Page 1

27-04-2014.qxd

4/26/2014

9:08 PM

Page 1

www.metrovaartha.co.in

Dμ][˘gRiVá N][xqsLi ™´sVL][ DμR∂˘™´sVLi

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,G˙zmsÕfi26 : —¡Õ˝ÿ rÛyLiVV J|ms©±s øR¡μR∂LRiLigRiLi FsLizmsNRPáV Aμj∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi NUPrÌ°©±s FyhRiaSáՋ[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li øR¡©´sV©´sı»˝¡V øR¡μR∂LRiLigRiLi xqsLixmnsV ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @Li≤R∂ L`ic9 ÀÿáÀÿ÷¡NRPáV, @Li≤R∂L`ic15 ÀÿáÀÿ÷¡NRPáNRPV C F°…‘¡Ã¡V «¡LRi gRiVªy∏R∂V©yıLRiV. @Li≤R∂L`ic9Õ‹[ ª]÷¡ lLiLi≤R∂V rÛy©yÕ˝‹[ ¨s÷¡¿¡©´s ÀÿáÀÿ÷¡NRPáV Æ™s[V 2 ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı LSxtÌsQ˚ rÙyLiVV F°…‘¡Õ˝‹[, @Li≤R∂L`ic15 ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ª]÷¡ ©yáVgRiV rÛy©yÕ˝‹[ ¨s÷¡¿¡©´s ÀÿáÀÿ÷¡NRPáV Æ™s[V 12 ©´sVLi¿¡ @LRiNRPVÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı.

™´sLRiLigRiÕfi,G˙zmsÕfi26 : æªΩáLigSfl·Õ‹[ ALi˙μ≥y Dμ][˘gRiV÷¡ı DLi≤R∂ ¨s™´s*À‹[™´sV¨s …‘¡Fs¨dÍs™Ø[ LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Æμ∂[≠ds ˙xmsryμ`∂ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. aRP¨s™yLRiLi ™´sLRiLigRiÕfi ™´s¿¡Ë©´s Æμ∂[≠ds ˙xmsryμ`∂ ≠s¤Õ¡[NRPL˝Riª][ ™´sW…˝ÿ ≤R∂VªRΩW... ˙gS™´sVrÛyLiVV ©´sVLi¿¡ xqs¿¡™yá∏R∂VLi ™´sLRiNRPV Dμ][˘gRiV÷¡ı ≠sÀ≥œ¡—¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsªRΩ*LRiLi øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsW¿¡Li øyLRiV.

ã¨OѨÙ\˜ : 9

ã¨OzHõ : 136

Æ©s[≤R∂V —¡Õ˝ÿ rÛyLiVV J|ms©±s øR¡μR∂LRiLigRiLi FsLizmsNRPáV

ã¨Oáê^Œ‰õΩÅ∞ : „HÀã¨∂i ã¨∞Éσ~å=Ù

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£,Pk"å~°O U„Ñ≤Öò 27, 2014

¿ÑrÅ∞: 4

"≥Å : ~°∂ 2

KÕ"≥à◊§ áê~°¡"≥∞O\ò#∞ \˜P~üZãπ `«#∞fl‰õΩáÈ`«∞O^• ? =Ú+‘~åÉÏ^£ q[Ü«∞O q#Üü∞^Õ<å.. ?

("≥∞„\’"å~°Î„Ѩuxkè),KÕ"≥à◊§ áê~°¡"≥∞O\ò xÜ≥∂[Hõ=~åæxfl \˜P~üZãπ ÔH·=ã¨O KÕã¨∞HÀÉ’`ÀO^•? JHõ¯_» áêsì JÉèíºiú H˘O_® qâıfiâ◊fi~°Ô~_ç¤ ÔQÅ∞Ѩ٠#ÖË¡~°∞g∞^Œ #_»ˆH<å? JHõ¯_ç F@~°¡ =∞<ÀÉèÏ"åÅ∞ ZÖÏ L<åfl~Ú? `≥ÅOQÍ}Ï Pq~åƒù=O HÀã¨O TyáÈ~Ú# WHõ¯_» F@~°∞¡ Jk ™êkèOKÕO^Œ∞‰õΩ HÍ~°}"≥∞ÿ# \˜P~üZãπ‰õΩ JO_»QÍ xÅ∞™êÎ~å? WѨÙÊ_»∞ ZxflHõÅ ~°}ˆHΔ„`«OÖ’ xÜ≥∂[Hõ=~°æOÖ’ qxÑ≤ã¨∞Î#fl „Ѩâ◊fleq. HõuÎ XHõiH˜ WzÛ Ü«Ú^ŒúO =∞~˘Hõix KÕÜ«∞=∞#_»O ã¨||∞QÍ LO_»^Œx, HÍO„ÔQãπ, a*ˇÑ≤Å "≥∞_»Å∞ =Oz, ^•^•Ñ¨Ù Ѩk¿ÇÏ#∞ ã¨O=`«û~åÅ L^Œº=∂xfl âßfiã¨QÍ KÕã¨∞‰õΩx Zky# \˜P~üZãπ, `≥ÅOQÍ}Ï Ñ¨Ù#ifl~å‡}OÖ’ ÉÏ^茺`« =Ç≤ÏOz ~å„ëêìxfl |OQÍ~°∞ `«∞#HõQÍ "≥∞iÑ≤OKÕO^Œ∞‰õΩ ZOÑ≤, JÃãOc¡ JÉèíº~°∞úÅ#∞ ÃÑ^ŒÌZ`«∞Î# ÔQeÑ≤OK«∞HÀ"åeû# Kåi„`«Hõ J=ã¨~°O LO^Œx qxÑ≤ã¨∞Î#fl "åºYºÅ‰õΩ WHõ¯_ç F@~°∞¡ ÉÏQÍ<Õ ã¨ÊOkã¨∞Î<åfl~°∞. HÍO„ÔQãπ áêsìH˜ `≥ÅOQÍ}Ï W=fiHõ `«Ñ¨Êx Ѩiã≤÷u ^•Ñ¨ÙiOzO^Œx, JHõ¯_ç^•HÍ L^Œº=∂xfl "≥∂ã≤# \˜P~üZãπ Jã¨Öˇ·# `≥ÅOQÍ}Ï KèåOÑ≤Ü«∞<£ JO@∞<åfl~°∞. `å#∞ =∂@ÅHõO>Ë KÕ`«ÅˆH„áê=ÚYº`« W™êÎ#x, JOQÆ |ÅO, Pi÷Hõ |ÅO ѨÙ+¨¯ÅOQÍ L#fl `«#‰õΩ D xÜ≥∂[Hõ=~åæxfl XHõ "≥∂_»Öò JO_£ "≥∂_»ˆ~\òQÍ =∂iÛ K«∂Ñ≤™êÎ#x \˜P~üZãπ JÉèíºi÷ H˘O_® qâıfiâ◊fi~°Ô~_ç¤ JO@∞<åfl~°∞. P^èŒ∞xHõ „Ѩ*Ï™êfiq∞Hõ =º=ã¨÷Ö’ ZOÑ≤Å∞ U_»∞ xÜ≥∂[Hõ=~åæʼnõΩ „Ѩ*Ï „Ѩux^èŒ∞Å∞QÍ `«=∞ ÉÏ^茺`«Å#∞ z`«Îâ◊√kúQÍ x~°fiÇ≤ÏOKåÅx, JO`Õ`«Ñ¨Ê "å~°∞ ÉÏãπÅ∞ HÍ<ÕHÍ^Œx H˘O_® ã¨Ê+¨ìO KÕâß~°∞. „Ѩ[Å ‰õΩ ^ŒQÆæ~°HÍ=_®xH˜, "åiH˜ ¿ã= KÕã¨∞HÀ=_®xH˜ ~å[H©Ü«∂Å∞ XHõ L`«Î=∞ =∂~°æ =∞x, JO^Œ∞ˆH `å#∞ ~å[H©Ü«∞„Ѩ"Õâ◊O KÕâß#x K≥|∞`«∞<åfl~°∞. F@~°∞¡ WKÕÛ f~°∞Ê,

Jaè=$kú J<Õ ÃÑ#∞=∂~°∞ʉõΩ ã¨∂zHõQÍ LO_®Åx, "å}˜[º, áêi„âßq∞Hõ"Õ`«ÎQÍ `å#∞, `«# ‰õΩ@∞O|O ZO`À Ǩ~ÚQÍ L<åfl=∞x, HÍx Jk `«#‰õΩ KåÅ^Œx, `«# xÜ≥∂[Hõ=~°æOÖ’x „Ѩ[ÅO`å ã¨∞Yã¨O`ÀëêÅ`À L#flѨÙÊ_Õ `«#‰õΩ P`«‡`«$Ñ≤Î HõÅ∞QÆ∞`«∞O^Œx K≥áêÊ~°∞. xÜ≥∂[Hõ=~°æOÖ’ `å#∞ x~°fiÇ≤ÏOz# "≥·^Œºta~åÅ∞, Ü«Ú=[#∞ʼnõΩ HõeÊOz# Láêkè, <≥·Ñ¨Ù}º, tHõΔ}Ï HÍ~°º„Hõ=∂Å∞, Ô~·`«∞ʼnõΩ JOkOz# ã¨Ç¨Ü«∞, ã¨Ç¨ÏHÍ~åÅ∞, „QÍg∞} „H©_»Å‰õΩ WzÛ# „áÈ`åûǨÏO =O\˜ ¿ã"åHÍ~°º„Hõ=∂Å∞ `«##∞ „Ѩ[ʼnõΩ =∞iO`« KÕ~°∞= KÕâßÜ«∞x J<åfl~°∞. KÕ"Õà◊§ áê~°¡"≥∞O@s xÜ≥∂[Hõ=~°æ ѨikèÖ’x Ѩiy, âıieOQÆOѨe¡, qHÍ~åÉÏ^£, `åO_»∂~°∞, ~å*ËO„^Œ#QÆ~ü, =∞¿ÇÏâ◊fi~°O, KÕ"Õà◊§ âßã¨#ã¨ÉèÏ xÜ≥∂[Hõ=~åæÅ „Ѩ*τѨux^èŒ∞Å ã¨Ç¨ÏHÍ~°O`À KÕ"Õà◊§#∞ ã¨=∞„QÆOQÍ Jaè=$kú Ѩ~°∞™êÎ#x `≥eáê~°∞. ~å[H©Ü«∞ z„`«Ñ¨@OÖ’ KÕ"≥à◊§#∞ P^Œ~°≈#QÆ~°OQÍ, ™êOã¨$¯uHõ lÖÏ¡ ˆHO„^ŒOQÍ =∂~°∞™êÎ#x, áœ~° =∞øeHõ ã¨^Œ∞áêÜ«∂Å#∞ "≥∞~°∞QÆ∞Ѩiz, „Ѩ[Å r=# „Ѩ=∂}ÏÅ#∞ ÃÑOKÕO^Œ∞‰õΩ Hõ$+≤ KÕ™êÎ#x ¿Ñ~˘¯<åfl~°∞. „Ѩ[Å JÉèí∞º#fluH˜ ˆHO„^Œ, ~å„+¨ì „ѨÉèí∞`åfiÅ∞ "≥zÛOKÕ x^èŒ∞Å#∞ 㨄Hõ=∞OQÍ, áê~°^Œ~°≈HõOQÍ qxÜ≥∂yOz ã¨`«Êùe`åÅ∞ fã¨∞‰õΩ=™êÎ#x H˘O_® ¿Ñ~˘¯<åfl~°∞. „Ѩ[ʼnõΩ ZѨÙÊ_»∂ JO^Œ∞ÉÏ@∞Ö’ LO_Õq^èŒOQÍ HÍ~åºÅÜ«∂xfl U~åÊ@∞ KÕ™êÎ#x, `«# ^Œ$+≤ìH˜ =zÛ# „Ѩ*Ï, ™ê=∂lHõ ã¨=∞㨺ÅxflO\˜x Ѩi+¨¯i™êÎ#x, JO^Œ∞‰õΩ „Ѩ[ÅO`å `«#‰õΩ JO_»^ŒO_»Å∞ JOkOKåÅx H˘O_® qâıfiâ◊fi~°Ô~_ç¤ HÀ~å~°∞.

ã¨∞ÎO^Œx K≥áêÊ~°∞. xÜ≥∂[Hõ=~°æOÖ’ `«#‰õΩ JO^Œ~°∂ KÕÜ«¸`« JOkã¨∞Î<åfl~°x, áêsì HÍ~°ºHõ~°ÎÅ∞, Jaè=∂#∞Å∞, „Ѩ[Å Pjã¨∞ûÅ`À `«# ÔQÅ∞Ѩ٠Jx"å~°º=∞x K≥áêÊ~°∞. xÜ≥∂[Hõ=~°æOÖ’ W`«~° áêsì JÉèíº~°∞úÅ∞ ‰õÄ_® `«=∞ J^Œ$ëêìxfl ѨsH˜ΔOK«∞HÀ=_®xH˜ |iÖ’ L<åfl~°∞. _®Hõì~ü ÔH.ÅHõΔ ‡}ü (a*ˇÑ≤), =Ú~îåQÀáêÖ (\˜P~üZãπ), l.ÉÏÅÔ~_ç¤ ("≥·Z™êû~üã≤Ñ≤), ZO.Nx"åãπ (ã≤Ñ≤Ü«∞O), ÔH.™êfiq∞ (~å„+‘ìÜ«∞ Ö’H±^Œàò), MÏã‘O ëêÇ‘Ï"£∞ (=∞l¡ãπ), ã¨Ü«∞º^£ ~°Ç‘Ï=ÚnÌ<£ (aZãπÑ≤), JÉσ㑠(P"£∞Pn‡), _ç.ã¨f+π‰õΩ=∂~ü (Ö’H±ã¨`åÎ) `«k`«~°∞Å∞ áÈ\©KÕã¨∞Î<åfl~°∞.

P^Œ~°≈xÜ≥∂[Hõ=~°æOQÍ fiÛk^Œ∞Ì`å : `«∂"£∞ cè"£∞¿ã<£

`≥ÅOQÍ}Ö’ `˘e „ѨÉèí∞`«fiO HÍO„ÔQãπ ^Õ HÍî"åe B¿¡Ë©´s ™´sW»¡ Æ™s[VLRiNRPV æªΩáLigSfl· B¿¡Ë øR¡WFyLi xmsÆμ∂[Œ˝œ¡Õ‹[ Fs©Ø[ı @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[aSLi ’¡¤«¡zms¨s ©´s™´sV¯NRPVLi¤…¡[ ©´s¤…Ì¡[»¡ ™´sVVLiøR¡VªyLRiV À≥œ¡V™´s©´sgjiLji xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s DμÁy»¡©´s

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂,G˙zmsÕfi26 : æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ Æ™sVVμR∂…”¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡VNS™yá¨s ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i @’≥¡Ã¡ztsQLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· BryÚ™´sV©´sı ™´sW»¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ À≥œ¡V™´s©´sgjiLjiÕ‹[ «¡Ljigji©´s NSLi˙lgi£qs ˙xmsøyLRixqsÀ≥œ¡Õ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW «ÿºdΩ∏R∂V @LiaSá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s FsÕÿLi…”¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NS™yÕ‹[ ˙xms«¡¤Õ¡[ ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«ÿ¨dsNS¨sNTP LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V\|ms B¿¡Ë©´s ™´sW»¡©´sV ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPV©yı™´sV¨s ˙xmsμ≥y¨s @©yıLRiV. N]ªRΩÚ LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚ xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ Fs©Ø[ı B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰©yı™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsNRPV @μ≥j∂NSLRiLi NRP»Ì¡¤À¡≤T∂æªΩ[ Æμ∂[aRPLi gRiLRi*LiøR¡μR∂gÊRi rÛyLiVVÕ‹[ æªΩáLigSfl·©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· @™´sVLRiVá ªy˘gRiLi ™´sX¥yNS¤Õ¡[μR∂ ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· @À≥œ¡V˘©´sıºΩ NSLi˙lgi£qsª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘™´sV¨s ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯ x§¶¶¶©±szqsLig`i @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ GLRiˆÆ≤∂[ ª]÷¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω©´sV ¨slLÙi[bPxqsVÚLRiμR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ N]¨sı FyLÌkiáV ªRΩ™´sV ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· ™´s¿¡ËLi μR∂Li»¡W ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yı∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV Aμ≥R∂V¨sNRP©´sgRiLRiLigS ºdΩLjiËμj∂μÙR∂Vªy™´sV©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V @LiaSá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡N]¨s ∏R∂VW{msG©´sV Fs©´sVıN][™yá¨s A∏R∂V©´s zmsáVxmso¨søyËLRiV. æªΩáLi gSfl· ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ Æ©sLRiÆ™s[LRiÀ‹[ª][LiμR∂¨s ˙xmsμ≥y¨s @©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤R∂À‹[ªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV aRPVÀ≥ÿ NSLiORPQáV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki B¿¡Ë©´s ™´sW»¡ ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPVLiμj∂. r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ B¿¡Ë©´s ™´sW»¡ ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPV¨s æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV Fs¨sı @≤ÔR∂LiNRPVáV ™´s¿¡Ë©y FsμR∂VL]‰©yıLi. æªΩáLi gSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ @™´sVLRiV\¤Õ¡©´s ™yLji ªy˘gRiLi ™´sμ≥y NS¤Õ¡[μR∂V. r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ xqsLiNRPáˆLi ™´s¤Õ˝¡[ æªΩáLigSfl· NRPá ryNSLRi\Æ™sVLiμj∂. æªΩáLigSfl·©´sV ªyÆ™s[V æªΩøyË™´sV¨s N]¨sı FyLÌkiáV ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©yıLiVV. æªΩáLigSfl· æªΩ¿¡ËLiμj∂.. B¿¡ËLiμj∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÆ©s[. æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs ™´s¤Õ˝¡[ ™´s¿¡ËLiμR∂©´sı ≠sxtsQ ∏R∂W¨sı ˙xms«¡Ã¡V gRiVLjiÚLiøy÷¡. @Õÿlgi[ æªΩáLigSfl· ˙xmsgRiºΩ NSLi˙lgi£qsª][Æ©s[

zHõ¯_»Ñ¨e¡, ("≥∞„\’"å~°Î„Ѩuxkè) ã≤H˜O„^•ÉÏ^£ áê~°¡"≥∞O\ò xÜ≥∂[Hõ=~°æOÖ’x =Ú+‘~åÉÏ^£ âßã¨#ã¨Éèí âßã¨#ã¨Éèí xÜ≥∂[Hõ=~°æOÖ’ `å#∞ ÉèÏs "≥∞*ÏsìÖ’ ÔQÅ =_»O MÏÜ«∞=∞x HÍO„ÔQãπ áêsì JÉèíºiú _®Hõì~ü Ñ≤.q#Üü∞‰õΩ=∂~ü nè=∂ =ºHõÎO KÕâß ~°∞. „Ѩ[ʼnõΩ, ã¨=∂*ÏxH˜ ¿ã"å KÕÜ«∂Å<Õ ã¨`üã¨OHõÅÊO`À "≥·^Œº=$uÎ #∞O_ç ~å[ H©Ü«∞~°OQÍxH˜ =KåÛ#x, JO^Œ∞‰õΩ =O^Œ ã¨O=`«û~åÅ K«i„`« Hõey# HÍO„ÔQãπ áêsì `«#‰õΩ "ÕkHõ HõeÊOK«_»O P#O^ŒOQÍ LO^Œx K≥áêÊ~°∞. `å#∞ ÔQÅ=_»O ^•fi~å =Ú+‘~åÉÏ^£ xÜ≥∂[Hõ=~åæxfl P^Œ~°≈=O`«OQÍ fiÛk^Œ∞Ì`å#x, ~À_»∞¡, q^Œ∞º`ü, =∞Ozh~°∞, „_≥·<Õ*ò, „\ÏѶ≤H± =O\˜ =∞øeHõ ™œHõ~åºÅ#∞ HõeÊOK«_»O`À áê@∞ „Ѩ[ʼnõΩ Jxfl "Õà◊ÖÏ JO^Œ∞ÉÏ@∞Ö’ LO_ç PÜ«∂ ã¨=∞㨺ÅÃÑ· `«HõΔ}"Õ∞ ã¨ÊOk™êÎ#x ¿Ñ~˘¯<åfl~°∞. P~°∞ ^ŒâßÉÏÌÅ `≥ÅOQÍ}Ï HõÅ ™êHÍ~°O KÕã≤# HÍO„ÔQãπ áêsì ~°∞}O f~°∞Û‰õΩ<ÕO^Œ∞‰õΩ <Õ_»∞ „Ѩ[ʼnõΩ J=HÍâ◊O =zÛO^Œx, ^•xx JO^Œ~°∂ ã¨kfixÜ≥∂QÆO KÕã¨∞HÀ"åÅx HÀ~å~°∞. ã‘=∂O„^èŒÖ’ F@∞¡, ã‘@∞¡ áÈ`åÜ«∞x `≥eã≤<å, JHõ¯_» áêsì ~å[H©Ü«∞ Éèíq+¨º`ü#∞ ‰õÄ_® Ѩ}OQÍ ÃÑ\˜ì, WzÛ# =∂@‰õΩ Hõ@∞ì|_ç HÍO„ÔQãπ áêsì `≥ÅOQÍ}Ï#∞ „ѨHõ\ ˜OzO^Œx, D q+¨Ü«∂xfl JO^Œ~°∂ QÆ∞~°∞ÎOK«∞HÀ"åÅx ¿Ñ~˘¯<åfl~°∞. q^Œº, "≥·^ŒºO, LáêkèHõÅÊ#, áêi„âßq∞Hõ„ѨQÆu, S\˜, |Ü≥∂>ˇHÍflÅr, ~À_»∞¡, q=∂<å„â◊Ü«∂Å∞, F_»ˆ~=ÙÅ∞, âßOuÉèí„^Œ`«Å∞, ã¨=∂ Kå~°Ç¨Ï‰õΩ¯, Jqhu x~°∂‡Å#, „QÍg∞} ¿Ñ^ŒiHõO áê~°„^ÀÖËO^Œ∞‰õΩ HÍO„ÔQãπ áêsì J<ÕHõ K«~°ºÅ∞ fã¨∞‰õΩO^Œx, ^Õâ◊OÖ’ ™ê=∂lHõ <åºÜ«∞O XHõ¯ HÍO„ÔQãπ =ÖË¡ ™ê^茺=∞=Ù`«∞O^Œx, JO^ŒiH˜ ã¨=∂<å=HÍâßÅ∞, KÕuxO_® Ѩx HÍO„ÔQãπ áêsì HõeÊ

ryμ≥R∂˘Li. Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘LiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμj∂©´s LSxtÌsQ˚LigS æªΩáLigSfl· ªRΩ∏R∂WLRiV NS™y÷¡. Æμ∂[aRPLi gRiLji*LiøR¡μR∂gÊRi rÛyLiVVÕ‹[ æªΩáLigSfl·©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚLi. æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμyáLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[, ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™y÷¡. NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[Æ©s[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sVLji LiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩVLiμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ FyLji˙aS≠sVNRP, ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLi gSáNRPV |msμÙR∂{ms»¡ Æ™s[ryÚLi. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´s¬ø¡[Ë ª]÷¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠dsV À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω©´sV ¨slLÙi[bPxqsVÚLiμj∂. æªΩáLigSfl·, ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NSLi˙lgi£qs NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂W’≥¡™´sXμÙj∂, \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VNRPV Æ©s[LiμR∂VNRPV ∏R∂VW{msG LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s xms¥R∂NSáV ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV ryμ≥j∂Li ¿¡©´s»Ì¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. À≥ÿ«¡Fy @≤ÔR∂Vxms≤R∂»¡Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ @Æ©s[NRP @≠s¨dsºΩ ¨sL][ μ≥R∂NRP øR¡…Ìÿá©´sV @™´sVÕ˝‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS¤Õ¡[NRPF°∏R∂W™´sV¨s AL][zmsLiøyLRiV. gRiªRΩ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡NSáLiÕ‹[ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ xmsáVLRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥j∂Li¿¡©y BLiNS @Æ©s[NRP LRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥j∂LiøR¡™´sV©yıLRiV. ∏R∂VW{msG Fyá©´sÕ‹[ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS @™´sVáV¬ø¡[zqs©´s ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´sxms¥R∂NRPLiª][ μyμyxmso 11 N][»˝¡™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV  ¡≤T∂Àÿ»¡ xms…ÌÿLRi©yıLRiV. ∏R∂VW{msG Fyá©´sÕ‹[ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS xmsáV D©´sıªRΩ≠sμy˘xqsLixqÛsáV GLSˆ»¡V¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. μyμyxmso 2 áORPQá NTP.≠dsV. LRix§¶¶¶μyLRiVáV ¨sLji¯Li¿¡©´s»Ì¡V A∏R∂V©´s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. gRiªRΩ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ ∏R∂VW{msG Fyá©yNSáLiÕ‹[ FsLiª][ @’≥¡™´sXμÙj∂¨s ryμ≥j∂Liøy™´sV¨s ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i @©yıLRiV. ˙gS≠dsVfl· À≥ÿLRiªRΩLiÕ‹[ «ÿºdΩ∏R∂V AL][gRi˘ xqsLiLRi ORPQfl· NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS \Æ™sμR∂˘ r¢NRPLS˘Ã¡V GLSˆ»¡V¬ ø¡[aS™´sV ©yıLRiV. INRP ™´s˘QQNTPÚ ZNP[Li˙μR∂LigS À≥ÿ«¡Fy ªRΩ©´s ˙xmsøyLS¨sı rygjir°ÚLiμj∂. À≥ÿ«¡ Fyμj∂ ™´sV©´sxqsVÕ‹[ INRP ™´sW»¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıμj∂ ™´sVL][ ™´sW»¡¨s AL][zmsLi øyLRiV. ™´sVªRΩ≠sÆμ∂[*uyáV lLiøR¡Ëg]¤…Ì¡[ ’d¡¤«¡[{msNTP J¤…¡[}qsÚ Æμ∂[aRPLi @μ≥][gRiªRΩ©´s©yıLRiV. . ’d¡¤«¡[{ms @LiªRΩLRiLigRiLi Æ™s[LRiV..  ¡z§¶¶¶LÊRiªRΩLi ¬ø¡[}qs @LiaRPLi Æ™s[LRiV. INRP ™´s˘QQNTPÚ ZNP[Li˙μk∂NRPªRΩLigS ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. Æ™sW≤U∂ ¬ø¡[}qs™´s¨dsı AøR¡LRifl· ryμ≥R∂˘Li NS¨ds •¶¶¶≠dsV¤Õ¡[. ’d¡¤«¡[{ms @xqsLi ¡μÙR∂ •¶¶¶≠dsVáV gRiVzmsˆr°ÚLiμR∂¨s μR∂V∏R∂V˘  ¡…ÌÿLRiV. xmsÆμ∂[Œ˝œ¡Õ‹[ @»Ì¡≤R∂VgRiV ™´sLÊSá ™yLji ALÛjiNRP xmsLjizqÛsºΩ¨s Æ™sVLRiVgRiVxmsLjiøyLi. ∏R∂VW{msG x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ gRifl·¨ds∏R∂V\Æ™sV©´s @’≥¡™´sXμÙj∂¨s ryμ≥j∂LiøyLi. ™´sW Fyá©´sÕ‹[ }msμR∂LjiNS¨sı ™´sVW≤]LiªRΩVáV ªRΩgÊjiLiøyLi. 14 N][»˝¡ ™´sVLiμj∂NTP }msμR∂ LjiNRPLi ©´sVLi¿¡ ≠s™´sVVNTPÚ NRP÷¡gjiLiøyLi. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ μj∂gji*«¡ ∏∫∂V zqsLig`i, ™yLiVVÕÿL`i LRi≠s, N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP…fi lLi≤ÔT∂, LS«¡g][FyÕfi lLi≤ÔT∂, «ÿ©ylLi≤ÔT∂, N]xmsˆVá LS«¡Ÿ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. ˙xmsμ≥y¨s LSNRPª][ À≥ÿLkigS  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV.

ã≤H˜O„^•ÉÏ^£, ("≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè) ã¨∞O^Œ~°"≥∞ÿ# ã≤H˜O„^•ÉÏ^£ xÜ≥∂[Hõ=~åæxfl ^Õâ◊OÖ’<Õ P^Œ~°≈=O`«OQÍ fiÛk^Œ∞Ì`å#x \˜P~üZãπ áêsì JÉèíºi÷ `«∂"£∞ cè"£∞¿ã<£ „ѨHõ\ ˜OKå~°∞. WѨÊ\˜=~°‰õΩ D xÜ≥∂[Hõ=~åæxH˜ „áêux^茺O =Ç≤ÏOz# U XHõ¯~°∂ U ã¨=∞㨺#∞ Ѩ\ ˜ìOK«∞HÀÖË^Œx, xÜ≥∂[Hõ=~°æOÖ’ =∂~°∞=¸Å#∞#fl ã¨=∞ 㨺Å#∞ ‰õÄ_® ^Œ$+≤ìÖ’ LOK«∞‰õΩx, HÍÅѨiq∞u`À ‰õÄ_ç# Z*ˇO_®`À Jxfl ã¨=∞ 㨺Å#∞ ã¨=∞„QÆOQÍ âßâ◊fi`« „áêuѨkHõ# Ѩi+¨¯i™êÎ#x Ǩg∞ WKåÛ~°∞. XHõ\ ˜#fl~° ^Œâß|ÌOáê@∞ \˜P~üZãπ KÕã≤# áÈ~å@ Ѷ¨e`«OQÍ `≥ÅOQÍ}Ï =zÛO^Œx, D ã¨O^Œ~°ƒùOQÍ [~°∞QÆ∞`«∞#fl `˘e ™ê~°fi„uHõ ZxflHõÅÖ’ F@~°¡ Pj~åfi^ŒO, „Ѩ[Å∞, HÍ~°ºHõ~°ÎÅ∞, Jaè=∂#∞Å JO_»^ŒO_»Å`À xÜ≥∂[Hõ=~°æO #∞O_ç `å#∞ ÉèÏs "≥∞*Ï sìÖ’ ÔQÅ∞á⁄O^ŒQÆÅ#<Õ nè=∂#∞ PÜ«∞# =ºHõÎO KÕâß~°∞. ã≤H˜O„^•ÉÏ^£ Ô~·ÖËfi ¿ãì+¨<£#∞ JO`«~å˚fÜ«∞™ê÷~ÚÖ’ Jaè=$kú Ѩ~°K«_»O, áê`« QÍOnè Pã¨∞Ѩ„ux Ju ÃÑ^ŒÌ "å}˜[º ã¨=Ú^•Ü«∞OQÍ fiÛk^ŒÌ_»O`À áê@∞, =∞bìÖˇ"≥Öò áêi¯OQ∑, W`«~° =∞øeHõ ™œHõ~åºÅ HõÅÊ#‰õΩ Hõ$+≤ KÕ™êÎ#x `≥eáê~°∞. xÜ≥∂[Hõ=~°æOÖ’ ‰õΩÅ, =∞`« ~°Ç≤Ï`«OQÍ JO^Œ~°∂ `«##∞ Jaè=∂xã¨∞Î<åfl~°x, „Ѩ[ʼnõΩ `å#∞ Jxfl "Õà◊ÖÏ JO^Œ∞ÉÏ@∞Ö’ LO\Ï#x, ^•O`Àáê@∞ `≥ÅOQÍ}Ï ÃãO\˜"≥∞O\ò ‰õÄ_® „Ѩ[ÅÖ’ Z‰õΩ¯=QÍ LO^Œx, W=hfl `«##∞ q[Ü«∞f~åʼnõΩ KÕ~°∞™êÎÜ«∞<Õ #=∞‡HÍxfl PÜ«∞# =ºHõÎO KÕâß~°∞. \˜P~üZãπ „ѨHõ\ ˜Oz# "Õ∞xÃѶ™Èì Ѩ@¡ Jxfl =~åæÅ „Ѩ[Å∞ ǨÏ~å¬ uˆ~HÍÅ∞ =ºHõÎO KÕã¨∞Î<åflÜ«∞x, ^•xx HÍÑ‘H˘\˜ì x#fl ~åǨ˙ÖòQÍOnè Ô~O_»∞ ÅHõΔÅ ~°∂áêÜ«∞Å "Õ∞~°‰õΩ Ô~·`«∞ ~°∞}ÏÅ∞ =∂Ѷ‘ KÕ™êÎ=∞x „ѨHõ\ ˜OK«_»O ѨÙex K«∂ã≤ #Hõ¯ "å`«ÃÑ@∞ì‰õΩ#fl@∞¡QÍ LO^Œx Z^ÕÌ"å KÕâß~°∞. `≥ÅOQÍ}Ï ~å„+¨ìOÖ’ \˜P~üZãπ "≥Ú`«ÎO 100 ã‘@∞¡ ÔQÅ∞K«∞HÀ=_»O MÏÜ«∞=∞x PÜ«∞# nè=∂ =ºHõÎO KÕâß~°∞. 1957Ö’ U~åÊ>ˇÿ# ã≤H˜O„^•ÉÏ^£ xÜ≥∂[Hõ=~°æO qaè#fl ã¨Oã¨$¯u, ™êO„Ѩ^•Ü«∂ʼnõΩ xÅÜ«∞=∞x, ^Õ"åÅÜ«∂Å∞, K«iÛÅ∞, =∞j^Œ∞Å∞ D „áêO`«OÖ’ Z‰õΩ¯=QÍ <≥ÅH˘x L<åflÜ«∞x, Z@∞=O\˜ HõÅǨʼnõΩ, q^ÕfiëêʼnõΩ `å=ÙÖˉõΩO_® „Ѩ[ÅO`å HõÅã≤"≥∞eã≤ LO_ÕÖÏ, âßOuÉèí„^Œ`«Å =∞#∞QÆ_» HÀã¨O K«~°ºÅ∞ fã¨∞‰õΩ O\Ï#x K≥áêÊ~°∞. WHõ¯_» 17.49 ÖHõΔÅ =∞Ok F@~°∞¡ L<åfl~°x, J^èŒ∞<å`«#OQÍ HõxÑ≤OKÕ ã≤H˜O„^•ÉÏ^£Ö’ =ÚiH˜"å_»Å∞ ‰õÄ_® Z‰õΩ¯=QÍ L<åflÜ«∞x, `å#∞ ZOÑ≤ J~Ú# `«~°∞"å`« =ÚiH˜"å_»ÖË HõxÑ≤OK«‰õΩO_® HÍ™ê‡áêe\© ã≤\ ©QÍ =∂~°∞™êÎ#x

¿Ñ~˘¯<åfl~°∞. P^èŒ∞xHõ`« ÖËx <åÖÏÅ`À HÍÅhʼnõΩ =ÚѨÙÊ =ÚOz LO^Œx, `«=∞ áê~°¡"≥∞O\ò xÜ≥∂[Hõ=~°æOÖ’x <åÅ∞QÆ∞ JÃãOc¡ xÜ≥∂[Hõ=~åæÅÖ’ 64 =~°‰õΩ =ÚiH˜"å_»Å∞ L<åflÜ«∞x, QÆ`«OÖ’ U UOÑ≤ ‰õÄ_® g\˜ÃÑ· ^Œ$+≤ì ™êiOK«ÖË^Œx, J~Ú`Õ nxx `å#∞ XHõ KèåÅO*òQÍ fã¨∞‰õΩO@∞<åflÜ«∞x K≥áêÊ~°∞. ѨHͯ Wà◊§‰õΩ <ÀK«∞HÀx J_»¤QÆ∞@ì „áêO`« "åã¨∞Å HõëêìÅ∞ `«#‰õΩ `≥Å∞ã¨∞#x, J^Õ q^èŒOQÍ HõÅ∞+≤`« h\˜`À JÖÏ¡_»∞`«∞#fl Éè’ÅH±Ñ¨Ó~ü „Ѩ[ʼnõΩ ã¨∞~°H˜Δ`«"≥∞ÿ# =∞Ozh~°∞ JOk ™êÎ#x, ˆH=ÅO q[Ü«∞O ™êkèOK«_»"Õ∞ Ѩ~°=∂=kèQ͉õΩO_® „Ѩ*Ï ã¨=∞㨺ŠѨiëê¯~åxH˜ x*Ï~ÚfQÍ Hõ$+≤ KÕ™êÎ#x ¿Ñ~˘¯<åfl~°∞. WHõ ÖË|~ü J_®¤ÅÖ’ =∞^ŒºO q„HõÜ«∂Å∞ qK«ÛÅq_çQÍ ™êQÆ∞`«∞ <åflÜ«∞x nxx ‰õÄ_® JiHõ_»`å#x K≥áêÊ~°∞. ã≤H˜O„^•ÉÏ^£ áê~°¡"≥∞O\ò xÜ≥∂[Hõ=~°æO ѨikèÖ’ =Ú+‘~åÉÏ^£, JO|~ü¿Ñ@, Mˇ·~°`åÉÏ^£, Ea¡Ç≤ÏÖòû, ã¨#`ü#QÆ~ü, <åOѨe¡, ã≤H˜O„^•ÉÏ^£ JÃãOc xÜ≥∂[Hõ=~åæÅ∞ L<åfl~Ú. áê~°¡"≥∞O\ò áÈ\©Ö’ \˜P~üZãπ `«~°∞ѨÙ# cè"£∞â◊OHõ~ü, `≥Å∞QÆ∞^Õâ◊O áêsì =∞^ŒÌ`«∞`À a*ˇÑ≤ `«~°∞ѨÙ# |O_®~°∞ ^Œ`å΄`ÕÜ«∞, HÍO„ÔQãπ JÉèíº i÷QÍ =¸_»=™êi JO[<£‰õΩ=∂~ü Ü«∂^Œ"£, "≥·Z™êû~ü ã≤Ñ≤ JÉèíºiúQÍ ã≤Ü«∂ã¨` L~°∂Ìk#Ѩ„uHõ ‰õΩ=∂~°∞_»∞, P"£∞Pn‡ áêsì „Ñ¨uxkèQÍ =∂r SUZãπ JkèHÍi} KèåÜ«∂~°`«<£ áÈ\©Ö’ L<åfl~°∞.

HÍO„ÔQãπ`À<Õ ã‘=∂O„^èŒ Jaè=V$ kú : z~°∞

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, G˙zmsÕfi 26 : {qs™´sWLi˙μ≥R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ ZNP[™´sáLi NSLi˙lgi£qs FyLÌkiª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ, G{ms{qs{qs ˙xmsøyLRi NRP≠sV…‘¡ \¬ø¡LRi¯©±s ¿¡LRiLi“¡≠s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sÕ‹[ @¨sı FyLÌkiá Fy˙ªRΩ DLiμR∂¨s.. NS¨ds, ZNP[™´sáLi NSLi˙lgi£qs©´sV μ][ztsQgS øR¡W}ms NRPV˙»¡ «¡LRiVgRiVª][LiμR∂©yıLRiV. ’d¡¤«¡[{msª][ …‘¡≤U∂{ms F~ªRΩVÚ @\Æ©sºΩNRP™´sV¨s, C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LSNRPF°æªΩ[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω DLi≤R∂μR∂Æ©s[ À≥œ¡∏R∂VLiª][Æ©s[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ’d¡¤«¡[{msª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂NRPV LS«¡μ≥y¨s¨s ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[Ë xqsªyÚ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLiμR∂©yıLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s aRP¨s™yLRiLi ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsxqsLigjixqsWÚ.. N]ªRΩÚ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRi ≠sZNP[Li˙μk∂NRPLRifl·

«¡LRigSá¨s, @LiVVæªΩ[Æ©s[ FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV DLi≤R∂™´s©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ ªRΩ™´sV ™´s¤Õ˝¡[ ryμ≥R∂˘™´sV¨s, NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qs F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPVª][ LSuÌy˚¨sı xqsxqs˘aS˘™´sVáLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ¤Õ¡[¨s ºdΩLRi˙FyLiªRΩLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ DLiμR∂¨s.. C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsáV F°LÌRiVá ¨sLS¯flÿáV, xmsLji˙aRP™´sVáV ™´sryÚ∏R∂V©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms ¤À¡[¤«¡[{msª][ NRP÷¡zqs øyLji˙ªRΩNRP ªRΩzmsˆμR∂Li ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV BÆ™s[ ¿¡™´sLji Fs¨sıNRPáV @¨s @©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @\Æ©sºΩNRP F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. @»¡V æªΩáLigSfl·Õ‹[, B»¡V {qsA™´sVLi˙μ≥R∂Õ‹[ @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V μR∂*LiμR∂*Q\Æ™s≈¡Lji @™´sáLi’¡xqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sÕ‹ NSLi˙lgi£qs©´sV μ][ztsQgS øR¡W}msLiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s.. ™yxqsÚ™y¨sNTP ≠s≠sμ≥R∂ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá ºdΩLS¯©yáV, ¤Õ¡[≈¡Ã¡ ™´s¤Õ˝¡[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. \Æ™sFsry=L`i{qs{ms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s @˙NRP™´sWxqsVÚá©´sV NSFy≤R∂VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ªyxms˙ªy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ªRΩLi˙≤T∂ @μ≥j∂NSLS¨sı @≤ÔR∂Li |ms»Ì¡VN]¨s Æ™s[á N][»˝¡V xqsLiFyμj∂Li¿¡©´s «¡gRi©±s.. @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsLi @˙LRiVáV øyxqsVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. \¤«¡Ã¡VZNP◊˝¡©´s «¡gRi©±s @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms ™´sW»¡Ã¡V ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li AaRPËLRi˘LigS DLiμR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s Fsxmsˆ…”¡\ZNP©y ’d¡¤«¡[{msª][Æ©s[ NRPáVryÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiμR∂VZNP[ ’d¡¤«¡[{ms¨s, A FyLÌki ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂¨s INRP‰ ™´sW»¡ NRPW≤y @©´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms, \Æ™sFsry=L`i{qs{msáNRPV J»¡V Æ™s[}qsÚ Æ™sW≤U∂NTP Æ™s[zqs©´s¤…˝¡[©´s©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLi˙lgi£qsª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ’d¡¤«¡[{msμj∂ ™´sVªRΩªRΩªRΩ* NRPáËL`i @LiVVæªΩ[, …‘¡≤U∂{msμj∂ NSL]ˆlLi[…fi NRPáËL`i @¨s.. \Æ™sFsry=L`i{qs{msμj∂ ˙NTP≠sV©´sÕfi NRPáËL`i @¨s, NSLi˙lgi£qs FyLÌkiμj∂ NS™´sV©±sÆ™sV©±s NRPáËL`i @¨s @©yıLRiV.


27-04-2014.qxd

4/26/2014

9:08 PM

Page 2

2

"≥∞„\’"å~°Î

"≥∞„\’"å~°Î

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[ \¤«¡LS™±sV xqsV≤T∂gS÷¡ xmsLRi˘»¡©´sáV "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi26 : æªΩáLigSfl·Õ‹[ 60NTP \|msgS {qs»˝¡V lgi÷¡¿¡ ª]÷¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı NSLi˙lgi£qs GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, Pk"å~°O U„Ñ≤Öò 27, 2014

NSLi˙lgi£qs 60 {qs»˝¡ª][ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s ˙xmsNRP»¡©´s ZNPzqsAL`i áORPQ ˘LigS ≠s™´sVLRi+áNRPV xmsμR∂V©´sV

¿¡LRiLi“¡≠s ø≥R¡Ljiuy¯ NSLi˙lgi£qs©´sV gRi¤…Ì¡NTP‰Li¬ø¡[©y..? {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qs gRi≤ÔR∂V xmsLjizqsÚªRΩVá©´sV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. BNRP‰≤R∂ @˙gRiÆ©s[ªRΩáV Fs™´sLRiW |msμÙR∂gS BLiªRΩ™´sLRiNRPV ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. μk∂Liª][ ¿¡LRiLi“¡≠s BNRP‰≤R∂ rÌyL`i NSLi|msLiVV©´sL`igS ™´sWLSLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáLiªy BxmsˆV≤R∂V æªΩá LigSfl·\|msÆ©s[ μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ r°¨s∏R∂W J ™´sWLRiV ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi lLiLi≤R∂VryL˝RiV ™´s¿¡ËF°∏R∂WLRiV. ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s NRPW≤y ™´søyËLRiV. BNRP \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P, μj∂gji*«¡∏∫∂V, gRiVÕÿLi©´s’d¡ A«ÿμ`∂ ™´sLi…”¡ Æ©s[ªRΩáLiªy NSLi%`¡gRilLi£qs N][xqsLi BNRP‰≤R∂ ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©y BLiNS {qs™´sWLi˙μ≥R∂\|ms μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ @NRP‰≤R∂ Æ™s[V7 Fs¨sıNRP DLi≤R∂≤R∂Liª][ BLiNS xqs™´sV∏R∂VLi DLiμR∂©´sı AÕ‹[ øR¡©´sÕ‹[ DLi≤T∂™´soLi…ÿLRiV. @LiVVæªΩ[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV @NRP‰≤R∂ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ, zqs¨ds©´s»¡V≤R∂V ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSLi˙lgi£qs ˙ÀÿLi≤`∂ @LiÀÿzqs≤R∂L`igS rygRiVªRΩV©yıLRiV. Æ™s[V G≤][ æªΩ[μk∂©´s {qs™´sWLiμ≥R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. μk∂Liª][ FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV lgi÷¡zmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsøyLRi NRP≠sV…”¡ \¬ø≥¡LRi¯©±sgS ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s ªRΩ©´s\Æμ∂©´s \ZaP÷d¡Õ‹[ ˙xmsøyLRiLi Æ™sVVμR∂¤Õ¡…ÌÿLRiV. \Æ™s«ÿg`i ©´sVLi¿¡ C ˙xmsøyLS¨sNTP A∏R∂V©´s $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s FyxmsLi …”¡≤T∂zms, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi £qsáÆμ∂[©´s¨s, A FyLÌkiáV ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[≈¡Ã¡V B™´s*≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiLiμR∂©´sı ¨s©yμy¨sı {qs™´sWLi˙μ≥R∂ NSLi˙lgi£qs FsªRΩVÚN]Liμj∂. C ¨s©yμR∂Liª][ ¿¡LRiLi“¡≠s ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ˙xmsøyLRiLi G Æ™s[VLRiNRPV xmns÷¡ªRΩLi BxqsVÚLiμR∂©´sıμj∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP Æ™sVgS ˙ÀÿLi≤`∂ BÆ™s[V«figS ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sWLS©´sV©yıLRi¨s μk∂¨s¨s ¡…Ì”¡ @LÛRiLi @™´soª][Liμj∂. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ zmsAL`izms ≠s÷d¡©´sLi ªRΩLRiV™yªRΩ ªRΩ©´s @zqÛsªRΩ*Li N][xqsLi F°LS»¡Li ¬ø¡[zqs©´s ¿¡LRiLi“¡≠sNTP LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms ¥R∂˘LiÕ‹[ INRP‰ryLjigS NSLi˙lgi£qsÕ‹[ A∏R∂V©´s rÌyL`i BÆ™s[V«fi |msLjigjiLiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. BNRP‰≤R∂ ¿¡LRiV ªRΩxmsˆ ™´sVlLi ™´sLRiW μj∂NRPV‰¤Õ¡[NRPVLi≤y F°∏R∂WLRiV. J μR∂aRPÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´sNRPV ™´sVVLi μR∂V A∏R∂V©´sÆ©s[ zqsFsLi ¬ø¡[ryÚLRi¨s @LiμR∂LRiW À≥ÿ≠sLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ªRΩ©´s rÌyL`i BÆ™s[V«fiª][ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLi ªRΩLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s gRi¤…Ì¡NTP‰ryÚLS @©´sı xmsáV ˙xmsaRPıáV BxmsˆV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂V™´sLÊSQÕ˝‹[ ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ rÌyL`i NS˘Li|msLiVV©´sL`igS ¿¡LRiLi“¡≠s xmsáV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ NRP÷¡∏R∂V ºΩLjigSLRiV. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP D©´sı |qsLi…”¡Æ™sVLi»¡V gS÷¡Õ‹[©´sW A∏R∂V©´s lLiLi≤R∂V @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáV NSLi˙lgi£qs ΔÿªyÕ‹[ ¬ø¡[lLi[Õÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ xqsxmns÷d¡NRPXªRΩLi @∏R∂W˘LRiV. NS¨ds LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘ LiÕ‹[ ©y…”¡ øR¡™´sVªRΩ‰LRiLi NSxqsÚQ\Æ©s©y ¿¡LRiLi“¡≠s C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ øR¡Wzms LiøR¡gRiáVgRiVªyLS @©´sıμj∂ ˙xmsxqsVÚªRΩLi øR¡LSËLiaRP¨ds∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. @LiVV©y A∏R∂V©´s ªRΩ©´s BÆ™s[V«fi©´sV NSFy≤R∂VNRPVLi¤…¡[Æ©s[ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μR∂WxqsV NRPV¨s F°ªRΩV©yıLRiV. ™´sW“¡ zqsFsLi NTPLRifl„fi©´sV μR∂V∏R∂V˘ ¡≤R∂VªRΩW, ≠s ¡«¡©´sNRPV ZNP[™´sáLi NSLi˙lgi£qs FyLÌkiμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Àÿμ≥R∂˘ªRΩ NSμR∂Li»¡W ˙xms«¡Ã¡©´sV Izmsˆ Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS A∏R∂V©´s ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂. ¿¡LRiLi“¡≠s BÆ™s[V«fi ≠sV©´s•¶¶¶ ™´sVL][ Æ©s[ªRΩ BxmsˆV≤R∂V NSLi ˙lgi£qsNRPV ¤Õ¡[≤R∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. μk∂Liª][ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[}qs |ms¤…Ì¡[ ™y≤T∂gS ¿¡LRiLi“¡≠s IZNP[ INRP‰≤R∂V Fy˙ªRΩ©´sV F°zts QxqsVÚ©yıLRiV. A∏R∂V©´s gRiªRΩLiÕ‹[  ¡xqsV=∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi NSLi˙lgi£qs FyLÌki D¨sNTP¨s NSFyÆ≤∂[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. Fy™yLRiV F°æªΩ[ GLi…”¡ N]ªRΩÚ¨dsLRiV ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ˙FyøR¡Li ¬ø¡[™yLRiV. N]ªRΩÚ™yLjiNTP @™´sNSaRPLi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆVN]øyËLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V «¡gRi©±s xmsOSQ©´s ¨sá™´s≤R∂Liª][ ™yLRiV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl·NRPV gRiV\lLi©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qsNRPV @©´sVNRPWáLigS |qsLi…”¡Æ™sVLi»¡V gS÷¡ ≠ds¿¡Liμj∂. C gSáՋ[©´sW lLiLi≤R∂V {qs»˝¡©´sV NSLi˙lgi£qs lgi÷¡¿¡Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ zmsAL`izms xqs*ሠƙsV«ÿLÌkiª][ J≤T∂©´s lLiLi≤R∂V ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊSá©´sV ¿¡LRiLi“¡≠s ªRΩ©´s ˙xmsøyLRiLi μy*LS NSLi˙lgi£qs ΔÿªyÕ‹[ ¬ø¡[lLi[Õÿ ¬ø¡[aSLRi¨s A FyLÌki ™´sLÊSáV \|qsªRΩLi μ≥R∂X≠dsNRPLjixqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚ ªRΩLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ 175 @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ Fs¨sı NRPáV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ¿¡LRiLi“¡≠s ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ˙xmsøyLRiLi ™´sÃ˝¡ NRP¨dsxqsLi BLRi\Æ™s rÛy©yá\Æ©s©y \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][gRiá™´sV¨s NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[r°ÚLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s FyxmsLi NSLi˙lgi£qsμj∂ NSμR∂¨s, …”¡≤T∂zms, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiáV @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[≈¡ B™´s*≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ @μj∂ ryμ≥R∂˘Q\Æ™sVLiμR∂¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ NSLi˙lgi£qs }msL]‰Li…‹[Liμj∂. C lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[≈¡Ã¡V B™´s*≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @¨s™yLRi˘LigS ™´sVL][™´sWLÊRiLi ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Liª][ LSuÌy¨sıQQ˚ NSLi˙lgi£qs lLiLi≤R∂VgS ≠sÀ≥œ¡—¡Li¿¡LiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. BÆμ∂[ ˙xmsøyLS¨sı ˙xmsμ≥y©´s @LiaRPLigS ¬ø¡[zqs Fs¨sıNRPáNRPV F°ªy™´sV¨s NSLi˙lgi£qs }msL]‰Li…‹[Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s FyxmsLi NSLi˙lgi£qs INRPLjiÆμ∂[ NSμR∂©´sı ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ¿¡LRiLi “¡≠s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. ˙xms«¡Ã¡V A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigRiLi ≠s©´s≤y¨sNTP NRPW≤y Æ™s[Õÿμj∂gS ªRΩLRi÷¡ ™´sxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ æªΩ[«fi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ryμy{qsμygS A∏R∂V©´s ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂. μk∂Liª][ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ BLiNS Exmso LS¤Õ¡[μR∂V. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaSáV, «¡gRi©±s @≠s¨dsºΩ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá©´sV A∏R∂V©´s ˙xmsμ≥y©´sLigS ˙xmsryÚ≠s xqsVÚ©yıLRiV. C ™yxqsÚ™yá©´sV Æ™sVgSrÌyL`i ¿¡LRiLi“¡≠s ¬ø¡[ªRΩ ¬ø¡zmsˆ æªΩ[ NSxqsÚQ\Æ©s©y ™yxqsÚ™´sLi «¡©´sLiÕ‹[NTP Æ™sŒœ¡ßÚLiμR∂¨s NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li À≥ÿ≠sLi¿¡ DLi»¡VLiμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[Æ©s[ ¿¡LRiLi“¡≠sNTP {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩLi ˙xmsøyLRi NRP≠sV…”¡ \¬ø≥¡LRi¯©±sgS NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li FsLizmsNRP ¬ø¡[zqsLiμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[Æ©s[ Æ™sVgSrÌyL`i ¿¡LRiLi“¡≠s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsøyLRi xmsLS*¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. \Æ™s«ÿg`iÕ‹[ ªRΩ©´s ˙xmsøyLS¨sı ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s A∏R∂V©´s @©´sLiªRΩxmsoLRiLi—¡Õ˝ÿª][ ™y…”¡NTP ™´sVVgjiLixmso ¬ø¡ ¡V ªyLRiV. C LRiNRPLigS ˙xmsøyLRi Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ºdΩxqsVN]©´sı ¿¡LRiLi“¡≠s xmsL][ ORPQLigS NSLi˙lgi£qs FyLÌki lgiáVxmso Àÿμ≥R∂˘ªRΩ©´sV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms ¥R∂˘LiÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ©´sVLi¿¡ ¿¡LRiLi“¡≠s NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s gRi¤…Ì¡ NTP‰ryÚLS, ªRΩ©´s ˙xmsøyLRiLiª][ «¡©´sLi J»˝¡V FyLÌkiNTP xmsÆ≤∂[»˝¡V ¬ø¡[∏R∂VgRiVáVgRiVªyLS @©´sı øR¡LRiË LS«¡NUP∏R∂V ™´sLÊSQÕ˝‹[ rygRiVª][Liμj∂.

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, Pk"å~°O U„Ñ≤Öò 27, 2014

a][À≥œ¡ xqsLiªyxmsxqsÀ≥œ¡Õ‹[ À≥œ¡W™´sW NRPLi»¡ªRΩ≤T∂ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, NRPLRiWıáV,G˙zmsÕfi26 : L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡Liμj∂©´s a][À≥ÿ ©ygjilLi≤ÔT∂ xqsLiªyxms xqsÀ≥œ¡Õ‹[ AÆ™sV À≥œ¡LRiÚ À≥œ¡W™´sW ©ygjilLi≤ÔT∂ aRP¨s™yLRiLi NRP¨dsı…”¡xmsLRi˘LiªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. ©´sLiμy˘Ã¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s xqsLiªyxms xqsÀ≥œ¡Õ‹[ A∏R∂V©´s FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV \Æμ≥∂LRi˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. a][À≥œ¡ ™´sVXºΩ FyLÌkiNTP, ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS ªRΩ©´sNRPV ºdΩLRi¨s Õ‹[»¡©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \Æ™sFs £qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiáV lgiáVxmsoNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥œ¡W™´sW ©ygjilLi≤ÔT∂ C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS zmsáVxmso¨søyËLRiV. A∏R∂V©´sNRPV xmsáV™´soLRiV JμyLRiVˆ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NSgS a][À≥ÿ ©ygjilLi≤ÔT∂ ¡Vμ≥R∂™yLRiLi LS˙ºΩ ©´sLi μy˘Ã¡ ©´sVLi¿¡ AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂NRPV Æ™sŒœ¡ßÚLi≤R∂gS gRiW ¡gRiVLi≤R∂Li ≠sV»Ì¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ AÆ™sV ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©´sı ™yx§¶¶¶©´sLi À‹[ÕÿÚ N]…Ì”¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.

4NTPÕ‹[á ¡LigSLRiLi, NTPÕ‹[ Æ™sLi≤T∂ ry*μ≥k∂©´sLi

ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ,A FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P æªΩ÷¡FyLRiV. …”¡AL`Fs£qs ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi DLi≤R∂À‹[μR∂©yıLRiV. ™´sW»¡¨sá¤À¡»Ì¡VN][¨s …”¡AL`iFs£qs©´sV, μy¨s Æ©s[ªRΩ ZNPzqsAL`i©´sV ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯À‹[LRi©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. ˙xmsμ≥y¨s, {qsFsLi xmsμR∂™´soá ZNP[…ÿLiVVLixmso N_©±s ¡Æ©s[gS NRPL][≤R∂xmsºΩ A»¡ NSμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«ÿry*≠sVNRP xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ {qsFsLi, ˙xmsμ≥y¨s¨s Fs©´sVıN][™y÷¡= DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. zqsFsLi xmsμR∂≠s NS™yá©´sı ANSLiORPQª][Æ©s[ ZNPzqsAL`i F°…‘¡NTP μj∂gSLRi©yıLRiV. A∏R∂V©´s INRP‰{qs»¡Vª][ NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· B™´s*¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[©´sW \lLiªRΩVáNRPV LRiW. 2 áORPQá ™´sLRiNRPV LRiVfl·™´sW{mns ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.æªΩáLigSfl·Õ‹[ NSLi˙lgi£qs \|§¶¶¶™Ø[™Ø[¤ÕÌ¡[“¡ª][ DLiμR∂¨s, æªΩLSxqs ªRΩ*LRiÕ‹[ xqs*øR¡ËÈLiμR∂ ≠sLRi™´sVfl·(≠dsAL`iFs£qs) F~LiμR∂©´sVLiμR∂¨s LRiÆ™s[Va`P «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. ∏R∂VV{msG @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[Va`P }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi ©yáVgRiV Æ™s[á Æ™sVgS™y»˝¡ xms™´sL`i F˝yLi…fiª][ Fy»¡V, ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ  ¡∏R∂W˘LRiLiÕ‹[ {qÌsÕfi F˝yLi…fi, ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ˙Fy¤«Ì¡N`ÌPNRPV «ÿºdΩ∏R∂V x§¶‹[μy NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s •¶¶¶≠dsVáV BøyËLRiV. NSLi˙lgi£qs lLi ¡Õfi @À≥œ¡˘LÛRiVá\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ INRP ¿¡©´sı NSLji¯NRP xqsLixmnsW¨sı ©´s≤R∂xms¤Õ¡[¨s™yLRiV lLi[xmso æªΩáLigSfl· LS£tsQ»¡LS¨sı FsÕÿ xmsLji Fy÷¡ryÚLRi¨s xmsL][ORPQLigS …”¡AL`iFs£qs©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ @©yıLRiV. æªΩáLi gSfl·Õ‹[¨s ©yáVgRiV N][»˝¡ ™´sVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂VLi, xqsVzqÛsLRi Fyá©´s, aSLiºΩ∏R∂VVªRΩ ™yªy™´sLRifl·Li @Liμj∂Li¬ø¡[ xqsªyÚ, @©´sVÀ≥œ¡™´sLi ZNP[™´sáLi NSLi˙lgi£qsZNP[ DLiμR∂¨s©yıLRiV. ZNP[™´sáLi lLiLi≤R∂V Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©yáV©´sı æªΩLSxqs ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· LS¤Õ¡[μR∂¨s, r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ μR∂X≤≥R∂ xqsLiNRPáˆLi ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLi gSfl· ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”·¨s Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ AμR∂LRi+™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s xqsLixqÛsgS ºdΩLjiË μj∂μÙR∂Vªy™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. NSLji¯NRPVáV æªΩáLigSfl· N][xqsLi ¬ø¡[zqs©´s 35 L][«¡Ã¡ xqsÆ™sV¯ ™´sÃ˝¡ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s Æ™s[ªRΩ©y¨sı NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂ NSLRiLi Õ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ BxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ™yLRixqsªRΩ* Dμ][˘gSáV, ≤T∂zqs¯£qs

NSLji¯NRPVáNRPV ºΩLjigji ™´sVL][ryLji @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Liª][Fy»¡V, NSLji¯NRPVáNRPV Aμy∏R∂VLi xms©´sVı xmsLji≠sVºΩ¨s |msLiøR¡≤y¨sNTP NSLi˙lgi£qs NRPXzts Q¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[{qsAL`i ¨sáNRP≤R∂¤Õ¡[¨s ™´sV¨sxtsQ¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡[xtÌsQ¤Õ¡[ ¨sLRiWzmsLiøy∏R∂V¨s, Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ A∏R∂V©´s ©´slLi[Li˙≤R∂ Æ™sW≤T∂ I≤T∂Õ‹[ NRPWLRiVËLi…ÿLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. 15 aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ rÛy©yáV, HμR∂V FyL˝Ri Æ™sVLi»¡V rÛy©yÕ˝‹[ ZNP[{qsAL`i NRPV»¡VLi ¡Li F°…‘¡ ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s, NRPV»¡VLi ¡ Fyá©´s NS™yÕÿ? ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂VLi, xqsVzqÛsLRi Fyá©´s @Liμj∂Li¬ø¡[ NSLi˙lgi£qs NS™y Õÿ? @Æ©s[μj∂ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V æªΩ[áVËN][™yá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· B¿¡Ë Liμj∂.. æªΩ¿¡ËLiμj∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiπ∏∂[V©´s¨s, BLiμR∂VNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡©´s r°¨s ∏R∂W gSLiμ≥k∂NTP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩgS NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s \¤«¡LS™±sV zmsáV xmso¨søyËLRiV. æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·Li NSLi˙lgi£qs FyLÌkiª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘ ™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ªRΩ™´sV FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s @˙gRiÆ©s[ªRΩáV FyÕÊ‹©´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂Li»¡W @xqsLiªRΩXzmsÚgS D©´sı NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛRiVáV, ©y∏R∂V NRPVÕ˝‹[ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ \¤«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ xmsLRi˘»¡©´s @aRPáV lLi[ZNPºΩÚr°ÚLiμj∂. ˙xmsμ≥y ©´sLigS A∏R∂V©´s ZNP[{qsAL`iÆ©s[ áORPQ ˘LigS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ≠s™´sVLRi+©yryÚQ˚á©´sV xqsLiμ≥j∂ xqsWÚ —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡\|ms •¶¶¶≠dsVá ™´sL<RiLi NRPVLjizmsLiøyLRiV. ≠ds…”¡NTP ™´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡Li¿¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ A∏R∂V©´s aRPV˙NRP™yLRiLi ¨sLRi* z§¶¶¶Li¿¡©´s xmsLRi˘»¡©´s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ™´sV™´s≤R∂Liª][ FyLÌkiQ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ A©´sLiμR∂Li ™´s˘QQNRP Ú™´sV™´soª][Liμj∂. …‘¡AL`iFs£qs @Li¤…¡[ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ NSμR∂¨s, μ]LRiá LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ @Li»¡W A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsxqsLigS¨sNTP ˙xms«¡Ã¡©´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡Li¿¡Liμj∂. \lLiªRΩVáNRPV LRiW. 2 áORPQá LRiVflÿá©´sV ™´sW{mns ¬ø¡[ryÚ©´s¨s, xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmnsWáNRPV LRiW. áORPQ LRiVflÿ¨sı @Liμj∂ LiøR¡≤R∂Liª][Fy»¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ LRix§¶¶¶μyLji r¢NRPLS˘¨sı NRP÷¡ˆxqsWÚ @»¡≠dsaS≈¡ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáª][ ¨s÷¡¿¡F°LiVV©´s xms…Ìÿá xmsLizmsfl‘·NTP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVL][ 10 —¡Õ˝ÿá©´sV @μR∂©´sLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][Fy»¡V Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ©´sW lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿ áVgS ≠sÀ≥œ¡—¡ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.

@LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[ ™yLjiÆ©s[ Fs©´sVıN][™y÷¡ ™y˘FyLRiVá©´sV øR¡»Ì¡xqsÀ≥œ¡Ã¡NRPV Æ™sŒ˝œ¡NRPVLi≤y øR¡W≤y÷¡: ©yLS∏R∂Vfl· "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ≈¡™´sV¯Li, G˙zmsÕfi26 : ™y˘FyLSáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV gRi≤T∂xqsVÚ©´sı ™yLji¨s NSNRPVLi≤y ¨sªRΩ˘Li ˙xms«¡Ã¡NRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[™yLji¨s Fs©´sıN][™yá¨s {qs{msH ≈¡™´sV¯Li Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ @À≥œ¡˘LÛji ZNP.©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ xmsLRiVá©´sV μR∂WLRixms|ms≤T∂æªΩ[Æ©s[ ˙xms«ÿ ry*™´sV˘LiÕ‹[ Æ™sVLRiV\lgi©´s Fyá©´s ryμ≥R∂˘™´sV©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi ≈¡™´sV¯Li ˙|ms£qs N˝RPÀfiÕ‹[ @|qsLi’d˝¡ @À≥œ¡˘LÛji xmso™y*≤R∂ @«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`iª][ NRP÷¡zqs ≠dsV…fi μj∂ ˙|ms£qs Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©yLS∏R∂Vfl· ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ©´s©´sV lgi÷¡zms}qsÚ ≈¡™´sV¯LiÕ‹[Æ©s[ DLi…ÿ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ™´sV ˙xmsªRΩ˘LÛRiV\¤Õ¡©´s BμÙR∂LRiV ©y∏R∂VNRPVáV NRPW≤y ™y˘FyLSáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V ©yıLRi©yıLRiV. ™y™´sVxmsORPQ DμR∂˘™´sWáNRPV –¡Õ˝ÿ @LiVV©´s ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ ªRΩ©´s lgiáVxmso Δÿ∏R∂V™´sV ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ J»¡V @≤T∂lgi[ x§¶¶¶NRPV‰ {qs{msH, NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLiμR∂©yıLRiV. {qs{msFsLi ÕÿLi…”¡ ¡Ã¡\Æ™sV©´s ™y™´sVxmsORPQLi \Æ™sNSFy ÕÿLi…”¡ @≠s¨dsºΩ FyLÌkiª][ ¬ø¡[ªRΩVáV NRPáxms≤R∂Li μR∂VLRiμR∂XxtÌsQNRPLRi™´sV©yıLRiV. ALÛjiNRP Æ©s[LSáNRPV Fyáˆ≤T∂, \¤«¡Ã¡VFy\¤Õ¡©´s «¡gRi©±s rÛyzmsLi¿¡©´s FyLÌkiª][ NRPá™´s»¡Li ™´sÃ˝¡ AFyLÌki ºdΩ˙™´sLi gS ©´sxtÌsQF°NRP ªRΩxmsˆμR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVF~LiμyáƩs[ áORPQ ˘Liª][ ry©´sV À≥œ¡WºΩ J»˝¡V F~Liμyá©´sV NRPVLi…‹[©´sı \Æ™sNSFy ©y∏R∂VNRPV÷¡ı C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V ªRΩLji≠sVN]…Ìÿá¨s ©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. gjiLji«¡©´s, gjiLji «¡Æ©s[ªRΩLRi, æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ N][xqsLi F°LS≤T∂©´s G\ZNPNRP FyLÌki {qs{msH @©yıLRiV. \¤«¡Õ˝‹[ DLi≤y÷¡=©´s ™yLRiV J»˝¡ N][xqsLi xqsW…fiZNP[xqsVáV xms»Ì¡VNRPV¨s  ¡∏R∂V»¡ μR∂LÍS

gS ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRi¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @≠s¨dsºΩNTP, ©y˘∏R∂W ¨sNTP ™´sVμ≥R∂˘ F°…‘¡ rygRiVª][LiμR∂¨s.. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xms«¡Ã¡Liªy gRi™´sV¨sLi¿¡©´s μ≥R∂LS¯¨sı lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LSLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ©´sWªRΩ©´sLigS @≤R∂VgRiV |ms≤R∂VªRΩV©´sı @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ™´sWzmns∏R∂W©´sV @≤R∂VgRiV |ms»Ì¡¨ds∏R∂V NRPW≤R∂μR∂©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡Li¤…¡[ xms»Ì¡¨s ©y∏R∂VNRPVá FyLÌkiáV ªRΩV≤T∂¿¡ |ms»Ì¡VNRPVF°π∏∂[VÕÿ ˙xms«¡Ã¡V gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ ™yμR∂Li ≠s¨szmsLi¿¡©´s øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V FyLÌkiNTP æªΩáLigSfl·Õ‹[ INRP‰{qs»¡V NRPW≤y μR∂NRP‰¨dsπ∏∂VVμÙR∂©yıLRiV. æªΩáLi gSfl· LSxtÌsQ˚ @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLi˙lgi£qs, {qs{msH NRPW»¡≠sVª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘™´sV™´so ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. xmsáV FyLÌkiáV ™´sVVLiÆμ∂[ ªRΩ™´sV ILi¤…¡ªRΩVÚ F°NRP≤R∂á ≠sμ≥y©y¨sı ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ F~ªRΩVÚáV NRPVμR∂LRiNRPVLi≤y ¬ø¡[aSLRi¨s ©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. μR∂◊¡ªRΩVfl”·ı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[ryÚ©´s¨s, G FyLÌkiª][ F~ªRΩVÚ¤Õ¡[NRPVLi≤y æªΩLSxqs ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[xqsVN]LiμR∂¨s, zqsgÊRiV¤Õ¡[NRPVLi≤y æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi À≥ÿ«¡Fyª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN]LiμR∂¨s @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ Æ™sW≤U∂¨s øR¡WzmsLi¿¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ J»˝¡V F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FsªRΩVÚgRi≤R∂ Æ™s[∏R∂VgS @μj∂NSryÚ FsμR∂VLRiV ºΩLRiVgRiV ª][LiμR∂©yıLRiV. ™´sV©´s Æμ∂[aRPLi Õ›NTPNRP™yμR∂ Æμ∂[aRP™´sV¨s, BNRP‰≤R∂ ™´sVVzq˝sLiáV, zqs NRPV‰Ã¡V, z§¶¶¶LiμR∂V™´soáV @Liªy NRP÷¡zqsÆ™sV÷¡zqs DLi…ÿLRi¨s, ™´sVªRΩªRΩªRΩ* aRPNRPVÚáNRPV, FyLÌkiáNRPV ø][»¡V¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. rÛy¨sNRPLigS ¨s™yxqs™´sVVLi≤R∂¨s ©y∏R∂VNRPVáNRPV J¤…˝¡[zqs Æ™sWxqsF°™´sμÙR∂¨s ˙xms«¡Õ˝‹[ DLi»¡W ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ºdΩlLi[ËLiμR∂VNRPV DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[}qs {qs{msH @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV lgiázmsLiøyá¨s N][LSLRiV.

NSLi˙lgi£qs xmsLjiFyá©´s ˙xmsxmsLiøy¨sZNP[ AμR∂LRi+Li:«ÿ©ylLi≤ÔT∂ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂,G˙zmsÕfi 26 : NSLi˙lgi£qs xmsLjiFyá©´s ˙xmsxmsLi øy¨sZNP[ AμR∂LRi+™´sV¨s A FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ «ÿ©ylLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· BryÚ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ B¿¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs @Æμ∂[ xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQá Æ™s[VLRiNRPV xms¨s¬ø¡[∏R∂VgRiáμR∂©yıLRiV. À≥œ¡V™´s©´sgjiLjiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ «ÿ©ylLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Fs©Ø[ı @≤ÔR∂Li NRPV»¡©´sV FsμR∂VL]‰¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki æªΩáLigSfl·©´sV B¿¡ËLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VÕ‹[ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂, ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i Fy˙ªRΩ øyÕÿ NUPáNRP™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· BryÚ©´s¨s r°¨s∏R∂W ™´sW»¡ BøyËLRiV.. ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´s r°¨s∏R∂WNRPV @LiμR∂LRiW LRiVfl·xms≤T∂ DLi≤yá¨s... AÆ™sVNRPV Æ™s©´sVıμR∂©´sVıgS DLi≤yá¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV zmsáV xmso¨søyËLRiV. 120 GŒ˝œ¡ßgS NSLi˙lgi£qs Æμ∂[aRP }qs™´s ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶ Œœ¡Ã¡V, ≠sμy˘LÛRiVáV, \lLiªRΩVáNRPV NSLi˙lgi£qs FsLiª][ }qs™´s ¬ø¡[zqsLiμj∂. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂ NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ \lLiªRΩVáNRPV LRiW. 2 áORPQá ™´sLRiNRPV LRiVfl·™´sW{mns ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV, ™´sXμÙR∂VáNRPV, ≠sªRΩLiªRΩV™´soáNRPV LRiW. 1000 |ms©<´s©±s BryÚ™´sV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ™´sV◊d˝¡ NSLi˙lgi£qsNRPV @μ≥j∂NSLRiLi B™y*á©yıLRiV.

æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi øyLji˙ªyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´sμR∂¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ N]xmsˆVá LS«¡Ÿ }msL]‰©yıLRiV. À≥œ¡V™´s©´sgjiLjiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ N]xmsˆVá LS«¡Ÿ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· NRPá©´sV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiπ∏∂[V ¨s«¡Li ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ry™´sW—¡NRP æªΩáLigSfl·©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V NSLi˙lgi£qs áORPQ ˘™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @¨sı ™´sLÊSá ™yLjiNTP xqs™´sVV¿¡ªRΩ rÛy©´sLi NRP÷¡ˆryÚ™´sV©yıLRiV. r°¨s∏R∂W æªΩáLigSfl· ˙xmsμyæªΩ[ NSμR∂V.. ¨sLS¯ªRΩ NRPW≤y @¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`iNRPV NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩ N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP…filLi≤ÔT∂ NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. À≥œ¡V™´s©´sgjiLji  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· B¿¡ËLiμj∂.. æªΩ¿¡ËLiμj∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiπ∏∂[V @¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´sLiμR∂ @|qsLi’d˝¡, 13 FsLi{ms rÛy©yáV ryμ≥j∂ryÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáLi gSfl·©´sV AμR∂LRi+™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s LSxtÌsQ˚LigS ¨sLji¯LiøR¡VNRPVLiμy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NTP @LiVV©´s ¥R∂L`Ôi ˙xmnsLi…fiª][ ZNP[{qsAL`i NRPáVryÚ©´s¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li @\Æ©sºΩNRP™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi xms¨s¬ø¡[∏R∂V¨s ™yLRiLiªy ªyÆ™s[V æªΩáLigSfl· BøyË™´sV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV.

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,G˙zmsÕfi26 : @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ gRiVLiªRΩNRPÃ˝¡V x§¶¶¶©´sV™´sW©±s NRPW≤R∂÷¡ ™´sμÙR∂ F°÷d¡xqsVáV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶ LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NRPLÒS»¡NRP ¡xqsV=Õ‹[ ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı 4NTPÕ‹[á  ¡LigSLRiLi, NTPÕ‹[ Æ™sLi≤T∂¨s F°÷d¡xqsVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV.  ¡LigS LRiLi, Æ™sLi≤T∂¨s gRiVLi»¡WLRiV ©´sVLi¿¡ @˙NRP™´sVLigS  ¡Œ˝ÿLji ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi≤R∂gS ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»˝¡V F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ μk∂¨sNTP xqsLi ¡ Liμ≥j∂Li¿¡ FsÕÿLi…”¡ ≤yNRPV˘Æ™sVLi»˝¡V ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠ds…”¡¨s ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsV NRPV©yıLRiV. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ N]ªRΩÚxms»¡ıLi  ¡rÌyLi≤`∂ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s À≥ÿgRi˘ ©´sgRiLRiLi ™´sμÙR∂ F°÷d¡xqsVáV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NSLRiVÕ‹[ ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı LRiW.11áORPQá ©´sgRiμR∂V©´sV F°÷d¡xqsVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s BμÙR∂Lji¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV.

28 ™´sLRiNRPV F°xqÌsÕfi Àÿ˘¤Õ¡…fi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi26 : F°÷¡Lig`i L][«¡Ÿ©´s ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*QQLjiÚLi¬ø¡[ F°÷d¡xqsVáV, x§¶‹[LigSLÔRiVáV CÆ©sá 28™´s æªΩ[μk∂Õ‹[xmso F°xqÌsÕfi Àÿ˘¤Õ¡…fi μy*LS J»¡V x§¶¶¶NRPV‰ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsV Fs{qsˆ gRi«¡LS™´soÀ≥œ¡WFyÕfi }msL]‰©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂W F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©˝´sNRPV F°xqÌsÕfi Àÿ˘¤Õ¡…fi xms˙ªyáV xmsLizmsLiøy™´sV¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aS LRiV. Fs¨sıNRPá ˙zms\|qs≤T∂Lig`i @μ≥j∂NSLRiVá©´sV xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ J»¡V x§¶¶¶NRPV‰ ≠s¨s π∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ D©´sı F°÷d¡xqsVáV x§¶¶¶ßLi μygS, J»¡L˝Riª][ ™´sVLS˘μR∂gS ˙xms™´sLjiÚLiøyá¨s }msL]‰©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV ˙xmsaSLiªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ «¡Ljilgi[Õÿ øR¡W≤yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡, aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso xms˙NTP∏R∂V N][xqsLi —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ¤Õ¡NTP‰Lixmso ZNP[Li˙μy¨sı Õ‹[N`P xqsÀ≥œ¡ ryμ≥yLRifl· xmsLjibdPáNRPV≤R∂V Æμ∂[Æ™s[Li˙μR∂©y¥`∂™´sLRi¯ xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. NRP¤Õ¡NÌRP lLi[…fiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s F°xqÌsÕfi Àÿ˘¤Õ¡…fi |ms¤…̡á©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ FsLiªRΩ ™´sVLiμj∂ Dμ][˘gRiVáV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©´sıμj∂ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ ˙xmsºΩ Dμ][˘gji J»¡V x§¶¶¶NRPV‰ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Bμj∂ Õÿ™´soLi¤…¡[ Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ Fs©±sFs£qsFs£qs ™´sáLi…‘¡L˝RiNRPV IN]‰ NRP‰LjiNTP L][«¡ŸNRPV LRiW.350 ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ¨sLÒRiLiVV Li¿¡LiμR∂¨s ZNP[∏R∂VW Fs©±sFs£qsFs£qs —¡Õ˝ÿ xqs™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚ ZNP.Æ™sWx§¶¶¶©±sÕÿÕfi INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ 1200 ™´sVLiμj∂ ™´sáLi…‘¡L˝RiV Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sáLi…‘¡L˝Ri ≠s™´s LSáª][ NRPW≤T∂©´s «ÿ’¡ªy©´sV —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqs™´sVLjiˆ Liøyá¨s N][LSLRiV.

28©´sVLi¿¡ ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá ¡Liμ`∂ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi26 : ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá©´sV ™´sVW}qsryÚLRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V ≠ds»¡¨s ™´sVWzqsÆ™s[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. CÆ©sá 28©´s ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ 30™´s æªΩ[μj∂ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ™´sVWzqs DLiøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i @x§¶¶¶¯μ`∂Àÿ ¡V INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso æªΩ[μk∂ Æ™s[V 16©´s DμR∂∏R∂VLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ 17©´s DμR∂∏R∂VLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ™´sVWzqs DLiøyá¨s }msL]‰©yıLRiV. NRPÃ˝¡V ≤T∂F°Ã¡V, ÀÿL˝RiV, D»¡WıLRiV, ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡Õ‹[¨s HFsLiFsÕfi ≤T∂F°Ã¡V ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ™´sVWzqs DLiøyá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsaSLiªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV aSLiºΩ À≥œ¡˙μR∂ªRΩáNRPV FsÕÿLi…”¡ À≥œ¡LigRiLi NRPágRiNRPVLi≤y ™´sVVLiμR∂xqsVÚ øR¡LRi˘Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigS C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. μk∂¨s¨s ˙xmsºΩ INRP‰LRiW Fy…”¡Liøyá©yıLRiV. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s©yıLRiV.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂Õ‹[ \Æ™sμR∂˘ ≠sμy˘LÛRiVá 2ZNP LRi©±s "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi26 : AL][lgi[¯ ™´sV•¶¶¶À≥ÿgRi˘Li @Li»¡W LRi©±s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. AL][gRi˘Li NSFy≤R∂VN][™´s≤R∂Li N][xqsLi ˙xmsºΩ INRP‰LRiW ˙aRP≠sVLiøyá¨s @©yıLRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s LS“¡™±sgSLiμ≥k∂ B¨szqÌs»¡W˘…fi A£mns Æ™sV≤T∂NRPÕfi \|qsÆ©s=£qs (Lji™±sV=) NRPŒÿaSá ≠sμy˘LÛRiVáV, @μ≥y˘xmsNRPVáV aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ™´sVLRi¥y©±s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. DμR∂∏R∂VLi ©´s≤R∂NRP, xmsLRiVgRiV A™´saRP˘NRPªRΩ©´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s™´sLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV 2ZNP LRi©±s ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s»˝¡V ≠sμy˘LÛRiVáV æªΩ÷¡ FyLRiV. NRPŒÿaSá ©´sVLi¿¡ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s xmsLRiVgRiV rÛy¨sNRP BLiμj∂LS }qÌs≤T∂∏R∂VLi ™´sLRiNRPV N]©´srygjiLiμj∂. Æ™sV≤T∂N][áª][ Fy»¡V @μ≥y˘xmsNRPVáV, \Æ™sμR∂V˘Ã¡V Dªy=x§¶¶¶LigS FyÕÊ‹©yıLRiV. ≠dsLRiV xm˝sNSLÔRiVáV ¬ø¡[xms…Ì”¡ AL][gRi˘Æ™s[V ™´sV•¶¶¶ À≥ÿgRi˘Li @Li»¡W ˙xms«¡Ã¡NRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV.

F°÷d¡xqsVáNRPV 30 ™´sLRiNRPW F°xqÌsÕfi Àÿ˘¤Õ¡…fi "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, NSNTP©y≤R∂,G˙zmsÕfi26 : FyL˝RiÆ™sVLi»¡V, @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VáNRPV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s F°÷d¡xqsV zqs ¡˜Liμj∂NTP F°xqÌsÕfi Àÿ˘¤Õ¡…fi ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][…ÿ¨sNTP @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyLRiV. μk∂Liª][ ≠dsLRiLiªy J»¡V ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yı,ZNP[™´sáLi 39 aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V F°xqÌsÕfi Àÿ˘¤Õ¡…fi©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡≤R∂Liª][ ™´sVL][ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆxqsWÚ —¡Õ˝ÿ Fs¨sı NRPá @μ≥j∂NSLji, NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¨dsªRΩW˙xmsryμ`∂ DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. aRPV˙NRP ™yLRiLi J»¡V ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][¨s F°÷d¡xqsVáV C Æ©sá 27, 28, 30 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ NRPW≤y F°xqÌsÕfi J»¡V ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. NSNTP©y≤R∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡VNRPV NSNTP©y≤R∂ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ©´sgRiL`iÕ‹[¨s H≤T∂∏R∂VÕfi ≤T∂˙gki NRPŒÿaSá, LS«¡™´sVLi˙≤T∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡VNRPV LS«¡™´sVLi˙≤T∂ NRPLiμR∂VNRPWLji LS«¡˘ áOTPQ ¯ ≤T∂˙gki ™´sVz§¶¶¶Œÿ NRPŒÿaSá, @™´sVÕÿxmsoLRiLi FyL˝RiÆ™sVLi»¡VNRPV @™´sV ÕÿxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQªRΩVÚ ÀÿáVLRiV, Àÿ÷¡NRPá D©´sıªRΩ FyhRiaSá, @LRiNRPV FyL˝RiÆ™sVLi»¡VNRPV LRiLixmsø][≤R∂™´sLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* D©´sıªRΩ FyhRiaSá ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ F°xqÌsÕfi Àÿ˘¤Õ¡…fi ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™´søR¡VË©´s¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.


27-04-2014.qxd

4/26/2014

9:08 PM

Page 3

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, Pk"å~°O U„Ñ≤Öò 27, 2014

Æ©s[≤R∂V ALiμ][ÕfiÕ‹[ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ xqsÀ≥œ¡ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, xqsLigSlLi≤ÔT∂,G˙zmsÕfi26 : NRPLkiLigRi©´sgRiL`i ˙xmsøyLRiLi ªRΩLRi™yªRΩ Æ™sVμR∂N`PÕ‹[ ˙xmsøyLS¨sNTP r°¨s∏R∂W Aμj∂™yLRiLi LS©´sV©yıLRiV. @Liμ][áV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sW“¡ ≤T∂xmsp˘…‘¡ zqsFsLi μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ —¡Õ˝ÿ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, FsÆ™sV¯÷d¡= À≥œ¡WFyÕfilLi≤ÔT∂, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©´sLiμk∂aRP*L`ig_≤`∂, FyL˝RiÆ™sVLi»¡V @À≥œ¡˘LÛji ˙aRP™´sfl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂áV GLSˆ…fi˝J ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. ˙xmsøy LS¨sNTP À≥ÿLkigS «¡©y¨sı ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ \lLiªRΩVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s INRP ˙xmsNRP»¡©´s©´sV ¬ø¡[∏R∂V À‹[ªRΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. xqsÀ≥œ¡NRPV @¨sı ™´sLÊSá ™yLRiV •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ëμj∂ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V @¨s ™´sW“¡ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ @©yıLRiV. B¿¡Ë©´s ™´sW»¡ ˙xmsNSLRiLi NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ AbdPLS*μR∂Liª][Æ©s[ BLiªRΩ…”¡ ™y≤T∂©´s∏R∂W˘∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ≠s«¡∏R∂V≤≥R∂LiNS Æ™sWgjiLiøR¡©´sVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV.r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li B¿¡Ë©´sLiμR∂VNRPV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩgS Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FsNRPV‰™´s {qs»˝¡V lgiáV øR¡VNRPVÆ©s[Õÿ NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LjiNUP ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[}qs ≠sμ≥R∂LigS NSLi˙lgi£qs FyLÌki ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂Li¿¡LiμR∂¨s @©yıLRiV. xqsÀ≥œ¡©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @Liμ][áVª][ Fy»¡V @¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá ©´sVLi¿¡ «¡©´sLi À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ \lLiªRΩVáNRPV LRiW.2 áORPQá ™´sLRiNRPV ©´sı LRiVflÿáV @¨dsı ™´sW{mns ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨ds ªylLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ZNP[{qsAL`i xms¿¡Ë @™´sNSaRP™yμR∂¨s, AøR¡LRifl· ryμ≥R∂˘Li NS¨s •¶¶¶≠dsVáV BxqsWÚ ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™yá¨s øR¡WxqsV Ú©yıLRi©yıLRiV. A∏R∂V©´s ™´sW»¡Ã¡©´sV ˙xms«¡Ã¡V ©´sÆ™s[V¯zqÛsºΩÕ‹[ ¤Õ¡[LRi¨s @©yı LRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı r°¨s ∏R∂WgSLiμ≥k∂NTP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩ æªΩáFyáLi¤…¡[ FsLi{ms, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ J»˝¡V lLiLi≤R∂W NSLi˙lgi£qsZNP[ Æ™s[∏R∂Wá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.

ºΩLRiV™´sVáՋ[ Æ™s[xqs≠s LRiμÙk∂ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ºΩLRiV™´sVá,G˙zmsÕfi26 : ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. 30 NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. $™yLji xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP 22gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRPμR∂LRi+©y¨sNTP 5gRiLi»¡Ã¡V, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚáNRPV 8gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi gRiLjixtÌsQLigS $™yLji¨s 62,039 ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV μR∂Lji+Li øR¡VNRPV©yıLRiV. ™yLSLiªRΩLi Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV NTP»¡NTP»¡ Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ∏R∂W˙ºΩNRPVá LRiμÙk∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. aRP¨sAμj∂™yLSáV NS™´s≤R∂Liª][ LRiμÙk∂ |msLjigjiLiμj∂. NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚá xqsLi≈¡˘ NRPW≤y @μ≥j∂NRPLigS DLiμj∂. ∏R∂W˙ºΩNRPVá LRiμÙk∂ Æ™s[VLRiNRPV $™yLji μ≥R∂LRi¯μR∂LRi+©y¨sNTP 20 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V …”¡…”¡≤T∂ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ Aμj∂™yLRiLi ™´sLRiNRPV @μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂©´sVLiμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi NRPW≤y Æ™s[xqs≠s |qsá™´soá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ LRiμÙk∂ N]©´srygRi©´sVLiμj∂. xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ALRiV gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV ∏R∂W¨sNTP 31 NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡V ¨sLi≤T∂F°LiVV NTPÕ‹[≠dsV»¡LRiV ™´sLRiNRPV ÀÿLRiV áVºdΩLSLRiV. NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s™´sxqsWÚ μj∂™´s˘μR∂LRi+©´sLi …‹[NRP©˝´sV F~Liμj∂©´s ∏R∂W ˙ºΩNRPVáV NRPW≤y ©yLS∏R∂Vfl·gjiLji Dμy˘©´s™´s©´sLiÕ‹[ ÀÿLRiVáVºdΩLji D©yıLRiV. ≠dsLjiNTP ry*≠sV μR∂LRi+©y¨sNTP 14 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi Æ™s[¿¡ DLi≤y÷¡= ™´s¿¡Ë Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV aRP¨s™yLRiLi NRPW≤y μ≥R∂LRi¯μR∂LRi+©y¨sNTP 24, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRP μR∂LRi+©y¨sNTP 8, μj∂™´s˘μR∂LRi+©y¨sNTP 15 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©´sVLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ $Æ™s[LiNRP¤…¡[aRP*LRiry*≠sV™yLji À≥œ¡NRPVÚáNRPV }qs™´sáLiμj∂xqsVÚ©´sı $™yLji }qs™´sNRPVá μy*LS μ≥R∂LRi¯˙xmsøyLRiLi ≠sxqsÚQXªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ºΩºΩÆ μ∂[ z§¶¶¶LiμR∂W μ≥R∂LRi¯˙xmsøyLRi xmsLjixtsQª`Ω ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLji Fs£qs.LRixmnsVV©y¥`∂ Æ™sÃ˝¡ ≤T∂LiøyLRiV. $¨s™yxqs NRPÕÿ˘flÿáV, ™´sV©´sgRiV≤T∂, aRPVÀ≥œ¡˙xmsμR∂Li ªRΩμj∂ªRΩLRi NSLRi˘ ˙NRP™´sWá©´sV ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ —¡Õ˝ÿ μ≥R∂LRi¯˙xmsøyLRi ™´sVLi≤R∂Œ˝œ¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. $™yLji }qs™´sNRPVáV NRPW≤y ˙xmsøyLRi NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sVV˘Ã¡V NS™yá©yıLRiV. z§¶¶¶LiμR∂W μ≥R∂LRi¯ ≠sbPxtÌsQ ªRΩ©´sV, xqsLRi*«¡©´sz§¶¶¶ªy˘¨sı, \Æ™sμj∂NRP μ≥R∂LS¯Ã¡©´sV ˙gS™´sV˙gS™´sW¨sNTP @Liμj∂Li øyá©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sV μ≥yLji¯NRPªRΩ \Æ™sxmso ™´sVLRiáË≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS ˙xmsºΩ lLiLi≤R∂V Æ©sááN][ryLji μ≥R∂LRi¯ aRPLiΔÿLS™´sLi }msLji»¡ ºΩºΩÆμ∂[ z§¶¶¶LiμR∂W μ≥R∂LRi¯ ˙xmsøyLRi NRPLRiμk∂zmsNRP©´sV ™´sVV˙μj∂r°ÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. D¿¡ªRΩLigS @Liμj∂Li¬ø¡[ NRPLRi μk∂zmsNRPá©´sV $™yLji }qs™´sNRPVáV @LiμR∂VNRPV¨s ˙gS™´sWÕ˝‹[ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. NRPLRiμk∂zmsNRPÕ‹[ z§¶¶¶LiμR∂W μ≥R∂LRi¯ ≠sbPxtÌsQªRΩ, $Æ™s[LiNRP…ÿøR¡Ã¡ ™´sVx§¶¶¶ ªRΩ˘Li, $™yLji \ZNPLiNRPLS˘Ã¡V, ™´sV©´sgRiV≤T∂, ™´sV©´s xmsLi≤R∂VgRiáV, Àÿá ˙xmsÀ≥‹[ μR∂Li, z§¶¶¶LiμR∂W μ≥R∂LRi¯ ˙xmsøyLRi xmsLjixtsQª`Ω NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV F~LiμR∂VxmsLjiË©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s NSNRPVLi≤y Fs™´sLRiW Axms¤Õ¡[LRiV ∏R∂VV™´sªRΩLRiLi Æ™sW≤U∂ N][xqsLi øR¡Wr°ÚLiμj∂ …‘¡AL`iFs£qs, \Æ™sFsry=L`i{qs{ms, ¤«¡[Fs{qsˆÃ¡V NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRPáVryÚ∏∫∂V: Æ™sLiNRP∏R∂V˘ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, LS«¡™´sVLi˙≤T∂,G˙zmsÕfi 26 : ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s NSNRPVLi≤y Fs™´sLRiW Axms¤Õ¡[LRi¨s ’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂VÆ©s[ªRΩ FsLi.Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ˙xms«¡Ã¡V Æ™sW≤U∂¨s ˙xmsμ≥y¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. Æ™sW≤U∂ ™´s}qsÚÆ©s[ C Æμ∂[aRPLi ÀÿgRiVxms≤R∂VªRΩVLiμR∂©´sı À≥ÿ™´s©´sÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V D©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LS«¡™´sVLi˙≤T∂Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... \Æ©sLSaRP˘Li, ¨sxqsˆQXx§¶¶¶ª][ NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV ryμ≥R∂˘Li NS¨s •¶¶¶≠dsVáV BxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsNRPV xmsL][ORPQLigS xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¬ø¡[ FyLÌkiáNRPV J¤…¡[π∏∂VVμÙR∂¨s N][LSLRiV. æªΩLSxqs, NSLi˙lgi£qs lLiLi≤R∂W ©y»¡NRP™´sW≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s, æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V xqsW¿¡LiøyLRiV. gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂¨s ˙xmsμ≥y¨s NSNRPVLi≤y Fs™´sLRiW Axms¤Õ¡[LRi¨s @©yıLRiV. xqsVzqÛsLRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li NS™yáLi¤…¡[ Fs¨dÔsπ∏∂[V NRPW»¡≠sV @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. À≥œ¡WgRiLRi˜ÈLi ©´sVLi¿¡ @LiªRΩLjiORPQLi ™´sLRiNRPV μ]LjiNTPLiμj∂ μ]LjiNTP©´s»˝¡VgS N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá ˙xms«ÿμ≥R∂©´sLi μ][øR¡VNRPV©´sı NSLi˙lgi£qs @≠s¨dsºΩxmsLRiVá©´sV ªRΩLji≠sVN]…Ìÿá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ª]≠sV¯μj∂ xqsLi™´sªRΩ=LSá ª]≠sV¯μj∂ Æ©sáá Fy»¡V ¨s˙μR∂F°LiVV©´s NSLi˙lgi£qs J»˝¡ N][xqsÆ™s[V LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡Li¿¡LiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ …‘¡AL`iFs£qs, \Æ™sFsry=L`i{qs{ms, ¤«¡[Fs{qsˆÃ¡V NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRP÷¡zqsF°™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qsNRPV xmsL][ORPQLigS xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¬ø¡[ A∏R∂W FyLÌkiáNRPV J»¡V Æ™s[π∏∂VVμÙR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs, …‘¡AL`iFs£qs, \Æ™sFsry=L`i{qs{msá\|ms ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. \Æ©sLSaRP˘Li, ¨sxqsˆQXx§¶¶¶ª][ NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV ryμ≥R∂˘Li NS¨s •¶¶¶≠dsVáV BxqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wzqs ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP ˙xmsºΩxmsORPQLiQ\|ms FsμR∂VLRiVμy≤T∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Æ™sW≤U∂\|ms ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ≠s™´sVLRi+áV ™´sW©´sVN][™yá¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. r°¨s∏R∂W, LSx§¶¶¶ßÕfiáNRPV {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ @≤R∂VgRiV |ms¤…Ì¡[ \Æμ≥∂LRi˘Li ¤Õ¡[μR∂¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ xmsLRi˘…”¡xqsVÚ©´sı r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂, LSx§¶¶¶ßÕfigSLiμ≥k∂ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ FsLiμR∂VNRPV xmsLRi˘…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. …‘¡AL`iFs£qs, NSLi˙lgi£qs FyLÌki NRP÷¡zqs æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı ∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. A lLiLi≤R∂V FyLÌkiá ©y»¡NSá©´sV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V gRi™´sV¨sxqsVÚ©yıLRi¨s, ™yLjiNTP ªRΩgji©´s ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP INRP‰ {qs»¡V NRPW≤y ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRP#Æ™s[V ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. $NSNRPVŒœ¡Li ©´sVLi¿¡ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi ™´sLRiNRPW NSLi˙lgi£qsNRPV INRP‰{qs»¡V NRPW≤y LSμR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{msc…‘¡≤U∂{ms NRPW»¡≠sV @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ™´sVVLiμR∂V NSLi˙lgi£qs N]»Ì¡VNRPVF°™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ ∏R∂VW{msG Fyá©´sÕ‹[ @Æ©s[NRP NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáNRPV Fyáˆ≤ÔR∂ NSLi˙lgi£qsNRPV C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xmsLSÀ≥œ¡™´sLi ªRΩxmsˆμR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªy¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ x§¶‹[μy, Fy˘ZNP[“¡Ã¡V, F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ryμ≥R∂©´s xmnsV©´sªRΩ ’d¡¤«¡[{msÆμ∂[©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ˙xmsμ≥y¨sgS Æ™sW≤U∂, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV øR¡W≤yá¨s ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. \Æ™s{qs{ms Æ©s[ªRΩá≠s \¤«¡Ã¡V, ¤À¡LiVVÕfi øR¡V»Ì¡W ºΩLjilgi[ LS«¡NUP∏R∂W¤Õ¡[©´s¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. A FyLÌki ©y∏R∂V NRPVáV \¤«¡Ã¡V, ¤À¡LiVVÕfi xms¨sÕ‹[ ’¡“¡gS D©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ªRΩLi˙≤T∂ @μ≥j∂ NSLS¨sı @≤ÔR∂Li |ms»Ì¡VN]¨s Æ™s[á N][»˝¡V xqsLiFyμj∂Li¿¡©´s «¡gRi©±sNRPV @μ≥j∂NSLRi≠sV}qsÚ LSuÌy˚¨sı @Æ™s[V¯ryÚ≤R∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ \Æ™sFsry=L`i{qs{ms NRPW≤y NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRP÷¡zqsF°ªRΩVLiμR∂¨s «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. ªy™´sVV NSLi˙lgi£qsNRPV FsÕÿLi…”¡ ™´sVμÙR∂ªRΩV B™´s*À‹[™´sV¨s \Æ™sFsry=L`i{qs{ms xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qsNRPV xmsL][ORPQLigS xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¬ø¡[ FyLÌkiáNRPV J»¡V Æ™s[π∏∂VVμÙR∂¨s N][LSLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ …‘¡AL`iFs£qs, {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ \Æ™sFsry=L`i{qs{ms NSLi˙lgi£qs FyLÌkiª][ NRPV™´sV¯NRP‰∏R∂W˘∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω, xqs™´sVLÛRiªRΩ, xqsVzqÛsLRiªRΩ, ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ D©´sı ™yLjiÆ©s[ lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LSLRiV. xqsVzqÛsLRi\Æ™sV©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LS™yá¨s ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s.. @μj∂ INRP‰ Æ™sW≤U∂ª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡™´sVLiªy Æ™sW≤U∂ \Æ™s}ms øR¡Wr°ÚLiμR∂¨s.. A∏R∂V©´s©´sV ≠s™´sVLji+Li¿¡©´s ™ylLi[ Æ©s[≤R∂V N]¨s∏R∂W≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs©±s≤T∂Fs ™´s}qsÚÆ©s[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘™´sV©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ

Æ™s[VLRiNRPV ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLi LS©´sV©´sıμR∂¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠sNTP zqsμÙyLiªyá gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ x§¶¶¶NRPV‰ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sVV¨sgjiF°π∏∂[V ©y™´sgS A∏R∂V©´s @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. Fs¨sıNRPá ªRΩLRiV™yªRΩ NSLi˙lgi£qs FyLÌki gRiÃ˝¡LiªRΩV @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. «¡©´s}qs©´s, Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. zqÛsLRi\Æ™sV©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LS™yá¨s ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @μj∂ INRP‰ Æ™sW≤U∂ª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘™´sV¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV AøR¡LRifl· ryμ≥R∂˘LiNS¨s •¶¶¶≠sV÷¡xqsVÚ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s ˙xms«¡Ã¡V J¤…¡∏R∂W˘Ã¡©yıLRiV. \Æ™s{qs{ms Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ ™´sV◊d˝¡ NSLi˙lgi£qsÕ‹[Æ©s[ NRPáVxqsVÚLiμR∂¨s, NSLi˙lgi£qsNRPV xmsL][ORPQLigS xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¬ø¡[ FyLÌkiáNRPV J»˝¡V Æ™sπ∏∂V˘ μÙR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xms«¡Ã¡©´sV N][LSLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡™´sVLiªy Æ™sW≤U∂ \Æ™s}ms øR¡Wr°ÚLiμj∂. A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+Li¿¡©´s ™ylLi[ Æ©s[≤R∂V ˙xmsaRPLizqsxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs Fyá©´s xmns÷¡ªRΩLigS μj∂gRi«ÿLji©´s LSxtÌsQ˚ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ ™´sWLSáLi¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ˙xmsμ≥y¨sgS ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂¨s, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV Fs©´sVıN][™yá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ’¡¤«¡zms ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ILi»¡LjigS 250 {qs»˝¡V ryμ≥j∂LiøR¡VNRPVLi»¡VLiμR∂¨s, ≠sV˙ªRΩxmsOSQáV ™´sVL][ 50 {qs»˝¡V ryμ≥j∂Li¿¡ Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨sgS ˙xms™´sWfl·{qs*NSLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩ¥R∂˘™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[ μ≥R∂LRiáV ANSaS¨sı @Li»¡VªRΩVLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡V FyªyŒœ¡LiÕ‹[NTP Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. {msFsLi ˙zms\|qs≤`∂= Æ™s[V≤R∂Li ≤T∂\|qs≤`∂= @¨s øR¡™´sVªRΩ‰LjiLiøyLRiV. @Æ™sVLjiNS ≤yáL`i ≠sáV™´s |msLRiVgRiVª][Li¤…¡[ LRiWFyLiVV ≠sáV™´s xmsªRΩ©´s™´sV™´soª][LiμR∂©yıLRiV. ™y«fi}msLiVV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ gS˘£qs zqsáLi≤R∂L˝RiNRPV N]LRiªRΩ DLiÆ≤∂[μj∂ NSμR∂V.. NRPW˘ DLiÆ≤∂[μj∂ NSμR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ INRPryLji 6, ™´sVL][ryLji 9, BxmsˆV≤R∂V 12 zqsáLi≤R∂L˝RiV BryÚ™´sVLi»¡V©yıLRiV. Fs¨sıNRP\¤Õ¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ B™´s*NRPF°LiVV©y AaRPËLRi˘xms≤R∂©´s™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ NRPlLiLi»¡V F°μR∂V.. G{msÕ‹[ NRPlLiLi»¡V LSμR∂¨s øR¡™´sVªRΩ‰LjiLiøyLRiV. ™y«fi}msLiVV Fyá©´sÕ‹[ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ 2Æ™s[ \|§¶¶¶Æ™s[áV ¨sLS¯fl·Li «¡LjigjiæªΩ[ NSLi˙lgi£qs Fyá©´sÕ‹[ INRP‰L][≤ÔR∂V Æ™s[∏R∂VNRPVLi≤y ©Ø[ Æ™s[ Fyá©´s rygjiLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. LS©´sV©´sı À≥ÿ«¡Fy ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \|§¶¶¶Æ™s[á©´sV 6Æ™s[gS ™´sWLRiVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ©´sμR∂Vá @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi À≥ÿ«¡Fyª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘ ™´sV©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡Vμ≥R∂LRi, D˙gRi™yμR∂Li\|ms DNRPV‰FyμR∂Li Æ™sWzms FyNTPrÛy©±s©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[ DLiøR¡VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. }msμR∂áNRPV Æ©sáNRPV 35 ZNP[“¡Ã¡ ’¡∏R∂V˘Li, xmsNS‰BŒ˝œ¡ß, L][≤˝R∂ ¨sLS¯fl·Li, Fy™´sÕÿ™´s≤ÔU∂ LRiVflÿáV... B™´s¨dsı Fs©±s≤U∂G @¤«¡Li≤yÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiμR∂VZNP[ Æ™sW≤U∂¨s ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩgS øR¡W≤yá©´sı ANSLiORPQ©´sV Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ∏R∂VV™´sªRΩ ™´s˘QQNRPÚxmsLRiVxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ∏R∂VV™´sªRΩ Fy˙ªRΩ gRifl·¨ds∏R∂VLigS |msLjigjiLiμR∂¨s, ™yLji J»˝¡V lgiáVxmso, J»¡™´sVVáNRPV NUPáNRPLigS ™´sWLRi©´sV©yı ∏R∂V©yıLRiV. zqs¨ds©´s»¡V≤R∂V xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi À≥ÿ«¡FyNRPV @μR∂©´sxmso J»˝¡©´sV æªΩ¿¡Ë|ms≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤T∂¨s ¿¡LRiLi“¡≠s ≠s™´sVLji+LiøR¡≤y¨sı A∏R∂V©´s ªRΩxmsˆVxms…ÌÿLRiV. rÛyLiVV æªΩáVN]¨s ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sW…˝ÿ≤yá©yıLRiV. gRiV«¡LSª`Ω @’≥¡™´sXμÙj∂ gRiVLjiLi¿¡ ¿¡LRiLi“¡≠sNTP æªΩ÷¡=Li Æμ∂[≠sV»¡¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @≠s¨dsºΩÕ‹[ NRPWLRiV NRPVF°LiVVLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

«¡∏R∂VÆμ∂[™±s N][xqsLi xqsºdΩ™´sVfl”· xmsμy¯™´sºΩ BLi…”¡Li…”¡ ˙xmsøyLRiLi

J»¡LRiV \¬ø¡ªRΩ©´s˘LiQ\|ms Æ©s[≤R∂V LS˘÷d¡Ã¡V: NRP¤Õ¡NÌRPL`i "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, xqsLigSlLi≤ÔT∂,G˙zmsÕfi26 : ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qs NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS CÆ©sá 27©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ J»¡LRiV \¬ø¡ªRΩ©´s˘LiQ\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s LS˘÷d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªyxqs ¡LS*Õfi @©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ LS˘÷d¡Õ‹[ ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsLixmnsWáV, xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmnsW÷¡ı À≥ÿgRiry*™´sVV÷¡ı ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Fs¨sıNRPá L][«¡Ÿ©´s DμR∂∏R∂VLi 6.00NRPV ©´s™´sVW©y Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡, 7.00NRPV F°÷¡Lig`i ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ™s[xqs≠s ºdΩ˙™´sªRΩ ©´sVLi¿¡ DxmsaRP™´sV©´sLi NRP÷¡gjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV r¢NRPLS˘÷¡ı, ≠sNRPÕÿLigRiVá N][xqsLi \¤…¡Q˚Q\|qsNTPŒ˝œ¡ß @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. J»¡L˝RiNRPV zq˝sxmsˆVáV, J»¡LRiV xmsLi≤R∂VgRi ≠s™´sLS÷¡ı æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂Wá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sıNRPá bPORPQfl·NRPV •¶¶¶«¡LRiVNS¨s Dμ][˘gRiVáNRPV ªy–d¡μR∂VáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂Wá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ ªRΩxmsˆVá©´sV BxmsˆV≤R∂V xqs™´sLjiLiøR¡≤y¨sNTP NRPVμR∂LRiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. J»¡LRiV «ÿ’¡ªyÕ‹[ }msL˝RiV, Fn~…‹[ gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiVáV ªRΩxmsˆVá ªRΩ≤R∂NRPáVgS ©´sÆ™sWμR∂∏R∂W˘LiVV. J»¡LRiV Fn~…‹[ gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiVáV N]LiμR∂Lji≠s lLiLi≤R∂V ryL˝RiV D©yıLiVV. }msLRiV INRPLjiμj∂.. Fn~…‹[ ™´sVL]NRPLjiμj∂. N]LiμR∂Lji≠s ¨sá ¡≤T∂ D©´sı Fn~…‹[áV «ÿ’¡ªyÕ‹[ D©yıLiVV. xmsáV™´soLRiV J»¡L˝RiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Fn~…‹[áV gRiVLRiVÚxms»Ì¡≤y¨sNTP ≠ds¤Õ˝¡[NRPVLi≤y ©´sÃ˝¡gS D©yıLiVV. ™´s∏R∂VxqsV ªRΩNRPV‰™´s, FsNRPV‰™´s ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. «ÿ’¡ªyÕ˝‹[ J»¡LRiV ¿¡…Ì‘¡Ã¡\|ms }msL˝RiV øyÕÿ ™´sLRiNRPV ªRΩxmsˆVáV ªRΩ≤R∂NRPáV μR∂LRi+©´s≠sVxqsVÚ©yıLiVV. ªRΩxmsˆVáV ™´s¿¡Ë©y ˙xmsxqsVÚªRΩLi xqs™´sLRifl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP xqs™´sV∏R∂VLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. J»¡V ≠s¨sπ∏∂WgS¨sNTP FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV DLi≤R∂™´s©yıLRiV.

3

"≥∞„\’"å~°Î

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, gRiVLi»¡WLRiV,G˙zmsÕfi26 : gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi Æ™s[Æ≤∂NTP‰Liμj∂.gRiVLi»¡WLRiV FsLi{ms @À≥œ¡˘LÛji gRiÕ˝ÿ «¡∏R∂VÆμ∂[™±s ªRΩLRixmnsQo©´s A∏R∂V©´s À≥ÿLRi˘ xmsμy¯™´sºΩ BLi…”¡Li…”¡ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPV¨s F°ªRΩV©yıLRiV. AÆ™sVNRPV ˙xms«ÿμR∂LRifl· |msLRiVgRiVJLiμj∂. ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V AÆ™sV©´sV ÀÿgS AμR∂LjiLi¿¡ J¤…¡[ryÚ™´sVLi»¡W •¶¶¶≠dsV BxqsVÚ©yıLRiV. BLi…”¡N][ Dμ][˘gRiLi B™y*áƩs[ øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V •¶¶¶≠dsV¨s Æ©sLRiÆ™s[lLi[ËLiμR∂VNRPV gRiVLi»¡WLRiV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ FyLji ˙aS≠sVNRP NSLji≤yL`i GLSˆ»¡VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V xmsμy¯™´sºΩ @©yıLRiV. ™´sVL`iLS«ÿ ˙gRiW£ms A£mns NRPLi|ms¨ds£qs Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ J

xmsLji˙aRP™´sV©´sV Æ©sáN]áVˆªy™´sV¨s, BªRΩLRi FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚá©´sW ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¿¡ xmsLji˙aRP™´sVá GLSˆ»¡VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. gRiVLi»¡WLRiV FyL˝Ri Æ™sVLi»¡VNRPV «¡∏R∂VÆμ∂[™±s F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ©y©´sı NRPXxtÒsQ AbdPxqsV=áª][Fy»¡V ªRΩ™´sVV¯≤R∂V ™´sV}§¶¶¶£tsQÀÿ ¡V xqsx§¶¶¶NSLRiLi D©yı∏R∂V©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNSgSÆ©s[ \lLiªRΩVáV, ≤y*˙NS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ LRiVflÿáV ™´sW{mns ¬ø¡[ryÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. AÆ™sVÆ™sLi»¡ rÛy¨sNRP …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y D©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS À≥ÿ«¡Fy ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ Æ™s[V Æ©sá INRP…‹[ æªΩ[μk∂©´s gRiVLi»¡WLRiVNRPV LS©´sV©yıLRiV. A L][«¡Ÿ rÛy¨sNRPLigS æªΩÆμ∂[FycÀ≥ÿ«¡Fy Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ Fs¨sıNRPá  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ Æ™sW≤U∂ FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡©´sV FsNRP‰≤R∂ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyáƩs[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms øR¡LjiËLiøR¡≤y¨sNTP BLRiV FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV Aμj∂™yLRiLi xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. A∏R∂V©´sª][ Fy»¡V æªΩÆμ∂[Fy @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V, «¡©´s}qs©´s @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V xms™´s©±sNRPÕÿ˘fl„fi NRPW≤y •¶¶¶«¡LRiV NS©´sV©yıLRiV. Æ™sW≤U∂, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi xmsLRi˘»¡©´s ≈¡LSLRi™´s≤R∂Liª][ BLRiV FyLÌkiá ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ Dªy=x§¶¶¶Li ª]fl”·NTPxqsÕÿ≤R∂Vª][Liμj∂. A L][«¡Ÿ ™´sVμ≥y˘ x§¶¶¶ıLi 12.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ ©yıLRiV. æªΩÆμ∂[Fyª][ F~ªRΩVÚÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS ©´sLRixqsLS™´so}ms»¡ @|qsLi’d˝¡ rÛy©y¨sı À≥ÿ«¡FyNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP ™´sWLjiËÕ‹[Æ©s[ Æ™sW≤U∂ª][ gRiVLi»¡W LRiVÕ‹[ xqsÀ≥œ¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s FyLÌki Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ @xmsˆ…˝‹[ A∏R∂V©´s |tsQ≤R∂W˘Õfi ’¡“¡gS DLi≤R∂≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªyıáV xmns÷¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V.

}qs*øR¡ËÈgS J»¡V Æ™s[xqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi : NRP¤Õ¡NÌRPL`i "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi26 : J»¡L˝RiV }qs*øR¡ËÈgS J»¡V x§¶¶¶NRPV‰ Æ™s[xqsVNRPVÆ©s[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i @x§¶¶¶¯μ`∂Àÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. FsNRP‰≤y FsÕÿLi…”¡ ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV Õ‹[©´sV NS™´sμÙR∂©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáª][ Fy»¡V {qsAL`i{msFs£mns ≠sVỡLki  ¡Ã¡gSá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs }qs*øR¡ËÈgS J»¡V Æ™s[}qsÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s

æªΩ÷¡FyLRiV. xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRP, @ªRΩ˘LiªRΩ xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRP ZNP[Li˙μyáVgS gRiVLjiÚLi¿¡©´s ™y…”¡Õ‹[ Æ™sÀfiNSzqÌsLig`i μy*LS ≠ds≤T∂π∏∂W ¿¡˙ºdΩNRPLRifl· ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRP, @ªRΩ˘LiªRΩ xqs™´sVry˘ªRΩ¯NRP F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáVgS gRiVLjiÚLi¿¡©´s ™y…”¡\|ms gRi…Ì”¡ ¨sxmnsW DLiøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

≠ds≤T∂©´s Àÿ÷¡NRP NTP≤yı£ms ≠sVxqÌsLki "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ∂\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`, G˙zmsÕfi 26 :lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi @μR∂XaRP˘Q\Æ™sV©´s ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ …‘¡≤U∂{ms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, Æμ∂[™´sLRiN]Li≤R∂ @|qsLi’d˝¡ @À≥œ¡˘LÛji ’¡Õÿ˘©y∏R∂VN`P NRPV™´sWlLiÚ @μR∂XaRP˘Li ≠sVxqÌsLki ≠ds≤T∂Liμj∂. BLi…”¡ ©´sVLi¿¡ @μR∂XaRP˘Q\Æ™sV©´s ©y∏R∂VN`P NRPWªRΩVLRiV •¶¶¶LjiNRP (14) aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ≠dsVL`i}ms»¡ F°÷d¡xqsV}qÌsxtsQ©±sÕ‹[ ˙xmsªRΩ˘QORPQ \Æ™sVLiμj∂. AÆ™sV @μR∂X aRP˘Li Æ™s©´sVNRP FsÕÿLi…”¡ LS«¡NUP∏R∂V NSLRiflÿáV ¤Õ¡[™´s¨s F°÷d¡xqsVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂ LiøyLRiV. BxtÌsQxmsp LRi*NRPLigSÆ©s[ Æ™s◊˝¡©´s»˝¡V •¶¶¶LjiNRP ¬ø¡zmsˆLiμR∂¨s FsÕfi’d¡©´sgRiL`i ≤U∂{qs{ms æªΩ÷¡FyLRiV. Æμ∂[™´sLRiN]Li≤R∂ …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @À≥œ¡˘LÛji ’¡Õÿ˘©y∏R∂VN`PNRPV NRPV™´sWLRiV≤R∂V, NRPV™´sWlLiÚ D©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ’d¡Fs©±slLi≤ÔT∂©´sgRiL`i xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ ¨s™yxqsLi DLi»¡V©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi N][xqsLi ’¡Õÿ˘ ©y∏R∂VN`P, A∏R∂V©´s À≥ÿLRi˘ Æμ∂[™´sLRiN]Li≤R∂Õ‹[ DLi»¡V©yıLRiV. Fs¨s≠sVμ][ ªRΩLRigRiºΩ øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı •¶¶¶LjiNRP lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi BLi…”¡ ©´sVLi¿¡ @μR∂X aRP˘Q\Æ™sVLiμj∂. AÆ™sV AøR¡WNUP ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡Liμj∂©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≠dsVL`i}ms»¡ F°÷d¡ xqsVáNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s NRPWªRΩVLji¨s @xmsx§¶¶¶LjiLiøyLRi¨s ’¡Õÿ˘©y∏R∂VN`P zmnsLS˘μR∂VÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[  ¡LjiÕ‹[ D©´sı ªRΩ©´sNRPV ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©´sı @xmspLRi* xqsˆLiμR∂©´s©´sV øR¡Wzqs JLRi*¤Õ¡[ZNP[ ªRΩ©´s NRPV™´sWlLiÚ©´sV NTP≤yı£ms ¬ø¡[aSLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. zmnsLS˘μR∂V @LiμR∂VNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV Àÿ÷¡NRP AøR¡WNUP N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡XLiμyá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂LiøyLiVV. }qsız§¶¶¶ªRΩVá©´sV, xqs¨sız§¶¶¶ªRΩVá©´sV ≠søyLji LiøyLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ •¶¶¶LjiNRP aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ≠dsVL`i}ms»¡ F°÷d¡xqsV}qÌsxtsQ©±sÕ‹[ ˙xmsªRΩ˘QORPQ \Æ™sVLiμj∂. AÆ™sVª][ Fy»¡V ™´sVL][ HμR∂VgRiVLRiV ™´s˘NRPV ÚáV NRPW≤y }qÌsxtsQ©±sNRPV ™´søyËLRiV. ™yLji¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVN]¨s F°÷d¡xqsVáV ≠søyLjiLiøyLRiV. Àÿ÷¡NRP @μR∂XaRP˘Li Æ™s©´sVNRP FsÕÿLi…”¡ LS«¡NUP∏R∂V N][fl·Li ¤Õ¡[μR∂¨s Fs÷d¡˜©´sgRiL`i ≤U∂{qs{ms ¬ø¡FyˆLRiV. AÆ™sV BxtÌsQxmspLRi*NRPLigSÆ©s[ BLi…”¡ ©´sVLi¿¡ Æ™s◊˝¡©´s»˝¡V ¬ø¡zmsˆLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. x§¶¶¶LjiNRP \Æ™sV©´sL`i @LiVV ©´sLiμR∂V©´s BLiªRΩNRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s ≠s™´sLSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡¤Õ¡[™´sV©yıLRiV. ¨sLiμj∂ ªRΩV≤R∂V xmsLSLkiÕ‹[ D©yı≤R∂¨s, @ªRΩ¨s N][xqsLi Æ™sªRΩVNRPV©yı™´sV¨s }msL]‰ ©yıLRiV. ’¡Õÿ˘©y∏R∂VN`P NRPV™´sWlLiÚ @μR∂XaRP˘Li Æ™s©´sVNRP LS«¡NUP∏R∂V NSLRiflÿáV ¤Õ¡[™´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡N][™´sWLRiV Fs¨sıNRPá ≈¡LRiVË ≠s™´sLSáV ¬ø¡Fyˆ÷¡ "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, GáWLRiV,G˙zmsÕfi26 : F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáV ªRΩ™´sV ˙xmsøyLRi ≈¡LRiVË©´sV ˙xmsºΩ ≈¡LRiVË©´sV ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡N][ryLji μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´s˘∏R∂VxmsLjibdPáNRPVáV xqsW¿¡LiøyLRiV. N_Li…”¡Lig`i, F°÷¡Lig`iÕ‹[ ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[ G¤«¡Li»˝¡ ≠s™´sLSá©´sV @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. ™´sVμR∂˘Li, ≤R∂ ¡V˜ xmsLizmsfl‘· BªRΩLRi ™´sxqsVÚ™´soáV @Liμj∂Li¿¡ J»¡LRiV©´sV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. J»¡LRiV©´sV ¿¡ªRΩ©´s˘™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, J…”¡Lig`i aSªRΩLi |msLiøyá©yıLRiV. FsáNRP˙…ÿ¨sN`P ∏R∂VLi˙ªyá μy*LS J…”¡Lig`i xms˙NTP∏R∂V©´sV æªΩáVxqsVN][™yá©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ J…”¡Lig`iNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV @|qsLi’d˝¡ AL][*áNRPV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂Wá©yıLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡, aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPá©´sV aSLiºΩ∏R∂VVªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ xqs«ÿ™´sogS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s, F°…‘¡Õ‹[ D©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáV Fs¨sıNRPá ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡¨s NRP¿¡ËªRΩLigS Fy…”¡Liøyá¨s N][LSLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ F°…‘¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @À≥œ¡˘LÛRiVáV, ™yLji G¤«¡Li»˝¡V, Lji»¡LjiıLig`i @μ≥j∂NSLRiVáV, ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL˝RiV, ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`Ω @μ≥j∂NSLRiVáV, ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáª][ @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi AÆμ∂[aSá ˙xmsNSLRiLi ˙xmsøyLSáV, xqsÀ≥œ¡Ã¡V, xqs™´sWÆ™s[aSáV, ™yx§¶¶¶©yáV, \Æ™sVN`P xqsLki*xqsV ÕÿLi…”¡ ™y…”¡NTP @©´sV™´sVªRΩVáV @™´sxqsLRi™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘¨sNTP LRiW. 28 áORPQáV, FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘¨sNTP LRiW.70 áORPQáV ≈¡LRiVË ≠sVLiøR¡NRPW≤R∂μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sıNRPá ≈¡LRiVË©´sV A≤T∂…fi ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ C Æ©sá bPORPQfl· ªRΩLRigRiªRΩVáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. F°…‘¡Õ‹[ @À≥œ¡˘LÛRiVáV BLiªRΩ™´sLRiNRPV xms˙ºΩNRPáV, …‘¡≠dsø≥y©´sŒ˝œ¡Õ‹[ B¿¡Ë©´s ˙xmsNRP»¡©´sáNRPV xqsV™´sWLRiV LRiW. 15 áORPQáV ™´s˘∏R∂VLi ¬ø¡[aSLRi¨s, A Æ™s[VLRiNRPV @À≥œ¡˘LÛRiVá ΔÿªyÕ‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV.

ªRΩFyÕÿ Àÿ˘¤Õ¡»˝¡NRPV @μ≥j∂NS ˙Fyμ≥y©´s˘Li: NRP¤Õ¡NÌRPL`i "≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, GáWLRiV,G˙zmsÕfi26 : FyL˝RiÆ™sVLi…fi, @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá ™yLkigS ¨slLÙi[bPLRi¿¡©´s xqsLi≈¡˘Õ‹[ ªRΩFyÕÿ Àÿ˘¤Õ¡…fi xqsLki*xqsV J»¡L˝RiV D©yıLRi¨s, ™yLjiNTP Àÿ˘¤Õ¡…fi xms˙ªy¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs J»¡V x§¶¶¶NRPV‰ ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][ ™yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 1391 ™´sVLiμj∂ xqsLki*xqsV J»¡L˝RiV D©yı LRi¨s ™yLRiLiμR∂LjiNUP xqs˙NRP™´sVLigS {qsˆ≤`∂ F°xqÌsV μy*LS ªRΩFyÕÿ Àÿ˘¤Õ¡»˝¡V @LiÆμ∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqsμÙyL`ÛiQ\¤«¡©±s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 15 @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqsLki*xqsV J»¡ L˝RiNRPV ªRΩFyÕÿ Àÿ˘¤Õ¡»˝¡ ZNP[…ÿLiVVLixmso, xmsLizmsfl‘· ≠sμ≥y©´sLi\|ms @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. ªRΩFyÕÿ Àÿ˘¤Õ¡…fi©´sV «ÿ˙gRiªRΩÚgS xmsLjibdP÷¡Li¿¡ xqsLi ¡Liμj∂ªRΩ NRP™´sL˝RiÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLji¿¡ A∏R∂W J»¡L˝RiNRPV ¬ø¡[lLi[≠sμ≥R∂LigS ªRΩFyÕÿ aS≈¡ª][ xqs™´sV©´s*∏R∂VxmsLRiVNRPV¨s @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶flÿμ≥j∂NSLRiVá©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ªRΩFyÕÿ Àÿ˘¤Õ¡ …fi©´sV ALki¯, ≤T∂|mns©±s=, FnyLji©±s xqsLki*xqsV Dμ][˘gRiVá xmspLjiÚ ¿¡LRiV©y™´sWª][ {qsˆ≤`∂ F°xqÌsVÕ‹[ xmsLi}ms NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ªRΩFyÕÿ B©±s|qsˆNÌRPL`i ≤T∂.$¨s ™yxqsLS™´so©´sV B©±sø≥yLÍjigS ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Dμ][˘gRiVáV BªRΩLRi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ FsLiªRΩ™´sVLiμj∂ D©yıLRi©´sı xqs™´sWøyLS¨sı Lji»¡LjiıLigRiV @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩáVxqsVNRPV¨s ¬ø¡’¡æªΩ[ @∏R∂W —¡Õ˝ÿá NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Riª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ ™yLRiLiμR∂LRiW F°xqÌsÕfi Àÿ˘¤Õ¡…fi Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqsμÙyL`ÛiQ\¤«¡©±s @©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s @¨sı ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV zqs ¡˜Liμj∂NTP, Lji»¡LjiıLig`i @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡L˝Ri©´sV ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV gRiVLji ¬ø¡[}qs LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá @À≥œ¡˘LÛRiVá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ Fs{qsˆ x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ }msL]‰ ©yıLRiV. ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ J»¡L˝RiV \|qsªRΩLi bPOSQL>RiV¤Õ¡[©´s¨s A∏R∂V©´s xqsˆ xtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ˝‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ¬ø¡N`PF°xqÌsV áª][ Fy»¡V ≠sVgji÷¡©´s ¬ø¡N`PF°xqÌsVá©´sV  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmsˆ …”¡ ™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¬ø¡N`PF°xqÌsVá μy*LS LRiW. 2.30 N][»˝¡V {qs«fi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ N][≤`∂ DÃ˝¡LixmnsV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 295 ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs 365 ™´sVLiμj∂¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. FsÕÿLi…”¡ @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LRigRiNRPVLi≤y Æ™sVVªRΩÚLi 45 xm˝sLiVVLig`i ry*Q‰≤`∂áª][Fy»¡V ™´sVL][ 45 xqsLRi*¤Õ¡©±s= ry*Q‰ ≤`∂áV ¨s∏R∂V≠sVLiøy™´sV©yıLRiV. ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊS¨sNTP 3 ø]xmsˆV©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡XLiμyáV ¨sªRΩ˘Li xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV©yıLRiV.


27-04-2014.qxd

4/26/2014

9:08 PM

Page 4

"≥∞„\’"å~°Î

4

¤À¡LigRiŒœ¡®L`i\|ms LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= lgiáVxmso zqsLiμ≥R∂V , «ÿ*ác@bP*¨s «‹[≤U∂áNRPV NSLiry˘Ã¡V

ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, Pk"å~°O U„Ñ≤Öò 27, 2014

\¤«¡LS™±sV LSNRPª][ ˙xmsøyLRi Æ™s[≤T∂ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ •¶¶¶≠dsVáª][ ANRP»Ì¡VNRPVLi»¡V©´sı Æ©s[ªRΩáV

@ ¡Vμy’d¡ ,G˙zmsÕfi 26 : H{msFsÕfi G≤][{qs«¡©±sÕ‹[ LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= ™´sV◊d¡˛ ≠s«¡∏R∂Wá Àÿ»¡ xms…Ì”¡Liμj∂. @Li≤R∂L`i ≤yg`i=gS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s A «¡»Ì¡V ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li«¡L`i=Q\|ms 6 ≠sZNP»˝¡ æªΩ[≤yª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. …ÿ£qs lgi÷¡¿¡ {mns÷Ô¡Lig`i FsLiøR¡VNRPV©´sı LS∏R∂VÕfi= À›Ã¡L˝RiV ¬ø¡Ã¡lLi[gjiF°∏R∂WLRiV. gRiªRΩ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ N][ÕfiNRPªyÚ \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i=Q\|ms ªRΩX…”¡Õ‹[ lgiáVxmso ¬ø¡[«ÿLRiVËNRPV©´sı ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s C ryLji |mnsWLRiLigS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. ©yáVg][  ¡LiºΩZNP[ J|ms©´sL`i »¡NS*¤Õ¡[ ≤R∂N_»¡™´sgS.... Æ™sLi»¡Æ©s[ FyLÛki™±s xms¤…¡[Õfi LRi©_…fi LRiWxmsLiÕ‹[ Æ™s©´sVμj∂LjigS≤R∂V. μk∂Liª][ r°‰LRiV À‹[LÔRiV\|ms 1 xmsLRiVgRiVZNP[ lLiLi≤R∂V ≠sZNP»˝¡V ¬ø¡[«ÿLji©´s μR∂aRPÕ‹[ ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i , N][{§˝¶¶¶ ˙NUP«¡ŸÕ‹[NTP ™´søyËLRiV. @LiVVæªΩ[ Fny™±sVÕ‹[ ¤Õ¡[NRP B ¡˜Liμj∂xms≤R∂Vª][©´sı ∏R∂VV≠ds 3 xmsLRiVgRiVáZNP[ |ms≠s÷¡∏R∂V©±s ¬ø¡[LRiVN][gS... ≤T∂≠s÷d¡∏R∂VL`i= Δÿªy æªΩLRi™´sNRPVLi≤yÆ©s[

K»¡∏R∂W˘≤R∂V. μk∂Liª][ 5 xmsLRiVgRiVáZNP[ 4 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVV©´s μR∂aRPÕ‹[ N][{§˝¶¶¶ ¨sáNRP≤R∂gS AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y xqsx§¶¶¶øR¡LRiVá ©´sVLi≤T∂ xqsF°L`Ìi ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. N][{§˝¶¶¶ 21 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs G≤][ ≠sZNP…figS Æ™s©´sVμj∂LRigRi≤R∂Liª][ ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i r°‰L`i 50 μy»¡≤R∂Li NRPW≤y NRPxtÌsQÆ™s[V©´s¨szmsLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ≠sV¬ø≥¡Õfi rÌyL`i‰ 18 , LRi≠sLSLiFyÕfi 13 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li«¡L`i= 70 xmsLRiVgRiVáNRPV AÕ›\¤…¡Liμj∂. LS«¡rÛy©±s À›Ã¡L˝RiÕ‹[ ˙xms≠dsfl„fi ªRΩLi¤À¡[ 4 ≠sZNP»˝¡ª][ ZNPLkiL`i @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV gRiflÿLiNSáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aS≤R∂V. LjiøR¡L`Ôixqs©±s 2 , ’¡¨dsı , ™y»¡=©±s , À≥ÿ…”¡∏R∂W IN][‰ ≠sZNP…fi xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. 71 xmsLRiVgRiVá áORPQ ˘¬ø≥¡[μR∂©´sÕ‹[ LS«¡rÛy©±s μ≥y…”¡gS A≤T∂Liμj∂. J|ms©´sL`i LRi•¶¶¶Æ©s[ Æ™s[gRiLigS A≤R∂VªRΩW 23 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs K»¡∏R∂W˘≤R∂V.

N]Lji∏R∂W ,G˙zmsÕfi 26 : Azqs∏R∂W Àÿ˘≤T∂¯Li»¡©±s ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV lLiLi≤R∂V xmsªRΩNSáV μR∂NS‰LiVV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ zqsLigjiÕfi=Õ‹[ zms≠s zqsLiμ≥R∂V , ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≤R∂ ¡VÕfi=Õ‹[ «ÿ*ác@bP*¨s «‹[≤U∂ NSLiry˘Ã¡ª][ xqsLji|ms »Ì¡VNRPV©yıLRiV. …‹[Lkiı ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi≤U∂ xqsWxmsL`iFny™±sVª][ μR∂WxqsVN]¿¡Ë©´s zqsLiμ≥R∂V |qs≠dsV£qsÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi xmsLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡Liμj∂. x§¶‹[LSx§¶‹[LkigS rygji©´s F°LRiVÕ‹[ AÆ™sV 21c15 , 20c22 , 12c21 r°‰L`iª][ …ÿ£ms {qs≤`∂ ztsQ—¡∏R∂W©±s ™yLig`i ¬ø¡[ºΩÕ‹[ F°LS≤T∂ J≤T∂Liμj∂. ™´sVW≤R∂V |qs»˝¡ Fy»¡V rygji©´s C ™´sW˘ø`¡ @’≥¡™´sW©´sVá©´sV @áLjiLi¿¡Liμj∂. LjiNSLÔRiVá xmsLRiLigS ztsQ—¡∏R∂W©±s\|ms Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li D©´sı zqsLiμ≥R∂V ª]÷¡ |qs…fi©´sV lgi÷¡¿¡ Aμ≥j∂NRP˘LiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ztsQ—¡∏R∂W©±s ™yLig`i lLiLi≤][ |qs…fiÕ‹[ @μR∂V˜ÈªRΩLigS xmsoLi«¡ŸNRPVLiμj∂. μR∂WNRPV≤R∂VgS A≤R∂VªRΩW ry¯£tsQáª][ @μR∂LRig]…Ì”¡ r°‰L`i xqs™´sVLi ¬ø¡[zqsLiμj∂.

…‘¡≤U∂{msª][Æ©s[ æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·Li Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs©´sV ¿¡ªRΩVÚ¿¡ªRΩVÚgS J≤T∂Liøyá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ Fyá©´sÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Æμ∂[aS¨sı, LSuÌy˚¨sı ˙À≥œ¡xtÌsv xms…Ì”¡Li¿¡LiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. C xmsÆμ∂[Œ˝œ¡Õ‹[ NSLi˙lgi£qs GLi ¬ø¡[zqsLiμ][.. ªy©´sV ¬ø¡[zqsLiÆμ∂[≠sV…‹[ øR¡LRiËNRPV zqsμÙR∂™´sV¨s xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. …‘¡≤U∂{ms NSLRi˘NRPLRiÚ÷¡ı NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV Æ™s[μ≥j∂LiøyLRiV. ¤À¡μj∂LjiLiøyLRiV, À≥œ¡∏R∂V|ms…ÌÿLRiV.. ™´sVL][ ™´sWLRiV …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘ NRPLRiÚá «‹[÷¡NTP ™´s}qsÚ ≈¡ ¡LÙSL`i @¨s |§¶¶¶øR¡Ë LjiLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡FyÕfilLi≤ÔT∂ ™´sáxqs xmsOTPQ @¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. IN][‰ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ IN][‰ø][»¡ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. CryLji \¤«¡FyÕfilLi≤ÔT∂NTP LS«¡NUP∏R∂V xqs©y˘xqsLi ªRΩxmsˆμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ NSxmsoLRiLi |ms≤R∂Vªy©´s©´sı ZNP[{qsAL`i.. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`iNRPV Æ™sŒ˝ÿLRi¨s, BxmsˆV≤R∂V ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ Æ™sVμR∂N`PNRPV Æ™sŒ˝ÿ≤R∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ZNP[{qsAL`i J LS™´sflÿxqsVLRiV≤R∂V @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. "gRiV≤T∂ NRP≤T∂æªΩ[ LS™´sVV≤T∂ Fn~…‹[ |ms»Ì¡VNRPVLi…ÿLi NS¨ds, LS™´sfl·V≤T∂ Fn~…‹[ NSμR∂V. æªΩáLigSfl· gRiV≤T∂Õ‹[ ZNP[{qsAL`i ÕÿLi…”¡ LS™´sflÿxqsV≤T∂ @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂V. LS™´sVV≤T∂ ÕÿLi…”¡ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V NS™y÷¡' @¨s @©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩá ™´sW»¡Ã¡V N][»¡Ã¡V μy»¡VªRΩV©yı∏R∂V¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ZNP[{qsAL`i J ™´sW∏R∂Vá xmnsNUPL`i @¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVá xmspLjiÚ …‘¡AL`iFs£qs, NSLi˙lgi£qs ™´sÃ˝¡ ryμ≥R∂˘Li NSμR∂©yıLRiV. …‘¡≤U∂{msª][Æ©s[ æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·Li ryμ≥R∂˘™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.  ¡≤R∂VgRiV  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSáNRPV ªRΩ™´sV FyLÌkiª][Æ©s[ ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ry™´sW—¡NRP æªΩáLigSfl· ªRΩ™´sVª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. μR∂◊¡ªRΩ {qsFsLi @¨s ZNP[{qsAL`i ™´sW»¡ ªRΩFyˆLRi¨s.. NS¨ds ªy™´sVV ™´sW˙ªRΩLi  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSá ™´s˘QQNTPÚ¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, B¿¡Ë©´s ™´sW»¡©´sV ¨sá¤À¡»Ì¡VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV ZNP[{qsAL`i ™´sLi¿¡LiøR¡VxqsVÚ©yıLRi¨s, AøR¡LRifl· ryμ≥R∂˘Li NS¨s •¶¶¶≠dsVáª][ Æ™sWxqsxmsoøR¡V˪RΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs μ]LigRiá FyLÌki, …‘¡AL`iFs£qs ªygRiVÀ‹[ªRΩVá FyLÌki @¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡AL`iFs£qs NRPV»¡VLi ¡ FyLÌki @¨s, NRPWªRΩVLRiV, N]≤R∂VNRPV, @Ã˝¡V≤R∂V BÕÿ ªRΩ©´s ™yLRiLiμR∂LjiNUP xmsμR∂™´soáV æªΩøR¡VËN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩı Qr°ÚLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ZNP[{qsAL`i Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ™´sW∏R∂Vá xmnsNUPLRiV Æ™s[xtsQLi ™´sWLRiVËN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ @Liªy @≠s¨ds æªΩ[©´s¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. |qs«fiáV, xmsLji˙aRP™´sVá }msLRiVª][ N][»˝¡V N]Ã˝¡g]…ÌÿLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ª]≠sV¯ Æμ∂[Œ˝œ¡Õ‹[ FsLiª][ NRPxtÌsQxms≤T∂ LSuÌy˚¨sı @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsÚ ªRΩLS*ªRΩ ™´s¿¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs μ]LigRiáV LSuÌy˚¨sı xqsLRi*©yaRP©´sLi ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æμ∂[aS¨sı, LSuÌy˚¨sı μ][øR¡VNRPVLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ @μ≥j∂NSLS¨sı @≤ÔR∂Li |ms»Ì¡VN]¨s A∏R∂V©´s NRPV™´sWLRiV≤R∂V «¡gRi©±s Æ™s[á N][»˝¡V xqsLiFyμj∂LiøR¡VNRPV©yı≤R∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s FyLÌkiNTP J¤…˝¡[}qsÚ μ][zms≤U∂NTP @™´sNSaRP≠sV¿¡Ë©´s¤…˝¡[©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki LSuÌy˚¨sı ©yaRP©´sLi ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s, æªΩáVgRiV «ÿºΩ¨s xmso©´sLRiVμÙR∂LjiLi¬ø¡[ xqsªyÚ …‘¡≤U∂{msZNP[ DLiμR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s @LiVVæªΩ[ Æμ∂[aRPLi @¨sı ≠sμ≥yáVgS ÀÿgRiVxms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi A∏R∂V©´s ©y∏R∂VNRPªy*¨sı Æμ∂[aRP ˙xms«¡Ã¡Liªy N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂ NS™yáLi¤…¡[ …‘¡≤U∂{msc’d¡¤«¡[{ms @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LSLRiV.

ZNP[{qsAL`i ™´sW∏R∂Vá xmnsNUPL`i μ≥R∂*«¡Æ™sVºΩÚ©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V

"≥∞„\’"å~°Î „Ѩuxkè, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i , G˙zmsÕfi 26 : NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æμ∂[aS¨sı xqsLRi*©yaRP©´sLi ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs, …‘¡AL`iFs£qsáNRPV J»¡V Æ™s[}qsÚ æªΩáLigSfl· Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂F°ªRΩVLiμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμyáLi¤…¡[, ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂VLi @™´sVáV NS™yáLi¤…¡[ …‘¡≤U∂{ms¨s lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LSLRiV. ™´sW∏R∂Vá xmnsNUPL`i ZNP[{qsAL`i @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sW»¡ ≠dsVμR∂ ¨sá ¡≤R∂¨s ™´s˘QQNTPÚNTP J¤…˝¡[∏R∂V≤R∂Li μR∂Li≤R∂gRi @¨s @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V aRP¨s™yLRiLi ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ @LiVV«¡Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. DFyμ≥j∂ ¤Õ¡[NRP Fyá™´sVWLRiV ™yxqsVáV ™´sáxqsáV F°ªRΩV©yıLRi¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. …‘¡≤U∂{ms¨s @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´s}qsÚ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s, ™´sáxqsáV A}msLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. NRPá*NRPLRiVÚ, Æ©s…Ì”¡LiFy≤R∂V ™´sLi…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs rygRiV¨dsLRiLiμj∂ryÚ™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ©´sV xmsøR¡Ë¨s xmsLi»¡Ã¡ª][ xqsxqs˘aS˘™´sVáLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V ªRΩ©´s áORPQ ˘™´sV©yıLRiV. C

r°¨s∏R∂W N][LRiVNRPVLi¤…¡[Æ©s[ ˙zms∏R∂WLiNRPNRPV ø≥y©±s= C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ A lLiLi≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,G˙zmsÕfi26 : ˙xmsºΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[©´sW ˙zms∏R∂WLiNRP ™y˙μ≥y LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP LS™yá¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV N][LRiVNRPVLi»¡V©yı @μj∂ xqsxmnsáLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. AÆ™sV ™´s}qsÚ «¡⁄¨s∏R∂VL`i BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ @™´soªRΩVLiμR∂¨s, Fs¨sıNRPÕ˝‹[ μR∂VÆ©s[ıxqsVÚLiμR∂¨s ≠dsLji AaRP. Fs¨sıNRPáV ™´sxqsVÚ©yı∏R∂VLi¤…¡[ øyáV.. ˙xmsºΩryLki NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVá NRPŒ˝œ¡¨dsı Fs™´sL]¿¡Ë ªRΩ™´sV©´sV AμR∂VNRPVLi…ÿLS @Æ©s[ øR¡WxqsVÚLi…ÿLiVV. IN][‰ryLji IN]‰NRP‰Lji xmsofl·˘™´sW¨s gRiªRΩ lLiLi≤R∂V ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki gRi¤…Ì¡NTP‰Liμj∂. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V ™´sW˙ªRΩLi @≠s¨dsºΩ, NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV, μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á, LS«¡NUP∏R∂V @¨sbP˺Ω.. BÕÿLi…”¡ @Æ©s[NRP NSLRiflÿáV NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLS¨sNTP μR∂WLRiLi ¬ø¡[}qsÕÿ D©yıLiVV. μy¨sNTP ª][≤R∂V BLiªRΩNSáLi xqsLS‰LRiVNRPV ™´sVμÙR∂ºΩxqsWÚ ™´s¿¡Ë©´s xqs™´sW«fi ™yμk∂ FyLÌki NRPW≤y BxmsˆV≤R∂V xmsNRP‰øR¡WxmsoáV øR¡Wr°ÚLiμj∂. ’d¡Fs{qsˆ @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ ™´sW∏R∂W™´sºΩ @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áV D©yı NRPW≤y ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛjigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ x§¶¶¶™y FsNRP‰≤R∂ ∏R∂VW{ms ©´sVLi¿¡ ªRΩ™´sV©´sV xmspLjiÚgS ™´sV»¡V™´sW∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚLiμ][©´s¨s NSLi˙lgi£qs NRPá™´sLRixms≤R∂Vª][Liμj∂. NRP¨dsxqsLi ∏R∂VWzmsÕ‹[ @LiVV©y xmspLjiÚgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLi¿¡ DLi¤…¡[ ˙zms∏R∂WLiNRP ø≥R¡Ljiuy¯ ¡∏R∂V»¡xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı ™yLRiW D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ AÆ™sV©´sV ZNP[™´sáLi LS∏R∂V ¡lLi[÷¡, @Æ™s[V¥j∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[xqsWÚ ™´sxqsVÚ©yı r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂. μk∂Liª][ AÆ™sV ˙NTP∏R∂WbdPá LS«¡NUP∏R∂WáNRPV LS¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. r°¨s∏R∂W ªRΩ©´s NRPWªRΩLRiVNRP©yı LSx§¶¶¶ßÕfiNRPV™´sW˙ªRΩÆ™s[V Æμ∂[aRP @ªRΩV˘©´sıªRΩ xmsμR∂≠s ˙xmsμ≥y¨s {mshRiLi @xmsˆgjiLiøyá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨sNTP xmspLjiÚrÛyLiVV Æ™sV«ÿLÌki ™´s}qsÚ ªRΩxmsˆ ryμ≥R∂˘Li NSμR∂V. LSx§¶¶¶ßÕfi ø≥R¡Ljiuy¯ª][Æ©s[ μy¨s¨s ryμ≥j∂Liøyá©´sı xqsLiNRPáˆLi r°¨s∏R∂WÕ‹[ DLiμj∂. μk∂¨s NSLRifl·LigSÆ©s[ AÆ™sV LSx§¶¶¶ßÕfiNRPV ˙zms∏R∂WLiNRP©´sV F°…‘¡ NS¨s™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ≤≥U∂N]»Ì¡ gRiá Æμ∂[aRP™y˘xmsÚ øR¡Ljiuy¯ D©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPVLSáV ˙zms∏R∂WLiNRP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @©´sı ™yμR∂©´s NSLi˙lgi£qsÕ‹[  ¡Ã¡xms≤T∂Liμj∂. @LiVV©y r°¨s∏R∂Wª][ gRi…Ì”¡gS ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s \Æμ∂©´s˘Li ™yLjiμj∂. LSx§¶¶¶ßÕfi©´sV ªRΩNRPV‰™´s ¬ø¡[zqs ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s @©´sVNRPVLi…ÿLRi©´sı À≥œ¡∏R∂VLi NRPW≤y DLiμj∂. ˙zms∏R∂WLiNS gSLiμ≥k∂ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP ™´s¿¡Ë BNRP NSLi˙lgi£qs©´sV Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ©´s≤T∂zmsLiøR¡gRiá ryLRiμ≥j∂ AÆ™sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @©´sı ™yμR∂©´s ˙xmsºΩ Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V ™´sr°ÚLiμj∂. AÆ™sV LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP LSNRPV©yı ˙zms∏R∂WLiNS @Li¤…¡[ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™yLRiV ªRΩNRPV‰™´sÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. LSx§¶¶¶ßÕfi øR¡VLRiVNRPVgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡LRiV.. @Æμ∂[ ˙zms∏R∂WLiNRP @LiVVæªΩ[ øyNRPøR¡NRP˘Li æªΩ÷¡zqs©´s, ©y©´s™´sV¯Õÿ ™´sVLi˙ªyLigRiLi ©´s≤R∂xmsgRiáμR∂V. FyLÌki¨s LRiOTPQLiøyáLi¤…¡[ AÆ™sV LS™y÷¡=LiÆμ∂[. ..Bμk∂ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ J ™´sLÊRiLi  ¡Ã¡LigS ≠s¨szmsxqsVÚ©´sı ™yμR∂©´s. @LiμR∂VÕ‹[ N]LiªRΩ ∏R∂VμyLÛRiLi ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂V. LSx§¶¶¶ßÕfi, r°¨s∏R∂W, ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s BªRΩLRi NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá ˙xmsøyLS¨sNTP, ≠s™´sVLRi+áNRPV LS¨s ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ AÆ™sV ™´sW»¡Ã¡NRPV ™´sr°ÚLiμj∂. AÆ™sVNRPV ø≥R¡Ljiuy¯ DLiμR∂¨s DLi»¡V©yıLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ LSx§¶¶¶ßÕfiNRPV @≤ÔR∂Li NSNRPVLi≤y ˙zms∏R∂WLiNRPNRPV FyLÌki Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLi¿¡ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xmsáV™´soLRiV ªRΩ™´sV @LiªRΩLRiLigS¨sı Æ™s÷¡ ¡VøR¡V˪RΩV©yıLRiV. Æ™sW≤U∂¨s z§¶¶¶LiμR∂VªRΩ* ™yμj∂ @¨s ªRΩWá©y≤R∂≤R∂Li, A∏R∂V©´s FyhSáV N˝S£qs LRiW™±sVÕ‹[ ¬ø¡FyˆÃ¡©´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ ≠s™´sVLRi+áV ÀÿgS xms¨sNTP ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±sNRPV @Li≤R∂gS ¨sáV™´s≤R∂Li Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS FsLiª][ ˙Fy™´sVV≈¡˘ªRΩ xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. C ≠s™´sVLRi+áNRPV ≠dsV≤T∂∏R∂W NRPW≤y FsNRP‰≤R∂ ¤Õ¡[¨s ˙xmsμ≥y©´s˘ªRΩ B¿¡ËLiμj∂. ˙zms∏R∂WLiNS xqs*LRiLi |msLi¿¡ xmsμR∂V\Æ©s©´s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ N]LiªRΩLiVV©y NRPázqs ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı AaRP DLiμj∂. @Õÿlgi[ ªRΩ©´sÀ≥œ¡LRiÚQ\|ms ™´sxqsVÚ©´sı AL][xmsfl·Ã¡\|ms©y AÆ™sV gRi…Ì”¡gSÆ©s[ xqs™´sWμ≥y©´sLi BøyËLRiV. ªRΩ©´s À≥œ¡LRiÚ LS ¡L`Ìi ™y˙μy\|ms ’d¡¤«¡[{ms AL][xmsfl·Ã¡V gRiVzmsˆLiøR¡≤R∂Li ªRΩ©´s©´sV ºdΩ˙™´sLigS Àÿμ≥j∂r°ÚLiμR∂¨s ˙zms∏R∂WLiNS gSLiμ≥k∂

¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ©´s NRPV»¡VLiÀÿ¨sı @˙xmsºΩxtÌsQFyáV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ’d¡¤«¡[{ms ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. LS«¡NUP∏R∂V μR∂VLRiVÆμÙ∂[aRPLiª][Æ©s[ ˙xmsºΩxmsORPQLi @xqsªRΩ˘ AL][xmsfl·Ã¡NRPV μj∂gRiVª][LiμR∂¨s, ªRΩ™´sV NRPV»¡VLiÀÿ¨sı FsLiªRΩgS @™´s™´sW¨s}qsÚ ªy™´sVV ™´sVLjiLiªRΩ μR∂X≤≥R∂LigS ™´sWLRiVªy™´sV¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡ øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡, x§¶¶¶LS˘©yÕ‹[ ™y˙μy |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s À≥œ¡W™´sVVáV A˙NRP≠sVLiøy≤R∂¨s.. Fs¨dÔsπ∏∂[V @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´søyËNRP ™y˙μy \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒ˝œ¡NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩáV N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡VgS ≠s™´sVLji+xqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μk∂¨s\|ms DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s LS∏∫∂V ¡lLi[÷d¡Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ˙zms∏R∂WLiNSgSLiμ≥k∂ \|ms ≠sμ≥R∂LigS ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. BμR∂Liªy FyLÌki Æ©s[ªRΩá©´sV NSFyÆ≤∂[ ˙xms∏R∂VªRΩı™´sVW ¬ø¡[xqsVÚ©yıLS ¤Õ¡[NRP Æμ∂[¨sNTP xqsLiZNP[ªRΩLi.. AÆ™sV ˙NUP∏R∂WbdPá LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP ™´sxqsVÚ©yıLS...? Fs¨sıNRPá ªRΩLRiV™yªRΩ FyLÌki Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms≤R∂ªyLS..? @©´sı ˙xmsaRPıáNRPV N]LiμR∂LRiV NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áV @™´so©´sÆ©s[ xqs™´sWμ≥y©´sLi BxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙zms∏R∂WLiNS ™´s}qsÚ LSx§¶¶¶ßÕfi xmsLjizqÛsºΩ G≠sV…‘¡ @©´sıμj∂ ˙xmsaRPı. @LiVVæªΩ[ AÆ™sV©´sV FyLÌkiNTP, ˙xmsøyLS¨sNTP xmsLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[zqs©y xmnsLS*¤Õ¡[μR∂¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©´sı ™yLRiV D©yıLRiV. μk∂¨sμy*LS AÆ™sV FsμR∂VgRiVμR∂á LSx§¶¶¶ßÕfiNRPV F°…‘¡ NSμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. Fs…Ì‹¿¡Ë LSx§¶¶¶ßÕfi gRiVLjiLi¬ø¡[ ˙zms∏R∂WLiNS FsLi˙…‘¡ AgjiF°ª][LiμR∂¨s LS«¡NUP∏R∂V ≠sZa˝P[xtsQNRPVá @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. FyLÌkiQ\|ms AÆ™sV xms»Ì¡V ryμ≥j∂LiøR¡≤y¨sNTP FsNRPV‰™´s NSáLi xms»Ì¡μR∂V. BLiμj∂LRi F°÷¡NRP¤Õ¡[ NSμR∂V AÕ‹[øR¡©´s ºdΩLRiVÕ‹[©´sW ©y©´s™´sV¯©´sV «Ï¡zmsÚNTP æªΩ¬ø¡[Ë \Æ©s«¡Li AÆ™sVμj∂. ™´sVV™´sVW¯LRiVÚÕÿ ©y∏R∂V©´s™´sV¯©´sV F°÷¡ DLiÆ≤∂[ ˙zms∏R∂WLiNS gSLiμ≥k∂π∏∂[V ªRΩ™´sV ªRΩVLRiVxmso™´sVVNRP‰ @¨s NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ ≠dsVμR∂ AaRPáV |ms»Ì¡VNRPV©yı, B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi |msμÙR∂gS NRP¨szmsLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li, Æ™sW≤U∂ xqsÀ≥œ¡Ã¡ª][ F°÷¡}qsÚ ˙xms«¡Ã¡ xqsˆLiμR∂©´s NRPW≤y LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂NTP @LiªRΩLiªRΩ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ DLi≤R∂»¡Li ÕÿLi…”¡ NSLRiflÿáª][ ˙zms∏R∂WLiNS gSLiμ≥k∂ LSNRP ªRΩxmsˆμR∂¨s A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ C ™´sVμ≥R∂˘ ˙zms∏R∂WLiNRPNSLi˙lgi£qs LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV ÀÿgS μR∂gÊRiLRiVLi≤T∂ gRi™´sV¨sxqsVÚ©yıLRiV. ªRΩLRiøR¡W GH{qs{qs NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li, @NRP‰≤T∂ FyLÌki @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, BªRΩLRi @˙gRi©y∏R∂VNRPVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi @™´soªRΩVLi≤R∂»¡Li ÕÿLi…”¡≠s NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. @Æ™s[V¥k∂, LS∏∫∂V ¡lLi[÷¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡xqsWÚ, @NRP‰≤T∂ FyLÌki xqsLirÛygRiªRΩ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá©´sV øR¡NRP‰¤À¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. . LS∏∫∂V ¡lLi[÷d¡Õ‹[ ªRΩ©´s ªRΩ÷˝¡NTP ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. C Fs¨sıNRPáV lLiLi≤R∂V ≠sLRiVμÙR∂ zqsμÙyLiªyá ™´sVμ≥R∂˘ «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s, Æμ∂[aRPLiÕ‹[ HNRP˘ªRΩ |msLiF~LiμyÕ‹[, ™´sVªRΩªRΩªRΩ*Li ¬ø¡Ã¡lLi[gSÕ‹[, @μ≥j∂NSLRiLi @LiμR∂Lji ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[ DLi≤yÕ‹[, INRP‰Lji ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[ DLi≤yÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V AÕ‹[¿¡LiøR¡VN][™yá©yıLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPáV NRPV»¡VLi ¡ …‘¡ FyLÌki NSμR∂¨s, À≥ÿ™´s«ÿÕÿá ™´sVμ≥R∂˘ ∏R∂VVμÙR∂™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. Æμ∂[aRP HNRP˘ªRΩ N][xqsLi ©y ªRΩLi˙≤T∂ ˙FyflÿáLjiˆLiøy≤R∂V. ©y zmsÃ˝¡Ã¡N][xqs\Æ™sV©y xqslLi[ μy¨s¨s Æ©s[©´sV ªRΩNRPV‰™´s ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[©´sV @¨s ˙zms∏R∂WLiNRP ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ©´s ªRΩ÷˝¡, NSLi˙lgi£qs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂, r°μR∂LRiV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfigSLiμ≥k∂ ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı LS∏∫∂V ¡lLi[÷¡, @Æ™s[V¥k∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ ˙xmsøyLS¨sZNP[ ªy©´sV xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´soªy©´s¨s ˙zms∏R∂WLiNS xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌkiÕ‹[ ™´sVLji¨sı Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøR¡≤y¨sNTP ˙xmsxqsVÚªRΩLi ªy©´sV zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ’d¡¤«¡[{ms ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı»˝¡V Æμ∂[aRPLiÕ‹[ FsNRP‰≤y Æ™sW≤U∂ x§¶¶¶™y NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. LS∏∫∂V ¡lLi[÷d¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ FyLÌki xqsLirÛygRiªRΩ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá©´sV øR¡NRP‰¤À¡¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙zms∏R∂WLiNS gSLiμ≥k∂ ™y˙μy ©´s≤R∂VLi NRP…ÌÿLRiV. @NRP‰≤T∂ FyLÌki ¨sLS¯fl·Li Æ™sVVªyÚ¨sı xmso©´sLRi*Q˘™´s{qÛsNRPLjiLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ AÆ™sV xms≤T∂©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPW≤y AÆ™sV BNRP @Æ™s[V¥j∂, LS∏R∂V ¡lLi[÷d¡Ã¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi NSNRPªRΩxmsˆμR∂V.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,G˙zmsÕfi26 : \¤«¡LS™±sV LSNRPª][ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V NSNRP @LiμR∂VNRPVLiμj∂. A∏R∂V©´s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLRi˘»¡ª][ ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ Dªy=x§¶¶¶Li ¨sLiFyLRiV. ryμ≥j∂LiøR¡VNRPV©´sı æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨ds ZNP[Li˙μR∂, LSuÌy˚Õ˝‹[ lgi÷¡zmsLiøR¡VN][™yá¨s FsLi{ms ≠sÆ™s[N`P C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS }msL]‰©yıLRiV. ªRΩ©´s ªRΩLi˙≤T∂ NSNS ª]÷¡ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ øR¡VLRiVNRPVgS FyÕÊ‹©yıLRi¨s, @xmsˆ…”¡ ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ Fs¨sıLRiNSáVgS ªRΩ©´s©´sV IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[zqs©y ªy©´sV æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yı©´s¨s æªΩáFyLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤y¨sNTP NSLi˙lgi£qsNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs æªΩLSxqsÕ‹[ ¬ø¡[LS©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs ªRΩ©´s ™ygÙS©y¨sı Æ©sLRiÆ™s[LjiËLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´s¿¡Ë©´s æªΩáLigSfl·©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[zqs øR¡Wxms gRiáμR∂©yıLRiV. ™´sVL][ryLji lgi÷¡zms}qsÚ zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVá xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiryÚ©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS lgi÷¡zms}qsÚ ¬ø¡©´sWıLRiV©´sV FyLji ˙aS≠sVNRP ˙FyLiªRΩLigS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s A∏R∂V©´s r°μR∂LRiV≤R∂V gRi≤ÔR∂Li ≠s©Ø[μ`∂ }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı B¿¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌkiZNP[ xmso©´sLjiıLS¯fl·Li ryμ≥R∂˘™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯ x§¶¶¶©±s, NSLi˙lgi£qs @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂, \¤«¡LSL LRiÆ™s[Va`Pá NRPXztsQ ª][Æ©s[ \¤«¡xmspL`iÕ‹[ 1200 Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω Fs%`¡ÕÿLi»¡V©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. zqsLigRilLi[fl”· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ BLiªRΩ|msμÙR∂ ˙Fy¤«¡NÌRPV ™´sVlLi NRP‰≤y ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”·NTP @©´sV ¡Liμ≥R∂ xmsLji˙aRP™´sVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[LiVV Li¿¡ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVL][ryLji lgi÷¡zms}qsÚ ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sı AμR∂LRi+LigS ºdΩLjiËμj∂μÙR∂Vªy©´s¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @LRi≠sLiμR∂lLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ À≥ÿ≠sªRΩLSá ∏R∂VV™´sNRPVáV ÀÿgRiVxms≤yá¨s r°¨s∏R∂W æªΩáLigSfl· BøyËLRi©yıLRiV. ZNP[{qsAL`i æªΩLSxqs©´sV NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[ryÚ©´s¨s LSzqsøyË©y @Li»¡V©yıLRi¨s, ©y∏R∂VNRPVá ™´sW»¡Ã¡V ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sVV¯ªyLRi¨s, ÀÿLi≤`∂}msxmsL˝Ri ≠dsVμR∂ LSxqsV NRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. ªRΩ©´sª][ Fy»¡V xmsÆ©sıLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS DμR∂˘ ™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı Æ©s[ªRΩ¤Õ¡LiμR∂L][ DLi≤R∂gS μj∂™yNRPL`iLS™´soNRPV FsÕÿ …”¡ZNP‰…fi BøyËLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. BNRP …”¡AL`iFs£qs FsLi{ms @À≥œ¡˘LÛji ÀÿበxqsV™´sV©´sV NRPW≤y ˙FyøR¡LRiLiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPV¨s F°ªRΩV©yıLRiV. ªRΩ©´s©´sV lgi÷¡zms}qsÚ Aμy∏R∂V xms©´sVı ©´sVLi¿¡ zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáNRPV ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso á’≥¡Li¬ø¡[Õÿ NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s æªΩLSxqs |msμÙR∂xms÷˝¡ FsLi{ms @À≥œ¡˘LÛji ÀÿበxqsV™´sV©±s }msL]‰©yıLRiV. gRi©´sVá\|ms GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s μy*LRi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @À≥œ¡˘LÛji μj∂™yNRPL`iLS™´soª][ NRP÷¡zqs A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂©´s N][xqsLi ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ DμR∂˘≠sVLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ ¨sLRiV}msμR∂\Æ©s©´s ªRΩ©´sNRPV ZNP[{qsAL`i …”¡ZNP…fi BøyËLRi©yıLRiV. æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·Li NSLi˙lgi£qsNRPV ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. 1200 æªΩáLigSfl· ’¡≤ÔR∂á øy™´soáNRPV NSLi˙lgi£qs \Æ™s≈¡lLi[ NSLRifl·™´sV©yıLRiV. xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ NSáLiÕ‹[ NSLji¯NRPVáV N][Õ‹[ˆ LiVV©´s Æ™s[ªRΩ©yáV, ˙xmsæªΩ[˘NRP BLi˙NTPÆ™sVLi…fi BzmsˆryÚ©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”· ˙FyLi ªRΩLiÕ‹[ N]ªRΩÚ À‹gÊRiV gRi©´sVáV, @©´sV ¡Liμ≥R∂ xmsLji˙aRP™´sVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[LiVVLi¿¡ C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sªRΩNRPV DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆryÚ™´sV©yıLRiV. BNRP À≥ÿ«¡Fy @|qsLi’d˝¡ @À≥œ¡˘LÛji ™´sVVá‰Ã˝¡ ™´sVÕ˝ÿlLi≤ÔT∂ NSLji¯NRP™y≤R∂Õ˝‹[ μj∂*øR¡ ˙NRP™yx§¶¶¶©´s LS˘÷d¡ª][ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. . ªRΩ©´s©´sV @μ≥j∂NRP Æ™sV«ÿLÌkiª][ lgi÷¡zmsLiøyá¨s, @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ©´s¨s æªΩáFyLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ gRi©´sVá\|ms A∏R∂W gRi©´sVá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V J»¡LRiV @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV=áV ¨sLRi* z§¶¶¶LiøyLRiV. NSLji¯NRPVáLiªy J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰©´sV ≠s¨sπ∏∂Wgji LiøR¡VN][ ™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. NSLji¯NRPVáV, NSLji¯NRP NRPV»¡VLiÀÿáV J»¡Vx§¶¶¶NRPV‰©´sV ≠s¨s π∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s xqs\lLi©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂¨s Fs©´sVıN][™yá¨s N][LSLRiV.

r°μR∂LRiV≤R∂V ’d¡¤«¡[{msÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Li ≠søyLRiNRPLRiLi: ˙xmsμ≥y¨s ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, G˙zmsÕfi 26 : ªRΩ©´s r°μR∂LRiV≤R∂V ’d¡¤«¡[{msÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Li ≠søyLRiNRPLRi™´sV¨s ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. FsμR∂V…”¡ ™yŒ˝œ¡©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¬ø¡[ @™´sxqsLRiLi ªRΩ©´sNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i xqs™´sºΩ r°μR∂LRiV≤R∂V μR∂÷dÍ¡ª`ΩzqsLig`i N][z§˝¶¶¶ @™´sVXª`ΩxqsL`iÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s LS˘÷d¡Õ‹[ ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ xqs™´sVORPQLiÕ‹[ A FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi G™´sW˙ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡©´s ªRΩLS*ºΩ L][¤«¡[ C xmsLjiflÿ™´sVLi ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ©´s r°μR∂LRiV≤R∂V ’d¡¤«¡[ {msÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Li\|ms ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi xmsμR∂¯ @™yLÔRiVá ˙xmsμy©Ø[ªRΩ=™´sLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáV @≤T∂gji©´s ˙xmsaRPıáNRPV ¡μR∂V÷¡øyËLRiV. ªRΩ©´s r°μR∂LRiV≤R∂V ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi Àÿμ≥R∂ NRP÷¡gjiLi øR¡LiμR∂©yıLRiV. "Æ©s[©´sV øyÕÿ ≠søyLjixqsVÚ©yı. Fs™´sLji¨s Æ©s[©´sV ¨s∏R∂VLi ˙ºΩLiøR¡ ¤Õ¡[©´s¨s' @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ºΩLjigji @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´sxqsVÚLi μR∂¨s ˙xmsμ≥y¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ∏R∂VW{msGc3 @ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[, μR∂÷Í¡ª`ΩzqsLig`i N][z§˝¶¶¶ ’d¡¤«¡[{msÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Li ˙xmsμ≥y¨s NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP uyN`P NRP÷¡gjiLi¿¡LiμR∂¨s ˙xmsμ≥y¨s NSLS˘Ã¡∏R∂V ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. "@ªRΩ¨s (μR∂÷Í¡ª`ΩzqsLig`i) AÕ‹[øR¡©´sáV G≠sV…‹[ æªΩ÷¡∏R∂V™´so. @LiVVæªΩ[, LS«¡NUP∏R∂VLi xqs•¶¶¶ G ¨sLÒRi∏R∂W\¤Õ¡©y ºdΩxqsVN]Æ©s[ }qs* øR¡ËÈ @ªRΩ¨sNTP DLiμj∂' @¨s }msL]‰©yıLiVV. μR∂÷Í¡ª`Ω, ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s øyÕÿ NSáLigS μR∂WLRiLigS DLi»¡V©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLiVV.

Æ™sW≤U∂xqsÀ≥œ¡ N][xqsLi À≥ÿLkigS NRPxqsLRiªRΩVÚ ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,G˙zmsÕfi26 : ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ Æ™s[V 1©´s ≠saS≈¡Õ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ xqsÀ≥œ¡ N][xqsLi À≥ÿLkigS GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. A∏R∂V©´s xqsÀ≥œ¡©´sV ©´sÀ≥œ¡Wª][ ©´s À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω @©´sı ≠sμ≥R∂LigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. Æ™sW≤U∂ª][ Fy»¡V æªΩÆμ∂[ Fy @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, «¡©´s}qs©´s @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi NRPW≤y xqsÀ≥œ¡Õ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s FyLÌki LSxtÌsQ˚ aS≈¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NRPLiÀ≥œ¡LiFy…”¡ x§¶¶¶Lji Àÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV.Æ™sW≤U∂ ª]÷¡ryLji ≠saS≈¡ ™´sxqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsºΩ uÓyªRΩ¯NRPLigS GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso C xqsÀ≥œ¡ N][xqsLi F°÷d¡xqsVáV NRPW≤y À≥ÿLki  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ xms©´sVÕ˝‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. Æ™s[V 1©´s ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6 gRiLi»¡Ã¡NRPV «¡Ljilgi[ C xqsÀ≥œ¡ Æ™s[μj∂NRPgS BLiμj∂LS ˙zms∏R∂V μR∂Lji+¨s ™´sVV¨s=xmsÕfi }qÌs≤T∂∏R∂W¨sı xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yı.. @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ≈¡LS LRiV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P @™´sxqsLSáV, ªy™´sVV @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´søyËNRP GLi ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[ªRΩV©´sıμj∂  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡ Æ™s[μj∂NRP\|ms Æ™sW≤U∂ ˙xmsNRP…”¡ryÚLRi¨s x§¶¶¶LjiÀÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. À≥ÿ«¡Fy ALiμ≥R∂ ˙xmsÆμ∂[a`P ™´s˘™´s•¶¶¶LSá Àÿμ≥R∂V˘≤R∂V ˙xmsNSa`P «¡™´sÆμ∂[NRPL`iª][ Fy»¡V Æ™sLiNRP ∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V NRPW≤y •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

Printed Published and owned by Krosuri Subbarao, 1-1-5/2, Jawaharnagar, Street No.10, RTC X Roads, Hyderabad. Printed at Karmik art Printers, APHB Shop 35, Vidyanagar, Hyderabad. Published from. H.No. 2-1-162/1/1, Opp. Moon cafe, Vegetable Market Lane, Nallakunta, Hyderabad. Cell No. 9949925009, Editor : Krosuri Subba Rao, RNI No. APTEL No. 2004/16426. metrovaarthatd@gmail.com

27 04 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you