Page 1

Ä~yês¡+, y˚T 25, 2014

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT ‘Ó\+>±D ø£\+ ‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£≈£î ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À |üì #˚j·TT≥≈£î nqTuÛÑeE„˝…’q eT]j·TT ñ‘ê‡Vü≤e+‘·T˝…’q $˝ÒKs¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+ ñqï yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T á øÏ+Á<ä ‘Ó\|üã&çq ∫s¡THêe÷˝À dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

∫s¡THêe÷ s¡+>±¬s&ç¶

m&ç≥sY : ¬ø. eTùV≤wt

dü+∫ø£ 352

dü+|ü⁄{Ï 2

ù|J\T : 8

bòÕ¢{Ÿ HÓ+ : 403, e÷s¡T‹ bÕ¢C≤, U…’s¡‘êu≤<é, cÕ<ëHé ø±˝Òõ Á|üø£ÿq, ôV’≤<äsêu≤<é, 500004, bò˛Hé HÓ+ : 040`65525553

yÓ\ : s¡÷. 3/-

Circulated to Hyderabad, Rangareddy, Karimnagar, Nalgonda, Adilabad, Mahaboobnagar, Khammam, Medak, Warangal, Nizamabad

Áo »j·THêeT dü+e‘·‡s¡+, ñ‘·Ôsêj·TD+, edü+‘·¡ s¡T‘·Te⁄, #Ó’Á‘·e÷dü+, X¯óø£¢|üø£å+, ‹~∏ : <ë«<ä• 00:07, es¡®´+ : ˝Ò<äT, <äTs¡TàVüAs¡Ô+ : 16:57`17:51

πød”ÄsY, #·+Á<äu≤ãT\ eT<Ûä´

düjÓ÷<Ûä´ ø=qkÕπ>Hê?! $uÛÑ»q ø±ø£eTT+<˚ e÷≥\ j·TT<ä∆+ ∫#·Tà πs|ü⁄‘·Tqï ñ<√´>∑T\ e´eVü‰s¡+

Q

Q

Q

Q

Q

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 ({°Jπø q÷´dt): ‘Ó\+>±D ‘=* πø_HÓ{Ÿ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ ø±uÀj˚T ‘=* eTTK´eT+Á‹, {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø. #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ‘·q eT+Á‹esêZìï dæ<ä∆+ #˚düT≈£îqï≥Tº bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. {°+˝ÀøÏ eT+∫yê]ì, ø£wüº|ü&˚ eTqdüÔ‘·«+ e+{Ï yê]ì m+|æø£ #˚j·T&ÜìøÏ πød”ÄsY rÁe ø£düs¡‘·TÔ #˚dæq≥Tº düe÷#ês¡+. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&çq Hê{Ï qT+#˚ eT+Á‹es¡Z ≈£Ls¡TŒô|’ rÁe ø£düs¡‘·TÔ #˚dæq πød”ÄsY X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ Hê{ÏøÏ ˇø£ ≈£Ls¡TŒ $wüj·T+˝À ø=*øÏÿq≥Tº düe÷#ês¡+. ˇø£{Ï,

eT+Á‹es¡Z+˝À 15 eT+~øÏ neø±X¯+ &ç|üP´{° d”m+\T>± eTVü≤eTà<é, ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY! áf…\≈£î Ä]úø£ XÊK Vü≤Øwtsêe⁄≈£î uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ πø{°ÄsY, Áoìyêdt >ö&é, kÕ«$T >ö&é\≈£î eT+Á‹ |ü<äe⁄\T...

¬s+&ÉT $TqVü‰ $T–*q kÕúHê˝À¢ ô|<ä›>± e÷s¡TŒ\T+&ÉeH˚ n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. bÕ\Hê|üs¡+>± nqTuÛÑe+ ø£*–q πød”ÄsY ‘·q {°+˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. πød”ÄsY ¬s+&ÉT qT+∫ eT÷&ÉT XÊK\qT ‘·q e<ä› ñ+#·Tø√yê\ì uÛ≤$ düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À dü+πøåeT XÊK\qT πød”ÄsY ‘·q e<ä› ñ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥Tº bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·T HêïsTT. πød”ÄsY eTT+<äTqT+∫ #ÓãT‘·Tqï≥Tº Ç<ä›]øÏ &ç|üP´{° d”m+ |ü<äe⁄\qT πø{≤sTT+#·qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+<äT˝À ˇø£{Ï eTTdæ¢+ yÓTÆHê]{°\≈£î, eTs=ø£{Ï <ä[‘· H˚‘·≈£î á |ü<äe⁄\qT

n|üŒ–+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚dæq≥Tº bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. eTTdæ¢+ yÓTÆHê]{° qT+∫ &ç|üP´{° d”m+ |ü<ä$ì bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·, XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´&ÉT eTVü≤eT÷<é n©øÏ, <ä[‘· esêZìøÏ #Ó+~q H˚‘·, XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY ù|s¡¢qT |ü]o *düTÔqï≥Tº uÛ§>∑{≤º. &ç|üP´{° d”m+\T>± M] ù|s¡¢qT <ë<ë|ü⁄ Ksês¡T nsTTq≥Tº düe÷#ês¡+. Çø£ n‹ ø°\ø£yÓTÆq Vü≤À+eT+Á‹ |ü<ä$ì bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· HêsTTì q]‡+Vü≤¬s&ç¶øÏ n|üŒ–+# ·qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± q]‡+Vü≤¬s&ç¶ì m©“q>∑sY XÊdüqdüuÛÑ kÕúq+ $T>∑‘ê 2˝À...

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 24 ({°Jπø q÷´dt): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº+ ¬s+&ÉT>± $&çb˛‘·Tqï dü+<ä s¡“¤+˝À $uÛÑ»q |üP]Ôø±ø£ eTT+<˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT, ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n~ÛH˚‘· ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsY\ eT<Ûä´ e÷≥ e÷{≤ ô|]π>|ü]dæú‘·T\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. eTTK´+>± ‘Ó\+ >±D, dü∫yê\j·T+ $$<Ûä ø±sê´\j·÷˝À¢ |üì#˚düTÔqï ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q n+X¯+ Çs¡Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ e÷≥\ j·TT<ë∆ìøÏ ‘Ós¡˝Ò|æ+~. @ ÁbÕ+‘· ñ<√´>∑T\T Ä ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ñ<√´>±\T #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+˝À d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\T ñ+&É&ÜìøÏ ˇ|üø√eTì πød”ÄsY düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D dü∫yê\j·T+˝À ø£©Ô ñ+&É&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äì d”e÷+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T ã\e+‘·+>± Çø£ÿ&É |üì#˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ yê]øÏ X¯+ø£s¡–] e÷D≤´˝Ò >∑‹ n+≥÷ πød”ÄsY yê´U≤´ì+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\qT dü∫yê\j·T+ π>≥T ≈£L&Ü ‘êø£uÀìe«eT+≥÷ ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Bìô|’ d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑ C…mdæ Hêj·T≈£î\T rÁe+>±H˚ düŒ+~+#ês¡T. ‘·eT ÁbÕ+‘êìøÏ ‘êeTT yÓ[flb˛‘êeTì, Çø£ÿ&É me] <äj·÷ <ëøÏåD≤´\ MT<√ ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ ‘·eT≈£î ˝Ò<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À #·<äTe⁄≈£îqïyêπs yêdüÔe <Ûäèe|üÁ‘ê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT ñ+#ê\ì, qøÏ© <Ûäèe|üÁ‘ê\T düeT]Œ+#˚ nedüs¡+ ‘·eT≈£î ˝Ò<äì yês¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á $wüj·÷ìï #·+Á<äu≤ãT <äèwæºøÏ yês¡T rdüT¬øfi≤fls¡T. B+‘√ Äj·Tq ôd’‘·+ rÁe+>±H˚ düŒ+~+#ês¡T. nqï<äeTTà˝≤¢ $&çb˛<ëeTHêï πødæÄsY.. ¬s#·Ã>=fÒº yê´K´\T #˚düTÔHêïs¡ì, nsTTHê ôV’≤<äsêu≤<é˝À d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î ñ<√´>∑T\≈£î ‘êqT n+&É>± ì\ã&É‘êqì Äj·Tq ¬ødæÄsYqT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. B+‘√ Çs¡TÁbÕ+‘ê\ Á|üuÛÑT‘ê«\ eT<Ûä´ düjÓ÷<Ûä´ ø=qkÕ>∑T‘·T+<ë? nH˚ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. πød”ÄsY mìïø£\ |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ ø±>±H˚ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&çøÏ n_Ûq+<äq\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷..#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ç‘√ düeTq«j·T+‘√ e´eVü≤]kÕÔqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ b˛s¡T>∑T sêÁcÕº\‘√ düjÓ÷<Ûä´>± yÓT\T>∑T‘êeTì, n≥T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº+˝À bÕ≥T ø£sêí≥ø£, eTVü‰sêÁwüº, #·rÔdt>∑&Ûé\T Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î ôd’‘·+ düeTq«j·T+‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯‘êeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q $wüj·T+˝À #·+Á<äu≤ãT πødæÄsY\ eT<Ûä´ e÷≥\ j·TT<ä∆+ ø=qkÕ>∑T‘·T+&É≥+, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À $T>∑‘ê ˝À

2

yÓ÷B Á|üe÷D d”«ø±sêìøÏ Vü‰»s¡Tø±qTqï

8 <˚XÊ\ n~ÛH˚‘·\T &Ûç©¢, y˚T 24, {°Jπø q÷´dt :

bÕøÏkÕúHé düVü‰.. mì$T~ <˚XÊ\ n~ÛH˚‘·\T qπs+Á<äyÓ÷&û Á|üe÷D d”«ø±s√‘·‡yêìøÏ Vü‰»s¡T ø±uÀ‘·THêïs¡T. á $wüj·÷ìï Äj·÷ <˚XÊ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T Ksês¡T #˚dæq≥T¢ $<˚o e´eVü‰sê\ eT+Á‹‘·«XÊK X¯ìyês¡+ ‘Ó*|æ+~. bÕø˘ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ qyêCŸ wüØ|òt ‘·eT ÄVü‰«Hêìï eTìï+∫ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢>± ‘·eT≈£î dü+<˚X¯+ n+~+<äì $<˚o e´eVü‰sê\ XÊK n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û düj·T´<é nø£“s¡TB›Hé ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤ yÓTT‘·Ô+ mì$T~ <˚XÊ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘êeTT edüTÔqï≥T¢ ìsê∆]+#ês¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. nbòÕÈìkÕúHé n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤$÷<é ø£sê®jYT, e÷©›e⁄\ n<Ûä´≈£åî&ÉT nãT›˝≤¢ j·T$÷Hé, l\+ø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTV”≤+<ä sê»|üø£‡, uÛÑ÷{≤Hé Á|ü<Ûëì ôw]+>¥ {≤uÒZ, H˚bÕ˝Ÿ Á|ü<Ûëì düTo˝Ÿ ø=sTTsê˝≤, ã+>±¢<˚XŸ bÕs¡¢yÓT+≥T d”Œø£sY •]Hé wüØàHé #Í<ÛäT] edüTÔHêïs¡T. Mfi¯¢+‘ê kÕsYÿ <˚XÊ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. Ç+ø±, e÷]wüdt Á|ü<Ûëì qMHé #·+Á<ä sêyéT>∑T˝≤yéT ≈£L&Ü edüTÔHêïs¡T. M]‘√ bÕ≥T {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY, ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ, ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. $T>∑‘ê ˝À

2

bÕغøÏ ~XÊìπs›X¯+ #˚ùd H˚‘Óes¡÷..!, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, eT~Ûs¡ eTTì‡bÕ*{°\ ÄdüøÏÔø£s¡+ C…&ûŒ{°d”\qT e~˝ÒdæqfÒºHê..! , m+|”|”\ mìïø£\ô|’ <äèwæºô|≥ºì H˚‘·\T q\T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\THêï <äj·T˙j·T dæú‹˝À ø±+Á¬>dt KeTà+, y˚T24, {°Jπø q÷´dt : z≥$T‘√ ~>±\T |ü&çHê ns¡ú+ ñ+≥T+~.. ø±˙ õ˝≤¢˝À $»jÓ÷‘·‡e+‘√ ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ˝À HÓ’sêX¯´+ n\TeTT≈£î+~. kÕúìø£, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ‘·sê«‘· bÕغ˝À düÔ㛑· ô|]–+~. H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î uÛÑs√kÕ Ç#˚à yêfi‚¢ ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷s¡T. ø=‘·Ô sêh+˝À bÕغøÏ m<äTs¡sTTq düyêfi¯¢qT m<äTs=ÿH˚˝≤ bÕغì dü+kÕú>∑‘·+>± ì]à+#·&ÜìøÏ mes¡÷ Á|üj·T‹ï+#·&É+ ˝Ò<äT. mìïø£\ Hê&ÉT õ˝≤¢ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT bÕغ e÷]b˛sTTHê..Ç|üŒ{Ï es¡≈£î õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ n<Ûä´≈£åî&çì ìj·T$T+#·&É+˝À #=s¡e rdüTø√ø£b˛e&É+‘√ bÕغøÏ ~XÊìπs›X¯+ #˚ùd H˚‘˚ ø£s¡ej·÷´s¡T.|ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\T, C…&ûŒ, m+|”|”\ n<Ûä´≈£åî\ $wüj·T+˝À øÏeTàq≈£î+&Ü ñ+&çb˛j·÷s¡T. ndü\T mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·÷˝≤..? e<ë›..? nH˚ $wüj·T+ô|’ Ä˝À#·q #˚ùd H˚‘·˝…es¡÷ ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì ø±s¡´ø£s¡Ô\T yêb˛‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À q\T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\THêï bÕغ e´eVü‰sê\ô|’ <äèwæº kÕ]+#·&É+˝À ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&É+‘√ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ $∫Á‘· |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. -|ü⁄s¡ @+ #˚kÕÔs√.. ø=‘·Ô>∑÷&Ó+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ m≈£îÿe kÕúHê\T e∫ÃHê |üP]Ô ã\+ ˝Ò<äT. Hê&ÉT bÕغ $»j·÷ìøÏ ø£wüº|ü&çq eqe÷ yÓ’ø±bÕ˝ÀøÏ yÓfi≤¢s¡T. nø£ÿ&É ø±+Á¬>dt≈£î dü¬s’q H˚‘˚ ˝Òs¡T. @ bÕغ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√yê*..? m˝≤sTT‘˚ ¬>\TkÕÔ+.. nH˚ eP´Vü‰+ #˚j·T≈£î+&Ü e~˝ÒXÊs¡T. Çø£ÿ&É d”|”◊‘√ ø£*ùdÔH˚ ø±+Á¬>dt≈£î $»j·T+ <äø£ÿqT+~. ˝Òø£b˛‘˚ bÕغ $T>∑‘ê ˝À

2

Á|ü»\≈£î ø±yê*‡+~ yêsYs¡÷yéT\T ø±<äT Á|üXÊ+‘·, n_Ûeè~∆ ø±yê*, {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT

s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 24, {°Jπø q÷´dt : õ˝≤¢ |ü]wü‘YqT eX¯+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt\T eP´Vü‰‘·àø£+>± bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïsTT. dü]|ü&Ü dü+U≤´ã\+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ yÓTÆ+&éπ>yéT Ä&ÉT‘·÷ Á|ü‘·´s¡Tú\ •_sê˝À¢ >∑TãT\T πs|ü⁄‘·THêïsTT. C…&ûŒ |”sƒ¡+ <äø±ÿ\+fÒ @ bÕغ¬ø’Hê 17 eT+~ düuÛÑT´\ ã\+ nedüs¡+. Á|üdüTÔ‘·+ ø±+Á¬>dt≈£î 14, {°ÄsY mdt≈£î 12, {°&û|”øÏ @&ÉT>∑Ts¡T C…&ûŒ{°d”\THêïs¡T. düŒwüºyÓTÆq Ä~Ûø£´‘· ˝Òø£b˛e&É+‘√ eTs=ø£ bÕغ eT<䛑·T nìyês¡´+>± e÷]+~. á Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt bÕغ\T {°&û|”ô|’ ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêïsTT. C…&ûŒ ≈£îØÃøÏ b˛{°|ü&˚ kÕúsTT˝À {°&û|”øÏ düuÛÑT´\T ˝Òq+<äTq.. ‘·eT≈£î eT<䛑·T Çyê«\ì n≥T ø±+Á¬>dt, Ç≥T {°ÄsYmdt\T ø√s¡T‘·THêïsTT. ‘·–q+‘· ã\+ ˝Òø£b˛e&É+, Á|ü‘·´]ú bÕغ\T n~Ûø£ kÕúHê\T ¬>\T#·Tø√e&É+‘√ eT<䛑·T $wüj·T+˝À {°&û|” Ç+ø± ‘·T~ ìs¡íj·÷ìøÏ sê˝Ò<äT. nsTT‘˚, Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ õ˝≤¢˝À ã©j·TX¯øÏÔ>± ne‘·]+∫q {°ÄsYmdtqT ì\Te]+#ê\+fÒ ∫s¡ø±\ Á|ü‘·´]ú ø±+Á¬>dt‘√ #˚‘·T\T ø£*ù|+<äT≈£î ≈£L&Ü yÓqTø±&É≈£L&É<äì {°&û|” uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt ≈£L&Ü {°&û|” eT<䛑·Tô|’H˚ uÛ≤s¡+ y˚dæ+~. ≥#Y˝ÀøÏ e#˚ÃXÊs¡T! y˚Tõø˘ |òæ>∑sYqT kÕ~Û+#˚ Áø£eT+˝À Çs¡TbÕغ\T yÓTÆ+&éπ>yéTqT Ä&ÉT‘·THêïsTT. dü+U≤´ã˝≤ìï düeT≈£Ls¡TÃø√e&É+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‘·´]ú bÕغ˝Àì düuÛÑT´\≈£î >±\+ y˚düTÔHêïsTT. ‘·≥düTú\qT Äø£]¸+#˚+<äT≈£î M\T>± Ä|òüs¡T¢, q»sêHê\qT Á|üø£{ÏdüTÔqï bÕغ\T yê]ì ‘·eT •_s¡+˝ÀøÏ s¡|æŒ+#˚+<äT≈£î ‘Ós¡yÓqTø£ Á|üj·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚XÊsTT. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’sY|üs¡‡Hé πsdüT˝À ‘·q düreTDÏ düT˙‘ê eTùV≤+<äsY¬s&ç¶ì ã]˝ÀøÏ ~+∫q myÓTà˝Ò´ eTùV≤+<äsY¬s&ç¶.. C…&ûŒ |”sƒêìï eTs√kÕ] <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ <ë«sê dü‘êÔ #ê{≤\ì ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ {°&û|”, ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\‘√ eT+‘·Hê\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eTT>∑TZs¡T ø±+Á¬>dt C…&ûŒ{°d”\T ‘·eT‘√ ≥#Y˝À ñHêïs¡ì Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. mìïø£\Hê{ÏøÏ eT]ø=+‘· eT+~ ‘·eT |üøå±q #˚s¡T‘ês¡ì, Ç<ä›s¡T {°&û|” düuÛÑT´\T ≈£L&Ü ‘·eT≈£î eT<䛑·T>± ì*#˚+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïs¡ì n+≥THêïs¡T. düuÛÑT´\ &çe÷+&É¢≈£î kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#êeTì, B+‘√ yês¡T ‘·eT‘√ #˚‘·T\T ø£*ù|+<äT≈£î dü+πø‘ê\T |ü+bÕs¡ì >∑T˝≤; •_s¡+ #ÓãT‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø bıs¡T>∑T sêÅcÕº˝À¢ ø±´+|ü⁄\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï {°ÄsYmdt.. kı+‘· bÕغ düuÛÑT´˝À¢ N*ø£ sê≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&ÉT‘√+~. Ç{°e\ Ä bÕغ˝À #√≥T#˚düT≈£îqï |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À ndü\Tπø mdüs¡T sê≈£î+&Ü eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]k˛Ô+~. eTs√yÓ’|ü⁄ n‘·´~Ûø£ C…&ûŒ{°d”\T ¬>\T#·T≈£îqï ø±+Á¬>dt.. {°ÄsYmdt m‘·TÔ≈£î ô|’m‘·TÔ\T y˚k˛Ô+~. ø±´+|ü⁄\ ìs¡«Vü≤D˝À ~≥º nsTTq eTùV≤+<äsY¬s&ç¶ eP´Vü‰\≈£î n&ɶø£≥º y˚ùd u≤<Ûä´‘·qT e÷J myÓTà˝Ò´ πøm˝≤¢sY #·÷düTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt düuÛÑT´\ ø±´+|ü⁄qT ‘·q ø£qTdüqï˝À¢ ìs¡«Væ≤+#·&Éy˚Tø±≈£î+&Ü... {°&û|”‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\ Á|üÁøÏj·TqT ≈£L&Ü Äj·TH˚ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ {°&û|” eT<䛑·T ≈£L&É>∑&ÉT‘·TH˚ eTs√yÓ’|ü⁄ >∑T˝≤; >∑÷{Ï $T>∑‘ê ˝À

2

-2˝À

ø±+Á¬>dt bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕغ H˚‘·>± k˛ìj·÷>±+BÛ &Ûç©¢, y˚T 24, {°Jπø q÷´dt :

ø±+Á¬>dt bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕغ H˚‘·>± ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj· ÷ >±+BÛ mìïø£ j · ÷ ´s¡ T . bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ôd+Á≥˝Ÿ Vü‰˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À düuÛÑT´\T @ø£Á^e+>± k˛ìj·÷qT mqTï≈£îHêïs¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘· eT*¢ø±s¡T®q KπsZ k˛ìj·÷ ù|s¡T Á|ü‹bÕ~+#·>± $T–*q düuÛÑT´\T ‘·eT eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T.

CMYK

CMYK

www. telanganakalam.net

25 may page 1  
Advertisement