Page 1

CMYK

CMYK

www. telanganakalam.in

Ä~yês¡+, @Á|æ˝Ÿ 27, 2014

s¡#·sTT‘·\≈£î ÄVü‰«q+ MTs¡T s¡∫+#·q qe\\T, ø£<∏ä\T, ø£<∏ëìø£\T, ø£$‘·\T Á|ü#·Ts¡D bı+<ë\qT≈£îH˚ W‘ê‡Væ≤ø£ s¡#·sTT‘·\≈£î Ç<˚ e÷ ÄVü‰«q+..

∫s¡THêe÷ s¡+>±¬s&ç¶

m&ç≥sY : ¬ø. eTùV≤wt

dü+∫ø£ 325

dü+|ü⁄{Ï 2

ù|J\T : 8

bòÕ¢{Ÿ HÓ+ : 403, e÷s¡T‹ bÕ¢C≤, U…’s¡‘êu≤<é, cÕ<ëHé ø±˝Òõ Á|üø£ÿq, ôV’≤<äsêu≤<é, 500004.

yÓ\ : s¡÷. 3/-

Email: tgknews@gmail.com.

Circulated to Hyderabad, Rangareddy, Karimnagar, Nalgonda, Adilabad, Mahaboobnagar, Khammam, Medak, Warangal, Nizamabad

Áo »j·THêeT dü+e‘·‡s¡+, ñ‘·Ôsêj·TD+, edü+‘·¡ s¡T‘·Te⁄, #Ó’Á‘·e÷dü+, X¯óø£¢|üø£å+, ‹~∏ : Á‘·jÓ÷<ä• 14:02, es¡®´+ : 21:44`23:17, <äTs¡TàVüAs¡Ô+ : 16:54`17:45

πød”ÄsY≈£î d”e÷+Á<Ûäô|’..

ø±+Á¬>dtπø ..

nø£ÿùd m≈£îÿe>± ñ+~ ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D ;CÒ|”‘√H˚ kÕ<Ûä´+ ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘· düTcÕàdü«sêCŸ

uÛÑTeq–] (q˝§Z+&É), @Á|æ˝Ÿ 26 ({°Jπø q÷´dt):ø±+Á¬>dt≈£î |ü≥º+ ø£≥º+&ç..<˚X¯, sêÁwüº n_Ûeè~∆øÏ <√Vü≤<ä |ü&É+&ç.. e÷≥Ç#êÃ+.. ì\u…≥Tº≈£îHêï+..‘Ó\+>±D≤ n_Ûeè~∆ ø±+Á¬>dt e˝Ò¢ kÕ<Ûä´+.. nì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ nHêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± q˝§Z+&É õ˝≤¢ uÛÑTeq–] düuÛÑ˝À X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ‘Ó\+>±D≤ sêÁcÕºìï Ç∫à ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ ø£\qT kÕø±s¡+ #˚XÊeTì nHêïs¡T. sêÁwüº @sêŒ≥T $wüj·T+˝À m+<äs√ n&ÉT¶|ü&ܶs¡ì.. n&ɶ+≈£î\T düèwæº+#ês¡ì.. nsTTq|üŒ{Ïø° n≈£î+]ƒ‘· Bø£å‘√ Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç bÕغøÏ qwüº+ yê{Ï\T¢‘·T+<äì ‘Ó*dæ ≈£L&Ü k˛ìj·÷>±+BÛ ‘Ó\+>±D≤ sêÁcÕºìï Ç#êÃs¡Hêïs¡T. pHé 2q ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ ø£\ kÕø±s¡+ ø±uÀ‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì πø+Á<ä+˝À, sêÁwüº+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘˚yê\ì Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T. πø+Á<ä+˝À, sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ Ä•+∫q <ëìø£Hêï eT]+‘· n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ ñ<ä´e÷\T #˚dæq yê] ã* <ëHê\T }]πø b˛eHêïs¡T. <˚X¯+˝À >∑]«+#·<ä>∑Z Ø‹˝À ‘Ó\+>±D≤qT n_Ûeè~∆ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ˝Ò≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº+ Ä$sꓤe+ kÕ<Ûä´eTj˚T´~ ø±<äqï $wüj·÷ìï >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤qT ‘êy˚T ‘Ó#êÃeTì ø=ìï bÕغ\T ndü‘·´ Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô mìïø£˝À¢ \_› bı+<ë\ì #·÷düTÔHêïj·Tì, yê] e÷≥\qT qeTàe<ä›ì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘Ó\+>±D≤ nuÛÑT´qï‹‘√ bÕ≥T ôV’≤<äsêu≤<éqT Ä<ÛäTìø£ q>∑s¡+>± r]Ã~<äT›‘êeTHêïs¡T. n+<äTπø m\¢&Ó˝≤ MT ÄodüT‡\T ø±yê\ì ø√s¡T ≈£î+≥THêïqì Á|ü<Ûëì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À @s¡Œ&˚ ‘=* Á|üuÛÑT‘·«y˚T sêh uÛÑ$wü´‘YqT ìπs›•düTÔ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ ø=ìï bÕغ\T ‘·eT e\¢H˚ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<ä+≥÷ Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥THêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<éqT Ä<ÛäTìø£ q>∑s¡+>± r]Ã~<äT›‘ê eTHêïs¡T. C≤rj·T n+XÊ\qT <äèwæº˝À ô|≥ºø=ì j·T÷|”@qT mqTïø√yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q »]–q düeTj·T+˝À ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ nìï #·s¡´\T rdüT≈£îHêï eTì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· m˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ sêyê˝À.. MTπs ìs¡ísTT+#·Tø√yê\ì Á|ü»\ qT<˚›•+∫ nHêïs¡T. _C…|æ bÕغ dü+<˚XÊ\qT $H˚ ñ+{≤s¡T. yê] eTqdüT‡˝À ñ+&˚<=ø£{Ï.. #Óù|Œ~ eTs=ø£≥ì nHêïs¡T.nìï esêZ\ eT<Ûä´ ∫#·Tà ô|{Ϻ \_› bı+<ä&Éy˚T _C…|æ mC…+&Ü nì $eT]Ù+#ês¡T. _C…|æ Á|ü#ês¡+ n+‘ê ˇπø e´øÏÔ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘√+<äì, neT\T ø±ì yê>±›Hê\qT Äj·Tq #˚düTÔHêïs¡T. <˚X¯ Á|ü»\qT eTuÛÑ´ ô|&ÉT‘·THêïs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. |ü~ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ <˚X¯+ n_Ûeè~∆ m˝≤ ñ+&˚~. H˚&ÉT m˝≤ ñ+<√ ˇø£ÿkÕ] #·÷&Ü*. |ü~ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ qT+&ç MT]∫Ãq eT<䛑·T, #·\Te e˝Ò¢ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. 2009 ‘·sê«‘· nH˚ø£ s¡+>±\qT n_Ûeè~∆ |ü]#êeTHêïs¡T. ø=ìï+{Ï˝À yÓqTø£u≤≥T‘·q+ ø£ì|æùdÔ ø£ì|æ+#=#·TÃ.. Ç+<äT˝À yêdüÔe+ ˝Ò<äì nq&É+ ˝Ò<äì.. ‹]– $T>∑‘ê ˝À

2

n_Ûeè~∆øÏ <√Vü≤<ä|ü&É+&ç, e÷≥Ç#êÃ+.. ì\u…≥Tº≈£îHêï+ ‘Ó\+>±D≤ n_Ûeè~∆ ø±+Á¬>dt e˝Ò¢ kÕ<Ûä´+ ‘Ó\+>±D˝À @s¡Œ&˚ ‘=* Á|üuÛÑT‘·«y˚T sêh uÛÑ$wü´‘YqT ìπs›•düTÔ+~ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥

y˚Tìô|òk˛º\ }ùd eTs¡∫q nuÛÑ´s¡Tú\T e÷s¡T‘·Tqï H˚‘·\ nªC…+&ܵ kıeTTà‘√ düs¡T›u≤≥T¢ $<ÛëHê\ô|’ ø±qsêì #·s¡Ã ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 26 ({°Jπø q÷´dt): Hê≈£î zfÒùdÔ ãd”Ô\qT u≤>∑T#˚kÕÔ.. ø±\˙\qT n_Ûeè~∆ #˚kÕÔ.. ø£˙$˙ ms¡T>∑ì Ø‹˝À n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘ê.. Á|üdüTÔ‘·+ @ bÕغ nuÛÑ´]ú H√≥ $Hêï ùdyéT ≥T ùdyéT &Ó’˝≤>¥‡.. yê>±›Hê\ es¡¸+.. Vü‰$÷\ »\T¢˝À¢ Á|ü»\T ‘·&çdæ eTT<ä›j˚T´≥Tº #˚düTÔHêïs¡T H˚‘·\+‘ê. n+‘˚>±ì.. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ìsêàD≤‘·àø£+>± #˚|ü≥ºuÀj˚T ø±s¡´Áø£e÷\T.. eTÚ*ø£edü‘·T\ ø£\Œq≈£î s¡÷bı+~+∫q Á|üD≤[ø£.. nìï{Ïø° $T+∫ bÕغ y˚Tìô|òk˛º˝À¢ì Á|ü<Ûëq n+XÊ\HÓ’Hê $e]+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. yÓs¡dæ nuÛÑ´s¡Tú\+‘ê s={°Hé Vü‰$÷\T.. $∫Á‘· y˚cÕ\T.. bòı{À\≈£î b˛E\‘√ m˝≤>√˝≤ z≥T¢ sêãfÒº+<äT≈£î HêHê bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. kıeTTà‘√ düs¡T›u≤≥¢πø ÁbÕ<Ûëq´$Tdü÷Ô düs¡ÿdt |ò”≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. y˚Tìô|òk˛º\ }ùd ø£s¡Te⁄.. eTVü‰q>∑s¡+˝À @ ìjÓ÷»ø£esêZìï #·÷dæHê @eTTqï~ >∑s¡«ø±s¡D+.. nqï≥T¢>±H˚ ñ+~. mø£ÿ&É #·÷dæHê ø£ª˙ï{ϵ ø£cÕº\T.. eTTs¡T>∑T |üs¡T>∑T\T.. n<Ûë«q s¡Vü≤<ës¡T\T.. $<äT´‘Y ø√‘·.. <Ûäs¡\ yÓ÷‘·.. ñbÕ~Û |òüTÀs¡+.. ã‘·T≈£î uÛ≤s¡+.. Çe˙ï n+<ä]ø° ‘Ó*dæq düeTdü´˝Ò. M{Ïì |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Äj·÷ bÕغ\T eTVü‰ >=|üŒ>± s¡÷bı+~+∫q kÕúìø£, q>∑s¡ y˚Tìô|òk˛º\ Á|ükÕÔeqqT nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡+˝À eT#·Tìø’Hê

ø±qsêe&É+ ˝Ò<äT. Á|ü‘·´s¡Tú\ô|’ ‹≥¢ <ä+&Éø£+ #·<äTe⁄‘·÷, e´øÏÔ>∑‘· $eTs¡Ù\T #˚dü÷Ô Á|ü#êsêìï s¡düe‘·Ôs¡+>± e÷πsÃ+<äTπø ÁbÕ<Ûëq´$TdüTÔHêïs¡T. |üì˝À |üì>± kÕe÷õø£ dü$÷ø£s¡D≤\T, yÓTÆHêغ z≥T¢, Ç‘·s¡ bÕغ\ H˚‘·\≈£î >±\+ y˚j·T&É+ e+{Ï n+XÊ\≈£î nÁ>∑‘ê+ã÷\+ ÇdüTÔHêïs¡T. q$«b˛<äTs¡T>±ø£ Hêπø{Ï.. <√X¯˝ÒkÕÔ+.. #Ó|ü⁄Œ\T ≈£î&É‘ê+.. eT÷≥\T yÓ÷kÕÔ+.. #êjYT ø±kÕÔ+..ÇÅd”Ô #˚kÕÔ+.. Ç˝≤ Á|ü#ês¡ |üs¡«+˝À yÓqø£ã&É≈£î+&Ü ñ+ &˚+<äT≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T |ü&ÉT‘·Tqï bÕ≥T¢ n˙ï Ç˙ï ø±e⁄. Ç|ü⁄&ÉT @ M~Û˝À #·÷dæHê ñ<äj·T+ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î Çy˚ d”qT¢ ø£ì|ædüTÔHêïsTT. á |ò”≥T¢ #·÷dæ »q+ q$«Hê düπs ‘·eT≈£î z≥T¢ |ü&ç‘˚ #ê\qï≥T¢ kÕ>∑T‘√+~ Hêj·T≈£î\ Á|ü#ês¡ ¨s¡T. ô|’>± m˝≤>√˝≤ »q+ <äwæºì Äø£]¸+∫, {°M\T, |üÁ‹ø£\≈£î mø±ÿ\+fÒ Ç˝≤+{Ï$ ‘·|üŒ<äì ‘·eTqT ‘êeTT düeT]ú+#·T≈£î+≥THêïs¡T. nªC…+&ܵ\T nqedüs¡+.. ˇπø bÕغ.. ˇπø ìHê<ä+.. ˇπø dæ<ë∆+‘·+.. ˇπø C…+&Ü nqï |ü<ë\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\ &çø£åqØ˝À nsêú˝Ò ˝Ò$|ü⁄Œ&ÉT. n<˚ e´≈£îÔ\T.. ø±˙ C…+&Ü\T y˚s¡T.. ìHê<ë\T y˚s¡T. Ç˝≤ e÷]+~ Á|ü#ês¡+ rs¡T. d”≥¢ y˚≥˝À bÕغ\T, C…+&Ü\T, nC…+&Ü\T, dæ<ë∆+‘ê\qT e÷πsÃdüT≈£îqï H˚‘êl\T.. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î bı–&çq $T>∑‘ê ˝À

2

yÓT<äø˘, @Á|æ˝Ÿ 26 ({°Jπø q÷´dt): {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsYô|’ ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘· düTcÕàdü«sêCŸ ‘·q<Ó’q XË’*˝À $eT]Ù+#ês¡T. πød”ÄsY e´eVü‰s¡+ #·÷düTÔ+fÒ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~› ø£+fÒ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+ô|’ nø£ÿùd m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔ+<äì ÄyÓT m<˚›yê #˚XÊs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+ X¯ìyês¡+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì yÓT<äø˘ õ˝≤¢ qsê‡|üPsY˝À ìs¡«Væ≤+∫q düuÛÑ˝À düTcÕàdü«sêCŸ Á|üdü+–+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ÉT‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À ≈£L&Ü πød”ÄsY Çs¡T ÁbÕ+‘ê\˝À $<˚«cÕ\T ¬s#·Ã>=fÒº˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü Ä ÁbÕ+‘·+ô|’ πød”ÄsY <äèwæº kÕ]+#·≈£î+&Ü... d”e÷+Á<Ûä Á|ü‘˚´ø£ sêh+ô|’ Ädü÷j·T‘√ e÷{≤¢&É≥+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì ÄyÓT πød”ÄsYqT Á|ü•ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ sêh $uÛÑ»q‘√ n≥T ‘Ó\+>±D, Ç≥T d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dæ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D ;CÒ|”‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì düTkÕàdü«sêCŸ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

πød”ÄsY yÓT&É≈£î d”æ_◊ ñ#·TÃ?

;CÒ|”æ ø£<ÛäquÛÒ] düuÛÑ n≥ºsYbòÕ¢|t..

- ø±+Á¬>dt ø£ø£å kÕ~Û+#˚Hê!

bò˛Hé˝À e÷{≤¢&çq |üeHéø£fi≤´DY ìsêX¯ #Ó+~q |üeHéø£fi≤´DY n_Ûe÷qT\T ÄÁ>∑Vü≤+‘√ düuÛÑ˝À ≈£îØÃ\ <Ûä«+dü+ y˚&ÓøÏÿq düuÛ≤ ÁbÕ+>∑D+ -2˝À yÓ÷Vü≤]+∫q b˛©düT\T ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\qT Äø£≥Tºø√˝Òø£ b˛sTTq düuÛÑ

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 26 ({°Jπø q÷´dt): ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ yÓT&É≈£î dæ_◊ ñ#·Tà _>∑TdüT≈£î+≥T+<ë nH˚ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D ÇùdÔ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À {ÏÄsYmdtqT $©q+ #˚kÕÔqqï ¬ødæÄsY e÷≥ ‘·|üŒ&É+‘√ bÕ≥T kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ düyê\T $düTs¡T‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝À ¬ødæÄsY‘√ bÕ≥T Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· Vü≤Øwtsêe⁄, Á|üeTTK dæ˙ q{Ï $»j·TXÊ+‹ ÄdüTÔ\ô|’ $#ês¡D »s¡bÕ\+≥÷ dæ_◊ ø√s¡TºqT z Hê´j·Tyê~ ÄÁX¯sTT+#ês¡T. Bìô|’ düŒ+~+∫q dæ_◊ ø√s¡Tº yê]ô|’ e∫Ãq Äs√|üD\ô|’ $#ês¡D »s¡bÕ\+≥÷ dæ_◊ì Ä<˚•+∫+~. nsTT‘˚ dæ_◊ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT •s¡kÕVæ≤+#·˝ÒeTì, ñqï‘·kÕúsTT Hê´j·TkÕúHê˝…’q ôV’≤ø√s¡Tº ˝Ò<ë düTÁ|”+ø√s¡Tº $#ês¡D »s¡|üeTì ø√]‘˚H˚ ‘êeTT Ä πødüTô|’ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘êeTì dæ_◊ düŒwüº+ #˚dæ+~. nsTT‘˚ >∑‘·+˝À {ÏÄsYmdt e÷J H˚‘· s¡|òüTTq+<äHésêe⁄ dæ_◊ì ø£*dæ ¬ødæÄsY, Vü≤Øwtsêe⁄\≈£î dü+ã+~Û+ ∫q nÁø£eT edü÷fi¯¢ô|’ Ä<Ûësê\qT düeT]Œ+∫q≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T.á H˚|ü<∏ä´+˝À $#ês¡D »s¡|üe#·TÃqì dæ_◊ ø√s¡Tº ‘·q rs¡TŒ˝À düŒwüº+#˚dæ+~. dæ_◊ $T>∑‘ê ˝À

2

n$˙‹|üs¡T\qT ‘·]$Tø={≤º* ;CÒ|” C≤rj·T Hêj·T≈£î&ÉT yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT

bÕ\ø=\T¢, @Á|æ˝Ÿ26, {°Jπø q÷´dt : uÛÑ÷>∑s¡“¤+ qT+∫ n+‘·]ø£å+ es¡≈£î <=]øÏ+~ <=]øÏq≥T¢>± ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ Á|üC≤<Ûäq+ <√#·T≈£îqï ø±+Á¬>dt n$˙‹|üs¡T\qT ‘·]$T ø={≤º\ì uÛ≤»bÕ C≤rj·T Hêj·T≈£î&ÉT m+.yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ qsê‡|ü⁄s¡+ uÛ≤»bÕ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú >∑+>∑sêE, bÕ\ø=\T¢ ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´]ú ìeTà\ sêe÷Hêj·TT&ÉT\ $»j·÷ìï ø±+øÏådü÷Ô X¯ìyês¡+ Äj·Tq bÕ\ø=\T¢˝À s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >±+BÛu§eTà ôd+≥s¡T˝À Á|ü»\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... 9 dü+e‘·‡sê\ 9HÓ\\T ìÁ<äb˛sTTq ø±+Á¬>dt z≥¢ ø√düy˚T sêcÕZìï $uÛÑõ+∫+<äHêïs¡T. ‘=\T‘· uÛ≤»bÕ, ‘Ó<˚bÕ, »qùdq ÁX‚DT\‘√ ø£*dæ ìs¡«Væ≤+∫q uÛ≤Ø sê´©˝À yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT, m+|” nuÛÑ´]ú >∑+>∑sêE, myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú sêe÷Hêj·TT&ÉT, myÓTੇ n+>∑s¡ sêyÓ÷àVü≤Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt\ eT<Ûä´ b˛{≤b˛{° n~Ûø±s¡+ ø√dü+ rÁe Äsê≥+ πød”Äπs {≤¬sZ{Ÿ>± ø±+Á¬>dt Á|ü#ês¡+ {°&û|”, ;CÒ|” ≈£L≥$T ôd’‘·+ n<˚ <ë]˝À.. ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 26 ({°Jπø q÷´dt): q÷‘·q+>± @sêŒf…Æq ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À n~Ûø±sêìï #˚õøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt, ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ rÁe+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïsTT. Çs¡T bÕغ\ eT<Ûä´ Äs√|üD\T, Á|ü‘ê´s√|üD\T e÷≥\ ‘·÷{≤\T, e´øÏÔ>∑‘· $eTs¡Ù\T rÁe s¡÷|ü+ <ë˝≤ÃsTT. ‘Ó\+>±D ‘Ó∫Ã+~ ‘êy˚Tqì {°ÄsYmdt bÕÁ‘· ˝Ò<ä+≥÷ ø±+Á¬>dt nÁ>∑H˚‘·\‘√ düVü‰ Ä bÕغ H˚‘·\+‘ê düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘êeTT ‘Ó\+>±D e#˚Ã<ë? n+≥÷ πød”ÄsY‘√ düVü‰ {°ÄsYmdt H˚‘·\+‘ê ø±+Á¬>dtô|’ ñ<ä´$T+#·ø£b˛‘˚, πød”ÄsY ÄeTs¡D Bø£å #˚j·Tø£b˛‘˚, ‘Ó\+>±D düe÷C≤ìï m<äTs¡T<ë&çøÏ ~>∑T‘·THêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {°ÄsYmdt˝Ò ø±≈£î+&Ü, ;CÒ|”, {°&û|” n+‘ê @ø£‘ê{Ïô|’øÏ ‘˚ø£b˛‘˚, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#·ø£b˛‘˚ ≈£L≥$T ≈£L&Ü mìïø£\ ã]˝À ñHêï Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ eT<Û˚´ b˛{° rÁe+>± ø£ì|æk˛Ô+~. {°ÄsYmdt ‘·s¡|òü⁄q πød”ÄsY n˙ï ‘êHÓ’ $T>∑‘ê ˝À

2

{° ø±+Á¬>dt˝À ªeTVæ≤fi≤ d”m+µ ∫#·Tà sêVüQ˝Ÿ yê´K´\‘√ d”ìj·TsY H˚‘·˝À¢ ø£\es¡+ d”m+ ÄXÊyêVüQ˝À¢ ìs¡T‘ê‡Vü≤+ eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê˝À¢ Äq+<√‘ê‡Vü≤+ πsdüT˝À ^‘ê¬s&ç¶, &ûπø ns¡TD, düT˙‘ê \øå±à¬s&ç¶ yÓTTH˚ïyÓ÷.. <ä[‘·T&˚ d”m+ nqï C…’sê+ s¡y˚TXŸ _Ûqï Á|üø£≥q\‘√ n+‘ê njÓ÷eTj·T+

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 26 ({°Jπø q÷´dt): eTTK´eT+Á‹ d”≥Tô|’ ø£H˚ïdæq ‘Ó\+>±D d”ìj·TsY H˚‘·\≈£î ...ø±+Á¬>dt bÕغ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T, ∫qu≤ãT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ nqTø√ì Ø‹˝À s¡a\ø˘ Ç#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î <ä[‘·T&çì d”m+qT #˚kÕÔeTì πød”ÄsY >∑‘·+˝À Á|üø£{ÏùdÔ.... ;d” eTTK´eT+Á‹ n+≥÷ #·+Á<äu≤ãT eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó‘·T+fÒ.... j·TTesêE ‘êC≤>± ‘Ó\+>±D˝À ‘=* eTTK´eT+Á‹ eTVæ≤fi¯ ø±yê\qï~ ‘·q ø√]ø£ nì u≤+ãT ù|˝≤Ãs¡T. B+‘√ d”m+ b˛dtôº |’ ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï {°.ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î >=+‘·T˝À |ü∫à yÓ\ø±ÿj·T |ü&çq≥T¢ nsTT+~. neø±X¯+ ñ+fÒ ‘·q≈£î eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ ≈£L&Ü sêe#˚ÃyÓ÷qì #Ó|æŒq $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ sêVüQ˝Ÿ düuÛÑ˝À »]–q nee÷q+‘√H˚ <ëìô|’ ÄX¯\T e~˝ÒdüT≈£îHêïs¡T. Çø£ eTs√yÓ’|ü⁄ sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ Á|üø£≥q‘√ n|ü⁄Œ&˚ ‘Ó\+>±D˝À #·s¡Ã\T CÀs¡+<äT≈£îHêïsTT. ^‘·... ns¡TD... »j·TdüT<Ûä.... $»j·TXÊ+‹, düT˙‘· \øå±à¬s&ç¶ Ç˝≤ nH˚ø£ ù|s¡T¢ ‘Ós¡$÷<ä≈£î e#˚ÃXÊsTT. ‘Ó\+>±D eTVæ≤fi≤

2

$T>∑‘ê ˝À

27 april page 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you