Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 255 dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

eT+>∑fi¯yês¡+ 24 pHé 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 267

eT+>∑fi¯yês¡+ 24 pHé 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 219

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

eT+>∑fi¯yês¡+ 24 pHé 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

uÛÑ÷Äø£ÁeTD\ ô|’ ñ≈£îÿ bÕ<ä+ 7 qT+&ç ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\T gRiVLRiVNRPVÕfi ˙»¡£qÌs À≥œ¡W™´sVVá ry*μ≥k∂©y¨sNTP zqsFsLi ZNPzqsAL`i AÆμ∂[aRPLi D©´sıªRΩry%`¡¥yLiVV xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ gRi…Ì”¡gS AÆμ∂[aSáV @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ F°÷d¡£qs xqs•¶¶ ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[aRPLi

|ms»Ì¡V ¡≤T∂μyLRiVáNRPV ˙F°ªy=x§¶¶¶NSáV

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23(ôdÿ’ q÷´dt):æªΩáLi gSfl· À≥œ¡W™´sVVá A˙NRP™´sVfl·Ã¡\|ms zqsFsLi ZNPzqsAL`i DNRPV‰FyμR∂Li Æ™sWFyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ A˙NRP™´sVfl·Ã¡NRPV gRiVLRiLiVV©´s À≥œ¡W™´sVVá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøy LRiV. @Õÿlgi[ @©y˘˙NSLiªRΩÆ\™sV©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* À≥¡œ W ™´sVVá©´sV ry*μ≥∂k ©´sLi¬ø¡[qx sV N][™yá¨s æªΩáLi gSfl· ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[q{ sAL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @˙NRP™´sV NRP»Ì¡≤yá©´sV NRPW÷¡ËÆ™s[∏R∂Wá¨s @©yı LRiV. @™´sqx sLRiÆ\™sVæªΩ[ F°÷d¡£qs ¡Ã¡gSáª][ Æ™s◊˝¡ ™y…”¡¨s Æ©s[á™´sV»Ì¡Li ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. r°™´sV ™yLRiLi “¡|§¶¶ ø`¡ FsLi{qs @μ≥∂j NSLRiVáª][

`2 ˝À

»R½*LRiÍÜ[ N]»R½ò FyLjiúaS−sVNRP −sμ³y©«sLi: ZNP[{qsAL`i

qz sFsLi qx s≠dsVORPQ «¡LjiFyLRiV. @˙NRP™´sV ¨sLS¯flÿá\ |ms NRPhji©´søR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøy LRiV. @˙NRP™´sV ¨sLS¯flÿáNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω, ªygRiV ¨dsLRiV FsÕÿ BøyËLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. À≥¡œ WA˙NRP™´sV fl·Ã¡V, @˙NRP™´sV NRP»Ì¡≤yá\|ms q{ sFsLi NRPá*NRPVLi»˝¡ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`iLS™´so ºdΩ˙™´sLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi @©´sLiªRΩLRiLi @μ≥∂j NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. À≥¡œ WNRPÀÍÿáV, @˙NRP ™´sV NRP»Ì¡≤yá\|ms \|§¶¶¶N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ©´sNRPV @©´sVNRPW áLigS ©´s≤R∂VøR¡VN][™yá¨s, @©y˘ ˙NSLiªRΩÆ\™sV ©´s À≥¡œ W™´sVVá©´sV ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[qx sV N][™yá¨s ªRΩ©´s

ø±+Á¬>dt H˚‘·\‘√ z≥$T #·s¡Ã NTPLRifl„fi Æ™s©´sVıF°»¡V F~≤T∂øyLRi©´sı LRixmnsV ≠dsLS ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,«¡⁄©±s23 (ôdÿ’ q÷´dt): ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T Æ™s©´sVıF°»¡Vª][Æ©s[ NSLi ˙lgi£qs J»¡≠sV Fy\¤Õ¡LiμR∂¨s ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P NSLi˙lgi£qs NRP≠sV…‘¡ ¿d¡m£ sn LRimx sn VV≠dsLSlLi≤Ô∂T AL][mz sLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ™´s˘ºΩlLi[NPR ªRΩ NRPW≤y J NSLRifl·™´sV¨s Æμ∂[aPR LS«¡μ≥y¨s ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[¨s GH{qs{qs NSLS˘Ã¡∏R∂VLi Õ‹[ ™´sVVgjiqz s©´s qx s≠dsVOSQqx s™´sWÆ™s[aPR ™´sV ©´sLiªRΩLRiLi LRimx sn VV≠dsLS ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV F°…‘¡NTP μj∂LixmsNRPF°™´s≤R∂Liª][ NSLi˙lgi£qs™yμR∂VáV J¤…¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R ¨s, F°…‘¡Õ‹[ D©´sıQ¤…¡Ì [ gRiVLjiLÚ iøR¡¤Õ¡[μ∂R ¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV NSLi˙lgi£qs INRP‰¤…¡[ NSLRifl·™´sV¨s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSLRi¨s, @LiμR∂VZNP[ ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P Õ‹[NSLi˙lgi£qs J»¡≠sV FyáLiVVLiμR∂¨s LRimx sn VV≠dsLS @©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ Fs{msÕ‹[ NSLi˙lgi£qs NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡NRPV bPORPQflÿ ªRΩLRigRiªRΩVáV ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚ™s´ V¨s, Fs{ms, æªΩáLigSfl· ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV @©´s™´sqx sLRiLigS lLiøR¡Ëg]¤…¡Ì [ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡V©yı∏R∂V¨s LRimx sn VV≠dsLS J ˙xmsaRPıNRPV qx s™´sWμ≥y©´s≠sVøyËLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi Æ©sáN]©´sı ≠s™yμyá mx sLjiuy‰LS¨sNTP ZNP[Li˙μR∂Li NRP≠sV…‘¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz sLiμR∂©yıLRiV. LRiVfl·™´sW{msn |\ ms …‘¡≤U∂m{ s ≠dsV©´sÆ™s[VuyáV ¤Õ¡NTP‰r°ÚLiμR∂¨s LRimx sn VV≠dsLS ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. GHzqszqs gRiªRΩ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáՋ[ J»¡≠sV¨s qx s≠dsVOTPQqx sWÚ, mx s¨sÕ‹[ mx s¨sgS À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV NRPW≤y LRiWF~Liμj∂r°ÚLiμj∂. GH{qs{qs NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR áV μj∂gji*«¡∏∫∂V qz sLig`i, GZNP ALi…‹[¨s, ¤«\ ¡LSLi LRiÆ™s[Vt£ sQ Gzms, æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áª][ qx s™´sWÆ™s[aPR ™´sV∏R∂W˘LRiV.

AÆμ∂[aSÕ˝‹[ }msL]‰©yıLRiV. gRiVLRiVNRPVá ˙»¡xqsÌ V À≥¡œ W™´sVVá©´sV ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[qx sVN][™y á¨s, A À≥¡œ W™´sVVÕ˝‹[ ¬ø¡[qz s©´s @˙NRP™´sV NRP»Ì¡≤yá |\ ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. gRiVLRiVNRPVÕfi ˙»¡xqsÌ V À≥œ¡W™´sVVáV Æ™sVVªRΩÚLi 627 FsNRPLSáV D©yı∏R∂V¨s, C À≥¡œ W™´sVVÕ˝‹[ 70 FsNRPLSáV @∏R∂V˘xmsˆ r~\|qs…‘¡NTP ZNP[…ÿLiVVLiøyLRi¨s C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS “¡|§¶¶ ø`¡FsLi{qs @μ≥∂j NSLRiVáV q{ sFsLiNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. gRiVLRiVNRPVÕfi À≥¡œ W™´sVVá |\ ms 2008 ©´sVLi¿¡ N][LiRÌ VÕ‹[ ≠s™yμR∂Li ©´s≤R∂VxqsVÚ©s´ ı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μk∂Liª][ ™y…”¡¨s ªRΩORPQfl·Æ™s[V ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[qx sVN][™yá ©yıLRiV. ™y…”¡ ¨sLS¯flÿá©´sV øR¡WxqsWÚ FsÕÿ ELRiVNRPV©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. gRiVLRiVNRPVá ˙»¡xqÌsV NRP»Ì¡≤yá\|ms \|§¶¶¶N][LÌRiV ºdΩLRiVˆNRPV @©´sVNRPWáLigS ©´s≤R∂VøR¡VN][™yá¨s qx sW¿¡Liøy LRiV. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ mx sLjiμ≥∂j Õ‹[ A˙NRP™´sVfl·Ã¡V, @˙NRP™´sV NRP»Ì¡≤yá\|ms q{ sLji∏R∂V£qsgS qx sˆLiμj∂Liøy á¨s D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá©´sV æªΩáLigSfl· ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ ZNP[q{ sAL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. gRiVLRiVNRPVÕfi ˙»¡£qÌs À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[¨s @˙NRP™´sV

NRP»Ì¡≤yá©´sV NRPW¤Õ¡[Ë∏R∂Wá¨s, @™´sqx sLRiÆ\™sVæªΩ[ F°÷d¡£qs Fn°L`i=©´sV ™y≤yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ F°÷d¡qx sV D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáV qz sFsLi qx s¿¡™y á∏R∂VLiÕ‹[ qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV F°÷d¡qx sV ™´s˘™´sqx sÛ Õ‹[ ºdΩqx sVNRPVLS™y÷¡=©´s ™´sWLRiVˆÃ¡\|ms q{ sFsLiNRPV ≠s™´sLjiLi¿¡©´s»Ì¡V qx s™´sWøyLRiLi. C qx s™´sWÆ™s[aPR Li Õ‹[ ≤U∂“¡{ms @©´sVLSg`iaRPLRi¯, «¡Li»¡ ©´sgRiLSá NRP≠sVxtsQ©s´ L˝iR V ™´sV}§¶¶ LiμR∂L`ilLi≤Ô∂T , q{ s≠ds A©´sLiμ`∂ BªRΩLRi D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ D©´sı }msNS»¡ N˝PR Àfiá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sVWLiVVLi¿¡ Æ™s[LiVVLiøyá¨s q{ sFsLi NRPá*NRPVLi»˝¡ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡ L`iLS™´so ≤U∂“¡{ms¨s AÆμ∂[ bPLiøyLRiV. gS˘Li’˝¡Lig`i ZNP[Li˙μyá\|ms NRPhji©´sLi gS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Liøyá¨s q{ sFsLi @μ≥∂j NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ ™´soLi¤…¡[ ™´sVL][Æ\™sxmso æªΩáLigSfl·Õ‹[ ™´sW™Ø[LiVV£qsÌ ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙FyLi ªyá\|ms ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ LS“¡™±s aRPLRi¯ xqs≠dsVORPQ «¡LjiFyLRiV. ≤U∂“¡{ms @©´sVLSg`i aRPLRi¯, F°÷d¡£qs D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáV C qx s™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶ «¡LRi∏R∂W˘LRiV. qx s¿¡™yá ∏R∂VLi À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ, ÀÿLjiZNP[≤∂R˝ ≠s™yμR∂Li\|ms NRPW≤y q{ sFs£qs qx s≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV.

8©´s \lLi¤Õ¡[*, 10©´s ryμ≥yLRifl· ¡Æ≤Í∂…fi F°Ã¡™´sLRiLi xqs•¶¶ xmsáV ALÔjiÆ©s©±s=áV AÆ™sWμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂Li xqs©yı•¶¶ áV.. ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , «¡⁄©±s 23 (ôdÿ’ q÷´dt):FyL˝iR Æ™sVLi…fi  ¡Æ≤∂Í …fi qx s™´sWÆ™s[aSáNRPV ™´sVVx§¶ ¶®LRiLÚ i ≈¡LS\lLiLiμj∂. ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW ≤U∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ªRΩ©´s ª]÷¡  ¡Æ≤∂Í …fi©´sV ™´s¬ø¡[Ë 10©´s ˙xmsÆ™s[aPR # |ms»Ì¡©´sVLiμj∂. «¡⁄\¤Õ¡ 7 ©´sVLi¿¡ AgRiqx sÌ V 14 ™´sLRiNRPV  ¡Æ≤∂Í …fi qx s™´sWÆ™s[aSáV «¡LRigRi©´sV©yıLiVV. «¡⁄\¤Õ¡ 8©´s l\Li¤Õ¡[*  ¡Æ≤∂Í …fi, 10©´s ryμ≥yLRifl·  ¡Æ≤∂Í …fi©´sV ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ìÿá¨s FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki ™´s˘™´sx§¶¶¶LSá NS˘’¡Æ©s…fi NRP≠sV…‘¡ ({qs{qs{msG) ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV NRP≠sV…‘¡ r°™´sV ™yLRiLi qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV FyL˝iR Æ™sVLi…fi qx s™´sWÆ™s[aSá ¨sLRi*x§¶ ¶ fl·\|ms ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLiμj∂. 9™´s æªΩ[μ∂k ©´s ALÛij NRP qx slLi[*©´sV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aPR #|ms»Ì¡©´sVLiμj∂. «¡⁄\¤Õ¡ 8©´s l\Li¤Õ¡[* ™´sVLi˙ºΩ qx sÀ≥¡œ Õ‹[ l\Li¤Õ¡[*  ¡Æ≤∂Í …fi ˙xmsÆ™s[aPR #|ms≤R∂ªyLRi¨s FyL˝iR Æ™sVLi»¡Lki ™´s˘™´s•¶¶ LSá ™´sVLi˙ºΩ FsLi.Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá 7 ©´sVLi¿¡ FyL˝iR Æ™sVLi…fi  ¡Æ≤∂Í …fi qx s™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶ ¶Liøy á¨s FyL˝iR Æ™sVLi»¡Lki ™´s˘™´s§x ¶ ¶LSá NS˘’¡Æ©s…fi NRP≠sV…‘¡ ¨sLÒiR LiVVLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi NS˘’¡Æ©s…fi NRP≠sV…‘¡ ¤À¡≥ …[ ¡‘ @©´sLiªRΩLRiLi FyL˝iR Æ™sVLi…fi x§¶›£qsÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. §x ¶‹L[ i ™´sVLi˙ºΩ LS«fi©y¥`∂ qz sLig`i Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[¨s q{ s{qs{msG.. C qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ mx sáV ALÔij Æ©s©±s=á©´sV ’¡Ã˝¡V LRiWxmsLiÕ‹[ ºdΩqx sVNRPVLS™yá¨s ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liμj∂. Fs{qs=, Fs{qsÌ ˙zmsÆ™s©<s´ ©±s A£msn @˙…ÿzqs…‘¡£qs @Æ™sVLi≤`∂Æ™sVLi…fi ALÔjiÆ©s©±s=, F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌP ALÔij Æ©s©±s=, ˙…ÿ∏∫∂V ∏R∂WN`ÌP @Æ™sVLi≤`∂Æ™sVLi…fi ALÔij Æ©s©±s=, |qs’d¡ ™´sLi…”¡ mx sáV ALÔij Æ©s©±s=á©´sV ˙Fyμ≥y™´sW˘Ã¡NRPV

‘=* düe÷y˚X¯+˝À¢H˚ s¡uÛÑdü \Æ™sFs£qs\|ms AL][xmsfl·Ã¡V xqsLiμ≥j∂Li¿¡©´s …‘¡≤U∂{ms @˙NRP™´sVLigS À≥œ¡W™´sVVáV NRP»Ì¡¤À¡…ÌÿLRiV: μ≥R∂W◊¡FyŒ˝œ¡ @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi æªΩ÷¡zms©´s «¡gRi©±s xqs™yŒ˝œ¡ß, ˙xmsºΩ xqs™yŒ˝œ¡ª][ ™ygS*μR∂Li \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 23 (ôd’ÿq÷´dt): ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ ª]÷¡ qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹Æ[©s[ LRiÀ≥¡œ qx s ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiμj∂. @μ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩxmsOSQá ™´sVμ≥∂R ˘ ™ygRiV˘μÙ∂R Li «¡LjigjiLiμj∂. qx s™yŒ˝¡œ ß, ˙xmsºΩ qx s™yŒ˝¡œ ª][ qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ™yªy™´sLRifl·Li Dμj∂*gRiıLigS ™´sWLjiLiμj∂. gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigS¨sNTP μ≥∂R ©´s˘™yμyáV æªΩ÷¡}ms ºdΩLS¯©´sLi\|ms øR¡LRiË xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Æ\™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤Ô∂T |\ ms …‘¡≤U∂m{ s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ μ≥∂R W◊¡FyŒ˝¡œ ©´slLi[Li˙μR∂ @©´sV¿¡ªRΩ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ≠s™yμy¨sNTP μyLji ºdΩqz sLiμj∂. μk∂¨s\|ms ˙xmsºΩxmsORPQ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ¨sLRiqx s©´s æªΩáxms≤R∂Liª][ Æ™sVVμR∂¤\Õ¡©´s ™ygS*μR∂Li.. qx s™yŒ˝¡œ NRPV, ˙xmsºΩxqs™yŒ˝¡œ NRPV Æ©sá™´sogS ™´sWLjiLiμj∂. r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi qx sÀ≥¡œ

qx s™´sWÆ™s[aPR Li NSgSÆ©s[ gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigS¨sNTP μ≥∂R ©´s˘ ™yμyáV æªΩ÷¡}ms ºdΩLS¯©´sLi\|ms øR¡LRiË ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiμj∂. …‘¡≤U∂m{ s q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR μ≥∂R W◊¡FyŒ˝¡œ ©´slLi[Li˙μR∂ μ≥∂R ©´s˘™yμyáV æªΩ÷¡}ms ºdΩLS¯©y¨sı ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. gRiªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*á mx s¨sºdΩLRiV©´sV FsLi≤R∂gRi…ÌÿLRiV. @’≥¡™´sXμÙ∂j ¨s N][LiR VN]Æ©s[ ˙xmsºΩ INRP‰ LRiW øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Æ™sLi»¡ ©´s≤T∂øy LRi©yıLRiV. l\LiªRΩV qx s™´sVxqs˘Ã¡\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¨sLRiLiªRΩLRiLi ¨sLRi™´sμ≥∂j NRP F°LS»¡Li ¬ø¡[aSLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ˙xmsπ∏∂W«¡ ©yáNRPV ≠sxmsn WªRΩLi NRPáVgRiVªRΩV©´sı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V F°LS≤y¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sxmsORPQLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V ˙xms«ÿ ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV

NSFyÆ≤∂[Li μR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLiøy NSLi˙lgi£qs FyLÌik @©yÕ‹[¿¡ªRΩ ¨sLÒiR ∏R∂WáV ˙xms«¡Ã¡©´sV ºdΩ˙™´sLigS B ¡˜Liμj∂ |ms…Ìÿ∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚Li ≠s≤T∂F°LiVV©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ™´sV\|ms gRiVLRiVªRΩLRi Àÿμ≥R∂˘ ªRΩ DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiμR∂LRiLi qx s™´sVztsÌ QgS mx s¨s ¬ø¡[qz s LSuÌy˚¨sı @’≥¡™´sXμÙ∂j mx s¥R∂LiÕ‹[ ©´s≤T∂mz sLiøyá¨s N][LSLRiV. Æ\™sFsq£ s|\ ms ¨sLiμ∂R áV.. @≤∂RÔ V ªΩR gij ÷¡©s´ Æ\™sq{ sm{ s μ≥∂R W◊¡FyŒ˝¡œ ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ gRiªRΩ mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Õ‹[ «¡Ljigji©´s @˙NRP™´sWá©´sV ˙xmsryÚ≠sLiøyLRiV. gRiªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV «¡Ljimz s©´s À≥¡œ W ZNP[…ÿLiVVLixmsoá ©´sV FsºΩÚø¡R WxmsoªRΩW ≠s™´sVLji+Liøy LRiV. ˙ ¡x§¶ ¶¯fl‘· {qsÌ Õfi=NRPV À≥¡œ W ZNP[…ÿLiVVLixmsoá©´sV ºdΩ˙™´sLigS

@©´sVgRiVfl·LigS ’¡Ã˝¡Vá LRiWxmsLiÕ‹[ xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿá¨s NS˘’¡Æ©s…fi NRP≠sV…‘¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLiμR∂¨s @μ≥∂j NSLRi ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. A∏R∂W ALÔij Æ©s©±s=Õ‹[©s´ V «¡⁄\¤Õ¡ ™´sVW≤][ ™yLRiLiÕ‹[ ’¡Ã˝¡Vá LRiWxmsLiÕ‹[ LRiWF~Liμj∂LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Æ©sáNRPV |\ msgS rylgi[ C qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹Æ[©s[ A∏R∂W ALÔij Æ©s©±s=áNRPV qx sÀ≥¡œ AÆ™sWμR∂Li á’≥¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡W≤yá¨s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. Æ©sáNRPV |\ msgS rylgi[ ¡Æ≤∂Í …fi qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ qx sÀ≥¡œ 28 L][«¡ŸÃ¡V qx s™´sWÆ™s[aPR Li NS©´sVLiμj∂. gRiªRΩ FyL˝iR Æ™sVLi…fi AÆ™sWμR∂Li æªΩ÷¡zms©´s J…ÿ©±s @N_Li…fi  ¡Æ≤∂Í …fi gRi≤R∂V™´so «¡⁄\¤Õ¡ 31ª][ ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiμj∂. μy¨s rÛy©´sLiÕ‹[ N]ªRΩÚ  ¡Æ≤∂Í …fi©´sV ALÛij NRP ™´sVLi˙ºΩ @LRiVfl„fi ¤\«¡…˝¡‘ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡©´sV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, ˙xmsºΩxmsOSQáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ™´sVV}msˆ»¡ μy≤T∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV qx s©´sıQμ∂RÙ ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. ˙xmsμ≥y©´sLigS l\LiáV øyLÍik á |msLi\|msxmso NRPªRΩVÚáV μR∂WxqsVÚ©yıLiVV. l\Li¤Õ¡[*  ¡Æ≤∂Í …fi ˙xmsÆ™s[aPR #|ms»Ì¡©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ GNRPxmsORPQLigS l\LiáV øyLÍkiáV |msLiøR¡VªRΩW ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ≠sxmsOSQáV ºdΩ˙™´sLigS ªRΩmx sˆV ¡≤R∂VªRΩV©yıLiVV. @Õÿlgi[, ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá μ≥R∂LRiá\|ms xqsLS‰LRiV©´sV ¨sáμk∂}qsLiμR∂VNRPV qx s©yı•¶¶ áV ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡V©yıLiVV. C xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[Æ©s[ Dxms xqsÀ≥ÿxmsºΩ Fs¨sıNRP ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV.  ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[Æ©s[ ≤T∂mx sp˘…‘¡ q{ sˆNRPL`i©´sV Fs©´sVıNRPVLi…ÿ™´sV¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ©y∏R∂VV≤R∂V B…‘¡™´s¤Õ¡[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

q\¢≈£îuÒs¡T\ $esê\T Çe«+&ç zqs*£qs @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ZNP[Li˙μR∂Li ¤Õ¡[≈¡ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, «¡⁄©±s 23 (ôd’ÿq÷´dt):©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi\|ms zqs*»Ì¡L˝SLi≤`∂ ©´sVLi¿¡ FsÕÿLi…”¡ xqs™´sWøyLRiLi LS¤Õ¡[μR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li r°™´sV™yLRiLi Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi\|ms ≠s™´sLSáV B™y*á¨s zqs*»Í¡L˝SLi≤`∂NRPV ¤Õ¡[≈¡ LSryÚ™s´ V¨s ZNP[Li˙μR∂ ALÛij NRP ™´sVLi˙ºΩ @LRiV©±s ¤\«¡…˝¡‘ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. qz s*£qs Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ ≤R∂ ¡V˜ μy¿¡©´s ™yLji qx s™´sV˙gRi ≠s™´sLSáV, mx spLjiÚ qx s™´sWøyLRiLi NS™yá¨s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ N][LiR ©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ©´sÃ˝¡μ≥∂R ©y¨sNTP qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLiøy™´sV¨s, μy¨sı À≥ÿLRiª`ΩNRPV @LiμR∂¤«¡[qz s©´s»˝¡V qz s*£qs ˙xmsÀ≥¡œ V ªRΩ*Li Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s»˝¡V Aμj∂™yLRiLi ™yLRiÕÚ ‹øyËLiVV. qz s*£qs Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVáV μyøR¡VNRPV©´sı ≤R∂ ¡V˜NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLiøy™´sV¨s, μk∂¨sı À≥ÿLRiª`Ωª][ mx sLiøR¡VN]Li…ÿ™´sV¨s }msLRiV ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP BxtsÌ Qmx s≤R∂¨s qz s*»Í¡L˝SLi≤`∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* @μ≥∂j NSLRiVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s ªRΩLS*ºΩ L][¤«¡[... ªRΩ™´sVNRPV FsÕÿLi…”¡ qx s™´sWøyLRiLi @LiμR∂¤Õ¡[μ∂R ¨s ¤\«¡…˝¡‘ æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP @μ≥∂j NSLjiNRPLigS Bxmsˆ…”¡™´sLRiW FsÕÿLi…”¡ xqs™´sWøyLRiLi LS¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. qz s*£qs @μ≥∂j NSLRi ™´sLÊSáV, À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sVμ≥∂R ˘ mx sLRiqx sˆLRi qx sx§¶ ¶NSLRiLi DLi¤…¡[Æ©s[ ™´sVLi¿¡ mx sn ÷¡ªyáV ™´sryÚLiVV. qz s*£qs @μ≥∂j NSLRiVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s qx s™´sWøyLS¨sı ªRΩ™´sVNRPV B™y*á¨s CL][«¡Ÿ ¤Õ¡[≈¡ LSaS™´sV¨s ¤\«¡…˝¡‘ ¬ø¡FyˆLRiV.

úÉØzmnsN`P ¬s¸R¶VLiú»R½ßá\|ms zqsFsLi ZNPzqsAL`i xqs−dsVORPQ e´ekÕj·÷ìï |ü+&ÉT>∑#˚dæ #·÷|ü⁄‘ê+ : b˛#ês¡+ \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,«¡⁄©± s 23(ôd’ ÿ q÷´dt ) : ˙…ÿzmnsN`P ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·\|ms {qsFsLi NRPá*NRPVLi»˝¡ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`iLS™´so xqs≠dsVORPQ «¡LjiFyLRiV. «¡Li»¡©´sgRiLSÕ˝‹[ ˙…ÿzmnsN`P B ¡˜Liμj∂gS ™´sWLji©´s μR∂XuÌy˘ μy¨s¨s @μ≥j∂gRi≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂Wá©´sV AÕ‹[¿¡Liøyá©yıLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂

A÷d¡, x§¶‹[LiaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ©yLiVV¨s ©´sLji=Lix§¶¶¶lLi≤ÔT∂, Fs\ZNPQQ=«fi ™´sVLi˙ºΩ xmsμy¯LS™´so, LRi™yflÿaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sV}§¶¶¶LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ˙…ÿzmnsN`P ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·, LRix§¶¶¶μyLRiVá À≥œ¡˙μR∂ªRΩ, ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVáV, FyμyøyLRiVá r¢NRPLS˘Ã¡NRPV ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡\|ms ™´sVLi˙ªRΩVáV, @μ≥j∂NSLRiVáNRPV {qsFsLi

xmsáV xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. ˙…ÿzmnsN`P ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·NRPV xms’˝¡N`P ˙…ÿ©±s=F°LÌRiV zqsxqÌsÆ™s[V xmsLjiuy‰LRi™´sV¨s {qsFsLi @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ¡£qsrÌyxmsoá©´sV Aμ≥R∂V¨dsNRPLjiLiøyá¨s, FsÕfi{qs≤U∂ ≤T∂£qs}m˝sá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s,  ¡£qs rÌyxmsoÕ˝‹[ NRPW˘Q\¤Õ¡©±sáV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS Fy…”¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sVVLi\¤À¡ ªRΩLRi•¶¶¶ xms’˝¡N`P ˙…ÿ©±s=F°LÌRiV zqsxqÌs™±sV N][xqsLi @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ™´sVVLi\¤À¡ Æ™s◊˝¡ @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LRi™yflÿ ™´sVLi˙ºΩ ™´sV}§¶¶¶LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂NTP xqsW¿¡LiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ 221 «¡LiORPQ ©˝´sÕ‹[ ˙…ÿzmnsN`P NRPLi˙…‹[Õfi ™´s˘™´sxqÛs©´sV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiøyá¨s LRi™yflÿ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV N][LSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS F°÷d¡£qs @μ≥j∂NSLRiVáV xmsáV xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV.

¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂VLi μR∂Li≤R∂gRi NSμR∂V xmsLi≤R∂gRi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[Õÿ ºdΩLjiËμj∂μÙ∂R Vªy™´sV¨s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ F°øyLRiLi $¨s™y£qslLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. \lLiªRΩV LRiVfl·™´sWzmsn ª][ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¬ø¡[ªΩR VáV μR∂VáVxmsoNRPV¨s NRPWL][ËμR∂©yıLRiV. ™y˘ry∏R∂W¨sNTP μk∂LÁiR NS÷¡NRP ˙xmsflÿ÷¡NRP @™´sVáV ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ≠sªRΩ©Ú yáV, FsLRiV™´soá @LiμR∂VÀÿáV DLiøR¡≤R∂Li, ¬ø¡LRiV™´soá xmsp≤T∂NRPºdΩªRΩ xms©´sVáV ¬ø¡[mx s»Ì¡≤R∂Li ™´sLi…”¡ mx s©´sVáV ¬ø¡[mx s≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s @™´sV©yıLRiV. ¿¡©´sı, qx s©´sıNSLRiV l\LiªRΩVá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Dμy˘©´s™´s©´s xmsLi»¡Ã¡ rygRiVNRPV LSLiVVºdΩáV @LiμR∂¤«¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. Æ\™sV˙N][ BLjilgi[tx sQ©s± μy*LS LRiW. 130 N][»¡˝ V Æ™s¿¡ËLi¿¡ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ 1.10 N][»¡˝ FsNRPLSÕ˝‹[ Dμy˘©´s™´s©´s xmsLi»¡Ã¡V rygRiV¬ø¡[∏R∂Wá¨s áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPV©yı™´sV©yıLRiV. C mx s¥R∂NRPLi

NTPLiμR∂ Dμy˘©´s™´s©´s mx sLi»¡Ã¡V rygRiV¬ø¡[}qs Fs{qs=, Fs{qÌs \lLiªRΩVáNRPV ™´sLiμR∂ aSªRΩLi LSLiVVºdΩ, BªRΩLRiVáNRPV 90 aSªRΩLi LSLiVVºdΩ, ™´sVμ≥∂R ˘ ªRΩLRi•¶¶ l\LiªRΩVáNRPV 75 aSªRΩLi LSLiVVºdΩ, |msμÙ∂R l\LiªRΩVáNRPV 40 aSªRΩLi LSLiVVºdΩ BryÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV ≠sªRΩ©Ú Ø[ªΩR ˆºΩÚ LSxtsÌ Q˚LigS ºdΩLjiË μj∂μÙyá©´sıÆμ∂[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNPzqsAL`i áORPQ ˘™´sV¨s LSxtsÌ Q˚ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ }msL]‰©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩgS Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s ªRΩLS*ªRΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ A∏R∂V∏R∂V ’¡“¡’¡“¡gS gRi≤R∂VªRΩVªRΩV©yıLRiV. ªRΩ©´s©´sV NRPázqs©´s ≠s¤Õ¡[NPR L˝iR ª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsÀ≥œ¡Vªy* ˙Fy¥y™´sW˘Ã¡V ≠s™´sLjixqsVÚ©yıLRiV. ≠sªRΩÚ©yá©´sV DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[∏∂R VμR∂áVøR¡VNRPVLi¤…¡[ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ μy*LS Fn¢LiÆ≤∂[xtsQ©s± ≠sªRΩ©Ú yá©´sV @Liμj∂LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ¡LigSLRiV AÀ≥¡œ LRiflÿáV Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ |ms…Ì”¡ ™´s˘™´sry∏R∂VLi N][xqsLi ºdΩxqsVNRPV©´sı LRiVflÿá©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V F°øyLRiLi $¨s™y£qslLi≤Ô∂T

qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. N]LiμR∂LRiV l\LiªRΩVáV ¡LigSLRiV AÀ≥¡œ LRiflÿá©´sV Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ |ms…Ì¡” LRiVflÿá©´sV F~Liμj∂ ™yx§¶¶¶©yáV N]©´sVg][áVNRPV, BªRΩLRi @™´sqx sLSáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV©yıLRi©yıLRiV. @»¡V™´sLi…”¡ LRiVflÿá©´sV ™´sW{msn ¬ø¡[∏∂R V™´sV©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLi N][qx sLi  ¡LigSLRiLi\|ms LRiVflÿáV ºdΩqx sVNRPV©´sı»˝¡V Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı ™yLjiNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V LRiVfl· ™´sW{msn ™´sLjiqxÚ sVÚLiμR∂©yıLRiV.


2

e÷s¡TŒ\TÄ•+#·>∑\e÷..? ZNPzqsAL`i ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ 14 GŒ˝¡œ Fy»¡V qx sVμk∂LÁiR LigS DμR∂˘™´sVLi rygjiæªΩ[Æ©s[ æªΩáLigSfl· NRPá ryNSLRiLi NSgRi÷¡gjiLiμj∂. BÆ©s[ıQŒ¡œ˝ DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ @Æ©s[NPR FsªRΩVÚ mx sÕ˝ÿáV øR¡Wzqs©´s DμR∂˘™´sVÆ©s[ªΩR NRPV æªΩáLigSfl· @fl·V™´sfl·V™´sp, ANRP÷¡ μR∂mz sˆNRPáV, ALjiÚ æªΩáVxqsV. @LiμR∂VZNP[ @NRPVLihjiªRΩ μk∂ORPQª][ @’≥¡™´sXμÙ∂j áORPQ ˘LigS ˙xmsflÿ÷¡NRPáV Æ™s[qx sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©y J ™´sW©´s™´s™´sW˙ªRΩVÆ≤∂[. A∏R∂V©´s™´sμÙ∂R J ™´sVLi˙ªRΩμR∂Li≤R∂Li ¤Õ¡[μy, @Õ˝ÿ™´soμÙ∂k ©±s @μR∂V˜ÈªRΩ μk∂xmsLi ¤Õ¡[μR∂V. μR∂gSxms≤ÔR∂ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Õ˝‹[ N][…”¡ AaRPáVD©yıLiVV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiW ªRΩ™´sV NRPááV Æ©sLRiÆ™s[LSá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. Fs™´sLji xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™yLjiNTP |msμÙR∂≠sgSÆ©s[ NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. §x ¶‹L[ igSLÔiR Vá Æ™sVVμR∂áVNRPV¨s, NSLi˙…ÿN`ÌP NSLji¯LRiNRPVá ™´sáLRiNRPV @LiμR∂LRiW ªRΩ™´sV qx s™´sVxqs˘ ºdΩLSá©´sVN][™s´ ≤R∂LiÕ‹[ ªRΩmx sˆV¤Õ¡[μ∂R V. ZNPzqsAL`i NRPW≤y ªy©´sV FyªRΩ ZNPzqsAL`iÆ©s[¨s, qz sFsLi NSgSÆ©s[ N]™´sVV¯Ã¡V LS¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li μy*LS ªRΩ©´s ¨s«ÿLiVVºdΩ¨s, ¨s ¡μÙR∂ªRΩ©´sV øy»¡VNRPV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ZNPzqsAL`i INRP‰≤R∂VgS G≠dsV ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[≤∂R V NRP©´sVNRP ™´sV©´s™´sVLiªy ¬ø¡[∏∂R VWªRΩ @Liμj∂Liøy÷¡. æªΩáLigSfl· mx so©´sLjiıLS¯flÿ¨sNTP NRP¨dsqx sLi J μR∂aS Ù¡ NSáLi Fy»¡LiVV©y JzmsNRP @™´sqx sLRiLi. DμR∂˘™´sVLi μR∂aS Ù¡©´sıLRi NSáLigS Dμ≥∂R XªRΩLigS rygRi≤R∂Li ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· NRPá ryNSLRiÆ\™sV©y, @LiªRΩNRPV lLi…Ì¡” Li¿¡©´s Dªy=x§¶ ¶Liª][ DμR∂˘≠sV}qsÚ ªRΩmx sˆ LSÀ‹[π∏∂[V μR∂aS Ù¡NSáLiÕ‹[ æªΩáLigSfl·  ¡ªRΩVNRPVáV æªΩÕ˝ÿlLi[Õÿ ¤Õ¡[™s´ o. ˙xmsμ≥y©´sLigS C μR∂aS Ù¡ NSáLiÕ‹[ ZNPzqsAL`i ™´sVVLiμR∂V©´sıμj∂ ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP @LiVVæªΩ[ HÆμ∂[Œ¡œ˝ NSáƙs[V. C HÆμ∂[Œ¡œ˝ ® @¨sı mx sOSQáV qz sFsLigS ZNPzqsAL`i ¬ø¡[mx s¤…¡Ì [ @’≥¡™´sXμÙ∂j mx s©´sVáNRPV @Li≤R∂gS ¨sá™y÷¡. LS«¡NUP∏R∂WáV mx sNRP‰©´s |ms…Ìÿ÷¡. Bxmsˆ…”¡ZNP[ qx s≠dsVORPQáª][ ZNPzqsAL`i ªRΩ©´s ≠s«¡©±s ˙xmsμR∂Lji+xqsWÚ  ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl· N][qx sLi NRPqx sLRiªRΩVÚ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. ª]÷¡ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ZNPzqsAL`i @μ≥∂j NSLRiLi ¬ø¡[mx s…Ì¡” ZNP[™s´ áLi 20 L][«¡ŸÃ¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[VgRi≤T∂øyLiVV. C BLRiÆ\™s L][«¡ŸÕ˝‹[ @Li¤…¡[ Æ©sáLiVV©y gRi≤R∂™´sNRP™´sVVLiÆμ∂[ ˙ ¡•¶¶ ¯Li≤R∂Æ\™sV©´s ™´sWLRiVˆ©´sV AbPLiøR¡»¡Li ª]LiμR∂LRiFy¤…¡[ @™´soªRΩVLiμj∂. æªΩáLigSfl· ryμ≥∂j Li¿¡©´s ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ZNPzqsAL`iª][ Fy»¡V ˙xms«¡Ã¡V N]ªRΩÚ Fyá©´sÕ‹[ ªy™´sVV AbPLi¿¡©´s ™´sWLRiVˆ N][xqsLi A˙ªRΩVªRΩgS FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. BLiªRΩ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´sμR∂Õ˝ÿ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s NSLRifl·LigS @μ≥∂j NSLRiVá©´sV  ¡μR∂ÕÿLiVVLiøR¡≤R∂Li, N]ªRΩ™Ú yLji¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li, @μ≥∂j NSLRiVá mx s¨sºdΩLRiVÕ‹[ G™Ø[ N]μÙ∂j qx s™´sLRifl·Ã¡V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ªRΩmx sˆ G≠dsV «¡LRigRi¤Õ¡[μ∂R V. BLiªRΩNRPV≠sVLi¿¡ «¡LRigSá¨s «¡©´sLiª][ Fy»¡V @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ DÆ©s[ı Æ©s[ªRΩáV \|qsªRΩLi N][LiR VDNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ NRP¨dsqx sLi EzmsLjim{ sáVËNRPVÆ©s[ qx s™´sV∏R∂VLi NRPW≤y ¿¡NRP‰ ™´sVVLiÆμ∂[ @xmsˆVÆ≤∂[ …”¡≤T∂mz s, NSLi˙lgi£qsáV ≠s™´sVLRi+áNRPV μj∂gRi≤R∂Li ™yLji LS«¡NUP∏R∂V μj∂gRi«ÿLRiV≤R∂V ªRΩmx sLi ªRΩmx sˆ ™´sVL][…¡” NSμR∂V. C mx s¨s «¡LRiVgRi¤Õ¡[μ∂R ©Ø[ A mx s¨s ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[μ∂R ©Ø[ @xmsˆVÆ≤∂[ qx s©yıLiVV©ØNRPV‰Ã¡V ©ØNRPV‰ªRΩW ©Ø[LiR V FylLi[qx sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ mx sLS«¡∏R∂VLi≠dsVμR∂ NRP¨dsqx sLi AªRΩ¯≠s™´sVLRi+ |\ qsªRΩLi ¬ø¡[qx sVN][¨s A FyLÌik á @’≥¡˙Fy∏R∂WáNRPV |msμÙ∂R ≠sáV™´s B™y*÷¡=©´s mx s¨s¤Õ¡[μ∂R V. @LiVV©y  ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl· áORPQ ˘LigS @¨sı mx sOSQá©´sV NRPáVxmsoNRPV¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ªy™´sV¨s qz sFsLi ZNPzqsAL`i @|qsLi’d¡˝ ryOTPQgS ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ NRPázqs LS™´s≤y¨sNTP ™yLRiV qz sμÙ∂R LigS D©´sı»˝¡V ¤Õ¡[μ∂R V. ªygRiV¨dsLRiV, ≠sμR∂V˘ª`Ω qx sLRimx sn LSá ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s F~LRiFy»˝¡NRPV gRiªRΩ μR∂aS Ù¡NSáLigS @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgi£qsÆμ∂[ Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ. ≠ds…”¡¨s LS˙ºΩNTP LS˙ºΩ mx so©´sLRiVμÙ∂R LjiLiøR¡≤R∂Li ryμ≥∂R ˘xms≤R∂μR∂¨s æªΩ÷¡zqs NRPW≤y ªRΩ™´sV ªRΩmx sˆVáV FsNRP‰≤R∂  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂ªyπ∏∂W©´s¨s ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áNRPV μj∂gRiVª][Liμj∂ NSLi˙lgi£qs. NSLi˙lgi£qs §x ¶ ¶∏∂R W™´sVVÕ‹[ μj∂gRi«ÿLji©´s xmsLjizqsÛ ªRΩV÷¡ı øR¡NRP‰μj∂μÙ∂j , @ªRΩ˘™´sxqsLRiLigS æªΩáLigSfl· ¨sLS¯fl· NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¬ø¡[mx s»Ì¡≤y¨sNTP ZNPzqsAL`i ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP N]LiªRΩ qx s™´sV∏R∂VLi xms≤R∂VªRΩVLiμj∂.  ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl· ¨sLS¯fl·Æ™s[V áORPQ ˘LigS ª]÷¡æªΩáLigSflÿÕ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[NPT Æ™s◊˝¡ lgi÷¡¿¡©´s ZNPzqsAL`i μy¨s≠dsVμR∂ ©´sVLi¿¡ μR∂XztsÌ Q¨s mx sNRP‰NRPV ªRΩmz sˆLi¬ø¡[ mx s©´sV¤Õ¡[≠sd V ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y «ÿ˙gRiªRΩÚ mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[ ™´sVXªRΩVá gS÷¡Lixmso Æ™sVVμR∂áV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ F°÷d¡£qs ™´s˘™´sqx sÛ ©´sV Aμ≥∂R V¨dsNRPLjiLi¬ø¡[ ™´sLRiNRPV @Æ©s[NPR ¨sLÒiR LiVVáV ºdΩqx sVNRPV©yıLRiV. l\LiªRΩV LRiVfl· ™´sW{msn ˙xmsμ≥y©´s áORPQ ˘LigS NSLS˘øR¡LRifl· qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. NRPlLiLi…fi qx s™´sVxqs˘Q|\ ms μk∂LÁiR NS÷¡NRP ˙xmsflÿ◊¡NRPáV Æ™s[qx sVÚ©yıLRiV. rygRiV¨ds…”¡ N]LRiªRΩ LSNRPVLi≤y ¬ø¡LRiV™´soá mx so©´sLRiVμÙ∂R LRifl·\|ms μR∂XztsÌ Q |ms…ÌÿLRiV. Dμ][˘gRiVá qx s™´sVxqs˘Ã¡V Æ™sVVμR∂áV @Æ©s[NSÆ©s[NPR qx s™´sVxqs˘Ã¡\|ms mx spLjiÚ @™´sgSx§¶ ¶©s´ D©´sı ™´s˘QQNPT Ú qz sFsLi NS™´s≤R∂Li æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı @μR∂XxtsÌ QLigS À≥ÿ≠sLiøy÷¡. @LiμR∂VZNP[ ZNPzqsAL`i ªRΩ©´s ™´sVLi˙ªRΩVáNRPW, @μ≥j∂NSLRiVáNRPW xms©´sVáV mx soLRi™´sWLiVVxqsVÚ©yıLRiV. mx sLjiFyá©´s©´sV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiøR¡≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. xqs™´sVLÛRi Fyá©´s ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ¤Õ¡[¨sÆμ∂[, G ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*™´sVW ªRΩ©´s áOSQQ˘Ã¡©´sV Æ©sLRiÆ™s[LiR ˤա[μ∂R V. NSLi˙lgi£qs §x ¶ ¶∏∂R WLiÕ‹[ GLi ¬ø¡[qz s©y... ©´s≤T∂¿¡F°ªRΩVLiμR∂Æ©s[ μ≥]L[ iR fl”·Õ‹[ Fyá©´s ©´s≤T∂¿¡Liμj∂. @Æ©s[NPR NRPVLiÀ≥¡œ N][flÿáV rygSLiVV. ry™´sW©´sV˘Ã¡©´sV mx s…Ì¡” LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s F°¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂VZNP[ ªRΩORPQfl·Li ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s ≠sμ≥y©´sxmsLRi\Æ™sV©´s ™´sWLRiVˆÃ¡≠dsVμR∂, ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s ø]LRi™´s ≠dsVμR∂ ZNPzqsAL`i μR∂XztsÌ Q ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ¨sLS¯flÿ¨sNTP FsLiª][ qx sx§¶ ¶©s´ Li, ˙aRP™´sV @™´sqx sLRiLi. AøyLRi˘ «¡∏R∂VaRPLiNRPL`i ™´sLÙiR LiºΩ qx sÀ≥¡œ Õ‹[ qz sFsLi ZNPzqsAL`i BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı ¬ø¡FyˆLRiV. C áORPQflÿáV ZNPzqsAL`iÕ‹[ μR∂Li≤T∂gS D©yıLiVV. @LiμR∂VZNP[ A∏R∂V©´s 14 GŒ˝¡œ DμR∂˘™´sV NSáLiÕ‹[ ™´sp˘•¶¶ ªΩR ¯NRPLigS ™´sVVLiμR∂VNRPV rygSLRiV. N]μÙ∂j ™´sVLiμj∂ …”¡≤T∂mz s, NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩ™´sV qx s*ÕÿÀ≥¡œ Li N][qx sLi ¤Õ¡[μy LS«¡NRPLiVW mx s ¡˜Li gRi≤R∂VxmsoNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ≠s™´sVLRi+á©´sV mx s…Ì¡” LiøR¡VN][©s´ NRP‰lLi˝ μ[ ∂R V. mx s©´sVáV ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡W F°æªΩ[ ˙xms«¡¤Õ¡[ @LÛiR Li ¬ø¡[qx sVNRPVLi…ÿLRiV. áORPQ ˘Li DμyªRΩQÚ Æ\™sV©´sμj∂ NRP©´sVNRP ≠s™´sVLRi+áNRPV «¡≤R∂™y÷¡=©´s mx s¨s¤Õ¡[μ∂R V. ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ™yLjiNTP áORPQ ˘Li ¤Õ¡[μ∂R V NRP©´sVNRP ™yLji¨s ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y mx s…Ì¡” LiøR¡VN][LiR V. C áORPQ ˘Æ™s[V $LS™´sV LRiORPQ, NS™yá¨s  ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl· A≠sLji˜ÈLiøyá¨s N][LiR VNRPVLiμyLi. ¬ø¡[}qs ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ¬ø¡[∏∂R VWªRΩ©´sV BμÙyLi.

AμR∂LRi+ \lLiªRΩVá©´sV ª]ágjiLiøR¡≤R∂Li @©y˘∏R∂VLi: «¡gRi©±s LRiVfl·™´sW{mns\|ms xqsˆxtÌsQªRΩª][ Fy»¡V, xqsªRΩ*LRi LRiVflÿáNRPV @™´sNSaRPLi B™y*÷¡

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): LRiVfl·™´sW{msn |\ ms qx sˆxtsÌ QªΩR ¤Õ¡[¨s NSLRifl·LigS l\LiªRΩVáNRPV ≈¡Lki£msn Õ‹[ LRiVflÿáV μR∂NRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ Õ‹[ ≠sxmsORPQ Æ©s[ªΩR Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s Æ™sWx§¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T @©yıLRiV. ÀfiiLi∏R∂WLiNRPVá LRiVflÿá ≠s™´sLSáV æªΩzmsˆLiøR¡VNRPV¨s \lLiªRΩVáNRPV xqsªRΩ*LRi ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ™´sW˘¨s|mnsrÌ°Õ‹[ |ms…Ì¡” ©´s @LiaSáƩs[ @™´sVáV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LiR VªRΩV©yı©´s¨s @©yıLRiV. ªy©´sV ¬ø¡xmsˆ¨s @LiaSá©´sV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s @©yıLRiV. LSuÌy˚¨sNTP GLi ¬ø¡[∏∂R W÷¡, LSuÌy˙¨sNTP GLi «¡LRigSá©´sı ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV øR¡LjiËμÙy™´sV¨s ˙xmsºΩxmsORPQ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V qx sÀ≥¡œ NRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigS¨sNTP μ≥∂R ©´s˘™yμyáV æªΩ÷¡}ms ºdΩLS¯©´sLi ≠dsVμR∂

øR¡LRiË ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤y¨sNTP ¡μR∂VáV, gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ @LiaSá©´sV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡≤y¨sNTP  ¡μR∂VáV.. æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Æ\™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤Ô∂T ≠dsVμR∂, ©y…”¡ Fyá©y NSáLi ≠dsVμR∂ xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[qx sVÚLi≤R∂»¡Liª][ Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s Æ™sWx§¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T xqsÀ≥¡œ NRPV C LRiNRPLigS ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. l\LiªRΩVáNRPV @Æ©s[NPR xqs™´sVxqs˘Ã¡V©yı∏R∂V¨s, LSxtsÌ Q˚Li @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡Liμy÷¡= DLiμR∂¨s, ™y…”¡ gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂NRPVLi≤y BªRΩLRi @LiaSá\Æ™sxmso Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂Li qx sLjiNSμR∂¨s, gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[¨s @LiaSáNRPV xmsLji≠sVªRΩLi @™´soμy™´sV¨s A∏R∂V©´s qx sW¿¡LiøyLRiV. BNRP 24Æ™s[á ™´sVLiμj∂ AμR∂LRi+ \lLiªRΩVáNRPV ™´sVLigRiŒœ¡Li Fy≤yLRi¨s, ™yLRiV l\LiªRΩVáV NSLS

@¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. gRi©´sVá ZNP[…ÿLiVVLixmsoá gRiVLjiLi¿¡ ˙xmsryÚ≠sLiøy÷¡= ™´s}qsÚ, @μj∂ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V Fyá©y NSáLi ™´sLRiNRPV Æ™sŒœ¡ßÚLiμR∂¨s, ªRΩ≠s*æªΩ[ @¨dsı  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂ªy∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV.™yxqsÚ™y¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV ™´sVVLiμR∂V xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ß, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Fyá©y NSáLi, A ªRΩLS*ªRΩ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ß.. C ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿáV INRP‰ryLji øR¡W}qsÚ, 1984c94 ™´sLRiNRPV ALi˙μ≥∂R LSxtsÌ Q˚Li qx sgRi»¡V «ÿºdΩ∏R∂V ™yL<ij NRP @’≥¡™´sXμÙ∂j lLi[»¡V 5.38 @LiVVæªΩ[ BNRP‰≤R∂ 5.83 aSªRΩLigS DLiμR∂©yıLRiV. 1994c2004 ™´sVμ≥∂R ˘ Æμ∂[aPR LiÕ‹[ 6.2 aSªRΩLi @LiVVæªΩ[ BNRP‰≤R∂ 5.72 aSªRΩLi DLiμR∂¨s, 2001c14 ™´sVμ≥∂R ˘ Æμ∂[aPR ™yL<ij NRP qx sgRi»¡V “¡≤U∂m{ s 7.56 @LiVVæªΩ[ LSxtsÌ Q˚ xqsgRi»¡V “¡≤U∂{ms 8.23 DLiμR∂©yıLRiV.. B™´s¨dsı øyÕÿ NRP¿¡ËªRΩÆ\™sV©´s ¨sÆ™s[μ∂j NRPá¨s, NSg`i, ALki˜H, q{ sFs£qsJ lLi[»¡V ˙xmsNSLRiLi C ¤Õ¡NRP‰Ã¡V ¬ø¡Fyˆ∏R∂V©yıLRiV. μ≥∂R W◊¡FyŒ˝¡œ ©´slLi[Li˙μR∂ NS™yá©´sVNRPVLi¤…¡[ μy¨s≠dsVμR∂ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS øR¡LRiË ¬ø¡[qx sVN][™s´ øR¡VË gS¨ds, @xqsáV gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigS¨sNTP, μk∂¨sNTP qx sLi ¡Liμ≥∂R Li G≠sV…‹[.. @xqsáV øR¡LRiË FsÕÿ rygRiVª][Liμ][, Fs»¡V Æ™sŒ‹[LÚ iμ][ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NPR F° ªRΩV©yı™´sV¨s Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s Æ™sWx§¶ ¶©s± lLi≤Ô∂T @©yıLRiV. LRiVfl·™´sW{msn , Æ™sW≤U∂ gS÷¡ ™´sÃ˝¡ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li lgi÷¡¿¡LiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sW @ºΩ≠saS*xqsLi ™´sV™´sV¯÷¡ı Æμ∂ ¡˜ºdΩzqsLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQLi @Li¤…¡[ ˙xmsºΩμk∂ ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li NSμR∂¨s @©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV B¿¡Ë©´s •¶¶ ≠sd Vá¨dsı Æ©sLRiÆ™s[LSËá¨s N][LiR VªRΩV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi gS ªRΩ©´s FyLÌik ¨s

\ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,«¡⁄©± s 23(ôd’ ÿ q÷´dt ) : ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ ÀÿL`i ¤\Õ¡|qs©´sV=á lLi©´sW˘™´sÕfiNRPV ˙xmsNRP»¡©´s «ÿLki @LiVVLiμj∂. 50 Æ™s[á Õ‹[xmso «¡©yÀ≥ÿ D©´sı xmsoLRiFyáNRP xqsLixmsn WÕ˝‹¨[ s ÀÿL`iáNRPV LRiW. 25 áORPQáV, 50 Æ™s[á ©´sVLi¿¡ 5 áORPQáV©´sı xmsoLRiFyáNRP, ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqsÛ Õ˝‹¨[ s ÀÿL`iáNRPV 38 áORPQáV, 5 áORPQá©´sVLi¿¡ 25 áORPQáV©´sı xmsoLRiFyáNRP, ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛsÕ˝‹[¨s ÀÿL`iáNRPV 41 áORPQá LRiVxqsVLi ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. C μ≥R∂LRiá©´sV xqsLi™´sªRΩ=LRiLiFy»¡V N]©´srygjiLiøR¡©´sV©yıLRiV™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿáNRPV N]ªRΩÚ ¤\Õ¡|qs©´sV=á N][xqsLi ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV A•¶¶¶*¨sr°ÚLiμj∂.

LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s 4,380 μR∂VNSflÿáNRPV ¤\Õ¡|qs©´sV=áN][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚáV N][LiR VªRΩW ˙xmsNRP»¡©´s «ÿLki @LiVVLiμj∂. ¤\Õ¡|qs©´sV= {msn «¡ŸÕ˝‹[ Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡ xqs*ሠ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. LRiW. 32.5 áORPQáV, LRiW. 64 áORPQá r˝y ¡VÕ˝‹[ ™´sWLRiVˆ¤Õ¡[μ∂R ¨s Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡ }msL]‰Liμj∂. LRiW. 34 áORPQáV©´sı r˝y ¡V 36 áORPQáNRPV |msLiøyLRiV. LRiW. 42 áORPQáV©´sı r˝y ¡V 45 áORPQáNRPV, LRiW. 46 áORPQáV©´sı r˝y ¡V 50 áORPQáNRPV |msLiøyLRiV. ALÔjiÆ©s©±s= μy*LS NRP÷¡zms©´s 7 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ 9 μR∂VNSflÿá GLSˆ»¡VNRPV ˙xmsNRP»¡©´s «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV.Li ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV A•¶¶¶*¨sr°ÚLiμj∂.

@μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ºdΩxqsV N]¿¡Ë©´s …‘¡≤U∂{ms @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂VNRPV C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. CryLji Fs¨sıNRPáV ˙xmsæªΩ[˘NRP mx sLjiqz sÛ ªRΩVÕ˝‹[ «¡LjigS ∏R∂V¨s ryμ≥yLRifl·LigS @μ≥j∂NSLRixmsORPQLi, ˙xmsºΩxmsORPQLi ªRΩáxms≤R∂ªy∏R∂V¨s, @LiVVæªΩ[ C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi lLiLi≤R∂V ˙xmsºΩxmsOSQ¤Õ¡[ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩáxms≤Ôy∏R∂V©yıLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQLi @Li¤…¡[ ˙xmsºdΩμk∂ ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¬ø¡[Æμ∂[ NSμR∂¨s, A ryLi˙xmsμy∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ªy™´sVV  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sqx sVÚ©yı™´sV¨s Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s @©yıLRiV. ™´sVLi¿¡ mx s¨sNTP ªRΩ™´sV ™´sVμÙ∂R ªRΩV DLi»¡VLi μR∂©yıLRiV. @μ≥∂j NSLRi mx sOSQ¨sNTP ªRΩ™´sV qx s•¶¶ ∏R∂V qx sx§¶ ¶NSLSáV mx spLjigÚ S DLi…ÿ∏R∂V ©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ B¿¡Ë©´s ˙xmsºΩ •¶¶ ≠sd V¨s Æ©sLRiÆ™s[LSËá¨s, @LiμR∂VNRPV @¨sıLRiNSáVgS ™´sW qx s•¶¶ ∏∂R V qx sx§¶ ¶NSLS áV @Liμj∂ryÚ™s´ V¨s A∏R∂V©´s •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªΩR , ˙zms∏R∂VªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPV≤R∂V \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤Ô∂T FsxmsˆV≤R∂W INRP ™´sW»¡ ¬ø¡}msˆ™yLRi¨s ZNP*£qsÌ ≠sª`Ω Æ≤∂zqsÌ ¨ds @¨s @Æ©s[™yLRi¨s, «¡™´sx§¶¶¶L`i ÕÿÕfi Æ©s˙x§¶¶¶® ˙xmsxqsLigRiLi ªRΩ©´sNRPV xqsWˆÈQ LjiÚ¨s¿¡ËLiμR∂¨s ¬ø¡}msˆ™yLRi¨s Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ry™´sW©´sV˘≤R∂V B ¡˜LiμR∂VáV mx s≤R∂VªRΩV©´sıLiªRΩ ™´sLRiNRPV ™´sV©´sLi ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s xms¨s BLiNS xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂Æ©s[ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s Æ©s˙x§¶¶¶® @xmsˆ…˝‹[ ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV. @™´sNSaRPLi D©´sı, @™´sqx sLRiLi D©´sı ˙xmsºΩ }msμR∂™y≤T∂NUP ™´sVLi¿¡ «¡LRigSá¨s Æ\™sFs£qs ¬ø¡}msˆ™yLRi¨s, A∏R∂V©´s Fyá©y NSáLi @Liªy aSøR¡V˘lLi[xtsQ©s± mx sμÙ∂R ºΩÕ‹[ @L>iR V\¤Õ¡©´s ˙xmsºΩ INRP‰LjiNUP ™´sVLi¿¡

¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. 17 áORPQáV©´sı mz sLiø≥¡R ©˝s´ ©´sV 71 áORPQáNRPV ºdΩqx sVZNPŒ˝ÿLRi¨s, @xmsˆ…”¡™´sLRiNRPV G≤yμj∂NTP lLiLi≤R∂V©´sıLRi áORPQá BŒ˝¡œ ß NRPW≤y NRP»Ì¡¤Õ¡[NPR F°π∏∂[V mx sLjiqz sÛ ºΩ ©´sVLi¿¡ 10 áORPQá BŒ˝¡œ ß NRP…Ì¡” LiøyLRi¨s Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s æªΩ÷¡FyLRiV. @L>iR V\¤Õ¡©´s ˙xmsºΩ INRP‰LjiNUP ™´sVLi¿¡ «¡LRigSá¨s Æ\™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤Ô∂T ªyxms˙ªRΩ∏R∂V≤ÔyLRi¨s, lLi[tx sQ©s± NSLÔiR V μ]LRiNRP¨s mx sLjiqz sÛ ºΩ ©´sVLi¿¡ μyμyxmso N][…¡‘ 20 áORPQáV©´sı NSLÔiR Vá©´sV lLiLi≤R∂VN][»¡˝ 30 áORPQáNRPV ºdΩqx sVZNPŒ˝ÿLRi©yı LRiV. BxmsˆV≤R∂V @μ≥∂j NSLRimx sORPQLi NRPW≤y @Æμ∂[ qx sWˆÈQ Lij ¨Ú s øR¡WzmsxqsVÚLiμR∂¨s, }msμR∂áNRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s, Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ •¶¶¶≠dsVá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LiR VryÚLiR ¨s ™´sV©´sqx sWˆÈQ Lij gÚ S ©´s™´sVV¯ªRΩW ™´sVL][ryLji ≠dsV @LiμR∂Lji¨ds @’≥¡©´sLiμj∂qx sVÚ©yı ©´s¨s Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s @©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ©´suÌy¨sı, @©y˘∏R∂W ¨sı gRi™´sLRiıL`i ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ ˙xmsryÚ≠sLi øyLRi¨s, NRP¨dsqx sLi Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y A ©´suÌy¨sı gRiVLjiLÚ i¿¡©´sLiμR∂VNRPV xqsLiª][xtsQ™s´ V ©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı mx sˆV≤R∂V ªy™´sVLiªy Æ™sVVªRΩVÚNPR V©yıLi. ¤Õ¡[≈¡ Æ™s©´sNTP‰ ºdΩqx sVN][™yá¨s ˙FyÆμ∂≥ ∏[ ∂R Vxms≤Ôy™´sV ©yıLRiV. @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s æªΩ÷¡zqs©y, A ’¡Ã˝¡VNRPV J¤…¡[qz s lgi÷¡zmsLi¿¡©´s Æ\™s©y¨sı øR¡Wzqs Àÿμ≥R∂ Æ™s[zqsLiμR∂©yıLRiV. gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ gRiªRΩ mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Õ‹[ LSxtsÌ Q˚Li øyÕÿ Æ™s©´sNRP ¡≤T∂F°LiVVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ryμ≥yLRi fl·LigS LSxtsÌ Q˚ ALÛij NRP mx sLjiqz sÛ ºΩ¨s @LiøR¡©y Æ™s[∏∂R V≤y¨sNTP N]¨sı ˙xms™´sWflÿáVLi…ÿLiVV. ≠ds»¡¨sıLi…”¡¨ds øR¡Wzqs, gRi≤T∂¿¡©´s mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Õ‹[ ¨s«¡LigS øyÕÿ @©y˘∏R∂V\Æ™sV©´s mx sLjiqz sÛ ºΩÕ‹ N[ PT LSxtsÌ Q˚Li Æ™s◊˝¡F°LiVVLiμy @¨s @LiøR¡©y Æ™s[∏∂R Wá¨s Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s @©yıLRiV. ˙

DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂ ™´sLRiμR∂Õ˝‹[ 5Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP \|msgS gRiÃ˝¡LiªRΩV

™´sVμR∂˘LiμR∂VNSflÿáNRPV N]ªRΩÚ \¤Õ¡|qs©´sV=á N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚáV

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): gRiªRΩ G≤yμj∂ DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂ ™´sLRiμR∂Õ˝‹[ HμR∂V Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP \|msgS gRiÃ˝¡LiªRΩ∏R∂W˘LRi¨s |qsLi»¡L`i xmnsL`i ≤U∂Fs©±sG zmnsLigRiL`i˙zmsLi…”¡Lig`i @Li≤`∂ ≤R∂∏R∂Wg`i©Ì´szqsN`P= \Æ≤∂lLiNÌRPL`i g_LkiaRPLiNRPL`i }msL]‰©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ ™´ s VLR i fl” · Li¿¡©´ s ™yLj i Õ‹[ 550 ™´ s VLiμj ∂ ©´s™´sVW©yá©´sV ≤U∂Fs©±sG ˙F~\|mns÷¡Lig`i ¬ø¡[aS™´sV¨s ≠ds…”¡Õ‹[ 20 ™´sVLiμj∂≠s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sW˘ø`¡

¬ ø ¡[ ∏ R ∂ VgR i ÷¡gS™´ s V¨s A∏R ∂ V©´ s æ ª Ω÷¡FyLR i V. DªRΩÚLS≈¡Li≤`∂ B¿¡Ë©´s ©´s™´sVW©yá ©´sVLi¿¡ ≠dsLji¨s gRiVLjiÚLi¿¡ ¡Liμ≥R∂V™´soáNRPV @xmsˆgjiLi¿¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ @©´sWx§¶¶¶˘LigS ™´ s ¿¡Ë©´ s ™´ s LR i μR ∂ á ™´ s Ã˝ ¡ @Æ © s[ N R P ™´ s VLiμj ∂ gR i Ã˝ ¡ LiªR Ω ∏R ∂ W˘LR i V. øyÕÿ™´ s VLiμj ∂ A©´ s ™yŒ˝ œ ¡ ® ¤Õ¡[NRPVLi≤y N]»Ì¡VNRPV F°∏R∂WLRiV.

≤y*˙NS, xqs*∏R∂VLi DFyμ≥j∂ LRiVflÿáV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂W÷¡: Fs˙LRi ¡÷˝¡ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt)sQ˚LiÕ‹[ NRPW≤y ≤y*˙NS, ≠s≠sμ≥R∂ NSL]ˆlLi[xtsQ©˝´sÕ‹[  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSáV ºdΩxqsVNRPV©´sı xqs*∏R∂VLi DFyμ≥j∂ LRiVflÿ÷¡ı LRiμÙR∂V ¬ø¡[}qsμyNS F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPLRiLS™´so @©yıLRiV. \lLiªRΩV LRiVflÿáª][ Fy»¡V ≠ds…”¡¨ds LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. BLiμR∂VNRPV æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms F°LS≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. JFsLi{qs ZNP[xqsVÕ‹[ N][LÌRiV ™yLiVVμyNRPV •¶¶¶«¡LRiπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV LS∏R∂VμR∂VLÊRiLiNRPV ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ≠sVgRiVáV  Í¡Æ≤∂…fi D©yı \lLiªRΩV LRiVflÿá ™´sVLi«¡⁄LRiVÕ‹[ æªΩLSxqs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™s©´sNRPLi«¡ Æ™s[zqsLiμR∂¨s æªΩÆμ∂[Fy F°LS»¡Liª][Æ©s[ \lLiªRΩV LRiVfl·™´sW{mns ryμ≥R∂˘Q\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. JFsLi{qs gRi©´sVáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*xmsLRi\Æ™sVπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV gRiªRΩLiÕ‹[ ªy™´sVV ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªRΩıLi xmns÷¡Li¿¡LiμR∂©yıLRiV. æªΩLSxqs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P¨s AμR∂LRi+LigS ºdΩxqsVNRPV¨s @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP æªΩÆμ∂[Fy @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xqsx§¶¶¶NSLRiLi @™´sxqsLRi™´sV©yıLRiV.

ì<ÛäT\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√ì yÓTbÕà ∫ø£ÿ&ç|ü*¢, pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) eTT]øÏ yê&É\˝À ìyêdæ+#˚ >∑T&çôdyêdüT\≈£î sêJyé j·TTe»q |ü<∏äø£+ øÏ+<ä |üø±ÿ >∑èVü≤\T ìsêà+#ê*‡ ñ+&É>± yÓTbÕà Ä\dü‘·«+ e\¢ eT+p¬s’q ì<ÛäT\T dü~«ìjÓ÷>∑+ ø±e&É+ ˝Ò<äì yÓ÷+{Ÿ k˛s¡T‡ k˛wü˝Ÿ ÇHédü÷º≥T´{Ÿ dü+düú &Ó’¬sø£ºsY Áã<äsY yêØZdt yÓTπøHê<∏é ôVü≤Ödæ+>¥ ¬s’{Ÿ HÓ{ŸesYÿ Áb˛Á>±yéT &Ó’¬sø£ºsY qπs+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. düT+<äs¡j·T´ ø£fi≤˙\j·T+ düTj·÷uŸ Vü‰˝Ÿ˝À Äj·Tq n<Ûä´ø£å‘·q eTT]øÏ yê&É\ Á|ü»\ düe÷y˚X¯+ »]–+~ ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêJyé Äyêdt j·TTe»Hé d”ÿ+ øÏ+<ä eTT]øÏ yê&É\ Á|ü»\≈£î Ç+&ÉT¢

eT+>∑fi¯yês¡+24`06`2014

ìs¡êà+#˚+<äT≈£î ø√≥¢~ s¡÷bÕj·T\T ñqï yÓTbÕà Çø£ÿ&É Ç+&É¢ ìsêàD+ #˚|ü{Ϻq <ëU≤\\T ˝ÒeHêïs¡T. πøe\+ düπs«\‘√ ô|ò’˝Ÿ\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ôV’≤Á<ëu≤<é˝À 1500 eTT]øÏ yê&É\T >∑T]Ô+|ü⁄ »]–+~. πøe\+ ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{Ï |ü]~Û˝À πøe\+ 9 eTT]øÏ yê&É\T ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTT]øÏ yê&É\˝À 9 \ø£å\ eT+~ #ê*#ê\ì >∑T&Üsê\˝À ìyêdü+ ñ+≥THêïs¡Hêïs¡T. 18 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ |æ\¢\T 1 ˝ø£å eT+~ ñHêïs¡Hêïs¡T. XÊX¯«‘· >∑èVü≤\ ìsêàD+ ø±˙ |üø£å+˝À |æ\¢\ uÛÑ$‘·≈£î Á<√Vü≤+ #˚dæqyês¡T ø±>∑\s¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«

düú˝≤\\T 680 ãd”Ô\T, eTTì‡bÕ*{Ï düú˝≤\˝À 72, <˚yê\j·Tyêø˘Œ¤ uÀs¡T¶ düú˝≤\˝À q÷s¡T ãd”Ô\T, Á|üyÓ’≥T düú˝≤\T 120 ãd”Ô\Tñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eTs¡T>∑T<√&ÉT¢, |ü]X¯ó<ä´+ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T, n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\T , ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê*‡q uÛ≤<ä´‘· yÓTbÕà n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ eTT]øÏ yê&É\˝À XÊX¯«‘· >∑èVü≤\T ì]à+#˚+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñHêïs¡Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À l<˚$, eT+p\, |ü<äà, eT]j·TdüTôd’, Vü≤dü« ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

‘=* düe÷y˚X¯+˝À¢H˚ s¡uÛÑdü (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·s¡TyêsTT) NSLi˙lgi£qs FyLÌik @©yÕ‹[¿¡ªRΩ ¨sLÒiR ∏R∂WáV ˙xms«¡Ã¡©´sV ºdΩ˙™´sLigS B ¡˜Liμj∂ |ms…Ìÿ∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂F°LiVV©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ™´sV\|ms gRiVLRiVªRΩLRi Àÿμ≥R∂˘ªRΩ DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiμR∂LRiLi qx s™´sVztsÌ QgS mx s¨s ¬ø¡[zqs LSuÌy˚¨sı @’≥¡™´sXμÙj∂ xms¥R∂LiÕ‹[ ©´s≤T∂mz sLiøyá¨s N][LSLRiV. Æ\™sFsq£ s|\ ms ¨sLiμ∂R áV.. @≤∂RÔ V ªΩR gij ÷¡©s´ Æ\™sq{ sm{ s μ≥∂R W◊¡FyŒ˝¡œ ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ gRiªRΩ mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Õ‹[ «¡Ljigji©´s @˙NRP™´sWá©´sV ˙xmsryÚ≠sLiøyLRiV. gRiªRΩ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV «¡Ljimz s©´s À≥¡œ W ZNP[…ÿLiVVLixmsoá©´sV FsºΩÚø¡R WxmsoªRΩW ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙ ¡x§¶¶¶¯fl‘· q{ sÌ Õfi=NRPV À≥¡œ W ZNP[…ÿLiVVLixmsoá©´sV ºdΩ˙™´sLigS ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. \Æ™sFs£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BuÌy©´sVryLRiLi @˙NRP™´sVLigS À≥œ¡W™´sVVá©´sV NRP»Ì¡¤À¡…Ì¡” LiμR∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. gRiªRΩ mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Õ‹[ «¡Ljigji©´s À≥œ¡WZNP[…ÿLiVVLixmsoá¨sıLi…”¡\|ms©y ≠søyLRifl· ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨s\|ms Æ\™sFsry=L`i{qs{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ «‹[NRP˘Li ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. Æ\™sFs£qs\|ms ¨sLiμR∂áV Æ™s[∏∂R V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ Õ‹[ ¤Õ¡[¨s ™´s˘QQNPT Ú gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li qx s™´sVLi«¡xqs™´sW? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sVLi¿¡ mx s©´sVáV ¬ø¡[}qsÚ ˙xmsºΩxmsORPQLigS ™´sVμÙR∂ºΩryÚ™´sV©yıLRiV. ˙ ¡x§¶¶¶¯fl”· ZNP[…ÿLiVVLixmsoá\|ms xqsˆLiμj∂xqsWÚ.. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV gS÷¡ «¡©yLÙiR ©±slLi≤Ô∂T ¨s qz sLigRimx spL`i ºdΩqx sVZNP◊˝¡Liμj∂ NSá* $¨s™yxqsV¤Õ¡[©s´ ¨s AL][mz sLiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Fy£qsF°L`Ìi©´sV mx sLjibdP÷¡}qsÚ Fs¨sıryL˝iR V qz sLigRimx spL`i Æ™s◊˝¡Liμj∂ æªΩáVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, NSá* $¨s™yxqsVáV qx sˆLiμj∂qx sWÚ.. @xqsáV ªy©´sV zqsLigRixmsplLi[ Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[μR∂¨s  ¡μR∂V÷¡øyËLRiV.

@©´s™´sxqsLRiLigS @xqsLi ¡μÙR∂ AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[π∏∂VVμÙ∂R ¨s N][LSLRiV. μk∂¨s\|ms «¡gRi©±s gRi…Ì¡” gSÆ©s[ qx sˆLiμj∂LiøyLRiV. gS÷¡ «¡©yLÙiR ©±slLi≤Ô∂T ¨s NSá* $¨s™yxqsVáV zqsLigRixmspL`i ºdΩxqsVZNP◊˝¡ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Fs¨sıryL˝RiV xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¬ø¡[LiVVLiøyL][ Fy£qsF°LÌiR VáV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[}qsÚ qx sˆxtsÌ Q™s´ V™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV ™´sVVgjiqz s©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V qz sLigRimx spL`i Æ™sŒ˝ÿLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV AL][mx sfl·Ã¡©´sV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ $NSLiª`ΩlLi≤Ô∂T ¨sLRiWzmsryÚLiR ¨s, ¨sLRiWzmsLiøR¡¤Õ¡[NPR F°æªΩ[ A∏R∂V©´s LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚLiR ©yıLRiV. ¨sLRiWzms}qsÚ NSá* $¨s™yxqsVáV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚLS? @¨s qx s™yáV ≠szqsLSLRiV. ¨sLi≤R∂V qx sÀ≥¡œ ryOTPQgS ªy©´sV xqs™yáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı©´s¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ¤Õ¡¨[ s ™s´ ˘Q NPT QÚ |\ ms AL]mx[ sfl·Õÿ?: «¡giR ©s± C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ μ≥R∂W◊¡FyŒ˝œ¡ ©´slLi[Li˙μR∂ qx sˆLiμj∂qx sWÚ.. $NSLiª`ΩlLi≤Ô∂T LS“¡©y™´sW ªy©´sV NRPW≤y LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s ˙xmsºΩ qx s™yÕfi ≠szqsLSLRiV. ªy©´sV ™´s˘NRPVÚá gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ≠sμ≥y©yá\|ms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı©´s©yıLRiV. Fs™´sLji ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ “¡≠sªyá gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂¤…¡˝ μ[ ∂R ¨s, A©y…”¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* @≤Ô∂R g][áV ≠sμ≥y©yá\|msÆ©s[ ªy©´sV ˙xmsryÚ≠sxqsVÚ©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sV◊d¡˝ Æ\™sFs£qs }msLRiV©´sV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡≤R∂Liª][ «¡gRi©±s @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi æªΩ÷¡FyLRiV. qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ¤Õ¡[¨s ™´s˘QQNPT Ú gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li qx sLjiNSμR∂¨s FyLiVVLi…fi A£msn ALÔiR L`i ¤Õ¡[™s´ Æ©sªyÚLiR V. q{ sˆNRPL`iNRPV ©Ø[…¡‘ qx sV B™´s*NRPVLi≤y, q{ sˆNRPL`i @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[NPR VLi≤y qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ¤Õ¡[¨s ™´s˘NRPVÚá gRiVLjiLi¿¡, qx sÀ≥¡œ NRPV LS¤Õ¡[¨s ™´s˘NRPVÚá gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Æ™s[V≠sV»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigRiLi }msLji»¡ HÆμ∂[Œ¡œ˝ ˙NTPªRΩLi øR¡¨sF°LiVV©´s ™´s˘QQNPT Ú gRiVLjiLi¿¡ øR¡LRiË G≠sV»¡¨s, BxtÌsQÆ™sVV¿¡Ë©´s»˝¡VgS xqsÀ≥œ¡ ©´s≤R∂VxqsVÚLi¤…¡[

¨s ¡Liμ≥∂R ©´sáV FsLiμR∂VNRP¨s ¨sáμk∂aSLRiV. gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigRiLi\|ms øR¡LjiËLiøyá©yıLRiV. \lLiªRΩVá LRiVflÿá ™´sW{msn gRiVLjiLi¿¡, l\LiªRΩVá À≥¡œ ∏R∂Wá©´sV FsÕÿ μR∂WLRiLi øR¡WryÚL][ ¬ø¡xmsˆ™´sVLi¤…¡[ qx sLi ¡Liμ≥∂R Li ¤Õ¡[¨s ≠sxtsQ∏∂R Wá\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li G≠sV»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. AL]mx[ sfl·Ã¡V ªΩR mx sˆ¨s æªΩ÷[ ¡æªΩ[ LS“¡©y™s´ W μk∂¨s\|ms qx sÀ≥ÿmx sºΩ N][Æ≤∂á «‹[NPR ˘Li ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡W gRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠sμ≥y©yáƩs[ μ≥R∂W◊¡FyŒ˝œ¡ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s, ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS Fs™´sLji¨ds ˙xmsryÚ≠sLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. μk∂¨s\|ms «¡gRi©±s @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©y {qsˆNRPL`i xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso μ≥R∂W◊¡FyŒ˝œ¡ ˙xmsxqsLigRiLi N]©´srygjixqsWÚ.. 2004 ©´sVLi¿¡ 2009 ™´sLRiNRPV LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ≠sμ≥y©yá ˙xms˙NTP∏R∂VÆ©s[ ªy©´sV ˙xmsryÚ≠sxqsVÚ©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @™´sxqsLS¨sNTP ≠sVLi¿¡ \Æ™sFs£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li À≥œ¡W™´sVáV NRP»Ì¡¤À¡…Ì”¡LiμR∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. $NSNRPVŒœ¡Li ©´sVLi¿¡ ≠saS≈¡ ™´sLRiNRPV ºdΩLRi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æ™s[á FsNRPLSáV μ≥yLSμR∂ªRΩLÚ i ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. ™´sVLi¿¡ @μ≥∂j NSgS }msLRiVgSLi¿¡©´s HGFs£qs @μ≥∂j NSLji $áOTPQ ¯ Fs™´sLji ™´sÃ˝¡ ¤\«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒ˝ÿLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. @˙NRP™´sV À≥¡œ WZNP[…ÿLiVVLixmsoá ™´sÃ˝¡ Fs™´sLRiV á’Ù¡ F~LiμyL][ G ≠dsV≤T∂∏R∂W qx sLixqsÛ Õ‹[NPT ¨sμ≥∂R VáV ™´sVŒ˝ÿπ∏∂W ≠søyLRifl· «¡LRigSá©yıLRiV.  ¡∏R∂W˘LRiLi gRi©´sVá ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ‹[ @˙NRP™´sWáV, LRiORPQfl· q{ sÌ Õfi= Æ™s©´sVNRP Fs™´sLRiV©yıL][ ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂Wá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. øR¡…ÌÿáV xqs™´sLjiLi\¬ø¡©y μ][zms≤U∂ r~™´sVV¯©´sV LjiNRP™´sLki ¬ø¡[∏∂R Wá¨s μ≥∂R W◊¡FyŒ˝¡œ qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. Æ\™sFs£qs q{ s‰™±sV=ZNP[ ≠dsVLRiV ™yLRiVxqsVÕÿ.. ry‰™±sVáNRPV NSμy? @¨s «¡gRi©±s©´sV DÆμ∂Ù b[ PLi¿¡ ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ©´s AL][mx sfl·Ã¡V ªRΩmx sˆ¨s ¨sLRiWxmsfl· @LiVVæªΩ[ LS“¡©y™´sWNRPV qz sμÙ∂R ™´sV¨s qx s™yÕfi ≠szqsLSLRiV.


3

eT+>∑fi¯yês¡+24`06`2014

ñ|ü düuÛ≤|ü‹>± ãT<ä›Á|ükÕ<é xqs»R½ùLi ryäLiQ\|ms ª«sV gjizqs©«s −s¿yLRißá GNRP˙gki™´sLigS Fs¨sıNRP @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡zms©´s xqsÀ≥œ¡

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 23 (ôd’ÿq÷´dt): ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsˆNRPL`igS ™´sVLi≤R∂÷¡ ¡VμÙR∂˙xmsryμ`∂ GNRP˙gki ™´sLigS Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRiV. r°™´sV™yLRiLi xqsÀ≥œ¡ xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV©´s @©´sLiªRΩLRiLi.. Dxms xqsÀ≥ÿxmsºΩgS  ¡VμÙR∂˙xmsryμ`∂ GNRP˙gki™´sLigS Fs¨sıQQ\ZNP©´s»˝¡V {qsˆNRPL`i N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμR∂LS™´so xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥ÿxmsORPQ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V, ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩ A∏R∂V©´s©´sV xqsÀ≥ÿxmsºΩ rÛy©´sLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s N][LSLRiV. ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩ \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂, ™´sVLi˙ªRΩVáV

ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ™´sVLi≤R∂÷¡ ¡VμÙR∂˙xmsryμ`∂©´sV ryμR∂LRiLigS xqsÀ≥ÿμ≥R∂˘QORPQ rÛy©y¨sNTP ºdΩxqsV ZNPŒ˝ÿLRiV. DxmsxqsÀ≥ÿxmsºΩgS Fs¨sıQQ\ZNP©´sLi μR∂VNRPV A∏R∂V©´sNRPV @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ≠s™yμyá NRPV μR∂WLRiLigS DLi»¡W xqs™´sVNS÷d¡©´s LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ≠sáORPQfl· Æ©s[ªRΩgS ™´sVLi≤R∂÷¡  ¡VμÙR∂˙xmsryμ`∂NRPV gRiVLjiÚLixmso DLiμR∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s Dxms xqsÀ≥ÿxmsºΩgS Fs¨sıNRP NS™´s≤R∂Li A©´sLiμR∂LigS DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @μ≥j∂NSLRi À≥ÿuy xqsLixmnsVLi \¬ø¡LRi¯©±sgS A∏R∂V©´s Fs©´s¤Õ¡[¨s }qs™´sáV ¬ø¡[aSLRi¨s N]¨s

∏R∂W≤yLRiV. μR∂OTPQfl· À≥ÿLRiªRΩ z§¶¶¶Liμk∂ ˙xmsøyLRi xqsÀ≥œ¡ ≠sxqsÚQXºΩNTP NRPXztsQ ¬ø¡[aSLRi ©yıLRiV. gSLiÆμ≥∂[∏R∂V ™yμj∂, À≥ÿuy’≥¡™´sW ¨s, ¨s ¡μÙR∂ªRΩ, ≠sáV™´sáV NRP÷¡gji©´s ≠dsVNRPV ™´sV©´sxqsWˆÈQ LjiÚgS @’≥¡©´sLi μR∂©´sáV æªΩáVxmso ªRΩV©yı©´s¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW GNRP˙gki™´sLigS Fs¨sıQQ\ZNP©´s  ¡VμÙR∂˙xmsryμ`∂NRPV @’≥¡©´sLiμR∂©´s áV æªΩ÷¡FyLRiV. FsÃ˝¡xmsˆV≤R∂V ¿¡LRiV©´s™´so* ª][ NRP¨szmsøR¡LiG ≠dsVLRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV NSFy≤R∂ªyLRi¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı ™´sV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩxmsOSQá©´sV xqs™´sVμR∂XztÌsQª][ øR¡Wzqs xqsÀ≥œ¡ g_LRi™´sLi |msLiF~Liμj∂ryÚLRi©´sı ©´s™´sV¯NRPLi DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¨sxtsQˆQORPQFy ªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ x§¶¶¶NRPV‰Ã¡V xmsLjiLRiOTPQryÚLRi©´sı À≥ÿ™´s©´s DLiμR∂©yıLRiV. x§¶¶¶ßLiμygS ©´s≤R∂VxmsoN]LiμyLi: ™´sVLi≤R∂÷¡ DxmsxqsÀ≥ÿxmsºΩgS GNRP˙gki™´sLigS Fs©´sVıNRPV©´sıLiμR∂VNRPV ™´sVLi≤R∂÷¡  ¡VμÙR∂˙xmsryμ`∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡LiμR∂LjiNUP NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV

xqs™´sV ˙μR∂LiÕ‹[ Æ™s[≤T∂ºdΩ˙™´sªRΩª][ rygRi¨s Æ™s[»¡ ≠saS≈¡xms»Ì ¡ fl·Li,«¡⁄©± s 23(ôd’ ÿ q÷´dt ) : LRiVªRΩVxms™´s©yáV ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡©y ™´sL<SáV xms≤R∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV \|qsªRΩLi ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sL<Sá\|msÆ©s[ ™´sVªRΩ=Q˘ xmsLji˙aRP™´sV Aμ≥yLRixms≤T∂ DLiμj∂. ™´sL<SáV xms≤T∂, FsLi≤R∂á ºdΩ˙™´sªRΩ ªRΩgÊjiæªΩ[ ™´s≤T∂ ºdΩ˙™´sªRΩ ªRΩgÊRiVªRΩVLiμj∂. xqs™´sVV˙μR∂ gRiLRi˜ÈLiÕ‹[ DLiÆ≤∂[ L]∏R∂V˘Ã¡V, ¬ø¡[xmsáV \|msNTP ™´sryÚLiVV. @xmsˆV≤R∂V ¬ø¡[xmsá Æ™s[»¡ xqs™´s˘LigS rygRiVªRΩVLiμR∂¨s À‹[»¡V AxmslLi[»¡L˝Ri xqsLixmnsVLi ©y∏R∂VNRPVáV @©yıLRiV. LRiVªRΩVxms™´s©yá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ™´sVLjiLiªRΩgS ≠sxqsÚLjiLi¿¡ ™´sL<SáV xmsÆ≤∂[ ™´sLRiNRPV N]¨sı À‹[»˝¡V©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩ {qs«¡©±sÕ‹[ Æ™sVLRiVgÊS D©´sıxmsˆ…”¡NUP CryLji Aμj∂Õ‹[Æ©s[ ¨sLSaS«¡©´sNRPLigS xmns÷¡ªyáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Liª][ AxmslLi[»¡L˝RiV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sLRiVfl·V≤T∂\|msÆ©s[ AaRPáV |msLiøR¡VN]¨s FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP ™yªy™´sLRifl·Li øR¡Ã˝¡ ¡≤R∂NRP FsLiª][ Dªy=x§¶¶¶LigS ¬ø¡[xmsáV, L]∏R∂V˘Ã¡ Æ™s[»¡©´sV ªRΩWLRiVˆºdΩLRiLiÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s À‹[»¡V AxmslLi[»¡L˝RiNRPV Aμj∂Õ‹[Æ©s[ øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. FsLi≤R∂á ºdΩ˙™´sªRΩ @μ≥j∂NRPLi NS™´s≤R∂Li, ™´sL<SáV xms≤R∂NRPF°™´s≤R∂Li, xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ ™´s≤T∂ ºdΩ˙™´sªRΩ @μ≥j∂NRPLigS

DLi≤R∂≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ ™´sVªRΩ=Q˘ xqsLixmsμR∂ áÀ≥œ¡˘ªRΩ ªRΩgÊjiLiμj∂. N]LiªRΩ ™´sLRiNRPV L]∏R∂V˘Ã¡V, ¬ø¡[xmsáV á’≥¡Li¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP |ms»Ì¡V ¡≤T∂NTP ªRΩgÊRi rÛyLiVVÕ‹[ ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ IN][‰ À‹[»¡VNRPV ª]÷¡™yLiVV£qsÕ‹[ LRiW.15 Æ™s[á ©´sVLi¿¡ LRiW.20 Æ™s[á ™´sLRiNRPV ©´sxtÌsQLi øR¡≠søR¡WaSLRiV. lLiLi≤][ ™yLiVV£qsÕ‹[ NRPW≤y |msμÙR∂gS ™´sVªRΩ=Q˘ xqsLixmsμR∂ á’≥¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ N]¨sı À‹[»˝¡V Æ™s©´sNTP‰ ™´sxqsVÚ©yıLiVV. xmsáV À‹[»˝¡©´sV ¬ø¡[xmsá lLi[™´soÕ‹[ ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. CÆ©sá INRP…‹[ æªΩ[μk∂ @LÙRiLS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ μyμyxmso 600 À‹[»˝¡V Æ™s[»¡©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLiVV. INRPryLji À‹[»¡V Æ™s[»¡NRPV Æ™s◊¡æªΩ[ gRiLjixtÓsQLigS lLiLi≤R∂V ™yLSáFy»¡V xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[Æ©s[ DLi»¡VLiμj∂. lLiLi≤R∂V ™yLSáNRPV xqsLjixms≤y lLi[xtsQ©´sV xqsLRiNRPVáV, À‹[»¡V ©´s≤R∂™´s≤y¨sNTP ≤U∂—¡Ã¡V, Æ™s[…ÿ≤T∂©´s ¬ø¡[xmsáV, L]∏R∂V˘Ã¡V ¨sá* ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP xqsLjixms≤y H£qs ™´sLi…”¡≠s Æ™sLi»¡ ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒœ¡ªyLRiV. C LRiNRPLigS ºdΩxqsVZNP¤Œ˝¡[ xqsLRiNRPVáNRPV IN][‰ À‹[»¡VNRPV LRiW.2 áORPQá ™´sLRiNRPV |ms»Ì¡V ¡≤T∂gS |ms≤R∂VªRΩVLi…ÿLRiV. À≥ÿLki @LiøR¡©yáª][ Æ™s[»¡NRPV Æ™s◊˝¡©´s ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáNRPV @©´sVNRPV©´sıLiªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ L]∏R∂V˘Ã¡V, ¬ø¡[xmsáV á’≥¡LiøR¡NRPF°æªΩ[ ©´sxtÌsQLi ªRΩxmsˆμR∂V.

æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLRixqsˆLRi xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ xqsÀ≥œ¡©´sV x§¶¶¶ßLiμygS ©´s≤T∂zmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @LiμR∂LRiW xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ˙xms«¡Ã¡V “¡LÒjiLiøR¡V N][¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @xmsˆVáV, Aμy∏R∂VLi ¤Õ¡[¨s ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚Li xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPVLiμR∂©yı LRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P©´sV xqs*LÒSLiQ˙μ≥R∂gS ™´sWlLi[ËLiμR∂VNRPV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡Li ªy NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP μR∂XNRPˆ¥R∂Liª][ AÕ‹[¿¡Li¬ø¡[ ™yLjiZNP[ ˙xms«¡Ã¡V xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi xqsÀ≥œ¡©´sV xqs«ÿ™´sogS Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s N][LSLRiV. AμR∂LRi+˙Fy∏R∂V\Æ™sV©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS xqsÀ≥œ¡ g_LRi™y¨sı |msLiF~Liμj∂Liøyá©yıLRiV. «¡gRi©±s ∏R∂VV™´sNRPV≤R∂V, Dªy=x§¶¶¶™´sLiªRΩV≤R∂V.. xqsÀ≥œ¡NRPV øR¡NRP‰gS xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS N][LSLRiV.

¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV B¿¡Ë©´s ’d¡¤«¡[{msª][ …‘¡≤U∂{ms FsLiμR∂VNRPV «¡ªRΩNRP…Ì”¡LiμR∂©´sı «¡gRi©±s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms xqsÀ≥œ¡Õ‹[ …‘¡≤U∂{ms xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ¨sLRixqs©´sNRPV μj∂gSLRiV. …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™sWμR∂VgRiá ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáVgRiV «ÿºΩ N][xqsLi A≠sLRi˜È≠sLi¿¡©´s FyLÌki …‘¡≤U∂{ms @¨s ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ BLRiV ˙FyLiªyáNRPV xqs™´sV©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ZNP[Li˙μR∂Li\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRi¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ªRΩ™´sV\|ms NSLi˙lgi£qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V μy≤T∂¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ FsLi{msgS ø][μR∂˘Li øR¡Wzqs©´s «¡gRi©±sNRPV ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ x§¶¶¶NRPV‰ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.

\ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,«¡⁄©± s 23(ôd’ ÿ q÷´dt ) : z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[ Aμj∂™yLRiLi Æ™s÷¡NTPºdΩzqs©´s ™´sVVgÊRiVLRiV BLi—¡¨dsLjiLig`i ≠sμy˘LÛRiVáV NTPLRifl„fi, xmsLRiÆ™s[Va`P, LRiVºΩ*N`P ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV ™yLji xqs*˙gS™´sWáNRPV ªRΩLRi÷¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. ’¡∏R∂W£qs ©´sμk∂ ˙xms™´sWμR∂ xmnsV»¡©´s «¡Ljigji L][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂VxqsVÚ©yı BLiNS ©´sáVgRiVLRiV ©´sgRiLRi ≠sμy˘LÛRiVá AøR¡WNUP æªΩ÷¡∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV, ¡Liμ≥R∂V™´soáV NRP¨dsıLRiV™´sVV¨dsıLRiVgS ≠sázmsxqsVÚ©yıLRiV. Aμj∂™yLRiLi ™´sVL][ ©yáVgRiV ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V áÀ≥œ¡˘™´sV∏R∂W˘LiVV. @LiμR∂VÕ‹[ INRP ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı JÕfiÔ ©´sÃ˝¡NRPVLi»¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sμy˘LÛji \¤À¡LjiÆ©s[¨s LjiºΩ*N`PgS gRiVLjiÚLiøyLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ©´sgRiLS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s 16 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV gRiÃ˝¡LiªRΩ™´sgS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 12™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V á’≥¡LiøyLiVV.

BLiNS ©´sáVgRiVLji AøR¡WNUP æªΩ÷¡∏R∂W÷¡= DLiμj∂. AøR¡WNUP æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™yLjiÕ‹[ zms.Lji¥j∂™´sV, Fs©±s.«¡gRiμk∂£tsQ, LjiztsQªylLi≤ÔT∂, NRPÃ˝¡WLji $x§¶¶¶L<RiáV©yıLRiV. ˙xms™´sWμR∂ xmnsV»¡©´sÕ‹[ ≠dsFs©±sAL`i ≠s«Ïÿ©´s«‹[˘ºΩ NRPŒÿaSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 24™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáª][ Fy»¡V INRP »¡WL`i AxmslLi[»¡L`i gRiÃ˝¡LiªRΩ∏R∂W˘LRiV. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s gS÷¡Lixmso øR¡LRi˘Õ˝‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV Æ™sVVªRΩÚLi 17™´sVLiμj∂ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V μ]LjiNSLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ 12 ™´sVLiμj∂ ©´sgRiLRi ≠sμy˘LÛRiVá≠s NSgS, BªRΩLRi —¡Õ˝ÿá ≠sμy˘LÛRiVáV @LiVVμR∂VgRiVLRiV©yıLRiV. L][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂VxqsVÚ©yı ªRΩ™´sV ’¡≤ÔR∂á AøR¡WNUP æªΩ÷¡∏R∂VNRP gRiVLiÆ≤∂á≠s}qsÕÿ L][μj∂xqsVÚ©´sı ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá©´sV øR¡Wzqs ˙xmsºΩ INRP‰LRiW NRP¨dsı…”¡ xmsLRi˘LiªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[ gRiÃ˝¡LiºΩ©´s ≠sμy˘LÛRiVá N][xqsLi ™´sVL][ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡V gS÷¡Lixmso øR¡LRi˘Ã¡V DLi…ÿ∏R∂V¨s

™´sVVLi ¡LiVV,«¡⁄©±s23 (ôd’ÿq÷´dt): @™yLÔRiVá DªRΩ=™yáNRPV A™´sV≤R∂μR∂WLRiLiÕ‹[ DLiÆ≤∂[ Àÿ÷d¡™´so≤`∂ {§¶¶¶L][ @≠dsVL`i Δÿ©±s rÌyL`i xmsLji™yL`i @™yLÔiR Vá ˙xmsμy©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. @NRP‰≤R∂ A∏R∂V©´s @™yLÔiR V  ¡μR∂VáVgS INRP {qs*…fi FyZNP…fi @LiμR∂VNRPV©yıLRiV. Æμ∂[aPR Li FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xmsáV ry™´sW—¡NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms xqsˆLiμj∂xqsWÚ @≠dsVL`i ª]÷¡ryLjigS  ¡V÷˝¡æªΩLRi|\ ms xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s xqsªRΩ˘Æ™s[V™´s «¡∏R∂VæªΩ[ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP gS©´sV Cg_LRi™´sLi @LiμR∂VNRPV©yıLRiV. Bμj∂ ªRΩ©´sZNPLiª][ xqsLiª][xtsQLigS DLiμR∂¨s @≠dsVL`i }msL]‰©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLi ≠sZaP[xtsQ ˙xms«ÿμR∂LRifl· F~LiμR∂≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y @≠dsVL`iNRPV ™´sVLi¿¡ }msLRiV æªΩ¿¡Ë|ms…Ì¡” Liμj∂. ry™´sW—¡NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms C NSLRi˘˙NRP™´sVLi ˙xms«¡Ã¡ μR∂XztsÌ Q¨s ANRPL<ij Li¿¡Liμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sVμ≥∂R ˘˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s À≥‹F[ yÕfiÕ‹[ B…‘¡™´sá Àÿ÷d¡™´so≤`∂ ©´s»¡V≤R∂V @≠dsVL`i Δÿ©±s ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ |§¶¶¶ÕfiˆQ¤\Õ¡©±s NTP xmsoLRiVxtsvá zmsn LS˘μR∂VáV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªΩR V©yıLiVV.

≈¡™´sV¯LiÕ‹[ IáLizmsN`P LS˘÷d¡ ≈¡™´ s V¯Li,«¡⁄©± s 23(ôd’ÿq÷´dt): @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V I÷¡LizmsN`P μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≈¡™´sV¯Li I÷¡LizmsN`P xqsLixmnsVLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi ©´sgRiLRiLiÕ‹[ LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ˙NUP≤yLRiLigRi ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, ˙NUP≤yNSLRiVáV, FyhRiaSáá ≠sμy˘LÛRiVáV FyÕÊ‹©´sı C LS˘÷d¡¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV $¨s™yxqsV $©´slLi[£tsQ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ≈¡™´sV¯Li |msÆ™s÷¡∏R∂V©±s \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s C LS˘÷d¡ xqsLÙSL`i xms¤…¡[Õfi %`¡»¡}qs≤T∂∏R∂VLi ™´sLRiNRPV rygjiLiμj∂. @NRP‰≤R∂ «¡Ljigji©´s INRP NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FsLi{ms F~LigRiV¤Õ¡[…”¡ $¨s™yxqslLi≤ÔT∂ ™´sVV≈¡˘@ºΩμ≥j∂gS FyÕÊ‹©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≈¡™´sV¯Li FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xmso™y*≤R∂ @«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`i, I÷¡LizmsN`P xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≤yNÌRPL`i LRixmnsV©´sLiμR∂©±s, xmsoLRi ˙xms™´sVV≈¡VáV FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS B…‘¡™´sá Fs™´slLixqÌsV©´sV

@μ≥j∂L][z§¶¶¶Li¿¡©´s ∏R∂VV™´sNRPV≤R∂V A©´sLiμ`∂©´sV xqs©y¯¨sLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LRiLi«ÿ©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sV{qsμR∂Vá ™´sμÙR∂ NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s ™´sxqsªRΩVá\|ms ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV øR¡LjiËLiøyLRiV. ≈¡™´sV¯Li aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xmso™y*≤R∂ @«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`i, aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V Àÿáry≠sV áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·, NRP≠sVxtsQ©´sL`i $¨s™y£qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´sV{qsμR∂V NRP≠sV…‘¡Ã¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ r°™´sV™yLRiLi xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™yLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sV{qsμR∂Vá ™´sμÙR∂ ¨ds…”¡ ™´sxqsºΩ, @xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ, \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡Ã¡ ¨sLS¯fl·Li ™´sLi…”¡ ™y…”¡¨s ©´sgRiLRi FyáNRP @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sV{qsμR∂V NRP≠sV…‘¡ ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV A∏R∂W ™´sV{qsμR∂VÕ˝‹[ NS™y÷¡=©´s ™´sxqsªRΩVá©´sV ≠s™´sLjixqsWÚ ÷¡–¡ªRΩ

ªRΩVμj∂ ºdΩLRiVˆ Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV C Æ©sá 26©´s ™´sVVx§¶¶¶®LRiÚLi ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiμj∂. ˙xmsæªΩ[˘NRP ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ’d¡≠dsFsÕfiFs©±s øR¡˙NRP™´sLjiÚ ºdΩLRiVˆ Æ™sáV™´sLjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ @ºΩ|msμÙR∂ NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·LigS xqsªRΩ˘Li NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. ªRΩxmsˆV≤R∂V @N_Li»˝¡V, Fn°LÍRiLki ˙μ≥R∂V™´sxms˙ªyáª][ ÕÿÀ≥ÿáV F~LiμR∂VªRΩV©´sı»˝¡V øR¡Wzms©´s LS™´sV÷¡LigRiLS«¡Ÿ.. Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Wá©´sV Æ™s©´sVZNP[xqsVNRPV©yıLRiV. C NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li 7 «¡©´s™´sLji 2009©´s Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡NRPV {qsH≤U∂ @μ≥j∂NSLRiVáV LS™´sV÷¡LigRiLS«¡Ÿ r°μR∂LRiVáV BμÙR∂Lji¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqsLiμj∂. @Æμ∂[ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi zmns˙ ¡™´sLjiÕ‹[ {qsH≤U∂ ©´sVLi¿¡ ZNP[xqsV©´sV {qs’d¡HNTP  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[aSLRiV. 2009 G˙zmsÕfi, ©´s™´sLi ¡L`iáՋ[, @Õÿlgi[, 2010 «¡©´s™´sLjiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V øyLÍji{tsQ»˝¡©´sV {qs’d¡H μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. Æ™sWxqsLi, Æ©s[LRixmspLjiªRΩ NRPV˙»¡, Fn°LÍRiLki, ©´s™´sV¯NRP˙μ][x§¶¶¶Li ªRΩμj∂ªRΩLRi xmsáV |qsORPQ ©˝´s NTPLiμR∂ @’≥¡π∏∂WgSáV Æ™sWzmsLiμj∂. @Õÿlgi[, H…‘¡ øR¡»Ì¡Li NTPLiμR∂ NRPW≤y xmsáV @’≥¡π∏∂WgSáV ©´sÆ™sWμR∂∏R∂W˘LiVV. ªy©´sV ¬ø¡[zqs©´s —¡≠sV¯NRPV‰Ã¡©´sV ≠søyLRifl· xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LS«¡Ÿ {qs’d¡H FsμR∂V»¡ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV ©´suÌyÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s xqsªRΩ˘Li NRPLixmsp˘»¡L`i=©´sV ¤…¡N`P ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂ N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqsLiμj∂.

\|§¶ μR∂LSÀÿμ`∂ ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı ™´sV gÊRiVLRiV ≠sμy˘LÛRiVá ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ áV

LRiVfl·™´sW{mnsNTP «¡gRi©±s ™´s˘ºΩlLi[NRPLi: @¬ø¡ËLi ©y∏R∂V ≤R∂V xqsªRΩ˘Æ™s[V™´s «¡∏R∂VæªΩ[NRPV @™yLÔRiV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23 (ôd’ÿq÷´dt): \lLiªRΩV LRiVfl·™´sW{mnsNTP \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ¡μÙR∂ ™´s˘ºΩlLi[NRPVá¨s ™´sVLi˙ºΩ @¬ø¡Ë©yı∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. \lLiªRΩV LRiVfl·™´sW{mns\|ms ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ \Æ©sºΩNRP x§¶¶¶NRPV‰ «¡gRi©±sNRPV ¤Õ¡[μR∂V @¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. \lLiªRΩV LRiVfl·™´sW{mns\|ms ªy™´sVV B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsV¨s ªRΩxmsˆVNRPVLi≤y Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«¡Ã¡\|ms ™´sV™´sVNSLRiLi DLi¤…¡[ ªRΩ™´sVLRiV μ][øR¡VNRPV©´sı áORPQN][»˝¡ ≤R∂ ¡V˜ B}qsÚ Æ™sLi»¡Æ©s[ \lLiªRΩV LRiVfl·™´sW{mns ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ @¬ø¡Ë©yı∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ «¡gRi©±s ˙xmsxmsLigRiLi\|ms A∏R∂V©´s @ ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 23 (ôd’ÿq÷´dt):Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡©´s xqsªRΩ˘Li NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li ZNP[xqsV\|ms {qs’d¡H ˙xmsæªΩ[˘NRP N][LÌRiVÕ‹[ ≠søyLRifl· ™´sVVgjizqsLiμj∂. ºdΩLRiVˆ©´sV Lji«¡L`i* ¬ø¡[zqs©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi.. ºdΩLRiVˆ FsxmsˆV≤R∂V Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¬ø¡[μj∂ C Æ©sá 26©´s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V r°™´sV™yLRiLi æªΩ÷¡zmsLiμj∂. μyμyxmso HμR∂V©´sıLRi xqsLi™´sªRΩ=LSá ≠søyLRifl· @©´sLiªRΩLRiLi ªRΩ*LRiÕ‹[ ºdΩLRiVˆ Æ™sáV™´sLjiøR¡©´sVLiμj∂. xqsªRΩ˘Li NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. ªRΩxmsˆV≤R∂V xms˙ªyáª][ Æ™s[Õÿμj∂ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV F°lgi[xqsVNRPV©´sı xqsLixqÛs.. ¿¡™´sLRiNRPV ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚzqsLiμj∂. LRiW.14 Æ™s[á N][»˝¡ Æ™s[VLRi Æ™sWxqsLi ¬ø¡[aSLRi¨s æªΩ[÷¡Liμj∂.˙xmsμ≥y©´s ¨sLiμj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s ’¡.LS™´sV÷¡LigRiLS«¡Ÿ ª][ Fy»¡V ™´sVLji N]LiμR∂Lji¨s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi Bxmsˆ…”¡ZNP[ μ][xtsváVgS ¨sLÙSLjiLi¿¡Liμj∂. ’¡.LS™´sWLS«¡Ÿ, ™´sW“¡ {qsFs£mnsJ ™´s≤˝R∂™´sW¨s $©´s™y£qs, A≤T∂»¡L`i= xqsV˙ ¡™´sVfl·˘ g][FyáNRPXxtÒsQ©±s, …”¡.$¨s™y£qs, ’¡.xqsWLRi˘©yLS∏R∂Vfl· LS«¡Ÿ, —¡.LS™´sVNRPXxtÒsQ, Æ™sLiNRP»¡xmsºΩLS«¡Ÿ, $\ZaPáLi, ≠dsFs£qs ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i gRiVFyÚá©´sV ¨sLiμj∂ªRΩVáVgS ¬ø¡[LjiËLiμj∂. 3,038 xms˙ªyá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s N][LÌRiV,.. 216 ™´sVLiμj∂ ryORPVá©´sV ≠søyLjiLi¿¡Liμj∂. xqsVμk∂LÁRi ≠søyLRifl· @©´sLiªRΩLRiLi N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ©´sV Lji«¡L`i* ¬ø¡[zqsLiμj∂. gRiªRΩ ™yLRiÆ™s[V ≠søyLRifl· ™´sVVgjiLi¿¡©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi..

xmspLRi*NRPLigS NRP≠sVxtsQ©´sL`iNRPV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. NTPLRifl„fiNRPV Æ©s[ªRΩá ¨s™y◊¡ z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂ ™´sLRiμR∂Õ‹[ N]»Ì¡VNRPVF°LiVV ˙FyflÿáV N][Õ‹[ˆLiVV©´s ≠sμy˘LÛji NTPLRifl„fi ™´sVXªRΩÆμ∂[x§¶¶¶Li ≈¡™´sV¯Li ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[ xqs•¶¶¶∏R∂VNRP zqs ¡˜Liμj∂ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s gS÷¡Lixmso øR¡LRi˘Õ˝‹[ ¨s©´sı NTPLRifl„fi ™´sVXªRΩÆμ∂[x§¶¶¶Li  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂μj∂. NTPLRifl„fi FyLÛki™´sÆμ∂[•¶¶¶¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @μ≥j∂NSLRiVáV ≤≥T∂÷d˝¡ ¬ø¡[LjiË @NRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ B™yŒœ¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ≠dsVμR∂VgS ≈¡™´sV¯Li ¬ø¡[LSËLRiV. NTPLRifl„fi FyLÛki™´s Æμ∂[•¶¶¶¨sNTP ≈¡™´sV¯Li FsLi{ms F~LigRiV¤Õ¡[…”¡ $¨s™y£qslLi≤ÔT∂, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V xmso™y*≤R∂ @«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`i, Àÿ©Ø[ªRΩV ™´sVμR∂©±s ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ≠s«Ïÿ©±s BLi—¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 24 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV ≠s«Ïÿ©´s ∏R∂W˙ªRΩNRPV Æ™s◊˝¡ ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[ Fn°…‹[áV μj∂gRiVªRΩW ™´sLRiμR∂

NSLRifl·LigS gRiÃ˝¡Li\æªΩ©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. Æ™s[ªRΩ©yáV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ˙gS™´sVμk∂zmsNRPá μ∂R≥ LSı gRiªRΩ Fs¨s≠sVμj∂ Æ©sááVgS ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s ˙gS™´sVμk∂zmsNRPá Æ™s[ªRΩ©yá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ {qsH…‘¡∏R∂VW Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s xqsLiZOP[Q™´sV À≥œ¡™´s©±s FsμR∂V»¡ μ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©y∏R∂VNRPVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW |msLi¿¡©´s Æ™s[ªRΩ©yá©´sV Æ©s[…”¡ ™´sLRiNRPV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yı @μ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Æ™s[ªRΩ©yáV Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VNRPF°æªΩ[ ALiμ][Œœ¡©´s DμÙR∂QXªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ™yLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. ˙gS™´sVμk∂zmsNRPáLiμR∂LjiNUP HZNP[{ms ªRΩLRixmnsQo©´s gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiVáV B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

æªΩáLigSfl· LRi™yflÿaSΔÿ ™´sVLi˙ºΩ ™´sV}§¶¶¶LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV. @NRP‰≤R∂NRPV xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·NRPV Æ™s◊˝¡©´s ™´sVLi˙ºΩ ºΩLjigji ©´sgRiLS¨sNTP ™´søyËLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW gS÷¡Lixmso ™´sVL][ ©yáVgRiVL][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V DLi»¡VLiμR∂¨s, xmnsV»¡©´sÕ‹[ NRPŒÿaSá ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ¨sL˝RiORPQ ˘Li NRP¨szmsxqsVÚLiμR∂¨s, ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ºdΩxqsVNRPVÆ™s◊˝¡©´s @μ≥y˘xmsNRPVÕ˝‹[ @©´sVÀ≥œ¡™´s«Ï¡ŸÃ¡V ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, \lgi≤`∂©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ Õ‹[FyáV D©yı∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. «¡Ljigji©´s xmnsV»¡©´s\|ms xmspLjiÚ ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV {qsFsLi ZNP[{qsAL`iNRPV ¨sÆ™s[μj∂LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @NRP‰≤R∂ gS÷¡Lixmso xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·NRPV ™´sVL][ ™´sVLi˙ºΩ «‹[gRiV LS™´sV©´sı ™´sVLi≤T∂ ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. A∏R∂V©´s ≠sVgRiªy ™yLji ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V áÀ≥œ¡˘™´sVπ∏∂[V˘ ™´sLRiNRPV @NRP‰Æ≤∂[ DLi…ÿLRiV.

FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ AxqsVÚá ≠s™´sLSáV N][Lji©´s {qsˆNRPL`i ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,«¡⁄©±s23 (ôdÿ’ q÷´dt): ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ªRΩ™´sV AxqsVÚáV, @xmsˆVá ≠s™´sLSá©´sV qx sÀ≥ÿmx sºΩNTP @LiμR∂¤«¡[∏∂R Wá¨s aSxqs ©´sqx sÀ≥¡œ ¡V¤Õ¡…”¡©±s }msL]‰Liμj∂. ™yLRiV xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡VgS ˙xms™´sWfl·Li ¬ø¡[zqs©´s ©y…”¡©´sVLi¿¡ Æ©sáL][«¡ŸÃ¡ Õ‹[gS C ≠s™´sLSá©´sV q{ sˆNRPL`iNRPV @LiμR∂¤«¡[ ∏R∂Wá¨s N][Lij Liμj∂. qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡Liªy ªRΩ™´sV AxqsVÚá©´sV G…ÿ ˙xmsNRP…”¡Li øR¡≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩ. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ N]ªRΩgÚ S qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡Liªy ˙xms™´sWfl·{qs*NSLRiLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ ™yLRiLiªy ™´s¬ø¡[Ë «¡Ÿ\¤Õ¡ 31Õ‹[gS ªRΩ™´sV AxqsVÚáV, @xmsˆVá ≠s™´sLSá©´sV @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s @|qsLi’d˝¡ B©±sø≥yLÍji NSLRi˘μR∂Lji+ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· }msLRiVª][ Æ™sáV™´s≤T∂©´s  ¡V¤Õ¡…”¡©±s }msL]‰Liμj∂. μk∂Liª][ Æ©sáL][«¡ŸÕ˝‹[ 175 ™´sVLiμj∂ N]ªRΩÚgS Fs¨sıQQ\ZNP©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V AxqsVÚá ≠s™´sLSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂.

Àÿ ¡V™´s¨dsı aRPVxtsQ‰ ™ygÙS©´sáV: zqsAL`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23 (ôd’ÿq÷´dt): ALi˙μ≥R∂ ˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V≠s aRPVxtsQ‰™ygÙS©yá¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩáVxqs¨s FsÆ™sV¯÷d¡= zqs.LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘ @©yıLRiV. Gzms aSxqs©´s ™´sVLi≤R∂ ÷¡Õ‹[ gRi™´sLRiıL`i ˙xmsxqsLigRiLi\|ms A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LRiVfl·™´sW{mns ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ AL`i’d¡H ¨s∏R∂V™´sWáV •¶¶¶≠dsV B¬ø¡[Ë ™´sVVLiμR∂V æªΩ÷¡∏R∂Wμy? @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. 94c95Õ‹[ …‘¡≤U∂{ms B¿¡Ë©´s ™ygÙS ©yáV @™´sVáVNRPV ©Ø[øR¡VN][¨s ≠sxtsQ∏R∂VLi ˙xms«¡Ã¡ NRPV æªΩáVxqs©yıLRiV. ™ygÙS©yÕ˝‹[ L][ÕfiÀÿ˘N`P øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V •¶¶¶Õfi™´sWL`iNÊS A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV.

ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P @’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ LS∏R∂Vá{qs™´sV©´sV μR∂WLRiLi ¬ø¡[}qsÚ ™´sVL][ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ DμR∂˘™´sVLi ªRΩxmsˆμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. LS∏R∂Vá{qs™´sV ˙xms«¡Ã¡V DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[}qsÚ Axms≤R∂Li Fs™´sLji ªRΩLRiLi NSμR∂¨s NRPW≤y A∏R∂V©´s @©yıLRiV.LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡ BøyËLRi¨s …‘¡≤U∂{ms xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ™´sVLjiËF°™´sμÙR∂¨s zqs.LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘ @©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ G{ms aSxqs©´sxqs ™´sVLi≤R∂÷¡Õ‹[ …‘¡≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ ™ygS*μR∂Li «¡LjigjiLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms BLRiV FyLÌki xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ™´sVμR∂˘ ™y≤T∂Æ™s[≤T∂ øR¡LRiË «¡LjigjiLiμj∂.

™´s˘™´sry∏R∂V ≠sxm˝s™´sLi ryμ≥j∂ryÚLi : LSμ≥yÆ™sWx§¶ ©±szqsLig`i |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23 (ôdÿ’ q÷´dt): Æμ∂[aPR LiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂VLiª][ Fy»¡V ORPQLiR ≠sxms˝ ™yá©´sV ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩqx sVNRPV¨s Æ™sŒœ¡ªy™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ LSμ≥yÆ™sWx§¶ ¶©s± qz sLig`i @©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVW≤R∂V ≠˝sxms™yáV ryμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s §x ¶ ¶Lij ªRΩ, ¨ds÷¡, Fyá ≠˝smx s™y¨sı ryμ≥∂j ryÚ™s´ V ©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi À≥ÿ«¡Fy LSxtsÌ Q˚ NSLS˘Ã¡ ∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌik mx sμyμ≥∂j NSLRiVáV, NTPry©±s Æ™sWLSË qx s™´sWÆ™s[aPR Li «¡LjigjiLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ LSμ≥yÆ™sWx§¶ ¶©s± qz sLig`i C qx s™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶ «¡LRi∏R∂W˘ LRiV. qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW A∏R∂V©´s AlLiıQá˝ Õ‹[gS ™´s˘™´sry∏R∂V’d¡™´sW Fyá{qs æªΩryÚ™s´ V©yıLRiV. ©´sμR∂Vá @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi mx spLjiÚ ¬ø¡[qz s ˙xmsºΩ FsNRPLSNRPW ¨dsLRiLiμj∂ryÚ™s´ V©yıLRiV. gRiV«¡LSª`Ω ªRΩLRi•¶¶ Õ‹[ l\LiªRΩVáLi μR∂LjiNUP À≥¡œ WryLRi NSLÔiR VáV BryÚ™s´ V¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ©´sμR∂Vá @©´sVxqsLiμ≥y¨s¨sNTP ˙xmsμ≥y¨s Æ™sW≤U∂ NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yıLRi¨s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ BLRiV LSuÌy˚á qz sFsLiá©´sV NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. qx s¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂ÀÿD ¡, ZNPzqsAL`iá©´sV A∏R∂V©´s NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. C ¤À¡≥ …[ ¡‘ Õ‹[ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s ™´s˘™´sry∏R∂V mx sLjiqz sÛ ªRΩVá©´sV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V

ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩNTP ≠s™´sLjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xmsºΩÚFy…”¡ xmsoÕ˝ÿLS™´so, ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ NRPLiÀ≥œ¡LiFy…”¡ LSÆ™sW¯x§¶¶¶©±sLS™´so C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P l\LiªRΩVáNRPV Bª][μ∂j≥ NRP ry∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ¨s N][LSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ LSμ≥y Æ™sWx§¶¶¶©±szqsLig`i xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· {qsFsLi NRPá*NRPVLi»˝¡ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`iLS™´so©´sV xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ NRP÷¡aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... lLiLi≤R∂V LSuÌy˚Õ˝‹[©´sW ™´s˘™´sry∏R∂VLi, @©´sV ¡Liμ≥R∂ LRiLigSá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ªy™´sVV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙gS≠dsVfl· ≠sNSxqs π∏∂W«¡©´s xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ˙xmsºdΩ xmsLi»¡NRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™y«fi}ms∏∫∂V ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂Wá ™´s¤Õ¡˝ [ Fyá DªRΩˆºΩÚÕ‹[ Æμ∂[aPR Li B™yŒœ¡ ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ ˙xms¥R∂™´sV rÛy©´sLiÕ‹[ DLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.©´sμR∂Vá @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs ˙xmsºΩ FsNRPLSNRPW ¨dsLRiLiμj∂ryÚ™s´ V©yıLRiV.


4

eT+>∑fi¯yês¡+24`06`2014

{qsˆNRPL`i, ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLiNRPV À≥œ¡˙μR∂ªRΩ |msLixmso ªRΩgÊji©´s NRPWLRigS∏R∂V xmsLi»¡Ã¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ ’d¡C≤U∂ @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V •¶¶ ≠dsV ™´sLRiLigRiÕfi,«¡⁄©±s23(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li ª]÷¡ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ NUPáNRP xmsμR∂™´soáV F~Liμj∂©´s aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ {qsˆNRPL`i zqsLjiN]Li≤R∂ ™´sVμ≥∂R VxqsWμR∂ ©yøyLji, Dxms ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ ªy…”¡N]Li≤R∂ LS«¡∏R∂V˘ NRPV F°÷d¡xqsV aS≈¡ Æ\™s ZNP[»¡gjiLki À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLi¿¡L iμj∂. ≠dsLjiÕ‹[ BμÙ∂R LRiV ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™ylLi[ NS™´s»¡Li gRi™´sV©yL>iR Li. {qsˆNRPL`i xqs•¶¶¶ ™´sVLi˙ªRΩVáLi μR∂LjiNUP Æ\™s ZNP[»¡gjiLki À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ xqs™´sVNRPWLjiËLiμj∂. BLiμR∂V Õ‹[ {qsˆNRPL`i zqsLjiN]Li≤R∂ ™´sVμ≥∂R VxqsWμR∂©yøyLji, Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáV ªy…”¡N]Li≤R∂ LS«¡∏R∂V˘, ™´sVx§¶¶¶ ™´sVWμ`∂ @÷d¡NTP ™´sW˙ªRΩLi @μR∂©´sLigS  ¡V¤Õ¡˝ …fi ˙xmsp£msn NSLRiV, |\ ms¤Õ¡…fi©´sV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂.C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ Æ\™s ZNP[»¡gjiLki NTPLiμj∂NTP ™´s¬ø¡[Ë ™´sVV≈¡˘ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨s μ≥∂R Vá À≥¡œ ˙μR∂ªRΩNRPV »¡W xms˝ £qs »¡W ø]xmsˆV©´s ©´sáVgRiVLRiV xmsLRi=©´sÕfi |qsNRPW˘Lji…‘¡ @μ≥∂j NSLRiV({msFs£qs™Ø[)á©´sV, ™´s©±s xms˝ £qs ˙ºdΩ ø]xmsˆV©´s AL`i¯≤`∂ Fsry‰LÌiR V©´sV ZNP[…ÿLiVV xqsVÚLiμj∂. @Li ¡L`i}ms»¡Õ‹[¨s zqs…‘¡ AL`i¯≤`∂ Lji«¡L`i*

({qsGAL`i) ©´sVLi¿¡ ™´s©±s xms˝ £qs Fn°LRiV ø]xmsˆV©´s AL`i¯≤`∂ gSLÔiR V©´sV BŒ˝¡œ ™´sμÙ∂R ¨s∏R∂V≠sVxqsVÚLiμj∂. ≠ds»¡ ¨sıLi…”¡¨s HFs£qs≤R∂ ˝¡W˘ —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ NUPáNRP xmsμR∂™´soáV F~Liμj∂©´s aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ {qsˆNRPL`i zqsLjiN]Li≤R∂ ™´sVμ≥∂R VxqsWμR∂ ©yøyLji, Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ªy…”¡N]Li≤R∂ LS«¡∏R∂V˘ NRPV ™´sLjiLÚ ixms¤«¡[zqsLiμj∂. ≠dsLjiμÙ∂R LjiNTP @μR∂©´sLigS «¡≤`∂ ZNP[»¡gjiLji À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ gRiá ™´sVV≈¡V˘Ã¡NRPV DLiÆ≤∂[  ¡V¤Õ¡˝ …fi ˙xmsp£ms NSLRiV, |\ msá…fi©´sV xqs™´sVNRPWLRiË»¡Li ≠sZaP[xtsQLi.. AL`i¯≤`∂ gSLÔiR V ™´sW˙ªRΩLi ≠dsLji BŒ˝¡œ ™´sμÙ∂R À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ ≠sμ≥∂R VáV ¨sLRi*z§¶¶ ¶xqsVÚLiμj∂.™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP «¡≤`∂ xm˝s£qs, x§¶‹[LiaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ©yLiVV¨s ©´sLji=Li•¶¶¶lLi≤Ô∂T , ˙xmsºΩ xmsORPQ Æ©s[ªΩR ZNP.«ÿ©ylLi≤Ô∂T NTP «¡≤`∂ ZNP[»¡gjiLki À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ DLiμj∂. |\ §¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂ ZNP[Li˙μR∂LigS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı BLi¤…¡÷¡¤«¡¨ds= |qsNRPW˘Lji…‘¡ ≠sLig`i ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, Dxms ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ªRΩVáV, ™´sVLi˙ªRΩVáV, aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ {qsˆNRPL`i, Dxms xqsÀ≥ÿxmsºΩ, ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¿d¡£msn ≠s£ms, ˙xmsºΩ xmsORPQ Æ©s[ªΩR , BªRΩLRi ™´sVV≈¡˘ ˙xms«ÿxmsºΩ¨sμ≥∂R VáNRPV À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆxqsVÚLiμj∂.

™´sLRiLigRiÕfi,«¡⁄©±s23(ôdÿ’ q÷´dt): LRiVªRΩVxms™´s©yáV Æ™sVVx§¶ ¶Li øy¤…¡[∏∂R V≤R∂Liª][ ™´sL<SáV ¤Õ¡[NPR ™´sWlLi‰…˝‹N[ PT NRPWLRigS∏R∂Wá LSNRP ªRΩgÊij Liμj∂. μk∂Liª][ NRPWLRigS∏R∂Vá μ≥∂R LRiáª][ ry™´sW©´sV˘≤R∂V ≠sá≠sáÕÿ≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. J Æ\™sxmso ™´sV◊d¡˝ D÷˝¡Fy∏R∂V μ≥∂R LRiáV |msLRigRigS ™´sVL][Æ\™sxmso NRPWLRigS∏R∂Wáμk∂ @Æμ∂[ μyLjigS DLiμj∂. «¡⁄©±s 20™´sæªΩ[μ∂k μy…”¡©y ™´sL<SáV ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiVNRPV l\LiªRΩVáV AxqsNTPøÚ ¡R Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ G…ÿ ANRPVNRPWLRiá rygRiV NRPW≤y ≠sxmsLkiªRΩLigS DLiÆ≤∂[μ∂j . C G≤yμj∂ @μk∂ ªRΩgÊij LiμR∂¨s ™y˘FyLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÕ˝‹Æ[©s[ μ≥∂R LRiáV ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjigSLiVV. IZNP[ryLji NRPWLRigS∏R∂Vá μ≥∂R LRiáV lLiLi≤T∂LiªRΩáV NS™´s≤R∂Liª][ «¡©´sLi B ¡˜LiμR∂VáV mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV ÀÿgS ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ BªRΩLRi —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë NRPWLRigS∏R∂Vá\|msÆ©s[ Aμ≥yLRimx s≤y÷¡=©´s mx sLjiqz sÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyáNRPWLRi, g][LigRiWLRi,  ¡øR¡Ë÷¡NRPWLRi, ª][»¡NRPWLRiª][ Fy»¡V N]ºΩÚ≠sd VLRi, Æ™sVLiºΩNRPWLRi, mx spμk∂©y©´sV FsNRPV‰™´sgS rygRiV ¬ø¡[ryÚLiR V. CryLji FsLi≤R∂áV ÀÿgRi DLi≤R∂»¡Liª][ l\LiªRΩVáV ¨dsŒ˝¡œ ß ¤Õ¡[NPR rygRiV ÀÿgS ªRΩgÊij LiøyLRiV. mx sn ÷¡ªRΩLigS μ≥∂R LRiáV øR¡VNRP‰Õ˝‹[ ¬ø¡[LiR VªRΩV©yıLiVV. μ≥∂R LRiá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·\|ms @μ≥∂j NSLRiVáV NRPW≤y μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s «¡©´sLi ™yF°ªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sL<iR QYáV ¤Õ¡[¨s NSLRifl·LigS ANRPVNRPWLRiáV Æ™sVVμR∂áV @¨sı NRPWLRigS∏R∂Vá xmsLi»¡Ã¡ μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ªRΩgÊS∏R∂VLi»¡V©yıLRiV.

NSNTP©y≤R∂,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): Fs{qÍs…‘¡ F°xqÌsVáNRPV ’d¡C≤U∂ @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV NRPW≤y @L>RiªRΩ NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ©´s¨s zqsFsLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V •¶¶¶≠dsV BøyËLRi¨s ’d¡C≤U∂ ≠sμy˘LÛji xqsLixmnsV Æ©s[ªRΩáV @©yıLRiV. ≠sμy˘QL>RiªRΩáՋ[ Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV ¬ø¡Ã˝¡™´s¨s, gRiªRΩLiÕ‹[ D©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ºdΩLRiVˆ÷¡¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡NUP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ΔÿªRΩLRiV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ≤U∂C≤U∂áNRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRP÷¡ˆLi¬ø¡[Õÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡LiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. BÕÿ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS 2008 ≤U∂Fs{qs=Õ‹[ 5,200 ™´sVLiμj∂ ’d¡C≤U∂áV Dμ][˘gSá©´sV N][Õ‹[ˆ∏R∂WLRi©yıLRiV. Dμ][˘gSáV N][Õ‹[ˆLiVV©´s ™yLjiNTP ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW gRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ Fs©Ø[ı ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. N]ªRΩÚgS ™´s¿¡Ë©´s Fs¨ds=…‘¡C ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi ’d¡C≤U∂ @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ Hμ][ ªRΩLRigRiºΩ ™´sLRiNRPW

À‹[μ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @L>RiªRΩ NRP÷¡ˆLiøyLRi©yıLRiV. μk∂¨s\|ms ˙xmsxqsVÚªRΩ {qsFsLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV NRPáV™´sgS ’d¡C≤U∂ @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ©´s¨s •¶¶¶≠dsVBøyËLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ≤U∂Fs{qs= 2008Õ‹[ Fs{qÍs…‘¡ @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV 30 aSªRΩLi F°xqÌsVá©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡»¡Liª][ ’d¡C≤U∂áNRPV ºdΩ˙™´s ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡LiμR∂¨s @©yıLRiV. 2008 ≤U∂Fs{qs= ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±sÕ‹[ DFyμ≥y˘∏R∂V F°xqÌsVáNRPV ’d¡C≤U∂, ≤U∂C≤U∂ @À≥œ¡˘LÛRiV÷¡μÙR∂LRiW @L>RiV¤Õ¡[©´s©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s Æ™sáV™´s≤ÔyNRP 54 L][«¡ŸÃ¡ @©´sLiªRΩLRiLi30 aSªRΩLi ≤U∂C≤U∂áNRPV Lji«¡LRiV* ¬ø¡[xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DªRΩÚLRiV*áV B¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨s\|ms ªy™´sVV \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡gS @©´sVNRPWáLigS ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi DªRΩÚLRiV* B¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsWáª][ NRP÷¡zqs ’d¡C≤U∂ @À≥œ¡˘LÛRiVáV rygjiLi¿¡©´s DμR∂˘™´sWá ™´sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μj∂g]¿¡Ë ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi DxmsxqsLixmnsVLi Æ™s[zqsLiμR∂©yıLRiV.

≠sμR∂V˘μyxmnsWªRΩLiª][ ∏R∂V ™´sNRPV≤T∂ ™´sVXºΩ ’¡¤«¡zms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ aS˘˙xmsryμ`∂ ™´sV ≈¡LÍkiNTP xmnsV©´sLigS ¨s™y◊¡ Æ©s[≤T∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyhRiaSáá ¡Liμ`∂ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): ™´sW™´sV≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi xmsLji™´sVLi≤R∂Õfi «¡gRiμyLi ¡ªyLi≤R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s «ÿμR∂™±s $¨s™y£qs(25) @Æ©s[ ∏R∂VV™´sNRPV≤R∂V r°™´sV™yLRiLi ≠sμR∂V˘μyxmnsWªRΩLiª][ ™´sVXºΩ¬ø¡Liμy≤R∂V. ≠sμR∂V˘ª`ΩxqsÚLiÀ≥œ¡Li FsNTP‰ ¬ø¡≤T∂F°LiVV©´s ≠dsμ≥j∂ μk∂xmsLi rÛy©´sLiÕ‹[ N]ªRΩÚμj∂ @™´sVLRiVxqsVÚLi≤R∂gS uyNRPV ªRΩgRiá≤R∂Liª][ @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ¬ø¡Liμy≤R∂V. @ªRΩ©´sV NSLi˙…ÿN`ÌP NSLji¯NRPV≤R∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ™´sW™´sV≤R∂ Fs\|qs#= $¨s™y£qs æªΩ÷¡FyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ : lLi¤À¡˜©´sÕ‹[¨s AzqsFnyÀÿμ`∂L][≤`∂ \lLi¤Õ¡[*%`¡»¡}qsxtsQ©±s xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ \lLiáVÕ‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©´sı ryLi ¡bP™´sLS™´soNRPV ˙xms™´sWμR∂™yaSªRΩVÚ ºdΩ˙™´sgS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. ª][…¡” ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá NRP¥R∂©´sLi ˙xmsNSLRiLi.. ILig][áV —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ryLi ¡bPLS™´so ˙{ms≠sV∏R∂VLi ˙xmsæªΩ[˘NRP l\LiáVÕ‹[ zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ NTP Æ™sŒœ¡ßÚªΩR V©yı≤R∂V. AzqsFnyÀÿμ`∂L][≤`∂ l\Li¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©s± Õ‹[ ZNP[LiR Œœ¡ FsN`P=˙|ms£qs l\LiáV Æ™s¤Œ¡˝ L[ iμR∂VNRPV ˙{ms≠sV∏R∂VLi ˙xmsæªΩ[˘NRP l\LiáV©´sV A}msaSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ZNP[LiR Œœ¡ l\LiáV Æ™s◊˝¡F°gSÆ©s[ zqsgjiıÕfi B™´s*≤R∂Liª][ C l\LiáV  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lij Liμj∂. A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ryLi ¡bP™´sLS™´so l\LiáV μy*LS ™´sμÙ∂R ¨sՋ˨s  ¡∏R∂V…”¡NTP øR¡W≤R∂»¡Liª][ zqsgjiıÕfiFn°L`Ìi ˙xms™´sWμR∂™yaSªRΩVÚ ªRΩgji÷¡ NTPLiμR∂ xms≤T∂F°∏R∂W≤R∂V. . ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı lLi¤À¡˜©´s Fs\|qs#= ’¡.$¨s™y£qs xqsLixmnsV»¡ xqÛsÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LiR VN]¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ ORPQªΩR gS˙ªRΩV¨sı 108 @Li ¡V¤Õ¡©´sV=Õ‹[ ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV.

\|§¶¶¶μyLRiÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): ’¡¤«¡zms ™´s˘™´srÛyxmsNRPVáV aS˘™´sV˙xmsryμ`∂ ™´sVV≈¡LÍki ¡÷¡μy©´s μj∂©Ø[ªΩR =™´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LSxtsÌ Q˚ ’¡¤«¡zms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≤y. ™´sVV≈¡LÍki ¿¡˙ªRΩxms…ÿ¨sNTP ’¡¤«¡zms æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ @μ≥∂R ˘QOPR VáV NTPtx sQ©s± lLi≤Ô∂T mx spá™´sWááV Æ™s[qz s ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV.C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[

’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘™´sLÊiR qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V r°™´sVV ≠ds˙LS«¡Ÿ,’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ DFyμ≥R∂˘QORPVáV ˙}msÆ™s[VLiμR∂L`i lLi≤Ô∂T ,LSxtsÌ Q˚ @μ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV ˙xmsNSa`P##lLi≤Ô∂T ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS NTPtx sQ©s± lLi≤Ô∂T ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW aS˘™´sV ˙xmsryμ`∂ ™´sVV≈¡LÍik Æμ∂[aPR Li N][qx sLi ¡÷¡μy©´sÆ\™sV©´s ™´s˘QQNPR ¨Ú s @©yıLRiV. .IZNP[ Æμ∂[aPR LiÕ‹[ BμÙ∂R LRiV

NSL][ˆlLi[…fi ˙xmsøyLRiLiª][Æ©s[ Æ™sW≤U∂ lgi÷¡øyLRiV: zqszmsFsLi ºΩLRiVxmsºΩ,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): NSL]ˆlLi[…fi ≠dsV≤T∂∏R∂W ANSaS¨sNTP FsºΩÚ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ @μ≥j∂NSLRiLi Õ‹[NTP ™´søyËLRi¨s zqszmsFsLi }msL]‰Li μj∂.. Æ™sW≤U∂ ªRΩLRixmnsÆ©s NSL]ˆlLi[…fi xqsLixqÛsáV Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFyLiVVáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[aS∏R∂V¨s A FyLÌki —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ 282 rÛy©yáV À≥ÿ«¡FyNRPV ™´s¿¡Ë©´s... J»˝¡V aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩLi 31 aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s©yı LRiV. À≥ÿ«¡Fy @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ \lLi¤Õ¡[* ø≥yLÍkiá©´sV À≥ÿLkigS |msLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡\|ms À≥ÿLS¨sı Æ™sWzmsLiμR∂©yıLRiV. «¡™´sVV¯ NSbdP¯LRiVNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsºΩxmsºΩÚ¨s NRP÷¡ˆxqsVÚ©´sı ALÌjiNRPÕfi 370¨s LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s

A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ {qs{msFsLi J»¡≠sV\|ms Õ‹[ªRΩVgS ≠sZa˝P[xtsQfl· ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS NRP™´sVW˘¨sxqÌsV FyLÌkiáV J»¡≠sV Fyá∏R∂W˘∏R∂V¨s... LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ {qs{msFsLi xmso©yμR∂VáV N]LiªRΩÆ™s[VLRiNRPV Æμ∂ ¡˜ºΩ©yı ∏R∂V¨s... «¡Ljigji©´s ªRΩxmsˆVá©´sV xqsLji ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™sŒÿÚ™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xms«ÿ ™´s˘ºΩlLi[NRP ≠sμ≥y©yá xmns÷¡ªRΩLigSÆ©s[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li J»¡≠sV Fy\¤Õ¡LiμR∂©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @–¡Ã¡ À≥ÿLRiªRΩ ™´s˘™´sry∏R∂V NSLji¯NRP xqsLixmnsVLi «ÿºdΩ∏R∂V 8™´s ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡Ã¡©´sV «¡∏R∂V˙xmsμR∂Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s {qs{msFsLi —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂

¨sLRi¯ÕfiÕ‹[ I÷¡LizmsN`P xmsLRiVgRiV xmsLiÆμ∂Li Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): I÷¡LizmsN`P ˙NUP≤y xqsLi ¡LSÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS r°™´sV™yLRiLi ≠s≠sμ≥R∂ ˙NUP≤y xqsLixmnsWá Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi¯Õfi xms»Ì¡fl·LiÕ‹[I÷¡LizmsN`P xmsLRiVgRiV xmsLiÆμ∂Li ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ALÔkiJ @LRiVfl·$, ≤U∂Fs{qsˆ ™´sWμ≥R∂™´slLi≤ÔT∂ C xmsLRiVgRiV xmsLiÆμ∂Li©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. øR¡μR∂V™´soª][ Fy»¡V A»¡Ã¡\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyá¨s ≠dsLRiV ≠sμy˘LÛRiáVNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ™y∏R∂W™´sV DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsVLi LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LRiÆ™s[V£tsQ, —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V $μ≥R∂L`ilLi≤ÔT∂, ™y÷d¡ÀÿÕfi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s LSxtÌsQ˚ NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so, {ms≤U∂áV, {msC…‘¡Ã¡V, ≠s≠sμ≥R∂ FyhRiaSááNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sμy˘LÛRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ˙xms«ÿ zmnsLS˘μR∂Vá ≠sÀ≥ÿgRiLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS r°™´sV™yLRiLi rÛy¨sNRP ALÔkiJ NSLS˘Ã¡∏R∂V xqs™´sWÆ™s[aRP™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ ˙xms«ÿ zmnsLS˘μR∂Vá©´sV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. ALÔkiJ @LRiVfl·$ @LÍkiμyLRiVá©´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. ™´s¿¡Ë©´s zmnsLS˘μR∂Vá©´sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV @LiμR∂¤«¡[zqs xqsªRΩ*LRi xmsLjiuy‰LS¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáV, zqs ¡˜Liμj∂ FyÕÊ‹©yıLRiV.

zmsáVxmso¨søyËLRiV. Aμj∂™yLRiLi ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s {qs{msFsLi NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡Ã¡ g][≤R∂xms˙ºΩNRP©´sV ©y∏R∂VNRPVáV A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW «ÿºdΩ∏R∂V 8™´s ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡Ã¡V ™´s¬ø¡[ËÆ©sá 30 ©´sVLi¿¡ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V©yıLRiV. C ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS ™´s˘™´sry∏R∂V NSLji¯NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. À≥œ¡W≠sV, ™´s˘™´sry∏R∂VLi, DFyμ≥j∂, xqsLiZOP[Q™´sVLi, ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂VLi, xqs™´sV˙gS’≥¡™´sXμÙj∂, ™´s˘™´sry∏R∂V NSLji¯NRPVáV, N_áVμyLRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms øR¡LRiË DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV.

Aμj∂™y{qs ˙gS™´sWÃ¡Õ˝‹[ ¨sμ≥R∂VáV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™y÷¡ ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): ≠s≠sμ≥R∂ mx s©´sVáNRPV ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s ¨sμ≥∂R Váª][ ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP xqsLRiˆLiøR¡VáV, ™yLÔRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xmspLjiÚ xqs•¶¶¶∏R∂V, xqsx§¶¶¶NSLSáV @Liμj∂Liøyá¨s H…‘¡≤U∂G xqs•¶¶¶∏R∂V ˙Fy¤«¡NÌPR V @μ≥∂j NSLji N][LSLRiV. 64 ˙gS™´sWáNRPV IN][‰ ˙gS™´sW¨sNTP qx sV™´sWLRiV LRiW.10 áORPQáª][ ¡x§¶ ¶ßŒœ¡ ˙xmsπ∏∂W«¡©´s ry™´sW—¡NRP À≥¡œ ™´s©yáV, LRiW. 10 ©´sVLi¿¡ LRiW.15 áORPQá ™´s˘∏R∂VLiª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ @LiªRΩLÊiR ªRΩ LRix§¶¶¶μyLRiVáV ¨sLji¯ryÚ™s´ V©yıLRiV. BÕÿ ™´sV©´s˘LiÕ‹[Aμj∂™y{qs gjiLji«¡©´s ˙gS™´sWÕ˝‹[ LRiW. 25 N][»¡˝ ª][ q{ s{qs≤U∂m{ s ¨sμ≥∂R Váª][ @’≥¡™´sXμÙ∂j xms©´sVáV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V}msL]‰©yıLRiV. mx sLiøy∏R∂VºdΩáNRPV 13™´s ALÛij NRP qx sLixmsn VLi LSxtsÌ Q˚ ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘∏R∂V¨s, ™y…”¡¨s

˙gS™´sWÕ˝‹[ FyLjiaRPVμÙR∂˘ xms©´sVáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. μ][™´sVá ¨s™yLRifl· ™´sVLiμR∂V zms¿¡NSLki, μ][™s´ V æªΩLRiá ≠s¨sπ∏∂WgRiLi\|ms xqsLRiˆLiøR¡VáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ mx sLRi˘…”¡Li¬ø¡[»¡xmsˆV≤R∂V rÛy¨sNRPVáNRPV @™´sgSx§¶ ¶©s´ NRP÷¡ˆLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥∂j NSLRiVáV ªRΩLRiøR¡W xmsLRi˘…”¡ryÚLiR ¨s, AL][giR ˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ºΩÚæªΩ[ @μ≥∂j NSLRiVá μR∂XztsÌ QNPT ºdΩqx sVN][LS™yá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. FsLizmsNRP ¬ø¡[qz s©´s 64 Aμj∂™y{qs ˙gS™´sWá qx sLRiˆLiøR¡Váª][ qx s™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW G¤«¡¨ds=Õ‹[ q{ s{qs≤U∂m{ s mx s¥R∂NRPLi ALRiV Æ©sáá NTPLiμR∂»¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiμR∂©yıLRiV. A∏R∂W ˙gS™´sWáNRPV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©´s ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV gRiVLjiLi¿¡ xqsLRiˆLiøR¡VáNRPV

¥¦¦ −dsVÌÁ¬dsõ ®©sLRi®ªs[LRiVryòLi: LSÇÁ¸R¶Vù ™´sLRiLigRiÕfi, «¡⁄©±s 23 (ôd’ÿq÷´dt):Fs¨sıNRPá Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá¨dsı Æ©sLRiÆ™s[LRiV ryÚ™´sV¨s Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ LS«¡∏R∂V˘ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs™´sLji ªy…ÿNRPV øR¡xmsˆVŒ˝œ¡NRPV ¤À¡μR∂LRi™´sV¨s, À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂À‹[™´sV¨s.. ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl· N][xqsLi xms¨s ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡≤ÔR∂áLiμR∂LjiNUP {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi xms¥R∂NS¨sı ™´sLjiÚLixms ¤«¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. \Æ™sμR∂˘ LRiLigS¨sı ˙xmsOSQŒœ¡©´s ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, gRi≤R∂xms gRi≤R∂xmsNRPW NSL]ˆlLi[…fi \Æ™sμR∂˘Li @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´sryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. r°™´sV™yLRiLi Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[.øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡LRiLS™´so©´sV

À‹gÊRiV DªRΩˆºΩÚ Ã¡ORPQ ˘LigS xms¨s¬ø¡[ryÚ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ DªRΩˆºΩÚ |msLixmsoμR∂á N][qx sLi À‹gÊiR V DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ qz sLigRilLi[fl·” |\ ms DLiμR∂¨s ™´sVLiμR∂™´sV˙Lji GLji∏R∂W qz sLigRilLi[fl·” ©´sWªRΩ©´s «¡©´sLRiÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡L`igS ™´sV÷˝¡NSLÍiR V©±sLS™´so @©yıLRiV. BLiμR∂VN][qx sLi DªRΩˆºΩÚNPT @©´sVNRPWáLigS GLji∏R∂WÕ‹[ N]ªRΩÚ ˙Fy¤«¡NÌRPVáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV LS™y÷¡=©´s gRiVLRiVªRΩLRi Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ ªRΩ©´s|\ ms DLiμR∂¨s @©yıLRiV. À‹gÊiR V N]LRiªRΩ NSLRifl·LigSÆ©s[ ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ™´sVLiμR∂gjiLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. Bμj∂ @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP A»¡LiNRPLigS ™´sWLjiLiμR∂©yıLRiV. ™´sVLiμR∂™´sV˙Lji GLji∏R∂WÕ‹[ À‹gÊiR V DªRΩˆºΩÚ Ã¡ORPQ ˘ryμ≥∂R ©´sNRPV ªRΩ©´s ™´sLiªRΩV NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. NSLji¯NRPVáV, Dμ][˘gRiVáV, @μ≥j∂NSLRiVáV, xqsWxmsL`i\Æ™s«¡L˝Ri

˙xmsμ≥y©´sVáV,lLiLi≤R∂V LS«ÿ˘LigS áV,lLiLi≤R∂V ¤«¡Li≤yáV DLi≤R∂NRPW≤R∂μR∂¨s NSbdP¯L`iNRPV Æ™sŒœ¡˛gS NSbdP¯L`i ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @lLixqsÌ V ¬ø¡[qz s ¤\«¡Ã¡VÕ‹[ ¨sLRi˜ÈLiμj∂Li ¿¡LiμR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. .¨sLRi˜ÈLiμj∂Li ¿¡©´s N]μÙj∂L][«¡ŸÃ¡ZNP[ @©´sV™´sW©yxqsˆμR∂LigS ™´sVLRifl”·LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s ™´sVLRifl·Liª][Æ©s[ Æ©s[≤R∂V NSbdP¯L`iNRPV A©y≤R∂V ™´sLjiqxÚ sVÚ©s´ ı»¡V™´sLi…”¡ BμÙ∂R LRiV ˙xmsμ≥y©´sVáV,lLiLi≤R∂V LS«ÿ˘LigSáV, lLiLi≤R∂V ¤«¡Li≤yáV LRiμÙ∂R ∏R∂W˘ ∏R∂V¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. Æ©s˙x§¶ ¶® A©y≤R∂V ºdΩqx sV NRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂Wá™´sÃ˝¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ºdΩ˙™´s™y μy¨sı @fl·øR¡≤y¨sNTP áORPQá N][»¡˝ LRiWFy∏R∂VáV ≈¡LRiVˬø¡[∏∂R W÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ ZNP©y @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik áV ALÌij NRPÕfi 370 LRiμÙ∂R V N][qx sLi øR¡LjiËLi¿¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][™yá¨s N][LiR VªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. BÕÿ aS˘Li˙xmsryμ`∂ ™´sVV≈¡LÍik NTP ¨s™y◊¡ B™y*á©yıLRiV. ialsVV¯ªRΩW ™´sVL][ryLji ≠dsV @LiμR∂Lji¨ds @’≥¡©´sLiμj∂qx sVÚ©yı©´s¨s Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s @©yıLRiV.

xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ áORPQ ˘ryμ≥∂R ©´sNRPV Fy»¡Vxms≤R∂©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. BLiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V $LSLixmspL`i GLji∏R∂W “¡FsLigS mx s¨s¬ø¡[qz s©´s ™´sV÷˝¡NSLÍiR V©±sLS™´so ™´sVLiμR∂™´sV˙Lji GLji∏R∂W qz sLigRilLi[fl·” ©´sWªRΩ©´s «¡©´sLRiÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡L`igS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. r¢™´sVV˘≤T∂gS }msLRiV©´sı A∏R∂V©´s ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ Lki—¡∏R∂V©±s GLji∏R∂WÕ‹[ ZNP.ZNPcJ{qs{ms, ˙aS™´sfl·|ms÷˝¡ gRi©´sVáV, ZNP.ZNPc6, 7 gRi©´sVáª][ Fy»¡V zqsLigRilLi[fl”· ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRPLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı aSLiºΩ≈¡¨s¨s À‹gÊiR V DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[}qs μR∂aRPáNRPV ºdΩxqsVNRPVLS™y÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. LS©´sV©´sı NSáLiÕ‹[ ™´sVLiμR∂™´sV˙Lji, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡, À≥¡œ WFyá|ms÷˝¡ GLji∏R∂W¤Õ¡[ zqsLigRilLi[fl·” NTP Aμ≥yLRiLigS ™´sWLRi©´sV©yı ∏R∂V¨s, NS™´s»¡Liª][ Aμj∂™yLRiLi ÀÿxqsLRi Aá∏R∂VLi À≥¡œ NRPVÚáª][ F°¤…¡ºΩÚLiμj∂.

GáWLRiV,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): NSL]ˆlLi[…fi, \|ms#˚Æ™s[»¡V FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ @μ≥j∂NRP {mns«¡ŸÃ¡ μ][zms≤U∂¨s ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ G’d¡≠ds{ms LSxtÌsQ˚ aS≈¡ zmsáVxmso Æ™s[VLRiNRPV 24©´s FyhRiaSáá ¡Liμ`∂ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV, FyhRiaSá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V ªRΩ™´sV  ¡Liμ`∂ ©Ø[…‘¡xqsV©´sV gRi™´sV¨sLiøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV.  ¡LiμR∂VNRPV @¨sı FyhRiaSááV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá©yıLRiV. NSL][ˆlLi[…fi μ][zms≤U∂¨s @LjiNRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV C ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ≠sμy˘LRiLigRiLiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ˙xmsxmsLi¿d¡NRPLRifl· xqsLixqs‰LRifl·Ã¡NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS F°LS…ÿáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ©y∏R∂VNRPVáV zmsáVxmso¨søyËLRiV. N]ªRΩÚgS ™´s¿¡Ë©´s ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ≠sμy˘LRiLigRiLiÕ‹[ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡V Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠sμy˘x§¶¶¶NRPV‰ øR¡…Ìÿ¨sı @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sVLiVVLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. NSL]ˆlLi[…fi, \|ms#˚Æ™s[…fi ≠sμy˘xqsLixqÛsÕ˝‹[ |msLjigjiF°ªRΩV©´sı {mns«¡ŸÃ¡©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøyá¨s N][LSLRiV. BLi»¡L`i ≠sμR∂˘©´sV aSzqsxqsVÚ©´sı N]¨sı ≠sμy˘xqsLixqÛsáV GNRP\Æ™sV ™y˘FyLRiLigS ™´sWLSË∏R∂V©yıLRiV. ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV 20 L][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂VxqsVÚ©yı xqsLiZOP[Q™´sV •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡Õ‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V @Õÿlgi[ D©yı∏R∂V©yıLRiV.

μR∂◊¡ªRΩ ˙μ][z§¶¶¶gS ¿¡˙ºdΩNRPLjiLiøR¡≤R∂Li\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. A∏R∂V©´s μR∂◊¡ªRΩ ™´sLÊSá ≠sV˙ªRΩV≤R∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs, \Æ™sV©yLÌki, ’d¡{qsá @À≥œ¡V˘©´sıæªΩ[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[{qsAL`i Æμ≥∂[˘∏R∂V™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[{qsAL`i©´sV ≠s™´sVLji+}qsÚ xqsWLRiV˘¨s\|ms DÆ™s[V¯zqs©´s¤…˝¡[©´s ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki Æ©s[ªRΩáV g][≤R∂ ≠dsVμj∂ zms÷˝¡ ™y»¡LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ ™yμj∂ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NS™yÕ‹[, æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V NS™yÕ‹[ æªΩ[áVËN][™yá¨s ™yLjiNTP xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQ x§¶‹[μyÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP xqsᕶ¶¶Ã¡V, xqsWøR¡©´sáV B}qsÚ {qs*NRPLjiryÚ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS æªΩ¿¡Ë©´s F°Ã¡™´sLRiLi ALÔjiÆ©s©±s=©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ALÔjiÆ©s©±s= LS«ÿ˘LigRi ≠sLRiVμÙR∂™´sV¨s, Æ™sLi»¡Æ©s[ A ALÔjiÆ©s©±s=©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ªRΩLS*ªRΩ lLiLi≤R∂V LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV, A∏R∂W ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV æªΩáVxqsVN][NRPVLi≤y ALÔjiÆ©s©±s= FsÕÿ ºdΩxqsVN]ryÚLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. G\Æμ∂©y ALÔjiÆ©s©±s= «ÿLki ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVN]Li¤…¡[ ALÌjiNRPÕfi 3 μy*LS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ALÔjiÆ©s©±s= «ÿLki ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[zqs©´s LS«¡∏R∂V˘.. ªRΩORPQfl·Æ™s[V F°Ã¡™´sLRiLi ALÔjiÆ©s©±s=©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

ËØÖÁNRP\|ms NTPL][zqs©±s F¡zqs ¬sxmsöLiÉÓÁLiÀÁ©«s μR¶VLi²R¶gRiVÌÁV

xqsLigSlLi≤ÔT∂,«¡⁄©±s23 (ôd’ÿq÷´dt): xqsLigSlLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤R∂áLi Bry¯LiVVÕfiΔÿ©±s}ms…fi ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ x§¶¶¶©´sV™´sW©±s gRi≤ÔR∂Õ‹[ 13 GŒ˝œ¡ Àÿ÷¡NRP©´sV xqs“¡™´s μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ∏R∂VºΩıLi¿¡©´s xmnsV»¡©´s r°™´sV™yLRiLi ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ≤U∂Fs{qsˆ —¡.Æ™sLiNRP¤…¡[a`P NRP¥R∂©´sLi ˙xmsNRPLSLi.. x§¶¶¶©´sV™´sW©±sgRi≤ÔR∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ALi«¡Æ©s[∏R∂VVáV, @Li«¡™´sV¯ μR∂LixmsªRΩVáNRPV ™´sVVgÊRiVLRiV zmsÃ˝¡Ã¡V D©yıLRiV. lLiLi≤][ xqsLiªy©´s\Æ™sV©´s ry*ºΩ(13) rÛy¨sNRP —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω D©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ Fs¨s≠sVμ][ ªRΩLRigRiºΩ øR¡μR∂V™´soª][Liμj∂. r°™´sV™yLRiLi NRP≤R∂Vxmso©Øzmsˆ, ªRΩá©ØzmsˆgS DLiμR∂¨s FyhRiaSáNRPV Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[μR∂V. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ BLi…˝‹[ Fs™´sLRiW ¤Õ¡[¨s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ BμÙR∂LRiV gRiVLRiVÚæªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´s˘NRPVÚáV BLi…˝‹[ ø]LRi ¡≤T∂ Àÿ÷¡NRP ¬ø¡≠sNRP™´sV¯Ã¡V, xms…Ì‘¡Ã¡V ÕÿN]‰¨s @™´sW¯LiVV\|ms NTPL][zqs©±s F°zqs ¨sxmsˆLi…”¡LiøyLRiV. xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂VNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV xmnsV»¡©yxqÛs÷¡NTP ¬ø¡[LRiVN]¨s Àÿ÷¡NRP©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s gSLiμ≥k∂ AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigS DLiμR∂¨s \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V F°÷d¡xqsVáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV

≠s™´sLjiLiøyLRiV. N]¨sı Aμj∂™y{qs gjiLji«¡©´s ˙gS™´sWáNRPV À‹[LiR˝ V, ™´sVLjiN]¨sı ˙gS™´sWáNRPV Àÿ™´soáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LS©´sV©´sı lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ mx s©´sVáV mx spLjiÚ ¬ø¡[zqs ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™yáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @LigRi©±s™y≤U∂, ry™´sW—¡NRP À≥¡œ ™´s©yáV IZNP[ ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ ¨sLS¯flÿáV ¬ø¡[xms…Ìÿá©yıLRiV. LRix§¶¶¶μyLji xqsμR∂VFy∏R∂WáV ¤Õ¡[™´s¨s ¨sLS¯fl· xms©´sVáV AF~μÙR∂©yıLRiV. ¨sLS¯fl· ry™´sV˙gji ªRΩLRi÷¡LiøR¡≤y¨sNTP LRi§x ¶ ¶μyLRiVá©´sV ºdΩLjiËμj∂μÙyá¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVz§¶ ¶Œÿ qx sLixmsn WáNRPV NSLRiˆ£qsxmsn Li≤`∂ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂á ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥∂j NSLRiVáV m{ s…‘¡“¡ ˙gS™´sWáNRPV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[qz s©´s mx s©´sVá©´sV qx sLRiˆLiøR¡VáNRPV ≠s™´sLjiLiøyá©yıLRiV.

x¤¦ zqsò©«sNRPV ®ªs×Áþ©«s NSLiúlgi£qs ®©s[»R½ÌÁV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩáV x§¶¶¶zqsÚ©´s Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P, æªΩáLigSfl· LSuÌy˚á {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPVáV F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂, ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s, NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, NSLRi˘¨sLS*x§¶¶¶NRP @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V DªRΩÚ™±sV NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒ˝ÿLRiV. @μ≥j∂uÌy©´sLi zmsáVxmso Æ™s[VLRiNRPV NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒ˝ÿLRiV. B…‘¡™´sá lLiLi≤R∂V LSuÌy˚Õ˝‹[ xqs≠dsVORPQáV ¬ø¡[zqs©´s Æ©s[ªRΩáV ≠s™´sLSá©´sV @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP ≠s™´sLjiLiøR¡©´sV©yıLRiV.@Õÿlgi[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a˝][ FyLÌki |mnsWLRi xmsLS«¡∏R∂VLi\|ms LRixmnsVV≠dsLS, ¿¡LRiLi“¡≠s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @Õÿlgi[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xmsáV™´soLRiV FsÆ™sV¯÷d¡=áV …‘¡≤U∂{msÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı NRPW≤y @μ≥j∂uÌy©´sLi μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒ˝œ¡©´sV©yıLRiV. μk∂¨s\|ms FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[μj∂ øR¡LjiËryÚLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂.

™´sVμR∂˘Li ¤…¡Li≤R∂L˝Ri©´sV @≤ÔR∂VNRPV©´sı ≤U∂\Æ™sFs£mnsH ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt) ¨s«ÿ™´sWÀÿ μ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVμR∂˘Li ¤…¡Li≤R∂L˝Ri Õÿ»¡Lkiá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· gRiLiμR∂LRig][Œœ¡LigS ™´sWLjiLiμj∂. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂Li gS Õÿ»¡Lkiá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRi¨s @≤ÔR∂VNRPV©´sı ≤U∂\Æ™sFs£mnsH NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. Æμ∂[™yá∏R∂VLi, FyhRiaSáá ™´sμÙR∂ ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsWÚ ≤U∂\Æ™sFs£mnsH NSLRi˘NRPLRiÚáV ¤…¡Li≤R∂L˝Ri Õÿ»¡Lki xms˙NTP∏R∂V©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS ˙FyLÛRi©yá∏R∂WáV, xqsW‰Œ˝œ¡™´sVμ≥R∂˘ uyxmsoáNRPV @©´sV™´sVºΩ B™´s*LSμR∂¨s @©yıLRiV. BÕÿ ¬ø¡[}qsÚ μk∂¨s¨s @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ©´s≠ds}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s @À≥œ¡LigRixms»¡ıLi,

©ylgi[xmspL`i lLi[xtsQ©±s μR∂VNSflÿá©´sV Fs©±sFn°L`i=Æ™sVLi…fi @μ≥j∂NSLRiVáV r°™´sV™yLRiLi μy≤T∂ ¬ø¡[zqs {qs«fi ¬ø¡[aSLRiV. @À≥œ¡LigRixms…ÿı¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ≤U∂áL`i F°øR¡∏R∂V˘©´sV ©ylgi[xmspL`i B©±sø≥yLÍji ≤U∂áL`igS BøyËLRiV. ©ylgi[xmspL`i, @À≥œ¡LigRixms…ÿıáNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s 13 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ 60 NTPÕ‹[á g][μ≥R∂V™´sVáV ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ©´sÃ˝¡ ¡«ÿLRiVNRPV ªRΩLRi÷¡LiøR¡»¡Liª][ ≠søyLRifl· ¬ø¡[zqs lLiLi≤R∂V μR∂VNSflÿá©´sV {qs«fi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V Fs©±sFn°L`i=Æ™sVLi…fi ≤T∂xmsp˘…‘¡ ºΩIbdPÕÙÿLRiV xqsVÀ≥ÿ£tsQøR¡Li˙μR∂À‹[£qs æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLi«¡⁄LRiLiVV©´s g][μ≥R∂V™´sVá©´sV ≤U∂áLRiV F°øR¡∏R∂V˘ μR∂VNSflÿ¨sNTP ºdΩxqsVNRPVLSNRPVLi≤yÆ©s[©´sÃ˝¡  ¡«ÿLRiVNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s»˝¡V ªRΩ™´sV ≠søyLRifl·Õ‹[ æªΩ[÷¡LiμR∂©yıLRiV.


5

eT+>∑fi¯yês¡+24`06`2014

μR∂◊¡ªRΩVá @’≥¡™´sXμÙj∂ ZNPzqsAL`iª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘Li: LS«¡∏R∂V˘

‘·&çdæ yÓ÷ô|&Ée⁄‘·Tqï |üX¯ó<ëD≤ Ks¡TÃ\T ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): ≈¡LRiVËáV |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ Aμy ∏R∂VLi ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ Fy»¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ FsÕÿLi…”¡ ˙F°ªy=x§¶¶¶Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV Fy≤T∂xmsLji˙aRP™´sV\|ms AxqsNTPÚ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xmsaRPV˙gSxqsLi N]LRiªRΩ, μyflÿ ≈¡LRiVËáV |msLRigRi≤R∂Li ™´sÃ˝¡ \lLiªRΩVáNRPV Fy≤T∂ xmsLji˙aRP™´sV À≥ÿLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´s˘™´sry ∏R∂W¨sNTP @©´sV ¡Liμ≥R∂LigS Fy≤T∂xmsLji˙aRP™´sV ¬ø¡[xms≤T∂æªΩ[ @μR∂©´sxmso Aμy∏R∂VLi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s N]LiμR∂LRiV \lLiªRΩVáV Fy≤T∂ xmsLji˙aRP™´sV©´sV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xmsLjizqÛsªRΩVá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠sμ≥y©yá ™´sÃ˝¡ Fy≤T∂ xmsLjixqÛsºΩ @gRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. Fy≤T∂lgi[Æμ∂NRPV ¨sªRΩ˘Li ©yáVgRiV ™´sLjigRi≤ÔT∂ NRP»Ì¡Ã¡V, μyflÿ, NRPV≤T∂ºΩ B™y*÷¡. μk∂¨sNTP xqsV™´sWLRiV LRiW.60áV ≈¡LRiVË @™´soªRΩVLiμj∂. A lgi[Æμ∂ lLiLi≤R∂V ÷d¡»¡L˝Ri Fy÷¡}qsÚ ™´s¬ø¡[Ë Aμy∏R∂VLi LRiW.80áV. ≠sVgji÷¡©´s LRiW.20 NRPW÷d¡ ≈¡LRiVËáNRPV xqsLjiF°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sWlLi‰…˝‹[ μyflÿ,ªRΩ™´so≤R∂V μ≥R∂LRiáV ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjigSLiVV. N]Æ©s[ıQŒ˝œ¡ ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsaRPV˙gSxqsLi N]LRiªRΩ ºdΩ˙™´sLigS

DLi≤R∂≤R∂Liª][ C ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi Fy≤T∂xmsLji˙aRP™´sV \|ms xms≤T∂Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ C G’¡≤yμj∂ LRi’d¡Õ‹[ 2.60áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLjixmsLi»¡ rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 2 áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[¨s ™´sLjixmsLi»¡ ©´sV ∏R∂VLi˙ªyáª][ N][LiVVLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][ xmsaRPV™´soáNRPV Dxmsπ∏∂WgRixmsÆ≤∂[ ≠sáV\Æ™s©´s FsLi≤R∂VgRi≤ÔT∂ N]LRiªRΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. Bμj∂™´sLRiNRPV ZNP[™´sáLi LRiW.10áNRPV ≠s˙NRPLiVVLi¿¡©´s FsLi≤R∂VgRi≤ÔT∂ Æ™sWxmso ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiW.30áV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©y μ]LRiNRP≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 80 aSªRΩLi \lLiªRΩVáV ™´sLjiN][ªRΩ ∏R∂VLi˙ªyáƩs[ ™y≤R∂…ÿ¨sZNP[ Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ NRPW÷d¡Ã¡ N]LRiªRΩ ™´sÃ˝¡ |msμÙR∂, xqs©´sı, ¿¡©´sıNSLRiV \lLiªRΩVáV NRPW≤y ∏R∂VLi˙ªyá\Æ™s}ms Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá FsLi≤R∂VgRi≤ÔT∂ ©´suÌy¨sNTP gRiVLjiNS™´s≤R∂Liª][ Fy≤T∂ \lLiªRΩVáNRPV xmsaRPV˙gSxqsLi N]LRiªRΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ \lLiªRΩVáV Fy≤T∂NTP μR∂WLRi™´sV™´soªRΩV ©yıLRiV. Fy≤T∂xmsLji˙aRP™´sV©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s, Fy≤T∂F°xtsQfl·NRPV F°gS xqsV™´sWLRiV Æ©sáNRPV 8Æ™s[áV Aμy∏R∂VLi

¬ø¡LiR V™´soá mx so©s´ LiR VμÙ∂R LiR fl·NPR V øR¡LiR ˘Ã¡V Æ™sVμR∂N`P,«¡⁄©±s23(ôdÿ’ q÷´dt) ¿¡©´sı¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á LRiLigRiLi @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡Li μyáLi¤…¡[ ¬ø¡LRiV™´soá mx so©´sLRiVμÙ∂R LRifl· «¡LRigSá¨s LSxtsÌ Q˚ À≥ÿLki ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á, ™´sWlLi‰…”¡Lig`i, aSxqs©´sqx sÀ≥ÿ ™´s˘™´s•¶¶ LSáaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ §x ¶ ¶Lik a`PLS™´so qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. INRPmx sˆV≤R∂V ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP @Li≤R∂gS D©´sı ¬ø¡LRiV™´soáV BxmsˆV ≤R∂V mx sp≤T∂NRPª][ Fy»¡V A˙NRP™´sVfl·Ã¡NRPV gRiVLRi∏R∂W˘∏R∂V¨s @©yıLRiV. qz sμÙ∂j }ms»¡ Õ‹[¨s N][™s´ V…”¡¬ø¡LRiV™´so©´sV mx sLS˘»¡NRP ZNP[Li˙μR∂LigS ™´sWLRiVryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. N][™s´ V…”¡¬ø¡LRiV™´so©´sV ™´sVLjiLiªRΩ ºdΩLjiËμj∂μÙ∂R ≤y¨sNTP FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…ÌÿÕ‹[ rygRiV¨ds…”¡ aS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVá©´sV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. Fs©y=©±smx s÷˝¡ μj∂aRPÕ‹[ ¬ø¡LRiV™´soNRP»Ì¡©´sV A©´sVN]¨s FsNRPLRiLi À≥¡œ W≠sV DLiμR∂¨s, μy¨s øR¡V»Ì¡W ˙xmsx§¶ ¶Lik ¨sLji¯Li¿¡ FyLji‰Lig`iNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøyá©yıLRiV. mx sLS˘»¡NRP aS≈¡ Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ N][™s´ V…”¡ ¬ø¡LRiV™´so ™´sμÙ∂R ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s À˝ÿLiZNP…fi •¶¶ Õfi, §x ¶‹»[ ¡Õfi, FyLRiV‰ mx s©´sVá©´sV mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. mx sLS˘»¡NRP aS≈¡ Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ LRiW.1.20 N][»¡˝ V, rygRiV¨ds…”¡ aS≈¡ μy*LS LRiW.10 áORPQáª][ mx s©´sVáV ¬ø¡[mx s…Ìÿ™´sV©yıLRiV. mz sNTPıN`P ryˆ…figS ™´sWLjiË mx s»Ì¡fl· ˙xms«¡Ã¡ ™´sW©´sqz sNRP DÕ˝ÿry¨sNTP Æ™s[VáV ¬ø¡[}qsÕÿ @¨sı §x ¶ ¶LigRiVáª][ mx s©´sVáV ¬ø¡[mx s≤R∂ªy™´sV¨s @©yıLRiV. ™yá¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

™´s¬ø¡[Ë xmsLjizqsÚºΩ ©´sVLi¿¡ ©´suÌyÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPV¨s F°π∏∂[V μR∂VzqÛsºΩ ™´s¿¡ËLiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV ©yıLRiV. ˙NRPÆ™s[Vflÿ Fy≤T∂F°xtsQfl· À≥ÿLRiLi NS™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V FyáNRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi á’≥¡LiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. xmsaRPV˙gSxqsLi N]LRiªRΩª][ ºdΩ˙™´sLigS \lLiªRΩVáV B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Fy≤T∂F°xtsQfl· ™´sW©´sVNRPV¨s @™´sxqsLSá N][xqsLi Fyá©´sV N]Li»¡V©yı©´sV. ÷d¡»¡LRiVNRPV LRiW.70áV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi ¬ø¡÷˝¡}qsÚÆ©s[ Fy≤T∂\lLiªRΩVNRPV Æ™s[VáV NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. xmsaRPV˙gSxqsLi N]LRiªRΩ, NRPW÷d¡Ã¡V á’≥¡LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ ˙NRP™´sV˙NRP™´sVLigS A™´soá©´sV ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[xqsV Ú©yıLRiV. A™´soá ™´sVLiμR∂á ©´sV Æ™s[Vxms≤y¨sNTP \Æ™sVμy©yáV, @»¡≠ds ˙FyLiªyáV ¤Õ¡[NRPF° ™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ IZNP[ø][»¡ A™´soá©´sV NRP…Ì”¡ DLiøR¡ ≤R∂Li ™´sÃ˝¡ N]¨sı A™´soáV ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤R∂VªRΩV LiVV. Fy≤T∂ \lLiªRΩVáNRPV xqs\lLi©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙F°ªy=x§¶¶¶Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ 50 aSªRΩLi \lLiªRΩVáV Fy≤T∂NTP μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[ ™´sVLi˙ºΩ F°øyLRiLi $¨s™yxqslLi≤ÔT∂ •¶¶¶≠dsVª][ Fy≤T∂\lLiªRΩVÕ˝‹[ AaRPáV ¿¡gRiVLjiLiøyLiVV. Fy≤T∂

xmsLji˙aRP™´sVNRPV LSLiVVºdΩ B¿¡Ë, gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi NRP÷¡ˆLi¿¡, xmsaRPV™´soáV \Æ™sVμy©yÕ˝‹[ xqsLiøR¡LjiLi¬ø¡[Õÿ ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ Fy≤T∂xmsLji˙aRP™´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμj∂ Fyá DªRΩˆºΩÚ |msLRiVgRiVªRΩVLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso ≠s≠sμ≥R∂ NSLRiflÿá NSLRifl·LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV, G{ms Æ≤∂LiVVLkiÕ˝‹[ Fyá }qsNRPLRifl· xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWá μy*LS Fyá }qsNRPLRifl· N][xqsLi 14 Fyá bdPªRΩ÷d¡NRPLRifl· ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[aSLRiV. ™y…”¡Õ‹[ 7 ZNP[Li˙μyáV ™´sVWªRΩxms≤ÔyLiVV. À‹[μ≥R∂©±s, N][»¡gjiLji, Àÿ©´sV=™y≤R∂, FsÕ˝ÿlLi≤ÔT∂, ÷¡LigRiLi}ms…fi, ’¡øR¡V‰LiμR∂, ™´sWøylLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s ZNP[Li˙μyáV ™´sW˙ªRΩLi xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLRi*x§¶¶¶fl· xqs˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[NRPF°™´s ≤R∂Liª][ Fyá }qsNRPLRifl· xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ 3000 ÷d¡»¡L˝Ri Fyá©´sV }qsNRPLjiLi¿¡©´s C ZNP[Li˙μR∂Li ˙xmsxqsVÚªRΩLi 900 ÷d¡»¡L˝Ri Fyá©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V }qsNRPLjixqsVÚLiμj∂. @LiμR∂VNRPV xqsLirÛygRiªRΩ Õ‹[FyáV, Fy≤T∂ F°xtsQfl·Õ‹[ |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ≈¡LRiVˤա[ NSLRifl·™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.

ALíik q{ sÍÜ[ HÉÔÁH @ú|msLiÉÔÁq£ sÌÁ N][qx sLi ©® s[²¶R V gRi©«sõª«sLRiLiÍÜ[ mx sLkiORPQ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): G{msFs£qs ALÌki{qs ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ «‹[©s´ ÕfiÕ‹[ H…‘¡H @À≥¡œ ˘LÛiR VáNRPV 24™´s æªΩ[μ∂k ©´s LSªRΩmx sLkiORPQ ¨sLRi*z§¶ ¶qx sV ©Ú yıLRiV. 2014 qx sLi™´sªRΩ=LS¨sNTP @˙xmsLi…‘¡£qsgS FsLizmsNRP ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV μk∂¨sμy*LS FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. BLiμR∂VN][qx sLi gRi©´sı™´sLRiLiÕ‹[¨s «‹[©s´ Õfi bPORPQfl· NRPŒÿaSáՋ[ ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı»˝¡V @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @˙xmsLi…‘¡£qs @\Æ≤∂Q*«¡L˝iR AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV 24™´s æªΩ[μ∂k DμR∂∏R∂VLi 8 ©´sVLi¿¡ 11 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV @À≥¡œ ˘LÛiR Vá ˙μ≥∂R V≠dsNRPLRifl· mx s˙ªy á mx sLjibdPá©´s, ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ 1 gRiLi»¡ ™´sLRiNRPV LSªRΩmx sLkiORPQ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Bxmsˆ…”¡NUP NSÕfi ¤Õ¡»¡L˝iR V LS¨s @À≥¡œ ˘LÛiR VáV H…‘¡H ˙zms¨s=xmsÕfi, @˙xmsLi…‘¡£qs Fs≤R∂*LiVV«¡L`i©´sV qx sLi˙xmsμj∂Liøyá©yıLRiV. ™yLji «ÿ’¡ªyÕ‹[ }msLRiV D©´sıQ»¡˝ LiVVæªΩ[ 24™´s æªΩ[μ∂k DμR∂∏R∂VLi 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV @xqsáV ˙μ≥∂R V≠dsNRPLRifl· mx s˙ªyáª][Fy»¡V lLiLiÆ≤∂[qz s ©´sNRPáV mx s˙ªyáª][©s´ W, 2 Fy£qsF°LÌiR V |\ qs«¡Ÿ Fn~…‹[áª][ gRi©´sı™´sLRiLiÕ‹[¨s bPORPQfl· NRPŒÿaSáNRPV •¶¶ «¡LRiVNS™´søR¡Ë¨s, ªRΩμR∂VxmsLji ≠søyLjiLi¿¡ ©´sNRPáV ˙μ≥∂R V≠dsNRPLRifl· mx s˙ªyáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[qz s mx sLkiORPQNPR V mx sLixms©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

Aμj ∂ ÕÿÀÿμ`∂,«¡⁄©± s 23(ôd’ ÿ q÷´dt ) : LS∏R∂Vá{qs™´sV Fny˘QORPQ©±s ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ xms»Ì¡xmsgRi¤Õ¡[ NRP©yıá ˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂VºdΩ A™´sLRifl·Õ‹[ xqsLRiˆLi¿¡ ™´sVLiμR∂LRi≠s μyLRiVfl· x§¶¶¶ªRΩ˘ «¡LRigRi≤R∂Li\|ms C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´s áV Æ©sáN]©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s≠sμ≥R∂LiμR∂gS Fny˘QORPQ©±s ªRΩLRi•¶¶¶ x§¶¶¶ªRΩ˘ «¡LRigRi≤R∂Li BxmsˆV≤R∂V xqsLRi*˙ªy øR¡LRiË rygRiV ª][Liμj∂. C xmnsV»¡©´s\|ms ≠søyLRifl· «¡Ljizms ¨sLiμj∂ ªRΩVá©´sV xms»Ì¡VNRPV¨s NRPhji©´sLigS bPOTPQLiøyá¨s NRP©yıá™yxqsVáV N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. x§¶¶¶ªRΩ˘ xqsLixmnsV»¡©´sª][ áOTPQ ¯xmspL`i, NRP©yıá ˙gS™´sWÕ˝‹[ À≥œ¡∏R∂W¨sı ¨sLizmsLiμj∂. xqsLixmnsV »¡©´s©´sV ªRΩáøR¡VNRPV¨s A∏R∂W ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V À≥œ¡∏R∂VLiÀ≥œ¡∏R∂VLigS gRi≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ BÕÿLi…”¡ μyLRiVfl·

x§¶¶¶ªRΩ˘ xqsLixmnsV»¡©´sáV gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[μR∂V. C xqsLixmnsV»¡©´s ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ NRPáNRPáLi lLi[zmsLiμj∂.¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi NRP©yıá xqsLRiˆLi¿¡ ™´sVLiμR∂ LRi≠s ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sNTP Aμj∂™yLRiLi NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V,  ¡Liμ≥R∂V™´soáV, @©´sVøR¡LRiVáV, LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá xqs™´sVORPQLiÕ‹[ @LiªRΩ˘ ˙NTP∏R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. À≥œ¡W≠s™yμR∂Li ™´sÃ˝¡ aRP¨s™yLRiLi ™´sVμ≥R∂˘x§¶¶¶ıLi NRP©yıá ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi A™´sLRifl·Õ‹[ xqsLRiˆLi¿¡ ™´sVLiμR∂ LRi≠s μyLRiVfl· x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiV\lLi©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.. F°xqÌsV™´sWLÌRi™±sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi aRP™y¨sı A∏R∂V©´s ¨s™yxqsLi NRP©yıá ¡zqsÚNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. LRi≠s ™´sVXºΩ¨s ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP @ªRΩ¨s À≥ÿLRi˘ @¨sªRΩ, BªRΩLRi NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NRP¨dsıLRiV

gRiVLi»¡WLRiV,«¡⁄©±s23(ôdÿ’ q÷´dt): @–¡Ã¡ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ≠sμy˘LÛij mx sLjitx sQª`Ω (G’d¡≠dsm{ s) LSxtsÌ Q˚ aS≈¡ mz sáVxmso Æ™s[VLRiNRPV C Æ©sá 24 ©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyhRiaSáá ¡Liμ`∂ ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V G’d¡≠dsm{ s J ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. NSL][ˆlLi[…¡‘ NRPLRifl·, @μ≥∂j NRP m{ sn «¡ŸÃ¡ ™´sqx sWŒ˝¡œ NRPV¨sLRiqx s©´sgS  ¡Liμ`∂ ¬ø¡[mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı FyhRiaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V  ¡Liμ`∂NRPV qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøyá¨s N][LSLRiV. gRiVLjiLÚ ixmso¤Õ¡[¨s FyhRiaSáá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s, Δÿ◊d¡ F°xqsÌ Vá©´sV À≥¡œ LkiÚ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s, ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´s∞÷¡NRP ™´sqx sªRΩVá©´sV NRP÷¡ˆLiøyá¨s, ≠sμy˘ §x ¶ ¶NPR V‰ øR¡…Ìÿ¨sı mx s…”¡tx sÌ QLigS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, xqsLiZOP[Q™´sV ™´sxqsºΩgRiX•¶¶¶Õ˝‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV mx sLjitx sQ‰LjiLiøyá¨s N][LiR VªRΩW  ¡Liμ`∂ ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ∏R∂VW…‘¡Fs£msn Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ C Æ©sá 25 ©´s ˙Àÿ≤U∂}ms»¡Õ‹[¨s qx sLixmsn V NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠sμy˘ ≠sNSxqs DμR∂˘™´sVLi\|ms L_Li≤`∂¤…¡[ ¡VÕfi qx s™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ∏R∂VW…‘¡Fs£msn —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV J ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. FsÆ™sV¯÷d¡= áORPQ ¯fl·LS™´so, ≤U∂C™Ø[ ALi«¡Æ©s[∏∂R VVáV, ALki*FsLi m{ s™Ø[ $¨s™yxqsLS™´so, ≠s≠sμ≥∂R DFyμ≥y˘∏R∂V, ≠sμy˘LÛij qx sLixmsn Wá ©y∏R∂VNRPVáV qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s }msL]‰©yıLRiV.

®©s[²R¶V ¾»½ÌÁLigSßá NRPÎØNSLRiVÌÁ »R½ÌýÁVÌÁNRPV xqs©yø©«sLi ™´sLRiLigRiÕfi,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂Õ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi æªΩáLigSfl· NRPŒÿNSLRiVá ªRΩÃ˝¡VáNRPV ™´sLiμR∂©yá™´sV¯ .. }msLji»¡ xqs©y¯©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. xqsLigRiLi lLi≤ÔT∂ aRPNRPVLiªRΩá ø≥yLji¤…¡ ¡VÕfi ˙»¡xqÌsV Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´s N][xqsLi DμR∂˘≠sVLi¿¡©´s æªΩáLigSfl· ªRΩÃ˝¡Vá xqs©y¯©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. μ≥R∂WLiμ≥yLi NRPŒÿNSLRiVá HNSxqs —¡Õ˝ÿ \¬ø¡LRi¯©±s μyLRi Æμ∂[Æ™s[LiμR∂L`i C ≠sxtsQ∏R∂VLi }msL]‰©yıLRiV. 24©´s xms’˝¡N`P gSlLÔi©±s=Õ‹[¨s Æ©s[lLiŒ˝œ¡ Æ™s[fl·V™´sWμ≥R∂™±s NRPŒÿ ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi 10gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ LS˙ºΩ 10gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ≠s≠sμ≥R∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. gRiμÙR∂L`i, ≠s™´sVáNRP‰ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

ÀÿxqsLRiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı @ORPQLRi $NSLSáV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): @™´sV¯™yLji qx s¨sıμ≥∂j Õ‹[ ¿¡©yıLjiNTP @ORPQLSáV μj∂μÙ∂j }qsÚ øR¡μR∂V™´soá ªRΩ÷˝¡ NRP…ÿOTPQxqsVÚLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLiª][ À≥œ¡NRPVÚáV ÀÿxqsLRi ¬ø¡[LiR VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ™yLRiLi ™´sLÍiR Q˘Li ¤Õ¡[NPR VLi≤y @ORPQLiR $NSLRi NSLRi˘˙NRP™´sWáV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. BNRP‰≤R∂ @ORPQLSÀ≥ÿ˘ry¨sNTP BÕÿLi…”¡ ¨s∏R∂V™´sWáV @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s Aá∏R∂V @LRiËNRPVáV, xmsLi≤T∂ªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. N]LiμR∂LRiV ©´sORPQ ˙ªyáV øR¡WxqsVNRPV¨s ™´sqx sVÚ©yı™´sVLjiN]LiμR∂LRiV ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ÷˝¡ I≤T∂Õ‹[ @LiVVæªΩ[ øyá¨s @©´sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][ gRiªRΩN]LiªRΩ NSáLigS ÀÿxqsLRiNRPV LRiμÙ∂k N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. Aμj∂™yLSÕ˝‹[ Bμj∂ FsNRPV‰™´sgS DLi…‹[Liμj∂. FyhRiaSááV xmso©´sM˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV ™yLRiLi L][«¡Ã¡V

¬ø¡[aSLRiV. Fs™´sLji ªy…ÿNRPV øR¡xmsˆVŒ˝œ¡NRPV ªy™´sVV ¤À¡μR∂LRi™´sV¨s.... ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl· N][xqsLi xms¨s ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s LS«¡∏R∂V˘ @©yıLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQ ©y∏R∂VNRPVáV g][≤∂R ≠dsVμR∂ zms÷˝¡Õÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sáNRPV ≠sLRiVμÙ∂R LigS æªΩ¿¡Ë©´s F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌP ALÔij Æ©s©±s=©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V LRiμÙ∂R V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s LS«¡∏R∂V˘ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. gjiLji«¡©´sVá “¡≠sªyá©´sV NRPW¤Õ¡[Ë F°Ã¡™´sLS¨sı @LigkiNRPLjiLiøR¡À‹[™´sV©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ≤T∂\¤«¡©˝´sª][ ¨sLji¯LiøR¡VN][™yá ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Fs{qs=á xqsLiZOP[Q™s´ W¨sNTP 2014c15 xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ Dxms ˙xmsflÿ◊¡NRP μy*LS ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s xms©´sVá\|ms —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i NTPxtsQ©s± ≠s≠sμ≥∂R aS≈¡Ã¡ @μ≥∂j NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Dxms ˙xmsflÿ◊¡NRP μy*LS LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiWF~Liμj∂LiøR¡©´sV©´sı À≥¡œ W≠sV N]©´sVg][áV @’≥¡™´sXμÙ∂j xms¥R∂NRPLi\|ms ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙gS™´sWáՋ[ N]LiªRΩ À≥œ¡W≠sV¨s N˝RPQxq˝sL`igS GLSˆ»¡V¬ø¡[xqsVN]¨s @LiμR∂VÕ‹[ Dμy˘©´s™´s©´s, xmsLi≤˝∂R V, NRPWLRigS∏R∂VáV, ™´s˘™´sry∏R∂V @©´sV ¡Liμ≥∂R LRiLigSá μy*LS rygRiV ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s, ≠sμR∂V˘ª`Ω, ¨dsLRiV xqsμR∂VFy∏R∂VLi À≥œ¡W≠sVÕÿLi…”¡ r¢NRPLS˘Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ IZNP[ryLji B™´s*©´sV©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. INRP ˙gS™´sVLiÕ‹[ ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ À≥¡œ W≠sV¨s, ™´sVL][ ˙gS™´sVLiÕ‹[ NRP™´sVW˘¨s…‘¡ ªRΩLRixmsn Qo©´s À≥¡œ W≠sV¨s ºdΩxqsVN]¨s xms¥R∂NSá @™´sVáVNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ¬ø¡FyˆLRiV

Fny˘QORPQ©±s ªRΩLRi•¶ ¶Õ‹[ NRP©yıá xqsLRiˆLiø`¡ x§¶ ¶ªRΩ˘ ÆØ×dÁ˳ÏÁWª«sV ÌÁ −sª«sLSÌÁ }qsNRPLRißá: ZNPB

\lLi»R½VÛÍÁª«s*LRiW LRiVßØÌÁ ¿ÁÖýÁLi¿RÁª«sμôR¶V: ¸R¶V©«sª«sVÌÁ Æ©s[≤R∂V Fs’¡≠szms FyhRiaSáá ¡Liμ`∂

|\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23(ôdÿ’ q÷´dt): l\LiªRΩV¤Õ¡™´s*LRiW Àÿ˘LiNRPVáNRPV LRiVflÿáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡™´sμÙ∂R ¨s ALÛij NRP™´sVLi˙ºΩ ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtsÒ v≤R∂V qx sW¿¡LiøyLRiV. LRiVflÿáV Lki |tsQ≤∂R W˘Õfi ¬ø¡[qz s©´s ™yLiVVμyá¨sı…”¡NUP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Æ™s[V Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s r°™´sV™yLRi≠sVNRP‰≤R∂ æªΩ÷¡FyLRiV. G qx sLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sLRiNRPW LRiVfl·™´sW{msn ¬ø¡[ryÚ™s´ V©´sıμy¨s\|ms BLiNS qx sˆxtsÌ QªΩR LS¤Õ¡[μ∂R ¨s ∏R∂V©´s™´sVá @©yıLRiV. μk∂¨s\|ms qx sˆxtsÌ QªΩR N][qx sLi NRPqx sLRiªRΩVÚ «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s @©yıLRiV. @xmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV l\LiªRΩVáNRPV B ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[NPR VLi≤y N]ªRΩÚ LRiVflÿáNRPV AÆμ∂[aSáV BøyË™´sV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Dμ][˘gRiVá ™´sπ∏∂W mx sLji≠sVºΩ |msLixmso æªΩáLigSfl·Õ‹[ D©´sı ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P Dμ][˘gRiVáNRPV NRPW≤y ™´sLjiqxÚ sVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ C ™´sπ∏∂W mx sLji≠sVºΩ |msLixmso ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRiVáNRPV ™´sLjiLÚ iøR¡μR∂¨s @©yıLRiV.

™´sLRiLigRiÕfi,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): Fs{qs=, Fs{qÌs, \Æ™sV©yLÌki, ’d¡{qsá @À≥œ¡V˘©´sıæªΩ[ zqsFsLi ZNP[{qsAL`i Æμ∂≥ ˘[ ∏R∂V™´sV¨s ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi LS«¡∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂V©´s @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s ≠sμ≥y©yáª][ C ™´sLÊSáNRPV xqsªRΩ*LRi ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiÀ‹[ª][LiμR∂©yıLRiV. ≠dsLji @À≥¡œ V˘©´sıºΩNTP ¡Æ≤∂Í …fi ZNP[…ÿLiVVLixmsoá©´sV ≈¡¿¡ËªRΩLigS ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏∂R VÀ‹[ªΩR V©yı™´sV¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ZNP[{qsAL`i©´sV ≠s™´sVLji+}qsÚ xqsWLRiV˘¨s\|ms DÆ™s[V¯zqs©´s¤…Ì¡[©´s¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. N]LiμR∂LRiV xms¨sgRi»Ì¡VNRPV¨s ZNPzqsAL`i©´sV ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s xmsL][OPR QLigS A∏R∂V©´s ™´sVLiμR∂NRPXxtsÒ Q|\ ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ZNP[™´sáLi ≠s™´sVLRi+á N][xqsLi LS«¡NUP∏R∂V xqs*ÕÿÀ≥œ¡LiN][xqsLi A∏R∂V©´s BÕÿLi…”¡ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. BNRP æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV g][≤R∂≠dsVμj∂ zms÷˝¡ ™y»¡LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NS™yÕ‹[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V NS™yÕ‹[ …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªΩR áV æªΩ[áVËN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsºΩxmsORPQ x§¶‹[μyÕ‹[ NSLi˙lgi£qs xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[}qsÚ {qs*NRPLjixqsÚ™s´ V¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ’¡≤ÔR∂áLiμR∂LjiNUP {mns«¡ŸLkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi xms¥R∂NS¨sı ™´sLjiLÚ ixms¤«¡[ryÚ™s´ V¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li ZNPzqsAL`iNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ryμ≥R∂˘™´sV¨s, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[{qsAL`iª][Æ©s[ ry™´sW—¡NRP ©y˘∏R∂VLi ryμ≥∂R ˘Li @™´soªRΩVLiμR∂¨s ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi LS«¡∏R∂V˘ @©yıLRiV. Fs¨sıNRPá Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” •¶¶¶≠dsVá¨dsı Æ©sLRiÆ™s[LiR VryÚ™s´ V¨s ™´sVL][ryLji xqsˆxtsÌ QLi

gRi≤R∂VxqsVÚ©yı.. øR¡μR∂V™´soá ªRΩ÷˝¡ qx s¨sıμ≥∂j ÀÿxqsLRiNRPV ªyNTP≤T∂ ªRΩgÊiR »¡Li ¤Õ¡[μ∂R V. BNRP Auy≤≥y¨sNTP ™´sVVLiÆμ∂[ aRPVÀ≥¡œ μj∂©yáV DLi≤R∂»¡Liª][ Aá∏R∂W¨sNTP À≥ÿLkigS À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´sqx sVÚ©yıLRiV. |qsá™´so μj∂©´sLi, μR∂aRP≠sV aRPVÀ≥¡œ μj∂©´sLi NS™´s»¡Liª][ Aμj∂™yLRiLi ÀÿxqsLRi Aá∏R∂VLi À≥¡œ NRPVÚáª][ F°¤…¡ºΩÚLiμj∂. ™´sLiμR∂Õÿμj∂gS ¿¡©yıLRiVáNRPV Aá∏R∂VLiÕ‹[ AORPQLSÀ≥ÿ˘ryáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. μR∂LRi+©y¨sNTP, mx sp«¡Ã¡NRPV qx sV™´sWLRiV 3 gRiLi»¡Ã¡ qx s™´sV∏R∂VLi mx s…Ì¡” Liμj∂. qx sV™´sWLRiV 20 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ À≥¡œ NRPVÚáV @™´sV¯™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. C Æ©sÕÿ≈¡LRiV ™´sLRiNRPV BÕÿlgi[ DLi»¡VLiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. BNRP @ORPQLSÀ≥ÿ˘ry¨sNTP FsÕÿLi…”¡ ¨s∏R∂V™´sWáV ¤Õ¡[™s´ ¨s @LiμR∂V™´sÃ˝¡ FsxmsˆV\Æ≤∂©y LS™´søR¡Ë¨s mx sLi≤T∂ªRΩVáV @©yıLRiV.

™´sVV¨dsıLRiVgS ≠sázmsLi¿¡©´s ºdΩLRiV @LiμR∂Lji¨ds NRPLi»¡ªRΩ≤T∂ |ms…Ì”¡Li¿¡Liμj∂. ˙xms«¡Ã¡V Fs©´sVıNRPV©´sı xqsLRiˆLi¿¡¨s μyLRiVfl·LigS x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li }§¶¶¶∏R∂V\Æ™sV©´s øR¡LRi˘ @¨s —¡Õ˝ÿ xqsLRiˆLiøR¡Vá xqsLixmnsVLi ™´s˘™´srÛyxmsNRP @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Fs£qs.À≥œ¡W™´sV©´sı∏R∂WμR∂™±s @©yıLRiV. Bμj∂ FyaRP≠sNRP øR¡LRi˘gS @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. Bμj∂ gji»Ì¡¨s™yLRiV ¬ø¡[zqs©´s LS«¡NUP∏R∂V x§¶¶¶ªRΩ˘gS A∏R∂V©´s @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. LRi≠s NRPV»¡VLiÀÿ¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨sı ≠sμ≥yáVgS AμR∂VN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP LRiW.25áORPQá FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W, 10 FsNRPLSá ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W≠sV, NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Õ˝‹[ INRPLjiNTP Dμ][˘gRiLi B™y*á©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs™´sV˙gRi ≠søyLRifl· «¡Ljizms μ][xtsvá©´sV NRPhji©´sLigS bPOTPQLiøyá¨s N][LSLRiV.

¬ø¡\Æ©sQı ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ ¡LigSLRi ry*μ≥k∂©´sLi

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ D©´sı Δÿ◊d¡ À≥œ¡W™´sVVá N][xqsLi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi, lLiÆ™s©´sW˘, rÌyLixmsoáV, Lji—¡}qÌs˙xtsQ©˝´s aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ZNP[C NRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚ æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLRi˘»¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi Δÿ◊d¡ À≥œ¡W™´sVVá\|ms ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s r°™´sV™yLRi≠sVNRP‰≤R∂ ¬ø¡FyˆLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W™´sVVá©´sV xmsLjiLRiOTPQryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ ™y…”¡¨s Fs™´s\lLi©y NRPÀÍÿ ¬ø¡[}qsÚ NRPhji©´søR¡LRi˘ ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. ªRΩªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ |qs«fiáV, xmsLji˙aRP™´sVáNRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s À≥œ¡W™´sVVáV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡NRPVLi≤y D©´sı À≥œ¡W™´sVVáV FsÕÿ ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVN][™yÕ‹[ ªRΩLS*ªRΩ ¨sLÒRiLiVVryÚ™´sV¨s ZNP[C NRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚ æªΩ÷¡FyLRiV. ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[ ¤Õ¡[¨s À≥œ¡W™´sVVá©´sV Æ™s©´sNRPV‰ ºdΩxqsVNRPVÆ©s[Õÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[}qsÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsLi ºdΩxqsVNRPV©´sı À≥œ¡W™´sVVá ≠s™´sLSá©´sV NRPW≤y æªΩáVxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s @©yıLRiV. @≠s xqs˙NRP™´sV ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[ D©yı∏R∂W ¤Õ¡[™y @©´sıμj∂ øR¡WryÚ™´sV©yıLRiV.

Æ©s[≤R∂V FyhRiaSááV ¡Liμ`∂ NRPV zmsáVxmso NRP≤R∂xms,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): ≠sμR∂˘ NSL]ˆlLi[…‘¡NRPLRifl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS FyhRiaSáá  ¡Liμ`∂ ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V G’d¡≠ds{ms —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ @¨sı FyhRiaSááV  ¡Liμ`∂ Fy…”¡Liøyá¨s N][LSLRiV. ≠sμR∂˘©´sV ™y˘FyLRiLigS ™´sWLjiË LRiVxqsVLi ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVN][™´s»¡Æ™s[V xms¨sgS \|ms#˚Æ™s[»¡V ≠sμR∂˘xqsLixqÛsáV xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠sμR∂˘©´sV  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, {mns«¡ŸÃ¡ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· øR¡…Ìÿ¨sı @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤R∂V ¬ø¡[xqsWÚ  ¡Liμ`∂NRPV zmsáVxmso¨søyË™´sW©´sıLRiV. BLiμR∂VNRPV @LiμR∂LRiWxqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ≠sμR∂˘Õ‹[ ™´sVLi¿¡ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ øR¡Wzms©´s xmsμR∂¯aS÷¡ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ N][xqsLi xqsLixmnsVLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS NRPXztsQ ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s ˙xms™´sVV≈¡ \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ≤yNÌRPL`i r°™´sWáOUPQ ¯©´sLRixqs∏R∂V˘ @©yıLRiV. xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ, BLi»¡L`i, FsLi|qs…fiáՋ[ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ øR¡Wzms©´s 23 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ˙F°ªy=x§¶¶¶NRP  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVáV @Liμj∂LiøyLRiV

¬ø¡\Æ©sQı,«¡⁄©±s23 : ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂WáV @˙NRP™´sV LRi™yflÿNRPV @≤ÔygS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV.CryLji {qs©±s aRPLiuyÀÿμ`∂ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ¬ø¡\Æ©sQı ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W¨sNTP ™´sWLjiLiμj∂. BNRP‰≤R∂ ™´sLRiVxqsgS gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÕ˝‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ¡LigSLRiLi ry*μ≥k∂©´sLi NSgS, BxmsˆV≤R∂V ¬ø¡\Æ©sQı ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s @˙NRP™´sVLigS ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı  ¡LigSLS¨sı NRPxqÌs™±sV= @μ≥j∂NSLRiVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVVgÊRiVLRiV ™´s˘NRPVÚá ©´sVLi¿¡ 7.5 ZNP[“¡Ã¡  ¡LigSLS¨sı xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. ≠dsLRiV N][ቪyNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s™yLRiVgS @μ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. ¨sLiμj∂ªRΩV÷¡ı F°÷d¡xqsVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s ≠søyLjixqsVÚ©yıLRiV. NSgS C G≤yμj∂ zmns˙ ¡™´sLjiÕ‹[ FsLiVVL`iF°LÌRiVÕ‹[¨s J …ÿLiVV¤Õ¡…fi xmn˝s£tsQ …ÿ˘LiNRPVÕ‹[  ¡LigSLS¨sı@μ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ªRΩLRiøR¡W NTPÕ‹[á N]μÙk∂  ¡LigSLS¨sı xms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yı xqs¯g˝RiL˝RiV ™´sW˙ªRΩLi Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. N]ªRΩÚ N]ªRΩÚ xmsμÙR∂ªRΩVÕ˝‹[ ™yLRiV  ¡LigSLS¨sı ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV ≠s≠sμ≥R∂ Æμ∂[aSá ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ’¡¤«¡zms xms…”¡xtÌsQLi\|ms ORPVQflÒ·LigS ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©y∏R∂VNRPVáV μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. B…‘¡™´s÷¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sV NSLRiflÿá©´sV ≠sZa˝P[xtsQ√¡Li¿¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS À≥ÿ«¡Fy —¡Õ˝ÿxmsμyμ≥j∂NSLRiVá xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı CÆ©sá 24©´s ™´sVLigRiá™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¨ds*©´sL`i LS™´sVVáV INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV —¡Õ˝ÿZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 2gRiLi»¡Ã¡NRPV gRiVLRiVNRPVá FyhRiaSáՋ[ Δÿ◊d¡gS D©´sı {qs»˝¡©´sV À≥œ¡LkiÚ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´s∞ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨sNTP LSxtÌsQ˚ NSLRi˘¨sLS*x§¶¶¶NRP μR∂LRiΔÿxqsVÚáV N][LRiVªRΩV©´sı»˝¡V NRP¨ds*©´sL`i LRi™´sWÆμ∂[≠s INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ NSLRi˘μR∂Lji+ $¨s™y£qs, —¡Õ˝ÿ B©±sø≥yLÍji ˙}msÆ™s[VLiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs ’d¡{qs 6 ©´sVLi¿¡ 9 ªRΩLRigRiªRΩVáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP —¡Õ˝ÿxmsμyμ≥j∂NSLRiVáV, ≠sμy˘LÛRiVáV CÆ©sá 25™´sæªΩ[μk∂ Õ‹[xmso μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë©yıLRiV. LSxtÌsQ˚NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, @|qsLi’d˝¡ NRP¨ds*©´sL˝RiV, FyLÌki ™´sVV≈¡˘ CÆ©sá 27™´sæªΩ[μk∂©´s FyáNRPVLjiÚÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP xmsLkiORPQ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ©y∏R∂VNRPVáV FyÕÊ‹©yá¨s LS™´sVVáV N][LSLRiV. FyLÌki xms…”¡xtÌsQªRΩ, }msL]‰©yıLRiV. ≠sxqsÚLRifl·\|ms μR∂XztÌsQ |ms≤R∂ªy™´sV©yıLRiV.

®©s[²R¶V ÕÁÛÇÁzms ÑÁÍýØxmsμyμ³j¶NSLRiVÌÁ xqsª«sW®ªs[aRPLi

27©«s gRiVLRiVNRPVÌÁ FyhRiaSÌÁ úxms®ªs[aRP xmsLkiORPQ

−s»R½ò©yÌÁV @úNRPª«sV ¬sÌÁ*ÌÁV ¿Á[}qsò NRPhji©«s ¿RÁLRiùÌÁV

GáWLRiV,«¡⁄©±s23(ôdÿ’ q÷´dt): ≠sªRΩ©Ú yá©´sV @˙NRP™´sV ¨sá* ¬ø¡[qz s À˝ÿN`PÕ‹[ @≠sVæªΩ[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ≠s—¡¤Õ¡©´sV= @μ≥∂j NSLRiVáV |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[qz s©´s @μ≥∂j NSLRiVá mx sáVø][»¡˝ ≠sªRΩÚ©yáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ’≥d¡™´sV≤][áV ™´sVLi≤R∂áLi FyªRΩWLRiVÕ‹[¨s ¤\«¡NTPry©±s {qs≤`∂=, {qs≤`∂ ˙F°|qszqsLig`i ∏R∂VW¨s…fi\|ms ≠s—¡¤Õ¡©´sV= @μ≥∂j NSLRiVáV ANRPqz s¯NRP μy≤T∂ «¡LjiFyLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS @˙NRP™´sVLigS ¨sá* DLi¿¡©´s 300 ¡ryÚá ™´sLji ≠sªRΩ©Ú yá©´sV gRiVLjiLÚ i¿¡©´s @μ≥∂j NSLRiVáV Àÿμ≥∂R V˘Ã¡\|ms ZNP[qx sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. g][μy™´sVVÕ‹[ ¨sá* D©´sı LRiW. 18.31 áORPQáV ≠sáV™´s NRP÷¡gji©´s 2,650  ¡ryÚá ≠s≠sμ≥∂R LRiNS\¤Õ¡©´s ™´sLji ≠sªRΩ©Ú yá©´sV ry*μ≥∂k ©´smx sLRiøR¡VNRPV©yıLRiV. ≠s—¡¤Õ¡©´sV= ≤U∂Fs{qsˆ Aμ≥∂R *LRi˘LiJá g][μy™´sVVáՋ[¨s ¤\«¡NTPry©±s ≠sªRΩ©Ú s´ NRPLi|ms¨dsÕ‹[ ANRPqz s¯NRP ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C˙NRP™´sVLiÕ‹[ NRPLi|ms¨ds g][μy™´sVVÕ‹[ FsLi…‘¡∏R∂VW 1121 LRiNRPLi 30 ZNP[“¡Ã¡V  ¡LRiV™´so NRP÷¡gji©´s 200  ¡ryÚáNRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ LjiNSLÔiR V, @©´sV™´sVºΩ¤Õ¡[NPR VLi≤y ¨sá* DLi≤R∂…ÿ¨sı gRiVLjiLÚ iøyLRiV. ry*μ≥k∂©´sxmsLRiøR¡VNRPV©´sı ™´sLji ≠sªRΩÚ©yá©´sV gRiVLi≤R∂Vg]á©´sV r~\|qs…‘¡NTP @xmsˆgjiqx sVÚ©s´ ı»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

lLi[xms…”¡ ©´sVLi¿¡ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ Æ™s[LRiV|qs©´sgRi ≠sªRΩÚ©yáV NRP≤R∂xms,«¡⁄©±s23(ôd’ÿq÷´dt): CÆ©sá 25 ©y…”¡NTP 20 Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ Æ™s[LRiV|qs©´sgRi ≠sªRΩÚ©´s NS∏R∂Vá©´sV A∏R∂W ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ¬ø¡[LSËá¨s xqsLRixmnsLS xqsLixqÛsá©´sV AÆμ∂[bPLiøy™´sV¨s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. LS∏R∂Vø][…”¡, áNTP‰lLi≤ÔT∂xm˝s¤Õ¡, NRP™´sVÕÿxmsoLRiLi, ™´sVVμÙR∂©´sWLRiV, xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá, NRP≤R∂xms ≤T∂≠s«¡©˝´sÕ‹[ Æ™s[LRiV|qs©´sgRi xmsLi»¡©´sV ≠sryÚLRiLigS rygRiV ¬ø¡[ryÚLRiV. BLiμR∂VNRPV ªRΩgÊRi»˝¡V ≠sªRΩÚ©yá N]LRiªRΩ LSNRPVLi≤y ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. ≠sVgRiªy ≤T∂≠s«¡©˝´sÕ‹[ NRPW≤y Æ™s[LRiV|qs©´sgRiª][ Fy»¡V BªRΩLRi LRiNSá©´sV NRPW≤y \lLiªRΩVáNRPV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. \lLiªRΩVá @™´sxqsLS¨sı ¡…Ì”¡ @μR∂©´sLigS æªΩzmsˆLi¬ø¡[ ∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ≈¡Lki£mns

{qs«¡©±sÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLi»¡Ã¡V rygRiV¬ø¡[}qs \lLiªRΩVáNRPV CÆ©sá 25 ©´sVLi¿¡ LSLiVVºdΩÕ‹[ ≠sªRΩÚ©yá©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. 42 Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ Æ™s[LRiV|qs©´sgRi ≠sªRΩÚ©´s NS∏R∂Vá©´sV \lLiªRΩVáNRPV B™y*á¨s ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV LRiWF~Liμj∂Liøy™´sV©yıLRiV. ALiVVÕfi|mns≤`∂, •¶¶¶NS, ≠sªRΩÚ©y’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛsá ©´sVLi¿¡ æªΩzmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s \lLiªRΩVáV xms…ÌÿμyLRiV xmsoxqsÚNS¨sı ºdΩxqsVNRPVLS™y÷¡= DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiÆ™s[V BryÚLi. @˙NRP™´sV ™´sWLÊRiLiÕ‹[ ªRΩLRi÷¡F°NRPVLi≤y gRi…Ì”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLi. xmsLizmsfl‘· ºdΩLRiV xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· ¨s≠sVªRΩÚLi ¨sxmnsW ≠sÀ≥ÿgS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.


6

eT+>∑fi¯yês¡+24`06`2014

cinema@suryaa.com ™ðþË$Væü$ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ f…í³…VŠü f´ë…VŠüË$ GMæü$PÐðþO´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. ¯èþsîý¯èþr$ÌZÏ JMæüÇ Ý릯èþ…ÌZ C…MöMæüÇ° Èõ³Ï‹Ü ^óþÄæý$yæþ… A¯óþ {ç³{MìüÄæý$ çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý… AÆÿ$$´ù™ø…¨. AÆÿ$$™óþ AÌê…sìý ç³Ç×êÐèþ$… Mö…§æþÇMìü MæüÍÝ÷_a¯é .. °Æ>ÙèþMæü$ Ðèþ*{™èþ… BǦMæü…V> ™èþËMæü$ Ñ$…_¯èþ ¿êÆæÿ… AÐèþ#™ø…¨. §æþÆæÿØMæü$Ë$ ç³r$tºsìýt CÌê f…í³…VŠü f´ë…VŠü ^óþÆÿ$$…^èþyæþ… ÐèþËÏ ò³r$tºyìþ ò³sôýtÐéâæýÏMæü$ ^éÌê Cº¾…¨MæüÆæÿ ç³Ç×êÐèþ*Ë$ HÆæÿμyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ sêÎÐèþ#yŠþÌZ »ZÌñýyæþ°² Èõ³Ï‹ÜÐðþ$…r$Ï ÝëV>Æÿ$$. Ðésìýò³O D Mæü£æþ¯èþ…...

J

Mæ üíÜ°Ðèþ* ïßýÆøV> JMæüÇ° A¯èþ$Mæü$° Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ B ïßýÆø ¼iV> E…yæþr… Ðèþ˯ø ÌôýMæü ÆðÿÐèþ$$ůèþÆóÿçÙ¯Œþ çÜÐèþ$çÜÅ Ðèþ˯ø ÐóþÆó ÿMæü£é¯éÄæý$Mæü$yìþ™ø B íÜ°Ðèþ*Ë$ °ÇÃ…^èþyæþ… ^èþ*Ôé…. ³æNÈfVæü¯é²«£Šþ CsîýÐèþË K çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆæÿÑ™óþf™ø ™ðþÆæÿMðüMìüP…_¯èþ CyìþÄæý$sŒý Ðèþ$*Ò° Ððþ$$§æþr Ðèþ$õßý‹Ù»êº$™ø ^óþó§éª Ðèþ$° Äæý$†²…_ ÑçœËÐðþ$O ÆæÿÑ™óþf™ø ¡Äæý*ÌŸÞþ_a…§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. A…™ðþ…§æþ$Mæü$ CsîýÐèþË AMìüP¯óþ° 3™èþÆ>Ë ïßýÆøË$ ¯èþsìý…_¯èþ "Ðèþ$¯èþ…' [íÜPç³#t ™öË$™èþ Ððþ$V> M>Å…ç³#ÌZMìü ÐðþãÏ…¨. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ñ{MæüÐŒþ$. Mðü.Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ^èþÆæÿ׊ýMìü Mæü£æþ Mæü*yé Ñ°í³…^éÆæÿ$. Ððþ$V> ïßýÆøË$ KMóü ^ðþç³μMæü´ùÐèþyæþ…™ø A¨ ¯éV>Ææÿ$j¯èþ Ðèþ§æþªMæü$ ÐðþãÏ…¨.

Mæü*Å

sŒý M>fÌŒý. Mæü*ÅsŒý Mæü*ÅsŒýV> ¯èþÑÓ Mæü${Æ>âæýϯèþ$ ç³yóþõÜ M>fÌŒý Væü$Ç…^óþ ^ðþõ³μ§æþ…™é. Mîü‡MæüÌêÅ ×ý… íÜ°Ðèþ*™ø ™ðþË$Væü$ÐéÇMìü çÜ$ç³Ç_™èþÐðþ$O¯èþ D Ðèþ$$…»ñýO Ðèþ$$§æþ$ªVæü$Ðèþ$à A^èþa ™ðþË$Væü$ AÐèþ*ÃÆÿ$$Ìê sêÎ Ðèþ#yYÌZ ^ðþÌêÐèþ$×ìý AÆÿ$$´ù ™ø…¨. ™ðþË$Væü$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ÌôýMæü´ù™óþ ¯óþ¯èþ$ Ìôý¯óþ Ìôý¯èþ$.. A° °gêÆÿ$$¡V> A…XMæüÇ…^óþ M>fÌŒý CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ ™ðþË$Væü$ íÜ°Ðèþ*Ë$ ^óþÄæý$yé°Mìü G…§æþ$Mæü¯ø A¯é çÜMìü¢° Mæü¯èþºÆæÿ$ Ýù¢…¨. M>Ææÿ×ýÐóþ$ §ðþO¯é... D AÐèþ$ÃyìþMìü õœÐŒþ$ Ðèþ_a…¨ ™ðþË$Væü$ÌZ¯óþ. M>ºsìýt B Mæü-™èþfq™èþ E…¨ ™èþ¯èþMìü. MðüÈÆŠÿ Æðÿ…yø íÜ°Ðèþ* "Ðèþ$Væü«©Ææÿ' ™ø KÐèþÆŠÿ¯ðþOsŒý ÝëtÆŠÿ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ AÆÿ$$´ù Æÿ$$…¨. B íÜ°Ðèþ*ÌZ M>Ë¿ñýOÆæÿ Ðèþ#yìþ° {õ³Ñ$…^óþ Ñ$ˆÑ…§æþV>

Ðèþ$*Ò° ïßýÆø Mæü–çÙ~…Æ>k™ø AÌêVó˙xü mG±t ÿ MøçÜF~LiμR … ™èþÄ∂Vª][ æý*Ææÿ$Liμj∂. @Æμ∂[≠sV»¡Li¤…¡[... saRPLixBqÆŠsáV ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Mæü£æþ™ø "AW²ç³ÆæÿÓ™èþ…' Ðèþ$*Ò° ïßýÆ∂øVMæxmü–s™´çÙ~s™©±øs ÆæªRÿ*Ω©´´÷… BxmsˆV≤R s ªy«ÿ ¿¡˙ªRΩLi g][Fyá ¨…^èþyæþ… fÇW…¨. _Ææÿ…iÑ RñýO© Ðèþ$g][ *ÒFyá Mæü£æþ þMÕ‹[æü*yéA∏R ïß∂ýÆV©´ø sMæALR ü–çÙ~ iV áORPQá @LRi\Æ™s Æ™s[áV MøçÜ… Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ§óþ. AÆÿ$$™óþ Mæü–≠sáV™´ çÙ~ çÜ*^è þ ¯ è þ Ðó þ $ Ææ ÿ M ó ü _Ææ ÿ … s ¬ø¡[}qs \¤À¡N`P ≠dsiVμR∂ NRP©´sxms≤R∂©´sV©yıLRi¨s Ñ° ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…¨. B Ðèþ$*Ò xq_Ææ ÿ … iÑ ÿa s™´sWøyLRiÑ™é¯ó iLi. . þ² ÐèJ\þ*Æ™ÆósVgS≤`∂ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[©´sW íÜ…¨. AÆÿ$$™óþ AÐèþ±² JMæü G™èþ$ ¢A@OR Æÿ$$™ó Mö°² íÜBLi˙»¡≤R ° ∂ORPQ©±s \¤À¡N`P ª][ PQ∏þ ∫∂Csî V ýÐNRPV™´èþË sWL`i Ðèþ*ËÌZ HMæü…V> Mö…™èþÐóþ$ÆæÿMæü$ çÙ*sìDLi»¡VLiμj ý…VŠü ³æNÇ¢∂^. óþíÜAB\¤À¡N`P ™èþÆ>Ó™è xms™´þ s©±s xqs*ªRΩLi NS™´s»¡Li HMæ…V> B ¯èþr$yìþ¯óþ Ðèþ*ÆóÿaÄæý$yæþ… sêMŠ≠sZaP[ ü B‹xtœsQL¨i. so¯Œ þ AÆÿ $ $Å…¨! ¨sLS¯ªRΩáNRPV ¡lLÔi©±s NSNRPW≤R∂μR∂¨s C BVæüyæþ$ Ðèþ$*ÒÌZ {ç³M>‹ÙÆ>gŒý™ø ™öË$™è þÔéË$ ¨sLÒþ RiMö°² ∏R∂VLiçÜ°²Ðó ºdΩxqsVNR PV©´s_{¡ ı»˝¡V ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. J MæüÇ…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™ó þçÙ*sìý…VŠü çÜÐèþ$Äæ \Æ™sVý$…ÌZ gS≤`∂{ç³M>‹NTPÙμj∂Æ>gŒLkiýÆ™s[AíVN`PÜ zqs¨s™´sW ¿¡˙ºdΩNRPLRifl· òÜt…sŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ™ø VöyæþÐèþ ò³r$tM˙xmæü$sx°qsVÚªÝë…™è ý…VŠü RΩLi \|þ…§¶¶¶μRçÙ∂*sì LSÀÿμ`∂Õ‹[ «¡LRyóiVgRþsiVª][ ∂. $$…^èþyæþ…™ø Ôèý–†àçܯŒþ M>ÎÛr$Ï Gyðþj‹Üt ŒýÞ MóLüsiμjêÆÿ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ, ˙bP∏R∂V BªRΩLRi ^ðþÄ˙xæý$mÅÌôsμ≥ýMyæü B©´s {´ëgñýMæü$ t¯èþ$…yìþ ™èþ¯èþMæü$ ™é¯èþ$V> ™èþ糚Mæü$…¨. ªyLSgRifl·Li\|ms NUPáNRP xqs¨sıÆAÆÿ™s[$a$™óSá©´ þ Ôèý–s†V çÜÓ^èþe…§æþ…V>¯óþ ™èþ糚Mæü$…§é? ÌôýMæü ™èþí³μ… ¿¡˙ºdΩNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„^éÆ>? fi ªRΩ*LRiA¯è Õ‹[þ²¨ Cç³μsìýMìü Mæü*yé çÜòÜμ¯óþÞ. ™öÍÐèþ$$§æþ$  ¡XLiμR∂Liª][ NRPáVryÚLRiV. zqs¨s™´ªíÜsW°Ðèþ*N][çÜxqsLi Ðèþ$Äæý$…ÌZ ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþV> ¯èþsìý…_¯èþ ¨ÐèþÅ¿êÆæÿ† A∏R∂V©´s 20 L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V ^èþ°´ùÐè NS÷dþy<¡»˝æþ…¡™ø V ç³™éMæüçÜ°²ÐóþÔéͲ Aç³μsZÏ Ææÿ…¿æý ¯éÆÿ$$ ZNP[…ÿLiVVLiøyLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. CMæüV¿¡˙ªR Ω LiÕ‹[ > _{¡MæüÇ…^éÆæÿ$. AÌêVóü{ÖçßýÇ çßýu>¯èþÃÆæÿ×ý…™ø Mö…™èþ ≠sV¥R∂V©±s øR¡˙NRP™´sLjiÚ, NRPXxtÒsv≤R∂V, LRÐèixmþÆnsVVÀÿ ¡V, æÿMæü* _{¡MæüÆæÿ×ý fÆæÿ$³æ#Mæü$¯èþ² "í³ÌêÏ ¯èþ$Ðèþ#ÓÌôý°iÑ™èþ…'

g][FyÌÁ g][FyÌÁÍÜ[ xmsª«s©±s NRPV úxms¾»½[ùNRP \ÛËÁN`P

μk∂OSQxmsLiª`Ω, @Li«¡Ÿ @˙ry¨s ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ©´s…”¡xqsVÚ©yıLRiV. xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi, Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ NRP÷¡zqs ©´s…”¡ryÚLRiÆ©s[ ˙xmsøyLRiLi Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLiø][ AÌê HG¯é²ÆŠÿ, ¯éV>Ææÿ$j¯èþ, ^ðþO™èþ¯èþÅ ïßýÆøË$V> ™ðþÆæÿMðüMìüP »êÏMŠüºçÜtÆŠÿ «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @μj∂ Bxmsˆ…”¡NTP NRPVμj∂LjiLiμj∂. íßýrtÆÿ$$Å…§æþ° íœÍ…¯èþVæüÆŠÿ ÐéÆ>¢çßýÆæÿ$Ë §éÓÆ> ™ðþÍíÜ…¨. Òr°² Àÿ÷d¡™´so≤`∂Õ‹[ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡©´s sìýMæü…sôý Ðèþ$$…§óþ íÜ°Ðèþ* ¨VæüYgêÌñýO¯èþ G±tBÆŠÿ, Mæü–çÙ~, _Ææÿ…iÑ GVöYsôýtÔéyæþ$. §é…™ø {ç³M>‹ÙÆ>gŒý Ý릯èþ…ÌZ Ýù¯èþ*çÜ* ¿¡˙ªRΩLi J \Æ™sV gS≤`∂ . Æ™s[V©±s x§¶¶¶® þ JMæ∂üÇ…”¡Mìü §æ©´sþMVLi¿¡ >PÍÞ¯èþ ªR{´ëgñ æü$tÌZÏMìü C…MöMæ ç³ÆæÿM>ÄæFsªRý$…ΩVÚxmsÕ˝§Šÿþ°Ã¡V¡çÜD©yı xmsñs™´ýOÐs©±Œþ$sÌZ¯óÆ™sVVμR Ω©´s ýM¨sLS¯ªR ΩáV üÆæÿ$Fs¨sı sL`i ü rÌ"VøÑ…§æ yL`i þ$xqyæsW˘≤`∂ $Mæü$¯é²Ææÿ$.xms™´AÌêVó þ$ A…§æþÇÐéyó þÌôý' @Æ©s[ ALig˝Ri ¿¡˙ªRΩLi gS≤`∂ þíܯèþ çÜ©´…§æ >ÂË$¯é²Æÿ AÆÿP$Q ˘$™óLiª][ þ ÒsìDLi»¡W ýÌZ Mö°² [íÜrÙPç³y#tLiVVNT §æþÔèýÌP Z¯óþ Fsμj∂ÐègSLR FsNR^óP‰≤y sxtÌsþQÆF°NR PW≤R∂μR∂$Æ©$.s[ áOR iV. ^èªy«ÿgS s Ü…Aμ≥ïÜy°Äæ þ$*ÒÌZ þÆæÿ׊ýMìü ™é™èþ A∏R ´ë{™è∂V©´þ Møç ý $ ÆŠ ÿ ™è þ Ñ $âæ LRiLigS æªΩLRiZNPNTý P‰©´s ¿¡˙ªRΩ≠sVμj∂. ¢, Ðè∂þ$V©´ÇMö°² þ _{¡MæºdüÆΩæÿ×xqsVNRý ™èPV©´þÆ>Ó™è ™´sxqMæsVÚü£©é¯éÄæ yıLRiý$V.Mæü$Ͳ@LiμRÈõ∂³VNRÏ‹ÜPÆ©^ós[ þõÜA∏R s ZNPLkiMö…™è L`i Õ‹[ sı þ ¨sLÒ¯èRi∏Rþr∂$yæVLiþ$, …ÿ÷d ¡ ™´ s o≤`∂ @LiªR Ω …ÿ ç³…§ðþ… Møyìþ õœ… Æ>gŒýMìüÆæÿ׊ý° G…í³Mæü

A§æþ$™èþ…V> AÀ¯èþ Æÿ$$…_…¨. §é…™ø B Ððþ…r¯óþ BçœÆæÿÏ ÐðþË$ÏÐèþ Ððþ$$§æþ ÌñýO…¨. Mæü-çÙ~Ðèþ…Ö §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ^èþ…§æþ Ðèþ*Ðèþ$ íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþr¯èþMæü$ {ç³Ôèý…çÜË$ A…§æþ$Mæü$…¨. AÌê ÐèþÆæÿ$çÜV> ÝëtÆŠÿ ïßýÆøË íÜ° Ðèþ*Ë°²sZÏ ¯èþsìý…^óþíÜ…¨. sêÎÐèþ#yYÌZ JMæüP ç³ÐèþÆŠÿÝëtÆŠÿ çÜÆæÿçܯèþ Ñ$¯èþà A…§æþÇ™ø ¯èþsìý…^óþíÜ…¨ M>l. {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>ÐŒþ$^èþÆæÿ׊ý çÜÆæÿçܯèþ "VøÑ…§æþ$yæþ$ A…§æþÇÐéyóþÌôý' íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìý Ýù¢…¨. D íÜ°Ðèþ* ™èþÆ>Ó™ðþO¯é ^èþÆæÿ׊ý ÇMæüÐèþ$…yóþçÙ¯Œþ™ø ç³Ðèþ¯ŒþMìü ¯éÆÿ$$Mæü AÐèþ#™èþ$…§óþÐðþ* ^èþ*yéÍ.

¯èþsîý¯èþr$Ͳ Ðèþ*Ææÿ$μ ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂË$ ™èþÌñý™é¢Æÿ$$. ¯èþÐèþÆæÿçÜ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. þBÄæý$¯èþ™ø çÙ*sìý…VŠü ´ëÆŠÿt §é§é³æ# ³æNÆæÿ¢ ¯èþrÝëÆæÿÓ¿oÐèþ$$yæþ$ G±tBÆŠÿ sîýyîþï³ ´ëÈt ò³sìýt Æ>fMîüÄæý*ËÌZ Æÿ$$…¨. AÆÿ$$™ó A¯èþ*çßýÅ…V> þBÄæý$¯èþ Ý릯èþ…ÌZ {ç³M>‹Ù ¼iV> Ðèþ*Ç´ùÐèþyæþ…™ø BÄæý$¯èþ ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ "»Ÿ¼¾Í{ºçßýïèþ²' Æ>gŒý° ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. C§óþ MøÐèþÌZ ™ðþË$Væü$ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ Væü™èþ…ÌZ G¯ø² çœ$r¯èþË$ E¯é²Æÿ$$. Ðèþ$õßý‹Ù »êº$ ¯èþsìý…_¯èþ Ðèþ$*ÒÌZ {ÖçßýÇ ´ëÆŠÿt¯èþ$ fVæü糆»êº$™ø ÈçÙ*sŒý ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. °f… Ðèþ$*ÒÌZ Ððþ$$§æþsZÏ íÜ.¼.I. A«¨M>Ç ´ë{™èþ MøçÜ… Ðèþ$$Ææÿä CÌê f…í³…VŠü f´ë…VŠüÌñý¯ø²! Ððþ*çßý¯©ygR Œþ° i¡ç\¬øÜ¡ªR$MæΩ©´ü$s¯é²Ææ Mö°²Ω çÜ«¡Li»¡gS.. °²ÐóþÔéË$ ÆμMæ∂[™ü*yNRyéP…Ìÿ_{¡Mæ ˘, xqÿ$s™´. sVLiªR μR∂LRüÇi+NR…PªRΩ*LiÕ‹[ æªΩLRiZNPNTP‰©´s ^éÆæÿ$.¿¡˙ªR B Ω™èLiþÆ>Ó™èA…‹[ þ B ©´sM>ÅÆð Šÿ° iÈõ˘³Ï‹Ü. gR^óiªRþÔΩéÆæN]μÙ ÿ$. j∂{ç³Æ©M>‹ ÙÆ>gŒý ™yLiVVμy xms≤R∂VªRΩW gRiL`iÿMxqæütÆsWLR sááVgS ÌñýO¯ŒþÌZMö^éayæ þ $ . AÌêVó ü AË$Ï Õ È‹ Ù &Æð ÿ i ¯é gZyî þ V > ¯è þ s _¯è∂Liμj þ ∂. «¡Ÿ\¤Õ¡ 10™´s æªΩ[μk∂ ™´sxqsVÚ©´sı C ¿¡˙ªRΩ ≠s≤R∂VμR∂áNRPV ™´sV◊d˝¡ @≤ÔR∂LiNTP GLRìý…iˆ≤T þMö™èþ¢f™´…r í Ü °Ðè þ * ÌZ ç Ü …ç ³ N AÍÄæ ý * ‹ Ü ç Ü …³æ N Æó ÿ ~ ‹ Ù »êº$¯è þ $ sLRiNRPV ¿¡˙ªRΩ ≠s≤R∂VμR∂á©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s gRiVLi»¡WLRiV N][LÌRiV DªRΩÚLRiV*áV ¡çÜ$Mæ«ÿLk ü$° iMö°²¬ø¡[zqsLiμj çÜ°²Ðó üÇ…^éÆæÿ$.P AÆÿªRΩ$©´$™ó ∂. þÔéË$ ¿¡˙ªRΩ_{¡Mæ ¨sLS¯flÿ¨sNT s þ ™´þMsμÙö°² R∂ LRiW.2N][»˝¡V LRiVfl·Li M>Ææÿ׺dêËΩxqsVNR ÐèþËPV©yıLR ¯è þçÜ…³æi¨s, NÆóÿ~‹Ù@μjÝë¦∂ ¯ºdèþ…ΩLRÌZ ¡çÜmsfl‘ $Mæ·ü$°x§È綶¶NRÙPV‰Ã¡V *sŒý NRPW≤y B™´s*¤Õ¡[μR∂¨s iËNR´ùÝë°° PF°gS xmsLiz ^óþÔéÆæAL][ ÿ$. l.G±t ø Ææÿ*´÷…¨…_¯è Ðèþ$*ÒÌZ˙Fy¤«¡NÌRPV ∏R∂V«¡™´sW¨s zmsxqsWÚ..BÆŠgRÿ™iVLi»¡WLR iVNRPV ¬ø¡Liμjþ ∂§æ©´þsÐèþ$$ÃFsLiLSÕfi Ððþ$$§æþr™´sVxÔè§ý–¶¶¶¯μ`∂ †à¯Œþ°N][¯éÆÿ $ $Mæ ü V > ¡ç Ü $Mæ ü $ ¯é²Ææ ÿ $ . ç ³ ¨ÆøkË _{¡LÌRiV ¿¡˙ªRΩ ≠s≤R∂VμR∂á©´sV LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. μk∂Liª][ N][ MæüÆæÿ×ý ¨s÷¡z Mæü*yémsÆ™ç³s[∏NÆæR∂Wá¨s ÿ¢Æÿ$$…¨.DªRC…™è þ Ì Z G±t B ÆŠ ÿ Fç Ü Ææ ÿ Ð ð þ Í Ï Ðè þ $ *ÒMì ü ΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂.

A…‹[©´sgRiL`i xqsWLRi˘¿¡˙ªRΩ ≠s≤R∂VμR∂áNRPV ™´sV◊d˝¡ @≤ÔR∂LiNTP

òܯéÞÆŠÿMìü ¸ëÐŒþ$ çßo‹Ü G

ÐŒþ$.BÆŠÿ.GÌŒý {´÷yæþ„æü¯ŒþÞ °ÇÃçÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "¸ëÐŒþ$ çßo‹Ü'. GÐŒþ$.G¯Œþ.Æðÿyìþz §æþÆæÿØMæü$yìþV> ç³Ç^èþÄæý$… AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. _{¡MæüÆæÿ×ý çÜà °Æ>Ã×ê¯èþ…™èþÆæÿ 糯èþ$Ë$ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅÆÿ$$. òܯéÞÆŠÿMìü íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² çÜ…§æþÆæÿÂ…V> §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ Æðÿ…yø òÙyæþ*ÅÌŒý ™ðþÆæÿMðüMìüP…^é…. ¿æýÐé± AVæüÆ>ÓÌŒý, Væü$…yæþ$, çÜ$Ðèþ$¯ŒþÔðýsìýt, ^èþ…sìýËò³O MîüËMæüçÜ çÜ°²ÐóþÔéË$ _{¡MæüÇ…^é…. ¯éÆÿ$$Mæü ¿æýÐé± ¯èþr¯èþ òßýOÌñýOsŒý. Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ õܲíßý™èþ$Ë$

³æ#

×ýÅ… ³æ#Ææÿ$ÚëÆæÿ¦… MæüÍíÜ Æ>Ðèþyæþ… A…sôý C§óþ Ðèþ$Ç! H… ^óþõÜ¢ ç³¼ÏíÜsîý Aç³μ¯èþ…V> MæüÍÝ÷çÜ$¢…§ø §é°° B^èþÇ…^èþyæþ… »êÎÐèþ#yY ´ùÆŠÿ²ÝëtÆæÿÏMæü$ AËÐésñýO¯èþ ѧæþÅ. Æ>TÝëÐèþ…™Œþ, Ðèþ$ÍÏM> ÔèýÆ>Ðèþ™Œþ, òÙÇϯŒþ^ø{´ë, ³æN¯èþÐŒþ$´ë…yóþ D ¯èþË$Væü$Ææÿ* CÌê…sìý ÑçÙÄæý*ÌZÏ ^éÌê gZÆæÿ$V> E…sêÆæÿ¯èþ² çÜ…Væü† fVæü¨Ó¨™èþ…. ¯óþ¯èþ$ ç³ÆæÿÐèþ$ ¿æýMæü$¢Æ>Í° A…r*¯óþ ºrtË$ Ñõ³μõÜ M>ÅÆðÿMæütÆæÿ$Ï CÐèþ±². °™èþÅ… H§ø JMæü ÑÐé§éçÜμ§æþ sêí³MŠü™ø f¯éË Asñý¯èþÛ¯Œþ° ™èþÐèþ$ò³O¯óþ E…^èþ$Mæü$¯óþÌê sñýMìü²MŠüË$ õ³Ï ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$ D Ðèþ$$§æþ$ªVæü$Ðèþ$ÃË…™é. AÆÿ$$™óþ Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$$Væü$YÇ ç³± Cç³μsìýMóü AÆÿ$$´ùÆÿ$$…¨. íÜ°Ðèþ*ÌôýÏMæü Vøâæý$Ï WË$ÏMæü$…r$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ D ÐèþÆæÿ$çÜÌZ¯óþ Ðèþ_a¯èþ Mæü${Ææÿ¿êÐèþ$ ³æN¯èþÐŒþ$ ´ë…yóþ Ðèþ*ˆ… íÜ°Ðèþ*Ë$ ^óþçÜ*¢.. f¯éË…§æþÆæÿMîü r^ŒþÌZ E…sZ…¨. »êÎÐèþ#yY òÜMŠü޻ꅻŒý ³æN¯èþÐŒþ$ ´ë…yóþ G³æ#μyæþ* H§ø JMæü ¯èþ*ÅyY ÐéÆæÿ¢™ø çßýÌŒý^èþÌŒý ^óþçÜ*¢¯óþ E…¨. Aç³μsZÏ ¿êÆæÿ™Œþ {MìüMðüsŒýÌZ {ç³ç³…^èþMæü‹³ VðüÍõÜ¢ ºrtË$ Ñõ³μíÜ ¯èþ*ÅyYV> Æøyæþ$z ò³O Mö^óþaÝ뢯èþ° {ç³Mæüsìý…_ çÜ…^èþ˯èþÐðþ$O…¨. ÌôýsñýçÜ$tV> AÐèþ$Ãyìþ° ÝëMæüÆŠÿ ïœÐèþÆŠÿ ç³sìýt Mæü$¨õ³Ýù¢…¨r. ™èþ¯èþ õœÐèþÆðÿsŒý sîýÐŒþ$ {»ñýhÌŒý VðüÍõÜ¢ DÝëÇ Mæü*yé AÌê…sìý§óþ ^óþÝ뢯èþ° ^ðþí³μ…¨. AÆÿ$$™óþ Væü$yìþ Ðèþ$$…§æþ$ CÌê…sìýÑ ^ðþç³μÌôý¯èþ$ »êº*! A…r* ™ðþVæü íÜVæü$YË$ JËMæü»ZíÜ…¨. A© AÐèþ$ÃyìþÌZ° »ZÌŒýz sêÅÌñý…r$.

V>âŒý{òœ…yŠþÞ™ø ¸ëÐŒþ$çßo‹ÜMìü Ððþã™óþ H… fÇW…§æþ¯óþ§óþ Mæü£æþ. C§ø çÜÆæÿ§é çÜ°²ÐóþÔéË™ø ™ðþÆæÿMðüMìüP…_¯èþ {¤ËÏÆŠÿ _{™èþ…. ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ Mø×ý…ÌZ çÜ°²ÐóþÔéͲ {_¡MæüÇ…^é…. MðüÐðþ$Æ> sñýMìü²MŠüÞ BMæür$tMæü$…sêÆÿ$$'' A¯é²Ææÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ íÜ°Ðèþ*° ÇÎgŒý ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ðèþ$° §æþÆæÿØMæü$yæþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. «§æþ¯ŒþÆ>gŒý, _{™èþ…}¯èþ$, fºÆæÿ®‹Ü¢ }¯èþ$, }^èþÆæÿ׊ý MîüËMæü´ë{™èþË$ ´ùíÙ…_¯èþ D _{™é°Mìü MðüÐðþ$Æ>: Ðèþ$íßý ÔóýÆæÿÏ, Gyìþsìý…VŠü: }°Ðé‹Ü, Ææÿ^èþ¯èþ&§æþÆæÿØMæü™èþÓ…: G….G¯Œþ.Æðÿyìþz, °Æ>Ùèþ: ¿æýÐé± AVæüÆ>ÓÌŒý.

õÜÐŒþ sñý…ç³#ÌŒýÞ §ó

"fVæü§é…º' òÜ…rÆŠÿÌZ..

Ýë

Æÿ$$Æ>ÐŒþ$ Ôèý…MæüÆŠÿ ïßýÆøV> ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ* "fVæü§é…º'. ¯èþ*™èþ¯èþ °Æ>Ã×ý çÜ…çܦ ^ðþO{™èþ Ðèþ$*Ò Ðóþ$MæüÆŠÿÞ ç³™éMæü…ò³O AyézË {ÖË™èþ çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ D _{™èþ… ™ðþÆæÿMðüMæü$P™ø…¨. çÜ$Æóÿ‹Ù Mæü–çÙ~, fÄæý$…™Œþ íÜ ç³Æ>±j, çÜ$Æóÿ‹Ù {´÷yæþ„æü¯ŒþÞÌZ ç³Ë$ _{™éËMìü §æþÆæÿÞMæü™èþÓ ÔéQÌZ ç³° ^óþíܯèþ í³. G‹Ü. ÐéçÜ$§óþÐŒþ° §æþÆæÿØMæü$yìþV> ç³Ç^óþÄæý$Ðèþ$Ðèþ# ™èþ$¯é²Ææÿ$. °Æ>Ùèþ AyézË ò³¨ª Æ>k Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""ÐéçÜ$§óþÐŒþ ^ðþí³μ¯èþ Mæü£æþ ^éË »êÐèþ#…¨. C§ø ç³NÇ¢ Äæý*„æü¯Œþ M>Ððþ$yîþ {¤ËÏÆŠÿ. Ðèþ* íÜ°Ðèþ* sñýOsìýÌŒý A°² ÐèþÆ>YË {õ³„æüËMæü$ ¯èþ^èþ$a™èþ$…¨ . BVæü‹Üt ¯èþ$…_ ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ çÙ*sìý…VŠü ÝëtÆŠÿt ^ðþçÜ$¢¯é…'' A¯é²Ææÿ$. AÀÐèþ$¯èþÅ íÜ…VŠü (Væüº¾ÆŠÿ íÜ…VŠü õœÐŒþ$) , G…. G‹Ü. ¯éÆ>Äæý$×ý,Mæü–çÙ~ ¿æýVæüÐ鯌þ, çÜç³¢WÇ , «§æþ¯èþÆ>gŒý , ÆæÿÑç³{M>‹Ù , MøÐðþO çÜÆæÿâæý , Mæüâæý$å Mæü–Úë~Æ>Ðèþ# ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¸ùsZ{Væüïœ : çÜÆóÿÓ‹Ù Ðèþ$$Æ>Ç, Ðèþ$*ÅhMŠü : Æ>çßý$ÌŒý Æ>gŒý (K Ððþ$O {òœ…yŠþ {õœÐŒþ$) Gyìþsìý…VŠü : Ðèþ*Æ>¢…yŠþ Mðü Ððþ…Mæüsôý‹Ù , Ýû…yŠþ GòœMŠütÞ : Äæý$† Æ>gŒý (Æ>Ðèþ* ¯éÄæý$$yæþ$ çÜ*tyìþÄñý*), GWjMæü$sìýÐŒþ {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿ : AË*ÏÆæÿ$ Æ>ÐŒþ$ Ððþ*çßý¯Œþ .

¯èþ$

ÐöÓMæü BÇtçÜ$tÑ. D ÌZM>°² C¯ŒþòÜOμÆŠÿ ^óþõÜ H§ø JMæüsìý ^ðþÄŒý$! A° õܲíßý™èþ$yæþ$ C_a¯èþ {´ù™éÞà…™ø¯óþ K Ððþ$Ææÿ$ç³#Ìê…sìý BÌZ^èþ¯èþ Ðèþ_a…¨. ByæþÐéâæýÏò³O fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² §æþ$Æ>Væü ™éËò³O K B˾Ќþ$ ^óþÄæý*˯èþ$Mæü$¯é². Byæþ¨ B¨ç³Æ>ÔèýMìü¢ AÆÿ$$Å.. G§æþ$Ç…^óþ ÌZM>°² çÜ–íÙt…^é˯èþ² ™èþ糯èþ™ø ^óþíܯèþ {ç³Äæý$™èþ²Ñ$¨. D B˾Ќþ$ ^èþ*íÜ JMæüP Ðèþ$íßýâæý «§ðþOÆ>Å°² Mæü*yæþVæür$tMæü$¯é².. ¯é {ç³Äæý$™èþ²… çÜçœËÐðþ$O¯èþsôýt'' A…r$¯é²yæþ$ Äæý$ÐèþçÜ…X™èþ§æþÆæÿØMæü$yæþ$, V>Äæý$Mæü$yæþ$ ç³–¥Ó^èþ…{§æþ. D BÌŒýÆú…yæþÆŠÿ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ ÒyìþÄñý* B˾Ќþ$ "¿ñýOÇ' (ÝëÏ‹³ çœÆŠÿ G »ñýrÆŠÿ Ý÷òÜOsîý) Ðèþ*ÆðÿPsZÏMìü ÇÎgñýO…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V>

fÇW¯èþ M>ÆæÿÅ {MæüÐèþ$…ÌZ ç³–¥Ó Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ò³OÑ«§æþ…V> çÜμ…¨…^éyæþ$. ¯óþ¯èþ$ ^èþ*íܯèþ ÒyìþÄñý* ¯é õܲíßý™èþ$Æ>Ë$ ^èþ*íÜ Ððþ$^èþ$aMæü$…¨. çÜçßýf… V>¯óþ Æ>iMö^óþa ¯ðþOf… E¯èþ² K Ðèþ°™èþ AÌê C¯ŒþòÜOüμÆŠÿ AÐèþÓyæþ… çÜ…™ø Úë°²_a…§æþ¯é²Ææÿ$. D íÜ…WÌŒý B˾Ќþ$° Äæý$*r*Å»ŒýÌZ JMæüP ÆøkÌZ¯óþ 15ÐóþË Ðèþ$…¨ Ò„æüMæü$Ë$ ^èþ*yæþyæþ… Vöç³μ ÑÔóýçÙÐèþ$° ™ðþË$Væü$Ðèþ¯Œþ A«¨¯óþ™èþ ÆæÿÑ A¯é²Ææÿ$. ç³–¥Ó {ç³Äæý$™é²°Mìü A°²ÆæÿM>Ìê yìþhrÌŒý Ò$yìþÄæý* ™èþÆæÿç³#¯èþ ÝëÄæý$… ^óþÝ뢯èþ° A¯é²Ææÿ$. ç³–¥Ó "ÐðþÌŒýMæüÐŒþ$ r$ AÐðþ$ÇM>' íÜ°Ðèþ*Mìü ^èþMæüP° çÜ…X™èþ… A…¨…^éÆæÿ° °Æ>Ùèþ çÜ$Æóÿ‹Ù»êº$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðóþyæþ$MæüÌZ ÒÆæÿÔèý…MæüÆŠÿ, ç³–¥Ó ™èþ…{yìþ Vøí³^èþ…§Šþ, } ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ Ðóþyæþ$MæüÌZ

þÐéËÄæý*Ë$ §óþÔèý ç܅糧æþ. Ðèþ$¯èþ çÜ…çÜP−–† ѧóþÖ çÜ…çÜP−–† Mæü…sôý Vöç³μ¨. Òsìý° Ææÿ„ìü…^èþ$MøÐèþyæþ… Ðèþ$¯èþ »ê«§æþÅ™èþ. A…§æþ$Móü §óþÐéËÄæý$ ç³ÇÆæÿ„æü×ý, çܯé™èþ¯èþ «§æÆæÿà Ææÿ„æü×ý «§óþÅÄæý$…ò³O Ëçœ$$_{™éͲ °ÇÃ…^óþ ÐéÇMøçÜ… K A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ëçœ$$_{™èþ ´ùsîý° °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. BVæüçÜ$t 22 ¯èþ$…_ 24 ÐèþÆæÿMæü* ÝëVóü D Ðóþyæþ$MæüͲ VøϺ̌ý íßý…§æþ* òßýÇsôýgŒý ´û…yóþçÙ¯Œþ, õÜÐŒþ sñý…ç³#ÌŒýÞ çÜ…çܦË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Æÿ$$. lÌñýO 24ÌZç³# Ðèþ_a¯èþ G…{sîý˯óþ ç³ÇÖÍÝë¢Ææÿ$. E™èþÞÐèþ {ç³^éÆæÿMæüÆæÿ¢ VæüfÌŒý }°Ðé‹Ü Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""§óþÔèý çÜ…çÜP−–† AÐðþ$ÇM> ™èþÆæÿàÌZMìü Ðèþ*Ç´ù™ø…¨. íßý…§æþ* Ýë…{糧éÄæý$… Ðèþ$sìýtÌZ MæüÍíÜ´ù™ø…¨. §óþÐéËÄæý*ËMæü$ Ææÿ„æü×ý Ìôý§æþ$. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý Ææÿ${§æþÐèþ$§óþÑ MæürtyéͲ «§æþÓ…çÜ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Òr°²sìý± »ñýOsìý {ç³ç³…^é°Mìü ^ésêË° Mæü…Mæü×ý… Mæür$tMæü$¯é²'' A¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ õÜÐŒþ sñý…ç³#ÌŒýÞ ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$Ë$ ÐðþËVæüç³Nyìþ {ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ#, G‹Ü.Vø´ëË Mæü–çÙ~, íÜÆ>} ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. {ç³£æþÐèþ$ ºçßý$Ðèþ$† Ë„æü, ¨Ó¡Äæý$ ºçßý$Ðèþ$† 75ÐóþË$, ™èþ–¡Äæý$ ºçßý$Ðèþ$†Mìü 50ÐóþË$ A…§æþgôýÝë¢Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. lÅÈ AÐéÆæÿ$zË$, {´ù™éÞçßýMæü ºçßý$Ðèþ$™èþ$Ë$ E…sêÄæý$¯é²Ææÿ$. 25 _{™éͲ ™èþ$¨ {糧æþÆæÿدèþMæü$ G…í³Mæü ^óþÝë¢Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

{†Ñ{MæüÐŒþ$ Ðèþ$$QÅ A†«¨V>..

¡{ÐèþÐé§é°Mìü ÐèþņÆóÿMæü…. G Ôè

ý…MæüÆŠÿ ÕçÙ$Åyæþ$ 糆Ðèþ¯èþ²¯Œþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…_¯èþ »êÏMŠüºçÜtÆŠÿ íßýsŒý "BÆæÿ$«§æþ$ BÇ«§æþ$' ™ðþË$Væü$ÌZ "Mö™èþ¢ {õ³Ðèþ$' õ³Ææÿ$™ø ÇÎfÐèþ#™ø…¨. çßýÈ‹Ù&E™èþ¢Ææÿ ¯éÄæý$M>¯éÆÿ$$MæüË$V> ç³Ç^èþÄæý$Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. çÜ$ÐèþÆæÿ~ËMìü‡, íÜ…à^èþË… çÜÐèþ$ÆæÿμMæü$Ë$. °Æ>Ùèþ }°Ðé‹Ü Æ>çßý$ÌŒý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""Äæý*…sìý sñý{ÆæÿÇf… ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMìüP¯èþ _{™èþÑ$¨. {õ³Ðèþ$Mæü£æþ BMæür$tMæü$…r$…¨. BÌZ_…ç³gôýõÜ Mæü£æþ¯èþ… {ç³™óþÅMæü BMæüÆæÿÛ×ý. ™èþÑ$âŒýÌZ çœ$¯èþÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ _{™èþÑ$¨. B{õÜtÍÄæý*, Ððþ$ÌŒý»ZÆŠÿ², ¯èþ*ÅhÌêÅ…yŠþ ™èþ¨™èþÆæÿ ^ørÏ D _{™èþ… ™ðþÆæÿMðüMìüP…¨. ´ërË$ çÜà sêMîü Ððþ$gêÇsîý ¿êVæü… ѧóþÔéÌZϯóþ _{¡MæüÇ…^éÆæÿ$. AÆæÿ$ÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ MðüÐðþ$Æ> ç³°™èþ¯èþ…, »ê»ê ¿êçÜPÆŠÿ òÜμçÙÌŒý Ýë…VŠü íÜ°Ðèþ*Mìü {糫§é¯èþ BMæüÆæÿÛ×. ™èþÓÆæÿÌZ ByìþÄñý*, lÌñýOÌZ íÜ°Ðèþ* ÇÎgŒý ^óþÝ뢅ý'' A¯é²Ææÿ$.

Ððþ$Ã‹Ü ¯éÆ>Äæý$×ý ™èþ¯èþÄæý$ ÔèýÕMìüÆæÿ׊ý ¯éÆ>Äæý$×ý §æþÆæÿØ Mæü$Æ>ÍV> ç³Ç^èþÄæý$ Ðèþ$Ðèþ#™èþ* ™ðþÆæÿMðüMìüPçÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "Ýëòßý»ê çÜ${ºçßýÃ×ýÅ…'. yé‘‘¯éVóüÔèýÓÆæÿ Æ>Ðèþ# MöËÏ °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¨Î‹³&ç³NÇ~Ðèþ$ f…rV> ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ô鯌þ ÆðÿçßýÐèþ*¯Œþ çÜ…X™èþ… A…¨…_¯èþ ByìþÄñý* ™èþÓÆæÿÌZ ÇÎgŒý M>¯èþ$…¨. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ™égŒý yðþMæüP¯ŒþÌZ ByìþÄñý* Ðóþyæþ$MæüMæü$ {†Ñ{MæüÐŒþ$ }°Ðé‹Ü Ðèþ$$QÅ A†«¨V> Æ>¯èþ$¯é²Ææÿ° ™ðþË$Ýù¢…¨. GÐðþ$Ëܙø E¯èþ² Ýë°²íßý™èþÅ… §æþ–ÚëtüÅ {†Ñ{MæüÐŒþ$ D ByìþÄñý* Ðóþyæþ$MæüMæü$ Ñ^óþaÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$.

¿ñýOÇ ÝëÏ‹³ çœÆŠÿ G »ñýrÆŠÿ Ý÷òÜOsîý


7

eT+>∑fi¯yês¡+24`06`2014

n+<ä ì s¡ T D≤\T ø±eTHé dü÷ÿ˝Ÿ $<Ûëq+ sêyê* Ä+<√fi¯q˝À ¬s’‘·T\T

eTø£Ô˝Ÿ pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) düe÷»+˝À nìï esêZ\ $<ë´s¡T<∏ä\≈£î dü+|üPs¡í+>± $<ä´ n+<ë\+fÒ ø±eTHédü÷ÿ˝Ÿ $<ëq+ sêyê\ì |æ&çmdtj·TT Ä<ä«s¡´+˝À eTø£Ô˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q sö+&é f…ãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À |ü\Te⁄s¡T n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚dæ rsêàì+#ês¡T. |æ&çmdtj·TT Ä<ä«s¡´+˝À ‘Ó\+>±D˝À $<ë´ e´edüú m˝≤ ñ+&Ü* nH˚ n+X¯+ô|’ ìs¡«Væ≤ +∫q sö+&é fÒ≥T˝Ÿ düe÷y˚XÊìøÏ |æ&çmdtj·TTõ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T uÛ≤düÿsY n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± eT+&É\ $<ë´~Ûø±] \ø°åàHêsêj·TD, j·TT{Ïm|òt Hêj·T≈£î\T |üs¡+<ëeTT\T, mdt{Ïj·TT eT+&É\ n<Ûä´ø £åø±s¡´<äs¡TX¯\T neT +eTqï, yÓ+ø£fÒwt,

Ç|üPº õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T øÏs¡DY, s¡y˚Twt\T bÕ˝ÀZì n_ÛÁbÕj·÷\qT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<ä´ nH˚~ ¬s+&ÉT esêÔ\T>± $&çb˛s TT+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´ $<Ûëq+ $$<Ûä y˚TH˚CŸyÓT+≥¢ øÏ+<ä ñqï+<äTe\¢ ñbÕ<ë´j·T b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ Çã“+~>± e÷]+<äHêïs¡T. z kÕ] ø£MTwüHé ≈£îÁ‹ø£s¡DqT neT\T#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. bÕ\≈£î\T e÷]q yê] $<ÛëHê ï˝À¢ e÷s¡TŒ sê˝Ò<äHêïs¡T. Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡X Ê\\≈£î Çã“&ç eTTã“&ç>± nqTe T‘·T\T Çe«&É+ e\¢ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡X Ê\\T ìØ«s¡´+ nj·÷´j·THêïs¡T. $<ë´ $<Ûëq +˝À düe÷q e÷s¡TŒ\T sêyê\+fÒ ã&Ó®{Ÿô |+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁwüº ã&Ó®{

Ÿ˝À 30 XÊ‘·+, πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ ˝À 10 XÊ‘·+, <˚X¯ õ&ç|æ˝À 6 XÊ‘·+ ì<äT\T πø{≤sTT+#ê\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q u≤<ä´‘·\ qT+∫ ‘·≥Tºø√ì ‘·|üŒqT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ô|’ y˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡yê\˝À y˚\≈£î y˚\T |ò”E\T edü÷\T #˚düÔqï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á&ÜuÀdtqT düeTdü´qT ‘·–Z+#ê\ì $<ë´ $<Ûäq+˝À |ü\T e÷ñŒ\T rídüT≈£îe∫à ø±eTHé dü÷ÿ˝Ÿ $<Ûëq+ neT\T #˚ùdÔ $<ë´s¡+>∑+‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·T+<äì n_ÛÁbÕ j·T|ü&ܶs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À |æyÓ’m˝Ÿ Hêj·T≈£î\T $»jYT, |æy√&Éã÷¢´ Hêj·T≈£î\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

uÀ+sêdtù|≥, pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) |ü+≥ s¡TDe÷|òæ |ü<∏äø£+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘=+<äs¡>± ìs¡íj·T+ rdüTø√ì u≤´+≈£î\ qT+&ç |ü+≥ s¡TD≤\T Çe«&ÜÇÄìøÏ e÷s¡TZ+ düT>∑eT+ #˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. KØ|òt ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 20 s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï u≤´+ø£s¡T¢ |ü+≥ s¡TD≤q\T Çe«&É+ ˝Ò<äì |òü*‘·+>± ô|≥Tºã&ÉT\ ø√dü+ Áô|’y˚≥T yê´bÕs¡T\ e<ä›≈£î |üs¡T>∑T ô|{≤º*‡ edüTÔ+<äì ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. 2013`14 dü+e‘·‡s¡+˝À rdüT≈£îqï |ü+≥ s¡TD≤ìï #ê˝≤ eT+~ Áô|’y˚≥T yê´bÕs¡T\ e<ä›

n|üŒrdüT≈£î∫à eT] #Ó*¢+#ês¡ì yês¡T $e]+#ês¡T. nsTT‘˚ s¡TDe÷|òæ |ü<∏äø£+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·«s¡>± ìs¡íj·T+ rdüTø√ø£ b˛e&É+‘√ s¡TD+ #Ó*¢+∫q yê]øÏ ôd’‘·+ u≤´+ø£s¡T¢ |ü+≥ s¡TD≤\qT Çe«&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. KØ|t ô|≥Tºã&ÉT\T ‘·s¡TeTTø=düTÔ+fÒ Á|ü‹ s√E u≤´+≈£î\ #·T≥Tº Á|ü<äøÏåD\T #˚j·T&É+ ¬s’‘·\≈£î ~q#·s¡´>± e÷]+~. >∑‘· ø=ìïdü+e‘·‡sê\T>± Á|üø£è‹ yÓ’|ü]‘·´+ e\¢ ¬s’‘ê+>∑+ rÁe qcÕº\qT #·$ #·÷dæ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï wüs¡‘·T\T

$~Û+#·≈£î+&Ü \ø£å˝À|ü⁄ ñqï |ü+≥ ã+>±s¡T ‘êø£≥Tºs¡TD≤\qT e÷|òæ #˚j·÷\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ 2013`14 dü+‘·e‡s¡+˝À e´ekÕj·T+ ø√dü+ ã+>±s¡+ ‘êø£≥Tº ô|{Ϻ |ü+≥˝…’q ‘·s¡Tyê‘· ‹]– #Ó*¢+∫q ¬s’‘·T\≈£î, |ü+≥ s¡TD≤\qT #Ó*¢+∫q ¬s’‘·T\≈£î á |ü<∏äø£+ e]Ô+|ü #˚j·T\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. á |ü<∏äø£+ neT\Tô|’ ‘=+<äs¡>± ìs¡íj·T+ rdüTø√ì s¡TD≤\T yÓ+≥H˚ ¬s’‘·T\≈£î n+<˚˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ó s¡T m+|æ|æ ø√dü+ >∑{Ϻ>± |ü≥Tºã&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ä]úø£ kÕj·T+ n+~+#ê* e÷ >√&ÉT $H˚<e

M|üq>∑+&É¢ pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) M|üq>∑+&É¢ eT+&É\+˝À >√es¡Δq–] Á>±eTìøÏ #Ó+~q e&É¢ \øÏåà<˚eeTà >∑‘· ø√ìï dü+e‘·‡sê\ qT+&ç eT‹dæú$T‘·+ ˝Ò<äT <ëìøÏ ‘√&ÉT ù|<ä]ø£+‘√ \øÏåà<˚eeTà ≈£î≥T+u≤ìï yÓ+{≤&ç+~ ny˚T≈£î ˇø£ÿ ≈£î‘·Ts¡T, Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T Mfi¯ófl s√E yê] ≈£L© |üì #˚düT≈£î+≥T e÷‘·è eT÷]Ô \øÏåà<˚eeTàqT b˛wæ+#·T≈£îH˚ yês¡T. áy˚T eT‹dæú$T‘·+ ˝Òq+<äTq ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ Ç+{À¢ qT+&ç ãj·T≥≈£î yÓ[fl+~ ≈£îe÷s¡T\T yÓ‹øÏq Ä#·÷øÏ <=s¡ø£ ˝Ò<äT X¯ó Áø£yês¡+ s√E $Tj·÷´|ü⁄s¡+ ‘ê+&É #Ís¡kÕÔ <ä>∑Zs¡ #·ìb˛sTT e⁄Hêï \øÏåà<˚eeTà X¯e+ #·÷dæ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ >∑T]Ô+∫ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. M] Ç+{Ï ô|<ä›\qT ø√˝ÀŒsTT, ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T ˝Òì nHê<∏ä\T>± e÷sês¡T. ø±e⁄q Ä nHê<∏ä |æ˝≤¢\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ |üs¡+>± yê]øÏ Ä]úø£ kÕj·T+ #˚j·T\ì {Ï.nsY.j·Tdt n<Ûë´≈£åî&ÉT ≈£îeTà] yÓ+ø£≥kÕ«$T eT]j·TT Á>±eTdüTÔ\T, ã+<äTe⁄\T Á|üuÛÑT‘·«ìï ø√s¡T‘·THêïs¡T.

<ä[‘· $<ë´s¡T\ú Äy˚<qä

>∑<ë«\ pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) Á|üuÛÑT‘·«+ md”‡, mdæº\ dü+πøåe÷ìøÏ ô|<ä›|”≥ y˚dæ+~ ø±ì edü‘·T\T dü‘·«s¡+ ø£*Œ+&É+˝À e÷Á‘·+ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷düTÔHêï]ì |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘· HÓ\˝À »]–q kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷\ Á|üy˚X¯|üØø£å\˝À e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+∫ d”≥T¢ b˛+~q $<ë´s¡Tú\˝À ø√+‘·eT+~ì eT<äHê|ü⁄s¡+, eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY, ø£\«≈£î]Ô ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î d”≥T¢ πø{≤sTT+#·>± eT]ø√+‘·eT+~øÏ ìsêàD+˝À ˝Òì n\+|üPsY ‘ê\Tø£ Ç{≤ø±´\ eT+&É\+≈£î

πø{≤sTT+#ês¡T. B+‘√ $<ë´s¡Tú\T Ç{Ïø±´\≈£î yÓ[¢ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ >∑T]+∫ Äsê rj·T>± Ç+ø± ìsêàD+˝À ñ+<äì ‘Ó*dæ+~. B+‘√ $<ë´s¡Tú\T rÁe eTH√y˚<äq≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. ‘·eT≈£î d”≥T¢ e∫ÃHê |òü*‘·+ ˝Òø£ b˛sTT+<äì ‘êeTT mø£ÿ&É #·<äyê\ì $<ë´s¡Tú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. >∑‘˚&Ü~ n|üŒ{Ï Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁwüº+˝Àì md”‡ ]»sY«&é ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À zø£ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ ì]à+#˚+<äT≈£î õz C≤] #˚dæ Á|ü‹ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\

bÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD≤ìøÏ s¡÷. 13 ø√≥¢ ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚dæ+~ yê{Ï˝À n\+|üPsY ‘ê\Tø£˝À zø£{Ï ì]à‘·eTe⁄‘·Tqï~. á bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·«s¡>± @sêŒ≥T #˚ùdÔ nH˚ø£ eT+~ <ä[‘· $<ë´s¡Tú\≈£î m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì n+≥THêïs¡T. ø±e⁄q ‘·«s¡>± á bÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD+ »]π>˝≤ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ ‘·eT≈£î z uÛÑeq+ n<Ó›≈£î rdüT≈£îHÓ’Hê Äyêdü+‘√ ≈£L&çq $<ë´uÀ<äq >±$+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

s¡+C≤Hé, uÀHê\ |ü+&ÉT>∑qT |òüTq+>± »s¡bÕ* 10e |æÄ]‡ì neT\T #˚j·÷*

Hêsêj·TDù|≥pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) eTTd”¢+ |ü$Á‘· |ü+&ÉT¬>’q s¡+C≤Hé, ‘Ó\+>±D |ü+&ÉT¬>’q uÀHê\ |ü+&ÉT>∑\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì ¬ødæÄsY Ç#·Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î Hêsêj·TDù|≥˝À ôd’‘·+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ‘·>∑T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T ã+&ç y˚DT>√bÕ˝Ÿ, yÓTÆHê]º Hêj·T≈£î\T >ödt, msY s¡ôV≤eTHé, yÓ÷H√~›Hé, yêqyêCŸ, eT≈£L“˝Ÿ nVü≤à<é ˇø£ dü+j·TTø£Ô Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. s¡+C≤Hé |ü+&ÉT>∑qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì ‘Ó\+>±D d”m+ ¬ødæÄsY Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{Ÿ øÏ+<ä ◊<äT ø√≥¢ ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+ n_Ûq+Bqj·TeTì yês¡T á dü+<äs¡“+>± ‘Ó*bÕs¡T. eTTd”¢+\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ q&ÉT¶+_–+∫q ¬ødæÄsY &ç|üP´{Ï eTTK´eT+Á‹ì ôd’‘·+ yÓTÆHêØ®ì m+|æøÏ #˚j·T&É+ yê] n_Ûeè~›πø düVü≤ø£]+#ê\ì yês¡T >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±>± ‘Ó\+>±<äD õ˝≤¢˝Àì nìï eTd”<é\˝À eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+∫ ÁbÕs¡úq düú˝≤\ e<ä› |üP]ÔkÕÔsTT˝À |ü]X¯óÁuÛÑ+>±

ñ+#˚+<äT≈£î $<äT´‘Y ø√‘·\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷ùdÔ+<äT≈£î, ÁbÕs¡úq\T #˚ùd düeTj·T+˝À m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü, ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+<ä ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\qT |üP]Ô kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+#ê\ì ¬ødæÄsY Ä<˚•+#ês¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. yê]øÏ nedüs¡yÓTÆq bÕ\T, #·¬øÿs¡ ‘·~‘·s¡ edüTÔe⁄\qT eT+ps¡T #˚XÊs¡ì ebÕs¡T ‘Ó*bÕs¡T.eTTd”¢+\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ q&ÉT¶+_–+∫q ¬ødæÄsY &ç|üP´{Ï eTTK´eT+Á‹ì ôd’‘·+ yÓTÆHêØ®ì m+|æøÏ #˚j·T&É+ yê] n_Ûeè~›πø düVü≤ø£]+#ê\ì yês¡T >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±>± ‘Ó\+>±<äD õ˝≤¢˝Àì nìï eTd”<é\˝À eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+∫ ÁbÕs¡úq düú˝≤\ e<ä› |üP]ÔkÕÔsTT˝À |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#˚+<äT≈£î $<äT´‘Y ø√‘·\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷ùdÔ+<äT≈£î, ø±>± uÀHê\ |ü+&ÉT>∑≈£î ôd’‘·+ Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\T πø{≤sTTùdÔ |ü+&ÉT>∑qT ôd’‘·+ |òüTq+ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ¬ødæÄsY Ä<˚•+#ês¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ 10e |æÄs¡‡ì neT\T |ü]∫ ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\≈£î ÇkÕÔeTqï Á|ü‘˚´ø£ Ç+ÁøÏyÓT+≥TqT yÓg+≥qT neT\T |üsêÃ\ì &ÓyÓ÷Áø£{Ïø˘ {°#·sY‡ ô|ò&ÉπswüHé õ˝≤ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yêeTHé ≈£îe÷sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. . õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì e÷&É˝Ÿ uÒdæø˘ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À &ç{Ïm|t õ˝≤¢ ø£$T{Ï düe÷y˚X¯+ õ˝≤¢ ñbÕ<ë´≈£åî\T m+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ n<Ûä´ø£å‘·q

»]–+<äì á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yêeTHé≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D˝À @s¡Œ&˚ {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À Ç∫Ãq Vü≤MT\qT yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dü+|òüT+ sêÁwüº øöì‡\sY‡ Á|üuÛ≤ø£sY, >√es¡úHé, XÊ+‘·≈£îe÷], m+&ç Çø±“˝ŸbÕwü ø±s¡´<äs¡TÙ\T X‚KsY¬s&ç¶, sêeTkÕ«$T, Vü≤]u≤ãT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø±+Á{≤ø£ºsYô|’ #·s¡´ rdüTø√yê* –]»q ‘ê+&Ü\qT |ü+#êj·Tr\T>± #˚j·÷*

*+>±\ pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\|ü]~Û˝Àì sê+|üPsY m d”‡ ø±\˙˝À ì]àdüTÔqï d”d”˝À ø±+Á{≤ø£ºsY HêD´‘· bÕ{Ï+#·&É+ ˝Ò<äì m+|æ{Ïdæ düTBsY>ö&é, düs¡Œ+#Y Hêsêj·TD ˇø£ Á|üø£≥q˝À Äs√|æ+#ês¡T. Á>±eT|ü+#êsTTr ì<ÛäT\T s¡÷. \ø£å 80 y˚\ e´j·T+‘√ s√&ÉT¶ ìsêàD |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï dædæøÏ ≈£L´]+>¥#˚j·T&É+ ˝Ò<äì, B+‘√ s√&ÉT¶ nq‹ø±\+˝ÀH˚ |üP]Ô>± <ä«+düeTj˚T´ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì yês¡T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. dü+ã+~‘· Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\T HêD´‘· $wüj·T+˝À ìsê¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. á s√&ÉT¶ |üqT\ $wüj·T+˝À n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ dü+ã+~‘· ø±+Á{≤ø£ºsYô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

C≤q|ü<ä ø£fi≤ø±s¡T\qT Ä<äTø√yê* uÀj·T\qT md”º\T>± >∑T]Ô+#ê*

ø√&˚s¡T pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝ÀqTqï C≤q|ü<ä ø£fi≤ø±s¡T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ Ä<äTø√yê\ì ‘Ó\+>±D C≤q|ü<ä ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|òüT+ Ä<ä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·« dü\Vü≤<ës¡T. kÕ+düèÿ‹ø£ XÊK ÇHé#ê]® s¡eTD#ê]øÏ $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒdæq≥T¢ õ˝≤¢ C≤q|ü<ä dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T &É|ü⁄Œ kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£fi≤ø±s¡T\ #·<äTe⁄qT ã{Ϻ s¡|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À dü+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ ñ|ü<ë´j·TT\T>± m+|æø£ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T ø£fi≤ø±s¡T\≈£î ñ∫‘· ãdüT‡, ¬s’˝Ò« bÕdüT\T , Ç\T¢ ‘·~‘·s¡ &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï Á|üuÛÑT‘·« dü\Vü‰<ës¡T\≈£î n+<äCÒdæq≥T¢ $e]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D C≤q|ü<ä dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T lìyêdt>ö&É, ø±s¡´<ä]Ù #·T+#·T *+>∑qï, bÕ˝ÀZHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

>∑<ë«\ pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· πødæÄsY mìïø£\ eTT+<äT Ç∫Ãq yê>±›q+ zø£{Àø£ÿ{Ï HÓs¡y˚s¡TdüTÔqï+<äTq ‘·«s¡>± uÀj·T\qT md”º\T>± e÷sêÃ\ì |ü\Te⁄s¡T yê©àøÏ uÀj·T\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. >∑<ë«\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì |ü\T eT+&É˝≤\˝À uÀj·T\T n~ø£ dü+K´˝À ñ+&É>± yê]øÏ>∑‘· ø√H˚ïfi¯¢ qT+&ç md”º\T>± e÷sêÃ\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêï H˚{Ï es¡≈£î neT\T ø±˝Ò<äì nHêïs¡T. ø£sêï≥ø£˝À uÀj·T\qT md”º\T>± >∑T]Ô+∫Hê eTq sêÁwüº+˝À e÷Á‘·+ n˝≤π> ñ+~.

{ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ eùdÔ ‘·|üŒø£ md”º\T>± e÷s¡TkÕÔqì mìïø£\ eTT+<äT ¬ødæÄsY >∑<ë«\˝À @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á Vü‰$Tì ‘·|üŒø£ HÓs¡y˚sêÃ\ì |ü\Te⁄s¡T uÀj·T\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. nH˚ø£ eT+~ uÀj·T\T H˚&ÉT yÓqTø£u≤≥T≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡ì md”º\T>± e÷]ùdÔ zøÏ+‘· eTT+<äT≈£îb˛‘ês¡ì yês¡T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄsY ‘·«s¡>± ìs¡íj·T+ rdüT≈£îì ‘·eT≈£î }s¡≥ ø£*–+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T uÀj·T\T ÄX¯‘√ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T.

‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À $<ë´_Ûeè~›øÏ |ü⁄qs¡+øÏ‘·+ ø±yê* 707e s√E≈£î #˚]q Bø£å\T ø£\«≈£î]Ô pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº++˝À$<ë´_Ûeè~›øÏ ñbÕ<ë´j·TT\+‘ê |ü⁄qs¡+øÏ‘·+ ø±yê\ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº j·T÷{Ïm|òt õ˝≤¢ n<ä´ø£å&ÉT »+>∑j·T´ ñbÕ<ë´j·TT\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. |ü≥ºD+˝Àì q÷´msê pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ n<Ûä´ø£å‘·q ø£\«≈£î]Ô, e+>∑÷s¡T, j·T÷{Ïm|t eT+&É\ XÊK\ $düèÔ‘· ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü≤»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛\es¡+ Ä]¶HÓHé‡qT s¡<äT› #˚j·÷\ì mø°ø£è‘· dü]«dt s¡÷˝Ÿ‡qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì , nìï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+∫ $<ë´ $<ë´_Ûeè~«øÏ n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ#˚j·÷\ì ,

õ˝≤¢ nø£åsêdü´‘·qT ô|+#ê*‡q u≤<ä´‘· Á|ü‹ ñbÕ<ë´j·TTìô|’ ñ+<ëì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T @|æ eT\¢j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï |üø£&É“+B>± neT\T #˚ùd Á|ü~ ù|<äyêìøÏ ñ∫‘· ìs¡“+<ä $<ä´qT n+~+#˚˝≤ Á|üuÛÑT‘ê«\T ø£èwæ #˚j·÷\ì $<ë´s¡+>∑+˝À edüTÔqï ˝ÀbÕ\qT dü]#˚dæ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\qT ø±bÕ&ÉTø√yê*‡q uÛ≤<ä´‘· ñbÕ<ë´j·TT\ô|’ ñ+<äì $e]+#ês¡T. õôV≤#Ym+ sêÁwüº ñbÕ<ë´≈£åî\T düsê›sY, e+>∑÷s¡T eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ∫qïj·T´, Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ÄeTq>∑\T¢, pHé 23 (ôd’ÿq÷´dt) yÓ\›+&É m+|æ|æ |ü<ä$ô|’ me]øÏ yês¡T eP´Vü≤Á|ü‹eP´Vü‰\≈£î ‘Ós¡˝Ò|ü⁄‘·THêïs¡ì yÓ\›+&É eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y |ü<ä$ mdtdæ »qs¡˝Ÿ≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 13 eT+~ m+|æ{Ïdæ\≈£î >±qT {ÏÄsYmdt bÕغ 6 kÕúHê\T, ø±+Á¬>dt 3 , _pì 2 , eTs√ 2 kÕúHê\˝À dü«‘·+Á‘·T\T $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. nsTT‘˚ {ÏÄsYmdt bÕغ˝Àì Ç<ä<äs¡T m+|æ|æ |ü<ä$ ø√dü+ >∑{Ϻ>± |ü≥Tºã&ÉT‘·THêïs¡T. bÕغ Hêj·T ø£‘·«+ ˇø£]øÏ nqT≈£L\+>± #Ó|üŒ&É+‘√ eTs√ø£ nuÛÑ´]ú ‘·qe+ ‘·T Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ Á|üdüTÔ‘·+ düã›+>± ñHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç{°e\ myÓTà˝Ò´ mìÿ˝À¢ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]úøÏ eT<䛑·T ‘Ó*|æq ˇ ø°\ø£ H˚‘· m+|æ|æ |ü<ä$ ô|’ ø=‘·Ô ôdÿ{Ÿ –dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ø±+Á¬>dt eTT>∑TZs¡T m+|æ{Ïdæ\T, _C…|æ Ç<ä›s¡T m+|æ{Ï\qT @ø£+ #˚dæ ˇø£ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú‘√ Ç+ø√ nuÛÑ´]úì m+|æ|æ>± #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á bÕ{Ïπø n+<ä] m+|æ{Ïdæ\‘√ #·]Ã+∫ >√|ü´+>± ‘·eT |üì ‘êeTT #˚düT≈£îb˛‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+ . nHêj·Tø£ Á|üj·T‘êïìøÏ _CÒ|æ ‘ê\Tø± Hêj·T≈£î&ÉT C…’ ø={Ϻq≥T¢ düeT#ês¡+. nsTT‘˚ Ç{°e\ myÓTà˝Ò´ mìÿ˝À¢ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]úøÏ eT<䛑·T ‘Ó*|æq ˇ ø°\ø£ H˚‘· m+|æ|æ |ü<ä$ ô|’ ø=‘·Ô ôdÿ{Ÿ –dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ø±+Á¬>dt eTT>∑TZs¡T m+|æ{Ïdæ\T, _C…|æ Ç<ä›s¡T m+|æ{Ï\qT @ø£+ #˚dæ ˇø£ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú‘√ Ç+ø√ nuÛÑ´]úì m+|æ|æ>± #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. me«s¡T }Væ≤+#·ì nq÷Vü≤´ |ü]D≤e÷\T #√≥T #˚düT≈£î+≥T+&É&É+‘√ yÓ\›+&É m+|æ|æ mìïø£ s¡düe‘·Ôs¡+>± e÷πs dü÷#·q\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. s√Eø√ ø=‘·Ô {Ï«dtº yÓ\T>∑T #·÷düTÔ+&É&É+‘√ m|ü⁄Œ&ÉT @$T »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü b˛‘·T+~. yÓ\›+&É eT+&É\ sê»ø°j·÷ñ m|ü⁄Œ&ÉT n+‘·T ∫ø£ÿ≈£î+&ÜH˚ kÕ>∑T‘·THê´Ç. Ä Hêj·T≈£î&ÉT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑&É+‘√ mes¡T m+|æ|æ |ü<ä$ô|’ ≈£Ls¡TÃ+{≤s√ mìïø£\ ‘˚~ e#êÃπø ‘˚\qT+~. ø±ì Á>±e÷\˝À m+|æøÏ ì\ã&çq yês¡T me]øÏ yêπs m+|æ|æ\T>± }Vü≤\˝À $Vü≤]düTÔHêïs¡T. n+‘· es¡≈£î }Vü‰>±Hê\‘√H˚ ø±\+ yÓ\¢Bj·÷*‡q |ü]dæú‹.

nÁe÷u≤<é, pHé 23 (ôd’ÿq÷´dt) @CÒì‡ @]j·÷qT Ødüπs« #˚j·÷\ì Jy√ HÓ+ãsY 3‘√ dü+ã+<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü @CÒì‡ @]j·÷˝À ñbÕ<ë´j·TT\ b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì @CÒì‡ –]»H˚‘·s¡ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ ñbÕ<ë´≈£åî\T m+&ç eTTq«sY n© Á|üuÛÑT‘·«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. @CÒì‡ @]j·÷˝À –s¡»H˚‘·s¡ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&Ü\ì . <ë<ë|ü⁄ 704 s√E\ qT+∫ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–düTÔqï|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+# ês¡T.–]»H˚‘·s¡T\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq¬ø’ n+#·\+#Ó\T>± Á|üuÛÑT‘·« ~–e#˚à es¡≈£î Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. 707 e s√E≈£î #˚]qÁ|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ m˝≤+{Ï düŒ+<äq ˝Òø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ]düπs« #˚j·÷\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Hê{Ï Bø£å˝À ÇeTà&ç ‹s¡|ü‘·j·T´, ¬>+f…\ #ÓqïøÏwüºj·T´, ôV≤ùd‡Hé, yÓ÷Vü≤Hé, dü‘·Ôj·T´, #ÓqïπøX¯e⁄\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

>∑<ë«\ pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\+>±D sêÁwüº yê´|üÔ+>± nH˚ø£ –]»q ‘ê+&Ü\T, \+u≤&É ‘ê+&Ü\qT Á|ü‘˚´ø£ Á>±eT|ü+#êj·Tr\T>± #˚kÕÔqì {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY Ç∫Ãq Vü‰$Tì yÓ+≥H˚ HÓs¡y˚s¡TÃø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T ‘ê+&ÜyêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. >∑<ë«\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì <Ûäs¡÷s¡T, eT\›ø£˝Ÿ, >∑≥Tº eT+&É˝≤\˝À >∑\ ‘ê+&Ü\˝À H˚{Ï es¡≈£î m˝≤+{Ï n_Ûeè~Û› #Ó+<ä˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ Ç‘·s¡ Á>±eT|ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À >∑\ á ‘ê+&Ü\qT Á|ü‘˚´ø£ |ü+#êj·Tr\T>± >∑T]Ô+#ê\ì nH˚ø£ e÷s¡T¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó*|æHê |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY ‘ê+&Ü\qT Á|ü‘˚´ø£ Á>±eT|ü+#êj·Tr\T>± e÷s¡TkÕÔqì Ç∫Ãq Vü‰$TøÏ ø£≥Tºã&ç yÓ+≥H˚ Á>±eT|ü+#êj·Tr\T>± >∑T]Ã+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T ‘ê+&ÜyêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø=‘·Ôs¡TD≤\‘√ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√+&ç πøX¯+ù|≥ pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) KØ|t d”»Hé≈£î ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥ s¡TD≤\qT Ç∫ìs’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì πøX¯+ù|≥ C…&çŒ{Ïdæ |ü˝…¢q]‡+|òtT sêe⁄ Á|üuÛÑT‘·«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. s¡TD≤e ÷|òæ ù|s¡T‘√ ø±\j·÷|üq #˚düTÔ+<äì <ëìì ‘·« s¡>± neT\T |ü]∫ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê*‡q u≤ <ä´‘· Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ m+‘√ ñ+<ëì Ç|üŒ{Ïπø #ê ˝≤ eT+~ ¬s’‘·T\T s¡TD≤ \ ø√dü+ u≤´+ ≈£î\qT

ÄÁX¯sTT+∫Hê bÕ‘· ãø±sTT\T #Ó*¢ùdÔH˚ ø=‘·Ô s¡TD≤\T ÇkÕÔeTì u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T Çe« eTì ‘Ó*à #Ó|üŒ&É+‘√ ¬s’‘·T\T Áã‘·T≈£î ≈£î&ç~˝À |ü&ɶ m\Tø£ #·+<ä+>± ‘·j·÷¬s’+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. B+‘√ #˚ùd~ @$T ˝Òø£ ¬s’‘·T\T Áô|’y˚≥T e´≈£îÔ\ e<ä› n~Ûø£ $T‘·TÔ\≈£î n|ü⁄Œ\T rdüTø√ì $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T, rdüTø√yê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

|üP&ÉTs¡T˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç düŒ+~+∫q n~Ûø±s¡T\T

>∑<ë«\ pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) ‘ê>∑T˙{Ïø√dü+ n~Ûø±s¡T\ #·T≥Tº ‹]–Hê |òü*‘·+ ˝Òø£ b˛e&É+‘√ >∑<ë«\ Äضz _øå±´Hêj·Tø˘ ≈£î ‘·eT düeTdü´ $qï$+#·>± Äضz #√s¡e‘√ |üP&ÉTs¡T Á>±eT+˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø±qT+~. yês¡T Ä $q‹ |üÁ‘·+˝À >∑<ë«\ eT+&É\+ |üP&ÉTs¡T Á>±eT<ä[‘·yê&É˝À rÁe ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç HÓ\ø√+<äì ø±\˙ yêdüT\T ù|s√ÿHêïs¡T. Ç+<äT≈£î >±qT ‘êeTT n~ø±s¡T\≈£î $q‹ |üÁ‘·+ ≈£L&Ü düeT]Œ+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± Á>±eT+˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç á ø±\˙‘√ bÕ≥T n~ø£+>± ñ+<äì >∑‘·+˝À qT+∫ #ÓãT‘·THêï n~ø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘·eT≈£î ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç yÓ+≥H˚ ø£*Œ+#ê\ì <ä[‘·ø±\˙yêdüT\T n~ø±s¡T\≈£î yÓ÷s¡ô| ≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. düŒ+~+∫q n~ø±s¡T\T..

Äضz #√s¡e‘√ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT |ü⁄s¡e÷sTT+#ês¡T. B+‘√ X¯ìyês¡+ |üP&ÉTs¡T Á>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£îì ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ düT>∑eT+ ø±qT+~. B+‘√ Á>±eT•yês¡T˝À ˙{Ï ì\« ø√dü+ düú\ ùdø£s¡D #˚XÊs¡T. |üP&ÉTs¡T, »+>∑+|ü*¢ •yês¡T˝À >∑\ düú\+ qT |ü]o*+∫ ¬s+&ÉT s√E\˝À |üqT\T yÓ÷<ä\T ô|&É‘êeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ô|’|ü⁄˝…’Hé <ë«sê˙s¡T kÕºø˘ #˚dæ nø£ÿ&ç qT+&ç <ä[‘·ø±\˙øÏ ˙s¡T düs¡|òüsê #˚j·TqTqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|ü⁄´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY ∫+‘êeTDÏ |üfÒ˝Ÿ, ÄsY◊ q]Ù+Vü≤sêe⁄, ÄsY&ÉãT¢mdt @Ç ãw”sY, düs¡Œ+#·T áX¯«sYHêj·TT&ÉT, ø±+Á¬>dt bÕغ n<ä´≈£åî&ÉT qπs+<äsY ¬s&ç¶, |üP&ÉTs¡T ∫qïj·T´, Á>±eTdüTÔ\T <˚esêE, sê»X‚KsY, ãT#·Ãqà, »+>∑+|ü*¢ Á>±eTdüTÔ\T yÓ+ø£≥qï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


8

»s¡ï*düTº\ |æ\¢\≈£î ñ∫‘· $<ä´qT n+~+#ê* eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y , pHé 23(ôdÿ’ q÷´dt) õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± |üì#˚dTü qÔ ï »s¡ï*düT\º |æ\\¢ ≈£î Áô|y’ ≥˚ T bÕsƒX¡ Ê\˝À ñ∫‘· $<ä´qT n+~+#ê\ì ‘Ó\+>±D j·TTìj·THé Ä|òt e]ÿ+>¥ »s¡ï*düTº sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù dæ.Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ $<Ûë´~Ûø±] #·+Á<äy÷Ó Vü≤HéqT ø£*dæ $»„|Ôæ

#˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À õ˝≤¢ $<Ûë´~Ûø±] $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ øÏ+<ä s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À |üì#˚dTü qÔ ï »s¡ï*düT\º |æ\\¢ ≈£î ñ∫‘·+>± $<ä´qT n+~+#ê\ì düs¡÷´\sY HÓ+.89/dæ3/2014 ‘˚~ : 07`06`2014 $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. n<˚$<Û+ä >± eTVü≤ã÷uŸq>

s∑ Y õ˝≤¢˝À |üì#˚dTü qÔ ï »s¡ï*düT\º |æ\\¢ ≈£î ñ∫‘·+>± $<ä´qT n+~+#ê\ì Äj·Tq õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±]ì ø√sês¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q õ˝≤¢ $<Ûë´~Ûø±] #·+Á<äy÷Ó Vü≤Hé e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ õ˝≤¢˝À nÁøÏ&fç wÒ Hü é ø±s¡T\¶ T e⁄qï $˝ÒKs¡T\ |æ\\¢ ≈£î ñ∫‘· $<Û´ä qT n+~+#˚+<äT≈£î ø±yê*‡q #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq Vü‰$T Ç#êÃs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ BìøÏ dü+ã+~+∫ n<˚XÊ\T C≤Ø #˚kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± {ÏjT· T&ÉãT¢´C… sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Vü≤qà+‘Ys¬ &ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $˝ÒKs¡T\T ‘·eT |æ\¢\ $esê\‘√ bÕ≥T nÁøÏ&fç wÒ Hü é ø±s¡T\¶ Jsêø˘‡\qT eTVü≤ã÷uŸq>∑s≈Y î£ #˚sy¡ j ˚ ÷· \ ì $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ bò˛Hé HÓ+.9701335336, 9985335 336, 9490603116\qT dü+Á|ü~+# >· \∑ s¡ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊C…jT· T düuTÑÛ ´\T dæ.$<ë´kÕ>∑ss¬Y &ç,¶ {ÏjT· T&ÉãT¢´C… Hêj·T≈£î\TVü≤ø°+øÏc˛sY, sêE, $»jYT, kÕ~Ûø˘ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£fi¯ø£fi¯˝≤&çq ø£fi≤uÛÑeHé eT<ä´+ f…+&És¡¢˝À nqTe÷Hê\T éeTVü≤ã÷uŸq>∑sY, pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) õ˝≤¢˝Àì 194 eT<ä´+ <äTø±D≤˝≈£î á HÓ\ 21 es¡≈£î f…+&És¡¢qT d”«ø£]+∫q n~Ûø±s¡T\T k˛eTyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì n+uÒ<äÿsY ø£fi≤uÛÑeHé˝À <äTø±D≤\qT πø{≤sTT+#·&É+˝À \ø°ÿ Á&ÜqT ìs¡«Væ≤+#·>± @s¡Œ≥¢qT k˛eTyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY –]C≤X¯+ø£sY |üs¡´y˚øÏå+∫ \ø°ÿ Á&Ü Á|üÁøÏj·TqT Á|üXÊ+‘·+>± eTT–ùd˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. 194 eT<ä´+ <äTø±D≤ \≈£î>±qT 14 <äTø±D≤\≈£î ˇπø=ÿø£ÿ f…+&ÉsY <ëU≤\T ø±e&É+‘√ yê]πø cÕ|ü⁄\qT πø{≤sTT+#ês¡T. á Á|üÁøÏj·T˝À eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T dæ+&çπø{Ÿ>± e÷sês¡ì nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ ø±e&É+‘√ dæ+&çπø{Ÿ yê´bÕs¡+ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì õ˝≤¢ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. 194 <äTø±D≤\qT <äøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 1928 eT+~ yê´bÕs¡T\T f…+&És¡¢qT <ëU≤\T #˚XÊs¡T. ˇø=ÿø£ÿ f…+&ÉsY <ës¡T\T 25y˚\ f…+&ÉsY ]õÁùdºwüHé |ò”E\qT &ç&ç\ rj·T&É+‘√ m¬ø’‡CŸ XÊK 4.82 ø√≥¢ Ä<ëj·T+ <äøÏÿ+~. f…+&ÉsY\qT <ëU≤\T #˚dæq yê´bÕs¡T\T yê] nqT#ês¡T\‘√ ø£fi≤uÛÑeHé≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√

ø£fi≤uÛÑeHé n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ, ãkÕº+&é Äes¡D˝À øÏ≈£îÿ]dæ b˛j·÷´sTT. ôVA≥˝Ÿ\˝À , Á|ü<Ûëq ≈£L&É©\˝À Çø£ÿ&É #·÷dæq e÷<ä´+ f…+&És¡¢ô|’H˚ #·s¡Ã kÕ–+~. cÕ|ü⁄\qT <äøÏÿ+#·Tø√q f…+&ÉsY <ës¡T\T Äq+<ä+‘√ eT<ä´+˝À eTTì–‘Ó\>± cÕ|ü⁄\T <äø£ÿì yês¡T ≈£L&Ü uÛ≤<ä‘√ eT<ä´+˝À eTTì–‘Ó\&É+‘√ yÓ’Hé cÕ|ü⁄\T eT<ä´+ yê´bÕs¡T\‘√ øÏøÏ]dæb˛j·÷´sTT. dü¢|t yÓTT‘·Ô+˝À 3e e+‘·T uÛ≤>±ìï yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê*‡ ñ+&É≥+‘√ cÕ|ü⁄\T <äøÏÿq yês¡T ø=+‘· Vü‰&Ü$&ç HÓ\ø=+~. düTe÷s¡T õ˝≤¢˝À eT÷&Ée e+‘·T uÛ≤>∑+>± 22.63 ø√≥¢ Ä<ëj·T+ m¬ø’‡CŸ XÊU≤≈£î C≤e÷ø±qT+~. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, >∑<ë«\, Hê>∑sY≈£s¡÷ï˝Ÿ m¬ø’‡CŸ j·T÷ì≥¢˝À y˚s¡Ty˚s¡T>± ˇπø düeTj·T+˝À \ø°ÿ &ç|tqT ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ eT<ë´Vü≤ï+ es¡πø n<äèwüºe+‘·T˝Òe«s√ ‘Ó*+~. á |üsê´j·T+ q÷‘·q m¬ø’‡CŸ $<ÛëHêìï neT\T #˚j·TqT+&É≥+‘√ yê´bÕs¡TdüTÔ\≈£î ø=+‘· Çã“+~ø£s¡+>± e÷]q|üŒ{ÏøÏ yê´bÕs¡TdüTÔ\T uÛ≤Ø>± eTT+<äT≈£î sêe&É+ >∑eTHês¡Ω+

eT\›ø£˝Ÿ ‘·Vü≤o˝≤›sY ≈£î |òüTq+>± M&√ÿ\T eT\›ø£˝Ÿ, pHé 23(ôd’ÿq ÷´dt) eT\›ø£˝Ÿ ‘·Vü≤o˝≤›sY >± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+∫ ã~* nsTTq yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢≈£î k˛eTyês¡+ n~Ûø±s¡T\T, Hêj·T≈£î\T, n_Ûe÷qT\T ô|<ä› m‘·TÔq M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T. mìïø£\ nq+‘·s¡+ Çø£ÿ&ç qT+&ç ã~* nsTTq dü+<äs¡“+>± Äj·Tq kÕúq+˝À <Ûäs¡÷s¡T ‘·Vü≤d”˝≤›sY j·÷<ä–] u≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Åø£eT+˝À j·÷<ä–]‘√ bÕ≥T Ç+#êØ® m+|æ&çz, Äj·÷ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, ø±sê´\j·T dæã“+~ yÓ+ø£f ÒX¯«s¡T¢qT |òüTq+>± dü‘·ÿ] +#ês¡T. eT+&É\+˝À XÊK |üs¡+>± Äj·Tq #˚dæq ùde \qT yês¡T ø√ìj·÷&Üs¡T. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ ≈£L&Ü ø£\T|ü⁄>√\T‘·q+>± ñ+≥T n+<ä] n_Ûe÷q+ #·÷s¡>√ Hêïs¡ì ã~©\T düVü≤»eTì mø£ÿ&É ñHêï Á|ü»\ n_Ûe÷q+ b˛+<äT‘ês¡ì Ä•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T bÕ˝ÀZì yÓ+ø£fÒ X¯«s¡T¢qT |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T.

eT<ä´+eT‘·TÔ˝À ∫‘·Ôe⁄‘·Tqïj·TTe‘· u…\Tº cÕ|ü⁄\ô|’ <ë&ÉT\T #˚j·÷* >∑<ë«\ pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) 18 @fi¯ó¢ ≈£L&Ü ì+&Éì |üdæ ÁbÕj·T+˝ÀH˚ eT<ä´+ eT‘·TÔ˝À j·TTe≈£î\T CÀ>∑T‘·T uÛÑ$wü´‘·TÔqT HêX¯q+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. nÁø£eT u…\Tº cÕ|ü⁄\T ‘√&ÉT>± ñ+&É≥+‘√ @˙f…Æ+ eT<ä´+ ˝≤>± mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É eT<ä´+ \_ÛdüTÔqï+<äTq eT<ë´ìøÏ nH˚ø£ eT+~ ã\e⁄‘·THêïs¡T. >∑≥Tº eT+&É\+˝À nH˚ø£ eT<ä´+ u…\TºcÕ|ü⁄\T j·T<Û˚#·Ã>± q&ÉTdüTÔHêï dü+ã+~Û‘· nu≤ÿ] XÊK n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ‘·eTπø$T |ü≥ºq≥T¢ e´eVü≤]düTÔ |üs√ø£å+>± j·TTe≈£î\qT, Á>±MTD yêdüT\qT eT<ë´ìøÏ u≤ì\dü\T

#˚düTÔHêïs¡H˚ n|üyê<äT HÓ\ø√+~. eT+&É\+˝Àì @Á>±eT+˝À #·÷dæHê ø£˙dü+ ‘ê>∑T˙s¡T \_Û+#·e⁄ >±˙ eT<ä´+ d”kÕ\T e÷Á‘·+ $#·Ã\$&ç>± \_ÛdüTÔHêïsTT. nH˚ø£ Á>±e÷\˝À øÏsêD, ≈£L˝Ÿ Á&ç+ø˘ cÕ|ü⁄\˝À j·T<Û˚#·Ã>± eT<ä´+ Á|æCŸ ˝À ñ+∫ eTØ $Áø£j·÷\T CÀs¡T>± ø√qkÕ–düTÔHêïs¡T. ${Ïô|’ zø£ ø£H˚ïdæ ñ+#ê*‡q dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T HÓ\HÓ˝≤ e÷eT÷fi¯ó¢ rdüT≈£î+{≤s¡qï e÷≥ yêdüÔe+ ø±<ë nì Á|ü»\T Á|ü•‡düTÔHêïs¡T. eT+&É\+˝À mø£ÿ&É ≈£L&Ü ˝…’ôdqT‡ ø£*–q <äTø±D+ ˝Òø£ b˛>±

nsTT», >∑<ë«\ qT+&ç eT<ä´+ ~>∑TeT‹ #˚düT≈£î+≥T ø√+‘·eT+~ k˛eTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. >∑‘· mìïø£\ ø√&é dü+<äs¡“+>± ø±düÔ neTàø±\T ì*|æy˚j·T>± eT∞t¢ }|ü+<äT≈£îì eT<ä´+ u≤{≤≥+>± $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.nH˚ø£ Á>±e÷\˝À øÏsêD, ≈£L˝Ÿ Á&ç+ø˘ cÕ|ü⁄\˝À j·T<Û˚#·Ã>± eT<ä´+ Á|æCŸ ˝À ñ+∫ eTØ $Áø£j·÷\T CÀs¡T>± ø√qkÕ–düTÔHêï M]ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <ë&ÉT\T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê u…\TºcÕ|ü⁄\T ìs√~Û+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T eTVæ≤fi¯\T nu≤ÿ] XÊKqT ø√s¡T‘·Tqï~.

eT<ë´ìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê&ÉT<ë+ ô|uÒ“s¡T pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) ô|uÒ“s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ #Ó’‘·q´ eTVæ≤fi¯ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T eT<ë´ìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê{≤ìøÏ #Ó’‘·q´+ #Ó|ü{≤ºs¡T. 2014`15 dü+e‘·‡s¡+˝À ø=‘êÔ m¬ø’‡CŸ bÕ\d” ø=s¡≈£î á HÓ\ 14q ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ H√{Ï|òæπøwüHé C≤]#˚dæ+~. <Ûäs¡ø±düTÔ #˚düTø√e&ÜìøÏ 21e ‘˚~ ∫e]~ ø±>±, 23e ‘˚~q ˝≤≥] |ü<䛋 <ë«sê eT<ä´+ cÕ|ü⁄\ mìïø£ »s¡>∑qTqï~. á m¬ø’‡CŸ bÕ\d”˝À mH√ï ˝ÀbÕ\T ñqï+<äTq ~qï e´‹πsøÏdüTÔ yÓTT‘·Ô+>± e÷Væ≤fi¯\+‘ê eT<ë´ìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê&Ü\ì #Ó’‘·q´ e÷Væ≤fi¯ dü+|òüT+ |æ\T|ü⁄ìdüTÔ+~. ø=‘êÔ m¬ø’‡CŸ bÕ\d”˝À |òü]à{Ÿ s¡÷eTT\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ ‘·|üŒìdü]. @&Ü~øÏ s¡÷bÕj·T\T 2\ø£å\T Á|üuÛÑ÷‘·«ìøÏ |ò”E>± #Ó*¢+#ê*. Bìe\¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT≈£î e#˚à n<ëj·Tìï e÷Á‘·y˚T #·÷düT≈£î+≥T+~ ø±ì Bì e\¢ eT<ë´ Á|æj·TT\T düeTj·TbÕ\q

˝Ò≈£î+&Ü Á‘ê>∑&É+ ns¡ΔsêÁ‹ Ç+{ÏøÏ #˚s¡&É+, Bì e\¢ Á|üe÷<ë\T »s¡>∑&É+ yÓTT<ä˝…’q |ü]D≤e÷\T »s¡T>∑T‘êsTT ø±e⁄q |òü]à{Ÿ sêeTT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì dü+|òüT+ düuÛÑT´\T ø√sês¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ u…˝Ÿº cÕ|ü⁄\qT eTTdæy˚kÕÔeTì e÷≥ Ç∫Ã+~. ø±ì Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|ü&ÉT n<ëj·T+ #·÷düT≈£î+≥T+~. õ˝≤¢˝À e÷Væ≤fi≤\T, y˚T<ëe⁄\T, ñ<√´>∑T\T j·TTe≈£î\T eT<ë´ìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê&Ü\ì n+‹eT+>± dü+|üPs¡D eT<ë´ìùw<ëìï kÕ~Û+#ê\ì #Ó’‘·q´ e÷vÏfi¯ dü+|òüT+ |ü⁄\T|ü⁄ìdüTÔ+~ eT<ë´ìï Á|ü<Ûëq Ä<ëj·T eqs¡T>± m+#·Tø=ì e÷Væ≤fi¯ J$‘êìï HêX¯q+ #ÓjÓT<äT›<äìï, ‘·q mìïø£\ Á|üD≤[ø±˝À ô|s√ÿqï≥Tº eT<ë´ìùw~+#ê\ì #Ó’‘·q´ e÷Væ≤fi¯ dü+|òüT+ sêÁwüº ø√XÊ~Ûø±] CÀ‹, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T düTø£q´, \øÏåà, nì‘·, düs¡dü«‹ ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«ìï ø√s¡T#·THêïs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+24`06`2014

<ä[‘·T\ nuÛÑT´qï‹øÏ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ ø£èwæ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) õ˝≤¢˝À ìedædüTÔqï <ä[‘·T\ düeTÁ>∑ n_Ûeè~›øÏ dü‘·«s¡y˚T ìy˚~ø£\T s¡÷bı+ ~+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+.–]C ≤X¯+ø£sY dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+ #ês¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ø£˝…ø£ºsY #ê+ãs Y˝À mdtdæ\ nuÛÑT´qï‹øÏ rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«eTT <ä[‘·T\ nuÛÑT´qï‹øÏ ∫‘·Ô X¯ó~›‘√ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± <ä[‘·T\≈£î 3 mø£sê\ uÛÑ÷$T, uÛÑ÷$TøÏ nedüs¡yÓTÆq

kÕ>∑T˙s¡T, uÀs¡TqT, ø£*Œ+#ê\ì dü+ø£*Œ+∫+<äì n+<äT≈£î nqT>∑Tq+>± Á|üD≤[ø£\Tdæ<ä›+ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. Á>±MTD |ü≥ºD ôd$T ns¡“Hé˝À ìedæ+#˚ <ä[‘·T\ dü+πøåe÷ìøÏ nedüs¡yÓTÆq |ü<∏äø±\qT s¡÷bı+~+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. ø±\˙˝À dædæ s√&ÉT¶, Á&Ó’H˚õ, $<äT´‘Y düs¡|òüsê ‘·~‘·s¡ eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. yê] düeTdü´\qT Á|ü‘·´ø£å+>± ‘Ó\TdüTø√ e{≤ìøÏ Á>±e÷ \qT dü+<ä]«+#ê\ì Ä<˚•+ #ês¡T. #·<äTe⁄≈£îqq ìs¡T<√´>∑

<ä[‘·T \≈£î ùdyês¡+>∑+˝À •ø£åD n+~+∫ yê]øÏ ñbÕ~ ø£*Œ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. e´ek Õj·T+, <ëì nqTã+<ä s¡+>±\˝À |üì#˚düTÔqï <ä[‘·T\≈£î ≈£L&Ü ñbÕ~ ø£*Œ+#ê\ì n~Ûø±s¡T\T dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &çÄsY&çm |æ&ç #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, n~Ûø±s¡T\T »j·TÁ|üø±wt , Ms¡y√ãT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+.–]C ≤X¯+ø£sY, C≤j·T+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY m˝Ÿ X¯s¡àHé Á^yÓHé‡&˚ dü+<äs¡“+>± Á|ü»\ qT+∫ $q‘·T\T d”«ø£]+#ês¡T.

Çs¡Te⁄] n¬sdüTº 1 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T nuÛÑs¡D≤\T kÕ«~Ûq+ eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y pHé 23(ôdÿ’ q÷ ´dt)õ˝≤¢˝À ø=+‘· ø±\+>± |ü\T <=+>∑‘H· ê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ b˛©dt j·T+Á‘ê>±ìøÏ düyê˝Ÿ>± e÷]q <=+>∑\qT m≥ºøπ \≈£î b˛©düT\T n~yês¡+ Hê&ÉT Äs¡s› êÁ‹ <=+>∑‘· HêìøÏ bÕ\Œ&ç bÕ]b˛‘·T+&É>± |ü≥Tº≈î£ Hêïs¡T. õ˝≤¢ md”Œ.Hêπ>+Á<ä ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕq $esê\ Á|üø±s¡+ ‹e÷àõù|≥ eT+&É\ +˝Àì kÕe÷´Hêj·Tø˘‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q e÷&Üe‘Y sêC≤´Hêj·Tø˘, n<˚ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q #·+Á<ëj·THé|ü*¢‘ê+ &Ü≈£î #Ó+~q bÕ‘ê¢e‘Y eTD≤´\qT b˛©düT \T n¬sdüTº #˚j·T>± n<˚ eT+&É˝+˝Àì >∑T+‘·‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q e÷&Üe‘Y yÓ+ø£≥j·T´ |üsê¬s’ sTTq≥T¢ Äj·Tq

>ö¬s&ç¶|ü*¢˝À ˙{Ï m<ä›&ç ‘Ó\ÿ|ü*¢, pHé 23(ôd’ÿq÷´ dt) eT+&É\+˝Àì >ö¬s&ç¶|ü *¢˝À rÁe eT+∫˙{Ï m<ä›&ç @sêŒ&ç+<äì Á>±eTd üTÔ\T yêb˛‘·THêïs¡T. $<äT´‘Y n+‘· sêj·T+ e\¢ Á>±eT+˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ @s¡Œ&ç+ <äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·T+ >∑T]+∫ n~Ûø±s ¡T\≈£î mìïkÕs¡T¢ $qï$+∫Hê |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕq b˛˝Ò˚ <ä Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+ ~‘· n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤ Á|ü‹ì <ÛäT\T düŒ+~+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√ì Á>±eT+˝À HÓ\ø=qï ˙{Ï m<ä›&çì rsêÃ\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

‘Ó*bÕs¡T. M] ô|’ ø=‘· ÷ÔsT¡ , ‘·\ø=+&É|*ü ,¢ neTHé>\∑ T¢ b˛©dtùdwº qü ˝¢ À øπ düT\T qyÓ÷<äT nsTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡T ìÁ<äb˛‘·Tqï eTVæ≤fi¯\ y˚T&É˝À¢ qT+&ç nuÛsÑ D¡ ≤\ #√]øÏ bÕ\Œ&ÉT‘·T+&˚yês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç<˚ Áø£eT+˝À n~yês¡+ sêÁ‹ ≈£L&Ü #√]øÏ

bÕ\Œ&çq Äq+‘·s+¡ bÕ]b˛‘·Tq düeTj·T+˝À neTq>∑\T¢ eT+&É\+ sêeTT+‘·\ Á>±eT+ düMT|ü+˝Àì nj·÷´kÕ>∑sY >∑T&ç e<ä› Á¬ø+’ bÕغ b˛©düT\T yê]ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. M] e<ä› qT+&ç yÓTT‘·+Ô 3\ø£\å $\Te>∑\ 11‘·T˝≤\ ã+>±sêì kÕ«~Ûq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± <=+>∑\qT n¬sdüTº #˚dæq neTq>∑\T¢ dæ◊.|ò»ü ˝ŸñsYsV¡ ‰ü àHé, neTq>∑\T¢ ôV≤&éø±ìùdºãTfi¯ófl ôwø˘nãT›˝Ÿ, e÷&ÉTZ\ ôV≤&é ø±ìùd㺠TfiŸ yÓ+ø£≥s¡eTD, ‘·\ø=+&É|*ü ¢ |æd.æ s¡$, neTq>∑\T¢ |æd\æ T u≤\THêj·Tø˘, <äX¯s¡<∏é, ≈£îe÷s¡kÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡ì M]ì õ˝≤¢ md”Œ n_Ûq+~+#ês¡T.

ìC≤sTT‹ ìs¡÷|æ+#·T≈£îqï ø£+&Éø£ºsY >∑<ë«\, pHé 23(ôd’ÿq÷´dt)>∑<ë«\ n]ºdæ &çb˛˝À |üì#˚ùd ø£+&Éø£ºsY m+ÄsY kÕ>∑sY ãdüT‡˝À <√]øÏq &ÉãT“qT Á|üj·÷D°ø≈£îsê*øÏ n+<äCÒdæ ‘·q ìC≤sTT‹ ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêï&ÉT. áHÓ\ 19q qs¡« eT+&É\+ ≈£îe÷s¡*+>∑+|ü*¢øÏ #Ó+~q s¡÷|ü nH˚ Á|üj·÷D°≈£îsê\T ‹s¡T|ü‹ yÓfi≤¢\ì neTs¡∫+‘·˝À >∑<ë«\ , Ä‘·à≈£LsY düØ«dt (@|æ28»&é0720 ) >∑\ ãdüT‡˝À >∑<ë«\≈£î Á|üj·÷DyÓTÆ+~. >∑<ë«\ ˝À ~– ¬s’˝Ò« ùdºwüHé #˚s¡T≈£îì ‘·q |üs¡T‡qT #·÷düTø√>± mø£ÿ&√ |ü&çb˛sTT+<äì >∑eTì+∫ yÓ+≥H˚ Ä]ºdæ &çb˛≈£î e∫à |òæsê´<äT #˚dæ+~. B+‘√ &çm+

;+¬s&ç¶ dü+ã+~Û‘· ø£+&Éø£ºsY qT bò˛Hé˝À $#ê]+#·>± ãdüT‡˝À |üs¡T‡ |ü&çb˛sTT+<äì uÛÑÁ<ä+>± ñ+<äì #ÓbÕŒ&ÉT. B+‘√ Ä Á|üj·÷D°sê\T dü+‘·è|æÔ #Ó+~ ‹s¡T|ü‹ yÓ[¢ ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À >∑<ë«\ .Ä]ºdæ y˚TH˚»sY qT+&ç ‘·q |üs¡T‡qT &çm+ düeTø£å+˝À rdüT≈£î+~. á |üs¡T‡˝À s¡÷. 7,340 \T ñqï≥T¢ yês¡T‘Ó*bÕs¡T. ø£+ø£ø£ºsY ìC≤sTT‹ |ü≥¢ Á&Ó’esY uÛÑ>∑e+‘·TqT, ø£+&Éø£ºsY qT &çb˛ y˚TH˚»sY n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üj·÷D°ø±sê\T ‘·+Á&ç ø√+&Éqï, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

>∑<ë«\˝À eT˝Ò]j·÷ e´‹πsø£ yês√‘·‡yê\T ˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#·+&ç >∑<ë«\ pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) sêÁwüº Á|òüuÛÑT‘·«+ eT˝Ò]j·÷ yês√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± >∑<ë«\ &ç$»Hé ˝Àì |ü\T eT+&É˝≤\˝À k˛eTyês¡+ qT+&ç eT˝Ò]j·÷ e´‹πsø£ yês√‘·‡yê\T |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ø£¢düºsY |ü]~Û˝À eT˝Ò]j·÷ düuŸ j·T÷ì{Ÿ n~Ûø±] Kj·T÷+ Ä<ä«s¡´+˝À eT˝…]j·÷ , ∫¬øHé>∑THê´, &Ó+>∑÷´ ˝≤+{Ï yê´<ÛäT\ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\ >∑T]+∫ $ÁdüÔ‘·+>± ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√e&É+, rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T ô|’ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø£¢düºsY |ü]~Û˝À eT˝Ò]j·÷ düuŸ j·T÷ì{Ÿ n~Ûø±] Kj·T÷+ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> eT+>∑fi¯yês¡+ yê´~Û \ø£åD≤\T, C≤Á>∑‘·Ô\Tô|’ Äj·÷ Á>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+#·qTqï≥T¢, eT˝Ò]j·÷ e´‹πsø£ yês√‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãT<äyês¡+ qT+&ç ne>±Vü≤q ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. eT÷&ÉT HÓ\\ bÕ≥T Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ Á&Ó’&˚>± bÕ{ÏdüTÔ ì\« ñqï ˙{Ïì b˛s¡uÀdæ ø√‘·Ô ˙{Ïì #˚πsÃ+<äT≈£î ne>±Vü≤q ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’<ä´ dæã“+~ , ‘·<ä‘·s¡T\T bÕ˝ÀZ+≥THêïs¡T.

}≥÷ÿsY pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É+˝Àì eT˝…¢|ü*¢ Á>±eT+˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç rÁe ‘·s¡+ nsTT+~. eT˝…¢ |ü*¢ Á>±eT+ qT+∫ Á>±eTdüTÔ\T 3 øÏMT <ä÷s¡+ yÓ[¢ nø£ÿ&É dü‘·´kÕsTTu≤u≤ yê≥sY ô|’|ü⁄˝…’Hé qT+∫ ˙s¡T rdüT≈£îedüTÔHêïs¡T. ø=+‘· eT+~ nø£ÿ&ç Á>±eTdüTÔ\T ~«#·Áø£ yêVü≤q+ô|’ yÓ[¢ ˙{Ï ì ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. ;<ä yês¡T ø±*q&Éø£q yÓ[¢ rdüT≈£îsêe\+fÒ #ê˝≤ Çã“+~ø£s¡+>± ñ+<ëì sê»ø°j·÷ Hêj·T≈£î\T, Á|ü»Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü≤$T\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#ês¡T mìïø£\ düeTj·T+˝À ø±˙ H˚&ÉT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ø£s¡TyÓ’j·÷´s¡T. Á>±eTdüTÔ\T |ü\T kÕs¡T¢ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q n~Ûø±s¡T\T $ì $qq≥T¢>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. ø=+‘· eT+~ Á>±eTdüTÔ\T e´ekÕj·T bı\\ qT+∫ ˙s¡T rdüT≈£îe∫Ãq nø£ÿ&É ≈£L&Ü $<äT´‘Y n+‘·sê´j·T+‘√ ˙{Ï düs¡|òüsê n–b˛‘·T+~. ‘ê>∑T˙e{Ï m<ä›&ç rÁe‘·s¡+ ø±e&É+‘√ Á|ü»\T HêHê ø£wüº\T |ü&Ü*‡ edüTÔ+<äì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

‘Ó\+>±D≤πø yÓ\T>∑T\T $s¡õeTàqTqï >∑≥Tº

k˛˝≤sY, |üesY ÅbÕC…≈£îº\ ìsêàD≤ìøÏ lø±s¡+ ø£s¡Te⁄ eT+&É\+ ù|s¡T ‘√\–+|ü⁄` ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñbÕ~Û yÓT+&ÉT >∑<ë«\ pHé 23(ôd’ÿq÷´dt) sêÁwüº+˝ÀH˚ n‘·´+‘· ø£s¡Te⁄ eT+&É \+>± ù|s¡T>±+∫q >∑≥Tº eT+&É\+ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ‘Ó\+>±Dπø ‘·\e÷ ìø£+>± ø±qT+~. á eT+&É\+˝À >∑\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\˝À k˛˝≤sY, |üesY ÁbÕC…≈£îº\T ì]à+#·&ÜìøÏ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T eTT+<äT≈£î sêe&É+‘√ eT+&É\+ ù|s¡T Á|ü‹wüº\T eT]+‘· ô|]– ø£s¡Te⁄ eT+&É\eTH˚ ù|s¡TqT XÊX¯«‘·+>± ‘√\–+#· ã&ÉT‘·T +<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. á yéT+&É\+˝À >∑\ eT˝≤¢|ü⁄s¡+ ‘ê+&É, ø±˝Ÿ ‹eTàHé<√&ç¶ Á>±e÷\ eT<Ûä´ >∑\ Äs¡Ty˚\ Á|üuÛÑT‘·«

uÛÑ÷$T˝À y˚sTT yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Yñ‘·Œ‹Ô #˚j·T&ÜìøÏ >±qT Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï~. Ç+‘˚ ø±ø£ s¡÷. 1600 ø√≥¢‘√ 200 yÓT>±yê≥¢ |üesY $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô ø√dü+ ≈£î&Ü |ü]o\q »s¡T|ü⁄‘√+~. á ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô nsTT‘˚ ‘Ó\+ >±D˝Àì |ü~ õ˝≤¢\≈£î yÓ\T>∑T\T ì+ù| eT+&É\+>± XÊX¯«‘·+>± ù|s¡T‘Ó#·TÃø√qT+~. >∑‘· j·TT|æ@ Vü≤j·÷+˝À e÷õ eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD Ç∫Ãq Vü‰$Tì Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+˝À ÁbÕC…≈£îº ì]àùdÔ Çø£ÿ&É Á|ü»\ ø£\HÓs¡y˚s¡qT+~. Ç+‘˚ ø±ø£ eT+&É

\+˝À Äs¡Ty˚\ yÓT>±yê≥¢ k˛˝≤sY, |üesY ÁbÕC…≈£îº\ ø√dü+ >∑‘·+˝À ‘Ó\+ >±D |ü]ÁX¯eT\ XÊKÁ|ü‘˚´ø£ ø±s¡´<ä]Ù yÓ\¢&ç+#·>± n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± y˚sTT yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô ø√dü+ >∑≥Tº eT+&É\+˝Àì >∑T≥º\ ÁbÕ+‘·+ nqTe⁄ >± ñ+≥T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á ÁbÕC…≈£îº\ ≈£î nedüs¡yÓTÆq ˙s¡T, uÀ>∑TZqT düs¡|òüsê #˚j·T&ÜìøÏ Çø£ÿ&É psê\ ˙s¡T, sêj·T#·÷sY, u…+>∑Tfi¯Ss¡T ¬s’˝…’«e÷s¡Z+ ñ+&ÉH˚ ñ+~. B+‘√ á düeTdü´ rs¡T‘·T+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Çø£ÿ&É ÁbÕC…≈£îº\T @s¡Œ&ç‘˚ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nH˚ø£ eT+~

ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T \_kÕÔj·Tì |ü\Te⁄s¡T ìs¡T<√´>∑T\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. n˝≤π> >∑≥Tº, <Ûäs¡÷s¡T eT+&É˝≤\T eT]+‘· n_Ûeè~Û› #Ó+<äT‘êj·Tì n+<äs¡T u≤$düTÔHêïs¡T. >∑≥Tº eT+&É\+˝À k˛˝≤sY, |üesY ÁbÕC…≈£îº\T ì]à+#ê\ì ø±+Á¬>dt õzm+düuÛÑT´\qT >∑‘·+˝À &çπø ns¡TD ≈£L&Ü ø√sês¡T. Ç+<äT≈£î yês¡T ≈£L&Ü kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#·>± Á|üdüTÔ‘· {ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ܶø£ >∑≥Tº eT+&É\y˚T nqTe⁄>± ñ+≥T+<äì eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄsY ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒdæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R Publications,AMBERPETHyderabad,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

24 06 14 vaarthatarangalu web  
24 06 14 vaarthatarangalu web  
Advertisement