Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 228 dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

X¯ìyês¡+ 24 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 230

X¯ìyês¡+ 24 y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 192

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

X¯ìyês¡+ 24 y˚T 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

|òüTq+>± Vü≤qTe÷Hé »j·T+‹ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V23 (ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ™y˘xmsÚLigS §x ¶ ¶©s´ V™´sW©±s «¡∏R∂VLiºΩ Æ™s[≤∂R VNRP©´sV À≥¡œ NTPÚ ˙aRPμÙ∂R áª][ «¡LRiVxmsoNRPV©yıLRiV. Æ™s[NPR V™´s«ÿ™´sVV ©´sVLi¬ø¡[ x§¶¶¶©´sV ™´sW©±s Aá∏R∂WáV À≥¡œ NRPVÚáª][ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ˙xms æªΩ[˘NRP mx sp«¡Ã¡V, @’≥¡}tsQNSáV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. mx sáV Aá∏R∂W Õ˝‹[ §x ¶ ¶©s´ V™´sVª`Ω }qs™´sáV ¨sLRi* §z ¶ ¶LiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ˙xmszqsμÙ∂j gSLi¿¡©´s NRPXuÒy—¡Õ˝ÿ x§¶¶¶©´sV ™´sW©±s «¡LiORPQ©s± @À≥¡œ ∏R∂WLi«¡ Æ©s[∏∂R Vry*≠sV Aá∏R∂VLi À≥¡œ NRPVÚá ª][ F°¤…¡ºΩÚLiμj∂. Æ™s[μ∂R mx sLi≤T∂ªRΩVá ™´sVLi˙ª][ø¡R ËÈLiR fl·Ã¡ ©´s≤R∂V™´sV mx sLiøy™´sVXªyáª][ ry*≠sV™yLjiNTP @’≥¡}tsQNPR Li ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ≠sZaP[xtsQ @áLiNRPLRifl· ¬ø¡[zqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi À≥¡œ NRPVÚá©´sV μR∂LRi+©y¨sNTP @©´sV™´sVºΩLiøyLRiV. @À≥¡œ ∏R∂WLi«¡Æ©s[∏∂R Vry*≠sV¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV Æ©s[LiμR∂VNRPV æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s 3gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¬ø¡[ À≥¡œ NRPVÚáV NRPW˘Q¤\Õ¡©˝s´ Õ‹[ Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s §x ¶ ¶©s´ V™´sW©±s Æμ∂[™yá∏R∂WÕ˝‹[ ˙xmszqsμÙ∂j ¬ø¡Liμj∂©´s NRPLkiLi©´sgRiL`i—¡Õ˝ÿ N]Li≤R∂gRi»Ì¡V ALi«¡Æ©s[∏∂R Vry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[ |msμÙ∂R x§¶¶¶©´sV™´sW©±s «¡∏R∂VLiºΩ a][Àÿ≥ ∏R∂V™´sW©´sLigS N]©´srygRiVª][Liμj∂. x§¶¶¶©´sV™´sW©±s™´sWá μ≥R∂LjiLi¿¡©´s À≥œ¡NRPVÚáV μk∂ORPQ≠sLRi™´sVfl·NRPV À≥ÿLkigS ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`iª][ Fy»¡V Æ™sVμR∂N`P, ©´sÕÊ‹Li≤R∂, ≈¡™´sV¯Li, ™´sLRiLigRi Õfi, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s À≥¡œ NRPVÚáª][ Aá ∏R∂VLi NTPNTP‰Ljiqz sF°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ N]Li≤R∂gRi»Ì¡V ALi«¡Æ©s[∏∂R Vry*≠sV Aá∏R∂VLi À≥¡œ NRPqxÚ sLi˙μR∂Æ\™sVLiμj∂. §x ¶ ¶©s´ V™´sW©±s «¡∏R∂VLiºΩ¨s mx soLRiqx s‰LjiLiøR¡VNRPV¨s aRPV˙NRP™yLRiLi @Li«¡©´sı ™´sWáμ≥yLRiVáV |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ªRΩLRi÷¡ ™´søyËLRiV. ™y∏R∂VVxmso˙ªRΩV≤R∂V ≠sZaP[tx sQ @áLiNRPLRifl·Ã¡ª][ À≥¡œ NRPVÚáNRPV μR∂LRi+©´s≠sVøyËLRiV. æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV ©´sVLi¬ø¡[ mx s™´s©´s mx so˙ªRΩV≤T∂¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV À≥¡œ NRPVÚáV NRPW˘ ¤\Õ¡©˝s´ Õ‹[ Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ GLSˆ»˝¡|\ ms À≥¡œ NRPVÚáV ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. DªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS DªRΩLÚ iR æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s mx sáV ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ qx sV™´sWLRiV 50Æ™s[áNRPV |\ msgS À≥¡œ NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡ ™´søyËLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS §x ¶ ¶©s´ V™´sV©±s «¡∏R∂VLiºΩ DªRΩ=™yáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. À≥¡œ NRPVÚáª][ ALi«¡Æ©s[∏∂R VV¨s Aá∏R∂WáV NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ºΩLRiV™´sVáՋ[¨s «ÿÀÿ÷d¡ ºdΩLÛiR LiÕ‹[ §x ¶ ¶©s´ V™´sW©±s «¡∏R∂VLiºΩ Æ™s[≤∂R VNRPáV mx sn V©´sLigS ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV∏R∂W˘LiVV.

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , Æ™s[V 23 (ôdÿ’ q÷´ dt):Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J≤T∂F°LiVV©´smx sˆ…”¡NUP, æªΩáLigSfl· mx so©´sL`i¨sLS¯ flÿ¨sNTP Fy»¡Vxms≤R∂ªy™´sV¨s ªy«ÿ ™´sW“¡ FsLi{msáV æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ¿¡ªRΩaÚ PR VμÙ∂j ª][ F°LS≤T∂©y ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV©´sV J≤T∂LiøyLRi¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«ÿ ºdΩLRiVˆ©´sV g_LRi≠sryÚ™s´ V¨s, FyLÌik mx s…”¡tx sÌ QªΩR NRPV mx s¨s ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ NSLi˙lgi£qs DFyμ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfigSLiμ≥∂k ª][ ªy«ÿ ™´sW“¡ FsLi{msáV F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i, ≠sÆ™s[N`P, ™´sVμ≥∂R V∏R∂VztsQ‰, LS«¡∏R∂V˘ª][ Fy»¡V ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ FsLi{ms gRiVªyÚ xqsV¤Δ¡[LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV ∏R∂W˘LRiV. J»¡≠sVNTP gRiá NSLRiflÿá©´sV A∏R∂V©´sNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLi gSfl· @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP ªRΩ™´sV ™´sLiªRΩV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtsÌ Q˚ @’≥¡™´sXμÙ∂j Õ‹[ ªRΩ™´sV Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ©´sV, À≥ÿgRiry*™´sW˘ ¨sı @Li μj∂ryÚ™s´ V©yıLRiV.xqsVμk∂LÁiR NRPá Æ©sLRiÆ™s[Lij Ë©´sL iμR∂VNRPV æªΩáLigSfl·Õ‹[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLi DLiÆ≤∂[μR∂¨s, NS¨ds, ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV©´sV ©´s™´sV¯¤Õ¡[μ∂R ¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. J≤T∂F°LiVV©´sLiμR∂VNRPV Àÿμ≥∂R ¤Õ¡[μ∂R V NS¨ds, æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NPR FyLÌik á©´sV lgi÷¡zmsLiøR¡≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS≤T∂©´s ™´sV™´sV¯÷¡ı J≤T∂LiøyLRiÆ©s[ Àÿμ≥R∂ D©´sıxmsˆ…”¡NUP, æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ºdΩLRiVˆ©´sV bPLRiry™´sz§¶¶¶ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Dμ][˘gRiVá xmsLixmsNSÕ˝‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @©y˘∏R∂Wá©´sV

æªΩáLigSfl· N][qx sLi ¿¡ªRΩaÚ PR VμÙ∂j gS F°LS≤T∂©´s NSLi˙lgi£qs FsLi{msá©´sV J≤T∂LiøR¡≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi ™´sV©yıLRiV. gRi÷d˝¡Õ‹[, ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· N][qx sLi F°LRi≤y™´sV¨s, FyL˝iR Æ™sVLi…fi ©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂VryL˝RiV ¡z§¶ ¶tx sQ‰LRifl·NRPV gRiVLRi∏R∂W˘™´sV¨s, FyL˝iR Æ™sVLi…fi Æ™sV»˝¡ ≠dsVμR∂ μk∂ORPQáV ¬ø¡[aS™´sV¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. Fs»Ì¡ZNP[áNRPV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂¨s IzmsˆLi ¿¡ ¿¡™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl· ryμ≥j∂Liøy™´sV©yıLRiV. @LiVV©´smx sˆ…”¡NUP ªRΩ™´sV©´sV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V J≤T∂LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS≤T∂ ©´sLiμR∂VNS? æªΩáLigSfl· æªΩ¿¡Ë©´sLiμR∂VNS? FsLiμR∂V NRPV C bPORPQ ≠sμ≥∂j LiøyL][ @LÛiR Li NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V @¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. mx sμR∂≠sÕ‹[ D©´sıL iªRΩ NSáLi æªΩáLigSfl· ryμ≥∂R Æ©s[ áORPQ ˘LigS mx s¨s ¬ø¡[aS™´sV¨s, @LiVV©´smx sˆ…”¡NUP æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ºdΩLRiVˆ øyÕÿ Àÿμ≥yNRPLRiLigS DLiμR∂©yıLRiV. ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ ºdΩLRiVˆ©´sV g_LRi ≠sryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgi£qs Fs©Ø[ı B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiV\lLi©´smx sˆ…”¡NUP, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ FyLÌik Æμ∂ ¡˜ ºΩ©´sıxmsˆ…”¡NUP æªΩáLigSfl· B¿¡ËLi μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs xms»˝¡ ˙xms«¡Ã¡V À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ ≠saS*ry¨sı ˙xmsNRP…”¡ryÚLiR ©´sı ©´s™´sV¯NRP™´sVVLiμR∂ ©yıLRiV. æªΩáLi gSfl· LSxtsÌ Q˚ @’≥¡™´sXμÙ∂j Õ‹[ @¨sı LRiNSáV gS qx sx§¶ ¶NSLRiLi @Liμj∂ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙Fyfl·z§¶ ¶ªΩR c¬ø¡[Æ™sŒ˝¡œ «ÿºdΩ∏R∂V ˙Fy¤«¡NÌPR V ryμ≥∂R ©´sNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ Fy»¡V æªΩáLigSfl·Õ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ˙FyLiªyáNRPV ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡ ˙xmsNRP»¡©´s N][qx sLi F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV.

xmso©´sL`i¨sLS¯flÿ¨sNTP Fy»¡Vxms≤R∂ªyLi ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ F°LS≤T∂©y J≤T∂LiøyLRiV ªy«ÿ ™´sW“¡ FsLi{msá AÆ™s[μR∂©´s @LigkiNRPLjiLiøR¡™´sV¨s F~©´sıLi qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. xmsn VL<iR fl·xmspLjiªRΩÆ\™sV©´s ™´sªy™´sLRifl·Li @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s, ry™´sVLRixqs˘xmspLRi*NRP ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R VáV qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøyá¨s N][LSLRiV. G ˙FyLiªRΩLi ™yLRiV A ˙FyLiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ xms¨s ¬ø¡[∏∂R Wá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRiV áNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡WryÚ™s´ V©yı LRiV.BNRP ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs mx so©´sL`i¨sLS¯flÿ¨sNTP Fy»¡Vxms≤R∂ªy™´sV¨s F~©´sıLi æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki, r°¨s∏R∂W ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· LSNRPF°π∏∂[VμR∂¨s, BÆμ∂[ @LiaS¨sı ˙xms«¡Õ˝‹N[ PT ºdΩqx sVZNPŒÿÚ™s´ V©yıLRiV. q{ sªRΩ™´sV¯©´sV ºdΩqx sVNRPVLS™´s ≤y¨sNTP LS™´sVV≤R∂V ™yLRiμ≥∂j NRP…Ìÿ≤R∂¨s øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ øR¡μj∂™y™´sV¨s, @Æ©s[NPR DμR∂˘™´sWáV ¬ø¡[qz s©´smx sˆ…”¡NUP r°¨s∏R∂W ™´s¤Õ¡˝ [ æªΩáLigSfl· ™´s¿¡ËLiμR∂¨sı NRPW≤y ™yxqsÚ™s´ ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sı NRPuÌyáV FsμR∂V\lLi©y r°¨s∏R∂W æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´s ≠sμ≥y©y¨sı ˙gS™´sV˙gS™´sW¨sNTP ºdΩqx sVZNPŒÿÚ™s´ V©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ V ªy*¨sNTP qx sx§¶ ¶NPR Ljiqx sW ÆÚ©s[ ˙xms«¡Ã¡ qx s™´sVxqs˘Ã¡\|ms F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. A≠sLS˜È™s´ μj∂©Ø[ªΩR =™´sLi L][«¡Ÿ |msμÙ∂R mx sLi≤R∂VgRiÕÿ qx sLi ¡LSáV «¡LRiVxmso ªy™´sV¨s F~©´sıLi æªΩ÷¡FyLRiV. FyLÌik ªRΩLRimx sn Qo©´s g]xmsˆ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[mx s»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡ FyˆLRiV. gRiVªyÚ qx sV¤Δ¡[LiμR∂L`ilLi≤Ô∂T ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW..

◊{Ïj˚T ø=+|üeT +∫+<äqï yÓT sT © ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,Æ™s[V23(ôdÿ’ q÷´dt): Æμ∂[aPR ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ |mnsWLRi xmsLS«¡∏R∂W¨sı øR¡≠søR¡Wzqs©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌki F°£qÌs™´sWLÌRiLi ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡VLiμj∂. @LiμR∂VÕ‹[Àÿ≥ gRiLi gS A FyLÌik q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR áV, ZNP[Li˙μR∂ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩVáV IN] NRP‰LRiV ªRΩ™´sV ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂Wá ©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ LS“¡©´s™´sW ¬ø¡[ryÚ™s´ V©´sı @r°Li qz sFsLi ªRΩLRiVfl„fi g]g][∏∂∫ V ˙xmsºΩFy μR∂©´s©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ r°¨s∏R∂W ºΩLRiqx s‰LjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s ¡ºΩNTPLiøR¡VN][™yáLi¤…¡[ qx sLÍiR Lki @¨s™yLRi˘™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ≠dsLRimx sˆ Æ™sVVLiVV÷d¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. H…”¡¨s ˙xmsÆ™s[aPR |ms…Ì¡” ©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s @Æμ∂[ N]Lixms ™´sVVLi¿¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. J ≠sμ≥∂R LigS ¬ø¡FyˆÃ¡Li¤…¡[ H…‘¡ ≠sxms˝ ™y¨sı ºdΩqx sVNRPV™´s¿¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌik ... A ≠sxms˝ ™y¨sZNP[  ¡\¤Õ¡LiμR∂¨sı ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. r°xtsQÕfi ≠dsV≤T∂∏R∂W, @LRi˜©±s J»¡L˝iR V ™´sVVLi¬ø¡[aSLRi¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌik DFyμ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LSx§¶ ¶ßÕfi gSLiμ≥∂k …”¡*»Ì¡L`i, ry™´sW—¡NRP @©´sVxqsLiμ≥y©´s Æ™s[μ∂j NRP ™´sLi…”¡≠s Dxmsπ∏∂WgjiLi¿¡ DLi¤…¡[ C mx sLjiqz sÛ ºΩ ™´s¬ø¡[Ëμj∂ NSμR∂©yıLRiV. q{ s≤R∂ ˝¡W˘{qsNTP Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ’d¡¤«¡[{ms lgiáVxmsoN][xqsLi AL`iFs£qsFs£qs ZNP[≤R∂L`i Æμ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS 24 gRiLi»¡Ã¡V mx s¨s ¬ø¡[qz sLiμR∂©yıLRiV.

dæ{Ÿ @sêŒ≥T≈£î eTs√yês¡+ >∑&ÉTe⁄ ZNP[Li˙μy¨sNTP xqsV˙{msLiN][LÌRiV @™´sNSaRPLi ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , Æ™s[V 23 (ôdÿ’ q÷´dt):©´sÃ˝¡μ≥∂R ©´sLi ZNP[qx sVá ≠søyLRifl· N][qx sLi ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂LS˘xmsoÚ ¡XLiμR∂Li GLSˆ»¡VNRPV qx sL][*©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi aRPV˙NRP™yLRiLi ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ™´sVL][ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂V™´so B¿¡ËLiμj∂. ©´sÃ˝¡μ≥∂R ©´sLi ZNP[qx sVá ≠søyLRifl·, mx sLRi˘Æ™s[OPR Qfl·NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂LS˘xmsoÚ  ¡XLiμR∂Li (zqs…fi)©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s xqsV˙{msLiN][LiRÌ V Bxmsˆ…”¡ZNP[ AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. zqs…fi GLSˆ»¡VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li lLiLi≤R∂V ™yLSá gRi≤R∂V™´so N][Lij Liμj∂. @LiVVæªΩ[, ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡V F~≤T∂gjiqx sWÚ DªRΩLÚ iR V*áV «ÿLki ¬ø¡[qz sLiμj∂. BμÙ∂R LRiV qx sV˙{msLiN][LiRÌ V Lji¤\…¡L`Ôi ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV FsLi’d¡ uy, @Lji—¡ª`Ω mx sry∏R∂Vª`Ω ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂LS˘xmsoÚ  ¡XLiμy¨sı mx sLRi˘Æ™s[OPT QLiøR¡©´sV©yıLRiV.

mø£ÿ&çyês¡T nπøÿ&˚ ñ+&Ü* : {°`CÒmd” uÛ≤s¡‘Y ø±sê´\j·T+ô|’ <ë&ç «¡⁄©±s 2©´s A≠sLS˜È™´s μj∂©Ø[ªRΩ=™yáV zmsáVxmso¨s¿¡Ë©´s N][μR∂Li≤R∂LSLi Dμ][˘gRiVá ≠sÀ≥œ¡«¡©´sÕ‹[ @˙NRP™´sWáV xqsz§¶ ¶LiøR¡Li

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 23 (ôdÿ’ q÷´dt):G ˙FyLiªRΩ Dμ][˘gRiVá©´sV A ˙FyLiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ DLiøyá¨s æªΩáLigSfl· ¤«¡[G{qs ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRiVáNRPV @Li≤R∂gS DLi…ÿ™´sV¨s }msL]‰Liμj∂. æªΩáLigSfl· A≠sLS˜È™s´ μj∂©Ø[ªΩR =™´sLi «¡⁄©±s 2©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[mx s…Ìÿá¨s ¤«¡[Gq{ s ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liμj∂. A L][«¡Ÿ æªΩáLigSfl· ™y˘xmsÚLigS ¤«¡Li≤yá A≠sxtsQ‰LRifl·, LS˘÷d¡Ã¡V, |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ xqsLi ¡VLSáV ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s …‘¡c¤«¡[Gq{ s ¬\ø¡LRi¯©±s ˙F~|mnsqx sL`i N][μ∂R Li≤R∂LSLi mz sáVxmso¨søyËLRiV. …‘¡≤U∂m{ s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V lLiøR¡Ëg]¤…¡Ì [ ™´sW»¡Ã¡V ™´sW©´sVN][™yá¨s §z ¶ ¶ªΩR ™´so xms÷¡NSLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ¤«¡[G{qs Æ©s[ªRΩáV qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV ªy«ÿ mx sLjiflÿ™´sWáV, ≠sÀ≥¡œ «¡©´s xmsLixmsNSáV, Dμ][˘gRiVá xmsLizmsfl‘· ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms øR¡LjiËLi¿¡Liμj∂. ¤À¡≥ …[ ¡‘ ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi N][μR∂Li≤R∂LSLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· A≠sLS˜È™s´ μj∂©Ø[ªΩR = ™´sLi qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS «¡⁄©±s 1™´s æªΩ[μ∂k LS˙ºΩ 8 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¬ø¡[ ($T–‘ê `2˝À)

ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q˝À ∫#·TÃ

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 23 (ôd’ÿq÷´dt): @FnÁy¨sryÚ©±sÕ‹[¨s À≥ÿLRiªRΩ μ_ªRΩ˘NSLS˘Ã¡ ∏R∂VLi\|ms D˙gRiμy≤T∂ «¡LjigjiLiμj∂. D˙gRi™yμR∂Vá μy≤T∂¨s À≥¡œ ˙μR∂ªy ¡Ã¡gSáV qx s™´sVLÛiR ™´sLiªRΩLigS ºΩzmsˆN]…ÌÿLiVV. À≥ÿLRiªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáLiªy ZOP[Q™s´ VLigSÆ©s[ D©yıLRi¨s ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡ ˙xmsNRP…”¡Li ¿¡Liμj∂. |§¶¶ LSª`ΩÕ‹[ D©´sı À≥ÿLRiªRΩ NS©´sV=¤Õ¡[…fi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi\|ms aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVVgÊRiVLRiV μR∂VLi≤R∂gRiVáV NSáVˆÃ¡V «¡LjiFyLRiV. NSLS˘Ã¡∏R∂VLi qx s≠dsVxmsLiÕ‹[¨s J BLi…”¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVVgÊiR VLRiV μR∂VLi≤R∂gRiVáV NSáVˆÃ¡NRPV æªΩgRi ¡≤ÔyLRiV. ˙lgiÆ©s[≤∂R˝ V, À≥ÿLkigS A∏R∂VVμ≥yáV μ≥∂R LjiLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s μR∂VLi≤R∂gRiVáV μy≤T∂NTP μj∂gSLRiV. @˙xms™´sVªRΩQÚ Æ\™sV©´s À≥œ¡˙μR∂ªy μR∂ŒÿáV μR∂VLi≤R∂gRiVá μy≤T∂¨s ºΩzmsˆN]…ÌÿLiVV. x§¶‹[LSx§¶‹[LjigS «¡Ljigji©´s NSáVˆÕ˝‹[ ™´sVVgÊiR VLRiV D˙gRi™yμR∂VáV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. μR∂VLi≤R∂gRiVáV, À≥¡œ ˙μR∂ªy  ¡Ã¡gSá ™´sVμ≥R∂˘ NSáVˆÃ¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. BLiªRΩ™´sLRiNRPW G qx sLixqsÛ NRPW≤y C μy≤T∂NTP Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. μy≤T∂ xmnsV»¡©´s©´sV mx sLRi˘Æ™s[OPT Qqx sVÚ©yı™´sV¨s À≥ÿLRiªRΩ ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡

≠sZaP[tx sQLi. 75 ™´sVLiμj∂ Dμ][˘gRiVáV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ rÛy¨sNRPªRΩ©´sV øR¡Wzms©´smx sˆ…”¡NUP, ™yLjiÕ‹[ 90 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Dμ][˘gRiV¤Õ¡[ D©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ªRΩmx sˆV≤R∂V ˙μ≥∂R V≠dsNRPLRifl·Ã¡ª][ BNRP‰Æ≤∂[ ºΩxtsÌ Q Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV NRPV˙»¡ xms¨sı©´s»˝¡V æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRiVáV AL][mz sxqsVÚ©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Vá©´sV æªΩáLigSfl· ™yLjigS øR¡W}msLiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. BÆμ∂[ @LiaS¨sı @|qsLi’d¡˝ |qs˙NRP»¡Lki LS«ÿxqsμR∂LSLi μR∂XztsÌ QNPT ºdΩxqsVZNPŒ˝¡œ gS, A∏R∂V©´s @À≥¡œ ˘LiªRΩLSá {qs*NRPLRifl·NRPV @LRigRiLi»¡ qx s™´sV∏R∂VLi ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV @À≥¡œ ˘LiªRΩLSáV ¬ø¡FyˆÃ¡¨s LS«ÿxqsμR∂LSLi qx sLRiV‰Q˘Ã¡L`i «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, rÛy¨sNRPªRΩ|\ ms @À≥¡œ ˘LiªRΩLSáNRPV @LRigRiLi»¡ qx s™´sV∏R∂VLi ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li\|ms æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRi qx sLixmsn WáV ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLiVV. ZNP[™´sáLi @LRigRiLi»¡Õ‹[ @À≥¡œ ˘LiªRΩLSáV FsÕÿ ¬ø¡xmsˆgRiá™´sV¨s, rÛy¨sNRPªRΩ|\ ms FsÕÿ æªΩ[áVryÚ™s´ V¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.

NSLRi˘μR∂Lji+ xqsV«ÿªyzqsLig`i æªΩ÷¡FyLRiV. |§¶¶ LSª`ΩÕ‹[¨s À≥ÿLRiªRΩ NS©´sV=¤Õ¡[…fi NSLS˘Ã¡ ∏R∂VLi\|ms μy≤T∂ «¡LjigjiLiμj∂. BLi≤][c…”¡¤À¡»¡©±s xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V F°÷d¡qx sVáV, @FnyÁ ©±s |\ qs¨sNRPV áV μy≤T∂¨s qx s™´sVLÛiR ™´sLiªRΩLigS ºΩzmsˆN]…ÌÿLRiV. À≥ÿLRiªRΩ @μ≥∂j NSLRiVáLiªy ZOP[Q™s´ VLigS D©yıLRi¨s ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡ @μ≥∂j NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j æªΩ÷¡FyLRiV. μy≤T∂ xmnsV»¡©´s\|ms @FnÁy©±s @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡LRiVxmsoªRΩV©yı™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. mx sLjiqz sÛ ºΩ¨s Fsxmsˆ…”¡NRPmx sˆV≤R∂V ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡ NSLRi˘μR∂Lji+ qx sV«ÿªyzqsLig`i mx sLRi˘Æ™s[OPT Qqx sVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. μy≤∂T ¨s ≈¡Li≤∂T Li¿¡©s´ Æ™sW≤∂U

À≥ÿLRiªRΩ μ_ªRΩ˘NSLS˘Ã¡∏R∂VLi\|ms D˙gRi™yμR∂Vá μy≤T∂¨s À≥ÿ≠s ˙xmsμ≥y¨s ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. @NRP‰≤T∂ @μ≥∂j NSLRiVáª][ Fn°©±sÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤T∂ xmsLjizqÛsºΩ\|ms ALS ºdΩaSLRiV. @FnÊy¨sryÚ©±sÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ¨s xqs*∏R∂VLigS mx sLRi˘Æ™s[OPT Qqx sVÚ©s´ ı»˝¡V Æ™sW≤U∂ æªΩ÷¡FyLRiV.

Á|ü»\ Á|ü‘ê´e÷ïj·T Ä˝À#·q\ô|’ ˙fi¯ó¢ ¾»½ÌÁLigSßá @ª«sVLRiVÌÁNRPV ©yù¸R¶VLi ¿Á[ryòLi ZNP[˙“¡™yÕfi μR∂VLiμR∂V≤R∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡NRPV μR∂NRP‰¨s AÆ™sWμR∂Li

@|qsLi’d˝¡ zqs ¡˜Liμj∂ ZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 23 (ôdÿ’ q÷´dt):Dμ][˘gRiVá xmsLizmsfl‘·Õ‹[ FyLRiμR∂LRi+NRPªRΩ Õ‹[zmsLiøR¡≤R∂Li N]ªRΩÚ ≠s™yμyáNRPV μyLji ºdΩr°ÚLiμj∂. Dμ][˘gRiVá rÛy¨sNRPªRΩ @LiaRPLi\|ms LRigRi≤R∂ ¿¡øR¡VË Æ©sáN]Liμj∂. æªΩáLigSfl·NRPV ALi˙μ≥∂R Dμ][˘gRiVá©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Vá©´sV rÛy¨sNRPVáVgS øR¡WzmsLiøR¡≤R∂Li A«¡˘Li F°r°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠s≠sμ≥∂R aS≈¡Ã¡ Dμ][˘gRiVá ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms LRigRi≤R∂ N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂gS.. ªy«ÿgS @|qsLi’d¡˝ Dμ][˘gRiá mx sLizmsfl‘·Õ‹[©s´ W ≠s™yμR∂Li ™´sVVxqsVLRiVNRPVLiμj∂. rÛy¨sNRPªRΩ©´sV mx sLjigRifl·©´sÕ‹[NPT ºdΩqx sVN][NPR VLi≤y Dμ][˘gRiVá ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¬ø¡[mx s»Ì¡≤R∂Li ¿¡øR¡VË LS¤«¡[qz sLiμj∂. @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ Æ™sVVªRΩLÚ i 188 ™´sVLiμj∂ Dμ][˘gRiVáV DLi≤R∂gS.. 75 ™´sVLiμj∂ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ™yxqsVá™´sV¨s }msL]‰©´s≤R∂Li ≠s™yμy¨sNTP NSLRifl·\Æ™sVLiμj∂. ™yxqsÚ™y¨sNTP 188 ™´sVLiμj∂Õ‹[ ZNP[™s´ áLi 33 ™´sVLiμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩáLigSfl· ™yLRi¨s @|qsLi’d˝¡ LjiNSLÔiR VáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[, 75 ™´sVLiμj∂ Dμ][˘gRiVáV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ rÛy¨sNRPªRΩ©´sV øR¡Wxms≤R∂Li

ºΩzmsˆN]…Ì”¡©´s À≥œ¡˙μR∂ªy ¡Ã¡gSáV

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,Æ™s[V23(ôdÿ’ q÷´dt): DF~ˆLigji©´s J @áÕÿ ™´s¿¡Ë©´s A£ms FyLÌik @LiªRΩÕ‹[Æ©s[ FsÕÿ ªRΩV≤T∂¿¡|ms»Ì¡VNRPV¨s F°ªRΩVLiμ][ BxmsˆV≤R∂V @LRi≠sLiμ`∂ ZNP[˙“¡™yÕfi NRP¥R∂ @Õÿlgi[ DLiμj∂. @≠s¨dsºΩNTP ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS @©yı §x ¶ ¶«ÿlLi[ ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s DμR∂˘™´sW¨sı ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sVáVËNRPV¨s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik ª][ æªΩLRi|\ msNTP ™´s¿¡Ë©´s A£ms NRP¨ds*©´sL`i ZNP[˙“¡™yÕfi μR∂VLiμR∂V≤R∂VNRPV ¬ø¡[tx sÌ QáV LS«¡NUP∏R∂VLigS Æμ∂[aS¨sNTP mx s¨sNTP LS™´s©´sı qx sLigRiºΩ¨s LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[aSLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ qz sFsLi Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ¬ø¡[mx sÌ …”¡μy¨s¨s qx s˙NRP™´sVLigS ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡NRPVLi≤yÆ©s[ Æμ∂[aPR LS«¡NUP∏R∂V mx s»¡Li |\ msNTP FsgRiÀÿNSá©´sı ($T–‘ê `2˝À)

™´sV•¶¶ ©y≤R∂VÕ‹[ øR¡LjiËryÚ™´sV©´sı …‘¡c…‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 23 (ôd’ÿq÷´dt):æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki¨s «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌkigS ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @LiaRPLi\|ms ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ øR¡LjiËryÚ™´sV¨s æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂{ms ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @LiaSá\|ms©y øR¡LRiË DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so, FsÕfi.LRi™´sVfl·, ªRΩáry¨s $¨s™y£qs∏R∂WμR∂™±s ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ryμ≥R∂©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s @™´sVLRi≠dsLRiVá NRPV»¡VLiÀÿáNRPV LRiW.10 FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂Wª][ Fy»¡V A∏R∂W NRPV»¡VLiÀÿáՋ[ INRPLjiNTP Dμ][˘gRiLi ™´s¬ø¡[ËÕÿ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][lLi[ @LiaRPLi\|ms ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. C Æ©sá, 27, 28 æªΩ[μk∂áՋ[ gRiLi≤T∂}ms»¡Õ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VNRPV gRiªRΩLiÕ‹[ NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VNRPV ™´s¬ø¡[Ë ™yLjiNTP Fs»¡V™´sLi…”¡ @r¢NRPLRi˘Li NRPágRiNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

ExmsLiμR∂VNRPV©´sı xms©´sVáV.. ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ gRiLi≤T∂}ms»¡ ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ GLSˆ»˝¡V ExmsLiμR∂VNRPV©yıLiVV. xqsÀ≥ÿ Æ™s[μj∂NRPª][ Fy»¡V øR¡V»Ì¡W xmsøR¡Ëª][LRiflÿáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Fs¨dÌsAL`i, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¿¡˙ªRΩxms…ÿáª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı Fn~…‹[ FsgÍji’¡xtsQ©±s N][xqsLi NRPV…‘¡LSáV ¨sLji¯xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, Æ™s[μj∂NRP©´sV xqsLS*LigRixqsVLiμR∂LRiLigS @áLiNRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ xms©´sVáV ™´sVV™´sV¯LRi™´sV∏R∂W˘LiVV.

øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][ {qsFs£qs  ¡XLiμR∂Li ¤À≥¡[…‘¡ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ºdΩLRiV\|ms ≠s™´sLRifl· \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 23 (ôd’ÿq÷´dt): ALi˙μ≥R∂ ˙xmsÆμ∂[a`PNRPV NSÀ‹[π∏∂[V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂ Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤T∂ª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ {qsFs£qs ™´sVx§¶¶¶LiºΩ  ¡XLiμR∂Li aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVL][™´sWLRiV ¤À≥¡[…‘¡ @LiVVLiμj∂. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ºdΩLRiV, AxqsVÚ Ã¡V, Dμ][˘gRiVá `2˝À


2 sê»ø°j·T n$˙‹ìbÕ‘·πsùdÔH˚ qe‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´+ LS«¡NUP∏R∂V @≠s¨dsºΩ¨s FyªRΩlLi[}qsÚÆ©s[ @’≥¡™´sXμÙ∂j ryμ≥∂R ˘™´sV¨s Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂LRi˜LigS ZNPzqsAL`i B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsV BxmsˆV≤R∂V ™´s¬ø¡[Ë ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s @LiaRPLi NSÀ‹[ª][Liμj∂. ™´sVLi˙ªRΩVáV, LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªΩR áV @≠s¨dsºΩNTP μR∂WLRiLigS ˙xms«¡Ã¡NRPV }qs™´s¬ø¡[∏∂R V≤R∂Æ™s[V xmsLRi™´sW™´sμ≥∂j gS xms¨s¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. ZNPzqsAL`i ºdΩxqsNRPV©´sı ¨sLÒiR ∏R∂WáNRPV Õ‹[ ¡≤T∂ A∏R∂V©´s Æ™s©´sıLi…”¡ D©´sı |\ qs©´s˘Li J ™´sVLi¿¡ xqsLS‰L`i©´sV @Liμj∂Li¬ø¡[μj∂gS, ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s Fyá©´s @Liμj∂Li¬ø¡[μ∂j gS DLi≤y÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ ©´s™´sæªΩáLigSfl· ¤Õ¡[μy  ¡LigSLRiV æªΩáLigSfl· A≠sxtsQ‰QXªRΩLi @™´soªRΩVLiμj∂. @LiæªΩ[gS¨s NSLi˙lgi£qs ÕÿgS @Æ©s[ªΩR áV ¬ø¡[LiVV ªRΩ≤R∂xmsLiÆμ∂[ xms©´sVáV ¬ø¡[∏∂R VLRi©´sı @xms˙xms¥R∂ æªΩøR¡ËNRPVLi¤…¡[ @LiºΩ™´sVLigS μy¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi æªΩáLigSfl·\|ms©y, μy¨s NRPá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LSËá©´sVNRPVLi»¡V©´sı ZNPzqsAL`i\|ms©y xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[NTP LS™yá©´sVNRPVLi»¡V©´sı ™yLRiV, ™´sVLi˙ªRΩVáV, «¡≤U∂ˆ \¬ø≥¡LRi¯©˝´sV, ™´sVV¨s=xmsÕfi \¬ø≥¡LRi¯©˝´sV NS™yá©´sVNRPVLi»¡V©´sı ™yLRiV ™´sVVLiμR∂VgS @≠s¨dsºΩNTP μR∂WLRiLigS DLi…ÿ™´sV¨s ˙xmsºΩ©´s ¬ø¡[∏∂R W÷¡. BLiμR∂VNRPV NRPLiNRPfl·  ¡μÙ∂R VáV NS™y÷¡. @≠s¨dsºΩ¨s A™´sV≤R∂μR∂WLRiLiÕ‹[ |ms…Ìÿ÷¡. μR∂gSxms≤Ô∂R æªΩáLigSfl· ’¡≤Ô∂R áNRPV @Li≤R∂gS ¨sá™y÷¡. B…‘¡@™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s≠sμ≥∂R LigS LS«¡NUP∏R∂V @≠s¨dsºΩ |msLjigji F°ªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. ∏R∂VWzmsFs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Æ™s[V BLiμR∂VNRPV Dμyx§¶¶¶LRifl·. xmsÆμ∂[Œ¡œ˝ NSáLiÕ‹[ Æμ∂[aPR LiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ ¤Õ¡[¨s ø][»¡V ¤Õ¡[μ∂R ©´sı ≠sμ≥∂R LigS ¬ø¡[aSLRiV. BNRP LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ Æ\™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ @μj∂ Æ™s[á˝ W©´sVNRPV¨s F°LiVVLiμj∂. Æ\™sFs£qs ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V «¡gRi©±s Æ™s[áN][»¡˝ LRiWFy∏R∂VáV Æ™s©´sZNP[xqsVNRPV©´sı ºdΩLRiVÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLi FsLiªRΩgS μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi @LiVV˘Liμ][ æªΩ÷¡∏R∂VLiμj∂ NSμR∂V. B…‘¡™´sá ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ …‘¡AL`i Fs£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ, æªΩáLigSfl·NRPV NSÀ‹[π∏∂[V ª]÷¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ZNP[ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`iLS™´so LS«¡NUP∏R∂V @≠s¨dsºΩ¨s @LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. ˙xmsºΩ ø][»¡ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ C ≠sxtsQ∏∂R W¨sı A∏R∂V©´s xqsˆxtsÌ QLigS ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. ™yxqsÚ™y¨sNTP LS«¡NUP∏R∂V @≠s¨dsºΩ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[Æ©s[ NSμR∂V, Æμ∂[aPR LiÕ‹[©s´ W ≠sxmsLkiªRΩLigS |msLjigjiF°LiVVLiμj∂. @¨sıxms©´sVÕ˝‹©[ s´ W @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP @Æμ∂[ |msμÙ∂R A»¡LiNRPLi. INRP L][≤∂RÔ V ¨sLji¯Liøyá©yı, INRP Æ\≤∂Q˚Æ©s[“¡ NRP…Ìÿá©yı, INRP ˙Fy¤«¡NÌPR V xmspLjiNÚ S™yá©yı ¿¡™´sLjiNTP ¿¡©´sı, ¿¡©´sı F°zqsÌ LigRiVáV, |qs¤Õ¡ORPQ©s´˝ V Æ™sVVμR∂áV F°÷d¡xqsVá, lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVá F°zqÌsLigRiVáՋ[ NRPW≤y LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi xqsˆxtÌsQLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.  ¡μj∂÷d¡Ã¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ BNRP ¬ø¡xmsˆ©´s™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂V. …‘¡øR¡L`i  ¡μj∂÷d¡Ã¡V Æ™sVVμR∂áV @¨sı  ¡μj∂÷d¡Ã¡NRPV A™´sW˘™´sW˘Ã¡V ™´sVV…Ìÿ÷¡=LiÆμ∂[. F°÷d¡£qs F°zqÌsLigRiVáV \|qsªRΩLi LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áV ¤Õ¡[NPR VLi%`¡≤y, ™yLji ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. Æ\™sFs£qs zqsFsLigS D©´sı NSáLiÕ‹[ ZNP≠szms LS™´sVøR¡Li˙μR∂LS™´so ˙xmsºΩμy¨sNTP ¤Õ¡NRP‰NRP…Ì¡” ™´sVLki ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ™´sxqsWáV ¬ø¡[}qs™yLRi¨s ˙xmsºdΩºΩ. BNRP ˙gS™´sWÕ˝‹[ ¬ø¡[}qs ˙xmsºΩxms¨sNUP NRP≠dsVxtsQ©˝´sV DLi…ÿ∏R∂V©´s≤R∂LiÕ‹[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ NSμR∂V. xms©´sVÕ˝‹[ N]LiªRΩ Æ™sVVªRΩLÚ i áLiøyáVgS ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sWLjiLiμR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. BÕÿLi…”¡ @≠s¨dsºΩ ™´sVWáLigSÆ©s[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G¤«¡¨ds= ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Aμj∂™y{qsáNRPV, ¿¡™´sLjiNTP gRiLji˜Èfl‘·Ã¡NRPV, zmsÃ˝¡Ã¡NRPV @Liμy÷¡=©´s F°xtsQNPR , F¢ztsÌ QNS•¶¶¶LRiLi ÕÿLi…”¡≠s |\ qsªRΩLi xqs˙NRP™´sVLigS @LiμR∂≤R∂Li¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ FsLiªRΩgS @≠s¨dsºΩ E≤R∂áV FyªRΩVNRPV¨s F°LiVVLiμ][ gRi™´sV¨sLiøy÷¡. ≤T∂|qsˆ©´s=LkiáՋ[, AxqsVxms˙ªRΩVáՋ[ ™´sVLiμR∂VáV @LiμR∂≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R V. L][≤∂R˝ ¨sLS¯fl·Li xqs˙NRP™´sVLigS «¡LRiVgRi≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ˙Fy¤«¡NÌRPVá xms©´sVáV xmspLjiNÚ S™´s≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R V. @Liªy @≠s¨dsºΩ ™´sV∏R∂VLi ¿¡™´sLjiNTP NRPVá, ¨s™yxqsLi ÕÿLi…”¡ μ≥R∂X≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáNRPVNRPW≤y áLiøR¡Li |ms…Ìÿ÷¡=©´s»¡V™´sLi…”¡ xmsLjizqsÛ ºΩ GLRiˆ≤R∂VªRΩV©´sıμj∂. ˙xmsºΩ xms¨sÆ™s©´sNSá xmsL][OPR QLigS LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá x§¶¶¶xqsÚLi DLiμj∂. ™yLjiNTP ™y…ÿá N][xqsLi NTPLiμj∂rÛyLiVVÕ‹[ @μ≥∂j NSLRiVáV @≠s¨dsºΩNTP Àÿ»¡V Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ª][≤R∂VgS xmsμj∂LiªRΩáV FsNRPV‰™´sgS LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá @≠s¨dsºΩ DLi»¡VLiμj∂. ™ylLi[ ˙xmsºΩxms¨sÕ‹[ ™y…ÿáV xmsoøR¡VËNRPVLi»¡V©yıLRiV. J ˙Fy¤«¡NÌPR V ¤Õ¡[μy L][≤∂RÔ V ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms…Ìÿá©yı, G\Æμ∂©y À≥¡œ ™´s©´s ¨sLS¯fl·Li rygSá©yı aSxqs©´s xqsÀ≥¡œ V˘¨sN][, FsLi{msN][ NRP≠dsVxtsQ©s± B™y*÷¡=LiÆμ∂[. μk∂Liª][ NRPLi˙…ÿNÌPR L˝iR V D©´sıμyLi…‹[ xqsgRi¤À¡…Ì¡” ©´s ªRΩLRi™yªRΩ ≠sVgRiªy ™yá…”¡ª][ ©yfl·˘ªRΩ¤Õ¡[¨s xms©´sVá©´sV ¬ø¡[}qsxqsVÚ ©yıLRiV. xmsLiøR¡gS ≠sVgji÷¡©´s μyLi…˝‹[ ªRΩ©´s ÕÿÀ≥¡œ Li F°gS D©´sı μyLi…˝‹[ xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs ™´sV™´sV @¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ xms©´sVÕ˝‹[ ©yfl·˘ªRΩ Õ‹[zmsr°ÚLiμj∂. ©yzqsLRiNRPLi xms©´sVáª][ L][≤∂R˝ V ALRiVÆ©sááZNP[ N]»Ì¡VNRPVF°ªRΩV©yıLiVV. INRP ™´sL<iR Li N]≤T∂æªΩ[ gS÷¡NTP N]»Ì¡VNRPF°ªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ ™´s˘™´sxqsÛ Æ©s[ @≠s¨dsºΩ ™´sV∏R∂VLigS ™´sWLjiF°ªRΩVLiμj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* xms¥R∂NSáV NRPW≤y ¬ø¡Liμy÷¡=©´s ©y˘∏R∂V\Æ™sV©´s á’Ù¡ μyLRiVáNRPV ¬ø¡LiμR∂≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R V. N]ªRΩÚ LSxtsÌ Q˚Li Õ‹[Æ\©s©y LS«¡NUP∏R∂V @≠s¨dsºΩNTP @≤Ô∂R VNRP»Ì¡ xms≤yá¨s ry™´sW©´s˘«¡©´sLi AbPxqsVÚ©yıLRiV. ZNPzqsAL`i ™´sW»¡Ã¡V Bxmsˆ…”¡NUP ˙gS™´sWÕ˝‹[ gjiLigRiVLRiV™´sVLi»¡V©yıLiVV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiW @≠s¨dsºΩNTP ™´s˘ºΩlLi[NPR Li gS ˙xmsºΩ©´s ¬ø¡[∏∂R W÷¡. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩ™´sV FyªRΩ @á™y»˝¡©´sV ™´sW©´sVN][™y÷¡. ªy™´sVV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ N][xqsLi DμR∂˘™´sVLiÕ‹[Li¿¡ ™´søyË™´sV©´sı «Ïÿ©´sLi NRP÷¡gji DLi≤y÷¡. @LiμR∂VZNP[ N]ªRΩgÚ S GLSˆQ¤\…¡©´s æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ Fs¨sıQQZ\ NP©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsLi{msáV, BªRΩLRi ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáLiμR∂LjiNUP A xmsμR∂≠s ™´sVVŒ˝¡œ NTPLki»¡Li NSÀ‹[ªΩR VLiμj∂. Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌik xmsLRiLigS B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVáª][ Fy»¡V, ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS ªy≠sV¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsV á©´sV Æ©sLRiÆ™s[LRiVËLiμR∂VN][xqsLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡Liªy À≥ÿLkigS NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. FyLÌki Æ™s[V¨s|mnsrÌ°©´sV, rÛy¨sNRPLigS ªy≠sV¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LRiË©´s»˝¡LiVVæªΩ[ ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sVV¯ªyLRiV. @LiμR∂LjiNRP©yı ªy™´sVV ’≥¡©´sı™´sV©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ¨sLRiWzmsLiøR¡VN][™y÷¡. ™´sVV≈¡˘LigS ªRΩ™´sV ªRΩ™´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS áNRPV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s @’≥¡™´sXμÙj∂ xms¥R∂NSáV, xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™´s≤R∂Li ªRΩ™´sV ™´sVVLiμR∂V©´sı Æ™sVVμR∂…”¡ áORPQ ˘LigS ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][Fy»¡V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS ¨sNTP ≠s≠sμ≥R∂ xms¥R∂NSá N][xqsLi |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™yá¨s N]ªRΩÚ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡LiμR∂LRiV ªyxms˙ªy∏R∂Vxms≤R∂V ªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· xmso©´sLji¯LS¯fl·LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ªRΩ™´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá©´sV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sıxmsˆV Æ≤∂[ HÆμ∂[Œ˝œ¡ @©´sLiªRΩLRiLi ™´sV◊d˝¡ ªy™´sVV ˙xms«¡Ã¡©´sV J»˝¡≤T∂lgi[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s, ¤Õ¡[©´s»˝¡LiVVæªΩ[ B…‘¡™´s¤Õ¡[ ªRΩ™´sV ˙xmsªRΩ˘LÛRiVáNRPV xms…Ì”¡©´s gRiºΩ ªRΩ™´sVNRPV xms¤…Ì¡[ @™´sNSaSáV DLi…ÿ∏R∂V©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVlLiÚLjigji ©´s≤R∂VøR¡VN][™y÷¡.

X¯ìyês¡+ 24`05`2014

#·+Á<äu≤ãT‘√ d”mdt ãè+<ää+ uÒ{Ï ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ºdΩLRiV\|ms ≠s™´sLRifl·

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 23 (ôdÿ’ q÷´dt): ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PNRPV NSÀ‹[π∏∂[V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, …‘¡≤U∂m{ s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤T∂ª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ {qsFs£qs ™´sVx§¶¶¶LiºΩ  ¡XLiμR∂Li aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVL][™s´ WLRiV ¤À¡≥ …[ ¡‘ @LiVVLiμj∂. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ºdΩLRiV, AxqsVÚáV, Dμ][˘gRiVá mx sLizmsfl‘· ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá©´sV @μ≥∂j NSLRiVáV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV

≠s™´sLjiLiøyLRiV. {qsFs£qsª][ Fy»¡V ≠s≠sμ≥∂R aS≈¡Ã¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂LRiV+áV NRPW≤y FyÕÊ‹©yıLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @μ≥j∂NSLRiVáNRPV N]¨sı qx sWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R qx sªRΩ*LRi @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡V, LS«¡μ≥y¨s FsLizmsNRP, ¨sLS¯flÿ¨sNTP qx sLi ¡Li μ≥∂j Li¿¡ mx sáV qx sWøR¡©´sá©´sV @μ≥∂j NSLRiVá

μR∂XztsÌ QNPT ºdΩqx sVN]øyËLRiV. Õ‹[»¡V ¡Æ≤∂Í …fiª][ Fyá©´s ˙FyLRiLiÀ≥¡œ ™´sV™´soªRΩV©´sı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ ≠ds¤\Õ¡©´sLiªRΩ FsNRPV‰™´sgS ¨sμ≥R∂VáV æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V q{ sFs£qs ™´sVx§¶¶¶LiºΩ, BªRΩLRi D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V\|ms ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* aS≈¡Ã¡V, LRiLigSá ™yLkigS ≠s™´sLjiLiøyLRiV. NUPáNRP @LiaSá\|ms mx s™´sL`iFyLiVVLi…fi ˙|ms«¡Li¤…¡[tx sQ©s± BøyËLRiV. ALÌki{qs, F°÷d¡xqsV ªRΩμj∂ªRΩLRi NUPáNRP @LiaSá¨sıLi…”¡¨ds øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV ≠s™´sLjiL iøyLRiV. Dμ][˘gRiVá mx sLizmsfl‘·NTP @©´sVxqsLjiqx sV ©Ú s´ ı ™´sWLÊiR μR∂LRi+NSá©´sV NRPW≤y Àÿ ¡V μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVN]øyËLRiV. Dμ][˘gRiVá @À≥¡œ ˘LiªRΩLSá©´sV C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS Àÿ ¡V ˙xmsryÚ≠sLiøR¡gS... ˙xmsxqsVÚªΩR Li ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı™´s¨dsı ªyªy‰÷¡NRP ˙xmsºΩFyμj∂NRPÆ©s[©s´ ¨s @μ≥∂j NSLRiVáV  ¡μR∂V÷¡øyËLRiV. lLiLi≤R∂V LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*

áV GLSˆ»¡∏R∂W˘NRP ZNP[Li˙μR∂Li LRiWF~Li μj∂Li¬ø¡[ ≠sμ≥∂j ≠sμ≥y©yáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS Dμ][˘gRiVá ¨s∏R∂WNRP™´sWáV DLi…ÿ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. À≥œ¡™´s©yá ZNP[…ÿLiVVLixmso, xqs¿¡™yá∏R∂V GLSˆ»¡V ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms©y ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω, ˙Fy¤«¡NÌPR Vá ZNP[…ÿLiVVLixmso ™´sLi…”¡ NUPáNRP @LiaSá\|ms ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡©´sV æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sÕ‹[ FyLRiμR∂LRi+NRPªRΩ Fy…”¡Liøyá¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V D©´sıªyμ≥∂j NS LRiVá©´sV N][LSLRiV. ALÛij NRP Õ‹[»¡Vª][ GLRiˆÆ≤∂[ ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P qx sªRΩ*LRi @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP ¬ø¡[mx s…Ìÿ ÷¡=©´s @LiaSá\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøyá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. ≠ds¤\Õ¡©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[qx sVN]¨s, @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¬ø¡[ Fyá©´s N]©´srygjiLi¬ø¡[Õÿ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LSLRiV. ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡V |\ §¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂Õ‹[, ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ DLi≤T∂ Fyá©´s ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚ©s´ ¨s ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V

æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s |qs˙NRP¤…¡[Lij ∏R∂V…fiÕ‹[¨s |§¶¶ ø`¡cÀ˝ÿN`P ©´sVLi¬ø¡[ mx sLjiFyá©´s ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. @Õÿlgi[, ªRΩ©´s BLi…”¡Æ©s[ NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLigS ≠s¨sπ∏∂WgjiLi øR¡VN][™yá¨s qx sW˙ªRΩ˙Fy∏R∂VLigS ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. @Õÿlgi[ LSuÌy˚¨sNTP FsNRPV‰™´s ¨sμ≥∂R VáV æªΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @μ≥∂R ˘∏R∂V ©´sLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s, ¨sμ≥∂R VáV æªΩ¬ø¡[Ë @™´sNSaS á\|ms qx s™´sV˙gRi ¨sÆ™s[μ∂j NRP B™´s*™´sV¨s @μ≥∂j NSLRiV á©´sV N][LSLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV øyÕÿ •¶¶ ≠sd VáV BøyË™´sV¨s, ™y…”¡¨s Æ©sLRiÆ™s[LSËá¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ •¶¶ ≠sd Vá©´sV ¿¡ªRΩaÚ PR VμÙ∂j ª][ @™´sVáV mx sLji¬ø¡[Õÿ @μ≥∂j NSLRiVá mx s¨s ºdΩLRiV DLi≤yá¨s A∏R∂V©´s qx sW¿¡LiøyLRiV. ¨sμ≥∂R Vá N]LRiªRΩ ¤Õ¡[NPR VLi≤y ºdΩqx sVN][™y÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡\|ms μR∂XztsÌ QryLjiLiøy á©yıLRiV. LSuÌy˚¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP §x ¶‹μ[ y ™´sÃ˝¡ NRP÷¡lgi[ ÕÿÀ≥ÿá\|ms @μ≥∂R ˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s, ˙xmsπ∏∂W«¡©yá ©´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏∂R Wá¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V N][LSLRiV. @μ≥∂j NSLRiVáV qx s˙NRP™´sV\Æ™sV©´s ¨sÆ™s[μ∂j NRP B}qsÚ ¨sμ≥∂R VáV æªΩ¬ø¡[Ë Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ ªRΩ©´sÆμ∂[©s´ ©yıLRiV.

≤≥T∂÷d˝¡NTP ¬ø¡[LRiNRPV©´sı ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji Æ™sW≤U∂ «¡⁄©±s 6 ™´sLRiNRPV ºdΩ•¶¶ L`i \¤«¡Õ˝‹[Æ©s[ ZNP[˙“¡™yÕfi ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): J \Æ™sxmso ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ˙xmsμ≥y¨sgS Æ™sW≤U∂ ˙xms™´sWflÿ¨sNTP GLSˆ»˝¡V øR¡VLRiVNRPVgS rygRiVªRΩV©yıLiVV. ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ r°™´sV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsμ≥y¨sgS ˙xms™´sWfl· q{ s*NSLRiLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.™´sVL][\Æ™sxmso gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ D©´sı NSÀ‹[π∏∂[V ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ gRiV«¡LSª`ΩNRPV ≠ds≤][‰Ã¡V ¬ø¡zmsˆ ≤≥∂T ÷d¡˝ ¬ø¡[LiR VNRPV©yıLRiV. |ms…Ìÿ¤À¡[≤y qx sLÙiR VNRPV¨s ™´s¬ø¡[ËaSLRiV. ªRΩ©´sª][ Fy»¡V μyμyxmso μR∂aS Ù¡ NSáLigS ªRΩ©´sNRPV ™´sLi≤T∂|ms…Ì¡” , Àÿg][giR VáV øR¡WxqsVNRPV©´sı ™´sLi»¡™´sV¨sztsQ  ¡˙μj∂¨s, ™´s˘QQNPT gÚ iR ªRΩ qx s•¶¶ ∏∂R V qz s ¡˜Liμj∂ μj∂Æ©s[£tsQ hSNRPWL`i, J{ms qz sLig`iá©´sV Æ™sW≤U∂ ªRΩ©´s Æ™sLi»¡ ≤≥∂T ÷d¡˝ ºdΩqx sVZNPŒ˝ÿLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ 7 lLi[£qsN][LiR V= L][≤`∂Õ‹[¨s ˙xmsμ≥y¨s ¨s™yxqs À≥œ¡™´s©´sLi BNRP©´sVLi¿d¡ Æ™sW≤U∂ ¨s™yxqsLi NS©´sVLiμj∂.

˙xms™´sWfl·Li ªRΩLRi™yªRΩ A∏R∂V©´s BLiμR∂VÕ‹[ μj∂gRiVªyLRiV. @LiªRΩ™´sLRiNRPV gRiV«¡LSª`Ω À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ ≠s≤T∂μj∂ ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sW≤U∂ª][ Fy»¡V A∏R∂V©´s qx s¨sız§¶ ¶ªΩR qx sx§¶ ¶ø¡R LRiV≤R∂V @≠sVª`Ωuy NRPW≤y ≤≥∂T ÷d¡˝ ¬ø¡[LiR VNRPV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩgS ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ˙xms™´sWfl· q{ s*NSL][ªΩR =™y¨sNTP qx sWxmsL`i rÌyL`i LRi«¡¨dsNSLiª`ΩNRPV A•¶¶ *©´sLi á’≥¡Li¿¡Liμj∂. ≠dsLji ™´sVμ≥∂R ˘ øyÕÿNSáLigS }qsıx§¶ ¶ ¡Liμ≥∂R Li N]©´srygRiVª][Liμj∂. Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Æ™sW≤U∂ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V xmsLRi˘»¡©´sNRPV Æ™s◊˝¡©´smx sˆV≤R∂V ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS LRi«¡¨dsNSLiª`Ω BLi…”¡NTP Æ™s◊˝¡ AºΩ¥R∂˘Li {qs*NRPLjiLi¿¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ FsLi≤U∂FsLiZNP[ @μ≥∂j Æ©s[ªΩR Æ\™sg][ CL][«¡Ÿ DμR∂∏R∂VLi À≥ÿ«¡Fy «ÿºdΩ∏R∂V @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LS«fi©y¥`∂zqsLig`i©´sV NRP÷¡aSLRiV.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 23 (ôd’ÿq÷´dt):A™±sVAμk∂¯ FyLÌki Æ©s[ªRΩ ZNP[˙“¡™yÕfiNRPV ≤≥T∂÷d˝¡ N][LÌRiV «¡⁄©±s 6 ™´sLRiNRPV NRPxqÌs≤U∂ F~≤T∂gjiLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s©´sV ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡Ã¡VNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ’d¡¤«¡[{msÆ©s[ªRΩ ¨sºΩ©±s gRi≤R∂‰Lki μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s xmsLRiV™´so ©´sxtÌsQLi ZNP[xqsVÕ‹[ ZNP[˙“¡™yÕfiNRPV N][LÌRiV Lji™´sWLi≤`∂ ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ ™´sVW˙≤][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. NRPxqÌs≤U∂ gRi≤R∂V™´so ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ aRPV˙NRP™yLRiLi N][LÌRiVÕ‹[ •¶¶¶«¡LRiV xmsLjiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ xmsp¿d¡NRPªRΩVÚ xqs™´sVLjiˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s ¨sLSNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ N][LÌRiV 14 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V NRPxqÌs≤U∂¨s F~≤T∂gjiLi¿¡Liμj∂. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V C ZNP[xqsVÕ‹[ ZNP[˙“¡™yÕfi xqs*∏R∂VLigS ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ xmsp¿d¡NRPªRΩVÚ xqs™´sVLjiˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV

rÛy¨sNRPªRΩ Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ ZNP[…ÿLiV Liøy÷¡: F~©yıá

¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. μk∂Liª][ Æ™sV˙…‹[Fy÷¡»¡©±s Æ™s[V—¡}qÌs˚…fi g][™´sV…”¡ ™´sV©Ø[øy NRPxqÌs≤U∂ F~≤T∂gjixqsWÚ DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[˙“¡™yÕfi N][LÌRiVNRPV •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ A£ms ©y∏R∂VNRPVáV, ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVáV ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. A∏R∂V©´s À≥ÿLRi˘ xqsV¨dsªRΩ NRPW≤y N][LÌRiVNRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[, N][LÌRiV •¶¶¶Õfi NTPNTP‰LjizqsF°™´s≤R∂Liª][ ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV. @LiμR∂LRiW ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™s¤Œ¡[Ú ªRΩxmsˆ ªy©´sV ZNP[xqsV ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms»Ì¡À‹[©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ™yLRiLiªy  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™s◊˝¡F°∏R∂WLRiV. ™yμR∂©´sáV ≠s©´sı @©´sLiªRΩLRiLi N][LÌRiV ZNP[˙“¡™yÕfi NRPxqÌs≤U∂¨s «¡⁄©±s 6 ™´sLRiNRPW F~≤T∂gjiLi¿¡Liμj∂.

Á|ü»\ Á|ü‘ê´e÷ïj·T Ä˝À#·q\ô|’ ˙fi¯ó¢

(yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·s¡TyêsTT)A∏R∂V©´s μR∂VLSÕ‹[ø¡R ©´s ˙xms«¡Ã¡ AaRPá\|ms ¨dsŒ˝¡œ ß øR¡÷˝¡Liμj∂. @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NPR F°LS»¡LiÕ‹[ A≠sLRi˜È≠sLi¿¡ Æμ∂[aPR LS«¡NUP∏R∂V ˙ªRΩÕ‹[ qx sLjiN]ªRΩÚ @μ≥y˘∏R∂W¨sı qx sXztsÌ QLi¿¡©´s A£ms LS«¡NUP∏R∂V ¨sLÒiR ∏R∂WÕ˝‹[ ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS Æ™s[lLi[ ˙FyLiªRΩ Dμ][˘gRiVá©´sV øRªRΩ¡mxLjisˆ»¡≤R Æ™s[qz sLiμj∂. INRPmx sNRP‰ ≤≥∂T ÷d¡˝ m{ shRiLi©´sVLi¿¡ ªRΩmx sˆVNRPV©´sıLiμR∂VNRPV BNRP‰≤R∂ ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s, μk∂¨sı ˙xms«¡Ã¡NRPV∂VgRORiPVáV Q ™ s ´ Wx m ¬ø¡ ¡VªRΩWÆ©s[, ™´sVL]xmsNRP‰ ªRΩ™´sV qz sμÙy Liªyáª][ ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NTPryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FsNRP‰≤T∂ LS“¡xms≤R∂ ©´sLiμR∂V©´sfl·Ã¡V s LS“¡©y™´ S™´sV¨s, ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı ™yLRiV @NRP‰Æ≤∂[ xms¨s ¬ø¡[xqsVN]Æ©s[ @™´sNSaRPLi ªRΩmx sˆVgS @LÛiR Li ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRsiW¨s ZNP[¬ø“¡[a¡˙™yÕfi i ≠sLRiVμÙ∂R Æ\™sV©´s ™y˘Δÿ˘ NRP÷¡ˆLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsW¿¡LiøyLRiV. ©yáV ¬ø¡[aSLRiV .@≠s¨dsºΩ AL][mx sfl·Ã¡ª][ @˙xmmx sμjsLRi∂qx tx sˆLR y\¤Õ¡©´s NSLi˙lgi£qs, ’d¡¤«¡[m{ s ≠ds\¤Õ¡©´s¨sı FsNRPV‰™´sgS «¡≤U∂ˆ, ™´sVV¨szqsxmsÕfi, «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌik á©´sV μ≥∂j NRP‰Ljiqx sWÚ gRiªRΩ G≤yμj∂ ≤≥∂T ÷d¡˝ sÓ QF@|qsLi’d ¡˝ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ A£ms FsLi{ms{ms \¬ø¡LRi¯©˝´sV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s 28 rÛy©yÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* GLSˆ»¡V sqx sLRiÆ\™sV©´s F~©yıá æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi, «¡≤U∂ˆ 36 rÛy©yá Æ™sV«ÿLji…‘¡ ¤Õ¡[©s´ LiμR∂V©´s x§¶¶¶Lig`i xmsLjizqsÛ ºΩ @™´ GLR \¬ø¡LRi¯©˝´sNRPV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s Æ™sáV™´s≤R∂gSÆ©s[ ≠s£ms ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂V }qsNRPLRifl·\|ms Aμ≥yLRimx s≤T∂ NSLi˙lgi£qs qx sx§¶ ¶NSLRiLiª][iˆ≤T˙x∂mLiμjsÀ≥¡œ ∂V. «ÿLki ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. FyLÌki ©´sVLi¿¡ lgi÷¡¿¡©´s ªy*¨sı GLRiˆLRiøR¡≤R∂Li\|ms Æμ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS A£ms\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNPR QÚ Æ\™sVLiμj∂. ™yLRiV BªRΩLRi FyLÌkiáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡zmsæªΩ[ μyLiª][ A£ms Fs¨sıNRPá LS«¡NUP∏R∂Wá mx sLRiLigS ≠s¤«¡[ªΩR gS ≠sVgji÷¡©y, @≠s¨dsºΩ @©´sL>RiªRΩNRPV gRiVLRi™´soªyLRi¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ™´s˘ºΩlLi[NPR DμR∂˘™´sV Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ D¨sNTPÕ‹[NPT ™´s¿¡Ë©´s ≠sáV™´sá mx sLRiLigS ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki J»¡≠sV\|ms mx sLS—¡ªRΩÆ\™sVLiμR∂©´sı @xms˙xms¥R∂©´sV ™´sVW»¡gRi»Ì¡VNRPVLiμj∂. «¡©±s Õ‹[N`PFyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP B™´s*©´sV©´sı»˝¡V AÆ™sWμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ’d¡¤«¡[m{ s, NSLi˙lgi£qsáV ¨sLSNRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ ZNP[“¡˙™yÕfi C æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi —¡Õ˝ÿá ™yLkigS G≤yμj∂ mz sn ˙ ¡™´sLji 14©´s LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ gRiÆμ∂Ù |\ ms A£ms 49 xqs≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V N]©´srygji @LÙS LiªRΩLRiLigS ªRΩmx sˆVN][™s´ ≤R∂Li\|ms ryμ≥yLRifl· @LiμR∂Lji ©´sVLi¿¡ ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLiøyNRP ˙xms«ÿ¨dsNRPLi ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚNPT Õ‹[©s´ LiVVLiμj∂. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ LSxtsÌ Q˚mx sºΩ Fyá©´s mz -n \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂NRPV ¨sÆ™s[μj∂ryÚ™´sV©yıLRiV. s˙ ¡™´sLji 17 ©´sVLi¿¡ @™´sVáVÕ‹[NPT LS™´s≤R∂Æ™s[V NSNRP, @|qsLi’d¡˝ qx sVxmsÚ xqsLigSlLi≤ÔT∂ ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ªRΩWLRiVˆ ¬ø¡[ªΩR ©y™´sqx sÛ Õ‹[ N]©´srygRiVª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡NTPmx sˆV≤R∂V Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶ ¶}qsÚ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 23 (ôd’ÿq÷´dt):rÛy¨sNRPªRΩ NSLRiflÿáV, Æ©s[ªRΩá ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyáV, FyLÌki «¡∏R∂V˙xmsNSa`P##lLi≤ÔT∂ FyLÌki ™´sWLRiVªRΩV©´sı»˝¡V ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sWμk∂ ˙xmsÀ≥¡œ Li«¡©´sLiÕ‹[ N]»Ì¡VF°ªy™´sV©´sı À≥¡œ ∏R∂VLiª][ qx sVxmsÚ¬ø¡[ªΩR ©´sÕ‹[ Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ Dμ][˘gRiVá©´sV ZNP[…ÿLiVVLi xms…”¡xtÌsQªRΩNRPV NSLRiflÿáV, «¡≤U∂ˆ, FsLi{ms{ms ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚá©´sV F~©yıá ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. D©´sı ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı ºΩLjigji GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı A£ms ˙xms∏R∂VªRΩıLi øyá¨s æªΩáLigSfl· {ms{qs{qs ¿d¡£mns F~©yıá \¬ø¡LRi¯©˝´s FsLizmsNRP @LiaRPLi\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. ¤À≥¡[…‘¡ «¡gÊSlLi≤ÔT∂ FyLÌki ™´sWLRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ºΩLRigRi ¡≤T∂Liμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s ©´sVLi¿¡ @LÙSLiªRΩLRiLigS áORPQ ¯∏R∂V˘ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. INRP ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi F~©yıá ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sVL][\Æ™sxmso «¡gÊSlLi≤ÔT∂ NRPW≤y ªy©´sV FyLÌki ªRΩmx sˆVNRPV©´sıLiμR∂VNRPV ≤≥∂T ÷d¡˝ ™yxqsVáNRPV, Æμ∂[aPR ˙xms«¡Ã¡NRPV ZNP[“¡˙™yÕfi ORPQ™s´ Wxmsfl·Ã¡V ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ™´sVL][ ˙FyLiªRΩ Dμ][˘gRiVá©´sV ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ™yxqsÚ≠sNRPªRΩ Aμ≥yLRiLigS ™´sWLRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Æ©s[©´sV FyLÌki ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂VLi æªΩáVxqsVN][NPR VLi≤y LS“¡©y™´sW ¨sLÒiR ∏R∂VLi ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Dμ][˘gRiVá ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LRigS÷¡= DLiμR∂¨s ™´sWLRiªy©´s¨s FsNRP‰≤y ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂¨s, ™´sxqsVÚ©´sı ºdΩqx sVN][™s´ ≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ryLRi*˙ªRΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≤≥∂T ÷d¡˝ ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV\|ms N][mx sLi FyLÌki J»¡≠sV\|ms ≠sZa˝P[ztsQxqsVÚ©yı™´sV¨s, @¨sı æªΩ÷¡FyLRiV. FsNRP‰≤T∂ ™yLRiV @NRP‰Æ≤∂[ xms¨s ™yLRiÚáՋ[ FsÕÿLi…”¡ ™yxqsÚ™´sLi ¤Õ¡[μR∂¨s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRi¨s, BxmsˆV≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* GLSˆ»¡VNRPV ™´sVLRiÕÿ ≠s™´sLSáª][ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂NRPV ¬ø¡[xqsVN]Æ©s[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xms™´s©±sª][ D©´sı }qsıx§¶¶¶Liª][Æ©s[ ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂VLi N][LiR ©´sV©´sı»˝¡V ZNP[“¡˙™yÕfi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. D…Ì¡” NTP FsgRiVLRi¤Õ¡[¨s ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. F~©yıá @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. rÛy¨sNRPªRΩ Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ A∏R∂V©´sVı NRP÷¡zqs©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs ™y≤R∂V Æμ∂[¨sN][ FsgjiLS≤R∂©´sı ryÆ™sVªRΩ ZNP[˙“¡™yÕfiNRPV qx sLjigS qx sLjiF°ªRΩVLiμj∂. ¨s™yxqsLiÕ‹[ Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Dμ][˘gRiVá©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøyá©yıLRiV. FyLÌkiÕ‹[Æ©s[ N]©´srygRiVªy©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı qx s™´sVLÛiR LigS ©´s≤T∂mz s™´soLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡V AÆ™sWμj∂Li¬ø¡[™yLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. C æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂W¤Õ¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyL˝RiÆ™sVLi…fiNRPV F°…‘¡ ¬ø¡[}qs DÆμÙ∂[aRP˘Li ¤Õ¡[μR∂¨s μk∂¨s¨s mx sNRP‰©´s |ms…fiB ZNP[™s´ áLi Æ™sW≤U∂ áORPQ ˘LigS A∏R∂V©´s F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li, xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP «¡gÊSlLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV “¡™Ø[áVgS DLi≤yá¨s ªy™´sVV Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ «¡gÊSlLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ AÆμ∂[bP}qsÚ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li, gRiV«¡LSª`Ω @’≥¡™´sXμÙ∂j ¨s ¨sLiμj∂LiøR¡≤R∂Li B™´s¨dsı A∏R∂V©´s •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌki J»¡≠sVNTP gRiá ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı™´sV©´sı F~©yıá.. @LiμR∂VNRPV Æ™sVμR∂N`P Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs ™´s˘NRPª`ΩBgS ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s «¡©´sLi ©´s™´sW¯LRiV. F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. qx s\lLi©´s mx sLRi˘Æ™s[OPR Qfl· ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s, ALi˙μ≥∂R (yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·s¡TyêsTT) Dμ][˘gRiVá©´sV æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRiVáVgS xqsLi ¡VLSáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV ©yıLRiV. øR¡WzmsxqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @LÙiR LS˙ºΩ ILi…”¡gRiLi»¡NRPV gRi©±sFyLRiV‰ μR∂gÊiR LRi ≠shRiÕfi©´sV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li æªΩáLigSfl· A≠sLS˜È™´s xqsLi ¡VLSÕ˝‹[ Æ™s©´sVNRP NRPV˙»¡ μygji DLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* À≥ÿgRiLigS «ÿºdΩ∏R∂V ¤«¡Li≤y©´sV FsgRiVLRiVÆ™s[ry @©´ s Vx q sLj i q x sVÚ © s ´ ı ˙x m s˙NT P ∏R ∂ V q x sLj i gS ¤ Õ ¡[ μ ∂ R ¨s @LiaS¨sı ≠s™yμR ∂ Li ¬ ø ¡[ π ∏ ∂VVμÙ R ∂ ¨s x q sW¿¡LiøyLR i V. l L iøR ¡ Ëg]¤ … Ì ¡ [ ™´ s W»¡Ã¡V ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+¨s NRP÷¡zqs ªRΩ™´sV Ú™´sV©yıLRiV. «¡⁄©±s 2©´s æªΩáLigSfl· øR¡Li˙μR∂Àÿ¤À¡[ @À≥œ¡˘LiªRΩLSá©´sV æªΩáVxmsoªy™´sV¨s, ™y˘xmsÚLigS ¤«¡Li≤y A≠sxtsQ‰LRifl·Ã¡V, ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. D©´sı Dμ][˘gRiVáƩs[ ≠dsV≤T∂∏R∂W©´sV N][LSLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* GLSˆ»¡V ™´sW…˝ÿ≤]μÙR∂Li»¡WÆ©s[ ˙xmsºΩFyμR∂©´sá©´sV LS˘÷d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶Liøyá¨s mz sáVxmso¨søyË ≠sÀ≥œ¡—¡LiøR¡NRPVLi≤y Δÿ◊d¡gS D©´sı mx s©´sVáՋ[ ZNP[q{ sAL`i ’¡“¡gS D©yıLRi¨s lLiøR¡Ëg]≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. BxmsˆV≤R∂V©´sı LRiV.Dμ][˘gRiVá xmsLixmsNSá ºdΩLRiV\|ms F°xqsÌ Vá©´sV ≠sÀ≥¡œ —¡Liøyá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[{qsAL`i ™´sW™y≤R∂V.. lLiøR¡Ëg]¤…¡Ì μ[ ∂j øR¡Li˙μR∂Àÿ¤À¡[.. Æ™s[V™´sVV NSμR∂¨s ≠sLRi≠sVLiøR¡VN][™yá¨s N][LiR ªy™´sV©yıLRiV. Dμ][˘gRiVá©´sV N][μ∂R Li≤R∂LSLi @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. Dμ][˘gRiVáNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LRigRiNRPVLi≤y A∏R∂V©´s©´sV FsxmsˆV\Æ≤∂©y NRPá™´s™´søR¡VË æªΩ÷¡FyLRiV. lLiøR¡Ëg]»Ì¡≤R∂™´sVÆ©s[ mx sμR∂Li ™´sW ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms @¨s æªΩ÷¡FyLRiV. …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ≤T∂ORPQ©s´ LjiÕ‹[ ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. xqsLi˙xmsμj∂LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV¨s xmsLixmsNSÕ˝‹[ @Æ©s[NRP zmnsLS˘μR∂VáV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li øR¡W≤yá¨s ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[aSLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxtÌsQÆ™sVV¿¡Ë©´s»˝¡V ™´sVL][ F°LS…ÿ¨sNTP qz sμÙ∂R Li.. ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Vá NRPV˙»¡Ã¡©´sV ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s, æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRi ZNPq{[ sAL`iª][ ≠s¤À¡≥ μ[ y¤Õ¡˝ ™[ s± .. xqsLixmsn VLi Æ©s[ªΩR ≠shRiÕfi©´sV {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV …‘¡AL`iFs£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNP[{qsAL`iNRPV, ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂≤R∂Li qx sLjiNSμR∂¨s N][μ∂R Li≤R∂LSLi æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRiVá©´sV æªΩáLigSfl·Õ‹[Æ©s[ ZNP[q{ sAL`i μR∂XztsÌ QNPT ºdΩqx sVZNPŒ˝ÿ™´sV¨s, A∏R∂V©´s ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. N][μR∂Li≤R∂LSLiNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyáV }msL]‰©yıLRiV. ªy™´sVV @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s, ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ ™´sV◊d˝¡ gRi™´sLRiıL`i μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒÿÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV. Δÿ◊d¡Ã¡©´sV æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRiVá ≠sÀ≥œ¡«¡©´sÕ‹[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV D©yı∏R∂V©´sı ™yLRiÚá©´sV A∏R∂V©´s ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyá©´sV DμR∂˘™´sW¨sNTP qz sμÙ∂R ™´sV¨s …‘¡Fs¨dsÍ ™Ø[ «¡LjigjiæªΩ[ ELRiVN][À‹[™s´ V¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. N]…Ì”¡xmsÆ≤∂[aSLRiV. ZNP[{qsAL`i ©yNRPV NRPáVxmsoF°ªy™´sV¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @©´s≤y¨sı @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Æμ∂[≠sd ˙xmsryμ`∂ qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ™yLjiª][Æ©s[ À≥¡œ LkiÚ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ Dμ][˘gRiVá @™´sNRPªRΩ™´sNRPá\|ms μR∂XztÌsQ @FyLiVVLi…fiÆ™sVLi…fi B™´s*¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ A∏R∂V©´s AZOP[Qmz sLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ™´sW»¡Ã¡V xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ D©´sı {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ¬ø¡[aSLRiV. ALi˙μ≥∂R Dμ][˘gRiVá©´sV æªΩáLigSfl· æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ ≠dsVμR∂ μyÆ≤∂[©s´ ¨s @©yıLRiV. Dμ][˘gRiVá©´sV æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRiVáVgS Dμ][˘gRiVáVgS øR¡Wzms}qsÚ xqs™´sWøyLRiLi |ms…Ìÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· @™yxqsÚ™´s™´sV¨s ZNP[ q { sAL`iª][ FsÕÿLi…” ¡ ≠s¤ À¡≥ μ[ yáV ¤Õ¡[™s´ ¨s æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ANSLiORPQá©´sV øR¡WzmsLi¬ø¡[ NRPV˙»¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s B™y*á¨s æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRiVá©´sV Dμ][˘gRiVáNRPV ¤«¡[G{qs @Li≤R∂gS x q sˆx t s Ì Q L i ¬ ø ¡[ a SLR i V. ZNP[ { q sAL`i©´ sV NRP÷¡}qs øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V g_LRi≠sLiøyá¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Dμ][˘gRiVá xmsLizmsfl‘·Õ‹[ N][LSLRiV. DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

«¡gÊSlLi≤ÔT∂ FyLÌkiÕ‹[Æ©s[ N]©´srygRiVªyLRiV NSLi˙lgi£qsÕ‹[Æ©s[ DLi…ÿ©´s©´sı ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘

mø£ÿ&çyês¡T nπøÿ&˚ ñ+&Ü* : {°`CÒmd”


3

X¯ìyês¡+ 24`05`2014

uÛ≤Ø>± ‘·–Zq ã+>±s¡T <Ûäs¡ ry™´sW©´sV˘Ã¡NRPV ¬ø¡[LRiV™´sgS ™´sxqsVÚ©´sı μ≥R∂LRiáV

\|§¶¶¶μyLSÀÿμ`∂,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRi ™´sVL][™s´ WLRiV À≥ÿLkigS mx sªRΩ©´sÆ\™sVLiμj∂. 22 NS˘lLi»˝¡ 10˙gS™´sVVá  ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRi LRiW.26,600NRPV ¬ø¡[Lij Liμj∂. 24 NS˘lLi»˝¡ 10˙gS™´sVVá  ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRi LRiW.28,500áNRPV ¬ø¡[Lij Liμj∂. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿ μ`∂ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ NTPÕ‹[ Æ™sLi≤T∂ μ≥∂R LRi LRiW.41,250áVgS DLiμj∂. μj∂gRiV™´sVºΩ ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡

NSLRifl·LigS ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRiáV ˙xms«¡Ã¡ Àÿ»¡ mx s…ÌÿLiVV. ¨s©´sı Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPW øR¡VNRP‰Ã¡V øR¡Wzms©´s  ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRiáV ˙NRP™´sVLigS Æ©s[áøR¡WxmsoáV øR¡WxqsVÚ©yıLiVV. ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹Æ[©s[  ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRi mx sμj∂ ˙gS™´sVVáNRPV 2Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV ªRΩgÊij Liμj∂. μk∂Fy™´s◊¡ mx sLi≤R∂VgRi ©y…”¡NTP mx sμj∂ ˙gS™´sVVá  ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRi 24Æ™s[áNRPV μj∂gjiLS™´søR¡Ë¨s BLi≤T∂∏R∂V©±s  ¡V÷¡∏R∂V©±s

Æ©s[≤R∂V …”¡≤T∂zms —¡Õ˝ÿ ≠sV¨ds™´sV•¶¶ ©y≤R∂V NRPLkiLi©´sgRiL`i,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ≠sV¨ds ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VgS Àÿ≠sLiøR¡π∏∂[V —¡Õ˝ÿ ≠sxqsÚQXªRΩrÛyLiVV xqs™´sWÆ™s[aRPLiaRP¨s™yLRiLi «¡LRiVgRi©´sVLiμj∂. FyLÌki —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V {qs|§¶¶¶ø`¡.≠s«¡∏R∂V LRi™´sVflÿLS™´so @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ZNP≠sV£qÌs À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ B…‘¡ ™´sá «¡Ljigji©´s ™´sVV¨s=xmsÕfi, rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáV, ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáV, J…”¡Lig`i xqsLRi◊¡\|ms xqs≠dsVORPQ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. CÆ©sá 27, 28 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s gRiLi≤T∂}ms»¡Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V ≠s«¡∏R∂V ™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms øR¡LRiË DLi»¡VLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V FsÕfi.LRi™´sVfl·, FyLÌki DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V B©´sVgSá |msμÙj∂lLi≤ÔT∂, ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±sø≥yLÍRiVáV zms.LRi≠dsLiμR∂L`iLS™´so, NRP™´s*Lixms÷˝¡ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, NRP˙LRiV ©ygRi∏R∂V˘, ™´sVVμÙR∂ry¨s N_aRP˘£mslLi≤ÔT∂, gRiLi˙≤R∂ ©´s◊¡¨s, xmso»Ì¡ NTPu°L`i, ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i, Æ™s[V≤T∂xms÷˝¡ xqsªRΩ˘Li, ™´sÙVÆμ∂á LRi≠sLiμR∂L`iª][ Fy»¡V LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPVáV •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ©y∏R∂VNRPVáV, @©´sV ¡Liμ≥R∂ xqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVáV, ™´sVLi≤R∂á, xms»Ì¡fl· @μ≥R∂˘QORPQ, NSLRi˘μR∂LRiV+áV, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, FsLi{ms…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, N_¨s=áL˝RiV, rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá ™´sW“¡ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s N][LSLRiV.

NRPWNRP…fixms÷˝¡Õ‹[ @gjiı ˙xms™´sWμR∂Li \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): NRPWNRP…fixms÷˝¡ Àÿg`i@≠dsVL`iÕ‹[¨s J BLi…˝‹[ gS˘£qs ÷d¡\ZNP ™´sVLi»¡Ã¡V ¬ø¡Ã¡lLi[gSLiVV. @gjiıQ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ BLi…˝‹[ D©´sı ry™´sW˙gji Æ™sVVªRΩÚLi μR∂gÙRi™´sV∏R∂W˘LiVV. @gjiı™´sWxmsNRP zqs ¡˜Liμj∂ xmnsV»¡©y xqÛs÷¡NTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ™´sVLi»¡Ã¡©´sV ALjiˆÆ™s[aSLRiV. gS˘£qs ÷d¡\ZNP ™´sVLi»¡Ã¡V ™y˘zmsLiøR¡≤R∂Liª][ BLRiVgRiVF°LRiVgRiV ™yLRiV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsˆLiμj∂Li¿¡ @gjiı™´sWx msNRPzqs ¡˜Liμj∂NTP xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂LiøyLRiV. @gjiı™´sWxmsNRP zqs ¡˜Liμj∂ x§¶¶¶ß…ÿ x§¶¶¶ß…”¡©´s xqsLixmnsV»¡©´s xqÛsÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. À≥ÿLkigS FsgRizqsxms≤R∂VªRΩV©´sı ™´sVLi»¡Ã¡©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @gjiı™´sWxmsNRP zqs ¡˜Liμj∂ ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. N]μÙj∂ }qsxms…˝‹[Æ©s[ B≠s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ™´søyËLiVV. μk∂Liª][ À≥ÿLki ©´sxtÌsQLi «¡LRiNRPV‰Li≤y NSFy≤yLRiV.

L][²ïR¶V úxmsª«sWμR¶LiÍÜ[ ª«sV gæRiVLRiV ª«sVX¼½ ©´sÕÊ‹Li≤R∂ ,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ AªRΩ¯NRPWLRiV ™´sVLi≤R∂áLi ™´sVVºΩÚlLi≤ÔT∂gRiWÆ≤∂Li ™´sμÙR∂ |mnsWLRi L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμj∂. |ms◊˝¡ ¡XLiμR∂Li ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©´sı A…‹[©´sV ≤U∂{qsFsLi ™y˘©´sV ≤≥U∂N]»Ì¡≤R∂Liª][ ™´sVVgÊRiVLRiV @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂©´s ™´sVL][ ™´sVVgÊRiVLji xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigS DLiμj∂. ORPQªRΩgS˙ªRΩVá©´sV xqs≠dsVxms AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡Li¿¡ ¿¡NTPªRΩ= @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ |ms◊˝¡ ™yLjiLi…˝‹[ ≠suyμR∂Li @á™´sVVNRPVLiμj∂. AªRΩ¯NRPWLRiV(FsLi) ™´sVLi≤R∂áLi øy≤R∂ ™´sμÙR∂ C ˙xms™´sWμR∂Li xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡Liμj∂. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ BμÙR∂LRiV ¿¡©yıLRiVáV @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. ªRΩ÷˝¡ ºdΩ˙™´sLigRi gS∏R∂Vxms≤T∂Liμj∂. ¿¡NTPªRΩ= ¨s≠sVªRΩÚLi AÆ™sV©´sV AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøR¡gS ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩW AxqsVxms˙ºΩÕ‹[Æ©s[ NRP©´sVı™´sVWzqsLiμj∂. C x§¶¶¶XμR∂∏R∂V≠sμyLRiNRP xmnsV»¡©´sª][  ¡Liμ≥R∂V™´soáV, øR¡V»Ì¡V˙xmsNRP‰Ã¡ ™yŒ˝œ¡ß NRP¨dsı…”¡ xmsLRi˘LiªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. F°÷d¡xqsVáV xqsLixmnsV»¡©y xqÛsÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. aRP™yá©´sV F°£qÌs™´sWLÌRiLi N][xqsLi Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV.

@úNRPª«sVLigS »R½LRiÌÁV»R½V©«sõ FsúLRi¿RÁLiμR¶©«sLi ry*μ³k¶©«sLi NRP≤R∂xms,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): \Æ™sFs£qsAL`i NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ ILi…”¡≠sV»Ì¡ ™´sVLi≤R∂áLi N]ªRΩÚ ™´sWμ≥R∂™´sLRiLi xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ @˙NRP™´sVLigS ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μR∂VLigRiá©´sV aRPV˙NRP™yLRiLi F°÷d¡xqsVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. @Õÿlgi[ ©´sáVgRiVLRiV xqs¯g˝RiQL˝Ri©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. ÕÿLkiª][Fy»¡V Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μR∂VLigRiá©´sV F°÷d¡xqsVáV {qs«fi ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ÕÿLki¨s F°÷d¡xqsV }qÌsxtsQ©±sNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡ {qs«fi ¬ø¡[aSLRiV. ÕÿLkiÕ‹[ 101 Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μR∂VLigRiáV D©yıLiVV¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ¡z§¶¶¶LRiLigRi ™´sWlLi‰…˝‹[ ™y…”¡ ≠sáV™´s N][…”¡ DLi»¡VLiμR∂¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ ™´sLRiVxqsgS Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi ªRΩLRiáVªRΩV©´sı ™yx§¶¶¶©yá©´sV xms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV.

@Li≤`∂ «¡⁄∏R∂VáL`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©s± Bxmsˆ…”¡ZNP[ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ™´sWlLi‰…˝‹[ 24 NS˘lLi»˝¡ 10 ˙gS™´sVVá ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRi LRiW. 28,500 DLi≤R∂gS, 22 NS˘lLi»˝¡ 10 ˙gS™´sVVá  ¡LigSLRiLi μ≥R∂LRi LRiW. 26,600áVgS DLiμj∂. BNRP NTPÕ‹[ Æ™sLi≤T∂ μ≥R∂LRi LRiW. 41,250 ™´sμÙR∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. @Õÿlgi[ LS©´sV©´sı NSáLiÕ‹[  ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRiáV ™´sVLjiLiªRΩgS ªRΩgÊiR Vªy∏R∂V¨s  ¡V÷¡∏R∂V©±s ¨sxmsofl·VáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂VLigS xmsoªRΩÚ≤T∂NTP ≤T∂™´sWLi≤`∂ ªRΩgÊRi≤R∂Li, BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[  ¡LigSLRiLi DªRΩˆºΩÚ |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ Bxmsˆ…˝‹[ μ≥∂R LRiáV |msLjilgi[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ™yLRiV @Li»¡V©yıLRiV. BNRP ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qx sVLiNSáV ªRΩgÊij }qsÚ ™´sVL][ 5 aSªRΩLi ªRΩgÊiR VªRΩVLiμR∂¨s, @xmsˆV≤R∂V mx sμj∂ ˙gS™´sVVá  ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRi LRiW.25,000NTP LS™´søR¡Ë¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V

æªΩ÷¡FyLRiV. BNRP Æ™sW≤U∂ ˙xms™´sWfl·Li ªRΩLRi™yªRΩ ºdΩqx sVNRPVÆ©s[ øR¡LRi˘Ã¡V NRPW≤y ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRiáNRPV mx sgÊSáV Æ™s[}qsÕÿ D©yı∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. mx szqs≤T∂ μ≥∂R LRi ™´sVLjiLiªRΩ ªRΩlgiÊ [ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. μk∂Fy™´s◊¡ ©y…”¡NTP mx sμj∂ ˙gS™´sVVá μ≥∂R LRi LRiW.23, 000c 24,000 rÛyLiVVNTP ¬ø¡[lLi[ @™´sNS aRPLi DLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. μj∂gRiV™´sVºΩ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV Lji«¡LRiV* Àÿ˘LiNRPV qx sLRi◊d¡NRPLjiLiøR¡≤R∂Li AÀ≥¡œ LRiflÿá, ≠sáV\Æ™s©´s LSŒ˝¡œ mx sLji˙aRP™´sV\|ms ry©´sVNRPWá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WxmsoªRΩVLiμj∂. LS©´sV©´sı  Í¡Æ≤∂…fiÕ‹[ NRPqx sÌ ™±sV= qx sVLiNS¨sı ˙xmsxqsVÚªΩR ™´sVV©´sı 10 aSªRΩLi ©´sVLi¿¡ 4c5 aSªy¨sNTP ªRΩgÊij Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi NRPW≤y DLiμj∂. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V μ≥∂R LRiáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS Æμ∂[bPd ∏R∂V μ≥∂R LRiáV μj∂gjiLS™´søR¡Ë¨s.. μj∂gRiV™´sVºΩ ¨s ¡Liμ≥∂R ©´sá NSLRifl·LigS ˙xmsxqsVÚªΩR Li À≥¡œ Ljiqx sVÚ©s´ ı @μR∂©´smx so À≥ÿLRiLi ªRΩgÊ]øR¡Ë¨s @©yıLRiV. Lji«¡LRiV* Àÿ˘LiNRPV ªy«ÿ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ™´sÃ˝¡ Æμ∂[aPR LiÕ‹[NPT qx s¯g˝ij Lig`i μy*LS ˙xmsÆ™s[bPxqsVÚ©s´ ı mx szqs≤T∂

NRPW≤y ªRΩgÊiR VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ¡LigSLRiLi μj∂gRiV™´sVºΩNTP ™´sVLjiN]¨sı xqsLixqÛsáNRPV @©´sV™´sVºΩ B™´s*≤R∂Liª][ NRPW≤y Æμ∂[aPR LiÕ‹[ xmszqs≤T∂ μ≥R∂LRiáV μj∂gji ™´sxqsVÚ©yıLiVV. Àÿ˘LiNRPVáª][ Fy»¡V ™´sVLjiN]¨sı qx sLixqsÛ Ã¡V NRPW≤y  ¡LigSLRiLi μj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[∏∂R V™´søR¡Ë ¨s Lji«¡L`i*Àÿ˘LiN`P A£msn BLi≤T∂∏R∂W ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Liª][, Æμ∂[aPR LiÕ‹[NPT ™´sVLjiLiªRΩ  ¡LigSLRiLi @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NPT LS©´sVLiμj∂. AL`i’d¡H AÆμ∂[aSáV LS™´s≤R∂Liª][Æ©s[ Æμ∂[bPd ∏R∂VLigS μ≥∂R LRiáV ªRΩgÊiR ≤R∂Li ALRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiμj∂. Æμ∂[aPR NRPlLiLi»¡V Δÿªy Õ‹[»¡V ªRΩgÊij Li ¬ø¡[LiμR∂VNRPLi»¡W, μj∂gRiV™´sVºΩ\|ms ALiORPQáV ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ gRiªRΩ AgRixqÌsV ©´sVLi¿¡ Æμ∂[aPR LiÕ‹[  ¡LigSLRiLi\|ms @μR∂©´smx so À≥ÿLRiLi gRifl·¨ds∏R∂VLigS |msLjigjiLiμj∂. Æμ∂[aPR LiÕ‹[¨s N]¨sı |\ ms#˚Æ™s[»¡V Àÿ˘LiNRPVáV qx s•¶¶ ALÛij NRP qx sLixqsÛ Ã¡V ™´sVWªRΩ ¡≤ÔyLiVV. A qx s™´sV∏R∂VLi Õ‹[ ªRΩ™´sV r~™´sVV¯ FsNRP‰≤R∂ ™´sVμR∂Vxmso ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ™´sVμR∂VxmsL˝iR V AÕ‹[¿¡xqsVÚ©s´ ı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[,  ¡LigSLRiLi μ≥∂R LRi |msLRigRi≤R∂Li

˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][Æ©s[, Àÿ˘LiNRPVá ©´sVLi¿¡ 25c30 aSªRΩLi |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV  ¡LigSLRiLi\|msNTP ™´sVŒ˝ÿLiVV. ™´sLRiVxqsgS mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ Fy»¡V mx szqs≤T∂ μ≥∂R LRi @LiªRΩNRPLiªRΩNRPW \|msNTP Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Liª][, ™´sVμR∂VxmsoμyL˝RiNRPV  ¡LigSLRiÆ™s[V qx sLixmsμR∂ qx sXztsÌ QLi¿¡©´s»˝¡LiVV˘L iμj∂. mx sn ÷¡ªRΩLigS ™´sVμ≥∂R ˘ ªRΩLRigRiºΩ ™´sLÊiR Li NRPW≤y mx szqs≤T∂|\ ms |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV ˙FyLRiLi ’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][, Æμ∂[aPR Li À≥ÿLkigS μj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[qx sVN][™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. μ≥∂R LRi FsNRPV‰ s´ gS D©´sıxmso≤R∂V FyªRΩ AÀ≥¡œ LRiflÿáV ≠s˙NRPLiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[ μ≥]L[ iR fl”· ™´sVVLi ¡LiVV ©´sVLi¿d¡ μR∂OTPQflÿμj∂ LSuÌy˚áNRPW ≠sxqsÚLij Li ¿¡Liμj∂. mx sn ÷¡ªRΩLigS AÀ≥¡œ LRiflÿá ™y˘Fy LRiVáNRPV ªRΩgji©´sLiªRΩ  ¡LigSLRiLi @LiμR∂V Àÿ»¡VÕ‹[NPT ™´sr°ÚLiμj∂.  ¡LigSLRiV AÀ≥¡œ LRiflÿ á ªRΩ©´sΔÿ\|ms LRiVflÿáV B¬ø¡[Ë qx sLixqsÛ Ã¡ ™´sμÙ∂R ,  ¡NSLiVVáV NRP»Ì¡¨s ™yLji  ¡LigSLRiLi NRPW≤y F°gRiVxms≤R∂Vª][Liμj∂. ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ N]ªRΩÚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´sqx sVÚ©s´ ı ªRΩLRiV

fl·LiÕ‹[, rÌyN`P™´sWlLi‰…fi DLRiNRP¤Õ¡ªRΩVÚ ª][Liμj∂. ªRΩ∏R∂WLki, BªRΩLRi LRiLigSá©´sV gS≤T∂©´s |ms¤…¡Ì [ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi…ÿLRi¨s AbPxqsVÚ©yıLRiV. ™y˘FyLS¨sNTP @Æ©s[NRP @™´sNSaSáV ™´sryÚ∏∂R V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı ™yLRiV xmszqs≤T∂Æ\™sxmso øR¡W≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μ∂R V. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ C À≥ÿ™´s©´s ™´sVLjiLiªRΩ FsNRPV‰™´s gS DLiμj∂. æªΩáLigSfl·, ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PgS ≠s≤T∂F°ªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[, qz sÛ LSzqsÚª][ Fy »¡V BªRΩLRi ™y˘FyLSáNRPV, xqsLixqÛsá rÛymx s©´sNRPV @FyLRi @™´sNSaSáV á’≥¡ryÚ ∏R∂V¨s ≠sZa˝Ptz[ sQqx sVÚ©yı LRiV. ¡LigSLRiLi\|ms ™´sVμR∂Vxmso ¬ø¡[}qsÚ ™´s¬ø¡[Ë qx sLixmsμR∂ NRPLi¤…¡[ A∏R∂W ™y˘FyLSá\|ms |ms»Ì¡V ¡≤T∂NTP ≠s¨sπ∏∂Wgji}qsÚ, ™´sVLjiLiªRΩ Aμy∏R∂VLi NRPŒ˝¡œ øR¡W≤R∂™´søR¡ËÆ©s[ À≥ÿ™´s©´s DLiμR∂¨s, xmns÷¡ªRΩLigS  ¡V÷¡∏R∂V©±s\|ms |ms»Ì¡V ¡≤T∂ |ms¤…¡Ì ™[ yLjiÕ‹[ 40 aSªRΩLi ™´sLRiNRPV Æ™s©´sNRPV‰ ªRΩgÊiR VªRΩV©yıLRi¨s, gjiLSNUP ªRΩlgiÊ L[ iμR∂VNRPV Bμj∂ NSLRifl·Li @™´soª][LiμR∂¨s  ¡V÷¡∏R∂V©±s ˙¤…¡[≤∂R L˝iR V }msL]‰Li»¡V©yıLRiV.

˙lgi[»¡L`i Fs¨sıNRP¤Õ¡[ áORPQ ˘LigS xms™´s©±s Fy™´soáV ª«s®²ï¶[xmsÖýÁNTP úxmsª«sV ÅÁVÌÁ xqsLi»yxmsLi lgi÷¡¿¡©´s Æ©s[ªRΩáª][ ™´sVLiªRΩ©yáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): ™´s¬ø¡[Ë —¡|§¶¶¶ø`¡FsLizqs Fs¨sıNRP¤Õ¡[ áORPQ ˘LigS «¡©´s}qs©´s FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVáV, ©´s»¡V≤R∂V xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi Fy™´soDá NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂V©´s ˙lgi[»¡L`i Fs¨sıNRPá\|ms ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s ¨s™yry¨sNTP xmsáV™´soLRiV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi, À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ™´sLRiVxqs NRP≤R∂VªRΩV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ …”¡≤T∂zms, ’¡¤«¡zms NRPW»¡≠sV ≠s«¡∏R∂VLi, æªΩáLigSfl·Õ‹[ AbPLi¿¡©´s xmns÷¡ªyáV LS™´s≤R∂LiÕ‹[ xms™´s©±s Fy˙ªRΩ DLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı A FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV A∏R∂V©´s©´sV NRP÷¡zqs NRPXªRΩ«Ô¡ªRΩáV æªΩáVxmsoªRΩV©yıLRiV. æªΩÆμ∂[FycÀ≥ÿ«¡Fy NRPW»¡≠sV ≠s«¡∏R∂VLiÕ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡©´s zqs¨ds©´s»¡V≤R∂V xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fiNRPV ˙xmsaRPLixqsáV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. BLRiV FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV A∏R∂V©´s NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP xqs*∏R∂VLigS ≠s¬ø¡[Ëzqs @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩáVxmsoªRΩV©yıLRiV.

™´sVÕÿ‰—¡gjiLji Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi≤T∂ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ªRΩLRixmnsQo©´s F°…‘¡ ¬ø¡[zqs lgiáVF~Liμj∂©´s ™´sVÕ˝ÿlLi≤ÔT∂ xms™´sL`i rÌyL`iª][ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. A∏R∂V©´sª][ Fy»¡V ’¡¤«¡zms, …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V xmsáV™´soLRiV NRP÷¡aSLRiV.ºdΩgRiá NRPXuÒy lLi≤ÔT∂, ™´sWμ≥R∂™´sLRiLi NRPXuÒy LS™´so, zmshSxmsoLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sLRi¯, ≠sxtÒsvNRPV™´sWL`i LS«¡Ÿ, Aμj∂ZNP[aRP™´soáV ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V $¨s™yxqsVáV ©y∏R∂VV≤R∂VáV ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. xms™´s©±sNRPV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ºdΩgRiá ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªy©´sV lgi÷¡¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fiNRPV NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡}msLiμR∂VNRPV ™´søyË©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LS©´sV©´sı ˙lgi[»¡L`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms, ’¡¤«¡zms, «¡©´s}qs©´s NRPW»¡≠sVÆμ∂[ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂V™´sV©yıLRiV. NRPW»¡≠sV ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVáV ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂Vª][ øR¡LjiËLi¿¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi

¿¡LRiVªRΩ μy≤T∂Õ‹[ xmsáV™´so™´soLjiNTP gS∏R∂WáV @©´sLiªRΩmx soLRiLi,Æ™s[V23 (ôdÿ’ q÷´dt): @©´sLiªRΩmx soLRiLi —¡Õ˝ÿ r°™´sVLiÆμ∂[mx s÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi NSÆ™s[…¡” ©ylgi[mx s÷˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ ¿¡LRiVªRΩ μy≤T∂Õ‹[ mx sáV™´soLRiV gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ≠dsLji¨s z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLi Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[NPT ¿¡LRiVªRΩ LS™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V ˙FyflÿáV @LRi¬ø¡[ºΩÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ’¡NRPV‰’¡NRPV‰™´sVLi»¡V©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi ¿¡LRiVªRΩmx so÷¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡ NRPáNRPáLi qx sXztsÌ QLi¿¡Liμj∂. áORPQ ¯™´sV¯ @Æ©s[ ™´sXμÙ∂R VLSáV NSÆ™s[…¡” ©ylgi[mx s÷˝¡ ¡rÌymx so ™´sμÙ∂R  ¡xqsV= μj∂gji ˙gS™´sVLiÕ‹[NPT ™´sqx sVÚLi≤R∂gS AÆ™sV\|ms ¿¡LRiVªRΩ μy≤T∂ ¬ø¡[qz sLiμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s Fs{qs= NSá¨dsÕ‹[NPT ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡©´s ¿¡LRiVªRΩ J BLi…”¡ ™´sμÙ∂R A≤R∂VNRPVLi»¡V©´sı BμÙ∂R LRiV ¿¡©yıLRiVá\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[zqs gS∏R∂VxmsLji¿¡Liμj∂. ≠sxtsQ∏∂R W¨sı gRi™´sV¨sLi¿¡©´s J \lLiªRΩV NRP˙LRiª][ N]»Ì¡≤R∂Liª][ ¿¡LRiVªRΩ @≤R∂≠sÕ‹[NTP FyLjiF°LiVVLiμj∂. @≤R∂≠sÕ‹[ D©´sı qx sWLji @Æ©s[ g]˙lLiá NSxmsLji|\ ms NRPW≤y ¿¡LRiVªRΩ μy≤T∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. ORPQªΩR gS˙ªRΩVá©´sV z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLi ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV.

ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki NRPWNRP…fi xms÷˝¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRPXuÒy LS™´so NRPW≤y ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi xms™´s©±s©´sV NRP÷¡aSLRiV. ˙xmsaSxqs©±s ©´sgRiL`iÕ‹[¨s NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë xms™´s©±sNRPV xmsoxtsQˆgRiVøR¡ËÈLi B¿¡Ë NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NRPXuÒy LS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[¨s xms™´s©±s xqsx§¶¶¶NSLRiLi BLRiV FyLÌkiáNRPV DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s NRPXztsQ ™´sVLRiV™´s¤Õ¡[¨sμR∂©yıLRiV.s

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 23 (ôd’ÿq÷´dt):\Æ™sFsry=L`i{qs{ms {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤R∂V, LSxtÌsQ˚ ≈¡¨s«ÿ’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs ™´sW“¡ \¬ø¡LRi¯©±s ™´sÆ≤Ô∂[xms÷˝¡ ©´sLji=LigRiLS™´so NRP©´sVı™´sVWaSLRiV. N]LiªRΩNSáLigS @©yL][gRi˘Liª][ Àÿμ≥R∂ xms≤R∂VªRΩV©´sı A∏R∂V©´s aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ªRΩVμj∂aS*xqs ≠s≤T∂øyLRiV. xqsVμk∂LÁRi NSáLi NSLi˙lgi£qsÕ‹[ N]©´srygji©´s ™´sÆ≤Ô∂[xms÷˝¡ gRiæªΩ[≤yμj∂ \Æ™sFsry=L`i{qs{msÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs ªRΩLRixmnsQo©´s NRPWNRP…fixms÷˝¡ @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs, «¡∏R∂V˙xmsNSa`P ©yLS∏R∂Vfl· ¬ø¡[ºΩÕ‹[ J≤T∂F°∏R∂WLRiV. @©yL][gRi˘Li NSLRifl·LigS CryLji Fs¨sıNRPáNRPV A∏R∂V©´s μR∂WLRiLigS D©yıLRiV. A∏R∂V©´s øyÕÿNSáLigS gRiVLiÆ≤∂, EzmsLjiºΩªRΩVÚá ™y˘μ≥j∂ª][ Àÿμ≥R∂ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ≠sVLiøR¡≤R∂Liª][ Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøR¡gS, ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩW aRPV˙NRP™yLRiLi NRP©´sVı™´sVWaSLRiV. \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂NTP @ºΩxqs¨sız§¶¶¶ªRΩLigS DLiÆ≤∂[ ™´sÆ≤Ô∂[xms÷˝¡ 2005Õ‹[ LSxtÌsQ˚ ≈¡¨s«ÿ’≥¡™´sXμÙj∂ ™´sVLi≤R∂÷¡NTP \¬ø¡LRi¯©±sgS xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s ™´sVXºΩ\|ms xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV xqsLiªyxmsLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. \Æ™sFsry=L`i{qs{ms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©±s ™´sÆ≤Ô∂[xms÷˝¡ NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV Fn°©±sÕ‹[ xmsLS™´sVLji+LiøyLRiV. A∏R∂V©´s ™´sVXºΩ xms»˝¡ xqsLiªyxmsLi æªΩ÷¡FyLRiV. ALÌki{qs ™´sW“¡ \¬ø¡LRi¯©±s FsLi.xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·LS™´so, …‘¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV x§¶¶¶Lkia`PLS™´so, ZNP[…‘¡AL`i, «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so, ™´sV}§¶¶¶LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂, \Æ™sFsry=L`i{qs{ms Æ©s[ªRΩáV μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so, D™´sW¯lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiV, {msFs¨ds* ˙xmsryμ`∂, ™´sVÕÿ‰«figjiLji …‘¡≤U∂{ms FsLi{ms ™´sVÕ˝ÿlLi≤ÔT∂, NRPWNRP…fixms÷˝¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRPXuÒyLS™´so, Õ‹[N`PxqsªyÚ Æ©s[ªRΩ NRP…ÿLji $¨s™yxqsLS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ©´sLji=Lig`iLS™´so À≥›ºΩNRPNS∏R∂W¨sNTP ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV.

F°÷d¡xqsVá\|ms Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi xqs¯g˝RiQL˝Ri μy≤T∂ ¿¡ªRΩWÚLiR V ,Æ™s[V23 (ôdÿ’ q÷´dt): ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿ À≥ÿNRPLS}ms»¡ qx s≠dsVxmsLiÕ‹[ NRPWLi’¡Lig`i ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı F°÷d¡qx sV ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡Ã¡gSá\|ms Fs˙LRiøR¡Li μR∂©´sLi qx s¯g˝iR L˝iR V μy≤T∂¬ø¡[aSLRiV. @˙xms™´sVªRΩQÚ Æ\™sV©´s F°÷d¡xqsVáV NSáVˆÃ¡V «¡LRixms≤R∂Liª][ BμÙ∂R LRiV qx s¯g˝iR QLiR˝ NRPV gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. ™´sLiμR∂™´sVLiμj∂NTP |\ msgS NRPW÷d¡Ã¡V @»¡VgS Æ™sŒœ¡ßªRΩW F°÷d¡qx sVá©´sV øR¡Wzqs LSŒÙÿ≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. ZaP[uyøR¡Ã¡Li N]Li≤R∂Õ˝‹[ μR∂»Ì¡Æ\™sV©´s @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLi mx so÷¡À‹[©s´ V Àÿ≠s ™´sμÙ∂R C xmnsV»¡©´s ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. F°÷d¡xqsVáV ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ ™´soLi≤R∂gS.. Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi qx s¯g˝iR L˝iR V N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ NRPW÷d¡Ã¡ ry∏R∂VLiª][ ∏R∂VÆ¥∂[øR¡ËÈgS ªRΩ™´sV μ][zms≤U∂¨s N]©´srygjiLiøyLRiV. Fs¨sıNRPáV ™´sVVgjizqs©´s

@©´sLiªRΩLRiLi qx sV™´sWLRiV 300™´sVLiμj∂ F°÷d¡qx sVáV À≥ÿNRPLS}ms»¡, LRiLigRiLi}ms»¡, m{ s¤Õ¡[LiR V ™´sVLi≤R∂á mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s NRPLiÀ≥¡œ Li™yLjimx s÷˝¡ @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ gS÷¡Lixmso øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. C gS÷¡Lixmso ¬ø¡[mx s≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS øR¡Li˙μR∂gjiLji ™´sVLi≤R∂á mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s mx so÷¡À‹[©s´ V Àÿ≠s ™´sμÙ∂R F°÷d¡qx sVáNRPV qx sV™´sWLRiV ™´sLiμR∂ ™´sVLiμj∂ qx s¯g˝iR L˝iR V, NRPW÷d¡Ã¡V NRP¨sˆLiøyLRiV. ªRΩ™´sV©´sV mx s»Ì¡VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ™´søyËLRi©´sı A˙gRi§x ¶ ¶Li ª][ F°÷d¡qx sVá\|ms qx s¯g˝iR L˝iR V LSŒ˝¡œ ª][ μy≤T∂¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ @˙xms™´sVªRΩQÚ Æ\™sV©´s F°÷d¡qx sVáV NSáVˆÃ¡V «¡LRimx s≤R∂Liª][ BμÙ∂R LRiV qx s¯g˝iR QLiR˝ NRPV gS∏R∂Wá∏R∂W˘ LiVV. C ≠sxtsQ∏∂R VLi ¡∏R∂V»¡NRPV F~NRP‰≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsV @μ≥∂j NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩ™Ú s´ V∏R∂W˘LRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ¿¡ªRΩWÚLiR V, NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[

À≥ÿLkigS @˙NRP™´sV LRi™yfl· ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı Fs˙LRiøR¡LiμR∂ ©y¨sı F°÷d¡qx sVáV ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. lLiLi≤R∂V Æ™s[lLi[*LRiV mx sn V»¡©´sÕ˝‹[ LRiW. 15 áORPQáV ≠sáV™´s ¬ø¡[}qs Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi, lLiLi≤R∂V ™yx§¶ ¶©yá ©´sV q{ s«fi ¬ø¡[qx sWÚ, 24 ™´sVLiμj∂¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NPT ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿ øR¡Li˙μR∂gjiLji ™´sVLi≤R∂áLi À‹[≤∂T LiFyLiVV l\Li¤Õ¡[* ˙’¡≤Í∂T ™´sμÙ∂R LRiW. 10 áORPQáV ≠sáV™´s ¬ø¡[}qs Fs˙LRiøR¡LiμR∂LRiLi μR∂VLigRiá ª][Fy»¡V INRP NSLRiV©´sV F°÷d¡qx sVáV ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W 22 ™´sVLiμj∂¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. @Õÿlgi[ NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ ©´sLiμy˘Ã¡ qx s≠dsVFy©´s ÕÿLkiÕ‹[ gRiV»Ì¡VgS ªRΩLRi÷¡xqsVÚ ©´sı LRiW. HμR∂V áORPQáV ≠sáV™´s ¬ø¡[}qs Fs˙LRiøR¡Li μR∂©´sLi μR∂VLigRiá©´sV F°÷d¡qx sVáV mx s»Ì¡VNRPV©yıLRiV.

ª«sVL][ xmsμj¶L][ÇÁÙÌÁV FsLi²R¶¼d½úª«s»R½ÌÁV »R½xmsöª«so ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,Æ™s[V23(ôdÿ’ q÷´dt): FsLi≤R∂á ºdΩ˙™´sªRΩ ™´sVL][ mx sμj∂ L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V BÕÿlgi[ N]©´srylgi[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ≠saS≈¡Õ‹[¨s ™yªy™´sLRifl· ZNP[Li ˙μR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS ºdΩLRi˙FyLi ªyá —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS DuÒ°˙gRiªRΩ Ã¡V ©´sÆ™sWμR∂™´soªRΩV©yıLiVV. ≠saS≈¡ª][ Fy»¡V DÀ≥œ¡∏R∂Vg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ FsLi≤R∂áV ™´sVLi≤R∂VªRΩV©yıLiVV. gRiLjitx sÓ QLigS 43 ≤T∂˙gkiá DuÒ°˙gRiªRΩ ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. aRPV˙NRP, aRP¨s™yLSÕ˝‹[ DuÒ°˙gRiªRΩáV ™´sVLjiLiªRΩ |msLjilgi[ xqsWøR¡Ã¡V©yı∏R∂V¨s ¨sxmsofl·VáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. LS©´sV©´sı 10 L][«¡ŸÕ˝‹[ 45 ≤T∂˙gkiáNRPV ¬ø¡[lLi[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s, xmsLjizqsÛ ªRΩVáV ™´sWLjiæªΩ[ BLiNS |msLjigji©y AaRPËLRi˘F°©´s™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s ™yªy™´sLRifl·

aS≈¡ ¨sxmsofl·VáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi @áˆ{ms≤R∂©´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™yªy™´sLRifl·Li N]LiªRΩ øR¡Ã˝¡ ¡≤T∂©y ™´sV◊d˝¡ FsLi≤R∂á ºdΩ˙™´sªRΩ μyLRiVfl·LigS |msLjigjiF°LiVVLiμj∂. xqsWLRi˘ ˙xmsªyFy¨sNTP ˙xms«¡Ã¡V @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][ lLiLi˙≤][«¡ŸÕ˝‹[ L][z§¶¶¶fl‘· NSlLiÚ ™´sqx sVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ FsLi≤R∂á ºdΩ˙™´sªRΩ ™´sVLjiLiªRΩ |msLjilgi[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ @áˆ{ms≤R∂©´sLi N]©´srygRiVªRΩ©yı, @μj∂ ™´sV∏R∂V©y¯L`i Æ\™sxmso ™´sV◊˝¡Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙μ][fl”· N]©´srygRiVªRΩV©´sıxmsˆ…”¡NUP μy¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi |msμÙ∂R gS DLi≤R∂μR∂¨s ¨sxmsofl·VáV æªΩ÷¡FyLRiV. \Æ©sLRiVºΩ LRiVªRΩVxms™´s©yáV ˙xmsxqsVÚªRΩLi @Li≤R∂™´sW©±s ¨sN][ ¡L`iNRPV ¬ø¡[LS∏R∂V¨s,

ZNP[LiR Œœ¡©´sV «¡⁄©±s Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLji¨sNTP ªyZNP[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ™´sV©´sNRPV μyμyxmso «¡⁄©±s 10™´s æªΩ[μ∂k ©y…”¡NTP ªyNRPVªy∏R∂V¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. «¡⁄©±s Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLi ™´sLRiNRPV ™´sV©´sNRPV FsLi≤R∂ ºdΩ˙™´sªRΩ @μ≥∂j NRPLigS DLi»¡VLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.FsLi≤R∂á ºdΩ˙™´sªRΩ NSLRifl·LigS BŒ˝œ¡Õ˝‹[Li¿¡ ˙xms«¡Ã¡V LS™´s≤y¨sNTP À≥¡œ ∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. FsLi≤R∂ Æ™s[≤∂T ≠sVNTP ™´s≤R∂gS≤R∂VˆÃ¡V ª][≤∂R ™´s*≤R∂Liª][ L][≤˝R∂¨dsı ¨sLS¯©´sVxtsQ˘LigS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. @ªRΩ˘™´sqx sLRiÆ\™sVæªΩ[ ªRΩmx sˆ  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ryx§¶ ¶qz sLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡ZNP[ FsLi≤R∂ ºdΩ˙™´sªRΩ |msLjigjiF°™´s≤R∂Liª][ ˙xmsμ≥y©´s ©´sgRiLSáV, xms»Ì¡flÿÕ˝‹[¨s L][≤˝R∂¨dsı

¨sLS¯©´sVxtsQ˘LigS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4.30 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV μk∂¨s ºdΩ˙™´sªRΩ DLi…‹[Liμj∂. ™y˘FyLRiVáV |\ qsªRΩLi μR∂VNSflÿáV NRP¤…¡Ì qz[ s, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi FsLi≤R∂ ºdΩ˙™´sªRΩ ªRΩgÊSZNP[ Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. FsLi≤R∂áNRPV ª][≤∂R V, ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ N][ªRΩáV |msLjigjiF°™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V BŒ˝¡œ Õ‹[ DLi≤R∂¤Õ¡[NPR , ¡∏R∂V»¡NRPV LS¤Õ¡[NRP DNTP‰Lji ’¡NRP‰LRi™´soªRΩV©yıLRiV. AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ L][gRiVá xmsLji%`¡¥R∂zqsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS DLiμj∂. À≥ÿ©´sV≤T∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ≠s™y•¶¶ á\|ms©y øR¡Wxmsoª][Liμj∂. |ms◊˝¡Ã¡ {qs«¡©±s @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP xmsLiNTPÚ À≥‹[«¡©yáNRPV, BªRΩLRi NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV Fs™´sLRiW Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. ªRΩmx sˆ¨s mx sLjiqz sÛ ºΩ @LiVVæªΩ[ Æ™s[≤∂R VNRPáNRPV •¶¶ «¡LRi™´soªRΩV©yıLRiV.

LS˙ºΩ Æ™s[Œœ¡Õ˝‹[ «¡Ljilgi[ Æ™s[≤R∂VNRPáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li BxqsVÚ©yıLRiV. @Æ©s[NPR ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ qz s ¡˜Liμj∂ ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ı À≥‹«[ ¡©y¨sNTP BŒ˝¡œ NRPV Æ™sŒ˝¡œ ¤Õ¡[NPR , DμR∂∏R∂VLi BLi…”¡ ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´smx sˆVÆ≤∂[ NS˘Lji∏R∂VL˝iR V æªΩøR¡VËNRPVLi»¡V©yıLRiV. ≤R∂VªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡V @LiμR∂VÕ‹[Li¿¡ NSxqsÚ Dxmsxqs™´sV©´sLi F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV aRPLkiLS¨sNTP øR¡Ã¡V™´s ¬ø¡[}qs ™y…”¡\|msÆ©s[ μR∂XztÌsQ ryLjixqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ªy…”¡ ™´sVVLi¤«¡Ã¡NRPV, N] ¡˜Lji À‹Li≤yáNRPV gjiLS–d¡ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ≤R∂«¡©´sV ™´sVVLi¤«¡Ã¡ μ≥∂R LRi LRiW.20 mx sáVNRPVªRΩVLi≤R∂gS, N] ¡˜Lji À‹Li≤R∂Li LRiW.10 ©´sVLi¿¡ LRiW.20 ™´sVμ≥∂R ˘Õ‹[ DLi…‹[Liμj∂. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi Æ™s[Œ¡œ Õ‹[ xmsLi≤˝R∂ LRiryáV, bdPªRΩá Fy¨s∏R∂Wá μR∂VNSflÿá ™´sμÙ∂R LRiμÙ∂k DLi…‹[Liμj∂.


4

X¯ìyês¡+ 24`05`2014

≠ s μ R ∂ V ˘ª` Ω x q s Ú L i À ≥ ÿ á x m s o © ´ s L R i V μ Ù R ∂ L R i fl · b˛\es¡+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ eTVü‰Hê&ÉT˝À rsêàq+ GáWLRiV,Æ™s[V23(ôdÿ’ q÷´dt): B…‘¡™´s÷¡ ™´sLRiVxqs Fs¨sıNRPÕ˝‹[ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂Wá©´sV …”¡≤T∂zmsNTP @Liμj∂Li¿¡©´s mx sbPËg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿNRPV @¨sı ≠sxtsQ∏∂R WÕ˝‹©[ s´ W qz sLix§¶ ¶Àÿ≥ gRiLi μR∂NRP‰©´sVLiμy ..? @Li¤…¡[ K©´sÆ©s[ qx s™´sWμ≥y©´sLi ™´sr°ÚLiμj∂. ™´sVLi˙ªRΩ¨s™´sLÊRiLiÕ‹[ FsÕÿgRiW @˙gRi{mshRiLi Æ™s[∏∂R V≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @LiªRΩ NRPLi¤…¡[ ™´sVV≈¡˘QÆ\™sV©´s @’≥¡™´sXμÙ∂j ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ DÀ≥¡œ ∏R∂Vg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿá LRiWxmsolLi[≈¡Ã¡V ™´sWlLi[ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[mx s¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV NSÀ‹[π∏∂[V qz sFsLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPqx sLRiªRΩVÚ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªΩR áV NRPW≤y ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂qx sVÚ©yıLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi. FsLiª][NSáLigS FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©´sı F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌPR VNRPV «ÿºdΩ∏R∂V §x ¶‹μ[ y©´sV B™´s*≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y Bμj∂ ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s mx spLjiÚ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ ™´sV¨s Fs¨sıNRPá qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V •¶¶ ≠sd V BøyËLRiV. μk∂¨sNTP ªRΩgÊiR »Ì¡VgSÆ©s[ ZNP[Li˙μR∂Li Õ‹[ ’d¡¤«¡[m{ s @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT LS™´s≤R∂Li, BNRP‰≤R∂ …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂NSLRixmsgÊSá©´sV ¬ø¡[—¡NTP‰LiøR¡V N][™s´ ≤R∂Li lLiLi≤R∂W NRP÷¡r~¬ø¡[Ë @LiaSáVgS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VNRPÆ©s[ F°Ã¡™´sLRiLi ¨sLS¯flÿ¨sı ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V ºdΩLS¯©´sLiÕ‹[

NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı —¡Õ˝ÿ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ˙xmsÆ™s[aPR #|ms≤R∂ªyLRi¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı LRiV. ™´sVL][ NUPáNRPLiaRPLigS D©´sı N]¤Õ¡˝ L[ iR V NSLi»¡WLRiV NRPVμj∂Lixmso©´sV NRPW≤y ºdΩLS¯©yÕ˝‹[ DLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. μk∂¨s\|ms ªRΩLÍiR ©´sÀ≥¡œ LÍiR ©´s «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı LRiV. @Li¤…¡[ —¡Õ˝ÿNRPV xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ NUPáNRP @LiaSá©´sV ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡≤R∂Li μy*LS —¡Õ˝ÿNRPV @ªRΩ˘μ≥∂j NRP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B™y*á©´sıÆμ∂[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li ™´sp˘x§¶ ¶LigS NRP¨szmsxqsVÚLiμj∂. μk∂¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigS —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªΩR áV ™´sV•¶¶ ©y≤R∂V ºdΩLS¯©yá\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ mx sn ÷¡ªyá©´sV æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li\Æ™sxmso ™´sV◊¡˛Li¿¡©´s mx sbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿNRPV C ≠sμ≥∂R LigS ˙xmsæªΩ[˘NRP rÛy©´sLi B™´s*À‹[ªΩR V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li N˝PU ©±sq{ s*£ms ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y FyLÌik ≠s«¡∏R∂W¨sNTP À≥ÿLki ª][≤yˆ »¡V©´sV @Liμj∂Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPW≤y C —¡Õ˝ÿ\|ms Bxmsˆ…”¡ZNP[ μR∂XztÌsQ |ms…Ì¡” ©´s»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂V ©´s C —¡Õ˝ÿNRPV ª]÷¡ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B™´s* À‹[ªΩR V©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡

C —¡Õ˝ÿ|\ ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV ™´sVLi¿¡gRiVLji DLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ BNRP‰≤T∂ Æ©s[ªΩR áZNP[ A∏R∂V©´s FsNRPV‰™´s ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B¬ø¡[Ë™yLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥¡œ q{ s»˝¡ FsLizmsNRPÕ‹[©s´ W ≠s≠sμ≥∂R ™´sLÊSá ©´sVLi¿¡ ºdΩ˙™´s IºΩÚŒ¡œ ߲ ™´s¿¡Ë©´smx sˆ…”¡NUP NRPW≤y C —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR VLSáV q{ sªyLS™´sVáOTPQ ¯ZNP[ LS«¡˘xqsÀ≥¡œ q{ s»¡V B¿¡Ë ªRΩ©´s ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩ©´sV øy»¡VNRPV ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ™´sVV¨szqsxmsÕfi Fs¨sıNRPÕ˝‹©[ s´ W, xmsLjixtsQª`ΩF°LRiVÕ‹[©´sW —¡Õ˝ÿÕ‹[ æªΩáVgRiV Æμ∂[aPR LiNRPV ºΩLRiVgRiV¤Õ¡[¨s ≠s«¡∏R∂VLi á’≥¡Li¿¡Liμj∂. BLiªRΩNRPV™´sVVLiÆμ∂©´sı≤R∂W NRPW≤y rÛy¨sNRP qx sLixqsÛ Ã¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ C —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌik C rÛyLiVVÕ‹[ μR∂WxqsVNRPVF°¤Õ¡[μ∂R V. ª]÷¡ryLjigS BNRP‰≤R∂ FyLÌik N˝PU ©±sq{ s*£ms ¬ø¡[qz sLiμj∂. C mx sLji flÿ™´sWáV NRPW≤y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV xmspLjigÚ S ANRPL<ij LiøyLiVV. FyLÌik ¨s qx s™´sVLÙiR ™´sLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y FyLÌkiNTP @¨sı ≠sμ≥yÕÿ qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøyLRi¨s, FyLÌik —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR VLSáV q{ sªyLS™´sVáOTPQ ¯NTP øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V ©´sVLi¿¡ NTPªy ¡V á’≥¡Li¿¡Liμj∂. gRi≤T∂¿¡©´s lLiLi≤R∂V μR∂FnyáVgS AÆ™sV FyLÌik —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR VLS÷¡gS

N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. C ™´sVμ≥∂R ˘©´s «¡Ljigji©´s ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki @À≥œ¡˘LÛRiVá ≈¡LSLRiV, ™yLji ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSáV Æ™sVLRiVgRiVxmsLji¬ø¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ q{ sªyLS™´sVáOTPQ ¯ ºdΩxqsVNRPV©´sı ˙aRPμÙR∂©´sV NRPW≤y A∏R∂V©´s N]¨s∏R∂W≤T∂©´s»Ì¡V ™´sVL][ qx s™´sWøyLRiLi. @LiμR∂VZNP[ ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ «¡Ljilgi[ ºdΩLS¯©yÕ˝‹[ ©´sW F°Ã¡™´sLRiLi, N]¤Õ˝¡[LRiV @LiaSáV NRPW≤y ¬ø¡[LiR ËÀ‹[ªΩR V©´sı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. ™´sVLi˙ºΩ ™´sLÊRiLiÕ‹[ NRPW≤y —¡Õ˝ÿNRPV @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B™´s*≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y aSΔÿxms LRiLigS NRPW≤y ˙Fyμ≥y©´s˘Li á’≥¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V @LiøR¡©y. Bμj∂Õÿ™´soLi≤R∂gS æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR LiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊiR LiÕ‹[ ø][»¡V N][qx sLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ áLiªy ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ™´sVLjiLiªRΩ ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ™´sLÊiR LiÕ‹[ ¤À¡L`iÚ N][qx sLi ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©s´ ı GáWLRiV FsLi{ms ™´sWgRiLi…”¡ Àÿ ¡V ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[Æ©s[ ™´sVNSLi Æ™s[aSLRiV. FyLÌik mx sLRiLigS ªRΩ©´sNRPV ™´sVμÙ∂R ªRΩV DLiμR∂¨s, @Õÿlgi[ ’¡¤«¡zms mx sOSQ©s´ ©´sVLi¿¡ NRPW≤y ªRΩ©´sNRPV©´sı xmsLjiøR¡∏R∂Wáª][ ªRΩ©´sNRPV LRiW»¡V N˝PT LiVVL`i @π∏∂[V˘Õÿ ™´sWgRiLi…”¡ ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩV©yıLRiV. μj∂qx sVÚ©yıLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi.

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): CμR∂VLRiV gSáVáª][ NRPW÷¡©´s ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsÚLiÀ≥ÿá©´sV xmso©´sLjiμÙR∂LjixqsVÚ©yıLRiV. NRPW÷¡©´s¬ø¡»˝¡©´sV ª]ágjiLi¿¡ ˙…ÿzmnsN`P ˙NRP™´sV ¡μÙk∂NRPLjiLiøyLRiV. J \Æ™sxmso ™´sVLiÆ≤∂[ FsLi≤R∂áV.. ™´sVL][\Æ™sxmso DNRP‰À‹[ªRΩª][ ©´sgRiLRi“¡≠s @Õ˝ÿ≤T∂F°∏R∂W≤R∂V. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi @π∏∂[V˘ xqsLjiNTP ™yªy™´sLRifl·Li x§¶¶¶hSªRΩVÚgS øR¡Ã˝¡ ¡≤T∂Liμj∂. ALRiV gRiLi»¡Ã¡NRPÕ˝ÿ ©´sgRiLRiLi\|ms μR∂»Ì¡\Æ™sV©´sÆ™s[VxmnsWáV NRP™´sVV¯NRPV©yıLiVV. D©´sı»˝¡VLi≤T∂ xqsV≤T∂gS÷¡ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. ™yªy™´sLRifl·Li øR¡Ã˝¡ ¡≤T∂LiμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V ™´spzmsLji {msáVËNRPVLi»¡VLi≤R∂gS xqsV≤T∂gS÷¡ ºdΩ˙™´sLRiWxmsLi μy÷¡ËLiμj∂. FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ¬ø¡»˝¡V NRPWÕÿLiVV. gS÷¡ Æ™s[gS¨sNTP ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xqsÚLiÀ≥ÿáV NRPW≤y Æ©s[áN]LjigSLiVV. FsLi≠ds{ms NSá¨dsÕ‹[¨s ºΩºΩÆμ∂[ NRPÕÿ˘fl· ™´sVLi≤R∂xmsLi øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡, @xmspˆxmnsVL`i, Du°μR∂∏R∂V NRPW≤R∂÷¡, Æ™sLiN][“¡Fy¤Õ¡Li, rygRiL`i©´sgRiL`i, FsLi≤y≤R∂, LRiVztsQN]Li≤R∂, |§¶¶¶ø`¡’d¡NSá¨ds ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ xqsÚLiÀ≥ÿáV, ¬ø¡»˝¡V |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ NRPW÷¡F°∏R∂WLiVV. FsLi≠ds{ms NSá¨dsÕ‹[ NRPW÷¡©´s ¬ø¡»˝¡ª][ @xtÌsQμj∂gRi˜Liμ≥R∂©´s\Æ™sVLiμj∂. ©´sgRiLRiLi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ μyμyxmso 50 xqsÚLiÀ≥ÿáV NRPWÕÿ∏R∂V¨s, ∏R∂VVμÙR∂˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s ™y…”¡¨s xmso©´sLRiVμÙR∂LjixqsVÚ©yı™´sV¨s ªRΩWLRiVˆ ˙FyLiªRΩ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xmsLizmsfl‘· xqsLixqÛs(C{ms≤U∂{qsFsÕfi) xmsLRi˘Æ™s[ORPQNRP BLi—¡¨dsLRiV {qsx§¶¶¶ø`¡.xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. À≥œ¡W ˙xmsNRPLixms©´sá À≥œ¡∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ æªΩ[LRiVN][NRP™´sVVLiÆμ∂[

xqsV≤T∂gS÷¡ ©´sgRiLRi ˙xms«¡÷¡ı À≥œ¡∏R∂VNRPLizmsªRΩV÷¡ı ¬ø¡[zqsLiμj∂. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ≠ds¿¡©´s xqsV≤T∂gS÷¡ ©´sgRiLRiLiª][Fy»¡V øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ’d¡À≥œ¡ªRΩ=Li xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. À≥ÿLki ™´sXOSQáV \|qsªRΩLi Æ©s[áN]LjigSLiVV. @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ¬ø¡»˝¡V ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ \¤Õ¡©˝´s\|ms xms≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ ™´s˘™´sxqÛs Æμ∂ ¡˜ºΩLiμj∂. xmso©´sLRiVμÙR∂LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPW≤y @™´sNSaSáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xmsμ≥y©´s NRPW≤R∂Œ˝œ¡ß @LiVV©´s |§¶¶¶ø`¡’d¡NSá¨ds, FsLi≠ds{msNSá¨ds, rygRiL`i©´sgRiL`i, Aμ≥j∂À≥œ¡»˝¡ ©´sgRiL`i, LRiVztsQN]Li≤R∂, FsLi≤y≤R∂ª][Fy»¡V xmsμR∂¯©yÀ≥œ¡Li, ’≥d¡≠sV÷¡, A©´sLiμR∂xmsoLRiLiÕ‹[¨s N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ xqsLRixmnsLS ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. ≠saS≈¡ ©´sgRiLRiLiª][Fy»¡V øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ @LÙRiLS˙ºΩ ™´sLRiNRPV @Liμ≥R∂NSLRiLi @á™´sVVNRPVLiμj∂. ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ @μ≥j∂NSLRiVáV, zqs ¡˜Liμj∂ ∏R∂VVμÙR∂˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s xmso©´sLRiVμÙR∂LRifl· øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´sxmsˆ…”¡NUP N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. @™´sNSaRPLi D©´sı ˙FyLiªyáNRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V GLSˆ»˝¡ μy*LS ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xqsLRixmnsLS BøyËLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ™´s≤R∂gSáVˆÃ¡V ºdΩ˙™´sLigS ≠dsøyLiVV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sLRiNRPV BÆμ∂[ xmsLji%`¡¥R∂zqsºΩ N]©´srygjiLiμj∂. @™´sNSaRPLi D©´sı ˙FyLiªyáNRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V xqsLRixmnsLS BøyË™´sV¨s, @™´sNSaRPLi¤Õ¡[¨s ˙FyLiªyÕ˝‹[ øR¡VLRiVgÊS xms©´sVáV N]©´srygRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV.ıLRiV.

gS÷d¡ ™y©´s ’d¡À≥œ¡ªRΩ=Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω @LiªRΩLS∏R∂VLi ¡≤T∂C≤R∂V zmsÃ˝¡Ã¡©´sV gRiVLjiÚLiøR¡Li≤T∂ xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ FyLRiμR∂LRi+NRP Fyá©´s N][xqsLi xqsμR∂xqsV=áV ¿¡ªRΩWÚLRiV,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi gS÷d¡ ™y©´s ’d¡À≥œ¡ªRΩ=Li xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ @Æ©s[NRPø][»˝¡ ¬ø¡»˝¡V NRPW÷¡, ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsÚLiÀ≥ÿáV Æ©s[áN]LjigSLiVV. DLRiV™´sVVáV, Æ™sVLRiVxmsoáª][ NRPW≤T∂©´s ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂ ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. ≠ds¿¡©´s gSáVáNRPV xmsáVø][»˝¡ ™´sXOSQáV, ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xqsÚLiÀ≥ÿáV, |m˝sNUP=áV, μR∂VNSflÿá \|msNRPxmsˆVáV Æ©s[áN]LjigSLiVV. BLi…”¡ \|msNRPxmsˆVáV, xmsLiμj∂Œ˝œ¡ß, lLi[NRPVáV gS÷¡NTP FsgjiLjiF°∏R∂WLiVV. NRP÷¡NTPLji ALÌki{qs  ¡rÌyLi≤R∂V NRPW≤R∂÷¡™´sμÙR∂ ¬ø¡»Ì¡V D©´sı»Ì¡VLi≤T∂ Æ©s[áN]LjigjiLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsVxms˙ºΩ™´sμÙR∂ ™´sXORPQLi NRPW÷¡F°LiVVLiμj∂. ™´sXOSQáV Æ©s[áN]Ljilgi[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @NRP‰≤R∂ «¡©yáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ |ms©´sV˙xms™´sWμR∂Li ªRΩzmsˆLiμj∂. ™´sL<RiLiª][Fy»¡V xms≤T∂©´s ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂V @LRigRiLi»¡Fy»¡V L][≤ÔR∂V\|ms DLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ©´s≤T∂Lixm˝s¤Õ¡, xms≤y NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sμÙR∂ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xqsÚLiÀ≥ÿáV Æ©s[áN]LjigSLiVV. μk∂Liª][ NRP÷¡NTPLjiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xqsLRixmnsLSNRPV ºdΩ˙™´s @LiªRΩLS∏R∂VLi «¡LjigjiLiμj∂. ™y÷d¡¯NTPxmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ™´sVWlLi[™yLi≤˝R∂xm˝s¤Õ¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s \lLiªRΩV $©y¥R∂lLi≤ÔT∂ zms≤R∂VgRiVFy»¡VNRPV ™´sVXºΩ¬ø¡Liμy≤R∂V. $©y¥R∂lLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ NRP÷¡zqs r~LiªRΩ

™´sW≠sV≤T∂ª][xmsoÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V xms©´sVáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yı≤R∂V. INRP‰ryLjigS ™´s¿¡Ë©´s gS÷d¡™y©´sNRPV À≥œ¡∏R∂Vxms≤T∂ Æ™s[xms¬ø¡»Ì¡V NTPLiμR∂NRPV Æ™sŒ˝ÿLRiV. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¬ø¡»Ì¡V\|ms zms≤R∂VgRiV xms≤R∂»¡Liª][ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂ N][™´sWÕ‹[NTP Æ™s◊˝¡F°∏R∂W≤R∂V. N][™´sWÕ‹[NTP Æ™s◊˝¡©´s $©y¥R∂lLi≤ÔT∂¨s NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V x§¶¶¶ß…ÿx§¶¶¶ß…”¡©´s NRP÷¡NTPLji ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi≤R∂gS ™´sWLÊRi™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ ™´sVXºΩ¬ø¡Liμy≤R∂V. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı {ms¤Õ¡[LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ¿¡LiªRΩá LS™´sVøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂ ZNP÷¡NTPLji ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsVxms˙ºΩNTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ™´sVXªRΩV¨s NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV xmsLS™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s @áˆ{ms≤R∂©´s ˙μ][fl”· ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s Fs¨s≠sVμj∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ æªΩ[÷¡NRPFy…”¡ ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. ™´sVLi≤R∂Õÿá ™yLkigS gRiLigRi™´sLRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 27.6 ≠sV.≠dsV»¡L˝RiV, FyNSá 23.2, ≠s.N][»¡ 13.8, xmsá™´sVÆ©s[LRiV 12.8, r°™´sVá 8.2, xmspªRΩáxms»Ì¡V 7.6, \¤À¡lLi≤ÔT∂xm˝s¤Õ¡ 3.6, Fs˙LS™yLjiFyŒœ¡˘LiÕ‹[ 1.4 ≠sV.≠dsV»¡L˝Ri ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ C Æ©sáՋ[ ryμ≥yLRifl· ™´sL<RiFyªRΩLi 61.7 ≠sV.≠dsV»¡L˝RiV NSgS..Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 22.7 ≠sV.≠dsV»¡L˝Ri ™´sL<RiFyªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂.s

NRP≤R∂xms,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): xm˝s¤Õ¡Õ˝‹[ ¡≤T∂C≤R∂V zmsÃ˝¡Ã¡©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ FyhRiaSáNRPV ºdΩxqsVNRPVLSgRi÷¡gjiæªΩ[ ™yLji À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚNRPV À≥œ¡L][ry á’≥¡xqsVÚLiμR∂¨s LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s xms¥R∂NRP @μ≥j∂NSLji @©yıLRiV. ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV DFyμ≥y˘∏R∂V Dμ][˘gSáV NRP÷¡ˆLi¿¡©´s»˝¡™´soªRΩVLi μR∂©yıLRiV. N]ªRΩÚ ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ˙xmsflÿ◊¡NRP  ¡μÙR∂LigS Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. GNRP LRiWxms μR∂VxqsVÚáV gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi B™y*÷¡=©´s≠s BLiNS N]¨sı ø][»˝¡ B™´s*©´sLiμR∂VNRPV Àÿμ≥R∂gS DLiμR∂©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩ xmso©´sLS™´sXªRΩLi NSNRPW≤R∂μR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 12 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ DFyμ≥y˘∏R∂VVáVLi¤…¡[ @LiμR∂VÕ‹[ 51 ™´sVLiμj∂ZNP[ ™´sVLi≤R∂á ≠sμy˘μ≥j∂NSLRiVáVgS N]©´srylgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. BLiªRΩ…”¡ gRiVLRiVªRΩLRi À≥ÿμ≥R∂˘ªRΩ Æ™sWxqsVÚ©´sı ™yLRiV ™´sVLjiLiªRΩgS ˙aRP≠sV}qsÚ  ¡≤T∂ ¡∏R∂V»¡ zmsÃ˝¡Ã¡V ¤Õ¡[¨s —¡Õ˝ÿgS ºdΩLjiËμj∂μÙR∂™´søR¡Ë¨s @©yıLRiV. LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s xms¥R∂NRP @μ≥j∂NSLjigS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ºdΩxqsVNRPV©yıNRP ª]÷¡ryLjigS ™´sVLi≤R∂á ≠sμy˘μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s μy*LS zmsÃ˝¡Ã¡NRPV @Liμy÷¡=©´s @¨sı LRiNSá r¢NRPLS˘Ã¡W @Liμj∂ryÚ™´sV©yıLRiV. øR¡μR∂V™´so ™´sW˙ªRΩÆ™s[V øR¡NRP‰…”¡ “¡≠sªy¨sıxqsVÚLiμR∂¨s zmsÃ˝¡Ã¡ ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáNRPV æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. @™´sV¯I≤T∂ @©y¥R∂Fy÷¡»¡ ™´sLRiLigS DLiμR∂©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ¬ø¡[LjiˆLiøR¡…ÿ¨sNTP ™´sVLi≤R∂á ≠sμy˘μ≥j∂NSLRiVáV ø]LRi™´s øR¡WFyá©yıLRiV. ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ¤Õ¡[¨s™yLji¨s, ™yLjiÕ‹[ Fs™´sL][ INRPLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©´sı™yLji zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ¬ø¡[LjiˆLiøyá©yıLRiV.

GáWLRiV,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLiøy ∏R∂VºdΩá Fyá©´s xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS FyLRiμR∂LRi+NRPLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡…ÿ¨sNTP LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li @LiVV˘Liμj∂. aRP¨s™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ≠s≤R∂ªRΩá ™yLkigS xqsμR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. xmsLiøyLiVVºdΩ ¤Õ¡™´sÕ˝‹[ NRPLixmsp˘»¡LkiNRPLRifl· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS μk∂¨s¨s ryLÛRiNRPLi ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[ªRΩV©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS xqs™´sV˙gRi ˙xmsflÿ◊¡NRP @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ xmsLiøy∏R∂VºdΩ @μ≥j∂NSLji ©ygRiLS«¡Ÿ ™´sLRi¯ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsºdΩ ≠sxtsQ∏R∂VLi FyLRiμR∂LRi+NRPLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyáƩs[Æμ∂[ áORPQ ˘™´sV©yıLRiV.CÆ©sá 24©´s ªRΩfl·VNRPVÕ‹[, 26©´s ©´sLRiryxmsoLRiLiÕ‹[, 27©´s GáWLRiVÕ‹[, 28©´s «¡LigSlLi≤ÔT∂gRiWÆ≤∂LiÕ‹[ C bPORPQfl· xqsμR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ xmsLiøy∏R∂VºdΩá xqs™´sV˙gRi @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s @LiaSá\|ms ≠s™´sLjiryÚ™´sV©yıLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩá «¡™´sW≈¡LRiVËáV ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ºdΩLRiV\|ms xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡⁄©±s INRP…‹[ ©´sVLi¿¡ xmsLiøy∏R∂VºdΩ «¡™´sW≈¡LRiVËá¨dsı A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLRiË≤y¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV©yıLRiV.C Æ™s[VLRiNRPV ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV NRPLixmsp˘»¡L˝RiV xqs™´sVNRPWLjiË©´s»˝¡V

HÆ μ ∂[ Œ œ ¡ ®˛ NR P áz q sNR P »Ì ¡ VgS x m s¨s¬ ø ¡[ μ Ù y Li: «¡gR i ©± s ª«sVLi´R¶¬s ¼d½LRiLiÍÜ[ g][μyª«sLji ª«sLRiμR¶ ¬sªyLRißá

NRPLkiLi©´sgRiL`i,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): ™´sL<SNSáLiÕ‹[ ˙xmsºΩπ∏∂[V…ÿ ™´sxqsVÚ©´sı g][μy™´sLji ™´sLRiμR∂ ¨s™yLRifl·\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩÚLi @∏R∂W˘LRiV. g][μy™´sLji Dμ≥R∂XºΩ\|ms @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[zqs LRiORPQfl· øR¡LRi˘Ã¡\|ms øR¡LjiËxqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVVLiμR∂xqsVÚ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV g][μy™´sLji ºdΩLRiLiÕ‹[ xqslLi[* ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi¥R∂¨s lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ g][μy™´sLji xmsLji™y•¶¶¶NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRiπ∏∂[V˘ ˙FyLiªyáV, ªRΩgji©´s xqs™´sWøyLS¨sı ALÔki™Ø[ }qsNRPLjiLi¿¡ ™´sVLi¥R∂¨s ºdΩLRi ˙FyLiªy¨sı xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. ™´sLRiμR∂ xqsLiÀ≥œ¡≠s}qsÚ ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚgS g][μy™´sLji xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªy¨sı xqslLi[* ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ≠sVỡLki ¤Õ¡zmÌsÆ©sLi…fi NRPáıÕfi Fs©±s.Fs£qs.™´sW©±s æªΩ÷¡FyLRiV. g][μy™´sLji xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªy¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ˙xms«¡Ã¡©´sV LRiOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV G≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yáƩs[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLji∏R∂VÕfi xqslLi[*©´sV «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. NSgS, ™´sVLi¥R∂¨s g][μy™´sLji ºdΩLRiLiÕ‹[ ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ¬ø¡[LRiVN]Æ©s[ ˙gS™´sWá xqs™´sWøyLS¨sı ALÔki™Ø[ LSLiøR¡LiμR∂L`i LRiORPQfl· ¡XLiμy¨sNTP ≠s™´sLjiLiøyLRiV. g][μy™´sLji ºdΩLS¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ™yLjiÕ‹[ xmsáV™´soLRiV @μ≥j∂NSLRiVáV D©yıLRiV.

NRP≤R∂xms,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): ™´sVL][ HÆμ∂[Œ˝œ¡ß ™´sV©´sLi JzmsNRP xms…Ìÿ÷¡=LiÆμ∂[..@LiªRΩ™´sLRiNRPV F°LS…ÿáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[.. BxmsˆV≤R∂V «¡gRi©±s ªRΩ™´sV FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV BÆμ∂[≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s Dμ][˜μ≥R∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡

™´s¿¡Ë NRPáVxqsVÚ©´sı ™yLjiNTP «¡gRi©±s AFy˘∏R∂VLigS xmsáNRPLjixqsWÚ π∏∂WgRiZOP[Q™´sWáV æªΩáVxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ™yLjiNTP \Æμ≥∂LRi˘Li ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ˙xms«ÿºdΩLRiVˆ©´sNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ xms¨s¬ø¡[μÙy™´sV¨s \Æμ≥∂LRi˘Li ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡ N][xqsLi ˙xmsºΩxmsORPQLiÕ‹[ ¨sá ¡≤T∂ F°LS≤R∂Vμy™´sV¨s, À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂NRPVLi≤y \Æμ≥∂LRi˘LigS DLi≤yá¨s }msL]‰©yıLRiV. BNRP‰≤T∂NTP ªRΩ©´s©´sV NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s Æ©s[ªRΩáª][ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ NRPáVxqsVNRPV¨s ≠s™´sLSáV }qsNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[«ÿLjiF°LiVVLiμR∂¨s.. @LiVVÆμ∂[Œ˝œ¡ß ™´sLRiNRPV JzmsNRP xms…Ìÿá¨s \Æ™sFs£qs.«¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ˙ZaP[fl·VáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. A∏R∂V©´s©´sV NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s Æ©s[ªRΩáNRPV, NSLRi˘NRPLRiÚáՋ[ A∏R∂V©´s ™´sV©Ø[\Æμ≥∂LS˘¨sı ¨sLiFyLRiV. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáՋ[ Æ™sV«ÿLÌki ªRΩgÊji©´s ˙gS™´sWáV, ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[ A∏R∂W ©y∏R∂VNRPVá©´sV

FsLiμR∂VNRPV ªRΩgÊS∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ALS ºdΩaSLRiV. FsLi{ms…‘¡{qs rÛy©yáV, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs rÛy©yá©´sV \Æ™sNSFy \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™´sVLi≤R∂á Æ©s[ªRΩá©´sV A∏R∂V©´s @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. ™yLjiª][ A∏R∂V©´s xqsVμk∂LÁRiLigS øR¡LjiËLiøyLRiV. xmsáV™´soLRiV ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡NRPV DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≠s©´sı≠sLiøyLRiV. ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV ¡ªRΩVNRPV æªΩLRiV™´so N][xqsLi BªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV ™´sáxqsáV Æ™sŒ˝œ¡NRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV μ]Li≤˝R∂™ygRiV, ©´sNRP‰Ã¡xm˝s¤Õ¡ ™´sWLÊRi™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ xmsLji˙aRP™´sVáV rÛyzmsLi¿¡ DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆLiøyá¨s N][LSLRiV. ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ D©´sı ©y∏R∂VNRPVá©´sV FsLi{ms @≠s©y£tsQlLi≤ÔT∂NTP xmsLjiøR¡∏R∂VLi ¬ø¡[xqsWÚ @¨sı LRiNSáVgS ry∏R∂VLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤yá¨s «¡gRi©±s xqsW¿¡LiøyLRiV. igS BŒ˝œ¡Õ˝‹[Li¿¡ ˙xms«¡Ã¡V LS™´s≤y¨sNTP À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][Œ˝œ¡\|ms \lLiªRΩVá ALiμ][Œœ¡©´s xms…Ì”¡LiøR¡VN][LS..? Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V23(ôdÿ’ q÷´dt): xmsLi»¡Ã¡V ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¬ø¡[Ë ˙xmsºΩryLji ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ ©´sxtÌsQF°ªRΩV©´sı \lLiªRΩVáV ™´sWlLi‰…fi ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ GÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRi¨dsı xqsLiøR¡Vá N]LRiªRΩª][ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][Œœ¡˛Õ‹[ ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VLRiV™´soªRΩV©yıLiVV. ªRΩWNRPLi Æ™s[zqs©´s μ≥y©´s˘Li ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ DLi≤R∂»¡Li ™´sÃ˝¡ xms≤T∂gSxmsoáV xms≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. xqsLiøR¡Vá N]LRiªRΩ ™´sÃ˝¡ N]©´sg][Œœ¡˛Õ‹[ «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @™´sVV¯N][≤y¨sNTP B ¡˜LiμR∂V áV xms≤R∂VªRΩV©yı™´sVLi»¡W xmsáVø][»¡˝ l\LiªRΩVáV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨sáμk∂aSLRiV. N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyÕ˝‹[¨s μ≥y©y˘¨sı Æ™sLi»¡Æ©s[ ªRΩLRi÷¡Liøyá¨s áZNP=…Ì¡” }ms»¡Õ‹[ l\LiªRΩVáV LSryÚL][N][ ¬ø¡[aSLRiV. gRi¨dsı xqsLiøR¡VáV, ÕÿLkiá N]LRiªRΩ ™´sÃ˝¡ μ≥y©´s˘Li @™´sVV¯N][≤y¨sNTP \lLiªRΩVáV xms≤T∂gSxmsoáV NS∏R∂W÷¡=™´sr°ÚLiμj∂. @μ≥j∂NSLRiVáV

xms…Ì¡” LiøR¡VN][NPR F°™´s≤R∂Liª][ LSryÚL][N][áV.. μ≥∂R LSıáV ¬ø¡[∏∂R W÷¡= ™´sxqsVÚLiμj∂. N]©´sVg][Œ¡œ˝ ß Æ™sVVμR∂¤\Õ¡ Æ©sá L][«¡ŸÃ¡V @LiVV©´s ªRΩLRiV™yªRΩ, INRP ryLji ™´sL<RiLi NRPVLjizqs μ≥y©´s˘Li ªRΩ≤T∂zqsF°LiVV©´s ªRΩLRiV™yªRΩ …ÿLSˆ÷¡©±s NRP™´sL˝iR V, ªRΩWNRPLi ∏R∂VLi˙ªyá N]©´sVg][áVNRPV ™´sWlLi‰…fi aS≈¡ ¤…¡Li≤R∂L˝iR V A•¶¶¶*¨sLi¿¡Liμj∂. C xms˙NTP∏R∂V xmspLRiπÚ∏∂[V˘ xqsLjiNTP N]©´sVg][Œ¡œ˝ ß xmspLjiÚ @™´soªyLiVV. BÆμ∂[μ][ ™´sVLiμR∂xqsVÚgS «ÿ˙gRiªRΩÃÚ ¡V ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ l\LiªRΩVáNRPV Æ™s[VáV «¡Ljilgi[μ∂j . gRiªRΩ ™´sL<Sáª][ ªRΩ≤T∂zqs©´s μ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xmsLi»¡ @™´sVV¯N][™s´ ≤y¨sNTP L][«¡ŸÃ¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ FsμR∂VLRiV øR¡W≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. BÕÿ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][Œ¡œ ˛Õ‹[ G…ÿ B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV. G…ÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li HZNP[{ms ZNP[Li˙μyá μy*LS N]©´sVg][Œ¡œ˝ ©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶r°ÚLiμj∂. xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsLi»¡©´sV @™´sVV¯N][≤y¨sNTP \lLiªRΩVáNRPV B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ C

G≤yμj∂ LRi’d¡Õ‹[ 48Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. @μ≥∂j NSLRiVá ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ˙xmsNSLRiLi 75Æ™s[á Æ™sV˙…”¡%`¡Œœ¡ »¡©´sVıá N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li l\LiªRΩVáV AbPLi¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV μ≥∂R LRi ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y.. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRiª][ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 179 N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyá GLSˆ»¡VNRPV ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ D»¡WıLRiV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s …”¡zms∏R∂VLi∏R∂VV @μ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ 25 ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 1,243 ™´sVLiμj∂ l\LiªRΩVá ©´sVLi¿¡ 43 Æ™s[á NTP*Li…ÿŒœ¡˛ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[aSLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ 34Æ™s[á qx sLiøR¡VÕ˝‹[ ª]≠sV¯μj∂Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝¡œ ß μ≥y©´s˘Li ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ DLiμj∂. ≠ds…”¡ª][Fy»¡V l\LiªRΩVáV @™´sV¯NS¨sNTP ºdΩqx sVN]¿¡Ë©´s μ≥y©´s˘Li DLiμj∂. ™´sL<iR Li mx s≤T∂æªΩ[ l\LiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´stx sÌ QF°ªyLRiV. μ≥y©´s˘Li ªRΩLRi÷¡LiøyáLi¤…¡[ 45ÕÿLkiá

@™´sqx sLRiLi DLiμj∂. Fsxmsˆ…”¡NRPmx sˆV≤R∂V μ≥y©´s˘Li ªRΩLRi÷¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ N]©´sg][Œœ¡˛Õ‹[ «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ HZNPzms @μ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ 86ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ N]©´sVg][Œ¡œ˝ ß «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 3,446 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ 1,79 áORPQá NTP*Li…ÿŒœ¡˛ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[aSLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ 37Æ™s[á NTP*Li…ÿŒœ¡˛ μ≥y©´s˘Li ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ DLiμj∂. @μ≥∂j NSLRiVá ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ˙xmsNSLRiLi Fs¨s≠sVμj∂ áORPQá gRi¨dsı qx sLiøR¡VáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤y÷¡. NS¨s øyÕÿ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ xqsLiøR¡Vá N]LRiªRΩ DLiμR∂Li»¡V©yıLRiV. N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s μ≥y©y˘¨sı ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ÕÿLkiáV N]LRiªRΩgS DLi≤R∂»¡Liª][ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áVNRPV ™yLRiLi mx sμj∂ L][«¡ŸÃ¡V l\LiªRΩVáV ZNP[Li˙μyá ™´sμÙ∂R ¨sLkiOTPQLiøy÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. Bxmsˆ…”¡\ZNP©´s @μ≥∂j NSLRiVáV μ≥y©´s˘Li @™´sV¯NSá\|ms μR∂XztsÌ Q ryLjiLi¿¡ Æ™sLi»¡ Æ™sLi»¡Æ©s[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s l\LiªRΩVáV N]LRiVªRΩV©yıLRiV

Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 583 xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV NRPLixmsp˘»¡L˝RiV xqs™´sVNRPWLSË™´sV¨s, Bxmsˆ…”¡ZNP[ 283 ™´sVLiμj∂ AxmslLi[»¡L˝Ri©´sV NRPW≤y ¨s∏R∂V≠sVLiøy™´sV©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ «¡™´sW≈¡LRiVËáV G ≠sμ≥R∂LigS F~LiμR∂VxmsLSËáƩs[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms NRPLixmsp˘»¡L`i AxmslLi[»¡L˝RiNRPV ≤T∂≠s«¡©˝´s ™yLkigS bPORPQfl· ªRΩLRigRiªRΩVá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ≤R∂LizmsLig`i ∏R∂WLÔRiVá ¨sLS¯flÿ¨sNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xqÛsÕÿá©´sV }qsNRPLjiLiøyá¨s, ª]÷¡μR∂aRPgS 47 ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ ™´sLki¯NRPLiF°xqÌsV ∏R∂WLÔRiVá©´sV Æ©sáN]áVˆªRΩV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. 13™´s ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂Vá ©´sVLi¿¡ LRiW. 20 N][»˝¡V ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ª]÷¡μR∂aRPgS ˙…ÿN`P=N][NRPV ¡NSLiVVá©´sV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡…ÿ¨sNTP ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. gRifl·xms™´sLRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ¬ø¡[xmsá ¬ø¡LRiV™´soá ™´sÃ˝¡ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ ¬ø¡LRiV™´soáV NRPW≤y NSáVuy˘¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s, C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s CJAL`i≤U∂á©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

æªΩáLigSfl·\|ms ™´sV•¶¶ ©y≤R∂VÕ‹[ øR¡LRiË: …”¡.…”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,Æ™s[V23(ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌik gS ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @LiaRPLi\|ms ™´sV•¶¶ ©y≤R∂VÕ‹[ øR¡LjiËryÚ™s´ V¨s æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂m{ s ©y∏R∂VNRPVáV qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌik gS ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ Fy»¡V æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NRPW≤y FyLÌik qx sˆxtsÌ QÆ\™sV©´s Æ\™s≈¡Ljiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ …‘¡≤U∂m{ s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`i LS™´so, ªRΩáry¨s $¨s™yxqs ∏R∂WμR∂™±sáª][Fy»¡V A FyLÌik ©y∏R∂VNRPV≤R∂V FsÕfi LRi™´sVfl· ≠s¤Õ¡[NPR L˝iR qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. @Õÿlgi[ æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXμÙj∂NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @LiaSá\|ms NRPW≤y øR¡LjiËryÚ™s´ V©yıLRiV. ™´sV•¶¶ ©y≤R∂VÕ‹[ mx sáV @LiaSá©´sV øR¡LjiËryÚ™s´ V©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ …”¡≤T∂mz s  ¡Õ‹[}msªRΩLi\|ms©y øR¡LRiË rygRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚ ryμ≥∂R ©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s @™´sVLRi≠dsLRiVá NRPV»¡VLiÀÿáNRPV LRiW. 10 áORPQá FsN`P=˙lgi[ztsQ∏∂R Wª][Fy»¡V A∏R∂W NRPV»¡VLiÀÿáՋ[ INRPLjiNTP Dμ][˘gRiLi ™´s¬ø¡[ËÕÿ ZNP[LiμR∂˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı N][lLi[ @LiaRPLi\|ms ™´sV•¶¶ ©y≤R∂VÕ‹[ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. C Æ©sá 27, 28 æªΩ[μ∂k Õ˝‹[ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ gRiLi≤T∂}ms»¡Õ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı ™´sV•¶¶ ©y≤R∂VNRPV gRiªRΩLiÕ‹[ NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ •¶¶ «¡LRi™´soªyLRi¨s ™yLRiV AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV•¶¶ ©y≤R∂VNRPV ™´s¬ø¡[Ë ™yLjiNTP Fs™´sLjiNTP Fs»¡V™´sLi…”¡ @r¢NRPLRi˘Li NRPágRiNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s»˝¡V ™yLRiV ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

•¶¶ ≠dsVá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[ryÚLi: NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶ ¶Lji ™´sLRiLigRiÕfi,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): …”¡AL`iFs£qs ªRΩ©´s ™ygÙS©yá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LRiË≤R∂Liª][ Fy»¡V, ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™s[V\¤Õ¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV¬ø¡[xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ™´sLRiLigRiÕfi FsLi{ms ≤T∂∏R∂VLi $x§¶¶¶Lji @©yıLRiV. ZNPzqsAL`i B¿¡Ë©´s ™ygÙS©yá @™´sVáVNRPV NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. ZNP[{qsAL`i ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ À≥œ¡WFyáxms÷˝¡¨s À≥ÿLki xmsLji˙aS≠sVNRP ZNP[Li˙μR∂LigS ºdΩLjiËμj∂μÙR∂Vªy™´sV©yıLRiV. ¬ø¡Ã¡WˆLRiVÕ‹[¨s ¤«¡©±sN][Õ‹[ ™´sVL][ 1400 Æ™sVgS ™y»˝¡ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ DªRΩˆºΩÚNTP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS À≥œ¡WFyáxms÷˝¡¨s ˙F~|mnsxqsL`i «¡∏R∂VaRPLiNRPL`i —¡Õ˝ÿgS GLSˆ»¡V©´s©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ À≥œ¡WFyáxms÷˝¡ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LigS ™´sWLRi©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. BNRP™´sVVLiμR∂V ªy©´sV Æ©sá L][«¡ŸÕ˝‹[ 20 L][«¡ŸÃ¡V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[Æ©s[ DLi…ÿ©´s©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[¨s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV æªΩáV=NRPVLi»¡W FsxmsˆV…”¡NRPxmsˆV≤R∂V xmsLjixtsQ‰LjiryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgiáVF°»¡™´sVVáV xqsx§¶¶¶«¡Li @¨s ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ {qsªRΩNRP‰ @©yıLRiV. ªy©´sV J»¡≠sVNTP NRPVLigjiF°NRPVLi≤y ˙xms«¡Ã¡ N][xqsÆ™s[V xqs¨s¬ø¡[ryÚ©´s¨s

@©yıLRiV. FyLÌki, ˙xms«¡Ã¡ N][xqsLi ˙Fyflÿ÷¡¬ø¡[Ë NSLRi˘NRPLRiÚáV©´sı FyLÌki æªΩÆμ∂[FyÆ©s[©´s©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ ©y∏R∂VNRPVáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV©´sı FyLÌki Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡≠sV Fyá™´s≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRi™´sV©yıLRiV. FyLÌkiNTP ˙μ][x§¶¶¶Li ªRΩá|ms…Ì”¡©´s™yLRiV FsLiªRΩ…”¡™y\lLi©y D}msOTPQLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s {qsªRΩNRP‰ xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki N][xqsLi xms¨s ¬ø¡[}qs NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV NSFy≤R∂VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV.


5

X¯ìyês¡+ 24`05`2014

õ˝≤¢ n_Ûeè~›øÏ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› nedüs¡+ Aμj ∂ ÕÿÀÿμ`∂,Æ ™ s[ V 23(ôd’ ÿ q÷´dt ) : —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s μk∂LÁiR NSáLi ©´sVLi¿¡ |msLi≤T∂Li g`iÕ‹[ D©´sı ˙xmsμ≥y©´s ªygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂. BNRP‰≤R∂ ™´sL<iR FyªRΩLi @μ≥∂j NRPLigS D©yı rygRiV ªygRiV¨ds…”¡NTP G…ÿ NRPuÌyáV ªRΩmx sˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. μk∂Liª][ N]ªRΩgÚ S GLRiˆÆ≤∂[ æªΩáLi gSfl·Õ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP —¡Õ˝ÿ qx s™´sVxqs˘ áV qx s™yÕfi NS©´sV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 10 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPVgS©´sV G≤T∂Li»¡ …‘¡AL`iFs£qsNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡VgS Fs¨sıNRPNSgS, BμÙ∂R LRiV ’d¡G{qsˆ, INRPLRiV NSLi˙lgi£qs FyLÌik FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Fs¨sıNRP∏R∂W˘ LRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms @μ≥j∂NSLRi FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V AªRΩ¯≠saS*xqsLiª][ DLi≤R∂ gS, ™´sVL][ ™´sVVgÊRiVLRiV BªRΩLRi FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi ªRΩ™´sV ¨sπ∏∂W«¡ NRP™´sLÊSá @’≥¡™´sXμÙ∂j N][qx sLi ™´sVLjiLiªRΩgS ˙aRP≠sVLiøy÷¡= DLiμj∂. BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡

˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáNRPV xqs™yÕfi NS©´sV©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsμR∂™´soáV F~LiÆμ∂[ ¤Õ¡[μy FsLizms\ZNP©´s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV ¨s«ÿLiVVºdΩgS mx s¨s ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV xmsLjiuy‰LRiLi μR∂NRP‰gRiáμR∂V. gRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «¡Ã¡ ∏R∂V«Ï¡Li }msLji»¡ rygjiLi¿¡©´s @≠s¨dsºΩ¨s J \Æ™sxmso ªRΩV≤T∂¿¡ |ms≤R∂VªRΩWÆ©s[ A NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı ˙Fy¤«¡NÌRPVá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi DLiμj∂. Õ‹[∏∂R VL`i |ms©±sgRiLigS, ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc¬ø¡[Æ™sŒœ¡˛, NRPÆ≤∂Li ˙Fy¤«¡NÌPR V FsªRΩVÚ |msLiøR¡≤R∂Li, qx sμR∂L`i™´sW…fi Àÿ˘lLi —[ ¡ ¨sLS¯fl·Li, Fsry=lLi{qsˆ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ¨sLRi¯Õfi ≤T∂≠s«¡©±s \lLiªyLigS¨sNTP rygRiV¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ qx sLRiqx s*ºdΩ NSáV™´sá

Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms

Æ©s[≤R∂V —¡Õ˝ÿ …”¡≤T∂zms xqs≠dsVORPQ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): xmsLS«¡∏R∂V NSLRiflÿá\|ms ≠sZa˝P[xtsQfl·NRPV …”¡≤T∂zms zqsμÙR∂Li @™´soª][Liμj∂. B…‘¡™´s÷¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ …”¡≤T∂zms |mnsWLRiLigS Æμ∂ ¡˜ºΩLiμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂FsLi{msgS D©´sı LS¥][≤`∂ LRiÆ™s[Va`P, A∏R∂V©´s NRPV™´sWLRiV≤R∂V NRPW≤y |mnsWLRiLigS J≤T∂F°∏R∂WLRiV. μk∂Liª][ B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s rÛy¨sNRP, ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV.. @LiμR∂VÕ‹[ æªΩÆμ∂[Fy ryμ≥j∂Li¿¡©´s xmns÷¡ªyáV, «¡∏R∂Wxms«¡∏R∂Wá\|ms xqs≠dsVOTPQLiøR¡©´sV©yıLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki μy*LS ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi D»¡WıLRiV Æ™s[μj∂NRPgS aRP¨s™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡NRPV xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. D»¡WıLRiVÕ‹[¨s xmsoÕÿ“¡ÀÿÀÿ ≤T∂˙gki NRPŒÿaSáՋ[ ≠sV¨ds™´sV•¶¶¶©y≤R∂V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V A FyLÌki F~÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V LRiÆ™s[V£tsQ LS¥][≤`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s …”¡≤T∂zms ™´sVV≈¡˘ ©y∏R∂VNRPVáV, —¡Õ˝ÿ NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, ˙gS™´sV NRP≠sV…‘¡ @μ≥R∂˘QORPQ, NSLRi˘μR∂LRiV+áV, Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lgi÷¡¿¡©´s xqsLRiˆLiøR¡VáV, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, FsLi{ms…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡¬ø¡[zqs©´s æªΩÆμ∂[Fy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @À≥œ¡˘LÛRiVáV •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s N][LSLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP æªΩÆμ∂[Fy LSxtÌsQ˚NRP≠sV…‘¡ xmsLjibdPáNRPVáV •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©yıLRi©yıLRiV.

Aμ≥∂R V¨dsNRPLRifl·, qx s*LÒiR , N]™´sVVLRiLi’≥¡d Li, ™´s…Ì¡” ™ygRiV, ryªyıá ˙Fy¤«¡NÌRPVá Aμ≥∂R V¨dsNRPLRifl· ™´sLi…”¡ mx s©´sVáV ¬ø¡[mx s…Ìÿ ÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi DLiμj∂. B≠s mx spLjiÚ LiVVæªΩ[Æ©s[ rygRiV¨ds…”¡ ™y≤R∂NRPLi |msLjigji ™´s˘™´sryLiVVNRPLigS —¡Õ˝ÿ xmsoL][gRi ≠sVxqsVÚLiμj∂. Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[qz sAL`i B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠sV Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ªRΩWLRiVˆ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NUPáNRPLigS ™´sWLRiÀ‹[ ªRΩVLiμj∂. μk∂LÁRiNSáLigS zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRP NRPV»¡VLiÀÿáV ≤T∂|msLiÆ≤∂Li…fi Dμ][˘gSá N][xqsLi ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ æªΩáLigS fl·

GáWLRiV,Æ™s[V23(ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[mx sμ≥∂R ˘LiÕ‹[ ≠s≠sμ≥∂R —¡Õ˝ÿá NRP¤Õ¡NÌPR QLiR˝ ª][ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ CÆ©sá 25™´s æªΩ[μ∂k ©´s ¿d¡£msn |qs˙NRP»¡Lki qx s™´sWÆ™s[aPR Li GLSˆ»¡V¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨sNTP mx sbPË™´sVg][μy™´sLji NRP¤Õ¡˙NRP…fi qz sμÙyLÛiR ¤\«¡©±s §x ¶ ¶«ÿLRi™´so ªRΩV©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ ™´sVx§¶ ¶LiºΩ, LSxtsÌ Q˚ Fs¨sı NRPá ˙xmsμ≥y©yμ≥∂j NSLji À≥¡œ ©´s*L`iÕÿÕfi ªRΩμj∂ªRΩLRi D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáV NRP¤Õ¡NÌPR QLiR˝ ª][ qx s≠dsVOTPQLiøR¡©´sV©yıLRiV. C qx s™´sWÆ™s[aS¨sNTP mx sbPË™´sV g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i qz sμÙyL`ÛiQ¤\«¡©±s NRPW≤y •¶¶ «¡LRiV NS©´sV©yıLRiV. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P, æªΩáLigSfl· LSuÌy˚á GLSˆ»¡V μR∂XuÌy˘ A∏R∂W —¡Õ˝ÿá NRP¤Õ¡NÌPR QLiR˝ ª][ D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáV qx s™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV mx sLjiFyá©yxmsLRiLigS @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s @LiaSá\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s mx sáV @LiaSá™yLkigS μR∂ryÚQ˚á©´sV qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[}qs mx s¨sÕ‹[ @μ≥∂j NSLRiVáV ¨s™´sVgRiı ™´sV∏R∂W˘LRiV. NRP¤Õ¡NÌPR L`i qz sμÙyL`ÛiQ¤\«¡©±s  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi LS˙ºΩ BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V áVÆμ∂[Lij Æ™s◊˝¡ gRiVLRiV™yLRiLi |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[Æ©s[ DLi≤T∂ —¡Õ˝ÿNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s @LiaSá©´sV D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáNRPV ≠s™´sLjiLi¿¡©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi.

©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi ZNP[xqsVÕ˝‹[ ™´sVL][ ™yLRiLi gRi≤R∂V™´so ≤≥∂T ÷d¡˝ ,Æ™s[V23(ôdÿ’ q÷´dt): ©´sÃ˝¡μ≥∂R ©´sLi ZNP[qx sVÕ˝‹[ ZNP[Li˙μy¨sNTP qx sV˙{msLiN][LiRÌ V ™´sVL][ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂V™´so B¿¡ËLiμj∂. ©´sÃ˝¡μ≥∂R ©´sLi ZNP[qx sVá ≠søyLRifl·, mx sLRi˘Æ™s[OPR Qfl·NRPV qz s…fi GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s qx sV˙{msN][LiRÌ V AÆμ∂[bPLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. qz s…fi GLSˆ»¡VNRPV ™´sVL][ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂V™´so ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V qx sV˙{msN][LiRÌ V Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. ©´sÃ˝¡μ≥∂R ©´sLi μR∂ryÚQ˚á©´sV NSLRi˘μR∂Lji+ rÛyLiVV @μ≥∂j NSLji Aμ≥∂k ©´sLiÕ‹[ DLiøyá¨s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡\|ms©y @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR XªRΩ*LiÕ‹[¨s ∏R∂VWzmsFs qx sLS‰L`i BxmsÌ mz s ™´sLRiNRPV FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][¤Õ¡[μ∂R V.

mx sLjiLRiOTPQLi¿¡ mx sLS˘»¡NRPVá©´sV ANRPL<ij Li¿¡©´s »˝¡LiVVæªΩ[ —¡Õ˝ÿ mx sLS˘»¡NRP ZNP[Li˙μR∂LigS FsμR∂VgRiVªRΩVLiμj∂. BNRP —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sryÚLiR LigS rygRi™´soªRΩV©´sı mx sºΩÚ, r°∏R∂W mx sLi»¡Ã¡NRPV qx s\lLi©´s ™´sW lLi‰…”¡Lig`i r¢NRPLRi˘Liª][Fy»¡V, gji»Ì¡V Àÿ»¡V μ≥R∂LRi¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li A xmsLi»¡Ã¡©´sV ¨sáV™´s ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV gji≤ÔR∂LigRiVáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜Li μR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[ xmsºΩÚ, r°∏R∂W xmsLi»¡Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @©´sV ¡Liμ≥∂R mx sLji˙aRP™´sVá©´sV —¡Õ˝ÿÕ‹[ |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ rÛymz sLiøy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi DLiμj∂. C @LiaSá©´sV mx spLjiÚ ¬ø¡[qz s©´s»˝¡LiVVæªΩ[

®©s[²R¶V GÌÁWLRiVÍÜ[ ÉÓÁ²T¶zms xqs−dsVORPQ

AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s Dμ][˘gRiVáNRPV ™yLji INRP Æ©sá “¡ªRΩLi À‹[©´s£qsgS ˙xmsNRP…”¡xqsWÚ LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRPá ˙xmsμ≥y©´s NRP≠sVxtsQ©´sLRiV À≥œ¡©´s*L`iÕÿÕfi AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ “¡™Ø[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. FyL˝RiÆ™sVLi»¡V, @|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂á @LiVV©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´sı @μ≥j∂NSLRiVáNRPV, zqs ¡˜Liμj∂NTP C À‹[©´s£qs @LiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s DªRΩ*LRiV*Õ˝‹[ }msL]‰©yıLRiV. Dμ][˘gRiVáV G˙zmsÕfiÕ‹[ ºdΩxqsVNRPV©´sı ¤À¡[zqsN`P “¡ªy¨sı ˙Fy™´sWfl”·NRPLigS ºdΩxqsVN]¨s À‹[©´s£qsgS F~LiμR∂©´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i DªRΩ*LRiV*á Æ™s[VLRiNRPV Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s BªRΩLRi aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV C À‹[©´s£qs ™´sLjiÚxqsVÚLiμj∂. Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s À‹[©´s£qs\|ms Dμ][˘gRiVáV x§¶¶¶L<RiLi

GáWLRiV,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ —¡Õ˝ÿrÛyLiVVÕ‹[ xqs≠dsVORPQ©´sV aRP¨s™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡À‹[ªRΩV©yıLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sı CÆ©sá 24©´s GáWLRiVÕ‹[¨s —¡Õ˝ÿ FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[}qs@LiaRPLi\|ms NRPW≤y xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV. FyLÌki —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPVLSáV, LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘LSáV ª][»¡ {qsªyLS™´sVáOTPQ ¯ @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s «¡Ljilgi[ C xqs™´sWÆ™s[aRPLi 24™´s æªΩ[μk∂ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂V xqs™´sV©´s*∏R∂V NSLRi˘μR∂Lji+ Fy÷¡˙xmsryμ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPáՋ[ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS ™´sVLi¿¡ Aμ≥j∂NRP˘ªRΩª][ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s»¡Li, —¡Õ˝ÿÕ‹[ @¨sı {qs»˝¡V æªΩÆμ∂[Fy, ≠sV˙ªRΩxmsORPQLi À≥ÿ«¡Fy \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][™´s»¡Liª][ C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ©´sWªRΩ©´sLigS Fs¨sıQQ\ZNP©´s FsLi{ms, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ª][Fy»¡V FsÆ™sV¯÷d¡= xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ FyLÌki ryμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s«¡∏R∂Wá\|ms, N]¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ æªΩÆμ∂[FyNRPV J»˝¡V ªRΩNRPV‰™´sgS F°Ã¡™´s»¡Li\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ ˙xmsμ≥y©´s\Æ™sV©´s @LiaSá©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ «¡Ljilgi[ ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ æªΩÆμ∂[Fy @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂VNRPV ¨sÆ™s[μj∂LiøR¡©´sV©yıLRiV.

¿¡ªRΩWÚLRiV,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): C Æ©sá 28©´s ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ Fs¨sıNRPá\|ms LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi ˙xmsμ≥y©´s NRP≠sVxtsQ©´sL`i À≥œ¡©´s*L`iÕÿÕfi xqs≠dsVOTPQLiøR¡©´sV©yıLRiV. LS∏R∂Vá{qs™´sV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms «¡Ljilgi[ xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ¿¡ªRΩWÚLRiV, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, NRPLRiWıáV, NRP≤R∂xms, Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLRiVáª][ À≥œ¡©´s*L`iÕÿÕfi xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS©´sV©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s ZNP[xqsVáV, ¬ø¡÷˝¡Lixmso ™yLRiÚáV, C≠dsFsLiá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·, Æ™sÀfiNS%`¡»¡zqsLig`i ºdΩLRiV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms A∏R∂V©´s —¡Õ˝ÿá ™yLkigS xqs≠dsVOTPQLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ xqs¿¡™yá∏R∂W¨sNTP xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂Liμj∂. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV, «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV NRP≠sVxtsQ©´sL˝RiV, Fs{qsˆÃ¡V, @μR∂©´sxmso Fs{qsˆÃ¡V, Fs¨sıNRPá ≠sÀ≥ÿgRiLi @μ≥j∂NSLRiVáV •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi

˙xms«¡Ã¡NRPV B¿¡Ë©´s ™ygÙS©yá @™´sVáVNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ™´s˘™´sry∏R∂V NSLji¯NRP xqsLixmnsVLi LSxtÌsQ˚ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ™´sVVLRi◊d¡NRPXxtÒsQ æªΩ÷¡FyLRiV. \lLiªRΩVáNRPV, ≤y*˙NS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV LRiVfl· ™´sW{mns, ¨sLRiVμ][˘gRiVáNRPV Dμ][˘gSá NRPሩ´s ™´sLi…”¡ ™ygÙS©yá©´sV ˙xmsflÿ◊¡NRP ¡μÙR∂LigS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ™´s˘™´sry∏R∂V NSLji¯NRPVá N][xqsLi ¬ø¡[zqs©´s DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV øR¡»Ì¡Li ¨sL˝RiOSQQ˘¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩVLiμR∂¨s, ªRΩORPQfl·Li μy¨s @™´sVáVÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠dsá…”¡\|ms —¡Õ˝ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿá©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´s˘™´sry∏R∂V NSLji¯NRP xqsLixmnsVLi @–¡Ã¡ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡Ã¡V «¡⁄\¤Õ¡ 30, 31, AgRixqÌsV 1, 2 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V xqsLixmnsV —¡Õ˝ÿ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ Fs.LRi≠s æªΩ÷¡FyLRiV. μy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s NSLS˘øR¡LRifl·©´sV LRiWF~Liμj∂xqsVÚ ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

®©s[ÉÓÁ NRPÛÍÁNíRPQLýRi xqsª«sW®ªs[aS¬sNTP zqsμôyLóRi \ÛÇÁ©±s

ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ¨sLÒRi∏R∂VLi zqsLigRilLi[fl”· @zqsÛ ªRΩ*LiQ|\ ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxms©´sVLiμR∂Li »¡V©yıLRiV. ªRΩ™´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá @’≥¡™´sXμÙ∂j N][qx sLi qx sLS‰LRiVª][ qx s≈¡˘ªRΩgS DLi»¡W ªRΩ™´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sı @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[∏∂R Wá ¨s Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ D ¡Õÿ»¡xms ≤R∂VªRΩV ©yıLRiV. BNRP‰≤T∂ ˙xmsNRPXºΩ, xqsx§¶¶¶«¡zqsμÙ∂R Æ\™sV©´s ™´s©´sLRiVá ¨sıLi…”¡¨s @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[zqs xmsLS˘»¡NRP ZNP[Li˙μR∂LigS ™´sWLSËá¨s —¡Õ˝ÿ ™yxqsVáV N][LiR VªRΩV©yıLRiV. BNRP‰ ≤T∂ @≤R∂™´soáV, «¡Ã¡FyªyáV, mx soLSªRΩ©´s Æμ∂[™yá∏R∂WáV, øyLji˙ªyªRΩ¯NRP NRP»Ì¡≤y áV, ¨sLRi¯Õfi N]∏R∂V˘ À‹™´sV¯Ã¡V ≠ds» ¡¨sıLi…”¡¨s

28©«s ¼½LRiVxms¼½ÍÜ[ Fs¬sõNRPÌÁ ¬sLRi*x¤¦ ¦ßá\|ms xqs−dsVORPQ

ÑÁÍýØ xqsª«sVxqsùÌÁ xmsLjiuyäLS¬sNTP NRPXztsQ : FsLi{ms g][NRPLSÇÁÙ GáWLRiV,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ xqsLS‰L`i GLRiˆ≤R∂VDªRΩ©´sıLiμR∂V©´s —¡Õ˝ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ |ms≤R∂ªy©´s¨s ©´sLRiryxmsoLRiLi FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V g][NRPLS«¡Ÿ gRiLigRiLS«¡Ÿ @©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂VZNP[Li˙μR∂Li μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV¨s Æ™s◊˝¡ xmsLjiuy‰LRiLi @π∏∂[V˘Õÿ øR¡WryÚ©´s©yıLRiV. ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ L][«¡ŸÕ‹[ 22 gRiLi»¡Ã¡V xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRi¨s, @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ªy©´sV ¨sLRiLiªRΩLRiLi ˙aRP≠sVryÚ©´s¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ©´sLRiryxmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sı ™´sVLjiLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsÕÿ xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[LRiV™´sÕ‹[ DLi…ÿ©´s¨s @©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ D©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[Õÿ …‹[Õfi˙{mns Æ©sLi ¡LRiV©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV

LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤R∂≤R∂Li, …‘¡AL`iFs£qs @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT LS™´s≤R∂Li A FyLÌik B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠sV Æ©sLRiÆ™s[LRiÀ‹[™yá¨s @LiμR∂LRiW N][LRiVªRΩV©yıLRiV. C ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡NRPV C qx s™´sVxqs˘©´sV ºdΩLRiË≤R∂Li |ms©´sV qx s™yáVgS ™´sWLjiLiμj∂. qz sLigRilLi[fl·” NSLji¯NRPVá DFyμ≥∂j NTP g]≤Ô∂R ÷¡ |ms»Ì¡VgS ™´sWLji©´s J|ms©±s NSxqÌsVá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi NRPW≤y xqsLS‰LRiVNRPV qx s™yÕfigS qx sXztsÌ QLiøR¡©´sV ©´sıμj∂. J|ms©±s NSxqsÌ VáV D©´sı ø][»¡ À≥¡œ WgRiLRi˜ÈgiR ©´sVá ªRΩ™´s*NSá©´sV ˙F°ªy= z§¶¶¶Liøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ xqsLS‰LRiV\|ms FsLi\æªΩ©y DLiμR∂Li»¡V©yı LRiV. μk∂¨s\|ms ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li

@©´sıμyªRΩ ™´sVV≈¡Li\|ms A©´sLiμR∂Li Æ™s÷˝¡≠sLjixqsVÚLiμj∂. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @μ≥∂j NSLRiLi ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s FyLÌik mx sºΩÚ, r°∏R∂W mx sLi»¡Ã¡ @’≥¡™´sXμÙ∂j |\ ms B¿¡Ë©´s •¶¶ ≠sV ˙xmsxqsVÚªΩR Li ˙xmsryÚ™y©yL>iR Li @™´soª][Liμj∂. μk∂Liª][Fy »¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[ gjiLji«¡©´s ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ GLSˆ»¡V, ¨sLRi¯Õfi ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s Fsry=lLi{qsˆ ™´sVVLixmso Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV ©´stx sÌ Qmx sLji•¶¶ LiR Li, ˙…”¡mx soá H…”¡ qx s™´sVxqs˘ á©´sV mx sLjitx sQ‰LjiLiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡≠s N]ªRΩgÚ S N]áV™´so μk∂Lji©´s aSxqs©´s qx sÀ≥¡œ V˘ á\|ms Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ FsLiªRΩgS©Ø[ DLiμj∂. Æ™sVV ªyÚ¨sNTP N]ªRΩgÚ S Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV ¬ø¡[mx s≤R∂V ªRΩV©´sı @μ≥∂j NSLRi FyLÌik FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡NRPV @Õÿlgi[ «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌik áNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVVgÊiR VLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡NRPV qx s™´sVxqs˘Ã¡ mx sLjiuy‰LRiLi, ¨sμ≥∂R Vá @’≥¡™´sXμÙ∂j mx s©´sVá ™´sVLi«¡⁄LRiV ÕÿLi…”¡™´s¨dsı ™yLji xms¨s ºdΩLRiVNRPV qx s™yÕfigS ™´sWLRiÀ‹[ªΩR VLiμR∂L i»¡V©yıLRiV.

™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿrÛyLiVVÕ‹[ —¡Õ˝ÿ Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLji, xqs•¶¶¶∏R∂V @μ≥j∂NSLji, ≤U∂AL][*, AL][*áV, GAL][*áV, Fs¨sıNRPá xqsWxmsLjiLi¤…¡LiÆ≤∂Li…fiáV, ≤U∂…‘¡Ã¡V, Dμ][˘gRiVáNRPV C À‹[©´s£qs ™´sLjiÚLiøR¡©´sVLiμj∂. 2.04.2014NRPV ™´sVVLiμR∂V ©´sVLi¿¡ Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´sı ™yLjiNTP xmspLjiÚ Æ©sá “¡ªy¨sı À‹[©´s£qsgS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡gS.. A ªRΩLRiV™yªRΩ Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ™yLjiNTP xqsgRiLi Æ©sá “¡ªy¨sı À‹[©´s£qsgS ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáª][ Fy»¡V.. Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´sı IxmsˆLiμR∂ Dμ][˘gRiVáNRPV ™yLji Æ©sá “¡ªy¨sı À‹[©´s£qsgS B™´s*©´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 240 ™´sVLiμj∂ @μ≥j∂NSLRiVáV Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiQ rÛyLiVVÕ‹[ N]LiμR∂LRiV, —¡Õ˝ÿ xqs¿¡™yá ∏R∂VLiÕ‹[¨s Fs¨sıNRPá |qsÕfiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 50 ™´sVLiμj∂ ™´sLRiNRPV ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.

ËÜ[LïRiV ¼½}msözqs©«s ®²¶{qs ry£mís®ªs[L`i r~ÌÁWùxtsQ©±s= \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ™´sVL][ ry£mnÌsÆ™s[L`i xqsLixqÛs À‹[LÔRiV ºΩ}msˆzqsLiμj∂. ¨sLRiVμ][˘gRiáVNRPV Dμ][˘gSá }msLRiVª][ NRPVøR¡VË…‹[{ms |ms…Ì”¡Liμj∂. r°™´sW—¡gRiW≤R∂ zqsLji™´s˝V¤Õ¡ »¡™´sL`i=Õ‹[ D©´sı Æ≤∂{qs ry£mÌsÆ™s[L`i r~áW˘xtsQ©±s= \|ms#˚Æ™s[…fi ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ xqsLixqÛs bPORPQfl·, @©´sLiªRΩLRiLi Dμ][˘gRiLi }msLRiVª][ ¨sLRiVμ][˘gRiVá©´sVLi¿¡ |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ≤R∂ ¡V˜ ™´sxqsWáV ¬ø¡[zqs À‹[LÔRiV ºΩ}msˆzqsLiμR∂¨s Àÿμ≥j∂ªRΩVáV æªΩ÷¡FyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi xqsV™´sWLRiV ™´sLiμR∂™´sVLiμj∂ ¨sLRiVμ][˘gRiVáV xqsLixqÛs ™´sVVLiμR∂V NRPWLRiV˨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. gRiªRΩ ©yáVgRiV Æ©sááVgS ªRΩ™´sVNRPV Æ™s[ªRΩ©yáV B™´s*NRPF°gS IN]‰NRP‰Lji ™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡ áORPQ Õ˝‹[ ≤R∂ ¡V˜ ™´sxqsWáV ¬ø¡[aSLRi¨s ™yLRiV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ªyŒœ¡Li Æ™s[zqs ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV NRP¨sˆLiøR¡NRPVLi≤yF°™´s≤R∂Liª][ ∏R∂VVgRiLiμ≥R∂L`i @Æ©s[ Àÿμ≥j∂ªRΩ ™´s˘QQNTPÚ xmsLi«¡gRiV»Ì¡ Fs£qsH ™´sW©±szqsLig`iNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLixqÛs ™´sÃ˝¡ xqsV™´sWLRiV 150 ™´sVLiμj∂ Æ™sWxqsF°LiVV©´s»˝¡V Àÿμ≥j∂ªRΩVáV æªΩ÷¡FyLRiV. Dμ][˘gRiLi ™´sWÆ©s[}qs»¡xmsˆV≤R∂V ≤R∂ ¡V˜ ™yxms£qs BryÚ™´sV¨s ©´s™´sV¯ ¡÷¡NSLRi¨s ™yLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. zmnsLS˘μR∂V ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.¡

˙xms«¡Ã¡NRPV …”¡≤T∂zms @Li≤R∂gS DLi»¡VLiμj∂ :xmsºΩÚFy…”¡ gRiVLi»¡WLRiV,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): Æ™sVV©´sı…”¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @≠s¨dsºΩ, @LSøR¡NRPLi, @˙NRP™´sWáNRPV FyáˆÆ≤∂[ FyLÌkiáNRPV ˙xms«¡Ã¡V ªRΩgji©´s gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡FyˆLRi¨s …”¡≤T∂zms —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ˙xmsºΩÚFy…”¡ xmsoÃ˝¡LS™´so @©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW lgiáVxmso N][xqsLi NRPxtÌsQxms≤T∂ xms¨s ¬ø¡[aSLRi¨s ˙xmsaRPLizqsLiøyLRiV. AμR∂LjiLi¿¡ lgi÷¡zmsLi¿¡©´s NSLRi˘NRPLRiÚáV, ˙xms«¡Ã¡ LRiVfl·Li ºdΩLRiVËNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩLi˙≤T∂ @μ≥j∂NSLS¨sı @≤ÔR∂V|ms»Ì¡VNRPV¨s N][»˝¡V NRPW≤R∂¤À¡…Ì”¡©´s «¡gRi©±sNRPV ˙xms«¡Ã¡V ¡VμÙj∂ ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV. LSuÌy˚’≥¡™´sXμÙj∂ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘™´sV¨s ˙xms«¡Ã¡V ˙gRiz§¶¶¶Li¿¡ æªΩÆμ∂[FyNRPV xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRi©yıLRiV.FsÃ˝¡Æ™s[Œœ¡Õÿ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi»¡W xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ˙xmsºΩÚFy≤R∂V @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qs ™yLjiZNP[ J»˝¡≤T∂lgi[ x§¶¶¶NRPV‰ DLiμR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V

@LiμR∂LjiNUP ™´sVLi˙ºΩxmsμR∂™´soá\|ms AaRP#Æ©s[. ! Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): lgi÷¡¿¡©´s …”¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡NRPV xmsμR∂™´soá xmnsX™´sL`i xms»Ì¡VNRPVLiμj∂. ªRΩ™´sVNRPV ¤À¡LRiVÚ μR∂NRPV‰ªRΩVLiμy ¤Õ¡[μy @©´sıÆμ∂[ BxmsˆV≤R∂V ™yLji áORPQ ˘LigS ™´sWLjiLiμj∂. —¡Õ˝ÿá Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «‹[gRiV LS™´sV©´sı ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s lLi[xqsVÕ‹[ ™´sVVLiμR∂V©yıLRiV. BNRP lLiLi≤][μj∂ μR∂NTP‰æªΩ[ ªRΩ©´sNRPVLS™´søR¡Ë©´sı μ≥k∂™´sWÕ‹[ ©´sÕ˝ÿáJÆμ∂áV D©yıLRiV. ≠dsLjiª][ Fy»¡V Δÿ©yxmspL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ lLi[Δÿ©y∏R∂VN`P, AzqsFnyÀÿμ`∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N][™´s áOTPQ ¯Ã¡ }msL˝RiV NRPW≤R∂ ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂™´soá «ÿ’¡ªyÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s ≠s¨szmsxqsVÚ ©´sıxmsˆ…”¡NUP {qs¨s∏R∂WLji…”¡, ry™´sW—¡NRP™´sLÊRiLi, BªRΩLRi˙ªy Æ™sVLji…fi ÷¡xqÌsVá Aμ≥yLRiLigS Fs™´sLjiNTP xmsμR∂™´soáV μR∂NRPV‰ªy∏R∂V©´sıμj∂ @©´sV™´sW©´sLigS DLiμj∂. ¬ø¡©´sWıL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ ™´sLRiVxqsgS ™´sVW≤R∂V ryL˝RiV ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡©´s μR∂◊¡ªRΩ ™´sWμj∂gRiry™´sW—¡NRP ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ©´sÕ˝ÿá JÆμ∂áV ™´sVLi˙ºΩxmsμR∂≠s\|ms AaRPgS D©yıLRiV. ZNP[{qsAL`i ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi GLSˆ»¡V μj∂aRPgS NRPxqsLRiªRΩVÚ

¬ø¡[xqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ JÆμ∂áVNRPV ¡L`iÚ Lji«¡LRiV* @LiVV˘Liμy ¤Õ¡[μy @©´sıμj∂ æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ¬ø¡©´sWıL`i ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s μyμyxmso Æ™sV«ÿLÌki aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘ áV ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂™´soá©´sV @μ≥j∂ztÌsQLi¿¡©´s™ylLi[ D©yıLRiV. zqs. ©yLS∏R∂V fl·, Fs£qs. xqsLi“¡™±sLS™´so ≠sV©´s•¶¶¶ 1957 ©´sVLi¿¡ @LiμR∂LjiNUP ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂™´soáV á’≥¡LiøyLiVV. A |qsLi…”¡Æ™sVLi…fiª][ NRPW≤y N]LiμR∂LRiV JÆμ∂áVNRPV ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s Δÿ∏R∂V™´sVLi»¡V©yıLRiV. {qs¨s∏R∂VLRi©´sLiVV©´s ªRΩ©´sNRPV NRP¨dsxqsLi lLiLi≤][ rÛy©´sLi @LiVV©y μR∂NRP‰μy @¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ©´sNRPV ≈¡¿¡ËªRΩLigS ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[ ø][»¡V á’≥¡LiøR¡©´sVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ gRiªRΩ 14xqsLi™´sªRΩ= LSáVgS DLi»¡W Fs©Ø[ı DμR∂˘™´sWÕ˝‹[ , F°LS…ÿÕ˝‹[ FyÕÊ‹Li»¡W ™´sxqsVÚ©´sı ©´sÕ˝ÿá JÆμ∂áV ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Õ˝‹[ {qs¨s∏R∂VL`igS }msL]‰©´s™´søR¡VË. ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V @LiμR∂LRiW NRPW≤y JÆμ∂áV ≠sV©´s•¶¶¶ Gμ][ INRP LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki ©´sVLi¿¡

…‘¡AL`iFs£qsÕ‹[NTP ¬ø¡[Lji©´s™ylLi[. JÆμ∂áV ™´sW˙ªRΩLi NRP™´sVW˘¨sxqÌsV FyLÌkiÕ‹[ NSLRi˘NRPLRiÚgS DLi»¡W @©´sLiªRΩLRiLi ’d¡Fs£qs{ms ©´sVLi¿¡ INRP ryLji ¬ø¡©´sWıL`i @|qsLi’d˝¡NTP F°…‘¡¬ø¡[zqs J≤T∂F°∏R∂WLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi GLRiˆ≤ÔR∂ …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li»¡W ¬ø¡[LSLRiV. øyÕÿ ™´sVLiμj∂ @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ™´sxqsWÚ Æ™sŒœ¡®Ú D©´sıxmsˆ…”¡NUP JÆμ∂áV ™´sW˙ªRΩLi FyLÌki¨s ≠ds≤R∂¤Õ¡[μR∂V. 2004Õ‹[ FyLÌki AÆμ∂[aRPLi Æ™s[VLRiNRPV @xmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qsª][ FyLÌki F~ªRΩVÚ|ms»Ì¡VN] [™´s≤R∂Liª][ NSLi˙lgi£qs @À≥œ¡˘LÛji ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ —¡. ≠s©Ø[μ`∂ lgiáVxmso N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[aSLRiV. 2009Õ‹[ …‘¡≤U∂{msª][ ™´sV•¶¶¶ NRPW»¡≠sV GLSˆ»¡V xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS …‘¡AL`iFs£qs …”¡ZNP‰…fi JÆμ∂áVNRPV á’≥¡Li¿¡Liμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ NRPW≤y FyLÌkiNTP, ZNP[{qsAL`iNRPV @Li≤R∂gS DLi»¡W ™´sxqsVÚ©´sı JÆμ∂áV @©´sWx§¶¶¶˘LigS ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. 2010Õ‹[ FyLÌki AÆμ∂[aRPLi Æ™s[VLRiNRPV æªΩáLigSfl· N][xqsLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi «¡Ljigji©´s Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[zqs ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV.

¨sLRiWzmsLiøyLRi©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s FyxmsLi aSxms\Æ™sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩV≤T∂¿¡|ms»Ì¡VNRPVF°LiVVLiμR∂©yıLRiV. FsLi{ms…‘¡{qs, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩÆμ∂[Fy FsNRP‰≤R∂ ¡Ã¡{§¶¶¶©´sLigS DLiμ][ gRiVLjiÚLi¿¡ @NRP‰≤R∂  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sVL][ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ ™´sLRiNRPV ªRΩ÷d˝¡, zmsÕ˝ÿ NSLi˙lgi£qsá ™´sp}qs ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂Wá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. À‹[©´sÀ‹[LiVV©´s $¨s™yxqsLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ß NRPxtÌsQxms≤T∂ FyLÌkiNTP @Li≤R∂gS D©´sı NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV BNRP\|ms Fs»¡V™´sLi…”¡ B ¡˜LiμR∂V¤Õ˝¡[NRPVLi≤y NRPLi…”¡NTP lLixmsˆÕÿ NSFy≤R∂VN][™yá©yıLRiV. @¨sı ≠sμ≥yÕÿ @Li≤R∂gS DLi≤yá¨s N][LSLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV FyLÌkiNTP NSLRi˘NRPLRiÚáV @Li≤R∂gS D©yıLRiV. BNRP\|ms NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV FyLÌki @Li≤R∂gS DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV.

μR∂LixmsªRΩVá AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ™´sLRiLigRiÕfi,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ™´sVLigRi}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi LRi™´sVfl·NRP‰}ms»¡Õ‹[ xmsoLRiVgRiVá ™´sVLiμR∂V ªygji μR∂LixmsªRΩVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. ALÙjiNRP B ¡˜LiμR∂Vá NSLRifl·LigSÆ©s[ μR∂LixmsªRΩVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡V ˙gS™´sVxqÛsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ¬ø¡[zqs©´s @xmsˆVáV ºdΩLRiˤա[NRP C xmnsWªRΩVNS¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙gS™´sVxqÛsVáV BøR¡¿¡©´s xqs™´sWøyLRiLiª][ F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

FyLjiúaS−sVNRP LSÇÁμ³y¬sgS −saSÅÁ

GáWLRiV,Æ™s[V23(ôd’ÿq÷´dt): {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[¨s ≠saS≈¡xms»Ì¡flÿ¨sı FyLji˙aS≠sVNRP LS«¡μ≥y¨sgS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚ xmsLji˙aRP™´sVá xqs™´sW≈¡˘ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ’¡.≠s.LS™´sWLS™´so @©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ≠s≠sμ≥R∂ xqsWøR¡©´sá©´sV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡[aS™´sV¨s @©yıLRiV. gRiVLi»¡WLRiVc≠s«¡∏R∂V™y≤R∂á©´sV ©´sgRiLRiLigS ¬ø¡[zqs ALÛjiNRPLS«¡μ≥y¨sgS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. LS©´sV©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ @¨sı ˙FyLiªyá©´sW xqs™´sVLigS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, LS«¡μ≥y¨s }msLji»¡ @’≥¡™´sXμÙj∂¨s ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLiøR¡LSμR∂¨s N][LSLRiV. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ \|§¶¶¶N][LÌRiV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡Liøy™´sV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS ˙xms™´sWfl·{qs*NSLRiLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV NRP÷¡zqs @’≥¡©´sLiμj∂Li¿¡ ≠s≠sμ≥R∂ xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Kªy=z§¶¶¶NRP FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáNRPV LRiW.10áORPQáV •¶¶¶≠dsV¤Õ¡[NRPVLi≤y Àÿ˘LiNRPVá ©´sVLi¿¡ LRiVflÿ¨sı F~LiμR∂™´søR¡Ë©yıLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ªRΩ™´sV™´sLiªRΩV xqsx§¶¶¶NSLRiLi DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. dsı A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLRiË≤y¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV©yıLRiV.


6

X¯ìyês¡+ 24`05`2014

X¯óÁø£yês¡+ 23 y˚T 2014

IV

®©s[©«sV »R½xmsöNRPVLi²y |ms×ýÁ cinema@suryaa.com ¿Á[xqsVNRPVLiÉØ©«sV: xqsVzqsø»y }qs©±s Æ©s[©´sV ªRΩxmsˆNRPVLi≤y |ms◊˝¡ ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ©´sV @¨s xqsVzqs¯ªy }qs©±s @©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y J @LiμR∂\Æ™sV©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı NRPW≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ©´sV ≠dsV≤T∂∏R∂WZNP Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. C xqs™´sW«¡LiÕ‹[¨s AøyLSá©´sV Fy…”¡LiøR¡©´sV. ™´sV©´s xqs™´sW«¡Æ™s[V C ™´s˘™´sxqÛs©´sV LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂. 18 GŒ˝œ¡NRPV ≤T∂˙gki xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs.. 22 GŒ˝œ¡NRPV |ms◊˝¡ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s.. 27 GŒ˝œ¡NRPV zmsÃ˝¡÷¡ı NRPÆ©s[ xmsμÙR∂ºΩ ªRΩ©´sNRPV ©´søR¡ËμR∂¨s xqsVzqs¯ªy @©yıLRiV.AøyLSáV, ryLi˙xmsμy∏R∂Wá©´sV ªy©´sV Fy…”¡LiøR¡©´sV @¨s J ˙xmsaRPıNRPV xqs™´sWμ≥y©´s≠sVøyËLRiV. ˙xmsºΩ INRP‰ ™´s˘QQNTPÚ ≤U∂Fs©±s G Æ™s[lLi[*LRiVgS DLi»¡VLiμj∂. Gμ][ INRPL][«¡Ÿ |ms◊˝¡ ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ©´s¨s @©yıLRiV. ≠sV£qs ∏R∂VW¨s™´sL`i= \¤…¡…”¡Õfi lgiáVøR¡VNRPV¨s 20 GŒ˝œ¡ß xmspLRiÚLiVV©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqsVzqs¯ªRΩ NS˘©´s=L`i L][gRiVá ™´sVμ≥R∂˘ J Æ™s[≤R∂VNRP©´sV «¡LRiVxmsoNRPVLiμj∂. LRifl·μk∂£ms x§¶¶¶ß≤y, ≠s˙NRP™±sV À≥œ¡…fi Àÿ÷d¡™´so≤`∂ ©´s»¡Váª][©´sW, FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP»¡L`i ™´s{qsLi @˙NRP™±sV ª][ Æ≤∂[…”¡Lig`i ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ LRiW™´sVL˝RiV ztsQNSLRiV ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.

{¤¦ L][LiV ©±s ®ªs[ÈÁÍÜ[ gRiÊÁ÷L`i zqsLig`i 2 ? xms™´sL`i rÌyL`i xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi.. ˙xmsxqsVÚªRΩLi C }msLRiV Æμ∂[aRP™y˘xmsÚ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ x§¶¶¶Õfi øR¡Õfi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. 2014 Fs¨sıNRPá Æ™s[≤T∂ ªRΩgÊRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi ™´sV◊d¡˛{™èþ̪RΩZ ©´AÆÿs μR$$¯é ∂XztίèÌsQ þÐzqs¨s™´ sWá\ |ms»Ìþ$çÙ¡P ≤y¨sNT ðþ$O ¯éÅÄæ ý$… ^ó|ms þõÜ A¯è ™èþÓÆæÿÌZP zqsμÙR∂™´sV∏RVæ∂üÆW˘≤R V. @LiμR ÿgRiLigS æÿÂÐèþ†∂V> Mæü°í³∂VÕ‹[ …^èþ¯èþ$À≥…§é A…sôªRý Ω*LR AÐèiÕ‹[ þ#¯èþ¯Æ©óþ s[ ѯèþç³gRyæi ¡˜L`i þ$™ø…¨. Æ>fÐè þ ˜ ã {ç ³ †Úët ™ è þ à Mæ ü … V> Ææ ÿ * ´÷…¨ç Ü $¢ ¯ è þ ² »êç ßý$ºÍ zqsLig`i 2?¨s xms…Ìÿ¤Õ¡NTP‰Li¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ _{™èþ…ÌZ BÐðþ$ Mö¨ª õܳæ# AÌê Mæü°í³çÜ$¢…§æþ° ^ðþ³æ#¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ òÜMæü…yŠþ ´ëÆŠÿt V.xqþ$sLixAÌêmsª`Ω PªRÿ$Ω.*Li ¶¶¶LiøRü…ÌZ¡©´s{çV©´³¿ê‹sıÜ ´ë{™èþ {´ëÆæÿ…xm¿æs≤Ôý…y ÌZ≤R∂BÐð Mæü°í³©´çÜs$¢Liμj …§æ∂þ° μR^ð∂LRþ³iæ#+NR ¢¯é²Ææ Ððþ$$§æ™´þssz§ìý ¿êVæ ³æNÆæÿ¢ÐC èþ#™èþ$…§æzqs¨s™´ þ°, òÜsWNT Mæü…yŠP þ zq´ëÆŠ ÿtmÌsÌZ A¯è þ$çÙΩP ÚLiK zq¼yæ þz¯\Æ™èþ$sVLiμj Mæü…r$…§æ s‰£ ˚ Æ ™ sVVªR sμÙ R ∂ ∂ . BNRþ°P A™è xms™´þ¯s©±èþ$s {糿ê‹Ü AÐèþ#™éyæþ° íœÌŒýà çÜÇPÌŒýÞ ÌZ ^ðþ糚Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. òÜMæü…yŠþ ´ëÆŠÿt ÌZ ™èþÐèþ$¯é²...{糿ê‹Ü ˙gki{穱³sçÜzq$¢™sgRèþ…iıÕfi ∂Liý…VŠ™´üsMìW˙ªR s[V ≠sVgjÿ$. iÐè÷¡þÆæÿçÜ BçœÆŠÿÞ çÜÆæÿçܯèþ MæNRü°PŒÿ˘fl„ í³…^èþ¯èþ$fi…¨. »êçßý$B™´ ºÍs*≤R çÙ*sì ü {»ôýMΩÆŠü™C^éaÆæ ™ø §æDLiμj þ*çÜ$Mæ∂.ü$´ù™è þ $ ¯è þ ² A¯è þ $ ç Ù P Ðè þ $ Æø ò ³ §æ þ ª Bç œ ÆŠ ÿ ° ™è þ ¯ è þ Rê™éÌZ þçÜ$Mö…¨. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xms™´s©±s xqsLRi©´sxqs xqsLjiF°π∏∂[V {§¶¶¶L][LÐóiVV©± s Ææÿf±M>…™Œþ çÜÆæÿçܯèþ BÐðþ$ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ V> Í…V> _{™èþ…ÌZ G…í³Mæü AÆÿ$$Å…¨, Mðü.G‹Ü Li þ…@ÆÆæ©ÿ*s[*´÷…§æ ztsQxqþ$sVÚ™ø…¨. ©yıLRVæiü™V.èþ…ÌZ¯ègRþ*i ¡˜L`i ÆæÿÑN][ Mæü$Ðèxqþ*sLi ÆŠÿ §æC þÆæÿØMæü$¿¡˙ªR yæþ$V>ΩD…‘¡_{™è Æðÿ…yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï ÆæzqÿfsLig`i ±™ø BÐðNRPþ$¥R∂b鯌 þÞ Ñ$òNRPÜ¥R•Þ∂…§æ ,DÝëÇ R∂GÌêVæ BÄæý$¯èþ™ø NTP C NTP þ°xqsLi ¡Liμ≥ Li ¤Õ¡[üÆNÿ$RP$¯é F°LiVV©y ìý…^é˯óþ A¯èþ$çÙP °Ææÿ~Æÿ$$… ¡çÜ$Mæü$° yóþsŒýÞ Gyðþj‹Üt xms™´s©±¯èsþsFy˙ªR Ω æý$™´sê°Mì sW˙ªRü ΩÐèLiþ$$…§æ@Liæþ$Mæü$ªΩ[Ðèþ_ºΩNRa…§æP‰ª][ DLi»¡VLiμR ∂¨s ^óþÄ þ° MøÍÐè þ#yŠþ þ*^éÆæÿ….C zqs¨s™´sWNTP ¨sLS¯ªRΩ. xqs™´sWøyLRiLi. aRPLRiª`Ω ™´çÜsÐèVLSL`i gRi ¡˜L`i zqsLig`i 2? NSNRPVLi≤y xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ ª][ NRP÷¡zqs ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı ™´sV÷dÌ¡ rÌyLRiL`i ™´sVW≠ds xtsw…”¡Lig`i Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. xms™´s©±s «¡⁄©±s ©´sVLi¿¡ C zqs¨s™´sW xtsw…”¡Lig`i Õ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿ≤R∂V.

ç³

ÐèþÆŠÿÝëtÆŠÿ ç³Ðèþ¯ŒþMæüâêÅ׊ý Mæü£é¯éÄæý$Mæü$yìþV> ¯èþsìý…_¯èþ Væüº¾ÆŠÿíÜ…VŠü _{™èþ… G…™èþsìý çœ$¯èþ ÑfÄæý$… Ý뫨…_…§ø A…§æþÇMîü ™ðþÍíÜ…§óþ. Q$íÙ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ç³Ðèþ¯Œþ AÀÐèþ*¯èþ$ËMæü$ ³æNÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³…yæþVæü ^óþíܯèþ _ˆÑ$¨. B çÜMðüÞ‹Ü° {õ³„æüMæü$Ë$, AÀÐèþ*¯èþ$Ë$, _º–…§æþ… G…gêÄŒý$ ^óþçÜ$¢¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ "Væüº¾ÆŠÿíÜ…VŠü 2' {ç³Mæür¯èþ Mæü*yé Ðèþ_a…¨. {íÜP‹³t° Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþyæþ…ÌZ M>çÜ¢ ÌôýsŒý AÆÿ$$™óþ... ç³Ðèþ¯Œþ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ ¼i M>Ðèþyæþ…™ø íÜ°Ðèþ* òÜsŒýÞ Ò$§æþMðüâæýåyé°Mìü C…M>çÜ¢ çÜÐèþ$Äæý$… ç³sìýt…¨. °¯èþ²sìý ÐèþÆæÿMæü$ G±zH Mæü*rÑ$Mìü çÜ´ùÆŠÿt ^óþçÜ*¢... B ´ëÈt ÑfÄæý$…ÌZ MîüËMæü´ëˆ ´ùíÙ…_¯èþ ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý {ç³çÜ$¢™èþ… ™èþ¯èþ M>¯ŒþçܯŒþ{sôýçÙ¯Œþ Ððþ$$™é¢°² ™èþ¯èþ$ MæüÑ$sŒý AÆÿ$$¯èþ Ðèþ$*Ò‹Üò³O¯óþ ò³sêtyæþ$. Væü™èþ…ÌZ »êM>Þïœ‹Ü Ðèþ§æþª Ææÿ^èþa^óþÆÿ$$…_¯èþ çÜ…ç³™Œþ ¯èþ…¨ Væüº¾ÆŠÿíÜ…VŠüÌZ ç³Ðèþ¯ŒþMæüâêÅ׊ý †MæüP° ÌñýMæüP° {ç³™óþÅMæü…V> {ç³Mæüsìý…^èþ¯èþ$¯é²yæþ$. ç³Ðèþ¯ŒþMæüâêÅ׊ý™ø "Væüº¾ÆŠÿíÜ…VŠü 2'ÌZ çߟÄæý$ÌŸÍMìü…^óþ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ GÐèþÆæÿ¯èþ²¨ C…M> ™ðþÍÄæý*ÍÞÐèþ#…¨.

¿ê

ÄŒý$' íÜ°Ðèþ* çœÍ™èþ… ¯éV>Ææÿ$j¯èþMæü$ Mæü¯èþ$ѳæ#μMæüÍW…_…¨. D íÜ°Ðèþ* C_a¯èþ ÚëMŠü™ø ™óþÆæÿ$Mæü$¯èþ² ¯éV>Ææÿ$j¯èþ ™èþ§æþ$ç³Ç _{™éË G…í³Mæü ÑçÙÄæý$…ÌZ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²yæþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… ¯éVŠü ¯èþsìý…_¯èþ "Ðèþ$¯èþ…' Ñyæþ$§æþËÐèþ#™èþ$…§æþyæþ…™ø A™èþ° ^èþ*³æ# Mö™èþ¢ íÜ°Ðèþ*ò³O ç³yìþ…¨. D íÜ°Ðèþ* ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Æøsîý¯ŒþV> ïßýÆøV> íÜ°Ðèþ*Ë$ ^óþÄæý$Mæü$…yé MîüËMæü´ëˆÌZÏ ¯èþsìý…^èþyé°Mìü íܧæþªÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²yæþ$. C…§æþ$ÌZ ™èþ¯èþ ´ëˆ _ˆ×ý çÜÇMö™èþ¢V> Ðèþ#…yæþrÐóþ$ M>§æþ$ ÚëMìü…VŠüV> Ðèþ#…r$…§æþ° ¯éV>Ææÿ$j¯èþ ^ðþº$™èþ$¯é²yæþ$. Ððþ$V> ïßýÆøË™ø ÈòÜ…sŒýV> "GÐèþyæþ$' Ðèþ…sìý íßýsŒý íÜ°Ðèþ*° A…¨…_¯èþ Ðèþ…Ö ò³Oyìþç³ÍÏ ¯éVæüÆæÿ$j¯èþ, G±tBÆŠÿË MæüËÆÿ$$MæüÌZ çÜÇMö™èþ¢ Ðèþ$ÎtÝëtÆæÿÆŠÿMæü$ }M>Ææÿ… ^èþ$rt»Z™èþ$¯é²yæþ$. {íÜP‹³t ÐèþÆŠÿP _ÐèþÇ §æþÔèýMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ² D íÜ°Ðèþ* BVæüçÜ$t ¯èþ$…yìþ òÜsŒýÞò³OMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéË° ´ëϯŒþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A™èþÅ…™èþ ¿êÈ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ™ðþÆæÿMðüMæüP»Z™èþ$¯èþ² D íÜ°Ðèþ* í³.Ñ.Ñ íÜ°Ðèþ* »êůèþÆŠÿò³O {ç³Ý맊þ Ñ. ´÷r*ÏÇ °ÇÃ…^èþ»Z™èþ$¯é²Ææÿ$.

´ë

{MðüOÐŒþ$, M>Ððþ$yìþ KÐèþÆŠÿyø‹Ü A

Ðèþ$ÆŠÿ, Ñ$˯Œþ ïßýÆøË$V>... ç³Ç°«¨ ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþV> Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² _{™èþ… "KÐèþÆŠÿyø‹Ü'. {ç³Ðèþ$$Q V>Äæý$Mæü$Ë$ »ê»ê òÜçßýVæüÌŒý {糆¯éÄæý$Mæü$yìþV> ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² D _{™é°² G12 C¯ø²ÐóþçÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O }Ðèþ$† ÑfÄæý$ËMìü‡ °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Äæý$$Ðèþ {糆¿êÔéÍ Mæü-çÙ~ Ðèþ$¯óþ²Ç §æþÆæÿØMæü$yìþV> ç³Ç^èþÄæý$Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. ÆæÿÐèþ$×ý VøVæü$Ë çÜ…X™èþ… A…¨çÜ$¢¯èþ² D _{™èþ… {MðüOÐŒþ$ A…yY M>Ððþ$yìþË MæüËVæüË$Ðèþ#V> Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$…yæþr… ÑÔóýçÙ…. CsîýÐèþË Ððþ$$§æþsìý òÙyæþ*ÅË$ ³æNÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² D _{™èþ… D ¯ðþÌêQÆæÿ$ ¯èþ$…yìþ Æðÿ…yø òÙyæþ*ÅË$ fÆæÿ$³æ#Mø¯èþ$…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> _{™èþ… §æþÆæÿØMæü$Ë$ Mæü-çÙ~ Ðèþ$¯óþ²Ç Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*... ""{yæþVŠüÞ »êÅMŠü{y鋳ÌZ {MðüOÐŒþ$ A…yY M>Ððþ$yìþ MæüËVæü˳æ#V> ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² Äæý$*™Œþ³æ#ÌŒý G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿ "KÐèþÆŠÿyø‹Ü'. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ðèþ…sìý Ððþ${sZ´ëÍr¯Œþ íÜsîý‹ÜÌZ B[Ìêt Ç^Œþ ¸ëÅÑ$΋ÜMìü ^ðþ…¨¯èþ í³ËÏË iÐèþ¯èþ çÜÆæÿã GÌê E…sZ…¨.. ÐéÆæÿ$ {yæþVŠüÞMæü$ GÌê BMæüÇÛ™èþ$ËÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$, ÐéÇ ºËïßý¯èþ™èþ¯èþ$ Mö°² çÜ…çœ$ Ñ{§øçßýÔèýMæü$¢Ë$ GÌê Ý÷Ðèþ$$à ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$... Ðèþ…sìý ÑçÙÄæý$Ìê¯èþ$ ^éÌê »ZÌŒýzV>, ÒÌñýO¯èþ…™èþ Mö™èþ¢V>, B§æþÅ…™èþ… ѯø§é™èþÃMæü…V> ^èþ*í³…^óþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþçÜ$¢¯é²…. »ê»ê òÜçßýVæüÌŒý C…§æþ$ÌZ K sìýí³MæüÌŒý Ñ˯Œþ M>ÅÆðÿMæütÆŠÿ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. K ´ër Mæü*yé ´ëyæþ»Z™èþ$¯é²Ææÿ$. ÆæÿÐèþ$×ý VøVæü$Ë çÜ…X™èþ…, BÆŠÿ.BÆŠÿ. D _{™é°Mìü BÄæý$$Ðèþ#ç³r$tV> °Ë$Ýë¢Æÿ$$. Cç³μsìýMìü 60Ôé™èþ… çÙ*sìý…VŠü ³æNÆæÿ¢Æÿ$$…¨. D ¯ðþÌêQÆæÿ$ ¯èþ$…yìþ Ððþ$$§æþËÄôý$Å Æðÿ…yø òÙyæþ*ÅÌŒý™ø ´ërË™ø´ër$ Ððþ$$™èþ¢… çÙ*sìý…VŠü ³æNÆæÿ¢Ðèþ#™èþ$…¨. "KÐèþÆŠÿyø‹Ü'_{™é°² sêÎÐèþ#yYÌZ K {sñý…yY òÜsìýt…VŠü Ðèþ$*ÒV> ¡Ça¨§óþª…§æþ$Mæü$ ÔèýMìü¢Ðèþ…^èþ¯èþ ÌôýMæü$…yé Mæü-íÙ ^óþçÜ$¢¯é²…' A¯é²Ææÿ$.

J

‘·eTHêï º$$

íÙ' õœ… AÆæÿÑ…§ŠþMæü–çÙ~ ïßýÆøV> Ò$¯é„ìü©„ìü™Œþ, ³æNgêÆ>Ðèþ$^èþ…{§æþ¯Œþ ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþÞV> Ðèþ$*¯ŒþÌñýOsŒý {yîþÐŒþ$Þ ç³™éMæü…ò³O AMìüP ÑÔèýӯ髧æþÆðÿyìþz ïÜÓÄæý$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ °ÇÃçÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "" AyæþÑ M>_¯èþ Ððþ¯ðþ²Ë'' D _{™èþ… A°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ³æNÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$° Ñyæþ$§æþËMæü$ íܧæþ®Ððþ$O…¨.D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> §æþÆæÿØMæü°Æ>Ùèþ AMìüP ÑÔèýÓ¯é£æþÆðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ _{™éËMæü$ À¯èþ²…V> JMæü yìþçœÆðÿ…sŒý M>¯ðþÞ‹³t™ø D _{™é°² Ææÿ*´÷…¨…^é…. Ðóþ$… A¯èþ$Mæü$¯èþ² §é°Mæü…sôý íÜ°Ðèþ* ^éÌê »êV> Ðèþ_a…¨. íÜ°Ðèþ* ^èþ*íܯèþ {糆 JMæüPÆæÿ* {¤ÌŒý AÐèþ#™éÆæÿ$. D_ˆ… ByìþÄñý*¯èþ$ D ¯ðþË 23¯èþ ÇÎgŒý ^óþíÜ, _{™é°² l¯Œþ 6¯èþ Ñyæþ$§æþË ^ðþÄæý$Åyé°Mìü çܯé²àË$ ^óþçÜ$¢¯é²…. D íÜ°Ðèþ* C…™èþ »êV> Æ>Ðèþyé°Mìü C…§æþ$ÌZ ¯èþsìý…_¯èþ ¯èþsîý¯èþr$Ë$, sñýMîü²íÙÄæý$¯ŒþÞ ¯éMæü$ G…™ø çÜçßýMæüÇ…^éÆæÿ$. JMæü Ðèþ$…_ íÜ°Ðèþ* ¡Ôé¯èþ¯èþ² Ôésìý‹Ü¸ëÅ„æü¯Œþ MæüÍW…¨. òßýO sñýMìü²MæüÌŒý ÐéÅË*Å‹Ü™ø GMæüPyé M>…{ç³Ððþ$OgŒý AÐèþMæü$…yé D _{™é°² °ÇÃ…^èþyæþ… fÇW…¨. D íÜ°Ðèþ* ™èþç³μMæü$…yé ò³§æþª ÑfÄæý$… Ý뫨…_ Ðèþ* A…§æþÇMîü Ðèþ$…_ õ³Ææÿ$ ™ðþçÜ$¢…§æþ° BÕçÜ$¢¯é²¯èþ$. A¯é²Ææÿ$.

Mæü Væü…r õܳæ# y鯌þÞ ^óþíÜ ´ù™óþ Ðèþ$*yæþ$ Mør$Ï CÝë¢Ðèþ$° GÐèþÆðÿO¯é BçœÇõÜ¢ Ðèþ§æþ$Ë$ MøÐèþyé°Mìü GÐèþÇMðüO¯é Ðèþ$¯èþçÜ$ Æ>§æþ$. M>± Mæü…Væü¯èþ Ææÿ¯ú™Œþ Ðèþ*{™èþ… ™èþ¯èþMæü…r* Mö°² ÑË$ÐèþË$ E¯é²Äæý$° A…sZ…¨. ™èþ¯èþMìü K ò³ãÏÌZ y鯌þÞ ^óþÄæý$yé°Mìü Ðèþ$*yæþ$ Mør$Ï BçœÇõÜ¢ íÜ…³æ#ÌêY ¯ø A¯óþíÜ…¨. A…™èþ ò³§æþª Ððþ$$™èþ¢… Mæü§é A° JMæüPÝëÇ Mæü*yé BÐðþ$ sñý…‹³t M>Ìôý§æþr. íœVæüÆŠÿ ^ðþí³μ¯é M>± Ðóþ$¯óþfÆø¢ ^óþõܨ Ìôý§æþ$ A° Ðèþ*{™èþ… ^ðþí³μ…§æþr. MîüÓ¯Œþ çÜMðüÞÝù¢ Mæü…Væü¯èþ yìþÐèþ*…yŠþ »êV> ò³ÇW…¨. C糚yæþ$ BÐðþ$™ø CÌê…sìý {´ù{V>ÐŒþ$Þ ^óþÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯óþ {MóügŒý »êV> ò³ÇW…¨. M>± Mæü…Væü¯èþ Ðèþ*{™èþ… íÜ°Ðèþ*Ë™ø ™èþç³μ Ðèþ$Æø §éÇÌZ çÜ…´ë¨…^èþ¯èþ$ A…sZ…¨. ò³ãÏâæýÏÌZ yé¯èþ$ÞË$ ^óþÄæý$yé°Mìü ™èþ¯óþÒ$ ÇM>ÆŠÿz yé¯èþ$ÞË$ ^óþõÜ §é°° M>§æþ°.. íÜ°Ðèþ* BÇtçÜt²°.. íÜ°Ðèþ*ÌZÏ H ´ë{™èþÌñý¯é ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°... H§ðþ¯é ^óþõÜÝë¢Ðèþ$° A¯èþ$MøÐèþyæþ… ™èþVæü§æþ° ^ðþí³μ…¨. ÚëÆæÿ$MŠü Rê¯éÏ…sìý Ðéyæþ$ Mæü*yé CÌê…sìý bé¯èþ$ÞË$ Ñ$‹Ü M>° ÆøkÌZÏ Mæü…Væü¯èþ Ìê…sZâæý$Ï E…yæþyæþ… ÑÔóýçÙÐóþ$.


7

X¯ìyês¡+ 24`05`2014

Áø£eT•ø£åD ñ\¢+|òæT+#·&É+ ‘·>∑<äT myÓT´˝Ò´≈£î düeTdü´\ ‘√s¡D≤\T Hêsêj·TDù|≥ , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ ø±s¡´ø£s¡Ô\T>± ñ+&ç Áø£eT•ø£åD ñ\¢+|òæT+#·&É+ ‘·>∑<äì ‘Ósêdü õ˝≤¢ n<ä´≈£åî\T $sƒ¡˝Ÿsêe⁄ Äs¡´ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Hêsêj·TDù|≥ |ü≥ºD+˝Àì &ç$m+ bÕsƒ¡XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T˝ düe÷y˚X¯D<Ûä+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± ñqï MTs¡T 7 eT+~ myÓTà˝Ò´\qT, m+|æì ¬>*|æ+∫q+<äT≈£î n_Ûq+<äq düuÛÑ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTìø±s¡´ø£s¡Ô\ n_ÛÁbÕj·T+ y˚Ts¡≈£î z|üŒø√e&É+ »]–+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. n_Ûq+<äq $wüj·T+ ≈£L&Ü myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚dæq •e≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ ôd’‘·+ b˛Hé <ë«sê düe÷#ês¡+ Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. ‘êqT u§+u≤jsTT˝À ñHêïqT MTs¡T #˚düTø√+&ç nì #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. . •e≈£îe÷sY¬s&ç¶ì ‘Ósêdü˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫Ã+~ H˚H˚Hêïs¡T. nsTT‘˚ myÓTà˝Ò´ mìïø£˝À¢ eTT+<äT>± H˚qT myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé y˚j·T&É+ »]–+<äì n|üŒ{À¢ ≈£L&Ü |üÁ‹ø£ eTTK+>± #ÓbÕŒ&É+ »]–+<äHêïs¡T. bÕغ

me«]øÏ {Ϭøÿ≥T Ç∫Ãq ø£≥Tºã&ç ñ+≥TqHêïs¡T. ‘Ósêdü bÕغ {Ϭøÿ{ŸqT •e≈£îeTsY¬s&ç¶øÏ Usês¡T #˚j·T&É+‘√ ‘êqT Hê$TH˚wüHé\qT yÓTT<ä{Ï s√CÒ ñ|üdü+Vü≤s¡D #˚düTø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± •e≈£îeTsY¬ s&ç¶ ¬>\T|ü⁄≈£î dü+|üPs¡í düVü≤ø±]+ n+~kÕÔqHêïs¡T. •e≈£îe÷sY¬s&ç¶ d”e÷+Á<ä e´øÏÔ nqï $wüj·T+ ‘·q≈£î ≈£L&É ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. •e≈£îe÷sY¬s&ç¶~ q˝ÀZ+&É õ˝≤¢ uÛÑ÷eq–] eT+&É+˝Àì e*>√+&É Á>±eT+ nqï $wüj·T+ •e≈£îe÷sY¬s&ç¶ #Ó_‘˚H˚ ‘·q≈£î ‘Ó*dæ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ •e≈£îeTsY¬s&ç¶ yÓ’mdt sêCX‚KsY¬s&ç¶ düVü≤ø±s¡+‘√ »>∑Hé Á>∑÷|t˝Àì »eTTà\eT&ÉT>∑T ø±+Á{≤ø£ºsY‘√ ø£*dæ ø±+Á{≤ø˘º |üqT\T #˚düTÔqï $wüj·T+ ≈£L&É Hê≈£î ‘Ó*dæ+<äHêïs¡T. á $wüj·T+ ≈£L&Ü bÕغ <äèwæºøÏ rdüT≈£îb˛e&É+ »]–+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± ˇø£ÿfÒ #ÓãT‘·Tqï •e≈£îe÷sY¬s&ç¶ MT ø±s¡´ø£s¡Ô\qT Áø£eT•ø£åD‘√ yÓT\>∑eTq+&ç

˝Òì |üø£å+˝À bÕغ |üs¡+>± yê]ô|’ Áø£eT•ø£åD s¡Væ≤‘· #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘êqT mìïø£˝À¢ @ nuÛÑ´]ú e<ä› ˇø£ÿô|’dü Ä•+#·˝Ò<äHêïs¡T. Çø£HÓ’q •e≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘Ósêdü˝Àì bÕ‘ê, ø=‘·Ô ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ø£\T|ü⁄ø√yê*‡qnedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± MT ø±s¡´ø£s¡Ô\qT n<äT|ü⁄˝À ô|≥Tºø√e*‡q uÛ≤<ä´‘· ≈£L&Ü •e≈£îe÷sY¬s&ç¶ <˚qHêïs¡T. Hê≈£î me«]ô|’ e´øÏÔ>∑‘· <˚«X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ‘Ósêdü nuÛÑ´s¡TÔ\ ¬>\T|ü⁄≈£î ø£èwæ #˚dæq ø±s¡´≈£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T ≈£î, z≥s¡T eTVü≤X¯j·TT\≈£î , ‘Ó\+>±D n_Ûe÷qT\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ‘Ósêdü õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&Ó’q Äs¡´qT |ü≥ºD+˝Àì ‘ÓsêkÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T õ.Hêsêj·TD, j·÷+øÏ Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, sê+¬s&ç¶, Ä•¬s&ç¶, dürwt, sêeTT\T, ãdü«sêE, \øÏåà|ü‹, ‘·~‘·s¡T\T XÊ\Te\T ø£|æŒ |üP\e÷\‘√ |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T.

ô|q¸qT¢ n+~+#ê* ø√&˚s¡T , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\+˝Àì »qT+|ü*¢, u≤yêÇj·T|ü*¢, ø£~πsbÕ&ÉT, eTT‹Ô¬s&ç¶|ü*¢, ø√&˚s¡T Äj·÷ Á>±e÷\˝À≈£L&Ü eè<äT›\≈£î $ø£˝≤+>∑T\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î >∑‘· 3HÓ\\ qT+∫ á HÓ\ es¡≈£î ≈£L&Ü ô|q¸qT¢ n+<äø£b˛e&É+‘√ ô|q¸Hé <ës¡T\T \uÀ~uÀeT+≥THêïs¡T. ô|q¸Hé &ÉãT“\qT |ü+|æD° #˚ùd+ñ<ä≈£î Áô|’y˚≥T dü+düú\≈£î n|üŒC…|üŒ&É+‘√ Á|üyÓ’dt dü+düú‘·a\T j·÷»e÷q´+ ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]+#·&É+‘√ Á>±e÷ìøÏ 30 qT+∫ 40 eT+~ ô|q¸Hé\T n+<äø£b˛e&É+‘√ HêHê Çã“+<äT\T≈£î >∑Ts¡Te‘·THêïeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï Ä<ës¡+ ˝Òì eè<äT›\≈£î, q&ÉTe˝Òì n+>∑yÓ’ø£\´+ |ü]dæú‹ ñqïyê]øÏ uÛÑs¡Ô\T eTs¡DÏ+∫ ‘·eT ≈£î≥T+u≤\T ãC≤s¡Tq |ü&çq Ád”Ô\ ø√dü+ Á|ü‹HÓ\ #Ó*¢+#˚ ô|q¸Hé &ÉãT“\qT Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T #˚‹ qT+∫ Á|üyÓ’≥T dü+düÔ\≈£î n|üŒC…|üŒ&É+‘√ eT+&É\+˝À

<ë<ë|ü⁄>± Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 4 eT+&É\ qT+∫ 5 e+<ä\ es¡≈£î ô|q¸Hé<ës¡T\≈£î ô|q¸qT¢ n+<äø£ b˛e&É+‘√ Á>±eT+˝À ñqï sê»ø°j·÷Hêj·T≈£î\T ‘·eT ô|q¸Hé &ÉãT“\qT me¬s’q ‘=\–+#êsê eT<Ûä´ <äfi≤]\qT ‘·eT ô|q¸qT¢ kÕ«Vü≤ #˚düTÔHêïs¡T. Çìï dü+e‘·‡ñsê\ qT+∫ ô|q¸Hé &ÉãT“\T Á|ü‹ HÓ\ düÁø£eT+>± |ü+|æD° nj˚T´$ 4,5 HÓ\\T>± ≈£L&Ü m+<äT≈£î |ü+|æD° #˚j·T&É+˝Ò<äì ô|q¸Hé <ës¡T\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. ‘·eT≈£î sêe*‡q ô|q¸Hé ãø±sTT\qT |üP]Ô>± |ü+|æD° #˚j·T≈£î+fÒ m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT eè<äT›\T, $ø£˝≤+>∑T\T, $‘·+‘·Te\T ø£*dæ <äsêï ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. dü+ã+~‘· XÊU≤~ÛÄø£s¡\T eè<äT›\qT, $ø±˝≤+>∑T\qT, $‘·+‘·Te\T <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì ô|q¸Hé &ÉãT“\qT |ü+|æD° #˚j·÷\ì yês¡T n~ÛÄø£s¡T\qT ø√sês¡T.

yÓTÆHêغ\ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔ cÕ<éq>∑sY , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) cÕ<éq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ì yÓTÆHêغ Á|ü»\ n_Ûeè~›øÏ dü«j·TX¯≈£îÔ\T ø£èwæ #˚kÕÔqì cÕ<éq>∑sY myÓTà˝Ò´ m\ZqyÓ÷ì n+»j·T´j·÷<äyé nHêïs¡T. |ü≥ºq+˝Àì mdtmdt >±¬s¶Hé˝À myÓTà˝Ò´qT |òüTq+ düHêàì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m|æ&Éã÷¢´CÒ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T >∑T&ÉT|ü*¢ lìyêdt, Ms¡¢|ü*¢ X¯+ø£sY Vü≤»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± eTTd”¢+ eT‘· >∑s¡Te⁄\T dü<äsY U≤J düj·T´<é eT<äì, eTÚ˝≤Hê ‘êùV≤sY U≤dæà\T |üP\e÷\\T y˚dæ dü‘·ÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yÓTÆHê]º\ düeTdü´\qT myÓTà˝Ò´≈£î $e]+#ês¡T. ø£$T{Ï Vü‰\T , cÕ~U≤Hé,düàXÊq yê{Ïø£ , ø±+bÂ+&éyê˝Ÿ, yÓTÆHê]º Á|ü»\≈£î u≤´+≈£î\ <ë«sê s¡TD≤\T, ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñbÕ~Û kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. <äX¯\ yê]>± düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sê»es¡Á|ükÕ<é, dü©+, q≥sêE, qø£ÿ\ yÓ+ø£fÒdt, l<∏äsY¬s&ç¶, Á|üø±wtHê<∏é, ÇkÕàsTT˝Ÿ, C≤ø°sY,sêe⁄|òt,kÕuÒsY, KØ+, qyêCŸ, yÓTÆdüHé,nVü≤à<é u≤eTHé, Ä|òü”CŸ wü;“sY nVü≤à<é, qj·T÷yéT>√] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

mø£ÿ&ç düeTdü´\T nø£ÿ&˚ n\+|üPsY , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) ø=‘·Ô>± ¬>*∫q XÊdüq düuÛÑT´&çøÏ n\+|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À düeTdüT´\T ‘√s¡D≤\T>± e÷] kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·THêïsTT.. ø±+Á¬>dtbÕغ qT+∫ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q dü+|ü‘Y≈£îe÷sY, n\+|üPsY ìjÓ÷»eø£s¡Zìï @$<Ûä+>± n_Ûeè~› #˚kÕÔ&Éì Á|ü»\T ≈£L&Ü m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü<Ûëq düeTdü´\T >∑eTì+∫q≥T¢sTT‘˚ Ä]¶mdt ∫e] Äj·Tø£≥T¢≈£î mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± n\+|üPsY ¬s’‘·\qT yÓ+{≤&ÉT‘·Tqï düeTdü´, kÕ>∑T˙s¡T dü+>∑‹ |üø£ÿø£≈£î ô|{Ϻq ‘ê>∑T˙s¡T ≈£L&Ü dü]>±Z <=s¡ø£ÿfÒ¢<äT. ø=ìï eT+&É\˝À¢ #Ó*yÓT˙s¡T ‘ê>∑T‘·÷ Á|ü»\T >=+‘·T ‘·&ÉT|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. Á|ü‹ kÕ] e∫Ãq myÓTà˝Ò´\+‘ê mìïø£\ düeTj·T+˝À Ä]¶mdtH˚ Á|ü<Ûëq+>± ñ<˚Δ•+∫ ø√≥T¢ <ä+&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. ø±ì ¬s+&ÉT

d”e÷+Á<äT\ ñ<√´>∑T\ düe÷#êsêìï |ü+|æ+#ê* &ç$»Hé {° CÒ@dæ #Ó’s¡àHé ãTdæ¬s&ç¶ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ &ç$»Hé˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·Ô ø±sê´\j·T+˝À $<äT´‘Y, yÓ’<ä´, $<ä´, Ç+»˙]+>¥, ¬syÓq÷à Ä]ºdæ, n+>∑Héyê&ç , e´ekÕj·T, s√&ÉT¶ uÛÑeHê\T, n|tø±], b˛©düT\T, |üX¯óyÓ’<ä´+, m+|æ&çy√, eT+&É\ &ç$»Hé düeTdüÔ ø±sê´j·T\+˝Àì Á|ü‹ j·T÷ì{À¢ ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\T ø±≈£î+&Ü, d”e÷+Á<ÛäT\T me¬s’q ñqïf…Æ¢‘˚ yê]ì >∑T]Ô+∫ &ç$»Hé {° CÒ@dæ #Ó’s¡àHé ãTdæ¬s&ç¶ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± düeTu≤s¡+ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ùdø£]+∫+<äì Ä\dü´+ #˚j·T≈£î+&Ü Á|ü‹ j·T÷ì{À¢ |üì#˚ùd j·T÷ìj·THé düãT´\T ‘·eT‘·eT ˝Ò≥sY bÕ´ø£‡ <ë«sê yê] Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´<ä]ÙøÏ {°mHéõy√ n<Ûä´≈£åî\T <˚$Á|ükÕ<é≈£î ‘·eT j·T÷ìj·THé ø±sê´\j·÷ìøÏ ˇø£ Á|ü‹ |ü+|ü⁄‘·÷ eTs√ ¬s+&ÉT Á|ü‘·T\T ‘·eT õ˝≤¢, eT+&É\ ‘ê\Tø£ j·T÷ì≥¢≈£î eTT<ä› ÁbÕ‹|ü~ø£>± |ü+|æ+#ê\ì nìï j·T÷ìj·T+&É¢ düuÛÑT´\≈£î, &ç$»Hé düuÛÑT´\≈£î, {°CÒmdæ Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T. {°mHéõy√ n<Ûä´≈£åî\T ùwø˘ eTùV≤eT÷<é, {ÏCÒ@dæ ø£˙«qsY e+πøX¯«s¡+ ìs¡+»Hé, Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, >∑DÒdt, yÓ+ø£Á{≤eTT\T, sê|òüTT\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T.

|ü+≥\≈£î ø±<äT ø£<ë ˇø£ |ü+≥≈£î ≈£L&Ü dü¬s’q kÕ>∑T˙s¡T n+~+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. n~ ≈£L&Ü |üP]Ô kÕúsTT˝À sêø£ |ü+≥\T m+&çb˛sTTq <ëK˝≤\THêïsTT.. s¡; , KØ|òt d”»Hé˝À $‘·ÔHê\T , ms¡Te⁄\ |ü+|æD° ø=+<ä]øÏ e÷Á‘·y˚T ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+>± e÷]+~. ¬s’‘·T\≈£î ã<äT\T <äfi≤s¡T˝Ò M{Ïfeì <ä+&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ neT\T˝À ≈£L&Ü <äfi≤s¡T\T #˚‹ yê≥+ m≈£îÿe>± ñ+~.. \_›<ës¡T\≈£î dü¬s’q Á|üjÓ÷»q+ n+<äø£ <äfi≤s¡T\T &ÉãT“ b˛π>düT≈£î+≥THêïs¡T. Ç$ >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± nqyêsTTr>± »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+~. Çø£ Á>±e÷\˝À Á|ü<Ûëq+>± Á&Ó’H˚õ e´edüú ndüÔe´düÔ+>± ñ+&É≥+ dü¬s’q s√&ÉT¶ kÂø£sê´\T ˝Òø£b˛e&É+, M~Û ˝…’≥T¢ yÓøÏÿ]+#·&É+ ˝≤+{Ï düeTdü´\T Á|ü»\qT s√E yÓ+{≤&ÉT‘·÷H˚ ñHêïsTT. Á|ü<ëq

•~∏˝≤edüç®|ü{Ϻ+#·Ô˝TøÀ√ì#ês¡n~Ûøø£±s¡=+&ÉT\T Á_&ç® e+>∑÷s¡T , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, eT˝…¢|ü*¢ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]˝À eT+&É\|ü]~Û˝Àì #ês¡ø=+&É Á>±eT+˝À yê>∑Tô|’ ñqï Á_&ç® Á|üe÷<ä uÛÑ]‘·+>± e÷] •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£îqï Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T >±ì, nsYn+&é_ n~Ûø±s¡T\T >±˙ @ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Á>±eTdüTÔ\T, yêVü≤q <ës¡T\T Äy˚<äq e´ø£Ô +#˚düTÔHêïs¡T. á s¡Vü≤<ë]ô|’ s√E y˚\ düeTK´˝À yêVü≤Hê\T Á|üj·÷DÏdüTÔqï m|ü⁄Œ&ÉT @ Á|üe÷<ä+ »s¡T>∑T‘·T+<√qì _≈£îÿ_≈£îÿeT+≥÷ yê] ÁbÕD≤\qT Äs¡#˚‹˝À ô|≥Tºø√ì Á|üj·÷D≤\T kÕ–düTÔHêïs¡T. X¯‘êu≤› ø±\+ ÁøÏ‘·+ ì]à+∫q Á_&ç®ô|’ ôd’&éyê˝Ÿ ∫qï>± ñ+&É≥+‘√ bÕ≥T Á_&ç®˝Ÿ >∑T+‘·\T @s¡Œ&É&É+‘√ Á|üe÷<ëìøÏ ì\j·T+>± e÷s¡T‘·T+<äì Á>±eTdüTÔ\T n+≥THêïs¡T. m+‘√ eT+~ eT+Á‘·T\T,

Vü≤Hê«&É , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT H˚‘·, kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ lìyêdt>ö&é≈£î eT+Á‹ es¡Z+˝À #√≥T ø£*ŒdüTÔqqï {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY Á|üø£{Ï+∫q dü+<äsê“ìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø√ì {°ÄsYmdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T m+.düTπs+<äsY¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À bÕغ ÁX‚DT\T eT+&É\|ü]~Û˝Àì |ü‘˚Ô|üPsY yÓTÆdüeTà <˚yê\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üPC≤\Tm ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± düTπs+<äsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ ñ<ä´$T+∫ |ü\T kÕs¡T¢ C…’\T¢≈£î yÓ[¢q lìyêdt>ö&é≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ ÇkÕÔqq&É+ X¯ó uÛÑdü÷#·ø£eTì nHêïs¡T. Äj·Tq≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ sêe&É+‘√ õ˝≤¢ nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~› #Ó+<äT>∑T+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ô|+&ç+>¥˝Àñqï

n+~+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. &û\s¡¢≈£î n+~+#˚ H√{°düT\≈£î õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ìy˚~ø£\T n+~+#ê\Hêïs¡T. ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\qT düø±\+˝À Á|ü‹ HÓ\ 20e ‘˚~˝À|ü⁄ &ç&ç\qT #Ó*¢+∫ düVü≤ø£]+#ê\ì $<ÛäT\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ dæã“+~ô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√+{≤eTì ôV≤#êÃ]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &ç|üP´{° ‘·Vü≤d”˝≤›sY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ >∑T|üÔ, •e≈£îe÷sY, &û\s¡T¢Hêsêj·TD¬s&ç¶, C≤ø°sY ñùd‡Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê* ô|<ä›ø=‘·Ô|ü*¢ , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\|ü]~Û˝Àì ô|<ä›ø=‘·Ô|ü*¢, yÓqï#·s¡¢, Á>±e÷\˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À eTÚ*ø£ edüT‘·T\T ø£*Œ+Ä#·\ì düe÷õø£ #Ó’‘·q´ y˚~ø£ Ä<ä«s¡´+˝À &Ü eTùV≤wtkÕ>∑sY≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. ndüT|üÁ‘·T\˝À 0qT+∫ 5 dü+e‘·‡sê\ |æ\¢\≈£î ÇeT÷´HÓ’CÒwüHé Ç#˚à düeTj·T+˝À >=*øÏ ã<äT\T>± bÕ´s¡dæ≥yÓ÷˝Ÿ {≤˙ø˘ Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\˝À ¬>’qø±\õdüTº\qT ìj·T$T+#ê\ì n<˚ $<Ûä+>± dæ»]j·THé #˚j·÷\ì ÇeT÷´HÓ’CÒwüHé u≤{Ï˝Ÿ‡

eTTK´eT+Á‘·T\T e÷]Hê eT˝…¢|æ¢, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ ñqï ø£\«s¡Tº\T, Á_&ç®\ <äTdæÔ‹ e÷s¡&É+˝Ò<äì, ø£\«s¡Tº\ e<ä› s√&ÉT¶ ≈£î∫+#·T≈£î b˛e&É+ eT÷˝≤Hê yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\T Çã“+~>± e÷]+<äì B+‘√ ì‘·´+ @<√ ˇø£ Á|üe÷<ë\T #√≥T #˚düT≈£î+≥Hêïj·Tì á Á|üe÷<ë˝À¢ m+‘√ eT+~ $>∑‘· Je⁄\T>± e÷sês¡ì yêVü≤q #√<ä≈£î\T, yêVü≤q<ës¡T\T Á|üj·÷DÏ≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q nsYn+&é_ n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T düŒ+~+∫ eT˝…¢|ü*¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ ñqï Á_&ç®, ø£\«s¡Tº\≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+∫, Á|üe÷<ë\T HÓ\ø=H˚ #√≥ dü÷∫ø£ uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T #˚sTT+∫ m˝≤+{Ï Á|üe÷<ë\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ñ<ä´eTH˚‘·≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ uVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷* ÁbÕC…≈£îº\qT |üP]Ô #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T bÕ\eT÷s¡T m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï ‘·«]‘·>∑‹q ì]àùdÔ õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\‘√ bÕ≥T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , Vü≤Hê«&É, eT+&É˝≤\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+<äT‘·T+<äì nHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Äj·Tq eT]ìï ñqï‘· |ü<äe⁄\qT #˚|üfÒº $<Ûä+>± ÄodüT‡\T n+<äCÒj·÷\ì neTàyê]ì |üPõ+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü˝À¢ì|ü*¢ düs¡Œ+#Y lqT, øÏwüº+|ü*¢ ñ|üdüs¡Œ+#YyÓ+ø£≥j·T´, {°ÄsYmH Hêj·T≈£î\T >√bÕ˝Ÿj·÷<äyé, u…’ø±ì yÓ+ø£fÒwt j·÷<äyé, ˝Àø±Hê<∏é¬s&ç¶, j·÷~¬s&ç¶, U≤C≤>ö&é, Ä+»H˚j·T\Tñ , #Óqïj·T´, lqT, •e bÕ˝ÀZHêïs¡T.

nÁe÷u≤<é , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) #·T+&É÷sY Á>±eT +˝À <ä[‘·T\qT Vü≤‘·´ #˚dæq <√wüß\ô|’ ø£]ƒq •ø£å $~Û+#ê\ì ≈£î\ìs¡÷à\q b˛sê≥ dü$T‹ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£åT\T \øÏåàHêsêj·TD Á|üuÛÑT‘·«ìï &çe÷+&é #˚XÊ≤s¡T. 1991 Ä>∑düTº 6q <ä[‘·T\qT }#·ø√‘· ø√dæ #·+|æq nÁ>∑ ≈£î˝≤\ yê]ô|’ yÓ+≥H˚ ø£]ƒq •ø£å\T neT\T #˚j·÷\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘·«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. b˛*düT\T düVü≤ø£sê+‘√ #·T+&É÷s¡T <ä[‘·T\qT yÓ+{≤&ç y˚{≤&ç ì]øÏ #·+|æq yê]øÏ ôV’≤ø√s¡Tº˝À ìs√›wüß\T>± uÛÑj·T|ü&É≥+ C≤‹πø nee÷qeTì <√wüß≈£î •ø£å|ü&˚ es¡≈£î ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì

≈£î\ìs¡÷à\q b˛sê≥ dü$T‹ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£åT\T \øÏåàHêsêj·TD

Á|üC≤|ü+|æD° e´edüú˝À bÕs¡<äs¡Ù‘· bÕ{Ï+#ê* •e≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ Hê$TH˚fÒ&é b˛düTº Çyê«* ø=&É+>∑˝Ÿ, y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) Á|üuÛÑT‘·«+ n+~+#˚ ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î˝À¢ Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ‘·Vü≤d”˝≤›sY á. sêE dü÷∫+#ês¡T. kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç\s¡T¢ dü˝…’Hé‡ ø£*– ñ+≥÷ ‘·÷ø±˝À¢ yÓ÷kÕ\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\T n+<äCÒj·÷\ì yês¡T Ä<˚•+#ês¡T. &û\s¡¢ ø√dü+ HÓ\≈£î ˇø£ÿkÕ] ìs¡«Væ≤+#˚ düe÷y˚XÊìøÏ ‘·|üŒìdü]>± Vü≤»¬s’ n~Ûø±s¡T\ dü÷#·q\T bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡8ñ. düe÷y˚XÊìøÏ Vü≤»s¡Tø±˙ &û\s¡¢≈£î H√{°düT\T

q>∑sê\≈£î yÓfi‚¢ s¡Vü≤<ës¡T\˝À XÊ+‹q>∑sY qT+∫ nsTT»≈£î, XÊ+‹q>∑sY qT+∫ sêCÀ*øÏ Ç˝≤ eT+&É\ πø+Á<ë\ qT+∫ Á>±e÷\ es¡≈£î dü¬s’q s√&ÉT¢ ˝Òø£b˛e&É+ yêVü≤q<ës¡T\≈£î Á|ü»\≈£î mH√ï Ä≥+ø±\TqT, Á|üe÷<ë\qT ø£*–düTÔ+~. M{ÏøÏ ‘√&ÉT u≤\Ts¡, u≤*ø£\ edü‹ >∑èVü≤\˝À ø£˙dü edü‘·T\T ˝Òø£b˛e&É+, ø=ìï #√≥¢ n<Ó› uÛÑeHê˝À¢ edü‹ >∑èVü≤\T q&ç|ædüTÔ+&É≥+ $<ë´s¡Tú\≈£î qs¡ø£j·÷‘·q nqTuÛÑ$+#˚˝≤ #˚dæ+~.. Ç˝≤ #Ó|ü⁄Œ≈£î+fÒ Á>±e÷Á>±e÷ìøÏ ¬s+&É+¬ø\ düeTdü´\T yÓ+{≤&ÉT‘·TH˚ ñHêïsTT. M{Ïì ø=‘·Ô>± ¬>*∫q myÓTà˝Ò´ @$<Ûä+>± |ü]cÕÿ]kÕÔs√qì Á|ü»\T m<äTs¡T #˚düTÔ+&É>± düeTdü´\T e÷Á‘·+ ‘√s¡D≤˝…’ m+|æ , myÓTà˝Ò´\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·THêïsTT.

|ü]e÷q+ ‘·–Z+∫ ˇø£ |æ\¢yêìøÏ ˇø£ _dæõ u≤{Ï˝Ÿdüs¡|òüsê #˚j·÷* Á|ü‹ Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ ˇø£ düuŸ ôd+≥sYqT ìj·T$T+#ê\ì, bÕeTTø±≥T≈£î yê´øχHé n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê*, ôV≤˝ŸÔ ndæôdº+≥T¢qT ìj·T$T+#ê\ì $$<Ûä &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹ |üÁ‘êìï &Ü. eTùV≤wü‡Ä>∑sY≈£î n+~+∫q≥T¢ Ä dü+düú düuÛÑT´\T ãT&ÉT>∑T ø£èwüíj·T´, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìs¡+»Hé, yÓ+ø£{ŸkÕ«$T, lqT, u≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø√sTT˝Ÿø=+&É , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) Ç{°e\ »]–q mìïø£˝À¢ Hêsêj·TD ù|≥ ìjÓ÷»eø£s¡Z+ qT+∫ {°ÄsYmdtbÕغ qT+∫ myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚dæ n‹dü«\Œ z≥¢ yÓ÷C≤s]º‘√ z≥$T #Ó+~q •e≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ Hê$TH˚f…&é b˛düTº Çyê«\ì eT+&É\ {°ÄsYmdt ø£˙«qsY nãT›˝Ÿ C≤$<é, eT+&É\ {°ÄsYmdt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T >√bÕ˝Ÿ>ö&é bÕغ n<Ûä´≈£åî\T >√bÕ˝Ÿ>ö&ébÕغ n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hêsêj·TDù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {°ÄsYmdt bÕغ u˝Àù|‘êìøÏ •e≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ

{°ÄsYmdt ø£˙«qsY nãT›˝Ÿ C≤$<é, Hê$TH˚f…&é b˛düTº Çyê«\ì ‘·«s¡˝ÀH˚ eT+&É\ {°ÄsYmdt bÕغ Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ πødæÄsYqT ø£\eqTqï≥T¢ yês¡T á dü+<äs¡“+>± ‘Ó*bÕs¡T. z≥$T bÕ˝…’q u≤<ä|ü&É≈£î+&Ü Hêsêj·TDù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\ ø√dü+ •e≈£îe÷sY¬s&ç¶ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç Á|üC≤ dü+πøåeT+ ø√dü+ bÕ≥T|ü&ÉT‘ês¡ì nHêïs¡T. eT+&É\ {ÏÄsYmdt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ •e≈£îe÷sY¬s&ç¶ ne⁄‘ês¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

nHêïs¡T. Vü≤+‘·≈£î\+<äs¡T ìs√›wüß˝…’‘˚ #·+&É÷s¡T HÓ‘·TÔ{Ï H˚s¡+ me]~ á HÓ\ 25q ôV’≤Á<ëu≤<é˝Àì ãw”sYu≤>¥ Áô|dtø£¢uŸ˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. #·T+&É÷s¡T πødüT ø√s¡Tº˝À yÓ’KiÏ ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ düeTÁ>∑+>± #·]Ã+&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ømHé|æmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·TsêCŸ, C≤˝≤~ yÓ÷C…<é, Áb˛. \øÏåàHêsêj·TD, <äT&ÉT¶ Á|üuÛ≤ø£sY, ‘·~‘·s¡T\ y˚T<äe⁄\T Vü≤»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ô|<ä›eT+<ä&ç , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) ô|<ä›eT+<ä&ç eT+&É\+ ô|<ä› eTTq>∑\ #˚&ÉT Á>±eT+˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ñqï ˇø£ Á|üø£ÿ #˚‹ |ü+|ü⁄\T eè<ë›>± ñqï ÄsY&Éã÷¢´mdt n~Ûø±s¡T\T eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Á>±eTdüTÔ\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á>±eT+˝À ˝À y√˝Òºõ e\¢ ‘ê>∑T˙s¡T m<ä›&ç @s¡Œ&ç+<äì Á>±eTdüTÔ\T nHêïs¡T. Árù|dt $<äT´‘Y düs¡|òüsê düÁø£eT+>± ˝Òø£b˛e&É+‘√ ˙{Ï düeTdü´ @s¡Œ&ç+<äì Á>±eTdüTÔ\T n+≥THêïs¡T. $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\≈£î #Ó|æŒq ≈£L&Ü |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì m+|æ{Ïdæ Ä+»H˚j·TT\T Á>±eT Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£Á{≤eTT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á>±eT+˝À #˚‹|ü+|ü⁄\T |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì yês¡Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± eTT~]q m+&Ü\‘√ ñø£ÿb˛‘·≈£î eè<äT›\T ,∫Hêïs¡T\T ‘·˝≤¢&ç*b˛‘·THêïs¡T. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ es¡≈£î Á>±e÷\˝À $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·÷\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

676e s√E≈£î #˚]q ]˝Ò Bø£å\T qwüºb˛sTTq ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√yê*

nÁe÷u≤<é, y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) @CÒì‡ @]j·÷qT Ø düπs« #˚j·÷\ì õy√ HÓ+. 3‘√ dü+ã+<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü @CÒì‡ @]j·÷˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ b˛düTº\qT uÛÑØÔ#˚j·T&É+ mCÒì‡ –]»H˚‘·s¡ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ ñbÕ<Ûë´≈£åî\T m+&ç eTTq«sY n© Á|üuÛÑT‘·«ìï &çe÷+&é#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 676 s√E\T>± Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ø£qkÕ–düTÔqï|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ~– e#˚Ãyê] øÏ yê] Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq¬ø’ yês¡T ìs¡+‘·s¡+ ~ø£å\qT #˚|ü&É‘êeTì yês¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ~–e∫à õy√HÓ+. 3 ‘√ dü+ã+<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü @CÒì‡ @]j·÷\ø£å ñbÕ<Ûë´j·TT\T b˛düTº\qT uÛÑ]Ô #˚j·÷\ì yês¡T á dü+<äs¡“+>± ø√sês¡T.

‹e÷àJù|≥ y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) õ˝≤¢˝À Äø±\ es¡¸+‘√ qwüºb˛sTTq ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√yê\ì ¬s’‘·T\T u≤´+≈£î\ qT+∫ Á|üyÓ’≥T yê´bÕs¡T\ qT+∫ $T‘·TÔ‘·T\≈£î ô|≥Tºã&ÉT\T ‘Ó#·TÃø√ì ø£wæº+∫q |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT+&É+\+˝Àì Ç|üŒ\|ü*¢, m~πs|ü*¢, e÷πs|ü*¢, nbÕŒ\J|ü*¢ ‘·~‘·s¡ nìï Á>±e÷\˝À¬s’‘·T\T e] |ü+≥qT yÓTTø£ÿCÀqï |ü+≥\H˚ ø±≈£îg+&Ü ñ<ë´q |ü+≥˝…’q e÷$T&ç, ã‘êÔsTT, ≥e÷≥, $T]à e+ø±j·T

e+{Ï ≈£Ls¡>±j·T\ |ü+≥˝Òø±≈£î+&Ü m+&ÉT$T]à ˝≤+{Ï yêDÏ»´ |ü+≥\T rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À @s¡Œ&ÉuÀ‘·Tqï q÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«yÓTÆq ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√ì Á|üdüTÔ‘· KØ|òt˝À ¬s’‘·T\≈£î ms¡Te⁄\T, |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT\T, $‘·ÔHê\qT sêsTTrô|’ düø±\+˝À n+~+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. õ˝≤¢˝À Äø±\ es¡¸+‘√ qwüºb˛sTTq ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√yê\ì yê] ø£cÕº\qT ‘Ó\+>±D˝À @sêŒ&çq {ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«yÓTÆHê rsêÃ\ì yês¡T ø√sês¡T.


8

X¯ìyês¡+ 24`05`2014

dü_‡&çô|’ $‘·ÔHê\ düs¡|òüsê≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô b˛©düT XÊK≈£î yÓT+&ÉT>± Á|ü»\T ÄodüT‡\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) Á|üdüTÔ‘· KØ|òt d”»Hé˝À ¬s’‘ê+>±ìøÏ nedüs¡yÓTÆq $‘·ÔHê\qT dü_‡&çô|’ düs¡|òüsê #˚ùd+<äT≈£î m|æ dæ&é‡ <ë«sê @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dæq≥T¢ m&çm ôV’≤e÷e‹ ˇs¡ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\T kÕúìø£ e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À m|æ d”&釽À , ø√sTT˝Ÿø√+&É˝À sêj·T˝Ÿ Áf…&ÉsY‡, Vü≤Hê«&É ÁX‚wüº d”&é‡, qyêuŸù|≥˝À lsê+ |ü]º˝…’»sY‡˝À, »&ÉÃs¡¢˝À nÁ>√ ¬s’‘·T ùde πø+Á<ä+˝À , u≤˝≤q>∑sY˝À |æmdæmdt˝À, n&ܶ≈£î˝À nÁ>√ ¬s’‘·T\ ùde πø+Á<ä+˝À , uÛÑ÷‘Y|üPsY˝À nqï<ë‘·

|ü]º˝…’»sY‡˝À, cÕ<éq>∑sY˝À eTùV≤+Á<ä d”&釽À, ø=+<äs¡TZ˝À ‹s¡TeT\ lìyêdü Áf…&ÉsY‡, ˝≤˝Ÿ|üVü‰&é˝À, ø=‘·÷ÔsY, πøX¯+ù|≥˝À nÁ>√ ¬s’‘·T ùdyê πø+Á<ä+, ÄeTq>∑\T¢˝À eTq Á>√e÷sY ôd+≥s¡\˝À, ‘·\ø=+&É|ü*¢, ø£\«≈£î]Ô\˝À nÁ>√ ¬s’‘·Tùde πø+Á<ë\˝À,. n#·Ã+ù|≥˝À eTq Á>√e÷sY ôd+≥sY˝À, _õH˚|ü*¢˝À mdtmdt dæ&é‡ eT]j·TT C…’øÏkÕHé d”&釽À, ‹e÷àJù|≥˝À ¬ø¬ø nÁ>√ @CÒì‡dt , >√bÕ˝Ÿù|≥˝À,q+BX¯«s¡ d”&é‡, ø=˝≤¢|üP sY˝À eTq Á>√yÓ÷sY πø+Á<ä+˝À, eq|ü]Ô˝À m|æ d”&é‡, ô|uÒs¡T, ø=‘·Ôø√≥˝À nÁ>√ ¬s’‘·T ùde πø+Á<ä+˝À, |òüTq|üPsY˝À sê|òüTy˚+Á<ä

Áf…&ÉsY‡, Ádüe+‹ Áf…&ÉsY‡ eT]j·TT l<ä‘êÔ Áf…&ÉsY‡ k˛*|üPsY˝À, ô|<ä›eT+<ä&ç˝À yÓ+ø£fÒX¯«s¡ d”&é‡, >∑<ë«\, nsTT», <Ûäs¡÷sY eT+&É\˝À eTq Á>√yÓ÷sY πø+Á<ë\˝À, e÷qebÕ&ÉT, e&˚¶|ü*¢ πø+Á<ë\˝À nÁ>√ ¬s’‘·T ùde πø+Á<ë\˝À eTø£Ô˝Ÿ,Ä‘·à≈£LsY, <˚es¡ø£Á<ä, Vü≤Hê«&É, ø√&É+>∑˝Ÿ,dædæ≈£î+≥, ø√dæZ\˝À eTq Á>√yÓ÷sY πø+Á<ä\˝À, uÀ+sêdtù|≥˝À nÁ>√ ¬s’‘·T ùde πø+Á<ä+˝À, eT<ä÷›sY˝À es¡\øÏåà, |ü]º˝…’»sY‡˝À $‘·ÔHê\qT düs¡|òüsê #˚j·TqTqï≥T¢ m&çm ôV’≤e÷e‹ $e]+#ês¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) Á|üC≤ùdyê≈£î |ü⁄q:s¡+øÏ‘·yÓTÆ ì*∫q b˛©düT XÊK≈£î, Á|ü»\ ÄodüT‡\T, Á|üuÛÑT‘·« n+&É<ä+&É\T yÓT+&ÉT>± ñHêïj·Tì õ˝≤¢md”Œ Hêπ>+Á<ä≈£îe÷sY nHêïs¡T. b˛©dt ôV≤&é ø±«≥sY‡˝Àì Á|ü<Ûëq ø±s¡´\j·÷ q÷‘·q uÛÑeq+˝À X¯ó Áø£yês¡+ |üPC≤\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À b˛©düT XÊU≤≈£î dü«‘·+ uÛÑeHê\T ì]à+#·&É+˝À , edü‘·T\T ø£*Œ+#·&É+˝À eTT+<äTqïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, ñqï‘ê~Ûø£s¡T\ düVü≤ø£s¡+ e˝Ò¢ kÕ<Ûä´+ nsTT+<äHêïs¡T.

HêD´‘·‘√ ≈£L&çq <ÛëHê´ìï rdüT≈£îsêyê* eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£+>± m<ä>±* eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) Ç+~sêÁø±+‹ |ü<∏ä+ <ë«sê @sêŒ≥T #˚dæq <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\qT |üP]Ô HêD´‘·‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï <ÛëHê´ìï rdüT≈£îsêyê\ì psTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY mdt X¯s¡àHé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. <Ûëq´+˝À ‘˚eT XÊ‘·+ 14≈£î $T+#·≈£î&É<äì , ‘ê\T ˝Ò≈£î+&Ü <ÛëHê´ìï rdüT≈£îsêyê\ì Äj·Tq ¬s’‘·T\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. <Ûëq´+ ‘·&çdæ e⁄+&Ésê<äì , eTTøÏÿq <äHê´+, eT{Ϻ ô|fi¯¢\T, sêfi¯ó¢, #Ó‘·Ô e+{Ï$ ˝Ò≈£î+&Ü |üP]Ô HêD´‘·‘√ e⁄qï <ëHê´ìï ◊¬ø|æ ø=qT>√\T πø+Á<ë\≈£î ‘˚yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. HêD´‘· e⁄qï <ëHê´ìπø Á|üuÛÑT‘·«

eT<䛑·T <Ûäs¡ \_düTÔ+<äqï $wüj·÷ìï ¬s’‘·T\T eTs¡e<ä›ì Äj·Tq nHêïs¡T. HêD´‘·‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï <ÛëHê´ìï rdüT≈£îsêyê\ì |ü<˚|ü<˚ $»„|æÔ #˚dæq|üŒ{ÏøÏ ø=+<äs¡T ¬s’‘·T\T ‘·&çdæq <ÛëHê´ìï, ‘˚eT XÊ‘·+ m≈£îÿe e⁄qï <ÛëHê´ìï, eTTøÏÿq <ÛëHê´ìï ≈£L&Ü rdüT≈£îedüTÔHêïs¡ì n≥Te+{Ï <ÛëHê´ìøÏ eT<䛑·T <Ûäs¡ \_Û+#·<äì CÒdædüŒwüº+ #˚XÊs¡T. ◊¬ø|æ ø=qT>√\T πø+Á<ë\ ìsê«Vü≤≈£î\T, e÷¬sÿ{Ï+>¥ eT]j·TT yê´ekÕj·T XÊU≤~ø±s¡T\T HêD´‘·‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï <ëHê´ìï rdüTø£e#˚Ã˝≤ ¬s’‘·T\qT #Ó’‘·q´+ #˚j·÷*‡q nes¡dü+ ñ+<äì á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T.

ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#ê* ë}≥÷ÿsY , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\|ü]~Û˝Àì Á>±e÷\˝À ñbÕ~ ≈£L©\T ñbÕ~ |üì #˚|ü≥º&É+ ˝Ò<äì ìsêX¯‘√ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ≈£L©\T Ç‘·s¡ sêÁwüº\≈£î eTVü≤sêÁwüº, düTsê‘Y, ôV’≤Á<ëu≤<é e+{Ï |ü≥ºD≤\≈£î e\dü yÓfi¯óÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À »]–q |üqT\ ‘êfi¯ó≈£î &ÉãT“\T ≈£L&É |òæ˝Ÿ¶ Ä|ò”düsY n+~+#·˝Ò<äì s√E ≈£L©\≈£î ‹qï&ÜìøÏ ‹+&ç ≈£s¡TyÓ’ yÓ’πs sêÁcÕº\≈£î e\dü yÓfi¯óÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yê]ô|’ <äj·T #Ó|æŒ yê]øÏ |üì ø£*Œ+#ê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. |üì#˚dæq |üìøÏ y˚‘·Hê\T Çe«˝Ò<äT Ä y˚‘·Hê\T ≈£L&Ü yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

uÛÑøÏÔ ÁX¯<Ûä›\‘√ Vü≤qTe÷Hé»j·T+‹

cÕ<éq>∑sY , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) |ü≥ºD+˝À ñqï |ü\T Ä+»H˚j·T kÕ«$T <˚yê\j·÷\˝À Vü≤qTeT»®j·T+‹ uÛÑ≈£îÔ\T uÛÑøÏÔÁ X¯<ä›\‘√ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ñ<äj·T+ qT+#˚ kÕ´$T yê]øÏ n_Ûùwø±\T, Á|ü‘˚´ø£ ìC≤_Ûùwø±\T, ≈£î+≈£îeT |üP»\T, düVü≤ÁdüHêe÷s¡Ãq\T, Ä≈£î|üP»\T, HÓ’y˚<ä´ Vü‰s¡‘·T\T , ôVAeT>∑T+&Ü\T, #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. lll nuÛÑj·÷+»H˚j·T kÕ«$T yê] <˚yê\j·T+ sê+q>∑sYø±\˙, l–] ÄÁX¯eT+, $»jYTq>∑sY ø±\˙, |ü]–s√&ÉT¶˝Àì Vü≤qTe÷Hé <˚yê\j·T+, πøX¯+ù|{Ÿ s√&ÉT¶, ø£q´ø±|üs¡y˚TX¯«Ø Ä\j·T+, l•ee÷s¡Tr ^‘ê nj·T´|üŒ eT+~s¡eTT, lyÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <˚yê\j·T+ \˝À uÛÑ≈£îÔ\T $]$>± kÕ«$T yê]ì <ä]Ù+∫ rs¡ú Á|ükÕ<ë\T d”«ø£]+#ês¡T.

Ä‘·à≈£LsY, y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) eTVæ≤fi¯\T nìï s¡+>±˝À¢ sêDÏ+∫ Ä]úø£+>± ‘·eT ø±\ô|’ ‘êeTT ì\ã&ç ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ädüsê>± ì\e\ì &çÄsY&çm |æ&ç #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ Hêu≤sY¶ m$m+ lHê<∏é\T dü÷∫+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ |ü]~Û˝Àì neTs¡∫+‘· õm+ÄsY bÕsƒ¡XÊ\˝À Hêu≤sY¶ ì<ÛäT\‘√ eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ yê]øÏ d”«≥¢ ‘·j·÷]˝À •ø£åD Ç#˚à ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q nq+‘·s¡+ &çÄsY&çm |æ&ç #·+Á<äX‚ø£sY¬s&ç¶, Hêu≤sY¶ m$m+ lHê<∏é\T e÷{≤¢&Üs¡T. ádü+<äs¡“+>± eTVæ≤fi¯\T ≈£î≥T+ã+˝À ≈£î≥T+ã b˛wüD˝À Á|üeTTK bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêïs¡ì H˚&ÉT yês¡T ˝Òì<˚ ≈£î≥T+u≤\T Ä]úø£ n_Ûeè~› kÕ~Û+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì |ü⁄s¡wüß\‘√ düe÷q+>± Ä]úø£+>± ˙\<√≈£îÿø√ì reT |æ\¢\≈£î ‘êy˚T uÛ≤s√kÕ>± ì\e\ì d”«≥¢ ‘·j·÷Ø˝À eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\T düuÛÑT´\ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√ì uÛ≤>∑T|ü&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.

õ˝≤¢ md”Œ Hêπ>+Á<ä≈£îe÷sY

Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæ ◊ôd{Ÿ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ◊ôd{Ÿ Á|üy˚X¯ |üØø£å\T Á|üXÊ+‘·+>± eTT–kÕsTT. õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢qT |ü]o*+∫ kÂø£sê´\ô|’ Äsê rXÊs¡T. eT÷&ÉT |üØø£å πø+Á<ë\˝À düTe÷s¡T 2,200 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î Vü≤»¬s’j·÷´s¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì m+$mdt, mìºÄsY ø£fi≤XÊ\, u≤*ø£\ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À |üØø£å πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T.

ñ+<ëHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n&çwüq˝Ÿ md”Œ Á|üø±wtsêe⁄, zmdt&ç\T #Óqïj·T´, yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, &çmd”Œ uÛÑs¡‘Y, eT©¢ø±s¡T®Hé, eTùV≤wt, Ä+<Û√q|üŒ, Á<√D#ês¡T\T, >√$+<ä¬s&ç¶, lìyêdtsêe⁄, ÇHéôdŒø£ºs¡T¢ u≤˝Ÿ¬s&ç¶, sêy˚TX¯«sY, ≈£îs¡Te÷]Ô, môd’‡\T dæã“+~ bÕ˝ÀZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ mìïø£\ Á|üÁøÏj·TqT Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚dæq n~Ûø±s¡T\qT Á|üX¯+dæ+#ês¡T.

m+|æ|æ ø√dü+ eT\¢>∑T\\T <ÛäHê«&É y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) <ÛäHê«&É eT+&É\+ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé ø√dü+ ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ, {ÏÄsYmdt\T eT\¢>∑T\\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ¬s+&ÉT m+|æ{Ïdæ kÕÔHê\T ¬>*∫q _CÒ|æ á kÕ] ≈£L&É ø°\ø£yÓTÆq H˚|ü‘·´+˝À yÓ’dt m+|æ|æì Ksês¡T #˚düTø√yê\ì BÛe÷>± ñqï Á|ü<Ûëq+>± ñqï m+|æ|æ kÕúq+ eT÷&ÉTbÕغ\ ÁX‚DT\T Äo+#·&É+‘√ düeTdü´ Á‹eTTK+>± e÷]+~. {Ï&ç|æ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\‘√ 7 kÕúHê\‘√ eTT+<äTqï m+|æ|æ nuÛÑ´]ú $wüj·T+˝À <ÛäHê«&É eT]ø£˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T |ü≥T|ü{Ϻ b˛{° |ü&ÉT‘·÷ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T. eTs√|üø£ÿ ø±+Á¬>dtbÕغ >∑<ë«\, eTø£Ô˝Ÿ, kÕúHê\˝À ¬>*∫ |üs¡Te⁄ ì\u…≥Tºø√yê\ì Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. {ÏÄsYmdt ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·« bÕغ>± |ü≥Tº ì\|ü⁄ø√yê\ì Äs¡≥|ü&É≥+‘√ m+|æ|æ kÕúq+ Á‹eTTKyÓTÆ dæ+~>∑›+>± e÷]+~. k˛eTyês¡+ Hê{ÏøÏ Bìô|’ düŒwüº+ e#˚à neø±XÊ\THêïsTT.

eTVæ≤fi¯ Ä‘·àVü≤‘·´ 49 e] ø√qT>√\T πø+Á<ë\˝À ø=qT>√\T Ä‘·à≈£LsY, y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) ≈£î≥T+ã düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTÚ‘·T Ç+{À¢ me«s¡T ˝Òì düeTj·T+˝À Ns¡‘√ ñ]y˚düTø√ì eTVæ≤fi¯ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq dü+|òüT≥q X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT eT+&É|ü]~˝Àì _dæ ø±\˙˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. _dæ ø±\˙˝À ìyêdü+ ñ+≥THêï #êø£* eTHÓïeTà(38) áyÓ÷≈£î uÛÑs¡Ô ‘√ bÕ≥T eTT>∑TZs¡T

≈£î‘·Tfi¯ó¢, Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T¢ ñHêïs¡T. ≈£î‘·÷fi¯ó¢≈£î ô|[¢\T ø±>± Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T¢ ≈£L&Ü ô|]–e∫Ãq ≈£î≥T+u≤ìøÏ ø£wüº|ü&ç düVü≤j·T+ n+~+#·ø£b˛e&É+‘√ ≈£î≥T+ã düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTÚ‘·Tqï ÄyÓT ≈£î\eè‹Ô #˚dæq Ä]Ôø£ Çã“+<äT\T m<äTs¡e&É+‘√ Ç+{À¢ me«s¡T ˝Òì düeTj·T+˝À Ns¡‘√ }]y˚düTø√ì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ ø±\˙ yêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üe÷<äø£s¡+>± $<äT´‘Y r>∑\T bÕHé>∑˝Ÿ, y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\+˝À $<äT´‘Y r>±\T yÓ\&ÉT‘·T+&É≥+‘√ |ü\T Á>±e÷˝À¢ $<äT´‘Y düú+u≤\T Á|üe÷<äã]‘·+>± e÷sêsTT. e´ekÕj·T bı˝≤\‘√ bÕ≥T Á>±e÷˝À¢ $<äT´‘Yr>∑\T y˚˝≤&ÉT‘·T+&É&É+‘√ ¬s’‘·T\T, Á>±eTdüTú\T uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. Ç{≤e\ dü+ã$+∫q á<äTs¡T>±\T‘√ bÕ≥T e&É>∑+&É¢ yêq≈£î |ü+≥ b˛˝≤¢\T qwüºb˛sTTq ¬s’‘·Tqï\≈£î $<äT´‘Yn+‘·sê´j·T+ ≈£L&É ô|qTï düyê˝Ÿ>± e÷]+~. $ <äT´‘Y r>∑\T #˚‹øÏ ‘·–* y˚˝≤&ÉT‘·T+&É&É+ á<äTs¡T>±\T\T MdüTÔ+&É&É+‘√ m|ü⁄Œ&ÉT @ Á|üe÷<ä+ »s¡T>∑T‘·T+<√qì yês¡T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ø£\«sê\, ãTdæ¬s&ç¶|ü*¢, |ü⁄\Zs¡#·s¡¢, sêsTTHé|ü*¢øÏ yÓfi‚¢ s¡Vü≤<ë]˝À r>∑\T Á|üe÷<äø£s¡+>± øÏ+~øÏ y˚˝≤&ÉT‘·THêïsTT. eT+&É\+˝Àì πø‘˚|ü*¢, ∫πøÿ|ü*¢, u§˝≤¢s¡+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ •yês¡T˝À m+‘√ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î ø£¬s+{Ÿ düÔ+u≤\T n+<äø£ ø£Ás¡˝Ò $<äT´‘Y düÔ+u≤\T>± neTs¡TÃø=ì |ü&Ésê˙ bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø£Ás¡\ô|’ r>∑\qT neTs¡TÃø√e&É+˝À Ä r>∑\T #˚‹øÏ n+<˚ m‘·TÔ˝À y˚˝≤&ÉT‘·÷ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷sêsTT. B+‘√ @|ü⁄Œ&ÉT $<äT´‘Y‘√ Á|üe÷<ä+ eTT+#·Tø=düTÔ+<√qì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê $<äT´‘Y XÊU≤~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ q÷‘·q düÔ+u≤\‘√ bÕ≥T s√&ÉT¶≈£î n&ɶ+>± ñqï $<äT´‘Yr>∑\qT dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T y˚+≥H˚ dü]#˚j·÷\ì |ü\T Á>±e÷\ Á|ü»\T, ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

>∑T&ç >√|ü⁄sêìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq ô|uÒ“s¡T y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) ô|uÒ“s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À (»&é.|æ.ôV≤#Y.) dü÷ÿ˝Ÿ <ä>∑Zs¡ >∑\ l n+»H˚j·TkÕ«$T, •yê\j·T+ <˚yê\j·TìøÏ >∑T&ç >√|ü⁄s¡+ ìsêàDìøÏ |ü⁄C≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e∫Ãq Hêsêj·TD kÕ«$T |ü⁄C≤\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á n+»H˚j·TkÕ«$T >√|ü⁄sêìøÏ <ë‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√ ì]à+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. <ë‘·\T l eT‹ #ê|ü\ X‚wüeTà uÛÑs¡Ô u≤˝Ÿ ¬s&ç¶. •e\j·T+ >√|ü⁄sêìøÏ <ë‘·\T ôô|uÒ“s¡T n+»H˚j·TkÕ«$T uÛÑ»q eT+&É* kÕVü≤ø±s¡+‘√ eT]j·TT ô|uÒ“s¡T Á>±eT ô|<ä›\T eT]j·TT yê´bÕs¡düTú\T düVü≤ø£]+#·>∑\s¡ì ø√s¡T#·THêïeTT. á >∑T&ç mH√ï dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ >∑s¡“>∑T&ç ì]à+#·ã&ç+~. ø±ì >∑T&ç eTT+<äs¡ eT+&É|ü+ 04.09.1999 ‘˚~q ì]à+#·ã&ç+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT •e\j·T+ >∑T&ç >√|ü⁄sêìøÏ <ë‘· Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ 11,116 s¡÷bÕj·T\T #·+<ë Ç#êÃs¡T. n<˚

Á|üdüTÔ‘·+ ì]àD+˝À ñqï b˛©düT Á|ü<Ûëq ø±s¡´\j·T+ |üP]Ô kÕúsTT˝À @sêŒ&çq ‘·s¡«‘· n~Ûø±s¡T\T , dæã“+~øÏ , Äj·TT<ä >±sêìøÏ n‘·´+‘· |ü{ϺwüºyÓTÆq s¡÷|ü+ dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+<äì $e]+#ês¡T. dæã“+~ |ü&˚ ÁX¯eT≈£î >±q÷ dü+πøåe÷ ø±s¡´Áø£e÷\qT nìï+{Ïì ìs¡«Væ≤+#ê*‡ uÛ≤<ä´‘· ‘·eTô|’ ñ+<ëì Á|üdüTÔ‘· uÛÑeq+˝À dæã“+~ ùd<ä rπs+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ uÛÑeq+ ì]à#ês¡Hêïs¡T. @sêŒs¡T#·T≈£îqï edü‘·T\qT C≤Á>∑‘·Ô>± ø±bÕ&Ü*‡q düe÷õø£ uÛ≤<ä´‘· n+~]ô|’

$<Ûä+>± j·T+.|æ.{Ï.dæ |ü<äà uÛÑs¡Ô yÓ+ø£≥ s¡eTD 10,116 s¡÷bÕj·T\T #·+<ë Ç#êÃs¡T. n<˚ $<Ûä+>± <ë‘·\T eTT+<äT≈£î e∫à >∑T&ç >√|ü⁄s¡ ìsêàHêìøÏ düVü≤ø£]+#·>∑\s¡ì <˚yê\j·T+ n<Ûë´≈£åî\T >√H˚\ dü‘·´+ eT]j·TT ø£$T{Ï düuÛÑT´\T ø√sês¡T. Ç{Ϻ ø±s¡´Áø±e÷ìøÏ e∫Ãq Á>±eT düs¡Œ+#·T nøÏÿ düTo\, ñ|ü düs¡Œ+#·T >öì y˚eT

¬s&ç¶, yês¡T¶ HÓ+ãs¡T¢ lìyêdüT >ö&é, düVü‰<˚e⁄&ÉT, n#·Ãqï, •ekÕsTT, uÛÑdü«sêCŸ >ö&é, nø£ÿeTà, »eTTà\eTà, e÷J »&é.|æ.{Ï.dæ ø£Á¬skÕ«$T, e÷J düs¡Œ+#·T >öì ãT#·Ã¬s&ç¶, ø£èwüí≈£îe÷sY ¬s&ç¶, u≤˝Ÿ ¬s&ç¶, ‘Ó\T>∑T sê+#·Á<äj·T´, sêE, yÓ+ø£fÒwüt, q¬s+<ÛäsY, y˚DT eT]j·TT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) s¡; 2014`15 dü+e‘·‡sêìøÏ 49 e] ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. H˚{Ï es¡≈£îá πø+Á<ä\ <ë«sê 1,70,624.40 øÏ«+≥\ <Ûëq´+ ùdø£]+#·&É+ »]–+<äì e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. düTe÷s¡T 23,88,91,518s¡÷bÕj·÷\ <Ûëq´ìï ø=qT>√\T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. Vü≤e÷*

KØ|òt≈£î ¬s’‘·qï dæ<ä›+ bÕHé>∑˝Ÿ, y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) eTs√ eT÷&ÉT s√E˝À¢ s√Væ≤DÏ ø±]Ô sêqTqï ‘·s¡TD+˝À Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\≈£î ¬s’‘·qï\T KØ|t kÕ>∑Tô|’ <äèwæº kÕ]düTÔHêïs¡T. bÕHé>∑˝Ÿ eT+&É\+˝Àì Á>±e÷˝À¢ ¬s’‘·T\T ‘·eT bı˝≤\qT <äTøÏÿ\T #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›+ nj·÷´s¡T. yê´ekÕj·T b˛˝≤¢\qT Á{≤ø£ºs¡T¢, >±&Ü\‘√ <äT≈£îÿ\T <äTqTï‘·÷ #·<äTqT #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. KØ|òt dæ»Hé˝À kÕ>∑T#˚ùd C§qï, yÓTTø£ÿC§qï, ÄeTT<ä+, ø£+~, ‘·~‘·s¡ $‘·ÔHê\qT düø±\+˝À n+~+#ê\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Á|üdüTú‘·+ ≈£î]dæq esê¸\≈£î uÛÑ÷eTT\T #·<äTqT #˚düT≈£î+fÒ s√Væ≤DÏ ø±]Ô˝À |ü&˚ esê¸ìøÏ $‘·ÔHê\T $‘·Ôe#·TÃqì |ü\Te⁄s¡T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ $‘·ÔHê\T $‘˚Ô düeTj·T+ düMT|ædüTÔqï ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+~+#˚ dü_‡&ç $‘·ÔHê\T Á>±e÷\≈£î #˚s¡ø£b˛e&É+‘√ Á|üyÓ’≥T <äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTT+#ê*‡q nedüs¡+ edüTÔ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·«+ $‘·ÔHê\qT düs¡|òüsê #˚ùd+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚dæq≥T¢ Á|üø£{ÏdüTÔHêï H˚{ÏøÏ eT+&É\ πø+Á<ë\πø #˚s¡ø√ø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T Äy˚<äq #˚+<äT‘·THêïs¡T.

#ê]®\T øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î s¡÷. 10.62 #=|üŒq 18 \ø£å\ 86 y˚\ 371 s¡÷bÕj·T\qT #Ó*¢+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T . ø=qT>√\T #˚dæq <Ûëq´+ , Vü‰e÷*, s¡yêD≤ #·]®\T yÓTT‘·Ô+ ø£*|æ 14,10,25,666 s¡÷bÕj·T\T ø£=qT>√\T πø+Á<ë\≈£î $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »]–+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

|ü⁄sêD≤\T |üsƒ¡q+ #˚j·÷* cÕ<éq>∑s , y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) |ü⁄sêD≤\ |üsƒ¡q+ e\q e÷qe⁄&ÉT #Ó&ÉT e«düHê\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+{≤&ÉT, nì Vü≤qà+‘·sêE nHêïs¡T.X¯óÁø£yês¡+ s√E cÕ<éq>∑sY ìjÓ÷»ø£ es¡Z |ü]~˝Àì eTVü≤˝Ÿ m*ø£≥º Á>±eT+˝§ $wüßí düVü≤ÁdüHêeT bÕsêj·TD uÛÑø£ÔeT+&É* cÕ<éq>∑sY yês¡T $wüßí düVü≤Ádü HêeT bÕsƒê\T, ^‘ê bÕsêj·TDeTT ø±s¡´Áø£e÷\qT >√HÓ\ j·÷<äj·T´>±] Ç+{Ï˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. BìøÏ n<Ûä´ ≈£åî\T Vü≤qà+‘·sêE Vü‰»¬s’ e÷{≤fl&ÉT‘·÷ Á|ü»\T #Ó&ÉT e«düHê\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\+fÒ ^‘ê ÁX¯eD+, ø°s¡Ôq\T, eTqeTT\T yÓTT<ä\>∑T |ü⁄sêD≤\T |ü]ƒ+#ê\ì, eT‘·TÔ e\q ø£*π> ø£cÕº\qT Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T, Çø£qT+∫ Á|ü‹ Á>±eT+˝À Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻ Á|ü»\qT Ç‘˚Ô» |üs¡TkÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ø£\« >√$+<é, sêeT*+>±#ê], |æ. n+»j·T´, |æ. sêeTT\T, •e*+>∑eTT, $»j·T s¡‘·ïeTT, >∑Tã“ yÓ+ø£fÒXŸ, yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, |æ. Hêsêj·TD ¬s&ç¶,#·Tø£ÿj·T´ eT]j·TT uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê>∑+ uÛÑ$‘·e´+ô|’ s¡düe‘·Ôs¡ #·s¡Ã eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, y˚T 23(ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ˝À eTTK´H˚‘·>± m~–Hê Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶ ‘Ó\+>±D sêÁwüºkÕ<Ûäq≈£î ñ<ä´eT+ ñyÓ«‘·TÔq m>∑dæ|ü&ÉT‘·Tqï düeTj·T+˝À #·+Á<äu≤ãT yÓ’ø£]øÏ ìs¡düq>± bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæq Äj·Tq dü«+‘·+>± Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ q>∑sêqT ÁbÕs¡+_Û+∫ ñ<ä´eT+˝À ‘·eT<Ó’q bÕÁ‘·qT b˛wæ+∫q Äj·Tq nq+‘·s¡+ Äj·Tq _CÒ|æ˝À #˚] õ˝≤¢˝À _CÒ|æ˝À ô|<ä›qï bÕÁ‘·qT b˛wæ+#ês¡T. Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+∫q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À¢ Äj·Tq bÕ\eT÷s¡T m+|æ>±b˛{° #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&É ‘·q ‘·qj·TT&ÉTHê>∑+ X¯•<ÛäsY¬s&ç¶øÏ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ myÓTà˝Ò´ {Ϭøÿ{Ÿ <äπøÿ˝≤ ø£èwæ #˚XÊs¡T. ¬>\Tù| \ø£å´+>± ã]˝ÀøÏ ~–q Hê>∑+ ‘·q X¯øÏÔ j·TT≈£îÔ\qT mìïø£˝À¢ Á|ü<ä]Ù+∫q |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&É b˛sTT+~. m˝≤¬>’q bÕ\eT÷s¡T m+|æ>± ¬>*∫ qπs+Á<äyÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+˝À |üì#˚j·÷\ì ñ$«\T]q Äj·Tq≈£î bÕs¡uÛÑe+ ‘·bÕŒ˝Ò<äT.e÷J πø+Á<äeT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ì\e&É+‘√ Äj·TqqT m<äTs¡T≈£îH˚+<äT≈£î Hê>∑+ ≈£L&É qπs+Á<äyÓ÷&ûì, #·+Á<äu≤ãTì õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+#˚

ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î nVü≤«ì+∫ {Ï&ç|æ _CÒ|æ ÁX‚DT\qT @ø± ‘ê{Ïô|’øÏ ‘Ó∫Ãq |ü\T ìjÓ÷»ø£es¡Z˝À¢ Hê>∑+≈£î #·Tπøÿ<äT¬s’+~. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ|ü]~Û˝Àì »&ÉÃs¡¢, cÕ<éq>∑sY, ÁbÕ+‘ê˝À¢ d”ì Væ≤s√ |üeHéø£fi≤´DY ≈£L&É _CÒ|æ, {Ï&ç|æ ≈£L≥$T nuÛÑ´]ú\ $»j·÷ìøÏ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|ü»\T yê]øÏ |ü≥º+ ø£≥˝Ò<äT. B+‘√ eT÷&√e kÕÔq+˝À ì*∫q Hê>∑+ uÛÑ$‘·e´+ô|’ õ˝≤¢˝À s¡düe‘·Ôs¡yÓTÆq #·s¡ÃkÕ>∑T‘·T+~. _CÒ|æ nuÛÑ´]Ô>± m+|æ>± z&çb˛sTTq|üŒ{ÏøÏ πø+Á<ä+˝À m˙¶@ Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ÉT‘·Tqï+<äTq Äj·Tq≈£î sê»düuÛÑ kÕúq+ πø{≤sTTkÕÔs¡ì #·s¡Ã kÕ>∑T‘·T+~. eTs√ yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±D˝À sê»düuÛÑ kÕúHê\qT πø{≤sTT+#˚ $<Ûä+>± _CÒ|æøÏ m+|æ\T, myÓTà˝Ò´\T ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ Äj·Tq≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ \_Û+#˚ neø±X¯y˚T ˝Ò<äì eTs√ yÓ’|ü⁄ yê<äHê\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Hê>∑+≈£î sê»düuÛÑ πø{≤sTT+#ê\qï |üø£ÿ sêÁwüºìøÏ e\dü yÓfi¯¢ø£ ‘·bÕŒ<äì yêU≤´ìdüTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ m+|æ>± ¬>*∫q ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘êj·TqT eT+Á‹ |ü<ä$ rdüT≈£î+{≤s¡ì Hê>∑+qT C≤rj·T

ø£$T{Ï˝ÀøÏ rdüTø√e#·TÃqì }Vü≤>±D≤\T yÓ\T¢e&ÉT‘·THêïsTT. á <äbòÕ »]π> j·TT|æ@ eT+Á‹ es¡Z+˝À Ç+<ä]øÏ kÕúq+ <ä≈£îÿ‘·T+<√qì Ä+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ eTT+<äT>±H˚ Hê>∑+ C≤rj·T Hêj·Tø£‘·«+‘√ #·]Ã+#·q ‘·sê«‘˚ _CÒ|æ˝À #˚sês¡ì Äj·Tq ¬>*∫q z&çq eT+Á‹ |ü<ä$ U≤j·T+ nì Ç∫Ãq Vü‰$T y˚Ts¡πø bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ã]˝À ì*#ês¡ì eTs√ yÓ’|ü⁄ Äj·Tq nqT#ês¡T\T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ‘Ó\>∑T<˚X¯+ Vü≤j·T+˝À õ˝≤¢˝À #·Áø£+ ‹|æŒq Hê>∑+≈£î _CÒ|æ˝À @ y˚Ts¡≈£î Á|ü<Ûëq´‘· ø£*ŒkÕÔs√ yÓ∫à #·÷&Ü*‡+<˚.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R Publications,AMBERPETHyderabad,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

24 05 14 vaarthatarangalu web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you