Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

Follow us on

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 128

dü+∫ø£ : 131

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

website :

www.vaarthatarangalu.com Published from Hyderabad.

dü+|ü⁄{Ï :7

X¯óÁø£yês¡+ 24 »qe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

X¯óÁø£yês¡+ 24 »qe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website: www.vaarthatarangalu.com

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

X¯óÁø£yês¡+ 24 »qe] 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\: /-s¡÷,1/`

dü+∫ø£ : 93

#Ó|æŒ+<˚ #Ó|æŒ+&ÉTÁ nÁX¯óqj·THê\‘√ n+‹eT M&√ÿ\T xmsµj∂áLigS |msLiøR¡VNRPV©´sı F~µR∂LjiLi…”¡Õ‹[ Iµj∂gji©´s @NTP‰Æ©s[¨s ¿¡ºΩNTP ¨sxmsˆLi…”¡Li¿¡©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V •¶¶ «¡\lLi©´s zqs¨ds ˙xms™´sVV≈¡VáV F°÷d¡£qs ÕÿLiø≥R¡©yáª][ xmspLRiÚLiVV©´s @LiªRΩ˘˙NTP∏R∂VáV \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): FsNRP‰Q\Æ≤∂æªΩ[ ºΩLRigS≤][ @NRP‰Æ≤∂[ ™´sV…Ì¡” Õ‹[ NRPázqsF°∏R∂W≤y ™´sV•¶¶ ©s´ »¡V ≤R∂V @NTP‰Æ©s[¨s. ªRΩ©´sV ˙}ms≠sVLi¿¡ NRP»Ì¡VNRPV©´sı ˙}ms™´sV©´sgRi L`i @Ƶ∂[ @©´sı mx spLÒiR qx sÌ W≤T∂π∏∂WÕ‹[ aSaRP*ªRΩLigS }qsµR∂ ºdΩLSLRiV. FsNRP‰≤][ NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sWLRiV™´sVWá ˙gS™´sVLiÕ‹[ mx so…Ì¡” ©´s A mx s¤Õ¡˝ »¡WLji mz sÃ˝¡™y≤T∂ “¡≠sªRΩLi \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ©´s≤T∂À‹≤ÔR∂V©´s ªy©´sV NRP»Ì¡VNRPV©´sı qx sÌ W≤T∂π∏∂WÕ‹[ J ™´sVWá ¿¡ºΩÕ‹[ gRiºΩLi¿¡ F°LiVVLiµj∂. ªRΩ©´s «Ïÿmx sNSá©´sV ≠s≤T∂¿¡...ºΩLjigji LS¨s Õ‹[NSáNRPV Æ™s◊¡˛ F°∏R∂W≤R∂V. A ª]Li ¡LiVV GLi≤˝∂R qx sVµ≥∂k LÁiR “¡™´s©´s ˙xms∏R∂Wfl·Li @©´sıxmspLÒS qx sÌ W≤T∂π∏∂WÕ‹[ Agji F°LiVVLi µj∂. @NRP‰≤T∂ @fl·V™´soÕ‹[ NRPázqsF°LiVVLiµj∂. @Æ©s[NSÆ©s[NPR Fy˙ªRΩáV Æ™s[qz s À≥ÿLRiªRΩ Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ FsLiµR∂L][ @’≥¡™´sW ©´sVá©´sV qx sLiFyµj∂Li¿¡DNRPV©´sı A ™´sV•¶¶ µj∂gÊiR «¡Li BNRP

|qsá™´sLi»¡W Æ™s◊¡˛F°LiVVLiµj∂. @™yLÔiR Vá©´sV Lji™yLÔiR Vá ©´sV r~LiªRΩLi ¬ø¡[qx sVNRPV¨s ˙}msORPQNPR Õ‹[NS¨sNTP ªRΩ©´s «Ïÿmx sNS á©´sV mx sLi¿¡ aSaRP*ªRΩLigS Æ™s◊¡˛F°∏R∂W≤R∂V. @’≥¡™´sW©´s ©´s»¡V≤T∂gS æªΩáVgRiV ™yLji §x ¶ ¶XµR∂∏R∂WÕ˝‹[ ¿¡LRiqx s¯LRifl‘·∏R∂V rÛy©´sLi qx sLiFyµj∂LiøR¡VNRPV©´sı @NTP‰Æ©s[¨s ©ylgi[aPR *LRiLS™´so @LiªRΩ˘ ˙NTP∏R∂VáV @©´sıxmspLÒSqx sÌ W≤T∂π∏∂WÕ‹[ mx spLRiÚ ∏R∂W˘LiVV. @¨sı LRiLigSá ˙xms™´sVV≈¡VáV, LSxtsÌ Q˚Li ©´sáV™´sVWáá©´sVLi¿¡ ªRΩLRi÷¡™´s¿¡Ë©´s @’≥¡™´sW©´sVá ™´sVµ≥∂R ˘ a][NPR ªRΩmx soÚQ¤\Õ¡©´s NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡V A∏R∂V©´sNRPV ªRΩVµj∂ ≠ds≤][‰Ã¡V mx s÷¡NSLRiV. @NTP‰Æ©s[¨s NRPV™´sWLRiVáV, NRPV™´sWlLiÚáV, ™´sV©´s™´sáV, ™´sV©´s™´sLSŒ˝¡œ ß @LiµR∂LRiW ≠sxtsQfl·Ò ™´sµR∂©yáª][ ªRΩ™´sV NRPV»¡VLi ¡ |msµÙ∂R NRPV ˙aRPµÙyLi«¡÷¡ xmnsV…”¡LiøyLRiV. µR∂VM≈¡Li AxmsoN][¤Õ¡[NRP xmsáVryL˝RiV ≠sázmsxqsWÚÆ©s[ ($T–‘ê`2)

xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ æªΩáLigSfl· @’≥¡™´sXµÙj∂ ≠sµR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ªRΩxmsˆµR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiNRP BLjilgi[xtsQ©±s LRiLigRiLiÕ‹[ æªΩáLigSfl·NRPV |msLjigji©´s ™y…ÿ zqsLigRilLi[fl”· ©´sVLi¿¡ À‹gÊRiV ALi˙µ≥yNRPV LSµR∂V ¨s«ÿáV ¬ø¡’¡æªΩ[ FsLiµR∂VNRPV D÷¡NTP‰xms≤R∂ªyLRiV: zqsFsLi \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): N]LiµR∂LRiV xqsªRΩ˘µR∂WLRi\Æ™sV©´s @LiaSáª][ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Õ˝‹[ @F°x§¶¶¶Ã¡V xqsXztÌsQLiøyLRi¨s, ªy©´sV ≠sƵ∂[*uyáV ª]ágjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ¬ø¡FyˆLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥R∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[aSLRi©´sı À≥ÿ™´s©´s NRP÷¡gjiLiøyLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @LiµR∂VZNP[ ªy©´sV ≠s≠sµ≥R∂ LRiLigSÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· FsÕÿ @’≥¡™´sXµÙj∂ ¬ø¡Liµj∂Liµk∂ ≠s™´sLjiLiøR¡µR∂áVËNRPV©yı©´s¨s lLiLi≤][L][«¡Ÿ gRiVLRiV™yLRiLi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ¬ø¡FyˆLRiV. @≤R∂VgRiV≤R∂VgRi©y …”¡AL`iFs£qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V @≤ÔR∂LiNRPVáV NRP÷¡gjixqsVÚ©yı ™yLji¨s ™yLjixqsWÚÆ©s[ ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigRiLi N]©´srygjiLiøyLRiV. BLRiV˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V NRPázqs DLi≤y÷¡= DLiµR∂¨s, NRPázqs rygS÷¡= DLiµR∂¨s, NRPázqs ¡ªRΩNS÷¡= DLiµR∂¨s, ™yLji ™´sV©´sxqsVÕ˝‹[ ≠s¤À≥¡[µyáV xqsXztÌsQLiøR¡™´sµÙR∂Æ©s[ ªy©´sV C ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı©´s¨s xmsƵ∂[xmsƵ∂[ ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚NRP ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡Ljigji©y, «¡LRigRiNRPF°LiVV©y... ˙xms«¡Ã¡ ™´sVµ≥R∂˘ ≠sƵ∂[*uyáV DLi≤R∂NRPW≤R∂µR∂¨s, @™yxqsÚ™yáª][ ˙xms«¡Õ˝‹[ @F°x§¶¶¶Ã¡V |msLiøR¡VªRΩV©yıLRi¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂

AL][zmsLiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ™´sVµ≥R∂˘ D©´sı ≠sƵ∂[*uyá©´sV ª]ágjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı©´s¨s {qsFsLi }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ rygRiV¨ds…”¡ LRiLigRiLi ÀÿgS @’≥¡™´sXµÙj∂ ¬ø¡Liµj∂LiµR∂¨s @©yıLRiV.($T–‘ê`2)

’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiËNRPV CÆ©sá 30™´sLRiNRPV gRi≤R∂V™´so F~≤T∂gjiLixmso ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt):@|qsLi’d˝¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V gRi≤R∂V™´so\|ms DªRΩ‰LihRiªRΩNRPV æªΩLRimx s≤T∂Liµj∂. ALiµ≥∂R ˙xmsƵ∂[a`P mx so©´sL`i ™´s˘™Ûs´ q{ sNRPLRifl· ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V\|ms aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ Õ‹[ øR¡LRiËNRPV gRi≤R∂V™´so©´sV LSxtsÌ Q˚mx sºΩ CÆ©sá 30 ™´sLRiNRPV F~≤T∂gjiLiøyLRiV. ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V\|ms qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V @’≥¡ ˙Fy∏R∂WáV æªΩ÷¡}msLiµR∂VNRPV B¿¡Ë©´s gRi≤R∂V™´so gRiVLRiV™yLRiLiª][ ™´sVVgjiqz sLiµj∂. øR¡LRiË qx s™´sV∏R∂W¨sı ™´sVL][ ©yáVgRiV ™yLSáV |msLiøyá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T , ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ˙xmsµ≥y©´s NSLRi˘µR∂Lji+ ™´sVx§¶ ¶LiºΩ Æ™s[lLi[*LRiVgS ZNP[Li˙µy¨sNTP ¤Õ¡[≈¡Ã¡V

LSaSLRiV. C ¤Õ¡[≈¡ ˙xmsµ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi µy*LS LSxtsÌ Q˚mx sºΩNTP ¬ø¡[Lij Liµj∂. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiËNRPV ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡V gRi≤R∂V™´so F~≤T∂gjiqx sWÚ LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©yıLRiV. gRifl·ªRΩLi˙ªRΩ µj∂©Ø[ªΩR =™´sLi ≠sV©´s•¶¶ LiVV}qsÚ 6 mx s¨sµj∂©yáV F~≤T∂gjiLi¿¡©´s»˝¡V @™´soªRΩVLiµj∂. øR¡LRiËNRPV gRi≤R∂V™´so |msLiøR¡™´sV¨s q{ sFsLi NTPLRifl„fi N][LiR ≤R∂Liª][ LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ™yLRiLi Fy»¡V gRi≤R∂™´so |msLiøyLRiV. µk∂Liª][ «¡©´s™´sLji 30™´sLRiNRPV …‘¡c’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË N]©´srygRi©´sVLiµj∂. C ™yLRiÃÚ ¡NRPV qx sLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡ LSxtsÌ Q˚mx sºΩ À≥¡œ ™´s©±s ™´sLÊSáV ™yxqsÚ™s´ Æ™s[V©´s¨s ¨sLÙS LjiLiøyLiVV.

ã+&Üs¡+ ãj·T≥ô|&É‘ê+ ø±+¬>Ádt˝À sê»´düuÛÑ eT+≥\T FyLÌkiNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS xms¨s¬ø¡[}qsÚ øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s©´sı À‹ªRΩ=

øÏs¡DY, u≤ãT\T <äTsêàs¡Z+>± e´eVü≤]+#=<äT› …”¡AL`iFs£qs Fs÷d¡ˆ Æ©s[ªΩR C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiµR∂L`i

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 23(ôd’ÿq÷´dt): LSxtsÌ Q˚Li ≠s≤T∂F°ªRΩV©´sı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ ©´sÕ˝ÿLji NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T µR∂VLS¯LÊRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsWÚ øR¡Lji˙ªRΩ©´sV ™´s˙NUPNRPLjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ºΩzmsˆN]¤…¡Ì L[ iµR∂VNRPV …”¡AL`iFs£qs qz sµÙ∂R LigS DLiµR∂¨s, @Õÿlgi[ øR¡Li˙µR∂ Àÿ ¡V NRPW≤y æªΩáLigSfl·\|ms

qx sˆxtsÌ QÆ\™sV©´s Æ\™s≈¡Lji ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y µy»¡ Æ™s[ªΩR µ≥][LRifl”·ª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljix qsVÚ©´sıºdΩLRiV©´sV FsLi≤R∂gRi»Ì¡©´sV©yı™´sV¨s …”¡AL`iFs£qs Fs÷d¡ˆÆ©s[ªΩR C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiµR∂L`i }msL]‰©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms øR¡LjiËLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV qx sÀ≥¡œ qx s™´sWÆ™s[aS¨sNTP ™´sVVLiµR∂V C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiµR∂L`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ª][ NRP÷¡zqs ≠dsV≤T∂∏R∂WFyLiVVLi…fi ™´sµÙ∂R ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Æ©s[©s´ V qz sFsLigS DLi≤R∂≤R∂Li µR∂VLRiµR∂XxtsÌ Q™s´ V¨s NTPLRifl„fi ¬ø¡xmsˆV N][™s´ ≤R∂Li qx s\lLiLiµj∂ NSÆ©s[NSµR∂¨s @µj∂ æªΩáLigSfl·, q{ s™´sWLi˙µ≥∂R ˙xms«¡Ã¡ µR∂VLRiµR∂XxtsÌ QLigS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı LRi©yıLRiV. qz sFsLi ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ @Liªy øR¡Lji˙ªRΩ©´sV ™´s˙NUPNRPLjiLi¬ø¡[LiµR∂VZNP[ xqs™´sV∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi »¡V©yı≤R∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. ªRΩ™´sV |\ §¶¶ NPR ™´sWLi≤`∂ ¬ø¡zmsˆæªΩ[ ≈¡¿¡ËªRΩLigS æªΩáLigSfl· \|ms øR¡LjiËryÚ™s´ V¨s, ºdΩLS¯fl·Li ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s BLiZNP[µ][ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s g]LiªRΩV ¿¡LiøR¡VNRPV©´sı NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T Æ©s[≤∂R V LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ’¡Ã˝¡V©´sV

NRPW≤y g_LRi≠sLiøR¡¤Õ¡[¨s µR∂Vxqs=Li ry‰LS¨sı @™´sáLi’¡xqsVÚ©yı≤R∂¨s µR∂V∏R∂V˘ ¡ …ÌÿLRiV. ™´sW»¡ ™´sWLRiˤա[µ∂R ¨s ¨sLi≤R∂V xqsÀ≥¡œ Õ‹[ ¬ø¡zmsˆ ªRΩ©´s µR∂VLiµR∂V≤R∂VNRPV ™´s˘™´s•¶¶ LS¨sı ªyÆ©s[ ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NRPV‰NRPV©yı≤R∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. øR¡Lji˙ªRΩ©´sV ™´s˙NUPNRPLjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıQ}qsÚ ªy™´sVV µ≥k∂»¡VgS FsµR∂VL]‰Æ©s[LiµR∂VNRPV zqsµÙR∂LigS D©yı™´sV©yıLRiV. ¨s©´sı…”¡NTP ¨s©´sı ¨sLi≤R∂V qx sÀ≥¡œ Õ‹[  ¡WLÊiR Vá LS™´sVNRPXuÒyLSÆ™s[ qx s*∏R∂VLigS æªΩáLigSfl·©´sV ALi˙µ≥yÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ºdΩLS¯flÿ¨sı ˙xmsºΩFyµj∂Li¿¡ ©´s»˝¡VgS, AÆ™sWµR∂Li NRPW≤y ¬ø¡[LiVVLiøy≤R∂¨s NTPLRifl„fi µR∂VLS¯LÊiR LigS ™´sW…˝ÿ ≤y≤R∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @xqsáV A ©yáVNRP ©´sVLi¿¡ A™´sW»¡Ã¡V FsÕÿ ™´søyËπ∏∂W @LÛiR Li NS™´s ≤R∂Li¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. øR¡Lji˙ªRΩ©´sV ™´s˙NUPNRPLjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[qx sWÚ ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘|ms…Ìÿá¨s øR¡W}qsÚ ˙xms«¡Ã¡V ELRiVNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV qz sµÙ∂R LigS ¤Õ¡[LiR ©yıLRiV.

\ | §¶¶¶µR ∂ LSÀÿµ`∂,«¡©´ s ™´ s Lj i 23(ôd’ ÿ q÷´dt ) : LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Fs¨sıNRPáV NSLi˙lgi£qs FyLÌik Æ©s[ªΩR á ™´sVµ≥∂R ˘ øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP™´sV∏R∂W˘LiVV. Fs™´sLjiNTP ™yLRiV r~LiªRΩLigS LRiLigRiLiÕ‹[NPT µj∂lgi[ ˙xms∏R∂V ªyıáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. J Æ\™sxmso ¤«¡zqs ™´sVL][Æ\™sxmso ™´sVLi˙ºΩ gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´soáV Fy™´soáV NRPµR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. µk∂Liª][ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ Õÿ’d¡Õ‹[ Æ©s[ªΩR áV BƵ∂[ ≠sxtsQ∏∂R VLi øR¡LjiËLiøR¡VNRPVLi»¡W NRP¨sˆLiøyLRiV. FsÕÿ F°…‘¡¬ø¡[ryÚLRi¨s {ms{qs{qs @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ¤«¡[{qs µj∂™yNRPL`ilLi≤Ô∂T ¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms

‘Ó\+>±D _\T¢qT d”e÷+Á<ÛäT\T >ös¡$+#ê*

n+<ä]ø° #·s¡Ã˝À bÕ˝ÀZH˚ neø±X¯+ : d”Œø£sY

™´s˘ºΩlLi[NPT LiøR¡≤R∂Li ™yLji @≠sÆ™s[NS¨sı {qs™´sWLi˙µ≥R∂NRPV GLi NS™yÕ‹[ ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡ ¬ø¡xmsˆNRPÆ©s[ ¬ø¡xmsˆVªRΩVLiµR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ DLi»¡W ¨sLÒRi∏R∂VLi ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡≤R∂Li µR∂VLS¯LÊRiLi FyLÌki ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı g_LRi≠sryÚ™´sV¨s ¬ø¡Fyˆ÷¡=©´s :˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms AlLixms÷˝¡ Æ™sWx§¶ ¶©±s rÛyLiVVÕ‹[ DLi≤T∂ NRPW≤y ZNP[™s´ áLi |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂, «¡©´s™´sLji 23 (ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáLigS fl· ry*LÛRiLiª][ AÕ‹[¿¡Li¿¡ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV LSxtÌsQ˚ryµ≥R∂©´sN][xqsLi xqsVµk∂LÁRiNSáLi F°LS…ÿáV @™´s™´sW©´s mx sLRiøR¡≤R∂Æ™s[VNSNRP FyLÌik ¨s NRPW≤y Ƶ∂ ¡˜ºdΩ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ Fy»¡V NSLi˙lgi£qs @µ≥∂j uÌy©´sLi ˙xms«¡Ã¡ qx sVÚ©yıLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTP¿¡Ë©´s ™´sW»¡\|ms ¨sá ¡Æ≤∂[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsWÚÆ©s[ rÛyLiVVÕ‹[ DLi≤T∂ NRPW≤y NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ LSxtÌsQ˚Li B¿¡ËLiµR∂¨s, µk∂¨s¨s ry*gRiºΩLiøy÷¡=©´s @©y˘∏R∂VLigS ªy©´sV ™´sW»¡©´sV ªRΩ}msˆ™´s˘QQNPT ¨Ú s NS©´s¨s {qs™´sWLi˙µ≥R∂ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV µR∂VLS¯LÊRiLigS ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li µR∂VLS¯LÊRiLi @©´sNRP F°æªΩ[ BLiZNP[ ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂V™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms ™´sVLi…ÿLRi©yıLRiV. BLiªRΩNSáLi mx sµR∂™´soáV F~Liµj∂ Æ™s[á AlLixms÷˝¡ Æ™sWx§¶ ¶©s± ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s N][»¡˝ V ALÍij LiøR¡VNRPV©´sı {qs™´sWLi˙µ≥∂R Æ©s[ªΩR áV Æ©s[≤∂R V @LiaRPLi\|ms gRiVLRiV™yLRiLi A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigjiLi øyLRiV. ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøR¡≤R∂Li ™´sW©´sVN][™yá¨s Æ™sWx§¶ ¶©s± ≤T∂™´sWLi≤`∂ @µ≥∂j uÌy©´sLi 2000 qx sLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[Æ©s[ æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡[aSLRiV. G™´sW˙ªRΩLi Aªy¯’≥¡™´sW©´sLi D©yı NRPW≤y @©´sVNRPWáLigS ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLi¤…¡[ Æ©s[…¡” ™´sLRiNRPV ©Ø[LiR V ™´sVVLiµR∂VgS NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP mx sµR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW Æ™sVµR∂mx s¨s q{ s™´sWLi˙µ≥∂R VáV gRiªRΩ mx sƵ∂[Œ¡œ˝ ßgS @µ≥∂j NSLS¨sı, ¬ø¡[zqs BxtsÌ Q™s´ VV©´sı»˝¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VN][™yá¨s A∏R∂V©´s ™´sVLi˙ºΩ mx sµR∂™´soá©´sV ™´sW˙ªRΩLi FsLi«ÿ∏∫∂V ¬ø¡[qz s Æ©s[≤∂R V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji23 (ôd’ÿ q÷´dt): ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiËÕ‹[ FsÆ™sV¯ ¤Õ¡[˘Ã¡Liªy FyÕÊ‹Æ©s[Õÿ {qsˆNRPL`i ©yƵ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i øR¡LRi˘ ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. øR¡LRiËÕ‹[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW ™´sW…˝ÿÆ≤∂[Õÿ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøyLRiV. mx sÚLij INRP‰LRiV NRP¨dsqx sLi lLiLi≤R∂V ¨s™´sVVuyáV ™´sW…˝ÿÆ≤∂[Õÿ ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ™´sW ’¡≤Ô∂R á À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚ ÀÿgRiVLi≤yáƩs[ æªΩáLigSfl· N][LiR VªRΩV©´sı™´sV¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NSÆ™s[…¡‘ qx s™´sV¯∏R∂V˘ C qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹Li»¡W æªΩ÷¡FyLRiV. @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ …‘¡ ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV ry*gRiºΩxqsVÚ©yıLi. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V @™´sW∏R∂VNRPVáV. q{ s™´sWLi˙µ≥∂R VáV ™´sW ™´s©´sLRiVáV µ][ø¡R VNRPVF°∏R∂WLRiV. ™´sW ˙FyLiªRΩ À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω @’≥¡™´sµÙ∂j ZNP[ ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl·. Fs™´slLi¨sı NRPV˙»¡Ã¡V mx s¨sı©y æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AgRiµR∂¨s }msL]‰©yıLRiV.

æªΩáLigSfl· ’¡≤Ô∂R á À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚZNP[ C F°LS»¡Li: qx s™´sV¯∏R∂V˘

BµÙ∂R Lji ™´sVµ≥∂R ˘ NS}qsxmso ™ygS*µR∂Li «¡LjigjiLiµj∂. @|qsLi’d¡˝ Õÿ’d¡Õ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi m{ s{qs{qs @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V À‹ªRΩ= qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, ¤«¡[q{ s µj∂™yNRPL`i lLi≤Ô∂T á ™´sVµ≥R∂˘ xqsLi™yµR∂Li ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. LS«¡˘xqsÀ≥¡œ NRPV F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ©s´ Li»¡W FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ xqsLiªRΩNSáV FsLiµR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s À‹ªRΩ=... C qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS ¤«¡[q{ s¨s ˙xmsbPıLiøy LRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s Ƶ∂ ¡˜ºdΩ}qs øR¡LRi˘Ã¡V ™´sµÙR∂¨s... Æ™sŒ˝ÿá©´sVNRPVLi¤…¡[ FyLÌki ©´sVLi¿¡ Æ™s◊˝¡F°™yá¨s À‹ªRΩ= qx sW¿¡LiøyLRiV. @LiæªΩ[NS¨ds B»¡V™´sLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V qx sLjiNSµR∂¨s ¤«¡[q{ sª][ ..{ms{qs{qs ¿d¡£msn @©yıLRiV. NSgS ¤«¡[q{ s µj∂™yNRPL`ilLi≤Ô∂T LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Fs¨sıNRPá  ¡LjiÕ‹[NPT µj∂lgi[ ˙xms∏R∂VªyıQÕ‹˝ [ D©yıLRiV. ªy©´sV qx s*∏R∂VLigS F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[NPR F°æªΩ[ ™´sVL][ @À≥¡œ ˘LÛij ¨s LRiLigRiLiÕ‹[NPT µj∂Liøyá¨s ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. BLiµR∂VN][qx sLi LS«¡˘xqsÀ≥¡œ ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s± mx s˙ªyá\|ms mx sµj∂ ™´sVLiµj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ xqsLiªRΩNSá©´sV NRPW≤y }qsNRPLjiLiøyLRiV. ¨s©´sı @|qsLi’d¡˝ B©´sıL`i Õÿ’d¡Õ˝‹[ ™´sW“¡ m{ sALkiˆ Æ©s[ªΩR ¤\Õ¡©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ª][ ¤«¡[q{ s qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV, C ˙xmsºΩFyµR∂©´s ¬ø¡[aSLRiV. {msALkiˆNTP ¬ø¡Liµj∂©´s

FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Fsá™´sVLi¿¡÷¡ LRi≠s, ™´sLigS gkiªRΩ, mx sLiªRΩLi gSLiµ≥∂k Æ™sWx§¶ ¶©s± , ¡Li≤yLRiV qx sªy˘©´sLiµR∂ LS™´so, NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V D˙gRi ©´sLji=Li•¶¶ lLi≤Ô∂T , LS«ÿ @a][N`PÀÿ ¡Váª][ Fy»¡V ™´sVL][ HµR∂VgRiVLRiV ¤«¡[q{ s æªΩ¿¡Ë©´s ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s± mx s˙ªRΩLi\|ms xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs lLi ¡Õfi @À≥¡œ ˘LÛij F°…‘¡|\ ms @|qsLi’d¡˝ B©´sıL`i Õÿ’d¡Õ‹[ AxqsNTPNÚ PR LRi xqsLiÀ≥ÿxtsQfl·Ã¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. lLi¤À¡Õfi @À≥¡œ ˘LÛij ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s± mx s˙ªyá\|ms qx sLiªRΩNSáV FsLiµR∂VNRPV ¬ø¡[aS™´s¨s FsLiFsÕfiG L_ªRΩV qx sWLRi˘ ˙xmsNS£tsQ©s´ V mz szqszqs @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V À‹ªRΩ= qx sªRΩ˘©yLS ∏R∂Vfl· @≤T∂gSLRiV. qx sLiªRΩNSáV ¬ø¡[}qsÚ ≠dsVlLi[ B ¡˜LiµR∂Vá Fyá™´soªyLRi¨s, @©´sL>iR ªRΩ Æ™s[»¡V mx s≤R∂V ªRΩVLiµR∂¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. FyLÌik @µ≥∂j uÌy©y¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS lLi¤À¡Õfi @À≥¡œ ˘LÛij gS ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s± µy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP qx sLjimx s≤y aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ qx sLiªRΩNSáV }qsNRPLjiLi¿¡©´s»˝¡V ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ¤«¡zqs µj∂™yNRPLRi lLi≤Ô∂T ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgi£qs |\ §¶¶ NPR ™´sWLi≤`∂ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[}qs @À≥¡œ ˘LÛij ¨s  ¡…Ì¡” ªRΩ™´sV ™´sp˘•¶¶ ¨sı LRiWF~Liµj∂LiøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV.

‘Ó\+>±D sêø£‘√ Á|üC≤kÕ«eT´+ ¬>*+∫+~ LiµR∂©yıLRiV. ’¡Ã˝¡V©´sV {qs™´sWLi˙µ≥R∂Vá µR∂VLRix§¶ ¶LiNSLS¨sı À≥œ¡LjiLi¬ø¡[ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ ¤Õ¡[Li mÀÿ≠sr°Ú x sn V©´sLigS ry*gRiºΩxqsVÚ©yı™´sV©yı ˙xms«¡Ã¡V ANSLi :…‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ¬ø¡©´sı™´sVÆ©s[¨s LRiÆ™s[Va`P LROTPiQV.qx sVÚ©s´æªıΩáLigSfl· ºdΩLRiVÕ‹[ ’¡Ã˝¡V ¤Õ¡[NPR F°

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, «¡©´s™´sLji 23 (ôd’ÿq÷´dt) :xqs\Æ™sVNRP˘Fyá©´sÕ‹[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV G™´sW˙ªRΩLi ©y˘∏R∂VLi «¡LjigRi¤Õ¡[NPR Æ©s[ DµR∂˘™´sVLi DÆ™s*ªRΩVÚ©s´ ¤Õ¡[¿¡LiµR∂¨s, LSxtsÌ Q˚Li ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV NRPW≤y qx sVµk∂LÁiR LigS qx s“¡™´sLigSÆ©s[ DLiµR∂¨s …”¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ¬ø¡©´sı™´sVÆ©s[¨s LRiÆ™s[Va`P }msL]‰©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ gRiVLRiV™yLRiLi ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV ºdΩqx sVNRPVÆ©s[˙NRP™´sVLiÕ‹[ ¿¡™´sLji L][«¡ŸgS À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ıLiµR∂V©´s qx sÀ≥¡œ Õ‹[ @µ≥∂j NRPVá©´sV lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V ¨s≠sVuyáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ @™´sNSaS¨sı q{ sˆNRPL`i NRP÷¡ˆLiøyLRiV. C˙NRP™´sVLiÕ‹[ NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ Æ™s[™´sVVá™y≤R∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ¬ø¡©´sı™´sVÆ©s[¨s LRiÆ™s[Va`P ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ ’¡Ã˝¡V\|ms Æ©s[≤∂R V @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ øR¡LjiËLiøR¡≤R∂Li @Li¤…¡[Æ©s[ ˙xms«ÿry*™´sV˘Li lgi÷¡¿¡©´s L][«¡ŸgSÆ©s[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V, …”¡AL`iFs£qs

™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @LiVVµR∂V xqs™´sLRifl·Ã¡©´sV ˙xmsºΩFyµj∂ qx sVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ≈¡¿¡ËªRΩLigS ™y…”¡¨s ˙N][≤∂U≥ NRPLjiLi¿¡ ZNP[Li˙µy¨sNTP xmsLizmsLiøy÷¡=©´s™´sxqsLRiLi DLiµR∂©yıLRiV. |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂ mx s»Ì¡flÿ¨sı gRi™´sLRiıL`i Fyá©´s˙NTPLiµR∂NRPV ºdΩqx sVNRPVLS™´s≤y¨sı ªy™´sVV ºdΩ˙™´sLigS ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sVÚ ©yı™´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ BÕÿLi…”¡ mx sLjiqz sÛ ºΩ D©´sı ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ mx sLjiFyá©´s©´sV øR¡WxqsVÚ©yı™´sV¨s, |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿ µ`∂Õ‹[ NRPW≤y lLi[mx so ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥∂R VáNRPV G™´sW˙ªRΩLi LRiORPQfl· DLi≤R∂µR∂©yıLRiV.aSLiºΩ À≥œ¡˙µR∂ªRΩá xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS™´sWlLi[ @™´sNSaSáV©yı∏R∂V©yıLRiV. AxqsVÚáV, @xmsˆVá mx sLizmsfl‘·Õ‹[ NRPW≤y ˙µ][§x ¶ ¶Li ¬ø¡[∏∂R VNRPW≤R∂µR∂©yı LRiV. µk∂¨s™´sÃ˝¡ @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V DªRΩˆ©´sıLi @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV.


2

X¯óÁø£yês¡+ 24`01`2014

nÁX¯óqj·THê\‘√ n+‹eT M&√ÿ\T

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

nD∫y˚kÕÔsê..? Fs©Ø[ı GŒ˝œ¡ßgS F°LS≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVª][LiµR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Dµ][˘gS™´sNSaSáV Ƶ∂ ¡˜ºΩ©yı∏R∂V¨s @Li»¡V©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @LiVV©y Fs™´sLRiW øR¡÷¡LiøR¡¤Õ¡[µR∂V. Æ™s[LiVV™´sVLiµj∂ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yı @|qsLi’d˝¡Õ‹[ øR¡LjiËLiøR¡¤Õ¡[µR∂V. NRP¨dsxqsLi GLi @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiµ][ æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂V. LS«¡NUP∏R∂VLigS©´sW @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[zqs©y xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[µR∂V. xmsµR∂™´soáV ™´sWZNPLiµR∂VNRPV æªΩáLigSfl· ™yLjiZNP[ B¿¡Ë, xqs\Æ™sVNS˘¨sı N]©´srygjiLiøyá¨s BÆ©s[ıQŒ˝œ¡Õ‹[ INRP‰©y≤R∂W @©´s¤Õ¡[µR∂V. NRP¨dsxqsLi Æ©s[≤R∂V NRPW≤y A ™´sW»¡ @©´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. BNRP‰≤R∂ À≥œ¡W™´sVVáV @©y˘˙NSLiªRΩLi @∏R∂W˘∏R∂V©yı xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[µR∂V. LS«ÿ˘LigRiLi ˙xmsNSLRiLi ©´s≤R∂VøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV©´sı ™yLRiV NRPW≤y ™´sW»¡ªRΩFyˆLRiV. æªΩáLigSfl· B™y*÷¡=LiƵ∂[ @©´sı™yLRiV ©yáVNRP ™´sV≤R∂æªΩ[aSLRiV. A©y≤R∂V FsLiµR∂VNRPV B™y*á©yıLRiV. Æ©s[≤R∂V FsLiµR∂VNRPV ™´sµÙR∂©yıL][ xqs™´sWµ≥y©´sLi ¤Õ¡[µR∂V. NSLRifl·Li LS«¡NUP∏R∂VLi ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSµR∂V. ≠s≤T∂F°æªΩ[  ¡ªRΩNRP¤Õ¡[™´sV©´sı LkiºΩÕ‹[ {qs™´sWLi˙µ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ºdΩLRiV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ≠dsLji  ¡ªRΩVNRPLiªy æªΩáLigSfl·ª][Æ©s[ ™´sVV≤T∂xms≤T∂ DLiµR∂©´sıµj∂ @LÛRiLi @™´soª][Liµj∂. BNRP zqsFsLi NRPW≤y FyLÌki AƵ∂[aSá©´sV, LSxtÌsQ˚xmsºΩ xmsLizmsLi¿¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV \|qsªRΩLi xmspLjiÚgS ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı»˝¡V aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ≠s≤T∂F°æªΩ[ lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyáNRPW ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıLiµR∂VÆ©s[ xmso…Ì”¡©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿d¡ D©´sı, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsµR∂≠s B¿¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌki ¨sLÒRi∏R∂W¨sı xmspLjiÚgS ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ©´s “¡≠sªRΩLiÕ‹[ BÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩ ™´sxqsVÚLiµR∂¨s Ez§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[µR∂¨s, C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS DLi≤R∂»¡Li ªRΩ©´s µR∂VLRiµR∂XxtÌsQ™´sV¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP A∏R∂V©´s ™yµR∂©´sÕ‹[ xmsxqs¤Õ¡[µR∂V. ™´sVWÆ≤∂[Œœ¡Ã¡V‰ ™´sVVLiƵ∂[ C xqs™´sVxqs˘ DLiµj∂. ZNP[Li˙µR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiµR∂¨s, JzmsNRP xms…Ìÿá¨s xmsƵ∂[xmsƵ∂[ ¬ø¡zmsˆ©´s ™´s˘QQNTPÚ BÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ™´sxqsVÚLiµR∂¨s FsLiµR∂VNRPV Ez§¶¶¶Li¿¡ DLi≤R∂LRiV. LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ¨s«ÿLiVVºΩ ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ ˙xms«¡Ã¡V E≤T∂Ë @™´sªRΩá xmsÆ≤∂[ryÚLRi¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. @LiµR∂VNRPV ≤≥T∂÷d˝¡ Fs¨sıNRP¤Õ¡[ ¨sµR∂LRi+©´sLi. \lLiªRΩVáV, ∏R∂VV™´sNRPVáV, ¨sLRiVµ][˘gRiVáV, Dµ][˘gRiVáV, @¨sı™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡ Æ™s[VáV N][xqsÆ™s[V ≠saSÕÿLi˙µ≥R∂ GLRiˆ≤T∂LiµR∂¨s @Li»¡V©´sı zqsFsLi A©y…”¡ IxmsˆLiµyáV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NTP‰©y FsLiµR∂VNRPV ≠s™´sLjiLiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WL][ ¬ø¡Fyˆ÷¡. C ™´sVWÆ≤∂[áVgS æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sW¨sı @fl·¿¡Æ™s[∏R∂V≤y¨sNTP Dxmsπ∏∂WgjiLi¿¡©´s aRPNTPÚ¨s xqsLÙRiVÀÿ»¡VNRPV FsLiµR∂VNRPV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡¤Õ¡[µR∂V. æªΩáLigSfl· N][xqsLi FsLiµR∂VNRPV xmsµR∂≠s ™´sµR∂VáVN][¤Õ¡[µ][ ¬ø¡’¡æªΩ[ ÀÿgRiVLiÆ≤∂[µj∂. 'Æ©s[©´sV æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSµR∂V. LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂F°æªΩ[ æªΩáLigSfl· FsÕÿ ©´sxtÌsQF°ªRΩVLiµ][.. ˙xms«¡Ã¡V FsÕÿ ©´sxtÌsQF°ªyL][ ¬ø¡FyˆÃ¡©´sı AÆ™s[µR∂Æ©s[ ©yÕ‹[ DLiµj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ @’≥¡™´sXµÙj∂ «¡LRigRi¤Õ¡[µR∂©´sı À≥ÿ™´s©´s©´sV F°g]…Ìÿ÷¡=©´s Àÿµ≥R∂˘ªRΩ ©y\|ms DLiµj∂' @¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li xqsLjigS ¤Õ¡[µR∂V. BµR∂Liªy xmsµR∂≠s¨s NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¤Õ¡[µy {qs™´sWLi˙µ≥R∂Õ‹[ xmsáVNRPV ¡≤T∂¨s |msLiøR¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi xmsªRΩˆ ™´sVL][…”¡ NSµR∂V. BNRP zqsFsLi ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ gRiªRΩ øR¡Lji˙ªRΩ©´sLiªy ªRΩ™y*LRiV. ¨s«ÿ¨sNTP øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ªRΩxmsˆVáV «¡LjigjiæªΩ[Æ©s[ DµR∂˘™´sWáV ™´sryÚLiVV. A DµR∂˘™´sWáNRPV NSLRiflÿáV æªΩáVxqsVNRPV¨s xqsLjiµj∂ƵÙ∂[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi «¡LRigS÷¡. NS¨s @Õÿ «¡Ljigji©´s xqsLiµR∂LRi˜ÈLi ¤Õ¡[µR∂V. G\Ƶ∂©y ªRΩxmsˆV©´sV xqsLjiµj∂Ƶ∂[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[zqsLiµj∂ ™´sW˙ªRΩLi NSLi˙lgi£qs @µj∂uÌy©´sLi, r°¨s∏R∂W ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. BNRP C xqs™´sVxqs˘©´sV ©y©´sË≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs ¡ ¡V NSµR∂¨s ˙gRiz§¶¶¶LiøyLRiV NRP©´sVNRPÆ©s[ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV @LigkiNRPLjiLiøyLRiV. ALi˙µ≥R∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ æªΩáLigSfl·©´sV NRP÷¡}msLiµR∂VNRPV øyÕÿ ™´sVLiµj∂ æªΩáLigSfl· ©y∏R∂VNRPVáV ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. ©y…”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ  ¡WLÊRiVá LS™´sVNRPXuÒyLS™´so ≠saSÕÿLi˙µ≥R∂ N][LRiVNRPVLi»¡V©yı©´s¨s, ™´sVµÙR∂ºΩ™y*á¨s aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ Æ™s[µj∂NRPgSÆ©s[ N][LSLRiV. LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ HƵ∂[Œ˝œ¡Õ‹[ ™´sVW≤T∂Li»¡ lLiLi≤]LiªRΩVá Æ™sV«ÿLji…‘¡ª][ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ AÆ™sWµj∂Liøyá¨s ¬ø¡xmsˆgS Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s IºΩÚ≤T∂ æªΩøyËLRiV. æªΩáLigSfl·, ALi˙µ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡ À≥ÿxtsQ, xqsLixqs‰QXºΩ, AøyLRi ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV µR∂gÊRiLRigS D©yı∏R∂V¨s, lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyá©´sV NRP÷¡zms ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚LigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂¨s  ¡WLÊRiVá gRiVLjiÚLiøyLRi¨s zqsFsLi ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigRiLiÕ‹[ GNRPLRiV™´so |ms…ÌÿLRiV. ≠ds…”¡¨s Fs™´sLRiW NSµR∂©´s¤Õ¡[LRiV. NSµR∂©´sıµR∂Õ˝ÿ A©y…”¡ IxmsˆLiµyáV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NS‰LRiÆ©s[. INRP…”¡NSµR∂V, lLiLi≤R∂V NSµR∂V 60 GŒœ¡ß˛gS NRPázqs©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ F°LS≤R∂VªRΩV©yı DµR∂˘™´sW¨sı FsgRiªy◊¡ ¬ø¡[xqsWÚ ™´søyËLRiV. ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`P LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V Æ™s©´sVNRP D©´sıªRΩ áOSQQ˘Ã¡V D©yıLiVV. lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyáV NRP÷¡zqs IZNP[ LSxtÌsQ˚LigS DLi¤…¡[Æ©s[ @’≥¡™´sXµÙj∂ ryµ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiµR∂¨s A©y≤R∂VgRiVLjiÚLiøyLRiV. @Æ©s[NRP xqsµR∂VFy∏R∂WáV©´sı \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ LS«¡µ≥y¨sgS ≠saSÕÿLi˙µ≥R∂ LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤yá¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV. BLRiV ˙FyLiªyáV @’≥¡™´sXµÙj∂ ¬ø¡Liµyá¨s ANSLiOTPQLi¿¡©y @™´sVáV «¡LRigRi¤Õ¡[µR∂V. @¨sı ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][™yá¨s NRP≠sVxtsQ©˝´sV, NRP≠sV…‘¡Ã¡V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLiVV. Æ™s©´sNRPÀÿ»¡VªRΩ©y¨sı ≠sxqs¯LjiLi¿¡ ry*LÛRi ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsLi LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[xqsWÚ LS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ ˙xmsæªΩ[˘NRP DµR∂˘™´sW¨sNTP ˙xms«¡Ã¡ ™´sVµÙR∂ªRΩV DLiµj∂.1956 ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl· ALi˙µ≥yÕ‹[ NRP÷¡zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ Æ™s[VáV «¡LjigjiLiµy? NUP≤R∂V «¡LjigjiLiµy? @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiµy? G @LiaSÕ˝‹[ GLi «¡LjigjiLiµ][ zqsFsLi ≠s™´sLjiLiøy¤Õ¡[ ªRΩxmsˆ BxmsˆV≤R∂V AFyá ©´sVN][™´s≤R∂Li xqsLjiNSµR∂V. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ALiµ][Œœ¡©´sáV ˙FyLRiL iÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘NRP NRPW≤y ¨s«ÿá©´sV ˙gRiz§¶¶¶LiøR¡NRPVLi≤y xmsµR∂™´soá N][xqsLi FyNRPVÕÿ≤R∂≤R∂Li ˙xms«¡Ã¡©´sV ªRΩxmsˆVµ][™´s xms…Ì”¡LiøR¡≤R∂Li ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSµR∂V. zqsFsLi NTPLRifl„fi xqs•¶¶¶ Æ©s[ªRΩáLiªy ¨s«ÿáV ˙gRiz§¶¶¶Liøy÷¡. Æ©s[á≠s≤T∂¿¡ ry™´sVV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y DLi≤y÷¡.

\lLiªRΩVá ©´s≤ÔT∂≠sLRiVxqsVÚ©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPLRiWıáV,«¡©´s™´sLji23(ôdÿ’ q÷´dt): l\LiªRΩV qx sLiZOP[Q™s´ VÆ™s[V Ƶ∂≥ ˘[ ∏R∂V™´sVLi»¡V©´sı ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li l\LiªRΩVá ©´s≤Ô∂T ≠sLRiVr°ÚLiµR∂¨s {qs{msH —¡Õ˝ÿ NSLRi˘µR∂Lji+ LS™´sWLi«¡Æ©s[∏∂R VVáV @©yıLRiV. xmsxmsˆV aRP©´sgRi©´sV LRiW.5000áNRPV ™´sWL`i‰|mns≤`∂ µy*LS N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤R∂V ¬ø¡[aSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLi qx sLiO][QÀ¡œ≥ LiÕ‹[ DLiµR∂¨s, G mx sLi»¡ mx sLi≤T∂Li¿¡©y l\LiªRΩV qx sLiª][tx sQLigS ¤Õ¡[LiR ¨s @©yıLRiV. mx sxmsˆVaRP©´sgRiNRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V µ≥∂R LRi ¤Õ¡[NPR l\LiªRΩVáV @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı xms…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV NRPW≤y ¬ø¡[ºΩNTPLS¨s µR∂VLRi˜ÈLiR mx sLjiqz sÛ ºΩÕ‹[ l\LiªRΩVáV D©yıLRi©yıLRiV. aRP©´sgRi ™´sVµÙ∂R ªRΩV µ≥∂R LRi |msLiøy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiµR∂©yıLRiV. gRiªRΩ G≤yµj∂ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ 6.81 áORPQá |§¶¶ NSÌ QLiR˝ Õ‹[ aRP©´sgRi rygRiV¬ø¡[∏∂R VgS 7.62 áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá µj∂gRiV ¡≤T∂ ™´s¿¡ËLiµR∂©yıLRiV.

(yÓTT<ä{ùÏ |õ ‘·sT¡ yêsTT) «¡LRigS÷¡=©´s xms©´sVáNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyLRiV .xmsáV™´soLRiV ˙xms™´sVV≈¡VáV A∏R∂V©´s ¿¡ºΩ\|ms gRiLiµ≥∂R mx so ¬ø¡NRP‰Ã¡V @™´sVLjiË mx sn V©´s¨s™yŒœ¡ß áLjiˆLiøyLRiV. NRPV™´sWLRiVáV, ™´sV©´s™´sáV NRP÷¡zqs @NTP‰Æ©s[¨s ¿¡ºΩNTP ¨sxmsˆLi…”¡LiøyLRiV. @NTP‰Æ©s[¨s g_LRi™yLÛiR Li F°÷d¡qx sVáV gS÷¡Õ‹[NPT ™´sVW≤R∂V L_Li≤˝∂R V NSáVˆÃ¡V «¡LjiFyLRiV. F°÷d¡£qs Àÿ˘Li≤R∂V g_LRi™´s ™´sLiµR∂©´sLi qx s™´sVLjiˆLi¿¡Liµj∂. ©´s»¡ry˙™´sW…fi @NTP‰Æ©s[¨s ©ylgi[aPR *LRiLS™´so @LiªRΩ˘˙NTP∏R∂VáV AºdΩ¯ ∏R∂VVáV, @’≥¡™´sW©´sVá @˙aRPV©´s∏R∂V©yá ™´sVµ≥∂R ˘ ™´sVVgjiaSLiVV. ™´sV•¶¶ ©s´ »¡V≤T∂NTP @©´sıx mspLÒiR qx sÌ W≤T∂∏R∂WÕ‹[ ™´sVµ≥y˘x§¶ ¶ıLi 3.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV @µ≥∂j NSLRi ÕÿLiø≥¡R ©yáª][ @LiºΩ ™´sV xqsLiry‰LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V mz sn Õfi¯ øyLi ¡L`i ©´sVLi¿¡ @©´sıxmspLÒiR qx sÌ W≤T∂π∏∂W ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶ ¶Li ¿¡©´s @LiºΩ™´sV∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ @’≥¡™´sW©´sVáV |msµÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹¨s NRP≤R∂ryLji ≠ds≤][‰Ã¡V mx s÷¡NSLRiV. ©ygSLÍiR V©´s, Æ™sLiNRP…fi,

qx sV™´sVLiª`Ω, @–¡Õfi, qx sVaSLiª`Ω, ©ygRi ¬\ø¡ªRΩ ©´s˘ ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÆ≤∂ FsªRΩVÚNPR V¨s À≥›ºΩNRP NS∏R∂W¨sı ¿¡ºΩ ™´sµÙ∂R NRPV ¬ø¡[LSËLRiV. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ©ygSLÍRiV©´s µR∂VM∆ÿ¨sı AxmsoN][¤Õ¡[NPR NRP¨dsı…”¡xmsLRi˘LiªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áV NRPW≤y @LiªRΩ˘˙NTP∏R∂VáՋ[ FyÕÊ‹©yıLRiV. ªRΩ©´s ªRΩLi˙≤T∂ @NTP‰Æ©s[¨s ©ylgi[aPR *LRiLS™´so @LiªRΩ˘ ˙NTP∏R∂VáV xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS @NTP‰Æ©s[¨s ©ygSLÍiR V©´s ºdΩ˙™´s À≥ÿ™Ø[Ƶ∂[*gS¨sNTP gRiVLRi ∏R∂W˘LRiV. µR∂VM∆ÿ¨sı Axmso¤Õ¡[NPR F°NRP À≥‹L[ iR V©´s GÆ≤∂[ËaSLRiV. @NTP‰Æ©s[¨s @LiºΩ™´sV∏R∂W˙ªRΩ @©´sıxmspLÒRi xqÌsW≤T∂π∏∂WNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ ©ygSLÍRiV©´s, Æ™sLiNRP…fi, ©ygRi ¬\ø¡ªRΩ©´s˘, @–¡Õfi, qx sV™´sVLiª`Ω, qx sVaSLiª`Ω ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÆ≤∂ FsªRΩVÚNRPV¨s À≥›ºΩNRP NS∏R∂W¨sı ¿¡ºΩ ™´sµÙ∂R NRPV ¬ø¡[LSËLRiV. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ©ygSLÍRiV©´s µR∂VM∆ÿ¨sı AxmsoN][¤Õ¡[NPR NRP¨dsı…”¡xmsLRi˘LiªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. @˙aRPV©´s∏R∂V©yáª][Æ©s[ A∏R∂V©´s @LiºΩ™´sV qx sLiry‰LSáV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. @LiªRΩ˘

˙NTP∏R∂VáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıLiªRΩ}qsxmso A∏R∂V©´s µR∂VM–¡xqsWÚÆ©s[D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ NRPV»¡VLi ¡ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡LiµR∂LRiW NRP÷¡zqs ¿¡ºΩNTP ¨sxmsˆ…”¡L iøyLRiV. ªRΩLRi™yªRΩ @˙aRPV©´s∏R∂V©yáª][ @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ Æ™s©´sVµj∂LjigSLRiV. ªRΩLi˙≤T∂NTP ¿¡™´sLjiryLji ≠ds≤][‰Ã¡V xms÷¡NTP xmso¤…Ì¡≤R∂V a][NPR LiÕ‹[ ™´sVV¨sgji©´s ©ygSLÍiR V©´s©´sV µyxqsLji ©yLS∏R∂Vfl·LS™´so, ˙ ¡•¶¶¶¯©´sLiµR∂Li gRiVLi Æ≤∂áNRPV §x ¶ ¶ªΩR VÚNPR V¨s JµyLSËLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV NRPW≤y A∏R∂V©´s©´sV JµyLSË LRiV. µyxqsLji ©yLS∏R∂Vfl·, qx sV’¡˜LS≠sVlLi≤Ô∂T , ¿¡LRiLi“¡≠s, ZNP. LSxmsn VÆ™s[Li˙µR∂LS™´so, NRPXxtsÒ QLi LS«¡Ÿ, LS«¡ZaP[≈¡L`i, “¡≠sªRΩ, $Ƶ∂[≠s, ™´sV}§¶¶ aPR *Lji, »¡ ¡V, LRi™´sW˙xmsÀ≥¡œ ªRΩµj∂ªRΩLRi ˙xms™´sVV≈¡VáV @LiªRΩ˘˙NTP∏R∂VáNRPV •¶¶¶«¡LRi ∏R∂W˘LRiV. µk∂Liª][ J mx s¤Õ¡˝ »¡WLjiÕ‹[ mx so…Ì¡” ©´s xms¤Õ¡˝ »¡WLji zmsÃ˝¡gS≤T∂ ª]LiÀ≥¡œ LiVV GŒœ¡˛ qx sVµk∂LÁiR “¡≠sªRΩ mx s∏R∂V©´sLi ™´sVVgjiqz sLiµj∂. ¿¡©´sıxmsˆ≤R∂V mx saRPV™´soáV NSxqsVNRPVLi»¡W Fy»¡Ã¡V Fy≤R∂VNRPVLi»¡W mx saRPV™´soá\|ms NRPWLRiV˨s ºΩLjigji©´s A mz sÃ˝¡™y≤R∂V. ªRΩ©´s Fy»¡ µR∂*LS

™´sVNRP‰«‹©´sı \lLiªRΩVá ALiµ][Œœ¡©´s LRiLigSlLi≤ÔT∂,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): ™´sVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡ N]©´sVg][Œ˝œ¡©´sV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ™´sWL`i‰|mns≤`∂ µy*LS ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. µ≥y©´s˘Li NRP I©´sVg][áŒ˝œ¡ß ¨s÷¡¿¡F°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiµR∂VªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 80 aSªRΩLi xmsLi»¡©´sV BLiµj∂LRi˙NSLiºΩ xms¥R∂Li Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ \lLiªRΩVáV ≠s˙NRPLiVVLiøyLRiV. 14,000 ¡ryÚá©´sV \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s ZNP[Li˙µR∂ ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV LRiW.48áORPQáV ¬ø¡÷˝¡LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≤T∂|qsLi ¡L`i 31©´s ZNP[Li˙µyá©´sV ™´sVWzqsÆ™s[zqsLiµj∂. µk∂Liª][ uyÀÿµ`∂ ™´sVLi≤R∂á xmsLjiµ≥j∂Õ‹[¨s \lLiªRΩVá ™´sµÙR∂ 20 aSªRΩLi µ≥y©´s˘Li ≠sVgji÷¡F°LiVVLiµj∂. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡∏R∂V¨s @©´sıµyªRΩáV µ≥y©y˘¨sı ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë rÛy¨sZNP {msAL`iAL`i }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[¨s N]©´sVg][áV ZNP[Li˙µR∂Li ™´sµÙR∂ DLiøyLRiV. N]LiªRΩ \lLiªRΩVá BŒ˝œ¡ ™´sµÙR∂ DLiµj∂. ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWá Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s Æ™sVVNRP‰«‹©´sı N]©´sVg][áV ZNP[Li˙µyáV Æ™sVVµR∂…˝‹[ ÀÿgRiV©yı∏R∂V¨szmsLi¿¡©y ™´sWL`i‰|mns≤`∂ xmsofl·˘™´sW¨s N]©´sVg][Œ˝œ¡ß ¿¡™´sLji µj∂aRPNRPV ¬ø¡[lLi[xqsLjiNTP \lLiªRΩVá ¬ø¡[ªRΩ NRP¨dsıLRiV |ms…Ì”¡xqsVÚ©yıLiVV. ZNP[Li˙µyá ¨sLS*x§¶¶¶NRPVá ºdΩLRiVª][ NRPxtÌsQxms≤T∂ xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsLi»¡ xmsLiµR∂Vá Fyá™´soª][LiµR∂¨s @©´sıµyªRΩáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. µ≥y©y˘¨sı FsÕÿ\lgi©y N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiªRΩ xmsƵ∂[Œ˝œ¡gS xmsºΩÚ xmsLi»¡ª][ Fy»¡V Æ™sVVNRP‰«‹©´sı©´sV FsNRPV‰™´sgS

rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C G≤yµj∂ Æ™sVVNRP‰«‹©´sı øR¡W}qsÚ.. gRiæªΩ[≤yµj∂ NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ \lLiªRΩVáV rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. \|mns÷¡©±s ªRΩVFy©´sV ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáNRPV N]LiªRΩ Ƶ∂ ¡˜ºΩ©yı Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVµR∂ µj∂gRiV ¡≤T∂ ÀÿgS ™´s¿¡ËLiµj∂. xmsLi»¡©´sV ≠sxmsfl”·NTP ªRΩLRi÷¡}qsÚ gji»Ì¡VÀÿ»¡V µ≥R∂LRi LSµR∂¨s, NRP≠dsVxtsQ©±s G¤«¡Li»˝¡ µ][øR¡VNRPVLi…ÿLRi¨s ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiµR∂VªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N]©´sVg][áV ZNP[Li˙µyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiµj∂. ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡V, ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sW≈¡˘ (BLiµj∂LRi ˙NSLiºΩxms¥R∂Li)áNRPV ≠ds…”¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLi¿¡Liµj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ uyÀÿµ`∂, ∏R∂WøyLRiLi ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sW≈¡˘Ã¡ Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Æ™sVVNRP‰«‹©´sı N]©´sVg][áV ZNP[Li˙µyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. C G≤yµj∂ Æ™sVVNRP‰«‹©´sı rygRiV ≠s{qsÚLÒRiLi À≥ÿLkigS |msLjigjiLiµj∂.µyµyxmso 20 L][«¡ŸÃ¡VgS N]©´sVg][áV ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ µ≥y©´s˘Li ALRiV ¡∏R∂V»¡ DLi≤R∂»¡Liª][ \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yıLRiV. LS˙ºΩ Æ™s[Œœ¡Õ˝‹[ xmsLiµR∂VáV µ≥y©y˘¨sı ºΩLi»¡V©yı∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. ZNP[Li˙µy¨sNTP æªΩ¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ™´sVW≤R∂V ©´sVLi¿¡ HµR∂V NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ™´sLRiNRPV ©´sxtÌsQF°™y÷¡= ™´s¿¡ËLiµR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. ™´sWlLi‰|mns≤`∂ ™yLRiV  ¡ryÚ÷¡™´s*NRPF°™´s≤R∂Li, µ≥y©´s˘Li ºdΩxqsVNRPVÆ™s◊˝¡©´s ÕÿLkiáV @NRP‰≤R∂ @©±sÕ‹[≤`∂ NSNRPF°™´s≤R∂Li ªRΩµj∂ªRΩLRi NSLRiflÿáª][ µ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV.

≠sµR∂V˘ª`Ω, rygRiV¨dsLRiV ™´sV◊˝¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiµR∂¨s, ≠s≤T∂F°æªΩ[ @LiªRΩLÊiR ªRΩ qx sLÙiR VÀÿ»˝¡V DLi≤R∂™´s¨s, ≠sµR∂V˘ª`Ω xmsLizmsfl‘· NRPW≤y NRPxtÌsQ™´sV™´soªRΩVLiµR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. ≠s≤T∂F°æªΩ[ ˙xmsµ≥y©´sLigS æªΩáLigSfl·Õ‹[ ≠sµR∂V˘ª`Ω qx s™´sVxqs˘Ã¡V ™´sryÚ∏∂R V¨s @©yıLRiV Æ™sVV©´sı…”¡ Æ™s[xqs≠sÕ‹[ N]LiªRΩ ≠sµR∂V˘ª`Ω N]LRiªRΩª][Æ©s[ @Õ˝ÿ≤y™´sV¨s, @ÕÿLi…”¡µj∂ BxmsˆV≤R∂V ≠sµR∂V˘ª`Ω qx s™´sVxqs˘ æªΩáLigSfl·©´sV Æ™s[µ∂j≥ LiøR¡gRiáµR∂©yıLRiV. B™´s¨dsı æªΩáLigRiYfl· ˙xms«¡Ã¡V gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. INRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ NRPLRiV™´so ™´s¿¡Ë©´smx sˆV≤R∂V ™´sVL][ ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s xqsLÙRiVÀÿ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. rygRiV¨dsLRiV ZNP[Li˙µR∂Li mx sLjiµ≥∂j Õ‹[NPT F°æªΩ[ ™´sV©´s mx sLjiqz sÛ ºΩ G≠sV»¡¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. rygRiV¨dsLRiV LSuÌy˙á @LiaSáNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´sµR∂¨s, ZNP[Li˙µR∂Li «‹[NRP˘Li ¬ø¡[qx sVN][NPR W≤R∂µR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩW.. A ≠s™´sLSáV ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂ªy©´s¨s NTPLRifl„fi æªΩ÷¡FyLRiV. 2009Õ‹[ À≥ÿLki ™´sLRiµR∂áV ™´søyË∏R∂V¨s, $\ZaPáLi ≤y˘Æ™s[V ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ mx sÆ≤∂[ mx sLjiqz sÛ ºΩ ™´s¿¡ËLiµR∂¨s, ˙FyflÿáNRPV æªΩgjiLi¿¡ BLRiV ˙FyLiªyá BLi«¡¨dsL˝RiV ≤y˘™´sVVá©´sV NSFy≤yLRi¨s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ¬ø¡FyˆLRiV. IZNP[ LSxtÌsQ˚LigS D©yıLi NS ¡…Ì”¡ @µ≥∂j NSLRiVáLiªy INRP‰Q¤\…¡ ˙xms™´sWµy¨sı ¨s™yLjiLiøR¡gRi÷¡gSLRi¨s, @Ƶ∂[ gRi©´sNRP ≠s≤T∂F°æªΩ[ ryµ≥R∂˘™´sVπ∏∂[V˘µy @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Àÿ˙NS ≤y˘™±sV ¬\ø¡≥ LRi¯©±s©´sV NS÷¡Ë øR¡LiFyLRi¨s BÕÿLi…”¡ ≠sxtsQ∏∂R WáV æªΩáVxqsVN][™yá¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. .250 NTP.≠dsV. F~≤R∂™´so©y ©´sµj∂¨s ¨dsáV™´so©y ¿d¡¤Õ¡[Ë

@NTP‰Æ©s[¨s ©ylgi[aPR *LRiLS™´so N][qx sLi ¿¡ºΩ¨s }msLSËLRiV. A qx sÛ Ã¡LiÕ‹[ FsLiª][ ™´sVLiµj∂ ªyLRiáV Fs©Ø[ı qz s¨s™´sWá N][qx sLi A≤yLRiV Fy≤yLRiV. BxmsˆV≤R∂V A qx sÛ Ã¡Li @NTP‰Æ©s[¨s mx sn W…fi gS ™´sWLRi À‹[ª][Liµj∂. @NRP‰Æ≤∂[ A LS¤«¡[£tsQ Fy»¡©´sV Ary*µj∂Li¿¡©´s NRP¥y©yLiVV NRP Ƶ∂[≠s @Ƶ∂[ $Ƶ∂[≠s BxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´s @LiªRΩ˘ ˙NTP∏R∂VáNRPV •¶¶¶«¡LRiV NS™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. @NTP‰Æ©s[¨s ©ylgi[aRP*LRiLS™´so©´sV ¿¡™´sLji ryLjigS øR¡W≤R∂…ÿ¨sNTP zqs¨s™´sW xmsLji˙aRP™´sV Æ™sVVªRΩÚLi ªRΩLRi÷¡ ™´s¿¡ËLiµj∂. ©´s…‘¡©´s»¡VáV,µR∂LRi+NRPVáV, ¨sLS¯ªRΩáV, ryLiZNP[ºΩNRP ¨sxmsofl·Váª][ A∏R∂V©´sª][ @©´sV ¡Liµ≥∂R M D©´sı LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV, @’≥¡™´sW©´sVáV A∏R∂V©´sª][ ªRΩ™´sVNRPV D©´sı @©´sV ¡Liµ≥y¨sı gRiVLRiVÚNPR V æªΩøR¡VËNRPVLi»¡W mz sn ÷¡Li ø≥yLi ¡L`i NRPV À≥ÿLki qx sLi≈¡˘Õ‹[ ¬ø¡[LiR V NRPV©yıLRiV. ªRΩ™´sV @’≥¡™´sW©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂¨s NRP≤R∂ryLjigS µR∂LRi+Li¿¡ NRP¨dsıLRiV |ms»Ì¡VNRPV ©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V ≠dsV≤T∂∏R∂W NRPW≤y @NTP‰Æ©s[¨s @LiºΩ™´sV ∏R∂W˙ªRΩ©´sV ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP ™´s¿¡ËLiµj∂. @á©y≤R∂V A∏R∂V©´s zqs¨s™´sWáV øR¡Wzqs A∏R∂V©´s©´sV @’≥¡™´sW¨sLi¿¡©´s A ªRΩLRiLi ™yLRiV ªRΩLRiV™yªRΩ ªRΩLSá ™yLRiV ªRΩ™´sV @’≥¡™´sW©´s ©´s»¡V≤T∂¨s ¿¡™´sLji ryLjigS øR¡W≤yáƩs[ AaRPª][ LSxtsÌ Q˚Li ©´sáV™´sVWáá ©´sVLi≤T∂ ™´søyËLRiV. N]LiµR∂LRiV ªRΩ™´sV @’≥¡™´sW©´s ©´s»¡V≤R∂V BNRP ªRΩ™´sVNRPV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂V @Æ©s[ ¨s«ÿ¨sı Æ™s[V™´sVV ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP D©yı™´sV¨s AÆ™s[µR∂©´s Æ™s÷¡ ¡VøyËLRiV.

N]Li≤R∂F°øR¡™´sV¯NRPV F°¤…¡ªRΩVÚªRΩV©´sı À≥œ¡NRPVÚáV Æ™sVµR∂N`P,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ˙xmszqsµÙj∂ ¬ø¡Liµj∂©´s N]Li≤R∂F°øR¡™´sV¯ Aá∏R∂VLi À≥œ¡NRPVÚáª][ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂Vª][Liµj∂. FsNRP‰≤R∂ øR¡Wzqs©y À≥œ¡NRPVÚá gRiV≤yLS¤Õ¡[ µR∂LRi+©´s≠sVøyËLiVV. gRiV»Ì¡Ã¡V, N]Li≤R∂áV, ™´s˘™´sry∏R∂V F~ÕÿáV, @»¡≠ds ˙FyLiªRΩ™´sVLiªy «¡©´sLiª][ ¨sLi≤T∂F°LiVVLiµj∂. Æ™s[á™´sVLiµj∂ À≥œ¡NRPVÚáV ¨sªRΩ˘Li @™´sV¯™yLji¨s µR∂Lji+LiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. «ÿªRΩLRi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s Æ™sVVµR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[Æ©s[ À≥œ¡NRPVÚá ªyNTP≤T∂ FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂»¡Liª][ lLiLi≤][ ™yLRiLi ™´sVLjiLiªRΩ |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ¬ø¡[LS˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s N]™´sVVLRiÆ™s÷˝¡ ™´sVÃ˝¡©´sı Aá∏R∂VLi µR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı À≥œ¡NRPVÚáV BNRP‰≤T∂NTP ™´s¿¡Ë @™´sV¯™yLji¨s µR∂Lji+LiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. À≥œ¡NRPVÚá ºdΩgRiVÕfi©´sLS=x mspL`i, «¡LigRiLilLi≤ÔT∂xms÷˝¡, øy»˝¡xms÷˝¡, ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ¬ø¡[LS˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLi ©ygRixmspLji, gRiVLRiV™´s©´sı}ms»¡, F°øR¡Lixms÷˝¡Õ‹[ À≥œ¡NRPÚ«¡©´sxqsLiµ][x§¶¶¶Liª][ ¨sLi≤T∂F°∏R∂W LiVV. À‹[©yáV, @™´sV¯™yLjiNTP xqs™´sVLjiˆLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPV ™´s¿¡Ë©´s xms»Ì¡V™´sryÚQ˚á©´sV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, bP™´sxqsªRΩVÚáV ªRΩ™´sV bPLRixqsV=Q\|ms |ms»Ì¡VNRPV¨s ©´sXªRΩ˘Li ¬ø¡[aSLRiV.

LRiLigSlLi≤ÔT∂ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ {qs»˝¡NRPV F°…‘¡ LRiLigSlLi≤ÔT∂,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): LRiLigSlLi≤ÔT∂ NSLi˙lgi£qs LS«¡NUP∏R∂WáV LRiLi«¡ŸgS rygRiVªRΩV©yıLiVV. ≠s≠sµ≥R∂ @|qsLi’d˝¡, FyL˝RiÆ™sVLi…fi {qs»˝¡NRPV @À≥œ¡˘LÛRiVáV |msµÙR∂ FsªRΩVÚ©´s F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xmsLjigji ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ F°LRiVNRPV NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. GH{qs{qs xmsLjibdPáNRPV≤R∂V ZNP.’¡.N]÷¡™y≤R∂V B…‘¡™´sá LSgS A∏R∂V©´s FsµR∂V»¡ ªRΩ™´sV ¡Õÿ¨sı øR¡WzmsLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. @©´sVøR¡LRigRiflÿ¨sı ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë xqsLiµR∂≤T∂ xqsXztÌsQLiøyLRiV. ≠s≠sµ≥R∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ NSLi˙lgi£qs ªRΩLRixmnsQo©´s F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩV©´sı

#Ó|æŒ+<˚ #Ó|æŒ+&ÉTÁ (yÓTT<ä{ùÏ |õ ‘·sT¡ yêsTT) 1956ª][ F°÷¡}qsÚ æªΩáLigSfl·Õ‹[ À≥ÿLkigS A∏R∂VNRP»Ì¡V |msLjigjiLiµR∂¨s, ¨sµ≥R∂Vá ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ‹[ æªΩáLigSfl·NRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiµR∂¨s, BLjilgi[xtsQ©s± Õ‹[ æªΩáLigSfl·ZNP[ À≥ÿLkigS ¨sµ≥∂R Vá ZNP[…ÿLiVVLixmso NRPW≤y «¡LjigjiLiµR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. NRPXuÒy ©´sµj∂ NTPLiµR∂ 74 áORPQá FsNRPLSá A∏R∂VNRP»Ì¡V DLiµR∂¨s, LSxtÌsQ˚Li NRP÷¡zqs DLi¤…¡[Æ©s[ rygRiV¨ds…”¡¨s xqsµj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[qx sVNRPVLi…ÿ™´sV¨s q{ sFsLi NTPLRifl„fi @©yıLRiV. mx so÷¡¿¡LiªRΩá, µR∂V™´sVV¯gRiWÆ≤∂Li FsºΩÚF°ªRΩá ˙Fy¤«¡NÌPR Váª][ «¡⁄©±sÕ‹[Æ©s[ Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨dsLRiV @Liµj∂LiøR¡™´søR¡VË©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. D¿¡ªRΩ ≠sµR∂V˘ª`Ω xms¥R∂NRPLi NRPW≤y æªΩáLigSfl·ZNP[ ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[zqsLiµR∂¨s @©yıLRiV. Æ™s[áN][»˝¡V æªΩáLigSfl·ZNP[ ZNP[…ÿLiVVLiøy™´sV©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ ˙Fy¤«¡NÌPR Vá N][qx sLi Æ™s¿¡ËLi¿¡©´s r~™´sVV¯ @Liªy ™´sX¥y @™´soªRΩVLiµR∂¨s NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T }msL]‰©yıLRiV. Æ≤∂ÕÌÿ Aµ≥R∂V¨dsNRPLRifl· }msLRiVª][ ’d¡™´sWNRPV 20 …‘¡FsLi{qsáV ™´sV◊˝¡Liøy™´sV¨s @©yıLRiV. NRPá*NRPVLji,Ú Æ©s»Ì¡LiFy»¡V, ’d¡™´sWNRPV rygRiV¨dsLRiV NRPtx sÌ Q™s´ V™´soªRΩVLiµR∂¨s q{ sFsLi æªΩ÷¡FyLRiV. NTPLRifl„fi @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiqx sVÚLi≤R∂gS …‘¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR §x ¶ ¶Lik £tsQLS™´so @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s|\ ms q{ sFsLi A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so ©Ø[LiR V, ¬ø¡[ªRΩVáV @µR∂VxmsoÕ‹[ |ms»Ì¡VN][™yá¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. µk∂Liª][ qx sÀ≥¡œ Õ‹[ N]µÙ∂j }qsxmso gRiLiµR∂LRig][Œ¡œ Li Æ©sáN]Liµj∂. qx sÀ≥ÿmx sºΩ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV qx sLÙij ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ q{ sFsLi ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigS¨sı N]©´srygjiLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚Li NRP÷¡zqs DLi¤…¡[Æ©s[ BLRiV ˙FyLiªyáNRPV

ªRΩ©´s @’≥¡©´s∏R∂VLi µR∂*LS @–¡ÕÿLi˙µ≥R∂ ™´sVW≤R∂V ªRΩLSá ˙}msORPQNPR Õ‹[NS¨sı @áLjiLi øy≤R∂V. @Æ™s[ «Ïÿmx sNSá©´sV ≠sVgjiÕÿËLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V @©´sıxmspLÒiR qx sÌ W≤T∂π∏∂W ©´sVLi¿¡ zmns÷¡Li øyLi ¡L`i ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı À≥›ºΩNRPNS∏R∂W¨sı mx sáV™´soLRiV qx sLiµR∂Lji+Li¿¡ ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. zmns÷¡Li ø≥yLi ¡L`i©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sV©´s @NTP‰Æ©s[¨s @LiºΩ™´sV∏R∂W˙ªRΩ @©´sıxmspLÒS qx sÌ W≤T∂π∏∂WNRPV ¬ø¡[LiR VNRPVLiµj∂. qx sx§¶ ¶©s´ …”¡gS Fs©Ø[ı ¿¡˙ªyÕ˝‹[ @NTP‰Æ©s[¨sª][ NRP÷¡zqs ©´s…”¡Li¿¡©´s $Ƶ∂[≠s ™´sVVLi ¡LiVV ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë @NTP‰Æ©s[¨sNTP ¨s™y Œœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. mz sn ÷¡Liø≥yLi ¡ L`iÕ‹[ ¿¡˙ªRΩ mx sLji˙aRP™´sVNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s mx sáV™´soLRiV @NTP‰ Æ©s[¨s À≥›ºΩNRPNS∏R∂W¨sı NRP≤R∂ryLji qx sLiµR∂ Lji+Li¿¡ ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. @©´sLi ªRΩLRiLi ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS @áLiNRPLjiLi¿¡©´s aRPNRP»¡Li Õ‹[NPT @NTP‰Æ©s[¨s À≥›ºΩNRPNS∏R∂W¨sı ¬ø¡[LSËLRiV. Æ™s©´sıLi…”¡ rygRiVªRΩV©´sı @’≥¡™´sW ©´sVá @˙aRPV¨s™yŒœ¡ßá ™´sVµ≥∂R ˘ @LiºΩ™´sV ∏R∂W˙ªRΩ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #Æ\™sVLiµj∂. @NTP‰Æ©s[¨s NRPV»¡VLi  ¡xqsÀ≥¡œ V˘ áLiªy ™yx§¶ ¶©s´ LiÕ‹[ À≥›ºΩNRPNS ∏R∂VLi Æ™sLi¤…¡[ D©yıLRiV. ˙}ms™´sW’≥¡ }tsQNPR Li...Õ‹[ NRP¥y©y LiVVNRP©´sV BLi˙|ms£qs ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li N][xqsLi AÆ™sVNRPV ªRΩ©´s ˙}ms™´sV©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡≤R∂Li N][xqsLi NRP¥y©y∏R∂VNRPV≤R∂V LS¤«¡[£tsQ J Õ‹@ZNP[tx sQ©s± Õ‹[ ªyLRiáV µj∂gji™´s¿¡Ë©´s Æ™s[Œ¡œ ... ™´sV¤Õ¡˝ áV ©´s≤T∂ø]¿¡Ë©´s Æ™s[Œ¡œ øR¡LiµR∂™´sW™´sVª][ J NRP ¡VLRiV ¬ø¡Fyˆ÷¡ J Fy»¡ Fy≤y÷¡ @Æ©s[ Fy»¡ Fy≤R∂ªy≤R∂V. NRPlLiN`ÌP gS A Fy»¡©´sV ¿¡˙ºdΩNRPLjiLi¿¡©´s Õ‹ZNP[tx sQ©s± mx sNRP‰Æ©s[ BxmsˆV≤R∂V

≠sÀ≥¡œ «¡©´s FsNRP‰≤y ¤Õ¡[µ∂R ¨s q{ sFsLi NTPLRifl„fi }msL]‰©yıLRiV. NRPlLiLi…fi, ¨dsLRiV mx sLizmsfl‘· IZNP[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ DLi¤…¡[Æ©s[ xqs˙NRP™´sVLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡gRiá™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ, rygRiV¨ds…”¡¨s qx s™´sV©´s*∏R∂VLi ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ BLRiV ˙FyLiªyáNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R VgRiá™´sV¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚ª][ ˙Fyfl·z§¶ ¶ªΩR |\ ms IxmsˆLiµR∂Li ¬ø¡[qx sVNRPV©yı™´sV¨s, «ÿºdΩ∏R∂V ˙Fy¤«¡NÌPR VgS ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[qx sVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ 8 @©´sV™´sVªRΩVáV ™´søyË∏R∂V¨s.... BLiNS LS™yá¨s ˙Fyfl·z§¶ ¶ªΩR ©´sV G q{ s™´sWLi˙µ≥∂R ™´s˘QQNTPÚ ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[µR∂¨s {qsFsLi æªΩ÷¡FyLRiV. @ÕÿLi»¡xmsˆV≤R∂V F°Ã¡™´sLRiLi©´sV FsLiµR∂VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. NRP÷¡xqsVLi¤…¡[Æ©s[ F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLRiÚ™´soªRΩVLiµR∂¨s {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. @¨sı ™´sLÊSáNRPV Dxmsπ∏∂WgRixmsÆ≤∂[ F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li xqsLjiNSµR∂©yıLRiV. ≠s≤T∂F°æªΩ[ NRPlLiLi…fi, BLjilgi[xtsQ©±s ©´sV Àÿ˘¤Õ¡©±s= ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPtx sÌ Q™s´ V©yıLRiV. F°Ã¡™´sLS¨sNTP qx sLi ¡Liµ≥∂j Li¿¡ ø≥¡R ºdΩ£qÚ sxmsn V≤`∂, ILjiry=, ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿáª][ xqsLjix§¶¶¶µÙR∂V xqs™´sVxqs˘Ã¡V D©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. ≠s≤T∂F°æªΩ[ ™´sVVLixmso˙gS™´sWáª][ qx s™´sVxqs˘ LSgRiáµR∂©yıLRiV. @LiµR∂VZNP[ ªy©´sV xqs\Æ™sVNRP˘Li N][LRiVNRPVLi»¡V©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.LRiW. 60 Æ™s[á N][»¡˝ V ≈¡LRiVË ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ æªΩáLigSfl·Õ‹[ rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVáV xmspLjiÚ @™´soªy∏R∂V¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigS¨sı mx sƵ∂[ mx sƵ∂[ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ

™yLji ©´sVLi¿¡ @À≥œ¡˘LÛRi©´sáV {qs*NRPLjiLi¿¡... FyLÌki zqÛsºΩgRiªRΩVá©´sV .N]÷¡™y≤R∂V æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS {ms{ms{qs NSLRi˘µR∂Lji+ …”¡.LSÆ™sW¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ™´sLÊki∏R∂VVáV , ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP™´sVªRΩLi LS≠sVlLi≤ÔT∂ \|qsªRΩLi ªRΩ©´s @©´sVøR¡LRiVáª][ ¡Ã¡˙xmsµR∂LRi+©´s øy…ÿLRiV. ˙gS™´sV, ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVV ©y∏R∂VNRPVáV xmsáV™´soLRiV …”¡.LSÆ™sW¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂NTP FyLÌki …”¡ZNP‰»Ì¡V B™y*á¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sW“¡ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙µylLi≤ÔT∂ NRPW≤y xmsLjibdPáNRPV≤T∂ª][ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. NRP™´sVªRΩLi LS≠sVlLi≤ÔT∂ xqs•¶¶¶ A∏R∂V©´s ™´sLÊki∏R∂VVáª][ xmsLjibdPáNRPV≤R∂V ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. ™yLji ©´sVLi¿¡ \|qsªRΩLi @À≥œ¡˘LÛRi©´sáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV.

Æ©s[ªRΩáV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][... ¨s«ÿáV ¬ø¡’¡æªΩ[ FsLiµR∂VNRPV D÷¡NTP‰ xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, ¨s«ÿá©´sV “¡LÒij LiøR¡VNRPVÆ©s[ Æ\µ∂≥ LRi˘Li NS™yá¨s, ªy©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* LjiNSLÔiR VÕ˝‹[ D©´sı ™y…”¡Æ©s[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı©´s¨s q{ sFsLi NTPLRifl„fi æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ @’≥¡™´sXµÙ∂j NTP 44,150 N][»¡˝ V ≈¡LRiVË |ms…Ì¡” ©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. 11 áORPQá 13Æ™s[á FsNRPLSá N][xqsLi LRiW.12,700áª][ ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s ˙Fy¤«¡NÌPR VáV ™´sX¥ygS D©yı∏R∂V©yıLRiV. 1956 ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ALi˙µ≥y ˙FyLiªRΩLi @’≥¡™´sXµÙ∂j ¬ø¡[qz sLiµj∂ 40.96 aSªRΩLi.ALi˙µ≥y ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ BLjilgi[tx sQ©s± NTPLiµR∂ 31,360 N][»¡˝ V ≈¡LRiVË «¡LjigjiLiµj∂. 1956 ©´sVLi¿¡ 1983 ™´sLRiNRPV LRiW. 1,470 N][»˝¡V BLjilgi[tx sQ©s± NTPLiµR∂ ≈¡LRiVË @LiVVLiµR∂©yıLRiV. NRPXuÒy ©´sµj∂ NTPLiµR∂ D©´sı A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨dsLRiV FsÕÿ B™y*á©´sı µy¨s\|ms ≤≥∂T ÷d¡˝ HH…‘¡ ry∏R∂VLiª][ @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. 1956Õ‹[ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ rygRiV 69 áORPQá 65 Æ™s[á FsNRPLSáV. 11.13 áORPQá FsNRPLSá rygRiV¨ds…”¡ N][qx sLi LRiW. 12,700 N][»¡˝ ª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ˙Fy¤«¡NÌRPVáV ™´sX¥y @™´soªyLiVV.˙Fy¤«¡NÌPR Vá\|ms GNUPNRPXªRΩ ™´s˘™´sqx sÛ ¤Õ¡[NPR F°æªΩ[ B ¡˜Liµj∂ ªRΩmx sˆµR∂©yıLRiV. GNUPNRPXªRΩ ™´s˘™´sxqÛs D©´sıLiµR∂VÆ©s[ ™´sLRiµR∂ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ BLi—¡¨dsL˝Ri ¨sLÒRi∏R∂Wáª][ $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sá™´sgRi÷¡gjiLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ $\ZaPáLi, ©ygSLÍRiV©´srygRiL`iÕ‹[ ¨ds…”¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· NRPxtÌsQ™´sV™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. ≠sµR∂V˘ª`Ω, rygRiV¨ds…”¡ @™´sqx sLSáNRPV ˙Fy¤«¡NÌPR V ¨ds…”¡¨s qx s˙NRP™´sVLigS ™y≤R∂VN][™y÷¡= DLi»¡VLiµj∂. ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV q{ s™´sWLi˙µ≥∂R Õ‹[ Fs™´sLRiW @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[µR∂V. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV I≤T∂aS, ø≥R¡ºdΩÚ£qsgRi≤≥`∂ ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V mx sƵ∂[ mx sƵ∂[ ˙xmsxqsLigS¨sNTP @≤Ô∂R V ªRΩgRiá≤R∂Liª][ NTPLRifl„fi xqsˆLiµj∂xqsWÚ..

™´sV©´s™´sVLiªy @©´sıµR∂™´sVV¯Õ˝ÿLi…”¡ ™yŒ˝¡œ ™´sV¨s, NRP÷¡zqs DLi≤y÷¡= DLiµR∂¨s, NRP÷¡zqs “¡≠sLiøy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi DLiµR∂©yıLRiV. ˙Fy¤«¡NÌPR Vá ¨sLRi*x§¶ ¶fl· ZNP[Li˙µR∂Li ¬ø¡[ºΩNTP Æ™s¤Œ¡[Ú B ¡˜LiµR∂VáV ™´sryÚ∏R∂V¨s {qsFsLi ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªΩR Li NRP≤R∂VªRΩV©´sı ˙Fy¤«¡NÌRPVáV ™´s¥y @™´soªy∏R∂V¨s, æªΩáLigSfl· ˙Fy¤«¡NÌPR VáNRPV ¨dsLRiV LSµR∂¨s q{ sFsLi @Æ™s[aPR LigS ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ NRPlLiLi…fi DªRΩˆºΩÚ ªRΩNRPV‰™´s DLiµR∂¨s, æªΩáLigSfl· l\LiªRΩVáNRPV NRPuÌyáV ªRΩxmsˆ™´s¨s {qsFsLi |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡NUP 33 Æ™s[á N][»¡˝ V NRPlLiLi…fi qx s’d¡=≤T∂NTP ≈¡LRiVË |ms…Ìÿ™´sV¨s... BLiµR∂VÕ‹[ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ l\LiªRΩVáNRPV 19 Æ™s[á N][»¡˝ V ≈¡LRiVË |ms…Ì¡” ©´s»˝¡V q{ sFsLi ≠s™´sLjiLiøyLRiV. qz sLigRilLi[fl·” ©´sVLi¿¡ ALi˙µ≥yNRPV INRP »¡©´sVı À‹gÊiR V NRPW≤y ZNP[…ÿLiVVLiøR¡¤Õ¡[µR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. ªRΩ™´sV À‹gÊRiV {qs™´sWLi˙µ≥R∂NRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRi¨s xmsƵ∂[xmsƵ∂[ AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩxmsˆ¨s, zqsLigRilLi[fl”· À‹gÊRiV ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[∏∂R VµR∂¨s, ZNP[Li˙µR∂Li ¬ø¡[qx sVÚLiµR∂¨s q{ sFsLi æªΩ÷¡FyLRiV. zqsLigRilLi[fl·” À‹gÊiR V©´sV BªRΩLRi LSuÌy˚áNRPV ZNP[…ÿLiVVr°ÚLiµR∂¨s, ALi˙µ≥y ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms xqsÀ≥¡œ Õ‹[ xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡©´sVLi¿¡ @À≥¡œ ˘LiªRΩLSáV ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V∏R∂W˘LiVV. qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V F°≤T∂∏R∂VLi ™´sµÙ∂R NRPV Æ™s◊˝¡ @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ ˙xmsxqsLigS¨sNTP @LiªRΩLS∏R∂VLi GLRiˆ≤T∂Liµj∂. qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡©´sV ªRΩ™´sV ªRΩ™´sV rÛy©yáNRPV Æ™s◊˝¡ NRPWL][Ë™yá¨s, @LiµR∂Lji @’≥¡˙Fy∏R∂Wá NRPV qx s™´sV∏R∂VLi BryÚ™s´ V¨s qx sÀ≥ÿmx sºΩ ©yƵ∂Li≤˝∂R ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i xqsW¿¡LiøyLRiV. NTPLRifl„fi ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms …‘¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR áV ™´sV◊d¡˛ @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ qx sÀ≥¡œ Õ‹[ gRiLiµR∂LRig][Œ¡œ Li Æ©sáN]Liµj∂. qx sÀ≥ÿmx sºΩ FsLiªRΩ xqsLÙji ¬ø¡zmsˆ©´sxmsˆ…”¡NUP xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≠s©´sNRPF°™´s≤R∂Li ª][ xqsÀ≥œ¡©´sV 10 ¨s™´sVVuyáFy»¡V ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV.


3

X¯óÁø£yês¡+ 24`01`2014

dæm+, u≤ãT <äTsêàs¡Z+>± e´eVü≤]düTHêïs¡T NTPLRifl„fi zqsFsLigS ™´sW…˝ÿ≤y≤y, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS©y ¬ø¡Fyˆ÷¡ :N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂

|\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji 23(ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms gRiVLRiV™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi ª]÷¡ryLji ™yLiVVµy @©´sLi ªRΩLRiLi qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N][™s´ V…”¡lLi≤Ô∂T Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW zqsFsLi, øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂Vá \Æ™s≈¡Lji\|ms µR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. BLRiV™´soLRiV ™´s˘NRPVÚáV

NRP÷¡zqs @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı LRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ NRPW÷d¡Ã¡ —¡Õ˝ÿ¨s, ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ Fn°˝ l\Li≤`∂ Àÿµ≥∂j ªRΩ —¡Õ˝ÿ @¨s µk∂¨sNTP NSLRiNRPVáV NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i, øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂VáV NSµy @¨s ¨sáµk∂aSLRiV. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ÀÿgS

@’≥¡™´sXµÙ∂j ¬ø¡LiµR∂VªRΩVLiµR∂¨s g]xmsˆgS ¬ø¡xmsˆVªRΩV©´sı zqsFsLi æªΩáLigSfl· l\LiªRΩVáV, ˙xms«¡Ã¡ À≥¡œ W™´sVVá©´sV ÕÿNRPV‰¨s ©´s∏R∂W\|msry ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRi ©yıLRiV. NRPLS¯gSLSáNRPV À≥œ¡W™´sVV÷¡¿¡Ë ©´s ªRΩLS*ªRΩ ™yLjiNTP NRP¨dsxqsLi Dµ][˘gRiLi B¿¡Ë©´s FyFy©´s F°Æ©s[¤Õ¡[µR∂©yıLRiV, ™yLjiZNP[ NSµR∂V NRP¨dsqx sLi æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ™yLRiV FsLiªRΩ™´sVLiµj∂NTP Dµ][˘gS÷¡øyËL][ øR¡W≤yá©yıLRiV. ªy©´sV ™´sVLi˙ºΩgS D©´sı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ©´saS≈¡ZNP[ ¬ø¡Liµj∂©´s —¡FsLiAL`i ≠s™´sW©´s∏R∂W©´s xqsLixqÛsÕ‹[ øR¡W}qsÚ ©yáVgRiVÆ™s[á™´sVLiµj∂ DLi¤…¡[ NRP¨dsqx sLi 400 ™´sVLiµj∂ NRPW≤y æªΩáLigSfl· ™yLRiV ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[LiR ©yıLRiV. A qx sLixqsÛ NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s qx sÛ ÕÿáV ™´sW˙ªRΩLi æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liµj∂©´sÆ™s[©s´ ©yıLRiV. Bµj∂ ≠s™´sORPQ NSµy

©´sÃ˝¡™´sVá @À≥œ¡∏R∂WLRifl·˘LiQ\|ms Æ™s[»¡gSŒ˝œ¡ xmsLi«ÿ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): ©´sÃ˝¡™´sVá @À≥œ¡∏R∂WLRifl·˘LiÕ‹[ |msµÙR∂xmsoáVá xqsLi≈¡˘ ALiµ][Œœ¡©´sNRPLRi rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LjiLiµj∂. ˙xmsºΩ ©yáVlgi[Œ˝œ¡NRPV INRPryLji ≠ds…”¡¨s ¤Õ¡NRP‰gRi≤R∂ªyLRiV. 2006 ¤Õ¡NRP‰Ã¡ ˙xmsNSLRiLi 30 |msµÙR∂xmsoáVáV D©´sı»˝¡V æªΩ[ÕÿËLRiV. 2010 ©y…”¡NTP ≠ds…”¡ xqsLi≈¡˘ 15NRPV xms≤T∂F°LiVVLiµj∂. xqsgRiLi xmsoáVáV @LiªRΩLjiLi¿¡F°∏R∂WLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡©´s™´sLji 19 ©´sVLi¿¡ xmsoáVá gRifl·©´s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ªy«ÿgS J |msµÙR∂xmso÷¡ øR¡¨sF°LiVV©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠ds…”¡ xqsLi≈¡˘NRPV FsLiªRΩNRPV xms≤T∂F°LiVV DLi»¡VLiµR∂©´sıµj∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLjiLiµj∂. ©´sÃ˝¡™´sVá @»¡≠ds ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æ™s[»¡gSŒ˝œ¡ NSLRifl·LigS ™´s©´s˘˙Fyfl·VáV @LiªRΩLjixqsVÚ©yıLiVV. µk∂Liª][ @LRiV\Ƶ∂©´s «ÿªRΩVáV NRP¨szmsLiøR¡NRPVLi≤y F°π∏∂[V ˙xms™´sWµR∂Li GLRiˆ≤T∂Liµj∂. ryµ≥yLRifl·LigS µR∂VxmsˆVáV, NRPVLiƵ∂[Œ˝œ¡ß, @≤R∂≠s xmsLiµR∂VáV ªRΩµj∂ªRΩLRi ˙Fyfl·Vá©´sV ™´sWLixqsLi N][xqsLi øR¡Li}ms xqsLixmnsV»¡©´sáV Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´sxqsVÚ©yıLiVV. GNRPLigS |msµÙR∂xmso÷¡¨s øR¡Lizms©´s xqsLixmnsV»¡©´sáV ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[µR∂V. |msµÙR∂xmso÷¡ «‹[÷¡NTP Æ™s¤Œ˝¡[LiµR∂VNRPV Æ™s[»¡gSŒ˝œ¡ß ryx§¶¶¶zqsLiøR¡LRi¨s rÛy¨sNRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩVLi…ÿLRiV. @LiVVæªΩ[ ªy«ÿ xmnsV»¡©´s µy*LS Bµj∂ ªRΩxmsˆ¨s æªΩ[÷¡Liµj∂. ≤]LiNRP ™´sµÙR∂ øR¡Lizms xmsÆ≤∂[zqs©´s xmso÷¡ NRP¤Œ¡[ ¡LS¨sı xmsLjibdP÷¡}qsÚ NRP¿¡ËªRΩLigS C µR∂VaRPËLRi˘ Æ™s©´sVNRP xqs¯g˝RiQL˝Ri x§¶¶¶xqsÚLi DLi»¡VLiµR∂¨s xqsˆxtÌsQ™´sV™´soª][Liµj∂. xmsNS‰™´sp˘x§¶¶¶Liª][ ≠sxtsQ˙xmsπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[zqs gS¨ds, ™´sVªRΩVÚxqsWµj∂ ªRΩVFyNUP

µy*LS ˙xmsπ∏∂WgjiLi¿¡ gS¨ds ¤Õ¡[µy ªRΩW…ÿ }ms÷¡ËgS¨ds @LiªRΩÆ™sVVLiµj∂Li¿¡ DLi…ÿLRi¨s @¨szmsr°ÚLiµj∂. ªRΩáÀ≥ÿgRiLi ©´sV«Í¡Ÿ @LiVV DLi≤R∂…ÿ¨sı xmsLjibdP÷¡}qsÚ.. xqsˆQXx§¶¶¶ ªRΩzmsˆxms≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ xmso÷¡ ™´sµÙR∂NRPV Æ™s◊˝¡ ¡Li≤R∂LSºΩª][ Æ™sWµj∂ øR¡¨sF°LiVVLiµR∂¨s ¨sLÙRiLjiLiøR¡VNRPV©yıNRP NSŒ˝œ¡©´sV ©´sLRiVNRPV‰Æ™s◊˝¡ DLi…ÿLRi¨s æªΩáVr°ÚLiµj∂. xqsVLRiOTPQªRΩ ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı ªRΩLRi™yªRΩ g][Œ˝œ¡©´sV ≠s≤R∂µk∂zqs NSŒ˝œ¡©´sV xmsÆ≤∂[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[µy NS÷¡ËÆ™s[∏R∂V≤R∂Li ¬ø¡[zqs DLi…ÿLRi¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. µk∂Liª][ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, NRPLRiWıáV, gRiVLi»¡WLRiV, ˙xmsNSaRPLi, ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ≠sxqsÚLjiLi¿¡©´s LS“¡™±s xmsoáVá LRiOTPQªRΩ @À≥œ¡∏R∂WLRifl·˘LiÕ‹[ ™´s˘©´s˘˙Fyfl·Vá ™´sV©´sVgRi≤R∂NRPV À≥œ¡L][ry G™´sW˙ªRΩLi ¤Õ¡[µR∂¨s xqsˆxtÌsQ\Æ™sVLiµj∂. @»¡≠dsaS≈¡  ¡Ã¡gSáV ¨sªRΩ˘Li NRPÆ©s[ızqs D©yı J |msµÙR∂xmso÷¡ xqs¯gRiL˝Ri NTPLSªRΩNS¨sNTP Æ©s[áN]LjigjiLiµj∂. ©´sÃ˝¡™´sVáՋ[ @LiªRΩLjiLi¿¡F°ªRΩV©´sı |msµÙR∂xmsoáVá©´sV xqsLiLRiOTPQLiøR¡≤R∂Æ™s[V Ƶ≥∂[˘∏R∂VLigS ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 1983Õ‹[ C ˙FyLiªy¨sı LS“¡™±s xmsoáVá LRiOTPQªRΩ @À≥œ¡∏R∂WLRifl·˘LigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liµj∂. ™´s©´s˘˙Fyfl·Vá©´sV NRPLi…”¡NTP lLixmsˆÕÿ NSFy≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s g]xmsˆÃ¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı @µ≥j∂NSLRiVáNRPV µj∂™´sV¯ºΩLjilgi[Õÿ J |msµÙR∂xmso÷¡¨s Æ™s[»¡gSŒ˝œ¡ß øR¡Lizms, ©yáVgRiV NSŒ˝œ¡©´sV xqsgS¨sNTP N][xqsVZNPŒ˝œ¡≤R∂Li xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQr°ÚLiµj∂. ©´sÃ˝¡™´sVáՋ[ xmsoáVá gRifl·©´s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ZNP[ C xqsLixmnsV»¡©´s Æ™sáVgRiVøR¡W≤R∂»¡Li gRi™´sV©yL>RiLi.

@¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. qx s\Æ™sVNRP˘ Fyá©´sÕ‹[ æªΩáLigSfl·NRPV ºdΩLRi¨s @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiV ªRΩWÆ©s[ DLiµR∂©yıLRiV. Dry¯¨s∏R∂W, ¨s™±sV= @xqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ Æ©s[…¡” NTP NRPW≤y IN][‰ ™´sVLiøR¡Li\|ms ™´sVVgÊiR VLRiV L][giR VáV mx s≤R∂VNRPVÆ©s[ mx sLjiqz sÛ ºΩ DLiµR∂¨s, øyÕÿ™´sVLiµj∂ NSLji≤yL˝iR Õ‹[Æ©s[ DLi»¡W ¿¡NTPªRΩ= ºdΩqx sVNRPVL i»¡V©yıLRi©yıLRiV. @LiVVµR∂V qx sLi™´sªRΩ= LSá ˙NTPªRΩLi ¨sLS¯fl·Li xmspLRiLÚ iVV©´s À≥¡œ V™´s©´sgjiLji ¨s™±sV= AxqsVxms˙ºΩ¨s FsLiµR∂VNRPV ≠s¨sπ∏∂WgRiLi¤Õ¡[NPT ºdΩqx sVNRPV LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[µ][ q{ s™´sWLi˙µ≥∂R FyáNRPVáV ¬ø¡xmsˆgRiáLS @¨s ¨sáµk∂aSLRiV. AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ mx sLjiNRPLSáV, ¤À¡≤`∂áV ªRΩµj∂ªRΩLRiÆ\™sV ©´s≠s N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV NS™y÷¡=©´s ¨sµ≥R∂Vá©´sV ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y µR∂VLS¯LÊiR LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sıµj∂ ™yxqsÚ™´sLi NSµy @©yıLRiV. N][…˝ÿµj∂ LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ ¨sLji¯Li¿¡©´s À≥¡œ ™´s©´sLi Æ©s[≤∂R V

ZNP[™s´ áLi µR∂VLS¯LÊiR mx so NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ¨sá∏R∂VLigS ™´sWLRiVªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[µy @¨s AÆ™s[aRPLigS ˙xmsbPıLiøyLRiV. C À≥¡œ ™´s©´sLi\|ms©´s AxqsVxms ˙ºΩ ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ªy©´sV NS˘’¡Æ ©s…fiÕ‹[ 20 xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ˙xmsryÚ≠sLi¿¡©y NRPW≤y NRP¨dsxqsLixms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s F°Æ©s[¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂, ≠sVLS˘Ã¡gRiW ≤R∂, ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂áՋ[ ¨sLji¯Li¿¡©´s ¡WgRiLRi˜ Æ\≤∂Q˚Æ©s[—¡ ™´s˘™´sqx sÛ ©´sV mx spLjiÚ ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ™y…ÿ @≤T∂gjiæªΩ[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[aSLS @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ¨sµ≥∂R Vá N][xqsLi N][LÌRiVÕ‹[ NRPW≤y ZNP[xqsVáV ©´s≤R∂VxqsVÚ©yı ∏R∂V©yıLRiV. ©ygSLÍiR V©´s rygRiL`i gRiVLjiLi¿¡ g]LiªRΩVáV ¿¡LiøR¡VNRPV¨s @LRiVxqsVÚ©s´ ı Æ©s[ªΩR áV µy¨s™´sÃ˝¡ ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿNRPV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ÕÿÀ≥¡œ Li gRiWLjiË

G©y\Æ≤∂©y ™´sW…˝ÿ≤yLS @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi N]…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ©y»¡NSá©´sV FsLi≤R∂gRi≤R∂VªRΩW ™´s¿¡Ë©´sLiµR∂V ©´s mx sµR∂≠sÕ‹[ DLi≤T∂ @Õÿ ¬ø¡[∏∂R VNRPW≤R∂µR∂Æ©s[ BLigjiªRΩ «Ïÿ©´sLiª][ ªy©´sV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s ˙xms«¡Ã¡ xmsOSQ©´s ¨sá ¡≤T∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩV©yı©´s©yıLRiV. @Ƶ∂[ mx s¨s¨s qz sFsLi ¬ø¡[qz s DLi¤…¡[ gRiLji*Li¬ø¡[™yLRi™´sV©yıLRiV. qz sFsLigS DLi»¡W µR∂VLS¯LÊiR LigS FyLÌik ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NPR LigS LS«ÿ˘LigRiLi\|ms ˙xms™´sWfl·Li ¬ø¡[qz s LSxtsÌ Q˚mx sºΩ mx sLizmsLi¿¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøR¡≤R∂Li a][ø¡R ¨ds∏R∂VLi NSµy @¨s ¨sáµk∂aSLRiV. Bµy qz sFsLi Fy…”¡Li¬ø¡[ ¨dsºΩ @¨s N][™s´ V…”¡lLi≤Ô∂T ¨sáµk∂aSLRiV. G≤R∂V Æ©sááVgS qz sFsLi µR∂VLS¯LÊiR LigS ™´s˘™´sLjix qsWÚ LS«ÿ˘LigS¨sı @xms•¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[qx sVÚ©yı≤R∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. §x ¶‹µ[ yNRPV ªRΩgÊiR »˝¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji}qsÚ ˙xmsºΩINRP‰Lji x§¶¶¶L<jiryÚLRi©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ xms¨s¨s FsLiµR∂VNRPV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li¤Õ¡[µ∂R ¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ¬ø¡xmsoªRΩV©´sı

xqs™´sV©y˘∏R∂W¨sNTP @LÛRiLi A∏R∂V©´sNRPV NRPW≤y æªΩ÷¡∏R∂VµR∂©yıLRiV. FsÕÿLi…”¡ Fs¤«¡Li≤y ¤Õ¡[NPR VLi≤y ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ µk∂ORPQ ¬ø¡[qz s ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[Æ©s[ øR¡Lji˙ªRΩ xqsXztsÌ QLiøy≤R∂ ©yıLRiV. 2008Õ‹[ ¤Õ¡[≈¡ LSaS©´sV, NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı©´s¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©´sı Àÿ ¡V xqsˆxtÌsQLigS @©´sVNRPWá™´sW ™´s˘ºΩlLi[NPR ™´sW FsLiµR∂VNRPV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li¤Õ¡[µ∂R ¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.C˙NRP™´sVLiÕ‹[ …”¡≤T∂mz sÆ©s[ªΩR áV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨s©yµyáV ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ gRiLiµR∂LRi g][Œ¡œ mx sLjiqz sÛ ºΩ Æ©sáN]Liµj∂. q{ sˆNRPL`i ©yƵ∂[Li≤˝∂R ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Gµj∂ NRPW≤yLjiNSLÔiR VÕ˝‹N[ PT F°µR∂©yıLRiV. µk∂¨s\|ms …”¡≤T∂mz s LSµÙyLiªRΩLi ¬ø¡[∏∂R V™´sµÙ∂R ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigRiLi xmspLjiÚ NSNRP™´sVVLiƵ∂[ {qsˆNRPL`i {qs™´sWLi˙µ≥R∂NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s LS™´sWLi«¡Æ©s[∏∂R VVáVNRPV Æ\™sVN`P @xmsˆgjiLiøyLRiV. xqs™´sLRifl·Ã¡V G\Æ™s©y DLi¤…¡[ LSªRΩxmspLRi*NRPLigS B™y*á¨s, xqs™´sV∏R∂VLi ¤Õ¡[©´sLiµR∂V©´s ˙xmsºΩINRP‰LRiV qx s™´sV∏R∂WÀÿ™y¨sı @LÛiR Li ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s N][LSLRiV.

z{Ï+>¥|ô ’ düŒw‘ºü · ø√]q $»j·TeTà {qsˆNRPL`iNRPV \Æ™sNSFy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ ¤Õ¡[≈¡ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): ALiµ≥R∂ ˙xmsƵ∂[a`P xmso©´sL`i ™´s˘™´s{qÛsNRPLRifl„fi ’¡Ã˝¡V J…”¡Lig`i\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ B™y*á¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki g_LRi™´s @µ≥R∂˘QORPVLSáV \Æ™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. J…”¡Lig`i DLi»¡VLiµ][ ¤Õ¡[µ][...Bxmsˆ…”¡\ZNP©y xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆ™sV {qsˆNRPL`i ©yƵ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i©´sV N][LSLRiV. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS ºdΩLS¯©yáV B¿¡Ë©y, zqsFsLi ºdΩLS¯©´sLi |ms…Ì”¡©y J…”¡Lig`iNRPV @©´sV™´sVºΩ BryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV, ™´sVLji @Õÿ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLS ¤Õ¡[µy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. xqsÀ≥œ¡Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @LiaRPLi\|ms ¡∏R∂V»¡ Fs™´s*LjiNUP xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[µR∂¨s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ {qsˆNRPL`i µR∂XztÌsQNTP æªΩ¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡ NUP..J…”¡Lig`i\|ms {qsˆNRPL`i xqsˆxtÌsQªRΩ B™´s*¤Õ¡[µR∂V. æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms J…”¡Lig`i ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQªRΩ B™y*á¨s \Æ™sFs£qsAL`i {qs{ms @|qsLi’d˝¡Õ‹[ xms»Ì¡V ¡…Ì”¡Liµj∂. µyLiª][ xqsÀ≥ÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV

@LiªRΩLS∏R∂VLi NRPágRi»¡Liª][ {qsˆNRPL`i xqs™´sWÆ™s[aS ÷¡ı 15 ¨s≠sVuyáV ™yLiVVµy Æ™s[aSLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso.. {qsFsLi ˙xmsxqsLigRiLi xmspLjiÚ @LiVVLiµy ¤Õ¡[µy xqsˆxtÌsQªRΩ B™y*á¨s …‘¡AL`iFs£qs xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ZNP[…‘¡AL`i {qsˆNRPL`i©´sV N][LRigS.. {qsFsLi ˙xmsxqsLigRiLi xmspLjiÚ NS¤Õ¡[µR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigRiLi N]©´srygRiVªRΩVLiµR∂¨s {qsˆNRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ALiµ≥R∂˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V ˙FyLiªyáՋ[¨s @ªRΩ˘µ≥j∂NRP ˙xms«¡Ã¡V LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRi¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ™yLRiV {qsˆNRPL`iNRPV ¤Õ¡[≈¡LSaSLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©Ø[À≥ÿ™yáNRPV ≠sLRiVµÙR∂LigS C ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s ™yLRiV AL][zmsLiøyLRiV. @LiµR∂V™´s¤Õ˝¡[ ’¡Ã˝¡V©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV FsÕÿLi…”¡ ˙FyºΩxmsµj∂NRP ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. LS«ÿ˘LigRi xqsWˆQQLjiÚNTP ≠sLRiVµÙR∂LigS ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LRiVgRiVª][LiµR∂¨s ™yLRiV }msL]‰©yıLRiV.

LSxtÌsQ˚ @|qsLi’d˝¡ ©´sVLi¿¡ ºdΩLS¯©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LRiVgRiVª][LiµR∂¨s @Li¤…¡[ |mns≤R∂LRiÕfi xqsWˆÈQ LjiÚNTP ≠sLRiVµÙR∂LigS ≠sÀ≥œ¡«¡©´s DLiµR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms «¡zqÌs£qs $NRPXxtÒsQ NRP≠sV…‘¡¨s ZNP[Li˙µR∂Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiµR∂¨s, A NRP≠sV…‘¡ ¨sÆ™s[µj∂Li¿¡©´s zqsFnyLRiV=á©´sV ZNP[Li˙µR∂Li ªRΩVLigRiÕ‹[NTP ª]NTP‰LiµR∂¨s, A zqsFnyLRiV=á©´sV NRPW≤y xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[µR∂¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ALÌjiNRPÕfi 371 (≤U∂)NTP ≠sLRiVµÙR∂LigS ≠sÀ≥œ¡«¡©´s DLiµR∂©yıLRiV. ªRΩ™´sV ÷¡–¡ªRΩxmspLRi*NRP @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV LjiNSLÔRiVÕ‹[ ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V aRPV˙NRP™yLRiLi ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sµÙR∂ aRPV˙NRP™yLRiLi {qsˆNRPL`iNRPV LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡©´sV \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ≠s≤R∂VµR∂á ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂\|ms \Æ™sFs£qsAL`i{qs{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘

$NSLiª`Ω lLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. {qsFsLiNRPV ryz§¶¶¶ªRΩ˘ F°LS…ÿ¨sNTP,.ry∏R∂VVµ≥R∂ F°LS»¡LiNRPV æªΩ[≤y æªΩ÷¡∏R∂V»¡Li ¤Õ¡[µR∂¨s FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ B™´s*NRPVLi≤y... \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂NRPV @¨sı ≠sµ≥yá xqsx§¶¶¶NRPLjixqsVÚ©yı≤R∂¨s $NSLiª`Ω lLi≤ÔT∂ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso NSLi˙lgi£qs ¡XLiµR∂Li ªy©y @Li¤…¡[....µy¨sNTP ˙xmsºΩxmsORPQLi ªRΩLiµy©y @Li»¡VLiµR∂¨s A∏R∂V©´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂NRPVLi≤y µy¤…¡[}qsLiµR∂VZNP[ Àÿ ¡V ∏R∂VªyıáV Æ™sW≤U∂ }msLRiVª][Æ©s[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi: ’¡¤«¡zms ™´sWNTPÆ©s[¨s ry¯LRiNRP xqsµR∂xqsV=NRPV GøR¡WLji :…”¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ G©´sVgRiVLRi≠sLiµR∂L`ilLi≤ÔT∂ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, «¡©´s™´sLji 23 (ôd’ÿq÷´dt): LSxtsÌ Q˚≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms ªRΩ©´s Æ\™s≈¡Lji FsNRP‰≤R∂ ¬ø¡Fyˆ÷¡= ™´sqx sVÚLiµ][©s´ Æ©s[ À≥¡œ ∏R∂VLiª][Æ©s[ ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªΩR øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V D©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiµR∂¨s …”¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ G©´sVgRiV LRi≠sLiµR∂L`ilLi≤Ô∂T }msL]‰©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sµÙ∂R A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSfl·Õ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ »¡Vc¤Õ¡…fi À‹[LiRÔ V |ms»Ì¡VNRPV©´sı Æ\™sFs£qs «¡gRi©±s Àÿ»¡Õ‹[ ©´s≤R∂VryÚ≤y æªΩáLigSfl·NRPV ™´sVµÙR∂ºΩ¿¡Ë ˙xms«¡Ã¡NRPV @Li≤R∂gS ¨sáVryÚ≤][ æªΩ[áVËN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. qz sFsLi ™y˘≈¡˘Ã¡V µR∂VLS¯LÊiR LigS D©yı NRPW≤y ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[LiR VgS DLi≤T∂ FsLiµR∂VNRPV @≤Ô∂R VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ™´sW»¡ ªRΩmz sˆ øR¡Lji˙ªRΩ §{ ¶ ¶©s´ V≤T∂gS ¨s÷¡¿¡F°ªy≤][ A Æ\™s≈¡Lji CL][¤\«¡©y æªΩáVxqsVÚLiµy @¨s ˙xms«¡Ã¡V @aRPgS Fsµj∂Lji øR¡WxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. zqsFsLi Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW æªΩáLigSflÿ ™´s˘ºΩlLi[NTP @¨s

æªΩ[÷¡F°LiVV©´sLiµR∂V©´s @xqsáV lLiLi≤R∂V NRPŒ˝¡œ zqsµÙyLiªRΩLi ¬ø¡zmsˆ©´s Àÿ ¡V Æ\™s≈¡Lji gRiVLjiLi¿¡ æªΩáVxqsVNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV øR¡WxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. …”¡…”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR áV ¬ø¡[qx sVÚ ©´sı µ_LÍiR ©y˘Ã¡©´sV ˙xms«¡Ã¡V «ÿ˙gRiªRΩgÚ SÆ©s[ gRi™´sV¨sxqsVÚ©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. qx sÀ≥¡œ Õ‹[ FsLiªRΩ ≠ds¤\Õ¡æªΩ[ @LiªRΩgS ªRΩmz sˆLiøR¡V NRPV¨s ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiµR∂VZNP[ ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı≤R∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. BµÙR∂LRiV ™´s˘NRPVÚá©´sV NRPW≤y LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V gRi…Ì¡” gS gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡}msˆLiµR∂VNRPV zqsµÙR∂LigS D©yıLRi¨s G©´sVgRiVLRi≠sLiµR∂L`ilLi≤Ô∂T qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. JgjiLji«¡©´s Æ©s[ªΩR xqs*∏R∂W©´s ™´sVLi˙ºΩgS©´sV D©´sı ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥∂j |\ ms µy≤T∂NTP µj∂lgi[LiµR∂VNRPV …”¡…”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ˙xms«¡Ã¡V µR∂gÊiR Lji©´sVLi¿¡ gRi™´sV¨sLiøyLRi¨s, µk∂¨s xmsn ÷¡ªRΩLi ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ˙xms«¡Ã¡V ¬ø¡}msˆLiµR∂VNRPV zqsµÙR∂LigS D©yıLRi©yıLRiV. æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki gjiLji«¡©´sVáxms»˝¡ GFy…”¡ g_LRi™´sLi BxqsVÚLiµ][ æªΩ[÷¡F°LiVVLiµR∂©yıLRiV. i

¤…¡©±sÚ xmns÷¡ªyá\|ms áORPQ˘¨slLÙi[aRPLi xqsLigSlLi≤ÔT∂,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): xmsµ][ ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ C ≠sµy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sLiµR∂aSªRΩLi xmns÷¡ªy¤Õ¡[ áORPQ ˘LigS @µ≥j∂NSLRiVáV áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠s≠sµ≥R∂ FyhRiaSáá©´sV ANRPzqs¯NRPLigS ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[zqs …‘¡øR¡L˝RiNRPV ¬ø¡™´sV»¡Ã¡V |ms…Ì”¡Li¿¡©´s NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi BxmsˆV≤R∂V ™yLjiNTP áOSQQ˘Ã¡©´sV ¨slLÙi[bPLiøyLRiV. Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW ™´sLiµR∂aSªRΩLi xmns◊¡ªyÕ˝‹[ Æ™s©´sNRP ¡≤R∂LSµR∂©yıLRiV. @LÙRi™yL<jiNRP xmsLkiORPQá xmns÷¡ªyá\|ms xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ™yLjiNTP ≈¡¿¡ËªRΩ\Æ™sV©´s AƵ∂[aSáV BøyËLRiV. CryLji LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ ˙xms¥R∂™´sV rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡}msLiµR∂VNRPV ≠sµy˘aS≈¡ @µ≥j∂NSLRiVáV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsµ][ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ 31 Æ™s[á ™´sVLiµj∂ ≠sµy˘LÛRiVáV DLi≤R∂gS, 27,930 ™´sVLiµj∂ @LÙRi™yL<jiNRP xmsLkiORPQNRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙ºΩ™´sWzqsNRP NRPLi¤…¡[ @LÙRi™yL<jiNRPNRPV 18 aSªRΩLi xmns÷¡ªyáV Æ™sVLRiVgÊS LS™´s≤R∂Li @’≥¡©´sLiµR∂¨ds∏R∂V™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiµR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV.

™´sLRiLigRiÕfi,«¡©´s™´sLji23(ôdÿ’ q÷´dt): '™´sWLRiVˆN][xqsLi Æ™sW≤U∂', 'Æ™sW≤U∂ N][xqsLi ™´sV©´sLi' @Æ©s[ ¨s©yµyLiª][ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ’¡¤«¡zms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©s´ ı»˝¡V —¡%`¡Õÿ FyLÌik @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Fs≤˝∂R @a][N`P lLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsµ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij Æ™sW≤U∂¨s FsµR∂VL]‰Æ©s[ aRPNTPÚ NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP ¤Õ¡[µ∂R ¨s @©yıLRiV. zm-n s˙ ¡™´sLjiÕ‹[ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ xmsLRi˘»¡©´s DLi»¡VLiµR∂¨s, A©±s¤\Õ¡©±s µy*LS Æ™sW≤U∂  ¡Wª`ΩrÛyLiVV Æ©s[ªΩR áª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi©yıLRiV. zmns˙ ¡™´sLji 2©´s x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂Õ‹[ «¡Ljilgi[ µR∂◊¡ªRΩ xqsµR∂xqsV=NRPV LSxtsÌ Q˚ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. B…‘¡™´sá ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ «¡Ljigji©´s «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘™´sLÊiR xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ xmsáV NUPáNRP ¨sLÒiR ∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV©yıLRiV. LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Fs©±s≤U∂G @µ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s}qsÚ ™´s˘™´sry∏R∂V¨sNTP ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ BryÚ™s´ V¨s, µ≥∂R LRiá zqsÛ LkiNRPLRifl· ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. ©´slLi[Li˙µR∂ Æ™sW≤U∂ ˙xmsµ≥y¨s @LiVVæªΩ[Æ©s[ Ƶ∂[aPR LiÕ‹[ xqsVzqsÛ LRi Fyá©´s

ryµ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiµR∂¨s @©yıLRiV. ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSfl·Õ‹[ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xqsx§¶¶¶«¡ ™´s©´sLRiVáV D©´sıxmsˆ…”¡NUP ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. Æ™sW≤U∂ ˙xmsµ≥y¨s ™´sVLi˙ºΩ @LiVVæªΩ[ 24 gRiLi»¡Ã¡V NRPlLiLi»¡V xqsLRixmsn LS Ƶ∂[aPR ™´sVLiªRΩ»¡ DLi»¡VLiµR∂©yıLRiV. g][µ∂R ™´sLji ©´sµj∂ª][ ¿¡©´sı ©´sµR∂Vá©´sV @©´sVxqsLiµ≥y©´sLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s, Bµj∂ \lLiªRΩVáNRPV Æ™s[VáV ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩNRPV DFyµ≥j∂ NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ ˙Fy¤«¡NÌRPVá©´sV LRiWF~Liµj∂ryÚ™´sV¨s, ≠ds…”¡\|ms «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[©´sW øR¡LjiË™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV ˙FyLiªyá ™yLkigS xqs™´sWÆ™s[aRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ ˙xms«¡Ã¡©´sV @π∏∂W™´sV∏R∂V¨sNTP gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ’¡Ã˝¡V |ms¤…Ì¡[µj∂ @©´sV™´sW©´sLigS DLiµR∂¨s, Fs©±s≤U∂G @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´søyËNRP æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. <

28©´s BLiµj∂LSFyLRiV‰ ™´sµÙR∂ µ≥R∂LSı ™´ s Vx § ¶¶¶ ¡WÀfi©´ s gR i L`i,«¡©´ s ™´ s Lj i 23(ôd’ ÿ q÷´dt ) : ≠sµy˘LRiLigRi xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms CÆ©sá 28©´s \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[¨s BLiµj∂LSFyLRiV‰ ™´sµÙR∂ µ≥R∂LSı ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V …‘¡Fs©±sFs£qsFs£mns —¡Õ˝ÿ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ æªΩ÷¡FyLRiV. DxmsNSLRiÆ™s[ªRΩ©yáNRPV Aµ≥yL`iNSLÔRiV @©´sVxqsLiµ≥y©´sLi ªRΩgRiµR∂©yıLRiV. ≠sµy˘LÛRiVáV FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı xmsáV xqs™´sVxqs˘Ã¡r¢ µ≥R∂LSı DLi»¡VLiµR∂¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ≠sµy˘LÛRiVáV @µ≥j∂NRPxqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹¨s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl·NRPV @|qsLi’d˝¡ ºdΩLS¯©´sLi @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[µR∂¨s, NSLi˙lgi£qs ’¡Ã˝¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂WáV

¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ™´sLiµR∂á ™´sVLiµj∂ ≠sµy˘LÛRiVáV AªRΩ¯ ¡÷¡µy©yáV ¬ø¡[xqsVNRPV©yı BLiNS ºdΩLS¯©yá }msLRiVª][ NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ªRΩgRiµR∂©yıLRiV. ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sNTP ≠sLRiVµÙR∂LigS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ’¡Ã˝¡V |ms¤…Ì¡[ ™´sLRiNRPV @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s, Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ryµ≥j∂LiøR¡VN][™yá©yıLRiV. …‘¡Fs©±sFs£qsFs£mns ©y∏R∂VNRPVáV \|qsªRΩLi æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ZNP[xqsVáV, \¤À¡Li≤][™´sL˝RiV @∏R∂W˘∏R∂V¨s, NS¨s N]LiªRΩ™´sVLiµj∂ gji»Ì¡¨s ™yLRiV @xqsªRΩ˘˙xmsøyLSáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV.

≈¡™´sV¯Li,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): ™´sWLji‰Q=xqÌsV Æ™s[Vµ≥y≠s ™´sWNTPÆ©s[¨s ¡xqs™´sxmso©´sı∏R∂V˘ aRPªRΩ «¡∏R∂VLiºΩ DªRΩ=™yá©´sV ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. BLiµR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. {qs{msFsLi —¡Õ˝ÿ NRP≠sV…‘¡ Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ CÆ©sá 30©´s xqsµR∂xqsV= «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s FyLÌki —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. DµR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 5gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV À≥œ¡NRPÚLS™´sVµyxqsV NRPŒÿZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ xqsµR∂xqsV= «¡LRiVgRiVªRΩVLiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠s≠sµ≥R∂ @LiaSá\|ms L][«¡Liªy ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ C xqsµR∂xqsV=NRPV {qs{msFsLi F°÷¡…fi ¡W˘L][xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V {qsªyLS™±sVGøR¡WLji ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRiV. A∏R∂V©´sª][Fy»¡V FyLÌki ZNP[Li˙µR∂ NSLRi˘™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≠s.$¨s™yxqsLS™´so, ZNP[Li˙µR∂NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s ≠dsLRiÀ≥œ¡˙µR∂Li, ˙xms™´sVV≈¡ LS«¡NUP∏R∂V ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV ©ylgi[aRP*L`i •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS{qs{msFsLi —¡Õ˝ÿ NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi CÆ©sá 29©´s DµR∂∏R∂VLi 10gRiLi»¡Ã¡NRPV ≈¡™´sV¯LiÕ‹[¨s xqsVLiµR∂LRi∏R∂V˘À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiµj∂. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ À≥ÿLRiªRΩ ≠sµy˘LÙji |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s (Fs£qsFs£mnsH) —¡Õ˝ÿ 40™´s ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡Ã¡V CÆ©sá 28,29 æªΩ[µk∂Õ˝‹[ \Æ™sLSÕ‹[ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s —¡Õ˝ÿ NSLRi˘µR∂Lji+ ¬ø¡FyˆLRiV. C ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡Ã¡NRPV @–¡À≥ÿLRiªRΩ NSLRi˘µR∂Lji+ Ljiª][˙ ¡ª][¤À¡©´sLÍki ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

6 ©´sVLi¿¡ @LiªRΩlLi[*µj∂ ºΩLRiV©yŒ˝œ¡ß GáWLRiV,«¡©´s™´sLji23 (ôdÿ’ q÷´dt): mz sn ˙ ¡™´sLji 6 ©´sVLi¿¡ 15 æªΩ[µ∂k ™´sLRiNRPV @LiªRΩlLi[*µj∂ NRPÕÿ˘fl· ™´sVx§¶‹ª[ ΩR =™yáV «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. ry*≠sV™yLji NRPÕÿ˘fl·Li mz sn ˙ ¡™´sLji 9™´s æªΩ[µ∂k LS˙ºΩ 10.21 ¨s≠sVuyáNRPV, ry*≠sV™yLji LRi¥][ªΩR =™´sLi, 10™´s æªΩ[µ∂k ™´sVµ≥y˘x§¶ ¶ıLi 2 gRiLi»¡Ã¡NRPV, 14™´s æªΩ[µ∂k ©´s xqs™´sVV˙µR∂ ryı©yáV DLi…ÿ∏R∂V¨s @µ≥∂j NSLRiVáV ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ À≥¡œ ˙µyøR¡Ã¡Li ªRΩ LS*ªRΩ @LiªRΩ…”¡ ˙Fyµ≥y©´s˘™´sVV©´sı @LiªRΩlLi[*µj∂ áOUPQ ¯ ©´sLRiqz sLix§¶ ¶ry*≠sV @¨s ¬ø¡FyˆLRiV. DÀ≥¡œ ∏R∂V g][µy™´s Lji—¡Õ˝ÿá ©´sVLi¬ø¡[ NSNRP, LSxtsÌ Q˚Li ©´sVLi¿¡ NRPW≤y ∏R∂W˙ºΩ NRPVáV ™´sryÚLiR ©yıLRiV. gRiªRΩ G≤yµj∂ 10 L][«¡ŸÕ˝‹[ 15 áORPQá ™´sVLiµj∂ ™´søyËLRi¨s, C G≤yµj∂ ™´sVLjiLiªRΩ qx sLi≈¡˘ Õ‹[ À≥¡œ NRPVÚáV ™´sryÚLiR ¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. C ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V NUPáNRPÆ\™sV©´s™´s¨s, A L][«¡ŸÕ˝‹[ GLSˆ»˝¡V mx s…”¡tx sÓ QLigS DLi≤yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

À≥œ¡NRPVÚáV LSNRPF°NRPá N][xqsLi ™´sWµ≥R∂™y∏R∂VFy¤Õ¡Li, qx s–¡Æ©s[…¡” mx s÷˝¡ lLi[™s´ oá ™´sVµ≥∂R ˘ ALRiV mx sLi»¡VáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı »˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. DÀ≥¡œ ∏R∂Vg][µy™´sLji —¡Õ˝ÿá BxtsÌ Q Æ\µ∂™´sLi @LiªRΩlLi[*µj∂ áOUPQ ¯ ©´sLRiqz sLix§¶ ¶ry*≠sV ™yL<ij NRP µj∂™´s˘ ºΩLRiV NRPÕÿ˘fl· ™´sVx§¶‹[ ªRΩ=™yá qx sLiµR∂LRi˜ÈLigS ©´sLRiryxmsoLRiLi xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ xms NS‰gS GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s AƵ∂[bPLiøyLRiV. @¨sı aS≈¡Ã¡ @µ≥∂j NSLRiVáV qx s™´sV©´s*∏R∂VLiª][ mx s¨s ¬ø¡[ ∏R∂Wá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. FyLjiaRPVµÙ∂R ˘Li, ªyªy‰÷¡NRP mx sLiµj∂Œ˝¡œ ß, Æ\™sµR∂˘ bP’¡LSáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LSLRiV. F°÷d¡ qx sVáV, Fs\ZNPQQ=«fi @µ≥∂j NSLRiVáV LRiORPQfl· øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sV N][™yá¨s, @˙NRP™´sV ™´sVµR∂˘Li, ©y»¡VryLS ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s AƵ∂[bPLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s≠sµ≥∂R ≤T∂F°Ã¡ ©´sVLi¿¡ ©´sLRiryxmsoLS¨sNTP @µ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ ¡xqsV=áV ©´s≤R∂Fyá¨s AƵ∂[bPLiøyLRiV


4

X¯óÁø£yês¡+ 24`01`2014

ø±+Á¬>dtqT M&ÉqT. . _CÒ|æ˝À #˚s¡qT yÓø’ ±bÕ rs¡T Á|»ü \qT yÓ÷dü–+#·&yÉ T˚ : <ä÷[bÕfi¢¯ ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ xms©´sÀÿNRP áOTPQ ¯

gRiVLi»¡WLRiV,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): ªRΩ©´s©´sV LS«¡NUP∏R∂VLigS Ƶ∂ ¡˜ºdΩ}qsLiµR∂VNRPV N]LiµR∂LRiV mx s¨sgRi»Ì¡VNRPV¨s ªy©´sV FyLÌik ™´sWLRiVªy©´sLi»¡W µR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ZNP[Li˙µR∂ |ms˙…‹[÷¡∏R∂VLi xqsx§¶¶¶«¡™y∏R∂VV™´soá aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ xms©´sÀÿNRP áOTPQ ¯ ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ªy©´sV ’¡¤«¡zmsÕ‹[ ¬ø¡[Lij AFyLÌik ªRΩLRimx so©´s LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V NS™yá¨s N]LiµR∂LRiV µR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ªRΩ©´sNRPV LS«¡NUP∏R∂VLigS «¡©´s¯¨s¿¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s ™´sµj∂¤Õ¡[ ˙xmsxqsNTPÚ ¤Õ¡[µ∂R ©yıLRiV. gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ

Àÿxms»˝¡Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ... NSLi˙lgi£qs FyLÌik ™´s¤Õ¡˝ [ ªRΩ©´sNRPV gRiVLjiLÚ ixmso ™´s¿¡ËLiµR∂¨s, Fs…Ì¡” mx sLjiqz sÛ ºΩÕ˝‹[ FyLÌik ¨s ≠dsÆ≤∂[ ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[µ∂R ¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. LS©´sV©´sı Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Àÿxms»˝¡ ©´sVLi¬ø¡[ NSLi˙lgi£qs @À≥¡œ ˘LÛij gS F°…‘¡¬ø¡[ryÚ©s´ ©yıLRiV. ªy©´sV À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR VªRΩV©´sı»˝¡V ™´sqx sVÚ©s´ ı ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ ™yxqsÚ™s´ Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s mx s©´sÀÿNRP áOTPQ ¯ qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ªy©´sV ªRΩVµj∂ aS*xqs D©´sıLiªRΩ ™´sLRiNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[Æ©s[ DLi…ÿ©´s©yıLRiV. Àÿxms»˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi @’≥¡™´sXµÙ∂j NTP ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* @µ≥∂j NSLRiVáV ªRΩ©´sNRPV qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µ∂R ¨s mx s©´sÀÿNRP áOUPQ ¯ AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. @LiµR∂VZNP[ ªRΩ©´s FyL˝iR Æ™sVLi…fi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sı AbPLi¿¡©´sLiªRΩgS @’≥¡™´sXµÙ∂j ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂W©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV.@LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs @µ≥∂j uÌy©´sLi ªRΩ©´sNRPV LS«¡˘xqsÀ≥¡œ q{ s»¡V ZNP[…ÿLiVV}qsÚ NSµR∂©´s¨s @©yıLRiV. ALiµ≥∂R ˙xmsƵ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP q{ s™´sWLi˙µ≥∂R Õ‹[ J»˝¡V gRiÃ˝¡LiªRΩV @π∏∂[V˘ mx sLjiqz sÛ ºΩ GLRiˆ≤T∂Liµj∂. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ºΩ xms©´sÀÿNRP áOUPQ ¯ ’d¡¤«¡[{msÕ‹[ ¬ø¡[LRiªyLRi¨s

Ex§¶ ¶gS©yáV ExmsLiµR∂VNRPV©yıLiVV. µyLiª][ mx s©´sÀÿNRP©´sV A @LiaRPLi\|ms ˙xmsbPıLiøyLRiV. µk∂Liª][ mx s©´sÀÿNRP áOTPQ ¯Q |\ ms ≠sµ≥∂R LigS qx sˆLiµj∂LiøyLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR mx sLjiµ≥∂j Õ‹[ @’≥¡™´sXµÙ∂j mx s©´sVáNRPV ¨sµ≥∂R VáV N][Lij æªΩ[ LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li |\ msry NRPW≤y B™´s*¤Õ¡[µ∂R ¨s AÆ™s[µ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. @µ≥∂j NSLRiVáV qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ FsLi{ms ¨sµ≥R∂Váª][ xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı ©´s©yıLRiV. 5 NTPÕ‹[á ≠sV¨ds ™´sLi»¡gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L˝Ri©´sV Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚLigS 18 ™´sVV≈¡˘ ©´sgRiLSÕ˝‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Liøy™´sV¨s, ALi˙µ≥∂R ˙xmsƵ∂[a`P Õ‹[¨s ™´sVV≈¡˘ mx s»Ì¡flÿÕ˝‹[ C qx sµR∂VFy∏R∂W¨sı @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVN]ryÚ™´sV©yıLRiV. Ƶ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS 450 —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ BLi»¡L`i NRPLi|ms¨ds F°LÌiR ¡VÕfi ˙FyLRiLi’≥¡Liøy™´sV¨s, C ≠sµ≥y©´sLi NTPLiµR∂ INRP N˝PR Qqx sÌ L`i mx sLjiµ≥∂j Õ‹[ D©´sı ALiVVÕfi gS˘£qs NRPLi|ms¨dsá ©´sVLi¿¡ BxtsÌ QÆ\™sV©´s NRPLi|ms¨dsNTP gS˘£qs NRPÆ©sORPQ©±sáV ™´sWLRiVËN][™´søR¡Ë©yıLRiV. C qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ m{ s{qs{qs qx sLi∏R∂VVNRPÚ NSLRi˘µR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· lLi≤Ô∂T , ZNP[Li˙µR∂ mz sn ÷¡Li |qs©y=L`i À‹[LÔRiV xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V LS™´sVV ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

\|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): ™´sVLi˙ºΩ ÀÿáLS«¡Ÿ {qs™´sWLi˙µ≥R∂NRPV ˙µ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ …”¡AL`iFs£qs ™´sVµÙR∂ªRΩV xmsáNRP≤R∂Li... NRPV˙»¡ IxmsˆLiµR∂LiÕ‹[ À≥ÿgRiÆ™s[V©´s¨s …”¡≤T∂zms ≠s£ms µ≥R∂÷¡◊¡FyŒ˝œ¡ ©´slLi[Li˙µR∂ AL][zmsLiøyLRiV. \Æ™sNSFy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Fsxmsˆ…”¡Õÿlgi[ @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li ™yLji NRPV˙»¡Õ‹[ À≥ÿgRi™´sV©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sµÙR∂ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... \Æ™sNSFy xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V DLi≤y÷¡=Liµj∂ xqsÀ≥œ¡Õ‹[, A…ÿ≤y÷¡=Liµj∂ \Æ™sVµy©´sLiÕ‹[ @¨s.. lLiLi≤R∂W ™´sµj∂÷¡ FyLjiF°ªRΩW xqs\Æ™sVNRP˘™yµR∂Li ≠s¨szmsLiøR¡≤R∂Li ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsgjiLiøR¡≤R∂Æ™s[V©´s

©yıLRiV. ZNP[™´sáLi ™yLRiV ªRΩ™´sV ™´sp˘x§¶¶¶LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ L][«¡⁄ @≤ÔR∂VNRPVLi»¡W xqs\Æ™sVNRP˘ ¨s©yµR∂Li ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ª][≤yˆ»¡V @Liµj∂xqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiËNRPV \Æ™sNSFy @≤ÔR∂VªRΩgRiá≤R∂Li\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘™yµR∂Vá ˙xmsxqsLigSá©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li\|ms AFyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ºdΩ˙™´s @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sNSFy ˙≤y™´sW NRPLi|ms¨dsgS ™´sWLjiLiµR∂¨s, xqs\Æ™sVNRP˘ ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™yµR∂Æ™s[V áORPQ ˘™´sVLigS xms¨s¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ µ≥R∂÷¡◊¡FyŒ˝œ¡ ©´slLi[Li˙µR∂ AL][zmsLiøyLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂ DµR∂˘™´sW¨sNTP Æ™s©´sVıF°»¡V F~≤R∂™´sµÙR∂¨s «¡gRi©±sNRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂\|ms ¿¡ªRΩÚaRPVµÙj∂ DLi¤…¡[ xqs\Æ™sVNRP˘™yµR∂Váª][ NRP÷¡zqs xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sVL][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Ƶ∂[≠sÆ©s[¨s D™´sW ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... «¡gRi©±s \|qsN][Õÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ZNP[™´sáLi øR¡LRiËNRPV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li µy*LS ™yLRiV ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjixqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. µR∂™´sVV¯Li¤…¡[ øR¡LRiËÕ‹[ FyÕÊ‹Li¤…¡[ J…”¡Lig`i ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiµR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙µR∂Li ™´sVLjiLiªRΩ gRi≤R∂V™´so BxqsVÚLiµ][ ¤Õ¡[µ][ æªΩ÷¡∏R∂VµR∂¨s @©yıLRiV. @ÕÿLi»¡xmsˆV≤R∂V D©´sı

xqs™´sV∏R∂VLiJáƩs[ øR¡LjiËLi¿¡ J…”¡Lig`i ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiµR∂©yıLRiV. zqsFsLi ˙xmsxqsLigRiLi ªRΩLRi™yªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ªRΩLRi™yªRΩ ªRΩ™´sVÕÿLi…”¡ ™yLRiV ™´sW…˝ÿ≤y÷¡= DLiµR∂©yıLRiV. ≠s ¡«¡©´s ™´sÃ˝¡ ªRΩ™´sV ˙FyLiªy¨sNTP ºdΩLRi¨s ©´sxtÌsQLi «¡LRiVgRiVªRΩLiµR∂¨s, @©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV rygRiVªygRiV¨dsLRiVNRPV µj∂NRPV‰ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][LiµR∂©yıLRiV. \Æ™sNSFy NSLi˙lgi£qs NRPV™´sV¯NRPV‰ LS«¡NUP∏R∂WáV A≤R∂Vª][LiµR∂©yı LRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´sVVryLiVVµy ’¡Ã˝¡V\|ms J…”¡Lig`i «¡Ljizms ºdΩLS÷¡=LiƵ∂[©´s¨s {qs™´sWLi˙µ≥R∂ …”¡≤T∂zms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. J…”¡Lig`iÕ‹[ ’¡Ã˝¡V©´sV J≤T∂LiøR¡≤R∂Li µy*LS LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPryÚ™´sV¨s A FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V æªΩ÷¡FyLRiV. xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ’¡Ã˝¡V\|ms J…”¡Lig`i DLi»¡VLiµy ¤Õ¡[µy @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV xqsÀ≥ÿ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ¤Õ¡[µy {qsˆNRPL`i Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s }msLji»¡ æªΩáVgRiV«ÿºΩ¨s ™´sVVNRP‰Ã¡V ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV r°¨s∏R∂WgSLiµ≥k∂ ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ ©yıLRi¨s µ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙µ≥R∂NRPV ˙µ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı \Æ™sNSFy @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©±s xqsÀ≥œ¡Õ‹[©´sV ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjixqsWÚ µR∂VLS¯LÊS¨sNTP Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yı LRi¨s AZOP[QzmsLiøyLRiV.

n–ï |üÁe÷<ë\ |ü≥¢ n|üÁeT‘·Ô+>± e´eVü‰]+#ê* C™´sWL`i‰|mns≤`∂ µy*LS NRPLiµR∂Vá N]©´sVg][áV {ÏwüO´ø£\ÃsY ns¡{Ï‘√ n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\T bı+<äe#·TÃ! õ˝≤¢ n–ïe÷|üø£XÊK n~ø±] Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄ ø£&É|ü, »qe] 23(ôdÿ’ q÷´dt) ' $<ë´ dü+düú˝À¢ n–ï Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄&ÉT $<ë´s¡Tú\T, dæã“+~ nÁ|üeT‘·Ô+>± e´eVü‰]+#ê\ì n–ïe÷|üø£XÊK õ˝≤¢ n~Ûø±] _.Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. C≤rj·T n–ïe÷|üø£ yês√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± ø£&É|ü q>∑s¡+ _\º|t düMT|ü+˝Àì Áo #Ó’‘·q´ bÕsƒ¡XÊ\˝À n–ïe÷|üø£XÊK Ä<ä«s¡´+˝À Á|üe÷<ë\ ìyês¡D≈£î rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T, Á|üe÷<ë\T »]–q|ü⁄&ÉT #˚|ü{≤º*‡q #·s¡´\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\ ô|’n+‘·düTÔqT+∫ øÏ+~ es¡≈£î n–ï Á|üe÷<ë\T dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄&ÉT nÁ|üeT‘·Ô+>± m˝≤ e´eVü‰]+#ê˝À $<ë´s¡Tú\ #˚‘·H˚ #˚sTT+#ês¡T. Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·÷»e÷q´+ bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeq düeTT<ëj·T+˝À

n–ï Á|üe÷<ä ìyês¡D |ü]ø£sê\qT Á|ü‹ >∑~˝À n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ n–ï Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+#˚≥|ü⁄&ÉT eT+≥\T ÄπsŒ $<Ûëq+, eT+≥\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ñjÓ÷>∑|ü&˚ ø±s¡“Hé &Éj·÷¬ø’‡&é (d”z≥T) ø£+f…Æqs¡T¢,&Ó’ ¬ø$Tø£˝Ÿ bÂ&ÉsY (&ûd”|”)‘√eT+≥\qT ÄπsŒ $<ÛëHêìï #·÷|æ+#ês¡T. n˝≤π> eT+≥˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï $<ë´s¡Tú\qT, Á|ü»\qT s√Ç+#˚ $<Ûëq+, düèŒVü≤ ø√˝§ŒsTTq yê]øÏ ‘·ø£åDy˚T n+~+#ê*‡q Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ >∑T]+∫ #·ø£ÿ>± $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n–ïe÷|üø£XÊK õ˝≤¢ düVü‰j·T n~Ûø±] @düTs¡‘·ï+, ø£&É|ü ô|ò’sY ùdºwüHé n~Ûø±] ∫qï ãC≤], Ç‘·s¡ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ BLi˙µR∂Æ™s÷˝¡, \¤«¡©´sWL`i ™´sWlLi‰»˝¡Õ‹[ NRPLiµR∂Vá N]©´sVg][Œ˝œ¡ß ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s ™´sWL`i‰|mns≤`∂ —¡Õ˝ÿ Æ™s[VÆ©s[«¡L`i æªΩ÷¡FyLRiV. Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[©´sW N]©´sVg][áV ZNP[Li˙µR∂Li ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV DLi»¡VLiµR∂¨s, \lLiªRΩVáV ª]LiµR∂LRixms≤R∂NRPVLi≤y ALRi¤À¡…Ì”¡ æªΩ[™´sV aSªRΩLi ªRΩgÊji©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ºdΩxqsVNRPV™´s}qsÚ FsÕÿLi…”¡ ALiORPQáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiµR∂©yıLRiV. \¤À≥¡Liry, ¨sLRi¯Õfi ≠sxmsfl·VÕ˝‹[©´sW ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ N]©´sVg][áV ZNP[Li˙µyá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NRPLiµR∂Vá©´sV ™´sVµÙR∂ªRΩV µ≥R∂LRiª][ N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¡∏R∂V»¡ NRPLiµR∂VáNRPV NTP*Li…ÿáVNRPV LRiW.3800 NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s µ≥R∂LRi ¤Õ¡[µR∂¨s, \lLiªRΩVáV ©´sxtÌsQF°NRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ™´sVµÙR∂ªRΩV µ≥R∂LRi LRiW.4300ª][ ™´sWL`i‰|mns≤`∂ N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \lLiªRΩVáV  ¡∏R∂V»¡ @™´sVV¯N][™´sµÙR∂¨s N][LSLRiV. ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ @™´sVV¯N][™´s≤R∂Li µy*LS ™´sVµÙR∂ªRΩV µ≥R∂LRi á’≥¡xqsVÚLiµR∂¨s, ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡[ºΩNTP @LiµR∂Vªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C @™´sNSaS¨sı \lLiªRΩVáV xqsµj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. @LiVVæªΩ[ \lLiªRΩVáV ¬ø¡ªRΩÚ¬ø¡µyLRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y, æªΩ[™´sV aSªRΩLi ªRΩgÊjiLi¿¡ ©yfl·˘ªRΩª][ NRPW≤T∂©´s NRPLiµR∂Vá©´sV ºdΩxqsVNRPV ™´s}qsÚ ™´sVµÙR∂ªRΩV µ≥R∂LRi á’≥¡xqsVÚLiµR∂©yıLRiV.

’¡¤«¡zmsÕ‹[NPT NUPáNRP Æ©s[ªΩR áV

ºΩLRiV™´sVáՋ[ xqs*áˆLigS |msLjigji©´s À≥œ¡NRPVÚá LRiµÙk∂

Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji23(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s≠sµ≥∂R FyLÌik á ©´sVLi¿¡ mx s %`¡LRi™´sVV≈¡ Æ©s[ªΩR áV ’¡¤«¡zmsÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiµR∂VNRPV ™´sVVLiµR∂VNRPV ™´sqx sVÚ©yıLRi¨s FyLÌik —¡Õ˝ÿ ˙xmsµ≥y©´s NSLRi˘µR∂Lji+ Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *L`i @©yıLRiV. FyLÌik mx s»˝¡ ˙xms«¡Õ˝‹[ |msLRiVgRiVªRΩV©´sı AµR∂LRifl·NRPV Bµj∂ ¨sµR∂LRi+©´s™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xmsµ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩgS ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤U∂ NS™yáƩs[ ANSLiORPQ Æ™s[VLRiNRPV ∏R∂VV™´sªRΩ ªRΩ™´sV FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[lLi[LiµR∂VNRPV qx sV™´sVV≈¡ªRΩ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»Ì¡V ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xms™´sVV≈¡VáV NRPW≤y @Æ©s[NPR ™´sVLiµj∂ FyLÌik ¬ø¡[LiR ©´sV©´sı»Ì¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’¡¤«¡zms lgiáVxmso©´sNRPV NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V |\ qs¨sNRPVÕ˝ÿ mx s¨s¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @¨sı rÛy©y©´sáNRPV ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌik @À≥¡œ ˘LÛiR VáV F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚLiR ¨s @©yıLRiV. Fyfl·z§¶ ¶ªΩR ˙Fy¤«¡NÌPR VNRPV «ÿºdΩ∏R∂Vx§¶‹µ[ y NRP÷¡ˆLiøyá¨s N][LiR VªRΩW ALiµ][Œ¡œ ©´sNRPV µj∂gSá¨s ’¡¤«¡zms ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liµj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms IºΩÚ≤∂T æªΩ[™yá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc¬ø¡[Æ™s[Œ¡œ˝ ˙Fy¤«¡NÌPR VNRPV «ÿºdΩ∏R∂Vx§¶‹[µy NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙Fyfl·z§¶ ¶ªΩR c¬ø¡[Æ™s[Œ¡œ˝ ˙Fy¤«¡NÌPR V µy*LS —¡Õ˝ÿNRPV mx spLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ªygRiV, rygRiV¨dsLRiV NRP÷¡ˆLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ BªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ’¡¤«¡zms Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ˙Fyfl·z§¶ ¶ªΩR ˙Fy¤«¡NÌPR VNRPV «ÿºdΩ∏R∂V §x ¶‹µ[ y NRP÷¡ˆLiøyá¨s N][LiR VªRΩW ALiµ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV.

ºΩLRiV™´sVá,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): ºΩLRiV™´sVáՋ[ xqs*áˆLigS À≥œ¡NRPVÚá xqsLi≈¡˘ |msLRigRi≤R∂Liª][ LRiµÙk∂ N]©´srygRiVª][Liµj∂. $™yLji µR∂LRi+©´sLi N][xqsLi 5 NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. $™yLji xqsLRi*µR∂LRi+©y¨sNTP 5gRiLi»¡Ã¡V, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚáNRPV 3gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRPµR∂LRi+©y¨sNTP 2 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liµj∂. aRPV˙NRP,aRP¨s™yLSÕ˝‹[ LRiµÙk∂ ™´sVLjiLiªRΩ |msLjilgi[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ $NSŒœ¡x§¶¶¶{qsÚaRP*LSá∏R∂VLiÕ‹[ ry*≠sV, @™´sV¯™yL˝Ri x§¶¶¶ßLi≤U∂ ¤Õ¡NTP‰Lixmso «¡LjigjiLiµj∂. ˙xmsµ≥y©´s Aá∏R∂Wáª][ Fy»¡V @©´sV ¡Liµ≥R∂ Aá∏R∂W\¤Õ¡©´s ™´sVVªy˘Ã¡™´sV¯, $˙xmsxqs©´sı ™´sLRiµR∂LS«¡ry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[¨s x§¶¶¶ßLi≤U∂á©´sV ¤Õ¡NTP‰LiøyLRiV. ªRΩµy*LS 97,04,686 LRiWFy∏R∂VáV Aµy∏R∂VLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V Aá∏R∂V C™Ø[ æªΩ÷¡FyLRiV. BLiNS 32.200 ˙gS™´sVVá  ¡LigSLRiLi, 442.150 NTPÕ‹[á Æ™sLi≤T∂ ¨sá*áV ™´søyË∏R∂V©yıLRiV. ≠ds…”¡ª][ Fy»¡V 180 ≠sƵ∂[bdP NRPlLi¨ds= ©Ø[»˝¡V NRPW≤y ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. gRiªRΩ Æ©sá 15™´s æªΩ[µk∂©´s ¤Õ¡NTP‰Lixmso «¡LjigjiLiµj∂. 37 L][«¡ŸÃ¡NRPV gS©´sV C Æ™sVVªRΩÚLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V Aá∏R∂V @µ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

sêÁwüº ñ<ë´qXÊK ]f…ÆsY¶ CÒ&û y˚+|ü˝…¢ \øÏåà¬s&ç¶ ø£&|É ü »qe] 23(ôdÿ’ q÷´dt) ' {ÏwOü ´ø£\ÃsY ns¡{Ï |ü+≥ kÕ>∑T #˚dTü ≈£î+fÒ n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\T bı+<äe#·Ãì sêÁwüº ñ<ë´qXÊK ]f…sÆ ¶Y C≤sTT+{Ÿ &Ós¬’ ø£sº Y y˚+|ü˝¢… \øÏàå s¬ &ç¶ dü÷∫+#ês¡T. ø£&|É ü q>∑s¡ •yês¡˝¢ Àì }≥T≈£Ls¡T˝À>∑\ ÁbÕ+rj·T ñ<ë´q •ø£Hå ê øπ +Á<ä+˝À yÓm’ kÕ‡sY, ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À¢ ns¡{Ï|ü+≥ kÕ>∑T #˚ùd ¬s’‘·T\≈£î ne>∑yêVü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± \øÏåà¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üj÷Ó >∑XÊ\˝À ns¡{ìÏ kÕ>∑T #˚dTü qÔ ï s¬ ‘’ T· \T ∫qï ∫qï C≤Á>∑‘\Ô· qT bÕ{Ï+#·&+É <ë«sê n~Ûø£ ñ‘·Œ‹Ôì kÕ~Û+#·e#·ÃHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆq ñc˛íÁ>∑‘,· yÓ\T‘·Ts¡T, >±*˝À ‘˚eT ñ+&˚˝≤ |ü]dæú‘·T\qT ø£*Œ+∫ ø±yê*‡q b˛wüø£ |ü<ësêú\qT n+~+∫ ø£DC≤˝≤\‘√ |æ\¢ yÓTTø£ÿ\qT |ü⁄{Ïkº ÕÔsH¡ êïs¡T.‘Ó>T∑ fi¯ó¢ ˝Òì n~Ûø£ ~>∑Tã&ç e#˚Ã˝≤ ô|+∫qy˚ {ÏwüO´ø£\ÃsY

ªRΩgÊji©´s ¿¡LRiVªRΩxmsoáVáV xqsLiøyLRiLi

\|§¶ µR∂LSÀÿµ`∂ FyªRΩ ¡{qsÚÕ‹[ À≥ÿLki ø][Lki

NRP≤R∂xms,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): @≤R∂≠sÕ‹[ «¡LiªRΩVgRifl·©´sÕ‹[ @Æ©s[NRP ≠sxtsQ∏R∂WáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ D©´sı «¡LiªRΩV™´soá xqsLi≈¡˘ ªRΩgÊRiVªRΩV©´sı»˝¡V gRiVLjiÚLiøyLRiV. ¿¡LRiVªRΩá xqsLi≈¡˘ ªRΩgÊjiLiµR∂¨s æªΩáVr°ÚLiµj∂. ¡Æµ∂[*Õfi @»¡≠dsaS≈¡ lLi[Li—¡Õ‹[ ™´sVW≤R∂V ¿¡LRiVªRΩ xmsoáVáV D©´sı»˝¡V gRiVLjiÚLiøyLRiV. ªy«ÿgS ™y…”¡ FyµR∂™´sVV˙µR∂á©´sV }qsNRPLjiLiøyLRiV. ˙Àÿx§¶¶¶¯fl·xm˝s¤Õ¡ ’d¡»¡VÕ‹[¨s |ms©´sVbPá ©´sLRizqsLix§¶¶¶¯ry*≠sV @À≥œ¡∏R∂WLRifl·˘LiÕ‹[ lLiLi≤R∂V, áLiNRPá™´sVá @À≥œ¡∏R∂WLRifl·˘LiÕ‹[¨s Õ‹[ªRΩV™´sLiNRP ’d¡»¡VÕ‹[ ™´sVW≤R∂V ¿¡LRiVªRΩxmsoáVáV xqsLiøR¡LjixqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩ G≤yµj∂ ¬ø¡[zqs©´s xmsoáVá gRifl·©´sÕ‹[ ™´sVW≤R∂V ¿¡LRiVªRΩxmsoáVáV, INRP ¿¡LRiVªRΩxmso÷¡ zmsÃ˝¡ D©´sı»˝¡V gRiVLjiÚLiøy™´sV¨s, BxmsˆV≤R∂V A ¿¡LRiVªRΩ zmsÃ˝¡ xqsLiøyLjixqsVÚ©´sı»˝¡V NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[µR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. C Æ©sá 18 ©´sVLi¿¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı «¡LiªRΩVgRifl·©´s aRP¨s™yLS¨sNTP ™´sVVgRiVxqsVÚLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. øyá GŒ˝œ¡ ªRΩLS*ªRΩ \|§¶¶¶©y @≤R∂VgRiV NRP¨szmsLi¿¡LiµR∂¨s, @≤R∂≠s NRPVNRP‰Ã¡V, FsáVgRiV ¡Li»˝¡V, ©´sNRP‰, @≤R∂≠s xmsLiµR∂VáV, GƵ∂xmsLiµj∂, NRPVLiƵ∂[Œ˝œ¡ß, @≤R∂≠szms÷˝¡ FyµR∂™´sVV˙µR∂á µy*LS xqsLiøR¡LjixqsVÚ©´sı»˝¡V ªRΩ™´sVaS≈¡ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s gRifl·©´sÕ‹[ æªΩ[÷¡LiµR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @≤R∂™´soÕ˝‹[ «¡©´sxqsLiøyLRiLi |msLjigji, Æ™s[»¡gSŒ˝œ¡ ™´sÃ˝¡ NRPW≤y «¡LiªRΩV™´soáV ªRΩLRi÷¡F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

|\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji23(ôdÿ’ q÷´dt): |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂ FyªRΩ ¡{qsÚÕ‹[ À≥ÿLki ø][Lik «¡LjigjiLiµj∂. J ˙xms™yxqsÀ≥ÿLRiºdΩ∏R∂VV≤T∂ BLi…˝‹[ µ]LigRiáV À≥ÿLkigS µ][ø¡R VNRPV©yıLRiV. ™yLji NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[BLi…˝‹¨[ s ™yLRiLiªy ≠s™yx§¶¶¶ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP Æ™sŒ˝¡œ gS... gRi™´sV¨sLi¿¡©´s µR∂VLi≤R∂gRiVáV BŒ˝¡œ ©´sV áW…‘¡ ¬ø¡[aSLRiV. BLi…˝‹[ DLi¿¡©´s 96 ªRΩVÕÿá  ¡LigSLRiLi, 1200 ZNP©´s≤y NRPlLi¨ds=, LRiW.áORPQ ©´sgRiµR∂V, lLiLi≤R∂V HFn°©±sá©´sV µR∂VLi≤R∂gRiVáV @xmsx§¶ ¶Lij LiøyLRiV. øR¡LiøR¡ÕfigRiW≤R∂NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ™´sVNRPW˜Õfi @÷d¡∆ÿ©±s 20GŒ˝¡œ ˙NTPªRΩLi ZNP©´s≤yÕ‹[ qz sÛ LRimx s≤ÔyLRiV. ªRΩ©´s NRPV™´sWlLiÚ ™y™yx§¶ ¶Li N][qx sLi ZNP©´s≤y ©´sVLi¿¡ ™´sVNRPW˜Õfi @÷d¡∆ÿ©±sª][Fy»¡V ™´sVL][ ©yáVgRiV NRPV»¡VLiÀÿáV FyªRΩ ¡{qsÚ øR¡LiøR¡ÕfigRiW≤R∂Õ‹[¨s @ªRΩ¨s ¨s™yry¨sNTP ™´s¿¡Ë |msLi≤˝T∂ GLSˆ»˝¡Õ‹[ D©yıLiVV. BLi…”¡NTPªyŒœ¡Li Æ™s[qz s mx sn LiORPQ©s± •¶¶ áVNRPV ™´s¿¡Ë ≠s™yx§¶ ¶ NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ DLi≤R∂gS µR∂VLi≤R∂gRiVáV BŒ˝¡œ ©´sV áW…‘¡ ¬ø¡[aSLRiV. Àÿµ≥∂j ªRΩVá mz sn LS˘µR∂V Æ™s[VLRiNRPV ≤R∂’d¡L`ixmsoLRi F°÷d¡qx sVáV ZNP[qx sV©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[qz s µR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BµR∂Liªy gRi™´sV¨sLi¿¡©´s ™ylLi[ ¬ø¡[qz s DLi…ÿLRi¨s F°÷d¡qx sVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiLigRiLiÕ‹[NPT µj∂gji©´s F°÷d¡qx sVáV µR∂LS˘xmsoÚ ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV.

m.|æ.Á{≤Hé‡ø√˝À n$˙‹ ©\\T dü‘T· |Ô *ü /¢ KeTà+, »qe] 23 (ôdÿ’ q÷´dt)' $<äT´‘Y XÊK˝À |üì #˚dTü qÔ ï ø=+<äsT¡ Ä~Ûø±s¡T˝À¢ ù|s¡T≈£î b˛sTTq n$˙‹ C≤&É´+ Á|ü<ëq+>± $ì|ædTü +Ô ~. Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>± $X¯«dü˙j·T‘· düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ KeTà+ õ˝≤¢˝À $<äT´‘Y XÊK˝À qøÏ© dü]|º øπæò ≥T¢ düèwæ+º ∫ ø=+<äsT¡ <äfi≤s¡T\T #·˝≤eTD° ne⁄‘·Tqï qøÏ© ñ<√´>∑T\T n~Ûø±s¡T\ qT ˝Àãs¡T#·Tø=ì \ø£\å T ≈£îeTà]+ #·Tø=ì |üøÿ£ <ë] |ü{dºÏ Tü qÔ ï yÓq’ +. n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ø£fió¯ fl eT÷düTø=ì HÓ\HÓ˝≤ J‘ê\T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü #Ó*¢düTÔHêïs¡T. dü‘·TÔ|ü*¢ &ç$»Hé˝À $<äT´‘Y XÊK˝À |üì#˚dTü qÔ ï ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q nqï<äeTTà\T Ç+{Ï ù|s¡T¢ y˚sT¡ y˚sT¡ dü]|º øπæò ≥¢‘√ ˝…q’ yÓTHé>± |üì#˚dTü HÔ êï s¡T. M]<äs› ÷¡ nqï<äeTTà˝…q’ |üŒ{ÏøÏ Ç+{Ï ù|s¡T e÷Á‘·+ ˇø£{Ï ø±<äT. Ç<äs› T¡ y˚sT¡ y˚sT¡ >± Ç+{Ï ù|s¡q¢ T ô|≥Tº≈î£ Hêïs¡T. Ç˝≤ mø£ÿ&ÓH’ ê #Ós=ø£ Ç+{Ï ù|s¡T ô| ≥Tº≈î£ qï yêfi¯ófl eT#·TìøH’ ê ø±qsês¡T. Ç+‘˚ø±<äT M]<ä]› øÏ u≤eeT]~ ñHêï&ÉT. Mfi¯fl #Ó*ì¢ #˚dTü ≈£îqï n‘·qT Ç‘·ì Ç+{Ï ù|s¡T nqï<äeTTà˝À¢ ˇø£] Ç+{Ïù|s¡T ˇø£{>Ï ± ñ+~. eT]j·TT nqï<äeTTà ˝À¢ ô|<ä› yê&ç ø=&ÉT≈£î Ç+{Ï ù|s¡T yêfi¯¢ u≤u≤sTT Ç+{Ïù|s¡T ˇø£{>Ï ± ñ+~. ø±ì ‘·+Á&ç ø=&ÉT≈£î\ Ç+{Ïù|s¡T¢

qœ* dü]º|òæπø≥¢‘√ ñ<√´>±\T #˚‘·T\T e÷s¡T‘·Tqï ˝ø£å˝À¢ s¡÷bÕj·T\T KeTà+ õ˝≤¢ $<ë´‘Y XÊø£˝À CÀs¡T>± qœ* dü]º|òæπø≥¢‘√ ñ<√´>±\T yÓ\T>∑u…&ÉT‘·THêï≥T¢ Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. á$wüj·TyÓTÆ ªªyêsêÔ‘·s¡+>±\Tµµ $esê\T ùdø£]+#·>± ˇø£ÿ dü‘·TÔ|ü*¢ &ç$»Hé˝ÀH˚ 15 eT+~øÏ ô|’>± ñ<√´>∑T\T qœ* dü]º|òæπø≥¢‘√ ñ<√´>∑+ b˛+~q yêπs ñHêïs¡H˚ $wüj·T+ ‘Ó*dæ+~. á$wüj·T+˝À ìC≤ìC≤\T @$T{À Çø£ÿ&É ù|s√ÿqï q\T>∑T] $esê\T |ü]o*ùdÔ ns¡∆eTe⁄‘·T+~. y˚sT¡ y˚sT¡ >± ñHêïsTT. M] q\T>∑T]øÏ Ç+{Ï ù|s¡T¢ m˝≤ ñHêïjÓ÷ >∑eTì+#·+&ç? Ms¡T q\T>∑Ts¡T mø£ÿ&É #·<Tä e⁄≈£îHêï $esê\T dü]>±Z ˝Òe⁄ Ms¡T dü]|º øπæò {Ÿ‡qT düèwæ+º #ês¡H~˚ Çø£ÿ&É düŒwü+º ne⁄‘·T+~. nsTTq|üŒ{ÏøÏ @ n~Ûø±] ≈£L&Ü á$wüj÷· ìï >∑eTì+#·˝<Ò Tä . Ç+‘· ø£fió¯ fl eT÷düTø=ì $<äT´‘YXÊK n~Ûø±s¡T\T m˝≤ $<ÛTä \T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. Mfi¯flô|’ n~Û ø±s¡T\T ø=ìï <äXÊu≤›\T>± M]ô|’ #·s´¡ rdüTø=q˝Ò<+ä fÒ Á|üuTÑÛ ‘·« kıeTTàqT m+‘·>± <√|æ&û #˚düTÔHêïs H˚~

ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T >∑eTì+#ê*‡q $wüjT· +. qœ* dü]|º øπæò ≥¢‘√ ñ<√´>∑+ #˚dTü qÔ ï á q\T>∑Ts¡T KeTà+ ns¡“Hé eT+&É\+ $.yÓ+ø£{≤j·T bÕ˝…+ Á>±eT eTTq≈£î #Ó+~qyês¡ì ‘Ó*dæ+~. 1) nqï<äeTTà˝À¢ yÓTT<ä{Ï yê&ÉT eT~Ûs¡ düuŸùdwº Hü ˝é À $<ÛTä \T ìs¡«Væ≤+∫ á eT<Û´ä ø±\+˝À ]f…sÆ yY TÓ +{Ÿ nsTTHês¡T. ]f…sÆ yY TÓ +{Ÿ u…H|é {æò Ÿ ≈£L&Ü \ø£˝å À¢ bı+~Hê&ÉT. 2) Ç‘·ì ø=&ÉT≈£î dü‘T· |Ô *ü ¢ eT+&É\ uÒ‘T· |ü*¢ Á>±eTeTT˝À ndæôd+º {Ÿ ˝…H’ yé TÓ Hé>± |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. ø=&ÉT≈£î

Ç+{Ï ù|s¡T ‘·+Á&ç Ç+{Ï ù|s¡T y˚sT¡ y˚sT¡ >± ñHêïsTT. 3) Äj·Tq ‘·eTTà&ÉT dü‘T· |Ô *ü ¢ {ÖHé˝é À ˝…H’ yé TÓ Hé>± |üì#˚dTü HÔ êï&ÉT. nqï <äeTTà\ Ç+{Ï ù|s¡T ≈£L&Ü e÷s¡TŒ ñqï~. 4) M] u≤eeT]~ yÓs’ ê {ÖHé˝À ˝…H’ yé TÓ Hé>± |æq#˚dTü HÔ êï&ÉT. Ms¡T q\T>∑Ts¡T eT+∫ ñ<√´>±\T dü+bÕ~+∫ $<äT´‘YXÊK ˝À|æq#˚dTü ≈£î+≥÷ j·T÷ìj·THé ©&ÉsY wæ|qt T ≈£L&Ü Mfi‚fl ìs¡«Væ≤+#·&+É Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+<äì |ü\Te⁄s¡T Äs√|æ+#ês¡T. á q\T>∑Ts¡T Ä&ç+<˚ Ä≥, bÕ&ç+<˚bÕ≥>± e´eVü≤]+#·&É+ Mfi¯flì #·÷dæq ‘√{Ï ñ<√´>∑T\≈£î e÷ Á‘·+ $T+>∑T&ÉT |ü&≥É + ˝Ò<Tä . Çe˙ï #·÷düT≈£î+≥÷ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e÷eT÷fi¯fl eT‘·T˝Ô À CÀ>∑T‘·÷ #√<ä´+#·÷düTÔHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘·eT |ü]~Û˝Àì |üì #˚düTÔqï ñ<√´>∑T\T ì»yÓTqÆ $<ë´s¡Ω‘\· T nedüsy¡ TÓ qÆ dü]|º øπæò ≥¢ìï ì»e÷ ø±<ë nH˚ $wüj÷· ìï |ü]o*+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. Á|üdTü ‘Ô +· qF* dü]|º øπæò ≥¢ e´ee÷s¡+ XÊU≤ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*dæq|üŒ{ÏøÏ |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ø±e⁄q ñ<√´>∑T\ qF* dü]|º øπæò ≥¢ ñ<√´>∑T\qT >∑T]Ô+∫ ‘·–q #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

yÓTTø£ÿ\Hêïs¡T. kÕ<Ûës¡D ns¡{Ï yÓTTø£ÿ\T s¬ +&ÉTqïs¡ mø£sê\˝À 3600 yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï‘˚ ndüeÔ ´dü+Ô >± 2700 >¬ \\T e÷Á‘·yT˚ ekÕÔjT· ì #ÓbÕŒs¡T. {ÏwOü ´ø£\ÃsY ns¡{Ï yÓTTø£ÿ˝…‘’ ˚ ˇø£ Áø£eT |ü<䛋˝À ô|s¡T>∑T‘·÷ 3300 ¬>\\T ekÕÔjT· Hêïs¡T. ˇø£ ≥qTï ø±j·T\T ~>∑Tã&ç sêyê\+fÒ 8 øÏ˝À\ qÁ‘·»ì, 6 øÏ˝À\ bı{≤wt, 1.5 øÏ˝À\ uÛ≤dü«s¡+ y˚j÷· *‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ns¡{øÏ Ï Á|ü<ëÛ q+>± <äT+|ü, ø±+&É+, qT*, ù|qTã+ø£ |ü⁄s¡T>∑T\T, yÓs’ d¡ t ‘Ó>T∑ fi¯ó¢ ekÕÔjT· ì, ìyês¡D≈£î ñ<ë´qXÊK n~Ûø±s¡T\T, XÊÁdüyÔ ‘˚ \Ô· T dü÷∫+∫q eT+<äT\qT yê&Ü\Hêïs¡T. nq+‘·s+¡ s¬ ‘’ T· \T n&ç–q |ü\T dü+<˚V‰ü \≈£î ]f…ÆsY¶ CÒ&û düe÷<ÛëHê\T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ<ë´q •ø£Då ≤ øπ +Á<ä+ Á|æì‡bÕ˝Ÿ #·˝≤¢ düT_“¬s&瑶 √bÕ≥T ñ<ë´qXÊK n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~, s¬ ‘’ T· \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

·

¬ø{°|æj·Tdt˝À 33 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY¢

KeTà+,»qe] 23 (ôdÿ’ q÷´dt)' ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ <Ûäs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y πø+Á<ä+˝À Äs¡e <äX¯˝À 33 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ n<ÛäTHê‘·q Á{≤Hé‡|òüsYàs¡T¢ @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïeTì C…Héø√ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY dæ. sê<Ûëø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À 250 yÓT>± yê≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹ÔøÏ kÕeTs¡∆´+ ø£*–q ¬ø{Ï|æj·Tdt ◊<äe <äX¯˝ÀH˚ ‘=$Tà~ |ü~ j·T÷ì≥T¢ 500yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô kÕeTs¡∆´+ ø£*–q Äs¡e <äX¯\˝Àì dæ«#Y j·÷s¡T¶\˝À kÕ+πø‹ø£ düeTdü´\T ‘·˝…‹Ô á eT<Ûä´ ø±\+˝À ø=ìï >∑+≥\ bÕ≥T $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹ÔøÏ n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À _ôV≤#Yám˝Ÿ á<ÛäTHê‘·q |ü<ä∆‹˝À ◊sêŒ≥T #˚dæq ù|òCŸ wæ|tº Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢\˝À, dæ«#Y j·÷s¡T¶\˝À kÕ+πø‹ø£ ˝ÀbÕ\qT ìyê]+#˚+<äT≈£î nqTdü+<Ûëq+ #˚j·TqTHêïs¡T. ¬ø{Ï|æj·Tdt ◊<äT, Äs¡e <äX¯\ dæ«#Y j·÷s¡T¶\˝À á Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ e\q 400, 250 ¬øM dæ«#Yj·÷s¡T¶\˝À uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À m˝≤+{Ï nes√<Ûë\T ø£\T>∑eì C…Héø√ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY dæ.sê<Ûëø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. eTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ] ø=qT>√\T #˚dæq á Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY¢qT ¬s+&ÉT eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ neTs¡Ã#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Bì e\q ¬ø{Ï|æj·Tdt ◊<äT Äs¡T <äX¯\˝À $<äT´‘Y n+‘·sêj·T+ eT]j·TT Á{Ï|æŒ+>¥\T ≈£L&Ü ìyê]+#·T≥≈£î neø±X¯+ ñqï<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


5

X¯óÁø£yês¡+ 24`01`2014

|ü⁄{Ϻq düú˝≤ìøÏ Á<√Vü≤+ #˚dæq <äTsêàs¡TZ&ÉT dæm+ øÏs¡DY æªΩáLigSfl·NRPV A©y≤R∂V @©´sVNRPWáLi @©´s¤Õ¡[µy ¡z§¶¶¶LRiLigRi øR¡LRiËNRPV zqsµÙR∂LigS D©yı™y NRPLkiLi©´sgRiL`i FsLizms F~©´sıLi xqs™yÕfi

NRPLkiLi©´sgRiL`i, «¡©´s™´sLji 23 (ôdÿ’ q÷´dt): ªy©´sV |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂Õ‹[, æªΩáLigSfl· Õ‹[ mx so…Ìÿ©´s¨s g]LiªRΩV ¿¡LiøR¡VNRPVLi »¡V©´sı qz sFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T Æ©s[≤∂R V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ıµj∂ ˙µ][§x ¶ ¶LiNSµy @¨s NRPLkiLi ©´sgRiL`i FsLizms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i AL][zmsLiøyLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i Õ‹[ AL`i@Li≤`∂’¡ ™´sqx sºΩ gRiXx§¶ ¶LiÕ‹[ FsLizms NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áª][ NRP÷¡zqs ™´sW…˝ÿ≤y LRiV.

¨s©´sıgSNRP Æ™sVV©´sı NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¿¡»Ì¡¿¡™´sLjigS mx sLRi˘…”¡Li¿¡©´s ¡z§¶ ¶LiR LigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ™´sW»¡ áV ™´sVLji¿¡F°æªΩ[ —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLji¿¡ F°¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ¨s©´sı @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ™´sW»¡Ã¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı ©´s©´sNRPVLi¤…¡[ ªRΩ©´sª][  ¡z§¶ ¶LiR LigRi øR¡LRiËNRPV LS™yá¨s qx s™yÕfi ≠szqsLSLRiV. lLiLi≤R∂V Æ©sáá˙NTPªRΩLi NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ™´sVVáV

NRP©´sWL`iÕ‹[ «¡Ljigji©´s ¡z§¶ ¶LiR LigRi qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ™´sW»¡Ã¡V, Bxmsˆ…”¡ZNP[ ©yáVgRiV ryL˝iR V «¡Ljigji©´s @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms @µ≥j∂uÌy©´sLi AƵ∂[bP}qsÚ ≈¡¿¡ËªRΩLigS Fy…”¡ryÚ©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©´s ™´sW»¡Ã¡V LjiNSLÔRiVgS øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ D©yı∏R∂V©yıLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T ©yáVNRP©´sV ªy…”¡™´sV»Ì¡gS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂¤Õ¡[µ∂R ¨s ¬ø¡zmsˆ©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s LjiNSLÔRiVáV, ˙xmsxqsLigSáV zqsµÙR∂LigS D©yı∏R∂V©yıLRiV. r°¨s∏R∂WgSLiµ≥k∂ |ms…Ì¡” ©´s ’≥¡ORPQ ™´s¤Õ¡˝ [ qz sFsLi mx sµR∂≠s¨s F~Liµj∂©´s A∏R∂V©´s Æ©s[≤R∂V r°¨s∏R∂W gSLiµ≥k∂NTP NRPLRiNRPVgS¨s ™´s˘QQNTPÚgS ™´sW…˝ÿ≤R∂ ≤R∂Li µR∂VLS¯LÊiR ™´sV©yıLRiV. |\ §¶¶ µ∂R LS Àÿµ`∂Õ‹[ mx so…Ì¡” ©´s ™´s˘QQNPT ÆÚ™s[ @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ©s´ V NRPW≤y g_LRi≠sLiøy÷¡=

DLiµR∂Æ©s[ BLigjiªRΩ «Ïÿ©´sLiª][ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li¿¡ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá K©´sıªy˘¨sNTP ªRΩW»˝¡V F~≤R∂™´s™´sµÙ∂R ©yıLRiV. ™´sVV™´sW¯…”¡NTP ≠saS*xqs xmnsWªRΩVNRPV≤T∂gS øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ¨s÷¡¿¡F°π∏∂[V ™´s˘QQNPT Ú NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ¨s÷¡¿¡F°™´s≤R∂Li ∆ÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. ≠s≤T∂F°æªΩ[ ©´suÌyáV ™´sryÚ∏R∂VLi»¡V©´sı qz sFsLi ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi©´sV ÕÿNRPL`iÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ªyŒœ¡Li Æ™s[qx sVN][™yá©yı LRiV. NRP÷¡zqs DLi¤…¡[Æ©s[ N][…˝ÿµj∂ ©´suÌyáV ™´sryÚ∏∂R V¨s ¨sLRiWzmsLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ªy™´sVV øR¡WzmsLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV qz sµÙ∂R LigS D©yı™´sV ©yıLRiV. @LiVVµR∂VÆ™s[á N][»¡˝ LRiWFy∏R∂V á©´sV @µ≥∂j NSLRi µR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[qz s ºdΩxqsVNRPVF°LiVV©´s L][«¡ŸÃ¡V ™´sVLji¿¡F° ∏R∂WLS @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV, ¨s«¡LigSÆ©s[ mx so…Ì¡” ©´s qx sÛ Ã¡Li @¨s g_LRi≠s}qsÚ |\ §¶¶ µ∂R LSÀÿµ`∂N][, æªΩáLigSfl·N][ Fs¨sı Æ™s[á

r¢LRi≠sµR∂V˘ª`Ωª][ ≠sµR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV ¬ø¡N`P

N][»¡˝ V BøyË≤][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ªy©´sV xmso…Ì”¡©´s xqsÛ Õÿ¨sı @’≥¡™´sXµÙ∂j ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ≈¡¿¡ËªRΩLigS FsLiª][ ¬ø¡[xqsVÚ©yı©´s¨s, ¨ds™´so mx so…Ì¡” ©´s qx sÛ Õÿ¨sNTP ¬ø¡[qz s©´s INRP‰ Æ™s[V\¤Õ¡©y øR¡WzmsLiøR¡gRiá™y @¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i NTPLRifl„fi©´sV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aS LRiV. LS«ÿ˘LigRi ¡µÙ∂R LigS ˙xms™´sWfl·Li ¬ø¡[qz s©´s ™´s˘QQNPT Ú ¨sLi≤R∂V qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ªy©´sV qz sFsLigS DLi≤R∂≤R∂Li µR∂VLRiµR∂XxtÌsQNRPLRi™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVNRPV¨s {qs™´sWLi˙µ≥R∂Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ÕÿÀ≥¡œ Li F~Liµj∂æªΩ[ F~Liµ]¬ø¡[ËÆ™sW NS¨s LS«ÿ˘LigS¨sı ™´sW˙ªRΩLi @xms•¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[zqs©´s ™ylLi[ @™´soªyLRi©yıLRiV. ZNP[Li˙µR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li «ÿºdΩ∏R∂V LRi§x ¶ ¶µyLRiVá @’≥¡™´sXµÙ∂j N][qx sLi ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV @≤T∂gjiæªΩ[ lLiLi≤R∂VÆ™s[á NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiÕ‹[ ZNP[™´sáLi 24aSªRΩLi

æªΩáLigSfl·NRPV ˙xmsºΩFyµj∂Li ¿¡Liµj∂ ¨s«¡Li NSµy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. LS∏R∂Vá{qs™´sVNRPV 43aSªRΩLi, ALi˙µ≥yNRPV 33aSªRΩLi ZNP[…ÿLiVVLiøR¡VNRPV©´sı A∏R∂V©´s mx sµj∂ —¡Õ˝ÿá æªΩáLigSfl·NRPV B¿¡ËLiµj∂ GxmsµÙ∂R ºΩ ˙xmsNSLRiLi ©y˘∏R∂V Æ™sW ¨dsÆ™s[ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ˙µ][§x ¶ ¶ßÕ˝‹[ ©´sLi ¡L`i™´s©±sgS ¨s÷¡¬ø¡[ ™´s˘QQNPT Ú Fs™´sl\Li©y D©yıLRiLi¤…¡[ @µj∂ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. @LiæªΩ[ NSNRP ˙µ][x§¶¶¶ßÕ˝‹[ ©´sLi ¡L`i™´s©±sgS NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂áV F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liµj∂©´s GINRP‰ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ\Æ©s©y @LiVVƵ∂[Œ˝œ¡ß mx sLjiFy÷¡LiøR¡¨søyËLS @¨s ¨sáµk∂aSLRiV. @xmsLRi LS«¡NUP∏R∂V mx sLji«Ïÿ¨s @LiVV©´s mz s≠s ©´sLji=Li•¶¶¶ LS™´so©´sV, DªRΩÚ™´sV @≤T∂¯¨s}qÌs˚»¡L`igS ¨s÷¡¿¡©´s ™´sV˙Lji ¬ø¡©yılLi≤ÔT∂¨s FsLiªRΩ NSáLi xms¨s¬ø¡[∏∂R V¨søyËL][ æªΩ÷¡∏R∂Vµy @¨s F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ¨sáµk∂aSLRiV. NRP÷¡zqs DLi¤…¡[ ¿¡ªRΩWÚLiR V, NRP≤R∂xmsá @’≥¡™´sXµÙ∂j ªRΩmx sˆ æªΩáLigSflÿÕ‹[ G\Ƶ∂©y DLiƵ∂[Æ™sW øR¡WzmsLiøyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. {qs™´sWLi˙µ≥∂R ˙xms«¡Ã¡NRPV LS¨s z§¶¶¶Liµk∂¨s 18™´sWLRiV‰Ã¡NRPV Fy£qs

{Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú uÛ≤Ø sê´© u…+u…˝…‘·TÔ‘·Tqï yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ, ø±+Á¬>dt

™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSáNRPV ¨sµ≥R∂VáV ≠s≤R∂VµR∂á Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji23(ôdÿ’ q÷´dt): ≠sµR∂V˘ª`Ω NRPuÌyáV BNRP ª]ágRi©´sV©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS ™´s¬ø¡[Ë Æ™s[qz s≠sÕ‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ NRPuÌyáNRPV NSLRiNRPÆ\™sV©´s ≠sµR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘©´sV @µ≥j∂gRi≠sVLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV @µ≥∂j NSLRiVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. ª]÷¡ryLji r¢LRi ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ µy*LS ¨ds…”¡ xms¥R∂NSáV ¨sLji¯LiøR¡©´sV©yıLRiV. ªygRiV¨ds…”¡ qx s™´sVxqs˘Ã¡¨sıL i…”¡¨s µR∂WLRiLi ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV r¢LRi ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ @Liµj∂Li¬ø¡[ ªygRiV¨ds…”¡ mx s¥R∂NSáV ¨sLji¯LiøR¡©´sV©yı LRiV. gRiV«¡LSª`Ω, ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚Õ˝‹[ C ¨sLS¯flÿáV FsNRPV‰™´sgS D©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ qx sLRimx sn LS ≠sÀ≥ÿgRiLi @µ≥∂j NSLRiVáV A∏R∂Wø][»¡˝ NRPV Æ™s◊˝¡ xms¥R∂NSáV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ™´søyËLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV ˙xmsπ∏∂WgSªRΩ¯NRPLigS @¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ mx s¥R∂NSáV ¨sLji¯LiøR¡©´sVLi≤R∂gS @LiµR∂VÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[©´sW ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. ™´sW…”¡™´sW…”¡NTP GLRiˆ≤R∂VªRΩV ©´sı ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ

qx s™´sVxqs˘Ã¡©´sVLi¿¡ gÌiR ¤…¡ZNP[‰LiµR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´sWLÊSLiªRΩLRiLi Æ™sµj∂NTPLiµj∂. ˙xmsπ∏∂WgSªRΩ¯NRPLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ 33ø][»˝¡ C N]ªRΩÚ xms¥R∂NSá ¨sLS¯flÿ¨sNTP 1.98 N][»¡˝ V ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘LiVV. ryµ≥yLRi fl·LigS ˙gS™´sWÕ˝‹¨[ sd …”¡ ªygRiV¨ds…”¡mx s¥R∂NS áNRPV ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ r¢NRPLRi˘LiN][qx sLi 50Æ™s[á ©´sVLi¿¡ áORPQ ™´sLRiNRPV ≈¡LRiVË™´sr°ÚLiµj∂. NS¨s r¢LRiaRPNTPNÚ PT LRiW.5.10áORPQá™´sLRiNRPV ≈¡LRiVËNS©´sVLi µj∂. NSNRPF°æªΩ[ À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ xqs™´sVxqs˘ LSµR∂V, ’¡Ã˝¡Vá Æ™sWªRΩ DLi≤R∂µR∂V. ™´sVV≈¡˘LigS ™´sWLRiV™´sVWá ˙gS™´sWáƩs[ C xms¥R∂NRPLi NTPLiµR∂ FsLizmsNRP¬ø¡[aSLRiV. ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ r¢NRPLRi˘Li ¤Õ¡[¨sø][»¡ NRPW≤y C mx sµÙ∂R ºΩ µy*LS ºdΩLRiË™´søR¡Ë¨s æªΩáVr°ÚLiµj∂. Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ™´sW¤Õ¡[ À‹[lLi[gS™±s, ºΩxmsˆ, µyL`iÕ‹µÙ∂j , BLi˙µR∂Æ™s÷˝¡Õ‹[¨s ¤\«¡˙ªRΩLi ªyLi≤R∂, «¡©yıLRiLiÕ‹[¨s ©y∏R∂VNRPxmsogRiW≤R∂, NRPÆ≤∂LiÕ‹[¨s

\Æ™s«ÿg`iÕ‹[ «¡LRiı÷¡xqÌsVá ˙NTPZNP…fi …‹[LRiıÆ™sVLi…fi GáWLRiV,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): ≠saS≈¡xms»¡ıLiÕ‹[¨s \Æ™s«ÿg`i «¡LRiı÷¡xqÌsVá Fn°LRiLi Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ zmns˙ ¡™´sLji 20 ©´sVLi¿¡ 26™´s æªΩ[µk∂ ™´sLRiNRPV LSxtÌsQ˚rÛyLiVV «¡LRiı÷¡£qÌs ˙NTPZNP…fi …‹[LRiıÆ™sVLi…fi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚rÛyLiVV ˙NTPZNP…fi …‹[LRiıÆ™sVLi…fiÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ —¡Õ˝ÿ «¡»Ì¡V FsLizmsNRPá©´sV CÆ©sá 27™´s æªΩ[µk∂©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V G{ms∏R∂VW≤R∂ ˝¡V˘¤«¡[ —¡Õ˝ÿ aS≈¡ INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. Dªy=x§¶¶¶™´sLiªRΩV\¤Õ¡©´s «¡LRiı÷¡xqÌsVáV CÆ©sá 27©´s rÛy¨sNRP {qsAL`iAL`i NRPŒÿaSá \Æ™sVµy©´sLiÕ‹[ «¡Ljilgi[ FsLizmsNRPáNRPV DµR∂∏R∂VLi •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FsLizmsNRPáNRPV ™´s¬ø¡[Ë Fy˙ºΩZNP[∏R∂VVáV @˙NTP≤T∂¤…¡[xtsQ©±s NSLÔRiV©´sV Æ™sLi»¡ æªΩøR¡VËN][™yá¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

µ][£qsÚ©´sgRiL`i, D»¡WıLRiVÕ‹[¨s N]ÕÿLigRiW≤R∂, Bø][Ë≤R∂Õ‹[¨s µ][’¡gRiW≤R∂, ¡«ÿL`ix§¶ ¶ªΩR WıL`i Õ‹[¨s N]ÕÿLigRiW≤R∂, ryLRiLigRixmspL`iÕ‹[¨s g][FyÕfixmsoL`iªyLi≤R∂, áORPQ ¯fl·øyLiµR∂Õ‹[¨s FyL`ixms÷˝¡ªyLi≤R∂, ™´sW™´sV≤R∂Õ‹[¨s LS∏∫∂Vµ≥∂R Lji ªyLi≤R∂, xmso÷¡™´sV≤R∂VgRiV, ªRΩµj∂ªRΩLRi ˙gS™´sWÕ˝‹[ ¨ds…”¡xms¥R∂NSáNRPV r¢LRi ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøR¡©´sV©yıLRiV. Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s —¡Õ˝ÿ Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂Õ‹[ µyx§¶ ¶Li ºdΩlLi[ËLiµR∂VNRPV ¨sµ≥∂R VáV ™´sVLi«¡⁄LRi™´soªRΩV©yı qx s\lLi©´s ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ ™´s˘™´sqx sÛ ¤Õ¡[NPR B ¡˜LiµR∂VáV GLRiˆ≤R∂VªRΩV©yı LiVV. N]¨sıø][»¡˝ Æ\©sæªΩ[ ZNP[™s´ áLi ¨ds…”¡ mx s¥R∂NSáN][qx sÆ™s[V ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ qx sÚLiÀ≥ÿáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R W÷¡= ™´sr°ÚLiµj∂. |\ msgS mx s¥R∂NSáV ¨sLji¯Li¿¡ Æ©sááV gRi≤T∂¿¡©y ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ @µ≥∂j NSLRiVáV @NRP‰≤R∂ ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ Aáxqs˘Li ¬ø¡[∏∂R V ≤R∂Li mx sLjiFy…”¡gS ™´sWLjiLiµj∂. ™´sVL][mx sNRP‰ @LiªRΩ gS Aµy∏R∂VLi¤Õ¡[¨s xmsLiøy∏R∂VºdΩáV ≠sµR∂V˘ªRΩVÚ ’¡Ã˝¡VáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¤Õ¡[NPR F°ªRΩV©yı LiVV. @≤R∂FyµR∂≤R∂Fy ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Æ™s[V C ’¡Ã˝¡VáN][qx sLi ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sµ≥∂R VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[r°ÚLiµj∂.

ã<˚«˝Ÿ, »qe] 23 (ôdÿ’ q÷´dt) : ã<˚«˝Ÿ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ nã´]ú>± Á|üø{£ +Ï ∫q ã&çq u≤´+ø˘ ñ<√´– nsTTq m+.&ç $»j·TCÀ´‹, eT]j·TT {Ï&|ç æ e÷J XÊdüq düuTÑÛ ´sê\T $»j·TeTà Ä<Û«ä s¡´+˝À ã<˚«˝Ÿ Ä]ºdæ ãkÕº+&é e<ä› >∑\ $Hêj·T≈£î&ç <˚yê\j·T+˝À yÓTT<ä{>± |üP»\T #˚dæ sê´©ì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì Á|ü<ëÛ q <äTø±D≤\ e<ä› j·T»e÷qT\qT, Á|ü»\qT ø£\TdüT‘·÷ yê]øÏ n_Ûyê<ë\T #˚d÷ü Ô ‘Ó\T>∑T<˚XÊìï >¬ *|æ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ |ü≥Dº +˝Àì Á|üeTTK Hêj·T≈£î\qT ø£\TdüT+Ô

&É&+É ‘√ ø±+Á¬>dt, yÓm’ kÕ‡sYd|æ æ bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T u…+u…˝‘… T· ‘Ô T· Hêïs¡T. n˝≤π> ã<˚«˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì Á|ü<ëÛ q eT+&É˝≤˝…q’ b˛s¡Te÷$Tfi¯,¢ ø£\dübÕ&ÉT, ø±oHêj·Tq, $$<Ûä eT+&É˝≤˝À¢ì Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£yTÓ Æ Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈î£ +≥÷ ‘·q<Óq’ XË*’ ˝À |üs´¡ {ÏdTü HÔ êïs¡T. >∑‘+· ˝À ã<˚«˝Ÿ {Ï&|ç øæ Ï ø£+#·Tø√≥>± ñ+&˚~. e÷J eT+Á‹ Msê¬s&ç¶ Vü≤j·T+˝À ã<˚«˝Ÿ˝À düuTÑÛ ´\‘√ bÕ≥T ø£&|É ü õ˝≤¢˝À eT+∫ |ü≥Tº ø£*– {Ï&ç|æì >∑≥Tº møÏÿ+#˚yê&ÉT. Äj·Tq nq+‘·s¡+ Msê¬s&ç¶ ≈£îe÷¬s’ nsTTq $»j·TeTà my˚Tà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~ mìï¬ø’q|üŒ{ÏøÏ bÕغì dü]>±Z ø±bÕ&ÉTø√˝Òø£b˛e&É+‘√ 2004,09 mìïø£˝À¢ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ sê»X‚KsYs¬ &ç¶ >±*˝À {Ï&|ç æ bÕغ dü‹øÏq |ü&+ç ~. Ç|ü⁄Œ&ÉT sêÁwü+º ˝À ø±+Á¬>dt bÕغ jÓTTø£ÿ |ü]dæ‹ú @ e÷Á‘·+ u≤>∑T˝Òøb£ ˛e&É+, düyTÓ KÆ ´ sêÁwü+º $wüjT· +˝À ø±Á+¬>dt bÕغ e´eVü≤]düTqÔ ï rs¡T |ü≥¢ Á|ü»\T rÁe

ndü+‘·è|æøÔ Ï >∑Ts¬ q’ $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. sêÁwü+º ˝À e÷]q |ü]dæ‘ú T· \ <äècÕº´ {Ï&|ç æ bÕغ s√Es√E≈£î |ü⁄+E≈£î+≥T+&É&+É ‘√ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ ñs¡ø˝£ d… Tü +Ô <äì nHêïs¡T. n˝≤π> $»j·TCÀ´‹ì ã<˚«˝Ÿ {Ï&|ç æ nuÛ´Ñ ]Ô>± Á|üø£{Ï+#·>±H˚ ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sYdæ|æøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\T ~≈£îÿ ‘√#·ì |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ nuÛ´Ñ ]úì @e]ì Á|üø{£ +Ï #ê˝À ‘Ó*j·Tø£ dü‘e· T‘·+ ne⁄‘·THêïs¡T. {Ï&|ç æ nuÛ´Ñ ]ú CÀ´‹ m≈£îÿe ø±\+ ã<˚«˝Ÿ ‘ê\Tø±˝Àì $$<Ûä eT+&É˝≤˝À¢ u≤´+ø˘ n~Ûø±]>± |üì#˚jT· &É+ Á|ü»\‘√ eT+∫ dü+ã+<ë\T ø£*– ñ+&É&+É nyÓT≈£î ø£*dæ edüT+Ô <äì Á|ü»\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· n<Û´ä ≈£îå \T sê+u≤ãT, dæìj·TsY Hêj·T≈£î\T q]‡+Vü‰àHêj·TT&ÉT, ã<˚«˝Ÿ eT+&É\ bÕغ n<ä´≈£îå \T nXÀø˘sêE, >√|ües¡+ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T m˝≤¢¬s&ç¶, e÷J m+|æ{Ïdæ eTVü≤à<é, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, nq+<éu≤ãT, •e≈£îe÷sY, ãj·Tqï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

«¡gÊSlLi≤ÔT∂NTP ˙xms«¡Ã¡V ¡VµÙj∂ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ∆ÿ∏R∂VLi 9©´s \|§¶ µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ™´sWáá ™´sV•¶ xqsÀ≥œ¡ qx sLigSlLi≤Ô∂T ,«¡©´s™´sLji23 (ôdÿ’ q÷´dt): ªRΩ©´s «‹[÷¡NTP ™´s}qsÚ …”¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVá  ¡Li≤yLS¨sı  ¡ ∏R∂V»¡|ms≤R∂ªy©´s¨s rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «¡∏R∂V˙xmsNS a`P##lLi≤Ô∂T ¤À¡µj∂LjiLixmsoáNRPV Fyáˆ≤R∂»¡Li •¶¶ ry˘xqsˆ µR∂™´sV¨s FyLÌik —¡Õ˝ÿ @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V AL`i.xqsªRΩ˘©y LS∏R∂Vfl· }msL]‰©yıLRiV. ∏R∂W™´sª`Ω æªΩáLigS fl· ˙FyLiªRΩLi ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Li N][LiR VªRΩVLi¤…¡[ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ Õ‹[ qx s\Æ™sVNRP˘™yµy¨sı ≠s¨szmsryÚ©s´ ¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ }msL]‰©´s≤R∂Li qx sLigSlLi≤Ô∂T ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊiR ˙xms«¡Ã¡©´sV @™´s™´sW©´s mx sLRiË≤R∂Æ™s[V©´s©yıLRiV.

≠dsAL][* Dµ][˘gSáNRPV 244 xmsLkiORPQ ZNP[Li˙µyá GLSˆ»¡V Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂,«¡©´s™´sLji23(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS ≠dsAL][*áNRPV 244 mx sLkiORPQ ZNP[Li˙µyáV, ≠dsAL`iG mx sLkiORPQ N][xqsLi —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[Æ©s[ ©yáVgRiV ZNP[Li˙µyáV GLSˆ»¡V¬ø¡[aSLRiV. mz sn ˙ ¡™´sLji 2©´s DµR∂∏R∂VLi 10gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVµ≥y˘x§¶¶¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©yıLRiV.—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≤T∂≠s«¡©±s, ™´sVV¨s=xmsÕfi ZNP[Li˙µyáV, BLi˙µR∂Æ™s÷˝¡, áZNP=…Ì”¡}ms»¡ ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ ≠ds…”¡¨s GLSˆ»¡V¬ø¡[aSLRiV. •¶¶ Õfi…”¡ZNP»˝¡©´sV C Æ©sá 19 ©´sVLi¬ø¡[ BLi»¡L`iÆ©s…fiÕ‹[ @LiµR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøyLRiV. ˙gS™´sVlLiÆ™s©´sW˘ qx s•¶¶ ∏∂R VNRPVá F°xqsÌ Vá©´sV ˙gS™´sVLi ∏R∂VW¨s…figS À≥¡œ LkiÚ ¬ø¡[∏∂R V©´sV©´sı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ F°xqsÌ VáV ∆ÿ◊d¡gS D©´sı ˙gS™´sWá @À≥¡œ ˘LÛiR VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. ≠dsAL][* F°xqÌsVá©´sV ™´sW˙ªRΩLi G{ms{msFs{qs= µy*LS ¨s∏R∂V≠sVryÚLiR V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠dsAL][* F°xqsÌ VáV 53 DLi≤R∂gS, ˙gS™´sVlLiÆ™s©´sW˘ qx s•¶¶ ∏∂R VNRPVáV(≠dsAL`iG) F°xqsÌ VáV 83 D©yıLiVV. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS ≠dsAL][* F°xqsÌ VáNRPV 63,039 ™´sVLiµj∂ @À≥¡œ ˘LÛiR VáV µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV ¬ø¡[∏R∂VgS, ≠dsAL][* F°xqÌsVáNRPV 1113 ™´sVLiµj∂ µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV ¬ø¡[aSLRiV. 891 ™´sVLiµj∂ ≠dsAL][*ª][Fy»¡V ≠dsAL`iG F°xqsÌ VNRPV NRPW≤y µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[qx sVN]©yıLRiV. GŒ˝¡œ ßgS øR¡µR∂V™´soªRΩW Dµ][˘gSáV á’≥¡LiøR¡NRP ∆ÿ◊d¡gS

@π∏∂[V˘Õÿ qz sµÙ∂R Li ¬ø¡[qx sVNRPV¨s ALig˝iR Li NRPV™´sW˙ªRΩLi 35 ™´sWLRiV‰Ã¡V NRP…ÿ£msn gS |ms…Ì¡” ©´smx sˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ ™yLji ˙µ][•¶ ¶Ã¡V ˙FyLR i LiÀ≥ œ ¡ ™´ s V∏R ∂ W˘∏R ∂ V©yıLR i V. CµR∂VLS¯LÊiR Vá ˙µ][•¶¶¶Ã¡V BLiZNPLiª][ NSáLi ¨sá™´s¤Õ¡[™s´ ©yıLRiV. ≈¡¿¡ËªRΩLigS æªΩáLigSfl· ™´s¿¡Ë ºdΩLRiVªRΩVLiµR∂¨s, 5™´sæªΩ[µ∂k ©´sVLi¿¡ «¡Ljilgi[ FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[Æ©s[ ’¡Ã˝¡V |ms»Ì¡≤R∂Li Fy£qs @LiVVF°™´s≤R∂Li «¡LjigjiF°ªy∏R∂V©yıLRiV. ≠s≤T∂F°π∏∂[V»¡ mx sˆV≤R∂V ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ºdΩqx sVN] ™[ yáLi»¡V©´sı q{ s™´sWLi˙µ≥∂R VáV, @Ƶ∂[ NRP÷¡zqs DLi≤yáLi»¡V©´sıxmsˆV≤R∂V ªRΩ™´sV ª][ FsLiµR∂VNRPV øR¡LjiËLiøR¡LRi¨s ˙xmsbPıL iøyLRiV. Fs¨sı Æ™s[uyáV Æ™s[zqs©y NRPW≤y æªΩáLigSfl· LS™´s≤R∂Li ™´sW˙ªRΩLi AgRiÆ©s[ AgRiµR∂©yıLRiV.C qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ©´sgRiLRi NSLi˙lgi£qs @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V NRP©´sı NRPXxtÒsQ, ™´sVz§¶ ¶ŒÿNSLi˙lgi£qs —¡Õ˝ÿ @µ≥∂R ˘QOPR VLSáV gRiVgÊij QŒ¡œ˝ «¡∏R∂V$, ™´sW“¡ @µ≥∂R ˘QOPR VLSáV ©´sLiƵ∂÷˝¡ LRi™´sV, ™´sW“¡ NRPLkiLi©´sgRiL`i Æ™s[V∏R∂VL`i ≤T∂.aRPLiNRPL`i, mz szqszqs NSLRi˘µR∂Lji+ \Æ™s xqsV¨dsÕfiLS™´so, ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ ¬\ø¡LRi¯©±s ANSLRimx so À≥ÿqx s‰L`ilLi≤Ô∂T , ™´sW“¡ NSL][ˆlLi[»¡L˝RiV, —¡Õ˝ÿ xms»Ì¡fl· ©y∏R∂VNRPVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

D©´sı ™ylLi[ NSNRPVLi≤y, BLi«¡¨dsLjiLig`i, m{ s“¡, ≤T∂˙gki ªRΩµj∂ªRΩLRi D©´sıªRΩ øR¡µR∂V™´soáV øR¡µj∂≠s©´s ™yLRiV |\ qsªRΩLi A∏R∂W F°xqsÌ VáNRPV µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV ¬ø¡[qx sVN][≤∂R Liª][Æ©s[ F°…‘¡ GLRiˆ≤T∂Liµj∂.≠dsAL][*, ≠dsAL][* F°xqsÌ VáNRPV D™´sV¯≤T∂gS µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı ™yLjiNTP mx sLkiORPQ ZNP[Li˙µyá ZNP[…ÿLiVVLixmso B ¡˜Liµj∂gS ™´sWLjiLiµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ µR∂WLRiLigS xmsLkiORPQ ZNP[Li˙µyáV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ mx sáV™´soLRiV @À≥¡œ ˘LÛiR VáV AÆ™s[µ∂R ©´sÕ‹[ D©yıLRiV. µk∂¨sNTP ª][≤∂R V A∏R∂W D™´sV¯≤T∂ F°xqsÌ VáNRPV µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV ¬ø¡[qz s©´s xmsáV™´soLjiNTP Æ™s[lLi[*LRiV ˙FyLiªyÕ˝‹[ ZNP[Li˙µyáV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ B ¡˜LiµR∂VáV mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. mx -n s÷¡ªRΩLigS Gµ][ INRP mx sLkiORPQ©s´ V ≠s≤T∂¿¡|ms…Ìÿ÷¡=©´s mx sLjiqz sÛ ºΩ Æ©sáN]Liµj∂. IZNP[ µR∂LRi∆ÿxqsVÚ mx s˙ªRΩLiÕ‹[ IZNP[ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ µR∂LRi∆ÿxqsVÚ ¬ø¡[qz s©´s ™yLjiNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V INRP µR∂gÊiR LRi ZNP[Li˙µR∂Li ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiµR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. NS¨ds lLiLi≤R∂V F°xqsÌ VáNRPV Æ™s[lLi[*LRiV µR∂LRi∆ÿxqsVÚ mx s˙ªyÕ˝‹[ Æ™s[lLi[*LRiV qx s™´sV∏R∂WÕ˝‹[ µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV ¬ø¡[qz s©´s ™yLjiNTP ™´sW˙ªRΩLi mx sLkiORPQ ZNP[Li˙µyáV Æ™s[lLi[*LRiVgS ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsAL][*, ≠dsAL][* F°xqsÌ VáNRPV µR∂LRi∆ÿxqsVÚáV ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı @À≥¡œ ˘LÛiR VáNRPV B ¡˜LiµR∂VáV FsµR∂V\lLiæªΩ[ mx sLjitx sQ‰LjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV Fyá©y˙FyLigRifl·LiÕ‹[ qx s•¶¶ ∏∂R V ZNP[Li˙µR∂Li GLSˆ»¡V¬ø¡[aSLRiV.

@xqsáV A∏R∂V©´s ¡Li≤yLRiLi  ¡∏R∂V»¡xmsÆ≤∂[ L][«¡ŸÃ¡V µR∂gÊRiQL˝][Æ©s[ D©yı∏R∂V©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙µ][§z ¶ ¶gS «¡gÊSlLi≤Ô∂T ≠sVgji÷¡F°™´s≤R∂Li ∆ÿ∏R∂V™´sV ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sVÚ©s´ ı qz sFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T ª]ªRΩVÚgS ™´sWLji «¡gÊSlLi≤Ô∂T ≠sxmsLkiªRΩ AL][mx sfl·Ã¡V ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤Ôy LRiV. NRPVLiÀ≥¡œ N][flÿáV, @≠s¨dsºΩ øR¡Lji˙ªRΩ ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡™´sLjiNUP ¤Õ¡[™´s©yıLRiV.  ¡W»¡NRPxmso ™ygÙS©yáª][ ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsgjiqx sVÚ©s´ ı A∏R∂V©´s NRPV LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ gRiVfl·FyhRiLi ªRΩmx sˆµR∂

©yıLRiV. ªRΩ©´s µj∂tz sÌ QÀ‹™´sV¯©´sV µR∂§x ¶ ¶©s´ Li ¬ø¡[}qs æªΩLSxqs NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡\|ms µy≤R∂VáNRPV DzqsN]ሻ¡Li A∏R∂V©´s \Æ©s«ÿ¨sı æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[r°ÚLiµR∂©yıLRiV. ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ ¨sLRiqx s©´s æªΩ÷¡}ms §x ¶ ¶NPR V‰ ˙xmsºΩ ™´s˘QQNPT NÚ PT DLi»¡VLiµR∂©´sı ≠sxtsQ∏∂R VLi «¡gÊSlLi≤Ô∂T NTP æªΩ÷¡∏R∂VNRP F°™´s≤R∂Li A∏R∂V©´s @«Ïÿ©y¨sNTP ¨sµR∂LRi+©´s™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. A∏R∂V©´sNRPV mx s %`¡LRi«¡¤Õ¡[ ¡VµÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi¨s @©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y «¡gÊSlLi≤ÔT∂ ¨s«ÿáV gRiVLjiÚLi¿¡ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ mx sOSQ©s´ ¨sá™yá©yıLRiV.

xqsLigSlLi≤ÔT∂,«¡©´s™´sLji23(ôd’ÿq÷´dt): zmns˙ ¡™´sLji 9©´s \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ™´sWáá ™´sV•¶¶¶xqsÀ≥œ¡Ã¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. ™´sWááV FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms xqsÀ≥œ¡Õ‹[ øR¡LjiËryÚLRiV. C xqsÀ≥œ¡Ã¡©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sWá xqÌsWÆ≤∂Li…fi= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ©y∏R∂VNRPVáV zmsáVxmso¨søyËLRiV. C xqsÀ≥œ¡NRPV À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[ NRPVá xqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVáV, @’≥¡™´sW©´sVáV ªRΩLRi÷¡LS™yá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· DµR∂˘™´sVLiÕ‹[ ™´sWáá Fy˙ªRΩ NUPáNRP™´sV¨s, LSÀ‹[π∏∂[V xmso©´sM¨sLS¯fl·LiÕ‹[ NUPáNRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s N][LSLRiV. ¡˙ªRΩxms»¡Li À‹[LÔRiV©´sV \Æ™sVµy©´sLi A™´sLRifl·Õ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV.

nØ®<ës¡T\qT >ös¡$+#·&É+ H˚s¡TÃø√+&ç! n~Ûø±s¡T\≈£î sêÁwüº düe÷#ês¡ ø£$TwüqsY ˝≤yéT ‘ê+‹j·÷ ≈£îe÷] Væ≤‘·e⁄ ø£&É|ü, »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt)' düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·{≤º>∑ìøÏ eT÷\yÓTÆq nØ®<ës¡T \qT >ös¡$+#·&É+ H˚s¡TÃø√yê\+≥÷ sêÁwüº düe÷#ês¡ ø£$TwüqsY ˝≤˝Ÿ ‘ê+‹j·÷ ≈£îe÷] n~Ûø±s¡T\≈£î Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì ùdº{Ÿ ¬>dtºVü≤Ödt˝À Äغ◊ πødüT\ $#ês¡D ø=qkÕ–+#ês¡T. õ˝≤¢˝À düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ düÁø£eT+>± neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äqï $düj·÷ìï πødüT\ $#ês¡D dü+<äs¡“+>± ‘êqT >∑eTì+#êqì ÄyÓT nHêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E˝À¢ 70 πødüT\qT $#ê]+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&˚fi¯ó¢ uÛÑ÷$T kÕ>∑T #˚j·T˝Ò<äì e÷J ôd’ì≈£î\ qT+∫ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T

uÛÑ÷eTT\T kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&Üìï ‘êeTT >∑eTì+#êeTHêïs¡T. ìjÓ÷πøsY nH˚ Áô|’y˚≥T dü+düú≈£î yÓT&çdæq˝Ÿ bÕ¢+{Ÿ‡ ø√dü+ 600 mø£sê\T πø{≤sTT+#·&É+, n+<äT˝À 60 m≈£îsê˝À¢ e÷Á‘·y˚T yÓTTø£ÿ\T Hê{Ïq $wüj·T+ ‘·q <äèwæºøÏ e∫Ã+<äHêïs¡T. Çfi¯ó¢ ˝Òø£ eTT]øÏ ø±\Te\ Á|üø£ÿq >∑T&çôd\T y˚düT≈£îì J$düTÔqï ù|<ä yê]øÏ eT÷&ÉT ôd+≥¢ düú\+ Ç#˚Ã+<äT≈£î yÓqø±&ÉT‘·Tqï ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T |ü\T≈£îã&ç ñqï e´≈£îÔ\≈£î e÷Á‘·+ e+<ä˝≤~ mø£sê\T <ësê<ä‘·Ô+ #˚düTÔHêïs¡ì ÄyÓT ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑&ÉTe⁄˝À|ü⁄ düe÷#ês¡+ Çe«≈£î+&Ü C≤|ü´+ #˚dæq

n~Ûø±s¡T\≈£î c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø #˚düTÔHêïeTì ÄyÓT yÓ\¢&ç+#ês¡T. |òæsê´<äT\ $esê\T - ø£&É|ü˝À 2009 qT+∫ 2011 es¡≈£î C≤Ø #˚dæq Çfi¯¢ |ü{≤º\ $esê\T ø√]Hê ‘·Vü≤o˝≤›sY dü¬s’q düe÷<Ûëq+ Çe«&É+ ˝Ò<äì HêdæsYu≤wü nH˚ e´øÏÔ ø£$TwüqsY <äèwæºøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡T. ìjÓ÷πøsY dü+düú≈£î uÛÑ÷eTT\T πø{≤sTT+#·&É+ô|’ ø£$T{°ì y˚dæ $#ês¡D #˚|ü{≤º*‡+~>± ø£˝…ø£ºsY≈£î ñ‘·Ôs¡T«*#êÃqì ‘Ó*bÕs¡T. ø£&É|ü˝Àì yÓTT–*#Ós¡Te⁄, sêeT#Ós¡Te⁄, |ü⁄≥¢+|ü˝…¢ #Ós¡Te⁄, ãT&ܶj·T|ü˝…¢ #Ós¡Te⁄\qT ø£u≤® #˚dæq yê]ô|’ rdüT≈£îqï #·s¡´˝Ò$T{À ‘Ó\TbÕ\+≥÷ düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ øÏ+<ä ‘êqT <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêï

Çe«˝Ò<äì »j·Tsê+ nH˚ ÄØ®<ës¡T&ÉT ø£$TwüqsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á $wüj·T+ô|’ dü$es¡+>± ‘·q≈£î ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì ø£$TwüqsY ø£&É|ü ‘·Vü≤o˝≤›sYqT Ä<˚•+#ês¡T. ã<˚«\T eT+&É\+ >=&ÉT>∑Tq÷s¡T≈£î #Ó+~q düTu≤“¬s&ç¶ @&ÉT>∑T]øÏ dü+ã+~Û+∫q πswüHéø±s¡T¶\ düe÷#ês¡+ ø√dü+ ø£$TwüHé n|”Œ\T>± yÓfi¯¢>±, ã<˚«\T ‘·Vü≤o˝≤›sY n+<äCÒXÊeTì $es¡D Ç#êÃs¡T. yÓTÆ<äT≈£Ls¡T eT+&É\+ JM düÁ‘êìøÏ #Ó+~q Hêsêj·TD¬s&ç¶ ÁãVü≤à+>±]eTsƒ¡+˝À ìjÓ÷πøsY Áô|’y˚≥T dü+düú≈£î Ç∫Ãq uÛÑ÷eTT\ $esê\qT n+<äCÒj·T˝Ò<äì ø£$TwüHé <äèwæºøÏ rdüT≈£î sê>± ‘ê+‹j·÷ ≈£îe÷] rÁe+>± düŒ+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äضz\T, ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

X¯óÁø£yês¡+ 24`01`2014

dü÷sê´ Åùdº≥J y˚düTÔqï ã˙ï!

}]πø ¬ø\T≈£î‘√+~..! ns¡T®Hé, •Øwt ‘·$Tfi¯ V”≤s√\T dü÷sê´, ø±ØÔ\qT ... ‘Ó\T>∑T˝À n\T¢ ns¡T®Hé, •Øwt \‘√ b˛\TdüTÔHêïs¡T! M] eT<Ûä´ #ê˝≤ b˛*ø£\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. nø£ÿ&É ‘·eTTà&ÉT ø±ØÔì nqï Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqïfÒº, Çø£ÿ&É ã˙ï ≈£L&Ü •Øwt ì m+ø£πsCŸ #˚düTÔHêï&ÉT. dü÷sê´˝≤H˚ ã˙ï ≈£L&Ü ‘·q e<ä›≈£î e#˚à eT+∫ ø£<∏ä\qT ‘·eTTà&çøÏ eT[¢düTÔHêï&ÉT! Á|üdüTÔ‘·+ •Øwt q{ÏdüTÔqï ªø=‘·Ô»+≥µ ø£<∏äqT yÓTT<ä≥ ã˙ïπø #ÓbÕŒ&É≥ <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷s¡T‹. ø£<∏ä u≤>∑T+<ä˙, nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ‘·q Çy˚TCŸ øÏ Ç~ dü]|ü&É<ä˙ uÛ≤$+∫q ã˙ï, Ä ø£<∏äì ‘·q ‘·eTTà&ç‘√ #˚j·TeTì e÷s¡T‹øÏ dü\Vü‰ Ç#êÃ&É≥. <ë+‘√, Ä düu…®ø˘º n˝≤ •Øwt #˚j·T&É+ »]–+<äì n+≥THêïs¡T. •Øwt øÏ Ç~ ô|¬sŒ¤ø˘º >± dü÷{Ÿ nsTT+<ä≥!

ã÷´{° q{Ï düeT+‘· eT∞¢ Á≥ãT˝Ÿ‡˝À |ü&ç+~. ‹]– $yê<ë\¬øøÏÿ+~. ø√©e⁄&é˝À ø=+<äs¡T V”≤s√sTTqT¢ eTØ n‹>± Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡ì, yêfi¯ó¢ Ád”ÿHé $÷<˚ ø±ø£, ãj·T≥ ≈£L&Ü n<˚ |üì>± y˚Tø£|t s¡+>∑T˝ÒdüT≈£îì ≈£î\T≈£î‘·THêïs¡ì <äTj·T´ã{Ϻ+~. ªHê eT≥T≈£î H˚qT dæìe÷˝À¢H˚ q{ÏkÕÔ.. Ç‘·s¡ V”≤s√sTTq¢˝≤ ãj·T≥ m˝≤ q{Ï+#ê˝À Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT. eT÷M\ ø√düy˚T H˚qT y˚Tø£|t y˚düT≈£î+fÒ.. Ç|üŒ{Ïyêfi¯ó¢ e÷Á‘·+ Hê˝≤ ˝Òs¡Tµ nì {°«{Ÿ #˚dæ+~. B+‘√ ø√©e⁄&é Ábı&É÷´düs¡T¢ eT+&ç|ü&ܶs¡T. dæ˙ yê‘êes¡D≤ìï düeT+‘· bÕ&ÉT #˚k˛Ô+<ä+≥÷ |òæ˝Ÿà #Ûê+ãsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ‘·q ø±yÓT+{Ÿ‡ô|’ dü+C≤sTTw” Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷ ÄyÓTøÏ ø√©e⁄&é |òæ˝Ÿà #Ûê+ãsY H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. ÄeT<Ûä´ ªeHéµ eT÷M b˛düºsY eTVæ≤fi¯\qT øÏ+#·|ü]#˚~>± e⁄+<äì Äs√|æ+∫ yês¡Ô˝À¢øÏ, $yê<ë˝À¢øÏ møÏÿq ªdüeTTàµ.. m+<äTøÏ˝≤ _ùV≤yé #˚k˛Ô+<√ me]ø° ns¡ú+ ø±efÒ¢<äT..?

ø±düÔ ˇfi¯ó¢ #˚dæ+<ä+&√jYT... ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eTì @*q Ç*j·÷Hê...‘·q ¬øØsYqT u≤©e⁄&éøÏ wæ|òtº #˚düT ≈£î+~. nsTTHê ‘·q >±¢eTsY‘√ Væ≤+B Áù|ø£å≈£î*ï Äø£≥Tºø√˝Òø£b˛sTT+~. dæ¢yéT n+≥÷ eTØ ãø£ÿ>± ‘·j·÷¬s’+~. B+‘√.. Çø£ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äqT ≈£îqï á neTà&ÉT Ç|ü⁄Œ&ÉT ˝≤ej˚T´+<äT ≈£î Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ ªøÏø˘µ

Ç#˚Ã$<Ûä+>± ‘·j·÷¬s’+~. rÁeyÓTÆq mø£‡sYôd’E\T ˝≤+{Ï$ e÷H˚dæ jÓ÷>± #˚k˛Ô+<ä≥. n+‘˚ø±<ä+&√jYT dæ¢yéT n+≥÷ ‹+&ç ‹q≈£î+&Ü e⁄+&É&É+ ≈£L&Ü e÷H˚dæ+<ä≥. @~ @yÓTÆHê á >√yê düT+<ä] ‘·q ej·÷´sê\ q&ÉTeTT‘√bÕ≥T Ç+ø±düÔ ˇfi¯ó¢‘√ ø£ì|æùdÔ Áù|ø£å≈£î\T, n_Ûe÷qT\≈£î Çø£ ø£qTï\|ü+&ÉT π>qì #ÓbıŒ#·TÃ.

µeTq+µ eTT+<˚ |üP]Ô #˚XÊs¡T! µeTq+µ˝À Hê>±s¡Tq® , #Ó‘’ q· ´, @mHêïsY ‘Ó\T>∑T dæ˙ ~>∑»Z + nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ q{Ï+∫q ∫e] ∫Á‘·+ ªeTq+µ!nsTT‘˚, Äj·Tq q{Ï+#ê*‡q düìïy˚XÊ\T Ç+ø± e⁄Hêïj·T˙, Äj·Tq eTs¡D+‘√ dæìe÷≈£î Ä≥+ø£+ ø£*–+<ä+≥÷ yês¡\Ô T e#êÃsTT.nsTT‘˚, n˝≤+{Ï<$˚ ÷ ˝Ò<˙ä ,

Ä f…’{Ï˝Ÿ ø±<ä+&√jYT..!

ø£èwüíe+o &Ó’¬sø£åHé˝À sêyéT#·s¡DY eT©ºkÕºs¡sY eT÷M #˚düTÔHêï&ÉT. |òæÁãe] 6 qT+∫ ôd{Ÿ‡ô|’øÏ á ∫Á‘·+ yÓfi¯¢uÀ‘√+~. BìøÏ f…’{Ï*ï ≈£L&Ü Ksês¡T #˚dæq≥T¢ e∫Ãq yês¡Ô*ï <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘√dæ|ü⁄#êÃ&ÉT. sêyéT#·s¡DY-lø±+‘Y ø±+_H˚wüHé˝À eT©ºkÕºs¡sY eT÷M sêuÀ‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚! q{°q≥T\ m+|æø£ |üP]Ôø±e&É+‘√ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ eTTVüAs¡Ô+ ≈£L&Ü ô|fÒºdüT≈£îHêï&ÉT ìsêà‘· ã+&É¢ >∑DÒwt. á dæìe÷øÏ ª>√$+<äT&ÉT n+<ä] yê&˚˝Òµ nH˚ f…’{Ï˝Ÿ Ksê¬s’q≥T¢ CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ kÕ–+~. á $wüj·T+ <äs¡Ù≈£î&ç #Ó$˝À|ü&É≥y˚Tø±<äT,

yÓ+≥H˚ Äj·Tq á >±dæ|t‡ô|’ düŒ+~+#ê&ÉT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ‘êy˚T$÷ @ f…’{Ï˝Ÿ Ksês¡T #˚j·T˝Ò<äì, @<Ó’Hêe⁄+fÒ n+<ä] düeTø£å+˝À ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTì ‘˚*Ã#ÓbÕŒ&ÉT. <äj·T#˚dæ m˝≤+{Ï |ü⁄ø±s¡T¢ qeTàe<ä›ì dü÷∫+#ê&ÉT. |òæÁãe] |òüdtºMø˘ qT+∫ eT÷M ¬s>∑T´\sY>± wüO{Ï+>¥ »s¡>∑uÀ‘√+~. |üs¡y˚TX¯«] ÄsYº‡ u≤´qsYô|’ ã+&É¢ >∑DÒwt á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêï&ÉT. #ÓÁØ-ø±»˝Ÿ, lø±+‘Yø£eT*˙ eTTKØ® q{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝Àq÷ bòÕ´$T© ôd+{ÏyÓT+{ŸøÏ ø£èwüíe+o n~Ûø£+>± Á|üj·÷غ Çe«uÀ‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

Ä yÓ÷&É˝Ÿì eTs¡|ædüTÔ+<ë..?

Ç*j·÷Hê

nøÏÿH˚ì wüO{Ï+>¥ bÕsYº ∫Árø£sD¡ |üPs¡sÔ TT+<ä˙, ‘·q &É_“+>¥ bÕsYº ≈£L&Ü Äj·Tq |üP]Ô #˚XÊs¡˙ j·T÷ì{Ÿ düuTÑÛ ´\T #ÓãT‘·THêïs¡T.Äj·Tq bÕsYº wüO{Ï+>¥ |üPs¡j Ô ÷· ´ø£H˚ Äj·Tq nHês√>∑´+ $wüjT· + ãj·T≥|ü&+ç <äì n+≥THêïs¡T.ñ>±~øÏ á dæìe÷

eT+#·T \øÏÎ ø=‘·Ô ∫Á‘·+ ª#·+<äe÷eT ø£<∏ä\Tµ. á eT÷M wüO{Ï+>¥ |üP]Ôø±e&É+‘√ b˛dtº Ábı&Éø£åHé ø±s¡´Áø£e÷\T X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À \øÏÎÁ|üdüqï dü÷|üsY yÓ÷&É˝Ÿ>± ø£ì|æ+#·qT+~. ª>∑T+&Ó˝À¢ >√<ë]µ ‘·sê«‘· eT+#·T\øÏÎ yÓTsTTHé s√˝Ÿ˝À sêqTqï dæìe÷ ª#·+<äe÷eT ø£<∏ä\Tµ. ˇø£|üŒ{Ï dü÷|üsY yÓ÷&É˝Ÿ *kÕ dæà‘Y s√˝Ÿ˝À áyÓT ø£ì|æ+#·uÀ‘√+~. n+<ä] J$‘·+˝À m‘·TÔ|ü˝≤¢\ e÷~]>±H˚... ©kÕ J$‘·+˝Àq÷ e⁄HêïsTT. Ä ‘·sê«‘· eT+<äT≈£î n\yê≥T|ü&ç ‘·q ¬øØsYì HêX¯q+ #˚düT≈£î+≥T+~. *kÕqT eTs¡|æ+#˚ $<Ûä+>± eT+#·T\øÏÎ &ç|òü¬s+{Ÿ ùw&釽À ø£ì|æ+#·qT+~. Á&ûyéT Ábı&Éø£åHé u≤´qsYô|’ ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï á dæìe÷ e#˚ÃHÓ\ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqT+~. mì$T~ eT+~ e´≈£îÔ\‘√ s¡÷bı+~+∫q k˛ºØj˚T ª#·+<äe÷eT ø£<∏ä\µì #Ó|æŒq <äs¡Ù≈£î&ÉT Á|üMDY dü‘êÔsY... \øÏÎ ¬øØsY˝À á ∫Á‘·+ yÓTÆ\TsêsTT>± ì*∫ b˛‘·T+<äì n+≥THêï &ÉT. \ø°ÎÁ|üdüqï, #Ó’‘·q´ø£èwüí, qπswt, ÄeTì, ø£èwüßí&ÉT eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T.

$&ÉT<ä\e⁄‘T· +<ä˙, nøÏÿH˚ì n_Ûe÷qT\≈£î Ç~ eTs¡|⁄ü sêì nqTuÛ÷Ñ ‹ì ÇdüT+Ô <ä˙ #ÓãT‘·THêïs¡T.$Áø£+≈£îe÷sY <äsÙ¡ ø£‘«· + eVæ≤düTqÔ ï á dæìe÷˝À @mHêïsY, Hê>±s¡Tq® , Hê>∑#‘’Ó q· ´ eT÷&ÉT ‘·sê\ Á|ü‹ì<ÛTä \T>± q{ÏdTü HÔ êïs¡T.

30 ø√≥¢‘√ rXÊ+..

m+C≤jYT #Ój·T´+&ç! ‘·eT ªbÕ+&Ée⁄\T bÕ+&Ée⁄\T ‘·TyÓTà<ëµ ∫Á‘êìï 30 ø√≥¢ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ rXÊeTì q≥T&ÉT, ìsêà‘· yÓ÷Vü≤Héu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q Ç<ä›s¡T ø=&ÉT≈£î\T eT+#·T $wüßí, eT+#·T eTH√CŸ\‘√ ø£*dæ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± rdæq á eT÷M $÷<ä n+#·Hê\T u≤>± ô|]>±j·THêïs¡T. Áù|ø£å≈£î\≈£î, eTTK´+>± $wüßí, eTH√CŸ\ n_Ûe÷qT\≈£î á dæìe÷ wüÁ&Ék˛ù|‘·yÓTÆq $+<äT˝≤ e⁄+≥T+<äì Äj·Tq #·eT‘·ÿ]+#ês¡T. b˛düºsY $&ÉT<ä\ qT+∫ Ä&çjÓ÷ ]©CŸ, Áf…’\s¡¢ $&ÉT<ä\ es¡≈£î Á|ü‹ kÕúsTT˝À á s=e÷+{Ïø˘ eT÷Mô|’ n+#·Hê\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, áHÓ\ 31q ]©CŸ #˚j·÷\qT ≈£î+≥THêïeTì yÓ÷Vü≤Héu≤ãT #ÓbÕŒs¡T. á dæìe÷˝À yÓ÷Vü≤Héu≤ãT düs¡düq u≤©e⁄&é q{Ï s¡MHê {≤+&ÉHé q{ÏdüTÔ+&É&É+ $X‚wü+..!

eTùV≤wt, Hê>¥ dæìe÷˝À ◊X¯«s¡´sêjYT..?! eTDÏs¡‘·ï+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À edüTÔqï uÛ≤Ø eT©ºkÕºs¡sY ≈£î eTs√ uÛ≤Ø kÕºsY ø±dtº j·÷&é nsTT´+~. u≤©e⁄&é ‘ês¡, e÷J $X¯«düT+<ä] ◊X¯«s¡´ sêjYT á eT÷M˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î n+^ø£]+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. B+‘√ á yês¡Ô n≥T u≤©e⁄&é, Ç≥T {≤©e⁄&é ‘√bÕ≥T ø√©e⁄&é ˝Àq÷ ÄdüøÏÔì πs¬ø‹düTÔ+~. m+<äTø£+fÒ á ∫Á‘·+˝À {≤©e⁄&é V”≤s√\‘√ bÕ≥T ‘·$Tfi¯, eT\j·÷fi¯ q≥T\T ≈£L&Ü q{Ï+#·uÀ‘·THêïs¡T. eTDÏs¡‘·ï+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À Á|æHé‡ eTùV≤wt u≤ãT, Hê>±s¡T®q V”≤s√\T>± uÛ≤Ø

eT©ºkÕºs¡sY dæìe÷ ø£HꌤyéT nsTT´+~. Bì˝À u≤©e⁄&é ‘ês¡ ◊X¯«sê´sêjYT ≈£L&Ü Ç+<äT˝À q{Ï+#·qT+~. ◊X¯«s¡´ dæìe÷ ¬øØsY eTDÏs¡‘·ï+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq ªÇ<ä›s¡Tµ (Çs¡TesY) dæìe÷‘√H˚ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. B+‘√ eTDÏs¡‘·ï+ n+fÒ ÄyÓT≈£î m+‘√ >ös¡e+. n+<äTπø, á dæìe÷˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î ◊X¯«s¡´ ˇ|ü⁄Œ≈£î+<äì {≤ø˘. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥q yÓ\Te&Ü*‡e⁄+~! ø±˙ áyês¡Ô Ç|ü⁄Œ&ÉT eT÷&ÉT dæìe÷ |ü]ÁX¯eT˝À¢ Vü‰{Ÿ {≤|æø˘ >± e÷]+~.


7

Ç+~s¡eTà s¡<jä∏ ÷· ‘Á ˝· À ø±+>¬Á dt XÁ D‚ T˝À¢ q÷‘·H√‘˚»Ô + nÁe÷u≤<é , »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï ø±+Á¬>dt H˚‘·è ‘·«+˝Àì j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚j·T&Üìï kÕ«>∑‹düTÔ ø£è‘·»„‘·>± Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚ Ç+~s¡eTà s¡<∏äj·÷Á‘· eT+&É\+˝Àì ø±+Á¬>dt ÁX‚DT˝À¢ q÷‘·q ñ‘˚ÔC≤ìï ì+|ü⁄‘·T+~. n#·Ã+ù|≥ e÷J myÓTà˝Ò´ &Ü. e+oø£èwüí Ä<ä«s¡ +j·T˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì $$<Ûä eT+&É˝≤˝À Ç+~s¡eTà s¡<∏äj·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT~›eT&ÉT>∑T n+»H˚j·TkÕ«$T e<ä› |üP» \T ìs¡«Væ≤+∫ Ç+~s¡eTà s¡<∏äj·÷Á‘· ø± s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫ eT~›eT&ÉT>∑T, Ç|üŒ\|ü*¢, e÷¬s&ÉT>∑T ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ n˝≤π> ñ&ç$T\¢, ∫≥¢≈£î+≥, #Óqï+|ü*¢,

e+πøX¯«s¡+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À j·÷Á‘·qT ø=qkÕ–+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·÷ Á>±e÷\˝À Á|ü»\T qT+∫ $X‚wü düŒ+<äq \_+∫+~. ádü+<äs¡“+>± nH˚ø£ eT+~ düúãT›>± ñqï ø±s¡´ø£s¡Ô\˝À ôd’‘·+ q÷‘·q ñ‘˚Ô»+ @]Œ&ç j·÷Á‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝À>∑ïÄïs¡T. j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü»\ qT+∫ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£î+≥÷ j·T÷|æm #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛ Á|ü‘˚´ø£ #√s¡e‘√H˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T »]–+<äì Á|ü»\≈£î $e ]düTÔ Hêïs¡T. n˝≤π> Äj·÷ Á>±e÷ ˝˝À ø±s¡´ ø£s¡Ô\qT, Hêj·T≈£î\TqT düeTq« j·T+ #˚düT≈£î+≥÷ sêqTqï mìïø£\˝À dü‘êÔ #êfÒ+<äT≈£î Á|üj·T‹ï düTÔHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q

ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ø±+Á¬>dt bÕغyÓ’|ü⁄ Äø£]¸ ‘·T\qT #˚düTÔ bÕغ˝ÀøÏ #˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. Ç+~s¡eTà Á|ü#ês¡ j·÷Á‘· <ë«sê kÕs ¡«Á‹ø£ mìïø£\ düeTsêìøÏ ø±+Á¬>dt ÁX‚D T\T düqï<ä›+ ne⁄‘·THêïs¡T. yÓTT‘·Ô+>± Ç+~s¡eTà s¡<∏äj·÷Á‘· ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À ø±sÁ¬>dt bÕغøÏ ¬s+&ÉT $<Ûë\T>± ñ|ü jÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Û ø±s¡ Á|ü‹ì<ÛäT\T ô|s¡Tà\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ø±X¯qï j·÷<äyé, ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T, |ü+ã* ãT#·Ãj·T´, dæ+–˝Ÿ $+&√ #Ó’s¡àHé \ø£å´DY, yÓ’dt #Ó’s¡àHé u≤˝Ÿdæ+>∑+, e÷J m+|æ{Ïdæ πøX¯e⁄\T, ns¡T®Hé, |üs¡y˚TX¯«sY, eTT˙˝≤˝Ÿ, sê+ eT÷]Ô, $<ä´|üŒ, Äj·÷ Á>±e÷\ düs¡Œ+ #Y\T ‹s¡T|ü‘·j·T´, CÀ´‹ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+ 24`01`2014

uÀ>∑dt z≥¢qT @]y˚kÕÔ+ <˚es¡ø£Á<ä , »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : uÀ>∑dt z≥¢qT @] y˚kÕÔeTì ÄsY&çy√ j·÷d”àHéu≤cÕ nHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä +˝Àì ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£ s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤kÕ«eT´ e´e düú˝À z≥T eÁC≤j·TT<ä+>± |üì#˚d üTÔ+<äHêïs¡T. á HÓ\ 25q C≤rj·T z≥s¡¢ ~H√‘·‡yêìï Á|ü‹ eT+&É\+˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£\qT s¡÷bı+ ~+#êeTHêïs¡T. eT+&É\ Á>±MTD ÁbÕ+ ‘ê˝À¢ z≥T ÁbÕeTTK´‘·qT ‘Ó*ù|+<äT≈£î sê´©\T, e÷qeVü≤s¡+, ne>±Vü≤q dü<ädü T‡\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q,eø£è‘·« b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+∫ $C‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒkÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. eT+&É\ kÕúsTT $CÒ‘·\qT á HÓ\ 22q õ˝≤¢ kÕúsTTøÏ |ü+|ü⁄‘êeTì

, n<˚$<Ûä+>± õ˝≤¢ kÕúsTT˝À $CÒ‘·\T>± ì*∫q $<ë´s¡Tú\qT á HÓ\ 25q sêÁwüº kÕúsTTøÏ |ü+|ü⁄‘êeTì sêÁwüº kÕúsTT˝À $CÒ‘·\T>± ì*∫q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ ñ+≥T+<äì, Á|üeTTKT\T $CÒ‘·\qT ãVüQeT‘·T\T ÇkÕÔs¡ì ÄsY&çy√ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ eT+&É\+˝Àì Á>±eT |ü+#êsTTr\ yê]>± Ä Á>±eT »q uÛ≤˝À 67 XÊ‘·eTT es¡≈£î z≥sY qyÓ÷<äT C≤_‘êqT s¡÷bı+~kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ uÛÑ÷‘Y˝ÒyÓ˝Ÿ |ü]~Û˝À z≥s¡T¢ qyÓ÷ <äT, #˚s¡TŒ\T, e÷s¡TŒ\T, ‘=\–+|ü⁄ e+{Ï Á|üÁø°j·T\qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïe THêïs¡T. |òæÁãe] 1 qT+∫ 10 es¡≈£î õ˝≤¢˝À 35 eT+~ ‘·Vü≤d”˝≤›sY\T ã~©ô|’ yÓ\T‘·THêïs¡ì Á|ü‹ eT+&É\+˝À ÄsY◊\T ˝…’düHé n~Ûø±s¡T\T>± ñ+&ç ã~©ô|’

ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ç>± kÕsTT\T ì»yÓTÆq Äs√>∑´e+‘·T&ÉT Áø°&Üø±s¡T&˚

ø=‘·Ôø√≥, »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) :ø=‘·Ôø√≥ |ü≥ºD ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T ø£~¬s kÕsTT\Tj·÷<äyé ¬s+&ÉekÕ] @ø£Á^e+>± m+|æø£j·÷´s¡T. |ü≥ºD q÷‘·q ø£$T{Ïì õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T $X‚«X¯«sY, eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T Á|üXÊ+‘Y, ñ|üdüs¡Œ+#Y uÀj˚TCŸ düeTø£å+˝À m+|æø£ #˚XÊs¡T. ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± m+. »>∑Zqï, <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶,m+&ç eTJ<é, >√bÕ˝Ÿ>ö&é, Á|ükÕ<éHêsTT, Ns¡¢ yÓ+ø£fÒXŸ, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± dü+<ë XÊ+‘·qï, düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± eTVæ≤Vü≤sêE, ã\sêE, ≈£îeTà] Hê>∑T\T, <äT|üŒ{Ï lqT, u≤\sê+ eTT~sêCŸ, >öìø£&ç ≈£îs¡àqïj·÷<äyé, sêeTT\Tj·÷<äyé\T m+|æø£ ø±>± ø√XÊ~Ûø±]>± u≤˝ŸsêE, Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù>± K©˝Ÿ, ùwø˘ |òüE®˝Ÿ, ≈£îs¡TeT÷]Ô, q]‡+Vü‰àj·÷<äyé, dü\Vü‰<ës¡T\T>± eT´<ä] u≤\#·+Á<äj·T´, Á|üø±X¯+, ãC≤s¡Tj·÷<äyé, lìyêdüT\T m+|æø£ ø±>± es¡Z düuÛÑT´\T>± eTT+‘· ‹eTàqï, n©u≤u≤, m+|æø£ s¡o<é, u≤\ø£qïj·T´, m+|æø£ bÕwü\T m+|üø£j·÷´s¡T.

eTø£Ô˝Ÿ , »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : Áø°&É\ e\¢ XÊØs¡ø£, e÷qdæø£ <äè&É‘·«+‘√ bÕ≥T Äs√>∑´|üs¡+>± yÓT\T #˚kÕÔj·Tì Áø°&Üø±s¡T&˚ ì»yÓTÆq Äs√>∑´e+‘·T&Éì &ç|üP´{° &çÇy√ ìkÕsY nVü≤à<é nHêïs¡T. Á>±eT |ü+#êsTTr Ä<ä«s¡´+˝À uÛÑè≤s¡‘· >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì bÕsƒ¡X¯è≤\, $<ë´s¡Tú\≈£î @sêŒ≥T #˚dæq Áø°>±\T eTø£Ô˝Ÿ |ü≥í+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ Áø°&ÜyÓTÆ<ëq+˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á Áø°&Ü b˛{°\≈£î &ç|üP´{° &çÇy√ eTTK´n‹<Ûäv>± Vü≤»¬s’ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq

m¬ø‡’CdŸ ◊æ øÏ ø±\˙yêdüT\ $q‹ Ä‘·à≈£LsY, »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì neTs¡∫+‘· Á>±eT+˝Àì s¡»ø£ ø±\˙, eT≥Hé e÷¬sÿ{Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü‹ s√E ñ<äj·T+ qT+&ç sêÁ‹ es¡≈£î Hê≥TkÕsê $Áø£ j·÷\T »s¡T|ü⁄‘·Tqïs¡+≥÷ Ä ø±\˙øÏ #Ó+~q Á|ü»\T ãT<Ûäyês¡+ Ä‘·à≈£LsY˝Àì m¬ø’‡CŸ ø±sê´\j·T dæ◊øÏ $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ $˝Òø£s¡¢‘√ ø±\˙øÏ #Ó+~q yÓ+ø£fÒXŸ, Hêsêj·TD, e÷düqï, sêE, lqTyêdüT\T, sêCÒXŸ, ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT •yês¡T˝Àì ‘·+&ÜyêdüT\T ñ<äj·T+ qT+&ç sêÁ‹ es¡≈£î Hê≥TkÕsê $Áø£j·÷\T

»s¡T|ü⁄‘·Tqïs¡ì |ü\Te÷s¡T¢ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe∫Ãq |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. Hê≥TkÕsê $Áø£j·÷\T »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ ø±\˙øÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T Á|ü»\T, Hêj·T≈£î\T, Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·Tqïs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê m¬ø’‡CŸ n~ø±s¡T\T Hê≥TkÕsê $Áø£j·÷\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛‘˚ ô|<ä› m‘·TÔqï Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î dæ<ä›eTÚ‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T ø±\˙yêdüT\T, eTVæ≤fi¯\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

msTT&é‡ô|’ ne>±V≤ü q ø£*Z ñ+&Ü* ô|uÒ“s¡T, »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì n+uÒ<äÿsY j·T÷‘Y, HÓÁVüQ j·TTeπø+Á<ä+ dü+j·TTø£Ô+>± yê] Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ôV≤#Y◊$, msTT&é‡ eT+&É\kÕúsTT ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ô|uÒ“s¡T πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü<ädüT‡≈£î eTTK´ n‹<∏äT\T>± ø£ècÕí¬s&ç¶, &Üø£ºsY XË’\», mmdt◊ MTj·÷ø£‘Y, &Üø£ºsY düTuÛ≤wt bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± ø£ècÕí¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôV≤#Y◊$, msTT&é‡ô|’ yê´~ m˝≤ yê´|æÔ #Ó+<˚~, ìyês¡D #·s¡´\T ≈£î¢|üÔ+>± $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n+uÒ<äÿsY j·TTe»q dü+|òüT+ n<ä´≈£åî\T áX¯«sY, ñbÕ<ä´≈£åî\T j·÷<äj·T´, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düT<Ûëø£sY, j·TTe≈£î\T, eTVæ≤fi¯\T düTC≤‘·, ^‘·, sê~Ûø£, ñe÷, \ø£åàeTà, |ü<äàeTà\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&Üø±s¡T\T Äs√>∑´e+‘·T\Hêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Áø°&É˝À¢ bÕ˝ÀZHê\ì Áø°&É\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\Hêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£+>± bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T $~Û>± Áø°&É˝À¢ bÕ˝ÀZHê\Hêïs¡T Áø°&É\ e\¢ e÷qdæø£ $ø±dü+, ùdïVü≤ ã+<ë\T ô|s¡T>∑&Éy˚T ø±≈£î+&É ñ<√´>∑ neø±XÊ˝À¢ Áø°&É\≈£î Á|ü<Ûëq´+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Áø°&É b˛{°\T ¬>\T|ü⁄ z≥$T\T ø±eì nsTT‘˚ Áø°&Éø±s¡T&ÉT nH˚ yês¡T ¬>\T|ü⁄ z≥$T\qT düe÷q+>± uÛ≤$+#ê\Hêïs¡T. eTø£Ô˝Ÿ Á>±eT |ü+#êsTTr Ä<ä«s¡´+˝À >∑D‘·+Á‘·

~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡cÕÿ]+#·Tø=ì Áø°&É b˛{°\ ìs¡«Væ≤+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. b˛{°˝À¢ nìï bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝ÀZ+≥THêïs¡ì b˛{°˝À n+<äs¡T $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düs¡Œ+#Y uÛ≤>∑´eTà, m+Çy√ \øÏåàHêsêj·TD, Á>±eT |ü+#êsTTr Çy√ dü«s¡í\‘·, ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T #·+Á<äX‚KsY>ö&ÉT, •yêJsêe⁄, $$<Ûä bÕsƒ¡X¯è≤\˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, yês¡T¶ düuÛÑT´\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

#Íø£ <äTø±D+ ø√dü+ $q‹ ô|<ä›ø=‘·Ô|ü*¢ , »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\|]~Û˝Àì ø=‘·Ô j·÷|ü≥¢ Á>±eT+˝À #Íø£<Ûäs¡ <äTø±D+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï Á>±eT Á|ü»\qT Ä<äT≈£îH˚ $<Ûä+>± #Íø£<Ûäs¡ <äTø±D+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Ä Á>±eT düs¡Œ+#Y d”‘ês¡+ Hêj·Tø˘, ‘·Vü≤d”˝≤›sY ôd’<äT\T≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. Á>±eT+˝À #Íø£<Ûäs¡ <äTø±D+ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ øÏ˝ÀMT≥sYô|’>± bÕ‘· j·÷|ü≥¢ Á>±e÷ìøÏ e∫à Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+|æD° #˚düTÔqï 9 s¡ø±\ düs¡≈£î\qT rdüT≈£îyÓfi≤¢\+fÒ eè<äT›\T #˚‘·ø±ì eTV”≤fi≤\T #ê˝≤ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Ä Á>±eT Á|ü»\T >√&ÉTqT ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î $qï$+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ‘·Vü≤d”˝≤›sYô|’ n~Ûø±s¡T\T <äèwæºøÏ rdüT≈£îb˛sTT ÄÁ>±e÷ìøÏ Hê´j·T+ »]π> $<Ûä+>± #·÷kÕÔHêïì Vü≤$T Ç#êÃs¡T.

≈£L©\≈£î kı+‘· Á>±e÷˝À¢H˚ |üqT\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T e\dü\T y˚fi‚¢+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. Ç+<äT≈£î ‘·|üŒìdü]>± ñbÕ~Û |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. y˚T{°˝Ò ≈£L©\‘√ e÷{≤¢&ç |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ê\Hêïs¡T. ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î dü+ã+~+∫q Ä<ësYø±s¡T¶\qT ùdø£]+∫ qyÓ÷<äT #˚düTø√e\Hêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± sêe⁄˝Ÿ|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ

bÕHé>∑˝Ÿ, »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì >√bÕ˝Ÿ~HÓï <ä+&√s¡ Á>±eT ø£$T{Ïì @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêï≥T¢ m+ÄsY|æmdt eT+&É\ Hêj·T≈£î\T dæôV≤#Y sêeTkÕ«$T, ø£\÷à] yÓ+ø£fÒwt, o\+ $wüßí\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. n<Ûä´≈£åî\T>± eTùV≤wt, ñbÕ<Ûë´≈£åî\T q]‡+Vü≤à, Á|ü<Ûëq ø±sê´<ä]Ù>± sêeTT\T, ø√XÊ~Ûø±]>±

≈£îs¡TeT÷]Ô, n~Ûø£±s¡ Á|ü‹ì~Û>± ≈£îs¡àj·T´, dü\Vü‰<ës¡T\T>± #·+Á<äj·T´, ≈£îs¡àj·T´, ø£$T{Ï düuÛÑT´\T>± q]‡+Vü≤à, kÕsTT\T, #·+Á<äj·T´, lqT, ≈£îs¡àj·T´\T mqTï≈£îHêï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. mìï¬ø’q yês¡T yê]ì mqTï≈£îq+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄≈£îHêïs¡T. yês¡ì mqTï≈£îq+<äT≈£î ø£$T{ÏøÏ Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T.

#·]Á‘· ‘Ó\TdüT≈£îì e÷{≤¢&Ü* ‘Ó\ø£|ü*¢ , »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T, eT+Á‘·T\T ‘Ó\+>±D #·]Á‘· ‘Ó\TdüT≈£îì e÷{≤¢& Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äì {°ÄsYmwt sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù »ø£ÿ s¡|òüTTq+<ÛäHé¬s&ç¶ nHêïs¡T. {°ÄsYmdt ø±sê´\j·T+˝À »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ 400 @fi¯¢ #·]Á‘· ø£*–q ôV’≤Á<ë u≤<éqT d”e÷+Á<äT˝Ò n_Ûeè~› #˚dæq≥T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì, kÕ«‘·+Á‘·+ sêø£|üP s¡«y˚T HÓ’C≤+ ø±\+˝ÀH˚ mH√ï n<äT“‘ ·yÓTÆq≥T e+{Ï ø£≥º&Ü\‘√ ¬s’\T e÷s¡Z\T, ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{Ï, s√&ÉT¶ e÷s¡Z\T, b˛kÕº|ò”düT, $e÷HêÁX¯eT+, uÛÑeHê\T ì]à+#ês¡Hêïs¡T. Á|üdæ~›yÓTÆq ø£≥º&Ü\ìï kÕ«‘·+Á‘·+ sêø£|üPs¡«y˚T ì]à+#·&É+ »]–+<äì

Äj·Tq nHêïs¡T. n˝≤+{Ï~ ‘êy˚T ôV’≤Á<ëu≤<éqT n_Ûeè~› #˚dæq≥T¢ #Ó|ü⁄Œø√e&É+ yê]øÏ #·]Á‘· ‘Ó*j·Tø £b˛e&Éy˚T ø±s¡D+ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D #·]Á‘·qT ≈£åîD+>± |ü]o*+∫ nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ e÷{≤¢&Ü\ì Äj·Tq nHêïs¡T. _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î |ü+|æ+#˚ @sêŒ≥T #˚dæ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘·q ∫‘·ÔX¯ó~›ì ‘Ó*j·TCÒj·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î yÓfi¯¢≈£î+&Ü n&ÉT¶|ü&çá‘˚ ‘Ó\+>±D eTs√kÕ] n–ï>∑T+ &ÉeTÚ‘·T+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Hêj·T≈£î\T sê+#·+Á<ë¬s&ç¶, yêeTHé>ö&é, »ø£ÿ X‚KsY¬s&ç¶, Vü≤]ø£èwüí, $wüßí , kÕsTTsê+ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

πøX¯+ù|≥, »qe] 22 (Á|üC≤‘·+Á‘· $˝Òø£]) : Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝Àì düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ uÛ≤s¡rj·T »Hê‘ê bÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì _CÒ|æ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHé.les¡∆Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. _CÒ|æ #˚|ü{Ϻq |ü˝…¢|æ\T|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ ãT<Ûäyês¡+ uÀ<äq+|ü*¢, #Í\|ü*¢, ø=‘·Ôù|≥ Á>±e÷\˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡Td” dü+<äs¡“+>± les¡∆Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ á <˚XÊìï |ü]bÕ*düTÔqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑ‘·«+ |üP]Ô>± n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì, n_Ûeè~›˝À n≥º&ÉT>∑T kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. á <˚X¯ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ndüeTs¡∆‘· e˝Ò¢ <˚XÊìøÏ s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì, $<˚oj·TT\T uÛ≤s¡‘· dü]Vü≤<äT›˝À¢øÏ #=#·TÃ≈£îì e∫Ãq|üŒ{ÏøÏ á ø±+Á¬>dt ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ndüeTs¡∆‘·‘√ @MT #˚j·T˝Òø£b˛‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. <˚X¯ sê»<Ûëì &Ûç©¢˝À eTVæ≤fi¯\≈£î s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. 60dü+e‘·‡sê\ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À <˚XÊ_Ûeè~› |üP]Ô>± n≥º&ÉT>∑TkÕúsTTøÏ yÓ[¢b˛sTT+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. >∑T»sê‘Y bÕ*‘· ÁbÕ+‘ê\˝À _CÒ|æ bÕ*‘· ÁbÕ+‘ê\˝À ¬s’‘·T\≈£î 24>∑+≥\ $<äT´‘Y n~Ûdü÷Ô n_Ûeè~›˝À eTT+<ä+»˝À e⁄+<äì, j·TTe‘·≈£î ìs¡T<√´>∑ düeTdü´\T rsê\Hêï, <˚X¯+ n_Ûeè~› #Ó+<ë\Hêï qπs+Á<äyÓ÷&ç Á|ü<Ûëq eT+Á‹ ø±yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á|ü»\ düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£îì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ n+~Û+∫ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ |ü˝…¢ |æ\T|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À øÏkÕHéyÓ÷s¡Ã õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T |ü⁄{≤ï\ n+»j·T´, yÓ÷f… lqT, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T eT<ÛäTdüT<ÛäHé>ö&é, eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT kı|üŒ] q]‡+\T, bÕغHêj·T≈£î\T bÕ+&ÉT, $sƒ¡˝Ÿ>ö&é, sê+#·+<äsY, j·÷<äj·T´, ø£ècÕíJ, Hêsêj·TD, eTùV≤+<äsY, s¡$, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ Á>±eTdüTÔ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÀ+sêdtù|≥ , »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì Vü≤ø°+ù|≥ Á>±eT+˝À 38 eT+~ øÏXÀs¡ u≤*ø£\≈£î düs¡Œ+#Y n\y˚\eTà Ä<ä«s¡´+˝À _j·T´+. q÷HÓ , |ü|üŒ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø=&É+>∑˝Ÿ ◊dæ&çmdt n~Ûø±]DÏ sêDÏ, dü÷|üsYyÓ’»sY \øÏåà<˚$\T eTTK´n‹~Û>± Vü≤»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ øÏXÀs¡ u≤*ø£\ ø√dü+ bÂwæºø±Vü≤s¡+ |ü+|æD° #˚düTÔ+<äì yê{ÏøÏ n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T düÁø£eT+>± øÏXÀs¡ u≤*ø£\≈£î n+~+#ê\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± øÏXÀs¡ u≤*ø£\T bÂwæºø±Vü≤s¡+ rdüTø=ì Äs√>∑´+>± ñ+&Ü\H˚ Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´eTì yês¡T nHêïs¡T. bÂwæºø±Vü≤s¡+ rdüTø√e&É+ e\¢ uÛÑ$wü´‘·T˝À nHês√>∑´\≈£î >∑Ts¡Tø±≈£î+&É ñ+{≤s¡ìï ø±e⁄q øÏXÀs¡ u≤*ø£\T á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√fyê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷+˝À n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T Áù|$T\eTà, øÏXÀs¡ u≤*ø£\T , Á>±eTdüTÔ\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

n|üVü≤]+#·Tø√ì yÓ[flq≥T¢ Ä<ÛësY πø+Á<ä+ ìs¡«Vü≤≈£î&ÉT KÁyÓ÷~›Hé yêb˛j·÷´&ÉT. j·T<∏ëÁ|üø±s¡+ Ä<ÛësY πø+Á<ëìï eT÷dæ yÓfi≤¢&ÉT. ñ<äj·T+ ‘Ó]∫ #·÷ùddü]øÏ wü≥ºsY yÓqø£ uÛ≤>∑+ qT+∫ <=+>∑\T #√s¡ ã&ç á kÕe÷Á–ì n|üdü+Vü≤]+#·Tø=ì yÓ[flq≥T¢ >∑eTì+#ê&ÉT. á $wüj·T+ô|’ kÕúìø£ b˛©dtùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. #√ØøÏ >∑T¬s’q Ä<ÛësY πø+Á<ëìï düs¡Œ+#Y dæ. yÓ+ø£≥j·T´ , ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+#ês¡T.

s¡÷. \ø£å $\Te >∑\ kÕe÷Á– #√Ø eT<ä÷›sY, »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : eT<ä÷›sY˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï XÊX¯«‘· Ä<ÛësY πø+Á<ä+˝À #√ØøÏ bÕ\Œ&ç s¡÷. 1\ø£å $\Te >∑\ kÕe÷Á–ì <√#·T¬ø[¢q dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. ìsê«Vü≤≈£î&ç ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï XÊX¯«‘· Ä<ÛësY πø+Á<ä+˝À ø£+|üP´≥sY e÷ì≥sY\T, 2 Á|æ+≥sY\T, 4 d”|æj·TT\T, Ä<ÛësY øÏ{Ÿ ‘·~‘·s¡ kÕe÷Á–ì

#Ó+~q sêeTT\T Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ Áø£Ï+<ä uÀs¡T y˚sTT+#˚+<äT≈£î @&Ü~ ÁøÏ‘·+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï |òü*‘·+ ˝Òø£ b˛sTT+<äì |”&çøÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Ç+ <äT≈£î ÄyÓT düŒ+~düTÔ @|æy√ s¡»˙ ø±+ ‘YqT Á|ü•ï+#·>± sêe⁄˝Ÿ|ü*¢˝À |ò”˝Ÿ¶ ndæ ôdº+{Ÿ ˝Òø£b˛e&É+‘√ eT+C≤sY˝À Ä\dü´ #√≥T #˚düT≈£î+ì $e]+#ês¡T. yÓ+≥H˚ uÀs¡T eT+psY≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À @|æ&ç düs¡fi ¯≈£îe÷], @|æy√ s¡»ìø±+‘Y, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\T, y˚T{°\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<ä+&√s¡ Á>±eT ø£$T{Ï mìïø£ _CÒ|æ‘√H˚ Á>±MTDÁbÕ+‘· düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+

bÂwæºø±Vü≤s¡+ |ü+|æD°

Ä<ÛësY πø+Á<ä+˝À #√Ø

ñbÕ~Û Vü≤$T |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷* ø=&É+>∑˝Ÿ , »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : ñbÕ~Û Vü≤MT |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T\T <äèwæ º kÕ]+#ê\ì ñbÕ~Û Vü‰MT |æ&ç Vü≤]‘· dü÷∫+#ês¡T. kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\T, y˚T{°\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚XÊìøÏ ÄyÓT Vü≤»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷˝À¢ ñbÕ~Û Vü≤$T |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#·ì |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\qT ‘=\–+#˚+<äT≈£î yÓqTø±&˚~ ˝Ò<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. e´ekÕj·T |üqT\T |üP]Ô ø±e&É+‘√

e∫Ãq ‘·Vü≤d”˝≤›sY\≈£î düVü≤ø£]kÕÔs¡ì nH êïs¡T. <˚es¡ø£Á<ä ìjÓ÷»ø£s¡Z+˝À 2009 mìïø£˝À¢ 21 b˛©+>¥ πø+Á<ë\ |ü]~Û˝À 80 XÊ‘·+≈£î ô|’>± z≥s¡T¢ qyÓ÷<äT ø±e&É+ »]–+<äì Á|üdüTÔ‘·+ Ç˝≤+{Ï$ »s¡>∑≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+{ eTHêïs¡T. ∫qï∫+‘·≈£î+≥, <˚es¡ø£Á<ä, ø=‘·Ôø√≥, n&ܶ≈£î\, uÛÑ÷‘·÷ŒsY eT+&É˝ ≤¢˝Àì ‘·Vü≤d”˝≤›sY\T z≥sY qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·TqT |üø£&É“+B ìs¡«Væ≤düTÔHê ïs¡Hêïs¡T. z≥s¡T qyÓ÷<äT≈£î Ä<ÛësY dü+ K´qT »‘· #˚j·T&É+ »]–‘˚ uÀ>∑dt z≥¢qT @]y˚j·T&É+ eT]+‘· düT\Te⁄ ne⁄‘·T+ <äì ‘Ó*bÕs¡T. ÄsY&çy√ ˇ≥sY qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T˝À kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY mHé n+õ¬s&ç¶, &ç{°\T |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, d”sêEB›Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

25q yÓ÷&É˝Ÿ Væ≤+B f…{Ÿ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : Væ≤+~ uÛ≤ cÕ dü+s¡ø£åD dü$T‹, m+CÒ ÄsY ø√∫+>¥ ôd+≥sY Ä<ä«s¡´ +˝À á HÓ\ 25q Væ≤+~ yÓ÷&É˝Ÿ f…{ŸqT ìs¡«Væ≤düTÔ qï≥T¢ ìs¡«Vü≤≈£î\T ]C≤«Hé U≤Hé, m+&ç kÕJ<é\T ˇø£ Á|ü ø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á yÓ÷ &É˝Ÿ f…{ŸqT zπøwüq˝Ÿ pì j·TsY ø±˝ÒCŸ˝À ìs¡«Væ≤düTÔ Hêï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT

|ü]wüÿ]+#ê\ì <Ûäsêï cÕ<éq>∑sY, »qe] 22 (Á|üC≤‘·+Á‘· $˝Òø£]) : cÕ<éq>∑sY eTTì‡bÕ*{Ï |ü]~Û˝Àì J&çyê&Éÿ ‘ê+&Ü˝À HÓ\ø=qï Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì eTTì‡|ü˝Ÿ sê´\j·T+ eTT+<äT ãT<Ûäyês¡+ \+u≤&É Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ Ä<ä«s¡´+˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± sê+ã˝Ÿ Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+, n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T \+u≤&É, –]»q ‘ê+&Ü\˝À ø£˙dü dü<äTbÕj·÷˝…’q Á‘ê>∑T˙s¡T, $<ä´, ñ<√´>∑, ñbÕ~Û, yÓ’<ä´+, s√&ÉT¶ s¡yêD ‘·~‘·s¡ edü‘·T\qT ø£*‡+#·≈£î+&Ü \+u≤&û, –]»qT\≈£î e#˚´ ì<ÛäT\qT <ë] eT*¢düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. cÕ<éq>∑sY eTTì‡bÕ*{Ï>± @s¡Œ&çq|üŒ&çqT+&ç eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY ‘ê+&Ü\qT dü+<ä]Ù+#·&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑÷˝≤˝Ÿ Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ J&çyê&Éÿ ‘ê+&ÜH˚ ø±≈£î+&Ü ‘ê\÷ø±˝À e⁄qï nìï \+u≤&É ‘ê+&Ü\≈£î ø£˙dü dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. –]»qT\≈£î e#˚´ ì<ÛäT\qT <ë] eT*¢düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. cÕ<éq>∑sY eTTì‡bÕ*{Ï>± @s¡Œ&çq|üŒ&çqT+&ç eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY ‘ê+&Ü\qT dü+<ä]Ù+#·&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± m˝ŸôV≤#Y|æmdt Ä<ä«s¡´+˝À Ä+<Û√fi¯q\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤\THêj·Tø˘, >√bÕ˝ŸHêj·Tø˘, øÏwüHéHêj·Tø˘, #·+<äsYHêj·Tø˘, \ø£åàHéHêj·Tø˘, X¯+ø£sYHêj·Tø˘,lqTHêj·Tø˘ , uÛÑÁ<äTHêj·Tø˘, sêEHêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Äs¡´yÓ’X¯ó´\T sê»ø°j·T+>± m<ä>±* ‹e÷àJù|≥ , »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : Äs¡´yÓ’X¯ó´\T yê´bÕsê_Ûeè~›‘√ bÕ≥T sê»ø°j·T+>± n_Ûeè~› #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T eT*ô|~› X¯+ø£sY |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‹e÷àJù|≥˝À õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù bÕ˝≤~ sêyÓ÷àVü≤Hé‘√ ø£*dæ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Äs¡´yÓ’X¯ó´\T ‘·eT≈£î M˝…’q+‘· düeTj·T+˝À yê´bÕsê\T #˚düT≈£î+≥÷ nø£ÿ&çπø |ü]$T‘·eTÚ‘·THêïs¡ì, sê»ø°j·÷˝À¢ eTT+< äT¬ø[¢ Á|ü»\≈£î ùde #˚j·÷\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À 2 \ø£å\ eT+~ Äs¡´yÓ’X¯ój·T\T z≥s¡T¢ ñHêïs¡Hêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\T|ü⁄ z≥eTT\qT XÊdæ+#˚ neø±X¯+ ñqï|üŒ{ÏøÏ X¯øÏÔì $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïeTì Äj·Tq

nHêïs¡T. πøe\+ mìïø£\ düeTj·T+˝ÀH˚ bÕ\≈£î\T Äs¡´yÓ’X¯ó´\qT z≥s¡T¢>± e÷Á‘·y˚T #·÷düTÔHêïs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+ ø±˙, nôd+;¢ kÕúq+ø±˙ Äs¡´yÓ’X¯ó´\≈£î πø{≤sTT+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Äs¡´yÓ’X¯ó´\T ‘·eT≈£î M˝…’q+‘· düeTj·T+˝À yê´bÕsê\T #˚düT≈£î+≥÷ nø£ÿ&çπø |ü]$T‘·eTÚ‘·THêïs¡ì, sê»ø°j·÷˝À¢ eTT+< äT¬ø[¢ Á|ü»\≈£î ùde #˚j·÷\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À 2 \ø£å\ eT+~ Äs¡´yÓ’X¯ój·T\T z≥s¡T¢ ñHêïs¡Hêïs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ Äs¡´yÓ’X¯ó´\T sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e∫à Á|ü»\≈£î ùde #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Hêj·T≈£î\T@ ≈£Lq sêCŸ≈£îe÷sY, <ë#˚|ü*¢ y˚DT>√bÕ˝Ÿ, kÕsTT X¯+ø£sY, Vü≤]X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.


8

eT+∫˙{Ï m<ä›&ç @s¡Œ&É≈£î+&Ü Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#ê* õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+. –]C≤X¯+ø£sY eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ,»qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : y˚dü$ ø±\+ düMT|ædüTÔqï+<äTq sêuÀj˚T y˚dü$˝À @ ˇø£ÿ Á>±eT+˝À ≈£L&Ü eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫ yÓ+≥H˚ |üqT\T yÓTT<ä\T ô|{≤º\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+. –]C≤X¯+ø£sY ÄsY&ÉãT¢´mdt n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À s¡øÏå‘· e+∫˙{Ï düs¡|òüsê eT]nj·TT $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\‘√ düeTq«j·T düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê yÓTs¡T>∑T<ä\≈£î rdüTø√yê*‡q #·s¡´\qT düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2012`13 dü+e‘·‡s¡+ 2013`14 dü+e‘·‡sê˝À _ÄsYõm|òt øÏ+<ä ∫qï∫qï eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{Ϻ nedüs¡eTTqï #√≥ ô|’|t˝…’q¢qT y˚dæ ˙{Ï düs¡|òüsêqT |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\ì Ä<˚•+#·&É+ »]–+~. 2012`13 dü+e‘·‡sêìøÏ >±q÷ 614.57 \ø£å\‘√ 676 |üqT\T eT+p s¡T #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À 619 |üqT\T |üP]Ô #˚j·Tã&É>± 182 |üqT\qT |üP]Ô #˚j·Te\dæ ñ+<äì M{Ïì ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì »qe] 29 Hê{ÏøÏ nìï |ü⁄\T |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> 2013`14 dü+e‘·‡sêìøÏ >±q÷ 718

|üqT\T eT+ps¡T #˚j·Tã&É>±, 163 |üqT\T |üP]Ô #˚j·T&É+ »]–+<äì, 493 |ü⁄s√>∑‹˝À ñqïj·Tì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ 354 |üqT\T yÓTT<ä\T ô|≥º˝Ò<äì, Ä |üqT\T n‘·´edüs¡+ ø±<äT nì uÛ≤$+q#√ Á|ü‘ê´qàj·T Á|ü‹bÕ<äq\T n+<äCÒdæ yÓ+≥H˚ eT+pØ\T rdüTø√yê\ì, |üqT\T yÓTT<ä\T ô|{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. πøåÁ‘·kÕúsTT Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\T nìï Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+∫ zôV≤#YÄsY\qT, õm˝ŸÄsY ˙{Ï |ü<∏äø±\qT |ü]o*+ #ê\ì, uÀs¡T u≤e⁄\˝À ˙{Ï \uÛÑ´‘·qT >∑T]Ô+#ê\ì, n<äq|ü⁄uÀs¡T u≤e⁄\T nedüs¡eTTqï#√ yÓ+≥H˚ Á|ü‹bÕ<äq\T düeT]Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. @ Á>±eT+˝À nsTTq ˙{Ï düs¡|òüsê yÓTs¡T>±Z ˝Òq≥¢sTT‘˚ Á|ü‘ê´qàj·T+>± {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙s¡T n+~+#·&ÜìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<ä›+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. πøåÁ‘·kÕúsTT ˝À ˙{Ï |ü<∏äø±\qT düMTøÏå+∫q|ü⁄Œ&ÉT kÕúìø£ ø±e*ø±s¡T, düs¡Œ+#Y\ düVü≤ø±s¡+ rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø=‘·Ô>± eT+p¬s’q ˙{Ï |ü<∏äø±\ |üqT\T |üPs¡ÔsTT $<äT´‘Y kÂø£sê´\T ˝Òì #√≥¢ $<äT´‘Y XÊU≤~Ûø±s¡T\‘√ dü+Á|ü~+∫ dü+ã+~ +∫q Á|ü‹bÕ<äq\qT, md”ºy˚T≥¢qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ Ä |ü<∏äø±\≈£î nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\qT #Ó*¢+∫ yÓ+≥H˚ nqTeT‘·T\T

n+uÒ<äÿsY≈£î düeT ∫‘· kÕúq+ ø£*Œ+#ê* Ä‘·à≈£LsY ,»qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T n~Ûø±]ø£+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï >∑D‘·+Á‘· y˚&ÉTø£˝À¢ C≤‹|”‘· eTVü‰‘êà >±+BÛ‘√ bÕ≥T u≤u≤kÕôV≤uŸ bÕ˝…ÿ nyês¡T¶ Á>∑Væ≤‘· nsTTq &Ü._.ÄsY n+uÒ<äÿsY Äj·Tq‘√ bÕ≥T n+uÒ<äÿsY ∫Á‘·|ü≥+ @sêŒ≥T #˚dæ düeTT∫‘· kÕúq+ ø£*Œ+#ê\ì n+uÒ<äÿsY C≤‘·s¡ ø£$T{Ï õ˝≤¢ düVü‰j·Tø£ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. $»jYT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ |ü]~Û˝Àì neTs¡∫+‘· Á>±eT+˝À $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ«‘·+Á‘ê´ìøÏ eTT+<äT nÁ>∑esêí\πø n+≥sê˙‘·HêìøÏ >∑T¬s’q &Ü._.ÄsY n+uÒ<äÿsY yÓTTø£ÿy√ì <Ó’s¡´+‘√ uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêàD≤ìøÏ ø£èwæ #˚dæ Á|üC≤kÕ«e÷´ìï Á|ü|ü+#· <˚XÊ\≈£î #ê{Ï#Ó|æŒq &Ü._.ÄsY n+uÒ<äÿsY≈£î eTVü‰‘êà>±+BÛ‘√ bÕ≥T Äj·Tq ∫Á‘·|ü≥+ @sêŒ≥T #˚dæ >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À¢ ìyê\]Œ+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

{° _\T¢ô|’ >∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄ ø√s¡&É+ eT÷s¡â‘·«+ n#·Ã+ù|≥,»qe],23 (ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥TqT »qe]˝À>± @sêŒ≥T #Ój·÷\ì, ‘Ó\+>±Dô|’ XÊdüq düuÛÑ˝À #·]Ã+#·&ÜìøÏ d”e÷+Á<ä Hêj·T≈£î\T >∑&ÉTe⁄ ô|+#ê\ì ø√s¡&É+ eT÷s¡â‘·«eTì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ |ü≥ºD ø£$T{Ï Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤ã÷uŸÄ* ˇø£ Á|üø£≥q˝À Äs√|æ+#ês¡T.‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\ ã*<ëHê\T,‘Ó\+>±D Á|ü»\ b˛sê≥ |òü*‘·y˚T,‘Ó\+>±D sêh msêŒ≥T≈£î πø+Á<ä+ lø±s¡+ #·T{Ϻ+<äì nHêïs¡T.‘Ó\+>±D sêh msêŒ≥T düeTj·T+˝À d”e÷+Á<ä H˚‘·\T n&ÉT¶ ‘·>∑\&É+ eT+∫~ ø±<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.‘Ó\+>±D ñ<ä´eT düeTj·T+˝À eTTK´eT+Á‹ πø+Á<ä ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTqï nj·Tq H˚&ÉT d”e÷+Á<ä≈£î e‘êÔdüT |ü\ø£&É+ m+‘·es¡≈£î düããì Á|ü•ï+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

rdüTø=ì Ä jÓTTø£ÿ ˙{Ï |ü<∏äø±\T |üì#˚j·T&ÜìøÏ j·TT<ä› Á|ü‹bÕ~ø£q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç+~s¡eTà >∑èVü≤ ìsêàD≤\ ø±\˙\≈£î dü+ã+~+∫q 12 eT+&É˝≤\˝À ˙{Ï |ü<∏äø±\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äì, 36,30 \ø£å\‘√ eT+ps¡T #˚j·Tã&çq á |üqT\qT yÓ+≥H˚ yÓTT<ä\T ô|{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. 13e Ä]úø£ dü+|òüT+ ì<ÛäT\‘√ –]»q ÁbÕ+‘ê\˝À 40\ø£å\‘√ 30 |üqT\qT eT+∫˙{Ï düs¡|òüsêqT n+~+#·&ÜìøÏ Á|ü‹bÕ~+#·&É+ »]–+<ä ì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±MTD bÕsƒ¡XÊ \˝À¢, eT+∫˙{Ï düs¡|òüsêqT n+~+#·&Ü ìøÏ 606 \ø£å\‘√ 606 |üqT\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äì, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 493 |üqT\T |üP]Ô ø±>± 105 |üqT\T |ü⁄s√>∑‹˝À ñqïj·Tì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø=‘·Ô>± eT+pñ nsTTq n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\≈£î eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ø√dü+ 420.95 \ø£å\‘√ 658 |üqT\T eT+ps¡T #˚j·Tã&É>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 429 |üqT\qT |üP]Ô #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæáy√ s¡M+<äsY, $<äT´‘Y XÊK mdtá dü<ë•e¬s&ç¶, ÄsY&ÉãT¢´mdt mdtá ø£èbÕø£sY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+ 24`01`2014

rs¡qTqï bÕ\eT÷s¡T Á|ü»\ <ëVü‰]Ô ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ ø√sTT˝ŸkÕ>∑sY≈£î psê\ ˙s¡T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,»qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´‘√ ‘·\¢&ç\T¢‘·Tqï bÕ\eT÷s¡T |ü≥ºD Á|ü»\ m<äTs¡T #·÷|ü⁄\≈£î ‘Ós¡|ü&ÉqT+~. ∫e] Äj·Tø£≥Tº es¡≈£î ˙s¡+<äì ¬s’‘·T\T ø£cÕº\T ‘=\–b˛qTHêïsTT. sêuÀj˚T ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ ø√sTT˝ŸkÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº≈£î psê\ ˙fi¯ó¢ sêqTHêïsTT. á y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ |ü+|æ+>¥ |üqT˝À¢ ìeT>∑ïyÓTÆ+~. ø√sTT˝ŸkÕ>∑sY ô|’|t˝…’qT≈£î Á&Ó’ Á≥j·T˝Ÿ s¡Hé n~Ûø±s¡T\T $»j·Te+‘·+>± |üP]Ô #˚XÊs¡T. ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\qT n~>∑$T+∫ |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·T&É+‘√ á ÁbÕC…≈£îº <ë«sê ‘ê>∑T˙s¡T, ø=ìï ÁbÕ+‘ê≈£î kÕ>∑T˙s¡T e#˚à ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ n+~+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 20q qs¡« eT+&É\+ ñ<ë´\ düMT|ü+˝À #˚|ü&ÉT‘·Tqï ùdºJ 1˝À |ü+|æ+>¥≈£î $»j·Te+‘·+>± Á≥j·T˝Ÿs¡Hé ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ¬s+&ÉT ùdºJ˝À 7.5 yÓT>±yê≥¢ kÕeTs¡ú´+ >∑\ yÓ÷{≤s¡¢qT _–+∫ psê\ u≤´ø˘ yê≥sY |ü+|æ+>¥≈£î n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\qT eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T.

b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+∫q Áù|eT»+≥

}≥÷ÿsY,»qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q <Ûäq\øÏåà, yÓ+ø£≥|üŒ ôV’≤Á<ëu≤<é˝À ˇπø ÄdüT|üÁ‹˝À |üì#˚ùdyês¡T. yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ ôV’≤Á<ëu≤<é˝À ]õÁdüºsY

ô|[¢ #˚düT≈£îHêïs¡T. <Ûäq\øÏåà~ q\¢>=+&É õ˝≤¢ e÷#ês¡¢ Á>±eT+ ø±>± yÓ+ø£≥|üŒ~ }≥÷ÿsY eT+&É\+ bı\¢+|ü*¢ Á>±eT+. M] Áù|eT $wüj·T+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ‘Ó*|æ ô|[¢ #˚düTø√yê\ì ìs¡ísTT+#·Tø=ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î #Ó|üŒ>± yês¡T ˇ|ü⁄Œø√ø£b˛e &É+‘√ yês¡T ]õdüºsY ô|[¢ #˚düT≈£îHêïs¡T. ne÷àsTT ‘·s¡T|ü⁄ yê] qT+&ç yê]øÏ ÁbÕDuÛÑj·T+ ñ+<äì yês¡T b˛©dtùdºwüHéqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. ‘·eT≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê*‡+~>± yês¡T b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T.

_C…|æ q÷‘·q Á>±eT ø£$T{Ï ∫qï∫+‘·≈£î+≥,»qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n|üŒ+|ü*¢ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT Á>±eT ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚XÊìøÏ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T s¡y˚TXŸ, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ‹s¡T|ü‘·j·T´, <äTã“ lqT, Ä<Ûä«s¡´+˝À n|üŒ+|ü*¢ Á>±eT+˝À _C…|æ q÷‘·q Á>±eT ø£$T{Ïì @qTï≈£îHêïs¡T. n<Ûä´≈£åî\T>± d”‘·qï, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {Ï. n+»H˚j·TT\Tj·÷<äyé, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T m+. »>∑BXŸ, $wüßíes¡›Hé¬s&ç¶, u≤\sêE, ø±s¡´<äs¡TÙ\T s¡y˚TXŸ, •e, sêEj·÷<äyé, M]‘√ bÕ≥T ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T MπsX¯+, qπs+<äsY>ö&é, Hêsêj·TD>ö&é, ≈£îs¡TeT÷]Ô\qT @qTï≈£îqï≥T¢

eT+&É\ n<ä´≈£åî\T s¡y˚TXŸ ‘Ó*bÕs¡T.

K+&Éq... 21q nôd+;¢˝À »]–q #·s¡Ã dü+<äs¡“+>± eTø£Ô˝Ÿ my˚Tà˝Ò´ rs¡Tô|’ _C…|æ eT+&É\ XÊK K+&çdüTÔ+<äì eTs√kÕ] Äj·Tq ‘Ó\+>±D e´‹πsøÏ nì s¡TEe⁄ nsTT‘˚ n≥Te+{Ï e´øÏÔøÏ Á|ü»˝Ò ãT~› #ÓãT‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ _C…|æ n~ø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì yês¡T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _C…|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|ü~s√E˝À¢ yÓTT<ä{Ï ùdºJ e<ä› |ü+|æ+>¥ s¡Hé ìs¡«Væ≤+∫ eTs√ |ü~|ü~ùV≤qT s√E˝À¢ ¬s+&Ée ùdZJ <ä>∑Zs¡ |ü+|æ+>¥ #˚kÕÔeTì ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT<ä≥ ¬s+&ÉT ùdºJ˝À\ ˙{Ï |ü+|æ+>¥ |üqT\qT |üP]Ô #˚dæ $T>∑‘ê ¬s+&ÉT 7.5 yÓT>±yê≥¢ kÕeTs¡ú´+ >∑\ yÓ÷{≤s¡T¢ _–+|ü⁄ |üqT\qT ÁbÕ]_ÛdüTÔqïeTì ÁbÕC…≈£îº Ç+»˙s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e÷]à ∫e] Hê{ÏøÏ |üP]Ô kÕúsTT˝À psê\ u≤´ø˘ yê≥s¡qT ‘√&˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>± >∑‘· @H√ï @fi¯ó¢>± bÕ\eT÷s¡T |ü≥ºDyêdüT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ \_Û+#·qT+~. sêeTHébÕ&ÉT eT+∫˙{Ï |ü<∏äø£+˝À ø=+‘· y˚Ts¡≈£î Çã“+<äT\T ‘=\–q |üP]Ô kÕúsTT˝À |ü≥ºD »HêuÛ≤≈£î nqT>∑TD+>± ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT ‘=\–+#˚+<äT≈£î #˚|ü{Ϻq ø√sTT\kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº ôd’‘·+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêe&É+ |ü≥ºD≤düT˝À¢øÏ ÄjÓ÷eTj·T+ ‘=\–b˛sTT+~. 2005˝À ø√sTT\kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº ìsêàD≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚dæ+~. nsTT‘˚ >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± ì<ÛäT\T

$&ÉT<ä\˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ ñqï ì<ÛäT\‘√H˚ |üqT\qT ‘·T~ <äX¯≈£î #˚sêÃs¡T. á y˚dü$ø±\+˝À |ü≥ºD Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï Çã“+<äT\T ‘=\–b˛qTqïj·Tì ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕ\eT÷s¡T |ü≥ºD+˝À |ü~s√E˝…’Hê ‘ê>∑T˙s¡+<äì >∑‘· y˚dü$˝À Á|ü»\T ˙{Ï yê´bÕs¡T\ <ë«sê Á‘ê>∑T˙{Ïì ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. |üqT\T ‘·T~<äX¯≈£î #˚s¡T≈£îqï á ø√sTT\kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº <ë«sê ‘ê>∑T˙s¡T kÕ>∑T˙s¡T n+<äqT+~. >∑‘· m+‘√ ø±\+>± ∫e] Äj·Tø£≥Tº≈£î ˙s¡+<äì ¬s’‘·T\ ø£cÕº\T ‘=\–b˛qTHêïsTT. 2009 Hê{ÏøÏ |üP]Ô ø±yê*‡q á |üqT\T á dü+e‘·‡s¡+ |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. á ÁbÕC…≈£îº <ë«sê |üP]Ô kÕúsTT˝À ˙s¡+~+#·>∑*–‘˚ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |ü≥ºD+‘√ bÕ≥T Vü≤Hê«&É eT+&É\+ Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙{Ïì n+~+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. n<˚ $<Ûä+>± ÁbÕC…≈£îº |ü]~Û˝Àì <˚es¡ø£Á<ä, dædæ≈£î+≥, <ÛäHê«&É, ø√sTT\ø=+&É, eTø£Ô˝Ÿ, qs¡«, eT+&É˝≤\≈£îkÕ>∑T˙s¡T n+<äqT+<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. B+‘√ bÕ\eT÷s¡T Á|ü»\ <ëVü‰]Ô rs¡qT+<äì õ˝≤¢yêdüT\‘√ ÁbÕC…≈£îº |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\ Á|ü»\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

düyÓTà˝À »&ÉÃs¡¢ |ü⁄s¡ ø±]à≈£î\T »&ÉÃs¡¢, »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : »&ÉÃs¡¢ |ü⁄s¡bÕ*ø£˝À |üì#˚düTÔqï ø±]àø£, ñ<√´>∑T\ düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ |ü⁄s¡bÕ*ø£ eTT+<äT ø±]à≈£î\T ~ø£å #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T BbÕ¢Hêj·Tø˘ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü⁄s¡bÕ*ø£ ø±]à≈£î\ düeTdü´\T |ü]cÕÿ]kÕÔeTì #Ó|æŒ ¬s+&ÉT HÓ\\T >∑&ç∫q Vü≤$T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚j·T˝Ò<äì eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T düeTTVæ≤ø£ Bø£å\T #˚|ü{Ϻq

Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+ nHêïs¡T. &çe÷+&é\qT n+^ø£s¡+#·ø£b˛‘˚ á HÓ\ 29,30,31 ‘˚~\˝À q\¢ u≤´&û®\T <ä]+∫ ìs¡düq\T #˚|ü&É‘·eTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« Jy√ Á|üø±s¡+ 12,500 J‘·+ ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä dü+|òü÷\ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T Hê>∑sêE, j·÷<ä–], yÓ+ø£≥j·T´, \ø£åàj·T´, düTo\, j·÷<äeTà, sêeTT&ÉT, sêe÷kÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTTfi¯¢ #Ó≥¢‘√ yêVü≤q<ës¡T\ Çø£ÿ≥T¢ M|üq>∑+&É¢,»qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì |ü\T s¡Vü≤<ës¡T\≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ ø£+|ü#Ó≥Tº @|ü⁄>± ô|s¡>∑&É+ e\q m<äTs¡T>± e#˚à yêVü≤Hê\T ø£qã&Éø£ Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·Tqïj·Tì yêVü≤q<ës¡T\T yêb˛‘·THêïs¡T. ô|]–q ø£+|ü#Ó≥¢qT ‘=\–+#·eTì ÄsYn+&é_ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*|æq |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yêVü≤q<ës¡T\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. M|üq>∑+&É¢ düuŸùdºwüHé eT\T|ü⁄ e<ä› s√&ÉT¶≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ #Ó≥T¢ ô|]– m<äTs¡T>± e#˚à yêVü≤Hê\T ø£qã&Éø£ Á|üe÷<ë\T »]–q dü+|òüT≥q\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. >√es¡›q–] #Ós¡Te⁄ ø£≥ºô|’ ≈£L&Ü ‘·TeTà#Ó≥Tº ô|]–

sêø£b˛ø£\≈£î Çã“+~ ñ+~. n<˚ $<Ûä+>± ø=+&É÷s¡T Á>±eT+˝Àì <˚yê\j·T+ qT+&ç }s¡#Ós¡Te⁄ n\T>∑T es¡≈£î #Ó≥T¢ ô|]– yêVü≤qsêø£b˛ø£\≈£î Çã“+<äT\T ø£\T>∑T‘·Tqïj·Tì yÓ\>=+&É, >√es¡›q–], >∑T&Ó+, u…ø£ÿ+ s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ s√&É¢≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ #Ó≥T¢ ô|]– yêVü≤qsêø£b˛ø£\≈£î Çã“+<äT\T ø£*–düTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~ø±s¡T\T düŒ+~+∫ eT]ìï Á|üe÷<ë\T #√≥T#˚düTø√ø£eTT+<˚ ô|]–q #Ó≥T¢ ‘=\–+∫ Á|üe÷<ë\T »s¡>∑≈£î+&Ü ìyê]+#ê\ì yêVü≤q<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

m|æj·T &ÉãT¢´C… õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT lìyêdt |òüTq+>± H˚‘êJ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± H˚‘êJ »j·T+‘√‘·‡e+

πøX¯+ù|≥, »qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï $$<Ûä dü+πøåeT |ü<∏äø±\˝À j·TTe‘·≈£î uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø£*Œ+#ê\ì m|æj·TT&ÉãT¢´C… õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT lìyêdt nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø=‘·Ôù|≥ Á>±eT+˝À @sêŒ≥T #˚dæq H˚‘êJ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt 117e »j·T+‹ y˚&ÉTø£˝À¢ Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TTe‘· #Ó&ÉT e÷s¡Z+˝À

ø±≈£î+&Ü eT+∫ e÷s¡Z+˝À q&ç∫ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt ÄX¯j·÷\qT HÓs¡y˚sêÃ\ì Äj·Tq j·TTe‘·≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. j·TTe≈£î\T Ç|üŒ{ÏqT+&˚ eT+∫ q&É$&çø£qT ne\+_+#·T≈£î+fÒ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT+∫ |òü*‘ê\qT kÕ~Û+#· e#·Ãì Äj·Tq nHêïs¡T. Á>±eT+˝À n+‘·s¡Z‘· s√&ÉT¢ ìsêàD+ ø√dü+ ‘·eT e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T

cÕ<éq>∑sY,»qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : cÕ<éq>∑sY |ü≥í+˝Àì ø±˝ÒJs√&ÉT¶˝À ø=‘·÷ÔsY eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T Ms¡¢|ü*¢ X¯+ø£sY Ä<ä«s¡´+˝À H˚‘êJ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt 117 »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì, ø±˝ÒJ s√&ÉT¶˝À >∑\ H˚‘êJ $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚‘êJ>± ù|s¡TyÓ÷dæq >=|üŒ kÕ«‘·+Á‘·´ düeTjÓ÷<ÛäT&ÉT

düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt nì H˚‘êJ #˚dæq ùde\qT ø=ìj·÷&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nj·T´yê]|ü*¢ #·+<äTHêj·Tø˘, <˚e–] sêeTø£èwüí, n˝≤«\ <äs¡ÙHé>ö&é, ñ|üŒs¡yÓ÷ì \ø£åàDY, eHêï&É Á|üø±XŸ, eHêï&É yÓ+ø£fÒXŸ, Hê–fi¯¢ >√bÕ˝Ÿ, ø£{≤º yÓ+ø£fÒXŸ>ö&é, n>∑Zq÷s¡T $X¯«+, ¬ø.qπs+<äsY, lìyêdüT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTj·÷ìøÏ sê˙ ãdüT‡\T yêeT |üø£å\ ◊ø£´‘·≈£î ø£èwæ Çã“+<äT˝À¢ Á|ü»\T XÊ+‹q>∑sY,»qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq XÊ+‹q>∑sY‘√ bÕ≥T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\≈£î Ä]ºdæ q&çù| ãdüT‡\T düeTj·÷ìøÏ sêø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T $<ë´s¡Tú\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ ø£s¡÷ï˝Ÿ &çb˛ qT+&ç ãdüT‡\T q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. ø£s¡÷ï˝Ÿ qT+&ç ˇπøkÕ] eT÷&ÉT ãdüT‡\T sêe&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ˇπøkÕ] eT÷&ÉT ãdüT‡\T sêe&É+‘√ >∑+≥ es¡≈£î ãdüT‡\T ˝Òø£ $<ë´s¡Tú\T, Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ãdüT‡\qT dü¬s’q yÓTHéf…Hé‡ ˝Òø£ mø£ÿ&çø£ÿ&˚ |ü+#·s¡T¢ ø±e&É+‘√ Á|üj·÷D+ Ä\dü´+ ne⁄‘·T+<äì Ä]ºdæ Á&Ó’es¡T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. eT+∫ ø£+&çwüHé ñqï ãdüT‡\qT q&ÉbÕ\ì Á|üj·÷DÏ≈£î\T, $<ë´]úDÏ, $<ë´s¡Tú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ä‘·à≈£LsY ,»qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : <˚X¯+˝À sêÁwüº+˝À ñqï Á|üC≤‘·+Á‘· yêeT|üø£å\qT @ø£+ #˚ùd+<äTπø ~e+>∑‘· e÷~›ø±j·T\ z+ø±sY m+dæ|æ◊ bÕغì kÕú|æ+#ê&É+ »]–+<äì Ä bÕغ sêÁwüº ø£$T{Ï düVü≤j·T ø±s¡´<ä]Ù Hê>∑uÛÑ÷wüHé>ö&é yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ÄsYn+&é_ n‹~Û >∑èVü≤+˝À @s¡êŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À Á|üC düeTdü´\qT >±*øÏ e~* bÕ\ø£ Á|ü‹|üø£å bÕغ\T Á|ü»\ J$‘ê\‘√ #Ó\>±&É+ Ä&ÉT‘·THêïj·Tì Äj·Tq rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº sê»<Ûëì ôV’≤Á<ëu≤<é q>∑s¡+ m+dæ|æ◊j·T÷ sêÁwüº ø±sê´\j·T+ ìsêàD

+ #˚|üfÒº+<äT≈£î ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q es¡Z\ Á|ü»\T m+dæ|æ◊ bÕغøÏ Ä]úø£ düVü≤j·T düVü≤ø±sê\T n+~+∫ n+&É>± ì\ã& É\ì n+<äT≈£î dü+ã+~+∫q ÁuÖ#·sYqT $˝Òø£sY\≈£î $&É<ä\ #˚dæq nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü» düeTdü´ \ô|’ ìs¡+‘·s¡+ ñ<ä´e÷\T #˚ùd yêeT |üø£å bÕغ\T @ø£ ‘ê{Ïô|’ ñ+&Éø£b˛e&É+ eT÷\+>± Á|üdüTÔ‘·+ <˚XÊìï sêÁcÕºìï m\T‘·THêï bÕغ\T mìïø£\ eTT+<äT Á|ü»\≈£î nH˚ø£ yê>±›Hê\T #˚dæ z≥T¢ <ä+&ÉTø√ì n~Ûø±s¡+ #˚‹˝ÀøÏ e#êÃø£ yês¡T <ÛäHês¡®H˚ <˚´j·T+>± dü«+‘· |üqT\≈£î Á|ü<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. yêeT |üø£å\qT ◊ø£´+ #˚dæ Á|ü»

düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#˚+<äT≈£î Ä+<√fi¯q\T #˚|üfÒº+<äT≈£î m+dæ|æ◊ ø£èwæ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. n˝≤π> e÷]à 27,28 ‘˚~\˝À eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<ä+˝À õ˝≤¢ eTVü≤düuÛÑ\T @Á|òæ˝Ÿ˝À sêÁwüº eTVü≤düuÛÑ\qT, &çôd+ãsY˝À C≤rj·T eTVü≤düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î sêÁwüº ø£$T{Ï˝À rs¡àD+ #˚dæq≥T¢>± Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. yêeT |üø£å\ ◊ø£´‘· ø√düy˚T Ä$s¡“$+∫q m+dæ|æ◊ bÕغ ìs¡+‘·s¡+ n+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T m+dæ|æ◊j·TT sêÁwüº ø£$T{Ï düãT´\T ÄsY >∑<ë«\ u≤ãT, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù C…C… m*j·÷, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T s¡$+<äsY, uÛ≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

{ÖHé eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, qe] 23 (ôd’ÿq÷´dt) : H˚‘êJ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT m_$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À H˚‘êJ »j·T+‹ì |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ H˚‘êJ $Á>∑Vü‰ìøÏ øÏåsê_Ûùwø£+ #˚dæ |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyê\]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± m_$|æ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T >∑&ɶ+ Hê>∑sêE Ä<Ûä«s¡´+˝À m_$|æ Hêj·T≈£î\T H˚‘êJ ÄX¯j·÷\qT Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£î+{≤eTì Á|ü‹»„ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Hê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä Hê&ÉT kÕ«‘·+Á‘·´ ñ<ä´eT b˛sê≥+˝À H˚‘êJ #·÷|æq dü÷Œ]Ô, <ÛÓ’s¡´+, ÄC≤<é Væ≤+<äT bòÂCŸ nì n˝≤+{Ï H˚‘êJ eTs¡D+ yÓqTø£ ñqï s¡Vü≤kÕ´ìï Ç|üŒ{ÏøÏ ãj·T≥ ô|≥ºì eTq Á|üuÛÑT‘·«+ jÓTTø£ÿ #˚‘·ø±˙ ‘·q+ nì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÀq˝Ÿ Ç+#êØ® qMHé, »j·Tsê+, l<∏äsY, Hêj·T≈£î\T Á|üMHé, lìyêdt , eT˝Ò¢wt, dü+Jyé, n+»H˚j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ ñ|üHê´dü b˛{°\T n#·Ã+ù|≥ ,»qe],23.(ôd’ÿq÷´dt) : >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± |ü≥ºD+˝Àì »&ÉŒ|æ u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯óÁø£yês¡+ qT+∫ ñ|üHê´dü b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TTsê\T ˇø£ Á|üø£≥˝À ‘Ó*bÕs¡T.ñ|üHê´düb˛{°\˝À ¬>\Tb˛+~q yê]øÏ Á|ü<∏äeT ~«rj·T ãVüQeT‘·T\T >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+¬sEq n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.X¯ìyês¡+ ñs¡÷› e÷+<∏ä´+ bÕsƒ¡XÊ\˝À,ø£èwüíy˚DÏ bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑D‘·+Á‘· ~H√e+ dü+<äs¡“+>± yê<ë´s¡TÔ\≈£î ñ|üHê´dü b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Ä bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ëH√bÕ<ë´\T ‘Ó*bÕs¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

24 01 14 tarangalu 1 8 web  
24 01 14 tarangalu 1 8 web  
Advertisement