Page 1

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

ôV’≤<äsêu≤<é 23`1`2014 >∑Ts¡Tyês¡+

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:251 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

m˙®y√\ düuÛÑ $»j·Te+‘·+ <Ûäsêï˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï m+|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ, ∫Á‘·+˝À m|”m˙®y√ dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘u≤ãT, eT+Á‘·T\T >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄, @sêdüT Á|ü‘ê|t, {°J yÓ+ø£fÒwt, d”m+ s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T

nøÏÿH˚ì Çø£ ˝Òs¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì πøsY ÄdüüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq 2.45 >∑+≥\≈£î ‘·T~ XÊ«dü $&ç#ê&ÉT eTVü‰ q≥T&ÉT nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄. Äj·Tq bÕ]úe<˚Vü‰ìï n_Ûe÷qT\ dü+<äs¡Ùq ø√dü+ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\≈£î nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷≈£î rdüT≈£î yÓfi≤fls¡T. n~Ûø±s¡ ˝≤+#·Hê\‘√ n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT H˚&ÉT ôd\e⁄ Á|üø£{Ï+∫+~. Hê>±s¡T®q MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªHêqï>±s¡T ∫e]kÕ] n+<ä]‘√ dü+‘√wü+>± e÷{≤¢&Üs¡Tµ nì nHêïs¡T. n_Ûe÷qT\T Äj·Tq uÛÖ‹ø£ ø±j·÷ìï #·÷ùd+<äT≈£î nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷≈£î sêyê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: d”e÷+Á<Ûä˝À »s¡T>∑T ‘·Tqï düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ø£è‹eTyÓTÆq<äì ù|s=ÿ+≥Tqïyês¡T ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ≈£L&Ü ø£èÁ‹eTyÓTÆq<˚qì >∑T]Ô+#ê\ì ø±+Á¬>dt XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT Á<√D+sêE lìyêdt nHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄q]«uÛÑ»q _\T¢ô|’ ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq XÊdüqdüuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ ùV≤‘·Tã<ä∆‘· düsê«yÓ÷<ä+ ñ+&Ü\ Hêïs¡T. sêh $uÛÑ»q »]–‘˚ uÛ≤$‘·s¡+ eTq+<ä] >∑T]+N @+ e÷{≤¢&ÉT‘·T+<√ Ä˝À∫+#ê\+≥÷ πø+Á<ä ìs¡íj·T+ e\¢ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T d”e÷+Á<Ûä˝À ‘·˝…‘·TÔø√˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì Äy˚<äq #Ó+<ës¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì Ä+<√fi¯q\qT πø+Á<ä+ <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì $uÛÑ»qyÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|æq|ü⁄Œ&ÉT, d”e÷+Á<Ûä˝À 100 s√E\≈£î ô|’>± »]–q ñ<ä´e÷ìøÏ düŒ+<äq>± sêÅcÕºìï düyÓTÆø£´+>±H˚ ñ+#ê\ì |ü≥Tºã{≤ºs¡T.

z{Ï+>¥ ø√dü+.. yÓ’mkՇ؇|” |ü≥Tº Ä|t ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22 : z{Ï+>¥ ø√dü+ yÓ’mdtÄsYdæ|æ XÊdüqdüuÛÑT´\T |ü≥Tºã{≤ºs¡T. nôd+;¢ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ $|üøå±\T Ç∫Ãq yêsTT<ë rsêàHê\qT d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ‹s¡düÿ]+#ês¡T. $uÛÑ»q _\T¢ô|’ z{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#ê\ì yÓ’mdtÄsYdæ|æ düuÛÑT´\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ‘·eT ‘·eT kÕúHê˝À¢ ÄoqT\T ø±yê\ì.. #·s¡Ã≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° ìHê<ë\T ø=qkÕ–+#ês¡T. düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ ø=q&É+‘√ ‘=\T‘· 15ì$TcÕ\bÕ≥T nôd+;¢ì yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‹]– düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»q eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã Äs¡+uÛÑyÓTÆ+ ~. myÓTà˝Ò´ Á<√D+sêE lìyêdt eT+>∑fi¯yês¡+ Hê {Ï ‘·q Á|üdü+>±ìï ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ≈£L&Ü d”Œø £sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY dü÷#·q y˚Ts¡≈£î ø=q kÕ–+

#ês¡T. ìC≤+ qyêãTqT ‘Ó\+>±D H˚‘·\T bı>∑&É&É+ <ës¡TD+. $uÛÑ»q _\T¢ |ü≥¢ d”e÷+Á<ÛäT \T ÄuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤e+‘√ ñHêïs¡ì nHêïs¡T. lø£èwüí ø£$T{° ìy˚~ø£qT πø+Á<ä+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T. ø£*dæyÓT*dæ ñqï Á|ü»\ eT<Ûä´ πø+Á<ä+ @ø£|üø£å+>± ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. n‘·T´qï‘· |ü<ä$˝À ñqï|üŒ{Ïø° $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£îqï U≤´‹ d”m+ øÏs¡DY≈£î <ä≈£îÿ‘·T+<äì nHêïs¡T. Á<√D+sêE Á|üdü+>∑+ eT<Ûä´˝À myÓTà˝Ò´ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ CÀ ø£´+ #˚düT≈£î+≥÷ Vü≤À≥˝Ÿ s¡+>∑+˝À d”m+≈£î nqT uÛÑe+ ñqï+<äTH˚.. ¬ødæÄsY ø£ÁØ bÕsTT+{Ÿ ô|≥Tºø√ yê\ì dü÷∫+#ês¡ì nHêïs¡T. Ä‘·àVü≤‘·´\T ø± <äT.. Vü≤‘·´˝Ò ñ+{≤j·Tì m|”m˙®y√ dü+|òüT+ n<Ûä´ ≈£åî&ÉT nXÀø˘u≤ãT nqï|ü⁄Œ&ÉT Á<√D+sêE @+ #˚XÊ s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. kÕ>∑T˙{Ï $wüj·T+˝À ‘Ó\+ >±D ≈£î rs¡ì nHê´j·T+ #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T.

@d”; n~Ûø±s¡T\≈£î |ü≥Tº|ü&çq

>∑T+≥÷s¡T $<ë´XÊU≤~Ûø±] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T : msTT&Ó&é n<Ûë´|ü≈£î&ç qT+∫ s¡÷.4y˚\T \+#·+ rdüT≈£î+≥÷ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ eè‹Ô$<ë´ XÊU≤~Ûø±] Á|ükÕ<é ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ @d”; n~Ûø±s¡T\≈£î |ü≥Tºã&ܶs¡T. &ûmd”Œ $»jYTbÕ˝Ÿ H˚‘·è‘·«+˝À @d”; n~Ûø± s¡T\ ãè+<ä+ >∑T+≥÷s¡T kÕ+ã•eù|≥˝Àì Ç+≥sY $<ë´ ø±sê´\j·T+˝À &ûMáy√

Á|ükÕ<éqT |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ mÁs¡>=+&ÉbÕ˝…+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À n<Ûë´|ü≈£î&ç>± |üì#˚düTÔqï πøM Hêsêj·TD ‘·q m+|”d” düØ«düT ]»düºsY ø√dü+ &ûMáy√≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêï&ÉT. M{Ïì Ç#˚Ã+<äT≈£î &ûMáy√ Á|ükÕ<é s¡÷.4y˚\T \+#·+>± rdüT≈£îHêïs¡ì @d”; &ûmd”Œ ‘Ó*bÕs¡T.

eT∞¢ z&çq uÛ≤s¡‘Y Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Vü‰$T\ºHé: uÛ≤s¡‘Y, q÷´õ˝≤+&é\ eT<Ûä´ ás√E »]–q ¬s+&√ eH˚¶˝À uÛ≤s¡‘Y z≥$T bÕ˝…’+~. {≤dt z&ç yÓTT<ä≥ u≤´{Ï+>¥ #˚dæq q÷´õ˝≤+&é 42 zes¡¢≈£î @&ÉT $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 271 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. e÷´#Y eT<Ûä´˝À es¡¸+ sêe&É+‘√ n+ô|’s¡T¢ 42 zes¡¢≈£î e÷´#YqT ≈£î~+#ês¡T. B+ ‘√ &Éø˘esYÔ \÷sTTdt Á|üø±s¡+ uÛ≤s¡‘Y 42 zes¡¢ ˝À 293 |üs¡T>∑T\T #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. $»j·T \ø£å´+‘√ ã]˝ÀøÏ ~–q uÛ≤s¡‘Y 15|üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ |üsê»j·T+ bÕ˝…’+~. ◊<äT eH˚¶\ ∑kÕúHêìï ø√˝ÀŒsTT+~. Vü‰$T\ºHé eH˚¶ z≥$T ‘√ ¬s+ dæØdt˝À uÛ≤s¡‘Y 0`2 ‘˚&Ü‘√ yÓqTø£+»˝À ñ+~ &ÉT πs{Ï+>¥ bÕsTT+≥T¢ #˚C≤s¡TÃ≈£îì 117 bÕsTT+ ≥¢‘√ ¬s+&√kÕúHêìøÏ |ü&çb˛sTT+~. 118bÕsTT+≥¢‘√ eH˚¶˝À¢ nÁ>∑kÕúq+ ø√˝ÀŒsTTq uÛ≤s¡‘Y Vü‰$T\ºHé eH˚¶˝À |üsê»j·T+‘√ uÛ≤s¡‘Y eH˚¶˝À¢ nÁ> ÄùdZ*j·÷ nÁ>∑|”sƒêìï ÄÁø£$T+∫+~.

b˛©düT\ πødüT

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, »qe] 22: k˛eT, eT+>∑fi¯yêsê˝À¢ ¬s’˝ŸuÛÑeHé m<äT≥ Ä|t eT<䛑·T<ës¡T\T ìs¡«Væ≤+∫q <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ H˚|ü<∏ä´+˝À b˛©düT\T yê]ô|’ m|òt◊ÄsY qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ôdø£¸Hé 144qT ñ\¢+|òæT+∫q+<äT≈£î, Væ≤+kÕ‘·àø£ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&çq+<äT≈£î yê]ô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T d”Z{Ÿ b˛©dtùdºwüH√¢ πødüT\T ô|{Ϻq≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ m|òt◊ÄsY˝À &Ûç©¢ eTTK´eT+Á‹ ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ ù|s¡T ù|s=ÿq˝Ò<äT.

nøÏÿH˚ì eTs¡D+ ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT≈£î rs¡ì ˝À≥T »j·T\*‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q≥kÕÁe÷{Ÿ nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ eTs¡D+ ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î rs¡ì ˝À≥T nì ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ »j·T\*‘· nHêïs¡T. ÄyÓT @mHêïsY ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ ≈£î ‘·q Á|ü>±&ÛÉ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè<˚∆ ôV’≤<äsêu≤<é n+≥÷ ‘Ó\+>±D H˚‘·\T øÏ+#·|ü]#˚ yê´K´\T e÷qTø√yê\ì Á<√D+sêE $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sêÅcÕºìï n_Ûeè~∆ #Ój·T´&É+˝À n+<ä]bÕÁ‘ê ñ+<äHêïs¡T. $uÛÑ»q _\T¢ sêC≤´+>∑ $s¡T<ä∆eTì, BìøÏ eT<䛑·TìdüTÔqï _C…|æ ≈£L&Ü Ä ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì, ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î düeTà‹+∫q {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTqT <Ûä÷[bÕfi¯¢ ‘·~‘·s¡ bÕغ düuÛÑT´\T ˇ|æŒ+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. $uÛÑ»q ìs¡íj·÷ìï yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì ‘·eT bÕغ ≈£L&Ü ø√s¡T‘·THêïqHêïs¡T. ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ uÛÑÁ<ä‘· ˝Òì |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=Hêïj·Tqï Äj·Tq @|”˝Àì |ü]D≤e÷\qT πø+Á<ä+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ìwüŒø£åbÕ‘·+>± e´eVü≤]dü÷Ô ‘Ó\+>±D ˝Àq÷ n_Ûeè~∆ |üqT\T #˚|ü{≤ºs¡ì á ø±+Á¬>dt XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT ù|s=ÿq>± {ÏĬsdt XÊdüq

düuÛÑT´\T n+<äT≈£î rÁe nuÛÑ´+‘·s¡+ #ÓbÕŒs¡T.

\>∑&ÉbÕ{Ï ‘√dæy˚‘·: düuÛÑ ñÁ~ø£Ô+ q>∑s¡+˝Àì Ç+~sê bÕsYÿ e<ä› nXÀø˘ u≤ãT Hê j·Tø£‘·«+˝Àì m|æm˙®y√ dü+|òüT+ ãT<Ûäyês¡+ #˚|ü{Ϻq eTVü‰<Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ ñÁ~ø£Ô+>± e÷ ]+~. y˚~ø£ e<ä› |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T e÷{≤¢ &ÉT‘·T qï düeTj·T+˝À ˇø£ÿkÕ]>± nø£ÿ&çøÏ ‘Ó\+ >±D yê<äT\T, ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\T <ä÷düT≈£îe #êà s¡T. C…’ ‘Ó\+>±D ìHê<ë\T #˚dü÷Ô y˚~ø£ô|’ qTqï $»j·Tyê&É m+|” \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝ ŸqT HÓ{Ϻ y˚XÊs¡T. <ë+‘√ Äj·Tq ‘·÷* øÏ+<ä|ü&ܶs¡T. yÓ+ ≥H˚ nø£ÿ&ÉTqï b˛©düT\T nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ ‘Ó\+ >±Dyê<äT\T, $<ë´s¡Tú\qT n¬sdtº #˚XÊ s¡T. eTs√ |üø£ÿ $÷&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\qT ≈£L&Ü b˛©düT\T n&ÉT¶ø√e&É+‘√ nø£ÿ&É ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~.

Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· Á{≤|òæø˘ eT[¢+|ü⁄‘√ Çã“+<äT\T Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T

#˚XÊs¡T. |ü\T #√≥¢ u≤]πø&É¢qT neTsêÃs¡T. Á{≤|òæø˘qT Ç‘·s¡ e÷sêZ\yÓ’|ü⁄ eT[¢+#ês¡T. yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\ e÷sêZ\qT Ç‘·s¡ e÷sêZ˝À¢øÏ eT[¢+#·&É+‘√ ñ<√´>∑T\T, $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. ø√]ƒ qT+&ç dü∫yê\j·T+ yÓ’|ü⁄q≈£î e#˚à ãdüT‡\ìï+{Ïì ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 9>∑+≥\ düeTj·T+˝À J|”y√ e<ä› ì*ù|XÊs¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç <ë] eT[¢+#ês¡T. B+‘√ ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡, ôV’≤f…ø˘ dæ{°, yÓTVü≤B|ü≥ï+, dü∫yê\j·T+, nôd+;¢, Hê+|ü*¢ yÓ’|ü⁄ yÓfi‚¢ ñ<√´>∑düTÔ\T, $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. ~«#·Áø£, ø±s¡T\≈£î, Ä{À\≈£î nqTeT‹ì#êÃs¡T. Ä{Àyê˝≤\T nsTTqø±&çøÏ <ä+&ÉT≈£îHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T yêb˛j·÷s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± nôd+;¢ e<ä› u≤]πø&É¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹ es¡≈£î uÛ≤Ø>± b˛©düT\qT yÓTTVü≤]+|üCÒXÊs¡T.

C≤rj·T C…+&ÜqT >ös¡$+#ê* ø±–‘·+ C…+&Ü\H˚ yê&Ü* e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T C≤Ø

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: <˚X¯+˝À ìedæ+#˚ yê¬se¬s’Hê düπs C≤rj·T C…+&ÜqT >ös¡$+#ê*‡+<˚.. n>ös¡e|ü]ùdÔ •ø£å≈£î >∑T]ø±yê*‡ edüTÔ+<äì sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. C≤rj·T C…+&ÜqT m≥T e+{Ï düeTj·÷˝À¢ yê&Ü*, m≥Te+{Ï düeTj·÷˝À¢ m>∑Ts¡y˚j·÷* e+{Ï yê{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ ìπs›•ø£ dü÷Á‘ê\qT C≤Ø #˚dæ+~. 65e >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À C≤rj·T C…+&Ü≈£î nee÷q+ ø£\T>∑≈£î+&Ü nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY‘√ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫+~. C≤rj·T ~H√‘·‡yê\T, kÕ+düÔè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, C≤rj·T Áø°&É\T dü+<äs¡“¤+>± yê&˚ C≤rj·T C…+&Ü\qT bÕ¢dæºø˘‘√ ø±≈£î+&Ü ø±–‘·+‘√ #˚dæqy˚ yê&Ü\ì dü÷∫+∫+~. mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É C…+&Ü\qT, »+&Üø±–‘ê\qT e~* y˚j·Tsê<äì Ä<˚•+∫+~. HÓ\\ ‘·s¡ã&ç yê{Ïì ñ+#·sê<äì, C≤rj·T C…+&Ü≈£î s¡+Á<Ûë\T |ü&ç, eTTø£ÿ\T>± ∫]π> es¡≈£î ñ+#·sê<äì Ä<˚•+∫+~. n˝≤π> C≤rj·T C…+&Ü\qT ‘=s¡D≤\T>±, n\+ø£s¡D edüTÔe⁄\T>± yê&Ée<ä›ì dü÷∫+∫+~. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ ø£s¡|üÁ‘ê\ <ë«sê Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T|üs¡Ã&Éy˚T ø±≈£î+&Ü bÕsƒ¡XÊ\˝À¢, ø£fi≤XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\≈£î dü<ädüT‡\ <ë«sê C≤rj·T C…+&Ü≈£î ñqï $\Te, >ös¡e+ >∑÷]Ô $e]+#ê\ì ñbÕ<Ûë´j·TT\qT, $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫+~.


ª‘·÷s¡TŒµq s¡÷. 20ø√≥¢‘√ yÓ’<ä´ edü‘·T\ n_Ûeè~∆øÏ Á|üD≤[ø£ >∑Ts¡Tyês¡+ 23, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, »qe] 22 : ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À C≤rj·T Á>±MTD Äs√>∑´ $TwüHé |ü<∏äø£+ øÏ+<ä s¡÷.20ø√≥¢‘√ yÓ’<ä´ edüT‘·\ n_Ûeè~∆øÏ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#·qTHêïs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± mHéÄsYôV≤#Ym+ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 200ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·>±, õ˝≤¢≈£î 20ø√≥¢

HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢‘√ mmHéÄsY≈£î $&ÉBj·Tsêì nqTã+<Ûä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 22 : ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq eTè‹ #Ó+~q yÓ+&ç‘Ós¡ nÁ>∑q≥T&ÉT nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄≈£î õ˝≤¢‘√ $&ÉBj·Tsêì nqTã+<Ûä+ ñ+~. e÷J ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ >∑es¡ïsY, ñeTà&ç eT<äsêdüT sêh+ ‘=* eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY u…»yê&É >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Á|üeTTK kÕVæ≤ry˚‘·Ô m+.ø√<ä+&Ésê$T¬s&ç¶, Á|üeTTK s¡+>∑düú\ q≥T&ÉT πsu≤\ s¡eTD e+{Ï sê»ø°j·T, s¡+>∑düú\ kÕVæ≤ry˚‘·Ô\‘√ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘·s¡#·÷ Çø£ÿ&É≈£î e∫à dü+uÛ≤wüD »]ù|yês¡T. q>∑s¡+˝Àì sê<Ûëe÷<Ûäyé dæìe÷ Vü‰\TqT nøÏÿH˚ì #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n˝≤π>, Á|üeTTK dæ˙ q≥T&ÉT sê»Hê\, ∫s¡+J$ e+{Ïyê]‘√ bÕ≥T eTqdüT ø£$ Ä#ês¡´ ÄÁ‘˚j·T, ø£yÓT&çj·THé s¡eTD≤¬s&ç¶ e+{Ï yês¡+‘ê HÓ\÷¢s¡T≈£î #Ó+~q yês¡T ø±e&É+‘√ nøÏÿH˚ìøÏ á õ˝≤¢‘√ eTeTø±s¡+ m≈£îÿe>± @s¡Œ&ç+~. {Ï.düT_“sê$T¬s&ç¶, nøÏÿH˚ìøÏ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&ÉT ø±>±, 2009 mìïø£˝À¢ düT_“sê$T¬s&ç¶ HÓ\÷¢s¡T m+|æ kÕúHêìøÏ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú>± ù|s¡T Ksê¬s’q H˚|ü<∏ä´+˝À mìïø£\≈£î HÓ\ s√E\ eTT+<äT q>∑s¡+˝Àì ø£dü÷Ôsê“ bÕsƒ¡XÊ\˝À »]–q dæ˙ nyês¡T¶ ñ‘·‡yêìøÏ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T yÓ÷Vü≤Héu≤ãT e+{Ï m+<äs√ dæ˙ Á|üeTTKT\T ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ 45 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ $&ÉT<ä˝…’q Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, n+»*<˚$ q{Ï+∫q düTes¡ídüT+<ä], <ädüsê ãT˝À¢&ÉT, ¬s’‘·T ≈£î≥T+ã+ e+{Ï ∫Á‘ê\ X¯‘·~H√‘·‡yê\≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. n+‘˚>±ø£ sê»ø°j·T bÕغ\‘√q÷ Hêπ>X¯«s¡sê e⁄≈£î $&ÉBj·Tsêì nqTã+<Ûä+ ñ+~. Äj·Tq C≤„|üø±\qT HÓeTs¡Ty˚düT≈£î+≥÷ |ü\Te⁄s¡T ø£fi≤ø±s¡T\T, ~∏j˚T≥sY j·T»e÷qT\T ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT Äj·Tq≈£î ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.

kÕº+|t yÓ+&ÉsY‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 22 : ]õÁùdºwüHé≈£î dü+ã+~Û+∫ $$<Ûä |üÁ‘ê\qT ]õÁùdºwüHé ø±sê´\j·T+ qT+#˚ $Áø£sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô õ˝≤¢ kÕº+|t yÓ+&ÉsY‡ nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ q>∑s¡+˝À uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @s¡Œ&çq düuÛÑ˝À õ˝≤¢ kÕº+|t yÓ+&ÉsY‡ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü≥ï+ <äTπsZwtu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, dæúsêdüTú\ ˝≤yê<˚M\≈£î dü+ã+~Û+∫ ]õÁùdºwüHé XÊK Ç.dæ qø£ÿfi¯flqT e÷¬sÿ{Ÿ $\Te‘√ H˚s¡T>± Á|ü»\≈£î $Áø£sTT+#·≈£î+&Ü Çùdyê ôd+≥s¡¢ <ë«sê $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+e\¢ ‘·|ü⁄Œ\ <=s¡¢&É+, <ëì‘√ #·≥º|üs¡yÓTÆq nes√<Ûë\T @s¡Œ&ÉT‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. Bìe\¢ ‘·|ü⁄Œ\T dü]#˚ùd+<äT≈£î ]õÁkÕºsY ø±sê´\j·T+ #·T≥÷º Á|ü»\T ‹s¡>±*‡ ek˛Ô+~. Ç+<äT˝À kÕº+|t yÓ+&És¡¢≈£î m˝≤+{Ï Ä<ëj·T+ ˝Òq|üŒ{Ïø° nqedüs¡ ø±\j·÷|üq »s¡T>∑T‘·Tqï+<äT≈£î ìs¡dædü÷Ô sêh dü+|òüT+ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î &çôd+ãsY˝À eT÷&ÉT s√E\T <äkÕÔy˚E\T sêj·T&É+ ì*|æy˚XÊeTì nHêïs¡T. >∑‘· ◊<äT s√E\T>± ‘êeTT ìs¡e~Ûø£ düyÓTà˝À bÕ˝§Zqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q á q÷‘·q $<ÛëHêìøÏ dü«dæÔ #ÓbÕŒ\ì, ˝Òì|üø£å+˝À Ä+<√fi¯qqT ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑‘· ◊<äT s√E\T>± kÕº+|ü⁄ yÓ+&És¡T¢ #˚düTÔqï düyÓTà‘√ ]õÁùdºwüHé ø±sê´\j·T+˝À |üqT\T ì*∫b˛j·÷sTT. B+‘√ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düTe÷s¡T s¡÷.30 ø√≥¢ qwüº+ yê{Ï*¢+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTè‘·T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î sêCÒwt Á{≤yÓ\sY‡ s¡÷.5 \ø£å\T #Ó*¢+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 22 : ìs¡¢ø£å´+>± ãdüT‡qT q&ç|æ ø£sêï≥ø£ sêh+˝À ø√dü÷s¡T e<ä› ◊<äTeT+~ HÓ\÷¢s¡T yêdüT\≈£î ÁbÕD≤\T ã*>=qï dü+|òüT≥qô|’ {Ï&ç|æ ¬s+&Ée s√E ãT<Ûäyês¡+ Ä+<√fi¯q ≈£L&Ü ø=qkÕ>∑T‘√+~. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ >±+BÛ $Á>∑Vü≤+ e<ä› sêCÒwt Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ô|ò¢ø°‡\T, b˛düºs¡¢qT {Ï&ç|æ ÁX‚DT\T ‘·>∑T\u…{≤ºs¡T. eT<äsêdüT ãkÕº+&é e<ä› sêπøwt Á{≤yÓ\sY‡ ø±sê´\j·T+ e<ä› ô|<ä›m‘·TÔq Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. bÕغ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø√≥+¬s&ç¶ lìyêdüT\¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ãdüT‡ Á|üe÷<ä+˝À #·ìb˛sTTq yê]øÏ ˇø√ÿ ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.5 \ø£å\ #=|ü⁄Œq Á{≤yÓ\sY‡ j·÷»e÷q´+ |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì, ˝Òì|üø£å+˝À X¯óÁø£yês¡+ qT+∫ Á{≤yÓ\sY‡ ãdüT‡\qT ‹s¡>∑ìe«eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ãdüT‡ Á|üe÷<ä+˝À #·ìb˛sTTq yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î m˝≤+{Ï düe÷<Ûëq+ Çe«ø£b˛>±, Á|üe÷<ä+ ˝À eTè‹ #Ó+~q nq÷wü nH˚ j·TTe‹ X¯Øs¡+ô|’ >∑\ 20 dües¡¢ ã+>±s¡+ e÷j·TyÓTÆ+<äì, Ç+<äT≈£î ãdüT‡ j·÷»e÷q´y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì nHêïs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À Ç\T¢\T¢ ‹]– z≥¢qT n&çπ> Á>±MTD myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶, q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ l<Ûäs¡ø£ècÕí¬s&ç¶ eTè‘·T\ ≈£î≥T+u≤\qT ø£˙dü+ |üsêeT]Ù+#˚ $wüj·T+ n˝≤ ñ+∫‘˚, Á|üe÷<ëìï K+&ç+#· ø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì nHêïs¡T. eTè‘·T\ ≈£î≥T+u≤˝À¢ì ˇø√ÿø£ÿ]øÏ s¡÷.10 \ø£å\ mø˘‡Áπ>wæjÓ÷ #Ó*¢+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À H˚‘·\T yÓ+ø£≥kÕ«$T Hêj·TT&ÉT, &ç.düTÁãVü≤àD´+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´sTT. á |ü<∏äø£+ øÏ+<ä õ˝≤¢˝Àì @C…˙‡, düuŸ-bÕ¢Hé eT+&É˝≤˝À¢ yÓ’<ä´ edü‘·T\ n_Ûeè~∆øÏ Á|ü‹bÕ<äq dæ<ä∆+ #˚j·÷\ì C≤rj·T Á>±MTD Äs√>∑´ $TwüHé qT+&ç Ä<˚XÊ\T yÓ\Te&ܶsTT. yÓ+≥H˚ ‘·>∑T Á|ü‹bÕ<äq\T s¡÷bı+~+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷ Á|ükÕ<é n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. yÓ’<ä´, Äs√>∑´ eTÚ*ø£

dü<äTbÕj·÷\ n_Ûeè~∆dü+düú m–®≈£L´{Ïyé @C…˙‡>± õ˝≤¢˝À $$<Ûä πø+Á<ä, sêÁwüº Äs√>∑´ |ü<∏äø±\T dæmdtÄsY, dæ&ç|æ, m+|”˝≤&é‡ ì<ÛäT\‘√ #˚|ü{Ϻq |üqT\ |ü⁄s√>∑‹ì ø£˝…ø£ºsY düMTøÏå+#ês¡T. õ˝≤¢˝À |ü⁄s√>∑‹˝À ñqï ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\T düuŸ-ôd+≥sY uÛÑeHê\qT dü‘·«s¡y˚T |üP]Ô #˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì, yÓ+≥H˚ Á|ü»\ Äs√>∑´ ùde\qT

>±´dt ø£HÓø£åq¢ \_›<ës¡T\qT >∑T]Ô+∫ Á>ö+&ç+>¥≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 22: B|ü+ |ü<∏äø£+‘√ ù|<ä\≈£î eT+ps¡T #˚dæq >±´dt ø£HÓø£åqT¢ yÓ+≥H˚ \_›<ës¡T\qT >∑T]Ô+∫ Á>ö+&ç+>¥ #˚j·T&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, >±´dt @C…˙‡\qT, n~Ûø±s¡T\qT dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY ¬ø. Vü≤s¡¸es¡›Hé Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ Á|ü>∑‹ uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À B|ü+ |ü<∏äø£+ô|’ n~Ûø±s¡T\T, @C…˙‡\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, düTe÷s¡T 15y˚\ B|ü+ |ü<∏äø£+ >±´dt ø£HÓø£åqT¢ Ç+ø± Á>ö+&ç+>¥ ø±yê*‡ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 2011-12 dü+e‘·‡s¡+˝À 11,651 ø£HÓø£åqT¢ eT+ps¡T #˚j·T>± 9703 Á>ö+&ç+>¥ ø±>±, 1948 Ç+ø± ô|+&ç+>¥ ñHêïj·THêïs¡T. 2013-14 dü+e‘·‡sêìøÏ 17,599 ø£HÓø£åqT¢ eT+ps¡T ø±>± πøe\+ 5,266 e÷Á‘·y˚T Á>ö+&ç+>¥ #˚j·T&É+ »]–+<äì, Ç+ø± 12,333 Á>ö+&ç+>¥≈£î ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì Äj·Tq $e]+#ês¡T. M{Ïì Á>ö+&ç+>¥ #˚j·T&ÜìøÏ yÓ+≥H˚ \_›<ës¡T\qT >∑T]Ô+#ê\ì, yê]øÏ >±´dt ø£HÓø£åqT¢ Ç|æŒ+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. >±´dt kº ˝Ò≈£î+&Ü B|ü+ ø£HÓø£åHé≈£î s¡÷.680 e÷Á‘·y˚T \_›<ës¡T\ qT+&ç edü÷\T #˚j·÷\ì, kºqT @ ø£+ô|˙

qT+&ç KØ<äT #˚j·÷\H˚~ \_›<ës¡T\πø neø±X¯+ Çyê«\ì, |òü˝≤Hê ø£+ô|˙<˚ ø=Hê \ì, ‘·eT e<ä›H˚ ø=Hê\ì ˇ‹Ô&ç #˚j·T≈£L &É<äHêïs¡T. ø£HÓø£åq¢qT ‘·eT yês¡TdüT\≈£î ù|s¡T e÷s¡Ã&ÜìøÏ ø=‘·Ô ø£HÓø£åHé øÏ+<ä u≤$+#·sê<äì ‘Ó*bÕs¡T. 2011-12˝À ô|+&ç+>¥˝À ñqï ø£HÓø£åHé≈£î á HÓ\ 24˝À|ü⁄ \_›<ës¡T\qT

ø√≥|üŒø=+&É ‹s¡THêfi¯fl≈£î 560 Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 22: ø√≥|üŒø=+&É C≤‘·s¡≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± 560 Äغd” ãdüT‡\T q&Éø£|üqTqï≥T¢ >∑T+≥÷s¡T ÁbÕ+rj·T y˚TH˚»sY sêe÷sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥ Äغd” ãkÕº+&é˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø£+{Ï yÓ’<ä´•_sêìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. >∑‘· @&Ü~ C≤‘·s¡≈£î 540 ãdüT‡\T q&ÉbÕeTì, á @&Ü~ Ä dü+K´qT eT]+‘· ô|+#·qTHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›ì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì nedüs¡yÓTÆ‘˚ eT]ìï n<äq|ü⁄ düØ«düT\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ø√≥|üŒø=+&É e<ä› ãkÕº+&é @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î düú\ ùdø£s¡D Ç+ø± |üP]Ô ø±˝Ò<äHêïs¡T. eTs√ mø£s¡qïs¡ düú\+ Á|üuÛÑT‘·«+ dü+düú≈£î n|üŒ–+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. ãkÕº+&é ìsêàD≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫ ì<ÛäT\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òeì, B+‘√ C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. kÕúìø£ ãkÕº+&é n<Ûë«qï+>± ñqï $wüj·÷ìï ÄsYm+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯fl>±, ãkÕº+&é |ü]düs¡ ÁbÕ+>∑D+ n_Ûeè~∆ #˚j·÷\+fÒ s¡÷.3 ø√≥¢ ì<ÛäT\T nedüs¡eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ dü+düú n+‘· Ks¡Tà #˚ùd+<äT≈£î dü+dæ<ä∆+>± ˝Ò<äHêïs¡T. ø±]à≈£î\≈£î Äs√>∑´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î >∑T+≥÷s¡T‘√ bÕ≥T qs¡düsêe⁄ù|≥˝Àq÷ •_sê\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì nHêïs¡T. X¯+ø£s¡ø£+{Ï yÓ’<ä´XÊ\ düVü≤ø±s¡+‘√ >∑T+≥÷s¡T˝À •_s¡+ @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. |ü˝≤ï&ÉT ÁbÕ+‘ê\ &çb˛˝À¢ì ø±]à≈£î\ kÂ\uÛÑ´+ <äècÕº´ ø£+{Ï yÓ’<ä´•_s¡+ ìs¡«Væ≤+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. 45 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ <ë{Ïq ø±]à≈£î\≈£î @&Ü~ø√kÕ], 35 @fi¯ó fl ì+&çq yê]øÏ ¬s+&˚fi¯flø√kÕ] |üØø£å\T »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. 26q >∑T+≥÷s¡T˝À s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±]à≈£î\≈£î, dæã“+~øÏ nedüs¡yÓTÆq düeTj·T+˝À nìï |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. &ç|üP´{Ï &çm+Ç <ÛäqT+»j·Tsêe⁄, &çm+ ø£ècÕí¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

{Ï&ç|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ U≤j·T+: ø√&Ó\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 22: kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ $» j·T+ kÕ~Û+∫ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTì e÷JeT+Á‹ ø√&Ó \ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ nHêïs¡T. Ç+{Ï+{ÏøÏ {Ï&ç|æ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤ >∑+>± u≤|üqj·T´q>∑sY˝À »]–q Äràj·T‘· bÕ<äj·÷Á‘·qT <˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. n$˙‹ &ÉãT“‘√ @s¡Œ&çq bÕغ yÓ’mkÕ‡sY ø±+ Á¬>dt bÕغ nì Äs√|æ+#ês¡T. \ø£å\ ø√≥¢ Á|üC≤<ÛäHêìï nÁø£eT+>± kıeTTà #˚düT≈£îqï »>∑Hé ‘·q ‘·+Á&ç #·ìb˛‘˚ u≤<Ûä|ü&É≈£î+&Ü |ü<ä$ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&Üs¡Hêïs¡T. X¯yêìï |üø£ÿqô|≥Tº≈£îì eTTK´ eT+Á‹ |ü<ä$ø√dü+ dü+‘·ø±\T ùdø£]+∫q |òüTqT&Éì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. yÓ’mkÕ‡sY Vü≤j·÷+˝À #√≥T#˚düT≈£îqï nÁø£e÷\‘√ ◊mmdt n~Ûø±s¡T\T, yê´bÕs¡y˚‘·Ô\T C…’\T bÕ\j·÷´s¡ì nHêïs¡T. sêh+˝À ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ ~>∑C≤]b˛sTT+<äì, {Ï&ç|æ |ü⁄+E≈£î+

>∑T]Ô+#ê\ì, 2013-14 dü+e ‘·‡s¡|ü⁄ ô|+&ç+>¥ ø£HÓø£åHéqT |òæÁãe] es¡≈£î |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À &çmdtz ø=+&É˝Ÿsêe⁄, &çj·T+/dæmdt ~yêø£sY, yÓTbÕà, ◊¬ø|æ/|æ&ç\T dü‘·´Hêsêj·TD, yÓ+ø£fÒX¯+, >±´dt @C…˙‡\ Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<äì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ u≤|üqj·T´q>∑sY, cÕ ˝…+q>∑sYqT nìï s¡ø±\T>± n_Ûeè~∆ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. e÷J eT+Á‹ sêeTdüTu≤“¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\ dü+πø åeT+ $eT]Ù+∫+<äHêïs¡T. {Ï&ç|æ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT mHé{Ï sêe÷sêe⁄ ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\ø£≈£î øÏ˝À_j·T´+, |üø±ÿÇfi¯ófl ì]à+∫ sêeT sê»´+ kÕú|æ+#ês¡Hêïs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥ Á|ü»\T ¬s+&ÉT |üP≥˝≤ ˙fi¯ófl ‘ê>∑T‘·THêïs¡+fÒ ‘Ó<˚bÕ Vü≤j·÷+˝À #˚dæq n_Ûeè~∆ |üqT˝Ò ø±s¡DeTHêïs¡T. Á|üC≤kıeTTàqT <√#·T≈£îH˚+<äTπø ø=‘·Ô bÕغ\T |ü⁄≥Tº ø=düTÔHêïj·Tì, Á|ü»\T C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+∫ yê]øÏ ‘·–q ãT~∆ #ÓbÕŒ \ì ø√sês¡T. ÁbÕC…≈£îº eTTdüT>∑T˝À \ø£å\ø√≥T¢ <ä+&ÉT≈£îHêï s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. e÷JeT+Á‹ •yê¬s&ç¶ ‘·qj·TT&ÉT –]<ÛäsY¬s&ç¶, &Üø£ºsY •esêeTø£èwüí, y˚\TŒ\ dæ+Vü‰Á~j·÷<äyé, $»j·T\øÏåà bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷‘ê •X¯ó eTs¡D≤\T ‘·–Z+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, »qe] 22: sêh+˝À e÷‘ê, •X¯ó eTs¡D≤\qT >∑D˙ j·T+>± ‘·–Z+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì sêh e÷‘ê, •X¯ó dü+s¡ø£åD n&çwüq˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY ¬ø.düT<Ûëø£sY u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢≈£î $#˚Ãdæq Äj·Tq ˝≤y˚s¡T eT+&É\+ u…õ®|ü⁄s¡+ |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À >∑\ u§+‘·Tù|≥ Á>±eT+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. sêh+˝À Á|ü‹ \ø£å eT+~ »HêuÛ≤˝À 140 eT+~ ‘·\T¢\T eTs¡DÏdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. 2015 Hê{ÏøÏ á dü+K´qT 100≈£î ‘·–Z+#·&É+ \ø£å´+>± ìπs›•+#êeTHêïs¡T. Á|ü‹ 1000 eT+~ •X¯óe⁄\≈£î 43 •X¯ó eTs¡D≤\T »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. yê{Ïì 2015 Hê{ÏøÏ 25≈£î ‘·–Z+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± •X¯ó dü+J$ì πø+Á<ë\T, mHémdtd”j·T÷ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. õ˝≤¢≈£î ˇø£{Ï #=|ü⁄Œq @sêŒ≥T #˚dæq •X¯ó dü+J$ì πø+Á<ë˝À¢ 24 >∑+≥\T yÓ’<ä´ùde\T n+<äT‘êj·THêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ ]yéT‡˝Àì •X¯ó dü+J$ì πø+Á<ä+˝À ì|ü⁄DT˝…’q |æ\¢\ yÓ’<äT´\‘√ n‘ê´<ÛäTìø£ |ü]ø£sê\‘√ yÓ’<ä´ùde\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·THêïs¡T. rÁe nHês√>∑´+ ñqï u≤\\≈£î mHémdtd”j·T÷ πø+Á<ë˝À¢ ‘·ø£åD yÓ’<ä´ düVü‰j·T+ n+<äT‘·T+<äHêïs¡T. b˛wüø±Vü‰s¡ ˝À|ü+ ñqï u≤\\≈£î yÓ’<ä´ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î ]yéT‡, d”‘·+ù|≥˝À mHéÄsYd” πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. e÷‘ê •X¯ó eTs¡D≤\T ‘·π>Z+<äT≈£î Á|ü»\T #Ó’‘·q´e+‘·T\T ø±yê\Hêïs¡T. eTVæ≤fi¯ >∑]“¤D° nì ìsê∆s¡D nsTTq yÓ+≥H˚ ÄdüT|üÁ‹˝À ù|s¡T qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. s¡ø£ÔV”≤q‘·, s¡ø£ÔÁkÕe+, ‘·≈£îÿe ãs¡Te⁄, »qT´ ˝ÀbÕ\T, ñ$Tà˙s¡T ‘ê>∑&É+, Ä\dü´+>± ø±qTŒ\T »s¡>∑≈£î+&Ü ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤s ¡Hêïs¡T. *+>∑ ìsê∆s¡D |üØø£å\T #˚ùd kÕÿì+>¥ ôd+≥s¡¢ ìsê«Vü≤ ≈£î\≈£î eT÷&˚fi¯¢ C…’\T •ø£å, »]e÷Hê ñ+≥T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´s¡ø£å düeTq«j·Tø£s¡Ô &Üø£ºsY yÓT+&É Á|üMDY, s¡Ddüú\+ ¬s’‘·Tùdyê düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T u§+‘·T dü÷s¡´Hêsêj·TD bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ø±øÏHê&É s¡÷ s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì ø£&É|ü˝À eT+p¬s’q mmHém+ ø±˝ÒJ Äj·T÷wt ì<ÛäT\‘√ #˚|ü{Ϻq 10 Á|ü‘ê´e÷ïj·T yÓ’<ä´ &çôdŒq‡Ø\qT |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. ôV≤#Ym+ôV≤ #Y◊&çdæ @C…˙‡>± ì]àdüTÔqï yÓ’<ä´ Ç‘·s¡ dü+πøåeT edü‘· >∑èVü≤ uÛÑeHê\qT |üP]Ô #˚j·÷\ì nHêïs¡T. mHéÄsYôV≤ #Ym+ |ü<∏ä ø£+ øÏ+<ä eT+p¬s’q 25ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\‘√ @C…˙‡ düuŸbÕ¢Hé eT+&É˝≤˝À¢ ÄdüT|üÁ‹ n_Ûeè~∆ n+ãT˝…Hé‡ \T ˝…ãsY, yÓsTT{Ï+>¥ s¡÷+\ ìsêàD≤\qT #˚|ü{≤º\ì Ä<˚•+#ês¡T.

C≤rj·T z≥s¡¢ ~H√‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 22: á HÓ\ 25q C≤rj·T z≥s¡¢ ~H√‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY ¬ø. Vü≤s¡¸es¡›Hé n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ‘·q #ê+ãs¡T˝À C≤rj·T z≥s¡¢ ~H√‘·‡e ìsê«Vü≤Dô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ düeTy˚X¯+ ìs¡«$T+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Çìï dü+e‘·‡sê\ Á|üC≤kÕ«eT´+ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± Á|üX¯+dü\+<äTø√e&ÜìøÏ z≥s¡¢ #Ó’‘·q´y˚T ø±s¡DeTì, z≥T Vü≤≈£îÿô|’ Á|ü»˝À¢ eT]+‘· #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ á ñ‘·‡yê\T ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚˝≤ ñ+&Ü\Hêïs¡T. z≥s¡T ne>±Vü≤q ô|’ Ç|üŒ{Ïπø nôd+;\¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q yê]øÏ áHÓ\ 23q õ˝≤¢kÕúsTT b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. Çø£ÿ&É ¬>\Tbı+~q yê]øÏ sêÁwüºkÕúsTT˝À b˛{°\≈£î |ü+|æ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. 25q ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Áø°&Ü yÓTÆ<äHê+ qT+&ç >±+BÛ #Íø˘ MT<äT>± sêJyé >±+BÛ Ä&ç{À] j·T+≈£î j·TTe‘·, $<ë´s¡Tú\‘√ sê´© ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äHêïs¡T. ø=‘·Ô n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé˝À 18 dü+e‘·‡sê\T|üP]Ô #˚düT≈£îì z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T bı+~q j·TTe‘·≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, s¡+>√[ eTT>∑TZ\ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T |ü+|æD° ñ+≥T+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Ç+#ê]® õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±], n<äq|ü⁄ C…dæ X‚cÕÁ~, ôdº|t dæÇz _ø±¸j·THêø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m˙®y√\ #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ m˝≤ Ç∫Ã+~? : Hês¡<ëdüT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, »qe] 22 : nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝À d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q m|æm˙®y√\T H˚‘·\T #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é düuÛÑ m˝≤ ìs¡«Væ≤ düTÔHêïs¡ì e÷J myÓTੇ Hês¡<ëdüT \ø£åàDsêe⁄ Á|ü•ï+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q H˚‘·\T ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ø√s¡>±, n~ ≈£î<äs¡<äì #Ó|æŒq Á|üuÛÑT‘·«+ m˙®y√\ düuÛÑ≈£î n+^ø£]+#·&É+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT z $<Ûä+>± ¬s#·Ã>=≥º&Éy˚Tqì nHêïs¡T. Á|üø±XŸ nH˚ e´øÏÔ düuÛ≤ÁbÕ+>∑D+˝À ‘Ó\+>±D $wüj·TyÓTÆ e÷{≤¢&É>±, »]–q ‘√|ü⁄˝≤≥˝À øÏ+<ä |ü&çq \&É>∑bÕ{Ï Á|üø±XŸqT ∫‘·ø£u≤~ n¬sdüTº #˚sTT+#ê&Éì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔqï+<äTH˚ ‘Ó\+>±D yê<äT\T ì\BdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ d”e÷+Á<ÛäT\≈£î düuÛÑ\T »s¡T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î neø±X¯+ Çe«&É+ á ÁbÕ+‘· Á|ü»˝À¢ ÄÁ>∑Vü≤+ ø£*Œ+#·&Éy˚Tqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ 42 s√E˝À¢ #·]Ã+∫ sêh|ü‹øÏ |ü+|æ+#˚+<äT≈£î >∑&ÉTe⁄ ô|{Ϻq|üŒ{Ïø° d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T eTs√ Hê\T>∑T yêsê\T >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+#ê\ì ø√s¡&É+ düeT+»düy˚THê nì Á|ü•ï+#ês¡T. @<˚yÓTÆHê, ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢qT πø+Á<ëìøÏ |ü+|ü≈£î+&Ü #·÷ùd+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶, Äj·Tq nqT#·s¡T\T Á&Üe÷˝≤&ÉT‘·THêïs¡ì \ø£åàDsêe⁄ rÁe+>± eT+&ç|ü&ܶs¡T. q\uÛ…’ s√E\ Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄qT eè<Ûë#˚dæq dü+>∑‹ sêh|ü‹øÏ, πø+Á<ä+˝Àì ô|<ä›\≈£î ‘Ó*dæ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ >∑&ÉTe⁄qT ô|+#·e<ä›ì Äj·Tq πø+Á<ëìï ø√sês¡T.

23q |üqu≤ø£ õ˝≤¢ |üs¡´≥q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 22: πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+XÊK düVü‰j·TeT+Á‹ |üqu≤ø£ \ø°åà áHÓ\ 23q õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. ñ<äj·T+ 4 >∑+≥\≈£î u≤|ü≥¢≈£î #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. nq+‘·s¡+ 10 >∑+≥\≈£î ìC≤+|ü≥ï+ eT+&É\+ eTT‘·TÔ|ü*¢ e<ä› m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq #˚kÕÔs¡T. nq+‘·s¡+ 11 >∑+≥\≈£î uÛÑ{ϺÁb˛\T eT+&É\+ y˚eTes¡+ e<ä› dædæs√&ÉT¶ ìsêàD≤ìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq#˚dæ y˚eT÷s¡T e<ä› bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. ‘·sê«‘· ø£s¡¢bÕ˝…+ eT+&É\+ #˚s¡T≈£îì e÷õ* e<ä› $ø±dü eT+~sêìøÏ, |”s¡¢bÕ&ÉT e<ä› ø£eT÷´ì{° uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq #˚kÕÔs¡T. ‹]– kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î u≤|ü≥¢ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. sêh mìïø£\ dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ õ˝≤¢≈£î $#˚ÃdüTÔHêïs¡T. ñ<äj·T+ 4 >∑+≥\≈£î õ˝≤¢≈£î #˚s¡T≈£îì ÄsYn+&é_ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À ãdü#˚kÕÔs¡T. $C≤„q e]‡{°˝À @sêŒ≥T #˚dæq z≥s¡¢ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T.

27 qT+∫ Ä\j·÷˝À¢ uÛÑøÏÔ^‘ê\T, XÊÅd”Ôj·T, C≤q|ü<ä qè‘·´b˛{°\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, »qe] 22: dæø√ÿ\T dü+ãsê\ H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢˝À ì |ü~ <˚yê\j·÷˝À¢ áHÓ\ 27e ‘˚B qT+∫ õ˝≤¢kÕúsTT uÛÑøÏÔ^ ‘ê\T, XÊÅd”Ôj·T, C≤q|ü<ä qè‘·´ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ <˚yê<ëj·TXÊK düVü‰j·T ø£$Twüqs¡T XÊ´eT˝≤<˚$ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ <˚yê<ëj·TXÊK ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£ s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢˝À ns¡düe*¢, l≈£L s¡à+, leTTK*+>∑+, dü+>±+ dü+>∑y˚TX¯«sê\j·T+, Ç#êä|ü⁄s¡+ ùd«#êäe‹ Ä\j·T+, eT+<ädü yêdüT<˚yê\j·T+, qs¡düqïù|≥ e÷øÏe\dü d”‘êsêe÷\j·T+, dü+‘·ø£${Ï >∑Tfi¯¢d”‘êsêe÷\ j·T+, nqï es¡+ sêeT*+>∑kÕ«$T Ä\j·T+, yÓT[j·÷|ü⁄{Ϻ sê<Ûë>√$+<äkÕ«$T <˚yê\j·÷˝À¢ b˛{°\T+{≤j·Tì, ÄdüøÏÔ >∑\ yês¡T Äj·÷ <˚yê\j·÷\T y˚TH˚»s¡¢qT >±˙, ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤ ~Ûø±s¡T\qT >±˙ dü+Á|ü~+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

$»j·Tq>∑s¡+˝À ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT H˚wüq˝Ÿ z≥sY‡ &˚ ~H√‘·‡e+˝À uÛ≤>∑+>± 2¬ø s¡HéqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï n~Ûø±s¡T\T

$»j·Tq>∑s¡+˝À ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT 2¬ø s¡Hé˝À bÕ˝§Zqï j·TTe‘·


;CÒ|” C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<Ûédæ+>¥qT ø£*dæq õ˝≤¢ H˚‘·\T >∑Ts¡Tyês¡+ 23, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, »qe] 22 : uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<Ûédæ+>¥qT ø£*dæ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*|æq≥T¢ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Ä bÕغ sêh ø±s¡´<ä]Ù ô|’&ç y˚DT>√bÕ\+, lø±≈£îfi¯+ bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#Ûê]® s¡$u≤;®, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø√≥–] Hêsêj·TDsêe⁄

ns¡TΩ\≈£î eT+p¬s’q >∑èVü‰\T e÷]Ã˝À>± ì]à+#·Tø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 22: õ˝≤¢˝À ns¡TΩ\≈£î eT+p¬s’q >∑èVü‰\qT e÷]à ÄKs¡T˝À>± ì]à+#·Tø√ø£b˛‘˚ yê{Ïì s¡<äT›#˚kÕÔeTì õ˝≤¢ >∑èVü‰ìsêàD XÊK ÁbÕC…ø˘º &Ó’¬sø£ºsY #Ó’‘·q´≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. m&É|ü*¢ eT+&É\+˝Àì ˇ&ܶ|ü*¢ Á>±e÷ìï Äø£dæàø£+>± ‘·ìœ #˚kÕs¡T. eT+p¬s’q >∑èVü‰\T HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔqïìsêàD+ #˚|ü≥ºø£b˛e&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. s¡<äT›#˚dæq >∑èVü‰\qT Ç‘·s¡T\≈£î≈¬ø{≤sTTkÕÔeTì düŒwüº+#˚XÊs¡T.Ç|üŒ{Ïπø ‘·eT dæã“+~ <ë«sê á $wüj·÷ìï \_›<ës¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T._\T¢\ ø√dü+ ø±sê´\j·÷\ #·T≥÷º ‹|ü⁄Œø√sê<äì dü÷∫+#ês¡T.

eTVæ≤fi≤ &çÁ^ >∑Ts¡T≈£î\ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T≈£î #·s¡´\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 22: õ˝≤¢˝À eTVæ≤fi≤ >∑Ts¡T≈£î\ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T≈£î Á|üj·÷‘êï\T #˚düTÔHêïeTì sêÁwüº >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´dü+dü›\ ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY ÄsY.mdt Á|üMDY≈£îe÷sY yÓ\¢&ç+#ês¡T. ìC≤e÷u≤<é eT+&É\+ e÷<Ûäeq>∑sY˝Àì _m˝Ÿm Hé >±¬s¶Hé˝À õ˝≤¢ kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷\ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\T ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Äràj·T ne>±Vü‰q $<ë´dü<ädüT‡ |üPs¡« $<ë´s¡Tú\ düy˚Tàfi≤HêìøÏ Äj·Tq eTTK´n~∏~>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T.Ç+≥sY ‘·s¡Tyê‘· u≤*ø£\ #·<äTe⁄ nÁsêú+‘·s¡+>∑ Ä–b˛≈£î+&Ü ñqï‘· #·<äTe⁄\ ø√dü+ >∑Ts¡T≈£î\ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\\T m+‘√ nedüs¡eTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Eø£ÿ˝Ÿ e÷J myÓTà˝Ò´, j·T+Çy√ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<äs¡Ù Á>±eT+>± r]Ã~<ä›+&ç : ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, »qe] 22 : düs¡Œ+#Y\ Ä˝À#·q $<Ûëq+˝À e÷s¡TŒ sêyê\ì, bÕs¡<äs¡Ùø£+>± Ä˝À∫+∫q Hê&ÉT Á>±e÷_Ûeè~∆ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ ù|s=ÿHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ j·TTe»q edü‹ >∑èVü≤+˝À »]–q düs¡Œ+#Y\ •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\ eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düs¡Œ+#Y\qT<˚›•+∫ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&Üs¡T. Á>±eT+˝À |ü]cÕÿs¡+ ˝Òì düeTdü´\T+<äeHêïs¡T. e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢ kÕúH˚ kÕeT÷Væ≤ø£ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø=+‘·eT+~ düs¡Œ+#Y\T ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>± ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô kÕeT÷Væ≤ø£ eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD≤ìøÏ ÄkÕÿs¡+ ˝Ò<äì, nsTT‘˚ e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD≤ìøÏ düú\+ ˝Òì ÁbÕ+‘ê\˝À Äj·÷ Ç+{Ï j·T»e÷qT\≈£î ãè+<ä+>± Á|üuÛÑT‘·« düú\+˝À ˇπø#√≥ ˇø£ u≤¢≈£î˝À e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ eT+ps¡T #˚kÕÔeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·<ë«sê Ks¡Tà ‘·π>Z neø±X¯+ ñqï+<äTq ˙{Ï düs¡|òüsê, $<äT´‘Y kÂø£s¡´+ ˝≤+{Ï n<äq|ü⁄ edü‘·T\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ yÓdüT\Tu≤≥T ñ+≥T+<äì $e]+#ês¡T. Á>±eT düs¡Œ+#Y ‘·\#·T≈£î+fÒ Á>±e÷_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´y˚Tqì, n+<äT≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ #˚<√&ÉTyê<√&ÉT>± ì\TdüTÔ+<äì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Á|ü‹Á>±eT+ Ä<äs¡Ù Á>±eT+>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ düs¡Œ+#Y\T n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ ø£èwæ #˚j·÷\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y eTTK´ ø±s¡´ ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] mHé. yÓ÷Vü≤qsêe⁄, &ç$»q˝Ÿ |ü+#êj·Tr n~Ûø±] yÓ÷Vü≤qsêe⁄, düs¡Œ+#Y\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤kÕ«eT´+˝À z≥T Äj·TT<Ûä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, »qe] 22: uÛ≤s¡‘Y˝≤+{Ï Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+˝À z≥T z Äj·TT<Ûä+ ˝≤+{Ï<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±+‹˝≤˝Ÿ <ä+&˚ ù|s=ÿHêïs¡T. á HÓ\ 25q C≤rj·T z≥s¡¢ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ ]+#·Tø=ì z≥s¡T qyÓ÷<äT, z{Ï+>∑T\ô|’ Á|ü»\≈£î #Ó’‘·q´ |üs¡Ã&ÜìøÏ ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q 2 πø s¡HéqT ø√≥ »+ø£åHé e<ä› ø£˝…ø£ºsY C…+&Ü}|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ z≥s¡T>± qyÓ÷<äT ø±e&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n<˚e ì<Ûä+>± z≥s¡T>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q yês¡+<äs¡÷ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á 2¬ø s¡Hé˝À n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y eTTK´ ø±s¡´ ìs¡« Vü≤D≤~Ûø±] yÓ÷Vü≤qsêe⁄, ¬syÓq÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±] yÓ+ø£≥ sêe⁄, &çmd”Œ, b˛©dt Áf…Æì+>¥ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ, õ˝≤¢ n~Ûø± s¡T\T,dæã“+~,|ü\T dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òæÁãe] _dæ $<ë´s¡Tú\ >∑s¡®q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, »qe] 22 : |ü\T düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥Tqï _dæ $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î |òæÁãe]˝À _dæ $<ë´]ú >∑s¡®q ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.ø£èwüíj·T´ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù dü÷sê´sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. düeT dü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ìs¡«Væ≤+#˚ $<ë´]ú >∑s¡®q ìs¡«Vü≤D ‘˚B\qT ‘·«s¡˝À Á|üø£{ÏkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. |òæÁãe]˝À ñuÛÑj·T >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ ø£$T{°\ ìj·÷eTø±\qT #˚|ü&É‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

23q d”e÷+Á<Ûä Hê´j·Tyê<äT\ dü<ädüT‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, »qe] 22: sêh $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdü÷Ô düyÓTÆø±´+Á<Ûä \ø£å´+>± d”e÷+Á<Ûä 13 õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q Hê´j·Tyê<äT\T á HÓ\ 23e ‘˚B >∑Ts¡Tyês¡+ $»j·Tyê&É˝À düe÷y˚X¯+ ø±qTHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü]s¡ø£åD≈£î d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q 13 õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q Hê´j·Tyê<äT\ $düÔè‘·kÕúsTT düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚XÊeTì d”e÷+Á<Ûä Hê´j·Tyê<äT\ CÒ@d” ø√ ø£˙«qsY düTu≤“sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± d”e÷+Á<Ûä˝Àì 13 õ˝≤¢˝À¢ 35 y˚\ eT+~ Hê´j·T yê<äT\T 175 s√E\T>± $<ÛäT\≈£î ¬>’sêΩ»s¡e⁄‘·÷ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Z+≥THêïeTHêïs¡T. nH˚ø£ Ä]úø£ Çã“+<äT\T m<äT¬s’Hê sêh |ü]s¡ø£åD ø√dü+ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Z+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. $»j·Tyê&É˝À ìs¡«Væ≤+#˚ Hê´j·Tyê<äT\ $düÔè‘· kÕúsTT dü<ädüT‡˝À¢ sêuÀj˚T s√E˝À¢ ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~kÕÔeTHêïs¡T.

‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘·eTì, ø£[+>∑|ü≥ï+ ÁbÕ+‘êìï b˛s¡Tº>± e÷sêÃ\ì, $e÷HêÁX¯j·T+ @sêŒ≥T‘√bÕ≥T n+uÒ<äÿsY $X¯«$<ë´\j·÷ìï πø+Á<ä $X¯«$<ë´\j·T+>± kÕúsTTì ô|+#ê\ì ø√sêeTHêïs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ düeTdü´\qT $e]+#êeTHêïs¡T. M{Ïô|’ Äj·Tq düŒ+~dü÷Ô

sêqTqï ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+˝À düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T ;CÒ|” C≤rj·T øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\T, sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ n~cÕºq+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢eTì

ÁãVæ≤àDÏ ñ≈£îÿ bÕ´ø£ºØ Á|üuÛÑT‘·«y˚T #˚|ü{≤º* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, »qe] 22: ÁãVæ≤àDÏ ñ≈£îÿ bÕ´ø£ºØì Á|üuÛÑT‘·«y˚T #˚|ü{≤º\ì, Ä–b˛sTTq |üqT\qT ‹]– ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì, d”º˝ŸbÕ¢+{Ÿ kÕ<Ûäq˝À sê»ø°j·T bÕغ\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\T ø£*dæ sêyê\ì dæ|æm+ πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT, ø£s¡÷ï\T e÷J myÓTà˝Ò´ >∑|üPsY |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ÁãVæ≤àDÏ ñ≈£îÿ-ø£&É|ü Vü≤≈£îÿ kÕ<Ûäq ø√dü+ dæ|æm+ õ˝≤¢ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À »eTà\eT&ÉT>∑T eT+&É\+ n+ães¡+ düMT|ü+˝Àì ÁãVæ≤àDÏ d”º˝Ÿ‡ qT+∫ bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{≤ºs¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·qT dæ|æm+ πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT, ø£s¡÷ï\T e÷J myÓTà˝Ò´ >∑|üPsY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÁãVæ≤àDÏ ñ≈£îÿ-sêj·T\d”eT Vü≤≈£îÿ nHêïs¡T. sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+ dü¬s’q es¡¸bÕ‘·+ ˝Òø£ yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘·eTHêïs¡T. yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘·+˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± ñ≈£îÿ bÕ´ø£ºØ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+∫q|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ dü+‘√wæ+#ês¡Hêïs¡T. Á|ü‘·´ø£å+>±, |üs√ø£å+>± \ø£å˝≤~ eT+~ j·TTe‘·≈£î ñ<√´>±\T, ñbÕ~Û <=s¡T≈£î‘·T+<äì ø£&É|ü õ˝≤¢ Á|ü»\T ø£\\T ø£Hêïs¡Hêïs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ sê»X‚KsY¬s&ç¶ eTs¡D+, ázm+dæ ø£+ô|˙ nÁø£e÷\T ø£&É|ü Á|ü»\T ø£qï ø£\\T uÛÑ>∑ïeTj·÷´j·THêïs¡T. á düeTj·T+˝À ø£&É|ü õ˝≤¢ Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥Tqï d”º˝ŸbÕ¢+{Ÿ |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yê\ì, uÛÑ÷eTT\T Ç∫Ãq ¬s’‘·T\ ‘ê´>∑+

ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ nqT≈£L\yÓTÆq|üŒ{Ïø° d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ nHê´j·T+ »]–‘˚ eT<䛑·T Ç#˚Ã~ ˝Ò<äì sêCŸHê<Ûédæ+>¥ Vü‰MT Ç#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\≈£î düeTHê´j·T+ #˚j·T˝Òø£b˛‘˚, sêqTqï~ ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«y˚Tqì, n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ qπs+Á<äyÓ÷&û Hêj·Tø£‘·«+˝À d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ dü+‘·è|æÔ|ü]∫ n+<ä]˙ ˇ|üŒ+∫ $uÛÑõkÕÔeTì $e]+∫q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 22: ø±e* |ü≥ºD+˝Àì |ü⁄#·Ã\|ü*¢yê] M~ÛøÏ #Ó+~q yêø±{Ï Hêsêj·TD¬s&ç¶ (47) nH˚ e´øÏÔ $uÛÑ»qqT ìs¡dædü÷Ô eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ q>∑s¡+˝Àì k˛ºHéVü≤ÖCŸù|≥ ÁbÕ+‘·+˝À >∑\ mmdtÄsY ˝≤&ç®˝À bòÕ´Hé≈£î ñπsdüT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. á y˚Ts¡≈£î ≥÷{ÖHé b˛©düT\T eTè‘·T&ç CÒãT˝À ‘·q Ä‘·àVü≤‘·´≈£î >∑\ ø±s¡D≤\qT $e]dü÷Ô sêdæq ˝ÒK kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ä+‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫q ˝ÒK˝À sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T#˚dæ Á|ü»\ >∑T+&Ó\qT N\Ãe<ä›+≥÷ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶, {Ï&ç|æ H˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT≈£î $»„|æÔ #˚dü÷Ô dü+uÀ~Û+#ê&ÉT. ˇø£y˚fi¯ sê»X‚Ks¡¬s&˚¶ ã‹øÏñ+fÒ sêÁcÕºìøÏ á |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+#˚~ ø±<äì ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêï&ÉT. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

Á|üj·÷DÏ≈£î\ eT<Ûä´ ‘·>±<ë eTT>∑TZs¡T eTè‹ eè<Ûë b˛sê<äì dæ|æm+ bÕغ bÕ<äj·÷Á‘·\≈£î lø±s¡+ #·T{Ϻ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ÁãVæ≤àDÏ d”º˝Ÿ‡≈£î uÛÑ÷$T, ˙s¡T πø{≤sTT+#ês¡ì, s¡÷.1375 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚XÊs¡Hêïs¡T. ø£&É|ü õ˝≤¢˝À ô|<ä› m‘·TÔq Kì»+ \uÛÑ´eTe⁄‘·T+<äì, ˙{Ï düeTdü´ ˝Ò<äHêïs¡T. ÁãVæ≤àDÏ d”º˝Ÿ bÕ´ø£ºØ |üqT\T |üPs¡ÔsTT bÕ¢+{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ‘˚ \ø£å˝≤~ eT+~ ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑+, ñbÕ~Û neø±XÊ\T \_ÛkÕÔj·Tì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± d”º˝ŸbÕ¢+{Ÿ kÕ<Ûäq˝À ø£*dæ sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\T C…+&Ü\T, nC…+&Ü\T |üø£ÿqô|{Ϻ b˛sê&ç Á|üuÛÑT‘·«+ô|’

ˇ‹Ô&ç ô|+#˚+<äT≈£î ø£*dæ sêyê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æm+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD¬s&ç¶, yÓ’mdtÄsY dæ|æ Hêj·T≈£î\T dü÷s¡´Hêsêj·TD¬s&ç¶, dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T düTu≤“¬s&ç¶, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ #Ó+~q {ÏmHé{Ïj·TTdæ Hêj·T≈£î&ÉT eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T #·+Á<äeTÚ[, e÷qeVü≤≈£îÿ\ y˚~ø£ õ˝≤¢ ø£˙«qsY »j·Tl, dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Ä+»H˚j·TT\T, dæ|æm+ ø£&É|ü q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù s¡$X¯+ø£sY¬s&ç¶, kÕúìø£ dæ|æm+ Hêj·T≈£î\T, ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü»\T bÕ<äj·÷Á‘·˝À bÕ˝§Zì ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

\øå±´ìï $T+∫ |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, »qe] 22: |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢˝À >∑‘· eT÷&ÉT s√E˝À¢ 2,46,528 eT+~ ∫Hêïs¡T\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·T&É+‘√ q÷s¡T XÊ‘·+ \øå±´ìï n~Û>∑$T+∫ 102.4 XÊ‘·+ qyÓ÷<äT kÕ~Û+#êeTì õ˝≤¢ ÇeT÷´HÓ’CÒwüHé n~Ûø±] &Üø£ºsY ã>±~ »>∑Hêï<∏äsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. dü+Áø±+‹ |ü+&É>∑ H˚|ü<∏ä´+˝À Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ õ˝≤¢≈£î ô|<ä› dü+K´˝À sêe&É+‘√H˚ Ç~ kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ õ˝≤¢˝À 0-5 @fi¯¢ ˝À|ü⁄ ej·TdüT >∑\ ∫Hêïs¡T\T 2,40,823 eT+~ ñHêïs¡ì, yÓTT<ä{Ï s√E M]˝À 2,37,111 eT+~øÏ #·Tø£ÿ\ eT+<äT y˚dæ 97.2 XÊ‘·+ \øå±´ìï kÕ~Û+#êeTHêïs¡T. e÷|æ+>¥ n|t ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ‘·<äT|ü]

n+‘·sê®\+ <ë«sê e´ekÕj·T |ü]C≤„q+ Ä#ês¡´ mHéJs¡+>± $X¯«$<ë´\j·T+ $düÔs¡D dü+#ê\≈£î\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, »qe] 22: n+‘·sê®\+ <ë«sê e´ekÕj·T |ü]C≤„q+ n+~+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïeTì Ä#ês¡´ mHéJs¡+>± e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·T+ $düÔs¡D dü+#ê\≈£î&ÉT &Üø£ºsY &Ü.sêõ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. ÄeT<ë\e\dü ø£èwæ $C≤„q πø+Á<ä+˝À e´ekÕj·T kÕ+πø‹ø£ yês√‘·‡yê\qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+∫ ‘·<äT|ü] e÷{≤¢&Üs¡T. sêh+˝Àì düTe÷s¡T 27 y˚\ Á>±e÷˝À¢ |ü+#êj·TrXÊK nqTdü+<Ûëq+‘√ n+‘·sê®\ kÂø£s¡´+ @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì, ¬s’‘·T\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#˚+<äT≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ìj·T$TkÕÔeTHêïs¡T. yê‘êes¡D+˝À e÷s¡TŒ\‘√H˚ ¬s’‘·T\T n_Ûeè~∆øÏ <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡ì, Bìì ìyê]+#˚+<äT≈£î yê‘êes¡D+˝À e÷s¡TŒ\T, ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ ÁbÕC…≈£îºqT ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì HÓ’sê ø£fi≤XÊ\˝À #·<äTe⁄≈£îqï Á>±MTDÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\T $<˚XÊ˝À¢ ñqï‘· kÕúj·TT˝À¢ ñ+&É&É+ >∑]«+#·<ä>∑Z $wüj·TeTì ø=ìj·÷&Üs¡T. |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D :- yês√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± ¬s’‘·T\≈£î dü÷#·q\T, dü\Vü‰*e«&É+‘√ bÕ≥T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ô|’ $$<Ûä |ü⁄düÔø±\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. ô|düs¡, $TqTeTT kÕ>∑T, q÷HÓ –+»\ |ü+≥˝À¢ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~Û+#˚+<äT≈£î j·÷»e÷q´ |ü<ä∆‘·T\T, ¬s’‘·T\ kÕúsTT˝À ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\ ‘·j·÷Øô|’ |ü⁄düÔø±\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ e´ekÕj·T |ü]XÀ<ÛäHêkÕúq+ Ä<Ûä«s¡´+˝À >√>∑T ePs¡y˚‘·˝À n<ÛäTHê‘·q |ü<ä∆‘·T\ô|’ ø£s¡|üÁ‘ê\T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á yês√‘·‡yê˝À¢ Ä#ês¡´ mHéJ s¡+>± e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·T+ $düÔs¡D ñ|ü dü+#ê\≈£î&ÉT &Üø£ºsY _.$»j·÷_Ûq+<äHé, nqø±|ü*¢, ∫+‘·|ü*¢ e´ekÕj·T |ü]XÀ<Ûäq kÕúHê\ düVü≤ dü+#ê\≈£î\T &Üø£ºsY ¬ø.Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄, &Üø£ºsY mHé.y˚DT>√bÕ\sêe⁄, HÓ’sê e´ekÕj·T ø£fi≤XÊ\ nk˛dæj˚T{Ÿ &ûHé, e÷J &ûHé &Üø£ºsY m.mdt. sêe⁄, &Üø£ºsY yÓ+≈£îHêj·TT&ÉT, πøMπø,

s√E ‘·eT dæã“+~, n+>∑Héyê&û dæã“+~ Ç+{Ï+{Ïø° yÓ[¢ ‘=*s√E b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ eT+<äT y˚sTT+#ês√ ˝Ò<√ ‘Ó\TdüT≈£îì #·Tø£ÿ\ eT+<äT y˚düTø√ì 7,835 eT+~ ∫Hêïs¡T\qT >∑T]Ô+∫ #·Tø£ÿ\ eT+<äT y˚dæ Äj·÷ Çfi¯¢ >√&É\ô|’ e÷]ÿ+>¥ #˚dæ 100.5 XÊ‘·+ \ø£å´+kÕ~Û+#êeTHêïs¡T. e÷|æ+>¥ n|t eT÷&√s√E 4,582 eT+~ ∫Hêïs¡T\≈£î #·Tø£ÿ\ eT+<äT y˚j·T&É+‘√ yÓTT‘·Ô+ 102.4 XÊ‘·+ kÕ~Û+#êeTì $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘êìøÏ ∫Hêïs¡T\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡ì, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T, eTVæ≤fi≤, j·TTe»q dü+|òü÷\T, n+>∑Héyê&û, ÄXÊ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 102.4 XÊ‘·+ \øå±´ìï kÕ~Û+#·&É+ dü+‘√wü+>± ñ+<äì &ûm+ôV≤#Yy√ ^‘ê+»* dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

õ˝≤¢˝À 102.4 XÊ‘·+ qyÓ÷<äT õ˝≤¢ ÇeT÷´HÓ’CÒwüHé n~Ûø±] »>∑Hêï<∏äsêe⁄

e´ekÕj·T |ü]XÀ<Ûäq kÕúq+ n~Û|ü‘·T\T &Üø£ºsY &ç.∫qï+Hêj·TT&ÉT, &Üø£ºsY m+m+M lìyêdüsêe⁄, |ü\Te⁄s¡T XÊgy˚‘·Ô\T, e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T, ô|<ä› dü+K´˝À ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡Vü≤<ës¡T\ >∑+&ÉT¢ |üP&çÃy˚‘·≈£î s¡÷.2.25 ø√≥¢ ì<ÛäT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, »qe] 22 : >∑‘˚&Ü~ ô|’*Hé ‘·TbÕqT <Ûë{ÏøÏ õ˝≤¢˝À |ü+#êj·TrsêCŸXÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑\ s¡Vü≤<ës¡T\≈£î |ü&çq >∑+&ÉT¢qT XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q |üP&˚Ã+<äT≈£î s¡÷.2.25 ø√≥¢‘√ |ü]bÕ\Hê |üs¡yÓTÆq nqTeT‘·T\T eT+ps¡T #˚dü÷Ô ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uÛŸ>ösY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. lø±≈£îfi¯+ |”ÄsY◊ düuŸ&ç$»Hé |ü]~Û˝Àì 37 s¡Vü≤<ës¡T\≈£î s¡÷.67.80 \ø£å\T, lø±≈£îfi¯+ |”◊j·T÷ |ü]~Û˝Àì 33 s¡Vü≤<ës¡T\≈£î s¡÷.113 \ø£å\T, f…ø£ÿ* |”ÄsY◊ düuŸ&ç$»Hé |ü]~Û˝Àì 43 s¡Vü≤<ës¡T\≈£î s¡÷.31 \ø£å\T, bÕ\ø=+&É |”ÄsY düuŸ&ç$»Hé |ü]~Û˝Àì 13 s¡Vü≤<ës¡T\≈£î s¡÷.14.03 \ø£å\T eT+ps¡j·÷´sTT. ô|’*Hé ‘·TbÕqT ø±s¡D+>± s¡Vü≤<ës¡T\≈£î |ü&çq >∑+&ÉT¢ |üP&çÃy˚‘·≈£î |ü]bÕ\Hê|üs¡yÓTÆq ÄyÓ÷ <ä+ \_Û+∫+<äì, Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· e÷Á‘·y˚T |üqT\≈£î f…+&És¡T¢ |æ*∫ #˚|üfÒº neø±X¯eTT+<äì |”ÄsY Ç+õ˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

nôd+;¢ eTT≥º&ç yêsTT<ë Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22 : @|”{°m|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 23e ‘˚Bq »s¡>±*‡q nôd+;¢ eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£eT+ yêsTT<ë |ü&çq≥T¢ @|”{°m|òt õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T n#·T´‘·sêe⁄, uÛ≤qTeT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T. sêh $<ë´ XÊU≤eT+Á‹‘√ »]–q #·s¡Ã\T dü+<äs¡“¤+>± á ø±s¡´Áø£eT+ yêsTT<ë y˚dæq≥T¢ yês¡T #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·÷ìï ñbÕ<Ûë´j·TT\T >∑eTì+#ê\ì ø√sês¡T.

;<äsY ¬s’\T ìsêàD≤ìøÏ yÓ÷ø£åyÓT|ü⁄Œ&√? Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 22: uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+ qT+∫ ø£sêí≥ø£˝Àì ;<äsY es¡≈£î ¬s’\T e÷s¡Z+ ø√dü+ >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·y˚T düπs« |üPs¡ÔsTT+~. 2001˝À düπs« |üqT\T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô #˚XÊs¡T. n|üŒ{Ï πø+Á<ä, ¬s’˝Ò« XÊK eT+Á‹ eTeT‘ê u…qØ® á ¬s’˝Ò« ˝…’qT≈£î Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃs¡T. ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·y˚T <ë<ë|ü⁄ |ü~ \ø£å\‘√ düπs« ì$T‘·Ô+ f…+&És¡T¢ Ksês¡T #˚XÊs¡T. uÀ<ÛäHé qT+∫ ;<äsY≈£î 160 øÏ˝ÀMT≥s¡¢≈£î ô|’>± <ä÷s¡+ ñ+≥T+~. õ˝≤¢˝À á e÷s¡Z+ düTe÷s¡T 50 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ es¡≈£î ñ+≥T+~. düπs« dü+<äs¡“+>± nø£ÿ&Éø£ÿ&É ¬s’˝Ò« XÊK yês¡T Vü≤<äT› sêfi¯ó¢ ôd’‘·+ bÕ‘ês¡T. uÀ<ÛäHé, ;<äsY ¬s’˝Ò« ˝…’qT @sêŒ≥T ø√dü+ 50 dü+e‘·‡sê\T>± &çe÷+&é ñ+~. 1964˝ÀH˚ Bì ø√dü+ n|üŒ{Ï Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T πø+Á<ëìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕs¡T. 2003˝À mHé&ç@ Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T ¬s’˝Ò« XÊK düVü‰j·T eT+Á‹>± e´eVü≤]+#ês¡T. 2004˝À mìïø£˝À¢ ¬>*∫q m+|” eT<ÛäTj·÷w”ÿ á ¬s’˝Ò« ˝…’qT @sêŒ≥T≈£î Vü≤MT Ç∫Ãq dü+<äsê“\THêïsTT. á ¬s’˝Ò« ˝…’qT |üPs¡ÔsTT‘˚ ‘Ó\+>±D

ÁbÕ+‘·+‘√ bÕ≥T ø£sêí≥ø£ sêÁwüº+‘√ dü+ã+<Ûë\T yÓTs¡T>∑T|ü&É &Éy˚T >±ø£ yê´bÕsê\T n_Ûeè~∆ #˚düTø√e#·Ãì õ˝≤¢ Á|ü»\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ Á|ü»\T m|üŒ{ÏqT+#√ m<äTs¡T #·÷düTÔqï ;<äsY-uÀ<ÛäHé ¬s’˝Ò« ˝…’qT ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T nq+‘·s¡y˚T |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì |ü\Te⁄s¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ;<äsY-uÀ<ÛäHé ¬s’˝Ò« ˝…’qT |üPs¡ÔsTT‘˚ õ˝≤¢˝Àì uÀ<ÛäHé, s¡TÁ<ä÷sY, eØï, qÁdüT˝≤¢u≤<é, u≤qT‡yê&É, |æ≥¢+ eT+&É\ Á|ü»\≈£î Á|üj·÷D kÂø£sê´\T ø£*kıkÕÔsTT.Ç{Ïe\ yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘·+ õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+∫q <äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY Á|üB|t ≈£îe÷sY lyêdüÔe ;<äsY ¬s’\T ìsêàD+ $wüj·T+˝À ‘=+<äs¡˝ÀH˚ düπs« |üqT\T |üP]Ô ne⁄‘êj·Tì ÄX¯uÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Bìe\¢ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\≈£î, sêø£b˛ø£\≈£î e÷s¡Z+ düTHêj·÷düeTe⁄‘·T+~. Á|üj·÷D #êØ®\T ø£*kıkÕÔsTT. Ç|üŒ {Ϭø’Hê ¬s’˝Ò« XÊK n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+∫ Bìì |üP]Ô #˚j·÷\ì õ˝≤¢ Á|ü»\T, yê´bÕs¡T\T, $<ë´s¡Tú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. e#˚à πø+Á<ä ¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ˝ÀHÓ’Hê uÀ<ÛäHé -;<äsY ¬s’˝Ò« ˝…’qT ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚dæ á e÷s¡Z+˝À ¬s’\TqT |ü]¬>‹ÔkÕÔs¡ì Ä•<ë›+.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 22: ¬s’\T˝À d”≥¢ô|’ ≈£Ls¡TÃH˚ $wüj·T+˝À Ç<ä›s¡T Á|üj·÷DÏ≈£î\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ>±, eTs√ Ç<ä›] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+~. Vü≤è<äj·T$<ës¡ø£ dü+|òüT≥q |üP] qT+∫ ‹s¡T|ü‹øÏ yÓfi¯ó‘·Tqï mø˘‡Áô|dt˝À >∑÷&É÷s¡T eT+&É\+ ‘·Ts¡e>∑T+≥ ÁbÕ+‘·+ e<ä› eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 6.30 >∑+≥\ düeTj·T+˝À á dü+|òüT≥q #√≥T#˚düT≈£î+~. eTè‘·T&ÉT >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ‘ÓHê* |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q mdtπø #·+<ëì uÛ≤cÕ (42)>± >∑T]Ô+#ês¡T. eTs√ eTè‘·T&ç $esê\T \_Û+#·˝Ò<äT. $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. #·+<ëì uÛ≤cÕ ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT u≤ãT, ã+<ÛäTe⁄ ¬sVü‰àHé‘√ ø£*dæ ‘ÓHê* qT+∫ ‹s¡T|ü‹øÏ yÓfi¯ó ‘·THêïs¡T. e÷s¡ZeT<Ûä´˝À >∑÷&É÷s¡T eT+&É\+ ‘=s¡e>∑T+≥ e<ä› n<˚ kÕ<Ûës¡D ø£+bÕsYºyÓT+{Ÿ˝À Á|üj·÷DÏdüTqï eTs√ Á|üj·÷DÏ≈£î&ç‘√ d”≥Tô|’ ≈£Ls¡TÃH˚ $wüj·T+˝À $yê<ä+ #Ó\πs –+~. Ç<ä›] eT<Ûä´ e÷≥e÷≥ ô|]–+~. ¬s’\T y˚>∑+>± yÓfi¯ó ‘·Tqï düeTj·T+˝À #·+<ëìì, u≤ãTqT Á|üj·÷DÏ≈£î&ÉT ¬s’\T qT+∫ øÏ+<äøÏ ‘√dæy˚XÊ&ÉT. Ä Á|üj·T‘·ï+˝À øÏ+~øÏ ‘√dæy˚dæq e´øÏÔ ≈£L&Ü n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ øÏ+<ä|ü&ç eTs¡DÏ+#ê&ÉT. >∑÷&É÷s¡T ¬s’˝Ò« b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

bıeTàq&É+ ‘·>∑<äT düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+˝À »>∑Hé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TeT\, »qe] 22: sê»ø°j·÷\+fÒ Á|ü»\ z≥T¢ <ä+&ÉTø=ì sêÁcÕºìï $&ÉBj·T&É+ ø±<äì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑Hé nHêïs¡T. <äXÊã› ø±\+>± ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T ø£*dæ yÓT*dæ J$düTÔqï d”e÷+Á<Ûä\qT q>∑s¡+ $&ç∫b˛eTà+fÒ yÓ[flb˛yê˝≤ nì nHêïs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À ¬s+&Ée yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ #˚|ü{Ϻq düyÓTø£´ X¯+U≤sêe+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. dü‘·´y˚&ÉT ìjÓ÷»ø£es¡ZyÓTÆq Hêsêj·TDeq+˝À eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT eTVü‰H˚‘· yÓ’mkÕ‡sY $Á>∑Vü‰ìï »>∑Hé Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç d”e÷+Á<ÛäT\qT yÓ[flb˛eT qï&É+ ‘·>∑<äì nHêïs¡T. Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔeTH˚ <ÛÓ’s¡´+ H˚‘·\≈£î ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. düyÓTÆø£´yê<ä+ nqïyê]H˚ Á|ü<Ûëìì #˚<ë›eTì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eTT|üŒjYT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê˝À¢ ¬>\Tbı+~ &Ûç©¢˝À ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ ôV≤#·Ã]ø£\T |ü+bÕ\ì »>∑Hé dü÷∫+#ês¡T. Hêsêj·TDeq+˝À »]–q düuÛ≤q+‘·s¡+ »>∑Hé |ü⁄‘·÷Ôs¡T ∫qïsê»≈£î|üŒ+, |ü<äàdüs¡düT‡ e<ä› s√&éc˛\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. »>∑HéqT #·÷ùd+<äT≈£î Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡*e#êÃs¡T. $uÛÑ»q »]–‘˚ ‘ê>∑T, kÕ>∑T˙{Ï ø√dü+ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T j·TT<ä∆ #˚düTø√yê*‡q <äTdæú‹ @s¡Œ&ÉT ‘·T+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷JeT+Á‹ ô|~›¬s&ç¶ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, õ˝≤¢ ø£˙«qsY Hêsêj·TDkÕ«$T, ø±s¡´Áø£eT+ ø√Ä]¶H˚≥sY ‘·\dæ\ s¡|òüTTsê+, ÄsY¬ø s√C≤, neTs Hê<∏é¬s&ç¶, #Ó$¬s&ç¶ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, eT<ÛäTdü÷<äq¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæø√ÿ\T dü+ãsê\T @sêŒ≥T¢ |üø±ÿ>± #˚|ü{≤º* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, »qe] 22 : õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À áHÓ\ 29e ‘˚B qT+∫ ìs¡«Væ≤+#˚ dæø√ÿ\T dü+ãsê\T @sêŒ≥T¢ |üø±ÿ>± #˚|ü{≤º\ì n~Ûø±s¡T\qT, ø£$T{°düuÛÑT´\qT õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY ÄsY.mdt.sêCŸ≈£îe÷sY Ä<˚•+#ês¡T. dü+ãsê\T ìs¡«Væ≤+#˚ m˙ºÄsY |ü⁄s¡bÕ\ø£ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À »s¡T>∑T‘·Tqï @sêŒ≥¢qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. y˚~ø£qT #·ø£ÿ>± n\+ø£]+#ê\ì, $<äT´‘·TÔø±+‘·T\T, ô|ò¢ø°‡ uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, yÓTÆ<ëq+ |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì, ‘ê‘êÿ*ø£+>± eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT ÇHé#Ûê]® ø£$TwüqsY sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄qT Ä<˚•+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ¬s&ÉT s√E\ bÕ≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT Áø°&Üb˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔHêï eTì n˝≤π> 27, 28e ‘˚B˝À¢ õ˝≤¢ kÕúsTT Áø°&Ü b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À m+|æø£ #˚dæq <˚yê\j·÷ ˝À¢ áHÓ\ 27, 28e ‘˚B˝À¢ bÕ≥\T, XÊÅd”Ôj·T, C≤q|ü<ä qè‘·´ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. nìï $uÛ≤>±˝À¢ $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+~kÕÔeTHêïs¡T. Äj·TqyÓ+≥ yÓTbÕà |”&û s¡»˙ø±+‘· sêe⁄, õ˝≤¢ bÂs¡düs¡|òüsê\ n~Ûø±] s¡y˚Twt, õ˝≤¢ |üsê´≥ø£ n~Ûø±] Hêsêj·TDsêe⁄, lø±≈£îfi¯+ s¡+>∑düú\ ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|òüT+ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T sêeT*+>∑kÕ«$T, qs¡dæ+Vü≤eT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

&ûd”;&ÉãT¢´>± ¬ø.$.s¡eTD Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: õ˝≤¢ yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+πøåeTXÊK n~Ûø±]>± ¬ø.$.s¡eTDqT n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ Çø£ÿ&É≈£î ìj·T$T+∫+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Çø£ÿ&É &û;d”&ÉãT¢´>± |üì#˚dæq Hê>∑sêDÏ ø£&É|ü≈£î ã~© ø±e&É+‘√ ÄyÓT kÕúq+˝À áj·TqqT ìj·T$T+#ês¡T ø±>± áy˚Ts¡≈£î Äj·Tq |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ HÓÁVüA j·TTe πø+Á<ä+ düeTq«j·Tø£s¡Ô>± ñqï áj·Tq≈£î &û;d”&ÉãT¢´>± |üP]Ô n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~.


>∑Ts¡Tyês¡+ 23, »qe] 2014

>∑èVü≤Væ≤+dü, <ä÷wüD, eTVæ≤fi¯\ô|’ Væ≤+dü e+{Ï nìï s¡ø±\ H˚sê\≈£î eT÷\+ ≈£î≥T+ã+˝ÀH˚ ñ+<äì M{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ uÛÑ>∑eBZ‘ê |üsƒ¡qy˚T e÷s¡ZeTì z+XÊ+‹ ]Á{°{Ÿ ôd+≥sY &Ó’¬sø£ºsY _.¬ø ÄXÊ #ÓbÕŒs¡T. H˚sê\T, Á|ü‘˚´ øÏ+∫ eTVæ≤fi¯\ô|’ H˚sê\T Á|üdüTÔ‘·+ u≤>± ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. eTq |üPs¡T«\T eTq≈£î Á|ükÕ~+∫q |ü$Á‘· XÀ¢ø±\T e÷qe J$‘êìøÏ m+‘√ ø°\ø£yÓTÆq$. á XÀ¢ø±\˝À Á|ü‘˚´øÏ+∫ ^‘·˝À ñqï XÀ¢ø±\T eTq Á|üdüTÔ‘· düeTdü´\ìï+{Ïø° düe÷ <ÛëHê\T ÇdüTÔHêïsTT. ø±ì eTq+ yê{Ïì |üP]Ô>± ìs¡¢ø£å´+

uÛÑ$‘·˝Òì j·TTe‘·

n$˙‹uÛÑ]‘·yÓTÆq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü_¢ø˘ düØ«dt ø£$TwüHé (m|æ|æmd”‡) ìs¡T<√´>∑T\ J$‘ê\‘√ Ä≥˝≤&É≥+ ø£å$T+#·sêì H˚s¡+. U≤∞ nsTTq düsêÿØ ø=\Te⁄\qT @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç ì+|ü≈£î+&Ü ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿk˛sY‡ dæã“+~‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±\+ yÓfi¯¢BdüTÔ+&É>± n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT ns¡ø=s¡>± »]π> ñ<√´>±\ uÛÑØÔ˝À ôd’‘·+ yÓ’|òü˝≤´\T, nÁø£e÷\T XÀ#·˙j·T+. m|æ|æmd”‡, <ëìï ìs¡«Væ≤düTÔqï düsêÿs¡T ìs¡¢ø£å´+ e\q eT÷&˚fi¯¢Hê&ÉT #˚|ü{Ϻq 314 Á>∑÷|ü⁄`1 ñ<√´>±\ uÛÑØÔ Á|üÁøÏj·T $$<Ûä ø√s¡Tº˝À¢ q\T>∑T‘·÷ nr>∑r ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. Á|æ*yéT‡ |üØø£å\ ø°˝À ø£$TwüHé #˚dæq bıs¡bÕ≥T¢ y˚˝≤~ eT+~ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ÁbÕD dü+ø£≥yÓTÆHêsTT. nuÛÑ´s¡Tú\T øÏ¢wüºyÓTÆq Á|æ*yéT‡, yÓTsTTHé‡ |üØø£å\T |üP]Ô #˚düT≈£îì Ç+≥s¡÷«´˝À ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫ ñ<√´>∑+ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔqï <äX¯˝À eT∞¢ yÓTsTTHé‡ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì k˛eTyês¡+ düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒ Ä+<√fi¯q ø£*–k˛Ô+~. m|æ|æmd”‡ ‘·|ü⁄Œ $÷<ä ‘·|ü⁄Œ #˚j·T&É+ e\q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î á $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. 2011˝À H√{Ï|òæπøwüHéô|’ Ä eTs¡Tdü{Ï dü+e‘·‡s¡+ y˚T HÓ\˝À Á|æ*yéT‡ ìs¡«Væ≤+#·>± ø£$TwüHé yÓ\¢&ç+∫q ø°˝À ‘·|ü⁄Œ\T <=s¡¢&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T |ü]bÕ\Hê Á{ÏãT´q˝ŸqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. Ä <äX¯˝ÀH˚ ø£$TwüHé ‘·|ü⁄Œ dü]~<ä›ø£ b˛>± $#ês¡D »s¡T>∑T‘·T+&É>±H˚ Á|æ*yéT‡˝À ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q yê]øÏ yÓTsTTHé‡ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#˚dæ+~. ‘·|ü⁄Œ\ô|’ ì|ü⁄DT\ ø£$T{° y˚dæ, ‘·T~ rs¡TŒq≈£î ˝Àã&˚˝≤ yÓTsTTH釽À ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q yê]øÏ Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì ìs¡T&ÉT »qe]˝À Á{ÏãT´q˝Ÿ eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«*e«>±, qwüºb˛sTTq nuÛÑ´s¡Tú\T ôV’≤ø√s¡Tº¬øø±ÿ*‡ e∫Ã+~. ôV’≤ø√s¡Tº $#ês¡D ø√s¡>± <ëìï |üP]Ô #˚j·T≈£î+&ÜH˚ m|æ|æmd”‡ düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúìøÏ b˛sTT+~. 150 Á|üX¯ï˝À¢ Äs¡T ‘·|ü⁄Œ\T s¡<äT› #˚dæ $T–*q yê{ÏìÁbÕ‹|ü~ø£>± #˚düTø=ì yÓT]{Ÿ*düTº ‘·j·÷s¡T #˚dæ eT∞¢ Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡T&ÉT nø√ºãsY˝À düTÁ|”+ ø√s¡Tº rs¡TŒ Ç#êìø’Hê ø£$TwüHé Ä>∑˝Ò<äT. Äs¡T Á|üX¯ï˝À¢ <=]¢q ‘·|ü⁄Œ\ e\q 209 eT+~ ô|’H˚ Á|üuÛ≤e+ |ü&çq+<äTq yê]øÏ e÷Á‘·y˚T Á|æ*yéT‡ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ñ‘·Ôs¡T«*yê«\ì eT∞¢ düTÁ|”+ <Ûäsêàdüq+ ‘·\T|ü⁄ ‘·≥º&É+‘√ yÓTT‘êÔìø° mdüs=∫Ã+~. >∑‘·+˝À yÓTsTTHé‡≈£î Vü‰»¬s’q n+<ä]ø° eT∞¢ |üØø£å ìs¡«Væ≤+#ê\ì düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ä<˚•+#·&É+‘√ |ü]dæú‹ n>∑eT´ >√#·s¡+>± e÷]+~. ø√s¡Tº rs¡TŒ |ü\Te⁄]øÏ yÓ÷<ä+ ø±>± ø=+<ä]øÏ UÒ<ä+. e´j·T Á|üj·÷dü\ ø√]à yÓTsTTHé‡ <ë{Ï Ç+≥s¡÷«´˝À ôd’‘·+ HÓ–Zq nuÛÑ´s¡Tú\T eT∞¢ |üØø£å\ j·TT<ä∆+ #˚j·÷*. >∑‘·+˝À yÓTsTTHé‡≈£î Vü‰»¬s’q ‘=$Tà~ y˚\≈£î ô|’>± nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+ø√kÕ] ‘·\|ü&Ü*. B+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ ªC≤‘·ø±\Tµ düeT÷\+>± e÷s¡‘êsTT. ‘·‘·+>∑+ eTT–ùddü]øÏ @&Ü~ |üfÒº˝≤ ñ+~. düsêÿØ ø=\Te⁄˝Ò¢ø£ j·TTe‘· Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·T+&É>± m|ü⁄Œ&√ ˇø£kÕ] »]ù| ìj·÷eTø±˝À¢ ≈£L&Ü kÕ∫y˚‘· <äTsêàs¡Z+. y˚˝≤~ eT+~øÏ eT∞¢ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ø£$TwüHé ‘·\≈£î$T+∫q |üì. ø±>± Á|üuÛÑT‘·«+ ø£$TwüHéqT sê»ø°j·T |ü⁄qsêyêdü πø+Á<ä+>±, nqT#·s¡ n~Ûø±s¡ >∑D≤ìøÏ ª˝≤uÛѵkÕ{Ï>± e÷πsÃj·T&É+‘√ nÁø£e÷\T ô|#·TÃ$÷sêj·Tì Ç{°e* |òüT≥q\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïsTT. dæm+ \ø£å ñ<√´>±\ì }<äs¡ø=≥º>± eT÷&˚fi¯¢˝À Ç∫Ãq$ HêeTø±s¡∆+>±H˚ ñ+{≤sTT. |ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ù, $ÄsYm, $ÄsYˇ ‘·|üŒ @ H√{Ï|òæπøwüHé sê˝Ò<äT. ‘·≈£îÿe kÕúsTT ñ<√´>±˝…’qŒ{Ïø° \ø£å˝≤~ <äs¡U≤düTÔ\+<äT‘·THêïj·T+fÒ ìs¡T<√´>∑+ @ kÕúsTT˝À ñ+<√ ns¡úeTe⁄‘·T+~. ñ<√´>±\ì }]düTÔHêï nì•Ã‹ ‘=\>∑ø£ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT uÛÑØÔ yêsTT<ë |ü&ÉT‘√+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT mìïø£\T eTT+#·Tø=ùdÔ eT∞fl n<˚ dæú‹ sêe#·TÃ.

Á|üø£è‹ Á|üø√|ü+ á @&Ü~ |ü+≥ ~>∑Tã&ÉT˝À¢ ]ø±s¡T¶\T ã<ä›\T ø=&É‘êeTì sêh düsêÿs¡T >=|üŒ\≈£î b˛sTT n+‘·˝ÀH˚ #·‹øÏ\ã&ç+~. yê‘êes¡D+ nqT≈£L*ùdÔ ‘·eT >=|üŒ‘·q+>±, $ø£{ÏùdÔ Á|üø£è‹ô|’ HÓ|ü+ y˚dæ #˚‘·T˝…‘˚Ôj·T&É+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ]yêC…’ b˛sTT+~. KØ|òt˝À |ü+≥ ñ‘·Œ‘·TÔ\T u≤>± ‘·>∑TZ‘êj·Tì eTT+<ädüTÔ n+#·Hê\ yÓ\¢&ç‘√ $|ü‘·TÔ˝Ò ø±s¡DeTì ‘·|æŒ+#·T≈£î+{À+~. s¡;˝À Çã“&ç eTTã“&ç>± ~>∑Tã&ÉT˝§kÕÔj·Tì >±*˝À y˚T&É\T ø£&ÉT‘√+~. ¬s’‘·T\ kÕ>∑T düC≤e⁄>± kÕπ>+<äT≈£î ø±yê*‡q $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T, s¡TD≤\T, |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\T Ç‘ê´~ ñ‘êŒ<äø±\qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·&É+˝À m|ü⁄Œ&É÷ yÓ’|òü\´y˚T. eTT–dæq KØ|òt˝À 87 \ø£å\ ≥qTï\ _j·T´+ ñ‘·Œ‹Ô \ø£å´+ ø±>± 81 \ø£å\ ≥qTï\T ø£Hêø£wüº+. KØ|òt˝ÀH˚ |ü]dæú‹ Ç˝≤ ñ+fÒ >±´s¡+{° ˝Òì s¡;˝À Ç+¬ø˝≤ ñ+≥T+<√ #Ó|üŒ˝Òì |ü]dæú‹. ‘·TbòÕqT\T, es¡<ä\ eT÷\+>± <Ûëq´+ ~>∑Tã&ç ‘·>∑Z>± esê¸uÛ≤e+ eT÷\+>± y˚s¡TX¯q>∑ dü>±ìøÏ dü>∑+ nqï≥T¢+~. ø£+<äT\T, |ü‹ÔB Ç<˚ es¡dü. düsêÿs¡T≈£î eTT+<ädüTÔ Á|üD≤[ø£\T ˝Òø£H˚ ø£s¡Ty=∫ÃHê, es¡<=∫ÃHê ¬s’‘·T\T qcÕº\bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. $|ü‘·TÔ\‘√ ¬s’‘·T\T düs¡«+ ø√˝ÀŒj·÷ø£ ≈£L&Ü düsêÿs¡T ìs¡¢ø£å´+ M&ÉfÒ¢<äT. ìs¡T&=∫Ãq es¡<ä\T, ø£s¡Te⁄ |ü]Vü‰s¡+ H˚{Ïø° n+<ä˝Ò<äT. á @&=∫Ãq ‘·TbòÕqT¢, uÛ≤Ø esê¸\ |ü]Vü‰s¡+ m|ü⁄Œ&=düTÔ+<√ ‘Ó©<äT. KØ|òt˝À ø£s¡Ty=ùdÔ nø√ºãsY˝À 291 eT+&É˝≤\ì #Ó|æŒ »qe]˝À 119øÏ ‘·–Z+∫ |ü+#· bÕ+&Ée⁄\T eT+#·+ ø√fi¯ó¢ kÕyÓT‘·˝≤ #˚XÊs¡T. |ü]Vü‰s¡+ m|üŒ{ÏøÏkÕÔs√, ndü*kÕÔs√, ˝Ò<√ n+‘·Tã≥º≈£î+&Ü ñ+~. s¡;˝ÀHÓ’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ>∑T˙s¡T, e´ekÕj·T ñ‘êŒ<äø±\T, |üs¡|ü‹ Á|ü<Ûëq+>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê kÂø£s¡´+ ø£*ŒùdÔ ùd<ä´+ kÕ|ò”>± kÕ>∑T‘·T+~. Á|üø£≥q\πø |ü]$T‘·yÓTÆ‘˚ ¬s’‘·T\≈£î qcÕº\T, Á|ü»\≈£î ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\ ø=s¡‘·, ‘·<ë«sê <Ûäsê|òü÷‘·+ Ç+ø± rÁeeTe⁄‘·T+~.

n‘ê´#ês¡ ìs√<ÛëìøÏ ª^‘êµ e÷s¡Z+ #˚düTÔHêï+ nì ÄXÊ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêh e÷J Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô áX¯«s¡j·T´ H˚sê\ô|’ ‘·q nqT uÛÑyê\qT |ü+#·T≈£îHêïs¡T. Hê´j·T eT÷]Ô>± >∑èVü≤Væ≤+dü, eTVæ≤fi¯\ô|’ Væ≤+kÕ #·s¡´\T, y˚~Û+|ü⁄\T e+{Ï yê{Ïì mH√ï

#·÷XÊqT. nsTT‘˚ Ç$ düe÷ C≤ìøÏ nr‘·+>± »s¡T>∑T‘·Tqï H˚sê\T ø±e⁄. M≥ìï+{Ïø° eT÷\+ eTq ≈£î+≥T+ã+˝ÀH˚ ñ+~. ^‘ê kÕsêìï eT∞¢ >∑Ts¡TÔ≈£î #˚düTø√e&É+ <ë«sê, kÕe÷õø£ #Ó&ÉT\qT n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ y˚T+ Á|üj·T‹ïdüTÔHêï+

nì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. d”;◊ e÷J &Ó’¬sø£ºsY, ÁãVü≤à≈£îe÷Ø\ d”ìj·TsY bÕ´Á≥Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ XÀ¢ø±\qT+∫ eTq+ H˚s¡Tà ø√e\dæ+~ m+‘√ ñ+<äHêïs¡T. uÛÑ>∑eBZ‘ê |üsƒ¡q+ <ë«sê Á|ü»\T e´øÏÔ>∑‘·+>±qT, kÕe÷õø£ kÕúsTT˝Àq÷ XÊ+‹ì kÕ~Û+#·>∑s¡ì #ÓbÕŒs¡T. yÓTT‘·Ô+ $÷<ä #·÷düTÔ+fÒ n˙ï y˚<ë˝À¢H˚ ñHêïsTTwü nì ùV≤fi¯q #˚j·T&É+ <ë«sê ÁbÕNq Á>∑+<Ûë\qT <ä÷s¡+ô|&ÉT‘·Tqï H˚{Ï ‘·sê\≈£î ÁãVü≤à≈£îe÷Ø\T ø±düÔ <Ûäs√à|ü<˚X¯+ #˚düTÔqï≥T¢ ø£qã&ÉT‘√+~.

Vü≤dæÔq˝À #·˝≤¢]q ªÄyéTÄBൠÄÁ>∑Vü≤+

&Ûç©¢ b˛©düT\ düôdŒq¸Hé $wüj·T+˝À ‘·˝…‹Ôq $uÛÒ<ë\T ∫e]øÏ &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ã*>√πs yÓ’|ü⁄ q&ÉTdüTÔHêïj·÷? ø±+Á¬>dt #˚dæq ôV≤#·Ã]ø£ á nqTe÷q+ ø£*–k˛Ô+~. nÁø£eT e÷<äø£ Á<äe´ yê´bÕs¡+, e´_Û#ês¡+ H˚sê\˝À dü+ã+<Ûä+ ñqï ÄÁ|òæø± sê´¬ø{Ÿ ô|’ <ë&ç #˚j·÷\qï mm|æ eT+Á‹ Ä<˚XÊ\qT &Ûç©¢ b˛©düT\T ˝…ø£ÿ #˚j·T˝Ò<äT. |òü*‘·+>± mm|æ eT+Á‘˚ dü«j·T+>± <ë&ç #˚j·T&É+‘√ yÓTT<ä˝…’q s¡>∑&É eTTK´eT+Á‹ ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ dü«j·T+>± ãVæ≤s¡+>∑ Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑&É+ es¡≈£î <ë] rdæ+~. á Ä+<√fi¯q ø±kÕÔ $T*f…+{Ÿ s¡÷|ü+ dü+‘·]+#·Tø√e&É+‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ b˛©düT\T ˝≤؃ #êØ®øÏ ~>±s¡T. ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ nsTTq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Ä+<√fi¯q\≈£î H˚‘·è‘·«+ eVæ≤dü÷Ô <Ûäsêï\≈£î ~>∑&É+‘√ ø±+Á¬>dt, _.C….|æ \T dü+j·TTø£Ô+>± <ë&çøÏ ~>±sTT. &Ûç©¢ M<ÛäT˝À¢ nsê#·ø£+ düèwæºdüTÔHêï&Éì kÕø屑·TÔ πø+Á<ä ¨yéT eT+Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY wæ+&˚ $s¡T#·T≈£î|ü&É>±, Á|üuÛÑT‘ê«\T ø±sê´\j·÷\ qT+&ç q&ÉTkÕÔsTT ‘·|üŒ M<ÛäT˝À¢ |üì #˚j·Te⁄ nì _.C….|æ H˚‘· ns¡TDY C…’{°¢ rÁe Äs√|üD\≈£î ~>±s¡T. ÄÁ|òæø± j·TTe‘·T\T e´_Û#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì, j·TTe≈£î\T Á&É>¥‡ yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïs¡ì mm|æ #˚düTÔqï Äs√|üD\qT ªC≤‹ $<˚«wü+µ (πsdæ»+) >± n_Ûe]í+#˚+‘·es¡≈£î C≤rj·T bÕ\ø£, Á|ü‹|üø£å bÕغ\T yÓfi≤flsTT. ø±+Á¬>dt, _.C….|æ bÕغ\ rÁekÕ∆sTT Äs√|üD\≈£î ôd’‘·+ mm|æ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T u…<äs¡˝Ò<äT. H˚s¡dü∆ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê]ì n]ø£{≤º\ì ø√s¡&É+ C≤‹ $<˚«wü+ m˝≤ ne⁄‘·T+<äì m<äTs¡T<ë&çøÏ ~>±s¡T. &Ûç©¢ Á|ü»\ ‘·s¡|ü⁄q e÷{≤¢&˚ Vü≤≈£îÿ ‘·eT≈£î Ç#êÃs¡T >±˙ ¨yéT eT+Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY wæ+&˚≈£î ø±<äì ns¡$+<é |òü÷≥T>± ã<äT*#êÃs¡T. Á|ü»\ Çã“+<äT\qT |ü{Ϻ+#·Tø√yê\ì ‘·eT eT+Á‹ ø√sês¡ì, Äj·Tq Ä<˚XÊ\qT ‹s¡düÿ]+∫q b˛©düT\qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚dæ $#ê]+#ê\ì ns¡$+<é &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á &çe÷+&é ‘√ bÕ≥T &Ûç©¢ b˛©düT\qT &Ûç©¢ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T+Á‘·D≈£î n|üŒ–+#ê\qï &çe÷+&é ‘√ ns¡$+<é <Ûäsêï≈£î ~>±s¡T. &Ûç©¢ b˛©düT $uÛ≤>∑+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ÄBÛq+˝ÀH˚ ñ+≥T+<äì ¨yéT eT+Á‹ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nyÓT]ø± sê»<Ûëì yêwæ+>∑ºHé &ç.dæ ˝À ≈£L&Ü b˛©düT $uÛ≤>∑+ ô|ò&És¡˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+ ÄBÛq+˝À ñ+≥T+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. \+&ÉHé, bÕ´]dt, u…]¢Hé ‘·~‘·s¡ sê»<ÛëqT˝À¢ b˛©düT $uÛ≤>∑+ me] ÄBÛq+˝À ñ+≥T+<√ ¨yéT eT+Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY ø£qT≈£îÿHêïsê? ø£˙dü+ yêwæ+>∑ºHé &ç.dæ $wüj·TyÓTÆHê |üP]Ô>± ø£qT≈£îÿHêïsê? &Ûç©¢ b˛©düT\T me] ÄBÛq+˝À ñ+&Ü\qï düeTdü´ Ç|üŒ{Ï~ ø±<äT. _.C….|æ (mHé.&ç.@) bÕ\q˝Àq÷ Ä ‘·sê«‘· j·TT.|æ.@ m & mm bÕ\q˝À¢q÷ á düeTdü´ m&É‘Ó>∑≈£î+&Ü q*–+~. &Ûç©¢ b˛©düT*ï ‘·eT≈£î n|üŒC…bÕŒ\ì _.C….|æ dæ.m+ eT<äHé ˝≤˝Ÿ KTsêHê &çe÷+&é #˚dæHê yêCŸ ù|sTT Á|üuÛÑT‘·«+ ˇ|ü⁄Œø√˝Ò<äT. w”˝≤ BøÏå‘Y ≈£L&Ü Ç<˚ &çe÷+&é nH˚ø£kÕs¡T¢ ˝ÒeHÓ‹ÔHê |òü*‘·+ <äø£ÿ˝Ò<äT. &Ûç©¢ ãdüT‡˝À kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#ês¡+ô|’ #Ó\πs–q Ä+<√fi¯q\ |ü≥¢ &Ûç©¢ b˛©düT\ e´eVü≤]+∫q rs¡Tô|’ rÁe $eTs¡Ù\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü w”˝≤ BøÏå‘Y á düeTdü´qT >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü πø+Á<ä eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ nH˚ø£ <˚XÊ\ sê»<ÛëqT˝À¢ b˛©düT\T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«\ #˚‘·T˝À¢ ñHêïs¡ì ôd\$#êÃs¡T. ø±˙ yêdüÔe+ Ç+<äT≈£î $s¡T<ä∆+>± ñ+~. yêwæ+>∑ºHé &ç.dæ ˝À &ç.dæ b˛©düT\T kÕ∆ìø£ y˚Tj·TsY ìj·T+Á‘·D˝À ñ+{≤s¡T. πø|æ≥˝Ÿ b˛©düT\T ô|ò&És¡˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+ ÄBÛq+˝À

ñ+{≤s¡T. Ç+ø± m|òt._.◊, bÕsYÿ b˛©dt, d”Á¬ø{Ÿ b˛©dt, &çbı¢y˚T{Ïø˘ ôd≈£L´]{° ‘·~‘·s¡ b˛©düT $uÛ≤>±\T ≈£L&Ü ô|ò&És¡˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+ ÄBÛq+˝À ñ+{≤sTT. ø±˙ á $uÛ≤>±\ $<ÛäT\T |üP]Ô>± y˚s¡T. Á|ü»\≈£î dü+ã+~Û+∫q XÊ+‹, uÛÑÁ<ä‘·\T, H˚sê\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T &ç.dæ b˛©düT˝Ò ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. nq>± eTq &Ûç©¢ b˛©düT\T ìs¡«Væ≤+#˚ ‘·s¡Vü‰ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ b˛©düT\T yêwæ+>∑ºHé &ç.dæ˝À kÕ∆ìø£ Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T+Á‘·D˝À ñHêïs¡T ‘·|üŒ wæ+&˚, ∫<ä+ãs¡+\T #Ó|æŒq≥T¢ ô|ò&És¡˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+ ÄBÛq+˝À ˝Òs¡T. \+&ÉHé yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé b˛©dt $uÛ≤>±ìï ìs¡«Væ≤+#˚ Á_{Ïwt ¨yéT Ä|ò”dt ≈£L&Ü \+&ÉHé b˛©düT $uÛ≤>±ìï Áø£eT+>± \+&ÉHé y˚Tj·TsY ≈£î n|üŒC…bÕŒs¡T. b˛©dæ+>¥ eT]j·TT Á¬ø’yéT $uÛ≤>±\qT \+&ÉHé y˚Tj·TsY ìj·T+Á‹kÕÔs¡T. ∫e]øÏ Á|ü|ü+#· ãVüQfi¯C≤‹ ô|ò’HêHé‡ ô|≥Tºã&çøÏ πø+Á<ä+ nsTTq ª<ä dæ{° Ä|òt \+&ÉHéµ (833 eT+~ b˛©düT n~Ûø±s¡T\T $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#˚ 1.1 #·<äs¡|ü⁄ yÓTÆfi¯fl q>∑s¡ÁbÕ+‘·+) ≈£L&Ü \+&ÉHé y˚Tj·TsY ìj·T+Á‘·D˝ÀH˚ ñ+≥T+~. ¬øq&Ü sê»<Ûëì ˇ{≤ºyê b˛©düT*ï eTTìdæ|ü˝Ÿ b˛©düT\T nH˚ n+{≤s¡T. nq>± q>∑s¡ y˚Tj·TsY ìj·T+Á‘·D˝ÀH˚ yês¡T ñ+{≤s¡T. bÕ´]dt ˝À b˛©düT $<ÛäT\qT kÕ∆ìø£, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü+#·T≈£î+{≤sTT. nø£ÿ&É 1977 es¡≈£î &Ûç©¢ ‘·s¡Vü‰ @sêŒ≥T ñ+&˚~. ø±˙ bÕ´]dt b˛©düT $uÛ≤>±ìøÏ eTTìdæbÕ*{° ≈£L&Ü ì<ÛäT\T ÇdüTÔ+~. <ëì‘√ Á{≤|òæø˘, |ü_¢ø˘ dü∆˝≤\ ìs¡«Vü≤D ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T y˚Tj·TsY øÏ+~øÏ ‘Ó#êÃs¡T. {Àø√´ q>∑s¡+˝À n‹ ô|<ä› b˛©düT $uÛ≤>∑+ (43,000 eT+~ b˛©düT\T) ñqï~. M]ì {Àø√´ yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé ùd|ò”º ø£$TwüHé ìj·T+Á‹düTÔ+~. á ø£$TwüHé ˇø£ eT+Á‹ ÄBÛq+˝À ñ+≥T+~. »bÕHé H˚wüq˝Ÿ b˛©düT $uÛ≤>±ìï ìj·T+Á‹+#˚ ø£$TwüHé ≈£î »bÕHé Á|ü<ÛëH˚ #ÛÓ’s¡àHé. ø±˙ Äj·Tq≈£î H˚wüq˝Ÿ b˛©dt ô|’ ñ+&˚ n~Ûø±sê\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. eTTK´+>± ø£e÷+&é & ø£+Á{À˝Ÿ ô|’ Äj·TqøÏ n~Ûø±s¡+ ˝Ò<äT. ø±ã{Ϻ <˚X¯ sê»<ÛëqT˝À¢ b˛©düT $uÛ≤>∑+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«\ ÄBÛq+˝ÀH˚ ñ+&Ü\qï s¡÷˝Ò$÷ ˝Ò<äT. ô|’>± n˝≤ ñqï <˚XÊ\T Áø£eT Áø£eT+>± Ä u≤<Ûä´‘·qT kÕ∆ìø£ Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î n|üŒC…bÕŒsTT. &Ûç©¢ »HêuÛ≤ 1.7 ø√≥¢≈£î ô|’H˚. Ç~ »eTTà & ø±oàsY ø£Hêï m≈£îÿe. &Ûç©¢ sêh+ @sêŒ&ܶø£, Á|üC≤kÕ«eT´ ã<ä∆+>± sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T @s¡Œ&ÉT‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À ≈£L&Ü b˛©düT $uÛ≤>±ìï πø+Á<ä+ ‘·eT e<ä›H˚ ñ+#·Tø√e&É+ e\¢ nH˚ø£ düeTdü´\T @s¡Œ&ÉT‘·THêïsTT. eTTK´+>± &Ûç©¢˝À »]π> nH˚ø£ H˚sê\≈£î, Ç‘·s¡ düeTdü´\≈£î &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ‘·|ü⁄Œ |ü&É‘ês¡T ‘·|üŒ πø+Á<ëìï ø±<äT. ø±˙ H˚sê\qT ìj·T+Á‹+#˚ b˛©düT˝ÒyÓ÷ &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷≥ $qs¡T. &Ûç©¢ ãdüT‡ kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#ês¡+ $wüj·T+˝À >±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT ÄÁ|òæø£q¢ Á&É>¥‡, ÁbÕdæº≥÷´wüHé eTTsƒê $wüj·T+˝À >±˙ »]–+~ Ç<˚. ÄÁ|òæø£q¢qT nHê´j·T+>± ì+~düTÔHêïs¡ì &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Äs√|üD #˚düTÔHêïs¡T. ø±˙ ‘·eT Äs√|üD\≈£î kÕøå±´ìï &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ñ>±+&Ü sêj·Tu≤] >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ y˚T HÓ\˝À sêdæq ˝ÒK Ç~. Bì Á|üø±s¡+ ñ>±+&Ü sê»<Ûëì ø£+bÕ˝≤, &Ûç©¢\T πø+Á<ë\T>± düeTq«j·T+‘√ Á&É>¥‡ eT]j·TT ôdø˘‡ Á{≤|òæø£s¡¢ sê´¬ø{Ÿ q&ÉTk˛Ô+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À e´_Û#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì ÄÁ|òæø£Hé eTVæ≤fi¯\ô|’ kÕ∆ì≈£î\T |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ mm|æ Á|üuÛÑT‘·«+ b˛©düT\≈£î ‘Ó*|æ+~. yês¡T #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ ìsêø£]+#ês¡T. <ëì‘√ mm|æ eT+Á‹ k˛yéT Hê<Ûé uÛ≤s¡‹ ‘·eT ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ+fÒdüT≈£îì yÓ[fl ø=+<äs¡T ÄÁ|òæø£Hé

eTVæ≤fi¯\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. M]˝À mes¡÷ e´_Û#ês¡+ #˚düTÔqï≥T¢ Ä<Ûësê\T ˝Òeì &Ûç©¢ b˛©düT\T yê~düTÔHêïs¡T. &Ûç©¢ b˛©düT\T &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·«+ nBÛq+˝À ˝Òø£b˛e&É+ e\¢H˚ á düeTdü´ ‘·˝…‹Ôq≥T¢ düŒwüº+>± ns¡∆eTe⁄‘√+~. &Ûç©¢ yêdüT\ |òæsê´<äT\qT &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√yê*. ø±˙ b˛©düT\T &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷≥ $qs¡T. b˛˙ &Ûç©¢ eT+Á‘·T˝Ò |üPqT≈£î+fÒ n~ #·≥º $s¡T<ä∆+ nsTT+~. e´_Û#ês¡+ #˚j·Tì eTVæ≤fi¯\qT ≈£L&Ü yês¡T (mm|æ ñ‘ê‡Vü≤|üs¡T\T) n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îH˚ Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Ç≥Te+{Ï dü+øÏ¢wüº |ü]dæ∆‹ Ø‘ê´ &Ûç©¢ b˛©düT\ düeTdü´qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+, &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡Ã\T »]|æ |ü]wüÿ]+#ê*.

Ä+<√fi¯q $s¡eTD á Ä]ºø£˝Ÿ eTT–düTÔ+&É>±H˚ ns¡$+<é Ä+<√fi¯q $s¡$T+∫q≥T¢ |üÁ‹ø£\T ‘Ó*bÕsTT. 5 >∑Ts¡T b˛©düT n~Ûø±s¡T\qT düôdŒ+&é #˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹ &çe÷+&é #˚j·T>± eT<Û˚´ e÷s¡Z+>± 2 b˛©düT n~Ûø±s¡T\qT ôd\e⁄ô|’ yÓfi≤¢\ì ø√sê\ì πø+Á<ä+ ìs¡ísTT+∫+~. <ëì‘√ 30 >∑+≥\ bÕ≥T kÕ–q <ÛäsêïqT &Ûç©¢ dæ.m+ $s¡$T+#·T≈£îHêïs¡T. k˛eTyês¡+ sêÁ‘·+‘ê s√&ÉT¶ ô|’ >∑&ç|æq ns¡$+<é πø_HÓ{Ÿ düe÷y˚XÊìï ôd’‘·+ ø±s¡T˝À ìs¡«Væ≤+∫ dü+#·\q+ düèwæº+#ê&ÉT. ªÁ|üuÛÑT‘ê«\T M<ÛäT˝À¢ q&Ée⁄«µ nì eTVü‰ >=|üŒ>± Á|üø£{ÏdüTÔqï ø±+Á¬>dt, _.C….|æ H˚‘·\ Á|üø£≥q\qT á dü+<äs¡“¤+>± |ü]o*+#ê*. á Á|üø£≥H˚ ˇø£ ô|<ä› ‘·e÷cÕ. πøe\+ Äsꓤ≥ |üP]‘·+. Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+‘√ m e÷Á‘·+ dü+ã+<Ûä+ ˝Òì~. Á|üuÛÑT‘ê«\T |òü˝≤Hê #√≥H˚ q&Éyê\ì s¡÷˝Ÿ ô|≥º&É+ @$T≥dü\T? Á|ü»\T mø£ÿ&Óø£ÿ&É |üqT\T/ÁX¯eT\T #˚kÕÔs√ ms¡Tø£˝À ñqïyê¬se«s¡÷ Ç˝≤+{Ï |üìøÏe÷*q Á|üø£≥q\T Çe«s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ nedüs¡+ nsTT‘˚ mø£ÿ&ç¬ø’Hê yÓfi≤fl*. mø£ÿ&ç¬ø’Hê ~– sêyê*. Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚~ mø£ÿ&√ y˚T|òü÷˝À¢H√, #·\Tesê‹ >√&É\ eT<Ûä´H√ |üì #˚ùd<˚$÷ ø±<äT. Á|üC≤kÕ«eT´+ n+fÒ Á|ü»\ ø√dü+ bÕ\q. Á|ü»\ e\q bÕ\q. Á|ü»\ #˚‘· bÕ\q. n˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ nedüs¡+ nsTT‘˚ bı˝≤˝À¢øÏ sêyê*. |ü˝…¢˝À¢øÏ sêyê*. ø±sêâHê˝À¢øÏ sêyê*. |ü+≥ #˚\˝À¢øÏ sêyê*. Hê≥¢ <ä>∑Z]øÏ, ø√‘·\ <ä>∑Z]øÏ, q÷s¡TŒ&ÉT <ä>∑Z]øÏ, }&ÉTÃ&ÉT <ä>∑Z]øÏ, mø£ÿ&É @j˚T ÁX¯eT »]–‘˚ nø£ÿ&çøÏ sêyê*. n˝≤ e#˚Ã<˚ ì»yÓTÆq Á|üC≤kÕ«$Tø£ Á|üuÛÑT‘·«+. Hê\T>∑T >√&É\ eT<Ûä´, m.dæ $Twüq¢ eT<Ûä´, uÛ≤Ø ã\¢\ yÓqTø£ ]yê*«+>¥ ≈£îØÃ\ ˝À ≈£Ls¡TÃì ìs¡«Væ≤ùdÔH˚ Á|üuÛÑT‘·«+ nq&É+ ø£+fÒ $T+∫q yÓ÷dü+, e+#·q, Vü‰kÕ´düŒ<ä+, Á|üC≤ e´‹πsø£+, ÁXÊ$Tø£ e´‹πsø£+ eTs=ø£{Ï ˝Ò<äT. ãVüQXÊ M<ÛäT˝À¢øÏ Á|üuÛÑT‘ê«*ï ‘ÓùdÔ <=+>∑#ê≥T>± H√≥¢ ø£≥º\T edü÷\T #˚ùd <ä]Á<ä>=≥Tº Á|üuÛÑT‘·« bÕ\q e\¢ø±<äqï uÛÑj·÷\T ø±+Á¬>dt, _.C….|æ \qT #·T≥TºeTT{Ϻ ñ+&Ée#·TÃ. 2õ, u§>∑TZ ˝≤+{Ï \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ kıeTTà |ü≥º|ü>∑\T <√#·T≈£î‹H˚ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T Ç˝≤ Hê\T>√Z&É\ eT<Ûä´ ìs¡«Væ≤+#˚y˚. n+<äTπø M<ÛäT˝À¢ Á|üuÛÑT‘ê«\T n+fÒ á ù|s¡T>=|üŒ C≤rj·T bÕغ\T eDÏøÏ #·düTÔHêïsTT. M<ÛäT˝À¢øÏ, |ü+≥ #˚\˝À¢øÏ, ø±sêâHê˝À¢øÏ, |ü]ÁX¯eT˝À¢øÏ, ∫e]øÏ ∫≥º∫e] kÕe÷qT´&ç Ç+{Ï eTT+<äTøÏ Á|üuÛÑT‘·« bÕ\q ‘Ó∫Ãq n~«rj·T #·]Á‘· ˇø£ÿ k˛wü*düTº Á|üuÛÑT‘ê«\ bÕ\q˝ÀH˚ kÕ<Ûä´eTsTT+~. mm|æ bÕ\q Ä kÕ∆sTT˝À ñ+<äì #Ó|üŒ&É+ <äTkÕ‡Vü≤düy˚T ne⁄‘·T+~. ø±˙ ø£˙dü+ M<ÛäT˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ nqï ø±HÓ‡|tº qT &Ûç©¢ Á|ü»\≈£î |ü]#·j·T+ #˚dæq+<äT≈£î &Ûç©¢ eTTK´eT+Á‹ì n_Ûq+~+#ê*‡+<˚. `|ò”#·sY‡ &Ódtÿ

n|ü⁄Œ\ düT&ç˝À n_Ûeè~∆ >∑T»sê‘Y qπs+Á<ä yÓ÷&ç eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ #˚|ü{Ϻq 2001`02 ˝À 23,613 s¡÷bÕj·T\T. >∑T»sê‘Y »HêuÛ≤ dü]>±Z 6 ø√≥T¢ nì uÛ≤$ùdÔ >∑T»sê‘Y n|ü⁄Œ 45,301 ø√≥T¢ ø±>± n~ 2013`14 Hê{ÏøÏ 1.76 \ø£å\ ø√≥¢≈£î #˚s¡qT+<äì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. á &É»qT dü+e‘·‡sê˝À¢ >∑T»sê‘Y øÏ #˚dæq ùde Çø£ #ê\qT≈£îì <˚X¯+ yÓTT‘êÔìøÏ ùde #˚kÕÔqì yÓ÷&ç ãj·T\T<˚sês¡T. uÛ≤s¡‘· e÷‘· s¡TD+ rs¡TÃø√e&ÜìøÏ ‘êqT m<äTs¡T #·÷düTÔHêïqì yÓ÷&ç z dü+<äs¡“¤+˝À #ÓbÕŒs¡T ≈£L&Ü. (yÓ÷&ç ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ uÛ≤s¡‘· e÷‘· s¡TD+ rs¡TÃø√yê\ì <˚X¯ Á|ü»\+‘ê uÛ≤$ùdÔ mìï Á|ü<Ûëq eT+Á‹ |ü<äe⁄\T ø±yê˝À eT]!) uÛ≤s¡‘· e÷‘·≈£î yÓ÷&ç #Ó*¢+#·qTqï s¡TD+ @ ‘·s¡Vü‰˝À ñ+&ÉqT+<√ n|ü⁄Œ\ ≈£î|üŒ>± e÷]q >∑T»sê‘Y ‘˚≥‘Ó\¢+ #˚k˛Ô+~. f…’yéT‡ Ä|òt Ç+&çj·÷ |üÁ‹ø£ Á|üø±s¡+ 31 e÷]à 2012 Hê{ÏøÏ >∑T»sê‘Y n|ü⁄Œ 1,38,978 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T. Ç~ Ábı$»q˝Ÿ n+¬ø ≈£L&Ü ø±<äT. yêdüÔe $esê\ Á|üø±s¡+ düe]+∫q n+¬ø. >∑T»sê‘Y qT $T+∫q sêÅcÕº˝À¢ Ç{°e\ es¡≈£L yêeT|üøå±\T bÕ*+∫q |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ, e÷j·÷e‹ bÕ*+∫q ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ \T ≈£L&Ü ñ+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. e÷]à 31, 2012 ‘˚B Hê{ÏøÏ u…+>±˝Ÿ n|ü⁄Œ 1,92,100 ø√≥T¢ ø±>± ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ n|ü⁄Œ 1,58,400 ø√≥T¢. nsTT‘˚ á sêÅcÕº\ Á|üuÛÑT‘ê«\T ‘·eT$ yÓ÷&É˝Ÿ ùdº{Ÿ \T >± #Ó|ü⁄Œø√e&É+ ˝Ò<äT. πøe\+ yÓ÷&ç e÷Á‘·y˚T ‘·eT~ qeT÷Hê sêh+>± #ÓãT‘·÷ <˚XÊìï ≈£L&Ü >∑T»sê‘Y ˝≤>±H˚ n_Ûeè~∆ #˚kÕÔqT n+≥THêïs¡T. ‘·\dü] n|ü⁄Œ Á|üø±s¡+ #·÷dæHê yÓ÷&ç e~* yÓfi‚fl >∑T»sê‘Y n|ü⁄Œ e÷eT÷\T>± ˝Ò<äT. >∑T»sê‘Y ‘·\dü] n|ü⁄Œ e÷]à 31, 2012 Hê{ÏøÏ 23,613 s¡÷bÕj·T\T. nq>± ∫Hêï, ô|<ë›, eTTdü©, eTT‘·ø± >∑T»sêrj·TT\T n+‘ê ˇø=ÿø£ÿs¡T #Ó*¢+#ê*‡q n|ü⁄Œ nø£åsê˝≤

˝…ø£ÿ≈£î e#˚à ‘·\dü] n|ü⁄Œ Ç~. ãTTD ùde\ (#Ó*¢+|ü⁄\T) $wüj·÷ìøÏ eùdÔ >∑T+&Ó >∑TuÛÒ˝Ÿ e÷q&É+ U≤j·T+. s√E≈£î πøe\+ e&û¶ ì$T‘·Ôy˚T 34.50 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T >∑T»sê‘Y #Ó*¢k˛Ô+~. 2013`14 Hê{ÏøÏ >∑T»sê‘Y n|ü⁄Œ 1,79,000 ø√≥¢≈£î #˚s¡T‘·T+<äì n+#·Hê y˚düTÔ+&É>± 2015`16 Hê{Ïø£~ 2,07,695 ø√≥¢≈£î #˚s¡T‘·T+<äì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ã&Ó®{Ÿ n+#·Hê\ Á|üø±s¡y˚T á n+#·Hê≈£î sêe#·Ãì {Ï.z.◊ ‘Ó*|æ+~. &É»qT dü+e‘·‡sê˝À¢ >∑T»sê‘Y e÷‘·≈£î qπs+Á<ä yÓ÷&ç #Ó*¢+∫q s¡TD+ 1,30,000 (1,76,000 ø√≥T¢ yÓTÆqdt 45,301 ø√≥T¢) ô|’ ∫\Tπø ñ+fÒ uÛ≤s¡‘· e÷‘·≈£î ◊<˚fi¯¢˝À yÓ÷&ç #Ó*¢+#·qTqï s¡TD+ Ç+¬ø+‘· ñ+≥T+<√ me]øÏ yês¡T }Væ≤+#·Tø√yê*‡+<˚. yÓ÷&ç #˚dæq n|ü⁄Œ˝À¢ Á|ü<Ûëq uÛ≤>∑+ >=|üŒ\T #·÷|ü⁄≈£îH˚ÅHꌤŒ¤ Ådüºø£ÃsY s¡+>∑+˝ÀH˚ Ks¡Tà ô|{≤ºs¡ì $eTs¡Ù≈£î\ n_ÛÁbÕj·T+. yÓ’<ä´+, Äs√>∑´+, Á|ü»\≈£î n‘·´edüs¡yÓTÆq eTÚ*ø£ ìsêàD≤\T (s√&ÉT¢, Á|üC≤ dü<äTbÕj·÷\T) ‘·~‘·s¡ s¡+>±˝À¢ ô|{Ϻ+~ n‘·´\Œ+ nì yê] $eTs¡Ù. >∑T»sê‘Y ˝À »q+ rÁeyÓTÆq b˛wüø±Vü‰s¡ ˝À|ü+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡qï dü+>∑‹ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. BìøÏ düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒeT+fÒ Ä&É|æ\¢\ kÂ+<äs¡´ |æbÕdü e\q bÕ\T ‘ê>∑s¡ì n+<äTπø b˛wüø±Vü‰s¡ ˝À|ü+ n˙ #Ó|æŒq |òüTqT\T yÓ÷&ç >±s¡T. sêh Ä<ëj·T+˝À uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+ ãTTD #Ó*¢+|ü⁄\πø b˛‘·T+&É>± $T–*+~ c˛`|”dt ìsêàD≤\≈£î b˛‘√+~. Ç{°e\ ‘·\ô|{Ϻq uÛ≤Ø |üfÒ˝Ÿ $Á>∑Vü≤ ìsêàD+ á ø√e˝Àì<˚. ¬s’‘·T\ qT+&ç ÇqTeTT ùdø£]+∫ ø£&ÉT‘·THêï+ nì #Óù|Œ á $Á>∑Vü≤+ nedüs¡+ @$T{À

#Ó|æŒqyês¡T ˝Òs¡T. b˛˙ ¬s’‘·T\ qT+&ç ÇqTeTT m˝≤ ùdø£]kÕÔs√ ≈£L&Ü #Ó|æŒqyês¡T ˝Òs¡T. ndü\T ¬s’‘·T\ qT+&ç ÇqTeTT ùdø£]+#·&É+ @$T{À ns¡∆+ ø±ì $wüj·T+. n‘·´~Ûø£ yê´{Ÿ edü÷\T #˚ùd sêÅcÕº˝À¢ >∑T»sê‘Y ˇø£{Ï. ô|Á{À˝Ÿ $÷<ä n~Ûø£ yê´{Ÿ edü÷\T #˚j·T&É+˝À ≈£L&Ü >∑T»sê‘Y eTT+<˚ ñ+~. ¬s’‘·T\≈£î Ç#˚à ms¡Te⁄\ ô|’q yê´{Ÿ edü÷\T #˚ùd n‹ ø=~› sêÅcÕº˝À¢ >∑T»sê‘Y ˇø£{Ï. (ø£sêí≥ø£ _.C….|æ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü á |ü⁄D´+ ø£≥Tº≈£î+~.) 2013˝À >∑T»sê‘Y nôd+;¢˝À Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq ø±>¥ ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ 31 e÷]à 2012 Hê{ÏøÏ n+‘·≈£î eTT+<äT ◊<˚fi¯¢˝À ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ÉT˝À¢ 39,179 ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\≈£î dü>∑≥Tq kÕ©Hê 0.27 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T Ä<ëj·T+ e#˚à s¡+>±˝À¢ ô|{Ϻ+~. n<˚ ø±\+˝À >∑T»sê‘Y #˚dæq n|ü⁄Œ\≈£î >±qT XÊ*Hê 7.75 XÊ‘·+ e&û¶ #Ó*¢+∫+~. ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À n|ü⁄Œ\T ‘Ó∫à Ä<ëj·T+ ˝Òì s¡+>±˝À¢ b˛j·T&É+ e\q >∑T»sê‘Y Ä]∆ø£ |ü]dæ∆‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ ~yêfi≤ dæ∆‹øÏ #˚s¡T‘·T+<äì ø±>¥ ôV≤#·Ã]+∫+~. á e÷Á‘·+ ‘Ó*j·T&ÜìøÏ πø+Á<ä Ä&ç{Ï+>¥ dü+dü∆ ø±>¥ ø±yê˝≤? `|ò”#·sY‡ &Ódtÿ


ñ‘ê‡Vü≤+>± >∑&É|ü>∑&É|ü≈£î yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ ø±s¡´Áø£eT+ >∑Ts¡Tyês¡+ 23, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷sêÿ|ü⁄s¡+ »qe] 22: |ü≥ºD+˝À >∑&É|ü>∑&É|ü≈£î yÓ’j·Td tÄsY dæ|æ ø±s¡´Áø£eT+ ñ‘ê‡Vü≤+>± kÕ>∑T‘·T+~. ìjÓ÷»ø£ es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô yÓHêï Vü≤qTe÷¬s&ç¶ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ ø±\˙ ˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡T. zyÓ’|ü⁄ düyÓTÆø±´+

‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, »qe] 22: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T ‹s¡TeT\ ø=+&É≈£î kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 16 ì+&É>±, M]øÏ kÕ«$T <äs¡ÙHêìøÏ 8>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. 300s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ 4>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 6>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 50s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 3>∑+≥\ ˝À|ü⁄ kÕ«$Tyê] <äs¡Ùq+ ne⁄‘·T+~. πø+ÁBj·T, $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50, 100, 500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qï Á|ükÕ<ä düeTT<ëj·÷\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ø£ì|æ+#ês¡T. Ä\j·T+ ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTVü‰\|òüT <äs¡ÙHêìï {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T neT\T #˚düTÔHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTà <ä>∑∆+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 22: ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡\qT ìj·T+Á‹+ #·˝Òì πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT eT+>∑fi¯yês¡+ {ÏÄsYmdt ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé Hêj·T≈£î\T <ä>∑∆+ #˚XÊs¡T. kÕúìø£ ãkÕº+&é m<äT≥ {ÏÄsYmdt ns¡“Hé ÇHé#ê]® \ø°Îqs¡düj·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <ä>∑∆+ #˚dæ e÷{≤¢&Üs¡T. øÏs√dæHé, &çõ˝Ÿ, e+≥>±´dt <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|s¡>∑&É+ e\¢ ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\ô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ç kÕe÷qT´&çøÏ yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤s¡+>± e÷]+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >±´dt dæ*+&ÉsY Ä<ÛësY *+ø˘qT ‘=\–+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D |ü⁄qsY ìsêàD+˝À kÕe÷q´ Á|üC≤˙ø±ìøÏ nìï s¡ø±\T>± Ä<äT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T øÏwüHé, $»j·T\øÏåà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nq÷Vü≤´ Vü≤+‘·≈£î\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê* eTT+u…’ b˛©düT\ yÓ’K]øÏ ìdüq>± <Ûäsêï

Á<Ûä≈£î yÓ’j·TdtÄsY dæ|æ #˚düTÔqï b˛sê≥+, eTs√yÓ’|ü⁄ »>∑Hé eTTK´eT+Á‹ nsTT‘˚ #˚|ü≥ºuÀj˚T n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ Äj·Tq $e]+#ês¡T. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚+ <äT≈£î yÓ’j·TdtÄsY dæ|æ n~ÛH˚‘· yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+ ù|s¡T‘√ Á|ü»˝À¢ ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ ø±+Á¬>dt,

{Ï&ç|æ ≈£îeTà≈£îÿ sê»ø°j·÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì, Á|ü»\+ <äs¡÷ eT<䛑·T ‘Ó\bÕ\ì Vü≤qTe÷¬s&ç¶ ø√sês¡T. 2008˝À sêÁcÕºìï $uÛÑõ+ #ê\ì #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ˝ÒK Ç#êÃs ¡ì, Á|üdüTÔ‘·+ nôd+;¢˝À {Ï&ç|æ d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± e÷{≤¢&ÉT‘·T+fÒ ‘Ó\+>±D myÓTà˝Ò´\T

H˚&ÉT d”e÷+Á<Ûä Hê´j·Tyê<äT\ $düÔè‘·kÕúsTT düe÷y˚X¯+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, »qe] 22 : düyÓTÆø£´ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü]s¡ø£åD ø√dü+ d”e÷+Á<Ûä Hê´j·Tyê<äT\T >∑‘· 175 s√E\ qT+∫ $<ÛäT\≈£î ¬>’sêΩ»s¡T ne⁄‘·÷ $$<Ûä Ä+<√fi¯Hê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. á HÓ\ 23e ‘˚Bq d”e÷+Á<Ûä 13 õ˝≤¢\ Hê´j·Tyê<äT\ $düÔè‘· kÕúsTT dü<ädüT‡qT $»j·Tyê&É˝À nedüsê\ sêe÷sêe⁄ Vü‰˝Ÿ(u≤sY nk˛dæj˚T wüHé Vü‰˝Ÿ)˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì, á dü<ädüT‡˝À Hê´j·Tyê<äT\ ñ<ä´eT ‘·<äT|ü] ø±sê´# ·s¡D ìs¡ísTT+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì d”e÷+ Á<ÛäHê´j·Tyê<äT\ C…mdæ ø√-ø£˙«qsY l eTT bÕŒfi¯fl düTu≤“sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚ XÊìøÏ d”e÷+Á<Ûä Hê´j·Tyê<äT\T n+<äs¡÷ Vü‰»s¡Tø±yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. m.|æ.j·THé.õ.y=.\ #Û·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ b˛©dtyês¡T nqTeT‹ ìsêø£]+# ·≥+ uÛ≤e e´ø°Ôø£s¡D ùd«#·Ã¤qT Vü≤]+#·y˚T nì $eT]Ù+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤ Á|ü‹ì <ÛäT\T yê] bÕغ\ n~ÛcÕºq ìs¡íj·÷\qT d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT >ös¡$+∫ düyÓTÆø£´ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü]s¡ø£åD ø=s¡≈£î bÕ≥T |ü&Ü\ì ˝Ò≈£î+fÒ yê] sê»ø°j·T J$‘ê\≈£î Á|ü»\T düe÷<ÛäT\ ø£fÒº <ä÷s¡+ m+‘√ <ä÷s¡+ ˝Ò<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T #˚dæq ñ<ä´eT |òü*‘·y˚T $$<Ûä sê»ø °j·T bÕغ\T yê] ìs¡íj·÷\qT |ü⁄qsê˝À ∫+#·&ÜìøÏ ø±s¡DeTì Äj·Tq nHêïs¡T.

Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|ü»\T ø±yê˝À ˝Òø£ yê] |ü<äTe\T ø±yê˝À ‘˚\TÃø√yê*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ {Ϭø’Hê Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·eT Á&Üe÷ \T e÷Hê\ì Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. Á|üC≤ ñ<ä´eT+ »s¡>∑≈£î+fÒ d”e÷+¿<Ûä Á|ü»\T rÁe nHê´j·÷ìøÏ >∑T¬s’ ñ+&˚yê]q Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝Àì düTe÷s¡T 35y˚\eT+~ Hê´j·Tyê<äT\T

ñ≥÷ïs¡T˝Àì $X¯«$<ë´\j·÷ìï @sêŒ≥T #˚j·÷*

nH˚ø£ Ä]úø£ Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥T qï|üŒ{Ïø° ˝≤uÛ≤ù|ø£å ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü»\ n;Ûwüº+ y˚Ts¡≈£î düyÓTÆø£´ sêÁwüº |ü]s¡ø£åD ñ<ä´eT+˝À ñ<ä´e÷ìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. <˚X¯ #·]Á‘·˝À Hê´j·Tyê<äT\T Ç+‘·ø±\+ $<ÛäT\≈£î Vü‰» s¡T ø±≈£î+&Ü ñ<ä´$T+#·≥+ >∑‘·+˝À mqï &É÷ »s¡>∑˝Ò<äT. á ñ<ä´eT+˝À e´j·T Á|üj·÷dü\≈£î z]à ñ<ä´$TdüTÔqï d”e÷+Á<Ûä Hê´j·Tyê<äT\+ <ä]ø° <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T.

lìyêdüsêe⁄, Äغd” 1e &çb˛ y˚TH˚»sY düHê´dæsêe⁄, |ü≥ºD d”◊ eTùV≤wt, Á{≤|òæø˘ d”◊ $»jYT≈£îe÷sY, mdt.◊. uÛ≤düÿs¡sêe⁄, ô|ò’sY Ä|ò”düsY yÓ+ø£≥s¡eTD, |ü⁄s¡bÕ\ø£ ø£$TwüqsY sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄, @|”JM; y˚TH˚»sY $X¯«Hê<∏ä+, Ä\j·T áy√ |ü⁄wüŒ Hê<∏ä+, eT‘·‡´XÊK n~Ûø±s¡T\T, Ä\j·T dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 22: eTT+u…’˝À <ës¡TD Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙sY nq÷Vü≤´ Vü≤+‘·≈£î\≈£î ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. nq÷Vü≤´ dü«düú\yÓTÆq eT∫©|ü≥ï+˝Àì ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ eT+>∑fi¯yês¡+ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT∫©|ü≥ï+˝Àì nìï ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T á <Ûäsêï˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. nq÷Vü≤´ Vü≤‘·´»]– |ü~ùV≤qT s√E\T >∑&ç∫Hê ø£˙dü+ Vü≤+‘·≈£î\qT >∑T]Ô+#·˝Òì eTVü‰sêh b˛©düT\ ñ<ëd”q‘·qT yês¡T K+&ç+#ês¡T. bıs¡T>∑T sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q j·TTe‹ ø±ãfÒº eTT+u…’ b˛©düT\T Ç+‘· n\dü‘·«+ Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘·q sêh eTTK´eT+Á‹ nsTTHê CÀø£´+ #˚düT≈£îì eTVü‰sêh eTTK´eT+Á‹‘√ e÷{≤¢&ç <√wüß\qT |ü≥Tºø=H˚ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢ eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~Û ≈£L&Ü á $wüj·T+ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì nHêïs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À ñ<ä´e÷ìï ñ<ÛäèeT+ #˚kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 22: õ˝≤¢≈£î eT+p¬s’q –]»q $X¯«$<ë´˝j·÷ìï @C…˙‡ ÁbÕ+‘·yÓTÆq ñ≥÷ïs¡T˝À @sêŒ≥T #˚dæ ø=eTs¡+ ;ÛyéT $X¯«$<ë´\j·T+>± HêeTø£s¡D+ #˚j·÷\ì ø±+Á¬>dtbÕغ e÷J õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |æ. s¡M+<ÛäsYsêe⁄ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. –]»q $X¯«$<ë´\j·T @sêŒ≥T ø√dü+ Hêj·T≈£î\T #˚düTÔqï ñ<ä´e÷ìøÏ dü+|üPs¡í eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MTì ø±+Á¬>dt bÕغ ì\u…≥Tº≈£îì ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î düVü≤ø£]+∫q k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغì $<ë´ |ü<∏ä+˝ÀøÏ q&ç|æ+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· ø±+Á¬>dt bÕغ ÁX‚DT\ô|’ ñ+<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢ dü+πøåe÷ìøÏ bÕ≥T |ü&ÉT‘·÷ <˚XÊ_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚düTÔqï ø±+Á¬>dt bÕغì sêqTqï mìïø£˝À¢ Á|ü»\T eT<䛑·T ‘Ó*bÕ\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

$T\T¢ j·T»e÷ì Vü‰MT‘√ ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q $s¡eTD

uÛÑ≈£îÔ\≈£î nkÂø£s¡´+ ø£*–+#=<äT›Äضy√ >∑DÒwt≈£îe÷sY

s√&ÉT¶ eTs¡eTà‘·T |üqT\T |üP]Ô#˚j·÷*

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, »qe] 22: ns¡düe*¢ dü÷s¡´Hêsêj·TDkÕ«$T »j·T+‹ ñ‘·‡e+ (s¡<∏ädü|üÔ$T)dü+<äs¡“¤+>± kÕ«$T <äs¡ÙHêìøÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î nkÂø£sê´ìøÏ >∑T] #˚j·Te<ä›ì Äضy√ >∑DÒwt≈£îe÷sY Ä<˚•+#ês¡T. s¡<∏ädü|üÔ$T ìs¡«Vü≤Dô|’ Ä\j·T+˝Àì nìyÓ{Ϻ eT+&É|ü+˝À Äj·Tq nìï Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡<∏ädü|üÔ$T dü+<äs¡“¤+>± kÕ«$TøÏ ø°åsê_Ûùwø±ìøÏ e#˚ÃM◊|”\qT M◊|” >±´\Ø <ë«sê |ü+|ü⁄‘êeTHêïs¡T. s¡÷.216 ø°åsê_Ûùwø£+ {Ϭøÿ≥T¢ 2,500, s¡÷. 100 {Ϭøÿ≥T¢ ø±yê*‡qìï neTTà‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± 180 <ë‘·\ bÕdüT\T Çe«qTHêïeTì, nsTT‘˚ <ë‘·\ bÕdüT me] ù|s¡T ñ+fÒ yê]øÏ ‘·|üŒìdü]>± >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ ñ+&Ü\Hêïs¡T. &ûd”m+mdt ‘√≥˝À yêVü≤Hê\ bÕ]ÿ+>¥≈£î düú\+ πø{≤sTT+#êeTì, nø£ÿ&˚ #Ó|ü⁄Œ\ kÕº+&ÉT @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïeTHêïs¡T. Ä s√E Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ qT+∫ $<ÛäT\≈£î e#˚à dæã“+~øÏ ˝À|ü\ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+∫qyê]øÏ ˇø£ ø£es¡T bÕdüT, ãj·T≥ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ yê]øÏ y˚πs s¡ø£+ bÕdüT*kÕÔeTHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\≈£î s¡<∏ädü|üÔ$T s√Eq eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ nq+‘·s¡+ <äs¡ÙHêìøÏ nqTeT‹kÕÔeTHêïs¡T.Ç|ü⁄Œ&ÉTqï Á|ükÕ<ë\ øö+≥sY e<ä›H˚ Á|ükÕ<ë\T neTTà‘êeTì, n–ïe÷|üø£XÊK˝À >∑\ nkÕÿs¡ ˝…’{ŸqT Ç+Á<ä|ü⁄wüÿ]DÏ˝À @sêŒ≥T #˚j·÷\ì πø+Á<ä n–ïe÷|üø±~Ûø±] yÓ+ø£≥s¡eTDqT Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &ûmd”Œ

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, »qe] 22: eTVü‰sêÁ‹, ñ>±~ |ü+>∑T&É\ dü+<äs¡“¤+>± s√&ÉT¶ bÕ´#Y es¡TÿqT e#˚à HÓ\ 15q es¡≈£î |üP]Ô#˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ÄsYn+&é_ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± eT÷&ÉT ¬syÓq÷´ &ç$»q¢˝À bÕ&Ó’b˛sTTq s√&ÉT¢, eT+p¬s’q ì<ÛäT\T, »s¡T>∑T‘·Tqï |üqT\T, bÕ‘· s√&É¢≈£î bÕ´#Yes¡Tÿ, s√&É¢ ø√dü+ nedüs¡yÓTÆq uÛÑ÷ ùdø£s¡D ‘·~‘·s¡ Á|ü<Ûëq n+XÊ\ô|’ ø£˝…ø£ºsY düMTøÏå+#ês¡T. ø£s¡÷ï\T, q+<ë´\, Ä<√ì Ç.Ç.\T ñeTeTùV≤X¯«sY, #ÓqïπøX¯yé\T ‘·T\d”Hêj·Tø˘ bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, s√&É¢≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü<Ûëq |üqT\T mø£ÿ&É »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. n˝≤π> ø£s¡÷ï\T-ø√&ÉTeT÷s¡T, ø√&ÉTeT÷s¡T-<˚eqø=+&É, á<äT\<˚ es¡Zã+&É-ø£]&çø=+&É s¡Vü≤<ës¡T˝À¢ >∑T+≥\T>± ñ+&É&É+e\¢ Á|üe÷<ë\T »]π> neø±X¯+ ñ+<äì, yÓ+≥H˚ s√&ÉT¶ eTs¡eTà‘·T |üqT\T |üP]Ô#˚j·÷\ì nHêïs¡T. n˝≤π> q+<ë´\, Ä‘·à≈£Ls¡T |üqT\T, eTVü‰•esêÁ‹, ñ>±~ |ü+&ÉT>∑\T edüTÔqï+<äTq lXË’\+ s√&ÉT¶ eTs¡eTà‘·T |üqT\T yÓ+≥H˚ #˚|ü{Ϻ |üP]Ô#˚j·÷\Hêïs¡T. Ä&√ì &ç$»Hé˝À |ü+#êsTTrsêCŸ≈£î dü+ã+~Û+∫ s√&ÉT¢ uÛÑeHê\ XÊK n~Ûø±s¡T\T |üqT\T #˚|ü{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. @<˚yÓTÆHê s√&ÉT¶ eTs¡eTà‘·T\T |üqT\T |òæÁãe] 15e ‘˚Bø£˝≤¢ |üP]Ô#˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ÄsYn+&é_ XÊK Ç.Ç. &ç.Ç\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 22:mHÓ¬øbÕ&ÉT˝Àì |ü\¢$ ¬s’dt $T\T¢ j·÷»e÷q´+ ~–sêe&É+‘√ ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯qqT $s¡$T+ #ê s¡T. á ¬s’dt$T\T¢ õ˝≤¢˝Àì #êÄ eT+~ ¬s’‘·T\ qT+&ç <Ûëq´+ ø=qT>√\T#˚dæ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.50 ø√≥¢ y˚Ts¡ ãø±sTT |ü&ç+~. Ä yÓTT‘·Ô+ #Ó*¢+#ê\+≥÷ ¬s’‘·T\T >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± ¬s’dt$T \T¢ m<äT≥ Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+ ˝À ¬s’dt$T\T¢ j·T»e÷ì ø±o$X¯«Hê<∏é eT+>∑fi¯yês¡+ ¬s’‘·T\‘√ #·]Ã+#ês¡T. ¬s’dt$T\T¢qT neTàø±ìøÏ ô|{≤ºeTì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚>±ø£ kı+‘· ÄdüTÔ\qT nyÓTÆàHê ãø±sTT\qT rs¡TkÕÔqì Äj·Tq Vü‰MTì#êÃs¡T. e÷]à 31e ‘˚B˝À>± ãø±sTT\qT #Ó*¢kÕÔeTì Äj·Tq *œ‘·|üPs¡«ø£+>± sêdæ Çe«&É+‘√ ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯\qqT $s¡$T+#·T≈£îHêïs¡T.

uÛ≤s¡´ô|’ Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 22: uÛ≤s¡´ o\+ô|’ nqTe÷q+‘√ uÛÑs¡Ô ÄyÓTqT ø£‹Ô‘√ bı&ç∫q dü+|òüT≥q e‘·‡yêsTT˝À »]–+~. rÁe+>± >±j·T|ü&çq ÄyÓT |ü]dæú‹ Á|üe÷<äø£s¡+>± ñqï~. n+uÒ<äÿsY ø±\˙øÏ #Ó+~q &˚$&é ≈£îe÷sY, y˚TØ sêDÏ uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\T. M]s¡Te⁄s¡T bı\+ |üqT\T #˚düT≈£îì Jeq+ kÕ– düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚, Ç{°e\ ø±\+˝À &˚$&é ≈£îe÷sY uÛ≤s¡´ô|’ nqTe÷q+ ô|+#·T≈£îHêï&ÉT. ÄyÓT |üì#˚ùd bı\+˝À me«] ‘√ q÷ nÁø£eT dü+ã+<Ûä+ ô|≥Tº≈£î+<ä+≥÷ >=&Ée |ü&ÉT‘·T+ &˚yê &ÉT. Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ ≈£L&Ü yê]s¡Te⁄] eT<Ûä´ >=&Ée »]–+~. B+‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\¢yê s¡T C≤eTTq y˚TØ sêDÏ ns¡T|ü⁄\T $q|ü&É&É+‘√ kÕúì≈£î\T yÓfi‚fldü]øÏ ÄyÓT s¡ø£Ô|ü⁄ eT&ÉT>∑T˝À |ü&ç ñ+~. n|üŒ{Ïπø &˚$&é |üsês¡j·÷´&ÉT. kÕúì≈£î \T n+~+∫q düe÷#ês¡+‘√ 108 n+ãT˝…H釽À u≤~Û ‘·Tsê* ì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº πø+ÁBø£]ùdÔ Ä•+∫q |òü*‘·+ edüTÔ+~ : ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, »qe] 22: |ü_¢ø˘ |üØø£å˝À¢ eT+∫ |òü*‘ê\T sêe&Ü ìøÏ Ç|üŒ{Ï qT+&˚ ø=~›bÕ{Ï Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº πø+ÁBø£]ùdÔ Ä•+∫q |òü*‘ê\T bı+<ä&É+ ø£wüº+ ø±<äì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. |æ\¢\T ns¡úeTj˚T´ Ø‹˝À uÀ<Ûäq <ë«sê >∑TD≤‘·àø£yÓTÆq $<ä´qT n+~+#ê\Hêïs¡T. dü+πøåeT Vü‰düº˝Ÿ‡˝À #·~y˚ $<ë´]ú˙, $<ë´ s¡Tú\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ø√{≤¢~s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T yÓ∫Ãk˛Ô+<äì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ≈£L&Ü ‘·eT |æ\¢\T #·ø£ÿ>± #·~$ ñqï‘·kÕúsTTøÏ m<ä>±\H˚ ÄX¯‘√ düT<ä÷s¡ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç dü+πøåeT Vü‰düº˝Ÿ‡≈£î |ü+|ædüTÔHêïs¡ì á dæú‹˝À $<ë´s¡Tú\T eT+∫ HêD´‘ê Á|üe÷D≤\‘√ ≈£L&çq $<ä´ n+~ùdÔ yê] J$‘·+ düTdæús¡+ ne⁄‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T.

29,30e ‘˚~˝À¢ ;&û ø±]à≈£î\ sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 22: ‘Ó\+>±D sêÁwüº ;&û es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·T Hé ‘·èrj·T sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\qT áH 29,30 e ‘˚~˝À¢ ìC≤e÷u≤ <é˝Àì ãkÕ« >±¬s¶Hé˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Ä j·T÷ìj·THé sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T q]‡+\T ‘Ó*bÕs¡T.Ç+<äT≈£î dü+ã+ ~+∫q >√&ÉÁ|ü‘·T\qT Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À \ø£å˝≤~ eT+~ ;&û ø±]à≈£î\T ;&ç |ü]ÁX¯eTô|’ Ä<ës¡|ü&ç ã‘·T≈£î‘·THêïs¡ì, Ç≥Te+{Ï |ü]ÁX¯eTô|’ Á|üuÛÑT‘ê«\T ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷dü÷ÔHêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.;&û ø±]à≈£î\ eTVü‰düuÛÑ\≈£î $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\T uÒU≤‘·sY..

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 22: q>∑s¡+˝À eT<ä´+ <äTø±D≤\≈£î n~Ûø±s¡T\T ìã+<Ûäq\T $~Û+#êsê ˝Ò<ë nH˚ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. eT<ä´+ cÕ|ü⁄\≈£î sêÁ‹ |ü~ >∑+≥\ es¡≈£î nqTeT‹ ñ+&É>±, u≤s¡¢≈£î 11>∑+≥\≈£î eT÷dæy˚j·÷\ì m¬ø’‡CŸ XÊK Ä<˚XÊ\T ñHêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü b˛©düT XÊK ≈£L&Ü eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\qT ìØí‘· y˚fi¯˝À¢H˚ eT÷dæy˚j·÷\ì ìã+<Ûäq\T $~Û+#êsTT. ø±˙ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À M{Ï >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yêπs ˝Òs¡T. q>∑s¡+\q÷ ns¡∆sêÁ‹ nsTT+<ä+fÒ @<√ ˇø£ u≤sY e<ä› ì‘·´+ >=&Ée\T »s¡>∑&É+ kÕ<Ûës¡D+>± e÷]+~. q>∑s¡+˝À Çy˚$ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+ #·&É+ ˝Ò<äT. eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\T ñHêïsTT ø±˙ Çy˚$ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·&É+ ˝Ò<äT. eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\ e<ä› 10.30>∑+≥\T >∑&ç∫q neTàø±\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. n<˚ $<Ûä+>± eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\ e<˚› ãVæ≤s¡+>∑+>± eT+<äTu≤ãT\T

eT<ä´+ <äTø±D≤\ düeTj·TbÕ\q≈£î ‹˝À<äø±\T eT+<äTø=&ÉT‘·÷ s√&ÉT¶yÓ+≥ e∫Ãb˛j˚T yê]ì y˚~ÛdüTÔHêïs¡T. eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\ dü+>∑‹ n≥T+∫‘˚ u≤s¡¢˝À ìsê«Vü≤≈£î\ y˚~Û+ |ü⁄\T m≈£îÿej·÷´sTT. 11 >∑+≥\ es¡≈£î u≤s¡T¢ ‘Ó]∫ ñ+&˚+<äT≈£î nqTeT‹ ñHêï 12 >∑+≥\ es¡≈£î yê{Ïì ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. 11>∑&ç∫+<ä+fÒ Á|ü<Ûëq <ë«sêìøÏ ‘êfi¯+ y˚dæ ¬s+&√ <ë«s¡+ <ë«sê zô|Hé>± eT<Ûä´+ neTTà‘·THêïs¡T. eT<ä´+ <=s¡ø£<ä+≥÷H˚ &ÉãT˝Ÿ πs≥¢≈£î neTTà≈£î+≥THêïs¡T. q>∑s¡+˝À n&ÉbÕ<ä&É|ü @<√ ˇø£ u≤s¡T e<ä› eT<ä´+ <Ûäs¡\ $wüj·T+ô|’ sêÁ‹y˚fi¯ >=&Ée »s¡>∑&É+ kÕ<Ûës¡DyÓTÆ+~. >∑&ç∫q |ü~ s√E˝À¢ q>∑s¡+˝À Á|ür u≤sY˝Àq÷ @<√ ˇø£ #√≥ _\T¢ $wüj·T+˝Àq÷, eT<Ûä´+ <Ûäs¡\ $wüj·T+˝Àq÷ >=&Ée\T »s¡T >∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. eT<ä´+ <Ûäs¡\qT ìj·T+Á‹+ #ê*‡q m¬ø’‡CŸ XÊK <ëì >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√

e&É+ e÷H˚dæ+~. n<˚ $<Ûä+>± ns¡∆sêÁ‹ es¡≈£î eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\T ‘Ós¡∫ ñHêï b˛©düT\T ≈£L&Ü n≥TyÓ’|ü⁄ yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äT. πøe\+ sêÁ‹y˚fi¯ Á&ç+ø˘ Á&Ó’yé πødüT\T qyÓ÷<äT≈£î ÇdüTÔqï ÁbÕ<Ûëq´‘· ns¡∆ sêÁ‹ es¡≈£î eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T ‘Ós¡∫ e⁄+∫Hê |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ ‘√ $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î rÁeÁ|üuÛ≤e+ #·÷ù| eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\ô|’ b˛©düTXÊK, m¬ø’‡CŸXÊK ñ<ëd”q yÓ’KØô|’ $eTs¡Ù\T edüTÔHêï sTT. Çø£HÓ’Hê b˛©düT\T, m¬ø’‡CŸXÊK n~Ûø±s¡T\T sêÁ‹y˚fi¯ ‘Ós¡∫ ñ+fÒ u≤s¡T¢, eT<ä´+ cÕ|ü⁄\ô|’ ø£]ƒq#·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. ãkÕº+&é e<ä› ñqï u≤s¡¢˝À >=&Ée\T ì‘·´ø£è‘·´eTì nø£ÿ&çøÏ yÓ[‘˚ e÷≈£î n~Ûø±s¡T˝Ò n+&É ñHêïs¡+≥÷ ìsê«Vü≤≈£î\T eT<ä´+u≤ãT\ô|’ m<äTs¡T<ë&ç #˚düTÔqï≥T¢ u≤~Û‘·T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

yê]øÏ nqT≈£L\+>± e÷{≤¢&ÉT‘·T Hêïs¡ì ø±+ Á¬>dt bÕغ˝À ≈£L&Ü myÓTà˝Ò´\+<äs¡÷ me]øÏ yês¡T Çwüº yÓTT∫Ãq≥T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãj·T≥≈£î e÷Á‘·+ C…’düyÓTÆ ø±´+Á<Ûä n+≥÷ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì, á ¬s+&ÉT bÕغ\ Hêj·T≈£î\T #˚düTÔqï Á|üø£≥q\qT Á|ü»\T >∑eT ì+ #ê\ì yÓHêï Vü≤qTe÷¬s&ç¶ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ Øº |ü≥ºD, eT+&É\ ø£˙«qs¡T¢ ã≥º–] ‹s¡T|ü‹¬s&ç¶, >±j·T+ ø=+&ܬs&ç¶, eTVæ≤fi≤ ø£˙«qsY Äe⁄\eT+<ä |ü<äà, bÕغ Hêj·T ≈£î\T düTu≤“¬s&ç¶, kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\T yÓ\T>=+&ܬs&ç¶, ø±\˙ yêdüT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÇcÕºsê»´+>± |üØøå± πø+Á<ë\ @sêŒ≥T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 22: Á|üuÛÑT‘·«+ $$<Ûä ñ<√´>±\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+#˚ |üØøå±\ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚ùd πø+Á<ë\T ìs¡T<√´>∑T\≈£î XÊ|ü+>± e÷s¡T‘√+~. õ˝≤¢ $d”Ôs¡í+˝À ô|<ä›~ ø±e&É+, Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚ùd |üØøå± πø+Á<ë\T 100 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ô|’>± <ä÷s¡+>± ñ+&É&É+, ìs¡T<√´>∑T\T |üØø£å\T sêùd+<äT≈£î Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‘êC≤>± ¬syÓq÷´ XÊK\˝À $ÄsYz, $ÄsY@ ìj·÷eTø£ |üØø£å ø√dü+ ÇcÕºsê»´+>± |üØøå± πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á |üØø£å\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T #˚ùd eTT+<˚ ìs¡T<√´>∑ nuÛÑ´s¡Tú\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |üØøå± πø+Á<ë\ $wüj·TyÓTÆ $qï$+#·&É+ »]–+~. nsTTq|üŒ{Ïø° |üØøå± πø+Á<ë\T ÇcÕºsê»´+>± n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ <ä÷s¡, e´j·T uÛ≤s¡+‘√ #ê˝≤eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î <ä÷s¡eTj˚T´ |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ܶj·Tì yês¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. õ˝≤¢˝À Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À Äj·÷ |üØøå± πø+Á<ë\≈£î #˚s¡Tø√yê\+fÒ 100øÏ˝ÀMT≥s¡¢ qT+&ç 200 øÏ˝ÀMT≥s¡¢≈£î ô|’>± Á|üj·÷D+ #˚j·÷*‡ ek˛Ô+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T ìs¡T<√´>∑ nuÛÑ´s¡Tú\ J$‘ê\‘√ Ä&ÉTø√≈£î+&Ü yê]øÏ nqT≈£L\+>± |üØøå± πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚dæ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ù|s=ÿHêïs¡T.

mìïø£\qT düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º*: ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 22 : sêqTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ z≥s¡TqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îì 100XÊ‘·+ b˛*+>¥ nj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY u≤ãT dü+ã+~Û‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\T Á|üC≤kÕ«eT´ |ü<䛋˝À »]π>˝≤, nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. z≥s¡¢ ∫e] eTTkÕsTT<ë Á|ü#·Ts¡DqT á HÓ\ 31˝À>± |üP]Ô #˚j·÷\ì ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. z≥s¡T qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé e#˚Ã+‘·es¡≈£î ø=qkÕ–+#ê\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. b˛*+>¥ πø+Á<ë\˝À z≥s¡¢≈£î, dæã“+~øÏ nìï edü‘·T\T ø£*Œ+#˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì nHêïs¡T. mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·÷eTe[ì nqTdü]+∫ dæã“+~, n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+‘√ $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 2,256 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚kÕeTì õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 19,20,401 z≥s¡T¢ ñHêïs¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ b˛©dt ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚dæ õ˝≤¢˝À düeTkÕ´‘·àø£, n‘·´+‘· düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+∫ n<äq|ü⁄ b˛©dt ã\>±\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY md”ŒøÏ dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\T |üø£&É“+BÛ>±, XÊ+‹j·TT‘·+>± »]π>˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì nHêïs¡T.

◊ÄsY Á|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚ ìs¡e~Ûø£ düyÓTà ‘·|üŒ<äT! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 22: Äغd” j·÷»e÷q´+ ø±]à≈£î\≈£î 27XÊ‘·+ eT<Ûä´+‘·s¡ uÛÑè‹ Á|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚ düyÓTà ‘·|üŒ<äì, Äغdæ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+|òü÷˝…’q m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé ‘·eT ‘Ó\+>±D eTp›sY j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£≥j·T´, ¬ø.¬ø. sêe⁄\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±]à≈£î\ y˚‘·q dües¡D >∑‘· @&Ü~ @Á|æj·T˝Ÿ HÓ\ qT+&ç »s¡>±*‡ ñqï|üŒ{Ïø° j·÷»e÷q´+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ ø±]à≈£î\T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· y˚‘·Hê\‘√ ≈£î≥T+ã b˛wüD uÛ≤s¡+>± e÷s¡&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ô|]–q <Ûäs¡\qT nqT>∑TD+>± ø±]à≈£î\≈£î yÓ+≥H˚ eT<Ûä´+‘·s¡ uÛÑè‹ì Á|üø£{Ï+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±]à≈£î\≈£î qwüº+ ø£*–düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚dæ ¬s>∑÷´\sY>± ìj·÷eTø±\T #˚|ü{Ϻ ◊ÄsY\qT Á|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚ á HÓ\ 27 qT+∫ ìs¡e~Ûø£ düyÓTà ‘·|üŒ<äì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

<˚XÊ_Ûeè~∆ _C…|æ‘√H˚ kÕ<Ûä´+! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 22: ø±+Á¬>dt 60@fi¯fl bÕ\q˝À <˚XÊìøÏ ˇ]–+<˚MT ˝Ò<äì _C…|æ‘√H˚ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´eTì Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT m.uÛÑ÷eTj·T´ nHêïs¡T. <˚XÊìøÏ qπs+Á<äyÓ÷&û Á|ü<Ûëì ø±yê\ì, <˚X¯+˝À, sêÁwüº+˝À e÷s¡TŒ ø√s¡T‘·THêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ bÕ\q˝À n$˙‹ nÁø£e÷\T ô|]– ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T Äø±XÊqï+{Ï kÕe÷qT´\ J$‘·+ <äTs¡“¤s¡+>± e÷]+<äì Äs√|æ+#ês¡T. yÓTs¡T¬>’q $<ë´, ñbÕ~Û neø±XÊ\T ¬s’‘·T dü+πøåeT+, $$<Ûä s¡+>±\ n_Ûeè~∆ <Û˚´j·T+>± ‘·eT bÕغ ø£düs¡‘·÷Ô #˚k˛Ô+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ mHé&ç@ ‹]– n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTì yÓ÷&û Á|ü<Ûëì ne⁄‘ês¡ì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ª‘·÷s¡TŒµq 56 Ád”Ô, •X¯ó dü+πøåeT uÛÑeq ìsêàD≤\≈£î nqTeT‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, »qe] 22 : ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝˝À Ád”Ô, •X¯ó dü+πøåeT XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y 50XÊ‘·+ »qs¡˝Ÿ |òü+&金√ 56 uÛÑeHê\≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´sTT. 2013-14 Ä]úø£ düe‘·‡s¡+˝À Hêu≤s¡T¶ 19 ÄsY◊&çm|òt ì<ÛäT\‘√ ˇø=ÿø£ÿ{Ï Äs¡Tqïs¡ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ 28uÛÑeHê\T eT+ps¡j·÷´sTT. n<˚ $<Ûä+>± Ç<˚ Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ì<ÛäT\‘√ 5\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ #=|üq 46 uÛÑeHê\ ìsêàD≤\≈£î Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#ês¡T. uÛÑeq ìsêàD≤\ eT+p¬s’ dü+e‘·‡s¡ ø±\+˝À |üP]Ô #˚j·Tø£b˛‘˚ Ä ì<ÛäT\qT s¡<äT› #˚dæ y˚πs |ü<∏äø±\≈£î eT[fl+#ê*‡ ñ+≥T+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î á ì<ÛäT\ øÏ+<ä eT+p¬s’q uÛÑeq ìsêàD≤\≈£î ‘·ø£åDy˚T f…+&És¡T¢ |æ*∫ uÛÑeq ìsêàD |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷ Á|ükÕ<é n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. n+‘˚>±ø£ 2012-13 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À eT+p¬s’q n+>∑Hê«&û uÛÑeHê\‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ì<ÛäT\ qT+&ç eT+p¬s’q Ç‘·s¡ ø±sê´\j·T uÛÑeq ìsêàD |üqT\qT ≈£L&Ü e÷]à 31˝À>± |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.


nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À eTVæ≤fi≤ ø±ìùdºãT˝Ÿ eTè‹ >∑Ts¡Tyês¡+ 23, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, »qe] 22: ø£&É|ü q>∑s¡ |ü]~Û˝Àì eHé{ÖHé b˛©dt ùdºwüHé˝À eTVæ≤fi≤ b˛©düT ø±ìùdºãT˝Ÿ>± |üì#˚düTÔqï ùV≤eT XÊ+‹ (25) nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À Ç+{À¢ ñ]y˚düT ø=ì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. á dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫q

>∑D‘·+Á‘· @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚j·÷*: ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yÓT<äø˘,»qe] 22:á HÓ\ 26q ìs¡«Væ≤+#˚ 65e uÛ≤s¡‘· >∑D‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡e+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À >∑D‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡e+ y˚&ÉTø£\ @sêŒ≥¢ô|’ n~Ûø± s¡T\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·« n_Ûeè~∆, dü+πøåeT |ü<∏äø±\ô|’ Äj·÷ XÊK\T neT\T |ü]Ãq ìy˚~ø£\T yÓ+≥H˚ õ˝≤¢ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±]øÏ n+<äCÒ j·÷\ì Äj·÷ XÊK\ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+ #ês¡T. XÊK\ yêØ>± Á|ü>∑‹ X¯ø£{≤\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, Á|ü>∑‹ X¯ø£{≤\ô|’ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ $esê\T ns¡úeTj˚T´ $<Ûä+>± Äø£≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± s¡÷bı+~+#ê\ì ÄyÓT n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ yês¡+<ä]øÏ nìï kÂø£sê´\T ø£*Œ+ #ê\ì ø£˝…ø£ºsY dü+ã+~Û‘· XÊU≤<Ûä~ø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY X¯s¡‘Y, n<äq|ü⁄ md”Œ eT<ÛäTdü÷<ä q¬s&ç¶, $$<Ûä XÊK\ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

25q C≤rj·T z≥s¡T ~H√‘·‡yê+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yÓT<äø˘, »qe] 22: á HÓ\ 25q ìs¡«Væ≤+#˚ C≤rj·T z≥s¡T ~H√‘·‡yêìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Äes¡D˝À z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>∑+, ÁbÕ<Ûëq´‘·ô|’, z≥sY C≤_‘ê ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î s¡÷bı+~+∫q Á|ü#ês¡ X¯ø£{≤ìï ø£˝…ø£ºsY C…+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á X¯ø£≥+ z≥T Vü≤≈£îÿ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $e]dü÷Ô H˚{Ï qT+&ç á HÓ\ 25 es¡≈£î õ˝≤¢yê´|üÔ+>± |üs¡´{Ï+∫ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. á z≥T Vü≤≈£îÿ ÁbÕ<Ûëq´‘·ô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q, øÏ«CŸ ‘·~‘·s¡ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY X¯s¡‘Y, &çÄsYz kÕsTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À 101 XÊ‘·+ |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yÓT<äø˘, »qe] 22: õ˝≤¢˝À |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£eT+˝À 0-5 dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ ∫Hêïs¡T\≈£î #·Tø£ÿ\T y˚j·T&É+˝À 101 XÊ‘·+ kÕ~Û+#·&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 5,57,200 y˚\ eT+~ 0-5 dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ ∫Hêïs¡T\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚dæ 101 XÊ‘·+ kÕ~Û+#·&É+ »]–+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]–q |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚ùd ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 19q 3,34,204 eT+~ ∫Hêïs¡T\≈£î ø£es¡T #˚j·T&É+ »]–+<äì, 20q 29,204 eT+~ ∫Hêïs¡T\≈£î, 21q 3,642 eT+~ ∫Hêïs¡T\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·T&É+ »]–+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢≈£î Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e∫Ãq ∫Hêïs¡T\≈£î ≈£L&Ü b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·T&É+ »]–+<äì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Á|ü‹ì<ÛäT\T, Á>±eTdüyÓTÆø£´ dü+|òü÷\T, yÓ’<ä´ XÊK n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+‘√ |üì#˚dæ |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ÇeT÷´HÓ’CÒwüHé ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚dæq+<äT≈£î ø£˝…ø£ºsY n_Ûq+~+#ês¡T.

‘·Ts¡ÿ\ e÷+<ë|üPsY˝À yêdüMø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À >√ùdyê Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yÓT<äø˘, »qe] 22: ∫qï X¯+ø£s¡+ù|≥ eT+&É\ |ü]~Û ‘·Ts¡ÿ\ e÷+<ë|üPsY˝Àì yÓ’~ø£ ø£Hê´>∑Ts¡T≈£î\+˝À yêdüMø£¢uŸ, yêdüM eì‘ê ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À >√ùdyê ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >√e÷‘·qT |üPõ+#ês¡T. >√e÷‘·≈£î ‘·e⁄&ÉT, ñ\Te\T, qe<Ûë Hê´\T düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yêdüMø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T >∑&ɶ+ lìyêdt, eì‘ê ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T •eq+~ uÛ≤>∑´πsK e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >√e÷‘·qT |üPõ+#·&É+ eTVü‰uÛ≤>∑´+>± uÛ≤$ düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ yÓT<äø˘ |ü≥ºD+˝À >√e÷‘·\qT |üPõ+#·&É+ e\¢ |ü≥ºDyêdüT\T dü÷Œ¤]Ô bı+<ës¡Hêïs¡T. Á|ü‹HÓ\ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° e÷J &Ó’¬sø£ºsY ñ|üŒ\ eT˝Ò¢X¯+ Ä<Ûä«s¡´+˝À >√|üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >√e÷‘·˝À uÛÑ>∑e+‘·Tì dü«s¡÷|ü+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. >√eT÷Á‘·+, >√ù|&É e\¢ ≈£î≥T+u≤\ Äs√>∑´ |ü]dæú‹ ≈£î<äT≥|ü&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\˝À >√ dü+|ü<äqT s¡øÏå+#·T≈£î+fÒ Ä Á>±eT+ Äs√>∑´+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. Ç{°e\ >√dü+s¡ø£åD dü$T‹\ Ä<Ûä«s¡´+˝À >√e⁄\qT dü+s¡øÏådüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yêdüMø£¢uŸ, yêdüÔM eì‘ê ø£¢uŸ\ ø±s¡´<äs¡TÙ\T lìyêdt, eT~πsyÓT|òüTq, ø√XÊ~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À e´øÏÔ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, »qe] 22: õHêïs¡+ eT+&É\+ q\¢|ü*¢ Á>±eT+˝À z e´øÏÔ nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. õHêïs¡+ môd’‡ sê+u≤ãT ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. q\¢|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q sêeTT\T (45) nH˚ e´øÏÔ eTè‘·<˚Vü≤+ s√&ÉT¶ ô|’ \_Û+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø£©Ô ø£\T¢ ‘ê>∑&É+ e˝Ò¢ #·ìb˛e #·Tà qì ã+<ÛäTe⁄\T Ç∫Ãq |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eTè ‘·T&çøÏ uÛ≤s¡´, Ç<ä›s¡T |æ\¢\THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

mìïø£\ ìj·Te÷\≈£î y˚Ts¡≈£î |üì#˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 22: mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[ y˚Ts¡ ≈£î dæã“+~ düeTq«j·T+‘√ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY u≤ãT nHêïs¡T. á dü+ <äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ìØí‘· düeTj·T+˝À>± mìïø£\ e÷s¡Z<äs¡Ùø±\≈£î nqT>∑TD+>± ìs¡« Væ≤+#ê\ì, Ç+<äT≈£î eT+&É\ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T, ¬syÓ q÷´, b˛©dt j·T+Á‘ê+>∑+ ãè+<ä+>± @s¡Œ&ç |üì#˚j·÷*‡ ñ+≥T+ <äì nHêïs¡T. áHÓ\ 31q eTTkÕsTT<ë z≥s¡¢ C≤_‘ê Á|üø£{Ï+ #ê*‡ ñ+<äì, á <äbòÕ ¬s+&ÉT \ø£å\≈£îô|’>± ø=‘·Ô z≥s¡T¢ ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

$esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. eTT<ä›q÷s¡T eT+&É\+ ñe÷à ¬s&ç¶|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ùV≤eTXÊ+‹øÏ ø£&É|ü≈£î #Ó+~q »>∑BX¯«sY¬s&綑√ >∑‘· Ä>∑düTº˝À $yêVü≤yÓTÆ+~. ùV≤eTXÊ+‹ Hê\T>∑T HÓ\\ >∑s¡“¤e‹. Ç~˝≤ ñ+&É>± ùV≤eTXÊ+‹ ø£&É|ü eHé{ÖHé b˛©dtùdºwüHé˝À ø±ìùdºãT˝Ÿ>± |üì#˚k˛Ô+~. ÄyÓT

uÛÑs¡Ô »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ eTT<ä›q÷s¡T Vü≤Ödæ+>¥ ø±s=ŒπswüHé˝À ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´–. q>∑s¡+˝Àì e÷s¡T‹q>∑sY˝À ìyêdü+ ñ+≥THêïs¡T. ùV≤eTXÊ+‹ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï $wüj·÷ìï #·T≥Tº|üø£ÿ\ yês¡T >∑eTì+∫ eHé{ÖHé b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. |òæsê´<äT n+<äT≈£îqï kÕúìø£ dæ◊ kÂø£‘Y

Ä ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î ∫‘·ÔX¯ó~∆ ˝Ò<äT

n© &çmd”Œ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶øÏ düe÷#ês¡+ n+~+#·&É+‘√ VüQ {≤VüQ{Ïq dü+|òüT≥Hêdüú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ùV≤eTXÊ+‹ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î >∑\ ø±s¡D≤\qT #·T≥Tº|üø£ÿ\ yê]ì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. &çmd”Œ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á dü+|òüT≥qô|’ düeTÁ>∑ $#ês¡D »]|ækÕÔeTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ n‘·Ô Hê>∑T\eTà n<äT|ü⁄˝À ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ ø£&É|ü ]yéT‡≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ eHé{ÖHé môd’‡ s¡+>∑Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

dædæs√&ÉT¶≈£î uÛÑ÷$T|üP» Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕeT÷s¡T, »qe] 22:bÕeT÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì 16e yês¡T¶˝À eT+p¬s’q dæyÓT+≥T s√&ÉT¶≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ düs¡Œ+∫ &ç$ eTH√ Vü≤sY uÛÑ÷$T|üP» #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T bÕuÀ\T X‚wü–], 12,13,16 yês¡T¶yÓT+ãs¡T¢ mdt&ç nMTsYu≤ãT, ùwø˘ Vü‰JeTkÕÔHé, ùwø˘ ~˝≤¸<é, ùwø˘ >öwtu≤cÕ, ùwø˘ Vü‰J, ùwø˘ U≤C≤s¡+‘·T˝≤¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä\j·T+˝À #√Ø... πøXÊ\T n|üVü≤s¡D

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕeT÷s¡T »qe] 22: n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü‹|üø£å ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ∫‘·ÔX¯ó~∆ ˝Ò<äì yÓ’j·TdtÄsY dæ|æ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì‹ qsê\ s¡eTD≤¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. kÕúìø£ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚ X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£ì–] ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝Àø£s¡Te⁄ $\j·T‘ê+&Ée+ #˚düTÔ+<äì rÁe esê¸uÛ≤e+‘√ |üX¯ó\≈£î Á>±dü+ ≈£L&Ü ø=s¡‘·>± ñ+<äì esê¸\T ˝Òø£b˛e&É+ e\q uÀs¡T¢ m+&çb˛sTT |ü+&É¢‘√≥\T <Óã“‹Hêï j·Tì, $<äT´‘Y düeTdü´ rÁe+>± ñ+<äì qsê\ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü]wüÿ]+ #ê*‡q

n~Ûø±s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ê*‡q Á|ü‹|üø£å+ ìÁ<äb˛‘·T+<äì qsê\ $eT]Ù+#ês¡T. |üP\düTã“j·T´ yÓ\T>=+&É ÁbÕC…≈£îº düô|’¢#Ûêq˝Ÿ yÓ÷bÕ&ÉT ]»sê«j·TsY≈£î Çyê«\ì yÓ’j·TdtÄsY dæ|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕ<äj·÷Á‘·\T, Ä+<√fi¯q\T #˚|ü{ϺHê n~Ûø±s¡ bÕغ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì nHêïs¡T. bÕeT÷s¡T |ü≥ºD+˝À 30 |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹ì ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T $düà]+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì <˚ekÕúq uÛÑ÷eTT˝À¢ ù|<ä\T mH√ï @fi¯ó¢>± >∑T&çôd\T y˚düTø=ì ñ+≥THêïs¡ì yê{Ïì ‘=\–+#ê\ì Ä<˚XÊ\T Ç#êÃs¡ì n≥T

ù|<ä\ >∑T&çôd\qT ‘=\–+#·&É+ uÛ≤e´+ ø±<äì nHêïs¡T. yÓ’j·TdtÄsY dæ|æ n~Ûø±s¡+ ˝ÀøÏ eùdÔ uÛÑ÷$Tì ø=qT>√\T #˚dæ |üø±ÿ >∑èVü‰\T ì]à+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì nHêï s¡T. yÓ*>=+&É ÁbÕC…≈£îº düô|’¢#Ûêq˝Ÿ yÓ÷bÕ&ÉT ]»sê«j·TsY≈£î ÇùdÔ ‘ê>∑T, kÕ>∑T˙s¡T á ÁbÕ+‘êìøÏ \uÛÑ´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø£ì–] yÓ’j·TdtÄsY dæ|æ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T |æ lìyêdü¬s&ç¶, >∑T&çbÕ{Ï U≤<äsY, ùwø˘ #ê+<éu≤cÕ (ãTõ®), |ü⁄* Vü≤»s¡‘Y, ùwø˘ eTVü≤à<é, ùwø˘ s¡dü÷˝Ÿ, ùwø˘ MTsêyÓTTVæ≤B›Hé, e÷#·s¡¢ s¡Vü≤Vü‰Hé, yÓ’ ÁãVü≤àj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”‘êsêe÷+»H˚j·TT\T e¬s‡dt e+o Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 22: Áπ>Vü≤Ö+&éé‡ &çõ d”‘êsêe÷+»H˚j·TT\T qT+&ç ‘·q≈£î ÁbÕDVü‰ì ñ+<äì $»j·Tyê&É q>∑s¡ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î&ÉT e\¢uÛÑH˚ì e+o sêh &çõ|æøÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. e÷J qø£‡˝…’≥¢ #˚‘· ‘·qqT Vü≤‘·´ #˚sTT+#˚+<äT≈£î d”‘êsêe÷+»H˚j·TT\T |ü<∏äø£+ |üìïq≥T¢ düe÷#ês¡+ n+~+<äì Äj·Tq &çõ|æ Á|ükÕ<äsê e⁄≈£î $qï$+#ês¡T. n+‘˚ø±ø£ $»j·Tyê&É q>∑s¡ b˛©dtø£$TwüqsY lìyêdüT\T ≈£L&Ü Äj·Tq |òæsê´<äT |ü‹ì n+<äCÒXÊs¡T. Bìô|’ &çõ|æ düŒ+~+∫ $#ês¡D »]|æ+∫ ‘·>∑T #·s¡´ rdüT≈£î+{≤qì Vü‰MT Ç∫Ãq≥T¢ e+o Hê´j·Tyê~ ∫s¡+J$ eT+>∑fi¯yês¡+ Çø£ÿ&É MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> e+oøÏ n<äq|ü⁄ uÛÑÁ<ä‘·qT ø£*Œ+#˚ n+XÊìï ≈£L&Ü |ü]o*kÕÔeTì &çõ|æ #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. ø±>± d”‘êsêe÷+»H˚j·TT\T $»j·Tyê&É q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY>± |üì#˚dæq düeTj·T+˝À e+oøÏ Äj·Tq≈£î eT<Ûä´ >=&Ée\T »]>±sTT. n|üŒ{À¢ q>∑s¡ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n<Ûä´≈£åî&ÉT>± ñqï e+oì d”‘êsêe÷+»H˚j·TT\T {≤¬sZ{Ÿ #˚dæ nH˚ø£ kÕs¡T¢ m~]+#ês¡qï

&çõ|æøÏ |òæsê´<äT #˚dæq {Ï&ç|æ H˚‘· n_ÛjÓ÷>±\THêïsTT. Ä düeTj·T+˝ÀH˚ d”‘êsêe÷+»H˚j·TT\T eTVæ≤fi¯\qT ˝…’+–ø£+>± y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚düTÔqï ø£<∏äHê\T MT&çj·÷˝À e#êÃsTT. ˇø£ f…dtº≥÷´uŸ uÒ; ôd+≥sY ìsê«Vü≤≈£îsê\T d”‘êsêe÷+»H˚j·TT\T bò˛Héø±˝Ÿ‡qT ]ø±s¡T¶ #˚dæ MT&çj·÷≈£î n+<äCÒXÊs¡T. á e´eVü‰s¡+ yÓqø£ e+o Vü≤düÔ+ ñ+<äqï Á|ü#ês¡+ »]–+~. yÓTT‘·Ô+ MT<ä M]<ä›] eT<Ûä´ |ü#·Ã>∑&ç¶ y˚ùdÔ uÛÑ>∑TZeTH˚+‘· yÓ’s¡+ ñ+~. eTVæ≤fi¯\ |òæsê´<äT‘√ q>∑s¡+ qT+&ç d”‘êsêe÷+» H˚j·TT\T ã~©ô|’ ôV’≤<äsêu≤<é yÓ[¢b˛sTTHê, e+o $wüj·T+˝À Äj·Tq Ç+ø± ndüVü≤q+>±H˚ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ e+o H˚s¡T>± &çõ|æøÏ d”‘êsêe÷+»H˚j·TT\ô|’ |òæsê´<äT #˚j·T&É+ ÁbÕ<Ûëq´+ dü+‘·]+#·T≈£î+~. n˝≤π> eTTK´eT+Á‹øÏ ≈£L&Ü |òæsê´<äT #˚ùd+<äT¬ø’ e+o Äj·Tq nbÕsTT{ŸyÓT+{Ÿ ø√sês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

|òæÁãe] 9q e÷\\ eTVü‰>∑s¡®q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, »qe] 22: |òæÁãe] 9e ‘˚Bq e÷\\ eTVü‰>∑s¡®q≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À e÷\\T bÕ˝§ZHê\ì |ü≥ºD n+uÒ<äÿsY j·TTe»q dü+|òüT+ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T dü+>∑+ s¡M+<äsY, »˝≤\÷ŒsY ;ÛyéT\T |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ kÕúìø£ ÄsYn+&é_ n‹~∏ >∑èVü≤+ qT+&ç e÷\\T n~Ûø£ dü+K´˝À sê´© ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á sê´© |ü≥ºD |ü⁄s¡M<ÛäT\ MT<äT>± Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤dü÷Ô ø£s¡|üÁ‘ê\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D sêh |ü⁄q]ïsêàD+ kÕe÷õø£ Hê´j·T kÕ<Ûäq¬ø’ áX¯«]u≤sTT ÁbÕ+>∑D+ ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° Äes¡D˝À 3 >∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ

e÷\\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì yês¡T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ ô|{Ϻq πødüT\qT yÓ+≥H˚ ‘=\–+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D neTs¡T\ ≈£î≥T+u≤˝À¢øÏ ˇø£]øÏ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+‘√ bÕ≥T ◊<äT mø£sê\ e´ekÕj·T uÛÑ÷$Tì |ü+|æD° #˚j·÷\ì ø√sês¡T. e÷\\ kÕe÷ õø£ uÛÑÁ<ä‘·≈£î, yê] Ä]úø±_Ûeè~∆øÏ e÷\\ ô|ò&ÉπswüHé @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, $<ä´, yÓ’<ä´, bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>±\qT |üP]ÔkÕúsTT˝À Á|üuÛÑT ‘·«y˚T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, Ç|üŒ{Ï≈£î Áô|’y˚{Ÿ s¡+>∑+˝À ñqï M{Ïì Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. qe‘Ó\+ >±D˝À $<ë´e´edüú |ü⁄q]ïsêàD+˝À uÛ≤>∑+ >± πøJ

qT+&ç |”J es¡≈£î ˇπø dæ\ãdt‘√ ≈£L&çq Ä+>∑¢ e÷<Ûä´e÷ìï neT\T #˚j·÷\ì, Á|ü‹ eT+&É\+˝À qy√<äj·T e+ {Ï ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ ø£fi≤XÊ\\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, Vü‰düº˝Ÿ˝À ñ+&˚ md”‡, md”º $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üuÛÑT‘·« Ç+ ≥sY ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ ô|’ ˇø£ X‚«‘·|üÁ‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô, uÛÑ÷$T˝Òì ù|<ä ≈£î≥T+ u≤ìøÏ kÕ>∑T˙{Ï edü‹ ø£*–q ◊<Óø£sê\ uÛÑ÷$Tì πø{≤sTT+#ê\ì nHêïs¡T. á sê´©˝À @qT>∑T\ sêE, kÕ«$T, Vü≤qàø=+&É <äj·÷kÕ>∑sY, u≤\j·T´, _.•e≈£îe÷sY, mdt.s¡M+<äsY, ¬ø.j·÷<ä–] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\T ‘·eT z≥TVü≤≈£îÿqT ìs¡“¤j·T+>± $ìjÓ÷–+#·Tø√H˚˝≤ b˛©düT\T XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ md”‡ >∑T»sêe⁄uÛÑ÷bÕ˝Ÿ, n<äq|ü⁄ düuŸø£˝…ø£ºsY Á|üyê+‘Y bÕ{Ï˝Ÿ JeHé, ìC≤e÷u≤<é, »qe] 22: n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\qT düÁø£eT+>± u…\¢+|ü*¢ mmd”Œ uÛ≤düÿsY uÛÑ÷wüDY, ÇÄsYy√\T mdtmdt sêCŸ. ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ bÕ≥T >∑]“¤D°\≈£î, u≤*+‘·\≈£î, ∫Hêïs¡T\≈£î mHé.düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, ns¡TDl, sêeT#·+Á<äj·T´, #·Áø£<Ûäs¡sêe⁄, bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+~+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeT $qjYTø£ècÕí¬s&ç¶, yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, mdt.‹s¡T|ü‹sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T. XÊK n~Ûø±s¡T\qT, n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ uÀ<ÛäHé eT+&É\+˝Àì Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\qT bÕsƒ¡XÊ\\qT Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£\÷›]Ô Á>±eT+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï 98 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ |üqT\ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 22: á HÓ\ 23q õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø±sê´\j·T+ $esê\qT dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ˝À õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ‘=* ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä bÕغ ø£˝…ø£ºsY yÓ+≥ uÀ<ÛäHé düuŸ ø£˝…ø£ºsY Vü≤]Hêsêj·TDHé, ‘·Vü≤o˝≤›sY õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêCÒX¯«sY ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ‘êôV≤ sêCÒX¯«sY, m+|æ&çz eT˝≤¢¬s&ç¶, m+Çz Ç+»˙]+>¥ XÊK\≈£î sY_Hé n+<ëHé n<Ûä´ø£å‘·q á ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘êj·Tì $e]+ #ês¡T. n<˚$<Ûä+>± 26q >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ s√Eq C…+&Ü $wüÿs #Ó+~q n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ¡D, »qe] 30q C≤‹|æ‘· eTVü‰‘êà>±+BÛ 66e es¡∆+‹ì |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T, $<ÛëqeT+&É*, XÊdüqdüuÛÑT´\T, Äj·÷ dü+düú\ #Ó’s¡àqT¢, ø±+Á¬>dt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 22: z≥TVü≤≈£îÿqT Á|ü‹ˇø£ÿs¡T Hêj·T≈£î\T, eTVæ≤fi¯\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. $ìjÓ÷–+#·Tø√ì õ˝≤¢˝À e+<äXÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY u≤ãT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düMTøå± düe÷y˚X¯+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ <ë«sê b˛©düT, ¬syÓq÷´, mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\‘√ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 22: &Éj·T˝Ÿ j·TTesY Ä|ò”düsY ø±s¡´Áø£eT+˝À düMTøÏå+#ês¡T. $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤Dô|’ |ü\T dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T uÛ≤>∑+>± ìs¡«Væ≤+∫q bò˛Hé ÇHé˝À düTe÷s¡T 20 |òæsê´<äT\T n+ C≤Ø#˚XÊs¡T. z≥s¡¢ ∫e] eTTkÕsTT<ë Á|ü#·Ts¡D\qT á <ësTT. Ç+<äT˝À n‘·´~Ûø£XÊ‘·+ |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\≈£î dü+ã+ HÓ˝≤Ks¡T˝À>± |üP]Ô#˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. mìïø£\ H√{Ï|òæπøwüHé ~Û+∫q$ ø±>±, Ä<ÛësY, MTùde πø+Á<ë\≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\T e#˚Ães¡≈£î ≈£L&Ü z≥s¡¢ qyÓ÷<äT #˚j·Te#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ ñHêïsTT. dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY $y˚ø˘ j·÷<äyé e÷{≤¢ &ÉT‘·÷, n+~q ùdºwüq¢˝À eTTK´+>± ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y kÂø£s¡´+, eTs¡T>∑T<=&É¢ |òæsê´<äT\qT |ü]o*+∫ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·ø£åD #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì kÂø£s¡´+, sê´+|t bÂø£sê´\T ‘·|üŒìdü]>± ø£*Œ+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊs¡T.

bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+~+#ê*: ø£˝…ø£ºsY

23q õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt düe÷y˚X¯+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 22: <=+>∑\T yÓ+≥Tø£\ #√ØøÏ ≈£L&Ü bÕ\Œ&ɶ dü+|òüT≥q ø£ècÕíõ˝≤¢˝À »]–+~. ô|qT>∑+∫Áb˛\T˝Àì l\ø°Î‹s¡T|ü‘·eTà yê] <˚ekÕúq ÁbÕ+>∑D+˝Àì πøX¯ K+&Éq XÊ\˝À <=+>∑‘·q+ »]–+~. <=+>∑\T <ë<ë|ü⁄ ◊<äT ãkÕÔ\ yÓ+Á≥Tø£\qT, 1000 s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT n|üVü≤]+#·T≈£îb˛ j·÷s¡T. πøX¯ K+&Éq XÊ\ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]∫q ÇHé#ê]® <=+>∑‘· q+ »]–+<äì b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. B+‘√ yês¡T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T. Ä\j·T+˝À #√ØøÏ e∫Ãq <=+>∑\≈£î @$T <=s¡ø£ø£ yÓ+Á≥Tø£\qT |ü≥Tº≈£îb˛sTT ñ+{≤s¡ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n+‘·sê®rj·T $|üDÏ˝À yÓ+Á≥Tø£\≈£î ≈£L&Ü u≤>± –sêø° ñqï+<äTq <=+>∑\≈£î ô|<ä› yÓTT‘·Ôy˚T –≥Tºu≤≥T ø±>∑\<ä+≥THêïs¡T.

>∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTVæ≤fi¯ <ës¡TD Vü≤‘·´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 22: e‘·‡yêsTT •yês¡¢˝À ˇø£ eTVæ≤fi¯ eTè‘·<˚Vü≤+ |ü&ç ñ+&É>± kÕúì≈£î\T >∑T]Ô+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+<äCÒXÊs¡T. b˛©düT\T Ä eTè‘·<˚Vü‰ìï |ü]o*+#·>± nH˚ø£ >±j·÷\THêïsTT. B+‘√ Ç~ Vü≤‘·´ nì b˛©düT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eTè‘·<˚Vü≤+ ø£ècÕí- KeTà+ õ˝≤¢\ dü]Vü≤<äT›˝À¢ |ü&ç ñ+&É&É+‘√, ÄyÓT @ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q<√ >∑T]Ô+#·˝Ò≈£îHêïs¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q b˛©düT\T KeTà+ õ˝≤¢ b˛©düT\≈£î ≈£L&Ü düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T.

ÄeTs¡D Bø£å #˚kÕÔeTqï &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ Ç+&ç ¬s’≥js¡·÷T¢q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 22: ]õÁùdºwüHé ùde\qT eØZø£]+#·&Üìï ìs¡dædü÷Ô &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ ¬s’≥s¡T¢ kÕ–düTÔqï düyÓTà Äs¡e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. B+‘√ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ]õÁùdºwüHé ø±sê´\j·÷\ ìï+{Ï˝À ˝≤yê<˚M\T düÔ+_Û+#êsTT. ø±>± eT+>∑fi¯yês¡+ &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ ¬s’≥s¡T¢ uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ]õkÕºsY ø±sê´\j·÷\≈£î ø=ìï #√≥¢ ‘êfi≤\T y˚XÊs¡T. eT]ø=ìï #√≥¢ <Ûäsêï\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ]õÁùdºwüHé ùde\qT MT ùde≈£î ã<ä˝≤sTT+#·&Üìï yês¡T K+&ç+#ês¡T. ‘·ø£åDy˚T Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ ¬s’≥s¡¢ dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤]ø£èwüí ø√sês¡T. ˝Òì|üø£å+˝À sêhyê´|üÔ+>± &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ ¬s’≥s¡¢ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡Bø£åqT #˚|ü&É‘êeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹... Vü≤‘·´>± uÛ≤$düTÔqï b˛©düT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 22: eTTdüTq÷s¡T eT+&É\+ #·ø£ÿ|ü*¢ Á>± eT+˝À ˇø£ e´øÏÔ nqTe÷HêdüŒ<ä |ü]dæú‘·T˝À¢ eTè‹ #Ó+<ës¡T. Á>±eT+˝Àì ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ yÓqø£|ü&ç ñqï eTè‘·<˚Vü‰ìï kÕúì ≈£î\T >∑eTì+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. yês¡T eTè‘·<˚Vü‰ìï |ü]o*+#·>± e+{Ïô|’ u\yÓTÆq >±j·÷\T HêïsTT. B+‘√ Ç~ Vü≤‘·´>± b˛©düT\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. eTè‘·T&ÉT kÕúì≈£î&ÉT ø±ø£b˛e&É+‘√ n‘·&ÉT me¬s’+~ >∑T]Ô+#·˝Ò≈£îHêïs¡T. b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ eTè‘·<˚Vü‰ìï Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+ #ês¡T. b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

j·T<∏ë$~∏Û>± #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é Ç+{Ïø=ø£ÿs¡T sêyê\ì |æ\T|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 22: m|æ m˙®y√\T ‘·\ô|{Ϻq #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£eT+ j·T<∏ë$~∏>± »s¡T>∑T‘·T+<äì dü+|òüT+ ø£ècÕíõ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT $<ë´kÕ>∑sY ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Ç+~ sêbÕsYÿ e<ä› á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq Çø£ÿ&É MT&çj·÷≈£î #ÓbÕŒs¡T. b˛©düT nqTeT‹ ˝Òq+<äTq #·˝À ôV’≤<ä sêu≤<é ø±s¡´Áø£eT+ »s¡>∑uÀ<äqï Á|ü#ês¡+˝À yêdüÔe+ ˝Ò<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä 13 õ˝≤¢\ qT+&ç »q+ ôV’≤<ä sêu≤<é≈£î ‘·s¡*sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sêh $uÛÑ»q n+X¯+ ∫e] n+ø±ìøÏ #˚]q+<äTq á ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· Á|ü‹ d”e÷+Á<ÛäT&çô|’ ñ+<äHêïs¡T. Ç+{Ïø=ø£ÿ¬s’Hê sêyê\ì $<ë´kÕ>∑sY |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

e+<äXÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT #˚j·÷*

bò˛Hé ÇHé˝À 20 |òæsê´<äT

ø±¢dæô|ò’&é‡ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{° @]j·÷˝À bÕ¢≥T¢ ø=Hê\Hêï, ne÷à\Hêï dü+Á|ü~+#·+&ç. bò˛Hé: 7207294490 X¯+cÕu≤<é ø=‘·÷ÔsY˝À ôV≤#Ym+&û@ nÁ|òüPyé¶ bÕ¢{Ÿ‡. u≤´+≈£î˝ÀHé kÂø£s¡´+ ø£\<äT. bò˛Hé: 8686663632


#·ø£ÿ{Ï $<ë´ uÀ<Ûäq »s¡>±*: ø£˝…ø£ºsY >∑Ts¡Tyês¡+ 23, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, »qe] 22: |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´kÕúsTT qT+&˚ $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\T $\Te\‘√ ≈£L&ç q $<ä´ H˚s¡TÃ≈£îH˚˝≤ #·ø£ÿ{Ï $<ë´ uÀ<Ûäq »s¡>±\ì n|ü &˚ Ä•+∫q |òü*‘ê\T kÕ<Ûä´|ü&É‘êj·Tì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë›

s¡yêD≤XÊK ø£$TwüqsY ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+∫q Ä{À CÒ@d” Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: Ä{ÀMT≥sY #ÛêØ®\T ô|+#ê\ì, Á&Ó’es¡¢ô|’ nÁø£eT πødüT\T, »]e÷Hê\qT n]ø£{≤º\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Ä{ÀÁ&Ó’esY‡ bı*{Ïø£˝Ÿ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ U…’s¡‘êu≤<é˝Àì s¡yêD≤XÊK ø£$TwüqsY ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+#ês¡T. ô|<ä›m‘·TÔq Ä{À ø±]à≈£î\T ø±sê´\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îì ‘·eT &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ø±sê´\j·T+˝ÀøÏ #=#·TÃ≈£îb˛j˚T+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·>±, yê]ì b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. B+‘√ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ u…’sƒêsTT+ ∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, eT+Á‹ u§‘·‡≈£î e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± C…mmdæ H˚‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± ‘êeTT düyÓTà #˚düTÔ+fÒ Á|üãT‘·«+, s¡yêD≤XÊK n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·ø£b˛e&Üìï rÁekÕúsTT˝À <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ø±sê´\j·T+˝ÀøÏ yÓfi‚fl yê]øÏ Çã“+~ ø£\>∑&É+‘√ b˛©düT\T yê]ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

#·+<äT ≈£î≥T+u≤ìï Ä<äTø√yê\ì: {ÏÄsYmdt Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, »qe] 22: õ˝≤¢˝Àì ø√s¡T≥¢ b˛©dt ùdºwüHé˝À ∫Á‘· Væ≤+dü\≈£î >∑T¬s’ eTè‹ #Ó+~q #·+<äT ≈£î≥T+u≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #·+<äT eTè‹øÏ ìs¡düq>± <Ûäs¡à|ü⁄]øÏ #Ó+~q {ÏÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T, H˚‘·\T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <Ûäsêï˝À ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ≈£L &Ü bÕ˝§ZHêïs¡T. Ms¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <=+>∑‘·q+ #˚j·Tì #·+ <äTqT b˛©düT\T ∫‘·ø£u≤<ä&É+e˝Ò¢ eTè‹ #Ó+<ë&Éì, n+<äT≈£î u≤<ÛäT´˝…’q dæ◊, mdt◊\qT yÓ+≥H˚ $<ÛäT\ qT+&ç düôdŒ+&é #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #ê*‡ q b˛©düT˝Ò ô|‘·Ô+<ës¡T\≈£î }&ç>±\T #˚dü÷Ô ne÷j·Tø£ Á|ü» \qT ∫Á‘·Væ≤+dü\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. b˛© düT\ ∫Á‘·Væ≤+dü\≈£î >∑T¬s’ eTs¡DÏ+∫q #·+<äT ≈£î≥T+u≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ mø˘‡Áπ>wæjÓ÷qT Ç|æŒ+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. b˛©düT\T kÕe÷qT´\ô|’ ø£ø£åkÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´\T e÷qTø√yê\ì ø√sês¡T. #·+<äT eTè‹ô|’ $#ês¡D »]|æ Äj·Tq ≈£î≥T+u≤ìï Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

‘Ó\+>±D sêh+ Ä>∑<äT : s¡M+<äsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, »qe] 22: nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ »s¡T>∑T ‘·Tqï #·s¡Ã\qT d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T n&ÉT¶≈£î+≥÷ neùV≤fi¯q #˚düTÔHêïs¡ì, Ç~ yê]øÏ ‘·>∑<äì {ÏÄsYmdt q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡M+<äsY dæ+>¥ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, {ÏÄsYmdt H˚‘·\T e÷{≤¢&˚ düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ H˚‘·\T øö+≥sY ô|ò’˝Ÿ y˚dü÷Ô düuÛÑ˝À ‘Ó\+>±Dô|’ #·s¡Ã »s¡>∑≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|æ+ #ês¡T. á $wüj·÷\qT Á|ü»\T yê] #·s¡´\qT >∑eTìdü÷ÔH˚ ñHêïs¡ì nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±DqT ø√s¡T‘·THêïeTT ‘·|üŒ uÛÑ÷eTT\qT, ÄdüTÔ\qT Çe«+&Éì ø√s¡&É+ ˝Ò<äT ø£<ë, Ç+<äT≈£î d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T ø£*dæ ñHêïeTì, Çø£ô|’ $&çb˛j˚T düeTj·T+ edüTÔqï<äì, n|ü⁄Œ&ÉT $&çb˛sTT ø£*dæ ñ+<ëeTì yês¡T s¡M+<äsY nHêïs¡T. @<˚yÓTÆHê, ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&É&É+ ‘·<Ûä´eTì nHêïs¡T.

|òæÁãe] 14 qT+∫ l\ø°åàqs¡dæ+Vü≤kÕ«$T ÁãVü≤Àà‘·‡yê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, »qe] 22: õ˝≤¢˝Àì ;s¡÷ŒsY l\ø°åàqs¡dæ+Vü≤ kÕ« $T yê] ÁãVü≤Àà‘·‡yê\T |òæÁãe] 14 qT+∫ 19e ‘˚Bes¡≈£î »s¡T >∑T‘êj·Tì Ä\j·T áy√ |üeHé ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ;s¡÷ŒsY ø=+&Éô|’ yÓ\dæq l\ø°åàqs¡dæ+Vü≤kÕ«$T <˚yê\j·÷ìøÏ ìs¡«Væ≤+#˚ ÁuÀVü≤à‘·‡yê \≈£î õ˝≤¢ qT+#˚ø±ø£ Ç‘·s¡ õ˝≤¢\ qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\T ekÕÔs¡ì nHêïs¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î kÕ«$T <äs¡Ùq+ düT\uÛÑ+>± »]π>+<äT≈£î u≤]πø&É¢‘√ ≈£L&çq ≈£L´˝…’q¢qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï<ë«sê kÕ«$Tì uÛÑ≈£îÔ\T m˝≤+{Ï ‘√|ü⁄˝≤≥\T »s¡>∑≈£î+&Ü <ä]Ù+#·Tø√e#·Ãì nHêïs¡T. ÁãVü≤Àà ‘·‡yê\≈£î »–‘ê´\T, ø£Ø+ q>∑sY, Ä~˝≤u≤<é, eT+∫sê´\, yÓT{Ÿ|ü*¢, >√<ëe]Kì, ôV’≤<ä sêu≤<é qT+∫ ≈£L&Ü Äغd” ãdüT‡ \qT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ áy√ ‘Ó*bÕs¡T. m˝≤+{Ï nyê+#Û· ˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü b˛©dt ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

<äs¡U≤düTÔ #˚düTø=+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nq+‘·|ü⁄s¡+, »qe] 22: ôd+Á≥˝Ÿ msTTsYô|Hé ôd\ø£åHé uÀs¡T¶, msTTsYôV≤&é ø±«s¡ºsY‡ ($_) HêHé f…øÏïø£˝Ÿ øÏ+<ä ñ<√´>±\T ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\qT d”«ø£]düTÔqï≥T¢ dæøÏ+Á<ëu≤<é msTTsYbò˛sY‡ $uÛ≤>∑+ ø£e÷+&ÉsY Bù|wtbÕ{Ïø˘ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Ç+ <äT˝À Ä{Àf…ø˘, õ{Ï$, ◊m|t (|æ), $Twæÿj·÷HéÁfÒ&é ôw&É÷´ ˝Ÿ¶ f…düTº\T @Á|æ˝Ÿ ˝Ò<ë y˚T e÷kÕ˝À¢ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó* bÕs¡T. W‘ê‡Væ≤ø£ nuÛÑ´s¡Tú\T »qe] 27˝À|ü\ ôd+Á≥˝Ÿ msTTsYyÓTHé ôd\ø£åHé uÀs¡T¶, q÷´&Ûç©¢-10 ù|]≥ <äs¡U≤düTÔ\T |ü+|ü⁄ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ 50 XÊ‘·+ e÷¬sÿ\T kÕ~Û+∫ n˝≤π> Ç+^¢wt MT&çj·T+ ≈£L&Ü #·~$ ñ+&Ü\ì ˝Ò<ë dæ_mdtÇ >±˙, mdtÇmdt\T >±˙, ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ø±\+ ˇπøwüq˝Ÿ ø√sY‡ Ç+^¢wt‘√ düVü‰ 50 XÊ‘·+ yÓTÁ{Ï≈£î´˝ÒwüHé $<ë´s¡Ω‘· ø£*– ñ+&Ü\ì nHêïs¡T.

H˚&ÉT $<ë´_Ûeè~∆ô|’ düMTø£å Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ nq+‘·|ü⁄s¡+, »qe] 22: õ˝≤¢˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·«, msTT&Ó&é ø£fi≤XÊ˝˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï $<ë´_Ûeè~∆ô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˝Àπøwt ≈£îe÷sY n<Ûä´ø£å‘·q »s¡>∑qT+~. »qe] 22q (ãT<Ûäyês¡+) kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝Àì Á|æì‡|ü˝Ÿ #Ûê+ãsY˝À düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À á düe÷y˚XÊìøÏ Á|üuÛÑT‘·«, msTT&Ó&é Á|æì‡|ü˝Ÿ‡, dü+ã+ ~Û‘· õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±s¡T\T, $<ë´_Ûeè~∆ düuÛÑT´\+<äs¡÷ ‘·|üŒø£ Vü‰»s¡T ø±yê\ì Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ s¡+>∑kÕ«$T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

sYúC…’Hé #ÓbÕŒs¡T. @\÷s¡T˝À j·T+Çz\T, düVü‰j·T kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À $<ë´ Á|üe÷D≤\ rs¡Tô|’ ø£˝…ø£ºsY düMTøÏå+#ês¡T. õ˝≤¢˝À Ç{°e\ ‘êqT |ü\T Ç+≥ s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì nsTT‘˚ ˇø£ÿ $<ë´]ú ≈£L&Ü dü¬s’q $C≤„q+ ˝Ò≈£î+&Ü düe÷<Ûë Hê\T Çe«&É+

»]–+<äì Bìï ã{Ϻ ø±–‘ê\πø &çÁ^\T |ü] $T‘·eTe⁄‘·T Hêïj˚T ‘·|üŒ $<ë´s¡Tú˝À¢ kÕº+&ÉsY¶‡ ø=s¡e &É&É+ u≤<Ûëø£s¡ eT ì ø£˝…ø£ºs¡ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. düe÷C≤ìøÏ ñ|üjÓ÷ >∑|ü&˚ $<ë´$<Ûëq+ ø±yê˝Ò ‘·|üŒ ø±–‘ê\πø |ü]$T ‘·eT j˚T´ &çÁ^\T m+<äTø£ì ø£˝…ø£ºsYÁ|ü•ï+#ês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´

eTVü≤˙j·TT\ô|’ ÄÁø√X¯+ ˝Ò<äT b˛sê≥+ ˇø£s¡~.. |òü˝≤\T eTs=ø£]øÏ.. n_ÛÁbÕj·÷\πø |ü]$T‘·eTyê«* düeTj·T+ bı&ç–+|ü⁄q≈£î.. z{Ï+>¥ ô|{≤º*.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: nôd+;¢˝À düuÛ≤ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ¬s+&ÉTe÷ s¡T¢ yêsTT<ë |ü&ܶsTT. ‹]– ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·sê«‘· ñ|üdüuÛ≤|ü‹ uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ áf…\ sêCÒ+<äsY e÷{≤¢&Üs¡T. eTVü≤˙j·TT\qT nee÷ì+#˚ dü+düèÿ‹ ‘·eT≈£î ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<ÛäT\T Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£î+≥T Hêïs¡H˚ Äy˚X¯+‘√.. uÛ≤y√<˚«>∑+‘√ {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ ¬ø.‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ n<äT|ü⁄ ‘·bÕŒπs ‘·|üŒ eTVü≤˙j·TT\ô|’ m˝≤+{Ï ÄÁø√X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ m+‘√eT+~ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î Hêïs¡T. _&ɶ\qT b˛>=≥Tº≈£îqï ‘·\T¢\T ø£˙ïfi¯ó¢ ø±s¡TdüTÔ+fÒ nôd+;¢ m+<äT≈£î uÛÑs√kÕ Çe«˝Òø£b˛sTT+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. kÕ>∑s¡Vü‰sêìøÏ nqTeT‹ Ç#êÃs¡T. ‘·eTô|’ {Ïj·TsY>±´dt Á|üjÓ÷–+#ês¡T. Hê\T>∑T ø√≥¢ eT+~ Á|ü»\ Äy˚<äqqT ns¡∆+ #˚düTø√˝Ò<äHêïs¡T. {≤´+ø˘ ã+&éô|’ ø=eTs¡+;Û+ ‘·~‘·s¡T\ $Á>∑Vü‰\qT m+<äT≈£î Á|ü‹wæº+#· ˝Òø£b˛sTT+<äì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BXÊs¡T. {°&û|” myÓTà˝Ò´ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ e÷{≤¢&Üs¡T. ¬ødæÄsY ¬s#·Ã>=≥º&É+ e˝Ò¢ yÓsTT´ eT+~ $<ë´s¡Tú\T #·ìb˛j·÷s¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À yÓsTT´ eT+~ #·ìb˛j·÷s¡ì |ü<˚ |ü<˚ n+≥THêïs¡ì, ‘Ó\+>±D ø√dü+ {ÏÄsYmdt≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î&ÉT >±ì ø±s¡´ø£s¡Ô >±ì ˇø£ÿ¬s’Hê eTs¡ DÏ+#êsê nì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ÇùdÔ {ÏÄsYmdtqT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔeTqï e÷≥ ì»+ ø±<ë nì Á|ü•ï+ #ês¡T. Ä‘·àVü≤‘·´ \≈£î, {°&û|”øÏ @+ dü+ã+<Ûä+ ñ+<äì ì\BXÊs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Çs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ düeT Hê´j·T+ ø√s¡T≈£î+≥T+<˚ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D e´‹πsø£+ ø±<äì #ÓbÕŒs¡T.

n_ÛÁbÕj·÷\πø |ü]$T‘·eTyê«*

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, »qe] 22: ôd’Hé‡ ˇ\+|æj·÷&é bòÂ+&˚wüHé Á|ü‹cÕº‘·à ø£+>± ìs¡«Væ≤+∫q @&Ée n+‘·sê®rj·T y˚T<∏äy˚T{Ïø˘ ˇ\+|æj·÷ &é˝À Jìj·Tdt ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T $»j·T<äT+<äT_ yÓ÷–+#ês¡ì ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY »j·TsêCŸ ‘Ó*bÕs¡T. $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À »]–q y˚T<∏√y˚T{Ïø˘ ˇ\+|æj·÷&é≈£î 17 <˚XÊ\ qT+∫ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á b˛{° |üØø£å˝À¢ Jìj·Tdt ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T 50 eT+~øÏ ¬s+&Ée ˝…yÓ˝Ÿ≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ês¡ì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. M]˝À 12 eT+~ $<ë´s¡Tú\ ≈£î dü«s¡í |ü‘·ø±\T \_Û+#êj·Tì nHêïs¡T. n˝≤π>, eTs√ Äs¡T eT+~øÏ s¡»‘· |ü<∏äø±\T, eTs√ @&ÉT>∑T]øÏ ø±+dü´ |ü<∏äø±\T \_Û+#êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Jìj·Tdt ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ≈£î #Ó+~q $<ë´ s¡Tú\T |ü‘·ø±\qT kÕ~Û+#·&É+ ‘·q >∑s¡«ø±s¡D+>± ñ+<äì nHêï s¡T. 4e ‘·s¡>∑‹ #Ó+~q ùwø˘ yêõ<é n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À Á|ü<∏äeT kÕúq+ dü+bÕ~+#·&É+ dü+‘√wæ+#·>± ñ+<äì nHêïs¡T.

sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»q _\T¢ô|’ n+<äs¡+ n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó*j·TCÒj·÷*‡q ÄeX¯´ø£‘· ñ+<äì d”|”m+ myÓTà˝Ò´ p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶ nHêïs¡T. n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|üŒ≈£î+&Ü #·s¡Ã |üø£ÿ<ë] |ü&ÉT‘√+<äHêïs¡T. ˝Òìb˛ì $wüj·÷\≈£î Äy˚X¯ø±y˚XÊ\≈£î ˝ÀqT ø±e&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. _\T¢ô|’ ≈£î¢|üÔ+>± ìs¡íj·T+ ‘Ó*j·TCÒùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. _\T¢πø |ü]$T‘·+ ø±yê\ì ø√sês¡T.

düeTj·T+ bı&ç–+|ü⁄q≈£î..

ø£˝…ø£ºsY ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY MT&çj·÷ ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, e⁄&Ü <ë«sê Ç|üŒ{Ïπø s¡÷.1.44 ø√≥¢qT ¬s’˝Ò«XÊK≈£î #Ó*¢+∫+<äì, BìøÏ n<äq+>± eTs√ s¡÷.50 \ø£å\T ≈£L&Ü #Ó*¢+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’˝Ò«XÊK ø√]ø£ y˚Ts¡ ≈£î ø=‘·Ô π>≥T ìsêàD≤ìøÏ eTs√ s¡÷.30 \ø£å\T Ks¡Ãe⁄‘êj·Tì ¬s’˝Ò«XÊK ‘Ó*j·TCÒdæ+ <äì ù|s=ÿHêïs¡T. π>≥T ìsêàD+‘√ Á{≤|òæø˘ düeTdü´ ‘=\–b˛ ‘·T+<äì, >∑T+≥÷s¡T q>∑s¡ Á|üy˚X¯+‘√ |üì˝Ò ≈£î+&Ü $»j·Tyê&É qT+∫ e#˚à yêVü≤Hê\T Ä{Àq>∑sY qT+&ç >√s¡+ ≥¢≈£î #˚s¡T≈£îH˚ neø±X¯+ ø£\T>∑T‘·T+ <äHêï s¡T. Ç|üŒ{Ïπø s¡÷.25 ø√≥¢‘√ s¡Vü≤<ës¡T\ | üqT\T |üPs¡Ôj·÷´j·Tì nHêïs¡T. e⁄&Ü #Ó’s¡àHé

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, »qe] 22: õ˝≤¢ πø+Á<ä @]j·÷ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥] dæ]u≤ãT Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <Ûäsêï˝À Ä dü+|òüT+ j·TTe≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. dæ]sêE e÷{≤¢ &ÉT‘·÷, Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTTK´+>± s√>∑T\≈£î eTs¡T>∑T <=&ÉT¢, ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ˝Òø£ nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, M{Ïì |ü⁄qs¡T<ä∆]+#ê\ì nHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ≈£î Äj·Tq $q‹|üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T.

$.lìyêdü¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¬s’˝Ò«˝…e˝Ÿ Áø± dæ+>¥ e<ä› q÷‘·q π>≥T ìsêàD≤ìøÏ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s¡÷.1.94 ø√≥T¢ #Ó*¢+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’˝Ò«XÊK Á|ü‹bÕ~ düTÔqï düe]+∫q n+#·Hê Á|üø±s¡+ yÓTT‘·Ô+ s¡÷.2.24 ø√≥T¢ Ks¡Ãe⁄‘ê j·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. π>≥T ìsêàD+ |üPs¡Ô sTTq ‘·sê«‘· düe]+∫q n+#·Hê Ä<Ûës¡+>± $T–*q yÓTT‘êÔìï ¬s’˝Ò«XÊ K≈£î e⁄&Ü #Ó*¢ düTÔ+<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &çÄsY m+ Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘·«]‘·>∑‹q ø=‘·Ô π>≥T ìsêàD+ #˚|ü{Ϻ |ü~ ùV≤qT s√E˝À¢ |üP]Ô#˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\Tr düT≈£î+{≤eTì Vü‰MTì#êÃs¡T. düe÷y˚X¯+˝À e⁄&Ü yÓ’dt #Ó’s¡à Hé sêe÷sêe⁄, ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q>∑s¡+˝À f…q¸Hé..f…q¸Hé.. nôd+;¢ e<ä› uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘·

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22:q>∑s¡+˝À f…q¸Hé..f…q¸Hé.. nôd+;¢ e<ä› uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘·qT eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|ü‘˚´ ø£+>± u≤]πø&É¢qT, eTTfi¯flø£+#Ó\‘√ uÛÑÁ<ä‘· #˚|ü{≤ºs¡T. πø+Á<ä ã\>± \‘√ bÕ≥T b˛©dtXÊK dæã“+~ì uÛ≤ØkÕúsTT˝À nôd+;¢ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓTTVü≤]+|üCÒXÊs¡T. n˝≤π>, ãw”sYu≤>¥, {≤´+ø˘ã+&é, dü∫yê\j·T+, Hê+|ü*¢ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ b˛©düT\qT yÓTTVü≤]+ |üCÒXÊs¡T. Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· ñ<√´>∑T\T #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nôd+ ;¢ eTT≥º&çøÏ yês¡T Á|üj·T‹ï+#·e#·Ãqï ì|òü÷ esêZ\ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î nôd+;¢ |ü]düsê\˝À uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç˝≤ ñ+&É>±, d”e÷+Á<Ûä ñ<√´>∑T\ #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: ñ<√´>∑T\ <ÛäsêïqT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ nqTeT‹ Çe«˝Ò<äì &çõ|æ _.Á|ükÕ<äsêe⁄ eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+ m|æm˙®y√ dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘u≤ãT MT&çj·÷≈£î ‘Ó* Á‘·+ MT&çj·÷≈£î düŒwüº+#˚XÊs¡T. bÕs¡T. <Ûäsêï XÊ+‹j·TT‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+ <äì, nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T#˚düTø√uÀeì, ‘êeTT ìs¡«Væ≤+#˚~ #·˝À ôV’≤<ä sêu≤<é ø±s¡´Áø£eTeTì b˛©düT\≈£î düŒwüº+ #˚XÊqì ‘Ó*bÕs¡T.

#·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ìs¡«Væ≤kÕÔ+..

mdæ_ e\˝À {ÖHébÕ¢ì+>¥ n~Ûø±] Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: mdæ_ e\˝À {ÖHébÕ¢ì+>¥ n~Ûø±] ∫≈£îÿ≈£îHêïs¡T. düs¡÷sYq>∑sY {ÖHébÕ¢ì+>¥ $uÛ≤>∑+˝À dü÷|üsYyÓ’»sY >± |üì#˚düTÔqï sêeT#·+Á<äqT mdæ_ n~Ûø±s¡T\T e\|üìï eT+>∑fi¯yês¡+ |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. Vü≤_‡>∑÷&É˝Àì sêeT#·+Á<ä ìyêdü+ô|’ <ë&ÉT\T #˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± ôV’≤<äsêu≤<é, es¡+>∑˝Ÿ, j·÷<ä–]>∑T≥º ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï Äj·Tq ã+<ÛäTe⁄\, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ ìyêkÕ\ô|’ ≈£L&Ü @ø£ø±\+˝À <ë&ÉT\T #˚XÊs¡T. düTe÷s¡T Hê\T>∑T ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î nÁø£eT ÄdüTÔ\T ñqï≥Tº n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, »qe] 22: e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ $qTø=+&É &ç$»Hé ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ ≈£L©\≈£î y˚‘·Hê\qT ô|+#ê\ì m+|æ&çy√ e÷DÏø£´sêe⁄≈£î Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ˇø£ $q‹|üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T s√Es√E≈£î ô|]–b˛‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ñbÕ~Û Vü‰MT ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\T ô|+#·q+<äTq yê] J$‘ê\T <äTs¡“¤s¡eTe⁄‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ˇø√ÿ ≈£L©øÏ s¡÷.250 #Ó*¢+#ê\ì, ˇø√ÿ ≈£î≥T+u≤ìøÏ 200 s√E\T |üì ~Hê\T ø£*Œ+#ê\ì nHêïs¡T. n˝≤π>, y˚T≥¢≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT ÇdüTÔqï y˚‘·HêìøÏ n<äq+>± s√E ≈£L©˝À s¡÷.5 ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. M] y˚‘·Hê\qT u≤´+≈£î\ <ë«sê #Ó*¢+#ê\ì ø√sês¡T. Á>±e÷\˝À ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ≈£L©\≈£î |üqT\T ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ‘ê‘êÿ*ø£+>± |üì#˚düTÔqï y˚T≥¢qT |ü]àHÓ+{Ÿ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\ kÕe÷õø£ ‘·ìF\T n$˙‹ &ÉãT“qT >∑T]Ô+#ês¡ì, Ä &ÉãT“qT ]ø£eØ#˚dæ ≈£L©\≈£î n+~+#ê\ì Hêj·T≈£î\T $q‹|üÁ‘·+˝À ø√sês¡T.

ˇ\+|æj·÷&é˝À $»j·T<äT+<äT_ yÓ÷–+∫q Jìj·Tdt $<ë´s¡Tú\T

|ü~ùV≤qT s√E˝À¢ q÷‘·q Áø±dæ+>¥ π>≥T @sêŒ≥T

ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûäsêï

ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\≈£î y˚‘·Hê\T ô|+#ê*: e÷DÏø£´sêe⁄

|ü⁄q]«uÛÑ»q _\T¢ô|’ n_ÛÁbÕj·÷\T #ÓbÕŒ*‡ ñ+~. »]–q #·]Á‘· n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. Çø£ÿ&É n~ nÁ|üdüTÔ‘·+. _\T¢ô|’ n+^ø±s¡e÷.. ø±<ë nH˚ $wüj·T+ #Ó_‘˚ dü]b˛‘·T+<äì nHêïs¡T.

sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»q _\T¢ô|’ Ç+ø± #ê˝≤eT+~ n_ÛÁbÕj·÷\T #ÓbÕŒ*‡ ñ+<äì eT+Á‹ XË’\C≤Hê<Ûé nHêïs¡T. ‘·eT ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT ‘Ó*j·TCÒj·÷*‡q u≤<Ûä´‘· n+<ä]ø° ñ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î #ê˝≤ ‘·≈£îÿe eT+~ e÷Á‘·y˚T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡Hêïs¡T. $T–*q yês¡T ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒj·÷\+fÒ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\ düeTj·÷ìï, #·s¡Ãô|’ ø=~›ùd|ü⁄ >∑+<äs¡>√fi¯+.. {≤´+ø˘ã+&éô|’ eT{Ϻu§eTà\T ≈£L*b˛‘˚ >∑>√Z\T ô|{≤ºs¡ì, ‘Ó\+>±D >∑&ÉTe⁄qT ô|+∫‘˚ u≤>∑T+≥T+<˚yÓ÷ Ä˝À∫+#ê*. Ä y˚Ts¡≈£î ø√dü+ $<ë´s¡Tú\T #·ìb˛‘˚ m+<äT≈£î |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì {ÏÄsYmdt rsêàq+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. myÓTà˝Ò´ ¬ø.‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ nqï yê´K´\ô|’ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· z{Ï+>¥ ô|{≤º*.. myÓTà˝Ò´\T |ü\Te⁄s¡T nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. düuÛÑ˝À sêÁwüº|ü‹ qT+&ç e∫Ãq eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ z{Ï+>¥ ô|{≤º\ì ‘·eT >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À nsTT<äT ì$TcÕ\ bÕ≥T düuÛÑ bÕغ yÓTT<ä{Ï qT+&ç ø√s¡T‘√+<äì yÓ’mdtÄsYdæ|æ myÓTà˝Ò´ u≤ã÷sêe⁄ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT yêsTT<ë y˚XÊs¡T. #ÓbÕŒs¡T. nqï<äeTTà˝≤¢ ñ+≥Tqï yê] eT<Ûä´˝À πø+Á<ä+ ∫#·Tà ô|{Ϻ+<äHêïs¡T. ø£*dæyÓT*dæ ñ+≥Tqï ‘Ó\T>∑TC≤‹ eT<Ûä´ eT+≥ b˛sê≥+ ˇø£s¡~..|òü˝≤\T eTs=ø£]øÏ.. 60 @fi¯¢ düTBs¡È b˛sê≥+˝À b˛sê≥+ ˇø£]<Ó’‘˚.. n_Ûeè~∆ |òü˝≤\T s¡–*Ã+<äHêïs¡T. düyÓTÆø±´ìπø ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT bÕغ eTs=ø£s¡T nqTuÛÑ$+#·&É+ »]–+<äì d”|”◊ myÓTà˝Ò´ >∑T+&Ü eT˝Ò¢wt ≈£L&Ü Ä $wüj·÷ìï m|ü⁄Œ&√ ‘Ó*j·TCÒdæ+<äHêïs¡T. Ä]ºø£˝Ÿ 3ì nHêïs¡T. uÛ≤y√<˚«>∑+˝À..Äy˚X¯+˝À eT{Ϻu§eTà\T nì yê´U≤´ì+#ê düe]+#ê\ì ≈£L&Ü ø√s¡T‘·THêïeTHêïs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ eT]ìï sêÁcÕº\qT qì ¬ø{ÏÄsY #Ó_‘˚ dü]b˛‘·T+<äHêïs¡T. n+‘˚>±ì dü«\Œ $wüj·÷ìøÏ n&ɶ>√\T>± $uÛÑõ+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä+ q&ÉT+ ø£fÒº neø±X¯+ ñ+<äì me]øÏyês¡T ¬s∫Ãb˛sTT e÷{≤¢&É&É+ eT+∫~ ø±<äHêïs¡T. sêÁwüº #ÓbÕŒs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 22: ÇqïsY ]+>¥s√&éô|’ ndü+|üP]Ô>± $T–*b˛sTTq ¬s’˝Ò«˝…yÓ˝Ÿ q÷>∑q Áø±dæ+>¥ π>{Ÿ @sêŒ≥T#˚ùd Á|üÁøÏj·T eTs√ |ü~ùV≤qT s√E\˝À |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY mdt.düTπswt ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ¬s’˝Ò« &ç$»q˝Ÿ y˚TH˚»sY #ê+ãsY e⁄&Ü #Ó’s¡àHé eDT≈£L] lìyêdü¬s&ç¶, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\‘√ »]–q düe÷y˚X¯+˝À Áø±dæ+>¥ π>{Ÿ @sêŒ≥Tô|’ #·]Ã+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î q÷‘·q π>≥T ì]à+#·ø£b˛e&É+e\¢ Á{≤|òæø˘≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑T‘·Tqï<äì, kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± |üqT\T #˚|ü{Ϻ |üP]Ô#˚j·÷\ì &çÄsYm+ mHé¬ø Á|ükÕ<éqT

qT+&˚ Áø£eT•ø£åD‘√ ≈£L&çq $<ë´$<ÛëHêìï neT\T #˚j·T &ÜìøÏ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê˝Ò ‘·|üŒ yÓTT ≈£îÿã&ç $<ë´$<Ûëq+ e\¢ uÛ≤$ uÛ≤s¡‘·bÂs¡T\ ã+>±s¡T uÛÑ$ wü´‘·TÔ <Óã“‹+{À+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· b˛{° Á|ü|ü+#·+˝À m˝Ÿ¬øJ qT+&˚ $<ë´ Á|üe÷D≤\T yÓTs¡T>∑ |üs¡ #·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. 10e ‘·s¡>∑‹ |ü_¢ø˘ |üØø£å˝À¢ sêÁwüºkÕúsTT˝À sê´+≈£î\ ø√dü+ ø±|” sTT+>¥ #˚ùd $<Ûëq+ ‘·q≈£î q#·Ã<äì $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\T Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>±H˚ |òü*‘ê\T sêe&Üìï ‘êqT dü+‘√wækÕÔqì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T.

ñ<ä´eT+ eTTdüT>∑T˝À ø=‘·ÔbÕغ\T eùdÔ uÛÑ+>∑bÕ≥T ‘·|üŒ<äT

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: ñ<ä´eT+ eTTdüT>∑T˝À ø=‘·ÔbÕغ eùdÔ uÛÑ+>∑bÕ≥T ‘·|üŒ<äì |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD nHêï s¡T. MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düyÓTÆø£´ ñ<ä´e÷ìøÏ eT<䛑·T>± ø=‘·Ô bÕغ eùdÔ kÕ«>∑‹kÕÔeTHêïs¡T. πøe\+ mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì düyÓTÆø£´ eTTdüT>∑T˝À e#˚à bÕغ\≈£î eTqT>∑&É ñ+&ÉuÀ<äì n_ ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. eTTK´eT+Á‹ ø=‘·ÔbÕغ ô|&ÉT‘·T Hêïs¡+≥÷ @sêŒ≥T #˚dæq Vü≤À]¶+>¥\ô|’ uÀ‘·‡ ô|’ $<Ûä+>± düŒ+~+ #ês¡T. |ü\T {Ï&ç #ÛêHÓ˝Ÿ‡\˝À düyÓTÆø£´ sêÁwüº+ô|’ edüTÔqï Á|üø£≥q \ô|’ Á|ü•ï+#·>± düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>±H˚ Á|üø£≥q\T ÇdüTÔ Hêïs¡ì ‘êqT uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. sê»´düuÛÑ d”≥T Ä•düTÔqï yê] C≤_‘êqT ‘·«s¡˝À n~ÛcÕºHêìøÏ |ü+|üqTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

ô|q¸Hé‡ ô|+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22: sêÁwüº+˝À ìs¡Tù|<ä˝…’q eè<äT∆\T, $ø£˝≤+>∑T\T, $‘·+‘·T\T, dü¬s’q Ä<äs¡D ˝Òø£ nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì, M]ì Ä<äTø√e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTÔqï ô|q¸Hé‡qT s¡÷.2500\T ô|+#ê\ì dæ|æ◊ &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ Ä bÕغ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY ¬ø. Hêsêj·TD eTTK´eT+Á‹øÏ ˝ÒK sêXÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº+˝À kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘· ù|s¡T‘√\ $ø£˝≤+>∑T\≈£î HÓ\≈£î HêeT e÷Á‘·+>± s¡÷. 50\T, eè<äT›\T, $‘·+‘·Te⁄\≈£î s¡÷.200\ #=|üq ô|q¸Hé #Ó*¢düTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHês¡T. Ç$ yês¡T ô|q¸Hé #Ó*¢+#˚ ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓfi¯fl&ÜìøÏ s¡yêD≤ Ks¡TÃ\≈£î ≈£L&Ü dü]b˛e&É+ ˝Ò<äì Hêsêj·TD ù|s=ÿHêïs¡T. ì‘·´ J$‘·+˝À ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡˝À ô|]>±j·Tì, ô|]–q <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó*¢+#˚ ô|q¸Hé @ y˚Ts¡≈£î dü]b˛e&É+ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç‘·s¡ sêÁcÕº˝…’q >√yê, &Ûç©¢˝À s¡÷.2y˚\T #Ó*¢düTÔqï $wüj·÷ìï Äj·Tq ‘·q ˝ÒK˝À dæm+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤fls¡T.

24q õ˝≤¢ $õ˝…Hé‡, e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 22: á HÓ\ 24q õ˝≤¢ $õ˝…Hé‡, e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ &çÄsY&çm ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY yÓ+ø£fÒX¯+ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\ <ë«sê õ˝≤¢˝À neT\e⁄‘·Tqï |ü<∏äø±\qT |üs¡´y˚øÏå+#·&ÜìøÏ düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\≈£î kÕúìø£ Á|ü>∑‹ uÛÑeHé˝À »]π> düe÷y˚XÊìøÏ õ˝≤¢ $õ˝…Hé‡, e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° #Ó’s¡àHé, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T eT<ÛäTj·÷w”ÿ>ö&é n<Ûä´ø£å‘·q eVæ≤kÕÔs¡ì nHêïs¡T. düe÷y˚XÊìøÏ n~Ûø±s¡T\T Vü‰»s¡T ø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

b˛*jÓ÷ eTVü≤e÷à]ì ‘·]$Tø=≥º+&ç: lìyêdüsêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, »qe] 22: b˛*jÓ÷s¡Væ≤‘· düe÷C≤ì¬ø’ Á|ü‹ ˇø£ÿ s¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì q÷C…fi¯fl eT+&É\+˝Àì yÓTT\ø£q÷ s¡T≈£î #Ó+~q Äj·TTπs«<ä yÓ’<äT´&ÉT lìyêdüsêe⁄ nHêïs¡T. Hê&ÉT yÓTT\ø£q÷s¡T˝À ìs¡«Væ≤+∫q |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷, b˛*jÓ÷ eTVü≤e÷à]ì ‘·]$Ty˚ùd+<äT≈£î Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+ nedüs¡eTì nHêïs¡T.


»]ù|~ kÕj·T+Á‘·+ ìs¡ísTTkÕÔeTHêïs¡T. nøÏÿH˚ì bÕ]úe<˚Vü‰ìï dü+<ä]Ù+#˚+<äT≈£î n_Ûe÷qT\T ô|<ä›m‘·TÔq ‘·s¡* edüTÔqï+<äTq eT÷M Ä]ºdtº nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT yês¡+<äs¡÷ uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìï #·÷ùd+<äT≈£î eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. πs|ü⁄ nìï @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. n_Ûe÷qT\T ~∏j˚T≥s¡¢˝À c˛\qT ì*|æy˚j·÷\ì ø√sês¡T. düVü≤ø£]+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ n+‘·´ÁøÏj·T\T m|ü&ÉT

H˚&ÉT ‘Ó\T>∑T #·\q∫Á‘· |ü]ÁX¯eT ã+<é ôV’≤<äsêu≤<é: nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+>± πs|ü⁄ ‘Ó\T>∑T #·\q∫Á‘· |ü]ÁX¯eT ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝Àì nìï j·T÷ìj·TqT¢ ã+<é bÕ{Ï+#ê\ì

>∑Ts¡Tyês¡+ 23, »qe] 2014

ãVüQ<ä÷s¡+ yÓ[¢q ªu≤≥kÕ]µ ôV’≤<äsêu≤<é »qe] 22: Á|üeTTK dæ˙q≥T&ÉT, q≥kÕÁe÷{Ÿ nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ (91) ø£qTïeT÷XÊs¡T. #ê˝≤ ø±\+>± ø±´q‡sY‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï Äj·Tq ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 2.12>∑+≥\≈£î ã+C≤sê πøsYÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ‘·T~XÊ«dü $&ç#ês¡T. á $wüj·÷ìï Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT nøÏÿH˚ì Hê>∑s¡T®q Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø£ècÕíõ˝≤¢ q+~yê&É eT+&É\+ sêe÷|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À yÓ+ø£≥sêeTj·T´, |ü⁄qïeTà <ä+|ü‘·T\≈£î 1923 ôdô|º+ãs¡T20e ‘˚Bq Äj·Tq »ìà+#ês¡T. ‘·q düreTDÏ nqï|üPs¡íeTà ù|]≥ dü÷º&çjÓ÷ ì]à+∫ dæ˙s¡+>±ìøÏ m+‘√ ùde#˚XÊs¡T. Äj·Tq≈£î ◊<äT>∑Ts¡T dü+‘êq+. ≈£îe÷s¡T\T nøÏÿH˚ì yÓ+ø£{Ÿ, nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q. yÓ+ø£{Ÿ ìsêà‘·ø±>±, Hê>±s¡T®q q≥T&ÉT. eTT>∑TZs¡T ≈£îe÷¬sÔ\T dü‘·´e‹, Hê>∑düTo\, düs√». eTqe\T düTeT+‘Y, düTXÊ+‘Y, Hê>∑#Ó’‘·q´ Ç|üŒ{Ïπø dæìe÷\˝À ñ+&É>±, ÄK] eTqe&ÉT nœ˝Ÿ nøÏÿH˚ì ≈£L&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ dæ˙ s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚kÕÔs¡ì n+≥THêïs¡T. Hêπ>X¯«sêe⁄ yÓTT<ä{Ï ∫Á‘·+ 1944˝À <Ûäs¡à|ü‹ï ø±>±, ∫e] ∫Á‘·+ eTq+. |òüT+≥kÕ\ ã\sêeTj·T´ <ë«sê 17@fi¯¢ ej·TdüT˝ÀH˚ dæ˙s¡+>∑+˝À Á|üy˚•+∫q Äj·Tq Hê\T>∑T kÕs¡T¢ |òæ*+ù|òsY nyês¡T¶\T <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. <˚X¯+˝ÀH˚ >=|üŒq≥T\˝À ˇø£]>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q nøÏÿH˚ì eTs¡D+ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì ø£\∫ y˚k˛Ô+~. Äj·Tq <˚e<ëdüT dæìe÷ <ë«sê eT+∫ù|s¡T >∑&ç+#ês¡T. eè<ë›|ü´+˝À ≈£L&Ü sêeT<ëdüT dæìe÷˝À n<äT“¤‘·+>± q{Ï+∫q |òüTq‘· Äj·Tq<˚. <˚e<ëdüT dæìe÷ Äj·Tq≈£î eT+∫>∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~. Äj·Tq mH√ï bÂsêDÏø£, C≤q|ü<ä, ∫Á‘ê\˝À q{Ï+∫ n_Ûe÷qT\ eTqïq\qT bı+<ä>∑*>±s¡T. nyês¡T¶\T, ]yês¡T¶\T mH√ï Äj·Tq U≤‘ê˝À ñHêïsTT. ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ Ä<äs¡ÙÁbÕj·TT&ç>± ì*#ês¡T. ∫qï‘·q+˝À

ªnqï|üPs¡íµ˝À n_Ûe÷qT\ dü+<√Vü≤+ @mHêïsY≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ n+‘·´ÁøÏj·T\T #·<äTe⁄ ˝Òø£b˛sTTHê Ä ‘·sê«‘· ‘Ó\T>∑T, Ä+>∑¢ uÛ≤wü\˝À ÁbÕMD´+ kÕ~Û+∫q rs¡T n|üPs¡«+ nì #ÓbÕŒ*. <ë<ë|ü⁄ 256 ∫Á‘ê\˝À Äj·Tq q{Ï+#ês¡T. 1949˝À nqï|üPs¡í‘√ $yêVü≤+ nsTT+~. d”‘êø£˝≤´D+ dæìe÷ <ë«sê 1944˝À V”≤s√>± q{Ï+#ês¡T. 1991˝À <ë<ëkÕôV≤uŸ, 1996˝À m˙ºÄsY C≤rj·T |ü⁄s¡kÕÿs¡+,1998˝À |ü<äàuÛÑ÷wüDY, 2011˝À |ü<äà$uÛÑ÷wüDY , s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ nyês¡T¶\qT Äj·Tq kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. düT&ç>∑T+&Ü\T dæìe÷qT ì]à+#ês¡T. dæìe÷ <ë«sê Äj·Tq yÓTT<ä{ÏkÕ]>± |òæ*+ù|òsY nyês¡T¶qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ ø£˝…’e÷eTDÏ nyês¡T¶‘√ dü‘·ÿ]+∫+~.. eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü nyês¡T¶ Á|üø£{Ï+∫+~. ‘Ó\T>∑T˝À ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ #˚dæq yÓTT<ä{Ï q≥T&ÉT Äj·TH˚. qesêÁ‹ dæìe÷˝À ‘=$Tà~bÕÁ‘·\T b˛wæ+∫q |òüTq‘· Äj·Tq<˚. dæ˙s¡+>∑+˝À nøÏÿH˚ì, m˙ºÄsY düeTø±©qT\T. yê]<ä›s¡T »+≥>± ‘=*kÕ]>± |ü˝…¢≥÷] |æ\¢˝À ø£*dæ q{Ï+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· eT¬sH√ï $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘ê\˝À q{Ï+∫ yÓT|æŒ+#ês¡T. nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘·q q≥ J$‘·+˝À yÓTT‘·Ô+ 256 ∫Á‘ê\˝À q{Ï+#ês¡T. Hê\T>∑TkÕs¡T¢ |òæ*+ù|òsY nyês¡T¶\T bı+<ës¡T. {°M d”]j·T˝Ÿ‡˝Àq÷ q{Ï+#ês¡T. Äj·Tq q{Ï+∫q ∫Á‘ê\T Ç|üŒ{Ïø° n_Ûe÷qT\ Vü≤è<äj·÷\ qT+&ç $&ÉBj·Tì |ü]dæú‹ ñ+~. eTÁ<ëdüT qT+&ç dæ˙|ü]ÁX¯eT ôV’≤<äsêu≤<é sêe&ÜìøÏ m+‘√

nøÏÿH˚ì eTè‹øÏ |ü\Te⁄s¡T ìyê[ ‹s¡T|ü‹, »qe] 22 : ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+‘√ bÕ≥T ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± nøÏÿH˚ì eTè‹ |ü≥¢ bÕغ\ø£r‘·+>± $$<Ûä sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T, d”ì Áù|ø£å≈£î\T ‘·eT Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì dæ˙ Áù|ø£å≈£î \T, nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ n_Ûe÷qT\T, Hê>±s¡T®q, Hê>∑#Ó’‘·q´ n_Ûe÷qT\T Äj·Tq eTè‹ |ü≥¢ rÁe dü+‘êbÕìï ‘Ó*bÕs¡T. |ü\Te⁄s¡T dæ˙ Ä]ºdüTº\≈£î nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ m+‘√ Ä<äs¡ÙÁbÕj·TT&ÉT>±qT, dü÷Œ¤]Ô <ë‘·>±qT ì*∫q yês¡ì n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. H˚{Ï dæìe÷ V”≤s√\T, V”≤s√sTTqT¢ Äj·Tq q≥q˝À <ë– ñqï düè»Hê‘·àø£ ø£fi¯qT H˚s¡TÃø√yê*‡q$ #ê˝≤ ñHêïj·THêïs¡T. mHé.{Ï.sêe÷sêe⁄, nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, XÀuÛÑHéu≤ãT, md”« s¡+>±sêe⁄,

∫‘·÷Ôs¡T Hê>∑j·T´, Hê>∑uÛÑ÷wüD+, >∑TeTà&ç, »>∑Zj·T´ e+{Ï ø£<∏ëHêj·T≈£î\T Á|ü‹Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T l<˚$, »j·TdüT<Ûä, »j·TÁ|ü<ä, n+»* ˝≤+{Ï H˚{Ï ‘ês¡\‘√ q{Ï+∫ Áù|ø£å≈£î\ n\]+#ês¡ì yês¡T ø=ìj·÷&Üs¡T. n˝≤π> sê»ø°j·TbÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü Äj·Tq eTè‹øÏ ‘·eT dü+‘êbÕìï ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq ‘Ó\T>∑T ‘·$Tfi¯+˝À düTe÷s¡T 200\≈£î ô|’>± ∫Á‘ê\˝À q{Ï+#ês¡ì yê{Ï˝À mH√ï bÂsêDÏø£, kÕ+düÿè‹ø£ dæìe÷\≈£î nyês¡T¶\T n+<äT≈£îqï ø£<∏ëHêj·T≈£î&Éì |ü\Te⁄s¡T ø=ìj·T&Üs¡T. |ü≥ºD≤˝À¢ dæìe÷ Vü‰\T˝À¢ Äj·Tq #Ûêj·T ∫Á‘ê\≈£î n_Ûe÷qT\T |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T.

ø£èwæ#˚XÊs¡T. 91@fi¯¢ ej·TdüT˝À ≈£L&Ü Äj·Tq #·˝≤ø°>± ñ+&˚yês¡T. >∑‘˚&Ü~ ôdô|º+ãs¡T20e ‘˚Bq ‘·q 91e |ü⁄{Ϻq s√E dü+<äs¡“¤+>± MT&çj·÷‘√ ñ˝≤¢dü+>± >∑&çbÕs¡T. &çôd+ãs¡T˝À ‘êqT ø±´q‡sY ‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïqì eTs√e÷s¡T MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝ÀH˚ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Äs√>∑´|üs¡+>± mH√ï Ä≥Tb˛≥¢qT n~Û>∑$T+#êqì, n˝≤π> eTH√ ìã“s¡+‘√ <ëìï ≈£L&Ü »sTTkÕÔqì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±>±, nøÏÿH˚ì bÕ]∆e<˚Vü‰ìï nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷˝À n_Ûe÷qT\ dü+<äs¡ÙHês¡∆+ ñ+#ês¡T. Äj·Tq n+‘·´ÁøÏj·T\T >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ mÁs¡>∑&ɶ X¯àXÊqyê{Ïø£˝À ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>±, nøÏÿH˚ì dü«Á>±eT+ sêe÷|ü⁄s¡+˝À $cÕ<ä#Ûêj·T\T n\TeTT≈£îHêïsTT. }]yê&É ø£*dæ ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wæøÏ ÁX¯<ë›+»* |òüT{Ï+#˚+<äT≈£î ãj·T\T<˚sês¡T.

d”m+ øÏs¡DY, #·+Á<äu≤ãT dü+‘ê|ü+ nøÏÿH˚ì eTè‹ |ü≥¢ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶, Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT, πø+Á<ä eT+Á‘·T\T ∫s¡+J$, <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<˚X¯«], ;CÒ|” C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<∏édæ+>¥, {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄, ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰, eT+Á‘·T\T &ûπø ns¡TD, bÕs¡∆kÕs¡~∏, düT˙‘ê\øå±à¬s&ç¶, yÓ’mdt $»j·TeTà, yÓ’mdt, »>∑Hé, ;CÒ|” H˚‘·\T øÏwüHé¬s&ç¶, yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT, ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T, d”|”◊ H˚‘· Hêsêj·TD, d”|”m+ H˚‘· sê|òüTe⁄\T, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY s√X¯j·T´, Äq+, s¡|òüTTMsê, C≤Hê¬s&ç¶, >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄‘√ bÕ≥T dæ˙ Á|üeTTKT\T <ëdü]Hêsêj·TDsêe⁄, sêe÷Hêj·TT&ÉT, áHê&ÉT n~ÛH˚‘· sêyÓ÷õsêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T nøÏÿH˚ì eTè‹ |ü≥¢ rÁe dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. dæ˙ Á|üeTTKT\T ø£èwüí, $»j·Tìs¡à\, X‚KsYø£eTTà\, sê$ø=+&É\sêe⁄, »j·TdüT<Ûä, mdt|”

Á|üuÛÑT‘·« ˝≤+#Û·Hê\‘√ n+‘·´ÁøÏj·T\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 22 : Á|üeTTK q≥T&ÉT nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ n+‘·´ÁøÏj·T\T Á|üuÛÑT‘·« ˝≤+#Û·Hê\‘√ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº sêÁwüº düe÷#ês¡XÊK eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD ãT<Ûäyês¡+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ÄyÓT nøÏÿH˚ì bÕ]›e<˚Vü‰ìï dü+<ä]Ù+∫ ÁX¯<ë∆+»* |òüT{Ï+#ês¡T. ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVü‰q≥T&çï ø√˝ÀŒj·÷eTHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ø£qTïeT÷‘· |ü≥¢ dü+‘ê|ü+>± >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT ã+<é ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº eT÷M Ä]ºdüTº nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé Á|üø£{Ï+#ês¡T. n˝≤π> nìï ~∏j˚T≥s¡¢˝Àq÷ dæìe÷ Á|ü<äs¡Ùq\qT ì*ù|j·÷\ì ~∏j˚T≥s¡¢ j·T»e÷qT\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

¼

¼

q≥kÕÁe÷{Ÿ nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ eTs¡D+‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ ‘=*‘·s¡+ q{°q≥T\ j·TT>±ìøÏ <ë<ë|ü⁄>± ‘Ós¡ |ü&ç+~. ‘=*‘·s¡+˝À ~>∑ZC≤\T>± yÓ\T>=+~q m˙ºÄsY, mmHéÄsY\T ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· s¡+>±ìøÏ mq˝Òì ùde\+~+ #ês¡q&É+˝À @e÷Á‘·+ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. |ü<äàl, |ü<äàuÛÑ÷wüDY e+{Ï $•wüº |ü⁄s¡kÕÿsê\‘√ bÕ≥T nì‘·s¡ kÕ<Ûä´yÓTÆq $»j·÷\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï nøÏÿH˚ì ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #·]Á‘·≈£î düJe kÕø£å´+>± ì*#ês¡T. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ü⁄]{Ï H=|ü⁄Œ\ qT+&ç dü«s√í‘·‡e yÓ’uÛÑyê\ es¡≈£L Äj·Tq ‘Ó\T>∑T dæìe÷ Á|ü>∑‹˝À uÛ≤>∑kÕ«$T>± e÷sês¡T. eTÁ<ëdüT sêÁwüº+ qT+&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î #·\q∫Á‘· |ü]ÁX¯eTqT ‘·s¡*+#·&É+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫q nøÏÿH˚ì eTq sêÁwüº+˝À ‘=* Ä<ÛäTìø£ dü÷º&çjÓ÷qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Hê≥ø±˝À¢ Ád”Ô bÕÁ‘·\‘√ q≥ J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+∫q nøÏÿH˚ì eTq<˚X¯+ >∑]«+#·<ä–q q≥T˝À¢ ˇø£]>± m~>±s¡T. >∑‘·+˝À >∑T+&Ó»ãT“qT ôd’‘·+ m~]+∫ eTè‘·T´+»j·TT&ç>± ‹]>=∫Ãq nøÏÿH˚ì Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±´q‡sY eTVü≤e÷à]øÏ ‘·\e+#ê*‡ e∫Ã+~. nsTTHê eTè‘·T´e⁄qT ∫s¡Tqe⁄«‘√ ÄVü‰«ì+∫q BÛXÊ* nøÏÿH˚ì. ‘·q≈£î ø±´q‡sY k˛øÏ+<äì Äj·Tq ãVæ≤s¡+>∑+>± #Ó|üŒ&Éy˚T Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+. q≥T\T>± J$‘ê+‘·+ yÓTÆÁ‹ì ø=qkÕ–+∫q nøÏÿH˚ì, m˙ºÄsY\T eTs¡D+˝À ≈£L&Ü ‘·eT yÓTÆÁ‹ì e~*ô|≥º˝Ò<äT. m˙ºÄsY es¡∆+‹ »]–q Hê\T>∑T s√E\πø mmHêïsY ø£qTïeT÷j·T&É+ j·÷<äè∫äø£y˚T nsTTHê Ç~ yê] yÓTÆÁ‹øÏ ì<äs¡Ùq+>± uÛ≤$+#·&É+˝À ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äT. >∑‘· dü+e‘·‡s¡ ø±\+>± ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ q{°q≥T\qT es¡Tdü>± ø√˝ÀŒ‘√+~. >∑‘˚&Ü~ m$mdt, lVü≤] ˝≤+{Ï ~>∑ZC≤\T eTs¡DÏ+#·>±.. á @&Ü~ Äs¡+uÛÑ+ ˝ÀH˚ es¡∆e÷q ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT ñ<äjYTøÏs¡DY Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ø=~› s√E\πø n+»©<˚$ ø£qTïeT÷j·T>±.. Ç|ü⁄Œ&ÉT nøÏÿH˚ì yê]‘√ »‘· ø£*XÊs¡T. nøÏÿH˚ì eTs¡D+ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·|ü]ÁX¯eTπø ø±<äT.. uÛ≤s¡rj·T ∫Á‘·|ü]ÁX¯eTπø rs¡ì ˝À≥T. Ä eTVü‰q≥T&çøÏ<˚ ÁX¯<ë∆+»*!!

ø£fi≤eT‘·*¢ eTT<äT›_&ɶ≈£î nø£ås¡ ˙sê»q+ ‘Ó\T>∑T dæìe÷øÏ Je+b˛dæq.. ‘Ó\T>∑T dæ˙s¡+>∑+ >∑]«+#·<ä>∑Z.. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ kÕúsTTì ô|+∫q q≥T\˝À nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ˇø£s¡qï~ »>∑~«~‘·y˚T. m|ü⁄Œ&É÷ Á|üXÊ+‘·+>± ø£ì|ædü÷Ô, m<äT{Ï yê]øÏ <ÛÓ’sê´ìï |ü+#˚ eT+∫eTqdüT. nøÏÿH˚ì n+fÒ uÛ≤s¡‘· <˚X¯eT+‘ê ‘Ó*dæq eTìwæ. m+‘√eT+~ dæ˙ |ü+&ç‘·T\T ôd’‘·+ Äj·Tq n_Ûe÷qT˝Ò. 90 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À ≈£L&Ü ‘·q˝À Ç+ø± ≈£îÁs¡ ej·TdüT‡˝Àì ñ‘˚Ô»+ n˝≤π> ñ+<äì ‘·q bÕÁ‘·\ <ë«sê ‘Ó*j·TC…ù|Œyês¡T. düs¡<ë>± wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§Z+≥÷, ‘·q nqTuÛÑyê\ì m+‘√ eT+~øÏ bÕsƒê\T>± $e]dü÷Ô dæ˙ |ü]ÁX¯eTô|’ Äj·Tq≈£îqï n_Ûe÷Hêìï #ê≥T≈£îH˚ >=|üŒ e´øÏÔ‘·«+ Äj·Tq~. mH√ï nyês¡T¶\T nøÏÿH˚ìì yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ e#êÃsTT. Áù|eT≈£î ì<äs¡Ùq+>± ì*#˚˝≤ Äj·Tq #˚dæq bÕÁ‘· ª<˚e<ëdüTµ. dæìe÷ <˚e<ëdüT˝À nøÏÿH˚ìì ‘·|üŒ eTs=ø£]ì Áù|ø£å≈£î\T }Væ≤+#·Tø√˝Òs¡T. <˚e<ëdüT dæìe÷˝À neTs¡ Áù|$T≈£î&ç>± ‘ê>∑T‘·÷ ø£ì|æ+∫q nøÏÿH˚ì ìC≤ìøÏ ‘ê>∑T&ÉT n\yê≥T ˝Òø£b˛sTTHê Ä bÕÁ‘· ø√düeTì sêÁ‘·Tfi¯ófl MT>∑&É ô|s¡T>∑T‘√ uÛÀ»q+#˚dæ ìÁ<äb˛≈£î+&Ü n˝≤π> y˚T˝§ÿì ñ+&ç ñ<äj·T+ wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§ZH˚yês¡T. q≥q|ü≥¢, Äj·Tq b˛wæ+#˚ bÕÁ‘·|ü≥¢ Äj·Tq≈£îqï $XÊ«dü+ n+‘· >=|üŒ~. @ bÕÁ‘·˝ÀHÓ’Hê ©qyÓTÆ q{Ï+∫ <äs¡Ù≈£î\ì,kÕ{Ï

q≥T\ì nãT“s¡|ü]#˚yês¡T. n+<äTπø nøÏÿH˚ì eTVü‰ q≥T&Éj·÷´s¡T.

¼ ¼ ¼

$yêVü≤+.. nqï|üPs¡íqT nøÏÿH˚ì 1949, |òæÁãe] 18q $yêVü≤+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T, eTT>∑TZs¡T ≈£îe÷¬sÔ\T. ÄyÓT ù|s¡T‘√ nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt ì]à+#ês¡T. nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷dt uÒqsY <ë«sê.. ≈£îe÷s¡T&ÉT nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q, eTqefi¯ófl düTXÊ+‘Y, düTeT+‘Y, nœ˝Ÿ düVü‰ |ü\Te⁄s¡T q{°q≥T©ï, <äs¡Ù≈£î©ï |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. nqï|üPs¡í 2011, &çôd+ãsY 28q eTè‹ #Ó+<ës¡T.

¼

|ü⁄s¡kÕÿsê\T..

¼

$•wüº e´øÏÔ nyês¡T¶ (kÕVæ≤‹ kÕ+düÿè‹ø£ dü+düú), sêCŸø£|üPsY kÕàs¡ø£ nyês¡T¶ (øÏHÓïs¡ ÄsYº ~∏j˚T≥sY‡), s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT nyês¡T¶ (Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ), |ü<äàuÛÑ÷wüDY (uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+), ø±[<ëdt düe÷àHé nyês¡T¶ (eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ), <ë<ë kÕôV≤uŸ bòÕ˝Òÿ nyês¡T¶ (ÄsY.yÓ+ø£Á{≤eTHé, uÛ≤s¡‘· sêh|ü‹), ˝…’|òt f…ÆyéT nNyéyÓT+{Ÿ nyês¡T¶ (øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·THé nk˛dæj˚TwüHé, |æ{Ÿ‡ ãsYZ), nHêï nyês¡T¶ (‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ »j·T\*‘·), |ü<äàl (uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+), m˙ºÄsY C≤rj·T |ü⁄s¡kÕÿs¡+, |òæ*+ù|òsY, q+~, ø£fi≤kÕ>∑sY, e+o nyês¡T¶\T n+<äT≈£îHêïs¡T.

nøÏÿH˚ì eTè‹øÏ yÓ÷&û dü+‘ê|ü+ uÛ≤s¡rj·T dæ˙s¡+>∑ ~>∑Z»+ nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ eTè‹|ü≥¢ uÛ≤»bÕ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡rj·T dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î nøÏÿH˚ì mq˝Òì ø£èwæ #˚XÊs¡ì yÓ÷&û ù|s=ÿHêïs¡T. πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$, dæ˙q≥T\T ø£èwüí, ø£èwüísêE <ä+|ü‘·T\T, ÁøϬø≥sY Á|üC≤„Hé zC≤ ‘·~‘·s¡T\T nøÏÿH˚ì uÖ‹ø£ø±j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ eTè‹|ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T u≤©e⁄&é Á|üeTTKT\T dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. u≤©e⁄&é q≥T\T n$T‘êuŸ ã#·ÃHé, n_Ûùwø˘ ã#·ÃHé, nqT|üyéTUÒsY ‘·~‘·s¡T\T dü+‘ê|ü+ ‘Ó*|æqyê]˝À ñHêïs¡T.

nøÏÿH˚ì J$‘· $X‚cÕ\T

¼

‘=* ‘·sêìøÏ ‘Ós¡!

u≤\düTÁãVü≤àD´+, dæ.Hêsêj·TD¬s&ç¶, ¬ø.$X¯«Hê<∏é, lø±+‘Y, sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, M; sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, lqTyÓ’≥¢, Á|üø±wtsêE, düTeTHé, sêHê ‘·~‘·s¡T\T ÁX¯<ë›+»* |òüT{Ï+#ês¡T.

¼ ¼ ¼ ¼

¼ ¼

¼ ¼ ¼ ¼

ø£ècÕíõ˝≤¢ yÓ+ø£≥sê|òüTyê|ü⁄s¡+˝À 1924 ôdô|º+ãsY 20q »ìà+#ês¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yÓ+ø£≥s¡‘·ï+`|ü⁄qïeTà. Hê\T>√ ‘·s¡>∑‹‘√H˚ #·<äTe⁄≈£î dü«dæÔ. sê|òüTyê|ü⁄s¡+ bÕsƒ¡XÊ\ yê]¸ø√‘·‡e+˝À #·+Á<äeT‹>± Ä&Éy˚wü+. ‘=*Hêfi¯¢˝À m¬ø‡*¸j·TsY Hê≥ø£ dü+düú˝À |üì #˚XÊs¡T. |òüT+≥kÕ\ ã\sêeTj·T´ <ë«sê yÓ+&ç‘Ós¡≈£î |ü]#·j·T+. 1944 y˚T 8q dæ˙q≥T&ç>± eTÁ<ëdüT˝À nøÏÿH˚ì Á|ükÕúq+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ª‘·*¢Áù|eTµ ∫Á‘·+˝À ≈£îÁsê&ç>± ‘=*y˚wü+. 17 @fi¯¢ ej·TdüT‡˝ÀH˚ ª<Ûäs¡à|ü‹ïµ ∫Á‘·+‘√ ‘Ós¡+π>Á≥+. ªø°\T>∑TÁs¡+µ u≤\sêE ∫Á‘ê\‘√ C≤q|ü<ä ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>±, e÷dt V”≤s√>± ‘·q eTTÁ<ä. dü+kÕs¡+ nøÏÿH˚ì q{Ï+∫q yÓTT<ä{Ï kÕ+|òæTø£ ∫Á‘·+. ‘=*Hêfi¯¢˝À ‘·q ∫Á‘ê\≈£î ‘êH˚ bÕ≥\T bÕ&ÉT≈£îH˚yês¡T. nøÏÿH˚ì dæ˙ J$‘êìï eT\T|ü⁄ ‹|æŒq ∫Á‘·+ ª<˚e<ëdüTµ 1953 pHé 26q $&ÉT<ä˝…’q dü+#·\q+ düèwæº+∫q ª<˚e<ëdüTµ nøÏÿH˚ì dæ˙ Á|ükÕúq+˝À z yÓTÆ\TsêsTT. nøÏÿH˚ì, m˙ºÄsY ø£*dæ q{Ï+∫q ‘=* ∫Á‘·+ ª|ü˝…¢≥÷] |æ\¢µ. dü+kÕs¡+, $Tdü‡eTà, ‘ÓHê* sêeTø£èwüí ∫Á‘ê˝À¢ ≈£L&Ü m˙ºÄsY‘√ ø£*dæ q{Ï+#ês¡T. $TdüeTà, #·Áø£bÕDÏ, Áù|$T+∫#·÷&ÉT ∫Á‘ê˝À¢ Vü‰dü´Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢ yÓT|æŒ+#ês¡T. düT&ç>∑T+&Ü\T dæìe÷≈£î yÓTT<ä{Ï |òæ˝Ÿà ù|òsY

¼ ¼

nyês¡T¶ ‘·$Tfi¯+˝ÀøÏ nqTe~+∫q ‘=* ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·+ nøÏÿH˚ì ªø°\T>∑TÁs¡+µ. zsY Çs¡Te⁄, nqT“eT>∑fiŸ,#· n‹X¯j·Tô|DY, <Ó’ey˚T‘·THÓ’, m+>∑fiŸ ôd*«, ô|DYeTq+ yÓTT<ä˝…’q$ nøÏÿH˚ì q{Ï+∫q ‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê\T.

mesYÁ^Hé V”≤s√... mH√ï •Ksê\T ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

¼ ¼

1957`q≥kÕÁe÷{Ÿ 1968` |ü<äàl 1977` ø£fi≤ Á|ü|üPs¡í 1989` s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ nyês¡T¶ 1991` <ë<ëkÕôV≤uŸ bòÕ˝Òÿ nyês¡T¶ 1993`>ös¡e &Üø£ºπs{Ÿ 1995` nHêï nyês¡T¶(‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+) 1996` m˙ºÄsY C≤rj·T |òæ*+ nyês¡T¶ 1998` |ü<äàuÛÑ÷wüDY 2011` |ü<äà$uÛÑ÷DY 2012˝À ‘êHê J$‘· kÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿs¡+(‘Ó\T>∑T nkıdæj˚TwüHé Ä|òt HêsYÔ nyÓT]ø±) Hê\T>∑T kÕs¡T¢ |òæ*+ ù|òsY nyês¡T¶\T: 1968(düT&ç>∑T+&Ü\T), 1973(eTs¡|ü⁄sêì eTìwæ), 1991(d”‘êsêeTj·T´ >±] eTqesê\T), 1994(ã+>±s¡T ≈£î≥+ã+) y˚T|òüTdü+<˚X¯+, ã+>±s¡T ≈£î≥T+ã+ ∫Á‘ê\≈£î q+~ nyês¡T¶\T. eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ø±[<ëdüT øödüTÔu≤ nyês¡T¶.

nøÏÿH˚ì ≈£î≥T+ã+ uÛ≤s¡´: dü«ØZj·T nqï|üPs¡í dü+‘êq+: dü‘·´e‹, Hê>∑düTo\, düs√», yÓ+ø£{Ÿ, Hê>±s¡T®q (neT\`ø√&É\T). eTqefi¯ó¢: düTeT+‘Y, düTXÊ+‘Y, Hê>∑#Ój‘·q´, nœ˝Ÿ

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

23 01 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you