Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 176

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

Ä~yês¡+ 23 e÷]Ã 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 179

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

Ä~yês¡+ 23 e÷]Ã 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :8

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+∫ø£ : 141

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

Ä~yês¡+ 23 e÷]Ã 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

∫s¡ + J$ sê » ø° j · T nC≤ „ ì $uÛÑ»q ‘Ó*dæq ‘=* e´øÏÔ øÏs¡DY

™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ ™´sW“¡ zqsFsLi NTPLRifl„fi

-xmsμR¶ª«soÌÁV @©«sV˳ÏÁ−sLiÀÁ©«s ªylLi[ FyLíki¬s −ds²T¶ ®ªsÎØþLRiV. N]»R½ò ©y¸R¶VNRP»R½*Li ª«sxqsVòLiμj¶...©«sªyùLiúμ³R¶ ¬sLjiøLi¿RÁVNRPVLiμyLi LRiLi²T¶ −saSÅÁ ÊÁxqsV=¸R¶Wú»R½ÍÜ[ ÀÁLRiLiÒÁ−s

`2˝À

‘Ó\+>±D Ç∫Ã+~ k˛ìj·÷H˚ NSLi˙lgi£qsª][ {qs{msH F~ªRΩVÚ |msμÙR∂ ≠sxtsQ∏R∂VLi NSμR∂V: ©yLS∏R∂Vfl· \|§¶¶¶μyLRiÀÿμ`∂,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k ™´s¤Õ¡˝ [ æªΩáLigSfl· ™´s¿¡ËLiμR∂¨s q{ s{msH LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· }msL]‰©yıLRiV. AÆ™sV Fs™´slLi¨sı ¬ø¡zmsˆ©y gRi…Ì¡” gS ¨sá ¡≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ryμ≥R∂˘™´sVLiVV˘LiμR∂©yıLRiV. r°™´sW—¡gRiW≤R∂ ˙|ms£qsN˝PR ÀfiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s A£msn ™´sLji‰Lig`i «¡LRiı÷¡£qsÌ Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s ≠dsV…fi μR∂ ˙|ms£qsÕ‹[ ©yLS∏R∂Vfl· ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. NSLi˙lgi£qsª][ q{ s{msH, …‘¡AL`iFs£qs NRP÷¡zqs F°…‘¡c ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı...ryμ≥R∂˘™´sVπ∏∂[V˘ xmsLjizqÛsªRΩVáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgi£qsª][ q{ s{msHNTP F~ªRΩVÚ NRPVμj∂LjiæªΩ[ 12 FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, INRP FsLi{ms rÛy©´sLi @≤R∂VgRiVªy™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. Æμ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS ªy™´sVV NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR Li NS¨ds, æªΩáLigSfl·Õ‹[ NSμR∂¨s ©yLS∏R∂Vfl· qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. N]Li≤y qx sVlLi[≈¡ …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LiR gS ¤Õ¡[¨sμj∂.. NSLi˙lgi£qsª][ q{ s{msH F~ªRΩVÚ |msμÙ∂R ≠sxtsQ∏∂R VLi NSμR∂©yıLRiV. Æμ∂[aPR ™y˘xmsÚLigS NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS F°LS≤R∂VªRΩV©yıLi... æªΩáLigSfl·Õ‹[ NSμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. μR∂VxtsÌ Qø¡R ªRΩVxtsÌ Q∏∂R VLi @≤ÔR∂Vxms≤T∂©y r°¨s∏R∂W æªΩáLigSfl·NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yıLRi©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ 10 ¤Õ¡[μy 12 q{ s»˝¡Õ‹[

F°…‘¡¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgixqsVª][ æªΩáLigSfl·Õ‹[ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™yáƩs[ ªRΩ™´sV ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı qx s™´sVLÛij LiøR¡V©´sN][™s´ ≤y¨sNTP qz szmsH LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ZNP. ©yLS∏R∂Vfl· ≠s¿¡˙ªRΩÆ\™sV©´s ™yμR∂©´s©´sV ™´sVVLiμR∂VNRPV æªΩøyËLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N]Li≤y qx sVlLi[≈¡ æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ qx s≠sVºΩ (æªΩLSxqs)Õ‹[ ¬ø¡[LRigS ¤Õ¡[¨sμj∂ ªy™´sVV NSLi˙lgixqsVª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VcN][™s´ ≤R∂Li |msμÙ∂R ≠sxtsQ∏∂R VLi NSμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV @μ≥∂R ˘QOPR VLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥∂k ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· ™´s¿¡ËLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,™´sWLjiË22(ôdÿ’ q÷´dt): ªy©´sV FsxmsˆV≤R∂V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s @∏R∂W˘©Ø[ NRP¨dsqx sLi æªΩáVry @¨s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠sNTP æªΩáVry @¨s ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ¤\«¡ qx s\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ©´s©´sV ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV AμR∂V˘≤T∂©´sLi»¡W ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s NRPÆ™sV≤T∂∏R∂V©˝y ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ªy©´sV q{ sFsLi FsxmsˆV≤R∂V @∏R∂W˘©Ø[ NRPW≤y ¿¡LRiLi“¡≠sNTP æªΩ÷¡zqs©´s»˝¡V ¤Õ¡[μ∂R ¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ªyÆ©s[ NSLRifl·Li @Li»¡VLi¤…¡[ ¿¡LRiLi“¡≠s LS«¡NUP∏R∂V xmsLji«Ïÿ©´sLi\|ms @©´sV™´sW©yáV

™´sqx sVÚ©yı∏R∂V©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂WáV æªΩ÷¡zqs©´s ™yLjiZ\ NPæªΩ[ qx s™´sWμ≥y©yáV ¬ø¡xmsˆ™´søR¡Ë¨s NTPLRifl„fi }msL]‰©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ªy©´sV FsÕÿ NSLRifl·™´sV™´soªy©´s¨s A∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. ªy©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS FsxmsˆV≤R∂V D©yı©Ø[ NRPW≤y ¿¡LRiLi“¡≠sNTP æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s, 2010Õ‹[ ªy©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS ¤Õ¡[©s´ ¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ æªΩ÷¡}qsÚ ™´sW…˝ÿ≤y÷¡, ¤Õ¡[μ∂R Li¤…¡[ gRi™´sVV¯©´s DLi≤yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sW»¡Ã¡V @«Ïÿ©´s™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sW»¡Ã¡©´sV ¡…Ì”¡ LS«¡NUP∏R∂V xmsLji«Ïÿ©´sLi FsLiªRΩ DLiμ][ @LÛiR ™´sV™´soª][LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ªy©´sV NSLRifl·™´sVLi¤…¡[ ™yLji ≠s«Ï¡ªRΩZNP[ ™´sμj∂¤Õ¡[qx sVÚ©yı©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV ªyÆ©s[ NSLRifl·™´sV¨s ¬ø¡’¡æªΩ[ ©´sÆ™s[V¯ qz sÛ ºΩÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ¤Õ¡[LiR ¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s AÕ‹[øR¡©´s¬ø¡[zqsLiμj∂ Æ™sVVμR∂áV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ ™´søyË©´s¨s @©yıLRiV. ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı Aμj∂©´sVLi¿¡ ™´s˘ºΩlLi[NPT Liøy©´s©yıLRiV. æªΩáVgRiV «ÿºΩ À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω N][qx sÆ™s[V ªy©´sV FyLÌik |ms…Ìÿ©´s¨s NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms @™´sáLi’¡Li¿¡©´s ºdΩLRiV @™´s™´sW©´sNRPLRiLigS DLiμR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ªy©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøy©´s¨s NTPLRifl„fi }msL]‰©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV IxmsˆVN][©s´ ¨s ZNP[Li˙μy¨sNTP ªy©´sV ™´sVVLiÆμ∂[ ¬ø¡Fyˆ©´s¨s, FsLiμR∂VNRPV LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥¡œ —¡LiøR¡NRPW≤R∂μ][ ≠s™´sLRifl·ª][ NRPW≤T∂©´s mx s˙ªyá©´sV ZNP[Li˙μy¨sNTP mx sLizms©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

-s˳ÏÁÇÁ©«s xmsúNTP¸R¶V\|ms D©«sõ»yμ³j¶NSLRiVÌÁ»][ gRiª«sLRiõL`i xqs-dsVORPQ

y˚>∑+>± d”e÷+Á<Ûä n_Ûeè~› ZNP[Li˙μR∂Li ª][≤yˆ»¡V BxqsVÚLiμR∂©´sı LRixmnsVV≠dsLS xmsμR∂™´soáV @©´sVÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s ™ylLi[ ™´sW»¡ ™´sWLSËLRi¨s ™´sVLi≤T∂Fy»¡V ≠saS≈¡xms»¡ıLi,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): ªRΩ*Lji ªRΩgRiºΩ©´s @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV @μ≥∂j uÌy©´sLi ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡Ã¡©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Li μR∂¨s G{ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV @©´sVNRPWáLi gS @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik áV ¤Õ¡[≈¡Ã¡V BøyË∏R∂V¨s, BxmsˆV ≤R∂V LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][qx sLi ™´sW»¡ ™´sWLRiVxqsVÚ©yı ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. FyLÌik ¨s ≠ds≤T∂ Æ™s◊˝¡©´s ™yLRiLiªy xmsμR∂™´soáV @©´sVÀ≥¡œ ≠sLi¿¡©´s™ylLi[©s´ ¨s @©yıLRiVx ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li «¡LRiı÷¡xqsÌ V Fn°LRiLi GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[qz s©´s ≠dsV…fi μj∂ ˙|ms£qs NSLRi˘˙NRP™´sVLi Õ‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW...LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV INRP‰ NSLi˙lgi£qs FyLÌik Æ©s[ ªRΩmx sˆVxms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, @μj∂ xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. @¨sı FyLÌkiáV ª]áVªRΩ @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s ≠sxtsQ∏∂R W¨sı A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ©´sV @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ ªRΩ*LjiªRΩ gRiºΩ©´s @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂Li Æ™sV˙…‹[ \lLiáV, ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLji≤yL`i, xmsLji˙aRP™´sVáNRPV

xms©´sVıLSLiVVºdΩ ™´sLi…”¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡Ã¡©´sV B¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ ªRΩ*LjiªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP J ≠s«¡©±s ≤yNRPV˘Æ™sVLi…fi ©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[}qs xms¨sÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li DLiμR∂¨s LRimx sn VV≠dsLSlLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV. mx spLjiÚ Æ\©sLSaRP˘LiÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgi£qs ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ DæªΩ[«Ú ¡Li ¨sLi}msLiμR∂VZNP[ DªRΩLÚ SLi˙μ≥∂R Õ‹[ ¡xqsV=∏R∂W˙ªRΩ©´sV ¬ø¡[mx s…Ìÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @»Ì¡•¶¶ qx sLigS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s lLiLi≤][L][«¡Ÿ  ¡xqsV=∏R∂W˙ªRΩ ≠saS≈¡Õ‹[ N]©´sry gjiLiμj∂. BLiμj∂LS }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ ßgS NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sá\|ms ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[ryÚD©yı™´sV©yıLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V xmsÆμ∂[Œ¡œ˝ Õ‹[ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV B ¡˜≤T∂™´sVV  ¡˜≤T∂gS mx sLji˙aRP™´sVáV LSÀ‹[ªΩR V©yı∏R∂V©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li {qs™´sWLi˙μ≥∂R ˙FyLiªy¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[—¡¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡LiμR∂¨s, HÆμ∂[Œ˝œ¡Fy»¡V xms©´sVı

≠sV¨s•¶¶ LiVVLixmsoáV B™´s*≤R∂Liª][ C ˙FyLiªRΩLi FyLji˙aS≠sVNRPLigS @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡LiμR∂V ªRΩVLiμR∂¨s LRimx sn VV≠dsLS lLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV.BNRP‰≤T∂ qx s™´sVxqs˘Ã¡©´sV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLjixtsQ‰LjixqsVÚLiμR∂ ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. HÆμ∂[Œ˝œ¡Fy»¡V ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ q{ s™´sWLi˙μR∂ ˙FyLiªy¨sNTP 30Æ™s[á N][»¡˝ V ¨sμ≥∂R VáV ™´sryÚ∏R∂V¨s, C ¨sμ≥R∂VÕ˝‹[ 27Æ™s[á N][»˝¡V D¿¡ªRΩLigSÆ©s[ @LiμR∂¤«¡[qx sVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV.LSuÌy˚ ¨sı ≠sÀ≥¡œ —¡LiøR¡™´sV¨s ≠s≠sμ≥∂R FyLÌik áV LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡ áV ªRΩ™´sV ™´sμÙ∂R D©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik …”¡ZNP…fi\|ms lgi÷¡¿¡ BÆ©s[ıQŒ¡œ˝ Fy»¡Vc @¨sı LRiNSá mx sμR∂™´soáV @©´sVÀ≥¡œ ≠sLi¿¡©´s N]LiμR∂LRiV |msμÙ∂R ™´sV©´sVxtsváV, BxmsˆV≤R∂V FyLÌik ¡Ã¡{§¶ ¶©s´ mx s≤T∂LiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡W  ¡∏R∂V…”¡NTP F°™´s≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV qx s™´sVLi«¡xqs™´sV¨s LRimx sn VV≠dsLS lLi≤Ô∂T @©yıLRiV. .

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË22(ôdÿ’ q÷´ dt): LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s mx s˙NTP∏R∂V Æ™s[giR ™´sLiªRΩLi@™´soª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[LiaS≈¡ NSLRi˘μR∂Lji+ g][ry*≠sV B…‘¡™´s¤Õ¡[ ™´s¿¡Ë ªRΩgRiV qx sWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. @μ≥∂j NSLRiVá ©´sV NSL][˘©´sV¯≈¡Vá©´sV ¬ø¡[™yLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @¨sı ≠sÀ≥ÿ gSáV qx s™´sV©´s*∏R∂VLiª][ mx s¨s¬ø¡[ ∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚ gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s @μ≥∂j NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂ Lji+ ˙xmsxqs©´sı NRPV™´sWL`i ™´sVx§¶ ¶LiºΩª][ qx s•¶¶ ≠s≠sμ≥∂R aSΔÿμ≥∂j mx sªRΩVáV, ≠sÀ≥¡œ «¡©´s NRP≠sV…‘¡Ã¡NRPV Æ©s[ªΩR XªRΩ*Li ™´s§z ¶ ¶x qsVÚ©s´ ı ™yLjiª][ gRi™´sLRiıL`i aRP¨s™y LRiLi LS«fiÀ≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ qx s≠dsVOTPQLi øyLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s ≠s ¡«¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V ≠s™´sLSá©´sV @≤T∂gji æªΩáV qx sVNRPV©yıLRiV. NRP™´sVÕfi ©yμ≥∂R ©±s NRP≠sV …‘¡NTP B™y*÷¡=©´s ¨sÆ™s[μ∂j NRPá©´sV LRiW F~Liμj∂qx sWÚÆ©s[.. ZNP[Li˙μR∂ §x ¶‹L[ iaS≈¡ NSLRi˘μR∂Lji+ @¨sÕfig] [ry*≠sV B¿¡Ë©´s qx sWøR¡©´sá ˙xmsNSLRiLi G ºdΩLRiV©´s ≠sÀ≥¡œ «¡©´s mx s˙NTP∏R∂V rygSá ©´sı @LiaSá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV.

ø±+Á¬>dt Vü≤sƒêy√ ‘Ó\+>±D˝À |üì #˚j·T<äT : ñ‘·ÔyéT sêj·TbÕ{Ï‘√H˚ ñ+{≤ : &=ø±ÿ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáVgRiV zqs¨ds {§¶¶¶L][,«¡©´s}qs©´s ¿d¡£mns, xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi ¨s©yμR∂Li æªΩáLigSfl·Õ‹[ xms¨s¬ø¡[∏R∂VμR∂¨s NSLi˙lgixqsV æªΩáLigSfl· zmszqszqs ™´sLji‰Lig`i ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi DªRΩÚ™±sV NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV x§¶¶¶hS™Ø[, Æμ∂[a`P ¡øy™Ø[

@Li»¡W xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi ¨s©´sμj∂Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C ™y˘≈¡˘Q\|ms DªRΩÚ™±sV NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ˙xmsºΩxqsˆLiμj∂LiøyLRiV. Bμj∂ xms¨s¬ø¡[∏R∂VμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi A∏R∂V©´s gRi™´sV¨sLi¿¡ DLi¤…¡[ BÕÿLi…”¡ zmsáVxmso©´sV B¬ø¡[Ë™yLRiV NSμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´s FyLÌkigS BNRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV NSLi˙lgi£qs ALSμ≥R∂˘LigS ™´sWLjiLiμR∂©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ zqszmsH, ™´sV“˝¡£qs FyLÌkiáª][ F~ªRΩVÚáNRPV @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ≤≥T∂÷d˝¡ ¡∏R∂VáVÆμ∂[lLi[ ™´sVVLiμR∂V A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌki F~ªRΩVÚ ¤Õ¡[©´s¤…Ì¡[©´s¨s A∏R∂V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩLSxqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNPzqsAL`i ™´sW»¡Ã¡©´sV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯LRi¨s ™´sVL][ Æ©s[ªRΩ ™´sVμ≥R∂V∏R∂WztsQ‰ @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sV g]˙lLiá ™´sVLiμR∂gS @’≥¡™´sLÒjiLiøR¡≤R∂Li A∏R∂V©´sNRPV ªRΩgRiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· B¿¡ËLiμy ¤Õ¡[μy

@©´sıμj∂ ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Fs¨sıNRPá NRP≠sV…‘¡ Æ©s[ªRΩáV aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ≤≥T∂÷d˝¡ ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji Æ™sŒ˝ÿLRiV. æªΩáLigSfl· zmszqszqs ¿d¡£mns F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘, DªRΩÚ™±sV NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶, gkiªylLi≤ÔT∂, ™´sVμ≥R∂V∏R∂WztsQ‰, xqsVlLi[£tsQlLi≤ÔT∂ ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡©´s ™yLjiÕ‹[ D©yıLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s ™yL`i LRiWLiÕ‹[ ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡©´s æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáª][ NSLi˙lgixqsV @μ≥j∂uÌy©´sLi ©y∏R∂VNRPVáV μj∂gji*«¡∏∫∂V zqsLig`i xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP\|ms, BªRΩLRi FyLÌkiáª][ F~ªRΩVÚá\|ms ™yLRiV øR¡LjiËLiøyLRiV. C Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s 17 Õ‹[NRPxqsÀ≥œ¡ rÛy©yáNRPV 119 aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ rÛy©yáNRPV @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyáƩs[ DÆμÙ∂[aRPLiª][ NSLi˙lgixqsV @μ≥j∂uÌy©´sLi DLiμj∂. 30©´s ª]÷¡«ÿ’¡ªy ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s μj∂gji*«¡∏∫∂V Bxmsˆ…”¡ZNP[ }msL]‰©yıLRiV. μk∂Liª][ C ¤À≥¡[…‘¡NTP ˙Fyμ≥y©´s˘Li GLRiˆ≤T∂Liμj∂.

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË22(ôdÿ’ q÷´dt): ªy©´sV …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ¬ø¡[lLi[μ∂j BLiNS FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][¤Õ¡[μ∂R ¨s gRiVLi»¡WLRiV FsLi{ms LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´soª][ NRP÷¡zqs Æ™sŒ˝ÿÕÿ... ™´sμÙy @©´sı ≠dsV™´sWLixqsÕ‹[ D©yı©´s¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤]NS‰ ™´sWfl”·NRP˘™´sLRi˙xmsryμ`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ªy©´sV LS∏R∂VFy…”¡¨s qx sLi˙xmsμj∂ryÚ©s´ ¨s @©yıLRiV. A∏R∂V©´s ªRΩ©´sª][ BLiªRΩ™´sLRiNRPV C ≠sxtsQ∏R∂VLi ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. {qsFs÷d¡ˆ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sμÙR∂ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ªRΩ©´sNRPV J §x ¶‹μ[ y LS™´s≤y¨sNTP LS∏R∂VFy¤…¡[ NSLRifl·™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. AL][giR ˘Li qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ª][ gRiªRΩ lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS ¨s™±sV=Õ‹[ Æ\™sμR∂˘xmsLkiORPQáV ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi NSLRi˘NRPLRiÚáª][, NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][, LS∏R∂VFy…”¡ª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω NSLS˘øR¡LRifl·©´sV LRiWF~Liμj∂LiøR¡VN][©s´ V ©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ¨sá ¡≤yÕÿ... ™´sμÙy @Æ©s[ qx sLiμj∂gÙiR LiÕ‹[ D©yı©´s¨s, INRP Æ™s[Œ¡œ

Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá©´sVNRPVLi¤…¡[ ªy≤T∂N]Li≤R∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R V©´s¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ªRΩ©´sNRPV gRiVLjiLÚ ixmso©´sV, g_LRi™y¨sı B¿¡Ë©´s NSLi˙lgixqsV FyLÌik ¨s ≠dsÆ≤∂[ ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms ªy©´sV qx sLiμj∂gÙiR LiÕ‹[ D©yı©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[, lLi[mx s…”¡ ¡xqsV= ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ªy©´sV FyÕÊ‹Li…ÿ©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂WÕÿ, ™´sμÙy @Æ©s[ ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms ªy©´sV qx sLiaRP∏R∂VLiÕ‹[ mx s≤T∂F°∏R∂W©´s ¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªy≤T∂N]Li≤R∂ ©´sVLi¿¡ ™´sW˙ªRΩLi F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R VÀ‹[©s´ ¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LS∏R∂VFy…”¡ ªRΩ©´sNRPV Æμ∂[™s´ o≤R∂V @¨s, @LiVVæªΩ[ LS∏R∂VFy…”¡ª][ Fy»¡V æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[lLi[ ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms qx sLiμj∂gÙiR LiÕ‹[ D©yı©´s¨s A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂V “¡≠sªy¨sNTP LS∏R∂VFy…”¡ NSLRiNRPV≤R∂¨s, LS∏R∂VFy…”¡ ªRΩ©´s©´sV ªRΩ™´sVV¯≤T∂Õÿ øR¡WxqsVNRPV©yı LRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ©´s ™´sW©´sqz sNRP qz sÛ ºΩ\|ms, ªRΩ©´s ≠dsV™´sWLixqs\|ms LS∏R∂VFy…”¡NTP ≠s™´sLjiryÚ©s´ ¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V, NRPV»¡VLi ¡

qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ FyLÌik ™´sWlLi[ ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgixqsV ©´sVLi¿¡ ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl·NRPV gRiVLji NS™´s≤R∂Liª][ LS∏R∂VFy…”¡ ªRΩ©´s À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ LS«¡NUP∏R∂VLi\|ms ¨sLÒRiLi∏R∂V ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. LS∏R∂VFy…”¡NTP ªRΩ©´sNRPW ™´sVμ≥∂R ˘ ≠s≤R∂μk∂∏R∂V¤Õ¡[¨s xqsLi ¡Liμ≥R∂Li DLiμR∂¨s, LS∏R∂VFy…”¡ª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ G ≠sxtsQ∏∂R V™´sVW ¬ø¡ ¡Vªy©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.


2

Ä~yês¡+ 23`03`2014

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

e÷≥\ ‘·÷{≤\T

Fs¨sıNRPá ∏R∂VVμÙy¨sNTP æªΩLRi¤Õ¡[¿¡©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ aRPLRimx sLRiLixmsLRigS ≠s™´sVLRi+á ªRΩW…ÿáV NRPW≤y ™´sqx sVÚLi…ÿLiVV. FsμR∂V…”¡™yLji¨s Æμ∂ ¡˜N]»Ì¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ˙xms«¡Ã¡©´sV ANRP»Ì¡VN][™s´ ≤R∂Æ™s[V ˙xmsμ≥y©´s áORPQ ˘LigS ™´sW»¡Ã¡ ªRΩW…ÿáV }msÕÿË÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ ˙xms«ÿáV AμR∂LjiLi¿¡ J»˝¡V æªΩ¿¡Ë |ms≤R∂ªyLRiV. ™ygÙS …”¡ª][ Fy»¡V ˙xmsáNRPV qx s™´sVxqs˘Ã¡ mx sLjiuy‰LRiLi\|ms ©´s™´sV¯NRPLi NRP÷¡gjiLiøy÷¡. BxmsˆV≤R∂V gRiVÕÿ’d¡Æ©s[ªΩR ªRΩ©´s @™´sVV¯Ã¡ F~μj∂Õ‹[ D©´sı @ryÚQ˚á©´sV qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. ˙xmsªRΩ˘QOPR Q NSLS˘øR¡LRifl·ª][ NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂mz s áORPQ ˘LigS ªRΩW…ÿáV }ms¤Õ¡[Ë xms¨sNTP zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. DμR∂˘™´sVÆ©s[ªRΩgS A∏R∂V©´s xqs™´s˘ry¿¡. Fs™´sLji\Æ©s©y ≠s™´sVLji+LiøR¡gRiáLRiV. æªΩáLigSfl· ANSLiORPQ©s´ V Æ©sLRiÆ™s[Lij Ë©´s ™´s˘QQNPT gÚ S ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡™´sW©´sLi qx sLiFyμj∂LiøR¡VNRPV©´sı ™´s˘QQNPT .Ú BNRP ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQLi …”¡≤T∂mz s\|ms Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠s™´sVLRi+á «¡≤T∂ NRPVLjimz sLiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V C lLiLi≤R∂V FyLÌkiá \Æ™s≈¡Lji¨s, æªΩáLigS©´s mx so©´sLjiıLS¯flÿ¨sı, NSLi˙lgi£qs Æ\™sxmsn Õÿ˘Ã¡©´sV FsLi≤R∂gRi¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @μ≥∂j NSLRiÆ™s[V áORPQ ˘LigS gRiVÕÿ’d¡ Æ©s[ªΩR Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi mx sLS*¨sNTP A∏R∂V©´s $NSLRiLi øR¡V≤R∂VªRΩV©yıLRiV. G˙zmsÕfi ª]÷¡™yLRiLi ©´sVLi¿¡ @Li¤…¡[ DgSμj∂ Æ™sáÕfiANRP «¡∏R∂V©y™´sV qx sLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ C ˙xmsøyLRi xmsLS*¨sNTP A∏R∂V©´s ©yLiμj∂ xmsáNRP≤y¨sNTP zqsμÙ∂R Li @™´soªRΩV©yıLRiV. C G˙zmsÕfi ™´sWxqsLi ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV NUPáNRPÆ\™sV©´s mx sn V»¡Li NS ¡…Ì¡” ˙xmsxqsVÚªΩR Li D©´sı N]μÙ∂j qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FsNRPV‰™´s ˙xmsøyLRiLi á’≥¡Li’¡Li¬ø¡[Õÿ A∏R∂V©´s NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[∏∂R V™´søR¡VË. Fs˙zmsÕfi 30©´s Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªyLiVV NS ¡…Ì¡” μyμyxmso 226,27 L][«¡ŸÃ¡ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ 10 —¡Õ˝ÿá©´sV øR¡V…Ì¡” LS™´s≤R∂Li A∏R∂V©´sNRPV |msμÙ∂R NRPtx sÌ QÆ\™sV©´s mx sÆ©s[Li NSμR∂V. BNRP A∏R∂V©´s FyLÌik Õ‹[ ™´sNRPÃÚ ¡NRPV, ÷d¡≤R∂L˝iR NRPV N]LRiªRΩ ¤Õ¡[μ∂R V. A∏R∂V©´s NRPWªRΩVLRiV NRP≠sªRΩ, N]≤R∂VNRPV ZNP…”¡AL`, Æ™s[V©´sÃ˝¡V≤R∂V §x ¶ ¶Lik £tsQ LS™´so, @|qs’d¡˝ Õ‹[ Æ©s[ªΩR C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i, BÕÿ FyLÌik Õ‹[ ™´sW»¡Ã¡ ªRΩW…ÿá©´sV ™´sμj∂¤Õ¡[ ™yLRiV @Æ©s[NPR VáV D©yıLRiV. ≠sVgRiªy FyLÌik Õ‹[ BÕÿ ˙xms«¡Ã¡ ©´sV Æ™sVzmsˆLi¬ø¡[ rÛyLiVV ÷d¡≤R∂L˝iR V ªRΩNRPV‰™´sÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. …”¡≤T∂mz sÕ‹[ INRPLjiμÙ∂R LRiV D©yı ™yLjiNTP æªΩáLigSfl· ™´sLRiNRPV ™´s¬ø¡[Ë qx sLjiNTP AªRΩ¯ LRiORPQfl·Õ‹[ mx s≤y÷¡=©´s μR∂VLÊiR ºΩ DLiμj∂. lLi[™s´ Liª`Ω lLi≤Ô∂T ÕÿLi…”¡ ™yŒ˝¡œ ß ™´sVLi¿¡ ™´sNRP¤ÚÕ¡[ @LiVV©y Àÿ ¡V©´sV Æ™s©´sVZNP[qx sVNRPV¨s LS™´s≤R∂Li NRPtx sÌ QÆ™s[V. NSLi˙lgi£qsÕ‹[ øyÕÿ™´sVLiμj∂ D©yı INRP‰ æªΩáLigSfl· BøyË ™´sV¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡xmsoNRPV¨s ˙xmsá«¡ ™´sμÙ∂R NRPV Æ™s◊¡æªΩ[ ¿≥¡d ªRΩ‰LjiryÚLiR V. ZNPzqsAL`i ¨s©yμR∂Li mx soLjiıLS¯fl·Li ™´sWª][Æ©s[ ryμ≥∂R ˘™´sVLi…ÿLRiV. C mx sÆμ∂[Œ¡œ˝ ß qx s™´sVxqs˘Ã¡\|ms FsLiμR∂VNRPV qx sˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μ∂R Li¤…¡[ ™yLji™´sμÙ∂R qx s™´sWμ≥y©´sLi DLi≤R∂μR∂V. @≠s¨dsºΩ¨s ˙F°ªRΩ=z§¶ ¶Li¿¡, «¡Ã¡∏R∂V«Ïÿ ¨sı μ≥∂R ©´s∏R∂V«Ï¡LigS ™´sWLjiË©´s Æ\™s©y¨sı qx s™´sVLÛij LiøR¡VN][¤Õ¡[LiR V. NS ¡ …Ì¡” NSLi˙lgi£qs  ¡VÕfi≤][«fi ¬ø¡[qx sWÚ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s◊˝¡©y @LiªRΩgS qx sˆLiμR∂©´s NRPtx sÌ QÆ™s[V. @LiμR∂Lji áORPQ ˘Li N]ªRΩgÚ S GLSˆ»¡™´soªRΩV©´sı æªΩáLigSfl·Õ‹[ @μ≥∂j NSLRi mx sgÊSáV ¬ø¡[mx s»Ì¡≤R∂Æ™s[V. @μ≥∂j NSLRi mx sgÊSáV ¬ø¡[mx s¤…¡Ì L[ iμR∂VNRPV ≠dsáVgS ™´sW˘—¡N`P mz sn gRiL`i μy…”¡ q{ s»˝¡V ryμ≥∂j LiøR¡ ≤R∂Æ™s[V ZNPzqsAL`i ™´sVVLiμR∂V©´sı G\ZNPNRP áORPQ ˘Li @¨s …”¡AL`iFs£qs FyLÌik ™´sLÊSQÕ‹˝ Æ[©s[ ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂. ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá qx s™´sV ∏R∂VLi G FyLÌik QZ\ NP©y ˙xmsøyLRiÆ™s[V ˙xmsμ≥y©´s @xqsÚQ˚Li. G˙zmsÕfi 30™´s æªΩ[μ∂k ©´s æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿáՋ[ Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ , @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPáV «¡LRi gRi©´sV©yıLiVV. μk∂Liª][ ˙xmsøyLS¨sNTP ZNP[™s´ áLi Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ Õ‹[mx so ™´s˘™´sμ≥∂j DLi≤R∂»¡Liª][ æªΩáLigSfl· ™y˘xmsÚLigS D©´sı ©yáVgRiV ©´sıLRi N][»¡˝ J»¡L˝iR ©´sV ANRP»Ì¡VN][Æ©s[ ™´sp˘•¶¶ á©´sV LRi¿¡Liøy÷¡. ˙xmsøyLRiLi FsÕÿ ¬ø¡[mx s…Ìÿ÷¡, μy¨s¨s ªRΩNRPV‰™´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂NTP FsÕÿ ¬ø¡[LSË÷¡ @©´sı μy¨s\|msÆ©s[ @Liªy @Aμ≥yLRimx s≤T∂ DLiμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ ªRΩLRi•¶¶ ˙xmsøyLS¨sNTP qz sμÙ∂R LiNS™yá¨s ZNPzqsAL`i NRPW≤y qx s™´sWÕ‹[ø¡R ©´sáV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. |\ §¶¶ ¤…¡N`P §x ¶ ¶LigRiWá©´sV A∏R∂V©´s qx s™´sVNRPWLRiVËN]Æ©s[ mx s¨sÕ‹[ ¨s™´sVgRiı ™´sV∏R∂W˘LRiV. BLiμR∂VN][qx sLi ˙ºdΩ≤T∂ }qs™´sáV NRPW≤y Dxmsπ∏∂WgjiLi øR¡VN][™yá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ øy∏∫∂V}ms øR¡LRiË }msLRiVª][ ˙ºdΩ≤T∂ …‘¡≠dsáV @™´sVLjiË INRP ø][»¡ ©´sVLi¿¡ @¨sı Æμ∂[aPR Li Õ‹[¨s ©´sáV™´sVWá ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡ª][ ™´sVVøR¡Ë…”¡qx sVÚ©s´ ı ≠sxtsQ ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. BÆμ∂[ ªRΩLRi•¶¶ Õ‹[ ZNPzqsAL`i NRPW≤y ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigS á©´sV C ˙ºdΩ≤T∂ …‘¡≠dsá μy*LS ¬ø¡[mx s…Ìÿá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @Õÿ INRP ø][»¡ ©´sVLi¿¡ ¬ø¡[}qs ˙xmsxqsLigS¨sı ∏R∂W™´sªRΩVÚ æªΩáLigSfl·NRPV ≠s¨szmsLiøyá¨s A∏R∂V©´s «ÿ˙gRiªRΩÃÚ ¡V ºdΩqx sVN]Li»¡V©yıLRiV. ˙xmsºΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRP¨dsqx sLi ©yáVgRiV @|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSÕ‹[ mx sLRi˘…”¡Li ¬ø¡[Õÿ ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ lLiLi≤R∂V ©´sVLi¿¡ ™´sVW≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáV mx sLRi˘…”¡Li¬ø¡[Õÿ A∏R∂V©´s NSLRi˘øR¡LRifl·©´sV LRiWF~Liμj∂LiøR¡VN]Li»¡V ©yıLRiV. ˙xmsºΩ ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ INRP À≥ÿLki  ¡z§¶ ¶LiR LigRi qx sÀ≥¡œ ©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s π∏∂W¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩμy*LS ™´sVLi≤R∂áLi øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ D©´sı ˙gS™´sWáV, mx s»Ì¡flÿáՋ[ «¡©´s qx s≠dsVNRPLRifl· ¬ø¡[mx s…Ì¡” ˙xmsøyLRiLi ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ Æ™s¤Œ¡˝ Õ[ ÿ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ZNPzqsAL`i qx s™´sWÕ‹[ø¡R ©´sáV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙xmsºΩ qx sÀ≥¡œ áՋ[ ˙xmsºΩ ø][»¡ NRP¨dsqx sLi ALRigRiLi»¡NRPV ªRΩgÊiR NRPVLi≤y ˙xmsxqsLigRiLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s A∏R∂V©´s À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. BLiμR∂VNRPV ªRΩgÊiR »Ì¡VgS ˙xmsxqsLi gRi FyhRi™´sLi\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS NRPqx sLRiªRΩVÚ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s qz sμÙ∂R ™´sV™´soªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. A∏R∂V©´s ˙xmsøyLS¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP ™yx§¶ ¶©yá©´sV NRPW≤y …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR áV LRiWF~Liμj∂qx sVÚ©s´ ı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ @™´sNSaRPLi DLi¤…¡[ qx s™´sVxqs˘Ã¡\|ms mx sn VLi…ÿ mx s¥R∂LigS ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sVxqs¯Ql\Li«fi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ZNPzqsL`iNRPV Æ™s©´sıª][ |ms…Ì¡” ©´s ≠sμR∂˘. NS ¡…Ì¡” NRP AøR¡VN][™y÷¡=Liμj∂, qx s™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆV N][™y÷¡=Liμj∂ NSLi˙lgi£qs,…”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR ¤Õ¡[. AxqsVÚáV, @xmsˆVá mx sLixms NSá ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ALi˙μ≥∂R Dμ][˘gRiVáNRPV AxmsxtsQ©s´˝ V ™´soLi≤]μÙ∂R ¨s, F°Ã¡™´sLRiLi ≤T∂¤\«¡©±s©´sV ™´sWLRiËNRPF°æªΩ[ ˙Fy¤«¡NÌPR V©´sV @≤Ô∂R VNRPVLi…ÿ™´sV¨s ZNP[q{ sAL`i B…‘¡™´sá ¬ø¡[qz s©´s ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV qx sˆxtsÌ QÆ\™sV©´s qx s™´sWμ≥y©´sLi BøR¡VËN][¤Õ¡[LiR V. μ]LRi§x ¶ ¶LiNSLRi™´sV ¨s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[qz s ªRΩmz sˆLiøR¡VN][¤Õ¡[LiR V. J NRPVáLiÕ‹[ mx so…Ì¡” ©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s ©y…”¡ μ]LRiªRΩ |msªRΩ©Ú s´ ™´sVLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V NRPW ≤y @LigkiNRPLjiLiøR¡LRiV.

$uÛÑ»q ‘Ó*dæq ‘=* e´øÏÔ øÏs¡DY ≠saS≈¡xms»¡ıLi,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): F°π∏∂[V™yŒ˝¡œ ß F°¨ds∏R∂VLi≤T∂. ry*LÛiR mx sLRiVáV mx sμR∂™´soáV @©´sVÀ≥¡œ ≠sLi¿¡ Æ™sŒ˝ÿLRiV. ™yLjiNTP mx sμR∂™´soáV ªRΩmx sˆ FyLÌik @NRP‰Ã¡lLi˝ μ[ ∂R V. Bμk∂ J LRiNRPLigS ™´sVLi¿¡Æμ∂[. @™´sNSaRPLi ≠dsVNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. μk∂¨s¨s ≠dsVLRiV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡V N][Li≤T∂. N]ªRΩÚ©y∏R∂VNRPVágS FsμR∂gRiLi≤T∂. ©´s™y˘Li˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ FyáVxmsLi øR¡VN][Li≤R∂¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR , ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s zmsáVxmso¨søyËLRiV. NSLi˙lgi£qs ¡xqsV= ∏R∂W˙ªRΩ lLiLi≤][L][«¡Ÿ ≠saS≈¡Õ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVLiVV˘Liμj∂. rÛy¨sNRP BLiμj∂LS }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ «¡LjigjiÆ©s[ qx sÀ≥¡œ Õ‹[ ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡zqs©´s Æ™sVVμR∂…”¡ ™´s˘QQNPT Ú ©y…”¡ qz sFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T @¨s @©yıLRiV. @LiVV©y A∏R∂V©´s ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ™´sVÀ≥¡œ ˘ |ms≤R∂VªRΩW ™´s¿¡Ë ¨s«ÿá©´sV μyøyLRi¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sxmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠sVgRiªy FyLÌik áV NRPV˙»¡xms©yı∏R∂V¨s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s AL][mz sLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik ªRΩ}msˆ≠dsV ¤Õ¡[μ∂R ¨s ¿¡LRiLi“¡≠s @©yıLRiV. ≠saS≈¡xms»¡ıLiÕ‹[ GLSˆ»¡Vc¬ø¡[qz s©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVá qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. NSLi˙lgi£qs\|ms N]LiμR∂LRiV NRPV˙»¡Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. qx s\Æ™sVNRP˘™yμR∂ ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ @LiμR∂LRiW á’Ù¡

-xmsμR¶ª«soÌÁV @©«sV˳ÏÁ−sLiÀÁ©«s ªylLi[ FyLíki¬s −ds²T¶ ®ªsÎØþLRiV. N]»R½ò ©y¸R¶VNRP»R½*Li ª«sxqsVòLiμj¶. .©«sªyùLiúμ³R¶ ¬sLjiøLi¿RÁVNRPVLiμyLi LRiLi²T¶ −saSÅÁ ÊÁxqsV=¸R¶Wú»R½ÍÜ[ ÀÁLRiLiÒÁ−s F~LiμyLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´sÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ªRΩ}msˆ≠dsV ¤Õ¡[μ∂R V. N˝PT Qtx sÌ Q mx sLjiqz sÛ ªRΩVÕ˝‹[ D©´sı NSLi˙lgi£qs©´sV NSFy≤R∂VN][™y ÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ FyLÌki {qs¨s∏R∂VL˝iR Q|\ ms DLiμR∂©yıLRiV. . FyLÌik Õ‹[ xmsμR∂™´soáV @©´sVÀ≥œ¡≠sLi¿¡ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi N][xqsLi @™´sNSaRP™yμR∂ LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ™yLji ™´sÃ˝¡ FyLÌik NTP I©´sgRiWlLi[ ©´stx sÌ QLi G≠dsV¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. μj∂*ºdΩ∏R∂V ˙ZaP[fl·” ©y∏R∂VNRPªy*¨sNTP ™´sVLi¿¡ @™´sNSaRPLi ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Fy˙ªRΩ ¤Õ¡[μ∂R ¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV @LÛiR Li @π∏∂[V˘Õÿ ≠s™´sLjiLiøR¡©´sV©´sı»˝¡Vc A∏R∂V©´s }msL]‰©yı LRiV. qx s\Æ™sVNRP˘™yμR∂ ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡NTP BªRΩLRi FyLÌkiáV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı ∏R∂V©yıLRiV. NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V, @’≥¡™´sW©´sV¤Õ¡[ ªRΩ™´sVNRPV N]Li≤R∂LiªRΩ @Li≤R∂ @¨s ≠s™´sLjiLiøy

LRiV. ©y∏R∂VNRPVáV FyLÌik ¨s ≠ds≤T∂©y NSLRi˘NRPLRi áV ªRΩ™´sVÆ™sLi¤…¡[ D©yıLRi©yı LRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV ™yxqsÚ™yáV ¬ø¡}msˆLiμR∂VNRPV ¡xqsV=∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik NTP N]ªRΩÚ LRiNRPLÚ i FsNTP‰Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV 13 —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ mx sLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki |ms…Ì”¡©´sxmsˆV≤R∂V ≠saS≈¡—¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ FsNRPV‰™´s J»˝¡V ™´søyË∏R∂V¨s, ≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªΩR áV FyLÌik ≠ds≤R∂»¡Li ™´sV©´sryÚmx sLi NRP÷¡gjiLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. μj∂*ºΩ∏R∂V˙ZaP[fl·” ©y∏R∂VNRPVáV @™´sNSaS¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. $NSNRPVŒœ¡Li  ¡xqsV=∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ NSLRi˘NRPLRiÕÚ ‹˝ [ Dªy=x§¶¶¶Li ¨sLiFy™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. INRPLRiV F°æªΩ[ BμÙ∂R LRiV ™´sryÚLiR ¨s ™yLji¨s Dªy=x§¶¶¶xmsLjiøyLRiV. ©y∏R∂VNRPVáVgS

FsμR∂gRiLi≤R∂¨s zmsáxmso¨søyËLRiV. NSLi˙lgi£qs NSLRi˘NRPLRiÚáV ªRΩ™´sV Æ™sLi¤…¡[ D©yıLRi¨s ©´s™´sVV¯ªRΩV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs Δÿ◊d¡ @LiVVF°LiVVLiμR∂Li»¡V©´sı™yLjiNTP ªRΩgji©´s LkiºΩÕ‹[ qx s™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡ ¡Vªy™´sV©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V NSLi˙lgi£qs\Æ™s}ms D©yıLRi¨s ¨sLRiWzmsLiøy÷¡=©´s @™´sqx sLRi™´sVVLiμR∂©yıLRiV. Æ©s[ªRΩáV Æ™s◊˝¡©y NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V ≠ds≤T∂F°¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. ™´s˘QQNPT ªÚ ΩR *Li DLiμj∂ NS ¡¤…Ì¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ˙NTP∏R∂WbdPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQxqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLiª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s J≤T∂ryÚLiR ¨s À≥¡œ ∏R∂Vxms≤T∂©´s N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV FyLÌki¨s ≠s≤T∂¿¡F°∏R∂WLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. @μj∂ NRPW≤y ™´sVLi¿¡Æμ∂[©s´ ¨s, NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV ©y∏R∂VNRPVáV @π∏∂[V˘

@™´sNSaRPLi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ©´s©´sV NRPW≤y FyLÌik ≠ds≤yá¨s N]LiμR∂LRiV N][LSLRiLRi¨s, @LiVVæªΩ[ ªy©´sV ™´s˘QQNPT ªÚ ΩR *Li D©´sı ™y≤T∂¨s NS ¡…Ì”¡ NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s ≠ds≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. r°¨s∏R∂W AbdPxqsV=áª][Æ©s[ ªy©´sV C rÛyLiVVNTP ™´søyË©´s¨s ¿¡LRiLi“¡≠s ¬ø¡FyˆLRiV. B¨sı L][«¡ŸÃ¡V ºΩ…Ì¡” ©´s FyLÌik á mx sLiøR¡Æ©s[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik ¨s ≠ds≤T∂©´s Æ©s[ªΩR áV ¬ø¡[LRiVªRΩV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™´sV©´s FyLÌik ¨s ™´sV©´sÆ™s[V @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[qx sVNRPVLiμy™´sV¨s ¿¡LRiLi“¡≠s NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡NRPV ¬ø¡FyˆLRiV. mx sμR∂≠ds μyx§¶ ¶Liª][Æ©s[ ™yLRiLiμR∂LRiW FyLÌik ¨s ≠ds≤yLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms NSLi˙lgi£qs ™´sLji‰Lig`i NRP≠sV…‘¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©´sıxmsˆV Æ≤∂[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠sNTP NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s™´soLi¤…¡[ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ C mx sLjiqz sÛ ºΩ Æ©sáN]¨s DLiÆ≤∂[μ∂j NSμR∂¨s ¿¡LRiLi“¡≠s ¬ø¡FyˆLRiV. NRP¨dsqx sLi A ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV©y ª][…¡” ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. FyLÌki ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP NRP»Ì¡V≤T∂ DLi…ÿ©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©´s NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T , ¨sLÒiR ∏R∂VLi ªRΩLS*ªRΩ ™´s˘ºΩlLi[NPT LiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. A≈¡Lji ORPQfl·Li ™´sLRiNRPV qz sFsLi mx sμR∂™´soá©´sV @©´sVÀ≥¡œ ≠sLi¿¡ FyLÌik Q|\ ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ªRΩgRiμR∂¨s @©yıLRiV. ¿¡LRiLi“¡≠s ˙xmsxqsLigS¨sNTP ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVLi¿¡ qx sˆLiμR∂©´s ™´s¿¡ËLiμj∂.

NSLi˙lgi£qs Fyá©´s\|msÆ©s[ lLixmnslLiLi≤R∂LigS Fs¨sıNRPáNRPV Æ™sŒœ¡μy™´sW. ? {qs»˝¡ ≈¡LSLRiV\|ms {qs‰Q˚¨sLig`i NRP≠sV…‘¡Õ‹[ øR¡LRiË NSLi˙lgi£qsNRPV xmsμj∂ ˙xmsaRPıáV xqsLiμ≥j∂Li¿¡©´s x§¶ ¶Lki£tsQ LS™´so \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· ©y∏R∂VNRPVá Fyá©´s ¤À≥¡[\|tsQæªΩ[ μy¨sÆ©s[ lLixmnslLiLi≤R∂LigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ Fs¨sıNRPáNRPV Æ™sŒœ¡μy™´sW @¨s …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´so xqs™yÕfi ≠sxqsLSLRiV. gRiªRΩ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ NSáLiÕ‹[ ¬ø¡[zqs©´s Fyá©´sÆ©s[ ºdΩxqsVNRPV¨s ˙xms«¡Ã¡ ™´sμÙR∂NRPV Æ™sÃ˝¡≤y¨sNTP zqsμÙR∂™´sW @Li»¡W NSLi ˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáNRPV A∏R∂V©´s xmsμj∂ ˙xmsbPıáV xqsLiμ≥j∂LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ G¤«¡Li»˝¡VgS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s æªΩLSxqs Æ©s[ªRΩ x§¶¶¶Lkia`PLS™´so ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡\|ms NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá \Æ™s≈¡lLi[Li…‹[ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Æ™s[}qs ˙xmsaRPıáNRPV æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≤T∂\¤«¡©±s ™´sWLRiËNRPVLi¤…¡[ F°Ã¡™´sLRiLi ¨sLS¯flÿ¨sı @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s ZNPBryL`i, …”¡AL`iFs£qs ¬ø¡zmsˆLiμR∂¨s μy¨s\|ms ≠dsV \Æ™s≈¡lLi[Li…‹[ ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. zmnsLiøR¡©˝´s ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[…”¡≠s…‘¡ Aμ≥yLRiLigS «¡LRigSá¨s …”¡AL`iFs£qs @Li…‹[LiμR∂¨s... μk∂¨sNTP NSLi˙lgi£qs GLi ¬ø¡ ¡VªRΩVLiμR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. C ˙xmsaRPıáV ZNP[{qsAL`i @≤R∂VgRiVªRΩV©´sı≠s NSμR∂¨s æªΩáLigSfl· xqs™´sW«¡Li @≤R∂VgRiVªRΩV©´sı™´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV ªRΩxmsˆVáV NRPzmsˆxmsoøR¡VËNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[ ZNP[{qsAL`i\|ms NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ªRΩxmsˆV≤R∂V ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPáV ≠dsV Fyá©´sNRPV

lLixmnslLiLi≤R∂Li @¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ \Æμ≥∂LRi˘Li DLiμy? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Dμ][˘gRiVáV ™yŒ˝œ¡ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ xqs¿¡™yá∏R∂W¨sNTP Æ™s◊˝¡F°™y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s …‘¡AL`iFs£qs @Li…‹[LiμR∂¨s, NSμR∂¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV @©´sgRiáLS @¨s x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so @©yıLRiV. ™yŒ˝œ¡ß \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[Æ©s[ xmsÆμ∂[Œ˝œ¡Fy»¡V DLi≤]øR¡Ë¨s NS¨ds ™yŒ˝œ¡ xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ DLi…ÿ™´sVLi¤…¡[ NRPVμR∂LRiμR∂¨s @©yıLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ ™yŒ˝œ¡ß æªΩáLigSfl· xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ DLi…ÿ™´sVLi¤…¡[ ªRΩ™´sV …‘¡AL`iFs£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´søyËNRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV BNRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so AL][zmsLiøyLRiV. …‘¡AL`iFs£qs ªRΩLRixmso©´s ªy™´sVV xmsμj∂ ˙xmsaRPıáV xqsW…”¡gS @≤R∂VgRiVªRΩV©yı™´sV¨s μy¨sNTP ™yŒ˝œ¡ß «¡™y ¡V ¬ø¡FyˆÃ¡¨s xqs™yáV ≠szqsLSLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ≤T∂\¤«¡©±s©´sV ™´sWLSËá¨s BLi—¡¨dslL˝i[ @Li»¡V©yıLRiV, μy¨sNTP NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV G™´sVLi…ÿL][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Dμ][˘gRiVáNRPV Axm<s©˝´sV DLi≤]μÙR∂¨s …‘¡AL`iFs£qs @Li»¡VLiμj∂, ≠dsVlLi[™´sVLi…ÿL][ ¬ø¡xmsˆLi≤R∂¨s @©yıLRiV. Axm<s©˝´sV DLi¤…¡[ lLi[xmso xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Dμ][˘gRiV¤Õ¡[ FsNRPV‰™´sgS DLi…ÿLRi¨s @©yıLRiV. zmnsLiøR¡©˝´sV ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[…”¡≠s…‘¡ Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ «¡LRigSá¨s …‘¡AL`iFs£qs @Li»¡VLiμj∂ μy¨sNTP …‘¡c NSLig`i Æ©s[ªRΩáV G™´sVLi…ÿL][ ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV.

æªΩáLigSflÿÕ‹[ NSLi˙lgi£qs lgiáVxqsVÚLiμR∂©´sı μ≥k∂™´sWÕ‹[ Æ©s[ªRΩáV ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,™´sWLjiË22(ôdÿ’ q÷´dt): Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ , @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Fs™´slLi™´sLRiW F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı @LiaRPLi\|ms NSLi˙lgi£qs {qs‰Q˚¨sLig`i NRP≠sV…‘¡Õ‹[ øR¡LRiË N]©´srygRiVª][Liμj∂. μj∂gji*«¡∏∫∂V qz sLig`i, ¤\«¡FyÕfi lLi≤Ô∂T áª][ Fy»¡V mx sáV™´soLRiV FsLi{msáV gRiVªyÚ qx sVZNP[LiμR∂L`i lLi≤Ô∂T , LS«¡∏R∂V˘, F~©´sıLi, ™´sVμR∂V∏R∂V™´sW{tsQ‰ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ DªRΩ™Ú s± V NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ¤À¡≥ …[ ¡‘ Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ ª][ Fy»¡V, FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘LÛRiVá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. C qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ qz s…Ì¡” Lig`i qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡©´sV NRPμj∂÷¡Liø]μÙ∂R ¨s Æ™sV«ÿLÌki Æ©s[ªRΩáV N][Lji©´s»˝¡V FyLÌki ™´sLÊSáV }msL]‰Li»¡V©yıLiVV. @Li ¡L`i}ms»¡ ©´sVLi¿¡ ≠ds|§¶¶ ø`¡ §x ¶ ¶©s´ ¯LiªRΩLS™´so FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS F°…‘¡NTP ¬ø¡[∏∂R WáƩs[ π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı A∏R∂V©´s μj∂gji*«¡∏∫∂VNRPV ≠s©´sı≠sLi¿¡©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y À≥¡œ V™´s©´sgjiLji Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ F°…‘¡Õ‹[ DLi≤R∂À‹[ªΩR V©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ \¤«¡FyÕfi lLi≤ÔT∂ ™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ¤Õ¡[μy ¬ø¡[Æ™sŒ˝¡œ ©´sVLi¿¡  ¡LjiÕ‹[NPT μj∂gSá©´sı AÕ‹[ø¡R ©´sÕ‹[ D©´sı»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ N]LiμR∂LRiV ªRΩ™´sV ™yμR∂©´sáV ≠s¨szmsLi¿¡  ¡»¡∏R∂VNRPV ™´s¬ø¡[ËaSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k ™´s¤Õ¡˝ [ æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ FsLi{ms ™´sVμ≥∂R V∏R∂WztsQ‰ xmso©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. Æμ∂[aPR LS«¡μ≥y¨s ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NPR LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ZNP[{qsAL`i\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV ºΩ…Ì¡” ©´s ™yŒ˝¡œ Æ©s[ ZNP[q{ sAL`i FyLÌik Õ‹[ ¬ø¡[LiR VËNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @Li ¡L`i}ms»¡

@|qsLi’d¡˝ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ LS«¡˘xqsÀ≥¡œ FsLi{ms ≠s.x§¶ ¶©s´ V™´sVLiªRΩLS™´so F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ ªRΩ©´s mx spLjiÚ ™´sVμÙ∂R ªRΩV DLi»¡VLiμR∂¨s qz sNTPLi˙μyÀÿμ`∂ FsLi{ms @Li«¡©±sNRPV™´sWL`i ∏R∂WμR∂™±s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. qz s…Ì¡” Lig`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV ™´sWL]ËμÙ∂R ¨s q{ s‰Q˚¨sLig`i NRP≠sV…‘¡NTP ¨sÆ™s[μ∂j Li¿¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.©y FyL˝RiÆ™sVLi…fi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s @|qsLi’d˝¡ |qslgi¯Li»˝¡NRPV Æ©s[©´sV Fs™´sLji }msL˝RiW qx sW¿¡LiøR¡¤Õ¡[μ∂R ¨s NRPLkiLi©´sgRiL`i FsLi{ms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· B¿¡Ë©´s NSLi˙lgi£qs©´sV ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLji¿¡F°LRi¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j uÌy©´sLi Fs™´sLji¨s ¨sLÒRiLiVV}qsÚ ™yLjiª][Æ©s[ xms¨s¬ø¡[ryÚ©´s¨s xmso©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsμj∂ {qs»˝¡Õ‹[ lgiáVryÚ™s´ V¨s μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV.…‘¡cAL`iFs£qsª][ F~ªRΩVÚ D©yı.. ¤Õ¡[NPR V©yı ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qsÆμ∂[ ≠s«¡∏R∂V™´sV¨s A FyLÌik Æ©s[ªΩR gRiVªyÚ qx sV¤Δ¡[LiμR∂L`ilLi≤Ô∂T μ≥∂k ™´sW ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyáNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[ ≠sμ≥∂R LigSÆ©s[ ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Gμk∂ ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V ZNP[{qsAL`i FsLiμR∂VNRPV ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™yáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ˙gRiWxmsoáV ¤Õ¡[™´s¨s gRiVªyÚ xqsV¤Δ¡[LiμR∂L`i lLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Õ‹[ NSLi˙lgi£qs q{ s‰Q˚¨sLig`i NRP≠sV…‘¡c ¤À¡≥ …[ ¡‘ c @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ªRΩxmsˆNRPVLi≤y NSLi˙lgi£qs À≥ÿLki Æ™sV«ÿLÌkiª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂¨s «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«¡Ã¡ª][ ªy™´sVV qx sªRΩ=xqsLi ¡Liμ≥yáV N]©´srygjiqx sVÚ©yı™´sV¨s, NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáLiμR∂LRiW HNRP˘™´sVªRΩ˘LigS D©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚNRPV zqsμÙR∂™´sV©´sı ¤«¡zms ¡Ã¡\Æ™sV©´s NRPW»¡≠sVgS GLRiˆ≤R∂©´sV©´sı ’¡¤«¡zms,…”¡≤T∂zms, «¡©´s}qs©´s,Õ‹[N`PxqsªyÚ

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V LS«¡NUP∏R∂WáV @Li»¡W ™´sVVLiμR∂VN]¿¡Ë©´s Õ‹[N`P qx sªyÚ FyLÌik @μ≥∂j Æ©s[ªΩR «¡∏R∂V˙xmsNSa`P ©yLS∏R∂Vfl· ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VcNRPVLi»¡V©´sı»˝¡Vc ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @LiæªΩ[ NSNRPVLi≤y …”¡≤T∂mz s, ’¡¤«¡zms,«¡©´s}qs©´s FyLÌik áª][ NRPázqs Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. aRP¨s™yLRiLi |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ©yáVgRiV FyLÌik áª][ NRPázqs xms¨s ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVLiªRΩ©yáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æμ∂[aRP

˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsLi G FyLÌik ª][ Æ\©s©y NRPázqs xms¨s ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV qz sμÙ∂R LigS D©yı™´sV©yıLRiV. ’¡¤«¡zms ≠sμ≥y©yáV Õ‹[N`P xqsªyÚ FyLÌik ≠sμ≥y©yáNRPV μR∂gÊiR LRi F°÷¡NRPáV ©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sW FyLÌik ≠sμ≥y©y áNRPV μR∂gÊiR LRigS D©´sı GFyLÌkiáª][ \Æ©s©y NRPázqs xms¨s¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. «¡©´s}qs©´s FyLÌik Æ©s[ªΩR mx s™´s©±s ™´sVLi ¿¡ ™´s˘QQNPT ªÚ ΩR *Li D©´sı ™´s˘QQNPT Ú @¨s, ™´sVLi¿¡ ≠sμ≥y©yáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´søyËLRi¨s ¤«¡[m{ s F~gRi≤R∂ÃÚ ¡ª][ ™´sVVLi¬ø¡ªyÚLiR V. FyLÌik ˙xmsNRP»¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[Æ©s[ μy¨s AaRP∏R∂Wá ©´sV

gRiVLjiLÚ iøy™´sV©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y BLRiV ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V xqsLi∏R∂V™´sV©´sLiª][ DLi≤yá©´sıÆμ∂[ ªRΩ©´s ANSLiORPQ¨s ¬ø¡zmsˆ©´s ºdΩLRiV ©´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. ¤«¡zms Bxmsˆ…”¡ZNP[ A£ms ª][ NRPW≤y qx sLi˙xmsμj∂LiøyLRiV. ≤≥∂T ÷d¡˝ Æ™s◊˝¡ ZNP[˙“¡™yÕfiª][ øR¡LjiËLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ FsÕÿLi…”¡ mx soL][giR ºΩ ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ’¡¤«¡zmsª][ NRPázqs F°©´sV ©yıLRiV. ¤«¡zms, mx s™´s©±s ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ BxmsˆV≤R∂V J LRiNRPLigS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVL][ NRPW»¡≠sV GLRiˆ≤R∂À‹[ª][Liμj∂. LS©´sV©´sı ryLRi*˙ºΩNRP

Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚNRPV Õ‹[N`P xqsªyÚ lLi≤U∂ NS™´s≤R∂Liª][ …”¡≤T∂zms,«¡©´s}qs©´s, ’¡¤«¡zmsáV NRPW»¡≠sVgS GLRiˆ≤R∂©´sV©yıLiVV. |\ msgS ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ qx s¿d¡ËáVLRi¨s, A∏R∂V©´s|\ ms FsÕÿLi…”¡ @≠s¨dsºΩ AL][mx sfl·Ã¡W ¤Õ¡[™s´ ¨s @©yıLRiV. ’¡¤«¡zmsª][ DLi¤…¡[Æ©s[ xqs™´sV˙gS’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥∂R ˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s ,BÆμ∂[ ™´sVLi˙ªyLigS¨sı ¨s©´sıgSNRP Æ™sVV©´sı mx so…Ì¡” ©´s '«¡©´s}qs©´s' NRPW≤y «¡zmsr°ÚLiμj∂..! Æ™sW≤U∂Æ©s[ ˙xmsμ≥y¨s mx sμR∂≠sNTP qx s\lLi©´s ™´s˘QQNPT Ú @¨s qx s™´sVLÛij LiøyLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ ÀÿgS

|msLjigjiF°ª][LiμR∂¨s, μy¨sı qx s™´sVWáLigS ¨sLRiW¯÷¡ryÚ©´s¨s Dxms©y˘ryáV μR∂Li¿¡N]…Ì”¡©´s Õ‹[N`P xqsªyÚ ¿¡™´sLRiNRPV ≠sÀ≥¡œ «¡©´sª][ GNSNTPgS ™´sWLjiLiμj∂. qx s™´sW«¡Li @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡LiμyáLi¤…¡[ NRPVáLi, ™´sVªRΩLi, ˙FyLiºdΩ∏R∂V LS«¡NUP∏R∂WáV F°™yá¨s A∏R∂V©´s Fsxmsˆ…”¡©´sVLiø][ ¬ø¡ ¡VªRΩVªRΩ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s gRiŒœ¡Li FsLiμR∂VNRPV©Ø[ ≠sxqsÚLij LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. ’¡¤«¡zmsª][ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F~ªRΩVÚNPR V A∏R∂V©´s ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V FszmsÕ‹[ D™´sV¯≤T∂gS F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ≠sVgRiªy FyLÌik áNRPV gRi≤Ô∂R VNSá™´sVÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. ’¡¤«¡zms NRPW»¡≠sV  ¡Õ‹[}msªy¨sNTP Bμ][ ¨sμR∂LRi+©´sLigS ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡. '«¡©´s}qs©´s' FyLÌik @μ≥∂j Æ©s[ªΩR mx s™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi .. ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ª][ ¬ø¡[LiVVNRP÷¡zms ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPázqs ©´s≤R∂™yá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. FyLÌik A≠sLS˜È™s´ qx sÀ≥¡œ Õ‹[ NSLi˙lgi£qs ©´sV ºΩ…Ì¡” ©´s @LÛRiLi Æ™sW≤U∂ª][ ˙xms∏R∂Wflÿ¨sNTP @©´sı qx sLiZNP[ªyáV BøyËLRiV. ’¡¤«¡zmsª][ Õ‹[N`P qx sªyÚ, «¡©´s}qs©´s FyLÌik áV F~ªRΩVÚ|ms»Ì¡VNRPVLi¤…¡[ æªΩáVgRiV©y»¡  ¡Ã¡\Æ™sV©´s NRPW»¡≠sV GLRiˆ≤R∂gRiáμR∂¨s LS«¡NUP∏R∂V ≠sZa˝P[xtsQNRPVá @LiøR¡©y. Bμj∂ J LRiNRPLigS NSLi˙lgi£qs, NTPLRifl„fi FyLÌik NTP, Æ\™sNSFyáNRPV Æμ∂ ¡˜N]»Ì¡gRiáμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.


3

Ä~yês¡+ 23`03`2014

™ ´ s V Õ ÿ ‰ — ¡ g j i L j i N ] [ x q s L i Æ © s [ ª R Ω Ã ¡ F y » ˝ ¡ V {°&û|”˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ø±+¬>Ádt d”ìj·Ts¡¢ e\dü\T

BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¬ø¡[ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ©´sLi»¡V©´sı lLi[™´sLiª`Ω

ª<˚X¯+μ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îqï ø£+<äT\ Áã<äsY‡ H˚&√, πsb˛ n+≥Tqï &ûm˝Ÿ, Ms¡•yê\T ø£&É|ü e÷]à 22(ôd’ÿq÷´dt) ' ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ˝ÀøÏ ø±ø£\T r]q ø±+Á¬>dt jÓ÷<ÛTä \ e\dü\T ø=qkÕ>∑T ‘·THêïsTT. ‘êC≤>± e÷J myÓTà˝Ò´ ø£+ <äT\ •yêq+<äs¬ &ç,¶ Äj·Tq k˛<äsT¡ &ÉT, bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô ¬ø.sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ sê»<Ûëì˝À Ä bÕغ n~ÛH‘˚ · Hêsê #·+ Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTqT ø£*dæ bÕغ rs¡+ú |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø sêj·T#√{Ï ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q s¡yT˚ wts¬ &ç¶ bÕغ˝À #˚s>¡ ±, Á|üdTü ‘Ô +· ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´, ø£eT˝≤|ü⁄s¡+ d”ìj·TsY H˚‘· õ.Ms¡• yê¬s&ç¶ {°&|û ˝” À #˚sT¡ ‘êqì Ábı<äT≥› ÷ s¡T˝Àì ‘·q ìyêdü+˝À n≥ºV‰ü dü+>±

Á|üø£≥q #˚XÊs¡T. Á|üø£≥q‘√bÕ≥T yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH‘˚ · yÓm’ dt »>∑Hqé T {≤¬s{Z Ÿ #˚dTü ≈£îì |ò÷ü ≥T>± $eTs¡Ù\T dü+~Û+#ês¡T. yÓ’mdt ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q yÓ’mdt »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hés¬ &ç,¶ yÓm’ dt $»j·TeTà, yÓm’ dt n$Hêwts¬ &ç,¶ yÓm’ dt $y˚ø±q+ <äs¬ &ç,¶ |æ.s¡M+Á<äHê<∏é¬s&ç¶\qT #·≥ºdüuÛÑ ˝À¢ n&ÉT>∑T ô|≥º≈î£ +&Ü yê] Ä≥\T ø£{ºÏ kÕÔqì Äj·Tq <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . n+ ‘˚ø± ≈£î+&Ü ø£eT˝≤|ü⁄s¡+˝À kÕúìøπ ‘ s· T¡ &Óq’ |æ.s¡M+Á<äHê<∏s¬é &çì¶ nuÛ´Ñ ]ú>± yÓm’ kÕ‡ sY d”|” ã]˝À ~+#·&+É ô|’ Ä bÕغô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶsT¡ . »>∑Hbé Õغì Äj·÷

©¯[LRiV −szmsö¾»½[

ÀÁLRiV FyLjiF¡ªyÖÁ=Li®μ¶[ −sª«sVLRi+ÌÁNRPV xmsμR¶©«sV |msÉíÓÁ©«s NTPLRißãÞ

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s áORPQ ˘LigS ™´sW“¡ zqsFsLi NTPLRifl„fi ≠s™´sVLRi+á ÀÿflÿáV FsNRPV‰|ms…ÌÿLRiV. ªy©´sV ©Ø[LRiV æªΩLji}qsÚ.. ¿¡LRiLi“¡≠s FyLjiF°™y÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s \¤«¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi ©y≤y∏R∂V©´s NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s |ms≤R∂©´s, \ZNPNRPáWLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ L][≤`∂ u° ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. DμR∂∏R∂VLi ≠s¤Õ¡[NRPL˝Riª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´sxmsˆV≤R∂V ¿¡LRiLi“¡≠s LS«¡«¡NUP∏R∂V @«Ïÿ¨s @©´sı NTPLRifl„fi BxmsˆV≤R∂V ™´sVL][ @≤R∂Vlgi[zqs gRiV»Ì¡V ¡∏R∂V»¡|ms≤R∂ªy©´s©yı LkiºΩÕ‹[ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ªRΩ©´s\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s\|ms FsμR∂VLRiVμy≤T∂NTP μj∂gSLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P xmso©´sL`i™´s˘™Û´s{qsNRPLRifl· ’¡Ã˝¡V\|ms LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ øR¡LRiË «¡Ljigji©´sxmsˆV≤R∂V NSgjiªRΩLi\|ms LSxqsVN]¿¡Ë øR¡μj∂≠s©´s ¿¡LRiLi“¡≠sNTP ªRΩ©´s¨s ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ x§¶¶¶NRPV‰ ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.¿¡LRiLi“¡≠sNTP LS«¡NUP∏R∂V xmsLji«Ïÿ©´sLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. æªΩáVgRiV«ÿºΩ¨s HNRP˘LigS DLiøR¡»¡Æ™s[V \¤«¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ FyLÌki áORPQ ˘™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡…ÿ¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s A∏R∂V©´s gRiW≤R∂WLRiV |qsLi»¡LRiVÕ‹[ N]μÙj∂}qsxmso ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂áV {qsFsLi xmsμR∂≠s N][xqsLi, ªy©´sV ˙xms«¡Ã¡ N][xqsLi xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yı©´s©yıLRiV. LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi¤…¡[Æ©s[ LSuÌy˚’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¨dsŒ˝œ¡ß B™´s*™´sV¨s ZNP[{qsAL`i ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡…ÿ¨sı A∏R∂V©´s ªRΩxmsˆV ¡…Ì”¡©´s NTPLRifl„fi... {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ™´s¬ø¡[Ë ¨ds…”¡¨s INRP‰ øR¡VNRP‰ NRPW≤y Fs™´sLRiW Axms¤Õ¡[LRi¨s DμÁy…”¡LiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV NRP÷¡zqs DLi¤…¡[ æªΩáLigSfl·NRPV ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ B™´s*NRPVLi≤y AxmsgRiáLRi©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LRiW ªRΩ™´sV FyLÌki¨s AμR∂LjiLiøyá¨s N][LSLRiV. \¤«¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ FyLÌki ªy©´sV |ms…Ì”¡Liμj∂ NSμR∂¨s, ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s FyLÌki @¨s }msL]‰©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s gRiW≤R∂WLRiV, ©yLjiZNP[≤R∂á Fy¤Õ¡Li, ANRPVá ™´sV©yı≤R∂V, NRPxmsˆÃ¡μ]≤ÔT∂á ≠dsVμR∂VgS L][≤ÔR∂V u° ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV @’≥¡™yμR∂Li ¬ø¡[zqs |ms≤R∂©´sNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ gRi«¡Õfi $¨s™y£qs, ™yNS ™yxqsVÆμ∂[™´sLS™´so, gRi¨szmsZaP…Ì”¡ g][FyÕfi ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV A∏R∂V©´s Æ™sLi»¡ D©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡V |msμÙR∂xqsLi≈¡˘Õ‹[ L][≤`∂u°Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV.

sê+, >∑j÷· sê+\ bÕغ>± e÷]+<äì e´+>∑ÁkÕÔ\T dü+~Û+#ês¡T. e÷J eTTK´ eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &çø¶ Ï Ms¡•yê¬s&ç¶ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·+>± ñ+≥÷ bÕ\q˝À Äj·Tq≈£î n+&É>± ì\∫ yÓm’ kÕ‡sY d”|” H˚‘\· $eTs¡Ù\≈£î |ò÷ü ≥T >± Ms¡•yê düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T. sêÁwüº kÕúsTT˝À Äj·Tq >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#T· Ã≈£îHêï s¡T. >∑‘+· ˝À Äj·Tq {°&|û ” <ë«sê yÓTT≥ºyTÓ T<ä{kÏ Õ]>± myÓTà˝Ò´>± >¬ \T bı+~ eT÷&ÉT |üsê´j·÷\T ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·sT¡ |ü⁄q myÓTà˝Ò´>± >¬ \Tbı+ <ës¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À Äj·Tq ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#·&+É , ø±+Á¬>dt bÕغ ôV≤’ ø£e÷+&é $uÛ»Ñ q Á|üø{£ +Ï #·&+É ‘√ Ms¡•yê ‘=*qT+∫ bÕغì $uÒ~+Û ∫ ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ Ä bÕغì {≤¬sZ{Ÿ #˚dTü ≈£îì $eT]Ù+#ês¡T. øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sY s¬ &瑶 √ düìïVæ≤‘·+>± ñqï|üŒ{Ïø° øÏsD¡ Y

LSxtísQûLiÍÜ[ »]ÖÁ ª«sVz¤¦ ¦ÎØ ËØùLiN`P GLSöÈÁV xmsLRi=©±s Duy @©´sLiªRΩxqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘©±s, ry™´sW—¡NRP Æ™s[ªRΩÚ aSLiªyzqs©>y ˙FyLRiLi’≥¡L iøyLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ 19™´s aS≈¡gS \|§¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂Õ‹[¨s À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ™´sVz§¶¶¶Œÿ Àÿ˘LiNRPV }qs™´sáLiμj∂LiøR¡©´sVLiμj∂. ZNP[™´sáLi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV©´s C Àÿ˘LiN`P©´sV @ªRΩ˘Liªyμ≥R∂V¨sNRPLigS ºdΩLjiËμj∂μÙyLRiV. C ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sVVgjiLixmso ©y…”¡NTP ™´sVLji¨sı ™´sVz§¶¶¶Œÿ Àÿ˘LiNRPVá©´sV ≠sxqsÚLjiLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V Duy @©´sLiªRΩ xqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘©´s©±s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ μR∂aRPÕ‹[ À≥ÿgRiLigS A∏R∂W LSuÌy˚á LS«¡μ≥y©´sVÕ˝‹[ ™´sVz§¶¶¶Œÿ Àÿ˘LiNRPVá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ˙xmsºdΩ ø][»¡ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡r°ÚLiμR∂¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsºΩ aRP¨s™yLRiLi jiNRP @ORPQLSxqs˘ªRΩ©´sV |msLi¬ø¡[LiμR∂◊¡NRPV ªRΩ™´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË22 : Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ALi˙μR∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ALÛ z q s ¡˜Liμj @™´sgSx§¶¶¶©y NSLRi˘˙NRP™´sWáV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı GLSˆQ\¤…¡Liμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ª]÷¡ aS≈¡©´sV ¬ø¡[xms»Ì¡©´s∂V©yıLR À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ™´sVz§¶¶¶Œÿ Àÿ˘LiNRPV(’d¡Fs™±sV’d¡) LS«¡μ≥y¨sÕ‹[¨s @≠dsVL`i}ms»¡Õ‹[ Àÿ˘LiNRPV \¬ø≥¡L`i æªΩ÷¡FyLRiV. i¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS

Æ™sW≤U∂\|ms F°…‘¡NTP zqsμÙR∂™´sVLi»¡V©´sı A©´sLiμ`∂ aRPLRi¯ |ms◊˝¡ ™´sμÙR∂©´sıLiμR∂VNRPV ™´sVVNRPV‰ N][aSLRiV ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,™´sWLjiË22(ôdÿ’ q÷´dt): Æ™sW≤U∂|\ ms F°…‘¡NTP ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ A©´sLiμ`∂ aRPLRi¯ |\ qs @Li»¡V©yıLRiV. Æ™sW≤U∂ ™yLRiflÿzqs ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ ªy©´sV NRPW≤y ¡LjiÕ‹[NPT μj∂gRiVªy©´s©yıLRiV. ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ™yLRiflÿzqs ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ’¡¤«¡zms qz s…Ì¡” Lig`i FsLizms ™´sVVLRi◊d¡™´sV©Ø[§x ¶ ¶L`i «‹[tz sQ Æ™sW≤U∂ N][qx sLi C rÛy©y¨sı ™´sμR∂VáVNRPV ©yıLRiV. A∏R∂V©´s ˙xmsxqsVÚªΩR Li NS©´sWˆLRiV ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV .z§¶ ¶™s´ WøR¡Õfi ˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s A©´sLiμ`∂ aRPLRi¯ LS«¡rÛy©±s ©´sVLi¿¡ LS«¡˘ qx sÀ≥¡œ NRPV FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. ™´sVªRΩmx sLRiLigS §z ¶ ¶LiμR∂V™´soáNRPV FsLiª][ ™´sVV≈¡˘QÆ\™sV©´s C rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ ˙Àÿx§¶ ¶¯fl· Æ©s[ªΩR @LiVV©´s A©´sLiμ`∂ aRPLRi¯©´sV ¨s÷¡zmsæªΩ[ gRi…Ì¡” F°…‘¡ B™´s*gRiáLRi¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌik À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.A™±sV Aμk∂¯ FyLÌik @μ≥∂j Æ©s[ªΩR @LRi≠sLiμ`∂ ZNP[“¡˙™yÕfi NRPW≤y ™yLRiflÿzqs ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı AÕ‹[ø¡R ©´sª][ D©yıLRiV. μk∂Liª][ A©´sLiμ`∂ aRPLRi¯ ªy©´sV ™yLRiflÿzqs ©´sVLi¿¡ F°…‘¡NTP qz sμÙ∂R ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ¨s«¡LigSÆ©s[ NSLi˙lgi£qs C ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©´sıμk∂ ¤Õ¡[¨sÆμ∂[ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. ∏R∂VVzmsG ™´sV◊d¡˝ @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s}qsÚ GHzqszqs DFyμ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V LSx§¶ ¶ßÕfi gSLiμ≥∂k π∏∂[V ˙xmsμ≥y¨s @¨s ZNP[Li˙μR∂ ™yfl”·«¡˘ mx sLji˙aRP™´sVá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ A©´sLiμ`∂ aRPLRi¯ ¬ø¡FyˆLRiV.

|üÁXÊ+‘· mìïø£\≈£î |üÁ‹ ˇø£ÿs¡÷ düVü≤ø£]+#ê* qyÓ÷<äT #˚dæ C…’\T≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|ü#ês¡ |üsê«ìøÏ b˛©düT\ nqTeT‹ rdüTø√yê\Hêïs¡T. ˝Ò<ä+fÒ #·s¡´\T ø£]ƒq+>± ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 6 qT+∫ sêÁ‹ 10 >∑+≥\ es¡≈£î e÷Á‘·y˚T Á|ü#ês¡+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. z≥s¡¢qT yÓ¬s’Hê uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T] #˚ùdÔ #·≥ºØ‘ê´ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. d”◊ ÁoìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. me¬s’Hê Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T] #˚ùdÔ ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ Çyê«\Hêïs¡T. eTs√ d”◊ sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ÿkÕ] mìïø£\ Á|üÁøÏj·T˝À πødüT qyÓ÷<Ó’‘˚ J$‘·ø±\+ bÕ≥T mìïø£\ düeTj·T+˝À n‘·ìô|’ b˛©düT\ ì|òü÷ ñ+≥T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. u…’+&√esY πødüT qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. z≥s¡T¢ ‘·eT≈£î ÇwüºeTTqï e´≈£îÔ\T, bÕغ\≈£î z≥T y˚ùd˝≤ |ü]dæú‘·T\T ø£*ŒkÕÔeTì $e]+#ês¡T.

|òüTs¡¸D\≈£î ~–‘˚ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔ+ Á>±eTdüuÛÑ˝À &ûmd”Œ sêCÒX¯«s¡¬s&ç¶ düŒw”ºø£s¡D ø£&É|ü, e÷]à 22(ôd’ÿq÷´dt) ' ø£&É|ü q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú mìïø£\T Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À ø=qkÕπ>+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\ì ø£&É|ü &ûmd”Œ sêCÒX¯«s¡¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+ #ÓeTTà$Tj·÷ù|≥ >∑+>±uÛÑyêì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y u≤*ø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À Á>±eTdüuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘ê\÷ø± mdt◊ u≤\ eT~›˝Ò{Ï n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± &ûmd”Œ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTT<ä{Ï |òüT≥º+ Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+ Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæ+<äHêïs¡T.Á|ü#ês¡ |òüT≥º+ m˝≤+{Ï ˇ&ç<=&ÉT≈£î\T ˝Ò≈£î+&Ü kÕ>∑T‘√+<äì dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. b˛*+>¥ |òüT≥º+ ø°\ø£eTì $e]#·+Äs¡T. Ä düeTj·T+˝À Á|üXÊ+‘·+>± me] z≥TqT yês¡T y˚düTø√yê\Hêïs¡T. mìïø£\ ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæTùdÔ yê]ô|’ πødüT\T

C…’ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä bÕغ kÕú|+æ ∫Hê Ms¡•yê n+{°n+≥q≥T¢>± ñ+≥÷ e#êÃs¡T. nq+‘·s+¡ Äj·Tq sê»ø°jT· uÛ$Ñ wü´‘·TÔ ø√dü+ >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± düe÷˝À#·q\T #˚dæ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ H˚‘\· #·sá \T dü|©ü ø£è‘·+ ø±e&É+‘√ Äj·Tq ôdø’ ˝Ï ≈… î£ ÿ‘·Tqï≥T¢ Á|üø{£ +Ï #ê s¡T. n˝≤π> e÷JeT+Á‹, ~e+>∑‘· yÓm’ dt sê»X‚KsYs¬ &çø¶ Ï düeTø±*≈£î&ç>± ñqï yÓT<Æ Tä ≈£Ls¡T e÷J XÊdüqdüuTÑÛ ´&ÉT &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ ≈£L&Ü {°&|û ˝” À #˚s&¡ ÜìøÏ <ë<ë|ü⁄ ˝…H’ é øÏj ¢ T· sY nsTT+~. Äj·Tq Ç|üŒ{Ïøπ yÓT<Æ Tä ≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À bÕغ nuÛ´Ñ ]ú |ü⁄{≤º düT<Ûëø£sY j·÷<äy‘é √ ø£*dæ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. H˚&√, sπ b˛ Äj·Tq n~Ûø±]ø£+>± bÕغ˝À #˚sq¡ THêïs¡T. Ç˝≤ <ë<ë|ü⁄ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\+<äs÷¡ ª<˚X+¯ μ bÕغ˝À #˚sT¡ ‘·THêïs¡T.

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË22(ôdÿ’ q÷´dt): À≥›g][◊¡NRPLigS |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[, Fyá©yxmsLRiLigS LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[©´sV D©´sı ™´sVÕÿ‰—¡gjiLji Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂LjiNUP •¶¶ …fi q{ s»¡VgS ™´sWLjiLiμj∂. {qs™´sWLi˙μR∂ |qs…”¡Ã¡L˝RiV Æ™sVVμR∂áVNRPV¨s @LiμR∂LRiW BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡NTP Dªy=x§¶¶¶Li øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. μy¨sı FsgRilLi[qx sVNRPVF°™yá¨s ˙xmsºΩ INRP‰Œ˝¡œ ® À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @NRP‰≤T∂ J»¡VÀÿ˘LiNRPV©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s, FsÕÿ\lgi©y @NRP‰Æ≤∂[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ªRΩ§x ¶ ¶ªΩR §x ¶ ¶Õÿ≤T∂F°ªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ qx slLi[* qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ˙FyºΩ¨sμ≥∂R ˘Li ™´s§z ¶ ¶qx sVÚ©yıLRiV. ªy«ÿgS C ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ qx s*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥¡œ ˘LÛij gS F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s FsÆ™sV¯÷d¡= ©ylgi[aPR *L`i øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R V\Æ™sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ qx s¨sız§¶ ¶ªΩR VáV, ≠sV˙ªRΩVáª][ qx sLi˙xmsμj∂Lixmsoá mx sLRi*Li mx spLjiÚ ¬ø¡[qz s©´s ©ylgi[aPR *L`i.. Gμ][ INRP FyLÌik ªRΩLRimx so©´s NSNRPVLi≤y, ªRΩ©´s mx sLi¥y, Æ\™s≈¡Lji Lkiªy˘ @¨sı ™´sLÊSá ™´sVμÙ∂R ªRΩV F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV qx s*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥¡œ ˘LÛij gSÆ©s[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. A∏R∂V©´s F°…‘¡ ¬ø¡[}qsÚ ™´sVμÙR∂ºΩryÚ™´sV¨s {qs{msFsLi ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigSÆ©s[ }msL]‰Li»¡VLi≤R∂gS, ªRΩ™´sV FyLÌik ªRΩLRixmso©´s F°…‘¡ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s A™±sV Aμk∂¯ FyLÌik (A£ms) N][LiR Vª][Liμj∂. C rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ …‘¡≤U∂m{ s ªRΩLRimx sn Qo©´s ªy©´sLi¤…¡[, ªy©´sV F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s lLi[™s´ Liª`ΩlLi≤Ô∂T , Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ©´sLji=Lix§¶ ¶ßáV, Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so INRP μR∂aRPÕ‹[ AxqsNTPÚ

Br˝y™´sWÀÿμ`∂,™´sWLjiË22 : |ms◊˝¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´s æªΩ}qsÚ ™´sμÙR∂¨s ¨sLSNRPLjiLi¿¡©´sLiμR∂VNRPV J @™´sW¯LiVV ªRΩ©´s ™´sVVNRPV‰ N][Õ‹[ˆ™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. C xqsLixmnsV»¡©´s FyNTPrÛy©˝Ø[¨s xmsLi«ÿÀfi LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡LjigjiLiμj∂. xmnsLkiμy ’d¡’d¡ (20) @Æ©s[ ∏R∂VV™´sºΩ ªRΩLi˙≤T∂ ¡{qsÚ }tsQLS*÷d¡Õ‹[ «¡Li|tsQ≤`∂, ©´sμk∂™±sV @Æ©s[ BμÙR∂Lji ™´sμÙR∂ NRPW÷¡xms¨s ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿ≤R∂V. ™yŒ˝œ¡Õ‹[ «¡Li|tsQ≤`∂ ªRΩ©´s NRPV™´sWLRiV≤T∂ª][ Fy»¡V ™´sVL][ HμR∂VgRiVLjiNTP xmnsLkiμy©´sV B¿¡Ë |ms◊˝¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPV©yı≤R∂V. NS¨ds AÆ™sV @LiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLi¿¡Liμj∂. μyLiª][ AÆ™sV©´sV BLi…˝‹[NTP C≤R∂VËZNP◊˝¡, ¿¡˙ªRΩz§¶¶¶LixqsáV |ms…Ì”¡.. ™´sVVNRPV‰ N][}qsaS≤R∂V. BLiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V NRPW≤y AÆ™sV©´sV @xmsx§¶¶¶LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV A NRPV»¡VLi ¡Li ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡Liμj∂. C xqsLixmnsV»¡©´s©´sV xqsVÆ™sW…‹[gS ≠søyLRifl·NRPV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s Õÿx§¶‹[L`i \|§¶¶¶N][LÌRiV, μk∂¨s\|ms ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[gS ≠s™´sLRiLigS ¨sÆ™s[μj∂NRP B™y*á¨s  ¡•¶¶¶™´sáıgRiL`i —¡Õ˝ÿ, |qsxtsQ©±s= «¡≤ÍT∂¨s AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. μy¨s Aμ≥yLRiLigS ¨sLiμj∂ªRΩVá\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s NRPW≤y ¬ø¡zmsˆLiμj∂. μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV ¨sLiμj∂ªRΩVá\|ms ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV.

NRP©´s ¡LjiøyLRiV.æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[qz s NRPtx sÌ Qmx s≤T∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Li ryμ≥∂j LiøR¡VNRPVLiμj∂ rÛy¨sNRPVá Fyá©´s N][xqsÆ™s[V©´s¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªΩR lLi[™s´ Liª`ΩlLi≤Ô∂T @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™yμj∂gS, rÛy¨sNRPV≤T∂gS ªy©´sV ™´sVÕÿ‰«figjiLji FyL˝RiÆ™sVLi…fi rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©´sVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. N]LiμR∂LRiV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R VáV C rÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVNRPV‰™´s øR¡WxmsoªRΩV©yıLRi¨s, μk∂¨sı æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ry*gRiªRΩLiøR¡LRi¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ @μ≥∂j Æ©s[ªΩR «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl·©´sV DÆμ∂Ù b[ PLi¿¡ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. BNRP NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ NRPW≤y qx slLi[* qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, BLiNS øyÕÿ™´sVLiμj∂ C rÛy©´sLi ≠dsVμR∂ NRPÆ©s[ıaSLRiV. BLiªRΩ™´sVLiμj∂ AaRPmx s≤R∂VªRΩV©´sı ™´sVÕÿ‰—Ê¡Lji, ¿¡™´sLRiNRPV Fs™´sLjiNTP mx s»Ì¡Li NRP≤R∂VªRΩVLiμ][ @©´sı AxqsNTPÚ NRPáVgRiVª][Liμj∂. ™´sVL][Æ\™sxmso ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚáV NRPVμj∂LjiæªΩ[ BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡NTP …”¡≤T∂zms, Õ‹[N`PxqsªyÚ, ’¡¤«¡zms @À≥œ¡˘LÛRiVáV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. F~ªRΩVÚÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ªRΩ©´sNRPV q{ s»¡V N][qx sLi Õ‹[N`PxqsªyÚ Æ©s[ªΩR «¡∏R∂V˙xmsNSa`P F°…‘¡NTP qz sμÙ∂R mx s≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s qx s™´sWøyLRiLi. ™´sVL][Æ\™sxmso …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ™´sVVgÊiR VLRiV F°…‘¡ mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BNRPÆ\™sNSFy ©y∏R∂VNRPVLSáV tx sQLij ¯Ã¡ NRPW≤y BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¬ø¡[ F°…‘¡NTP AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. AÆ™sV©´sV BNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡NTP ¨sá¤À¡…Ìÿá¨s «¡gRi©±s AÕ‹[ø¡R ©´s ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. Æ™sVVªyÚ¨sNTP ™´sVÕÿ‰—¡gjiLji N][qx sLi Æ©s[ªΩR áV mx s»Ì¡V ¡≤R∂≤R∂Li μk∂¨sNTP ˙Fyμ≥y©´s˘Li |msLjigjiLiμj∂.

Æ™sW≤U∂ª][ xms™´s©±s ¤À≥¡[…‘¡

AaRPËLRi˘Li NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂ ªRΩ™´sVV¯≤R∂V Õ›NTPNRP™yμj∂ @©´sı ¿¡LRiLi“¡≠s ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): ªRΩ©´s r°μR∂LRiV≤R∂V xms™´s©±s NRPÕÿ˘fl„fi ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsμ≥y¨s @À≥œ¡˘LÛji ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂¨s NRPá™´s»¡Li AaRPËLS˘¨sNTP gRiVLji ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s @©yıLRiV. A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi ≠saS≈¡Õ‹[ ≠dsV…fi μj∂ ˙|ms£qs NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW g][˙μy ©´sLRiÆ™s[Vμ≥R∂LiÕ‹[ Æ™sW≤U∂ Fy˙ªRΩ DLiμR∂©´sı @LiaRPLi\|ms xms™´s©±sNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s DLiμ][...¤Õ¡[μ][ @¨s ¿¡LRiLi“¡≠s @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi Æ™sW≤U∂ª][ ¤À≥¡[…‘¡ NS™´s≤R∂Li ªRΩ©´s¨s AaRPËLS˘¨sNTP gRiVLji¬ø¡[zqsLiμR∂¨s @©yıLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP xms™´s©±s NRPŒÿ˘fl„fi Õ›NTPNRP ™yμR∂¨s...Æ™sW≤U∂\|ms xqs\lLi©´s @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[ZNP[ @ªRΩ¨sª][ ¤À≥¡[…‘¡c @∏R∂VV˘Li…ÿ≤R∂¨s ªRΩ™´sVV¯fl”·ı Æ™s©´sZNP[xqsVN]øyËLRiV. g][˙μy ©´sLRiÆ™s[V¥R∂Li gRiVLjiLi¿¡ Æ™sW≤U∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡zmsˆ™´soLi¤…¡[ Æ™sW≤U∂ª][ ¤À≥¡[…‘¡¨s xqs™´sVLÛjiLi¬ø¡[™y≤T∂©´s¨s ¿¡LRiLi“¡≠s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki N˝TPQxtÌsQ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ DLiμR∂©´sı ™´sW»¡ ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s¨s A∏R∂V©´s @LigkiNRPLjiLiøyLRiV. xmsμR∂≠ds NSLiORPQª][Æ©s[ ≠saS≈¡ NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áV NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≠ds≤T∂ Æ™s[lLi[ FyLÌkiá xmsLiøR¡©´s ¬ø¡[LSLRiLi»¡W A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ©y∏R∂VNRPVáV ≠ds≤T∂©y NSLRi˘NRPLRiÚáV ªRΩ™´sV Æ™sLi¤…¡[ D©yıLRi¨s ¿¡LRiLi“¡≠s @©yıLRiV. NRPxtÌsQNSáLiÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgixqsVı NSLRi˘NRPLRiÚáV AμR∂VN][™yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ¨sLRiVªy=x§¶¶¶LigS D©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚÕ˝‹[ Dªy=x§¶¶¶Li ¨sLi}msLiμR∂VZNP[ ¡xqsV= ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»˝¡V ¿¡LRiLi“¡≠s æªΩ÷¡FyLRiV. NSLi˙lgi%`¡%`¡Õ‹[ N]ªRΩÚ LRiNRPÚLi FsNTP‰Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV 13 —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. G ªRΩxmsˆV ¬ø¡[∏R∂V¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s BªRΩLRi FyLÌkiáV NRPuÌyÕ˝‹[NTP Æ©s…Ìÿ∏R∂V¨s ¿¡LRiLi“¡≠s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. xmsμR∂™´soá¨dsı @©´sVÀ≥œ¡≠sLiøyNRP FyLÌki ©´sVLi¿¡ N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV Æ™s◊˝¡F°∏R∂WLRi©yıLRiV. N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ©y∏R∂VNRPVáV Æ™s◊˝¡©y... NSLRi˘NRPLRiÚáV D©yıLRi©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ∏R∂VW{msG @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Li ªRΩ¥R∂˘™´sV¨s, ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P©´sV ©´s™y˘Liμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PgS ºdΩLjiËμj∂μÙR∂≤R∂Æ™s[V ªRΩ™´sV ˙xmsμ≥y©´s áORPQ ˘™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLÒkiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xmspLRiÚ™´soªRΩVLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¤«¡[≤U∂ bdPáLi, LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V xqsV’¡˜LS≠sVlLi≤ÔT∂, A©´sLi LSLi©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV.R

™´sW™Ø[ ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙FyLiªyá\|ms F°÷d¡xqsáV ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË22(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿ qx sLji§x ¶ ¶μ∂RÙ V LSuÌyÕ˝‹˚[ ≠sμ≥∂R *LixqsLi qx sXztsÌ Q qx sVÚ©s´ ı ™´sW™Ø[LiVVxqsÌ Vá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi Fs¨sıNRPá Æ™s[Œ¡œ —¡Õ˝ÿ|\ ms mx s≤R∂NRPVLi≤y F°÷d¡qx sVaS≈¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztsÌ Q ryLjiLi¿¡Liμj∂. ø≥¡R ºdΩ£qÚ sgRi≤≥`∂, ™´sV•¶¶ LSxtsÌ Q˚, ILjiry= LSuÌy˙á ©´sVLi¿¡ ™´sW™Ø[LiVVxqsÌ VáV —¡Õ˝ÿÕ‹[NTP ø]LRi ¡Æ≤∂[ @™´sNSaSáV DLi»¡©yı∏R∂V©´sı qx s™´sW øyLRiLi F°÷d¡qx sVáNRPV @Liμj∂Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ ©´sμj∂ xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªyá \|ms F°÷d¡xqsVáV ¨sxmnsW©´sV ZNP[Li˙μk∂NRPXªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙gS™´sWÕ˝‹[ Fs¨sıNRPáNRPV FsÕÿLi…”¡ A»¡LiNSáV NRPáVgRiNRPVLi≤y ¨sxmsn W©´sV ≠sxqsÚQXªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS Fs¨s≠sVμj∂ ¬ø¡N`PF°xqsÌ Vá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s F°÷d¡qx sVáV ™yx§¶ ¶©yáV ªRΩ¨s –d¡ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. μyμyxmso lLiLi≤R∂V Æ©sáá Fy»¡V Fs¨sıNRPá mx s˙NTP∏R∂V N]©´srygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ F°÷d¡qx sVáV ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡NRPV $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV ™´sW™Ø[LiVVxqsÌ Vá qx sLiøyLRiLi, ™yLji

NSLS˘NRPáFyá\|ms μR∂XztsÌ Q ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂NRPV F°÷d¡qx sV aS≈¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠sÀ≥ÿgS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. C ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[¨s zqs ¡˜Liμj∂ qx sLji§x ¶ ¶μ∂RÙ VÕ˝‹[ D©´sı ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙gS™´sWá\|ms μR∂XztsÌ Q |ms»Ì¡©´sV©yıLRiV. B©±sFnyLji¯Lig`i Æ©s…fi ™´sL`i‰©´sV mx soLRiVμÙ∂R Ljiqx sWÚ ˙gS™´sWáNRPV N]ªRΩgÚ S ™´s¬ø¡[Ë ™yLji gRiVLjiLi¿¡, @©´sV™´sW¨sªRΩVá qx s™´sWøyLRiLi gRiVLjiLi¿¡ ALS ºdΩqx sVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ @©´sVÀ≥¡œ ™y á©´sV μR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s @ÕÿLi…”¡≠s ™´sV◊d¡˝ mx so ©´sLS™´sXªRΩLi NSNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sW™Ø[LiVVxqsÌ Vá NSLS˘NRP ÕÿFyá©´sV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ¨sL][μ∂j≥ Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sW“¡ ™´sW™Ø[LiVVxqsÌ Vá qx s•¶¶ ∏∂R VLi ºdΩqx sVNRPVÆ©s[Li μR∂VNRPV F°÷d¡qx sVáV qz sμÙ∂R ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. Fs¨sı NRPáՋ[ ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sWLRiV™´sVWá mx s¤Õ¡˝ Õ˝‹[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡™´sμÙR∂Li»¡W LS«¡NUP∏R∂V, ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáNRPV F°÷d¡xqsVáV |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩxmsˆ¨s xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ mx sLRi˘…”¡Liøy÷¡= ™´s}qsÚ ªRΩ™´sVNRPV qx s™´sWøyLRiLi

@Liμj∂Liøyá¨s, ªRΩ™´sV @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[NPR VLi≤y xmsLRi˘»¡©´sáV «¡LRiVxms≤R∂Li ˙ZaP[∏R∂Vxqs‰LRiLi NSμR∂Li»¡W F°÷d¡qx sVáV Æ©s[ªΩR áNRPV qx sWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsμ≥y©´s FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV ªy™´sVV ˙xmsºΩ L][«¡⁄ ˙xms∏R∂Wfl”·Li¬ø¡[ ™yx§¶ ¶©yÕ˝‹[ NSNRPVLi≤y BªRΩLRi ™yx§¶ ¶©yáՋ[ ˙xms∏R∂Wfl”·Liøyá¨s N][LiR VªRΩV ©yıLRiV. Fs¨sıNRPá qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS —¡Õ˝ÿNRPV lLiLi≤R∂VÆ™s[á ™´s LRiNRPV ZNP[Li˙μR∂ @μR∂©´smx so ¡Ã¡gSáV LS©´sV©yıLiVV. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ GÕÿLi…”¡ @™yLiø≥¡R ¨ds ∏R∂V qx sLixmsn V»¡©´sáV «¡LRiVgRiNRPVLi≤y F°÷d¡xqsVáV @¨sı LRiNSá øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[ mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. F°÷d¡qx sV aS≈¡ C ryLji «¡Ljilgi[ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @˙NRP™´sVLigS ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[ ™´sVμR∂˘Li, ≤R∂ ¡V˜Q|\ ms ¨sxmsn W |ms»Ì¡≤R∂Æ™s[VgS NRPVLi≤y, ™´sW™Ø[á NRPμj∂áNRPá\|ms ˙xmsflÿ◊¡NS ¡ μÙ∂R LigS μR∂XztsÌ Q ryLjiLi¿¡Liμj∂. BNRP ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá©´sV qx s™´sVLÛiR LigS, FsÕÿLi…”¡ @™´sL][μy≥ áV ªRΩ¤Õ¡ªRΩNÚ PR VLi≤y ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[Li μR∂VNRPV C{qs qx s™´sW∏R∂VªRΩ™Ú s´ V™´soª][Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS

˙xmsºΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ |§¶¶¶÷¡NÌSxmsL`iáV μj∂lgi[LiμR∂VNRPV @©´sV\Æ™s©´s ˙xmsÆμ∂[aSá©´sV gRiVLjiLÚ iøy ÷¡=Liμj∂gS lLiÆ™s©´sW˘, F°÷d¡qx sV ∏R∂VLi˙ªyLi gSá©´sV C{qs N][Lij Liμj∂.G¤«¡¨ds= ˙FyLiªyÕ˝‹[ LRi§x ¶ ¶μyLRiVáV ¤Õ¡[¨s ™´sWLRiV™´sVWá ˙gS™´sWáNRPV |\ qsªRΩLi @™´sqx sLRiÆ\™sVæªΩ[ |§¶¶ ÷¡NÌSmx s L`i μy*LS zqs ¡˜Liμj∂¨s, C≠dsFsLiá©´sV ªRΩLRi÷¡ryÚLRiV. @μ≥∂j NSLRiVáV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS QÕ‹˝ ¨[ s ˙xmsºΩ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ |§¶¶ ÷¡NÌSmx sL`i μj∂lgi[LiμR∂VNRPV @©´sV Æ\™s©´s ˙FyLiªyá©´sV gRiVLjiLÚ i¬ø¡[ mx s¨sÕ‹[ D©yı LRiV. Fs¨sıNRPá mx s˙NTP∏R∂VNRPV G\Æ™s ©y @©´sVN][¨s @™yLiªRΩLSáV ªRΩ¤Õ¡ºΩÚæªΩ[ ™y…”¡ ¨s @μ≥∂j gRi≠sVLi øR¡…ÿ¨sNTP |§¶¶ ÷¡NÌSmx sL`i }qs™´sá ©´sV C{qs ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡©´sVLiμj∂. C≠dsFsLiá Æ™sVVLS LiVVLixmso, aSLiºΩÀ≥¡œ ˙μR∂ªRΩá qx s™´sVxqs˘Ã¡V, @ªRΩ˘ ™´sqx sLRi qx s™´sV∏R∂WÕ˝‹[ qz s ¡˜Liμj∂ ªRΩLRi÷¡Lixmso ªRΩμj∂ ªRΩLRi @LiaSÕ˝‹[ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©s´ mx sˆV ≤R∂V |§¶¶ ÷¡NÌSmx sL`iá©´sV μj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @©´sV\Æ™s©´s ˙FyLiªyá©´sV gRiVLjiLÚ i¿¡ ¨sÆ™s[μ∂j NRP mx sLiFy÷¡=Li μj∂gS —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sı N][Lij Liμj∂.


4

Ä~yês¡+ 23`03`2014

∫‘·÷Ôs¡T {Ï&ç|æ˝À »&ûŒ ≈£îØÃ˝≤≥ ¿¡ªRΩWÚLiR V,™´sWLjiË22(ôdÿ’ q÷´dt): ¿¡ªRΩWÚLiR V «¡≤U∂ˆ rÛy©´sLi Fs™´sLjiNTP μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂©´sı DªRΩ‰LihRi Æ©sáN]Liμj∂. ™´sWLji©´s LS«¡NUP∏R∂Wá Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ …”¡≤T∂mz s ¡Õ‹[}msªRΩLi NS™´s≤R∂Liª][BNRP‰≤T∂ …”¡≤T∂mz sÕ‹[ F°…‘¡ Æ©sáN]Liμj∂. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ mx sLjitx sQªΩR VÚ m{ shRiLi\|ms gRiVLji|ms…Ì¡” ©´s Æ©s[ªΩR áV Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s´˝ V Æ™s[qz s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR |\ ms IºΩÚ≤∂T |msLiøyLRiV. ªRΩ™´sVZNP[ @™´sNSaRPLi B™y*áLi»¡W ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ Fs™´sLji¨s @À≥¡œ ˘LÛij gS ˙xmsNRP…”¡Li øyá©´sı μy¨s\|ms©y BLiNS J ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μ∂R V. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©s´˝ DxmsxqsLix§¶¶¶LRifl· gRi≤R∂V™´so ™´sVVgji}qs Õ‹[gS μk∂¨s¨s mx spLjiÚ ¬ø¡[∏∂R W ÷¡= DLiμj∂. ™´sW“¡ FsLi{ms μR∂VLÊS LS™´sVNRPXxtsÒ Q, rÛy¨sNRPLigS mx s»Ì¡V©´sı …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR øR¡LiμR∂˙xmsNSa`P qx sºdΩ™´sVfl”· ™yfl”·øR¡Li˙μR∂ ©´sV™y*Æ©s[©y @©´sı»˝¡V F°…‘¡ mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≠dsLji¨s NSμR∂¨s ªRΩ©´s À≥ÿLRi˘ øR¡Li˙μR∂™´sμR∂©´sNRPV @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆLiøy á¨s mx soLigRi©´sWLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Àÿμ≥∂R V˘≤R∂V Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl· LS«¡Ÿ IºΩÚ≤∂T æªΩxqsVÚ©yıLRiV.

¿¡ªRΩWÚLiR V ˙gS≠dsVfl· —¡Õ˝ÿ mx sLjitx sQªΩR VÚ ˙FyÆμ∂[bPNRP ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ ™´sW“¡ FsLi{ms μR∂VLÊS LS™´sVNRPXxtÒsQ, ™yfl”·øR¡Li˙μR∂áV BLRiV™´soLRiV ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s´˝ V Æ™s[aSLRiV. BLRiV™´soLRiW …”¡≤T∂mz s @À≥¡œ ˘LÛiR VáVgSÆ©s[ ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s´˝ V Æ™s[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQªRΩVÚ @μ≥R∂˘QORPQ {mshS¨sı AbPxqsVÚ©´sı BLRiV™´soLRiW IZNP[ «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s qx sÀ≥¡œ ˘ªy*¨sNTP F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩVLi≤R∂»¡Li ≠sZaP[xtsQLi. IZNP[ rÛy©y¨sNTP BLRiV™´soLRiW ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sV Æ™s[∏R∂V≤R∂Li @μ≥j∂uÓy©y¨sı B ¡˜LiμR∂VÕ˝‹[ xmsÆ≤∂[zqsLiμj∂. BLRiV™´soLRiW IZNP[ ry™´sW—¡NRP™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLRiV NS™´s≤R∂Liª][ Fs™´sLjiNTP Àÿ ¡V JZNP[¬ø¡ ¡V ªyLRi©´sıμj∂ AxqsNTPgÚ S ™´sWLjiLiμj∂. mx soLigRi©´sWLRiV …”¡≤T∂mz s Àÿμ≥∂R V˘≤R∂VgS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©s´ ı Æ™sLiNRP»¡ LRi™´sVfl· LS«¡Ÿ ªRΩ©´s À≥ÿLRi˘ øR¡Li˙μR∂™´sμR∂©´s ¬ø¡[ªΩR ø_Æ≤∂[mx s÷˝¡ «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s rÛy©y¨sNTP ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s± Æ™s[LiVVLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR mx sLjiqz sÛ ªRΩVÕ˝‹[ @NRP‰≤R∂ @¨dsuylLi≤Ô∂T NTP FyLÌik …”¡ZNP‰»Ì¡V B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @μ≥j∂uÓy©´sLi NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂™´sμR∂©´s©´sV «¡≤U∂ˆQ¬\ø¡≥ LRi¯©±s©´sV ¬ø¡[}qsÚ mx soLigRi©´sWLRiVÕ‹[ @¨dsuylLi≤Ô∂T ≠s«¡∏R∂W¨sNTP ªRΩ©´s©´sV ©´s™´sVV¯NRPV©´sı ˙ZaP[fl·VáLiªy Dªy= §x ¶ ¶Liª][ mx s¨s¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV μ][§x ¶ ¶μ∂R mx s≤R∂VªRΩVL iμR∂©´sı ™yμR∂©´sáV @μ≥∂j uÓy©y ¨sNTP ≠s¨szmsxqsV ©Ú yıLRiV. LS™´sVNRPXxtsÒ Q ©y∏R∂VV≤R∂V LS«¡μ≥y¨s Õ‹[Æ©s[ ™´sVNSLi Æ™s[qz s μR∂VLÊiR ™´sV¯NRPV ’d¡FnyLRiLi N][qx sLi mx s»Ì¡Vxms≤R∂V ªRΩV©yıLRiV. μR∂VLÊSLS™´sV NRPXxtsÒ Q  ¡LigSLRiVFy Œÿ˘¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLRi¨s.. rÛy¨sNRPLigS ªRΩ©´sNRPV©´sı mx s»Ì¡V NSLRifl·LigS ªRΩ©´s ZNP[ BzmsˆLiøyáLi»¡W øR¡LiμR∂˙xmsNSa`P mx s»Ì¡V ¡ ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. C mx sLRi˘™´sry©yáª][ —¡Õ˝ÿ

|òTü q+>± dü«|]ü bÕ\q ~H√‘e‡· + ø√dæZ , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì eTTwæbº Õò Á>±eT+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À |òüTq+>± dü«|ü]bÕ\q ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´s¡T\ú T ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± e÷] ‘√{Ï $<ë´s¡T\ú ≈£î Äø£≥Tº≈î£ H˚ $<Ûä+>± uÀ<Ûäq\T #˚XÊs¡T. &çÇy√>± qs¡‡eTà, Á;|ü<ëÛ H√bÕ<Ûë´j·TT\T>± nì‘·‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡T\ú T ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± e´eVü≤]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒX¡ Ê\ Á|ü<ëÛ H√bÕ<ë´j·TT\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡T\ú ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ñHêïs¡T. n<˚ Á>±eT+˝Àì øπ +Á<ä ÁbÕ<∏$ä Tø£ bÕsƒX¡ Ê\˝À dü«|ü]bÕ\q ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. m+áy√>± \øÏàå Hêsêj·TD, Á|ü<ëÛ H√bÕ<ë´j·TT\T>± eTeT‘·, ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± øödü\´, •e©\, nq÷wü, eTÚìø£, •e>∑DwÒ t s¬ &ç,¶ yÓ÷Vü≤Hé, ‹s¡T|ü‘e· Tà, nXÀø˘s¬ &ç\¶ T ‘√{Ï $<ë´s¡T\ú T bÕsƒê\T uÛÀ~+#˚+<äT≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± e÷sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒX¡ Ê\ Á|ü<ëÛ H√bÕ<ë´j·TT\T áX¯«s¡jT· ´, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø£èwüj í T· ´, n+õ\j·T´, yÓ+ø£≥j·T´\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

qx s™´sV©´s*∏R∂V NRP≠sV…‘¡ qx sÀ≥¡œ V˘Q¤\Õ¡©´s ¿¡ªRΩWÚLiR V FsLi{ms bP™´s˙xmsryμ`∂, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sVVμÙ∂R V NRPXxtsÒ Q™s´ V©y ∏R∂VV≤R∂V, À‹«Í¡Ã¡ g][FyáNRPXxtsÒ Q, —¡Õ˝ÿ FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V «¡LigSáxms÷˝¡ $¨s ™yxqsVáV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ˙xmsÀ≥œ¡XªRΩVáV @ªRΩ˘™´sxqsLRiLigS xqs™´sWÆ™s[aRPLi @∏R∂W˘LRiV. BLRiV™´soLjiNUP D©´sı lgiáVxmso @™´sNSaSá©´sV @μ≥∂j uÓy©y¨sNTP ¨sÆ™s[μ∂j Li¿¡©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. BLRiV™´soLjiÕ‹[ Fs™´sLjiNTP ’d¡FnyLRiLi B™y*á¨s ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLi¤…¡[.. lLiLi≤][ @À≥¡œ ˘LÛij ¬ø¡[ªΩR ©y≠sVÆ©s[tx sQ©s± ©´sV DxmsxqsLix§¶ ¶Lij L i¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s NRPW≤y Àÿ ¡V μR∂XztsÌ QNPT ºdΩqx sVZNPŒ˝ÿ LRiV. —¡Õ˝ÿ qx s™´sV©´s*∏R∂VLi qx sLixmsn V qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ª][ Àÿ»¡V LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ —¡Õ˝ÿ Àÿμ≥∂R V˘Ã¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı xqsV«¡©yø_μR∂Lji, {qsFsLi LRiÆ™s[Va`Pá qz sFnyLRiV=á Æ™s[VLRiNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V μk∂¨s\|ms INRP ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP LS™´søR¡Ë ¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ |msμÙ∂j lLi≤Ô∂T LS™´sVøR¡Li˙μylLi≤Ô∂T NTP N]LiªRΩNSáLigS ¨sL˝ij mx sÚLigS DLi≤R∂»¡Li rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPá\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxmsoª][Liμj∂. ªRΩLi ¡Œ˝œ¡xm˝s¤Õ¡Õ‹[ øyxmsNTPLiμR∂ ¨dsLRiVÕÿ NRP÷¡øR¡L˝iR ˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤Ô∂T ªRΩ©´s xqsºdΩ™´sVfl”· BLiμj∂LRi™´sV¯NRPV «¡≤U∂ˆ{mshS¨sı BzmsˆLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´sp˘x§¶¶¶LRiøR¡©´s ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. HLSá «¡≤U∂ˆ…‘¡ q{ sgS F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©´sı xqsVøR¡LjiªRΩ @LiªRΩLÊRi ªRΩLigS ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡V ©yıLRiV. Æ\™sNSFy @μ≥∂j Æ©s[ªΩR «¡gRi©±s Æ\™s≈¡Ljiª][ N]μÙ∂j L] «[ ¡ŸÃ¡VgS @Li…‘¡™´sVV»Ì¡©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©s´ ı ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ |msμÙ∂j lLi≤Ô∂T LS™´sVøR¡Li˙μylLi≤Ô∂T FyLÌik Àÿμ≥∂R ˘ªRΩá©´sV Æ©sºΩÚ©s´ LRiVμÙ∂R VN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s

FyLÌik ™´sLÊSáV @Li»¡V©yıLiVV. A∏R∂V©´sÕ‹[ Æ©sáN]©´sı ¨sL˝ij mx sÚæªΩ[ Bxmsˆ…”¡ μyNS «¡≤U∂ˆ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s @À≥¡œ ˘LÛij ¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[∏∂R VNRPF° ™´s≤y¨sNTP NRPW≤y NSLRifl·™´sV¨s A ™´sLÊSáV ≠sZa˝Ptz[ sQqx sVÚ©yı LiVV. ªRΩLi ¡Œ˝¡œ mx s˝ ¤Õ¡Õ‹[ ¨s©´sıÆ™sVV©´sı…”¡μyNS NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`iNTP Æ™s©´sıLi…”¡ ¨s÷¡¿¡©´s NRP÷¡øR¡L˝iR ˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤Ô∂T |msμÙ∂R ™´sVLi≤R∂˘Li ©´sVLi¿¡ ªRΩ©´s qx sºdΩ™´sVfl”· BLiμj∂LRi™´sV¯©´sV  ¡LjiÕ‹[ ¨s÷¡FyLRiV. qx s*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥¡œ ˘LÛij gSÆ©s[ ¨s÷¡zms©´smx sˆ…”¡NUP μk∂¨s Æ™s©´sNRP ªRΩLi ¡Œ˝¡œ mx s˝ ¤Õ¡ ©´sVLi¿¡ Æ\™sNSFy @À≥¡œ ˘LÛij NSÀ‹[π∏∂[V ˙xms≠dsfl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ª][ Õ‹[FyLiVV NSLji @LigkiNSLS¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. æªΩÆμ∂[Fy A ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[ aRPLiNRPL`i∏R∂WμR∂™±s©´sV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ lLi[xqsVÕ‹[NTP μj∂Lixmsoª][Liμj∂. NSLi˙lgixqsV ˙ZaP[fl·VáV NRPW≤y @»¡V Æ™sVVgÊRi≤R∂Liª][ μR∂WNRPV≤R∂VNRPV N˝RP¤Œ¡Li Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV @|qsLi’d¡˝ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ\™sNSFyNRPV ™´sVμÙ∂R ºΩ¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV qx sV™´sVV≈¡ªRΩ æªΩ÷¡zms©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. qx s*ªRΩLi˙ªRΩ @À≥¡œ ˘LÛij gS ªRΩ©´s BLiμj∂LRi™´sV¯©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡ «¡≤U∂ˆ ¬\ø¡≥ LRi¯©±s©´sV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤ÔT∂ xtsQLRiªRΩV |ms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ™´sVL][Æ\™sxmso HLSá «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s rÛy©y¨sNTP F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ™´sW“¡ FsLi{ms{ms ˙xmsÀ≥ÿNRPL`iNRPV™´sWL`i qx sºdΩ™´sVfl”· qx sVøR¡LjiªRΩ «¡≤U∂ˆlLi[qx sVÕ‹[ D©´sı»˝¡V ˙xmsøyLRiLi «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ∏R∂WμR∂™´sVLji ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı μ≥∂R ©´sVLi«¡∏R∂VlLi≤Ô∂T À≥ÿLRi˘ DuyLSfl”· NRPW≤y \¬ø≥¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s¨s AbPxqsVÚ©´sı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. Æ™sVVªyÚ¨sNTP ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áV C rÛy©´sLi N][qx sLi F°…‘¡mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

‘·«s¡˝ÀH˚ {Ï&ç|æ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£î+{≤ sêj·TbÕ{Ï ºΩLRiV™´sVá,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): ªRΩ*LRiÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRi©´sV©´sı»˝¡V gRiVLi»¡WLRiV FsLi{ms LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ≠dsH{ms ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ μR∂LRi+©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ºΩLRiV™´sVá $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ªRΩ©´s©´sV NSLi˙lgi£qs FyLÌki  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VNRPªy*¨sı N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ≠s™´sLjiLi øyLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªy©´sV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[Lji ˙xms«¡Ã¡NRPV }qs™´s ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. …”¡≤T∂zmsÕ‹[  ¡x§¶¶¶ßaS C Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªyLRi¨s @©´sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩ©´s©´sV Æ™s÷¡Æ™s[zqsLiμR∂¨s, @LiμR∂VZNP[ ˙xmsªy˘™´sWı ∏R∂W¨sı FsLiøR¡VNRPVLi»¡V©yı©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªy©´sV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V xqs™´sVORPQLiÕ‹[ …”¡≤T∂zms ºdΩLÛRiLi xmsoøR¡VËN][À‹[ªRΩV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @∏R∂VæªΩ[ ªy©´sV gRiVLi»¡WLRiV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V rÙy©´sLi ©´sVLi¿¡ F°…‘¡

NTPLRifl„fi L][≤`∂u°Ã¡NRPV «¡©´sÆ™s[VLji..? @»Ì¡L`iFn˝y£mns u°Ã¡ª][ Æ©s[ªRΩá Aπ∏∂W™´sV∏R∂VLi ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): ™´sW“¡ {qsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ L][≤`∂u°Ã¡NRPV |msμÙR∂gS «¡©´sxqsˆLiμR∂©´s LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. A∏R∂V©´s xqs\Æ™sVNRP˘ ¨s©yμyáV NRPW≤y |msμÙR∂gS ANRP»Ì¡VN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLiVV. xqs\Æ™sVNRP˘™yμj∂gS ™´sVV˙μR∂ xms≤T∂æªΩ[ ˙xms«¡Ã¡V ªRΩLi≤][xmsªRΩLi≤yáVgS ™´s¬ø¡[ËryÚLRi¨s @©´sVNRPV©´sı NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂NTP ¨sLSaRP FsμR∂V\lLiLiμj∂. Æ™sVV©´sı…”¡ $NSNRPVŒœ¡Li L][≤`∂ u° @LiVV©y, aRPV˙NRP™yLRiLi ©y…”¡ «¡gÊRi∏R∂V˘}ms»¡ L][≤`∂ u° @LiVV©y «¡©y¨sı ANRPL<jiLiøR¡¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s N]LiªRΩ @xqsx§¶¶¶©´sLigSÆ©s[ D©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso |msμÙR∂gS Æ©s[ªRΩáV

NRPW≤y ™´s¿¡Ë FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. «¡gÊRi∏R∂V˘}ms»¡Õ‹[ ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi NTP øyÕÿ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi DLiμj∂. Bμj∂ A∏R∂V©´s FsLi{ms ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi. \|msgS A∏R∂V©´s ™´sW“¡ {qsFsLi rÛyzmsLi¿¡©´s \¤«¡ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ FyLÌkiNTP ˙xmsμ≥y©´s xqsᕶ¶¶μyLRiV NRPW≤y. ágRi≤R∂Fy…”¡ FsLiªRΩ ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y «¡©´sLi L][≤`∂ u° xms»˝¡ |msμÙR∂gS AxqsNTPÚ øR¡WzmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. «¡©yáV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s ˙xmsxqsLigS¨sı x§¶¶¶≤y≠s≤T∂gS ™´sVVgjiLi¬ø¡[aSLRiV. «¡gÊRi∏R∂V˘}ms»¡, |ms©´sVgRiLi¿¡˙F°Ã¡V, ™´sªRΩ=™yLiVVÕ˝‹[ A∏R∂V©´s L][≤`∂ u°

¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂NTP @ªRΩ˘LiªRΩ xqs¨sız§¶¶¶ªRΩV\¤Õ¡©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ryZNP[ \ZaPá«ÿ©y¥`∂, FsLi{ms ryLiVV˙xmsªy£ms áV NRPW≤y æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi \Æ™sxmso xmsNRP‰øR¡WxmsoáV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLjiμÙR∂LRiW NTPLRifl„fi FyLÌkiNTP DFyμ≥R∂˘QORPVáV. N]ªRΩÚ™yLRiV ™´s¬ø¡[ËÆμ∂Õÿ D©yı D©´sı™yLRiV «ÿLRiVN][™´s≤R∂Li NTPLRifl„fiNRPV aRPLSxmnsWªRΩÆ™s[V. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s NRPW≤y FyLÌki¨s N]©´srygjiryÚLS ¤Õ¡[NRP ¿¡™´sLji @LiNRPLiÕ‹[ FyLÌki¨s FsLiμR∂VÕ‹[ @LiVV©y ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[ryÚLS @©´sı @©´sV™´sW©yáV NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV.

KØ|òt˝À uÛÑ÷ #˚‘·q bÕÁC…≈£îºqT |üø±ÿ>± ìs¡«Væ≤+#ê*

mìïø£\ ìã+<Ûäq\qT ñ\¢|òæT+∫q ª<˚X¯+μ nuÛÑ´]Δ s¡+>±sêe⁄

ø£&|É ,ü e÷]à 22 ' ø£&|É õü ˝≤¢˝À &TÉ ‘·÷ e#˚à @Á|æ˝Ÿ 10e Ô ‘˚ Ô· &Üø£sº Y –Øwt e÷{≤¢ sêuÀj˚T KØ|òt˝À uÛÑ÷ #˚‘·q ÇÁøÏXÊ{Ÿ Á|ü<ëÛ q XÊÁdüy ‘˚B˝À>± Á|ü‹ Á>±eT+ qT+∫ ÁbÕC…≈î£ qº T |üø±ÿ>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì m+|æø£ #˚jT· ã&çq uÛ÷Ñ #˚‘q· Hêïj·THêïs¡T. Bìï n~Û>$∑ T+#˚+<äT≈£î ÇÁø ÇÁøÏXÊ{Ÿ Á|ü<ëÛ q XÊÁdüyÔ ‘˚ Ô· &Üø£sº Y –Øwt XÏ Ê{Ÿ uÛ÷Ñ #˚‘q· ŒÄC…≈î£ qº T rdüTø=∫Ã+ ÁbÕC…≈î£ º bı˝≤˝À¢ 15 eT{Ϻ qeT÷Hê\qT e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\qT ø√sê s¡T. ø£&|É ü <äHêïs¡T. á ÁbÕC…≈î£ ˝º À s¬ ‘’ T· \T ˇø£ Áø£eT e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T ùdø£]+∫ |üØøå± q>∑s¡ •yês¡˝¢ Àì }≥T≈£Ls¡T e´ekÕj·T |ü<‹›ä ˝À ms¡Te⁄\ j·÷»e÷q´+ #˚|{ü ºÏ πø+Á<ëìøÏ |ü+bÕ*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. XÊK •ø£Då ≤ ø±sê´\j·T+˝À $Twü Hé ÁbÕC uÛ÷Ñ kÕsêìï ô|+#·Tø=ì |ü+≥ ~>∑Tã&ÉT\qT s¬ ‘’ T· \T eT+&É\ ø±sê´\j·÷\≈£î |üì MT<ä ≈… î£ º ≥T ã÷dtº Ábı&Éø$ºÏ {Ï @]j·÷dt Ä|òt Ä+ kÕ~Û+#˚˝≤ e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T dü÷#·q eùdÔ dü+ã+~Û‘· $wüj·÷\qT $e]+ Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ nH˚ n+X¯+ô|’ e´ekÕj·÷ \T, dü\Vü‰\T Çyê«*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. #ê˝Ò>±˙ ádü&+ç #·T≈£îH˚ |üqT\T #˚jT· &É+ ~ø±s¡T\≈£î •ø£Då ≤ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+ #ê ø±+ô|ø¢ ‡˘ ms¡Te⁄˝À¢ì uÛ≤dü«s¡+ ms¡Te⁄ e\¢ ‘êeTT ‘·\~+#·Tø√yê*‡ edüT+Ô <äì s¡T. á dü+<äs“¡ +>± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ô|’bÕ≥T>± n~Ûø£+>± y˚j·T&É+ e\¢ s¬ ‘’ T· •ø£Då ≤ øπ +Á<ä+ ÇHé#êÛ ]® &û&û y˚DT>√ |ü+≥\ kÕ>∑T˝À s¬ ‘’ T· \T ÇcÕºsê»´+>± yÓTTø£ÿ\≈£î n~ n+<äø£ ~>∑Tã&ÉT\T bÕ˝Ÿ, @z, @áz\ô|’ eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ms¡Te⁄\T yê&ÉT‘·T+&É&+É e\¢ uÛ÷Ñ $T ìkÕ‡ ‘·>T∑ ‘Z T· Hêïj·THêïs¡T. õ˝≤¢ e´ekÕj·TXÊK •ø£Då ≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À f…øïÏ ø£˝Ÿ @z e÷<Û$ä s¡yÓTÆ |ü+≥ ~>∑Tã&ÉT\T ‘·–Zb˛‘·T dü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T »j·T#·+Á<ä ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sê»eT+Á&ç,e÷]Ã22: sê»eT+Á&ç q>∑s¡bÕ\ø£dü+düΔ mìïø£\˝À 22e yês¡T¶ qT+∫ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]Δ>± b˛{° #˚düTÔqï e÷≥÷] s¡+>±sêe⁄(uÒ;sêe⁄) <˚yê\j·÷ìï mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+ $yê<ädüŒ<äeTe⁄‘√+~. mìïø£\ ìã+<Ûäq\qT ñ\¢|òæT+∫ e÷≥÷] s¡+>±sêe⁄ <˚yê\j·÷\qT mìïø£\ ø±sê´\j·T+>± e÷s¡TŒ#˚XÊs¡ì Á|ü‘·´s¡TΔ\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. >√<ëe] >∑≥Tºq e⁄qï ø±onqï|üPπsíX¯«] düy˚T‘· ø±o$X‚«X¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T Äes¡DqT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±sê´\j·T+>± ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+ô|’ yês¡T nuÛÑ´+‘·s¡+ #ÓãT‘·THêïs¡T. e÷≥÷] s¡+>±sêe⁄qT ¬>*|æ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ô|ò¢ø°‡\T Ä\j·÷ìøÏ #˚]Ãe⁄+&É≥+, bÕغ C…+&Ü\qT ‘√s¡D≤\T>± ø£≥º&É+ô|’ yês¡T ‘·eT nuÛÑ´+‘·sê\‘√ ≈£L&çq ìs¡düqqT ‘Ó*j·T#˚düTÔHêïs¡T. á <äèXÊ´ìøÏ dü+ã+~Û+∫q bò˛{À\‘√ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T.

−sËÁϳ ÇÁ©s« ªs« V©s« ªs« VLiÀÁZNP[ ÇÁLij gij Liμ¶j : ÀÁLiR LiÒÁ−s

n#·Ã+ù|≥É , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\ |ü]~˝Àì dæ+>±s¡+, #ÓHêïs¡+ Á>±e÷\qT ø£*|æ q÷‘·q+>± m+|æ{d° æ HêúHêìï @sêŒ≥T #ÓjT· &É+‘√ dæ+>±s¡+ Á>±eT m+|æ{d° æ mdæº eTVæ≤fi¯\≈£î øπ {≤sTT+#·&+É ‘√ á m+|æ{d° æ kÕΔHêìøÏ ‘Ósêdü qT+∫ øπ ‘êe‘YuìÑÛ à,‘Ó<b˚ Õ qT+∫eT÷&Üe‘Y øπ [, ø±+Áπ>dt qT+∫ øπ ‘êe‘Y ãTõ®,n+»*,C≤qø°, eTs√ Ç<äs› T¡ dü«‘·+Á‘· nuÛ´Ñ s¡T\ú T b˛{° #ÓXÊs¡T. á m+|æ{d° æ bÕúHêìøÏ eTTK´+>± eT÷&ÉT Á|ü<ëq bÕ]º\qT+#˚ Á‹eTTK b˛{° ñ+≥T+~ á Á‹eTTK b˛{°˝À n~Û|‘ü ´· + ø√dü+ nj·÷ bÕ]º\T Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïsTT.

$<ës¡T\ú ≈£î M&√ÿ\T düe÷y˚X+¯ n#·Ã+ù|≥,e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) |ü≥Dº +˝Àì Á|üuTÑÛ ‘·« u≤*ø£\ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\˝À X¯ìyês¡+ bÕsƒX¡ Ê\ Á|ü<ëH√bÕ <ë´j·TTsê\T düs«¡ |üruÛ≤sTT 10e ‘·s>¡ ‹∑ $<ë´]ú˙\≈£î M&√ÿ\T düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs“¡ +>± bÕsƒX¡ Ê\ $<ë´]ú˙\T ìs¡«Væ≤+∫ kÕ+düè‹ ø±s¡´Áø£e÷\T |ü\Te⁄] nø£≥Tº≈£îHêï sTT.n≥,bÕ≥\‘√ n\]+∫ 10e ‘·s>¡ ‹∑ $<ë´]ú˙\≈£î |òTü q+>± M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒX¡ Ê\ ñbÕ<ä´sêfi¯fl‘√ bÕ≥T $<ë´]ú˙\ ‘·*¢ ‘·+Á&ÉT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

z≥T nH˚ nj·T <+äÛ ‘√ n$˙‹ |üsT¡ \ uÛsÑ ‘¡ +· |ü{≤º* n#·Ã+ù|≥,e÷]Ã22(ôd’ÿq÷´dt)kÕúìø£dü+düú\ mìïø£˝À¢, »s¡T>∑uÀjÓT m+y˚Tà˝Ò´,m+|æ @ìïø£˝À¢ n$˙‹ |üs¡T˝…’q nÁø£e÷s¡Tÿ\qT Á|ü»\≈£î uÛ≤s¡‘· sê»´+>∑+ ø£*Œ+∫q z≥T nH˚ nj·TT<Û+ä ‘√ ‘·–q >∑TDbÕsƒ+¡ #ÓbÕŒ\ì n+uÒ&ÿÉ sY C≤‘·s¡ ø£$T{Ï ‘ê\÷ø£ n<ä´≈£åî\T ø±\÷] lqT.H˚‘·\T bÕ+&ÉT ,|üs«¡ ‘ê\T,yÓ+ø£≥j·T´\T ˇø£ dü+j·TTø£Ô Á|üø≥£ ˝À Á|ü»\≈£î $v|æÔ #ÓXÊs¡T.dü+øπ eå T |ü<øäÛ ±\˝À n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç ù|<ä\ J$‘ê\‘√ n≥˝≤&ÉT‘·Tqï H˚‘\· qT Á|ü•ï+#˚ düeTj·T+ ndüqïyÓT+Æ <äì n_Ûeè~Û› |üqT˝À¢ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ÉT‘·÷ |ü<eä ⁄\T,n~Ûø±s¡+ e∫Ãq ‘s¡Tyê‘· Á|ü»\ dü+øπ eå ÷ìï eTs¡#˚ H˚‘\· ≈£î ‘·eT≈£îHêï z≥T nqT nj·TT<Û+ä ‘√ ‘·–q ãT~›#bÓ ÕŒ\ì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T.

ø±+Áπ>dt ø±s¡´ø£s\Ô¡ ≈£î n&ܶ>± e÷]q ô|uÒ“s¡T Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±s¡´\j·T+ ô|uÒ“s¡Te÷]Ã22(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ñqï Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±s¡´\j·T+˝À ø±+Áπ>dt ô|<ä\› ø±s¡´ø£s\Ô¡ ≈£î düe÷y˚XÊ\≈£î, ø£s´¡ ø£s\Ô¡ ≈£î e÷s¡TŒ\T #˚sT¡ Œ\≈£î »s¡T>∑&+É ‘√ {ÏÄsYmdt bÕغ Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. mìïø£\≈£î $s¡T<äeΔ Tì ‘Ó\TdüT ≈£L&Ü e÷õ eT+Á‹ ∫Hêï¬s&ç¶ >±]ÿ ‘Ó*j·Tø£+ b˛e&É+ XÀ#·Ã˙j·T+! Ç{°e\ õ. ∫Hêï¬s&ç¶ >±] n<Û«ä s¡´+˝À ô|uÒ“s¡T Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±s¡´\j·T+˝À $$<Ûä bÕغ ø£sê´ø£s\Ô¡ T ø±+Áπ>dt bÕغ˝À #˚]q≥T¢ nìï ‘Ó\T>∑T ~q|üÁ‹ø£\˝À yês¡\Ô T sêe&É+ »]>∑<äì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ø√&ÉT ñ\¢+–#·q Á>±eT|ü+#êj·T‹ dæã“+~ô|’,düs¡Œ+∫ô|’ #·≥º|üs¡+>± #·s¡´\T rdüTø√e\ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø£s´¡ Áø£eT+˝À ô|uÒ“s¡T eT+&É\ n<Û´ä ≈£îå \T ‹s¡T|ü‘j · T· ´,nj·T´yê]|ü*¢ Á>±eT düsŒ¡ +∫ #˚qïj·T´, qMHé¬s&ç¶, sêC≤X‚KsY ¬s&ç¶, $X¯«s¡÷|ü+, &܈ˆ ø£èwüßí, yÓ+ø£≥s¡eTD,ã\sê+ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

\Æ™sFs£qs ©y…”¡ xmsLjizqÛsªRΩVáV xmso©´sLS™´sXªRΩLi @™´soªy∏R∂W..?

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,™´sWLjiË22(ôdÿ’ q÷´dt): ≠sÀ≥¡œ «¡©´sª][ DªRΩLÚ SLi˙μ≥∂R ™´sáxqsáV AgjiF°ªy∏R∂V¨s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP §x ¶‹μ[ y©´sV NRP÷¡ˆxqsWÚ qx s\lLi©´s ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[qz sLiμR∂¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[ lLiLi≤R∂V ryL˝iR V ™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠s @©´sVÀ≥¡œ ≠sLi¿¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ xmsoLRiLiÆμ∂≥ a[ PR *Lji FyLÌik ™´sWLSLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘™yμj∂©´s¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ AÆ™sV ≠sÀ≥¡œ «¡©´s FyLÌik @LiVV©´s ’d¡¤«¡[m{ sÕ‹[ FsÕÿ ¬ø¡[LiR ªyLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ZNP[™s´ áLi @μ≥∂j NSLRi μyx§¶ ¶Liª][Æ©s[ GLRiˆ≤T∂©´s FyLÌik Æ\™sFsry=Lki={ms ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠saS≈¡xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ A∏R∂V©´s «¡Li£ms —¡Õÿ¨dsá\|ms BÕÿ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ªRΩ™´sV qx sÀ≥¡œ Õ˝‹[ Δÿ◊d¡ NRPVLkiËá©´sV øR¡WzmsLiøR¡™´sμÙ∂R Li»¡W ¿¡LRiLi“¡≠s ≠s¤Õ¡[NPR L˝iR ©´sV Æ™s[≤∂R VN][™s´ »¡Li ≠sZaP[tx sQLi. Δÿ◊d¡ NRPVLkiËáV øR¡WzmsLi¿¡ ªRΩ™´sV©´sV B ¡˜Liμj∂ |ms»Ì¡™´sμÙ∂R ¨s ¿¡LRiLi“¡≠s aRP¨s™yLRiLi ≠saS≈¡Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R V÷¡ı N][LSLRiV.

dæ+>±s¡+˝À Á‹eTTK b˛{°

¬ø¡[ryÚ©´s¨s @≤T∂gS©´s¨s, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©´sLRixqsLS™´so}ms»¡ ©´sVLi¿¡ F°…‘¡NTP μj∂gSá¨s xqsW¿¡LiøyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ©´sª][ Fy»¡V ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤]NS‰ ™´sWfl”·NRP˘ ™´sLRi˙xmsryμ`∂ NRPW≤y …”¡≤T∂zms Õ‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yıLRi¨s aRPV˙NRP™yLRiLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«¡Ã¡V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ÕÿLi…”¡ xqs™´sVLÛRiV\Æ≤∂©´s ©y∏R∂VNRPV¨sı N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ LS∏R∂VFy…”¡ LSNRP NSNRP LRigji÷¡r°ÚLiμj∂. ©´sLRixqsLS™´so }ms»¡ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V {qs»¡V ZNP[…ÿLiVVLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li xms»˝¡ …”¡≤T∂zms FsLi{ms Æ™sWμR∂VgRiVá Æ™s[fl·Vg][FyÕfi lLi≤ÔT∂ FyLÌki @áNRP ¡W¨s©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V A∏R∂V©´s©´sV @|qsLi’d˝¡NTP F°…‘¡c¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s N][LRigS Æ™sWμR∂VgRiVá xqs}qs≠sVLS @©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ªRΩ©´s©´sV NSμR∂¨s NSLi˙lgi£qs ™yLjiNTP lLi≤`∂ NSlLiˆ…fi xmsLRiøR¡≤R∂Li\|ms Æ™sWμR∂VgRiVá ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. zqs…Ì”¡Lig`i FsLi{ms¨s NSμR∂¨s ™´sVL]NRPLjiNTP FsÕÿ …”¡ZNP‰…fi BryÚLRi¨s @©yıLRiV.

NRP≤R∂xms ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms \Æ™sNSFy F°…ÿF°…‘¡ NRP≤R∂xms,™´sWLjiË22(ôdÿ’ q÷´dt): Æ\™sFs£qs D©´sıxmsˆV≤R∂V GNRPxmsORPQLigS rygji©´s rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPáV BxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´s ¤Õ¡[NPR VLi≤y «¡LRiVgRiÀ‹[ªΩR V©yıLiVV. A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi Æ\™sNSFy @Liμj∂LixmsoøR¡VËNRPVLi»¡VLiμy ¤Õ¡[μy @©´sıμj∂ mx sn ◊¡ªyá©´sV ¡…Ì¡” @LiøR¡©y Æ™s[∏∂R W÷¡=LiÆμ∂[. 2005,|qs|mÌsLi ¡LRiVÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡Ljigji©´s @LiVVμR∂V ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡ áV, NRP≤R∂mx s ©´sgRiLRiFy÷¡NRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ @xmsˆ…”¡ q{ sFsLi Æ\™sFs£qs ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ NSLi˙lgi£qs @¨sıLi…”¡¨ds r~LiªRΩLi ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂.A∏R∂V©´s ™yLRiqx sV≤T∂gS, Æ\™sNSFy @μ≥∂j Æ©s[ªΩR «¡gRi©±s r~LiªRΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªRΩ™´sVNRPV ºΩLRiVgRiV¤Õ¡[μ∂R ¨s øR¡Wxms≤y¨sNTP F°…‘¡mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR áVNRPW≤y NRP≤R∂mx s —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N]¨sı ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ Æ\™sNSFyNRPV

¬ø¡N`P|ms»Ì¡≤R∂Li μy*LS LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS C FyLÌik ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ªRΩNRPV‰™´sÆ©s[ ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá F°LRiV AxqsNTPNÚ PR LRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVL][ ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı mx soLRiF°LRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ lLiLi≤R∂V FyLÌkiáNRPVFsLiª][ NUPáNRPLi NS©´sVLiμj∂. A∏R∂W ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ C lLiLi≤R∂V FyLÌkiá lgiáVxmso Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV @NRP‰≤T∂ Æ©s[ªΩR áV À≥¡œ V«ÿÆ©s[qx sVNRPV©yıLRiV. BNRP NRP≤R∂mx s Õ‹[ ªRΩ™´sVNRPV ºΩLRiVgRiV¤Õ¡[μ∂R ¨s Æ\™sNSFy Æ©s[ªΩR áV Æ™sVV©´sı…”¡™´sLRiNRPV À≥ÿ≠sLi¿¡©´smx sˆ…”¡NUP, …”¡≤T∂mz s ˙NRP™´sVLigS mx soLi«¡ŸN][™s´ ≤R∂Li ™yLji¨s NRPá™´sLRi|ms≤R∂Vª][Liμj∂. ©´sgRiLRi ™yxqsVÕ˝‹[ ≠sμy˘™´sLiªRΩVáV FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂»¡Liª][ æªΩÆμ∂[FyNRPV @™´sNSaRPLi BryÚLiR ¨s A FyLÌik Æ™s[V∏R∂VL`i @À≥¡œ ˘LÛij ÀÿáNRPXxtsÒ Q∏∂R WμR∂™±s AaRPáV |ms»Ì¡VNRPV¨s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ FyáNRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ©´sgRiLS¨sNTP ILjigjiLiÆμ∂[≠sd V ¤Õ¡[μ∂R Æ©s[Æμ∂[ ˙xmsμ≥y©´s @LiaRPLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. Æ\™sNSFy ™´sW˙ªRΩLi gRiªRΩLi NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s BLi…”¡Li…ÿ ¬ø¡ ¡Vª][Liμj∂. ™´sW“¡ Æ™s[V∏R∂VL`i LRi≠dsLi˙μR∂©y¥`∂lLi≤Ô∂T FsLi{ms…‘¡{qs, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs

@À≥¡œ ˘LÛiR Vá FsLizmsNRP NRPxqsLRiªRΩVÚNPR V N]μÙ∂j L][«¡ŸÃ¡V gS NRP™´sVÕÿxmsoLRiLi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR LiQ|\ ms μR∂XztsÌ Q|ms»Ì¡≤R∂Liª][.. Æ™s[V∏R∂VL`i @À≥¡œ ˘LÛij qx sVlLi[£tsQÀÿ ¡V INRP‰lLi[ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏∂R W÷¡=™´sr°ÚLiμj∂. C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ mx s»Ì¡V øR¡WzmsLi¿¡ lgiáVxmsoμy*LS @|qsLi’d˝¡ …”¡ZNP‰…fi μR∂NTP‰LiøR¡VN][™yá¨s N]LiμR∂LRiV …”¡≤T∂mz s Æ©s[ªΩR áV áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP —¡Õ˝ÿÕ‹[ mx so÷¡Æ™sLiμR∂Vá ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ‹[ \Æ™sNSFyNRPV N]LiªRΩ ry©´sVNRPWá mx s™´s©yáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. 2005 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ BNRP‰≤R∂ …”¡≤T∂mz s INRP‰ N_¨s=áL`i ¤Õ¡[NPR F°gS, C μR∂Fny ™´sW˙ªRΩLi N]¨sıLi»¡ FygS Æ™s[}qsLiμR∂VNRPVÆμ∂[aRPLi øR¡Wr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ \Æ™sNSFy INRP ™yLÔRiV©´sV GNRP˙gki™´sLigS μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ Æ\™sVμR∂VNRPWLRiV, ˙F~μÙ∂R V»¡WLRiV Õ˝‹[ …”¡≤T∂zms @©´sWx§¶¶¶˘LigS gRi…Ì”¡F°…‘¡ Br°ÚLiμj∂. Æ\™sVμR∂VNRPWLRiVÕ‹[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR B©±sø≥yLÍij mx so…Ìÿ xqsVμ≥yNRPL`i∏R∂WμR∂™±sNRPV, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂FsÕfi ª][≤R∂™´s*≤R∂Liª][ \Æ™sNSFy gRiLiμR∂LRig][Œœ¡LiÕ‹[ mx s≤y÷¡=™´s¿¡ËLiμj∂. ≠ds…”¡NTP ª][≤∂R V @À≥¡œ ˘LÛij gS ¨s÷¡zms©´s ≤yNÌRPL`i LRiLigRizqsLix§¶¶¶NRPV ™´sVLi¿¡ }msLRiVLi≤R∂»¡Li

ry©´sVNRPWáLigS™´sWLjiLiμj∂. ˙F~μÙ∂R V»¡WLRiV LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ NUPáNRPLigS D©´sı ÷¡LigS lLi≤Ô∂T , ™´sLRiμR∂LS«¡ŸÃ¡VlLi≤Ô∂T INRP‰Q¤\…¡ Æ\™sNSFy NRPV ™´sVV¬ø¡Ë™´sV»¡Ã¡V mx s…Ì¡” qx sVÚ©yıLRiV. Æ\™sNSFy Æ©s[ªRΩ LSøR¡™´sVÃ˝¡V ˙xmsryμ`∂lLi≤ÔT∂ INRP‰lLi[ ≠dsLji¨s ≤≥U∂N]©y÷¡=™´sr°ÚLiμj∂. LS∏R∂Vø][…”¡Õ‹[ FyáN]Li˙≤y∏R∂VV≤R∂V ªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂V @©´sVÀ≥¡œ ™y¨sı øR¡WzmsxqsWÚ Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ 31 ™yLÔiR VáNRPV lLiLi≤T∂Li…”¡¨s GNRP˙gki™´sπ∏∂[V˘Õÿ øR¡W≤R∂gRi÷¡gSLRiV. ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LRiÆ™s[Va`P##lLi≤Ô∂T …”¡≤T∂mz sÕ‹[ ¬ø¡[LiR ≤R∂Liª][Fy»¡V, LSLi˙xmsryμ`∂lLi≤ÔT∂ NRPW≤y ™´sVμÙR∂ºΩxqsVÚLi ≤R∂»¡Li NRP÷¡r~¬ø¡[ËÕÿ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. BNRP‰≤T∂ Æ\™sNSFy FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ $NSLiª`ΩlLi≤Ô∂T ªRΩ©´s™´sLiªRΩV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS Æ\™sNSFy Æ\™sV©yLÌik J»˝¡|\ ms ©´s™´sV¯NRPLi |ms»Ì¡VNRPVLiμj∂. «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiVÕ‹[ gRiªRΩ mx sLjiqz sÛ ºΩ ¤Õ¡[μ∂R V. 2005 Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ …”¡≤T∂zms ™´sVW≤R∂V ™yLÔiR VÕ˝‹[ lgi÷¡¿¡©y ªy©´sV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚ©s´ ¨s @xmsˆ…˝‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Aμj∂©yLS∏R∂Vfl·lLi≤Ô∂T xqs™yÕfi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ LS™´sVxqsVÀÿ˜lLi≤ÔT∂ «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV Õ‹[ ˙aRP≠sVxqsVÚ©yıLRiV.


5

Ä~yês¡+ 23`03`2014

[ ] » Á Ì s « © Á R ¿ i R L ¦ ¦ ¦ ¤ x «ªspù ÌÁ NRPV{qsò ®©s[»R½

kÕΔìø£ mìïø£˝À¢ |ü≥Tº≈£î H˚‘·\ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ mx s»Ì¡V ryμ≥∂j }qsÚÆ©s[ ryLRi* ˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y AμR∂Lji ryÚLiR V. BÆμ∂[ qx sW˙ªRΩLi Aμ≥yLRiLigS |qs≠dsV\ |mns©´sÕfi=gS À≥ÿ≠sxqsVÚ©s´ ı rÛy¨sNRP Fs¨sı NRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi N][qx sLi @¨sı FyLÌik áV

NRPxqsLRiªRΩVÚ ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLiVV. ™´sVV≈¡˘Li gS DμR∂˘™´sV FyLÌki …”¡AL`iFs£qs ¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ ™´sp˘x§¶ ¶Liª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßª][Liμj∂. ™´sVLi≤R∂á @μ≥∂R ˘QOPR Q rÛy ©yáV, «¡≤U∂ˆ m{ shRiLi NUPáNRPLi NS™´s≤R∂Liª][ ≠ds…”¡¨s lgiáVËNRPV Æ©s[LiμR∂VNRPV xmsNS‰ ˙xmsflÿ◊¡NRPª][ …”¡AL` iFs£qs Æ©s[ªΩR áV ™´sVVL iμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV ©yıLRiV. ªRΩWLRiVˆ, xms bPË™´sV ˙FyLiªyá ©y∏R∂V NRPVá©´sV xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¬ø¡[zqs BLRiV\Æ™sxmsoÕÿ Æ™sV«ÿLÌik «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s rÛy©y á©´sV lgiáVøR¡VN][™yá¨s μj∂*™´sVV≈¡ ™´sp˘ §x ¶ ¶Li ª][ …‘¡AL`iFs£qs Fy™´soáV NRPμR∂Vxmso ª][Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS BLRiV ˙FyLiªyá Æ©s[ªRΩá©´sV xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¬ø¡[qx sWÚ ™´sp˘x§¶ ¶ LRiøR¡©´s rygjiqx sVÚ©s´ ıμj∂.

©y≠sVÆ©s[tx sQ©s´˝ gRi≤R∂V™´soNRPV lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ …‘¡L`iFs£qs Æ©s[ªRΩáLiªy «¡≤U∂ˆ…”¡q{ s Fs¨sıNRPá\|ms øR¡LjiËLi¿¡ BLRiV ˙FyLiªyá Æ©s[ªRΩá©´sV IzmsˆLi¿¡©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿÕ‹[ mx s»Ì¡V©´sı FsLizms ≠sÆ™s[N`P, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™s[fl·Vg][FyáøyLji, «‹[giR V LS™´sV©´sı ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ªRΩ™´sV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ lgiáV}ms áORPQ ˘LigS \Æ™sVLi≤`∂ lgi[™±sV A≤R∂VªRΩV©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs ªRΩLRixmso©´s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «‹[gRiV LS™´sV©´sı, mx sbPË™´sV —¡ Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V Õ‹[NPR À≥¡œ W™´sWlLi≤Ô∂T , ™´sVVμ≥]Õ[ fi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™s[fl·Vg][FyáøyLji, À‹[¥`∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ lgi[Æ≤∂Li ©´slgi[a`P, ¨sLRi¯Õfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊiR B©±søyLÍji $x§¶¶¶LjiLS™´so, …‘¡AL`iFs£qs LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘μR∂Lji+ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· g_≤`∂ NRPW≤y BÕÿLi…”¡ ™´sp˘•¶¶¶Æ©s[ı @©´sVxqsLjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· BøyË™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVN][≤R∂Li, ¤Õ¡[≈¡ BøyË™´sV¨s …”¡≤T∂zms ¬ø¡xmsˆVN][™´s≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶¶ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ C lLiLi≤R∂V

FyLÌik áNRPV |msμÙ∂R gS @ryÚQ˚áV ¤Õ¡[™s´ o. ™´sVV≈¡˘LigS —¡Õ˝ÿ mx sLjitx sQª`Ω ¬\ø¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s¨s FsÕÿ\lgi©y \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s NSLi˙lgi£qs, …‘¡AL`iFs£qs, …‘¡≤U∂{ms, ’d¡¤«¡[{ms ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLiVV. —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω xmns÷¡ªRΩLi LSÀ‹[π∏∂[V ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá\|ms ªRΩxmsˆNRP ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WxmsoªRΩVLiμR∂©´sı À≥ÿ™´s©´sª][ FyLÌkiá¨dsı A μj∂aRPgS NRPμR∂VáVªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω m{ shS¨sı @μ≥∂j L][§z ¶ ¶Li¿¡ @Æμ∂[ mx sn ÷¡ªy¨sı ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRP Õ˝‹[ ryμ≥∂j Liøyá©´sı ªRΩxms©´s FyLÌik QÕ‹˝ [ NRP¨szmsxqsVÚ©s´ ıμj∂. μk∂¨s N][xqsLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 52 «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs rÛy©yáNRPV ˙xmsμ≥y©´s FyLÌik áV ¡Ã¡\Æ™sV©´s @À≥œ¡˘LÙRiVá©´sV  ¡LjiÕ‹[NTP ¨s÷¡FyLiVV. Æ™sV«ÿLÌik «¡≤U∂ˆ…”¡q{ s rÛy©yá©´sV ryμ≥∂j Li¿¡ @μ≥∂R ˘QOPR Q mx sμR∂≠s¨s ¨sáVxmsoNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms μ≥y©´s FyLÌik áV @˙gRiÆ©s[ªΩR áLiªy Fs™´sLji ™´sp˘x§¶¶¶LiÕ‹[ ™yLRiV ªRΩá™´sVV©´sNRPá∏R∂W˘LRiV. . xmsbPË™´sV ˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV

˙xmsxqsVÚªRΩ ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V zqs LS™´sVøR¡Li˙μylLi≤Ô∂T , ¨sLRi¯Õfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ G¤Õ¡[…¡” ™´sV}§¶¶ aPR *L`ilLi≤Ô∂T , ™´sVV¥][Õfi ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ À‹[}q˝s ©yLS∏R∂Vfl·LS™´so mx s¤…¡[Õfi, ¤\À¡≥ Liry ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ ¬\ø¡LRi¯©±s gRi≤ÔR∂Li ≠shRiÕfilLi≤ÔT∂, ™´sW“¡ ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LRi≠dsLiμ≥R∂L`iLS™´so, {ms{qs{qs LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+áV ≤yNÌRPL`i ©´slLi[a`P«ÿμR∂™±s ªRΩ™´sV mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s rÛy©yÕ˝‹[ @¨sı §x ¶ ¶LigRiVáV©´sı ¡Ã¡\Æ™sV©´s @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik NTP ˙xmsºΩNRPWá mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV©´sıxmsˆ…”¡NUP FsLi{ms LS¥][≤`∂ LRi™´sVa`P —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω Fs¨sıNRPá©´sV ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVNRPV¨s ILi»¡Lji F°LRiV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªyFyLÌkiÕ‹[ F~ªRΩVÚ NRPVμR∂VLRiVËNRPV©´sı …‘¡≤U∂m{ s C @LiaS¨sı ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sVáVøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμj∂. Æ™sWμk∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi, ’d¡¤«¡[{ms ˙ZaP[fl·Vá xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ N]LiªRΩ ™´sLRi\ZNP©y

Æ©s»Ì¡VN]¬ø¡[Ë @™´sNSaRPáVLi…ÿ∏R∂V¨s …‘¡≤U∂{ms À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sıμj∂.…‘¡≤U∂{ms ªRΩLRixmso©´s LS¥][≤`∂ LRiÆ™s[Va`P , xmsbPË™´sV —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Õ‹[áLi aS˘LixqsVLiμR∂L`i NRPW≤y ªRΩ©´sÆ\μ∂©´s Z\ aP÷¡Õ‹[ ™´sp˘•¶¶ á©´sV LRi¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩWLRiVˆ ˙FyLi ªRΩLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ªRΩLRimx so©´s ˙}msLirygRiL`iLS™´so, AzqsFnyÀÿμ`∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ A˙ªRΩLi qx sNRPV‰ , …”¡AL`iFs£qs FyLÌik ªRΩLRimx so©´s ªRΩWLRiVˆ —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V mx soLSfl·Li qx sºdΩ £tsQ, FsLi{ms ≠sÆ™s[N`P, qz sLRiWˆL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NSÆ™s[…¡” xqs™´sV¯ ∏R∂V˘, ¬ø¡©´sWıL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©´sÕ˝ÿá JÆμ∂áV ™´sp˘•¶¶¶Ã¡©´sV LRi¿¡xqsVÚ©yıLRiV. …‘¡≤U∂m{ s ªRΩLRimx so©´s ªRΩWLRiVˆ —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @Ljilgiá ©ylgi[aPR *L`iLS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRiVáLiªy ªRΩ™´sV ªRΩ™´sV FyLÌik á ªRΩLRixmso©´s @À≥¡œ ˘LÙiR Vá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂Lizms ™yLji lgiáVxmso N][qx sLi Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. ªRΩWLRiVˆ mx sbPË™´sV ˙FyLiªyá Æ©s[ªΩR áV Fs™´sLjiNTP ™ylLi[ xmsμR∂V\Æ©s©´s ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V , ˙xmsºΩ ™´sp˘•¶¶ áª][ —¡Õ˝ÿ mx sLjitx sQª`Ω ¬\ø¡LRi¯©±s

xmsμR∂≠s¨s lgiáVøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ mx sLjitx sQª`Ω ¬\ø¡LRi¯©±s mx sμR∂≠s¨s @μ≥∂j NSLRi NSLi ˙lgi£qs FyLÌik qx s™yÕfigS ºdΩqx sVNRPVLi»¡V©´sıμj∂. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s mx sn V©´sªRΩ ªRΩ™´sV FyLÌkiÆμ∂[ @LiVV©´sLiμR∂V©´s A ˙ZNP≤T∂…fi©´sV @xqsÚQ˚LigS ™´sVáVøR¡VNRPV¨s ¬\ø¡LRi¯©±s mx sμR∂≠s¨s ryμ≥∂j Liøyá¨s NSLi ˙lgi£qs π∏∂W¿¡r°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs FyLÌik @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªΩR áª][ Fn°©±sÕ‹[ qx sLi˙xmsμj∂qx sWÚ —¡Õ˝ÿ mx sLjitx sQª`Ω ¬\ø¡LRi¯©±s mx sμR∂≠s ¨s FsÕÿ\lgi©y μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV¨s FyLÌik ˙xmsºΩxtÌsQªRΩ©´sV B©´sV™´sV≤T∂Lixms¤«¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ªRΩWLRiVˆ, xmsbPË™´sV ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVW≤R∂V ˙xmsμ≥y©´s FyLÌik á ©y∏R∂VNRPVáV Fs™´sLjiNUP ™ylLi[ ªRΩ™´sV ˙FyLiªy¨sNTP «¡≤U∂ˆ {mshRiLi μR∂NTP‰LiøR¡VN][™yá©´sı ªyxms˙ªy∏R∂VLiÕ‹[ D©yıLRiV. @À≥¡œ ˘LÙij á FsLizmsNRP mx s˙NTP∏R∂V©´sV xmsLjibdP÷¡}qsÚ C ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ[»¡æªΩÃ˝¡™´sV™´soª][Liμj∂.

ÈNRPhji©´sLigS Fs¨sıNRPá ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡ @™´sVáV ®ªs[V¸R¶VL`i LSÒÁ©yª«sW©«sV A®ªsWμj¶Li¿RÁ¬s N_¬s=ÍÞ ª«sVVLi¿RÁVN]xqsVò©«sõ ÛÉÁ©±sò xmsLkiORPQÌÁV

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPáª][ Fy»¡V ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáV ™´sVVgji}qs ™´sLRiNRPV Fs¨sıNRPá ˙xms™´sLRiÚ©y ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡¨s ≈¡¿¡ËªRΩLigS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ≠ds…”¡¨s DÃ˝¡LizmnsVLi¿¡©´s ™yLji \|ms ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi @μ≥j∂NSLRiVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ }msL]‰©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s μy≈¡Ã¡V, xmsLjibdPá©´s ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá©´sV Bzqs Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ≠sLSáV }qsNRPLjiLi¿¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ LSxtÌsQ˚ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsW¨sNTP, ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ZNP[Li˙μR∂ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsW¨sNTP Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ≠s™´sLSáV @LiμR∂¤«¡[r°ÚLiμj∂. ≠dsLRiV NRPW≤y Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @≤T∂gji ≠s™´s LSáV æªΩáVxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá ™yLRiV ªRΩxmsˆ¨s xqsLjigS Fs¨sıNRPá ˙xms™´sLRiÚ©y ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡¨s Fy…”¡Liøyá¨s, ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡¨s DÃ˝¡LizmnsVLi¿¡ ©´s @À≥œ¡˘LÛRiVá\|ms NRPhji©´s\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V

ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáV DÃ˝¡LixmnsV©´s «¡LRigRiNRPVLi≤y ˙xmsaSLiªRΩLigS Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[Õÿ xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV N][LSLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xms™´sLRiÚ©y ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS Fy…”¡Li¿¡ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LS©´sV©´sı rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J»¡L˝Ri \|ms IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s ™yLji\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i @x§¶¶¶¯μ`∂Àÿ ¡V |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. IZNP[ ryLji ™´sVW≤R∂V Fs¨sıNRPáV LS™´s≤R∂Liª][ N]LiªRΩ B ¡˜Liμj∂ xms≤y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s, @LiVV©´sxmsˆ…”¡NTP BªRΩLRi ˙FyLiªyá©´sVLi¿¡ F°÷¡£qs  ¡Ã¡gSá©´sV æªΩzmsˆLiøy™´sV©yıLRiV. ™´sVμR∂˘Li, ≤R∂ ¡V˜, ˙xms«¡Ã¡\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ[}qsÚ Æ™sLi»¡Æ©s[ …‹[Õfi ˙zmns Æ©sLi ¡L`i NRPV Fn°©±s ¬ø¡[}qsÚ xqsˆLiμj∂Li¿¡ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. xqsLki*xqsV 24 gRiLi»¡Ã¡V @™´sVáVÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ Fy»¡V ˙xmsºΩ F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©±sáՋ[ \Æ™sV˙N][@ÀÍÿ™´sL`i GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sVV¨szqsxmsÕfi NSL]ˆlLi[xtsQ©±s (“¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs) N_¨s=Õfi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi \|§¶¶¶˙≤y™´sW ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. N_¨s=Õfi ryμ≥yLRifl· xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ Æ™s[V∏R∂VL`i ™´sW—¡μ`∂ x§¶¶¶ß}qs=©±s LS“¡©y™´sW©´sV N_¨s=Õfi AÆ™sWμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qs, FsLiHFsLi Fn˝°L`i ÷d¡≤R∂L˝RiV Æ™s[V∏R∂VL`i LS“¡©y™´sWNRPV AÆ™sWμR∂Li æªΩáxms¤Õ¡[μR∂V. ¨s«ÿ¨sNTP FsxmsˆV≤][ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©y BLiªRΩ™´sLRiNRPV AÆ™sWIμj∂LiøR¡NRPVLi≤y |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ |ms…ÌÿLRiV. ™´s¨s™yLRiLi ©y…”¡ N_¨s=Õfi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[©´sW μk∂¨s\|ms ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. Fs¨sıNRPá N][≤`∂ @™´sVÕ˝‹[ DLi≤R∂gS FsÕÿ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚLRiLi»¡W ™´sVL][\Æ™sxmso …‘¡≤U∂{ms, ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsbPıLiøyLiVV. xqs™´sWÆ™s[aRPLi ©´sVLi¿¡ ’d¡¤«¡[{ms, …‘¡≤U∂{ms NSL]ˆlLi[»¡L˝RiV ™yN_…fi ¬ø¡[aSLRiV. NSgS NSLi˙lgi£qs, FsLiHFsLiá IxmsˆLiμR∂Li ˙xmsNSLRiLi FsLiHFsLiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ™s[V∏R∂VL`i xmsμR∂≠dsNSáLi «¡©´s™´sLjiÕ‹[Æ©s[ ™´sVVgjizqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[, @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V NSLi˙lgi£qs Æ™s[V∏R∂VL`i ¡Li≤R∂ NSLkiÚNRP lLi≤ÔT∂ lLiLi≤R∂V Æ©sááV @μR∂©´sLigS D©´sıLiμR∂V©´s ªy©´sV NRPW≤y lLiLi≤R∂V Æ©sááV @μR∂©´sLigS D©yı©´s¨s ™´sW—¡μ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgi£qs c FsLiHFsLi ™´sVμ≥R∂˘ Fs¨sıNRPá F~ªRΩVÚ NRPW≤y æªΩ[áNRPF°™´s≤R∂Liª][ FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ @xqsμR∂VμÙk∂©±s I\Æ™s{qs AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV Æ™s[V∏R∂VL`i xmsμR∂≠sNTP ™´sW—¡μ`∂ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. NS¨ds BxmsˆV≤R∂V A LS“¡©y™´sW BLiNS AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂¤Õ¡[μR∂V.

¿¡ªRΩWÚLRiV,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): @LiVVæªΩ[ xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV DμR∂˘™´sV F°LRiVª][ À‹[μ≥R∂©´s NRPVLi»¡V xms≤R∂NRPVLi≤y —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP ªRΩLRigRiªRΩVá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ xqsNSáLiÕ‹[ zqsá ¡£qs xmspLjiÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠sμy˘LÛRiVáV G Æ™s[VLRiNRPV FyhS˘LiaSá\|ms xms»Ì¡V ryμ≥j∂LiøyL][ xmsNRP‰©´s |ms≤T∂æªΩ[ DμR∂˘™´sWáª][ Fy»¡V, Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¤…¡©±sÚ xmsLkiORPQáV £msALRiLiÀ≥œ¡Li NSÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQáV 27 ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©yıLiVV. ≠ds…”¡NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≠sμy˘aS≈¡ GLSˆ»˝¡Õ‹[ ¨s™´sVgRiıQQ\Æ™sVLiμj∂. J \Æ™sxmso rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı Æ™s[Œœ¡ xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ ≠sμy˘LÛRiVáV xmsLkiORPQáV LS∏R∂VÀ‹[ªRΩV©yıLRiV. C ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ @μ≥j∂NRPLigS LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s DμR∂˘™´sV ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ≠sμy˘LÛRiVá\|ms xms≤R∂©´sV©´sıμj∂. xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQáNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 1,079 ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, \|ms#˚Æ™s[»¡V FyhRiaSááNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 54,064 ™´sVLiμj∂

ã+<√ãdüTÔ≈£î ã\>±\T dæ<ä›+! F~»R½VòÌÁ©«sV ¾»½[ÍØèÖÁ=Liμj¶ ÉÓÁAL`iFs}qs=: ª«sVÛÍýÁ[£tsQ

Á|üXÊ+‘·+>± mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê* õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î &ûJ|” Ä<˚XÊ\T

ø£&É|ü, e÷]à 22(ôd’ÿq÷´dt) ' |üs¡Te⁄, Á|ü‹wü˜‘√ ≈£L&çq eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\qT Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ uÛ≤Ø>± b˛©düT ã\>±\qT dæ<ä›+>± ñHêïj·Tì &ç|üP´{° »qs¡˝Ÿ Ä|òt b˛©düT Á|ükÕ<äsêe⁄ Ä<˚•+#ês¡T. ø£&É|ü ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê Çø£ÿ&ç n~ø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. mìïø£˝À¢ m˝≤+{Ï >=&Ée\÷ #√≥T#˚düTø√≈£î+&Ü ø£≥Tº~≥º+>± ã\>±\T yÓ÷Vü≤]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. eTTK´+>± düeTkÕ´‘·àø£, n‘·´+‘· düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ì|òü÷qT eTTeTàs¡+ #˚j·÷\Hêïs¡T. m≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T\T ‘·˝…‹ÔHê m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. $<ÛäT\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·≈£î+&Ü 24 >∑+≥\bÕ≥T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. M◊|”\≈£î ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. mø£ÿ&Ó’Hê >=&Ée\ dü÷#·q\T+fÒ n<äq|ü⁄ ã\>±\T |ü+bÕ\ì $e]+#ês¡T.

Aμj ∂ ÕÿÀÿμ`∂,™´ s WLj i Ë22(ôd’ ÿ q÷´dt ) : æªΩáLigSfl· xmso©´sLjiıLS¯fl·Ã¡LiÕ‹[ zqszmsHNTP NRPW≤y À≥ÿgRiry*™´sV˘Li DLiμR∂¨s, @LiμR∂VNRPV ªy™´sVV NRPW≤y FyáVxmsLiøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiVLi≤R∂ ™´sV¤Õ˝¡[£tsQ @©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qsª][ F~ªRΩÚáV\|ms ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV ¬ø¡Fyˆ™´sV¨s BNRP xmsLjiry‰ LjiLiøy÷¡=Liμj∂…”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[©´s¨s @©yıLRiV. N]ªRΩÚ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá xmso©´sLkiNRPLRi fl·, LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsLi …‘¡AL`i Fs£qsª][ NRP÷¡zqs xms¨s¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV FyLÌki xqsV™´sVV ≈¡LigS DLiμR∂¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsNRP…”¡Liøy™´sV¨s @©yıLRiV. A Æ™s[VLRiZNP[ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ZNPZNPNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV BøyË™´sV©yıLRiV. ™´sWLRiV ªRΩV©´sı LS«¡NUP∏R∂V xqs≠dsVNRPLRiflÿá Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[

{qs{msH À≥ÿ™´sryLRiVxms˘Li D©´sı FyLÌkiáª][ NRP÷¡zqs xms¨s¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV }qsıx§¶¶¶ x§¶¶¶xqsÚLi @Liμj∂xqsVÚLi μR∂©yıLRiV. lLiLi≤R∂V NRPŒ˝œ¡ zqsμÙyLiªRΩLiª][ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V lLiLi≤R∂V NRPŒ˝œ¡©´sV F~≤R∂VøR¡VNRPV©yı ≤R∂¨s ™y˘≈¡˘¨sLiøyLRiV. Fy L˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms \|qsªRΩLi EgjixqsÕÿ≤T∂©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ≤R∂V©´sı xmsLjizqsÚªRΩVÕ˝‹[ zqsLigjiÕfi FyLÌkiáV @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @LiμR∂VNRPV LS«¡NUP∏R∂V xqs≠dsVNRPLRi flÿáV ªRΩxmsˆ¨sxqsLRi¨s @LiμR∂VÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qs, {qs{msH NSLi˙lgi£qs NRP÷¡zqs xms¨s¬ø¡[}qsÚ ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªRΩLi ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV NRPW≤y FsNRPV‰™´sgS D©yı∏R∂V©yıLRiV. 4 ryL˝RiV {qs{msH ªRΩLRiVxms©´s @|qsLi’d˝¡NTP xmsLizms©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV Fs©Ø[ı }qs™´sáV ¬ø¡[aS©´s©yıLRiV. Bμj∂ ¿¡™´sLji

@|qsLi’d˝¡ Fs¨sıNRPá¨s ºΩLjigji ™´sV◊d˝¡ @|qsLi’d˝¡NTP F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[©´s©yıLRiV. ˘≈¡˘¨sLiøyLRiV. Fy L˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms \|qsªRΩLi EgjixqsÕÿ≤T∂©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV.

≠sμy˘LÛRiVáV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQá©´sV xqs˙NRP™´sVLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP 2,821 ™´sVLiμj∂ B¨s*—¡¤Õ¡[»¡L˝Ri©´sV —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡ ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ 267 ™´sVLiμj∂ ™´sVV≈¡˘ xmsLRi˘Æ™s[ORPQNRPVáV, 267 ™´sVLiμj∂ ≤T∂FyLÌRiVÆ™sVLi»¡V @μ≥j∂NSLRiVá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi «¡LjigjiLiμj∂. xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQ Õ˝‹[ øR¡W¿¡ LSªRΩá©´sV ¨s™yLjiLiøR¡≤y¨sNTP —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 14 ry*Q‰≤˝R∂á©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsaRPıxms˙ªyá©´sV 22 LRiW»˝¡Õ‹[ xmsLkiORPQ ZNP[Li˙μyáNRPV ªRΩLRi÷¡ryÚLRiV. ™y…”¡¨s xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøR¡≤y¨sNTP 22 ™´sVLiμj∂ LRiW»¡V @μ≥j∂NSLRiVáV, 22 ™´sVLiμj∂ xqs•¶¶¶∏R∂V LRiW»¡V @μ≥j∂NSLRiVá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi «¡LjigjiLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ lLigRiV˘Ã¡L`igS xmsLkiORPQ LS}qs™yLRiV 51,643 ™´sVLiμj∂, \|ms#˚Æ™s[»¡VgS 2,421 ™´sVLiμj∂ D©yıLRiV. ≠dsLjiN][xqsLi —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 267 xmsLkiORPQ ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™y…”¡Õ‹[ lLigRiV˘Ã¡L`i ≠sμy˘LÛRiVáNRPV 250 ZNP[Li˙μyáV, \|ms#˚Æ™s[»¡V ™yLjiNTP 17 ZNP[Li˙μyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV.

róy¬sNRP Fs¬sõNRPÍýÜ[ lgiÌÁVxmso»][ ÊÁÌÁLi ¿yÉØÖÁ : g][®©s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË22(ôdÿ’ q÷´dt): rÛy¨sNRP qx sLixqsÛ Ã¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌik @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV lgi÷¡zmsLi¿¡ lLi[mx s…”¡ qx sALRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá ≠s«¡∏R∂W¨sNTP ’¡¤«¡zms NSLRi˘NRPLRiÃÚ ¡V, ©y∏R∂VNRPVáV NRPXztsQ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ’d¡¤«¡[m{ s LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘™´sLÊiR qx sÀ≥¡œ V˘ ≤R∂V g][Æ©s[ aS˘LixqsVLiμR∂L`iLS™´so mz sáVxmso¨søyËLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡Vª][ mx s¨s mx spLjiÚ NS¤Õ¡[μ∂R ¨s μk∂¨s¨s @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[∏∂R VgRiá qx sªyÚ INRP‰ ’¡¤«¡zmsNTP ™´sW ˙ªRΩÆ™s[V DLiμR∂©yıLRiV. @LiμR∂VNRPV Æ™sW≤U∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[Æ©s[ Bμj∂ ryμ≥∂R ˘ ™´sV©yıLRiV.˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡VÕ‹[ ’d¡¤«¡[m{ s Fy˙ªRΩ NUPáNRP ™´sV¨s, ’d¡¤«¡[m{ sª][¨s æªΩáLigSfl· ™´s¿¡ËLiμR∂¨s qx sˆxtsÌ QLi¬ø¡[aSLRiV. ˙gS™´sV rÛyLiVV ©´sVLi¿¡ mx s»Ì¡fl· rÛyLiVV ™´sLRiNRPV ’d¡¤«¡[m{ s FyLki NTP AμR∂LRifl· |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂ ©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ G FyLÌik NTP ¿¡ªRΩaÚ PR VμÙ∂j ¤Õ¡[μ∂R ¨s, ZNP[™s´ áLi J»˝¡V μR∂Li≤R∂VN][™s´ ≤y¨sNTP NSLi˙lgi£qs FyLÌik ©y∏R∂VNRPVáV ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s A˙gRi§x ¶ ¶Li ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ≠saRP*xqs¨s∏R∂VªRΩª][ D©´sı FyLÌik ’d¡¤«¡[m{ s @¨s, Æμ∂[aPR LiÕ‹[ ™´sWLRiVˆ LS™yáLi¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ’d¡¤«¡[m{ s @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s¿¡Ë ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sWμk∂¨s ˙xmsμ≥y¨s ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[NPT , …‘¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV NSLi˙lgi£qs FyLÌik Õ‹[NPT ¬ø¡[Lij ˙xms«¡Ã¡©´sV ªRΩmx sˆVª][™s´ mx s…Ì¡” qx sVÚ©yıLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. «¡≤U∂ˆ…‘¡q{ s FsLizms…”¡qz s rÛy©yáNRPV F°…‘¡¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ’¡¤«¡zms @À≥¡œ ˘LÛiR Vá©´sV lgi÷¡zmsLiøyá¨s N][LSLRiV.

ª#˚‘·T\Tμ ø±˝≤ø£ ãdüT‡ j·÷Á‘·\T F~ªRΩVÚá\|ms NS©´sLS¨s xqsˆxtÌsQªRΩ mìïø£˝À¢ ñìøÏ ø√dü+ |ü&ÉsêìbÕ≥T¢ 26q s¡|òüTTMsê, ∫s¡+J$\ sêø£ ø±+Á¬>dt ã˝Àù|‘· u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q d”Ä؇ ø£&É|ü, e÷]à 22 ' ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕ˜q+ rdüT≈£îqï ìs¡j í ÷· \T #˚‘T· \T ø±˝≤ø£ Ä≈£î\T |ü≥Tº≈£îqï #·+<ä+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£sº Y yÓm’ dt sê»X‚KsYs¬ &ç¶ eTs¡D≤q+‘·s+¡ yÓTT<ä˝q’… ø±+Á¬>dt |ü‘q· + sêÁwüº $uÛ»Ñ q‘√ |ü‘êø£ kÕúsTTøÏ #˚]+~. mìïø£\T <ä>sZ∑ ¡ |ü&ÉT‘·Tqï düeTj·T+˝À d”ìj·Ts¡¢+‘ê bÕás¡ìº e~˝ÒXÊs¡T. ø£˙dü+ Ä|ü&ÜìøÏ ≈£L&Ü Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|üjT· ‹ï+#·øb£ ˛e&É+‘√ nuÛÁÑ <ä‘ê uÛ≤yêìøÏ >∑Ts¬ q’ nqT#·sT¡ \T ≈£L&Ü H˚‘\· u≤≥ |ü{≤ºsT¡ . á |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT s¡|Tüò TMsê¬s&ç,¶ mìïø£\ Á|ü#ês¡ u≤<Û´ä ‘·\T #˚|{ü qºÏ øπ +Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$, õ˝≤¢ e÷JeT+Á‹,

myÓTੇ dæ.sêeT#·+Á<äjT· ´ \T áHÓ\ 26e ‘˚~q ø±+Á¬>dt bÕغ ÁX‚DT\˝À <Ûs’Ó ´¡ + ì+|ü&ÜìøÏ ãdüT‡ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± ø£&|É õü ˝≤¢≈î£ edüTHÔ êïs¡T. @ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ sêÁwüº $uÛ»Ñ q »]–+<√ Á|ü»\≈£î $e]+ #·&ÜìøÏ edüTqÔ ï≥T¢ H˚‘\· TÁ|üø{£ +Ï #ês¡T. e÷JeT+Á‹ dæ.sêeT#·+Á<äj·T´ ø£&É|ü q>∑sêìøÏ #Ó+~q yê¬s’q|üŒ{Ïø° ‘·q kÕe÷õø£es¡Z+ n~Ûø£+>± sê»+ù|≥ bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À ñ+&É&+É ‘√ ‘=* qT+∫ Äj·Tq sê»+ù|≥ô|H’ ˚ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. á H˚|<ü ´äÛ +˝À Äj·Tq sê»+ù|≥˝À bÕغ ø±sê´\j·÷ìï 26e ‘˚~q øπ +Á<äeT+Á‹ ∫s¡+J$ #˚‘T· \ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+#·qT Hêïs¡T. Äj·Tq Ç|üŒ{Ïøπ sê»+ù|≥ qT+∫

m+|” nuÛ´Ñ ]ú>± s¡+>∑+˝À ~π>+<äT≈£î jÓ÷∫ düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q ø±+Á¬>dt nÁ>∑H˚‘·\+‘ê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝ÀøÏ <ä÷øπ j·T&É+‘√ dæ.sêeT#·+Á<äjT· ´ |üP]Ô kÕúsTT˝À õ˝≤¢ u≤<Û´ä ‘·\T #˚|≥ü qº THêïs¡T .Äj·Tq‘√bÕ≥T &ûdd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT e÷ø£+ nXÀø˘≈£îe÷sY bÕغ˝À ø=qkÕ>∑T‘·÷ edüT+Ô &É&+É ‘√ á Çs¡Te⁄s¡T ø£*dæ bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î #·s´¡ \T yÓTT<ä\T ô|{≤ºsT¡ . õ˝≤¢˝À bÕغì qeTTà≈£îì ñqï ns¡ø=s¡ ø±s¡´ø£s\Ô¡ qT @ø£+ #˚dæ $$<Ûä bÕغ\˝À C…&Œû {°d,” m+|”{d° ,” ø±s=Œπs≥sY, øöì‡\sYbÕغ {Ϭøÿ≥T¢ <äø£ÿì yê]ì bÕغ˝ÀøÏ #˚sπ Ã+<äT≈£î #·s´¡ \T »]|æq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·sT¡ |ü⁄q s¬ +&ÉT dü+K´˝À e÷Á‘·y˚T HêeTe÷Á‘·+>± Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. áHÓ\ 26q ãdüT‡ j·÷Á‘· <ë«sê õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ñìøÏì ø±bÕ&ÉT≈£îñH˚+<äT≈£î ø=‘·Ô |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT s¡|Tüò TMsê¬s&ç¶ $X¯« Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,™´sWLjiË22(ôd’ÿq÷´dt): INRP‰ …”¡AL`iFs£qs ªRΩxmsˆ @¨sı FyLÌkiáV F~ªRΩVÚáNRPV ªRΩzmsxqsVÚ©yıLiVV. ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPÕ˝‹[ N]¨sı ø][»˝¡ ’d¡¤«¡[{ms, …‘¡≤U∂{ms, ™´sVLjiN]¨sı ø][»˝¡ …‘¡AL`iFs£qs, {qs{msHáV F~ªRΩVÚáV NRPVμR∂VLRiVËN]¨s @ À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NTP ¨s÷¡FyLiVV. C F~ªRΩVÚáV FsLi{ms…‘¡{qs, «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs Fs¨sıNRPÕ˝‹[ DLi…ÿπ∏∂W¤Õ¡[μ][©´s¨s ˙xmsxqsVÚªRΩLi A∏R∂W FyLÌkiá @À≥œ¡˘LÛRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s gRi≤R∂V™´so NRPW≤y ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ @À≥œ¡˘LÛRiVáV DªRΩ‰LihRiNRPV Õ‹[©´s™´soªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ …‘¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «‹[gRiVLS™´sV©´sı, {qs{msH —¡Õ˝ÿ rÛyLiVV ©y∏R∂VNRPVáV ≠sÕÿ£qs ™´sVμ≥R∂˘ øR¡LRiËáV N]©´srygSLiVV. N]¨sıø][»˝¡ @LigkiNSLRiLi NRPVμR∂LjiLiμj∂. {qs{msHª][ F~ªRΩVÚ NRPVμR∂VLRiVËNRPVLi¤…¡[ N]LiªRΩ Æ™s[VLRiNRPV ÕÿÀ≥œ¡ xms≤R∂™´søR¡Ë¨s …‘¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV À≥ÿ≠sxqsV Ú©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS …‘¡AL`iFs£qs, {qs{msH F~ªRΩVÚ NRPVμR∂VLRiVËNRPVLi…ÿ∏R∂V©´sı xqsLiZNP[ªyáV

Æ™sáV™´s≤R∂VªRΩV©yıLiVV. NS¨ds ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s gRi≤R∂V™´so ™´sVVgjizqs©y @»¡V «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xmsμR∂V™´soá gS¨ds, B»¡V FsLi{ms…‘¡{qs xmsμR∂™´soá gS¨ds @À≥œ¡˘LÛRiVáV ≈¡LSLRiV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s xmsLjibdPá©´s xmspLRiÚLiVV˘Liμj∂ NRP©´sVNRP BNRP DxmsxqsLix§¶¶¶LRifl· Õ‹[gS ¨dsNTP≠s..©yNRP≠s @©´sı øR¡LiμR∂LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV rylgi[Õÿ D©yıLRiV. B¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS —¡Õ˝ÿÕ‹[ @μ≥j∂NRP˘Li ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡©´s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ˙xmsxqsVÚªRΩLi F~ªRΩVÚá N][xqsLi ˙xms∏R∂VªyıáV N]©´srygjir°ÚLiμj∂. ’d¡¤«¡[{msª][ F~ªRΩVÚ Δÿ∏R∂V\Æ™sV©´s»˝¡V ™yLRiÚáV Æ™sáV™´s≤R∂VªRΩV©yı BLiNS J xqsˆxtÌsQªRΩNRPV LS¤Õ¡[μR∂V. FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V LS¥][≤`∂ LRiÆ™s[Va`P ’d¡¤«¡[{msª][ F~ªRΩVÚ ≈¡LSLRiV @™´soªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms, ’d¡¤«¡[{ms @LiªRΩLÊRiªRΩ IxmsˆLiμy¨sı NRPVμR∂VLRiVËNRPVÆ©s[ μj∂aRPgS ˙xms∏R∂VªyıáV rygjixqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Æ™sV«ÿLÌki «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs rÛy©yá©´sV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω {mshS¨sı

FsÕÿ\lgi©y \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s ˙xmsμ≥y©´s FyLÌkiQ\¤Õ¡©´s NSLi˙lgi£qs, …‘¡AL`iFs£qs, ’d¡¤«¡[{ms, …‘¡≤U∂{ms À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 30\|ms ¿¡Ã¡VNRPV «¡≤U∂ˆ…”¡{qs rÛy©yá©´sV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki DLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV A FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsLi{ms LS¥][≤`∂ LRiÆ™s[Va`P NRP —¡Õ˝ÿÕ‹[ ’d¡¤«¡[{msª][ F~»Ì¡VNRPV¨s Æ™sV«ÿLÌki rÛy©yá©´sV \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs, FsLiHFsLi F~ªRΩVÚ N][xqsLi @xmsˆ…˝‹[Æ©s[ …‘¡AL`iFs£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ FsLiHFsLi ©y∏R∂VNRPVá©´sV ry*gRiºΩLiøyLRiV. Æ™s[VLRiNRPV C lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV F~ªRΩVÚáV ≈¡LSLRiπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. ¨s©´sı Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s ™´sV¨s=xmsÕfi ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´sÕ‹[ N]¨sı FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV BªRΩLRi FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáª][ @LiªRΩLÊRiªRΩ IxmsˆLiμR∂Li NRPVμR∂VLRiVËN]¨s F°…‘¡Õ‹[ μj∂gSLRiV. BÆμ∂[ LkiºΩÕ‹[ rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[ \|qsªRΩLi rÛy¨sNRP ©y∏R∂VNRPVáV F~ªRΩVÚáV NRPVμR∂VLRiVËNRPVÆ©s[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV.


6

Ä~yês¡+ 23`03`2014 X¯ìyês¡+ 22 e÷]à 2014

IV

æªΩáVgRiVÕ‹[ LjiÆ™s[VN`P @™´soªRΩV©´sı J \Æ™sV gS≤`∂ Ðé ™´s¿¡Ë©´s NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±sÕ‹[

ÐŒþ.. »êËÄæý$Å A…™èþsìý ÿÝëtÆŠÿ™ø ¯èþsìý…^é¯é? MæüËË$ Væü…sZ…¨. MðüÈÆŠÿ BÆæÿ…¿æý… "ÆðÿÆÿ$$¯Œþ»Z' MæüËÌZ Mæü*yé ¯èþÐèþ$ÃÌôýMæü´ù™èþ$¯é²..!! Ìê…sìý ArtÆŠÿ´ëÏ‹³ÌZ ¯èþsìý…_¯èþ Ýù¯éÌŒýMìü H… \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂: z§¶¶¶Liμk∂Õ‹[ xqsWxmsL`i z§¶¶¶…fi @LiVV©´s 'J \Æ™sV C ý Ýù¯éÌŒ ¿¡˙ªy¨sı Æ™sLiNRþ° P糤…¡[Çí£tÜsQ ¦†. BNSLi’¡Æ sQ©˝Ø[ þ#yŠþÌZ A…sZ…¨ »êÎÐèþ#yŠþ º*Åsî ý ^úௌþ.NRPŒÿ˘fl„ ^óþÄfiæý*, ÌZ ™ø^è ™èþÆ>Ó™è©s[þ xt»êÎÐè gS≤`∂' ¿¡˙ªy¨sNTP æªΩáVgRiVÕ‹[ LkiÆ™s[VN`P LSÀ‹[ªRΩV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩáVgRiVÕ‹[......x»êËÄæ qsVlLi[£tý$ÅsQ çÜ˙F~≤R ∂ OR P Q © ± s =, ©yL`iÚ rÌ y L`i FsLi»¡L`i C¿¡˙ªy¨sı F˝ y ©± s ¬ ø ¡[ r yLR i V. x m s™´ s ©± s NR P Œÿ˘fl„ fi Ææÿçܯèþ "Ìñýgñý…yŠþ'ÌZ ¯èþsìý…^óþ AÐèþM>Ôèý… f¯èþ²™Œþ, º$yéz çßZV> ™óþÆ> »ê‹³ Ìê…sìý _{™éÌZÏ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. z§¶¶¶Liμk∂Õ‹[ @ORPQ∏∫∂V NRPV™´sWL`i, xmslLi[£tsQ LS™´sÕfi ¤…¡[LiVVÆ©s¯Li…fi Æ>Ðè xqsLi∏R PÚLigS ¨sLji¯LiøR sV©yıLiVV. xms™´s©±s Æ≤∂[…fi=¯èþsìý…NRP_W≤yM>çÜ¢ BøyËLR ªΩ[ D©´ þyæþ…∂VVNR°f…V> ™èþ¯èþ ¡©´A§æ þ–çÙt… A…sZ…¨. Væü$Ç¢…ç³i#V.™ðþ^@LiVVæ èþ$aMæü$…¨. Cç³sı»Ì šyæ¡þ$VLi≤TÐèþ∂$äÏ s NRPŒÿ˘fl„ ¡NRPÕfi ý$»¡L`iı ∂Liª][ A…™óþM>§æþ$.. òÜsŒýÞÌZ A™èþyìþ ¯èþ$…_ G¯ø²xms™´s©±sêÎÐè þ#yŠþMìü fi ÐèF~÷¡…” þ_a »êËÄæ Å çÜÆæÿçܺd¯èΩxqþ sVN][ ¯èþs™ìý…´s≤R_…¨. W $$¯é ¬ø¡[ryÚAÐè ≤y?þ$Ãyìþ ¤Õ¡[§æμy? @Æý©s[μj∂ Ððþ$ËMæü$ÐèþË$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é². sìý‹³Þ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é².A∏RMæ∂V©´ü±sçÜ…CÌñýgzqñý…s¨s™´ yŠþ sAÆÿ þÔèý, ¨Ôè Liμj∂. …C. Æ©s[xms¥RÐèþ∂Æ˘LiÕ‹[ »êËÄæý$ÅMæü$ ò³§æþª ¸ëůŒþ AÆÿ$$´ùÄæý*! A°xqsLiÆμÐè∂[þ*x§¶¶¶LigS Æ>aË° ™´sWLjiBÕ§éª æÿ$çÜV> xms™´s©±s ^ðþí³μ…¨. sêÎÐèþ#yŠþÌZ ´ëç³#ËÆŠÿ AÐéÓË…sôNRý PŒÿ˘fl„ A{VæfiüMæü£}m˝é¯éÄæ ý$Mæü$˨sLS¯ªR çÜÆæÿçܯèΩáV þ AÐè™´þMs>ÔéË$ sxqsVÕ‹[ V}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V©´sV H… ^óþÄæý*Ìê? A° BÌZ_…_¯èþ çܧæþÆæÿ$ºdΩxqsVNR A…§æ ¿æýÑçÙÅ™Œþ ™éÆæ ÿV> ¡V ˙xmsøyLRiLi PVÆ©þ$s[MøÐéË° @™´sNSaSáV D©´sı»˝ Ðèþ$$§æþ$ªVæü$Ðèþ$à C糚yæþ$ »êËÄæý$Å«¡LRiVgRG§æ þV>Ë° iVª][ Liμj∂.@Æμ∂[ «¡LjÐèiþ$gj¯èiæªþçÜΩ[ *¹Ç¢ z§¶¶¶LiμkV>∂Õ‹[ @ORPQ∏∫∂V NRPV™´sWL`i Ýët…yŠþ ¡çÜ$Mæü$° ´ëç³#ËÆŠF°z ÿ tsQMøÆæ Li¿¡©´ÿ$Mæsü$…§é…. Æμ∂[™´so≤T∂ Fy˙ªRΩ©´sV æªΩáVgRiVÕ‹[ ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V AÆÿ$$´ù§éÐèþ$°F°ztsQryÚ≤R∂¨s xqsˆxtÌsQ™´sV™´soª][Liμj∂. xmslLi[£tsQ LS™´sÕfi F°ztsQLi¿¡©´s

"Ñ$Ça' íÜ°Ðèþ*™ø Ðèþ*‹ÜÌZ Ðèþ*íÜÐŒþ íßýsŒý A…§æþ$Mæü$¯é²yæþ$ MöÆæÿsêË ÕÐèþ. Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ ¯èþ$…_ Ðèþ*Ç §æþÆæÿØMæü$yìþV> ™öÍ{ç³Äæý$™èþ²…ÌZ¯óþ ò³§æþª íßýsŒý Mösêtyæþ$. {糿ê‹Ü° A™èþÅ…™èþ çÜtÆÿ$$Í‹ÙV> ^èþ*í³…_¯èþ §æþÆæÿØMæü$yìþV> õ³Ææÿ$ ™ðþ^èþ$aMæü$¯é²yæþ$. AÆÿ$$™óþ B íÜ°Ðèþ* ™èþÆ>Ó™èþ A™èþyæþ$ ÝëtÆŠÿ ïßýÆøË…§æþDZ Mæü*ÅÌZ ò³sôýtÝë¢yæþ¯óþ ¿êÑ…^éÆæÿ…™é. M>± A¯èþ$Mæü$¯èþ²§öMæüPsì!. AÆÿ$$Å…§öMæüPsìý!! MöÆæÿsêË {ç³×êãMæü˱² JMöPMæüPsìýV> ™èþËMìü…§æþ$ËÄæý*ÅÆÿ$$. ^èþÆæÿ׊ý™ø {´ëgñýMæü$t A¯èþ*çßýÅ…V> °Í_´ùÆÿ$$…¨. B Ððþ…r¯óþ A§óþ Mæü£æþ™ø Ðèþ$õßý‹Ù íÜ°Ðèþ* ^óþÝë¢Ææÿ° ÐéÆæÿ¢ÌŸ^éaÆÿ$$. Äæý$*sîýÒ {´÷yæþ„æü¯Œþ A«¨M>ÇMæü…V> ÐðþËÏyìþ…_…¨. M>± G…§æþ$Mæü¯ø Ðèþ$«§æþÅÌZ {í³¯ŒþÞ ÐóþÆóÿ MæüÑ$sŒýÐðþ$…sŒýË™ø ¼i AÆÿ$$´ùÄæý*yæþ$. çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ "1 ¯óþ¯öMæüPyìþ¯ó'þ, }¯èþ$ÐðþOrÏ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ "BVæüyæþ$'™ø M>ÎÛrÏ çÜÐèþ$çÜÅ ™èþÌñý†¢…¨. §é…™ø MöÆæÿsêË {´ëgñýMæü$t M>çÜ¢ Ððþ¯èþMìüP ÐðþãÏ…¨. AÆÿ$$¯é ç³r$tÐèþ§æþË° Ñ{MæüÐèþ*Ææÿ$PyìþÌê ™é¯èþ$ ¯èþÑ$ïèþ ïßýÆøMøçÜÐóþ$ G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*Ôéyæþ$ MöÆæÿsêË. B ¯èþÐèþ$ÃMæü… C³æ#μyæþ$ °fÐðþ$O…¨. C¯é²ãtMìü K Ôèý$¿æýÐéÆæÿ¢ ^ðþÑÌZ ^èþ…§æþ¯èþ… ´ùíܯèþ ^èþ…§æþ…V> Ñ°í³…_…¨. Ðèþ$õßý‹Ù™ø MöÆæÿsêË íÜ°Ðèþ* BW´ùÌôý§æþ$. D lÌñýOÌZ¯óþ Ððþ$$§æþËÐèþ#™ø…¨ A…r* Äæý$*sîýÒ Ýû™Œþ {糆°«¨ JMæüÆæÿ$ sìýÓrtÆŠÿÌZ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. "BVæüyæþ$' ³æNÆæÿ¢Äæý*ÅMæü Ðèþ$õßý‹Ù D {´ëgñýMæü$tÌZ ¯èþsìýÝë¢yæþ° A«¨M>ÇMæü…V> {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. Ôèý¿ê‹Ù.. MöÆæÿsêË §óþÐèþ#yìþ ç³È„æüÌZ ¯ðþV>YÐŒþ!

Fy˙ªRΩ©´sV Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ F°ztsQLiøR¡©´sV©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ¨sLS¯ªRΩá ©´sVLi≤T∂ J N˝SLji…‘¡ ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμj∂. C ¿¡˙ªy¨sNTP μR∂LRi+NRPV≤R∂V, BªRΩLRi ªRΩLSgRifl·Li, ¤…¡NUPıztsQ∏R∂V©±s= ≈¡LSLRiV NS™y÷¡= DLiμj∂. ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V ˙xmsxqsVÚªRΩLi $©´sV \Æ™s»˝¡ μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ 'AgRi≤R∂V' ¿¡˙ªRΩLi ¬ø¡[xqsWÚ ’¡“¡gS gRi≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ Fy»¡V A∏R∂V©´s N]LRi…ÿá bP™´s μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ™´sVL][ zqs¨s™´sWNRPV NRPW≤y NRP≠sV…fi @∏R∂W˘LRiV. μk∂¨s Ðèþ*¯èþ$Åyæþ$.. íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯é¯èþ²(ÝëÆÿ$$Mæü$ªRÐèΩLS*ªR þ*ÆŠÿ) Ω A¯é²Ææ ÑMæü$Ðèþ*ÆŠÿ μR∂^éÐè Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""ç³NÇ¢ xmspLji ÿ$.«¡gRÆæiÿ©yı¥`∂ LRi+NRPþͪRΩ*LiÕ‹[ V>ÇMìü A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ ´ë{™èþ C^éaÆæÿ$ ÆæÿÑMæ™´ü$sÐèVL][ þ*ÆŠzqs¨s™´ ÿ sѯø§é™è þ à Mæ ü … V> ÝëVó ü Ðè þ $ *ÅhMæ ü Ì Œý ËÐŒþÝùtÇ C¨. B¨ W ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiμj∂. BÕÿ ^éÐèþÍ. B ´ë{™èþ™ø ¯é¯èþ²Mìü G…™èþV>¯ø Væü$Ç¢…ç³# M>Ððþ$yîþ sñýOÑ$…VŠü òßýOÌñýOsŒý. ïÜ°Äæý$ÆŠÿÌê ¯èþsìý…^éyæþ$. «¡NÌü†RPVáª][ sı A¯é²Ææÿ$. °Æ>Ùèþ Ðèþ_a…¨. A§óþ ™èþÆæÿà ´ë{™èþÌZ ¯óþ¯èþ$ Mæü*yé ¯èþs™´ìýçÜs$¢LR¯iVxéþq².s ˙Fy¤ Ýë…Mó Mæü…V> sîýÐ’¡“¡gS Œþ$ ^èþMæüPV> D©´ Mæü$¨Ç…¨'' ™´sV}§¶¶¶£ÿ$ tsQ ÐèÀÿ ¡V ËÐŒþÎ ™èþÆ>Ó™èþ ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ {õ³Ðèþ$Mæü£é _{™èþÑ$§óþ'' A¯é²Ææ þ*sêÏyæþ$™è'Jþ*&""Mæ\Æ™sVü$Ë$ÐègS≤`∂' þ$¯éÍÌZ Ðèþ$…^èþ$ A…§éÌZÏ æ ª ΩáVgR i V Lk i Æ™s[VN`P_{¡Mæ N][xüqÇsLiÝ뢅.Æ≤H{í∂[…³fi< ÌŒý ™öÍÐéÆæÿ…ÌZ òܯéÞÆŠÿ ç³NÇ¢ B¨. D Äæý$$ÐèþïßýÆø ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² ™égê _{™èþ… "´ëÅÆŠÿ Ðóþ$ ´ësͲ y?þ ¯ðþË@ÆÌZþ©s[Byì μj∂ þÄñý* çÜà íÜ°Ðèþ* ÇÎgŒý ^óþÝ뢅'' ç³yìþ´ùÄæý*¯ðþ'. Ôé°Ó Mæü£é¯éÆÿ$$Mæü. ÆæÿÑMæü$Ðèþ*ÆŠÿ BryÚ ^éÐèþÍLS? ^óþíܤÕ,¡[μA§ó æ ª Ω[ Õ ÿ÷¡= DLiμj ∂ . §æþÆæÿØMæü$yæþ$. }çÜ™èþÅÝëÆÿ$$ BÆŠÿtüÞ ç³™éMæü…ò³O A¯é²Ææÿ$. Ððþ¯ðþ²Ë MìüÚùÆŠÿ, M>Ö ÑÔèýӯ飊þ, §æþ$ÐéÓíÜ

Ýë

C

sîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ f¯éÌZÏ Ñç³È™èþ…V> ´ë³æ#ËÆŠÿ AÆÿ$$´ùÄæý*yæþ$ çÜ…³æNÆóÿ~‹Ù »êº$ AÍÄæý*‹Ü çÜ…³æN. sêÅÌñý…r$ E…sôý GÐèþÆðÿO¯é ïßýÆø AÆÿ$$´ùÐèþ^èþa° çÜ…§óþÔèýÑ$^éayæþ$. A¨ °fÐóþ$¯èþ° A™èþyæþ$ ¯èþsìý…_¯èþ "çßý–§æþÄæý$M>ÌôýÄæý$…' {´ëíœsŒýÞ ^ðþº$™èþ$¯é²Æÿ$$. ByìþÄñý* Ðóþ¨Mæüò³O A™èþyìþ Ðèþ*rË$ ™èþ*sêÌêÏ õ³Ëyæþ…™ø Mö…§æþÆæÿ$ ç³…í³×îý§éÆæÿ$Ë$ íÜ°Ðèþ* Mö¯èþyé°Mìü Ðèþ$$…§æþ$Mö^éaÆæÿ$. AÌê ¯ðþOgê…, Væü$…r*Ææÿ$ çßýMæü$PͲ Æ>gŒý Mæü…§æþ$Mæü*Ç A¯óþ °Æ>Ùèþ ^óþhMìüP…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. »êÅÌñý¯ŒþÞ ¼h¯ðþ‹Ü Mæü*yé fÆæÿ$Væü$™ø…¨r. AÆÿ$$™óþ çÜ…³æN° Mö…§æþÆæÿ$ §æþÆæÿØMæü$Ë$ Ðóþ¨MæüË Ýë„ìüV> ™ðþVæü ´÷WyóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {MìüÄôý$sìýÑsîý A…sôý çÜ…³æN. A™èþyìþ G{´ù^Œþ ÐèþÌôýÏ D çÜMðüÞ‹Ü. DÄæý$¯èþ ïßýÆø H…sìý? A¯èþ²ÐéâôýÏ DÄæý$¯óþ ïßýÆø A¯óþ ÌñýÐèþÌŒýMìü G¨V>yæþ$. ™èþ¯èþ° ™é¯èþ$ ïßýÆøV> {MìüÄôý$sŒý ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$ A…r* ´÷WyóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…™óþM>§æþ$ CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ G°²MæüË ¯èþV>Æ> Ððþ*Væüyæþ…™ø ¸ëÅ„æü°çÜ$tË$, ÆúyîþË…™é yæþº$¾ çÜ…^èþ$Ͳ ¯èþVæüÆ>Ë$, Æ>[ÚëtË$ §ésìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. GMæüPyæþÌôý° Ý÷Ðèþ$$ÃË$ ^ðþMŠü´ùçÜ$tÌZÏ §öÇMìü´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. ´ùÎçÜ$Ë Mæü¯èþ$²Væüí³μ B çÜ…^èþ$Ͳ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> sêÆðÿYsŒýMìü ^óþÆ>aË…sôý Ððþ…r çÜ…³æNÆóÿ~‹Ù° ¡çÜ$MðüâêÏÍ. A™èþyìþ° ^èþ*íܯèþ Ððþ…r¯óþ ´ùÎçÜ$Ë$ Mæü*yé DÄæý$°² sîýÒÌZÏ ^èþ*íܯèþr$t…¨ A…r* Ðèþ¨ÌôýÝë¢Ææÿ$.. A…r* Ñ.G¯Œþ.B¨™èþÅ A¯é²yæþ$._{™é°Mìü §æþÆæÿØMæü$yæþ$: ïÜtÐðþ¯Œþ Ôèý…MæüÆŠÿ, °Æ>Ùèþ: ÝëÆÿ$$Æ>gôý‹Ù ±Ë…, »êůèþÆŠÿ: AÐèþ$–™èþ {´÷yæþ„æü¯ŒþÞ.

NSÀ‹[π∏∂[V™y≤R∂V ™´sLRiVfl„fi μ≥y™´s©±sÕÿ DLi≤y÷¡

&Éãß“ dü+∫ ‘·s¡*+#ê+≥‚. .?

Mðü.Mðü.Æ>«§éÐðþ*çßý¯Œþ °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 2´ërË$ Ñ$¯èþà Ððþ*çßý¯Œþ, ™éVæü$»Z™èþ$ ÆæÿÐóþ$çÙ çÜç³¢WÇ, Ðèþ$«§æþ$, ¯èþÆæÿíÜ…à, _{¡MæüÆæÿ×ý ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ sîýfÆŠÿ ÇÎgŒý ç³–«©Ó, Væü$Ææÿ$Æ>gŒý, çÜ™èþÅMæü–çÙ~, A¯èþ…™Œþ, çÜ…«§éÅf¯èþMŠü ^óg][ þÔéÆæ B¨ ¡ÐèB÷¡∏R þ*sêÏy∂W©y æþ$™èþ*&""°Æ>Ã×ý ÑË$Ðè $¯èþ²∂V FsÕÿ ™èþ¨™èDLi≤y÷¡ þÆæÿ$Ë$ ¯èþs@ÆìýçÜ©$¢s[¯xmé²Ææ ™yÿ$. ¡W˘…‘ ªRΩ©´sNRPV NSÀ‹[ π∏∂[VþË™y≤R saRPÿ$ıNR. PVMðüÐðþ$Æ>: çÜ$Ææÿ…§æþÆŠÿÆðÿyìþz.sìý, íÜAx°Ðè þ * C¨. ï ß ý Æ øÆÿ $ $f… GÍÐó þ s Œ ý AÄô ý $ Å ´ë{™è þ Ì Z ç Ü …X™è þ … : A¯è þ * ‹ ³ Ææ ÿ * ŒþÞ, Gyìþsìý…VŠü: Mðü.Ñ.Mæü–Úë~Æðÿyìþz, qsNTPÚNRPLRi\Æ™sV©´s xqs™´sWμ≥y©´sLi B¿¡ËLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi AÆ™sV ªRΩ©´s ªy«ÿ Àÿ÷d¡»ñ™´ý¯so≤`∂ Mæ™´sü°VW≠d í³çÜs$¢¯é². ¯é Væ ü ™ è þ í Ü °Ðè þ * ËMæ ü $ À¯è þ ² …V> D _{™è þ … ÌZ Mæ ü â æ ý : Mð ü . Ñ.Ææ ÿ Ð è þ $ ×ý , 'Æ™s[V æªΩLS {§¶¶¶L][' @Æ©s[ zqs¨s™´sW ˙xmsÆ™sWxtsQ©˝´sÕ‹[ FyÕÊ‹Li…‹[Liμj∂. CGWjMæü*ÅsìýÐŒþ °Æ>Ùèþ: MæxqsLiμR ü*ÌŒý ∂LRVæi˜ÈüÄLŒý$igS Ìê AÆMæü°™sVí³Ý뢪RΩ¯©´èþs$.NRPVA¯èFsμRþ*∂‹³V\lLi©´»ê×î Ðèþ*.....'Æ ÆŠÿ, Ææ™ÿ^s[Vèþ¯èþ&æªΩLS §æþÆæÿØMæü™èþÓ…: ÆæÿÑ ^éÐèþÍ. s ˙xmýËsaR$PıNRAòÜPVÞsŒxqs™´ý'' sWμ≥G….G‹ y©´sLiÜ.Mæ Bxqü$sWÚ

{§¶¶¶L][' N][rÌyL`i ™´sLRiVfl„fi μ≥y™´s©±sÕÿ ªRΩ©´sNRPV NSÀ‹[π∏∂[V ™y≤R∂V DLi≤yá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡Liμj∂. ©y AÕ‹[øR¡©´s ≠sμ≥y©yáV, ™´sLRiVfl„fi μ≥y™´s©±s AÕ‹[øR¡©´s ≠sμ≥y©yáV IZNP[ ≠sμ≥R∂LigS DLi…ÿLiVV. A∏R∂V©´s @¨sı ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[©´sW øyÕÿ ZNP[L`i ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ≤R∂V. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¿¡÷¡zms xms©´sVáV, xmns¨dsı ¥j∂Lig`i=ª][ ©´s≠s*ryÚ≤R∂V @Li»¡W B÷¡∏R∂W©y ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLi @LiVVLiμj∂. ™´sVLji B÷¡∏R∂W©y @ªRΩ¨sÕÿ ªRΩ©´sNRPV NSÀ‹[π∏∂[V À≥œ¡LRiÚ DLi≤yá¨s N][LRiVNRPV…‹[Liμy? ¤Õ¡[NRP @ªRΩÆ©s[ ªRΩ©´s À≥œ¡LRiÚ @LiVVæªΩ[ ÀÿgRiVLi≤R∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚLiμy? AÆ™sV ™´sW»¡Õ˝‹[¨s @LiªRΩLSLÛRiLi G≠sV…”¡? @Æ©s[μj∂ •¶¶¶…fi …ÿzmsN`PgS ™´sWLjiLiμj∂.@LiVVæªΩ[ B…‘¡™´sá ™´sLRiVfl„fi μ≥y™´s©±s ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩW....ªRΩ©´sª][ Fy»¡V ©´s…”¡Li¬ø¡[, zqs¨s™´sW LRiLigS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLjiª][ Æ≤∂[…”¡Lig`i ¬ø¡[}qs DÆμÙ∂[aRP˘Li ªRΩ©´sNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. ™´sVLji ™´sLRiVfl„fi μ≥y™´s©±s ÕÿLi…”¡ Æ™s[L]NRP ™´s˘QQNTPÚ, B÷¡∏R∂W©y Æ™sV¿¡Ë©´s gRiVflÿáª][ FsxmsˆV≤R∂V á’≥¡ryÚ≤][? @Æ©s[μj∂ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡.

Áu≤+&ç+>∑ß˝Àq÷ <ä÷dü߬øfiÀÔ+~! Ñ

MîüP yø¯èþÆŠÿ _{™èþ…™ø »êÎÐèþ#yŠþÌZ õœÐèþ$‹Ü ÝëtÆŠÿ AÆÿ$$´ùÆÿ$$…¨ Äæý*Ñ$Vú™èþÐŒþ$. ™öÍíÜ°Ðèþ*™ø¯óþ ^èþMæüP° ¯èþsìýV> Äæý$$Ðèþ™èþ çßý–§æþÄæý*ÌZÏ °Í_…¨. çÜÇV>Y A§óþ A…Ôèý… AÐèþ$ÃyìþMìü {»ê…yìþ…Væü$ÌZ §æþ*çÜ$Mæü$´ùÐèþyé°Mìü MæüÍÝ÷_a…¨. K ÐðþOç³# íÜ°Ðèþ*ËMæü$ gZÆæÿ$V> çÜ…™èþM>Ë$ ^óþçÜ*¢¯óþ, Ðèþ$ÆøÐðþOç³# M>ÆöμÆðÿsŒý Mæü…ò³±Ë E™èþμ™èþ$¢ËMæü$ {ç³^éÆæÿMæüÆæÿ¢V> Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. M>ÆŠÿË ¯èþ$…_ {MîüÐŒþ$Ë ÐèþÆæÿMæü* A°²sìýMîü D AÐèþ$Ãyóþ {ç³^éÆæÿMæüÆæÿ¢. Cç³μsìýMìü糚yæþ$ º*Åsîý E™èþμ™èþ$¢Ë$, ´ë§æþÆæÿ„æüËMæü$ Mæü*yé D AÐèþ$Ãyóþ ç³¼ÏíÜsîý ^óþÝù¢…¨. §é§éç³# 9 E™èþμ™èþ$¢ËMæü$ {ç³^éÆæÿMæüÆæÿ¢V> G…í³MðüO¯èþ §æþ„ìü×ê¨ ¯éÆÿ$$MæüV> E™èþ¢Æ>¨¯èþ çßýÐé ^ér$Mæü$…sZ…¨. Äæý*Ñ$ Mæü¯èþ²yìþVæü AÆÿ$$¯é ™èþÑ$âŒý, ™ðþË$Væü$ÌZ ´ëç³#ËÆŠÿ AÆÿ$$Å…¨. ™ðþË$Væü$ÌZ AË$Ï ÕÈ‹Ù çÜÆæÿçܯèþ "VúÆæÿÐèþ…' _{™èþ…ÌZ ¯èþsìý…_…¨. ™èþÆæÿ$׊ý çÜÆæÿçܯèþ ¯èþsìý…_¯èþ "Äæý$$§æþ®…' CsîýÐèþÌôý ÇÎgñýO…¨. AÆÿ$$™óþ D Æðÿ…yæþ$ íÜ°Ðèþ*Ë$ ´ëÏò³O AÐèþ$ÃyìþMìü Æ>ÐéÍÞ¯èþ Væü$Ç¢…ç³# Æ>Ìôý§æþ$. Òsìý™ø ´ër$ íßý…©ÌZ¯èþ* ò³§æþª »êůèþÆŠÿËÌZ ¯èþsìýÝù¢…¨. Ðèþ*™èþ–¿êçÙ Mæü¯èþ²yæþÌZ¯èþ* ÐèþÆæÿ$çÜV> bé¯èþ$ÞË…§æþ$Mæü$…sZ…¨. ÝëtÆŠÿ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Vú™èþÐŒþ$Ò$¯èþ¯Œþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™èþÑ$âŒý, ™ðþË$Væü$ ¨Ó¿êÚë _{™èþ… "MöÇÄæý$ÆŠÿ»ZÄŒý$ MæüâêÅ׊ý' _{™èþ…ÌZ¯èþ* ¯èþsìýÝù¢…¨. A…§æþ…™ø ´ër$, AÀ¯èþÄæý$… E¯èþ² Mæü£é¯éÆÿ$$MæüV> Äæý*Ò$ §æþ*çÜ$Mæü$´ù™ø…¨. »êÎÐèþ#yŠþÌZ ÑMîüP yø¯èþÆŠÿ™ø Ðèþ_a¯èþ õ³Ææÿ$ ÐèþÌôýÏþ D gZÆæÿ…™é.

""yéůèþ$ÞË$, òœOsŒýÞ™ø ™ðþË$Væü$ íÜ°Ðèþ* ç³™èþ¯èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ÐèþÆæÿà "Æúyîþ _{™èþ…™ø çÜÆðÿO¯èþ ¯èþr$yìþ™ø Ðèþ$$…§æþ$Mö^éayæþ$. G±tBÆŠÿ ™èþÆ>Ó™èþ B Ýë¦Æÿ$$ ¯èþr$yæþ$ Ððþ*çßý¯Œþ»êº$'' A¯é²Ææÿ$ §æþÆæÿØMæüÆæÿ™èþ² yé‘‘§éçÜÇ ¯éÆ>Äæý$×ýÆ>Ðèþ#. Æðÿ…yæþ$ ïܯèþ$Ï, Æðÿ…yæþ$ ´ërË$ ^èþ*íÜ ¯ðþOgê… çßýMæü$PͲ Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²¯èþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ððþ*çßý¯Œþ»êº$ D _{™èþ…ÌZ A§æþ$™èþ…V> ¯èþsìý…^éÆæÿ¯é²Ææÿ$. G….Ððþ*çßý¯Œþ»êº$, ÑçÙ$~, Ôé°Ó, fÄæý$çÜ$«§æþ {糫§é¯èþ™éÆ>Væü×ý…V> Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² "Æúyîþ' ByìþÄñý* †Ææÿ$糆ÌZ ÇÎgñýO…¨. Ðóþyæþ$MæüÌZ

Vü‰©e⁄&¥˝À..

Æ>

sö&û ^‘ê$wüÿs¡D

gê ÆæÿÒ…{§æþ .. ™ðþË$Væü$ÐéÇMìü ç³Ç^èþÄæý$… AMæüPÆóÿÏ° õ³Ææÿ$ C¨. ¯èþr$yìþV> §é§é³æ# 400íÜ°Ðèþ*ÌZÏ Mæü°í³…^éyæþ$. A…§æþ$ÌZ M>ÅÆðÿMæütÆŠÿ ¯èþr$yìþV> Ððþ$gêÇsîý ¿êVæü… Mæü°í³ý…^éyæþ$. ïßýÆøV> Mö°² íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìý…_ õ³Ææÿ$ ™ðþ^èþ$aMæü$¯é²yæþ$. Ñ˯ŒþV>¯èþ* Ððþ$í³μ…^éyæþ$. ³æNÇ fVæü¯é²£Šþ, Mæü–çÙ~Ðèþ…ÖËMæü$ B³æ#¢yìþV>, ÐéÇ íÜ°Ðèþ*Ë°²sìýÌZ §é§é³æ#V> Mæü°í³çÜ$¢…sêyæþ$. ïßýÆøÌZÏ ÆæÿÑ™óþf, çÜ$±ÌŒýËMæü$ ç³ÆæÿÞ¯èþÌŒý Ðóþ$¯óþfÆŠÿV>¯èþ* ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ÐèþÆ>YMæü$ ™ðþË$çÜ$. CsîýÐèþÌôý Mæü–çÙ~Ðèþ…Ö §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ðèþ_a¯èþ "ò³OÝë' íÜ°Ðèþ*ÌZ Ðèþ$ÆøÝëÇ Ñ˯ŒþV> ™é¯óþ…sZ °Ææÿ*í³…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. MðüÎÏ yøÆŠÿj Æóÿ…kÌZ Mæü¯èþ$Væü$yæþ$z ò³OMìü Fyö_a¯èþ ÑMæü–™èþÆæÿ*ç³…™ø ´ùÎÝùyìþ ´ë{™èþÌZ ¯èþsìý…_ Ððþ$í³μ…^éyæþ$. B íÜ°Ðèþ* ™èþÆ>Ó™èþ CMæüÐèþ$$…§æþ$ Ñ˯ŒþV> Ðèþ$Ç°² íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìý…^é˯èþ$…§æþ° Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ° Ðèþ*r ^ðþ´ëμyæþ$. C…™èþÌZ¯óþ A™èþyìþMìü gêMŠü´ësŒý ™èþWÍ…¨. A¯èþ*çßýÅ…V> àÎÐèþ#yŠþ AÐèþM>Ôèý… ÐèþÇ…_…¨. {ç³RêÅ™èþ àÎÐèþ#yŠþ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ »êÅÈ gꯌþ ™ðþÆæÿMðüMìüP…^èþ¯èþ$¯èþ² K íÜ°Ðèþ*ÌZ Ñ˯ŒþV> ¯èþsìýçÜ$¢¯é²yæþ$. ¯é ´ë{™èþ õ³Ææÿ$ MðüOÌê‹Ü. ´÷yæþÐésìý WÆæÿgêͲ ò³…_ Mæü°í³Ýë¢.. ¯èþ° ÆæÿÒ…{§æþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. K ™ðþË$VøyìþMìü §æþMìüP¯èþ Vöç³μ AÐèþM>ÔèýÑ$¨. BÌŒý ¨ »ñý‹Üt ÆæÿÒ…{§æþ.

Ððþ*çßý¯Œþ»êº$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""§éçÜÇ ¯èþ¯èþ² M>Í™ø ™èþ°² yðþOÌêVæü$Ë$ ¯óþÇμ…^óþÐéÆæÿ$. AÌê…sìý §æþÆæÿØMæü$Ë ÐèþÌôýÏ ¯óþ¯èþ$ D Ýë¦Æÿ$$ÌZ E¯é². §éçÜÇ, Æ>çœ$Ðóþ…{§æþÆ>Ðèþ# ™èþÆ>Ó™èþ ÐèþÆæÿà ¨ »ñý‹Üt yðþOÆðÿMæütÆŠÿ. {MæüÐèþ$Õ„æü×ý ™ðþÍíܯèþ §æþÆæÿØMæü$yéÄæý$¯èþ. ¯é ÐèþÄæý$çÜ$ ò³…_ Mö™èþ¢ ´ë{™èþÌZ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. yðþOÌêVŠü yìþMæüÛ¯Œþ Ðèþ*Æ>aÆæÿ$'' A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mðü.Æ>çœ$Ðóþ…{§æþÆ>Ðèþ#, ÑçÙ$~, Ôé°Ó, Ðèþ$¯øgŒý, GïÜÓMðü, Mðü.A_aÆðÿyìþz, fÄæý$çÜ$«§æþ, ÌMìü‡ {ç³çܯèþ², ÝëÆÿ$$M>È¢MŠü, M>çÜÆæÿÏ ÔéÅÐŒþ$ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ Ðóþyæþ$MæüÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

e÷s¡ßŒø√düy˚T Á|ü‹|òüT≥q çÜ

Ðèþ*gê°² Ðèþ*Æ>aÍ. f¯éË BÌZ^èþ¯èþË$ Ðèþ*Æ>aÍ. Æ>fMîüÄæý*Ͳ Ðèþ*Æ>aÍ. A™éÅ^éÆ>Ë$ B´ëÍ. AçÜË$ ÐèþÅÐèþçܦ G…§æþ$MìüÌê ™èþÄæý*ÆðÿO…§ø BÌZ_…^éÍ? C糚yæþ$¯èþ² ´ùÎ‹Ü ÐèþÅÐèþçܦ G…§æþ$MìüÌê ™èþÄæý*ÆðÿO…¨? CÌê G¯ø² ÑçÙÄæý*Ͳ ¯é íÜ°Ðèþ*ÌZ ^èþÇaçÜ$¢¯é². çÜ…çœ*°² {ç³Õ²…^èþyæþ… M>§æþ$.. çÜÐèþ$çÜÅ CÌê E…§æþ° ^ðþç³μyæþ… Ðèþ$$QÅ…. CÌê ^óþõÜ¢ »êÐèþ#…r$…§óþÐðþ* BÌZ_…^èþ…yìþ A¯óþ çÜ…§óþÔé°² CçÜ$¢¯é². çÜÆðÿO¯èþ ÐéâæýÏMóü KsôýíÜ ¯óþ™èþͲ G¯èþ$²Mæü$…sôý »êÐèþ#…r$…¨ A° {ç³fËMæü$ G°²MæüË Ðóþâæý ^ðþº$™èþ$¯é²'' A…r$¯é²Ææÿ$ ™èþÐèþ*ÃÆðÿyìþz ¿æýÆæÿ§éÓf. béÇÃ, ÆóÿçÙà Mæü£é¯éÆÿ$$MæüË$V> ^èþÇ™èþ_{™èþ »êůèþÆæÿ$ÌZ BÄæý$¯èþ ïÜÓÄæý$°Æ>Ã×ý §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ "{糆çœ$r¯èþ' H{í³ÌŒýÌZ ÇÎgŒý M>¯èþ$…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> çÜ…çܦ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Ðèþ$$^èþasìýçÜ*¢ ò³OÑ«§æþ…V> çÜμ…¨…^éÆæÿ$. Ðèþ$Ç°² çÜ…Væü™èþ$Ë$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&""JÇÝëÞÌZ° A™éÅ^éÆæÿ… çÜà G¯ø² °fçœ$r¯èþͲ ™ðþÆæÿò³O ^èþ*í³çÜ$¢¯é². Äæý$$Ðèþ™èþÆæÿ… BÌZ^èþ¯èþÌZ¯èþ* Ðèþ*Ææÿ$μ Æ>ÐéÍ. çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*gê°² °ÇÃ…^éË° ^ðþº$™èþ$¯é²…. Ðé×ìýfÅ ç³…£éÌZ E…r*¯óþ ç³NÇ¢ ѯø§æþ… A…¨çÜ*¢¯óþ çÜÐèþ*gê°² Ðóþ$ÌŸPÍõ³ _{™èþÑ$¨'' A¯é²Ææÿ$.

b˛˝Ÿ &Ü´q‡sY!

Mæü*Å

sŒý Ë$MŠüÞ™ø ™ðþË$Væü$ {õ³„æüMæü$Ͳ MîüϯŒþ»oÌŒýz ^óþõÜíÜ…¨ õܲàEÌêÏÌŒý. AÆÿ$$™óþ ¯èþr¯èþÌZ¯óþ A…™èþV> Ððþ$í³μ…^èþÌôýMæü´ùÆÿ$$…¨. çœÍ™èþ….. Cç³μsìýMîü MðüÈÆŠÿ

¯èþ™èþ¢¯èþyæþMæü¯èþ ÝëVæü$™ø…¨. íÜ…à A…™èþsìý {VóüsŒý ÝëtÆŠÿ çÜÆæÿçܯèþ ¯èþsìý…_¯é, AÌê Ððþ$$§æþÌñýO…¨ Ìê…sìý çÜ*ç³ÆŠÿíßýsŒýÌZ E¯é².. D AÐèþ$Ãyìþ° í³Í_ AÐèþM>ÔéÍ^óþaÐéÆóÿ MæüÆæÿ$ÐèþÄæý*ÅÆæÿ$. §é…™ø sêÎÐèþ#yŠþ° Ðèþ¨ÍÐðþãÏ »êÎÐèþ#yŠþÌZ ËMŠü ^ðþMŠü ^óþçÜ$MøÐé˯èþ$Mæü$…¨. M>± AMæüPyé {ç³Äæý$™é²Ë$ çÜ™èþ¹Í™éͲ CÐèþÓÌôý§æþ$. Ðèþ$äÏ sêÎÐèþ#yŠþ Ðèþ_a Äæý*„æü¯Œþ 3yìþÌZ Byìþ´ëyìþ…¨. AÆÿ$$¯é »êM>Þïœ‹Ü çœÍ™èþ… §æþMæüPÌôý§æþ$. A§æþ…™é Mæü$f§øçÙ ¿êÆæÿ…. {ç³çÜ$¢™èþ… D AÐèþ$Ãyæþ$ H… ^óþÝù¢…¨? A…sôý HÒ$ ^óþÄæý$sôýϧæþ° çÜÐèþ*^éÆæÿ…. G³æ#μyðþO¯é ç³…yæþ$VæüË$ ç³»ê¾Ë$ ÐèþõÜ¢ Ðèþ*{™èþ… sìýÓrtÆŠÿ, õœ‹Üº$MŠüÌZ ¯óþ¯èþ$¯é²¯èþ…r* ç³ËMæüÇÝù¢…¨. ÈòÜ…r$V>¯óþ çßZÎ ç³…yæþMìüP A…§æþÇMîü Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþÍí³…¨. Ðèþ$ÆøÝëÇ C¨Vø ´ùÌŒýyéůŒþÞ Byæþ$™èþ$¯é². C§æþ…™é A…§é°², íœsŒý¯ðþ‹Ü¯èþ$ M>´ëyæþ$MøÐèþyé°Móü A…r* MæüËÇ…VŠü C_a…¨. C§æþ…™é §æþÆæÿØMæü°Æ>ÙèþͲ BMæüÇÛ…^óþ§æþ$Móü¯óþÐðþ*!


7

Ä~yês¡+ 23`03`2014

eq|ü]Ô eTTì‡|ü˝Ÿ øöì‡˝Ÿ mìïø£\ ã]˝À 127 eT+~ HêeTe÷Á‘·|ü⁄ edü‘·T\‘√ b˛*+>¥ πø+Á<ë\T eq|ü]Ô, e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : eq|ü]Ô eTTì‡|ü˝Ÿ øöì‡˝Ÿ≈£î »s¡>∑qTqï 26 yês¡T¶\≈£î mìïø£˝À¢ $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q 98 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñ+&É>± eTs√ 29 eT+~ Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñHêïs¡ì mìïø£\ n~Ûø±] >ödtyÓTTsTT~›Hé ‘Ó*bÕs¡T. bÕغ\ yê]>± $$<Ûä yês¡T¶˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\T $esê\T á $<ä+>± ñHêïj·Tì eTTì‡bÕ*{Ï mìïø£\ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´s¡Tú\ $esê\T á $<ä+>± ñHêïsTT. 1e yês¡T¶ ø±+Á¬>dt qT+&ç ÄsY.\øÏÎ, {Ï&ç|æ qT+&ç ¬ø.XÊs¡<ä, {ÏÄsYmdt qT+&ç #·Tø£ÿ Hêsêj·TDeTà, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T>± nì‘·, Hê>∑\øÏÎ\T ñHêïs¡T. 2e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç s¡e÷<˚$, ø±+Á¬>dt qT+&ç ø£èwüíy˚DÏ, {ÏÄsYmdt qT+&ç eq»l, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± n*y˚\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. 3e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç Á|üuÛ≤ø£sY, ø±+Á¬>dt qT+&ç Ns¡¢ $»jYT#·+<äsY, {ÏÄsYmdt qT+&ç nKÔsYdüT˝≤ÔHê, {Ï&ç|æ qT+&ç s¡V”≤+, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± sêCŸ≈£îe÷sY b˛{°˝À ñHêïs¡T. 4e yês¡T¶ ø±+Á¬>dt qT+&ç Á|üMT\, _C…|æ qT+&ç Áù|eT©\, {ÏÄsYmdt qT+&ç \øÏÎ b˛{°˝À ñHêïs¡T. 5e yês¡T¶ {Ï&ç|æ qT+&ç |æ.ø£èwüíj·T´, _C…|æ qT+&ç lXË’\+, ø±+Á¬>dt qT+&ç Ns¡¢ πøX¯e⁄\T, {ÏÄsYmdt qT+&ç \r|òt, b˛{°˝À ñHêïs¡T. 6e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç m.≈£îe÷s¡kÕ«$T, ø±+Á¬>dt qT+&ç

ø£èwüíu≤ãT, dæ|æ◊ qT+&ç &ç.#·+Á<äj·T´, dæ|æm+ qT+&ç dæ.|ü⁄\¢j·T´, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T>± m+.s¡+õ‘Y≈£îe÷sY, &ç.sêeTT\T, &ç.XÊ´+\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. 7e {Ï&ç|æ qT+&ç »j·TeTà, ø±+Á¬>dt qT+&ç U≤<äsYuÒ>∑+, {ÏÄsYmdt qT+&ç |æ&ç.ø£eT\, dæ|æm+ qT+&ç \øÏÎ, _C…|æ qT+&ç düTeT\‘·\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. 8e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ø±+Á¬>dt qT+&ç Ç+~s¡eTà, dæ|æm+ qT+&ç $.Hêπ>X¯«sY, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T>± #ÓqïeTà, s¡+>∑kÕ«$T\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. 9e yês¡T¶ {Ï&ç|æ qT+&ç &ç.Ç+~s¡eTà, dæ|æm+ qT+&ç >∑+<ä+\ø£åàeTà, _C…|æ qT+&ç düTC≤‘·, ø±+Á¬>dt qT+&ç ∫f…ºeTà, {ÏÄsYmdt qT+&ç ‘·˝≤] düs¡dü«‹, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± »j·TeTà b˛{°˝À ñHêïs¡T. 10e yês¡T¶ {Ï&ç|æ qT+&ç πswüàuÒ>∑+, _C…|æ qT+&ç \øÏÎ, ø±+Á¬>dt qT+&ç »j·T\øÏÎ, {ÏÄsYmdt qT+&ç |ü<äà», Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T>± |ü<äàeTà, \øÏÎ\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. 11e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç ns¡TD, ø±+Á¬>dt qT+&ç Ns¡¢\øÏÎ, {ÏÄsYmdt qT+&ç XÀuÛ≤sêDÏ, {Ï&ç|æ qT+&ç düTC≤‘· b˛{°˝À ñHêïs¡T. 12e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç CÀ´‹, ø±+Á¬>dt qT+&ç |ü<ëàe‹, {ÏÄsYmdt qT+&ç Hê>∑eTà b˛{°˝À ñHêïs¡T. 13e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç ø£$‘·, ø±+Á¬>dt qT+&ç $»j·T\øÏÎ, {ÏÄsYmdt qT+&ç dæ.ø£\Œq, {Ï&ç|æ qT+&ç XÊs¡<ä, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± »j·TeTà

b˛{°˝À ñHêïs¡T. 14e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç >√|üeTà, ø±+Á¬>dt qT+&ç uÛÑTeH˚X¯«], {ÏÄsYmdt qT+&ç u≤>∑´eTà, {Ï&ç|æ qT+&ç mdt.ÁXÊeDÏ b˛{°˝À ñHêïs¡T. 15e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç m+>∑qïXË{Ϻ, {Ï&ç|æ qT+&ç ‹s¡TeT\j·T´, ø±+Á¬>dt qT+&ç s¡|òüTTMsY¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt qT+&ç s¡$+<äsY, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± b˛#·s¡$+<äsY¬s&ç¶\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. 16e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç ø£èwüíeT÷]Ô, ø±+Á¬>dt qT+&çÏ $.lqTyêdüT\T, {ÏÄsYmdt qT+&ç @s¡TŒ\ >∑≥Tºj·÷<äyé, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± u§˝…yÓ÷ì \ø£åàj·T´\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. 17e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç u≤\kÕ«$T, ø±+Á¬>dt qT+&ç s¡y˚Twt, {ÏÄsYmdt qT+&ç Äe÷¢e‘Y>ö&ÉT, {ÏÄsYmdt qT+&ç |æ‘ê+ãsY b˛{°˝À ñHêïs¡T. 18e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç m.^‘ê<˚$, {Ï&ç|æ qT+&ç mdt¬ø.U…’s¡÷Hé, ø±+Á¬>dt qT+&ç ¬ø.u≤>∑´eTà, {ÏÄsYmdt qT+&ç CÀ´‹, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T>± Hêπ>+Á<äeTà, |ü<ëàe‹\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. 19e yês¡T¶ {Ï&ç|æ qT+&ç m.u≤\kÕ«$T, _C…|æ qT+&ç _.ø£èwüí, ø±+Á¬>dt qT+&ç ¬ø.s¡$, {ÏÄsYmdt qT+&ç mdt.ìs¡+»Héb˛{°˝À ñHêïs¡T. 20e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç Á|üø±XŸj·÷<äyé, ˝Àø˘dü‘êÔ qT+&ç >∑+>∑ø£fi≤e‹, ø±+Á¬>dt qT+&ç X¯+ø£sYÁ|ükÕ<é, {ÏÄsYmdt qT+&ç sêe÷#ê], Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T>± s¡y˚Twt, Hê>∑bÕì, ¬ø.sêCÒXŸ≈£îe÷sY\T b˛{°˝À ñHêïs¡T.

21e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç ø=+&Éqï, {Ï&ç|æ qT+&ç s¡$j·÷<äyé, ø±+Á¬>dt qT+&ç dürwtj·÷<äyé, {ÏÄsYmdt qT+&ç yÓ+ø£{≤Á~, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T>± |æ.>√es¡›Hé>ö&ÉT, $.sê<Ûä, XÊs¡<ä, nì˝Ÿ≈£îe÷sY\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. 22e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç Áù|yéTHê<∏é¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt qT+&ç _.lìyêdt>ö&ÉT, {ÏÄsYmdt qT+&ç Hê>∑sêEX¯s¡à, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´]ú>± yêøÏ{Ï l<äsY\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. 23e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç yÓ÷Vü≤Hé, {Ï&ç|æ qT+&ç $»jYT≈£îe÷sY, ø±+Á¬>dt qT+&ç ˝Àø˘Hê<∏é¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt qT+&ç yÓ+ø£≥\ø£åàeTà\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. 24e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç m.düT$TÁ‘·, {Ï&ç|æ qT+&ç õ.\øÏÎ, ø±+Á¬>dt qT+&ç |æ.<Ûäq\øÏÎ, {ÏÄsYmdt qT+&ç e÷<ä$, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T>± $»j·T\øÏÎ\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. 25e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç d”‘êsêeTT\T, {Ï&ç|æ qT+&ç |æ.s¡y˚Twt>ö&ÉT, ø±+Á¬>dt qT+&ç Hê>∑qï, {ÏÄsYmdt qT+&ç mdt.\øÏÎ, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T>± õ.yÓ÷Vü≤HésêE\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. 26e yês¡T¶ _C…|æ qT+&ç πse‘·eTà, {Ï&ç|æ qT+&ç õ.\ø£åàeTà, ø±+Á¬>dt qT+&ç |üPC≤]πsDTø£, {ÏÄsYmdt qT+&ç õ.πse‹, Ç+&çô|+&ç+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T>± |ü⁄≥ºbÕ>∑ bÕs¡«‹, XÀuÛÑ\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. á HÓ\ 30q »s¡>∑qTqï eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ¬>\Tb˛≥eTT\qT |ü≥ºD Á|ü»\T ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ <ë«sê øöì‡˝Ÿ≈£î mqTïø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.

eq|ü]Ô, É , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : ìjÓ÷»ø£ es¡Z |ü]~Û˝Àì 250 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝qT n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+∫ b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nìï @sêŒ≥¢qT #˚j·T&É+ »]–+~. ø±ì nH˚ø£ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ HêeTe÷Á‘·|ü⁄ edü‘·T\‘√ HÓ≥Tº≈£îsêe&É+ b˛*+>¥ dæã“+~øÏ ø£‹ÔMT<ä kÕeTT˝≤+{Ï<äì n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*dæHê ñqï<ë+{À¢ HÓ≥Tº≈£î sêyê*‡+<˚qì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. œ˝≤¢>∑D|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝À 35, >√bÕ˝Ÿù|≥ eT+&É\+˝À 44, ô|<ä›eT+<ä&ç eT+&É\+˝À 32, ô|uÒ“s¡T eT+&É\+˝À 56, eq|ü]Ô eT+&É\+˝À 83 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT >∑T]Ô+∫ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î nìï @sêŒ≥T¢ #˚j·T&É+ »]–+~. Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+ |üP]Ô ø±e&É+‘√ øÏ+~ kÕúsTT b˛*+>¥ dæã“+~øÏ mìïø£\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+, •ø£åD Çe«&É+ ÄqyêsTTr>± »s¡T>∑T‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì düeTkÕ´‘·àø£yÓTÆq Á>±e÷\qT >∑T]Ô+∫ m˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü b˛©düT\T nÁ|üeT‘·Ô+>± e´eVü≤]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. nuÛÑ´s¡Tú\≈£î mìïø£\ >∑Ts¡TÔ\qT ¬ø{≤sTT+∫q yÓ+≥H˚ b˛*+>¥ u≤´˝…≥¢qT eTTÁ~+#·&É+,

n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·\\T |ü≥Tº≈£îH˚ $<ä+>± ñ+~. eq|ü]Ô ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À 320 eT+~øÏ ô|’>± nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡qï n+#·Hê n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ¬ø{≤sTT+∫q >∑Ts¡TÔ\‘√ bÕ≥T Ç+&çô|+&ç+≥¢≈£î >∑Ts¡TÔ\qT ¬ø{≤sTT+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ˇπø kÕ] eT÷&ÉT s¡ø±\ mìïø£˝…’q nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, |ü⁄s¡bÕ\ø£, m+|æ{Ïdæ, »&ûŒ{Ïdæ mìïø£\T sêe&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T rÁe e‹Ô&çøÏ >∑Tsö‘·THêïs¡T. nH˚ø£ b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ edü‹ ˝Òø£b˛e&É+, ø=ìï #√≥¢ bòÕ´qT¢ ˝Òø£b˛e&É+, eT]ø=ìï #√≥¢ eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+, nH˚ø£ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î Á|üVü≤] >√&É\T ˝Òø£b˛e&É+ e\q b˛©düT\≈£î, nuÛÑ´s¡Tú\≈£î rÁe Çã“+<äT\T ø£\T>∑T‘·THêïsTT. dü>±ìøÏ ô|’>± Á|üVü≤]>√&É\T ˝Òø£b˛e&É+ e\q b˛*+>¥ dæã“+~ rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. nH˚ø£ #√≥¢ $<äT´‘Y kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+ z≥s¡T¢ rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Tsöq $wüj·T+ >∑‘· mìïø£˝À¢ ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. á mìïø£˝À¢HÓ’Hê Á|ü»\T z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT Á|ü»\T ø√sês¡T.

24es¡≈£î _bòÕ+\T Çyê«* bÕHé>∑˝Ÿ,É , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : m+|æ{Ïdæ\T>± b˛{° #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT bÕغ Ç∫Ãq≥Te+{Ï _bòÕsê\qT á HÓ\ 24e ‘˚B eT<ë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ es¡≈£î mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]øÏ n+~+#ê\ì 3>∑+≥\ ‘·s¡Tyê‘· e∫Ãq _bòÕsê\qT rdüTø√e&É+

»s¡>∑<äì nuÛÑ´s¡Tú\T Ç~ >∑T]Ô+∫ _bòÕsê\T düø±\+˝À n+~+#ê\ì mìïø£\, m+|æ&çz Ä+»H˚j·TT\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. _bòÕsê\T n+<äì nuÛÑ´s¡Tú\qT Ç+&çô|+&ç+≥T¢>± >∑T]Ô+∫ >∑Ts¡TÔ\qT ¬ø{≤sTT+ #·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

e÷qebÕ&ÉT pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ ‘·qF #˚dæq Äضz |ü<eä ‘·s>¡ ‹∑ ˝À eT+∫ e÷s¡Tÿ\qT kÕ~+Û #ê* yÓT≥¢≈£î+≥˝À eT<ä´+ kÕ«BÛq+

e÷qebÕ&ÉTÉ , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : >∑<ë«\ &ç$»Hé e÷qebÕ&ÉT eT+&É\+˝Àì ø£ècÕí¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |üØø£å\˝À e÷dt ø±|”sTT+>¥ ≈£î bÕ\“&çq 7 >∑Ts¡T $<ë´s¡Tú\qT ãTø˘ #˚dæq≥T¢ yê]øÏ düVü≤ø£]+∫q Ç<ä›s¡T n<Ûë´|ü≈£î\qT XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\≈£î Ä<˚•+∫q≥T¢ >∑<ë«\ Äضz _øå±´Hêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. ø£ècÕí¬s&ç¶ ø£fi≤XÊ\˝À e÷˝ŸÁbÕøϺdæ+>¥ nuÛÑ´s¡Tú\T e÷dt ø±|”sTT+>¥ »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø√+<äs¡T Ç∫Ãq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY –]C≤X¯+ø£sY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Äضz ‘√ bÕ≥T |òü¢sTT+>¥ kÕÿ«&é <ë&ÉT\T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ‘·qF˝À ø£fi≤XÊ\˝À e÷dt ø±|æsTT+>¥ »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ >∑T]Ô+∫ 7 >∑Ts¡T $<ë´s¡Tú\qT ãTø˘ #˚j·T>± yê]øÏ ø±|æsTT+>¥ ≈£î düVü≤ø£]+∫q Ç<ä›s¡T n<Ûë´|ü≈£î\qT XÊU≤|ü s¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |üØø£å\ dü÷|ü]

+fÒ+&Ó+{Ÿ ≈£î Ä<˚XÊ\T C≤] #˚dæq≥T¢ Äضz ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\qT düHêàs¡Z+˝À q&çù| +<äT≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø£èwæ #˚j·÷\ì >±˙ yê]ì |üØø£å\˝À ø±|”sTT+>¥≈£î Áb˛‘·‡Væ≤+#˚˝≤ ñbÕ<Ûë´j·TT\T e´eVü≤] +#·&É+ e\¢ $wü´‘·TÔ˝À yê] düÁ‘·Œe s¡Ôq dü]>± ñ+&Éø£ H˚sê\≈£î bÕ\“&˚ neø±XÊ\T ø£\T>∑T‘êj·Tì B+‘√ nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\T>± ‘·j·÷s¡e ⁄‘ês¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\˝À ø£wüº|ü&ç #·~$ |üØø£å\T sêùd˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤+#ê* ø±˙ |üØø£å\˝À ø±|æsTT+>¥ Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ ñbÕ<Ûë´j· TT\T,n<Ûë´|ü≈£î\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äضz rÁe+>± ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì eT+&É\ πø+Á<ë\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï Ç+≥sY |üØø£å πø+Á<ë\˝À |üØø£å\qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· yê]ô|’ ñ+<äHêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À XÊU≤|üs¡yÓTÆq ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äضz ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ndüeTs¡ú‘· e\H˚ n_Ûeè~›˝À yÓqTø£+C≤ cÕ<éq>∑sY, e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ndüeTs¡ú‘· e˝Ò¢ n_Ûeè~›˝À yÓqTø£ã&ç b˛j·÷eTì _C…|æ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù les¡›Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. eTTì‡bÕ*{°˝Àì 17e yês¡T¶≈£î øöì‡\sY nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï eTTs¡∞, 18e yês¡T¶˝À øöì‡\sY>± b˛{° #˚düTÔqï ÇdüTHê‹ lìyêdüT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À _C…|æ ‘·Ts¡T|ü⁄q Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± les¡›Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä Á|ü»\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ndüeTs¡ú‘· e\¢ |ü≥ºD+ n_Ûeè~›øÏ H√#·Tø√≈£î+&Ü b˛sTT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. dædæ s√&ÉT¶, M~Û BbÕ\T, eT+∫˙{Ï düeTdü´\‘√ |ü≥ºD Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ $e]+#ês¡T. _C…|æ ã\|ü]∫q nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æùdÔ n_Ûeè~› #˚dæ #·÷|ækÕÔ+ nì ù|s=ÿHêïs¡T.

{°ÄsYmdt˝ÀøÏ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï e\dü\ |üs¡«+

»&ÉÃs¡¢ , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝Àì >=\|ü*¢ Á>±eT+˝À ñ|üdüs¡Œ+#Y lqT Hêj·Tø˘ <ë<ë|ü⁄ 40 eT+~øÏ ô|’>± {ÏÄsYmdt˝À #˚sês¡T. X¯ìyês¡+ e÷J myÓTà˝Ò´ &Ü. \ø£åà¬s&ç¶ düeTø£å+˝À {ÏÄsYmdt˝À #˚]q M]øÏ ø£+&ÉTyê\T ø£|æŒ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü≤«ì+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D |ü⁄q:ìsêàD+ n+<äs¡T ø£*dæ #˚ùdÔH˚ kÕ<Ûä´+ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T.

õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±]

Ä‘·à≈£LsY , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T sêdæ eT+∫ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#ê\ì õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±] #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì neTs¡∫+‘· õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\ $&√ÿ\T düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. øÏ+~kÕúsTT qT+∫ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄\˝À ÁX¯<ä› #·÷|ü⁄‘·÷ $C≤„qe+‘·T\T>± e÷sê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. mdtmdtdæ˝À eT+∫ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+∫ Áπ>&é kÕ~Û+#ê\ì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T >√˝Ÿ @sêŒ≥T #˚düTø√ì #·~$ eT+∫ e÷s¡Tÿ\‘√ ñrÔs¡Tí˝…’‘˚ düe÷C≤ìï e÷]Ãq yês¡T ne⁄‘ês¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ ôV’≤ø√s¡Tº nk˛dæj˚TwüHé e÷J n<Ûä´≈£åî\T Á|üø±wt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˙‹, ìC≤sTTr>± $<ë´s¡Tú\T ∫‘·Ô X¯ó~›‘√ Á|ü‹

düu…®≈£îºqT #·<äe\Hêïs¡T. B+‘√ bÕ≥T ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~$+#˚ yês¡T ne⁄‘ês¡Hêïs¡T. n˝≤π> |ü<äe ‘·s¡>∑‹˝À ñrÔ]í˝…’q u≤*ø£\ Ç+&É¢˝À Ä]Ôø£ |ü]dæú‹\T u≤>∑˝Òø£ b˛‘˚ yê]øÏ ñqï‘· $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#˚+<äT≈£î ‘·>∑TZ düVü≤ø£s¡+ n+~+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Á|ü‹ $<ë´]ú f…q¸Hé ˝Ò≈£î+&É #·<äTe⁄‘·T |üØø£å\˝À ‘·eT HÓ’|ü⁄D´+ Á|ü<ä]Ù+#ê˝≤Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÇy√, ÄsYC…&ç, ]f…Æs¡¶ n~Ûø±] Ms¡ ¬s&ç¶, eTkÕÔqj·T´, düs¡Œ+#Y yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶, ñ|üdüs¡Œ+#Y, bÕsƒ¡XÊ\ #Ó’s¡àHé yÓ+ø£Á{≤eTT\T, ôV≤#Ym+ u≤˝ŸsêE, ñbÕ<Ûë´j·TT\T |ü\Te⁄s¡T bÕ˝ÀZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ $$<Ûä dü+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T.

n+<äs¡T z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê* Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : Á|üC≤kÕ«eT´ e´edüú˝À z≥T eÁC≤j·TT<ä+ ˝≤+{Ï<äì z≥T Vü≤≈£îÿ ñqï Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì kÕúìø£ Ä]¶y√, mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] œe÷´Hêj·Tø˘ ø√sês¡T. #ê+ãsY˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT<ä´+, &ÉãT“ , edü÷Ôs¡Tù|D≤, ≈£î\esêZ\ Áb˛‘·‡Vü≤, neT\T ≈£îH√#·Tø√ì Vü‰$T\T ˝≤+{Ï ◊<äT n+XÊ\‘√ ≈£L&çq Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î z≥s¡T¢ ˝§+>∑≈£î+&Ü Á|üXÊ+‘· yê‘·es¡D+˝À ùd«#·Ã>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘·+˝À >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î z≥T y˚ùd Çwüº+ ˝Òì z≥s¡T¢ô|’ yês¡T mes¡T Ç#·Ã˝Ò<äH˚ ø±HÓ‡|tº≈£î z≥T #˚düT≈£îH˚ á e÷s¡T neø±X¯+ ø£*Œ+#·ã&ç+<äHêïs¡T. z≥sY C≤_‘ê˝À ù|s¡T ñ+&ç b˛{À me]<Ó’q ñqï |üø£å+˝À $esê\T dü]>±Z ñqï |üø£å+˝À n{Ϻyê] z≥T

nqTeT‹+#·ã&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ìjÓ÷»eø£s¡Z+˝À <ë<ë|ü⁄ 14y˚a\ &ÉãT˝Ÿ m+Á{Ï z≥T¢ ‘·eT <äèwæºøÏ sê>∑ >∑‘·+˝À ◊<äT y˚\ z≥¢qT ‘=\–+#·ã&ܶsTTì Ç{Ï e\ 2200 z≥T¢ ‘·eT <äèwæºøÏ sê>± yê{Ï˝À 222 z≥¢qT >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T. nìï eT+&É˝≤\˝Àì b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À m˝≤+{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü dæã“+~øÏ dü÷∫+#·&É+ »]–+<äì b˛*+>¥ dæã“+~, sê»ø°j·T H˚‘·\ ìyêkÕ\˝À ãdü #˚j·T≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À nedüs¡yÓTÆq #√≥¢ sêJyé $<ä´ $wüHé øÏ+<ä ˇø√ÿ øπø+Á<ä+˝À sê´+|ü⁄˝Ÿ‡qT ì]à+#˚+<äT≈£î 3600 s¡÷bÕj·T\T πø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À >∑T&ç|ü*¢, y˚T&ç|üPsY, n©¢|üPsY, ÁbÕ+‘ê\˝À eT÷&ÉT Á|ü‘˚´ø£ #Óø˘ b˛düTº\ @sêŒ≥T #˚ùd Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ ñ+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. πswüHé &ç\s¡T¢, $Äs√«, $ÄsYm Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T,

n+>∑Héyê&ç\T, eT+&É\ ø√]¶H˚≥s¡T¢, me¬s’q nuÛÑ´s¡TΔ\T, bÕغ\ ‘·s¡T|ü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚ùdÔ ìã+<äq\≈£î nqT>∑Tq+>± #·s¡´\T rdüTø√qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ 54 düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\T, 29 n‘·´+‘· düeTdükÕ´‘·àø£+ ÁbÕ+‘ê\T>± >∑Ts]Ô+ #·ã&ܶj·Tì q>∑s¡|ü+#·êsTTr mìïj ø£\˝À uÛ≤>∑+>± 20 yês¡T¶\≈£î eT÷&ÉT s¡÷≥s¡¢˝À 104 eT+~ b˛*+>¥ dæã“+~ì @sêŒ≥T #˚dæ yÓTT<ä{Ï $&É‘· •ø£åD Ç#êÃeTì nHêïs¡T. mìïø£\ $~Û ìs¡«Vü≤D˝À ñqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·ã&ç+<äì nHêïs¡T. Á>±e÷\˝À z≥s¡¢qT eTuÛÑ´ô|f…º+<äT≈£î e#˚à n|ü]∫‘·T\ |ü≥¢ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·+>± ñ+≥÷ düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì 08540`226201 ˝Ò<ë 9000101504 {À˝Ÿ Á|ò” HÓ+ãs¡¢≈£î düe÷#ês¡+ n+~+∫q |üø£å+˝À ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√ã&ÉT‘êj·Tì nHêïs¡T.

u§+sêdtù|≥ , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓT≥¢≈£î+≥ Á>±eT+˝À ÄÁø£eT+>± ì\« ñ+∫q eT<ë´ìï mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] $<ä´kÕ>∑sY, lìyêdüT\T Ä<Ûä«s¡´+˝À eT<ë´ìï kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì d”CŸ #˚XÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ eT<ä´+ 10 y˚\ s¡÷bÕj·T\ $\Te ñqï≥T¢ môd’‡ lìyêdüT\T ‘·Ó*bÕs¡T. Á>±eT+˝À á&çZ n˝≤eTà Ç+{À¢ ñqï eT<ë´ìï n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düTø£ì ÄyÓTô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø£ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

y˚\+bÕ≥ H˚{ÏøÏ yêsTT<ë <˚es¡ø£Á<ä , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á>±eT |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+ eTT+<äT 2014`15≈£î dü+ã+~+∫q |üX¯óe⁄\ dü+‘·, ‘·Ó’ãC≤sY y˚\+ bÕ≥\T ìs¡«Væ≤+#·>± Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìs¡«Væ≤+∫q <Ûäs¡≈£î dü+ã+~+∫q nô|‡{Ÿ <Ûäs¡ sêq+<äT≈£î á y˚\+ bÕ≥\qT yêsTT<ë y˚düTÔqï≥T¢ &çm˝Ÿ|æy√ Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. á y˚\+ bÕ≥qT eT[¢ ‹]– H˚&ÉT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á y˚\+ bÕ≥˝À Á>±eT |ü+#êsTTr áy= _ø£å|ü‹, düs¡Œ+#Y XÀuÛÑ lìyêdüT\T, ñ|ü düs¡Œ+#Y ≈£îs¡«, sê+<ëdt, yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ y˚\+ bÕ≥˝À bÕ˝ÀZqï düuÛÑT´\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù düôdŒq¸Hé Hêsêj·TDù|≥ , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : Hêsêj·TDù|≥ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù uÀj·T \ø£åàDYqT bÕغ qT+∫ düôdŒ+&é #˚dæq≥T¢ |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T eTHÓï yÓ+ø£Á{≤eTT\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü bÕغ ìs¡ísTT+∫q nuÛÑ´s¡Túfi¯≈£î e´‹πsø£+>± |üì#˚ùdÔ ø±s¡´ø£s¡Ô\T m+‘· ô|<ä› yê¬s’q düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì yê]ô|’ bÕغ Áø£eT •ø£åD #·s¡´\T rdüTø√ì yê]ì düôdŒ+&é #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. bÕغ ø±sê´\j·T+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\ ø£b$T{Ï düe÷y˚X¯+˝À ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T eTHÓï yÓ+ø£Á{≤eTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ _C…|æ bÕغ nuÛÑ´s¡Túfi¯ó ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ø£èwæ #˚j·T*‡q uÀj·T \ø£åàDY y˚πs bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêï&ÉHêïs¡T. Çø£ô|’ _CÒ|æ bÕغ Hêj·T≈£î\T y˚πs bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ |üì #˚ùdÔ yê]ì ≈£L&Ü düôdŒ+&é #˚kÕÔeTì nHêïs¡T.

mìïø£\ ø√&éqT ñ\¢+|òæTùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ ø±+Á¬>dt bÕغ m+|æ{Ïdæ kÕúHê\T ¬ø’edü+ ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\‘√ ¬s’‘·T\ ø£cÕº\T ø√&É+>∑˝Ÿ , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : m+|æ{Ïdæ, C…&çŒ{Ïdæ mìïø£˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\T mqïø£\ ø√&éqT ñ\¢+|òæTùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒeì mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ^‘ê, $X¯« Á|ükÕ<é nHêïs¡T. kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À n~Ûø±s¡T\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·« Á|üyÓ’≥T uÛÑeHê\ô|’ >√&É\ô|’ sê‘·\qT, bÕغ C…+&Ü\qT ‘=\–+#˚+<äT≈£î MÄs√« #·s¡´\T rdüTø√y ê\Hêïs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ nuÛÑ´s¡Tú\T yêVü≤Hê\ nqTeT‘·T\qT

‘·|üŒì dü]>± rdüTø√yê\Hêïs¡T. mìïø£\ ø√&é Á|ü#ês¡+ nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤D˝À n~Ûø±s¡T\T Ä\dü‘·«+ eVæ≤+#·≈£î+&Ü $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£\>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sY\T sêE, »j·TsêE, $Äs√«\T dü+‘√wt≈£îe÷sY, |æs¡TeT˝Ÿ, kÕsTT¬s&ç¶, Hêsêj·TD¬s&ç¶ , sê+#·+<äsY , sêeTø£èwüí¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eT<ä÷›sY , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : ø=&É+>∑˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z m+|æ{Ïdæ kÕúHê\T n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\Tbı+<äT‘ês¡ì ø±+Á¬>dt õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û dü©+ nHêïs¡T. Äj·Tq eT+&É\+˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ bÕغì Á|ü»\T Ä<ä]kÕÔs¡ì n~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+∫ n_Ûeè~› |ü≥º+ ø£fÒº+<äT≈£î Á|ü»\qT #Ó’‘·q´+ #˚ùd $<Ûä+>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T ôd’ì≈£î˝≤ |üì#˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø=&É+>∑˝Ÿ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À ◊<äT eT+&É˝≤˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ã\|ü]Ãq nuÛÑ´s¡Tú\T n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À m+|æ{Ïdæ kÕúHê\T ¬>\Tbı+<äT‘ês¡ì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Vü≤ìà¬s&ç¶, eTVæ≤eTT{Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<ëeTs¡–<ä› , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝À ø£¬s+≥T ø√‘·\ e\q ¬s’‘·T\T y˚düT≈£îqï e]øÏ ì‘·´+ ø£¬s+≥T ø£cÕº\‘√ ¬s’‘·T\T \uÀ~uÀeT+≥THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ 7 >∑+≥\ ø£¬s+≥T ¬s’‘·T\≈£î ÇkÕÔeTì s√E≈£î ◊<äT >∑+≥\T ≈£L&Ü Çe«ø£ b˛e&É+‘√ e] b˛˝≤\≈£î ˙s¡T ˝Òø£ m+&ç b˛j˚T |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. ¬s’‘·T\T ø=~› bÕ{Ï y˚düT≈£îqï e] ≈£L&Ü #˚‹øÏ n+<ä≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. s√E≈£î ÇHéø£yéT

ù|]≥ ¬s+&ÉT >∑+≥\ qT+∫ eT÷&ÉT >∑+≥\ es¡≈£î düs¡|òüsê ì*|æ y˚j·T&É+‘√ #˚‹øÏ e∫Ãq e] ø£fi¯fl eTT+<˚ m+&çb˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæú‘·T˝À¢ |ü&ܶs¡T. eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\≈£î #Ó+~q ¬s’‘·T\≈£î Ç|üŒ{Ϭø’q $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T ø£¬s+≥TqT düÁø£eT+>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚dæ e] |ü+≥\≈£î dü]|ü&˚ $<Ûä+>± ø£¬s+≥TqT düs¡|òüsê #˚j·÷\ì eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


8

Ä~yês¡+ 23`03`2014

mìïø£\ <Óã“≈£î øÏπøÿ øÏ≈£îÿ

$#ês¡D ìs¡«Væ≤+∫ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê* eTVü≤ã÷uŸq>∑sY , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : Ç{°e\ õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹˝À s√>∑T\ qT+&ç &ÉãT“\T &çe÷+&é #˚dæq ÄdüT|üÁ‹ ñ<√´>∑T\ô|’ $#ês¡D ìs¡«Væ≤+∫ ‘·øDå£ + ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y j·T+. –]C≤X¯+ø£sY õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹ dü÷|ü]+f…+ &Ó+{Ÿ XÊeT÷´˝ŸqT Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹˝À ìs¡«Væ≤+∫q ÄdüT|üÁ‹ n_Ûeè~› dü+düú ø£$T{Ï düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|üd÷ü ‹ ì$T‘·+Ô e#˚à s√>∑T\ qT+&ç yês¡T˝¶ À |üì#˚ùd øÏ+~ kÕúsTT dæã“+~ &ÉãT“\T edü÷\T #˚düTÔqï≥T¢ |òsæ ê´<äT\T n+<ëj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. Ä yês¡T˝¶ À¢ |üì#˚dTü qÔ ï dæã“+~ì |æ*|æ+∫ ø£˝ø… sº£ Y ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. s√>∑T\ qT+&ç &ÉãT“\T edü÷\T #˚j÷· \ì #·÷ùdÔ ø£$å T+#˚~ ˝Ò<ìä ôV≤#·Ã]+#ês¡T. &ÉãT“\T rdüT≈£îqï yê]ô|’ ‘·øDå£ y˚T $#ês¡D »]|æ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î ã~© #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. Äs√>∑´l øÏ+<ä ùde\qT

Ç+ø± $Ádü]Ô +#ê\ì >∑‘· @Á|æ˝Ÿ qT+&ç e÷]à 15 es¡≈î£ yÓTT‘·+Ô 450 øπ düT\T sê>± 153 øπ düT\≈£î X¯Ádü∫Ô øÏ‘‡· #˚jT· &É+ »]–+<äì, ô|+&ç+>¥˝À 63 πødüT\T ñ+&É>±, eTs√ 46 øπ düT\T &Üø£sº ¢¡ nqTeT‹ ø√dü+ ñqïj·Tì ÄdüT|üÁ‹ dü÷|ü]&Ó+f…+&é ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î ø£˝ø… sº£ Y düŒ+~dü÷Ô Äs√>∑´l ÁøÏ+<ä e#˚à øπ düT\qT ô|+#ê\ì, ì»yÓTÆq \_›<ës¡T\+<ä]øÏ Äs√>∑´l ùde\T n+<ë\ì nHêïs¡T. n˝≤π> bÂwæøº ±Vü‰s¡ øπ +Á<ëìøÏ e#˚à øπ düT\ dü+K´ ≈£L&Ü ô|s¡>±\ì Ç+<äT≈£î >±q÷ n+>∑Hyé ê&û, ÄXÊø±s¡´ø£s\Ô¡ T Á>±e÷\˝À ô|<ä› m‘·TqÔ ï ne>±Vü≤D ø£*Œ+∫ ãs¡Te⁄ ‘·≈£îÿe>± ñqï |æ\¢\T, >∑]“D°Ád”Ô\T, u≤*+‘·\qT á øπ +Á<ë\≈£î |ü+ù| $<Û+ä >± #·÷&Ü\ì n<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹˝À s¡ø|Ô£ ⁄ü ì\«\T ì+&ÉT≈£îqïj·Tì, n‘·´edüs¡ |ü]dæú‘·T\˝À s¡ø£Ô+ <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äì ÄdüT|üÁ‹ dü÷|ü]&Ó+f…+{Ÿ düe÷y˚X¯+

100XÊ‘·+ ñrÔs‘í¡ · kÕ~Û+#ê* ÄsYC&… ç eTkÕÔqj·T´ Ä‘·à≈£LsY , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : |ü<eä ‘·s>¡ ‹∑ |üØø£˝å À Ä‘·à≈£LsY eT+&É\+˝Àì ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\˝À e+<ä XÊ‘·+ ñrÔs‘í¡ · kÕ~Û+∫ ñqï yê]øÏ bÕsƒX¡ Ê\≈£î, ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\≈£î ù|s¡T Á|ü‹wü‘º \· T rdüT≈£îsêyê\ì ÄsYC&… ç eTkÕÔqj·T´ nHêïs¡T. yÓTVü≤sê, s¬ u˝Ÿ ÄsYC&… \ç T \øå±à¬s&ç,¶ yÓ÷Vü≤Héss¬ &ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ |ü]~Û˝Àì neTs¡∫+‘· ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\˝À |ü<eä ‘·s>¡ ‹∑ bÕsƒX¡ Ê\ $<ë´s¡T\ú T @sêŒ≥T #˚dqæ $&É√ÿ˝Ÿ düe÷y˚XÊìøÏ sêÁwüº u≤sY nk˛ìj˚TwüHé n<Û´ä ≈£îå \T Ms¡+‘· n‹<ÛTä \T>± Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. á dü+<äs“¡ +>± yês¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢˝À Ä‘·à≈£LsY eT+&É\+ nø£så êdü´‘· $wüjT· +˝À eT] yÓqTø£ã&ç ñ+<äì n~ b˛>=fÒº+<äT≈£î Çø£ÿ&É ñqï $<ë´e+‘·T\+‘ê ◊ø£´eT‘·´+>± ø£èwæ #˚dæ $<ë´]úDÏ $<ë´s¡T\ú ≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ $<ë´XÊK n~Ûø±] bÕsƒX¡ Ê\ Á|ü<ëÛ H√bÕ<Ûë´j·TT\T u≤\sêE‘√ bÕ≥T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T. $<ë´s¡T\ú T @sêŒ≥T #˚dqæ dü+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T |ü\Te⁄]ï Äø£≥Tº≈î£ HêïsTT.

m+|æ|æ |ü<Mä ì y¬ T˚ yT˚ ø¬ y’ êdü+ #˚dTü ø√yê* ø√sTT˝Ÿø=+&É , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\+˝À m+|ü{dÏ æ kÕúHê\T _CÒ|æ nuÛ´Ñ s¡T˝ú Ò >¬ \Tbı+~. m+|æ|æ |ü<Mä ì _CÒ|æ bÕغøÏ #Ó+~q yêπs ø¬ y’ êdü+ #˚dTü ø√e&É+ U≤j·T+ nì eT+&É\ _CÒ|æ n<Û´ä ≈£îå \T ø£èwüj í T· ´ BÛe÷ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ádü+<äs“¡ +>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£˝À¢ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\Tù| \ø£å´+>± |üì#˚j÷· ˝≤Hêïs¡T. Á|ü‘´· s¡T\ú ∫‘·T\Ô qT m‘·TÔ #˚dTü Ô _CÒ|æ ÄX¯j÷· kÕ<Ûqä ø√dü+ _CÒ|æ Á|ü‹ ø±s¡´ø£sÔ¡ ø£èwæ #˚j÷· \Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± _CÒ|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ <˚X¯+˝À n$˙‹ì ìs¡÷à*+#·&+É U≤j·TeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ _CÒ|æ |ü≥Dº n<Û´ä ≈£îå \T XÊ´+düT+<äs,Y y˚DT, ìπs+<äs,Y l q]‡eTT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<äèwæøº Ï ‘˚>± ø£˝ø… sº£ Y düŒ+~+∫ õ˝≤¢ yÓ<’ ´ä Äs√>∑´ XÊK dæã“+~ &ç.dæ.ôV≤#Y.mdt˝À |ü]~Û˝À |üì#˚ùd ñ<√´>∑T\‘√ n˝≤π> &çÁ^, eè‹Ô $<ë´ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡T\ú ‘√ s¡ø<Ô£ ëq •_sê\T ìs¡«Væ≤+∫, s¡ø£Ô ùdø£s¡D\T #˚|{ü ≤º\ì ø£˝ø… sº£ Y dü÷∫+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹øÏ e#˚à ÇHéù|ôw+{Ÿ\T, ne⁄{Ÿ ô|ôw+{Ÿ\ XÊ‘·+ ô|s¡>±\ì, ÄdüT|üÁ‹˝À |ü]düsê\qT X¯óÁuÛ+Ñ >± ñ+#ê\ì ø£˝ø… sº£ Y dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +>± ø£$T{Ï ÄdüT|üÁ‹˝À |üì #˚düTÔqï d”«|üsY eT]j·TT kÕº|tqsY‡ y˚‘H· ê\qT s¡÷. 500\≈£î ô|+#˚+<äT≈£î nqTeT‹+∫+~. n+‘˚ø±ø£ ÄdüT|üÁ‹øÏ nedüsy¡ TÓ qÆ ∫qï∫qï |ü]ø£sê\ ø=qT>√fi¯ó ¢ Çq«≥sY, ‘·~‘·sê\ ø=qT>√\T≈£î ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. á düe÷y˚X+¯ ˝À &ç.dæ.ôV≤#Y.mdt. |ü<àä », &ç.m+.ôV≤#Y.z &Üø£ºsY kÕ«$T, ÄsY.m+.z >ö]<˚M, s¬ &éÁø±dt ø±s¡´<ä]Ù u≤\j·T´ ‘·~‘·sT¡ \T Vü‰»s¡j÷· ´s¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y É , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : mìïø£\ ø√˝≤Vü≤\+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± eT<ä´+ Á|æj·TT\≈£î øÏ≈£îÿ ÇdüT+Ô &É>± eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T e÷Á‘·+ yÓ\yÓ\ b˛‘·THêïsTT. ˇø£ÿkÕ]>± øöì‡\sY, kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£\T sêe&É+‘√ õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± eT<ä´+ ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+~. mìïø£\ ã]˝À ì*∫q nuÛ´Ñ s¡T\ú T eTT+<äTqT+&˚ C≤Á>∑‘Ô· |ü&ç eT<ë´ìï ì\Te #˚jT· &É+‘√ Á|üdTü ‘ú +· cÕ|ü⁄\T U≤∞>± <äsÙ¡ q$TdüTHÔ êïsTT. mìïø£\ ø£MTwüHé ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ HÓ\˝À m+‘· eT<ä´+ $Áø£j÷· \T »]>±jÓ÷ n+‘˚ $Áø£j÷· \T »s¡bÕ\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚jT· &É+‘√ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\≈£î Çã“+~ø£s¡+>± e÷]+~. e÷eTT\T>± {≤¬s{Z Ÿ\qT $~Ûd÷ü Ô m¬ø’‡CŸ XÊK eT<ä´+ $Áø£j·÷\qT ô|+#˚+<äT≈£î Á|ü‹ HÓ\ Á|üjT· ‹ïdüT+Ô &É>±

#˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î nuÛ´Ñ s¡T\ú T ôd‘’ +· |üø£ÿ<ë]˝À eT<ë´ìï õ˝≤¢≈£î s¡yêD≤ #˚jT· &É+‘√ bÕ≥T <Ûsä \¡ T eT+&çb˛‘·Tqï eT<ë´ìï ø=qT>√\T #˚jT· ø£ ‘·|Œü &É+ ˝Ò<Tä . Ç|üŒ{Ïøπ õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± #Óøb˘ ˛düT\º qT @sêŒ≥T #˚dæ Ç˝≤+{Ï yê{Ïì b˛©düT\T n&ÉT≈¶ î£ H˚+<äT≈£î Á|üjT· ‹ïdüTqÔ ï Á>±e÷\ MT<äT>± á eT<ë´ìï õ˝≤¢≈£î #˚sy¡ ù˚ d+<äT≈£î Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T. Á|ü<ëÛ q+>± mìïø£\qT <äèwæ˝º À ô|≥Tºø=ì ÄXÊyêVüQ\T eTT+<äT qT+&˚ eT<ë´ìï ø=qT>√\T #˚dæ ô|≥Tºø√e&É+‘√ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± á |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. yÓTT‘·+Ô MT<ä á ‘·‘+· >∑+ yÓTT‘·+Ô eT<ä´+ yê´bÕs¡T\≈£î &ÉãT“\T ≈£î]|ædTü +Ô &É>± eT<ä´+ Á|æjT· T\≈£î øÏ≈î£ ÿìdüT+Ô fÒ e÷eTT\T yê]øÏ e÷Á‘·+ #·Tø£ÿ\T #·÷|ædTü HÔ êïsTT.

düs¡T≈£î˝Òø£ cÕ|ü⁄\T eT÷‘· Á|üdTü ‘ú +· e÷Á‘·+ HÓ\ eT<ä´˝ÀH˚ {≤¬s{Z Ÿ |üP]Ô ø±e&É+‘√ bÕ≥T $T–* ñqï eT<ä´+ ≈£L&Ü U≤∞ nj·÷´sTT. á dü+<äs“¡ +˝À kÕºø˘ bÕsTT+{Ÿ qT+&ç eT<ä´+ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î Á|üjT· ‘êï\T kÕ>∑T‘·Tqï mìïø£\ ìã+<Ûqä \qT ñ\¢+|òTæ +#˚ |ü]dæ‹ú ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ nø£ÿ&ç qT+&ç eT<ä´+ n+<äø£ yê´bÕs¡T\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘ê˝À¢ e÷Á‘·+ |ü]dæ‹ú n+<äT≈£î _Ûqï+>± ñHêïsTT. õ˝≤¢ dü]Vü≤<äT› sêÁcÕº˝q’… eTVü‰sêÁwü,º ø£sêï≥ø£ qT+&ç õ˝≤¢≈£î nÁø£eT+>± eT<ë´ìï ‘·s*¡ dü÷Ô eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T n~Ûø£ <Ûsä \¡ ≈£î M{Ïì $Áø£sTTdü÷Ô &ÉãT“\T <ä+&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. mìïø£\ dæ»Hé ø±e&É+‘√ z≥s¡¢qT Á|üdüqï+

{ÏÄsYmdt C…&{Œç dÏ æ nuÛ´Ñ ]ú |üÁ#ês¡+

yês¡T¶ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ : Hê–¬s&ç¶ yês¡T¶ à 22 #˚XÊs¡ì >∑<ë«\, e÷]>∑<ë«\ |ü≥ºD yÓT+ãs¡T¢ yês¡T¶qT ìs¡¢ø¡e£å´+Tj˚T´ ø£˙dü (ôd’ÿq÷´dt): ˛{° #˚düTÔqï10 eyês¡T¶ yês¡T¶ Á|ü»\≈£î nedüs ¡ì Äj·Tq |ü⁄s¡bÕ*ø£˝À b dt nuÛÑ´]ú>± Hê–¬s&ç¶ kÂø£sê´\qT eT]∫b˛j·÷s¡T¶ n_Ûeè~Û› øöì‡\sY {ÏÄsYmês¡T¶ n_Ûeè~Û›øÏ ø£èwæ $eT]Ù+#ês¡T. Ç+ø± yês |æ+#ê\ì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y ¡T. ñ<äj·T+ qT+&ç »s¡>±\+fÒ ‘·qqT ¬>* kÕ–düTÔ #˚kÕÔqì nHêïs £î Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ Äj·Tq Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ Á|ü#ês¡ . á kÕj·T+Á‘·+ es¡≈ Te⁄s¡T z≥s¡¢qT z≥s¡¢qT nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T¡+ yês¡T¶˝Àì \ ü | ês y £ kÕ–düTÔ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£eT+ X¯óÁø ≥s¡¢qT ¡T. ø£\TdüT≈£î+≥THêïssTTq+<äTq e#˚à |ü\T Çfi¯¢≈£î yÓ[¢ ‘zÓ\+>±D ‘Ó\+>±D n üº+˝À >∑<ë«\ qT nuÛÑ´]ú+#ês¡T. Á|ü‘˚´ø£ eT]+‘· ‘Ó\+>±D sêÁw Û› kÕ~Û+#˚ ~X¯>± e#êÃø£ ‘Ó\+>±D˝À >∑<ë«\ {ÏÄsYmdt eT]+‘· n_Ûeè~düT≈£îHêïs¡ì Ç+<äT≈£î n_Ûeè~› kÕ~ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. ã+&É¢ ¬ødæÄsY #√s¡e r ã\|ü]Ãq ‘·q >∑Ts¡TÔ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® ü≤j·÷+˝À >±qT {ÏÄsYmdt y˚dæ ‘·qqT n‘·´~Ûø£ ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ V n_Ûeè~› s¡T. · ø±s¡T ≈£î z≥T #ê\ì ìjÓ÷»ø£es¡Z+ eT]+ë«‘\˝À Ç|üŒ{Ï bÕ≥T|ü&É‘êqHbêï ˛{°˝À Á|ü<ÛäeT+>± + æ | * > ¬ yÓTC≤]{Ï‘√ ês¡T¶ n_Ûeè~Û› ø√dü+ #Ó+<äT‘·T+<äHêïs¡T. >∑< fi¯ó¢ ˝Òeì ‘·qT á ì yês¡T¶ n_Ûeè~› ø√s¡T‘·THêïs¡T. y æ #˚kÕÔqì yês¡T¶˝À es¡≈£î ìs¡Tù|<ä\≈£î dü]>± Ç‘√ bÕ≥T ì\ã&ÉT‘·THêïq <˚´jYT‘√ á |ü<ä$˝À nVü≤]ïX¯\T ø£èwÓ’H˚õ, dædæ s√&ÉT¢, yê]øÏ Ç+{Ï dü<äTbÕj·T+ êqT ø£èwæ #˚j·÷\H˚ @¬ø’ø£ ï≥T¢ ‘·qqT yês¡T¶ ‘ê>∑T˙s¡T, Á& ø£HÓø£åqT¢, Ç+{Ï Ç+{Ï ìsêàD+ ø√dü+ ‘ ü‹ Ç+{ÏøÏ b˛{° |ü&ÉT‘·Tq ø±s¡T >∑Ts¡Ô≈£î z≥T |òæ+#·qT¢, B|ü+ ¡ düeTdü´\ô|’ <äèwæº #˚kÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. Á| #˚+<äT≈£î Á|ü»\T Ä<ä]+∫ nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. á s¡TD≤\T ‘·~‘·snHêïs¡T. Ç+ø± ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+ yês¡T¶˝À y˚j·÷\ì Äj·Tq|ü\Te⁄s¡T {ÏÄsYmdt kÕ]kÕÔqì ·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îeùdÔ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. á ñqï+<äTq ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêïs¡T. düeTdü´\T+fÒ ‘ sêÁwüº+˝À eT]+‘· n‘·´~Ûø£+>± ø±]à≈£î\T Ó÷_Ûeè~Û›øÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZ ÁX‚j e#˚à ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·T≈£î+<ëeTì yê] › Û n_Ûeè~ Çø£ÿ&É |üì#˚dæq nHêïs¡T. >∑‘·+˝À

z{Ï+>¥ j·T+‘Á ê\ô|’ |üP]Ô ne>±Vü≤D ñ+&Ü*

$CÒ‘· bÕsƒX¡ Ê\ $<ë´sT¡ \ú sê´©

ôV≤#Ym+ô|’ #·s´¡ \T rdüTø√yê*

Ä‘·à≈£LsY , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì neTs¡∫+‘·˝Àì l $CÒ‘· {≤´˝…+{Ÿ bÕsƒX¡ Ê\ $<ë´s¡T\Ô T X¯ìyês¡+ Á|ü|+ü #· »\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs“¡ +>± |ü≥Dº +˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±eT|ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ Æ nìï $<ÛTä \>∑T+&Ü ‹s¡T>∑T‘·÷ kÕúìø£ bÕsƒX¡ Ê\ es¡≈î£ sê´© #˚sT¡ ≈£î+~, á dü+<äs“¡ +>± bÕsƒX¡ Ê\ Äes¡D˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À $CÒ‘· bÕsƒX¡ Ê\ ø£s¬ kÕŒ+&Ó+{Ÿ sê»X‚øs£ s¬Y &ç,¶ Á|æì‡bÕ˝Ÿ sêE e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|ü|+ü #· »\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs“¡ +>± $<ë´s¡T\ú ≈£î ‘ê>∑T˙{Ï ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î á sê´© #˚|ü{Ϻq≥T¢ yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘ê>∑T ˙{Ï dü~«ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ˙{Ïì eè<ë› #˚jT· ≈£î+&É ˙{Ïì Ä<ë #˚jT· \Hêïs¡T. n˝≤π> nìï ÁbÕ+‘ê\˝À ‘ê>∑T ˙{Ïô|’ Á|ü‘´˚ ø£ <äèwæº kÕ]+∫ ˙{Ïì eè<ë› #˚jT· ≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q ñbÕ<Ûë´j·TT\T \øÏåà, qTs¡V® ≤ü Héu>Ò +∑ , cÕu≤q, \*‘·, Vü≤dæq, s¡õ‘· ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T

}≥÷ÿsY , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\+˝Àì ∫qï b˛s¡¢ Á>±eT+˝À ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À >∑T&ÉT¢≈£î ã<äT\T ns¡{Ï |ü+&É¢‘√ dü]ô|&ÉT‘·THêïs¡T. |ü\T kÕs¡T¢ $<ë´s¡T\ú ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ôV≤#Ym+≈£î #Ó|Œæ q |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<Tä . Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ç∫Ãq >∑T&ÉT¢ $<ë´s¡T\ú ≈£î n+~+#·&+É ˝Ò<Tä . |ü\T kÕs¡T¢ bÕsƒX¡ Ê\ #Ós’ à¡ Hé≈î£ #Ó|Œæ q |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<Tä . Ç|üŒ{Ïø¬ q’ >∑T&ÉT¢ n+~+#ê\ì $<ë´s¡T\ú ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y É , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : mìïø£\ $<ÛTä \˝À bÕ˝ÀZH˚ dæã“+~ n+<ä]øÏ m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\ô|’ |üP]Ô ne>±Vü≤D ø£*– ñ+&Ü\ì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y j·T+. –]C≤X¯+ø£sY nHêïs¡T. m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\ (á.$.j·T+) yÓTT<ä{Ï <äX¯ ‘·ìF˝À uÛ≤>∑+>± #˚|{ü qºÏ |üqT\qT X¯ìyês¡+ ø£˝ø… sº£ Y ‘·ìF #˚XÊs¡T. ø£˝ø… sº£ Y ø±sê´\j·T Äes¡D˝À ñqï á.$.j·T+ >√&ÍHé˝À m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\ yÓTT<ä{Ï <äX¯ ‘·ìF˝À uÛ≤>∑+>± ø£+Á{À˝Ÿ j·T÷ì≥T¢, u≤´˝…{Ÿ j·T÷ì≥T¢ nqTdü+<ëq+ ‘·~‘·s¡ |üqT\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +>± ø£˝ø… sº£ Y dæã“+~øÏ ‘·>T∑ dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T n+<äCXÒ Ês¡T.

düÁøe£ T+>± düsT¡ ≈î£ \T |ü+|æD° #˚j÷· *

<[ä ‘T· &ïç eTTK´eT+Á‹ #dÓ æ e÷≥ ì\T|⁄ü ø√yêç*

}≥÷ÿsY , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì &û\sY cÕ|ü⁄\˝À düsT¡ ≈£î\T 22e ‘˚~ es¡≈î£ ≈£L&Ü |ü+|æD° #˚dTü HÔ ˚ ñHêïs¡T. düeTj·TbÕ\q ˝Ò≈î£ +&Ü |ü+|æD° #˚jT· &É+‘√ Á|ü»\T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts√‘·THêïs¡T. 22e ‘˚~ e∫Ãq düsT¡ ≈£î\T n+~+#·&+É ˝À ìs¡ø¢ ´å£ + eVæ≤düTHÔ êïs¡T. düø±\+˝À düsT¡ ≈£î\qT n+~+#ê\ì Á>±eTdüT\Ô T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

n#·Ã+ù|≥É , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ&ܶø£ sêh+˝À ‘√* eTTK´eT+Á‹ì <ä[‘·T&çì #ÓkÕÔqì Çe∫Ãq e÷≥qT¬ ø¬ dæÄsY ì\T|ü⁄ø√yê\ì ‘Ó\+>± e÷\ eTVü‰Hê&ÉT sêh ø±s¡´<ä]Ù |æ.lXË\’ + ˇø£ Á|üø≥£ q˝À &çee÷+&é #ÓXÊs¡T.<ä[‘·T\ dü+øπ eå T+ ø√πs H˚‘>· ± ñ<ä´eT+˝À ‘Ó\+>±D Á|ü\≈£î Ç∫Ãq e÷≥ ì\T|ü⁄ø√yê\<äì nHêïs¡T.

4\ø£\å q>∑<Tä

11 eyês¡T¶qT n_Ûeè~Û› |üs¡TkÕÔ. . düs¡dü«‹ >∑<ë«\,e÷]à 22 |ü]cÕÿsêìøÏ m\¢yfi˚ ˝¯ ≤ (ôdÿ’ q÷´dt): >∑<ë«\ |ü≥Dº +˝Àì 11yês¡T¶ n+<äTu≤≥T˝À n_Ûeè~Ûø› Ï m\¢yfi˚ ˝¯ ≤ ñ+{≤qì z≥s¡≈¢ î£ Vü‰$T ø£èwæ #˚kÕÔqì {ÏÄsYmdt Ç#êÃs¡T. á Á|ü#ês¡ øöì‡ \sY nuÛ´Ñ ]ú düsd¡ «ü ‹ ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T z≥s¡¢ qT nuÛ´Ñ ]ú+#ês¡T. {ÏÄsYmdt ø±s¡´ø£s\Ô¡ T Vü‰»¬s’ X¯ìyês¡+ >∑<ë«\ Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ kÕ–düTÔ |ü≥Dº +˝Àì11 e yês¡T˝¶ À Á|ü#ês¡+˝À eTT+<ä+»˝À Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñHêïs¡T. Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T |ü≥Dº + n_Ûeè~Û› #Ó+<ë\+fÒ {ÏÄsYmdt qT #˚jT· &É+˝À ø¬ dæÄsY Á|ü‘´˚ ø£ #√s¡e >¬ *|æ+#ê\ì ø√sês¡T. á yês¡T˝¶ À #·÷|ü⁄‘ês¡ì >∑<ë«\ n_Ûeè~Û› kÕ~düT+Ô < düeTdü´\T nH˚ø+£ ñHêïj·Tì yê{Ïì Hä êïs¡T. á yês¡T˝¶ À Á|ü»\TnuÛÁÑ <ä‘ê |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ‘·q≈£î zø£ uÛ≤e+‘√ ñHêïs¡ì yê]øÏ nìï y˚fi˝¯ ≤ neø±X¯$Tyê«\ì ÄyÓT ø√sês¡T. n+&É>± ñ+{≤qì {ÏÄsYmdt Ç+#êØ® yês¡T˝¶ À ‘ê>∑T˙s¡T, Á&ÓH’ õ˚ , $<äT´‘Y, ø£èwüyí ÷Ó Vü≤Hé s¬ &ç¶ düV‰ü j·TdüV≤ü ø±sê |ò+æ #·qT¢, B|ü+ ø£HøÓ qå£ T¢ ‘·~‘·s¡ \‘√ yês¡T¶ n_Ûeè~Ûø› Ï ø£èwæ yê{Ïô|’ <äèwæº kÕ]+∫ #˚kÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. yê{Ï düeTdü´\

$T&ç˝® Ÿ , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêÁwü+º kÕ~Û+∫ mìïø£\ ã]˝À ì*∫q {ÏÄsYmdt bÕغ nuÛ´Ñ s¡T\ú qT Ä<ä]+∫ ¬>*|æùdÔ Á>±e÷\, eT+&É˝≤_Ûeè~›øÏ n+&É>± ñ+{≤qì {ÏÄsYmdtbÕغ C…&Œç {Ïdæ nuÛ´Ñ ]ú m+. ôV≤’ e÷e‹ ø√sês¡T. X¯ìyês¡+ y˚eTT\ Á>±eT|ü+#êsTTr˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·÷ ‘·eT neT÷\´yÓTqÆ z≥T {ÏÄsYmdt≈î£ y˚dæ >¬ *|æ+#ê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D yê<äT\T {ÏÄsYmdt bÕغì >¬ *|æ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j÷· \ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ+&ÉTj·÷<äy—é #Óqïj·T´, yÓ+ø£≥j·T´, , ø£èwü,í ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&Ü* $T&ç˝® Ÿ , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : $ø£˝≤+>∑T\≈£î sêe*‡q dü+øπ eå T |ü<øä∏ \£ T n+~+∫ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&Ü\ì øÏsD¡ ≈Y î£ eTsY ø√sês¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À eT+&É\ n<Û´ä ≈£îå \T yÓ+ø£≥j·T´ Ä<ä«s¡´+˝À $ø£˝≤+>∑T\≈£î sê»ø°jT· +|ü≥¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. ádü+<äs“¡ +>± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $ø£˝≤+>∑T\≈£î 3 XÊ‘·+ ]C≤πs«wüHé Çe«&É+‘√ Á|ü‘´˚ ø£ ì<ÛTä \T øπ {≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ #·≥\º neT\T≈£î ø£èwæ #˚jT· \ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&yç √ , ùV≤eT\‘·, ø£èwüí $ø£˝≤+>∑T\T dü+|òTü + Hêj·T≈£î\T ø=+&ÉjT· ´, Hêì kÕ$Á‹, #Óqïj·T´, j·÷<ä–] ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î $&√ÿ\T $T&ç˝® Ÿ, e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘ñY qï‘· bÕsƒX¡ Ê\˝À X¯ìyês¡+ |ü<eä ‘·s>¡ ‹∑ $<ë´s¡T\ú ≈£î $&√ÿ\T düe÷y˚X+¯ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. m+áy√ Hêsêj·TD e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ |üØø£\å ˝À ñ‘·eÔ T Á|ü‹uÛÑ #·÷|æ eT+∫ |ò*ü ‘ê\T rdüT≈£îsêe\ì dü÷∫+#ês¡T. Áπ>&é˝À n~Ûø£ XÊ‘·+ e#˚Ã\ Á|üD≤[ø£ @sêŒ≥T #˚dTü ø√ì #·<eä \ì dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s+¡ $<ë´s¡T\ú T dü+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T |ü\Te⁄]ì Äø£]¸+#êsTT. ñbÕ<Ûë´j·TT ãè+<ä+, $<ë´s¡T\ú T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$<ë´sT¡ \ú T eT+∫>± #·~$ |Á jü ÷Ó »≈£î\T ø±e* <äHê«&É , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì eT]ø£˝Ÿ, <ÛHä ê«&É \˝À yÓ+ø£≥kÕsTT, #Ó‘’ q· ´ dü÷ÿ˝Ÿ˝À¢ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT dü÷ÿ˝Ÿ\ yês√‘·‡yê\T |òTü q+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± Hê>∑Tsêe⁄HêyÓ÷õ eT]j·TT _CÒ|æ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T s¡<+ä∏ >¥ bÕ+&ÉT s¬ &ç¶ Vü≤»¬sj ’ ÷· ´s¡T. yês¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $<ë´s¡T\ú T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Á|üy≥’Ó T, Á|üuTÑÛ ‘·« bÕsƒX¡ Ê\˝À eT+∫>± #·~$ ◊mmdt, ◊|æmdt, &Üø£sº ‡Y , {°#s· ‡Y ø±e\ì eT]j·TT ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\≈£î bÕsƒX¡ Ê\ ñbÕ<ë´j·TT\≈£î eT+∫ ù|s¡T dü+bÕ~+#ê\ì nHêïs¡T. eTTK´+>± |ü<eä ‘·s>¡ ‹∑ $<ë´s¡T\ú ≈£î uÀs¡T¶ |üØø£\å T ñ+&É≥+‘√ eT+∫>± #·~$ |òdü ºt sê´+≈£î\T rdüT≈£îsêe\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À _CÒ|æ Hêj·T≈£î\T >√|æ, ñy˚Twt, yÓ+ø£{ŸkÕsTT bÕsƒX¡ Ê\ ø£s¬ düŒ+&Ó+{Ÿ, #Óqï¬s&ç,¶ u≤\kÕ«$T, CÀ´‹, eT]ø£˝Ÿ môd‡’ l<Ûsä \Y ‘√ bÕ≥T $<ë´s¡T\ú ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä<ä]+#·+&ç 1e yês¡T›¶qT n_eè~› #˚kÕÔ+

90 eT<ä´+ u≤{°˝‡Ÿ kÕ«BÛq+ M|üH>é +∑ &É¢ , e÷]à 22 (ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì >√es¡qú –] Á>±eT •yês¡T˝À @sêŒ≥T #˚dqæ b˛©dt #Óø˘ b˛düTº e<ä› ô|uÒ“s¡T qT+∫ ø=˝≤¢|Pü sY≈î£ y˚fió¯ qÔ ï Ä]ºdæ ãdüT‡˝À ˇø£ e´øÏÔ qT+∫ 4\ø£\å s¡÷bÕj·T\qT X¯ìyês¡+ s√E b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚dTü ø√>± X¯ó Áø£yês¡+ sêÁ‹ eTs√ ãdüT‡˝À qT+∫ eT<ä´+ kÕ«Bq+ #˚dTü ≈£îqï dü+|òTü ≥q u…øÿ£ + Á>±eT+˝À #√≥T #˚dTü ≈£î+~ kÕúìø£ môd‡’ $qjYT≈£îe÷sYs¬ &ç¶ ø£<qä∏ + Á|üø±s¡+ yÓ\÷ºsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q cÕ˝Ÿ $Tj·÷ nH˚ e´øÏÔ n\+|üPsY ìjÓ÷»es¡ìZ øÏ #Ó+~q yê‘·|æ sêE qT+∫ 4 \ø£\å s¡÷bÕj·T\qT ãdüT‡˝À rdüT≈£î edüT+Ô &É>± >√es¡qú –] #Óø˘ b˛düTº e<ä› b˛©düT\T ãdüT‡qT Ä|æ ‘·ìœ #˚dTü +Ô &É>± cÕ˝ŸMTj·÷ e<ä› >∑\ #˚‹ dü+∫˝À 4 \ø£\å s¡÷bÕj·T\T \_Û+#êsTT. &ÉãT“≈£î dü+ã+~+∫q Ä<Ûës¡ |üÁ‘ê\T ˝Òø£ b˛e&É+#˚ kÕÔìø£ ‘·V≤ü d”˝≤›s≈Y î£ n|üŒ–düTqÔ ï≥T¢ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ‘·ìF˝À uÛ≤>∑+>± ôdŒwü˝Ÿ düÿ«&é b˛©düT\T u…øÿ£ + Á>±eT+ MT<äT>± Je⁄˝À yÓfiS¯ +Ô &É>± u…øÿ£ + ãdtd|ºü ˝t À ãdüT‡˝À qT+∫ ˇø£ e´øÏÔ ˝À&é ~+|ü⁄‘T· +&É>± nqTe÷q+ e∫Ãq b˛©düT\T ‘·ìF #˚jT· &É+‘√ Ä e´øÏÔ ˝À&éqT $&ç∫ yÓ[b¢ ˛j·÷´&ÉT. Ä ˝À&é ˝À $dæÿ, ˇdæ\T 54, mdæ Á|æ$Tj·T+ 34 ñHêïsTT. M{Ïì kÕ«BÛq+ #˚dTü ø√ì øπ düT qyÓ÷<äT #˚dqæ ≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ìã+<äHê\qT |ü{+ºÏ #ê\ì ìã+<äq\ y˚Ts¡≈î£ ˇø£ e´øÏÔ 50 y˚\≈£î $T+∫ rdüT≈£îb˛sê<äì dü÷∫+#ês¡T. á ‘·ìF ˝À ôV≤&é ø±ìùd㺠T˝Ÿ #·+Á<äs¬ &ç,¶ ø±ìùd㺠T˝Ÿ lXË\’ +, ôVAyéT>±s¡T¶ yÓ+ø£fwÒ ,t ôdŒwü˝Ÿ düÿ«&é dæã“+~ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ , e÷]à 22 (ôd’ÿq÷´dt) : eTTì‡|ü*{Ï ˝Àì 1e yês¡T¶ n_Ûeè~› #Ó+<ë\+fÒ {ÏÄsYmdt qT+∫ b˛{° #˚düTÔqï m*y˚T dü‘·´+qT ¬>*|æ+#ê\ì ‘·qqT n<ä]ùdÔ á yês¡T¶qT düT+<äs¡+>± r]Ã~›‘êeTHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq ‘·q ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ n_Ûe÷qT\‘√ 1e yês¡T¶˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT|ü+#êsTTr eTTì‡|ü*{Ï>± @]Œ&çq Hê{Ï qT+∫ @ e÷Á‘·+ n_Ûeè~›øÏ H√#·TÃø√˝Ò<äì á HÓ\ 30q »]π> mìïø£\˝À ‘·qqT n<ä]ùdÔ nìï düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]düTÔ ˇø£ yÓ÷&É˝Ÿ yês¡T¶>± rs¡TkÕÔ nì z≥s¡¢≈£î Vü≤MT Ç#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁcÕº @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T eTT–dæ+<äì Çø±

ÁbÕ+‘ê\qT, |ü≥ºD≤\qT n_Ûeè~› |üs¡#·&Éy˚T $T–*+<äHêïs¡T. ‘·qqT ¬>*|æùdÔ ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ eè<ë›|ü´ ô|q¸Hé\T eT+ps¡T nj˚T´\ #·÷kÕÔeTì, yês¡T¶˝À $<äT´‘Y BbÕ\T, Á&Ó’H˚õ düeTdü´‘√ bÕ≥T dædæ s√&É¢qT @sêŒ≥T #˚|ækÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. {ÏÄsYmdt qT+∫ b˛{° #˚düTÔqï ‘·qqT ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î ø±s¡T >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ ‘·qqT ¬>*|ü+#ê\ì ô|+&ç+>¥˝À ñqï düeTdü´\‘√ bÕ≥T yês¡T¶ n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À Äj·Tq Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·÷ z≥s¡¢qT ‘·q≈£î z≥T y˚j·÷*‡+~>± nuÛÑ´]ú+#ês¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R.Publications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196, Website: www.vaarthatarangalu.com.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

23 03 14 vaarthatarangalu web