Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 24`1`2014 X¯óÁø£yês¡+

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

|ü+#êj·T‹ Ä<˚X¯+‘√ kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#ês¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: |ü+#êj·Tr Ä<˚XÊ\‘√ 12 eT+~ ˇø£ j·TTe‹ô|’ kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#êsêìøÏ bÕ\Œ&çq dü+|òüT≥q |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝À »]–+~. ;sYuÛÑyéT õ˝≤¢˝À 20 @fi¯¢ j·TTe‹ ‘·q ≈£î\+ ø±ì e´øÏÔì Áù|$T+∫q+<äT≈£î |ü+#êj·T‹ ô|<ä›\T ÄyÓT≈£î »]e÷Hê $~Û+#ês¡T. Ä »]e÷Hê ø£≥º˝Òø£b˛sTTq+<äT≈£î |ü+#êj·Tr Ä<˚X¯+‘√ ÄyÓTô|’ kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#ês¡+ »]–q dü+|òüT≥q yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. á <ës¡TD≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á>±eTô|<䛑√ düVü‰ b˛©düT\T 13 eT+~ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. j·TTe‹øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#êeTì, ÄyÓT≈£î ‘·–q s¡ø£åD ø£*ŒkÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.;sYuÛÑyéT sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ® kı+‘·õ˝≤¢.

q≥T&ÉT cÕs¡÷UŸ≈£î >±j·÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ eTT+ãsTT, »qe] 23 : u≤©e⁄&é q≥T&ÉT cÕs¡÷UŸU≤Hé≈£î >±j·÷\T..ˇø£ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ >∑Ts¡Tyês¡+ »s¡T>∑T‘·T+&É>± Á|üe÷<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. á Á|üe÷<ä+˝À q≥T&ÉT cÕs¡÷UŸU≤Hé≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. >±j·T|ü&ɶ cÕs¡÷UŸU≤HéqT HêHêe‹ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚ : wæ+&˚ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, »qe] 23 : e#˚à bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|≥ºqTqï≥Tº πø+Á<ä Vü≤À+ eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ ‘Ó*bÕs¡T. MT&çj·÷‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 30e ‘˚Bø£˝≤¢ nôd+;¢ n_ÛÁbÕj·T+ &Ûç©¢øÏ edüTÔ+<√.. sê<√.. y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚qì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T.

ˇø£ÿ{Ï>± ñ+&Ü*‡+<˚..

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23 : sêÁwüº+ ˇø£ÿ{Ï>± ñ+&Ü*‡+<˚.. n<˚ ‘·eT ÄX¯j·T+ nì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü\ì ‘êeTT.. $&çb˛yê\ì MTs¡T nqT≈£î+≥THêïs¡ì øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ {ÏÄsYmdt düuÛÑT´\qT ñ<˚›•+∫ nHêïs¡T. sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>± ñ+fÒH˚ ÁbÕC…≈£îº\T |üPs¡Ôe⁄‘êsTT. ãT<Ûäyês¡+ Hê{Ï Á|üdü+>±ìï >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø=qkÕ–+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä eTTK´eT+Á‘·T\T yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì Á|ü»˝À¢ ø=+<äs¡T nb˛Vü≤\T düèwæº+#ês¡T. nb˛Vü≤\qT ‘=\–+#˚+<äTπø ‘êqT Á|üj·T‹ïdüTÔHêï. ø£*dæ ñ+&É&É+ e\¢ y˚T\T.. $&çb˛e&É+ e\¢ ø£cÕº\T..nìï $wüj·÷\qT Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷*‡q u≤<Ûä´‘· ‘·qô|’ ñ+~. $<˚«cÕ\qT ‘=\–+#˚+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêï. kÕ>∑T, ˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\T, $T>∑T\T »˝≤\T, ˙{Ï |ü+|üø±\T, $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ $es¡D Ç#êÃs¡T. 1956 qT+&ç 2013es¡≈£î Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+ n_Ûeè~› #˚dæ+~ 40.96XÊ‘·+. Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝À Ç]π>wüHé øÏ+<ä 31,360 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡Tà #˚XÊs¡T. sêj·T\d”eT˝À 25,855 ø√≥¢qT, ‘Ó\+>±D˝À 44,150 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡Tà #˚XÊs¡T. 1956 qT+&ç 1983 es¡≈£î s¡÷.1470 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Ç]π>wüHé øÏ+<ä

düyÓTÆø£´‘· e˝Ò¢ ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô u§>∑TZ πø{≤sTT+|ü⁄\T πø+Á<ä+ |ü]~Û˝Àì~ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶

Ks¡Tà ô|{≤ºs¡T. 1956˝À sêÁwüº+˝À 69,65,000 mø£sê\ uÛÑ÷$T kÕ>∑T˝À ñ+&˚~. á @&Ü~ pHé˝À ¬s’‘·T≈£î kÕ>∑T˙s¡T ÇùdÔ 75 \ø£å\ mø£sê\≈£î ˙s¡T n+<˚ neø±X¯+ ñ+~. $&çb˛‘˚ 11.13 \ø£å\ mø£sê\ n<äq|ü⁄ kÕ>∑T ø√dü+ 12,700 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ #˚|ü{Ϻq ÁbÕC…≈£îº\T eè<Ûë ne⁄‘êsTT. ÁbÕC…≈£îº\$wüj·T+˝À @ø°ø£è‘· e´edüú ñ+&Ü*.

ny˚TB∏˝À sêVüQ˝ŸøÏ q\¢C…+&Ü\ kÕ«>∑‘·+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ \ø√ï: ÇHêïfi¯S¢ >±+BÛ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ø£+#·Tø√≥>± ñqï ny˚TB∏ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ç|ü&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛøÏ #·T¬øÿ<äTs¡j˚T´ dü÷#·q\T ø£qã&ÉT‘·THêïsTT. ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ny˚TB∏ |üs¡´≥q≈£î yÓ[¢q sêVüQ˝Ÿ >±+BÛøÏ q\¢C…+&Ü\T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±sTT. Ç{°e\ ÄyéT ÄBà bÕغ ny˚TB∏˝À sê´©

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:252 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

ìs¡«Væ≤+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä|t ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò q\¢C…+&Ü\T Á|ü<ä]Ù+#ês¡ì ø±+Á¬>dt esêZ\T n+≥THêïsTT. bÕغ Á|ü#ês¡ kÕs¡~∏>± ìj·T$T‘·T˝…’q ‘·sê«‘· sêVüQ˝Ÿ ny˚TB∏øÏ sêe&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. πø+Á<ä ì<ÛäT\ yê&Éø£+ô|’ sêVüQ˝Ÿ nœ˝ÒXŸ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ‘·|ü |ü{≤ºs¡T. ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T Äj·Tq ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+≥THêïs¡T.

˝Ò≈£î+fÒ Çã“+<äT˝§kÕÔsTT. @ø°ø£è‘· e´edüú ñ+&É&É+ e˝Ò¢ >∑‘˚&Ü~ dü+uÛÑ$+∫q es¡<ä\ düeTj·T+˝À Ç+»˙s¡¢, dæã“+~ ø£èwæ e˝Ò¢ Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY &ÜyéT≈£î, Á|üø±X¯+ u≤´πsJ e+‘Óq≈£î ô|qT Á|üe÷<ä+ qT+&ç ãj·T\Œ&ܶsTT. ˇø£y˚fi¯ $uÛÑ»q »]–‘˚ lXË’\+, Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY ˙{Ï ˝…ø£ÿ˝À¢ ‘˚&Ü˝§kÕÔsTT. ÁbÕDVæ≤‘·#˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îº≈£î mes¡÷ nuÛÑ´+‘·s¡+ #Ó|üŒ˝Ò<äT. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î ˇ&çXÊ, #·rÔdt>∑&é Á|üuÛÑT‘ê«\T j·T‹ïdüTÔHêïsTT. ø£*dæ ñ+fÒH˚ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº |üPs¡Ôe⁄‘·T+~. ‘êqT Á|üuÛÑT‘·« ]ø±s¡T¶˝À¢ ñqï $wüj·÷\H˚ #ÓãT‘·THêï. yêdüÔyê\T #Ó_‘˚ ñ\T¬ø+<äT ø£+≥÷ {ÏÄsYmdt düuÛÑT´\ qT<˚›•+∫ nHêïs¡T. Á|üdü+>±ìï |ü<˚ |ü<˚ n&ÉT¶ ‘·>∑T\T‘·T+&É&É+‘√ øÏs¡DY düŒ+~dü÷Ô nqï<äeTTà˝≤¢+{Ï yês¡eTì, n+<äs¡+ ø£*dæ ñ+≥÷ J$+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. |ü+|ü⁄ôd≥¢≈£î ñ∫‘· $<äT´‘Y \_›bı+~+~ ‘Ó\+>±D

sê»´düuÛÑ b˛{°˝À ñHêï : CÒd” ~yêø£sY¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ”ôV’≤<äsêu≤<é : sê»´düuÛÑ≈£î b˛{°˝À ñHêïqì e÷JeT+Á‹ CÒd” ~yêø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ nôd+;¢˝À MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘·qqT sê»´düuÛÑ≈£î eT<䛑·T ÇdüTÔqï yê]øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT sê»´düuÛÑ mìïø£˝À¢

¬>\Tbı+<˚+<äT≈£î düuÛÑT´\qT Á|ü˝ÀuÛÑô|{≤ºqì e∫Ãq yês¡Ô\qT K+&ç+#ês¡T. ‘·qqT mes¡÷ @MT ø√s¡Tø√˝Ò<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. sê»´düuÛÑ mìïø£˝À¢ ‘·qqT ¬>*|æùdÔ y√˝À« ãdüT‡\T ÇkÕÔqì yês¡Ô\T sêe&É+ dü¬s’+~ ø±<äì nHêïs¡T. me¬s’Hê yê]øÏ q∫Ãq $<Ûä+>± ìkÕ«s¡ú+>± ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T

ÁbÕ+‘·yêdüT˝ÒqHêïs¡T. dæ+>∑πsDÏ u§>∑TZqT n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+ $ìjÓ÷–k˛Ô+~ ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·y˚TqHêïs¡T. Ä+Á<Ûë ÁbÕ+‘êìøÏ ˇø£ÿ ≥qTï u§>∑TZ ≈£L&Ü yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äT. u§>∑TZ πø{≤sTT+|ü⁄\T πø+Á<ä+ |ü]~Û˝ÀH˚ ñ+{≤sTT. dæ+>∑πsDÏ u§>∑TZqT d”e÷+Á<Ûä≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡+≥÷ |ü<˚ |ü<˚ Äs√|üD\T #˚jÓTT<äT. ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ $<˚«cÕ\T ¬s#·Ã>={§º<äT›. eTTK´eT+Á‹ yê´K´\ô|’ ø=+<äs¡T düuÛÑT´\T nuÛÑ´+‘·sê\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY b˛&çj·T+ e<ä›≈£î yÓ[¢ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. düuÛÑT´\T ‘·eT d”≥¢˝À ÄoqT\T ø±yê\ì, eTTK´eT+Á‹ |ü~ ì$TcÕ˝À¢ ‘·q Á|üdü+>±ìï eTT–kÕÔs¡ì, n|ü⁄Œ&ÉT Á|üX¯ï\T n&É>∑e#·Ãì, düuÛÑ düC≤e⁄>± kÕπ>+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì d”Œø£sY $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° >∑+<äs¡ >√fi¯+ ø=qkÕ>∑T‘·T+&É&É+‘√ düuÛÑqT 10ì$TcÕ\ bÕ≥T yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

ø√e#·Ãì nHêïs¡T. ‘·qqT |ü˝≤Hê~ ø±yê\ì mes¡÷ @MT ø√s¡Tø√˝Ò<äì nHêïs¡T. |ædædæ N|òt u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ‘·q‘√ @MT e÷{≤¢&É˝Ò<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ $wüj·÷\T MT&çj·÷≈£î nedüs¡+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À nìï düVü≤»+>±H˚ »s¡T>∑T‘ê j·Tì nHêïs¡T. ‘·q≈£î sê»´düuÛÑ˝À ¬>\Tbı+<˚+<äT≈£î ø±e\dæq eT<䛑·T ñqï<äì nHêïs¡T. sê»´düuÛÑ mìïø£\ô|’ n+<ä]‘√ dü+Á|ü~düTÔHêïqì nHêïs¡T.

b˛©düT ˝≤+#Û·Hê\‘√

#·s¡Ã≈£î eTs√ Äs¡T s√E\T.. nøÏÿH˚ì n+‘·´ÁøÏj·T\T |üP]Ô Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23: m≥ºπø\≈£î sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»q _\T¢ô|’ #·s¡Ã≈£î sêÁwüº|ü‹ qT+∫ >∑&ÉTe⁄ \_Û+∫+~. á HÓ\ 30e ‘˚B es¡≈£î #·s¡Ã ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î sêÁwüº|ü‹ n+^ø£]+∫q≥Tº sêÁwüº|ü‹ ø±sê´\j·T esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. πø+Á<äVü≤À+XÊK ôd’‘·+ á y˚Ts¡≈£î ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. sêÁwüº|ü‹ ìs¡íj·÷ìï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|æ+~. sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»qô|’ XÊdüqdüuÛÑ˝À #·]Ã+#·&ÜìøÏ 43 s√E\ >∑&ÉTe⁄ $~Ûdü÷Ô eTTkÕsTT<ë _\T¢qT sêÁwüº nôd+;¢øÏ |ü+|æq $wüj·T+ e~‘·y˚T. _\T¢ô|’ XÊdüqdüuÛÑT´\+ <äs¡÷ e÷{≤¢&ç ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó\Œ&ÜìøÏ düeTj·÷ìï ô|+#ê\ì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁwüº|ü‹ì ˝ÒK <ë«sê ø√]+~. ø±>± >∑&ÉTe⁄qT ô|+#·e<ä›ì ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T XÊdüqdüuÛÑT´\T sêÁwüº|ü‹øÏ ˝ÒK sêXÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À sêÁwüº|ü‹ $~Û+∫q >∑&ÉTe⁄ >∑Ts¡Tyês¡+‘√ eTT–j·TqT+&É≥+‘√ düs¡«Á‘ê ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. >∑&ÉTe⁄ \_Û+#·<äì ø=+<äs¡÷, |ü~ s√E\T >∑&ÉTe⁄ ô|+#·T‘ês¡ì ø=+<äs¡T uÛ≤$dü÷Ô e#êÃs¡T. m≥ºπø\≈£î

H˚‘·˝À¢ HÓ\ø=qï ñ‘·ÿ+sƒêìøÏ >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ‘Ós¡|ü&ç+~. ]|ü_¢ø˘ &˚ ~H√‘·‡e+ s√E $TqVü‰ $T>∑‘ê s√E\T »qe] 30 es¡≈£î _\T¢ô|’ #·s¡Ã »]|æ |ü+|æ+#˚+<äT≈£î sêÁwüº|ü‹ nqTeT‹ Ç∫Ãq≥Tº düeT#ês¡+ n+~+~. >∑&ÉTe⁄

ìs¡e~Ûø£+>± {°M #·÷dæ

nyÓT]ø£q¢ –ìïdt ]ø±s¡T¶ ôV’≤<äsêu≤<é: nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T ìs¡e~Ûø£+>± ◊<äT s√E˝À¢ 87 >∑+≥\bÕ≥T {°M #·÷dæ –ìïdt ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ês¡T. nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q &ÜHé CÀsê¶Hé, ôdŒq‡sY ˝≤s¡‡Hé, ÁøÏdt ˝≤*Hé\T á dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶qT düèwæº+∫qyê]˝À ñHêïs¡T. HÓyê&Ü˝Àì ˝≤dt yÓ>±dt ø£HÓ«q¸Hé ôd+≥sY˝À ìs¡«Væ≤+∫q m\ø±Zìø˘ c˛˝À yês¡T á |òüTq‘· kÕ~Û+#ês¡T. –ìïdt ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ yê]øÏ >∑+≥≈£î ◊<äT ì$TcÕ\ #=|üq $sêeT

düeTj·÷ìï Ç#êÃs¡T. {°M #·÷düTÔqï+‘· ùd|üP ‘·eTøÏwüºyÓTÆq #Ûêq˝Ÿ‡qT e÷s¡TÃ≈£îH˚ yÓdüT\Tu≤≥T ø£*Œ+#ês¡T ø±˙ Ä düeTj·T+˝À |ü⁄düÔø±\T, ù||üs¡T¢ #·<äe≈£L&É<äT, $sêeT düeTj·T+˝À me]‘√q÷ bò˛H√¢ e÷{≤¢&Ésê<äH˚ wüs¡‘·T $~Û+#ês¡T. M≥ìï+{Ïì n~Û>∑$T+∫ yês¡T á ]ø±s¡T¶qT kı+‘·+ #˚düT≈£îqï≥T¢ –ìïdt Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. 2012˝À ˝≤dt @+õ˝Ÿ‡˝À ø±]Hé ly˚dt, C…πs$Tj·÷ ÁbòÕ+ø√\ ù|]≥ ñqï 86 >∑+≥\ ]ø±s¡T¶qT Ms¡T ã<ä›\T ø={≤ºs¡T.

düyÓTÆø£´eTTdüT>∑T˝À $uÛÑ»qyê<ä+: yÓ’mkՇ؇|” <Ûä«»+ ôV’≤<äsêu≤<é »qe] 23: düyÓTÆø£´yê<ä eTTdüT>∑T˝À n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å bÕغ\T $uÛÑ»q yê<ëìøÏ e+‘· bÕ&ÉT‘·THêïj·Tì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Äs√|æ+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ nôd+;¢ MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› Ä bÕغ myÓTà˝Ò´ lø±+‘Y ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ eTTK´eT+Á‹ düŒwüº‘· Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ {°&û|” ≈£îeTàø£ÿe&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì yê´U≤´ì+#ês¡T.

ìs¡íj·÷ìøÏ eTT+<äT sêÁwüº|ü‹‘√ πø+Á<äVü≤À+eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ @◊d”d” n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ‘√bÕ≥T ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·\T Ä+{Àì, >∑T˝≤+q; ÄC≤<é, ~–«»jYTdæ+>¥ ‘·~‘·s¡T\‘√ wæ+&˚

uÛÒ{° nj·÷´s¡T. yê]˝À ‘Ó\+>±D n+X¯+ Á|ü<Ûëq mC…+&Ü>± #·s¡Ã≈£î e∫Ãq≥Tº ‘Ó*dæ+~. n+‘·≈£îeTT+<˚ wæ+&˚ sêÁwüº|ü‹‘√ >∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄ô|’ #·]Ã+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. HÓ\ s√E\ >∑&ÉTe⁄ ô|+#·&É+ ø£wüºkÕ<Ûä´eTì wæ+&˚ sêÁwüº|ü‹‘√ ù|s=ÿqï≥Tº düe÷#ês¡+. ø±>± <ëìô|’ sêÁwüº|ü‹ yês¡+ s√E\bÕ≥T >∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄q≈£î n+^ø£]+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. |òæÁãe] 5 qT+∫ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\T ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À Hê\T>∑T yêsê\ >∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄ ≈£î<äs¡<äì πø+Á<ä+ Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁwüº|ü‹øÏ ‘Ó*|æq≥Tº düe÷#ês¡+. M{Ïì |ü]o*+∫q nq+‘·s¡+ sêÁwüº|ü‹ #·s¡Ãô|’ >∑&ÉTe⁄qT yês¡+ s√E\ bÕ≥T ô|+#·T‘·÷ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. Bìì ã{Ϻ e#˚à bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢qTô|{Ϻ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\bÕ\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$düTÔqï≥Tº düŒwüºeTe⁄‘√+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±, Äs¡T s√E\ bı&ç–+|ü⁄ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düe÷#ês¡+ #˚]+~. Bìô|’ d”Œø£sY düŒ+~+∫ ;@d” düe÷y˚XÊìï X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ neø±X¯+ ñ+~. Äs¡T s√E\ bÕ≥T düuÛÑ˝À #˚|üfÒº n+XÊ\ô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√qTHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é: n_Ûe÷qq≥T&ç>± ‘Ó\T>∑T yê] Vü≤è<äj·÷˝À¢ ∫s¡düàs¡D°j·T kÕúq+ dü+bÕ~+ #·T≈£îqï nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ n+‘·´ ÁøÏj·T\T nqï|üPsêídü÷º&çjÓ÷˝À |üPs¡Ôj·÷´ sTT. nìï s¡+>±\ Á|üeTTKT\T, sêh+ q\TeT÷\\qT+∫ ‘·s¡*e∫Ãq n_Ûe÷qT\ eT<Ûä´ XÀø£‘·|ü⁄Ô˝…’q ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T Äj·Tq≈£î ‘·T~ M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T. nøÏÿH˚ì ≈£îe÷s¡T\T, ≈£îe÷¬sÔ\T, eTqe\T,

eTqesêfi¯ó¢ n+<äs¡÷ $wüDí e<äHê\‘√ ‘·eT ≈£î≥T+ã ô|<ä›≈£î ÁX¯<ë∆+»* |òüT{Ï+#ês¡T. <äT'K+ Ä|ü⁄ø√˝Òø£ |ü\TkÕs¡T¢ $\|ædü÷ÔH˚ »s¡>±*‡q |üqT\≈£î düVü≤ø£]+#ês¡T. |ü\T e⁄s¡T Á|üeTTKT\T Äj·Tq ∫‹ô|’ >∑+<Ûä|ü⁄ #Óø£ÿ\T neT]à |òüTqìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. ≈£îe÷s¡T\T, eTqe\T ø£*dæ nøÏÿH˚ì ∫‹øÏ ì|üŒ+{Ï+#ês¡T. nøÏÿH˚ì íıs¡yês¡ú+ b˛©düT\T >±*˝ÀøÏ eT÷&ÉT ™ı+&ÉT¢ ø±\TŒ\T »]bÕs¡T. b˛©dt u≤´+&ÉT e+<äq+ düeT]Œ+∫+~.


|üdüT|ü⁄ ñ‘·Œ‹Ô ìs¡«Vü≤Dô|’ eT÷&ÉTs√E\ •ø£åD≤ •_s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ X¯óÁø£yês¡+ 24, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23: |üdüT|ü⁄ ñ‘·Œ‹Ô ìs¡«Vü≤D (Ábı&Éø £åHé y˚TH˚C…à+{Ÿ ÇHé ≥s¡à]ø˘)ô|’ eT÷&ÉT s√E\ •ø£åD≤ •_ s¡+ q>∑s¡+˝Àì Vü≤À≥˝Ÿ dü«sêíbÕ´\dt˝À ãT<Ûäyês¡+ ÁbÕs¡+ uÛÑyÓTÆ+~. πøs¡fi¯ ø±*ø£{Ÿ˝À ñqï Ç+&çj·THé Çìdæº ≥÷´{Ÿ Ä|òt ôd’Œôddt ØôdsYà (◊◊mdtÄsY) á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤

ñ∫‘· ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ –<ä›\÷s¡T, »qe] 23: kÕúìø£ l sêCÒX¯«] ø√∫+>¥ ôd+≥sY Ä<Ûä« s¡´+˝À &çmd”‡ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T düT<Ûëø£sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó* bÕs¡T. á ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î ô|’q>∑\ \ø°åà $ù|òTïX¯«s¡ ø£fi≤XÊ\˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. á ne>±Vü≤q dü<ädüT‡≈£î yÓT{≤\J ì|ü⁄DT\T mdt|æ&ç |ü⁄wüŒ¤sêCŸ, sêÁwüº ôd’ø±\J ù|òyéT s¡y˚Twt, neì>∑&ɶ ø√∫+>¥ ì|ü⁄DT\T XÀuÛÑHé\‘√ •ø£åD Ç|æŒ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á neø±XÊìï nuÛÑ´s¡Tú\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ ì Äj·Tq ø√sês¡T. dü+<˚Vü‰\≈£î á ÁøÏ+~ HÓ+ãs¡¢qT 9441657876, 9010642093 HÓ+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

k˛Ô+~. Ç+&çj·THé øöì‡˝Ÿ Ä|òt nÁ–ø£ \ÃsY ØôdsYà Ä<Ûä«s¡´+ ˝À ◊◊mdtÄsY, ø±*ø£{Ÿ |üì#˚k˛Ô+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh+ ˝Àì $$<Ûä õ˝≤¢\ qT+∫ m+|æø£ #˚dæq 75 eT+~ ¬s’‘·T\ ≈£î eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T •ø£åDì n+~kÕÔs¡T. πø+Á<ä e´ekÕ j·T düVü≤ø±s¡ eT+Á‹‘·« XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À |üì#˚düTÔqï eø£ÿ, düT>∑+<Ûä Á<äyê´\ n_Ûeè~∆ dü+düú, ø±*ø£{Ÿ á •ø£åD≈£î Ä]úø£

düVü‰j·÷ìï n+~k˛Ô+~. á •ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± Ç{°e\ ø± \+˝À |üdüT|ü⁄ kÕ>∑Tô|’ »]–q |ü]XÀ<Ûäq, XÊÁd”Ôj·T kÕ>∑T |ü<ä∆‘·T\ô|’ ◊◊mdtÄsY, ø±*ø£{Ÿ, ñ<ë´qeq $X¯«$<ë´ \j·T+, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q |ü]XÀ<Ûä≈£î\T kÕ+πø‹ø£ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À q\T>∑Ts¡T ¬s’‘·T\T ‘·eT bı˝≤˝À¢ n~Ûø£ HêD´‘·‘√ bÕ≥T n~Ûø£ ~>∑T

‘Ó\+>±Dô|’ d”m+ $eø£å

s¡Vü≤<ë] uÛÑÁ<ä‘·ô|’ yêVü≤Hê\‘√ uÛ≤Ø ne>±Vü≤q sê´© Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+<äT≈£Ls¡T, »qe] 23: C≤rj·T s¡Vü≤<ë] uÛÑÁ<ä‘êyês√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± kÕúìø£ yÓ÷{≤s¡T yÓVæ≤ø£˝Ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü≥ºD+˝À yêVü≤Hê\‘√ uÛ≤Ø ne>± Vü≤q sê´© »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ >±j·TÁ‹ ø£fi≤XÊ\ qT+&ç Áô|’y˚ ≥T bÕsƒ¡XÊ\\ yêVü≤Hê\T, Äغdæ, Ä{À\‘√ uÛ≤Ø sê´© |ü≥º D+˝Àø=qkÕ–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕúìø£ dü]ÿ˝Ÿ ÇHé‡ ô|ø£ºsY eT<ÛäTu≤ãT, Äغdæ &çm+ lì yêdüsêe⁄\T eTTK´ n‹<∏äT\T>± $#˚ÃXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ◊ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ÿì$Twü+ Ä˝À∫ùdÔ mH√ï ÁbÕD≤\qT s¡øÏå+∫qyês¡eTe⁄ ‘êeTì nHêïs¡T. eTq+ C≤Á>∑‘·Ô>± ñqï m<äT≥ e#˚Ãyês¡T y˚>∑+‘√ eùdÔ Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$düTÔ+<äì eTqy˚T |üø£ÿ≈£î yÓfi≤¢* nì Ä˝À∫ùdÔ Á|üe÷<ë \T ñ+&Éeì nHêïs¡T.

nø£ås¡ $»j·T+ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $»jYT≈£îe÷sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+<äT≈£Ls¡T, »qe] 23: nø£ås¡$»j·T+ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·T e+‘·+ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $»jYT≈£îe÷sY dü÷∫+#ês¡T. kÕúìø£ Äضy√ ø±sê´\j·T+˝À ø£˝…ø£ºsY ìs¡«Væ≤+ ∫q M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHéHdü≈£î ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]DÏ |ü<äà » Ä<Ûä«s¡´+˝À n~Ûø±s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± M&ç jÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nø£ås¡ $»j·T+ ø±s¡´Áø£ e÷ìï ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ìs¡+ ‘·s¡+ n~Ûø±s¡T\T nø£ås¡ πø+Á<ë\qT |üs¡´y˚øÏå+∫ q÷s¡T XÊ‘·+ nø£åsêdü´‘· ~X¯>± #·s¡´\T rdüTø=ì u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y πø+Á<ë\≈£î |ü⁄düÔø±\T |ü+|æD° Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+<äT≈£Ls¡T, »qe] 23: kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ ˝À kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y Á>±eT ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢≈£î kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY s¡eTDj·T´ ãT<Ûäyês¡+ |ü⁄düÔø±\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡eTDj·T´ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq 3500 |ü⁄düÔø±\qT kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y Á>±eT ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢≈£î |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

yês¡T¶ yÓT+ãs¡¢≈£î •ø£åD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+<äT≈£Ls¡T, »qe] 23: kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ ˝À eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 19 Á>±e÷\≈£î #Ó+~q Á>±eT |ü+#êsTT r yês¡T¶ yÓT+ãs¡¢≈£î m+|æ&çz $»j·T\øÏåà Ä<Ûä«s¡´+˝À •ø£åD »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Øk˛sY‡|üs¡‡Hé Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, |ü+#êsTTr\ n~Ûø±sê\T, $<ÛäT\T, ì<ÛäT\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ yês¡T¶ yÓT+ãs¡¢≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T.

ì+~‘·Tìï ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü≥Tº≈£î+{≤+ dæ◊ ¬ø yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bı~*{ÖHé, »qe] 23: >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ #Ó+~q sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T e÷J m+|æ|æ e÷øÏH˚ì Hêsêj·TDsêe⁄ ô|<ä›ø√&É\T düT˙‘· Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q dü+|òüT≥q bı~*˝À dü+#·\q+ πs¬ø‹Ô+∫+~. á $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚ á Vü≤‘·´ mes¡T #˚XÊs¡qï $wüj·T+ô|’ bı~* dæ◊ ¬ø yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ eTTeTàs¡+>± ì+~‘·Tìï |ü≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î rÁe Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥T¢, n‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ eTT<ë›sTTì |ü≥Tº≈£î+ {≤eTì nHêïs¡T. Á|ü»\T uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì nHêï s¡T. Ç+{Ï<ä>∑Zs¡≈£î kÕ«eTT\T y˚XÊ\T y˚düTø=ì ø±˙ >∑Tsêâ\T ø±˙ @<√ $<Ûä+>± s¡ø£s¡ø±\ y˚cÕ\ô|’ edüTÔqï yê]ô|’ nqT e÷q+>± ñqï≥¢sTT‘˚ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì ˝Ò<ë {À˝ŸÁ|ò” 100øÏ >±qT bò˛Hé #˚j·÷\ì nHêïs¡T.

nø£ås¡$»j·T+ q÷s¡TXÊ‘·+ $»j·T+ kÕ~Û+#ê*: m+|æ&çz Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bı~*{ÖHé, »qe] 23: eTq õ˝≤¢˝À eTq ø£˝…ø£ºsY #˚|ü{Ϻq nø£ås¡$»j·T+ ø±s¡´Áø£eT+ eTq sêÁwüº+˝ÀH˚ eT+∫ù|s¡T ‘Ó#·Tà ≈£î+~. nø£ås¡$»j·T+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ q÷s¡TXÊ‘·+ Vü‰»s¡j˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì bı~* m+|æ&çz õ$ Hêsêj·TD¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+˝À »]–q ø£˝…ø£ºsY f…©ø±qŒ¤¬sH釽À Äj·Tq nHêïs¡T. H˚&ÉT e÷sêÿ|ü⁄s¡+ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{°˝À nø£ås¡$ »j·T+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø£˝…ø£ºsY $»jYT≈£îe÷sY n<Ûä´ø£å‘·q »s¡T>∑T ‘·T+<äì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eT+&É\+˝Àì eT+&É˝≤~Ûø±s¡T\T, Á>±e÷˝À¢ì m˝Ÿ≥T πøåÁ‘· |üØo\≈£î\T m˝ŸeHé yê\+{°s¡¢+<äs¡÷ Vü‰»s¡T ø±yê\ì nHêïs¡T. Á|üø±X¯+ nø£ås¡$»j·T+ MT<ä düπs« #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì e\düb˛sTTqyês¡T ‘·|üŒ $T–*q yês¡+<ä]ø° $<ä´qT uÀ~Û+∫ e÷]à HÓ˝≤Ks¡Tq »s¡>∑uÀj˚T |üØø£å˝À¢ Ms¡+<äs¡÷ ñrÔs¡í‘· nj˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì nHêïs¡T. áj·Tq yÓ+≥ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T |æ düs√»ì, ÇzÄsY&ç Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, Ç]π>wüHé mdtÇ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, mÇ düTu≤“sêe⁄, m\ÁøϺø£˝Ÿ mÇ Á|ükÕ<é, dæ&ç|æz πs#·˝Ÿ düs¡fi¯, $ÄsYz\T ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é »qe] 23: eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ |ü≥¢ $eø£å #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. >∑Ts¡T yês¡+ XÊdüqdüuÛÑ˝À eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ »]–q #·s¡Ã˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. d”m+ #˚dæq Á|üdü+>∑+ n+‘ê ‘·|ü⁄Œ\‘·&Éø£>± Äj·T q n_Ûe]í+#ês¡T. ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ ˇø√ÿ õ˝≤¢˝À ˇø√ÿ düeTdü´‘√ u≤<Ûä |ü&ÉT‘·T Hêïs ¡ì, bò˛¢¬s’&é düeTdü´‘√ q\¢>=+&É õ˝≤¢, e\d ü\‘√ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢, n+≥Tyê´<ÛäT\ ‘√ Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïj·Tì nìï õ˝≤¢˝À¢ @<√ ˇø£ düeTdü´‘√ u≤<Ûä |ü&ÉT ‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. X¯+cÕu≤<é msTTsYb˛s¡Tº ìsêàD+ ø√dü+ ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T\T uÛÑ÷eTT\ qT ‘ê´>∑+ #˚ùdÔ Ä $e÷Hê ÁX¯j·÷˝À¢ ø=\Te⁄\˙ï d”e÷+Á<Ûä≈£î e#êÃj·Tì #ÓbÕŒ s¡T. ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D+, |ü]ÁX¯eT\≈£î nqT≈£L\+>± ñqï+<äTe˝Ò¢ |ü]ÁX¯eT\T

øÏs¡DY sêÁcÕºìøÏ d”me÷à? ˝Òø£ |”˝Òs¡Tø±? ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ ø√eT{Ϭs&ç¶ <Ûä«»+ e#êÃj·Tì, d”e÷+Á<Ûä ô|≥Tºã &ÉT\≈£î ‘Ó\+>±D uÛÑ÷eTT\T ø£≥ºu…{Ϻ ñ<√´>∑T\qT ≈£L&Ü d”e÷+Á<ÛäT\≈£î ìj·T$T+#·&É+ <ës¡T DeTHêïs¡T. uÛÑTeq–] ìyéT‡ ÄdüŒÁ‹øÏ ì<ÛäT \T πø{≤sTT+#·&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq $eT]Ù+ #ês¡T. d”e÷+Á<ÛäT\T Ç+‘· <√|æ&û<ës¡T\T ‘Ó*j·Tπø ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T $©HêìøÏ ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡Tø±˙, <√|æ&û<ës¡T\ ø£+fÒ Ç+ø± ø£]ƒq|ü<ä+ @<Ó’Hê ñ+fÒ n~ yê&=#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ø£˙dü+ eT+∫ ˙fi¯ó¢ Çe«˝Ò<äHêïs¡T. ‘·q |ü<ä$ ø±\+ eTT>∑T düTÔqï+<äTq eTTK´eT+Á‹ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ÉT

‘·THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. düuÛÑ kÕøÏå>± {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ ì<ÛäT\T n&ç–‘˚ qj·÷ ô|’kÕ Ç#˚Ã~˝Ò<äì, øÏs¡DY πøe\+ d”e÷+Á<Ûä d”m+>±H˚ e´eVü≤]düTÔHêï s¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. {°&û|” ‘Ó\+>±D |ü≥¢ <ä«+<ä« yÓ’K] ne\+_k˛Ô+<äì, ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± nì Á|üø£{Ï+∫ Ä ‘·sê«‘· düeTHê´j·T+ n+≥÷ Hê≥ø±\T Ä&ç,∫es¡≈£î m≥Te+{Ï &çe÷+&ÉT¢ ˝Ò≈£î+&Ü &Ûç©¢˝À ìsêVü‰s¡Bø£å #˚dæq |òüTq‘· #·+Á<äu≤ ãT <˚qì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ñ<ä´e÷\T, Ä‘·àã*<ëHê\T #·÷dæ yÓ’d”|”, {°&û|”\T $uÛÑ»q≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. øÏs¡DY düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ç+~ d”m+ Vü≤À<ë˝ÀHê.. ˝Òø£ |”˝Òs¡T d”m+>±Hê nH˚ $wüj·T+ô|’ düŒwüº‘· Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤qì #Ó|æŒq d”m+ Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷≥ e÷]à bÕغøÏ Á<√Vü≤+ #˚XÊs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T.

10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± düº&ûyÓT{°]j·T˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£+<äT≈£Ls¡T, »qe] 23: kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À u≤\Ts¡, u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 10e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´]∆˙, $<ë´s¡Tú\≈£î düTe÷ s¡T 50 y˚\ $\TyÓ’q düº&û yÓT{°]j·T˝ŸqT yÓ’dæ|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£î\T ãTÁsê eT<ÛäTdü÷<äHéj·÷<äyé ãT<Ûäyês¡+ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ <Ûë´j·TT\T $»j·T\øÏåà n<Ûä´ø£å‘·q »]–q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ãTÁsê‘√ bÕ≥T yÓ’dæ|æ ìjÓ÷» ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô ñqï+ MsêkÕ«$T $#˚à XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+ ∫ ãTÁsê e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ˇø£ÿ $<ë´]∆ uÛÑ$wü´‘Y¬ø’ ø£\\T ø£Hê\ì Ä ø£\\qT kÕø±s¡+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î |ü≥Tº<ä\, ÁX¯eT, ø£èwæ‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì dü÷∫+#ês¡T.

ˇø£ kÕúsTTøÏ #˚]q ‘·<äT|ü] |ü⁄{Ϻq }s¡TqT, #·~$q bÕsƒ¡XÊ\qT, »qàì∫Ãq ‘·*¢<ä+Á&ÉT \qT uÛÑ$wü´‘YqT Ç∫Ãq >∑Ts¡Te⁄\qT eTs¡Tesê<äì Äj·Tq nHêïs¡T. $<ä´ nìï n+XÊ\ø£qï $\TyÓ’q<äì $<ä´, $C≤„q+‘√ H˚&ÉT eTq+ nqTuÛÑ$düTÔqï kÂø£sê´\qT XÊÁdüÔ y˚‘·Ô\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ rdüTø=#êÃs¡qï yêdüÔyêìï @ $<ë´]∆ eTs¡Tesê<äì nHêïs¡T. ù|<ä]ø£+ $<ä´≈£î n&ÉT¶ø±≈£L&É<äì #˚j·T÷‘·q+~düTÔ Hêïqì nHêïs¡T. H˚qT #˚düTÔqï #˚j·T÷‘· ñ&É‘· uÛÑøÏÔ e÷Á‘·y˚Tqì ù|<ä]ø£+ e\q ‘êqT $<ä´≈£î <ä÷s¡eTj·÷´j·Tì ‘·q˝≤>± mes¡÷ $<ä´≈£î <ä÷s¡+ ø±≈£L&É<äqï ˇπøˇø£ \ø£å´+‘√ #˚j·T÷‘·q+~düTÔHêïqì nHêïs¡T. $<ë´]∆˙, $<ë´s¡Tú\T 10e ‘·s¡>∑‹˝À eT+∫ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+∫ bÕsƒ¡XÊ\≈£î ù|s¡T ‘˚yê\ì dü÷∫+#ês¡T. u≤*ø£\T $<ä´≈£î

25 qT+&ç ∫s¡T<ëHê´\ ñ‘·Œ‘·TÔ\ô|’ Á|ü<äs¡Ùq ñ‘·‡yê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23: ∫s¡T<ëHê´\ ñ‘·Œ‘·TÔ\ô|’ Á|ü»\˝À ne>±Vü≤q ô|+#˚+<äT≈£î Á|ü‹ @{≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï $T˝…¢{Ÿ ô|dæºe˝Ÿ 2014qT á HÓ\ 25q >∑T+≥÷s¡T˝À ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ e´ekÕj·T XÊKeT+Á‹ ø£Hêï \ø°ÎHêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝Àì Á|ü<Ûëq q>∑sê\˝À ìs¡«Væ≤+#·‘·\ô|{Ϻq ∫s¡T, ‘·èD <ëHê´\ ñ‘·Œ‘·TÔ\ Á|ü<äs¡Ùq\ô|’ Äj·Tq nôd+;¢ Äes¡D˝À e´ekÕj·T XÊK n~Ûø± s¡T\‘√ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä#ês¡´ m˙®s¡+>± e´ekÕj·T $X¯« $<ë´\j·T+- e´ekÕj·T XÊK dü+j·TTø£Ô+>± $T˝…¢{Ÿ ô|dæºe˝ŸqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T˝Àì >∑T+{≤ yÓTÆ<ëq+˝À á HÓ\ 25 qT+∫ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T $T˝…¢{Ÿ ô|dæºe˝Ÿ »s¡T>∑T ‘·T+<äì Ç+<äT˝À Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚{Ÿ dü+düú\‘√ bÕ≥T ∫s¡T, ‘·èD <ëHê´\≈£î ÁbÕ#·Ts¡´+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔqï dü+düú\T ≈£L&Ü bÕ˝§Z+{≤j·Tì eT+Á‹ $e]+#ês¡T. n˝≤π> ∫s¡T, ‘·èD <ëHê´ \≈£î $\Te CÀ&ç+|ü⁄ #˚k˛Ôqï |ü]ÁX¯eT\T, dü+düú\T ≈£L&Ü Ç+<äT˝À bÕ˝§ZqqTHêïj·THêïs¡T. ∫s¡T<ëHê´\ X¯ó~›ø√dü+ $ìjÓ÷ –+#˚ j·T+Á‘· |ü]ø£sê\qT ≈£L&Ü Ç+<äT˝À Á|ü<ä]Ù+#·qTHêïs¡T. á düe÷ y˚X¯+˝À e´ekÕj·T XÊK ø£$TwüqsY eT<ÛäTdü÷<äHésêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT<ä´+ cÕ|ü⁄\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, »qe] 23: õ˝≤¢˝À U≤∞>± ñqï 24 eT<ä´+ <äTø±D≤ \≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ düT]®‘Y dæ+>¥ ãT<Ûäyês¡+ Çø£ÿ&É ‘Ó*bÕs¡T. ø£s¡÷ï\T eT+&É\+˝À eT÷&ÉT, ø√&ÉTeT÷s¡T˝À ˇø£{Ï, |ü‹Ôø=+&É˝À ¬s+&ÉT, Ä‘·à≈£Ls¡T˝À Hê\T>∑T, q+<ë´\˝À ¬s+&ÉT, ãq>±q|ü˝…¢˝À ¬s+&ÉT <äTø±D≤\˝À U≤∞ ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ>∑\ yês¡T áHÓ\ 31e ‘˚B˝À>± <äs¡U≤düTÔ\qT m¬ø’‡CŸ ø±sê´\j·T+˝À düeT]Œ+#ê\ì nHêïs¡T. |òæÁãe] 1q Á&Ü |ü<ä∆‹˝À eT<ä´+ <äTø±D≤\qT πø{≤sTTkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

<ä÷s¡+ ø±≈£L&É<äì 10e ‘·s¡>∑‹ ‘·<äT|ü] Ä]∆ø£ Ä≥+ø±\T @s¡Œ&ç‘˚ ‘·qqT H˚s¡T>± dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+ >± bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓTÆø˘ôd≥Tº ñ∫‘·+>± n+<ä#˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À MsêkÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 24 >∑+≥\≈£î ã{°º|üfÒº $<ÛëHêìøÏ dü«dæÔ |ü\ø±\ì ne>± Vü≤q ô|+bı+~+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ 400 eT+~ $<ë´]∆˙, $<ë´s¡Tú\ ≈£î düº&û yÓT{°]j·T˝ŸqT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’dæ|æ Hêj·T≈£î\T >∑+–¬s&ç¶, düT<äs¡ÙXÊ´+Á|ükÕ<é, <ëdü] e÷˝≤´Á~, l<ÛäsY, l$<ä´ s¡eTDj·T´, $ÁXÊ+‘· $ÄsYz bÕ+&ÉTs¡+>±sêe⁄, bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T XË’\», X‚wü–]sêe⁄, ∫‘êÔ] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, yÓ’dæ|æ Hêj·T≈£î\T qø±ÿ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, $<ë´]∆˙, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ‘·‡e ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü⁄\¢j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ ãT<Ûäyês¡|ü⁄ù|≥˝Àì πøX¯e yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, düe÷»+˝À j·TTe‘·˝À HÓ’‹ø£ $\Te\T ô|+bı+~+#˚ ~X¯>± eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&ÉT‘·THêï eTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± q>∑s¡+˝À $y˚ø±q+<ä XÀuÛ≤j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. q\uÛ…’y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\‘√ q>∑s¡+ q\TyÓ’|ü⁄˝≤ qT+∫ sê´©\T>± yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ Äes¡D≈£î #˚s¡Tø√yê\Hêïs¡T. ñ‘·‡yê\≈£î ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\qT nqTeT‹düTÔqï≥T¢ &çÇy√ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£$T{° düuÛÑT´\T Äq+<äsêe⁄, lìyêdüsêe⁄, ◊m+ kÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ∫‘· ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ –<ä›\÷s¡T, »qe] 23: kÕúìø£ l sêCÒX¯«] ø√∫+>¥ ôd+≥sY Ä<Ûä«s¡´+˝À &çmd”‡ nuÛÑ´s¡Tú\≈£îs ñ∫‘· ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T düT<Ûëø£sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î ô|’q>∑\ \ø°åà $ù|òTïX¯«s¡ ø£fi≤XÊ\˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. á ne>±Vü≤q dü<ädüT‡≈£î yÓT{≤\J ì|ü⁄DT\T mdt|æ&ç |ü⁄wüŒ¤sêCŸ, sêÁwüº ôd’ø±\J ù|òyéT s¡y˚Twt, neì>∑&ɶ ø√∫+>¥ ì|ü⁄DT\T XÀuÛÑHé\‘√ •ø£åD Ç|æŒ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á neø±XÊìï nuÛÑ´s¡Tú\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. dü+<˚Vü‰\≈£î á ÁøÏ+~ HÓ+ãs¡¢qT 9441657876, 9010642093 HÓ+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

ì+~‘·Tìï ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü≥Tº≈£î+{≤+: dæ◊ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bı~*{ÖHé , »qe] 23: >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ #Ó+~q sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T e÷J m+|æ|æ e÷øÏH˚ì Hêsêj·TDsêe⁄ ô|<ä›ø√&É\T düT˙‘· Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q dü+|òüT≥q bı~*˝À dü+#·\q+ πs¬ø‹Ô+∫+~. á $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚ á Vü≤‘·´ mes¡T #˚XÊs¡qï $wüj·T+ô|’ bı~* dæ◊ ¬ø yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ eTTeTàs¡+>± ì+~‘·Tìï |ü≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î rÁe Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥T¢, n‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ eTT<ë›sTTì |ü≥Tº≈£î+ {≤eTì nHêïs¡T. Á|ü»\T uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì nHêï s¡T. Ç+{Ï<ä>∑Zs¡≈£î kÕ«eTT\T y˚XÊ\T y˚düTø=ì ø±˙ >∑Tsêâ\T ø±˙ @<√ $<Ûä+>± s¡ø£s¡ø±\ y˚cÕ\ô|’ edüTÔqï yê]ô|’ nqTe÷ q+>± ñqï≥¢sTT‘˚ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì ˝Ò<ë {À˝ŸÁ|ò” 100øÏ >±qT bò˛Hé #˚j·÷\ì nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ dü+|òüT≥ Hê düú˝≤ìøÏ e∫à yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T.

nø£ås¡$»j·T+ q÷s¡TXÊ‘·+ $»j·T+ kÕ~Û+#ê*: m+|æ&çz Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bı~*{ÖHé, »qe] 23: eTq õ˝≤¢˝À eTq ø£˝…ø£ºsY #˚|ü{Ϻq nø£ås¡$»j·T+ ø±s¡´Áø£eT+ eTq sêÁwüº+˝ÀH˚ eT+∫ù|s¡T ‘Ó#·Tà ≈£î+~. nø£ås¡$»j·T+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ q÷s¡TXÊ‘·+ Vü‰»s¡j˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì bı~* m+|æ&çz õ$ Hêsêj·TD¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ ‘·Vü≤ d”˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+˝À »]–q ø£˝…ø£ºsY f…©ø±qŒ¤¬sH釽À Äj·T q nHêïs¡T. H˚&ÉT e÷sêÿ|ü⁄s¡+ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{°˝À nø£ås¡$ »j·T+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø£˝…ø£ºsY $»jYT≈£îe÷sY n<Ûä´ø£å‘·q »s¡T>∑T ‘·T+<äì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eT+&É\+˝Àì eT+&É˝≤~Ûø±s¡T\T, Á>±e÷˝À¢ì m˝Ÿ≥T πøåÁ‘· |üØo\≈£î\T m˝ŸeHé yê\+{°s¡¢+<äs¡÷ Vü‰»s¡T ø±yê\ì nHêïs¡T. Á|üø±X¯+ nø£ås¡$»j·T+ MT<ä düπs« #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì e\düb˛sTTqyês¡T ‘·|üŒ $T–*q yês¡+<ä]ø° $<ä´qT uÀ~Û+∫ e÷]à HÓ˝≤Ks¡Tq »s¡>∑uÀj˚T |üØø£å˝À¢ Ms¡+<äs¡÷ ñrÔs¡í‘· nj˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì nHêïs¡T. áj·Tq yÓ+≥ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T |æ düs√»ì, ÇzÄsY&ç Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, Ç]π>wüHé mdtÇ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, mÇ düTu≤“sêe⁄, m\ÁøϺø£˝Ÿ mÇ Á|ükÕ<é, dæ&ç|æz πs#·˝Ÿ düs¡fi¯, $ÄsYz\T ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 23: á HÓ\ 28 qT+∫ 30e ‘˚B es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]π> |æ&çmdtj·TT sêh 19e sêh eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù es¡<äj·T´ ø√sês¡T. eTVü‰düuÛÑ\ b˛düºsYqT ìC≤e÷u≤<é˝À Ä$düÿ]+∫q nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTT+<äT>± mdt$mdt ø£fi≤XÊ\ qT+∫ zj·TT ÄsYº‡ ø±˝ÒJ es¡≈£î }πs–+|ü⁄ ñ+≥T+<äì, nq+‘·s¡+ kÕj·T+Á‘·+ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. á eTVü‰düuÛÑ\≈£î $<ë´s¡Tú\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. b˛düºsY Ä$wüÿs¡D˝À |æ&çmdtj·TT õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T dü]‘·, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T s¡$≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nôd+;¢ >∑&ÉTe⁄ düeTj·÷ìï bı&ç–+#·&É+ dü]ø±<äT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 23: ‘Ó\+>±D _\T¢qT n&ÉT¶≈£îH˚+<äTπø d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T nôd+;¢ düeTj·÷ìï ô|+#ê\ì ø√s¡&É+ dü]ø±<äì {ÏÄsYmdt ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé ÇHé#ê]® \ø°Îqs¡düj·T´ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ {ÏÄsYmdt eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ s¡÷bı+~+∫q &ÓsTTØ Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ d”e÷+Á<Ûä dæm+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔ Hêïs¡ì nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ e´eVü≤ ]düTÔq+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\qT Á|üuÛÑT‘·«+ n]ø£≥º˝Òø£b˛‘·T+<äì nHêïs¡T.

n$˙‹ì n]ø£fÒº+<äT≈£î <ÛÓ’s¡´+>± eTT+<äT≈£îs¡+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 23: n$˙‹ nÁø£e÷\qT n]ø£fÒº+<äT≈£î õ˝≤¢ Á|ü»\T <ÛÓ’s¡´+>± eTT+<äT≈£î e∫à mdæ_ n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚j·÷\ì mdæ_ &çmd”Œ dü+Jesêe⁄ ø√sês¡T. ìC≤e÷u≤<é˝Àì ‘·q ø±sê´\j·T+˝À n$˙‹ n~Ûø±s¡T\qT |ü{Ϻ+∫q yê]øÏ q>∑<äTqT ‹]– n|üŒ–+#ês¡T. >∑‘· Äs¡T HÓ\˝À¢ 36 n$˙‹ πødüT\qT qyÓ÷<äT #˚XÊeTì, M{Ï˝À 13 eT+~ |òæsê´<äT<ës¡T\≈£î ‹]– ˇø£ \ø£å 73 y˚\ s¡÷bÕj·T\T n|üŒ–+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝ÀH˚ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ n$˙‹ πødüT\ qyÓ÷<äT˝À Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À ñ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·eT dü+düú˝À n$˙‹ ©ø˘ Ms¡T\THêïs¡ì e∫Ãq |òæsê´<äT\qT Äj·Tq ø={ϺbÕπsXÊs¡T.

H˚&ÉT πø+Á<ä, sêh >∑D≤+ø£ dü+düú\ düe÷y˚X¯+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, »qe] 23: πø+Á<ä, sêh >∑D≤+ø£ dü+düú\ düe÷y˚X¯+ á HÓ\ 23q >√yê sê»<Ûëì |üHêJ˝À »s¡>∑qT+~. ¬s+&ÉT s√E\ bÕ ≥T á düe÷y˚XÊìï πø+Á<ä >∑D≤+ø±\, |ü<∏äø±\ neT\T eT+Á‹‘·« XÊK (myÓ÷àmd”Œ◊), >√yê Á|üuÛÑT‘·«+ dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêï sTT. C≤rj·T >∑D≤+ø£ ø£$TwüHé dæbòÕs¡T‡\ y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä >∑D≤+ ø±\T, |ü<∏äø±\ neT\T eT+Á‹‘·« XÊK, πø+Á<ä, sêh >∑D≤+ø£ dü+düú \ düe÷y˚XÊìï (dæzdæmdtmdtzmdt) Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔ+~. Äj·÷ πø+Á<ä, sêh >∑D≤+ø£ dü+düú\≈£î #Ó+~q >∑D≤+ø£ y˚‘·Ô\T... Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, »qe] 23: kÕ«$T $y˚ø±q+<ä 150e »j·T+‹ >∑D≤+ø£ dü+ã+<Ûä n+XÊ\ô|’ Ä˝À#·q*ï |üs¡düŒs¡+ Ç∫Ã|ü⁄#·Tà eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î yÓT&çø£˝Ÿ ≈£îH˚+<äT≈£î... á düe÷y˚X¯+ z y˚~ø£>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&Ü\H˚ Á|ü<Ûëq ø±˝ÒJ Áø°&ÜyÓTÆ<ëq+˝À j·TTe»q düy˚Tàfi¯q+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ \ø£å´+‘√ Bìì ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

H˚&ÉT j·TTe»q düy˚Tàfi¯q+

ã&ç kÕ~Û+∫q ª◊◊mdt Á|ü‹uÛѵ |üdüT|ü⁄ e+>∑&Üìï Ç+<äT˝À Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡T. BìøÏ ◊◊mdtÄsY, ø±*ø£{Ÿ s¡÷bı+~+∫+~. á e+>∑&É+ 210 s√E\ dü«\Œ e´e~Û˝À Á|ü‹ ôV≤ø±ºsY≈£î 40 ≥qTï\ ~>∑Tã&çì ÇdüTÔ+~. Ç$ >∑T+≥÷s¡T, ø£ècÕí ÁbÕ+‘ê˝À¢ kÕ>∑T≈£î ‘·–q$. |ü+≥ìs¡«Vü≤D Ks¡TÃ˝À nqTdü]+#ê*‡q bı<äT|ü⁄ $<ÛëHêìï Ç+<äT˝À $e]kÕÔs¡T. ◊◊mdtÄsY, ø±*ø£{Ÿ≈£î #Ó+~q d”ìj·TsY |ü]XÀ<Ûä≈£î\T sêJyé á eT÷&ÉT s√E\ •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+ ø√s¡T‡≈£î &Ó’s¡ø£ºsY>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T.

ø±¢dæô|ò’&é‡ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{° @]j·÷˝À bÕ¢≥T¢ ø=Hê\Hêï, ne÷à\Hêï dü+Á|ü~+#·+&ç. bò˛Hé: 7207294490 X¯+cÕu≤<é ø=‘·÷ÔsY˝À ôV≤#Ym+&û@ nÁ|òüPyé¶ bÕ¢{Ÿ‡. u≤´+≈£î˝ÀHé kÂø£s¡´+ ø£\<äT. bò˛Hé: 8686663632


Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìπø Á|üC≤<äsê“sY X¯óÁø£yês¡+ 24, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 23: e´øÏÔ>∑‘·yÓTÆq düeTdü´\T, Á>±e÷ì øÏ nedüs¡yÓTÆq yê{Ïì |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´ Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì ø£˝…ø£ºsY düTπswt ≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ >∑Ts¡C≤\ ¬syÓq÷´ &ç$

düuŸbÕ¢Héô|’ |üqT\T |üP]Ô#˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, »qe] 23: md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé øÏ+<ä eT+p¬s’q |üqT\T C≤|ü´+ ø±≈£î+&Ü ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô#˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡«Hé¬s&ç¶ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé |üqT\ Á|ü>∑‹ô|’ e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n<äq|ü⁄ ø£˝…ø£ºsY sêeTkÕ«$T, &çÄsYy√ y˚DT>√bÕ\¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\Tñ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé øÏ+<ä eT+p¬s’q |üqT\T Ç+ø± Á>ö+&ç+>¥ ø±˝Ò<äì, ¬s+&ÉT HÓ\\ e´e~Û e÷Á‘·y˚T ñ+<äHêïs¡T. nìï XÊK\ qT+&ç |üP]ÔkÕúsTT düe÷#êsêìï ùdø£]+#ê\ì md”‡ ø±s=ŒπswüHé Ç.&ç kÕs¡j·T´qT Ä<˚•+#ês¡T. düuŸbÕ¢Hé øÏ+<ä HêeTe÷Á‘·|ü⁄ \ø£å´y˚T ñ+<äì, kÕ~Û+#˚+<äT≈£î dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ rdüTø√yê\Hêïs¡T. md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé øÏ+<ä |üqT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï 21 XÊK\ qT+&ç |üP]Ô düe÷#êsêìï ùdø£]+∫ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+˝À>± düeT]Œ+#ê\ì Ç.&çì Ä<˚•+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À &çÄsY&çm |ü&ç qJsY kÕôV≤uŸ, Ád”Ô, •X¯ó dü+πøåeTXÊK n~Ûø±] eTT‘ê´\eTà, &çmdty√ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\Tñ bÕ˝§ZHêïs¡T.

düe÷»+˝À <äTsê#êsê\qT bÕs¡Á<√\&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, »qe] 23: $<ë´s¡Tú\T $y˚ø±q+<äTì dü÷Œ¤]Ô>± rdüTø=ì düe÷»+˝Àì <äTsê#êsê\qT bÕs¡Á<√\&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY øÏwüHé nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Vü≤qàø=+ &É˝Àì ÄsYº‡ n+&é ôd’Hé‡ ø£fi≤XÊ\ ôd$THêsY Vü‰˝Ÿ˝À j·TTer j·TTe≈£î\≈£î uÛÑ÷$Tô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ k˛wü˝Ÿ ôd’H釽À |æõ #·~y˚ $<ë´s¡Tú\T y˚dü$˝À Á>±e÷\≈£î yÓ[¢ nø£ÿ&ç |ü]dæú‘·T\ô|’q, Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ neT\Tô|’q n<Ûë´j·Tq+ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ÄdüøÏÔ>∑\ $<ë´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚dæ Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ ˇø£ $<ë´]úì |ü+|ü⁄‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. 45 s√E\ n<Ûä´j·Tq+ #˚dæ ìy˚~ø£qT n+<äCÒj·÷\ì nHêïs¡T. dü+|üPs¡í bÕ]X¯ó<ä∆´+ $»j·Te+‘·+ ne«&ÜìøÏ $<ë´s¡Tú\T |üPqTø√yê\ì nHêïs¡T. Á>±e÷\˝À Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ eTs¡T>∑T<=&ç¶ kÂø£s¡´+ ø£*– ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘Y ìsêàDY n_Ûj·÷Hé |ü<∏äø±ìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|æm+ ˝≤´+&é q∞ì Hêsêj·TD, mHéõz qT+&ç düT˙˝Ÿ¬s&ç¶, ìø˘, õ˝≤¢ n~Ûø±] $»j·T≈£îe÷sY, @&ÉT ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q k˛wü˝Ÿ ôd’Hé‡ |æõ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

25q s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, »qe] 23: C≤rj·T z≥s¡¢ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± 25q Vü≤qàø=+&É˝Àì ÄsYº‡ n+&é ôd’Hé‡ ø£fi≤XÊ\ Ä&ç{À]j·T+ ˝À s¡ø£Ô<ëq •_sêìï m+õm+ ã¢&é u≤´+≈£î Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ ≥T #˚düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY øÏwüHé ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 25q ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\ qT+&ç ÁbÕs¡+ uÛÑeTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. ñ<√´>∑T\T, j·TTer j·TTe≈£î\T, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

C≤rj·T z≥s¡¢ ~H√‘·‡e+ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì sê´© Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, »qe] 23: C≤rj·T z≥s¡¢ ~H√‘·‡e+ |ü⁄s¡düÿ]+ #·Tø=ì Vü≤qà ø=+&É˝Àì ÄsYº‡ n+&é ôd’Hé‡ ø£fi≤XÊ\ qT+&ç e&Ó¶|ü *¢ #Ós¡Te⁄ es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.øÏwüHé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á sê´©˝À Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑T\T, ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

»Hé ø±sê´\j·T Äes¡D˝À >∑Ts¡C≤\ ¬syÓq÷´ &ç$»Hé ≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. |ü˝≤ï&ÉT ÁbÕ+‘·+˝À $T–*q#√≥ ø£+fÒ uÛÑ÷ düeTdü´\T m≈£îÿe>± ñHêïj·Tì >∑T]Ô+#êeTì, ‘·«]‘· >∑‹q |ü]cÕÿsêìøÏ ¬syÓq÷´ &ç$»Hé kÕúsTT˝À Á|üC≤<äsê“sY

ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ¬syÓq÷´, eT+&É\ kÕúsTT˝À >∑\ düeTdü´\T Á|üC≤<äsê“sY˝À n~Ûø±s¡T\ <ë«sê |ü]wüÿ]+#˚ @sêŒ≥T¢ #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. nØ®<ë s¡T\≈£î <äs¡U≤düTÔ\qT ø£+|üP´{°ø£s¡D#˚dæ ‘·–q s¡o<äT ÇkÕÔeTHêïs¡T. Á|ü‹ |òæsê´<äT |ü]o*+∫ |ü]wüÿ]+#˚˝≤

#·]Á‘· ‘Ó\TdüTø√+&ç..ø£*düT+<ë+.. ñÁ<˚ø£|üP]‘· ìs¡íj·÷\ e\¢ #˚≥T Hê&˚ Ç+~sê>±+BÛ yÓ\¢&ç u≤<Ûä>± ñ+~.. ◊Hê.. d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23: $uÛÑ»q≈£î e´‹πsø£eTì d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nôd+;¢ kÕøÏå>± |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»q eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Á|üdü+–+#ês¡T. Äj·Tq Á|üdü+>∑+ Ç˝≤ ø=q kÕ–+~. d”m+>± ñ+&É&É+ <äTs¡<äèwüº+>± uÛ≤$düTÔHêï.. $uÛÑ»q _\T¢qT |üP]Ô>± e´‹πsøÏdüTÔHêï.. nì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. _\T¢qT m+<äT≈£î e´‹πsøÏdüTÔHêïH√ #ÓbÕŒ*‡q u≤<Ûä´‘· ‘·qô|’ ñ+<äHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ e\¢, ø±+Á¬>dt bÕغ e\¢ ‘êqT eTTK´eT+Á‹ì nj·÷´qì #ÓbÕŒs¡T. nìï bÕغ\ ìs¡íj·T+ ‘·sê«‘˚ ‘·eT bÕغ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äHêïs¡T. bÕغ ìs¡íj·÷ìï m+<äT≈£î e´‹πsøÏdüTÔHêïH√ Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷*‡q u≤<Ûä´‘· ‘·qô|’ ñ+~. sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>± ñ+fÒH˚ ¬s’‘·T\ ≈£î, ñ<√´>∑T\≈£î, $<ë´s¡Tú\≈£î, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äH˚ Hê&ÉT $XÊ˝≤+Á<ÛäqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>± ñ+fÒH˚ sêÁcÕºìøÏ, C≤‹øÏ ÁX‚j·Tdüÿs¡+. #·]Á‘· ‘Ó\TdüTø√yê*‡q ÄeX¯´ ø£‘· ñ+~. #·]Á‘· n+<ä]ø° ‘Ó*j·TCÒ j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· ≈£L&Ü ‘·qô|’ ñ+~. 1760 qT+&ç 1800 es¡≈£î lø±≈£îfi¯+ qT+&ç yÓTÆdü÷s¡T es¡≈£î ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü e÷{≤¢&˚yês¡T. 1947≈£î eTT+<äT 550 dü+kÕúHê\T <˚X¯+˝À $©q+ nsTTq|ü⁄Œ&ÉT.. ôV’≤<äsêu≤<é ≈£L&Ü $©q+ nsTT+~. 1908 n\Vü‰u≤<é ø±+Á¬>dt dü<ädüT‡˝À eTÁ<ëdüT˝À ñqï Ä+Á<Ûë≈£î sêÁwüº+ n&ç>±s¡T. 1920˝À Hê>∑|üPsY ø±+Á¬>dt dü<ädüT‡˝À uÛ≤cÕÁ|üj·TTø£Ô sêÁwüº+ ø√dü+ rsêà ì+#ês¡T. 1928 \ø√ï ø±+Á¬>dt dü<ädüT‡ ˝ÀqT, 1937 dü<ädüT‡\˝Àq÷ rsêàHê\T #˚XÊs¡T. 19-12-1952q n|üŒ{Ï Á|ü<Ûëì HÓÁVüA bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Ä+Á<Ûä sêÁcÕºìï Á|üø£{Ï+#ês¡T. 1953˝À ‘ê´>∑eT÷s¡TÔ\+‘ê ø£*dæ ‘Ó\T>∑T yê] ø√dü+ ◊ø£´ sêÁwüº+ ø√dü+ b˛sê&Üs¡T. ‘êqT #Óù|Œ~ z|æ>±Z $Hê*‡+<˚qì XÊdüqdüuÛÑT´\qT ø√s¡T‘·THêï. ‘êqT #Óù|Œ~ |üP]Ô>± $+fÒH˚ ø±+Á¬>dt bÕغ ìs¡íj·÷ìï m+<äT≈£î e´‹πsøÏdüTÔHêïH√ ns¡∆eTe⁄‘·T+~. mkՇ؇ e˝Ò¢ sêÁcÕº\T @s¡Œ&ܶsTT. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹ ø£+fÒ yÓTs¡T>±Z ñ+fÒH˚ sêÁwüº+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. sêÁwüº+ @s¡Œ&˚≥|ü⁄Œ&ÉT e#˚à nH˚ø£ Çã“+<äT\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø√yê\Hêïs¡T. mkՇ؇˝À sêÁcÕº\ @sêŒ≥T düeTj·T+˝À rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T.. |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê*‡q n+XÊ\T.. ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ìï+{Ïì bı+<äT|ü]#ês¡T. ‘Ó\+>±D‘√ ø£*dæ ñ+fÒH˚ n_Ûeè~∆ »s¡T>∑T‘·T+<äì Hê{Ï ô|<ä›\T

uÛ≤$+#ês¡T. uÛ≤wü ˇø£ÿfÒ ø±ã{Ϻ.. Jeq $<Ûë Hê\T y˚¬s’q|üŒ{Ïø° n+<ä]ø° y˚T\T #˚≈£Ls¡T ‘·T+<äì uÛ≤$+#ês¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ˇπø sêÁwüº+˝À ø£ècÕí, >√<ëe] e+{Ï Je q<äT\T ñ+&˚˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î Hêïs¡T. ¬s’‘·T\ y˚T\T ø√] Ä ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. 1956 ˝À |òü»˝Ÿ n© ø£$TwüHé ‘·sê«‘· eTVü≤sêÁwüº≈£î ø=ìï õ˝≤¢\T.. ø£sêï≥ø£≈£î ø=ìï õ˝≤¢\T yÓfi≤¢sTT. eTT©ÿ ìã+<Ûäq\T rùdXÊs¡T. 1969˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~. 1971˝À C…’ Ä+Á<Ûä ñ<ä´eT+ e∫Ã+~. 2112-1972q Hê{Ï bÕs¡¢yÓT+≥T˝À n|üŒ{Ï Á|ü<Ûëì Ç+~sê>±+BÛ #˚dæq Á|üdü+>∑+ H˚{Ïø° dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£+. Hê{Ï ÄyÓT Á|üdü+>∑+ H˚{Ï yêdüÔe |ü]dæú‘·T\≈£î n<ä›+ |ü&ÉT‘√+~. ‘êqT #Óù|Œ<ä+‘ê #·]Á‘˚.. #·]Á‘· >∑T]+#˚ #ÓãT‘·THêï..Ç+<äT˝À m≥Te+{Ï ø£*Œ‘·+ ˝Ò<äT. Ä s√E ÄyÓT #˚dæq Á|üdü+>∑+˝À Á|ü‹ nø£ås¡+ H˚{Ï |ü]dæú‹øÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘√+~. ÄyÓT Á|üdü+>∑+˝Àì ø=ìï n+XÊ\qT e÷Á‘·y˚T Á|ükÕÔ$kÕÔqT. yÓqTø£u≤≥T‘·q+ ÁbÕ‹|ü~ø£q ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ dü]ø±<äì Ç+~sê #ÓbÕŒs¡T. ìC≤+ bÕ\q ø=+‘· ÄXÊ»qø£+>± ñqï|üŒ {Ïø° $<ë´eø±XÊ\T n+<ä]ø° n+ <ä&É+ ˝Ò<äì Hê&ÉT Ç+~sê>±+BÛ nHêïs¡T. ñ<˚«>∑ uÛÑ]‘· yê‘êes¡D+˝À ìs¡íj·÷\T rdüTø√sê<äT. rÁe |ü]D≤e÷\T+{≤sTT. sêj·T\d”eT, lø±≈£îfi¯+ ø£+fÒ ‘Ó\+>±D yÓTs¡¬>’q dæú‹˝ÀH˚ ñ+~. ñ<˚«>±\T Á|ü<ä]Ù+ #˚ Á|ü‹ õ˝≤¢qT $&ÉBkÕÔsê nì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘=+<äs¡ bÕ≥T‘√ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ Á|ü»\T Çã“+~ |ü&É‘ês¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T C≤‹ düeTÁ>∑ ‘·≈£î n<ä›+ |ü{≤º*. nìï õ˝≤¢˝À¢ n_Ûeè~∆ ˇπø˝≤ ñ+&ÉuÀ<äT. mìï sêÁcÕº\T #˚dæHê.. |üø£ÿ |üø£ÿH˚ ñ+&˚y˚.. düeTdü´\T mø£ÿ&çø° b˛e⁄. y˚\ dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T ø£*dæ ñHêïs¡ì #·]Á‘· #ÓãT‘√+<äì Ç+~sê nHêïs¡T. ÄHê{Ï ÄyÓT Á|üdü+>∑+ H˚{Ï yêdüÔe |ü]dæú‘·T\≈£î n<ä›+ |ü&ÉT‘√+<äì d”m+ nHêïs¡T. Ç+~sê Hê{Ï ìs¡íj·÷ìøÏ H˚{Ï ø±+Á¬>dtbÕغ ìs¡íj·÷ìøÏ ‘˚&Ü ñ+<äì

øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T.

2000˝À ø=+<äs¡T.. 2000 dü+e‘·‡s¡+˝À ø=+<äs¡T ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T ‘Ó\+>±D ø√s¡T‘·÷ k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ ˝ÒK Ç#êÃs¡ì øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ #Ó bÕŒs¡T. {ÏÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT ¬s+&√ mkՇ؇πø n+^ø±s¡eTì y˚Tìô| òk˛º˝À bı+<äT|ü]#ê+. 58962eT+~ ‘Ó\+>±D ˝À, Ä+Á<Ûä˝À 30,739eT+~ ñ<√´>∑T\T, sêj·T\d”eT˝À 11,316 eT+~ ñ<√´>∑T\T ñHêïs¡T. nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ ñ<√´>∑T\T ñHêïs¡T. $<äs¡“¤ $wüj·T+˝À rsêàq+ ô|{≤º\ì ø√sês¡T. nôd+;¢øÏ rsêàq+, _\T¢ ¬s+&É÷ ekÕÔj·Tì m◊dædæ ø±s¡´<ä]Ù #ÓbÕŒs¡T. ø±˙ n˝≤ »s¡>∑˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&Ó+ <äT≈£î rsêàq+ Á|ükÕÔeq ˝Ò≈£î+&Ü eTT+<äT≈£î b˛‘·THêïs√ #ÓbÕŒ*. ÁbÕ+rj·T ndüe÷q‘·\ ø±s¡D+>± ø=‘·Ô sêÁcÕº\T sêuÀeì Hê&ÉT n<ë«˙ #ÓbÕŒs¡T. H˚{Ï m˙¶m, j·TT|æm $<Ûëq+ ˇø£ÿfÒ. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î |ü]ÁX¯eT\T }]πø sêe⁄. eTÚ*ø£ dü<äTbÕ j·÷\T ø£*ŒùdÔH˚ |ü]ÁX¯eT\T ekÕÔsTT. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ »s¡T>∑T‘·THêï.. sêÁcÕºìøÏ mH√ï |ü]ÁX¯eT\T e#êÃsTT. |ü]ÁX¯eT\T ô|fÒº yê]øÏ mH√ï sêsTTr*#êÃ+. ‘·«s¡˝À ø±s¡¢ ‘·j·÷Ø |ü]ÁX¯eT sêuÀ‘√+~. ñ|üÁ>∑Vü‰\≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ ø±+b˛HÓ+{Ÿ‡ ‘·j·÷Ø |ü]ÁX¯eT ≈£L&Ü ek˛Ô+~. ¬s’‘·T\≈£î yÓsTT´ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ e&û¶ #Ó*¢+#ê+. |ü⁄{Ϻq Á|ür Ä&É|æ\¢ eè~∆˝ÀøÏ sêyê\ì ã+>±s¡T‘·*¢ |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{≤º+. Ä+Á<Ûä sêÁwüº+‘√ ø£*XÊø£ mø£ÿ&É qwüºb˛j·÷s√ #ÓbÕŒ*. kı+‘· eqs¡T\‘√ eTT+<äT≈£î b˛j˚T dü‘êÔ eTq sêÁcÕºìøÏ ñ+~. mdtdæ, mdt{Ï düuŸ bÕ¢Hé øÏ+<ä mì$T~qïs¡ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡Tà #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+ ø£*dæ ñ+&Éø£b˛‘˚ ÁbÕC…≈£îº\T ø£≥Tº≈£îì ñ+&˚yês ¡e÷ nì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘·q Á|üdü+>±ìï ‹]– >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ø=qkÕ–+#·qTHêïs¡T.

H˚&ÉT n_Ûeè~∆ |üqT\T CÒd” |ü]o\q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ es¡+>∑˝Ÿ, »qe] 23: C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY bÂdü$TãdüT y˚T&Üs¡+ ˝À |üs¡´{Ï+∫ $$<Ûä XÊK\ <ë«sê #˚|ü&ÉT‘·Tqï n_Ûeè~∆ |üqT\ Á|ü>∑‹ì |ü]o*kÕÔs¡ì ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ y˚T&Üs¡+ ¬>dtºVü≤ÖCŸ˝À $$<Ûä XÊK\ ñqï‘ê~Û ø±s¡T \T, ôdø√º]j·T˝Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düMTøå± düe÷ y˚XÊìï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\T ôdø√º]j·T˝Ÿ n~Û ø±s¡T\T ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì n~Ûø±]ø£+>± ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

25q mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\T kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, »qe] »qe] 23: ø±«©dt yêVü≤q+˝À nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï 25 mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT <äTeP«s¡T b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê \T Ç˝≤ ñHêïsTT. ãT<Ûäyês¡+ <äTeP«s¡T môd’‡ ns¡TDY¬s&ç¶ ‘·q dæã“+~‘√ õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT› nsTTq ø±q>∑÷&É÷s¡T e<ä› yêVü≤Hê\qT ‘·ìF #˚|ü{≤ºs¡T. b˛©düT\T yêVü≤Hê\ ‘·ìFì >∑eTì+∫q mÁs¡#·+<äq+ düà>∑¢s¡T¢ ø±«©dt yêVü≤Hêìï ø±q>∑÷ &ÉTs¡T-≥+>∑≥÷s¡T Á>±e÷\ eT<Ûä´ e~˝Òdæ bÕ]b˛j·÷s¡T. b˛©düT\T ø±«©dt yêVü≤Hêìï kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì n+<äT˝Àì 25 mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. <äT+>∑\T, yêVü≤Hêìï <äTeP«s¡T b˛©dt ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ø±«©dt yêVü≤q+ô|’ ñqï Ä<Ûësê\ y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ düà>∑¢s¡¢ Ä#·÷øÏ ø£qT>=+{≤eTì môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

e+oøÏ s¡ø£åDø√]q {Ï&ç|æ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 23:q>∑s¡ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î&ÉT e\¢uÛÑH˚ì e+oøÏ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\+≥÷ Ä bÕغ ©>∑˝Ÿ ôd˝Ÿ Hêj·T≈£î\T ãT<Ûäyês¡+ q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY lìyêdüT\TqT ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. Á>öVü≤Ö+&é‡ ◊J d”‘êsêe÷+ »H˚j·TT\T qT+&ç ‘·eT H˚‘· e+oøÏ ÁbÕDVü‰ì ñ+<äì yês¡T dæ|æøÏ #ÓbÕŒs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq≈£î ÁbÕDs¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì uÛÑÁ<ä‘ê dæã“+~ì πø{≤sTT+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. &çõ|æøÏ ≈£L&Ü |òæsê´<äT #˚XÊeTì, Äj·Tq kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡Hêïs¡T.

XÊ+‹j·TT‘·+>± eTT–dæq düyÓTÆø±´+Á<Ûä Bø£å Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23 : düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ m|æm˙®y√\T ‘·\ô|{Ϻq #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é XÊ+‹j·TT‘·+>± düyÓTÆø±´+Á<Ûä Bø£å eTT–dæ+~. m|æm˙®y√ dü+|òüT+ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î d”e÷+Á<Ûä qT+&ç ô|<ä›m‘·TÔq ñ<√´ >∑T\T, Á|ü»\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. q>∑sê ìøÏ sêh+ q\TeT÷\\ qT+&ç yêVü≤Hê˝À¢ e∫à yês¡T Bøå±düú* Ç+~sêbÕs¡Tÿ≈£î #˚s¡T≈£îHêï s¡T. wüs¡‘·T\‘√ ≈£L&çq nqTeT‹ \_Û+#· &É+‘√ ñ<√´>∑T\T m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q »s¡>∑≈£î+&Ü düyÓTÆø£´yê<äT\T dü+ j·TeTq+ bÕ{Ï+#ês¡T. uÛ≤Ø dü+K´˝À ñ<√´>∑T\T ‘·s¡*edüTÔ+&É&É+ ‘√ b˛©düT \T

uÛ≤ØkÕúsTT˝À yÓTTVü≤]+#ês¡T. Äغd” Áø±dt s√&ÉT¶, {≤´+ø˘ã+&é, ø√]ƒ, nMTsYù|≥, U…’s¡‘ê u≤<é e÷sêZ\˝À yÓfi‚fl yêVü≤Hê\qT <ë]eT [fl+#ês¡T. Ä e÷sêZ˝À¢ yÓfi‚fl Äغd” ãdüT‡ \qT ì*|æy˚j·T&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T. Bìï n<äTqT>± uÛ≤$+∫ Ä{Àyê˝≤\T Á|üj·÷DÏ≈£î\ qT+&ç m≈£îÿe #ÛêØ®\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. ø±>±, ôd+Á≥˝Ÿ CÀHé &çdæ|æ ø£eT\Hê<∏é¬s&ç¶ dü«j·T+>± Ç+~sêbÕs¡Tÿ #˚s¡T≈£îì XÊ+‹u ÛÑÁ<ä‘·\qT düMTøÏå+#ês¡T. m|æm˙®y√\ H˚‘· nXÀø˘u≤ãT H˚‘·è‘·«+˝À »]–q #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é düyÓTÆø£´ Bø£å≈£î eT+Á‘·T\T @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄,

m+|”\T \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ, ñ+&Ée*¢ ns¡TDY ≈£îe÷sY, dæm+ s¡y˚Twt‘√ bÕ≥T dü∫yê\j·T d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ H˚‘·\T bÕ˝§Zì dü+|ò”TuÛ≤yêìï Á|üø£{Ï+#ês¡T. m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·T+&É>± ‘Ó\+>± D≈£î #Ó+~q ˇø£ Ä+<√fi¯qø±s¡T&ÉT \>∑&ÉbÕ {Ïì ùdºõô|’ qT+&ç ˝≤>∑&É+‘√ n‘·qT øÏ+<ä|ü&çb˛j·÷s¡T. ø±>± ‘ê–q e´øÏÔì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. sêÁcÕºìï $&ÉBj·T e<ä›ì, düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\ì, düyÓTÆø±´+ Á<Ûä˝ÀH˚ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\T n_Ûeè~› #Ó+<äT‘ê j·Tì H˚‘·\T ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ë\‘√ Ç+~sêbÕs¡Tÿ ÁbÕ+‘·+ e÷s¡TyÓ÷–+~.

&çdædæ u≤´+≈£î ñ<√´>∑T\ ìs¡düq Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, »qe] 23: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ø√-Ä|üπs{Ïyé ôd+Á≥˝Ÿ m+bÕ¢sT÷dt nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À eT<Ûä´+‘·s¡ ãè‹ (◊.ÄsY) #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ãT<Ûäyês¡+ uÛÀ»q $sêeT düeTj·T+˝À &çdædæ u≤´+ø˘ ñ<√´>∑T\T u≤´+ø˘ m<äT≥ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nk˛dæj˚TwüHé ùdº{Ÿ &ç|üP´{° »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=‘·ÔJ‘ê\ ô|+|ü⁄≈£î dü+ã+~Û+∫ 31-10-2012 m|æ ø√Ä|üπs{Ïyé u≤´+ø˘ nk˛dæj˚TwüHé‡, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ø√-Ä|üπs{Ïyé ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+≈£î nk˛dæj˚TwüHé≈£î ˇ|üŒ+<ä+ »]–+<äHêïs¡T. ˇ|üŒ+<ä ø±\ |ü]$T‹ ≈£L&Ü eTT–dæ+<äHêïs¡T. ‹]– ø=‘·Ô>± J‘ê\ ô|+|ü⁄q≈£î dü+ã+~Û+∫ 1-11-12q nk˛dæj˚TwüHé ‘·s¡|òü⁄q yÓTyÓ÷sê+&É+ Ç#êÃeTHêïs¡T. Bìô|’q Ä|tø±uŸ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé ˇø£ ø£$T{°ì y˚dæ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ä ø£$T{° Ç+‘·es¡≈£î &çdædæ u≤´+≈£î ñ<√´>∑T\ J‘ê\ >∑T]+∫ @ ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+<äTe\q &çdædæ u≤´+≈£î ñ<√´>∑T\ J‘ê\T

ô|+#ê\ì >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç nH˚ø£ $<Ûë\T>± ¬sÁ|üC…+fÒwüHé‡ Ç#êÃs¡Hêïs¡T. Bìô|’ ≈£L&Ü Ä|tø±uŸ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé m≥Te+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äHêïs¡T. yêDÏ»´ u≤´+≈£î\ ù| ]$»Hé nsTTq ‘·sê«‘· Ä˝À∫kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. n+‘·es¡≈£î eT<Ûä´+‘·s¡ uÛÑè‹ì ($.ÄsY)#Ó*¢kÕÔeTì Ç|üŒ{ÏøÏ dü+e‘·‡s¡+ >∑&ç∫+<äHêïs¡T. nsTTHê m≥Te+{Ï ø±sê´#·s¡D≈£î Ä|tø±uŸ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ |üPqTø√˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü\TkÕs¡T¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ø√-Ä|üπs{Ïyé ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+≈£î‡ m+bÕ¢sT÷dt nk˛dæj˚TwüHé ø£*dæq|üŒ{Ïø° Bìô|’ m≥Te+{Ï düŒ+<äq ˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Ä|tø±uŸ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ j·÷»e÷q´+ düŒ+~+∫ eT<Ûä´+‘·s¡ uÛÑè‹ô|’q m≥Te+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√ø£b˛‘˚ ‘·eT Ä+<√fi¯q eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T Hêsêj·TDsêE, düTπs+Á<ä sêE, ø√dü˝ŸsêyéT, Ms¡ÁãVü≤à+, eTVæ≤fi≤ ñ<√´>∑T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTì nHêïs¡T. πswüHé ø±s¡T¶\T, |æ+#Û·qT¢, Ç fi¯fl≈£î dü+ã+~Û+∫q$ ns¡Ω‘· ÁbÕe÷D°ø±\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îì Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê eT+ps¡T #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY $y˚ø˘ j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑Ts¡C≤\ ¬syÓq÷´ &ç$»Hé˝À »]π> n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\T, Á|üC≤<äsê“sYe\¢ Á|ü»\ düeT dü´\T ‘Ó\TdüTø=ì |ü]cÕÿsêìøÏ ˇø£ y˚~ø£>± ‘=*kÕ] >± Á|üC≤yêDÏì >∑Ts¡C≤\˝À @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T.

z≥s¡¢ qyÓ÷<äT rs¡Tô|’ düMTø£å Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, »qe] 23: @\÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 1.94 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡ì @\÷s¡T z≥s¡¢ qyÓ÷<äT Á|ü‘˚´ø±~Ûø±], õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY #ÓbÕŒs¡T. kÕúìø£ ø√≥~ã“˝Àì ô|q¸qsY‡ Vü‰˝Ÿ˝À ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘· b˛*+>¥ã÷‘Y ˝…yÓ˝Ÿ Ä|ò”düs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À z≥s¡¢ qyÓ÷<äT rs¡Tô|’ Äj·Tq düMTøÏå+#ês¡T. >∑‘·+‘√ b˛*ùdÔ @\÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 19,556 eT+~ ø=‘·Ô z≥s¡T¢ qyÓ÷<äj·÷´s¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘êC≤ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ @\÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 1,94,360 eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡ì, ã÷‘Y˝…e˝Ÿ Ä|ò”düs¡T¢ Á|ü‘˚´ø£ ø£èwæ |òü*‘·+>± ns¡Ω‘·>∑\ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ z≥T Vü≤≈£îÿ \_Û+∫+<äì Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY #ÓbÕŒs¡T. >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì$<Ûä+>± z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ô|’ Á|ü»˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ ne>±Vü≤q ø£*–+#·&É+˝À mìïø£\ ø£$TwüHé #˚|ü{Ϻq $düÔè‘· Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+ dü‘·Œ¤*‘ê\ì∫Ã+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. uÛÑ$wü´‘Y˝À »]π> mìïø£˝À¢ z≥TVü≤≈£îÿ ñqï Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ ‘·eT z≥TqT dü~«ìjÓ÷>∑+#˚düT≈£îH˚˝≤ ã÷‘Y˝…yÓ˝Ÿ Ä|ò”düs¡T¢ eT]+‘· u≤<Ûä´‘·j·TT‘·+>± |üì#˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äì Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY qs¡dæ+Vü≤eT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêhkÕúsTT #Ódtb˛{°\˝À •ØcÕ ~«rj·TkÕúq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, »qe] 23: sêhkÕúsTT #ÓdtÁ{À|ò” b˛{°\˝À |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ >√bÕ\|ü⁄s¡+ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ ∫Hêï] dæôV≤#Y •ØcÕ sêhkÕúsTT ~«rj·TkÕúHêìï kÕ~Û+#·&É+ |ü≥¢ k˛wü˝Ÿ yÓ˝ÒŒsY C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY eT*¢ø±s¡T®q sêe⁄ n_Ûq+~+#ês¡T. d”ìj·TsY ◊mmdt n~Ûø±] mdtÄsY X¯+ø£s¡Hé C≤„|üø±s¡ú+ sêhk˛wü˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY ø±s¡´<ä]Ù Á|üMDY≈£îe÷sY Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ø=+&Ü|üPsY˝À ìs¡«Væ≤+∫q sêh kÕúsTT #Ódtb˛{°\˝À |ü•ÃeT ∫Hêï] ~«rj·TkÕúq+ kÕ~Û+#·&É+ õ˝≤¢πø >∑s¡«ø±s¡DeTì Äj·Tq nHêïs¡T. •ØcÕ sêh #Ódt Á{À|ò”˝À ~«rj·T kÕúq+ kÕ~Û+#·&É+ |ü≥¢ ÄyÓTqT |ü\Te⁄s¡T n_Ûq+~+#ês¡T.

eè<äT∆sê*øÏ {Àø£sê... q>∑\ n|üVü≤s¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 23: Á|ükÕ<ä+˝À eT‘·TÔeT+<äT ø£*|æ ‹ì|æ+∫ ˇø£ eè<äT∆sê* qT+&ç q>∑\T ø=fÒºdæq Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\ ñ<ä+‘·$T~. q+~>±eT ãkÕº+&é˝À ãT<Ûäyês¡+ á dü+ |òüT≥q »]–+~. q+~>±eT qT+&ç »>∑Zj·T´ù|≥ yÓfi‚¢+<äT ≈£î ˇø£ eè<äT∆sê\T ãkÕº+&é˝À y˚∫ ñ+&É>± Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T ÄyÓT‘√ e÷≥\T ø£*bÕs¡T. ‘êeTT ≈£L&Ü »>∑Zj·T´ù|≥πø edüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ÄyÓTqT u≤>± q$Tà+∫q MT<ä≥ Á|ükÕ<äeT+ ≥÷ ˇø£ \&É÷¶qT ÄyÓT≈£î Çe«>± n~ ‹ì Ä eè<äT∆sê\T düŒèVü≤ ø√˝ÀŒsTT+~. ÄyÓT e+{Ïô|’ \ø£å s¡÷bÕ j·T\T $\Te #˚ùd ã+>±s¡T q>∑\qT Ä eTVæ≤fi¯\T n|üVü≤]+ #·T≈£îb˛j·÷s¡T. düŒèVü≤ e#êÃø£ Ä eè<äT∆sê\T \uÀ~uÀeT+~. kÕúì≈£î\ kÕj·T+‘√ b˛©dtùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚j·T>± πødüT qyÓ÷<Ó’+~. eTVæ≤fi≤ <=+>∑\ ø√dü+ b˛©düT\T >±*+|ü⁄ #˚|ü{≤ºs¡T.

s¡÷.ø√{Ï‘√ ÄsY.z bÕ¢+{Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 23: »&çŒ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\ ≈£î dü«#·Ã¤yÓTÆq ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î ÄsYy√ bÕ¢+≥¢ ìsêà D≤ì øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.1.60 ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚dæ+<äì ø£˝…ø£ºsY düTπswt ≈£îe÷sY ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. 13e Ä]úø£ dü+|òüT+ ì<ÛäT\ qT+&ç eT+p¬s’q á yÓTT‘·Ô+˝À ‘=*$&É‘·>± s¡÷.51.30 \ø£å\ $&ÉT<ä \j·÷´j·Tì yÓ\¢&ç+#ês¡T. bÕ¢+≥¢ @sêŒ≥T˝À »&çŒ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\ <ëVü‰]Ô rs¡qT+<äì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T.

Áø°&É\‘√ e÷ìdæø√˝≤¢dü+: s¡eTDsêj·T\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, »qe] 23: >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+ #·T≈£î ì yÓT<äø˘ ø√s¡Tº Äes¡D˝À Áø°&√‘·‡yê\qT õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ Hê´j·TeT÷]Ô s¡eTDsêj·T\T ãT<Ûäyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <Ó’q+~q J$‘·+˝À Hê´j·Tyê<äT\T, Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T, dæã“+~ ø√s¡Tº e´eVü‰sê\ ‘√ ì‘·´+ n*dæb˛‘·T+{≤s¡ì nHêïs¡T. Áø°&Ée\¢ XÊØs¡ø£, e÷ì dæø£ ñ˝≤¢dü+ ø£\T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. Áø°&É\qT ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T &É+e˝Ò¢ düe÷»+˝À Á|ü»\T nHês√>∑´ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. Áø°&É\qT J$‘·+˝À ˇø£ uÛ≤>∑+>± m+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ÁøϬø{Ÿ, ø±´s¡yéT‡, wü{Ï˝Ÿ Ä≥\THêïj·Tì nHêïs¡T. ◊<äT ãè+<ë\T>± @s¡Œ&ç 23, 24, 25 ‘˚B\˝À Áø°&Üb˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ u≤sY nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ¬>\Tbı+~q »≥Tº≈£î »qe] 26q Hê´j·TeT÷]Ô #˚‘·T\MT<äT>± ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<ëq+ #˚kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.


4

X¯óÁø£yês¡+ 24, »qe] 2014

md”ŒøÏ y˚≥÷] |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: dü+^‘· kÕVæ≤‘·´ s¡+>±\˝À $X‚wü ùde\+~+∫q yê]øÏ ùd|òt ôV≤˝ŸÔ bòÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚≥÷] ù|s¡Tq |ü⁄s¡kÕÿsê\qT Á|ü<ëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ Ä dü+düú e´ekÕú|ü≈£î\T m.uÛÑs¡<ë«CŸ, Á|üuÛ≤ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. 2013 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT Á|üeTTK >±j·T≈£î\T md”Œ u≤\düTÁãVü≤àD´+≈£î y˚≥÷] J$‘·ø±\ kÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ Á|ü<ëq+ #˚j·TqTHêïs¡T. s¡#·sTT‘· C§qï $‘·TÔ\ sêeT*+π>X¯«s¡ sêe⁄qT kÕàs¡ø£ |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ, dü+^‘· s¡+>∑+˝À ùde\+~düTÔqï ¬ø.sêe÷#ê]ì Á|üX¯+kÕ |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ m+|æø£ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 28q ôV’≤<äsêu≤<é˝À dü‘·´kÕsTT ì>∑e÷>∑eT+˝À Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î\T ¬ø. $X¯«Hê<∏é #˚‘·T\ MT<äT>± Á|ü<ëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡ uÛ≤wü dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+&É* ãT<ä›Á|ükÕ<é, düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ø£$TwüqsY $»j·Tu≤ãT, s¡#·sTT‘·\T dæ]yÓHÓï\ d”‘êsêeTXÊÁd”Ô, |üs¡T#·÷] >√bÕ\ø£èwüí, ‘·ì¬øfi¯fluÛÑs¡DÏ, düT<ë›\ nXÀø˘‘˚», #·+Á<äuÀdt sê»CÀ>∑j·T´XÊÁd”Ô, ø√q yÓ+ø£{Ÿ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T.

u≤©e⁄&é˝À _J>± Ç*j·÷Hê! ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: <˚e<ëdt‘√ {≤©e⁄&é˝À Ç*j·÷Hê n&ÉT>∑Tô|{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. b˛øÏ]‘√ {≤|t V”≤s√sTTq¢ *düTº˝À #˚]b˛sTT+~. K‘·s¡ïø˘, sêF, eTTHêï, »˝≤‡, øÏø˘ $»j·÷\qT

‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£î+~. øÏø˘, »˝≤‡ ∫Á‘ê\≈£î ñ‘·ÔeT q{Ï>± nyês¡T¶ ¬>\T#·T≈£î+~. uÛÑ˝Ò<=+ >∑\T, dü©|t, H˚qT Hê sêø£ådæ ∫Á‘ê\T |üsê»j·T+ ø±e&É+‘√ ¬øØsY k˛¢>± e÷]+~. eT∞fl E˝≤sTT‘√

bòÕ+˝ÀøÏ e∫Ã+~. ‘·<äT|ü] <˚e⁄&ÉT #˚dæq eTqTwüß \T ∫Á‘·+˝À Ç*j·÷Hê q≥q |üs¡+>± >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£î+~. nq+‘·s¡+ u≤©e⁄&é qT+&ç |æ\T|ü⁄ e∫Ã+~. ªãØŒ¤µ‘√ u≤©e⁄ &é V”≤s√sTTHé>± Á|üPyé #˚düT≈£î+~. ñ‘·ÔeT düVü≤ q{Ï>± nyês¡T¶ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. Á|üdüTÔ‘·+ ¬s+&ÉT u≤©e⁄&é ∫Á‘ê\˝À q{Ïk˛Ô+~.

|òæÁãe]˝À.. ª#·+<äe÷eT ø£<∏ä\Tµ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22 : Á|üMDY dü{≤ºs¡T <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª#·+<äe÷eT ø£<∏ä\Tµ. Ç+<äT˝À f…Æ{Ï˝Ÿ s√˝Ÿ˝À eT+#·T \øÏåà. eT+#·T \øÏåà Á|üdüqï dü÷|üsY yÓ÷&É˝Ÿ>± ø£ì|æ+ #·qT+~. Ç|üŒ{Ïπø ª>∑T+&Ó˝À¢ >√<ë]µ˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫q \øÏåà Á|üdüqï eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ kÕ~Û+∫+~. n+‘·≈£î eTT+<äT $\Hé bÕÁ‘·˝Àq÷ yÓT|æŒ+∫+~. ª#·+<äe÷ eT ø£<∏ä\Tµ ∫Á‘·+˝À ˇø£|üŒ{Ï dü÷|üsY yÓ÷&É˝Ÿ *kÕ dæà‘Y s√˝Ÿ˝À áyÓT ø£ì|æ+ #·uÀ‘√+~. #Ó’‘·q´ ø£èwüí, qπswt, ÄeTì, ø£èwüßí&ÉT eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. Á&ûyéT Áb˛&Éø£åHé u≤´qsYô|’ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·qT Hêïs¡T. |òæÁãe]˝À á ∫Á‘êìï Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î ‘˚qTHêïs¡T.

ªbÕsYÿµ˝À V”≤s√sTTHé>± düs¡j·TT

|òæÁãe] 14q

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: ‘Ó\T>∑T˝À j·÷+ø£]+>¥ #˚ùd düs¡j·TT.. ªbÕsYÿµ ∫Á‘·+ <ë«sê {≤©e⁄&é˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. eTqdü+‘ê qTy˚«, lsêyéT ∫Á‘ê\qT ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q $.mHé.Ä~‘·´ ªbÕsYÿµqT s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. b˛düTºÁbı &Éø£åHé ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô ø±e&É+‘√ $&ÉT<ä\≈£î ¬s&û ñ+~. ãT*¢‘Ós¡ô|’ e+≥\ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ j·÷+ø£ sY>± q{Ï+∫q πswæà.. düs¡j·TT>± ù|s¡T e÷s¡TÃ≈£îì V”≤s√sTTHé>± q{Ï k˛Ô+~. V”≤s√>± ªìqTï ø£*XÊø£µ ù|ò+ dü+‘√wt V”≤s√>± q{ÏdüTÔ Hêï&ÉT. ªbÕsYÿµ \yék˛ºØ>± s¡÷bı+<äqT+~.

ª\&É÷¶u≤ãTµ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: s¡$u≤ãT-n\¢]qπswt ª\&É÷¶u≤ãTµ e#˚à HÓ\˝À $&ÉT<ä\ ø±qT+~. n\¢] qπswt uÛ≤Øø±j·TT&ç>± ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. uÛÑ÷$Tø£ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À q{Ï+#ês¡T.|òæÁãe] 14q $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. ‘·$Tfi¯+˝À ªø£\>∑\|üµ˝À dü÷|üsY Væ≤{Ÿ>± ì*∫+~. á ∫Á‘êìøÏ nqTyê<äy˚T ª\&É÷¶u≤ãTµ. ‘=*kÕ]>± n\¢] qπswt ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î qπswt #˚dæq nìï ø±yÓT&û ∫Á‘ê\ ø£+fÒ ª\&É÷¶u≤ãTµ n‘·´+‘· Vü‰dü´+‘√ s¡÷bı+~+#ês¡T.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

24 1 14  
24 1 14  
Advertisement