Page 1

RNI. REGD. NO. APTEL/2010/33202

The Most Sensational Telugu Daily in Andhra Pradesh

POSTAL.REGD. NO.AP/ VJ /GTR / 58 / 2005

]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT

wüß>∑sY n~Ûø£ãs¡Te⁄ ø=\ÁkÕº˝Ÿ düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïsê?

nÁø&Ï fç wÒ Hü é ns¡‘Ω ‘· √ 7 m&çwqü ‘¢ √ 12 ù |J\‘√ ~–«»j·T+>± |Á #ü T· ]‘·eTe⁄‘·Tqï ø±ø£rj·T ~q|ü‹Á ø£

Á|üø±X¯yéT õ˝≤¢ |ü]~Û˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]\® T, eTTì‡|ü˝,Ÿ eT+&É\, s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\, >±ÁeTkÕúsTT ]b˛s¡ºs¡T¢>± |üì#˚j·TT≥≈£î bÕ‹Áπøj·T nqTuÛeÑ + ñqï nuÛ´Ñ s¡T\∆ T dü+|Á~ü +#·>\∑ s¡T.

ôd˝Ÿ : 9393214032-9346485756 23`7-2013

eT+>∑fiy ¯ ês¡+

m&ç≥sY ÇHé N|òt : u…qØ®Hê<Ûé

>∑T+≥÷s¡T

s¡÷ ` 4-00

| ù J\T : 8 G 4

dü+|ü⁄{Ï ` 10

dü+∫ø£ ` 84

Published from : GUNTUR, KHAMMAM, ANANTAPUR, KAKINADA, WARANGAL, KADAPA & KURNOOL

E-mail : kakatiyadaily@gmail.com - banargenath@gmail.com

d ô H˚w ‡ q ü ˝Ÿ q÷´dt≈î£ ˝≤–Hé ne«+&ç :

www.kakatiyadaily.com

l $»j·T HêeTdü+e‘·‡s¡+, <äøÏåHêj·TD+, Á^wüàs¡T‘·Te⁄, ÄcÕ&Ée÷dü+, X¯óø£¢|üø£å+, ‹~Û : bÕ&É´$T sê.10.01- qø£åÁ‘·+ : ñ.cÕ ñˆˆ 7.55 es¡´® + : ñˆˆ 11.41`1.11 sêVüQø±\+ : kÕˆˆ 3.00`4.30 - <äTs¡TàVüAs¡+Ô : ñˆˆ 8.24`9.12- j·TeT>∑+&É+ : ñüˆü ˆ 9.00`10.30- dü÷s√´<äjT· + : 5.40 dü÷sê´düeÔ Tj·T+ : 6.33

X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

j·T+.&ç. U≤•+

#·+Á<ëãT eP´Vü‰‘·àø£ eTÚq+ô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã ‘Ó\+>±Dô|’ Çs¡TÁbÕ+‘ê\ H˚‘·\T |üs¡düŒs¡ $eTs¡Ù\T nsTTHê H√s¡TyÓT<ä|ì ü {°&| û ” XÁ D ‚ T\T ôV≤’ <äsêu≤<é,é p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) sêÁwüº $uÛ»Ñ q≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·T+<äì edüTqÔ ï yês¡\Ô H˚|<ü ´ä∏ +˝À {°&|û ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT eTÚqeTTÁ<ä <ë˝≤Ãs¡T. ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T me]øÏ yês¡T $&çb˛sTT $eTs¡Ù\T #˚dTü ≈£î+≥T+fÒ.. {°&|û ø” Ï #Ó+~q Çs¡TÁbÕ+‘ê\ H˚‘\· T e÷Á‘·+ H√s¡TyÓT<ä&+É ˝Ò<Tä . n~ÛH‘˚ · Ä<˚XÊqTkÕs¡+ mes¡÷ $uÛ»Ñ qô|’ düŒ+~+#˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£îsêe&É+ ˝Ò<Tä . ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ø±<äì øπ +Á<ä Vü≤À+eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈î£ e÷sY wæ+&˚ ìs¡«Væ≤+∫q nœ\|üøå£ düe÷y˚X+¯ ˝À.., n˝≤π> bÕغ eTVü‰Hê&ÉT˝À rsêàq+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ dü+<äs“¡ +¤ e∫Ãq|ü⁄Œ&Ó˝≤¢ ªª #ÓbÕŒ*‡+~ #ÓbÕŒeTì.. Ç+ø± #Óù|Œ<˚$T ˝Ò<Tä μμ nì #·+Á<äu≤ãT #ÓãT‘·÷ edüTHÔ êïs¡T. 2009 &çôd+ãs¡T9q n|üŒ{Ï øπ +Á<äV≤ü À+eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ Á|üø≥£ q #˚dqæ ‘·sê«‘· d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \‘√ sêJHêe÷\ e´eVü‰sêìï q&ç|+æ ~ #·+Á<äu≤uÒqqï $eTs¡Ù\T yÓTT<ä{Ï qT+N edüTHÔ êïsTT. n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ s√X¯jT· ´, Ç|üŒ{Ï øπ +Á<äeT+Á‹ ∫s¡+J$‘√ ø£\dæ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥TqT n&ÉT≈¶ î£ Hêïs¡H˚ ì+<äqT Äj·Tq yÓ÷düTHÔ êïs¡T. ákÕ] n≥Te+{Ï $eTs¡Ù\≈£î <ä÷s¡+>± ñ +&Ü\ì ìs¡sí TT+∫q≥T¢ bÕغ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. ‘Ó\+>±D düTìï‘·yTÓ qÆ n+X¯+.. eTq+ s¬ +&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕغì ø±bÕ&ÉTø√yê*‡q u≤<Û´ä ‘· n+<ä]ô|’ ñ+~. ã+‹ ø±+Á¬>dt ø√s¡T˝º À ñ+~. mes¡÷ e÷{≤¢&øÉ b£ ˛e&ÉyT˚ eT+∫<äì bÕغH‘˚ \· qT #·+Á<äu≤ãT Væ≤‘·uÀ<Ûä #˚dqæ ≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. B+‘√ ‘Ó\+>±D yÓTT‘·+Ô e´eVü‰s¡+ô|’ bÕغøÏ #Ó+~q Ç≥T ‘Ó\+>±Dyê<äT\T>±˙, n≥T d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T düŒ+~+#·&+É ˝Ò<Tä . eTTK´+>± ø√sYø$£ T{° ‘·sê«‘· Çs¡TÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q H˚‘\· T |üsd¡ Œü s¡+ $eTs¡Ù\T #˚dTü ≈£îHêï {°&|û ” qT+∫ ô|<ä>› ± düŒ+~+∫q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. ‘Ó\+>±D˝À yÓTT<ä{Ï qT+∫ {°&|û ø” Ï ã\yÓTqÆ ø±´&ÉsY ñ+~. ˇø£yfi˚ ¯ sêÁwü+º @s¡Œ&ç‘˚ á ÁbÕ+‘·+˝À qwü+º »s¡>≈∑ î£ +&Ü #·÷düTø√e&ÜìøÏ Äj·Tq e÷{≤¢&≥É + ˝Ò<ìä #ÓãT‘·THêïs¡T. $uÛ»Ñ qqT >∑{>ºÏ ± e´‹πsøÏdTü qÔ ï d”e÷+Á<Û≈ä î£ #Ó+~q Ä bÕغ myÓTà˝Ò´ |üj÷· ´e⁄\ øπ X¯yé ≈£L&Ü @MT e÷{≤¢&≥É + ˝Ò<Tä . Äj·Tq düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìï >∑{>ºÏ ± $ì|ædTü qÔ ï eT+Á‹ >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄‘√ Ç{°e\ uÛ{Ò ° nsTT ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ #·]Ã+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ &Û©ç ˝¢ À @+ »s¡>u∑ À‘√+~ nqï $wüj÷· ìï ‘Ó\TdüTø√e&Üìπø Äj·Tq >∑+{≤qT ø£*dæq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±>±, ‘Ó\+>±D sêÁwü+º @s¡Œ&ç‘˚ #·+Á<äu≤ãT C≤rj·T sê»ø°j÷· ˝À¢ yÓfi¢‚ neø±X¯\T ñHêïj·Tì bÕغ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. Ä+Á<Ûä sêÁcÕºìøÏ düTBs¡øÈ ±\+ eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚dqæ Äj·Tq sêÁwü+º s¬ +&ÉT>± $&çb˛‘˚ @<√ ˇø£ ÁbÕ+‘êìøÏ |ü]$T‘·+ ø±e&ÜìøÏ dæ<+∆ä >± ˝Òsì¡ n+≥THêïs¡T. Äj·Tq bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ kÕúHêìøÏ b˛{° #˚ùd Ä˝À#·q˝À ñqï≥T¢ bÕغ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. sêÁwüº $uÛ»Ñ q »]–‘˚ #·+Á<äu≤ãT C≤rj·T sê»ø°j÷· ˝À¢øÏ yÓfi‘¯ ês¡ì, Á|ü<ëÛ ì |ü<$ä #˚|&ü TÉ ‘ês¡ì >∑‘+· ˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT >±* eTT<äTø› è£ wüeí T Hêj·TT&ÉT #Ó|Œæ q $wüj÷· ìï >∑Ts¡TÔ #˚dTü HÔ êïs¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D Çyê«\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+, øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+fÒ ‘êeTT ≈£L&Ü #˚ùd<˚$T ˝Ò<ìä bÕغ H˚‘\· ‘√ #Ó|Œæ q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ $uÛ»Ñ q »]–‘˚ ø±+Á¬>dt e´eVü≤]+∫q rs¡TqT ‘·|⁄ü Œ|ü≥&º ÜìøÏ Á|üdTü ‘Ô +· Äj·Tq eP´Vü‰‘·àø£+>± eTÚq+ bÕ{ÏdTü HÔ êïs¡ì n+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt ìs¡j í T· + yÓ\Te&ç‘˚ ‘·|Œü #·+Á<äu≤ãT eTÚq+ M&Ésì¡ #ÓãT‘·THêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ u≤ãT eP´Vü‰‘·àø£ eTÚq+ bÕغøÏ @ y˚Ts¡≈î£ ˝≤uÛ+Ñ #˚≈L£ s¡T‘·T+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

ôV≤’ <äsêu≤<é,é p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) Ç{°e\ &Û©ç ˝¢ À »]–q ø±+Á¬>dt ø√sYø$£ T{° $esê\qT ©ø˘#d˚ qæ Á‹eT÷s¡T\Ô ô|’ n~ÛcÕºq+ d”]j·Tdt>± ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. sêÁcÕºìï $uÛõÑ +#ê˝≤? düyTÓ øÆ ´£ +>±H˚ ñ+#ê˝≤ nH˚ $wüjT· yÓTÆ s√&ée÷´|t‘√ sêyê\ì bÕغ n~ÛcÕºq+ dü÷#·q y˚Ts¡≈î£ eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç,¶ ñ |üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰, Á|ü<X˚ Ÿ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå &ÉT u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD ø√sYø$£ T{°˝À Á|ü»+fÒwHü é Ç∫Ãq $wüjT· + $~‘·yT˚ . nq+‘·s+¡ yê{Ï $esê\qT ‘·eT≈£î ‘√∫q $<Û+ä >± á eTT>∑TsZ T¡ H˚‘\· T y˚sπ «s¡T>± MT&çj÷· ≈£î ©≈£î\T Ç#êÃs¡T. Ç~ ø±düÔ Çs¡TÁbÕ+‘ê\ H˚‘\· eT<Û´ä $yê<ä+>± e÷]+~. d”m+ øÏsD ¡ ,Y |”dd” ” u§‘·‡\T ‘êeTT ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± >∑{>ºÏ ± yê~+#êeTì ©≈£î\T Ç#˚ÃXÊs¡T. u§‘·‡ nsTT‘˚ ˇø£&TÉ >∑T eTT+<äT≈£î y˚dæ sêÁwü+º düyTÓ øÆ ´£ +>±H˚ ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£îHêïqì, ˇø£yfi˚ ¯ $uÛ»Ñ q nìyês¡´yÓT‘Æ ˚ 25@fi¯¢ bÕ≥T ôV≤’ <äsêu≤<éqT j·T÷{°>± ñ+#ê\ì #Ó|Œæ q≥T¢ ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰ e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± Á|ü»+fÒwHü é Ç∫Ãq≥T¢

ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D Ç∫ÃHê Á¬ø&ç{Ÿ <äø£ÿ≈£î+&Ü eP´Vü≤s¡#·q ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+˝À {°ÄsYmdt bÕÁ‘· nedüs¡eTì yê´K´ ôV’≤<äsêu≤<é,p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) ‘Ó\+>±D ø√dü+ u§+‘·|ü⁄s¡T>∑THÓ’Hê eTT<ë›&ÉT‘ê.. ≈£îwüߺs√–ì øö–*+#·T≈£î+{≤.. Ç~ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ‘·s¡#·÷ #Óù|Œe÷≥\T. n+‘Ó+<äT≈£î ‘Ó\+>±D Çe«+&ç.. bÕغì $©q+ #˚kÕÔ nì &Û©ç ¢ ô|<ä\› Çfi¯¢ #·T≥÷º Á|ü<øä D åÏ \T ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±D sêÁwü+º Ç#˚Ã+<äT≈£î yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ yês¡\Ô T edüTqÔ ï H˚|<ü ´ä∏ +˝À ñqï≥T¢+&ç øπ d”ÄsY yÓK’ ]˝À e÷s¡TŒ ø£ì|æk˛Ô+~. $©q+ Á|ü‹bÕ<äq≈£î düùd$Tsê n+≥THêïs¡T. dü«j·T+>± ‘êH˚ $©q+ #˚kÕÔqì eTT+<äT≈£î e∫Ãq >∑T˝≤; <äfi¯|ü‹ Ç|ü⁄Œ&ÉT m+<äT≈£î eTqdüT e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡H˚ $wüj·TyÓTÆ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq #·sá »s¡T>∑T‘√+~. ‘Ó\+>±D n+fÒH˚ {°ÄsYmdt.. {°ÄsYmdt n+fÒH˚ ‘Ó\+>±D nH˚ Ø‹˝À >∑‘· |üHï˚ +&˚fió¯ >¢ ± ñ<ä´eT+ ø=qkÕ–+~. nìï bÕغ\≈£î Hê\T>∑T mC…+&Ü\T+fÒ.. ‘·eT≈£î e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D ˇø£ÿfÒ mC…+&Ü nì Ä bÕغ H˚‘\· T >∑{>ºÏ ± #ÓãT‘·÷ e#êÃs¡T. bÕغ $~Û$<ÛëHê\T, {°ÄsYmdt n~ÛH‘˚ · e´eVü‰s¡X*’Ë m˝≤ ñHêï..eTTK´+>± q#·Ãø£b˛sTTHê øπ e\+ ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyTÓ +{Ÿ‘√ Ä bÕغì Á|ü»\T ≈£L&Ü ø±<äq˝Òøb£ ˛j·÷s¡T. á Áø£eT+˝À øπ d”ÄsY Bø£å #˚dæ 2009 &çôd+ãs¡T9e ‘˚Bq øπ +Á<ä+ qT+∫ ‘Ó\+>±D Á|üø≥ £ q #˚sTT+#·&+É ˝À dü|òü©ø£è‘·eTj·÷´s¡T. nsTT‘˚ yÓ+≥H˚ πø+Á<ä+ yÓqøÏÿ yÓfi¯¢&É+.. ‘·<äq+‘·s¡ |ü]D≤e÷\T {°ÄsYmdt≈î£ u≤>± ˝≤_Û+#êsTT. ‘Ó\+>±D˝À @¬øø’ £ ã\yÓTqÆ sê»ø°jT· X¯ø>ÔÏ ± Ä$s¡“$¤ +#˚+<äT≈£î n$ m+‘√ <√Vü≤<ä|&ü ܶsTT. 1969 qT+∫ yÓ÷dü+ #˚dTü qÔ ï ø±+Á¬>dt.. m˝≤>√ ‘Ó\+>±D Çe«<äì uÛ≤$+∫q >∑T˝≤; <äfi|¯ ‹ü .. sê»ø°jT· Á|üÁøÏjT· ‘√H˚ sêÁwü+º kÕ~Û<ë›eTì eP´Vü≤s¡#q· #˚XÊs¡T. j·÷∫+#·&+É m+<äT≈£î.. XÊdæ+∫ ‘Ó\+>±D kÕ~Û<ë›+ nH˚ ìHê<ëìï m‘·T≈Ô î£ Hêïs¡T. e+<ä nôd+;¢, 15 bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ kÕúHê\qT ø¬ e’ dü+ #˚dTü ≈£î+fÒ øπ +Á<ä+ ~– e∫à ‘Ó\+>±D Ç∫à b˛‘·T+<äì #ÓãT‘·÷ e#êÃs¡T. mìï ñ<ä´e÷\T #˚dHæ ê øπ +Á<ä+ #·*+#·&+É ˝Ò<ìä , n+<äTøπ m+|”\ dü+K´ ñ+fÒH˚ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·e#·Ãì øπ d”ÄsY uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. á ~X¯>± ø±sê´#·sD ¡ ‘√ eTT+<äT≈£î yÓfió¯ ‘·Tqï {°ÄsYmdt≈î£ ø±+Á¬>dt }Væ≤+#·ì cÕø˘ Ç#˚Ã+<äT≈£î düe÷j·T‘·eÔ Te⁄‘√+~. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ sêÁwüº $uÛ»Ñ q≈£î nqT≈£L\+>± ìs¡j í T· + rdüT≈£îH˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. n<˚ »]–‘˚ ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt nq÷Vü≤´+>± |ü⁄+E≈£î+≥T+~. ‘Ó\+>±D Ç#êÃø£ {°ÄsYmdt‘√ |üì @+ ñ+≥T+<äì, Ä bÕغ $©q+ ø±ø£ ‘·|Œü <äì ø±+Á¬>dt H˚‘\· T #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, $©HêìøÏ dæ<+∆ä >± ˝Òì øπ d”ÄsY.. ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D Ç∫ÃHê Á¬ø&ç{Ÿ Ä bÕغøÏ <äøÿ£ ≈£î+&Ü eP´Vü‰\T s¡∫düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D sêÁwü+º @s¡Œ&çHê {°ÄsYmdt ñ+≥T+<äì, ø±+Á¬>dt sêÁwü+º ÇdüT+Ô <äqï qeTàø£+ ‘·eT≈£î ˝Ò<ìä øπ d”ÄsY |ü\Ty˚~ø£\ô|’ u≤Vü‰≥+>±H˚ #ÓãT‘·THêïs¡T. ˇø£yfi˚ ¯ sêÁwüº Ç∫ÃHê ‘Ó\+>±D |ü⁄q]ïsêàD+˝À {°ÄsYmdt ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. {°ÄsYmdt ˝Ò≈î£ +fÒ ˙s¡T, ñ<√´>±\T, uÛ÷Ñ eTT\T ‘·~‘·s¡ $wüj÷· ˝À¢ ‘Ó\+>±D qwübº ˛j˚T neø±X¯+ ñ+<äì øπ d”ÄsY yê~düTHÔ êïs¡T. n+<äTøπ nìï n+XÊ\T |üPs¡j Ô T˚ ´ es¡≈î£ {°ÄsYmdt ñ +&Ü*‡+<˚qì Á|ü»˝À¢ yÓfi≤¢\qT≈£î+≥THêïs¡T. n<˚ düjT· eT+˝À ñ<ä´e÷ìï ∫Á‘· s¡÷|ü+˝À ‘Ó\+>±Dyê´|ü+Ô >± Á|ü<]ä Ù+∫ ñ<ä´eT+‘√H˚ sêÁwü+º kÕ<Û´ä yÓT+Æ <äì #Ó|Œæ , n+<äT˝À {°ÄsYmdt bÕÁ‘·qT $e]+#˚+<äT≈£î dæ<e›ä Te⁄‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÇùdÔ ø±+Á¬>dtqT m˝≤ m<äTs√ÿyê˝À Ç|üŒ{Ï qT+#˚ Äj·Tq |üø±ÿÁ|üD≤[ø£ s¡∫düTHÔ êïs¡ì bÕغ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.

yês¡Ô˝§#êÃsTT. á eTT>∑TZs¡T H˚‘·\T ‘·eT≈£î ‘√∫qØ‹˝À |ü]dæú‘·T\qT ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·T≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡T. ø√sYø$£ T{° $wüj÷· \T |üÁ‹ø£˝À¢ es¡Tdü>± ø£<Hä∏ ê\T sêe&É+‘√ Çs¡TÁbÕ+‘ê\ H˚‘˝· À¢ n+<√fi¯q yÓTT<ä˝+’… ~. $wüj÷· ìï ø=+‘·eT+~ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T n~ÛcÕºq+ <äèwæøº Ï rdüTø¬ fi≤¢sT¡ . düTìï‘·yTÓ qÆ ‘Ó\+>±D n+XÊìï á eTT>∑TsZ T¡ H˚‘\· T eT]+‘· »{Ï\+ #˚XÊs¡ì yês¡T |òsæ ê´<äT #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*dæ+~. u≤<Û´ä ‘·>± e´eVü≤]+#ê*‡+~b˛sTT nqedüs¡ $wüj÷· \qT Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ rdüTø=∫à >∑+<äs>¡ √fi¯+ düèwæº+#ês¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>±.. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ $uÛÑ»qπø yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·T+<äì edüTÔqï yês¡\Ô T eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &çø¶ Ï s¡T∫+#·&+É ˝Ò<Tä . n~ÛcÕºq+ eT÷&é ‘Ó\TdüTø=ì Äj·Tq &Ó˝’ ≤e÷˝À |ü&ܶsì¡ #ÓãT‘·THêïs¡T. eTTK´+>± sêÁcÕºìï $uÛõÑ +#ê\ì n~ÛcÕºq+ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+fÒ øÏsD ¡ Y @+ #˚kÕÔsH¡ ~˚ Ç+ø± nqTe÷q+>±H˚ ñ+~. á HÓ\ 12e ‘˚Bq ø√sYø$£ T{° düe÷y˚XÊìøÏ eTT+<äT Äj·Tq bÕغ n~ÛHÁ˚ ‹ k˛ìj·÷>±+BÛì sêJHêe÷ #˚kÕÔqì #Ó|Œæ q≥T¢ yês¡\Ô T e#êÃsTT. nsTT‘˚ Ä yês¡\Ô qT

yÓ+≥H˚ K+&ç+#ês¡T. n~ÛcÕºq+ ìs¡j í ÷· ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤qì #ÓbÕŒs¡T. ø±˙ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥TqT |üP]ÔkÕúsTT˝À e´‹πsøÏdTü ï‘·ï øÏsD ¡ .Y . sêÁcÕºìï $uÛõÑ ùdÔ @+ #˚j÷· \H˚ $wüjT· +ô|’ Ç+ø± &Ó˝’ ≤e÷˝ÀqT ñ qï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘êqT sêÁwüº $uÛ»Ñ q≈£î e´‹πsøÏdTü HÔ êïqì #ÓãT‘·÷H˚ n~ÛcÕºq+ ìs¡j í ÷· ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤qì #ÓbÕŒs¡T. Ä e÷≥\ MT<ä øÏsD¡ Y ì\ã&É‘êsê ˝Ò<ë nH˚~ dü+<˚V≤ü +>±H˚ ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTTHê, øÏsD ¡ Y sêJHêe÷ #˚kÕÔsê? ø=qkÕ>∑T‘êsê nH˚ $wüj÷· ìï Á|üdTü ‘Ô +· n~ÛcÕºq+ ≈£L&Ü ô|<ä>› ± |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<ìä n+≥THêïs¡T. 2009 &çôd+ãs¡T 9q ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏjT· ≈£î nôd+;¢˝À rsêàq+ Á|ü‹bÕ~+#ê*‡q düeTj·T+˝À øÏsD¡ Y d”Œø£s>Y ± ñHêïs¡T. Ä dü+<äs“¡ +¤ ˝À ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± Äj·Tq ìs¡«Væ≤+∫q bÕÁ‘·ô|’ ≈£L&Ü n~ÛcÕºHêìøÏ düŒwü‘º · ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. <ëìï |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø=ì sêÁwüº $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À eTT+<äT&ÉT y˚dTü qÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+.


2

>∑T+≥÷s¡T eT+>∑fiy¯ ês¡+ 23 E˝…’

2013

Á|üe÷<äø£s¡+>± |ô ]–q >√<ëe]

es¡<ä ˙{Ï˝À e+<ä˝≤~>± Á>±e÷\T ‘êC≤ |ü]dæú‘·T\ô|’ d”m+≈£î d”mdt ìy˚~ø£ |ü.>√. õ˝≤¢˝À 2,000 eT+~ ‘·s*¡ +|ü⁄ zô|Héø±dt\º ˝À ì*∫q u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ô eT÷&√ Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£ ñ|üdü+Vü≤s¡D

\+ø£ Á>±e÷\˝À dü+Ô _Û+∫q »qJeq+ es¡<ä u≤~Û‘T· \qT Ä<äT≈£î+{≤+ : eT+Á‹ ‘√{≤ sê»eT+Á&ç, E˝…’ 22(ø±ø£rj·T) : uÛ≤Ø esê¸\ ‘êøÏ&‘ç √ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ n‘·˝≤≈£î‘·\eTe⁄‘√+~. õ˝≤¢˝Àì <Ûeä fi‚X«¯ s¡+ u≤´πsJ e<ä› k˛eTyês¡+ >√<ëe] q~ ˙{ÏeT≥º+ eT]+‘· ô|]– 17.2 n&ÉT>∑T\≈£î #˚sT¡ ≈£î+~. |ü⁄wüÿsê\ sπ e⁄ e<ä› 60 n&ÉT>∑T\ y˚Ts¡ ˙{ÏeT≥º+ ñ+&É>± 18.5 \ø£\å T ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ $&ç∫ô|{≤ºsT¡ . ‘êC≤ |ü]dæ‘ú T· \ H˚|<ü ´ä∏ +˝À <Ûeä fi‚X«¯ s¡+ e<ä› eT÷&√ Á|üe÷<äd÷ü ∫ø£qT m>∑Ts¡yù˚ d neø±XÊ\T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. m&É‘]Ó |æ ˝Ò≈î£ +&Ü ≈£îs¡TdüTqÔ ï uÛ≤Ø esê¸\‘√ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì \+ø£ Á>±e÷\T |üP]Ô>± ˙≥eTTì>±sTT. Á|üdTü ‘Ô +· á õ˝≤¢˝À <ë<ë|ü⁄ 100≈£î ô|>’ ± Á>±e÷\T »\~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿø√>± n~Ûø±s¡T\T düTe÷s¡T 3,200 eT+~ì düTs¡ø‘åÏ · ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +#ês¡T. njÓ÷<Û´ä \+ø£, |ü⁄#·Ã\¢+ø£, qsê‡|ü⁄s¡+ |ü]~Û˝Àì ø=ìï Á>±e÷\˝ÀqT ˙s¡T Çfi¯fl˝ÀøÏ #˚]+~. bÂs¡$í T b˛≥T ø±s¡D+>± ˙s¡T düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ yÓfifl¯ øb£ ˛e&É+ ≈£L&Ü düeTdü´qT rÁe‘·s+¡ #˚jT· >± á Á>±e÷˝À¢ eT÷&ÉT s√E\T>± sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. KeTà+ õ˝≤¢˝Àì es¡<ä Á|üu≤Û $‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ düV‰ü j·T #·s´¡ \ ø√dü+ uÛÁÑ <ë#·˝≤ìøÏ s¬ +&ÉT ÄØà ôV≤*ø±|üsº T¡ ¢ k˛eTyês¡+ #˚sT¡ ≈£îHêïsTT. Á|üdTü ‘Ô +· uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› >√<ëe] ˙{ÏeT≥º+ 56 n&ÉT>∑T\T ñ+~. $.ÄsY.|ü⁄s¡+ eT+&É\+ sπ K|ü*˝¢ À ôV≤*ø±|üsº ¢¡ <ë«sê ÄVü‰s¡ bı{≤¢\qT düuŸ ø£˝ø… sº£ Y Hêsêj·TD uÛsÑ ‘¡ Y >∑TbÕÔ es¡<ä u≤~Û‘T· \≈£î n+~+#ês¡T. es¡<ä Á|üu≤Û $‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ düV‰ü j·T #·s´¡ \qT eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. eTT+|ü⁄≈£î >∑Ts¬ q’ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|ü»\qT düTs¡ø‘åÏ · ÁbÕ+‘ê\qT ‘·s*¡ düTqÔ ï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á s√E kÕj·T+Á‘êìøÏ es¡<ä ñ<Ûèä ‹ ‘·>π Z neø±X¯+ ñ qï≥T¢ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. es¡<ä u≤~Û‘T· \qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ nìï $<Ûë\T>± Ä<äT≈£î+≥T+<äì kÕº+|ü⁄\T, ]õÅùdwº Hü é XÊU≤ eT+Á‹ ‘√≥ qs¡d+æ Vü≤+ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê˝À¢ 3,010 Á|ü»\qT düV‰ü j·Tø£ •_sê\≈£î ‘·s*¡ +#ês¡T. k˛eTyês¡+ <Ûeä ˝ÒX«¯ s¡+ e<ä› düsY Äs¡sú Y ø±≥Hé u≤´πsCŸqT dü+<ä]Ù+∫q nq+‘·s+¡ $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ n~Ûø±s¡T\T 17 \ø£\å ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ e~˝≤s¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. u≤´πsCŸ e<ä› es¡<ä |ü]dæ‹ú ì |üs´¡ y˚ø+åÏ #ê*‡+~>± n~Ûø±s¡T\qT eT+Á‹ Ä<˚•+#ês¡T. kÕ>∑T˙{Ï XÊK dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Ç+õ˙sY &ç.ø¬ .$.sêe⁄, myÓTà˝Ò´ sö‘·T dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄, myÓTੇ Ç+~s¡, e÷J myÓTੇ ø£+<äT\ <äTsπ wZ ,t ‘·~‘·sT¡ \T eT+Á‹‘√ bÕ≥T>± ñHêïs¡T. uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>± ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À <Ûeä fi‚X«¯ s¡+ u≤´πsCŸ e<ä› >√<ëe] ˙{Ï eT≥º+ ô|]–b˛‘·Tqï ‘·sT¡ D+˝À 1300≈£î ô|>’ ± Á|ü»\qT k˛eTyês¡+ düV‰ü j·Tø£ •_sê\≈£î ‘·s*¡ +#ês¡T. ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ˙‘·÷ ≈£îe÷sY Á|ükÕ<é, Ç‘·s¡ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, b˛©düT n~Ûø±s¡T\T es¡<ä u≤~Û‘· ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. uÛ≤Ø esê¸\≈£î eT]+‘· qwü+º yê{Ï\≈¢ î£ +&Ü #˚|&ü TÉ ‘·Tqï #·s´¡ \qT |üs´¡ y˚ø+åÏ #ês¡T. m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝À¢ esê¸\ ø±s¡D+>± uÛ≤Ø>± es¡<ä ˙s¡T #˚sT¡ ≈£î+≥Tqï <Ûeä fi‚X«¯ s¡+ u≤´πsCŸ qT+∫ 17 \ø£\å ≈£L´ôd≈£îÿ\≈£îô|>’ ± ˙{Ïì düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ e~˝≤s¡T. ªª<Ûeä fi‚X«¯ s¡+ e<ä› |ü]dæ‹ú ì |üs´¡ y˚ødåÏ Tü HÔ êï+. õ˝≤¢˝À #ÓsT¡ e⁄\T, yê>∑T\T, e+ø£\qT ‘·ìF #˚dTü HÔ êï+. >√<ëe], <ëì ñ|üq<äT˝…q’ >ö‘·$T, e•wüº >√<ëe], Ç‘·s¡ q<äT\T ñ<Ûèä ‘·+>± Á|üeVæ≤düTHÔ êïsTTµµ nì n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. Bì ø±s¡D+>± b˛\es¡+ eT+&É\+˝À ˝À‘·≥Tº Á>±e÷\T rÁe+>± <Óã“ ‹Hêïj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø√qd”eT≈£î <ë<ë|ü⁄ 700 øÏ.$÷.\ <ä÷s¡+˝À n˝≤π> <˚M|ü≥ï+ @C…˙‡ ÁbÕ+‘êìøÏ 600 øÏ.$÷.\ <ä÷s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ |ü\T düV‰ü j·Tø£ •_sê\≈£î 1300≈£î ô|>’ ± es¡<ä u≤~Û‘T· \qT ‘·s*¡ +#ês¡T. õ˝≤¢˝À düV‰ü j·Tø£, |ü⁄qsêyêdü |üqT\T ô|<ä› m‘·TqÔ kÕ>∑T‘·THêïsTT. <˚M|ü≥ï+ @C…˙‡, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü»\qT düV‰ü j·Tø£ •_sê\≈£î ‘·s*¡ +#˚+<äT≈£î yÓ÷{≤sY uÀ≥T¢, Hê≥T |ü&eÉ \qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+∫q≥T¢ s¡+|ü#√&Ées¡+ düuŸ ø£˝ø… sº£ Y >∑+<Û+ä #·+Á<äT&ÉT k˛eTyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À s√&ÉT¢ ˙≥ eTTì–b˛e&É+‘√ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\ô|’ rÁe Á|üu≤Û e+ |ü&+ç ~. es¡<ä ø±s¡D+>± <˚M|ü{≤ïìøÏ |üsê´≥≈£î\qT nqTeT‹+#·&+É ˝Ò<ìä Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

>∑Ts¡TbÂs¡$ í T y˚&TÉ ø£\‘√ Ä\j·÷\T øÏ≥øÏ≥ wæ]&û˝À u≤s¡T\T r]q uÛÑø£Ô»q+

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : >∑Ts¡T •wüß´\ nqTã+<ÛëìøÏ Á|ürø£>± ì*∫q >∑Ts¡TbÂs¡$í T dü+<äs“¡ +¤ >± k˛eTyês¡+ sêh+˝Àì <˚yê\j·÷\˙ï uÛøÑ Ô£ »q+‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÜsTT. Ç<˚ s√Eq yê´dübÂs¡$í T ≈£L&Ü ø±e&É+‘√ wæ]&û kÕsTTu≤u≤ Ä\j·÷\T, <ä‘êÔÁ‘˚jT· kÕ«$T eT+~sê\T, lsêeTø£èwüí eTsƒ¡ øπ +Á<ë\˝À $X‚w|ü Pü »\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ˇø£|øü ÿ£ uÛ≈Ñ î£ \Ô T #˚ùd n_Ûùwø±\T, eTs√|üøÿ£ |ü\T <Ûë]àø£ dü+dü\ú T #˚|{ü qºÏ nqï<ëHê\‘√ Á|üeTTK Ä\j·÷\˙ï ø£fiø¯ fi£ ˝¯ ≤&ÉT‘·THêïsTT. á |üs«¡ ~q+ ñ<äjT· + qT+#˚ uÛ≈Ñ î£ \Ô T ≈£î≥T+ã düyT˚ ‘·+>± eT+~sê\≈£î yÓfi≤flsT¡ . ‹s¡TeT\, u≤düs,¡ lø±fi¯V≤ü dæ,Ô lXË\’ +, dæ+Vü‰#·\+, $»j·Tyê&É˝À Ç+Á<äø˝° ≤Á~ ‘·~‘·s¡ |ü⁄D´πøÁå ‘ê\˝À ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTT qT+#˚ uÛ≈Ñ î£ \Ô T <äsÙ¡ q+ ø√dü+ u≤s¡T\T rsês¡T. ø±>±, >∑Ts¡TbÂs¡$í T |üs«¡ ~Hêìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì wæ]&û˝Àì kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+ $X‚wü |üP»\T, ns¡Ãq\‘√ ø£fiø¯ fi£ ˝¯ ≤&ç+~. >∑Ts¡Tdü«s¡÷|ü+>±, n|üs¡ <ä‘êÔÁ‘˚jT· T&Éì ø√{≤¢~eT+~ uÛ≈Ñ î£ \Ô T ø=*#˚ wæ]&û kÕsTTu≤u≤qT k˛eTyês¡+ <ä]Ù+#·Tø√e&É+ kÕsTTuÛ≈Ñ î£ \Ô T n‘·´+‘· X¯óuÛdÑ ÷ü #·ø+£ >± uÛ≤$kÕÔsT¡ . k˛eTyês¡+ wæ]&û˝À »]π> |ü\T Vü‰s¡‹ ø±s¡´Áø£e÷\T, |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Zq&É+ ø√dü+ >∑Ts¡TbÂs¡$í TøÏ ˇø£{Ï s¬ +&ÉT s√E\ eTT+<äT qT+#˚ uÛ≈Ñ î£ \Ô T Çø£ÿ&çøÏ #˚sT¡ ø√>± edü‹ <=s¡ø&£ +É #ê˝≤ ø£w+ºü >± e÷]+~. >∑Ts¡TbÂs¡$í T |üs«¡ ~q+ H˚|<ü ´ä∏ + |ü+#· <ä‘êÔÁ‘˚jT· øπ Áå ‘ê˝…q’ eTq sêh+˝Àì |æsêƒ |ü⁄s¡+ (lbÕ<ä le\¢uÑÛ kÕ«$T), ø£sêí≥ø£˝Àì >±DT>±|ü⁄s¡+ (qèdæ+Vü≤düsd¡ «ü ‹ kÕ«$T), e÷DÏø´£ q>∑sY (e÷DÏø´£ Á|üuTÑÛ e⁄), eTVü‰sêh˝Àì nø£ÿ˝Ÿø√≥ (kÕ«$T düeTs¡)∆ , wæ]&û (kÕsTTu≤u≤)\˝À $X‚wü |üP»\T, ns¡Ãq\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. k˛eTyês¡+Hê&ÉT >∑Ts¡TbÂs¡$í Tì |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± Á|ü»\T n‘·´+‘· yÓu’ eÑÛ +>± >∑Ts¡TbÂs¡$í T eTVü≤À‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. ‘=* @ø±<ä• ‘·sT¡ yê‘· e#˚à yÓTT<ä{Ï |ü+&ÉT>∑ >∑Ts¡TbÂs¡$í T ø±e&É+‘√ õ˝≤¢˝Àì nìï <Óe’ yÓw’ eíü X¯øÔÏ |”{≤\T uÛ≈Ñ î£ \Ô ‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·THêïsTT. n˝≤π> ne<Û÷ä ‘·\T ù|s¡T‘√ yÓ\dæq kÕsTTu≤u≤ eT+~sê\T, yÓ+ø£{≤#·\+ eT+&É\+˝Àì >=\>∑eT÷&ç˝À >∑\ uÛ>Ñ y∑ êHé yÓ+ø£jT· ´kÕ«$T ÄÁX¯eT+, d”‘êsêe÷ |ü⁄s¡+eT+&É\+˝Àì ø±o¬s&çH¶ êj·Tq ÄÁX¯eT+ Ç˝≤ nH˚ø£ ÄÁX¯e÷\˝À >∑Ts¡TbÂs¡$í T y˚&TÉ ø£\T $X‚w+ü >± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ô|+#·\ø√q˝À ô|+#·\ ˝øÏàå qs¡d+æ Vü≤kÕ«$T <˚ekÕúq+, <˚es¡bÕ˝…+ Á>±eT+˝À y˚<–ä ] \øÏàå qs¡d+æ Vü≤kÕ«$T <˚ekÕúq+, HÓ\÷¢sT¡ q>∑s+¡ ˝Àì ø£\Œ–] s¡+>∑Hê<∏é <˚ekÕúq+, q>∑s+¡ ˝Àì sê»sêCÒX«¯ s¡ neTàyê] <˚ekÕúq+, dü+|òTü + eT+&É\+˝Àì dü+|òTü y˚TX¯«sê\j·T+, d”‘êsêeT|ü⁄s+¡ eT+&É\+˝Àì uÛs’… e¡ ø√q, ãT∫ìs&ç¶ bÕ˝…+ eT+&É\+˝Àì ÁãeTsê+ã düyT˚ ‘· eT*¢ø±s¡Tq® kÕ«$T Ä\j·T+, Ç˝≤ nH˚ø£ <˚yê\j·÷\T ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTqT+∫ uÛ≈Ñ î£ \Ô T b˛fÒ‘êÔsT¡ . kÕ«$Tyês¡≈¢ î£ Á|ü‘´˚ ø£+>± n_Ûùwø±\T, |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

‘=*$&É‘· |ü+#êj·Tr mìïø£\≈£î düs¡«+ dæ<ä∆+ ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 22(ø±ø£rj·T) :: ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À yÓTT<ä{Ï $&É‘· »]π> |ü+#êj·Tr mìïø£\≈£î düs«¡ + dæ<+∆ä #˚XÊs¡T. ‹s¡T|ü‹ &ç$»Hé˝Àì |ü+#êj·Tr mìïø£\≈£î >±qT 5,700 eT+~ b˛©dt dæã“+~‘√bÕ≥T 14 eT+&É˝≤˝À¢ 393 |ü+#êj·Tr\T ñ+&É>±, 134 |ü+#êj·Tr\T @ø£Á^eeTj·÷´j·Tì ø£˝ø… sº£ Y kÕ˝≤àHé Äs√>∑´sêCŸ ‘Ó*bÕs¡T. 259 |ü+#êj·Tr\≈£î mìïø£\T eT+>∑fiy¯ ês¡+ ñ<äjT· + 7 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï >∑+≥ es¡≈î£ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTHêïs¡T. B+‘√ 3,580yês¡T˝¶ À¢ 13,076yês¡T\¶ T mìïø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì nHêïs¡T. mìïø£\≈£î 3,620 b˛©+>¥ øπ +Á<ë\T @sêŒ≥T #˚dqæ ≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T\¶ qT 62 CÀqT¢>± $uÛõÑ +∫ 112 s¡÷≥¢qT #˚XÊeTHêïs¡T.á b˛*+>¥ s¡÷≥¢≈î£ >±qT 1015 yêVü≤Hê\T @sêŒ≥T #˚dæ mìïø£\qT |üs´¡ y˚ødåÏ Tü HÔ êïeTHêïs¡T. mìïø£\T »s¡>q∑ Tqï 259 |ü+#êj·Tr˝À¢ 87 |ü+#êj·Tr\T düeTkÕ´‘·àø£+>± ñqï≥Tº >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T. 109 |ü+#êj·Tr\≈£î n<äq|ü⁄ b˛©dtã\>±\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. ‹s¡T|ü‹ |ü+#êj·Tr &ç$»Hé mìïø£\≈£î >±qT ∫‘·÷sÔ T¡ , eT<äq|ü˝¢… &ç$»Hé≈î£ #Ó+~q s¬ yÓq÷´ dæã“+~ì $ìjÓ÷–+#·Tø√qTqï≥Tº Äضz sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. dü+ã+~Û‘· b˛*+>¥ øπ +Á<ë\≈£î b˛*+>¥≈î£ dü+ã+~Û+∫q u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T, b˛©düT dæã“+~ Ç|üŒ{Ïøπ #˚sT¡ ≈£îqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sêÁ‹ |ü\T #√≥¢ ìs¡«Væ≤+∫q <ë&ÉT˝À¢ nÁø£eT eT<ë´ìï |ü≥Tº≈î£ qï≥Tº ∫‘·÷sÔ T¡ &ûmd”Œ sêCÒX«¯ sYs¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : esê¸\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻ, >√<ëe] q~˝À ˙{Ï eT≥º+ ‘·–qZ |üŒ{Ïø° Ä~˝≤u≤<é, KeTà+, ñuÛj Ñ T· >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ nH˚ø£ Á>±e÷\T Ç|üŒ{ÏøÏ u≤Vü≤´ Á|ü|+ü #·+‘√ dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛sTT $\$\˝≤&ÉT‘·THêïsTT. KeTà+ õ˝≤¢˝Àì uÛÁÑ <ë#·\+, bÕ\«+#· s¬ $q÷´ &ç$»q¢˝À 250 eT+~øÏ ô|>’ ± Á>±e÷\T »\~>∑“+<Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£î HêïsTT. ø±>± ˙s¡T ‘·>T∑ Z eTTK+ |ü≥&º +É ‘√ á &ç$ »q¢˝À eTs√ 42 Á>±e÷˝À¢ kÕ<Ûës¡D dæ‹ú HÓ\ø=+~. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝Àì dæs÷¡ ŒsY eT+&É\+˝À dü$÷|ü+ ˝À ô|Hé>+∑ >± q~ Á|üe÷<äøs£ ¡ kÕúsTTì <ë{Ï |üs¡ efi¯ó¢ ‘=≈£îÿ‘√+~. sêh dü]Vü≤<äT› yÓ+ã&ç e+‘Óqô|’ es¡<ä ˙s¡T Äs¡T n&ÉT>∑T\ y˚Ts¡ Á|üeVæ≤düTÔqï ø±s¡D+>± Ä~˝≤u≤<é, eTVü‰sêh eT<Û´ä sêø£b˛ø£\T ì*∫ b˛j·÷sTT. øö≥\¢, u…ps® T¡ eT+&É\+˝À 42 Á>±e÷ \≈£î u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·+‘√ dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü\T Á>±e÷\T, \+ø£ Á>±e÷\T, ø=eP«s¡T >√bÕ<ä øπ Áå ‘·+ Ç|üŒ{Ïø° es¡<ä ˙{Ï˝À ñHêïsTT. ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì 100øÏ ô|>’ ± Á>±e÷\qT es¡<ä

˙s¡T M&É ˝Ò<Tä . uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› >√<ëe] q~˝À ˙{Ï eT≥º+ ‘·>T∑ eZ TTK+ |ü{qºÏ |üŒ{Ïø° Ä~yês¡+ ñ <äj·T+ mì$T~ >∑+≥\≈£î ˙{Ï eT≥º+ 54 $÷≥s¡T>¢ ± ñ+~. n+fÒ n~ eT÷&Ée Á|üe÷<äøs£ ¡ kÕúsTT 53 n&ÉT>∑T\ ø£Hêï m≈£îÿe>± ñ+~. m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝À¢ esê¸\T ‘·>∑Z&É+‘√ X¯ã], ‘ê*ù|s¡T, Ç+Á<ëe‹, Ç‘·s¡ >√<ëe] ñ|üq<äT\≈£î es¡<ä ˙s¡T #˚]ø£ ‘·–qZ ø±s¡D+>± >√<ë e]˝À ˙{Ï eT≥º+ eT]+‘· ‘·>∑Ze#·Ãì n~Ûø±s¡T\T Ä•düTÔHêïs¡T. <Ûeä ˝ÒX«¯ s¡+˝À düsY Äs¡sú Y ø±≥Hé u≤´πsCŸ e<ä› ˙{Ï eT≥º + 16.2 n&É T >∑ T \≈£ î #˚ s ¡ T ø√e&É + ‘√ kÕj·T+Á‘êìøÏ 16 \ø£\å ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì düeTTÁ<ä+ ˝ÀøÏ e~˝≤s¡T. sêÁ‹øÏ ˙{Ï eT≥º+ eT]+‘· ‘·>eZ∑ #·Ãì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À es¡<ä u≤~Û‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ kÕ<Ûës¡D |ü]dæ‹ú HÓ\ø=+{À+~. u≤~Û‘T· \≈£î ÄVü‰s¡ bı{≤¢\T, es¡<ä düV‰ü j·Tø£ kÕe÷Á– n+~+#˚+<äT≈£î ◊mm|òt ôV≤*ø±|üsº T¡ ¢ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±sTT. sêh bÂs¡dsü |¡ süò ê\ XÊU≤ eT+Á‹ &ç.l<Ûsä Y u≤ãT es¡<ä u≤~Û‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü]dæ‹ú ì dü$÷øÏ+å #ês¡T. >√<ëe] q~˝À ˙s¡T ‘·>&Z∑ +É ‘√ ø±˝ÒX«¯ s¡+,

ÁbÕDVæ≤‘· e<ä› kÕïq |òTü {≤º\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e#êÃsTT. øπ +Á<ä eT+Á‹ |æ.ã\sêyéT Hêj·Tø˘, sêh eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥s¬ &ç,¶ uÛÁÑ <ë#·\+ myÓTà˝Ò´ ø¬ .dü‘´· e‹‘√ bÕ≥T>± KeTà+ õ˝≤¢˝À es¡<ä u≤~Û‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ @]j·T˝Ÿ düπs« ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&çq n\Œ|”&qÉ Á|üu≤Û e+‘√ sêh+˝À eTs√ s¬ +&ÉT s√E\T uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+<äì $XÊK|ü≥Dº +˝À ‘·TbÕqT ôV≤#·Ã ]ø£\ øπ +Á<ä+ dü÷∫+∫+~. ø±>±, es¡<ä u≤~Û‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ j·TT<ä∆ ÁbÕ‹|ü~ø£q düV‰ü j·Tø£, |ü⁄qsêyêdü #·s´¡ \T #˚|{ü ≤º*‡+~>± eTTK´eT+Á‹ q˝≤¢] øÏsD¡ Y ≈£îe÷sYs¬ &ç¶ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. sêÅcÕºìøÏ uÛ≤Ø es¡¸ dü÷#·q, es¡<\ä >∑T]+∫ uÛ≤s¡‘· yê‘êes¡D øπ +Á<ä+ dü÷∫+∫q ‘·sT¡ D+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sYs¬ &ç¶ k˛eTyês¡+ eTs√e÷s¡T Á|üuTÑÛ ‘·« Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù |æ.ø¬ .eTVü≤+‹, dü+ã+~Û‘· XÊK\ ñqï‘ê~Û ø±s¡T\‘√ ‘êC≤ |ü]dæ‹ú ô|’ dü$÷ø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü‘´˚ øÏ+∫ ñuÛj Ñ T· >√<ëe], KeTà+, Ä~˝≤u≤<é, ø£Ø+q>∑s,Y ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À¢ m˝≤+{Ï Ädæ,Ô ÁbÕD qwü+º ˝Òì $<Û+ä >± düV‰ü j·Tø£, |ü⁄qsêyêdü #·s´¡ \T #˚|{ü ≤º*‡+~>± d”m+ Ä<˚•+#ês¡T. ÄØà, HêM, msTTsY bò˛sY‡, m˙¶ÄsYm|òt, õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±\ düV≤ü ø±s¡+‘√ düV‰ü j·Tø£, |ü⁄qsêyêdü #·s´¡ \T #˚|{ü ºÏ q≥T¢ Á|üuTÑÛ ‘·« Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù eTTK´eT+Á‹øÏ ‘Ó*j·T CÒXÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ 100 düV‰ü j·Tø£ •_sê\qT @sêŒ≥T #˚dqæ ≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»Hé˝À k˛eTyês¡+ ≈£L&Ü ôV≤*ø±|üsº ¢¡ <ë«sê ÄVü‰s¡ bı{≤¢\T

C≤s¡ $&ç∫q≥T¢ eTVü≤+‹ d”m+≈£î $e]+#ês¡T. es¡<ä ‘·>T∑ Z eTTK+ |ü{qºÏ |üŒ{Ïø° |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø=ìï Á>±e÷\T es¡<ä ˙{Ï˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. Ä#·+≥, j·T\eT+∫* eT+&É˝≤˝À¢ 11 Á>±e÷\ qT+∫ 2,000 eT+~ Á|ü»\qT õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ düV‰ü j·Tø£ •_sê\≈£î ‘·s*¡ +∫ yê]øÏ ÄVü‰s¡+ düeT≈£LsêÃs¡T. @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+, \+ø£ Á>±e÷\T, ø=eP«s¡T˝À >√bÕ<ä øπ Áå ‘·+ düV‰ü nH˚ø£ Á>±e÷\T Ç|üŒ{Ïø° es¡<ä ˙{Ï˝À ñHêïsTT. á dü+<ä s¡“+¤ >± õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y dæ<ë∆sú¡ C…H’ é k˛eTyês¡+ $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ 24.20 $÷≥s¡¢ ˙{Ï eT≥º+‘√ q+<äeT÷] Äqø£≥º ì\ø£&>É ± ñ+<äì, ø=+>∑Tyê] >∑÷&Ó+ ÁbÕC…≈î£ º e<ä› ˙{Ï eT≥º+ 78 $÷≥s¡≈¢ î£ #˚sT¡ ≈£î+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 100 ôV≤ø±ºs˝¢¡ À e] |ü+≥ ˙≥ eTTì–+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±>±, n\Œ|”&Éq Á|üu≤Û e+‘√ sêhyê´|ü+Ô >± ≈£îs¡TdüTqÔ ï uÛ≤Ø esê¸\ Á|üu≤Û e+ KeTà+ õ˝≤¢˝Àì u§>∑TZ >∑qT\ô|H’ ê |ü&+ç ~. KeTà+ õ˝≤¢˝À m&É‘]Ó |æ ˝Ò≈î£ +&Ü ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\≈£î ô|<ä› m‘·TqÔ ˙s¡T ì*∫b˛e&É+‘√ õ˝≤¢˝Àì ◊<äT zô|Hé ø±dtº >∑qT\˝À u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ô ì*∫b˛sTT+~. ø±]à≈£î\T |üqT\T #˚|fü ºÒ |ü]dæ‹ú ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ ñ‘·Œ‹Ô Ä–b˛sTT+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± õ˝≤¢˝Àì uÛÁÑ <ë #·\+ øπ Áå ‘·+ e<ä› >√<ëe] ñ<äè∆ ‹ ‘·>T∑ eZ TTK+ |ü{+ºÏ ~. Á|üdTü ‘Ô +· Çø£ÿ&É >√<ëe] ˙{ÏeT≥º+ 51 n&ÉT >∑T\T>± ñqï<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü , uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› >√<ëe] ñ<Ûèä ‹ Áø£eT+>± ‘·>T∑ ‘Z √+~. Á|üdTü ‘Ô +· ˙{Ï eT≥º+ 51 n&ÉT>∑T\T>± ñ+~. B+‘√ n~Ûø±s¡T\T eT÷&√ Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£qT ñ|üd+ü Vü≤]+∫q≥T¢ k˛eTyês¡+ ñ<äjT· + Á|üø{£ +Ï #ês¡T.

n+‘ê dæ<+∆ä ... Çø£ j·TT<äy ∆ T˚ Ä\dü´+! HÓ\÷¢sT¡ , p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± eT+>∑fiy¯ ês¡+Hê&ÉT »s¡>q∑ Tqï yÓTT<ä{Ï <äX¯ mìïø£\≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚d+æ ~. ø±e*, Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»q¢˝À á mìïø£\T n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± »s¡>q∑ THêïsTT. $T>∑‘ê s¬ +&ÉT, eT÷&ÉT <äX\¯ mìïø£\‘√ b˛\Tà ≈£î+fÒ yÓTT<ä{Ï <äX¯ mìïø£˝øπ m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+~. Ç+<äT ≈£î ø±s¡D+ yÓTT<ä{Ï <äX¯ mìïø£\T »]π> ø±e*, Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À eT÷&ÉT bÕغ\≈£î dü+ã+~Û+∫ ùV≤e÷ ùV≤MT\T ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤düTqÔ ï ÁbÕ+‘ê\THêïsTT. Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ sêÁwüº Ä]úø£ eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD ¬s&ç¶ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. ø±e* &ç$»Hé˝À 135 |ü+#êj·Tr\≈£î 1026 yês¡T\¶ ≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. n˝≤π> Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»Hé˝À 155 |ü+#êj·Tr\≈£î 1036 yês¡T\¶ ≈£î mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»Hé˝À |ü+#êj·Tr\≈£î 369eT+~ düsŒ¡ +#Y\T>± s¡+>∑+˝À ñ+&É>±, ø±e* &ç$»Hé˝À 325eT+~ s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. n˝≤π> yês¡T\¶ ≈£î dü+ã+~Û+∫ Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»Hé˝À 2,314eT+~ nuÛ´Ñ s¡T\ú T s¡+>∑+˝À ñ+&É>±, ø±e* &ç$»Hé 2,225eT+~ nuÛ´Ñ s¡T\ú T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. B+‘√ á mìïø£\T nìï sê»ø°jT· bÕغ\≈£î n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± e÷sêsTT. eTTK´+ >± ø±+Á¬>dt, yÓj ’ T· kÕ‡sY d”|\” ≈£î n–ï |üØø£>å ± e÷sêsTT. ø±+Á¬>dt ‘·s|¡ ⁄üò q eT+Á‹ Äq+sê+Hêsêj·TD¬s&ç,¶ yÓj ’ T· kÕ‡sY d”|” ‘·s|¡ ⁄üò q y˚Tø£bÕ{Ïsê»yÓ÷Vü≤Hés¬ &ç¶ nuÛ´Ñ s¡T\ú qT >¬ *|æ+#·T ≈£îH˚ u≤<Û´ä ‘·qT uÛTÑ C≤HÓ‘T· ≈Ô î£ Hêïs¡T. n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ nìï Á>±e÷˝À¢qT ˇø√ÿ z≥T≈£î s¡÷.500\T <Ûsä ¡ |ü\T≈£î ‘·T+&É>±, Ç$>±ø£ n<äq+>± eT<ä´+, Ç‘·sêÁ‘· Á|ü˝ÀuÛ≤\T |ü⁄s¡Twüß\qT Äø£]¸düTÔHêïsTT. Çø£ eTVæ≤fi¯\≈£î Ns¡\T, ø±*yÓTf…\º T, ã+>±s¡T ÄuÛsÑ D ¡ ≤\T ms¡>± y˚dæ Á|ü˝ÀuÛôÑ |&ÉT

‘·THêïs¡T. eT‘·‡´ø±s¡ Á>±e÷\˝À <äTsêsTT ø£≥Tºu≤≥T <ë«sê eT‘·‡´ø±s¡T\ Á>±eTô|<ä›\qT eX¯+ #˚düT≈£îì ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ eT+Á‹ Äq+sê+ Hêsêj·TD¬s&ç¶, y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, Á>±e÷\˝À nq~Ûø±]ø£+>± Á|ü#êsêìï |üP]Ô #˚dTü ø√>± ‘·eT ñ|üHêj·T ≈£î\≈£î dü«#·ÃyÓTqÆ Ä<˚XÊ*∫à mìïø£\qT |üs´¡ y˚ødåÏ Tü HÔ êïs¡T. á mìïø£\T õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ ôd’‘·+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± e÷s¡&+É ‘√ ˇø£ÿ yÓTT<ä{Ï <äX¯ b˛*+>¥øπ Hê\T>∑Ty˚\eT+~ b˛©düT\qT ìj·T$TdüTHÔ êïs¡T. ø±e*, Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»q¢˝À düTe÷s¡T 250 düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+∫q b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ yÓuŸ ø¬ yÓTsê\qT Á>±e÷˝À¢ @sêŒ≥T #˚d+æ ~. qø£‡˝Ÿ‡ Á|üu≤Û $‘· ÁbÕ+‘ê\T>± #Ó|Œü ã&˚ ñ<äjT· –], d”‘êsêeT |ü⁄s¡+, e]≈£î+≥bÕ&ÉT, »>∑#s· ,¢¡ sê|üPsY, ô|+#·\ø√q, eTÁ] bÕ&ÉT ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ ì|ò÷ü ô|+#ês¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»Hé˝À yÓj ’ T· kÕ‡sY d”|,” ø±+Á¬>dt\ eT<Û´ä Á|ü<ëÛ q+>± b˛{° ø£qã&ÉT ‘·T+&É>± ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ø=ìï Á>±e÷\˝À düs¬ q’ nuÛ´Ñ s¡T\ú qT b˛{°øÏ ~+#·˝Òì |ü]dæú‹ ñ+~. á Á>±e÷\˝À Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ es¡+Z , y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hés¬ &ç¶ es¡+Z Vü≤ÀsêVü≤ÀØ>± ‘·\|ü&TÉ ‘√+~. y˚Tø£bÕ{Ï k˛<äsT¡ \ dü«Á>±eTyÓTqÆ eTÁ]bÕ&ÉT eT+&É\+ Áu≤Vü≤àD|ü*¢ Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»H√¢øÏ edüT+Ô &É≥+‘√ y˚Tø£bÕ{Ï k˛<äsT¡ \T >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± nø£ÿ&˚ ñ+≥÷ #·T≥Tº Á|üøÿ£ \ Á>±e÷\˝À mìïø£\ |ü]dæ‹ú ì |üs´¡ y˚ødåÏ Tü HÔ êïs¡T. Çø£ Äq+ |üPØ«≈£î\≈£î ã+<äT>∑D+, sê»ø°jT· ã\+ m≈£îÿe ñ+&˚ nq+‘· kÕ>∑s¡ eT+&É\+ ≈£L&Ü Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»Hé˝Àπø edüT+Ô &É≥+‘√ yês¡T ôd‘’ +· Çø£ÿ&˚ ‹wüyº d˚ æ |ü]dæ‹ú ì |üs´¡ y˚ødåÏ Tü HÔ êïs¡T. Çø£ ø±e* &ç$»Hé˝À ø±e*øÏ ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤düTÔqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ, ñ<äj·T–] ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ÁbÕ‹ì<∏´ä + eVæ≤düTqÔ ï yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ eT<Û´ä H˚ b˛{°

ã\+>± ø£ì|ædTü +Ô &É>± ø±+Á¬>dt Çø£ÿ&É eT÷&√ kÕúq+˝À ñqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. ø±e* &ç$»Hé˝À n~Ûø+£ >± ñqï eT‘·‡´ø±s¡ Á>±eT+˝À ø±e* myÓTà˝Ò´ ;<ä eTkÕÔHsé êe⁄≈£î Äj·Tq ≈£î≥T+u≤ìøÏ eT+∫ |üs|¡ ‹ü ñ+~. B+‘√ yÓj ’ T· kÕ‡sY d”|” ôd‘’ +· eT‘·‡´ø±s¡ Á>±e÷\ MT<ä <äèwæº kÕ]+#·>±, ˇø£ÿ n\÷¢sT¡ ÁbÕ+‘·+˝À eT‘·‡ø±s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À n\÷¢sT¡ e÷J myÓTà˝Ò´ $wüßeí s¡H› é s¬ &ç¶ z≥s¡q¢ T ø=+‘·yT˚ s¡ Á|üu≤Û $‘·+ #˚jT· >∑\T>∑T‘·THêïs¡T. @~ @yÓTHÆ ê á &ç$»Hé\˝À {Ï&|ç ,æ yÓj ’ T· kÕ‡sYd|” ” eT<Û´ä ã\yÓTqÆ bı{° HÓ\ø=ì ñ+~. Çø£ÿ&É ≈£L&Ü &ÉãT“, eT<ä´+ Ç‘·Ø‘· Á|ü˝ÀuÛ≤\T $|üØ‘·+>± ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. ˇø£ÿ ø±e* &ç$»Hé˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ düTe÷s¡T 20y˚\ ©≥s¡¢ eT<ë´ìï m¬ø‡’ CŸ d”CŸ n~Ûø±s¡T\T düTe÷s¡T 25\ø£\å s¡÷bÕj·T\ q>∑<Tä ˝…øÿ£ ˝Ò≈î£ +&Ü nÁø£eT+>± ‘·s*¡ düTqÔ ï Ä q>∑<Tä qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. Çø£ øπ e\+ 24>∑+≥\ e÷Á‘·yT˚ mìïø£\T $T–* ñ+ &É&+É ‘√ Á>±e÷\˙ï dü+<ä&>ç ± e÷] |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~.

»«sê\‘√ eDT≈£î‘·Tqï eTT+|ü⁄ Á>±e÷\T n|üŒq|ü*¢ e<ä› eTs√ |ü&eÉ uÀ˝≤Ô ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À Äs¡T>∑Ts¡T eTè‹ ÄjÓ÷<Û´ä \+ø£˝À uÛ≤Ø>± es¡<ä ˙s¡T

ôV≤’ <äsêu≤<é, KeTà+, E˝…’ 21 (ø±ø£rj·T) : Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü{+ºÏ #·Tø√ø£b˛e&É+‘√ eTT+|ü⁄ Á>±e÷\T »«sê\‘√ eDT≈£î‘·THêïsTT. uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»Hé ˝Àì eTT+|ü⁄ Á>±e÷˝À¢ sπ wüHé <äTø±D≤\T ‘ÓsT¡ #·Tø√˝Ò<Tä . _j·T´+, øÏs√dæHé ø√dü+ u≤~Û‘T· \T n˝≤¢&TÉ ‘·THêïs¡T. Á>±eT Á|ü»\T nH˚øe£ T+~ »«sê\‘√ eDÏøbÏ ˛‘·T Hêïs¡T. s¬ $q÷´ n~Ûø±s¡T\T yê]ì |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<Tä . ø£˙dü+ yês¡T Á>±e÷\qT ≈£L&Ü dü+<ä]Ù+#· ˝Ò<Tä . |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ Ä#·+≥ eT+&É\+ ;ÛeT˝≤|ü⁄s¡+ @{Ï>≥∑ Tº e<ä› ˇø£ |ü&eÉ uÀ˝≤Ô|&ü >É ±, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ e÷$T&ç ≈£î<äTs¡T eT+&É\+ n|üŒq|ü*¢ e<ä› eTs√ |ü&eÉ uÀ˝≤Ô|&ü +ç ~. á |ü&eÉ ˝À 15 eT+~ Á|üj÷· DÏ≈î£ \T ñHêïs¡T. yê]ì kÕúì≈£î\T düTs¡ø‘åÏ +· >± ˇ&ÉT≈¶ î£ #˚sêÃs¡T. |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ Ä#·+≥ eT+&É\+ ;ÛeT˝≤|ü⁄s¡+ @{Ï>≥∑ Tº e<ä› ô|<ä› Á|üe÷<ä+ ‘·|Œæ +~. es¡<ä düV‰ü j·Tø£ #·s´¡ ˝À¢ uÛ≤>∑+>± 20 eT+~‘√ yÓfió¯ qÔ ï |ü&eÉ uÀ˝≤Ô |ü&+ç ~. nsTT‘˚ Á|üj÷· DÏ≈î£ \T n+<äs÷¡ düTs¡ø‘åÏ +· >± ñHêïs¡T. ø±>±, uÛ≤Ø esê¸\≈£î ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ eT+<∏ìä &ç$»Hé˝À es¡<\ä e\¢ 8 Á>±e÷\≈£î dü+ã+<ë\T ‘Ó–b˛j·÷ j·Tì sêh bÂs¡dsü |¡ süò ê\ XÊK eT+Á‹ l<Ûsä Y u≤ãT Ä~yês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. á es¡<\ä ≈£î õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± Äs¡T>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+<ës¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤Ø esê¸ìøÏ 9865 ôV≤ø±ºs¢¡ |ü+≥ qwü+º »]–+<äì, Ç|üŒ{Ïøπ eT+<∏ìä &ç$»Hé˝À @sêŒ≥T #˚dqæ 10 düV‰ü j·T øπ +Á<ë˝À¢ 1600 eT+~øÏ |ü⁄qsêyêdü+ ø£*Œ+#êeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü »\~>∑“+¤ <ä+˝À ∫≈£îÿ≈£îqï Á>±e÷˝À¢ n~Ûø±s¡T\T düV≤ü j·Tø£

#·s´¡ \qT y˚>e∑ +‘·+ #˚XÊs¡T. |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ ÄjÓ÷<Ûä´\+ø£ |ü]~Û˝Àì eTÁ]eT÷\ Á>±eT+˝À es¡<ä ˙s¡T uÛ≤Ø>± e∫Ã#˚]+~. Á>±eT+˝À 4 n&ÉT>∑T\ y˚Ts¡ es¡<ä ˙s¡T Á|üeVæ≤k˛Ô+~. $÷&çj÷· á Á>±e÷ìøÏ #˚sT¡ ≈£î+~. es¡<ä u≤~Û‘T· \T düV‰ü j·Tø£ #·s´¡ \ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTHÔ êïs¡T. nsTT‘˚ M]ì Ä<äTø√e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡T\T mes¡÷ Çø£ÿ&É≈î£ sê˝Ò<Tä . Á>±eT |ü]~Û˝Àì ns¡{,Ï ø=ã“], ‘·eT\bÕ≈£î |ü+≥\T |üP]Ô>± ˙≥eTTì>±sTT. á |ü+≥\≈£î rÁe qwü+º yê{Ï*+¢ <äì n+#·Hê. m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ|üq<äT\T, ø=+&Éyê>∑T\T ñbıŒ+>∑ &É+‘√ >√<ëe] ñÁ>∑s¡÷|ü+ <ë*Ã+~. ñuÛÑj·T>√<ëe] õ˝≤¢\‘√ bÕ≥T KeTà+ õ˝≤¢˝À e+<ä˝≤~ Á>±e÷\T eTT+|ü⁄ u≤]q |ü&ܶsTT. ñuÛj Ñ T· >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ 35 eT+&É˝≤\T, KeTà+ õ˝≤¢˝À 16 eT+&É˝≤\ô|’ m≈£îÿe Á|üu≤Û e+ |ü&+ç ~. KeTà+ õ˝≤¢ uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› ˙{ÏeT≥º+ >∑]wü+˜ >± 56 n&ÉT>∑T\≈£î #˚], Ä ‘·sê«‘· ‘·>T∑ eZ TTK+ |ü&TÉ ‘·T+&É>±, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ <Ûeä fi‚X«¯ s¡+ e<ä› ô|s¡T>∑T‘√+~. <Ûeä fi‚X«¯ s¡+ e<ä› ˙{ÏeT≥º+ Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î 16.10 n&ÉT>∑T\ e<ä› ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>± sêÁ‹ 9 >∑+≥\≈£î KeTà+ õ˝≤¢ uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› dü«\Œ+>± ‘·–Z 55 n&ÉT>∑T\ e<ä› ì\ø£&>É ± ø=qkÕ>∑T‘√+~. <Ûeä fi‚X«¯ s¡+ qT+∫ 17 \ø£\å ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä ˙s¡T düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ yÓfi>¢¯ ±, k˛eTyês¡+ ñ<äj÷· ìøÏ 20 \ø£\å ≈£L´ôd≈£îÿ \≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+<äì øπ +Á<ä »\dü+|òTü + n+#·Hê y˚k˛Ô+~. yê‘êes¡D XÊK n+#·Hê Á|üø±s¡+ eTs√ s¬ +&ÉT s√E\T ≈£L&Ü es¡¸+ e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì,

uÛ≤Ø es¡¸+ ≈£î]ùdÔ es¡<ä eT]+‘· ô|s¡>e∑ #·Ãì, ˝Ò<+ä fÒ 20 \ø£\å ≈£L´ôd≈£îÿ\ e<ä› Ä–b˛e#·Ãì ˙{ÏbÕs¡T <ä\ XÊK uÛ≤$k˛Ô+~. ø±≥Hé Äqø£≥º qT+∫ sêÁ‹ 9>∑+≥\ düeTj·T+˝À 17\ø£\å ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä Á|üyêVü‰ìï düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ e~˝≤s¡T. ñÁ>∑ >√<ëe] <Ûë{ÏøÏ e•wü,˜ yÓq’ ‘˚jT· , >ö‘·$T >√<ëe] qBbÕj·T \T bı+– Á|üeVæ≤düTHÔ êïsTT. Ä~yês¡+ ‘Ó\y¢ ês¡T C≤eTTq ø±≥Hé Äqø£≥º e<ä› ˙{Ï eT≥º+ 13.75 n&ÉT>∑T\≈£î #˚s&¡ +É ‘√ s¬ +&√ Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£ C≤Ø #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ sêÁ‹øÏ Ç~ eT÷&√ Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã ]ø£ kÕúsTT(17.74 n&ÉT>∑T\T)øÏ #˚se¡ #·Ãì n~Ûø±s¡T \T n+#·Hê y˚XÊs¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ qT+∫ es¡<˙ä s¡T <Ûäefi‚X¯«s¡+ Äqø£≥º≈£î #˚sê\+fÒ 18 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&TÉ ‘·T+~. nø£ÿ&É Á|üyêVü≤+ ‘·–HZ ê ø√q d”eT˝À es¡<ä ñ<äè∆ ‹ ‘·>T∑ eZ TTK+ |ü≥<º Tä . lsêeT kÕ>∑s˝Y ÀøÏ Ä~yês¡+ ≈£L&Ü uÛ≤Ø es¡<ä Á|üyêVü≤+ e∫Ã+~. ñ<äjT· + 1.36 \ø£\å ≈£L´ôd≈£îÿ\ Á|üyêVü≤+ ñ+&É>± kÕj·T+Á‘êìøÏ n~ 70 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\≈£î ‘·–+Z ~. á ÁbÕC…≈î£ º ì+&É{≤ìøÏ eTs√ 44 {°m+d”\T nedüs+¡ . ~>∑Te e÷H˚sT¡ &Ü´+≈£î ≈£L&Ü 46 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä Á|üyêVü≤+ ñ+~. kÕúìø£+>± uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡e&É+‘√ ~>∑Te e÷H˚sT¡ ≈£î es¡<ä e∫Ã+~.

á HÓ\ 17 qT+∫ 20 es¡≈î£ düTe÷s¡T q÷s¡T ÁbÕ+‘ê ˝À¢ 15 ôd+.$÷ ø£+fÒ m≈£îÿe es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. Ç+<äT˝À n~˝≤u≤<é, ø£Ø+q>∑sY, ìC≤e÷u≤<é, es¡+>∑˝Ÿ, KeTà+ õ˝≤¢˝À¢ m≈£îÿe ÁbÕ+‘ê\THêïsTT. á @&Ü~ pHé ˇø£{Ï qT+∫ 20 es¡≈î£ KeTà+ õ˝≤¢ yêCÒ&TÉ eT+&É\+˝À 878.5 $T.$÷ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. Ä\eT{Ϻ qT+∫ ˙{Ï $&ÉT<ä\: m≥ºøπ \≈£î Ä\eT{Ϻ qT+∫ ˙{Ï $&ÉT<ä\ yÓTT<ä˝+’… ~. Ä\eT{Ϻ ˝ÀøÏ ˙{Ï Á|üyêVü≤+ 96 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\≈£î ô|s¡>&∑ +É ‘√ Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eT÷&ÉT >∑+≥\≈£î 11 >π ≥T¢ m‹Ô 81,182 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì øÏ+<ä≈î£ e~ ˝≤s¡T. n+<äT˝À $<äT´<äT‘·Œ‹Ô ø√dü+ e<äT\T‘·Tqï$ 38,334 ≈£L´ôd≈£îÿ\T. eTVü‰sêh˝À uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>± Ä\eT{Ϻ ì+&ÉT‘√+~. Hêsêj·TD|üPsY≈î£ ≈£L&Ü es¡<ä Á|üyêVü≤+ u≤>± ñ+&É≥+‘√ 18 >π ≥¢ <ë«sê \ø£å ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì e<äT\T‘·THêïs¡T. Hêsêj·TD|üPsY Á|üyêVü≤+ psê\≈£î k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ˝Ò<ë sêÁ‹øÏ sêqT+~. eTs√ yÓ’|ü⁄ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä≈£î ≈£L&Ü 43 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä Á|üyêVü≤+ ñ+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ lXË’˝≤ìøÏ ˙s=#˚à neø±XÊ\T yÓTs¡T>∑T|ü&ܶsTT. lXË\’ +,

ñ‘·ÔsêK+&é˝À düVü≤j·Tø£ #·s¡´\T y˚>∑e+‘·+ &ÓÁVü‰&É÷Hé, E˝…’ 22 : ñ‘·sÔ êK+&é˝Àì øπ <ësYHê<∏,é <ëì #·T≥Tº|øü ÿ£ \ ñqï ÁbÕ+‘ê\˝À dü+uÛ$Ñ +∫q uÛ≤Ø es¡<\ä ˝À qwübº ˛sTTq ÁbÕ+‘ê\˝À yê‘êes¡D+ ‘Ó]|æÇe«&É+‘√, düV‰ü j·Tø£ #·s´¡ \T #·ø#£ ø· ± »]–b˛j·÷sTT. esê¸\e\¢ Á|ü<ëÛ q s¡V≤ü <ës¡T˝À¢ #Ó‘Ô· ù|s¡T≈£îb˛e&É+‘√, düTe÷s¡T 8 y˚\ øÏ«+{≤fi¯¢ ÄVü‰s¡ kÕe÷Á–ì ôV≤*ø±|òüºs¡¢ <ë«sê s¡TÁ<äÁ|üj·÷>¥, #·yÓ÷*, ñ‘·Ôs¡ø±o, |æ‘√s¡|òüT&é õ˝≤¢\≈£î #˚s¡y˚XÊs¡T. ñ‘·sÔ ø¡ ±o˝Àì s¡Tw”øπ wt`>∑+>√Á‹ C≤rj·T s¡V≤ü <ë] (mHéôV≤#Y)˝À ñqï H˚‘ê˝≤ #Ó‘‘Ô· √ ì+&çb˛sTT+<äì, Ç~>±ø£ s¡Tw”øπ wt`øπ <ësYHê<∏é C≤rj·T s¡V≤ü <ë]˝À HÍ\bÕì, dæ©,¢ sê+|üPsY e<ä› $|ò÷ü ‘·yT˚ s¡Œ&ç+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. »qJeqÁdüe+‹˝À |ü&+˚ <äT≈£î n~Ûø±s¡esêZ\T m+‘√ ø£w|ºü &ü ܶjT· ì, >√$+<é|÷üò {Ÿ <ä>sZ∑ ˝¡ Àì n˝≤ÿq+<ä e<ä› ‘ê‘êÿ*ø£ Á_&ç® ì]à+∫ <ë<ë|ü⁄ yÓsTT´ >∑TÁsê\qT düTs¡ø‘åÏ · ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +#·&+É ˝À ;Äs√« $»j·T+ kÕ~Û+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· ø=ìï s√E\T>± ‹˝≤«&É`eTj·÷*`>∑T|üøÔ ±•, s¡TÁ<äÁ|üj÷· >¥ õ˝≤¢\˝Àì >√ù|X¯«sY`#√bÕº s¡V≤ü <ës¡T\˝À #Ó‘Ô· ù|s¡T≈£îb˛sTT+<äì, øπ <ësYHê<∏˝é À |ü&ñç qï ≥qTï\ø=B› #Ó‘,Ô· eTè‘·<V˚ ‰ü \qT s√&ée÷´|t düV‰ü j·T+‘√ ‘=\–+#·>*∑ >±s¡T.


>∑T+≥÷s¡T

3 bÁ Õ+rj·T bÕغ\≈£î ‘Ó\+>±D Ç#˚à X¯øÔÏ ˝Ò<Tä eT+>∑fiy¯ ês¡+

eTTK´eT+Á‹esê´... Ç<˚Hê z<ës¡TŒ?

23 p˝…’

2013

s¡#·Ãã+&É <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï yê]øÏ |òæ+#·qT¢`eT+Á‹ ãdü«kÕs¡j·T´

sê»<Ûëì ø£<\ä ≈£î+&Ü sê»ø°j÷· \T? sêh+ HÓ‹Ôq »\>∑+&É+ ø=+&É˝≤ ñs¡TeTT‘√+~. >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± ≈£îs¡T düTÔqï esê¸\‘√ yê>∑T\T eø£+\T @ø£yÓTÆ bÕs¡T‘·THêïsTT. >√<ëe] <ëì ñ|ü q<äT \T b˛fÒ‘êÔsTT. uÛÑÁ<Ûë#·\+ e<ä› ñÁ>∑s¡÷|ü+ <ë*Ãq >√<ëe] <Ûäefi‚X¯«s¡+ e<ä› eT¨Á>∑s¡÷bÕìï Á|ü<ä]Ùk˛Ô+~. ñ‘·sÔ ¡ ‘Ó\+>±D≤˝À >√<ëe] |ü]yêVü≤ø£ ˝À‘·≥Tºq ñqï 130 Á>±e÷\T »\~>∑“+<ä+˝À ∫ø£ÿ≈£îb˛j·÷sTT. es¡<ä˙{Ï Á|üyêVü≤ ñ<Ûäè‹øÏ e+‘Óq\T ‘Ó–b˛sTT e+<ä˝≤~Á>±e÷\≈£î dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. e+<ä\ øÏ˝À$÷≥s¡y¢ T˚ s¡ s√&ÉT¢ ˝Ò∫b˛j·÷sTT. m>∑Teq ÁbÕDVæ≤‘·, ô|Hé>+∑ >∑ q<äT˝À¢ es¡<ä Á|üyêVü≤+ ‘·>≥Z∑ +‘√ uÛÁÑ <Ûë#·\+ e<ä› k˛eTyês¡+ ñ<äj÷· ìøÏ >√<ëe]˝À ˙{ÏeT≥º+ Áø£eT+>± ‘·>∑Z&É+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Çø£ »\$\j·T+˝À ∫øÏÿq »Hê\≈£î <ÛÓ’s¡´+ #ÓbÕŒ*‡q eTK´eT+Á‹ Ç\T¢ ø£<\ä ≈£î+&ÜH˚ esê¸\T es¡<ä ÁbÕ+‘ê\ |ü]dæ‘ú T· \qT dü$÷øÏdå Tü HÔ êïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\ ‘√ düVü≤j·Tø£ #·s¡´\qT dü] |ü⁄#·TÑ·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ kÕs¡<Ûä´+ eVæ≤+#˚ ne÷‘·T´\T ÁbÕ+rj·T ‘·‘ê«\‘√ #·Á≥+˝À Çs¡T≈£îÿb˛j·÷s¡T. πø+Á<äeT+Á‹ ã\sê+ Hêj·Tø˘, sêh eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ m+#·ø±ÿ yêj·TTùdq ôV≤*ø±|üºsY mπøÿdæ KeTà+ õ˝≤¢ô|’ #·ø£ÿs¡T¢ ø={§º#êÃs¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe]. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À »\~>∑“+¤ <Û+ä ˝À ∫≈£îÿ≈£îqï \+ø£Á>±e÷\yÓ|’ ⁄ü ø£HïÓ ‘·sÔ TTHê #·÷&É˝<Ò Tä . m>∑TeqT+∫ edüTqÔ ï es¡<ä ñ<Ûèä ‹‘√ <Ûeä fi‚X«¯ s¡+ e<ä› >√<ëe] eT¨Á>∑s÷¡ bÕìï Á|ü<]ä Ùk˛Ô+~. ˙{ÏeT≥º+ 17 n&ÉT>∑T\≈£î ô|s¡>≥∑ +‘√ n~Ûø±s¡T\T s¬ +&Ée Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£qT C≤Ø #˚XÊs¡T. >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ \+ø£ Á>±e÷\qT es¡<ä ˙s¡T #·T{ϺeTT{Ϻ+~. Ç|üŒ{Ïπø 150 Á>±e÷˝À¢øÏ es¡<ä˙s¡T Á|üy˚•+∫+~. 25y˚\ ≈£î≥T+u≤\qT düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. es¡<äÁbÕ+‘ê˝À¢ yêj·TTùdq≈£î #Ó+~q ¬s+&ÉT ôV≤ø±|üºs¡¢ <ë«sê düVü≤j·Tø£ #·s¡´\T #Ó|ü{≤ºs¡T. m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\‘√ ø£ècÕí »˝≤\T lXË’˝≤ìøÏ |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·THêïsTT. ø£sêï≥ø£˝À n\à{Ϻ »˝≤X¯jT· + qT+∫ 1.08\ø£\å ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì ~>∑Te≈£î e~*ô|&ÉT‘·THêïs¡T. psê\ e<ä› ø£ècÕíq~˝À ÇHébò˛¢ 85y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\T+~. psê\ ≈£î&ç, m&ÉeT ø±\«\≈£î kÕ>∑T˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. 5 j·T÷ì≥¢ <ë«sê $<äT´‘Y ñ‘·‹Ô Ô nq+‘·s+¡ 40 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\qT øÏ+~øÏ $&ÉT<ä\ #˚dTü HÔ êïs¡T. m>∑Te qT+∫ k˛eTyês¡+ ns¡s› êÁ‹øÏ psê\ ÇHéb˛ò ¢ \ø£≈å L£ ´ôd≈£îÿ\T <ëfÒ neø±XÊ\THêïj·T+≥THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä »˝≤X¯j·T+ |üP]ÔkÕÔsTTøÏ #˚s¡Te˝À ñ+~. @ ø£åD+˝ÀHÓ’Hê &Ü´+ π>≥T¢ m‹Ôy˚ùd neø±XÊ\THêï j·T+≥THêïs¡T. »˝≤X¯j·T+˝ÀøÏ ÇHébò˛¢ 67 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\T ø=qkÕ>∑T‘√+~. m>∑TeqT+∫ es¡<ä˙s¡T uÛ≤Ø>± edüTÔ+&É≥+‘= ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä |üØyêVü≤ø£+>± es¡<ä Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚düTÔHêïs¡T. m$Tà>∑q÷s¡T, eT+Á‘ê\j·T+, ø√&ÉTeT÷s¡T ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT nÁ|üeT‘·Ô+ #˚dTü HÔ êïs¡T. ‘Ó\+>±D≤, sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘ê˝À¢ es¡<\ä T es¡<\ä T eT]+‘· ;Û‹>√\T|ü⁄‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø kÕ<Ûës¡D+ ø£+fÒ 28XÊ‘·+ n~Ûø£ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. eTs√ 24>∑+≥\bÕ≥T uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡TkÕÔjT· qï ôV≤#·Ã]ø£\ sêh Á|ü»\qT ø£+{Ï$÷<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò≈î£ +&É #˚dTü HÔ êïsTT. ø£sêï≥ø£ sêh+˝À ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸\≈£î m>∑Te ø£ècÕí q~ bı+–Á|üeVæ≤k˛Ô+~. Ä\à{Ϻ &Ü´yéT˝À |ü⁄wüÿ\+>± ˙s¡T #˚s&¡ +É ‘√ 1.3 \ø£\å ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì e<äT\T‘·THêïs¡T. psê\˝Àì 5 j·T÷ì≥¢˝À $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Çø£ÿ&ç qT+∫ 40 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì lXË’\+ sê»sê«j·TsY≈£î e<äT\T‘·THêïs¡T. Hêsêj·TD|üPsY &Ü´yéT ≈£L&Ü ì+&ÉT≈£î+&É˝≤ ñ+~. Çø£ÿ&çøÏ edüTÔqï ÇHébò˛¢ yÓTT‘êÔìï ~>∑Te≈£î e<äT\‘·Tqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T. Ä\à{Ϻ, Hêsêj·TD|üPsY, psê\ qT+∫ edüTqÔ ï es¡<˙ä s¡T kÕj·T+Á‘êìøÏ lXË\’ + #˚sπ neø±XÊ\THêïsTT. yê‘êes¡DXÊK #Ó|Œæ q≥Tº eTs√ s¬ +&ÉT s√E\ bÕ≥T Ç<˚ e÷~]>± esê¸\T ≈£î]ùdÔ lXË\’ +‘√ bÕ≥T Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY&Ü´yéT ì+&ÉqT+~. lXË’\+ &Ü´yéT˝À ˙{ÏeT≥º+ 806.4 n&ÉT>∑T\T. ÇHébò˛¢ 40 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\T>± ñ+~. <˚X¯ sê»<Ûëì &Ûç©¢‘√ bÕ≥T eTT+ãsTT, ø£sêï≥ø£ sêÅcÕº\˝À uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. esê¸ìøÏ <ä]<ë|ü⁄ s√&É¢˙ï ˙{Ï‘√ ì+&çb˛j·÷sTT. es¡¸+ qT+∫ ‘·\<ë#·T≈£îH˚+<äT≈£î e∫Ãq yê]‘√ yÓTÁ{À ùdºwüqT¢, ãkÕº+&ÉT¢ øÏøÏÿ]dæb˛j·÷sTT. Ä{À]øå±\T, {≤ø°‡Á&Ó’es¡T¢ kÕ<Ûës¡D+>± rdüT≈£îH˚ #êØ®\ ø£+fÒ m≈£îÿe &ÉãT“\T edü÷\T #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\T, ñ<√´>∑T\T, |üqT\ ì$T‘·Ô+ q>∑sê\≈£î e#˚à yês¡T es¡¸+ ø±s¡D+>± rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. düø±\+˝À ø±sê´\j·÷\≈£î #˚s¡Tø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. mø£ÿ&ç yêVü≤Hê\T nø£ÿ&˚ ì*∫b˛j·÷sTT. Á{≤|òæø˘ dæ>∑ï˝Ÿ‡ ≈£L&Ü |üì#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ yêVü≤q<ës¡T\ |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± ‘·j·÷¬s’+~. ◊{°z, \ø°Îq>∑sY, yÓ÷ru≤>¥, ø±oàsY π>{Ÿ, eTTìsêÿ, <ë«s¡ø±, <ÛÍ˝≤≈£îHé ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á{≤|òøæ ˘ uÛ≤Ø>± ì*∫b˛sTT+~. Hê\T>∑T >∑+≥\bÕ≥T es¡¸+ ≈£î]j·T&É+‘√ &Ûç©¢ dæ{°‘√ bÕ≥T ìyêdüÁbÕ+‘ê˝À¢ì M<ÛäT\T »\eTj·TeTj·÷´sTT. eTTs¡T>∑T˙s¡T s√&É¢ô|’øÏ #˚]+~. s√&ÉTô¶ |’ q&Éyê\+fÒ bÕ<ä#ês¡T\T rÁe nkÂø£sê´ìøÏ >∑Ts¡j÷· ´s¡T. <˚X¯ Ä]úø£ sê»<Ûëì eTT+ãsTT˝À ≈£L&Ü uÛ≤Ø es¡¸+ ≈£î]dæ+~. s√&É¢ô|’ uÛ≤Ø>± es¡¸|ü⁄ ˙s¡T #˚]+~. ˝Àø£˝Ÿ ¬s’fi¯ó¢ #ê˝≤ Ä\dü´+>± >∑eT´kÕúHê\≈£î #˚s¡T‘·THêïsTT. yêsê+ ‘·+˝À eT]ìï uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñqï≥T¢ yê‘êes¡D XÊK dü÷∫+∫+~. ªnø£ås¡<∏ëyéT yÓTÁ{À ùdºwüHé qT+∫ e÷ Ç+{ÏøÏ #˚s¡&ÜìøÏ Hê≈£î q\uÛ…’ ì$TcÕ\T |ü{Ϻ+~. n<˚ e÷eT÷\T s√E˝À¢ nsTT‘˚ ◊<äT ì$TcÕ\˝À Ç+{ÏøÏ #˚s¡‘êqTµ nì H√sTT&Ü˝Àì Áô|’y˚{Ÿ u≤´+≈£î˝À |üì#˚ùd ñ<√´– ]BÛ #ÍVü‰Hé ù|s=ÿHêïs¡T. ªeTTìsêÿ˝Àì e÷ Ç+{Ï qT+∫ ø£Hêï{Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À ñqï Ä|ò”düT≈£î Ä{À˝À yÓfi‚¢+<äT≈£î #ê]® s¡÷.180 rdüT≈£îHêï&ÉT. e÷eT÷\T>± nsTT‘˚ s¡÷.100≈£î $T+∫ ñ+ &É<äTµ nì f…*ø±yéT ñ<√´– nXÀø˘ zC≤ nHêïs¡T. ø£sêí≥ø£ |ü]dæú‹ ≈£L&Ü Ç<˚ $<Ûä+>± ñ+~. ø√düº˝Ÿ, ø=+&É ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q õ˝≤¢˝À¢ m&É‘Ó]|æ ˝Ò≈£î+&Ü esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. u…+>∑fi¯Ss¡T˝À uÛ≤Ø es¡¸+ ≈£î]dæ+~. sêqTqï ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢ uÛ≤Ø, ≈£î+&Éb˛‘· esê¸\T ≈£îs¡Tee#·Ãì yê‘êes¡D XÊK ù|s=ÿ+~. >∑&É∫q Çs¡yÓ’ Hê\T>∑T >∑+≥\˝À m&É‘Ó]|æ ˝Ò≈î£ +&Ü ≈£î]dæq esê¸\‘√ »qJeq+ |üP]Ô>± dü+Ô _Û+∫b˛sTT+~. |ü\T Á>±e÷\T B«bÕ\qT ‘·\|ædTü HÔ êïsTT. Çfi¯ó¢ |üP]Ô>± <Óã“‹HêïsTT. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\T es¡¸|⁄ü ˙{Ï‘√ ì+&çb˛j·÷sTT. ∫ø˘eT>¥fi¯Ss¡T, <ëe+¬>sY õ˝≤¢˝À¢ ˇø=ÿø£ÿs¡T #=|ü⁄Œq eTè‹ #Ó+<ës¡T. u…˝≤Z+ õ˝≤¢˝Àì |ü\T Á>±e÷\T ˙{Ï eT<Ûä´˝À ñ+&çb˛j·÷sTT. <äøÏåD ø£sêï≥ø£˝Àì ÁbÕ+‘ê\T, eT<Ûä´ ø£sêï≥ø£\˝À Ä>∑≈£î+&Ü esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. Vü≤düHé õ˝≤¢˝Àì ø±´eTqVü≤[¢˝À m‹Ôq¨˝Ÿ q~ bı+–bıs¡T¢‘·T+&É≥+‘√ Ä~yês¡+ ns¡∆sêÁ‹ kÕ>∑T|üì ø±]à≈£î&ÉT ˇø£s¡T ø=≥Tº≈£îb˛j·÷s¡T. eTT>∑TsZ T¡ |æ\\¢ ‘·*¢ uÒ_(42) q~ <ë≥T‘·T+&É>± Á|üyêVü≤+˝À |ü&ç ø=≥Tº≈î£ b˛sTT+~. <ëeD¬>s¬ õ˝≤¢˝Àì #Óqï–] ‘ê\÷ø±˝À ñqï ø±ì«_˝≤∫˝À Ç+{Ï>√&É ≈£L* ø£]j·TeTà (46) <äTs¡às¡D+ bÕ˝…+’ ~. X¯è+π>], ∫ø˘eT>¥fiS¯ s¡T ‘ê\÷ø±˝Àì eTT~¬>s¬ ˝À uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>± k˛eTyês¡+ bÕsƒ¡XÊ\\qT eT÷dæy˚XÊs¡T. eTVü‰sêh qT+∫ e#˚à es¡<ä˙s¡T ø£ècÕí q~˝À #˚s¡T‘·T+&É≥+‘√ u…˝≤Z+˝Àì @&ÉT Á_&ç\® T eTTì–b˛j·÷sTT. ∫ø√&ç ‘ê\÷ø±˝À Á>±e÷\T B«bÕ\qT >∑Ts¡TÔ #˚düTÔHêïsTT. eTVü‰sêwüºÁ˝Àì dü‘êsê≈£î dü$÷|ü+˝À ñqï ø√j·÷ï &Ü´+ qT+∫ e#˚à es¡<ä˙{Ï ø±s¡D+>± sêCŸ|Pü sY˝Àì ø£ècÕí u≤´πsCŸ˝À ne⁄{Ÿb˛ò ¢ ô|]–+~. ∫ø√&ç, Ä<∏ëì ‘ê\÷ø±\˝À Á|ü»\qT düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î M\T>± 30 |ü&Ée\qT õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T¢ dæ<ä∆+>± ñ+#ês¡T. ø=<ä>¥ õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡Tdü÷ÔH˚ ñHêïsTT. k˛yéTyêsYù|≥ ‘ê\÷ø±˝Àì cÕ+‘·*¨_¢˝À n‘·´~Ûø£+>± 206.2 es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. ø±y˚], \ø£ÎDrs¡ú q<äT\T ñ<Ûäè‘·+>± Á|üeVæ≤düTÔHêïsTT. wæyÓ÷>± õ˝≤¢˝À ‘·T+>∑, uÛÑÁ<ä, cÕsêe‹, e÷\‹, es¡<ä\‘√ bÕ≥T nìï eTTK´q<äT\T bı+–bıs¡T¢‘·THêïsTT. e÷+<ë>∑<ä›≈£î dü$÷|ü+˝Àì s√&ÉT¶ ˙{Ï˝À eTTì–b˛e&É+‘√ C≤rj·T s¡Vü≤<ë] 13‘√ bÕ≥T wæyÓ÷>±dæ{°, rs¡úVü≤*¢˝À Á{≤|òæø˘ uÛ≤Ø>± ì*∫b˛sTT+~. kÕ>∑sY ‘ê\÷ø±˝Àì ;düHé>∑<Ó› Á>±eT+ es¡<äeTT+|ü⁄˝À ∫≈£îÿ≈£îb˛sTT+~. Çø£ÿ&ç Á|ü»\qT yÓ÷{≤s¡T |ü&Ée\ düVü‰j·T+‘√ düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. uÛ≤Ø esê¸\ ø±s¡D+>± |ü\T ]»sê«j·Ts¡¢˝Àì ˙{Ï eT{≤º\T ô|]–b˛j·÷sTT. Vü≤düHé õ˝≤¢˝Àì ùV≤e÷e‹ ]»sê«j·TsY ˙{ÏeT≥º+ 2,910 n&ÉT>∑T\≈£î #˚]+~. Bì >∑]wüº ˙{Ï eT≥º+ (m|òtÄsYm˝Ÿ) 2,922 n&ÉT>∑T\T. á ]»sê«j·TsY˝À k˛eTyês¡+ Hê{ÏøÏ ì\« ñqï |üP]Ô ˙s¡T 26.674 {°m+d”m|òt{°. >∑‘· @&Ü~˝À Ç<˚ s√E Hê{ÏøÏ 11.42 {°z+|”m|òt{° ˙s¡T ì\« ñ+~. ø=<ä>¥ õ˝≤¢˝Àì Vü≤s¡+– ]»sê«j·TsY m|òÄt sYm˝Ÿ 2,859 n&ÉT>∑T\T. Á|üdTü ‘Ô · ˙{ÏeT≥º+ 2,856.38 n&ÉT>∑T\T. ÇHébò˛¢ ?18,606 ≈£L´ôd≈£îÿ\T ø±>± ne⁄{Ÿbò˛¢ 21,975 ≈£L´ôd≈£îÿ\T. *+>∑qeTø°ÿ ]»sê«j·TsY˝À Çs¡y’Ó Hê\T >∑T >∑+≥\ e´e~Û˝À 3 n&ÉT>∑T\ ˙{ÏeT≥º+ ô|s¡>&∑ +É ‘√ 1,797 n&ÉT>∑T\≈£î #˚s¡T≈£î+~. ÇHébò˛¢ 55,031 ≈£L´ôd≈£îÿ\T>± qyÓ÷<Ó’+~. Ç+‘·˝≤ sêh+, <˚X+¯ es¡<ä u≤]q |ü&ç n˝≤¢&bç ˛‘·THêï eTq bÕ\≈£î˝À¢ ô|<ä>› ± #·\q+ ˝Òøb£ ˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. n≥T Á|ü<ëÛ ì >±ì, Ç≥T eTTK´eT+Á‘·T\T >±˙ u≤~Û‘T· \qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î #·s´¡ \T #˚|≥ü øº b£ ˛>±, πøe\+ Çfi¯¢ e<˚› ≈£Ls=Ãì dü$÷ø£å\‘√ ø±\+ yÓ\¢ãT#·TÑ·T+&É&É+ XÀ#·˙j·T+. Çy˚ $eTs¡Ù\T Á|ü‹|üøå±\T #˚ùdÔ sê»ø°j·T+>± Á|ü‹ $eTs¡Ù‘√ dü]ô|≥Tº≈£îH˚ n~Ûø±s¡ bÕغ\T yêdüÔe+>± ‘êeTT u≤~Û‘T· \qT z<ëπsà $<Ûëq+ Ç<˚Hê nì ˇø£kÕ] eTqq+ #˚dTü ≈£î+fÒ eT+∫~.

U≤Jô|≥, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : ÁbÕ+rj·T bÕغ\≈£î ‘Ó\+>±D Ç#˚à X¯øÔÏ ˝Ò<ìä , yê]øÏ zfÒd¢ æ >¬ *|æùdÔ ˇ]π><˚$T ˝Ò<ìä sêÁwüº _dæ dü+øπ eå T XÊK eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡jT· ´ nHêïs¡T. q>∑s+¡ ˝Àì œ˝≤ es¡+>∑˝Ÿ ‘·÷s¡TŒ ø√≥˝À 9e &ç$»Hé {Ï&|ç æ n<Û´ä ≈£îå \T _\¢ lø±+‘Y‘√ bÕ≥T 200 eT+~ {Ï&|ç æ ÁX‚DT\T eT+Á‹ kÕs¡jT· ´, ø±+Á¬>dt q>∑s¡ n<Û´ä ≈£îå \T ‘ê&çX{Ë ºÏ $<ë´kÕ>∑sY düeTø£+å ˝À ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ #˚sês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± eT+Á‹ kÕs¡jT· ´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ÁbÕ+rj·T bÕغ\‘√ ‘Ó\+>±D sê<äì, {Ï&|ç ìæ >¬ *|æùdÔ #·+Á<äu≤ãT, yÓm’ dtÄsYd|æ ìæ >¬ *|æùdÔ C…fi’ À¢ ñqï »>∑H,é {ÏÄsYmdtqT >¬ *|æùdÔ øπ dæÄsY eTTK´eT+Á‹ ne⁄‘ês¡T ø±e#·Tà ø±ì yê]øÏ ‘Ó\+>±D Ç#˚à X¯øÔÏ ˝Ò<Hä êïs¡T. ø±+Á¬>dt C≤rj·T bÕغ nì, ‘Ó\+>±D Ç#˚à X¯øÔÏ øπ e\+ ø±+Á¬>dt≈î£ e÷Á‘·yT˚ ñ+<äì eT+Á‹ nHêïs¡T. ø√sY ø£$T{°˝À Ç|üŒ{Ïøπ nìï sê»ø°jT· bÕغ\T, ñ<√´>∑, Á|üC≤ dü+|ò÷ü \‘√ #·]Ã+∫+#·<ìä , á HÓ\ ∫es¡˝À¢ ø±ì, e#˚à HÓ\ 5 es¡≈î£ ø±ì ‘Ó\+>±DqT Á|üø{£ dÏ Tü +Ô <äì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ø±+Á¬>dtbÕغ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ nuÛTÑ ´qï‹ nH˚ø£ dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T Á|üyX˚ ô¯ |{Ï+º <äì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘· s¡#÷ ã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ≈£îqï eè<äT\∆ T, $ø£˝≤+>∑T\T, $‘·+‘·Te⁄\≈£î Ä>∑dTü º 1 qT+∫ |æ+#Ûq· T¢ eT+ps¡T #˚kÕÔeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ 8e &ç$»Hé n<Û´ä ≈£îå \T sê»uÀsTTq j·÷ø£jT· ´, 9e &ç$»Hé n<Û´ä ≈£îå \T u…s’ u¡ ÀsTTq #·+Á<äeTÚ[, e÷J

øöì‡\sY dæsu¡ ÀsTTq ø£èwüí , e÷J ø√Ä|ü¸Hé düuTÑÛ ´\T ø√fÒX«¯ s¡eTà, düjT· ´<é eTVü≤eT÷<é, >∑»\® XÊ´yéT, dæsu¡ ÀsTTq yêdüT, ø£Ás¡ ≈£îe÷sY, q*>∑+{Ï sêE, q*>∑+{Ï qMHé, C≤s¡‹ s¡yT˚ XŸ, e÷J &ç|Pü ´{Ï y˚Tj·TsY m+u≤&ç s¡M+<äsY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√≥˝À eT+Á‹ kÕs¡j·T´ ø√&é ñ\¢+|òüTq.... õ˝≤¢˝À mìïø£\ ø√&é neT\T˝À¢ ñqï+<äTq œ˝≤ es¡+>∑˝Ÿ˝À »]–q z ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+Á‹ kÕs¡jT· ´ Vü‰»¬s’ ø√&éqT ñ\¢+|òTæ +#ês¡H˚ Äs√|üD\T $ì|ædTü HÔ êïsTT. z≥s¡q¢ T Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚ùd $<Û+ä >± e÷{≤¢&Üs¡ì Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. b˛©düT 30e j·÷ø˘º neT\T˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢˝À düu\ÑÛ T, düe÷y˚XÊ\qT n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹‘√ ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñ+&É>±, m˝≤+{Ï nqTeT‹ ˝Ò≈î£ +&Ü düuqÑÛ T ìs¡«Væ≤+#·&+É ô|’ õ˝≤¢ õ. ø£˝ø… sº£ Y øÏwHü é d”]j·Tdt>± rdüTø=ì ÄضzqT $#ês¡D »s¡TbÕ*‡+~>± Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dqæ ≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>±, eT+Á‹ düe÷y˚X+¯ nq+‘·s+¡ $T˝Ÿ‡ ø±\˙ b˛©düT\T düuÑÛ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ñ|üj÷Ó –+∫q f…+≥T¢, yÓTøÆ \˘ qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ø=ì b˛©düT ùdwº Hü ≈é î£ ‘·s*¡ +#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ø√&é ñ\¢+|òTü qô|’ ø±+Á¬>dt 9e &ç$»Hé n<Û´ä ≈£îå \T u…s’ u¡ ÀsTTq #·+Á<äeTÚ[, _\¢ lø±+‘Y\ô|’ øπ düT qyÓ÷<Óq’ ≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

mìïø£\T bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô ø±+Á¬>dt bÕغ <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D kÕ<ä´+

ø£˝…ø£ºsY õ. øÏwüHé düTuÒ<ë], p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T.) : Á>±eT|ü+#ê j·Tr mìïø£\qT bÕs¡<sä Ù¡ ø£+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dqæ ≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y õ. øÏwHü é ‘Ó*bÕs¡T. ø£˝ø… s㧜 {Ÿ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À ø£˝ø… sº£ Y e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ es¡<ä Á|üu≤Û $‘· ÁbÕ+‘·yTÓ qÆ eTT\T>∑T eT+&É\+˝À düsê«|üPsY Á>±eT+˝À, @≥÷s¡THê>±s¡+ eT+&É\+˝Àì ø=+&Ü sTT, ◊˝≤|üPsY, #Ó˝≤Œø£ Á>±e÷\ mìïø£\qT eT÷&Ée $&É‘· ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ mìïø£\ ø£$TwüH≈é î£ ˝ÒK sêdæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\≈£î 5770 u≤´˝…{Ÿ u≤≈£î‡\T ñ|üjÓ÷–+#·qTHêïeTì, u≤´˝…{Ÿ ù||üs¡¢ ø£{Ï+>¥ |üPs¡sÔ TT´+<äì ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ dæã“+~ì ‘·s*¡ + #·&ÜìøÏ 233 ãdüT‡\qT, 71 J|ü⁄\qT yÓTT‘·+Ô 304 yêVü≤Hê\qT ñ|üj÷Ó –+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. m+|æ &çz ø±sê´\j·T+˝À ]dæ|¸ü H,é &çÁdæ㺠÷´wüHé ôd+≥s¡T @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ neT\T≈£î Á|ü‹ eT+&É\+˝À s¬ +&ÉT ãè+<ë\T |üì#˚düTÔHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ mìïø£\ e´j·÷ìï düV≤æ +#·&ÜìøÏ 50 eT+&É˝≤˝À¢ Ä&ç{Ÿ bÕغ\T |üì#˚dTü HÔ êïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ø√&é ñ\¢+|òæT+∫q+<äT≈£î 52 πødüT\T ô|{Ϻq≥T¢

»|òsü >Y &∑ ,é p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : ø±+Á¬>dt bÕغ <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ kÕ<Ûä´eTì ø±+Á¬>dt ùdºwüHé|òüTHé|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® sêC≤s¡|ü⁄ Á|ü‘ê|t nHêïs¡T. eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\+ >±D ù|s¡T‘√ Á|ü»\qT eTuÛ´Ñ ô|fÒº bÕغ\≈£î kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£˝À¢ ãT~› #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwü+º @sêŒ≥T HÓ\ s√E˝À¢H˚ @sêŒ≥T »s¡T>∑T‘·T+ <äH˚ ÄXÊ uÛ≤e+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À ùdwº Hü |é Tüò Hé |üPsY e÷¬sÿ{Ÿ #Ós’ à¡ Hé nqïuÀsTTq _ø£|å ‹ü , eT+&É\ bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T eT+#ê\ m\¢jT· ´, <ä+&ÉT #·+Á<äjT· ´, yÓTT–*bÕø£ q]‡+>∑+, C…V’ ≤æ +<é sêCŸ, Ç\¢+<äT\ u≤ãT, düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ ]ú dü«s¡÷|ü, dü+>∑ •esêe⁄, >∑+<Ûä+ #·+Á<äeTÚ[, k˛+ Hêsêj·TD, ‘ê{Ïø±j·T\ yÓ+ø£≥j·T´ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó*bÕs¡T. q\T>∑Ts¡T Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\ô|’ ≈£L&Ü ø√&é ñ\¢+|òTü q øπ düT\qT ô|{Ïqº ≥T¢, 33 øπ düT\˝À #·s´¡ \T rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç<äs› T¡ Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\qT düôdŒ+&é #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 31 ù|sTT&é Ä]ºø˝£ Ÿ‡, $$<Ûä |üÁ‹ø£˝À¢ e∫Ãq≥T¢ >∑T]Ô+∫ yê{Ï Ks¡TÃqT nuÛ´Ñ s¡T\ú mìïø£\ Ks¡TÃ\˝À #·÷|ædTü HÔ êïeTì #ÓbÕŒ s¡T. 17 Ç+{°]j·T˝Ÿ #Óøb˘ ˛düT\º <ë«sê s¡÷.45 \ø£\å &ÉãT“qT d”CŸ #˚dqæ ≥T¢ $e]+#ês¡T. 625 u…\Tº cÕ|ü⁄\qT eT÷sTT+#êeTì, 117 yêVü≤Hê\qT kÕ«BÛ q+ #˚dTü ≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ns¡“Hé md”Œ yÓ+ø£ fÒX«¯ sY sêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ es¡+>∑˝Ÿ ns¡“Hé øÏ+<ä

eT÷&Ée $&É‘· 196 Á>±e÷\˝À mìïø£\T »s¡T>∑T ‘êj·Tì, |ü{wÏ yºü TÓ qÆ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ø√&é ñ\¢+|òTü q øÏ+<ä 19 @ø£dTü \T ô|{Ϻq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. s¡÷s¡˝Ÿ md”Œ bÕ\sêE e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ õ˝≤¢˝À »s¡T>∑qTqï eT÷&ÉT $&É‘\· mìïø£\≈£î |ü{wÏ yºü TÓ qÆ ã+<√ãdüT‘Ô √ bÕ≥T mìïø£\ dü+|òTü + e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\ ø£qT>∑TD+>± @sêŒ≥T¢ #˚dæ q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ã+<√ãdüT˝Ô À uÛ≤>∑+>± ÄsYà&é bò˛s¡T‡, ôdŒwü˝Ÿ bò˛sY‡qT ≈£L&Ü ìj·T$T+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. >√$+<äsêe⁄ù|≥, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ Y |æmdt Á|ü<Tä ´eTï, >√$+<äsêe⁄ù|≥˝À áHÓ\ »]π> Á>±eT |ü+#êj·Tr C…&Œç dæÇz Ä+»H˚jT· T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. mìïø£˝À¢ eT+&É\+˝Àì nìï kÕúHê˝À¢ {Ï&ç|æ nuÛ´Ñ s¡T\ú øπ z≥s¡T¢ |ü≥+º ø£{≤º\ì eTT\T>∑T XÊdüq düuTÑÛ ´sê\T <äqïdü] nqdü÷j·T (d”‘ø· ÿ£ ) ø√sês¡T. eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À Ä bÕغ eT+&É\ n<Û´ä ≈£îå \T ‘·TeTà\ Vü≤]u≤ãT, >√$+<äsêe⁄ù|≥ {Ï&|ç æ ã\|ü]Ãq nuÛ´Ñ ]ú kÕ+ã•esêe⁄\‘√ ø£*dæ uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s+¡ $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ nqTì‘·´+ ù|<ä\ ø√dü+ ø£èwæ #˚ùd {Ï&|ç ìæ Ä<ä]+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T. {Ï&|ç æ @s¡Œ&çq Hê{Ï qT+∫ H˚{Ï es¡≈î£ uÛ÷Ñ kÕ«eTT\≈£î e´‹πsø£+>±, <ä[‘·T\≈£î, ù|<ä\≈£î n+&É>± ì\Tdü÷Ô ù|<ä yê]øÏ ø£˙dü kÂø±s¡´\T @sêŒ≥T #˚dqæ |òTü q‘· {Ï&|ç øπæ <ä≈î£ ÿ‘·T+<äì nHêïs¡T. ù|<ä\ nuÛÑT´qï‹øÏ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê&çq+<äT≈£î kÕúìø£d+ü dü\ú mìïø£˝À¢ {Ï&|ç øπæ yÓTC≤غ kÕúHê\T ø£≥uº {… ≤º\ì ø√sês¡T. á sê´©˝À eT+&É\ Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù »+bÕ\ #·+Á<äXK‚ sY, bÕ\&ÉT>∑T yÓ+ø£≥ø£èwü,í es¡+>∑˝Ÿ, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T.) : ‘·«s¡˝À »s¡T>∑qTqï eTTì‡|ü˝Ÿ C…{ºÏ k˛eTj·T´, ñ|üŒ\÷] $»jYT uÛ≤düÿsY, $$<Ûä mìïø£\≈£î n~Ûø±s¡T\T dæ<+›ä >± ñ+&Ü\ì sêÁwüº eTTì‡|ü˝Ÿ XÊK ø£$TwüqsY Á>±e÷\ bÕغ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. _. »Hês¡H∆ é s¬ &ç¶ nHêïs¡T. ø£˝ø… sº£ Y ø±sê´\j·T+˝Àì düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À Äضz\T, eTTì‡bÕ©{°\ Á|ü‘´˚ ø£ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚X+¯ Á|üø±s¡+ ]»πs«wüqq¢ T #˚j÷· \ì, eTTì‡bÕ©≥\T |üqTï\qT Áø£eT |ü<‹›ä ˝À edü÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y õ. øÏwHü ,é C≤sTT+{Ÿ #˚j÷· \ì nHêïs¡T. m≈£îÿe s¡B› >∑\ ÁbÕ+‘ê\˝À eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚j÷· \ì, øπ j·T÷ ø±´+|üd,t p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : ø±ø£ ø£˝ø… sº£ Y Á|ü<Tä ´eTï, q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú ø£$TwüHé $y˚ø˘ j·÷<äyé Vü‰»s¡ eTT]øÏ yê&É˝À¢ dü\ú + ˝Òøb£ ˛‘˚ ø£eT÷´ì{° {≤sTT˝…{Ÿ‡ @sêŒ≥T #˚dæ kÕúì≈£î\≈£î rj·T j·T÷ìe]‡{° |ü]~∏˝Àì <ä÷s¡ $<ë´ øπ +Á<ä+ j·÷´s¡T.á dü+<äs“¡ +¤ >± »Hês¡H∆ é s¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ õ˝≤¢˝Àì nìï ìs¡«Vü≤Dô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ q>∑sêìøÏ s¡÷.178 ø√≥¢‘√ @sêŒ≥T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï _m˝Ÿ◊dæ, dæm˝Ÿ◊dæ |üØø£\å T Ä>∑dTü º eTTì‡bÕ*{°˝À¢ Á|ü‹ HÓ˝≤ yÓTT<ä{Ï X¯óÁø£yês¡+ |ü≥Dº s√E>± ìs¡«Væ≤+ #˚dqæ |ü<+ä∏ dü|\üò + ø±yê\+fÒ q>∑s+¡ ˝Àì Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ q˝≤¢ ø£HøÓ qå£ T¢ Çyê«\Hêïs¡T. 17 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘êj·Tì ˇø£ Á|üø≥£ q˝À #ê\ì, |ü≥Dº |ü]bÕ\q˝À dü+ã+~Û‘· nìï XÊK\‘√ düe÷y˚XÊìï n+<äT≈£î >±qT ˇø£ ø±´+ô|Hé yÓ÷&é˝À q˝≤¢ ø£HøÓ qå£ T¢ Çyê«\Hêïs¡T. q>∑s+¡ ˝Àì s√&Éq¢ T ‘Ó*bÕs¡T. dæm˝Ÿ◊dæ |üØø£\å T Ä>∑dTü º 17, 19, 21, @sêŒ≥T #˚dTü ø=ì düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á $d”sÔ +í¡ yê]>± $uÛõÑ +∫, $<äT´‘·TÔ BbÕ\qT nedüsê\ø£qT>∑TD+>± neTsêÃ\Hêïs¡T. 23, 26, 28 ‘˚B\˝À »s¡T>∑T‘êj·Tì, _m˝Ÿ◊dæ HÓ\ 25q nìï eTTì‡bÕ*{°\T, yês¡T\¶ yê]>± z≥s¡q¢ T *düTqº T á dü+e‘·‡s¡+ ˇø£ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ ø£s¬ +≥T #êØ®\T ‘·–+Z #ê\ì, q>∑s+¡ ˝Àì Á|üuTÑÛ ‘·« |üØø£\å T 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ‘˚B\˝À, Á|ü#T· ]+#ê\ì, b˛*+>¥ ùdwº qü q¢ T >∑T]Ô+#ê\ì, yês¡T¶ ]»πs«wüqq¢ T dü˝ú ≤\qT s¡ø+åÏ #·&ÜìøÏ #·s´¡ \T #˚|{ü ≤º\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À Äضz\T, ÁbÕøÏøº ˝£ Ÿ‡ |üØø£\å T Ä>∑dTü º 31, ôdô|+º ãsY 1, 2, 3 Ksês¡T #˚j÷· \ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. 2001 »HêuÛ≤ ˝…øÿ£ \ eTTì‡bÕ*{° n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘˚B˝À¢ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

|ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ {Ï&ç|æH˚ Ä<ä]+#·+&ç

eTTì‡|˝ü Ÿ mìïø\£ ≈£î dæ<+›ä >± ñ+&Ü*

eTTì‡|ü˝Ÿ XÊK ø£$TwüqsY »Hês¡∆Hé ¬s&ç¶

Ä>∑düTº 17 qT+∫ _m˝Ÿ◊dæ |üØø£å\T

® ê bÕغ\qT z&ç+∫ e#˚à ‘Ó\+>±DqT n&ÉTø¶ √e<äT› ã÷s¡Ty mÁsC¡ +… &Ü\qT >¬ *|æ+#·+&ç >√$+<äsêe⁄ù|≥, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : Á>±eT|ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ ã÷s¡Ty® ê bÕغ˝q’… ø±+Á¬>dt, {Ï&|ç ,æ {ÏÄsYmdt, yÓm’ dtÄsYd|æ æ ‘·~‘·s¡ bÕغ\qT z&ç+∫ mÁs¡C+… &Ü\H˚ >¬ *|æ+#ê\ì sêÁwüº ø£+Á{À˝Ÿ ø£$T{° düuTÑÛ ´\T dü÷&ç ø£ècÕí s¬ &ç¶ nHêïs¡T. eT+&É\+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ù|<ä Á|ü»\≈£î yêeT|üø±å \ Ä<Û«ä s¡´+˝À y˚\ mø£sê\ uÛ÷Ñ eTT\qT |ü+∫ô|{≤ºeTì, eè<äT\∆ ≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î ‘Ó\sπ¢ wüHé ø±s¡T¶ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n+&É<+ä &É>± ñ+&ç yê]øÏ |æ+#ÛH· ,é sπ wüHé n+<˚ $<Û+ä >± n~Ûø±s¡T\‘√, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \‘√ b˛sê&ç yê] nuÛTÑ ´qï‹øÏ ø£èwæ #˚XÊeTì, ù|<ä Á|ü»\qT z≥T n&ç>π Vü≤≈£îÿ øπ e\+ yêeT|üø±å \πø ñ+<äì, <ëìì Á|ü»\T Á>∑V≤æ +#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ãw”suY ≤>¥, eTT~>=+&É |òTü ≥q\qT #·+Á<äu≤ãT, yÓm’ dtÄsY bòÕdædTü º ìs¡“+<Ûä $<ÛëHê\qT Á|ü»\T mqï&É÷ eT]∫b˛s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£+‘·q|ü*¢ ÁbÕC…≈î£ º kÕ<Ûqä <ë«sê eTT\T>∑T ìjÓ÷»ø£es¡+Z ‘√ bÕ≥T Vü≤qàø=+&É, es¡+>∑˝Ÿ q>∑sê\≈£î Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#˚ ÁbÕC…≈î£ qº T bÕ\≈£î\T $düà]+#·&+É ‘·><∑ ìä nHêïs¡T. á HÓ\ 23q »]π> mìïø£\˝À eT#êÃ|üPsY, ãTkÕ‡|üPsY, >√$+<äsêe⁄ù|≥, |üÁkÕ b˛{° #˚dTü qÔ ï dæ|mæ + nuÛ´Ñ s¡T\ú qT Á|ü»\T Ä<ä]+∫ yê]øÏ ã\+ #˚≈L£ sêÃ\ì Äj·Tq $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À dæ|mæ + eTT\T>∑T &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù ‘·TeTà\ yÓ+ø£{Ÿ s¬ &ç,¶ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù ∫{Ϻ u≤ãT, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òTü + ø±s¡´<ä]Ù ø°]Ô Vü≤qàø=+&É, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T e÷s¡+Z düT>∑eT+ ne⁄‘·Tqï ‘·sT¡ D+˝À s¡$‘√ bÕ≥T nuÛ´Ñ s¡T\ú T bÕ˝§ZHêïs¡T. e#˚à ‘Ó\+>±DqT n&ÉTø¶ √e<äì› e÷J m+|æ _. $H√<é ≈£îe÷sY d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· ≈£î $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. Vü≤qàø=+&É sê+q>∑s˝Y Àì Ä bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T ‘Ó\+>±D @sêŒ≥Tô|’ #˚dTü qÔ ï $wüÁ|ü#ês¡+ e÷qTø√yê\Hêïs¡T. @ bÕغ ‘Ó\+>±D Ç∫ÃHê Á¬ø&ç{Ÿ {ÏÄsYmdt<q˚ ì #ÓbÕŒs¡T. á $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À myÓTà˝Ò´ <ëdü´+ $qjYT uÛ≤düÿsY, õ˝≤¢ øπ düeTTÁ<ä+, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T.) : eT+&É\+˝Àì ø√s¡Tø=+&É|*ü ¢ Á>±eT+˝À Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T {Ï. s¡M+<äsY sêe⁄, Hêj·T≈£î\T ø¬ . sê»j·T´ j·÷<äyé ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T ø√dü+ bÕ≥T|ü&˚ dæ|æ◊ eT<䛑·T‘√ b˛{° #˚düTÔqï düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú <ëdü] kÕ$Á‹H˚ ¬>*|æ+#ê\ì eTVü≤ã÷u≤u≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´<ä]Ù _. $»j·TkÕs¡~Û ø√sês¡T. Á>±eT+˝À kÕ$Á‹‘√ bÕ≥T yês¡T¶ düuTÑÛ ´\ >¬ \T|ü⁄ø√dü+ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ã÷s¡Ty® ê bÕغ\T mìïø£\˝À &ÉãT“, eT<ä´+ ms¡#÷· |æ Á|ü»\qT Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚kÕÔjT· ì, ø±ì ìs¡+‘·s+¡ Á|ü»\ ø√dü+ |ü]‘·|+æ #˚ ùdwº Hü |é Tüò Hé|Pü sY, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T.) : ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓm’ dt sê»X‚KsY s¬ &çÁ¶ |üyX˚ ô¯ |{Ïqº dæ|◊æ eT<ä‘› T· ‘√ b˛{° #˚dTü qÔ ï nuÛ´Ñ s¡T˝ú H˚ >¬ *|æ+#ê\ì $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. á Á|ü#ês¡+˝À dæ|◊æ eT+&É\ dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±˝Ò düsŒ¡ +#Y mìïø£˝À¢ yÓm’ dtÄsYd|æ æ nuÛ´Ñ s¡T\ú qT >¬ *|ækÕÔjT· ì Ä bÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£î\T ø±s¡´<ä]Ù <ëdü] |üs«¡ ‘ê\T, õ˝≤¢ øöì‡˝Ÿ düuTÑÛ ´\T _. bÕs¡kú Õs¡~Û (ø£qï), Hêj·T≈£î\T #=|üŒ] eT\¢jT· ´, <Ó<’ ä ÁøÏw|ºü süò Y nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì ‘ê{Ïø=+&É˝À bÕغ ã\|ü]Ãq nuÛ´Ñ ]ú Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zqï nq+‘·s+¡ e÷J m+|æ{dÏ æ eq+ sê+qs¡T‡, #=|üŒ] X‚KsY, <ëdü] ñ|üŒ\j·T´, &ç. m\¢jT· ´, <ëdü] lìyêdt, eTT+»\ @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À ÁøÏw|ºü süò Y e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ yÓm’ dt |ü<øä∏ ±\T neT\T |üsá &É+˝À øÏsD ¡ Y ñù|+Á<ä, ‘·eTà&É|*ü ¢ düs√»q, lsê+ ñù|+Á<ä, eq+ s√»eTà ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±>± dæ|◊æ düsŒ¡ +#Y ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì, yÓ’mdtÄsYdæ|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔH˚ Á|ü»\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. bÕغ ã\|ü]Ãq nuÛ´Ñ s¡T\ú qT >¬ *|æ+#˚+<äT≈£î ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ôdì’ ≈£î˝≤¢ |üì#˚j÷· \Hêïs¡T. nuÛ´Ñ ]úøÏ kÕúìø£ Áô|+ò &é‡ j·T÷‘Y ø£u¢ Ÿ dü+|üPs¡í eT<ä‘› T· Á|üø{£ +Ï ∫+~. eT<ä‘› T· Á|üø{£ +Ï ∫q yê]˝À j·T÷‘Y á düe÷y˚X+¯ ˝À >∑TÁs¡+ @düTu≤ãT, H√eTT\ »j·TbÕ˝Ÿ s¬ &ç,¶ nøÏÿq|ü*¢ s¡M+<äs,Y •e, düTeT\‘·, düTsπ XŸ ø£u¢ Ÿ n<Û´ä ≈£îå \T eT+– düTsπ XŸ, »≈£îÿ\ nXÀø˘, >±<Ó>√ì s¡yT˚ XŸ, e÷qTbÕ{Ï nì˝Ÿ, e÷qTbÕ{Ï yÓ+ø£qï, |ü⁄≥ºã+‹ lìyêdt, Hê¬>*¢ qMHé, eq+ Vü≤Øwt, eq+ sêπøwt, »≈£îÿ\ Ms¡qï, eq+ s¡DBsY\T ñHêïs¡T. ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\ ø√dü+ |ü]‘·|æ+#˚ nuÛÑ´]úH˚ ¬>*|æ+#ê*

yÓ’mdt |ü<∏äø±˝Ò nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|ækÕÔsTT

õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ 6/44, ø±˝ÒcÕ eTkÕÔHée* Åd”º{Ÿ, s¡M+Á<äq>∑sY, ø£&É|ü. ôd˝Ÿ ` 9247127006, 9989320577


4

>∑T+≥÷s¡T

eT+>∑fiy¯ ês¡+

23 E˝…’

2013

|òüTq+>± ø=eTs√\T˝À >∑Ts¡TbÂs¡í$T y˚&ÉTø£\T

|òüTq+>± >∑Ts¡T bÂs¡í$T y˚&ÉTø£\T

ø£~] (ø±ø£rj·T): ø£~] |ü≥ºD+, yêDÏM~Û˝Àì kÕjTu≤u≤ Ä\j·T+, ø√H˚s¡T <ä>∑Zs¡ e⁄qï kÕjTu≤u≤ >∑T&ç,ll eT~«sê{Ÿ Ms¡Áã+ôV≤+Á<äkÕ«$T >∑ T &ç ˝ À k˛eTyês¡ + uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T |ò ü T q+>± >∑ T s¡ T bÂs¡ í $ T y˚ & É T ø£ \ T »s¡T|ü⁄ø√Hêïs¡T.>∑Ts¡TbÂs¡í$T dü+<Ûäs¡“+>± ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 5>∑+≥\≈£î uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T <˚ y ê\j· ÷ \ <ä > ∑ Z s ¡ u≤s¡ T \T‹] kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T.yêDÏ M~Û˝À e⁄qï kÕjTu≤u≤ Ä\j·T+˝À n‘·´~Ûø£ dü + K´˝À uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T bÕ˝§Z ì u≤u≤qT <ä ] Ù+#· T ø=ì Á|ü k Õ<ë\T d”«ø£]+#ês¡T.Ä\j·T+ Å≥dtº Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘·+>± nqï<ëq ø±s¡´Åø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì Å|ü»\T <˚yê\j·÷\˝À >∑Ts¡TbÂs¡í$T y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. <˚yê\j·÷\ <ä>∑Zs¡ m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü |ü≥ºD b˛©düT\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T

mìïø£˝À¢ Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê*

yÓTT<ä{Ï$&É‘· mìïø£\≈£î uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ

nq+‘·|⁄ü s¡+, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) sêÁwüº mìïø£\ dü+|òTü + Á>±eT|ü+#êj·Tr\≈£î 4e kÕ<Ûës¡D mìïø£\T Á|üø{£ +Ï ∫+~. ‹s¡T|ü‹, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) ‹s¡T|ü‹ &ç$»Hé |ü]~Û˝À »s¡T>∑T‘·Tqï yÓTT<ä{Ï á mìïø£\T eT÷&ÉT $&É‘T· \T>± á HÓ\ 23, 27, 31 ‘˚B\\ ìs¡«Væ≤kÕÔsT¡ . á dü+<äs“¡ +¤ >± nìï u≤´+≈£î\≈£î $&É‘· |ü+#êj·Tr mìïø£\T düC≤e⁄>± »]π>+<äT≈£î Äs¡T y˚\ eT+~ b˛©düT dü+ã+~Û+∫q dæã“+~ ≈£L&Ü á mìïø£\ $<ÛTä \˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. u≤´+≈£î\˝À dæã“+~ ø=s¡‘· e\q ùde\˝À dæã“+~ì ìj·T$T+∫q≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y kÕ\àHé Äs√>∑´ sêE k˛eTyês¡+ $˝Òøs£ T¡ \≈£î ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\ s√E\ eTT+<äT>± |ü+#êj·Tr mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î C≤bÕ´ìøÏ Á|ü»\T düV≤ü ø£]+#·e\dæ+~>± õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y &ç.j·Tdt.˝Àπøwt≈î£ e÷sY ‘Ó*bÕs¡T. ‘·>T∑ #·s´¡ \T rdüT≈£îHêïeTì nHêïs¡T. 5770 eT+~ b˛©düT dæã“+~‘√ bÕ≥T Äضz\T, s¬ yÓq÷´ ‘·V≤ü o˝≤›sT¡ ¢ mìïø£˝À¢ >∑{ºÏ ã+<√ãdüTÔ #·s´¡ \T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ø£s÷¡ ï\T, p˝…’ 22 ( ø±ø£rj·T) ø£sêí≥ø£ sêh+˝Àì ø√dtù|≥ ]»sê«j·TsY˝Àì ˙{Ï ì\« ô|s¡T>∑T‘·T+&É&+É |ü≥¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡T|ü‹ &ç$»Hé˝À 394 Á>±eT |ü+#êj·Tr\T ñ+&É>±, 134 Á>±eT ~>∑Te uÛ≤>±q >∑\ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä »˝≤X¯j·÷ìøÏ ˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚dæq≥Tº k˛eTyês¡+Hê&ÉT ø√dtù|≥ ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\T |ü+#êj·Tr\T @ø£Á^e+ nj·÷´j·Tì nHêïs¡T. 259 Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ ‘·T+>∑uÁÑÛ <ä q~rs¡ ÁbÕ+‘· yêdüT\T nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+&Ü\ì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y düT<äsÙ¡ Hés¬ &ç¶ dü÷∫+#ês¡T. á eT+>∑fiy¯ ês¡+ mìïø£\T »s¡>q∑ THêïsTT. ñ<äjT· + 7 >∑+≥\ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ Æ y˚Ts¡≈î£ s¬ yÓq÷´ dæã“+~ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T Á>±eTdüT\ú qT nÁ|üeT‘·+Ô #˚j÷· \ì ø£˝ø… sº£ Y dü÷∫+#ês¡T. á ˙{Ï eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ es¡≈î£ mìïø£\ Á|üÁøÏjT· »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. #·+{Ï|\æ \¢ ‘·\T¢\≈£î ≈£L´˝…q’ ¢ qT+&ç $TqVü‰sTT+|ü⁄ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì sêø£e\¢ kÕ>∑T˙{Ï‘√ bÕ≥T ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ≈£L&Ü ‘=\–q≥Tº ø£˝ø… sº£ Y $e]+#ês¡T. ‘·÷s¡TŒ eT+&É˝≤˝À¢ n~Ûø+£ >± esê¸\T |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì yê‘êes¡D XÊU≤~Ûø±s¡T\T ‘·q≈£î ‘Ó*bÕs¡ì, <ë+‘√ Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ø£s÷¡ ï\T, p˝…’ 22 ( ø±ø£rj·T) sêh+˝Àì n‹ô|<ä› »\$<äT´‘Y ÁbÕC…≈î£ º nsTTq lXË\’ + »˝≤X¯jT· +˝ÀøÏ Áø£yT˚ q ø£˝ø… sº£ Y ‘Ó*bÕs¡T. ‹s¡T|ü‹ ns¡“Hé õ˝≤¢˝À mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î Ç<äs› T¡ md”Œ\‘√ ˙s¡T sêe&É+ e\¢ ]»sê«j·TsY ˙{Ï eT≥º+ ô|]π> neø±X¯+ @s¡Œ&ç+<äì ÁbÕC…≈î£ º n~Ûø±s¡T\T yÓ\&¢ +ç #ês¡T. lXË\’ + bÕ≥T eTT>∑TsZ T¡ mmd”Œ\T, 9 eT+~ &çmd”Œ\T, 20 eT+~ dæ◊\T, 42 eT+~ m>∑Te ÁbÕ+‘·+˝Àì ‘·T+>∑uÁÑÛ <ä ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚jT· &É+‘√ eT+>∑fiy¯ ês¡+Hê{ÏøÏ lXË\’ + »˝≤X¯jT· +˝ÀøÏ ˙s¡T e#˚à #˚sπ môd‡’ \T, 5200 eT+~ ø±ìùd㺠Tfi¯ó,¢ 400 ô|>’ ± Vü≤À+>±s¡T\¶ qT mìïø£\≈£î düC≤e⁄>± neø±X¯+ ñ+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. lXË\’ + ]»sê«j·TsY ˙{Ï kÕeTs¡´∆ + 885 n&ÉT>∑T\T, ø±>±, k˛eTyês¡+Hê{ÏøÏ »]π>+<äT≈£î, m˝≤+{Ï nyê+#Û˙· j·T dü+|òTü ≥q\T »s¡>≈∑ î£ +&Ü #·÷ùd+<äT≈£î 806.5 n&ÉT>∑T\T es¡≈î£ e÷Á‘·yT˚ ˙s¡T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·T+>∑uÁÑÛ <ä &Ü´yéT ˙s¡T lXË\’ + ÁbÕC…≈î£ ≈º î£ #˚]‘˚ |üP]ÔkÕúsTT˝À ìj·T$T+∫q≥T¢ ø£˝ø… sº£ Y ‘Ó*bÕs¡T. »\$<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô »s¡T>∑T‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. »˝≤X¯jT· +˝ÀøÏ ˙s¡T #˚]‘˚ u≤´ø˘ yê≥sY <ë«sê b˛‹¬s&ç¶ ôV≤&é˝≥ Ò Ø <ë«sê KØ|òt |ü+≥≈£î ˙s¡T n+<äT‘·T+<äì ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊU≤~Ûø±s¡T\T yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) »qX¯øÔÏ nÁ>∑H‘˚ · ≈£Ls¡ sê»qïqT n¬sdüTº #˚jT· &É+ nÁø£eTeTì j·TTHÓf’ &… é düeT‘ê bÕغ k˛eTyês¡+ rÁe+>± K+&ç+∫+~. nHês√>∑´+‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·Tqï sê»qïqT n¬sdüTº #˚jT· &É+ <äTsêàs¡eZ Tì, |æsêƒ |ü⁄s¡+ 22, p˝…’ ( ø±ø£rj·T) |æsêƒ |ü⁄s¡+ |üPs¡,í nÁ|üC≤kÕ«eT´eTì bÕغ sêh n<Û´ä ≈£îå &ÉT ‹s¡T|ü‹Hêj·TT&ÉT, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û nqï|üPs¡í ~∏jT˚ ≥sY‡ |üøÿ£ qT+∫ #ÓsT¡ ≈£î\ ø±\Te≈£î s¡|Tüò T|ü‹s¬ &ç¶ nHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘·+˝À »]–q z ÄqTø=ì Ç+~sêq>∑sY Á|ü»\T, düTeº sYùº |≥ Á|ü»\T ì‘·´+ dü+|òTü ≥q≈£î sê»qï≈≈£îÁ≥<ës¡T&Éì ù|s=ÿ+≥÷ n¬sdüTº #˚d,æ Äj·Tqô|’ nÁø£eT e+<ä\ eT+~ sêø£b˛ø£\T ø=qkÕ–düTHÔ êïs¡T. eTTK´+>± øπ düT\T ãHêsTT+#·&+É dü]ø±<äì nHêïs¡T.. sê»qïô|’ yÓ÷|æq nÁø£eT øπ düT\T $<ë´s¡T\ú ≈£î ø±˝ÒJ\T <ä>sZ∑ >¡ ± e⁄+&ÉT≥ e\q m˝Ÿ.øπ .J yÓ+≥H˚ m‹Ôyd˚ æ nj·TqqT $&ÉT<ä\ #˚j÷· \ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ù|<äÁ|ü»\ |æ\\¢ qT+∫ eè<äT\› es¡≈L£ ñbÕŒ&É ãkÕº+&é qT+∫ ‹]– |üø±å q ì*∫ yê]øÏ Hê´j·T+ »]π>˝≤ b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï yê]ì $|üe¢ sêyê\+fÒ ì‘·´+ Á{≤|òøæ ˘ s¡B‘› √ Ä{À\T, dü÷ÿ˝Ÿ ãdüT‡\T ø±s¡T\+≥÷ øπ düT\T ô|≥º&+É XÀ#·˙j·TeTì nHêïs¡T. uÛ÷Ñ ô|‘·+Ô <ës¡T\≈£î Á{≤|òøæ C˘ ≤yéT Çã“+<äT\T |ü&˝É øÒ £ á eTTì‡|ü˝Ÿ s¡V≤ü <ë] b˛©düT\T ø=eTT eT ø±düTHÔ êïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. nHês√>∑´+‘√ e÷s¡+Z >∑T+&Ü Á|üj÷· D ø=qkÕ–düTHÔ êïs¡T. #ÓsT¡ e⁄\ ø±\Te u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·Tqï Äj·TqqT ‘·øDå£ + $&ÉT<ä\ #˚j÷· \ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT{Ϻ rùd≥|ü⁄Œ&ÉT Ä e÷s¡+Z ô|’ >∑T≥º\T >∑T≥º\T ãTs¡<ä |ü&yÉ j ˚ T· T≥ e\q Ä e÷s¡+Z rÁe <äTs¡+Z <ä+>± e÷] ∫qï|æ\\¢ T, eTTdü*yês¡T, ø±\˙ yêdüT\T #ê˝≤ rÁeyÓTqÆ Çã“+<äT\T |ü&TÉ \T‘·THêïs¡T. sêÁ‹ nsTT´+<ä+fÒ Nø£{Ï n+<Ûøä ±s¡+ á es¡¸|⁄ü ∫qT≈£î\qT $wü|⁄ü sT¡ >∑T\T dü+#·]düTHÔ êïj·Tì >∑T+≥÷s¡T E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) @|æf{… Ÿ 2013 Á|üyX˚ ¯ |ü]ø£≈å î£ Vü‰»s¡j÷Ó ´ ø±\˙yêdüT\T yêb˛‘·THêïs¡T. m+<äs√ Á|ü»\≈£î ñ|üj÷Ó >∑|&ü ‘É T· qï Ä Á|ü<X˚ ÊìøÏ ˇø£ ø£s¬ +{Ÿ ˝…H’ é @sêŒ∫ Ä e÷sêZìï X¯ó ø√kÕÔ õ˝≤¢\ $<Ûë´s¡T∆\≈£î dü+uÛÑ+~Û+∫q eTTdæ¢+\T ÁøÏwæºj·TqT¢ _dæ dæ ÁuÛ|Ñ ]ü ∫ Á|ü»\≈£î ñ|üj÷Ó >±s¡+› ‘·øDå£ + n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ ‘·>T∑ #·s´¡ \T @sêŒ&ÉT #˚j÷· \ì Ç+~sêq>∑sY bÕs¡o≈£î\T dæ≈î£ ÿ\T eT]j·Tj·TT ìjÓ÷ãT<ÛTä \∆ T yê]øÏ á b˛{° |ü]ø£˝å À¢ ñ ø±\˙yêdüT\T n~Ûø±s¡T\≈£î |æsê´<äT #˚jT· >± |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òTü ø£MTwüqsY>±s¡T ≈£L&Ü e∫Ã Ä s¡V≤ü <ë]ì |ü]o*+∫ rÔsT¡ \í T n>∑T≥≈£î Ø»q˝Ÿ ôd+≥sY yês¡T Ä+Á<Ûeä TTdæ+¢ ø£fi≤XÊ\ ø±´+|üdt e\¢&+É nsTT´+<äì ø±ì Ç+‘· es¡≈L£ ø£MTwüqsY yês¡T ‘·>T∑ #·s´¡ \T rdüTø√ø£b˛&É&+É ‘√ Á|ü»\T nH˚øy£ TÓ qÆ $eTs¡Ù\T >∑T+≥÷s¡T˝À eT+∫ ô||’ ⁄ü D´+ nqTuÛeÑ +>∑\ n<Ûë´|ü≈î£ \q÷ ñ∫‘· •ø£D å >∑T|æŒdüTHÔ êïs¡T. |æsêƒ |ü⁄s+¡ |ü≥Dº + bÕ]X¯ó<ä´+ ô|’ Á|ü‘´˚ ø£ ÁX¯<›ä #·÷|ü⁄‘êqqï ø£MTwüqsY e÷≥\T ì»y˚T\ nì ø±\˙yêdüT\T ÇdüTÔqï≥T¢ ]»q˝Ÿ &ç|üP´{Ï &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY eTkÕÔHée* ‘Ó*bÕs¡T. á ñ∫‘· $düTbÔ ˛‘·THêïs¡T. sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ á e÷sêZìï |ü]o*+∫ Ç+~sêq>∑sY •ø£ å D 12`8`2013 qT+&ç ìs¡ « Væ ≤ +#· ã &É T qì ñ∫‘· •ø£ å D ≈£ î Á|ü»\ ø£cÕº\T |ü{+ºÏ #·Tø√eTì y˚&TÉ ø=qT #·TqïeTì nHêïs¡T. Vü‰»s¡Tø±e\dæqyês¡T ‘·eT |üP]Ô ãjÓ÷&˚{≤ qT ‘Ó\ø¢ ±–‘·+ ô|’ Áyêdæ ]»q˝Ÿ ôd+≥sY |òüsY m&ÉT´πøwüHé &Óe\|tyÓT+{Ÿ Ä|òt yÓTÆHêغdt Ä+Á<ÛäeTTdæ¢+ ø£fi≤XÊ\ ø±´+|üdt >∑T+≥÷s¡T ≈£î |ü+bÕ\ì nHêïs¡T. <äsU¡ ≤düT‘Ô √ bÕ≥T ]õÁùdwº Hü é õsêø˘‡ ø±|” s¬ +&ÉT bò˛{À\T Ä>∑wßü º 8 e ‘˚~˝À|ü⁄>± n+~q≥T¢ >± |ü+bÕ\Hêïs¡T. eTT+<äT>± e∫Ãq yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔeTì nHêïs¡T. |æsêƒ |ü⁄s+¡ 22, p˝…’ ( ø±ø£rj·T) j·TT.ø=‘·|Ô *ü ¢ eT+&É\+ ø=+&Óes¡+ Á>±eTeTTq≈£î düsŒ¡ +#Y |ü<$ä øÏ b˛{° H˚|<ü ´ä∏ +˝À >∑T+≥÷s¡T, p˝…’ 22( ø±ø£rj·T): e÷qe⁄\≈£î ÁbÕDdü+ø£≥+>± e÷]q Ç<äs› T¡ nuÛ´Ñ s¡T\ú T ã]˝À ñHêïs¡T. <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï düTu≤“sêe⁄ Bs¡øÈ ±*ø£ yê´<ÛTä *ï ìyê]+#˚ eT+<äT\T ñ‘·Œ‹Ô ø±yê\ì BìøÏ j·TTe bòÕs¡àdædTü \º T Á>±eTeT+‘ê dü+<ä&>ç ± ‘·j÷· s¬ +’ ~. yÓ+>∑[ Á>±eT+˝À Á|ü»\ $düèÔ ‘· |ü]XÀ<Ûqä \T #˚j÷· \ì Ä+Á<Ûë j·T÷ìe]‡{° bòÕs¡àd” $uÛ≤>±~Û|‹ü Ä#ês¡´ eT<Û´ä ≈£î yÓ[¢ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îì ‘·q e+‘·T ø£èwæ ø¬ .$.s¡eTDeT÷]Ô nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ neTsêe‹ s√&ÉT˝¶ Àì Væ≤+<ä÷ #˚kÕÔq+≥THêïs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq Á|ü#ês¡+ ì$T‘·+Ô bòÕs¡àd” ø£fi≤XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dqæ C≤rj·T dü<dä Tü ‡˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. bÕ{ÏMT<ä, ø±•yê]bÕø£\T, Ç+~sêø±\˙, s¡»ø£ù|≥ Äj·Tq dü<ädüT‡≈£î ø£fi≤XÊ\ n<Ûä´≈£åî\T eTqïe sê<Ûëø£èwüíeT÷]Ô n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. z≥s¡q¢ T ø£\TdüT≈£îì |ü\T düeTdü´\qT >∑T]Ô+∫ ádüeTdü´\T Ä#ês¡´ ø¬ .$.s¡eTD eT÷]Ô e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ uÛ÷Ñ $T |ü]ÁuÛeÑ TD+ e÷qe X¯Øs¡+ô|’ |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ‘·|üŒìdü]>± ø£èwæ#˚kÕÔqì Äj·Tq Á|üu≤Û e+ #·÷|ü‘T· +<äì #ÓbÕŒs¡T. |ü>\∑ T, sêÁ‹ eTq+ #˚ùd |üqT\qT yÓT<ä&TÉ nHêïs¡T. Ç+~sêø±\˙˝À $<äT´‘Y r>∑\T Ç+&Éô¢ |’ ñ+&É&+É ìj·T+Á‹düT+Ô <äì #ÓbÕŒs¡T. n<˚ $<Û+ä >± X¯ØsêìøÏ dü+ã+~Û+∫q yê´<ÛTä \ e\¢ Ä ø±\˙ Á|ü»\T uÛj Ñ T· Áu≤+‘·T\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïeTì Äj·Tq≈£î ‘Ó\|ü>± á düeTdü´qT n~ø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒdæ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ nj˚T´ es¡≈î£ MT ‘·s|¡ ⁄ü q b˛sê≥+ #˚kÕÔqHêïs¡T. rÁe‘· X¯Øs¡ |ü]D≤e÷ìï nqTdü]+∫ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ñã“dü+, s¡øbÔ£ ˛≥T, |ü\T ø±\˙˝À¢ ≈£L&Ü düeTdü´\T >∑T]Ô+∫ ‘·eT e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. Á>±eT+˝À Á|ü»\ eTqdüT˝À¢ e⁄HêïeTì n<˚ Hê eT<ÛTä y˚TVü≤+ e+{Ï Bs¡øÈ ±*ø£ yê´<ÛTä \T Á|üu≤Û e+ ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq m≈£îÿe>±, >¬ \T|ü⁄≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq BeT e´ø£|Ô ]ü #ês¡T. eTTK´+>± bÕ]X¯ó<ä´ düeTdü´\ qT+∫ qqTï Á>±eT |ü+#êj·Tr kÕj·T+Á‘·+ ‘·≈î£ ÿe>± ñ+{≤j·Tì yÓ\&¢ +ç #ês¡T. yê{Ï rÁe düeTj·T+˝À |üì#˚ùd düsŒ¡ +#Y>± mqTï≈£îqï eTs¡Tø£Då + qT+#ê |ü<$äÛ u≤<Û´ä ‘·\T #˚|{ü ºÏ ‘·>T∑ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤qì Á|ü»\ Äs√>∑´y˚T eTVü‰u≤>∑´eTì eT+<äT*ï bòÕs¡àdædüTº\T ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\Hêïs¡T. Ç≥Te+{Ï eT+<äT\T n<˚ eTq≈£î eT+∫ dü+<äì bÕX¯ó<ä´+ ìs¡÷à\q‘√ Á>±eTìï düT_ø£+å >± e⁄+&˚\ #·s´¡ \T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì Hê n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ eùdÔ nH˚ø£ eT+~øÏ ñ|üj÷Ó ø£s+¡ >± ñ+≥T+<äHêïs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À j·TTe bòÕs¡àdædTü \º T |ü]XÀ<Ûqä \ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\Hêïs¡T. dü<dä Tü ‡˝À ø£èwæ‘√ bÕ≥T Á>±eTÁ|ü»\ ø£èwæ ≈£L&Ü m+‘√ $\TyÓq’ <äì Äj·Tq ø±ø£rj·T≈£î ‘Ó*bÕs¡T. Á|üeTTK Wwü<äÛ ø£+ô|˙ ôd+’ {ÏdTü º ø£èwü+í sêE, ø£fi≤XÊ\ ø±s¡´<ä]Ù p|üP&û s¡+>∑sêE, yÓd’ t #Ós’ à¡ Hé &ûMmdt eT<ÛTä dü÷<äqsêe⁄, yÓd’ Át |æì‡|ü˝Ÿ d”‘êsêeTj·T´ @\÷s¡T, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝À >∑&∫ç q 24>∑+≥˝À¢8.0 $T©¢MT≥s¡¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Óq’ ≥T¢>± õ˝≤¢ eTTK´ Á|üD≤[ø±~Ûø±] ø¬ .dü‘´· Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À n‘·´~Ûø+£ >± b˛\es¡+ eT+&É\+˝À 28.8 $T©¢MT≥s¡T,¢ n‘·´\Œ+>± ô|<äbÕ&ÉT eT+&É\+˝À 2.2 $T©¢MT≥s¡T¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. ø±>± ãT{≤ºsTT>∑÷&Ó+ 19.8, ‘êfi¯|¢ Pü &ç 19.4, ø£s÷¡ ï\T, p˝…’ 22( ø±ø£rj·T): á HÓ\ 23e ‘˚Bq |ü+#êj·Tr mìïø£\ >√bÕ\|ü⁄s+¡ 14.8 ø=j·T´\>∑÷&Ó+ 14.2, J\T>∑T$T*¢ 9.2, »+>±¬s&ç>¶ ÷∑ &Ó+ 7.4, {Ï.qsê‡|ü⁄s+¡ 2.4, ∫+‘·\|üP&ç 6.4, dü+<äs“¡ +¤ >± ‘=* $&É‘>· ± b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T düs«¡ + dæ<+∆ä *+>∑bÕ˝…+ 7.0, ø±eTes¡|⁄ü ø√≥, q\¢»s¡˝¢ À 10.4, <ë«s¡ø±‹s¡TeT\ 8.6, <˚es¡|*ü ¢ 9.8, ‘ê&˚|*ü >¢ ÷∑ &Ó+ 7.2, ñ #˚XÊs¡T. 19 eT+&É˝≤˝À¢ 255Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ +>∑T≥÷s¡T 9.2, ;ÛeT&Û√\T 6.0, ô|<äy–˚ 4.4, @\÷s¡T 5.2, <Ó+<äT\÷s¡T 3.2, ì&ÉeTÁs¡T 7.2, >∑D|ües¡+ 5.8, ô|+≥bÕ&ÉT n~Ûø±s¡ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. 225 Á>±e÷˝À¢ 761eT+~ düsŒ¡ +#Y\T, 5,502eT+~ 7.4, ‘·DT≈£î 7.2, ñ+Á&Ü»es¡+ 7.6, ô|s¡e* 6.8, Çs¡>e∑ s¡+ 9.4, n‹Ô* 4.0, ñ+&ç 5.4, ÄøÏM&ÉT 4.0, ø±fi¯¢ 3.4, yês¡T\¶ düuTÑÛ ´\T ã]˝À ñHêïs¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î dü+ã+~Û+∫ 59eT+~ ;ÛeTes¡+ 5.2, bÕ\ø√&˚sT¡ 5.8, Ms¡yêdüs+¡ 3.6, ô|qTeT+Á≥ 6.4, ô|qT>=+&É 9.4, Ä#·+≥ 6.6, b˛&É÷s¡T 9.6, CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, 140eT+~s¡÷{Ÿ Ä|òd” sü T¡ ,¢ 2,740eT+~ b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\T, bÕ\ø=\T¢ 5.4, j·T\eT+∫* 5.2, qs¡kÕ|ü⁄s+¡ 2.8, yÓTT>∑\÷ÔsT¡ eT+&É\+˝À 2.4 $T©¢MT≥s¡T¢ #=|üq es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ ~. 3,220eT+~ @|”y√\T, 264eT+~ dü÷ø£àå |ü]o\≈£î\T, yÓuŸø±dæ+º >¥ dæã“+~, $~Ûìs¡«Vü≤D˝À ñ+{≤s¡ì õ˝≤¢|ü+#êj·Tr n~Ûø±]DÏ XÀuÛ≤dü«s¡÷|üsêDÏ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´dü+dü\ú ≈£î #Ó+~q ñbÕ<Ûë´j·TT\qT b˛*+>¥ øπ +Á<ë\ $~Û ìs¡«Vü≤D˝À n~Ûø+£ >± $ìjÓ÷–+#·Tø√qTqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. 23e ‘˚Bq ø£s÷¡ ï\T &ç$»Hé |ü]~Û˝À nìï $<ë´dü+dü\ú ≈£î ôd\e⁄ Á|üø{£ +Ï ∫q≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>± Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ qT+&ç 24e ‘˚B es¡≈î£ eT<ä´+ HÓ\÷¢sT¡ , p˝…’ 22…’ ( ø±ø£rj·T) Ç{°e\ &ûõ˝Ÿ sπ ≥T¢ ô|]–q ø±s¡D+>± Äغdø” Ï s¡÷.960ø√≥T¢ qwü+º yê{Ï*q¢ ≥T¢ Ä dü+düú <äTø±D≤\T eT÷dæyd˚ qæ ≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. y˚TH˚õ+>¥ &Ós¬’ ø£sº Y @¬ø.U≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢sT¡ ˝À k˛eTyês¡+ @sêŒ≥T #˚dqæ |üÁ‹ø± $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tqe÷{≤¢&÷É ‘·÷ $$<Ûä n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫ Äغd” Äs¡T CÀq¢˝À Ç|üŒ{Ïøπ rÁe qcÕº\qT m<äTs=ÿ+{À+<äì ‘êC≤>± &ûõ˝Ÿ ô|+|ü⁄ ø√\Tø√˝Òì <Óã“rdæ+<äì nHêïs¡T. qcÕº\ qT+∫ dü+düqú T ãj·T≥ |ü&ù˚d+<äT≈£î CÀq¢ yêØ>± n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#·&+É ‘√ ø£s÷¡ ï\T, p˝…’ 22( ø±ø£rj·T): sêÁwü+º düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+&Ü\ì &çe÷+&é bÕ≥T yê] dü÷#·q\T, dü\Vü‰\qT neT\T #˚dTü qÔ ï≥T¢ yês¡T yÓ\&¢ +ç #ês¡T. nsTT‘˚ Ç<˚ düeTj·T+˝À j·÷»e÷q´+ rdüT≈£îH˚ #˚dü÷Ô yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq ìs¡j í ÷· \qT øÏ+~ kÕúsTT ñ<√´>∑T\T ∫‘·XÔ ó¯ ~∆‘√ neT\T #˚dqæ |ü&ÉT e÷Á‘·yT˚ Äغd” qcÕº\qT+∫ >∑fø… ÿ£ >∑\<äì ‘Ó*bÕs¡T. ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´]ú, ñ<√´>∑, eTVæ≤fi≤, dü«#·Ã+¤ <ä dü+dü\ú ≈£î #Ó+~q Á|ü»\T á@&Ü~ HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À 200s¡÷≥¢\˝À ø=‘·Ô düØ«düT\qT Á|üyX˚ ô¯ |≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> sêÁwü+º ˝À 18 q>∑sê\˝À d”{° Á|ü<äs¡Ùq˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î\T mdt$ düØ«düT\qT Á|üyX˚ ô¯ |{º&ÜìøÏ ìs¡sí TT+∫ dü+ã+~Û‘· Á|ü‹bÕ<äq\qT øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·« nqTeT‹ ø√dü+ |ü+|ü&+É »]–+<äì, e#˚à yÓ÷Vü≤Hés¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêÁwüº Á|ü»\T ø£*dæ ñ+fÒH˚ düT_Ûø+å£ >± ñ+{≤s¡Hêïs¡T. @&Ü~ qT+∫ ãVüQXÊ dæ{° düØ«düT\T 18q>∑sê\˝À ùde\T n+~+#·qTHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢sT¡ Øõj·THé |ü]~Û˝À sêÁwüº $uÛÑ»q »]–‘˚ ‘Ó\T>∑Tyê]˝À ˇø£ es¡Z+ Çã“+<äT\≈£î >∑T] |üì#˚dTü qÔ ï 1500eT+~ ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\qT |ü]àHÓ+{Ÿ #˚dTü qÔ ï≥T¢ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. Ç{°e\ Äغd” #ÛêØ®\qT s¡÷bÕsTT y˚Ts¡ #˚ j · T &É + dü ] ø±<ä ì Äj· T q Á|ü u Û Ñ T ‘ê«ìï ôV≤#· à ]+#ês¡ T . ô|+#·&Üìï $˝Òøs£ T¡ \T Á|ükÕÔ$+#·>±, ô|+∫q s¡÷bÕsTT <ë«sê e#˚à sêã&çì sêÁwü+º ˝Àì &çb˛\ n_Ûeè~∆øÏ Ks¡Tà ô|&É‘êeTì, sêj·T\‘Ó\+>±D e<äì› , ÇùdÔ ‘Ó\+>±D≤H˚ eTT<äT› nì Äj·Tq ‘·<ë«sê Äغdæ 70ø√≥T¢ Ä<ëj·T+ e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À ø=‘·>Ô ± eT÷&ÉT &çb˛\qT @sêŒ≥T yê´U≤´ì+#ês¡T. yÓj ’ T· kÕ‡sY d”|” Hêj·T≈£î\T u≤\sêE, Hêsêj·TDeTà, #˚dTü qÔ ï≥T¢ U≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À ‹s¡T|ü‹ Ø»q˝Ÿ y˚TH˚»sY eTùV≤X¯«sY, ˇ+>√\T Ø»q˝Ÿ y˚TH˚»sY Hê>∑•e⁄&TÉ , Äغd” sêπøwts¬ &ç,¶ eTT˙sYnVü≤à<é, øÏc˛sY ≈£îe÷sY, düTsπ +Á<ë¬s&ç,¶ ‘·~‘·sT¡ \T m–®≈L£ ´{Ïyé &Ós¬’ ø£sº Y »j·Tsêe⁄, dü÷s¡´#·+Á<ä, HÓ\÷¢sT¡ ÄsYm+ s¡$≈£îe÷sY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·T+>∑uÁÑÛ <ä≈î£ ˙s¡T $&ÉT<ä\

ô|s¡T>∑T‘·Tqï lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº ˙{ÏeT≥º+

≈£Ls¡ sê»qï n¬sdüTº nÁø£eT+

Ç+~sêq>∑sY ø±\˙ ìyêdüT\ s¡Vü≤<ë] düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·+&ç

@|æf…{Ÿ ˝À yÓTÆHêغ $<Ûë´s¡T∆\≈£î ñ∫‘· •ø£åD

bÕ]X¯ó<ä´∆ ìs¡÷à\‘√ >Á ±e÷_Ûeè~∆ Á|ü»\≈£î n+&É>± yÓ+>∑[

ø=‘·Ô eT+<äT\qT ø£qT>√q&ÜìøÏ |ü]XÀ<Ûäq\T #˚j·÷*

|ü•ÃeT˝À qyÓ÷<Ó’q dü>∑≥T es¡¸bÕ‘·+

‘=* $&É‘· b˛*+>¥≈£î düs¡«+ dæ<ä∆+

ô|]–q &ûõ˝Ÿ <Ûsä \ ¡ ‘√ Äغdô”|’ s¡÷.960ø√≥T¢ n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+

düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ Á|ü<äs¡Ùq

ø=eTs√\T ø±ø£rj·T(E˝…2’ 2) eT+&É\ øπ +Á<äyTÓ qÆ ø=eTs√\T˝À k˛eTyês¡+ >∑Ts¡TbÂs¡$í T |üs«¡ ~Hêìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·Tø=ì sêE>±]ø√≥˝À yÓ\dæq lwæ]&çkÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+˝À >∑Ts¡TbÂs¡í$T y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. lwæ]&çkÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+˝À ñ<äj·T+ qT+&˚ uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä›m‘·TÔq Vü‰»¬s’ n‘·´+‘· uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä∆\‘√ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n˝≤π> lkÕsTTdü‘´· Áe‘·+qT 8eT+~ <ä+|ü‘T· \#˚ Ä\j·T|üPC≤] |üsê+≈£îX¯+ \øÏàå qs¡d+æ Vü≤#ês¡T´\ n<Û«ä s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕsTTÁe‘·+qT ‹\øÏ+#·T≥≈£î uÛ≈Ñ î£ \Ô T ô|<ä› m‘·TqÔ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. lwæ]&çkÕsTTu≤u≤≈£î Á|”‹bÕÁ‘·yÓTÆq s=f…º\T, >∑T>∑TZ\T, ø£\ø£+&É ‘·~‘·s¡ yê{Ïì HÓ’y˚<ä´+>± uÛÑ≈£îÔ\T düeT]Œ+#ês¡T. ≈£î\, eT‘· uÛÒ<ë\T ˝Ò≈î£ +&Ü uÛ≈Ñ î£ \Ô T lwæ]&ç kÕsTTHê<ÛTä ìøÏ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·eT ø√¬sÿ\qT $qï$+#ês¡T. Vü‰»¬sq’ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î mqTeTT\ u≤\yÓ+ø£≥s¬ &ç¶ n<Û«ä s¡´+˝À nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nqï<ëHêìøÏ uÛ≈Ñ î£ \Ô T ô|<äm› ‘·TqÔ Vü‰»s¡T ø±e&É+‘√, 5 nqï<ëq $uÛ≤>±\qT @sêŒ≥T #˚dæ nkÂø£s´¡ + ø£\>∑≈î£ +&Ü Ä\j·Tø£$T{° düuTÑÛ ´\T @sêŒ≥T¢#X˚ Ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ kÕ+Ádüÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ≈£î\T≈£îuÛ»Ñ q\T, |æ\\¢ &ÜHé‡uÒ_&Ü´Hé‡ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n<˚$<Û+ä >± lwæ]&çkÕsTTu≤u≤ yê]ì ø=eTs√\T˝Àì Á|ü<ëÛ qM<ÛTä \˝À Á>±yÓ÷‘ê‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s+¡ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î rs¡Áú |ükÕ<ë\qT n+<äCXÒ Ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷\˝À Ä\j·T XÊX¯«‘· ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå \T düeTTÁ<ë\ ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄, ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T ø√{≤ ‹s¡TeT\ ø=+&Éj·T´, >∑Á¬s Hêsêj·TD, u§>∑Zs¡|ü⁄ áX¯«s¡j·T´, ø√XÊ~Ûø±] >∑+>√õ Msê#ê], >∑Á¬s yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT]j·÷\ düTÁãeTD´+, ø£$T{° düuÛÑT´\T eTT<ä›+XË{Ϻ |ü⁄\¢j·T´, yÓT\¢+|üP] s¡eTDj·T´, bÕ+&ÉT s¡+>∑jT· ´, y˚T&É+s¬ &ç¶ yÓ+>∑fis¬¯ &ç,¶ >±<Û+ä XË{ºÏ >∑T|ü,Ô >±<Û+ä XË{ºÏ eTTs¡[, ‘·~‘·s¡ ø£$T{° düuTÑÛ ´\T eT]j·TT uÛ≈Ñ î£ \Ô T, Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n<˚$<Û+ä >± >∑Ts¡TbÂs¡$í T y˚&TÉ ø£\qT eT+&É\+˝Àì s¬ &ç#¶ sÓ ¢¡ Á>±eT+˝À yÓ\dæq lwæ]&ç kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+˝À, ø=eTs√\T˝Àì l Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«eTT\yê] Ä\j·T+ q+<äT |”sêƒ ~Û|‘ü T· \T l|üdTü |ü⁄˝Ò{Ï yÓ+ø£≥s¡eTD n<Û«ä s¡´+˝À y˚&TÉ ø£\qT |òTü q+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

mìïø£\≈£î düs¡«+ dæ<ä›+ ` uÛ≤Ø uÛÑ+<√uÛÑdüTÔ ≥+>∑T≥÷s¡T, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T)eT+&É\+˝À |ü+#êsTTr mìïø£\≈£î n~Ûø±s¡T\T düs«¡ + dæ<+›ä CÒkÕs¡T. á k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+qT+∫ eT+&É\+˝Àì nìï b˛*+>¥ ùdwº Hü \é ≈£î dæã“+~. b˛*+>¥ kÕe÷Á–‘√ ‘·s*¡ yÓfi≤fls¡T mìïø£\ dü+<äs“¡ +>± m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òTü ≥q\T »s¡T>∑≈î£ +&Ü ìs√~+∫XÊ+‹ uÛÁÑ <ä‘\· T ø±bÕ&É{≤ìøÏ b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑eTT ≈£L&Ü u≤Ø uÛÑ+<√uÛÑdüTÔ‘√ dæ<ä›eTsTT+~. ˇø£ &ç.j·Tdt.|æ. sTTs¡Te⁄s¡T dæ.◊.\T. ]»s¡T«&ÉT b˛*düT\T b˛©düT 100eT+~. mj·Tdt.◊. ôV≤&éø±ìùd㺠Tfi¯ófl 15 eT+~..7 >∑Ts¡T j·Tdt.◊. ôVAyéT>±s¡T\¶ T 50 eT+~‘√ bÕ≥T eTVæ≤fi≤ ø±ìùdºãTfi¯ófl m.ÄsY.ÁùdºøÏ+>¥ bò˛sY‡ ôdŒwü˝Ÿ bÕغ b˛©düT\T uÛÑ+<√uÛÑdüTÔ˝À bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì ≥+>∑T≥÷s¡T j·Tdt.◊.yÓ.’ $.s¡eTDj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ dü+<äs“¡ +>± m˝≤+{Ï |òTü s¡¸D\T |ü&≈É î£ +&Ü XÊ+‹ uÛÁÑ <ä‘\· T ø±bÕ&ÉT≥˝À b˛©düT\≈£î düV≤ü ø£]#ê*‡+~>± Äj·Tq Á|ü»\≈£î $»„|Ôæ #˚XÊs¡T.

neì>∑&ɶ {°&û|” nuÛÑ´]∆>± Vü≤]u≤ãT ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) ø£ècÕíõ˝≤¢ neì>∑&¶É ñ|ü mìïø£≈î£ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ düqï<äy∆ TÓ +Æ ~. Ä ìjÓ÷»ø£es¡+Z es¡+Z bÕغ nuÛ´Ñ ]∆>± n+ã{Ï Vü≤]u≤ãTqT {°&|û ” n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT k˛eTyês¡+Hê&ÉT m+|æø£ #˚dqæ ≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+ã{Ï Áu≤Vü≤àDj·T´ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T k˛eTyês¡+ ñ<äjT· + m˙ºÄsY Á≥düT≈º î£ #˚sT¡ ≈£îì #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT‘√ uÛ{Ò ° nj·÷´s¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Vü≤]u≤ãTqT neì>∑&¶É ñ|ü mìïø£˝À {°&|û ” nuÛ´Ñ ]∆>± ì\u…&TÉ ‘·Tqï≥Tº #·+Á<äu≤ãT Á|üø{£ +Ï #ês¡T. nq+‘·s+¡ MT&çj÷· ‘√ Vü≤]u≤ãT k˛<ä] e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Hêqï>±¬sq’ n+ã{Ï Áu≤Vü≤àDj·T´ ùde\≈£î >∑Ts¡T>Ô ± ‘·eT k˛<äsT¡ &çøÏ eT<ä‘› T· Çyê«\ì ø√sês¡T. Vü≤]u≤ãT >¬ \T|ü⁄q≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ düV≤ü ø£]+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïeTì nHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± neì>∑&¶É ñ|ü mìïø£≈î£ á HÓ\ 27q ôw&É÷´\T $&ÉT<ä˝q’… $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. Ä>∑dTü º 3e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ es¡≈î£ Hê$TH˚wqü ¢ <ëK\T≈£î neø±X¯+. 5q Hê$TH˚wqü ¢ |ü]o\q.. 7e ‘˚B es¡≈î£ ñ|üd+ü Vü≤s¡D≈£î >∑&TÉ e⁄.. 21q b˛*+>¥.. 24q ˝…øÿÏ +|ü⁄ »s¡>q∑ Tqï≥Tº mìïø£\ dü+|òTü + ù|s=ÿqï $wüjT· + $~‘·yT˚ .

eTs√ n\Œ|”&Éq+! nq+‘·, $XÊK\˝À kÕ<Ûës¡D+ ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) yêj·TTe´ ã+>±fi≤U≤‘·+˝À eTs√ n\Œ|”&qÉ + @s¡Œ&çq≥Tº $XÊK|ü≥ï+˝Àì yê‘êes¡D øπ +Á<ä+ k˛eTyês¡+Hê&ÉT ‘Ó*|æ+~. sê>∑\ 24 >∑+≥˝À¢ ñ‘·sÔ ø¡ √kÕÔ≈î£ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]j·TqTqï≥Tº k˛eTyês¡+Hê&ÉT yê‘êes¡Døπ +Á<ä+ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. <äøDåÏ ø√kÕÔ˝ÀqT, ‘Ó\+>±Dõ˝≤¢˝À¢qT esê¸\T ≈£îs¡eqTHêïsTT. lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s+¡ , $XÊK|ü≥ï+, ñuÛj Ñ T· >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ uÛ≤Ø>± esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. n<˚$<Û+ä >± ø£Ø+q>∑s,Y KeTà+, es¡+>∑˝Ÿ, n~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝ÀqT z e÷~] qT+∫ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

nq+‘·, $XÊK\˝À kÕ<Ûës¡D es¡¸bÕ‘·+.. sêÁwü+º ˝À k˛eTyês¡+Hê{ÏøÏ nq+‘·|⁄ü s¡+, $XÊK|ü≥ï+\˝À kÕ<Ûës¡D es¡¸bÕ‘·yT˚ qyÓ÷<Ó+’ <äì $|ü‘T· Ô ìs¡«Vü≤D XÊK ‘Ó*|æ+~. sêÁwü+º ˝À H˚{eÏ s¡≈î£ ≈£îs¡yê*‡q kÕ<Ûës¡D es¡¸bÕ‘·+ 237.4$T$T.. nsTT‘˚ H˚{eÏ s¡≈î£ 306.9$T$T es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ <äì ù|s=ÿ+~. yÓTT‘·+Ô MT<ä 29XÊ‘·+ n~Ûø+£ >± es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ <äì $e]+∫+~.

Á|üø£è‹ düeT‘·T\´‘·

m+‘√ nedüs¡+ >∑T+≥÷s¡T, p˝…’ 22(ø±ø£rj·T): Á|üøè£ ‹ yÓ|’ Øü ‘ê´\ qT+&ç eTq+ ãj·T≥ |ü&Ü\+fÒ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ˇø£ yÓTTø£ÿ Hê{≤\ì d”_◊ e÷J C…&û \øÏàå Hêsêj·TD nHêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ∫qø=+Á&ÉTbÕ&ÉT $X¯«q>∑s˝Y À k˛eTyês¡+ qT+&ç >∑Ts¡T|üP]íeT y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T - yê{Ï ìyês¡Dô|’ y˚T<Ûëe⁄\ bÕÁ‘· ‘·T\´‘· nH˚~ #ê˝≤ nedüse¡ Tì, n~ eTq+<ä] #˚‘T· ˝À¢H˚ ñ+<äHêïs¡T. #Ó≥q¢ T eTq+ ô|+#·øb£ ˛>± q]øÏy˚düTÔHêïeTHêïs¡T. B+‘√ Á|üø£è‹ Á|üø√|ædüTÔ+<äì nHêïs¡T. d”◊&û &û◊J jÓT>±q+<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üø£è‹ì ø√|æ+#·≈î£ +&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. es¡<\ä T, ñô|Œq\T e∫Ãq|ü&ÉT m+‘· ÁbÕDqwü+º »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. yê{Ïì Ä|ü&+É e÷qe⁄\≈£î kÕ<Û´ä eTj˚T´ |üìø±<äHêïs¡T. n˝≤ »s¡>≈∑ î£ +&Ü #˚jT· &É+ eTq #˚‘T· ˝À¢H˚ ñ+<äHêïs¡T. Á|üøè£ ‹ì ø±bÕ&É≥+‘√ ∫‘·XÔ ó¯ ~∆ ˝Ò<Hä êïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ&Ü #Ós’ à¡ Hé eDT≈£L] lìyêdüs¬ &ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$wüße í s¡¸Hés¬ &ç¶ n¬sdüT≈º î£ ìs¡dqü >± Bø£å ø£s¡÷ï\T, p˝…’ 22( ø±ø£rj·T): ø£s¡÷ï\T e÷J m+|”|” &ç.$wüßíes¡∆Hé¬s&ç¶ì md”‡, md”º, mÁ{≤dæ{° πødüT øÏ+<ä b˛©düT\T X¯ìyês¡+Hê&ÉT n¬sdüTº #˚dæ ]e÷+&é≈£î |ü+bÕs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À $wüßíes¡∆Hé¬s&ç¶ nqT#·s¡ »q+ ô|<ä› m‘·TÔq n¬sdüTqº T ìs¡ddæ ÷ü Ô <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <Ûsä êïqT ìsêVü‰s¡ Bø£>å ± e÷sêÃs¡T. B+‘√ X¯ìyês¡+ qT+&ç H˚{Ï es¡≈î£ kÕúìø£ sêj·T\ $Á>∑Vü≤+ e<ä› $wüßíes¡úHé¬s&ç¶ nqT#·s¡T\T uÛ≤Ø dü+K´˝À Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. ‘·eT Hêj·T≈£îì n¬sdüTº nÁø£eTeTì, sê»ø°jT· <äTs¡T<˚X› +¯ ‘√H˚ øπ düT˝À Ç]øÏ+#ês¡ì Bø£å #˚dTü qÔ ï nqT#·sT¡ \T ù|s=ÿHêïs¡T. nÁø£eT+>± uHêsTT+∫q øπ düTqT s¡<Tä › #˚dæ ‘·eT Hêj·T≈£î&çì ]e÷+&é qT+∫ $&ÉT<ä\ #˚j÷· \ì yês¡T ø√sês¡T.Bø£å s¬ +&ÉT s√E\T>± sêÁ‹, |ü>\∑ T‘√ ø=qkÕ>∑T‘·T+&É≥+ $X‚w+ü .

H˚&TÉ $<ë´dü+dü\ú ≈£î ôd\yé! ø£s÷¡ ï\T, p˝…’ 22( ø±ø£rj·T):|ü+#êj·Tr mìïø£\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À á HÓ\ 23q nìï $<ë´dü+dü\ú ≈£î ôd\e⁄ nì ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT |ü+#êj·Tr\ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ ‘=* $&É‘· b˛*+>¥ »s¡>q∑ Tqï+<äTq nìï $<ë´dü+dü\ú ≈£î ôd\e⁄qT Á|üø{£ +Ï ∫q≥T¢ ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fiy¯ ês¡+ nìï Áô|y’ ≥ ˚ T, Á|üuTÑÛ ‘·«, msTT&Ó&,é Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\qT eT÷dæyj ˚ ÷· \ì ø£˝ø… sº£ Y dü÷∫+#ês¡T.

q÷‘·q ]b˛s¡ºs¡¢qT ìj·T$T+#·<ä*#êyéT

dü+#·\q bÕ‹Áπøj·TT\T u…qØ®Hê<∏é dü+bÕ<äøj ° T· +˝À sêwÁü yº ê´|ü+Ô >±

‘=*$&É‘· b˛*+>¥≈£î düs¡«+ dæ<ä∆+5,803 |ü+#êj·Tr\˝À mìïø£ ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) ‘=*$&É‘· b˛*+>¥≈î£ düs«¡ + dæ<+∆ä nì mìïø£\ dü+|òTü + n~Ûø±] qMHé $T≥º˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+Hê&ÉT Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eT+>∑fiy¯ ês¡+ ñ <äjT· + @&ÉT >∑+≥\≈£î ‘=*$&É‘· b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+<äHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>+∑ ≥ es¡≈î£ Á|ü»\T ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. s¬ +&ÉT >∑+≥\ qT+&ç z≥¢ ˝…øÿÏ +|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+<äHêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ ˝À>± >¬ \Tbı+~q yê] $esê\qT yÓ\&¢ kç ÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Ä ‘·sê«‘· ñ|ü düsŒ¡ +#Y mìïø£ »s¡>q∑ Tqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fiy¯ ês¡+ 5,803 |ü+#êj·Tr\˝À düsŒ¡ +#Y |ü<eä ⁄\≈£î, yês¡T¶ düuTÑÛ ´\ |ü<eä ⁄\≈£î mìïø£ »s¡>q∑ Tqï<äì nHêïs¡T. ‘=* $&É‘· b˛*+>¥ »s¡>q∑ Tqï Á>±eT |ü+#êj·Tr\˝À 722 @ø£Á^e+ nj·÷´j·THêïs¡T. es¡<ä Á|üu≤Û $‘· Á>±e÷\˝À mìïø£qT yêsTT<ë y˚dqæ ≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. yÓTT‘·+Ô 299 |ü+#êj·Tr˝À¢ mìïø£\T yêsTT<ë |ü&ܶjT· ì, yê{Ïì á HÓ\ 31e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |ü\T ø±s¡D≤\ e\¢ 18 |ü+#êj·Tr\˝Àì mìïø£\qT s¡<Tä › #˚XÊeTHêïs¡T. eT∞¢ H√{Ï|øπæò wüHé C≤Ø #˚dæ yê{Ï˝À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ <˚M|ü≥ï+ eT+&É\+˝Àì Á>±eT |ü+#êj·Tr\ mìïø£qT yêsTT<ë y˚XÊeTHêïs¡T.

mìïø£\≈£î uÛ+Ñ >∑+ ø£*–ùdÔ #·s´¡ \T

>∑T+≥÷s¡T, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) ‘ÓHê* &ç$»Hé˝À eT+>∑fi¯yês¡+ »s¡>∑qTqï mìïø£\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–ùdÔ |”&û j·÷≈£îº Á|üjÓ÷–kÕÔeTì s¡÷s¡˝Ÿ md”Œ C….dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq ‘ÓHê* &ç$»Hé˝À |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs´¡ {Ï+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq b˛©düT n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ &ç$»Hé |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs´¡ {Ï+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ &ç$»Hé˝À 18 eT+&É˝≤˝À¢ ‘=* $&ÉT‘· b˛*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. s¬ +&ÉTy˚\eT+~ dæ$˝Ÿ, mÄsY b˛©düT dæã“+~‘√ πø+Á<ë\ e<ä› Á|ü‘´˚ ø£ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïeTHêïs¡T. 114 |ü+#êj·Tr˝À¢ 68 düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\qT >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T. Äj·÷ øπ +Á<ë˝À¢ì yÓuŸ <ë«sê ∫Árø£sD¡ #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ĭs+#Ó\ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. q>∑<Tä , eT<ä´+ <äTø±D≤\ô|’ |üP]Ô <äèwæº øπ +ÁBø£]+#êeTì, sêÁwü+º ˝ÀH˚ n‘·´~Ûø+£ >± õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ nÁø£eT+>± s¡yêD≤ #˚dTü qÔ ï 3.75ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïeTHêïs¡T. @&ÉTy˚\eT+~ nqTe÷ì‘·T\‘√ bÕ≥T 700eT+~ sö&û w”≥s¡q¢ T u…+&√esY #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T 4,900 eT<ä´+ u≤{Ïfifl¯ qT d”CŸ #˚XÊeTHêïs¡T. mìïø£\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À eT<ä´+ <äTø±D≤\T d”CŸ #˚sTT+#ês¡ì Ç+<äT≈£î $s¡T<ä+∆ >± neTàø±\T kÕ–ùdÔ #·s´¡ \T ‘·|Œü eì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sπ |ü˝¢… eT+&É\+˝À >∑T&çø¶ ±j·T\+ø£, ~+&ç, ìC≤+|ü≥ï+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTqÔ T @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïeTHêïs¡T. uÛ≤düÿsY, d”◊\T Hê>∑sêE, dü÷s¡´Hêsêj·TD¬s&ç¶ mdt◊\T @$ÁãVü≤à+,yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

7m&çwqü T¢, 12ù|J\‘√ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ø±ø£rj·T ~q|ü‹Áø˝£ À ñ∫‘· |Á øü ≥£ q\T, ñ∫‘· |Á ‘ü T· \ ìã+<Ûqä \‘√ õ˝≤¢ ã÷´s√ ÇHé#ê]\® T, ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]\® T, eTTì‡|ü˝,Ÿ eT+&É\, s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\, >±ÁeTkÕúsTT ]b˛s¡ºs¡T¢>± |üì#˚j·TT≥≈£î bÕ‹Áπøj·T nqTuÛÑe+ ñqï nuÛÑ´s¡T∆\T dü+|Á~ü +#·>\∑ s¡T. ôd˝Ÿ: 9346485756, 9989320577

Ä>∑dTü º 1qT+∫ 8ù|J\‘√ {≤u…&¢ é

<ë#˚ | ü * ¢ ˝ À q÷‘·q ]b˛s¡ºs¡¢qT ìj·T$T+#·<ä*#êyéT


>∑T+≥÷s¡T eT+>∑fi¯yês¡+ p˝…’ 23 2013

5

zwüHé dæã“+~#˚ s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ ø±øÏHê&É, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T): kÕúìø£ Äq+<é ~∏j˚T≥sY ø±+ô|¢ø˘‡˝À ñqï zwüHé kÕŒsYÿ‡ *$Tf…&é ø£+ô|˙ e´ekÕú|üø£ ~H√‘·‡e dü+<äs¡“¤+>± k˛eTyês¡+ s√≥Ø ã¢&é u≤´+≈£î Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡ø£Ô<ëq •_sêìï ø£+ô|˙ »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY >∑Ts¡T#·s¡DY ÇcÕsY dæ+>¥ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø£+ô|˙øÏ #Ó+~q 25eT+~ dæã“+~ dü«#·Ã+<ä s¡ø£Ô<ëq+#˚kÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑ÷ù|+Á<ä, ø±s¡´<ä]Ù ∫s¡+J$¬s&ç¶, ø√XÊ~Ûø±] ø=+>∑s¡ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, Á|ükÕ<äes¡à, ¬ø.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, yêdüT bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊<˚fi¯fl Ç+{ÏÁπ>f…&é ø√s¡T‡‘√ eT]ìï ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø±øÏHê&É, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T): C…mHé{Ïj·TT ø±øÏHê&É˝À ø=‘·Ô>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ◊<˚fi¯fl Ç+{ÏÁπ>f…&é ø√s¡T‡‘√ ñbÕ~Û neø±XÊ\T eT]+‘· yÓTs¡T>∑e⁄‘êj·Tì C…mHé{Ïj·TT¬ø bòÕ]Hé j·T÷ìe]‡{° $dæ ‘·T\d” sê+<ëdt ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+{ÏÁπ>f…&é ø√s¡T‡ <ë«sê _.f…ø˘., m+.f…ø˘., &çÁ^\qT ˇπøkÕ] bı+<äe#·ÃHêïs¡T. á ø√s¡T‡≈£î dü+ã+~Û+∫q |üØø£å\qT ÄHé˝…’Hé $<Ûëq+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± á ø√s¡T‡≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡Hêïs¡T. _.f…ø˘ (ÇdæÇ), m+md”‡ f…*ø£eT÷´ìπøwüHé‡, dæ>∑ï˝Ÿ ÁbÕdæôd+>¥, dæmdtÇ, m+md”‡ ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡ kÕ|tºy˚sY Ç+»˙]+>¥ ø√s¡T‡qT eT÷&ÉTqïπsfi¯ófl C…mHé{Ïj·TT¬ø˝À, ˇø£{Ïqïs¡ dü+e‘·‡s¡+ d”«&ÉHé˝À #·<äyê*‡ e⁄+≥T+<äHêïs¡T. _.f…ø˘ dæ$˝Ÿ, m+mdt ø£qÁdüºø£åHé‡ Ç+»˙]+>¥, y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ, mì«sê˝ŸyÓT+≥˝Ÿ Ç+»˙]+>¥ ø√s¡T‡qT eT÷&ÉTqïπsfi¯ófl C…mHé{Ïj·TT˝À ˇø£{Ïqïs¡ dü+e‘·‡s¡+ m◊{Ï u≤´+ø±ø˘˝À #·<äyê*‡ e⁄+≥T+<äHêïs¡T. ÇdæÇ 45 d”≥T¢, dæmdtÇ 40, dæ$˝Ÿ Ç+»˙]+>¥ 60 d”≥T¢ e⁄Hêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. |ò”E ø=+‘· n~Ûø£+>± e⁄Hêï ñbÕ~Û neø±XÊ\‘√ b˛*ùdÔ $<ë´s¡T∆\≈£î ø=+‘· uÛÑ$wü´‘Y ñ+≥T+<äHêïs¡T. dü+e‘·‡sêìøÏ s¡÷.2.12 \ø£å\T, mHêï¬s’ ø√{≤˝À 6 y˚\ &Ü\s¡¢ |ò”E ñ+≥T+<äHêïs¡T.

dædtº˝À ø±&é ø±´yéTô|’ C≤rj·T ôd$THêsY ø±øÏHê&É, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T): #Ó’‘·q´ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt ôd’Hé‡ n+&é f…ø±ï\J Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ˝À n&Ü«Hé‡&é e÷´qTbòÕ´øϺ]+>¥ dædüºyéT‡ j·T÷dæ+>¥ ø±&é ø±´yéT nH˚n+X¯+ô|’ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|òt yÓTø±ìø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥ Ä<Ûä«s¡´+˝À ˇø£ÿs√E C≤rj·T ôd$THêsY k˛eTyês¡+ »]–+~. ‘=\T‘· ôd$THêsYqT dædtº ø±s¡´<ä]Ù ô|HÓà‘·‡ ø£èwüí+sêE CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæ ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q $Hé $Hé f…øÏïø£˝Ÿ düØ«ôddt N|òt m–®≈£L´{Ïyé Ä|ò”düsY Á|ükÕ<äsêe⁄ yÓuŸ ø±´yéT <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î yê] |ü]ÁX¯eT˝À ñqï≥Te+{Ï Ä<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ ø£*–q j·T+Á‘ê\qT Á|ü<ä]Ùdü÷Ô yê{Ï |üì#˚j·TT $<ÛëHêìï ˝…’yé <ë«sê $e]+#ês¡T.#Ó’‘·q´ $<ë´dü+düú\ #ÛÓ’s¡àHé, myÓTੇ #Ó’‘·q´sêE, dædtº Á|æì‡bÕ˝Ÿ &Üø£ºsY dü÷s¡´Hêsêj·TD, &Ó’¬sø£ºsY ô|~›¬s&ç¶ s¡$øÏs¡DY, yÓ’dt Á|æì‡bÕ˝Ÿ õ.mdt.mHé.eT÷]ÔsêE, yÓTø±ìø£˝Ÿ $uÛ≤>±~Û|ü‹ lìyêdt\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+≥\ ;e÷qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√+&ç neT˝≤|ü⁄s¡+, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T): ¬s’‘·T\T u≤´+≈£î˝À s¡TD≤\T rdüT≈£îì á HÓ˝≤Ks¡T ˝À|ü⁄˝À #Ó*¢+∫ s¡TD≤\T bı+<ë\ì m&çm m+.mdt.dæ.uÛ≤düÿs¡sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ á |ü+≥\ ;e÷ ¬s’‘·T\≈£î Á|üjÓ÷»qø£s¡+>± ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î õ˝≤¢≈£î s¡÷.215ø√≥T¢ $&ÉT<ä˝…’+<äì, ¬s’‘·T U≤‘ê\≈£î »eT ne⁄‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> >∑‘· @&Ü~ |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î s¡÷.166ø√≥T¢ $&ÉT<ä˝…’+<äì, ¬s’‘·T\ u≤´+≈£î U≤‘ê\≈£î »eT ne«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\T |ü+≥\ ;e÷qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. n\¢es¡+, neT˝≤|ü⁄s¡+, ñ|üŒ\>∑T|üÔ+ eT+&É˝≤\ e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T düø±\+˝À s¡TD≤\T #Ó*¢+∫ |ü+≥\ ;e÷qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\ <ë«sê ¬s’‘·T\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T.

Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï ø£$T&ç

neT˝≤|ü⁄s¡+, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T): neT˝≤|ü⁄s¡+ eT+&É\+ á<äs¡|ü*¢ Á>±eT |ü+#êj·Tr düs¡Œ+#Y dü«‘·+Á‘·´ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï ø£&ç$T ns¡T®qsêe⁄ Á|ü#ês¡+˝À ‘·q<Ó’q XË’*˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. >∑‘· yês¡+s√E\T>± Á>±eT+˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– z≥s¡¢qT ãT≥º >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ nK+&É yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. Äj·Tq >∑‘· mì$T<˚fi¯ó¢>± Á>±eT+˝À Á|üC≤ ùde #˚dü÷Ô n+<ä]ø° düT|ü]∫‘·T&ÉT. ÄsY.ÄsY. q>∑sY, á<äs¡|ü*¢, u§+‘·Tyê]ù|≥ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ z≥s¡¢qT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À dü+|üPs¡í bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü&É‘êqì, ìs¡+‘·s¡+ M<ÛäT\˙ï X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+∫ ;¢∫+>¥ #·˝Ò¢ bÕ]X¯ó<Ûä´ e´edüúqT @sêŒ≥T #˚kÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π> |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À Á&Ó’H˚J e´edüúqT, Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ <ë«sê eTs¡T>∑T<=&É¢qT @sêŒ≥T #˚kÕÔqHêïs¡T. Á|ü<Ûëq s√&ÉT¢, dædæ s√&ÉT¢ ìsêàD≤ìøÏ bÕ≥T|ü&É‘êqì ø£&ç$T ns¡T®qsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ bÕ˝…|ü⁄ ‘ê‘·sêE, u§+‘·T Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ø£+~ø£≥¢ ˝≤»sY, HÓ*¢ @düTs¡‘·ï+, sêj·TT&ÉT uÛÑÁ<äsêe⁄, u§ø±ÿ lsêeT÷à]Ô, #=\¢+– Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, >∑÷≥+ Hê>∑÷sY, |üs¡eT≥ dü÷]u≤ãT, eT{≤º lìyêdt, |ü⁄\|ü]Ô dü‘·´Hêsêj·TD, ;s¡ø£ •ej·T´, |æ‘êì yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ∫qu≤ãT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D e∫Ãq rs¡T‘·T+~ nsTTq$*¢, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝ÀHÓ’Hê e∫à rs¡T‘·T+<äì, me] mìï n&ɶ+≈£î\T düèwæºHê ‘Ó\+>±D n&ÉT¶≈£îH˚ X¯øÏÔ me]ø° ˝Ò<äì sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ neT˝≤|ü⁄s¡+ m+|æ õ.$.Vü≤s¡¸≈£îe÷sY‘√ ø£*dæ es¡<ä eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\T nsTTq$*¢\+ø£, Ms¡e*¢bÕ˝…+ Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ Á|ü»\ u≤>√>∑T\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ‘Ó\+>±D eTT<äT›_&ɶ\T m+‘√eT+~ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡ì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±D Çe«&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. m+|æ Vü≤s¡¸≈£îe÷sY ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T |ü\T≈£î‘·THêïs¡T ø±ã{Ϻ á |üs¡´≥q≈£î e#êÃsê nì $˝ÒKs¡T¢ Á|ü•ï+#·>±, n≥Te+{Ï<˚MT˝Ò<äì, uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Á|ü»\T ø£cÕº˝À¢ ñqï|ü⁄Œ&ÉT ÁbÕ+rj·T uÛ≤wü\≈£î nr‘·+>± |üsêeT]Ù+#·e#·TÃqì, n˝≤π> C≤s¡â+&é es¡<ä u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫, n˝≤π> ø√qd”eT eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê\qT |ü]o*düTÔHêïeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.nq+‘·s¡+ nsTTq$*¢\+ø£ Á>±eTdüTÔ\T #˚s¡T≈£îì C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä n+≥÷ ìHê<ë\T #˚j·T&É+‘√ <ëìô|’ düŒ+~dü÷Ô düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø±e\dæ eùdÔ... Hê≈£î ‘Ó\+>±D ø±yê\ì Vü≤s¡¸≈£îe÷sY‘√ ø±s¡T møÏÿ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´ bÕeTT\ sêCÒX¯«Ø<˚$, &√ø£\ eTTs¡[, mm+dæ #ÛÓ’s¡àHé ≈£î#·Ãs¡¢bÕ{Ï sêeTø£èwüí+sêE,ø±ø£s¡ lìyêdt, >∑qïes¡|ü⁄ lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

NÛ≥sY X¯+ø£sY k˛<äs¡T\T

eDT≈£î‘·Tqï Á|ü»\T _.sê<Ûëø£èwüí/ã÷´s√/ø±øÏHê&É nK+&É >√<ëe] söÁ<ä s¡÷|ü+ <ë*à ‘·q $X¯«s¡÷bÕìï Á|ü<ä]ÙdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ndü˝Ò •~∏˝≤edüú≈£î #˚] ã\V”≤q+>± ñqï @{Ï>∑≥¢≈£î mø£ÿ&Ó’Hê >∑+&ç|ü&ç‘˚ m<äTs¡j˚T´ |ü]dæú‘·T\T }Vü≤ø£+<äì $<Ûä+>± ñ+{≤sTT. Á|üdüTÔ‘· es¡<ä≈£î <Ûäefi‚X¯«s¡+ Äqø£≥º e<ä› ˙{Ï eT≥º+ 17.2n&ÉT>∑T\ kÕúsTT˝À qyÓ÷<Ó’+~. 18.5\ø£å\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ $&ç∫ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ¬s+&√ Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£ ø=qkÕ>∑T‘√+~. õ˝≤¢˝À es¡<ä\ ø±s¡D+>± 12eT+&É˝≤\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+~. es¡<ä ˙{Ï˝À \+ø£ Á>±e÷\T >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± eTTì– ñHêïsTT. 22 |ü⁄qsêyêdü πø+Á<ë˝À¢ düTe÷s¡T 2500eT+~ u≤~Û‘·T\THêïs¡T. |ü\T#√≥¢ dü÷¢sTTCŸ\T düÁø£eT+>± |üì#˚j·Tø£b˛e&É+ e\¢ es¡<ä˙s¡T ‘·\T|ü⁄\ >∑T+&Ü eTT]øÏø±\Te˝ÀøÏ #˚s¡T‘·T+&É≥+‘√ ˙{Ï eTT+|ü⁄ eT]+‘· ô|s¡T>∑T‘√+~. es¡<ä ø±s¡D+>± |ü\T#√≥¢ Hês¡TeTfi¯ó¢ <Óã“‹HêïsTT. es¡<ä\≈£î ‘√&ÉT n\Œ|”&Éq+ ≈£L&Ü @s¡Œ&É≥+‘√ õ˝≤¢˝À esê¸\T $kÕÔs¡+>± ≈£îs¡Tdü÷Ô Á|ü»\qT ø£&É>∑+&É¢≈£î >∑T]#˚düTÔHêïsTT. >√<ëe]øÏ #ê˝≤kÕs¡T¢ es¡<ä\T e∫ÃHê ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T e∫Ãq es¡<ä\H˚ n~Ûø±s¡T\T, Á|ü»\T |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤s¡T. n$ 1953, 1986 Ä>∑düTº Hê{Ï es¡<ä\T. 1953 dü+e‘·‡s¡+˝À e∫Ãq es¡<ä≈£î Äqø£≥º e<ä› ˙{Ï eT≥º+ 19.5 n&ÉT>∑T\ kÕúsTT˝À qyÓ÷<Ó’+~. 30\ø£å\ 22y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˝…ø£ÿq es¡<ä »˝≤*ï düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ n|üŒ{À¢ e~˝≤s¡T. nsTT‘˚ 1986˝À es¡<ä\T b˛f…‹Ô <Ûäefi‚X¯«s¡+ Äqø£≥º e<ä› ˙{Ï eT≥º+ 21.5n&ÉT>∑T\≈£î ô|]–q|ü⁄Œ&ÉT n‘·´edüs¡ #·s¡´>± 35\ø£å\ 90y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ »˝≤\qT n|üŒ{À¢ düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ e~˝≤s¡T. es¡<ä #·]Á‘·˝À 1986 Hê{Ï es¡<ä˝Ò m≈£îÿe>± ÄdæÔ, |ü+≥ qcÕºìï ø£*–+∫+~. n|üŒ{À¢ ñuÛÑj·T >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ es¡<ä˙{Ï y˚>∑ Á|üyêVü‰ìøÏ @{Ï>∑≥¢≈£î |ü\T#√≥¢ >∑+&ÉT¢|ü&ܶsTT. |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ b˛\es¡+, eT˝Ò¢X¯«s¡+, $CÒ®X¯«s¡+ e<ä›q÷, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì n+>∑\÷s¡T, <Ûäefi‚X¯«s¡+, >√bÕ\|ü⁄s¡+, Hê>∑T\¢+ø£ ‘·~‘·s¡ #√≥¢ n|üŒ{À¢ >∑+&ÉT¢|ü&ܶsTT. <ë+‘√ 1986˝Àe∫Ãq es¡<ä ˙{Ï eT≥º+ Á|üyêVü‰ìï ÁbÕ‹|ü~ø£>± rdüT≈£îì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ @{Ï>∑≥¢qT m‘·TÔ #˚ùd ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ+~. |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì 130øÏ˝ÀMT≥s¡T¢,

bÕsƒê\T H˚s¡«ì n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì 403 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ yÓs¡dæ á ¬s+&ÉT õ˝≤¢˝À¢ì 533øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ì&ç$ >∑\ @{Ï>∑≥T¢ ñHêïsTT. á u≤´πsJøÏ m>∑Te, ~>∑Te uÛ≤>±˝À¢ ñqï yÓTT‘·Ô+ 115 MT≥s¡¢ y˚Ts¡ >∑≥¢qT n<äq+>± ¬s+&ÉT MT≥s¡T¢ m‘·TÔ #˚kÕs¡T. $T>∑‘ê 418 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ì&ç$ >∑\ >∑≥¢qT m‘·TÔ #˚ùd |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q q&ÉTdüTÔHêïsTT. 1986 Hê{Ï es¡<äkÕúsTT u…&É<äqT ‘·≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± @{Ï>∑≥¢qT yÓTT‘·Ô+ MT<ä ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ˇø£ ãèVü≤‘·Ôs¡ |ü<∏äø±ìï >√<ëe] ]esY ø£q®¬s«˙‡ ÁbÕC…≈£îº ù|]≥ 1992˝À ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK <Ûäefi‚X¯«s¡+ dü]ÿ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T s¡÷bı+~+∫ πø+Á<ä »\dü+|òüT+ (dæ&ÉãT¢´dæ)øÏ ìy˚~+#ês¡T. BìøÏ s¡÷.396ø√≥T¢ n+#·Hê e´j·T+ Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. á Á|ü‹bÕ<äq\ Á|üø±s¡+ @{Ï>∑≥¢qT ¬s+&ÉT MT≥s¡T¢, ô|’q yÓ&É\TŒ 6.5MT≥s¡T¢ ñ+&˚˝≤ >∑≥¢qT |ü{Ïwüº+ #˚j·T&É+, @{Ï>∑≥¢ô|’ s√&É¢ ìsêàD+, <äTãT“ >∑&ç¶ ô|+|üø£+, f…© ø£eT÷´ìπøwüHé dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq≈£î, uÛÑ÷ ùdø£s¡D ‘·~‘·s¡ n_Ûeè~› |üqT\≈£î ì<ÛäT\T Ks¡Tà #˚j·÷*‡ ñ+~. >√<ëe] ]esY ø£q®¬s«˙‡ ÁbÕC…≈£îº neT\T #˚dæq≥¢sTT‘˚ @{Ï>∑≥¢ düeTdü´\qT XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ kÕ<Ûä´|ü&É>∑\<äì ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK n~Ûø±s¡T\T n|üŒ{À¢ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. nq+‘·s¡+ >√<ëe] es¡<ä\ qT+∫ Á|ü»\≈£î XÊX¯«‘· $eTTøÏÔ ø£*–+#˚+<äT≈£î @{Ï>∑≥¢ |ü{Ïwüº |üqT\≈£î 2007˝À s¡÷.548ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT <ëì n+#·Hê e´j·T+ s¡÷.620ø√≥¢≈£î #˚]+~. nsTT‘˚ á |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q kÕ>∑T‘·T+&É≥+‘√ Á|ü»\T ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. 1983, 1986 Ä>∑düTº ‘·s¡Tyê‘· 1989 p˝…’ 27q e∫Ãq es¡<ä≈£î |æ.>∑qïes¡+ eT+&É\+ yÓTT+&Ó|ü⁄\+ø£ ˝≤≈£î e<ä› yÓ’q‘˚j·T ≈£î&ç @{Ï>∑≥Tº≈£î >∑+&ç|ü&ç+~. eT∞¢ 2006 Ä>∑düTº 6e ‘˚B sêÁ‹ |æ.>∑qïes¡+ eT+&É\+ yÓTT+&Ó|ü⁄\+ø£ e<ä› e•wüº m&ÉeT @{Ï>∑≥Tº, nsTTq$*¢ eT+&É\+ XÊq|ü*¢\+ø£ e<ä› >ö‘·$T ≈£î&ç>∑≥Tº ‘Ó–b˛j·÷sTT. á $<Ûä+>± es¡<ä\ e\¢ ‘·s¡#·÷ ø√qd”eT |ü+≥, ÄdæÔ qcÕº\qT m<äTs=ÿ+≥T+~. á qcÕº\qT #·÷ôd’Hê õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛e&É+‘√H˚ 1989, 2006˝˝À ã\V”≤q+>± ñqï

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ <Ûä«+dü+ n\¢es¡+, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T): uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY _.ÄsY.n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <äT+&ÉT>∑T\T <Ûä«+dü+ #˚dæ |ü+≥ ø±\Te˝ÀøÏ |ü&çy˚kÕs¡T. á |òüT≥q‘√ Ä ÁbÕ+‘·eT+‘ê <ä[‘·T\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. n\¢es¡+ eT+&É+˝Àì <˚e>∑T|üÔ+ Á>±eT+ ns¡e#Ós¡Te⁄ e<ä› ñqï n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï Ä~yês¡+ sêÁ‹ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <Ûä«+dü+ #˚dæ Á|üø£ÿH˚ |ü+≥ ø±\Te˝À bÕ&Éy˚kÕs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ Ä $Á>∑Vü≤+ <Ûä«+dü+ bÕ\Œ&çq $wüj·÷ìï >∑eTì+∫q <ä[‘·T\T ô|<ä›m‘·TÔq Ä ÁbÕ+‘êìøÏ #˚s¡T≈£îì sêkÕÔs√ø√≈£î ~>±s¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï n\¢es¡+ b˛©düT\T dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì Ä+<√fi¯qø±s¡T\‘√ #·]Ã+#ês¡T. ÇHé#Ûê]® mdt◊, neT˝≤|ü⁄s¡+ |ü≥ºD mdt◊ ÄsY.n+ø£u≤ãT dü+|òüT≥Hêdüú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì |ü+≥ ø±\Te˝ÀøÏ bÕ&Éy˚dæq $Á>∑Vü‰ìï rsTT+∫ bÕ˝≤_Ûùwø£+ #˚sTT+#ês¡T. <√wüß\qT n¬sdtº #˚j·T&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Çe«&É+‘√ Ä+<√fi¯qqT $s¡$T+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J düs¡Œ+#Y b˛‘·T\ Hê>∑sêE, kÕ<ÛäHê\ yÓ+ø£Á{≤e⁄, j·T&É¢ >∑+>±<Ûäs¡sêe⁄, _mdt|æ Hêj·T≈£î\T õ‘·TÔø£ dü‘·´Hêsêj·TD, b˛‘·T\ düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt, ã÷\ ˝Àø˘Hê<Ûé, ∫+‘ê sêeTø£èwüí, #√&˚ Hê>∑sêE, b˛‘·TeT÷&ç lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. <äT+&ÉT>∑T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê* : <˚e>∑T|üÔ+ ns¡#Ós¡Te⁄ Á>±eT+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï

<äT+&É>∑T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì <ä[‘·T\T Ä+<√fi¯q

<Ûä«+dü+ #˚dæq <äT+&ÉT>∑T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì n\¢es¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y n_Ûeè~› n~Ûø±]DÏ $.XÊ+‘êeTDÏ, ‘·Vü≤o˝≤›sY bÕeTT düTu≤“sêe⁄, b˛©düT\≈£î <ä[‘·T\T |òæsê´<äT #˚kÕs¡T. n˝≤π> neT˝≤|ü⁄s¡+ &çmdt|æ ¬ø.s¡|òüTT, dæ◊ &ç.lìyêdü¬s&ç¶øÏ ≈£L&Ü |òæsê´<äT #˚kÕs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï ≈£î\, es¡Z+, uÛÒ<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì #√&˚ Hê>∑sêE, b˛‘·TeT÷&ç lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T $q‹|üÁ‘·+˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

j·÷Hê+

ø±ÁfÒìø√q

eTTeTà&çes¡+

s¡eTDeTà ¬>\T|ü⁄ô|’ BÛe÷ n\¢es¡+, p˝…’ 20 (ø±ø£rj·T): |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À uÛ≤>∑+>± <˚e>∑T|üÔ+ Á>±eT düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú ã÷\ yÓ+ø£≥ s¡eTDeTà $»j·T+ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïs¡T. Á>±eT+˝Àì nìï esêZ\ Á|ü»\ eT<䛑·T‘√ ÄyÓT Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚kÕs¡T. Á>±eT+˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ z≥s¡¢qT ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q ãT≥º >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ nK+&É yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À nK+&É yÓTC≤غ‘√ $»j·T+ kÕ~ÛùdÔ yÓ÷&É˝Ÿ $˝ÒCŸ>± n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì ÄyÓT Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ÄyÓT yÓ[¢q Á|ür#√≥ Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\T Vü‰s¡‘·T*∫à kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. Á>±e÷_Ûeè~› <Û˚´j·T+>± bÕ≥T|ü&É‘êqì, Á>±eT+˝À 15 dü+e‘·‡sê\T>± $<ë´ùdeqT n+~dü÷Ô m+<ä]H√ $<ë´e+‘·T\T>± r]Ã~<ë›s¡T.

ù|s¡÷s¡T düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú düTã“sêyéT Á|ü#ês¡+

sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± Á>±e÷_Ûeè~› neT˝≤|ü⁄s¡+, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T): dües¡bÕŒ˝…+ Á>±eT düs¡Œ+#Y>± @ø£Á^e+ mqTï≈£îqï+<äT≈£î ≈£î\, eT‘·, es¡Z, sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± nìï s¡+>±˝À¢ Á>±e÷_Ûeè~›|ü s¡TkÕÔqì dü‹Ô yÓ+ø£≥ düTÁãVü≤àD´+(Hê>∑u≤ãT) ù|s=ÿHêïs¡T. ôV≤˝ŸÔ n+&é |òæ{ŸHÓdtõyéT˝À õyéT n_Ûeè~› bÕ\ø£ eT+&É* düuÛÑT´\T Hê>∑u≤ãT düs¡Œ+#Y>± @ø£Á^e+ mìïø£ ø±e&É+ |ü≥¢ Äj·Tq düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Hê>∑u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À ˙‹ ìC≤sTTr‘√ Á|üC≤kÕ«eT´ $\Te\qT ø±bÕ&ÉT‘·÷ Á>±e÷ìøÏ ø±e\dæq eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*ŒkÕÔqHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ôV≤˝ŸÔ n+&é |òæ{ŸHÓdt õyéTqT n_Ûeè~› #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT+{≤qHêïs¡T. e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ yÓ’dt#ÛÓ’s¡àHé #Ó\T¢uÀsTTq lìyêdt ôV≤˝ŸÔ n+&é |òæ{ŸHÓdt õyéT˝À dü‹Ô Hê>∑u≤ãTqT n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À õyéT ø√#Y &Üø£ºsY düHêàìdüTÔqï <äèX¯´+ ø£+øÏbÕ{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\T $T+&É>∑T~{Ï yÓ÷Vü≤Hé, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ÄXË{Ϻ Ä~u≤ãT, yêdüT, ‘ê&ç qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, ≈£î&ÉT|üP&ç lìyêdt, u§+‘·T neT˝≤|ü⁄s¡+ u≤sY øöì‡˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T q˝≤¢ Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄, ∫Hêï, eT+‘Óq sêeTsêE, >∑T‘·TÔ\ sê+u≤ãT, >∑Tã“\ y˚T&ç<ä s¡y˚Twt, ã+&ç sêeTø£èwüí, düT+ø£s¡ düT<Ûä, nHêïã‘·TÔ\ dü‘·´Hêsêj·TD, ø±q÷] ns¡$+<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑ≥ï$*¢ düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú ô|~›+≥¢eTà Á|ü#ês¡+ |æ. dürwt yÓ’.m˝Ÿ.¬ø. Á|ükÕ<é &ç.>√bÕ\ø£èwüí

@{Ï>∑≥T¢ >∑+&ÉT¢ |ü&˚ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. eT] n˝≤+{Ï nqTuÛÑyê\ qT+∫ bÕsƒê\T H˚s¡«e\dæq j·T+Á‘ê+>∑+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ ø£qãs¡Tk˛Ô+~. ˇø£ #√≥ >∑+&ç|ü&ç‘˚ #ê\T qwüº+ @ kÕúsTT˝À ñ+≥T+<√ >∑‘· dü+|òüT≥q\T #Ó|üŒø£H˚ #ÓãT‘·THêïsTT. @{≤ e#˚à ‘·TbòÕHé, es¡<ä\qT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î eTq j·T+Á‘ê+>∑+ eTT+<äT>±H˚ õ˝≤¢kÕúsTT˝À ˇø£ ñqï‘·kÕúsTT düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚k˛Ô+~. á düe÷y˚X¯+˝À $$<Ûä ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+{≤s¡T. ø±˙ Ä#·s¡D˝À e÷Á‘·+ n$ ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã&É+˝Ò<äT. @{≤ @Á|æ˝Ÿ, qe+ãsY HÓ\˝À¢ ‘·TbòÕHé, es¡<ä\T $T{Ïπ>wüHé düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñHêï n˝≤ ìs¡«Væ≤+#·&É+˝Ò<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY >∑‘· y˚T HÓ\˝À »]–q $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ |òü¢&é $T{Ïπ>wüHéô|’ düMTø£å ìs¡«Væ≤+∫q|ü⁄Œ&ÉT ndü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. ˙\+ ‘·TbòÕHé Á|üuÛ≤yêìøÏ ‘·Tì |ü≥ºD+ rÁe+>± <Óã“‹+<äì ˇø£{À HÓ+ãs¡T Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£ e∫Ãq|ü⁄Œ&˚ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&˚ n+‘· qwüº+ ø£*– ñ+&˚~ø±<äì n|üŒ{À¢ ÄyÓT n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. 2012 pHé˝À »]–q $T{Ïπ>wüHé düe÷y˚X¯+˝À ≈£L&Ü ø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\ rs¡Tô|’ ndü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. õ˝≤¢˝À mìï ]dü÷ÿ´ uÀ≥T¢ ñHêïsTT, yê{ÏøÏ ‘·ø£åD+ eTs¡eTà‘·T\T #˚j·÷\ì, n˝≤π> ‘·TbòÕHé ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚ùd πø+Á<ë\T ≈£L&Ü |üì #˚j·T&É+˝Ò<äì, yÓ+≥H˚ |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY n|üŒ{À¢ Ä<˚•+#ês¡T. kÕ<Ûës¡D+>± p˝…’ HÓ\˝À >√<ëe]øÏ mÁs¡˙s¡T ‘·>∑T\T‘·T+~. n≥Te+{Ï~ á dü+e‘·‡s¡+ p˝…’ HÓ\˝ÀH˚ uÛ≤Ø es¡<ä\T dü+uÛÑ$+#êsTT. Çø£ Ä>∑düTº qT+∫ nø√ºãsY es¡≈£L es¡<ä\ ø±\+. eTq n~Ûø±s¡T\T es¡<ä\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT #˚ùd Vü≤&Ü$&ç ‘·–Zq ‘·s¡Tyê‘· ñ+&É≥+˝Ò<äT. XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q es¡<ä ìj·T+Á‘·D #·s¡´\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äT. B+‘√ es¡<ä\ ø±\eT+‘ê Á|ü»\≈£î ~q~q>∑+&É+˝≤π> ñ+≥T+~. nø√ºãsY HÓ\ es¡≈£L es¡<ä\T e#˚à neø±X¯+ ñqï+<äTq Ç|ü⁄Œ&Ó’Hê n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ y˚T˝§ÿì ‘·–q $<Ûä+>± eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì >√<ëe] |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

neT˝≤|ü⁄s¡+, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T): neT˝≤|ü⁄s¡+ eT+&É\+ uÛÑ≥ï$*¢ Á>±eT düs¡Œ+#Y dü«‘·+Á‘·´ nuÛÑ´]ú H˚<äTq÷] ô|~›+ ≥¢eTà ¬>\T|ü⁄u≤≥˝À q&ÉTdüTÔHêïs¡T. Á>±eT+˝À 2280eT+~ z≥s¡T¢ñ+&É>±, M]˝À md”‡\T 1100eT+~ z≥s¡T¢ ø±>±, M]˝À 550eT+~ <ä+&√sê ≈£î\düTÔ\THêïs¡T. _dæ ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q 800eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. zdæ esêZìøÏ 350z≥T¢ ñHêïsTT. Á>±eT+˝À 12yês¡T¶\˝À ˇø£{Ï @ø£Á^e+ ø±>±, 11 yês¡T¶\˝À b˛{° HÓ\ø=+~. @ø£Á^eyÓTÆq yês¡T¶ Ç|üŒ{Ïπø

ô|~›+≥¢eTà U≤‘ê˝À |ü&ç+~. ô|~›+≥¢eTà >∑‘·+˝À yês¡T¶ düuÛÑT´sê\T>± |üì#˚dæq nqTu ÛÑe+ ñ+~. ÄyÓT uÛÑs¡Ô yÓ+ø£Á{≤ e⁄ kıôd’{° &Ó’¬sø£ºsY>± |üì#˚kÕ s¡T. M]øÏ ø±+Á¬>dt eT<䛑·T ‘√&Ée«&É+‘√ $»j·Tπø‘·q+ m>∑s¡y˚ùd neø±XÊ\T <ë<ë|ü⁄

neT˝≤|ü⁄s¡+, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T): s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ ù|s¡÷s¡T Á>±eT düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï #=\¢+– düTã“sêyéT ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. düTã“sêyéT $<ë´]ú <äX¯˝À mdt¬ø_ÄsY ø£fi≤XÊ\ _dæ nk˛dæj˚TwüHé Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. ‘·s¡Tyê‘· _ø±+ #·<ä$ m˝Ÿm˝Ÿ_ |üP]Ô #˚dæ ˝≤ |ü{≤ºqT bı+<ës¡T. nq+‘·s¡+ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ Á|üy˚•+∫q Äj·Tq ù|s¡÷s¡T Á>±eT ñ|ü düs¡Œ+#Y>± ◊<˚fi¯¢ bÕ≥T Á|üC≤ ùde #˚kÕ s¡T. Ä düeTj·T+˝À Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q n+<ä]‘√ |ü]#· j·÷\T @s¡Œs¡#·T≈£îì dü‘·‡+ã+<Ûë\T ø=qkÕ–dü÷Ô e#êÃs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Hê´j·Tyê~>± |üì#˚dü÷Ô ≈£î˝≤\≈£î nr‘·+>± n+<ä]ø° düìïVæ≤‘·+>± yÓT*>±s¡T. n+‘˚ø±ø£ eT+Á‹ |æìù| $X¯«s¡÷|tq≈£î eTTK´ nqT#·s¡T&ÉT ø±e&É+‘√ Á>±e÷_Û eè~›øÏ nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T Äj·Tq Vü≤j·÷+˝À »]>±sTT. Ksês¡j·÷´j·Tì Ä ÁbÕ+‘·yêdüT\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·qqT ¬>*|æùdÔ Á>±eT n_Ûeè ~›øÏ nVü≤]ïX¯\÷ ÁX¯$TkÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. ≈£î˝≤\≈£î nr‘·+>± |üì#˚dæ n+<ä] eTqïq\T bı+<äT‘êqì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. Á>±eT+˝À >∑‘· yês¡+ s√E\T>± ôV’≤f…ø˘ø± \˙, ô|<äù|≥, XË{Ϻù|≥, ∫+<ë&Éyê]ù|≥, q÷´ø±\˙\˝À |üs¡´{Ï+∫ z≥s¡¢qT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îì ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q ø£‘ÓÔs¡ >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ nK+&É yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì nuÛÑ´]ú+#ês¡T. ÄyÓT yÓ+≥ Á|ü#ês¡+˝À sTTfi¯¢ >√|æ, e÷J m+|æ{Ïdæ >∑]yÓTfi¯¢ dü÷s¡´ ø±+‘·+, ‘=‘·Ôs¡eT÷&ç eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, ‘=‘·Ôs¡eT÷&ç dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


>∑T+≥÷s¡T

6es¡<ä˝À ∫≈£îÿ≈£îqï Á>±e÷\T kÕsTTu≤u≤≈£î $X‚wü |üP»\T yêsTT<ë ‘=* $&É‘· mìïø£\T k˛eTyês¡+

E˝…’ 22

2013

bÕ\«+#· E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : >∑‘· yês¡+ s√E\T>± eTVü‰sêh, #·rwÔ >t &∑ é ‘·~‘·s¡ >√<ëe] |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\ e\¢ ˇø£ÿkÕ]>± ˇø£ÿkÕ]>± uÛ≤Ø es¡<ä‘êøÏ&ç e∫Ã+~. |ò*ü ‘·+>± bÕ\«+#· &ç$»Hé˝Àì Hê\T>∑T eT+&É˝≤˝À¢ ñqï 18 Á>±e÷\T es¡<‘ä êøÏ&øç Ï >∑T¬s’HêsTT. ≈£î≈£Lÿq÷s¡T eT+&É\+ ø=eTTà>∑÷&Ó+, y˚˝Òs¡TbÕ&ÉT eT+&É\+˝Àì |ü~ Á>±e÷\T ∫>∑Ts¡Te÷$T&ç, bÕ‘· eT˝≤¢s+¡ , ‹e÷à|ü⁄s+¡ , sπ bÕø£>=eTTà, ÄdüT|üÁ‹ ø±\˙, lsê+|üPsY, ‘ê{Ï≈L£ s¡ ø=eTTà, y˚˝sÒ T¡ bÕ&ÉT, s¡TÁ<ä+ø√≥, ø√sTT<ä Á>±e÷\‘√bÕ≥T ã÷s¡+Z |üV‰ü &é eT+&É\+˝Àì Hê\T>∑T Á>±e÷˝…q’ yÓ÷‘˚, kÕs¡bÕø£, Hê–H˚ìÁb˛\T (¬s&çb¶ Õ˝…+), fÒ≈î£ \>∑T≥º, nXÊ«|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝Àì Á>±e÷˝…’q fÒ≈£î\>∑T≥º, HÓ*¢bÕø£, ã+»s¡T, ∫>∑Ts¡Te÷$T&ç ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\T >√<ëe] es¡<ä ‘êøÏ&øç Ï >∑Ts¬ q’ +<äTq Äj·÷ Á>±e÷\qT Á|üuTÑÛ ‘·« dæã“+~ U≤∞ #˚sTT+#ês¡T. s¬ +&ÉT y˚\ eT+~øÏô|>’ ± Á|ü»\T ìsêÁX¯jT· T\T ø±e≥+‘√ yê]ì $$<Ûä e÷sêZ\<ë«sê düTs¡ø‘åÏ y· TÓ qÆ |ü⁄qsêedü øπ Á+<ë\≈£î ‘·s*¡ +∫ ‘·–q kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ês¡T. ã÷s¡+Z |üV‰ü &é, uÛÁÑ <ë#·\+ eT<Û´ä ˝À ñqï >√<ëe] ˇ&ÉTq¶ C≤rj·Ts¡V≤ü <ë]ô|’ >√<ëe] ˙s¡T Á|üy•˚ +∫+~. n~Ûø±s¡T\T m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT nÁ|üeT‘·yÔ TÓ Æ es¡<ä |ü]dæ‹ú ì >∑eTìdü÷Ô Á|ü»\≈£î nìï$<Ûë\ düV‰ü j·TdüV≤ü ø±sê\T n+~düTqÔ ï≥T¢ bÕ\«+#· Äضz ‘Ó*bÕs¡T.

CÀs¡T>± mìïø£\ Á|ü#ês¡+

ø£\÷¢sT¡ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : kÕúìø£ wæ]k¶ ÕsTT <Ûë´qeT+~s¡+˝À >∑Ts¡TbÂs¡$í T y˚ & É T ø£ \ qT k˛eTyês¡ + |ò ü T q+>± ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . á dü + <ä s ¡ “ +>± >∑Ts¡TbÂs¡í$Tì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Ä\j·T |üPC≤] eT<äTdü÷<äqXÊÁd”Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕsTT #ê©kÕ, Vü≤qTe÷Hé #ê©kÕ düV‰ü ÁdüÔ Hêe÷e[, nc˛º Á dü Ô X ¯ ‘ · H êe÷e[ |üP»\‘√bÕ≥T kÕsTTHê<ÛäTìøÏ bÕ\T, ô|s¡T>∑T, ‘˚H,˚ HÓsTT´, |ü+&ÉT¢ |ü+#·eTè‘ê\‘√ n_Ûùwø±\T ìs¡«Væ≤+∫ kÕ«$Tyê]ì |ü≥TºeÁkÕÔ\‘√ |üP\e÷\‘√ n\+ø£]+∫ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ |ü P »\T ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄]øÏ J$‘· bÕsƒê\T H˚]Œq $ÁXÊ+‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\qT á dü+<äs“¡ +¤ >± Ä\j·T wæ]kº ÕsTT <Ûë´q eT+~s¡ ìsê«Vü≤≈£î\T bı+>∑T˝Ò{Ï eTV”≤+<äss¬Y &ç¶ Ä<Û«ä s¡´+˝À |üP\e÷\\T y˚dæ |òTü q+>± düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± kÕÔìø£ |ü≥D º ≤ìøÏ #Ó+~q &Üø£sº Y ‹s¡T|ü‘j · T· ´ ‘·q ‘·+Á&ç<+ä Á&ÉT\T yêkÕ s¡+>∑Hêj·T≈£î\T, nqï|üPs¡eí Tà\ C≤„|øü ±s¡+› s¡÷. @&ÉT s¡÷bÕj·T\qT n+~+∫ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î ô|<äm› ‘·TqÔ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nãT›˝Ÿ n;<é, ø£+#·s¢¡ |ü⁄s¡Tc˛‘·yÔ Té , ø=bÕŒs¡|⁄ü yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, |æ. sê|òTü y˚+Á<äsêe⁄, eT+>±#ês¡T´\T, eJH˚|*ü ¢ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, u§>∑eZ s¡|⁄ü eTTs¡∞ø£èwü,í \ø°àå Hêsêj·TD, Ä+»H˚jT· T\T, &Üø£sº ,Y yêkÕ ‹s¡T|ü‘j · T· ´ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. n<˚ $<Û+ä >± sêeTø£èwüí ùdyê dü$T‹ Ä<Û«ä s¡´+˝À >∑Ts¡TbÂs¡$í T dü+<äs“¡ +¤ >± kÕÔìø£ Äs¡´yÓX’ ´¯ eT+&É\+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ <ëì˝À Á|ü‘˚´ø£ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À KeTà+ m+|æ Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ bÕ˝§Zì |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üuTÑÛ ‘·« bÕsƒX¡ Ê\\≈£î #Ó+~q yÓT]{Ÿ $<ë´s¡T\∆ ≈£î ùdyê dü$T‹ ‘·sT¡ |ü⁄q q>∑<Tä |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêeTø£èwüùí dyê dü$T‹ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕeTT ø±≥T≈£î eTVæ≤fi¯ eTè‹

¬>\Tù| \ø£å´+ ø±yê*

CÀs¡T>± mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ô|qTã*¢ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : áHÓ\ 27q |ü+#êj·Tr mìïø£\T »s¡>q∑ Tqï H˚|<ü ´äÛ +˝À Äj·÷ |ü+#êj·Tr˝À mìïø£˝À¢ b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡T∆\T Á|ü#êsêìï CÀs¡T>± kÕ–düTÔHêïs¡T. ô|qTã*¢ eT+&É\+˝À 82 Á>±eT|ü+#êj·Tr\T ñ+&É>±, Ç|üŒ{Ïøπ s¬ +&ÉT Á>±eT |ü+#êj·Tr\T m&É㢠+»s¡, ‘˚\>±s¡+ Á>±eT |ü+#êj·Tr\T @ø£Á^e+ nj·÷´sTT. ø±+Á¬>dt, yÓm’ dtÄsY dæ|æ bÕغ\T düsŒ¡ +#Y |ü<eä ⁄\qT <äøÿÏ +#·T≈£îHêïs¡T. $T>∑‘ê Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ ø=ìï |ü+#êj·Tr\T ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ b˛{°˝À ñ+&É>± eT]ø=ìï Á>±eT|ü+#êj·Tr˝À¢ ø±+Á¬>dt, yÓm’ dtÄsY dæ|\æ T ø£*dæ b˛{° #˚dTü HÔ êïsTT. 22 Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À ]»πs«wüHé Á|üø±s¡+ 12 Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À eTVæ≤fi≤ nuÛ´Ñ s¡T\∆ T düsŒ¡ +#Y |ü<eä ⁄\≈£î b˛{° #˚dTü HÔ êïs¡T. ˇø£ |üøÿ£ esê¸\T CÀs¡T>± ≈£îs¡TdüTqÔ ï b˛{°<ës¡T\T Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·÷ z≥T y˚dæ ‘·eTqT >¬ *|æ+#ê\ì mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T.

$wü »«sê\‘√ ndü«düú‘· KeTà+ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : s¡|Tüò THê<Ûbä Õ˝…+ eT+&É\+ eT+#·Tø=+&É˝Àì ø£d÷ü ]Ô u≤ >±+BÛ bÕsƒX¡ Ê\˝À 35 eT+~ u≤*ø£\T $wü »«s¡+‘√ ndü«düT\Ô j·÷´s¡T. á bÕsƒX¡ Ê\˝À yÓTT‘·+Ô 96 eT+~ $<ë´]∆˙\T ñHêïs¡T. rÁe »«s¡+‘√ ˙s¡d+æ ∫q Ç<äs› T¡ $<ë´]∆qT\T C≤sê bÕeì, ø¬ . Á‹y˚DøÏ Ï yÓ<’ ´ä dæã“+~ bÕsƒX¡ Ê\˝ÀH˚ ôd˝…H’ é møÏÿ+#ês¡T. Ms¡+‘ê Á|üdTü ‘Ô +· øπ eå T+>±H˚ ñHêïs¡ì Ä bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ dæôV≤#Y $<ë´<Ûä] ‘Ó*bÕs¡T. eT+#·Tø=+&ÉÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ yÓ<’ Tä ´&ÉT &Üø£sº Y |üeHé≈î£ e÷sY |üs´¡ y˚øDå£ ˝À á bÕsƒX¡ Ê\˝À yÓ<’ ´ä •_s¡+ @sêŒf…+Æ ~. $<ë´]∆qT\ qT+∫ s¡øÔ£ qeT÷Hê\T ùdø£]+∫Ç, |üØø£å ø√dü+ |ü+bÕeTì, ndü«düT˝Ô q’… yês¡+‘ê ø√\T≈£îHêïs¡ì &Üø£sº Y |üeHé≈î£ e÷sY #ÓbÕŒs¡T. ø±>± yês¡+ s√E\T>± ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\‘√ bÕsƒX¡ Ê\ |ü]düsê\˝À ˙{Ï ì\«\T <äTs¡Z+<Ûä+>± e÷sêj·Tì, bÕsƒ¡XÊ\˝À eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ düÁø£eT+>± ˝Òeì, |æ\¢\T ndü«düTÔ\e&ÜìøÏ á |ü]dæú˝Ò ø±s¡DeTì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&ç $<ë´]∆qT\T ndü«düTú\j·÷´s¡qï düe÷#ês¡+‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ã+<ÛäTe⁄\T Ä+<√fi¯q‘√ bÕsƒ¡XÊ\≈£î #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. ‘·eT |æ\¢ jÓ÷>∑øπ eå ÷\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.

ndüÔe´düÔ+>± Á>±MTD s¡Vü≤<ës¡T\T Ç˝…+¢ <äT E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : >∑‘· yês¡+s√E\T m&É‘]Ó |æ esê¸\ e\¢ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì s√&É T ¢ ãTs¡ < ä eTj·TeTj·÷´sTT. eTT]øÏ ˙{Ï ≈ £ î +≥\T es¡ ¸ |ü ⁄ eTTs¡T>∑T˙{Ï‘√ <äTs¡Z+<ä+ yÓ<ä»\T¢‘·T+~. ø±\«˝À¢ ù|s¡T≈£îb˛sTTq e´sê›\‘√ Á>±MTD Á|ü » \T Çã“+<ä T \≈£ î rÁe>∑ T ]ne⁄‘· T Hêïs¡ T . @ Á>±eT+˝À#·÷dæHê ãTs¡<äeTj·TyÓTÆ n+‘·s¡Z‘·, Á|ü<ëÛ q s√&ÉT,¢ ôd&’ TÉ ø±\«\T <äsÙ¡ q$TdüTHÔ êïsTT. Á&ÓH’ J˚ \T ˝Òø£b˛e&É+ eT÷\+>± Á&Ó’H˚J\ ˙s¡T s√&É¢ô|’øÏe∫à <äTs¡Z+<ä+ yÓ<ä»\T¢‘·T+~. ø√¢ØH˚wüHé˝Òø£ Á‘ê>∑T˙s¡T ø£\Twæ‘y· TÓ Æ Á>±MTDT\T s√>±\uÛ≤]q|ü&TÉ ‘·THêïs¡T. esê¸ø±\+ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ˝À n~Ûø±s¡T\T ‘·÷‘·÷eT+Á‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫ bÕ]X¯ó<ä´› |üø√å ‘·‡yê\ ø±s¡´Áø£e÷\T |ò*ü ‘êìïe«ø£b˛e&É+‘√ Á>±MTD |ü]dæ‹ú n<ë«Vü≤ï+>± e÷]+~. Á>±MTD |ü]dæ‘ú T· \qT |üs´¡ y˚ø+åÏ #ê*‡q ø±~Ûø±s¡T\T mìïø£\ ìs¡«Vü≤D˝À ìeT>∑ïyÓTÆ Á>±e÷\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äT. bÕ]X¯ó<ä›´+, d”»q˝Ÿ yê´<ÛTä \|ü≥¢ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*‡q yÓ<’ ´ä XÊK Á>±e÷\yÓ|’ ⁄ü ø£HïÓ ‹Ô#÷· &Éøb£ ˛e&É+‘√ uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷, $wü»«sê\ uÛ≤]q|ü&˚ |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~. Ç|üŒø¬ H’ ê dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T d”»q˝Ÿ yê´<ÛTä \qT n]ø£f+ºÒ <äT≈£î #·s´¡ \T#˚|{ü ≤º\ì , n+‘·s‘Z¡ · s√&ÉT,¢ Á&ÓH’ J˚ \ düeTdü´ |ü]wüÿ]+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|òTü q+>± >∑Ts¡TbÂs¡$í T y˚&TÉ ø£\T

ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô j·T˝Ÿ.qs¡dæ+Vü‰ ¬s&ç¶

Ç˝…¢+<äT E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : <Ó’e ∫+‘·q‘√H˚ e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· \_ÛdTü +Ô <äì Á|ü‹ˇø£ÿs¡T <Ó’e∫+‘·q‘√ yÓT\>±\ì ôV’ ≤ ø√s¡ T º Hê´j· T eT÷]Ô »dæ º d t j·T˝Ÿ.qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ |ü≥Dº +˝Àì l wæض kÕsTTu≤u≤ eT+~sêìï Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T, ‘=\T‘· kÕsTTu≤u≤ $Á>∑ V ü ‰ ìøÏ <ë‘· T \ n+~+∫q düÙs¡íøÏØ{≤<ëq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|ür e´øÏÔ uÛøÑ ÔÏ uÛ≤e+, ùdyê uÛ≤yêìï n\es¡TÃø√yê\ì, ùde‘√H˚ J$‘êìøÏ kÕs¡ø∆ ‘£ · \_ÛdTü +Ô <äì nHêïs¡T. nq+‘· s ¡ + »]–q Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ |ü P C≤ ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À Äj· T q bÕ˝§Z H êïs¡ T . ádü+<äs¡“¤+>± Hê´j·TeT÷]ÔøÏ Ä\j·T ø£$T{° |üPs¡í≈£î+ã kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T, Ä\j·TÁ|ü<øä Då£ , nK+&É CÀ´‹ Á|üC≤«\q #˚sTT+#ês¡T. >∑Ts¡T|üP]íeT eT¨‘·‡e dü+<äs“¡ +¤ >± Ä\j·T+˝À n¨sêÁ‹bÕsêj·TD, Vü‰s¡‹, |üe[+|ü⁄ ùde ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s+¡ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À p\÷s¡TbÕ&ÉT E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : bÕ|üø=\T¢ ;e÷¢‘+· &Ü≈£î #Ó+~q #·≥Tº d”‘· (55) Ä\j·T ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî\T lVü≤] >ö&é, ø±s¡´<ä]Ù ø£[XË{Ϻ <äTs¡Zj·T´, Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù düTπswtkÕVüQ, ø√XÊ~Ûø±] nqïes¡|ü⁄ Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T >∑+≥\≈£î ‘·q Ç+{Ï ãj·T≥ e+≥ #˚ùd+<äT≈£î ø£f\º… qT rdüT+Ô &É>± eT[¢ø±s¡TH® ,é dü\Vü‰<ës¡T\T ~+&ç>\∑ sêCÒ+<äs,Y |æ.ø£sT¡ D≤ø£sHY êj·TT&ÉT, {Ï.Á|üu≤Û ø£sY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£≥¢ bÕeTT ø£]∫+~. ø£]∫+~ @<√ ∫qï ø°≥ø£yT˚ nì nÁX¯<›ä #˚d+æ ~. ø±>± H=|æŒ rÁe‘· m≈£îÿyÓ’ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+˝Àì z Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+#·>± nø£ÿ&É |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ KeTà+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&É qT+&ç yÓTs¡T¬>’q ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ >∑T+≥÷s¡T≈£î ‘·s*¡ +∫ ∫øÏ‘‡· #˚sTTdüT+Ô &É>± eTè‹ #Ó+~+~. eTè‘·Tsê*øÏ Ç<äs› T¡ ≈£îe÷s¡T\T, ˇø£ ≈£îe÷¬s\Ô T ñHêïs¡T.

#·s¢¡ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± >√<ëe] es¡<ä ‘·>T∑ ‘Z ÷· , ô|s¡T>∑T‘·÷ ñ +&É≥+‘√ –]»q Á|ü»\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. eTT+&É\+˝Àì <˚esê|ü*,¢ ≈£î<äTq÷s¡T, sêfi¯fl>∑÷&Ó+, ‘˚>&∑ ,É Msê|ü⁄s¡+ Á>±e÷\˝À @sêŒ≥T #˚dqæ |ü⁄qsêyêdü øπ +Á<ë\T ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. ≈£î<äTq÷s¡T, <˚esê|ü*,¢ ‘˚>&∑ ,É >∑T+ô|qï>∑÷&Ó+, sêfi¯fl>∑÷&Ó+, y˚T&çyêsTT, <ä+&ÉTù|≥, *+>±|ü⁄s+¡ , ø=‘·|Ô *ü ,¢ >=+|ü*,¢ Msê|ü⁄s+¡ ,yÓTT>∑fifl¯ |ü*¢ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À düTe÷s¡T 250 mø£sê˝À¢ e] |ü‹Ô |ü+≥\‘√ bÕ≥T e] Hês¡TeT&ÉT\T ˙fi¯fl˝À eTTìπ> ñHêïsTT. >√<ëe] Á|üdTü ‘Ô +· 51.5 n&ÉT>∑T\ y˚Ts¡ ñ+&É≥+‘√ düMT|ü+˝Àì ≈£î<äTq÷s¡T Á|ü<ëÛ q s¡V≤ü <ë] ˙≥ eTTì–+~.

KeTà+ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»Hé |ü+#êj·Tr mìïø£\T yêsTTÄ |ü&ܶsTT. õ˝≤¢˝À ∫e] $&É‘· »]π> ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+, bÕ\«+#· &ç$»q¢‘√bÕ≥T uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»Hé mìïø£\qT á HÓ\ 31q ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ sêh mìïø£\ dü+|òTü + ìs¡j í T· + rdüT≈£î+~. ø£˝ø… sº£ Y lìyêdülqπsXŸ Ç∫Ãq ìy˚~ø£ Ä<Ûës¡+ uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»Hé˝À mìïø£\qT ìs¡«Væ≤+#˚ |ü]dæ‹ú ˝Ò<ìä ‘˚˝ÃÒ XÊs¡T. ‘=* $&É‘· mìïø£\T »]π> uÛÁÑ <ë#·\+ &É$»Hé˝À 117 |ü+#êj·Tr\T+fÒ 5 |ü+#êj·Tr\T @ø£Á^e+ nj·÷´sTT. ˇø£ |ü+#êj·Tr˝À md”º düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ ]∆ ˝ÒsT¡ . Çø£ $T–*q 111 |ü+#êj·Tr\≈£î mìïø£\qT ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ nìï s¡ø±\ #·sj ¡ T· \T rdüT≈£îH˚ düeTj·T+˝ÀH˚ uÛ≤Ø esê¸\T, es¡<\ä T yÓTT<ä\j·÷´sTT. yêCÒ&TÉ , yÓ+ø£|⁄ü {≤s¡+, #·s¢¡ eT+&É˝≤\˝À uÛ≤Ø esê¸\‘√ Á>±e÷˝À¢øÏ ˙fi¯ó¢ #˚sêsTT. s√&Éô¢ |ø’ Ï ˙fi¯ó¢ #˚s&¡ +É ‘√ sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. uÛÁÑ <ë#·\+ qT+∫ <äTeTTà>∑÷&Ó+,uÛÁÑ <ë#·\+ qT+∫ ≈£Lqes¡+, es¡sêeT#·+Á<ä|⁄ü s¡+ eT+&É˝≤\≈£î s¡yêD≤ kÂø£s´¡ + ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. yêCÒ&TÉ ˝À mìïø£\ dæã“+~øÏ •ø£D å ≈£L&Ü Çe«˝Òøb£ ˛j·÷s¡T. düsŒ¡ +∫, yês¡T\¶ ≈£î b˛{° #˚dTü qÔ ï nuÛ´Ñ s¡T\∆ ≈£î X¯ì, Ä~yêsê˝À¢ ø±düÔ Á|ü#ês¡+ #˚dTü ø√e&ÜìøÏ M\T ∫øÏÿ+~. á düeTj·T+˝ÀH˚ mìïø£\qT ∫e] $&É‘≈· î£ yêsTT<ë y˚jT· &É+‘√ ‘=* $&É‘· ã]˝À ñqï nuÛ´Ñ s¡T\› ≈£î mìïø£\Á|ü#ês¡ Ks¡TÃ\T ô|s¡T>∑T‘êj·Tì Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

<Ó’e ∫+‘·q‘√H˚ e÷qdæø£ XÊ+‹

>∑T+&Ü\ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\+˝Àì Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£\ Á|ü#ês¡+ }|ü+<äT≈£î+~. Äj·÷ sê»ø°jT· bÕغ Hêj·T≈£î\T, ã\|ü]Ãq nuÛ´Ñ s¡T\∆ T b˛{≤b˛{°>± Á>±e÷˝À¢ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. B+‘√ Á>±eT+˝À Äs¡T |ü+#êj·Tr\T ñ+&É>±, kÕsTTq|ü*,¢ Äfi¯fl|ü*,¢ nq+‘√>∑T, eTs=ÿ&ÉT, >∑T+&Ü\, #Ó≥Tº|*ü ¢ mHé&û ø¬ e’ dü+ #˚dTü ø√>± Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± kÕ–düTHÔ êïs¡T. z≥s¡T ©düTqº T |ü≥Tº≈î£ ì k˛eTyês¡+ Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±>± {Ï&|ç æ ã\|ü]Ãq ø±+Á¬>dt düs¡Œ+#Y ø±+‘êsêe⁄ á qqTï ¬>*|æùdÔ n~Ûø±s¡ bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q dü+πøåeT |ü<∏äø±\T nìï+{Ïì e]Ô+|ü#k˚ ÕÔqì Á|üdTü ‘Ô +· n~Ûø±s¡+˝À ñ+~ ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«y˚T ø£qTø£ ‘·qqT >¬ *|æùdÔ Á>±e÷_Ûeè~∆ kÕ<Û´ä |ü&TÉ ‘·T+<äHêïs¡T, q÷´&Óy÷Ó Áø£d” ã\|ü]Ãq XÊ+‘·jT· ´ qqTï >¬ *|æùdÔ m\¢|⁄ü Œ&ÉT MT≈£î nìï $<Ûë\T>± n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ |üP]Ô ne>±Vü≤q ñ+&É≥+‘√ düeTdü´\qT ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]kÕÔqHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY dæ|æ ã\|ü]Ãq nuÛÑ´]∆ ‘Ó\+¢ uÛ≤düÿsY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ qqTï |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ >¬ *|æùdÔ ì‘·´+ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ Á|üC≤ ÁX‚jT· düT‡ ø√dü+ bÕ≥T|ü&‘É êqHêïs¡T. sêqTqï~ sê»qï sê»´+ ø±ã{Ϻ ‘·qqT ¬>*|æ+∫ yÓ’mdtÄsYdæ|æ ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. yÓ’mdtÄsY #˚dæq dü+πøåeT |ü<∏äø±\T eT~˝À ô|≥Tº≈î£ ì ‘·qqT >¬ *|æ+#ê\ì Äj·Tq z≥s¡q¢ T nuÛ´Ñ ]∆+#ês¡T. Ç˝≤ eT+&É\+˝À $$<Ûä sê»ø°jT· bÕغ\ Hêj·T≈£î\T Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T.

<√ã÷#·T˝≤&ÉT‘·Tqï >√<ëe]

31q ìs¡«Vü≤D≈£î dæ<ä›+

dü‘·TÔ|ü*¢ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : >∑Ts¡TbÂs¡í$T dü+<äs¡“¤+>± k˛eTyês¡+ dü‘·TÔ|ü*¢˝Àì l ø√<ä+&Ésêe÷\j·T+, l wæ]k¶ ÕsTTùdyê eT+~s¡+, l dü+‘√wæe÷‘· Ä\j·÷˝À¢ |òTü q+>± >∑Ts¡TbÂs¡$í T y˚&TÉ ø£\T »]>±sTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± l ø√<ä+&Ésêe÷\j·T+˝À nj·T´|üŒkÕ«$TøÏ >∑Ts¡TkÕ«$T nsTTq |ü⁄yê«&É lìyêdü#ê] Ä<Û«ä s¡´+˝À |ü+#êeTè‘· n_Ûùwø£ ø±s¡´Áø£e÷\T |òTü q+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s+¡ >∑Ts¡TkÕ«eTT\T m+. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, |æ. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, dæôV≤#Y s¡eTD, Vü≤qTeT+‘· kÕ«eTT\qT |òTü q+>± dü‘ÿ· ]+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± >∑Ts¡TkÕ«$T |ü⁄yê«&É lìyêdü#ê] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑Ts¡TbÂs¡í$T Hê&ÉT yÓ÷ø£å >∑Ts¡Te⁄, C≤„q >∑Ts¡Te⁄qT düHêàì+∫, dü‘ÿ· ]+#·T≥ #ê˝≤ >ös¡eÁ|ü<yä TÓ qÆ kÕ+Á|ü<ëj·TeTì nC≤„qeTH˚ n+<Ûøä ±sêìï ‘=\–+∫, C≤„qeTH˚ yÓ\T>∑TqT |ü+#˚ >∑Ts¡TkÕ«eTT\T düe÷C≤ìøÏ e÷s¡<Z sä Ù¡ ø£eTì #ÓbÕŒs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·T\÷¢] Á|ükÕ<äsêe⁄, uÛ≤düÿsYsêe⁄, Hê´j·Tyê~ C…. >√bÕ\sêe⁄, –], õ. Á|ükÕ<é, uÛ≤düÿsYsêe⁄, nj·T´|üŒ uÛøÑ ãÔ£ è+<ä+, uÛyÑ êì uÛøÑ ãÔ£ è+<ä+, kÕsTT uÛøÑ ãÔ£ è+<ä+ bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üs¡íXÊ\qT #·T≥TºeTT{Ϻq >√<ëe] <äTeTTà>∑÷&Ó+ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : Á|üeTTK |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq <äTeTTà>∑÷&Ó+ eT+&É\+˝Àì |üsXí¡ Ê\ Ç+ø± »\~>∑“+<Û+ä ˝ÀH˚ ñ+~. eT÷&ÉT s√E\ ‘·sê«‘· >√<ëe] ì\ø£&>É ± ñqï|üŒ{ÏøÏ es¡Xí Ê\ |ü]düsê˝À¢ es¡<˙ä s¡T ñ+~. X¯óÁø£yês¡+ e∫Ãq es¡<≈ä î£ |üsXí¡ Ê\˝À d”‘e· Tàyê] Hês¡ Ns¡\T, <äTø±D≤\T eTTì–q $wüjT· + $~Û‘y· T˚ . n|üŒ{Ï qT+∫ >√<ëe] 51.5 n&ÉT>∑T≈£î ‘·–+Z ~. B+‘√ Ä Á>±eT+˝Àì Á|ü»\T nø£ÿ&˚ ñ+&çb˛>± uÛ≈Ñ î£ \Ô T e÷Á‘·+ |üsXí¡ Ê\≈£î yÓfi¢‚ neø±X¯+ ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± #·s¢¡ ` uÛÁÑ <ë#·\+ Á|ü<ëq s¡V≤ü <ë]ô|’ ≈£L&Ü es¡<ä ˙s¡T n˝≤π> ñ+~. B+‘√ Hê˝§Ze s√&ÉT ≈£L&Ü sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. HÓ*b¢ Õø£ e<ä› 33 πøM $<äT´‘Y ˝…’Hé düs¡|òüsê ì*|æy˚j·T≥+‘√ <äTeTTà>∑÷&Ó+ eT+&É\+˝Àì #Ós¡T|ü*¢, ø=‘·|Ô *ü ,¢ e÷sêsTT>∑÷&Ó+ Á>±e÷\T n+<Ûøä ±s¡+˝ÀH˚ ñHêïsTT. n<˚ $<Û+ä >± |üsXí¡ Ê\, ø±oq>∑s+¡ , düTqï+ã{Ϻ Á>±e÷˝À¢ ≈£L&Ü $<äT´‘Y düs¡|òüsê ì*∫b˛e&É+‘√ Äj·÷ Á>±e÷\ ≈£L&Ü n+<Ûøä ±s¡+˝ÀH˚ ñHêïsTT.

yÓ’<ä´+ n+<äø£ eTè‹ ø£\÷¢sT¡ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± áHÓ\ 27q s¬ +&√ $&É‘˝· À »s¡>q∑ Tqï |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ {Ï&|ç æ nuÛ´Ñ s¡T\∆ >¬ \Tù| ˝ø£´å +>± Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ dü$Twæ>º ± ø£èwæ #˚j÷· \ì KeTà+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, dü‘·TÔ|ü*¢ myÓTà˝Ò´ dü+Á&É yÓ+ø£≥Ms¡jT· ´, ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ø=+&Éu≤\ ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄\T bÕغ ÁX‚DT\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. k˛eTyês¡+ ø£\÷¢sT¡ |ü≥Dº +˝Àì Äs¡´yÓX’ ´¯ ø£fi≤´D eT+&É\+˝À |ü+#êj·Tr mìïø£\ dü+<äs¡“+>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T, bÕغ Hêj·T≈£î\‘√ düMTø£å düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +>± yês¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£˝À¢ {Ï&|ç æ nuÛ´Ñ s¡T\∆ qT >¬ *|æ+#ê\ì ø√sês¡T. sêqTqï nôd+;¢ mìïø£\T Á|üdTü ‘Ô +· »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\T ôdMTô|ò’q˝Ÿ nì nHêïs¡T. sê»ø°j·T ô|‘·Ô+<ëØ e´edüúqT ø=qkÕ–+#ê\ì ø=+‘· eT+~ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ~>∑C≤s¡T&ÉT sê»ø°jT· + #˚d÷ü Ô yês¡T¶ düuTÑÛ ´\T>± b˛{° #˚dTü HÔ êïs¡ì n˝≤+{Ï yê]øÏ z≥T <ë«sê >∑TDbÕsƒ+¡ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. bÕغ Ä<˚ X ÊqTkÕs¡ + mìïø£ ˝ À¢ b˛{° #˚ ù d nuÛ Ñ ´ s¡ T › \ qT >¬ *|æ+#ê\Hêïs¡T. |ü+#êj·Tr mìïø£\T {Ï&|ç æ ã˝Àù|‘êìøÏ |ü⁄Hê~ nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À q÷{ÏøÏ 70 XÊ‘·+ |ü+#êj·Tr\T >¬ \T#·T≈£î+≥T+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. Á|ü#ês¡ |üs«¡ + dü>+∑ ˝À ñ+<äì sêh+˝À n~Ûø±s¡ e÷]Œ&ç »]–‘˚H˚ eTq≈£î uÛ$Ñ wü´‘Y ñ+<äì Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|ü»\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡Hêïs¡T. >∑‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·T+˝À #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~∆øÏ $X‚wü ø£èwæ #˚XÊs¡Hêïs¡T. sêh+˝À #·+Á<äu≤ãT Ä<Ûä«s¡´+˝À düT|ü]bÕ\q kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì

sê»ø°jT· y˚T<Ûëe⁄\T, Á|ü»\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡Hêïs¡T. KeTà+ õ˝≤¢˝À Ç{°e\ »]–q kıôd’{° mìïø£˝À¢ Á|ü»\T {Ï&ç|æøÏ |ü≥º+ ø£{≤ºsH¡ êïs¡T. Á|ü»\‘√ dü‘‡· dü+ã+<Ûë\qT ø£*–q ø±s¡´ø£s\Ô¡ qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îqï yês¡T\¶ ˝À, düsŒ¡ +#Y\≈£î {Ï&|ç æ >¬ \e≥+ ø√dü+ düeTq«j·T+‘√ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. ∫qï∫qï eTqdü Œ s¡ ∆ \ qT |ü ø £ ÿ qô|{Ï º bÕغ ¬ > \Tù| \ø£ å ´ +>± |üì#˚j·÷\Hêïs¡T. >∑‘·+˝À m+|æ, myÓTà˝Ò´\T>± ‘·eTqT ¬>*|æ+#·&É+ ø√dü+ ÁbÕغ ÁX‚DT\+‘ê eTVü‰ñ<ä´e÷ìï ø=qkÕ–+#ês¡ì bÕغ Á|ü‹wü≈º î£ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\T eTTK´eTì Hêj·T≈£î\T s¡øs£ ø¡ ±\ bÕغ\T e÷]Hê ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, Á|ü»\T e÷Á‘·+ {Ï&ç|æ˝ÀH˚ |ü⁄Hê~ y˚düT≈£îì ñHêïs¡Hêïs¡T. >∑‘·+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Vü≤j·T+˝À #˚dæq n_Ûeè~› >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\ô|’ {Ï&ç|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£s¡|üÁ‘ê\qT Á|ü#T· ]+∫ Á|ü#ês¡+ #˚jT· ≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì M{Ïì Á|ü»˝À¢øÏ rdüTø=ì Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ >¬ \T|ü⁄≈£î ø£èwæ #˚j÷· \Hêïs¡T. õ˝≤¢, sêh düeTdü´\ô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ m≈£îÿekÕs¡T¢ e÷{≤¢&ç+~ ‘êH˚q+≥÷ m+|æ Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·˝≤¢&,É ø£\÷¢sT¡ eT+&É˝≤˝˝À m≈£îÿe |ü+#êj·Tr\T >¬ *|æ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j÷· \Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T >=Á¬sbÕ{Ï sê<Ûäj·T´, n‘·TÔq÷] s¡+>±¬s&ç¶, b˛Á≥Tdü‘´· +, \øÏÿH˚ì ø£èwü,í C≤dæÔ lìyêdüsêe⁄, eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\≈£î bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ ì*∫q nuÛ´Ñ s¡T\∆ T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>±e÷˝À¢ |ü⁄wüÿ\+>± Hê≥TkÕsê nXÊ«sêe⁄ù|≥ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : |ü+#êj·Tr mìïø£\ |ü⁄D´e÷ nì Á>±e÷˝À¢ eT+<äT u≤ãT\≈£î eT+<äT≈£î ø=<äe ˝Ò≈î£ +&Üb˛sTT+~. @ |ü˝˝¢… À #·÷dæq |ü>\∑ T sêÁ‹ nH˚ ‘˚&Ü ˝Òø+£ &Ü eT+<äTu≤ãT\ nuÛÑ´s¡T∆\ Çfi¯fl #·T≥º ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. @ nuÛÑ´]∆ nqT#·sT¡ \ Çfi¯fl e<ä› #·÷dæq Hê≥T kÕsê, eT<ä´+ ø√dü+ »Hê\T |ü&É>±|ü⁄\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. nuÛÑ´s¡T∆\T Á|ü#ês¡+ ø√dü+ y˚fi≤fl\qï ø=+‘· eT+~ nqT#·sT¡ \≈£î, eT+<äTu≤ãT\≈£î eT<ä´+ b˛dæ yÓ+≥ ‹|ü⁄Œ‘·THêïs¡T. Á|ü‹ s√E y˚\ ©≥s¡¢ Hê≥T kÕsê Á>±e÷˝À¢øÏ ‘·sT¡ \T‘·T+~. Ç+‘· uÛ≤Ø kÕúsTT˝À eT<ä´+ s¡yêD ne⁄‘·T+fÒ @¬ø‡’ CŸ n~Ûø±s¡T\T>±ì, b˛©düT\ ø±ì mø£ÿã eT<ä´+ |ü≥Tº≈î£ qï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. nuÛÑ´s¡T∆\T Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫ Hê\T>∑T s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT<ä´+ |ü≥Tº≈£îqï ˇø£ÿ πødüT qyÓ÷<äT ø±˝Ò<+ä fÒ m+‘· >√|üŒ>± ‘·ìF\T #˚dTü HÔ êïs√ ns¡+∆ ne⁄‘·T+~. Ç|üŒ{Ïøπ ø=+‘· eT+~ bÕغ\ Hêj·T≈£î\ Çfi¯fl˝À y˚\ ©≥s¡¢ kÕsêqT bÕ´¬ø≥T¢>± ø£{Ϻ ˇø√ÿ yês¡T¶≈£î ˇø√ÿ ukÕÔ #√|üŒq Á|ü‹ s√E |ü+|æDÏ #˚düTÔHêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+#˚ düeTj·÷ìøÏ esê¸\T ≈£L&É |ü&TÉ ‘·T+&É≥+‘√ |üqT\T ˝Òø£ ø±[>± e⁄qï Á|ü»\T @ bÕغ nuÛ´Ñ ]∆ eT+<äT @sêŒ≥T #˚kÕÔ&Ünì @<äTs¡T #·÷düTÔ yês¡T eT+<äT ø√H˚ |üì ˝Òø+£ &Ü ñ∫‘·+>± eT<ä´+ <=s¡T≈£î‘·T+&É≥+‘√ eT+<äTu≤ã\T ≈£L© |üqT\T e÷H˚dæ nuÛ´Ñ s¡T\∆ ‘√ ø£\dæ Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡T. m|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\y¢ ê]~ @ nuÛ´Ñ ]ú |æ\TkÕÔ&√qì m<äTs¡T#·÷düTHÔ êïs¡T. mìïø£\ eT+<˚ qT+&˚ >∑T&É+u≤ ‘·j÷· s¡T<ës¡T\T ø±e*‡q+‘ê kÕs¡qT ‘·j÷· s¡T #˚dæ e⁄+#·≥y˚T ø±≈£î+&É, s√E≈£î mìï y˚\ ©≥s¡¢ kÕsê ø±yê\qï düs|¡ süò ê #˚jT· {≤ìøÏ @sêŒ≥T¢ #˚dTü ≈£îHêïs¡H˚ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·+~. X¯ìyês¡+ qT+&ç Á>±e÷\≈£î &ÉãT“ ≈£L&É #˚s≥¡ + ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. ø=+<äs¡T eTTK´ H˚‘·\T ˇπøÿ kÕ] uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+˝À kıeTTà ‘·s¡*+#·≈£î+&É ø=~› ø=~›>± ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. eT] ø=+‘· eT+~ ‘·eT≈£î qeTàø£yTÓ qÆ nqT#·sT¡ \T, uÛ+Ñ <äT>∑D+ <ë«sêÁ>±e÷\≈£î kıeTTàqT s¡yêD #˚dTü HÔ êïs¡T. nXÊ«sêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì @ˇø£ÿ eT+&É\+˝À ≈£L&É n~Ûø±s¡\T ‘·ìF\T #˚dqæ <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. eT<ä´+, &ÉãT“ |ü≥Tº≈î£ qï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. bÕغ\ H˚‘\· T n&ç+~ Ä≥>± bÕ&ç+~ bÕ≥>± kÕ>∑T‘·T+~. n~Ûø±s¡T\T eT<ä´+, kıeTTà m+‘· es¡≈î£ n<äT|ü⁄ #˚kÕÔs√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

y˚˝sÒ T¡ bÕ&ÉT E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : >√<ëe] es¡<\ä ≈£î ‘√&ÉT n~Ûø±s¡T\ düV‰ü j·T ìsêø£sD¡ ‘√ z eè<äTs∆ ê\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTT+~. $esê*˝≤ ñHêïsTT. KeTà+ õ˝≤¢ y˚˝sÒ T¡ bÕ&ÉT eT+&É\+ sπ bÕø£>=eTTà Á>±eT+ eT÷&ÉT s√E\T>± »\~>∑“+<Û+ä ˝ÀH˚ ñ+~. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Ç+<ës¡|⁄ü \ø°àå <˚$ (65) rÁe C«s¡+‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·T+~. yÓ<’ ´ä + #˚sTT+#ê\+fÒ ãj·T≥≈£î yÓfifl‚ <ë] ˝Ò<Tä . Ä~yês¡+ |ü]dæ‹ú $wü$T+#·>± ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüTø¬ fi‚fl+<äT≈£î Á>±eT+˝Àì sπ e⁄˝À ñ+∫q ˝≤+N Çyê«\ì ≈£î≥T+;≈£î\T Á>±eTdüT\Ô T n~Ûø±s¡T\qT s¬ +&ÉT >∑+≥\bÕ≥T ã‹$T˝≤&Üs¡T. nsTTHê yês¡T ø£ìø£]+#·˝Ò<äT. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ me]øÏ |ü&ç‘˚ yê]øÏ˝≤+N Çe«eTì düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. B+‘√ düø±\+˝À yÓ<’ ´ä + n+<äø£ \ø°àå <˚$ ÁbÕD≤\Tø√˝ÀŒsTT+~. ÄÁ>∑V≤æ +∫q Á>±eTdüT\Ô T y˚˝sÒ T¡ bÕ&ÉT ‘·V≤ü o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. n~Ûø±s¡T\ ìs¡ø¢ ´å£ + e#˚¢ eè<äTs› ê\T eTè‹ #Ó+~+<äì ‘·V≤ü o˝≤›sqY T ì\BXÊs¡T. Ç˝≤+{Ï n~Ûø±s¡T\‘√ ‘·eT≈£î Hê´j·T+»s¡><∑ ìä yêb˛j·÷s¡T. ∫es¡≈î£ kÕúìø£ mdt◊ qMHé ø£\T>∑#d˚ Tü ø=ì Á>±eTdüT\Ô qT düeTT<ësTT+∫ |ü+bÕs¡T. eTè‘·Tsê* ≈£î≥T+u≤ìï kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ e¬>\Z $TÁ‘·ùdq |üsêeT]Ù+∫, Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+∫ düV‰ü j·T+ n+<˚˝≤ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

Á‹eTTK b˛{° eT~Ûs¡ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì »e÷\|ü⁄s¡+ Á>±eT|ü+#êj·Tr˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’mdtÄsYdæ|æ, ø±+Áπ>dt bÕغ\ eT<Ûä´ b˛{° ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s|¡ ⁄ü q eTTyê« dü«|üï≈£îe÷] ã]˝À ì\Te>±yÓø’ ±bÕ ‘·s|¡ ⁄ü q eTTfi¯fl+– uÛ≤s¡‹, ø±+Áπ>dt bÕغ ‘·s|¡ ⁄ü q bÕeTT\ ÁøÏwÁíü |æjT· \T b˛{°˝À ñHêïs¡T. B+‘√ Ä Á>±eT|ü+#êj·Tr˝À eTTø√ÿD|ü⁄ b˛{° »s¡>q∑ T+~. ã\yÓTqÆ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ñ+&ç #·<Tä e⁄≈£îqï j·TTe‹ dü«|üï≈£îe÷]ì ã]˝À ì\|ü&+É bÕغ Á|ü#êsêìøÏ ø£*dæsêe&É+‘√ Ä bÕغ Á|ü#ês¡+˝À eTT+<äT+~. ø±+Áπ>dt bÕغ nuÛÑ´]∆ ÁøÏwüíÁ|æj·T Á>±eT+˝À &ç|üP´{° d”Œø£sY eT\T¢ uÛÑ{Ϻ$Áø£e÷s¡ÿ #˚dæq n_Ûeè~∆ |üqT\qT Äj·TT<Ûä+>± ã]˝ÀøÏ ~– Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–düTÔ+&É>±, dæ|æm+ eT<䛑·T‘√ yÓ’ø±bÕ ‘·eT dü‘êÔ #ê{≤\ì jÓ÷∫düT+Ô ~. Á|ü<ëÛ q+>± á |ü+#êj·Tr˝À yÓø’ ±bÕ, ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ\ eT<Û´ä H˚ >∑{ºÏ b˛{° HÓ\ø=ì ñ+<äì nqTuÛeÑ E„˝q’… sê»ø°jT· |üø±å \T uÛ≤$düTHÔ êïsTT.

eT<ä´+ ì\«\ô|’ <ë&ç yÓs’ ê E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : Á>±eT|ü+#êj·Tr mìïø£\ H˚|<ü ´ä +˝À mìïø£\ ìj·Te÷e[øÏ $s¡T<ä+∆ >± nÁø£eT eT<ä´+ ì\«\ô|’ yÓs’ ê b˛©düT\T Ä~yês¡+ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >=\¢|Pü &ç, U≤Hê|ü⁄s+¡ , Áu≤Vü≤àD|ü*¢ Á>±e÷˝À¢ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ 200ø±«s¡sº ¢¡ eT<ë´ìï kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. >=\¢|Pü &ç Á>±eT+˝À ã+ø± nXÀø˘ e<ä› 80ø±«s¡sº T¡ ,¢ U≤Hê|ü⁄s+¡ Á>±eT+˝À ø±s¡TeT+∫ Á|ükÕ<é qT+&ç 72 ø±«s¡sº T¡ ,¢ Áu≤Vü≤àD|ü*¢ qπswt e<ä› 48 ø±«s¡sº ¢¡ eT<ë´ìï kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. eTT>∑T]Z ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì øπ düT qyÓ÷<äT #˚dqæ ≥T¢ môd‡’ {Ï.>√|æ $˝Òøs£ T¡ \≈£î ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Û+ä >± Äj·Tq $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ mìïø£\ H˚|<ü ´ä +˝À &ÉãT“ |ü+|æD,° eT<ä´+ |ü+|æDô° |’ ø£]qƒ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. yÓs’ ê eT+&É\+˝À 144 ôdø£Hå é neT\T #˚dTü HÔ êïeTì, kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\≈£î düu\ÑÛ T, Á|ü#êsê\T ì*|æyj ˚ ÷· \ì sê»ø°jT· bÕغ\qT ø√sês¡T.

düÔ+_Û+∫q sêø£b˛ø£\T >∑T+&Ü\ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : >∑‘· yês¡+ s√E\T>± ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\≈£î Ç\¢+<äT qT+&ç >∑T+&Ü\≈£î yêVü≤Hê\T sêø£b˛e≥+‘√ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘T· Hêïs¡T. á H˚|<ü ´äÛ +˝À Ç\¢+<äT |ü≥Dº ≤ìøÏ $$<Ûä ì‘ê´edüs¡ düsT¡ ≈£î\ ì$T‘·+Ô sêe*‡ ñ+&É>± yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\T ˝Òì ø±s¡D+>± >∑T+&Ü\ qT+&ç Ç\¢+<äT≈£î sêe{≤ìøÏ rÁe Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. ø±>± Ç\¢+<äT qT+&ç >∑T+&Ü\≈£î e#˚à e÷s¡eZ T<Û˝ä À s¡V≤ü <ë] n<Ûë«q+>± ñ+&É≥+‘√bÕ≥T nø£ÿ&Éøÿ£ &ÉT yê>∑T\T ñ+&É≥+‘√ Äغdæ ãdüT‡ düØ«düT\qT ì*|æyd˚ +æ ~. B+‘√ >∑T+&Ü\yêdüT\T rÁe Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ø±>± kÕsTTq|ü*¢ qT+&ç >∑T+&Ü\≈£î e#˚à Á>±eTdüT\Ô T ≈£L&Ü sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛e≥+‘√ Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. yÓ<’ ´ä kÂø£sê´\T Á>±e÷˝À¢ ˝Òøb£ ˛e≥+‘√ @<ÓH’ ê »«s¡+ e∫ÃHê, @ Ç‘·sì¡ ‘ê´edüs¡ düsT¡ ≈£î\ ø√düyTÓ HÆ ê >∑T+&Ü\≈£î sêyê\+fÒ sê˝Òø£ Á|ü»\T Çã“+<äT\qT |ü&TÉ ‘·THêïs¡T.

μø±ø£rj·Tμ ~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+, &√sY HÓ+ãsY 9`5`80, | ô +≥>∑&¶É ãC≤sY, KeTà+.

d ô ˝Ÿ`9866563278


>∑T+≥÷s¡T eT+>∑fi¯yês¡+ p˝…’ 23

2013

7

s¡y˚Twt Vü≤‘·´ô|’ $#ês¡D≈£î »j·T Ä<˚X¯+

yÓ÷&ûj˚T Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£eTqï sêCŸ q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 22(ø±ø£rj·T) : 2014˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nuÛÑ´]ú>± >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û <ë<ë|ü⁄ Ksê¬s’qfÒ¢. Ä bÕغ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<∏é dæ+>¥ nyÓT]ø±˝À #·÷#êj·T>± yÓ\¢&ç+#ês¡T. _C…|æ ¬>*ùdÔ yÓ÷&û n‘·T´qï‘· |”sƒêìï n~Ûs√Væ≤kÕÔs¡ì bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<∏é dæ+>¥ düŒwüºyÓTÆq dü+πø‘ê\T Ç#êÃs¡T. _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú yÓ÷&ûj˚Tqì Äj·Tq |üs√ø£å+>± düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Á|üC≤ø£s¡¸ø£ Hêj·T≈£î&ÉT>±, Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú>± bÕغ n<Ûä´≈£åî&˚ ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ $»j·T|ü<∏ëq q&ç|æ+#˚ u≤<Ûä´‘·qT bÕغ Hê≈£î n|üŒ–+∫+<äì, Ä ~X¯>± ‘êqT ø£èwæ #˚kÕÔqì yÓ\¢&ç+#ês¡T. q÷´j·÷sYÿ, yêwæ+>∑ºHé\˝À ◊<äT s√E\ |üs¡´≥q ì$T‘·Ô+ Çø£ÿ&É≈£î e∫Ãq Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. mìïø£\≈£î @&ÉT HÓ\\ eTT+<äT Á|ü#ês¡ ø£$T{° #Ó’s¡àHé>± yÓ÷&ûì ìj·T$T+#êeT˙, nìï bÕغ\ e÷~]>±H˚ yÓ÷&û ìj·÷eTø£+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À nkÕ<Ûës¡Dy˚T$÷ ˝Ò<äT. yÓ÷&û≈£îqï Á|üC≤ø£s¡¸D, Á|ü‹wü˜, bÕغ ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ |üì#˚ùd >∑TDy˚T Äj·Tq ìj·÷eTø±ìøÏ ø±s¡DeTì ù|s=ÿHêïs¡T. uÛ≤s¡‘Y˝À Á|üdüTÔ‘·+ n‘·´+‘· Á|üC≤<äs¡D‘√ bÕ≥T n‹ ô|<ä› Hêj·T≈£î&ÉT qπs+Á<ä yÓ÷&ûj˚Tqì #Ó|æŒq Äj·Tq, |üs√ø£å+>± Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú Äj·TH˚qì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ˇø£ÿ >∑T»sê‘Y˝ÀH˚ ø±<äT,

nuÛÑ´]ú‘ê«ìøÏ m+<äT≈£î b˛{°|ü&É≥+ ˝Ò<äqï Á|üX¯ï≈£î Äj·Tq ã<äT*dü÷Ô, bÕغì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&Üìπø m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘·ìkÕÔqHêïs¡T. n$˙‹‘√ Á|üC≤ø£+≥ø£+>± e÷]q ø±+Á¬>dtqT >∑<Ó› ~+|ü&Éy˚T bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT>± ‘·q \ø£å´eTì ù|s=ÿHêïs¡T. mìïø£\ Vü‰$÷\ô|’ Äj·Tq ã<äT*dü÷Ô, sêeT»qàuÛÑ÷$T n+X¯+ ø£Hêï n_Ûeè~∆ n+XÊ\ <ë«sêH˚ _C…|æ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi¯ó‘·T+<äHêïs¡T. C≤rj·T <äèø£Œ<∏ä+˝À sêeT»qàuÛÑ÷$T n+XÊìøÏ m+‘√ ÁbÕeTTK´‘· ñ+<äì, ø±˙ mìïø£˝À¢ <ëìøÏ n+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· ˝Ò<äì $e]+#ês¡T. yÓ÷&ûøÏ MkÕ Çyê«\ì nyÓT]ø±qT ø√s¡T‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·˝…+>±D≈£î nq÷≈£L\yÓTÆq C≤rj·T bÕغ _C…|æ ˇø£ÿfÒqHêïs¡T. C≤rj·T ø±s¡´es¡Z+˝ÀqT Bìô|’ rsêàq+ #˚XÊeTì, ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>düT˝À e˝… _C…|æ˝À m≥Te+{Ï dü+~>∑∆‘· ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î ‘êeTT nqT≈£L\eTì, nsTT‘˚ ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ düVü‰ Ç‘·s¡ sêÅcÕº\ $uÛÑ»q≈£î e´‹πsø£eTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq n+X¯eTHêïs¡T. Væ≤+<äT‘·« |ü⁄Hê~>± Væ≤+<äTkÕúHé Væ≤+<äT‘·«+ |ü⁄Hê~>± düeTs¡Tú&ÉsTTq Hêj·T≈£î&ç <ë«sê ã\yÓTÆq uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï ì]à+#·&Éy˚T ‘·q \ø£å´eTì Ä~yês¡+ ÄsYmdtmdt Á|üø£{Ï+∫+~. e÷s¡TŒ nH˚~ m|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü düe÷»+ qT+#˚ edüTÔ+~ ‘·|üŒ sê»ø°j·÷\ <ë«sê ø±<äì, n~Ûø±s¡+˝À ñqï e´≈£îÔ\qT e÷]Ãq+‘· e÷Á‘êq ô|<ä›>± Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äì, Væ≤+<äT‘·« dæ<ë∆+‘·+ Ä<Ûës¡+>± düe÷»+˝À dü¬s’q e÷s¡TŒqT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, ;Vü‰sY\˝Àq÷ yÓ÷&ûøÏ rdüT≈£î sêe\dæq nedüs¡+ ñ+<äì ÄsYmdtmdt N|òt yÓ÷Vü≤Hé Á|üC≤ø£s¡¸D ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. bÕغ n<Ûä´≈£åî&ç>± Á|ü<Ûëì uÛÑ>∑e‘Y #ÓbÕŒs¡T.

yêDÏ»´+

njÓ÷<Ûä´ Vü≤qTe÷Hé >∑T&ç˝À ø±\TŒ\T, ˇø£] eTè‹

dü«\Œ+>± ô|]–q ã+>±s¡+, yÓ+&ç <Ûäs¡\T

s¡+C≤Hé ÁbÕs¡∆q\ H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘·

q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T): Á|ü|ü+#· e÷¬sÿ{Ÿ ã\|ü&É&É+, neTàø±\T ô|s¡>∑&É+‘√ <˚X¯ sê»<Ûëì˝À ã+>±s¡+ <Ûäs¡ dü«\Œ+>± ô|]–+~. ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.275 ô|]– 10 Á>±eTT\ <Ûäs¡ s¡÷.27,300 #˚s¡T≈£î+~. yÓ+&ç <Ûäs¡ s¡÷.295 ô|]– øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷.40,730 #˚s¡T≈£î+~. \+&ÉHé˝À 0.3 XÊ‘·+ ô|]– WqT‡ <Ûäs¡ 1,287.69 &Ü\s¡T¢ |ü\T≈£î‘·T+~. kÕ<Ûës¡D e÷¬sÿ{Ÿ˝À 99.9, 99.5 dü«#·ÃyÓTÆq ã+>±s¡+ s¡÷.275 ô|]– es¡Tdü>± s¡÷.27,300, s¡÷.27,100 |ü\T≈£î‘·T+~. 8 Á>±eTT\ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷.50 ô|]– s¡÷.24,250 |ü\T≈£î‘·T+~. yÓ+&ç yêsê+‘·|ü⁄ neTàø£|ü⁄ <Ûäs¡ s¡÷.355 ô|]– øÏ˝À <Ûäs¡ s¡÷.40,590 |ü\T≈£î‘·T+~. yÓ+&ç HêD≤\ <Ûäs¡˝À e÷s¡TŒ˝Ò≈£î+&Ü 100 HêD≤\ ø=q>√\T <Ûäs¡ s¡÷.79,000, neTàø£|ü⁄ <Ûäs¡ s¡÷.80,000 |ü\T≈£î‘·T+~. eTs√yÓ’|ü⁄, ¬s+&ÉT s√E\ qcÕº\ nq+‘·s¡+ s¡÷bÕsTT $\Te 32 ô|’dü\T ô|]– 59.35 bÕsTT+≥¢≈£î eTT–dæ+~. nyÓT]ø± ø£¬s˙‡ n+‘·sê®rj·T+>± ã\V”≤q|ü&É&É+‘√ yê´bÕs¡T\T yêsê+‘·+˝À ø=+‘·y˚Ts¡ |ü⁄+E≈£îHêïs¡T. m>∑TeT‹<ës¡T\T &Ü\sY neTàø±\≈£î s¡÷bÕsTT ≈£L&Ü düVü‰j·T|ü&ç+~. B+‘√ kÕº≈£î\ s¡÷|ü+˝À u≤´+≈£î\˝ÀøÏ düTe÷s¡T s¡÷.250 ø√≥T¢ ô|≥Tºã&ç s¡÷|ü+˝À e#êÃsTT. Ç+≥sYu≤+ø˘ $<˚o e÷s¡ø£ e÷¬sÿ{Ÿ˝À &Ü\sY≈£î s¡÷bÕsTT 59.67 bÕsTT+≥¢≈£î eTT–dæ, ñ<äj·T+ 59.72 bÕsTT+≥T¢ ‘·≈£îÿe>± yÓTT<ä˝…’, 59.88 bÕsTT+≥¢≈£î |ü&çb˛sTT+~. ‹]– ø=ìï u≤+≈£î\T, m>∑TeT‹<ës¡T\T &Ü\sY neTàø±\T »s¡|ü&É+‘√ 59.30 bÕsTT+≥¢ n‘·´~Ûø±ìøÏ #˚s¡Tø=ì, 59.35 bÕsTT+≥¢‘√ dæús¡|ü&ç+~. s¡÷bÕsTT $\Te 0.54 XÊ‘·+ ô|]–+~. s¡TbÕsTT $\Te Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ yê´K´\‘√ ã\|ü&ç+~. _mdtÇ ôdHÓ‡ø˘‡ 21 bÕsTT+ ≥T¢, 0.11 XÊ‘·+ |ü⁄+E≈£îHêïsTT. kÕºø˘ mπø‡+CŸ ‘Ó*|æq Á|üø±s¡+ >∑‘· yês¡+ s¡÷.178.30 ø√≥¢ yê{≤\ neTàø±\T »]>±sTT. &Ü\sY $\Te 0.17 XÊ‘·+ |ü&çb˛sTT+~.

dæyÓT+{Ÿ <Ûäs¡\T ô|+|ü⁄ô|’ &û\s¡¢ ìs¡düq $»j·Tyê&É, $XÊK|ü≥ï+, E˝…’ 22(ø±ø£rj·T) : >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\ qT+∫ dæyÓT+≥T ø£+ô|˙\T dæyÓT+≥T <Ûäs¡\T ô|+#·&Üìï ø√kÕÔ rs¡+˝Àì Äs¡T õ˝≤¢\T lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+, $XÊK|ü≥ï+, ‘·÷s¡TŒ >√<ëe], |ü•ÃeT >√<ëe], Á|üø±X¯+ õ˝≤¢¢\≈£î #Ó+~q &û\s¡T¢ $XÊK˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ ‘·eT ìs¡düqqT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. dæyÓT+{Ÿ <Ûäs¡\T y˚T1 qT+∫ ãkÕÔ≈£î s¡÷.100 qT+∫ s¡÷.125 es¡≈£î ô|+#êj·Tì &û\s¡T¢ yêb˛j·÷s¡T. dæyÓT+≥T ø£+ô|˙\T ø£èÁ‹eT+>± dæyÓT+≥T <Ûäs¡\T ô|+#·T‘·THêïj·Tì ø±yê\H˚ ñ‘·Œ‹Ôì ‘·–Z+#·T≈£î+≥÷ b˛‘·THêïj·Tì B+‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\‘√ bÕ≥T &û\s¡T¢ HêHê Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì &û\s¡T¢ dæyÓT+{Ÿ ø£+ô|˙\ô|’ Äs√|üD\≈£î ~>±s¡T. &çe÷+&é≈£î ‘·>∑Z dæyÓT+≥T e÷¬sÿ{À¢ \_Û+#·&É+ ˝Ò<äT. eTT+<äT>± ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï ø±+Á{≤≈£îº Á|üø±s¡+ ‘êeTT $ìjÓ÷>∑<ës¡T&çøÏ dæyÓT+{Ÿ düs¡|òüsê #˚j·T˝Òø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì, bÕ‘·<Ûäs¡\≈£î dæyÓT+≥T ãkÕÔ\qT düs¡|òüsê #˚j·T˝Òø£ qwüºb˛‘·THêïeTì &û\s¡T¢ ‘·eT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. πøe\+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ es¡≈£î dæyÓT+{Ÿ <Ûäs¡\T ô|+#·&É+ nHê´j·TeTì &û\s¡T¢ yêb˛‘·THêïs¡T. Bìô|’ kÕúìø£ dæyÓT+{Ÿ &û\s¡T ˇø£s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæyÓT+{Ÿ ø£+ô|˙\T ‘·s¡#·÷ <Ûäs¡\T ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛‘·THêïj·Tì, ô|+#˚ <Ûäs¡\T ≈£L&Ü Áø£eT+ Áø£eT+>± ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛≈£î+&Ü uÛ≤Ø m‘·TÔq ô|+#·T‘·THêïj·Tì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Áø£eT Áø£eT+>± ø=~› ø=~›>± <Ûäs¡\T ô|+#·T≈£î+≥÷b˛‘˚ ‘êeTT e´‹πsøÏ+#·eTì ˇø£fÒkÕ] ô|<ä› m‘·TÔq <Ûäs¡\Tô|+#·&ÜìøÏ ‘êeTT ˇ|ü⁄Œø√˝Òø£b˛‘·THêïeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À |ü\T ø±s¡D≤\ e\¢ yê´bÕs¡+ u≤>± <Óã“‹+<äì >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ñqï düs¡≈£îqT $Áø£sTT+∫ &ÉãT“ #˚düTø√˝Òø£b˛‘·THêïeTì &û\s¡T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. Çø£ dæyÓT+{Ÿ ñ‘·Œ‹Ô $wüj·÷ìøÏ eùdÔ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ô|<ä› m‘·TÔq ñ‘·Œ‹Ô »s¡T>∑T‘√+<äì, nsTT‘˚ eTq sêÁwüº+‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ Ç‘·s¡ sêÅcÕº˝À¢ dæyÓT+≥ <Ûäs¡\ #ê˝≤ ‘·≈£îÿeì yês¡T $e]+#ês¡T.

]\j·THé‡ ˝≤uÛÑ+ s¡÷.5,352 ø√≥T¢ eTT+ãsTT, E˝…’ 22 : ÄsTT˝Ÿ ]ô|ò’ì+>¥, ô|Á{À ¬ø$Tø£˝Ÿ‡ yê´bÕs¡+˝À ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝À 5,352 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ìø£s¡ ˝≤uÛ≤ìï Ä]®+∫q≥T¢ ]\j·THé‡ Ç+&çd”ºdt ‘êC≤>± Á|üø£{Ï+∫+~. ˝≤uÛ≤˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 19 XÊ‘·+ eè~∆ì kÕ~Û+∫q≥T¢ ]\j·THé‡ ù|s=ÿ+~. |ü{ÏwüºyÓTÆq n<äq|ü⁄˝≤uÛ≤\ H˚|ü<∏ä´+˝À ìø£s¡˝≤ uÛÑ+˝À 19 XÊ‘·+ eè~∆ #√≥T #˚düT≈£î+~. n+‘·≈£îeTT+<äT @&Ü~ s¡÷.4,503 ø√≥T¢>± ñqï ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+, s¡÷.13.8>± ñqï ùwsY $\Te á @&Ü~ @Á|æ˝Ÿ`pHé Á‘Ó’e÷dæø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ s¡÷.5,352 ø√≥¢≈£î #˚s¡Tø√>± ùwsY $\Te s¡÷.16. 6≈£î #˚s¡≈£î+<äì ø£+ô|˙ $&ÉT<ä\ #˚dæq ˇø£ Á|üø£≥q ù|s=ÿ+~. >∑T»sê‘Y˝Àì C≤yéTq>∑sY˝À Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä›<Ó’q #·eTTs¡T ]ô|ò’ì+>¥ πøåÁ‘êìï ìs¡«Væ≤düTÔqï~. nyÓT]ø±˝À ‘·eT≈£îqï ùw˝Ÿ >±´dt yÓ+#·sY˝À ô|]–q ñ‘·Œ‹Ôô|’ Ä<ëj·T+ ≈£L&Ü 84 XÊ‘·+ ô|]–q≥T¢ ø£+ô|˙ ù|s=ÿ+~.

\ø√ï, E˝…’ 22(ø±ø£rj·T) : $yê<ëdüŒ<ä sêeT »qàuÛÑ÷$T ` u≤Á; eTd”<äT≈£î dü$÷|ü+˝Àì Vü≤qTe÷Hé >∑T&ç Ä\j·T+˝À ø±\TŒ\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ÁbÕs¡∆Hê eT+~sê\ e<ä› uÛÑÁ<ä‘·qT ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ ¨+ XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T k˛eTyês¡+ dü$÷øÏå+#ês¡T. sêh+˝À eT‘·ø£\Vü‰\T »s¡>∑≈£î+&Ü, XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &ûJ|”ì Ä<˚•+#ês¡T. njÓ÷<Ûä´˝Àì n‘·´+‘· ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘· |ü]~Û˝À ñ+&˚ ÁbÕ+‘·+˝À ˇø£ÿkÕ]>± ø±\TŒ\T »s¡>∑&É+‘√ nø£ÿ&É |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. á |òüT≥q˝À ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<ä>±, Ç<ä›s¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. eTVü≤+‘·T\≈£î #Ó+~q ¬s+&ÉT eTTsƒê\ eT<Ûä´ $yê<äy˚T á ø±\TŒ\≈£î ø±s¡D+>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. Vü≤qTe÷Hé >∑T&ç Ä\j·÷ìøÏ #Ó+~q eTVü≤+‘Y uÛÑeHê<∏é <ëdt Ä<Ûä«s¡´+˝À eTTsƒê≈£î, eTVü≤+‘Y Vü≤]X¯+ø£sY <ëdt H˚‘·è‘·«+˝Àì eTTsƒêøÏ eT<Ûä´.. uÛÑ≈£îÔ\ qT+∫ d”«ø£]+∫q ÄdüTÔ\T, dü+|ü<ä ô|’q Ä~Û|ü‘·´+ $wüj·TyÓTÆ ø=H˚ïfi¯ó¢>± $yê<ä+ q&ÉTk˛Ô+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ¬s+&ÉT yÓ’|ü⁄\ qT+∫ ø±\TŒ\≈£î dü+ã+~Û+∫ *œ‘·

#·rÔdt>∑&Ûé d”m+ \ø£å´+>± ø±+Á¬>dt n$˙‹ Äs√|üD\T sêjYT|üPsY, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : #·rÔdt>∑&Ûé eTTK´eT+Á‹ s¡eTDY dæ+>¥ ø√{Ï s¡÷bÕj·÷\T \+#·+ rdüT≈£îHêïs¡+≥÷ ø±+Á¬>dt bÕغ z dæ&çì $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. 24 ø√≥¢ s¡÷bÕj·÷\ n$˙‹ πødüT˝À Çs¡Tø=ÿqï ˇø£ ø√ Ä|üπs{Ïyé u≤´+ø˘ y˚TH˚»sYqT >∑f…ºøÏÿ+#·&ÜìøÏ, u≤´+ø˘ nøöÿ+≥¢qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚ùd˝≤ #·÷ùd+<äT≈£î á kıeTTà rdüT≈£îqï≥T¢ Äs√|æ+#ês¡T. y˚TH˚»sY≈£î ìs¡«Væ≤+∫q Hês√ÿ nHê*dædt |üØø£å˝À n‘·&ÉT s¡eTDYdæ+>¥≈£î ø√{Ï s¡÷bÕj·÷\T Ç∫Ãq≥T¢ ù|s=ÿHêï&Éì ‘Ó*ù| dæ&çì $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. áÁø£eT+˝À dæ+>¥ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì Ä bÕغ &çe÷+&é #˚dæ+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ Ç<ä+‘ê ã÷≥ø£eTì s¡eTDYdæ+>¥ ø={ϺbÕs¡y˚XÊs¡T. Bìô|’ düŒ+~+#˚+<äT≈£î _C…|æ ìsêø£]+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ u≤´+ø˘ n$˙‹ πødüT ø√s¡Tº˝À ñqï+<äTq ‘êeTT @$÷ yê´K´ì+#·eTì düŒwüº+ #˚dæ+~.

ÇbòÕÔsY bÕغ˝À cÕs¡Tø˘, dü˝≤àHé Ä*+>∑q+ u≤©e⁄&é q≥T&ÉT eTH√CŸ ≈£îe÷sY≈£î ndü«düú‘· eTT+ãsTT, E˝…’ 22(ø±ø£rj·T) : ˇø£ ÇbòÕÔsY bÕغ˝À m<äTs¡T|ü&çq u≤©e⁄&é dü÷|üsYkÕºsY\T cÕs¡Tø˘U≤Hé, dü˝≤àHéU≤Hé, bÕ‘· ‘·>±<ë\qT |üø£ÿqu…{Ϻ ˇø£]H=ø£s¡T Ä*+>∑q+ #˚düT≈£îHêïs¡T. u≤©e⁄&é Á|üeTTKT&ÉT u≤u≤ dæ~›œ ˇø£ ô|ò’yékÕºsY ¨≥˝Ÿ˝À k˛eTyês¡+ á |ü]D≤eT+ #√≥T#˚düT≈£î+~. ø£s¡DY`ns¡T®Hé nH˚ ∫Á‘·+˝À ø£*dæ q{Ï+∫q á Ç<ä›s¡T q≥T\÷, 2008 dü+e‘·‡s¡+˝À »]–q ø£Á‹Hê ¬ø’|òt »qà~q y˚&ÉTø£˝À >=&Ée|ü&ܶs¡T. Hê{ÏqT+N M]eT<Ûä´ e÷≥\T˝Òe⁄. ø±>±, Hê{Ï‘·s¡+ u≤©e⁄&é q≥T&ÉT eTH√CŸ≈£îe÷sY ndü«düú‘·≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. |æ‘êÔX¯j·T+˝À H=|æŒ sêe&É+‘√ Äj·TqqT ¬s+&ÉTs√E\ÁøÏ‘·+ n+<Û˚Ø ÁbÕ+‘·+˝Àì ø√øÏ˝≤u…Hé ÄdüT|üÁ‹˝À #˚sêÃs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq |ü]dæú‹ ≈£î<äT≥|ü&ç+<äì, ‘·«s¡˝ÀH˚ &çXÊä]® #˚kÕÔs¡ì ÄdüT|üÁ‹esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. <˚X¯uÛÑøÏÔ ø£<∏ë+X¯+‘√ |ü\T ∫Á‘ê\T s¡÷bı+~+∫q eTH√CŸ≈£îe÷sY≈£î πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ 1992˝À |ü<äàl |ü⁄s¡kÕÿs¡+‘√ dü‘·ÿ]+∫+~.

kÕ<ÛäTe⁄\eT<Ûä´ ø±\TŒ\T:ˇø£]eTè‹ rVü‰sY C…’\T˝À U…’B\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D njÓ÷<Ûä´, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : njÓ÷<Ûä´ |ü⁄D´πøåÁ‘·+˝À kÕ<ÛäTe⁄\˝Àì ¬s+&ÉTesêZ\T |òüTs¡¸D|ü&ç ø±\TŒ\T »s¡T|ü⁄ø√e&É+‘√ ˇø£s¡T #·ìb˛j·÷s¡T, eTs√ eTT>∑TZs¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. #·ìb˛sTTq e´øÏÔì u≤sêã+øÏ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ˇø£ ≈£L*>± >∑T]Ô+#ês¡T. Ç<ä›s¡T kÕ<ÛäTe⁄\T, ˇø£ bÕ<ä#ê] >±j·T|ü&ܶs¡T. rVü‰sY C…’\T˝À U…’B\ eT<Ûä´ k˛eTyês¡+ »]>∑q |òüTs¡¸D˝À 8 eT+~ U…’B\≈£î rÁe>±j·÷\j·÷´sTT. >±j·÷\ bÕ˝…’q yê]ì ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. dü+|òüT≥qô|’ $#ês¡D »]|æ ìy˚~ø£ Çe«yê\ì C…’\T n~Ûø±s¡T\T yê¬s¶q¢qT Ä<˚•+#ês¡T. |üPs¡«ø£ |òæsê´<äT\T n+<ëj·Tì, Á|üdüTÔ‘·+ m|t◊ÄsY qyÓ÷<äT #˚ùd |üì˝À ñHêïeTì b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡T. ø±>± ø±\TŒ\T »]–q Çs¡TesêZ˝À¢ ˇø£]øÏ sê»ø°j·T bÕغ‘√ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\T ?+&É>±, eTs=ø£s¡T Vü≤qTe÷Hé >∑&ç düHê´düT˝À¢ eT+∫ ù|s¡T ñ+~.

|üPØ »>∑Hêï<∏ä s¡<∏ä+ô|’ Ç≥© qs¡ÔøÏ? Ç≥©, E˝…’ 22 »>∑Hêï<∏äTì q+<ä˙ |òüTÀwt s¡<∏äj·÷Á‘·˝À ‘·qô|’ Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T <ë&çøÏ ~>±s¡+≥÷ ˇ&çd”‡ qè‘·´ø±s¡DÏ Ç*j·÷Hê dæ{≤]dæº Äs√|æ+#ês¡T. |üPØ <˚ekÕúq ùdyêj·T‘Y ‘·q |ü≥¢ nqT∫‘·+>± Á|üe]Ô+∫+<äì ÄyÓT |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ÄyÓT |òæsê´<äT bÕ\ø£ eT+&É* |òæsê´<äqT d”«ø£]+#ês¡T. Ç≥©øÏ #Ó+~q áyÓT ˇ&çXÊ dü+Á|ü<ëj·T qè‘·´+ ˇ&çd”‡ ìcÕí‘·Tsê\T. Ç*j·÷Hê »qà‘·' Ç≥© <˚X¯düTúsê\T. ˇ&çd”‡ qè‘·´+ô|’ Áù|eT‘√ ˇ&çcÕH˚ ‘·q dü«düú\+>± #˚düT≈£îHêïs¡T. #ê˝≤ø±\+>± ÄyÓT Çø£ÿ&˚ ñ+≥THêïs¡T. <˚XÊìøÏ eHÓï‘Ó∫Ãq qè‘·´ø±]DÏ>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ës¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓT≈£î |ü<äàl |ü⁄s¡kÕÿsêìï Ç∫à >ös¡$+∫+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT áyÓT ns¡Ã≈£î\T ‘·qô|’ <ë&ç #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Ä~yês¡+ ÄyÓT »>∑Hêï<∏äT&çì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î |üPØ e#êÃs¡T. n+<ä]‘√ ø£*dæ s¡<∏ä+ ô|’øÏ yÓ[¢q ÄyÓTqT >∑eTì+∫q ùdyêj·T‘Y... »>∑Hêï<∏äT&çì ‘êπø+<äT≈£î s¡÷.yÓsTT´ Çyê«\ì |ü≥Tºã{≤ºs¡ì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. ‘êqT, ‘·q •wüß´sê\T »>∑Hêï<∏ä s¡<∏ä+ ô|’øÏ yÓfi≤¢\qT≈£îHêïeTì, Ç+<äT≈£î s¡÷.20 $sêfi¯+>± #Ó*¢+∫ ô|’øÏ yÓfi≤¢eTì, <˚e⁄&çøÏ eT]ø±düÔ <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi≤¢\qT≈£î+fÒ.. n+<äT≈£î nø£ÿ&ç ns¡Ã≈£î&ÉT s¡÷.1000 n&ç>±&Éì, ‘êeTT ìsêø£]ùdÔ Äj·Tq ‘·eTqT rÁe+>± nee÷ì+#ê&Éì, ‘·\ô|’ ã\+>± yÓ÷<ë&Éì ÄyÓT |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ‘·q ‘·\ô|’ n‘·qT eT÷&ÉTkÕs¡T¢ ø={≤º&Éì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T.

ôV≤Hêï ô|≥º≥+˝À Á|ü|ü+#· ]ø±sY¶ e&√<äs¡, E˝…’ 22 27 >∑+≥\ e´e~Û˝À 420 #˚‘·T\≈£î ôV≤Hêïô|{Ϻ e<√<äsê≈£î #Ó+~q ˇø£ j·TTe≈£î&ÉT Á|ü|ü+#· ]ø±sY¶ kÕú|æ+#ê&ÉT. 24 @fi¯fl á j·TTe≈£î&çù|s¡T Bwæ‘Y dü\‘Y. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\qT+∫ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ eT<Ûä´˝À Ç‘·qT 234 eT+~ #˚‘·T\≈£î ôV≤Hêï ô|{≤º&ÉT. Ç+‘·≈£îeTT+<äT 2011 dü+e‘·‡s¡+˝À 24 >∑+≥\ 45 ì$TcÕ\˝À 140 #˚‘·T\≈£î ôV≤Hêï ô|{Ϻ nVü≤à<ëu≤<é≈£î #Ó+~q B|æÔ <˚XÊjYT nH˚ j·TTe‹ ]ø±sY¶ kÕú|æ+#·>± Ä ]ø±sY¶qT Bwæ‘Y k˛eTyês¡+‘√ ã<ä›\Tø={≤º&ÉT. á 27 >∑+≥\ ø±\+˝À n‘·qT ø=~›ùd|ü⁄≈£L&Ü $sêeT+ rdüTø√≈£î+&Ü ÄVü‰s¡+>± πøe\+ |üfi¯ófl, |üfi¯fls¡kÕ\T rdüT≈£îHêï&ÉT. á ø±s¡´Áø£eT+ø√dü+ n‘·qT eT÷&ÉTøÏ˝À\ ôV≤Hêïbı&ç, ˇø£ ©≥sY ˙\–] ÄsTT˝Ÿ, 200 Á>±eTT\ \e+>∑q÷HÓ, 2 ©≥s¡¢ ˙s¡T, 500 Á>±eTT\ ìeTàs¡dü+ ñ|üjÓ÷–+#ê&ÉT. >ö] Áe‘Y nH˚ |ü+&ÉT>∑≈£L&Ü edüTÔ+&É≥+‘√ Bwæ‘Y‘√ ôV≤Hêï ô|{Ϻ+#·Tø√&ÜìøÏ j·TTe‘·T\T b˛{°|ü&ܶs¡T. –ìïdt ãTø˘ ìsê«Vü≤≈£î\ dü÷#·q\y˚Ts¡≈£î á ø±s¡´Áø£e÷ìï Ä<ä´+‘·+ M&çjÓ÷˝À ]ø±sY¶ #˚XÊs¡T.

bÕøÏkÕÔHé˝À 15eT+~ rÁeyê<äT\ Vü≤‘·+ ÇkÕ¢e÷u≤<é, E˝…’ 22 bÕøÏkÕÔHé˝Àì U…’ãsY @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À uÛÑÁ<ä‘ê<äfi≤\T »]|æq <ë&ÉT˝À¢ 15eT+~ rÁeyê<äT\T #·ìb˛j·÷s¡T. á <ë&ÉT˝À¢ q\T>∑Ts¡T ôd’ì≈£î\T≈£L&Ü eTs¡DÏ+#ês¡T. ôd’ì≈£î\T ¬s+&ÉT $T*f…+{Ÿ kÕúesê\qT <Ûä«+dü+#˚XÊs¡T. <ë&ÉT\T Ç+ø± ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. ø±>±, Çsêø˘ sê»<Ûëì u≤>±›<é˝À y˚πs«s¡T Á|ü<˚XÊ\˝À »]–q u≤+ãTù|\Tfi¯fl˝À 32eT+~ #·ìb˛j·÷s¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ s¡+C≤Hé ñ|üyêdü+ eTT–dæq ‘·sê«‘· Á|ü»\T cÕ|æ+>¥ø√dü+ ãC≤s¡¢˝ÀøÏ e∫Ãq düeTj·T+˝À á <ë&ÉT\T »]>±sTT. X¯óÁø£yês¡+≈£L&Ü Çsêø˘˝À ˇø£ u≤+ãTù|\T&ÉT »]–+~. ˇø£ düT˙ï eTd”<äT˝À ÁbÕs¡∆q\T eTT–j·T>±H˚ »]–q á u≤+ãT ù|\T&ÉT˝À 24eT+~ #·ìb˛j·÷s¡T, 77eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. Ä|òüZìkÕÔHé˝À ñ<äj·T+qT+∫ uÛÑÁ<ä‘ê<äfi≤\≈£î, ‘ê*ãHé rÁeyê<äT\≈£îeT<Ûä´ »s¡T>∑T‘·Tqï |òüTs¡¸D˝À¢ 29eT+~ ‘ê*ãHé\T #·ìb˛j·÷s¡T, 24eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. ùV≤s¡‘Y, |òüTõï, q+>∑sêΩsY, UÀdtÔ, |üøÏÔj·÷ sêÅcÕº\˝À á |òüTs¡¸D\T »]–q≥T¢ Ä|òüZìkÕÔHé ¨yéTeT+Á‹‘·«XÊK n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T.

uÛ≤Ø>± ô|≥Tºã&ÉT\T ñ|üdü+Vü≤]+∫q m|òt◊◊\T

ø√V”≤¢ »≥Tº≈£î õ+u≤uÒ« düyê˝Ÿ! q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 22 : õ+u≤uÒ«˝À ‘êC≤ |üs¡´≥q uÛ≤s¡‘Y≈£î q˝Ò¢s¡Tô|’ q&Éø£ ˝≤+{Ï<äì |ü\Te⁄s¡T uÛ≤$düTÔHêï, ø°\ø£ e÷´#Y˝À¢ cÕø˘ Ç∫Ãq #·]Á‘· <ëìøÏ e⁄+<äH˚~ Ä+<√fi¯q ø£*–+#˚ yêdüÔe+. 1983 es¡˝Ÿ¶ø£|t‘√ Á|ü|ü+#· ÁøϬø{Ÿ˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻq õ+u≤uÒ« »≥Tº ‘=* e÷´#Y˝ÀH˚ ÄÅùdº*j·÷qT ø£+>∑T‹ì|æ+#·&Éy˚T>±ø£, ‘·s¡Tyê‹ e÷´#Y˝À¢ uÛ≤s¡‘Y≈£î #·Tø£ÿ\T #·÷|æ+∫+~. ˇø£ <äX¯˝À 17 s¡Hé‡πø ◊<äT $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTTq uÛ≤s¡‘YqT ø£|æ˝Ÿ<˚yé nkÕ<Ûës¡D+>± $»è+_Û+∫ 175 |üs¡T>∑T\‘√ Ä<äTø√ø£b˛‘˚ uÛÑ+>∑bÕ≥T ‘·ù|Œ~ø±<äT. n˝≤π> 1992 es¡˝Ÿ¶ ø£|t˝À ≈£L&Ü n~ dü+#·\Hê\T düèwæº+∫+~. uÛ≤s¡‘Y‘√ Vü‰$T\ºHé˝À »]–q e÷´#Y≈£î es¡¸+ ø±s¡D+>± eT<Ûä´˝À n+‘·sêj·T+ ø£\>±Z, õ+u≤uÒ« {≤¬sZ{ŸqT 32 zes¡¢˝À 204 >± ìs¡ísTT+#ês¡T. nsTT‘˚ n~ 19.1 zes¡¢˝À πøe\+ ˇø£ $¬ø{Ÿ ø√˝ÀŒsTT 104 s¡Hé‡ #˚dæq <äX¯˝À eT∞fl es¡TDT&ÉT n&ÉT¶|ü&É≥+‘√ e÷´#Y ì*∫b˛sTT+~. ˝Òø£b˛‘˚ uÛ≤s¡‘Y≈£î |üsêuÛÑe+ ‘·ù|Œ~ø±<äT. á $<Ûä+>± |ü\Te÷s¡T¢ uÛ≤s¡‘Y≈£î >∑{Ϻ b˛{° sTTdü÷Ô e∫Ãq õ+u≤uÒ« ‘·è{Ï˝À |üsê»j·T+ bÕ\e⁄‘·÷ e∫ÃHê 1997˝À <äøÏåD≤Á|òæø±˝À »]–q eTTø√ÿD|ü⁄ eH˚¶ dæØdt˝À ‘=* $»j·÷ìï qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. Ä {ÀØï˝À uÛ≤>∑+>± ôd+#·÷]j·THé˝À »]–q mì$T<√ e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘YqT n‘·´\Œ k˛ÿs¡T≈£î ø£≥º&ç #˚j·T&Éy˚T>±ø£, eT÷&ÉT $¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√

#ÓHÓ’ï, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q uÛ≤»bÕ Hêj·T≈£î&ÉT s¡y˚Twt πødüT˝À sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫+~. á y˚Ts¡≈£î »j·T düsêÿs¡T b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. á HÓ\ 19q Vü≤‘·´#˚j·Tã&ɶ uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ, kÕ<ÛësêD ø±s¡´<ä]Ù>± |üì#˚düTÔqï s¡y˚Twt (52) Vü≤‘·´ H˚|ü<∏ä´+˝À Ä bÕغ Hê´j·T|üs¡yÓTÆq <äsê´|ü⁄Ô≈£î &çe÷+&é #˚düTÔ Ä sêh ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ìe«&É+ $~Û‘·y˚T. á Áø£eT+˝À ;CÒ|” &çe÷+&é y˚Ts¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ |ü]XÀ<Ûäq $uÛ≤>∑+ (d”◊&û)øÏ n|üŒ–+#ê\ì, y˚>∑e+‘·yÓTÆq $#ês¡D #˚|ü{≤º\ì sêh eTTK´eT+Á‹ »j·T\|ü*‘· &ûJ|”øÏ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü E˝…’ 1q Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q sêh Væ≤+<ä÷ eTTHêïsTT Hêj·T≈£î&ÉT yÓ*j·T|üŒHé πødüT Á|üdüTÔ‘·+ $#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+<äì, Ä πødüT˝À ôd’‘·+ <äsê´|ü⁄Ô ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹ Ä<˚•+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Vü≤‘ê´ |òüT≥q\q\ |ü≥¢Å>±“¤“¤+‹ì e´ø£Ô+ #˚dæq »j·T\*‘· bÂs¡ düe÷»+˝À Ç≥Te+{Ï #·s¡´\≈£î ‘êe⁄˝Ò<äì nHêïs¡T. e÷]q eTè‘·T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î ‘·q kÕqTuÛÑ÷‹ ‘Ó*bÕs¡T. sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± Ç≥Te+{Ï |òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü >∑{Ϻ #·s¡´\T rdüT≈£îø√yê\ì, n+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T.

ª]yÓ’CŸ¶µ {≤¬sZ{ŸqT n+<äTø=ì dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. ‘·s¡Tyê‹ e÷´#Y˝À dü∫Hé $»è+uÛÑD‘√ uÛ≤s¡‘Y ô|ò’q˝Ÿ‡≈£î #˚]Hê, ‘·T~ b˛s¡T˝À dübòÕØ\ #˚‹˝À ø£+>∑T‹+~. nq+‘·s¡+ 1999˝À Ç+>∑¢+&é˝À »]–q es¡˝Ÿ¶ ø£|t dü+<äs¡“¤+>± uÛ≤s¡‘Y≈£î õ+u≤uÒ« eT]Ãb˛˝Òì cÕø˘ sTT∫Ã+~. eT÷&ÉT s¡Hé‡ ‘˚&Ü‘√ |üsê»j·T+ bÕ˝…’q uÛ≤s¡‘· ãè+<ä+ Ä {ÀØï˝À bÕø˘ô|’ Á|ü‹cÕº‘·àø£ $»j·T+ kÕ~Û+∫Hê bÕsTT+≥¢ |ü{Ϻø£˝À yÓqTø£ã&ç dü÷|üsY`8≈£î #˚s¡Tø√e&É+˝À $|òü\yÓTÆ+~. n˝≤π> ‘·s¡Tyê‘· 2002˝À |òüØ<ëu≤<é eH˚¶˝À HÓ+ãsY `10>± ã]˝ÀøÏ ~–q &Í>¥ e÷]¢j·TsY ‘·eT »≥Tº≈£î dü+#·\q $»j·÷ìï n+~+#ê&ÉT. 275 s¡Hé‡ {≤¬sZ{ŸqT #Û˚CŸ #˚ùd+<äT≈£î ã]˝ÀøÏ ~–q õ+u≤uÒ« 210 s¡Hé‡πø 8 $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTTq <äX¯˝À e÷]¢j·TsY ‘Ó’ãT‘√ »‘·ø£*XÊ&ÉT. 24 ã+‘·T˝À¢ @ø£+>± 56 s¡Hé‡ kÕ~Û+∫ z≥$T n+#·T˝À¢ e⁄qï ‘·eT »≥Tº≈£î uÛ≤s¡‘· >∑&ɶô|’ dü+#·\q $»j·÷ìï n+~+#ê&ÉT. nsTT‘˚ Ç{°e\ n+‘·>± sêDÏ+#·ì õ+u≤uÒ« ãè+<ä+ ø=+‘·ø±\+ bÕ≥T (2005`11) f…düTº ¨<ë ≈£L&Ü ø√˝ÀŒsTT+~. nsTTHê Á|üdüTÔ‘· uÛ≤s¡‘· ãè+<ä+˝À |ü\Te⁄s¡T nqTuÛÑe+˝Òì Ä≥>±fi¯ófl e⁄+&É{≤ìï ‘·eTø£qT≈£L\+>± eT\T#·Tø=H˚+<äT≈£î n~ eP´Vü‰\T s¡∫k˛Ô+~. <Û√˙ ¬>’sêΩ»Ø˝À $sê{Ÿ ø√V”≤¢ kÕs¡<∏ä´+˝Àì »≥Tº≈£î á |üs¡´≥q düyê\T e+{Ï<˚qq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT.

uÛ≤s¡‘· uÛÑ÷uÛ≤>∑+˝ÀøÏ #Ó’Hê eTs√ #√s¡u≤≥T q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : uÛ≤s¡‘· n+‘·s¡ uÛÑ÷uÛ≤>∑yÓTÆq \&Éø˘˝Àì #·TeTsY˝ÀøÏ 50eT+~ #Ó’Hê ôd’ì≈£î\T ∫qï >∑TÁsê\ $÷<ä <äTsêÁø£eTD≈£î kÕVü≤dæ+#ês¡T. n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ uÛ≤s¡‘· n+‘·s¡ uÛÑ÷uÛ≤>∑+˝ÀøÏ E˝…’ 16e ‘˚Bq #Ó’Hê ôd’ìø£ <äfi≤\T #·TeTsY ÁbÕ+‘·+˝ÀøÏ nø£kÕà‘·TÔ>± <ë&ç#˚dæ Ä ÁbÕ+‘·+˝À p˝…’ 17e ‘˚B es¡≈£î ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. #Ó’Hê <äfi¯+ #=s¡u≤≥T#˚dæ <ë&ç#˚j·T&Üìï ÄØà <äfi≤\T Á<ÛäTMø£]+#êsTT. nsTT‘˚, uÛ≤s¡‘Y ÄØà <äfi¯+ yê]ì n&ɶ–+∫ #·TeTsY ÁbÕ+‘·+˝À |”m˝Ÿ@ ô|Á{À*+>¥ dæã“+~ Çs¡T|üø£ÿ˝≤ Vü≤<äT›\T ô|{≤ºs¡ì, Ä ‘·sê«‘· yê] uÛÑ÷uÛ≤>∑+˝ÀøÏ yÓ[¢b˛sTTq≥Tº ‘Ó*dæ+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü, #Ó’Hê ôd’ì≈£î\T Ç+&çj·THé ôd’ì≈£î\qT #·TeTsY ÁbÕ+‘êìï U≤∞ #˚j·TeTì, Ä ÁbÕ+‘·+ #Ó’Hê uÛÑ÷uÛ≤>∑+˝Àì<äì n&ç–q≥Tº ‘Ó*dæ+~. Ä ‘·sê«‘· p˝…’ 11e ‘˚Bq ¬s+&ÉT ôV≤*ø±|üºs¡¢˝À #Ó’Hê <äfi≤\T uÛ≤s¡‘· #·TeTsY ÁbÕ+‘· ¬øe÷sê\qT rdüT≈£îyÓ[¢q≥Tº ‘Ó*dæ+~. #Ó’Hê <äfi≤\ #=s¡u≤≥T ñ|ü]‘·\+˝À ‹]–q≥Tº n_ÛC≤„q esêZ\ uÛÀ>∑{≤º. n<˚ ÁbÕ+‘·+˝À ‘êC≤>± 50,000eT+~ uÛ≤s¡‘· ôd’ì≈£î\qT #Ó’Hê ÁbÕ+‘·+˝À p˝…’ 17q uÛ≤s¡‘Y n+‘·sY uÛ≤>∑+˝ÀøÏ #=s¡ã&ç düπs« dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘·+˝À yÓ÷Vü≤]+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~.

q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 22(ø±ø£rj·T) : kÕºø˘ e÷¬sÿ{À¢ $<˚o dü+kÕú>∑‘· eT<äT|üs¡T\T (m|òt◊◊)\T E˝…’ HÓ\˝À düTe÷s¡T 17,000 ø√≥¢ es¡≈£î n+fÒ (eT÷&ÉT _*j·THé &Ü\s¡¢) ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îHêïs¡T. &Ü\sY e÷s¡ø£+‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ s¡÷bÕsTT ãø£ÿ∫ø£ÿÇb˛e&É+ e\¢ m|òt◊◊\T ‘·eT ô|≥Tºã&ÉT\T ‘·–Z+#·T≈£îHêïs¡T. &Ó{Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ qT+∫ E˝…’ 19 es¡≈£î s¡÷.11,196 ø√≥T¢ ˝Ò<ë 1.87 _*j·THé &Ü\s¡T¢ áøÏ«{° e÷¬sÿ{Ÿ qT+∫ s¡÷.6.005 ø√≥T¢ (ˇø£ _*j·THé &Ü\s¡T¢ ) ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îHêïs¡ì e÷¬sÿ{Ÿ ìj·T+Á‘·D≤ dü+düú ôd_ >∑D≤+ø±\ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. (m|òt◊◊)\T pHé HÓ\˝À ]ø±s¡T¶kÕúsTT˝À &Ó{Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ, áøÏ«{° e÷¬sÿ{Ÿ qT+∫ s¡÷.44,162 ø√≥T¢ (7.5 _*j·THé &Ü\s¡T¢) ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îHêïs¡T. s¡÷bÕsTT ˇ&ÉT<äT&ÉT≈£î\ e\¢ u≤+&é e÷¬sÿ{Ÿ\ <ë«sê ˝≤uÛÑ+ ‘·>∑TZ‘·T+<äqï Ä+<√fi¯q‘√ m|òt◊◊\T ô|≥Tºã&ÉT\qT ñ|üdü+ Vü≤]+#·T≈£îHêïs¡ì e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\ n_ÛÁbÕj·T+. E˝…’ 8e ‘˚Bq Ç+Á{≤&˚˝À s¡÷bÕsTT n‘·´+‘· ø£ìwü˜ kÕúsTT 61.21 ≈£î |ü&çb˛sTT+~. @Á|æ˝Ÿ 30 qT+∫ #·÷ùdÔ s¡÷bÕsTT 13 XÊ‘·+ es¡≈£î ø°åDÏ+∫+~. 59.35 e<ä› eTT–dæ+~. nyÓT]ø± ô|ò&é ]»s¡T« N|òt u…Héu…sêï+øÏ nyÓT]ø± Ä]úø£ e´edüú yÓTs¡T &ÉT|ü&çq+<äT e\¢ ñB›|üq |ü<∏äø±\qT ñ|ü dü+Vü≤]+ #·T≈£î+{≤eTì Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ Á|ü|ü+ #·yê´|üÔ+>± kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ ≈£î|üŒ≈£L˝≤sTT. ãT*j·THé e÷¬sÿ{Ÿ‘√ bÕ≥T bòÕ¬sø˘‡ e÷¬sÿ{Ÿô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+∫+~. j·T÷mdt Á|ü‹HÓ\ 85 _*j·THé &Ü\s¡¢ u≤+&É¢ ø=qT>√\TqT ‘·–Z+#·T≈£î+{≤eTì u…sêï+øÏ #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ ã+>±s¡+‘√ bÕ≥T $$<Ûä <˚XÊ\≈£î #Ó+~q ø£¬s˙‡ ã\V”≤q|ü&É≥+... &Ü\sY ã\|ü&É≥+ »]–b˛j·÷sTT. á @&Ü ~ yÓTT<ä{Ï ◊<äT HÓ\\ bÕ≥T m|òt◊◊\T uÛ≤Ø m‘·TÔq u≤+&ÉT¢ ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ u≤+&É¢ô|’ m<ä› m‘·TÔq ˝≤uÛ≤\T ekÕÔj·Tì »qe] qT+∫ y˚T es¡≈£î s¡÷.25,000 ø√≥¢ es¡≈£î m|òt◊◊\T ô|≥Tºã&ç ô|{≤ºsTT. á @&Ü~ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î &Ó{Ÿ e÷¬sÿ{ŸqT+∫ m|òt◊◊\T s¡÷.20, 284 ø√≥T¢ ˝Ò<ë eT÷&ÉT _*j·THé &Ü\s¡T¢ ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îHêïs¡T. áøÏ«{° e÷¬sÿ{À¢ s¡÷. 66, 173 ø√≥T¢ ˝Ò<ë 12.5 _*j·THé &Ü\s¡¢ es¡≈£î ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤ºsTT. E˝…’ 19e ‘˚B Hê{ÏøÏ <˚X¯+˝À m|òt◊◊ ]õwüºs¡T¢ düuÛÑT´\T 1,754 U≤‘ê\T+&É>± düuŸ U≤‘ê\T 6,413 U≤‘ê\THêïsTT.

{≤{≤ |üesY eP´Vü‰‘·àø£ n&ÉT>∑T\T! q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 22(ø±ø£rj·T) : Á|üsTTy˚{Ÿ $<äT´‘YqT ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd ø£+ô|˙ {≤{≤|üesY kÕúìø£+>± ø=ìï fÒø√esY\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. {≤{≤|üesY Á|üdüTÔ‘·+ 8,500 yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô kÕeTs¡ú´+ >∑\ ø£+ô|˙>± m~–+~. ‘·«s¡˝À kÂs¡ $<äT´‘Y s¡+>∑+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#ê\ì, B+‘√ bÕ≥T ø=‘·Ô ÁbÕC…≈£îº\T, fÒø√esY\T #˚|ü{≤º\ì ìs¡ísTT+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À $<äT´‘Y s¡+>∑+ dü+øå√uÛÑ+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+~. B+‘√ M˝…’q+‘· es¡≈£î kÕúìø£ ø£+ô|˙\qT fÒø√esY #˚düTø√yê\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ {≤{≤|üesY 2012`13 yê]¸q ìy˚~ø£˝À $e]+∫+~. ø=‘·Ô>± fÒø√esY #˚ùdÔ e÷¬sÿ{À¢ ø£+ô|˙ $\Te ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*|æ+~. Á|üdüTÔ‘·+ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd ø£+ô|˙\T eTT K´+>± Ç+<Ûäq+ ø=s¡‘·‘√ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïsTT. B+‘√ bÕ≥T $<äT´‘Y |ü+|æD° ø£+ô|˙\T (&çdüÿ+)\T Ä]ú ø£ |ü]dæú‹ ≈£L&Ü u≤>± ˝Ò<äT. $<äT´‘Y s¡+>∑+˝À nqTeT‘·T\T <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ ô|<ä› >∑>∑q+>± e÷]+~. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À $<äT´‘Y s¡+>∑+ >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± dü+øå√uÛ≤ìï m<äTs=ÿ+{À+<äì {≤{≤|üesY ù|s=ÿ+~. {≤{≤|üesY Á|üdüTÔ‘·+ <˚oj·T+>±, n+‘·sê®rj·T+>± yÓTT‘·Ô+ 1,151 yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd kÕúsTTøÏ m~–+~. yê{Ï˝À C≤]®j·÷˝À 400 yÓT>±yê≥¢ ôV’≤Á&√bÕ¢+{Ÿ, 202 yÓT>±yê≥¢ <∏äs¡à˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº ˇ&çcÕ˝À 234 bÂeq $<äT´‘Y bÕ¢+{Ÿ <äøÏåD≤Á|òæø±˝À ñ‘·Œ‹Ô #˚k˛Ô+~. <˚X¯+˝À neø±X¯+ ñ+fÒ ô|<ä› m‘·TÔq uÛÑ÷eTT\T ø=qT>√\T #˚j·÷\ì Ä˝À#·q˝À ñ+~. {≤{≤|üesY kÂs¡, |üeq $<äT´‘Y ø√dü+ ô|<ä› m‘·TÔq uÛÑ÷eTT\T ø=qT>√\T #˚j·÷\qT≈£î+{À+~. eTTK´+>± eTVü‰sêh, sê»kÕúHé, >∑T»sê‘Y, ø£sêï≥ø£\˝À k˛˝≤sY, |üeq $<äT´‘YbÕ¢+{Ÿ\ @sêŒ≥T #˚j·÷\qT≈£î+{À+~. $<˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü ô|<ä›m‘·TÔq $düÔ]+#ê\ì ìs¡ísTT+∫ q≥T¢ {≤{≤|üesY ‘·q yê]¸ø£ ìy˚~ø£˝À $e]+∫+~. Ç|ü|ü{Ïπø Ç+&√H˚wæj·÷, ÄÁ|òæø± <˚XÊ˝À¢ ,Äπ>ïj·÷dæ j·÷ <˚XÊ˝…’q $j·T‘êï+, eTj·THêàsY\˝À, Ç+&√H˚wæj·÷˝À¢ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. $<äT´‘Y ø£+ô|˙\≈£î |ü{Ϻ|ü&ûdüTÔqï Ç+<Ûäq dü+øå√uÛÑ+ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚+<äT≈£î kı+‘·+>± u§>∑TZ >∑qT\T ø=qT>√\T #˚j·T&É+, ˝Ò<ë uÛ≤>∑kÕ«eT´+˝À u§>∑TZ >∑qT\T ø=qT>√\T #˚j·÷\H˚ n+X¯+ >∑T]+∫ Ä˝À∫düTÔqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~.


>∑T+≥÷s¡T

8Äfi¯fl ≈£î≥T+u≤쬬 ø ô|<äø±ø±ì Á|ü»\ |ü≥º+! ;d”\ dü+πøåeT+ {°&ç|æ‘√H˚ kÕ<Ûä´+ eT+>∑fiy¯ ês¡+

23 E˝…’

2013

>¬ \Tù| <Û´˚ j·T+>± <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï Äfi¯fl Ms¡sê|òTü eeTà

õj·÷e⁄B›Hé düeTø£å+˝À {Ï&ç|æ˝À #˚]q s¡»≈£î\T

Ms¡ $»j·T+ kÕ~Û+#˚ ~X¯>± yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ ]∆ Äfi¯fl Ms¡sê|òTü eeTà <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. >∑‘· ø=~› <äXÊu≤∆\T>± Äfi¯fl ≈£î≥T+ã+ #˚dqæ n_Ûeè~Û∆ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î s¡TD+ rs¡TÃ≈£îH˚ düeTj·T+ ÄdüqïyÓT+Æ <äì Á>±eT Á|ü»\T b˛*+>¥ s√E ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTHÔ êïs¡T. >∑‘+· ˝À ô|<ä ø±ø±ì Á>±eT düsŒ¡ +#Y>± |üì #˚dqæ Äfi¯fl <äXs¯ <¡ säÛ ê$T¬s&ç¶ #˚dqæ n_Ûeè~Û∆ |ü<øäÛ ±\ |ò˝ü ≤\T H˚{{Ï Ï Á>±eT Á|ü»\≈£î n+<äT‘·TH˚ ñHêïsTT. B+‘√ Á>±eT Á|ü»\T Äfi¯fl ≈£î≥T+u≤ìøÏ $»j·T+ #˚≈£Lπsà ~X¯>± ô|<ä ø±ø±ì Á>±eT Á|ü»\T Äfi¯fl Ms¡ sê|òTü eeTà≈£î ˙sê»Hê\T |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) ô|<äø±ø±ì |ü+#êsTT‹ mìïø£˝À¢ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]∆ Ms¡ sê|òüTeeTà ≈£î Á|üC≤<äsD ¡ s√E s√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+~. >∑‘+· ˝À ô|<äø±ø±ì Á>±eT |ü+#êsTT‹ düsŒ¡ +#Y>± |üì #˚dqæ Äfi¯fl <äX¯s¡<Ûäsê$T¬s&ç¶ Vü‰j·T+˝À ô|<ä ø±ø±ì˝À Äj·Tq #˚dæq |ü\T n_Ûeè~Û∆ ø±s¡´Áø£e÷\ |òü˝≤\T H˚&ÉT Á>±eT |ü+#êsTT‹ Á|ü»\≈£î n+<äT‘·TH˚ñHêïsTT. >∑‘· ø=~› <äXÊu≤∆\T>± ô|<äø±ø±ì ˝À ù|<ä ã&ÉT>∑T ã\V”≤qesêZ\≈£î Äfi¯fl ≈£î≥T+ã+ n+&É>± ñ+≥T+~. ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± me]øÏ @ düeTdü´ e∫Ãq yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ yê]ì Ä<äTø√e&É+˝À ô|<ä ø±ø±ì Á>±e÷ìøÏ Äfi¯fl ≈£î≥T+ã+ ø=+&É+‘· n+&É>± ñ+≥T+~. á H˚|<ü ´äÛ +˝À ô|<ä ø±ø±ì Á>±eT |ü+#êsTT‹ mìïø£˝À¢ Äfi¯fl Ms¡sê|òTü eeTà yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛ´Ñ ]∆>± ã]˝À ì*#ês¡T. Äfi¯fl ≈£î≥T+ã+ ÇHêïfi¯ófl ô|<ä ø±ø±ì Á>±eT Á|ü»\≈£î ùde #˚dqæ H˚|<ü ´äÛ +˝À yê]s¡TD≤ìï rs¡TÃ≈£îH˚ neø±X¯+ e∫Ã+<äì »s¡T>∑uÀe⁄ mìïø£˝À¢ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ Ms¡sê|òTü eeTà ≈£î $»j·T+ #˚≈L£ s¡Ã&É+ U≤j·TeTì Á>±eT Á|ü»\T n+≥THêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£ |üeHê\Tã\+>± MdüTÔ+&É&É+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ì Á|ü»\T qeTà˝Òì |ü]dæ∆‘·T\T Äfi¯fl Ms¡sê|òTü eeTà≈£î |üd¢ >t ± e÷sêsTT. Á>±eT+˝À ‘·eT kı+‘· ì<ÛTä \‘√ n_Ûeè~Û∆ |üqT\T #˚dqæ Äfi¯fl ≈£î≥T+u≤ìøÏ ≈£L&Ü á mìïø£\T n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘à· +>± e÷s¡&+É ‘√ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ kÕ~Û+#˚ ~X¯˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ø£èwæ #˚dTü HÔ êïs¡T. Äfi¯fl Ms¡sê|òTü eeTà mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ nq÷Vü≤´Ø‹˝À Á|ü»\ qT+&ç düŒ+<äq \_ÛdTü +Ô ~.á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± ø±ø£rj·T Á|ü‹ì~Û‘√ Äfi¯fl Ms¡sê|òTü eeTà e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘êeTT ô|<ä ø±ø±ì Á>±eT Á|ü»\≈£î #˚dqæ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝Ò ‘·eT $»j·÷ìøÏ k˛bÕHê\ì nHêïs¡T. sêqTqï ø±\+˝À sêh+˝À ô|<ä ø±ø±ìÁ>±eT |ü+#êsTT‹ì n_Ûeè~Û∆ |ü]∫ Ä<äsÙ¡ +>± r]Ã~<äT‘› êeTì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ Á|ü»\ qT+&ç nq÷Vü≤´ düŒ+<äq \_ÛdTü +Ô <äì M] Ä<äsD ¡ ‘êeTT eTs¡Te˝ÒeTìMs¡ sê|òTü eeTà ù|s√ÿHêïs¡T.

eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\≈£î ñ|üø±s¡y˚‘êHê\Tn+<äCÒj·÷*

|òüTq+>± >∑Ts¡TbÂs¡í$T y˚&ÉTø£\T

CÒ@dæ #Ó’s¡àHé ø£©yéT >∑T+≥÷s¡T E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) á $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ yÓTÆHêغ $<Ûë´s¡T∆\≈£î ñ |üø±s¡y˚‘·Hê\T n+<äCÒùd+<äT≈£î H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚j·Tø£b˛e&É+ ‘·>∑<äì eTTdæ+¢ yÓ˝ùŸ |sò CY ≤sTT+{Ÿ j·÷ø£åHé ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé j·T+&ç ø£©yéT Ä+<√fi¯q e´ø£ Ô + #˚ X Ês¡ T . k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ kÕ∆ìø£ bÕ\düT|üÁ‹e<ä› >∑\ bÕ|ü⁄\sY Á|òü+{Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q CÒ@dæ düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~Û>± CÒ@dæ #Ó’s¡àHé j·T+&ç ø£©yéT Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± ø£©yéT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T yÓTHÆ êغ esêZ\ $<Ûë´s¡T\∆ ≈£î $<ä´|üs+¡ >± Ä<äTø√yê*‡q nedüs+¡ ñ+<äì nHêïs¡T. n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+∫q bÕ|ü⁄˝sY Á|ò+ü {ŸÄ|òt Ç+&çj÷· õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ÇHêj·T‘·T˝≤¢ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ >∑‘· $<ë´ dü+e‘·‡s¡+˝À yÓTHÆ êغ $<Ûë´s¡T\∆ T õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± 22 y˚\eT+~ e÷Á‘·yT˚ <äsêU≤düTÔ #˚dTü ≈£îHêïs¡ì ne>±Vü≤q˝À|ü+‘√ e÷Á‘·yT˚ Ç~ »]–+<äì nHêïs¡T. Bìô|’ yÓTHÆ êغesêZ\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚ $<Û+ä >± ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTdæ+¢ CÒ@dæ düuTÑÛ ´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT<ä´+ dù $+∫ &Á $˚ +>¥ #˚jT· sê<äT e÷#·s¢¡ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T)Á&Ó$’ +>¥ eè‹Ô˝À ñqïyês¡T ≈£î≥T+ã düeTdü´\‘√ dü‘e· T‘·eTe⁄‘÷· Á&Ó$’ +>¥ #˚ùdÔ s√&ÉT¶ Á|üeT<ë\T »]π> neø±X¯+ ñ+<äì ns¡“Hé môd‡’ @ »j·T≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Äغdæ Á|üe÷<ä s¡V≤æ ‘· yês√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ kÕ∆ìø£ Äغdæ ø±\˙˝À bòÕ´$T* øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ &É÷´{Ï˝À düeTj·÷˝À¢ Ç+{À¢ »]π> >=&Ée\≈£î dü+uÛ+Ñ ~Û+∫ Ä˝À#·q\‘√ Á&Ó$’ +>¥ #˚jT· sê<äì nHêïs¡T. Á|üj÷· DÏ≈î£ \qT düT]ø£‘å +· >± >∑eT´kÕ∆Hê\≈£î #˚sπ à $<Û+ä >± Ä˝À#·q ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. eT<ä´+ ùd$+∫ Á&˚$+>¥ #˚jT· sê<äì Bì e\¢ ÁbÕD≤˝À ø√˝ÀŒjÓ÷ |ü]dæÇÔ ñ+<äì nHêïs¡T. nq+‘·s+¡ e÷#·s¢¡ &çb˛˝À u…dºt Á&Óe’ sY>± nyês¡T¶ bı+~q yê]øÏˇø£ÿø£ÿ]øÏ 600 #√|ü⁄Œq ]yês¡T\¶ T n+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+ø£jT· ´ sê+u≤ãT Ms¡jT· ´ mdtmdt sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôd’&ÉT ø±\«\T ˝Òø£ kıôd’{Ï ø±\˙ yêdüT\ Çã“+<äT\T e÷#·s¢¡ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) kıôd{’ Ï ø±\«\T ˝Òø£ 5,6 yês¡T\¶ T Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. kıôd’{Ï ø±\˙ ¬ødæ|æ ø±«s¡ºsY‡ øÏ{Ÿ‡ bÕsƒ¡XÊ\ s¡÷|t˝…’Hé es¡≈£î ˇø£ |üø£ÿ e÷Á‘·y˚T ôd&’ TÉ ø±\«\T ñ+&É&+É ‘√ s√&ÉT¶ MT<ä≈î£ ˙s¡T #˚sT¡ ‘·T+~.»q˙ nbÕsYyº TÓ +{Ÿ q+<äT ì\« ñqï ˙{Ïì yÓ÷≥sY<ë«sê s√&ÉT¶ MT<ä≈£î |ü+|æ+#·&É+‘√ Ä ˙s¡T #·T≥Tº|üø£ÿ\ ìyêkÕ\ e<ä› ≈£î #˚sT¡ ≈£î+≥T+~.»q˙ nbÕsYyº TÓ +{Ÿ ø=~›>± m‘·T˝Ô À ø£≥&º +É <ëì #·T≥Tº eT{Ϻ y˚jT· &É+ e\q nø£ÿ&É |æ\¢ ø±\TeqT ‘·\|ædTü +Ô ~. Bì e\¢ #·T≥Tº|øü ÿ£ \ ñqï ìs¡Tù|<ä\ Çfi¯fl˝À¢øÏ ˙s¡T #˚s&¡ É rÁe Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. eTT+<äT #·÷|ü⁄ ˝Ò≈î£ +&Ü Ç+{Ï ìsêàD≤\T ø£≥≥¶+ e\q kıôd{’ Ï ø±\˙ yêdüT\T rÁe nedü∆\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£dü+|òüT+ yês¡T n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê y˚T˝Àÿì kıôd{’ Ï ø±\˙˝À ôd&’ TÉ ø±\«\T ì]à+∫ es¡¸|⁄ü ˙s¡T ì\Te ˝Ò≈î£ +&Ü #·÷&Ü\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Äπ s |ü * ¢ e TTbÕŒfi¯ fl , p˝… ’ 22(ø±ø£ r j· T 0:: $qTø=+&É ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + á|ü P s¡ T eT+&É\+˝Àì Äπs|ü*¢ eTTbÕŒfi¯fl Á>±eT+˝À >∑\ wæ]&çkÕsTTu≤u≤ <˚yê\j·T+˝À >∑Ts¡TbÂs¡$í T y˚&TÉ ø£\T k˛eTyês¡+ yÓu’ eÑÛ +>± »]>±sTT. á y˚ & É T ø£ \ ≈£ î uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T uÛ ≤ Ø>± ‘·s¡*e#êÃs¡T. õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+∫ ‘· + &√|ü ‘· + &Ü\T>± ‘·s¡*e#êÃs¡T. sêÁwüº+˝Àì wæ]&ç <˚yê\j·÷˝À¢ ñqï n‹ ô|<ä› dü÷bÔ Õ˝À¢ s¬ +&√~>± #Ó|⁄ü Œ≈£îH˚ uÛ≤Ø dü÷|∆ +ü e<ä› uÛ≈Ñ î£ \Ô T Á|ü‘´˚ ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ns¡Ã≈£î\T Ms¡Hê\ düTu≤“sêe⁄ Ä<Û«ä s¡´+˝À |üP»\T |òTü q+>± »]>±sTT. ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTqT+#˚ uÛ≈Ñ î£ \Ô T uÛ≤Ø>± ‘·s*¡ sêe&É+ ø£ì|æ+∫+~.uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î rs¡ŒÁ¤ |ükÕ<ë\T n+<äCXÒ Ês¡T. Á>±eT+˝À |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~.

Äø£‘êsTT\ Ä>∑&Ü\qT ìj·T+Á‹+#·+&ç e÷#·s¡¢ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) |ü≥ºD+˝Àì 16,17 yês¡T¶\T yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡<y˚ ê\j·T+ e<ä› |ü>\∑ T sêÁ‹ ‘˚&Ü ˝Ò≈î£ +&Ü Çø£ÿ&É ñqï ø£\«s¡T\º e<ä› ≈£îs¡÷Ãì eT<ä´+ ùd$+∫q yês¡T Äø£‘êsTT\ e\q á ÁbÕ+‘·+˝À eTVæ≤fi¯\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡T. |üøÿ£ q ñqï e&Ós¶ ¡ ÁbÕ+‘·+˝À Hê≥T kÕs¡ @s¡T˝…’ bÕs¡T‘·T+~. e+<ä˝≤~ ≈£î≥T+u≤\T Hê≥T kÕsê neTàø±\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. yê] e<ä› eT<ä´+ ùd$+∫ Çø£ÿ&É ñqï sπ +&ÉT ø£\«s¡T\º ô|’ ≈£Ls¡TÃì ∫s¡T‹+&ÉT¢ ‹+≥T <ë]e÷sêZq b˛jÓ÷ eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ ndüuàÑÛ j·Tø£s+¡ >± e´eVü≤]düTHÔ êïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ~«#·Áø£yêVü≤Hê\T q&ÉT|ü⁄‘·÷ n\¢s≈¢¡ î£ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. á eT<Û´ä Ç˝≤ yêVü≤Hê\T q&ÉT|ü⁄‘q· ï yê]ô|’ dæ◊ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ |ü≥Tº≈î£ ì n|üsê<Ûsä T¡ düT+ $~Û+#ês¡T. nsTTHê M]˝À e÷s¡TŒ sê˝Ò<Tä . M]˝À Ms¡T >=&Ée |ü&ç b˛©ùdwº Hü é <ëø± yÓfi≤fls¡T. sêÁ‹ 12 >∑+≥\ es¡≈î£ M] Ä>∑&Ü\≈£î n+‘·T ˝Ò≈î£ +&Ü b˛‘·T+~. sêÁ‹ |ü~ >∑+≥\düeTj·T+˝À b˛*düT yêVü≤q ôds’ H¡ \é ≈£î #ê≥T>± yÓ[fl ‹]–j·T<Ûë$~Û>± M~ Hê≥Tø±\T #˚dTü HÔ êïs¡T. |ü≥Dº +˝À |ü\T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫q dæ◊ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ á düeTdü´ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

sêqTqï nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#˚~ ø±|ü⁄˝Ò |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) ' sêqTqï mìïø£˝À¢ @ bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#ê\Hêï ø±|ü⁄ ≈£î\düT\ú z≥T¢ ø°\ø£+ ø±qTHêïj·Tì ø±|ü⁄ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå \T kÕsTTdüT<Ûëø£sY Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. |ü≥D º +˝Àì •˝≤Œ ˝≤&ç˝® À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sê»ø°jT· bÕغ\T ø±|ü⁄\qT z≥T u≤´+≈£ î >± ñ|ü j Ó ÷ –+#· T ≈£ î +≥÷ yê]øÏ sê»ø°jT· +>± düs¬ q’ ÁbÕ‹ì<Û´ä + ø£*Œ+#·&+É ˝Ò<ìä Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. sêÁwüyº ê´|ü+Ô >± ø±|ü⁄\qT _dæ\T>± >∑T]Ô+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ nìï ø±|ü⁄ dü+|ò÷ü \T @ø£yTÓ Æ b˛sê{≤\T #˚dTü +Ô fÒ yê] z≥T‘√ n~Ûø±sêìï nqTuÛ$Ñ +∫q sê»ø°jT· bÕغ\T eTÚq+ eVæ≤+#·&+É ô|’ eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ˇø£ÿ >∑Ts¡C≤\ ìjÓ÷»ø£ es¡+Z ˝À 20 qT+&ç 25y˚\ es¡≈î£ ø±|ü⁄\ z≥T¢ ñHêïj·Tì Ä~ qT+∫ j·Tdt.dæ., j·Tdt.{Ï., _dæ yÓTHÆ êغ esêZ\‘√ ø±|ü⁄\≈£î eT+∫ dü+ã+<Ûë\T ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ø±|ü⁄\≈£î eT+∫ düeTT∫‘· kÕúq+ ø£*Œ+∫ sê»ø°jT· +>± d”≥T¢ Ç#˚à bÕغ\øπ z≥T y˚j÷· \ì á dü+<äs“¡ +¤ >± |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç{°e\ e÷#·es¡+ eT+&É\+, eT\¢y√\T Á>±eTeTT˝À »]–q dü+|òTü ≥q u≤<Ûøä s£ e¡ Tì nHêïs¡T. |òTü ≥qô|’ j·Tdt.dæ ô|<ä\› ‘√ ø£\dæ ≈£Ls=Ãì e÷{≤¢&ç >=&Ée\≈£î neø±X¯+ Çe«≈£î+&Ü #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT≈£î eT<䛑·T>± ø£\dæ e∫Ãq j·Tdt.dæ., j·Tdt.{Ï _dæ yÓTÆHêغ esêZ\≈£î Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯˝À Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ ÁøÏdæºj·THé øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´&ÉTÄq+<é ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·Tyê~ s¡$, ø±|ü⁄ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T q÷‹ Hêsêj·TD, eT˝…¢+XË{Ϻ \ø£åàDsêe⁄, ø±$TXË{Ϻ s¡+>±, _dæ Hêj·T≈£î\T j·Ts¡>±ì Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, ø√˝≤ #·\|ü‹ sêe⁄, j·T+._.@ #·\|ü‹sêe⁄, eT+&Ü~∫s¡+J$, ø£fuº… ÀsTTq j·T\eT+<ä, ãX¯«\ #·+Á<äXK‚ sY ÄC≤<é, X¯+ø£s,Y ÄeTT<ë\ ∫q>∑+>±<Ûsä s¡ êe⁄, ø±$TXË{ºÏ s¡yT˚ wt, j·Tdt.dæ Hêj·T≈£î\T kÕ˝ÒyTé sêE ‘·~‘·s\¡ T bÕ˝§ZHêïs¡T

&܈ˆ s¡$ u≤ãT Ä<Ûä«s¡´+˝À 200eT+~ ˝Àø˘ dü‘êÔ bÕغ˝À #˚]ø£ |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) ' |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl eT+&É\+, C≤qbÕ&ÉT Á>±eTeTT˝À &܈ˆ s¡$u≤ãT sêÁwüº j·Tdt.{Ï.ôd˝Ÿ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Ä<Û«ä s¡´+˝À _fi≤fl Hê>∑sêE (C≤qbÕ&ÉT) Hêj·Tø£‘«· +˝À 200eT+~ #˚s&¡ +É »]–+~. Bì˝À uÛ≤>∑+>± &܈ˆ s¡$u≤ãT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|üC≤kÕ«eT´+˝À |ü˝¢… d”eT\T Á|ü>‹∑ øÏ |ü≥Tº ø=eTà\T n˝≤+{Ï Á>±e÷˝À¢ |ü+#êsTT‹ mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À düs¬ q’ Hêj·T≈£îDÏí mqTïø√yê\ì $<ë´e+‘·T&ÉT, Vü≤]»q ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q _fi≤fl Hê>∑sêEqT |ü+#êsTTr mìïø£˝À¢ >¬ *+|æ+#ê\ì ‘·<ë«sê Á>±e÷ìï n_Ûeè~∆ |üs#¡ T· ø√yê\ì &ÉãT“øÏ, eT+<äTøÏ u≤ìdü\e«≈£î+&Ü z≥T Vü≤≈£îÿqT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n<˚$<Û+ä >± õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ Hêj· T ≈£ î sê\T ¬ ø .\*‘· ≈£ î e÷] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˝Àø˘ dü‘êÔ bÕغ dæ<ë∆+‘ê\T q∫à 200eT+~ bÕغ˝À #˚s¡&É+ ‘·eT n+<ä]øÏ m+‘√ Äq+<ä+>± ñ+<äì Hê>∑sêE düs¡Œ+#Y >± b˛{°#˚j·T&É+ C≤qbÕ&ÉT Á>±e÷ìπø >=|üŒ e÷s¡TŒ≈£î ∫Vü≤ïeTì n+uÒ<ÿä sY ÄX¯j÷· \T eTT+<äT≈£î rdüT≈£îyÓfifl¯ e\dæq u≤<Û´ä ‘· Hê>∑sê»ô|’ ñ+<äì ˝Àø˘ dü‘êÔ bÕغ dæ<ë›+‘ê\T q∫Ãq e´øÏÔ mqï&É÷ @ bÕغøÏ neTTà&ÉT b˛&Éì &ÉãT“≈£î, eT+<äT≈£î≈£î ˝§+π> bÕغ e÷~ ø±<äì, õ˝≤¢˝À ˝Àø˘ dü‘êÔ bÕغ eT]+‘· yÓTs¡T¬>’q bÕغ>± ñ+≥T+<äì &܈ˆs¡$u≤ãT sêÁwüº j·Tdt{Ï ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT ne&É+ e˝Ò¢ õ˝≤¢˝À ø=+‘· bÕغ yÓTs¡T>∑T|ü&ç+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. á ø±sê´Áø£e÷ìøÏ eT<ÛTä dü÷<Ûqä sêe⁄, _fi≤fl Hê>∑sêE, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T+≥÷s¡T E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ‘√H˚ ;dæ\ dü+øπ eå T+ kÕ<Û´ä eTì ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ®mdt m+ õj·÷e⁄B›Hé ‘Ó*bÕs¡T. kÕ∆ìø£ bÕ‘· >∑T+≥÷s¡T≈£î #Ó+~q e÷J ø±s√Œπs≥sY >√fi¯fleTT&ç dü‘´· Hêïsêj·TD Ä<Û«ä s¡´+˝À @ sê»ø°jT· bÕغ\‘√ dü+uÛ+Ñ <Û+ä ˝Òì düTe÷s¡T 50 eT+~ s¡»≈£î\T >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ÇHé#êØ® e÷J XÊdüqdüuTÑÛ ´\T mdt m+ õj·÷e⁄B›Hé düeTø£å+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚sês¡T.á dü+<Ûäs¡“¤+>± õj·÷e⁄B›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘·#·+Á<äu≤u≤ãTHêj·TT&ÉT Á|üø£{Ï+∫q _dæ &çø£¢πswüHé ≈£î Äø£]¸‘·T˝…’ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚s¡&É+ X¯óuÛÑ |ü]D≤eTeTì nHêïs¡T. sêh+˝À s¡»≈£\T düeTdü´\‘√ dü‘e· T‘·eTe⁄‘·Tqï ~X¯˝À >∑‘+· ˝À #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nH˚ø£ dü+øπ eå T |ü<øäÛ ±\T neT\T #˚kÕs¡ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T s¡»≈£î\ ø√dü+ Ä<ÛësY |ü<øäÛ +£ øÏ+<ä ÇÁd”ôÔ |f…\º T nH˚ø£ |üìeTT≥T¢ n+CÒkÕs¡ì nHêïs¡T. yê{Ï˝§ yê≥sY ô|&ò sπÉ wüHé @sêŒ≥T #˚dæ <√_Û|÷üò {Ÿ \T ìsêàD+ #˚|{ü ≤ºsì¡ nHêïs¡T. s¡»≈£î\ ø√dü+ ÇqT‡¬sHé‡ øÏ+<ä 50 y˚\ s¡TbÕj·÷\T Ç|æŒ+#ês¡ì nHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغì >¬ *|æ+#˚+<äT≈£î _d” md”‡ md”º yÓTHÆ êغ esêZ\ yês¡T dæ<+∆äÛ >± ñHêïs¡ì nHêïs¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑Te÷à >√|æ, j·T+bÕ{Ï dü‘ê´¬s&ç¶, y˚T|ü*¢ eT<äHé, *+>±\ _Ûø£å+, ù|πs#·s¡¢ •e, q÷‘·øÏÿ kÕ+ã•esêe⁄, #·≥Tº Hê>∑j·T´, Ms¡e*¢ düTÁãVü≤àD´+, yÓ÷‘·T≈£Ls¡T Á|ükÕ<é, ∫#·TÃ\ düTu≤“sêe⁄,ø=+CÒ{Ï Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, bı+<ä÷] lìyêdüsêe⁄, ‘·Tfi¯Sfl] y˚DT, ø¬ ø±++‘êsêe⁄, bÕ˝§ZHêïs¡T.

eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åD≈£î ø£èw”#˚j·÷* >∑T+≥÷s¡T E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) õ˝≤¢˝À eø˘Œ¤ÄdüTÔ\ |ü]s¡øKå£ T eø˘Œu¤ ÀsY¶ ø£$T{Ï düuTÑÛ ´\T ø£èwæ #˚j÷· \ì >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ eø˘Œ¤uÀsY¶ n<Ûä´≈£åî\T ùwø˘ s¡|òæ nHêïs¡T. kÕ∆ìø£ õ˝≤¢ eø˘Œ¤uÀsY¶ ø±sê´\j·T+˝À »]–q õ˝≤¢ eø˘ŒuÀsY¶ $ÁdüÔ‘· düe÷y˚X¯+˝À ùwø˘ s¡|òæ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åD≈£î ø£èwæ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± |üs´¡ ≥q\T #˚|≥ ü qº Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eø˘Œ ≈£î dü+uÛ+Ñ ~Û+∫q ø=ìï uÛ÷Ñ eTT\T Hê´j·TkÕ∆Hê\ |ü]~Û˝À ñHêïj·Tì õ˝≤¢ eø˘Œ¤ ø£$T{Ï Hê´j·TkÕ∆Hê\qT ÄÁX¯sTT+∫ ‹]– eø˘Œ¤ uÛ÷Ñ eTT\T kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îH˚ ~X¯>± ø£èw” #˚jT· qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì á<ëZ\ e<ä› |ü$Á‘· s¡+C≤Hé |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì n_Ûeè~Û∆ #˚jT· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì eTd”<Tä \ e<ä› bÕ]X¯ó<Û´ä + |ü]o*+∫ ø±s√ŒπswüHé eTTì‡bÕ*{Ï\ <ë«sêÁ|ü‹ düuÛÑT´&ÉT ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ bÕ<Ûë´≈£åî\T ùwø˘ ø£]eTT˝≤¢, eT]j·TT düuÛÑT´\T |æ U≤dæ+U≤Hé, u≤õ‘Yu≤wü, »V”≤s¡TB›Hé, ¬ø ôd’<ë, ùwø˘ dü©+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£\ ã÷‘Y\ ≈£îs¡TŒ e÷s¡Ãe<äT› j·T&Éb¢ Õ&ÉT, E˝…’ 22,(ø±ø£rj·T) : eT+&É\+˝Àì Á>±eTyÓTqÆ C>±Z|⁄ü s¡+˝À áHÓ\ 31q »s¡>q∑ Tqï |ü+#êj·Tr mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á>±eT+˝Àì 6, 9, 10 yês¡T\¶ mìïø£\ ã÷‘Y\qT e÷s¡Ãe<äì› Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄sT¡ md”‡, md”º ø±\˙yêdüT\T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î k˛eTyês¡+ nØ® Ç∫à $qï$+#·T≈£îHêïs¡T. ‘·V≤ü o˝≤›s,Y m+&ûy√ ‘·~‘·s¡ ø±sê´\j·÷\≈£î |ü\Te⁄s¡T e∫à Äj·÷ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘êeTT Ç∫Ãq nØ®\ s¡÷|ü+˝À $qï$+∫ $e]+#ês¡T. Á>±eT+˝Àì ˇø£ es¡+Z md”‡, md”\º ≈£î #Ó+~q ã÷‘Y\qT y˚s√#√≥≈£î e÷sêÃ\ì >∑‘· ø=~›s√E\qT+∫ Á|üjT· ‹ïdüTqÔ ï+<äTq Äj·÷ ã÷‘Y\qT e÷s¡Ã&ÜìøÏ M\T ø±<äì, ã÷‘Y e÷s¡TŒ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT Vü≤]+∫ y˚dTü +Ô <äì $e]+#ês¡T. ø±e⁄q ã÷‘Y\qT j·T<ÛëkÕúq+˝À ñ+#ê\ì ø√sês¡T.

ns¡sú êÁ‹ eT+‘·Hê\T n]ø£≥+º &ç sêÁ‹ düeTj·T+˝À |ü~ >∑+≥\T <ë{Ïq ‘·sê«‘· ‘·eT Çfi¯fl e<ä≈› î£ , M<ÛTä ˝À¢øÏ |ü\Te⁄s¡T e´≈£î\Ô T düeT÷Vü≤+>± e∫à kÕ–düTqÔ ï eT+‘·Hê\T n]ø£≥eº \dæ+~>± ô|’ nØ® Ç∫Ãq &çdd” ” md”‡ ôd˝Ÿ ø£˙«qsY ã+<Ó\ lìyêdüsêe⁄, Á>±eTdüT\ú T ø¬ .@k˛ãT ‘·~‘·sT¡ \T kÕúìø£ m+|”y√, ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T.

$»j·T+ ø√dü+ eP´Vü‰\T j·T&Éb¢ Õ&ÉT, E˝…’ 22, (ø±ø£rj·T) : sêqTqï |ü+#·j÷· r b˛s¡T˝À $»j·T\øÏàå e]+#˚+<äT≈£î |ü\Te⁄sT¡ #˚dTü qÔ ï Á|üjT· ‘êï\T }|ü+<äT≈£îHêïsTT. Á>±e÷+‘·s+¡ yÓ[flq ø=+<äsT¡ z≥s¡q¢ T dü+ã+~Û‘· nuÛ´Ñ s¡T\ú T ø£\dæ ‘·eTπø z≥T y˚j÷· \ì, mìïø£\ s√Eq ‘·|Œü ìdü]>± Á>±e÷ìøÏ sêyê\ì ø√s¡T‘·÷ y˚>+∑ >± bÕe⁄\T ø£<Tä |ü⁄‘·Tqï ø=+<äsT¡ nuÛ´Ñ s¡T\ú T Á>±eT+‘·s+¡ yÓ[flq z≥s¡q¢ T Ç|üŒ{Ïøπ ‘·eT |üs´¡ y˚øDå£ , s¡øDå£ ˝ÀøÏ ‘Ó#T· Ã≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. |ü>\∑ T Á|ü<sä Ù¡ q>± Ç+{Ï+{Ïø° ‹]– z≥s¡q¢ T ø£\e&É+, ø=+<äsT¡ sêÁ‹ düeTj·T+˝À z≥s¡q¢ T ø£*ùd+<äT≈£î Á|üjT· ‹ïdüTqÔ ï≥T¢ |ü\Te⁄s¡T #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥THêïs¡T. |ü\T Á|ü˝ÀuÛ≤\T ms¡>± #·÷|ædTü qÔ ï nuÛTÑ ´s¡T\ú qT #·÷düTqÔ ï |ü\Te⁄s¡T eTÚq+ eVæ≤+#·&+É $X‚w+ü . mìïø£\ düeTj·T+ düMT|ædTü qÔ ï+<äTq Á>±eT+˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï ñÁ~ø£‘Ô \· T |ü\T#√≥¢ qTyê«..H˚Hê.. nqï rÁeyÓTqÆ b˛{°øÏ ì<äsÙ¡ q+>± #Ó|Œü e#·TÃ.

$<äT´‘·TÔ n+‘·sêj·T+ j·T&Éb¢ Õ&ÉT, E˝…’ 22, (ø±ø£rj·T) : Ä~yês¡+ sêÁ‹ <ë<ë|ü⁄ ◊<äT>∑+≥\ ô|ã’ &ç eT+&É\ øπ +Á<äyTÓ qÆ j·T&Éb¢ Õ&ÉT˝À, |ü]düs¡ Á>±e÷\≈£î $<äT´‘·TÔ düs|¡ süò ê rÁe n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. kÕj·T+Á‘·+ düTe÷s¡T 6>∑+≥\qT+∫ sêÁ‹ 11>∑+≥\ es¡≈î£ $<äT´‘·TÔ düs|¡ süò ê ì*∫b˛e&É+‘√ Á|üC≤˙ø£+ |ü\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T. $<äT´‘·TÔ n+‘·sêj·T+‘√bÕ≥T es¡¸+ ≈£L&Ü ‘√&Ée«&É+‘√ Çfi¯fl˝À¢ ñ+&É˝øÒ ,£ ãj·T≥≈£î sê˝Òø£ <√eT\ <ë{ÏøÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ |ü\T nedü\ú T m<äTs=ÿqï≥T¢ Á>±eTdüT\ú T $e]+#ês¡T. Çfi¯fl˝À¢ |üqT\T #˚dTü ≈£îH˚ düeTj·T+ ø±e&É+‘√ |ü\Te⁄s¡T eTVæ≤fi¯\T rÁe ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± $<äT´‘·TÔ n+‘·sêj·T+‘√ $esê\T ø√]q ø±ø£rj·T ‘√ j·T&Éb¢ Õ&ÉT $<äT´‘·TÔ @á >ödt e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ j·T&Éb¢ Õ&ÉT Á>±eT düMTbÕq $<äT´‘·TÔ ˝…q’ T≈£î eTs¡eTà‘·T\T ø±s¡D+>± düs|¡ süò ê˝À n+‘·sj ¡ ÷· j·T+ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. es¡¸+ Nø£{Ï ø±s¡D+>± n‹ Á|üj÷· dü‘√ düs|¡ süò êqT |ü⁄qs¡T<ä]∆ +#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ’ueÑÛ +>± >∑Ts¡T bÂs¡$í T eT¨‘·‡e+ dü‘qÔÓ |ü*,¢ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : >∑Ts¡T bÂs¡$í T eT¨‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì kÕúìø£ wæ]&ç kÕsTTu≤u≤ <˚ekÕúq+˝À |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T |òTü q+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äsꓤìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·Tø=ì kÕúìø£ X¯s¡uÛÑj·T´ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ e<ä› >∑\ kÕsTTu≤u≤ <˚yê\j·T+ q+<äT, ùd{º Ÿu≤´+≈£î e<ä› >∑\ kÕsTT <˚yê\j·÷˝À¢ uÛ≈Ñ î£ \Ô T kÕsTTì, <ä‘êÔÁ‘˚jT· kÕ«$T yês¡¢≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫ kÕsTTì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± wæ]&ç kÕsTT ùdyê dü+düú Ä<Û«ä s¡´+˝À 7 y˚\ eT+~øÏ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n<˚ $<Û+ä >± eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï kÕsTT <˚yê\j·÷˝À¢ Á|ü‘´˚ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫ rs¡∆ Á|ükÕ<ë\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

nÁø£eT eT<ä´+ |ü{Ϻy˚‘· dü‘qÔÓ |ü*¢ s¡÷s¡˝Ÿ, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : |òsæ +¡ –|ü⁄s¡+ eT+&É\+ |ü⁄qT>∑TbÕ&ÉT Á>±eT+˝À nÁø£eT eT<ä´+ $Áø£j÷· \ô|’ kÕúìø£ m¬ø‡’ CŸ n+&é ÁbıVæ≤_wüH,é s¬ $q÷´ dæã“+~ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ eT<ä´+ $Áø£jT· <ës¡T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£≥bÕŒsêe⁄ sTT+{Ï˝À eT<ä´+ $Áø£sTTdüT+Ô &É>± kÕÔì≈£î\ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈î£ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#êeTì m¬ø‡’ CŸ dæ◊ eT˝…+¢ ø=+&ÉjT· ´ ‘Ó*bÕs¡T. $Áø£jT· <ës¡T\˝À eTs=øÏ e´øÏÔ u≤õ |üsêØ˝À ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç<äs› T¡ mdt◊\T, $ÄsYz, $ÄsYm \T ñHêïs¡T.

s√≥Ø dæ\«sY p_¢ y˚&TÉ ø£\T dü‘ÓÔq|ü*¢ s¡÷s¡˝Ÿ, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : s√≥Ø ø£¢uŸ Áô|dæ&Ó+{Ÿ u…\¢+ø=+&É Hê>∑kÕsTT n<Ûä´ø£å‘·q s√≥Ø ø£¢uŸ dæ\«sY p_¢ y˚&ÉTø£\T Ä~yês¡+ |òTü q+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·Tø=ì á HÓ\ 28q eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ düT>±©ø±\˙˝Àì C…&|é ôæ V≤#Y bÕsƒX¡ Ê\ q+<äT eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<øä∏ +£ ø±s¡´Áø£eT+ ÁøÏ+<ä 600 ô|≥¢ T\T, >±¢dTü \T |ü+|æD° #˚jT· qTqï≥T¢ Ç˝≤ 22 bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ C…&|é .æ ôV≤#Y.mdt. düT>±*ø±\˙, <Û÷ä [bÕfi¯fl, |òDü <Ï +ä , Áø√dü÷s¡T, uÛ≥Ñ ÷¢sT¡ , ø£≥eº T÷s¡T, uÛèÑ >∑Tã+&É,¢ bÕø±\bÕ&ÉT, yÓHêï<˚$, ø£{≤ºyê]bÕ˝…+, q+~>∑+, ô|<äeT¬øÿq, nã÷“s¡T, e&ɶe*¢ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ »s¡>∑qTqï~. n<˚ $<Ûä+>± s√≥Ø Á^Hé ÁbÕC…≈î£ º ù|s¡T‘√ |üs´¡ es¡D+ |ü]s¡øD å£ ø=s¡≈î£ yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥D º +˝À 300 yÓTTø£ÿ\T Hê{Ï yê{Ïì |ü]s¡øD å£ ≈£î ◊s¡Hé ø£+#· n+<ä#j ˚ T· ã&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+&É¢ eTT+<äT yÓTTø£ÿ\T Hê{≤\qT≈£îH˚ yês¡T n<ä´≈£îå \T Hê>∑kÕsTT 9390554710, ø±s¡´Áø£eT n<Û´ä ≈£îå \T Ep®] kÕ+ã•esêe⁄ 9246482167 >±ì bò˛Hé #˚dæ ‘Ó*j·T#˚jT· e#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ j·TÁs¡+ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡s¬ &ç,¶ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY uÛ≤qT Á|ü‘ê|t, ◊|æzõ{ÏjT· TÄsY. eT÷]Ô, |æ&õç ÄsY. ø¬ |æ. s¡+>±sêe⁄, bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± »]–q düe÷y˚X¯+˝À ø£¢uŸ düuÛÑT´\T, ô|s¡Te÷fi¯fl \ø°ÎHêsêj·TD, sê$ÁøÏ+~ düTu≤“sêe⁄, ø±|ü⁄>∑+{Ï s¡‘·Ôj·T´, <√–|ü]Ô yÓ+ø£≥ dü÷s¡´Hêsêj·TD, Ä‘·T≈£L] sêeTø√fÒX«¯ s¡sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

»>∑Hé ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡+C≤Hé X¯óuÛ≤ø±+ø£\å T ` j·Tdt.¬ø. C≤ìu≤ãT |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) ' ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’j·Tdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ÄX¯j·÷\qT HÓs¡y˚s¡TÑ·÷ eTTK´+>± sêÁwüº Á|ü»\≈£î »>∑qqï düs¬ q’ bÕ\q n+~+#ê\ì yÓj ’ T· dtÄsY dæ|æ yÓTHÆ êغ ôd˝Ÿ ø£˙«qsY ùwø˘ C≤ìu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. yÓj ’ T· dt »>∑Hé C…\’ TqT+&ç ‘·«s¡>± $&ÉT<ä\ ø±yê\ì, n‘·ìô|’ yÓ÷|üã&çq n_Ûj÷Ó >±\qT+&ç ìs√›w>æ ± s¡TEe⁄ ø±yê\ì, eTq sêÁwüº eTTK´eT+Á‹>± u≤<Û´ä ‘·\T #˚|{ü ºÏ eT+∫ bÕ\q n+~+#ê\ì eTØ eTTK´eTT>± eTTdæ+¢ yÓTHÆ êغ\ n_Ûeè~∆ ø=s¡≈î£ bÕ≥T|ü&Ü\ì n<˚$<Û+ä >± eTq Á|æjT· ‘·eT e÷J XÊdüq düuTÑÛ ´\T »+>± ø£èwüeí T÷]Ô>±s¡T yÓj ’ T· dtÄsY dæ|æ <ë«sê e#˚à nôd+;¢ mìïø£˝À¢ |òTü q $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì Á|ü‘´˚ ø£ <äTyê ÁbÕs¡qú #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À yÓj ’ T· dtÄsY dæ|æ |ü≥Dº ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT ôd<’ ëe*, |òTü ì, ø£]eTT˝≤¢, |æHïÓ *¢ ôd<’ ë, q÷s¡T˝≤¢, U≤dæ+ôd<’ ë ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Printed, Published & Owned by Mandalapu Benarji Naddh and Printed at Raghava Printers, # 6-1 -45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, and Published at #6-1-45, 1/3,


2

>∑T+≥÷s¡T

eT+>∑fiy¯ ês¡+

23 E˝…’

2013

kÂ+<äs´¡ düT>∑TD≤\ sê• ≥yÓ÷{À..! Á|üdTü ‘Ô · ø±\+˝À #·sà¡ + dü+ã+~Û‘· Áø°eTT\T ø=H˚+<äT≈£î uÛ≤Ø>± yÓ∫ÃdüTHÔ êïs¡T. nsTT‘˚ Çø£ô|’ Ä &ÉãT“qT Ä<ë #˚jT· +&ç. m˝≤>∑+{≤sê.. ≥yÓ÷{≤ p´dt rdüTø√e&É+ <ë«sêH˚. ndü\T $wüj·Ty˚T$T≥+fÒ.. ì‘·´j·Te«qT\T>± ø£ì|æ+#ê\+fÒ ≥yÓ÷{≤ p´dt, dü÷|t e+{Ï$ rdüT≈£î+fÒ #ê\Tqì ‘êC≤ n<Û ä ´ j· T q+˝À ‘˚ * +~. ej· T dü T MT<ä|&ü ≥ É +‘√ @s¡Œ&˚ eT&É‘\· ≈£î #Óø˘ ô|{≤¢+fÒ ≥yÓ÷{≤ >∑TE®‘√ bÕ´ø˘ y˚dTü ≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+<äì \+&ÉH˝é Àì sêj·T˝Ÿ kıôd’{° Ä|òt yÓT&çdüHé ø£fi≤XÊ\ ìs¡«Væ≤+∫q |ü]XÀ<Ûäq˝À ‘˚*+~. ms¡TbÕ{Ï ≥yÓ÷{≤\ >∑TE®qT eTTU≤ìøÏ bÕ´ø˘ y˚düTø√e&Éy˚T >±≈£î+&Ü.. Áø£eT+ ‘·|Œü ≈£î+&Ü ≥yÓ÷{≤ p´dt ‘ê>∑&+É , e+≥˝À¢ n~Û ø £ + >± ≥yÓ ÷ {≤\qT #˚sá &É+‘√ eTVæ≤fi¯\ n+<ä+ eT]+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äì Ábıô|dò sü Y _sYÃ`eT∫Hé ‘Ó*bÕs¡T. ≥yÓ÷{ÀqT ù|òdt bÕ´ø˘qT eTTU≤ìøÏ bÕ´ø˘ #˚jT· &É+ e\¢ #·sà¡ + s¡ + Á<Û ë \qT X¯ ó ÁuÛ Ñ + #˚ j · T &ÜìøÏ düV‰ü j·T|ü&TÉ ‘·T+~. ábÕ´ø˘ e\¢ #·sà¡ + ‘êC≤>± ñ+≥T+~. 21`47 ej·TdüT >∑\ eTVæ≤fi¯\ô|’ á |ü]XÀ<Ûqä #˚jT· ã&ç+~. á |ü]XÀ<Ûqä ˝À ≥yÓ÷{≤\T rdüT≈£îH˚ yê]˝À dü÷s¡´s¡•à qT+∫ #·sêàìï dü+s¡ø+åÏ #·>\∑ kÕeTs¡´∆ + n~Ûø+£ >± ø£\<äì ‘Ó*dæ+~. ≥yÓ÷{≤\T rdüT≈£îH˚ eTVæ≤fi¯˝À¢ #·sà¡ s¡øDå£ ô|]–+<äì ‘˚*+~. ◊<äT fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT¢ (55 Á>±eTT\T) ≥yÓ÷{≤ >∑TE®≈î£ |ü~ Á>±eTT\ Ä*yé ÄsTT˝ŸqT Á|ü‹s√E |üHïÓ +&ÉT yêsê\ bÕ≥T yê&çq 20 eT+~ eTVæ≤fi¯˝À¢ kÕ<Ûës¡D eTVæ≤fi¯\ ø£+fÒ #·sà¡ kÂ+<äs´¡ + 33 XÊ‘·+ eT]+‘· ô|]–+<äì |ü]XÀ<Ûqä ˝À yÓ\&¢ +’Ó ~. ≥yÓ÷{ÀqT rdüTø=ì yê{Ïì u≤>± >∑TE®˝≤ ‘·j÷· s¡T #˚dæ n+<äT˝À ø=~›>± z{ŸMT˝Ÿ eT]j·TT

ˇø£ #Ó+#ê ô|s¡T>∑T ø£*|æ, á $TÁX¯e÷ìï eTTU≤ìøÏ yÓT&É≈î£ nô|¢’ #˚j÷· *. ns¡>+∑ ≥ ‘·sT¡ yê‘· #·\{¢ Ï ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√yê*. Ç˝≤ #˚jT· &É+ e\¢ düHé{≤Hé ‘=\–+∫ #·s¡à+ yÓT]ùd˝≤ #˚düTÔ+~. #·s¡à+ düTìï‘·+>±, m≈£îÿe ø±\+ Áô|wt>± ñ+&Ü\+fÒ ø=~›>± ≥yÓ÷{À >∑TE®˝À ˝…eTHé p´dt y˚dæ u≤>± $Tø˘‡ #˚dæ eTTU≤ìøÏ |ü{+ºÏ ∫ ns¡ > ∑ + ≥ ‘· s ¡ T yê‘· X¯ ó ÁuÛ Ñ + #˚düT≈£î+fÒ y˚&ç‘êbÕìï ‘·–Z+∫ #·sêàìï <Ûäè&É+>± ñ+#·T‘·T+~. eTs=ø£ eTTK´yÓTÆq ø±+_H˚wüHé eTT˝≤Ô˙ eT{ϺøÏ ø=~›>± ≥yÓ÷{À >∑TE® $Tø˘‡ #˚dæ eTTU≤ìøÏ y˚dæ Çs¡y’Ó ì$TcÕ\ bÕ≥T n˝≤π> e~˝Òj÷· *. ‘·sT¡ yê‘· >√s¡T yÓ#÷ ì ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√yê*. ˇø£y\˚ eTTK+ MT<ä u≤¢ø˘ ôV≤&é‡ ñqïf…Æ¢‘˚ ≥yÓ÷{À ù|òdt bÕ´ø˘ y˚dTü ≈£îHêï dü]b˛‘·T+~. Ç~ dü V ü ≤ » Ådü ÿ _“+>¥ ñ |üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. düVü≤» kÂ+<ä sê´ìøÏ >∑+<Ûä+ #ê˝≤ u≤>± |üì #˚dTü +Ô ~. >∑+<Û+ä ˝À ø=+‘· ≥yÓ÷{À >∑TE®qT ø£*|æ, eTTU≤ìøÏ sêdüTø=ì ø=~›ùd|ü{Ï ‘·s¡Tyê‘· X¯óÁuÛÑ+ #˚ùd düTø√yê*. Ç˝≤ #˚jT· &É+ e\¢ eTTK+ Á|üø±X¯e+‘·+>±qT, düV≤ü » n+<ä+‘√ yÓT]dæb˛‘·T+~. á ≥yÓ÷{À\‘√ Á|ü‹s√E Ådÿü _“+>¥ #˚dTü ≈£îHêï düV≤ü » s¡÷bÕìï dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~. ≥yÓ÷{À p´dt˝À ø=~›>± ìeTàs¡d+ü , >∑+<Û+ä ø£*|æ eTTU≤ìøÏ, yÓT&ÉøÏ nô|¢’ #˚j÷· *. ø=~›ùd|ü{Ï ‘·sT¡ yê‘· #·\{¢ Ï ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√yê*. f…yÆ Té ˝Òq|ü &ÉT eTs√ düV≤ü »yÓTqÆ ≥Te+{Ï |ü<‹∆ä ≥yÓ÷{À p´dt˝À ø=~›>± bÕ\T ø£*|æ eTTU≤ìøÏ, yÓT&É≈î£ nô|¢’ #˚dæ ø=~›ùd|ü{Ï ‘·sT¡ yê‘· #·\¢{Ï ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√yê*.

Äs√>∑´ø£sy¡ TÓ qÆ XÊ«dü m˝≤ rj·÷*? XÊ«dæ+#·≥+ ˇø£ düV≤ü » Á|üÁøÏjT· . n~ eTq+ J$+#·≥+ ø=s¡≈î£ . eT] XÊ«dü m˝≤ rj·÷* nH˚ Á|üXï¯ MT≈£î qe⁄« |ü⁄{Ï+º #˚~>± ñ+≥T+~. ø±ì eTq˝À H˚{Ï s√E\˝À #ê˝≤eT+~ n\dü≥, Ä+<√fi¯q, ˇ‹Ô&ç e+{Ïyê{ÏøÏ >∑T¬s’ dü¬s’q XÊ«düqT >∑÷&Ü eTs¡∫b˛‘·THêïs¡T. ø±e\dæq+‘· >±&ÛÉ+>± XÊ«dæ+#·≥+ ˝Ò<äì|æk˛Ô+~. XÊ«dü >±&ÛÉ+>± rj·÷\H˚~ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚, ø±ì ãj·T{Ï ø±s¡D≤\ e\q eTq+ Ä |üì #˚jT· ˝Òøb£ ˛‘·THêïeTT. eT] Äs√>∑´ø£sy¡ TÓ qÆ XÊ«dü m˝≤ rj·÷* nH˚<ëìøÏ ø=ìï ∫{≤ÿ\T |ü]o*+#·+&ç. XÊ«dæ+#·≥+ m˝≤? nH˚~ eTq≈£î ‘Ó\TkÕ? 1. XÊ«dü ÁbÕ<∏$ä Tø£‘\· T : XÊ«dæ+#·≥+ MT≈£î me¬sH’ ê H˚]Œ+#êsê? ãVüQX¯ me]øÏ Ç~ nedüs¡+ ˝Ò<äT. |ü⁄{Ϻq|üŒ{Ï qT+&ç e÷qe⁄&ÉT XÊ«dædü÷ÔH˚ ñ+{≤&ÉT. e÷qe @sêŒ≥T Á|üÁøÏjT· ˝À n~ düV≤ü »yÓTqÆ #·s´¡ . ø±ì H˚&TÉ ô|]–b˛‘·Tqï XÊ«dü dü+ã+~Û‘· düeTdü´\T #·÷ùdÔ, XÊ«dæ+#·≥+ m˝≤? nH˚ ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+XÊ\T ‘Ó\TdüTø√e&É+ düeT+»dü+>±H˚ uÛ≤$+#·e#·TÃ. 2. XÊ«dæ+#·{≤ìøÏ ≈£L&Ü eTq+ _Jj˚T : ‘·s#¡ T· >± eTq+ >±* |”\Ã{≤ìøÏ ≈£L&Ü düeT+ ˝Ò<+ä {≤+. n~ ì»y˚T. m|ü⁄&É÷ n+‘·s‘Z¡ · Ä+<√fi¯q, düeTj·T+ Çe«˝ÒeTT. >±&Û+É >± XÊ«dæ+#·˝eÒ TT. ø±ì Á|ü‹kÕ] ø£qTø£ eTq+ <ëìMT<ä <Ûë´düô|{Ϻ |üP]Ô>±, >±&ÛÉ+>± XÊ«dü rdüTø√>∑*–‘˚.. m+‘√ X¯øÏÔ bı+<äT‘êeTT. 3. >±&ÛÉ XÊ«dü : #ê˝≤ es¡≈î£ eTq+ eTq≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ XÊ«dü rdüT≈£î+{≤+. n+<äTπø >±* |”\Ã>∑*–q+‘ê |”\Ã˝ÒeTT. >±&ÛÉ XÊ«dü rdüTø√e≥+ #ê˝≤ Á|ü<ëÛ qyÓTqÆ ~. Á|ü‹s√E ø£˙dü+ <ëìì >∑eTìdü÷Ô 30 ì$TcÕ\T øπ {≤sTT+#·+&ç. >±* ˝À|ü*øÏ |”\Ã≥+, ãj·T≥≈£î e<ä\≥+ #˚d÷ü Ô ˝…øÿÏ +#·+&ç. 4. X¯øÔÏ ø=s¡≈î£ XÊ«dü rj·TT≥ : >±&ÛÉ XÊ«dü˝À MT≈£î Äøχ»Hé >∑]wüº+>± ˝À|ü*øÏ yÓfió¯ ‘·T+~. X¯Øs¡+˝À JeÁøÏjT· yÓTs¡T>∑e⁄‘·T+~. n~ eT+∫ X¯øìÔÏ ø£*–düT+Ô ~. rÁe n\dü≥ e+{Ï$ dü]>±Z XÊ«dü rdüT≈£î+fÒ e÷j·TyÓTÆb˛‘êj·Tì Á>∑Væ≤+#·+&ç. 5. XÊ«dü rdüTø√˝Òøb£ ˛‘·THêïsê? : _>∑TyÓq’ <äTdüT\Ô T <Û]ä +#êπsyÓ÷ #·÷&É+&ç. yê{Ïì rdæyd˚ æ e<äT˝…q’ $ y˚dTü ø=ì dü]>±Z XÊ«dæ+#·+&ç. XÊ«dü Vü‰sTT>± rj·÷\+fÒ, kÂø£s´¡ yÓTqÆ <äTdüT\Ô T ≈£L&Ü y˚j÷· *. 6. @<√ ˇø£ e÷~]>± XÊ«dü : Ä+<√\q nH˚~ MT >±&ÛÉ XÊ«düqT n&ɶ–düTÔ+~. uÛÑj·T+, Ä+<√fi¯q, ˇ‹Ô&ç XÊ«düqT eTs¡∫b˛j˚T˝≤ #˚kÕÔsTT. dü]>±Z XÊ«dæ+#·≥+ m˝≤ nH˚~ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ, eTT+<äT>± ]˝≤ø˘‡ ne≥+ H˚sT¡ Ãø√yê*. |”˝ÃÒ Á|ü‹ XÊ«dü >∑eTì+#·+&ç. n|ü⁄&˚ MTs¡T >±&ÛÉ XÊ«dü\T rj·T>∑\s¡T. >±* m˝≤ XÊ«dæ+#ê* nH˚~ jÓ÷>±˝À ˇø£ yê´j·÷eT+ ø±<äT, yÓ<’ ´ä + n+‘·ø£+fÒ ø±<äT. dü]>±, yÓTs¡T¬>’q Ø‹˝À XÊ«dæ+#·≥+ MT J$‘êìøÏ ÁbÕ<∏ä$Tø£ nedüs¡+. á Äs√>∑´ ∫{≤ÿ\T bÕ{Ï+∫ >±&ÛÉ XÊ«dü\‘√ eT+∫ X¯øìÔÏ nqTuÛ$Ñ +#·+&ç.

|æ\\ ¢ ≈£î, ô|<ä\ › ≈£î ≈£L&Ü düTKy˚T! MT _&ɶ≈£î düTe÷s¡T eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\≈£î yÓTT<ä{Ï ôV≤sTTsY ø£{Ÿ nedüs¡eTe⁄‘·T+~. ôV≤sTTsY ø£{Ï+>¥ n+fÒ #ê\T _&ɶ≈£î mø£ÿ&É˝Òì uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈î£ +≥T+~. n+<äTø£ì |æ˝≤¢&ìç ôV≤sTTsY ø£{Ÿ≈î£ n‹ yÓT\¢>± n\yê≥T #˚j÷· *. yÓTT<ä{>± s¬ +&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT kÕs¡T¢ |æ˝≤¢&øç Ï ôV≤sTTsY ø£{Ÿ Ç+{Ïe<˚› #˚j·T+&ç. ‘·s¡Tyê‘· |æ˝≤¢&çøÏ ÇwüºyÓTÆq yê]‘√ ãj·T≥≈£î |ü+|æ ôV≤sTTsYø£{Ÿ #˚sTT+#·e#·TÃ. |æ˝≤¢&ÉT uÛÑj·T|ü&ç >=&Ée #˚dü÷Ô ñ+fÒ.. MTs¡T e÷Á‘·y˚T u≤>± ìj·T+Á‹+#·>\∑ s¡T. yê]ì, yê] @&ÉT|ü⁄\qT ˝£+>∑Bj·T≥+ y˚s¬ e] ‘·s+¡ ø±<äT. #˚‹˝À dæ»sY‡, ø£‹Ô e+{Ï yê{Ïì #˚ùdÔ #ê\T yês¡T @&ÉT|ü⁄ yÓTT<ä\Tô|fÒkº ÕÔsT¡ . |æ\\¢ ≈£î ≈£L&Ü m˝≤ |ü&‘ç ˚ n˝≤ ôV≤sTTsY ø£{Ÿ‡ #˚jT· &ÜìøÏ M\T˝Ò<äT. yê]øÏ ≈£L&Ü u≤uŸ, ˝Òj·TsY‡, uÖ˝Ÿ ø£{Ÿ yÓTT<ä˝…’q$ ñHêïsTT. Ms¡T dü÷ÿ\T≈£î yÓfi¢‚ |æ\\¢ ‘√ düe÷q+>± ôd˝º’ Ÿ yÓTsTTHÓHº é #˚j÷· *‡ ñ+≥T+~. nsTT‘˚, MTs¡T |æ˝≤¢&çøÏ Ç+{Ïe<˚› MTs¡T ôV≤sTTsY ø£{Ï+>¥ #˚ùdj·÷\qT≈£î+fÒ, n+<äT≈£î>±qT ø=ìï ∫{≤ÿ\T |ü]o*+#·+&ç.

ôV≤sTTsYø£{Ÿ≈£î nedüs¡yÓTÆq edüTÔe⁄\T : ˇø£ ∫qï ≥e˝Ÿ, ∫qï ôdE ’ ø£‘sÔÓ ,¡ düqïì <äTyÓ«q, ‘·&ç #˚jT· {≤ìøÏ ˙s¡T ˇø£ ÅùdŒsTT+>¥ πøHé˝À, M˝…’q+‘· ô|<ä› b˛s¡ºãT˝Ÿ n<ä›+, ôV≤sTTsY øÏ¢|ü \T. M{Ï‘√bÕ≥T n<äq+>± ˇø£ {Ï$ ˝Ò<ë ˝≤´|t{≤|t e+{ÏøÏ ñ+fÒ ≈£L&Ü |æ˝≤¢&TÉ ÅùdŒj·TsY‘√ ˙{Ïì ‘·\ô|’ #·\+¢ &ç. ˝Ò<ë <äTyÓ«q ‘·&ç #˚dæ yÓ+Á≥Tø£\T dü>±ìøÏ ø£<\ä ≈£î+&Ü ≈£Ls¡TÃ+{≤&ÉT. <äTe«+&ç. ˝Ò<ë eTT+<äT≈£î, yÓq≈£îÿ |üP]Ô>± <äTe«+&ç. ‘·\ô|’ ˙s¡T #·*¢‘˚ ø=+‘·eT+~ |æ\\¢ T @&ÉTkÕÔsT¡ . C≤Á>∑‘.Ô· |æ˝≤¢&çì uÛÑj·Tô|≥ºø£+&ç : |æ˝≤¢&ç <äèwæº eTs¡\Ã+&ç : Ç<˚ yÓTT<ä{kÏ Õ¬s‘’ ,˚ yê&çøÏ MTs¡T #˚ùd |üì $e]+#·+&ç. düs<¡ ë>± ñ+≥T+ <äq+&ç. yê&çøÏ q∫Ãq bÕ≥\T $ì|æ+#·+&ç. ˝Ò<ë yê&çøÏ q∫Ãq @<˚ì ˇø£ ø£‘sÔÓ ¡ <Û«ä ì, yÓ+Á≥Tø£\T ‘Ó– øÏ+<ä|&ü ≥ É + e+{Ï$ |æ˝≤¢&ìç uÛj Ñ T· ô|&É‘êsTT. #ê¬ø{¢ Ÿ ≈£L&Ü H√{Ï˝À ô|fÒj º T· +&ç. Çø£ <ëìì yê&ÉT ‹+≥÷ ≈£Ls¡TÃ+{≤&ÉT. n+<äTø£ì ø±s¡÷Hº é dæìe÷ #·÷|æ+∫ yÓT\¢>± MT |üì MTs¡T #˚jT· +&ç. MT |üì MTs¡T #˚ùdj·Te#·TÃ. ˇπøkÕ] m|ü⁄&É÷ dü&ÉHé>± u≤s¡“sY #Ó’sY˝À yê&çì ø£{Ï+>¥ m˝≤ #˚j·÷* : ≈£Ls√Ãô|≥ºø+£ &ç. |æ\y¢ ê&ÉT Ä+<√\q #Ó+~ uÛj Ñ T· |ü&bç ˛‘ê&ÉT. eTs√e÷s¡T MT ‘·\ yÓ+Á≥Tø£\T eTT+<äT, yÓqTø£, |üø£ÿ uÛ≤>±\T>± >∑T]Ô+∫ ˇø=ÿø£ÿ uÛ≤>∑+ e÷≥\T q$Tà MT e<ä≈› î£ sê&ÉT. ˇø√kÕ] <äTe⁄«‘·÷ #˚j÷· *. #˚dTü qÔ ï+‘· ùd|üP |æ˝≤¢&TÉ ø±s¡÷Hº é dæìe÷ #·÷dü÷HÔ ˚ ôV≤j·TsYø£{Ÿ≈£î dæ<ä∆+ #˚j·T+&ç : ñ+&Ü*. MTs¡T #˚ùd |üì ‘˚*ø£>± ñ+<äqT≈£î+fÒ, ˇø£ |æ˝≤¢&TÉ @ nuÛ´Ñ +‘·s+¡ uÛTÑ »+ #·T≥÷º ≥e˝Ÿ ø£|Œæ {°$˝À ø±s¡÷Hº é dæìe÷ #·÷|æd÷ü Ô ≈£Ls√Ãô|≥º+&ç. #Ó|üŒø£ #·ø£ÿì ôV≤j·TsYø£{Ÿ≈£î düVü≤ø£]kÕÔ&ÉT.

J&ç|ü|ü e÷$T&çø±j·T eT≥Hé ø£ØÁ e÷+kÕVü‰s¡ Á|æjT· T\≈£î yÓs¬ {’ ° e÷$T&çø±j·T eT≥Hé. eTª≥Héμã\+. ˇø£ eT≥Hé |ü~ ≈£Ls¡\ ô|≥Tº n+‘˚ kÕs¡+. |ü~+‘·\ ã\+. dæ+–˝Ÿ eT≥Hé.. f…Hé fÒd‡ºt n+<äTøπ <ëìï eTª≥Héμ n+fÒ me]¬øH’ ê &Í{Ÿ @eTT+≥T+~.

ø±e\dæq |ü<ësê∆\T : eT≥Hé : e÷$T&ç ø±j·T\T: ñ*¢bÕj·T : ø±s¡+ : ñ|ü : ø£]y˚bÕ≈£î : |üdTü |ü⁄ : eTkÕ˝≤ bı&ç :

1/2 ø¬ õ 2 (‘·s>¡ ±*) 1 (‘·s>¡ ±*) ‘·–q+‘· s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· s¬ +&ÉT s¬ eTà\T 1 #Ó+#ê 1 #Ó+#ê

eTkÕ˝≤ ø√dü+ : m+&ÉTø=ã“] ‘·sT¡ eTT: 1/2 f…+ø±sTT |ü∫Ã$T]à :6 n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº : 2 #Ó+#ê\T

‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+ : 1.

eTT+<äT>± bÕHé˝À y˚&#ç d˚ æ ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T y˚sTT+#ê*.

2. 3. 4. 5.

‘·s¡Tyê‘· n\¢+, yÓ\T¢*¢ ù|dtº y˚dæ y˚–q ‘·s¡Tyê‘·, ø£]y˚bÕ≈£î, eT≥Hé ñ|ü , ø±s¡+, |üdTü |ü⁄ y˚dæ ‘·–q+‘· ˙{Ïì b˛dæ ñ&çø+Ï #ê*. Ç|ü &ÉT eT≥Hé ñ&çøqÏ ‘·sT¡ yê‘· e÷$T&çø±j·T eTTø£ÿ\T y˚dæ ø£*|æ eT÷‘·ô|{≤º*. e÷$T&ç eTTø£ÿ\T yÓT‘·Ôã&çq ‘·s¡Tyê‘· eTkÕ˝≤ ù|dtº, >∑s¡+ eTkÕ˝≤ bı&ç ø£*|æ eT÷‘·ô|{≤º*. eTkÕ˝≤ s¡T∫ e÷+kÕìøÏ |ü≥&º ÜìøÏ düqï eT+≥MT<ä 5 ì$TcÕ\T ñ+∫ ~+#˚j÷· *. n+‘˚ e÷$T&çø±j·T eT≥Hé s¬ &û.

kÕ<Ûës¡D+>± {°$˝À #·÷dü÷HÔ ˚ ñ+{≤+. $$<Ûä s¡ø±\ Á|üø≥ £ q˝À¢ kÂ+<äs¡´ kÕ<ÛäHê˝…’q düãT“\qT #·÷dæ yê{ÏøÏ Äø£]¸+|üã&ç yê{Ïø√dü+ m+‘· K¬sÃ’ Hê düsπ yÓ∫Ã+#·&ÜìøÏ yÓqTø±&ÉsT¡ . nsTT‘˚ Á|üø≥£ q˝À¢ #·÷|æ+#˚ u≤sY k˛|t ø£+fÒ düVü≤»+>± ‘·j·Ts¡T #˚düTø=H˚≥≥Te+{Ï k˛|t‡ #ê˝≤ dü«#·ÃyÓTqÆ ≥Te+{Ï$. Á|üøè£ ‹ dæ<y∆ä TÓ qÆ ≥Te+{Ï düV≤ü » düãT“\qT ‘·j÷· s¡T #˚j·T&ÜìøÏ eTTK´+>± eT÷&ÉT s¡ø±˝…’q≥Te+{Ï |ü<ësê›\T nedüs¡+ ñ+≥T+~. n+<äT˝À yÓTT<ä{~Ï düV≤ü »yÓTqÆ ≥Te+{Ï ≈£Ls¡>±j·÷\ qT+&ç ‘êj·÷s¡T #˚dqæ ≥Te+{Ï q÷HÓ\T, ø=ã“]q÷HÓ, bÕe÷sTT˝Ÿ, Ä*yé ÄsTT˝Ÿ. Çø£ s¬ +&Ée~ düTyêdüq\T yÓ<»ä ˝Ò≥¢ ≥Te+{Ï q÷HÓ\T. ˇø£ ∫e]~ Á|üøè£ ‹ Á|ükÕ~+∫q≥Te+{Ï |ü⁄cÕŒ\T, yÓTT>∑\Z T, Ä≈£î\T, ôV≤sY“‡ eT]j·TT $‘·HÔ ê\T

Á|üø£è‹ dæ<ä∆yÓTÆq düãT“\‘√ ø±+‹e+‘·yÓTÆq #·s¡à+ M≥ìï+{Ï düyT˚ àfi¯q+‘√ ‘·j÷· s¡T #˚ùd{Ïy˚ düV≤ü » dæ<y∆ä TÓ qÆ ≥Te+{Ï düãT“. M{Ï‘√ ‘·j÷· s¡T #˚jT· Tq|ü &ÉT y˚sπ @ Ç‘·s¡ s¡kÕj·THê\qT ø£\|ü≈î£ +&Ü dü«#·Ã+¤ >± ‘·j÷· s¡T #˚kÕÔsT¡ . eTq≈£î s¬ >∑T´\sY>± e÷¬sÿ{À¢ <=]πø≥≥Te+{Ï düãT“\˝À m≈£îÿe s¡kÕj·THê\T ø£*|æ ‘·j÷· s¡T #˚jT· ã&ç ñ+{≤sTT. eTTK´+>± &ç≥s¬ +® {Ÿ düãT“\˝À ô|Á{À*j·T+, yÓ÷≥sY ÄsTT˝Ÿ, Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ eT]j·TT >±´k˛˝…’Hé e+{Ï ø£]ƒqyÓTÆq |ü<ësê∆\qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e\¢ #·sà¡ + <Óã“‹+≥T+~. eTq X¯Øs¡+˝Àì ô|<ä› nej·T+ #·sà¡ +. yê‘êes¡D+, XÊØs¡ø£ e÷s¡TŒ\øÏ nqT>∑TD+>± #·sà¡ + ≈£L&Ü e÷s¡T‘·÷ ñ+≥T+~. #·*ø±\+˝À ‘˚eT XÊ‘·+ ‘·≈î£ ÿe ne≥+ e\¢ #·sà¡ + bı&ç u≤]b˛sTT <äTs¡<,ä q\¢ã&É≥+ e+{Ï e÷s¡TŒ\T #Ó+<äT‘·T+~. Ç~ düãT“ yê&Éø+£ e\¢ Ç+ø± m+&çb˛e⁄≥≈£î neø±X¯+ ñqï+<äTe\¢ øå±s¡XÊ‘·+ m≈£îÿyÓ’ ñqï düãT“\T n‘·´edüs¡yÓTÆq|ü &ÉT e÷Á‘·y˚T yê&ç‘˚ eT+∫~. #·sêàìøÏ düV≤ü »+>±H˚ ÄeT¢XÊ‘·+ |æôV≤#Y 4.5`6 es¡≈L£ ñ+≥T+~. Bì e\¢ u≤´ø°]º j·T˝Ÿ ÇHÓŒø¤ Hå£ é qT+∫ #·sà¡ + s¡ø+åÏ |üã&ÉT‘·T+~. düs¬ q’ düãT“ yê&Éø+£ e\¢ #·sà¡ +˝Àì ‘˚eTì ì\u…≥Tºø=ì <äTs¡<\ä e+{Ï düeTdü´\T ˝Ò≈î£ +&Ü ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃ. ˇø£ m≥Te+{Ï düãT“\T #·sêàìøÏ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡yÓ÷ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. ÄeT¢‘·‘·«+, øå±s¡‘·‘·«+ ø±ì düãT“\T düVü≤»+>± ‘·j÷· s¡jT˚ ´≥≥Te+{Ï düãT“˝Ò+{À yê{Ï ñ|üj÷Ó >±˝Ò+{À #·÷<ë›+.

H˚#·Ts¡˝Ÿ Vü‰´+&é y˚T&é düãT“\T : bı&ç #·sà¡ + >∑\yê]øÏ : düV≤ü »yÓTqÆ ≥Te+{Ï düãT“\T ªy˚Tø£bÕ\‘√μ ‘·j÷· s¡T #˚kÕÔs¡T. Ä*yé q÷HÓ, |ü¢esYq÷HÓ eT]j·TT ‘˚HÓ{°>∑\qT yÓTÆq|ü⁄ e+{Ï yê{Ï‘√ ‘·j÷· s¡T #˚ùd düãT“\T. Ç$ MT X¯Øs¡+˝À ˇø£ eTè<äTyÓq’ qTqïì qTs¡T>∑TqT düèwæºdüTÔ+~. á düãT“˝À¢ wæj·÷ ˝Ò<ë ø√ø√ yÓqïqT ø£\|ü&É+ e\¢ Ç~ X¯ØsêìøÏ ˇø£ Wwü<Ûä+>±qT, e÷sTTX¯Ã¬s’»sY >±qT ñ|ü jÓ÷>∑|&ü TÉ ‘·T+~. eT] y˚Tø£bÕ\ düãT“\T? Ç$ yÓTT{ÏeT\T eT]j·TT ∫qï

∫qï eT#·Ã\T ˝≤+{Ï yê{ÏøÏ eT+<äT˝≤>∑ |üì#˚dTü +Ô ~. ej·TdüT‡ ô|ã’ &çq yê]øÏ : ej·TdüT‡ô|’ ã&˚ yê]øÏ >√<ÛäTeT\‘√ ‘·j·÷s¡T #˚ùd |æ+&ç, neø±&√ eT]j·TT ÄsêZHé ÄsTT˝Ÿ‘√ ‘·jT· s¡T #˚dqæ ≥Te+{Ï düãT´\T u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êsTT. #·s¡à+˝À u≤´ø°º]j·÷‘√ b˛sê&É{≤ìøÏ, #·s¡à+ düTìï‘·+>± ‘·j÷· s¡e&ÜìøÏ Ç~ u≤>± |üì#˚dTü +Ô ~. õ&ÉT¶ #·sêàìøÏ : õ&ÉT¶ #·sà¡ ‘·‘«· + ø£\yês¡T düV≤ü »yÓTqÆ ≥Te+{Ï ˝≤yÓ+&És,Y #·y÷Ó $T˝Ò eT]j·TT ~∏y÷Ó {° Á{° ÄsTT˝Ÿ e+{Ï‘√ ‘·j÷· s¡T #˚dqæ düãT“\qT ñ|üj÷Ó –+#·≥+ e\¢ õ&ÉT¶ #·s¡à+ Á|üø±X¯e+‘·+>± ø£ì|ædüTÔ+~. #·s¡à+˝Àì m≈£îÿ õ&ÉT¶qT ‘=\–+#·&ÜìøÏ Ä≈£î|ü#÷ eT{Ϻ ˝Ò<ë |æ+ø˘ eT{Ï‘º √ ‘·j÷· s¡T #˚dqæ ≥Te+{Ï düãT“\qT ñ|ü jÓ÷–+#ê*.

düVü≤»dæ<ä∆+>± ‘·j·÷¬s’q≥Te+{Ï düãT“\ ñ|üjÓ÷>±\T : düV≤ü »+>± ‘·j÷· s¬ q’ ≥Te+{Ï düãT“˝À¢ &Ó&é d” eT{Ïìº ñ|üj÷Ó –kÕÔsT¡ . á eT{Ï˝º À Çs¡y’Ó s¡ø±˝…q’ ≥Te+{Ï KìC≤\T ø£*– ñ+{≤sTT. n+‘˚ø±<äT Ç+<äT˝À Ç+ø± Äs√>∑´ø£sy¡ TÓ qÆ Á|üø±•+#˚ #·sêàìøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ ≥Te+{Ï _6, _12 eT]j·TT Ç $≥$TqT¢ Ç+<äT˝À |ü⁄wüÿ\+>± ñ+{≤sTT. M{Ïì ñ|üj÷Ó –+#·≥+ e\¢ #·sà¡ + bı&Éu≤s¡˙j·T≈£î+&Ü m|ü &ÉT ‘˚eT>± ñ+#˚+<äT≈£î ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+~. –¢d]ü Hé eT]j·TT e÷sTTX¯Ãs¬ õ’ +>¥ düãT“\T #·sêàìï bı&çu≤s¡˙j·T≈£î+&Ü ñ+#·&ÜìøÏ, $≥$THé düãT“\T eTq X¯Øs¡+˝À $≥$TqT¢ |üP]+#·{≤ìøÏ ` Ábı{°Hé düãT“\T eTq #·sà¡ +˝À Ábı{°H\é qT |üP]+#·{≤ìøÏ ø¬ |òH” é düãT“\T kÕïq+ ‘·sT¡ yê‘· Áô|wò >t ± ñ+&É{≤ìøÏ düHÅé dÿ” Hé düãT“\T eTq #·sà¡ + m+&É˝À q\¢ã&É≈î£ +&Ü ñ+&É{≤ìøÏ Çìï s¡ø±\T>± ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·THêïsTT.

Ç+{À¢ ∫ìï ∫ìï Á|üe÷<ë\qT n]ø£≥º&É+ m˝≤...?

kÕ<Ûës¡D+>± Ç\T¢qT n+<ä+>±, kÂø£s´¡ e+‘·+>± ì]à+#·>±H˚ dü]b˛<äT. Á|üe÷<ä ìyês¡D #·s´¡ \T #˚|≥ ü &º +É ≈£L&Ü m+‘√ eTTK´+, kÕïHê\ >∑~˝À bò˛s¢ Y ‘˚eT>± ñ+fÒ ø±\TC≤] |ü&≥ É + U≤j·T+. n+<äTøπ kÕïHê\ >∑~˝À ˙s¡T mø£ÿ&Ü ì\e≈£î+&Ü, ãj·T{ÏøÏ b˛j˚T˝≤ yê\T>± ì]à+#ê*. Ç+{Ïì Á|üe÷<ä s¡V≤æ ‘·+>± r]Ã~<ä&› ÜìøÏ ø=ìï dü÷#·q\T MTø√dü+... u≤‘Ys¡÷yéT˝À : u≤‘Y ≥uŸ˝À ∫qï |æ\¢\qT ˇ+≥]>± e~*b˛≈£L&É<äT. |æ\¢\T Ä ˙{Ï˝À Ä&É≥+‘√bÕ≥T, ˙fi¯¢qT ‘ê>∑&É+ ˝Ò<ë ˙fi¯¢˝À eTTq>∑&+É e+{Ï |üqT\T #˚kÕÔsT¡ . ø=ìï dü+<äsê“˝À¢ ÁbÕD+ MT<ä≈î£ ‘Ó#T· Ã≈£î+{≤s¡T. eTTK´+>± kÕïHê\ >∑~˝À cÕ+|üP\T, ˝ÀwüqT¢, k˛|t\qT |æ\¢\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·e<äT.› u≤‘Y ≥uŸqT+∫ áJ>±

ãj·T≥≈£î e#˚Ã+<äT≈£î ≥uŸ düMT|ü+˝À Á–uŸ u≤sY‡ nedüs+¡ . ø£s¬ +{Ÿ Ks¡Tà ‘·>T∑ ‘Z T· +~ ø£<ë nì sêÁ‹ y˚fi˝¯ À¢ ˝…≥’ T y˚jT· ≈£î+&Ü u≤‘Ys÷¡ yéT˝ÀøÏ yÓfi¢‚ kÕVü≤dü+ #˚j·Te<äT›. HêHédæÿ&é (C≤s¡ì) e÷´{Ÿ\qT u≤‘Y s¡÷yéT˝À y˚dTü ø√e&É+ #ê˝≤ eT+∫~. yê≥sY V”≤≥s¡T,¢ Ç‘·s¡ $<äT´‘Y |ü]ø£sê\qT u≤‘Y≥uŸ, wüesY ù|d¢ ,t dæ+ø˘\qT <ä÷s¡+>± @sêŒ≥T #˚j÷· *. e+≥ >∑~˝À : n‘·´+‘· eTTK´yÓTÆq Á|ü<˚X¯+ e+≥>∑~. eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\T m≈£îÿe düeTj·T+ >∑&ùç | Á|ü<X˚ +¯ ≈£L&Ü e+≥>∑<.˚ ø±ã{Ϻ ‘·|Œü ≈£î+&Ü ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. n–Zô|f…º\T, ˝…’≥s¡¢qT ˝≤ø˘¶ ø±´_HÓ{Ÿ˝ÀH˚ ñ+#ê*. øÏ#HÓ é HÓ|’ \tò qT dæ+ø˘˝À |ü&ù˚ d,Ô bÕÁ‘·\T ‘√y˚T≥|ü⁄&ÉT #˚‹øÏ ‘·–* ø√düT≈£îH˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. ø£qTø£ yê{Ïì nìï y˚fi˝¯ ≤ HÓ|’ tò >±s¡T˝¶ À¢H˚ ñ+#ê*. e+{ ø±≈£î+&Ü eTπs >∑~˝ÀHÓH’ ê

ñ+#·Tø√yê*. >∑<äT\qT X¯óÁuÛÑ|üs¡#·&ÜìøÏ ñ|ü jÓ÷–+#˚ s¡kÕj·Tq Á<äyê\qT ˝≤ø˘¶ πø_HÓ{Ÿ˝À uÛÁÑ <ä|sü #¡ ê*. M{Ïì |æ\\¢ ≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+#· ≈£L&É<Tä . eT+≥\qT ÄπsŒ ô|s’ò Y mø˘‡{Ï+–«wüsqY T øÏ#HÓ ˝é À ñ+#ê*. Á|òCæ ŸqT eTØ >√&É≈î£ Äì+∫ ô|≥ºe<äT.› ø£+Áô|wüsY qT+∫ e#˚à y˚&>ç ±* b˛e&ÜìøÏ ø±düÔ U≤∞ e<ä˝≤*. |ü&øÉ £ >∑~˝À : |ü&øÉ £ >∑~˝À m|ü &É÷ <Û÷ä eTbÕq+ #˚jT· e<äT.› k˛àø˘ n˝≤s¡yTé @sêŒ≥T #˚j÷· *. ø±¬sŒ≥T¢, s¡>T∑ \Z øÏ+<ä qT+∫ ø£s¬ +≥T yÓs’ T¡ ¢ @sêŒ≥T #˚jT· e<äT.› |òØü ï#·sY n+#·T\T ø√D≤ø£s+¡ ˝À ø±≈£î+&Ü >∑T+Á&É+>± ñ+&Ü*. s¡÷yéT V”≤≥sY ñqï≥¢sTT‘˚ <äT|üŒ≥T¢, ø£s¬ qº T¢, Ç‘·s¡ eÅkÕÔ\qT V”≤≥sY≈î£ ø£˙dü+ eT÷&ÉT n&ÉT>∑T\ <ä÷s¡+˝À ñ+#ê*. ø±´+&ç˝Ÿ‡ n–Zô|f…\º T |æ\\¢ ≈£î n+<˚≥T¢ ø±≈£î+&Ü ø=+#Ó+ m‘·T˝Ô À ñ+#·Tø√yê*. |æ\¢\ >∑~˝À : øÏ{Ïø°\ <ä>∑Zs¡ |òüØï#·sY ñ+ &É≈L£ &É<Tä . |òØü ï#·sY n+#·T\T yÓTTq<˚* ñ+&Ésê<äT. bıs¡u≤≥Tq ‘·–*Hê >±j·T|ü&≈É î£ +&Ü ñ+&˚+<äT≈£î n+#·T\T >∑T+Á&É+>± ñ+&Ü*. ø£s¬ qº T¢, eÅkÕÔ\qT ø£s¬ +≥T ˝…{’ Ÿ≈î£ kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· m≈£îÿe <ä÷s¡+˝À ñ +#ê*. u≤>± ãs¡TyÓq’ ˝Ò<ë ‘˚*ø¬ q’ edüTeÔ ⁄\T, |ü–*b˛j˚T edüTeÔ ⁄\qT |æ\\¢ >∑~˝À ñ+#·e<äT.› cÕø˘ Á|òPü |òt dæ«#Y\H˚ @sêŒ≥T #˚sTT+#·Tø√yê*. yÓT≥¢ ÁøÏ+<ä : yÓT≥T¢ nìï y˚fi˝¯ ≤ bı&ç>± ñ+&˚≥T¢ #·÷&É+&ç. ˇø£y˚fi¯ ‘·&çùdÔ yÓ+≥H˚ ‘·T&ç#˚j·÷*. yÓT≥T¢ düŒwü+º >± ø£ìŒ+#˚˝≤ ˝…{’ +Ï >¥ ñ+&Ü*. yÓT≥¢ yÓTT<ä{À¢ >±˙, ∫es¡˝À¢ >±˙ π>≥T ñ+&É&É+ ÁX‚jT· düÿs¡+. yÓT≥¢≈î£ Çs¡TyÓ|’ ⁄ü ˝≤ Vü‰´+&é s¬ sTT*+>¥ ñ+fÒ eT+∫~.

ø£+|üP´≥s¡T¢ ˝≤´|t{≤|t\T m≈£îÿeø±\+ eTHêï\+fÒ..! kÕ<Ûës¡D+>± Ç|ü &ÉT Á|ü‹ Ç+{À¢ ø£+|üP´≥s¡T¢, yÓTTu…’˝Ÿ bò˛qT¢, msTTsY ≈£L\s¡¢ $ìjÓ÷>∑+ m≈£îÿyÓ’ b˛sTT+~. nsTT‘˚ yê&Éø+£ ô|]π> ø=~› &çe÷+&é ô|s¡T>∑T‘√+~. ø=ìï eTìï¬øq’ $ $\TyÓ≈î£ ÿyÓq’ , ø=ìï n‹‘·≈î£ ÿe <Ûsä øπ¡ <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. nsTT‘˚ yê{Ï yê&Éø+£ ˝À yÓTfi¯≈î£ e\T bÕ{Ï+#·øb£ ˛‘˚ $<äT´‘·TÔ #ÛêØ®\‘√ _\T¢\T yÓ÷‘ÓøÿÏ b˛yê*‡+<˚. Çfi¯fl˝À $$<Ûä m\Åø±ºìø˘ yê&Éø±ìøÏ ‘√&ÉT M{Ï $qjÓ÷>∑eT÷ m≈£îÿe ne«&É+‘√ e#˚à ø£s¬ +{Ÿ _\T¢ ≈£L&Ü >∑TuÛ\Ò TeTì|ædTü +Ô ~. n≥Te+{Ï düeTj·T+˝À Ks¡TÃì n<äT|ü⁄˝À ô|≥Tº≈î£ H˚ ø=ìï dü÷#·q\T nqTdü]ùdÔ ‘·|Œü ≈£î+&Ü Ä<ë #˚jT· e#·TÃ. 1. eTTK´+>± Ç+{À¢ |üì#˚ùd≥|ü &ÉT ø£+|üP´≥sY MT<ä #·Ts¡T>±Z |üì #˚jT· &É+, ‘·sT¡ yê‘· #·≥T≈£îÿq ˝Ò∫ yÓ[flb˛e≥+, eT∞¢ Ç|ü &˚ e∫à |üì#˚dTü ≈£î+{≤+ ø£<ëì nqTø√e&É+ kÕ<Ûës¡D+>± »s¡T>∑T‘·T+~. n~ dü]ø±<äT. ø£+|üP´≥sY yê&Éø+£ ‘·|Œü ìdü]>± wü{Ÿ&ÍHé #˚j÷· *. ‘·s#¡ ÷· n˝≤ #˚ùdÔ bÕ&Ée⁄‘·T+<äqï~ nb˛Vü≤ e÷Á‘·yT˚ . ìC≤ìøÏ eTìïø£ ø±\+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. 2. n+<äyÓTÆq Åd”ÿHé ùdesY n+<äs¡÷ #·÷kÕÔs¡H˚ e~˝ÒXÊ+ nq&ÉeT÷ dü]ø±<ä+&√jYT..! <ëìe\¢ #ê˝≤ $<äT´‘Y eè<Ûë nsTTb˛‘·T+~. ø=ìï >∑+≥\T n˝≤ e~˝ÒùdÔ Ks¡TÃj˚T´ X¯øÏÔ.. s√»+‘ê z ]Á|òæõπs≥sY q&É|&ü ÜìøÏ ø±yê*‡q $<äT´‘·T‘Ô √ düe÷q+. 6. HêD´‘· ø£*–q msTTsY ø£+&ûwqü sY ‘=* ns¡>+∑ ≥˝ÀH˚ >∑~ì #·\㢠]∫ 3. eTØ ∫qïbÕ{Ï $sêe÷ìπø wü{Ÿ &ÍHé #˚jT· &É+ m+<äT≈£L nqT≈£î+fÒ Vü‰sTTq+~düT+Ô ~. ‘·sT¡ yê‘· #ê\ùd|ü⁄ n~ #·\>¢ ±H˚ ñ+≥T+~. n+<äTøπ e÷ì≥sYì ø£fj ºÒ ÷· *. Ç˝≤ #˚ùdÔ dü>+∑ $<äT´‘Y Ä<ë ne⁄‘·T+~. |ü]ø£s+¡ ˝Àì f…eÆ TsYøÏ 30 ì$TcÕ\H˚ neTsêÃ*. Ç+{Ï #·T≥÷º #Ó≥T¢, m+<äTø£+{≤sê? ø£+|üP´≥sY $ìjÓ÷–+#·Tø=H˚ X¯ø˝ÔÏ À dü+>∑+ e÷ì≥πs bı<ä\T.. &Üu≤\ô|’ s¡÷|òt >±¬sH¶ \é qT ô|+#·&+É ø±yê*‡q+‘· Äøχ»Hé ñ|üj÷Ó –+#·T≈£î+≥T+~ ø£qTø£. ø£+|üP´≥sY, e÷ì≥sY, ø±|”jT· sY.. n+<äT‘·T+~. <ë+‘√ @d”\T ‘·«s¡>± >∑<Tä \ì #·\㢠s¡TkÕÔsTT. düTe÷s¡T M{ÏøÏ d”¢|t yÓ÷&é Ä|ü¸Hé ñ+fÒ ‘·|üŒìdü]>± ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê*. q\uÛ’… XÊ‘·+ $<äT´‘Y Ks¡Tà ‘·>T∑ ‘Z T· +~. Bì e\¢ q\uÛ’… XÊ‘·+ $<äT´‘Y Ä<ë ne⁄‘·T+~. 7. @d” 25 &çÁ^\ e<ä› kÂø£s´¡ e+‘·+>± ñ+≥T+~. ø±˙ #ê˝≤eT+~ y˚d$ü 4. ˝≤´|t{≤|tì ñ|üj÷Ó –+#·Tø=qï ‘·sT¡ yê‘· #ê˝≤ eT+~ #Ûês¡s® ìY n˝≤π> nq>±H˚ y˚&ç m≈£îÿeì, |ü<ì›Ó $T~, |ü+<=$Tà~ e<ä› ô|&ÉT‘·T+{≤s¡T. |ü>¢ ¥ uÀs¡T\¶ øÏ ñ+#˚kÕÔsT¡ . Ä düeTj·T+˝Àq÷ n~ $<ä´‘Yì d”«ø£]düT+Ô <äì á &çÁ^\T ‘·>π Z ø=B› $<äT´‘Y yê&Éø+£ ô|s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤ø±ø£ @d”ì Á>∑Væ≤+#ê*. Ç˝≤ nj˚T´ eè<Ûë HÓ\KTs¡T˝À MT _\T¢ì ‘·&çdæ bÕ‹ø£ &çÁ^\ e<˚› ñ+∫, bòÕ´Hé y˚dTü ≈£î+fÒ Ç+#·T$T+#·T |ü<ì›Ó $T~ yÓ÷|ü&j É T˚ ´≥T¢ #˚dTü +Ô ~. ˇø£ÿ˝≤´|t{≤|t $wüjT· +˝ÀH˚ ø±<äT.. ôd˝Ÿb˛ò Hé, &çÁ^\ e<ä› qT+#˚ #·\<¢ qä y˚T bı+<ä>\∑ T>∑T‘ê+. &çõ≥˝Ÿ ¬øyÓTsê\øÏ ñ|üjÓ÷–+#˚ #Ûês¡®s¡¢ $wüj·T+˝Àq÷ á C≤Á>∑‘·Ô 8. yê{Ï˝À¢ì |òæ\ºs¡¢ì Á|ü‹HÓ˝≤ X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&É+ e\¢ eTTô|ò’Œ XÊ‘·+ Ks¡Tà ø£∫Ñ·+>± bÕ{Ï+#ê*. ‘·>T∑ ‘Z T· +~. øÏ{øÏ \° ≈£î, >±¢dTü \≈£î {Ï+f…&é >±¢dTü n+fÒ q\¢ì |üP‘·˝≤+{Ï 5. n˝≤π> @dæ\ $wüj·T+˝Àq÷ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*‡+<˚ : bòÕ´Hé <ëìï y˚jT· &É+ e\¢ eTTô|Œ’ XÊ‘·+ $<äT´‘Y Ä<ë ne⁄‘·T+~. @d” y˚XÊø£ yê&Éø±ìøÏ >∑+≥øÏ Çs¡y’Ó qT+∫ Çs¡y’Ó ◊<äT ô|d’ \ü T Ks¡ÃsTT‘˚ @dæøÏ ‘·\T|ü⁄\T, øÏ{Ïø°\T ‘·s¡#·÷ rdæ, eT÷j·T&É+ e\¢ uÀ˝…&ÉT X¯øÏÔ eè<∏ë >∑+≥øÏ Äs¡T s¡÷bÕj·T\ es¡≈î£ $<äT´‘Y Ks¡Ãe⁄‘·T+~. nsTT‘˚ ∫s¡T ne⁄‘·T+~. yê≥+‘·≥y˚ Ä–b˛j˚T (Ä{Ày˚T{Ïø˘ f…+|üsπ #·sY ø£{≤|ò)t C≤Á>∑‘\Ô· ‘√ ø=+‘· Ä<ë #˚jT· e#·TÃ. bòÕ´Hé y˚dæ >∑~ì M˝…q’ +‘· es¡≈î£ kÂø£s´¡ + ñqï yê{Ïì m+#·T≈£î+fÒ eT+∫~. ˝…≥ ’ T¢, {°$ ôd≥T¢ e+{Ï #·\㢠s¡#ê*. n+‘·ø+£ fÒ eTT+<äT, ‘·\T|ü⁄\T, øÏ{øÏ \° T ‘Ós∫¡ ñ+#·&+É y˚&ç yÓ\Te]+#˚ |ü]ø£sê\ì @d”\≈£î <ä>sZ∑ >¡ ± ñ+∫‘˚ yê{Ï˝À ñ+&˚ e\¢ ˝À|ü\Tqï y˚&>ç ±* ãj·T≥≈£î b˛sTT #·\>¢ ±* ˝À|ü*ø=düT+Ô ~. Ä{Ày˚T{Ïø˘ ôdq‡s¡T¢ >∑~ #·\<¢ Hä êìï Á>∑V≤æ +#·˝øÒ £ m≈£îÿe>± |üì#˚kÕÔsTT. n|ü &ÉT @dæì ÁbÕs¡+_ÛùdÔ >∑~ ‘·«s¡>± #·\㢠&ÉT‘·T+~. Ks¡Tà ô|s¡T>∑T‘·T+~. uÒ; dü+s¡øDå£ m˝≤? uÒ_øÏ ÄVü‰s¡+>± @+ ô|{≤º*. m|ü⁄&ÉT ô|{≤º*, m˝≤ ô|{≤º*, uÒ_øÏ kÕïq+ m˝≤ #˚sTT+#ê*. uÒ; düs¬ q’ ìÁ<ä b˛‘√+<ë? ˝Ò<ë? uÒ_øÏ sê´ôwdt eùdÔ @+ #˚j·÷* e+{Ï dü+<˚Vü‰\T ø£ \ T>∑ T ‘· T +{≤sTT. uÒ ; |ü ⁄ ≥º > ±H˚ ‘· * ¢ b Õ\T n‘· ´ edü s ¡ + , ‘· * ¢ b Õ\qT ‘· q dü ú H ê\qT+&ç ‘ê–+#·≥+ n\yê≥T #˚j÷· *. B+‘√ bÕ\˝Àì

uÒ_ ô|+|üø+£ ô|’ ø=ìï ∫{≤ÿ\T s√>∑ìs√<Ûøä £ |ü<ësê∆\ eT÷\+>± yê´<ÛTä \T sê≈£î+&Ü ø±bÕ&Éã&ÉT‘·T+~. yê] yÓT<ä&TÉ m<äT>∑T<ä\qT ã{Ϻ yê] Ä≥\≈£î u§eTà\T ø=Hê*. uÒ; ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=\~ yê] nedüsê\T ≈£L&Ü e÷s¡T‘·T+{≤sTT. uÒ_øÏ dü+ã+~Û+∫q düe÷#ês¡eT+‘ê, Ç+{Ï˝Àì ô|<ä\› T, ø=‘·>Ô ± ‘·*¢ nsTTq yê]øÏ ‘Ó\T|ü⁄‘ês¡T. ˝Ò<ë Vü‰dæŒ≥˝Ÿ qs¡T‡\T ≈£L&Ü ø=+‘·yT˚ s¡≈î£ •ø£Då ÇkÕÔsT¡ . H˚{sÏ √E˝À¢ Á|ü‹#√{≤ \uÛ´Ñ eTj˚T´ |æ\\¢ ô|+|üø+£ ô|’ |ü⁄düøÔ ±\T, ø=‘·Ô »+≥\≈£î m+‘√ düV‰ü j·Tø±]>± ñ+{≤sTT.


  

 



                                     



  



                            

                                               

 

                                      

                                                 

 



                                                                     



                                                            





                                     



                    



         

                                       





                        

                          



 

                                                                                                     

                               


4

>∑T+≥÷s¡T eT+>∑fi¯yês¡+

p˝…’ 23

2013

Ä>∑düTº 2 qT+&ç ñbÕ<Ûë´j·TT\ ÄeTs¡D ìsêVü‰ Bø£å $»j·Tyê&É,\;“ù|≥, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : 010 |ü<äT›ô|’ ø±s=ŒπswüHé ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î J‘ê\T #Ó*¢+#·≈£î+fÒ Ä>∑düTº 2 qT+&ç ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ñbÕ<Ûë´j·T ◊ø£´ ø±sê´#·s¡D dü$T‹ Hêj·T≈£î\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düuŸø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·Te<ä› yês¡T #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T k˛eTyêsêìøÏ 7e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. dü+<äs¡“¤+>± @◊yÓ’m|òt sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T qe˙‘·+ kÕ+ã•esêe⁄, @|” yÓ’mdtÄsY {°#·sY‡ düe÷K´ #Ó’s¡àHé ¬ø. zãT˝≤|ü‹ Bøå± •_sêìï dü+<ä]Ù+∫ ‘·eT dü+|üPs¡í eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. qe˙‘·+ kÕ+ã•esêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕúìø£ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MTì ‘·bÕŒs¡Hêïs¡T. ‘·ø£åD+ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫, $»j·Tyê&É, $XÊK≥|ü≥ï˝À ñqï á düeTdü´ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü\Te⁄s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áHÓ˝≤Ks¡T˝À>± Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ì m&É\ ôV’≤Á<ëu≤<é˝Àì Ç+~sêbÕsYÿ e<ä› ñbÕ<Ûë´j·TT\T ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø.C≤*¬s&ç¶, ùwø˘ Ç+‹j·÷CŸ, ¬ø.eT*¢ø±s¡T®q¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø={ϺeTTø£ÿ\ Á>±eT+˝À z≥T y˚j·T≈£î+fÒ s¡÷.20 y˚˝≤!!! ø£+∫ø£#·s¡¢, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢˝À |ü+#êsTTr mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï ø£+∫ø£#·s¡¢ eT+&É\+˝Àì ø={ϺeTTø£ÿ\ Á>±eT+˝À z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑô|fÒº+<äT≈£î Á|ü<Ûëq bÕغ\T &ÉãT“\qT ˙fi¯¢ ÁbÕj·T+>± Ks¡Tà #˚düTÔHêïs¡T. 2900 eT+~ z≥s¡T¢ ñHêï Á>±eT+˝À md”º\T 650, ;d”\T 870, md”‡\T 90, zd”\T 1300 eT+~ ñHêïs¡T. bÕغ˝À¢ b˛{° nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£î≥T+ã+˝À 5 z≥T¢ y˚j·T≈£î+fÒ \ø£å s¡÷bÕj·T\T q»sêHê ÇkÕÔeT+≥÷ nuÛÑ´s¡Tú\T Á|üø£{Ï+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+fÒ z≥T≈£î s¡÷.20 y˚\T |ü\T≈£î+~. Ç+<äT≈£î z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î Á>±eT+ qT+∫ y˚πs }s¡T yÓfi≤¢\ì ìã+<Ûäq ô|≥º&É+ $X‚wü+. nuÛÑ´s¡Tú\T &ÉãT“, eT<ä´+ yÓ<ä»\T¢‘·÷ >∑<Ó› mπøÿ+<äT≈£î eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]+#·&É+‘√ b˛{° rÁe ‘·s¡yÓTÆ+~. Á|ü<Ûëq+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ø±+Á¬>dt, yÓ’mdtÄsYd”|” bÕغ\ eT<Ûä´ b˛{° ñ‘·ÿ+sƒ¡>± e÷]+~.

|òüTq+>± >∑Ts¡TbÂs¡í$T |üP»\T $»j·Tyê&É,dü‘·´Hêsêj·TD|ü⁄s¡+, E˝…’22 (ø±ø£rj·T) : >∑es¡ïsYù|≥ ñ&Ü ø±sê´\j·T+ e<ä› y˚+#˚dæ ñqï l wæض Hê>∑kÕsTTu≤u≤ yê] eT+~s¡+˝À k˛eTyês¡+ düT<ÛëkÕ«$T Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡TbÂs¡í$T y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT. düs¡«eT‘· Á>∑+<∏ë\T, $wüßí düVü≤ÁdüHêeT bÕsêj·TD≤\T #˚j·T&É+‘√bÕ≥T u≤u≤ HêeT dü+ø°s¡Ôq\T, uÛÑ»q\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ù|<ä\≈£î, nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹~∏>± ôd+Á≥˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z XÊdüqdüuÛÑT´\T eT˝≤¢~ $wüßí bÕ˝§Zì $X‚wü|üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düT<ÛëkÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ >∑Ts¡Tyês¡+ Ä\j·T+˝À u≤u≤≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì, á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T bÕ˝§Zì u≤u≤ ÄodüT‡\T bı+<ë\ì ø√sês¡T.

q>∑s¡+˝À Á|üj·÷D+ ÁbÕDdü+ø£≥+ $»j·Tyê&É,E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : q>∑sêìï yÓìdt q>∑s¡+>± r]Ã~<äT›‘êeTì bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T,q>∑s¡Á|ü»\≈£î nìï kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔeT+≥÷ eTT>∑TZs¡T XÊdüqdüuÛÑT´\T #˚dæq yê>±›Hê\T Á|ü»\ bÕ*≥ XÊbÕ\T>± e÷sêsTT. ∫qïbÕ{Ï esê¸ìπø q>∑s¡+˝Àì s√&É¢˙ï »˝≤XÊj·÷\T>± e÷] yêVü≤q #√<ä≈£î\ düVü≤Hêìï |üØøÏådüTÔHêïsTT. eTT+|ü⁄≈£î >∑Ts¡j˚T´ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü<Ûëq+>± bÕ‘·ãd”Ô, ôd+Á≥˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì yÓTTÁ˝≤»|ü⁄s¡+, ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì u…+õdü]ÿ˝Ÿ ÁbÕ+‘ê\T ∫qT≈£î |ü&ç‘˚ »˝≤XÊj·÷\T>± eTs¡T‘·THêï, n~Ûø±s¡T\T>±ì, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeT+. >∑‘· |ü~ s√E\T>± q>∑s¡+˝À ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\T≈£î yÓTTÁ˝≤»|ü⁄s¡+, C…$Tà#Ó≥Tº ôd+≥sY, 5e HÓ+ãs¡T s¡Vü≤<ë], bÕ‘·ãd”Ô˝Àì $+∫ù|≥, ∫{Ϻq>∑sY, uÛÑe˙|ü⁄s¡+, πø<ëπsX¯«]ù|≥, bÕ‘· sê»sêCÒX¯«]ù|≥, nõ‘Ydæ+>¥ q>∑sY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛ≤Ø>± es¡¸+ ˙s¡T ì*b˛‘√+~. Ç{°e\ y˚dæq s√&É¢˙ï HêD´‘ê ˝À|ü+ ø±s¡D+>± >∑T+≥\T>± e÷sêsTT. B+‘√ yêVü≤q #√<ä≈£î\‘√bÕ≥T bÕ<ä#ês¡T\T ôd’‘·+ rÁe

Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ì‘·´+ n~Ûø±s¡T\T |üs¡´{Ï+#˚ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü»\T Çã“+~|ü&ÉT‘·THêï yês¡T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ e&É÷¶s¡+>± ñ+~. q>∑s¡+˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] bÕ\q˝À ôd’‘·+ s√&ÉT¢ á

Äغd” ø°]Ô Á|ü‹wüº\qT ÇqTeT&ç+|ü#˚j·÷*

eTT–dæq XÊø£+ãØ ñ‘·‡yê\T

$»j·Tyê&É, Ç+Á<äø°˝≤Á~, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : Ç+Á<äø°˝≤Á~ô|’ yÓ*dæq »>∑Hêà‘·qT XÊø£+ãØ>± á eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T y˚˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T <ä]Ù+#·Tø=ì ‘·]+#ês¡T. Ç+Á<äø°˝≤Á~ l <äTsêZeT˝Ò¢X¯«s¡kÕ«$T <˚ekÕúq+ n+‘·{≤ ≈£Ls¡>±j·T\‘√ n\+øÏ]+#ês¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ+ s√Eø£+fÒ ¬s+&√ s√C…’q Ä~yês¡+ ôd\e⁄ ~q+ø±e&É+‘√bÕ≥T düs¡dü«r<˚$ »qàqø£åÁ‘·yÓTÆq eT÷˝≤qø£åÁ‘·+, ∫e]s√E k˛eTyês¡+ uÛÑ≈£îÔ\T <ä÷s¡ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç uÛ≤Ø>± ‘·s¡*e#êÃs¡T. B+‘√ Ç+Á<äø°˝≤Á~ n+‘·{≤ |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. $$<Ûä s¡ø±˝…’q |ü+&ÉT¢ ≈£Ls¡>±j·T\‘√ <äTs¡ZeTàqT n\+ø£]+#·&É+‘√bÕ≥T Ä\j·T+ n+‘·{≤ s¡+>∑T,s¡+>∑T\ ≈£Ls¡>±j·T\‘√ n\+ø£]+#·&É+‘√ ø=‘·Ô |ü⁄+‘·qT dü+‘·]+#·Tø=+~. ôV’≤Á<ëu≤<é qT+∫ nH˚ø£ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T uÀHê\‘√ $#˚Ãdæ düeT]Œ+#·T≈£îHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ø√˝≤{≤\T, uÒ‘êfi¯ qè‘ê´\T, kÕ+Á|ü<ëj·T qè‘ê\T uÛÑ≈£îÔ\qT $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. <äTs¡ZeTàqT <ä]Ù+#·T≈£îqï Á|üeTTKT\T. Ç+Á<äø°˝≤Á~ô|’ø=\TyÓ’ ñqï <äTs¡ZeTàqT <˚yê<ëj·TXÊK eT+Á‹ dæ.sêeT#·+Á<äj·T´, Á|üeTTK dæ˙ q≥T\T sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£sê´s¡∆+ s¡÷.15 \ø£å\‘√ ôw&é @sêŒ≥T #˚kÕÔqì Ä\j·T n~Ûø±s¡T\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT y˚Ts¡≈£î Hê\T>√ $&É‘·>± s¡÷.5 \ø£å\ #Ó≈£îÿqT áy√ lìyêdt Á|üuÛ≤ø£sY≈£î n+<äCÒXÊs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ Äj·Tq s¡÷.13 \ø£å\T Ç#êÃs¡T. $T–*q ¬s+&ÉT \ø£å\T ‘·«s¡˝À n+<äCÒkÕúqì ‘Ó*bÕs¡T. yê]øÏ Ä\j·T eTsê´<ä\‘√ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ neTàyê] ∫Á‘·|ü{≤ìï, rs¡ú Á|ükÕ<ë\qT n+<äCÒXÊs¡T.

$»j·Tyê&É,eHé{ÖHé, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : <˚X¯+˝Àì Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î n~Ûø£XÊ‘·+ ùde\+~+#˚ sêÁwüº s√&é s¡yêD≤ dü+düÔ˝Àì ø±]à≈£î\T ‘·eT $<ÛäT\T\qT m]– Á|üe]Ô+∫, dü+düú≈£î ø°]Ô Á|ü‹wüº\T rdüT≈£îsêyê\ì q>∑s¡ b˛©düT ø£$TwüqsY _.lìyêdüT\T ù|s=ÿHêïs¡T. ø£ècÕíØõj·THé Á|üe÷<ä s¡Væ≤‘· yês√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± ñ‘·ÔeT Á&Ó’es¡¢≈£î nyês¡T¶\ ø±s¡´Áø£eT+ k˛eTyês¡+ |ü+&ç{Ÿ HÓÁVüA ãùdºwüHé˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚Ãdæq Äj·Tq eTT+<äT>± CÀ´‹ Á|ü»\«q #˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡ |ü]~Û˝Àì 75 øÏ˝À MT≥s¡¢˝À s√&é Á|üe÷<ä+˝À s√E≈£L ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<äT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. dæã“+~ ‘·eT $<ÛäT\qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤ùdÔ Äغd” ”Ä<ëj·T+ ô|+bı+<äT‘·THêïs¡T. dü+düú≈£î b˛©düT düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T m|ü⁄Œ&É÷ ñ+{≤j·Tì, ñ<√´>∑T\T ≈£L&Ü b˛©düT\≈£î düVü≤ø£]+∫, yêVü≤Hê\qT ìØí‘· Á|ü<˚XÊ˝À¢H˚ ì\bÕ\ì dü÷∫+#ês¡T. ø£ècÕí Øõj·THé ÄsYm+ düTπswt≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üe÷<ä s¡Væ≤‘· yês√‘·‡yê˝À¢

uÛ≤>∑+>± 31 eT+~ Á&Ó’es¡¢≈£î nyês¡T¶\T n+<äCÒXÊeTHêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ ø£+fÒ á dü+e‘·‡s¡+ Á|üe÷<ë\T ‘·≈£îÿyÓ’Hê eTs¡D≤\T ô|]>±j·THêïs¡T. 45 dü+e‘·‡sê\T <ë{Ïq Á&Ó’es¡¢≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. |òæ{ŸHÓdt˝Òìyê]ì ˝…’{Ÿ C≤uŸ\≈£î |ü+|ædüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ì|ü⁄DT˝…’q yÓ’<äT´\‘√ Á&Ó’es¡¢≈£î ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√ øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+∫, yê] düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ñ‘·ÔeT Á&Ó’es¡T¢>± »>∑Zj·T´ù|≥ &çb˛≈£î #Ó+~q mdt.mHé.sêe⁄, ‹s¡TePs¡T &çb˛≈£î #Ó+~q õ.$.ÄsY.sêe⁄, $<ë´<Ûäs¡|ü⁄s¡+ &çb˛≈£î #Ó+~q m+.Hê+#ês¡j·T´ Á|ü<ÛäeT, ~«rj·T, ‘·èrj·T ãVüQeT‘·T\qT n+<äT≈£îHêïs¡T. 20 dü+e‘·‡sê\T>± dü+düú˝À |üì#˚dü÷Ô ˇø£ÿ Á|üe÷<ëìï ≈£L&Ü »s¡|üì »>∑Zj·T´ù|≥ &çb˛≈£î #Ó+~q mdt.mHé.sêe⁄qT d”|” n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m–®≈£î´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, $»j·Tyê&É CÀHé eTs√ &Ó’¬sø£ºsY Hê>∑sêE, |ü\T ø±]àø£ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£+∫ø£#·s¡¢˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï >∑<Ó› Á|ükÕ<é

es¡TDYãC≤CŸ qT+&ç dü]ø=‘·Ô &çdüÿeØ125 {Ï Ä$wüÿs¡D $»j·Tyê&É,>∑es¡ïsYù|≥, E˝…’22 (ø±ø£rj·T): ãC≤CŸ &çdüÿØ qT+&ç $&ÉT<ä˝…’q &çdüÿesY 125 {Ï ì q>∑s¡+˝À Á|üeTTK Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ &û\sY es¡TDY uC≤CŸ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY $.Á|üuÛÑT øÏc˛sY Ä$wüÿ]+#ês¡T. »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À ãC≤CŸ dü+düú 33 XÊ‘·+ e÷¬sÿ{Ÿ ùwsY‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À &çdüÿeØ ÁX‚DÏ˝À 700 ô|’>± u…’ø˘\qT $Áø£sTTk˛Ô+<äì <ëìì 1000øÏ #˚πsÃ<˚ ‘·eT eTT+<äTqï \ø£å´eTHêïs¡T.

ÁbÕD≤+‘·ø£ >∑T+&Ó»ãT“≈£î

X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ $»j·Te+‘·+

$»j·Tyê&É, E˝…’22 (ø±ø£rj·T) : s¡ø£ÔHêD≤˝À¢ m≈£îÿe>± ø=e⁄« ù|s¡T≈£îb˛sTT ÁbÕD≤+‘·ø£ >∑T+&Ó»ãT“‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï zj·TTe‹øÏ ‘·eT Vü‰düŒ≥˝Ÿ˝À $»j·Te+‘·+>± X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ #˚dæq≥T¢ ñcÕ ø±]¶j·÷ø˘ ôd+≥sY n~ÛH˚‘· &Üø£ºsY yÓ’.$.sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ KeTà+ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Hê>∑eTDÏ(18)øÏ s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢ì ø=˝…ÁkÕº˝Ÿ ø±˝Òj·÷ìøÏ #˚s¡≈£î+&Ü s¡ø£ÔHêfi≤˝À¢H˚ ñ+&çb˛‘·T+~. Bìe\¢ >∑T+&Ó s¡ø£‘·Hêfi≤˝À¢ 90 XÊ‘·+ qT+∫95 XÊ‘·+ s¡ø£Ô Á|üdüs¡D≈£î n&ÉT¶|ü&ç rÁeyÓTÆq yê´~Û>± e÷]+~. yÓ’<ä´ |ü]uÛ≤wü˝À¢ Bìï µµô|ò$T*j·÷ m˝Ÿ ôV’≤|üsY ø=*Ák˛º*$Tj·÷µµ n+{≤s¡Hêïs¡T. á X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡≈£î ‘·q Ä<Ûä«s¡´+˝À &Üø£ºs¡T¢ ø°]Ôsêe⁄, õ.C…mHé sêe⁄\T $»j·Te+‘·+>± #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø£èwüí\+ø£ wæض kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+˝À {°&û|” $X‚wü|üP»\T $»j·Tyê&É, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : ø£èwüí\+ø£˝Àì 22e &ç$»Hé˝À ø£ècÕí qBrsêq y˚+#˚dæñqï l wæض kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+˝À k˛eTyês¡+ >∑Ts¡TbÂs¡í$T dü+<äs¡“¤+>± {°&û|” H˚‘·\T $X‚wü|üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Ä\j·÷ìøÏ $»j·Tyê&É {°&û|” bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ® πø•H˚ì Hêì, ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ®, e÷J m+|” >∑<Ó› sêyÓ÷àVü≤Hé, {°&û|” ns¡“¤Hé n<Ûä´≈£åî\T Hê>∑T˝ŸMTsê $#˚Ãdæ |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· n<Ûä´≈£åî\T <˚$H˚ì #·+Á<äX‚KsY, bÕ\>∑T&ÉT s¡eTDsêe⁄, ms¡TuÀ‘·T s¡eTD, >√>∑T\ s¡eTD≤sêe⁄, >∑˝≤¢ lìyêdt, q÷XË{Ϻ s¡+>±sêe⁄, |æ.sêCÒwt, düTu≤“sêe⁄, sêe÷sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nø±\ esê¸\≈£î Hês¡TeTfi¯¢ eTTqø£ eT+&Ée*¢, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\+˝À 2 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç <ëfi≤« |ü+≥ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ ìHêï yÓTTqï{Ï <ëø± Hês¡TeT&ç $‘·ÔHê\T yÓ<ä»\¢&ÜìøÏ Äø±X¯+ yÓ’|ü⁄ #·÷dæq ¬s’‘·TøÏ á eT<Ûä´ ø±\+˝À |ü&çq esê¸\T ø=+‘· }s¡≥ì#êÃsTT. á esê¸\‘√ dü+‘√wæ+∫q ¬s’‘·qï\T eT+&Ée*¢ eT+&É\+˝À düTe÷s¡T 90 ôV≤ø±s¡Tº Hês¡TeTfi¯ó¢ y˚XÊs¡T. Hês¡TeTfi¯ó¢ y˚dæq dü+‘√wü+ á esê¸\ ø±s¡D+>± m+‘√ùd|ü⁄ ì\e˝Ò<äT. <ë<ë|ü⁄ 70 ôV≤ø±ºs¡¢ Hês¡TeT&ç eTT+|ü⁄≈£î >∑T¬s’+~. >∑‘· Hê\T>∑T s√E\ qT+&ç Hês¡TeT&ç˝À ˙{Ïì $Twüq¢ <ësê« ‘√&ÉT‘·Tqï|üŒ{Ïø° ‘Ós¡r|ü≈£î+&Ü |ü&ÉT‘·Tqï esê¸\‘√ Hês¡TeTfi¯ó¢ ≈£î[¢b˛j˚T |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. ¬s’‘·T\≈£î @+#˚j·÷˝À bÕ\Tb˛ø£ ∫+‹+düTÔHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡˝Òø£b˛>± e´ekÕj·T+ n+fÒH˚ $dæ¬>‘·TÔHêïeTì, yê‘êes¡D+ düVü≤ø£]+#·ø£b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘Y˝À e´ekÕj·T+ #˚j·T˝ÒeTìyêb˛‘·THêïs¡T. πø+Á<äÁ|üuÛÑT ‘·«+ mìï ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘ê _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{ϺHê, ÄVü‰sêìï ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ u≤>∑T|ü&Éq+‘·ø±\+ <˚XÊìøÏ ÄVü‰s¡ Á<äy√´\“¤q+ ‘·|üŒ<äì Ä]∆ø£ ì|ü⁄DT\T ˇø£ yÓ’|ü⁄ ôV≤#·Ã]düTÔH˚ ñHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«y˚T ¬s’‘·T\≈£î eT]ìï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T @sêŒ≥T #˚dæ ms¡Te⁄\qT, |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\qT dü_‡&ûô|’ n+~+#ê\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

s√≥Ø $T&é{ÖHé, ÇqïsYM˝Ÿ ø£¢uŸ Á|üe÷Dd”«ø±s¡+

$»j·Tyê&É,\;“ù|≥, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : s√≥Ø ø£¢uŸ ø±s¡´esêZ\T eT]ìï düe÷õø£ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT u≤<Ûä´‘·>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïj·Tì s√≥Ø bòÂ+&˚wüHé Á≥d”º ø£fi≤´DYu…qØ® ‘Ó*bÕs¡T. s√≥Ø ø£¢uŸ Ä|òt $»j·Tyê&É $T&é{ÖHé, ÇqïsYM˝Ÿ ø£¢uŸ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z Á|üe÷Dd”«ø±s√‘·‡e+ m+Js√&ÉT¶˝Àì ôVA≥˝Ÿ ‘êCŸ π>{Ÿ y˚˝À »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰¬s’q u…qØ® e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ädæj·÷ K+&É+˝ÀH˚ n‹ ô|<ä›<Ó’q dü+düú s√≥Ø ø£¢uŸ ø±e&É+ $X‚wüeTHêïs¡T. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± mø£ÿ&Ó’Hê Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T »]–q|ü⁄&ÉT s√≥Ø ‘·q e+‘·T>± ùde\+~k˛Ô+<äì $e]+#ês¡T. $»j·Tyê&É˝Àì πø<ëπsX¯«s¡ù|≥˝À $T&é{ÖHé ù|]≥ ÄdüŒÁ‹ì @sêŒ≥T #˚dæ ù|<ä, eT<ä´ ‘·s¡>∑‹esêZ\ yê]øÏ HêeTe÷Á‘·|ü⁄ |ò”E‘√ HêD´yÓTÆq yÓ’<ä´ùde\T n+~düTÔHêïeTHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ø£ècÕíõ˝≤¢˝Àì bÕsƒ¡XÊ\\≈£î s¡÷.27 \ø£å\‘√ u…+N\T, ≈£îØ®\ e+{Ï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± $»j·Tyê&É˝Àì 106 bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yê≥sY|òæ\ºs¡T¢ n+<äCÒdæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£¢uŸ >∑es¡ïsY &ûMÄsY |üPkÕ, dæ.eT<ÛäTu≤ãT, {Ï.<äTsêZÁ|ükÕ<é, s¡‘·ïlìyêdt, lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<Ûä+>± ñ+&É≥+ @$T≥ì |ü\Te⁄s¡T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. á s¡Vü≤<ës¡T\T eT]+‘·>± n<ë«q dæú‹øÏ #˚s¡Tø√ø£eTT+<˚ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T |ü{Ïwüº #·s¡T´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø£+∫ø£#·s¡¢, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : ø£+∫ø£#·s¡¢ Á>±eT |ü+#êsTTr mìïø£˝À¢ Á|ü<Ûëq bÕغ˝…’q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ø±+Á¬>dt bÕغ\ ø£+fÒ eTT+<äT>± yÓ’mdtÄsYd”|” nuÛÑ´]ú >∑<Ó› Á|ükÕ<é Á|ü#ês¡+˝À eTT+<ä+»˝À ñHêïs¡T. |ü+#êsTTr |ü]~Û˝À uÛ≤Ø>± ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\qT ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü >∑<Ó› Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ >∑<Ó› düreTDÏ bÕe˙‘√ ø£*dæ eTVæ≤fi≤ z≥s¡¢qT Äø£≥Tºø=H˚ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. ÄyÓT Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]–

eTVæ≤fi¯\qT ø£\dæ u§≥Tº ô|{Ϻ yÓ’mdt |ü<∏äø±\qT neT\T |ü]#˚~ yÓ’mdtÄsYd”|” nì ÄyÓT $e]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑<Ó› Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+#êsTTr˝À¢ì ø={ϺeTTø£ÿ\ s√&ÉT¶, Ep®s¡T s√&ÉT¶˝Àì 8,9,10,11 yês¡T¶˝À¢ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. Á|ü‘·´s¡Tú\T mìï Ä≥+ø±\qT @s¡Œ]∫Hê, m+‘·>± Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝ÀqT #˚dæHê $»j·T+ ‘·eT<˚qì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

Ä+Á<Ûë Vü‰düŒ≥˝Ÿ˝À qeC≤‘· •X¯óe⁄\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ $»j·Tyê&É,E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : q÷‘·q •X¯óe⁄\T, |æ\¢\ yê´<ÛäT \ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT Ä+Á<Ûë Vü‰düŒ≥˝Ÿ≈£î #Ó+~q Á|üeTTK |æ\¢\ yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T &Üø£ºsY bÕ‘·÷] yÓ+ø£≥ s¡eT≤sêe⁄ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. ◊@|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY sêe÷sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qeC≤‘·, |æ\¢\ ÁbÕD≤+‘·ø£ yê´<ÛäT\T, n‘·´edüs¡, Ç+f…˙‡ yÓ’<ä´+ô|’ á dü<ädüT‡ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. á dü<ädüT‡≈£î ø√kÕÔ Ä+Á<Ûë ÁbÕ+‘ê\ ≈£î #Ó+~q 11 õ˝≤¢\ qT+&ç |æ\¢\ yÓ’<äT´\T, $<ä´quÛÑ´dædüTÔqï $<ë´s¡Tú\T 250 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡ Hêïs¡T. á dü<ädüT‡˝À¢ qeC≤‘· •X¯óe⁄\≈£î |ü⁄≥º>±H˚ e#˚à Çã“+<äT\T, n‘·´edüs¡ |ü]dæú‹\T, ñeTà ˙s¡T‘√ ø£*dæq $s√#·q+ }|æ]‹‘·TÔ˝À¢øÏ yÓfi¯¢&É+, |ü⁄≥º>±H˚ XÊ«dü rdüTø√ø£b˛e&É+ e+{Ï Çã“+<äT\qT >∑T]Ô+#·&É+ô|’ esYÿcÕ|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± |æ\¢\≈£î dü+ã+~+∫q yê´<ÛäT\T ñã“dü+, ø√e÷, |òæ{Ÿ‡, ÁbÕD≤+‘·ø£ m\Ø®, >∑T+&Ó»ãT“\T, |æ\¢\T

Á|üe÷<ë\≈£î >∑T¬s’q|ü⁄&ÉT &Üø£ºs¡T¢ rdüTø√e\dæq yÓ’<ä´ $<ÛëHê\ô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. yÓ’<ä´ $wüj·T+˝À Ä+Á<Ûä Vü‰düŒ≥˝Ÿ 10 qT+&ç 15 dü+e‘·‡sê\ nqTuÛÑe+ ø£*–q yÓ’<äT´\‘√ ùde\+~k˛Ô+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T &Üø£ºsY y˚eT÷] >√|æø£èwüí, &Üø£ºsY XÊKeT÷] ø£$‘·, |ü\Te⁄s¡T yÓ’<äT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤kÕ«eT´ $\Te\qT ‘·T+>∑˝À ‘=≈£îÿ‘·Tqï nuÛÑ´s¡Tú\T eT+&Ée*¢, E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : eT+&Ée*¢ eT+&É\+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü+#êsTTr mìïø£˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\T mìïø£\ ìã+<ÛäHêe[ì ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ eT<ä´+, &ÉãT“\T $#·Ã\e&ç |ü+|æD° #˚dæ Á|üC≤kÕ«eT´ $\Te\qT ‘·T+>∑˝À ‘=≈£îÿ‘·THêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. á |ü]dæú‘·T\T Ç<˚ $<Ûä+>± ø=qkÕ–‘˚ Á|üC≤kÕ«eT´+˝À »]π> mìïø£˝À¢ kÕe÷q´ Á|ü»\T b˛{° #˚j·T˝Òì |ü]dæú‘·T\T m<äTsö‘êj·Tì, yÓ+≥H˚ mìïø£\ ø£$TwüHé Ç≥Te+{Ï nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê* ø√s¡T‘·THêïs¡T. 29 |ü+#êsTTr\≈£î>±qT 5 |ü+#êsTTr\T @ø£Á^e+>± mìïø£ø±>± $T–*q 24 |ü+#êsTTr˝À¢ b˛{°˝À¢ ñqï nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü#ês¡+ rÁekÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~. &ÉãT“\T, eT<ä´+ |ü+|æD° #˚dü÷Ô z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î Á|ü‹s√E Á|ü#ês¡ ì$T‘·Ô+ eT<ä´+‘√bÕ≥T ˇø£ e+<ä s¡÷bÕsTT\T ÇdüTÔHêïs¡T. ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T ¬>*∫q nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·sê«‘· m≥÷ |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. z≥T≈£î s¡÷.500 qT+∫ s¡÷.1000 es¡≈£î Ç#˚Ã+<äT≈£î dæ<ä∆+>± ñHêïs¡T. ˇø£ nuÛÑ´]ú m+‘· Ks¡Tà #˚düTÔHêïs√ mìïø£\ |ü]o\≈£î\T ì•‘·+>± |ü]o*+#ê*‡ñ+~. düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú \ø£å˝À¢ Ks¡Tà #˚düTÔHêï&É+fÒ Çø£ Á|ü»\≈£î ùde @+#˚kÕÔs√ nì Á|ü»\T #·]Ã+≈£î+≥THêïs¡T.


X¯‘·|òüTTï\T

eT+>∑fiy¯ ês¡+

23 p˝…’ >∑T+≥÷s¡T

1

2013

‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î j·T‘·ï+ ‘·«s¡˝À nq+‘·|ü⁄s¡+˝À ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ eTs√e÷s¡T Vü≤dæÔq≈£î ?

ª{°µ s ¬ &û? nsTTHê ˇ‹Ôª&Ûûµ eT∞¢ ‘Ós¡ô|’øÏ m+◊m+ Vü≤dæÔq u≤≥˝À ‘Ó\+>±D H˚‘·\T πsb˛e÷b˛ &Ûç©¢øÏ &ç|üP´{° d”m+! düeTs¡ düHêïVü‰˝À¢ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 21 (ø±ø£rj·T) : Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º @sêŒ≥T <ë<ë|ü⁄ Ksês¡T nsTTqfÒqº ì yês¡\Ô T edüTHÔ êï.. m˝≤¬>H’ ê düsπ n&ÉT≈¶ î£ ì rsê\ì d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T eTTeTàs¡ Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T. eTs√ yÓ|’ ⁄ü m+◊m+ ≈£L&Ü s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇø£ y˚fi¯ sêÁcÕºìï $_ÛõùdÔ sêj·T\ ‘Ó\+>±Dπø e÷ z≥T nqï dü+øπ ‘ê\qT m+◊m+.. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ |ü+|æq≥Tº düe÷#ês¡+. Ç+ø√ yÓ|’ ⁄ü Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º ÇùdHÔ ˚ sêÁwü+º ˝À bÕغøÏ eTqT>∑&É n+≥÷ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHê ìøÏ #ÓãT‘·THêïs¡T. bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ esê¸ø±\ düe÷y˚XÊ\≈£î eTT+<˚ ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{°ì düe÷y˚X¯ |ü]∫ ‘Ó\+>±Dô|’ @<√ ˇø£ ìs¡j í T· + rdüTø√yê\ì rÁe kÕúsTT˝À ‘·\eTTqø£˝q’… ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ n<˚ kÕúsTT˝À nìï esêZ\ qT+∫ ˇ‹Ôª&Ûµû ô|s¡T>∑T‘√+~. $uÛõÑ ùdÔ ñ<ä´$TkÕÔeTì d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T #ÓãT‘·T+&É>±, Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º Çe«≈£î+fÒ e÷ ‘·&ÜU≤ #·÷|ækÕÔeTì ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ôV≤#·Ã]düTÔ Hêïs¡T. ø±>± m+◊m+ e÷Á‘·+ ˇø£ y˚fi¯ $uÛõÑ +#ê*‡ eùdÔ sêj·T\ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚j÷· \ì ˇ‹Ô&ç ô|+#·T ‘√+~. sêÁcÕºìï $uÛõÑ ùdÔ ∫≈£îÿ\T @s¡Œ&É‘êj·Tì Ä bÕغ uÛ≤$k˛Ô+~. ‘Ó\+>±D sêÁwü+º @sêŒf…‘Æ ˚ ‘·eT Ä~Ûø±´ìøÏ >∑+&ç|&ü TÉ ‘·T+<äqï uÛ≤eq˝À yês¡T ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêÁwüº $uÛ»Ñ q ‘·|Œü ìdü] nsTT‘˚ sêj·T\d”eT˝Àì Hê\T>∑T õ˝≤¢\qT ø£*|æ Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º @sêŒ≥T #˚j÷· \ì yês¡T Á|ü‹bÕ~düTqÔ ï≥Tº düe÷#ês¡+. á Á|ü‹bÕ<äq #˚jT· {≤ìøÏ ø±s¡D+ ˝Òøb£ ˛˝Ò<Tä . d”eT õ˝≤¢\qT ø£*|æ‘˚ ø£s÷¡ ï\T, nq+‘·|⁄ü s¡+ õ˝≤¢˝À¢ì eTTdæ+¢ \ eT<ä‘› T· ≈£L&É>{∑ §º#÷ qï~ yê] uÛ≤eq. d”eT õ˝≤¢\qT ø£\|ü≈î£ +&Ü ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ÇùdÔ ;CÒ|” ã\|ü&TÉ ‘·T+<äqï~ m+◊m+ H˚‘\· ñ<˚X› +¯ >±

‘Ó\Tk˛Ô+~. á e÷≥qT yês¡T #ê˝≤ kÕs¡T¢ u≤Vü‰≥+ >±q÷ yÓ\&¢ +ç ∫q $wüjT· + $~‘·yT˚ . Ç|üŒ{Ïøπ mH√ï nuÛ´Ñ +‘·sê\T, nyê+‘·sê\T m<äTs=ÿ+≥Tqï ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ ‘êC≤>± yÓTHÆ ê]{° ø√D+ eTT+<äTø=#˚à dü]øÏ sê»ø°jT· +>± ˝≤uÛÑ qcÕº\qT uÒØE y˚dTü ≈£îH˚ |üì˝À |ü&qç ≥Tº düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïøπ eTõ¢dt bÕغ yÓm’ kÕ‡sY d”|ø” Ï <ä>s¬Z∑ q’ ≥Tº yês¡\Ô T yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ‘·sT¡ D+˝À á $wüj·T+˝À n~ÛcÕºq+ d”]j·Tdt>± Ä˝À∫düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. yÓTHÆ ê]{°\ n;ÛcÕºìï eTìï+#·≈î£ +&Ü sêÁwüº $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À ìs¡j í T· + rdüT≈£î+fÒ s¬ +&ÉT s¡ø±\ qcÕº\qT m<äTs√ÿø£ ‘·|Œü <äì ø±+Á¬>dt˝Àì z es¡+Z yê~düTqÔ ï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓTHÆ ê]{°\T <ä÷s¡yTÓ ‘Æ ˚ m|üŒ{Ï qT+#√ ñqï yê] z≥Tu≤´+≈£î U≤∞ ø±e≥+, ‘·<ë«sê bÕغ $»j·÷eø±XÊ\ô|’ Á|üu≤Û e+ #·÷|ædTü +Ô <äì Ä es¡+Z #ÓãT‘√+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêÁwüº $uÛ»Ñ qô|’ &Û©ç ˝¢ À #·ø#£ ø· £ ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ>∑T‘·T+&É≥+‘√ d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä ˝À¢ Ä+<√fi¯q yÓTT<ä˝+’… ~. düyTÓ øÆ ´£ sêÁwü+º ø√dü+ &çôd+ãsY 9 ‘·sV¡ ‰ü ñ<ä´e÷ìøÏ dæ<+∆ä ø±yê\ì jÓ÷∫düTqÔ ï≥Tº ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Á|üø≥£ q e#˚à ˝Àù| eT÷≈£îeTà&ç sêJHêe÷\≈£î dæ<+∆ä ø±yê\ì Ms¡T uÛ≤$düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. >∑‘·+˝À d”e÷+Á<Û˝ä Àì nìï bÕغ\ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T eT÷≈£îeTà&ç sêJHêe÷\T #˚jT· &É+‘√ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏjT· $wüjT· +˝À yÓqøÏÿ ‘·–qZ $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. n<˚ ‘·sV¡ ‰ü ˝À b˛sê≥+, ˇ‹Ô&ç #˚jT· &É+‘√bÕ≥T sêÁcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#ê*‡q nedüsêìï bÕغ ôV≤’ ø£e÷+&é≈î£ $e]+#ê\ì yês¡T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. ‘Ó\+>±D $uÛ»Ñ qqT Hê{Ï Á|ü<ëÛ ì ~e+>∑‘· Ç+~sê>±+BÛ @@ ø±s¡D≤\‘√

rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês√, düyTÓ øÆ ´£ sêÁwü+º ô|’ ÄyÓT #˚dqæ yê´K´\qT ø±+Á¬>dt bÕغ ôV≤’ ø£e÷+&é <äèwæøº Ï rdüTø¬ fi≤¢\ì d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T jÓ÷∫düTqÔ ï≥Tº ‘Ó*dæ+~. eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é Hêj·Tø£‘·«+˝À d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î Á|üjT· ‘êï\T yÓTT<ä˝q’… ≥Tº ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚˝ÃÒ +<äT≈£î bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düe÷y˚XÊ\ ø£+fÒ eTT+<˚ d”&ãÉ ÷¢´d” düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+∫ ìs¡j í T· + rdüT≈£îì, Äô|’ XÊdüqdüu≤Û , eT+&É*˝À nìï bÕغ\ n_ÛÁbÕj·T ùdø£sD ¡ ≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ dæ<ä∆eTe⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À eTÚq+ <ë\Ã≈£L&É<äì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝À Çø£ #·sá \T ñ+&Éeì, Çø£ ‘˚˝ÃÒ j·T&ÉyT˚ qì #ÓãT‘·Tqï bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYT dæ+>¥ yê´K´\‘√ Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º ‘·<´ä∏ eTqï≥Tº>± d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. Çø£ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä |ü]s¡øDå£ ≈£î ñ<ä´eT+ #˚|ü{≤º*‡+<˚qì, |ü<äe⁄\T M&ç M~Û b˛sê{≤\≈£î dæ<ä∆+ ø±yê\ì düe÷˝À#·q\T #˚dTü qÔ ï≥Tº $ìøÏ&.ç Ç+<äTø√dü+ Hê\T>∑T $&É‘\· T>± sêJHêe÷\T #˚j÷· \ì, ‘=* $&É‘˝· À m+|”\T, s¬ +&√ $&É‘˝· À myÓTà˝Ò´\T, eT÷&√ $&É‘˝· À myÓTੇ\T, Hê˝ÀZ $&É‘˝· À eT+Á‘·T\T sêJHêe÷ #˚ùd+<äT≈£î e÷qdæø+£ >± dæ<e∆ä Te⁄ ‘·Tqï≥Tº ÄbÕغøÏ #Ó+~q z d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT yÓ\&¢ +ç #ês¡T. Çø£ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\ $wüj÷· ìøÏ eùdÔ Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º ø√dü+ n~ÛcÕºq+ô|’ rÁe ˇ‹Ô&ç ô|+#˚+<äT≈£î $X¯« Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T. ø±>± eTs√ <äbÕò Vü≤dæqÔ ≈£î yÓfi+¢‚ <äT≈£î &ç|Pü ´{° d”m+ dæ<e∆ä Te⁄‘T· Hêïs¡T. sπ b˛e÷b˛ Äj·Tq &Û©ç ¢ yÓ[¢ bÕغ ô|<ä\› qT ø£\eqTqï≥Tº düe÷#ês¡+.

d”e÷+Á<TäÛ \ ø√dü+ bÁ ÕD≤*kÕÔ ôV≤’ <äsêu≤<é, q÷´&Û©ç ,¢ E˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D $&çb˛sTTq ‘·sT¡ yê‘· ôV≤’ <äsêu≤<é˝Àì d”e÷+Á<äT\ s¡øDå£ u≤<Û´ä ‘· ‘êqT rdüT≈£î+{≤qì, nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ yê] ø√dü+ ÁbÕD≤*kÕÔqì øπ +Á<ä eT+Á‹ düsπ « dü‘´· Hêsêj·TD k˛eTyês¡+ nHêïs¡T. Ä+Á<Ûë uÛeÑ Hé e<ä› e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ ÇùdÔ d”e÷+ Á<äT\T Çã“+~|ü&Ü\+≥÷ edüTqÔ ï e<ä+‘·T\T qyÓTTà<ä›

Hêïs¡T. ÁbÕ+‘ê\T $&çb˛‘êj·Tì, eTqTwüß\T e÷Á‘·+ mø£ÿ&É ñqïyês¡T nø£ÿ&˚ ñ+&Ée#·TÃqHêïs¡T. m+‘√ eT+~ ‘Ó\T>∑Tyêfi¯ó¢ &Û©ç ˝¢ À ñ+≥THêïs¡ì, yê]ì me¬sH’ ê bıeTà+{≤sê nì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D C≤>√.. Ä+Á<Ûëyê˝≤ uÛ≤>√ e+{Ï s¬ #·Ã>=fÒº ìHê<ë\ |ü≥¢ Á|ü»\T dü+j·TeTq+‘√, XÊ+‹j·TT‘·+>± e´e Vü≤]+#ê\ì $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑Tyê] eT<Û´ä uÛ<Ò ë_

|ü]&Û$É \T¢‘T· qï eT‘·kÕeTs¡d´ü + ˇø£yÓ’|ü⁄ s¡+C≤Hé ñ|üyêdüBø£å.. eTs√yÓ’|ü⁄ uÀHê\ dü+ãTs¡+

ôV’≤<äsêu≤<é, p˝…’ 21 (ø±ø£rj·T) : »+≥ q>∑sê\T Ä<Ûë´‹àø£‘‘· √ e÷s√à>∑T‘·THêïsTT. á HÓ\ 11e ‘˚B qT+∫ s¡+C≤Hé ñ|üyêdüBø£å ÁbÕs¡+uÛÑ eTe«&É+.. >√˝§ÿ+&Éø√≥˝À uÀHê\ dü+ãTsêìøÏ ‘Ós˝¡ eÒ &É+ ‘Ó*dæ+<˚. »+≥ q>∑sê˝À¢ eT‘·kÕeTs¡d´ü +

yÓ*$¢ s¡Tk˛Ô+~.. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ä~yês¡+ qT+∫ s¡+C≤Hé s¬ +&√ <äX¯ ñ|üyêkÕ\T ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj·÷´sTT. s¡+C≤Hé HÓ\˝Àì 30 s√E\ ñ|üyêdü s√E\qT eT÷&ÉT <äX\¯ T>± |ü]>∑DkÏ ÕÔsT¡ . ‘=* 15s√E\T <˚e⁄ì ø£sT¡ D≤ ø£{≤øå±\qT ‘·eTô|’ Á|ükÕ~+#ê\ì.. s¬ +&√ <äX˝¯ À.. ‘êeTT #˚dqæ ‘·|⁄ü Œ\ qT+∫ s¡ø+åÏ #ê\ì.. eT÷&√ <äX˝¯ À qs¡ø±–ï qT+∫ ‘·eTqT s¡øÏå+#·eTì y˚&ÉT≈£î+{≤s¡T.‘·eT J$‘· ø±\+˝À »]–q ‘·|⁄ü Œ\qT, bÕbÕ\qT eTìï+#·eTì n˝≤¢V≤t ‘√ y˚&TÉ ≈£î+{≤s¡T. ‘Ó*k˛‘Ó*j·Tø√ #˚dqæ ‘·|⁄ü Œ\T.. bÕbÕ\T @yÓTHÆ ê ñ+fÒ n˝≤¢V≤t eTìïkÕÔ&ìÉ eTTdæ+¢ \ qeTàø£+. s¬ +&√ <äX¯ ñ|üyêkÕ\ Äs¡+uÛ+Ñ ‘√ Ä<Ûë´‹àø£ ø±s¡´Áø£e÷\T }|ü+<äT≈£îHêïsTT. k˛ÔeT‘· >∑\ <Ûqä e+‘·T\T ‘·eT Ä<ëj·T+˝À qT+∫ 2.5XÊ‘·+ <ÛHä êìï ù|<ä\≈£î |ü+#·T‘ês¡T. Ç~˝≤ñ+&É>± #ê] Á‘·ø£ >√˝§ÿ+&É ø√≥˝À uÀHê\ ñ‘·‡e+ ø=qkÕ>∑T ‘·Tqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. Ä~yês¡+Hê&ÉT neTàyê]øÏ Hê\T>√ |üP» Äs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. q>∑s+¡ ˝Àì $$<Ûä

ø£\es¡ô|&ÉT‘·Tqï ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ n~Ûø£ dü+K´˝À uÛ≈Ñ î£ \Ô T bÕ˝§Z+ ≥THêïs¡T. Äغd” ≈£L&Ü nìï yÓ|’ ⁄ü \ qT+∫ >√˝§ÿ+&É ø√≥≈£î Á|ü‘´˚ ø£ ãdüT‡\qT q&ÉT|ü⁄‘√+~. ∫Hêï ô|<ë› ôd‘’ +· >√˝§ÿ+&É ø√≥≈£î #˚sT¡ ≈£î+≥T Hêïs¡T. neTà yê]øÏ |üP»\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T.

neì>∑&¶É {°&| û ” nuÛ´Ñ ]ú>± Vü≤]u≤ãT #·+Á<äu≤ãT Á|üø£≥q @ø£^Á e+ ø√dü+ j·T‘êï\T u≤ãT n&ç–‘˚ »>∑Hé zπø ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : ø£ècÕí õ˝≤¢ neì>∑&¶É {°&|û ” nuÛ´Ñ ]ú>± Vü≤]u≤ãTqT m+|æø£ #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈î£ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT k˛eTyês¡+ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. {°&|û ” myÓTà˝Ò´ n+ã{Ï Áu≤Vü≤àDj·T´ eTè‹‘√ á kÕúq+ U≤∞ nsTTq $wüjT· + $~‘·yT˚ . k˛eTyês¡+ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT‘√ Áu≤Vü≤àDj·T´ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T uÛ{Ò ° nj·÷´s¡T. n+<ä] dü÷#·q y˚Ts¡≈î£ Áu≤Vü≤àDj·T´ ≈£îe÷s¡T&ÉT Vü≤]u≤ãTqT ã]˝ÀøÏ ~+bÕ\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. ø±>±, neì>∑&ɶ ñ|ümìïø£ @ø£Á^eeTj˚T´˝≤ Á|üj·T‘êï\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á ñ|ümìïø£≈î£ Ç{°e\ H√{Ï|øπæò wüHé $&ÉT<ä˝+’… ~. ø±+Á¬>dt bÕغ @ø£Á^yêìøÏ n+^ø£]+∫Hê yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ m˝≤ düŒ+~düT+Ô <√qì {°&|û ” esêZ\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïsTT. #·+Á<äu≤ãT ø√]‘˚ yÓd’ |” ” ≈£L&Ü kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#˚ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±>±, neì>∑&¶É nôd+;¢ kÕúHêìøÏ e#˚à HÓ\ 21q ñ|ü mìïø£ ìs¡«Væ≤+ #ê\ì øπ +Á<ä mìïø£\ dü+|òTü + ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø{£ +Ï ∫+~. á HÓ\ 27q H√{Ï|øπæò wüHé $&ÉT<ä\ ne⁄‘·T+~. Hê$TH˚wqü T¢ <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î Ä>∑dTü º 3e ‘˚B ∫e] >∑&TÉ e⁄. ◊<äTq Hê$TH˚wqü ¢ |ü]o\q,7q ñ|üd+ü Vü≤s¡D≈£î ‘·T~

ÁÛ bÕj·÷\T sê≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*‡q u≤<Û´ä ‘· n+<ä] $÷<ë ñ+<äHêïs¡T. sêÅcÕºìï $uÛõÑ ùdÔ d”e÷+Á<ÛTä \T ôV≤’ <äsêu≤<é $&ç∫ yÓfie¢¯ *‡ edüT+Ô <äì ø=+‘·eT+~ kÕ«s¡|ú sü T¡ \T Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡ì, n<˚ »]–‘˚ yê]ì ø±bÕ&˚+<äT≈£î ÁbÕD≤\T n]ŒkÕÔqHêïs¡T. ∫qï sêÅcÕº\H˚$ n_Ûeè~∆ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚ùdeqì Væ≤+B e÷{≤¢&˚ yê]øÏ nH˚ø£ sêÅcÕº\T ñqï|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑T yê] ø√dü+ s¬ +&ÉT sêÅcÕº\T+fÒ ‘·ù|Œ$T≥Hêïs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT qT+&ç $&çb˛sTT m|æ sêh+@s¡Œ&çq|ü⁄Œ&ÉT eTÁ<ëdüT qT+∫ ‘Ó\T>∑Tyês¡T sê˝Ò<Hä êïs¡T. n˝≤π> ôV≤’ <äsêu≤<äT˝À ñqï <˚X+¯ q\TeT÷\\ Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï uÛj Ñ T· + ˝Ò<Hä êïs¡T. ø±eP] kÕ+ã•e sêe⁄≈î£ m|ü⁄Œ&√ eT+Á‹ |ü<$ä e∫à ñ+&Ü\Hêïs¡T. nq+‘·s+¡ ø±eP] e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·eT bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ, ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ‘·qqT >∑T]Ô+#ê\H˚ n_ÛÁbÕj·T+ ‘·q≈£î ñ+<äHêïs¡T. ñqï Äs¡T HÓ\\ düeTj·T+˝À Äπsfi¯¢ ùde #˚kÕÔqHêïs¡T. Á|ü»\≈£î M˝…q’ +‘· m≈£îÿe ùde #˚jT· &Üìπø ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. øπ +Á<ä øπ _HÓ{À¢ #√≥T <äøÿÏ +#·T≈£îqï ø±eP], C…&ç o\+\qT Ä+Á<Ûë nk˛dæj˚TwüHé düHêàì+∫+~. á düeTj·T+˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T.

>∑&TÉ e⁄>± mìïø£\ dü+|òTü + Á|üø{£ +Ï ∫+~. 21q b˛*+>¥ »s¡>>∑ ± 24q z≥¢ ˝…øÿÏ +|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ mìïø£ @ø£Á^eyÓT‘Æ ˚ á ‘·+‘·T ñ+&É<Tä . ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT, e÷J eTTK´eT+Á‹ Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ø√]‘˚ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ neì>∑&¶É @ø£Á^yêìøÏ kÕqT≈£L \+>± düŒ+~+#˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. ~e+>∑‘· n+ã{Ï Áu≤Vü≤àDj·T´ eTè‹‘√ neì>∑&¶É ìjÓ÷»ø£es¡+Z U≤∞ nsTTq $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. n+ã{Ï Áu≤Vü≤àDj·T´ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\H˚ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ñ|ü mìïø£\ ã]˝À ~+|üqT+~. ñ|ü mìïø£\≈£î Ç{°e˝Ò H√{Ï|øπæò wüHé $&ÉT<ä\sTT+~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À neì>∑&q¶É T @ø£Á^e+ #˚j÷· \ì {Ï&|ç æ H˚‘\· T Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T. ø±+Á¬>düT bÕغ @ø£Á^yêìøÏ n+^ø£]+∫Hê yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ n+^ø£]düT+Ô <ë? nH˚ Á|üXï¯ ‘·˝‹… +Ô ~. nsTT‘˚ #·+Á<äu≤ãT ø√]‘˚ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ ≈£L&Ü @ø£Á^yêìøÏ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#˚ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<ä+≥THêïs¡T. b˛{° ˝Ò≈£î+&Ü @ø£Á^yêìøÏ »>∑Hé n+^ø£]+#˚ neø±X¯eTT+<ä+≥THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTqT k˛eTyês¡+ n+ã{Ï Áu≤Vü≤àDj·T´ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. n+ã{Ï Áu≤Vü≤àDj·T´ ≈£îe÷s¡T&ÉT Vü≤]u≤ãTqT neì>∑&¶É ñ|ü mìïø£\ ã]˝À ~+|üqT+~. bÕغ nuÛ´Ñ ]ú>± Vü≤]u≤ãTqT m+|æø£ #˚XÊs¡T. ø±>± ø£ècÕí õ˝≤¢ neì>∑&¶É nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ e#˚à HÓ\ 21q ñ|ü mìïø£ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î øπ +Á<ä mìïø£\ dü+|òTü + ôw&É÷´\T Á|üø{£ +Ï ∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á HÓ\ 27q H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ ne⁄‘·T+~. Hê$TH˚wqü T¢ <ëK\T #˚ùd+<äT≈£î e#˚à HÓ\ 3e ‘˚B ∫e] >∑&TÉ e⁄. e#˚à HÓ\ 5q Hê$TH˚wqü ¢ |ü]o\q, Hê$TH˚wqü ¢ ñ|üd+ü Vü≤s¡D≈£î 7e ‘˚B ‘·T~ >∑&TÉ e⁄>± d”ád” Á|üø{£ +Ï ∫+~. e#˚à HÓ\ 21q b˛*+>¥ ø±>± 24q z≥¢ ˝…øÿÏ +|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+~. @ø£Á^eyÓT‘Æ ˚ á ‘·+‘·T ñ+&É<Tä .

ìC≤e÷u≤<é, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢≈î£ es¡Á|ü<ësTTì nsTTq ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº˝ÀøÏ |üP]ÔkÕúsTT˝À ˙s¡T sêø£b˛e&É+ e\¢ Ä ÁbÕC…≈î£ º Äj·Tø£≥Tº s¬ ‘’ T· ˝À¢ Ä+<√fi¯q e´ø£eÔ Te⁄‘√+~. yês¡+ s√E\T>± ≈£îs¡TdüTqÔ ï esê¸\≈£î ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ º $TqVü‰ nìï ÁbÕC…≈î£ \º T ì+&É≥+‘√ ìC≤+kÕ>∑sY yÓ\yÓ\uÀ‘√+~. ÁbÕC…≈î£ º øÏ+<ä s¬ +&ÉTqïs¡ \ø£\å mø£sê\ Äj·Tø£≥Tº ñ+~. e]‘√bÕ≥T yÓTTø£ÿC§qï, k˛j·÷, #Ós≈¡ î£ ‘·~‘·s¡ |ü+≥\qT kÕ>∑T#˚dTü HÔ êïs¡T. ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ º ˙{Ï eT≥º+ 1405 n&ÉT>∑T\T ø±>±, Á|üdTü ‘Ô +· 13,63 n&ÉT>∑T\T e÷Á‘·yT˚ ñ+~. ÁbÕC…≈î£ º m>∑Te uÛ≤>±q yÓT<äø,˘ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ esê¸\T ˝Òø£ ÁbÕC…≈î£ ˝º ÀøÏ ˙s¡T sêe&É+˝Ò<Tä . >∑&∫ç q 15 s√E˝À¢ 39 {°m+d”\ ˙s¡T e÷Á‘·yT˚ e∫à #˚]+~. lsê+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈î£ º ˙{Ï eT≥º+ 1,091 n&ÉT>∑T\T ø±>±, Á|üdTü ‘Ô +· 1081.6 n&ÉT>∑T\≈£î ˙s¡T #˚]+~. ô|’ uÛ≤>∑+ qT+∫ eTs√ 40y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T ÁbÕC…ø˝º˘ ÀøÏ e∫à #˚sT¡ ‘·T+~.

ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ìs¡j í T· + <ë<ë|ü⁄>± Ksê¬s+’ <äqï yês¡\Ô H˚|<ü ´ä∏ +˝À d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T n&ÉT≈¶ î£ H˚ Á|üjT· ‘êï\T eTTeTàs¡+>± #˚dTü HÔ êïs¡T. á y˚Ts¡≈î£ á HÓ\ 26q »]π> ø±+Á¬>dt ø√sY ø£$T{° düe÷y˚XÊìøÏ eTT+<˚ &Û©ç ø¢ Ï yÓ[fl ø±+Á¬>dt n~ÛHÁ˚ ‹ k˛ìj·÷>±+BÛì ø£*dæ ‘Ó\+>±D ìs¡j í ÷· ìï yÓq≈£îÿ rdüT≈£îH˚˝≤ ˇ‹Ô&ç #˚j÷· \ì ìs¡sí TT+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \+‘ê yÓfi≤fl\qT≈£î+≥Tqï ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ Hêj·T≈£î\qT ≈£L&Ü ø£\T|ü⁄≈£îb˛yê\ì ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T ø=+<äsT¡ dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~.nsTT‘˚ bÕغ n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãTHêj·T&ÉT dü÷#·q y˚Ts¡≈î£ d”e÷+Á<Ûä ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ H˚‘T· \ eTÚq+>± ñ+≥Tqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT #˚dqæ dü÷#·qô|’ yês¡T ø£dsü ‘¡ T· Ô #˚dæ eTÚqeTTÁ<ä˝ÀH˚ ñ+&Ü\ì ìs¡sí TT+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±D düeTdü´qT |ü]wüÿ]+ #ê*‡q u≤<Û´ä ‘· ø±+Á¬>dt ô|H’ ˚ ñ+<äì, nqedüs+¡ >± á n+X¯+ô|’ e÷{≤¢&ç $yê<ä+˝ÀøÏ yÓfi§fl<ì›ä #·+Á<äu≤ãT dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Ç|üŒ{Ïøπ ‘Ó\+>±D≈£î ‘êeTT e´‹πsø£+ ø±<äì düŒwü+º #˚dqæ +<äTq á n+X¯+ô|’ eT∞¢ eT∞¢ e÷{≤¢&‘ç ˚ ‘Ó\+>±D˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T Çã“+~ |ü&‘É ês¡ì, ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&‘ç ˚ nqedüs|¡ ⁄ü sê<ë∆+‘·+ eTq≈£î eTqy˚T düèwæ+º #·T≈£îqï≥ºe⁄‘·T+<äì #·+Á<äu≤ãT ‘·eTbÕغø#Ï +Ó ~q d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· ≈£î ‘Ó*j·TCÒdqæ ≥Tº düe÷#ês¡+. B+‘√ yês¡+‘ê Áù|ø£øå £ bÕÁ‘· b˛wædTü qÔ ï≥Tº ‘Ó*dæ+~. »]π> |ü]D≤e÷ \qT >∑eTì+#ê\ì ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü &Ûç©¢ kÕúsTT˝À ‘·eT Á|üj·T‘êï\qT ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ d”e÷+Á<Ûä˝À ≈£L&Ü ñ<ä´eT y˚&çì ô|+#ê\ì ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïs¡T. n+‘·≈î£ eTT+<˚ nq+‘·|⁄ü s¡+˝À uÛ≤Ø »qdüMTø£sD¡ +‘√ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä &çe÷+&é‘√ ˇø£ uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. >∑‘·+˝ÀH˚ yês¡T nq+‘·|ü⁄s¡+˝À düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ê\qT≈£îHêïs¡T. <ëìï yêsTT<ë y˚dqæ $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. Ä>∑dTü º 2q d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T uÛ≤Ø m‘·TqÔ &Û©ç ¢ yÓ[¢ k˛ìj·÷>±+BÛ‘√ bÕ≥T ø√sY ø£$T{°, e]ÿ+>¥ ø£$T{° düuTÑÛ ´\qT ø£\yê\ì ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ nq+‘·|⁄ü s¡+ düuÑÛ $»j·Te+‘·+ ø√dü+ d”e÷+Á<Ûä 13õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\qT |æ*|æ+∫ n+<ä]ï uÛ≤>∑kÕ«eTT´\qT #˚dæ düu≈ÑÛ î£ 4, 5 \ø£\å eT+~ì düMTø£]+#ê\ì,düu<ÑÛ ë«sê øπ +Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#ê\ì ìs¡sí TT+#ês¡T. nq+‘·s+¡ ôV≤’ <äsê u≤<é˝À ≈£L&Ü ˇø£ uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ãVæ≤s¡+>∑ düuqÑÛ T @sêŒ≥T #˚j÷· \ì Ä˝À∫düTqÔ ï Á|üuTÑÛ ‘·«+ nqTeT‹ Çe«<äH˚ nqTe÷Hê\T e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ eT÷&ÉTs√E\ ÁøÏ‘+· $<ë´]ú C…mdæ Hêj·T≈£î\T Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› ìs¡dqü ‘Ó*ù|+<äT≈£î dæ<e∆ä Te«&É+.. b˛©düT\T nqTeT‹+#·øb£ ˛e&É+.. yês¡+<äØï n¬sdüTº #˚jT· &É+ ‘Ó*dæ+<˚.Ç~˝≤ñ+&É>± d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· |ü]D≤e÷\qT >∑eTìdüTqÔ ï ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü eT∞¢ nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ &Û©ç ¢ u≤≥ |ü{≤º\ì jÓ÷∫düTHÔ êïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\ e\¢ m≈£îÿekÕs¡T¢ &Û©ç ¢ yÓ[fl n~ÛHÁ˚ ‹‘√ #·sá \T »]|æq$wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚! ø±˙ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T y˚>+∑ >± n&ÉT>∑T\T y˚dTü HÔ êïs¡ì, eTq+ yÓqø£ã&ç b˛‘·THêïeTH˚ nqTe÷q+ ‘·˝‘… &Ô· +É ‘√ eTs√kÕ] &Û©ç ¢ u≤≥ |ü≥qº Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ª‘Ó\+>±Dµ Çe«ø£b˛‘˚H˚ qø£˝‡ ‡Ÿ düeTdü´ rÁe+ d”|”◊ sêÁwüº H˚‘· Hêsêj·TD ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 22 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D düeTdü´qT qø£‡˝Ÿ‡‘√ eTT&çô|≥º&+É dü]ø±<äì d”|◊” sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ JôV≤#Ym+d” ø±sê´\j·T+˝À »]–q Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêsêj·TD bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê kÕúìø£ düeTdü´\T ø=+‘· y˚Ts¡ |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘·THêïj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. kÕúìø£ dü+dü\ú qT JôV≤#Ym+d” n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*ù|+<äTøπ á ø±s¡´ Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. eTTK´+>± Á&ÓH’ J˚ e´edüú ndüeÔ ´dü+Ô >± ‘·j÷· s¬ +’ <äì Äj·Tq nHêïs¡T. n&É÷n¶ <äT|ü⁄˝Ò≈î£ +&Ü $~ÛdTü qÔ ï $<äT´‘Y ø√‘·\‘√ Á|ü»\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Á&ÓH’ J˚ ˙{Ï‘√ eT+∫ ˙s¡T ≈£L&Ü ø£\Twæ‘· eTe⁄‘√+<äì Hêsêj·TD nHêïs¡T. kÕúìø£ düeTdü´\qT mø£ÿ&çøø£ ÿ£ &Ü |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D düeTdü´‘√ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ Hê≥ø±˝≤&ÉT‘√+<äì Äj·Tq eT+&ç|&ü ܶsT¡ . qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´qT kÕ≈£î>± #·÷|æ ‘Ó\+>±D düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·≈î£ +&Ü øπ +Á<ä+ ìs¡ø¢ ´å£ + #˚k˛Ô+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Çe«ø£b˛‘˚H˚ qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ rÁeeTe⁄

‘√+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ eTT&çô|≥º&+É n$y˚øe£ Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±DqT d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T Ç˝≤+{Ï düeTdü´\T düèwædº Tü HÔ êïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ø√s¡T≈£îH˚ bÕغ\ eT<Û´ä düyTÓ øÆ ´£ ‘· sêyê*‡q nedüs+¡ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ øπ +Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#Ã˚ +<äT≈£î á HÓ\ 28q yêeT|üøå£ bÕغ\ H˚‘è· ‘·«+˝À uÛ≤Ø dü<dä Tü ‡ ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥Tº Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ÁbÕ+‘ê\ eT<Û´ä , Á|ü»\ eT<Û´ä ∫#·Tà ô|{Ϻ ø±+Á¬>dt bÕغ sê»ø°jT· \_∆ bı+<ë\ì #·÷düTqÔ ï<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Çe«ø£b˛‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ nÁ&Édt >∑\+¢ ‘·e⁄‘·T+<äì Hêsêj·TD nHêïs¡T.

düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T eTTeTàs¡+ ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 22 (ø±ø£ rj·T) sêÁwü+º ˝Àì uÛ≤Ø esê¸\T, es¡<ä\ô|’ sêÁwüº ¬syÓq÷´ XÊK eT+Á‹ s¡|Tüò TMsê¬s&ç¶ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ sêÁwü+º ˝À ≈£î]dæq esê¸\ e\¢ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 12 eT+~ eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶsì¡ nHêïs¡T. eTè‹ #Ó+~q ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷.\øå± 50y˚\ #=|ü⁄Œq qwü|º ]ü Vü‰s¡+‘√ bÕ≥T Ä|ü<“ä +<ÛTä |ü<øä∏ +£ øÏ+<ä eTs√ 50y˚\T qwüº|ü]Vü‰sêìï Çe«qTqï≥Tº eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤Ø esê¸\‘√ sêÁwüº yê´|ü+Ô >± 5,200 Çfi¯ó¢ <Óã“‹Hêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤Ø esê¸\‘√ <ë<ë|ü⁄ 60y˚\ ôV≤ø±ºs¢¡ uÛ÷Ñ eTT˝À¢ |ü+≥\T ˙≥eTTì>±j·Tì, M{Ïì s¡ø+åÏ #˚+<äT≈£î XÊÁdüyÔ ‘˚ \Ô· , s¬ ‘’ T· \ dü\Vü‰\T rdüT≈£î+≥Tqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüyº ê´|ü+Ô >± 13 õ˝≤¢˝À¢ 29 XÊ‘·+ n~Ûø+£ >± es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ <äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤Ø esê¸\‘√ <ë<ë|ü⁄ \ø£å ôV≤ø±ºs˝¢¡ À |ü+≥ qwü+º »]–+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. esê¸\ ø±s¡D+>± 294 #ÓsT¡ e⁄\≈£î >∑+&ÉT¢ |ü&ܶjT· ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. kÕúì≈£î\ düV‰ü j·T+‘√ >∑+&Éq¢ T |üP&çÃy˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T #·s´¡ \T rdüT≈£î+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº yê´|ü+Ô >± 49 #√≥¢ s√&ÉT¢ <Ûä«+düeTj·÷´j·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. <ë<ë|ü⁄ 884 $<äT´‘Y πø+Á<ë\˝À düs¡|òüsê ì*∫b˛sTT+<äì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. ‹]– á øπ +Á<ë\˝À $<äT´‘Y |ü⁄qs¡T<äs∆ D¡ ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T #·s´¡ \T #˚|{ü ≤ºsì¡ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. $XÊK|ü≥ï+, nq+‘·|⁄ü s¡+ õ˝≤¢˝À¢ ‘·≈î£ ÿe es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó+’ <äì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. eTs√ 48 >∑+≥\ bÕ≥T uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+<äì yê‘êes¡D XÊK n~Ûø±s¡T\T #˚dqæ dü÷#·q‘√ eT‘·‡´ø±s¡T\T #˚|\ü y˚≥≈£î yÓfie¢¯ <äì› Äj·Tq ø√sês¡T. es¡<˝ä À¢ ∫≈£îÿ≈£îqïyê]ì düTs¡ø‘åÏ · ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T #·s´¡ \T #˚|{ü ≤ºsì¡ eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. eT+∫˙{Ï ø=s¡‘q· T rπsÃ+<äT≈£î, ÄVü‰s¡ bı{≤¢\qT |ü+|æD° #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T #·s´¡ \T rdüT≈£î+≥THêïs¡ì eT+∫ #ÓbÕŒs¡T.

nø√ºãsY˝À ‘Ó\+>±D ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 22(ø±ø£rj·T) : nø√ºãsY HÓ\˝À|ü⁄ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Á|üÁøÏjT· z ø=*øÏÿ edüT+Ô <äì ø±+Á¬>düT bÕغ sê»´düuÑÛ düuTÑÛ ´&ÉT bÕ˝≤«sTT >√es¡H∆ é s¬ &ç¶ k˛eTyês¡+ eTs√e÷s¡T nHêïs¡T. 2014 mìïø£\T s¬ +&ÉT sêÅcÕº˝À¢H˚ »s¡T>∑T ‘êj·Tì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T U≤j·TeTHêïs¡T. _C…|,æ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ , {ÏÄsY mdt≈î£ #Ó+~q ø=+<äsT¡ ‘Ó\+>±D sê<äì #˚dTü qÔ ï Á|ü#ês¡+ dü]ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+ >±D ÇùdÔ <˚ìø¬ H’ ê dæ<e∆ä Tì ‘Ósêdü n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äXK‚ s¡ sêe⁄ >∑‘+· ˝ÀH˚ #Ó|Œæ q e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü\Hêïs¡T. ‘ÓsêdüqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚j÷· \ì ø√sês¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt qT+∫ ‘Ósêdü˝ÀøÏ yÓ[q¢ ˇø£ qø£Áå ‘·≈î£ &ÉT m˝≤+{Ï #Ó&TÉ Á|üu≤Û yêìï #·÷|ækÕÔs√qH˚ Ä+<√fi¯q ‘·eT≈£î ñ+<äHêïs¡T. Ä qø£Áå ‘· ≈£î&ÉT ø¬ dæÄsYqT |üøÿ£ <√e |ü{+ºÏ #˚ neø±XÊ\T ˝Òøb£ ˛˝Ò<Hä êïs¡T. s¬ +&ÉT sêÅcÕº\ |ü⁄qsY $uÛ»Ñ q ø£$TwüHqé T y˚j÷· \+≥÷ >∑‘+· ˝À #˚dqæ rsêàHêìï dæ&ãÉ ÷¢´dæ ñ |üd+ü Vü≤]+#·Tø=ì ‘Ó\+>±D≈£î dæbÕò s¡T‡ #˚ùd neø±X¯eTT+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ ‘Ó\+>±Dô|’ n~ÛcÕ˜q+ nìï $<Ûë\T>± Ä˝À#·q #˚d+æ <äHêïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D Çe«&Üìπø dæ<+∆ä >± ñ+<äì, sêj·T\ ‘Ó\+>±D n+XÊìï

ndü<é≈£î n&ÉT¶|ü&É≈£î : <ä‘êÔÁ‘˚j·T $q‹ n~ÛcÕ˜q+ |üøÿ£ q ô|{Ï+º <äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T Á|üXÊ+ ‘·+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. j·TTe≈£î\T, $<ë´s¡T\ú T uÛ≤y√<˚«>±ìøÏ >∑Ts¬ ’ Ä‘·àã*<ëHê \≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. $uÛ»Ñ q ‘·sê«‘· uÛÁÑ <ë#·\+ ‘Ó\+>±D‘√H˚ ñ+≥T+<äì bı+>∑T˝Ò{Ï düT<Ûëø£sY s¬ &ç¶ nHêïs¡T. <ä‘êÔÁ‘˚jT· ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&É≈î£ +&Ü ø=+<äsT¡ ø±+Á¬>düT H˚‘\· T Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïs¡ì, yês¡T ‘·eT m‘·T>Ô &∑ \É ≈£î eTõ¢dqt T bÕe⁄>± yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì _C…|æ C≤rj·T ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚jT· Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥TqT e´‹ sπ øÏkÕÔeTqï eTõ¢dt n<Û´ä ≈£îå &ÉT ndü<Tä B›Hé zyÓd’ ” yê´K´˝Ò Ç+<äT≈£î ì<äsÙ¡ q eTHêïs¡T. Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î n&ÉT|¶ &ü ≥ É + dü]ø±<äì ndü<≈é î£ <ä‘êÔÁ‘˚jT· Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.

23 7 2013 kakatiya  

23 7 2013 kakatiya

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you