Page 4

4

X¯óÁø£yês¡+ 24, »qe] 2014

md”ŒøÏ y˚≥÷] |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: dü+^‘· kÕVæ≤‘·´ s¡+>±\˝À $X‚wü ùde\+~+∫q yê]øÏ ùd|òt ôV≤˝ŸÔ bòÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚≥÷] ù|s¡Tq |ü⁄s¡kÕÿsê\qT Á|ü<ëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ Ä dü+düú e´ekÕú|ü≈£î\T m.uÛÑs¡<ë«CŸ, Á|üuÛ≤ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. 2013 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT Á|üeTTK >±j·T≈£î\T md”Œ u≤\düTÁãVü≤àD´+≈£î y˚≥÷] J$‘·ø±\ kÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ Á|ü<ëq+ #˚j·TqTHêïs¡T. s¡#·sTT‘· C§qï $‘·TÔ\ sêeT*+π>X¯«s¡ sêe⁄qT kÕàs¡ø£ |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ, dü+^‘· s¡+>∑+˝À ùde\+~düTÔqï ¬ø.sêe÷#ê]ì Á|üX¯+kÕ |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ m+|æø£ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 28q ôV’≤<äsêu≤<é˝À dü‘·´kÕsTT ì>∑e÷>∑eT+˝À Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î\T ¬ø. $X¯«Hê<∏é #˚‘·T\ MT<äT>± Á|ü<ëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡ uÛ≤wü dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+&É* ãT<ä›Á|ükÕ<é, düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ø£$TwüqsY $»j·Tu≤ãT, s¡#·sTT‘·\T dæ]yÓHÓï\ d”‘êsêeTXÊÁd”Ô, |üs¡T#·÷] >√bÕ\ø£èwüí, ‘·ì¬øfi¯fluÛÑs¡DÏ, düT<ë›\ nXÀø˘‘˚», #·+Á<äuÀdt sê»CÀ>∑j·T´XÊÁd”Ô, ø√q yÓ+ø£{Ÿ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T.

u≤©e⁄&é˝À _J>± Ç*j·÷Hê! ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: <˚e<ëdt‘√ {≤©e⁄&é˝À Ç*j·÷Hê n&ÉT>∑Tô|{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. b˛øÏ]‘√ {≤|t V”≤s√sTTq¢ *düTº˝À #˚]b˛sTT+~. K‘·s¡ïø˘, sêF, eTTHêï, »˝≤‡, øÏø˘ $»j·÷\qT

‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£î+~. øÏø˘, »˝≤‡ ∫Á‘ê\≈£î ñ‘·ÔeT q{Ï>± nyês¡T¶ ¬>\T#·T≈£î+~. uÛÑ˝Ò<=+ >∑\T, dü©|t, H˚qT Hê sêø£ådæ ∫Á‘ê\T |üsê»j·T+ ø±e&É+‘√ ¬øØsY k˛¢>± e÷]+~. eT∞fl E˝≤sTT‘√

bòÕ+˝ÀøÏ e∫Ã+~. ‘·<äT|ü] <˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß \T ∫Á‘·+˝À Ç*j·÷Hê q≥q |üs¡+>± >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£î+~. nq+‘·s¡+ u≤©e⁄&é qT+&ç |æ\T|ü⁄ e∫Ã+~. ªãØŒ¤µ‘√ u≤©e⁄ &é V”≤s√sTTHé>± Á|üPyé #˚düT≈£î+~. ñ‘·ÔeT düVü≤ q{Ï>± nyês¡T¶ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. Á|üdüTÔ‘·+ ¬s+&ÉT u≤©e⁄&é ∫Á‘ê\˝À q{Ïk˛Ô+~.

|òæÁãe]˝À.. ª#·+<äe÷eT ø£<∏ä\Tµ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22 : Á|üMDY dü{≤ºs¡T <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª#·+<äe÷eT ø£<∏ä\Tµ. Ç+<äT˝À f…Æ{Ï˝Ÿ s√˝Ÿ˝À eT+#·T \øÏåà. eT+#·T \øÏåà Á|üdüqï dü÷|üsY yÓ÷&É˝Ÿ>± ø£ì|æ+ #·qT+~. Ç|üŒ{Ïπø ª>∑T+&Ó˝À¢ >√<ë]µ˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫q \øÏåà Á|üdüqï eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ kÕ~Û+∫+~. n+‘·≈£î eTT+<äT $\Hé bÕÁ‘·˝Àq÷ yÓT|æŒ+∫+~. ª#·+<äe÷ eT ø£<∏ä\Tµ ∫Á‘·+˝À ˇø£|üŒ{Ï dü÷|üsY yÓ÷&É˝Ÿ *kÕ dæà‘Y s√˝Ÿ˝À áyÓT ø£ì|æ+ #·uÀ‘√+~. #Ó’‘·q´ ø£èwüí, qπswt, ÄeTì, ø£èwüßí&ÉT eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. Á&ûyéT Áb˛&Éø£åHé u≤´qsYô|’ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·qT Hêïs¡T. |òæÁãe]˝À á ∫Á‘êìï Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î ‘˚qTHêïs¡T.

ªbÕsYÿµ˝À V”≤s√sTTHé>± düs¡j·TT

|òæÁãe] 14q

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: ‘Ó\T>∑T˝À j·÷+ø£]+>¥ #˚ùd düs¡j·TT.. ªbÕsYÿµ ∫Á‘·+ <ë«sê {≤©e⁄&é˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. eTqdü+‘ê qTy˚«, lsêyéT ∫Á‘ê\qT ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q $.mHé.Ä~‘·´ ªbÕsYÿµqT s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. b˛düTºÁbı &Éø£åHé ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô ø±e&É+‘√ $&ÉT<ä\≈£î ¬s&û ñ+~. ãT*¢‘Ós¡ô|’ e+≥\ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ j·÷+ø£ sY>± q{Ï+∫q πswæà.. düs¡j·TT>± ù|s¡T e÷s¡TÃ≈£îì V”≤s√sTTHé>± q{Ï k˛Ô+~. V”≤s√>± ªìqTï ø£*XÊø£µ ù|ò+ dü+‘√wt V”≤s√>± q{ÏdüTÔ Hêï&ÉT. ªbÕsYÿµ \yék˛ºØ>± s¡÷bı+<äqT+~.

ª\&É÷¶u≤ãTµ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: s¡$u≤ãT-n\¢]qπswt ª\&É÷¶u≤ãTµ e#˚à HÓ\˝À $&ÉT<ä\ ø±qT+~. n\¢] qπswt uÛ≤Øø±j·TT&ç>± ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. uÛÑ÷$Tø£ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À q{Ï+#ês¡T.|òæÁãe] 14q $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. ‘·$Tfi¯+˝À ªø£\>∑\|üµ˝À dü÷|üsY Væ≤{Ÿ>± ì*∫+~. á ∫Á‘êìøÏ nqTyê<äy˚T ª\&É÷¶u≤ãTµ. ‘=*kÕ]>± n\¢] qπswt ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î qπswt #˚dæq nìï ø±yÓT&û ∫Á‘ê\ ø£+fÒ ª\&É÷¶u≤ãTµ n‘·´+‘· Vü‰dü´+‘√ s¡÷bı+~+#ês¡T.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

24 1 14  
24 1 14  
Advertisement