Page 1

22-5-2013.qxd

5/22/2013

9:31 AM

Page 1

H{msFsÕfi ≠s™yµy¨sNTP …ÿ÷d¡™´so≤`∂NRPV xqsLi ¡Liµ≥R∂Li ¤Õ¡[µR∂V

©´sgRiLRiLiÕ‹[ µ]LigRiá™´sVVhS @lLixqÌsV

www.metrovaartha.co.in

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 21 : H{msFsÕfi zmnsNTP=Lig`i ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi …ÿ÷d¡™´so≤`∂©´sV NRPW≤y NRPVµj∂}msr°ÚLiµj∂. BNÔTP …ÿ÷d¡™´so≤`∂ Æ©s[ªRΩáNRPV Fs™´sLji\ZNP©y xqsLi ¡Liµ≥yáV D©yı∏R∂W @©´sı @©´sV™´sW©yáV LSNRP™´sVVLiƵ∂[ ≈¡Li≤R∂©´sáV Æ™sVVµR∂á∏R∂W˘LiVV. zmnsNTP=Lig`i ≠s™yµy¨sNTP …ÿ÷d¡™´so≤`∂NRPV FsÕÿLi…”¡ xqsLi ¡Liµ≥R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s æªΩáVgRiV øR¡Ã¡©´s ¿¡˙ªRΩ ¨sLS¯ªRΩá ™´sVLi≤R∂÷¡ Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liµj∂. zmnsNRP=Lig`i ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ $aSLiª`Ωª][ æªΩáVgRiV ¨sLS¯ªRΩNRPV xqsLi ¡Liµ≥yáV D©yı∏R∂V©´sı AL][xmsfl·Õ˝‹[ ™yxqsÚ™´sLi ¤Õ¡[µR∂¨s ™´sVLi≤R∂÷¡ ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

dü+|ü⁄{Ï : 8

dü+∫ø£ : 159

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 21 : ©´sNTP÷d¡ ¡LigSLRiLiª][ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı J ™´sVVhS©´sV F°÷d¡xqsVáV xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. C ™´sVVhS ≠s≠sµ≥R∂ \|ms#˚Æ™s[…fi \|mns©y©±s= xqsLixqÛsÕ˝‹[ ©´sNTP÷d¡  ¡LigSLRiLi |ms…Ì”¡ r~™´sVV¯ NS¤«¡[}qs™yLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s Æ©s[lLi[≤`∂Æ™sV…fiÕ‹[ ª]≠sV¯µj∂ ™´sVLiµj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ µ]LigRiá ™´sVVhS©´sV F°÷d¡xqsVáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi @lLixqÌsV¬ø¡[aSLRiV. ≠dsLji ©´sVLi¿¡ 45 áORPQáV ry*µ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ™´sVVªRΩWÚ…fi \|mns©y©±s= aS≈¡Õ˝‹[ ©´sNTP÷d¡  ¡LigSLS¨sı ªyNRP»Ì¡V|ms…Ì”¡ ø][LkiáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı C ™´sVVhS©´sV …ÿ£qs‰Fn°L`i= F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV.

dü+bÕ<ä≈£î\T : Áø√dü÷] düTu≤“sêe⁄

ôV’≤<äsêu≤<é, ãT<Ûäyês¡+, y˚T 22, 2013

ù|J\T : 4

yÓ\ : s¡÷ 2/`

eT+Á‘·T\ sêJHêe÷\ô|’...

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï düôdŒHé‡

yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 21 : ™´sVLi˙ªRΩVá LS“¡©y™´sWá©´sV AÆ™sWµj∂ryÚLS ¤Õ¡[µy @©´sı xqsLiµj∂gÙRiLi BLiNS ª]ágRi≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. BµÙR∂LRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV xqs’¡ªy BLi˙µylLi≤ÔT∂, µ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryµR∂ LS™´soáV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[aSNRP zqsFsLi ©´sVLi¿¡ FsÕÿLi…”¡ ˙xmsNRP»¡©y Æ™sáV™´s≤R∂¤Õ¡[µR∂V. NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂uÌy©´sLi AƵ∂[ aRPLiª][ A BµÙR∂LRiV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ªy™´sVV LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[aS™´sV¨s Æ™sV÷¡NRP |ms…ÌÿLRiV. BxmsˆV≤R∂V C BµÙR∂Lji LS“¡©y™´sWáV AÆ™sWµj∂Li¿¡, N]ªRΩÚ™yLji¨s ºΩLjigji NS˘’¡Æ©s[…fiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLS ¤Õ¡[µy @©´sıµj∂ æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. N]LiµR∂Lji¨s ™´sVLi˙ºΩxmsµR∂≠s ©´sVLi¿¡ ª]ágjiLi¿¡, ™´sVLjiN]Li µR∂Lji¨s N]ªRΩÚgS ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRi¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiµj∂. @|qsLi’d˝¡ lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ xqs™´sWÆ™s[aSáV «¡⁄©±s 10 ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©´sı µR∂aRPÕ‹[ @LiªRΩNRPV ™´sVVLiƵ∂[ Gµ][ INRP ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLi»¡VLiµj∂. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSÃ¡Õ˝‹[ ≠sxmsOSQáV ≠sLRiVøR¡VNRPVxmsÆ≤∂[ @™´sNRPaSáV NRPW≤y D©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ G ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá©yı ™´sVL][™´sWLRiV zqsFsLi ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sáÕfiA÷¡= DLi»¡VLiµR∂¨s æªΩáVr°ÚLiµj∂. @µ≥j∂uÌy©´sLi @©´sV™´sVºΩª][ Fs¨sıNRPá …‘¡™±sV©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ ©yıLiVV. @Õÿ¬ø¡[}qsÚ zqsFsLi©´sV ™´sWlLi[Ë @™´sNSaSáV DLi≤R∂™´so. xms¨sÕ‹[ xms¨sgS ªRΩ©´sNRPV ¬ø¡≠sÕ‹[ «‹[LkigRiÕÿgRi D©´sı ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ª]ágjiryÚLS @©´sıµj∂ NRPW≤y @©´sV™´sW©´sÆ™s[V. ™´sVL][\Æ™sxmso ≤T∂xmsp˘…”¡ zqsFsLi µyÆ™sWµR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ x§¶‹[Li N][xqsLi xms»Ì¡V ¡≤R∂V ªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ªRΩ©´s©´sV Ƶ∂[™yµy∏R∂V aS≈¡©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLiøyá¨s LS™´sVøR¡Li˙µR∂∏R∂V˘ N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. BNRP ™´sVL][™´sVLi˙ºΩ ≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙µy lLi≤ÔT∂ NRPLi…˝‹[ ©´sáVxqsVÕÿgS ªRΩ∏R∂W LRi∏R∂W˘LRiV. ≠dsLjiµÙR∂Lji¨s ª]ágjiLiøyá©´sVNRPV©´sı @LiªRΩ \Ƶ≥∂LRi˘Li zqsFsLi ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´søR¡VË. ªRΩ©´s ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV  ¡∏R∂V»¡NRPV xmsLizmsLiøyá¨s øR¡WxqsVÚ©yı, @µj∂ ryµ≥R∂˘™´sVπ∏∂[V˘ xms¨s NSµR∂¨s A∏R∂V©´sNRPV NRPW≤y æªΩáVxqsV. øyÕÿ

L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi≤T∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi xmso©´sLRi*Q˘™´s{qÛsNRPLRifl· N][xqsLi À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V©´sı xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ zqsFsLiNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. B…‘¡™´sá ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡©´sxmsˆV≤R∂V C ˙xm- Bµj∂ ªRΩáNRPV ≠sVLi¿¡©´s À≥ÿLRiÆ™s[V NS™´søR¡VË. —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ™´sVL][ ™´sVLi˙ºΩ zqs.LS™´sVøR¡Li˙µR∂∏R∂V˘©´sV NRPW≤y xmsLizmsLiøyá¨s xmso©´sL`i™´s˘™´s{qÛsNRPLRifl·ª][ Fs¨sıNRPá øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. @ªRΩ¨s¨s ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li …‘¡™±sVNRPV NRPxqsLRiªRΩVÚ NTPLRifl„fiNRPV G™´sW˙ªRΩLi BxtÌsQLi ¤Õ¡[NRPV©yı ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sV¨sztsQgS A∏R∂V©´sNRPV ¤À¡L`iÚ ∆ÿLRiLRiV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ZNP[Li˙µR∂ xmsLS˘»¡NRP @µ≥j∂uÌy©´sLi AƵ∂[aRPLi N][xqsLi zqsFsLi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ¿¡LRiLi“¡≠s ™´sLÊRiLi Æ©s[ªRΩ NS™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s FsµR∂VLRiVøR¡Wxmso...? NSLRifl·LigS ™´sVLi˙ºΩ xmsµR∂≠s ™´s¿¡ËLiµj∂. zqs.LS™´sVøR¡Li˙µR∂∏R∂V˘ sryÚ™´s©´s A∏R∂V©´s ºdΩxqsVNRPV ™´søyËLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. ªy«ÿgS ¿¡LRiLi“¡≠s¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS øR¡W≤yá¨s AaRPxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xqs’¡ªy BLi˙µy lLi≤ÔT∂, µ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryµR∂ LS™´soá LS“¡©y™´sWá©´sV ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ¿¡LRiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛji @LiVVæªΩ[ ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. AÆ™sWµj∂}qsÚ xmso©´sLRi*Q˘™´s{qÛsNRPLRifl·NRPV @™´sNSaSáV DLi≤R∂™´søR¡VË. ªRΩ}msˆ≠sV»¡¨s A∏R∂V©´s ªRΩLRiøR¡W INRPÆ™s[Œœ¡ @µ≥j∂uÌy©´sLi @LigkiNRPLji}qsÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ªRΩ©´s ZNP[’¡Æ©s…˝‹[NTP @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y ¿¡LRiV ™´sLÊRiLi Æ©s[ªRΩgS xmsáV™´sWL˝RiV NTPLRifl„fiNRPV ªRΩ©´s ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáV\lLi©´s ™yLji¨s ºdΩxqsVN]¨s, ªRΩ©´s©´sV …ÿlLÊi…fi @xqsLiªRΩXzmsÚ¨s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @ªRΩ¨s \|ms©y ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı ™yLji¨s xmsNRP‰©´s |ms…Ìÿá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂Wá©´sVNRPV©yı ryµ≥R∂˘Li NSNRPF°™´søR¡VË. FsLiµR∂VLi¤…¡[ @LiVVæªΩ[ @µR∂LiªRΩ C“¡ NSµR∂¨s zqsFsLiNRPV NRPW≤y æªΩáVxqsV. NRP≤R∂xms BxmsˆV≤R∂V ¿¡LRiV™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s NRP¨dsxqsLi 15 ™´sVLiµj∂ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV Dµy*xqs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ºΩLRiVgRiVÀÿ»¡V øR¡ G}qsÚ @xqsáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V xmsáNSá©´sıµj∂ zqsFsLiNRPV ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS @™´sxqsLRiLi. ˙xmsxqsVÚªRΩLi E≤T∂F°ªRΩVLiµR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi zqsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂NTP NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ ©´sVLi≤T∂ @x§¶¶¶¯µR∂VÕ˝ÿ, ≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙µy lLi≤ÔT∂, æªΩ÷¡∏R∂V¨sµj∂ NSµR∂V. BNRP ™´sVLi˙ºΩ @x§¶¶¶¯µR∂VÕ˝ÿ xms»˝¡ NTPLRifl„fiNRPV zqs.LS™´sVøR¡Li˙µR∂∏R∂V˘ ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLji FsÕÿLi…”¡ N][xmsLi ¤Õ¡[NRPV©´sıxmsˆ…”¡NUP, A∏R∂V©´s©´sV ª]ágji}qsÚ ªRΩxmsˆ ™´sVVgÊRiVLji¨s ¡∏R∂V»¡NRPV xmsLizmsLi¬ø¡[ @™´sNSaSá\|ms A∏R∂V©´s ™´sVL][ \Æ™sV©yLÌki Æ©s[ªRΩ xtsQ’d¡˜L`i @÷d¡¨s ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[NTP ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙µy lLi≤ÔT∂ \|ms©´s NTPLRifl„fi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ø≥y©±s= ¤Õ¡[µR∂V. xtsQ’d¡˜L`iNRPV A«ÿµ`∂ AbPxqsV=áV Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLi≤][ A˙gRix§¶¶¶Liª][ D©yıLRiV. xqs™´sV∏R∂VLi, xqsLiµR∂LRi˜ÈLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´s©´sV ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ ≤T∂FsÕfi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \|ms©´s ¨sxmsˆVáV @™´sNSaSáV Æ™sVLi≤R∂VgS D©yıLiVV. µk∂Liª][ xtsQ’d¡˜L`i N][xqsLi ¬ø¡LRiVgRiVªRΩV©yıLRiV. xms¥R∂NSá ©´sVLi≤T∂ Æ™sVVµR∂áV ˙xmsºΩ @LiaRPLiÕ‹[ @x§¶¶¶ß¯µR∂VÕ˝ÿ©´sV BLi…”¡NTP xmsLizmsLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV Æ™s©´sNSÆ≤∂[ @™´sNRPaSLi A∏R∂V©´s©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. µk∂Liª][ gRiªRΩ ≠sxqsÚLRifl·Õ‹[ ¤Õ¡[µR∂V. @LiVVæªΩ[ BµR∂Liªy FsxmsˆV≤R∂V «¡LRiVgRiVDªRΩLiµR∂Æ©s[µj∂ xms—¡ÕfigS A∏R∂V©´s ™´sVLi˙ºΩ xmsµR∂≠sNTP N][ªRΩ xms≤T∂Liµj∂. @xmsˆVÆ≤∂[ A∏R∂V©´s©´sV DLiµj∂. D©´sı ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ª]ágji}qsÚ Æ™sVVµR∂…”¡ZNP[ ™´sVVxmsˆV ª]ágjiLiøyá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©y @µj∂ xmns÷¡LiøR¡¤Õ¡[µR∂V. ¤Õ¡[µR∂Li¤…¡[ aRPLiNRPLRi ™´s¬ø¡[Ë @™´sNRPaSáV NRPW≤y D©yı∏R∂V¨s À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V LS™´soÕÿlgi[ @xmsˆVÆ≤∂[ ≤T∂FsÕfi \|ms©´s Æ™s[»¡V xmsÆ≤∂[µj∂. BxmsˆV≤R∂V xqs™´sWøyLRiLi. @LiµR∂VZNP[ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ≠sxqsÚLRifl· C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FsÕÿ\lgi©y A∏R∂V©´sNRPV Dµy*xqs©´s xmsáVNSá¨s NTPLRifl„fi NRPºΩÚ≠dsVµR∂ ry™´sVVgS ™´sWLRi≤R∂Li ∆ÿ∏R∂VLi

»>∑Hé eùdÔH˚..

düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡+ : $»j·TeTà yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, Aµj∂ÕÿÀÿµ`, Æ™s[V 21 : µj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ ¡ºΩNTP DLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLi xqsxqs˘aS˘™´sVáLi @π∏∂[V˘µR∂¨s \Æ™sFs ry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki g_LRi™yµ≥R∂˘QORPVLSáV \Æ™sFs£qs ≠s«¡ ∏R∂V™´sV¯ @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sı xqsxqs˘aS˘ ™´sVáLi ¬ø¡[}qs ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV ©y≤R∂V \Æ™sFs£qs EzmsLji F°}qsÚ Æ©s[≤R∂V NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FyÆ≤∂ NRP≤R∂Vª][LiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· gRiVZNP‰≤R∂V ¨ds…”¡¨s NTPLRifl„fi xqsLS‰LRiV Õÿlgi[zqs g]LiªRΩV ©´s÷¡zmsr°ÚLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ æªΩáLi gSfl· ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiryÚ≤R∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi N_…ÿá ™´sVLi≤R∂áLi ªRΩV≠sV¯≤T∂|§¶¶¶…Ì”¡ ™´sµÙR∂ ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ xqsV«¡Ã¡ ˙xqs™´sLiªRΩ ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. ªRΩV™´sV¯≤T∂ ™´sµÙR∂ ˙Fy¤«¡NÌRPV N][xqsLi À≥œ¡W≠sV xmsp«¡ ¬ø¡[xqsWÚ ©y≤R∂V \Æ™sFs£qs Æ™s[zqs©´s \|msÕÿ ©±sNRPV AÆ™sV FyÕÿ’≥¡}tsQNRPLi ¬ø¡[aSLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ ¨sLRi* z§¶¶¶Li¿¡©´s xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. ˙Fyfl·z§¶¶¶ ªRΩc¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ¨sLji¯µÙyLi.. æªΩáLigSfl·©´sV xqsxqs˘aS˘™´sVáLi ¬ø¡[µÙy™´sV¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sı xqsxqs˘aS˘™´sVáLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ DƵÙ∂[aRPLiª][ ©y≤R∂V \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡NRPV EzmsLji F°aSLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li NTPLiµR∂ ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[aSLRi¨s, C ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV «ÿºdΩ∏R∂V x§¶‹[µy NRP÷¡ˆLi ¬ø¡[LiµR∂VNRPV FsLiª][ NRPXztsQ ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. NS¨ds, æªΩáLigSfl· ™´sLRi˙xmsµyLiVV¨ds @LiVV©´s ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩNRPV ˙xmsxqsVÚªRΩ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FyÆ≤∂ NRP≤R∂Vª][LiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLi

gSfl· gRiVZNP‰≤R∂V ¨ds…”¡¨s xqsLS‰LRiV Õÿlgi[r°ÚLiµR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ DLiµR∂¨s ©y≤R∂V \Æ™sFs£qs

\Æ™sFs£qs DLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· xqsxqs˘aS˘™´sVá™´sVπ∏∂[V˘µj∂ ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ¬ø¡FyˆLRi¨s.. @LiµR∂VZNP[ xmsáV ˙xms«ÿFsNÌRPVáV NRP¤…Ì¡[LiµR∂VNRPV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRi©±sALRiV. æªΩáLigSfl· ™´sVVN][‰…”¡ LRiªRΩ©yá ≠dsfl· @¨s.. A∏R∂V©´s ¡ºΩNTP DLi¤…¡[ C ˙FyLiªRΩLi xqsxqs˘aS˘™´sVáLi @π∏∂[V˘µR∂©yıLRiV. ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV xmspLRiÚLiVVæªΩ[ 1.56 áORPQá FsNRPLSáNRPV rygRiV ¨dsLRiV @LiµR∂VªRΩVLiµR∂©yıLRiV. NS¨ds NSLi˙lgi£qs xqsLS‰LRiV ™´sVWáLigS ˙Fy¤«¡NÌRPV xms≤R∂ZNP[zqsLiµR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. rygRiV¨dsLRiV NSµR∂V NRPµy.. ªylgi[LiµR∂VNRPV gRiVZNP‰≤R∂V ™´sVLi¿¡¨ds…”¡¨s @Liµj∂LiøR¡¤Õ¡[¨s @xqs™´sVLÛRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*≠sVµR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™sFs£qs «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiryÚ≤R∂¨s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. «¡gRi©±s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NSgSÆ©s[ ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚLRi¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV xqsxqs˘aS˘™´sVáLi ¬ø¡[}qsLiµR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ≤R∂©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ Æ™sLi»¡ FyLÌki Æ©s[ªRΩáV N]Li≤y xqsVlLi[≈¡, BLi˙µR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂, À‹[≤R∂ «¡©yLÙRi©±s, N][Æ©s[LRiV N][©´sxmsˆ, «¡©´sN`P ˙xmsryµ`∂ ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV D©yıLRiV.

Áu≤Vü≤àDÏ ù|s¡T‘√..

Á|üC≤<Ûäq+ \÷{° : Hêsêj·TD yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, NRP≤R∂xms, Æ™s[V 21 : µj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂, NRPLÒS»¡NRP ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰ ˙ ¡x§¶¶¶¯fl”· }msLRiVª][ ˙xms«ÿµ≥R∂©´sLi áW…‘¡ ¬ø¡[aSLRi¨s {qs{msH AL][zmsLi ¿¡Liµj∂. ˙ ¡x§¶¶¶¯fl”· ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ N][»˝¡V µ][øR¡VNRPV©´sı ™yLRiV \¤«¡Ã¡V Fyá∏R∂W˘LRi¨s ≠s™´sVLji+Li¿¡Liµj∂. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨sLji¯Li¿¡ªRΩá|ms…Ì”¡©´s ˙ ¡x§¶¶¶¯fl”· ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV LRiµÙR∂V ¬ø¡[zqs µy¨s rÛy©´sLiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ DNRPV‰ xqsLixqÛs (|qsLiVVÕfi) Aµ≥R∂* LRi˘LiÕ‹[ DNRPV‰ xmsLji˙aRP™´sV Æ©sáN]ÕÿˆÃ¡¨s {qs{msH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘µR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡ ™yLRiLi NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s «¡™´sV¯Ã¡™´sV≤R∂VgRiV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ ˙ ¡x§¶¶¶¯fl”· DNRPV‰ NRPLS¯gSLS¨sı ©yLS∏R∂Vfl·

xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ˙ ¡x§¶¶¶¯fl”· DNRPV‰ NRPLS¯gSLS¨sı LRiµÙR∂V ¬ø¡[zqs |qsLiVVÕfi Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ DNRPV‰ xmsLji˙aRP™´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xmsµj∂ L][«¡ŸÃ¡VgS ALiµ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[, ALRiV Æ©sáá Æ™s[ªRΩ©yáV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s Dµ][˘gRiVáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ¨sLRixqs©´sNRPV ©yLS∏R∂Vfl· ™´sVµÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂, \Æ™sFs£qs NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰ ˙ ¡x§¶¶¶¯fl”· }msLRiVª][ ˙xms«ÿ µ≥R∂©y¨sı áW…‘¡ ¬ø¡[aSLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ @ªy˘aRPNRPV F°LiVV ˙ ¡x§¶¶¶¯fl”· xmsLji˙aRP™´sV©´sV Æ©sáN]÷¡ˆ \¤«¡Ã¡V Fyá∏R∂W˘LRi©yıLRiV.

j·TTe‘·≈£î ˝ÀπøXŸ {≤ìø˘ …”¡≤T∂zms @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚÆ©s[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω @¨s ˙xmsNRP»¡©´s ≠sV¨ds ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ˝‹[ @NRP‰≤R∂NRP‰≤y ≠s¤À≥¡[µyáV yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 21 : ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¬ø¡[ËÕÿ NSLRi˘NRPLRiÚáV ©y∏R∂VNRPVáV ˙aRP≠sVLiøyá¨s …”¡≤T∂zms @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V ©yLS Õ‹[ZNP[a`P zmsáVxmso¨søyËLRiV. …”¡≤T∂zms @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚÆ©s[ LSuÌy˚¨sNTP À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω DLi»¡VLiµR∂¨s @©yıLRiV. ¤Õ¡[NRPV Li¤…¡[ ∏R∂VV™´sªRΩ, zmsÃ˝¡Ã¡ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ ALiµ][Œœ¡©´sNRPLRiLigS ™´sWLRiVªRΩVLiµR∂¨s @©yı LRiV. BLiµR∂VN][xqsLi ªy©´sV ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV xqs≠dsVNRPLjiryÚ©´s¨s, ™yLjiÕ‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sryÚ©´s¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs @≠s¨dsºΩNTP À≥œ¡∏R∂Vxms≤T∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚ¤Õ¡[ FyLjiF°ªRΩV©yıLRi¨s Õ‹[ZNP[a`P FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV•¶¶¶ ¡WÀfi ©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N]ªRΩÚN][»¡Õ‹[ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs©´s …”¡≤T∂zms ≠sV¨ds ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V ™´sVVgjiLixmso NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹©yıLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi ©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ Õ‹[¨s N]ªRΩÚN][»¡Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ≠sV¨ds ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VNRPV Õ‹[ZNP[£tsQ •¶¶¶«¡LRiLiVV —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌki xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV.NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶¶Lji …”¡≤T∂zmsÕ‹[ DLi »¡W …”¡AL`iFs£qs N][™´sLÌRiVgS xms¨s¬ø¡[aSLRi¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ µR∂∏R∂WNRP˙lLi≤ÔT∂ ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. A∏R∂V©´s FyLÌki¨s ≠ds≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´s¬ø¡[Ë ©´sxtÌsQLi G≠dsV ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. NRP≤T∂∏R∂VLi ÕÿLi…”¡ Æ©s[ªRΩá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¿¡©´sLiµR∂VNRPV …”¡≤T∂zms xmsaS˪yÚxms xms≤R∂Vª][LiµR∂©yıLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki ≠sV¨ds ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ A∏R∂W —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ N]¨sı ø][»˝¡ ≠s¤À≥¡[µyáV  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLiVV. ≈¡™´sV¯Li, NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ≠s¤À≥¡[µyáV ºdΩ˙™´s™´sV∏R∂W˘LiVV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V …”¡ZNP‰…fi ©yƵ∂[©´s¨s ZNP[bPÆ©s[¨s ©y¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ºdΩ˙™´s gRiLiµR∂LRig][Œÿ¨sNTP µyLjiºdΩzqsLiµj∂. NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªRΩWLRiVˆ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≠sV¨ds ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V «¡LjigjiLiµj∂. —¡Õ˝ÿNRPV xqs*LÊki∏R∂V ©´sLiµR∂™´sVWLji ªyLRiNRP LS™´sWLS™´so }msLRiV |ms…Ìÿá¨s C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki GNRP˙gki™´sLigS ºdΩLS¯¨sLi¿¡Liµj∂. @©´sLiªRΩLRiLi FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ZNP[bPÆ©s[¨s ©y¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vc …”¡ZNP‰…fi ªRΩ©´sƵ∂[©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı BLiªRΩNRPV™´sVVLiƵ∂[ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ¬ø¡FyˆLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s¤À≥¡[µyáV ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ ≠sV¨ds ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VÕ‹[ FyLÌki FyL˝RiÆ™sVLi»¡VcxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ©y™´sW ©ylgi[aRP*LRi LS™´so, FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ªRΩV™´sV¯Ã¡ ©ylgi[aRP*LRi LS™´soá ™´sVµ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[µyáV  ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLiVV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ©y™´sW ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sıxqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩV™´sV¯Ã¡, N]Li≤R∂Àÿá Fn°©±sÕ‹[ NRP ¡VL˝RiV |ms…ÌÿLRiV.

>=|üŒ <ës¡Ùì≈£î&ÉT sêJyé yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 21 : ™´sW“¡ ˙xmsµ≥y¨s µj∂™´sLigRiªRΩ LS“¡™±sgSLiµ≥k∂NTP xmsáV™´soLRiV ˙xms™´sVV≈¡VáV, NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sá©´sV xqs¯LjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. Ƶ∂[aRP øR¡Lji˙ªRΩ gRiºΩ¨s ™´sWlLi[Ë ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPV©´sı LS“¡™±sgSLiµ≥k∂¨s ˙xmsºΩ INRP‰LRiW AµR∂LRi+LigS ºdΩxqsVN][™yá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ zmsáVxmso¨søyËLRiV. LS“¡™±s “¡≠sªRΩLi ªRΩ™´sVNRPV J FyhRi™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs©´sV ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[zqs r°¨s∏R∂W, LSx§¶¶¶ßÕfi ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ ™´sVVLiµR∂VZNPŒ˝ÿá¨s N][LSLRiV. LS“¡™±s ™´sVL][ HƵ∂[Œ˝œ¡ß ˙xmsµ≥y¨sgS DLi≤T∂ DLi¤…¡[ @˙gRiLS«ÿ˘Ã¡ NRPLi¤…¡[ À≥ÿLRiª`Ω ™´sVVLiµR∂VZNP◊˝¡ DLiÆ≤∂[µR∂©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS“¡™±s 22™´s ™´sLÙRiLiºΩ xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS gSLiµ≥k∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ LS“¡™±s ¿¡˙ªRΩxms…ÿ¨sNTP xmspá™´sWááV Æ™s[zqs ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fi, Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ µyÆ™sWµR∂LRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶, {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, xmsáV™´soLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV, FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ˙aRPµÙyLi«¡÷¡ xmnsV…”¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqsÀ≥œ¡Õ‹[ {qsFsLi NTPLRifl„fi ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. LS“¡™±s zqsµÙyLiªyá©´sV, áOSQQ˘Ã¡©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVVLiµR∂VNRPV ºdΩxqsVZNPŒ‹[ÚLiµR∂©yıLRiV. r°¨s∏R∂W Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LS“¡™±s AaRP∏R∂Wá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. LS“¡™±sgSLiµ≥k∂ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV ¿¡x§¶¶¶ı™´sV¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. À≥ÿLRiª`Ω©´sV 21™´s aRPªy Ù¡LiÕ‹[NTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡©´s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V, NSLi˙lgi£qsÕ‹[ DæªΩ[Ú«¡Li ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV ANRPLji+Li¿¡©´s Æ©s[ªRΩ LS“¡™±s gSLiµ≥k∂π∏∂[V©´s¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. Aµ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl·, ryLiZNP[ºΩNRP ≠sxm˝s™y¨sı ry™´sW©´sV˘≤T∂ µR∂gÊRiLRiNRPV ¬ø¡[LjiË©´s xmnsV©´sªRΩ A∏R∂V©´sƵ∂[©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LS“¡™±s ¬ø¡[zqs©´s NRPXztsQ xmns÷¡ªRΩLigS BxmsˆV≤R∂V ˙xmsºΩ INRP‰Lji ¬ø¡[ºΩNTP |qsÕfiFn°©˝´sV ™´søyË∏R∂V©yıLRiV. H…‘¡, NRP™´sVW˘¨s ZNP[xtsQ©˝´s ™´s˘™´sxqÛs©´sV A∏R∂V©´s ˙xms«¡Ã¡ µR∂gÊRiLRiNRPV ¬ø¡[LSËLRi¨s, LS“¡™±s ™´sVLji¨sı L][«¡ŸÃ¡V Fy÷¡Li¿¡ DLi¤…¡[, À≥ÿLRiª`Ω \¬ø¡©y NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s @’≥¡™´sXµÙj∂ ¬ø¡LiƵ∂[µR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsƵÙ∂¨s≠sVƵ∂[Œ˝œ¡ZNP[ J»¡V x§¶¶¶NRPV‰ NRP÷¡ˆLi¿¡©´s xmnsV©´sªRΩ LS“¡™±sgSLiµ≥k∂Ƶ∂[©´s¨s. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáNRPV @µ≥j∂NSLSáV NRP÷¡ˆLi¿¡Liµj∂ NRPW≤y A∏R∂VÆ©s[©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLi≤T∂ ∏R∂WÕ‹[ D©´sı ∏R∂VV™´sªRΩ ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ FsNRP‰≤y ¤Õ¡[µR∂¨s, ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV xqsµj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiµR∂VNRPV ™´sW©´s™´s ™´s©´sLRiVá ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiµj∂ LS“¡Æ™s[©´s¨s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsÕ˝‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV

Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV NRP÷¡ˆLi¿¡©´s xmnsV©´sªRΩ A∏R∂V©´sƵ∂[©´s¨s, A∏R∂V©´s©´sV xqsWˆÈQ LjiÚ gS ºdΩxqsVN]¨s

d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ e÷J Á|ü<ÛëìøÏ |òüTq ìyê[ ™´sVVLiµR∂VNRPVF°ªy™´sV©yıLRiV. xqsµy˜È™´s©´s, xqs™´sW©´sªRΩ*Li, xqs™´sV xqs™´sW«¡Li, r¢˙À≥ÿªRΩXªRΩ*Li, xqs\Æ™sVNRP˘ªRΩ N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[zqs©´s ™´sV•¶¶¶©y∏R∂VNRPV≤R∂V, ™´sV•¶¶¶ µyLRi+NRPV≤R∂V LS“¡™±s @¨s Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ µyÆ™sWµR∂LRi LS«¡©´sLji= Li•¶¶¶ N]¨s∏R∂W≤yLRiV. ˙xmsxqsLigSáª][ NSNRPVLi≤y.. LS“¡™±s øR¡Wzms©´s ™´sWLÊSá©´sV AøR¡LRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s N][LSLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. LS“¡™±s øR¡Wzms©´s zqsµÙyLiªyá©´sV AøR¡LjixqsWÚ.. ˙gS™´sV xqs*LS«ÿ˘¨sı A≠sxtsQ‰QXªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩNRPV xqsWˆÈQ LjiÚ LS“¡™±sgSLiµ≥k∂ @¨s {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= @©yıLRiV. zms©´sı ™´s∏R∂VxqsV=Õ‹[Æ©s[ ˙xmsµ≥y¨sgS Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡ Ƶ∂[aS¨sı @’≥¡™´sXµÙj∂ Àÿ»¡ xms…Ì”¡Li¿¡©´s ™´sV•¶¶¶ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V A∏R∂VÆ©s[©´s¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. Ƶ∂[aS¨sı @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXµÙj∂ ¬ø¡[zqs©´s xmnsVªRΩ©´s A∏R∂V©´sƵ∂[©´s¨s, J g]xmsˆ Æ©s[ªRΩ©´sV D˙gRi™yµR∂ aRPNRPVÚáV F~»Ì¡©´s ¤À¡»Ì¡VNRPV©yı∏R∂V ©yıLRiV. LS“¡™±s ™´sV©´s ™´sVVLiµR∂V ¤Õ¡[NRPV©yı.. A∏R∂V©´s øR¡Wzms©´s zqsµÙyLiªyáV, ™´sWLÊSáV ©yı∏R∂V¨s, ™y…”¡¨s AøR¡LRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë, A∏R∂V©´s AaRP∏R∂Wá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LRiV˪y™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVªRΩ ry™´sVLRixqs˘Li N][xqsLi LS“¡™±s ¬ø¡[zqs©´s NRPXztsQ¨s xqsWˆÈQ LjiÚgS ºdΩxqsVN]¨s ˙xmsºdΩ NSLi˙lgi£qs NSLRi˘NRPLRiÚ ry™´sVLRixqs˘Li N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı @xms•¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[∏R∂V«¡⁄xqsVÚ©´sı ™yLji¨s @≤ÔR∂VN][™yá¨s N][LSLRiV. LS“¡™±s AaRP∏R∂Wá N][xqsLi NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s H…‘¡ ™´s¤Õ˝¡[ À≥ÿLRiª`Ω ™´sXµÙj∂xms¥R∂LiÕ‹[ µR∂WxqsVNRPVF°ª][LiµR∂©yıLRiV. LS“¡™±s ™´s¤Õ˝¡[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ ˙Fyµ≥y©´s˘Li|msLjigjiLiµR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. 21 xqsLi™´sªRΩ=LSá ©´sVLi¿¡ 18 GŒ˝œ¡NRPV J»¡V x§¶¶¶NRPV‰©´sV NRPVµj∂Li¿¡©´s xmnsV©´sªRΩ LS“¡™±sƵ∂[©´s¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV gkiªylLi≤ÔT∂, µy©´sLi ©ygRiLiµR∂L`i N]¨s∏R∂W≤yLRiV. NRPLixmsp˘»¡ LkiNRPLRifl·, ¤…¡÷¡ NRP™´sVW˘¨sZNP[xtsQ©±s= ™´s˘™´sxqÛs©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s ™´sV•¶¶¶¨ds∏R∂VV≤R∂V, ªy˘gRiµ≥R∂©´sV≤R∂V ZNP[™´sáLi NSLi˙lgi£qs FyLÌki r~LiªRΩ™´sV¨s, ≠sVgRiªy FyLÌkiQÕ˝‹[ BÕÿLi…”¡ Æ©s[ªRΩ INRP‰LRiW NS©´sLSLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V r°™´sW“¡gRiW≤R∂Õ‹[¨s LS“¡™±s ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ µyÆ™sWµR∂LRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶, {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ=, ™´sVLi˙ªRΩVáV ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV.

ôV’≤ø√s¡Tº d”CÒ>± >∑TbÕÔ Á|üe÷D+ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 21 : \|§¶¶¶N][LÌRiV ˙xmsµ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚgS «Ì¡zqs£qs NRPÕÿ˘fl„fi «‹[˘ºΩ }qs©±sgRiVFyÚ LS«fiÀ≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ˙xms™´sWfl·{qs*NSLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s A∏R∂V©´s ¬ø¡[ªRΩ ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRiLi

¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. ˙xms™´sWfl· {qs*NSLRi NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, xmsáV™´soLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV, ˙xms™´sVV≈¡VáV, ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV.Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV Fs©±s≠s LRi™´sVfl· \|§¶¶¶N][LÌRiV ªyªy‰÷¡NRP ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRiV


22-5-2013.qxd

5/22/2013

9:31 AM

Page 2

2

ôV’≤<äsêu≤<é, ãT<Ûäyês¡+, y˚T 22, 2013

yÓTÁ{Àyês¡Ô

yÓTÁ{Àyês¡Ô ôV’≤<äsêu≤<é, ãT<Ûäyês¡+, y˚T 22, 2013

@≠s¨dsºΩ ™´sVLi˙ªRΩVá gRiVLji≠sLiµR∂ ¨dsºΩ @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V ™´s¿¡Ë©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV LS“¡©y™´sWá xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V øR¡W}qsÚ ™yLRiV ªyÆ™s[V≠dsV ªRΩxmsˆV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂¨s ¨sLÙSLjiLiøyLRiV. ªy™´sVV ¨s ¡Liµ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiZNP[ “¡™Ø[á\|ms xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. Fs™´sLjiNUP Æ™s[VáV «¡Ljilgi[Õÿ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩLRiÆ™s©´sVNRP «¡Ljigji©´s ªRΩªRΩLigS¨sNTP ªy™´sVV Àÿµ≥R∂V˘Ã¡Li NS™´sV©yıLRiV. LSgRiƵ∂[*xtsQYáV, À≥œ¡∏R∂VxmsORPQFyªyáNRPV @ºdΩªRΩLigS xms¨s¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xms™´sWfl·Li ¬ø¡[zqs©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV, ˙xms«¡Ã¡ AxqsVÚá©´sV ™´s˘NRPVÚáNRPV NRP»Ì¡¤À¡¤…Ì¡[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ªRΩªRΩLigS¨sı gRiVLjiÚLiøR¡NRPF°æªΩ[ FsÕÿ. ?ªRΩxmsˆV©´sV xqs™´sVLÛjiLiøR¡VN][NRPVLi≤y DLi≤T∂™´soLi¤…¡[ ™yLjiNTP ˙xmsºΩxtÌsQ |msLjilgi[µj∂. NS¨ds ªy™´sVV G ªRΩxmspˆ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂¨s  ¡VNSLiVVLiøR¡≤R∂Li µyLRiVfl·Li. ≠dsLji LS“¡©y™´sWá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ AÆ™sWµj∂Liøy÷¡=©´s zqsFsLi BLiNS ≠dsV©´sÆ™s[VxtsQYáV ¤Õ¡NRP‰|ms»Ì¡≤R∂Li ™´sVLki µyLRiVfl·Li. ≠dslLi[gSNRPVLi≤y @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V FsµR∂VL]‰©´sı ™yLji¨s ª]ágjiLi¿¡ N]ªRΩÚ™yLjiª][ …‘¡™±sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡=©´s AgRiªy˘¨sı NSLi˙lgi£qs gRiVLjiÚLiøy÷¡. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ }qs*øR¡ËȨs™y*÷¡. BÕÿ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y NSLi˙lgi£qs FyLÌki @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP F°LS»¡Li «¡LRiVxmsoªRΩVµR∂¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VNRPVLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡V ©´sÆ™s[V¯ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ ¤Õ¡[LRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP @≠s¨dsºΩ xms»˝¡ @LiªRΩ ™´s˘ºΩlLi[NRPæªΩ[ DLi¤…¡[ \Æ™sFs£qs  ¡ºΩNRPV©´sıxmsˆVÆ≤∂[ C @≠s¨dsºΩ Õÿ™yƵ∂[≠dsáV rygRiNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV¨s DLiÆ≤∂[µj∂. NS¨ds NRPŒ˝œ¡ ™´sVVLiƵ∂[ À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s INRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sıxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs Æ™s©´sZNP[xqsVN]¿¡ËLiµj∂. ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡NUP @Ƶ∂[ ≠sµ≥y©y¨sı @™´sVáV xmsLRiVxqsVÚ©´sıµj∂. BLiªRΩ «¡Ljigji©y ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘ |ms»Ì¡≤R∂Li ryµ≥R∂˘Li NSµR∂V. @LiµR∂VZNP[ Fs¨sı AL][xmsfl·Ã¡V ™´s¿¡Ë©y ¨s™´sV¯NRPV ¨dslLiºΩÚ©´s»˝¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiµj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[©´sLiªRΩgS @≠s¨dsºΩ NRPWxmsLiÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s NSLi˙lgi£qs ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ BµÙR∂Lji¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ª]ágjiLi¿¡Liµj∂. @µj∂NRPW≤y ≠sxmsOSQáV ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][Æ©s[ ªRΩÕ‹gÊjiLiµj∂.˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáVgS D©´sı @bP*¨ds NRPV™´sWL`i,  ¡©´s=Õfi ¬ø¡[ªRΩ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @µ≥j∂uÓy©´sLi IºΩÚ≤T∂ D©´sıµR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @LiµR∂VZNP[ øyLÍji{tsQ»¡V µy≈¡\¤Õ¡©´s BµÙR∂LRiV LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ªRΩVáV µ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryµR∂ LS™´so, xqs’¡ªy BLi˙µy≤ÔT∂ NSLi˙lgi£qs @µ≥j∂uÓy©´sLi AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV ªRΩ™´sV xmsµR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. ™´sVLi˙ºΩ xmsµR∂™´soáՋ[ D©´sı™yLRiV @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V ™´s¿¡Ë©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs™´soLi¤…¡[ DªRΩÚ™´sVLigS DLiÆ≤∂[µj∂. BxmsˆV≤R∂V LS“¡©y™´sW xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s C BµÙR∂LRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ \Æ™sµ]ágRi≤y¨sNTP zqsµÙR∂xms≤ÔyLRiV. NS¨ds ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øyÕÿ NSáLi ¨s™yLjiLiøyLRi¨s @Li»¡V©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP À‹…ÿÀ‹…”¡ Æ™sV«ÿLji…‘¡ DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ ≠dsLji¨s NSFy≤R∂VªRΩW ™´sxqsVÚ©´sıµR∂Æ©s[µj∂ «¡gRiÆ™sVLjigji©´s xqsªRΩ˘Li.C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sV©´sVgRi≤R∂ ™´sVV≈¡˘™´sV¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ À≥ÿ≠sLi¿¡ DLi…ÿLRiV. @LiµR∂VZNP[ ªyªy=LRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLji LS“¡©y™´sV ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sV©´sVgRi≤R∂\|ms DLi»¡VLiµR∂©´s≤R∂LiJá xqsLiƵ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[µR∂V. @LiVVæªΩ[ ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s NS¨ds, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NS¨ds FsLiªRΩ NSá™´sV¨s @≠s¨dsºΩ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV Æ™s©´sZNP[xqsVNRPV LSgRiáLRiV? INRPLjiµÙR∂LRiV ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms AL][xmsfl·Ã¡V ™´s}qsÚ ™yLji ¬ø¡[ªRΩ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Li Æ™s[LRiV. NS¨ds ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[¨s @Æ©s[NRP ™´sVLiµj∂\|ms AL][xmsfl·Ã¡V D©´sıxmsˆV≤R∂V Æ™sVVªRΩÚLi xqsLS‰LRiV N]©´srylgi[ @L>RiªRΩ N][Õ‹[ˆªRΩVLiµj∂. ˙xms«¡Õ˝‹[ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ gRi™´sV¨sLi\¬ø¡©y NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´sVVLiµR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ C ≠sxmsªRΩ‰LRi xmsLjizqÛsºΩ LSNRPF°π∏∂[Vµj∂. xmsoLi≤R∂V xmso…Ì”¡©´sxmsˆVÆ≤∂[ ™´sVLiµR∂V|ms…Ìÿ÷¡. @µj∂ LSøR¡xmsoLi≤R∂VgS ™´sWLjiæªΩ[ ¤Õ¡[µy NRP˘©´s=L`igS ªRΩ∏R∂V\lLiæªΩ[ ¤Õ¡[xms©yáª][ Æ©s»Ì¡VNRPVLS¤Õ¡[LRiV. Æ™sVVªRΩÚLi xmso…Ì”¡™´sVVLiøR¡≤R∂Li ∆ÿ∏R∂VLi. BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs ¤Õ¡[xms©yáª][ FsLiªRΩgS ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y @≠s¨dsºΩ NS˘©´s=L`iÕ‹[ ™´sVV¨sgji©´sLiµR∂V©´s Fsxmsˆ…”¡\ZNP©y ™´sVV¨sgjiF°NRP ªRΩxmsˆµR∂V. INRPLjiµÙR∂Ljiª][ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[LiVVLi¿¡ @LRiN]LRi øR¡LRi˘Ã¡ µy*LS ªy™´sVV @≠s¨dsºΩNTP µR∂WLRiLigS D©´sı»Ì¡V ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s Fs¨sıNRPáNRPV Æ™sŒÿ˛Ã¡Æ©s[µj∂ NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPªRΩ* AÕ‹[øR¡©´s @LiVV DLi»¡VLiµj∂. NS¨ds @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡ xms»˝¡ B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ Bxmsˆ…”¡ZNP[  ¡∏R∂V»¡ xms≤ÔR∂µj∂. @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP DµR∂˘™´sVNSLRiVá zmsáVxmsoª][ @Æ©s[NRP ™´sVLiµj∂ ALiµ][Œœ¡©´sÕ‹[ À≥ÿgS*™´sVá∏R∂W˘LRiV. ¿¡ªRΩÚaRPVµÙj∂gRiá LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li DLi¤…¡[ ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y @≠s¨dsºΩ DµR∂˘™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sVVáV NS™´s≤y¨sNTP zqsµÙR∂LigS D©yıLRiV. ’d¡¤«¡[{ms  ¡Ã¡LigS D©yı ≠sVgRiªy xmsOSQáVNSLi˙lgixqsV‰ @Li»¡NSgRi≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s zqsLig`i ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡Õ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV NRPW≤y  ¡ºΩNTPF°ªRΩV©´sıµj∂. NSLi˙lgi£qs©´sV ≠ds≤T∂F°LiVV©´s ˙FyLiºdΩ∏R∂V xmsOSQáV NRPW≤y @≠s¨dsºΩ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ’d¡¤«¡[{msNTP ª][≤R∂VgS DµR∂˘™´sVLiÕ‹[ xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. BNRP ™y™´sVxmsOSQáV @≠s¨dsºΩ N][xqsLi NSLi˙lgi£qs©´sNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡©y ’¡¤«¡zmsª][ NRPá™´s¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ. BNRP @≠s¨dsºΩ\|ms F°LS≤R∂Vªy©´sLi»¡V©´sı …”¡≤T∂zms @≠saS*xqsLi xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ™´s¿¡Ë©´s @™´sNSaS¨sı ¬ø¡[«ÿLRiËNRPVLiµj∂. @LiµR∂VZNP[ …”¡≤T∂zms ™´sW»¡Ã¡©´sV ˙xms«¡Ã¡V ©´sÆ™s[V¯ zqÛsºΩÕ‹[ ¤Õ¡[LRiV. @≠saS*xqsLi\|ms F°LS≤R∂NRPVLi≤y @LiµR∂VNRPV J¤…¡[zqs©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Q\|ms Æ™s[¤…¡[}qsLiµR∂VNRPV ªyxms˙ªRΩ∏R∂Vxms≤R∂Vª][Liµj∂. @LiµR∂VZNP[ BÕÿLi…”¡ ≠sxmsOSQá NSLRifl·LigS NSLi˙lgi£qs Ƶ∂[aRPLiÕ‹[©´sW, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[©´sW N]©´srygRiVª][Liµj∂. ˙xmsºΩxmsOSQá @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP F°LS»¡Li NRPW≤y  ¡W»¡NRP™´sV¨s @LÛRiQ\Æ™sVF°LiVVLiµj∂. @LiµR∂VZNP[ ™´s∞©´sLigS D©´sı ˙xms«¡Ã¡V @µR∂©´sVøR¡Wzqs Ƶ∂ ¡˜N]»Ì¡≤R∂Li ∆ÿ∏R∂VLi.

Ƶ∂[™yá∏R∂Wá xqs™´sVxqs˘Ã¡V xms…Ì”¡LiøR¡VN][LS...? yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, NRPLkiLi©´sgRiL`, Æ™s[V 21 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[NSµR∂V Ƶ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ µR∂OTPQfl·NSbPgS }msLRiVgSLi¿¡©´s Æ™s[™´sVVá™y≤R∂ $LS«¡LS¤«¡[aRP*LRi ry*≠sV Ƶ∂[™´srÛy©´sLi, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚, NRPLSı»¡NRP, øR¡ºdΩÚ£qsxmnsV≤`∂ª][Fy»¡V ALi˙µR∂˙xmsƵ∂[a`PÕ‹[¨s øyÕÿ ˙FyLiªyáNRPV ˙FyaRPxqsÚQ˘Q\Æ™sV©´s Ƶ∂[™yá∏R∂VLigS }msLRiVF~Liµj∂©´s N]Li≤R∂ gRi»Ì¡V ALi«¡Æ©s[∏R∂V ry*≠sV Ƶ∂[™yá∏R∂Wá\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li bdPªRΩ NRP©´sVı øR¡Wzmsr°ÚLiµR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV gRiVxmsˆV™´sVLi »¡V©yıLiVV. LS«¡NUP∏R∂VLigS FsLiª][ D©´sıºΩ F~Liµj∂©´s —¡Õ˝ÿgS }msLRiV©´sı NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ Ƶ∂[™yá∏R∂Wá @’≥¡™´sXµÙj∂ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V @»¡ZNPNRPV‰ªRΩVLiµR∂Li¤…¡[ FyáNRPVáNRPV —¡Õ˝ÿ\|ms D©´sı ¿¡ªRΩÚaRPVµÙj∂ GFy…”¡µ][ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. G…ÿ áORPQÕÿµj∂ ™´sVLiµj∂ x§¶¶¶©y¯©±s µk∂OSQxmsLRiVáV \|ms©´s ¬ø¡zmsˆ©´s LSxtÌsQ˚á©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚLi¤…¡[ ™yLjiNTP NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¿¡ªRΩÚaRPVµÙj∂ øR¡WzmsLi¿¡©´s FyFy©´s F°™´s≤R∂Li¤Õ¡[µR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+áV gRiVxmsˆV™´sVLi»¡V ©yıLiVV. G…ÿ x§¶¶¶©y¯©±s µk∂ORPQá xqsLiµR∂LRi˜LigS áORPQÕÿµj∂ ™´sVLiµj∂ À≥œ¡NRPVÚáV N]Li≤R∂gRi»Ì¡V ALi«¡Æ©s [∏R∂Vry*≠sV Aá∏R∂W¨sı xqsLiµR∂Lji+øR¡VNRPV¨s ™´sWáá ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[VNSNRP, ™´sWáµ≥yLRifl·Ã¡V NRPW≤y ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. C˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[}qs NS©´sVNRPáV FsLiªRΩ DLi…ÿ∏R∂VLi¤…¡[ NRPŒ˝œ¡ß ºΩLjigji ˙NTPLiµR∂ xms≤T∂F°™´s≤R∂Li ∆ÿ∏R∂VLi. G…ÿ G≤R∂V N][»˝¡NRPV\|msgS Aµy∏R∂W¨sı ALi«¡Æ©s[∏R∂V ry*≠sV Aá∏R∂VLi xqs™´sVNRPWLRiV˪][Liµj∂. @LiVVæªΩ[ BNRP‰≤R∂ NRP¨dsxqsLi DLi≤R∂≤y¨sNTP gRiµR∂VáVgS¨s, ˙ªygRi≤y¨sNTP ¨dsÃ˝¡VgS¨s, N][Æ©s[LRiVÕ‹[ aRPVµÙR∂\Æ™sV©´s ¨dsLRiVgS¨s áÀ≥œ¡˘Li NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s ˙xmsºΩG…ÿ µk∂OSQxmsLRiVáª][Fy»¡V ryµ≥yLRifl· À≥œ¡NRPVÚáV \|qsªRΩLi gRigÊ][áV |ms≤R∂VªRΩV©yı

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi |ms≤R∂¬ø¡≠s©´s |ms≤R∂VªRΩWÆ©s[ ™´sr°ÚLiµj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 2004Õ‹[ GLRiˆ≤ÔR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ Ƶ∂[™yµy∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS ÀÿµR∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤R∂V |msµÙy∏R∂V©´sgS zmsáV™´s ¡≤R∂VªRΩW xqsLiøR¡Ã¡©yáNRPV ¨sá∏R∂VLigS D©´sı FsÆ™sV¯ry=L`i x§¶¶¶∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xmnsW…fiL][≤ÔR∂V ˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 11 ™´sVLiµj∂ øR¡¨sF°gS 10™´sVLiµj∂ gS∏R∂Wá Fyá∏R∂W˘LRiV. AªRΩLS*ªRΩ Æ™sVVxqs÷¡ NRP¨dsıLRiV NSLjiË©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @≤ÔR∂µj∂≤ÔR∂\Æ™sV©´s xmnsW…fi L][≤ÔR∂V©´sV zqszqsgS ™´sWLjiËLiµj∂ ªRΩxmsˆ ˙xms™´sWµyá ¨s™yLRifl·NRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][Æ©s[ ¤Õ¡[µR∂V. µk∂Liª][ G…ÿ ˙xms™´sWµyáV «¡LRiVgRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. N]Li≤R∂\|ms©´s lLiLi≤][ xmsoxtsQ‰Ljifl”· ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqsLi ¡Liµj∂Li¿¡©´s ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV AlLi[Œ˝œ¡ßgS @Õÿlgi[ ™´sVWáVgRiVªRΩV©yıLiVV. ™´sLiµR∂gRiµR∂Vá ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqsLi ¡Liµj∂Li¿¡©´s \|mnsÕfi Æ©s[…”¡NTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ NRPµR∂á≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂Li¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GÆ™s[VLRiNRPV xqs™´sºΩ ˙}ms™´sV øR¡WzmsxqsVÚLiµ][ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. N]Li≤R∂ ˙NTPLiµR∂ÀÿgS©´s HƵ∂[Œ˝œ¡˙NTPªRΩLi lLiLi≤R∂V ™´sLRiVxqsÕ˝‹[ BLRi\Æ™s gRiµR∂VáV ¨sLji¯Li¿¡©y ™y…”¡¨s Æ©s[…”¡NTP ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[NTP æªΩ¿¡Ë©´s FyFy©´s @µ≥j∂NS LRiVáV F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. AgRiµR∂VáV NSryÚ @©y˘ ˙NSLiªRΩLi@™´soªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. @Li«¡©´sı }msLji»¡ N][…˝ÿµj∂ LRiWFy∏R∂Vá ≠sáV™´s ¬ø¡[}qs À≥œ¡W™´sVVáV ©´sıxmsˆ…”¡NTP @©y˘˙NSLiªy¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩW aSaRP*ªRΩ ¨sLS¯flÿáV Æ™sáVxqsVÚ©yı xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s @µ≥j∂NSLRiVáV F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. Bµj∂Õÿ DLi¤…¡[ µR∂OTPQfl·NSbPgS }msLRiV©´sı Æ™s[™´sVVá™y≤R∂ $LS«¡LS¤«¡[aRP*LRi ry*≠sV Ƶ∂[™´srÛy©´sLiÕ‹[ ¨sªRΩ˘Li À≥œ¡NRPVÚá LRiµÙk∂ ≠sxmsLkiªRΩLigSÆ©s[ DLi»¡VLiµj∂. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP G…ÿ N][…˝ÿµj∂ LRiWFy∏R∂Vá©´sV

xqs™´sVNRPWLRiVxqsVÚ©yı NRPW≤y @’≥¡™´sXµÙj∂ xms©´sVá©´sV ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi xqs™´sºΩ ˙}ms™´sV øR¡WzmsxqsWÚÆ©s[ DLiµj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li. ’d¡Æ™s[VaRP*LSá∏R∂VLi ˙xmsNRP‰©´s ™´sLiµR∂gRiµR∂Vá ¨sLS¯fl·Li ˙xmsºΩFyµR∂©´s @NRP‰Æ≤∂[ DLiµj∂. ºΩLRiV™´sVá ºΩLRiVxmsºΩ Ƶ∂[™´srÛy©´sLi gRiµR∂Vá Aµ≥R∂V¨dsNRPLRifl· xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı ©y¥R∂VÆ≤∂[ ¤Õ¡[≤R∂V. ≠s™´sW©´sg][xmsoLS¨sNTP ¡LigSLRiV ªyxms≤R∂Li xms©´sVáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. DªRΩ=™´s ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡ ElLi[gjiLixmsoNRPV xqsLi ¡Liµj∂Li¿¡ Æ™sLi≤T∂ ™yx§¶¶¶©yá ªRΩ∏R∂WLki¨s E|qsºΩÚ©´s FyFy©´s F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. G…ÿ N][…˝ÿµj∂ LRiWFy∏R∂Vá ¨sµ≥R∂VáV ™´sW˙ªRΩLi ÕÿNRPV‰Li»¡V©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Aá∏R∂V @’≥¡™´sXµÙj∂ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ¨s™´sV¯NRPV ¨dslLiªRΩÚ©´s»˝¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiµR∂Æ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. aSaRP*ªRΩ xmsp«¡Ã¡©´sV xmsƵ∂[Œ˝œ¡NRPV NRPVµj∂LiøR¡≤R∂Liª][ ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liµj∂. Aá∏R∂VLiÕ‹[¨s @¨sı ≠sÀ≥ÿgSá©´sV @©´sVxqsLiµ≥y©´sLi ¬ø¡[xqsWÚ NRPLixmsp˘»¡LkiNRPLRifl· FsNRP‰≤R∂ Æ™s[zqs©´s g]LigRi÷¡ @NRP‰Æ≤∂[ DLiµj∂. gRiV≤T∂ ¬ø¡LRiV™´so …ÿ˘LiN`P ¡Li≤`∂gS ™´sWLRiË≤R∂Li, Æ™s[™´sVVá™y≤R∂©´sV xmsLS˘»¡NRP ZNP[Li˙µR∂LigS ºdΩLji˵j∂µÙR∂≤R∂Li, ≤ylLi¯»¡Lki •¶¶¶Õfi= ¨sLS¯fl·Li gRiVLjiLi¿¡ ˙xmsºΩFyµR∂©´sáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sµÙR∂ GŒ˝œ¡N]µÙj∂ |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©yı NRPW≤y xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s F°™´s≤R∂Li¤Õ¡[µR∂V. µ≥R∂LRi¯aSÃ¡Õ˝‹[ aRPVµÙR∂ «¡Õÿá xmsLizmsfl‘· NRPágSÆ©s[ ≠sVgji÷¡F°ªRΩVLiµj∂. «¡Lki= N][Æ≤∂á LRiORPQfl· gS÷¡NTP ™´sµj∂¤Õ¡[aSLRiV. BÕÿ ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡W F°æªΩ[ Aá∏R∂WÕ˝‹[ @r¢NRPLS˘Ã¡V NRPVxmsˆÃ¡V æªΩxmsˆÃ¡VgS D©yı NRPW≤y xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s F°™´s≤R∂Li¤Õ¡[µR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+á©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsµR∂VL]‰Li»¡V©yı NRPW≤y xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[ ©y¥R∂VÆ≤∂[ NRPLRiV™´s∏R∂W˘≤R∂V

™´sVW©yıQŒ˝œ¡ ™´sVVøR¡Ë¤…¡[©y..... yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, NRPLkiLi©´sgRiL`, Æ™s[V 21 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li }msµR∂áNRPV xqs©´sı ’¡∏R∂W˘¨sı @ºΩ ø_NRPgS @Liµj∂r°ÚLiµR∂¨s g]xmsˆgS ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡W ALS˜»¡LigS ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s xms¥R∂NS¨sNTP F¢LRixqsLRixmnsLSá ™´sVLi˙ºΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ ™y˘FyLRiVáV ªRΩW»˝¡V F~≤R∂VxqsVÚ©yıLRiV. ¡z§¶¶¶LRiLigRi ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ xqs©´sı’¡∏R∂W˘¨sNTP 40LRiWFy∏R∂VáV µy»¡≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™y˘FyLRiVáV, ≠sVÃ˝¡L˝Riª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ ™´sVV\|ms#ˆ LRiWFy∏R∂VáZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li B¬ø¡[ËÕÿ GLSˆ»˝¡©´sV ¬ø¡[zqsLiµj∂. @LiVVæªΩ[ Bµj∂ ZNP[™´sáLi ™´sVW©yıQŒ˝œ¡™´sVVøR¡Ë»¡gS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¨s÷¡¿¡Liµj∂. xqs*∏R∂VLigS F¢LRixqsLRixmnsLSáaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ µR∂VµÙj∂Œ˝œ¡ $µR∂L`iÀÿ ¡V xqs*LiªRΩ —¡Õ˝ÿ @LiVV©´s NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[Æ©s[ xms¥R∂NRPLi NSryÚ @»¡ZNPNTP‰Liµj∂. BƵ∂[Li»¡¨s ™y˘FyLRiVá©´sV ≠s¨sπ∏∂W gRiµyLRiVáV @≤T∂gjiæªΩ[ ™´s˘LigRi˘LigS xqs™´sWµ≥y©´sLi BxqsVÚ©´sı \Æ™s©yáV N][N]Ã˝¡Ã¡VgS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.Æ ™sVV©´sı…”¡™´sLRiNRPV NRPxqÌsLi ≠sV÷˝¡Lig`iÕ‹[ @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂©´s ≠sVÃ˝¡L˝RiV \|ms¬ø¡[LiVVgS ¨sá™´sgS, Æ©s[≤R∂V xqs©´sı ’¡∏R∂V˘Li ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AƵ∂[aSá©´sV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NRPV‰ªRΩW ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqs™yÕfi ≠sxqsVLRiVªRΩV©yıLRiV. ªy™´sVV ¬ø¡zmsˆLiƵ∂[ Æ™s[µR∂Li @©´sı»˝¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. GNRPLigS NTP*Li…ÿÕfiNRPV Æ™sLiVV˘ LRiWFy∏R∂VáV |msLi¬ø¡[zqs ©yáVgRiVÆ™s[áNRPV NTP*Li…ÿÕfi ø]xmsˆV©´s @™´sVV¯ ªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 9.76áORPQá NRPV»¡VLiÀÿáV ©yıLiVV. BLiµR∂VÕ‹[ }msµR∂áV, ™´sVµR∂˘ªRΩLRigRiºΩ ™yLRiV F°©´sV ©yáVgRiV áORPQá NRPV»¡VLiÀÿáV C

’¡∏R∂W˘¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[ryÚLRi¨s @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. IN][‰ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP 25NTPÕ‹[á ’¡∏R∂V˘Li @Liµj∂Liøyá¨s áORPQ ˘LigS ¨sLÒRiLiVVLi øyLRiV. BÕÿ ©yáVgRiV áORPQá NRPV»¡VLiÀÿá\|ms ™y˘FyLRiVá ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ Æ©sá Æ©sÕÿ 10N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá À≥ÿLRiLi xms≤R∂Vª][Liµj∂. BLiªRΩNSáLi FsLRiV™´soáV, ≠sªRΩÚ©yáNRPV NRPX˙ºΩ™´sV N]LRiªRΩ©´sV xqsXztÌsQLi¿¡©´s ™y˘FyLRiVáV Æ©s[≤R∂V zqsLi≤T∂ZNP[…figS ™´sWLji xqs©´sı’¡∏R∂W˘¨sNTP N]LRiªRΩ xqsXztÌsQxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ ≈¡Lki£mns, LRi’d¡ {qs«¡©±sáՋ[ DªRΩˆºΩÚ À≥ÿLkigS ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Liª][ ≠sVÃ˝¡L˝RiV |msµÙR∂FsªRΩVÚ©´s ™´s¿¡Ë©´s µj∂gRiV ¡≤T∂¨s N]©´sVg][áV¬ø¡[zqs ¨sá*áV ¬ø¡[xqsVNRPV ©yıLRiV. Æ©sáL][«¡ŸÕ˝‹[Æ©s[ 500©´sVLi¿¡ 800 LRiWFy ∏R∂Vá ™´sLRiNRPV |msLi¬ø¡[aSLRiV. µk∂¨s\|ms NTP*Li…ÿÕfiNRPV ™´sLiµR∂ LRiWFy∏R∂VáV ÕÿÀ≥œ¡Li øR¡WxqsVNRPV¨s \lLi£qs ≤T∂F°Ã¡ ™y˘FyLRiVáV @™´sV¯NSáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP ≠sxmnsfl”·Õ‹[ 40 ©´sVLi¿¡ 45LRiWFy∏R∂VáV |ms≤T∂æªΩ[gS¨s xqs©´sı’¡∏R∂V˘Li á’≥¡Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[™´so. 185 LRiWFy∏R∂VáZNP[ 9LRiNSá ™´sxqsVÚ™´soáV øR¡™´sNRPgS @Liµj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s g]xmsˆgS ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVL][\Æ™sxmso BuÌy LS«ÿ˘gRiLi ™y˘FyLRiVáV xqs©´sıLRiNRPLi ’¡∏R∂W˘¨sı |msLi¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ NTP™´sV¯©´sNRPVLi≤y NRPWL][Ë™´s≤y¨sı ˙xmsºΩxmsOSQáV, ˙xms«¡Ã¡V ªRΩxmsˆVxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. BƵ∂[Li»¡¨s ¨sáµk∂}qsÚ ™´sVµR∂˘ ªRΩLRigRiºΩ ˙xms«¡Ã¡ “¡≠sªyáª][ ™y˘FyLRiVáV øR¡Ã¡gS»¡Li A≤R∂VªRΩV ©yıLRiV. @xqsáV ’¡∏R∂V˘Li ¤Õ¡[™´s¨s GLi¬ø¡[xqsVNRPVLi …ÿL][ ¬ø¡[xqsVN][Li≤R∂Æ©s[ rÛyLiVVNTP Fsµj∂gSLRiLi¤…¡[

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dµy{qs©´s \Æ™s≈¡Lji GÆ™s[VLRiNRPV DLiµ][ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][øR¡VË. µ≥R∂LRiá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·NRPV @»¡V Fyá NRPVáV, B»¡V @µj∂NSLRiVáV ø]LRi™´s øR¡WzmsLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ ™y˘FyLRiVáV BuÌyLS«¡˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶ LjixqsVÚ©yıLRiV. F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s 30 LRiWFy∏R∂VáZNP[ xqs©´sı’¡∏R∂V˘Li Àÿ˘©´sL˝Ri©´sV ZNP[™´sáLi xmsµj∂L][«¡ŸÃ¡ZNP[ ™´sV≤T∂¿¡|ms…Ì”¡ Õ‹[xmsá xmsÆ≤∂[aSLRiLi¤…¡[ ™y˘FyLRiVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xms¥R∂NSá©´sV GÆ™s[VLRiNRPV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıL][ B¤…Ì¡[ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. ªRΩ™´sV ÕÿÀ≥ÿLÍRiÆ©s[ ªRΩxmsˆ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVLi¿¡ }msLRiV æªΩ¬ø¡[ËÕÿ ˙xms∏R∂VºΩıLiøyáƩs[ NRP¨dsxqs «Ïÿ©´sLi NRPW≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][LiµR∂¨s @µ≥j∂NSLRi FyLÌki Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ ™y˘∆ÿ˘¨sxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ Fs©Ø[ıLRiNSáVgS ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmsoáV F~LiµR∂V ªRΩV©´sı ™y˘FyLRiVáV, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡zmsˆ©´s ™´sW»¡Ã¡©´sV ™´sW˙ªRΩLi ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NRPV‰ªRΩW©´sı D©yıLRiV. ≠sVÃ˝¡L˝RiV LRibdPµR∂VáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ N]µÙj∂ “¡L][ ’¡∏R∂W˘¨sı @™´sVV¯NRPVLi»¡V©yı xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s @µ≥j∂NSLRiVáV F°NRP F°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ ™´sVLki lLi¿¡ËF°ªRΩV©yıLRiÆ©s[ À≥ÿ™´s©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liµj∂. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y @µ≥j∂NSLRiVáV LRiLigRiLiÕ‹[NTP µj∂gji ’¡∏R∂V˘Li µ≥R∂LRiá©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi øR¡NRPF°æªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ˙xms«¡Õ˝‹[ ¬ø¡≤ÔR∂}msLRiV LS™´s≤R∂Li ∆ÿ∏R∂VLi. LS©´sV©´sıµj∂ Fs¨sıNRPá xqsLi™´sªRΩ=LRiLi @Æ©s[µj∂ gRiVLRiVÚLiøR¡VNRPV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Õ‹[¨s NSLi˙lgi£qs ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂VáV ™y˘FyLRiVá\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ[™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiµj∂

∏R∂VV™´sNRPV≤T∂ ©´sLRi ¡÷¡.. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ µyLRiVfl·Li yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, NRP≤R∂xms, Æ™s[V 21 M NRP≤R∂xms—¡Õ˝ÿÕ‹[ æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVVÆ©s[ µR∂VLi≤R∂gRiVáV ©´sLRi ¡÷¡B¿¡Ë©´s xqsLixmnsV»¡©´s xqsLiø≥R¡Ã¡©´sLi NRP÷¡gjiLi ¿¡Liµj∂. NRP≤R∂xms—¡Õ˝ÿ @»˝¡WL`i ™´sVLi≤R∂áLi ™´sáxqs Fy¤Õ¡Li ˙gS™´sVLiÕ‹[ ©´sLRizqsLix§¶¶¶ @Æ©s[ 25 GŒ˝œ¡ ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂¨s µyLRiVfl·LigS x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ºdΩ˙™´s øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiµj∂. @LiVVæªΩ[ Bµj∂ ©´sLRi ¡÷¡©y ¤Õ¡[NRP x§¶¶¶ªRΩ˘©y @Æ©s[µj∂ @©´sV™´sW©y xqsˆµR∂LigS DLiµj∂. ˙gS™´sVLiÕ‹[ gRiVxmsÚ¨sµ≥R∂Vá ªRΩ™´s*NRPLi N][xqsÆ™s[V ©´sLRizqsLix§¶¶¶©´sV  ¡÷¡øyËLRi¨s N]LiµR∂LRiV ™yµj∂xqsVÚLi¤…¡[, F°÷d¡xqsVáV ™´sW˙ªRΩLi x§¶¶¶ªRΩ˘ NS™´søR¡Ë¨s @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. ©´sLRi ¡÷¡ @LiVVæªΩ[ @≠s™yz§¶¶¶ªRΩVá©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BryÚLRi¨s ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s ™´sVL][ ™´sLÊRiLi }msL]‰Li…‹[Liµj∂. ©´sLRizqsLi

x§¶¶¶NRPV gRiªRΩ©yáVlgi[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩÆ™s[V ≠s™y x§¶¶¶Li @LiVVLiµR∂¨s BµÙR∂LRiV zmsÃ˝¡Ã¡VNRPW≤y D©yıLRi¨s ˙gS™´sVxqÛsVáV @Li»¡V©yıLRiV. æªΩÃ˝¡™ylLi[ xqsLjiNTP F°ªRΩVáWLjiry*≠sV ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡™´sµÙR∂ ©´sLRizqsLix§¶¶¶ ™´sVXªRΩƵ∂[x§¶¶¶Li xms≤T∂ DLi≤R∂≤y¨sı øR¡Wzqs©´s ˙xmsªRΩ˘QORP QryORPVáV ˙gS™´sVxqÛsVáNRPV F°÷d¡xqsVáNRPV xqs™´sWøyLRiLi @Liµj∂LiøyLRiV. µk∂Liª][ LRiLigRiLiÕ‹[NTPµj∂gji©´s F°÷d¡xqsVáV µR∂LS˘xmsoÚ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ©´sLRizqsLix§¶¶¶ ™´sVXªRΩƵ∂[x§¶¶¶Li F°ªRΩVáWLjiry*≠sV ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡ ™´sƵÙ∂[ DLi≤R∂≤R∂Li, ALRiNRPÚLiª][Æ©s[ ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡NRPV ºΩáNRPLi µj∂µÙj∂©´s»˝¡VgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ FsNRPV‰™´s ™´sVLiµj∂ Bµj∂ ©´sLRi ¡¤Õ¡[ @¨s@©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV ™´sW˙ªRΩLi ©´sLRizqsLix§¶¶¶NRPV @ºΩÚLi…”¡™yLjiª][ g]≤R∂™´sáV

«¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s,CN][fl·LiÕ‹[ NRPW≤yAÕ‹[ ¿¡Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiµR∂¨s }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. xqsLixmnsV»¡©y xqÛsÕÿ¨sNTP ≤yg`iry‰Q*≤`∂©´sV, N˝RPW£qs…‘¡Liá©´sV LRizmsˆLi¿¡ ORPVQflÒ·LigS ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. æªΩÃ˝¡™ylLi[ xqsLjiNTP ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂ ™´sVXªRΩƵ∂[x§¶¶¶Li xms≤T∂DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙gS™´sVLiÕ‹[ ≠suyµR∂ øy∏R∂VáV Æ©sáN]©yıLiVV. ˙gS™´sVxqÛsVá ™´sVW≤R∂©´s ™´sV¯NSáV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV |msLjigjiF°ªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. gRiVxmsÚ ¨sµ≥R∂VáN][xqsLi FsNRP‰≤][ ø][»¡ ˙ªRΩ™´s*NSáV ¬ø¡[xqsWÚ ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV ¡÷¡¬ø¡[Ë xqsLixmnsV»¡©´sáV ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yı ˙xms«¡Õ˝‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li NRP÷¡gjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @µ≥j∂NSLRiVáVxmspLjiÚgS ≠sxmnsáLi @™´soªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV.

™´sW≤R∂Õfi xqsW‰ŒfiÕ˝‹[ BLig˝ki£tsQ …‘¡øR¡L˝RiÆ©s[ ¨s∏R∂V≠sVLiøy÷¡ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ¿¡ªRΩWÚLRiV, Æ™s[V 21 : ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡©´s Æ™sW≤R∂Õfi xqsW‰Œ˝œ¡Õ‹[ BLig˝ki£tsQ À‹[µ≥R∂©´sáNRPV BLig˝ki£tsQ ≠dsV≤T∂∏R∂VLi …‘¡øR¡L`i @À≥œ¡˘LÛRiVáƩs[ Lji˙NRPW…fi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s DFyµ≥y˘∏R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi FsÆ™sV¯÷d¡= $¨s™yxqsVáVlLi≤ÔT∂©yıLRiV. µk∂¨s™´sÃ˝¡ \|ms#˚Æ™s[…fi FyhRiaSááNRPV µ≥k∂»¡VgS BLig˝kixtsv À‹[µ≥R∂©´s «¡LRigRigRiáµR∂¨s ©yıLRiV. Æ™sW≤R∂Õfi FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ALig˝Ri, æªΩáVgRiV ™´sWµ≥R∂˘™´sWáNRPV Æ™s[lLi[*LRiVgS

DFyµ≥y˘∏R∂VVáVLi≤yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ALig˝RiLiÕ‹[ øR¡µR∂V™´soNRPV©´sı ™´s˘NRPVÚáƩs[ ALig˝Ri DFyµ≥y˘∏R∂VVáVgS ¨s∏R∂V≠sVLiøyá©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP DFyµ≥y˘∏R∂VVáNRPV lLiLi≤R∂V ©Ø[xtsQ©´sÕfi BLi˙NTPÆ™sVLi»˝¡©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @ÕÿÆ©s[ DFyµ≥y˘∏R∂VVá xmsµ][©´sıªRΩVÕ˝‹[ Æ©sá©´sV ˙FyºΩxmsµj∂NRPgS ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ¨sLRiVµ][˘ gRiVáNRPV À≥œ¡XºΩgS Æ©sáNRPV Æ™sLiVV˘ LRiWFy∏R∂Vá©´sV @Liµj∂Liøyá¨s N][LSLRiV.

LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s xmsáVaS≈¡Õ˝‹[ ∆ÿ◊d¡gS D©´sı 2.4 áORPQá Dµ][˘gSá©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ GN][Fyµ≥y˘∏R∂V ≠sµ≥y©y¨sı LRiµÙR∂V ¬ø¡[zqs @¨sı FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[©´sW DFyµ≥y˘∏R∂VVá xqsLi≈¡˘ lLiLi≤R∂VNRPV ªRΩNRPV‰™´s NSNRPVLi≤y DLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsW¿¡LiøyLRiV. GN][Fy µ≥y˘∏R∂V ≠sµ≥y©´sLiª][ ≠sµy˘LÛRiVáV ªRΩ™´sV ry™´sVLÛSQ˘Ã¡©´sV |msLiF~Liµj∂LiøR¡VN][¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV.

FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ ¨sLS*zqsªRΩVáNRPV xqsªRΩ*LRi ©y˘∏R∂VLi yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, Aµj∂ÕÿÀÿµ`, Æ™s[V 21 : FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ xms¥R∂NRPLi ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsªRΩ*LRi ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡NRPV xmsLji•¶¶¶LRiLiª][ xqs•¶¶¶ xmso©´sLS™yxqsLiÕ‹[ Aáxqs˘Li «¡LjigjiLiµj∂. µk∂Liª][ xmsáV™´sWL˝RiV ALiµ][Œœ¡©´sáNRPV µj∂gSLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ*LRigS xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡ AµR∂VN][™yá¨s ™´sVLi˙ºΩ $µ≥R∂L`iÀÿ ¡V AƵ∂[bPLiøyLRiV. @Õÿlgi[ ™yLRiV FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı ≠s≠sµ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsLjiuy‰LjiLiøyá¨s AƵ∂[bPLiøyLRiV.C G≤yµj∂ FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ xms¥R∂NRPLi lgi[»˝¡ ¨sLS¯fl·Li xmspLRiÚLiVVæªΩ[ ™´sVVLiµR∂V gRiV≤T∂}ms»¡, ©´s™´sVWıL`i, LSxms÷˝¡, gRiVÃ˝¡N]»¡ ˙gS™´sWáV ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRiπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWµR∂™´sVVLiµR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¨sLS*zqsªRΩVáNRPV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ «ÿxms˘Li «¡LjigjiLiµR∂©yıLRiV. @µ≥j∂NSLRiVáV xqsˆLiµj∂Li¿¡ ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá ¨sLS*zqsªRΩVáNRPV ªRΩ*LRigS ©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Li¿¡, xmso©´sLS™yxqsLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s @Ƶ∂[bPLiøyLRiV. xmso©´sLS™yxqs ZNP[Li ˙µyÕ˝‹[ BŒ˝œ¡ß ¨sLji¯LiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ¨ds…”¡ ™´sxqsºΩ¨s NRP÷¡ˆLiøyá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV A∏R∂V©´s \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ ≠s≠sµ≥R∂ aS≈¡Ã¡ @µ≥j∂NSLRiVáV, LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩáV, ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá ¨sLS*zqsªRΩVáª][ xqs≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡,˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqsÚºΩ©´s, ˙Fy¤«¡NÌRPV xmsoL][gRiºΩ¨s æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. ™´sVVLixmso ˙gS™´sWÕ˝‹[ @xmsLjixtsQ‰QXªRΩLigS D©´sı BLi…”¡ @≤R∂VgRiV xqÛsáLi, xmsaRPV™´soá FyNRPáV, xqslLi[*Õ‹[ ªRΩzmsˆF°LiVV©´s BŒ˝œ¡ß, NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s ©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LRiLi\|ms ªRΩµj∂ªRΩLSá\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ ¨sLS*zqsªRΩVáV NRPW≤y FyÕÊ‹©yıLRiV

Axqsˆ˙ªRΩVá xms¨sºdΩLRiV\|ms ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVV xmsLjibdPá©´s yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, Æ™s[V 21 : AL][gRi˘ Dxms ZNP[Li˙µyÕ˝‹[ xmsLjiNRPLSáV xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂VÆ©s[ s™´sLSá\|ms CÆ©sá 27 ©´sVLi¿¡ «¡⁄©±s 7™´s æªΩ[µk∂ µyNS ˙xmsæªΩ[˘NRP \Æ≤∂Q˚™±s ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s LSxtÌsQ˚ NRPV»¡VLi ¡ xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i xmsp©´sLi ™´sWáN]Li≤R∂∏R∂V˘ AƵ∂[bPLiøyLRiV. ªRΩ™´sV xmsLjiµ≥j∂Õ‹[¨s @¨sı AL][gRi˘ Dxms ZNP[Li˙µyá©´sV xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s AƵ∂[bPLiøyLRiV. @NRP‰≤R∂ D©´sı xqsLjiNRPLSáV xqsLjigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂W ¤Õ¡[µy @©´sıµj∂ øR¡W≤yá©yıLRiV. ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©´sV= µy*LS BNRP‰≤T∂ \Æ™sµR∂˘, AL][gRi˘ @µ≥j∂NSLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ¨slLÙi[bPªRΩ ˙F~FnyLS¯ ˙xmsNSLRiLi xmsLjibdP÷¡Li¿¡ GL][«¡ŸNSL][«¡Ÿ ¨sÆ™s[µj∂NRP xmsLiFyá©yıLRiV. \Æ™sµR∂˘ xmsLjiNRPLSáV xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂W ¤Õ¡[µy. ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚ©yıLS ¤Õ¡[µy @©´sı ≠sxtsQ∏R∂WáV øR¡W≤yá©yıLRiV. bPaRPV xqsLiLRiORPQfl·\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPµÙR∂ ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. {qs|§¶¶¶ø`¡{qs, {ms|§¶¶¶ø`¡{qsÕ˝‹[ ˙xmsxqs™yáV F~Liµj∂æªΩ[... ’¡≤ÔR∂ AL][gS˘¨sı xmsLkiOTPQLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV \|ms#˚Æ™s[…figS\Æ©s©y xqslLi[ xqs≠dsVxms ¿¡©´sızmsÃ˝¡Ã¡ \Æ™sµR∂V˘Ã¡©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s Æ™sŒ˝œ¡™´søR¡Ë¨s, @LiµR∂VNRPV ªRΩgji©´s FyLjiª][xtsQNS¨sı ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ Æ™sxqsáVÀÿ»¡V NRP÷¡ˆxqsVÚ©´sı»˝¡V ™´sWáN]Li≤R∂∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. ≠ds»¡¨sıLi…”¡¨s xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV «¡⁄©±s 15™´s æªΩ[µk∂ ©´sVLi¿¡ LSxtÌsQ˚  ¡XLiµyá©´sV ZOP[Q ˙ªRΩ xmsLRi˘»¡©´sNRPV xmsLizmsryÚ™´sV¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV

NRP≤R∂xms NRP≠sVxtsQ©´sL`igS øR¡Li˙µR∂™´s∞◊d¡aRP*LRilLi≤ÔT∂ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, NRP≤R∂xms, Æ™s[V 21 : NRP≤R∂xms ˙xms«¡Ã¡ @™´sxqsLSá©´sV ºdΩLRiË≤R∂Liª][ Fy»¡V xms»Ó¡flÿ¨sı xqsVLiµR∂LkiNRPLjiLi¬ø¡[ xms©´sVáNRPV ˙xmsµ≥y©´s˘Li BryÚ©´s¨s NRP≤R∂xms ©´sWªRΩ©´s ©´sgRiLRiFyáNRP NRP≠sVxtsQ©´sL`i øR¡Li˙µR∂™´s∞◊d¡aRP*LRilLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı ≠s≠sµ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ªRΩORPQfl·Li xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s©yıLRiV. ªygRiV¨dsLRiV, FyLjiaRPVµÙR∂˘Li xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms µR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s }qs™´sáLiµj∂ryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s ©´sgRiLRi FyáNRP NRP≠sVxtsQ©´sL`igS Àÿµ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. A∏R∂V©´s N]ªRΩÚgS NRP≠sVxtsQ©´sL`igS ™´søyËLRiV. ©´sgRiLRi bP™yLRiVÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[zqs©´s ˙FyLiªyá\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS µR∂XztÌsQryLjiLi¿¡ ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs©´sV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ ˙xms¥R∂™´sVrÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡}msLiµR∂VNRPV NRPXztsQ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. bP™yLRiV ˙FyLiªyá ≠s÷d¡©´sLi ™´sÃ˝¡ A∏R∂W ˙FyLiªyÕ˝‹[ r¢NRPLS˘Ã¡ NRPሩ´s\|ms µR∂XztÌsQ |ms≤R∂ªy©´s©yıLRiV. NRP≤R∂xms ≠s{qsÚLÒRiLi |msLRigRi≤R∂Li, LRix§¶¶¶µyLRiVáV BLRiVNRPVgS ™´sWLRi≤R∂Li ªRΩµj∂ªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV @µ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[ryÚ©´s¨s @©yıLRiV. zqs ¡˜Liµj∂ xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s }qs™´sáLiµj∂ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

Æ©s[≤R∂V ’≥d¡™´sV≤][áVÕ‹[ ≠sV¨ds ™´sV•¶¶ ©y≤R∂V yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, GáWLRiV, Æ™s[V 21 : —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sV¨ds ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V NSLRi˘˙NRP™´sWá ≠s™´sLSá©´sV ˙xmsLRiNRP…”¡LiøyLRiV. C Æ©sá27©´s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VNRPV ™´sVVLiƵ∂[ ≠ds…”¡¨s —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚLRiV. CÆ©sá 22™´s æªΩ[µk∂©´s DLigRiV»¡WLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ≠sV¨ds™´sV•¶¶¶©y≤R∂V©´sV ’≥d¡™´sV≤][áVÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V FyLÌki —¡Õ˝ÿ @µ≥R∂˘QORPVLSáV ª][»¡ {qsªyLS™´sVáOTPQ ¯ INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. NSNRPºdΩ∏R∂V NRPŒÿaSá A™´sLRifl·Õ‹[ DµR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡NRPV ≠sV¨ds ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ ¨sπ∏∂W «¡NRP™´sLÊRi xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV, ªy«ÿ LS«¡NUP∏R∂V xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV øR¡LjiËryÚ™´sV©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥R∂’¡Ã¡VgS LSxtÌsQ˚ F°÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ xmspxqsFy…”¡ @a][N`P gRi«¡xmsºΩLS«¡Ÿ, LSxtÌsQ˚ FyLÌki @µ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sµ≥j∂ NSgjiªRΩ Æ™sLiNRP»¡LS™´so, LSxtÌsQ˚ FyLÌki NSLRi˘¨sLS*x§¶¶¶NRP NSLRi˘µR∂Lji+ gRi¨sı NRPXxtÒsQ •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©±sø≥yLÍRiVáV, FsÆ™sV¯÷d¡=áV, aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, FyLÌki LSxtÌsQ˚ @©´sV ¡Liµ≥R∂ NRP≠sV…‘¡Ã¡V, —¡Õ˝ÿ FyLÌki NRP≠sV…‘¡, @©´sV ¡Liµ≥R∂ NRP≠sV…‘¡Ã¡V •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi©yıLRiV. ˙gS™´sV NRP≠sV…‘¡Ã¡ @µ≥R∂˘QORPQ, ˙xmsµ≥y©´s NSLRi˘µR∂LRiV+áV, ¤«¡≤U∂ˆ…‘¡{qs, FsLi{ms…‘¡{qs ™´sW“¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, NRP≠sV…‘¡ B©±sø≥yLÍRiVáV, ≠sV¨ds ™´sV•¶¶¶©y≤R∂VNRPV •¶¶¶«¡\lLi «¡∏R∂V˙xmsµR∂Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ª][»¡ {qsªyLS™´sVáOTPQ ¯ N][LSLRiV

¡∏R∂W˘LRiLi ≈¡¨s«¡Li ªRΩLRi÷¡Lixmso NRPV˙»¡©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿLi: gRiµÙR∂L`i yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ≈¡™´sV¯Li, Æ™s[V 21 : Aµj∂™y{qsá øR¡…ÌÿáNRPV @©´sVgRiV fl·LigS  ¡∏R∂W˘LRiLiÕ‹[Æ©s[ NRPV‰ Fny˘NÌRPLki GLSˆ»¡V¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xms«ÿNRP≠s gRiµÙR∂L`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. BNRP‰≤T∂ ≈¡¨s«ÿ¨sı ≠saRPY≈¡NRPV ªRΩLRi÷¡Liøyá©´sı NRPV˙»¡©´sV @≤ÔR∂VN][™y÷¡=Li Ƶ∂[©´s©yıLRiV.  ¡∏R∂W˘LRiLiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi «¡Ljigji©´s xqsÀ≥œ¡Õ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV.  ¡∏R∂W˘LRiLi DNRPV‰©´sV ªRΩLRi÷¡Liøyá©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ æªΩáLigSfl· ≠sµy˘LÛji Æ™s[µj∂NRP ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ ™´sVLigRiŒœ¡ ™yLRiLi  ¡∏R∂W˘LRiLi ¬ø¡[LRiVNRPVLiµj∂. C Æ©sá 17©´s ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ gRiW≤R∂WLRiV ©´sVLi¿¡ rygji©´s ∏R∂W˙ªRΩ  ¡∏R∂W˘LRiLi ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ ™´sVVgjizqsLiµj∂. B©´sVxms ≈¡¨s«¡Li @˙NRP™´sV ªRΩ™´s*NSá©´sV ¨s÷¡zms Æ™s[∏R∂Wá¨s, ≠saS≈¡NRPV ªRΩLRi÷¡Lixmso “¡™Ø[©´sV LRiµÙR∂V¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s FyµR∂∏R∂W˙ªRΩ  ¡∏R∂W˘LRiLi ¬ø¡[LRiVNRPVLiµj∂.


22-5-2013.qxd

5/22/2013

9:31 AM

Page 3

øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV  ¡÷¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV : \Æ™szqszms yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 21 : BLiªRΩNSáLi «¡gRi©±s©´sV  ¡÷¡ ¬ø¡[zqs, ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV LRiOTPQxqsVÚ©yıLRiLi»¡W g][á ¬ø¡[zqs©´s \Æ™szqszms BxmsˆV≤R∂V FsµR∂VLRiVµy≤T∂NTP µj∂gjiLiµj∂. ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV  ¡÷¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiLi»¡W N]ªRΩÚ xmsÃ˝¡≠s @LiµR∂VNRPVLiµj∂. NSLi˙lgixqsV, æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki NRPV™´sV¯NRPV‰Õ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV  ¡÷¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A FyLÌki Æ©s[ªRΩ a][À≥ÿ ©ygji lLi≤ÔT∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi AL][zmsLiøyLRiV. FyLÌki ZNP[Li˙µR∂ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ©yLS øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ™´sVµÙR∂ªRΩVª][Æ©s[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki @µ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ N]©´srygRiVª][LiµR∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s AƵ∂[aSáª][Æ©s[ BxmsˆV≤R∂V ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ª]ágjixqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ …”¡≤T∂zms x§¶¶¶™y N]©´srygRiVª][LiµR∂©yıLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V C≤T∂NTP zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[∏R∂V™´sVLi¤…¡[ C≤T∂NTP, zqs’¡HNTP zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[∏R∂V™´sVLi¤…¡[ zqs’¡HNTP zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[ryÚLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ª]ágjiLiøyáLi¤…¡[ BxmsˆV≤R∂V ª]ágjiryÚLS @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V Àÿ ¡V LS“¡©y™´sWáV @LigkiNRPLjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ @LigkiNRPLjiryÚLS @©yıLRiV. …”¡≤T∂zmsª][ NRPV™´sV¯NRP‰LiVV©´s NSLi˙lgixqsV Àÿ ¡V N][xqsLi r~LiªRΩ FyLÌki Æ©s[ªRΩáƩs[  ¡÷¡|ms¤…Ì¡[ xmsLjizqÛsºΩ ™´s¿¡ËLiµR∂©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV LS“¡©y™´sWáV B¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V @xmsˆVÆ≤∂[ FsLiµR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLiøR¡ ¤Õ¡[µR∂¨s a][À≥œ¡ ˙xmsbPıLiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V Àÿ ¡V @LigkiNRPLjiLiøR¡™´sVLi¤…¡[ @LigkiNRPLjiryÚLS @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. NRPŒœ¡LiNTPªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ºdΩ}qs}qs ™´sLRiNRPV ªy™´sVV F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V @Li»¡VLi¤…¡[ ©´s™Ø*xqsVÚLiµR∂©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV FsLiµR∂VNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSL][ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ≠s™´sLRifl· B™y*á©yıLRiV. —¡™Ø[á¨dsı ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ¨sLÒRi∏R∂W¤Õ¡[©´s¨s µ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryµR∂ LS™´so xqsˆxtÌsQLigS ¬ø¡FyˆLRi¨s, @ÕÿLi»¡xmsˆV≤R∂V BµÙR∂LRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV FsLiµR∂VNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSL][ ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV, …”¡≤T∂zms NRPV™´sV¯NRPV‰Õ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV  ¡÷¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ªRΩ™´sV\|ms©´s FsÕÿLi…”¡ IºΩÚ≤T∂ ¤Õ¡[µR∂¨s µ≥R∂LS¯©´s xqsˆxtÌsQLigS ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV. @Liªy øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ «¡gRi©±s \|ms©´s NRPORPQ ryµ≥j∂LixmsoÕ‹[ À≥ÿgRiÆ™s[V ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ª]ágjiLiøyLRi¨s @LÛRi™´sV™´soª][LiµR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s …”¡ZNP‰…fi •¶¶¶≠dsV B}qsÚ …”¡≤T∂zms xqsgRiLi ∆ÿ◊d¡ @™´soªRΩVLiµR∂©yıLRiV. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ µy≤T∂ ≠dsLRiÀ≥œ¡˙µR∂ LS™´so LSNRPª][ @áNRP ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s N]fl·ªyá LS™´sVNRPXxtÒsQ ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liµj∂©´s HµR∂VgRiVLji\|ms Æ™s[»¡VÆ™s[}qs µj∂aRPÕ‹[ @µ≥j∂uÌy©´sLi Æ™sŒ‹[ÚLiµR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. µy≤T∂ LSNRP©´sV ¨sLRizqsxqsWÚ xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡Ljizms©´sLiµR∂VNRPV HµR∂VgRiVLRiV N]fl·ªyá ™´sLÊRiLi ©y∏R∂VNRPVáNRPV @µ≥j∂uÌy©´sLi u°NS«fi ©Ø[…‘¡xqsVáV B¿¡Ë©´s»˝¡VgS æªΩáVr°ÚLiµj∂

…”¡AL`iFs£qs ¡z§¶¶¶xtsQ‰QXªRΩ Æ©s[ªRΩ÷¡µÙR∂Ljiµk∂ ¬ø¡L][µyLji …”¡≤T∂zms gRi≤R∂xms ª]NTP‰©´s øy≤R∂... zqs’¡H ªRΩáVxmsoªRΩ…Ì”¡©´s LRixmnsVV©´sLiµR∂©±s yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 21 : …”¡AL`iFs£qs  ¡z§¶¶¶xtsQ‰QXªRΩ Æ©s[ªRΩáV øy≤R∂ xqsVlLi[a`P##lLi≤ÔT∂ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi …”¡≤T∂zms gRi≤R∂xms ª]NTP‰æªΩ[, LRixmnsVV©´sLiµR∂©±s LS™´so zqs’¡H ªRΩáVxmsoáV ªRΩ…ÌÿLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ …”¡≤T∂zms ©´sVLi¿¡ …”¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s øy≤R∂ xqsVlLi[a`P lLi≤ÔT∂ ºΩLjigji ªRΩ©´s r~LiªRΩgRiW…”¡NTP ¬ø¡[LRiVN][©´sV©yıLRiV. A∏R∂V©´s gRiªRΩLiÕ‹[ x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂ FsLi{msgS NRPW≤y lgi÷¡øyLRiV. …”¡≤T∂zms @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡Vª][ ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV©´s A∏R∂V©´s æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ @LiaRPLi\|ms øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. A∏R∂V©´s  ¡x§¶¶¶ßaS «¡⁄©±s Æ™sVVµR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LSá©´sVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiµj∂. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sV][ …”¡AL`iFs£qs  ¡z§¶¶¶xtsQ‰QXªRΩ Æ©s[ªRΩ LRixmnsVV©´sLiµR∂©±s LS™´so zqs’¡H ¤«¡[≤U∂ áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·©´sV NRP÷¡aSLRiV. ªRΩ©´s ™´sµÙR∂ D©´sı Aµ≥yLSá©´sV {qs’d¡H ¤«¡[≤U∂NTP @Liµj∂Li¿¡©´s»˝¡V LRixmnsVV©´sLiµR∂©±sLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. {qs’d¡H ¤«¡[≤U∂¨s NRP÷¡zqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi {qs’d¡H NSLS˘Ã¡∏R∂VLi A™´sLRifl·Õ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW …”¡AL`iFs£qsNRPV xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ @˙NRP™´sV ™´sxqsWŒ˝œ¡\|ms {qs’d¡HNTP Aµ≥yLSáV BøyË©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªy©´sV B¿¡Ë©´s xqs™´sWøyLRiLi\|ms ©y˘∏R∂V¨sxmsofl·Váª][ øR¡LjiËLi¿¡ ºΩLjigji zms÷¡zmsryÚ™´sV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. …”¡AlLi£qs @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNPzqsAL`i, x§¶¶¶Lki£tsQLS™´soá @˙NRP™´sV ™´sxqsWŒ˝œ¡ ≠s™´sLSá©´sV ¤«¡≤T∂NTP @LiµR∂¤«¡[aS©´s©yıLRiV. ™´sxqsWŒ˝œ¡ß ¬ø¡[zqs©´s™yLRiV {qs’d¡H NRPxqÌs≤U∂Õ‹[ D©´sıLiµR∂V©´s ™yLji¨ds ≠søyLjiLiøyá¨s N][Lji©´s»˝¡V LRixmnsVV©´sLiµR∂©±s ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs «¡Ljizms©´s ALÛjiNRP Õÿ™yƵ∂[≠dsá ≠s™´sLSáV, ™´sW˘˙…”¡N`P= ˙xmsryµ`∂ …”¡AL`iFs£qs «¡Ljizms©´s Õÿ™yƵ∂[≠dsá ≠s™´sLSáV LSªRΩxmspLRi*NRPLigS {qs’d¡H ¤«¡[≤U∂NTP BøyË©´s©yıLRiV. BLiµR∂VÕ‹[ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNP. øR¡Li˙µR∂ZaP[≈¡LRi LS™´so, A FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ZNP. ªyLRiNRP LS™´sWLS™´so, x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´soá \|ms©´s ªy©´sV áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·NRPV zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[aS©´s¨s LRixmnsVV©´sLiµR∂©´s LS™´so ¬ø¡FyˆLRiV. A∏R∂V©´s N][hjiÕ‹[¨s zqs’¡H NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ¤«¡≤T∂¨s NRPáVxqsVNRPV©yıLRiV. ™´sVLji¨sı ryOSQQ˘Ã¡V @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ BryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FyLÌki @˙NRP™´sV ™´sxqsWŒ˝œ¡ \|ms©´s ªy©´sV zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩLSxqs @˙gRi©y∏R∂VNRPªRΩ*LiQ\|ms LSªRΩxmspLRi*NRPLigS zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[aS©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. |qÌ^s÷¡£tsQ x§¶‹[™±sV= FsLi≤T∂ ªRΩV™´sV¯Ã¡ LRiLigSLS™´soª][ …”¡AL`iFs£qs ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáNRPV xqsLi ¡Liµ≥yáV D©yı∏R∂V¨s LRixmnsVV©´sLiµR∂©´s LS™´so AL][zmsLiøyLRiV. µk∂¨s\|ms xmspLjiÚ ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s ªy©´sV N][Lji©´s»˝¡Vc ¬ø¡FyˆLRiV. NSgS zqs’¡HNTP @LiµR∂¤«¡[zqs©´s ˙Fy¥R∂≠sVNRP Aµ≥yLSá NS{msá©´sV LRixmnsVV©´sLiµR∂©±s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáNRPV BøyËLRiV. …”¡AL`iFs£qs @˙gRi Æ©s[ªRΩáV ¨s™´sV¯gRi≤ÔR∂ ˙xmsryµ`∂ ©´sVLi≤T∂ 10 N][»˝¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. ¨s™´sV¯gRi≤ÔR∂, N][Æ©s[LRiV LRiLigSLS™´soá ™y˘FyLRi Õÿ™yƵ∂[≠dsá©´sV x§¶¶¶Lki£tsQ, ZNPzqsAL`i ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. NRPxqÌs≤U∂Õ‹[ D©´sı ™yLji¨s ≠søyLji}qsÚ @¨dsı  ¡∏R∂V»¡ xms≤R∂ªy∏R∂V©yıLRiV. B…‘¡™´s¤Õ¡[  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl·NRPV gRiV\lLi©´s LRixmnsVV©´sLiµR∂©±s LS™´so ªRΩ©´sNRPV ˙Fyfl·À≥œ¡∏R∂VLi DLiµR∂Li»¡W ≤T∂—¡zms¨s NRPázqs ≠s©´sºΩ xms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. ªy«ÿgS zqs’¡H ¤«¡≤T∂¨s NRPá™´s≤R∂Li øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLigS ™´sWLjiLiµj∂

lLiLi»¡¿¡LiªRΩá, LS™´sVgRiVLi≤R∂LiáՋ[ 46 ≤T∂˙gkiá @ªRΩ˘µ≥j∂NRP DuÒ°˙gRiªRΩ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 21 : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FsLi≤R∂á ºdΩ˙™´sªRΩ N]©´srygRiVª][Liµj∂. À≥ÿ©´sV≤T∂ À≥œ¡gRiÀ≥œ¡gRiáª][ ˙xms«¡Ã¡V @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. lLiLi»¡¿¡LiªRΩá, LS™´sVgRiVLi≤R∂LiáՋ[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi @ªRΩ˘µ≥j∂NRPLigS 46 ≤T∂˙gkiá DuÒ°˙gRiªRΩ ©´sÆ™sW\Ƶ∂Liµj∂. zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ NSLji¯NRPVáV FsLi≤R∂áNRPV ªyŒœ¡# ¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂, x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂, ©´sÕÊ‹Li≤R∂, ¨s«ÿ™´sWÀÿµ`∂áՋ[ 45, ©´sLiµj∂gS™´sV, À≥œ¡˙µyøR¡Ã¡LiáՋ[ 43, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, Æ™sVµR∂N`P, NRPLRiWıáV, ºΩLRiVxmsºΩÕ˝‹[ 42, NS™´s÷¡, Æ©sÃ˝¡WLRiV, ILig][áV, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂, @©´sLiªRΩxmsoLRiLiáՋ[ 41 ≤T∂˙gkiá DuÒ°˙gRiªRΩáV ©´sÆ™sWµR∂∏R∂W˘LiVV. \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂Õ‹[ FsLi≤R∂á ºdΩ˙™´sªRΩNRPV ˙xms«¡Ã¡V BŒ˝œ¡ß ≠ds≤T∂  ¡∏R∂V»¡NRPV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V.

3

yÓTÁ{Àyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é, ãT<Ûäyês¡+, y˚T 22, 2013

µ≥R∂LS¯©´s, xqs’¡ªRΩ NRPŒœ¡LiNTPªRΩV¤Õ¡[ : …‘¡≤U∂{ms yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 21 : @≠s¨dsºΩ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ª]ágjiLi¬ø¡[ ™´sLRiNRPW æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚLiµR∂¨s A FyLÌki Æ©s[ªRΩ xms∏R∂W˘™´soá ZNP[aRP™±s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi˙ºΩ xmsµR∂™´soáNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s µ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryµR∂LS™´so, xqs’¡ªyBLi˙µylLi≤ÔT∂ NRPŒœ¡LiNTPªRΩV¤Õ¡[©´s¨s æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤ÔyLRi¨s {qs’d¡H NRPW≤y ¨sLÙSLjiLi¿¡LiµR∂©yıLRiV. ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ¤Õ¡[¨s \Æ™sFsry=L`i{qs{ms AªRΩ¯LRiORPQfl·Õ‹[ xms≤T∂F°LiVVLiµR∂¨s, @LiµR∂VZNP[ ªRΩ™´sV\|ms AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi xms∏R∂W˘™´soá Fs¨dÌsAL`i ˙»¡xqÌsV À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. …‘¡≤U∂{ms Fsxmsˆ…”¡NUP NSLi˙lgi£qs ™´s˘ºΩlLi[NRP FyLÌkiπ∏∂[V©´s¨s J ˙xmsaRPıNRPV ¡µR∂V÷¡øyËLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki xmso…Ì”¡LiƵ∂[ NSLi˙lgi£qs ™´s˘ºΩlLi[NRP xmso©yµR∂Vá\|ms©y @¨s, A FyLÌkiª][ NRP÷¡}qs ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ¤Õ¡[NRP AªRΩ¯LRiORPQfl·Õ‹[ xms≤T∂F°LiVVLi µR∂©yıLRiV. @LiµR∂VZNP[ ªRΩ™´sV\|ms ¨sLSµ≥yLRi AL][xms fl·Ã¡V ¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ªyÆ™s[V≠dsV BxmsˆVÆ≤∂[ N]ªRΩÚgS @≠s¨dsºΩ\|ms F°LS»¡Li ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡ ¤Õ¡[µR∂¨s, ªy™´sVV «¡gRi©±s FyLÌki xmso…Ì”¡©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP DµR∂˘™´sVLi ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡ ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ D©´sıxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ @≠s¨dsºΩ\|ms F°LS≤R∂VªRΩV©yı ™´sV©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ªy™´sVV LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki¨s NRP÷¡}qsÚ «¡gRi©±s FyLÌki FsLiµR∂VNRPV D÷¡NTPxms≤R∂Vª][LiµR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. µ≥R∂LS¯©´s, xqs’¡ªRΩ NRPŒœ¡LiNTPªRΩ ™´sVLi˙ªRΩV¤Õ¡[©´s¨s xms∏R∂W˘™´soá AL][zmsLiøyLRiV. NRP¿¡ËªRΩLigS ™yLji¨s NRPŒœ¡LiNTPªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáVgSÆ©s[ øR¡WryÚ™´sV©yıLRiV. µ≥R∂LS¯©´s,

xqs’¡ªRΩ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi }msLRiV ¬ø¡zmsˆ ªRΩzmsˆLiøR¡V ªRΩ©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ }msLji»¡ D©´sı ≠sÕ˝ÿá©´sV N][™yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. µ≥R∂LS¯©´s A∏R∂V©´s  ¡∏R∂V»¡|ms»Ì¡gRiáLS? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.

LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s NRP÷¡}qsÚ ™yLjiZNPLiµR∂VNRPLiªy DáVNRPV \Æ™sFsry=L`i{qs{ms¨s ˙xmsbPıLi¿¡©´s xms∏R∂W˘™´soá NRPŒœ¡LiNTPªRΩVá©´sV ª]ágjiLi¬ø¡[ ™´sLRiNRPW F°LS»¡Li ªy©´sV FsÕÿLi…”¡ ªRΩxmsˆV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[µR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV ©yıLRi¨s, ™´sVLi˙ºΩ™´sVLi≤R∂÷¡ ¨sLÒRi∏R∂WáƩs[ ªy©´sV @™´sVáV ¬ø¡[aS©´sLi»¡V©yıLRi¨s... NS¨ds, ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi ¨sLÒRi∏R∂Wá }msLRiVª][ µ≥R∂LS¯©´s ªRΩzmsˆLiøR¡VN][™yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. µ≥R∂LS¯©´s ™y©±szmsN`P xqsLixqÛsNRPV 29 Æ™s[á FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV¨s ZNP[…ÿLiVVLi øyLRi¨s, ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊS¨sNTP, C ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP G xqsLi ¡Liµ≥R∂Li ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı {qs’d¡H ªRΩ©´s øyLÍji{tsQ…fiÕ‹[ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiµR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩW.. CÆ™s[VLRiNRPV A∏R∂W ≠s™´sLSáV øR¡µj∂≠s ≠s¨szmsLiøyLRiV. xqs’¡ªRΩNRPV æªΩ÷¡}qs NS˘zmÌs™±s \Æ™sV¨sLig`i @Æ©s[ xmsµy¨sı ª]ágjiLiøyLRi©yıLRiV. ≠dsLjiµÙR∂LRiV ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊS¨dsı ªRΩxmsˆVµ][™´s xms…Ì”¡LiøyLRi¨s {qs’d¡H AL][zmsLi¿¡LiµR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™yLji\|ms {qs’d¡H Æ©s[LRixmspLjiªRΩ NRPV˙»¡ @’≥¡π∏∂WgRiLi Æ™sWzmsLiµR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ™y©±szmsN`PNRPV Æ™s[á FsNRPLSáV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤y¨sNTP µ≥R∂LS¯©´sNRPV @µ≥j∂NSLRiLi Fs™´sLRiV BøyËLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. µ≥R∂LS¯©´s ªy©´sV @™´sW∏R∂VNRPV≤T∂©´s¨s ¬ø¡}msˆ ™´sVVLiµR∂V AxqsVÚá ≠s™´sLSáV  ¡∏R∂V»¡|ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. µ≥R∂LS¯©´s @™´sW∏R∂VNRPV≤R∂V NSµR∂¨s, Fs™´sW¯L`i ˙FyxmsLÌki£qsÕ‹[

µ≥R∂LS¯©´s, xqs’¡ªRΩá LS“¡©y™´sWáV AÆ™sWµj∂LiøR¡NRP F°æªΩ[ …‘¡≤U∂{ms Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ |msµÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ALiµ][Œœ¡©´s ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ≠sVgji÷¡©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V™´sázqsLiƵ∂[©´s¨s xms∏R∂W˘ ™´soá ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™yLRiV ªRΩxmsˆVN]Æ©s[ ™´sLRiNRPW ªRΩ™´sV F°LS»¡Li N]©´srygRiVªRΩVLiµR∂©yıLRiV. NRPŒœ¡LiNTPªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáV @|qsLi’d˝¡Õ‹[ xqs™´sWµ≥y©´sLi ¬ø¡zmsˆ©y ªy™´sVV ≠sÆ©s[ ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[µR∂©yıLRiV. ™yLji≠s \¤«¡Ã¡V NSLi˙lgi£qs, ¤À¡LiVVÕfi NSLi˙lgi£qs @¨s NSLi˙lgi£qs, \Æ™sFsry=L`i{qs{ms¨s DƵÙ∂[bPLi¿¡ FsƵÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. @≠saS*xqsLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRP≤T∂∏R∂V $x§¶¶¶L][, \Æ™sFsry=L`i{qs{msπ∏∂W ¬ø¡’¡ªy ªy™´sVV ≠s©´s™´sV¨s, GLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs[µj∂ ªRΩ™´sV FyLÌki ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiµR∂©yıLRiV.

xms˙ºΩNRPáNRPV r~LiªRΩ @¤«¡Li≤yáV, @’≥¡˙Fy∏R∂WáV yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 21 : xms˙ºΩNRPáNRPV r~LiªRΩ @¤«¡Li≤yáV, @’≥¡˙Fy∏R∂WáV D©yı∏R∂V¨s, ™y…”¡¨s xms…Ì”¡LiøR¡VN][À‹[™´sV¨s {ms{qs{qs @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™y˘∆ÿ˘¨sLi øyLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáV xqs•¶¶¶ @¨sı Fs¨sıNRPáNRPV FyLÌki ˙ZaP[fl·Vá©´sV xqs©´sıQµÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS ¡Vµ≥R∂™yLRiLi ≠sxqsÚQXªRΩrÛyLiVV xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li øR¡©´sV©´sı»˝¡V À‹ªRΩ= æªΩ÷¡FyLRiV. ∏R∂VWxqsV£mnsgRiW≤R∂ Õ‹[¨s N][»˝¡ ≠s«¡∏R∂VÀ≥ÿxqs‰L`ilLi≤ÔT∂ }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı GLSˆ»˝¡©´sV A∏R∂V©´s xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi øyLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá LS“¡©y™´sWª][ ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiæªΩ[ À≥œ¡LjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV FyLÌki zqsµÙR∂LigS DLiµR∂©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s ZNP[xqsVÕ‹[ AL][xmsfl·Ã¡V FsµR∂VLRiV‰Li »¡V©´sı ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ˙xmsryÚ≠sLi¬ø¡[»¡xmsˆV≤R∂V NRPŒœ¡LiNTPªRΩ @Æ©s[ xmsµR∂Li ™y≤R∂™´sµÙR∂¨s A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂ ∏R∂WNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂W ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi gS¨ds µR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛs gS¨ds NSµR∂¨s, AL][xmsfl·Ã¡V FsµR∂VLRiV‰Li»¡V©yıLRi¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡FyˆÃ¡¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NRPŒœ¡LiNTPªRΩ @Æ©s[ xmsµR∂Li ™y≤T∂ ™yLji ™´s˘QQNTPÚªy*á©´sV NTPLiøR¡xmsLRiøR¡™´sµÙR∂¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. FyLÌki ˙ZaP[fl·Vá©´sV Fs¨sıNRPáNRPV xqs©´sıQµÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi FsLi{msáV Æ≤∂≤`∂\¤Õ¡©˝´sV |ms…Ìÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLS @¨s ≠s¤Õ¡[NRPL˝RiNRPV xqsW…”¡gS ˙xmsbPıLi øyLRiV. FsLi{msáV Æ≤∂≤`∂\¤Õ¡©±s |ms…Ì”¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ªRΩ©´sNRPV æªΩ÷¡∏R∂VµR∂¨s, ZNP[{qsAL`i ≠sLiµR∂VNRPV zms÷¡}qsÚ Æ™sŒ˝ÿ™´sV¨s FsLi{msáV ¬ø¡FyˆLRi¨s À‹ªRΩ= @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi ZNP[Li˙µR∂Li xmsLjiµ≥j∂Õ‹[ DLiµR∂¨s A∏R∂V©´s Æ™sW™´sWLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xms«ÿµ≥R∂©y¨sı áW…‘¡ ¬ø¡[zqs \¤«¡Ã¡VÕ‹[ DLi≤T∂ NRPW≤y N]LiµR∂LRiV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚNRPV¨s ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRi¨s, ¨dsºΩxqsW˙ªyáV ™´s÷˝¡xqsVÚ©yıLRi¨s À‹ªRΩ= \Æ™szqszms Æ©s[ªRΩá©´sV ≠s™´sV Lji+LiøyLRiV. N]ªRΩÚgS ¨s∏R∂V≠sVªRΩV\¤Õ¡©´s ™´sVLi≤R∂á, À˝ÿN`P, ≤T∂≠s«¡©±s @µ≥R∂˘QORPVáª][Fy»¡V —¡Õ˝ÿ NSLi˙lgi£qs @µ≥R∂˘QORPVáV, ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩáV  ¡Vµ≥R∂™yLRiLi ©y…”¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¥R∂NSá©´sV ˙xms«¡Õ˝‹[NTP ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, FyLÌki ™´sVµ≥R∂˘ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi

ªRΩµj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki™yLRiV N][LÌRiVNRPV Æ™s¤Œ¡[Ú “¡™Ø[á\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. xqsV˙{msLiN][LÌRiV AƵ∂[aSáV ¬ø¡[zqsLiµR∂¨s A∏R∂V©´s

NRPŒœ¡LiNTPªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVá©´s≤R∂Li ªRΩgRiµR∂V FyLÌki ˙ZaP[fl·Vá©´sV xqs©´sıQµÙR∂Li ¬ø¡[}qsLiµR∂VZNP[ xqs™´sWÆ™s[aRPLi : À‹ªRΩ= xms˙ºΩNRPáNRPV r~LiªRΩ Fs¤«¡Li≤yáV©yı∏R∂V¨s, ™y…”¡¨s ªy™´sVV xms…Ì”¡LiøR¡VN][À‹[™´sV¨s NRPW≤y A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms FsLi{msáV FyLÌki @µ≥j∂uÌy ©y¨sNTP Æ≤∂≤`∂\¤Õ¡©˝´sV |ms…ÌÿLRi¨s ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚá\|ms A∏R∂V©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂Vá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ˙xmsºΩxqsˆLiµj∂LiøyLRiV. Æ≤∂≤`∂\¤Õ¡©˝´sV |ms…Ìÿ™´sV¨s FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ¬ø¡FyˆLS @¨s A∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌkiNTP J ≠sµ≥R∂©´sLi, NSLS˘øR¡LRifl·, zqsµÙyLiªRΩLi D©yı∏R∂V¨s, ≠dsV≤T∂∏R∂W ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡Vc ªy™´sVV xms¨s¬ø¡[∏R∂VÀ‹[™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ≤∂≤`∂\¤Õ¡©˝´sV |ms…Ìÿ™´sV¨s ZNPzqsAL`i ¬ø¡FyˆLS, FsLizmsáV ¬ø¡FyˆLS @¨s A∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. @LiVV©y, A ≠sxtsQ∏R∂WáV æªΩáVxqsV NRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ ªy©´sV ™´sW…˝ÿ≤R∂Vªy©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙xms«ÿµ≥R∂©y¨sı áW…‘¡ ¬ø¡[zqs \¤«¡Ã¡VÕ‹[ DLi≤T∂ NRPW≤y N]LiªRΩ ™´sVLiµj∂ ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚNRPV ºΩLRiVgRiV ªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sW ™yLRiV DªRΩÚ™´sVV≤R∂¨s N]LiªRΩ ™´sVLiµj∂ ≠dsµ≥R∂VÕ˝‹[ ºΩLRiVgRiV ªRΩV©yıLRi¨s, B»¡V™´sLi…”¡ ™yªy™´sLRifl·Li DLiµR∂¨s, ªRΩxmsˆV ¬ø¡[}qsÚ xqs™´sLjiLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP ¡µR∂VáV µ]Lilgi[ µ]LigRi @Li»¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs À≥ÿLRiºΩ }msLRiV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡ NRPVLi≤y A∏R∂V©´s ™´s˘LigRi˘LigS ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ µR∂VLRiµR∂XxtÌsQNRPLRi\Æ™sV©´s xmsLjizqÛsªRΩVáV D©yı∏R∂V¨s, @˙NRP™´sWxqsVÚáV xqsLiFyµj∂Li¿¡, µ][zms≤U∂ ¬ø¡[zqs, AL][xmsfl·Ã¡V FsµR∂VLRiV‰Li»¡W, \¤«¡Õ˝‹[ D©yı ™´sW™yLRiV DªRΩÚ™´sVV≤R∂Li»¡W ≠dsµ≥R∂VÕ˝‹[ ºΩLRiVgRiVªRΩV ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. «¡gRi©±s AxqsVÚá ≠dsVµR∂ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi AƵ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV zqs’¡H µR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[r°ÚLiµR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá ≠dsVµR∂, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠dsVµR∂  ¡VLRiµR∂øR¡Õ˝ÿá¨s \Æ™s∏R∂Vry=L`i

¬ø¡FyˆLRiV. 2004 ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂WáNRPV, NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ™´sVLi˙ªRΩVáV xqs≠sVztÌsQ Àÿµ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶ryÚLRi¨s, @LiVVæªΩ[ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiª][ xqsLi ¡Liµ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y æªΩLRi Æ™s©´sNRP Àÿg][ªyáª][ ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV xqsLi ¡Liµ≥R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. INRP Æ™s[Œœ¡ ªRΩxmsˆV ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ øR¡»Ì¡Li ªRΩ©´sxms¨s ªy©´sV ¬ø¡[xqsVNRPV¨s F°ªRΩVLi µR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsVNRPV ªRΩLRiªRΩ™´sV ¤À≥¡[µR∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. AL][xmsfl·Ã¡V LS™´s ≤R∂Liª][ ZNP[Li˙µR∂LiÕ‹[ ™´sVLi˙ªRΩVáV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aS LRi¨s, BNRP‰≤R∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRi¨s, ™yLji¨s ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ ª]ágjiLiøR¡¤Õ¡[µR∂¨s, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ µR∂VLRiµR∂XxtÌsQNRPLRi\Æ™sV©´s xmsLjizqÛsªRΩVáV D©yıLiVV NS ¡…Ì”¡ ™y…”¡NTP @©´sVgRiV fl·LigS FyLÌki Õ‹[©´sW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[©´sW N]¨sı xmsLjiflÿ™´sWáV ø][»¡Vc ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yı∏R∂V¨s À‹ªRΩ= @©yıLRiV. N][…˝ÿµj∂ LRiWFy∏R∂VáV µ][¿¡ ¨s«ÿLiVVºdΩxmsLRiVáVgS ºΩLRiVgRiªRΩV©´sı™yLRiV©yıLRi¨s, ªy™´sVV æªΩáVgRiVƵ∂[aRPLi FyLÌki @µ≥R∂˘QORPV≤R∂V ©yLS øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤T∂ ™´sWµj∂LjigS NSµR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV

{qsFsLi\|ms ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi A˙gRix§¶¶¶Li yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`, Æ™s[V 21 : ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂\|ms Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ µyÆ™sWµR∂LRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶ BLiNS gRiV˙LRiVgSÆ©s[ D©yıLRiV. N]LiªRΩNSáLigS {qsFsLi ™´s˘™´s•¶¶¶LRi \ZaP÷¡\|ms A˙gRix§¶¶¶Liª][ D©´sı µyÆ™sWµR∂LRi A∏R∂V©´sª][ @Li…‘¡™´sVV»Ì¡©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. {qsFsLi FyÕÊ‹Li»¡V©´sı xmsáV NSLRi˘˙NRP™´sWáV, xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV ≤R∂V™´sW¯ N]≤R∂VªRΩV ©yıLRiV. ªy«ÿgS, ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi «¡Ljigji©´s Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀ˝ÿF˝y©±s\|ms ©Ø[≤R∂Õfi G¤«¡¨ds= xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP \lgiQQL>S«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ xqs¿¡™yLiÕ‹[ xqsÀfiF˝y©±s ©Ø[≤R∂Õfi G¤«¡¨ds= xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LjigjiLiµj∂. C ¤À≥¡[…‘¡NTP ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi NRPW≤y •¶¶¶«¡LRiV NS™y÷¡= DLi≤R∂gS, A∏R∂V©´s LS¤Õ¡[µR∂V. ™´sVLi˙ªRΩVáV A©´sLi LSLi©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂, ÀÿáLS«¡Ÿ xqs•¶¶¶ xmsáV™´soLRiV D©´sıªyµ≥j∂NSLRiVáV •¶¶¶«¡LRiVNSgS, {qsFsLiª][ ≠s¤À≥¡[µyá NSLRifl·LigSÆ©s[

µyÆ™sWµR∂LRi ≤R∂V™´sW¯ N]…Ì”¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiµj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsLRi˘»¡©´s D©´sıxmsˆ…”¡NUP, A∏R∂V©´s {qsFsLi, ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLiá ™´sVµ≥R∂˘ øyÕÿNSáLigS ≤R∂V™´sW¯N]…ÌÿLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀfiF˝y©±s LRiWF~Li s ªRΩ©´sNRPV A∏R∂W xms¥R∂NSá ˙xmsNRP»¡©´s á\|ms ©Ø[≤R∂Õfi G¤«¡¨ds= xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ≤R∂V™´sW¯ µjªR∂ΩLi¿¡©´ ©´s Fn~…‹[ ™´sVV˙µj∂LiøR¡NRP F°™´s≤y¨sı ¨sLRi zqsxqsWÚ Aµ≥j∂xmsªRΩ˘ F°LRiV, @LiªRΩLÊRiªRΩ ≠s¤À≥¡[µyáV N]©´srygRiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ @Li…‘¡™´sVV»Ì¡©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶ ªRΩV©yıLiVV. N]ªRΩÚ xms¥R∂NSáV, NUPáNRP ¨sLÒRi∏R∂Wá\|ms LjixqsVÚ©yıLRiV. ªy«ÿgS, {qsFsLi Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ «¡Lji ªRΩ©´sª][ ™´sW»¡ ™´sW˙ªRΩ\Æ™sV©y øR¡LjiËLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li, gji©´s ©Ø[≤R∂Õfi G¤«¡¨ds= ¤À≥¡[…‘¡NTP \lgiQQL>S«¡LRi∏R∂W˘LRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀfiF˝y©±s©´sV LRiWF~Liµj∂Li¿¡©´s ªRΩ©´sNRPV @LiªRΩNRPV™´sVVLiµR∂V LS“¡™±sgSLiµ≥k∂ ™´sLÙRiLiºΩ xqsLiµR∂ xqs\lLi©´s g_LRi™´sLi NRP÷¡ˆLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRi˜ÈLigS r°™´sW—¡gRiW≤R∂, gSLiµ≥k∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ «¡Ljigji©´s ˙xmsNRP»¡©´sÕ˝‹[ ªRΩ©´s }msLRiV ˙xmsryÚ™´s©´s æªΩ[NRPF°™´s≤R∂Li, NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ FyÕÊ‹©´sı µyÆ™sWµR∂LRi.. {qsFsLiª][ xqsÀfiF˝y©±s ©Ø[≤R∂Õfi G¤«¡¨ds= Àÿµ≥R∂˘ªRΩá©´sV ªRΩ©´sNRPV xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP Æ™sŒ˝œ¡NRPF°™´s≤R∂Li ™yLji ™´sVµ≥R∂˘ D©´sı @xmsˆgjiLiøR¡NRPVLi≤y NTPLRi‚fl·[ @…Ì”¡|ms»Ì¡VN][™´s≤R∂Li ≠s¤À≥¡[µyáNRPV ªyLS‰fl·Li. N]LiªRΩNSáLigS @©yL][ ªRΩµj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms µyÆ™sWµR∂LRi gRiV˙LRiVgS D©yı gRi˘Liª][ Àÿµ≥R∂ xms≤R∂VªRΩV©´sı LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶©´sV B…‘¡ LRiV. {qsFsLi ªRΩ©´sNRPV ªRΩgji©´s ˙Fyµ≥y©´s˘ªRΩ B™´s* ≤R∂Li ™´s¤Õ¡[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi A∏R∂V©´s BLi…”¡NTP Æ™s◊˝¡ ¤Õ¡[µR∂Li»¡W xmsáV™´sWL˝RiV NTP©´sVNRP ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. NTPLRifl„fi xmsLS™´sVLji+Li¿¡ ™´søyËLRiV. µk∂Liª][ ≠s¤À≥¡[µyáV xqs™´sV FyÕÊ‹Æ©s[ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV µR∂WLRiLigS DLi»¡W zqsF°∏R∂W∏R∂V¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. NS¨ds, µR∂WLRiLi N]©´s ™´sxqsVÚ©yıLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV r~LiªRΩ —¡Õ˝ÿ Æ™sVµR∂N`PÕ‹[ rygRiVª][LiµR∂¨s µyÆ™sWµR∂LRi ¬ø¡xmsˆNRPÆ©s[ ¬ø¡}msˆaSLRiV.

ºΩLRiVøy©´sWLRiV @’≥¡™´sXµÙj∂\|ms …”¡…”¡≤T∂ µR∂XztÌsQ yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, ºΩLRiV™´sVá, Æ™s[V 21 : ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiµÙk∂ ryµ≥yLRifl·LigS DLiµj∂. aRP¨s,Aµj∂™yLSáª][ F°÷¡}qsÚ À≥œ¡NRPVÚá LSNRP ªRΩgÊjiLiµj∂. 17 NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. $™yLji xqsLRi* µR∂LRi+©y¨sNTP 8 gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRP µR∂LRi+©y¨sNTP 2 gRiLi»¡Ã¡V, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı À≥œ¡NRPVÚáNRPV 3 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liµj∂. ry*≠sV™yLji¨s r°™´sV™yLRiLi 72,829 ™´sVLiµj∂ À≥œ¡NRPVÚáV µR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ Æ™s[xqs≠s |qsá™´soáV NS™´s≤R∂Liª][ C LRiµÙk∂ Æ©sÕÿ≈¡LRiV ™´sLRiNRPV DLi»¡VLiµR∂¨s æªΩáVr°ÚLiµj∂. Bµj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ºΩLRiV™´sVá $Æ™s[LiNRP¤…¡[aRP*LRiry*≠sV™yLjiNTP xmsáV™´soLRiV À≥œ¡NRPVÚáV À≥ÿLkigS ≠sLSŒÿá©´sV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. g][xqsLiLRiORPQfl· ˙»¡xqÌsV NTPLiµR∂ ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s H.≠s.Fs£qs.Fs£qs.øR¡˙NRP™´sLjiÚ LRiW.5 áORPQáV, N][ÕfiNRPªRΩNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s r¢™´sV˘ªRΩ NRP©±sxqsZOPQ©±s= áORPQ, @©´sıQ˙xmsryµR∂Li ˙»¡xqÌsV NTPLiµR∂ áORPQ, \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµR∂VNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s xqsVlLi[£tsQ áORPQ, ˙Fyfl·µy©´sLi ˙»¡xqÌsV NTPLiµR∂ LS«¡™´sVLi˙≤T∂NTP ¬ø¡Liµj∂©´s øR¡˙NRP™´sLjiÚ 3 Æ™s[á ≤yáL˝RiV, ¡L`Ôi ˙»¡xqÌsV NTPLiµR∂ N][ÕfiNRPªRΩNRPV ¬ø¡Liµj∂©´s @≠sVªyÀfiLS∏∫∂V áORPQ ™´sLiªRΩV©´s ≠sLSŒœ¡Li BøyËLRiV. µyªRΩá ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ @µ≥j∂NSLRiVá©´sV NRPázqs ≠sLSŒÿ¨sNTP xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡©´s ≤U∂≤U∂á©´sV ≠dsLRiV @LiµR∂¬ø¡[aSLRiV.ºΩLRiV™´sVá ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ xmsµy¯™´sºΩ @™´sV¯™yLRiV N]áV\Æ™s©´s ºΩLRiVøy©´sWLRiV ˙FyLiªy¨sı @’≥¡™´sXµÙj∂ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V …”¡…”¡≤T∂ C™Ø[ Fs÷d¡* xqsV˙ ¡x§¶¶¶¯fl·˘Li æªΩ÷¡FyLRiV. ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚáNRPV ™´sxqsºΩ, @©´sıQ˙xmsryµR∂ r¢NRPLS˘Ã¡V ≠sxqsÚLjiLiøR¡≤R∂Liª][ ¨sªRΩ˘Li áORPQÕÿµj∂gS ªRΩLRi÷¡™´sxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. @Ƶ∂[≠sµ≥R∂LigS ºΩLRiVøy©´sWLRiVNRPV gRiªRΩ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS À≥œ¡NRPVÚá xqsLi≈¡˘ @©´sWx§¶¶¶˘LigS |msLjigji©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ∏R∂W˙ºΩNRPVáNRPV ªRΩgji©´s r¢NRPLS˘Ã¡V ≠sxqsÚLjiLiøy÷¡=©´s A™´saRP˘NRPªRΩ DLiµR∂©yıLRiV. ºΩLRiVøy©´sWLRiV xqs™´sV˙gS’≥¡™´sXµÙj∂NTP rÛy¨sNRPVáV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. ©´sgRiLjiÕ‹[ CÆ©sá 23 ©´sVLi¿¡ $NRPLji™´sWfl”·NRP˘ry*≠sV Aá∏R∂V xmso©´sLjiıLS¯fl· ™´sV•¶¶¶ xqsLi˙F°ORPQfl· NSLRi˘˙NRP™´sWáV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso $Ƶ∂[≠s, À≥œ¡WƵ∂[≠s xqsÆ™s[VªRΩ ˙xmsxqs©´sı ™´sLRiµR∂LS«¡ry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[ ™yL<jiNRP ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yá©´sV @LiNRPVLSLRiˆfl· NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı aSr°ÚQ˚Q NRPÚLigS «¡LjiFyLRiV. C ≠sZaP[u°ªRΩ=™y¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s Aá∏R∂V A™´sLRifl·Õ‹[¨s ∏R∂WgRiaS ™´sµÙR∂ $™yLjiNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ≠sxtsQ*ZNP[=©´sVá DªRΩ=™´s™´sVWLjiÚ¨s xqsLS*áLiNRPXªRΩLigS @áLiNRPLjiLi¿¡ xms»Ì¡fl· xmsoLRi≠dsµ≥R∂VÕ˝‹[ ElLi[gjiLiøyLRiV.

LS«¡NUP∏R∂V µR∂VLRiVƵÙ∂[aRPLiª][ Àÿ ¡V AL][xmsfl·Ã¡V ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 21 : LS«¡NUP∏R∂VLigS ªRΩ©´s©´sV FsµR∂VL][‰¤Õ¡[NRPÆ©s[ …”¡≤T∂zms @µ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V µR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRP©yı áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ªRΩ©´s\|ms  ¡VLRiµR∂ øR¡÷˝¡ ªRΩ©´s ™´s˘QQNTPÚªy*¨sı Ƶ∂ ¡˜ ºdΩ}qsLiµR∂VNRPV øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. J “¡™Ø[ª][©´sW ªRΩ©´sNRPV xqsLi ¡Liµ≥R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s, Æ©sLi ¡L`i 12 “¡™Ø[ª][ ªRΩ©´sNRPV xqsLi ¡Liµ≥R∂Li ¤Õ¡[µR∂¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s\|ms @xqsªRΩ˘ ˙xmsøyLRiLi rygjixqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ªRΩ©´s\|ms LSxtÌsQ˚xmsºΩNTP zmnsLS˘µR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ªRΩ©´s\|ms xms¨sgRi»Ì¡VNRPV¨s AL][xmsfl·Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms ™´sVLi˙ºΩ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPLRiLS™´so zms…”¡xtsQ©±sÕ‹[ 60 “¡™Ø[á ˙xmsryÚ™´s©´s DLiµR∂¨s, @™´s¨dsı ™´sµj∂¤Õ¡[zqs 26 “¡™Ø[á\|msÆ©s[ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V FsLiµR∂VNRPV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NRP©yı áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sµ≥R∂Váª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ≠s™yµR∂Li @Liªy 26 “¡™Ø[á øR¡V¤…Ì¡[ ºΩLRiVgRiVª][LiµR∂¨s, A @™´sxqsLRiLi G≠sV…‹[ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ¬ø¡FyˆÃ¡¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ©´s\|ms  ¡VLRiµR∂ øR¡Ã˝¡VªRΩV©´sı™yLjiNTP ˙xms«¡¤Õ¡[  ¡VµÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NRPŒœ¡LiNTPªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáLi»¡W ªRΩ©´s }msLRiV NRPW≤y FsLiµR∂VNRPV ¬ø¡[LRiVxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V©´sV @≤T∂gSLRiV. LSLiNUP\|ms zqs’¡H µR∂LS˘xmsoÚ xmspLjiÚ ¬ø¡[zqsLiµR∂¨s, ªRΩ©´s }msLRiV @LiµR∂VÕ‹[ LS¤Õ¡[µR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V ™´sVVµÙyLiVVgS DLi≤T∂, }qÌs æªΩøR¡VËNRPV©yıLRi¨s, @»¡V™´sLi…”¡ øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡VNRPV ªRΩ©´s\|ms ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ x§¶¶¶NRPV‰ ¤Õ¡[µR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩgS ªRΩ©´s Àÿµ≥R∂˘ªRΩ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy©´s¨s, A ≠sxtsQ∏R∂W¨sı N][LÌRiV æªΩ[áVxqsVÚLiµR∂¨s, A ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ ªRΩ©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ªRΩ™´sV FyLÌki @µ≥j∂uÌy©´sLi |msµÙR∂áV, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡WxqsVNRPVLi…ÿLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V @©yıLRiV NS ¡…Ì”¡ ªy©ØNRP‰≤T∂ ªRΩLRixmnsQo©´sÆ©s[ BµR∂Liªy ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV

≠s«¡∏R∂V™´sV¯NRPV æªΩáLigSfl· |qsgRi xmsáVø][»˝¡ @≤ÔR∂VN]Æ©s[LiµR∂VNRPV æªΩáLigSfl·™yµR∂Vá ∏R∂VªRΩıLi yÓTÁ{Àyês¡Ô Á|ü‹ì~Û, Aµj∂ÕÿÀÿµ`, Æ™s[V 21 : Aµj∂ÕÿÀÿµ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki g_LRi™yµ≥R∂˘QORPVLSáV \Æ™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯NRPV æªΩáLigSfl· |qsgRi ªRΩgji÷¡Liµj∂. æªΩáLigSfl·™yµR∂VáV AÆ™sV©´sV @≤ÔR∂VN]Æ©s[LiµR∂VNRPV xmsáVø][»˝¡ ∏R∂VºΩıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji ¬ø¡FyˆZNP[ C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. µk∂Liª][ \Æ™sFsry=L`i{qs{ms ˙ZaP[fl·VáNRPV, æªΩáLigSfl·™yµR∂VáNRPV ™´sVµ≥R∂˘ ª][xmsoÕÿ»¡ «¡LjigjiLiµj∂. F°÷d¡xqsVá©´sV ALiµ][Œœ¡©´sNSLRiVá©´sV ø]µR∂LRig]…ÌÿLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ºdΩ˙™´s D˙µj∂NRPÚªRΩ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiµj∂. ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩc ¬ø¡[Æ™sŒ˝œ¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV «ÿºdΩ∏R∂V x§¶‹[µy NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ˙Fyfl·z§¶¶¶ªRΩ ˙Fy¤«¡NÌRPV xqÛsÕÿ¨sı xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DµR∂∏R∂VLi \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ ©´sVLi¿¡ G{ms FsN`P=˙|ms£qsÕ‹[ NSgRi«fi©´sgRiL`iNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. NSgRi«fi©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ L][≤ÔR∂V ™´sWLÊRiLiÕ‹[ Æ™sŒœ¡ßÚLi≤R∂gS, AÆ™sV NS©y*∏∫∂V©´sV @≤ÔR∂VN]Æ©s[LiµR∂VNRPV æªΩáLigSfl· ™yµR∂VáV, …‘¡AL`iFs£qs NSLRi˘NRPLRiÚáV ∏R∂VºΩıLiøyLRiV. ™´sVVLiµR∂V æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ BøyËZNP[ C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[NTP LS™yá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqsˆxtÌsQªRΩ B™´s*NRPVLi≤y ™´s}qsÚ @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆLRiV. NSgRi«fi©´sgRiL`i, zqsLRiWˆL`i }msxmsL`i ≠sVÃ˝¡V xqs•¶¶¶ xmsáVø][»˝¡ NS©y*∏∫∂V©´sV @≤ÔR∂gjiLi¬ø¡[LiµR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLiøR¡gS, …‘¡AL`iFs£qs, \Æ™sFsry=L`i{qs{ms NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV ™´sVµ≥R∂˘ ™ygS*µR∂Li,ª][xmsoÕÿ»¡ «¡LjigjiLiµj∂. LRiLigRi˙xmsÆ™s[aRPLi ¬ø¡[zqs©´s F°÷d¡xqsVáV ALiµ][Œœ¡©´sNSLRiVá\|ms ÕÿhkiáV LRi&V◊¡zmsLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·™yµR∂Vá©´sV xmsNRP‰NRPV ªRΩzmsˆLi¿¡ NS©y*∏∫∂V©´sV ™´sVVLiµR∂VNRPV ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿLRiV. @LiVVæªΩ[, zqsLRiWˆL`i ™´sµÙR∂ …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NSÆ™s[…”¡ xqs™´sV¯∏R∂V˘ Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ FyLÌki ˙ZaP[fl·VáV @≤ÔR∂VN]Æ©s[LiµR∂VNRPV ∏R∂VºΩıLiøyLiVV. µk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV ™´sVLjiLiªRΩgS lLi¿¡ËF°∏R∂WLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NSÆ™s[…”¡ xqs™´sV¯∏R∂V˘Q\|ms ¬ø¡[LiVV ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV xmsNRP‰NRPV ÕÿgjixmsÆ≤∂[aSLRiV. µk∂Liª][ …‘¡AL`iFs£qs NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV, F°÷d¡xqsVáNRPV ºdΩ˙™´s ™ygS*µR∂Li «¡LjigjiLiµj∂.


22-5-2013.qxd

5/22/2013

9:31 AM

Page 4

yÓTÁ{Àyês¡Ô

4

ôV’≤<äsêu≤<é, ãT<Ûäyês¡+, y˚T 22, 2013

|ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms¤…Ì¡[LiµR∂VNRPV LRiLi≤T∂

™´sW»¡Ã¡ ™´sWLi˙ºΩNRPV≤T∂ F~gRi≤R∂ÚáNRPV D’¡˜ªRΩ’¡˜ ¡LiVVF°ªRΩV©´sı ¨sºΩ©±s gRiªRΩN]Æ©s[ıŒ˝œ¡ßgS xqs\lLi©´s z§¶¶¶…fi ¤Õ¡[NRP ™´sLRiVxqs Fs%`¡Õÿxmsoáª][ @Õ˝ÿ≤T∂©´s ∏R∂VV™´s{§¶¶¶L][ ¨sºΩ©±s...C ™´sVµ≥R∂˘ B£tsQ‰, gRiVLiÆ≤∂«ÿLji gRiÃ˝¡LiªRΩLiVV˘LiƵ∂[ ¿¡˙ªRΩLiª][ ™´sLRiVxqs z§¶¶¶»˝¡Vc N]…Ì”¡©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. 'gRiVLiÆ≤∂«ÿLji gRiÃ˝¡LiªRΩLiVV˘LiƵ∂[' ¿¡˙ªRΩLi ≠s≤R∂VµR∂\¤Õ¡©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ ¨sºΩ©±sNRPV @¨sı \Æ™sxmsoá ©´sVLi¿¡ ˙xmsaRPLixqsáV @LiµR∂VªRΩV©yıLiVV. xmsáV™´soLRiV ¿¡˙ªRΩ ¨sLS¯ªRΩá, µR∂LRi+NRPVáV, {§¶¶¶L][áV C ¿¡˙ªRΩLi øR¡Wzqs zqs¨s™´sW øyÕÿ ÀÿgRiVLiµj∂ @Li»¡W ¨sºΩ©±sNRPV Fn°©˝´sV ¬ø¡[zqs ™´sVLki @’≥¡©´sLiµj∂xqsVÚ©yıLRiV. @LiµR∂LjiÕ‹[ZNPÕ˝ÿ ˙xms™´sVV≈¡ µR∂LRi+NRPV≤R∂V ˙ºΩ≠s˙NRP™±sV $¨s™y£qs ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ˙xmsaRPLixqsá©´sV ™´sW˙ªRΩLi ¤À¡£qÌs NRPLizm˝sÆ™sVLi…figS {msá™´soªRΩV©yı≤R∂V ¨sºΩ©±s. B…‘¡c™´sá J BLi»¡LRiW*Q˘Õ‹[ ¨sºΩ©±s C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı Æ™sÃ˝¡≤T∂xqsWÚ....'gRiVLiÆ≤∂«ÿLji gRiÃ˝¡LiªRΩLiVV˘LiƵ∂[ ≠s≤R∂VµR∂\¤Õ¡©´s N]¨sı L][«¡ŸÃ¡NRPV µR∂LRi+NRPV≤R∂V ˙ºΩ≠s˙NRP™±sV ©´sVLi¿¡ NSÕfi ™´s¿¡ËLiµj∂. zqs¨s™´sW ÀÿgRiVLiµj∂, ÀÿgS ¬ø¡[ry™´s¨s ˙xmsaRPLizqsLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ¬ø¡zmsˆ©´s ≠sxtsQ∏R∂Wá ™´sÃ˝¡ ©yNRPV @LÛRiQ\Æ™sVLiµj∂ ©y π∏∂VVNRP‰  ¡Ã¡Li G≠sV…‹[...' @¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. '˙ºΩ≠s˙NRP™±sV ©yª][ GLi¬ø¡Fyˆ≤R∂Li¤…¡[....B£tsQ‰ zqs¨s™´sWÕ‹[ u° @Liªy ¨sªy˘≠dsV©´s©±s ≠dsVµR∂Æ©s[ ©´s≤T∂¿¡Liµj∂. AÆ™sVZNP[ FsNRPV‰™´s ™´sWLRiV‰Ã¡V xms≤ÔyLiVV. NS¨ds gRiVLiÆ≤∂ «ÿLji gRiÃ˝¡LiªRΩLiVV˘LiƵ∂[ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ @Õÿ «¡LRiVgRi¤Õ¡[µR∂V. zqs¨s™´sW Æ™sVVªyÚ¨sı ©y À≥œ¡V«ÿá ≠dsVµR∂Æ©s[ Æ™sWry©´s¨s @LÛRiQ\Æ™sVLiµj∂. A∏R∂V©´s NSLizm˝sÆ™sVLi…fi Fsxmsˆ…”¡NUP ™´sVLji¿¡F°©´sV. ©y G«fiNRPV xqsLjiF°π∏∂[V NRP¥R∂á©´sV FsLiøR¡VNRPV¨s, ˙}msORPQNRPVáNRPV Æ™sV¬ø¡[Ë ¿¡˙ªyáV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ˙xmsºΩıQryÚ©´sV' @¨s ¬ø¡xmsˆVN]øyËLRiV ¨sºΩ©±s. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¨sºΩ©±s 'N]Lji∏R∂VL`i Àÿ∏∫∂V NRPŒÿ˘fl„fi' ¿¡˙ªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiƵ∂[. C ¿¡˙ªy¨sNTP ˙}ms™±sV ryLiVV µR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ¨sºΩ©±s xqsLRixqs©´s ∏R∂W≠sV g_ªRΩ≠sV {§¶¶¶L][LiVV©±sgS ¬ø¡[r°ÚLiµj∂

«¡⁄©±s 1©´s " ¡Ã¡Vxmso' A≤T∂π∏∂W ™´sW£qs ™´sV•¶¶¶LS«¡ LRi≠sæªΩ[«¡ {§¶¶¶L][gS ©´s…”¡xqsVÚ©´sı " ¡Ã¡Vxmso' zqs¨s™´sW xtsw…”¡Lig`i ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¿¡™´sLji µR∂aRPÕ‹[ DLiµj∂. C zqs¨s™´sW A≤T∂π∏∂W ≠s≤R∂VµR∂á NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡⁄©±s 1™´s æªΩ[µk∂©´s \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ˝][¨s |§¶¶¶ø`¡Hzqszqs |qsLi»¡L˝][ «¡LRigRi©´sVLiµj∂. ™´sVVLiµR∂VgS C zqs¨s™´sW A≤T∂π∏∂W¨s ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ Lji÷d¡«fi ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVNRPV©yıLRiV N]¨sı NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ`∂ NTP ™´sWLjiLiµj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ LRi≠sæªΩ[«¡ z§¶¶¶…fi zqs¨s™´sW\¤Õ¡©´s 'NTPN`P', '≠sVLRixmsNS∏∫∂V' zqs¨s™´sWáNRPV xqsWxmsL`i z§¶¶¶…fi ™´sVW˘—¡N`P @Liµj∂Li¿¡©´s ¥R∂™´sV©±s C zqs¨s™´sWNTP ™´sVW˘—¡N`P NRPLiF°«fi ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V.gRiªRΩLiÕ‹[ LRi≠sæªΩ[«¡ª][ '≤y©±s bdP©´sV' zqs¨s™´sW ¬ø¡[zqs©´s g][{msøR¡Liµ`∂ ™´sV÷¡Æ©s[¨s C zqs¨s™´sWNTP µR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yı≤R∂V. C zqs¨s™´sWÕ‹[ LRi≠sæªΩ[«¡ xqsLRixqs©´s aRPXºΩ •¶¶¶xqs©±s, @Li«¡÷¡ {§¶¶¶L][LiVV©±s= gS ©´s…”¡xqsVÚ©yıLRiV. øyÕÿ NSáLi ªRΩLS*ªRΩ LRi≠sæªΩ[«¡ xmnsQoÕfi ™´sW£qs áVN`P J NRP¨szmsLiøR¡©´sV©´sı C zqs¨s™´sW¨s zms≠szms zqs¨s™´sW£qs Àÿ˘©´sL`i \|ms ˙xmsryµ`∂ ≠s F~»˝¡WLji ¨sLji¯xqsVÚ©yıLRiV. C zqs¨s™´sW¨s «¡⁄©±s ¿¡™´sLji ™yLRiLiÕ‹[ Lji÷d¡«fi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP Fs%`¡Õÿ©±s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 21 : À≥ÿLRiª`Ωc\¬ø¡©yá ™´sVµ≥R∂˘ \Ƶ∂Q*FyOTPQNRP xqsLi ¡Liµ≥yá©´sV @LiµR∂©´sLiªRΩ FsªRΩVÚNRPV ºdΩxqsVZNPŒÿÚ™´sV¨s \¬ø¡©y ˙xmsµ≥y¨s ÷d¡ ZNPNTP∏R∂WLig`i æªΩ÷¡FyLRiV. xqsLjix§¶¶¶µÙR∂V ≠s™yµR∂Li\|ms aSLiºΩ∏R∂VVªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ øR¡LjiËLiøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡Fyˆ LRiV. ™yfl”·«¡˘ @xqs™´sW©´sªRΩáV LRiWxmso™´sW}msÕÿ BLRiV Ƶ∂[aSá ™´sVµ≥R∂˘ øR¡LRiËáV DLi…ÿ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsµ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`iª][ øR¡LRiËÕ˝‹[ @¨sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRi™´sV™´soªy∏R∂V¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \¬ø¡©y ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω DªRΩˆªRΩVÚá ˙xmsÆ™s[aS¨sNTP ™´sVLji¨sı r¢NRP LS˘Ã¡V NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s ÷d¡ •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. \¬ø¡©yÕ‹[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms¤…Ì¡[LiµR∂VNRPV À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ™y˘FyLRiÆ™s[ªRΩÚá©´sV A∏R∂V©´s A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV. À≥ÿLRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ D©´sı \¬ø¡©y ˙xmsµ≥y¨s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi H≤U∂≤R∂ ˝¡W˘G xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı©yLRiV. BLRiV Ƶ∂[aSá \Ƶ∂Q*FyOTPQNRP xqsLi ¡Li µ≥yá  ¡Õ‹[}msªRΩLi\|ms A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsµ≥y¨sª][ xmnsá™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s øR¡LRiËáV N]©´srygSá¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV. À≥ÿLRiª`Ωª][ xqsLji x§¶¶¶µÙR∂V ≠s™yµy¨sı øR¡LRiËá µy*LS xmsLjixtsQ‰LjiLi øR¡VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV

˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV \¬ø¡©y ™´sVµÙR∂ºΩxqsVÚLiµR∂¨s, @Ƶ∂[ ¡Liµ≥R∂V™´so NRPLi¤…¡[ xmsNRP‰Æ©s[ DLiÆ≤∂[ ™yLjiª][Æ©s[ FsNRPV‰™´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ DªRΩˆªRΩVÚá©´sV \¬ø¡©y ˙xms∏R∂W«¡©yá¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. "DÀ≥œ¡∏R∂V

À≥ÿLRiªRΩ FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªyÚáNRPV \¬ø¡©y A•¶¶¶*©´sLi À≥ÿLRiªRΩ DªRΩˆªRΩVÚáNRPV ˙F°ªy=x§¶¶¶Li NRP÷¡ˆryÚLi ˙xmsµ≥y¨s ÷d¡ ZNPNTP∏R∂WLig`i •¶¶¶≠dsV ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aS¨sNTP r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆryÚ ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. DÀ≥œ¡∏R∂V Ƶ∂[aSá ™´sVµ≥R∂˘ ™yfl”·«¡˘ IxmsˆLiµyÕ˝‹[, DªRΩˆªRΩVÚÕ˝‹[ xqs™´sVªfá˘Li Fy…”¡Li ¬ø¡[LiµR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ©´sµk∂«¡ÕÿáV, \Ƶ∂Q*FyOTPQNRP IxmsˆLiµyáV xqs•¶¶¶ |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı xmsáV @LiaSá©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN]Æ©s[LiµR∂VNRPV ¿¡ªRΩÚaRPVµÙj∂ª][ D©yı™´sV¨s ÷d¡ æªΩ÷¡FyLRiV. "xqsLjix§¶¶¶µÙR∂V ≠s™yµR∂Li\|ms À≥ÿLRiª`Ωc\¬ø¡©y zqsgÊRiVxms≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[µR∂V. aSLiºΩ∏R∂VVªRΩ øR¡LRiËá µy*LS xmsLRixqsˆLRi IxmsˆLiµR∂Liª][ xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi øR¡VN][™´søR¡VË' @¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøyLRiV. DÀ≥œ¡∏R∂V Ƶ∂[aSá ™´sVµ≥R∂˘ xqsLi ¡Liµ≥yá\|ms ˙xmsxqsLigjixqsWÚ.. ÷d¡ \¬ø¡©y ryÆ™s[VªRΩ©´sV D»¡LiNTPLiøyLRiV. xqs≠dsVxms

zqÛsLSxqÛsVá Æ™s[»¡Õ‹[ ≠s©y∏R∂VN`P!

Ƶ∂[aSá ™´sVµ≥R∂˘ \Ƶ∂Q*FyOTPQNRP xqsLi ¡Liµ≥yá©´sV @LiµR∂ ©´sLiªRΩ FsªRΩVÚNRPV ºdΩxqsVZNPŒÿÚLi. À≥ÿLRiª`Ωc\¬ø¡©yá xqsLi ¡Liµ≥yá©´sV Æ™sVLRiVgRiVxmsLji¬ø¡[ xqsLjiN]ªRΩÚ G¤«¡Li ≤y©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms»Ì¡©´sV©yıLi' @¨s æªΩ÷¡FyLRiV

xqs©±s\lLi«¡L`i= «‹[LRiV N]©´srylgi[©y... ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 21 : H{msFsÕfi AL][{qs«¡©±sÕ‹[ @©y™´sVNRP «¡»Ì¡VgS ¡LjiÕ‹[NTP µj∂gji }m˝s A£mnsNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı xqs©±s\lLi«¡L`i= @xqsáV xmsLkiORPQNRPV zqsµ≥ÙR∂\Æ™sVLiµj∂. xqs≠sVztÌsQ NRPXztsQª][ LSfl”·xqsWÚ ≠s«¡ ∏R∂WáV ©´sÆ™sWµR∂V ¬ø¡[zqs©´s \lLi«¡L`i= LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi=ª][ Fs÷¡¨sÆ™s[VxtsQ©±s ™´sW˘ø`¡ A≤R∂À‹[ ª][Liµj∂. J≤T∂æªΩ[ …‹[Lkiı ©´sVLi≤T∂ ¨sxtsQ‰Q˚≠sVLiøR¡NRP ªRΩxmsˆµR∂©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ x§¶‹[LSx§¶‹[Lki ™´sW˘ø`¡ ∆ÿ∏R∂V™´sV¨s ¬ø¡F~ˆøR¡VË. C {qs«¡©±sÕ‹[ @LiªRΩgS @LiøR¡©yáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂Wfl·Li Æ™sVVµR∂áV |ms…Ì”¡©´s \lLi«¡L`i= @µR∂V˜ÈªRΩLigS A≤R∂Vª][Liµj∂. Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sLigS D©´sıxmsˆ»¡NUP... À›÷¡Lig`i ™´s©´sLRiVáª][ ≠s«¡∏R∂WáV ryµ≥j∂Li¿¡ }m˝s A£mnsNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiµj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVVLi\¤À¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s=, ¤À¡LigRiŒœ¡®L`i LS∏R∂VÕfi ø≥y¤Õ¡Li «¡L`i=, N][ÕfiNRPªyÚ \Æ©s…fi\lLi≤R∂L`i= ÕÿLi…”¡ …ÿ£ms …‘¡™±sV=NRPV uyNTP¿¡ËLiµj∂. ¬ø¡\Æ©sQı ¬ø¡[ºΩÕ‹[ J≤T∂©´sxmsˆ »¡NUP... J™´sLSÕfigS ™´sVLi¿¡ ˙xmsµR∂LRi+Æ©s[ NRP©´s ¡Lji¿¡Li µR∂¨s ¬ø¡Fyˆ÷¡. Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ ¨sáNRP≤R∂¤Õ¡[≠sV ™yLjiNTP \Æ™sV©´s£qs FyLiVVLi…fi. {qs«¡©±sÕ‹[ bP≈¡L`i µ≥y™´s©±s , FyLÛki™±sxms¤…¡[Õfi ªRΩzmsˆ}qsÚ... ≠sVgji÷¡©´s ™yLRiV rÛyLiVVNTP ªRΩgji©´s»Ì¡V LSfl”·LiøR¡¤Õ¡[µR∂V. NSÆ™sVLRiW©±s \Æ™s…fi, |msLkiLS, xqsLigRiNRP‰LS |mnsWLRiLigS ≠sxmnsá™´sV ∏R∂W˘LRiV. ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ \Æ™sxmnsá˘Liª][ ZNP|mÌs©±sgS NRPW≤y ªRΩxmsˆVNRPV©´sı xqsLigRiNRP‰LS

LS«¡rÛy©±s\|ms A≤R∂≤R∂Li ≤_¤…¡[. ¿¡™´sL˝][ ≤ylLi©±s ry≠sV Àÿ˘…”¡Lig`i©´sV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li \|msÆ©s[ \lLi«¡L`i= Æ™sVLRiVxmsoáV ªRΩzmsˆ}qsÚ \lLi«¡L`i= Àÿ˘…”¡Lig`i ≠s«¡∏R∂W™´sNSaSáV Aµ≥yLRixms≤T∂ D©yıLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso …‹[LkiıÕ‹[ ¨sáNRP\Æ≤∂©´s A»¡ºdΩLRiVª][ LS«¡rÛy©±sª][ Fs÷¡≠sVÆ©s[»¡L`i ANRP»Ì¡VNRPV©´sı LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi=Q\|ms NRPW≤y ™´sW˘ø`¡NRPV lLi≤U∂ À≥ÿLki @LiøR¡©y¤Õ¡[ D©yıLiVV. ryˆ…fizmnsNTP=Lig`i AL][xmsfl·Ã¡ª][ «¡»Ì¡VÕ‹[¨s ™´sVVgÊRiVLRiV ˙NTPZNP»¡L˝RiV \¤«¡Ã¡V Fy\¤Õ¡©´sxmsˆ»¡NUP... ¿¡™´sLji ÷d¡g`i ™´sW˘ø`¡Õ‹[ \lLi«¡L`i=Q\|ms ÀÿgSÆ©s[ A≤T∂Liµj∂. Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ }tsQ©±s™y»¡=©±s LS∏R∂VÕfi=NRPV @ªRΩ˘LiªRΩ NUPáNRP\Æ™sV©´s A»¡gS≤R∂V. @Õÿlgi[ ˙µy≠s≤`∂ , LRi•¶¶¶Æ©s[ J|ms¨sLig`i «‹[≤U∂ À≥ÿLkir°‰L˝RiNRPV xmso©yµj∂ Æ™s[r°ÚLiµj∂. ≠sV≤T∂ÕÿLÔRiL`iÕ‹[ xqsLi«¡⁄ aSLixqs©±s , xqÌsV™´sL`Ìi ’¡¨dsı , ˙Àÿ≤`∂ x§¶¶¶≤`Í∂ Fny™±sVÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li NRP÷¡r~¬ø¡[Ë @LiaRPLigS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. À›÷¡Lig`i xmsLRiLigS LS«¡rÛy©±s NRPW≤y xms…”¡xtÌsQLigSÆ©s[ DLiµj∂. ¤«¡[™±sV= Æ™sVLRiVgRiVxms≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsr°ÚLiµj∂. FnyቨdsL`i A «¡»Ì¡VNRPV NUPáNRPLigS ™´sWLS≤R∂V. gRiªRΩ \lLi«¡L`i= Àÿ˘…”¡Lig`i©´sV À›÷¡Lig`iÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi A «¡»Ì¡VNRPV ºΩLRiVgRiV¤Õ¡[µR∂V. ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ˙xmsµ≥y©´s @xqsÚQ˚Li Æ≤∂[Õfi |qÌsLiVV©±sNRPV ª][≤R∂V NRPVxmsˆNRPWáË≤R∂LiÕ‹[ @ªRΩ¨sƵ∂[ NUPL][Õfi. @Õÿlgi[ BaSLiª`ΩaRPLRi¯ , |msLkiLS LSfl”·xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ NRPWxmsL`i , ˙ºΩÆ™s[µk∂ª][ Fy»¡V ™y»¡=©±s , ’¡¨dsı ™´sW˘ø`¡Õ‹[ BaSLiª`Ω ¤Õ¡[NRPV©yı A©´sLiµ`∂ LS«¡©±s NRPW≤y ªRΩ™´sV ™´sLiªRΩ xqsx§¶¶¶NSLRi≠sVxqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ™´sV ANRP»Ì¡VNRPV©yı≤R∂V. zqsˆ©±s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ À›÷¡Lig`iª][Æ©s[ \lLi«¡L`i=Q\|ms Aµ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡Lji¿¡ @≠sVª`Ω≠sV˙aS À≥ÿLkigS xmsLRiVgRiVáV B™´s*NRPVLi≤y ™´sVVLiµR∂Li«¡ Æ™s[∏R∂Wá¨s LS∏R∂VÕfi= À≥ÿ≠sr°ÚLiµj∂. ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]≤T∂æªΩ[ «¡»Ì¡VNRPV Õÿ’≥¡LiøR¡™´søR¡VË. J≤T∂©´s «¡»Ì¡VNRPV ™´sVL][ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ @LiVVæªΩ[ NRPLRifl„fiaRPLRi¯ @µR∂V˜ÈªRΩLigS LSfl”·xqsVÚLi≤R∂≤R∂Li BLRiV «¡»˝¡W ≠s«¡∏R∂VLi N][xqsLi xqsLRi*aRPNRPVÚáª][ NRP÷¡r~¬ø¡[Ë @LiaRPLi. µk∂Liª][ LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi= F°LS≤R∂©´sV©yıLiVV

À≥ÿLRiª`ª][ ™´sW˘ø`¡ FsxmsˆV≤R∂W ˙xmsæªΩ[˘NRPÆ™s[V : x§¶¶¶{mns«fi áLi≤R∂©±s, Æ™s[V 21 : À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP»¡L˝RiV H{msFsÕfi AL][{qs«¡©±sÕ‹[ ’¡“¡gS DLi¤…¡[ FyNTPrÛy©±s A»¡gSŒœ¡ß˛ ™´sW˙ªRΩLi ≠sV¨ds ™´sLRiÕfiÔNRP£ms N][xqsLi zqsµ≥ÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Æ©sáՋ[ «¡LRigRi©´sV©´sı ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mns N][xqsLi ™´sVV™´sV¯LRiLigS ryµ≥R∂©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C ryLji À≥ÿLRiª`Ω D©´sı ˙gRiW£msÕ‹[Æ©s[ FyN`P «¡»Ì¡V NRPW≤y DLi≤R∂≤R∂Liª][ À≥ÿLki @LiøR¡©yáV Æ©sáN]©yıLiVV. lLiLi≤R∂V «¡»˝¡ ™´sVµ≥R∂˘ FsxmsˆV≤R∂V ™´sW˘ø`¡ «¡Ljigji©´s Fs©´s¤Õ¡[¨s ˙ZNP[«fi DLi»¡VLiµj∂. µy¨sNTP ªRΩgÊRiQ¤…Ì¡[ …”¡ZNP‰»˝¡¨dsı •¶¶¶…fi ZNP[NRPVÕ˝ÿ @™´sVV¯Q\Æ≤∂F°™´s≤R∂Li , ˙xmsxqsVÚªRΩLi FyNTPrÛy©±s «¡»Ì¡V NRPW≤y À≥ÿLRiª`Ωª][ ™´sW˘ø`¡ N][xqsÆ™s[V ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS zqsµ≥ÙR∂™´sV™´soªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ AxqsNTPÚ Æ©sáN]Liµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ áLi≤R∂©±s ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı FyNTPrÛy©±s «¡»Ì¡V @NRP‰≤T∂ xmsLjizqÛsªRΩVáNRPV @á™y»¡V xmsÆ≤∂[LiµR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLRiª`Ωª][

™´sW˘ø`¡ @Li¤…¡[ ªRΩ™´sVNRPV FsxmsˆV≤R∂W ˙xmsæªΩ[˘NRPÆ™s[V©´s¨s A «¡»Ì¡V AÕfiL_Li≤R∂L`i ™´sVx§¶¶¶¯µ`∂ x§¶¶¶{mns«fi @©yı≤R∂V. ªRΩ™´sV ˙FyNÌUP£qsÕ‹[ À≥ÿgRiLigS HL˝SLi≤`∂ª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs A≤R∂©´sV©´sı A «¡»Ì¡V ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mnsÕ‹[ xqsªyÚ øy…ÿá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiµj∂. À≥ÿLRiª`Ωª][ A≤T∂©´s ˙xmsºdΩryLji INRP ˙xmsæªΩ[˘NRP\Æ™sV©´s ™yªy™´sLRifl·Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLiµR∂¨s , ≠sVgji÷¡©´s ™´sW˘ø`¡Ã¡ª][ µk∂¨s¨s F°Ã¡Ë¤Õ¡[™´sVLi»¡V©yı≤R∂V x§¶¶¶{mns«fi. lLiLi≤R∂V Ƶ∂[aSá @’≥¡™´sW©´sVÕ˝‹[ À≥ÿLki @LiøR¡©yáVLi…ÿ∏R∂V¨s , @LiµR∂VZNP[ 100 aSªRΩLi @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV ˙xmsµR∂LRi+©´s NRP©´s ¡Lji¬ø¡[LiµR∂VZNP[ BLRiV «¡»˝¡W ˙xms∏R∂VºΩıQryÚ∏R∂V¨s ™y˘∆ÿ˘¨sLiøy≤R∂V. ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mnsNTP ™´sVVLiµR∂V HL˝SLi≤`∂ , ry‰…˝ÿLi≤`∂ª][ ™´sW˘ø`¡Ã¡V «¡»Ì¡V ˙FyNÌUP£qsNRPV Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂ªy∏R∂V¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. NSgS {qs¨s∏R∂VL`i }m˝s∏R∂VL˝RiV D™´sVL`i gRiVÕfi , @˙zmnsµj∂ , ∏R∂VW¨s£qs∆ÿ©±s ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y...

∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝Riª][ NRPW≤T∂©´s À›÷¡Lig`i Fs…ÿN`P ˙xmsªRΩ˘LÛji Àÿ˘…fi=Æ™sV©±sNRPV B ¡˜Liµj∂ NRP÷¡gjixqsVÚLiµR∂¨s

'NTPLig`i' @NTP‰Æ©s[¨s ©ygSLÍRiV©´s {§¶¶¶L][gS ©´s…”¡xqsVÚ©´sı 'À≥ÿ∏∫∂V' zqs¨s™´sW «¡⁄\¤Õ¡Õ‹[ ≠s≤R∂VµR∂á NS™´s≤y¨sNTP zqsµÙR∂™´sV™´soª][Liµj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ 50 aSªRΩLi xtsw…”¡Lig`i xmspLRiÚLiVV˘Liµj∂. C zqs¨s™´sW N]ªRΩÚ |tsQ≤R∂W˘Õfi C Æ©sá 28 ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶µR∂LSÀÿµ˝][ Æ™sVVµR∂áV NS©´sVLiµj∂. «¡⁄©±s ¿¡™´sLjiNRPÕ˝ÿ C zqs¨s™´sW xtsw…”¡Lig`i Æ™sVVªRΩÚLi xmspLRiÚ™´soªRΩVLiµR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. B…‘¡c™´s¤Õ¡[ C ¿¡˙ªRΩ …‘¡Li xqsZNP=xqsVˆÈÕfigS r˝~Æ™s[¨s∏R∂W |tsQ≤R∂W˘Õfi xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLiµj∂. C |tsQ≤R∂W˘Õ˝‹[ ©ygSLÍRiV©´s c Ljiøy gRiLig][Fyµ≥y˘∏∫∂V ≠dsVµR∂ N]¨sı Fy»¡Ã¡©´sV xtsw…fi ¬ø¡[ryLRiV.'Ax§¶¶¶ ©y |msŒœ¡˛Li»¡', 'xmspá LRiLigRi≤R∂V' zqs¨s™´sWáV ºdΩzqs©´s ≠dsLRiÀ≥œ¡˙µR∂Li ø_µR∂Lji C zqs¨s™´sWNTP \Æ≤∂lLiNÌRPL`i. ©ygSLÍRiV©´s r~LiªRΩ Àÿ˘©´sL`i @LiVV©´s @©´sıxmspLÒRi xqÌsW≤T∂π∏∂W£qs Àÿ˘©´sL`i \|ms ¨sLji¯xqsVÚ©´sı C zqs¨s™´sWNTP ∏R∂VLig`i ªRΩLRiLig`i Ƶ∂[≠ds $ ˙xmsryµ`∂ xqsLigkiªRΩLi @Liµj∂xqsVÚ©yı≤R∂V

N]…Ìÿ∏R∂VLi, Æ™s[V 21 : À≥ÿLRiªRΩ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ rÌyL`i ˙NTPZNP»¡L`igS Fsµj∂gji , FsxmsˆV≤R∂W ≠s™yµyáª][ ™yLRiÚÕ˝‹[ ¨sáVxqsWÚ... ªy«ÿgS ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`iª][ @µ≥R∂MFyªyŒÿ¨sNTP xms≤T∂F°LiVV©´s ZNP[LRiŒœ¡ {qsˆ≤`∂xqÌsL`i $aSLiª`Ω\|ms zqs¨s™´sW LS©´sVLiµj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ™´sVá∏R∂WŒœ¡LiÕ‹[ INRP ™´sVW≠ds ºdΩ}qsLiµR∂VNRPV F˝y©±s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVá∏R∂WŒœ¡ ™´sVW≠dsÆ™s[VNRPL`i= uy“¡ \ZNPÕÿ£qs , FsZNP ry«¡©±s $aSLiª`Ω \¤Õ¡£mnsrÌ°Lki¨s zqs¨s™´sWgS LRiWF~Liµj∂Li¬ø¡[LiµR∂VNRPV zqsµ≥ÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. H{msFsÕfi AL][ {qs«¡©±sÕ‹[ LS«¡rÛy©±s LS∏R∂VÕfi=NRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsWÚ xqsx§¶¶¶øR¡LRi ˙NTPZNP»¡L˝RiV @LiNTPª`Ω øR¡™y©±s , @—¡ª`Ω øR¡Li≤T∂Õÿª][ NRP÷¡zqs

ryˆ…fizmnsNTP=Lig`iNRPV Fyáˆ≤T∂ µ]LjiNTPF°LiVV©´s $ ˙xmsxqsVÚªRΩLi \¤«¡Õ˝‹[ NSáLi gRi≤R∂VxmsoªRΩV©yı≤R∂V. Ƶ∂[aRP™y˘xmsÚLigS xmsáV™´soLRiV @’≥¡™´sW©´sVáV @ªRΩ¨sı NRPhji©´sLigS bPOTPQLiøyá¨s N][LRiVªRΩVLi≤R∂gS... aS—¡cry«¡©±s «‹[≤U∂ ™´sW˙ªRΩLi zqs¨s™´sW ºdΩ∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liµj∂. ªRΩµy*LS ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝RiV GLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡ ... GLi ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂µR∂©´sı xqsLiƵ∂[aS¨sı ªRΩ™´sV ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ øR¡WzmsLiøR¡©´sV©´sı»Ì¡V ™yLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. $aSLiª`Ω ZNPLkiL`i FsµR∂VgRiVµR∂áª][ Fy»¡V ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i DµR∂LiªRΩLi , ™´sWzmns∏R∂Wª][ xqsLi ¡Liµ≥yáV©´sı @©´sV™´sW©yáV BÕÿ @¨sı N][flÿá©´sW µk∂¨sÕ‹[ øR¡WzmsLiøR¡©´sV©yıLRiV.

128 GŒ˝œ¡©y…”¡ ¤…¡÷¡˙gS£mns øR¡…Ìÿ¨sNTP xmsµR∂V©´sV ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 21 : 128 GŒ˝œ¡©y…”¡ BLi≤T∂∏R∂V©±s ¤…¡÷¡˙gS£mns øR¡…Ìÿ¨sı xqs™´sLjiLiøR¡≤y¨sNTP À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsp©´sVNRPVLiµj∂. ˙’¡…”¡£tsQ x§¶¶¶∏R∂WLi©y…”¡ C øR¡»Ì¡LiÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡NRPV $NSLRiLi øR¡V»Ì¡À‹[ªRΩV©yıLRiV. ™yLiVV£qs J™´sL`i BLi»¡lLiı…fi ˙F~…‹[NSÕfi(BLi»¡lLiı…fi ¤…¡÷¡Fn~¨ds)¨s µR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[∏R∂V NRPVLi≤y C øR¡LRi˘ ¬ø¡[xms»Ì¡À‹[ªRΩV©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©y≤T∂NRP‰≤R∂ «¡Ljigji©´s INRP D©´sıªRΩ rÛyLiVV xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ZNP[Li˙µR∂ x§¶‹[Li |qs˙ZNP»¡Lki AL`iZNP[ zqsLig`i x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡, ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi…fi A£mns ¤…¡÷¡NRP™´sVW˘¨sZNP[xtsQ©±s= @Li≤`∂ ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi…fi A£mns B©´sˆÈL`iÆ™s[VxtsQ©±s ¤…¡NSıá“¡ aS≈¡Ã¡ @µ≥j∂NSLRiVá©´sV C Æ™s[VLRiNRPV INRP ˙xmsºΩFyµR∂©´s LRiWF~Liµj∂Liøy÷¡=Liµj∂gS xqsW¿¡LiøyLRiV. ™yLiVV£qs J™´sL`i BLi»¡lLiı…fi ˙F~…‹[NSÕfi }qs™´sáLiµj∂Li¬ø¡[ xqsLki*£qs ˙F~\Æ™s≤R∂L˝Ri¨dsı Ƶ∂[aRPLiÕ‹[ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS Lji—¡xqÌsL`i ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[Õÿ C xqs™´sLRifl· DLi≤yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡ LiøyLRiV. ™´sVLjiN]¨sı NUPáNRP @LiaSá©´sV NRPW≤y xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ øR¡LjiËLiøyLRiV. ™´sWLRiVªRΩV©´sı ¤…¡NSıá“¡NTP @©´sVgRiVfl·LigS C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV

LS“¡™±sNRPV xmnsV©´s ¨s™y◊¡ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 21 : ™´sW“¡ ˙xmsµ≥y¨s µj∂™´sLigRiªRΩ LS“¡™±sgSLiµ≥k∂NTP ∏R∂W™´sª`Ω«ÿºΩ xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLi¿¡Liµj∂. A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sá©´sV xqs¯LjiLiøR¡VNRPVLiµj∂. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS“¡™±s 22™´s ™´sLÙRiLiºΩ xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s A∏R∂V©´s xqs¯QXºΩ™´s©´sLi ≠dsL`iÀ≥œ¡W≠sV ™´sµÙR∂ xmsáV™´soLRiV ¨s™yŒœ¡ßLjiˆLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki, DxmsLSxtÌsQ˚xmsºΩ x§¶¶¶≠dsVµ`∂ @©y=Lki, ˙xmsµ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i, ∏R∂VW{msG \¬ø¡L`ixmsLRi=©±s r°¨s∏R∂WgSLiµ≥k∂, NSLi˙lgi£qs DFyµ≥R∂˘QORPV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfigSLiµ≥k∂, ˙zms∏R∂WLiNSgSLiµ≥k∂, LS ¡L`Ìi ™y˙µy ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV LS“¡™±s xqs™´sWµ≥j∂ ™´sµÙR∂ xmsoxtsQˆgRiVøyËÈáV DLi¿¡ xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ {tsQÕÿµk∂OTPQª`Ω, ZNP[Li˙µR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV xqsÕÿ¯©±s ≈¡VL<kiµ`∂, GZNP[ ALi…‹[¨ds, NRP™´sVÕfi©y¥`∂ ªRΩµj∂ªRΩLRiVáV NRPW≤y ˙aRPµÙyLi«¡÷¡ xmnsV…”¡LiøyLRiV. C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS xqsLRi*™´sVªRΩ ˙FyLÛRi©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ∏R∂VWª`Ω NSLi˙lgi£qs Aµ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V LRiLigRiVá ¤À¡Ã¡W©˝´s©´sV FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. 1991 Æ™s[V 21©´s ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP Æ™s◊˝¡©´s LS“¡™±sgSLiµ≥k∂ $}msLRiLi ¡µR∂WL`iÕ‹[ x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV.

H{msFsÕfi ™´sW˘ø` á ¨s÷¡zmsÆ™s[ªRΩNRPV xqsV˙{msLi ¨sLSNRPLRifl· ryˆ…fizmnsNTP=Lig`i AL][xmsfl·Ã¡\|ms N][LÌRiV @xqsx§¶¶¶©´sLi GNRPxqsÀ≥œ¡˘ NRP≠sV…‘¡ GLSˆ»¡V¬ø¡[∏R∂Wá¨s AƵ∂[aRPLi 15 L][«¡ŸÕ˝‹[ ¨sÆ™s[µj∂NRP B™y*á¨s xqsˆ{tÌsQNRPLRifl·

æªΩ÷¡Fy≤R∂V. ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mnsZNP[ \|§¶¶¶¤Õ¡…figS À≥ÿ≠sr°Ú©´sı À≥ÿLRiª`ΩcFyNTPrÛy©±s ™´sW˘ø`¡ «¡⁄©±s 15©´s Fs≤`Í∂ÀÿxqÌs©±sÕ‹[ «¡LRigRi©´sVLiµj∂.

Æ™sLi≤T∂æªΩLRi\|ms $aSLiª`Ω \¤Õ¡£mnsrÌ°Lki «¡⁄\¤Õ¡Õ‹[ ©ygSLÍRiV©´s "À≥ÿ∏∫∂V'

'©y∏R∂VN`P' zqs¨s™´sW ≠s≤R∂VµR∂áLiVV ≠s«¡∏R∂VLi ryµ≥j∂Li¿¡ ©yáVgRiV Æ©sááV µy…”¡ F°LiVVLiµj∂. NS¨ds µR∂LRi+NRPV≤R∂V ≠ds≠ds ≠s©y∏R∂VN`P ™´sW˙ªRΩLi FsNRP‰≤y NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. A∏R∂V©´s N]ªRΩÚ zqs¨s™´sW ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡¤Õ¡[µR∂V. ªRΩ©´sV GLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V @©´sı ≠sxtsQ∏R∂V™´sVW Fs™´sLjiNUP »¡ø`¡ Õ‹[NTP LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V. ©y∏R∂VN`P ªRΩLRiV™yªRΩ ¤À¡Ã˝¡LiN]Li≤R∂ xqsVlLi[£tsQ ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V $¨s™y£qs ? xqs™´sVLiªy NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±s Õ‹[ LRiWF~LiƵ∂[ zqs¨s™´sWNRPV A∏R∂VÆ©s[ µR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶Liøy÷¡= DLiµj∂. µk∂¨sNTP xqsLi ¡Liµ≥j∂Li¿¡ ˙{ms ˙F~≤R∂ORPQ©±s xms©´sVáV xmspLRiÚLiVV©y ≠s©y∏R∂VN`P LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[µR∂V.GLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤y ? @¨s ALSºdΩ}qsÚ zqÛsLSxqÛsVá Æ™s[»¡Õ‹[ }qsız§¶¶¶ªRΩVáª][ NRP÷¡zqs ≠s©y∏R∂VN`P ’¡“¡gS D©yı≤R∂»¡. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠saS≈¡Õ‹[ «¡gRiµyLi ¡ ™´sV÷dÌ¡|m˝sN`P= ¥j∂π∏∂[V»¡L˝RiV ≠s©y∏R∂VN`P NRPV D©yıLiVV. BxmsˆV≤R∂V ≠sV˙ªRΩVáª][ NRP÷¡zqs NRP™´sVL<ji∏R∂VÕfi NSLi|m˝sNRPV=á ¨sLS¯flÿ¨sNTP A∏R∂V©´s zqs‰Q˚xmÌso LRi¿¡xqsVÚ©yı≤R∂¨s æªΩ[÷¡Liµj∂.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 21 : H{msFsÕfiÕ‹[ ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i AL][xmsfl·Ã¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩµR∂VxmsLji ™´sW˘ø`¡Ã¡V ¨s÷¡zmsÆ™s[}qsLiµR∂VNRPV xqsL][*©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡Liµj∂. N]LiµR∂LRiV ˙NTPZNP»¡L˝RiV ¬ø¡[zqs©´s ªRΩzmsˆµy¨sNTP H{msFsÕfi ™´sW˘ø`¡Ã¡V LRiµÙR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqs™´sVLi«¡xqsLi NSµR∂¨s }msL]‰Liµj∂. H{msFsÕfi ™´sW˘ø`¡Ã¡ LRiµÙR∂V\|ms µy≈¡\¤Õ¡©´s ˙xms«ÿ˙xmsπ∏∂W«¡©´s™y˘«ÿ˘¨sı ª][zqsxmso¿¡Ë©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi.. ’d¡{qs{qsH ºdΩLRiV\|ms©y ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiµj∂. 125 xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙NUP≤R∂ @LiVV©´s ˙NTPZNP…fiNRPV ™´sVøR¡Ë LSNRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂. ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms GNRPxqsÀ≥œ¡˘ NRP≠sV…‘¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs, 15 L][«¡ŸÕ˝‹[gS ¨sÆ™s[µj∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s ’d¡{qs{qsH¨s AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂. ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`iNRPV Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡V AL][xmsfl·Ã¡V FsµR∂VL]‰Li»¡V©´sı ™yLji\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLS? @¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV ’d¡{qs{qsH¨s ˙xmsbPıLi¿¡Liµj∂. ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ H{msFsÕfiÕ‹[ ªRΩµR∂VxmsLji ™´sW˘ø`¡Ã¡V ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s, H{msFsÕfiÕ‹[ «¡Ljigji©´s @˙NRP™´sWá\|ms ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s áN][ı ™yzqs µy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s©´sV xqsV˙{msLiN][LÌRiV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≠søyLjiLi¿¡Liµj∂. ™´sW˘ø`¡Ã¡V ¨s÷¡zmsÆ™s[}qsLiµR∂VNRPV ¨sLSNRPLjiLi¿¡©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi.. GNRPxqsÀ≥œ¡˘ NRP≠sV…‘¡¨s ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡ 15 L][«¡ŸÕ˝‹[gS ¨sÆ™s[µj∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s ’d¡{qs{qsH¨s AƵ∂[bPLi¿¡Liµj∂. ¤«¡Li…”¡ÕfiÆ™sV©±s ˙NUP≤R∂gS }msL]Liµj∂©´s ˙NTPZNP…fiNRPV ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ≠s™yµR∂Li ™´sW∏R∂V¨s ™´sVøR¡Ë æªΩ¿¡ËLiµR∂¨s C xqsLiµR∂LRi˜ÈLigS µ≥R∂LS¯xqs©´sLi ™y˘∆ÿ˘¨sLi¿¡Liµj∂. ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`iNRPV, BªRΩLRi @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂©´s ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLS? @¨s À‹[LÔRiV©´sV ˙xmsbPıLi¿¡Liµj∂.

Printed Published and owned by Krosuri Subbarao, 1-1-5/2, Jawaharnagar, Street No.10, RTC X Roads, Hyderabad. Printed at Karmik art Printers, APHB Shop 35, Vidyanagar, Hyderabad. Published from. H.No. 2-1-162/1/1, Opp. Moon cafe, Vegetable Market Lane, Nallakunta, Hyderabad. Cell No. 9949925009, Editor : Krosuri Subba Rao, RNI No. APTEL No. 2004/16426. metrovaarthatd@gmail.com

metrovaartha 22-05-2013  

metrovaartha 22-05-2013

metrovaartha 22-05-2013  

metrovaartha 22-05-2013

Advertisement