Page 1

POSTAL LICENCE NO. ADB/007/2011-13

RNI NO. APTEL/2008/24799

ªÁ|üC≤CÀ´‹µ Çø£ Ç+≥¬sï{Ÿ˝À...!

‘Ó\+>±D mes√ ÇùdÔ e∫Ã+~ ø±<äT: yÓ÷&û

Äs¡ T dü + e‘· ‡ s ê\ Á ø Ï ‘ · + m≥Te+{Ï n+#· H ê\T ˝Ò≈î£ +&Ü e∫Ãq | Á Cü ≤CÀ´‹ ‘Ó\T>∑T ~q|ü‹ Á ø£ ~q ~q | Á e ü s¡e ∆ ÷qyÓTÆ |ü‹ Á ø± s¡+>∑+˝À dü+#·\q+ düèwækº ˛Ô+~. <äeTTàqï yês¡Ô\T, yêsêÔø£<∏äHê\T sêdæ ‘·q dü‘êÔqT Ç|üŒ{øπÏ #ê≥Tø=+~. ì»yÓTq Æ »s¡ï*C≤ìøÏ ns¡+ú #Ó|Œæ q Á|üC≤CÀ´‹ ~q|üÁ‹ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+‘·sê®\+˝À ≈£L&Ü <äs¡Ùq$Tk˛Ô+~.

ì»e÷u≤<é: ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Á|üdTü ‘Ô · mìïø£\T #ê˝≤ ø°\ø£eTì Á|ü»\≈£î ;CÒ|” Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆ qπs+Á<äyÓ÷&û >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ì»e÷u≤<é ˝À @sêŒ≥T #˚dqæ mìïø£\ ãVæ≤s¡+>∑ düu˝ ÑÛ À yÓ÷&û e÷{≤¢&TÉ ‘·÷.. >∑‘+· ˝À mH√ï mìïø£\T¢ #·÷XÊs¡T.. z≥T y˚XÊs¡T ø±ì ‘Ó\+>±D n_Ûeè~›øÏ á mìïø£\T #ê˝≤ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wækÕÔsTT nì nHêïs¡T. &Ûç©¢ ˝À m˝≤+{Ï Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ+&Ü˝À¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ‘˚\TÃø√yê\ì yÓ÷&û |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

www.prajajyothi.com

Ä~˝≤u≤<é 23`04`2014 ãT<Ûy ä ês¡+

PUBLISHED FROM ADILABAD, NIZAMABAD, WARANGAL & RANGA REDDY

dü+bÕ<ä≈î£ \T: $.lìyêdt s¬ &ç¶

PRAJA JYOTHI Telugu Daily

ù|J\T: 8

yÓ\: 2 s¡÷bÕj·T\T

dü+|ü⁄{Ï: 7

dü+∫ø£: 38

‘Ó\+>±D uÛ≤>∑´sπ KqT e÷s¡TkÕÔ+ | Á Cü ≤CÀ´‹ | Á ‹ ü ì~Û ì»e÷u≤<é , @Á|æ ˝ Ÿ 2 2( Á|üdüTÔ‘· mìïø£\T ‘Ó\+>±D uÛ$Ñ wü´‘Y≈î£ n‘·´+‘· ø°\ø£eTì, Ç|ü&ÉT ¬>*#˚ bÕغ düeTs¡ú‘· $÷<˚ ‘Ó \ +>±D n_Û e è~∆ Ä<Ûës¡|&ü ç ñ+≥T+<äì _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D uÛ≤>∑´πsK Çø£ÿ&ç Á|ü‹ j·TTe≈£î&ç #˚‹˝À n‘· & ç ã+>±s¡ T uÛ Ñ $ wü ´ ‘· T Ô dü Œ wü º + >± ø£ ì Œ+∫q|ü  &˚ ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìøÏ kÕs¡úø£‘· nì yÓ÷&û nHêïs¡T. ìC≤e÷ u≤<é˝À uÛ≤s¡‘Y $»j·Tsê´©˝À Äj· T q e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ ‘Ó \ +>±D n+fÒ m+<ä s √ ‘·\T¢\ ø£˙ï{Ï |òü*‘·eTHêïs¡T. e+<ä ˝ ≤~ j· T Te≈£ î \ ã*<ëHê\ |ò ü * ‘· + >± \_Û + ∫q á ‘Ó \ +>±DqT me] #˚‘·T˝À¢ ô|{≤º˝À u≤>± Ä˝À∫+#·T ø√yê\ì yÓ÷&û Á|ü » \≈£ î |æ \ T|ü ⁄ ì#êÃs¡ T . ‘Ó \ +>±D mes√ ÇùdÔ sê˝Ò < ä ì , Çø£ ÿ &ç j· T Te‘· ã*<ëHê\‘√ ‘Ó # · T Ã≈£ î Hêï eTHêïs¡T. sêh+ @s¡Œ&É&É+, @<√ ˇø£ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É + ... #Ó | ü  ø√<ä > ∑ Z $wü j · ÷ \T ø±<ä ì , ø=‘· Ô sêÅcÕº ì øÏ eT+∫ Á|ü u Û Ñ T ‘· « + sêyê*‡q nedü s ¡ + ñ

+<ä H êïs¡ T . nìï mìïø£ \ e÷~]>± á mìïø£ \ qT #·÷&Ée<ä›Hêïs¡T. z ≈£î≥T+ã+ ø√dü + á mìïø£ \ T ñ |üjÓ÷>∑|ü&Ésê<äHêïs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘Ó\+>±D uÛ ≤ >∑ ´ π s KqT e÷s¡ T kÕÔ e Tì qπ s +Á<ä yÓ ÷ &û nHêïs¡ T . ‘Ó \ +>±D Á|ü » \ô|’ ñqï qeTàø£ + ‘√H˚ Çø£ ÿ &É ø Ï e#êÃqqï Äj· T q e#˚ à ◊<˚fi¯¢˝À ‘Ó\+>±D düeTdü´ \qT ‘êeTT |ü]wüÿ] kÕÔeT Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À, &Ûç©¢˝À _C… | æ Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ñ+fÒ ‘Ó \ +>±D Á|ü » \≈£ î nìï$<Ûë˝≤ u≤>∑T+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é j·TTe≈£î\T ≈£L©\T>± >∑˝ŸŒ¤ <˚XÊ\≈£î e\dü yÓfi¯óÔHêïs¡ì n˝≤ yÓ[¢q yêfi¯¢ uÛÑÁ<ä‘·≈£î Vü‰$÷ mes¡ì qπs+Á<äyÓ÷&û Á|ü•ï+#ês¡T. >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\ dü e Tdü ´ \qT $e]+#ês¡ T . @fi¯ ¢ ‘ · s ¡ ã &ç ≈£ î ≥T+u≤\≈£ î <ä ÷ s¡ + >± yê¬ s +<ä T ≈£ î ã‘· ø ±*‡ek˛Ô + ~, ≈£ î ≥T+ã j· T »e÷ì mø£ ÿ &√ ñ+fÒ Çø£ ÿ &ç yê] uÛ ≤ sê´_&É ¶ \ |ü ] dæ ú ‹ @$T≥ì yÓ ÷ &û Á|ü•ï+#ês¡T. yê] ÁX¯eT≈£î ‘·–q $\Te yê]øÏ \_Ûk˛Ô+<ë nì yÓ÷&û Á|ü•ï+#ês¡T. yês¡+<ä]ø°

 ‘Ó\+>±D mes√ ÇùdÔ sê˝Ò<Tä ..ã*<ëHê\‘√ e∫Ã+~ ã*<ëHê\ bÕ|ü+ ø±+Á>¬ dt <˚ ‘Ó\+>±D uÛ$Ñ wü´‘YqT me] #˚‹˝À |ô {≤º˝À Ä˝À∫+#·+&ç n+»j·T´qT, |æ$ì nee÷ì+∫q |ò÷ü ‘·≈î£ \T ìC≤e÷u≤<é düu˝ÑÛ À yÓ÷&û ñ<ëÈ≥q Çø£ÿ&É ñbÕ~Û <=]øÏ‘˚ >∑˝ŸŒ¤øÏ yÓ [ ¢ u≤<Û ä \ T |ü & Ü*‡q nedü s ¡ y ˚ T +≥ì yÓ ÷ &û Á|ü•ï+#ês¡T. |ü<˚fi¯¢ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À ˇø£ õ˝≤¢ m<ä T s=ÿ+≥Tqï n‹ ô|<ä › dü e Tdü ´ qT |ü ] wü ÿ ]+#· ˝Ò ø £ b ˛sTT+<ä ì yÓ ÷ &û $eT]Ù+#ês¡T. dü÷s¡‘Y˝Àq÷ ‘Ó \ +>±D j· T Te≈£ î \T |ü ì #˚ d ü T Ô H êïs¡ ì , yê]ì n&É>+∑ &ç @+ #ÓãT‘ês√ nì yÓ÷&û nHêïs¡T. nø£ÿ&É yê] Ä\HêbÕ\Hê ‘êqT dü]>± #· ÷ dü T Ô H êïqì nHêïs¡ T . m˙¶jT˚ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ á düeTdü´qT |üP]Ô>± |ü]wüÿ]kÕÔ eTì yÓ ÷ &û ù|s=ÿHêïs¡ T . ‘Ó\+>±D sêh+ mes√ ÇùdÔ sê˝Ò < ä T . ã*<ëHê\T #˚ d æ kÕ~Û + #· T ≈£ î +fÒ e∫Ã+<ä ì qπ s +Á<ä y Ó ÷ B nHêïs¡ T . ø±+Á¬ > dt ≈ £ î eT∞¢ zfÒ ù dÔ n e T s ¡ T \ q T

nee÷ì+∫qfÒ¢. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T mH√ï mìïø£\T #·÷dæ ñ+{≤s¡ T . á mìïø£ \ T Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ $. ‘·*¢ #·ìb˛j·÷ø£ |ü ⁄ {Ï º q _&É ¶ q T ô|+#· & É + kÕe÷q´ $wü j · T + ø±<ä T . ‘Ó\+>±D &çe÷+&éqT mH√ï @fi¯ ó ¢ |ü { Ï º + #· T ø√ì bÕغ ø Ï eT<ä › ‘ · T Çy=«<ä › ì Äj· T q Á|ü»\qT ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Á|üdüTÔ‘· mìïø£\T #ê˝≤ ø°\ø£eTì yÓ÷&û >∑Ts¡TÔ #˚ X Ês¡ T . >∑ ‘ · + ˝À mH√ï mìïø£ \ T¢ #· ÷ XÊs¡ T .. z≥T y˚ X Ês¡ T ø±ì ‘Ó \ +>±D n_Ûeè~›øÏ á mìïø£\T #ê˝≤ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wækÕÔsTT nì nHêïs¡T. &Ûç©¢ ˝À m˝≤+{Ï Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ+&Ü˝À¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ‘˚\TÃø√yê\ì yÓ÷&û |æ \ T|ü ⁄ ì#êÃs¡ T . ‘Ó \ +>±D ø√dü+ j·TTe≈£î\T ã*<ëq+ #˚ ù dÔ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ sêh @s¡ Œ &ç + <ä ì ... mes√ ÇùdÔ

e∫Ã+~ ø±<äì yÓ÷&û nHêïs¡T. ‘Ó \ +>±D j· T Te≈£ î \ uÛÑ$wü´‘Y πsKqT e÷s¡TkÕÔqì yÓ÷&û nHêïs¡T. C…’ »yêHé, C…’ øÏkÕHé nì ˝≤˝Ÿ ãVü≤<ä÷›sY XÊÅdæÔ n+fÒ.. e÷s√ øÏkÕHé.. e÷s√ »yêHé ø±+Á¬ > dt ìHê<äeTHêïs¡T. >∑T»sê‘Y ˝Àì dü ÷ s¡ ‘ Y ˝À y˚ ˝ ≤~eT+~ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·yêdüT\T ñ +{≤s¡ì.. yê]ì ‘êqT u≤>±H˚ #· ÷ dü T ≈£ î +{≤qì yÓ ÷ &û nHêïs¡T. <˚X¯+˝ÀH˚ n‘·´~Û ø£ + >± ì»e÷u≤<é õ˝≤¢ ˝ À |ü d ü T |ü ⁄ |ü + ≥ ñ‘· Œ ‹Ô ñ +≥T+<äì.. n˝≤+{Ï á ÁbÕ+ ‘·+˝À ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&É T ‘· T Hêï s¡ H êïs¡ T . ‘Ó \ +>±D Á|ü » \qT m˝≤ #· ÷ dü T ø√yê˝À ‘· q ≈£ î nqTuÛ Ñ e + ñ+<ä H êïs¡ T . ‘Ó\+>±D Á|ü»\ y˚T\T ø√dü+ &Û ç © ¢ ˝ À ;CÒ | ” n~Û ø ±s¡ + n|üŒ–+#ê\Hêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ø±ì, ‘Ó\+>±D ø±ì ‘Ó\T>∑T

‘· q ‘· * ¢ ˝≤+{Ï < ä H êïs¡ T . n˝≤+{Ï ‘·q ‘Ó\T>∑T ‘·*¢ì ø±+Á¬>dt Vü≤‘·´ #˚dæ _&ɶ≈£î »qàì#êÃs¡Hêïs¡T. Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ n+»j·T´qT sêVü Q ˝Ÿ ‘· + Á&ç sêJyé nee÷ì+#ês¡ ì , ø±+Á¬ > dt Á|ü < Û ë ì>± Á|ü | ü + #· e T+‘ê ù|s=+~q qs¡dæ+Vü‰sêe⁄qT k˛ìj· ÷ nee÷ì+#ês¡ ì yÓ÷&û >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Äj·Tq n+‘·´ÁøÏjT· \qT ≈£L&Ü >ös¡e Á|ü<ä+>± »s¡>∑˙j·T˝Ò<äHêïs¡T. á <˚X¯ Á|ü<Ûëì>± #˚dæq e´øÏÔ

»j·T+‹, es¡ú+‹ ø±s¡´Áø£e÷ \|ü&ÉT ìyêfi¯ó\]Œ+#˚+<äT≈£î #˚‘·T\T sêì ø±+Á¬>dt bÕغ Ç<äì, ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT nee÷ì+#·&É+ ø±+Á¬>dt≈£î n\yê≥ì yÓ÷&û |òü÷≥T>± $eT]Ù+#ês¡ T . n˝≤+{Ï bÕbÕ‘·Tà˝…’q H˚‘·\Tqï bÕغøÏ zfÒdæ >¬ *|æ+#ê˝≤ nì yÓ÷&û Á|ü • ï+#ês¡ T . ‘Ó \ +>±D @s¡ Œ &É & É + , d” e ÷+Á<Û ä ˝ À Ä+<√fi¯q\T... á H˚|<ü ´ä∏ +˝À ‘êqT #ê˝≤ $#ês¡+>± ñqï düeTj·T+˝À |üeHé ø£˝≤´DY

‘· q ì ø£ * XÊs¡ ì yÓ ÷ &û >∑ T s¡ T Ô # ˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T . |ü e Hé e÷≥\T ‘· q eTqdü T ì ø£~*+#ê j·THêïs¡T. |üeHé ˝≤+{Ï eTqdüTqï j·TTe≈£î \Tqï ÁbÕ+‘·+˝À m˝≤+{Ï Çã“+<ä T \T ñ+&É e ì, ‘Ó \ T>∑ T dü ÷ Œ¤ ] Ô m|ü Œ {Ï ø ° eTs¡T>∑Tq |ü&É<äì, á ¬s+&ÉT sêÅcÕº q ÷ kÕeTs¡ d ü ´ +>± eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi¯¢>∑\ dü‘êÔ ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\ j·TTe≈£î\≈£L ñ +<äì yÓ÷&û Á|üX¯+dæ+#ês¡T.

õ˝≤¢˝À b˛*+>¥ @sêŒ ≥¢˝À n~Ûø±s¡T\T ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝À sêJ|ü&+É ~ {ÏÄsYmdt e÷Á‘y· T˚ |üø±ÿ |Á Dü ≤[ø£‘√ ø£˝ø… sº£ Y Ä<˚XÊ\T Ä~˝≤u≤<é,@Á|æ˝2Ÿ 2Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û: z≥T Vü≤≈£îÿqT Á|ü ‹ ˇø£ ÿ s¡ T $ìjÓ ÷ –+#· T ≈£ î H˚ + <ä T ≈£ î M\T>± b˛*+>¥ düeTj·÷ìï eTs√ >∑+≥ bı&ç–+#ês¡T. >∑‘+· ˝À nsTT<äT >∑+≥\ es¡≈£î ñ+&˚ b˛*+>∑T á mìïø£˝À¢ Äs¡T >∑+≥\ es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+~. b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ ø£˙dü kÂø£sê´\T @sêŒ≥T #˚j÷· \ì mìïø£\ dü+|òTü + Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚d+æ ~. á y˚Ts¡≈î£ n~Ûø±s¡T\T Á|ü‹ b˛*+>¥ πø+Á<ëìï dü+<ä]Ù+∫ M˝…’q y˚Ts¡≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ø£˙dü+ eT+&É˝≤ìøÏ ˇø£ qeT÷Hê b˛*+>¥ øπ +Á<ä+ @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ø£˝…ø£ºsY Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ ø£qãs¡TdüTÔHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛˝Ÿ ∫{°\ º T |ü+|æD° #˚dTü qÔ ï ;m˝Ÿz\T áHÓ\ 27q ñ<äjT· + 7 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈î£ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\ì ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<éu≤ãT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. b˛˝Ÿ ∫{°º\T Á|ü‹ Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ n+~+#˚˝≤ #· s ¡ ´ \T rdü T ø√yê\ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . áMm+\ |ü ì rs¡ T dü]#·÷düTø√yê\ì, z≥s¡T C≤_‘ê\T b˛*+>¥ πø+Á<ë\≈£î n‹øÏ + #ê\ì Ä<˚ • +#ês¡ T . õ˝≤¢ ˝ À 95 XÊ‘· + b˛*+>¥ qyÓ÷<äj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. b˛*+>¥ $<ÛTä \T ìs¡«]Ô+#˚ ñ<√´>∑T\T, dæã“+~ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ b˛dü˝ º Ÿ u≤´˝… { Ÿ <ë«sê z≥T $ìjÓ ÷ –+#· T ø√yê\Hêïs¡ T . 29q kÕj·T+Á‘·y˚T b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ f…+≥T¢, z≥s¡T¢ es¡Tdü˝À ñ +&˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢, ‘ê>∑T˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. XÊdüqdüuÛÑ, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£˝À¢ z≥T y˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ Ç#˚à b˛˝Ÿ ∫{°º˝Ò >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T\ ¶ T>± |ü]>∑D+Ï #ê\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø nj·÷´sTT. >∑‘+· ˝À b˛˝Ÿ ∫{°º\T nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·s¡|òü⁄q ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü+|æD° #˚ùd yês¡T. ø±ì á mìïø£˝À¢ n~Ûø±]ø£+>± b˛˝Ÿ ∫{°\ º qT dæã“+~ z≥s¡≈¢ î£ n+<äCÒdüTÔHêïs¡T. n~Ûø±]ø£+>± b˛˝Ÿ ∫{°º ø£*–q z≥s¡T¢ Ç‘·sêÁ‘· >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ rdüTø=ì yÓfi‚¢ nedüs¡+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ b˛˝Ÿ ∫{°º n+<äì yês¡T e÷Á‘·+ mìïø£\ dü+|òTü + dü÷∫+∫q >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶˝À¢ ˇø£{Ï ‘·|üŒø£ rdüT¬øfi≤¢*‡ ñ+≥T+~. b˛˝Ÿ ∫{°º ˝Òì z≥s¡T¢ bÕdtb˛s¡Tº, Å&Ó’$+>¥ ˝…’ôdHé‡, ◊&ûø±s¡T¶, bòı{À‘√ ñqï u≤´+≈£î bÕdtãT™`fi¯, bÕHéø±s¡T¶, Ä<ÛësY, kÕàsYº, C≤uŸ ø±s¡T¶, Äs√>∑´;e÷ ø±s¡T¶, ô|q¸Hé ø±s¡T¶\˝À @<√ ˇø£{Ï ñ+&Ü*. õ˝≤¢˝Àì 52 eT+&É˝≤˝À¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñqï b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ ˇø£ <ëìì m+|æø£ #˚dæ n+<äT˝À nìï kÂø£sê´\T @sêŒ≥T #˚j÷· \ì ø√sês¡T. B+‘√ eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ˇø£ b˛*+>¥ πø+Á<ëìï m+|æø£ #˚dæ qeT÷Hê>± r]Ã~<˚› Á|üj·T‘·ï+˝À ñHêïs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ä+˝À dü]|ü&Ü yÓ\T‘·Ts¡T,

‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&Éì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ‘Ó#êÃeTq&É+ $&É÷¶s¡+: πøπø

ôV’≤<äsêu≤<é,@Á|æ˝2Ÿ 2(ÄsYmHém): ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝À m|ü&É÷ sêJ|ü&É˝Ò<äì {ÏÄsYmdt ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ πø. πøX¯esêe⁄ nHêïs¡T. ø±+Á¬>ùd‡ ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+<äq&É+ ô|<ä› CÀø˘ nì nHêïs¡ T . ø±+Á¬ > dt ‘Ó \ +>±D Çe«≈£ î +fÒ @+ #˚ ù dyês¡ ì ‘Ó \ +>±D Á|ü » \qT nee÷ìdü T Ô H êïs¡ ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢qT e´‹πsøÏ+∫+<˚ ø±+Á¬>dt. sê»´düuÛÑ˝À _\T¢ nÁø£eTeTì #Ó|æŒ+~ ø±+Á¬>dt ø±<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. ãw”sêu≤>¥ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $÷{Ÿ ~ Áô|dt ø±s¡´Áø£eT+˝À πøπø e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ‘Ó\+>±D sêh+ Çyê«\ì ø±+Á¬ > dt H˚ ‘ · \ ≈£ î ñ+&˚ ~ ø±<ä H êïs¡ T . _\T¢ s¡÷bı+~+#˚~ Á|üuÛÑT‘·«yÓTÆ‘˚ ... ‘·eT bÕÁ‘· @eTT+≥T+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ìs¡j í T· + rdüTø√e&É+˝À C≤|ü´+ e˝Ò¢ 1200 eT+~ z≥T y˚ ù d+<ä T ≈£ î z≥s¡ ¢ dü + K´ m≈£ î ÿe>± ñ+fÒ ã\j·÷´s¡Hêïs¡T. mH√ïe÷s¡T¢ ‘Ó\+>±Dô|’ e÷≥ ‘·|æŒ+~ ≈£Ls√ÃH˚+<äT≈£î |òü]ï#·sY, ˝…’{Ï+>¥, f…+≥T¢, ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+, ø±+Á¬>ùd‡. k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ #·]Á‘· ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü eT÷Á‘·XÊ\\T, b˛*+>¥ dæã“+~øÏ dü]|ü&Ü |òü]ï#·sY, z≥s¡T¢ $T>∑‘ê 3e | ù J˝À ùd«#·Ã¤>± z≥T y˚ùd+<äT≈£î M\T>± ø£+bÕsYºyÓT+{Ÿ, b˛*+>¥ @C…+≥T¢ ≈£Ls√Ã&ÜìøÏ |òü]ï#·sY, sê´+|ü⁄ ìsêàD+, mìïø£\ ìs¡«Vü≤D yÓTT‘·Ô+ |ü]o*+#˚+<äT≈£î M\T>± yÓuŸ¬øyÓTsê\ ôV’≤<äsêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): #·T+&É÷s¡T }#·ø√‘· @sêŒ≥T, düVü‰j·T |ü&˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± dæã“+~ ñ+#ê*. πødüT˝À ì+~‘·T\≈£î •ø£å s¡<äT› #˚dü÷Ô ôV’≤ø√s¡Tº dü+#·\q rs¡TŒ õ˝≤¢˝Àì 52 eT+&É˝≤˝À¢ 52 qeT÷Hê b˛*+>¥ πø+Á<ë\ yÓ\Te]+∫+~. ~>∑Te ø√s¡Tº $~Û+∫q •ø£åqT s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢ @sêŒ≥¢˝À n~Ûø±s¡T\T ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. $T>∑‘ê 3e | ù J˝À

#·T+&É÷s¡T }#·ø√‘· øπ düT˝À ì+~‘·T\≈£î }s¡≥ •ø£åqT s¡<äT› #˚dæq ôV’≤ø√s¡Tº


2

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Á|üC≤ CÀ´‹ ãT<Ûyä ês¡+ 23 `04` 2014

mìïø£\ düπs«\≈£î $X¯«dü˙j·T‘· ø=s¡e&ç+<ë.....? mìïø£˝À¢ mes¡T ¬>\TkÕÔs¡qï }Vü≤\≈£î |ü<äqTô|fÒº |üì˝À düπs«j·Ts¡T¢ |ü&ܶs¡T. |òü˝≤Hê bÕغ HÓ>∑TZ‘·T+<äì, |òü˝≤Hê yês¡T ¬>\TkÕÔs¡ì, |òüfi≤Hê bÕغj˚T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äqï düπs«\T Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü e#êÃsTT. m+<äTø£H√ Á|ü»\T yê{Ïô|’ n+‘·>± $X¯«dü˙j·T‘· #·÷|ü&É+ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ me] $÷&çj·÷ yê]≈£î+~. $÷&çj·÷ bÕÁ‘· Ç|ü&ÉT |ü]$T‘·eTsTT´+~. me]ø√ ø=eTTàø±j·T&É+ $T˙Vü‰ dü«‘·+Á‘·+>± ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\qT #Ó|Œü ˝Òøb£ ˛‘√+~. ˇø√ÿ bÕغøÏ ˇø√ÿ $÷&çj·÷ |òæø˘‡ ø±e&É+‘√ á |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. <˚X¯yê´|üÔ+>± qπs+Á<äyÓ÷&û Vü≤yê ñ+<äqï Á|ü#ês¡+ H˚|ü<∏ä´+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À e÷Á‘·+ |ü]dæú‹ ø=+#Ó+ _Û q ï+>± ñ+~. Çø£ ÿ &É ø±+Á¬ > dt n$˙‹, yês¡ d ü ‘ · « sê»ø°j·÷\ ø£Hêï, $uÛÑ»q n+XÊ˝Ò m≈£îÿe>± mìïø£\ Á|ü#êsê+X¯+>± e÷]+~. »>∑Hé m+‘·ùd|ü⁄ ‘·q Á|ü#êsêìï {Ï&ç|æ \ø£å´+>± #˚düT≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. Äj·Tq n$˙‹ $wüjT· +˝À ndü\T e÷fÒ m‘·&Ô +É ˝Ò<Tä . m+<äTø£+fÒ |”ø£˝À¢‘·T n$˙‹˝À ñqï e´øÏÔ>± <ëìô|’ Äj·Tq≈£îqï eTeTø±s¡+ eT¬se]ø° ñ+&É<äT. Çø£ yÓ÷&û Vü≤yê H˚|ü<∏ä´+˝À Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\˝À ;CÒ|” bı‘·TÔ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ @s¡Œ&ç+~. ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä ¬s+{Ï˝Àq÷ mìïø£ \ yê‘êes¡ D + ø±+Á¬ > dt e´‹π s ø£ ‘ · , $uÛ Ñ » q düeTdü´\T, ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq` e+{Ï n+XÊ\ #·T≥÷ºH˚ ‹s¡ T >∑ T ‘· T qï~ ‘· | ü Œ , j· T ÷|” @ <ä T wü Œ ]bÕ\q, yÓ ÷ B $ø±düe´øÏÔ‘·«+ Á|üuÛ≤e+ n‹ ø=~›>± e÷Á‘·y˚T ñqï~. d”e÷+Á<Ûä˝À Ä ø=~› Á|üuÛ≤ey˚T ô|]–q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ã˝≤ìøÏ ‘√&ÉsTT n<äT“¤‘· $»j·÷\qT kÕ~Û+#·>∑\eTqï BÛe÷ ñ uÛÑj·T|üøå±\˝À ø£*–düTÔqï~. πø+Á<ä+˝À nedüs¡yÓTÆ‘˚ ã\+ CÀ&ç+#·&ÜìøÏ |üìøÏedüTÔ+<äqï <äèùwº, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ ;CÒ|”ì Áù|πs|æ+∫+~. d”e÷+Á<Ûä˝À HÓ\ø=qï b˛{≤b˛{° yê‘êes¡D+ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ñ qï~ ø±ãfÒº, |òü*‘ê\T Ä•+∫q≥Tº ˝Òø£b˛‘˚, mìïø£\ nq+‘·s¡+ yÓ’d”|”øÏ d”≥T¢ eùdÔ kÕj·T+ rdüTø√e&Üìø° ;CÒ|” ¬s&û>± ñ+~. ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔô|≥Tº≈£îqï+<äT≈£î {°&û|”ì $eT]Ùdü T Ô q ï »>∑ H é ‘êqT dü « j· T +>± ;CÒ | ” ì $eT]Ù+#·&É+˝Ò<äT. k˛ìj·÷>±+BÛì ìj·T+‘· nì ‘·|üŒ eT]+‘· rÁe+>± dü+uÀ~Û+#·&+É ˝Ò<Tä . Çe˙ï z s¡ø+£ >± e÷´#Y |òæøχ+>¥ e´eVü‰sê\ì #Ó|üŒe#·TÃ. ‘Ó\+>±D˝À yês¡+s√E˝À¢qT, d”e÷+Á<Ûä˝À ¬s+&ÉTyêsê˝À¢qT b˛*+>¥ »s¡>q∑ Tqï~. Çs¡ys’Ó √E˝À¢ <˚X+¯ ˝À kÕs¡«Á‘·ø£ mìïø£\ b˛*+>¥ yÓTT‘·+Ô >± eTT–dæb˛‘·T+~. mes¡T >¬ \eqTHêïs√ dü÷∫dü÷Ô n_ÛÁbÕj·Tùdø£s¡D |òü*‘ê\T ¬s+&ÉTs√E\ø=ø£{Ï edüTÔHêïsTT. ‘·eT≈£î kı+‘·+>±H˚ 300 kÕúHê\T ekÕÔj·Tì uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ #Ó|ü≈£î+≥Tqï~, ‘êqT Á|ü<Ûëì ø±>∑\qì qπ s +Á<ä y Ó ÷ B ≈£ L &Ü ã\+>± $X¯ « dæ d ü T Ô H êïs¡ T . ‘êqT z&çb˛sTTHê ≈£L&Ü $∫äqïø£s¡ sê»ø°j·÷\T q&É|üuÀqì Äj·Tq #˚dqæ Á|üø≥ £ q˝À` z≥$T ˇø£ ø£ìwü˜ neø±X¯eTH˚ dü÷#·q≈£L&Ü ñqï~. mìï kÕúHê\T >¬ \e>∑\yÓ÷ ø±+Á¬>dt #Ó | ü Œ ˝Ò ø £ b ˛‘√+~. eTs√kÕ] Á|ü u Û Ñ T ‘· « + @sêŒ≥T #˚j·T>∑\eTì #Ó|üŒ&ÜìøÏ yêfi¯¢≈£î <ÛÓ’s¡´+ #ê\&É+ ˝Ò<äT. Çø£ <˚X¯yê´|üÔ+>± ø±+Á¬>dt n$˙‹ Á|ü<Ûëq ng+ nsTT´+~. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D˝À e÷Á‘·+ |ü]dæ‹ú _Ûqï+>± ñ+~. Çø£ÿ&É ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+~ y˚Ty˚T n+≥÷ ø¬ dæÄsYqT $eT]Ù+#·&+É Á|ü<Ûëq Á|ü#ês¡+>± e÷]+~. B+‘√ ø±+Á¬>dt n$˙‹ n&ÉT>∑Tq |ü&çb˛sTT+~. Ç<√s¡ø£+>± ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ø£\dæ ek˛Ô+~. n+<äTπø ‘·<äT|ü] ‘·q Á|üuÛÑT‘·«y˚T n+≥Tqï ¬ ø dæ Ä sY ≈£ L &Ü ø±+Á¬ > dt ≈ £ î 20 qT+∫ 30 d” ≥ T¢ $T+#·e+≥THêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± nsTT‘˚ á e÷Á‘·+ ≈£L&Ü e#˚Ã$ ø±e⁄. dü>∑≥T uÛ≤s¡‘·bÂs¡T&ÉT m{≤¢ Ä˝À∫düTÔHêï&√ ‘Ó*j·T<äT. uÛ≤s¡rj·TT\+<äs÷¡ ˇπøs¡ø+£ >± Ä˝À∫düTHÔ êïs√ dü+ø°s¡í+>± Ä˝À∫düTÔHêïs√ ‘Ó*j·T<äT. qπs+Á<äyÓ÷BøÏ n+‘· d”Hé ˝Ò<äqTø√e&É+ ø±˙, Äj·Tq≈£î |ü~|ü~ùV≤H˚fi¯¢ <ëø± m<äTπs ˝Ò<äqTø√e&É+ ø±˙ Á|üdüTÔ‘êìøÏ ÄXÊeVü≤ n+#·Hê˝Ò ‘·|üŒ, yêdüÔ$ø£yÓTÆq }Vü≤\T ø±e⁄. Çs¡yÓ’◊<˚fi¯¢ ‘·s¡Tyê‘· uÛ≤s¡‘Y ˇø£ Á|ü<ëÛ q bÕغøÏ n‘·´~Ûøk£ ÕúHê\T Ç∫Ã, dü+ø°sXí¡ ø¯ ±ìøÏ eTT–+|ü⁄ |ü\T≈£î‘·T+<ë, ˝Ò<ë <˚X¯yê´|üÔ Á|üuÛÑ+»Hê\T Çø£ nkÕ<Ûä´eTH˚ ìsê∆s¡DqT dæús¡|üs¡TdüTÔ+<ë ‘Ó*j·T&ÜìøÏ mìïø£\ |ò*ü ‘ê\ es¡≈î£ y˚∫ ñ+&Ü*. Ç+ø√ Çs¡y’Ó nsTT<äT s√E\T y˚∫#·÷&Ü*. ;CÒ|” ≈£L≥$TøÏ mìï d”≥T¢ ekÕÔjT· H˚ <ëìï ã{Ϻ eT÷&√Á|òü+{Ÿ Á|ü‹bÕ<äq≈£î #Ó\T¢u≤≥T ñ +≥T+~. 300 kÕúHê\T kı+‘·+>± ‘Ó#·TÃø√ø£b˛sTTHê, ≈£L≥$T>± ‘Ó#T· Ãø√>∑*–‘˚, ;CÒ|ø” Ï m<äTsπ ˝Ò<Tä . qπs+Á<äy÷Ó B bÕ\q≈£î uÛ≤s¡‘Y dæ<ä∆|ü&Éø£ ‘·|üŒ<äT. e´‹πs≈£î\T Ä•düTÔqï≥Tº ;CÒ|ø” Ï kı+‘·+>± 180 kÕúHê\T, ≈£L≥$T>± 220 kÕúHê\T <ë≥ø£ b ˛‘˚ , »j· T \*‘· , eTeT‘êu… q Ø® , qMHé|ü{≤ïj·Tø˘\≈£î –sêø° ô|s¡T>∑T‘·T+~. @<˚yÓTÆHê mìïø£\ nq+‘·s¡ bı‘·TÔ\≈£î ≈£L&Ü _C…|æ eTT+<äTqT+#˚ eP´Vü≤+ dæ<ä›+ #˚düT≈£îì ñ+~. düπs«\T m˝≤ ñHêï Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ _C…|æ @sêŒ≥T #˚düTÔ+<äqï Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ ˝ Ÿ À ‘Ó\+>±D ‘·|Œü ø±+Á¬>dt≈î£ ô|<ä>› ± Á|üuÛ≤e+ #·÷ù| sêÅcÕº\T ˝ÒeH˚ #ÓbÕŒ*. ø£sêï≥ø£˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚T ñHêï nø£ÿ&É ≈£L&Ü ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ Hê{ÏøÏ yÓ÷&û Vü≤yê e#˚Ãdæ+~. B+‘√ eTq sêh+˝Àì Çs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ |òü*‘ê\T m˝≤ ñ+&ÉuÀ‘·THêïj·Tqï~ Ç+ø± düŒwüº‘· sê˝Ò<äT.

Ä~˝≤u≤<é, ãT<Ûyä ês¡+ 23 `04` 2014

sêVüQ˝Ÿ |Á # ü ês¡+‘√ ø¬ dæÄsY <˚X¯+˝À qπs+Á<äyÓ÷&û ì»dü«s¡÷|ü+ ãj·T≥|ü&+ç ~: &çmdt Á|üuÛ≤e+ ˝Ò<äT: πsDTø£

ìC≤e÷u≤<é,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): sêVüQ˝Ÿ Á|ü#ês¡+‘√ ¬ødæÄsY ì»dü«s¡÷|ü+ ãj·T≥|ü&ç+<äì |ædædæ e÷J N|òt &ç.lìyêdt nHêïs¡T. ns¡yj ’Ó T˚ fi¯¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø£\ kÕø±s¡+ nsTT+<äì, Çø£ ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D sêh+ πøe\+ ø±+Á¬>dt bÕغ e\¢H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. ¬ødæÄsY bÕغ $©q+ô|’ ‘êeTT #˚düTÔqï Äs√|üD\H˚ Ç|ü&ÉT sêVüQ˝Ÿ ≈£L&Ü ‘˚≥‘Ó\¢+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. sêVüQ˝Ÿ Á|ü#ês¡+‘√ ø±+Á¬>dt ÁX‚D\T˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ HÓ\ø=q&Éy˚T >±≈£î+&Ü Á|ü»˝À¢ ñqï nqTe÷Hê\T ≈£L&Ü ‘=\–b˛j·÷j·THêïs¡T. <˚X+¯ ø√dü+ ÁbÕD‘ê´>±\T #˚dqæ >±+BÛ ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q j·TTeHêj·T≈£î&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì Á|ü < Û ë ìì #˚ j · ÷ \ì &ç . lìyêdt |æ \ T|ü ⁄ ì#êÃs¡ T . mìï nyê+‘·sê\T m<äT¬s’Hê, j·T÷|”@ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\qT yÓT|æŒ+∫, ˇ|æŒ+∫ ‘Ó\+>±D sêh ø£\+ kÕø±s¡+ #˚jT· ≥+˝À sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ø£èwæ ñ+<äHêïs¡T. 2004, 2009˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ˝Àø˘düuÛÑ düuÛÑT´ì>± ¬>*∫q|üŒ{Ïø° πø_H˚{Ÿ˝À #˚s¡≈£î+&Ü, Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ≈£îØÃì Ä•+#·≈£î+&Ü.. sêVüQ˝Ÿ ‘ê´>∑|üP]‘·+>± e´eVü ≤ ]+#ês¡ H êïs¡ T .ø=ìï ≈£ î ≥T+u≤\T <˚ X ¯ + ø√düy˚T|ü⁄&É‘êj·Tì, n+<äT≈£î >±+BÛ` HÓÁVüA ≈£î≥T+ãy˚T ì<äs¡ÙqeTì &ûmdt nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢ d”≥¢qT nìï+{ÏøÏ nìï ¬>*|æ+∫, sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ì

#˚ j · T {≤ìøÏ n+<ä s ¡ T ø£ + ø£ D + ø£ ≥ Tº ø √ yê\ì &û m dt |æ \ T|ü ⁄ ì#êÃs¡ T . Ä‘· à ã*<ëHê\ <ë«sê kÕ~Û + #· T ≈£ î qï ‘Ó\+>±D qT ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D>± ‘·j÷· s¡T #˚dTü ø√yê\Hêïs¡T. sêh+˝À 85.2 XÊ‘·+ eT+~ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\≈£î #Ó+~qyês¡T ñHêïs¡ì, yê]øÏ ø=‘·Ô ‘Ó\+>±D sêh+˝À Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ;d”, yÓTÆHêغ ñ|ü Á|üD≤[ø£\qT ≈£L&Ü y˚Tìô|òk˛º˝À #˚sêÃeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï ÇkÕÔeTì ø±+Á¬>dt bÕغjT˚ Vü‰$÷ Ç∫Ã+<äì, Ä Ç∫Ãq e÷≥qT ì\Tu…≥Tº≈£îHêïeTì &çmdt nHêïs¡T. ns¡yÓ’ @fi¯¢ Á|üC≤ b˛sê≥+, Ä‘·à>ös¡e+ ø√dü+ »]–q b˛sê≥+, ndæÔ‘·«+ ø√dü+ »]–q b˛sê≥+, dü«j·T+ bÕ\qø√dü+ »]–q b˛sê≥+ nì nHêïs¡T. ù|<ä\≈£î, ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝ÀH˚ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ìC≤sTTr, ìã<ä∆‘· ø£*–q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT mqTïø√yê\ì nuÛÑ´]ú+#ês¡T. Çø£ k˛ìj· ÷ >±+BÛ ˝Ò ≈ £ î +fÒ . . ‘Ó \ +>±D @sêŒ≥T kÕ<Ûä´eTj˚T´~ø±<äì &ûmdt nHêïs¡T. k˛ìj·÷≈£î ø£è‘·»„‘·>± nìï m+|”, myÓTà˝Ò´ d”≥T¢ ¬>*|æ+∫ ãVüQeT‹>± Çyê«\ì $»„ | æ Ô #˚ X Ês¡ T . Ä+<Û ä Á |ü < ˚ X Ÿ ˝ À qwü º + »s¡ T >∑ T ‘· T +<ä ì ‘Ó*dæq|üŒ{Ïø°, ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\πø ô|<ä› |”≥ y˚XÊs¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T.

Ä s¬ +&ÉT bÕغ\≈£î ãT~› #Ó|Œü +&ç |Á # ü ês¡+˝À Hêsêj·TD |æ\T|ü⁄ KeTà+,@Á|æ ˝ Ÿ 2 2(ÄsY m Hé m ): ‘Ó \ +>±D˝À {Ï & ç | æ , yÓ’ø±bÕ\≈£î z≥T n&çπ> Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì d”|”◊ KeTà+ ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú &Üø£ºsY ¬ø.Hêsêj·TD nHêïs¡T. á ¬s+&ÉT bÕغ\T ‘Ó\+>±D Á<√Vü≤+ #˚XÊj·THêïs¡T. eTTK´+>± {Ï&ç|æ ôd’ ø Ï ˝ Ÿ >±* rj· ÷ \ì |æ \ T|ü ⁄ ì#êÃs¡ T . KeTà+ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À Äj·Tq nuÛ´Ñ ]ú |ü⁄yê«&É n»jYT≈£îe÷sY‘√ ø£*dæ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ $wü+ ∫$Tàq {Ï&ç|æ uÛ≤»bÕ‘√ m˝≤ bı‘·TôÔ |≥Tº≈î£ +<äì Hêsêj·TD nHêïs¡T. b˛sê≥ ñ<ä´eT #·]Á‘· ‘Ó<˚bÕ, yÓ’ø±bÕ≈£î ˝ÒeHêïs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ ø±+Á¬ > dt , d” | ” ◊ \ ≈£ L ≥$T $»j· T &Û É + ø± yÓ ÷ –+#· ≥ + U≤j·TeTHêïs¡T. Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ÇùdÔ ‘·eT¬ø˝≤+{Ï Çã“+~ ˝Ò<äì #Ó|æŒq {Ï&ç|æ, yÓ’ø±bÕ\T ‘·sê«‘· e÷≥ e÷sêÃj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. yÓø’ ±bÕqT >∑‘+· ˝À rÁe+>± e´‹πsøÏ+#˚ d”|”m+ ø±s=Œπs{Ÿ Vü≤+>∑T\≈£î ˝§+–b˛sTT+<äì Hêsêj·TD nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T #˚j·T≥+ ‘·<∏ä´eTì |ü⁄yê«&É nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï mìïø£˝À¢ õ˝≤¢˝À nìï kÕúHê˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt, d”|”◊ nuÛÑ´s¡Tú\T $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔsì¡ nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À Á|ü»\≈£î n+&É<+ä &É\T

n+~+#˚+<äT≈£î Á‹eT÷s¡TÔ\T>± e÷s¡T‘êeTì m+|” nuÛÑ´]ú Hêsêj·TD ù|s=ÿHêïs¡T. nôd+;¢˝À ≈£Lq+H˚ì, bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ˝À ‘êqT, sê»´düu˝ ÑÛ À sπ DTø±#Í<ä] ñqï+‘·ø±\+ õ˝≤¢Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Vü‰ì »s¡><∑ Hä êïs¡T. bòÕ´Hés¬ ø£ÿ\T eP&çb˛j˚T |ü]dæ‘Ô T· \T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïj·THêïs¡T. ø±+Á{≤≈£îº |üqT\‘√ ≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqïyê]ô|’ Ç|üŒ{Ïø° d”;◊ $#ês¡D ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt ã\|ü]∫q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eTeTà*ï ¬>*|æ+#·+&É+≥÷ z≥s¡q¢ T nuÛ´Ñ ]ú+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ k˛ìj·÷ Á|ükÕ~+∫q sêheTì , eTVü≤˙j·TTsê\T k˛ìj·÷ n+≥÷ sê»´düuÛÑ düuÛÑT´sê\T πsDTø±#Í<ä] ø±+Á¬>dt H˚‘· k˛ìj·÷>±+BÛì bı>∑&ÉÔ\‘√ eTT+#Ó‘êÔs¡T. d”|”◊, ø±+Á¬>dt≈£L≥$T Ä<Ûä«s¡´+˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ Äodü T ‡\‘√ ô|<ä › y ê¬ s ’ n˝≤+{Ï y ê]øÏ >ös¡ e + ˝Ò ≈ £ î +&Ü e´eVü≤]+#·&É+ dü¬s’+~ ø±<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt ã\|ü]∫q d”|”◊ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ nôd+;¢ nuÛÑ´]ú ≈£Lq+H˚ì kÕ+ã•esêe⁄, m+|” nuÛÑ´]ú Hêsêj·TD\qT ¬>*|æ+#·{≤ìøÏ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. nuÛÑj·T+ Ç#˚à #˚sTT ˙&É˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î nuÛÑj·T+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. n<˚ #˚sTT‘√ ôd’øÏ˝Ÿ#·Áø±˝À >±* rùdj·T+&É+≥÷ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

KeTà+,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): ;CÒ|” ‘·eT Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nuÛ´Ñ ]ú>± Á|üø{ £ +Ï ∫q qπs+Á<äy÷Ó &û Á|üu≤Û e+ <˚X+¯ ˝À @$÷˝Ò<ìä sê»´düuÛÑ düuÛÑT´sê\T πsDTø±#Í<ä] nHêïs¡T. sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ ‘·<∏ä´eTì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. KeTà+ õ˝≤¢ bÕ\«+#·˝À ÄyÓT $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ rdüT≈£îqï ìs¡j í T· + y˚Ts¡≈£î bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T •s¡kÕ eVæ≤+∫ d”|”◊ nuÛ´Ñ s¡T\ ú $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚j÷· \ì dü÷∫+#ês¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, d”|”◊ ≈£L≥eTT\ nuÛÑ´s¡Tú\T n~Ûø£ d”≥T¢ ¬>\T#·T≈£î+{≤s¡ì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. bÕغ\T |òæsêsTT+#˚ yê]ì, kÕúìøπ ‘·sT¡ \qT >¬ *|æùdÔ $÷ z≥T eè<∏ä nsTTqfÒq¢ ì ‘Ó\+>±D ø√dü+ bÕ≥T |ü&çq d”|”◊, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì sê»´düuÛÑ düuÛÑT´sê\T nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D e´‹πsøÏ »>∑Hé bÕغøÏ ‘Ó\+>±D˝À z≥T¢ |ü&Éeì, ‘Ósêdü ‘Ó \ +>±D Á<√Vü Q \ bÕغ $eT]Ù+#ês¡ T . m+|” nuÛ Ñ ´ ]ú ø¬ .Hêsêj·TD d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·|⁄ü e´øÏÔ nsTTHê ‘Ó\+>±D ø√dü+ bÕ≥T|ü&ܶs¡Hêïs¡T. ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú »\>∑+ yÓ+ø£Á{≤e⁄qT ¬>*|æùdÔ Çø£ÿ&É ø±´+|t ø±sê´\j·T+ ô|{Ϻ Äj·Tq ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñ +{≤s¡ì, z&ç‘˚ <äøÏåD≤Á|òæø±˝À yê´bÕs¡+ #˚düTø=+{≤s¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ‘Ó<b˚ Õ, yÓø’ ±bÕ\qT z&ç+∫ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T yê]øÏ ãT~∆#ÓbÕŒ\Hêïs¡T. q\ã~ dü+e‘·‡sê\T ø±+Á¬>dt˝À ñ+&ç d”≥T ø√dü+ >√&É<ä÷øÏ yÓ’ø±bÕ #˚sTT |ü≥Tº≈£îqï eqe÷≈£î sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D e´‹πsø£ bÕغ yÓ’ø±bÕ≈£î yês¡T eT<ä∆‘·T ‘Ó\|ü&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. πsDTø£ yÓ+≥ ø±+Á¬>dt ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]o\≈£î\T lsê+ j·÷<äy,é d”|◊” nuÛÑ´]ú ≈£Lq+H˚ì kÕ+ã•esêe⁄, Hêj·T≈£î\THêïs¡T.

|ü+≥qwüºb˛sTTq s¬ ‘’ T· \ $esê\ dù ø£sD¡ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): Á>±e÷˝À¢ ñ+&˚ Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T |ü+≥\T qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT >∑T]Ô+∫ qyÓ÷<äT #˚sTT+#ê\ì e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T ø√sês¡T. qwüºb˛sTTq s¬ ‘’ T· \T Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ MÄsYy√\ <ë«sê qwübº ˛sTTq |ü+≥\ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø√yê\ì s¬ ‘’ T· \≈£î dü÷∫+#ês¡T. Ç{°e\ õ˝≤¢˝À ≈£î]dæq e&É>∑fi¯¢ esê¸\T, á<äTs¡T >±\T\‘√ 3 y˚\ ôV≤ø£sº ˝ ¢¡ À e] |ü+≥\T <Óã“‹qï≥T¢ õ˝≤¢ e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±s¡T\T nHêïs¡T. á<äTs¡T >±\T\T e&É>∑fi¯¢ yêq\≈£î <Óã“‹qï |ü+≥\qT |ü]o*+#ês¡T. nø±\ esê¸\‘√ düTe÷s¡T s¡÷.1.87 ø√≥¢ y˚Ts¡ ¬s’‘·T\T qwüºb˛sTTq≥T¢ n+#·Hê y˚XÊs¡T. õ˝≤¢ ˝ À n‘· ´ ~Û ø £ + >± ø=‘· ÷ Ô s Y eT+&É \ +˝À |ü + ≥\T <Ó ã “‹Hêïj· T ì nHêïs¡ T . esê¸ \ ≈£ î qwü º b ˛sTTq ¬ s ’ ‘ · T \ $esê\qT ùdø£]+∫ ìy˚~ø£\qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ sêh kÕúsTT n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+|æ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

$uÛõÑ +∫q sêh+˝À n_Ûeè~› »>∑Héπø kÕ<Ûä´+: $»j·TeTà

¤À¡[giR Li}ms»¡Õ‹[¨s §x ¶ ¶Lij ªRΩ F˝y«ÿÕ‹[ G{ms «¡LRiı÷¡xqsÌ V Fn°LRiLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s ≠dsV…fiµR∂˙|ms£qs NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ≤U∂“¡{ms ˙xmsryµR∂LS™´so

ÄdüT\Ô $j·T+˝À»>∑Hé Çdæì yÓ÷dü+ #˚XÊs¡T : {Ï&|ç æ ø£ s ¡ ÷ ï˝Ÿ , @Á|æ ˝ Ÿ 2 2(ÄsY m Hé m ): »>∑ H é ‘· q Ädü T Ô \ qT yÓ\¢&ç+#·&É+˝À Çdæì ‘·|ü<√e |ü{Ϻ+#ês¡ì {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î&ÉT, |ü‹Ôø=+&É nuÛÑ´]ú ¬øÇ ø£èwüíeT÷]Ô nHêïs¡T. d”;◊ ôd’‘·+ \uÛÑ´yÓTÆq <äÁkÕÔ\ y˚Ts¡≈£î »>∑Hé ÄdüTÔ\ $\Te s¡÷. 43 y˚\ ø√≥T¢ nì ìsê∆]+∫Hê , »>∑Hée÷Á‘·+ ‘·q ÄdüTÔ\ $\Te øπ e\+ s¡÷. 400 ø√≥T¢>±H˚ ù|s=ÿq&É+ #·÷ùdÔ Çdæì ‘·|ü <√e |ü{Ϻ+#˚+<äTπø ‘·|ü&ÉT e÷sêZ\qT mqTï≈£îqï≥T¢ düŒwüº+ ne⁄‘√+<äHêïs¡T. >∑‘· mìïø£\ düeTj·T+˝À ‘·q ÄdüT\ Ô T $\Te s¡÷. 430 ø√≥¢ì Á|üø{ £ +Ï ∫q Äj·Tq, Ç|ü&ÉT s¡÷. 400 ø√≥T¢>± ∫Árø£]+#·&+É yÓqTø£ mìïø£\ Ks¡TÃ\ øÏ+<änuÛ´Ñ s¡T\ ú ≈£î |ü+|æD° #˚XÊ&˚yÓ÷ nH˚ nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+<äì πøáø£èwüíeT÷]Ô ù|s=ÿHêïs¡T. ñqï$ <ë∫ô|{Ϻ, ñqï$ ˝Òq≥T¢>±‘·|ü&ÉT <äÁkÕÔ\‘√ n+<ä]˙ yÓ÷dü|⁄ü #·Ã&É+˝À »>∑Hé Ä]‘˚sê&Éì nHêïs¡T. »>∑ H é z nã<ë› \ ø√s¡ T , yÓ ÷ dü > ±&É T nì »>∑ H é rs¡ T ô|’ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Ç˝≤+{Ï e´øÏÔøÏ Á|ü»\T zfÒùdÔ eT]+‘·>± <√#·T≈£î+{≤&ÉHêïs¡T. <√|æ&û<ës¡T\qT <ä÷s¡+>± ô|{≤º\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘·|ü &ÉT ˝…øÿ£ \‘√, ‘·|ü &ÉT $<ÛëHê\‘√ n≥T mìïø£ \ ø£ $ Twü H é q T, Ç≥T Á|ü » \qT »>∑ H é ‘· | ü  <√e |ü{ϺdüTÔHêï&Éì $eT]Ù+#ês¡T. πs|ü⁄ Á|ü»\qT ≈£L&Ü Ç˝≤π> ‘·|ü<√e |ü{ϺkÕÔs¡ì nHêïs¡T. y˚\ ø√≥T¢ $\Te #˚ùd u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝Àì HÓ\Vü≤+ø£ bÕ´˝…dt, 80 y˚\ |üø±ÿ >∑èVü‰\

ìsêàD≤ìøÏnqTyÓ’q $d”Ôs¡í+˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝À ì]à‘·yÓTÆq ˝À≥dt bÕ+&é uÛÑeq+ $wüj·TyÓTÆ mìïø£\ Á|üe÷D|üÁ‘·+˝À #·÷|üø£b˛e&É+ »>∑Hé <=+>∑ ãT~∆øÏ <äs¡ŒD+ |ü&ÉT‘·T+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· e÷¬sÿ{Ÿ <Ûäs¡ y˚Ts¡≈£î ÄdüTÔ\ $\Te ˝… ø £ ÿ ø£ ≥ º ≈ £ î +&Ü ø=qïHê{Ï <Û ä s ¡ y˚ T s¡ ≈ £ î Ädü T Ô \ $\Te Á|üø£{Ï+#·&É+ »>∑Héπø #Ó*¢+<äHêïs¡T.

ø±øÏHê&É,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): n&ɶ>√\T>± $uÛÑõ+∫q sêÅcÕºìï >±&ç˝À ô|≥º>∑*π> kÕeTs¡ú´+ yÓ’mdt »>∑Héπø ñ+<äì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·TeTà nHêïs¡T. »>∑Hé n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ|üH˚ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ »s¡ > ∑ T ‘· T +<ä H êïs¡ T . yÓ ’ m dt Ä sY d” | ” $»j· T +‘√ #· ] Á‘· düèwæº<ë›eTì, eTq n_Ûeè~∆ eTqy˚T #˚düT≈£î+<ëeTHêïs¡T. zfÒùd eTT+<äT ˇø£ÿkÕ] yÓ’mdtÄsYqT >∑Ts¡TÔ#˚düTø√+&Éì Á|ü»\≈£î yÓ’mdt $»j·TeTà $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sêcÕºÁìøÏ |ü{Ϻq |”&Éø£\ #·+Á<äu≤ãT bÕ\q nì rÁekÕúsTT˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘=$Tà<˚fi¢¯ n~Ûø±s¡+˝À u≤ãT @Hê&É÷ Á|ü»\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#· ˝Ò<äHêïs¡T. ÄHê&ÉT #˚j·Tì |üqT\T Ç|ü&ÉT #˚kÕÔq+fÒ qeTTà‘êsê nì yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ bÕ\qô|’ ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ ‘êfi¯¢πse⁄˝À ìs¡«Væ≤+∫q s√&ÉT¶c˛˝À $»j·TeTà e÷{≤º&ÉT‘·÷ u≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì Ä+<√fi¯q #˚|{ ü qºÏ &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\qT >∑TÁsê\‘√ ‘=øÏÿ+∫q #·+Á<äu≤ãT #·]Á‘·qT nø±ÿ#Ó˝…¢fi¯ó¢ eT]∫b˛s¡ì $»j· T eTà nHêïs¡ T . ¬ s ’ ‘ · T \qT ø±*Œ+∫ b˛©dü T \qT n_Ûq+~+∫q #·]Á‘· #·+Á<äu≤ãT<äì ‘êfi¯¢πse⁄ düuÛÑ˝À yÓ’mdt $»j·TeTà nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT bÕ\q n+‘ê kÕÿyéT\‘√H˚ kÕ–+<äì, düyÓTÆø±´+Á<Ûä ù|s¡T #Óù|Œ ns¡Ω‘· øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ ˝Ò<äì ÄyÓT nHêïs¡T. n_Ûe÷qT\qT ‘êø£≥Tºô|{Ϻq #·]Á‘· ∫s¡+J$<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT, øÏs¡DY, ∫s¡+J$ e÷≥\qT mes¡÷ qy˚Tàdæ‹ú ˝À Á|ü»\T Ç|ü&ÉT ˝Òsì¡ yÓm’ dt $»j·TeTà ‘Ó*bÕs¡T.

{ÏÄsYmdt $©q+ô|’ ø±+Á¬>dt Á&Üe÷\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): ‘Ó\+>±D sêh+ ÇùdÔ bÕغì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔeTì Ä bÕغ n~ÛH‘˚ · øπ d”ÄsY e÷≥ Ç∫à ‘· b ÕŒs¡ ì Á|ü # ês¡ + #˚ d ü T ø√e&É + ø±+Á¬ > dt ≈ £ î dæ>∑TZ#˚≥ì eTVü≤ã÷uŸq>∑sY XÊdüqdüuÛÑ nuÛÑ´]ú lìyêdt>ö&é eT+&ç | ü & ܶ s ¡ T . ‘Ó \ +>±D ÇkÕÔ q +fÒ $©q+ #˚ k ÕÔ e Tqï düeTj·T+˝ÀH˚ ø±+Á¬>dt m+<äT≈£î düŒ+~+#·˝Ò<äHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ n˝≤ ø±≈£ î +fÒ ø£ ˙ dü + kÕqT≈£ L \+>± m+<ä T ≈£ î e÷{≤¢&É˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T dü+<äs¡“¤+˝À ø£˙dü+ {Ï Ä sY m dt q T dü + Á|ü ~ +#· ≈ £ î +&Ü ndü + |ü P s¡ í ‘Ó \ +>±D Ç#êÃs¡Hêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY düuÛÑ˝À ø±+Á¬>dt j·TTeH˚‘· sêVü Q ˝Ÿ > ±+BÛ #˚ d æ q yê´K´\ô|’ Äj· T q rÁe+>±

düŒ+~+#ês¡T. n+ø£å\T˝Òì ‘Ó\+>±D Ç∫à ñ+fÒ ‘Ósêdü $©q+ »]– ñ+&˚<Hä êïs¡T. 17 sêÅcÕº\T Ç∫Ãq düeTj·T+˝À ô|≥ºì n+ø£å\T ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À m+<äT≈£î ô|{≤ºs¡ì nHêïs¡ T . Ç|ü Œ {Ï ¬ ø ’ H ê ø±+Á¬ > dt b˛\es¡ + ÁbÕC… ≈ £ î º &ç C … ’ H é e÷s¡ T kÕÔ e Tì, ‘Ó \ +>±D˝À ñqï 80y˚ \ d” e ÷+Á<Û ä ñ <√´>∑T\qT yê] ÁbÕ+‘ê\≈£î |ü+|ækÕÔeTì, eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\T ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ ñ+#·T‘êeTì Vü‰$÷\T ÇùdÔ ‘·eT Hêj·T≈£î&ç e<ä›≈£î yÓ[¢ $©q $wüj·T+ô|’ #·]ÃkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. M{Ïô|’ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T düŒ+~+#ê\Hêïs¡T. ndü\T düeTdü´ n~ ø±q<ëïs¡T. $©q+ ˝Ò≈£î+fÒ >∑f…ºø£ÿ˝ÒeTqï uÛÑj·T+ ø±+Á¬>dtqT |”&çk˛Ô+<äHêïs¡T.


3

|Á Cü ≤ CÀ´‹

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À sêJ|ü&É+~ {ÏÄsYmdt e÷Á‘·y˚T e÷{≤¢&ÉT‘·Tqïs¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+~ {°ÄsYmdt $©q+ ø√düyT˚ nqï≥T¢ sêVüQ˝Ÿ e÷{≤¢&Ü&Éì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Çe«&É+ y˚s¡T, {ÏÄsYmdt $©q+ y˚s¡Hêïs¡T. á s¬ +&ç+{Ïì ˇπø>±≥q #˚dæ #·÷|ü&+É dü]ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ø±+Á¬>dt˝À ˇø£ÿs¡÷ b˛sê&É˝Ò<äHêïs¡T. C…’ ‘Ó\+>±D nqì ø±+Á¬>dt eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T Ç|ü&ÉT ôd’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ yÓ÷dü+ #˚düTÔqïs¡ì πøX¯esêe⁄ nHêïs¡T. k˛ìj·÷ <˚e‘· nqï|ü&É˝≤¢ 1200 eT+~ ã*<ëHê\T >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔqïsTT. ø±+Á¬>dt˝À ‘Ó\+>±D ø√dü+ ì\ã&˚ >∑{Ϻ Hêj·T≈£î&ÉT ˇø£ÿs¡÷ ˝Òs¡Hêïs¡T. dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D e#˚Ã+‘· es¡≈î£ {°ÄsYmdt ñ+≥T+~. b˛sê&ÉT‘·T+<äqïbÕs¡T. Hê 50 @fi¯¢ sê»ø°j·T+˝À πød”ÄsY ˝≤+{Ï Á|üC≤kÕ«eT´ Hêj·T≈£î&çï

#·÷&É˝<Ò ìä Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq >∑{>ºÏ ± ì\ã&ç b˛sê&É ≈ £ î +fÒ ‘Ó \ +>±D Ç#˚ à yêsê nì nHêïs¡ T . b˛sê{≤\T #˚j·T≈£î+&Ü, b˛sê&ç‘˚H˚ ‘Ó\+>±D Ç∫à Ç|ü  &É T eTs√ s¡ ø £ + >± e÷{≤¢ & É T ‘· H êïs¡ ì nHêïs¡ T . ôd{Ï \ s¡ ¢ ô |’ π ø d” Ä sY #˚ d æ q yê´K´\qT $÷&ç j · ÷ eÁø° ø £ ] +∫+<ä ì π ø X¯ e sêe⁄ nHêïs¡ T . ôd{Ï \ s¡ ¢ ≈ £ î e´‹πsø£+>± πød”ÄsY e÷{≤¢&É˝Ò<äHêïs¡T. bı≥º #˚‘· |ü≥Tºø=ì e∫Ãq yêfi¯≈¢ î£ {°ÄsYmdt e´‹πsø£+ ø±<äT. eT˝≤ÿCŸ–]˝À b˛{° #˚ d ü T Ô q ï d” e ÷+Á<Û ä H˚ ‘ · \ T ‘Ó \ +>±D yêfi¯ ¢ ì ¬s#·Ã>={§º<ä›ì πød”ÄsY nHêïs¡T. ø±˙ $÷&çj·÷ e÷Á‘·+ πød”ÄsY ôd{Ï\s¡¢≈£î e´‹πsø£eT+≥÷ Á|ü#ês¡+ #˚XÊj·Tì ù|s=ÿHêïs¡Hêïs¡T.

#·T+&É÷s¡T }#·ø√‘· øπ düT˝À ì+~‘·T\≈£î }s¡≥

ø√s¡Tº Á|üø£{Ï+∫+~. 21 eT+~øÏ J$‘· U…’<äTqT, 35 eT+~øÏ $~Û+∫q @&Ü~ C…’\T •ø£åqT ø√s¡Tº s¡<äT› #˚dæ+~. B+‘√ #·T+&É÷s¡T <ä[‘·T\ }#·ø√‘· πødüT˝À <√wüß\≈£î }s¡≥ \_Û+∫+~. yê]øÏ øÏ+~ ø√s¡Tº $~Û+∫q •ø£å\qT ôV’≤ø√s¡Tº s¡<äT› #˚dæ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À #·T+&É÷s¡T˝À dü+ãsê\T #˚dTü ø√≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì md”ŒøÏ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚d+æ ~. nyê+#Û·˙j·T |òüT≥q\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü #·T+&É÷s¡T≈£î ã\>±\qT |ü+bÕ\ì Ä<˚•+∫+~. 1991˝À >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ #·T+&É÷s¡T˝À <ä[‘·T\qT }#·ø√‘· ø√dæq $wüjT· + $~‘·yT˚ . H˚<äTs¡TeT*¢ »Hês¡úq¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À #·T+&É÷s¡T e÷s¡Dø±+&É »]–+~. 1991 E˝…’ 10q #·T+&É÷s¡T Á>±eT+˝À s¬ &ÉT,¢ ø±|ü⁄\≈£î, <ä[‘·T\≈£î eT<Û´ä #Ó<Tä s¡TeTT<äTs¡T |òTü ≥q\T »]>±sTT. #Ó < ä T s¡ T eTT<ä T s¡ T |ò ü T ≥q\T, k˛&ÜãT&É T ¢ $düTs¡Tø√e&É+‘√ #˚ùd~ @$T ˝Òø£ E˝…’ 10 qT+∫ Ä>∑dTü º 5 es¡≈£î b˛*dt |æ¬ø{Ï+>¥ @sêŒ≥T #˚dæ 144 ôdø£åHé $~Û+#ês¡T. ∫es¡≈£î á n\¢s¡T¢ >=fi¯¢eT÷&ç j·÷≈£îãT nH˚ <ä[‘·T&çô|’ Vü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ <ë] rdæ+~. Ä eTT+<äT s√E sêÁ‹ #·T+&É÷s¡T, eTTqï+–<ë]bÕ˝…+, yÓ÷<äT≈£Ls¡T, e*y˚s¡T Á>±e÷\ ¬s&ÉT¢, ø±|ü⁄\T düe÷y˚X¯yÓTÆ ‘·eT ô|‘·ÔHêìï m<äT]+#˚ <ä[‘·T\≈£î kÕj·TT<Ûä >∑TDbÕsƒ+¡ #ÓbÕŒ\ì rsêàq+ #˚XÊs¡T. Ä>∑düTº 6q ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î b˛©düT\T #·T+&É÷s¡T e÷\, e÷~>∑ |ü˝…¢\ô|’ <ë&ç #˚XÊs¡T. #·T+&É÷s¡T˝À <ä[‘·T\

}#·ø√‘·ô|’ $#ês¡D »]|æq Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº yÓTT‘·Ô+ 179 ì+~‘·T˝À¢ 123 eT+~ì ìs√∆wßü \T>± Á|üø{ £ dÏ ÷ü ,Ô n˝≤π> 21 eT+~øÏ j·÷eJ®e+, 35 eT+~øÏ @&Ü~ C…’\T•ø£å, »]e÷Hê $~Û d ü ÷ Ô 2007˝À rs¡ T Œì∫Ãq $wü j · T + ‘Ó*dæ+<˚. á rs¡TŒqT düyê\T #˚d÷ü Ô n≥T u≤~Û‘T· \T, Ç≥T •ø£å |ü&çq ì+~‘·T\T ôV’≤ø√s¡Tº˝À n|”Œfi¯ó¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ <ä[‘·T\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î yÓfi≤ÔeTì <ä[‘· ñ<ä´eT H˚ ‘ · ø£ ‹ Ô |ü < ëàsêe⁄ ‘Ó * bÕs¡ T . #· T +&É ÷ s¡ T π ø dü T ˝À ì+~‘·T\≈£î •ø£å |ü&˚ es¡≈£î b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

ø±s¡T˝À ‘·s*¡ düTqÔ ï q>∑<Tä kÕ«BÛq+

Ä~˝≤u≤<é, ãT<Ûyä ês¡+ 23 `04` 2014

¬ødæÄsY Á|ü#ês¡+‘√ ~≈£îÿ‘√#·ì bÕغ\T : ø£$‘· ìC≤e÷u≤<é , @Á|æ ˝ Ÿ 2 2(ÄsY m Hé m ): ¬ ø dæ Ä sY mìïø£ \ Á|ü#ês¡+‘√ ø±+Á¬>dt,{Ï&ç|æ,_C…|æ\≈£î ¬s’fi¯ó¢ |üs¡T¬>&ÉT‘·THêïj·Tì ìC≤e÷u≤<é m+|” nuÛÑ´]ú ø£$‘· nHêïs¡T. M]øÏ ~≈£îÿ‘√#·ø£ sêVüQ˝ŸqT, yÓ÷&ûì s¡|æŒdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. mes¡T e∫à Á|ü#ês¡+ #˚dæHê {ÏÄsYmdt $»j·÷ìï n&ÉT¶ø√˝Òs¡Hêïs¡T. >∑‘· |ü<˚fi¯ó¢>± Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dæq ø±+Á¬>dt, n+‘·≈£îeTT+<äT ‘=$Tà<˚fi¯ó¢ yÓ÷dü+ #˚dæq #·+Á<äu≤ãT\≈£î >∑TDbÕsƒ¡+ ‘·|üŒ<äHêïs¡T. Á|ü‹ ìjÓ ÷ »ø£ e sêZ ì øÏ \ø£ å mø£ s ê\≈£ î kÕ>∑ T ˙s¡ T ÇkÕÔ e Tì Á|üø{ £ +Ï #ês¡T. sêh+˝À q\ã~ @fi¯ó¢ ø±+Á¬>dt bÕ\q kÕ–‘˚... |ü~ùV≤&ÉT dü+e‘·‡sê\≈£î ô|’>± ‘Ó<b˚ Õ bÕ\q kÕ–+<äì nsTTHê mø£ÿ&ç düeTdü´\T nø£ÿ&˚ ñHêïj·THêïs¡T. Ç|ü&ÉT Á|ü‘˚´ø£ sêh+ e∫Ã+<äì... Ç|ü&˚ bÕ\≈£î\qT mqTï≈£îH˚ eTT+<äT ˇø£{ÏøÏ s¬ +&ÉT kÕs¡T¢ Ä˝À∫+∫ z≥T y˚j÷· \ì... Á>±eTdüT\ ú +‘ê z#√≥ ≈£Ls=Ãì rsêàì+#·Tø=ì z≥T¢ y˚j÷· \ì $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. kÕúìø£

XÊdüqdüuÛÑ, ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì ø£$‘· ‘·q Á|ü#ês¡+˝À ø√sês¡T. nìï düuÛÑ˝À¢q÷ kÕúìø£ düeTdü´\qT düŒè•+#ês¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ mìïø£\ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 24q øπ d”ÄsY õ˝≤¢˝À |üs´¡ {Ï+#·qTHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À m+|” nuÛÑ´]ú>± πød”ÄsY ≈£L‘·Ts¡T ø£$‘· b˛{°˝À ñ +&É&É+‘√bÕ≥T Á|ü‹ nuÛÑ´]ú ¬>\Tù| \ø£å´+>± πød”ÄsY õ˝≤¢ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. ˇπøs√E õ˝≤¢˝À mì$T~ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ãVæ≤s¡+>∑ düu˝ ÑÛ À bÕ˝§Z+{≤s¡T. 24q eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î Eø£ÿ˝Ÿ, 12.40 >∑+≥\≈£î u≤qT‡yê&É, 1.20 >∑+≥\≈£î m˝≤¢s¬ &ç,¶ 2 >∑+≥\≈£î uÀ<ÛäHé, 2.40 >∑+≥\≈£î u≤˝§ÿ+&É, 3.20 >∑+≥\≈£î Äs¡÷àsY, 4 >∑+≥\≈£î ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝,Ÿ 4.40 >∑+≥\≈£î ø±e÷¬s&綽À @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À πød”ÄsY bÕ˝§Zì Á|üdü+–kÕÔs¡T. á düuÛÑ\≈£î »qdü$÷ø£s¡D≈£î kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T Ç|üŒ{Ïπø ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

z≥s¡T #Ó’‘·q´+ô|’ H˚&ÉT õ˝≤¢˝À sê´©\T ø£&É|ü,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À z≥s¡¢qT #Ó’‘·q´+ #˚ùd ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü≥&ÉT‘·Hêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 23q ãT<Ûyä ês¡+ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ $<ë´~Û ø ±] ≈£ î +ã n+»j· T ´ Ä<˚ • +#ês¡ T . sê´©\T, ø£s¡|üÁ‘êÇ\ |ü+|æD° ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø±eT\T #˚|ü&É‘·THêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\\ |ü]~Û˝Àì ñbÕ<Ûë´j·TT\T, n+<äTu≤≥T˝À ñqï j· T Te‘· , dü « #· à ¤ + <ä dü + dü ú \ ìsê«Vü ≤ ≈£ î \ dü V ü ≤ ø±s¡ + rdüTø√yê\Hêïs¡T. #Ó’‘·q´ ìHê<ë\T #˚sTT+#ê\Hêïs¡T. y˚dü$ <ä è cÕº ´ dü e Tj· ÷ qT≈£ L \+>± ø±s¡ ´ Áø£ e T+ »s¡ b Õ\Hêïs¡ T . $<ë´s¡Tú\≈£î ø£s¡|üÁ‘ê\T n+<äCÒdæ yê{Ïô|’ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ dü+‘·ø£+

#˚sTT+#·Tø=ì e#˚Ã˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T ‘Ó∫Ãq |ü Á ‘ê\qT ñbÕ<Û ë ´j· T T\T eT+&É \ $<ë´~Û ø ±s¡ T \≈£ î n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ z≥s¡¢qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغ ø£&É|ü nuÛÑ´]ú dæ+>±¬s&ç¶ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ Äj·Tq ‘·q mìïø£\ >∑Ts¡TÔ µbÕ<äs¡ø£åµqT z≥s¡¢˝ÀøÏ rdüT¬øfi¯¢&ÜìøÏ #Ó|ü \T ≈£îfÒº M~Û <äTø±D+˝ÀøÏ #˚]b˛j·÷s¡T. nø£ÿ&É ø±]à≈£î&çì |üø£ÿ≈£î ‘·|æŒ+∫ ø±ùd|ü⁄ Ä |üì #˚XÊs¡T. n+<ä]˙ #·ø£ÿ>± q&ç|æ+#·&ÜìøÏ á µ#Ó|üµ\T m+‘√ nedüs¡eTì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Ç~es¡ø£{Ï bÕ\≈£î\T ø£&É|ü q>∑sêìï dæ+>∑|üPsY dæ{°>± e÷π s ÃkÕÔ e Tì ‘· | ü  yê>±› H ê\‘√ e+∫+∫q≥T¢ Äj· T q $eT]Ù+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À b˛©düT\T ‘·ìF\T eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ø£+∫* eT+&É\+ n+|ü⁄s¡+ C≤rj·T s¡ V ü ≤ <ë]ô|’ b˛©dü T \T ‘· ì F\T ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . á dü+<äs¡“¤+>± z yêVü≤q+˝À ‘·s¡*düTÔqï s¡÷.2.20\ø£å\ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ |æ≥+¢ eT+&É\+ <Ûsä êàs¡+ e<ä› ÄsY◊ Áø±+‹≈£ î e÷sY Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À yêVü ≤ Hê\ ‘· ì F ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

mìïø£\ ã+<√ãdüT|ôÔ ’ b˛©düT\T <äèwæº Ä~˝≤u≤<é,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): mìïø£\≈£î K∫Ã+‘·+>± eTs√ yês¡+ e÷Á‘·y˚T >∑&ÉTe⁄+~. 30q »]π> b˛*+>¥≈£î 28 kÕj·T+Á‘·+‘√ Á|ü#ês¡+ eTT>∑TdüTÔ+~. B+‘√ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ Çø£ ã+<√ãdüTôÔ |’ b˛©düT\T <äèwæº ô|{≤ºsT¡ . Á|üXÊ+‘·+>± mìïø£\T »]π>+<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì, Á|ü»\T ùd«#·Ã¤>± z≥T y˚jT· e#·Ãì õ˝≤¢ md”Œ >∑»sêe⁄ uÛ÷Ñ bÕ˝Ÿ nHêïs¡T. Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À mìïø£\T »s¡T>∑‘êj·Tì nHêïs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À düyêfi¯¢qT eTT+<äT>±H˚ |üdæ>∑{Ϻ ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î õ˝≤¢˝À 20070 eT<ä´+ d”kÕ\T, Hê≥TkÕsê 8239 ©≥s¡T¢, <˚o<ës¡T d”kÕ\T 5580, u…\¢+ 6274 øÏ˝À\T, |ü{Ïø£ 159 øÏ˝À\T, Ä<Ûësê\T ˝Ò≈£î+&Ü ‘·s¡*düTÔqï q>∑<äT s¡÷.1,64,86,420 kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. mìïø£\ ìj·Te÷e[ì n‹Áø£$T+∫q 121 eT+~ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ eT÷&ÉT Ä{À\T, eT÷&ÉT ø±s¡T¢,

mì$T~ ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T »|ü⁄Ô #˚XÊeTHêïs¡T. mìïø£˝À¢ n\¢sT¡ ¢ düèwæ+º #˚ nqTe÷ì‘·T˝À¢ 3726 eT+~ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì u…+’ &√esY #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± 396 Äj·TT<Ûë\qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. b˛*+>¥ s√Eq ã+<√ãdüTÔ $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#˚ b˛©düT\T b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ z≥T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Á|ü‹ b˛©dt ùdºwüHéøÏ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T |ü+|æ+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. mø£ÿ&Ó’Hê b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T n+<äøb£ ˛‘˚ ‘Ó\bÕ\Hêïs¡T. ã+<√ãdüT˝ Ô À b˛©düT\T $<ÛTä \T m˝≤ ìs¡ « Væ ≤ +#ê˝À mìïø£ \ ìã+<Û ä q ìj· T e÷e[ô|’ |ü⁄düÔø±\T |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. Ä |ü⁄düÔø±˝À¢ì $esê\T ‘Ó\TdüTø=ì $<ÛäT\T düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

mÁs¡#·+<äq+ <=+>∑\≈£î ø£\dæ edüTÔqï ø±\+ kÕs¡«‹Á ø£ mìïø£\‘√ >∑T≥Tº#|· ü &ÉT ø±≈£î+&Ü ‘·s*¡ +|ü⁄ ∫‘· ÷ Ô s ¡ T ,@Á|æ ˝ Ÿ 2 2(ÄsY m Hé m ): õ˝≤¢ ˝ À »s¡ T >∑ T ‘· T qï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü‘˚´ø£ kÕj·TT<Ûä ã\>±\T, {≤dtÿbò˛sY‡ dæã“+~ mìïø£\ $<ÛTä ˝À¢øÏ yÓfi&¢¯ +É ‘√ n≥M |üV‰ü sêô|’ |ü≥Tº dü&É*+~. eTT~]q m+&É\ H˚|ü<∏ä´+˝À n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü n&Ée⁄\ô|’ ì|òü÷ ‘·–Z+#˚XÊs¡T. áÁø£eT+˝À düà>∑¢s¡¢ |üì düT\uÛÑyÓTÆ b˛sTT+~. Ç+<äT≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± uÛ≤Ø>± |ü≥Tºã&ÉT‘·Tqï mÁs¡#·+<äqy˚T Ç+<äT≈£î kÕø£å´+. ˇø£yÓ’|ü⁄ dæã“+~ ø=s¡‘·, eTs√yÓ’|ü⁄ b˛©düT\ düVü≤ø±s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛e&É+‘√ n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T n≥M s¡ø£åDô|’ <äèwæºô|≥º˝Òø£ b˛‘· T Hêïs¡ T . ‹s¡ T |ü ‹ eq´ÁbÕDÏ &ç $ »Hé |ü ] ~Û ˝ À n≥MXÊK‘√bÕ≥T n≥M |ü]düs¡ Á>±e÷˝À¢ì j·TTe≈£î\T≈£L&Ü n≥M s¡øD å£ |üqT˝À¢ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± ñqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+~. uÒdtø±´+|ü⁄\T, Åôd̺øÏ+>¥ bò˛sY‡ yêVü≤q#√<ä≈£î\T Ç˝≤ |ü\T $uÛ≤>±˝À¢ j·TTe≈£î\T nMXÊK˝À |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. #ê©#ê\ì $<Û+ä >± J‘ê\T ÇdüT+Ô &É&+É ‘√ j·TTe≈£î\T m≈£îÿe dü+K´˝À ì\∫b˛j·÷s¡T. n+<äT˝Àq÷ n≥M dæã“+~≈£L&Ü ‘·≈î£ ÿe>± ñ+&É≥+‘√ n~Ûø±s¡T \≈£î Çã“+<äT\T ÁbÕs¡+uÛeÑ T j·÷´sTT. #ê©#ê\ì dæã“+~‘√ n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü <ë&ÉT\≈£î yÓfi¯¢&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢&É+˝Ò<äì düe÷#ês¡+. ø±+bÕ ì<ÛäT\T eT+p¬s’q dü+<äs¡“¤+>± n≥MXÊK eT∞¢ Á|üsTTy˚≥T dæã“+~ì ô|+#·T ≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T≈£L&Ü #˚dæ+~. ‘·–q düŒ+<äq sê≈£î+&Ü b˛e&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T ‘·\\T |ü≥Tº≈£î+≥T Hêïs¡T. B+‘√ X‚cÕ#·\+ n&Ée⁄˝À¢ eT∞¢ mÁs¡<=+>∑\ n\»&ç yÓTT<ä˝…’+~. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT qT+∫ Ms¡T uÛ≤Ø>± ‘·s¡* edüTÔHêïs¡T. n&Ée⁄˝À¢ <ë∫ ñ+∫q mÁs¡ # · + <ä q + <ä T +>∑ \ qT ‘· s ¡ * +#· & ÜìøÏ n&É$˝ÀøÏ #=s¡ã&ÉT‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\ ø£fi¯ó¢>∑|æŒ uÛ≤ØkÕúsTT˝À mÁs¡#·+<äq+ nÁø£eT s¡yêD≤ ≈£L&Ü #˚ùddüTÔ Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ä <äT+>∑\qT m˝≤¬>’Hê ‘·s¡*+#·T≈£î b˛yê\ì ‘·$Tfi¯ düà>∑¢s¡T¢ #·÷düTÔHêïs¡T. áH˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ eT∞¢ düà>∑¢s¡T¢ uÛ≤Ø>± ≈£L©\qT n&Ée⁄˝À¢øÏ |ü+|ü⁄‘·THêïs¡T. õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘ê˝À¢, n≥MXÊK

‘·ìF πø+Á<ë˝À¢ uÛÑÁ<ä‘· ô|+∫q|üŒ{Ïø°, n&Ée⁄˝À¢ s¡ø£åD #·s¡´\T |ü P ]Ô > ± ‘· – Z b ˛j· ÷ sTT. áÁø£ e T+˝ÀH˚ ‘· ì F π ø +Á<ë˝À¢ |üì#˚düTÔqï dæã“+~ì Á|üdüqï+ #˚düT≈£îì, ‘·eT|üì #˚düT≈£î b˛‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.Hê\T>∑T HÓ\\ ÁøÏ‘·+ X‚cÕ#·\+ n&Ée⁄˝À¢ n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\ô|’ »]–q <ë&ÉT\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À b˛©dü T , n≥MXÊK\ <ë&É T \T rÁe‘· s ¡ + #˚ X ÊsTT. áÁø£eT+˝ÀH˚ n|üŒ{Ï es¡≈£î düà>∑¢s¡T¢ ùdø£]+∫q mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT n&Ée⁄˝À¢H˚ e<ä*ô|{Ϻ bÕ]b˛ j·÷s¡T. #êeT\, nyê«#ê]ø√q, ‹s¡ T eT\ |ü ] ~Û ˝ À e+<ä \ ≥qTï\ mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\T mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É ≈£î|üŒ\T>± |ü&ç ñHêïsTT. á <äT+>∑\qT ‹s¡T|ü‹øÏ rdüT≈£î e#˚Ã+<äT≈£î neø±X¯+ ˝Ò≈î£ +&Ü b˛+&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü ñqï#√≥H˚ uÛÑÁ<ä|ü]#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. á$wüj·÷ìï n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü Ç{°e\ Á<ÛäTMø£]+#ês¡T.

}|ü+<äT≈£îqï {ÏÄsYmdt |Á #ü ês¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y @Á|æ˝2Ÿ 2(ÄsYmHém): õ˝≤¢˝À {°ÄsYmdt Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. Ç+{Ï bÕغH˚ >¬ *|æ+#ê\ì myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü»\≈£î $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T. Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. mìïø£\ y˚Tìô|òk˛ºqT Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° ‘Ó*j·Tãs¡TdüTÔHêïs¡T. ø=˝≤¢|üPsY˝À p|ü*¢ ø£ è cÕí s êe⁄, n\+|ü P sY ˝ À eT+<ä lHê<∏ é , >∑ < ë«\˝À ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, eq|ü]Ô˝À ìs¡+»Hé¬s&ç¶, <˚es¡ø£Á<ä˝À Ä˝… yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, Hêsêj·TDù|≥˝À •e≈£îe÷sY¬s&ç¶, eTø£Ô˝Ÿ˝À m˝≤¢¬s&ç¶, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À lìyêdt>ö&é, ø£\«≈£î]Ô˝À C…’bÕ˝Ÿ j·÷<äyé, n#·Ã+ù|≥˝À >∑Te«\ u≤\sêCŸ, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ˝À eTÁ] »Hês¡úHé¬s&ç¶, cÕ<éq>∑sY˝À n+»j·T´j·÷<äyé, »&ÉÃs¡¢˝À \øå±à¬s&ç¶, ø=&É+>∑˝Ÿ˝À >∑Tsêï<∏é¬s&ç¶ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T.

u§‘·‡qT ‘·]$Tø={≤º*: u≤\j·T´ $»j·Tq>∑s¡+,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): u§‘·‡ ≈£î≥T+ã+ n$˙‹ eTj·T+... n˝≤+{Ï e´≈£îÔ\qT $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ qT+∫ ‘·]$Tø={≤º\ì {Ï&ç|æ H˚‘·, dæ˙q≥T&ÉT u≤\ø£èwüí |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n$˙‹øÏ Ä<äT´&Ó’q u§‘·‡qT z&ç+#ê\Hêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ m#·Ãs¡¢ eT+&É\+ ∫\ø£bÕ˝…+ ≈£L&É*˝À u≤\ø£èwüí s√&é c˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷... ‘Ó\T>∑TC≤‹ ñìøÏì ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î Ç<˚ dü¬s’q düeTj·TeTì, e#˚à mìïø£˝À¢ düeTs¡Tú&Ó’q H˚‘·qT mqTïø√yê\ì z≥s¡¢qT ø√sês¡T. mìïø£ \ Á|ü D ≤[ø£ ˝ À Ç∫Ãq nìï Vü ‰ $÷\qT {Ï & ç | æ ì\u…≥Tº≈î£ +≥T+<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT eT+∫ Ä]úø£ ì|ü⁄DT&Éì...

nìï s¡ø±\T>± Ä˝À∫+∫q ‘·sê«‘˚ Á|ü»\≈£î Vü‰$÷\T Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eTô|’ Äs√|üD\T #˚düTÔqïyês¡T 420 øπ düT˝À¢ ì|ü⁄DT\ì Äs√|æ+#ês¡T. sêh n_Ûeè~∆ øπ e\+ {Ï&|ç æ e˝Ò ¢ kÕ<Û ä ´ eTì dü ÷ ∫+#ês¡ T . lø±≈£ î fi¯ + m+|” nuÛ Ñ ´ ]ú ¬ø.sêyÓ÷àVü≤Hé Hêj·TT&ÉT, $»j·Teq>∑s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´]ú nXÀø˘>∑»|ü‹sêE, m#·Ãs¡¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú ø£fi≤ yÓ+ø£Á{≤e⁄, õ˝≤¢ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #Í<ä] Hêsêj·TD eT÷]Ô, u≤\j·T´ n_Ûe÷qT\T, {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZHêïs¡T. u≤\j·T´ ø√dü+ n_Ûe÷qT\T ‘·s*¡ e#êÃs¡T.

sêVüQ˝Ÿ Äs√|üD\ô|’ ø¬ dæÄsY düe÷<Ûëq+ Çyê«*: $y˚ø˘ Ä~˝≤u≤<é,@Á|æ˝2Ÿ 2(ÄsYmHém): ‘êeTT #˚dìæ Äs√|üD\H˚ Ç|ü&ÉT m◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ #˚XÊs¡ì, BìøÏ ¬ødæÄsY düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì ô|<ä›|ü*¢ ø±+Á¬>dt m+|” nuÛÑ´]ú õ.$y˚ø˘ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÇùdÔ {ÏÄsYmdtqT bÕغ˝À $©q+ #˚kÕÔeTì #Ó|æŒ #˚j·T˝Ò<äqï $wüj·÷ìï sêVüQ˝Ÿ dü«j·T+>± Á|üø£{Ï+#ês¡ì nHêïs¡T. BìøÏ ¬ødæÄsY dü÷{Ï>± düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. n+<äTπø πød”ÄsY qeTàø£Á<√Væ≤ nì ø±+Á¬>dt sêVüQ˝Ÿ nHêïs¡ì $y˚ø˘ Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√düy˚T {ÏÄsYmdt˝À #˚]Hê, $©q+ e´‹πsøÏ+#·&É+‘√ ‹]– ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ e#êÃqHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh @sêŒ≥T ‘·sê«‘· ø±+Á¬>dt‘√ $©q+ ø√dü+ k˛ìj·÷‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡bÕ\ì #Ó|æŒq πød”ÄsY e÷≥e÷sêÃs¡Hêïs¡T. n~Ûø±s¡ <ëVü≤+, ≈£î≥T+ã ô|‘·qÔ + ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘êqT mø£ÿ&çøÏ yÓ[¢Hê Á|ü»\T |òüTq+>± kÕ«>∑‹düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Á|ü»\T ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·‘√ ñHêïs¡ì nHêïs¡T. á mìïø£\ ‘·s¡yê‘· {ÏÄsYmdt ø£qTeTs¡T>∑Tø±qT+<äì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ósêdü mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º˝À Ä#·sD ¡ kÕ<Û´ä + ø±ì Vü‰$÷\qT >∑T|æŒ+∫ z≥s¡q¢ T yÓ÷dü–+#˚ Á|üjT· ‘êï\qT ‹|æŒø={≤º\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó \ +>±D˝À y˚ s TT øÏ ˝ À$÷≥s¡ ¢ C≤rj· T s¡ V ü ≤ <ë]ì ì]à+#ê\ì >∑{Ϻ>± #Ó|üŒ&É+‘√H˚ nqTeT‹ e∫Ã+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ eT+ps¡T #˚j·÷\ì #Ó|æŒHê n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò< äHêïs¡T. ÁbÕDVæ≤‘· #˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îº ‘·q ‘·+Á&ç #˚dæq ø£èwæ ø±s¡D+>± kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø=‘·Ô sêh+˝À mìï nyê+‘·sê\T m<äT¬s’Hê eTq õ˝≤¢ uÛ Ñ ÷ eTT\≈£ î kÕ>∑ T ˙s¡ + ~q ‘· s ê«‘· H ˚ ˙{Ï ì Ç‘· s ¡ ÁbÕ+‘ê\≈£ î ‘· s ¡ * +#˚ + <ä T ≈£ î b˛sê{≤\T #˚ k ÕÔ e THêïs¡ T . Ç~˝≤e⁄+fÒ dæ|æ◊ eT<䛑·T‘√ ø±+Á¬>dt düTHêj·÷dü $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì $y˚ø˘ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç ùde#˚dæ Ç∫Ãq Vü‰$÷\ìï HÓsy¡ s˚ T¡ kÕÔqì d”|◊” nuÛ´Ñ ]ú >∑T+&Ü eT˝Ò¢wt nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À dæ|æ◊ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ eT<䛑·T

Á|üø£{ÏdüTÔ+<äì, Ä bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\Tqï #√≥ yê] ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ‘·eT Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£èwæ #˚j·÷\ì Ä bÕغ rsêàì+∫+~. mìïø£ \ ˇ|ü Œ +<ä + y˚ T s¡ ≈ £ î sêh bÕغ Ä<˚XÊqTkÕs¡+ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ >∑T+&Ü eT˝Ò¢wt ‘Ó*bÕs¡T. dæ|æ◊, ø±+Á¬>dt\ eT<Ûä´ ≈£î~]q mìïø£\ ˇ|üŒ+<ä+ y˚Ts¡≈£î ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø±+Á¬>dt yês¡T, ø±+Á¬>dt bÕغøÏ πø{≤sTT+∫q kÕúHê˝À¢ dæ|æ◊ yês¡T nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·T+ ø√dü+ ø£èwæ #˚j÷· \ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

πød”ÄsY Á|ü#ês¡+‘√ ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ˝À¢ >∑TãT\T: eT+<ë eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY Á|ü#ês¡+‘√ ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ˝À¢ >∑TãT\T |ü⁄{Ϻ+<äì {ÏÄsYmdt H˚‘·\T ‘·eT Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£îì b˛‘·THêïs¡T. {Ï&ç|æ˝À z≥$T uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£î+<äì n+<äTπø yÓ÷&ûì |æ * |æ + #· T ≈£ î +≥THêïs¡ ì eT+&ç | ü & ܶ s ¡ T . M]øÏ z≥$T ‘· | ü Œ <ä H êïs¡ T . ¬ ø dæ Ä sY ñ<ä ´ eT |ò ü * ‘· + >±H˚ ‘Ó \ +>±D @sêŒf…Æ+<äì, z≥T¢ n&çπ> Vü≤≈£îÿ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ˝Ò<äì Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ m+|” nuÛÑ´]ú eT+<ä »>∑Hêï<∏ä+ nHêïs¡T. sêh @sêŒ≥TqT ø±+Á¬>dt Ä\dü´+ #˚j·T&É+‘√H˚ 1300 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îHêïs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\+fÒ ‘Ósêdü‘√H˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt nuÛ´Ñ ]ú>± ñqï C…b’ Õ˝Ÿs¬ &ç¶ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T˝À øπ d”ÄsY bÕÁ‘· ˝Ò<ìä #Ó|Œü &É+ Äj·Tq n<Ûs’Ó ê´ìøÏ ì<äsÙ¡ qeTHêïs¡T. Äj·Tq m+<äT≈£î n˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs√ nì, sêh eT+Á‹>± ñ qï|ü&ÉT Hê>∑+ õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î @+ #˚XÊs¡ì ‘Ósêdü bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú õ‘˚+<äsY¬s&ç¶ Á|ü•ï+#ês¡T. Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ >∑‘·+˝À ‘Ó < ˚ b Õ˝À ñ+&ç sêh+˝À $$<Û ä eT+Á‹ |ü < ä e ⁄\T nqTuÛÑ$+#ês¡Hêïs¡T.


4

|Á Cü ≤ CÀ´‹

yÓT<äøY˘ õ˝≤¢ q÷´dt {°d”á&Éã÷¢´@ ø±s¡´es¡Z+ dü + >±¬ s &ç ¶ ‘Ó \ +>±D ø±˝Ò õ j˚ T {Ÿ m&É T ´π ø wü H é HêHé{°∫+>¥ kÕº|òt dü+πøåeT dü+|òüT+ ({°d”á&Éã÷¢´@) q÷‘·q ø±s¡´esêZìï Ä~yês¡+ mqTï≈£îHêïs¡T. kÕúìø£ ‘êsê Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ìC≤e÷u≤<é, yÓT<äø,˘ es¡+>∑˝,Ÿ KeTà+, q˝§Z+&É õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q Á|ü‹ì<ÛTä \T Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. dü+|òTü + n&éV≤ü ø˘ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ç>± eTH√Vü≤sYX¯s¡à (eTVü≤ã÷uŸq>∑sY), nk˛dæj˚T{Ÿ n<Ûä´≈£åî&ç>± ñù|+<äsY (q˝§Z+&É), Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± •e≈£ î e÷sY (es¡ + >∑ ˝ Ÿ ) , $»j· ÷ q+<é (eT+∫sê´\), ø√XÊ~Û ø ±]>± s¡ y ˚ T XŸ (CÀ–ù|≥), ñbÕ<Û ä ´ ≈£ å î \T>± »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé (ìC≤e÷u≤<é), $»j·T\øÏÎ (ø±e÷¬s&ç¶), CÀq˝Ÿ ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± Ç<ä›s¡T, düVü‰j·Tø±s¡´<äs¡TÙ\T eTT>∑TZs¡T, ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ düuÛÑT´\T eTs√ nsTT<äT>∑Ts¡T mìïø£j·÷´s¡T. e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT X¯•<ÛäsY Ä<Ûä«s¡´+˝À mìïø£\T »]>±sTT.

bÕeTTø±≥T‘√ u≤\T&ÉT eTè‹ Hêsêj·TDUÒ&é s¡÷s¡˝,Ÿ bÕeTTø±≥T‘√ u≤\T&ÉT eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q ø£+–º eT+&É\+˝Àì e+>±›˝Ÿ Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì s¡÷bÕ¢‘·+&Ü˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ‘Ó*|æq Á|üø±s¡+.. ‘·+&Ü≈£î #Ó+~q ø±osê+ <˚e⁄©u≤sTT <ä+|ü‘·T\ ≈£îe÷s¡T&ÉT düTπswt(10) X¯ìyês¡+ sêÁ‹ Ç+{À¢ ìÁ~düTÔ+&É>± bÕeTT ø±≥T y˚dæ+~. Bìï >∑ T ]Ô + ∫q ≈£ î ≥T+ãdü u Û Ñ T ´\T Vü Q {≤Vü Q {° H ê ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.

Ä~˝≤u≤<é, ãT<Ûyä ês¡+ 23 `04` 2014

Hê>±s¡Tq® bı*{Ïø˝£ Ÿ |ü]dæ‹ú @+{Ï? ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 22: {≤©e⁄&é eTqà<ÛäT&ÉT Hê>±s¡T®q bı*{Ïø˝ £ Ÿ |ü]dæ‹ú @$T{Ï nqï~ Ädüø>ÔÏ ± e÷]+~. Hê>±s¡Tq® Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç m+<äT≈£î uÛÑ÷$T rdüT≈£îHêï&√ m+<äT≈£î ñ |üjÓ÷–düTÔHêï&√ mø£ÿ&É ÄÁø£eTD #˚dæ neTTà≈£îHêï&√ ø±˙ sê»ø°j·÷\˝À Á|ü‹kÕ] n<˚ Vü‰{Ÿ {≤|æø˘ nsTTb˛‘·T+~. >∑ ‘ · + ˝À {Ï & ç | æ ˝ Àì ø=+<ä s ¡ T H˚ ‘ · \ T Hê>±s¡ T ® q $÷<ä ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ yê´K´\T #˚j·T>± ø±düÔ #·s¡Ã πs–+~. ˇø£ $<Ûä+>± Hê>±s¡T®q Ä eT<Ûä´ yÓ÷&ûì ø£\e&ÜìøÏ ≈£L&Ü z ø±s¡D+ Ç<˚qì m˝≤>∑÷ yÓ÷&û n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ ø£qŒ¤sàY nqT≈£î+≥T+&É>± Äj·Tq eT<䛑·TìùdÔ ‘·eT≈£î uÛÑÁ<ä‘· ñ +≥T+<äì Hê>±s¡T®q ˝≤ #˚XÊ&Éì nqT≈£îHêïs¡T. ø±>± Ç|ü⁄Œ&ÉT

Hê>±s¡T®q yÓ÷&û ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚j·TqTHêï&Éì ø£<∏äHê\T edüTÔ+&É>± Hê>¥ m≥Te+{Ï bÕغ\øÏ Á|ü#ês¡+ #˚j·TuÀqì Á|ü ø £ { Ï + #ê&É T . ãVæ ≤ s¡ + >∑ + >±H˚ yÓ ÷ &û ø Ï eT<ä › ‘ · T ì∫Ãq Hê>±s¡T®q≈£î ‘Ósêdü bÕغ qT+&ç ôV≤#·Ã]ø£\T ≈£L&Ü edüTÔqï≥T¢>± ‘Ó\TdüTÔ+~. ‘êC≤>± ás√E >∑T˝≤; u≤dt ¬ødæÄsY ‘Ósêdü n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ #·+Á<äu≤ãT, yÓ’mdt ã+<ÛäTe⁄\‘√ bÕ≥T Hê>±s¡T®q ôV’≤<äsêu≤<é˝À nÁø£$T+∫q uÛÑ÷eTT\ìï+{Ï˙ kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£î+{≤eTì ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT] Hê>±s¡T®q sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ $÷<ä m˝≤+{Ï ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+{≤s√ y˚∫ #·÷&Ü*!

yÓm’ kՇ؇|”, ø±+Á>¬ dt bÕغ\≈£î |òPü ´#·sY ˝Ò<qä ï ˝…C+… &é lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 22 sêhyê´|üÔ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± H˚&ÉT lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À {°&û|” Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ nuÛÑ´]ú q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj· T q e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ , yÓ ’ m kՇ؇|” , ø±+Á¬ > dt \ ≈£ î ø±\+ #Ó * ¢ + <ä H êïs¡ T . á ¬ s +&É T bÕغ \ ≈£ î mø£ ‡ |ü s TTØ &˚ { Ÿ nsTTb˛sTT+<äì u≤\j·T´ <Û«ä »+ m‘êÔsT¡ . á s¬ +&ÉT bÕغ\≈£î mìïø£˝À¢ ãT~› #Óù|Œ+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<ä∆+>± ñHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\+fÒ z≥s¡T¢ ø±<äì.. Á|ü»\+fÒ Á|üu+ÑÛ »qeTì ù|s=ÿHêïs¡T. {°&|û ” m|üŒ{Ïø° s¬ ‘’ T· \ bÕغjT˚ qqï u≤\j·T´ j·TTe‘·≈î£ ñ

<√´>∑ + sêyê\+fÒ {° & û | ” n~Û ø ±s¡ + ˝ÀøÏ sêe*‡+<˚ q ì ù|s=ÿHêïs¡ T . y˚ T ìô|ò k ˛º ˝ À Ç∫Ãq Vü ‰ $÷\˙ï ì\u…≥Tº≈£î+{≤eTì, s¡÷.5y˚\ ø√≥¢‘√ <Ûäs¡\ dæúØø£s¡D ì~Û @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·« Vü≤j·÷+˝À e´ekÕj·T+ ø£©Ô nsTT+<äì Äs√|æ+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT lø±≈£îfi¯+ #˚s¡T≈£îqï u≤\j·T´ ~e+>∑‘· H˚‘·, πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ ¬ø.mÁs¡Hêïj·TT&ÉT $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\y˚dæ ìyêfi¯ó \]Œ+#ês¡T. qs¡düqïù|≥, bı˝≤øÏ, ø=*¢e\dü, dæ+>¥ |ü⁄s¡+ eT+&É˝≤˝À¢ k˛eTyês¡+ Äj·Tq |üs¡´{Ï+#ês¡T.

n$˙‹ |üsT¡ \≈£î ãT~∆ #Ó|üŒ+&ç

õ˝≤¢˝À mìïø£\ $<ÛTä \qT ìs¡«Væ≤düTqÔ ï n~Ûø±s¡T\T, |”y√, @|”y√, 4e ‘·s¡>∑‹ ñ<√´>∑T\T, yÓuŸø±dæº+>¥, M&çjÓ÷Á>∑|ò”, dü÷ø£Î |ü]o\≈£î\T, Å&Ó’es¡T¢ ‘·~‘·s¡T\ ø√dü+ Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì ]ö]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ ø±sê´\j·÷˝À¢ b˛düº˝Ÿ z≥s¡¢ ô|òdæ*fÒwüHé πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] Ms¡ÁãVü≤àj·T´ $e]+#ês¡T. mìïø£\ $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï n~Ûø±s¡T\T ‘·eT Äs¡¶sY ø±|”ì, z≥s¡T ◊&û ø±s¡T¶qT rdüT≈£îe∫à πø+Á<ä+ qT+∫ b˛düº˝Ÿ u≤´\{Ÿ bı+<äe#·Ãì $e]+#ês¡T. ñ<äjT· + 11 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 es¡≈£î ‘Ó]∫ ñ+≥T+<äHêïs¡T. |òsæ ê´<äT\≈£î dü+ã+~Û+∫ õ˝≤¢ dü∫yê\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq {À˝ŸÁ|ò” q+ãsY 18004254731≈£î 94 |òæsê´<äT\T e#êÃj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T.

.¿¡ªRΩWÚLiR V —¡Õ˝ÿ $NSŒœ¡§x ¶ ¶qz sÚÕ‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi L][≤`∂u°Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV …”¡≤T∂mz s @µ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V @’≥¡™yµR∂Li

bÕ‹πøfi¯¢ j·TTe≈£î&ç>± |üs¡T>∑T\T rdüTÔqï 65 @fi¯¢ #·+Á<äu≤ãT

ô|<ä›X¯+ø£s¡+ù|≥: Á|üC≤ùde ù|s¡T‘√ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e∫à n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ø±+Á¬>dt, ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\≈£î z≥T <ë«sê ãT~∆ #ÓbÕŒ\ì ‘Ó<b˚ Õ »V”≤sêu≤<é m+|” nuÛ´Ñ ]ú eT<ä H é y Ó ÷ Vü ≤ Hé ø√sês¡ T . Äj· T q ô|<ä › X ¯ + ø£ s ¡ + ù|≥ eT+&É\+˝Àì ã÷s¡TZ|ü*¢, eTø£Ô\øå±à|ü⁄s¡+, ø√\|ü*¢, ø£f\ º… yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+, N\|ü*,¢ »+_≈£î+≥ Á>±e÷˝À¢ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üC≤ dü+πøåeT+ eT]∫q ø±+Á¬>dt≈£î, e÷j·Te÷≥\T #Óù|Œ ‘Ósêdü≈£î z≥s¡T¢ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n$˙‹ì bÕs¡Á<√˝Ò+<äT≈£î, dü « #· à ¤ y Ó T Æ q bÕ\q ø√dü + ‘Ó < ˚ b Õ`uÛ ≤ »bÕ ≈£ L ≥$T nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì nuÛÑ´]ú+#ês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ ‘Ó<˚bÕ UÒ&é myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú $»j·TbÕ˝Ÿ¬s&ç¶, sêh ^‘· bÕ]ÁXÊ$Tø£ dü+düú e÷J ÕµÁjs¡àHé sêe÷íı&é, ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T ñHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 22: eTq sêh #·]Á‘·˝À n‘·´+‘· eTTK´yÓ T Æ q Hêj· T ≈£ î &É T , ‘Ó \ T>∑ T <˚ X ¯ + n~Û H ˚ ‘ · , e÷J eTTK´eT+Á‹ Hêsê #· + Á<ä u ≤ãTHêj· T T&É T . 9 @fi¯ ó ¢ eTTK´eT+Á‹>± 10 @fi¯ó¢ Á|ü‹|üø£å H˚‘·>± |üì #˚dæq e´øÏÔ Äj·Tq. Ç+‘· düTBs¡Èø±\+ d”m+>± >±˙, Á|ü‹|üø£å H˚‘·>± >±˙ ñqï H˚‘· eTs=ø£s ¡T ˝Òs ¡T . u≤ãT kÕúq+˝À eT¬s e¬s ’Hê ñ+fÒ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ç|üŒ{Ï <ëø± eTqT>∑&É kÕ–+#˚~ ø±<˚yÓ÷. sê»ø°jT· bÕغì q&ÉbÕ\+fÒ m+‘√ düV≤ü q+ ñ+&Ü*. sê»ø°jT· #· ‘ · T s¡ ‘ · ñ+&Ü*. á ¬ s +&É ÷ |ü ⁄ wü ÿ \+>± ñqï H˚ ‘ · #·+Á<äu≤ãT.Á|ü‘·´]ú bÕغ\T m+‘·>± ∫ø±≈£î ô|&ÉT‘·THêï z|æ>±Z

n_Ûeè~∆ì #·÷dæ zfÒj·T´+&ç

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝22 eTq sêh+˝À >∑&ç∫q |ü<˚fi¯ó¢>± d”m+ kÕúsTT qT+∫ düsŒ¡ +#Y kÕúsTT <ëø± n&É>¶ √\T>± <√|æ&û #˚XÊs¡T. ‘·+Á&ç n~Ûø±sêìï n&ɶ+ ô|≥Tº≈£îì »>∑Hé ˇø£ÿ&ÉT \ø£å ø√≥¢ s¡ ÷ bÕj· T \T dü + bÕ~+#ês¡ ì Äs√|ü D \T m<ä T s=ÿ+≥THêïs¡ T . yÓ ’ m dt , »>∑ H é nqTj· ÷ j· T T˝À¢ Á|ü ‹ myÓ T à˝Ò ´ ≈£ L &Ü ø£ ˙ dü + s¡ ÷ .100 ø√≥T¢ dü + bÕ~+#ês¡ ì $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. Ç˝≤+{Ï |ü]dæ‘ú T· \T ñqï á sêh+˝À <˚X¯+˝ÀH˚ n‘·´~Ûø£+>± &ÉãT“ |ü≥Tºã&É≥+˝À m+‘·e÷Á‘·+ ÄX¯Ãs¡´|ü&Ü*‡q |üì ˝Ò<Tä . e÷]à 5 qT+∫ @Á|æ˝Ÿ 18 <ëø± <˚X¯yê´|üÔ+>± s¡÷.232 ø√≥T¢ |ü≥Tºã&ç‘˚ n+<äT˝À s¡÷.105 ø√≥T¢ eTq sêh+˝À |ü≥Tºã&ç+~. <ë<ë|ü⁄ dü>∑+ <ëø± eTq sêh+˝ÀH˚ &ÉãT“ |ü≥Tºã&ÉT‘√+~ n+fÒ Çø£ÿ&É mìïø£˝À¢ @ kÕúsTT˝À <Ûäq Á|üyêVü≤+ ñ+<√ ns¡úeTe⁄‘·T+~. Ç+‘· uÛ≤Ø yÓTT‘·+Ô ˝À &ÉãT“ <=s¡T≈£î‘·T+&É≥+‘√ mìïø£\ dü+|òTü + Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘√+~. ôV’≤<äsêu≤<é e∫Ãq πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ Á|ü<ëÛ Hê~Ûø±] dü+|ü‘.Y . õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ ≈¢¡ î£ , b˛©düT\≈£î >∑{ºÏ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ‘·ìF\T eTTeTàs¡+ #˚j·÷\ì, q\¢<Ûäq+ Á|üyêVü‰ìï n&ÉT¶ø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. 101 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ $|üØ‘·+>± Ks¡Tà ô|&ÉT‘·THêïs¡ì, nuÛÑ´s¡Tú\T.. q>∑<äT, *ø£ÿsY, –|òü⁄º\T |ü+|æD° #˚düTÔHêïs¡ì dü+|ü‘Y $e]+#ês¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ ‘·ìF\T #˚dü÷Ô eTs√yÓ’|ü⁄ z≥s¡¢˝À #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î ≈£L&Ü ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î Ä<˚XÊ*#êÃeTì dü+|ü‘Y ‘Ó*bÕs¡T. dü+|ü‘Y |æ∫à >±˙ Ç˝≤+{Ï ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\qT $H˚ dæ‹ú ˝À »q+ ñHêïsê? mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ ù d yês¡ T u≤>± dü + bÕ~+#ês¡ ì , yês¡ T &ÉãT“*yê«*‡+<˚qì ø√s¡T≈£î+≥Tqï yês¡T #ê˝≤ eT+~ ñ Hêïs¡+fÒ düe÷»+ @ kÕúsTTøÏ |ü‘q· + nsTT+<√ ns¡eú Te⁄‘·T+~. @|”˝À yÓTT‘·+Ô z≥s¡¢ dü+K´ 6.48 ø√≥T¢>± ñ+~. Ç+<äT˝À |ü⁄s¡Twü z≥s¡T¢ 3.26 ø√≥T¢ ø±>± eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢ 3.22 ø√≥T¢>± ñHêïs¡T. 18 qT+∫ 19 @fi¯¢ eT<Ûä´ ñqï |òüôd’ºyéT z≥s¡T¢ 33 \ø£\ å T ñHêïs¡ì d”ád” dü+|ü‘Y $e]+#ês¡T.

»V”≤sêu≤<é ö˜Hé, s¡asêdü+>∑+: y˚T\T #˚ùd yê]øÏ ø°&ÉT #˚j·Te<ä›ì e÷J eT+Á‹, ø±+Á¬>dt »V”≤sêu≤<é nôd+;¢ nuÛÑ´]ú ^‘ê¬s&ç¶ ø√sês¡T. s¡asêdü+>∑+ eT+&É\+˝Àì ≈£îbÕŒq>∑sY, uÀ¬s>±+, uÀ|üHé|ü*¢, ø£ø£ÿsYyê&É, N\|ü*¢, dæ<ë›|üPsY, eq+|ü*¢, m˝ÀZsTT, b˛{Ÿ|ü*¢ Á>±e÷˝À¢ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£îì n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚ùd Hêj·T≈£î\qT z≥s¡T¢ eT]∫b˛e<ä›Hêïs¡T. >∑&ç∫q 5@fi¯¢ ø±\+˝À ≈£îbÕŒq>∑s˝ Y À s¡÷.3ø√≥¢‘√ n_Ûeè~∆ |üqT\T #˚XÊeTHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T ø√dü+ ø±+Á¬>dt ø£èwæ #˚dæ+<äì πød”ÄsY e÷≥\T e÷s¡Tdü÷Ô |ü⁄≥ø√ e÷≥ #Óù|Œ eTìwüì, Äj·Tq e÷≥\T qeTàe<ä›Hêïs¡T. <ä[‘·T&çì d”m+ #˚kÕÔeTqï~ @yÓTÆ+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ÄyÓT yÓ+≥ õ˝≤¢ |ü]wü‘T· Ô e÷J ÕµÁjs¡àHé düT˙‘êbÕ{Ï˝,Ÿ e÷J m+|”|” Vü≤qà+‘·sêe⁄bÕ{Ï˝Ÿ, e÷J »&ûŒ{°d” |ü+&É]Hê<∏é, øπ ‘·øÏ Ä\j·T e÷J ÕµÁjs¡àHé e÷Dj·T´XË{≤ÿsY, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sƒêD≤˝À ns¡∆sêÁ‹ Hêj·T≈£î\ Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ es¡ Z ˝ Ÿ : eT<ä ´ + π ø dü T ˝À n¬ s dü T º nsTTq ‘· e T nqT#· s ¡ T \qT e~˝Ò j · ÷ \ì ¬ s +&É T Á|ü < Û ë q bÕغ \ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT eT<䛑·T<ës¡T\‘√ sƒêD≤≈£î #˚s¡T≈£îì Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚XÊs¡T. B+‘√ eT+&É\+˝Àì íısês¡+˝À ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. z Á|ü<Ûëq bÕغøÏ #Ó+~q eT+&É\ ø°\ø£Hêj·T≈£î&ç ø√fi¯¢bòÕ+˝À ì\«ñ+∫q eT<ë´ìï b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

ø£˝…ø£ºπs{Ÿ,˝≤¢˝À 68 yÓ÷&É˝Ÿ b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚ j · T qTqï≥T¢ õ˝≤¢ mìïø£ \ n~Û ø ±] m+.Ms¡ÁãVü≤àj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ dü∫yê\j·T+˝Àì düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ÄsYy√\‘√ düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷.. Á|ür eT+&É˝≤ìøÏ ˇø£ yÓ÷&É˝Ÿ b˛*+>¥ πø+Á<ä+‘√ bÕ≥T>± 2 ø±s=ŒπswüqT¢, 9 eTTì‡bÕ*{°\˝À ˇø√ÿ yÓ÷&É˝Ÿ b˛*+>¥ øπ +Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\T düMT|ædüTÔqï+<äTq $T–*q s√E\˝À mìïø£ \ Á|ü e s¡ Ô q , ìj· T e÷e[ ãè+<ë\T düeTs¡úe+‘·+>± |üì #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. nuÛÑ´s¡Tú\≈£î nqT≈£L\+>± e#˚à yês¡Ô\ |ü≥¢ ì|òü÷ ñ +#ê\ì, yê{Ïì nuÛ´Ñ ]ú U≤‘ê˝À »eT #˚j÷· \ì nHêïs¡T. ôdø±ºsY n~Ûø±s¡T\T Á|ü‹s√E ‘·eT |ü]~Û˝Àì b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT dü+<ä]Ù+∫ yÓ÷&É˝Ÿ ø√&é neT\T, b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À kÂø£sê´\T, z≥s¡¢dæ¢|ü\ |ü+|æD°ô|’ ìy˚~ø£\T n+~+#ê\ì nHêïs¡ T . áHÓ \ 9 Hê{Ï ø Ï qyÓ ÷ <Ó ’ q z≥s¡¢+<ä]øÏ dæ¢|ü\T |ü+|æD° #˚j·TqTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. z≥s¡¢ #Ój‘·q´+ô|’ kÕø£ås¡uÛ≤s¡‘Y dü+j·TTø£Ô+>± ô|<ä›m‘·TÔq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì nHêïs¡T. 1,90,000 dü+ø£\Œ |üÁ‘ê\T dü+‘·ø±\‘√ ‹]– e#êÃj·Tì nHêïs¡T. Ä~yês¡+ es¡≈£î 5.22 \ø£å\ z≥s¡T dæ¢|ü\qT |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ $e]+#ês¡T. b˛*+>¥≈î£ 72 >∑+≥\ eTT+<äT ô|<äm› ‘·TqÔ &É ã T“, eT<ä ´ +, ãVü Q eT‘· T \T |ü + |æ D ° »]π > neø±X¯eTTqï+<äTq ÄsYy√\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{≤º\ì nHêïs¡T.

b˛dü˝º Ÿ z≥s¡¢ ø√dü+ øπ +Á<+ä

@&ÉTbÕj·T˝À¢ uÛ≈Ñ î£ \Ô dü+<ä&ç bÕ|üqïù|≥: Á|üdæ<ä∆ |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq @&ÉTbÕj·T\ eq<äTsêZe÷‘· Ä\j·T+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. <ä ÷ s¡ Á bÕ+‘ê\ qT+∫ ñ<ä j · ÷ H˚ ï e∫Ãq uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T eT+Jsê˝ÀkÕïHê\T #˚dæ <äTsêZe÷‘· <äs¡ÙHêìøÏ u≤s¡T\T rsês¡T. uÛÑ≈£îÔ\T s¡B› m≈£îÿe>± ñ+&É&É+‘√ neTàyê] <ä s ¡ Ù HêìøÏ >∑ & É T e⁄ |ü { Ï º + ~. uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ qT Áø£ e T|ü < ä ∆ ‹ ˝À |ü+ù|+<äT≈£î Ä\j·T dæã“+~ Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. ø=+‘·eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·\˙˝≤\T, ˇ&ç_j·T´+, uÀHê\T düeT]Œ+∫ neTàyê]øÏ yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›øÏ nqT>∑TD+>± Ä\j·T ø£$T{° ÕµÁjs¡àHé Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, áy√ yÓ+ø£≥øÏwüHésêe⁄, Ä\j·T dæã“+~ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ês¡T.

ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt õ˝≤¢˝À 68 yÓ÷&É˝Ÿ b˛*+>¥ øπ +Á<ë\ @sêŒ≥T

@|” q\¢<qäÛ + ád”øÏ <ä&É |ü⁄{Ϻk˛Ô+~!

yê{Ïì m<äTs=ÿ+≥÷ eTT+<äT≈£î ø£<äT\T‘·THêïs¡T. z |üø£ÿ »>∑Hé ‘êqT #·+Á<äu≤ãT ø£+fÒ bÕ‹πøfi¯¢ ∫qïyê&çqì ‘·q≈£î neø±X¯+ Çyê«\ì d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T. á $wüj·T+ #·+Á<äu≤ãT≈£î ì»+>± Á|ü‹≈£L\yÓTÆ+~. nsTT‘˚ |æ\¢ø±øÏ ø£+fÒ nbÕs¡ nqTuÛÑe+ ñqï #·+Á<äu≤ãsTT‘˚H˚ d”e÷+Á<Ûä≈£î dü¬s’q sê»<Ûëìì ì]à+#·&É+‘√ bÕ≥T nìï ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~∆ #˚j·T>∑\s¡ì d”e÷+Á<ÛäT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á $wüjT· + #·+Á<äu≤ãT≈£î n+‘·T˝Òì ñ‘ê‡Vü‰ìï Çk˛Ô+~. z |üø£ÿ ‘Ó\+>±D≤˝À bÕغì #·÷düT≈£î+≥÷, ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ\ ∫≈£îÿqT $|ü⁄Œ≈£î+≥÷H˚ Äj·Tq d”e÷+Á<Ûä˝À $düÔè‘·+>± |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T. »>∑qTï mqTï≈£î+fÒ sê»<Ûëìì ø±<äT.. C…’\TqT ì]àkÕÔ s ¡ ì #Ó ã T‘· ÷ Á|ü » ˝À¢ #Ó ’ ‘ · q ´+ ‘Ó # ˚ à Á|ü j · T ‘· ï + #˚düTÔHêïs¡T. Ä~yês¡+ #·+Á<äu≤ãT 65e j˚T≥ n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. 65 @fi¯ó¢ e∫Ãq|üŒ{Ïø° Äj·Tq |ü]¬>&ÉT‘·Tqï rs¡T bÕ‹πøfi¯¢ j·TTe≈£î&çì ‘·\|æk˛Ô+~. ôV’≤<äsêu≤<é ‘√ d”e÷+Á<ÛäT\≈£î dü+ã+<Û+ä ˝Ò≈î£ +&Ü #˚XÊs¡H˚ u≤<Ûä #·+Á<äu≤ãT˝À ≈£L&Ü rÁe+>± ñ+~. s¬ +&ÉT ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+<ë*‡q q>∑sêìï ˇø£ ÁbÕ+‘êìøÏ Ç#˚ÃXÊs¡ì, s¬ +&√ ÁbÕ+‘êìøÏ n˝≤+{Ï q>∑sêìï n_Ûeè~∆ #˚dæ rsê\qï ø£dæ u≤ãT˝À ø£ì|æk˛Ô+~. u≤ãT≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT d”e÷+Á<ÛTä \T n<äT“¤‘· $»j·÷qï+~ùdÔ n+‘·ø£+fÒ n<äT“¤‘·yÓTÆq q>∑sêìï, n_Ûeè~∆ì d”e÷+Á<Ûä≈£î n+~kÕÔs¡ì #Ó|üŒ&ÜìøÏ @e÷Á‘·+ dü+<˚Væ≤+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT.

|üeHé <˚X¯ùde n+fÒ ô|<ä› CÀ≈£î˝≤ ø£ì|ædTü +Ô <ä≥! ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 22 dæìe÷ V”≤s√, »qùdq bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT |üesY kÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY Á|ü‘·´ø£å+>± _CÒ|”‘√ bÕ≥T |üs√ø£å+>± {Ï&ç|æøÏ düb˛sYº Çe«&É+‘√ Ç|üŒ{Ïπø Á|ü‘·´]∆ bÕغ\T rÁe+>± eT+&ç|&ü TÉ ‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ sπ b˛ e÷b˛ Á|ü»\˝ÀøÏ Á|ü#êsêìøÏ yÓfi¯fl&ÜìøÏ dæ<ä›eTe⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt H˚‘·\T <ë&ç rÁeeTe⁄‘·T+~. ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·, sê»´düuÑÛ düuTÑÛ ´&ÉT {Ï.düTã“sê$T¬s&ç¶ düV≤ü »+>± ô|<ä>› ± $eTs¡Ù\ CÀ*øÏ yÓfi≤fl&Éì ù|s¡T+~. Çø£ dæìe÷ Ç+&ÉÅd”º˝Àì yêfi¯flø£sTT‘˚ nyês¡T\ ¶ T, ]yês¡T\ ¶ T Ç∫à ‘·qqT ø°]+Ô #˚ $<Û+ä >± #˚dTü ≈£î+{≤πs ‘·|üŒ yêfi¯flqT $eT]Ù+#·&ÜìøÏ kÕVü≤dü+ #˚j·Ts¡T. n\Hê{Ï dü T _“sê$T¬ s &ç ¶ ás√E |ü e Hé $÷<ä rÁe yê´K´\‘√ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. |üeHé≈£î sê»ø°j·T ne>±Vü≤q ˝Ò<äì, ndü\T Äj·Tq Ä˝À#·q˝À¢ ì\ø£&˝ É <Ò ìä , ìqï yÓTTqï{Ï es¡≈L£ Ç+{Ïøπ |ü]$T‘·yÓTÆq e´øÏÔ ãj·T≥≈£î e∫à <˚XÊìøÏ ùde #˚kÕÔq+fÒ ô|<ä› CÀ≈£î˝≤ ñ+<äì, |üeHé e÷≥\qT qeTà&ÜìøÏ Á|ü»˝Ò+ |æ#√Ãfi¯ó¢ ø±<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt qT $eT]Ù+#˚ eTT+<äT |üeHé Ä‘·à$eTs¡Ù #˚düT≈£î+fÒ eT+∫<äì, zyÓ’|ü⁄ ‘·q k˛<äs¡T&ÉT, πø+Á<äeT+Á‹ ∫s¡+J$ì bı>∑T&ÉT‘·÷ eTs√yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt bÕغì $eT]Ù+#·≥+ <ä«+<ä«˙‹øÏ ì<äsÙ¡ qeTì Äj·Tq eT+&ç|&ü ܶsT¡ .

k˛ìj·÷‘√ øπ d”ÄsY bò˛{À m+<äT≈£î ~–q{Àº? Ç\¢+‘·≈£î+≥: ‘Ó\+>±D sê≥Zƒìï ‘êy˚T ‘Ó#êÃeTì #ÓãT‘·Tqï ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY k˛ìj·÷ Ç+{ÏøÏ yÓ[¢ ‘·q ≈£î≥T+ã+‘√ düVü‰ bò˛{À m+<äT≈£î ~>±s√ Á|ü»\≈£î #ÓbÕŒ\ì ø±+Á¬>dt m+|” nuÛÑ´]ú bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. u…»®+øÏ, Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É˝≤˝À¢ Äj·Tq myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú Ĭs|ü*¢ yÓ÷Vü≤Hé‘√ ø£\dæ $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq |òüTq‘· eTTe÷à{ÏøÏ ø±+Á¬>dt bÕغB.. k˛ìj·÷>±+BÛ<˚qì nHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ dü+ø£\Œ+‘√H˚ ‘Ó\+>±D ø£\ kÕø±s¡+ nsTT´+<äì ‘Ósêdü‘√ ø±<äHêïs¡T. πød”ÄsY ø£\¢u§*¢ e÷≥\qT qy˚Tà |ü]dæú‹˝À ‘Ó\+>±q Á|ü»\T ˝Òs¡ì #ÓbÕŒs¡T. mes¡T mìï #Ó|æŒHê ‘Ó\+>±D≤˝À ø±+Á¬>dt Á|ü u Û Ñ T ‘· « + n~Û ø ±s¡ + ˝ÀøÏ sêe&É + ‘· < ∏ ä ´ eTHêïs¡ T . e÷qø=+&É ÷ sY XÊdü q dü u Û Ñ nuÛ Ñ ´ ]ú Ĭ s |ü ˝ … ¢ yÓ ÷ Vü ≤ Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt |ü⁄q]ïsêàD+ n_Ûeè~∆ ø±+Á¬>dtπø kÕ<Û ä ´ eTHêïs¡ T . ø±+Á¬ > dt ≈ £ î n+&É > ± ì*∫ eTs√kÕ] Äos¡«~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

uÛ≤»bÕ‘√H˚ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~∆— kÕ>∑sJY ø£Ø+q>∑sY Á>±MTD+,: uÛ≤»bÕ ‘·s¡|òü¤q ø£Ø+q>∑sY bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´]ú $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ Ä~yês¡ + eT+&É \ +˝Àì |ü \ T ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü # ês¡ + ìs¡«Væ≤+#ês¡T. myÓTà˝Ò´ nuÛ´Ñ ]ú ã+&ç dü+»jYT≈£îe÷sY‘√ ø£ * dæ u§eTàø£ ˝ Ÿ ˝ Àì sêe÷\j· T +˝À |ü P »\T #˚ d æ Á>±eT+˝À Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ n+<ä]ø° #ÛêjYT n+~dü÷Ô Á|ü#ês¡+ #˚dæ Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. πø+Á<ä+˝À sêqTqï~ qπs+Á<äy÷Ó &û Ä<Û«ä s¡´+˝À uÛ≤»bÕ Á|üuTÑÛ ‘·«y˚Tqì.. uÛ≤»bÕqT >¬ *|æùdÔ ø£Ø+q>∑sY ìjÓ÷»ø£esêZìï nìï$<Ûë˝≤ n_Ûeè~∆ #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘+· ˝À #˚dqæ n_Ûeè~∆ì #·÷|æ z≥T y˚j·÷\ì nuÛÑ´]ú+#ês¡T. n˝≤π> myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú ã+&ç dü+»jYT≈£îe÷sY u§eTàø£˝Ÿ, >∑T+≥÷s¡T|ü˝…¢˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ‘·q |üP]Ô düeTj·÷ìï ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~∆ ø√dü+ øπ {≤sTTkÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. »&û Œ {° d ” nuÛ Ñ ´ ]∆ »>∑ H √àVü ≤ Hé s êe⁄, dü r wt ¬ s &ç ¶ , eT˝Ò¢X¯+j·÷<äyé, q+<ä≈£îe÷sY, yÓ+ø£≥j·T´, |üs¡Ùsê+, ‹s¡T|ü‹, lìyêdt, j·÷<ä–] bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ósêdü m+|” nuÛÑ´]ú Á|ü#ês¡+ sê+|ü P sY , ø£ Ø +q>∑ s Y ˝À¬ ˛ dü u Û Ñ ‘Ó s êdü nuÛ Ñ ´ ]ú _.$H√<é≈£îe÷sY Ä~yês¡+ q>∑s¡+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫ z≥T¢ nuÛ´Ñ ]ú+#ês¡T. ñ<äjT· + Á|üuTÑÛ ‘·« eTVæ≤fi≤ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\, n+uÒ<äÿsY ùdº&çj·T+˝À Á|üuÛ≤‘· q&Éø£ #˚dü÷Ô yê{Ï˝À¢øÏ e∫Ãq q>∑s¡ Á|ü»\qT ø£\TdüT≈£îì mìïø£˝À¢ ø±s¡T >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚j·÷\ì ø√sês¡T.


5

|Á Cü ≤ CÀ´‹

q˝§Z+&É õ˝≤¢ q÷´dt |òü*+∫q ‘˚sê ø£èwæ.. ÁX‚DT\qT düeTq«j·T+ #˚dæq ‘˚sê q˝§Z+&É q˝§Z+&É bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´]ú ‘˚sê ∫qï|ü¬s&ç¶ ø£èwæ |òü*+∫+~. ‘˚<˚bÕ ÁX‚DT\qT düeTq«j·T+ #˚dæ #·+Á<äu≤ãT düuqÑÛ T $»j·Te+‘·+ #˚XÊs¡T. B+‘√ Äj·Tq˝À Äq+<ä+ e´ø£eÔ Te⁄‘√+~. >¬ \T|ü⁄ô|’ BÛe÷‘√ ñHêïs¡T. Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çì õ˝≤¢≈£î s¡|æŒ+#·&É+˝À ‘˚sê ∫qï|ü¬s&ç¶ ø°\ø£+>± e´eVü≤]+#ês¡T. mìïø£\ >∑&ÉTe⁄ düMT|ædüTÔqï ‘·s¡TD+˝À u≤ãTqT õ˝≤¢≈£î rdüTø=#êÃs¡T. Äs¡T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷ uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑duü \ ÑÛ qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. <˚es¡ø=+&É qT+∫ ‘˚sê ∫qï|ü¬s&ç¶ ôV≤*ø±|üºsY˝À u≤ãT yÓ+fÒ |üs¡´{Ï+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q e\¢ q˝§Z+&É nôd+;¢ ôd¬>à+{Ÿ ‘·|üŒ q˝§Z+&É bÕs¡¢yÓT+≥T |ü]~Û˝À $T–*q nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· j·÷Á‘· ø=qkÕ–+~. düuÛÑqT»j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T&ÜìøÏ nôd+;¢ nuÛÑ´s¡Tú\qT ø£\TdüTø=ì düeTq«j·T+ #˚XÊs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ ‘·q mìïø£\ Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–dü÷HÔ ˚ eTs√ yÓ|’ ⁄ü #·+Á<äu≤ãT j· ÷ Á‘· q T $»j· T e+‘· + #˚ j · T &ÜìøÏ π s sTT+ãefi¯ ó ¢ ø£w|ºü &ü ܶsT¡ . H˚‘\ · +<ä]˙ @ø£‘ê{Ïô|’øÏ rdüTø=∫à #·+Á<äu≤ãT #˚ ‘ · X¯ u Û ≤ wt nì|æ + #· T ≈£ î Hêïs¡ T . Äj· T q Á|ü # ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\ e\¢ ÁX‚DT˝À¢,ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ q÷‘·q ñ‘ê‡Vü≤+ ì+|æ q f… Ì ¢ + ~. q˝§Z + &É bÕs¡ ¢ y Ó T +≥TqT ‘Ó < ˚ b Õ ¬>\T#·T≈£î+≥T+<äH˚ BÛe÷‘√ ñHêïs¡T.

‘Ósêdü‘√H˚ n_Ûeè~∆ kÕ<Û´ä +: ã+&Ü Hês¡ÿ{Ÿ|ü*¢, ‘Ósêdü b˛sê{≤\ <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D ø£ \ HÓ s ¡ y ˚ ] +<ä ì , ‘Ó s êdü ‘√H˚ ‘Ó \ +>±D n_Û e è~∆ kÕ<Ûä´eTì õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ã+&É qπs+<äsY¬s&ç¶, uÛÑTeq–] bÕs¡ ¢ y Ó T +≥T nuÛ Ñ ´ ]ú ã÷s¡ qs¡ ‡ j· T ´ í ı &é nHêïs¡ T . Hês¡ÿ{Ÿ|*ü ˝ ¢ À @sêŒ≥T #˚dqæ Ä bÕغ ìjÓ÷»ø£es¡kZ ÕúsTT düe÷y˚X+¯ ˝À bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûqä ø√dü+ πød”ÄsY H˚‘·è‘·«+˝À nH˚ø£ ñ<ä´e÷\T #˚XÊeTì nHêïs¡T. |ü<äe⁄\qT ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ øπ d”ÄsY ø£èwæ #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ‘Ósêdü n~Ûø£ kÕúHê\qT ¬>\T#·Tø=ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚ j · T &É + U≤j· T eTì nHêïs¡ T . ‘Ó s êdü n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ eè<äT∆\≈£î s¡÷.1000, $ø£˝≤+>∑T\≈£î s¡÷.1500\ #=|üq ÇkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ‘Ósêdü bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T e÷s¡ÿ+&˚j·TT\T, y˚eTT\ MπsX¯+, m+.&ç.s¡V”≤+U≤Hé, ôd’<äT\T, yÓ+ø£qï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n$˙‹s¡Væ≤‘· ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê≥+: ~©|t≈£îe÷sY qøÏ π s ø£ ˝ Ÿ , n$˙‹s¡ V æ ≤ ‘· qe ‘Ó \ +>±D ø√dü + b˛sê&ÉT‘êeTì myÓTੇ, sêw”Zj·T ˝Àø˘<äfiŸ uÛÑTeq–] bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú ø£|æ\yêsTT ~©|t≈£îe÷sY nHêïs¡T. qøÏ π s ø£ ˝ Ÿ ˝ À bÕغ eTTK´ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ ‘·eT bÕغ $T*f…+{Ÿ ñ<ä´eTìï ìs¡«Væ≤+∫+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À 20 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ b˛{°#˚düTÔqï ‘·eT bÕغ 19 kÕúHê˝À¢ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\ Á|ü»\πø {Ϭøÿ≥T¢ Ç∫Ã+<äHêïs¡T. ÄsYm˝Ÿ&û bÕغ qøÏπsø£˝Ÿ nôd+;¢ nuÛÑ´]∆ <=+&ÉbÕ{Ï Á|üu≤Û ø£ssY êe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·T kÕe÷õø£ Hê´j·T+, s¬ ‘’ T· sê»´+ \ø£å´+‘√ b˛sê&ÉT‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. |æ&ÉeT]Ô s¡M+Á<ä n<Ûä´ø£å‘·q ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<ä&ç sê+¬s&ç¶, nVü≤à<é, X‚wü–]sêe⁄, yÓ+ø£qï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. eTVæ≤fi≤ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê*>± \ø°Î sêw”Zj·T ˝Àø˘<äfiŸ bÕغ eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åîsê*>± qøÏπsø£˝Ÿ≈£î #Ó+~q ∫{ϺbÕø£ \ø°Îì ìj·T$TdüTÔqï≥T¢ myÓTੇ ~©|t≈£îe÷sY Á|üø£{Ï+#ês¡T.

zfÒ eÁC≤j·TT<Û+ä dü + øÏ X Ê\(e*>=+&É ) , Á|ü C ≤kÕ«eT+ zfÒ nH˚ eÁC≤j·TT<Ûëìï Á|ü»\≈£î Ç∫Ã+<äì kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô n¬øÿq|ü*¢ \ø£ÎD≤#ê] nHêïs¡T. düT+øÏXÊ\˝À ªáHê&ÉTµ, ªÁù|s¡D u≤\\ y˚~ø£µ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>∑+ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. z≥TqT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ düÁø£eT+>± $ìjÓ ÷ –+#· T ≈£ î +fÒ H ˚ j· T Te‘· ≈ £ î uÛ Ñ $ wü ´ ‘· T Ô ñ +≥T+<ä H êïs¡ T . z≥TqT H√≥T≈£ î neTTàø√≈£ î +&Ü, H˚ s ês√|ü D \T ñqï yê]ì mìïø£ ˝ À¢ z&ç + #ê\ì dü÷∫+#ês¡T. <˚X¯ >∑‹ì e÷s¡Ã>∑*π> X¯øÏÔ j·TTe‘·πø ñ +<äHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ $~Û>± z≥T y˚dæ Á|üC≤kÕ«eT´ |ü]s¡ø£åD≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|’fi¯¢ dü+<Ûë´sêDÏ, Ms¡kÕ«$T, »+>∑j·T´, eT˝Ò¢wt bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>=<äT:› _.Vü≤s¡e¸ s¡H∆ s¬é &ç,¶ ;f…ø˘ $<ë´]ú z≥T m+‘√ $\TyÓ’q~. z≥s¡T¢ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>=<äT›. z≥TqT dü Á ø£ e T+>± $ìjÓ ÷ –+#· T ø√≈£ î +fÒ ◊<˚ fi ¯ ó ¢ qwü º b ˛yê*‡ edü T Ô + ~.dü ¬ s ’ q Hêj· T ≈£ î &ç ì mqTï≈£ î ì, uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î u≤≥\T y˚düTø√yê*. Á|üC≤ ùde≈£î\qT mqTïø√yê* : |æ.kÕ«‹, m+;@ $<ë´]ú Á|üC≤ ùde≈£î\qT >∑T]Ô+∫ mqTïø√yê*. Á|ü»\≈£î ùde#˚ùd yê]ì >∑T]Ô+∫ zfÒj·÷*. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ z≥T ÁbÕ<Ûëq´+ ‘Ó\TdüT≈£îì Äj·TT<Ûä+>± $ìjÓ÷–+#ê*. kÕe÷õø£ u≤<Û´ä ‘·>± d”«]+#ê*.

Ä~˝≤u≤<é, ãT<Ûyä ês¡+ 23 `04` 2014

d”eT˝À d”≥˙¢ ï s¬ &Éøπ¢ Hê? »>∑Hé Ç<˚+ kÕe÷õø£ Hê´j·T+? ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 22 »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ ‘·q ≈£î\+ yê]øÏ ø±düÔ ô|<ä› |”≥ y˚düTø√e&Üìï n+‘·>± |ü{Ϻ+#·Tø√qø£ÿs¡¢<äT >±˙ yÓTT‘·Ô+ d”≥¢˙ï ‘·eT ≈£î˝≤ìπø Ç#·TÃø√yê\qTø√e&É+ @ s¡ø£+>± Hê´j· T + ø±<ä T . sêj· T \d” e T˝À 52 nôd+;¢ ìjÓ ÷ »ø£ esêZ\THêïsTT. M{Ï˝À 9 md”‡ ]»s¡T«&é ìjÓ÷»ø£esêZ\T. »qs¡˝Ÿ 43. á 43˝À 35 kÕúHê\qT ‘·q ≈£î\+ yê]πø »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ d”≥T¢ Çe«&É+ nHê´j·T+. $T–*q nìï ≈£ î ˝≤\≈£ î ø£ * |æ π ø e\+ 8 d” ≥ T¢ e÷Á‘· y ˚ T Ç#êÃs¡ T . sêj·T\d”eT˝À s¬ &ÉT¢ 12 XÊ‘·+ ñ+{≤s¡T. n˝≤+{Ï ≈£î˝≤ìøÏ 82 XÊ‘·+ d”≥T¢ Ç#êÃs¡T. 68 XÊ‘·+ ñqï Ç‘·s¡ ˇd”— ;d” ≈£ î ˝≤\ yê]øÏ π ø e\+ 18% d” ≥ T¢ e÷Á‘· y ˚ T Ç#êÃs¡ T . sêj·T\d”eT˝À ã\yÓTqÆ ªã*»µ esêZìøÏ ˇπø ˇø£ d”≥T Ç#êÃs¡T. ø£eTà, j·÷<äe, >ö&É, yÓ’X¯ó´\≈£î ø£˙dü+ ˇø£ÿ d”≥T ≈£L&Ü Çe«˝Ò<äT. ‘·q yêfi¯ó¢ u≤>∑T+&Ü\ì ø√s¡Tø√e&É+˝À ‘·|ü⁄Œ ˝Ò<äT ø±˙ Ç‘·s¡T\T ndü\T ñ+&=<äT› nq&Üìï »>∑Hé @ $<Ûä+>± düeT]∆+#·T≈£î+{≤s¡T? sêj·T\d”eT˝À yÓ’d”|” {Ϭø≥T¢ bı+~q ¬s&ÉT¢(35/43) 1 Äfi¯¢>∑&ɶ ` uÛÑ÷e÷ XÀuÛ≤ Hê–¬s&ç¶ 2 lXË\ ’ + ` sê»X‚KsY s¬ &ç¶ 3 bÕD´+ ` >ös¡T #·]‘ê¬s&ç¶ 4 q+<ë´\ ` uÛ÷Ñ e÷ Hê–¬s&ç¶ 5 ãq>±q|ü˝¢… ` ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ 6 &√Hé ` sêCÒ+Á<äHê<Ûé ¬s&ç¶ 7 ø£s¡÷ï\T ` md”« yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ 8 |ü‹Ôø=+&É ` ø√≥¢ Vü≤]#·Áø£bÕDϬs&ç¶ 9 m$Tà>∑q÷s¡T ` »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ 10 eT+Á‘ê\j·T+ ` u≤\Hê–¬s&ç¶

11 Ä<√ì ` yÓ’.kÕsTTÁ|ükÕ<ä ¬s&ç¶ 12 sêj·T<äTs¡Z+ ` ø±|ü⁄ sêeT#·+Á<ë ¬s&ç¶ 13 ñs¡eø=+&É ` yÓ’ $X‚«X¯«sY ¬s&ç¶ 14 >∑T+‘·ø£˝Ÿ ` yÓ’ yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ 15 ‘ê&ç|üÁ‹ ` yÓ’ÄsY sê$T¬s&ç¶ 16 nq+‘·|ü⁄s¡+ ns¡“Hé ` _ >∑Ts¡Hê<∏é ¬s&ç¶ 17 sêbÕÔ&ÉT ` ‘√|ü⁄<äT]Ô Á|üø±XŸ ¬s&ç¶ 18 |ü⁄≥º|ü]Ô ` k˛eTX‚KsY ¬s&ç¶ 19 <Ûäs¡àes¡+ ` πø yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ 20 |ü⁄*yÓ+<äT\ ` yÓ’mdt »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ 21 ø£eT˝≤|ü⁄s¡+ ` |æ s¡M+Á<äHê<∏é ¬s&ç¶ 22 »eTà\eT&ÉT>∑T ` <˚e>∑T&ç Ä~Hêsêj·TD s¬ &ç¶ 23 Ábı<äT›≥÷s¡T ` sê#·+|ü*¢ Á|ükÕ<é ¬s&ç¶ 24 yÓTÆ<äT≈£Ls¡T ` s¡|òüTTsê$T ¬s&ç¶ 25 ‹s¡T|ü‹ ` ø£s¡TD≤ø£sY ¬s&ç¶ 26 lø±fi¯Vü≤dæÔ ` _j·T´|ü⁄ eT<ÛäTdü÷<äHé ¬s&ç¶ 27 sê»+ù|≥ ` neTsY Hê<∏é s¬ &ç¶ 28 sêj·T#√{Ï ` lø±+‘Y s¬ &ç¶ 29 ‘·+u≤fi¯¢|ü*¢ ` Á|üMDY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ 30 |”˝Òs¡T ` ∫+‘·\ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ 31 eT<äq|ü*¢ ` <˚XÊjYT ‹bÕŒ¬s&ç¶ 32 |ü⁄+>∑q÷s¡T ` ô|~›¬s&ç¶ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ 33 #·+Á<ä–] ` #Ó$¬s&ç¶ uÛ≤düÿs¡ ¬s&ç¶ 34 |ü\eTH˚s¡T ` mHé neTsYHê<∏é ¬s&ç¶. 35. q>∑] ` s√C≤.

KeTà+ õ˝≤¢ q÷´dt |æ+#Û·qT<ës¡T\ düeTdü´\qT mìïø£\ Á|üD≤[ø£\˝À #˚sêÃ* Ç˝… ¢ + <ä T , |æ + #Û · H é < ës¡ T \ dü e Tdü ´ \qT mìïø£ \ Á|üD≤[ø£˝À¢ #˚sêÃ\+≥÷ sê»ø°jT· |üø±å \≈£î Ä˝Ÿ ô|q¸qs¡,¢ ]f…ÆsY¶ |üs¡‡Hé‡ nk˛dæj˚TwüHé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT lsêeTT\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç˝…¢+<äT |ü≥ºD+˝À @sêŒ≥T #˚dæq |æ+#ÛH· <é ës¡T\ dü+|òTü + düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. |æ+#Û·qT<ës¡T\ düeTdü´\ô|’ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± dü<ädüT‡\T, düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, H˚\ø=+&É|ü*¢, KeTà+, eTDT>∑÷s¡T, kÕs¡bÕø£, uÛÑÁ<ë#·\+ ÁbÕ+‘ê˝À¢ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT~Ûs,¡ dü‘·TÔ|ü*¢ ÁbÕ+‘ê˝À¢ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. q÷‘·q ô|q¸Hé $<ÛëHêìï, |”m|òtÄض@ _\T¢qT s¡<äT› #˚j·÷\Hêïs¡T. á|”m|òt 95 ô|q¸Hé |ü<∏äø±ìï düe]+∫, ø£˙dü ô|q¸Hé s¡÷.6,500>± #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. ø√˝ŸyÓTÆHé‡ ô|q¸Hé |ü < ∏ ä ø £ + 95qT dü e ]+#ê*‡ ñ+<ä ì nHêïs¡ T . |æ+#Û·Hé<ës¡T\+<ä]øÏ ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘ê _\T¢ #·≥º+ e]Ô+|ü #˚j÷· *, yÓ<’ ´ä dü<Tä bÕj·T+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ã÷≥ø£|ü⁄ yê>±›Hê\T Ç#˚à yê]ì mìïø£˝À¢ ‘·eT z≥T Vü ≤ ≈£ î ÿ‘√ ‘· ] $T ø={≤º \ ì Äj· T q $»„ | æ Ô #˚ X Ês¡ T . düe÷y˚X¯+˝À Hêj·T≈£î\T eT#êà s¡+>∑j·T´, q\¢yÓ÷‘·T yÓ + ø£ f Ò X ¯ « s¡ s êe⁄, mdt . $»jY T ≈£ î e÷sY , |ü ⁄ s¡ T c˛‘· Ô + , >∑Ts¡TkÕ«$T, eTT‘ê´\T, lìyêdt, Ms¡uÛÑÁ<ä+ bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òTü q+>± $Á>V∑ ‰ü \ Á|ü‹cÕ˜|üq uÛÑÁ<ë#·\+, uÛÑÁ<ë#·\+ sêe÷\j·T+˝À Ç{°e\ øÏ+<ä|ü&çq >√|ü⁄s¡+ dæ+Vü≤+ u§eTàqT ‹]– Á|ü‹wæ˜+#ês¡ì Á|ü<ÛëHês¡Ã≈£î\T »>∑Hêï<∏ë#ês¡T´\T ‘Ó*bÕs¡T. neTàyê] Ä\j· T + ô|’ u Û ≤ >∑ + ˝À ≈£ L &Ü q÷‘· q $Á>∑ V ü ‰ \qT Á|ü ‹ wæ ˜ + #ês¡ T . yÓ ’ u Û Ñ e +>± á y˚ & É T ø£ »]–+~. eT+>∑ fi ¯ y êsTT<ë´\T, y˚ < ä e T+Á‘√#êÃs¡ D \ q&É T eT Á|ü‹cÕ˜|qü »]–+~. ôd\e⁄ ~q+ ø±e&É+‘√ uÛ≈Ñ î£ \ Ô T $X‚wü dü+K´˝À kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. sêeTe÷\<Ûës¡T\T #·+<äq |üP»\T #˚XÊs¡T. uÛÑ»q ãè+<ë\T ∫Á‘·≈£L≥ eT+&É | ü + ˝À ø° s ¡ Ô q \T Ä\|æ + #êsTT. 22q q÷‘· q |üs¡´+ø√‘·‡e+ ñ+≥T+<äHêïs¡T.

ø=‘·Ô sêh+˝Àq÷ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ bÕsê&Ü*‡+<˚ .¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂Õ‹[ À≥ÿLRiª`Ω ≠s«¡∏R∂VLS˘÷d¡ qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiqx sVÚ©s´ ı qz s¨ds©´s»¡V≤R∂V,«¡©´s}qs©´s FyLÌik @µ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V mx s™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi.¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ π∏∂VLi≤R∂á áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·,LRiÆ™s[Vt£ sQ LS¥][≤`∂ ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV

düsπ « düsπ «øÏ |ô s¡T>∑T‘·Tqï {°&|û ” ã\+ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 22: d”e÷+Á<Ûä˝À d”Hé #ê˝≤ e÷]+~. d”ÿeTT\ ÁuÛÑeT˝À ñqï »q+ »>∑Hé≈£î C…’ø=&ÉT‘·THêïs¡ì eT÷&˚fi¯ó >¢ ± |ü\T s¡ø±\ düsπ «\T #ÓãT‘·÷ edüTHÔ êïsTT. ñ|ü mìïø£\qT ÁbÕe÷DÏ ø £ + >± rdü T ≈£ î ì ø±uÀj˚ T d” m + »>∑ H ˚ q +≥÷ }<äs¡>=&ÉT‘·÷ edüTÔHêïsTT. nsTT‘˚ sêh $uÛÑ»q ‘·s¡Tyê‘· d”e÷+Á<ÛäT˝À¢ uÛÑ$wü´‘·TÔ |ü≥¢ Ä+<√fi¯q düŒwüº+>± ø£ì|æk˛Ô+~. ôV’≤<äsêu≤<é ˝Òì dæú‹ì }Væ≤+#·Tø√e&Éy˚T yê]øÏ ø£wüº+>± ñ +~. $uÛÑ»q »s¡>∑<äT˝Ò nH˚ BÛe÷‘√ ñqï d”e÷+Á<ÛäT\≈£î ø±+Á¬>dt cÕøÏe«&É+, Ä <äTwüº ø±+Á¬>dt≈î£ yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt u…sTT˝Ÿ ø√dü+ ‘Ós¡ yÓqTø£ eT<䛑·T Çe«&É+‘√ |ü]dæú‹˝À #ê˝≤ e÷s¡TŒ e∫Ã+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT d”e÷+Á<ÛäT\ eTT+<äT ¬s+&˚ Ä|ü¸qT¢ ñHêïsTT. ˇø£{Ï #·+Á<äu≤ãTqT >¬ *|æ+#·&+É , s¬ +&ÉT »>∑Hqé T m+#·Tø√e&É+. á Ç<ä›]˝À ˇø£]øÏ ôV’≤f…ø˘ dæ{° ø£{Ϻq |òüTq‘· ñ+~. 9 @fi¯¢ dü«\Œ ø±\+˝À @ø£+>± »+≥ q>∑sê\≈£î ‘√&ÉT>± ôd’ãsêu≤<é nH˚ eTs√ q>∑sêìï ì]à+∫q Á{≤ø˘ ]ø±s¡T¶ ñ+~. eTs=ø£]øÏ d”ÿeTT\T ù|s¡T #Ó|æŒ ø£˙$˙ ms¡T>∑q+‘·>± kÕÿeTT\ #˚dæq #·]Á‘· ñ+~. $|üØ‘·+>± <√|æ&û #˚dæ C…’\T≈£î yÓ[¢ e∫Ãq ]ø±s¡T¶ ñ+~. á Ç<ä›]˝À me¬s’‘˚ d”e÷+Á<Ûä≈£î sê»<Ûëìì ì]à+#·>∑\s¡T? Ç+&ÉÁd”º\T ‘˚>∑\s¡T? nH˚ Á|üX¯ï e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT »q+ ø£fi¯ó¢ eT÷düT≈£îì u≤ãT≈£î zfÒdüTÔHêïs¡T. d”ÿeTT\ e÷j·T˝À |ü&ç‘˚ ‘·eT ‘·s¡y˚T ø±≈£î+&Ü uÛÑ$wü´‘·TÔ ‘·sê\T ≈£L&Ü rÁe+>± qwüºb˛‘êj·Tì d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T >∑T]Ô+#ês¡T. á $wüjT· + düsπ «˝À¢q÷ yÓ\&¢ eÉ ⁄‘√+~. m˙º{M° , d”mHémHé`◊;mHé düπs«\‘√ bÕ≥T ‘êC≤>± ÄCŸ‘·ø˘ düπs« ≈£L&Ü yÓTC≤غ d”≥T¢ {°&|û `” ;CÒ|” ≈£L≥$Ty˚qì #Ó|Œæ +~. á ≈£L≥$TøÏ 17 qT+∫

21 d”≥T¢, yÓ’d”|”øÏ 7 qT+∫11, {°ÄsYmdt≈£î 6 qT+∫ 10, ø±+Á¬>dt≈£î 4 qT+∫ 6 d”≥T¢ ekÕÔj·Tì #Ó|æŒ+~. {°&û|”`;CÒ|” ≈£L≥$TøÏ 37 XÊ‘·+ z≥T¢, yÓ’d”|”øÏ 24 XÊ‘·+ z≥T¢ ekÕÔj·Tì yÓ\&¢ +ç ∫+~. Áô|’yTé $÷&çj÷· q÷´dt HÓ{eŸ sYÿ ìs¡«Væ≤+∫q düπs«˝Àq÷ Ç˝≤+{Ï |òü*‘ê˝Ò e#êÃsTT. á düπs« |üP]Ô>± d”e÷+Á<Ûä≈£î |ü]$T‘·+. d”e÷+Á<Ûä˝À {°&û|”`;CÒ|” ≈£L≥$TøÏ 43 XÊ‘·+ z≥T¢ ekÕÔjT· ì 120 qT+∫ 127 myÓTà˝Ò´ kÕúHê\T, 17 qT+∫ 18 m+|” kÕúHê\T ekÕÔj·Tì #Ó|æŒ+~. õ˝≤¢\ yêØ>± #·÷ùdÔ lø±≈£îfi¯+`8, $»j·T>∑qs¡0`9, $XÊK|ü≥ï+`9, ‘· ÷ s¡ T Œ >√<ëe]`15, |ü • ÃeT >√<ëe]`12, ø£ è cÕí ` 15, >∑ T +≥÷s¡ T `15, Á|ü ø ±X¯ + `8, HÓ \ ÷¢ s ¡ T `7, ∫‘· ÷ Ô s ¡ T `7, nq+‘·|ü⁄s¡+`11, ø£s¡÷ï\T`7, ø£&É|ü`4 kÕúHê\T ekÕÔj·Tì á düπs« $e]k˛Ô+~. yÓ’d”|”øÏ 37 XÊ‘·+ z≥T¢, 38 qT+∫ 42 myÓTà˝Ò´ d”≥T¢, 6 qT+∫ 7 m+|” dü≥T¢ ekÕÔj·Tì Áô|’yéT $÷&çj·÷ q÷´dt HÓ{ŸesYÿ düπs« $e]k˛Ô+~. ø±+Á¬>dt≈£î 8 qT+∫ 10 myÓTà˝Ò´ kÕúHê\T, 0 qT+∫ 1 m+|” kÕúq+ ekÕÔjT· ì ‘Ó*|æ+~. b˛*+>¥ ‘˚B Hê{ÏøÏ »>∑Hé≈£î eTs√ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT XÊ‘·+ z≥T¢ ‘·–Zb˛‘êj·Tì #Ó|üŒe#·TÃ. düe÷»+˝À n‘·´~Ûø£ XÊ‘·+ j·TTe‘· ñ+&É≥+ e\¢ yê]øÏ d”ÿeTT\T ø£Hêï ñ<√´>∑ ø£\Œq Á|ü<ÛëHê+X¯+>± e÷]+~. ≈£î\+ ø±s¡D+>±H√, eT‘·+ ø±s¡D+>±H√ yÓ’d”|”øÏ zfÒ<ë›eTqT≈£îqï ø=+<äs¡T j·TTe≈£î\T Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä˝À#·q˝À |ü&ܶs¡T. á ¬s+&ÉT eT÷&ÉT XÊ‘·+ z≥T¢ ø√˝ÀŒe&É+ e\¢ »>∑Hé≈£î e#˚à d”≥T¢ Ç+ø± ‘·–Zb˛‘êj·Tì #Ó|üŒe#·TÃ.

»>∑qT&ÉT <ë∫Hê Á|ü‘·´s¡T∆\T ì>∑TZ‘˚˝≤Ãs¡T! ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 22: yÓ’ø±bÕ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶øÏ kı+‘· ø±s¡T ≈£L&Ü ˝Ò<ë? ‘·q≈£î ø±˙ ‘·q uÛ≤s¡´≈£î>±˙ kı+‘· ø±s¡T ˝Ò<äì mìïø£\ ø£$TwüHé≈£î n|òæ&É${Ÿ Ç∫Ãq »>∑Hé≈£î ì»+>±H˚ ø±s¡T¢ ˝Òyê? n+fÒ Äj·Tq Á|ü‘´· ]∆ esêZ\‘√ $÷&çj÷· e÷Á‘·+ Ä<Ûësê\‘√ düVü‰ ¬s+&ÉT ø±s¡¢qT ãj·T≥ô|{Ϻ+~. »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶øÏ ¬s+&ÉT kı+‘·ø±s¡T¢ ñHêïj·Tì ù|s=ÿ+~. Á|üdTü ‘Ô +· ñqï $÷&çj÷· , f…ø±ï\J, ÄHé˝H’… é $<Ûëq+‘√ yêVü≤q HÓ+ãsY Ä<Ûës¡+>± yêVü≤q j·T»e÷qT\qT >∑T]Ô+#·&É+ ô|<ä› $wü j · T y˚ T $÷ ø±<ä T . bÕ|ü + »>∑ H é ¬ s &ç ¶ ≈£ L &Ü n˝≤H˚ ãTø£ÿsTTb˛j·÷s¡ì ns¡∆eTe⁄‘·T+~. yÓTT‘·Ô+ ¬s+&ÉT ø±s¡T¢ @|” 09 ;mHé 2345 ;m+&Éã÷¢ ø±s¡T‘√ bÕ≥T @|”09;M1229 q\¢s¡+>∑T kÕÿ]ŒjÓ÷ ø±s¡T »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ ù|s¡T $÷<ä

U…s’ ‘¡ êu≤<é Äغm ø±sê´\j·T+˝À qyÓ÷<äsTT ñ+~. nsTT‘˚ Äj·Tq e÷Á‘·+ ‘·q≈£î m˝≤+{Ï yêVü≤Hê\T ˝Òe⁄ nì n|ò&æ $É {Ÿ Çe«&É+ $X‚wü+. eT] ‘·|ü⁄Œ&ÉT n|òæ&É${Ÿ\ $÷<ä mìïø£\ ø£$TwüHé #·s¡´\T m˝≤ ñ+{≤jÓ÷ >±˙ Á|ü‘·´s¡T∆\T e÷Á‘·+ á n+X¯+‘√ ø=≥º&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ïπø ø£‘·TÔ\T dæ<ä›+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ á n+XÊìï {Ï&|ç æ z Äj·TT<Û+ä >± eT\∫ $eTs¡Ù\≈£î ~>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ yÓTT‘·Ô+ 416 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ÄdæÔ ñ +<äì #Ó|æŒq »>∑Hé ¬s+&ÉT ø±s¡T¢ m+<äT≈£î #·÷|ü˝Òø£b˛j·÷s¡qï~ Äj·Tq bÕغ H˚‘\ · øπ n+‘·Tã≥º&+É ˝Ò<Tä . Äj·Tq ø£+ô|˙\ ù|s¡T‘√ ñqï yêVü≤Hê\T ‘·q$ ø±<äì nqT≈£îHêïsê? ˝Òø£ Äj·Tq ù|s¡T‘√ ñHêï <ëìì ãj·T≥ô|≥º&ÜìøÏ @yÓTÆHê Çã“+~ ñ+<ë? nqï~ Äj·Tqπø ‘Ó*j·÷*.

uÛÑÁ<ë#·\+,‘Ó\+>±D sêh+˝Àq÷ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚ j · ÷ *‡+<˚ q ì @|” { ° m |ò t sêh ø±s¡ ´ <ä ] Ù $.eTH√Vü≤sYsêE, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.sêe÷#ê] düŒwüº+ #˚XÊs¡T. >∑‘· ñ<ä´e÷\ dü÷Œ¤]‘Ô √ Á|üC≤ dü+øπ eå ÷ìøÏ sêJ˝Òì b˛sê{≤\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+˝À Ä~yês¡+ »]–q á dü + |ò ü T + dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À |ü \ T ø° \ ø£ ìs¡ í j · ÷ \T rdüT≈£îHêïs¡T. uÛÑÁ<ë#·\+, bÕ\«+#· &ç$»Hé\˝À Á|üø£è‹ dü+|ü<ä, »\ dü+|ü<ä, düVü≤» eqs¡T\T »\ düe÷~Û ø±e&Üìï ‘êeTT |üP]Ô>± e´‹πsøÏkÕÔeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\ ìs¡íj·÷\‘√ u≤~Û‘·T\T>± e÷]q yê] ø√dü+ ‘êeTT n+&É > ± ñ+{≤eTHêïs¡ T . b˛\esêìï Ä|æ eTT+|ü ⁄ ÁbÕ+‘ê\T>± ù|s=ÿqï Á>±e÷\qT ‘Ó\+>±D≤˝ÀH˚ ñ +#ê\Hêïs¡T. $<ë´e´edüúqT ìØ«s¡´+ #˚ùd $<ÛëHê\≈£î dü«dæÔ |ü\ø±\ì sêh øöì‡\sY kÕ~H˚ì |üPs¡í#·+<äÁsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ\ #·{≤ºìï neT\T #˚dæ nìï j·÷»e÷Hê´\ $<ë´\j·÷\qT ˇπø >=&ÉT>∑T øÏ+<ä≈£î ‘˚yê\Hêïs¡T. ≈£îs¡‡+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Vü≤qTeT+‘·T, eTT‘·Ôj·T´, Á|ükÕ<äsêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üØø£\å qT ãVæ≤wüÿ]+∫q $<ë´s¡Tú\T bÕ\«+#· Á>±MTD+, kÕs¡«Á‹ø£ |ü<√‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À e÷˝ŸÁbÕø°ºdt≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì Ç<ä›s¡T $<ë´s¡Tú\qT dæ{Ϻ+>¥ kÕÿ«&é ãj·T≥≈£î |ü+|æ+#·&É+ $yê<ëdüŒ<äyÓTÆ+~. B+‘√ yê]øÏ ‘√&ÉT>± >∑~˝À |üØø£å sêdüTÔqï 26 eT+~ $<ë´s¡Tú\T >∑+≥bÕ≥T |üØø£åqT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. $esê*˝≤ ñ HêïsTT.. |ü≥D º |ü]~Û˝Àì øπ {°|m” dt bÕsƒX¡ Ê\˝À Ä~yês¡+ 318 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î 297 eT+~ |üØø£å\T sêdüTÔHêïs¡T. dæ{Ϻ+>¥ kÕÿ«&é>± ÁbòÕì‡dt $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á Áø£ e T+˝À ¬ s +&√ >∑ ~ ˝À |ü Ø ø£ å \ T sêdü T Ô q ï $.dü T π s wt , yÓ÷Vü≤Héø£èwüí »yêãT\ |üÁ‘ê˝À¢ ˇπø $<Ûä+>± düe÷<ÛëHê\T ñ+&É≥+‘√ ÁbÕì‡dt yê]ì |ü≥Tº≈£îì ø±|” ø=&ÉT‘·THêïs¡ì ãj·T≥≈£î |ü+|æ+#ês¡T. ø±|” ø=≥º˝Ò<äì ã‹$T˝≤&çq|üŒ{ÏøÏ $ìŒ+#·Tø√˝Ò<äT. B+‘√ ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T¬s’q düVü≤ $<ë´s¡Tú\T 26 eT+~ |ü Ø ø£ å q T >∑ + ≥bÕ≥T ãVæ ≤ wü ÿ ]+#ês¡ T . Äs¡ T ãj· T ≥≈£ î yÓ [ ¢ dæ { Ï º + >¥ kÕÿ«&é ≈ £ î e´‹π s ø£ + >± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.$<ë´s¡Tú\qT nHê´j·T+>± ãj·T≥≈£î |ü+|æ+∫q dæ{Ϻ+>¥kÕÿ&éqT $<ÛäT\T qT+∫ rùdj·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T dü+|òTü ≥q dü˝ ú ≤ìøÏ yÓ[¢ $<ë´s¡T\ ú ≈£î q#·ÃC…|Œæ |üØø£>å ~∑ ˝ÀøÏ |ü+|æ+#ês¡T.

πsK|ü*¢˝À yÓ’ø±bÕ, d”|”m+ Á|ü#ês¡+ es¡ s êeT#· + Á<ë|ü ⁄ s¡ + ,MÄsY | ü ⁄ s¡ + eT+&É \ +˝Àì πsK|ü*¢˝ÀeTVü≤ã÷u≤u≤<é ˝Àø˘düuÛÑ yÓ’ø±bÕ m+|” nuÛÑ´]ú ‘Ó \ ¢ + yÓ + ø£ Á {≤yé , d” | ” m + myÓ T à˝Ò ´ nuÛ Ñ ´ ]ú dü T qï+ sê»j·T´ Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T.


6

|Á Cü ≤ CÀ´‹

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt z≥s¡T N{°\|ô ’ >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T\¶ eTTÁ<Dä ø£˝…ø£ºπs{Ÿ,: kÕ<Ûës¡D bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± z≥s¡T dæ¢|ü\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìï n~Ûø±s¡T\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ä~yês¡+ á y˚Ts¡≈£î z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\‘√ eTT+Á~+∫q z≥s¡T N{°\qT ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À mìïø£\ $uÛ≤>∑+ ñ|ü ‘·Vü≤o˝≤›s¡T C≤ø° s Y n © Á|ü < ä ] Ù+#ês¡ T . á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± Äj· T q e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ yÓTT‘·+Ô 28,94,981 z≥s¡T N{°\T z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\‘√ ø£*|æ eTTÁ~+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 18 qT+#˚ ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü+|æD° #˚|ü{≤ºeTì Ä~yês¡ + qT+∫ |ü P ]Ô k Õú s TT˝À |ü + |æ D ° ø Ï #· s ¡ ´ \T #˚|ü≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 72,376 |ü+|æD° #˚j·T>±, Ç+ø± 28,22,605 eT+~øÏ |ü+|æD° #˚j·÷*‡ ñ+<äì $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢˝Àì bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\≈£î z≥s¡T N{°\qT n+<äCXÒ Ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mìïø£\ $uÛ≤>∑+ dæã“+~ j·÷<ä–], |ü+‘·T\T s¡$≈£îe÷sY, s¡|Tüò T, lìyêdt j·÷<äyé, ‹s¡T|ü‘·j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚s¡#·]Á‘· ˝Òìyê]H˚ @C…+≥T¢>± ìj·T$T+#·Tø√yê* ø£˝…ø£ºπs{Ÿ: H˚s¡#·]‘· ˝Òì yê]H˚ b˛*+>¥ @C…+≥T¢>± ìj·T$T+#·Tø√yê\ì kÕ<Ûës¡D mìïø£\ b˛©düT Á|ü‘˚´ø£ |üs¡´y˚ø£å≈£î\T ÄsYmdt.zC≤ dü÷∫+#ês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì ¬ s yÓ q ÷´ dü e ÷y˚ X ¯ eT+~s¡ + ˝À @sêŒ≥T #˚ d æ q düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s+¡ õ˝≤¢ md”Œ &ç.Hêπ>+Á<ä≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\˝À mHéd”d”, mHé m dt m dt $<ë´s¡ T ú \ ùde\T $ìjÓ ÷ –+#· T ≈£î+≥Tqï+<äTq bÕغ\T $<ë´s¡Tú\qT nqedüs¡yÓTÆq >=&Ée˝À¢øÏ ˝≤>∑e<ä›ì ø√sês¡T. mìïø£\ ã+<√ãdüTÔ≈£î sêh+ qT+#˚ø±ø£ Ç‘·s¡ sêcÕZ\ qT+∫ d”ÄsY|”m|òt, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, eTVü‰sêh qT+∫ ô|<ä›m‘·TÔq bÕsê $T\≥Ø ã\>±\T edüTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ô|’ H˚s¡T>± ø£\e#·TÃ..: mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ @yÓH’ ê XÊ+‹uÛÁÑ <ä‘\ · T, &ÉãT“, eT<ä´+ |ü+|æD° $wü j · ÷ \qT ‘· q qT H˚ s ¡ T >± nsTTHê, bò ˛ Hé ˝ À>±ì dü + Á|ü ~ +#· e #· à ì b˛©dü T mìïø£ \ |ü s ¡ ´ y˚ ø £ å ≈ £ î \T ÄsYmdt.zC≤ sê»ø°jT· bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, Á|ü‹ì<ÛTä \≈£î ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ s√E ñ<äjT· + 9>∑+≥\ qT+∫ ñ<äjT· + 11 >∑+≥\ es¡≈î£ b˛©düT >¬ dtVº ≤ü ÖCŸ˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ +{≤qì nHêïs¡ T . Á|ü u Û Ñ T ‘· « + π ø {≤sTT+∫q bò ˛ Hé q+.7675060100≈£ î dü e ÷#ês¡ + Çe«e#· à ì ø√sês¡T.Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î n+‘ê düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T.

uÛ≤»bÕ, ‘Ó<b˚ Õ ≈£L≥$TøÏ |ü‘+· »© jÓ÷>± eT<ä‘› T· eTVü≤ã÷uŸq>∑sY (kÕ+düÿè‹ø£+), uÛ≤»bÕ, ‘Ó<˚bÕ ≈£L≥$Tπø |ü‘+· »* jÓ÷>±dü$T‹, uÛ≤s¡‘Y kÕ«_Ûe÷Hé Á≥dtº dü+|üPs¡í eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ dü+düú õ˝≤¢ u≤<ÛäT´\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. õ˝≤¢πø+Á<ä+˝Àì dü+düú ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕ«_Ûe÷Hé Á≥dtº õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT •e⁄&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ jÓ÷>± >∑Ts¡Te⁄ sêyéT<˚yéu≤u≤ Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT m+|” kÕúHê\T, 14 nôd+;¢ kÕúHê\ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ Á|ü#ês¡+≈£L&Ü ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á≥düTº õ˝≤¢ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù eT*¢ø±s¡T®Hé, düVü≤ø±s¡´<ä]Ù ãdü«sêE, j·TTeuÛ≤s¡‘· õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT s¡yT˚ XŸ bÕ˝§ZHêïs¡T.

øπ +Á<+ä ˝À n~Ûø±s¡+ uÛ≤»bÕ<˚ : Hê>∑+ ø=‘·øÔ √≥ø+Á<ä+˝À yÓ÷&û Á|üuTÑÛ ‘·«+ U≤j·TeTì n+<äTøπ Çø£ÿ&ç qT+∫ uÛ≤»bÕ Á|ü‹ì~Ûì |ü+bÕ*‡q nedüs¡+ m+‘ÓjHê ñ+<äì bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´]ú Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. ø=‘·Ôø√≥˝À ;|”ÄsY >±¬s¶Hé˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ‘Ó<˚bÕ, uÛ≤»bÕ bı‘·TÔ eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~ÛkÕÔj·Tì düπs«\T edü T Ô H êïj· T Hêïs¡ T . á Áø£ e T+˝À bÕغ ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ T $TÁ‘·Á<√Vü‰ìøÏ ˇ&ç >∑{≤ºs¡qï n|üyê<äT sê≈£î+&Ü |üì#˚dæ ‘Ó < ˚ b ÕqT ¬ > *|æ + #˚ u≤<Û ä ´ ‘· q T rdü T ø√yê\ì Hê>∑ + »Hês¡›Hé¬s&ç¶ ø√sês¡T. d”ìj·TsY bÕs¡¢yÓT+fÒ]j·THé>± ñqï e´≈£îÔ\T õ˝≤¢qT $düà]+#ês¡ì yês¡T #˚dæq n_Ûeè~∆ mø£ ÿ &Ü ø£ ì |æ + #· & É + ˝Ò < ä ì $eT]Ù+#ês¡ T . n$˙‹ n+‘êìøÏ , n_Û e è~∆ ø Ï e÷s¡ T ù|s¡ T >± yÓ ÷ &û bÕ\q kÕ>∑T‘·T+<äì $»„‘‘· √ z≥T y˚dæ uÛ≤»bÕqT >¬ *|æ+#ê\ì ø√sês¡T. düe÷y˚X+¯ ˝À |üeHé ø£fi≤´DY n_Ûe÷q dü+|ò÷ü \, ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ bÕ≥T n|üŒsê\ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ qT+∫ |ü\Te⁄s¡T bÕغ˝À #˚sês¡T. düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, nj·T´>±] Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, kÕsTTsê+, qπs+<äsYíı&é, <ëã lìyêdt¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, ãT<Ûyä ês¡+ 23 `04` 2014

{Ïø¬ ≥T¢ Ä•+∫ uÛ+Ñ >∑|&ü qç Ä Ç<äs› T¡ <ë¬s≥T?! ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 22: ã&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\qT sê»ø°j÷· \T u≤>± Äø£]d¸ Tü HÔ êïj·÷ n+fÒ ne⁄qH˚ nì|ædTü +Ô ~ M]<ä › ] ì #· ÷ dü T Ô + fÒ . <ë(<√)#· T ≈£ î qï kıeTTàqT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î m˝≤>√˝≤ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ˝À bÕ>± y˚ùdj·÷\ì dü<äs¡T bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T ‘Ó>∑ Á|üj·÷dü|ü&çb˛‘·THêïs¡T. m+‘· K¬s’ÃHê, mìï ø√≥T¢ ≈£îeTà]+#Ó’Hê |üsê«˝Ò<äT ˇø£ÿ {Ϭø≥Tº ˇø£ÿ≥+fÒ ˇø£ÿ {Ïø¬ ≥Tº ‘Ó#T· Ãø√yê\ì nwüøº c£ Õº\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. bı≥÷¢] es¡Á|ükÕ<é n*j·÷dt |”M|”, s¡|òüTTsêeT ø£èwü+sêE nH˚ á Ç<ä›s¡T ã&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T ≈£L&Ü bÕs¡¢yÓT+{Ÿ >∑&É|ü ‘=≈£îÿ<ëeTì ÄX¯|ü&ܶs¡T. rÁe+>± Á|üj·T‹ï+#ês¡T. Ä >∑&ÉbÕ á >∑&bÉ Õ ‹]– n\dæb˛j·÷s¡T. nsTTHê M]bÕ∫ø£\T bÕs¡˝<Ò Tä . nsTT‘˚ M]<ä›] H˚‘·\T <ë¬s≥T nì m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. bı≥÷¢] yÓTT<ä{À¢ yÓ’d”|” »>∑Hé #Ó+‘·#˚] $»j·Tyê&É m+|” {Ïø¬ {Ÿ Ä•+#ês¡T. m+|æ d”≥T |ü]~˝À nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ ø£j˚T´ Ks¡Tà uÛÑ]+#·eTH˚ dü]øÏ |”$|” H√{À¢ |ü∫à y˚\ø£ÿj·÷ |ü&+ç ~. n+‘· ô|≥º&+É Çwü+º ˝Òø£ #·+Á<äu≤ãTqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. u≤ãT>±s¡T yÓTT<ä{À¢ ø±düÔ Ç+Áf…dtº #·÷|æHê |”M|” u≤´+ø˘ u≤´˝…Hé‡ nsTT‘˚ |üsê«˝Ò<äT ø±˙ u≤´ø˘Á>ö+&é ø£*edüTÔ+<ë nì uÛÑj·T|ü&ܶs¡T. |”M|”ô|’ »>∑Hé πødüT˝À¢ Äs√|üD\T, Ç‘·s¡

Ä]ú ø £ H˚ s ê\ π ø dü T \T ñ+&É ≥ +‘√ {Ï ¬ ø {Ÿ Çe«{≤ìøÏ ìsêø£]+#ês¡T. ¬s+&ÉT bÕغ\ n~ÛH˚‘·\T ìsêø£]+#·≥+‘√ bı≥÷¢]øÏ mø£ÿ&√ ndü+‘·è|æÔ yÓ+{≤&çq≥Tº+~. @ø£+>± z bı*{Ïø˝ £ Ÿ bÕغøÏ Ábı&É÷´düs>Y ± e÷] »qùdq ù|s¡T‘√ |üeHé‘√ bÕغ ô|{Ï+º #ês¡ì {≤ø˘ e∫Ã+~. |üeHé‘√ n≥T yÓ÷&ûøÏ Ç≥T #·+Á<äu≤ãT≈£î C…’ ø={Ϻ+#ês¡ì #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. Çø£ |”M|”˝≤π> eTs√ ã&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô s¡|òüTTsêeT ø£èwüí+sêEB Ç<˚ ø£<∏ä. áj·Tq {Ïø¬ {Ÿ ø√dü+ mø£ÿì >∑&bÉ Õ˝Ò<Tä . e÷s¡Ãì bÕغ ˝Ò<Tä . yÓTT<ä{À¢ »>∑Hé #Ó+‘·#˚] yÓ’d”|” {Ϭø{Ÿô|’ b˛{° #˚j·÷\qT≈£îHêï ÄX¯ rs¡˝Ò<äT. yÓ+≥H˚ #·+Á<äu≤ãT‘√ ø£*dæ eP´Vü‰\≈£î |ü<äTqTô|{≤ºs¡T. s¡|òüTTsêeTsêE Ä•düTÔqï qs¡kÕ|ü⁄s¡+ ˝Àø˘düuÛÑ {Ϭø{Ÿ bı‘·TÔ˝À¢ uÛ≤>∑+>± ;CÒ|”øÏ yÓfi¯ó‘·T+<äì uÛ≤$+∫q #· + Á<ä u ≤ãT ø£ e T\+ bÕغ ˝ À #˚ s ¡ e Tì dü \ Vü ‰ Ç#êÃs¡ T . K∫Ñ·+>± ‘·qπø {Ϭø{Ÿ edüTÔ+<äì Ä•+∫q s¡|òüTTsêeTsêE ÄX¯\T n&çj÷· X¯\j·÷´sTT. ;CÒ|” {Ïø¬ {ŸqT >√ø£sêE >∑+>∑sêE ‘·qTï≈£îb˛j·÷s¡T. yÓTT‘êÔìøÏ {Ϭø≥T¢ Ä•+∫ uÛÑ+>∑|ü&ɶ á Ç<ä›s¡T bÕ]ÁXÊ$Tø£ y ˚ ‘ · Ô \ ø£ \ \T ø£ \ ¢ \ T>±H˚ $T–˝≤sTT. bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\ qT+∫ bı*{°wæj·TqT¢>± e÷s¡T<ëeTqT≈£îqï |”M|”, s¡|òüTTsêeTsêE\≈£î {°&û|”, ;CÒ|”\T e÷+∫ s¡a\ø˘ Ç#êÃsTT.

‘Ó\+>±D düu˝ÑÛ À¢ øπ d”ÄsYqT |ü˝‹¢… Ô e÷≥qì wü]àfi¯ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 22á sêh $uÛÑ»q≈£î ndü\T ø±s¡≈î£ &ÉT øπ d”ÄsY. ˇø£ ‘Ó\+>±D yê~>± Äj·Tq sêh+ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+#·&É+˝À ‘·|ü⁄Œ |ü{≤º*‡q |üì ˝Ò<äT >±˙ $uÛÑ»q yê~ nsTTq πød”ÄsYqT düyÓTÆø£´yê<äT\T>± #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ »>∑HéqT >±˙, Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T >±˙, bÕغ H˚‘·\T >±˙ bıs¡bÕ≥Tq ≈£L&Ü ˇø£ e÷≥ nq&É+ ˝Ò<äT. nø£ÿ&É y˚TeTT, Çø£ÿ&É $÷s¡T nqï ˝À˝À|ü\ ˇø£ ne>±Vü≤q≈£î e∫Ãq øπ d”ÄsY, »>∑Hé |üs¡düŒs¡ $eTs¡Ù\T #˚düTø√≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á|ü#ês¡+ #˚dæq »>∑Hé k˛<ä] wü]àfi¯ πød”ÄsYqT >±˙, {°ÄsYmdtqT >±˙ e÷≥e÷Á‘·yÓTÆq $eT]Ù+#·˝Ò<äT. ôV’≤<äsêu≤<é‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D yê´|ü+Ô >± ñqï d”e÷+Á<ÛTä *ï {°ÄsYmdt H˚‘\ · T, ø±s¡´ø£s\ Ô¡ T uÛj Ñ T· ÁuÛ≤+‘·T\≈£î >∑T]#˚dTü HÔ êïs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À ñqï 30 qT+∫ 40 \ø£å\ eT+~ <ëø± d”e÷+Á<ÛäT\ z≥T¢ ‘·eT≈£î |ü&ÉeH˚ ñ<˚›X¯+‘√ {°ÄsYmdt ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ uÛ≤y√<˚«>±*ï ¬s#·Ã>=fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. $uÛ»Ñ q düeTj·T+˝À øÏ≈î£ ÿs¡eTqì øπ d”ÄsY, Ç|ü⁄Œ&ÉT z≥¢ ø√dü+ b˛\esêìï, ñ<√´>∑T\ Ä|ü¸q¢qT |ü<˚ |ü<˚ Á|ükÕÔ$düTÔHêïs¡T. Äj·Tq≈£î ì»+>± b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ Á>±e÷\ô|’q, ñ<√´>∑T\

ndü\T |üeHé ø£fi≤´DY ˝…πøÿ+{Ï? ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 22 »qùdq bÕغ ô|{Ϻ |üeHéøfi£ ≤´DY dü+#·\Hê\≈£î ‘Ós¡rXÊs¡T. uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ‘√ n+<ä] <äèwæº˙ Äø£]¸+#ês¡T. Ç»yéT |ü⁄düÔø±ìï ]©CŸ #˚dæ Ä˝À∫+|üCÒXÊs¡T. ø±˙ Ä ‘·sê«‘˚ |üeHé ndü\T ‹ø£ÿ m+{À #·÷|æ+#ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘˚ yÓ÷&ûπø ‘·q eT<䛑·+≥÷ |üeHé n+<ä]ø° cÕøÏ#êÃs¡T. >∑T»sê‘Y˝À yÓ÷&ûì ø£*dæ |üeìC≤H˚ï ø£Hé|òüP´»Hé˝À |ü&˚XÊs¡T. Á|ü‘·´ø£å+>± mìïø£\ ã]˝À ~π>~ ˝Ò<äì #Ó|æŒq |üeHé ø£fi≤´DY... ákÕ] e÷Á‘·+ mìïø£\˝À ì\ã&É≥+ ˝Ò<ìä |üs√ø£+å >± mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~>±s¡T. ø±ùd|ü⁄ »qùdq C…+&ÜqT |üøÿ£ qu…{ºÏ ;CÒ|,” {°&û|” ‘·s¡T|ü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. yÓ÷&û˙ Á|ü<Ûëì #˚j·T≥y˚T \ø£å´+>± eTT+<äT¬øfi¯óÔHêïs¡T. eTT+<äT me]øÏ zfÒj·÷˝À $÷πs ìs¡ísTT+#·Tø√+&É+≥÷ Á|ü»\≈£î #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ |üeHé kı+‘· + >± @ ìs¡ í j · T + rdü T ø√e≥+˝Ò < ä ì »s¡ T >∑ T ‘· T qï |ü ] D≤e÷\qT #· ÷ ùdÔ ‘Ó \ Tdü T Ô + <ä ì sê»ø° j · T esêZ \ T n+≥THêïsTT. ;CÒ | ” @+ #Ó | æ ‘ ˚ <ëH˚ ï |ü e Hé bò Õ ˝À ne⁄‘·THêï&Éì yês¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. yÓ÷&û Ä|ò”düT Ådæÿ|tº y˚Ts¡πø |üeHé q&ÉT#·T≈£î+≥THêïs¡H˚ {≤ø˘ $ì|æk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø z <äbòÕ ø£sêï≥ø£˝À ;CÒ|” ‘·s¡|ü⁄q ø£fi≤´DY Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. Çe˙ï #ê\eqï≥T¢ eT˝≤ÿCŸ–]˝À ˝Àø˘dü‘êÔ ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#êsêìøÏ |üeHé dæ<ä∆eTj·÷´s¡T. Çø£ÿ&˚ |üeHé ‹ø£ÿ ãj·T≥ |ü&ç+<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T $eTs¡Ù\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eT˝≤ÿCŸ–]˝À CÒ|”ì ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î {°&û|”,;CÒ|”, ˝Àø˘dü‘êÔ\ eT<Ûä´ s¡Vü≤dü´ ne>±Vü≤q ≈£î~]q≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. eTs√yÓ’|ü⁄ sêh+˝À ‘·«s¡˝ÀH˚ yÓ÷&û, #·+Á<äu≤ãT‘√ bÕ≥T ãVæ≤s¡+>∑ düu˝ ÑÛ À¢ bÕ˝§Zq{≤ìøÏ |üeHé dæ<ä∆eTj·÷´s¡T.

ô|’q Áù|eT ñ+fÒ ˝Àø˘düuÛÑ˝À _\T¢ bÕdüe⁄‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT @+ #˚XÊs¡T? ìÁ<äb˛j·÷sê? ñ<√´>∑T\ Ä|ü¸q¢≈£î dü+ã+~Û+∫ $uÛÑ»q _\T¢˝À düŒwüºyÓTÆq ìã+<Ûäq\T bı+<äT|ü]#ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° Á|ü»\ ne÷j·Tø£‘ê«ìï Ädüsê>± #˚dTü ≈£îì |ü<˚ |ü<˚ ¬s#·Ã>=fÒº Á|üdü+>±\T #˚düTÔHêïs¡T. düyÓTÆø£´eTì, d”e÷+Á<ÛäT\ Á|üj÷Ó »Hê\T ø±bÕ&É≥+˝À ‘·eTqT $T+∫q yês¡T ˝Òsì¡ &Éu≤“ ø=≥Tº≈£îqï »>∑Hé, Äj·Tq bÕغ H˚‘·\T πød”ÄsY #˚düTÔqï yê´K´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. ø±+Á¬>dt, {°&û|”, ;CÒ|” eT÷&ÉT bÕغ\T πød”Äs¡Tÿ BÛ≥T>± øö+≥sY ÇdüTÔHêïsTT. yÓ’d”|” e÷Á‘·+ eTÚqÁe‘·+ bÕ{Ïk˛Ô+~.‘Ó\+>±D≤˝Àì Ç‘·s¡ õ˝≤¢˝À¢ wü]àfi¯ Á|ü#ês¡+ #˚dqæ |ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D˝Àì d”e÷+Á<ÛTä \ >∑T]+∫ e÷{≤¢ & É ø £ b ˛sTTHê mes¡ ÷ n+‘· > ± |ü { Ï º + #· T ø√s¡ T . ø±˙ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì j·T÷dü|òt >∑÷&É, düq‘Y q>∑sY, U…’s¡‘êu≤<é˝À¢ e÷{≤¢&çq|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü ôd{Ï\s¡¢qT uÛÑj·TÁuÛ≤+‘·T\≈£î >∑T] #˚düTÔqï {°ÄsYmdt >∑T]+∫ e÷{≤¢&Éø£b˛e&É+ ø£å$T+#·sêì $wü j · T +. Ç+‘· <ä T sêàs¡ Z + >± e´eVü ≤ ]dü T Ô q ï yÓ ’ d ” | ” ø Ï ‘Ó\+>±D≤˝À¢ d”e÷+Á<ÛTä \qT zfÒj ¢ T· eTì n&ç>π ns¡Ω‘· ˝Ò<Tä . Ä~yês¡+ wü]àfi¯ ìs¡«Væ≤+∫q Á|ü#ês¡ düuÛÑ\˝À 200, 300\ eT+~ ≈£L&Ü ˝Òs¡T. nsTTHê kÕøÏå {°M˝À ¬øy˚Tsê\‘√ e÷j·T #˚dü÷Ô ôV’≤<äsêu≤<é n+‘ê yÓ’d”|” yÓ’ù| ñ+<äqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

\>∑&bÉ Õ{Ï düsπ « ì»+ ø±uÀ‘·T+<äqï CÀ´‹wüßÿ\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 22 d”e÷+Á<Ûä˝À »s¡T>∑uÀj˚T mìïø£\˝À @ bÕغ >¬ \euÀ‘·T+~? ‘·<Tä |ü] ø±uÀj˚T dæm+ mes¡T nqï<˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT d”e÷+Á<Ûä Á|ü»˝À¢ ˇø£ÿfÒ Á|üX¯ï. e÷J m+|” \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ ‘êC≤>± ìs¡«Væ≤+∫q mìïø£\ düπs«˝À... nôd+;¢ mìïø£˝À¢ d”e÷+Á<Ûä˝À {°&û|”<˚ ô|’ #˚sTT>± ‘˚*+~. á düπs« ì»+ ø±uÀ‘·T+<äì CÀ´‹wü´ |ü+&ç‘·T\T ≈£L&Ü #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±øÏHê&É≈£î #Ó+~q |ü+&ç‘·T\T Ä~‘·´ X¯sà¡ qT Vü≤˝ÀÄ+Á<Û.ä ø±yéT ø£*dæ+~. sêÅcÕºìøÏ eT+∫ s√E\T sêuÀ‘·THêïj·Tì nj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. \>∑&ÉbÕ{Ï düπs« ì»+ ø±uÀ‘·T+<äì Äj·Tq CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. á bÕغøÏ yÓTT‘·+Ô 114 kÕú H ê\≈£ î ô|’ > ± sêuÀ‘· T Hêïj· T ì \>∑ & É b Õ{Ï dü π s « ‘Ó*j·T#˚dæ+~. »>∑Hé ≈£î #Ó+~q yÓ’ø±bÕ≈£î 51, ø±+Á¬>dt≈£î πøe\+ 6, Ç‘·s¡T\≈£î 12 kÕúHê\T <ä≈£îÿ‘êj·Tì á düπs« ù|s=ÿ+~.lø±≈£îfi¯+ ` {°&û|” 8, yÓ’ø±bÕ 2$»j·Tq>∑s¡+ ` ø±+Á¬>dt 1, {°&û|” 5, yÓ’ø±bÕ 3$XÊK|ü≥ï+ ` {°&û|” 9, ø±+Á¬>dt 1, yÓ’ø±bÕ 3, Ç‘·s¡T\T 2‘·÷s¡TŒ>√<ëe] ` {°&û|” 12, yÓ’ø±bÕ 13, ø±+Á¬>dt 1, Ç‘·s¡T\T 3|ü•ÃeT>√<ëe] ` yÓ’ø±bÕ 3, Ç‘·s¡T\T 1, {°&û|” 11ø£ècÕí ` {°&û|” 12, ø±+Á¬>dt 1, yÓ’ø±bÕ 2, Ç‘·s¡T\T 1>∑T+≥÷s¡T ` {°&û|” 11, yÓ’ø±bÕ 4, Ç‘·s¡T\T 2Á|üø±X¯+ ` yÓ’ø±bÕ 2, {°&û|” 9, Ç‘·s¡T\T 1HÓ\÷¢s¡T ` ø±+Á¬>dt 1, {°&û|” 6, yÓ’ø±bÕ 2, Ç‘·s¡T\T 1ø£s¡÷ï\T ` ø±+Á¬>dt 1, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ 8, yÓ’ø±bÕ 4ø£&É|ü ` {°&û|” 4, yÓ’ø±bÕ 6nq+‘·|ü⁄s¡+ ` {°&û|” 10, yÓ’ø±bÕ 4∫‘·÷Ôs¡T ` {°&û|”9, yÓ’ø±bÕ 3, Ç‘·sT¡ \T 3.

¬s’‘·T\T |òæsê´<äT #˚ùdÔ #·s¡´\T ø£ \ «≈£ î ]Ô |ü ≥ º D + <Û ë q´+ neTàø±\≈£ î e∫Ãq ¬s’‘·T\qT $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+>± e´eVü≤]+∫ yÓ÷dü+ #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïùdÔ ¬s’‘·T\T n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚j·÷\ì, yêdüÔyê\T ‘Ó\TdüT≈£îì n˝≤+{Ïyê] >∑T]Ô+|ü⁄ s¡<äT› #˚kÕÔeTì e÷¬sÿ{Ÿ õ˝≤¢ düVü‰j·T &Ó’¬sø£ºsY u≤\eTDÏ nHêïs¡T.

@\÷s¡T õ˝≤¢ q÷´dt n<Ûä´øå±... Ç˝≤ >∑&çù|XÊs¡T neT˝≤|ü⁄s¡+, ‘·Tì|ü≥ºD+ Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚ùd #· { ≤º \ s¡ ÷ |ü ø £ \ Œq≈£ î ... dü + π ø å e T |ü < ∏ ä ø ±\T s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ XÊdüqdüuÑÛ y˚~ø£>± ì\TdüT+Ô ~. nø£ÿ&É ‘· e T Äø±+ø£ å \ qT yÓ \ ¢ & ç + ∫... ‘· e T dü e Tdü ´ \≈£ î |ü]cÕÿsê\T #·÷|ü⁄‘ês¡qï ÄX¯‘√ z≥s¡T¢ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \qT zfÒdæ >¬ *|ækÕÔsT¡ ! ø±˙ yê]˝À ø=+<äsT¡ |ü\Te÷s¡T¢ nôd+;¢ dü e ÷y˚ X Ê\≈£ î ¬ > ’ s êΩ»¬ s ’ . .. Á|ü C ≤yêDÏ ì #· ≥ º d ü u Û Ñ ˝ À¢ $ì|æ+#·˝Òø£b˛j·÷s¡T. m+‘√ qeTàø£+‘√ yê]øÏ zfÒ¢dæ >¬ *|æ+∫q Á|ü»\ qeTàø±ìï eeTTà#˚XÊs¡T.ákÕ] mìïø£˝À¢ n˝≤+{Ï yÓ ’ K ]ì ñqï Hêj· T ≈£ î \qT <ä ÷ s¡ + ô|{≤º*‡qu≤<Ûä´‘· Á|ü»\ô|’H˚ ñ+~. ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~∆ n+‘ê yê] #˚‘·T˝À¢H˚ ñ +≥T+~. n+<äT≈£î e÷s¡ZyÓTÆq XÊdüqdüuÛÑ düe÷y˚XÊ\≈£î eTq Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´‘·ì∫à Vü‰»s¡yê«*. düeTdü´\qT düuÛÑ <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ ø£èwæ #˚j·÷*. Ç‘·s¡ bÕ\Hê $wüj·÷\qT ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ eT]+‘· ÁX¯<ä∆ #·÷bÕ*. ø±˙ 2009˝À ø=‘·Ô XÊdüqdüuÛÑ ø=\Te⁄B]q ‘· s ê«‘· 16 kÕs¡ T ¢ 203 s√E\ bÕ≥T düe÷y˚XÊ\T »]–‘˚ eTq õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q @ ˇø£ÿ XÊdüq düuTÑÛ ´&ÉT ≈£L&Ü |üP]ÔkÕúsTT˝À düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡Tø±˝Ò<Tä . Äs¡T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T e÷Á‘·+ 150 s√E\ø£Hêï (75XÊ‘·+) ‘·≈£îÿe>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. $T–*q yês¡T ≈£L&Ü ø±düÔ z n&ÉT>π dæ 75 XÊ‘·+ |üP]Ô #˚dæ eTeT nì|æ+#ês¡T. Vü‰»¬sq’ s√E˝À¢ ≈£ L &Ü yês¡ T ‘· e T ‘· e T ìjÓ ÷ »ø£ e sêZ ˝ À¢ ì düeTdü´\qT düuÛÑ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q yês¡T ≈£L&Ü ø=+<äπs ñHêïs¡T. eTTK´yÓTÆq düe÷y˚XÊ\≈£L n<˚ rs¡T 2009˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ‘·sê«‘· @s¡Œ&çq ø=‘·Ô XÊdüqdüuÑÛ düe÷y˚XÊ\T 2009 pHé 3 qT+∫ 2014 »qe] 30 es¡≈£L ø=qkÕ>±sTT. yÓTT‘·Ô+ 16kÕs¡T¢ düe÷y˚XÊ\T »s¡ > ±Z 203 s√E\T dü u Û Ñ ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . Ç+<ä T ˝À Á|ü<ëÛ q+>± 2009 p˝…’ 24 qT+∫ ôdô|º+ãs¡T 1 es¡≈L£ 27 s√E\T, 2010 |òÁæ ãe] 15 qT+∫ e÷]à 30 es¡≈L£ 31 s√E\T, 2001 |òÁæ ãe] 17 qT+∫ e÷]à 29 es¡≈L£ 30 s√E\T, 2012 |òÁæ ãe] 13 qT+∫ e÷]à 29 es¡≈L£ 30 s√E\T sêh ã&Ó®{Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫ düe÷y˚XÊ\T »]bÕs¡T. XÊdüqdüu˝ ÑÛ À n‘·´+‘· Á|ü<ëÛ qyÓTqÆ düe÷y˚XÊ*$. Ç≥Te+{Ï düe÷y˚XÊ\≈£î ≈£L&Ü ÁbÕ<Ûëq´+ Çe«≈£î+&Ü ‘·≈£îÿe s√E\T e÷Á‘·y˚T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T XÊdüqdüuÛÑT´\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

C≤rj·T bÕغ\≈£î >∑TDbÕsƒ+¡ #ÓbÕŒ* ø±øÏHê&É ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêcÕZìï $uÛ Ñ õ +∫ ã\V” ≤ q|ü ] Ãq C≤rj· T bÕغ \ T ø±+Á¬ > dt , uÛ≤»bÕ\qT á mìïø£˝À¢ z&ç+∫ >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ\ì $XÊ˝≤+Á<Û ä eTVü ‰ dü u Û Ñ n<Û ä ´ ≈£ å î \T mHé . #· Á ø£ e ]Ô |æ \ T|ü ⁄ ì#êÃs¡ T . ø±øÏ H ê&É ˝ À »]–q $˝Ò ø £ s ¡ T \ dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À Äj· T q e÷{≤¢ & Üs¡ T . &Û ç © ¢ qT+∫ bÕ*+#·{≤ìøÏ ≈£îÁ≥ #˚dæq C≤rj·T sê»ø°j·T bÕغ\≈£î |ü⁄≥º>‘∑ T· ˝Ò≈¢ î£ +&Ü #˚j÷· \Hêïs¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À ø£ ì |æ + #· ì ø±øÏ H ê&É m+|” |ü fi ¯ ¢ + sêEqT &ç b Õõ≥T¢ <äø£ÿ≈£î+&Ü #˚j·÷\Hêïs¡T. $uÛÑ»q˝À ø±+Á¬>dt bÕÁ‘· m+‘√ uÛ≤»bÕ ≈£L&Ü n+‘˚ uÛ÷Ñ $Tø£ b˛wæ+#·+<äì, n~ dæìe÷ q≥T&ÉT |üeHéø£fi≤´DY≈£î ø£ì|æ+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTì nHêïs¡T. Äj·Tq uÛ≤»bÕqT düeT]úùdÔ ‘Ó\T>∑TC≤‹ì uÛÑ+>∑|ü]ÃqfÒ¢qHêïs¡T. sêh|ü‹, Á|ü<ÛëqeT+Á‹, bÕs¡¢yÓT+≥T, d”Œø£sY, πø+Á<ä eT+Á‹ es¡Z+ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚XÊj·THêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT Ä]úø£+>± ã\|üs¡Ã{≤ìøÏ sê»ø°jT· bÕغ\T dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô ø√dü+ b˛sê&Ü\Hêïs¡T. ˝Ò ø £ b ˛‘˚ Á|ü r |ü ì øÏ &Û ç © ¢ nqTeT‹ rdü T ø√yê*‡ edüTÔ+<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T sêcÕZìï $∫äqï+ #˚dæq bÕغ\≈£î á kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ãT~∆ #ÓbÕŒ\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. düe÷y˚X¯+˝À $XÊ˝≤+Á<Ûä eTVü‰düuÛÑ õ˝≤¢ Á|ü‹ì<ÛäT\T ¬ø.»>∑Bwt, yÓ÷Vü≤Hées¡à bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÁøϬø{Ÿ b˛{°˝À¢ m*>∑®sY‡ »≥Tº $»j·T+ uÛ≤qT>∑T&çôd+≥sY,: s¡+>∑sêj·T Á|”$Tj·TsY ©>¥ ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T s¡+>∑sêj·T yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ Áø°&ÜyÓTÆ<ëq+˝À s¬ +&√s√E ø=qkÕ>±sTT. |”J, ‘·èrj·T dü+e‘·‡s¡+(m*>∑s® ‡Y ) »≥¢ eT<Ûä´ »]–+~. ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥ #˚dæq m*>∑®sY‡ »≥Tº 128 |üsT¡ >∑T\T kÕ~Û+∫+~. á »≥Tº˝À |æ.kÕsTTsê+ 40 |üs¡T>∑T\T, 4 $¬ø≥T¢ kÕ~Û+#ê&ÉT. nq+‘·s¡+ u≤´{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+∫q |”J »≥Tº 20 zes¡≈¢ î£ 98 |üsT¡ >∑T\T #˚dæ z≥$T bÕ\sTT´+~. kÕsTTsê+≈£î e÷´Hé Ä|òt ~e÷´#Y nyês¡T¶ <äøÏÿ+~. eTVæ≤fi¯\ $uÛ≤>∑+˝À ~«rj·T, ‘·èrj·T dü+e‘·‡s¡ m+;;mdt »≥¢ eT<Û´ä e÷´#Y »]–+~. ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥ #˚dæq ‘·èrj·T dü+e‘·‡s¡+ »≥Tº 10 zes¡¢≈£î 78 |üsT¡ >∑T\T #˚d+æ ~. nq+‘·s+¡ u≤´{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+∫q ~«rj· T dü + e‘· ‡ s¡ + »≥Tº 40 |ü s ¡ T >∑ T \≈£ î Ä˝Ö{Ÿ nsTT´+~. M]˝À ‘·èrj·T dü+e‘·‡s¡+ »≥Tº $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ñeTHé Ä|òt ~ e÷´#Y nyês¡T¶qT ‘·èrj·T dü+e‘·‡s¡ m+;;mdt »≥Tº˝Àì Á|”‹ <äøÏÿ+#·T≈£î+<äì |”&û ¬ø.düŒs¡®HésêE ‘Ó*bÕs¡T.

zfÒdæ s¡TD+ rs¡Tøà √+&ç! .¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂Õ‹[ À≥ÿLRiª`Ω ≠s«¡∏R∂VLS˘÷d¡ qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiqx sVÚ©s´ ı ’¡¤«¡zms ˙xmsµ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙µR∂Æ™sW≤U∂

ø£|æ˝ÒX¯«s¡|ü⁄s¡+ sêJyé Äs√>∑´l |ü<∏äø£+ qT+∫ \_∆ bı+<˚+<äT≈£î yÓ’ø±bÕ Á|üj·T‹ïk˛Ô+~.


7

|Á Cü ≤ CÀ´‹

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ q÷´dt Ä&Ü\ì ñHêï Ä<ä]+#˚yêπs] XÊMTsYù|≥: bÕ\≈£î\ ìs¡¢ø£å´+‘√H˚ Áø°&Üs¡+>∑+ ˙s¡T>±]b˛‘√+~. ø=+<äs¡T <ë‘·\T, dü«#·Ã+<Ûä dü+düú\ dü u Û Ñ T ´\ dü V ü ≤ ø±s¡ + ‘√ Á>±MTD+˝À Ä≥\T Ç+ø± ã‹≈£îHêïsTT. Vü‰ø° n+fÒ bÕsƒX¡ Ê\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ôd’‘+· nuÒ“ nH˚ |ü]dæú‹ eùdÔ Ä&Ü\ì ñHêï ìs¡T‘ê‡Vü≤+ ø£\T>∑T‘·T+~. C≤rj·T Áø°&Éì #Ó|üø√e{≤ìπø |üìøÏ e#˚à Ä≥>± Vü‰ø°ì #·÷düTÔHêïs¡T. XÊMTsYù|≥ eT+&É\+˝Àì \øå±à|üPsY Á>±eT+˝À 16 eT+~ Vü‰ø° Áø°&Üø±s¡T\THêï ‘· – q >∑ T ]Ô + |ü ⁄ ˝Ò < ä T . Hêj· T ≈£ î \T, n~Û ø ±s¡ T \T düVü≤ø£]+#·ø£b˛sTTHê |ü≥Tº<ä\‘√ y˚Ty˚T eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêï+. Ä<ä]ùdÔ nìï Ä≥\‘√ düe÷q+>± Vü‰ø° Áø°&É≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ rdüT≈£îekÕÔ+. XÊMTsYù|≥: ˇ*+|æø‡˘ ˝À ˇø£ ø±+dü´+ ˝Ò<ë s¡»‘·+ eùdÔ #ê\T Çø£ Ä Ä≥≈£ î ÁãVü ≤ às¡ < ∏ ä + |ü & É ‘ ês¡ T . Áø°&Üø±s¡T\qT Äø±XÊìøÏ m‘˚ÔkÕÔs¡T. mø£sê\≈£î mø£sê\T sêdæ#˚ÃkÕÔs¡T. ùdº&çj·÷\T ø£{ϺkÕÔs¡T. 1980øÏ eTT+<äT es¡≈£î ˇ*+|æø˘‡˝À Vü‰ø° Ä≥˝À uÛ≤s¡‘Y 12 dü«sêí\T ø=\¢>={Ϻ+~. ÇB C≤rj·T Áø°&É˝À eTq≈£îqï |ü≥Tº. Áø°&É˝À¢ sê»ø°j÷· \T Á|üy•˚ +#·&+É , düs¬ q’ Áb˛‘ê‡Vü≤+ ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ yÓ q Tø£ ã &ç b ˛j· ÷ +. eTTqT|ü { Ï yÓ ’ u Û Ñ e + sêyê\+fÒ sê»ø°j·÷\T |üø£ÿqô|{Ϻ ìC≤j·Tr, ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ Ä≥ n_Ûeè~›øÏ #·s´¡ \T rdüTø√yê*.

C≤rj·T Áø°&É≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«* XÊMTsYù|≥: Vü‰ø° eTq C≤rj·T Áø°&É>± #Ó|ü≈£îH˚ bÕ\≈£ î \T Ä Ä≥˝À¢ sêDÏ + #˚ Áø° & Üø±s¡ T \qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+˝À ìs¡¢ø£å´+ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. n+‘·sê®j·Tr kÕúsTT˝À z eP|ü⁄ eP|æq Ä≥≈£î bÕ\≈£î\T ÁbÕ<Ûëq´+ Çe«ø£b˛e≥+‘√ eTs¡T>∑Tq |ü&çb˛‘√+~. bÕ\≈£î˝À¢ e÷s¡TŒ sêyê*. C≤rj·T Ä≥≈£î ‘·–q >∑T]Ô+|ü⁄ Ç∫à ã‹øÏ + #ê*. kÕŒq‡s¡ ¢ q T ìj· T $T+∫ dü T •øÏ å ‘ · T ˝… ’ q Áø° & Üø±s¡ T \qT ‘· j · ÷ s¡ T #˚ j · ÷ *. Á|ü ‹ uÛ Ñ #· ÷ |æ q Ä≥>±fi¯¢≈£î dü¬s’q Áb˛‘ê‡Vü≤ø£+ n+~+#ê*. C≤‹ Á|ü‹wüº‘√ Ä&ÉT≈£î+≥THêïs¡T : q]‡+>¥sêe⁄, y˚T&ÉÃ˝Ÿ Vü‰ø°øÏ C≤rj·T Áø°&É>± ¨<ë ø£*Œ+∫Hê <ëìøÏ ÁbÕ<Ûëq´+ e÷Á‘·+ Çe«&É+ ˝Ò<äT. C≤rj·T Áø°&É |ü]dæú‘˚ Ç˝≤ ñ+fÒ $T>∑‘ê Ä≥\ |ü]dæú‹ m˝≤ ñ+≥T+<√ n+#·Hê y˚jÓTT#·TÃ. Á|üuÛÑT‘ê«\T Ä≥\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·&É+ ø±s¡D+>±H˚ Vü‰ø°øÏ Ç˝≤+{Ï <äTdæú‹ @s¡Œ&ç+~. Bìe\¢ m+‘√ eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T ôd’‘·+ Áb˛‘ê‡Vü≤+ ø£s¡yÓ’ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sê˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. BìøÏ Áø°&Ü eT+‘·« XÊK |üP]Ô u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*. Vü‰ø° Áø°&ÉqT ø±bÕ&É T ≈£ î H˚ + <ä T ≈£ î Çø£ H Ó ’ H ê |ü P qT≈£ î ì Áø° & É q T ã‹øÏ+#·Tø√e\dæq nedüs¡+ ñ+~. Hê{Ï yÓ’uÛÑyêìï ø√˝ÀŒ‘√+~ : Vü≤]ø£èwüí, yÓTø±ìø˘, y˚T&ÉÃ˝Ÿ 30 @fi¯¢ øÏ+~ Hê{Ï yÓ’uÛÑyêìï Vü‰ø° ø√˝ÀŒsTT+~. Á|üdTü ‘Ô +· <ëì ñìøÏì ≈£L&Ü ø√˝ÀŒj˚T |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T πøsƒêsTTdüTÔqï ns¡ø=s¡ ì<ÛäT\T, •ø£å≈£î\ m+|æø£˝À bÕs¡<äs¡Ùø£‘· bÕ{Ï+#·ø£b˛e&É+ e˝Ò¢ Á|ü | ü + #· kÕú s TT Áø° & É ˝ À¢ $»j· ÷ \T qyÓ ÷ <ä T #˚ j · T ˝Ò ø £ b ˛‘· T Hêï+. Á|ü ‹ Ä≥qT yê´bÕs¡ <ä è wæ º , ˝≤uÛ ≤ ù|ø£ å ‘ √ #· ÷ &É ≥ +‘√ Vü ‰ ø° ø=s¡ > ±ì Áø° & É > ± ‘·j·÷s¡sTT´+~. Vü‰ø° eTqT>∑&É Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+~. dü ¬ s ’ q •ø£ å ≈ £ î \T ìeT$T+#· ø £ b ˛e&É + e˝Ò ¢ ns¡ Ω ‘· e÷´#Y ˝ À¢ q ÷ z≥$T bÕ\e⁄‘· T Hêïs¡ T . Á|ü d ü T Ô ‘ · + ø=+‘·eT+~ j·TTe‘·≈£î Áø°&ÉqT >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ˝Òì |ü]dæ‘ú T· \T ñHêïj·T+fÒ ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<Tä . ã&Ó{ ® ˝ Ÿ À Á|ü‘´˚ ø£ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫ Áø°&Ü_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚j·÷*.

dü+øÏ|å Ôü dü+<˚XÊ\‘√ z≥¢ nuÛÑ´s¡úq ‘ê+&É÷s¡T,‘ê+&É÷s¡T XÊdüqdüuÑÛ kÕúq+ ‘Ó<b˚ Õ nuÛ´Ñ ]ú m+.qπswt, #˚yÓfi¯¢ ˝Àø£düuÛÑ kÕúq+ ‘Ósêdü nuÛÑ´]ú ø=+&Ü $X‚«X¯«sY¬s&ç¶\T z≥¢ nuÛÑ´s¡úq≈£î #·s¡yêDÏì kÕ<Ûäq+>± $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´]ú m+.qπswt #· s ¡ y êDÏ \ ≈£ î yêsTTdt yÓ T ùdCŸ ˝ À neTà˝≤sê... nø£ÿ˝≤sê... n+≥÷ ÁbÕs¡+_Û+∫ z≥¢qT nuÛ´Ñ ]údTü HÔ êïs¡T. Çø£ ˝Àø£düuÛÑ kÕúq+ nuÛÑ´]ú ø=+&Ü $X‚«X¯«sY¬s&ç¶ ‘·s¡|ü⁄q ‘Ósêdü õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ô|’˝…{Ÿ s√Væ≤‘Y¬s&ç¶ ù|s¡T‘√ #·s¡yêDÏ\≈£î dü+øÏå|üÔ dü+<˚XÊ\T edüTÔHêïsTT. ø±s¡T >∑Ts¡TÔ≈£î zfÒdæ ø=+&Ü $X‚«X¯«sY¬s&ç¶ì ¬>*|æ<ë›+ n+≥÷ dü+<˚X¯+ ñ+{À+~.

bÕVæ≤e÷+... |ü≥ºD z≥s¡T! ‘ê+&É÷s¡T, ‘ê+&É÷s¡T XÊdüqdüuÛÑ kÕúq+ mìïø£˝À ‘ê+&É ÷ s¡ T |ü ≥ º D z≥s¡ T ¢ ¬ > \T|ü ⁄ z≥eTT\qT XÊdæ + #· u À‘· T Hêïs¡ T . ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + yÓ T T‘· Ô + MT<ä 1,89,183 eT+~ z≥s¡T¢ ñ+fÒ øπ e\+ |ü≥D º +˝Àì 31 yês¡T¶˝À¢ 50,583 eT+~ z≥s¡T¢Hêïs¡T. Ms¡+‘ê @ nuÛÑ´]ú yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|æ‘˚ yêπs $»j·T+ kÕ~Û+#˚ neø±X¯+ ñ+~. |ü≥D º +˝Àì z≥¢qT sêã≥Tºø√&ÜìøÏ Á|ü<ëÛ q bÕغ\ qT+∫ b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\‘√ bÕ≥T dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± b˛{° #˚düTÔqï yês¡T ≈£L&Ü nìïs¡ø±\ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëq bÕغ˝…’q ø±+Á¬>dt, ‘Ósêdü, ‘Ó<b˚ Õ nuÛ´Ñ s¡T\ ú T z≥T u≤´+≈£î m≈£îÿe>± ñqï kÕe÷õø£ esêZ\≈£î #Ó+~q H˚‘·\‘√ ‘·s¡#·÷ düe÷y˚X¯eTÚ‘·THêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, ãT<Ûyä ês¡+ 23 `04` 2014

bÕs¡úkÕs¡~∏ Hê$TH˚wüHéqT ÄyÓ÷~+∫q mìïø£\ n~Ûø±] eT∫©|ü≥ï+, @Á|æ˝Ÿ 22: yÓ’ø±bÕ ‘·s¡|òü⁄q eT∫©|ü≥ï+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚dæq e÷J eT+Á‹ ø=\Tdü T bÕs¡ ú k Õs¡ ~ ∏ ô|ò e ÷ π ø dü T ≈£ î dü + ã+~Û + ∫ ‘· – q Á<ÛäTe|üÁ‘ê\T #·÷|ü&É+‘√ mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±], ø£ècÕí õ˝≤¢ ø£ ˝ … ø £ º s Y s¡ | ò ü T Tq+<ä H é s êe⁄ Äj· T q Hê$TH˚ w ü H é q T ÄyÓ÷~+#ês¡T. ô|òe÷ ñ\¢+|òTü q≈£î dü+ã+~Û+∫ Ä]úø£ H˚sê\ ø√s¡Tº »]e÷Hê, C…’\T •ø£å $~Û+∫+<äì mìïø£\ n~Ûø±]øÏ ‘Ó<˚bÕ H˚‘· ø√H˚sT¡ düTsπ wt |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T. <ë+‘√ øπ düT≈£î dü+ã+~Û+∫q |üÁ‘ê\T #·÷|ü&ÜìøÏ n~Ûø±] Äj·Tq≈£î k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\es¡≈£L düeTj·T+ Ç#êÃs¡T. Ä düeTj·T+˝À|ü˝Ò bÕs¡úkÕs¡~∏ ô|òe÷ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫q ùdº |üÁ‘ê\T #·÷|ü&É+‘√ ]≥]ï+>¥ n~Û ø ±] s¡ | ò ü T Tq+<ä H é s êe⁄ Hê$TH˚ w ü H é q T ÄyÓ÷~+#ês¡T. bÕs¡kú Õs¡~ô∏ |’ ô|òe÷ ñ\¢+|òTü q≈£î dü+ã+~Û+∫ Ä]úø£ H˚sê\ ø√s¡Tº »]e÷Hê, C…’\T •ø£å $~Û+∫+<äì düTπswt |òæsê´<äT˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø=+‘·y˚Ts¡ »]e÷Hê #Ó*¢+∫q Äj·Tq

•ø£å $wüj·TyÓTÆ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î yÓfi≤¢s¡ì, á πødüT ô|+&ç+>¥˝ÀH˚ ñ +<äì |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ‘êC≤>± mìïø£\ ø£$TwüHé dü ÷ ∫+∫q ìã+<Û ä q \ y˚ T s¡ ≈ £ î bÕs¡ ú k Õs¡ ~ ∏ Hê$TH˚ w ü H é #Ó\<¢ +ä ≥÷ düTsπ wt |òsæ ê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘· nôd+;¢ mìïø£\ düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q ô|qeT\÷s¡T nôd+;¢ kÕúHêìøÏ b˛{° #˚dæq bÕs¡úkÕs¡~∏ n|ü⁄Œ&ÉT Hê$TH˚wüHé düeTs¡ŒD düeTj·T+˝À n|òæ&É${Ÿ˝À πødüT $esê\T #·÷|ü˝Ò<äHêïs¡T. á ø±s¡D+>± Ä $wüj·T+ô|’ ≈£L&Ü πødüT qyÓ÷<Ó’ ñ+<äHêïs¡T. düTπswt‘√bÕ≥T eT∫©|ü≥ï+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´]ú ø=qø£fi¯¢ Hêsêj· T D õ˝≤¢ mìïø£ \ n~Û ø ±]ì ø£ * dæ bÕs¡ ú k Õs¡ ~ ∏ Hê$TH˚wüHéô|’ nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <ë+‘√ ô|òe÷ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫q ùdº |üÁ‘ê\T düeT]Œ+#ê\+≥÷ mìïø£\ n~Ûø±] bÕs¡úkÕs¡~∏øÏ kÕj·T+Á‘·+ ◊<äTqïs¡ >∑+≥\es¡≈£î düeTj·T+ Ç#êÃs¡T. á ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ yÓ’ø±bÕ &É$÷à nuÛÑ´]ú>± bÕs¡úkÕs¡~∏ uÛ≤s¡´ ø£eT\ ≈£L&Ü Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T.

˝…C…+&é ÄbÕ˝≤? eT] kÕøÏåì e~˝Òj·÷˝≤? ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , @Á|æ ˝ Ÿ 22 q+<ä e T÷] q≥dæ + Vü ≤ +, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘· nsTTq u≤\ø£èwüí q{Ï+∫q ª˝…C…+&éµ ∫Á‘· Á|ü<sä Ù¡ qqT ÄbÕ\+≥÷ »>∑Hé bÕغ ø±s¡´ø£s\ Ô¡ T sêh mìïø£\ dü+|òü÷ìï ÄÁX¯sTT+#ês¡T. ˝…C…+&é ∫Á‘· q≥T&ÉT u≤\ø£èwüíH˚ dü«j·÷q nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+ qT+∫ {°&û|” nuÛ´Ñ ]›>± mìïø£\ ã]˝À ñ+&É≥+‘√ Ä dæìe÷qT mìïø£\T nsTTb˛j˚T+‘· es¡≈î£ ÄbÕ\ì mìïø£\ Á|ü<ëÛ q n~Ûø±] uÛqÑ «sY ˝≤˝Ÿ qT ø£*dæ yÓ’ø±bÕ H˚‘·\T $»„|æÔ #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü X¯ìyês¡+ qT+∫ u≤\j·T´ sêh yê´|üÔ+>± {°&û|” ‘·s¡T|ü⁄q mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zq>± z≥s¡T¢ Á|üuÛ≤$‘·+ nj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì n+<äTe\¢ sêh yê´|ü+Ô >± ∫Á‘· Á|ü<sä Ù¡ qqT ì*|æ y˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì uÛÑq«sY ˝≤˝ŸqT ø√sês¡T. nsTT‘˚ Ç~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ esêZ\øÏ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ ‘Ó|æŒk˛Ô+~. n+‘˚ø±<äT yÓ’ø±bÕ m≥÷bÕ\Tb˛ø£ ‘Ó∫Ãq á Á|ükÕÔeqì ˇø£ |üìøÏe÷*q Á|ükÕÔeq nì ø={ϺbÕπsdüTÔHêïsTT. mìïø£\˝À bÕ˝§Z+≥Tqï yê] dæìe÷\qT <ä÷s¡<sä Ù¡ Hé ˝À Á|ü<]ä Ù+#·sê<äì mìïø£\ dü+|òüT+ Ç|üŒ{Ïπø Ä<˚•+#·>± dæìe÷ ~∏j˚T≥s¡¢˝À,

Áô|’y˚{Ÿ #êHÓfi¯fl˝À Á|ü<ä]Ù+#·&ÜìøÏ ‘·eT¬ø˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<ìä .. Ä n+X¯+ ‘·eT |ü]~Û˝À ˝Ò<ìä sêh mìïø£\ dü+|òTü + Ç|üŒ{Ïøπ düŒwü+º #˚d+æ ~. nsTT‘˚ n˙ï ‘Ó*dæ≈L£ &Ü @<√ ÇwüO´ ÁøÏj˚T{Ÿ #˚<ë›eTH˚ »>∑Hé bÕغ ª˝…C…+&éµ dæìe÷ì y˚˝…‹Ô #· ÷ |æ k ˛Ô + <ä ì ‘Ó \ T>∑ T <˚ X ¯ + esêZ \ T »>∑ H é bÕغ ì $eT]ÙdüTÔHêïsTT. nsTTHê ˇø£y˚fi¯ s√E≈£î Hê\T>∑T Ä≥\T e÷Á‘·y˚T Ä&˚ ‘·eT V”≤s√ ø£+ H˚‘· dæìe÷qT ÄbÕ* n+fÒ eTT+<äT Çs¡yÓ’ Hê\T>∑T >∑+≥\T eTVü‰H˚‘·, j·TTeH˚‘·, eTqe&ÉT, y˚Tqe÷eT n+≥÷ ‘√≥≈£Ls¡ ø£ãTs¡‘¢ √ bÕ≥T @<√ ˇø£ $<Ûä+>± ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTqT Ä&çb˛düTø=H˚ kÕøÏå #ÛêHÓ˝qŸ T eTT+<äT eT÷ùdj·÷\ì, ˝Ò<ë mìïø£\T nj˚T´ es¡≈î£ ≈£L&Ü Ä #ÛêHÓ˝˝ Ÿ À e#˚à Á|ükÕsê\qT nìï+{Ï˙ ô|sTT&é q÷´dt>± |ü]>∑D+Ï #ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. dü<sä T¡ n_Ûe÷ì ˝Ò<ë bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô &ÉãT“\T ô|{Ϻ {Ϭø≥Tºø=ì eTØ dæìe÷≈£î yÓfi¯ó +Ô fÒH˚ dæìe÷qT ÄbÕ\ì n+fÒ {°M ô|&ç‘˚ kı+‘· &Éu≤“\T ø=≥Tº≈£î+≥÷ m≈£îÿyÓ’ b˛‘·Tqï Ä #ÛêHÓ\¢qT eT÷ùddæq ‘·s¡yê‘˚ ‘·eT V”≤s√ dæìe÷ e<ä≈› î£ sêyê\ì q+<äeT÷] n_Ûe÷qT\T }–b˛‘·THêïs¡T.

¡{tsQL`iÀÿg`i ˙|ms£qsN˝PR ÀfiÕ‹[ æªΩáLigSfl· «¡LRiı÷¡xqsÌ V Fn°LRiLi Aµ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR ,LS«¡˘xqsÀ≥¡œ qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V ZNP.ZNP[aPR ™´sLS™´so

d”e÷+Á<äÛ |Á #ü ês¡+˝À n_Ûeè~∆ dô +≥sY bÕsTT+{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 22 neX‚wü Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À yÓ’mdt |ü<∏äø±\T ‘·q≈£î z≥¢ |ü+&çkÕÔj·Tì, {°&û|”øÏ &çbÕõ≥T¢ sêeì »>∑Hé, Äj·Tq $÷&çj·÷ ã\+>± q$Tà+~. yÓ’d”|” {°M˝À¢ ÇdüTÔqï j·÷&ÉT¢ ≈£L&Ü d”ÿeTT\ #·TfÒº ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT. »q+˝À »>∑Hé $÷<ä dæ+|ür e#˚Ã˝≤, u≤ãT $÷<ä ø√|ü+ e#˚Ã˝≤ yÓd’ |” ” j·÷&ÉT¢ Çk˛Ô+~. ˇø£ s¡ø£+>± #ÓbÕŒ\+fÒ yÓ’d”|” j·÷&É¢˙ï HÓ¬>{Ïyé n+XÊ\ $÷<ä Ä<Ûës¡|&ü ç ñHêïsTT. ø±˙ »q+ ás√E |ü]D‹‘√ Ä˝À∫düTHÔ êïs¡T. düe÷»+˝À j·TTe‘· »HêuÛ≤ n‘·´~Ûø+£ >± ñ +&É ≥ +‘√ yê]˝À Ä˝À#· q ek˛Ô + ~. Ç|ü ⁄ Œ&É T eTq≈£ î ôV’≤<äsêu≤<é ˝Ò<äT. ñ<√´>±\ ø√dü+ mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢* nH˚ Ä+<√fi¯q yê]˝À ø£ì|æk˛Ô+~. n$˙‹ øπ düT˝À¢ C…\ ’ T≈£î b˛sTTq e´øÏÔ n_Ûeè~∆ #˚kÕÔqì #Ó_‘˚ »q+˝À qeTàø£+ ø£\>∑&+É ˝Ò<Tä . &É ã T“\T ≈£ î eTà]+∫ »Hê\qT e÷j· T #˚ j · ÷ \ì Á|üj·T‹ïdüTÔqï|üŒ{Ïø° ˝≤uÛÑ+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+~. #·+Á<äu≤ãT≈£î n_Ûeè~∆˝À eT+∫ Á{≤ø˘ ]ø±s¡T¶ ñ+~. πssTT+ãefi¯ó¢ ø£wüº|ü&ç ô|≥Tºã&ÉT\T Äø£]¸+∫q e´øÏÔ u≤ãT. nyÓT]ø±˝À ø£+ô|˙\ #·T≥÷º ø±fi¯ó¢ n]π>˝≤ ‹]– ◊{° ø£+ô|˙\qT ôV’≤<äsêu≤<é≈£î rdüT≈£îe#êÃs¡T. Ç˝≤+{Ï ôV’≤<äsêu≤<éqT ø±+Á¬>dt ≈£îÁ≥ |üìï

d”e÷+Á<ÛäT\≈£î <äø£ÿ≈£î+&Ü #˚dæ+~. Ä q>∑s¡+‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈î£ +&Ü #˚d+æ ~. Ç˝≤+{Ï <äTsêàs¡yZ TÓ qÆ ø±+Á¬>dt≈î£ »>∑Hé u…sTT˝Ÿ ø√dü+ ‘Ós¡yÓqTø£ düVü≤ø£]+#ês¡T. n+<äTπø ø±+Á¬>dt $÷<ä m+‘· ø√|ü+ ñ+<√ yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt $÷<ä ≈£L&Ü n+‘˚ ø√|ü+ ñ +~. Ç|ü⁄Œ&ÉT @+ #˚dæHê ôV’≤<äsêu≤<é, d”e÷+Á<Ûä≈£î <äπøÿ neø±XÊ\T ˝Òe⁄. d”e÷+Á<Ûä˝À ôV’≤<äsêu≤<é ˝≤+{Ï q>∑sêìï düèwæº+#ê*. ø√kÕÔ˝Àì düVü≤»eqs¡T\ Ä<Ûës¡+>± Ç+&ÉÁd”º\T @sêŒ≥T #˚j·÷*. |ü]ÁX¯eT\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »>∑Hé≈£î ‘Ó*j·Tì $wüj·T+. Ç+&ÉÁd”º\ ù|s¡T #Ó|æŒ ‘·q ø£+ô|˙˝À¢øÏ y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T*ï sêã≥Tº≈£îHêïs¡T. á ô|≥Tºã&ÉT*ï Á|ü•ïùdÔ y˚~ÛdüTÔHêïs¡ì »q+ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢ ªø£˙ïfi¯ó¢µ ø±s¡TdüTÔHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\ düeTj·T+˝À »q+ á ˙fi¯q¢ T qe÷àπsyÓ÷ >±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT z≥s¡¢≈£î uÛÑ$wü´‘·TÔ ø£fi¯¢ eTT+<äT ø£<ä˝≤&ÉT‘√+~. »>∑HéqT mqTï≈£î+fÒ eT∞¢ Çy˚ ≈£î+uÛÑø√D≤\T, Çy˚ Á|ürø±s¡ #·s¡´\T, |ü ì øÏ e ÷*q d” ÿ eTT\T. #· + Á<ä u ≤ãTqT mqTï≈£ î +fÒ H ˚ ôV’ ≤ <ä s êu≤<é ˝ ≤+{Ï q>∑ s ¡ + ‘√ bÕ≥T d” e ÷+Á<Û ä n_Û e è~∆ #Ó+<äT‘·T+<äì z≥s¡T¢ ì•Ã‘·yÓTÆq n_ÛÁbÕj·TìøÏ e#êÃs¡T. n+<äTπø {°&û|”˝À {Ϭø≥¢ ø√dü+ n+‘· s¡>∑&É »s¡T>∑T‘√+~.

n+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n_Ûeè~∆ uÛ≤»bÕ‘√H˚ kÕ<Ûä´+: »e<˚ø£sY ‹s¡T|ü‹, @Á|æ˝Ÿ 22: e#˚à mìïø£˝À¢ <äøÏåD≤~ ÁbÕ+‘·+˝À m˙¶@øÏ 55 kÕúHê\T U≤j·TeTì uÛ≤»bÕ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û Á|üø±wt »e<˚øs£ Y BÛe÷ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ‹s¡T|ü‹˝À Äj·Tq $÷&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äj·Tq 2009 mìïø£˝À¢ m˙¶@, j·T÷|”@\T es¡Tdü>± 18, 55 kÕúHê\T dü+bÕ~+#·Tø√>± á kÕ] mìïø£˝À¢ Ä dü+K´ 55, 15>± ñ+&ÉuÀ‘√+<äHêïs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ø£sêí≥ø£,

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅcÕº˝À¢ ‘·eT bÕغøÏ $»j·÷eø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñHêïj·T˙, ‘·«s¡˝À πøs¡fi¯˝À ôd’‘·+ uÛ≤»bÕ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @s¡Œ]#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+˝À n$˙‹ bÕ\q |ü≥¢ Á|ü»\T $dæ–b˛sTT ñHêïs¡ì, yês¡T e÷s¡TŒ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì »e<˚ø£sY nHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n_Ûeè~∆ uÛ≤»bÕ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. #êjYTyê˝≤ô|’ yê´K´\‘√ ø±+Á¬>dt Çs¡ø±≥+˝À |ü&ç+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ q÷´dt $yêVæ≤‘·, j·TTe≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘·´ |üqbÕø£+ (#·+Á<ä–]),#·+Á<ä–] eT+&É\+ |üqbÕø£+ ¬ s ’ ˝ Ò « ùdº w ü H é dü M T|ü + ˝À ¬ s ’ \ T |ü { ≤º \ ô|’ z »+≥ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç eTè‘·T´ˇ&çøÏ #˚s¡T≈£î+~. Ms¡T Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. bÕø±\ ¬s’˝Ò« b˛©düT\T n+~+∫q $esê\ y˚Ts¡≈£î... |üqbÕø£+ |ü+#êj·Tr >∑&ɶ+yê]|ü*¢øÏ #Ó+~q >∑TDX‚KsY (Á|üMDY≈£îe÷sY) (25), ~>∑Tee÷|òüT+˝Àì z Åô|’y˚≥T ø£sêà>±s¡+˝À |üì #˚düTÔHêïs¡T. |üP‘·\|ü≥Tº eT+&É\+ yÓ ÷ ≥ø£ + |ü * ¢ ø Ï #Ó + ~q $yêVæ ≤ ‘· #Ó j ‘· q ´(26) n<˚ ø£ s êà>±s¡ + ˝À |ü ì #˚ d ü T Ô H êïs¡ T . Ms¡ T ø=+‘· ø±\+>± düìïVæ≤‘·+>± ñ+≥THêïs¡T. áyÓT≈£î ~>∑Te e÷|òüT+˝Àì ∫qïã“‘√ 14 HÓ \ \ ÁøÏ ‘ · + $yêVü ≤ yÓ T Æ + ~. X¯ ì yês¡ + eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&ÉT >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À #Ój‘·q´ $<ÛäT\T eTT–+#·T≈£î+~. sêÁ‹ #Ój‘·q´, >∑TDX‚KsY\T |üqbÕø£+ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À ñHêïs¡ì ¬s’˝Ò« dæã“+~ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓTÆdü÷s¡T bÕ´dæ+»s¡T ¬s’\T m|ü&=düTÔ+<äì yêø£ãT #˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· @yÓT+Æ <√ ‘Ó*j·T<äTø±˙ Ä Ç<äs› ÷¡ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé qT+∫ |ü{≤º\ô|’ q&ÉT#·T≈£î+≥÷ ø=+‘·<ä÷s¡+ e∫à |ü{≤º\ô|’ |ü&ÉT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ∫‘·÷Ôs¡T qT+∫ ‹s¡T|ü‹ yÓfi‚¢ ¬s’\T yê]ô|’ qT+∫ <ä÷düT¬øfi¯¢&É+‘√ Ä »+≥ X¯Øsê\T ‘·THê‘·Tqø£\j·÷´sTT. #Ój‘·q´ ‘·\ eT÷&ÉT øÏ.MT. <ä÷s¡+˝Àì ø±•ô|+≥¢ düMTbÕq s¬ \ ’ T|ü{≤º\ eT<Û´ä q |ü&çñ+~. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ $~Ûìs¡«Vü≤D˝Àì ¬s’˝Ò« dæã“+~ ¬s’\T |ü{≤º\ eT<Ûä´q eTTø£ÿ˝…’ |ü&çñqï X¯Øs¡ uÛ≤>±\qT >∑T]Ô+∫ |üqbÕø£+ ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï bÕø±\, ∫‘·÷Ôs¡T ¬s’˝Ò« b˛©düT\T dü+|òüT≥Hêdüú*øÏ #˚s¡T≈£îì eTè‘·<˚Vü‰\ X¯Øs¡ uÛ≤>±\qT X¯e|üØø£\ å ì$T‘·+Ô ∫‘·÷sÔ T¡ ˝Àì Á|üuTÑÛ ‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. bÕø±\ ¬s’˝Ò« b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. yêVü≤q+ düVü‰ mÁs¡#·+<äq+ |ü{Ϻy˚‘· πøM;|ü⁄s¡+, q÷´dt≥T&˚: eT+&É\+˝À nÁø£eT+>± ‘·s\ ¡ T‘·Tqï mÁs¡#+· <äq+ <äT+>∑\qT n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. |ü⁄‘·÷Ôs¡T πs+»sY Hê>∑sêE ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ø±s¡T˝À mÁs¡#+· <äq+ <äT+>∑T\T ì+|ü⁄ø=ì πøM;|ü⁄s¡+ qT+∫ |æ#êÃ≥÷s¡T yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó¢‘·Tqï≥T¢ n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+~. |æ#êÃ≥÷s¡T ôdø£¸Hé n~Ûø±] dæã“+~‘√ πøM;|ü⁄s¡+ qT+∫ C≤„qeTàø£+Á&ç>∑ es¡≈£î e÷≥Ty˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq yêVü≤q+ n‹y˚>∑+>± edüTÔ+fÒ <ëìì n&É T ¶ ø √e&ÜìøÏ Á|ü j · T ‹ï+#ês¡ T . n≥MXÊK dæ ã “+~ yêVü≤Hêìï yÓ+ã&ç+#·&É+‘√ lìyêdü|ü⁄s¡+ e<ä› e~* yÓ fi ≤¢ s ¡ T . yêVü ≤ q+‘√ bÕ≥T 23 <ä T +>∑ \ qT kÕ«BÛ q + #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T Hê>∑sêE, >∑+>∑T\j·T´, j·÷>∑j·T´, uÒdtø±´+|ü⁄ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·\¢bÕfiË+(lø±fi¯Vü≤dæÔ Á>±MTD+), Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô|ü&ç j·TTe≈£î&ÉT eTè‹#Ó+~q dü+|òüT≥q eT+&É\+˝Àì #·\¢bÕfiË+ düMT|ü+˝À Ä~yês¡+ »]–+~. lø±fi¯Vü≤dæÔ Á>±MTD d”◊ íıdt ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î lø±fi¯Vü≤dæÔ` ‹s¡T|ü‹ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]øÏ |üø£ÿH˚ #·\¢bÕ˝…+ e<ä› Ç≥Tø£\T ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïs¡T. sêeT*+>±|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q eTTHÓj·T´(19) Ç≥Tø£\ ø√dü+ Á{≤ø£ºs¡T‘√ eT{Ϻì dæ<ä∆+ #˚düTÔHêï&ÉT. ñqï≥T¢+&ç Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô|ü&É≥+‘√ <ëìøÏ+<ä|ü&ܶ&ÉT. nø£ÿ&É |üì#˚dTü qÔ ï ø±]à≈£î\T yÓ+≥H˚ ÁπøHé s¡|Œæ +∫ Á{≤ø£sº qY T ãj· T ≥≈£ î rsTT+∫ n‘· ì ì ø±bÕ&˚ + <ä T ≈£ î #˚ d æ q Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·˝Ò<äT. eTè‘·T&ç ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ lø±fi¯Vü≤dæÔ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ d”◊ ‘Ó*bÕs¡T.

lø±fi¯Vü≤dæÔ, ô|fi¯¢sTTq @&ÉT HÓ\\πø ø£qï≈£L‘·Ts¡T ø£&É‘˚]b˛e&É+‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡j·÷´s¡T. u≤~Û‘·Tsê* ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\ ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î... |ü≥ºD+˝Àì eTT‘ê´\eTà>∑T&ç M~Û˝À ìyêdüeTT+≥Tqï ^‘· @&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ ø£Ø+ nH˚ j·TTe≈£î&çì Áù|$T+∫ ô|[¢#˚düT≈£î+~. ‘=\T‘· ^‘· ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T e<ä›ì yê]+∫q|üŒ{ÏøÏ Áù|$T+#·T≈£îqï Ç<ä›]ì ˇø£{Ï #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT HÓ\\ bÕ≥T M] J$‘·+ düC≤e⁄>± kÕ–Hê.. Ä ‘·s¡Tyê‘· es¡ø£≥ï y˚~Û+|ü⁄\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ø£≥ï+ rdüT≈£îsêyê\+≥÷ uÛsÑ Ô¡ ø£Ø+‘√ bÕ≥T n‘·eÔ ÷eT˝…q’ s¡u≤“ì, düjT· ´<é q÷sY nVü≤à<é\T y˚~+Û |ü⁄\≈£î >∑T]#˚ùdyês¡+≥÷ ^‘· ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T Äy˚<äq≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. á ø±s¡D+>±H˚ ‘·eT ≈£îe÷¬sÔqT eT≥Tºô|{≤ºs¡+≥÷ yêb˛j·÷s¡T. u≤~Û‘·T\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î |ü≥ºD d”◊ lìyêdt |òüTöHê düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì eTè‘·<˚Vü‰ìï |ü]o*+#ês¡T. bòÕ´qT≈£î ñ]y˚düTø=ì eTè‹ #Ó+~+<äì ø£Ø+ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ πødüT qyÓ÷<äT #˚dqæ ≥T¢ d”◊ ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·<V˚ ‰ü ìï X¯e|ü+#·Hêe÷ ì$T‘·+Ô @]j·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T.


8

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Ä~˝≤u≤<é, ãT<Ûyä ês¡+ 23 `04` 2014

b˛*+>¥ ìs¡«Vü≤D≈£î Ä Ç<ä›s¡÷ ¬>\T|ü⁄ yÓ’|ü⁄ <ä÷düT≈£îì b˛‘·THêïs¡T <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯¢≈£î @sêŒ≥T¢ ‘·–q @sêŒ≥T¢ ø£ & É | ü , @Á|æ ˝ Ÿ 2 2(ÄsY m Hé m ): kÕs¡ « Á‹ø£ mìïø£ \ T dü$÷|ædüTÔqï+<äTq n~Ûø±s¡T\T b˛*+>¥ ìs¡«Vü≤D≈£î ‘·–q @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À¢øÏ me]ï|ü&ç‘˚ yê]ì nqTeT‹+#·sê<äì, mìïø£\ ø£$TwüHé ìã+<Ûäq*ï ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{Ï + #ê\ì mìïø£ \ dæ ã “+~ì Ä<˚ • +#ês¡ T . b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\T Ç≥T bÕs¡y¢ TÓ +≥T≈£î, n≥T nôd+;¢øÏ dü+ã+~Û+∫ ¬s+&ÉT &Ó’sTTØ\qT @sêŒ≥T #˚düTø=ì m|üŒ{Ïø£|ü⁄&ÉT eTTK´yÓTÆq düe÷#êsêìï qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. y˚T 7q ìs¡«Væ≤düTÔqï XÊdüqdüuÛÑ, bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£ s√E mìïø£\ dæã“+~ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=H˚˝≤ #·÷&Ü\ì mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. z{Ï+>¥ j·T+Á‘êìï @C…+≥¢≈£î #·÷|æ ˝≤ø˘ y˚ùd düeTj·T+˝À C≤Á>∑‘\ Ô· T rdüTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T.

∫Hêïs¡T\≈£î y˚dü$ •ø£åD ø£Ø+q>∑s,Y @Á|æ˝2Ÿ 2(ÄsYmHém): u≤\ u≤*ø£\ y˚d$ü •ø£D å ‘·s>¡ ‘∑ T· \qT áHÓ\ 25 qT+∫ pHé 10 es¡≈î£ ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ u≤\ $ø±dü dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. kÕ+düÿè‹ø£ ø£fi≤ s¡+>±\˝À uÛsÑ ‘¡ H· ê≥´+, C≤q|ü<ä qè‘·´+, dü+^‘·+, ø°uÀs¡T,¶ ~∏j˚T≥sY ÄsYº, Á&ÜsTT+>¥, ô|sTT+{Ï+>¥, ÄsYº n+&é Áø±|tº, ≈£î≥T¢, n*¢ø£\T n+XÊ\˝À •ø£åD ÇdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ ∫Hêïs¡T\T HÓÁVüA j·TTe πø+Á<ä+ Äes¡D˝Àì »eVü≤sY u≤\ πø+Á<ä+˝À áHÓ\ 24 ˝À|ü⁄ πø+Á<ä+ |üs¡´y˚ø£å≈£î\ e<ä› ù|s¡q¢ T qyÓ÷<äT #˚dTü ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ kÕ+düÿè‹ø£ eT+&É*, l‘ê´>∑sê» \*‘· ø£fi≤|ü]wü‘Y, HÓÁVüA j·TTe πø+Á<ä+, u≤\ $ø±dü dü$T‹, »eVü≤sY u≤\ øπ +Á<ä+ dü+j·TTø£Ô Ä<Û«ä s¡´+˝À Bìì ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): eT+∫sê´\, #Óq÷ïs¡T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T <ä÷düT≈£îì b˛‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&É b˛{° #˚düTÔqï ns¡$+<ä¬s&ç¶, õ. $H√<é\T Ç<ä›s¡÷ bÕ‘·ø±|ü⁄˝Ò ø±e&É+‘√ yê]øÏ ¬>\T|ü⁄ düTHêj·Tj·÷düy˚T nqï Á|ü#ês¡+ ñ+~. BìøÏ‘√&ÉT Ç<ä÷› ñqï‘· dæú‹eT+‘·T˝Ò ø±e&É+ e\¢ ≈£L&Ü Çø£ÿ&É &ÉãT“ $#·Ã\$&ç>± Ks¡TÃe⁄‘√+<äqï uÛ≤eq ñ+~. 2010 ñ|ü mìïø£˝À¢ Á|ü<Ûëq bÕغ\T ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ eT<ä ´ +, &É ã T“\qT ô|<ä › yÓ T T‘· Ô + ˝À Ks¡ T à #˚ X Ês¡ T . á ìjÓ ÷ »ø£ e sêZ ˝ À¢ ¬ > \Tb˛≥eTT\T ìπ s ∆ • s¡ # ˚ ~ m≈£ î ÿe>± dü+K´˝À ñ+&˚ dæ+>∑sπ DÏ ø±]à≈£î˝Ò ø±e&É+‘√ M]ì ‘·eTyÓ|’ ⁄ü ‹|ü≈£îH˚+<äT≈£L ‘·s¡#·÷ $+<äT\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zqï Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T Á|ü»\≈£î eT<ä´+, e÷+kÕVü‰s¡+‘√ $+<ä T \T Ç|ü Œ {Ï π ø »s¡ T >∑ T ‘· T HêïsTT. ∫e] s√E˝À¢ ã÷‘YkÕúsTT˝À eT<ä´+, &ÉãT“\ |ü+|æD° »]ù| |ü]d懑·T\T ñHêïsTT. Çø£ dü+>∑πsDÏ˝À sêõ¬s&ç¶ es¡Z+ ns¡$+<ä¬s&ç¶ Á>∑÷|ü⁄ ø±e&É+‘√ Äj·Tq≈£î ‹s¡T>∑T\T≈£î+&Ü b˛sTT+~. BìøÏ ‘√&ÉT nuÛÑ´s¡Tú\T Ä]úø£+>± ã\yÓTÆqyês¡T ø±e&Éy˚T <Ûäq Á|üuÛ≤yêìøÏ ø±s¡D+>± #Ó|üø√e#·TÃ. eTTK´+>± Á|ü<Ûëq bÕغ\ ‘·s¡|ü⁄q ã]˝ÀøÏ ~–q nuÛÑ´s¡Tú\T n+>∑ã\+, ns¡úã\+ ø£*–qyês¡T ø±e&É+‘√ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ákÕ] ø=‘·Ô |ü⁄+‘·\T ‘=≈£îÿ‘√+~. á mìïø£ ˝ À¢ ¬ > *∫ ‘Ó \ +>±D sêh+˝À yÓ T T<ä { Ï XÊdüqdüuÛÑT´\T>± ‘·eT ù|s¡TqT #·]Á‘·˝À ì\T|ü⁄ø=H˚+<äT≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. ø±\+ ø£*dæ e∫à ‘·eT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ eT+Á‹ |ü<ä$ ≈£L&Ü #˚|ü≥ºe#·ÃH˚ ÄX¯ ≈£L&Ü yê]ì ñ$«\÷¢]k˛Ô+~. B+‘√ m+‘· K¬sÃ’ Hê |òsü ê«˝Ò<Tä ¬>*∫ rsê\H˚ |ü≥Tº<ä\qT yês¡T Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. dü<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\T H˚s¡T>± ø±≈£î+&Ü ‘·eT nqT#·s¡ >∑D+ <ë«sê mìïø£˝À¢ Ks¡TÃô|fÒº+<äT≈£î dæ<ä∆|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\‘√ bÕ≥T ìs¡à˝Ÿ, Ä~˝≤u≤<é, U≤Hê|üPsY, dæs÷¡ ŒsY\˝À ákÕ] n‘·´~Ûø+£ >± &ÉãT“ Ks¡Ãj˚T´ neø±XÊ\TH˚

™`HêsTT. á Äs¡T ìjÓ÷»ø e£ sêZ˝À¢ b˛{°#d˚ Tü qÔ ï nuÛ´Ñ s¡T\ ú T eT<ä´ rÁe b˛{° ñ+&É&+É , 2010˝À »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ eT+∫sê´\, Ä~˝≤u≤<é, dæs¡÷ŒsY, #Óq÷ïsY ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ <Ûäq Á|üuÛ≤e+ ø={§º∫Ãq≥T¢ ø£ì|æ+∫+~. á <äbòÕ ≈£L&Ü á ÁbÕ+‘ê˝À¢ n<˚ |ü]dæú‹ ñ+~. dæs¡÷ŒsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À >∑‘·+˝À e÷~πs &ÉãT“\ Á|üuÛ≤e+ á mìïø£˝À¢ ø°\ø£+>± e÷]+~. eT+&É\, Á>±eT kÕúsTT Hêj·T≈£î\#˚ Á|ü»\qT Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚ùd+<äT≈£L Hêj·T≈£î\T dæ<ä∆eTj·÷´s¡T. Á>±e÷˝À¢ eT<ä ´ + |ü + |æ D ° ô |’ H ˚ <ä è wæ º ô|{≤º s ¡ T . –]»q ìjÓ÷»ø£es¡ZyÓTÆq U≤Hê|üPsY˝À á e÷s¡T b˛{° rÁe+>± ñ +~. Á|ü<Ûëq bÕغ\T ¬>\T|ü⁄qT Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± rdüTø√e≥+‘√ Ks¡TÃ≈£î yÓqø±&É≈£î+&Ü eTT+<äT≈£îyÓfi¯óÔHêïs¡T. ≈£î\ dü+|òü÷\T, eTVæ≤fi≤ ãè+<ë\T, j·TTe»q dü+|òü÷\ düuÛÑT´\qT ø£\Tdü÷Ô yê] &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£L Vü‰$÷\qT ÇdüTÔHêïs¡T. ‘·eT nqTj·÷j·TT\‘√ eT<ä´+‘√bÕ≥T &ÉãT“\qT |ü+|æD° #˚ùd+<äT≈£î eP´Vü≤s¡#·q #˚düTÔHêïs¡T. Çø£ÿ&É m+|” sê<∏√&é ‘·qj·TT&ÉT ]<∏˚wt, {ÏÄsYmdt ‘·s¡|òü⁄q πsU≤Hêj·Tø˘ b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ìs¡à˝Ÿ˝À ã\yÓTÆq Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ HÓ\ø=qï Á‹eTTK b˛{° ákÕ] #ê˝≤ Ks¡TÑ√ ≈£L&ÉT≈£î+~. bÕغ\T Ç|üŒ{Ïπø uÛ≤Ø kÕúsTT˝À Ks¡TÃô|{Ϻq≥T¢ düe÷#ês¡+. ≈£î\ dü+|òü÷\T, j·TTe»q dü+|òü÷\qT |ü\T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ø£\Tdü÷Ô yê] nedüsê\qT rπsÃ+<äT≈£L uÛ≤Ø>± Ks¡Tà #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. áe÷s¡T »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£˝À¢ eT<ä´+ Á|üuÛ≤e+ m≈£îÿe>± ø£ì|æk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø Äj·÷ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T eTVü ‰ sêh qT+∫ uÛ ≤ Ø yÓ T T‘· Ô + ˝À eT<ä ´ + ì\«\T ‘Ó|æŒ+#·T≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. b˛*+>¥ ‘˚B <ä>∑Z] s√E˝À¢ eT<ä´+ |ü+|æD° #˚ùd+<äT≈£L Á|üD≤[ø£\T yÓTT<ä˝…{≤ºs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ &ÉãT“, eT<ä´+ Á|üu≤Û e+ ñ +<ä&É&É+ U≤j·T+>± ø£ì|æk˛Ô+~.

Á|ü#ês¡+ ø√dü+ me]˙ u§≥Tºô|{Ϻ |æ\es¡T pìj·TsYô|’ ôdf…Æs¡T¢ y˚dæq u≤\ø£èwüí lø±≈£îfi¯+,@Á|æ˝2Ÿ 2(ÄsYmHém): {Ï&|ç æ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZH˚ yê]øÏ mes¡÷ u§≥Tºô|{Ϻ |æ\es¡ì pìj·TsY m˙ºÄsY qT ñ <˚›•+∫q |üs√ø£å+>± q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. pìj· T sY m˙º Ä sY {° & û | ” ‘· s ¡ | ü ⁄ q mìïø£ \ Á|ü # ês¡ + ˝À bÕ˝§Zqø£b˛e&É+ Äj·Tq e´øÏÔ>∑‘·eTHêïs¡T. me]˙ u§≥Tºô|{Ϻ |æ\yê*‡q nedüs+¡ ˝Ò<Hä êïs¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ qT+∫ u≤\ø£èwüí mìïø£\ Á|ü#ês¡+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºsT¡ . qs¡dqü ïù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡+Z |ü]~Û˝À k˛eTyês¡+ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ pìj·TsY m˙ºÄsYô|’ u≤\ø£èwüí ôdf…Æs¡T¢ y˚XÊs¡T. pìj·TsY m˙ºÄsY mìïø£\ Á|ü#ês¡+ô|’ u≤\j·T´ düŒ+~+#ês¡T. bÕغ Á|ü#êsêìøÏ meØì u§≥Tºô|{Ϻ |æ \ es¡ T nì #Ó b ÕŒs¡ T . me¬ s ’ H ê Á|ü # êsêìøÏ sêy=#· à ì ù|s=ÿHêïs¡T. bÕغ ø√dü+ ø£wüº|ü&˚ yê]øÏ #·+Á<äu≤ãT düeTT∫‘· kÕúq+ ø£*ŒkÕÔsì¡ ‘Ó*bÕs¡T. sê»ø°j÷· ˝À¢ ñ+≥÷H˚ dæìe÷˝À¢ q{ÏkÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ ø±s¡´ø£s>Ô¡ ± uÛ≤$+∫ bÕغ ø√dü+ |ü ì #˚ j · ÷ \ì nHêïs¡ T . n~Û c Õº q + Ä<˚ • ùdÔ ‘· q k˛<ä ] |ü⁄s¡+<˚X¯«] ‘·s¡|ü⁄q sê»+ù|≥˝À Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔqì u≤\ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. sê»+ù|≥ ˝Àø£duü ÑÛ kÕúq+ qT+∫ |ü⁄s¡+<˚X«¯ ] ;CÒ|” nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. |ü⁄s¡+<Û˚X¯«] ‘·s¡|ü⁄q Á|ü#ês¡+ $wüj·T+ ‘·q Á|üD≤[ø£˝À ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º˝À Ç∫Ãq Vü‰$÷\ìï+{Ï˙ #·+Á<äu≤ãT neT\T #˚kÕÔs¡ì u≤\j·T´ #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt, yÓ’d”|” H˚‘·\T kÕ<Ûä´+ ø±ì Vü‰$÷\‘√ Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·THêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À sêh+ n<Û√>∑‹ bÕ˝…+’ <äì u≤\ø£èwüí nHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À u≤\ø£èwüí bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. {Ï&ç|æ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì ø±s¡´ø£s\ Ô¡ ≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. #·+Á<äu≤ãT Hêj·Tø£‘«· +˝ÀH˚ sêh n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

HÍø£ Á|üe÷<ä+˝À 105 eTè‘·<˚Vü‰\ yÓ*øÏr‘· q÷´&Ûç©¢,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): <äøÏåD ø=]j·÷˝À »]–q HÍø£ Á|üe÷<ä+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 105 eTè‘·<˚Vü‰\qT yÓ*øÏ rdæq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T Á|üø{ £ +Ï #ês¡T. 476 eT+~ Á|üj÷· DÏ≈î£ \‘√ yÓfi¯ó‘·Tqï HÍø£ düeTTÁ<ä+˝À eTTì–b˛sTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+ø± 197 eT+~ Ä#·÷ø° ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 174 eT+~ì s¡øÏå+∫q≥T¢ düVü‰j·Tø£ dæã“+~ ‘Ó*bÕs¡T. dü e TTÁ<ä + ˝À eTTì–b˛sTTq HÍø£ ˝ À+∫ eTè‘· <˚ V ü ‰ \ yÓ*øÏrùd+<äT≈£î düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. >∑» á‘· > ±fi¯ ¢ kÕj· T +‘√ HÍø£ ˝ À|ü * uÛ ≤ >∑ + ˝À ∫≈£ î ÿ≈£ î qï eTè‘·<˚Vü‰\qT ãj·T{ÏøÏ rùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. $T>∑‘ê <˚Vü‰\qT rùd Á|üj·T‘êï\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT.

n–ï |Á eü ÷<ä+˝À 240 øÏ«+{≤fi¯¢ bı>±≈£î <ä>+∆∑ @\÷s¡ T ,@Á|æ ˝ Ÿ 2 2(ÄsY m Hé m ): |ü • ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ ãT{≤ºsTT>∑÷&Ó+ eT+&É\+ <=s¡e÷$T&ç˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~. >√<ë+˝À eT+≥\T #Ó\πs– 240 øÏ«+{≤fi¯¢ bı>±≈£î <ä>∑∆yÓTÆ+~. n–ïe÷|üø£ dæã“+~ |òüT≥Hê düú*øÏ #˚s¡T≈£îì eT+≥\qT n<äT|ü⁄ #˚XÊs¡T.nsTT‘˚ n|üŒ{Ïπø nø£ÿ&É bı>±≈£î uÒs¡qT¢ <ä>∑›eTj·÷´sTT. ø=≥º+˝À ñqï bı>±≈£î <ä>∑Z+ ø±e&É+‘√ ¬s’‘·T\T n+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T.

q+<ë´\qT õ˝≤¢>± n_Ûeè~› #˚kÕÔ: |òüs¡÷ø˘ ø£s¡÷ï˝Ÿ,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): q+<ë´\qT õ˝≤¢>± #˚dæ düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTì Çø£ÿ&ç qT+∫ b˛{°˝À ñqï {Ï&|ç æ nuÛÑ´]ú, e÷J eT+Á‹ |òüs¡÷ø˘ nHêïs¡T. q+<ë´\ n_Ûeè~› \ø£ å ´ +>± ‘êqT |ü ì #˚ k ÕÔ q Hêïs¡ T . π ø +Á<ä e T+Á‹ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ ¬s’˝Ò«XÊK |üs¡+>± õ˝≤¢≈£î #˚dæq n_Ûeè~∆ X¯Sq´eTHêïs¡T. q+<ë´\ bÕs¡¢yÓT+≥T |ü]~Û˝À πø+Á<äeT+Á‹ e\¢ ˇ]–+<˚$÷ ˝Ò<Hä êïs¡T. nuÛ´Ñ s¡T\ ∆ >∑TD>∑D≤\qT #·÷dæ z≥s¡T¢ z≥T y˚j·÷\ì ø√sês¡T. q+<ë´\ qT+∫ H˚s¡T>± ôV’≤<äsêu≤<äT, >∑T+≥÷s¡T≈£î ñ<äj·T+ y˚fi¯ ¬s’\T kÂø£sê´ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. Äj·Tq Ç+{Ï+{Ïø˘á ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü#ês¡+ #˚|ü{≤ºs¡T.

yÓ÷rq>∑sY &ç$»Hé˝À CÒ|” s√&éc˛ ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , @Á|æ ˝ Ÿ 2 2(ÄsY m Hé m ): ≈£ L ø£ { Ÿ | ü * ¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚dæ+~. ˝Àø˘ d ü ‘ êÔ b Õغ n~Û H ˚ ‘ · , eT˝≤ÿõ–] bÕs¡ ¢ y Ó T +{Ÿ nuÛ Ñ ´ ]ú »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD, myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú ø£{≤] lìyêdt‘√ ø£*dæ yÓ÷rq>∑sY &ç$»Hé˝Àì |üs¡«‘·q>∑sY, n˝≤¢|üPsY, uÀs¡ã+&É ÁbÕ+‘ê˝À¢ s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ˝Àø˘dü‘êÔ z ñ<ä´eT bÕغ nì, Á|ü»\ düeTdü´˝Ò mC…+&Ü>± b˛sê&ÉT‘·Tqï<äì C…|æ nHêïs¡T. Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q bÕ\q ø√dü+ ‘·eT ‘ê|üÁ‘·j·T+ nHêïs¡T. Á|ü » \T dü « #· à ¤ y Ó T Æ q bÕ\q ø√s¡ T ≈£ î +≥Tqï ˝Àø˘ d ü ‘ êÔ q T Ä<ä]+#ê\Hêïs¡T

.LS«¡rÛy©±sÕ‹[¨s AÕÿ*L`iÕ‹[ L][≤`∂ u°Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı GH{qs{qs DFyµ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LSx§¶ ¶ßÕfigSLiµ≥∂k

u…sTT˝Ÿô|’ {°&û|” myÓTà˝´Ò $&ÉT<ä\

k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ düuÛÑ\‘√ ø±+Á¬>dt˝À }|ü⁄ <ä÷≈£î&ÉT |ô +∫q H˚‘\· T ø£Ø+q>∑sY,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): ø£Ø+q>∑sY˝À ø±+Á¬>dt H˚‘·\T <ä÷≈£î&ÉT Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ düuÛÑ\T $»j·Te+‘·+ ø±e&É+‘√ Çø£ ‘·eT≈£î m<äTs¡T ˝Ò<äqï BÛe÷˝À ñHêïs¡T. ¬ødæÄsY ì»dü«s¡÷|ü+ @$T{° k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ\T yÓ\¢&ç+#ês¡ì nHêïs¡T. ¬ødæÄsY≈£î ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq ø±+Á¬>dt ø£ H êï n~Û ø ±s¡ + $÷<ä H ˚ yê´yÓ ÷ Vü ≤ + m≈£ î ÿe>± ñ+<ä ì e÷JeT+Á‹ l<Ûsä Y u≤ãT nHêïs¡T. n+<äTøπ bÕغì ø±+Á¬>dt˝À $©q|ü+™` #˚kÕÔeTì #Ó|æŒ e÷≥‘·bÕŒs¡Hêïs¡T. Äj·Tq bÕغ $©q+ #˚j·Tø£b˛sTTHê ø±+Á¬>dt bÕغøÏ e∫Ãq qwüº+ @$÷ ˝Ò<äHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä bÕغøÏ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± e´eVü≤]+∫ ‘Ó\+>±Dô|’ @Hê&ÉT e÷{≤¢&Éì |ü⁄≥ºeT<ÛäT˝≤+{Ï yê]øÏ ‘Ósêdü {Ϭø{Ÿ Çe«&É+ @$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. õ˝≤¢˝À \ø£å eT+~ j·TTe≈£î\≈£î ñbÕ<Û˚ \ø£å´+>± HÓ’|ü⁄D´+ yÓTs¡T>∑T|üπsÃ+<äT≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ •ø£D å Ç#˚Ã˝≤ ø±+Á¬>dt Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT+<∏äì ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À –]»qT\ n_Ûeè~∆øÏ ◊{°&û@ @sêŒ≥T≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á>±$÷D ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ìs¡T<√´>∑ j·TTer, j·TTe≈£î\ ñbÕ~Û ø£\Œq≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ ô|<ä›|”≥ y˚düTÔqï≥T¢ l<ÛäsYu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~∆ ø√dü+ Á|üD≤[ø£‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔHêï. ‘Ó \ +>±D Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ sêh @sêŒ≥T eTTkÕsTT<ë _\T¢ q T nôd+;¢˝À Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq |òüTq‘· á ÁbÕ+‘· Á|ü»\<˚qHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ ø£Ø+q>∑sY˝À ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ düu,ÑÛ ìC≤e÷u≤<é ,bÕ\eT÷s¡T˝À¢ sêVüQ˝Ÿ düu\ ÑÛ nq+‘·s+¡ ‘Ósêdü |üπscÕHé˝À |ü&ç+<äì m+|” nuÛÑ´]ú bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY yê´U≤´ì+#ês¡T. ø±+Á¬>dt˝À ‘ÓsêdüqT $©q+ #˚kÕÔqì e÷≥ Ç∫à yÓ÷dü+ #˚dæq ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY Ç|ü&ÉT H˚H˚yÓTÆHê sêdæ#êÃHê n+≥÷ >∑©¢ kÕúsTT Hêj·T≈£î&ç˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. bıqï+ ‘êqT kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± $$<Ûä eT+&É˝≤˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡T. ‘·q Á|ü‘·´s¡Tú\T ‘·eTô|’ qeTàø£+ ˝Òø£ ˇø£s¡T yÓ÷&ûô|’, eTs=ø£s¡T πød”ÄsYô|’ Ä<Ûës¡|&ü ܶsì¡ m<˚y› ê #˚XÊs¡T. ‘Ósêdü n~ÛH‘˚ · øπ d”ÄsY~ kÕe÷õø£ es¡Z Hê´j·T+ ‘·|üŒ kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø±<äì {°|”d”d” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø£≥Tø£+ eTè‘·T´+»j·T+ nHêïs¡T. ‘·eT kÕ«s¡ú Á|ü j Ó ÷ »Hê\ ø√dü + ‘Ó \ +>±D ñ<ä ´ e÷ìï

Ä~˝≤u≤<é , @Á|æ ˝ Ÿ 2 2(ÄsY m Hé m ): s¡ ; d” » Hé ≈ £ î dü+ã+~Û+∫q e] <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢ |üP]Ô>± #˚|ü&É‘êeTì, –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ø£*Œ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 25 qT+∫ <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢ #˚|≥ ü qº Tqï≥T¢ C…dæ ‘Ó*bÕs¡T. eT+∫sê´\, ìs¡à˝Ÿ &ç$»Hé˝Àì s¬ ‘’ T· \ e<ä› qT+∫ ◊πø|”, &ûÄsY&û@, ◊{°&û@, &ûd”m+mdt, |”@d”mdt πø+Á<ë\ <ë«sê á ø=qT>√fi¯ó¢ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ $e]+#ês¡T. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q nìï #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK n~Ûø±] edü+‘Ysêyé <˚XŸbÕ+&˚ á y˚Ts¡≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T.mø£ÿ&É ≈£L&Ü ¬s’‘·T\≈£î Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü #·÷düTÔHêïeTì nHêïs¡T.

$ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡ì nHêïs¡T. #=|üŒ<ä+&ç Á|ü#ês¡+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕúìπø‘·s¡T\≈£î, e\yê<äT\≈£î bÕغ myÓTà˝Ò´, m+|” {Ïø¬ ÿ≥T¢ Ç∫à ñ<ä´e÷\T #˚dqæ Hêj·T≈£î\≈£î πød”ÄsY yÓTT+&ç #ÓsTT´ #·÷bÕs¡ì nHêïs¡T. πød”ÄsY ‘·q düreTDÏøÏ ≈£L&Ü mø£ÿ&√ ˇø£ #√≥ {Ϭøÿ{Ÿ Ç∫à b˛{°˝À ì\u…&ç‘˚ |ü<äe⁄\˙ï ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ e#˚Ãeì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ kÕe÷õø£ Hê´j·T+ n+≥÷H˚ ˇπø kÕe÷õø£ esêZìï n_Ûeè~∆ #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.

J&çyÓT≥¢˝À wü]à\ s√&éc˛ ôV’≤<äsêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): |üqTï\T, #ÛêØ®\T ô|+#·T‘·÷ Á|ü»\ q&ç¶ $]∫+~ øÏsD ¡ Y düsêÿπsqì yÓm’ dt wü]à\ nHêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± J&çyÓT≥¢˝Àì cÕ|üPs√¢ ìs¡«Væ≤+∫q s√&é c˛˝À ÄyÓT Á|üdü+–+#ês¡T. n~Ûø±s¡|üøå±ìï ø±\sY |ü≥Tº≈£îì Á|ü•ï+#ê*‡q #·+Á<äu≤ãT ‘·qπø$÷ |ü≥ºq≥Tº e´eVü≤]+#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. á ◊<˚fi¯¢ <äTsêàs¡Z ø±+Á¬>dt bÕ\qô|’ mes¡÷ düŒ+~+#·˝<Ò ìä Äy˚<qä e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغøÏ ø=eTTàø±j·T&É+ #·+Á<äu≤ãT e\¢H˚ nsTT´+<äHêïs¡T. á Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø±bÕ&˚+<äT≈£î neXÊ«dü+ ô|&ç‘˚ bÕ˝§Zq˝Ò<äHêïs¡T. Á|üC≤düeTdü´\ô|’ b˛sê&ç+~ »>∑qqï e÷Á‘·yT˚ qì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Á|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡yT˚ »>∑qqï eTTK´eTqT≈£îHêï&Éì, |ü<eä ⁄\qT ôd’‘+· ˝…ø£ÿ#˚j·T˝Ò<äì nHêïs¡T. ∫e]øÏ C…’\T≈£î ≈£L&Ü yÓfi≤¢&Éì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\T mìï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚dæHê zfÒùdeTT+<äT ˇø£ÿkÕ] Ä˝À∫+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. yÓ’mdtÄsY d”|”øÏ zfÒdæ sê»qï sê»´+ ‘Ó#·TÃø√yê\ì z≥s¡¢≈£î wü]à\ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. zfÒùd eTT+<äT yÓ’mdtqT >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#·TÃø√yê\Hêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ22(ÄsYmHém): ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ ô|<ä›|ü*¢ {°&û|” myÓTà˝Ò´ $»j·Ts¡eTD≤sêe⁄ u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä\ nj· ÷ ´s¡ T . s¡ ÷ . 90 \ø£ å \ |ü { Ï º y ˚ ‘ · π ø dü T ˝À $»j·Ts¡eTD≤sêe⁄qT u§˝≤¢s¡+ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæq $wüj·T+ $~‘·y˚T. mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± b˛©düT\T #˚dæq ‘·ìF\˝À 90 \ø£\ å s¡÷bÕj·T\T |ü≥Tºã&çq øπ düT˝À ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ ô|<ä|› *ü ¢ {°&|û ” myÓTà˝Ò´ $»j·T s¡eTD≤sêe⁄qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. &ÉãT“ |ü{Ϻy˚‘· πødüT˝À u§˝≤¢s¡+ b˛©düT\T Äj·TqqT ‘·eT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ kı+‘· |üPNø£‘T· ôÔ |’ Äj·TqqT u…sTT˝Ÿ $÷<ä $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ç{°e\ mìïø£ \ dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± b˛©dü T \T eTTeTàs¡ + >± ‘· ì F\T ìs¡«Væ≤düTÔqï düeTj·T+˝À 90 \ø£å\ q>∑<äT |ü≥Tºã&ç+~. n|üŒ{À¢H˚ $»j·Ts¡eTD≤sêe⁄‘√ bÕ≥T eTs√ Ç<ä›]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Ç~ Äj·Tq≈£î #Ó+~q &ÉãT“>± ‘˚*+~.

eT∞fl ªeT+Á‘· 2µô|’ <äèwæº |ô {Ïqº #êØà ¬øØsY yÓTT<ä{À¢ #ê]à+>¥ ã÷´{° #êØà #˚dæq >±¢eTs¡dt s√˝Ÿ‡ ‘·q≈£î Ç+‘˚ ù|s¡T rdüTø=#êÃjÓ÷, n+‘·≈î£ $T+∫ ‘·qT #˚dqæ µeT+Á‘·µ dæìe÷ #êØàøÏ q{Ï>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó∫Ã+~. <ëìøÏ ø=qkÕ–+|ü⁄>± eTs√ Vü≤Ás¡sY Á~∏\¢sY ø£<∏ë+X¯+‘√ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï µeT+Á‘· 2? dæìe÷˝À ≈£L&Ü #êØà ©&é s√˝Ÿ #˚k˛Ô+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ˝≤+#·q+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á dæìe÷ yÓTT<ä{Ï ôw&É÷´˝Ÿ Ç|üŒ{Ïπø |üPs¡ÔsTT´+~.Ä ‘·sê«‘· #êØà Á|ü‹ |òüT≥q dæ ì e÷‘√ _J ne«&É+ e\¢ á dæ ì e÷ì ø±dü Ô |üø£ÿq ô|{≤ºs¡T. Á|ü ‹ |ò ü T ≥q dæ ì e÷ ]©CŸ ≈ £ L & Ü nsTTb˛e&É + ‘√ #êØà Ç|ü  &É T eT∞fl µeT+Á‘· 2? ô|’ bò˛ø£dt ô|{Ï+º >¥. á dæìe÷ ‘êC≤ ôw&É÷´˝Ÿ ìqïì qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é ˝À ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. µeT+Á‘·µ dæìe÷ì $T+∫ ñ +≥T+<äì n+≥Tqï á dæìe÷ <ë«sê ø¬ $ dürwt <äsÙ¡ ≈£î&ÉT>± |ü]#·j·T+ ne⁄‘·THêï&ÉT. uÀHê\ lø±+‘Y á dæìe÷ì ì]àdüTÔHêï&ÉT.

Printed, Published, edited and owned by V.Srinivas Reddy. Published from H.No.1-2-125/1, “Pithruchaya Nilayam”, Shanthinagar, Adilabad -504001 Cell No.9440231967. Printed at SAI KRISHNA PRINTERS, D.No.7-7-86/1, NEAR COLLECLTOR CHOWK, ADILABAD. email : prajajyothi@yahoo.co.in FAX: NO: 08732-236967

23 praja  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you