T. á $wüj·T+ ‘Ó\+>±D C≤‹øÏ Ä~˝≤u≤<é,: õ˝≤¢˝À z yÓ|’ ⁄ü m+&É\T sƒês¬ ‹ÔdTü +Ô fÒ uÛ ≤ qT&ç Á|ü ‘ êbÕìøÏ õ˝≤¢ ‘· \ ¢ & ç \ T¢ ‘ √+~! ìs¡«Væ≤+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. ø±s¡´ø£s\Ô¡ T |üì#˚dTü HÔ êïs¡ì {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ ø±y˚{Ï ‘Ó\TdüHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷\T eTs√yÓ|’ ⁄ü eT+∫˙{Ï ø=s¡‘· Á|ü»\qT HêHêj·÷‘·q s√Es√E≈£L ô|s¡T>∑T‘·Tqï ñc˛íÁ>∑‘·\‘√ q\¢H˚\ düeTàj·T´ ù|s=ÿHêïs¡T ‘Ó\+>±D n&ÉT¶≈£î+~ #˚j·Tì {°`{°&û|”, ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ø£*dæø£≥Tº>± ô|&ÉT‘√+~. eT+&ÉTf…+&É˝À¢ eT+∫˙{Ï ø√dü+ eT+&ÉT‘√+~! ‘·÷s¡TŒq >∑]wü˜+>± 50 &çÁ^\T, #·+Á<äu≤uÒqì Äj·Tq <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . ∫‘·XÔ ó¯ ~› ñ πød”ÄsYô|’ yê´K´\T #˚j·T&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. . |ü˝Á¢… |ü»\T øÏ˝À$÷≥s¡¢ <ä÷s¡+ q&Éyê*‡ ek˛Ô+~. |ü•Ãe÷q 46 &çÁ^\T qyÓ÷<äe⁄‘·T+&É&É+‘√ +fÒ eTVü‰Hê&ÉT˝À ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î {Ï&ç|æ d” e ÷+Á<Û ä bÕغ \ e÷≥\qT, #˚ ‘ · \ qT Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ rÁe ˙{Ï m<ä&› ç HÓ\ø=q&É+‘√ Á|ü»\T ‘·≥Tºø√˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. e&É<Óã“ u≤]q nqT≈£L\y˚T n+≥÷ rsêàq+#˚j÷· \ì &çe÷+&é j·÷e‘Y‘\Ó +>±D Á|üC≤˙ø£+ >∑eTìk˛Ô+<äHêïs¡T ‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. |ü&ç |æ≥º˝≤¢ sê\T‘·THêïs¡T. >∑&ç∫q ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ #˚XÊs¡T. Ç+‘·ø±\+ eT<ÛTä j·÷w”ÿ ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ . sêqTqï s√E˝À¢ yê]øÏ Á|ü»˝Ò ‘·–q >∑TDbÕsƒ+¡ Á>±e÷˝À¢ eT+∫˙{Ï |ü<øä∏ ±\T eT÷\q |ü&ܶsTT. 80 eT+~øÏ ô|>’ ± ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ>±, X¯ì, Ä~yê e÷{≤¢&ç Ç|ü&ÉT ø¬ dæÄsYqT $eT]Ù+#·&+É <ës¡TD #Ó ã T‘ês¡ ì ù|s=ÿHêï s¡ T . |ü < ä e ⁄\ ø√dü + |ò*ü ‘·+>± Á>±e÷˝À¢ uÀs¡T u≤e⁄\ e<ä› »q+ ˝…q’ ˝¢ À sê˝À¢ ø£˙dü+ |ü~ùV≤qTeT+~ eTè‘·T´yê‘·|&ü ܶsì¡ eTHêïs¡T. Äj·Tq yÓqø£ mes¡THêïs√ ‘Ó\TdüHêïs¡T. bÕ≈£î˝≤&˚~ mes¡H~˚ Ç~es¡øπ düŒwüyº TÓ +Æ <äì >∑Ts¡TÔ >∑+≥\bÕ≥T y˚∫#·÷&Ü*‡q |ü]dæú‹ ‘·˝…‹Ô+~. nq~Ûø±]ø£ düe÷#ês¡+. eTTK´+>± ø√˝Ÿu…˝Ÿº ‘Ó\+>±D yê<ëìï e~* $eTs¡Ù\ yê<ëìï Äj·Tq #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>dt {°`&û|” Hêj·T≈£î\T u≤e⁄\T n&É T >∑ + {Ï b ˛e&É + ‘√, |ü \ T uÀs¡ T ¢ eT]+‘·>± eT+&ÉT‘√+~. u§>∑T>Z q∑ T\T ñqï ÁbÕ+ m‘·T≈Ô î£ Hêïs¡ì ns¡+ú ne⁄‘√+~q, Ç˝≤+{Ï yê]øÏ ìC≤ìC≤\T ‘Ó\TdüT≈£îì e÷{≤¢&Ü\ì, ˝Ò≈î£ +fÒ #Ó&bç ˛e&É+‘√ ñqï uÀs¡¢ e<ä› Á>±e÷\ Á|ü»\T ‘·+˝À Á|ü»\T ø±]à≈£î\T n˝≤¢&TÉ ‘·THêïs¡T. m+&É\ Á|üC≤πøåÁ‘·+˝À ‘·–q ãT~› #ÓãT‘êeTì ôV≤#·Ã]+ ‘·eT dü‘êÔ @$T{À #·÷dækÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. rÁeÇø£ÿ≥¢≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. |üX¯óe⁄\≈£î ôd’‘·+ Á|üuÛ≤e+ dæ+>∑πsDÏô|’ rÁe+>± |ü&ÉT‘√+~. zô|Hé #ês¡T. πød”ÄsYô|’ nqT∫‘· yê´K´\T #˚ùdyê]ì ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝À Ä&çe÷≥ ‘·|Œæ q ø±+Á¬>dt ‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£ øÏ˝À $÷≥s¡T¢ y˚Ts¡ rdüTø¬ [¢ <ëVü≤+ ø±düT˝º À¢ ø±]à≈£î\T |üì#˚ùd |ü]dæ‘ú T· \T ø£ì|æ+#·&+É ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\T>±H˚ |ü]>∑DÏkÕÔeTHêïs¡T. bÕغì, ‘Ó\+>±D sêÅcÕºì n&ÉT¶≈£îqï {°&û|”ì rs¡TdüTHÔ êïs¡T. á $wüjT· +ô|’ dü+ã~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïπø ø±]à≈£î\ ¬>’sêΩ»s¡T XÊ‘·+ 25≈£î {°&|û ,” ø±+Á¬> dt bÕغ\ Hêj·T≈£î\ rs¡Tô|’ ÄÁ>∑V≤ü + sêuÀj˚T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘·–q ãT~∆ #ÓbÕŒ\ì @e÷Á‘·+ |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+˝Ò<ìä |ü\T Á>±e÷\≈£î ô|]–+~. m+&É≈î£ ‘√&ÉT y˚&>ç ±\T\T MdüT+Ô &É&+É e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. øπ d”ÄsY Bø£‘å √ Á|üø{£ +Ï ∫q ‘Ó\+>±D ù|s=ÿHêïs¡T. #Ó+~q Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘√ Á|ü»\T ñøÏÿ]_øÏÿs¡e⁄‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&É >∑]wü˜ n~Ûø±s¡T\T e÷s¡TeT÷\ –]»q Á>±e÷\yÓ’|ü⁄ ñc˛íøÏå>∑‘· 50 &çÁ^\≈£î #˚s¡T‘√+~. Ä~˝≤u≤<é, #·÷&É&É+ ˝Ò<äì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. ‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£ ìs¡à˝Ÿ, ñ≥÷ïsY, »Hêïs¡+ ÁbÕ+‘ê˝À¢ n‘·´~Ûø+£ >± HÓ\÷¢s¡Ts¡÷s¡˝Ÿ, Ç~ì»+ : ‘·eTqT Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± rÁe Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêï n~Ûø±s¡T\≈£î |ü≥&º +É 46 &çÁ^\T+&É>± eT+∫sê´\, lsê+|üPsY, >∑T]Ô+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô k˛eTyês¡+ ôdsYŒ ñ<√´>∑T\T 5e Ä~˝≤u≤<é: õ˝≤¢˝À eT÷‘·y˚j·TqTqï bÕsƒ¡XÊ\\qT |ü]o*+∫ ˝Ò<äì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. dæã“+~ ˝Òs¡ì kÕ≈£î +, #Óq÷ïsY, ø±>∑CŸq>∑s,Y ÄdæbÕò u≤<é, u…\+¢ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+‘√ dü+ã+<Ûä+ #·÷|ü⁄‘·÷ n~Ûø±s¡T\T ‘·|æŒ+#·T≈£î+≥THêïs¡ì Ç+<ës¡ s√E <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± j·T÷ìj·THé H˚‘·\T |ü * , ¢ eT+<ä eTÁ] ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ 48 qT+∫ D≤\qT ‘Ó\TdüT≈£î+{≤eTì j·T÷{°m|òt Á|üø{£ +Ï ∫+~. ndü\T ˝Ò≈î£ +&Ü ã~© ñbÕ<Ûë´j·TT\qT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ 3dü+e‘·‡sê\T düØ«düT |üP]Ô #˚dqæ yê]øÏ |ü<√qï‹ ø±s¡ ÄÁ>∑ V ü ≤ + e´ø£ Ô + #˚ d ü T Ô H êïs¡ T . kÕe÷q´ Á|ü » \≈£ î 49 &ç Á ^\ ñc˛í ø>åÏ ‘∑ · qyÓ÷<äe⁄‘√+~. ñ<äjT· + bÕsƒX¡ Ê\\qT m+<äT≈£î eT÷dæyd˚ Tü HÔ êïs¡H˚ <ëìô|’ düeTÁ>∑ $esê\T $&ÉT<ä\#˚j÷· \Hêïs¡T. |ü+&ç‘,· ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. eT+&É\ kÕ∆sTT˝À |üì#˚dTü qÔ ï dæã“+~øÏ ‘·–q á ø£ ˙ dü + ‘ê>∑ T ˙s¡ T ≈£ L &É n+~+#· ˝ Ò ì dæ ú ‹ ˝À ‘=$Tà~ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ es¡≈î£ y˚‘·q+ eT+ps¡T #˚j·÷\ì, f…Æ+ùdÿ\TqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ùdø£]kÕÔeTì düe÷K´ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT dæ.\ø£ÎDYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. |”á{°\ b˛düT\º qT n|tÁ>π &é#d˚ ,æ eT+&É \ n~Û ø ±s¡ T \THêïs¡ ì $eT]Ùdü T Ô H êïs¡ T . »q+ ãj·T≥≈£î yÓfi≤¢fÒ »+≈£î‘·THêïs¡T. m+&É\≈£î ˝À <ë<ë|ü⁄ 63 bÕsƒX¡ Ê\\qT eT÷dæyj ˚ ÷· \ì ìs¡sí TT+#ês¡ì, Á|ü‘˚´ø£ {°#·s¡¢≈£î H√wüq˝Ÿ Ç+ÁøÏ ø√sês¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ e÷ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ Bìe\¢ e÷s¡ T eT÷\ ÁbÕ+‘ê\ $<ë´s¡ T \ ú ≈£ î rÁe +º yê{Ï\>¢ \∑ <äì yÓ T +≥T¢ eT+ps¡ T #˚ j · ÷ \ yÓ+≥H˚ ˙{Ï m<ä›&çì rs¡Ã≈£î+fÒ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ u§>∑TZ>∑qT˝À¢ |üì#˚ùd |ü]dæú‘·T\T ˝Òeì, dæ+>∑πsD &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷ìj·THé H˚‘\· T bÕ˝§ZHêïs¡T. nHêïs¡T. n˝≤π> dü+|üPs¡í nø£åsêdü´‘· ø±s¡´Áø£eqwü T+ <Óã“‹q>∑\<äì Hêïs¡T. $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\ô|’ Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤kÕÔeTì |ü\Te⁄s¡T Á>±eTdüTÔ\T ˝Ï À ôd\e⁄\T Á|üø{£ +Ï #ê\ì {°;Jπømdt n<Û´ä ≈£îå &ÉT ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À $<ë´s¡T\ú T ˝Òq+<äTq 63 bÕsƒX¡ Ê\\T eT÷‘·|ü ìs¡¢ø£å´+ ‘·>∑<äì \ø£ÎDY sêe⁄ ôV≤#·Ã]düTHÔ êïs¡T. eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T Äy˚<qä qT ¬ø+>∑s¡¢ eT\¢j·T´ Øõq˝Ÿ ˝ÒãsY ø£$TwüqsYqT, &ÉT‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Äj·÷ Á>±e÷\≈£î yÓ[¢ eT÷dæy‘˚ ≈· î£ >∑\ nHêïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ $<ë´s¡+>± ns¡∆+ #˚düTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ dæ+>∑πsDÏ d”m+&ûì ø£*dæ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø±s¡D≤\qT nø£ÿ&çyê]øÏ $e]+∫ Á|ü‘ê´e÷ïj·T #·s´¡ \≈£î düe÷y˚X+¯ ìøÏ πø{≤sTT+|ü⁄\qT ñ<ës¡ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ bÕsƒ¡XÊ\\ eT÷dæy˚‘· ãT~›‘√ #·÷&Ü\Hêïs¡T. #·s¡´\qT Á|ü‹|òüT{Ïdü÷Ô Á>±eTkÕúsTT qT+∫ Á|üC≤˙ø±ìï #Ó’‘·q´+ #˚ùd ~X¯>± ‘·«s¡˝À ñ<ä´e÷ìï #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. eT÷dæy˚dæq bÕsƒ¡XÊ\\qT ‘Ó]#˚+<äT≈£î Á>±eTdüT∆\‘√ ø£\dæñ <ä´e÷\qT ì]àkÕÔeTHêïs¡T. $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ìs¡¢øå±´ìï M&Ü\ì &çe÷+&é#˚XÊs¡T. ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡Dô|’ #·]Ã+∫ uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqqT Á|üø£{ÏkÕÔeTì nHêïs¡T. pHé 12 Hê{ÏøÏ $<ë´s¡T\ú ≈£î bÕsƒ´¡ |ü⁄düøÔ ±\T, j·T÷ìbòÕyéT n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. eT÷dæy˚dæq bÕsƒ¡XÊ\\qT ‘Ó]|æ+#ê\ì, @\÷s¡T: ø£≥eº T+∫ sêeT*+>±¬s&ç(¶ d”ÄsYÄsY) ø£fi≤XÊ\ Ç|üŒ{Ïø° ø£$T{°ì Á|üø£{Ï+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. q÷‘·q bÕ´q˝Ÿ #Ó\¢<äì, m+‘√ ù|s¡Tqï $<ë´dü+dü>ú ± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#T· Ã≈£î+~. nsTT‘˚ bÕ\ø£es¡Z <=+>∑ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Ç+‘· sê<ë›+‘·+ @&Ü~>± ì*∫q |ü<√qï‘·T\T yÓ+≥H˚ #˚|{ü ≤º\ì ø√sês¡T. mìïø£ $yê<ä+ ∫ìøÏ ∫ìøÏ >±*yêq>± e÷s¡&+É ‘√ <ëì Á|üu≤Û e+ »s¡>∑{≤ìøÏ e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT #êyê sêeTø£èwüí ø±s¡DeTì Äj·Tq HÓ\÷¢sT¡ {ÖHé, Ç~ì»+ : Á|üuTÑÛ ‘·«+ j·T+j·Tdtd\æ ≈£î Çq÷‡¬sHé‡ Ç|ü&ÉT $<ë´s¡+>∑+ô|’ |ü&ÉqT+<äqï Ä+<√fi¯q düs¡«Á‘ê e´ø£Ô+ <äTj·T´ã{≤ºsT¡ . BìøÏ kÕúìø£ m+|” Áb˛<ä“\+ ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› ne⁄‘√+~. á e´eVü‰s¡+˝À #ê˝≤eT+~ {Ï&|ç æ H˚‘\· Á|üyT˚ j·Ty˚T ÇH˚ïfi¯¢ #·]Á‘·˝À m|ü&É÷ Ç˝≤+{Ï sê»ø°j÷· \T »s¡>˝∑ <Ò ìä , #êyê <ÛäsêïqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± j·T÷ìj·THé n<Ûä´≈£åîsê\T ñ+&É&+É ‘√ Ä~yês¡+ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À eTVü‰Hê&ÉT≈£î ãj·T\T<˚sê*‡q sêeTø£èwüí Çø£ÿ&É ì<ÛäT\qT q\¢»s¡¢ u≤´+≈£î\≈£î ‘·s¡*+∫ m≈£îÿe e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷ |üìrs¡T≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ Çyê«\ì ø√sês¡T. yês¡ T yÓ fi ¯ ¢ ˝ Ò ø £ b ˛j· ÷ s¡ T . Ms¡ + ‘ê k˛eTyês¡ + ãj· T \T<˚ ] e&û\¶ T ekÕÔjT· ì Á|üjT· ‹ï+#˚yês¡ì, ‘êeTT d”ÄsYÄsY ì<ÛTä \qT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ôdsYŒ ñ<√´>∑T\T>± es¡+>∑˝Ÿ: >∑‘+· ˝À Ç∫Ãq Vü‰$÷ y˚Ts¡≈î£ ñ<ä´eTø±s¡T\ô|q’ , $<ë´ eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{Ï eTT–+|ü⁄ düuÛÑ≈£î yÓfi¯‘ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø n<Ûä´ø£å, ø±bÕ&É{≤ìπø eT÷&˚fi¯ó¢ ÁX¯$T+#êeTHêïs¡T. Ç|ü&ÉT Äj·TH˚ nH˚ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á$wüj·TyÓTÆ |ü\T<äbòÕ\T s¡T\ú ô|q’ ô|{Ïqº øπ düT\qT yÓ+≥H˚ m‹Ôyj ˚ ÷· \ì {ÏÄsYmdt &çe÷+&é ñbÕ<Ûä´≈£åî\ mìïø£≈£î sê»ø°j·T s¡+>∑T |ü⁄\TeTTø√>±.. ø=Hêïfi¯ó¢>± sê»ø°j·÷\T #˚dü÷Ô d”ÄsYÄsY |üs¡Te⁄qT s¡#·Ãø°&ÉTdüTÔHêïs¡ì n~Ûø±s¡T\≈£î yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îqï düŒ+~+#·˝Ò<äì B+‘√ sêÁwüº ø£$T{Ï #˚dæ+~. ˝Òì|üø£å+˝À ô|<ä› m‘·TÔq C≤ø˘ Ä<ä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q\T Ä s¬ +&ÉT |ü<eä ⁄\T bı+~q Çs¡Te⁄] eT<Û´ä |ü#÷ >∑&¶ç y˚ùdÔ uÛ>Ñ T∑ eZ TH˚˝≤ Äs√|æ+#ês¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ d”ÄsYÄsY bÕ\ø£es¡+Z q÷‘·q mìïø£ |æ \ T|ü ⁄ y˚ T s¡ ≈ £ î <Û ä s êï ìs¡ « Væ ≤ dü T Ô H êïeTì dü Œ wü º + #˚ X Ês¡ T . #˚kÕÔeTì myÓTà˝Ò´ $qjYT ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ñ<ä´eTø±s¡T sê»ø°j·÷\T q&ÉTdüTÔHêïsTT. ‘êC≤>± Ä~yês¡+ @\÷s¡T˝Àì ø√dü+ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ç+Á<ä≈£îe÷sY n<Ûä´ø£å‘·q Ä~yês¡+ @\÷s¡T áø±s¡´Áø£eT+˝À j·T+j·Tdtdj æ T· dt\ j·T÷ìj·THé H˚‘\· T, ‘·~‘·sT¡ \T \ô|’ πødüT\T m‘˚Ôj·T≈£î+&Ü ø=‘·Ô πødüT\T ô|&ÉT‘·THêï ‘Ó\+>±D d”ÄsYÄsY bÕ\ø£es¡Z uÛÑeq+˝À y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ d”ÄsYÄsY bÕ\ø£ uÛÑeq+˝À ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq b˛©düT ôd≈£L´]{° eT<Ûä´ bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |ü<eä ⁄\ ø√dü+ dæm+ uÛ»Ñ q #˚dTü HÔ êïs¡ì Äj·Tq ìs¡«Væ≤+#·≥+, bÕ\ø£esêZìï ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå &ç ‘·s|¡ ⁄üò esêZìï mìïø£ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À q÷‘·q ø£$T{° düuÛÑT´\qT nHêïs¡T. Ç~ dæ>T∑ #Z ≥˚ Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï nD∫y˚ùd+<äTøπ #˚jT· ≥+‘√ eTs√e÷s¡T $yê<ä+ sêE≈£î+~. eTs√es¡+Z q÷‘·q mqTï≈£îHêïs¡T. Bìô|’ <Ó+<äT\÷s¡T myÓTà˝Ò´, ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT ñ<ä´eTø±s¡T\ô|q’ , $<ë´s¡T\ú ô|’ nÁø£eT øπ düT\qT ãHêsTTkıÔHêïs¡ì ø±s¡´esêZìï e´‹πsøÏ+#·≥+, Çs¡TesêZ\ eT<Û´ä e÷≥\ j·TT<ä+∆ .. ∫+‘·eTH˚ì Á|üu≤Û ø£sY ˝ÀìøÏ yÓ[¢ ø£$T{°˝À ˝Òì düuTÑÛ ´\‘√ düe÷y˚X+¯ Ä~˝≤u≤<é: Ä~˝≤u≤<é˝Àì »eVü≤sY $C≤„qøπ +Á<ä+ Ä<Û«ä s¡´+˝À $qjYT Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|ò+ü {Ÿ Hêj·T≈£î\ô|q’ , ‘Ó\+ ∫e]øÏ myÓTà˝Ò´ ∫+‘·eTH˚ì Á|üu≤Û ø£sY n¬sdüTº es¡≈î£ yÓ[+¢ ~. myÓTà˝Ò´ m+<äT≈£î ìs¡«Væ≤+#ês¡+≥÷ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT Ç+Á<ä≈£îe÷sYqT Á|üuÛÑT‘·« |ü⁄s¡Twüß\ &çÁ^ø£fi≤XÊ\˝À ôV≤#Yd”m˝Ÿ C≤uŸy˚Tfi≤qT áHÓ\ >±D $<ë´]ú y˚~ø£ Hêj·T≈£î\≈£î qø£‡˝Ÿ‡‘√ dü+ã+<Ûë\T ñHêïj·TH˚ n¬sdüTºqT e´‹πsøÏdü÷Ô e÷J eT+Á‹ e÷>∑+{Ïu≤ãT H˚‘·è‘·«+˝À Á|ü•ï+#ês¡T. Bìô|’ Çs¡Te⁄] eT<Û´ä yê–«yê<ä+ »]–+~. $yê<ä+ 28, 29, 30 ‘˚B˝À¢ ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. &çÁ^ $<ë´s¡T\ú ≈£î á neø±X¯+ H˚|+ü ‘√ b˛©düT\T nÁ|üC≤kÕ«$Tø£+>± øπ düT\T ô|{Ϻ n¬sdüT\º T #˚jT· Ä~yês¡+ sêÁ‹ {Ï&|ç æ H˚‘\· T, ∫+‘·eTH˚ì n_Ûe÷qT\T u…s’ êƒ sTT+∫ eTT<äs¡≥+‘√ b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ eTT+<ädüTÔ #·s¡´>± ø£*ŒdüTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.;d”@, ;md”‡ &çÁ^\˝À e÷<∏‡é /◊{°/d”mdt/ &Üìï K+&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï nD∫y˚‘˝· À n+‘·sꓤ+ <Ûsä êï #˚XÊs¡T. y˚T 5e ‘˚Bq d”ÄsYÄsY ø£fi≤XÊ\ Ä&ç{À]j·T+˝À ∫+‘·eTH˚ì Á|üu≤Û ø£sqY T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì øπ düT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. kÕº{Ïdæºø˘‡/ |òæõø˘‡ ñ+&ç |ü<√‘·s¡>∑‹, Ç+≥sY, &çÁ^\˝À 55XÊ‘·+ >±H˚ d”e÷+Á<Ûbä Õ\≈£î\T Ç˝≤+{Ï #·s´¡ \≈£î b˛©düT\qT |ü⁄s¡e÷sTT düs«¡ düu´ÑÛ düe÷y˚X+¯ ˝À mìïø£\ n~Ûø±]>± e´eVü≤]+∫q uÀfi¯¢ ∫+‘·eTH˚ì Á|üuÛ≤ø£sY n¬sdüTº‘√ Äj·Tq n_Ûe÷qT\T <Ûäsêï #˚XÊs¡T. ñrÔs‘í¡ X· Ê‘·+ ø£*–q nuÛ´Ñ s¡T\ú T y˚Tfi≤≈£î Vü‰»s¡Tø±e#·Ãì Ä ø£fi≤XÊ\ düTHÔ êïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç,¶ Ä+Á<Ûë $÷&ç ãT*¢sêeTj·T´, eT]ø=+<äs¡T #˚dæq ô|<ä›eTqTwüß\ ˇ|üŒ+<ëìï e÷J eT+Á‹, bÕ\ø£eT+&É* ø£$T{° ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT e÷>∑+{Ï u≤ãT Á|æì‡|ü˝Ÿ |æ.nXÀø˘ CÒøπ d” düeTq«j·Tø£sÔ¡ õ.øÏc˛sY≈î£ e÷sY ù|s=ÿHêïs¡T j·÷ $T˝≤K‘Y nsTT ñ<ä´e÷ìï nD∫y˚ùd ≈£îÁ≥\T #˚k˛ÔHêïs¡Hêïs¡T. neT\T #˚j÷· \ì e÷>∑+{Ï u≤ãT á dü+<äs“¡ +¤ >± ø√sês¡T. 15 Ä<Û«ä s¡´+˝À {Ï&|ç æ H˚‘\· T, ∫+‘·eTH˚ì n_Ûe÷qT\T d”ÄsYÄsY bÕ\ø£ ˇø£Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î s¡÷.1.80\ mìï ≈£îÁ≥\T, mìï πødüT\T ô|{Ϻq ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï s√E\ ‘·sê«‘· n+<ä] düeTø£å+˝À ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì uÛÑeq+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#·≈£î+&Ü b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Á|ür ∫qï ø£\å T @&Ü~øÏ bÕ´πøJ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nuÛ´Ñ s¡T\ú T $esê\qT Ä|ü˝sÒ H¡ êïs¡T. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘\· T á $wüjT· +˝À eTT+<äT+&ç n|üŒ{Ï düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷≥ Ç#êÃs¡ì, ø±˙ n<Ûä´≈£åî&ÉT $wüj÷· ìø° ∫+‘·eTH˚ì n¬sdüTº #˚jT· ≥+ ‘·><∑ ìä , ø±yê\H˚ Äj·Tqô|’ b˛sê&É≈î£ +fÒ Á|ü»˝Ò yê]øÏ ‘·–q ãT~› #ÓãT‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç+Á<ä≈î£ e÷sY Ä~yês¡+ m+d” $÷{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+∫ @ø£|øü +å£ >± ø£ø£åø£{≤ºs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø£fi≤XÊ\˝À‘Ó\TdüTø√e#·ÃHêïs¡T.

9 @fi¯˝¢ À #·+Á<äu≤ãT ∫‘·÷sÔ T¡ ≈£î #˚d+æ ~ X¯Sq´+ nã<ë›˝Ò Äj·Tq ôdŒwü˝Ÿ: dæm+ øÏsD¡ Y

|Á Cü ≤$»„|⁄ü \Ô ~HêìøÏ 10 nØ®\T

ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› $q÷‘·ï ìs¡düq ÇdüTø£ Á{≤ø£sº ‘¢¡ √ kÕø£´å +

‘Ó\+>±D < Á √VüQ\≈£î ãT~› #ÓãT‘ê+: {ÏÄsYmdt

eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\T..

eT+∫˙{Ï yÓ‘\· T

eT÷dæy˚‘· dü÷ÿfi¯¢ |ü]o\q :j·T÷{°m|òt

{Ï&|ç æ Ä+<√fi¯q‘√

eTVü‰Hê&ÉT≈£î yÓfi˝¢¯ øÒ £ b˛sTTq H˚‘\· T dæÄsYÄsY ø£fi≤XÊ\ $yê<ä+ô|’ M&Éì ∫≈£îÿeTT&ç

nÁøe£ T øπ düT\ m‹Ôy‘˚ ˝· À C≤|ü´+ m+<äT≈£î...?

&ç^Á dü÷&º +Ó {Ÿ‡≈£î 28 qT+∫ C≤uŸyT˚ fi≤


4 HÓ\÷¢sT¡

Ç~ì»+ ~q|ü‹Á ø£

eT+>∑fiy¯ ês¡+, y˚T 28, 2013

Ç~ì»+ ø=‘·Ô »≥Tº ø√dü+ d”m+ ø£dsü ‘¡ T· Ô dæìe÷ $ø£{+Ï ∫q V”≤s√ ‘·sT¡ DY. düV≤ü Jeq+ ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : sêÁwüº eT+Á‹es¡Z |ü⁄qs¡«´ed”øú s£ D¡ ≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ rÁe ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘êC≤>± Ç<äs› T¡ eT+Á‘·T\ sêJHêe÷\ ÄyÓ÷ <ä+‘√ eTs√ s¬ +&ÉT U≤∞\T @s¡Œ&ܶsTT. M{Ï‘√ bÕ≥T >∑‘·+˝À @s¡Œ&çq U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚j·÷*‡ ñ+~. ø=ìï XÊK\ u≤<Û´ä ‘·\qT y˚sπ yê]øÏ n|ü Œ –+#˚ + <ä T ≈£ î , n˝≤π > ‘·q≈£î ‘·\H=|æŒ>± e÷]q d”ìj·TsY eT+Á‘·T\qT kÕ>∑ q+ù|+<äT≈£î øÏs¡DY Á|üj·T‹ï düTÔHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î ø=‘·Ô »≥TºqT @sêŒ≥T #˚dTü ≈£îH˚+ <äT≈£î n~ÛcÕºq+ nqTeT‹ ø√sê\ì nqT≈£î+≥THêïs¡T. á HÓ˝≤Ks¡THê{ÏøÏ d”m+ &Û©ç ¢ yÓfi¯¢qTHêïs¡T. 30q »]π> bÕ¢ì+>¥ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·T q bÕ˝§Z+{≤s¡T. |üì˝À|üì>± bÕغ n~ÛHÁ˚ ‹ k˛ìj·÷>±+BÛ, ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ, Ç‘·s¡ ô|<ä\› ‘√ Äj·Tq düe÷ y˚X+¯ nj˚T´ neø±XÊ\T ñ HêïsTT. dü_‘ê¬s&ç¶, <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄\ sêJHêe÷\‘√ U≤∞ nsTTq Vü≤À+XÊK, s√&ÉT¢ uÛeÑ Hê\ XÊK\T d”m+ ‘·q

#ê˝≤ ø±\+ ÁøÏ‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ, Ä–b˛‘·÷ <ä s ¡ Ù ≈£ î \qT e÷s¡ T Ã≈£ î +≥÷ yÓ [ ¢ q ∫Á‘· + ª#·Tø£ÿ˝≤+{Ï ne÷àsTT... #·ø£ÿHÓ’q nu≤“sTTµ. ‘·sT¡ DY V”≤s√>± s¡÷bı+~q á dæìe÷ X¯ìyês¡+ $&ÉT<ä˝+’… ~. nsTT‘˚ á dæìe÷ e÷]ï+>¥ c˛πø &çC≤düºsY {≤ø˘ ‘Ó#·TÃ≈£î+~. dæìe÷ ]©CŸ ø±ø£b˛ ‘˚H˚ ‘·s¡TDYøÏ u≤>∑T+&˚~ nì #ê˝≤ eT+~ ø±yÓT+{Ÿ #˚dTü ø√e≥+ ø£ì|æ+∫+~. Væ≤+B Væ≤{Ÿ dü˝≤yéT qeTùdÔ ∫Á‘êìøÏ qø£\T>± ‘·j·÷¬s’q á ∫Á‘·+˝À ‘·s¡TDY..dü+»jYT >± ø£ì|ækÕÔ&ÉT. ‘·q ‘·+Á&ç #˚düTÔqï _õHÓdt #·÷düTø√eT+fÒ...Á|”&É+ ø±yê\ì <ÛëjYT yÓ[¢ nø£ÿ&É {°M #ÛêHÓ˝À¢ \yé >∑Ts¡T nH˚ {°M b˛Á>±+ yêsêìøÏ z kÕ] #˚dü÷Ô $T–*q s√E˝À¢ $˝≤düe+‘·yÓTÆq J$‘êìï >∑&TÉ |ü⁄‘·÷+{≤&ÉT. nø£ÿ&˚ dü$÷s¡($eT˝≤sêeTHé)ì #·÷dæ Áù|eT˝À |ü&É‘ê&ÉT. ÄyÓT eTq V”≤s√øÏ ø£«sTT{Ÿ ø±+Á{≤dtº. uÛ≤<∏ä´‘·>∑\ ne÷àsTT. nø£ÿ&É yÓT&çdüHé #˚dü÷Ô+≥T+~. ÄyÓT‘√ |ü]#·j·T+ ô|+#·T≈£îì Áù|eT<ëø± rdüT≈£î yÓfi≤Ô&ÉT. Çø£ yê[¢<s›ä ÷¡ ô|[¢ #˚dTü ≈£î+<ë+ nì |òø¬æ ‡’ q düeTj·T+ ˝À n‘·ìøÏ uÛ≤<∏ä´‘·\T rdüTø√&Éì, |ü{Ϻ+#·Tø√&Éì ]$˝Ÿ ne⁄‘·T+~. n|ü⁄Œ&ÉT Hê >∑T]+∫ qTe⁄«,˙ >∑T]+∫ H˚qT u≤>± ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+, ø=~› s√E\T

düV≤ü Jeq+ #˚<ë›+ nì Á|üb˛CŸ #˚kÕÔ&TÉ . ˇ|ü⁄Œ≈£îqï ÄyÓT ∫es¡≈£î dü+»jYTì ô|[¢ #˚düT≈£î+<ë... dü+»jYT uÛ≤<Ûä´‘·\T H˚s¡TÃ≈£îHêï&Ü nH˚~ $T>∑‘ê ø£<.ä∏ Çø£ á ∫Á‘·+ u≤>± ˝Ò≥T>± eTTkÕÔãT ne≥+ e\¢H√ @yÓ÷ ø±˙ ø£+{ÏqT´{° nH˚~ |üP]Ô>± $Tôd‡’ +~. eTTK´+>± ‘·sT¡ DY Ç˝≤ ≈£L&Ü q{ÏkÕÔ&Ü nqï+‘· <ës¡TD+>± #˚kÕ&ÉT. $eT˝≤sêeTHé ≈£L&Ü n+‘˚. XÊ{Ï˝…’{Ÿ ø√dü+ bÕ´&ç+>¥ Ä]ºdüTº\T ì ì+|æq≥T¢ ÁãVü‰àq+<ä+, <Ûsä à¡ es¡|⁄ü , ø£ì|ækÕÔsT¡ . n+‘˚>±ø£ yês¡T &É_“+>¥ øÏ e∫Ãq≥T¢ ˝ÒsT¡ . <ë+‘√ y˚πs yês¡T #˚‘· &É_“+>¥ #Ó|æŒ+#ês¡T. n˝≤π> á dæìe÷≈£î ô|<ä› yÓTÆqdt Åd”ÿHé ù|¢. #ê˝≤ uÀ]+>¥ >±, #ê˝≤ Áô|&çø㺣 T˝Ÿ>± ø£<,ä∏ ø£<qä∏ + kÕ>∑T‘·÷+{≤ sTT. ‘·sT¡ DY |üP]Ô>± ù|&ò eÉ ⁄{Ÿ nsTTb˛sTTq <äX˝¯ À á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\≈£î ne≥+‘√ me]ø° ô|<ä>› ± ÄdüøÏÔ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ X¯è+>±s¡+ ø£*dæq ∫qï ∫Á‘ê\≈£î &çe÷+&é ñ+<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+˝À e÷¬sÿ{À¢ á ∫Á‘êìï ô|{Ïqº ≥T¢ #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥THêïs¡T. ô|q’ò ˝Ÿ >± á ∫Á‘·+ {°$˝À¢ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT m+ø£sπ CŸ #˚j·T≥+ u…dtº. ‘·s¡TDY Ç˝≤+{Ï dæìe÷˝À¢ q{Ï+#·≥+ ø£Hêï.. #·ø£ÿ>± ø±˝≤ìøÏ ‘·–q≥T¢ ø±´¬sø£ºsY Ä]ºdüTº>± e÷]... ¬øØsYì eT∞¢ >±&çq ô|≥Tºø√e≥+ nedüs+¡ .

pHé yÓTT<ä{yÏ ês¡+˝À eT+Á‹es¡Z |ü⁄qs¡«´ed”øú s£ D¡ ?

e<˚› ñ+#·T≈£îHêïs¡T. eT]ø=ìï XÊK\ u≤<Û´ä ‘·\T Ç‘·s¡ eT+Á‘·T\T n<äq+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. yê{ì ≈£L&Ü ¬s>∑T´\sY eT+Á‘·T\qT ìj·T$T+ #ê*‡ ñ+~. &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç,¶ dæ.sêeT#·+Á<äjT· ´ ˝≤+{Ï eT+Á‘· T \T ô|<ä › ‘· \ H=|æ Œ >± e÷s¡ &É+‘√ yê]ì m˝≤¬>’ Hê πø_HÓ{Ÿ qT+∫ ‘·|Œæ +#ê\H˚ |ü≥Tº<\ä ‘√ øÏsD¡ Y ñ qï≥T¢ Äj· T q dü ì ïVæ ≤ ‘· esêZ \ T ‘Ó * bÕsTT. eTs√ @&Ü~˝À mìï ø£\T sêqT+&É&É+‘√ kı+‘· »≥TºqT @sêŒ ≥T #˚ d ü T ø=ì, |ü]dæú‘·T \T ‘·q≈£î nqT≈£ L \+ >± eT\#· T ø√yê\ì Äj·Tq uÛ≤$düTqÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+. á HÓ\ 29q bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<é $<˚o |üs´¡ ≥q\ qT+∫ ‹]– &Û©ç ¢ sêqT Hêïs¡T. B+‘√ ‘=\T‘· ÄC≤<é, nVü ≤ à<é | ü f Ò ˝ Ÿ ‘ √ ø£ * XÊø£ k˛ìj· ÷ qT ø£\eqTHêïs¡ì ‘Ó*dæ+~. sêÁwüº+˝Àì bÕغ |ü]dæú‘·T\T, eT+Á‹es¡Z |ü⁄qs¡«´ed”Ôø£s¡D≈£î nqTeT‹ ø√πs neø±X¯+ ñ+~. á Á|üÁøÏjT· n+‘ê

|üP]Ô #˚dTü ø=ì á HÓ\ 31q, ˝Ò<ë pHé ˇø£{À ‘˚Bq øÏsD¡ Y ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ ‹]– e#˚à neø±XÊ\T ñHêïsTT. pHé |ü~ qT+∫ nôd+;¢ ã&Ó® {Ÿ eT*$&É‘· düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝À Ä˝Àù| eT+Á‹es¡ Z |ü ⁄ qs¡ « ´ ed” ú ø £ s ¡ D »]π > neø±XÊ\T ˝Ò ø £ b ˛ ˝Ò<äì d”m+ düìïVæ≤‘· esêZ\T #ÓãT ‘·THêï sTT. n+<ä] #·÷|ü⁄ ªVü≤À+µô|’H˚..! dü _ ‘ê¬ s &ç ¶ sêJHê e÷‘√ U≤∞ nsTTq Vü≤À+XÊKô|’ n+<ä] <äèwæº |ü&+ç ~. eTTK´+ >± Vü≤À+XÊK me]øÏ <ä ≈ £ î ÿ‘· T +<ä q ï $wü j·T+ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔ HÓ\ø=+~. ñ|üeTTK´ eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰, eT+Á‘·T \T C≤Hê¬s&ç¶, &ûπø ns¡TD, düT˙‘ê\øå±à¬s&ç¶, <äT~›fi¯¢ l<Û ä s Y u ≤ãT ‘· ~ ‘· s ¡ T \T ù|s¡ T ¢ Á|ü e TTK+>± $ì|ædüTÔHêïsTT. d”m+ düìïVæ≤‘· eT+Á‘·T\‘√ bÕ≥T ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰ rÁe+>± b˛{° |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. n~ÛcÕºq+ qT+∫ ˇ‹Ô&ç eùdÔ ñ|üeTTK´eT+Á‹πø ø°\ø£ Vü≤À+XÊK

<äπøÿneø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. dü+Á|ü<ëj·T+>± #·÷ùdÔ ñ |üeTTK´ eT+Á‹πø á XÊK <ä ø ±ÿ*‡ ñ+≥T+~. ô|’ > ± d”m+, |”dd” ” N|ò\t T d”e÷+ Á<Û≈ä î£ #Ó+ ~q yêπs ø±e&É+‘√ Vü≤À+ XÊKqT ‘Ó\+>±D yê]øÏ Çe«&É+ ÄqyêsTTr>± e k˛Ô+~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À ‘Ó\+ >±D eT+Á‘·T˝À¢ rÁe b˛{° HÓ\ ø=+~. nsTT‘˚ d”m+ øÏs¡DY≈£î e÷sYs¬ &çø¶ Ï e÷Á‘·+ <ëyÓ÷<äs ¡≈£î á u≤<Ûä´‘·\qT n|üŒ–+ #˚+<äT≈£î Çwüº|ü&É≥+˝Ò<äT. nsTT‘˚ eT∞¢ eTVæ≤fi¯πø Vü≤À+ XÊK u≤<Û´ä ‘·\T n|üŒ–+#ê\ ì d”m+ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\T k˛Ô+~. Ç<˚ »]–‘˚ eTVü≤ã÷ uŸq>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q &ûπø ns¡TD, ˝Ò<ë yÓT<äø˘ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q düT˙ ‘ê\øå±à¬s&ç¶\≈£î á u≤<Û´ä ‘·\T n|üŒ–+#˚ ne ø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q l<ÛäsYu≤ãT ù|s¡T≈£L&Ü Á|üeTTK+>± $ì|æ k˛Ô+~. nsTT‘˚ e#˚Ã~ mìï ø£\ düeT j·T+˝À ø±e&É+‘√ ø° \ ø£ y Ó T Æ q Vü ≤ À+XÊKqT d”ìj·TsY eT+Á‹ nsTTq C≤Hê ¬s&ç¶πø neø±X¯+ <äø£ÿe#·Ãqï Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü »s¡>T∑ ‘√+~.

nqTì‘·´+ Á|»ü \ ø√düyT˚ . (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) #˚ùd+<äTπø mdtdæ, mdt{Ï düuŸ bÕ¢Hé≈£î #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. á @&Ü~ mdtd,æ mdt{\Ï ≈£î 12,250 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT øπ {≤sTT+#êeTHêï s¡T. Ä kıeTTàqT yê] ñbÕ~Û ø√dü+, s√&É¢ ø√dü+, eTÚ*ø£ edü ‘ · T \ ø√dü + , ‘· ~ ‘· s ê\≈£ î πø{≤sTT+#·qTqï≥Tº $e]+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î nsTT<äT\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\qT ÇdüTÔqï |òüTq‘· ‘·eT Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚q Hêïs¡T. n˝≤π> \ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î s¡TD+ rdüT≈£îqï ¬s’‘·T\≈£î e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\qT ÇdüTÔqï~ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«y˚TqHêïs¡T.yês¡+ s√E\ qT+∫ ÄHé˝…’Hé˝À e&û¶ #Ó*¢düTÔHêïeTì nHêïs¡T. yês¡+ s√E˝À¢H˚ 150 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ u≤´+≈£î\≈£î #Ó*+¢ ∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. ;d”\≈£î ô|<ä› |”≥ y˚düTÔHêïeTHêïs¡T. á @&Ü~ ã&Ó®{Ÿ˝À 4,027 ø√≥¢ s¡ ÷ bÕj· T \qT π ø {≤sTT+#ê

eTHêïs¡T. yÓTÆHê]{°\≈£î á @&Ü~ 1,027 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT øπ {≤sTT+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. |”˝sÒ T¡ ˝À 48 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ mH√ï n_Ûeè~∆, X¯+≈£îkÕú|üq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚XÊeTHêïs¡T. ì<ÛTä \T ≈£L&Ü eT+ps¡T #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. b˛düTº yÓTÁ{Ïø˘ Vü‰düº˝Ÿ ø√dü+ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T, Ád”XÔ ø¯ ÔÏ uÛeÑ Hé≈î£ 31 \ø£\å s¡÷bÕj·T\T, &ç$»Hé ø±sê´\j·÷ìøÏ 45 \ø£å\T, |”˝Òs¡T˝À 100 |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹ uÛÑeHêìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊeTì, ìsêàD≤ìøÏ>±qT 21 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT øπ {≤sTT+#êeT Hêïs¡T. ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ dü÷ÿ\T uÛÑeHêìøÏ ˇø£ ø√{Ï 7 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T, Ç+~s¡eTà ø±\˙˝À eTÚ*ø£ dü<Tä bÕj·÷\ ø√dü+ 15 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T øπ {≤sTT+#êeT Hêïs¡ T . n˝≤π > |” ˝ Ò s ¡ T -∫‘· ÷ Ô s ¡ T eT<Û ä ´ Äs√«_ n&ÉT>∑T‘·THêïs¡ì, Á|ü‹bÕ<äq\T ≈£L&Ü dæ<e∆ä Tj·÷´j·T Hêïs¡T. sêJyéq>∑sY qT+∫ |òü⁄{Ÿ zesY Á_&ç® ìsêàD≤ìøÏ ≈£L&Ü #·s´¡ \T rdüT≈£î+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À ‘ê>∑T˙{ÏøÏ XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T.

HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø£+&É˝Òs¡T qT+∫ ô|’|ü⁄ ˝…’q¢ <ë«sê õ˝≤¢ q\TeT÷\\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T ‘Ó#Ã˚ +<äT≈£î>±qT s¡÷.7,390 \qT eT+ps¡T #˚XÊeTHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ X¯+≈£îkÕú|qü #˚jT· qTqï≥Tº yÓ\&¢ +ç #ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ãVæ≤s¡+>∑duü ÑÛ y˚~ø£ô|’ eT+Á‘·T\T >∑˝≤¢ ns¡TD, bÕs¡k∆ Õs¡~,Û myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T, myÓTੇ\T, Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. sπ DÏ>T∑ +≥˝À |òTü qkÕ«>∑‘+· ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT s√E\ |üs¡´≥q ì$T‘·Ô+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ πsDÏ>∑T+≥ $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq≈£î eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T |òTü qkÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T. nq+‘·s+¡ ôV≤*ø±|üsº ˝Y À |”˝sÒ T¡ ≈£î ãj·T˝Ò]› yÓfi≤¢sT¡ . |”˝sÒ T¡ ˝À 100 |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹øÏ, m|æ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ dü÷ÿ\TuÛÑeHêìøÏ, u≤*ø£\ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\, ‘·~‘·s¡ n_Ûeè~› |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. sêÁ‹øÏ q–]|ü˝…¢˝Àì dü « >∑ è Vü ≤ +˝À ãdü #˚ j · T qTHêïs¡ T . eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + eT<Ûë´Vü≤ï+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #˚s¡Tø√qTqï≥Tº düe÷#ês¡+.

n$˙‹ bÕغ\T Ç+{Ïπø

Ç+~s¡eTà Á|üuÛÑT‘·«+

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) {Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘=* dü+‘·ø£+ ¬s’‘·T s¡TD e÷|ò” ô|’H˚ ô|&É‘êqì #ÓbÕŒs¡T. {Ï&ç|æ n$˙‹ e´‹πsø£ b˛sê≥+ e˝Ò¢ ø£fi¯+øÏ‘· eT+Á‘·T\T sêJHêe÷ #˚XÊs¡Hêïs¡T. n$˙‹ì @e÷Á‘·+ düVæ≤+#˚ Á|üdüøÏÔ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq neTàVü≤düÔ+ z e÷j·÷ Vü≤dü+Ô nHêïs¡T. Hêdæsø¡ +£ edüTeÔ ⁄\T ÇdüTHÔ êïs¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>düT bÕ\q˝À e´ekÕj·T+ |üP]Ô>± <Óã“‹+<äHêïs¡T. sêh+˝À eT<ä´+ @s¡T˝…’ bÕs¡T‘√+<äHêïs¡T. u…\Tº cÕ|ü⁄\qT yÓ+≥H˚ s¡<Tä › #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. e÷s¡TŒ, n$˙‹ Á|üø±å fi¯q ø√dü+ j·TTe‘· eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. edüTÔHêï $÷ø√dü+ bÕ<äj·÷Á‘· ‘·q J$‘·+˝À eTs¡T|ü⁄˝Òì |òüT≥º+ nHêïs¡T. øπ +Á<ä+˝À ã\V”≤q, |üìøÏe÷*q Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ+<äHêïs¡T. Ä≥\qT ≈£L&Ü eT*q+ #˚dTü HÔ êïs¡Hêïs¡T. ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÅcÕº\˝À n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚XÊs¡Hêïs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ sêh+˝À ≈£L&Ü n<˚ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) yês¡Ô Á|ü#T· s¡D nsTT´+<äì, e÷¬sÿ{Ÿ˝À dü˝∆ ≤\T Ç#˚Ã+<äT≈£î \+#·+ rdüT≈£îHêïeTì sêXÊs¡ì Ç<ä+‘ê Á|ü»\T #·÷düTHÔ êïs¡ì Bìô|’ H˚qT düŒ+~+#·˝Ò<äT >±ì m˝≤ ‘Ó\TdüT≈£îì sêXÊs¡T. sêùd yês¡Ô\T yêdüyÔ ê\T ‘Ó\TdüTø=ì Áyêj·÷\ì nHêïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é q>∑s+¡ ‘·sê«‘· HÓ\÷¢sT¡ ø±s=ŒπswüH˝é À 4, 6 ˝…q’ ¢ s√&ÉT¢ ñHêïj·Tì n_Ûeè~∆øÏ Ç<˚ ì<äsÙ¡ q+ nHêïs¡T. 400 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ dædæ s√&É¢ |üqT\T ì]à+#êeTì nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À s¡÷s¡˝Ÿ XÊdüq düuTÑÛ ´\T Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶, q>∑s¡ XÊdüq düuÛÑT´\T eTT+>∑eT÷s¡T l<ÛäsYø£ècÕí¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T Äضz e÷<Ûä$\‘·, e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T, ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q≥ªs‘¡ ï· µ≈î£ nø£så ê+»*..

V”≤s√sTTHé ‘·eTHêï

ôV≤’ <äsêu≤<é, Ç~ì»+ : Ä+Á<ÛTä \ Äsê<Û´ä q≥T&ÉT q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄. n+<äs÷¡ |æ\T#·T≈£îH˚ eT÷&Éøså£ ê\T m˙ºÄsY. #·\q∫Á‘· s¡+>∑+˝À mø£ÿì n+<ä\+ ˝Ò<äT.. b˛wæ+#·˝Òì bÕÁ‘· ˝Ò<äT..‘Ó\T>∑Tyês¡T ªnqï>±s¡Tµ nì n_Ûe÷q+‘√ |æ\T#·T≈£îH˚ q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ 1923, y˚T 28e ‘˚Bq ø£ècÕíõ˝≤¢ ìeTà≈£Ls¡T˝À »ìà+#ês¡T. yÓTT<ä≥ ø£èwüí nì ù|s¡T ô|{≤º\ì ‘·*¢ nqT≈£îqï|üŒ {Ïø° y˚Tqe÷eT e÷Á‘·+ ‘ês¡ø£sêeTT&ÉsTT‘˚ u≤>∑T+≥T+~ nì #Ó|Œü &É+‘√ Ä ù|sπ ô|{≤ºsT¡ . ‘·sT¡ yê‘· n~ ø±kÕÔ ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄>± e÷]+~. ‘·q Á|ü‹uÛÑqT πøe\+ q≥qπø |ü]$T‘·+ #˚jT· ≈£î+&Ü |ü\T ∫Á‘ê\qT ì]à+∫, eT¬sH√ï ∫Á‘ê\≈£ î <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « + eVæ ≤ +#ês¡ T . $X¯ « $U≤´‘· q≥kÕs¡«uÛÖeTT&ÉT>± _s¡T<ë+ øÏ‘·T&Ó’q Äj·Tq,C≤q|ü<ä, kÕ+|òæTø£ ∫Á‘ê\˝À yÓ’$<Ûä´uÛÑ]‘·yÓTÆq bÕÁ‘·˝…H√ï b˛wæ+∫ yÓT|æŒ+#ês¡T. sêeTT&ÉT, ø£èwüßí&ÉT e+{Ï bÂsêDÏø£ bÕÁ‘·\‘√ ‘Ó\T>∑Tyê] Vü≤è<äj÷· \˝À XÊX¯«‘·+>± ì*∫b˛j·÷s¡T. bÕsƒX¡ Ê\ $<ä´.. bÕsƒX¡ Ê\ $<ä´ $»j·Tyê&É eTTìdæ|˝ü Ÿ ôV≤’ dü÷ÿ\T˝À #·~yês¡T. $»j·Tyê&É mdtÄsYÄsY ø£fi≤XÊ\˝À #˚sês¡T. $X¯«Hê<Ûä dü‘´· Hêsêj·TD ‘Ó\T>∑T $uÛ≤>±ìøÏ n~Û|‹ü . 1942, y˚T HÓ\˝À y˚Tqe÷eT ≈£îe÷¬sÔ ãdüe ‘ês¡ø+£ qT ô|[¢ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. m˙ºÄsY eT+∫ ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT ≈£L&Ü. Jeq+ ø√dü+ mH√ï |üqT\T #˚XÊs¡T. ø=ìï s√E\T bÕ\ yê´bÕs¡ + .. øÏ s êD≤ø=≥Tº . . Äô|’

dæ˙$˙˝≤ø±X¯+˝À ªì‘·´XÀ_Û‘T· &ÉT.. #·]‘ê‘·Tà&TÉ µ sê»ø°j·Ts¡+>∑+˝Àq÷..ª‘·q<Ó’qµeTTÁ<ä H˚&TÉ m˙ºÄsY »j·T+‹ eTTÁ<äD≤\j·T+ q&çbÕs¡T. Ä]úø£ Çã“+<äT\T ñqï|üŒ{Ïø° n|ü⁄Œ #˚ùdyê&ÉT ø±<äT. 1947˝À |ü≥uº ÁÑÛ <äT&Éj÷· ´&ÉT. ‘·<qä +‘·s+¡ eTÁ<ëdüT düØ«düT ø£$TwüHé |üØø£å sêXÊs¡T. eT+>∑fi–¯ ]˝À düuŸ ]õÁkÕºsY ñ<√´>∑+ \_Û+∫+~. nsTT‘˚ dæìe÷˝À¢ #˚sê\H˚ ÄX¯jT· +‘√ Ä ñ<√´>∑+˝À eT÷&ÉT yêsê\ ø£+fÒ m≈£îÿe ø±\+ |üì#˚jT· ˝Òøb£ ˛j·÷s¡T. dæ˙s¡+>∑+˝À.. sêe÷sêe⁄ $TÁ‘·T&ÉT düTÁãVü≤àD´+ ˇø£kÕ] m©« Á|ükÕ<é≈î£ |ü]#·jT· + #˚XÊs¡T. Äj·Tq≈£î sêe÷sêe⁄ q#êÃ&ÉT. eTÁ<ëdüT rdüT¬øfi≤¢s¡T. ªeTq<˚X¯+µ˝À b˛©düT Ä|ò”düsY bÕÁ‘· Ç#êÃs¡T. n˝≤π> |ü˝…¢≥÷s¡T |æ\¢ dæìe÷˝À V”≤s√>± q{Ï+#ê&ÉT. 1950˝À |ü˝≥ ¢… ÷] |æ\¢ $&ÉT<ä˝+’… ~. n<˚ dü+e‘·‡s¡+ m©« Á|ükÕ<é ªcÕe⁄ø±s¡Tµ $&ÉT<ä˝+’… ~. Ä s¬ +&ÉT dæìe÷\ ‘·sê«‘· m˙ºÄsY ‘·q ìyêkÕìï eTÁ<ëdüT≈£î e÷]Ãy˚XÊs¡T. 1951˝À bÕ‘êfi¯uÛ…’s¡$, eT©¢X¯«], 1952˝À ô|[¢#˚dæ #·÷&ÉT.. #·+Á<äVü‰s¡+..dæìe÷\T q≥T&ç>± Äj·Tq≈£î ø°]ìÔ dü+bÕ~+∫ô|{≤ºsTT. ‘·q ñ+>∑sê\ E≥Tº‘√.. düTŒ¤sÁ¡ <ä÷|ü+‘√, yÓ\T>∑T\T $s¡õy˚Tà qe⁄«‘√ Ä+Á<Ûä <˚X¯ Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈î£ ì yê] eTqdüT˝À¢ ì*∫b˛j·÷&ÉT. 1956˝À e÷j·÷ãC≤sY, 1959˝À uÛ÷Ñ ø¬ ˝’ ≤dt\˝À q{Ï+#ês¡T. uÛ÷Ñ ø¬ ˝’ ≤dt ∫Á‘·+˝À sêeDÁãVü≤à bÕÁ‘·≈î£ sêe÷sêe⁄ ÁbÕDÁ|ü‹wüº #˚XÊs¡T. 1960˝À lyÓ+ø£fXÒ «¯ s¡ eTVü≤‘·´+ uÛ≤Ø $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Á|üC≤<äsD ¡ bı+~q q≥Tì>± m~>±&ÉT. 1963˝À $&ÉT<ä˝q’… \e≈£îX¯ n‹ ô|<ä› $»j·÷ìï ø£≥uº {… +ºÏ ~.

Printed, Published and Owned by Madala Venkata Seshagiri, Printed at M/s Bhanuprakash Power Printers, H.No. 4-9-303, Usmansahebpet, Nellore - 524002 and Published from H.No: 20-11, Flat No : 306, 3rd Floor, Nalanda Apartments, Tekkemitta, Nellore-524003. Editor: Madala Venkata Seshagiri. RNI No. APTEL/2012/45871. Ph: 0861-2322688, Cell: 8331016667, email: idhinijamnews@gmail.com

idhinijam  

idhinijam 28-5-13 PDF

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you