Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 154

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 157

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

Follow us on www.vaarthatarangalu.com

.

ãT<Ûäyês¡+ 26 |òæÁãe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

Published from Hyderabad

ãT<Ûäyês¡+ 26 |òæÁãe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 119

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE ãT<Ûäyês¡+ 26 |òæÁãe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Á|ü<ÛëìøÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æq ¬ødæÄsY …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩáª][ NRPázqs ˙xmsμ≥y¨sª][ ¤À≥¡[…‘¡

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi NSLi˙lgi£qs @˙gRiÆ©s[ªΩR á©´sV, LSxtsÌ Q˚ mx sºΩ¨s NRPáVxqsWÚ ’¡“¡gS …”¡AL`iFs£qs @μ≥∂R ˘ QOPR V≤R∂V ZNP[q{ sAL`i ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ˙xmsμ≥y¨s ™´sV ©Ø[¯§x ¶ ¶©s± ª][ ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi |\ §¶¶ μyLRiÀÿμ`∂NRPV ºΩLRigji ™´s¬ø¡[Ë ˙NRP™´sVLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ˙xmsμ≥y¨s¨s NRPW≤y NRPázqs NRPXªRΩ«Ï¡ ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´sLiμR∂VNRPV gS©´sV ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiÕ‹[¨s mx sáV™´soLjiª][ A∏R∂V©´s ¤À¡≥ …[ ¡‘

@™´soªRΩW ™´sqx sVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRigRiLi A ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi ˙ºΩª][ ZNP[q{ sAL`i, …”¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ZNP[{qsAL`i r°¨s∏R∂W gSLiμ≥∂k , LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ˙xmsfl·Àfi, BªRΩLRi NSLi˙lgi£qs |msμÙ∂R áª][ ¤À¡≥ …[ ¡‘ c @LiVV©´s qx sLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[qz s©´sLiμR∂VNRPV …‘¡AL`iFs£qs @μ≥j ∂Æ©s[ªRΩ NRPá*NRPVLi»˝¡ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`iLS™´so ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`iNRPV ©yáVgRiV©´sıLRi

N][»¡˝ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ªRΩLRimx so©´s NRPXªRΩ «Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. B™yŒœ¡ A∏R∂V©´s lLi[£qs N][L`i= L][≤`∂Õ‹[¨s ˙xmsμ≥y¨s ¨s™yry¨sNTP Æ™s◊˝¡ NRP÷¡aSLRiV. NSgS, æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ A≠s LS˜È™s´ æªΩ[μ∂k ¨s ªRΩ*LRigS ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡W≤yá¨s, æªΩáLigSfl· mx so©´sLjiıLS¯flÿ¨sNTP ZNP[Li˙μR∂Li øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s N][Lij ©´s»Ì¡Vc qx s™´sWøyLRiLi. ¤À¡≥ …[ ¡‘ @©´sLiªRΩLRiLi A FyLÌik ™´sW“¡ FsLi{ms ≠s©Ø[μ`∂ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V Fy£qs @π∏∂[V˘

≠sμ≥∂R LigS NRPXztsQ ¬ø¡[qz s©´sLiμR∂VNRPV ZNP[q{ sAL`i ˙xmsμ≥y¨sNTP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV ¬ø¡FyˆLRi¨s æªΩ÷¡Fy LRiV. BLRiV LSuÌy˚á ˙xms«¡Ã¡V NRPázqsÆ™sV÷¡zqs DLi≤yá¨s, lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áV @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡Liμyá¨s ˙xmsμ≥y¨s }msL]‰©´s≤R∂Li «¡LjigjiLi μR∂©yıLRiV. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y aSLiºΩ À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ Ã¡NRPV ≠sxmnsWªRΩLi NRPágRi™´sμÙR∂¨s ˙xmsμ≥y¨s xqsW¿¡LiøyLRi¨s ™´sW“¡ FsLi{ms ≠s©Ø[μ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙Fyfl·z§¶ ¶ªΩR , ¬ø¡[Æ™sŒ˝¡œ ˙Fy¤«¡NÌPR VNRPV «ÿºdΩ∏R∂V §x ¶‹μ[ y NRP÷¡ˆLiøyá¨s ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i©´sV N][Lij ©´s»˝¡V ≠s©Ø[μ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[qz s©´s ˙xmsμ≥y¨s¨s æªΩLSxqs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[q{ sAL`i, FyLÌik Æ©s[ªΩR áV NRP÷¡zqs NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ™´sVLjiLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ˙xmsμ≥y¨sª][ ZNP[q{ sAL`i ¬ø¡FyˆLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. FyLÌik Õ‹[ 90aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ ˙ZaP[fl·VáNRPV NSLi˙lgi£qsÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs©´sV ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[π∏∂VVμÙ∂R ©´sı ™yμR∂©´s DLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ™´sμÙ∂R ¨s μyμyxmso 90 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ ªRΩ™´sV FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yı LRi¨s …‘¡cAL`iFs£qs Æ©s[ªΩR —¡.≠s©Ø[μ`∂ ™´sVLigRi Œœ¡™yLRiLi ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. æªΩáLi gSfl· LSxtsÌ Q˚Li FsLiªRΩ ™´sVV≈¡˘Æ™sW A LSxtsÌ Q˚ mx so©´sLjiıLS¯fl·Li NRPW≤y ªRΩ™´sVNRPV @LiæªΩ[ ™´sVV≈¡˘™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V ZNP[{qsAL`i ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[

æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·Li «¡LRigSá¨s ªy™´sVLiªy N][LiR VNRPVLi»¡Vc©yı™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· qx s™´sVxqs˘Ã¡ mx sLjiuy‰LRiLi, @’≥¡ ™´sXμÙ∂j NTP qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s NUPáNRP Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ZNP[q{ sAL`iNRPV @xmsˆgji}qsÚ ªRΩ™´sV FyLÌik ≠s÷d¡©´sLi |\ ms AÕ‹[¿¡ryÚ™s´ V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ …‘¡AL`i Fs£qs, NSLi˙lgi£qs FyLÌik á ™´sVμ≥∂R ˘ F~ªyÚ ¤Õ¡[NPR ≠s÷d¡©´s™´sW @Æ©s[ @LiaSá\|ms øR¡LRiËá mx s˙NTP ∏R∂V «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ≠s¤Õ¡[NPR L˝iR V @≤T∂gji©´s J ˙xmsaRPıNRPV qx s™´sWμ≥y©´sLigS ¬ø¡FyˆLRiV. A @LiaSá\|ms øR¡LRiË INRP‰ L][«¡ŸÕ‹[ ™´sVVgji }qsμj∂ NSμR∂©yıLRiV. ZNPzqsAL`iNRPV ™´sVV≈¡˘ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLi¿¡ xmso©´sLjiıLS¯ fl·LiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV rylgi[Õÿ øR¡W≤yá¨s N][LiR VªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙ∂j «¡LRigRiáLi¤…¡[ μy¨sNTP @™´sVáV ¬ø¡[}qs»¡»¡V™´sLi…”¡ ©y∏R∂VNRPV ≤R∂V NS™yá¨s, @μj∂ INRP‰ ZNPzqsAL`iZNP[ ryμ≥∂R ˘™´sV¨s ™´sVV¥][Õfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≤yNÌPR L`i Æ™s[fl·Vg][FyÕÿøyLji @©yıLRiV. ZNPxqszmsAL`iNRPV Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV @xmsˆgjiLiøyá¨s N][LiR VNRPVLi»¡V ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. @xmsˆVÆ≤∂[ æªΩáLigSfl· mx soLjiıLji¯fl·Li «¡LRigRiVDªRΩLiμR∂©yıLRiV. ¤Õ¡[¨s mx sORPQLiÕ‹[ ˙xms«¡Õ˝‹[ ≠s™´sVV≈¡ªRΩ ™´sqx sVÚLiμj∂ NS ¡ …Ì¡” ..xqsLjiπ\∏∂V©´s ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li DLi¤…¡[Æ©s[ Bμj∂ ryμ≥∂R ˘Li @¨s NSLi˙lgi£qs NRPV ¬ø¡ ¡VªRΩW ™´sxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ≠s÷d¡©y™´sW..F~ªyÚ @Æ©s[ μy¨s\|ms ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ øR¡LRiËáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV.

∫s¡T≈£î ˝…’Hé øÏ¢j·TsY. @LiμR∂Lji @’≥¡˙Fy∏R∂WáV }qsNRPLjixqsVÚ©´sı ≤T∂gÊkiLS«¡ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl·Õ‹[ FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ªRΩLRi™yªRΩ Æ™sVLRiVgÊS DLi≤R∂gRiáμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki¨s gRi¤…Ì¡NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[ xms¨sÕ‹[ NSLi˙lgi£qs xms≤T∂Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ gRi™´sLRiıL`i Fyá©´s |ms»Ì¡NRPVLi≤y J ø≥R¡LjiuÌy NRP÷¡gji©´s Æ©s[ªRΩ©´sV zqsFsLigS ¬ø¡[zqs ™´sVVLiμR∂VNRPV ©´s≤R∂™yá¨s øR¡Wr°ÚLiμj∂. BLiμR∂VNRPV ¿¡LRiLi“¡≠s xqs\lLi©´s @À≥œ¡˘LÛjigS À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. @¨dsı @©´sVNRPV©´sı»˝¡VgS rygjiæªΩ[ ªRΩμR∂VxmsLji ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS INRP…”¡ lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÕ˝‹[ ¿¡LRiLi“¡≠s ˙xms™´sWfl·Li ¬ø¡[ryÚLRi¨s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ xmsLjiflÿ™´sWá©´sV  ¡…Ì”¡ æªΩáVr°ÚLiμj∂. D™´sV¯≤T∂ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSuÌy˚¨sNTP ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s NS©´sV©yıLRi¨s xqs™´sVøyLRiLi. G Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆ¬ø¡zmsˆ©y {qs*NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©´sı»˝¡V ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s\|ms ™´sxqsVÚ©´sı ™yLRiÚáNRPV  ¡Ã¡Li ¬ø¡[NRPWLjiË©´s»˝¡™´soª][Liμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μk∂¨sª][ {qsFsLi xmsμR∂≠s¨s À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @μ≥j∂uÌy©´sLi AÕ‹[¿¡r°ÚLiμj∂. {qsFsLi xmsμR∂≠s ¿¡LRiLi“¡≠sNTP NRP»Ì¡¤À¡≤R∂VªyLRi©´sı ™yLRiÚáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i ª][ ¿¡LRiLi“¡≠s ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW . FyLÌkiNTP xmso©´sLRiVæªΩ[Ú«¡Li NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV G Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆ¬ø¡zmsˆ©y {qs*NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. FyLÌki ˙xmsøyLRiLi, À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω ™´sp˘•¶¶¶Ã¡©´sV μj∂gji*«¡∏∫∂V ¿¡LRiLi“¡≠sNTP ≠s™´sLjiLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ¿¡LRiVNRPV Àÿμ≥R∂Ú∏R∂Vá\|ms ≤T∂gÊki LS«ÿ BªRΩLRi ˙FyLiªRΩ ©y∏R∂VNRPVá @’≥¡˙Fy∏R∂Vá©´sV NRPW≤y ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. gRi™´sLRiıL`i Fyá©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y Fs™´sLRiV zqsFsLi @LiVV©y ªRΩ™´sVNRPV @ ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂ZNP @LRiVfl· @©yıLRiV. zmszqszqs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= NRPW≤y BÆμ∂[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLiª][ D©yıLRiV. μk∂Liª][ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xms˙NTP∏R∂V©´sV ¤«¡…fi {qsˆ≤`∂ ª][ xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s NSLi˙lgi£qs D™´sV¯≤T∂ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ¿¡»Ì¡ ¿¡™´sLji {qsFsLi©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sVLiμj∂.

~–«»jYT‘√ d”e÷+Á<ä H˚‘·\ uÛÒ{Ï {qsª«sWLiúμ³R¶©«sV zqsLigRixmspL`i róyLiV ÍÜ[ @Õ³Áª«sXμôðj¶ ¿Á[ryòLi: ËØÊÁV zqsFsLi Fsª«sLRi©«sõμy¬s\|ms ª«sVLi»R½©yÌÁV

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): NSLi˙lgi£qs ™yL`i LRiW™±sVÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ NSLi˙lgi £qs ™´s˘™´s•¶¶¶LSá Àÿμ≥∂R V˘Ã¡V μj∂gji*«¡∏∫∂V qz sLig`iª][ ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRiV. C ¤À¡≥ …[ ¡‘ Õ‹[ @x§¶ ¶¯μ`∂ mx s¤…¡[Õfi, Æ™sWºdΩÕÿÕfi JLS NRPW≤y FyÕÊ‹©yıLRiV.{qs™´sWLi˙μ≥∂R NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so, N][»¡˝ qx sWLRi˘˙xmsNS a`P##lLi≤Ô∂T , À‹ªRΩ= qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, A©´sLi ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂lLi≤Ô∂T , NRP©yı áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·, LRimx sn V≠dsLSlLi≤Ô∂T , ™´s…Ì¡” ™´sqx sLiªRΩNRPV™´sWL`i, ≤]NS‰ ™´sWfl”·NRP‰™´sLRi˙xmsryμ`∂, q{ s. LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘, ÀÿáLS«¡Ÿ, N]Li˙≤R∂V ™´sVVLRi◊¡, @x§¶ ¶¯μR∂VÕ˝ÿ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. ªy«ÿ LS«¡NUP∏R∂V xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV ≠dsLRiV øR¡LjiËLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ G{msÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* GLSˆ»¡V\|ms lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ qx sˆÈtx sÌ QªΩR ™´sqx sVÚLiμR∂¨s m{ s{qs{qs ¿d¡£ms À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @LiªRΩNRPV™´sVVLi μR∂V æªΩ÷¡FyLRiV. {qsFsLigS

Fs™´sLji¨s ¨s∏R∂V≠sVLi ¿¡©y HNRP˘LigS ™´sVVLiμR∂VZNPŒÿÚ™s´ V¨s, BLRiV ˙FyLi ªyÕ˝‹[ q{ sFsLi NS™y÷¡=©´s @L>RiªRΩáV øyÕÿ ™´sVLiμj∂NTP D©yı∏R∂V¨s À‹ªRΩ= @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sV©Ø[Æ\μ∂≥ LRi˘Li NRP÷¡ˆLi¿¡ FyLÌik ¨s ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qs μj∂aRPgS ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy F~≤T∂gjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRP ™´sVVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xmsπ∏∂W «¡©yá\|ms LSxtsÌ Q˚ ™´s˘™´s•¶¶ LSá B©yËÈLijÍ μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`iª][ øR¡LjiËLiøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgi£qs LSxtsÌ Q˚ ™´s˘™´s•¶¶ LSá B©±sø≥yLÍik μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`iª][ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y DμR∂∏R∂VLi ¤À¡≥ …[ ¡‘ c @∏R∂W˘LRiV. qx s™´sWÆ™s[aS¨sNTP ≤U∂ZNP[ @LRiVfl·, qx sV¨dsªyáOSQQ¯ lLi≤Ô∂T , LSLilLi≤Ô∂T Æ™sLiNRP…filLi≤Ô∂T D©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[ryÚLS? ¤Õ¡[NPR LSxtsÌ Q˚mx sªRΩ Fyá©´s

ª«sVW²][NRPWÈÁ−sV\|ms ExmsLiμR¶VNRPV©«sõ ¿RÁLRièÌÁV

NSLi˙lgi£qs,’¡¤«¡zmsáNRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi øR¡Wxmsoªy™´sV©´sı NSLRiª`Ω ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): «ÿºdΩ∏R∂V LS«¡NUP∏R∂Wá\|ms ™´sVL][™s´ WLRiV ™´sVW≤][ NRPW»¡≠sV øR¡LRiË «¡Ljimz sLiμj∂. NSLi˙lgi£qs ’d¡¤«¡[m{ sπ∏∂[VªRΩLRi FyLÌik á¨sı ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ qx s™´sWÆ™s[aPR ™´sV∏R∂W˘LiVV. 11 FyLÌik áV NRPW»¡≠sVgS GLRiˆ≤T∂ LS©´sV©´sı Õ‹[NPR qx sÀ≥¡œ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡c ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP ¨sLÒiR LiVVLiøy∏R∂V¨s q{ s{msFsLi «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘μR∂Lji+ ˙xmsNSa`P NSLRiª`Ω Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. qx s™´sWÆ™s[aS©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s GøR¡WLjiª][ NRPázqs ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[ ∏R∂VW{msG Fyá©´s @≠s¨dsºΩ ™´sV∏R∂V\Æ™sVLiμR∂¨s, NSLi˙lgi£qs Fy÷¡ªRΩ LSuÌy˚Õ˝‹[ mx sLjiqz sÛ ºΩ ™´sVLjiLiªRΩ μj∂gRi«ÿLjiLiμR∂¨s NSLRiª`Ω AL][mz sLiøyLRiV. Æμ∂[aPR ™´sVLiªy NRPVLiÀ≥¡œ N][flÿá ™´sV∏R∂V\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV.BLiμR∂VNRPV ∏R∂VWzmsFs NSLRifl·™´sV©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS Fyá©´s rygjiLiøR¡¤Õ¡[NPR F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. ’d¡¤«¡[m{ s, NSLi˙lgi£qs ≠sμ≥y©yÕ˝‹[ æªΩ[≤y G≠dsV ¤Õ¡[μ∂R ¨s, C lLiLi≤R∂V NRPW»¡™´sVVá J»¡Æ™s[V ªRΩ™´sV Æμ∂≥ ˘[ ∏R∂V™´sV¨s NSLRiª`Ω ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Õ‹[N`P qx sÀ≥¡œ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zms FyLÌkiá©´sV J≤T∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V ™´sVW≤][ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V NRPW»¡≠sV áORPQ ˘™´sV¨s ˙xmsNSa`P NRPLRiª`Ω @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zms À≥ÿgRiry*™´sW˘Ã¡V @©´sVxqsLjiqx sVÚ©s´ ı ALÛij NRP ≠sμ≥y©yÕ˝‹[ æªΩ[≤y ¤Õ¡[μ∂R ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ∏R∂VVzmsFs Fyá©´s @≠s¨dsºΩ™´sV∏R∂V\Æ™sVLiμR∂¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs |\ ms ˙xms«¡Õ˝‹[ D©´sı ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ©´sV ’¡¤«¡zms r~™´sVV¯¬ø¡[qx sVN][™yá¨s øR¡Wr°ÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. ≠ds…”¡ μR∂*LiμR∂* ≠sμ≥y©yá©´sV ºΩzmsˆN]≤R∂ªy™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zms π∏∂[VªRΩLRi FyLÌik áV qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV©´s»˝¡Vc Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.

|ms≤R∂ªyLS @Æ©s[ μy¨s\|ms NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLi…ÿLRi¨s, AÆ™sV ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VÆ™s[V ªRΩ™´sVNRPV bPL][μy≥ LRi˘™´sV¨s AFyLÌik Æ©s[ªΩR F~LigRiV¤Õ¡[…¡” xqsVμ≥yNRPL`ilLi≤Ô∂T @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V, «¡gRi©±sáNRPV æªΩáLigSfl·Õ‹[ @≤R∂VgRiV|ms¤…¡Ì [ @QLiR> ªRΩ ¤Õ¡[μ∂R ¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. BNRP™´sVL][\Æ™sxmso Æμ∂[aRPLiÕ‹[, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fs¨sıNRPáV ¤«¡…fi q{ sˆ≤R∂Vª][ ™´sVVLiøR¡VN]xqsVÚ©yı LiVV..! @LiμR∂VNRP©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©s± GLSˆ»˝¡V ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂..! NS¨ds.. Õ‹[N`P xqsÀ≥œ¡NRPV, aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡NRPV GNRPNSáLiÕ‹[ Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsLiøR¡¤…¡˝ μ[ ∂R V. μk∂¨sNTP ˙xmsμ≥y©´s NSLRifl·Li.. NSLi˙lgi£qs, …”¡AL`iFs£qs ™´sVμ≥R∂˘ ¤Õ¡NRP‰Ã¡V æªΩ[áNRPF°™´s≤R∂Æ™s[V ©´s¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≠s÷d¡©´s™´sW..? F~ªyÚ..? Fs™´sLRiV GLi mx sLiøR¡VN][™y÷¡..? @©´sı øR¡LRiËáV ™´sVVgjiLixmso LSNRPF°™´s≤R∂Æ™s[V©´s¨s LS«¡NUP∏R∂V ™´sLÊSQÕ‹˝ [ øR¡LRiË rygRiVª][Liμj∂. BÆ™s[ @LiaSá©´sV μj∂gji*«¡∏∫∂V NRPW≤y C ˙FyLiªRΩ Æ©s[ªΩR áª][ ˙xmsryÚ≠sLi¿¡ qx s™´sWøyLRi¨sıLS ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

\ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 25 (ôd’ ÿ q÷´dt ) : q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ©´sV qz sLigRimx spL`i rÛyLiVVÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s …”¡≤T∂zms @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y ∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. @’≥¡™´sXμÙ∂j ªRΩ™´sVNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ryμ≥R∂˘™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ DLiÆ≤∂[μj∂ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. mx sbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ Æ\™sNSFy Æ©s[ªΩR NRPLji LS«ÿLS™´soª][Fy»¡V ≠saS≈¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s

≠s˙aSLiªRΩ Dμ][˘gRiVáV mx sáV™´soLRiV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V qx s™´sVORPQLiÕ‹[ …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Dμ][˘gRiV á mx sμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ™´s∏R∂VxqsV©´sV 58©´sVLi¿¡ 60 GŒ˝œ¡NRPV |msLiøR¡Vªy™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚNPR V, À≥¡œ ˙μR∂ªRΩNRPV À≥¡œ L][ry B™y*á¨s, ry™´sW—¡NRP, ALÛij NRP, LS«¡NUP∏R∂V À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ©´sV B¬ø¡[Ëμj∂ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ºdΩqx sVNRPV©´sı g][ºΩÕ‹[ A FyLÌik π∏∂[V mx s≤R∂VªRΩVLiμR∂ ©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ©´sV mx so©´sL`i¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[∏∂R W á¨s @©´sÀ‹[©s´ ¨s.. A ˙FyLiªy¨sı ªRΩVNRPV‰©´sVLi¿¡ ™´sV◊d˝¡ ¨sLji¯LiøR¡VNRPVLi»¡W LS™yá©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ Aμy∏R∂V ™´sWLÊSáV |msLiøR¡Vªy ™´sV¨ds, Dμ][˘gRi, DFyμ≥∂j @™´sNSaSáV NRP÷¡ˆry Ú™´sV¨ds, ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨ds.. ˙xms«¡Ã¡Liªy ¨sLi≤R∂V ™´sV©´sxqsVª][ AbdPLRi*μj∂Liøyá¨s, qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøyá¨s ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aS LRiV. BxmsˆV≤R∂V ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ¬ø¡}msˆ™´s¨dsı ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ¬ø¡[zqs øR¡WzmsLi¿¡Li μR∂©yıLRiV. N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s FsNRP‰≤R∂Æ©s[ μy¨s\|ms ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @xmsˆVÆ≤∂[ ªRΩgRi™´soáV |ms≤R∂V

ª][LiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s¨s FsNRP‰≤R∂ ¨sLji¯LiøyáƩs[μ∂j Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgi÷¡¿¡ GLRiˆ≤R∂À‹[π∏∂[V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sμj∂¤Õ¡[∏R∂Wá ©yıLRiV. q{ s≤R∂ ˝¡W˘{qs ¨sLÒiR ∏R∂VLi ªRΩLS*ªRΩ N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s ¨sLS¯flÿ¨sNTP LRiW.4c5 áORPQá N][»¡˝ ≤R∂ ¡V˜ @™´sqx sLRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s ªy©´sLi¤…¡[.. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂©´sV ≠sVLi¿¡©´s LS«¡μ≥y¨s¨s @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s μj∂gji*«¡∏∫∂V qz sLig`i @©yıLRi¨s.. NS¨ds ¨sμ≥∂R VáV ™´sW˙ªRΩLi B™´s*¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. “¡ªyá ¬ø¡÷˝¡LixmsoN][qx sLi INRP G≤yμj∂ ™´sW˙ªRΩLi ry∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRi¨s, ™´sVLji lLiLi≤][ G≤yμj∂ ©´sVLi¿¡ Fs™´sLji¨s @≤R∂gSá¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩLSxqs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNP[{qsAL`i r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂¨s ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡Liª][ Æ™s◊˝¡ NRP÷¡aSLRi¨ds.. DμR∂˘™´sV Æ©s[ªΩR áª][ Æ™s◊˝¡ NRPá™´s¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡NUP ªRΩ©´s NRPV»¡VLiÀÿ¨sZNP[ μ][¿¡|ms…Ìÿá©´sıÆμ∂[ áORPQ ˘™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T , ZNP[q{ sAL`i, «¡gRi©±sáNRPV @μ≥j∂uÓy©´sLi 10c«¡©´sxmsÆ¥∂[©´s¨s.. æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik NTP @μ≥∂j uÓy©´sLi ˙xms«¡¤Õ¡[©s´ ¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡Ã¡V GLi ¬ø¡}msÚ ªRΩ™´sV FyLÌik @Æμ∂[ ¬ø¡[qx sVÚLiμR∂©yıLRiV. .

NSLiúlgi£qs ¼d½LRiV©«sV »R½xmsöV xmsÉíÓÁ©«s ®ªsLiNRP¸R¶Vù

#®©s[²R¶V \|¤¦ ¦μR¶LSËØμ`¶NRPV ZNP[{qsAL`i LSNRP

BNRP {qs™´sWLi˙μ≥R∂©´sV ªyÆ™s[V @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂

ªRΩV©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS A∏R∂V©´s ªRΩ©´s NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV øR¡NRP‰¤À¡»Ì¡VNRPV¨s ™´sqx sVÚ©yı LRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂W, LSx§¶ ¶ßÕfi, μj∂gji*«¡∏∫∂V qz sLig˝iR ª][ Fy»¡V ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯ §x ¶ ¶©s± , LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍik , ’¡¤«¡zmsÆ©s[ªΩR LS«fi©y¥`∂ á©´sV NRPázqs NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ©´s À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·©´sV NSLi˙lgi£qs |msμÙ∂R áNRPV æªΩáxms≤R∂Liª][ Fy»¡V ™yLji ™´sV©´sqx sV=Õ‹[ D ©´sı À≥ÿ™yá©´s©´sV NRPW≤y æªΩáVxqsVNRPV¨s ™´sqx sV ©Ú yıLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s LSNRPN][qx sLi …”¡AL`iFs£qs, NSLi˙lgi£qs ˙ZaP[fl·Vá NRPW≤y À≥ÿLkigS ry*gRiªRΩLi xms÷¡ZNP[LiμR∂VNRPV xqs©´sıQμÙR∂Li @™´soªRΩV©yıLiVV. æªΩáLigSfl· gRi≤Ô∂R ≠dsVμR∂ NSáV Æ™sWxmsoªRΩV©´sı æªΩáLigSfl· LRi¥R∂ ryLRi¥j∂ ZNP[q{ sAL`iNRPV NRP¨s≠s¨s FsLRiVgRi¨s mx sn V©´sry*gRiªy¨sNTP GLSˆ»˝¡V «¡LRiVgRiV ªRΩV©yıLiVV. áORPQá qx sLi≈¡˘Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡©´sV qx s≠dsVNRP LjiLi¿¡ ©´sÀ≥¡œ Wª][ ©´sÀ≥¡œ ≠sxtsQ˘ºΩ @Æ©s[ LkiºΩÕ‹[ ry*gRiªRΩLi mx sáNSá¨s …‘¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. BLiμR∂VN][qx sLi À≥ÿLkigS NSLRi˘NRPLRiÚ

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ ß @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgi£qs LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ μyLRiVfl·LigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li¿¡LiμR∂¨s ’¡¤«¡zms q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR Æ™sLiNRP»¡∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. BÆμ∂[©y NSLi˙lgi£qs ¨dsºΩ @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ’¡¤«¡zms Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ 'Æ™sW≤U∂¨s ˙xmsμ≥y¨s¨s ¬ø¡[μyÙ Li... ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P©´sV @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[xqsVNRPVLiμyLi' xqsμR∂xqsV=NRPV Æ™sLiNRP∏R∂V˘ •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂Vª][ Fy»¡V A FyLÌik Æ©s[ªΩR áV, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V qx sμR∂qx sV=NRPV •¶¶ «¡LRi∏R∂W˘LRiV. ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi gRi©´sı™´sLRiLi ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ A FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤T∂NTP xmsn V©´s ry*gRiªRΩLi mx s÷¡NSLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s xmspLRiLÚ iVV©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥∂R VáV @\Æμ∂≥ LRi˘xmsLRiNRPVLi≤y DLi≤yá©yıLRiV. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P mx spLjirÚ yÛ LiVVÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV @©´sV\Æ™s©´s mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV©yı∏R∂V©yıLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ ’¡¤«¡zms ˙xmsºΩxmsORPQ rÛy©´sLiÕ‹[ D©´sıμR∂©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi gRiVLjiLÚ iøyá¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V }msL]‰©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ˙xmsμR∂LRi+©´sgS A∏R∂V©´s ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ªRΩLRi÷¡Æ™sŒ˝ÿLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ’¡¤«¡zms mx s»Ì¡V ¡…Ì¡” ˙xmsæªΩ[˘NRP §x ¶‹μ[ y ryμ≥∂j Li¿¡LiμR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ˙xmsμ≥y¨s NSgSÆ©s[ {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡Ã¡ª][ @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP qx sx§¶ ¶NPR LjiryÚ™s´ V¨s @©yıLRiV. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y LS«¡μ≥y¨s ¨sLS¯flÿ¨sNTP NRPW≤y qx sx§¶ ¶NPR LjiLi¿¡ |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ¨sμ≥∂R Vá©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV.

À≥ÿLkigS GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqs©´s …”¡AL`iFs£qs ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ Æ©s[ªRΩáª][ ™´sVVgjizqs©´s ZNPzqsAL`i ¤À≥¡[…‘¡Ã¡V

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáLigSfl· ANSLiORPQ©s´ V mx spLjiÚ ¬ø¡[qx sVNRPV¨s , ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLi gSfl·©´sV ryμ≥∂j LiøR¡VNRPV¨s, @LRiÆ\™s GŒ˝¡œ NRPá æªΩáLi gSfl· LSxtsÌ Q˚ ryμ≥∂R ©´s©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS mx spLjiÚ ¬ø¡[qz s©´s …”¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNPzqsAL`i  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂NRPV ¬ø¡[LiR VN][©s´ V©yıLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi …fi qx s™´sWÆ™s[™yá ªRΩLRi™yªRΩ ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ ’¡“¡’¡“¡gS gRi≤T∂mz s©´s ZNPzqsAL`i BNRP r~LiªRΩgRi≤Ô∂R NRPV LS©´sV©yı LRiV. qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R Õ‹[  ¡∏R∂VVáÆμ∂[Lij æªΩáLigSfl· Õ‹[Æ©s[ @≤R∂VgRiV|ms≤R∂ªy©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©´s gRiVÕÿ’d¡ Àÿ£qs BNRP ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl·Õ‹[Æ©s[ @≤R∂Vgji≤R∂À‹[

á©´sV qx s≠dsVNRPLjiqx sVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ Æ™s[Õÿμj∂gS NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ¬ø¡[LiR VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ZNP[q{ sAL`i LSNRP qx sLiμR∂LRi˜ÈLi gS À≥ÿLki LS˘÷d¡ «¡LRiVgRiV ªRΩVLiμR∂¨s, ∏R∂VV™´s NRPV áV, ≠sμy˘LÛiR VáV, ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV, ≤yNÌPR L˝iR V, Dμ][˘gRiVá ™´sLi…”¡ ≠s≠sμ≥∂R LRiLigSá ™yLjiª][ ry*gRi ªRΩLi mx s÷¡ZNP[LiμR∂NRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[™yLRiV. À≥ÿLkigS NRPŒÿNSLRiVáV NRPW≤y BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sVV á™´soªyLRi¨s, …‘¡AL`iFs£qs ©´sgRiLRi ©y∏R∂VNRPVáV gRiV˙LSáV, ILi¤…¡Ã¡ª][ ªRΩLRi÷¡™´sryÚ LRi¨s FyLÌik ©y ∏R∂VNRPVáV ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[q{ sAL`i ry*gRiªRΩ NSLRi˘ ˙NRP™´sWá©´sV FsÕÿ ¨sLRi*z§¶ ¶Liøy á©´sıμj∂ æªΩáLi gSfl· À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV øR¡LjiËLi¿¡ @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ˙xmsflÿ◊¡NRP ¬ø¡[aSLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ ©´sVLi¿¡ DμR∂∏R∂VLi ¡∏R∂V¤Õ¡Ù l[Li[ ZNP[{qsAL`i aRPLiuyÀÿμ`∂ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ¬ø¡[LRiVNRPV¨s @NRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ ¤À¡[gRiLi}ms»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W¨sNTP |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL˝][ ™´sryÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.


2

ãT<Ûäyês¡+ 26`02`2014

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

sêÁcÕº+˝Ànì•Ã‹øÏ ø±+Á¬>dt $<ÛëHê˝Ò ø±s¡D+ LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV FyL˝iR Æ™sVLi…fi AÆ™sWμR∂Li æªΩáxms≤R∂Li, NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li øR¡NRPøR¡NS «¡LjigjiF°LiVV©y BLiNS @¨sbP輽 ™´sW˙ªRΩLi ª]ágRi≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. LSxtsÌ Q˚xmsºΩ Fyá©´s |ms…Ì”¡ @|qsLi’d˝¡¨s xqs|qsˆ©<´s©±s A¨sÆ™s[VxtsQ©±sÕ‹[ |ms»Ì¡≤y¨sNTP @™´sNSaSáV D©yı FsLiμR∂VNRPÆ©s[ ªyªy=LRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s zmsr°ÚLiμj∂. AxmsμÙR∂LRi¯ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS DLi≤R∂©´s©´sı ™´s˘QQNTPÚ¨s zqsFsLigS N]©´srygjiLiøR¡≤R∂Li NRPW≤y ™´sVLi¿¡μj∂ NSμR∂V. ™´sVL][Æ\™sxmso NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T FyLÌik NTP, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xmsμR∂≠sNTPNRPW≤y LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. Cxqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ gRiªRΩ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡VgS ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][NPR VLi≤y DLi≤R∂≤R∂Li ™´sVLi¿¡μj∂ NSμR∂V. BÕÿLi…”¡ xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ ªRΩORPQfl· ¨sLÒiR ∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPV¨s DLi≤y÷¡=Liμj∂. @Õÿlgi[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LSá©´sV NRPW≤y Æ™s[giR ™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏∂R W÷¡. BLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ Fyá©´s xqsÚLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP gRiªRΩ ALRiVÆ©sááVgS @xqsáV LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*™´sVÆ©s[μ∂j ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiμj∂. ™´sVL][Æ\™sxmso Fs¨sıNRPáV ªRΩLRiV™´sVVNRPV¨s ™´sxqsVÚ©s´ ı Æ™s[Œ¡œ ªRΩ*LRigS Gμ][ INRP ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s DLi≤y÷¡=Liμj∂. BxmsˆV≤R∂V Fs¨sıNRPáV xqsNSáLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªy∏R∂W ¤Õ¡[NPR ™yLiVVμy Æ™s[ryÚLS @©´sıμj∂ NRPW≤y @©´sV™´sW©yá©´sV lLi[ZNPºΩÚr°ÚLiμj∂. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ NS™´s≤y¨sNTP ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V ©´sVLi¿¡ ©yáVgRiV Æ©sáá xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂, ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂, «ÿLÂRiLi≤`∂áՋ[ BÕÿlgi[ «¡LjigjiLiμj∂. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl·, ≠sVgRiªy ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PáՋ[ @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPáV Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ ª][ Fy¤…¡[ «¡Ljilgi[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. INRPÆ™s[Œ¡œ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V xmspLRi∏Ú ∂R W˘ZNP[ Fs¨sıNRPáV «¡LRiFy÷¡= DLi¤…¡[ @LiμR∂NRPV ªRΩgÊiR »˝¡VgS @LiVV©y NSLS˘øR¡LRifl· ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sª][ xqsLi ¡Liμ≥∂R Li ¤Õ¡[NPR VLi≤y Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s B…‘¡™´s¤Õ¡[ Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©yμ≥∂j NSLji À≥¡œ ©´s*L`i ÕÿÕfi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ≠s≤T∂≠s≤T∂gS Fs¨sıNRPáV «¡LRixms≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @Æ©s[NPR xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ Fy»¡V ≈¡LRiVË NRPW≤y |msLRiVgRiVªRΩVLiμj∂. Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Fs¨sıNRPáV ™´sW˙ªRΩLi D™´sV¯≤T∂ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ∏R∂V¥y≠sμ≥∂j gS «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s,@|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPáV ™yLiVVμy Æ™s[}qs @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. INRPÆ™s[Œ¡œ @ÕÿLi…”¡ @™´sNSaRPLi D©yı μy¨s\|ms©y xqsˆxqsÌ ªRΩ B™y*÷¡. Fs¨sıNRPáV FsxmsˆV≤R∂V «¡LRiFyá©´sı μy¨s\|ms ªRΩVμj∂ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩLi Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©±sÆμ∂[©´s¨s @μ≥j∂NSLRi™´sLÊSáV }msL]‰©yıLiVV. lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áV D¨sNTPÕ‹[NPT ™´s¬ø¡[ËμyNS... ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ≠sμ≥j∂Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s\|ms ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aRPLi Bxmsˆ…”¡NUP øR¡LjiËLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ºdΩ˙™´s gRiLiμR∂LRig][Œ¡œ xmsLjizqsÛ ªRΩVáV GLRiˆ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. G ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá©yı ªRΩ»¡xms…ÿLiVVLiøy÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T LS“¡©y™´sW @©´sLiªRΩLRiLi LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s @μ≥∂j NSLRi xmsLRiÆ\™sV©´s Õ‹[»¡V©´sV FsÕÿ À≥œ¡LkiÚ¬ø¡[∏R∂W÷¡? @©´sı μy¨s\|ms NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi ™´sVÃ˝¡gRiVÕ˝ÿáV xms≤R∂Vª][Liμj∂. LSxtsÌ Q˚xmsºΩ Fyá©´sNRPV Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂™´sW? ¤Õ¡[μ∂R Li¤…¡[ N]ªRΩÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ˙xmsºΩztsÓ QLiøR¡≤R∂™´sW? @©´sı μy¨s\|ms æªΩ[áVËN][¤Õ¡[NRP xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soª][Liμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı GLSˆ»¡V¬ø¡[}qsÚ aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ xmsμR∂≠dsNSáLi F~≤T∂gjiLixmso NRPVμR∂LRiμR∂¨s, F~≤T∂gjiLixmso NS™yáLi¤…¡[ ™´sW˙ªRΩLi LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´s ≠sμ≥∂j Liøy÷¡=LiÆμ∂[©s´ ¨s LS«ÿ˘LigRi ¨sxmsofl·VáV ≠sZa˝Pzt[ sQxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı N]©´srygjixqsWÚÆ©s[ Fs¨sıNRPáV ™yLiVVμy Æ™s[∏∂R V»¡Li GNRPNSáLiÕ‹[ ryμ≥R∂˘LiNSμR∂Li»¡V©yıLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ LSxtsÌ Q˚xmsºΩ Fyá©´s ≠sμ≥∂j LiøR¡≤R∂Æ™s[V Æ™s[Vá¨s @LiμR∂LRiW À≥ÿ≠sLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs Fs¨sıNRPáNRPV Æ™s¤Œ¡[ÆÚ©s[ FyLÌik NTP Æ™s[VáV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @LiªRΩLÊiR ªRΩLigS NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVá ©´sVLi¿¡ IºΩÚ≤∂T |msLRigRi≤R∂Liª][ NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÓy©´sLi BxmsˆV≤R∂V μk∂¨s\|ms ™´sVÃ˝¡gRiVÕ˝ÿáV xms≤R∂Vª][LiμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ Bμj∂ FyLÌik NTP xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LRiÆ™s[V @LiVV©y LS«¡˘LigS xmsLRiLigS ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡©´sV ™´sW˙ªRΩLi ™yLiVVμy Æ™s[∏∂R VNRPW≤R∂μR∂©´sı ≠sxqs∏R∂W¨sı ™´sVLRi¿¡F°ªRΩV©yıLRiV. N][ryÚÕ‹[  ¡Ã¡\Æ™sV©´s J ˙xmsμ≥y©´s ry™´sW—¡NRP ™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ Fs™´sL][ı INRPLjiı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ {qs…˝‹[ NRPWL][ˤÀ¡…Ì¡” Fs¨sıNRPáNRPV Æ™s¤Œ¡[Ú ÕÿÀ≥¡œ Li DLi»¡VLiμR∂¨s NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV FyLÌik @μ≥j∂uÓy©y¨sNTP ¬ø¡[zqs©´s xqsWøR¡©´s¤Õ¡[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂LiÕ‹[ «ÿFy˘¨sNTP NSLRifl·™´sV¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~Liμj∂©´s ªRΩLS*ªRΩ æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áLiªy Æ™s◊˝¡F°LiVV©y Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLRizqsLix§¶¶¶ ™´sW˙ªRΩLi ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[Æ©s[ ™´sVNSLi Æ™s[ryLRiV. A∏R∂VÆ©s[ æªΩáLigSfl· ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @©´sı ˙xmsøyLRiLi rygRi≤R∂Li, μR∂◊¡ªRΩV¨sNTP ˙Fyμ≥y©´s˘Li BryÚLiR ©´sı ˙xmsøyLRiLi NRPW≤y rygjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ Gμ][ BNRP ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ÕfiA÷¡=©´s @™´sxqsLS¨sı ZNP[Li˙μR∂Li ªRΩORPQfl·Æ™s[V gRiVLjiÚLiøy÷¡. ˙xmsμ≥y©´sLigS lLiLi≤R∂V @LiaSá©´sV @©´sVxqsLjiLiøy÷¡=LiÆμ∂[. LSxtsÌ Q˚xmsºΩ Fyá©´s |ms…Ì¡” Fs¨sıNRPá©´sV ™yLiVVμy Æ™s[LiVVLiøR¡≤R∂Li. ¤Õ¡[μy ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV Æ™s[giR ™´sLiªRΩLi ¬ø¡[zqs BLRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ BμÙ∂R LRiV zqsFsLiá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyNRPÆ©s[ Fs¨sıNRPáNRPV Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂Li. C lLiLi≤R∂V xqsLiμR∂LS˜ÈÕ‹˝ ©[ s´ W ™´sVVLiμR∂VgS LSxtsÌ Q˚xmsºΩ Fyá©´s |ms…Ìÿ÷¡=LiÆμ∂[. C ≠sxqs∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs J LRiNRPLigS ªyªy=LRiLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. NTPLRifl„fi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚLRi¨s 15 L][«¡ŸÃ¡V ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ æªΩ÷¡zqs©y ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂Wá\|ms AÕ‹[¿¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©´sı ≠s™´sVLRi+á©´sV gRi™´sV¨sLiøy÷¡. ™´sVL][Æ\™sxmso LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R VgRi÷¡lgi[ xmsLjizqsÛ ºΩ DLiμR∂¨s ¨sLRiWzmsLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´sÕ˝ÿ Aáry˘¨sNTP NSLRifl·Li NS™´søR¡VË. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li GLSˆ»¡VNRPV ªRΩgji©´sLiªRΩ Æ™sV«ÿLji…‘¡NTP ≤≥]N[ S DLi≤R∂μR∂¨s NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j uÓy©´sLi μ≥∂k ™´sWgS DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NRPW≤y ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVª][LiμR∂©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. Fs¨sıNRPáNRPV LSxtÌsQ˚xmsºΩ Fyá©´sÕ‹[ Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂LiNRPLi¤…¡[ r~LiªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ Æ™s¤Œ¡[ÆÚ©s[ FyLÌik ZNP[≤R∂L`iNRPV FsLiª][ N]LiªRΩ \Æ©sºΩNRP \Æμ≥∂LRi˘Li DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @μk∂gSNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ™´sVLi˙ªRΩVáV NSxqsÚ μÁ∂j LRi˘LigS Fs¨sıNRPá g][μyÕ‹[ μj∂gRi≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂©´sı ≠sZa˝P[xtsQfl· «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ FyLÌik ™´sV©´sVgRi≤R∂ ˙xmsaSıQLiRÛ NRPLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s ≠sxqsÚQXªRΩ ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ @NRP‰≤T∂  ¡Ã¡\Æ™sV©´s ry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP |msμÙ∂R {ms»¡ Æ™s[∏∂R Wá©´sı AÕ‹[ø¡R ©´s NSLRifl·LigS NRPW≤y ¨sLÒiR ∏R∂VLiÕ‹[ Aáxqs˘Li «¡LRiVgRiVª][Liμy @©´sıμj∂ NRPW≤y gRi™´sV©yL>iR Li GÆμ∂[Æ\™sV©y BÕÿLi…”¡ xqsLiμR∂LS˜ÈÕ‹˝ [ ≈¡¿¡ËªRΩÆ\™sV©´s ªRΩORPQfl· ¨sLÒiR ∏R∂WáV «¡LRigS÷¡.

e÷s¡T‘·Tqï sê»ø°j·T düMTø£s¡D≤\T \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): aRPLRiÆ™s[giR LigS ™´sWLji©´s ≠sÀ≥¡œ «¡©´s mx sLjiflÿ™´sWá Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPáV ™yLiVVμy xmsÆ≤∂[ @™´sNSaSáV xqsVxqsˆxtÌsQLigS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPáV ™´sW˙ªRΩLi ∏R∂Vμ≥y≠sμ≥j∂gS N]©´srylgi[ @™´sNSaSáV©yı∏R∂V¨s x§¶¶¶zqsÚ©´s ™´sLÊSá NRP¥R∂©´sLi. mx sn ÷¡ªRΩLigS ªy«ÿ mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáՋ[ ˙xmsNRPLixms©´sáV qx sXztsÌ QLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s mx s˙NTP∏R∂V NUPáNRP μR∂aRPNRPV ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı μR∂aRPÕ‹[ D™´sV¯≤T∂ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡≤R∂Li @ryμ≥∂R ˘™´sVÆ©s[ ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ZNP[Li˙μR∂Li ™´sqx sVÚ©s´ ı qx sWøR¡©´sáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV NRPW≤y μk∂¨s\|ms ≠sZa˝P[xtsQfl·Õ‹[ mx s≤ÔyLiVV. ª]áVªRΩ ¨slLiÙ b[ PLiøR¡V NRPV©´sı»Ì¡VgS ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s xms˙NTP∏R∂V ry{msn gS «¡LRiVgRiNRP F°™´s≤R∂Liª][ ZNP[Li˙μR∂Li xmsLjizqÛsºΩ NTPLiNRPLRiÚ™´s˘LigS ™´sWLjiLiμj∂. xmns÷¡ªRΩLigSÆ©s[ ∏R∂Vμ≥y≠sμ≥j∂gS Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyáƩs[ μj∂aRPgS Fy™´soáV μR∂VxmsoªRΩV©´sı»Ì¡Vc qx s™´sWøyLRiLi. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiF°™´s≤R∂Liª][ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá xmso©´sLji* À≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPá©´sV ™yLiVVμy Æ™s[∏∂R WáƩs[ π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ ™´soLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá©´sV |msLiøyá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ BLRiV ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ ™´sr°ÚLiμj∂. Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ NRPV ™´sW˙ªRΩLi LSxtsÌ Q˚Li ©´sVLi¿¡ Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ ©yıLRiV. @©´sVNRPV©´sı»Ì¡VgS ≠sÀ≥¡œ «¡Ljigji©y ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P, æªΩáLigSfl· LSuÌy˚áՋ[ ryμ≥yLRifl· Fs¨sı NRPáª][ Fy¤…¡[ @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPáV |\ qsªRΩLi ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚLiR ¨s

@|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPá ™yLiVVμy\|ms ™´sVVLiμR∂xqsVÚ ™´sp˘•¶¶ áV FsÕÿLi…”¡ xmsLjiflÿ™´sW\¤Õ¡©y FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV Æ©s[ªRΩá ™´sVLi˙ªyLigRiLi @LiμR∂LRiW À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡VNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s mx sLjiflÿ ™´sWáV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW ™´sVáVxmsoáV ºΩLRiVgRiVªRΩVLi ≤R∂»¡Liª][ Fy»¡V ˙xms˙NTP∏R∂V Æ™s[giR LigS mx spLjiÚ ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLiμj∂. μk∂¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRP |\ ms mx s≤R∂VªRΩVLiμR∂Æ©s[ ˙xmsøyLRiLiª][ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik áՋ[ gRiV ¡VáV ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Æ\™sVLiμj∂. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPáV ∏R∂Vμ≥y≠sμ≥∂j gS «¡LRiVgRiVªy∏R∂VÆ©s[ μ≥∂k ™´sWª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠s≠sμ≥R∂ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV xqs™´sW∏R∂VªRΩÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. FyL˝Ri Æ™sVLi…fiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V Fy£qs NS™´s≤R∂Liª][ @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPá©´sV lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áՋ[©s´ W ALRiV Æ©sáá @©´sLiªRΩLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[ @LiaS¨sı xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©s´ ı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sª][ xqsLi ¡Liμ≥∂R Li¤Õ¡[NPR VLi≤y Fs¨sıNRP á¨sLRi*x§¶ ¶fl·NRPV Bzqs NRPqx sLRiªRΩVÚ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ªy«ÿgS NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPVá ©´sVLi¬ø¡[ ™´s¿¡Ë©´s ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊSá |msLixmsoμR∂á ˙xmsºΩFyμR∂©´sª][ ZNP[Li˙μR∂Li ry©´sVNRPWá μR∂XNRPˆ¥R∂Liª][ ™´so©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.Bμj∂Õÿ ™´soLi≤R∂gS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ q{ s»˝¡©´sV |msLi¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiÆ™s[V LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyáƩs[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW |ms LRiVgRiVªRΩW ™´sr°ÚLiμj∂. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s mx s˙NTP∏R∂V ryLiZNP[ºΩNRPLigS mx spLRiLÚ iVV©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ DÀ≥¡œ ∏R∂V ˙FyLiªyá Õ‹[©s´ W mx so©´sLji*À≥¡œ «¡©´s mx s˙NTP∏R∂V©´sV ˙FyLRiLi’≥¡L iøyáƩs[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ZNP[Li˙μR∂Li ™´sμÙ∂R , Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©s± ™´sμÙ∂R ™´soLiμj∂. BLiμR∂VNRPV

qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ Fyá©yxms LRiÆ\™sV©´s mx s˙NTP∏R∂VÕ‹[ |\ mnsáV ™´soLiμj∂. æªΩáLigSfl· Æ©s[ªΩR á ˙xmsºΩ FyμR∂©´sá ˙xmsNSLRiLi æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá qx sLi≈¡˘ 153NRPV |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS N]ªRΩÚgS GLRiˆ ≤R∂À‹[π∏∂[V ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ @|qsLi’d¡˝ rÛy©yá xqsLi≈¡˘ 225NRPV |msLjilgi[ @™´sNSaSáV ©yı∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.≠sÀ≥¡œ «¡©´s @©´sLiªRΩ LRiLi @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPáV ™yLiVVμy mx sÆ≤∂[ @™´sNSaSáVLi≤R∂»¡Liª][ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik á gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ gRiV ¡VáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sVLiμj∂. Fs¨sıNRPáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ «¡Ljilgi[ @™´sNSaSáVLi≤R∂»¡Liª][ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá ≈¡LRiVË ªRΩ≤T∂qz sÆ™sW|ms≤R∂π∏∂[V˘ mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV©yıLiVV. ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWá xmsn ÷¡ªRΩLigS @¨sı FyLÌkiá ™´sp˘ x§¶¶¶˙xmsºΩ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V ªyLRiV™´sWLRiπ∏∂[V˘ mx sLjiqz sÛ ºΩ ™´soLiμj∂. Fs¨sı NRPáV ™yLiVVμy mx s≤T∂©´s mx sORPQLiÕ‹[ @|qsLi’d¡˝ NTP qz sμÙ∂R ™´sV™y*Õÿ ¤Õ¡[μy Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ NRPV F°…‘¡c ¬ø¡[∏R∂WÕÿ @Æ©s[ ≠dsV™´sWLixqsÕ‹[ @À≥œ¡˘ LÛiR VáV©yıLRiV.FyLÌik á …”¡ZNP»˝¡V ™y˘FyLRiÆ™s[ªΩR Ú Ã¡NRPV B¿¡Ë©´s xmsORPQLiÕ‹[ Æ©slgi…”¡™±s ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLi ≠dsxqsVÚLiμR∂¨s xmsLjibdPáNRPVáV @Li»¡V©yıLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥∂R LigS A∏R∂W LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáNRPV ºdΩLRi¨s ©´sxtÌsQLi ™y…”¡Ã˝¡VªRΩVLiμR∂Æ©s[ ™yμR∂©y ™´soLiμj∂.B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ ≤R∂ ¡V˜Liμj∂ NRPμy¨s mx sáV™´soLRiV FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV LS«¡NUP ∏R∂Wá\|ms AxqsNTPÚ NRP©´s ¡LRiVxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A

xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS FyLÌkiáV @©´sLiªRΩLRiLi À≥œ¡LigRixms≤R∂VªRΩW ™´sxqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ BÕÿLi…”¡ ™yLji xms»˝¡ @˙xms™´sVªRΩÚLigS ™´soLi≤y÷¡=©´s mx sLjiqz sÛ ºΩ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik áNRPV GLRiˆ≤T∂Liμj∂.N]ªRΩgÚ S ™´sqx sVÚLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T FyLÌik NRPW≤y N]ªRΩÚ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ AbPLi¿¡©´s ˙xmsÀ≥ÿ ™y¨sı øR¡W}ms xmsLjizqÛsªRΩVáV ¤Õ¡[™´so. mx s…”¡tx sÌ QÆ\™sV©´s mx so©yμj∂ ¤Õ¡[NPR F° ™´s≤R∂Li. ZNP[≤∂R L`i NRPW≤y GLRiˆ≤R∂NRPF°™´s≤R∂Li ™´sVL][ Æ\™sV©´s£qs Fy LiVVLi…fi @¨s LS«¡NUP∏R∂V xmsLjibdPáNRPVáV ≠sZa˝Ptz[ sQqx sVÚ©yıLRiV. Õ‹[N`P qx sÀ≥¡œ Fs¨sıNRPá©´sV FsμR∂VL]‰Æ©s[ qx sªyÚ A FyLÌik NTP À‹ºΩÚgS ¤Õ¡[μ∂R Æ©s[ ˙xmsøyLRiLi NRPW≤y ™´soLiμj∂.@|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPáV ™yLiVVμy mx s≤T∂ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Fs¨sıNRPáV «¡LjigjiæªΩ[ G FyLÌik NTP ’Ù¡ ¬ø¡[NRPWLRiV ªRΩVLiμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂V \Æ™sV ªRΩLÍiR ©´sÀ≥¡œ LÍiR ©´sáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ZNP[≤∂R L`i ¡÷d¡∏R∂VLigS ™´so©´sı FyLÌkiáNRPV Õÿ’≥¡qx sVÚLiμR∂¨s @Li»¡V ©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ @À≥¡œ ˘ LÛiR VáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y Æ©s[LiR VgS FsLi.zms. q{ s»¡V©´sV lgiá™´s≤R∂Li NRPºΩÚ ≠dsVμR∂ ry™´sVV @Li»¡V©yıLRiV. ZNP[≤R∂L`i  ¡Ã¡Li gS ¤Õ¡[NRPVLi≤y, xqsLi rÛygRiªRΩLigS xms…”¡xtÌsQLigS ¤Õ¡[NRPVLi≤y ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[™´sVÆ©s[ ¨sbP˪y’≥¡˙Fy∏R∂W¨sNTP xmsáV™´soLRiV @À≥œ¡˘LÛRiV áV ™´s¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsºΩ ™´soLiμj∂.Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Fs¨sıNRPáV «¡Ljigji©´s xmsORPQLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs xmsLjizqÛsºΩ ºdΩzqsNRP»Ì¡VgS ™´sWlLi[ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[NPR F°

¤Õ¡[μ∂R V. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Fyá NRPmx sORPQLi mx sLjiqz sÛ ºΩ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ¿≥¡©yı ’≥¡©´sıQQÆ\™sV ™´soLiμj∂. μyμyxmso @¨sı ø][…ÿ˝ @À≥¡œ ˘LÛiR VáV μ]LRiNRP¨s xmsLjizqsÛ ºΩ ™´soLiμj∂. LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPáՋ[ ZNP[≤∂R L`i FyLÌik NTP μR∂WLRiLigS ™´soLi≤R∂»¡Æ™sW ¤Õ¡[μy BªRΩLRi FyLÌkiáՋ[NTP Æ™s◊¡˛F°π∏∂[V xmsLjizqÛsªRΩVáV xqsVxqsˆxtÌsQLi. mx sn ÷¡ªRΩLigS N]ªRΩÚ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[©s´ W A FyLÌik @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s¬ø¡[Ë qx sWøR¡©´sÕ‹[ ™´sVXgRi˘ Æ™s[V©´sÆ©s[ ™yμR∂©y ¤Õ¡[NPR F°¤Õ¡[μ∂R V.LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi «¡LRiVgRi©´sV©´sı Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPáՋ[ \Æ™sNSFy AbPLi¿¡©´siLiªRΩ xmsn ÷¡ªyáV ryμ≥∂j LiøR¡≤R∂Li NRPxtsÌ Qryμ≥∂R ˘™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. A FyLÌik ˙gS£msn L][«¡ŸL][«¡Ÿ NRPW ªRΩgÊiR VªRΩV©´sıμR∂Æ©s[ ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiV ª][Liμj∂. B…‘¡™´s÷¡ N]¨sı qx slLi[*áV NRPW≤y A FyLÌik NTP Æ©slgi…”¡™±s ™yªy™´sLRifl·Li |msLRiVgRiV ª][LiμR∂¨s }msL]‰©´s≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. FyLÌik NTP qx s\lLi©´s ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li NRPW≤y ™´sV L][ NSLRifl·™´sV¨s N]ªRΩgÚ S GLSˆ »¡Vc NS©´sV ©´sı ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ «¡LRiV gRi©´sV©´sı Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Fs¨sıNRPáՋ[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik NTP @©´sV NRPWá mx s™´s©yáV ≠dsøR¡≤R∂Li ªRΩ¥R∂˘™´sV¨s mx sLjibdPá NRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV ©yıLRiV.. Bxmsˆ…”¡ZNP[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLiNRPV xms…”¡xtÌsQ \Æ™sV©´s J»¡Vc Àÿ˘LiNRPV ™´soLiμj∂. A FyLÌik NTP μ≥∂k »¡VcgS ¨s÷¡¬ø¡[ gRi…Ì¡” ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi N]ªRΩÚ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li NRPW≤y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV NRP÷¡zqs ™´s¬ø¡[Ë @LiaRPLigS @Li øR¡©y Æ™s[qx sVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ ryμ≥yLRifl· Fs¨sı NRPÕ˝‹[ ˙xms«ÿLS«¡˘Li mx -n s÷¡ªRΩLigS N]LiªRΩ ©´stx sÌ QF°LiVV©´s æªΩáVgRiV Æμ∂[aPR Li ªRΩ*LRiÕ‹[ ZNP[™s´ áLi Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ NRPV «¡LRiV gRi©´sV©´sıFs¨sıNRPáՋxqsªyÚ øy»¡VªRΩVLiμR∂©´s≤R∂LiÕ‹[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ ¤Õ¡[μ∂R ¨s LS«¡NUP∏R∂V ™´sLÊSá ≠sZa˝Ptx[ sQfl· .

zqsLigRilLi[fl”· “¡FsLi xqs|qsˆ©<´s©±s\|ms NSLji¯NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ øR¡LRiË ZNPzqsAL`i ©y¸R¶VNRP»R½*LiÍÜ[®©s[ xms¬s¿Á[ryòLi

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): zqsLigRilLi[fl”· ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ Lki—¡∏R∂V©±s NS*÷¡…‘¡ ≠sÀ≥ÿgRiLi “¡FsLigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı «¡∏R∂VLS™´sVNRPXxtsÒ Q©s´ V xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLi BxmsˆV≤R∂V NSLji¯NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ øR¡LRiË rygRiVª][Liμj∂. NSLRiflÿáV G\Æ™s©y J ™´sVLi¿¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s≠sμ≥R∂LigS ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li xqsLiøR¡Ã¡©yªRΩ¯NRP ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. NRPLi˙…ÿNÌPR QLiR˝ NRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[}qs ≠sμ≥∂R LigS ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂WáV A∏R∂V©´s xmsμR∂≠sNTP FsxqsLRiV æªΩøyËLiVV. BÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂WáV ªRΩ{qsDNRPVLi¤…¡[ @≠s¨dsºΩNTP @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ Æ™s[∏R∂V™´søR¡Ë¨s NSLji¯NRPVáV @Li»¡V©yıLRiV. BNRP À‹gÊiR VLRi™yflÿÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s AL][xmsfl·Ã¡\|ms©y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. LS™´sVgRiVLi≤R∂Li GLji∏R∂Wc1xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s Æ™s[V≤T∂xms÷˝¡ DxmsLjiªRΩá gRi¨s ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLjigS ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*QQLij LÚ i¿¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sV…Ì¡” xms©´sVáV ¬ø¡[}qs gRiVæªΩ[ÚμyLRiVNRPV @©´sVNRPWáLigS ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPV©yıLRi©´sıμj∂ A∏R∂V©´s|\ ms ˙xmsμ≥y©´s AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. LRi™yflÿ μR∂WLS¨sı |msLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV @μR∂©´sLigS ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂Æ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V @xmsˆ…˝‹[ Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. μk∂¨s\|ms zqsLigRilLi[fl·” ™y˘xmsÚLigS |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡Ã¡lLi[gSLiVV. Àÿμ≥∂R V˘Ã¡\|ms øR¡LRi˘

ºdΩxqsVN][™yáLi»¡W N]LiμR∂LRiV @μ≥∂j NSLRiVáV, NSLji¯NRP xqsLixmsn Wá Æ©s[ªΩR áV LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP zmsn LS˘μR∂VáV ¬ø¡[aSLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ˙xmsxqsVÚªΩR Li “¡FsLigS xmsμ][©´sıºΩ\|ms ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ Lki—¡∏R∂V©±sÕ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı «¡∏R∂VLS™´sVNRPXxtsÒ Q©s´ V @©´sWx§¶¶¶˘LigS xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. BÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V NSLji¯NRPVÕ˝‹[ ≠saS*ry¨sı |msLiøR¡Vªy∏R∂V¨s, ZNP[™s´ áLi ªRΩ™´sVÆ©s[ …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡NRPV @≤Ô∂R VNRP»Ì¡xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s xmsá™´soLRiV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. xqsLixqsÛ Õ‹[ NSLji¯NRPVá\|msÆ©s[ øR¡LRi˘Ã¡V DLi…ÿ∏R∂V¨s, @μ≥∂j NSLRiVá©´sV xms…Ì¡” LiøR¡VN][LiR Æ©s[ AL][xmsfl·Ã¡VNRPV C øR¡LRi˘ª][ æªΩLRixms≤T∂Liμj∂. xqsLixqsÛ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ª]÷¡ryLjigS INRP “¡FsLi rÛyLiVV D©´sıªyμ≥∂j NSLji¨s xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. xqsLixqÛs D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV «¡∏R∂VLS™´sVNRPXxtÒsQ©´sV N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li zms÷¡zmsLiøR¡VNRPV¨s DªRΩ*LRiV* NS{ms¨s @Li¤«¡[aSLRiV. C xqsLixmsn V»¡©´sÕ‹[ ªRΩ©´s©´sV INRP‰≤T∂Æ©s[ Àÿμ≥R∂V˘≤T∂gS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqs™´sVLi»¡W «¡∏R∂VLS™´sVNRPXxtsÒ Q ™yF°LiVV©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ryLiZNP[ºΩNRPxmsLRiLigS ªRΩxmsˆV «¡LjigjiLiμR∂¨s, μk∂¨sNTP ªRΩ©´s©´sV μ][ztsQgS øR¡Wxms≤R∂Li xqs™´sVLi«¡xqsLi NSμR∂¨s A∏R∂V©´s ªRΩ©´s @LiªRΩLRiLigkiNRPVá™´sμÙ∂R AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Æ™sVVªyÚ¨sNTP zqsLigRilLi[fl·” Õ‹[ C øR¡LRi˘ BxmsˆV≤R∂V •¶¶¶…fi …ÿzmsN`PgS ™´sWLjiLiμj∂.¬ø¡[xqsWÚ AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂.

gRiVLi²yÌÁN][©«sÍÜ[ bPª«sLSú¼½ GLSöÈýÁV NRP≤R∂xms,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gRiVLi≤yáN][©´s ZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ F°÷d¡xqsV, @gjiı™´sWxmsNRP, \Æ™sμR∂˘zqs ¡˜Liμj∂ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. À≥œ¡NRPVÚáV, ˙xms«¡Ã¡VNRPW≤y @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. N][≤R∂WLRiV Fs¨sıNRPá Lji»¡LjiıLig`i @μ≥j∂NSLjigS ¨s∏R∂V≠sVªRΩV\¤Õ¡©´s FsLi. áOUPQ ¯©´sLRizqsLix§¶¶¶ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW r°™´sVbPá ˙Fy¤«¡NÌRPV ≤T∂xmsp˘…‘¡ NRP¤Õ¡NÌRPLRiVgS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ªRΩ©´s©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BNRP‰≤T∂NTP ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. gRiªRΩ ™yLRiLiL][«¡ŸÃ¡VgS gRiVLi≤yáN][©´s GLSˆ»˝¡©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. À≥œ¡NRPVÚáN][xqsLi \Æ™sN][»¡©´sVLi¿¡ xmsμj∂ ¡xqsV=áV ©´s≤R∂Vxmsoªy™´sV©yıLRiV. N][≤R∂WLRiV ©´sVLi¿¡ ™´sVL][ ©yáVgRiV  ¡xqsV=áV ¨sLRiLiªRΩLRiLi @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡WryÚ™´sV©yıLRiV.

®©s[²R¶V ÉÓÁ²T¶zms ÑÁÍýØ xqsLRi*xqs˳ÏÁù xqsª«sW®ªs[aRPLi NRPLkiLi©´sgRiL`i, mz sn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s mx sμR∂¯©y∏R∂VNRP NRPÕÿ˘fl· ™´sVLi≤R∂mx sLiÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik —¡Õ˝ÿ qx sLRi*xqsÀ≥¡œ ˘ qx s™´sWÆ™s[aPR Li  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 11 gRiLi»¡Ã¡NRPV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V FyLÌik ©y∏R∂VNRPáV INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. FyLÌik —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V q{ s|§¶¶ ø`¡.≠s«¡∏R∂VLRi™´sVflÿ LS™´so @μ≥∂R ˘QOPR QªΩR ©´s «¡Ljilgi[ qx s™´sWÆ™s[aS¨sNTP —¡Õ˝ÿ NSLRi˘™´sLÊiR Liª][ Fy»¡V, ™´sVLi≤R∂ á FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV, @©´sV ¡Liμ≥∂R ≠sÀ≥ÿgSá ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚ Ã¡V •¶¶ «¡LRiV NS™yá¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· A≠sLS˜È™s´ Li qx sLiμR∂ LRi˜ÈLigS—¡Õ˝ÿÕ‹[@©´sVxqsLjiLiøy÷¡=©´s™´sp˘x§¶ ¶Li\|msxqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ øR¡LjiËryÚLiR V.

˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ≠sVLS˘Ã¡ LS—¡lLi≤ÔT∂ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): ZNP[{qsAL`i ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[Æ©s[ ªy™´sVV mx s¨s ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ≠sVLS˘Ã¡ LS—¡lLi≤ÔT∂ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiı LS¯fl·LiÕ‹[ BNRP qz sLigRilLi[fl·” NSLji¯NRPVáV ™´sVLjiLiªRΩ «‹[£tsQª][ xms¨s¬ø¡[ryÚLRi¨s @©yıLRiV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ @≠s¨dsºΩxmsLRiVáV ªRΩ™´sV™´sLÊS¨sı FyLÌki ©´sVLi¿¡ ª]ágjiLiøR¡≤y¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[qz s©y, ZNP[q{ sAL`i ªRΩ»¡xqsÛ LigS D©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. qz sLigRilLi[fl·” Õ‹[ @≠s¨dsºΩ¨s @LiªRΩLi ¬ø¡[∏∂R WáƩs[ mx sLiªRΩLiª][ Fs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[NPT μj∂gji©´s ªRΩ©´s©´sV NSLji¯NRPVáV AμR∂LjiLiøyLRi ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ æªΩÀ‹gRiNSxqsLiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı ™´sLÊiR F°LRiV Bxmsˆ…”¡NUP xqs™´sVzqsF°¤Õ¡[μR∂V. Aμj∂™yLRiLi «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPáV ZNP[™s´ áLi @μ≥∂R ˘QOPR Q, ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂LRiV+áNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s @LiaRPLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ©´s¨s ™yμj∂qx sVÚ©yı LRiV. ≠sVLS˘Ã¡ LS—¡lLi≤Ô∂T NTP @©´sVNRPWáLigS mx sn ÷¡ªyáV Æ™sáV™´s≤R∂≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s ™´sLÊki∏R∂VVáV zqsLigRilLi[fl”· ™y˘xmsÚLigS BLiªRΩNSáLi ™´sVÃ˝¡∏R∂V˘ ™´sLÊiR Li Aμ≥∂k ©´sLiÕ‹[ D©´sı NSLS˘Ã¡∏R∂WáNRPV ªyŒÿáV Æ™s[aSLRiV. g][μy™´sLji≈¡¨sÕ‹[¨s ZNP[Li˙μR∂ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiª][Fy»¡V $LSLixmspL`i, FsÃ˝¡LiμR∂V ªRΩμj∂ªRΩLRi GLji∏R∂WÕ˝‹¨[ s aSΔÿ

NSLS˘Ã¡∏R∂WáNRPV LS—¡lLi≤ÔT∂™´sLÊRiLi NSLRi˘NRPLRiÚáV ªyŒÿáV Æ™s[∏∂R V≤R∂Li ≠s™yμyxqsˆμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ xqsLirÛygRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ©´s©´sV AμR∂LjiLi¿¡©´s NSLji¯NRPVáNRPV LRiVfl·xms≤T∂ DLi…ÿ©´s¨s æªΩÀ‹gRiNSxqsLi ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ≠sVLS˘Ã¡ LS—¡lLi≤Ô∂T ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. NSLji¯NRPVá qx s™´sVxqs˘Ã¡ mx sLjiuy‰LRiLiÕ‹[ ¿¡ªRΩaÚ PR VμÙ∂j ª][ mx s¨s ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s, B¿¡Ë©´s •¶¶ ≠sd Vá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LiR VryÚ™s´ V¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩÀ‹gRiNSxqsLi @LiªRΩLÊiR ªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡©´s qx sLixmsn VLi ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ≠sVLS˘Ã¡ LS—¡lLi≤ÔT∂ ™´sLÊRiLi ªRΩLRiVxmso©´s æªΩÀ‹gRiNSxqsLi, …”¡AL`iFs£qsáª][ Fy»¡V ≠s≠sμ≥∂R NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™yáV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLiVV. À‹gÊiR V gRi¨s\|ms ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™yáV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. æªΩÀ‹gRiNSxqsLi @LiªRΩLÊiR ªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @≠s¨dsºΩ\|ms ¨s«ÿLiVVºdΩ lgi÷¡¿¡LiμR∂¨s, @¨sı NSLji¯NRP qx sLixmsn Wá ™´sVμÙ∂R ªRΩVª][Æ©s[ Bμk∂ ryμ≥∂R ˘QÆ\™sVLiμR∂¨s LS“¡lLi≤Ô∂T ™´sLÊiR Li Æ©s[ªΩR áV @©yıLRiV. NSLji¯NRPVá §x ¶ ¶NPR V‰Ã¡ ryμ≥∂R ©´s N][qx sLi LS“¡¤Õ¡[¨s F°LS»¡Ã¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s, @¨sı NSLji¯NRP qx sLixmsn Wá©´sV NRPáVxmsoN]¨s qz sLigRilLi[fl·” Õ‹[ ™yLRiqx sªRΩ* Dμ][˘gSá mx so©´sLRiVμÙ∂R LRifl·NRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV.

ÇÁ²R¶èLýRiÍÜ[ ®©s[²R¶V ÑÁÍýØróyLiV −sμyù xqsμR¶xqsV= ¿RÁLiúμR¶ËØÊÁV»][®©s[ D»R½òª«sV FyÌÁ©«s ryμ³R¶ùLi

™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): C Æ©sá 26©´s  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi «¡≤R∂ËL˝iR Õ‹[ m{ sALÌik ∏R∂VW Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿrÛyLiVV ≠sμy˘ qx sμR∂qx sV= ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©s´ ı»˝¡V —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR VáV xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· mx so©´sLjiıLS¯fl·LiÕ‹[ ≠sμy˘’≥¡™´sXμÙ∂j cDFyμ≥y˘∏R∂VVá Fy˙ªRΩ @Æ©s[ @LiaRPLi\|ms —¡Õ˝ÿrÛyLiVV ≠sμy˘xqsμR∂qx sV= ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @™´sVLRiVá ªy˘gSá mx sn ÷¡ªRΩLigS ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Li ryμ≥∂j LiøR¡VNRPV©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fyá™´sVWL`i —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘xmsLRiLigS Æ™s©´sNRP ¡≤T∂ DLiμR∂©yıLRiV. qx sμR∂qx sV=NRPV ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂ZNP[ @LRiVfl·, m{ sALÌik ∏R∂VW ©y∏R∂VNRPVáV,FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ π∏∂VÆ©sıLi $¨s™yxqslLi≤Ô∂T ™´sqx sVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘ ™y˘FyLkiNRPLRifl·, ˙xmsxmsLi¿d¡NRPLRifl·©´sV ˙xmsºΩxmsn V…”¡Liøy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi DLiμR∂¨s m{ s≤U∂Fs£qs∏R∂VW ©y∏R∂VNRPVáV @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ≠sμ≥y©yá xmsn ÷¡ªRΩLigS D©´sıªRΩ≠sμR∂˘ |\ ms#˚Æ™s[…¡‘ NRPLRifl· N][LiR Õ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPVF°LiVVLi μR∂©yıLRiV. LS«¡™´sVLi˙≤T∂ ™´s˘™´sry∏R∂V ≠saRP*≠sμy˘Ã¡LiÕ‹[ LSxtsÌ Q˚ qx sμR∂qx sV=NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s F°xqÌsL˝RiV A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛiR VáV D©´sıªRΩ ≠sμR∂˘©´sV @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[qx sVN][™s´ ≤R∂Li N][qx sLi DμR∂˘≠sVLiøy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi DLiμR∂©yıLRiV.

¿¡ªRΩWÚLiR V,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[qx sVzqsÛ LRi Fyá©´sª][ Fy»¡V @’≥¡™´sXμÙ∂j øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂Vª][Æ©s[ ryμ≥∂R ˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s …”¡≤T∂mz s —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V «¡LigSáxms÷˝¡ $¨s™y£qs }msL]‰©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂mz s ≠s«¡∏R∂VμR∂VLiμR∂V’≥¡ Æ™sWgjiqx sVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡}qs NSLi˙lgi£qs ≠sÀ≥¡œ «¡©´s LS«¡NUP∏R∂WáNRPV $NSLRiLi øR¡V…Ì¡” LiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VNRPVáV æªΩáVgRiV™yLji AªRΩ¯g_LRi™y¨sı ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ ªyNRP»Ì¡V |ms…ÌÿLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. BLi…”¡Li…”¡NTP …”¡≤T∂mz s NSLRi˘˙NRP™´sVLi μy*LS ˙xms«¡Ã¡NRPV ¨s«ÿáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aS™´sV¨s @©yıLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡©´sVLi¿¡ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ }msμR∂á N][qx sLi NRPXztsQ ¬ø¡[qz s©´s FyLÌik æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li INRP‰¤…¡[©s´ ¨s @©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y ry*LÛiR Li N][qx sLi LSuÌy˚¨sı lLiLi≤R∂VgS ¿d¡ÕÿËLRi¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. Æ\™sNSFy©´sV ˙xms«¡Ã¡V ©´sÆ™s[V¯zqsÛ ºΩÕ‹[ ¤Õ¡[LiR ¨s, A FyLÌik Fsxmsˆ…”¡Z\ NP©y NSLi˙lgixqsV FyLÌik Õ‹[ ≠s÷d¡©´sLi NS™´s≤R∂Li ªRΩmx sˆμR∂¨s «‹[qx s˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. l\LiªRΩVáNRPV Æ™s[VáV «¡LRigSáLi¤…¡[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik ¨s AμR∂LjiLiøyá¨s N][LSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV FsÕÿLi…”¡ mx s¥R∂NSáV @™´sVá¬ø¡[∏∂R WÕ‹[ …”¡≤T∂mz s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V μR∂WLRiμR∂XztsÌ Qª][ DLiμR∂©yıLRiV.

ZNP{qsAL`iNRPV ry*gRi»R½Li xmsÖÁZNP[LiμR¶VNRPV NRPμj¶ÖÁ©«s úZaP[ßáVÌÁV ≈¡™´sV¯Li,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li N][qx sLi @áV|msLRiVgRi¨s F°LS»¡Li ¬ø¡[qz s©´s π∏∂Wμ≥R∂V≤R∂V ZNP[{qsAL`iNRPV xmnsV©´s ry*gRiªRΩLi xms÷¡ZNP[LiμR∂VNRPV æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ªRΩLRi÷¡ Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı»˝¡V …”¡AL`iFs£qs —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V μj∂Li≤T∂gSá LS¤«¡[LiμR∂L`i

æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s …”¡AL`iFs£qs ˙ZaP[fl·Ã¡V |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ¬ø¡[LiR VNRPV¨s ry*gRiªRΩ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s @©yıLRiV. 26©´s ≤≥∂T ÷d¡˝ ©´sVLi¿¡ ZNP[q{ sAL`i |\ §¶¶ μ∂R LS Àÿμ`∂Õ‹[¨s ¤À¡[gRiLi}ms»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W¨sNTP LS©´sV©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl·

™yμR∂Vá μR∂aSÀÙÿá NRPá©´sV ryNSLRiLi ¬ø¡[qz s©´s ZNP[q{ sAL`iNRPV |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ry*gRiªRΩLi mx s÷¡ZNP[LiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ ™yxqsVáV ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W¨sNTP ªRΩLRi÷¡LS™yá¨s A∏R∂V©´s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi ªRΩ©´s ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂NRPV ªRΩLRi÷¡ Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yı™´sV©yıLRiV.


3

ãT<Ûäyês¡+ 26`02`2014

26 qT+∫ Áo Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$T ø£fi≤´D eTVü≤À‘·‡yê\T

ø£&É|ü q>∑s¡+˝À <ës¡TD+! ø£&É|ü, |òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt) ' qe e÷kÕ\T yÓ÷dæ ø£ì n˝≤¢s¡T eTT<äT›>± ô|+∫ Ä\Hê bÕ\q #·÷dæq ø£qï ‘·˝Ò¢ _&ɶqT ø£&É‘˚]Ãq <ës¡TDyÓTÆq dü+|òüT≥q ø£&É|ü q>∑s¡+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq »]–q á dü+|òüT≥q ø£&É|ü˝À dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. 24 @fi¯ó¢>± ‘·*¢ Áù|e÷qTsê>±\T |ü+#·T≈£îqï Á|üMDY≈£îe÷sY ‘·q ‘·˝Ò¢ ‘·qqT eTè‘·T´<˚e‘· s¡÷|ü+˝À ø±fÒdüTÔ+<äì ø£˙dü+ }Væ≤+#·HÓ’Hê }Væ≤+∫ ñ+&É&ÉT. Á|üjÓ÷»≈£î&Ó’q ø=&ÉT≈£îqT Ä ‘·*¢ m+<äT≈£î ø£&É‘˚sêÃ*‡ e∫Ã+<√ me]ø° n+‘·T∫ø£ÿ&É+ ˝Ò<äT. Vü≤è<äj·T $<ëø£s¡yÓTÆq á dü+|òüT≥q |ü\Te⁄]ì ø£*∫ y˚j·T&É+‘√bÕ≥T ø£+≥‘·&ç ô|{Ϻ∫+~. MÄs√« |üØø£å sêdæ ñrÔs¡Tí˝…’q Á|üMDY≈£îe÷sY Äq+<ä+ m+‘√ùd|ü⁄ ì\Te˝Ò<äT. sêÁ‹düeTj·T+˝À ìÁ~düTÔqï Á|üMDY @$T »]–+<√ ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ ìÁ<ä˝ÀH˚ ø£qTïeT÷j·T&É+ Ä ≈£î≥T+u≤ìï $cÕ<ä+˝À ì+|æ+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê*˝≤ ñHêïsTT. ø£&É|ü q>∑s¡+ Äغd” ø±\˙˝À ìyêdüeTT+≥Tqï |ü⁄\¢qï Äغd”

|ü\Te÷s¡T¢ b˛©düTùdºwüHé≈£î ø£qï Áù|eTH˚ ø£&É‘˚]Ãq ‘·*¢? ≈£L&Ü yÓ[¢q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Q{Ïq &Ü>¥ kÕ«ÿ&é, ≈£L¢dt ‘Ó\¢yês¡>±H˚ s¡ø£Ô|ü⁄ eT&ÉT>∑T˝À ≈£îe÷s¡T&ÉT Vü{°Q+{≤Vü qT b˛©düT\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|æ Ä<Ûësê\T ùdø£]+#ês¡T. Vü≤‘·´ô|’ _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£Ô+ &Ü>¥ kÕ«ÿ&é dæã“+~ ãj·T≥ îÔ\qT nqTe÷ì+#·<ä>∑Z dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìï |ü]o*+∫q &ûmd”Œ sêCÒX¯«s¡¬s&ç¶ e´≈£ düe÷#êsêìï dü÷∫+#·˝Ò<äT esYÿcÕ|ü⁄˝À dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. áj·Tq≈£î uÛ≤s¡´, Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T, ˇø£≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T. M]˝À Á|üMDY≈£îe÷sY ô|<ä›≈£îe÷s¡T&ÉT. ;f…ø˘ es¡≈£î #·<äTe⁄≈£îqï Á|üMDYqT m+‘√ n˝≤¢s¡TeTT<äT›>± ô|+#·T≈£îHêïs¡T. Ç{°e\ u≤´+øÏ+>¥ |üØø£å bÕôd’ Ç+≥s¡÷«´ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. n˝≤π> Ç{°e\ »]–q MÄs√« |üØø£å sêdæ ñrÔs¡Tí&Éj·÷´ì kÕúì≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± s√E˝≤π> sêÁ‹ j·T<ë$~Û>± uÛÀ»q+ #˚dæ n+<äs¡÷ |ü&ÉT≈£îHêïs¡T. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq @+ »]–+<√ ‘Ó*j·T<äT>±˙ Á|üMDY eT+#·+ô|’ s¡ø£Ô|ü⁄ eT&ÉT>∑T˝À ø£ì|æ+#·&É+‘√ ‘·+Á&ç |ü⁄\¢qï #·÷dæ ˇø£ÿÄdü]>± ìsêÈ+‘·b˛j·÷&ÉT. nsTT‘˚ sêÁ‹

˳ØLSùzmsÌýÁÌÁ©«sV NSÖÁè

»y©«sV NSÌÁVèNRPV©«sõ Fs{qsö «¡gRiμR∂ÕfixmspL`iÕ‹[ NRPáNRPáLi xqsXztÌsQLi¿¡©´s NSáVˆÃ¡V

LS∏∫∂VxmspL`i,zmns˙ ¡™´sLji25 : «¡g`iμR∂ÕfixmspL`iÕ‹[ ≠suyμR∂ xqsLixmnsV»¡©´s ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ªRΩ©´s©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiÆ©s[ ™´sV©´srÛyxmsLiª][ «¡gRiμR∂ÕfixmspL`i Fs{qsˆ Æμ∂[™±s ©yLS∏R∂Vfl· xms¤…¡[Õfi(40) AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. Æ™sVVμR∂»¡ ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡\|ms NSáVˆÃ¡V «¡LjiFy≤R∂V. @©´sLiªRΩLRiLi ªRΩ©´s©´sV ªy©´sV NSáVËNRPV©yı≤R∂V. C NSáVˆÕ˝‹[ Fs{qsˆ, A∏R∂V©´s À≥ÿLRi˘ @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ¬ø¡LiμR∂gS NRPV™´sWLRiV≤R∂V, NRPV™´sWlLiÚ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™yLji¨s LS∏∫∂VxmspL`i Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡Li¿¡ ¿¡NTPªRΩ= «¡LjizmsxqsVÚ©yıLRiV. ø≥R¡ºdΩÚ£qs xmnsV≤`∂ Õ‹[ xqs|qsˆLi≤`∂ NRPV gRiV\lLi©´s Fs{qsˆ À≥ÿLRi˘, zmsÃ˝¡Ã¡\|ms NSáVˆÃ¡V «¡LRixms≤R∂Li NRPáNRPáLi xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi ªy©´sV NSáVËNRPV¨s AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. C xqsLixmnsV»¡©´s «¡gRiμR∂Õfi xmspL`i Õ‹[ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. «¡gRiμR∂Õfi xmspL`i Fs{qsˆgS Æμ∂[™±s ©yLS∏R∂V©±s xms¤…¡[Õfi ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi LSxtÌsQ˚xmsºΩ @™yLÔRiV @LiμR∂VNRPV©yı≤R∂V. Aμj∂™yLRiLi ™´sVμR∂˘Li }qs≠sLi¿¡©´s Æμ∂[™±s ©yLS∏R∂V©±s ™yx§¶¶¶©´sLi ©´s≤T∂Fy≤R∂¨s, @LiæªΩ[gSNRP —¡Õ˝ÿ «¡≤ÍU∂\|ms ¬ø¡[LiVV ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂¨s AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. μk∂¨s\|ms ºdΩ˙™´sLigS xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s N][LÌRiV @ªRΩ≤T∂\|ms ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. μk∂¨sª][ Æμ∂[™±s ©yLS∏R∂Vfl„fi ©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sª][ ™´sV©´srÛyFy¨sNTP gRiV\lLi©´s Æμ∂[™±s ©yLS∏R∂V©±s r°™´sV™yLRiLi LS˙ºΩ gRi©±s ª][ NRPV»¡VLi ¡Li\|ms NSáVˆÃ¡V «¡LjiFy≤R∂V. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ À≥ÿLRi˘ @NRP‰≤T∂NRPNRP‰≤R∂Æ©s[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂Liμj∂. ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂©´s NRPV™´sWlLiÚ, NRPV™´sWLRiV≤R∂V LS∏∫∂V xmspL`i AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ ˙Fyflÿáª][ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Æμ∂[™±s ©yLS∏R∂Vfl„fi NSáVËNRPV¨s ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂V. NSgS, Aμj∂™yLRiLi©y≤R∂V —¡Õ˝ÿ @μR∂©´sxmso «¡≤ÍT∂ª][ ™ygS*μR∂Li «¡Ljigji©´s xmnsV»¡©´sÕ‹[ Fs{qsˆQ\|ms xqs|qsˆ©<´s©±s Æ™s[»¡Vc xms≤T∂©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][ ºdΩ˙™´s ™´sV©´srÛyFy¨sNTP gRiV\lLi©´s Æμ∂[™±s ©yLS∏R∂Vfl· C xmnsV»¡©´sNRPV Fyáˆ≤ÔyLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂.

eTè‘·Tì k˛<ä] CÀ´‹s¡àsTT, ‘·*¢ s¡TÁ<äeTà\T e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡T. dü+|òüT≥q düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛©düT\T VüQ{≤VüQ{Ïq |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì |ü]dæú‹ì düMTøÏå+#ês¡T.ø£&É|ü &ûmd”Œ sêCÒX¯«¬s&ç¶ ≈£L&Ü dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìï |ü]o*+∫ |ü⁄\¢qï‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. n<˚$<Ûä:>± #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ yê] <ë«sê ≈£L&Ü düe÷#êsêìï ùdø£]+#ês¡T. Vü≤‘·´≈£î m˝≤+{Ï e÷s¡D≤j·TT<Ûë\T ñ|üjÓ÷–+∫q≥T¢ Ä<Ûësê\T ˝Òø£b˛e&É+, |ü⁄\ï\ï #Ó|æŒq $esê\qT |ü]o*+∫q b˛©düT\T ‘·*¢ s¡TÁ<äeTàH˚ Vü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç ñ+&Ée#·Ãì n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ e#êÃs¡T. ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï M]<ä›s¡÷ ‘·s¡T#·÷ |òüTs¡¸D |ü&˚yês¡ì #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ yês¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ

≈£L¢dt {°+ ≈£L&Ü Vü≤‘·´ ãj·T≥ e´≈£îÔ\T #˚dæq≥T¢ ìsê›s¡D≈£î sê˝Ò<äT. á H˚|ü<Ûä´+˝À ‘·*¢ #Óø£ÿ dü÷º\T‘√ ‘·\ô|’ yÓ÷~ Vü≤‘·´ #˚dæ ñ+&Ée#·ÃH˚ n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·T Hêïs¡T.eTè‘·ì X¯Øs¡+ô|’ rÁeyÓTÆq >±j·÷\T ñHêïsTT. #˚‹ô|’, ‘·\ô|’, M|ü⁄ô|’q >±j·÷\qT |ü]o*ùdÔ rÁeyÓTÆq |òüTs¡¸D ≈£L&Ü »]–q≥T¢ ns¡úeTe⁄‘√+~. á Vü≤‘·´ ‘·˝Ò¢ #˚dæ+<ë? ˝Òø£ Ç‘·s¡T\ Á|üy˚Tj·T+ Ç‘·s¡Á‘ê ø±s¡D≤\T @yÓTÆHê ñHêïj·÷? nH˚ ø√D+˝À b˛©düT\T <äèwæº kÕ]+#ês¡T.ø±>± s¡T<äÁeTà≈£î eT‹dæú$T‘·+ dü]>± ˝Ò<äì |ü⁄\¢j·T´ #Ó|üŒ&É+ ø=+‘·y˚Ts¡≈£î nqTe÷q+>± ñqï|üŒ{Ïø° |üP]Ô $esê\T b˛©düT\ <äsê´|ü⁄Ô˝À yÓ\¢&ç ø±qTHêïsTT. |òüT≥Hê düú˝≤ìï ∫qï#Í≈£î d”◊ j·TT>∑+<ÛäsYu≤ãT πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T.

ÁãVü≤à+>±]eTsƒ+¡ |òÁæ ãe] 25 (ôdÿ’ q÷´dt)' ø£&|É õü ˝≤¢˝Àì Á|üeTTK |ü⁄D´πøÁå ‘·+ Áo b˛‘·T\÷] Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$T <˚ekÕúq+˝À áHÓ\ 26 qT+ ∫ e÷]à 2e ‘˚~ es¡≈î£ ø£fi≤´D eTVü≤À‘·‡ yê\T |òTü q+>± ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. eTVü‰•e sêÁ‹ |üs«¡ ~q+ dü+<äs“¡ +>± ìs¡«Væ≤+#˚ Ms¡Áã ùV≤à+Á<äkÕ«$T >√$+<äe÷+ã\ ø£fi≤´D eTVü≤À ‘·‡yê\qT ‹\øÏ+ #˚+<äT≈£î sêÁwüº q\TeT÷\\ qT+#˚ ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+∫ ≈£L&Ü n~Ûø£ dü+K´˝À uÛ≈Ñ î£ \Ô T sêqT Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ uÛ≈Ñ î£ \Ô kÂø£sê´s¡+ú ìsê«Vü≤≈£î\T nìï @sêŒ≥T¢ #˚dTü HÔ êïs¡T. ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± áHÓ \ 26e ‘˚~ ñ<äjT· + 5 >∑+≥\≈£î Ms¡ÁãVü≤à düTÁ|üu≤Û ‘·+ yÓTT<ä\Tø=ì ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄ ‘êsTT. 27q Áo b˛‘·T\÷] Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$T, >√$+ <äe÷+ã\ ø£fi≤´D+, n<˚s√E |ü\T ø±s¡´ Áø£e÷ \T ñ+{≤sTT. n˝≤π> e÷]à 2 es¡≈î£ s√p |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T+{ ≤j·Tì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó* bÕs¡T. uÛ≈Ñ î£ \Ô kÂø£sê´s¡+ú õÄ\¢ q\TeT÷\\ qT+∫ Äغd” ãdüT‡\T q&ÉTkÕÔjT· ì y˚TH˚»sY áX¯« s¡jT· ´ MT&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ñ‘·‡yê\ô|’ n~Ûø±s¡T\ düMTø£å eTVü‰ •esêÁ‹ |üs«¡ ~q dü+<äs“¡ +>± Áo b˛‘·T\÷ ] Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$T, >√$+<äe÷+ ã\ ø£fi≤´D eTVü≤À‘·‡yê\ @sêŒ≥T¢ <ä<>ä sZ∑ T¡ +&ç |üs´¡ y˚ø+åÏ #ê\ì ñ‘·‡yê\ Á|ü‘´˚ ø£ n<Ûøä sÏ êÇ uÛ≤düÿsYs¬ &ç¶ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y düu≤Û uÛeÑ q+˝À $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. b˛©düT, n–ïe÷|üø,£ $<äT´‘Y, s¬ yÓq÷´XÊK n~Ûø±s¡T\T C≤Á>∑‘>Ô· ± ñ+&Ü\Hêïs¡T. bÕ]X¯ó<ä´› ˝À|ü+ ˝Ò≈î£ +&Ü #·÷&Ü\ì dü+ã+~Û‘·

Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥œ¡Li«¡©´sLiª][ ¡—¡FszmsNTP @μ≥j∂NSLRiLi xmsoßáùQZOP[Qú»yÍýÜ[ bPª«sLSú¼½ ÇØ»R½LRi GLSöÈýÁV

NRP≤R∂mx s,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): ™´s¬ø¡[Ë ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥¡œ Li«¡©´sLiª][ ’¡¤«¡zms @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT LS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s —¡Õ˝ÿ ˙xmsμ≥y©´sNSLRi˘μR∂Lji+ gRi≤Ô∂R Li ¬ø¡LigRi˙Õÿ«¡Ÿ @©yıLRiV. @xmsˆV≤R∂V q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ¬ø¡[mx s…Ìÿ÷¡=©´s @’≥¡™´sXμÙ∂j |\ ms ’d¡¤«¡[m{ s ™´sW»¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y Fs™´sLRiV ™´sVÀ≥œ¡˘|ms¤…Ì¡[™yL][, Fs™´sLRiV ˙xms«¡Ã¡N][xqsLi Fy»¡Vxms≤R∂VªRΩV©yıL][ J»¡L˝iR V ˙gRi§z ¶ ¶Liøy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi DLiμR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[™s´ áLi BNRP‰≤T∂ LS«¡NUP∏R∂VÆ©s[ªΩR á ¬ø¡[ªΩR gS¨sªRΩ©´sLi NSLRifl·LigSÆ©s[ ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P lLiLi≤R∂VgS ≠s≤T∂F°LiVVLiμR∂¨s LS«¡Ÿ AL][mz sLiøyLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌik ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V q{ s™´sWLi˙μ≥∂R N][qx sLi LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Õ‹[ J π∏∂Wμ≥R∂V≤T∂Õÿ F°LS≤y≤R∂LRi©yıLRiV. ˙Fy¤«¡NÌRPVáV, Fy˘ZNP[“¡Ã¡V ryμ≥∂j LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ’d¡¤«¡[m{ sÆ©s[ ˙xmsμ≥y©´sFy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. B©yıŒ˝¡œ ® xqs\Æ™sVNRP˘LSxtÌsQ˚™´sVLi»¡W ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘|ms…Ì”¡©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T , ˙xmsºΩxmsORPQÆ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, Æ\™sNSFy @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V «¡gRi©±s ™´sW»¡Ã¡V©´s≠sV¯©´s ˙xms«¡Ã¡V BxmsˆV≤R∂V ¨sáV™´so©y Æ™sWxqsF°∏R∂WLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. ¬ø¡[qz sLiμR∂Liªy¬ø¡[qz s©´s NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li BxmsˆV≤R∂V ªRΩ™´sVFyLÌik Q|\ ms @™yNRPVáV øR¡™yNRPVáV }msáVª][LiμR∂©yıLRiV. ry*LÛiR Liª][Æ©s[ ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩVxms÷¡NSLRi¨s Fs™´sl\Li©y @Li¤…¡[ ™yLji|\ ms ©y˘∏R∂VF°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ¨sLSμ≥yLRi\Æ™sV©´s AL][xmsfl·Ã¡NRPV NSLi˙lgi£qsFyLÌki |ms…Ì¡” Liμj∂}msLRi©yıLRiV.

NRPLkiLi©´sgRiL`i, zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmszqsμÙR∂ \ZaP™´s xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªyÕ˝‹[ bP™´sLS%`¡ªRΩLji GLSˆ»˝¡V xmspLjiÚ NS™´søyËLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS Æ™s[™´sVVá™y≤R∂, NS¤Œ¡[aRP*LRiLiª][ Fy»¡V ≠s≠sμ≥R∂ Aá∏R∂WÕ˝‹[ bP™´sLS˙ºΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS À≥œ¡NRPVÚáNRPV B ¡˜LiμR∂VáV NRPáVgRiNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. Æ™s[™´sVVá $LS«¡LS¤«¡[aRP*LRiry*≠sV Æμ∂[™´srÛy©´sLi, NS¤Œ¡[aRP*LRiLiáNRPV ™´s¬ø¡[Ë ry™´sW©´s˘ À≥œ¡NRPVÚáZNP[ ˙Fyμ≥y©´s˘Li NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≠dsLRi˙ ¡x§¶¶¶¯∏R∂V˘ @©yıLRiV. ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ «ÿªRΩLRi GLSˆ»˝¡\|ms NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqs≠dsVORPQ «¡Ljizms ≠s™´sLSáV æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. À≥œ¡NRPVÚáNRPV xmsp«¡Ã¡V, ™´sxqsºΩ r¢NRPLS˘Ã¡\|ms æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV xqs™´sWøyLRi, ≠dsV}qs™´s ZNP[Li˙μyáV Æ©sáN]áVˆªy™´sV©yıLRiV. «ÿªRΩLRiÕ‹[ |qsLi˙»¡Õfi NRPLi˙…‹[Õfi ≠sμ≥y©´sLi GLRiˆLjiøyLRiV. ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V xmspLjiÚrÛyLiVV xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. «ÿªRΩLRiÕ‹[ FsNRP‰≤R∂ GLi «¡Ljigji©y Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsˆLiμj∂Li¿¡ ªRΩgji©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV, ™´sXμÙR∂VáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP NRPW˘Q\¤Õ¡©±s GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. ALÌki{qs ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂Vxmsoª][Liμj∂. BNRP μ≥R∂LRi¯xmsoLji ªRΩμj∂ªRΩLRi g][μy™´sLji ºdΩLRi ZOP[Q ˙ªyÕ˝‹[ NRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV.

Hê sê»ø°j·T Á|üj·÷D+ øÏs¡DY yÓ+fÒ! ÕÁÛÇÁzmsÍÜ[NTP ˳ØLkigS¿Á[LjiNRPÌÁV

ø£eT˝≤|ü⁄s¡+ |òÁæ ãe] 25(ôd’ÿq÷´dt):Hê sê»ø°jT· Á|üj÷· D+ e÷J eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ yÓ+fÒ kÕ>∑T‘√+<äì, Ç+<äT˝À m˝≤+{Ï nqTe÷Hê\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò<ìä ø£eT˝≤|ü⁄s¡+ XÊdüqdüuTÑÛ ´&ÉT õ.Ms¡•yê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. øÏsD¡ Y ø=‘·Ô bÕغ ô|{Ϻ ø=‘·Ô s¡ø±Ôìï rdüT≈£î ekÕÔsì¡ Äj·Tq nHêïs¡T. ‘êqT Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ yÓfió¯ ‘·Tqï Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\T øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ dü]~<ä›>∑\s¡ì ‘êqT $X¯«dædüTÔHêïqì, n+<äTπø Äj·Tq yÓ+≥ q&Éyê\ì ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïqHêïs¡T. ;CÒ|ø” Ï sêÁwü+º ˝À |ü≥Tº˝ìÒ ø±s¡D+>± $uÛ»Ñ q≈£î eT<ä‘› T· ‘Ó*|æ+<äì Äj·Tq eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ‘·|⁄ü Œ&ÉT ìs¡ïj·÷\‘√H˚ sêÁwüº $uÛ»Ñ q #˚XÊs¡ì, ‘·«s¡˝À »]π> mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ uÛ≤Ø eT÷\´+ #Ó*+¢ #·Tø√ø£ ‘·|Œü <äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ä bÕغøÏ #ê˝≤ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø£˙dü+ &çbÕõ{Ÿ ≈£L&Ü <äøπ ÿ |ü]dæ‹ú ˝Ò<Hä êïs¡T.

LRiLigSlLi≤ÔT∂,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): LS™´sVøR¡Li˙μyxmsoLRiLi xms»Ì¡fl·Li Õ‹[¨s ’¡¤«¡zms ¨sπ∏∂W—¡NRP ™´sLÊRi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ©´sLiμR∂V ’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂V N_¨s=Õfi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V zqs @Li—¡ lLi≤ÔT∂ Aμ≥R∂˘LRi˘Li Õ‹[ xmnsV©´sxmspL`i, À‹LiÀÿLiVV NSá¨ds NTP ¬ø¡Liμj∂©´s @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´sNRPVáV ’¡¤«¡zms FyLÌki Õ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. Æ™sW≤U∂ NSÀ‹[π∏∂[V ˙xmsμ≥y¨s @¨s, A∏R∂V©´s ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ Æμ∂[aRPLi xmsoL][gRi≠sVxqsVÚLiμR∂¨s ™yLRiV @©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @Li—¡lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @≠s¨dsºΩ @LiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩgS Æ™sW≤U∂ ¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨ds zmsáVxmso ¨søyËLRiV. ALi˙μ≥R∂ ˙xmsÆμ∂[a`P gRiV«¡LSª`Ω ÕÿgS A’≥¡™´sXμj∂ ¬ø¡LiμyáLi¤…¡[ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P Õ‹[ NRPW≤y ’¡¤«¡zms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sV™´sVVÕ‹[ @|qsLi’d˝¡ NRP¨s*©´sL`i \Æ™s . ©´slLi[LiμR∂L`i lLi≤ÔT∂, —¡Õ˝ÿ NTPry©±s Æ™sWLRiË @μ≥R∂˘QORPVáV ©´sLji=Lig`i LS™´so, —¡©yıLRiLi ™´sVLi≤R∂á @μ≥R∂˘QORPQáV, $¨s™y£qs lLi≤ÔT∂ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s ™yLRiV FyÕÊ‹©yıLRiV. FyLÌkiNTP ¬ø¡[Lji©´s™yLjiNTP NRPLi≤R∂V™yáV NRPzmsˆ A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV.i

>√s¡+≥¢ô|’ <Ûä«»yÓT‹Ôq ÄsY|ædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚T&Ü lìyêdt

sê»eT+Á&ç,|òæÁãe]25(ôd’ÿq÷´dt) : sê»ø°jT· +>± neø±X¯$T∫à n+<ä\ yÓTøÏÿ+∫q sê»eT+Á&ç Á|üC≤˙ø±ìï eT]∫ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´ <ä]Ù >√s¡+≥¢ ãT∫Ãj·T´#Í<ä] >∑T+ ≥÷s¡T õ˝≤¢ neTsêe‹ì sê»<Ûëì>± #˚j÷· \ì ø√s¡&+É <ës¡TDeTì sêÁw”º j·T Á|üC≤ø±+Á¬>dt bÕغ e´ekÕΔ|øü £ n<Û´ä ≈£îå &ÉT y˚T&Ü lìyêdt $eT]Ù+#ê s¡T. Hê\T>∑TkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± >¬ *|æ+ ∫q sê»eT+Á&ç Á|üC≤˙ø±ìøÏ Á<√Vü≤+ #˚ùd $<Û+ä >± e÷{≤¢&qç >√s¡+≥¢ ‘·q neTsêe‹ì sê»<Ûëì>± #˚j÷· \H˚

&çe÷+&éqT yÓqøÏÿrdüT≈£îì sê»eT+ Á&çì sê»<Ûëì>± #˚j÷· \ì ø√sê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. kÕΔìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. e\düyê~>± e∫Ãq|üŒ{Ï øÏ sê»eT+Á&ç Á|ü»\T >=|üŒ neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡ì, <ëì‘√ Á|üC≤˙ø£+ô|’ ô|‘·Ôq+ #˚dæ Ç|ü&ÉT yê]øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚$<Ûä+>± e÷{≤¢&Éø b£ ˛e&ÉyT˚ $T≥ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. sê»ø°jT· +>± e∫Ãq |ü<eä ⁄\˙ï Á|ü»\ _Ûø>å£ ± yê] Vü≤è<äj÷· \˝À ˝Òøb£ ˛e&É+

|üŒ{ÏøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT n|ü&˚ ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä XÊK\qT @sêŒ≥T #˚dæ ¬s+&ÉT #√≥¢ n~Ûø±s¡+ ˝ÀøÏ sêyê\ì ø√s¡T≈£î+≥÷ Á|üD≤[ø£ \T s¡∫+#·T≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. düyTÓ UÆ ≤´+Á<Ûä ñ<ä´e÷ìï dü]>± q&É|˝ü øÒ b£ ˛sTTq <ä<e›ä Tà\T>± sê»ø°jT· bÕغ\ Hêj·T≈£î\T $T–* b˛j·÷s¡ì, n≥Te+{Ïyês¡T Ç|ü&ÉT ‘·eT sê»ø°jT· Á|üj÷Ó »Hê\ ø√dü+ Á|ü»\qT eTuÛ´Ñ ô|fÒ+º <äT≈£î õ$Tà≈£îÿ\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ê s¡T. ñ<ä´eT+ ∫e]es¡≈î£ b˛sê&É≥+ ñ<ä´eTø±s¡T&ç \ø£åD+>± Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. m|æm˙®z\ dü+|òTü + n<Û´ä ≈£îå &ÉT nXÀø˘u≤ãT ñ<√´>∑T\qT ‘·|ü <ë] |ü{Ϻ+∫ ñ<ä´e÷ìï ˙s¡Tø±sêÃs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. düyTÓ KÆ ´sêÁwü+º ø√dü+ d”e÷+Á<Ûä Hê´j·Tyê<äT\T ∫‘·XÔ ó¯ ~›‘√ Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡ì, nsTT‘˚ ≈£îÁ≥<ës¡T\ Á|üD≤[ø£˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T

¬s’\T øÏ+<ä|ü&ç $<ë´]ú Ä‘·àVü≤‘·´ mÁs¡>T∑ +≥¢ |òÁæ ãe] 25 ' Ä≥\T e÷qT≈£îì u≤>± #·<Tä e⁄ø√yê\ì ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T eT+<ä*+#· &É+‘√ yÓT<Æ Tä ≈£Ls¡T≈£î #Ó+~q ◊{°◊ $<ë´]ú eT<ÛTä (19) s¬ \’ T øÏ+<ä |ü&ç Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ≈£îHêï&Éì mÁs¡>T∑ +≥¢ s¬ ˝’ «Ò ôV≤&é ø±ìùd㺠T˝Ÿ >∑TÁs¡|Œü ‘Ó*bÕ s¡T. Äj·Tq ø£<qä∏ + y˚Ts¡≈î£ $esê*˝≤ ñHêïsTT. yÓT<Æ Tä ≈£Ls¡T |ü≥Dº + ãT&É>±fi¯¢ M~ÛøÏ #Ó+~q j·÷<äjT· ´ ≈£îe÷s¡T&ÉT eT<ÛTä yÓT<Æ Tä ≈£Ls¡T˝Àì yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡ ◊{°◊ ø£fi≤XÊ\˝À ~«rj·T dü+e‘·‡ s¡+ #·<Tä e⁄‘·Hêï&ÉT. n+‘·ø+£ fÒ eTT+<äT Ç+≥Øà &çjT˚ {Ÿ ô|sò TT˝Ÿ ø±e&É+‘√ eT<ÛTä qT ◊{°◊˝À #˚ ]Œ+∫Hê#·<eä ≈£î+&Ü Ä≥\T Ä&ÉT≈£î+≥÷ ‹s¡T >∑T‘·T+&É&+É ‘√ n‘·ìï ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T eT+<ä *+ #ês¡T. B+‘√ n‘·qT J$‘·+ô|’ $s¡øÔÏ #Ó+~ mÁs¡ >∑T+≥¢≈î£ e∫à s¬ \’ T øÏ+<ä|&ü ç Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ≈£î Hêï&ÉT. eTè‘·T&ç ã+<ÛTä e⁄\ |òsæ ê´<äT y˚Ts¡≈î£ øπ düT qyÓ÷<äT #˚dTü ≈£îì eTè‘·<V˚ ‰ü ìï b˛düTeº ÷s¡+º ø√ dü+ Ábı<äT≥› ÷s¡T Á|üuTÑÛ ‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +∫q≥T¢ ôV≤&é ø±ìùd㺠T˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

27q •edü«sê_Ûùwø£+ sê»eT+Á&ç,|òæÁãe]25(ôd’ÿq÷´dt): eTVü‰•esêÁ‹ dü+<äs¡“+>± sê»eT+Á&ç˝À á HÓ\ 27e ‘˚B >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T >∑+≥\ qT+∫ sêÁ‹ ˇ+{Ï >∑+≥ es¡≈£î •edü«sê_Ûùwø£+ dæ˙ uÛÑøÏÔ dü+^‘· $uÛ≤e] ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø±s¡´Áø£eT ìsê«Vü≤≈£î\T sêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. sê»eT+Á&ç˝Àì Äq+ ø£fi≤πø+Á<ä+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ˇø£ Á|üø£≥q˝À Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. lVü≤] ĬsÿÁkÕº yê] yê]¸ø√‘·‡e+ ≈£L&Ü ø±e&É+‘√ yês¡T •edü«sê_Ûùwø£+ ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ˙uÛÑøÏÔ bÕ≥\‘√ n+<ä]ì s¡+õ+|ü#˚kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. >±j·T≈£î\T |æsê≥¢ lVü≤], myéT.eTVü‰\øÏåà, sêfi¯¢|ü*¢ lìyêdt, sêj·TT&ÉT bÕ≥\T Ä\|ækÕÔs¡ì, yêsTT<ä´ düVü≤ø±sêìï ø°uÀs¡T¶qT >√bÕ˝Ÿ, ù|&é‡qT sêE, ‘·u≤˝≤qT uÛÑ÷|ü‹es¡à, C≤CŸqT u≤»HésêCŸ n+~kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. >±j·T≈£î&ÉT lVü≤]øÏ, eTVü‰\øÏåàøÏ $TsêøÏ˝Ÿ es¡˝Ÿ¶ ãTø˘ Ä|òt ]ø±sY¶‡, e+&ÉsYãTø˘ Ä|òt ]ø±sY¶‡, >√˝…¶Hé ãTø˘ Ä|òt ]ø±sY¶‡, es¡˝Ÿ¶ ny˚Tõ+>¥ ]ø±sY¶‡ ãVüQeT‹ Á|ü<ëH√‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üeTTK $T$TÁø° ø£fi≤ø±s¡T&ÉT ø=#ÓÃs¡¢ø√≥ ãT∫Ãu≤ãT≈£î ‘Ó\T>∑T ãTø˘ Ä|òt ]ø±sY¶‡ ãVüQeT‹ Á|ü<ëq+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äs¡÷ bÕ˝§Zì á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

27©«s ˳ÏÁ−sxtsQù»`½ NSLSù¿RÁLRißá úxmsNRPÉÓÁryò: LSª«sVxqs¥¦ ¸R¶VLi

≈¡™´sV¯Li,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´sVL][™´sWLRiV JμyLRiVˆ ¬ø¡[xms…Ìÿá©´sı \Æ™sNSFyNRPV gRi…Ì”¡ FsμR∂LRiVÆμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liμj∂. FyLÌkiNTP @Liª][BLiª][  ¡Ã¡LigS D©´sı Fy¤Õ¡[LRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±sø≥yLÍji LS™´sVxqs•¶¶¶∏R∂VLi ©´slLi[a`P##lLi≤ÔT∂ A FyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V «¡LjigSNRP NRPW≤y A FyLÌki @μ≥j∂©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ©y˘∏R∂VF°LS…ÿáV ¬ø¡[ryÚ™´sV©´s≤R∂Li ªRΩ©´sNRPV ©´søR¡Ë¤Õ¡[μR∂¨s @LiμR∂VZNP[ FyLÌki¨s ≠ds≤R∂VªRΩV©´sı»Ì¡V ¬ø¡FyˆLRiV.CÆ©sá 27©´s xqsV¤À˝¡[≤R∂VÕ‹[ «¡Ljilgi[ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ªRΩ©´s À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡ryÚ©´s¨s ªRΩ©´sª][Fy»¡V ˙xmsxqsVÚªRΩ D©´sı ©y∏R∂VNRPVáV \Æ™sNSFy ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V…”¡NTP ™´søyËLRi¨s ™´sVLjiN]LiμR∂™´sVLiμj∂ \Æ™sNSFy©´sV ≠ds≤R∂VªyLRi¨s LS™´sVxqs•¶¶¶∏R∂VLi ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ D©´sı \Æ™sNSFy ©y∏R∂VNRPVáV æªΩáLigSfl· ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi @LiªRΩgS ¤Õ¡[μR∂¨s «¡gRi©±s©´sV ªRΩxmsˆVμ][™´s xms…Ì”¡LiøyLRi¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¬ø¡[ \Æ™sNSFyNRPV BNRP BNRP‰≤R∂ N]©´srylgi[ @L>RiªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s @LiμR∂VZNP[ \Æ™sμ]÷¡gS©´s©yıLRiV.

Fs¨sıNRPá GLSˆ»˝¡ xmsLjibdPá©´sNRPV

sê»ø°j·T+>± n+<ä\yÓTøÏÿ+∫q sê»eT+Á&ç Á|ü»\qT eTs¡TkÕÔsê <ës¡TDeTHêïs¡T.sê»eT+Á&ç m+|æ ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈î£ e÷sY ≈£L&Ü >∑‘+· ˝À ‘·q≈£î >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ñ+&Ée*¢ Á>±eT+ n+fÒ Çwüeº Tì #ÓbÕŒs¡ì, Çø£ÿ &É Á|ü»\ <äjT· ‘√ |ü<eä ⁄\T nqTuÛ$Ñ dü÷Ô Çø£ÿ&çyê]|ü≥¢ ø£è‘·»‘„ · ˝Ò≈î£ +&Ü e÷{≤¢&≥É + yê] ~yêfi≤ø√s¡T‘·HêìøÏ ì<äsÙ¡ qeTHêïs¡T. e\düyê~ eTTs¡∞ yÓ÷Vü≤HéqT yÓ+≥ô|≥Tº≈£îì Á|ü»\ HÓ‹qÔ møÏÿ+#˚+<äT≈£î >√s¡+≥¢ ‘·j÷· s¡ e⁄‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé #·+<ë\T Ç#êÃs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T‘·eTTàfi¯ó¢ ≈£L&Ü yêdüÔyê\T Á>∑V≤æ +#ê\ì,‘·eT Hêj·T≈£î\ e÷{ ˝À¢ì >∑÷&Üsê›ìï ns¡+› #˚dTü ø√yê\ì ø√sês¡T. sê»eT+Á&ç Á|ü»\ Á|üjÓ÷»Hê \≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*π> $<Ûä+>± Hêj·T≈£î\T #˚düTÔqï Á|üø£≥q\T |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü yê]ì ì\Bj·÷\ì ø√sês¡T. sêÁwüº+ Ç+ø± n~Ûø±]ø£+>± $&çb˛ø£b˛sTTq

n~Ûø±s¡T \≈£î dü÷∫+#ês¡T. ñ‘·‡yê\≈£î ‘·s*¡ e#˚à uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈î£ +&Ü kÕúìø£ <˚e kÕúq+ ìsê«Vü≤≈£î\T nìï @sêŒ≥T¢ #˚j÷· \Hêï s¡T. õ˝≤¢ <˚yê<ëj·TXÊK n~Ûø±], m+|”&zû VüQ ùdHé, ÁbÕ<∏$ä Tø£ Äs√>∑´ øπ +Á<ä+ &Üø£sº Y bÕ\ø=+ Á&Üj·TT &ÉT, mdt◊ <Ûqä T+»j·TT&ÉT, ÄsY◊ zãj·T´, ã<˚«\T m¬ø‡’ CŸ d”◊ U≤C≤;, ã<˚«\T ô|s’ò Y mdtm|tz ãdüe sêE, @z Á|üu≤Û ø£ss¬Y &ç,¶ <˚ekÕúq+ y˚TH˚»sY áX¯«s¡ j·T´, s¬ yÓq÷´ ø±s¡´<äsT¡ Ù\T, MÄs√«\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nj·÷´s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä #ê+|æjT· Hé>± ø=<√›>√bıŒ ù|s¡Tbı+~ q øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ yÓ+≥ d”e÷+Á<Ûä Á<√VüQ\T ‘·j÷· s¡e⁄‘·THêïs¡ì, n≥T e+{Ïyê]ì |üøÿ£ qô|{≤º\Hêïs¡T. z≥s¡¢ ˝À ìC≤sTTr ‘·>T∑ ‘Z √+<äì, mes¡T Á|ü»\ y˚T\Tø√πsyês√ Ä˝À∫+∫ d”e÷+Á<Ûä Á<√VüQ\T>± e´eVü≤]+∫q yê]øÏ Á|ü»\T >∑TDbÕsƒ+¡ #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T <˚X+¯ , _C…|æ Hêj·T≈£î\≈£î ‘·–q $<Û+ä >± düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì ÄsY|dæ æ |æ\T|ü⁄ìk˛Ô+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. sê»ø°jT· Á|üj÷Ó »Hê\T,e´øÏ>Ô ‘∑ · ˇ|üŒ+ <ë\‘√ d”e÷+Á<Û≈ä î£ Á<√Vü≤+ #˚dqæ yê]ì Á|ü»\T ‘·]$Tø={≤º\ì Äj·Tq ø√sês¡T. düe÷y˚X+¯ ˝À ÄsY|dæ æ Hêj·T ≈£î\T ø√≥+XË{ºÏ uÛ≤eHês¡Twæ, ô|+&Ü´\ ø±eTsêE, \+ø£ <äTsêZÁ|ükÕ<é, ãs¡¢ Á|ükÕ<é, yêkÕ dü‘´· e‹, #·˝≤¢ \øÏàå , ø=*¢ dæeTàqï, ‹s¡T|ü‹ yÓ+ø£≥s¡$ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

LS©´sV©´sı À≥œ¡©´s*L`iÕÿÕfi GáWLRiV,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáV xqs«ÿ™´sogS, ˙xmsaSLiªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥∂j NSLRi∏R∂VLi˙ªyLigRiLi qz sμÙ∂R ™´sVLiVV˘Liμj∂. Fs¨sıNRPáV FsxmsˆV≤R∂V «¡Ljigji©y xmsNRP≤R∂˜Liμk∂gS ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV xqs©´sıQμÙR∂Li @∏R∂W˘LRiV. ≠ds…”¡¨s mx sLRi˘Æ™s[OPT QLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV LSxtsÌ Q˚ Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©yμ≥∂j NSLji À≥¡œ ©´s*L`iÕÿÕfi INRP…”¡ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ mx sLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©yıLRi¨s NRP¤Õ¡NÌPR L`i qz sμÙyLÛiR ¤\«¡©±s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL˝RiV Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqs™´sV˙gRi qx s™´sWøyLRiLiª][ qz sμÙ∂R LigS DLi≤yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS Fs¨sıNRPá ™´s˘∏R∂V ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·\|ms Fs¨sıNRPá qx sLixmsn VLi ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztsÌ Q ryLjiLi¿¡LiμR∂¨s, C ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙ∂R øR¡WFyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ§x ¶ ¶q{ sÕÙÿL˝iR V ªRΩgji©´s NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s NRP¤Õ¡NÌPR L`i ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶ ¶fl·\|ms ªRΩ§x ¶ ¶q{ sÕÙÿL˝iR V, Lji»¡LjiıLig`i @μ≥∂j NSLRiVáV, ©Ø[≤∂R Õfi @μ≥∂j NSLRiVáª][ NRP¤Õ¡NÌPR L`i qx s≠dsVOTPQLi¿¡ ªRΩgji©´s xqsWøR¡©´sáV BøyËLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @xmsLjixtsQ‰QXªRΩLigS D©´sı μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV Fs¨sıNRPá ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂áNRPV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ mx sLjitx sQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá©yıLRiV. @¨sı F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV D©´sıμk∂ ¤Õ¡[¨sμk∂ mx sLjibdP÷¡LiøR¡VN][™yá©yıLRiV. ªRΩ§x ¶ ¶q{ sÕÙÿL˝iR V ªRΩmx sˆ¨sxqsLjigS ™yLji mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyá©´sV ªRΩ¨s–d¡¬ø¡[qz s qx sLi ¡Liμ≥∂j ªRΩ ≠s™´sLSá©´sV Æ™sÀfi\|qs…fiÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLRiøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @Æμ∂[≠sμ≥∂R LigS Dμ][˘gRiVá Æ≤∂[…ÿ¤À¡[£qs©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V @£msÕ‹[≤`∂ ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Dμ][˘gRiVá©´sV xqsWORPQ ¯ xmsLjibdPáNRPVáVgS ¨s∏R∂V≠sVLiøy÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ªRΩgji©´sLiªRΩ™´sVLiμj∂ zqs ¡˜Liμj∂ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NPR F°æªΩ[ Àÿ˘LiNRPV Æ™s[VÆ©s[«¡L˝iR ©´sV ≠sV©´s•¶¶ LiVVLi¿¡ Àÿ˘LiNRPV Dμ][˘gRiVá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. J»¡L˝iR «ÿ’¡ªy©´sV mx sLjibdP÷¡Li¿¡ G\Æ™sV©y ªRΩF~ˆÃ¡VLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ gRiVLjiLÚ iøyá¨s ¬ø¡FyˆLRiV.


4

ãT<Ûäyês¡+ 26`02`2014

xqsWLRiùúxms˳ÏÁ ªyx¤¦ ¦©«sLi\|ms ry*−sV −s¥¦¦ LRiLi ºΩLR i Vx m sºΩ,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 25(ôd’ ÿ q÷´dt ) : ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ øR¡Li˙μR∂gjiLji ™´sVLi≤R∂áLi $¨s ™yxqs ™´sVLigSxmsoLRiLiÕ‹[ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ= ™yáV xmnsV©´sLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. BNRP‰≤R∂ N]áV\Æ™s D©´sı $NRPÕÿ˘fl· Æ™s[LiNRP ¤…¡[aRP*LRi

ry*≠sV ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi xmsLiøy∏R∂VV μ≥yáV ¬ø¡[ªRΩ ¡W¨s©´s $x§¶¶¶Lji xqsWLRi˘˙xmsÀ≥œ¡ ™yx§¶¶¶©y¨sı @μ≥j∂L][z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂ LRi˜ÈLigS ry*≠sV™yLRiV xqsWLRi˘˙xmsÀ≥œ¡ ™yx§¶¶¶

©´sLi\|ms ≠sx§¶¶¶LjixqsWÚ @ZaP[xtsQ À≥œ¡NRPÚ«¡©´sVá ©´sVLi¿¡ •¶¶¶LRiªRΩVáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. ™yx§¶¶¶©´s}qs™´sÕ‹[ @˙gRiÀ≥ÿgS ©´s @aRP*, gRi«¡, ™´sXxtsQÀ≥ÿáV, xmsμyμ≥j∂xmsªRΩVáV ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi $Æμ∂[≠s, À≥œ¡WÆμ∂[≠s xqsÆ™s[VªRΩ ry*≠sV™yLji DªRΩ=™´s ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡NRPV xmsLjifl·∏R∂V ™´sVLi≤R∂xmsLi Õ‹[ ºΩLRiV™´sVLi«¡©´sLi xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVL iÕ‹[ …”¡…”¡≤T∂ D©´sı ªyμ≥j∂NSLRiVáV, À≥œ¡NRPVÚáV @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. Æ™s[Õÿμj∂gS FyÕÊ‹©´sı À≥œ¡NRPVÚáV N][Õÿ…ÿáV, ©´sXªy˘Ã¡ ª][ @áLjiLi øyLRiV. Æ™s[μR∂™´sVLi˙ª][øyËÈLRifl·Ã¡ ©´s≤R∂V™´sV ry*≠sV™yLji μR∂LRi+©´sLi N][xqsLi À≥œ¡NRPVÚáV ALS»¡xms≤ÔyLRiV. x¤¦¦¦Lixqsªyx¤¦¦¦©«sLi\|ms r¡ª«sVxqsäLiμ³R¶V²R¶V ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi $NSŒœ¡x§¶¶¶{qsÚaRP* LRiry*≠sV, @™´sV¯™yL˝Ri ElLi[gjiLixmso ™´sVx§¶‹

ÀÿÕÿ“¡ Æ≤∂LiVVLki ©´sVLi¿¡ A™´soÆ©sLiVV˘ N]©´sVg][áV ryÛ ¨sNPR Æ©sª[ ΩR á A©s´ Liμ∂R Li ºΩLRiV™´sVá,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): ™´sLRiVxqsgS ™´sqx sVÚ©s´ ı ≠s™´sVLRi+áNRPV «¡≤T∂qz s©´s …”¡…”¡≤T∂ BNRP A™´soÆ©sLiVV˘¨s rÛy¨s NRPLigSÆ©s[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liμj∂. á≤Ô∂R W ª][ Fy»¡V BªRΩLRi ˙xmsryμyÕ˝‹[ ™y≤R∂VªRΩV©´sı A™´soÆ©sLiVV˘ ©yfl·˘ªRΩ|\ ms B…‘¡™´sá ≠s™´sVLRi+áV ™´søyËLiVV. ™´sVL][Æ\™sxmso ©yfl·˘ªRΩ ¤Õ¡[¨s Æ©sLiVV˘ª][ ºΩLRiV™´sVá ˙xmsryμyá\|ms ≠s™´sVLRi+áV ™´søyË∏R∂V©yıLRiV. μk∂Liª][ ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ÀÿÕÿ“¡ Æ≤∂LiVVLki ©´sVLi¿¡ A™´soÆ©sLiVV˘¨s N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s Æμ∂[™s´ rÛy©´sLi μ≥∂R LRi¯NRPLRiÃÚ ¡ ™´sVLi≤R∂÷¡ ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liμj∂. μk∂¨s¨s rÛy¨sNRP ’¡¤«¡zmsª][ qx s•¶¶ @LiμR∂LRiW ry*gRiºΩxqsVÚ©yıLRiV. Bμ][ ™´sVLi¿¡ ¨sLÒiR ∏R∂V™´sV©yıLRiV. BNRP‰Æ≤∂[ Æ©sLiVV˘ N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsÚ ©yfl·˘ªRΩ|\ ms ¬ø¡N`P ¬ø¡[qx sVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂©´sFyıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV …”¡…”¡≤T∂ gRiªRΩLiÕ‹[ IxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı DªRΩLÚ iR ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s  ¡lLi[÷¡Õ‹[¨s ˙zms≠sV∏R∂VL`i @˙gjimx so≤`∂= NRPLi|ms¨ds Æ©sLiVV˘ xqsLRixmnsLS\|ms @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsWÚ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. ©yfl·˘ªy

Õ‹[xmsLiª][ N]¨sı …ÿ˘LiNRPL˝Ri Æ©sLiVV˘¨s Æ™s©´sVNTP‰ xmsLiFy÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ á≤Ô∂R W ˙xmsryμR∂Li ªRΩ∏R∂WLki¨s ªRΩgÊij Liøy÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ rÛy¨sNRPLigS D©´sı Æ≤∂LiVVLkiá ©´sVLi¿¡ Æ©sLiVV˘ qx sLRimx sn LS ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s qx sLiNRP÷¡ˆLi¿¡Liμj∂. ˙zms≠sV∏R∂VL`i @˙gji mx so≤`∂=ª][ NRPVμj∂Lji©´s μ≥∂R LRiª][ ¨sªRΩ˘Li 3 »¡©´sVıá Æ©sLiVV˘¨s ÀÿÕÿ“¡ Æ≤∂LiVVLki ©´sVLi¿¡ qx sLRimx sn LS ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liμj∂. BLiμR∂VNRPV Æμ∂[™s´ rÛy©´sLi μ≥∂R LRi¯NRPLRiÃÚ ¡ ™´sVLi≤R∂÷¡ NRPW≤y AÆ™sWμR∂™´sVV˙μR∂ Æ™s[qz sLiμj∂. 33 áORPQá NTPÕ‹[á Æ©sLiVV˘¨s LRiW.273.95 |\ msxqsá ™´sLiªRΩV©´s N]©´sVg][áV IxmsˆLiμR∂Li «¡LjigjiLiμj∂. ºΩºΩÆμ∂[ ¨sªRΩ˘Li 10 »¡©´sVıá Æ©sLiVV˘¨s ≠s¨sπ∏∂Wgjiqx sVÚLiμj∂. DªRΩLÚ iR ˙xmsÆμ∂[a`P ©´sVLi¿¡ 2,200 NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR μR∂WLRiLi ©´sVLi¿¡ ºΩLRiV™´sVáNRPV Æ©sLiVV˘ qx sLRimx sn LS «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. xqsVμR∂WLRiLi ©´sVLi¿¡ «¡Ljilgi[ xqsLRixmnsLSÕ‹[ GÆμ∂[¨s @™yLiªRΩLRiLi «¡Ljilgi[ mx sORPQLiÕ‹[ À≥¡œ NRPVÚáNRPV á≤Ô∂R W ˙xmsryμR∂Li @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li NRPtx sÌ QªΩR LRi™´sV¨s @LiøR¡©y Æ™s[qz sLiμj∂.

EgjixqsÍØÈÁÍÜ[ BLiúμR¶NRPLRißãÞlLi²ïT¶

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáLigSfl· À≥¡œ ≠sªRΩ™´s˘Li æªΩ[÷¡©y ™´sW“¡FsLi{ms BLi˙μR∂NRPLRifl„fi À≥¡œ ≠sªRΩ™´s˘Li ™´sW˙ªRΩLi BLiNS æªΩ[á¤Õ¡[μ∂R V. A∏R∂V©´s G FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR VªyLRi©´sıμj∂ BxmsˆV≤R∂V øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ºΩLRigji ¬ø¡[LiR Vμy™´sV©yı ¨sLRi¯ÕfiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªΩR FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sV}§¶¶ aPR *L`ilLi≤Ô∂T NSLRifl·LigS @™´sNSaRPLi DLi≤R∂NRPF°™´søR¡VË. …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lij ©y @Æμ∂[ mx sLjiqz sÛ ºΩ GLRiˆ≤R∂ ™´søR¡VË. BNRP A∏R∂V©´s ™´sVVLiμR∂V©´sı≠s lLiLiÆ≤∂[ ˙xmsªRΩ˘™´sWı∏R∂WáV. INRP…”¡ …”¡≤T∂mx sÕ‹[ ¬ø¡[LiR ≤R∂Li ¤Õ¡[μy ’¡¤«¡zmsÕ‹[ ¬ø¡[LiR ≤R∂Li. C lLiLi≤T∂Li…”¡Õ‹[ Gμj∂ A∏R∂V©´sNRPV @©´sVNRPWá™´sV©´sıμj∂ A∏R∂VÆ©s[ æªΩ[áVËN][™y÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ¨sLRi¯Õfi ZNP[Li˙μR∂LigS A∏R∂V©´s ªRΩ©´s NSLRi˘NRPÕÿFyá©´sV ™´sW˙ªRΩLi ≠ds≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. @LiμR∂VZNP[ A¿¡ªRΩW¿¡ Æ™s[¿¡øR¡W}qs μ≥]L[ iR fl”·Õ‹[ D©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik ªRΩLRimx sn Æ©s F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ©y.. qx s*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥¡œ ˘LÛij gS©y @Æ©s[ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı Fs¨sıNRPá ˙xmsNRP»¡©´s ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*æªΩ[ Æ™sÃ˝¡≤T∂ryÚ©s´ ¨s BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤Ô∂T ¬ø¡xmsˆ≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. B…‘¡™´sá ªRΩ©´sFyμR∂∏R∂W˙ªRΩª][ J ™´sWLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi øR¡V…Ì”¡ ™´s¿¡Ë©´s ™´sW“¡FsLiFsLi{ms ™´sVL][™s´ WLRiV ≠s≠sμ≥∂R ˙gS™´sWá©´sV øR¡V≤R∂VªRΩW mx sáNRPLjiLixmsoáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV •¶¶ ≠sd VáV B¿¡Ë©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sV}§¶¶ aPR *L`ilLi≤Ô∂T Æ©sLRiÆ™s[LiR ˤա[μ∂R ¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ©´sV r°™´sV™yLRiLiª][ ™´sVVgjiLi¿¡ ªyªy‰÷¡NRPLigS ™yLiVVμy Æ™s[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩLRi™yªRΩ ™´sVL][≠s≤R∂ª][ ™´sV◊d¡˝ ¬ø¡[mx s≤R∂ªyLRi¨s @©´sVøR¡LRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s NRPW≤y G FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LSá©´sıμy¨s\|ms©y Egjiqx s…ÿ»¡Õ‹[ D©yıLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi.Æ©s[ AL][mx sfl·Ã¡VNRPV C øR¡LRi˘ª][ æªΩLRimx s≤T∂Liμj∂.

[ªRΩ=™´sLi xmnsV©´sLi gS «¡LjigjiLiμj∂. ry¯≠sV™yLRiV x§¶¶¶Lixqs™y x§¶¶¶©´sLi \|ms, @™´sV¯™yLRiV ∏R∂W÷¡™yx§¶¶¶©´sLi\|ms ElLi[gRiV ªRΩW À≥œ¡NRPVÚáNRPV μR∂LRi+©´s≠sVøyËLRiV. Æ™s[VŒœ¡ªy ŒÿáV, ˙xmsæªΩ[˘NRP ™yLiVVμy˘Ã¡V, NRPŒÿNSLRiVá ©´sXªRΩ˘ ˙xmsμR∂LRi+©´sáª][ ™´splLi[gjiLixmso ™´sVx§¶‹[ ªRΩ=™´sLi \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS «¡LjigjiLiμj∂. ™´sV•¶¶¶bP™´s LS˙ºΩ xmsLRi*μj∂©y¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s $\ZaPáLi Õ‹[ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘ LiVV. CÆ™s[VLRiNRPV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi $\ZaPá ˙À≥œ¡™´sVLSLi’≥¡NS ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´sry*≠sV ™yLji¨s x§¶¶¶Lixqs ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms, @™´sV¯™yLji¨s ∏R∂W÷¡ ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms ElLi[gjiLiøyLRiV. xmnsV©´sLigS «¡Ljigji©´s C DªRΩ=™´sLiÕ‹[ •¶¶¶«¡\lLi©´s À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[VŒœ¡ ªyŒÿáV, ˙xmsæªΩ[˘NRP ™yLiVVμy˘Ã¡V ™yLiVVxqsWÚ NRPŒÿNSLRiVáV ©´sªRΩ˘ ˙xmsμR∂LRi+©´s ¬ø¡[aSLRiV.

bPª«sLSú¼½ D»R½=ªyÌÁNRPV AÌÁ¸R¶WÌÁ ª«sV ryòÊÁV ≈¡™´sV¯Li,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ bP™yá∏R∂WÕ˝‹[ bP™´sLS˙ºΩ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xms™´sVV≈¡ \ZaP™´sZOP[Q ˙ªyÕ˝‹[ INRP\¤…¡©´s ˙À≥œ¡™´sVLSLi ¡ xqsÆ™s[VªRΩ ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´sry*≠sV Aá∏R∂VLi bP™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™y áNRPV ™´sVVryÚ ¡™´soªRΩVLiμj∂. øR¡Li˙≤R∂Vg]Li≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi Õ‹[¨s @©´sıxmsolLi≤ÔT∂xms÷˝¡Õ‹[¨s C Aá∏R∂VLiÕ‹[ C Æ©sá 26 ©´sVLi¿¡ 28 ™´sLRiNRPV DªRΩ=™yáV xmnsV©´sLigS «¡LRiVgRiVªyLiVV. Aá∏R∂VLi A™´sLRifl·Õ‹[ FyLRi*ºdΩ, xmsLRiÆ™s[VaRP*LRiVáV, ALi«¡Æ©s[∏R∂Vry*≠sV, μR∂OTPQflÿ™´sVWLjiÚ, À≥œ¡NRPÚ NRP©´sıxmsˆ,™´sVXªRΩV˘Li«¡∏R∂Vry*≠sV ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡V D©yıLiVV. Aá∏R∂VLi ™´sVVLiμR∂V ™´sV•¶¶¶ ©´sLiμj∂ DLiμj∂. C Aá∏R∂W¨sNTP ™´sVXªRΩV˘Li«¡∏R∂Vry*≠sV Aá∏R∂VLigS }msLRiVLiμj∂.™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡LRigRi©´sV©´sı ™´sV•¶¶¶ bP™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yáNRPV À≥œ¡NRPVÚáV @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ ªRΩLRi÷¡ LS©´sV©yıLRiV. BNRP øyLji˙ªRΩNRP Æ©s[xms¥R∂˘™´sVV©´sı xqsV«ÿªRΩ©´sgRiL`iÕ‹[¨s bP™yá∏R∂VLi DªRΩÚLRiNSbdPgS Æ™sáVg]LiμR∂Vª][Liμj∂. Æμ∂[™yá∏R∂VLi, DªRΩÚLRiLi ©´sVLi¿¡ μR∂OTPQflÿ¨sNTP ˙xms™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[ FsμR∂Œ˝œ¡™ygRiV, ˙FyLigRifl· ≠sZaP[uyáV À≥œ¡NRPVÚá©´sV ANRPLji+xqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsºΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩNTP Æ™s[≤R∂VNRPáV

ªy˘gSáNRPV xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°LiV Liμj∂ NRP≤R∂xms,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): LS∏R∂Vá{qs™´sV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[Æ©s[ N]ªRΩÚ LSxtÌsQ˚ LS«¡μ≥y¨s¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s {qs™´sV xmsLjiLRiORPQfl· xqs≠sVºΩ ≤T∂™´sWLi≤R∂V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. A xqs≠sVºΩ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ xqs¿¡™yá∏R∂VLi FsμR∂V»¡ xqs≠sVºΩ ∏R∂VV™´s«¡©´s ≠sÀ≥ÿgRiLi ©y∏R∂VNRPV≤R∂V zqsμÙyL`ÛilLi≤ÔT∂ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s 48 gRiLi»¡Ã¡ μk∂ORPQ lLiLi≤][L][«¡ŸNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. ºΩLjigji NRPLRiWıáVNRPV LS«¡μ≥y¨s B™´s*≤R∂Æ™s[V ©y˘∏R∂V™´sV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ªy™´sVV C μk∂ORPQ ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV©yıLRiV. ™´sV˙μyxqsV D™´sV¯≤T∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V @NRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ ≠s≤T∂F°LiVV NRPLRiWıáV©´sV ™´sV©´s LS«¡μ≥y¨sgS GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı @LiaS¨sı C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. Bxmso≤R∂V LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂g]…ÌÿLRi¨s, ™´sV◊d˝¡ N][ryÚ, ALi˙μ≥R∂, LS∏R∂Vá{qs™´sV ˙FyLiªyÕ˝‹[ N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. {qs™´sV ™yxqsVáV ªy˘gRiLi ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s

ºΩLjigji C ˙FyLiªy¨sZNP[ A ™´sxqsºΩ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP æªΩ[™yá©yıLRiV. ©y…”¡ |msμÙR∂áLiμR∂LRiW NRP÷¡zqs æªΩáLigSfl·, ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`Pá©´sV NRP÷¡zms LS«¡μ≥y¨s¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ™´sWLjiË ªRΩáLSªRΩ¤Õ¡[ ªyLRiV™´sWLRiV ¬ø¡[aSLRi¨s A∏R∂V©´s CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. @xmsˆVÆ≤∂[ ™´sV©´sLi NRPLRiWıáV©´sV LS«¡μ≥y¨sgS zqÛsLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s DLi¤…¡[ C ©y…”¡NTP FsLiª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiÆμ∂[™yLRi™´sV©yıLRiV. ©y≤R∂V ªy˘gRiLi ¬ø¡[zqs \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV LS«¡μ≥y¨s¨s ªRΩLRi÷¡Li¿¡ @NRP‰≤R∂ FsLiª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. BªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsÚ xqs™´sV}qs˘©´s©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂VryL˝RiV ªy˘gRiLi ¬ø¡[zqs©´s LS∏R∂Vá{qs™´sV ™yxqsVáV ™´sVL][ryLji ©´sxtÌsQF°ªyLRi¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμyLRiV. BNRPªy™´sVV ªy˘gSáNRPV zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[™´sV©yıLRiV. ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ≠sμy˘LÛRiVáV |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ ™´s¿¡Ë @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV.

¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li ˙xmsºdΩºΩ. xqsV«ÿªRΩ©´sgRiL`iÕ‹[ ˙gS™´sV ¿¡™´sLRi©´s 360 xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙NTPªRΩLi r°Æ™s[VaRP*LRi ry*≠sV Æμ∂[™yá∏R∂VLi(bP™yá∏R∂VLi) Æ™s÷¡zqsLiμj∂. C Æμ∂[™yá∏R∂W¨sNTP FsLiª][ xmnsV©´s øR¡Lji˙ªRΩ DLiμj∂. @μj∂ DªRΩÚLRi NSbdPgS ˙xmszqsμÙj∂. bP™´s÷¡LigRiLi À≥œ¡W≠sVÕ‹[ Æ™sá™´s≤R∂Liª][ μy¨s xqs*∏R∂VLiÀ≥œ¡WÆμ∂[™yá∏R∂VLi @¨s zms÷¡¬ø¡[™yLRiV. A Æμ∂[™yá∏R∂W¨sNTP ªRΩWLRiVˆ©´s FsμR∂VŒ˝œ¡™ygRiV DLiμj∂. @μj∂ NSbdPÕ‹[ ™´sWμj∂LjigS DªRΩÚLRiLi ©´sVLi¿¡ μR∂OTPQflÿ¨sNTP ¨dsLRiV ˙xms™´sz§¶¶¶xqsVÚLiμj∂. xmsNRP‰Æ©s[ aRP¯aS©´sLi DLi≤R∂≤R∂Li ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ. C Æμ∂[™yá∏R∂VLi 1969Õ‹[ Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡ @μ≥k∂©´sLiÕ‹[NTP Æ™s◊˝¡Liμj∂. BNRP‰≤R∂ «¡Ljilgi[ bP™´sLS˙ºΩ Æ™s[≤R∂VNRPáNRPV N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li xms»Ì¡fl·Li, «¡⁄áWLRiVFy≤R∂V, øR¡Li˙μR∂Vg]Li≤R∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRiV. CÆ©sá 27©´s «¡Ljilgi[ bP™´sLS˙ºΩ Æ™s[≤R∂VNRPáNRPV r°Æ™s[VaRP*LRiry*≠sV Æμ∂[™yá∏R∂VLi ™´sVVryÚ ¡™´soª][Liμj∂. BLiªRΩ xmnsV©´søR¡Lji˙ªRΩ D©´sı C Æμ∂[™yá∏R∂W¨sı Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡ @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsLRiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘x§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s rÛy¨sNRPVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV.

zqsH²T¶NTP ¿Á[Lji©«s Ëܪ«sVøLjiÌýÁV ZNP[xqsV

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): ΔÿªyμyLRiVá©´sV ©´sVLi¿¡ N][…ÿ˝ μj∂ LRiWFyLiVVá ≤T∂Fy—¡»˝¡VgS }qsNRPLjiLi¿¡ @©´sLiªRΩLRiLi À‹[LiRÔ V ºΩ}msˆzqs©´s 'À‹™´sV¯LjiÃ˝¡V' ZNP[qx sV©´sV Æ©s[LiR mx sLjia][μ∂R≥ ©´s ≠sÀ≥ÿgRiLi ({qsH≤U∂)NTP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @xmsˆgjiLi¿¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV LSxtsÌ Q˚ ≤U∂“¡{ms ’¡. ˙xmsryμR∂LS™´so ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. C ZNP[qx sV©´sV ryμ≥∂R ˘QÆ\™sV©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS mx spLjiÚ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s A∏R∂V©´s «ÿLki ¬ø¡[qz s©´s AÆμ∂[aSáՋ[ }msL]‰©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ≤U∂“¡{ms NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[qz s©´s J ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ΔÿªyμyLRiVá©´sV ¨sLi≤y ™´sVVLi¿¡©´s À‹™´sV¯LjiÃ˝¡V NRP¨dsqx sLi 300 N][»¡˝ V }qsNTPLjiLi¿¡LiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≠saS≈¡xms»¡ıLi ZNP[Li˙μR∂LigS À‹™´sV¯LjiÃ˝¡V qx sLixqsÛ LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS ΔÿªyμyLRiVá ©´sVLi¿¡ μyμyxmso LRiW. 300 N][»˝¡Vc ™´sxqsWÕfi ¬ø¡[zqsLiμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi @ xqsLixqÛs À‹[LÔRiV ºΩ}msˆ∏R∂V≤R∂Liª][ ΔÿªyμyLRiVáV áÀ‹[μj∂À‹[™´sV©yıLRiV. μk∂Liª][ ΔÿªyμyLRiVáV @»¡V F°÷d¡xqsVá©´sV, B»¡Vc ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* |msμÙ∂R á©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. μyLiª][ F°÷d¡qx sVáV À‹™´sV¯LjiÃ˝¡V qx sLixqsÛ |\ ms ZNP[qx sVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[qz s μR∂LS˘xmsoÚ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ F°÷d¡qx sVá μR∂LS˘xmsoÚÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáª][Fy»¡Vc xmsáV™´soLRiV D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV À‹™´sV¯LjiÃ˝¡V Æ™s©´sVNRP D©´sı»˝¡V æªΩ÷¡Liμj∂. μyLiª][ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li q{ sH≤U∂NTP ZNP[qx sV @xmsˆgjiLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ ZNP[qx sV N]÷¡NTP‰ ™´sqx sVÚLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.¡

©´sW˘Æ≤∂™´sV˙NRP{qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Æ©s[≤R∂V F°LRiV gRiLÍRi©´s ¦®©s[ÉÓÁ ÕÁÛÇÁzms μ³R¶©«sùªyμR¶ xqs˳ÏÁ ªyLiV μy

≈¡™´sV¯Li,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá©´sV ™´sμR∂VáVNRPVÆ©s[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ©´sW˘Æ≤∂™´sV˙NRP{qs ™´sVL][™´sWLRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][Fy»¡V, À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li, Fyá*LiøR¡ ≤T∂≠s«¡©˝´sÕ‹[¨s 200 ˙gS™´sWá©´sV ™´sVVLixmso }msLji»¡ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ NRP÷¡}ms ˙xms∏R∂Vªyı¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yı™´sV¨s ©´sW˘Æ≤∂Æ™sW˙NRP{qs —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ F°»¡V LRiLigSLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi  ¡μR∂VáVgS ™yLjiNTP ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi øR¡WFyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ F°LRiV gRiLÍRi©´s ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. xqsVμk∂LÁRi F°LS…ÿá ªRΩLRiV™yªRΩ æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li ryNRPLRi\Æ™sV©´s Æ™s[Œœ¡ —¡Õ˝ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡V, ©´s™´s æªΩáLigSfl· ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s NSLS˘øR¡LRifl·\|ms C Æ©sá 26©´s æªΩáLigSfl· ≠s«¡∏R∂V gRiLÍRi©´s, DμR∂˘™´sV F°LRiVgRiLÍRi©´s ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· ≠s«¡∏R∂V gRiLÍRi©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ HμR∂V

gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ xqsLÙSL`i xms¤…¡[Õfi }qÌs≤T∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ |ms≠s÷¡∏R∂V©±s \Æ™sVμy©´sLi ™´sLRiNRPV áORPQ™´sVLiμj∂ª][ ˙xmsμR∂LRi+©´s ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·Li N][xqsLi ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV LRiWF~Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ J|ms©±s NSxqÌsVá©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, F°≤R∂V À≥œ¡W™´sVVáNRPV xms…ÌÿáV B™y*á¨s, μR∂V™´sVV¯gRiWÆ≤∂Li, LRiV˙μR∂LiN][»¡, $LSLirygRiL`i, ™´sVVÆ©s[ıLRiV ˙Fy¤«¡NÌRPVá¨dsı xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ¡∏R∂W˘LRiLiÕ‹[ DNRPV‰ NRPLS¯gSLRiLi ¨sLji¯Li¿¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ∏R∂VV™´sªRΩLS¨sNTP DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP æªΩáLigSfl·Õ‹[ GLRiˆÆ≤∂[ N]ªRΩÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. gRiLÍRi©´sNRPV {qs{msH FsLi.FsÕfi. ZNP[Li˙μR∂ NRP≠sV…‘¡ ©y∏R∂VNRPVáV, xmsLi«ÿÀfi LSxtÌsQ˚ ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ Fs£qsFs£qs.™´sVx§¶¶¶Õfi, I≤T∂aS LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ÀÿáøR¡Li˙μR∂ xqs≤R∂Ligji, æªΩHNSxqs LSxtÌsQ˚ \¬ø≥¡LRi¯©±s ˙F~|mnsxqsL`i N][μR∂Li≤R∂LS™±sV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV •¶¶¶«¡LRiV NS©´sV©´sı»Ì¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

NRPLkiLi©´sgRiL`i, zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): NRPLkiLigRiL`iÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi «¡LRigS÷¡=©´s ’¡¤«¡zms μ≥R∂©´s˘™yμR∂ xqsÀ≥œ¡ ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ™´sVV≈¡˘ ©y∏R∂VNRPVá xqs™´sWÆ™s[™y¨sNTP Æ©s[ªRΩáV ªRΩLRi÷¡ Æ™sáÃÔ¡Liª][ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~Liμj∂©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáNRPV μ≥R∂©´s˘™yμyáV æªΩáVªRΩW CÆ©sá 26©´s  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s æªΩáLigSfl· ø_N`PÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©´sVNRPV©´sı xqsÀ≥œ¡ ™yLiVVμy Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V FyL˝RiÆ™sVLi…fi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±sø≥yLÍji N]Lji≠s Æ™s[fl·Vg][FyÕfi INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ 27©´s bP™´sLS˙ºΩ xmsLi≤R∂VgS DLi≤R∂»¡Liª][ xqsÀ≥œ¡ ™yLiVVμy Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. xqsÀ≥œ¡ ™yLiVVμy xqsÀ≥œ¡ xms≤T∂©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV gRiVLjiÚLiøyá¨s }msL]‰©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´sÕ‹[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiV HNRP™´sVªRΩ˘LigS xms¨s ¬ø¡[aSLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ’¡¤«¡zms ™´sVμÙR∂ªRΩVª][Æ©s[ æªΩáLigSfl· A≠sLS˜È™´sLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ

xqsVuy¯xqs*LS«fi B¿¡Ë©´s ™´sW»¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ æªΩáLigSfl·NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¨s÷¡øyLRi¨s @©yıLRiV. xqsVuy¯ IxmsˆVNRPVLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤T∂LiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xqs™´sVLÛRi Fyá©´s N][xqsLi ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩ™´sV FyLÌki¨s AμR∂LjiLiøyá¨s N][LSLRiV. À≥ÿ≠s ˙xmsμ≥y¨s ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤T∂Æ©s[ @¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NRPV»¡VLi ¡ Fyá©´s rygjixqsVÚ©´sı FyLÌkiáNRPV J»¡V Æ™s[π∏∂VVμÙR∂¨s N][LSLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ Æμ∂[aRPLi xqsLixmspLÒRi ˙xmsgRiºΩ ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV DÀ≥œ¡∏R∂V xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂™´sVLiVV©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @˙gRiÆ©s[ªRΩáNRPV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáV xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ xqsLiμR∂LRi˜LigS øR¡Wzms©´s F°LS»¡ xms…”¡™´sV DμR∂˘™´sVNSLRiVÕ˝‹[ ™´sVLjiLiªRΩ Dªy=x§¶¶¶Li ¨sLizmsLiμR∂¨s, ™yLji xqsWˆÈQ LjiÚ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡VÕ‹[ NUPáNRP À≥œ¡W≠sVNRP F°ztsQLi¿¡LiμR∂¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV.

FyÌÁNRPVLjiòÍÜ[ FsμR¶VLkiμR¶©«sV©«sõ FsúLRiÛËÁÖýÁ

™´sLRiLigRiÕfi,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): J»¡≠sV FsLRiVgRi¨s Æ©s[ªΩR gS }msLRiV©´sı …”¡≤T∂mz s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so FyáNRPVLjiÕÚ ‹[ ˙xmsxqsVÚªΩR Li gRi≤Ô∂R V mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ qx sˆxtsÌ QLigS NRP¨szmsLi¿¡©y A∏R∂V©´s …”¡AL`i Fs£qs©´sV …ÿlLiÊ …fi ¬ø¡[qx sVNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV F°™yá©´sV NRPVLi»¡V©yı BxmsˆV≤R∂V @ÕÿLi…”¡ mz sLRiqz sÛ ªRΩV áV NRP¨szmsLi øR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. Fs¨sıQQZ\ NPæªΩ[ ªyÆ©s[ qz sFsLi @©´sı μ≥∂k ™´sWª][ A∏R∂V©´s Æ™s[VNRPF° ªRΩV gSLi’≥¡d LRi˘Li ˙xmsμR∂Lji+xqsVÚ©yı LRiV. Àÿ ¡V©´sV Æ™s©´sZNP[qx sVNRPV¨s LS™´s≤R∂Li —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡ZNP[ NSNRPVLi≤y ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR ˙xms«¡Ã¡ NRPV NRPW≤y ©´søR¡Ë≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. FyL˝iR Æ™sVLi…fi ™´sVVLiμR∂VNRPV ’¡Ã˝¡V ™´s¿¡Ë©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆVÆ≤∂[ æªΩáLigSfl·NRPV ª]LiμR∂lLiLiμR∂VNRPV @Li»¡W Æ©s[ªRΩá©´sV xms»Ì¡VNRPV¨s @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªRΩıLi BxmsˆV≤R∂V øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLi gS ™´sWLjiLiμj∂. C μR∂aRPÕ‹[ NRPW≤y æªΩáLi gSfl·©´sV Æ™s[VÆ™s[V @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[ryÚ™s´ VLi»¡W ¬ø¡[qz s©´s ˙xmsNRP»¡©´sáV ˙xms«¡Ã¡NRPVLRiV¿¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. BLiªRΩ ¬ø¡ ¡VªRΩ©yı @xqsáV A∏R∂V©´s …‘¡≤U∂m{ sÕ‹[ N]©´srygRiVªyLS? ¤Õ¡[NPR

˙xmsºΩNRPWáLigS ™´sWLji©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´s˘™´s•¶¶¶LRi \ZaP÷¡ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡Vª][ xmsoLi«¡ŸNRPV©´sı …”¡AL`iFs£qs

FyLÌik ™´sWLRiªyLS? @Æ©s[ @LiaSá\|ms FyLÌik Õ‹[ ºdΩ˙™´s øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©´sVLi¿¡ ¤Õ¡[≈¡ BzmsˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøR¡ ≤R∂Li, æªΩáLigSfl·Õ‹[  ¡xqsV= ∏R∂W˙ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li, æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂{ms Fn°LRiLi Æ©s[ªΩR gS mx s¨s¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ÕÿLi…”¡ @LiaS¤Õ¡[≠ds Fs˙LRi¤À¡÷˝¡NTP @NRP‰LRiN]¬ø¡[Ë mx sLjiqz sÛ ºΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. ≠ds»¡¨sıLi…”¡NTP ª][≤R∂V FyáNRPVLjiÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP rÛy¨sNRPV≤R∂V NSμR∂Æ©s[ ˙xmsøyLRiLi Fs˙LRi¤À¡÷˝¡NTP NRPLi…”¡ ≠dsVμR∂ NRPV©´sVNRPV ¤Õ¡[NPR VLi≤y ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. J \Æ™sxmso ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms Æμ∂ ¡˜ºΩ©´s≤R∂Li, ™´sVL][Æ\™sxmso LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ FyLÌik ™´sWLRiªyLRiÆ©s[ ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂. A∏R∂V©´s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áª][ »¡ø`¡Õ‹[ ™´so©yıLRi¨ds, NRP¨dsqx sLi xmsμj∂ ™´sVLiμj∂ …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ª][

NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[NPT «¡Li£ms @™´soªyLRiÆ©s[ ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. BÕÿLi…”¡ ˙xmsøyLSá©´sV A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘ @©´sVøR¡LRiV¤Õ¡™´s*LRiW N]…Ì”¡FylLi[∏R∂V NRPF°™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so r~LiªRΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li ™´sLÙiR ©´sı}ms»¡ NSgS @NRP‰≤T∂ 1994 ©´sVLi¿¡ ™´sVW≤R∂VryL˝iR V …‘¡≤U∂m{ s @À≥¡œ ˘LÛij gS Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá xmso©´sLji*À≥¡œ «¡©´sÕ‹[ ™´sLÙiR ©´sı}ms»¡ Fs{qs= Lji«¡L`i™±sÔ gS ™´sWLRi≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s N]ªRΩgÚ S GL`ixms≤`Ô∂ FyáNRPVLjiNÚ PT tz sQ£msÌn @∏R∂W˘LRiV. FyáNRPVLjiÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li 2009 Õ‹[Æ©s[ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V©´sı ¬ø¡©´sWıLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li LRiμÙ∂R LiVV Bμj∂ GLSˆ»¡LiVVLiμj∂. …‘¡AL`iFs£qs, ¤Õ¡£msÌ FyLÌik á ™´sVμÙ∂R ªRΩVª][ F°…‘¡c ¬ø¡[qz s©´smx sˆ…”¡NUP gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡NTP ZNP[™s´ áLi lLiLi≤R∂V Æ™s[á ALRiV ™´sLiμR∂á 33 J»˝¡ Aμ≥j∂NRP˘ªRΩ

™´sW˙ªRΩÆ™s[V á’≥¡Li¿¡Liμj∂. @|qsLi’d˝¡NTP, Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ NRPV IZNP[ryLji «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ À≥ÿLkigS ˙NS£qs J…”¡Lig`i «¡LjigjiLiμj∂. …‘¡≤U∂m{ s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @À≥¡œ ˘LÛij Fs˙LRi¤À¡÷˝¡NTP qx s*ሠƙsV«ÿLÌki ™´s}qsÚ, NSLi˙lgi£qs Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ @À≥¡œ ˘LÛij LS«¡∏R∂V˘NRPV 19 Æ™s[áNRPV |\ msgS Æ™sV«ÿLÌik LS™´s≤R∂Li ≠sZaP[tx sQLi. FyáNRPVLjiÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ 2009 Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ …‘¡≤U∂m{ s ©´sVLi¿¡ …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[NTP «¡Li£ms @∏R∂W˘LRiV. 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ N][xqsLi …”¡ZNP‰…fi ªy˘gRiLi ¬ø¡[zqs, xqs•¶¶¶∏R∂V xqsx§¶¶¶NSLSáV @Liμj∂Li¿¡©´s ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xqsVμ≥yNRPL`iLS™´so BxmsˆV≤R∂V …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ D©yıLRiV. A∏R∂V©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ …”¡AL`iFs£qs ªRΩLRixmsn Qo©´s F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLiR ¨s ˙xmsøyLRiLi. ©yáVgRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹¨[ s @©´sVøR¡LRiVáª][ NRP÷¡zqs A∏R∂V©´s …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV.

¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ lgiáVxmso J»¡™´sVVá©´sV ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[}qs Æ™sá™´sV, lLi≤Ô∂T ry™´sW—¡ NRP™´sLÊSáV Fs˙LRi¤À¡÷˝¡NTP μR∂WLRi™´sV™´s*≤R∂Li |msμÙ∂R Æ\™sV©´s£qs FyLiVVLi…fi. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi NSLRifl·LigS A∏R∂V©´s ˙gS™´sW Õ˝‹[ ºΩLRigRi¤Õ¡[NPR F°∏R∂WLRiV. μk∂Liª][ @’≥¡™´sX μÙ∂j mx s©´sVáV NRPVLi»¡Vcxms≤ÔyLiVV. μk∂Liª][ FyáNRPVLjiÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms øyÕÿ ¡Ã¡{§¶¶¶©´sxms≤T∂Liμj∂. FyáNRPVLjiÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ @LiVVμR∂V ™´sVLi≤R∂Õÿ áV ™´soLi≤R∂gS, N]≤R∂NRPLi≤˝∂R , LS∏R∂VxmsLjiÕÚ ‹[ …‘¡≤U∂m{ s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ª]˙LRiWL`i, FyáNRPVLji,Ú Æμ∂[™s´ LRiVxmsˆVá ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ≤U∂Õÿ xms≤T∂Liμj∂. FyáNRPVLjiÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊiR LiÕ‹[ 101 mx sLiøyLiVVºdΩáVLi¤…¡[ ZNP[™s´ áLi 37 mx sLiøyLiVVºdΩáՋ[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ªRΩ©´s @©´sVøR¡LRiVá©´sV Æ©sgÊij LiøR¡VN][giR ÷¡gSLRiV. …‘¡cAL`iFs£qs 29 ø][»¡˝ , NSLi˙lgi£qs 24 rÛy©yÕ˝‹[, BLi≤T∂|msLiÆ≤∂Li»˝¡Vc 11

rÛy©yÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. 64 mx sLiøyLiVVºdΩáՋ[ «¡©´sLi ©y≤T∂ …‘¡≤U∂m{ sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´soLi≤R∂≤R∂Li Fs˙LRi¤À¡÷˝¡¨s NRPá™´sLRi|ms≤R∂Vª][Liμj∂.Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL` iLS™´so FyáNRPVLjiÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ™´s∞÷¡NRP qx sμR∂VFy∏R∂Wá NRPሩ´sNRPV FsLiª][ N]LiªRΩ NRPXztsQ ¬ø¡[aSLRiÆ©s[ }msLRiV æªΩøR¡VËNRPV ©yıLRiV. Fs£qsAL`iFs£qszms lLiLi≤][ μR∂aRP NSáV ™´s mx s©´sVáV mx spLjiÚ ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤y¨sNTP ø]LRi™´s øR¡WFyLRiÆ©s[ }msLRiVLiμj∂. A∏R∂V©´s NRPXztsQ NSLRifl·LigSÆ©s[ LS∏R∂VxmsLjiÚ, ª]˙LRiWL`i ¬ø¡LRiV™´soáNRPV «¡Ã¡NRPŒœ¡ ™´s¿¡ËLiμj∂. @Æ©s[NPR ¬ø¡LRiV™´soáNRPV ªRΩW™´sVVáV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Liª][ l\LiªyLigRiLiÕ‹[ A∏R∂V©´s xms»˝¡ N]LiªRΩry©´sVNRPWá ™yªy™´sLRifl·Li NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ªRΩ©´s r~LiªRΩ ≈¡LRiVËáª][ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ˙»¡£qsÌ }msLRiVª][ ™y»¡L`i F˝yLi»˝¡Vc Æ©sáN]áˆ≤R∂Liª][ N]¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩgÊij F°∏R∂WLiVV.

Æμ∂[™s´ LRiVxmsˆVá ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ μk∂LÁiR NSáLigS |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ ™´so©´sı NRP≤R∂Æ™sLi≤T∂ ˙’¡≤Í∂T ¨sLS¯fl·Li mx spLjiÚ ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Liª][ A ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ N]LiªRΩ ry©´sVNRPWáªRΩ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ªygRiV¨dsLRiV, rygRiV¨dsLRiV, L][≤∂R˝ V ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ¬ø¡[qz s©´s NRPXztsQ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´soNRPV @©´sVNRPWÕÿLiaRPLigS ™´sWLRiVª][Liμj∂. μk∂¨sNTPª][≤∂R V NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡ª][ NRP÷¡zqsF°™´s≤R∂Li, ªRΩ©´s qx s•¶¶ ∏∂R VLi N][Lij ©´s ™yLjiNTP @Li≤R∂gS ¨sá™´s≤R∂Li, qx s™´sVxqs˘ áV©´sıø][»¡NTP mx sLRiVlgiªRΩ≤Ú ∂R Li ÕÿLi…”¡ áORPQflÿ áV A∏R∂V©´sNRPV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ ™´sVLi¿¡ ™´s˘QQNPT gÚ S }msLRiV æªΩ¿¡Ë|ms…ÌÿLiVV. @LiVV æªΩ[, gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ B¿¡Ë©´s @¨sı •¶¶ ≠sd V áV Æ©sLRiÆ™s[LiR ËNRPF°™´s≤R∂Li Fs˙LRi¤À¡÷˝¡NTP B ¡˜Li μj∂NRPLRi mx sLjiqz sÛ ºΩ qx sXztsÌ Qr°ÚLiμj∂. ≠ds»¡¨sıLi…”¡NUP ≠sVLi¿¡ æªΩáLigSfl·Õ‹[ …‘¡≤U∂{ms xms»˝¡ gRiW≤R∂VNRP»Ì¡VNRPV©´sı ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡NTP |msμÙ∂R aSxmsLigS ™´sWLRiVª][Liμj∂.


5

ãT<Ûäyês¡+ 26`02`2014

eT+<∏äì˝À |ü≥Tº_–+#·T≈£îqï l<ÛäsY u≤ãT ry©´sVNRPWá @LiaSáNRPV ª][\Æ≤∂©´s LS«¡NUP∏R∂V xmsLjiflÿ™´sWáV xqs*ሠ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ D©yı ˙ºΩ≠s˙NRP™´sVV≤T∂Õÿ Fsμj∂gji©´s ∏R∂VV™´sÆ©s[ªRΩ

NRPLkiLi©´sgRiL`i,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xmsLjiflÿ™´sWáª][ Fy»¡V ˙xmsæªΩ[˘NRPLSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V «¡LRigRi ≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V $μ≥∂R L`i Àÿ ¡V ˙FyºΩ ¨sμ≥∂R ˘Li ™´s§z ¶ ¶qx sVÚ©s´ ı NRPLkiLigRi©´sL`i —¡Õ˝ÿ ™´sVLi¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li DªRΩ‰LihRiªRΩNRPV ¨sá∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. A∏R∂V©´s }msLRiV zqsFsLi lLi[xqsVÕ‹[ NRPW≤y DLi≤R∂≤R∂Liª][ rÛy¨sNRPLigS øR¡LRiË rygRiVª][Liμj∂. aSxqs©´s qx sÀ≥ÿ ™´s˘™´s•¶¶ LSá Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ª]ágjiLi øyNRP —¡Õ˝ÿÕ‹[ A∏R∂V©´sNRPV ˙Fy™´sVV≈¡˘ªRΩ |msLjigjiLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi rÛy¨sNRPLigS $μ≥∂R L`iÀÿ ¡VNRPV @©´s©´sVNRPWá ™yªy™´sLRi fl·Li NRP©´s ¡≤R∂V ª][Liμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sNRPVLi ≤y, μy¨s¨s @fl·¿¡Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂V

ºΩıLiøyLRiÆ©s[ @xqsLiªRΩXzmsÚ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li Õ‹[ ™´soLiμj∂. ™´sVLi¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVNSLRiVá\|ms ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s ZNP[xqsVá Æ™s©´sNRP $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V x§¶¶¶xqsÚLi ™´soLiμR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ LSxtsÌ Q˚ @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[bPLi¬ø¡[ qx s™´sV ∏R∂VLiÕ‹[ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V F°ztsQLi¿¡©´s Fy˙ªRΩ A∏R∂V©´s mx s»˝¡ ™´so©´sı ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ©´sV ªRΩgÊij Li¿¡Liμj∂. C mx sLjiflÿ™´sWáª][ ™´sVLi¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ CryLji $μ≥R∂L`i Àÿ ¡V ≠s«¡∏R∂VLi ©´s¤Õ¡˝ L[ iR V≠dsVμR∂ ©´s≤R∂NRP NS©´sVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s BªRΩLRi q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR áV NRPW≤y BxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´smx s»˝¡ ry©´sVNRPWá Æ\™sNRPLjiª][ D©yı LRiV. NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T ºdΩqx sVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂VLiª][ FyáV æªΩáLigSfl· |qsLi…”¡ Æ™sVLi…fi

A∏R∂V©´sNRPV ™´sLRiLigS ™´sWLS∏R∂V¨s mx sLjibdPà ¡NRPVá @LiøR¡©y. ™´sWLji©´s mx sLjiqz sÛ ªRΩV Õ˝‹[ ™´sVLi ¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ $μ≥∂R L`i Àÿ ¡VNRPV @©´sVNRPWá, ˙xmsºΩNRPWÕÿLiaSáV xqsLjixqs™´sW©´sLigSÆ©s[ ™´so©yıLiVV. ™´sW“¡ ˙xmsμ≥y¨s m{ s≠ds ©´sLRiqz sLi•¶¶ LS™´so LS«¡NUP∏R∂V “¡≠sªy¨sNTP ™´sVLi¥R∂¨sÕ‹[Æ©s[ xmso©yμR∂VáV mx s≤ÔyLiVV. A∏R∂V©´s ©yáVgRiVryL˝iR V ™´sVLi ¥R∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS mx s¨s¬ø¡[aSLRiV. 1957 ©´sVLi¿¡ 1977™´sLRiNRPV {ms≠ds ™´sVLi¥R∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS ™´so©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR FsÆ™sV¯ ¤Õ¡[˘ μR∂VμÙ∂j Œ˝¡œ $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V ™´sLRiVxqsgS ™´sVW≤R∂VryL˝iR V ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. A∏R∂V©´s ªRΩLi˙≤T∂ $FyμR∂LS™´so NRPW≤y ™´sVW≤R∂VryL˝iR V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS mx s¨s¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s©´sV m{ sxmsoÕfi= ™yL`i ©´sNRP=Q¤\Õ¡»˝¡Vc §x ¶ ¶ªΩR ˘ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li @xmsˆ…˝‹[ ºdΩ˙™´s qx sLiøR¡ á©´sLi qx sXztsÌ QLi¿¡Liμj∂. 1952 ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ZNP[™s´ áLi lLiLi≤R∂VryL˝iR V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSLi˙lgi[xqsªRΩLRiVáV BNRP‰≤R∂ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLRiV. 1952Õ‹[ r°xts Q÷¡£qsÌ @À≥¡œ ˘LÛij , 1994Õ‹[ …‘¡≤U∂m{ s BNRP‰≤R∂ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j LiøyLiVV. 1999 ©´sVLi¿¡ $μ≥∂R L`iÀÿ¤À¡[ ˙FyºΩ¨s ¥R∂˘Li ™´s§z ¶ ¶qx sVÚ ©yıLRiV. |msμÙ∂R mx s÷˝¡ FsLi{ms ≠sÆ™s[N`P NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[NPT Æ™s◊˝¡F°™´s≤R∂Li, ™´sVLi¥R∂¨s mx s»Ì¡fl·LiÕ‹[ gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[

˙xmsªRΩ˘LÛij mx so»Ì¡ ™´sVμ≥∂R V ˙Fy ¡Ã¡˘Li |msLRigRi ≤R∂Li ™´sVLi¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡ NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V©´sV NRPá™´sLRi|ms≤R∂V ªRΩV©yı LiVV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«ÿ LS«¡˘Li FyLÌik @À≥¡œ ˘LÛij gS F°…‘¡c ¬ø¡[qz s©´s mx so»Ì¡ ™´sVμ≥∂R V 50 Æ™s[á J»˝¡V qx sLiFyμj∂Li¿¡ $μ≥∂R L`iÀÿ ¡VNRPV gRi…Ì¡” F°…‘¡c BøyËLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ BNRP‰≤R∂ $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V NRPLi¤…¡[ FsLi{ms @À≥¡œ ˘ LÛij ≠sÆ™s[N`PNRPV FsNRPV‰™´s Æ™sV«ÿLÌik LS™´s≤R∂Li ≠sZaP[tx sQLi. @|qsLi’d¡˝ NUP, Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ NRPW IZNP[ ryLji «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sVLi¥R∂¨s |qsgRi¯Li …˝‹[ $μ≥∂R L`iÀÿ ¡VNRPV 13,209 J»˝¡ Aμ≥∂j NRP˘ªRΩ Ã¡’≥¡}qsÚ, ≠sÆ™s[N`PNRPV 15Æ™s[á |\ msgS Æ™sV«ÿLÌik LS™´s≤R∂Li ≠sZaP[tx sQLi. ™´sVLi ¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiQ|\ ms Æ™sLiNRP»¡ry* ≠sV NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ™´so©´sı xms»Ì¡VNRPV Bμ][ ¨sμR∂LRi+©´sLi. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s BªRΩLRi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáª][ F°Ã¡VËNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¥R∂¨sNTP ¨sμ≥∂R VáV ÀÿgSÆ©s[ ™´søyËLiVV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ©´sNRP=Õfi ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙FyLiªyáNRPV ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[ HG{ms ¨sμ≥∂R V Õ˝‹[ ™´sVLi¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP À≥ÿLkigS ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V NRPV NRP÷¡r~¿¡ËLiμj∂. C ¨sμ≥∂R Váª][ ªygRiV¨dsLRiV, ≠sμR∂˘, Æ\™sμR∂˘Li, ™´sWLRiV™´sVWá ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´s∞÷¡NRP qx sμR∂VFy∏R∂WáV, L][≤∂R˝ V, FyhRi aSááV, @LigRi©±s™y≤U∂ ZNP[Li˙μyá GLSˆ

»¡Vc ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li A∏R∂V©´s xmnsV©´sªRΩgS ¬ø¡xmsˆVNRPVL»¡V©yıLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li Õ‹[ FsºΩÚF° ªRΩá mx s¥R∂NSáV, L][≤∂R˝ ¨sLS¯ flÿ¨sNTP À≥ÿLkigS ¨sμ≥R∂VáV qx sLiFyμj∂LiøyLRiÆ©s[ }msL]¿¡ËLiμj∂. 80 Æ™s[á FsNRPLSáNRPV rygRiV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ NS¤Œ¡[aPR *LRi ™´sVVZNP[aÚ PR *LRi FsºΩÚF°ªRΩá mx s¥R∂NRPLi mx s©´sVáV xmspLjiNÚ SNRP F°LiVV©´sıxmsˆ…”¡NUP, μy¨s¨s ryμ≥∂j LiøyLRiÆ©s[ ry©´sVÀ≥¡œ WºΩ ™´soLiμj∂. C ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLRiÚLiVVæªΩ[ ™´sVLi¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[¨s NS…ÿLRiLi, ™´sVx§¶ ¶Æμ∂[™±sxmspL`i, ™´sV•¶¶¶™´sVV ªyÚLRiLi ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹ ¨[ s l\LiªRΩVáV á’Ù¡ F~LiμR∂Vªy LRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso ™´sVVªyÚLiR Li ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 100 N][»¡˝ LRiWFy∏R∂Váª][ ¨sLji¯xqsVÚ©s´ ı ¿¡LiªRΩá ¬ø¡LRiV™´so ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLjiÚ NS™Ø¿¡ËLiμj∂. μk∂¨s™´sÃ˝¡ 20 Æ™s[á FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV @LiμR∂VªRΩVLiμj∂. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP ªy©´sV ¬ø¡[qz s©´s }qs™´sá NRPV NS¤Œ¡[aPR *LRi ™´sVVZNP[aÚ PR *LRi, ¿¡LiªRΩá ¬ø¡LRiV ™´so ˙Fy¤«¡NÌPR VáV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s $μ≥∂R L` iÀÿ ¡V ¬ø¡ ¡VªRΩVLi…ÿLRiV. ˙xmsºΩ ™´sVLi≤R∂áLi Õ‹[©s´ W INRP «¡⁄¨s∏R∂VL`i NS¤Õ¡[“¡, ™´sVx§¶ ¶Æμ∂[™s± mx spL`iÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ≤T∂˙gki NRPŒÿaSá, NS…ÿLRiLiÕ‹[ H…‘¡H, Fy÷¡¤…¡ NTPıN`P NS¤Õ¡[ “¡Ã¡V, |qsLi»¡©´sLkiNSá¨dsÕ‹[ ¤«¡[Fs©±s…‘¡c ∏R∂VW BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡, NRPXztsQ ≠s«Ïÿ

©´s ZNP[Li˙μR∂Li, •¶¶ LikÌ NRPáËL`i Fy÷¡¤…¡NTPıN`P NS¤Õ¡[“¡ GLSˆ»¡V ÕÿLi…”¡ @LiaSáV $μ≥∂R L`iÀÿ ¡VNRPV @©´sVNRPWÕÿL iaSáVgS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊS¨sNTP À≥ÿLkigSÆ©s[ ¨sμ≥∂R VÕ‹¿¡Ë©y, @≠s ¨dsºΩ NRPW≤y @Æμ∂[ rÛyLiVVÕ‹[ «¡LjigjiLiμR∂©´sı AL][xmsfl·Ã¡V NRPW≤y D©yıLiVV. . ™´sVV≈¡˘LigS A∏R∂V©´s r°μR∂LRiV≤R∂V $©´sVÀÿ ¡V ™´s˘™´s•¶¶ LiR Z\ aP÷¡\|ms ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. @μ≥∂j NSLRiVá ˙…ÿ©±s= mx sn L˝iR V, NSLi˙…ÿNÌPR V mx s©´sVáՋ[ $©´sVÀÿ ¡V «‹[NPR ˘Li ≠sVºΩ≠dsVLjiLiμR∂Æ©s[ AL][mx sfl·Ã¡V©yı LiVV. ™´sVLi˙ºΩNTP ≠sVLi¿¡©´s NS©y*∏∫∂V ªRΩ™´sVV¯≤T∂NTP ™´soLi≤R∂≤R∂Li, μy¨sNTP F°÷d¡qx sVáV LRiORPQfl· NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li ÕÿLi…”¡ ™´s˘™´s•¶¶ LiR áV $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V ˙xmsºΩxtsÌ Q©s´ V μj∂gRi«ÿLSËLiVV. BxqsVNRP ™´sWzmns∏R∂W, HLRi©±s NS*Lki, |msμÙ∂R |msμÙ∂R NSLi˙…ÿNÌPR Vá Æ™s©´sNRP $μ≥∂R L`i Àÿ ¡V r°μR∂LRiV≤T∂ x§¶¶¶xqsÚLi ™´soLiμR∂Æ©s[ AL][mx sfl·Ã¡V ™´so©yıLiVV. ªRΩ™´sVV¯≤T∂ª][ Fy»¡Vc N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ μj∂*ºdΩ∏R∂V ˙ZaP[fl·” ©y∏R∂VNRPVáV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ mx sáV LRiNSá @˙NRP™´sWáV, @\Æ©sºΩNRP mx s©´sVáNRPV Fyáˆ≤T∂©y $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V ™yLji¨s NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRi©´sı ≠s™´sVLRi+á©´sV ™´sVW»¡gÊiR VNRPV©yıLRiV. $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V ™´sVLi ˙ºΩ @LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ ªRΩ™´sVV¯≤T∂ «‹[LiR V |msLjigji A∏R∂V©´sNRPV ˙xms«¡Ã¡ª][ qx sLi ¡Liμ≥y áV ªRΩgÊij F°∏R∂WLiVV. ™´sVLi¥R∂¨s mx s»Ì¡flÿ¨sı Æ™sW≤R∂Õfi …›©±sgS ™´sWLRiVryÚ©s´ Æ©s[ Fs¨sıNRPá •¶¶¶≠dsV¨s ¨sá¤À¡»Ì¡VN][¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLi¥R∂¨s À‹NRP‰Ã¡™ygRiV ˙Fy¤«¡NÌPR V mx spLjiÚ øR¡Wzqs, ≠sV¨ds …ÿ˘LiN`P ¡Li≤`∂gS ™´sWLRiVryÚ©s´ ©´sı ™ygÙS ©´sLi NSLRi˘LRiWxmsLi μyáˤա[μ∂R V.

À≥¡œ »Ì¡Vxms÷˝¡ μR∂gÊiR LRi ™´sV˙Lji™ygRiV ˙Fy¤«¡NÌPR V ¨sLji¯ryÚ™´sV©´sı •¶¶¶≠dsV •¶¶¶≠dsVgSÆ©s[ ≠sVgji÷¡F°LiVVLiμj∂. ™´sV•¶¶ ™s´ VVªyÚLiR Li ™´sVLi ≤R∂áLiÕ‹[ ©´sLji=LigSxmspL`i Lji«¡LS*∏R∂VL`i ¨sLji¯ryÚ©s´ ©´sı •¶¶ ≠sd V @™´sVáV NS¤Õ¡[μ∂R V. ™´sVx§¶¶¶Æμ∂[™±sxmspL`iÕ‹[ ≠sV¨ds H…‘¡c≤U∂G GLSˆ»¡Vc •¶¶ ≠sd V¨s ™´sVLRi¿¡F°∏R∂WLRiV. FsÕfi ™´sV≤R∂VgRiV ©´sVLi¿¡ ™´sVW≤R∂V ™´sVLi≤R∂ ÕÿáNRPV LRiOTPQªΩR ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ mx s¥R∂NRPLi qx slLi[* mx s©´sVáV NRPW≤y mx spLjiNÚ S¤Õ¡[μ∂R V. BÕÿ Æ©sLRi™´sLRi¨s •¶¶¶≠dsVáV $μ≥R∂L`iÀÿ ¡VNRPV Æ\™sV©´s£qs FyLiVVLi»˝¡VgS ™´sWLRiVªy∏R∂VLi »¡V©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRP NS…ÿLRiLi, ™´sVx§¶ ¶Æμ∂[™s± mx spL`i, ™´sV•¶¶ ™s´ VVªyÚLiR Li ™´sVLi≤R∂Õÿ Õ˝‹¨[ s 60 NRPV˙gS™´sWáNRPV L][≤∂RÔ V qx sμR∂VFy ∏R∂VLi NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV LjiLig`i L][≤∂RÔ V ¨sLji¯Liøyá¨s ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ μy¨sNTP BLiNS @»¡≠ds aS≈¡ @©´sV™´sVªRΩVáV á’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. LjiLig`iL][≤∂RÔ V mx s¨s NSLRi˘LRiWxmsLi μyáËNRPF°™´s≤R∂Li\|ms rÛy¨sNRPVÕ˝‹[ @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soª][Liμj∂ ˙Àÿx§¶ ¶¯fl·Vá Aμ≥∂j mx sªRΩ˘Li FsNRPV‰™´sgS ™´so©´sı ™´sVLi¥R∂¨s ˙gS™´sV mx sLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[ ’d¡q{ s ry™´sW—¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ Fs¨sıNRP NS™´s≤R∂Li $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V mx s»˝¡ |msLjigji©´s ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sVÆ©s[μ∂j ≠sZa˝Ptx[ sQNPR Vá @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. mx so»Ì¡ ™´sVμ≥∂R V CryLji A™´sWμk∂¯ FyLÌki \Æ™sxmso øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso FsLi{ms ≠sÆ™s[N`P ry™´sW—¡NRP™´sLÊiR Li J»˝¡V NRPW≤y ™´sVLi¥R∂¨s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ NUPáNRPÆ™s[V. μk∂Liª][ ™´sVLi¥R∂¨s @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPá mx sn ÷¡ªRΩLi DªRΩ‰LihRiÀ≥¡œ LjiªRΩLigS ™´sWLRiVª][Liμj∂.

@LigRi©±sªy²U¶ÌÁ xqsª«sVxqsùÌÁV xmsLjixtsQäLjiLi¿RÁLi²T¶ @ÌÁV|msLRiVgRi¬s F¡LSÈÁLi NSLRißáLigS®©s[ ¾»½ÌÁLigSßá ryμ³R¶ùQ\®ªsVLiμj¶ gRi™´sLRiıL`iNRPV «¡⁄áNRPLi…”¡ ≠s©´sºΩ \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 25(ôd’ ÿ q÷´dt ) : @LigRi©±s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚá xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s N][LRiVªRΩW {qs{msFsLi gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s, {qsFs£qs ™´sVx§¶¶¶LiºΩá©´sV NRP÷¡zqs ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. CÆ™s[VLRiNRPV AFyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «¡⁄áNRPLi…”¡ LRiLigSlLi≤ÔT∂, BªRΩLRi Æ©s[ªRΩáV ≠s©´sºΩ xms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. NSgS, @≠dsVL`i}ms»¡ ø_LRiryÚÕ‹[ @LigRi©±s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV LS˘÷d¡gS  ¡∏R∂VáVÆμ∂[ LSLRiV. ™yLji¨s F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. μk∂Liª][ @NRP‰≤R∂ D˙μ≥j∂NRPÚªRΩ GLRiˆ≤T∂ ˙…ÿzmnsN`P «ÿ™±sV @LiVVLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «¡⁄áNRPLi…”¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @LigRi©±s™y≤U∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ø]LRi™´s øR¡WFyá¨s gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s©´sV N][LSLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨sbP˺ΩÕ‹[ DLi≤R∂»¡Liª][ @LigRi©±s ™y≤U∂ ™´sLRi‰L˝Ri xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s gRi™´sLRiıL`i©´sV N][LSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsÆ™sV¯Õ‹[ D©´sı @LigRi©±s™y≤U∂áV ™´sVL][ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V ALiμ][Œœ¡©´s N]©´srygjiryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡,  ¡Vμ≥R∂ ™yLSáՋ[ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ™´sVV»Ì¡≤T∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡Vc ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ªRΩ™´sV ≤T∂™´sWLi≤˝R∂V AÆ™sWμj∂Li¬ø¡[μyNS F°LRiV A}msμj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLi øyá¨s F°LS≤R∂VªRΩV©´sı @LigRi©±s™y≤U∂áNRPV {qs{msFsLi ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y≤R∂V «¡Ljilgi[

øR¡LRiËáV ry©´sVNRPWáLigS DLi¤…¡[Æ©s[ xqsÆ™sV¯Q\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s @LigRi©±s ™y≤U∂ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV }msL]‰©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.@LigRi©±s ™y≤U∂ NSLji¯NRPVáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ALiμ][Œœ¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP F°÷d¡xqsVáV A»¡LiNSáV NRP÷¡gjiLiøyLRi¨s, FsNRP‰≤T∂NRP‰≤R∂ @lLi£qÌsáV ¬ø¡[aSLRi¨s @LiVV©y ¤Õ¡NRP‰¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y áORPQÕÿμj∂ ™´sVLiμj∂ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ NRPV ™´søyËLRi¨s «¡⁄áNRPLi…”¡ gRi™´sLRiıL`iNRPV æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsLji xqs™´sVxqs˘Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μy @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s @fl·¿¡Æ™s[ªRΩ μ≥][LRifl”·Æ©s[ @©´sVxqsLjiLiøR¡≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. @LigRi©±s ™y≤U∂ NSLji¯NRPVá\|ms F°÷d¡xqsVáV ˙xmsªyxmsLi øR¡Wzms©´s ºdΩLRiV ªRΩáμj∂LiøR¡V NRPVÆ©s[Õÿ DLiμR∂©yıLRiV. μ≥R∂LSıÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©´sı @LigRi©±s ™y≤U∂á©´sV F°÷d¡xqsVáV FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰≤R∂Æ©s[ @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. ªRΩ™´sV x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ N][xqsLi F°LS≤R∂VªRΩV©´sı @LigRi©±s ™y≤U∂ ™´sLRi‰L˝RiQ\|ms LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s∏R∂VLiªRΩXªRΩ* μ≥][LRifl”·Õ‹[ ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ øR¡˙LjiªRΩÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©˝´s¨dsı @LigRi©±s ™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚáª][ ¨sLi≤T∂F°LiVVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiryÚ™´sV¨s gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ •¶¶¶≠dsV BøyËLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

˙ZNP≤T∂…fi @Liªy ZNPzqsL`iZNP[ μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂©´sı x§¶¶¶Lki£tsQ

Æ™sVμR∂N`P,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): @á©y…”¡ ™´sV•¶¶ Àÿ≥ LRiªRΩLiÕ‹[ N_LRi™´soá\|ms FyLi≤R∂™´soáV lgi÷¡¿¡©´s»˝¡V Æ©s[≤R∂V æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V lgi÷¡øyLRi¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ …”¡. x§¶¶¶Lki˙aS™´so @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ryμ≥∂j Li¿¡©´s mx sn V©´sªRΩ ZNPzqsAL`iÆμ∂[©s´ ©yıLRiV. gRiªRΩ 13 GŒ˝¡œ ßgS ZNPzqsAL`i @áV|msLRiVgRi¨s F°LRiV xqs÷¡ˆ ≠s«¡∏R∂VºdΩLSáNRPV æªΩáLigSfl·©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s ™´søyËLRi¨s @©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s¤Õ¡[NPR L˝iR ª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ªRΩ™´sVª][ NRP÷¡zqs DLiÆ≤∂[™yLRiLiªy ªRΩ™´sV™y¤Œ˝¡[ @¨s xmso©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ μ][zms≤T∂ |msªRΩ©Ú y¨sı ™´sW˙ªRΩLi IxmsˆN][™s´ V©yıLRiV. æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·LiÕ‹[ NRPW≤y æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNP[q{ sAL`i À≥ÿgRiLi NS™yá¨s ªRΩ™´sV ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigRiYfl· ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQá Æ©sLRiÆ™s[LSáLi¤…¡[ ZNPzqsAL`i ©´s A∏R∂VNRPªRΩ*Æ™s[V aRPLRifl·˘™´sV©yıLRiV. A∏R∂V©´s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠s«¡©±s D©´sı Æ©s[ªΩR ¨s @©yıLRiV. @áV|msLRiVgRi¨s F°LRiVª][ @LRiÆ\™s GŒ˝¡œ NRPá æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´s©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS mx spLjiÚ ¬ø¡[qz s C Æ©sá 26©´s æªΩáLigSfl· gRi≤Ô∂R ≠dsVμR∂ NSáV Æ™sWxmsoªRΩV©´sı

æªΩáLigSfl· LRi¥R∂ ryLRi¥j∂ ZNP[q{ sAL`iNRPV NRP¨s≠s¨s FsLRiVgRi¨s xmnsV©´sry*gRiªy¨sNTP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV©yıLRiV. BLiμR∂VN][qx sLi LRiLigSlLi≤Ô∂T , \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV, …‘¡AL`iFs£qs NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡ª][ Fy»¡Vc BªRΩLRi —¡Õ˝ÿá ©´sVLi≤T∂NRPW≤y À≥ÿLkigS NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ªRΩLRi÷¡ ™´sqx sVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌki NRPW≤y æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡Vc\|ms ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™yáNRPV —¡Õ˝ÿá ™yLkigS æªΩ[μ∂k áV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li øR¡Wzqs ©´s™y*Õ‹[, G≤y*Õ‹[ æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. @xqsáV …‘¡…‘¡≤U∂{ms ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™yáV FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡[qx sVNRPVLi…‹[Liμ][ ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. Fs¨dsÔ π∏∂[V x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ æªΩáLigSfl·©´sV @≤Ô∂R VNRPV©´sıLiμR∂VNS? ˙FyflÿáNRPV æªΩgjiLi¿¡ ZNP[q{ sAL`i ≤T∂|qsLi ¡L`i 9, 2009©´s ZNP[Li˙μR∂Liª][ ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[LiVV}qsÚ LS“¡©y™´sWá ˙≤y™´sWáª][ μy¨sı @≤Ô∂R NRPV©´sıLiμR∂VNS? NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ’¡Ã˝¡V©´sV ºΩLRixqs‰Lji}qsÚ μy¨sNTP ™´sVμÙ∂R ºΩ¿¡Ë©´sLiμR∂VNS? mx s∏R∂W˘™´soá ZNP[aPR ™±s xqsV˙{msLiÕ‹[ ZNP[xqsVáª][ AFyá¨s ∏R∂VºΩıLi¿¡©´sLiμR∂VNS? @¨s ¨sáμk∂aSLRiV. xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯Õ‹[ FyÕÊ‹©´s¤Õ¡[μ∂R V.. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V »¡WL`iÕ‹[ @™´sW∏R∂VNRP ≠sμy˘LÛRiVá©´sV L_≤U∂áª][ N]…Ì”¡LiøyLRiV.. Æ™sW≤U∂, @μy*¨ds, «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ©´sV NRP÷¡zqs

≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV @≤Ô∂R VN][™yá¨s ˙FyÆμ∂≥ ∏[ ∂R Vxms≤ÔyLRiV.. @LiμR∂VN][qx sLi DªRΩ=™yáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLS? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ALRiVÆ©sááV ¨s˙μR∂¤Õ¡[¨s LS˙ªRΩVáV gRi≤T∂Fy©´s¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı≤R∂¨s, Æμ∂[¨sN][xqsLi A∏R∂V©´s ¨s˙μR∂¤Õ¡[NRPVLi≤y gRi≤T∂Fy≤][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s …‘¡c…‘¡c≤U∂m{ s ©y∏R∂VNRPVá©´sV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV BLiNS q{ s™´sWLi˙μ≥∂R VáNRPV E≤T∂gRiLi ¬ø¡[qx sVÚÆ©s[ D©yıLRi¨s, @μj∂ øyáμR∂©´sı»Ì¡Vc øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ™´sVÕÿ‰«figjiLjiÕ‹[ F°…‘¡c ¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂xms≤R∂»¡Li μyLRiVfl·™´sV¨s @©yıLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ZNP[q{ sAL`i LSNRP qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS À≥ÿLki LS˘÷d¡ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, ∏R∂VV™´sNRPVáV, ≠sμy˘LÛiR VáV, ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV, ≤yNÌPR L˝iR V, Dμ][˘gRiVá ™´sLi…”¡ ≠s≠sμ≥∂R LRiLigSá ™yLjiª][ Fy»¡Vc À≥ÿLkigS NRPŒÿNSLRiVáV NRPW≤y BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sVVá™´soªyLRi¨s @©yıLRiV. C Æ©sá 26©´s ≤≥T∂÷d˝¡©´sVLi¿¡ DμR∂∏R∂VLi  ¡∏R∂V¤Õ¡Ù l[Li[ ZNP[q{ sAL`i aRPLiuyÀÿμ`∂ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ¬ø¡[LiR VNRPV¨s @NRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ ¤À¡[giR Li}ms»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W¨sNTP |§¶¶ ÷¡NSxmsÌ L˝][ ™´sryÚLiR ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @NRP‰≤R∂ ˙Àÿx§¶¶¶¯fl· }qs™y xqsLixqÛs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Æ™sLiVV˘ ™´sVLiμj∂ ˙Àÿx§¶ ¶¯fl·VáV mx spLÒiR NRPVLiÀ≥¡œ ry*gRiªRΩLi xmsáVNRPVªyLRi¨s, ™´sVVzq˝sLi,

˙NTPqz sÌ ∏R∂V©±s, qz sNRPV‰ ™´sVªyá gRiVLRiV™´soáª][ xqsLRi* ™´sVªRΩ ˙FyLÛRi©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV ¤À¡[giR Li}ms»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ LS˘÷d¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LS˘÷d¡ F~≤R∂™´so©y ˙xmsμ≥y©´s NRPW≤R∂Œœ¡˛Õ˝‹[ Æ™s[μ∂j NRPáV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[qz s ry*gRiªRΩLi mx sáVNRPVªyLRi¨s, μ≥∂R WLiμ≥yLi NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚLiR ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. gRi©±sFyL`i‰ ™´sμÙR∂ ZNP[{qsAL`i @™´sVLRi≠dsLRiVáNRPV ¨s™y◊¡ @LjiˆryÚLiR ¨s C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS |§¶¶ ÷¡NSxmsÌ L˝][ @™´sVLRi≠dsLRiVá xqsÛ WxmsLi ≠dsVμR∂ xmspá™´sL<iR Li NRPVLjizmsryÚLiR ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi æªΩáLigSfl· À≥¡œ ™´s©±sNRPV LS˘÷d¡gS ¬ø¡[LiR VNRPVLi…ÿLRi¨s @©yıLRiV.

™´sV•¶ bP™´sLS˙ºΩNTP \ZaP™´sZOP[Q˙ªyÕ˝‹[ À≥ÿLkigS GLSˆ»˝¡V ≠saS≈¡ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ @À≥œ¡˘LÛjiQ\|ms …”¡≤T∂zms ™´sVÃ˝¡gRiVÕ˝ÿáV GáWLRiV,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt)): ™´sV•¶¶¶ bP™´sLS˙ºΩ xmsLRi*μj∂©y¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s mx s…Ì¡” q{ s™´sVª][ Fy»¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı Z\ aP™´sZOP[Q ˙ªyÕ˝‹[ DªRΩ=™yá GLSˆ»˝¡V mx spLjiÚ NS™´sqx sVÚ©yıLiVV. mx sLiøyLS™´sV ZOP[Q ˙ªyáª][ Fy»¡V C G≤yμj∂ mx s…Ì¡” q{ s™´sV ≠dsLRiÀ≥¡œ #˙Æμ∂[aPR *LRi ry*≠sV μR∂LRi+©y¨sNTP xqsV™´sWLRiV áORPQ ™´sVLiμj∂NTP \|msgS À≥œ¡NRPVÚáV ≠s¬ø¡[ËryÚLiR ¨s @LiøR¡©y. mx s…Ì¡” q{ s™´sV ™´sμÙ∂R @≈¡Li≤R∂ g][μy™´sLji ©´sμj∂ ™´sVμ≥∂R ˘Õ‹[ D©´sı À≥¡œ ˙μR∂NS◊d¡ qx sÆ™s[VªRΩ ≠dslLi[aPR *LRiry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[ CÆ©sá 26 ©´sVLi¿¡ 28 ™´sLRiNRPV «¡Ljilgi[ ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yá©´sV mx soLRiqx s‰LjiLiøR¡VNRPV¨s GLSˆ»˝¡©´sV mx sNRP≤R∂˜Liμk∂gS ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso mx s…Ì¡” q{ s™´sV ºΩLRiV©yŒ˝¡œ ©´sV qx s™´sVLÛiR LigS ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqsμÙyLÛRiQ\¤«¡©±s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ∏R∂W˙ºΩNRPVáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜Liμk∂ NRPágRiNRPVLi≤y qz s ¡˜Liμj∂ ry™´sVLRiqx s˘LigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Liøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. mx s…Ì¡” q{ s™´sV ≠sμ≥∂R VáNRPV qx sV™´sWLRiV 900™´sVLiμj∂ F°÷d¡xqsV zqs ¡˜Liμj∂ª][Fy»¡V lLiÆ™s©´sW˘, xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi, BLjilgi[xtsQ©±s, ™´sVªRΩ=Q˘aS≈¡, Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡, AL][giR ˘aS≈¡, ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQªRΩVÚ, L][≤˝R∂V À≥œ¡™´s©yáaS≈¡, AL`i.≤R∂ ˝¡V˘.Fs£qs, ≤U∂m{ sAL][*, G{msC{ms≤U∂q{ sFsÕfi, @gjiı™´sWxmsNRP ªRΩμj∂ªRΩLRi aS≈¡Ã¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s

mx sáV™´soLRiV @μ≥∂j NSLRiVáV, qz s ¡˜Liμj∂¨s mx s…Ì¡” q{ s™´sV ≠sμ≥∂R VáՋ[ ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. BNRP —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 250 Z\ aP™´sZOP[Q ˙ªyÕ˝‹[ ™´sV•¶¶ bP™´sLS˙ºΩ ™´sVx§¶‹ª[ ΩR =™yáV \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡ —¡Õ˝ÿ qx s•¶¶ ∏∂R V NRP≠sVxtsQ©s´ L`i Æ™s[™s´ VVáxmsp≤T∂ qx sªRΩ˘©yLS ∏R∂Vfl· æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s mx sáV ™´sWLÊRiμR∂LRi+NSá©´sV xqsW¿¡xqsWÚ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ªRΩ¨s–d¡μyLRiVáV —¡.xms™´s©±sNRPÕÿ˘fl„fi (GáWLRiV), ≠dsFsÕfiFsÕfiFs©±s lLi≤Ô∂T (’≥¡d ™´sV™´sLRiLi), Fs≠s≠s LRi™´sVfl· (ªyÆ≤∂[mx s÷˝¡gRiWÆ≤∂Li), AL`i.ÀÿÕÿ“¡ LSLi˙xmsryμ`∂ (ªRΩfl·VNRPV), C™Ø[áNRPV DªRΩLÚ iR V*áV BøyËLRiV. FyáN]Ã˝¡V OUPQLSLS™´sV÷¡Lilgi[aPR * LRiry*≠sV Aá ∏R∂VLi, ’≥¡d ™´sV™´sLRiLi gRiV©´sVxmsp≤T∂Õ‹[¨s r°Æ™s[VaRP*LRi «¡©yLÙiR ©´sry*≠sV Aá∏R∂VLi ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙xmszqsμÙ∂R Z\ aP™´sZOP[Q ˙ªyáՋ[ gRiªRΩ G≤yμj∂ NRP©yı À≥¡œ NRPVÚáV |msμÙ∂R qx sLi≈¡˘Õ‹[ ™´sryÚLiR ¨s @LiøR¡©y Æ™s[qx sVÚ©s´ ıLiμR∂V©´s ™´sVVLiμR∂V«ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…Ìÿá¨s qx sW¿¡Li øyLRiV. À≥¡œ NRPVÚáNRPV $˙xmsn VμR∂LRi+©´sLi @π∏∂[V˘LiμR∂V NRPV, ™´sπ∏∂W™´sXμÙ∂R V áV, gRiLji˜Èfl·VáV, @LigRi Æ\™sNRPá˘Li NRPá ™yLjiNTP qx sVáÀ≥¡œ μR∂LRi+©´sLi @π∏∂[V˘L iμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. À≥¡œ NRPVÚáV ªRΩ™´sV Æ™sLi»¡ ≠sáV\Æ™s©´s AÀ≥¡œ LRiflÿáV ºdΩqx sVNRPVLS ™´sμÙ∂R ¨s, ¿¡©yıLRiVáV ªRΩmz sˆF°NRPVLi≤y «ÿ˙gRiªRΩgÚ S

DLi≤yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. ©´sμk∂ ryı©´smx sn V…Ìÿá ™´sμÙ∂R «ÿ˙gRiªRΩgÚ S DLi≤yá©yıLRiV. ¨s}tsQμ∂j≥ Li¿¡©´s, ¤Õ¡[μy gRiVLjiLÚ iøR¡¨s ©´sμk∂ mx sLji™yx§¶ ¶NPR ˙FyLiªyáՋ[ ryı©yáNRPV μj∂gRiLSμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Aá∏R∂Wá ™´sμÙ∂R Fs»¡V™´sLi…”¡ ª]NTP‰xqsÕÿ»¡ «¡LRiVgRiNRPVLi≤y ¡Ã¡\Æ™sV©´s ÀÿLji ZNP[≤∂T Lig`i GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. μ≥yLji¯NRP, qx s*øR¡ËÈLiμR∂ qx sLixqsÛ Ã¡V ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë DªRΩ=™yáV xmnsV©´sLigS «¡Ljilgi[LiμR∂VNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. ™´sV•¶¶ bP™´sLS˙ºΩ mx sLRi*μj∂©y¨sı mx soLRiqx s‰LjiLiøR¡V NRPV¨s qx sV˙xmszqsμÙ∂R  ¡÷¡Æ™s[ Z\ aP™´sZOP[Q ˙ªy¨sNTP ALÌik q{ s ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂Vxms©´sV©´sVı»˝¡V GáWLRiV ≤T∂F° Æ™s[VÆ©s[«¡LRiV |msμÙ∂j LS«¡Ÿ INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. CÆ©sá 26™´s æªΩ[μ∂k ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ©´sVLi¿¡  ¡xqsV=áV mx s≤R∂Vxmsoªy™´sV©yıLRiV. Æ™sVVªRΩLÚ i 46 ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=á©´sV  ¡÷¡Æ™s[NPR V ©´s≤T∂}msLiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. rÛy¨sNRP FyªRΩ, N]ªRΩÚ  ¡rÌyLi≤`∂á ©´sVLi¿¡, ªRΩLilgiŒ˝¡œ ™´sVW≤T∂ ™´sLiæªΩ©´s ©´sVLi¿¡  ¡xqsV=áV  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LiR Vªy∏R∂V©yıLRiV. bP™´sLS˙ºΩ qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS $\ZaPáLi©´sNRPV CÆ©sá 26™´s æªΩ[μ∂k LS˙ºΩ 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV GáWLRiV ©´sVLi¿¡ ALÌki{qs ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV= (≤U∂áNRPV=) GLSˆ»¡V¬ø¡[aS™´sV¨s GáWLRiV ≤T∂F° Æ™s[VÆ©s[«¡LRiV æªΩ÷¡FyLRiV.

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,zmsn ˙ ¡™´sLji25 (ôdÿ’ q÷´ dt): LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠saS≈¡ FyL˝iR Æ™sVLi…fi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ Fs™´sLjiı  ¡LjiÕ‹[ μj∂LiFyáƩs[ ≠sxtsQ∏∂R VLi Õ‹[…¡” ≤T∂mz s @μ≥∂j uÌy©´sLi ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙ∂R NRP©´s ¡LRiV r°ÚLiμj∂. mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV CryLji @©´sVNRPWáLigS D©´sıLiμR∂V©´s, @À≥œ¡˘LÛji FsLizmsNRP\|ms ªRΩgji©´s «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVN][™yá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.  ¡Ã¡\Æ™sV©´s @À≥œ¡˘LÛji¨s BNRP‰≤R∂ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂LiFyá¨s Àÿ ¡V øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[Lij ©y A∏R∂V©´s @©´sNSxms÷˝¡ @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VZNP[ AxqsNTPÚ NRP©´s ¡LRiVxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ™´sVL][ryLji FsLi≠dsFs£qs™´sVWLji¨Ú s  ¡LjiÕ‹[ μj∂LiFyÕÿ ¤Õ¡[μ∂R Li¤…¡[ N]ªRΩ™Ú yLji¨s mx sLjiøR¡∏R∂VLi ¬ø¡[}qsÚ FsÕÿ DLi»¡VLiμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı NRPW≤y @μ≥∂j uÓy©´sLi xmsLjibdP÷¡r°ÚLiμj∂. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtsÒ v≤R∂V NRPW≤y FsLi{ms @À≥¡œ ˘LÛij Fs™´sl\LiæªΩ[ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV mx sáV™´soLji @’≥¡˙Fy∏R∂WáV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. FyL˝iR Æ™sVLi…fiNRPV F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP @¨sªRΩ qx sNRPVLRiV AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. g][NPR VÕfi ≠sμy˘ qx sLixqsÛ Ã¡ @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ’¡.Æ™sLiNRP»¡LS™´so }msLRiV NRPW≤y ªy«ÿgS mx sLjibdPá©´sNRPV ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ ¿¡™´sLjiORPQfl·Li ™´sLRiNRPV NRPqx sLRiªRΩVÚ ¬ø¡[aSZNP[ @À≥¡œ ˘LÛij ¨s

™´sW…˝ÿ≤T∂©´s»˝¡V xqsˆxtÌsQ™´sV™´soª][Liμj∂. N]ªRΩÚgS ¬ø¡[Lji©´s ™´s˘NRPVÚáNRPV FyLÌki ˙ZaP[fl·VáV xqsx§¶¶¶NRPLji}qsÚÆ©s[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂R ˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. A μj∂aRPgSÆ©s[ FyLÌik AÕ‹[ø¡R ©´sáV DLi…ÿ∏R∂V¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s©´s @Æ©s[NPR ™´sVLiμj∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩV©´sı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙Fyμ≥y©´s˘Li xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. øyÕÿ™´sVLiμj∂ …”¡ZNP‰»˝¡V AbPLi¿¡ ™´sqx sVÚ©yıLRi¨s —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªΩR áV @μ≥∂j Æ©s[ªΩR μR∂XztsÌ QNPT ºdΩxqsVNRPV¨s ™´søyËLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi. @ÕÿLi…”¡ ™yLji ™´sÃ˝¡ FyLÌki¨s ©´s™´sVV¯NRPV¨s D©´sı™yLjiNTP ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩLiμR∂¨s xqsW¿¡LiøyLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. μk∂¨sNTP —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ F~÷¡…fi ¡W˘L][ qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V q{ s|§¶¶ ø`¡ @∏R∂V˘©´sıFy˙ªRΩV≤R∂V, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ  ¡Li≤yLRiV xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sVWLjiÚ ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘LiªRΩLSá©´sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠sNTP, NSLi˙lgi£qsNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s©´s gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´soª][Fy»¡V ™´sVL][ ©´sáVgRiVLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV AxqsNTPgÚ S D©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªΩR áª][ CÆ©sá 27©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ¤À¡≥ …[ ¡‘ NS©´sV©yıLRiV.

@À≥œ¡˘LÛji Æ™s[»¡Õ‹[ xms≤ÔR∂ Æ©s[ªRΩáV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s @μ≥j∂uÓy©´sLi À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ BªRΩLRi FyLÌkiá Æ©s[ªΩR á©´sV …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ¬ø¡[LiR VËNRPVÆ©s[ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ GNRPmx sORPQLigS ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][NPR VLi≤y rÛy¨sNRP ©y∏R∂VNRPªy*¨sı ™´sVVLiμR∂VgS xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ AÆ™sWμR∂Li ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂©´sı AÕ‹[ø¡R ©´sÕ‹[ @μ≥∂j ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li DLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ ÕÿgS NSNRPVLi≤y ÕÿÀ≥œ¡©´suÌyáV ¤À¡[Lki«¡Ÿ Æ™s[qx sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ rÛy¨sNRPLigS FyLÌik N][qx sLi mx s¨s¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ™yLji¨s ≠sxqs¯LjiLiøR¡LSμR∂¨s NRPW≤y ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. gRiLi…ÿ©´sV FyLÌik Õ‹[NPT ºdΩN][™s´ ≤R∂Li μy*LS ™´s¿¡Ë©´s @À≥¡œ ˘LiªRΩLSá©´sV A FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V A¿¡ªRΩW¿¡ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yıLRiV. q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR @∏R∂V˘©´sı Fy˙ªRΩV≤R∂V μk∂¨s¨s ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøR¡≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V Bμj∂ øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáª][ ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ A∏R∂V©´s FyLÌik Õ‹[ {qs¨s∏R∂VL˝RiNRPV ªRΩgji©´s gRiVLjiÚLixmso DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩWÆ©s[, ™´sáxqsá\|ms FyLÌik NTP ©´stx sÌ QLi NRP÷¡lgi[ ¨sLÒiR ∏R∂WáV ºdΩqx sVN][™s´ V¨s mx sL][OPR QLigS ≠saS≈¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªΩR á©´sV qx s™´sVVμyLiVVxqsWÚ


6

ãT<Ûäyês¡+ 26`02`2014

xmsª«s©±s NRPÎØùßãÞ xqsLRixqs©«s ªyßÓá NRPxmspL`i? 'A•¶¶¶ NRPŒÿ˘fl·Li' ¿¡˙ªRΩLiª][ æªΩáVgRiV ˙}msORPQNRPVá©´sV ANRP»Ì¡VNRPV©´sı ™yfl”· NRPxmspL`i @μR∂XxtÌsQLi ÀÿgSÆ©s[ D©´sı»Ì¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. gRi ¡˜L`i zqsLig`ic2 Õ‹[ xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi xqsLRixqs©´s ™yfl”· NRPxmspL`i NRPV ø≥y©±s= μR∂ZNP[‰ @™´sNSaRPLi D©´sı»Ì¡V zmns÷¡Li©´sgRiL`i Õ‹[ …ÿN`P. GNRPLigS xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi xqsLRixqs©´s ©´s…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi μR∂NTP‰æªΩ[ ™yfl”· NRPxmspL`i NRPV μR∂aRP ºΩLjigji©´s¤…Ì¡[ @¨s zqs¨ds ™´sLÊSáV @Li»¡V©yıLRiV. ∏R∂V£tsQ LS«fi xqsLixqÛs ¨sLji¯Li¿¡©´s 'aRPVμ`Ù∂ Æμ∂[bdP L]™´sW©±s=' μy*LS Àÿ÷d¡™´so≤`∂ Õ‹[NTP ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡©´s ™yfl”· NRPxmspL`i ≠s™´sVLRi+NRPVá ˙xmsaRPLixqsáV @LiμR∂VNRPV©yıLRiV. AªRΩLS*ªRΩ ∏R∂V£tsQ LS«fi xqsLixqÛs ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ ¨sLji¯Li¿¡©´s 'A•¶¶¶ NRPŒÿ˘fl·Li'Õ‹[ ©y¨s ΩLiÕ‹[ ™yfl”· NRPxmspL`i ©´s»¡©´sNRPV MðüO¯égŒ ý Ððþ*¡ÐéÌê H¤…¡Li gRiL`˝i ™´sVV\Æ™sVª`Ω Δÿ©±s xqsV™´sWLRiV 100NTP \|msgS H¤…¡Li ryLig`i= xqsLRixqs©´s ©´s…”¡Li¿¡Liμj∂. C ¿¡˙ªR ™´ s VLi¿¡ ™´ s WLR i V‰¤ Õ ¡[ x m s≤Ô y LiVV. μyLiª][ gR i  ¡˜L`i zqsLig`ic2Õ‹[ ™yfl”· Õ‹[ NRP¨szmsLi¿¡ æªΩáVgRiV ˙}msORPQNRPVá©´sV E˙LRiWªRΩáWgjiLi¿¡Liμj∂. @ÕÿLi…”¡ NR P x m spL`i ©´ s V ©´ s …” ¡ Lix m s ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V≤y¨sNT P A ¿¡˙ªR Ω ¨sLS¯ªRΩ AxqsNTPÚ À≥ÿ™´sV†¯ŒCþ ïß™´sýÆVμ≥øV> R∂˘ H¤C‹Ù…¡LiP, VæryLig`i= ¬ø¡[∏R∂þ V≤RÌê…sì ∂Li ¤Õý ¡[çÜμR∂*çÆ©³s[ ÆŠ¬øÿíß ¡Fyˆ÷¡. ü$…yðþgêÇ μyμyx VæüËÏ…™èmþÆsoÿ$$Å…§ó ýsŒýË A¯èþ…™èþÆæÿ… °Æ>Ùèþ °S™éÆðÿyìþz sı»Ì¡V Üxqs™´ÆðÿysWøyLR ªRΩ*LRiÕ‹[ J ü…N]ªR Ú @™´sªyLR iLiÕ‹[þ… {´ëÆæ NRP¨szmsLiøR {ÔéÐè™´þ¯sVV\é Æ™íÜsVª`Ω °Ðèþ*Δÿ©± ‹Ü ç³s™éMæ ò³O Ω°ÇÃÝù¢ ¯èþ² _{™è ÿ…¿æýС©´ðþ$sO…VLiμj ¨. ∂çÜ. $Æó@Æÿ…μ∂[§æþÆŠÿÆðÿyøR¡ìþz WxÕçÙmsoªR $ÅyæΩV©´þ$ {Ö°Ðéç ìþz iLi. Fy£§æmþÆsæÿØMæzqü$sLigR i L`i @™´ s ªyLR i Li. Fy£ m s z q sLigR i L`i @©´ s gSÆ © s[ ™´ s V©´ s NR P V gR i VL]Ú ¬ ø ¡[ Ë μj ∂ yìþV> ç³Ç^èþÄæý$Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²yæþ$. D íÜ°Ðèþ* ³æNgê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ °†¯Œþ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ fÇV>Æÿ$$. ™´s§óVLi¿¡ …fi D©´³O s_{¡Mæ ı Fy»¡ª][ @μjýM∂æü$Lji°Æ>Ùè F°π∏∂[Vþ Æ>ÐŒ ≤y©±þ$sÐð=þ*çß ™´sVWÆ þÐèþ#° ç³’d¡sêËò üÇ…_¯èþFy»¡V ™öÍÚësŒ ýïŒþÆ™sVLi…fi=. >Ðèþ# M>Ï‹³°ÐèþÓV>,çÜ §é¯èþ…§ŠþVúyŠþ MðüÐðþ$Æ> þÆæÿØMæü$yæþ$™´sVV\çÜÆ™$ÆósVª`Ω ÿ…§æþÆŠÿ Δÿ©± Æðÿysìþz VúÆæ èþ §æþÆæÿØMæü™ªRΩèþÓ∏R…∂WLRÐèþíißV ý…^éÆæÿ$. °Æ>Ùèþ °S™éÆðÿyìþz ˙xmíÜsxqÓ^éa¯Œ sVÚªRΩLiþ ^ó@ÆþÄμ∂[æý$V>,ªRΩLRi§æ•¶¶¶Õ‹[ J ÿÐFy»¡¨s Væü™èþ…ÌZ þ$*Ò‹Ü »êÅ¯è ¬øÐè¡[rþ*°ÚsêÏLiμjy∂.™´æþ$™èsVLjþ*..°†¯Œ i N]μÙj∂þ™ø™yLSÕ˝ ‹[ {ÔóCý‹Ùt ÐèFy»¡¨s Lji÷d¡«fiþÆŠÿ ò³¬øO Ðó¡[∏þ$ÐèR∂V©´þ$$s°ÇÃ…_¯è VLiμj∂. Cþ CçÙŠP,Væü$…yðþgêÇ VæüËÏ…™èþÆÿ$$Å…§óþ Ë$ G…™è $¯èþ ÑfÄæ Ý먅^éÄñ …§óþ.Liμj™égêV> ≠sxíÜtsQ°Ðè ∏R∂þ*VLiÕ‹[ ™´sVV\þsÆ™ìýçœsVª`Ω Δÿ©±ý*s °²FsLiª][ AxqsNTý*PÚgSA…§æFsμRþÇ∂MìVLRü ™ðiVøRþÍ¡íÜWr°Ú ∂. {Ö°ÐéçÜÆðÿyìþz° §æþÆæÿØMæü$yìþV> ç'Æ©³s[©Ç^è þ Ä æ ý $ … ^ó þ ç Ü *¢ {ÔéÐè þ ¯ é í Ü °Ðè þ * ‹ Ü A¯ó þ Mö™è þ ¢ »êůè þ Æ Š ÿ ò ³ O ç Ü ÇMö™è þ ¢ {õ ³ Ðè ´sV FsLiª`Ω AxqsNTPÚgS D©yı©Ø[ ™´sW»¡Õ˝‹[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[©´sV. Bμ]NRþ$PMæü«§é _{™é°² ™ðþÆæÿMðüMìüPçÜ$¢¯é²Ðèþ$$. °†¯Œ »êyîþ ≤y©± Ìê…Vó æü$ ™èþVæüYrFy»¡ $t ËÐŒþ æªG…rÆŠ èþÆŠÿV> ki£tDsQ NRPíÜ÷¡z°Ðè FsáNÌSþ Q˙¨sN`P s=üÓgŒÆ©ýMsLi ¡L`i. ΩáVgRiVÿs?ñýO¯BLig˝ qs©´þ*s r˝E…r$…¨, yLig`i Ðèþ*Ça Ðèþ$*yø ÐéÆæÿ…¯èþ$…_ Æð ÿ V æ ü $ ÅËÆŠ ÿ _{¡Mæ ü Æ æ ÿ × ý {´ëÆæ ÿ … ¼Ýë¢ Ð è þ $ ° ™ð þ Í ´ëÆæ ÿ $ .D í Ü °Ðè þ * Mæ ü $ ï ß ý Æ øÆÿ $$¯ŒþiV.G…í³Mæü C…M> fÆæÿV>ÍÞ E…¨. Õ‹[ DLi»¡VLiμj∂. @LiμR∂VÕ‹[ ©´s©´sVı øR¡W}qsÚ @LiμR∂LRiW AaRPËLRi˘F°ªyLR {ºàïè þ … §æ þ … , Ýù¯è þ * ç Ü *§Š þ , AfÄŒ ý $ ™è þ ¨ ™è þ Æ æ ÿ $ Ë$ ¯è þ s ì ý Ý ù¢ ¯ è þ ² D _{™é°Mì Æ©s[©´sV xtsQNUPLS ¤Õ¡[μy ’¡∏R∂WÆ©s= ÕÿgS @™yá©´sVNRPVLi»¡V©yı©´s¨s'ü çÜ…X™èþ…: ÝëVæüÆŠÿ Ðèþ$çßý†(Ðèþ$×ìýÔèýÆæÿà æý$$yæþ$),BÆæ :Æ>iÐŒ ÿš :{ç³˙}msOR Ò׊Pý QN³æRPVá Nyîþ, Æ™GWj æü*ÅsìýÐF~Liμj Œþ {´÷yæ∂©´þ*s ÅçÜÆŠÿ: Ððþ…MæürÆæÿ™èþ²…, °Æ>Ùèþ :°S™é ™´s™èVV\þ¯Æ™èþÄsVª`Ω æªΩ÷¡zmÿŠt sLiμj ∂. þ H¤¯éÄæ …¡Liý$ÆŠgRÿ,iL`˝Mæü*i ÆægS sVxmMsˆV Æð ÿ y ì þ z , Mæ ü « £ æ þ & §æ þ Æ æ ÿ Ø Mæ ü ™ è þ Ó …: {Ö°Ðéç Ü Æð ÿ y ì þ z »ZÝë°. ™´sVV\Æ™sVª`Ω Δÿ©±s zqsLigRiL`i gS FsLiªRΩ ™´sLRiNRPW Æ™sVzmsˆxqsVÚLiμ][ øR¡W≤y÷¡.

zqsLigRiL`i gS LS©«sV©«sõ HÛÉÁLi ˳ت«sV ª«sVV\®ªsV»`½ ÆØ©±s °

øÏsêø˘ |ü⁄{Ϻk˛Ô+~!

ÎÐèþ#yŠþ ïßýÆøÆÿ$$¯èþÏ MöÆæÿ™èþ™ø AÌêÏyæþ$™èþ$¯èþ² ™èþÆæÿ$×ýÑ$¨. Cç³μsìýMìü³æ#μyæþ$ Mö™èþ¢ Ðèþ$$RêË$ AÐèþçÜÆæÿ…. ÝëtÆŠÿ yðþOÆðÿMæütÆæÿ$Ï, ÝëtÆŠÿ ïßýÆøËMæü$ Ððþ…r¯óþ Mö™èþ¢ Ðèþ$$RêË$ M>ÐéÍ. AÆÿ$$™óþ D Hyé¨ Cç³μsìýMóü Mö°² ¯èþ*Å õœõÜ‹Ü ç³Ç^èþÄæý$… AÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. ÒâæýÏÌZ »ñý…Væüâæý*Ææÿ$, Ðèþ$$…»ñýO, gñýO³æNÆŠÿMìü ^ðþ…¨¯èþ ¿êÐèþ$Ë$ E¯é²Ææÿ$. MðüO¯égŒý Ððþ*¡ÐéÌê, çÜÄæý*Ò$RôýÆŠÿ, ³æNgê òßýVóüz, Æ>W×ìý ¨ÓÐóþ¨, Ôèý${¿æý AÄæý$Åç³μ, gêíÜïŒþ ¿êíܯŒþ CÌê AÆæÿyæþf¯èþ$ Ðèþ$$§æþ$ªVæü$Ðèþ$ÃË$ ™ðþË$Væü$ ™ðþÆæÿMìü ç³Ç^èþÄæý$… AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. çܧæþÆæÿ$ ¿êÐèþ$Ë ¯óþç³£éÅ°² K Ðèþ*Ææÿ$ Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ$Mæü$…sôý.. Ðèþ$$…»ñýO Ððþ*yæþÌŒý Ôèý${¿æý AÄæý$Åç³μ sêÎÐèþ#yŠþMìü ç³Ç^èþÄæý$… AÐèþ#™ø…¨. ¯éÆ> Æøíßý™Œþ çÜÆæÿçܯèþ "{糆°«¨' íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìý…_…¨. D AÐèþ$Ãyæþ$ ™öË$™èþ ÝëÆÿ$$«§æþÆæÿÐŒþ$™óþgŒý çÜÆæÿçܯèþ "ÆóÿÄŒý$' íÜ°Ðèþ*Mìü G…í³MðüO…¨. Mö…™èþ _{¡MæüÆæÿ×ý ™èþÆ>Ó™èþ A¯èþ*çßýÅ…V> {´ëgñýMæü$t ¯èþ$…_ ™èþ糚Mæü$…¨. Ðèþ$Æø E™èþ¢Æ>¨ Ðèþ$$§æþ$ªVæü$Ðèþ$à MðüO¯égŒý "Æ>W×ìý GÐŒþ$GÐŒþ$G‹Ü' íÜ°Ðèþ*™ø §óþÔèý… Ððþ$$™èþ¢… õœÐèþ$‹Ü AÆÿ$$´ùÆÿ$$…¨. C³æ#μyæþ$ ™ðþË$Væü$ÌZ ÕÐéi çÜÆæÿçܯèþ "º*^èþÐèþ$à º*^øyæþ$' _{™èþ…ÌZ ¯èþsìý…_…¨. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ D íÜ°Ðèþ* ™ðþÆæÿò³OMìü Æ>¯èþ$…¨. D íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþr¯èþMæü$ BÝëPÆæÿ… E¯èþ² ´ë{™èþÌZ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²¯èþ°, sêÎÐèþ#yŠþMìü çÜÆðÿO¯èþ yðþº*Å

gêíÜïŒþ ¿êíܯŒþ

}

Ñõœ$²‹Ù M>È¢MŠü íÜ°Ðèþ*&íßýsŒý sêMŠü í³MæüaÆŠÿÞ ç³™éMæü…ò³O Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² _{™èþ… MìüÆ>MŠü ËÐŒþÝùtÈ. A°Ææÿ$«§Šþ, ^é…¨° f…rV> ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D _{™é°Mìü §æþÆæÿØMæü™èþÓ… àÇMŠü §óþÐèþ¿æýMæü$¢°. °Æ>Ùèþ Væü…Væüç³r²… }«§æþÆŠÿ. _{™èþ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""¯ésìý ÆøÑ$Äñý* lÍÄæý$sŒý ¯èþ$…_ ¯óþsìý Æ>ÐŒþ$ÎÌê ÐèþÆæÿMæü$ G¯ø² {õ³Ðèþ$Mæü£æþË$ G¯ø² Mø×êÌZÏ ™ðþÆæÿMðüM>PÆÿ$$. A…§é°² {õ³Ñ$õÜ¢ {õ³Ðèþ$§óþÔèýÐðþ$O¯èþ Ðèþ$¯èþͲ AËÇçÜ$¢…¨. V>¯é°² {õ³Ñ$õÜ¢ BíÙMìü&2V> Ðèþ$¯èþͲ AËÇ…_…¨. ç³NÆæÿj¯èþà íܧ鮅™é°² ÐèþÇ~õÜ¢ DVæüV> ™ðþÆæÿMðüMìüP…¨. çÜÐèþ*f…ÌZ fÇVóü Mö°² çÜ…çœ$r¯èþËMæü$ çÜμ…¨õÜ¢ "MìüÆ>MŠü ËÐŒþÝùtÈ' ç³#sìýt…¨ A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. M>Ö ÑÔèýӯ飊þ, ´ùÝë° Mæü–çÙ~Ðèþ$$Ææÿã, Ððþ¯ðþ²Ë MìüÔZÆŠÿ, AÔZMŠü ÐèþÆæÿª¯Œþ, ¯èþÒ¯Œþ, ï³Ë Væü…V>«§æþÆŠÿ C™èþÆæÿ ´ë{™èþË$ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D _{™é°Mìü MðüÐðþ$Æ>@ ¼.§æþ$Æ>Y MìüÔZÆŠÿ, çÜ…X™èþ…@ AfÄŒý$ AÆæÿÝë§æþ, Gyìþsìý…VŠü@ ¯èþ…§æþÐèþ$*Ç Æ>ÐŒþ$. _{™èþM>Ææÿ$yæþ$ ^èþ…{§æþ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D ç³#çÜ¢M>°² Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ yé‘‘íÜ.¯éÆ>Äæý$×ýÆðÿyìþz BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""íÜ°Ðèþ* V> íÜ°Ðèþ* A° ç³#çÜ¢M>°Mìü ò³sìýt¯èþ õ³Æóÿ ^éÌê Ñ_{™èþ…V> E…¨. ç³Ææÿ$^èþ*Ç çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ# ºçßý$Ðèþ$$Q {ç³gêqÔéÍ. BÄæý$¯èþMæü$ D ç³#çÜ¢M>°² A…Mìü™èþÑ$çÜ$¢¯èþ²…§æþ$Mæü$ ¯é§ðþâæýå ¯èþ…§æþVø´ëÌŒý¯èþ$ AÀ¯èþ…¨çÜ$¢¯é²'' A¯é²Ææÿ$. °Æ>Ùèþ Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""¯èþ…§æþVø´ëÌŒý™ø ¯é ç³Ç^èþÄæý$… D¯ésìý¨ M>§æþ$. ¯óþ¯èþ$ Ðèþ${§éçÜ$ÌZ E¯èþ²ç³μsìý ¯èþ$…_ ¯èþ…§æþVø´ëÌŒý ¯éMæü$ ™ðþË$çÜ$. A™èþ¯èþ$ Ææÿ_…_¯èþ D ç³#çÜ¢M>°² çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ# Ðèþ…sìý Ðèþ$çßZ¯èþ²™èþ ÐèþÅMìü¢Mìü A…Mìü™èþÑ$ÐèþÓyæþ… çÜÐèþ$$_™èþ…'' A¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ*ÃÆðÿyìþz ¿æýÆæÿ§éÓgŒý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""¯óþyæþ$ ¯óþ¯èþ$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ §æþÆæÿØMæü°Æ>ÙèþV> íܦÆæÿç³yæþVæüÍV>¯èþ…sôý A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… ¯èþ…§æþVø´ëÌŒý, Ðèþ* Ðèþ*ÐèþÄæý$Å ç³Ææÿ$^èþ*Ç çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ# V>Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ A…¨…_¯èþ çÜçßýM>Ææÿ… Ðèþ$Ææÿ$ÐèþÌôý°¨. ™ðþË$Væü$ íÜ°Ðèþ*ËMæü$ "¸÷sZ M>ÆŠÿzüÞ'¯èþ$ Ðèþ$${¨…^èþyæþ… Ððþ$$§æþË$ ò³sìýt¯èþ Ððþ$$rt Ððþ$$§æþsìý ÐèþÅMìü¢ ¯èþ…§æþVø´ëÌŒý'' A¯é²Ææÿ$. ç³#çÜ¢Mæü Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ ¯èþ…§æþVø´ëÌŒý ™èþ¯èþ çÜ…§óþÔèý… C^éaÆæÿ$. ""D ç³#çÜ¢M>°² Æ>íÜ…¨ ¯óþ¯óþ AÆÿ$$¯é... Æ>Äæý$yé°Mìü ¯éMæü$ {´ù§æþ¾Ìê°²…_a…¨ Ðèþ*{™èþ… ç³Ææÿ$^èþ*Ç çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ#V>Ææÿ$. D ç³#çÜ¢M>°² ç³NÇ¢ ^óþÄæý$yé°Mìü ¯éMæü$ I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ç³sìýt…¨. BÄæý$¯èþ Ææÿ$×ý… Gç³μsìýMîü ¡Ææÿ$aMøÌôý¯èþ$. D ç³#çÜ¢Mæü… BÄæý$¯èþ ÐðþÍW…_¯èþ ©ç³…. A…§æþ$Móü §é°² BÄæý$¯èþMæü$ A…Mìü™èþ… CçÜ$¢¯é²'' A¯é²Ææÿ$.

dæìe÷ >± dæìe÷ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D ïÜ

°Äæý$ÆŠÿ ´ë{†MóüÄæý$$yæþ$ ¯é§ðþâæýå ¯èþ…§æþVø´ëÌŒý Ææÿ_…_¯èþ "íÜ°Ðèþ* V> íÜ°Ðèþ*' ç³#çÜ¢M>ÑçÙPÆæÿ×ý G‹œ.G¯Œþ.íÜ.íÜ.ÌZ fÇW…¨. D ç³#çÜ¢M>°² ç³Ææÿ$^èþ*Ç çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ#V>ÇMìü A…Mìü™èþ… ^óþÔéÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ {ç³Ðèþ$$Q Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ íÜ.¯éÆ>Äæý$×ýÆðÿyìþz, yé‘‘yìþ.Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$, ÆæÿÐóþ$‹Ù {ç³Ý맊þ, ¯èþ¯èþ²ç³¯óþ° Æ>fMæü$Ðèþ*Ç, Mðü.G‹Ü.Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#, Mðü.GÌŒý.¯éÆ>Äæý$×ý, G.G‹Ü.fÄæý$§óþÐŒþ, Ðèþ*ÆæÿY§æþÇØ G….yìþ.ÔðýOËgê MìüÆæÿ׊ý,

ôdHꇬs’q n˝…>±®+&ÉsY

´ù

MøÐèþ$ÌŒýÆæÿn*

^èþ Ýëíßý† «§æþ¯èþ$‹ÙÆðÿyìþz çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ í³.Äæý$ÌŒý.Mðü.Æðÿyìþz {´÷yæþ„æü¯ŒþÞÌZ °ÇÃ…_¯èþ _{™èþ… "G§æþ$Ìôý° AÌñýV>j…yæþÆŠÿ'. ™éÆæÿMæüÆæÿ™èþ², MøÐèþ$ÌŒýÆæÿn* f…rV> ¯èþsìý…^éÆæÿ$. D _{™èþ… CsîýÐèþÌôý òܯéÞÆŠÿ° ç³NÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$…¨. °Æ>Ùèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""D _{™é°² Ðèþ*Ça Æðÿ…yø ÐéÆæÿ…ÌZ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$yé°Mìü çܯé²àË$ ^óþçÜ$¢¯é²…. ™éÆæÿMæüÆæÿ™èþ² Væü™èþ _{™éËMæü…sôý À¯èþ²…V> òßýO sñýMìü²MæüÌŒý ÐéÅË*Å‹Ü™ø {õ³„æüMæü AÀÐèþ*¯èþ$˯èþ$ Ñ$…_ D _{™èþ… E…r$…¨. ™éÆæÿMæüÆæÿ™èþ² iÑ™èþ…ÌZ D íÜ°Ðèþ* K Ððþ$OË$Æ>Æÿ$$V> Ñ$WÍ´ù™èþ$…¨'' A¯é²Ææÿ$. D _{™é°Mìü GWjMæü*ÅsìýÐŒþ °Æ>Ùèþ@ Ñ.»êËVæü…V>«§æþÆŠÿ Æðÿyìþz, MðüÐðþ$Æ>@ ™ør Ðèþ$Ææÿ×ý, Gyìþsìý…VŠü@ {ç³Ò׊ý ç³Nyìþ, çÜ…X™èþ…@ fçÙÅ¿æýrÏ.

A° ^ðþí³μ…¨ MðüO¯égŒý. ¯éVæü^ðþO™èþ¯èþÅ çÜÆæÿçܯèþ ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$Æø Mö™èþ¢ ¿êÐèþ$ ³æNgê òßýVóüz. ÑfÄŒý$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Mö…yé §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² "JMæü ÌñýOÌê MøçÜ…' íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìýÝù¢…¨ AÐèþ$Ãyæþ$. ³æNf çÜÓçܦ˅ Ðèþ$…Væü$âæý*Ææÿ$. ïÜÓsîý A¯èþ$çÙP Ðèþ_a¯èþ §æþVæüYÆæÿ$²…^óþ Ðèþ_a…¨. D ¿êÐèþ$ ^ðþO™èþ*™ø ´ër$ ¯éVæü»êº$ ™èþ¯èþÄæý$$yæþ$ ÐèþÆæÿ$׊ý™óþgŒý çÜÆæÿçܯèþ Mæü*yé ¯èþsìýÝù¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… D íÜ°Ðèþ* }M>…™Œþ AyézË §æþÆæÿØMæü™èþÓÌZ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. Mæü¯èþ²yæþ º*Åsîý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ »êÍMæü Æ>W×ìý ¨ÓÐóþ¨ ¯é° çÜÆæÿçܯèþ "gñý…yé ò³OMæüí³Æ>k' íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìý…_…¨. ÑÌôýiV>âŒý ´ë{™èþÌZ ÐðþOÑ«§æþÅÐðþ$O¯èþ Ë$MŠüÌZ Mæü°í³Ý뢯èþ° ^ðþº$™ø…¨ AÐèþ$Ãyæþ$. Æ>W×ìý Cç³μsìýMóü ™èþÑ$âŒý, Ðèþ$ËÄæý*âæý…, Mæü¯èþ²yæþÌZ A±² MæüÍí³ 20ò³OV> íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìý…^óþíÜ…¨. ™öÍÝëÇ ™ðþË$Væü$ÌZ ç³Ç^èþÄæý$… AÐèþ#™ø…¨. AÌêVóü Ðèþ$Æø ¿êÐèþ$ gêíÜïŒþ ¿êíܯŒþ ™ðþË$Væü$ ¯èþ$…_ ™èþÑ$âŒýMìü Ððþãϯèþ "Ðóþ§æþ…' íÜ°Ðèþ*™ø MøÎÐèþ#yŠþÌZ Ayæþ$Væü$ò³sìýt…¨. C³æ#μyæþ$ ™ðþË$Væü$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Mæü$ ÐèþÝù¢…¨. gñýO³æNÆŠÿMìü ^ðþ…¨¯èþ D Ððþ*yæþÌŒý Mæü… ¯èþsìý ÝëÆÿ$$Æ>ÐŒþ$ Ôèý…MæüÆŠÿ çÜÆæÿçܯèþ "¨Ë$ϯø²yæþ$' íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìý…_…¨. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ D íÜ°Ðèþ* ÇÎgŒýMìü Æðÿyîþ AÐèþ#™ø…¨. Cç³μsìýMìü糚yæþ$ AÆæÿyæþf¯èþ$ ò³OV>¯óþ Ðèþ$$§æþ$ªVæü$Ðèþ$ÃË$ ™èþÐèþ$ ËMŠü ^ðþMŠü ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü sêÎÐèþ#yŠþMìü ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C…§æþ$ÌZ ¯èþr¯éÀ¯èþÄæý$…™ø çÜ$©Ææÿƒ C°²…VŠüÞ¯èþ$ ÝëW…^óþ¨ G…§æþÆø?

e÷]à 7q edüßÔqï >∑ß˝≤_ {Ö

VøWÔðýsìýt {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O ïÜÓÄæý$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ðèþ*§éË MøsôýÔèýÓÆŠÿÆ>Ðèþ# Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ _{™èþ… ''Væü$Ìê¼ ''. A°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ³æNÇ¢^óþçÜ$Mæü$¯èþ² D _{™èþ… òܯéÞÆŠÿ çÜ¿æý$ÅË {ç³Ôèý…çÜË$ A…§æþ$Mæü$…¨. Ðèþ*Ça 7¯èþ D _{™é°² Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$yé°Mìü çܯé²àË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$ §æþÆæÿØMæü °Æ>ÙèþË$ . Ðèþ*§éË çßýÇMæü–çÙ~, VøWÔðýsìýt çÜ$±ÌŒý, {糩‹³ Æðÿyìþz , AÌôýQÅ, {Öf, Ææÿ*ç³, Ðèþ$õßý‹Ù, {Ö«§æþÆŠÿ Æðÿyìþz, G‹œ G… »ê»êÄŒý$, yé.Ðèþ$«§æþ$ »êº$, ¿êçÜPÆŠÿ Æ>k, Ðèþ$çßý…† ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìý…_¯èþ D _{™é°Mìü ç³Ðèþ¯Œþ ÔóýçÙ çÜ…X™èþ… A…¨…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> §æþÆæÿØMæü °Æ>ÙèþÐèþ*§éË MøsôýÔèýÓÆŠÿ Æ>Ðèþ# Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ''Ðèþ* íÜ°Ðèþ* ^éÌê »êV> Ðèþ_a…¨ Ñyæþ$§æþËMæü$ íܧæþªÐðþ$O…¨, Ðèþ*Ça 7¯èþ ÇÎgŒý ^óþÄæý$yé°Mìü çܯé²àË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$.

eT+#·T \øÏÎÁ|üdüqï

Ôèý${¿æý AÄæý$Åç³μ

çÜÄæý*Ò$RôýÆŠÿ

Æ>W×ìý ¨ÓÐóþ¨

³æNgê òßýVóüz

Ç+{Ï*C…+{Ÿ Ç&çj·T{Ÿ‡

çÜ

ÔóýçÙ…' õœ… »êÌêi ïÜÓÄæý$§æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMìüP…_¯èþ íÜ°Ðèþ* "C…sìýÍgñý…sŒý CyìþÄæý$sŒýÞ'. "4 Ðèþ$…Mîü‹Ü ÝùtÇ' A¯óþ¨ Eç³ÖÇÛMæü. ÔèýÆæÿ§Šþ Ñ${Ôé, }çßýÇ Ðèþ$…Væüâæý…ç³ÍÏ, }°ÐéçÜÆðÿyìþz, }°ÐéçÜ$Ë$ §æþ…ç³NÇ °Æ>ÙèþË$. }ÆæÿÐèþ$Å °Æ>Ã×ý ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýÌZ òÜOμïÜ {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ&}^óþfÆæÿÏÐèþ$à {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ çÜ…çܦË$ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÇÃ…^éÆÿ$$. 95Ôé™èþ… _{¡MæüÆæÿ×ý ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ »ôý¯èþÆŠÿ ÌZVøͲ ÝëÆÿ$$ Mö{Ææÿ´ësìý, ÒÆæÿ¿æý{§æþÐŒþ$ ^ú§æþÇ, {ç³çܯèþ²Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. °Æ>Ùèþ }çßýÇ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""íÜ°Ðèþ* 24Væü…rË ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ìê…sìý¨. °Æ>ÙèþV> AÆæÿ¦Ððþ$O…¨. C§ø ç³NÇ¢ M>Ððþ$yîþ _{™èþ…. Vø§éÇ, Æ>fÐèþ$…{yìþ ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ ™ðþÆæÿMðüMìüP…^é…'' A¯é²Ææÿ$. àÅMìü…VŠü, ïÜïÜ MðüÐðþ$Æ>Ë {sñý…yŠþ ¯èþyæþ$Ýù¢…¨ç³šyæþ$. §é°¯óþ íÜ°Ðèþ*V> ¡ÔéÐèþ$° ïßýÆø Ñ{MæüÐŒþ$ ÔóýQÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

çÜ

…fÄŒý$, ™èþ°çÙP f…rV> ¯èþsìý…_¯èþ íÜ°Ðèþ* "MæüsŒý ^óþõÜ¢'. ç³yéË ÕÐèþ çÜ${ºçßýÃ×ýÅ… §æþÆæÿØMæü$yæþ$. çÜ…iÐèþÆ>×ìý çÜÐèþ$ÆæÿμMæü$Ë$. G….G‹Ü.Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ °Æ>Ùèþ. ÎÌêMæü–Úë~ {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ çÜ…çܦ °ÇÃ…_…¨. òܯéÞÆŠÿ ç³NÆæÿ¢-Æÿ$$…¨. Ðèþ*Ça 7¯èþ ÇÎgŒý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ç³yéË Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""ò³§æþª Ðèþ…Ö ÕçÙ$Åyìþ°. ´ëÅçÙ¯Œþ™ø íÜ°Ðèþ* ¡Ôé…. àÆæÿÆŠÿ, {¤ÌŒý B«§éÆæÿ…V> Mæü£æþ Æ>çÜ$Mæü$¯é². C…§æþ$ÌZ° A…ÔéË$ ¯èþ_a °Æ>ÙèþË$ Ðèþ$$…§æþ$Mö^éaÆæÿ$. ïÜi ÐèþÆŠÿP, ´ërËMìü Æ>i ÌôýMæü$…yé QÆæÿ$a ^óþÔé…. Ç^ŒþV> ÑkÐèþÌŒýÞ Ðèþ^éaÆÿ$$. ¯éÄæý$M>¯éÆÿ$$MæüË$ Mö™èþ¢ÐéÆðÿO¯é »êV> ¯èþsìý…^éÆæÿ$. Mæü£é¯éÆÿ$$Mæü »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ ¯èþ$…_ Ðèþ_a…¨'' A¯é²Ææÿ$. °Æ>Ùèþ G….G‹Ü.Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""íÜ°Ðèþ* ¯óþç³£æþÅ…ÌZ àÆæÿÆŠÿ Mæü£æþ M>ºsìýt "MæüsŒý ^óþõÜ¢' A¯óþ sñýOsìýÌŒý ò³sêt….^óþ™èþ-º-yæþ$Ë$, »ê×ê-Ðèþ$† D íÜ°Ðèþ*ÌZ Mö™èþ¢V> E…r$…¨. ^èþMæüP° çÜòÜÞ¯ŒþÞ™ø E™èþP…uæÿ MæüÍ-W…^óþ _{™èþÑ$-¨. òÜO…sìýíœMŠü àÆæÿÆŠÿ BMæür$tMæü$…r$…¨. çÜMðüÞ‹Ü™ø Ðèþ$Æø íÜ°Ðèþ*Mìü °Æ>Ùèþ¯èþ$ M>Ðé˯èþ$Mæü$…r$¯é²-'' A¯é²Ææÿ$. ^ðþ¯èþ²ÄŒý$ ¯èþ$…_ ç³Ç{ÔèýÐèþ$™ø A¯èþ$º…«§æþ… E…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ç³…í³×îý§éÆæÿ$yìþV> Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é². D íÜ°Ðèþ* Mæü£é…Ôèý… ¯èþ_a ÇÎgŒý ^óþçÜ$¢¯é²….. A° Æ>fÐèþ$…{yìþ ÐéíÜ, ç³…í³×îý§éÆæÿ$yæþ$ sìý.çÜ*ÆæÿÅ ¯éÆ>Äæý$×ý ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÑfÄŒý$, çÜ$¿ê‹Ù, fÄæý${ç³M>‹ÙÆðÿyìþz, Mæü–çÙ~¿æýVæüÐ鯌þ, iÐé, §æþ$ÐéÓíÜ, Ææÿ…Væü¯é£Šþ, Mæü¯èþM>Ë §óþÐèþ§é‹Ü, _sìýt»êº$, Ðèþ$«§æþ$Ñ$™èþ, iÑ™èþ, ¿êÐèþ¯èþ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìý…^éÆæÿ$.

ø£{Ÿ #˚ùdÔ Á~∏*¢+π>!

‘·ìwüÿ


7

ãT<Ûäyês¡+ 26`02`2014

ø£s¡Te⁄ eT+&É\ ¬s’‘·T\ ø£\Œ‘·s¡Te⁄>± ø±qT>∑ n+&É>± ñ+{≤ Ä<ä]+#·+&ç qyêãTù|≥ ,|òÁæ ãe] 25(ôdÿ’ q÷´dt) : ì‘·´+ ø£s¡Te⁄ ø±≥ø±\‘√ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï qyêãTù|≥ eT+&É\ ¬s’‘·T\≈£î ø±qT>∑, n&É$ ÄeTT<ä+, »Á{ÀbÕ e+{Ï |ü+≥\T esê\T ≈£î]|æ+#·qTHêïsTT. Ç+<äT ø√dü+ Á|üuTÑÛ ‘·«+ yê≥sYôw&é Ä<Û«ä s¡´+˝À Á|ü‘´˚ ø£+>± Vü≤Øj·÷© |ü<øä∏ +£ ù|s¡T‘√ ãjÓ÷&çõ˝Ÿ nedüs¡+ ñqï #Ó≥¢ ô|+|üø±ìøÏ Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤D ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. ãjÓ÷&çõ˝Ÿ s¡+>∑+ $»j·Te+‘·+ nsTT‘˚ á |ü+≥\qT kÕ>∑T#˚ùd ¬s’‘·T\ ~X¯ ì]›X¯\T e÷s¡qTHêïj·Tì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥T Hêïs¡T. Ç+<äT ø√dü+ s¬ ‘’ T· \≈£î ô|<ä› yÓTT‘·+Ô ˝À dü_‡&ç ø£*Œdü÷Ô s¬ ‘’ T· \qT |ü+≥\ kÕ>∑T≈£î Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡T. s¬ ‘’ T· \T≈£L&Ü á |ü+≥\ kÕ>∑Tô|’ <äèwæº kÕ]+#ê*‡q nedüs+¡ m+‘ÓH’ ê ñ+~. $ìjÓ÷>∑+ ˝Òì e´ekÕj·T uÛ÷Ñ eTT˝À¢ á |ü+≥\qT kÕ>∑T#˚dæ ˝≤uÛ≤\T n]®+#·e#·TÃqì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü#ês¡+

≈£L&Ü ìs¡«Væ≤düTÔ+~. es¡¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ ì‘·´+ ø£s¡Te⁄ ø±≥ø±\‘√ dü‘e· T‘·+eTj˚T´ eT+&É\ õ˝≤¢ ¬s’‘·T\≈£î ø±qT>∑ es¡+>± e÷s¡qT+~. ãjÓ÷&çõ˝Ÿ e´eVü≤s¡+ >∑‘· ø=H˚ïfi¯¢ ÁøÏ‘y· T˚ Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ø±qTø£ &çõ˝Ÿ ‘·j·÷ØøÏ ô|<ä›>± Á|ü#ês¡+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T yÓTT>∑T#Z ÷· |ü&+É ˝Ò<Tä . BìøÏ ø±s¡D+ ˝Òøb£ ˛˝Ò<Tä . >∑‘+· ˝À &çõ˝Ÿ <Ûsä \¡ T ‘·≈î£ ÿe>± ñ+&É&+É &çõ˝Ÿ <Ûsä ø¡ +£ fÒ ãjÓ÷&çõ˝Ÿ ‘·j÷· Ø Ks¡Tà m≈£îÿe>± ñ+&É&+É ‘√ s¬ ‘’ T· \T ø±qT>∑‘√ |ü+≥\ ô|+|üø±ìøÏ yÓTT>∑TZ#·÷|ü˝Ò<äT. ø±\Áø£yT˚ Hê #·eTTs¡T <Ûsä \¡ T ô|s¡>&∑ +É , &çõ˝Ÿ <Ûsä \¡ T >∑‘· ◊<˚fi‘¢¯ √ b˛\TÃ≈£î+fÒ s¬ +&ç+‘·\T ô|]>±sTT. B+‘√ ø±qT>∑, y˚|,ü M|üŒ, »Á{ÀbÕ e+{Ï yê{Ï‘√ \uÛÑ´eTj˚T´ –+»\‘√ ãjÓ÷&çõ˝Ÿ ‘·j·÷ØøÏ ¬s’‘·T\ <äèwæº |ü&ç+~. s¬ ‘’ T· \≈£î ø±qT>∑ #Ó≥¢ ô|+|üø+£ yê{Ï <ë«sê \_Û+#˚ Ä<ëj·T $esê\qT ‘Ó*|æ ã+»s¡ uÛ÷Ñ eTT˝À¢ ø±qT>∑ ‘√≥\

ô|+|üø±ìï #˚|ü&ç‘˚ ¬s’‘·T\≈£î ˝≤uÛÑ<äj·Tø£+ ø±>± yês¡T n]úø£ n_Ûeè~›ì kÕ~ÛkÕÔs¡T. ø±qT>∑, y˚|#ü ≥ Ó q¢ T eTq |üP]«≈£î\T Ç+&ÉT,¢ e´ekÕj·T bı˝≤˝À¢ ˙&É ø√dü+ ô|+#˚yês¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü‹ Ç+{Ï˝À ø±qT>∑, y˚|#ü ≥ Ó T¢ <äsÙ¡ q$TkÕÔsTT. á #Ó≥¢ e\¢ \_Û+#˚ $‘·HÔ ê\qT ùdø£]düTÔ Á>±MTD Á|ü»\T Ç|üŒ{ÏøÏ ñbÕ~Ûì bı+<äT‘·THêïs¡T. ø±qT>∑, y˚|ü #Ó≥T¢ @ HÓ\˝ÀHÓ’Hê ô|]π> X¯øÏÔì ø£*– ñ+{≤j·Tì e´ekÕj·T XÊU≤~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. e´ekÕj·÷ìøÏ nqTe⁄>± ˝Òì uÛÑ÷eTT\T e+<ä\ @ø£sê\˝À¢ ñHêïsTT. e´ekÕj·÷ìøÏ $ìjÓ÷>∑+˝À ˝Òø£b˛e&É+ e\q ;&ÉTyê] n+<äT˝À m+<äT≈£î |üìøÏsê˙ düsêÿsY ‘·TeTà |æ∫à #Ó≥‘¢ √ eè<ë>± ñHêïsTT. ãjÓ÷&çõ˝Ÿ #Ó≥¢ ô|+|üø±ìøÏ ô|<ä|› s” ¡ƒ y˚j÷· * ìs¡T<√´>∑+, ìs¡ø£åsêdü´‘·‘√ bÕ≥T

‘Ó\+>±D |ü⁄qsY ìsêàD+ _C…|æπø kÕ<Ûä´+ ø=‘·÷Ôs¡T ,|òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D |ü⁄q: ìsêàD+ _C…|æ bÕغπø kÕ<Ûä´+ nì _C…|æ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHé.les¡›Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. |òüs¡÷UŸq>∑sY˝Àì lìyêdüø±\˙˝À _C…yÓ’m+ nôd+;¢ ø£˙«qsY e+oø£èwüí Ä<Ûä«s¡´+˝À z≥T H√≥T ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ les¡›Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã\V”≤q esêZ\ Hêj·T≈£î\T qπs+Á<äyÓ÷&ç Á|ü<Ûëq eT+Á‹ nsTT‘˚ <˚X¯+ n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·T+<äHêïs¡T. 60 dü+e‘·‡sê\T j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+˝À @˝≤+{Ï n_Ûeè~› »s¡T>∑˝Ò<äì |üP]Ô>± Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äHêïs¡T. _C…|æ

n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ >∑T»sê‘Y ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ n_Ûeè~› |üs¡TkÕÔeTì nHêïs¡T. n$˙‹ì bÕs¡Á<√˝≤\qï, j·TTe‘·≈£î ìs¡T<√´>∑ düeTdü´ rsê\Hêï _CÒ|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\Hêïs¡T. bÕغô|’q $XÊ«dü+‘√H˚ \ø£å˝≤~ eT+~ _CÒ|æ˝À #˚s¡T‘·THêïs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ñuÛÑj·T düuÛÑ˝À¢ πøe\+ _CÒ|æ bÕغ eT<䛑·T‘√H˚ 60 @+&É¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº ø£\ düVü≤ø±s¡+ nsTT+<äì eTq ‘Ó\+>±D ‘·*¢ düTwüàdü«sêCŸ nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _CÒ|æ , eT+&É\ n<Ûä´ø£å\T ÇkÕï‹ lìyêdt, <˚|ü*¢ nXÀø˘>ö&é, q+~>±eT yÓ+ø£fÒwt, _E® Á|üuÛÑT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

•esêÁ‹ eTTkÕÔãe⁄‘·Tqï •yê\j·÷\T eT\›ø£˝Ÿ ,|òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì |ü\T Á>±e÷\˝À eTVü≤•esêÁ‹ dü+<äs¡“+>± •yê\j·÷\T eTTkÕÔãe⁄‘·THêïsTT. á HÓ\ 27q •esêÁ‹ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Ä\j·÷\˝À q÷‘·q XÀuÛÑ dü+‘·]+#·T≈£î+~. s¡TÁ<ë#ê\+>± $s¡dæ\¢‘·Tqï Ä~•˝≤ πøåÁ‘·+˝Àì •esêÁ‹øÏ lXË’\+ ãj·T\T <˚s¡˝Òì yês¡T á •yê\j·T+˝À $X‚wü|üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ uÛÑ»q\T, ø√qkÕ–düTÔ C≤>±s¡+, #˚j·T&É+ ÄqyêsTTr>± edüTÔHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ <˚yê<ëj·T <Ûäs¡à<ëj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘·–q @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. >∑‘· eT+&É\+ s√E bÕ≥T Bø£å\T d”«ø£]+∫q •ekÕ«eTT\T Çø£ÿ&É ì‘·´+ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. •esêÁ‹ dü+<äs¡“+>± n–ï>∑T+&É+, ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

{qsHFs£qsFs£mns ËØùlLiN`P=©«sV xqsLiμR¶Lji+LiÀÁ©«s ²U¶HÒÁ NRPLkiLi©´sgRiL`i,zmns˙ ¡™´sLji25(ôd’ÿq÷´dt): μR∂OTPQfl· À≥ÿLRiªRΩ {qsHFs£qsFs£mns ≤U∂H“¡ Æ™s[fl·Vg][FyÕfi zqsLigRilLi[fl”· gRi©´sVÕ˝‹[¨s {qsHFs£qsFs£mns Àÿ˘lLiN`P=©´sV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi xqsLiμR∂Lji+LiøyLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ Fs¨dÌs{ms{qsNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı A∏R∂V©´sNRPV NRP™´sWLiÆ≤∂Li…fi AL`i.ZNP.≠s«fi ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≤U∂H“¡ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s $LSLixmspL`i, g][¤Õ¡[…”¡ {qsHFs£qsFs£mns Àÿ˘lLiN`P=©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡, xms¨sºdΩLRiV\|ms ≠søyLRifl· ¬ø¡[aSLRiV.i

ì‘·´+ ø£sT¡ e⁄ ø±≥ø±\˝À ∫≈£îÿø=ì e\dü eT+&É\+>± ù|s¡T>±+∫q á eT+&É\+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ãjÓ÷&çõ˝Ÿ yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø±ìï #˚|ü≥ºe\dæq nedüs+¡ m+‘·>±H√ ñ+~. n<˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ‘=* $&É‘·>± ãjÓ÷&çõ˝Ÿ yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø±ìï #˚|&ü ‘ç ˚ qyêãTù|≥ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\˝À ¬s’‘·T\T, ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\T &çõ˝Ÿ bÕ¢+≥¢ô|’ ÄdüøìÔÏ ø£qãs¡TkÕÔs¡T. Á>±MTD dü«#·Ã+<ä dü+düú\ Ä<ä«s¡´+˝À ãjÓ÷&çõ˝Ÿ bÕ¢+≥¢qT HÓ\ø=\Œ&É+ Çø£ÿ&ç s¬ ‘’ T· \≈£î, j·TTe≈£î\≈£î •ø£åD Çdü÷Ô ñbÕ~Û neø±XÊ\T yÓTs¡T>∑T|ü&˚ $<Ûä+>± #·s´¡ \T #˚|{ü ≤º\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. á |ü]ÁX¯eT e\¢ ø±qT>∑, y˚|ü $‘·T\Ô T ùdø£]+∫ yê]øÏ ñbÕ~Û <=s¡T≈£î‘·T+~. ñ‘·Œ‹Ô øπ +Á<ë\T, e÷¬sÿ{Ï+>¥ <ë«sê y˚˝≤~ eT+~ Á|üuÛÑT‘·«+, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T á s¡+>∑+˝À ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«*‡q nedüs+¡ #ê˝≤ ñ+~.

m+mdt|æ Vü≤<äø˘ ø£$T{Ï mìïø£ Ç{Ïø±´\ ,|òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì mÁs¡e*¢ #Ís¡kÕÔ˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À m+mdt|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T nãT›˝Ÿ s¡uŸC≤$T, n~Ûø±] Á|ü‹ì~Û uÀj·TeT<äTHêj·TT&ÉT, |üs¡y˚TX¯«s¡T¢ Ä<ä«s¡´+˝À ‘ê\Tø£ Vü≤&Éø˘ ø£$T{Ï ìj·T$T+∫q≥T¢ m+mdtm|æ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘ê\Tø£ Vü≤&Éø˘ ø£$T{Ï ñbÕ<Ûë´≈£åî\T>± u§C≤®¬s&ç¶, Hêsêj·TD¬s&ç¶, ‘·˝≤] eTùV≤wtHêj·T&ÉT, #êø£* sêeTT&ÉT, n~Ûø±] Á|ü‹ì~Û eTùV≤wtj·÷<äyé, C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥] eTVü≤ã÷uŸqT m+|æø£ #˚dæq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. eTVü‰»q k˛wü*düTº bÕغ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT eT+<äø£èwüí e÷~>∑ md”‡,md”º, _dæ yÓTÆHêغ nÁ>∑esêí\ ù|<ä\ kÕe÷õø£+>± Ä]úø£+>± , sê»ø°j·T+>± n_Ûeè~› #Ó+<ë\+≥÷ á bÕغì Ä$s¡“$+∫q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ yê]øÏ n_Ûeè~› #˚j·T&ÜìøÏ bÕغ ñ+≥T+<äì yês¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À me÷à]Œmdt Hêj·T≈£î\T , »+>∑j·T´, ã˝…Zs¡ ñùd‡Hé e÷~>∑, eTkÕÔHé e÷~>∑, »j·÷sêCŸ, $»jYT≈£îe÷sY, eT+<äs¡M+<äsY, Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø√sTT˝Ÿø=+&É ,|òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt) : m\¢|üŒ&ÉT n+&É>± ñ+{≤ Ä<ä]+∫ Äos¡«~+#·+&É+≥÷ _C…|æ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T s¡‘·+>¥bÕ+&ÉT Á|ü»\ eT<䛑·T ø√sês¡T. eT+&É\+˝Àì $+»eT÷sY Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì >∑\ sêeTqï|ü*¢ ‘ê+&É, #·+<ë|üPsY Á>±eT+˝Àì ø±+Á¬>dt , {Ï&|ç æ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ô|<ä› dü+U´˝À _CÒ|˝æ À #˚sês¡T. _C…|˝æ À #˚]q {Ï&|ç ,æ ø±+Á¬>dt ø£sê¡ ´ø£s\Ô¡ ≈£î õ˝≤¢ n<ä´≈£îå &ÉT s¡+‘·+>¥bÕ+&ÉT ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡+˝À ˝Ò≈î£ Hêï n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤HêHêïs¡T. #Ó+‘·H˚ ø√sTT˝ŸkÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ º ñHêï kÕ>∑T, ‘ê>∑T ˙s¡T eT+&É\ yêdüT\T Çã“+<äT\T m<äTs=ø£+≥THêïs¡ì, #·÷ùdÔ bÕ\≈£î\T @s¡ø+£ >± bÕ\q #˚XÊs√ Ç{Ϻ ns¡eΔ Te⁄‘·T+<äHêïs¡T. eT+&É\ s¬ ‘’ T· \≈£î kÕ>∑T≈£î düeTè~›>± ˙s¡+~ùdÔ e\dü\T ìyê]+#·e#·ÃHêïs¡T. ‘Ó\+>±D

H˚{Ï |æÄsY{Ïj·T $<ë´dü<ädüT‡qT

»j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç Hêsêj·TDù|≥ ,|òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt) : |æÄsY{Ïj·TT ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ Ä<ä«s¡´+˝À H˚&ÉT »&ÉÃs¡¢ #·+Á<ä>±¬s¶Hé˝À ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î $<ë´dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ sêÁwüº nk˛dæjÓ÷wüHé n<Ûä´≈£åî\T dü+‘√wt≈£îe÷sY nHêïs¡T. Hêsêj·TDù|≥˝Àì bÕsƒ¡XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á dü<ädüT‡˝À ‘Ó\+>±D |ü⁄qsYìsêàD+ $<ë´_Ûeè~› ñbÕ<Ûë´j·TT\ bÕÁ‘· nH˚ n+X¯+ô|’ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á dü<ädüT‡qT Vü≤»s¡j˚T´ ñbÕ<ë´j·TT\≈£î ÄHé&É÷´{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Hêsêj·TDù|≥ &ç$»Hé˝Àì |æÄsY{Ïj·TT ñbÕ<Ûë´j·TT\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡*sêyê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. myÓTੇ\T |üP\ s¡y˚+Á<ä, »Hês¡úHé¬s&ç¶, e÷J myÓTੇ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ , sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T

#·÷XÊj·THêïs¡T. ‹s¡T|ü‹˝Àì kÕ+düèÿ‹ø£ ø£fi≤XÊ\˝À ø£|ædüú\ ø£èwüíe÷#ês¡T´\T m≥Te+{Ï dü]|º ø¬æò ≥T¢ ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ |ü⁄≥º|]ü Ô Hêsêj·TD#ês¡T´\qT ø£fi≤XÊ\˝À #˚sT¡ Ã≈£îHêïs¡Hêïs¡T. ‹s¡T|ü‹ ø£fi≤XÊ\˝À $<ë«Hé ø√s¡T‡ #·~y˚ düeTj·T+˝À ‘êqT sêdæq ô|qT>=+&É \øÏàå Á>∑+<∏ëìï Äj·TH˚ bÕsƒê´+X¯+ øÏ+<ä #·<Tä e⁄ø√e&É+ n‘·´+‘· eT<ÛTä s¡ |òTü ≥ºeTì X¯•Áo $e]+#ês¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+∫q ‘Ó\T>∑TXÊK Ä#ês¡T´\T sê#·bÕ˝…+ #·+Á<äXK‚ sYs¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Ä‘·à$XÊ«dü+, Ä‘·à>ös¡e+ Ä‘·àôdsú’ ´¡ + >∑\ ø£$ |ü⁄≥º|]ü Ô nì ø=ìj·÷&Üs¡T. |ü⁄≥º|ü]Ô Hêsêj·TD#ês¡T´\≈£î Ä]úø£, Äs√>∑´ düeTdü´\T #ê˝≤H˚ ñHêïj·THêïs¡T. kÕVæ≤‘·´s¡+>∑+˝À Hê{Ï qT+#˚ sê»ø°j÷· \T ñ+&˚eHêïs¡T. |ü⁄≥º|]ü øÔ Ï Á|ü‹ì<ÛTä \ düu≈ÑÛ î£ Hê$TH˚{Ÿ nj˚T´ neø±X¯+ e∫ÃHê ø=+<äsT¡ n&ÉT≈¶ î£ H˚Á|üjT· ‘·ï+ #˚XÊs¡ì düu˝ÑÛ À bÕ˝§Zqï eø£Ô\T ù|s=ÿHêïs¡T. C≤rj·T

yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düs√«‘·ÔeT¬s&ç¶, Vü≤»s¡T ø±qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |æÄsY{Ïj·T÷ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T »Hês¡úHé¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù s¡|òüTTMsY¬s&ç¶, |æÄsY{Ïj·TT ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. eTø£Ô˝Ÿ˝À.. eTø£Ô˝Ÿ ,|òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt) : H˚&ÉT »&ÉÃs¡¢ |ü≥ºD+˝À #·+Á<ä>±¬s¶Hé˝À |æÄsY{Ïj·TT Ä<ä«s¡´+˝À õ˝≤¢ $<ë´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ |æÄsY{Ïj·TT eTø£Ô˝Ÿ eT+&É\ n<ä´≈£åî\T lìyêdt¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒXŸ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. dü<ädüT‡˝À ‘Ó\+>±D |ü⁄DsY ìsêàD+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕÁ‘· $$<Ûä n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eTø£Ô˝Ÿ eT+&É\+˝Àì ñbÕ<ë´j·TT\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì ø±s¡´Áø£e÷ì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷*‡+~>± yês¡T ø√sês¡T.

…”¡≤T∂zmsNTP ™´sVL][ FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜

ãVüQeTTK Á|üC≤„XÊ* |ü⁄≥º|ü]Ô ø£&|É ,ü |òÁæ ãe] 25(ôdÿ’ q÷´dt) ' |ü⁄≥º|]ü Ô Hêsêj·TD#ês¡T´\T ãVüQeTTK Á|üC≤„XÊ*, Äj·Tq J$‘·+˝À mH√ï ÄdüøøÔÏ s£ y¡ TÓ qÆ dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düT≈£îHêïj·Tì jÓ÷–y˚eTq $X¯«$<ë´\j·T+ yÓ’dt #Ûêq‡\sY Ä#ês¡´ XÊ´+ düT+<äsY ‘Ó*bÕs¡T. yÓM’ j·T÷˝Àì düsY d”M sêeTHé uÛeÑ q+˝À düsd¡ «ü r|ü⁄Á‘· |ü⁄≥º|]ü Ô Hêsêj·TD#ês¡T´\T X¯‘»· j·T+‹ì |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì ª|ü⁄≥º|]ü Ô Hêsêj·TD#ês¡T´\ J$‘·+-kÕVæ≤‘·´+μô|’ s¬ +&ÉT s√E\ C≤rj·T kÕúsTT dü<dä Tü ‡ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæ Md” e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ |ü⁄≥º|]ü Ô Hêsêj·TD#ês¡T´\T nH˚ø£ kÕVæ≤‘·´ Á|üÁøÏj÷Ó \¢ ìcÕí‘T· \ì, Äj·Tq ø£\+ qT+∫ C≤\Tyê]q •e‘ê+&Ée+, y˚T|òTü <ä÷‘·+ dü«j·T+ ø£*Œ‘· Á>∑+<∏ë\ì $e]+#ês¡T. ø£$,ø£<∏ä≈£î\T j·T÷ìôd|òt nyês¡T¶ Á>∑V≤” ‘· X¯•Áo ø°\ø√|üHê´dü+ #˚d÷ü Ô |ü⁄≥º|ü]Ô Hêsêj·TD#ês¡T´\T J$‘·+˝À nH˚ø£ ÄdüøøÔÏ s£ ¡ dü+|òTü ≥q\qT yÓ\T>∑T

sêÁcÕºìï >∑T»sê‘Y sêÁwü+º n_Ûeè~› #˚j÷· \+fÒ _CÒ|æ ã\|ü]∫q nuÛÑ´s¡Tú\qT mqTïø√yê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷+˝À @ ˇø£ÿs√E ø£&Ü bÕ˝ÀZqì bÕغ\T, ‘Ó\+>±D ø√dü+ m+‘√ eT+~ neTs¡T˝…q’ neTs¡T\ ≈£î≥T+u≤\qT |üsêeT]Ù+#·ì bÕغ\T H˚&TÉ ‘Ó\+>±D dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄ø√e&É+ dæ>T∑ Z #˚≥ì {Ï&|ç ìæ $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ yÓqTïb˛≥T bı&ç∫q d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕØºì ‘Ó\+>±D˝À uÛ÷Ñ kÕú|‘æ +· #˚j÷· ˝Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ _CÒ|æ n<Û´ä ≈£îå \T ø£èwü,í eT+&É\ _CÒ|æ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù sêeTT\T >ö&ÉT, eT+&É\ _CÒ|æ H˚‘\· T l<Ûsä ,Y sêeTT\T, XÊ´+düT+<äs,Y ãdü+‘Ys¬ &ç,¶ q÷‘·q+>± _CÒ|æ˝À #˚]q eTT≈£î+<ë, sêeTTHêj·Tø˘, <ëdt, \ø£àå Hé, dü+Jyé, C≤„HX˚ «¯ sY, u≤˝ŸsêE, qπswt, ø£èwüíj·T´, u≤˝Ÿ#·+<äsY, n+õ\j·T´ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

LRiLigSlLi≤ÔT∂Õ‹[ BμÙR∂LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ «¡Li£ms

dü<ädüT‡ ø£˙«qsY &Üø£ºsY ‘·ô|Œ≥ sêeTÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü<ädüT‡ \øå±´\qT $e]dü÷Ô Ä<ÛäTìø£ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ #·]Á‘·˝À eT÷&√ ‘·sêìøÏ #Ó+~q |ü⁄≥º|ü]Ô Hêsêj·TD#ês¡T´\T J$‘·+˝À m<äTs=ÿqï dü+|òüT≥q\qT, s¡#·q\qT y˚T<√eT<∏qä + #˚jT· &É+ dü<dä Tü ‡ eTTK´ ñ<˚›X¯eTì ‘Ó\|æÄs¡T. »qÁ|æj·T sêe÷j·TD+ô|’ >√cÕº|æìï X‚cÕ#·\+, Áoìyêdü Á|üã+<Ûä+ô|’ $<ë«Hé ø£{≤º qs¡dæ+VüQ\T, |ü+&És¡ uÛ≤>∑e‘·+ô|’ eT*¢ø±s¡Tq® s¬ &ç,¶ ãVüQuÛ≤cÕy˚‘Ô· |ü⁄≥º|]ü Ô nqï n+X¯+ô|’ eTÁ<ëdüT j·T÷ìe]Ù{° Ä#ês¡´ dü+|ü‘Y≈£îe÷sY Á|üdü+–+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü⁄≥º|]ü Ô Hêsêj·TD#ês¡T´\T ∫Á‘·|{ü ≤ìøÏ dü_≈Û î£ \T |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. C≤rj·T dü<ädüT‡˝À ‘Ó\T>∑TXÊK n<Ûë´|ü≈î£ \T &Üø£sº Y áX¯«sYs¬ &ç,¶ &Üø£ºsY $H√~ì, bÕs¡«‹, s¡e÷<˚$, n+ø£eTà, Ç‘·s¡ $uÛ≤>±\ n<Ûë´|ü≈î£ \T, $<ë´s¡T\ú T, |ü]XÀ<Û≈ä î£ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

LRiLigSlLi≤Ô∂T ,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt): Æ™sVV©´sı Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂..Æ©s[≤∂R V LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿÕ‹[ æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂m{ sNTP ™´sVL][uyN`P ªRΩgji÷¡Liμj∂. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ …”¡≤T∂mz sÕ‹[ D©´sı Æ©s[ªΩR áV IN]‰NRP‰LRiVgS ™´sáxqsÀÿ»¡ mx s…ÌÿLRiV. BNRP BLiμR∂VÕ‹[ DLi¤…¡[ À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω ¤Õ¡[μ∂R ¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ aRPLRiÆ™s[giR LigS xmsLjiflÿ™´sWáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ∏R∂V¨s AFyLÌki Ez§¶¶¶Li¿¡©´s¤…Ì¡[ «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. CÆ™s[VLRiNRPV LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿ …‘¡≤U∂m{ sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s BμÙ∂R LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sV}§¶¶ LiμR∂L`ilLi≤Ô∂T , ZNP[Fs£qs LRiªRΩıLi, FsÆ™sV¯÷d¡= ©´slLi[LiμR∂L`i lLi≤Ô∂T …‘¡AL`iFs£qs ºdΩLÛRiLi xmsoøR¡VËN][©´sV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. C ™´sVVgÊiR VLRiV™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ …‘¡AL`iFs£qs @μj∂Æ©s[ªΩR ZNP[{qsAL`i©´sV NRP÷¡zqs©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. FyLÌik Õ‹[NPT ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩLiøyá¨s N][Lij ©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ZNPFs£qs LRiªRΩıLi gRiªRΩLiÕ‹[ …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ DLi≤T∂ …”¡≤T∂mz sÕ‹[NPT ™´søyËLRiV. ™´sV}§¶¶ LiμR∂L`i lLi≤Ô∂T NRPW≤y BNRP …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lij æªΩ[Æ©s[ ™´sVLi¿¡μR∂¨s ¨sLÒiR LiVVLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[mx sμ≥∂R ˘LiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V qx s≠dsVNRPLRifl·Ã¡V @¨dsı ™´sWLjiF°ªRΩV©yıLiVV. ™´sáxqsáV NRPW≤y ExmsLiμR∂VNRPV©yıLiVV. NSLi˙lgi£qsÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs ≠s÷d¡©´sLi @LiaRPLi INRP N]÷¡NTP‰ LSNRP™´sVVLiÆμ∂[ …”¡≤T∂zms ©´sVLi¿¡ …”¡AL`iFs£qsÕ‹[NTP ™´sáxqsáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. G áORPQ ˘Li N][qx sLi …”¡AL`iFs£qs GLRiˆ≤T∂Liμ][ A áORPQ ˘Li ryμ≥∂j LiøR¡≤R∂Liª][ @LiμR∂Lji øR¡Wxmso @»¡Vc\Æ™s}ms ™´sVŒ˝¡œ ߪ][Liμj∂. …”¡≤T∂mz s, NSLi˙lgi£qs FyLÌik á ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ @Æ©s[NPR ™´sVLiμj∂ …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. BxmsˆV≤R∂V …‘¡≤U∂m{ s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V LRiªRΩıLi, ™´sV}§¶¶ LiμR∂L`i lLi≤Ô∂T A FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR ≤y¨sNTP qz sμÙ∂R LigS D©´sı»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂.

¿RÁLiúμR¶ËØÊÁ©«sV ²³U¶ N]©«s²R¶®ªs[V NTPLRißãÞ FyLíki ÌÁORPQùLi NS©«sVLiμy..?

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,zmsn ˙ ¡™´sLji25(ôdÿ’ q÷´dt):LSxtÌ sQ˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s mx s˙NTP∏R∂V mx spLjiÚ @LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂LRiW @Li¤…¡[ xqs\Æ™sVNRP˘ ø≥yLizms∏R∂V©˝´sV @Liªy {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BLiμR∂VNRPV Fs™´sLRiV NSLRifl·Li? μk∂¨sNTP Fs™´sLji¨s ¨sLiμj∂ryÚLiR V? q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV @©y˘∏R∂VLi «¡Ljigji©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi ™yxqsÚ™s´ Æ™s[V @LiVVæªΩ[ FsLiμR∂VNRPV A ≠sxqs∏R∂W¨sı ¬ø¡zmsˆ FsÕÿ mx sp≤R∂VËN][giR áƙsW ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NPR F° ∏R∂WLRiV. NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T FyLÌik |ms≤R∂ªy©´s¨s ELjixqsVÚ©yıLRiV. LS“¡©y ™´sW\|ms©y ELjiLiøyLRiV. @≤ÔR∂VNRPVLi …ÿ©´s¨s @©yıLRiV. Õÿ£qsÌ ÀÿÕfi DLiμR∂ ©yıLRiV. A∏R∂V©´s BxmsˆV≤R∂V FyLÌik |ms»Ì¡≤R∂Li μy*LS @≤Ô∂R VN][À‹[π∏∂[Vμj∂ ZNP[™s´ áLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @©´sıμj∂ LS“¡NRP∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs©´s ™yLji¨s Fs™´sLji¨s @≤T∂gji©y ¬ø¡ ¡VªyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ¨sáV™´sLjiLiøR¡gRi÷¡gjiæªΩ[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ N]¨sı q{ s»˝¡LiVV©y ™´s}qsÚ

@≠s NSLi˙lgi£qs ΔÿªyÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi. J Æ\™sxmso «¡gRi©±s, ™´sVL][Æ\™sxmso NTPLRifl„fi BxmsˆV≤R∂V D%`¡™´sV≤T∂ áORPQ ˘Liª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV rylgi[ ˙xms∏R∂VªyıQÕ˝‹[ D©yıLRiV. μR∂aSÀÙÿá NSáLigS æªΩáL igSfl· DμR∂˘™´sVLi xms≤R∂VªRΩW ¤Õ¡[xqsWÚÆ©s[ mx sªyNRP rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LiR VNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ G μR∂aRPÕ‹[©´sW ™yxqsÚ™yá©´sV ≠s™´sLjiLi¿¡ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´søR¡Ë¤«¡xmsˆ ≤y¨sNTP {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s G INRP‰ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V NRPW≤y ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡ NRPF°™´s≤R∂Li Æ\™sxmsn á˘Li NSμy? ™´sVWÆ≤∂[Œ¡œ˝ ß zqsFsLigS xms¨s¬ø¡[zqs©´s NTPLRifl„fi NRPW≤y ¿¡™´sLRiÕ˝‹[ ¬ø¡zmsˆ©´s ≠sxtsQ∏∂R Wá©´sV gRiªRΩLiÕ‹[ G©y≤R∂W FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μ∂R V. F°¨ds ≠s≤T∂F°æªΩ[ xmnsÕÿ©y ©´sxtÌsQLi «¡LRigRiVDªRΩLiμR∂¨s, @LiμR∂VNRPV ªy©´sV C NSLRi˘˙NRP™´sVLi μy*LS }ms≤R∂VryÚ©´s¨s FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μ∂R Li¤…¡[ xqs™´sWμ≥y©´sLi ¤Õ¡[μ∂R V. LSxtsÌ Q˚Li qx s\Æ™sVNRP˘LigS DLi»¡VLi μR∂¨s q{ s™´sWLi ˙μ≥∂R Vá©´sV ©´s≠sV¯LiøR¡≤R∂Li

NTPLRifl„fi ¬ø¡[qz s©´s mx s¨s ˙μ][§x ¶ ¶Li NSμy? «¡gRi©Ø[¯§x ¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T NTP Æ™s[VáV ¬ø¡[}qs ≠sμ≥∂R LigS xqs\Æ™sVNRP˘ ™yμy¨sı ˙xmsøyLRiLi¬ø¡[zqs©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W xqsLixqsÛ Ã¡V BxmsˆV≤R∂V ªRΩ™´sV øR¡LRi˘©´sV FsÕÿ qx s™´sVLÛij LiøR¡VNRPVLi…ÿLiVV? LS«¡NUP ∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV, ≠dsV≤T∂∏R∂W qx sLixqsÛ Ã¡ ¨sLS*NRPLi ™´sÃ˝¡ @LiºΩ™´sVLigS q{ s™´sWLi ˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡NRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLi μj∂. FsÕÿ @Li¤…¡[ ªRΩ™´sVNRPV NS™y÷¡=©´s LS«¡μ≥y¨s FsNRP‰≤][ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. GÆ™s[V≠dsV NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[ryÚL][ ZNP[Li˙μy¨sı ™´sVVNRPV‰zmsLi≤T∂ ™´sxqsWáV ¬ø¡[}qs NSLS˘øR¡LRifl· ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[NPR F° ∏R∂WLRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥¡œ ˘|ms»Ì¡≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıLi¬ø¡[ ¡μR∂VáV ™yLjiNTP ™yxqsÚ™yáV ≠s™´sLjiLi¿¡ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms IºΩÚ≤∂T æªΩ¿¡Ë DLi¤…¡[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV BxmsˆV≤R∂V ©y˘∏R∂VLi «¡Ljigji DLiÆ≤∂[μj∂. ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ Fy˘ZNP[“¡Ã¡V á’≥¡Li¬ø¡[Õÿ Æ™s[VLi NRPW≤y xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚLi. ™´s¬ø¡[Ë æªΩáLigSfl·©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡™´sμÙR∂¨s

Æ©sºdΩÚ©Ø[LRiV N]»Ì¡VNRPV©yıLRiV. BÕÿ æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV ¬ø¡[zqs©´s ≠s«Ï¡zmsÚ¨s xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s FsLiμR∂VNRPV F°¤Õ¡[μR∂V. DÀ≥œ¡∏R∂V ˙FyLiªyáNRPW ¬ø¡Liμj∂©´s™yLji¨s INRPø][»¡ NRPWL][ˤÀ¡…Ì¡” øR¡LRiËáV «¡LRixms¤Õ¡[¨s ™yªy™´sLRifl·Li NRP÷¡ˆLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik Æ©s[ NSμR∂V À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik NRPW≤y ªRΩ™´sVNRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[qz sLiμR∂¨s q{ s™´sWLi˙μ≥∂R VáV BxmsˆV≤R∂V A˙gRix§¶¶¶LigS D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BμR∂Liªy ZNP[™s´ áLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NSLRifl·LigSÆ©s[ «¡LjigjiLiμR∂¨s ¬ø¡Fyˆ÷¡. A∏R∂V©´s @≤Ô∂R Vxms≤R∂NRPVLi≤y DLi¤…¡[ ’¡¤«¡zms ≈¡¿¡ËLiªRΩLigS Gμ][ INRP…”¡ ¬ø¡[}qsμj∂. @Õÿ NSNRPVLi≤y Æ™sW≤U∂ Æ™sVVμR∂áV @LiμR∂LRiW NSLi˙lgi£qs©´sV ºΩ%`¡…”¡F°∏R∂V≤y¨sNTP qx s™´sV∏R∂W¨sı ™´sXμ≥y ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VZNP[ ¿¡™´sLji ¨s™´sVVxtsQLiÕ‹[ @LiVV©y Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y ∏R∂VV≤R∂V xms»Ì¡V ¡…Ì¡” {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[μy μR∂ZNP[‰Õÿ ¬ø¡[aSLRiV. BLiμR∂VNRPV NSLRifl·Li ¤Õ¡[NPR F°¤Õ¡[μ∂R V. ™´sVVL

iμR∂VgS q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡VNRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩV BryÚ™s´ V¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ’d¡¤«¡[{ms ©y∏R∂VNRPVáV Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ Fs»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sLRifl·Ã¡V ˙xmsºΩFyμj∂LiøR¡NRPVLi≤yÆ©s[ AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡Fy LRiV. A ªRΩLRi™yªRΩ LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Õ‹[ ø]LRi™´s ºdΩqx sVNRPV©yıLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Õ‹[ NRPW≤y ø]LRi™´s ºdΩqx sVNRPV¨s DLi¤…¡[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsºΩxmsºΩÚ ™´sLi…”¡≠s ’¡Ã˝¡VÕ‹[Æ©s[ F~LiμR∂VxmsLRi øR¡gRi÷¡lgi ™[ yŒ˝¡œ ß. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV ™yxqsÚ≠sNRP μ≥]L[ iR fl”·ª][ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li¿¡ DLi¤…¡[ LS«¡μ≥y¨s ¨sLS¯flÿ¨sNTP ALÛij NRP ry∏R∂VLi ª][Fy»¡V ™´sVLji¨sı ≤T∂™´sWLi≤˝∂R ©´sV ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ ryμ≥∂j LiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLiÆ≤∂[μ∂j . NS¨ds NTPLRifl„fi. «¡gRi©±s, øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V, ágRi≤R∂Fy…”¡, NS™´spLji, LS∏R∂VFy…”¡ BÕÿ @LiμR∂LRiW ¬ø¡[ªΩR VáV NSÕÿNRP ANRPVáV mx s»Ì¡VNRPV©´sı»Ì¡V BxmsˆV≤R∂V ™´sgRi¿¡ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi G™´sVVL i»¡VLiμj∂? BxmsˆV≤R∂V @¨dsı ™´sVLjiËF°LiVV r°μR∂LRi À≥ÿ™´sLiª][ ™´sVxqsáVNRPVLiμy™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. NS¨ds NTPLRifl„fi BxmsˆV≤R∂V

ªRΩ©´sV FyLÌik |ms…Ì¡” FyªRΩ LjiNSLÔiR Vá©´sV ™´s¤Õ¡˝ Æ™s[xqsVÚ ™´s¬ø¡[Ë «¡©´sLi FsLiªRΩ™´sVLiμj∂. Æ™sLi»¡©´s≤T∂¬ø¡[ ©y∏R∂VNRPVáV FsLiμR∂LRiV..? À≥›g][◊¡NRPLigS ˙FyLiªyáV ≠s≤T∂F°LiVV©y ™´sW©´sqz sNRPLigS ˙xms«¡Ã¡V BxmsˆV≤R∂V NRP÷¡zqs DLi≤y÷¡. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Vá ™´sÃ˝¡ ªRΩ™´sVZNP[μ][ @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiF°LiVVLiμR∂©´sı À≥ÿ™´s©´s ©´sVLi¿¡ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ¡∏R∂V»¡xms≤y ÷¡. ªRΩ™´sV©´sV @™´s™´sW¨sLiøyLRiVc NTPLiøR¡mx sLji øyLRiV @©´sı AÆ™s[μ∂R ©´s ©´sVLi¿¡ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R V áV  ¡∏R∂V»¡xms≤y÷¡. ™yxqsÚ™y¨sNTP {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ xqs\Æ™sVNRP˘ DμR∂˘™´sW¨sı lLiøR¡Ëg]…Ì¡” DLi≤T∂ DLi≤R∂NRPF°æªΩ[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s mx s˙NTP∏R∂V qx sVx§¶ ¶Xμy˜È™s´ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ «¡Ljilgi[μj∂. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡V Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y ™yxqsÚ™yá©´sV gRiVLjiLÚ i¿¡ N]ªRΩÚ LSuÌy¨sıQQ˚ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Æ™sVÕÿ!? @©´sıμy ¨s\|ms μR∂XztÌsQ|ms…Ìÿ÷¡. xqs\Æ™sVNRP˘Li }msLji»¡ ªRΩ™´sV©´sV Æ©s[ªRΩáV Æ™sWxqsgjiLiøyLRi©´sı ™yxqsÚ™y¨sı ˙gRi§z ¶ ¶}qsÚ @LiμR∂LjiNUP Æ™s[VáV

«¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. BLiNS ªy™´sVV qx s\Æ™sVNRP˘ ø≥yLizms∏R∂V©˝s´ V @Li»¡W ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¬ø¡[Ë ™yLji¨s NSNRPVLi≤y ªRΩ™´sVNRPV GLi ¬ø¡[∏∂R VÀ‹ [ªRΩV©yıL][ ¬ø¡}msˆÕÿ ¨sáμk∂∏R∂W÷¡. BxmsˆV≤R∂V DÀ≥¡œ ∏R∂V ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V À≥ÿ™Ø[Æμ∂[*gSá©´sV xmsNRP‰©´s|ms…Ì”¡ AøR¡LRiflÿªRΩ¯NRP μR∂XztsÌ Qª][ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Liøy ÷¡. ˙xms«¡Ã¡V A μj∂aRPgS AÕ‹[¿¡Li¬ø¡[Õÿ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik áV Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R W÷¡.LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik á ©y∏R∂VNRPVáV BLiªRΩNSáLi FsÕÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©y ˙xms«¡Ã¡V @™´s¨dsı ™´sVLjiËF°LiVV r°μR∂LRi À≥ÿ™´sLiª][ Æ™sVágRi™´sázqs©´s ªRΩLRiVfl·Li Axqs©´sıQQÆ\™sVLiμj∂. Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ Õ‹[ |msxmsˆL`i }qsˆQ˚ ™y≤T∂ @À≥ÿqx sVFy\¤Õ¡©´s ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡VNRPV FyL˝iR Æ™sVLi…fi AÆ™sWμR∂Li F~LiμyNRP BxmsˆV≤R∂V ªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂V qx s©y˘Li ¡μR∂VáV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP Fy»¡Vxms≤y÷¡. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV @LiμR∂LRiW NRPázqs @LiμR∂VNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRP LRi¿¡Liøy÷¡.


8

ãT<Ûäyês¡+ 26`02`2014

düeTs¡úe+‘·+>± mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡ ãè+<ë\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, |òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´ dt): sêqTqï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ XÊdüqdüuÛÑ kÕ<Ûës¡D mìïø£\qT düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î $$<Ûä s¡ø±\ n~Ûø±s¡ ãè+<ë\qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï ≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+. –]C≤X¯+ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î >±q÷ dü+ã+~Û‘· XÊK\ <ë«sê mìïø£\T $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ì Ä<˚•+#ês¡T. kÕ<Ûës¡D mìïø£\ $wüj·TyÓTÆ eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT bı<äT|ü⁄ uÛÑeq+˝À õ˝≤¢ md”Œ Hêπ>+Á<ä≈£îe÷s Y‘√ ø£*dæ ¬syÓq÷´, b˛©dt n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. mìïø£\ ø£MTwüqsY mìïø£\ ôw&É÷´˝Ÿ¶ $&ÉT<ä˝…’q yÓ+≥H˚ mìïø£\ ø√&é neT\T˝ÀøÏ sêqTqï+<äTq eTT+<äT>±H˚ Äj·÷ ãè+<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. eTTK´+>± düVü‰j·T e´j·T

|ü]o\≈£î\T>± ÄsY n+&é_, |ü+#êsTTrsêCŸ, ˙s¡T bÕs¡T<ä\ XÊK\˝À |üì#˚ùd &ç$õq˝Ÿ nøö+{Ÿ‡ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü‹ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ düVü≤ø±s¡ XÊK düVü‰j·T ]õÁdüºsY\‘√ ˇø£ nøö+{Ï+>¥ ãè+<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> Á|ü‹ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ ˇø£ M&çjÓ÷ düπs«˝…Hé‡ ãè+<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, n+‘˚ø±ø£ M&çjÓ÷ ∫Á‘ê\qT ‘·ìF #˚ùd ãè+<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, kÕº≥dæºø˘‡ düπs«˝…Hé‡ {°yéTqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. Ç$ ø±ø£ mìïø£\ ø√dü+ Á|ü‘˚´øÏ+∫ |òæsê´<äT\ e÷ì≥]+>¥ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+qT, ø±˝Ÿ ôd+≥sYqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ ˇø£ yÓTõÁùdº{Ÿ, ˇø£ $&çjÓ÷ Á>±|òüsY, eTT>∑TZs¡T ˝Ò<ë

28q ø°«CŸ b˛{°\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, |òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt): C≤rj·T yÓ’C≤„ìø£ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì á HÓ\ 28q |æ\¢\eTÁ] õ˝≤¢ ôd’Hé‡bò˛s¡+ Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± øÏ«CŸ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ bò˛s¡+ n<Ûä´≈£åî\T »Hês¡›Hé¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù l<∏äsY\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìs¡ø£åsêdü´‘·, eT÷&ÛÉqeTàø±\ e\¢ õ˝≤¢˝À nH˚ø£ s¡÷bÕ˝À¢ uÛ≤D≤eT‹, #˚‘·ã&ÉT\ e+{Ï$ #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqïj·Tì XÊÁd”Ôj·TyÓTÆq Ä˝À#·q\T Á|ü#ês¡+ ø±ø£b˛e&É+ e˝Ò¢ Ç˝≤+{Ï$ »s¡T>∑T‘·Tqïj·THêïs¡T. $<ë´s¡Tú˝À¢ Á|ü•ï+#˚ dü«uÛ≤e+ ô|+#·&É+, |ü]o\qqT ô|+#˚ Á|üj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>±H˚ á b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± C…$mHéámdt˝À ôd’Hé‡ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ôd$THêsYqT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì $e]+#ês¡T. á ôd$THêsY˝À eTT+u≤sTT ◊◊{Ï Ábò˛ô|òdüsY sê+>√bÕ˝Ÿsêe⁄, #·+Á<äj·÷Hé |ü]XÀ<Ûäø£ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T eTVü≤ã÷uŸn≈£î“˝Ÿ‘√ bÕ≥T mHé◊mHé |ü]XÀ<Ûä≈£î\T uÛ≤qTÁ|üø±XŸ¬s&ç¶\‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Vü‰»sö‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷* eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, |òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt): >√<ëe] q~ô|’ ‘·\ô|{Ϻq b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚dæ |üs¡´es¡D≤ìï ø±bÕ&Ü\ì bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T #·+Á<äX‚KsY düuÛÑT´\T X¯+ø£sY\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. JesêX¯ó \≈£î, |üs¡´es¡D≤ìøÏ Á|üe÷<ëìï ø£*–+#˚ ÁbÕC…≈£îº |üqT\qT ì*|æy˚dæ yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düeTdüú e÷qyê[, |üX¯ó|üøå±´<äT\T |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&Ü\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·|ü⁄Œ&ÉT |üÁ‘ê\T, düe÷#ês¡+, n+<ä#˚dæ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ ‘Ó#·TÃ≈£î+<äì Äs√|æ+#ês¡T. Ä~yêdüT\ Vü≤≈£îÿ\≈£î dü+ã+~+∫q #·{º+, n≥M XÊK≈£î dü+ã+~+∫q #·≥º+ eT]j·TT Á>±e÷\≈£î dü+ã+~+∫q #·≥º+ @~ |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√≈£î+&Ü d”e÷+Á<Ûä Á|üjÓ÷»Hê˝Ò <Û˚´j·T+>± |üì#˚ùd sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷dü|üP]‘·+>± nqTeT‹ ‘Ó#·TÃ≈£î+<äì nHêïs¡T. uÛÑ÷$TøÏ uÛÑ÷$T Çyê«\qï πø+Á<ä –]»q e´eVü‰s¡ eT+Á‹‘·« XÊK Ä<˚XÊ\qT sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ+<äHêïs¡T.

q\T>∑Ts¡T b˛©düT dæã“+~‘√ ô|’¢sTT+>¥ kÕÿ&éqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY n<Ûä´ø£å‘·q MT&çj·÷ dü]º|òæπø≥sY eT]j·TT e÷ì≥]+>¥, ôd+≥sYqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, Ks¡Tà \≈£î dü+ã+~+∫ e÷ìs¡≥]+>¥ ôd˝Ÿ qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, eT+&É\ kÕúsTT ˝À mìïø£\ Á|ües¡Δq ìj·Te÷e[ì neT\T #˚ùd+<äT≈£î ˇø£ ãè+<ëìï ìj·T$T+#ê\ì, ìjÓ÷»ø£e sêZ\ yê]>± b˛*+>¥ πø+Á<ë\T, s¡÷≥¢qT dü÷∫dü÷Ô e÷´|ü⁄\T s¡÷bı+ ~+#ê\ ì, mìïø£\ |ü]o\≈£î\ ø√dü+ H√{Ÿ‡\ qT s¡÷bı+~+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ düe÷#êsêìï m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T #˚ùd+<äT≈£î ø£˝…ø£ºπs {Ÿ˝À MT&çj·÷ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, n+‘˚ø±ø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À m\ø£åHé ôd˝ŸqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. á HÓ\ Äø£s¡T Hê{ÏøÏ

kÕº{Ïdæºø˘ düπs«˝…Hé‡ ãè+<ë\T, ô|’¢sTT+>¥ kÕÿ«&é ‘·~‘·s¡ ø£$T{Ï\ @sêŒ≥TqT |üP]Ô #˚j·÷\ì õ˝≤¢ md”Œ Hêπ>+Á<ä ≈£îe÷sY ø√sês¡T. n˝≤π> C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ yêVü≤Hê\ ‘·ìFøÏ ãè+<ë \qT @sêŒ≥T #˚j·Te\dæ ñ+<äì, M{Ï‘√ bÕ≥T n+‘·sY sêÁwüº dü]Vü≤<äT› ˝À¢ #Óø˘b˛düTº\ @sêŒ≥T, ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\ e<ä› ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T≈£î nedüs¡yÓTÆq b˛©dt dæã“+~ì @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î eTT+<˚ Á|üD≤[ø£ ‘·j·÷s¡T #˚j·Te\dæ ñqï+<äTq #Óø˘b˛düTº\T ‘·~‘·s¡ $esê\qT Çyê«\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY m˝Ÿ.X¯s¡àDY, •ø£åD˝À ñqï düVü‰j·T ø£˝…ø£ºsY $»j·TsêeTsêE, &çÄsYz sê+øÏwüHé, &çÄsY&çm |æ&ç #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, ÄsY&çy√ Vü≤qà+‘Ysêe⁄, Ä]ºz ø£èwüíj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

◊m|òt{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, |òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt): ndü+|òüT{Ï‘·, dü+|òüT{Ï‘· s¡+>±˝À¢ |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\qT neT\T #˚j·÷\ì ◊m|òt{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ◊m|òt{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q b˛s¡T>∑s¡®q düuÛÑ˝À sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|ükÕ<é, dæ|æ◊m+m˝Ÿ q÷´&ÓyÓTÁø£d” Hêj·T≈£î\T sêeT#·+<äsY, uÛÑeq ìsêàD s¡+>∑ ø±]àø£ dü+|òüT õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T kÕ+ã•e⁄&ÉT, øÏs¡DY\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìsêàD s¡+>∑+˝À |üì#˚dü÷Ô $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|ü<Ûëq #ê]Á‘·‘·àø£ ø£≥º&Ü\qT Á|ü<∏äeT uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+∫q ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T ≈£L&Ü neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. q÷‘·q Ä]úø£ $<ÛëHê\ eT÷\+>± ]j·T˝Ÿ @ùdº{Ÿ |ü]ÁX¯eT, e÷˝Ÿ‡ ìsêàD+, uÛ≤Ø nbÕs¡T®yÓT+{Ÿ‡, $$<Ûä s¡+>±˝À¢ nkÕ<Ûës¡D+>± ô|s¡>∑&É+ e\q ø±]à≈£î\ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø£˙dü y˚‘·q+ s¡÷. 15y˚\≈£î ô|+#ê\ì ô|q¸Hé s¡÷.3y˚\T ìs¡ísTT+#ê\ì ø±]à≈£î\ |æ\¢\\≈£î kÕÿ\sYwæ|ü⁄\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\‘√ bÕ≥T Ä{À ≈£L©\T ì‘·´+ nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqïs¡ì õ˝≤¢˝À ìs¡T<√´>∑+ ô|s¡>∑&É+ e\q Ä{À\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ô|ò’HêHé‡\ <√|æ&çì, Á{≤|òæø˘ b˛©düT\ y˚~Û+|ü⁄\T, Ä]ºy√ n~Ûø±s¡T\ Ä+ø£å\ e\¢ Ä{À ø±]à≈£î\T nH˚ø£ Çã“+<äT\Tm<äTs=ÿ+≥Tqïs¡ì nHêïs¡T. Ä{À

ø±]à≈£î\≈£î ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\ kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘· #·≥º+ 2008 Á|üø±s¡+ Ä{À ø±]àø£ dü+πøåeT uÀs¡T¶qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. y˚~Û+|ü⁄\qT Ä]ø£{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À yÓqTø£ã&çq õ˝≤¢ nsTTq eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À 75 XÊ‘·+ Á|ü»\T e´ekÕj·Ty˚T JeHê<Ûäs¡+>± |üì#˚düTÔqïs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢ qT+&ç nH˚ø£ eT+~ e\dü\T yÓ[¢ Jeq+ kÕ–düTÔqïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ 1948˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ø£˙dü y˚‘·Hê\ #·{≤ºìï e]ú+|ü#˚dæq H˚{Ï es¡≈£î neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. e´ekÕj·T ≈£L©\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T neT\T #˚j·÷\ì ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ <ë«sê |üqT\T ø√]q yê]øÏ |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À 10\ø£å\ eT+~ ø±]à≈£î\T ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑+˝À |üì#˚düTÔqïs¡ì yê]øÏ ø±]àø£ dü+πøåeT #·{≤º\T neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. #·{≤º\qT #˚j·÷*‡q n~Ûø±s¡T\T ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈£î #·T{≤º\T>± e÷]b˛sTT ø±]àø£ Á<√Vü‰ìøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·Tqïs¡Hêïs¡T. ns¡ø√s¡ y˚‘·Hê\‘√ H˚{Ï e÷¬sÿ{Ÿ <Ûäs¡\≈£î ‘·≥Tºø=ì ø±]à≈£î&ÉT J$+#˚ dæú‹ ˝Ò<äHêïs¡T. Jy√ HÓ+.11qT neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü÷s¡´+, yÓ+ø£fÒXŸ, n+ã<ëdüT, sêeTT\T, U≤<äsY, nø“sY bÕcÕ, #·+Á<ääX‚KsY, ø£èwüí, dæ.ôV≤#Y. sêeT#·+<äsY U≤©˝Ÿ, sêVü≤eTHé nãT›˝Ÿ, sêE, s¡$, sêeTT\T, bÕ≥T y˚˝≤~ eT+~ ø±]à≈£î\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

{Ï|ædædæ πsdüT˝À eT\T¢s¡$? #ÓsT¡ e⁄ø≥£ ≈º î£ eTse¡ Tà‘T· \T #˚|{ü ≤º*

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, |òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt): Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ìs¡«Væ≤+∫q b˛sê{≤\ |òü*‘·+>± πø+Á<ä+˝Àì j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+

Ç{°e\ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝Àì ˝Àø˘düuÛÑ, sê»´düuÛÑ\˝Àì ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T _\T¢qT ÄyÓ÷~+#·&É+‘√ ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìøÏ |ædædæì @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î m◊dædæ H˚‘·\T e⁄´Vü≤+ s¡÷bı+~düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\qT Äs¡T HÓ\\bÕ≥T yêsTT<ë y˚dæ e÷J eTTK´eT+Á‹ sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ eTTK´eT+Á‹‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ Á|ü‘˚´ø£ n<Ûä´≈£åîìï ìj·T$T+#˚+<äT≈£î ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü&É+‘√ |ü\Te⁄s¡T ÄXÊyê<äT\T ÄÁ>∑H˚‘·\qT dü+Á|ü~dü÷Ô ‘·eT≈£î u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D |ædædæ ã]˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ e÷J m+|æ, »&ÉÃs¡¢ e÷J XÊdüqdüuÛÑT´\T eT\T¢s¡$ ù|s¡T Á|ü<Ûëq+>± $ì|ædüTÔ+~. eT\T¢ nq+‘·sêeTT\T

k˛<äs¡T&Ó’q eT\T¢s¡$ nq+‘·sêeTT\T eTs¡D+‘√ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ qT+&ç b˛{° #˚dæ ¬>\Tbı+<ës¡T. nq+‘·s¡+ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚dü÷ÔH˚ sêÁwüº H˚‘·\‘√ bÕ≥T m◊dædæ düuÛÑT´\ n+&É<ä+&É\‘√ bÕغ˝À #·Ts¡T≈£î>± |üì#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ »&ÉÃs¡¢˝À ìs¡«Væ≤+∫q ñ|ü mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚dü÷Ô õ˝≤¢ eT+Á‹ &ç.¬ø ns¡TD‘√ ñqï dü+ã+<ë\‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. nq+‘·s¡+ |ædædæ ã]˝À ñ+&˚+<äT≈£î >∑‘·+˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ H˚‘·>± |üì#˚dæq nqTuÛÑe+‘√ Äj·Tq≈£îqï dü+ã+<ë\‘√ |ædædæ ã]˝À ñqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~.

<Í˝≤Ôu≤<é,|òÁæ ãe] 25(ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\+˝Àì u≤\+ù|≥ #ÓsT¡ e⁄ø£≥≈º î£ |ü>T∑ \T @sêŒ&ç Á|üe÷<äøs£ +¡ >± e÷]+<äì Á>±eTdüT\Ô T Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. ø£≥qº T ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<øä∏ +£ ˝À #ÓsT¡ e⁄ ø£≥º m‘·TqÔ T ô|+#ês¡T. ø£≥º m‘·TqÔ T ô|+#˚+<äT≈£î øπ e\+ eT{Ϻ b˛j·T&É+‘√ e´ekÕj·T bı˝≤\ yÓ|’ ⁄ü #ÓsT¡ e⁄ø£≥≈º î£ ]${ŸyTÓ +{Ÿ ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ |ü>\∑ T @sêŒ&ç Á|üe÷<äøs£ +¡ >± e÷]+~. ø£≥º ô|’ uÛ≤>∑+˝À nø£ÿ&Éøÿ£ &É uÛ≤Ø>± |ü>T∑ \T @sêŒ&ç ø£≥º bı˝≤\ yÓ|’ ⁄ü bı+–+<ëì s¬ ‘’ q· ï\T Ä+<√fi¯q\T e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T #ÓsT¡ e⁄ø£≥≈º î£ eTs¡eTà‘·T\T #˚|{ü ≤º\ì s¬ ‘’ T· \T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ñbÕ~Û Vü‰$T ≈£L©\T ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê* }≥÷ÿsY ,|òÁæ ãe] 25(ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\+˝Àì ô|<äb› ˛s¡¢ Á>±eTdüT\Ô T ñbÕ~Û Vü‰$T ≈£L©\T ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê\ì eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø±sê´˝j·÷ìøÏ mìï kÕs¡T¢ ‹]–q Çø£ÿ&É |üì#˚ùd |ò˝æ Ÿ¶ ndæôd+º {Ÿ u≤\kÕ«$T |üì ø£*Œ+#ê\ì |ü\T kÕs¡T¢ ø√]q |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<ìä Çø£ÿ&É Á>±eTdüT\Ô T |üøÿ£ Á>±e÷\≈£î ≈£L© ø√dü+ yÓfiS¯ HÔ êïs¡T. ≈£L©\T ˝Òø£ ñ|üyêkÕ\T ñ+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ñbÕ~Û Vü≤$T |ü<øä∏ +£ øÏ+<ä |üqT\T ø£*Œ+#·ø£ b˛e&É+‘√ Á|ü»\T e\dü\T yÓfiS¯ HÔ êïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ dü‘«· s¡+ düŒ+~+∫ |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

>∑<ë«\˝À Ä–q ø±∫>∑÷&É` eT+>∑fi¯Ss¡T ¬s’\T |üÁ»\ ◊ø£´‘·qT <Óã“rdüTÔHêïs¡T Ä{À Å|üe÷<ä+˝À 14 eT+~øÏ >±j·÷\T

>∑<ë«\ s¡÷s¡˝Ÿ ,|òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt) : ø±∫>∑÷&É qT+∫ eT+>∑fi¯Ss¡T≈£î yÓfi¯fle\dæq 17605`17606 ¬s’\T eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.55≈£î >∑<ë«\ ¬s’˝Ò¢ùùdºwüHé≈£î e∫à Ė+~. á ¬s’\TqT πø+Á<ä ¬s’˝Ò« XÊK eT+Á‹ eT*¢ø±s¡T®q KπsZ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á HÓ\ 26 qT+∫ ¬s’\T n+<äTu≤≥T˝À sêqT+~. Á|ü‹ eT+>∑fi¯yês¡+ X¯óÁø£yêsê\˝À ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ >∑<ë«\ MT<äT>± eT+>∑fi¯Ss¡T≈£î yÓfi¯ó¢qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+, á mø˘‡Áô|dtqT >∑<ë«\˝À Vü≤˝Ÿº sTT∫Ãq≥T¢ ¬s’˝Ò«XÊK esêZ\T ‘Ó*bÕs¡T, ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T Ç+ø± |üP]Ô düe÷#ês¡+ Çyê*‡+~.. á ¬s’\T >∑<ë«\˝À ì\TdüTÔqï+<äT≈£î @sêŒ≥T |ü≥¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

n+>∑Héyê&ç düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#·ø£b˛‘˚

mìïø£\˝À ãT~› #ÓbÕŒ* m◊dæ{Ïj·T÷ bÕs¡«‘·eTà n#·Ã+ù|≥ ,|òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt) : n+>∑Héyê&ç düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#ê\ì #·˝À ôV’≤Á<ëu≤<é ø±s¡´Áø£eTìï #˚|ü{Ϻq n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\qT b˛©dt\T Çø£ÿ&çø£ÿ&˚ n¬sdüTº\T ìs¡“+~+∫q+<äT≈£î ìs¡düq>± sêÁwüº ø£$T{Ï |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î n#·Ã+ù|≥ eT+&É\+˝À n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ˝À >∑+≥ ôd’|ü⁄ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<ä“+>± n+>¥yê&ç es¡ÿsY‡ yÓ’˝ŸŒsY j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T bÕs¡«‘·eTà , dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù eT˝Ò¢wt\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#ê\ì sêÁwüº yê´|üÔ+>± á HÓ\ 15 qT+∫ düyÓTà

ø£˙dü y˚‘·Hê\qT neT\T #˚j·÷*

#˚düTÔqï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì eT÷&ÉT m+&É¢ øÏs¡DY düsêÿsY Vü≤j·T+˝À n+>∑Héyê&ç\≈£î »]–+~ @$T ˝Ò<äHêïs¡T. Çø£ÿ&çø£ÿ&É ìs¡“+~+∫q y˚˝≤~eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T sêC≤<ÛëìøÏ #˚s¡Tø=ì n+<√fi¯q\T #˚XÊs¡ì Á|üuÛÑT‘·«ìøÏ Ç|üŒ{Ϭø’q NeT ≈£î{Ϻq≥T¢ ≈£L&Ü e´eVü≤]+#·&É+˝Ò<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#ê\ì ø√]‘˚ #·+Á<äu≤ãT Á|üuÛÑT‘·«+ >∑TÁs¡\‘√ ‘=øÏÿ+∫+<ëì Ç|üŒ&ÉT düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#·ø£b˛‘˚ Á|ü»˝Ò >∑TÁs¡\T>± e÷] Á|üuÛÑT‘·«\qT ‘=≈£îÿ‘ês¡Hêïs¡T. d”m+ øÏs¡DY eT÷&ÉT @fi¯ó¢>± n~Ûø±s¡+˝À

ñqï|üŒ{ÏøÏ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚j·÷˝Ò<äHêïs¡T. sêJHêe÷ #˚ùd ∫e] s√E\˝À ø£$TwüHé\T e#˚à ô|ò’˝Ÿ\ ô|’ dü+‘·ø±\T #˚dæ ø£wüº|ü&ÜsêHêïs¡T. b˛©düT\T Á|üuÛÑT‘·«+ mìï ˝≤؃ #ê]®\T , n¬sdüTº\T, ìs¡“+<äHê\T #˚dæq b˛sê{≤\T Ä>∑eìï á Á|üuÛÑT‘·«ìøÏ eTVæ≤fi¯˝Ò Á|üuÛÑT‘·« |”sƒêìï ø£~*kÕÔs¡ì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#ê\ì ˝Ò≈£î+fÒ Á|üuÛÑT‘·«ìï j·T+Á‘ê+>±ìï düÔ+_+|ü #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø$|æmdt &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù sêE, mdtm|t◊ õ˝≤¢ ñbÕ<ë´≈£åî\T qπswtHêj·Tø˘, s¡$, u≤˝≤>ö&é n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤s¡r, #·+Á<äø£fi¯, dü]‘·, eT+p\, |ü<äà, Hêsêj·TDeTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

cÕ<éq>∑sY ,|òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt) : ≈£î\+, eT‘·+ ù|s¡T‘√ ù|<ä Á|ü»\ ◊ø£´‘·qT ø=ìï sê»ø°j·T bÕغ\T, ≈£î\ dü+|òü÷\T <Óã“rdüTÔHêïj·Tì dæ|æ◊ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T , Áb˛ô|òdüsY eT<ÛäTø£sY nHêïs¡T. cÕ<éq>∑sY |ü≥ºD+˝À dæ|æ◊ XÊK ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT sê»ø°j·T •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Vü‰»¬s’Hê Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î\+ ù|s¡T‘√ sê»ø°j·÷\T #˚düTÔ ◊ø£´‘·≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*ZdüTÔHêïj·Tì Äj·Tq Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À ≈£î\ $eø£å, n+≥sêì ‘·q+ H˚{ÏøÏ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì M{Ïì s¡÷|ü⁄e÷|ü&É+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\T$|òü\+ nj·÷´j·Tì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Á>±e÷\˝À ù|<ä\qT ◊ø£´eT‘·´+ #˚dæ Ä+<√fi¯q b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À ø£eT÷´ìdüTº ø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚dæ mÁs¡C…+&Ü\ Hêj·Tø£‘ê«ìï ã\|ü]#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ ‘ê\Tø± ø±s¡´<ä]Ù ≥+>∑÷≥÷] q]‡+Vü≤¬s&ç¶, bÕqT>∑+{Ï |üs¡«‘ê\T, ãT<äT›\ »+>∑j·T´, >√$+<é Hêj·Tø˘, lqT, n˝≤«˝Ÿ ¬s&ç¶, øÏwüHé, q]‡+\T, »+>∑j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<Ûäs¡÷sY |æÅãe] 25 (ôdÿ’q÷´dt) <Ûäs¡÷s¡T eT+&É\+ n\¢bÕ&ÉT qT+&ç >∑<ë«\≈£î edüTÔqï Ä{À uÀ˝≤Ô|ü&çq dü+|òüT≥q˝À 15 eT+~øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. dü+|òüT≥q düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï Äضz _øå±´Hêj·Tø˘ , e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ó’πsàHé >∑&ɶ+ ø£ècÕí¬s&ç¶\T >∑<ë«\ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ e∫à u≤~‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫ yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ ÄdüT|üÁ‹ dæã“+~øÏ Ä<˚•+#ês¡T. <Ûäs¡÷s¡T eT+&É\+ n\¢bÕ&ÉT, Ç]ÿ#˚&ÉT, ø√‘·ÔbÕfi¯+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ qT+&ç yês¡T ≈£L© |üì ì$T‘·Ô+ yês¡T >∑<ë«\≈£î edüTÔ+&É>± á <äTs¡È≥q »]–+~. rÁe+>± >±j·T|ü&çq eT\›ø£˝Ÿ ,|òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt) : C≤rj·T ‘ê>∑T˙s¡T bÕ]X¯ó düT<Ûëø£¬s, MπsXŸ ‘·~‘·s¡T\≈£î yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ n+~+#ês¡T. <ä´‘· Á>±MTD yês√‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ eT\›ø£˝Ÿ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T] #˚dæq Ä{À Á&Ó’esY ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì, eT+&É\ πø+Á<ä+˝À $<ë´s¡Tú\T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\ Ä{À kÕ«Bq+ #˚düTø√yê\ì Äضz Ä<˚•+#ês¡T. Äes¡D˝À $<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q, øÏ«CŸ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì neTs¡u≤sTT, _C≤«s¡+ , m\÷ÿsY, bÕ\u≤sTT, $sƒ¡˝≤|üs¡+ ≈£î]Ôsêe˝Ÿ #Ós¡T« bÕsƒ¡XÊ\ ˝Àì b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü<äe ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î øÏ«CŸ b˛{°\˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T. á b˛{°\˝À ¬>\Tb˛+~q yê]øÏ ø=+<äTs¡TZ ,|òæÁãe] 25(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì ÄsY&Éã÷¢´mdt &çá y˚T|òü÷¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± ãVüQeT‘·T\T |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\ ø±s¡´esêZìï @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïs¡T. n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _ôV≤#Ym+ MT<äT>± Çy√ÄsY&ç eTùV≤wtu≤ãT düeTø£å+˝À »]–q á mìïø£˝À¢ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _ôV≤#Ym+\T n<Ûä´≈£åîì>∑‘ê s¡M+<äsYJ, ñbÕ<Ûä´≈£åîs¡<ë\T>± ‘˚»dæ«DÏ, Á|ü<Ûëq kÕ\àHé Á|üø±XŸ, >∑+>±<ÛäsY, \øÏåà<˚$, eTùV≤wt, lìyêdt>ö&é, ø±s¡´<ä]Ù>± |ü+&É]Hê<∏é, ø√XÊ~Ûø±]>± kÕj·Tqï, >ös¡e $»j·Tu≤sTT, Ms¡qï, ÄsY&Éã÷¢´mdt má yÓTT$THé, dü\Vü‰<ës¡T\T>± nãT›˝Ÿ KØ+\qT @qTï≈£îHêïs¡T. n˝≤π> ø±s¡´ ñbÕ<Ûë´j·TT\T $»j·Tu≤düÿsY, lìyêdt¬s&ç¶, eT\¢|üŒ, X‚«‘·, ìs¡«Vü≤ø£ düuÛÑT´\T>± q]‡+\T, j·÷<äj·T´, q]‡+\TqT |æá{Ï\T s¡‘·ïe÷\ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. @qTï≈£îqï≥T¢ eTùV≤XŸu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.

ÄsY&Éã÷¢´mdt Ä<ä«s¡´+˝À sê´©

|ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\ ø£$T{° mìïø£

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

26 02 14 vaarthatarangalu web