Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 40

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

email:vtarangalu.222208@gmail.com

X¯óÁø£yês¡+ 22 qe+ãsY 2013 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>±

{Ï`|üÁøÏj·T |üP]Ô : wæ+&˚ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôd’ÿq÷´dt) ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ ªRΩ*LRiÕ‹[ æªΩáLigSfl· xms˙NTP∏R∂V©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[LiaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms GLSˆQ\¤…¡©´s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLiμR∂Li B™yŒœ¡ ©yL`iÚÀ˝ÿN`PÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV øR¡LjiËLi¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ™´s¬ø¡[Ë ™yLRiLi ™´sVL][ryLji “¡™Ø[FsLi xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV.

“¡™Ø[FsLi ªRΩ*LRiÕ‹[ ªRΩVμj∂ ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ D©´sıLiμR∂V©´s B™y◊Ì¡ xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRiV NS¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ N]ªRΩÚLSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @|qsLi’d˝¡ rÛy©yá xqsLi≈¡˘©´sV |msLiøyá¨s «ÿºdΩ∏R∂V ≠sxmsªRΩVÚá ¨sLRi*x§¶¶¶flÿ xqsLixqÛs (Fs©±s≤U∂FsLiG) DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sV˙Lji aRPbPμ≥R∂L`i lLi≤ÔT∂ N][LSLRiV. BÕÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ FsÕÿLi…”¡ ≠s¤À≥¡[μyáV LS™´s©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ FyL˝RiÆ™sVLi…fi {qs»˝¡NRPV @©´sVgRiVfl·LigS @|qsLi’d˝¡ {qs»˝¡V |msLiøyá©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLiμR∂Li (“¡™Ø[FsLi) ryLRi¥j∂ xqsVbdPÕfi NRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[NTP A∏R∂V©´s ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. æªΩáLigSfl· xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 17 Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ {qs»˝¡V, 119 @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáV D©yı∏R∂V¨s LS«¡NUP∏R∂V @zqÛsLRiªRΩNRPV Ary‰LRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y {qs»˝¡ xqsLi≈¡˘ |msLiøyá¨s N][LSLRiV. IN][‰ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ {qs»¡V xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ lLiLiÆ≤∂[zqs ø]xmsˆV©´s @μR∂©´sLigS 34 @|qsLi’d˝¡ rÛy©yáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, μk∂¨sª][ {qs»˝¡ xqsLi≈¡˘ 153NRPV |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ªRΩ©´s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV.

ôV≤˝…Hé ‘·TbòÕHé‘√ n\¢ø£˝À¢\+ ✤ μR¶WxqsVN]xqsVò©«sõ |¤¦¦ ÛÍÁ©±s »R½VFny©±s

✤ ILig][ÌÁV, ®©sÌýÁWLRiV ÑÁÍýØÍýÜ[ ª«sVVLiμR¶xqsVò

¿RÁLRiùÌÁV ✤ ÊÁLigSÎØÆØ»R½LiÍÜ[ ª«sVL][ »R½VFy©±s gRiLi²R¶Li

✤ @úxmsª«sV»R½òQ\®ªsV©«s @μ³j¶NSLRiVÌÁV

BLi¤…¡÷¡¤«¡©±s= ¡W˘L][ ™yL<jiNRP xqsμR∂xqsV= ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡ ,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt):Æμ∂[aRP À≥œ¡˙μR∂ªRΩ\|ms BLi¤…¡÷¡¤«¡©±s=  ¡W˘L][ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ™yL<jiNRP xqsμR∂xqsV=¨s x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. áxtsQ‰lLi[ ª][LiVVÀÿ, BLi≤T∂∏R∂V©±s ™´sVV«ÿz§¶¶¶μk∂©±s, ©´sNRP=Õfi=

˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩ ˙FyLiªyáV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms xqsμR∂xqsV=Õ‹[ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV. Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS D©´sı F°÷d¡xqsV D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV.‹[ ’¡Ã˝¡V |ms»Ì¡≤y¨sNTP gS¨ds, øR¡LRiËNRPV gS¨ds xqs™´sV∏R∂VLi xqsLjiF°μR∂V.

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li∂,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): mx sbPË™´sV ™´sVμ≥∂R ˘  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ GLRiˆ≤T∂©´s |§¶¶ ¤Õ¡©±s ªRΩVFy©´sV ˙NRP™´sVLigS mx sbPË™´sV ™y∏R∂VV™´s˘ μj∂aRPgS mx s∏R∂V¨sr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªΩR Li Bμj∂ ¨sáNRP≤R∂gS DLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLi μj∂. Bμj∂ ™´sVLjiLiªRΩ  ¡Ã¡xms≤T∂ LSgRiá 24gRiLi»¡Õ˝‹[

|ms©´sVªRΩVFy©´sVgS ™´sWlLi[ @™´sNSaRPLi D©´sı»˝¡V ≠saS≈¡Õ‹[¨s ªRΩVFy©´sV |§¶¶ ø¡R ËLjiNRPá ZNP[Li˙μR∂Li æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ªRΩVFy©´sV ˙xmsxqsVÚªΩR Li ¬ø¡\Æ©sQıNTP ªRΩW LRiVˆcCaS©´s˘ μj∂aRPÕ‹[ 460 NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR V, ILig][áVNRPV ªRΩWLRiVˆ μj∂aRPÕ‹[ 360 NTPÕ‹[≠sd V »¡L˝iR V, ™´sV¿¡÷d¡mx s…ÿı¨sNTP ªRΩWLRiVˆc Algi[ı∏R∂V

μj∂aRPÕ‹[ 260, ≠saS≈¡xms…ÿı¨sNTP μR∂OTPQfl·c Algi[ı∏R∂V μj∂aRPÕ‹[ 230 NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR μR∂WLRiLi Õ‹[ ZNP[Li˙μk∂NRPXªRΩ\Æ™sV DLiμj∂. ªRΩVFy©´sV Æ©sÃ˝¡WLRiVc ™´sV¿¡÷d¡mx s»¡ıLi ™´sVμ≥∂R ˘ ILig][áVNRPV qx s≠dsVxmsLiÕ‹[ lLi[mx so ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi ºdΩLRiLi μy¤…¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. μk∂¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ™´sÃ˝¡ B™y÷Ì¡

©´sVLi¿¡ μR∂OTPQfl· N][ryÚLi˙μ≥∂R —¡Õ˝ÿÕ˝‹,[ lLi[mx s…”¡ ©´sVLi¿¡ μR∂OTPQfl· N][ryÚ, LS∏R∂Vá{qs™´sV ˙FyLiªyÕ˝‹[ J Æ™sWxqsÚLiR V ©´sVLi¿¡ À≥ÿLki ™´sL<SáV, N]¨sı ø][»¡˝ À≥ÿLki ©´sVLi¿¡ @ºΩÀ≥ÿLki ™´sL<SáV ©´sÆ™sWμR∂π∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.NSNTP ©y≤R∂, gRiLigRi™´sLRiLi, ≠saS≈¡ mx s»¡ıLi, ’≥¡d ™´sVV¨sx ms»¡ıLi, NRP◊¡LigRix ms»¡ıLiÕ‹[ ™´sVW≤][©s´ Li ¡LRiV, NRPXxtsÒ Qmx s»¡ıLi J≤R∂lLi[™s´ oÕ‹[ Hμ][ ©´sLi ¡LRiV, ™´sV¿¡÷d¡m≥x s»¡ıLi, ¨s«ÿLixm »¡ıLi J≤R∂lLi[™s´ oÕ˝‹[ AL][ ©´sLi ¡LRiV ˙xms™´sWμR∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. ªRΩVFy©´sV ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ ≠saS≈¡Õ‹[ À≥ÿLki ™´sL<iR Li NRPVLjiqz sLiμj∂. LS«¡™´sVLi˙≤T∂ Õ‹[ DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ «¡Ã˝¡VáV mx s≤R∂VªRΩV©yı LiVV. μk∂¨s ™´sVVxmsˆV ©´sVLi¿¡ BLiNS ªRΩmx sˆVN][NPR ™´sVVLiÆμ∂[ @Li≤R∂™´sW©±s qx s™´sVV˙μR∂Li mx sLjiqx sLRi ˙FyLi ªyÕ˝‹[ ™´sVL][ @áˆ{ms≤R∂©´sLi GLRiˆÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi D©´sı »˝¡V À≥ÿLRiªRΩ ™yªy™´sLRifl· aS≈¡ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™´sVL][ 48 gRiLi»¡Õ˝‹[ @áˆ{ms≤R∂©´sLi GLRiˆ≤Ôy¨sNTP @©´sVNRPWá ™yªy™´sLRifl· xmsLjizqsÛ ªRΩVáV D©yı∏R∂V¨s, @áˆ{ms≤R∂©´sLi GLRiˆ≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sVLjiLiªRΩ  ¡Ã¡xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ™yªy™´sLRifl· aS≈¡ æªΩ÷¡zmsLiμj∂.

$uÛ Ñ » qqT $yê<ëdü Œ < ä + #˚ d æ q π ø +Á < ä + bdP»yNSÌÁ xqsª«sW®ªs[aSÍýÜ[®©s[ ¾»½ÌÁLigSßá ÕÁÌýÁV: ²U¶Fs£qs

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): FyL˝RiÆ™sVLi»¡V bdPªyNSá xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[Æ©s[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s m{ s{qs{qs ™´sW“¡ @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V, NSLi˙lgi£qs q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR ≤T∂. $¨s™y£qs qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtsÌ Q˚Li ™´s¬ø¡[Ë qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ lLiøR¡Ëg]¤…¡Ì [ ≠sxtsQ∏∂R Wá©´sV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V mx s…Ì¡” LiøR¡VN][™s´ μÙ∂R ¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ ≠sÆμ∂[*uyáV NSNRPVLi≤y lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyá ™´sVμ≥∂R ˘ @™´sgSx§¶ ¶©s´ DLi≤yá©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠s≤T∂F°LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ ≠ds¤\Õ¡©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ LS«¡μ≥y¨s¨s ¨sLji¯LiøR¡VN][™yá©yıLRiV. ˙xmsºΩ ¿¡©´sı ≠sxtsQ∏∂R W¨sNTP 300 NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR V μy»¡VNRPV¨s Fs™´sLRiW LSLRi©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS @¨sı LRiLigSÕ˝‹©[ s´ W xmsLixmsNSáV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li NRPW≤y q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NRPV ™´sVLi¿¡ Fy˘ZNP[“¡ B™´s*À‹[ª][LiμR∂

©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NPR Li gS qz sFsLi ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı ˙xmsNRP»¡©´sá©´sV ªy©´sV mx s…Ì¡” LiøR¡VN][À‹[©s´ ©yıLRiV.≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms ZNP[Li˙μy¨sNTP qx sˆxtsÌ QªΩR DLiμR∂¨s NRPW≤y ≤U∂Fs£qs æªΩ÷¡FyLRiV. “¡™Ø[FsLi N˝PT ∏R∂VL`igS mx s¨s¬ø¡[qx sVÚLiμR∂¨s }msL]‰©yı LRiV. æªΩáLigSfl· N][qx sLi FsLiª][ ™´sVLiμj∂, Fs©Ø[ı LRiNSáVgS F°LS»¡Li ¬ø¡[aSLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡ N][Lij NRPá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LiR Ë≤y¨sNTP ZNP[Li˙μR∂Li GLi B¿¡Ë©y JZNP[ @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ N][Lij NRP Æ©sLRiÆ™s[LiR VªRΩVLiμR∂¨s A©´sLiμR∂Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi¿¡gS AÕ‹[¿¡Li¬ø¡[ ™yLjiNTP ™´sVLi¬ø¡[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ™´sVW…‘¡ ¬ø¡[}qs ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. lLiøR¡Ëg]¤…¡Ì [ ™y˘≈¡˘Ã¡NRPV ˙xms«¡Ã¡V xqsˆLiμj∂Liøy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. Fs™´sLRiW FsLi N][Lij ©y ≤][Li…fi ™´s˙Lki @©yıLRiV. @LiμR∂LjiNTP ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[ ≠sμ≥∂R LigS ≠sÀ≥¡œ «¡©´s DLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

˙F°L][g`i\|ms ≠s™yμR∂Li FsLiμR∂VNRPV..?:øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V

q{ s≤R∂ ˝¡W˘{qs ¨sLÒiR ∏R∂VLi ˙xmsNSLRiÆ™s[V 10 —¡Õ˝ÿá æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPW≤y æªΩáLigSfl·©´sV N][LiR VNRPV©´sı≤R∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂∂,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV ZNP[Li˙μR∂Li LS«ÿ˘LigRi ¡μÙ∂R LigS NSNRPVLi≤y ≠s™yμyxqsˆμR∂LigS ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s …”¡≤T∂mz s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. INRPL][«¡Ÿ INRPLRiNRPLigS ™´sVL][L][«¡Ÿ ™´sVL][LiR NRPLigS ™y˘Δÿ˘ ©yáV ¬ø¡[qx sWÚ gRiLiμR∂LRig][Œÿ¨sNTP gRiVLji¬ø¡[qx sVÚ©yı LRi¨s @©yıLRiV. LS«ÿ˘LigRi ™´s˘™´sqx sÛ Ã¡©´sV mx spLjigÚ S μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s AL][mz sLiøyLRiV. @|qsLi’d˝¡ {qsˆNRPL`i INRP FyLÌki ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂gS ˙xms™´sLjiÚxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. A∏R∂V©´s Æ™sV≤R∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qs NRPLi≤R∂V™y Æ™s[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ˙xmsbPıLiøy™´sV©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ ˙F°L][g`i\|ms FsLiμR∂VNRPV ≠s™yμR∂Li ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. @|qsLi’d¡˝ @LiVVF°gSÆ©s[ ˙F°L][g`i ¬ø¡[xqsWÚ ¤Õ¡[NRP gRi™´sLRiıL`iNRPVxmsLixmsoªyLRi©yıLRiV.

u≤~Û‘·T\≈£î n+&É>± ñ+{≤+ : eT+Á‹ ns¡TD n#·Ã+ù|≥ qe+ãsY 21 (ôdÿ’ q÷´dt) : Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ Á|üuTÑÛ ‘·«+ #˚|{ü qºÏ 3e $&É‘· s¡#÷ ã+&É ø±s¡´Áø£ eT+ n#·Ã+ù|≥ eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì m˙ºÄsY ùdº&çj·T+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq s¡#÷ ã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ‘ÓsêkÕ Hêj·T ≈£î\T Áb˛{Àø±˝Ÿ bÕ{Ï+#·˝<Ò +ä ≥÷, s¡#÷ ã+&É ø£$T{Ï düuTÑÛ ´˝…q’ düsŒ¡ +#Y\ ≈£î n~Ûø±s¡T\T ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ n+~e«˝Ò<ìä y˚~ø£ô|ø’ Ï <ä÷düT≈£îe∫à eT+Á‹ &ç.ø¬ . ns¡TD‘√ yê–«yê<ëìøÏ ~>∑&É+‘√ y˚~ø£ Äes¡D˝À ñqï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T CÀ´ø£´+ #˚dTü ø=ì

‘ÓsêkÕ Hêj·T≈£î\T >∑Te«\ u≤˝ŸsêCŸ, q]‡+Vü≤à >ö&é\qT n&ÉTø¶ √e&É+‘√ ˇø£]ô|’ ˇø£sT¡ ≈£îØÃ\T $düTs¡Tø√e&É+ ‘√ s¡#÷ ã+&É ø±s¡´Áø£eT+ s¡kÕu≤dü>± e÷]+~. Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ &çmd”Œ Ä<Û«ä s¡´+˝À n#·Ã+ù|≥ dæ.◊. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ mdt.◊. sêeT*+>±¬s&ç¶\T CÀ´ø£´+ #˚dTü ø=ì ‘ÓsêkÕ Hêj·T≈£î\qT ùdwº Hü ≈é î£ ‘·s*¡ +#ês¡T. nq+‘·s+¡ >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q 3e $&É‘· s¡#÷ ã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§Zqï düe÷#ês¡, bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ XÊK eT+Á‹ &ç.ø¬ . ns¡TD CÀ´‹ì yÓ*–+∫

ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±s¡´Áø e£ T+˝À bÕ˝§Zqï kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ |æ. sêeTT\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À >∑‘· HÓ\˝À ≈£î]dæq uÛ≤] esê¸\≈£î ≈£î+≥\T, #ÓsT¡ e⁄\T ‘Ó–b˛sTT |ü+≥ b˛˝≤\T |üP]Ô>± ø=≥Tº≈î£ b˛j·÷j·Tì bı˝≤\T |ü+≥\≈£î |üìøÏsê≈£î+&Ü ÇdüTø£yT˚ ≥T y˚XÊj·Tì s¬ ‘’ T· \≈£î nbÕs¡ qcÕºìï $T–*Ã+<äì s¬ ‘’ T· \≈£î |ü+≥ qwüº |ü]Vü‰s¡+ #Ó*+¢ ∫ Ä<äTø√yê\ì ‘Ó–b˛sTTq ≈£î+≥\T, #Ós¡Te⁄\T, s√&É≈¢ î£ Á|ü‘´˚ ø£ ì<ÛTä \T øπ {≤sTT+#ê \ì, ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~Ûø› Ï kÕ¢>¥ ø£$T{Ï <ë«sê 100ø√≥T¢ øπ {°sTT+#ê\ ì,sêeTHébÕ&ÉT »˝≤\T n#·Ã+ù|≥≈£î düs¡|òüsê #˚j·÷\ì eT+Á‹ <äèwæø˜ ‘Ï #Ó êà s¡T.eT+Á‹ &çø¬ ns¡TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä\ø√dü+ nH˚ø£ dü+ø¬ eå T |ü<øä∏ ±\qT neT\T #ÓdTü +Ô <äì eTVæ≤fi¯\ n_Ûeè~Û› ø√dü+ bÕe˝≤e&ç¶ s¡TD≤\T n+~düTÔ+<äì m{≤ 17 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T ÁuÛTÑ ‘·«+ #Ó*d¢ Tü +Ô <äì, ã+

>±s¡T‘·*¢ |ü<øä∏ +£ Á|üyX˚ ô¯ |{Ϻ y˚T 31 ‘·sT¡ yê‘· |ü⁄{Ïqº n&É|\æ \¢ ≈£î ô|<ä>¬› +’ ‘·es¡≈î£ 2.50\ø£\å T ø¬ {≤sTT+#·&+É »]–+<äì eT+&É\+˝À 96 eT+~ n&É|\æ \¢ ≈£î u≤+>±s¡T ‘·*¢ |ü<øä∏ +£ ÁøÏ+<ä eT+ps¡j÷· ´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. mdt.mdæ\º ≈£î $<äT´‘Y #êØ®\T #Ó*d¢ Tü +Ô <äì,$ø£˝≤+>∑T\≈£î 20`39 XÊ‘·+ ø£*qZ yê]øÏ 200 s¡÷bÕ j·T\T #Ó*d¢ Tü +Ô <äì,õ˝≤¢ñ 56 y˚\ Çfi¯ófl ø¬ {≤sTT+#·&+É »]–+<äì, ìjÓ÷»ø£ esêZì kÕ¢uŸ ø£$T{Ï qT+∫ n_Ûeè~› ø√dü+ 100 ø√≥T¢ $&É‘\· yê]>± ¬ø{≤sTT+#Ó˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+ {≤eTì Vü≤$T Ç#êÃs¡T.¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À <Ûäs¡U≤düTÔ #ÓdüT≈£îqï \_›<ës¡T\≈£î Ç+~s¡eTà Çfi¯ófl,ô|q‡qT¢ eT+ps¡T #ÓjT· &É+ »]–+<äì. sêì yês¡T 3e $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À <Ûäs¡U≤düTÔ #ÓdüT≈£îqï ns¡TΩ˝…’q \_›<ës¡T\≈£î n+<ä]øÏ eT+ps¡T #ÓjT· &É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì nHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À ≈£î]dæq esê¸\≈£î

@LiVVæªΩ[ μk∂¨s¨s NRPW≤y ≠s™yμR∂Li ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li≠s≤Ô∂R WLRiLigS DLiμR∂©yıLRiV. @Õÿlgi[ ≤≥∂T ÷d¡˝ Æ™s◊˝¡©´sxmsˆV≤R∂V LSxtÌsQ˚ gRi™´sLRiıL`i μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i©´sV NRPá™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiÆ™s[VLi»¡¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms L][«¡ŸN][ ™´sW»¡ ¬ø¡ ¡VªRΩW ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV ˙xms«¡Ã¡©´sV @π∏∂W™´sV∏R∂W¨sNTP gRiVLji ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i, gRi™´sLRiıL`i ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s± BuÌy©´sVryLRiLi ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. gRi™´sLRiıL`i ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s± NSLi˙lgixqsV ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ μj∂gji*«¡∏∫∂V qz sLig`i©´sV NRP÷¡aSLRi¨s, ™´sV©Ø[§x ¶ ¶L`i FyLÌik ™´s˘QQNPT gÚ S ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı @xms•¶¶ qx s˘Li ¬ø¡[}qsÚ ˙xms«¡Ã¡V ºΩLRiVgRiV ¡≤R∂ªyLRi¨s A∏R∂V©´s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV.

gRiªRΩLiÕ‹[ LSuÌy˚á ≠sÀ≥¡œ «¡©´s GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLiª][Æ©s[ «¡LjigjiLiμR∂¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. lLiLi≤R∂V \Æ™sxmsoÕÿ AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Q\Æ™sV©´s xmsLjiuy‰LRiLi á’≥¡Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ LSuÌy˚¨sı ≠sÀ≥œ¡—¡Liøyá¨s ªy©´sV xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sÆμ∂[*uyá©´sV

É & + ã à · s¡# ≤dü s¡kÕu |ü+≥qwü˜ |ü]Vü≤s¡+, #ÓsT¡ e⁄\T, ≈£î+≥\T, s√&ÉT¢ eTs¡eTà‘·TÔ #Ó|≥ ü &º +É »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À »&é|æ dæÇz s¡$+<äs,Y ÄsY&çz øÏeT´Hêj·Tø˘, &çÄsYz, m+|æ&çz, ‘·Vü≤o˝≤›sY, ‘·~‘·äs¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. ñ∫‘· y<’Ó ´ä •_sÛ êìï ÁbÕs+¡ _+Û ∫q eT+Á‹ &.çêø¬ . nsT¡ D n#·Ã+ù|≥ qe+ãsY 21 (ôdÿ’ q÷´dt) : |ü≥ºD+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ dæ_m+ Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ñ∫‘· yÓT>± yÓ<’ ´ä •_sêìï eT+Á‹ &ç.ø¬ . ns¡TD ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì s√>∑T\≈£î dæ_æ j·T+ ndüT|üÁ‹ &Üø£sº Y nqTsê<Ûä n<ä«s¡´+˝À ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ #Ó+~q nHê\$Tø˘ yÓ<’ TäÛ ´&ÉT &Üø£sº Y düTu≤Hé, Äs√úô|&çø˘ ñ<äj·Tu≤düÿsY, ˝≤´Áb˛k˛ÿ|t sêCÒX«¯ sY, q÷´sê\õdtº s¡$, lìyêdt\T s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´ùde\T n+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£sº Y e+oø£èwü,í kÕúìø£ ø±+Áπ>dt H˚‘\· T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website: www.vaarthatarangalu.com


2 C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

Ä |ü<ä$ô|’ n+<ä] <äèwæº ¿d¡™´sVáV |ms…Ì”¡©´s xmso»Ì¡Õ‹[ Fy™´sVVáV μR∂WLRi≤R∂Li @Li¤…¡[ BÆμ∂[Æ©s[Æ™sW...? BxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı , μy¨sı ryμ≥j∂Li¿¡©´s ˙ZNP≤T∂…fi©´sV ªRΩ™´sV ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[xqsVNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ D©´sı æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV GNRPLigS zqsFsLi xmsμR∂≠s\|msÆ©s[ NRPÆ©s[ıaSLRiV. INRPLji¨s ≠sVLi¿¡ INRPLRiV BxmsˆV≤R∂V zqsFsLi @À≥œ¡˘LÛjigS ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ LSÀ‹[π∏∂[V æªΩáLigSfl·NRPV NSÀ‹[π∏∂[V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs™´sLRiLi¤…¡[ FsLiμR∂L][ NRP¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ª]÷¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μR∂◊¡ªRΩVÆ≤∂[ @©´sı ˙xmsøyLRiLiª][ ZNPzqsAL`i ˙Fyμ≥y©´s˘Li NRP÷¡ˆLiøyLRiV. J LRiNRPLigS C ™´sLÊSQÕ˝‹[ AaRP NRPW≤y NRP÷¡gjiLiμj∂. μR∂◊¡ªRΩ zqsFsLi @LiVVæªΩ[ @fl·gSLji©´s ™´sLÊSá©´sV g_LRi≠sLi¿¡©´s»˝¡V @™´soªRΩVLiμR∂¨s ZNPzqsAL`i À≥ÿ≠sLiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V ZNPzqsAL`i r˝°gRi©±s NSLRifl·LigS μR∂◊¡ªRΩ zqsFsLi©´sV ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLRiVgRiVª][Liμj∂. BÆμ∂[ BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qsÕ‹[ D©´sı μR∂◊¡ªRΩ Æ©s[ªRΩáNRPV EªRΩLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤T∂æªΩ[ BxmsˆV≤R∂V©´sı {qs»˝¡ ˙xmsNSLRiLi NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμj∂. @Æμ∂[ BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá©´sV AaRPá xmsÃ˝¡NTPÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s Æ™sŒœ¡ßª][Liμj∂. zqsFsLi NS™´s≤y¨sNTP Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ≤≥T∂÷d˝¡NTP B¬ø¡Ë©´sáV Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ¡∏R∂V»¡NRPV @Liªy NRPázqs NRP¨szmsxqsVÚ©yı ≠s≤T∂≠s≤T∂gSÆ©s[ ªRΩ™´sV\|msLRi≠dsá©´sV øyxmsNTPLiμR∂ ¨dsLRiVÕÿ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μR∂◊¡ªRΩ Æ©s[ªRΩáƩs[ ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ ..™yLjiÕ‹[©´sW F°…‘¡ DLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ ≤T∂xmsp˘…‘¡ zqsFsLi μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂V ™´sLRiVxqsÕ‹[ D©yıLRiV. A∏R∂V©´s ªRΩLRi™yªRΩ rÛy©´sLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ≤yNÌRPL`i gkiªylLi≤ÔT∂ D©yıLRiV. AÆ™sVNRPV @μR∂©´sxmso NS*÷¡zmnsZNP[xtsQ©˝´sV NRPW≤y D©yıLiVV. μR∂◊¡ªRΩ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ NS™´s≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y lLi≤ÔT∂ ZNP[»¡gjiLkiÕ‹[©´sW AÆ™sV ™´sWLRiV‰Ã¡V N]¤…Ì¡[aSLRiV. BNRP r°¨s∏R∂WNRPV @ªRΩ˘LiªRΩ ≠sÆμ≥∂[∏R∂VV≤R∂VgS D©´sı xqslLi[* xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· NRPW≤y zqsFsLi {mshRiLi\|ms NRPÆ©s[ıaSLRiV. r°¨s∏R∂V™´sV¯ zms÷¡¿¡ xmsμR∂≠s NRP»Ì¡¤À¡≤T∂æªΩ[ ™´sμÙR∂©´s¨s @©´s≤R∂Æ™s[V A∏R∂V©´s NRPW≤y zqsFsLi lLi[xqsVÕ‹[ D©yı≤R∂¨s @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤R∂NRP ™´sVVLiÆμ∂[ BÕÿ æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL˝RiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s\|ms NRPÆ©s[ıaSLRiV. @μ≥j∂uÌy©´sLi Fs™´sLji Æ™sV≤R∂Õ‹[ ™´sLRi™´sWá Æ™s[xqsVÚLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xmsNRP‰©´s |ms≤T∂æªΩ[ ....«ÿ’¡ªy ™´sW˙ªRΩLi øyLiªy≤R∂LiªRΩ DLiμR∂Li¤…¡[ @ºΩaRPπ∏∂WNTPÚ NSμR∂V. @LiμR∂Lji μR∂X{tÌsQ BxmsˆV≤R∂V GLRiˆÆ≤∂[ æªΩáLigSfl· zqsFsLi \|msÆ©s[ DLiμR∂Li¤…¡[ AaRPËLRi˘Li NSÆμ∂[Æ™sW....? @LiμR∂VZNP[ \¤«¡˙ªRΩ∏R∂W˙ªRΩáª][ μR∂WxqsVNRPV¨s F°ªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ©yáVgRiVø][»˝¡ \¤«¡˙ªy∏R∂Wª˝RΩ©´sV ™´sVVgjiLiøyLRiV. À‹[μ≥R∂©±s, gRiμy*á, ™´sLRiLigRiÕfi, ¨sLRi¯Õfi xqsÀ≥œ¡Ã¡V øR¡W}qsÚ æªΩáLigSfl·Æ©s[ªRΩá xmsμR∂≠ds Dªy=x§¶¶¶Li N]…Ì‹¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. BLiªRΩNSáLi æªΩáLigSfl·N][xqsLi F°LS≤T∂©´s …”¡AL`iFs£qs©´sV xmsNRP‰©´s |ms…ÌÿLRiV. ªyÆ™s[V æªΩáLigSfl· LS™´s≤y¨sNTP NSLRifl·™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡VNRPV©yıLRiV. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y ZNPzqsA\lLiQQˆ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsWÚ A∏R∂V©´s ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· LS¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLigS  ¡∏R∂V…”¡ ™yLji¨s ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li μy*LS ªRΩ™´sVÕ‹[ HNRP˘ªRΩ©´sV øy…ÿLRiV. ™´sVVLiμR∂V  ¡∏R∂V…”¡ aRPªRΩX™´so©´sV FsμR∂VL]‰Li¤…¡[ ªRΩLRi™yªRΩ ªRΩ™´sVÕ‹[ ªy™´sVV F°LS≤R∂VN][™´søR¡Ë©´sı xqsLiÆμ∂[aRPLi ™yLji ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s xqsÀ≥œ¡Ã¡ Æ™s[μj∂NRP øR¡W}qsÚ Æ™s[μj∂NRP\|ms©´s D©´sı ™yLRiLiªy ªyÆ™s[V zqsFsLiNS™yá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV. Æ™s[μj∂NRP\|msNTP FsNTP‰©´s ˙xmsºΩ INRP‰LRiW zqsFsLi NS™yá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©´sı ™ylLi[. @LiμR∂VZNP[ BxmsˆV≤R∂V Fs™´sLjiNTP ™yLRiV æªΩáLigSfl· ≠dsLRiªy≤R∂V Æ™s[xqsVNRPV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ZNP[Li˙μR∂Li Æ™s[gRiLigS @≤R∂VgRiVáV Æ™s[r°ÚLiμj∂.  ¡x§¶¶¶ßaS C Æ©sÕÿ≈¡LRiVNRPV ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V @|qsLi’d˝¡NTP ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı xqsWøR¡©´sáV D©yıLiVV. NRPVÕÿáV, ™´sLÊSáV... xqs≠dsVNRPLRifl·Ã¡V B™´s¨dsı BxmsˆV≤R∂V æªΩLRi≠dsVμR∂NRPV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. D™´sV¯≤T∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂W BÕÿLi…”¡ @™´sNSaRPLiLS¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V FsNRPV‰™´sNSáLi @˙gRi™´sLÒSá Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ zqsFsLiáVgS D©yıLRiV. μR∂◊¡ªRΩV≤R∂©Ø[ ¤Õ¡[NRP ’¡zqs @©´sı øR¡LRiË LS¤Õ¡[μR∂V. NS¨ds æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂W¨sNTP ™´s¬ø¡[Ë xqsLjiNTP xqs≠dsVNRPLRiflÿáV æªΩLRi\|msNTP μR∂WxqsVNRPV¨s ™´sxqsVÚ©yıLiVV. NSLRifl·Æ™s[V™´sVLi¤…¡[ μR∂◊¡ªRΩV≤T∂Æ©s[ zqsFsLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s …”¡AL`iFs£qs @μj∂Æ©s[ªRΩ ZNPzqsAL`i ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡Æ©s[ BxmsˆV≤R∂V C øR¡LRiËNRPV μyLjiºdΩr°ÚLiμj∂. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂gSÆ©s[ æªΩáLigSfl·NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP {ms{qs{qs NRPW≤y GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂Li»¡V©´sı ™yLRiÚáª][ C xmsμR∂≠sN][xqsLi NSøR¡VNRPV¨s NRPWLRiVË©´sı ™yLRiW D©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, {ms{qs{qs ¿d¡£mns xmsμR∂™´soá N][xqsLi Bxmsˆ»¡VıLi¬ø¡[ …”¡ NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL˝RiV N]LiμR∂LRiV \|§¶¶¶ NRP™´sWLi≤`∂ |msμÙR∂á ™´sμÙR∂ Õÿ’d¡LiVVLig`i ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi©´sı ™yLRiÚáV ≤≥T∂÷d˝¡ ≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[ ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. æªΩáLigSfl· ª]÷¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s μR∂◊¡ªRΩV≤T∂ZNP[ @©´sı …‘¡AL`iFs£qs ¨s©yμR∂Li Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVÆ©s[ @μR∂XxtÌsQ™´sLiªRΩV≤R∂V Fs™´sLRiÆ©s[ @LiaRPLi\|ms …‘¡ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ AxqsNTPÚNRPLRi\Æ™sV©´s øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][Liμj∂.¨s«ÿ¨sNTP @μ≥j∂uÌy©´sLi ™´sVμj∂Õ‹[ Fs™´sLRiV D©yıLRi©´sıμj∂ Fs™´sLjiNUP æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. Fs™´sLRiV r°¨s∏R∂W @LiªRΩLRiLigS¨sNTP @©´sVgRiVfl·LigS ©´s≤R∂VøR¡VNRPVLi…ÿLRi©´sıμj∂ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. Fs™´sLji¨s zqsFsLi ¬ø¡[ryÚLRi©´sıμj∂ Bxmsˆ…”¡NUP xqs|qsˆ©±s=. Fs{qs=©y, ¤Õ¡[ ’¡zqs©y ¤Õ¡[NRP xqs™´sVLÛRiV\Æ≤∂æªΩ[ øyá©y..? G ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s FsLizmsNRP ¬ø¡[ryÚLRi©´sıμj∂ Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆV≤R∂V æªΩáVxqsVN][™´s≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V. @LiVVæªΩ[ Æ©s[ªRΩáV ™´sW˙ªRΩLi Fs™´sLjiNTP ™yLRiV zqsFsLi {qs»¡V\|ms NRPLkiË£mns Æ™s[aSLRiV. @¨dsı @©´sVNRPV©´sı»˝¡VgS rygjiæªΩ[ ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sNTP  ¡x§¶¶¶ßaS «¡©´s™´sLjiÕ‹[ N]ªRΩÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ LS™´søR¡VË. NSÀ‹[π∏∂[V Æ©s[ªRΩ ryLRi¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ Æ™s[V Æ©sáՋ[ «¡Ljilgi[ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPá©´sV æªΩáLigSfl·Õ‹[ NSLi˙lgi£qs FsμR∂VL][‰™y÷¡= DLi»¡VLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V {mshRiLi\|ms NRPWLRiVË©´sı Æ©s[ªRΩNRPV Fs¨sıNRPáV FsμR∂VL]‰Æ©s[ xqsªyÚ DLi≤y÷¡. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚¨s BøyË™´sVÆ©s[ NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩª][ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV©´sV lgi÷¡zmsryÚLRiÆ©s[ NRP ¡VL˝Riª][ @μ≥j∂uÌy©y¨sı ©´s≠sV¯Li¿¡©y, ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sLi¿¡LiøR¡¤Õ¡[LRi¨s gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V @©´sı ™´sV•¶¶¶ DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FsLiμR∂L][ À≥ÿgRiry*™´sVVáVgS D©yıLRiV. BNRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV Fs©Ø[ı AaRPáV D©yıLiVV. ≠ds»¡¨sı…”¡¨s Æ©sLRiÆ™s[LRiËgRi÷¡lgi[ xqsªyÚ D©´sı Æ©s[ªRΩ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPá xqsLi˙gS™´sW¨sı FsμR∂VL][‰gRiá≤R∂V. C μR∂aRPÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V zqsFsLi xmsμR∂™´s©´sıμj∂ ™´sVVŒ˝œ¡ NTPLki»¡Li™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSgRiáμR∂V.

X¯óÁø£yês¡+ 22`11`2013

ª«sVL][ª«sWLRiV Û˳Á[ÉÔÁ NSªyÌÁ¬s ¬sLñRi¸R¶VLi ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,©´s™´sLi ¡L`i21(ôdÿ’ q÷´dt ):FsÕÿLi …”¡ mx soL][giR ºΩ ¤Õ¡[NPR VLi≤yÆ©s[ ©yL`iª`ΩÀ˝ÿN˝][ “¡™Ø[FsLi qx s™´sWÆ™s[aPR Li ™´sVVgjiqz sLiμj∂. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms ªRΩVμj∂ ¨sÆ™s[μ∂j NRP ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ “¡™Ø[FsLi øR¡LRiËáV «¡LRiVxmsoª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ μk∂¨s\|ms ™´sVLjiLiªRΩ qx sˆxtsÌ QªΩR N][qx sLi aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVL][ryLji qx s™´sWÆ™s[aPR Li NS™yá¨s “¡™Ø[FsLi qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ≠sμ≥∂j ≠sμ≥y ©yá\|ms.. LSuÌy˙¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik á ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV, BLRiV ˙FyLiªyá ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV, ™´sVV≈¡˘™´sVLi ˙ºΩáª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV mx spLji¬øÚ ¡[qz s©´s “¡™Ø[FsLi.. gRiVLRiV™yLRiLi NRPW≤y ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sÆ™s[μ∂j NRP ≈¡LSLRiV\|ms NRPxqsLRiªRΩVÚ N]©´srygjiLi¿¡Li μj∂. ¨sÆ™s[μ∂j NRP ™´s¬ø¡[Ë™yLRiLi ZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s…fi ™´sVVLiμR∂VNRPV LS©´sV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi qz sLigRimx spL`i Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂Liª][ ªRΩVμj∂ ¨sÆ™s[μ∂j NRP ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ «ÿxms˘Li

«¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¤À¡≥ …[ ¡‘ @©´sLiªRΩLRiLi “¡™Ø[FsLi qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ qx sVbdPÕfi NRPV™´sWL`i tz sQLiÆ≤∂[, ©yLS∏R∂Vfl· ry*≠sV, ¤«\ ¡LSLi LRiÆ™s[Vu°Ú ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so, ¤«¡[≤∂U bdPáLi ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘ LRiV. NSgS “¡™Ø[FsLi ¨sÆ™s[μ∂j NRP LRiWxmsNRPሩ´s ªRΩVμj∂ μR∂aRPNRPV ¬ø¡[LiR VN][™s´ »¡Liª][ {qs™´sWLi˙μ≥∂R ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV Fy˘ZNP[“¡Ã¡ N][qx sLi ªy™´sVV ¬ø¡[qz s©´s ≤T∂™´sWLi≤˝∂R ©´sV @LiμR∂VÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLji ¬ø¡[Õÿ ¿¡™´sLji ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ {qs™´sWLi˙μ≥∂R NRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏∂R V™´sμÙ∂R ¨s ™yLRiV N][Lij ©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVLi≤R∂÷¡ qx s™´sWÆ™s[aPR Li ™yLiVVμy mx s≤R∂»¡Liª][ æªΩáLigS fl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtsÌ Q˚Li GLSˆ»¡V ’¡Ã˝¡V INRP @≤R∂VgRiV Æ™s©´sNRPV‰ Æ™s[qz s©´s»˝¡VgS LS«¡NUP∏R∂V mx sLjibdPáNRPVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi C qx s™´sWÆ™s[aPR Li «¡LRigS÷¡= D©yı ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`i Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP

aSxqs©«sxqs˳ÏÁ LRiμôR¶V»][ −s˳ÏÁÇÁ©«s©«sV @²ïR¶VNRPVLiÉØLi: ÉÓÁÑÁ

Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı NSLRifl·LigS qx s™´sWÆ™s[aPR Li ™yLiVV μyxms≤T∂Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂Li ™´sVVLiμR∂V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ˙xmsNSLRiLi @¨dsı @©´sVNRPV©´sı»˝¡V «¡LjigjiæªΩ[Æ©s[ FyL˝iR Æ™sVLi»¡V C bdPªyNSá qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹Æ©[ s[ ’¡Ã˝¡V |ms¤…¡Ì [ @™´sNSaRPLi DLiÆ≤∂[μ∂j . BxmsˆV≤R∂V qx s™´sV∏R∂VLi qx sLjiF°π∏∂[V mx sLjiqz sÛ ºΩ¤Õ¡[μ∂R V. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´sNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLiμR∂Li (—¡JFsLi) ªRΩVμj∂ ¨sÆ™s[μ∂j NRP B¿¡Ë©´smx sˆ…”¡NUP LS«ÿ˘LigRiLi ˙xmsNSLRiLi «¡LRigRi™´sázqs©´s mx s˙NTP∏R∂V «¡LRigRi™´sáz qsLiμj∂ BLiNS™´soLiμj∂. NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j uÌy©´sLi Æ©s[ªΩR áV ¬ø¡zmsˆ©´s ˙xmsNSLRiLi @LiVVæªΩ[ gRiVLRiV™yLRiLi ZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s…fi æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμj∂Li¿¡ LSxtsÌ Q˚mx sºΩNTP mx sLixms™´sázqs DLiμj∂. A ªRΩLRiV™yªRΩ LSxtsÌ Q˚mx sºΩ μy¨s¨s aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ NRPV xmsLixms≤R∂Li c A ªRΩLRiV™yªRΩ aSxqs©´sxqsÀ≥¡œ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi LSxtsÌ Q˚mx sºΩNTP mx sLixms≤R∂Li c LSxtsÌ Q˚mx sºΩ μy¨s¨s ZNP[Li˙μy¨sNTP mx sLixms≤R∂Li c FyL˝iR Æ™sVLi»¡V bdPªyNSá qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ’¡Ã˝¡V

˙xmsÆ™s[aPR #|ms»Ì¡≤R∂Lic ˙Fy™´sVV≈¡˘ªRΩ gRiá ’¡Ã˝¡V @LiVV©´sLiμR∂V©´s qx sVμk∂LÁiR øR¡LRiË...@Liªy ’¡“¡ |tsQ≤∂R W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi Fs»¡V™´sLi…”¡ A»¡LiNSáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y «¡LjigjiæªΩ[Æ©s[ ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi DLiÆ≤∂[μ∂j . ZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s…fi qx s™´sWÆ™s[aPR Li ™yLiVVμyxms≤T∂©´s Æ©s[mx sμ≥∂R ˘Li Õ‹[ J A»¡LiNRPLi GLRiˆ≤T∂©´s¤…¡˝ [ À≥ÿ≠sLiøy÷¡. J LRiNRPLigS Bμj∂ N]LiªRΩ Æ™s©´sNTP‰ F°LiVV©´s»˝¡VgS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı LRiV. C Æ©sÕÿ≈¡LRiVNRPV ZNP[Li˙μR∂ ZNP[’¡Æ©s…fi ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμj∂Li¿¡©y ≠sVgji÷¡©´s @¨sı mx s˙NTP∏R∂VáV mx spLjiÚ @LiVV FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ ’¡Ã˝¡V |ms»Ì¡≤y¨sNTP gS¨ds, øR¡LRiËNRPV gS¨ds qx s™´sV∏R∂VLi qx sLjiF°μR∂V. FyL˝iR Æ™sVLi»¡V qx s™´sWÆ™s[aSáV ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá 5©´s ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Æ™#\ sV 20©´s ™´sVVgRiVryÚLiVV. μk∂Liª][ C Õ‹[gS ™´sVVgRiVxqsVÚLiμy @©´sı @©´sV™´sW©yáV NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV. aSxqs©´s qx sÀ≥¡œ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi N][qx sLi LSxtsÌ Q˚mx sºΩ B¬ø¡[Ë qx s™´sV∏R∂VLi\|ms NRPW≤y ’≥¡©yı’≥¡˙Fy∏R∂WáV ™´s˘QQNPR ™Ú s´ V™´soªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ DªRΩLÚ S

≈¡Li≤`∂, «ÿLÂiR Li≤`∂, ø≥¡R ºdΩqxÚ sÊ ≤≥`∂ LSuÌy˙áV GLRiˆ≤T∂©´smx sˆV≤R∂V 45 L][«¡ŸÃ¡V qx s™´sV∏R∂VLi BøyËLRiV. ’¡Ã˝¡V C xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ FyL˝iR Æ™sVLi»¡VNRPV LS™´s≤R∂Li @Æ©s[μ∂j LSxtsÌ Q˚mx sºΩ aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ NRPV B¬ø¡[Ë qx s™´sV∏R∂VLi\|ms Aμ≥yLRi mx s≤T∂ DLi»¡VLiμj∂. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ DμR∂˘™´sVLi ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂»¡Li c ≠sÀ≥¡œ «¡©´ sNRPV @Æ©s[NPR qx s™´sVxqs˘Ã¡V D©´sı Æ©s[mx sμ≥∂R ˘LiÕ‹[ ˙Fy™´sVV≈¡˘ªRΩ gRiá C ’¡Ã˝¡V\|ms aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ øR¡LjiËLiøR¡≤y¨sNTP, @’≥¡˙Fy∏R∂VLi æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[ ∏R∂V≤y¨sNTP NRP¨dsqx s qx s™´sV∏R∂VLi B¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμj∂. C «ÿFy˘¨sı μR∂XztsÌ QÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂≤y¨sNTP FyL˝iR Æ™sVLi»¡V bdPªyNSá qx s™´sWÆ™s[aSáV F~Li≤T∂gjiLi¿¡©y BªRΩLRi mx s˙NTP∏R∂VáV mx spLjiÚ NS™´s≤y¨sNTP NRPW≤y qx s™´sV∏R∂VLi qx sLjiF°π∏∂[V mx sLjiqz sÛ ºΩ¤Õ¡[μ∂R V. ˙xmsxqsVÚªΩR mx sLjiqz sÛ ªRΩVáՋ[ LS«¡NUP∏R∂VLigS AÕ‹[¿¡Li¬ø¡[ NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j uÌy©´sLi GLi ¬ø¡[xqsVÚLiμ][ Æ™s[¿¡øR¡W≤R∂™´sázqsLiÆμ∂[!

¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV G…”¡FsLiÕ‹[ ™´sVz§¶ Œœ¡#\|ms μy≤T∂ZNP[xqsVÕ‹[ @©´sV™´sW¨sªRΩV≤T∂ @lLi£qÌs

’≥¡©´sıLigS FsLiμR∂VNRPV ™´s˘™´sx§¶ ¶LjixqsVÚ©yıLRiV: GLSxqsV

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): @|qsLi’d˝¡¨s LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂NTP xqsW¿¡Liøy™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ …‘¡“¡ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ @©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡ LRiμÙR∂V @LiVVæªΩ[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V\|ms øR¡LRiË DLi≤R∂μR∂¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiV™yLRi≠sVNRP‰≤R∂ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ≠s ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤y¨sNTP Iμ]NRP‰¤…¡[ ™´sWLÊRi™´sV©yıLRiV. C @LiaS¨sı ©y˘∏R∂V ¨sxmsofl·Váª][Fy»¡V, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ øR¡LjiËxqsVÚ©´sı»˝¡V …‘¡“¡ æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Æ™s[gRiLigS xms¨s ¬ø¡[xqsVNRPVF°ªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VÆ™sW, ≠dsLRixqs*LÊRiÆ™sW æªΩ[áVËN][™y÷¡=©´s xqs™´sV∏R∂VLi Axqs©´sıQQ\Æ™sVLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ …‘¡“¡ @©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqs™´sWÆ™s[aSá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≤≥T∂÷d˝¡¨s xqÛsLi’≥¡Lixms¬ø¡[∏R∂Wá¨s, Fs¨dÍs™Ø[ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @a][N`P Àÿ ¡V Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡Ljilgi[ ALiμ][Œœ¡©´sáNRPV ªy©´sV @¨sıLRiNSáVgS xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[}qsÚ @¨sı xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV xmsLjiuy‰LRiLi á’≥¡xqsVÚLiμR∂©´sı …‘¡“¡ C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ©y˘∏R∂V¨sxmsofl·Vá©´sV xqsLi˙xmsμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. DªRΩÚLSLi˙μ≥R∂, N][ryÚLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV LS«¡μ≥y¨s ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV NS¨s NRPLRiWıáV ªy˘gS¨sı Fs™´sLRiW xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. LS∏R∂Vá æªΩáLigSfl· ˙xmsºΩFyμR∂©´s\|ms NRPLRiWıáV, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿá xqsLRiˆLiø`¡Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂WáV æªΩáVxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV.

|qsÕfi Fn°©±s zqsgRiıÕfi Aμ≥yLRiLigS gRiVLjiÚLi¿¡©´s F°÷d¡xqsVáV @©´sLiªRΩxmsoLRiLi , ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôd’ÿq÷´dt): NRPLSı»¡NRP LSxtÌsQ˚Li ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVÕ‹[ lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi J G…”¡FsLi |qsLi»¡L`iÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡©´sV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂VxmsLji¿¡ ©´sgRiμR∂V©´sV μ][øR¡VNRPV©´sı ZNP[xqsVÕ‹[ @©´sV™´sW¨sªRΩV≤T∂¨s ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLiÕ‹[ @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s ≠søyLjixqsVÚ©yıLRiV. ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiVÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ «‹[˘ºΩ\|ms μR∂VLS¯LÊRiV≤R∂V NRPºΩÚ, À‹™´sV¯ ªRΩVFyNUPª][ μy≤T∂NTP Fyáˆ≤R∂≤R∂Æ™s[VNSNRP, AÆ™sV ˙≤y¬ø¡[zqs©´s Æ™sVVªyÚ¨sı, x§¶¶¶˘Li≤`∂ Àÿ˘g`iÕ‹[ D©´sı |qsÕfiFn°©±s©´sV ÕÿZNP‰Õ˝ÿ≤R∂V. CxmnsV»¡©´sÕ‹[ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiVÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[∏R∂VgS N][áVNRPVLi…‹[Liμj∂. @LiVVæªΩ[ CxmnsV»¡©´s©´sV ºdΩ˙™´sLigS xmsLjigRifl”·Li¿¡©´s NRPLSı»¡NRP LSxtÌsQ˚

F°÷d¡xqsVáV 8 ¡XLiμyá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sı @μ≥R∂V©yªRΩ©´s aSxqsÚQ˚ ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©y¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡V NRPV©´sı ¤À¡LigRiVŒœ¡®L`i F°÷d¡xqsVá  ¡XLiμR∂Li @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLiÕ‹[ D©´sı»˝¡V gRiVLjiÚLiøyLRiV. μ][zms≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s ™´s˘QQNTPÚ zqs™±sV©´sV ª]ágjiLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NTP CFsLiH ©´sLi ¡L`i Aμ≥yLRiLigS A™´s˘QQNTPÚ z§¶¶¶LiμR∂VxmsoLRiLiÕ‹[ DLiμR∂¨s gRiVLjiÚLi¿¡©´s F°÷d¡xqsVáV rÛy¨sNRP F°÷d¡xqsVá xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ DμR∂∏R∂VLi @©´sV™´sW¨sªRΩV≤T∂¨s @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs ≠søyLjixqsVÚ©yıLRiV. @©´sV™´sW¨sªRΩV≤R∂V z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLi rÛy¨sNRPVÆ≤∂[©´s¨s F°÷d¡xqsVáV }msL]‰Li»¡V©´sıxmsˆ…”¡NTP }msLRiV ™´sW˙ªRΩLi BxmsˆVÆ≤∂[ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡¤Õ¡[™´sVLi»¡V©yıLRiV. @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV ¤À¡LigRiVŒœ¡®L`iNRPV

G²R¶VgRiVLRiV ª«sV»R½=QùNSLRiVÌÁ gRiÌýÁLi»R½Vc LRiOTPQLiÀÁ©«s ®ªsV\lLi©±s @μ³j¶NSLRiVÌÁV ºΩLRiVgRiV ˙xms∏R∂Wfl·LiÕ‹[ ryLiZNP[ºΩNRP Õ‹[xmsLi À≥œ¡∏R∂VLi gRiVzmsˆ…˝‹[ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá NRPV»¡VLiÀÿáV xqsVLRiOTPQªRΩLigS ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s Æ™sV\lLi©±s zqs ¡˜Liμj∂ NSNTP©y≤R∂, ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôdÿ’ q÷´dt):gRiªRΩ BLRi\Æ™s gRiLi»¡Ã¡VgS ºdΩ˙™´s gRiLiμR∂LRig][Œÿ¨sNTP gRiVLji¬ø¡[zqs©´s ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá gRiÃ˝¡LiªRΩV xqsLixmsn V»¡ ©´s©´sV Æ™sV\lLi©±s @μ≥j∂NSLRiVáV xqsV¨sıªRΩLigS æªΩ[¤Õ¡[ËaSLRiV. DFyˆ≤R∂ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s xqsV ¡˜Li}ms»¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s G≤R∂VgRiVLRiV ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá©´sV Æ™sV\lLi©±s @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[NPT Æ™s◊˝¡ ™´sVμ≥∂R ˘Õ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı ™yLji¨s xqsVLRiOTPQªRΩLigS ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤R∂Liª][ @Liªy EzmsLji {msáVËNRPV©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[NPT ™´sVL][ ™´sW∏R∂VμyLji ªRΩVFny©±s ™´sVVLiøR¡VNRPV ™´sxqsVÚLiμR∂¨s @μ≥∂j NSLRiVáV ¬ø¡xmsˆVªRΩW ™´s¿¡Ë©y

NRPW≤y ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi «ÿ˙gRiªRΩgÚ S ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ ºdΩ˙™´s BNRP‰»˝¡NRPV gRiVLji @™´soªRΩV©yıLRiV. NSNTP©y≤R∂ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s DFyˆ≤R∂cN]ªRΩÚxms»¡ıLiá ™´sVμ≥R∂˘ @ááV F°¤…¡ªRΩVÚªΩR VLi≤R∂≤R∂Liª][ ºdΩ˙™´s À≥¡œ ∏R∂WLiμ][Œ¡œ ©´sáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV ©yıLRiV. CÆ©sá 18™´sæªΩ[μk∂©´s ¬ø¡[xmsáƙs[»¡NRPV Æ™s◊˝¡©´s 7gRiVLRiV ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV ºΩLjigji LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ANRPV»¡VLiÀÿáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. ¨s©´sı…”¡L][«¡ŸÆ©s[ ºΩLRiVgRiV ˙xms∏R∂Wfl·Li ¬ø¡[xms…Ì¡” ©y NRPW≤y ™yLRiV ˙xms∏R∂Wfl”·xqsVÚ©´sı xms≤R∂™´sÕ‹[ ryLiZNP[ºΩNRP Õ‹[xmsLi ªRΩ¤Õ¡ªRΩ≤Ú ∂R Liª][ G≤R∂VgRiVLRiV

ª«sVL][ −sªyμy¬sNTP ÉÓÁÑÁ ¾»½LRi

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôdÿ’ q÷´dt): ™´sVLi˙ºΩ …”¡—¡ Æ™sLiNRP¤…¡[a`P ™´sVL][ ≠s™yμy¨sNTP æªΩLRi ºdΩaSLRiV. $\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌPR V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSμR∂V AáLixmspL`i, N]Õ˝ÿmx spL`i, gRiμy*á ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáV NRPW≤y q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´sÆ™s[©s´ ¨s ™´sVLi˙ºΩ …‘¡“¡ Æ™sLiNRP¤…¡[£tsQ æªΩ÷¡FyLRiV. Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı C ˙FyLiªyáV ªRΩ™´sVÆ™s[©s´ ©yıLRiV. LjiNSLÔiR VáV mx sLjibdP÷¡}qsÚ øyÕÿ ˙FyLiªyáV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´sÆ™s[ DLi…ÿ∏R∂V¨s ™´sVLi˙ºΩ …‘¡“¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ Õ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVVryLiVVμy ’¡Ã˝¡V @|qsLi’d¡˝ NTP ™´sqx sVÚLiμR∂Li»¡WÆ©s[ øR¡LRiËáV ZNP[’¡Æ©s…fi ™´sVVL iμR∂VNRPLi»¡W xmsáV ™y˘Δÿ˘©yáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. FyL˝iR Æ™sVLi »¡VÕ‹[ ZNP[’¡Æ©s…fi ™´sVVLiμR∂VNRPV …‘¡ ’¡Ã˝¡V ºdΩqx sVNRPV™´s}qsÚ FyL˝iR Æ™sVLi»¡V©´sV ™´sVV»Ì¡≤T∂ryÚ™s´ V¨s …‘¡“¡ qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV.

N]»R½ò}msÈÁ ÍزêT¶ÍÜ[ ú}msª«sVÇÁLiÈÁ A»R½øx¤¦ »yù¸R¶V»R½õLi

gRiVLjiÚLi¿¡ Dry¯¨s∏R∂WNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s F°÷d¡xqsVáV |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôdÿ’ q÷´dt):LSxtsÌ Q˚ LS«¡μ≥y¨s xmsLjiμ≥∂j Õ‹[¨s N]ªRΩÚ}ms»¡Õ‹[gRiá JÕÿ≤`Í∂Õ‹[ æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV©´s J˙}ms™´sV«¡Li»¡ AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘∏R∂Vªyı¨sNTP Fyáˆ≤T∂Liμj∂. gRiªRΩ LS˙ºΩ Õÿ≤`Í∂NRPV ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı ™yLRiV gRiμj∂ºdΩxqsVNRPV¨s  ¡xqs ¬ø¡[aSLRiV. æªΩÃ˝¡™yL˝iR V ™yLji |ms◊˝¡ gRiWLjiË ºdΩ˙™´sLigS øR¡LjiËLiøR¡VNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ |msμÙ∂R áV @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s DLi≤T∂ ≠s≤T∂F°™´s≤R∂Li NRPLi¤…¡[ NRP÷¡zqs øR¡¨sF°LiVVLiμj∂. ©´s∏R∂VLi @¨s gRiVLjiÚLi¿¡ AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘∏R∂Vªyı¨sNTP Fyáˆ≤T∂©´s»˝¡V F°÷d¡xqsVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©yıLRiV. C™yLRiÃÚ ¡V æªΩáVxqsVNRPV©´sı ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá NRPV»¡VLiÀÿáV ºdΩ˙™´s ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. Æ™sV\lLi©±s @μ≥j∂NSLRiVáV, N][xqÌsÕfi, ™´sVªRΩ=Q˘aS≈¡ @μj∂NSLRiVáV G™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Liª][ gRiÃ˝¡Li\æªΩ©´s ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá NRPV»¡VLiÀÿáV ºdΩ˙™´s A˙gRi•¶¶¶¨sı ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS DFyˆ≤R∂ xqsLRiˆLiø`¡ ≠dsV≤T∂∏R∂W øy©´sÕfiª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @μ≥∂j NSLRiVáV ªRΩ*LRigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ D©´sı ™yLjiNTP Fn°©±s ¬ø¡[}qsÚ INRP‰…”¡ NRPW≤y NRPá™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. 18™´sæªΩ[μk∂©´s @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩVFny©±s @¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y @μ≥∂j NSLRiVáV LRiLigRiLiÕ‹[NPT μj∂gji gRiÃ˝¡LiªRΩLiVV©´s ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVá©´sV LRiOTPQLiøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV.

ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @NRP‰≤R∂ ™´sVLjiLiªRΩ ≠søyLRifl· ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ F°÷d¡xqsVáNRPV ¿¡NTP‰©´s ™´s˘QQNTPÚ ™´sW˙ªRΩLi ªy©´sV ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiVÕ‹[ C|qsÕfi©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[aS©´s¨s ªRΩ©´sNRPV CxmnsV»¡©´sª][ xqsLi ¡LiμR∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡xmsoªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. G…”¡FsLi μy≤T∂ xqsLixmnsV»¡©´sÕ‹[ Õ‹[xms÷¡NTP Æ™s◊˝¡©´s INRP ™´s˘QQNTPÚ xms¨sNSμR∂¨s gRi…Ì”¡gS ≠saRP*zqsxqsVÚ©´sı F°÷d¡xqsVáV BμÙR∂LRiV ™´sVVgÊRiVLRiV©´sı»˝¡V @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. zqszqs ZNPÆ™sVLSÕ‹[ ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s LjiNSLÔRiVá©´sV gRi™´sV¨s}qsÚ xtsQ»Ì¡L`i  ¡∏R∂V»¡ NRPW≤y ™´sVL][ ™´s˘QQNTPÚ ¨ds≤R∂ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Liª][ Aμj∂aRPgS ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLiÕ‹[ F°÷d¡xqsVáNRPV ¿¡NTP‰©´s ™´s˘QQNTPÚ NRPW≤y A™´sVVhSÕ‹[ D©´sı»˝¡V @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV.

ñ<√´>±\T >√s¡+‘·. .<äs¡U≤düTÔ\T ø=+&É+‘· |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\ b˛düTº\≈£î b˛f…‘·TÔ‘·Tqï ìs¡T<√´>∑T\T ø£&|É ü dæ{,° qe+ãs¡T 21(ôd’ÿq÷´dt) ' õ˝≤¢˝À Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\ U≤∞\ uÛÑØÔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq ñ‘·Ôs¡T«\‘√ ìs¡T<√´>∑T\ ø£fi˝¢¯ À¢ ø±+‹ ø±qek˛Ô+~. ns≠‘˚ õ˝≤¢˝À 70 U≤∞\T ñ+&É>±, s√Es√E≈£î <äsU¡ ≤düT\Ô T #˚dTü ≈£îqï yês¡T y˚\ dü+K´˝À ñ+≥THêïs¡T. B+‘√ ìs¡T<√´>∑T˝À¢ ìsêX¯ ø±qk˛Ô+~. áHÓ\ 18e ‘˚~q <äsU¡ ≤düT\Ô $Áø£j÷· ìøÏ kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+˝À øö+≥s¡T¢ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± s√E≈£î e∂&ÉT qT+∫ Hê\T>∑T y˚\ es¡≈£î <äsU¡ ≤düT\Ô qT ìs¡T<√´>∑T\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. <ä[‘·, –]»q nuÛ´Ñ s¡T\ú T ≈£î\ <Ûèä Mø£sD¡ |üÁ‘·+ #·÷|æ‘˚ yê{Ïì ñ∫‘·+>± ÇdüTHÔ êïs¡T. $T–*q kÕe÷õø£ esêZ\≈£î #Ó+~q nuÛ´Ñ s¡T\ú T s¡÷. 50 &û&>û ±˙, b˛dü˝º Ÿ Äs¡s¶ >Y ±˙ #Ó*+¢ ∫ #·÷|æ+∫ <äsU¡ ≤düT\Ô T C≤Ø #˚dTü HÔ êïs¡T. õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± 70 U≤∞\T ñ+&É>±, Á|üdTü ‘Ô +· ˇ|üŒ+<ä |ü<‹›ä q |üì#˚dTü qÔ ï yês¡T Ç|üŒ{Ïøπ õ˝≤¢˝À ñHêïs¡T. ø=‘·yÔ ê]ì rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äsT¡ Ù\ b˛düT\º ≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á^Hé dæ>ï∑ ˝Ÿ Çe«&É+‘√ Ä b˛düT\º ≈£î ìs¡T<√´>∑T\ qT+∫ <äsU¡ ≤düT\Ô T yÓ\T¢e˝≤ edüTHÔ êïs≠. >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± kÕúìø£ ÁøÏdj ºæ T· Hé˝HÒ ˝é Àì õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+ e<ä› ìs¡T<√´>∑T\ u≤s¡T\T ø£ì|ædTü HÔ êïs≠. Á{≤|òøæ ˘ dü+Ô _Û+∫b˛‘√+~. B+‘√ b˛©düT\T s¡+>∑ Á|üyX˚ +¯ #˚dæ ìs¡T<√´>∑T\qT es¡Tdü dü+K´˝À ì\T#·Tì <äsU¡ ≤düT\Ô T rdüT≈£îH˚ $<Û+ä >± #˚dTü HÔ êïs¡T.

XÊ«düø√dü yê´~Û |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü* ]yéT‡ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY dæ<ä›|üŒ >ös¡yé ø£&|É ü dæ{,° qe+ãs¡T 21 ' Bs¡È XÊ«düø√dü yê´~Û (d”z|”&û) |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ]yéT‡ &Ós¬’ ø£sº Y &Üø£sº Y dæ<|›ä Œü >ös¡yé nHêïs¡T. XÊ«düø√dü yê´~Û ns≠q d”z|”&û Á|ü|+ü #·+˝À e∂&√ kÕúq+˝À ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 40 @fi¯ó¢ ô|ã’ &çq Á|ü‹ |ü~ eT+~˝À ˇø£]øÏ á yê´~Û \ø£Då + ñqï≥T¢ >∑T]Ô+∫q≥T¢ $e]+#ês¡T. á $<Û+ä >± eTq<˚X+¯ ˝À düTe÷s¡T e∂&ÉT ø√≥¢≈£î ô|’ã&ç d”z|”&û s√>∑|”&ç‘·T\T ñHêïs¡ì $e]+#ês¡T. Ç<˚ $wüj÷· ìï Á|ü|+ü #· Äs√>∑´ dü+düú C≤_‘ê düŒwü+º #˚k˛Ô+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. d”z|”&û ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ø£&É|ü ]yéT‡˝Àì |ü\eTqØ $uÛ≤>∑+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ô|’q ù|s=ÿqï yê´~Û

$wüjT· +˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ø£˙dü ne>±Vü≤q ø£*– ñ+&Ü\Hêïs¡T. á yê´~Û u≤]q |ü&qç yê]˝À n‘·´~Û≈î£ \T |ü⁄s¡Twüß\Hêïs¡T. dü>≥∑ Tq ˇø£ d”z|”&û yê´~ÛÁ>∑dTü &Ô TÉ ‘·q Ä<ëj·T+˝À 15 XÊ‘·+ bı>±≈£î ñ‘·Œ‘·T\Ô T, 30 XÊ‘·+ Bìe\¢ e#˚à d”z|”&û yê´~Û ∫øÏ‘‡· ≈£î Ks¡Tà #˚dTü qÔ ï≥T¢ >∑D≤+ø±\T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ $e]+#ês¡T. bı>±≈£î ñ‘·Œ‘·TÔ\T yê&˚ yê]‘√bÕ≥T yê] Á|üøÿ£ qTqï yê]øÏ á yê´~Û e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì ]yéT‡ dü÷|ü]+f…&+Ó {Ÿ &Üø£sº Y sê+ X¯sD¡ Y ‘Ó*bÕs¡T. bı>±≈£î ñ‘·Œ‘·T\Ô ‘√bÕ≥T |üsê´es¡D |ü]dæ‘ú T· \ qT+∫ ≈£L&Ü á yê´~Û dü+Áø£$TdüT+Ô <äHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àq÷ yê´~ÛÁ>∑dTü \Ô dü+K´ n~Ûø+£ >± ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#êeTì |ü\eTqØ $uÛ≤>∑+ ndæôd+º {Ÿ Ábıô|dò sü Y &Üø£sº Y #Ós√¢|˝ü ¢… düTsπ wt≈î£ e÷sY

‘Ó*bÕs¡T. d”z|”&û yê´~ÛøÏ ø=ìï ndüeÔ ÷ yê´~Û \ø£Då ≤\T ≈£L&Ü ø£*– ñqï+<äTq #ê˝≤eT+~ Bìì ndüeÔ ÷>± uÛ≤$+∫ bıs¡ã&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. ndüeÔ ÷ yê´~Ûì ìyês¡D≈£î rdüT≈£îH˚ ∫øÏ‘·‡qT #˚s≠+#·T≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. d”z|”&û yê´~Û rÁe‘· ì<ëq+>± n<Ûävø£eTe⁄‘√+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. me¬s’Hê m≈£îÿeø±\+ <ä>T∑ ,Z Äj·÷dü+, n~Ûø£ >∑fi¢¯ ‘·~‘·s¡ \ø£Då ≤\‘√ u≤<Û|ä &ü ‘ç ˚ yÓ+≥H˚ á yê´~ÛøÏ dü+ã+~Û+∫q |üØø£å\T #˚s≠+#·T≈£îì ìsêΔ]+#·Tø√yê\Hêïs¡T. e≠+<äT>± >∑T]ÔùdÔ Bìï ìyê]+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ ]yéT‡ |ü\eTqØ yÓT&çdHæ é $uÛ≤>∑+˝À áHÓ\ 27e ‘˚~ es¡≈î£ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTHÔ êïeTHêïs¡T. ]yéT‡ ã¢&é u≤´+≈£î yÓT&çø˝£ Ÿ Ä|òd” sü Y &Üø£sº Y >∑Ts¡ej·T´, yÓ<’ ´ä dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.


3

X¯óÁø£yês¡+ 22`11`2013

øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V áORPQ ˘LigS 28 ©´sVLi¿¡ «¡gRi©±s

xqs\®ªsVNRPù aRPLiÆØLSª«sLi ¸R¶Wú»R½ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): C Æ©sá 28 ©´sVLi¿¡ \Æ™sNSFy @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ xqs\Æ™sVNRP˘ aRPLiΔÿLS™´sLi  ¡xqsV= ∏R∂W˙ªRΩ ˙FyLRiLi’≥¡xqsVÚ ©yıLRiV. ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ NRPVxmsˆLi ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ ™´sVπ∏∂[V˘ ∏R∂W˙ªRΩ LS∏R∂Vá{qs™´sV, ALi˙μ≥y, æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s FyLÌki ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sÕ‹[ NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zms ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPV˙»¡Ã¡©´sV «¡gRi©±s C ∏R∂W˙ªRΩ μy*LS ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s™´sLjiryÚLRi¨s ™yLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsWÚ A∏R∂V©´s NRPVxmsˆLi ©´sVLi¿¡ ∏R∂W˙ªRΩ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. C Æ™s[VLRiNRPV \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. @™´sVLSı¥`∂ lLi≤ÔT∂ gRiVLRiV™yLRiLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLi Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xqs\Æ™sVNRP˘ aRPLiΔÿLS™´sLi ∏R∂W˙ªRΩ NRPVxmsˆLi ©´sVLi¿¡ $NSNRPVŒœ¡Li μyNS ™´sVW≤R∂V ˙FyLiªyÕ˝‹[ N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡ @x§¶¶¶LiNSLS¨sı ¨sáμk∂xqsWÚ, æªΩáVgRiV «ÿºΩ AªRΩ¯g_LRi™y¨sı ¨sá ¡≤R∂VªRΩW C ∏R∂W˙ªRΩ N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s @™´sVL`i ©y¥`∂ lLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. LSuÌy¨sıQQ˚

xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi¿¡æªΩ[Æ©s[ @¨sı ˙FyLiªyáNRPW xqs™´sV©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s «¡gRi©±s xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ ¬ø¡xmsoÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. C ∏R∂W˙ªRΩμy*LS ˙xms«ÿ¨dsNS¨sı \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ¬ø¡[ryÚLRi©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ NRPW≤y LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤yá¨s N][LRiVNRPVÆ©s[™yLRiV D©yıLRi©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qs lLiLi≤R∂V FyLÌkiáW NRP÷¡zqs LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sN][xqsLi ZNP[Li˙μy¨sNTP gRiLi˙≤R∂g]≤ÔR∂÷¡ BøyËLS¨s @™´sVLSı¥`∂ lLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV ªRΩxmsˆ LSxtÌsQ˚ ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV xms»Ì¡™´s¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Àÿ ¡V©´sV øR¡Wzqs ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V ªRΩáμj∂LiøR¡VNRPVLi»¡V ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. …‘¡≤U∂{ms¨s NSFyÆ≤∂[Li μR∂VNRPV LSuÌyÆ©s[ıQ ˚ NSNRP... Æμ∂[aS¨sı ©yaRP©´sLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ JμyLRiVˆ «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s.... NS ¡…Ì”¡ xqs\Æ™sVNRP˘ aRPLiΔÿLS™´sLi ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ JμyLRiVˆ NRPV»¡VLiÀÿá©´sV NRPW≤y «¡gRi©±s xmsLS™´sVLji+ryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ˙xms≠dsfl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂, ≠sVμ≥R∂V©±s lLi≤ÔT∂, ©yLS∏R∂Vfl· ry*≠sV FyÕÊ‹©yıLRiV.

AúaRPª«sV FyhRiaSÌÁÌÁ

ÉÔÁ¿RÁLýRiQ\|ms zmsª¯[ AúgRix¤¦ ¦Li ≈¡™´sV¯Li,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): ≠sμ≥R∂Vá xms»˝¡ ¨sL˝RiORPQ ˘Li™´sz§¶¶¶}qsÚ D}msOTPQLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s A˙aRP™´sV FyhRiaSáá DFyμ≥y˘∏R∂VVá©´sV H…‘¡≤U∂G {ms™Ø[ ≠dsLRiFyLi≤T∂∏R∂V©±s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™yLji¨s BŒ˝œ¡NRPV xmsLizmsLiøR¡≤y¨sNTP NRPW≤y Æ™s©´sNS≤R∂™´sV©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ A˙aRP™´sV FyhRiaSáá©´sV xqsLiμR∂Lji+LiøR¡gS @NRP‰≤R∂V©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms A∏R∂V©´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV @xmsLjiaRPV˙À≥œ¡LigS NRP¨sˆLiøR¡≤R∂Liª][ DFyμ≥y˘∏R∂VVá\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ©´sLji=LigRi}ms»¡ Àÿ÷¡NRPá FyhRiaSáՋ[ À≥œ¡™´s©´s ¨sLS¯flÿá©´sV øR¡WaSLRiV. BNRP‰≤R∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV |ms≤R∂VªRΩV©´sı ™´sLi»¡Ã¡\|ms A∏R∂V©´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NÌRP¤…¡Ã¡\|ms NSNRPVLi≤y gS˘£qs\|ms ™´sLi≤yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂VÕ˝‹[ ªygRiV¨dsLRiV aRPV˙À≥œ¡LigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ªyªy‰÷¡NRP zqs ¡˜Liμj∂ Æ™s[ªRΩ©yá©´sV

INRP L][«¡Ÿ ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. lLi[FyNRP A˙aRP™´sVFyhRiaSá ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VV≤R∂V ¤Õ¡[NRPF° ™´s≤R∂Liª][ FsNRP‰≤R∂NRPV Æ™s◊˝¡Liμj∂ æªΩáVxqsVNRPV©yı LRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VV≤R∂V À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ™´s¿¡Ë NRPá™yá¨s A«ÏÿzmsLiøyLRiV. FyhRiaSáՋ[ 225 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ™´sLiμR∂ ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV \lgiQQL>S«¡LRi™´s*≤R∂Li\|ms DFyμ≥y˘∏R∂VVá©´sV ™´sVLiμR∂÷¡Li øyLRiV. LRiW.86 áORPQáª][ ¨sLji¯Li¬ø¡[ ≤yLji¯»¡LkiNTP xqÛsÕÿ¨sı FsNRP‰≤R∂ øR¡WaSLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. @μR∂©´sxmso ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂Vá ¨sLS¯flÿá©´sV xmsLjibdP÷¡Li øyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ¤…¡[NRPVÕ‹μÙj∂ FyhRiaSá©´sV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[aSLRiV. BNRP‰≤R∂ xmsÆ©sıLi≤R∂V ™´sVLiμj∂ DFyμ≥y˘ ∏R∂VVáNRPV @LiVVμR∂VgRiVlLi[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. BNRP‰≤R∂ 92 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV 35™´sVLiμj∂ DLi≤R∂≤R∂Liª][ DFyμ≥y˘∏R∂VVá Æ™s[ªRΩ©yáV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

˙s¡T >±s¡T‘·Tqï 1/70 j·÷≈£îº xmsLRiVá Fyá™´soªRΩV©´sı gjiLji«¡©´sVá À≥œ¡W™´sVVáV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôdÿ’ q÷´dt): @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP, ©ygRiLjiNRPªRΩNRPV μR∂WLRiLigS DLi»¡W “¡™´s©´sLi Æ™sÃ˝¡μk∂qx sVÚ©s´ ı gjiLji«¡©´sVá À≥¡œ W™´sVVá©´sV mx sLjiLRiOTPQLiøyáƩs[ DÆμ∂Ù a[ PR ˘Liª][ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s ™´s©±s A£msn |qsÆ™s¨dsÌ ∏R∂WNÌPR V Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨dsLRiVgSLji F°ªRΩV©´sı»˝¡V qx sˆxtsÌ QLigS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ¨sªRΩ˘Li Fs©Ø[ı ˙FyLiªyá©´sVLi¿¡ zmnsLS˘μR∂VáV ™´sxqsVÚ©yı ™y…”¡¨s mx s…Ì¡” LiøR¡VNRPV¨s gjiLjimx so˙ªRΩV áNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[qz s©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[™s´ ¨s AL][mx sfl·Ã¡V ™´s˘QQNPR LÚ i@™´soªRΩV ©yıLiVV. gjiLji«¡©´sVá @™´sW ∏R∂VNRPªRΩ*Li, xqs™´sV˙gRi gjiLji«¡©y’≥¡™´sXμÙj∂xqsLixqÛs (H…”¡≤T∂Fs) @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li, ˙xmsæªΩ[˘NRP NRP¤Õ¡NÌPR L`i (Fs£qs≤T∂G) @áxqsªRΩ*Li ™´sÃ˝¡ gjiLji«¡©´sVá À≥¡œ W™´sVVáV @©y˘˙NSLiªRΩLi@™´soªRΩW mx sLSμ≥∂k ©´sLi @™´soªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yáLi »¡W NSLS˘Ã¡∏R∂Wá øR¡V»Ì¡W ºΩLjigRiVªRΩV©yı mx s…Ì¡” LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s G@μ≥∂j NSLji F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s gjiLji«¡©´sVáV AL][mz sxqsVÚ©yıLRiV. G¤«¡¨ds=

LRi¿RÁèÊÁLi²R¶ÍÜ[ LRiryËØxqs lLiLi²][ L][ÇÁÙ ÇÁLRiõÖÁxqísVÌÁ Aª«sVLRißá¬sLS¥¦¦ LRi μk¶ORPQ @≤ÔR∂VNRPV©´sı \Æ™sFsry=Lki=zms @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs©´s F°÷d¡xqsVáV

¿¡ªRΩWÚLRiV, ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôd’ÿq÷´dt):LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS N]©´srygRiVªRΩV©´sı LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS LRiøR¡ËLRiøR¡Ë @™´soªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ zqsFsLi Fn°…‹[á ª]ágjiLixmso, zqsFsLi ˙xmsxqsLigRi FyhRiLi gRiWLjiË ALiμ][Œœ¡©´sáV «¡LRiVgRiVªRΩVLi¤…¡[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Õ‹[™´sW˙ªRΩLi @μ≥j∂NSLRi FyLÌki Æ©s[ªRΩá©´sV @≤ÔR∂V NRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Æ™s[μj∂NRP©´sV ˙xmsºΩxmsOSQáV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡V ©yıLiVV. ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s FsLizms ¿¡LiªyÆ™sWx§¶¶¶©±s©´sV \Æ™sFsry=L`i{qszms NSLRi˘NRPLRiÚáV, xqs\Æ™sVNRP˘ ™yμR∂VáV ™´s¿¡Ë FsLizms ˙xmsxqsLigS¨sı @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi øyLRiV. Fs…Ì”¡xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW xqs\Æ™sVNRP˘Li N][xqsLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆ μ∂[©´s¨s xms»Ì¡V ¡…ÌÿLRiV. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiLi¬ø¡[ @μ≥j∂NSLRiLi ¤Õ¡[μR∂Li»¡W ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáV ¨s©y©yμyáV ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ FsLizms ™´sLÊki∏R∂VVáV ™´sW˙ªRΩLi @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. μk∂Liª][ xmsLjizqÛsºΩ D˙μj∂NRPÚLigS ™´sWLjiLiμj∂. μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV LRiLigRi˙xmsÆ™s[aRPLi ¬ø¡[zqs ALiμ][Œœ¡©´s NSLRiVá©´sV @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. C¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´søyË≤R∂¨s AL][zmsLiøyLRiV.

‘Ó–q s√&q¢É T eTse¡ Tà‘T· \T #˚jT· +&ç |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛyÓTÆq >∑≥Tº n+u≤uÛÑyêì ñ‘·‡yê\T ã\÷às¡T , qe+ãsY 21(ôdÿ’ q÷´dt) : uÛ≤Ø ‘·TbòÕHé≈î£ Á|ü<ëÛ q s¡V≤ü <ës¡T\T n#·Ã+ù|≥ qT+∫ *+>±\ yÓ|’ ⁄ü yÓfi¢‚ _{Ï s√&É≈¢ î£ >∑T+‘·\ @sêŒ&É≥+‘√ yêVü≤q<ës¡T\T Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡ì yês¡T Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. u≤Ø es¡¸\≈£î s√&ÉT¢ >∑T+‘·\T @sêŒ&çq nsYn+&é_ n~Ûø±s¡T\T |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<Hä êïs¡T. _{Ï s√&É¢ |üøÿ£ q >∑T+‘·\e÷j·T+>± e÷] Á|üj÷· DÏ≈î£ \T s√&ÉT¢ ~>±\+fÒ uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üe÷<ä\T »s¡>≈∑ î£ +&Ü n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ >∑T+‘·\qT |üP&çà Á|üe÷<ä\qT ìj·T+Á‹+#ê\ì yêVü≤q<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|ü⁄sT¡ >∑T\ eT+<äT ‘ê– eTVæ≤fi¯fl eTè‹

>∑≥Tº, qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) >∑≥Tº eT+&É\ πø+Á<ä+˝À yÓ\dæq ln+u≤uÛÑyêì C≤‘·s¡ ñ‘·‡yê\T >∑Ts¡Tyês¡+ |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\≈£î |ü+~]|üP», sêÁ‹ Á|üuÛÀ‘·‡e+ ø£qTï\ |ü+&ÉTe⁄>± kÕ–+~. n˝≤π> X¯óÁø£yês¡+ ø£\X¯}πs–+|ü⁄, _+<Óùde, 22q eT<ë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥≈£î nqï<ëq+, sêÁ‹ neTàyê] s¡<∏√‘·‡e+ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘·T+<äì ìs¡«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. 23q sêÁ‹ |ü\¢øÏùde˝À }πs–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ Ä~yês¡+ »˝≤_Ûùwø£+ ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T+{≤j·Tì ø£åÁ‹j·T düe÷CŸ düuÛÑT´\T zø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ÄqyêsTT‹>± Á|ü‹ j˚T{≤ »]π> n+u≤uÛÑyêì ñ‘·‡yê\≈£î ø£sêï≥ø£‘√ bÕ≥T eTq sêÁwüº+˝À qT+&ç |ü\T ÁbÕ+‘ê\ uÛÑ≈£îÔ\T Vü‰»s¡T ø±qTqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á C≤‘·s¡˝À ô|<ä› m‘·TÔq ‹qTã+&Üsê\T, Ç‘·s¡ e´ekÕj·T edüTÔe⁄\T ø√qT>√\T¢ »s¡T>∑T‘êj·Tì $e]+#ês¡T.

ô|uÒ“s¡T qe+ãsY 21(ôdÿ’ q÷´dt) eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #Ó*$T\¢ Á>±eT+˝À e&Ó¶ ‹s¡Tà\eTà (30) eTVæ≤fi¯fl |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– sêÁ‹ eTè‹ #Ó+~+~. Á>±eTdüT\Ô $esê\˝À¢ ..... uÛsÑ Ô¡ e&Ó¶ sêeTT\T sêÁ‹ Ç+{À¢ ≈£î≥T+uÛ≤ø£\Vü≤\‘√ uÛ≤s¡´uÛsÑ \Ô¡ T Ç<äs› T¡ >√&Ée|ü&ܶsT¡ . uÛ≤s¡´ ‹s¡Tà\eTà eTqkÕú|+ü #Ó+~ Ç+{À¢ mes¡T˝Òì #·÷dæ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê–+~. 2 >∑+≥\ ‘·sT¡ yê‘· uÛsÑ ,Ô¡ |æ\\¢ T Ç+{ÏøÏ #·÷ùddü]øÏ dü«Vü≤|ü&bç ˛sTT+~. ô|uÒ“s¡T Vü≤dæŒ≥˝Ÿ >∑≥Tº, qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) >∑≥Tº eT+&É\ πø+Á<ä+ ndü˝Ò s¡*+∫>± e÷s¡+Z eT<Û´ä ˝ÀH˚ eTè‹ #Ó+~+~. eTè‹sê\≈£î Ç<äs› T¡ e\dü\≈£î ø±s¡D+ ø±>± n+<äT˝À u≤\ø±]à≈£î\T ≈£L&Ü ≈£î‘·Ts¡T\T,ˇø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT ñHêïs¡T. e\dü b˛e&É+ eTØ <ës¡D+>± ñ+<äì |ü\Te⁄s¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£sêï≥ø£ dü]Vü≤<äT› Á>±e÷˝…’q @]π>s¡, #·+Á<äã+&É, >∑T+»Vü≤[¢, –\ÿdü÷>∑Ts¡T ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ∫qï∫+‘·≈î£ +≥ , qe+ãsY 21(ôdÿ’ q÷´dt) : eT÷&Ée $&ÉT‘· |ü‹Ô |ü+≥˝À |üì#˚ùd+<äT≈£î >±qT >∑≥Tº eT+&É\+ >∑≥Tº, s¡#÷ ã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ∫qï∫+‘·≈î£ +≥ eT+&É\ >√s¡¢U≤Hé <√&ç¶, Äs¡–<ä›, ‘·ô|Œ≥¢yÓ÷s¡T‡ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ Á|üC≤|ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ Äes¡D+˝À H˚&TÉ ñ<äjT· + 10 >∑+≥\ qT+&ç s√E≈£î ◊<äT J|ü⁄\T, Ç‘·s¡ yêVü≤Hê\˝À ≈£L©\qT ≈£î s¡#÷ ã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ m+|æ&yç √ yÓ+ø£{sŸ¬ &ç¶ ‘·s¡*düTÔ+&É>± yê]˝À n~Ûø£ XÊ‘·+ ã&û&ÉT |æ\¢˝Ò ñ+&É≥+ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· s¬ +&Ée $&ÉT‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ $&ÉT¶s¡+>± ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. yê]øÏ Á|ü‹ s√E ≈£L© s¡÷. ø=‘·>Ô ± eT+ps¡T #˚dqæ sπ wüHé ø±s¡T\¶ T eT]j·TT Ç+&ÉT¢ ô|q¸H\é T 150 Ç∫à #ÛêØ®\T yêπs uÛÑ]düTÔ s√E ‘·s¡*düTÔ+&É≥+ eT]j·TT Ç‘·s¡ eT+p] |üÁ‘ê\qT |ü+|æD° #˚jT· qTqï≥T¢ Äj·Tq n~Ûø±s¡T\T >∑eTìdüTÔHêï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*dæ+~. ‘Ó*bÕs¡T. ns¡Ω‘· ø£*Z ñqï yês¡T Ç|üŒ&ÉT ø=‘·>Ô ± ô|q¸H\é T Ç+&ÉT¢ Á|ü‹ ì‘·´+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ø£˝≤¢ e÷#·s¡¢ e÷s¡Z+˝À ‘·s¡* sπ wüHé ø±s¡T&É¢ ø√s¡≈î£ <äsU¡ ≤düT\Ô T #˚dTü ø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. b˛‘·T+fÒ Çø£ u≤\ø±]àø£ìs¡÷à\q mø£ÿ&ÉT+<äì |ü\Te⁄s¡T $$<Ûä Á>±e÷\ \_›<ës¡T\T Á|ü»\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T , $$<Ûä Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T XÊU≤˝≤~Ûø±s¡T\T bÕ˝ÀZq\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. H˚&TÉ »]π> . s¡#÷ ã+&É ø±s¡´Áø£eT+ô|’ Á|ü#ês¡+ #˚jT· \Hêïs¡T. s#¡ ÷ ã+&≈É î£ eT+Á‹ nsT¡ Dsêø£ eT+&É\+˝À »]π> s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+Á‹ &ç.¬ø ns¡TDeTà>±s¡T Vü≤»sö‘·THêï≥T¢ eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T yÓ+ø£fXÒ «¯ sYs¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì ø±s¡´ø£s\Ô¡ T n~Ûø£ eT\›ø£˝Ÿ, qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) eT\›ø£˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ »]π> s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ dü+K´˝À bÕ˝ÀZq\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. #˚j·÷\ì eT\›ø£˝Ÿ eT+&É\ n_Ûeè~Û› n~Ûø±] eT<äTdü÷<äHé sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î >±qT Äj·÷ Á>±eT|ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ düe÷y˚X¯+ #˚dæ yê]øÏ s¡#·Ãã+&É˝À rdüT >∑<ë«\, qe+ãsY 21 (ôdÿ’ q÷´dt)áHÓ\ 24 q õ˝≤¢ øπ +Á<ä+˝Àì ø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ns¡T {ÏmHéõz uÛeÑ q+˝À ñ<äjT· + 10.30 >∑+≥\≈£î ‘Ó\+>±D Ω˝…’q \_›<ës¡T\qT #˚πsÃ$<Ûä+>± yê]ì düuÛÑ≈£îrdüT≈£îe#˚à u≤<ä Á|üC≤Á|ü+{Ÿ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\T eìô|+≥ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ yÓ÷<ä{Ï ´‘· yê]ô|’Hê ñ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ düe÷#ês¡ bÂs¡dü+ es¡+› ‹ »s¡T>∑T‘·T+<äì {Ï|mæ |òt Hêj·T≈£î\T eT~›˝{Ò ,Ï øÏwqºü ï\T zø£ ã+<ë\ XÊK eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD eTTK´ n~∏~Û>± Vü‰»¬s’ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ »ø£ÿ>√bÕ˝Ÿ, yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ \_›<ë s¡T\≈£î |òæ+#·qT¢, eT+ps¡T |üÁ‘ê\T n+<äCÒkÕÔs¡ì ‘·*¢ düs√»eTà, y˚<≈ä î£ e÷sY, ø£èwüí ‘·~‘·sT¡ \T Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

e\düu≤≥˝À u≤\ø±]à≈£î\T

H˚&TÉ eT÷&Ée $&ÉT‘· s¡#÷ ã+&É ø±s¡´Áøe£ T+

23q eT\›ø£˝Ÿ ˝À s¡#·Ãã+&É

24q {Ï|æm|òt Hêj·T≈£î&ÉT yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ es¡ú+‹

À≥¡œ W™´sVVá\|ms §x ¶ ¶NPR V‰Ã¡V N][Õ‹[ˆªRΩW DFyμ≥∂j NRPLRiV\Æ™s μR∂VLRi˜LRi “¡≠sªRΩLi Fy…”¡Liøy÷¡= ™´sr°ÚLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. G¤«¡¨ds=Õ‹[ ¨s™´szqsxqsVÚ©´sı gjiLji«¡©´sVáNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s À≥œ¡W™´sVVá©´sV gjiLji«¡Æ©s[ªRΩáV A˙NRP≠sVLiøR¡V N][™s´ ≤R∂Li, @™´sV¯≤R∂Li N]©´s≤y¨sı ¨s}tsQμ∂j≥ qx sWÚ ™´s©±sA£msn |qsÆ™s¨dsÌ øR¡»Ì¡Li LRiWF~Liμj∂Li ¿¡Liμj∂. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s E»¡WıL`i H…”¡≤T∂GxmsLjiμ≥∂j Õ‹[¨s 5G¤«¡¨ds= ™´sVLi≤R∂ÕÿáV, 30|tsQ≤∂R W˘Õfi GLji∏R∂W ™´sVLi≤R∂ÕÿáV©yıLiVV. ≠ds…”¡ xmsLjiμ≥∂j Õ‹[¨s À≥¡œ W™´sVVá©´sV NSFy≤R∂VªRΩW @˙NRP™´sV ™´s˘™´s•¶¶ LSá©´sV @≤Ô∂R VNRP»Ì¡ Æ™s[∏∂R V≤y¨sNTP E»¡WıL`iÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP DxmsNRP¤Õ¡NÌPR L`i(Fs£qs≤T∂Fs) NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı |\ qsªRΩLi GLSˆ»¡V¬ø¡[zqsLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ 14™´sVLiμj∂ qz s ¡˜Liμj∂, @μ≥∂j NSLRiVáV ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. μk∂LÁRiNSáLigS gjiLji«¡Æ©s[ªRΩLRiVá ¬ø¡LRiÕ‹[¨s À≥œ¡W™´sVVá©´sV ry*μ≥k∂©´sLi¬ø¡[xqsVNRPV¨s @xmsˆgjiLiøR¡ ≤R∂LiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV xqsxmsn áLiNSÆ©s[¤Õ¡[μ∂R V. D»¡Wı

L`iÕ‹[ H…”¡≤T∂Fs1975Õ‹[ A≠sLRi˜≠sLiøR¡ gS, Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ™´s©±sA£msn |qsÆ™s¨dsÌ øR¡»Ì¡Li˙xmsNSLRiLi ©´sÆ™sWμR∂™´soªRΩV©´sı ZNP[xqsVáV AbPLi¿¡©´sLkiºΩÕ‹[ xmsLjiuy‰LRiLiNS¤Õ¡[μR∂V. øyÕÿZNP[xqsVáV μR∂aS Ù¡NSáLigS |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı»˝¡V LjiNSLÔRiVáV xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. NSLS˘Ã¡ ∏R∂VLiÕ‹[ mx s¨s¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı @μ≥∂j NSLRiVáV ª]áVªRΩ CÀ≥œ¡W™´sVVá©´sV NRPÀÍÿ ¬ø¡[xqsVNRPV ©´sı™yLjiNTP ©Ø[…¡‘ qx sVáV BxqsWÚ ¤À¡μj∂LjiLixmsoáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV ©´sı»˝¡V ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sWÚÆ©s[ ªRΩLS*ªRΩÕ‹[ gRiV»Ì¡VgS @™´sW˘™´sW˘Ã¡V mx soøR¡VËNRPV¨s øR¡W{qsøR¡W≤R∂©´s»˝¡V ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. E»¡Wı L`iÕ‹[¨s J™´s˘QQNPT NÚ PT ©Ø[…¡‘ £qs B¿¡Ë©´s @μ≥∂j NSLRiVáV ªRΩLS*ªRΩ mx sμj∂Æ™s[áV áLiøR¡Li ºdΩqx sVNRPV¨s |\ mnsáV©´sV ª]NTP‰|ms…Ì¡” ©´s»˝¡V AL][mx sfl·Ã¡V ©yıLiVV. @Õÿlgi[ Bø][Ë≤R∂ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ \|qsªRΩLi J™´s˘QQNTPÚNTP ©Ø[…¡‘ qx sV÷¡¿¡Ë©´s @μ≥∂j NSLRiVáV ™´sVW≤R∂V Æ©sáá ªRΩLS*ªRΩ G≤R∂VÆ™sá LRiWFy∏R∂VáV áLiøR¡Li ºdΩxqsVNRPV¨s xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y DLi»¡V©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ øR¡…Ìÿ¨sı LRiOTPQLiøy÷¡=©´s @μ≥∂j NSLRiV¤Õ¡[ À≥¡œ OTPQqx sVÚLi¤…¡[ gjiLji«¡©´sVáNRPV Fs™´sLRiV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚL][ |\ ms™yÆ≤∂[ ¬ø¡Fyˆ÷¡.

˙…ÿzmnsN`P F°÷d¡xqsVáN][xqsLi ™´spzmsLjiºΩªRΩVÚá \Æ™sμR∂˘ bP’¡LRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i21(ô d’ÿq÷´dt): xmsáV xqs™yŒ˝œ¡ß, xqs™´sVxqs˘Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ ˙…ÿzmnsN`P F°÷d¡xqsVáV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRi¨s F°÷d¡xqsV NRP≠sVxtsQ©´sL`i @©´sVLSg`iaRPLRi¯ }msL]‰©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS AL][gRi˘xmsLRiLigS @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRi¨s @©yıLRiV. ™yx§¶¶¶©yá LRiμÙk∂ ™´sVμ≥R∂˘ ¨sLRiLiªRΩLRiLi xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sá©´s AL][gRi˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡ ÀÿLji©´s xms≤R∂VªRΩV©´sı zqs ¡˜Liμj∂... ªRΩgji©´s \Æ™sμR∂˘Li ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV¨s ¿¡NTPªRΩ= F~Liμyá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ™sV≤T∂zqs…‘¡ AxqsVxms˙ºΩ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ˙…ÿzmnsN`P F°÷d¡xqsVáNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı D¿¡ªRΩ EzmsLjiºΩªRΩVÚá \Æ™sμR∂˘ bP’¡LS¨sı @©´sVLSg`i aRPLRi¯ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C Æ©sá 28™´sLRiNRPV N]©´srylgi[ \Æ™sμR∂˘ bP’¡LRiLiÕ‹[ 1700 ™´sVLiμj∂ zqs ¡˜Liμj∂NTP \Æ™sμR∂˘ xmsLkiORPQáV ¨sLR i *z § ¶¶¶LiøR ¡ ©´ s V©´ s ı»˝ ¡ V AxqsVxms˙ºΩ {qsC™Ø[ NRPXxtÒsQ∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ @μR∂©´sxmso F°÷d¡xqsV NRP≠sVxtsQ©´sL`i

À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±s æªΩáLigSfl·Æμ∂[ ≈¡™´sV¯Li , ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôd’ÿq÷´dt):LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μR∂ Æ©s[ªRΩáV NRPÆ©s[ızqs©´s À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±s©´sV Fs…Ì”¡xmsLjizqÛsºΩÕ‹[©´sW æªΩáLigSfl·©´sVLi¿¡ ≠s≤R∂μk∂∏R∂VLSμR∂Li»¡W ALiμ][Œœ¡©´sáV ºdΩ˙™´sLi @™´soªRΩV©yıLiVV. L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ALiμ][Œœ¡©´sáV ºdΩ˙™´sLRiWxmsLi μyáVxqsVÚ©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ @–¡Ã¡ xmsORPQ Æ©s[ªRΩáV ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[}qsÚ æªΩáLigSfl· «¡LRiı÷¡xqÌsVáV ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ™´sVμÙR∂ºΩ¬ø¡[Ë ™yLRiV. Æ©s[≤R∂V À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡ ™´sμÙR∂Li»¡W À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s «¡LRiı÷¡xqÌsVáV A™´sVLRifl· ¨sLS•¶¶¶LRi μk∂ORPQ©´sV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s Cμk∂ORPQáV gRiVLRiV™yLRiLi lLiLi≤][ L][«¡Ÿ N]©´srygSLiVV. À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ˙FyLiªy¨sNTP J ˙xmsæªΩ[˘NRP rÛy©´sLi

düe÷»+ ø√dü+ s¡ø<Ô£ ëq+ »&ÉÃs¡,¢ qe+ãsY 21(ôdÿ’ q÷´dt) : eTq ø√dü+ eTq düe÷»+ V”≤‘·+ ø√düyT˚ s¡ø<Ô£ ëq+ nì »&ÉÃs¡¢ \j·THé‡ø£u¢ Ÿ n<Û´ä ≈£îå \T Á|üMDY nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕÔìø£ dü‘´· kÕsTT ì\j·T+˝À dü‘´· kÕsTT düuTÑÛ ´\‘√ |ü≥T s¬ &é Áø±dt dü+|òTü + dü+j·TTø£+Ô >± ìs¡«Væ≤+∫q •_s¡+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. e÷qe ùdy˚ e÷<Ûeä T ùdyê nì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ kÕsTT uÛ≈Ñ î£ \Ô T s¡ø<Ô£ ëq •_sêìï ìs¡«Væ≤+#·&+É #ê˝≤ >=|üŒ $wüjT· eTì yês¡+<ä]øÏ kÕsTT ÄodüT‡\T \_kÕÔjT· ì Á|üdTü ‘Ô +· Á|üe÷<ä\ u≤Øq |ü&qç yê]‘√ |ü≥T s¡ø˝Ô£ À |ü{¢ ˝Ÿ {Ò ‡Ÿ ‘·–qZ yê]øÏ ø±e*‡q s¡ø+Ô£ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òeì Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. s¡ø<Ô£ ëq+‘√ yê]ì Ä<äTø√e&É+‘√ bÕ≥T eTq Äs√>∑´ìøÏ m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì á dü+<äs“¡ +>± Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À \j·THé q≥sêE, sêeTT, lìyêdts¬ &ç,¶ ø£èwüyí D˚ ,Ï eTH√Vü≤sY, lsê+, nqTsê<Ûä , $»j·T\øÏàå ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

˝≤Ø\‘√ >∑<ë«\˝À Á{≤|òøæ ˘ C≤yéT >∑<ë«\, qe+ãsY 21(ôdÿ’ q÷´dt) >∑<ë«\ ˝Àì Msê|ü⁄s¡+ Á>±eT+ e<ä› >∑\ >√<ëeTT\ qT+&ç ‘·s*¡ +#˚ düsT¡ ≈£î\≈£î >±qT n~ø£ dü+K´˝À ˝≤Ø\T sêe&É+‘√ ø£s÷¡ ï˝Ÿ, >∑<ë«\ s√&ÉT¶ »$Tà#˚&TÉ qT+&ç ÄdüT|üÁ‹ es¡≈î£ Á{≤|æø˘ C≤yéT nsTT+~. B+‘√ zHéy˚ Á{≤|òøæ ˘ >± ø±e&É+‘√ n≥T Ç≥T y˚fi¢‚ yêVü≤Hê\≈£î <ë] ˝Òø£ düTe÷s¡T ns¡>+∑ ≥ bÕ≥T ì*∫b˛j·÷sTT. B+‘√ ø£s÷¡ ï˝Ÿ, ôV≤’ <äsêu≤<é yÓfi¢‚ |ü\T yêVü≤Hê\T ì*∫b˛j·÷sTT. ˝À&ç+>¥ , nHé ˝À&ç+>¥ qT kÕj·T+Á‘·+ qT+&ç #˚j÷· *‡ ñ+&É>± ñ<äjT· + 8 >∑+≥\ qT+&ç ˝À&ç+>¥, nHé ˝À&ç+>¥ #˚|≥ü &º +É ‘√ ñ<äjT· + |üP≥ yÓfi¢‚ yêVü‰Hê\T |ü\T Çã“+<äT\T >∑T] ø±yê*‡edüT+Ô <äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç{Ϻ ˝≤Ø\T es¡Tdü Áø£eT+>± sêø£ b˛>± me] Çwü+º e∫Ãq Ø‹˝À yês¡T s√&ÉTô¶ |’ ì\ã&É+‘√ yêVü≤Hê\≈£î rÁe Çã“+<äT\T HÓ\ø√Hêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT≈£î >±qT Á|ü‘´˚ ø£+>± Á{≤|òøæ ˘ Áø£eTãB›ø]£ +#˚+<äT≈£î b˛©düT\T #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Á|ü‹ eT+>∑fiy¯ ês¡+ »eTTà\eTà yês¡+ ñ+&É≥+‘√ Äs√Eq ‘·|Œü ø£ Á{≤|òøæ ˘ qT Áø£eTãB›ø]£ +#ê*‡ ñ+≥T+<äì Bìô|’ ≈£L&Ü n~ø±s¡T\ <äèwæº kÕ]+#ê\ì ø√sês¡T. Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‹+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì y˚T\#Ós¡T« düs¡Œ+#·T y˚DT>√bÕ˝Ÿ s¬ &ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

sê»ø°jT· bÕغ\‘√ düe÷y˚Xy¯ TÓ qÆ Äضz >∑<ë«\, qe+ãsY 21(ôdÿ’ q÷´dt) >∑<ë«\ Äضz ø±sê´\j·T+˝À Ä]¶z Hêsêj·TD¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ >∑<ë«\ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì nìï sê»ø°jT· bÕغ Á|ü‹ì<ÛTä \‘√ düe÷y˚X+¯ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ñ<äjT· + 10 >∑+≥\≈£î »]–q á düe÷y˚X+¯ Ä]¶z #Ûê+ãsY ˝À »s¡>>∑ ± ø±Á¬>dt bÕغ qT+&ç e÷¬sÿ{Ÿ #Ós¬’ àHé >∑&+¶É ø£ècÕís¬ &ç,¶ bÕs¡º n<ä´≈£îå \T |üP&ÉTs¡T qπs+<äsY s¬ &ç,¶ {Ï&|ç æ ‘·s|¡ ⁄ü q ø£sT¡ D≈£îe÷sY, ÇkÕàsTT˝Ÿ, >∑≥Tº ø£èwü,í dü<˝›ä Àì|ü*¢ sêE, _C…|æ ‘·s|¡ ⁄ü q sê»X‚KsY s¬ &ç,¶ myÓTà˝Ò´ yÓ+ø£Á{≤eT\T, ùd{º Ÿ øöì‡˝Ÿ düuTÑÛ ´\T s¡‘ï· +, yÓø’ ±bÕ qT+&ç >√$+<äT, wü|ñæò ˝≤¢, ø£ècÕís¬ &ç,¶ {ÏÄsYmdt ‘·s|¡ ⁄ü q >∑≥Tº ‹eTà|üŒ, m+dæ q+<äT\T Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. Ç{°e\ $&ÉT<ä˝q’… z≥sY C≤_‘ê˝À ‘·|⁄ü Œ\T , z|ü⁄Œ\T dü]~<˚˝› ≤ dü÷#·q\T Çyê«\ì ø√sês¡T.

DLiμR∂¨s, ™´sVV™´sW¯…”¡NTP æªΩáLigSfl·ZNP[ ¬ø¡Liμyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ «¡LRiı÷¡xqÌsVáV ˙xmsªRΩ˘QORPQ F°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ @–¡Ã¡xmsORPQ Æ©s[ªRΩáNRPV ªRΩxmsˆ¨s xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ™´sVμÙR∂ºΩxqsVÚ©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi «¡Ljilgi[ —¡JFsLi xqs™´sW™´saRPLiÕ‹[Æ©s[ À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ ™´sLRiNRPV ALiμ][Œœ¡©´s≠sLRi≠sVLi}qsμj∂ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. A™´sVLRifl· ¨sLS•¶¶¶LRi μk∂ORPQÕ‹[ @LiVVμR∂VgRiVLRiV «¡LRiı÷¡xqÌsVáV NRPWL][ËgS, ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¨s©´sı ™´sVL][ @LiVVμR∂VgRiVLRiV @–¡Ã¡xmsORPQLi Æ©s[ªRΩáV NRPWLRiVËLi»¡V©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[Æ©s[ À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±s DLi»¡VLiμR∂¨s ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[™´sLRiNRPV ALiμ][Œœ¡©´s Algi[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[¨s 7 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ \|qsªRΩLi ALiμ][Œœ¡©´sáV Æ™s[gRiLigS rygRiVªRΩV©yıLiVV. xmsLjizqÛsºΩ D˙μj∂NRPÚLigS ™´sWLRiNRPVLi≤y @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

e÷¬sÿ{Ÿ Vü≤e÷©\≈£î |æm|òt ámdt◊ kÂø£s´¡ + ø£*Œ+#ê* s¡÷s¡˝Ÿ eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y qe+ãsY 21(ôdÿ’ q÷´dt) : : Á|üuTÑÛ ‘·«+ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶\˝À <äXÊu≤›\T>± |üì #˚düTÔqï Vü≤e÷©\≈£î |æm|ò,t ámdt◊, ô|q¸Hé kÂø£s´¡ + ø£*Œ+#ê\ì õ˝≤¢ dü<dä Tü ‡˝À rsêàD+ #˚dqæ ≥T¢ j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ø=+&Éqï ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·« dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T ≈£L&Ü Vü≤e÷©\≈£î n+<ä&+É ˝Ò<ìä 55 dü+e‘·‡sê\T <ë{Ïq ø±]à≈£î\≈£î HÓ\≈£î s¡÷. 3y˚\ ô|q¸Hé #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üe÷<ä+˝À eTs¡D+Ï ∫q ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷. 5\ø£\å qwü|º ]ü Vü‰s¡+ #Ó*+¢ #ê\ì, ˝…ô’ dHé‡ bı+~q ø±]à≈£î\+<ä]øÏ dü+e‘·‡sêìøÏ 2400 $\Te ø£*–q j·T÷ìbòÕ+ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·« e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿj÷· s¡T\¶ ˝Àì Áø£jT· $Áø£j÷· \T ø=qkÕ–+∫ ∫\¢s¡ ø±+≥ e´edüqú T n]ø£{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ õ˝≤¢ ø£$T{Ïì @ø£Á^e+>± @qTï≈£îHêïs¡T. >ös¡e n<Û´ä ≈£îå \T>± q]‡+Vü‰à¬s&ç,¶ n<Û´ä ≈£îå \T>± yÓ+ø£≥j·T´, e]ÿ+>¥ Á|üd&æ +Ó {Ÿ>± yÓTT>∑T\j·T´, ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T>± lqT, ø£èwüj í T· ´, sêE, eT\¢jT· ´, yÓ+ø£≥j·T´, yÓ+ø£Á{≤eTT\T, sêeTT\T, j·÷<äjT· ´, n+»|üŒ, XÊ+‘·eTà, düs√»eTà, eT\¢jT· ´, \ø£àå eTà\‘√ bÕ≥T ø±s¡´<äsT¡ Ù\T>± sêeTT\T, eT\¢jT· ´, u≤˝ŸsêE, kÕ«$T, |üsy¡ T˚ XŸ, lqT\‘√ bÕ≥T 40 eT+~‘√ ø£$T{Ïì @qTï≈£îHêïs¡T.

ìsêàD ø±]à≈î£ \≈£î eT]ìï sêsTTr\T Ä‘·à≈£LsY , qe+ãsY 21(ôdÿ’ q÷´dt) : uÛeÑ q ìsêàD ø±]à≈£î\≈£î Á|üdTü ‘Ô +· Á|üuTÑÛ ‘·«+ ÇdüTqÔ ï dü+øπ eå ÷ dü_‡&ç\‘√ bÕ≥T uÛeÑ q ìsêàD ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\ Á|üdeü ìøÏ, n+‘·´ÁøÏjT· \≈£î ‘·øDå£ düV≤ü j·T+ øÏ+<ä 10 y˚\ s¡÷bÕj·T\T n+~+#˚+<äT≈£î ø±]àø£ dü+øπ eå ÷ XÊK ø=‘·Ô Jy√qT $&ÉT<ä\ #˚dqæ ≥T¢>± Á|ü>r∑ o\ uÛeÑ q ìsêàD ø±]àø£ dü+|òTü + eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù dæ.sêE ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ s√E Ä‘·à≈£LsY˝À $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ øπ e\+ 110 s¡÷bÕj·T\πø \ø£å s¡÷|üjT· \≈£î J$‘· ;Ûe÷ ø£*Œ+∫q ø±]àø£ dü+øπ eå ÷ XÊK Çø£ qT+∫ uÛeÑ q ìsêàD ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\˝À ô|+&ÉT,¢ Á|üdyü ê\T, Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ eTs¡D+Ï ∫q ‘·øDå£ düV≤ü j·T+ 10 y˚\T n+~+#˚+<äT≈£î ø=‘·Ô õy√qT $&ÉT<ä\ #˚d+æ <äì Çeìï ≈£L&É ø±]à≈£î\T ◊ø£´+>± ñ<ä´$T+#·&+É e˝Ò kÕ<Û´ä yÓT+Æ <äì Äj·Tq nHêïs¡T.

25q »s¡π> s¡#·Ãã+&ÉqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç

<Ûsä ÷¡ s¡T, qe+ãsY 21(ôdÿ’ q÷´dt) áHÓ\ 25q »]π> s¡#÷ ã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j÷· \ì m+|æ&zç q]Ù+Vü≤Hêj·TT&ÉT ø√sês¡T. Ç+<äT≈£î >±qT Äj·Tq Äj·÷ Á>±eT|ü+#êj·Tr ø±s¡´<äsT¡ Ù\T , Ç‘·s¡ n~ø±s¡T\‘√ düe÷y˚X+¯ #˚dæ Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‹ &çø¬ ns¡TD Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡ì eT+Á‹ #˚‘·T\ MT<äT>± eT+ps¡T |üÁ‘ê\T n+<äCj Ò T· qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q Äj·÷ Á>±e÷\ düsŒ¡ +#·T\T, n~ø±s¡T\T s¡#÷ ã+&É $»j·Te+‘·+ #˚jT· &ÜìøÏ düV≤ü ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.


4

X¯óÁø£yês¡+ 22`11`2013

Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+˝À »\eT+&É* |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 21(ôdÿ’ q÷´ dt):LSxtÌsQ˚ LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ ˙xmsºΩINRP‰LjiNTP  ¡VZNP‰≤R∂V ˙ªygRiV¨dsLRiV @Liμj∂xqsVÚ©´sı «¡Ã¡™´sVLi≤R∂÷¡ ºdΩ˙™´s ALÛij NRP qx sLiO][QÀ¡œ≥ LiÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][Liμj∂. LRiWFyLiVV NSμR∂V lLiLi≤R∂V NSμR∂V GNRPLigS 600 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV ™´sqx sWáV ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[NPR ©y©y ªRΩLi…ÿáV mx s≤R∂Vª][Liμj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* |msμÙ∂R áV, mx sáVNRPV ¡≤T∂ NRP÷¡gji©´s |\ ms#˚Æ™s[…fi qx sLixqsÛ Ã¡V, ™´s˘NRPVÚáV BLiμR∂VÕ‹[  ¡NSLiVVμyLRiVáVgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™yLji¨s G≠sV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP F°ª][Liμj∂. Gπ∏∂[V…”¡NS π∏∂[V≤R∂V  ¡NSLiVVáV |msLjigjiF°ªRΩWÆ©s[ D©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s F°™´s≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R Æ©s[ AL][mx sfl·Ã¡V ≠s¨szmsxqsVÚ©yı LiVV. ≠s≠sμR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* aS≈¡Ã¡NSLS˘ á∏R∂WáV, \|ms#˚Æ™s[…fi xqsLixqÛsáV, NSLS˘Ã¡∏R∂WáV,  ¡≤y  ¡≤yÆ©s[ªRΩáV  ¡NSLiVVμyLRiVáVgS D©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ©yáVgRiV ™´sLiμR∂á N][»¡˝ LRiWFy∏R∂VáV

}msLRiVNRPV F°LiVV©´s N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ¡≤y ¡NSLiVVμyLRiVáLiªy ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* aS≈¡Ã¡V, |msμÙR∂Æ©s[ªRΩáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLixqÛsá©´sVLi¿¡ LS™y÷¡= DLi≤R∂gS ™´sVL][ 180 N][»¡˝ LRiWFy∏R∂VáV «¡Ã¡™´sVLi≤R∂÷¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ D©´sı ˙gS™´sVxmsLiøyLiVVºdΩá ©´sVLi¿¡ LS™y÷¡= DLiμj∂. «¡Li»¡©´sgRiLSÕ˝‹¨[ s 14 ≤T∂≠s«¡©˝s´ Õ‹[ qx sV™´sWLRiV 8áORPQá ©´sÕ˝ÿ NRPÆ©sORPQ©s´˝ V©yıLiVV. ™´sVL][ áORPQ NRPÆ©sORPQ©s´˝ V @˙NRP™´sVLigS D©´sı»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVá ™´sμÙR∂ xqs™´sWøyLRiLi D©yı™y…”¡¨s ª]ágjiLi¬ø¡[ ryx§¶¶¶xqsLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R V. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ ™yLRiLiªy  ¡≤y  ¡≤y Æ©s[ªΩR áV NS™´s ≤R∂Æ™s[V NSLRifl·Li. ¨sªRΩ˘Li 340≠sV÷¡∏R∂V©±s gS˘Ã¡©˝s´ ¨ds…”¡¨s «¡Li»¡©´sgRiLSÕ˝‹¨[ s ˙xms«¡Ã¡NRPV @Liμj∂qx sVÚ©yı ™yLjiNTP ™´sW˙ªRΩLi ¬ø¡[∏∂R VWªRΩ @LiμR∂©´sLiªRΩ

μR∂WLSÆ©s[ DLi…‹[Liμj∂. «¡Li»¡©´sgRiLSÕ˝‹¨[ s ˙xms«¡Ã¡NRPV ˙ªygRiV¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV gS©´sV zqs…‘¡Õ‹[ D©´sı gRiLi≤T∂}ms»¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi «¡ÕÿaRP∏R∂Wáª][Fy»¡V ™´sVLi“¡LS, NRPXuÒy ©´sμj∂©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s æªΩzmsˆLi¿¡ ™´sVLki ≠s¨sπ∏∂Wgjir°ÚLiμj∂. C¨ds…”¡ qx sLRixmsn LSN][xqsLi Æ©sáNRPV 260 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiáV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s xmsLjizqsÛ ºΩ DLi≤R∂gS, ™´sVL][ 53 N][»¡˝ V mx sLjiFyá©y mx sLRiÆ\™sV©´s ≈¡LRiVËáNRPV @™´sqx sLRiLi @™´soªRΩV©yıLiVV. ˙xmsºΩgS ’¡Ã˝¡VáV ™´sxqsWá π∏∂[V˘μj∂ ™´sW˙ªRΩLi ZNP[™´sáLi 53N][»¡˝ V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NS™´s≤R∂Liª][ ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ¿¡LiμR∂LRi

™´sW“¡ «¡≤U∂ˆ \¬ø≥¡LRi¯©±s ™´sVXºΩ ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi, ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôd’ÿq÷´dt): NRPXuÒy—¡Õ˝ÿ «¡≤U∂ˆ ™´sW“¡ ™´sW“¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s NRPVNRP‰Ã¡ ©ylgi[aRP*LRiLS™´so(ZNP[Fs©yıL`i) gRiVLiÆ≤∂F°»¡Vª][ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLiÕ‹[¨s ªRΩ©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ LS˙ºΩ  ¡xqs ¬ø¡[zqs©´s ©ylgi[aRP*LRiLS™´so æªΩÃ˝¡™ylLi[xqsLjiNTP ≠sgRiªRΩ“¡≠sgS xms≤T∂ D©yıLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ zqs ¡˜Liμj∂ AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s øR¡¨sF°LiVV©´s»˝¡V \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ˙μ≥R∂V≠dsNRPLjiLi øyLRiV. 2006 ©´sVLi¿¡ 2010 ™´sLRiNRPW NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω \¬ø≥¡LRi¯©±sgS }qs™´sáLiμj∂LiøyLRiV. ≠saS≈¡Õ‹[ Fs£qsZNP[ ztsQzmsˆLig`i= }msLji»¡ ©_NRPÕ˝‹[ FsgRiV™´sVªRΩVá ™y˘FyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V “¡≠sªRΩLi ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ©ylgi[aRP*LRi LS™´so... @©´sLiªRΩLRiLi NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ALRiV Æ©sááZNP[ «¡≤U∂ˆ \¬ø¡LRi¯©±sgS Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRiV.

˙xmsxqsVÚªRΩLi NSLi˙lgi£qsNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs \Æ™sNSFyÕ‹[ ˙NUP∏R∂WbdPáLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi ©´sVLi¿¡ FsLi{ms rÛy©y¨sNTP F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. C ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ A∏R∂V©´s x§¶¶¶hSªRΩVÚgS ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. A∏R∂V©´s xqs*˙gS™´sVLi Æ™sVV™´s* ™´sVLi≤R∂áLi N][xqsWLRiV. ZNP[Fs©yıL`i ANRPzqs¯NRP ™´sVXºΩ xms»˝¡ LS«¡NUP∏R∂V ™´sLÊSáV μj∂gS˜ÈQ˚LiºΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLiVV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i LRixmnsVV©´sLiμR∂©´sLS™´so, ¤«¡[{qs DuyNRPV™´sWLji, —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ºΩ FyLÛRiryLRiμ≥j∂ª][ Fy»¡V xmsáV™´soLRiV ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi —¡Õ˝ÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ ZNP[Fs©yıL`i ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ™´sVXºΩ ºdΩLRi¨s Õ‹[»¡¨s \Æ™sNSFy Æ©s[ªRΩáV @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ J ™´sVLi¿¡ Æ©s[ªRΩ©´sV N][Õ‹[ˆ∏R∂W™´sV©yıLRiV.

®©s²[ ¶R V K»y=z¤¦ NPR FyLij úaS−sVNPR ®ªs»[ ½R Ìò Á qx sμ¶R qx sV=

GáWLRiV ,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ Kªy=z§¶¶¶NRP FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªΩR ÃÚ ¡NRPV mx sLji˙aRP™´sVá rÛymx s©´sÕ‹[ @™´sgSx§¶ ¶©s´ NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li N][qx sLi 22©´s aRPV˙NRP™yLRiLi qx sμR∂qx sV= ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P LSxtsÌ Q˚ ALÙij NRP qx sLixqsÛ Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ Bμj∂ «¡LRiVgRiVªRΩLiμR∂¨s ¨sLS*x§¶ ¶NPR VáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi 3 gRiLi»¡Ã¡NRPV N]™´sp*LRiVÕ‹[¨s FsLi{ms≤U∂J NSLS˘Ã¡∏R∂V A™´sLRifl·Õ‹[ qx sμR∂qx sV= «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Kªy=z§¶ ¶NPR FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªΩR ÃÚ ¡NRPV NRP¨dsqx s LRiVfl· qx s•¶¶ ∏∂R VLi NTPLiμR∂ LRiW.10 áORPQá ©´sVLi¿¡ LRiW.20 N][»¡˝ ™´sLRiNRPV @Liμj∂ryÚ™s´ V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩ qx sLi™´sªRΩ=LRiLi GáWLRiV aS≈¡ μy*LS LRiW.55 N][»¡˝ LRiVflÿá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. C qx sLi™´sªRΩ=LRiLi LRiW.57 N][»¡˝ LRiVflÿá ™´sVLi«¡⁄LRiV áORPQ ˘™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLji˙aRP™´sVáZNP[ NSNRPVLi≤y x§¶‹[»¡Œ˝¡œ ß, xmsn LiORPQ©s± •¶¶¶Œ˝¡œ ß, AxqsVxms˙ªRΩVá ¨sLS¯flÿáNRPV NRPW≤y LRiVflÿáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

ª«sVz¤¦ ¦ÎÏÁ#\|ms μy²T¶ZNP[xqsVÍÜ[ @©«sVª«sW¬s»R½V¬s @lLixqísV ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiV, ©´s™´sLi ¡L`i 21: ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVÕ‹[¨s J G…‘¡FsLiÕ‹[ ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ #|\ ms μy≤T∂ ¬ø¡[qz s©´s ZNP[qx sVÕ‹[ @©´sV™´sW¨sªRΩV¨sı ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV F°÷d¡qx sVáV @lLixqsÌ V ¬ø¡[aSLRiV. Àÿμ≥∂j ªRΩVLS÷¡ ©´sVLi¿¡ μ]Ligji÷¡Li¿¡©´s |qsÕfiFn°©±s zqsgRiıÕfi Aμ≥yLRiLigS ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V @©´sLiªRΩmx soLRiLiÕ‹[ D©´sı»Ì¡V gRiVLjiLÚ i¿¡©´s F°÷d¡qx sVáV @ªRΩ¨sı @lLixqsÌ V ¬ø¡[qz s ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @©´sV™´sW¨sªRΩV≤R∂V z§¶¶¶LiμR∂WxmsoLRiLi ™yzqsgS À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. Fs…”¡FsLiÕ‹[ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ˙≤y¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ ©´sV @ªRΩ≤R∂V NRPºΩÚª][ μy≤T∂ ¬ø¡[qz s ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ºdΩqx sVNRPV¨s mx sLSLRi∏R∂W˘≤R∂V. i

™´sLiμR∂LRi™´soª][LiμR∂¨s @μ≥j∂ NSLRiVáV Dμ][˘gRiVáV ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. @˙NRP™´sV NRPÆ©sORPQ©˝´sV lLigRiV˘Ã¡\lLi«fi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s IºΩÚ≤∂T æªΩ¿¡Ë©yNRPW≤y ≠sÆ©s[ ©y¥R∂VÆ≤∂[ NRPLRiV™´s∏R∂W˘LRiV. BLiμR∂VÕ‹[ |msμÙ∂R |msμÙ∂R qx sLixqsÛ ¤Õ¡[ D©´sı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. gRiX•¶¶¶™´sxqsLSá NRPÆ©sORPQ©s´˝ V NRP¨dsxqsLi 25 aSªRΩLi NRPW≤y @˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[™´s¨s, 75aSªRΩLi |msμÙ∂R |msμÙ∂R qx sLixqsÛ Ã¡V©yı∏R∂V¨s @μ≥∂j NSLRiVáV }msL]‰Li »¡V©yıLRiV.™yLji¨s ™´sVV»Ì¡VNRPVLi¤…¡[øyáV ORPQflÿÕ˝‹[ Fn°©±sNSÕfi= ™´sryÚ∏R∂V¨s, ¤À¡μj∂LjiLixmsoáV, ¡μj∂÷d¡ |§¶¶ ø¡R ËLjiNRPáV NRPW≤y qx sLRi*ryμ≥yLRifl·LigS DLi»¡V©yı∏R∂V¨s zqs ¡˜Liμj∂

™yF°ªRΩV©yıLRiV. ™´sLiμR∂á LRiWFy∏R∂VÕ˝‹[ ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPVLi≤y ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[}qsÚÆ©s[ NRPÆ©sORPQ©s± NRP…fi ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı @μ≥∂j NSLRiVáV N][…ÿ˝ μj∂ LRiWFy∏R∂Vá©´sV FsgRi|ms≤R∂VªRΩV©´sı  ¡≤y  ¡≤y Æ©s[ªΩR á©´sV, qx sLixqsÛ Ã¡©´sV ™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li\|ms xqsLRi*˙ªy ¨sLRiqx s©´s ™´s˘QQNPR LÚ i @™´soª][Liμj∂. Æ©sá’¡Ã˝¡V ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ NRP¨dsxqsLi ™yLRiLiL][«¡ŸÃ¡V Aáxqs˘Li @LiVV©yxqslLi[ qz s ¡˜Liμj∂ ™´s¿¡Ë NRPÆ©sORPQ©±s ª]ágjiLi¬ø¡[ «¡Ã¡™´sVLi≤R∂÷¡ @μ≥j∂NSLRiVáV N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV  ¡NSLiVVáVgS D©´sı™yLji¨s ™´sW˙ªRΩLi G≠sV¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Li μyLRiVfl·Li @Li»¡V©yıLRiV.  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøyáLi»¡W ¤Õ¡[≈¡Ã¡V LSxqsVÚ©´sı «¡Ã¡™´sVLi≤R∂÷¡ @LiªRΩ…”¡ª][Æ©s[ AgjiF°ªRΩVLiμR∂Æ©s[μ∂j ™yxqsÚ™s´ Li. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y qx sˆLiμj∂Li¿¡ «¡Ã¡™´sVLi≤R∂÷¡¨s ALÛij NRP qx sLiO][QÀ¡œ≥ LiÕ‹[Li¿¡ gRi¤…¡Ì NTP‰Liøy÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂.

x¤¦ ¦NUPLi}msÈÁ ²T¶F¡ÍÜ[ zqsÊÁ÷Liμj¶ ®ªsVLRiVxmsoxqs®ªsVø ²T¶F¡ μyÈÁ¬s ÊÁxqsV=ÌÁV

LRiLigSlLi≤ÔT∂, ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôd’ÿq÷´dt):NSLji¯NRPVá\|ms μR∂VLRiVxqsVgS ˙xms™´sLjiÚLiøR¡≤R∂Æ™s[VNSNRP, @xqsÀ≥œ¡˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ≤T∂F° Æ™s[VÆ©s[«¡L`i \Æ™s≈¡Lji¨s ¨sLRizqsxqsWÚ LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ aS∏R∂VLi}ms»¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s x§¶¶¶NUPLi}ms»¡  ¡xqsV= ≤T∂F°Õ‹[ \Æ≤∂Q˚™´sL˝RiV, NRPLi≤R∂NÌRPL˝RiV, zqs ¡˜Liμj∂ Æ™sVLRiVxmso xqsÆ™sV¯NRPVμj∂gSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLiDμR∂∏R∂VLi «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡©´sÕ‹[ NSLji¯NRPVá\|ms Æ™s[VÆ©s[«¡L`i \Æ™s≈¡Lji¨s ¨sLRizqsxqsWÚ zqs ¡˜Liμj∂ ≤T∂F°™´sVVLiμR∂V ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. INRP‰  ¡xqsV= NRPW≤y ™´sVV»Ì¡NRP F°™´s≤R∂Liª][  ¡xqsV=á¨dsı ≤T∂F°Ã¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @∏R∂W˘LiVV. Æ™s[VÆ©s[«¡L`iNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yμyáV ¬ø¡[xqsWÚ  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ™yLRiV xms»Ì¡Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ALiμ][Œœ¡©´s ºdΩ˙™´sLi @™´soªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV À≥ÿLki  ¡Ã¡gSáª][ ™´s¿¡Ë  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡xqsVáV ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáª][ øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NTP ™yLRiV ™´sW˙ªRΩLi ≤T∂F°Æ™s[VÆ©s[«¡L`i  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡}msˆ ™´sLRiNRPV ALiμ][Œœ¡©´s ≠sLRi≠sVLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi LRiøR¡ËLRi\¬ø¡QËLiμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s xmsáV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ ≠sNSLSÀÿμ`∂Õ‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ LRiryÀÿxqsgS ™´sWLjiLiμj∂. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ |mn˝sNUP=¨s ª]ágjiLiøyá¨s æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV xms»Ì¡V ¡…ÌÿLRiV. ¿¡™´sLjiNTP {qsFsLi |mn˝sNUP=¨s ª]ágjiLi¿¡ @μ≥j∂NSLRiVáV NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ áZNP=…Ì”¡}ms»¡Õ‹[ NRPW≤y LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ {qsFsLi |mn˝sNUP=¨s …‘¡AL`iFs£qs

xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøR¡≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘Li : ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s æªΩáVgRiV™yLRiLiμR∂LjiNTP BNRP‰»˝¡V ªRΩxmsˆ™´s©yıLRiV. ¨s©´sıÆ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl· @LiaRPLi æªΩ[ÕÿËá¨s, ALÌjiNRPÕfic3 ˙xmsNSLRiLi ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¬ø¡[}qs∏R∂W˘Ã¡¨s IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV Æ©s[≤R∂V ∏R∂VW»¡L`iı ºdΩxqsVNRPV¨s NSLi˙lgi£qs©´sV μ][ztsQgS øR¡WzmsxqsVÚ©yı∏R∂V¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™yLjiNTP LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤yáƩs[ ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂¤Õ¡[μR∂¨s ZNP[™´sáLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ @μ≥j∂NSLRiLi©´sV ¨sáVxmsoNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. GINRP‰@LiaRPLi gRiWLjiËxmspLjiÚgS xqsˆxtÌsQLigS¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV ≤R∂V xqs™´sV©y˘∏R∂VLi}msLRiVª][ BLRiV˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂¨s AL][zmsLi øyLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘Li @Li»¡W N]ªRΩÚxmsÃ˝¡≠s¨s

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡ , ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôd’ÿq÷´dt):\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ZNP[Li˙μR∂Fy÷¡ªRΩ ˙FyLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so, ¤«¡[≤U∂ bdPáLi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ∏R∂VW…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @LigkiNRPLjiLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV gRiVLRiV™yLRiLi ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[LiaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfi NRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[NTP xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. “¡™Ø[FsLi xqs™´sWÆ™s[aRPLi ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi “¡™Ø[FsLi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ztsQLiÆ≤∂[, \¤«¡LSLi LRiÆ™s[V£tsQ, ©yLS∏R∂Vfl· ry*≠sVª][ NS™´spLji, bdPáLi ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi NS™´spLji, ¤«¡[≤U∂ bdPáLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªy™´sVV ˙xmsxqsVÚªRΩLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿ™´sV¨s, Fy˘ZNP[“¡Ã¡\|ms ªRΩLS*ªRΩ øR¡LjiËryÚ™´sV©yıLRiV. “¡™Ø[FsLi ¨sÆ™s[μj∂NRP LRiWxmsNRPሩ´s ªRΩVμj∂ μR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂VªyıáV Fy˘ZNP[“¡Ã¡ N][xqsLi ªy™´sVV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV @LiμR∂VÕ‹[ F~LiμR∂VxmsLji¬ø¡[Õÿ ¿¡™´sLji ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi NRPW≤y NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so, ¿¡LRiLi“¡≠s, ¤«¡.≤T∂.bdPáLi, N][»˝¡ xqsWLRi˘˙xmsNS£tsQlLi≤ÔT∂ xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS Æ™s◊˝¡ “¡™Ø[FsLi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`iztsQLiÆ≤∂[, Fs.ZNP.ALi…‹[¨s, ≠dsLRixmsˆÆ™sVVLiVV÷d¡, \¤«¡LSLiLRiÆ™s[Va`Pá©´sV ™´sVL][ryLji Æ™s[lLi[*LRiVgS NRP÷¡aSLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV xmspLjiÚgS xqsx§¶¶¶NRPLjixqsVÚ©´sıLiμR∂V©´s ªRΩ™´sV ˙xmsºΩFyμR∂©´sá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV xqsLiªRΩXzmsÚ ¬ø¡LiμyáLi¤…¡[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂©´sV ∏R∂VW…‘¡ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ªRΩ™´sV ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LS“¡xmsÆ≤∂[μj∂ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRP\Æ™sV©´sxmsˆ…”¡NUP ªRΩ™´sV ˙FyLiªRΩ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms LS“¡xms≤R∂À‹[™´sV¨s NS™´spLji @©yıLRiV.

¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[ LRi¿RÁèÊÁLi²R¶ LRi¿RÁèLRi¿RÁè

@|qsLiÕdýÁ úF¡L][g`i @LiaRPLi {qsöNRPL`i xmsLjiμ³j¶ÍÜ[¬s®μ¶[ ºΩLRiV™´sVá, ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôd’ÿq÷´dt): LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøyá©´sıÆμ∂[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáLiμR∂Lji @’≥¡˙Fy∏R∂V™´sV¨s LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s }msL]‰©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi Æμ∂[™´sÆμ∂[™´so≤T∂gS D©´sı ºΩLRiV™´sVá $ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRi ry*≠sV ™yLji¨s xqsLiμR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. ≠sHzms ˙¤À¡[N`P μR∂LRi+©´sLiÕ‹[ μR∂LRi+©y©´sLiªRΩLRiLi Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVLi˙ºΩNTP ry*≠sV™yLji ºdΩLÛRiQ˙xmsry μyá©´sV LRiLigRi©y∏R∂VNRPVá ™´sVLi≤R∂xmsLiÕ‹[ @Liμj∂LiøyLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ ™´sVLi˙ºΩ ≠dsV≤T∂∏R∂W ª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚ @|qsLi’d˝¡NTP æªΩáLigS fl· ºdΩLS¯fl·Li ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáLiªy NRP÷¡zqs @≤ÔR∂VNRPV¨s ºdΩLRiVªy™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚Li ≠s≤T∂F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s

\|¤¦ ¦μR¶LSËØμ`¶©«sV ¸R¶VWÉÓÁ ¿Á[¸R¶WÖÁ=Li®μ¶[: NSª«spLji, bdPÌÁLi

@LiμR∂VNRPV©´sı \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s æªΩáLigS fl·Õ‹[rÛy©´sLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][Æ©s[ ’¡øyflÿ FsæªΩ[Ú}qs @™´sNSaSáV LS™´s≤R∂Liª][ C¨sLÒRi∏R∂W ¨sNTP ™´søyË≤R∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. NRP¨dsxqsLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[\Æ©s©y @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP™´s¿¡Ë zqsFsLi NS™yáƩs[ NRPV˙»¡ª][Æ©s[ ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. @|qsLi’d˝¡ ˙F°L][g`i @LiaRPLi ºdΩ˙™´sgRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li ¬ø¡Ã¡lLi[gRi≤R∂Liª][ ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. @μj∂ xmspLjiÚgS {qsˆNRPL`iNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s @LiaRP™´sV¨s, BLiμR∂VÕ‹[ ≠s¤À≥¡[μyáV G≠sV ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¿¡»Ì¡¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsWÚÆ©s[ DLi…ÿ™´sV¨s @Liμj∂™´s¿¡Ë©´s ˙xmsºΩ@™´sNSaS¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s }msL]‰©yıLRiV. ¡

NSLRi˘NRPLRiÚáV ¿¡Li¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ …‘¡AL`iFs£qs NSLRi˘NRPLRiÚá\|ms ™´sW“¡ FsÆ™sV¯÷d¡= ˙}ms™±sVrygRiL`iLS™´so @©´sVøR¡LRiVáV μy≤T∂NTP μj∂gSLRiV. BLRiV ™´sLÊSá ™´sVμ≥R∂˘ ª][xmsoÕÿ»¡ «¡Ljigji D˙μ≥j∂NRPÚªRΩNRPV μyLji ºdΩzqsLiμj∂. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ @øR¡ËLi}ms»¡Õ‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂©´sV æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV @≤ÔR∂VNRPV¨s LRiøR¡ËLRiøR¡Ë ¬ø¡[aSLRiV. {qsFsLi |mn˝sNUP=¨s ª]ágjixqsVÚ©´sı æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá\|ms F°÷d¡xqsVáV Õÿhkiø≥yLÍki ¬ø¡[aSLRiV. xmsáV™´soLRiV æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVNSLRiVá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. H«ÿ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ NRPW≤y æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVNSLRiVáV lLi¿¡ËF°∏R∂WLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂©´sV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.

FyÖÁLi¿Á[ xqs»yò ÉÓÁ²T¶zmsZNP[ DLiμj¶

GáWLRiV ,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): xqs™´sVLÛRi Fyá©´s @Liμj∂Li¬ø¡[ xqsªyÚ INRP‰ …”¡≤T∂zmsNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLiμR∂¨s FyLÌki —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPVLSáV ª][»¡ {qsªyLS ™´sVáOTPQ ¯ @©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚Li FsLiªRΩgS©Ø[ xmsoL] [’≥¡≠sLi¿¡μR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ªRΩ©´s ry*LÛRi LS«¡NUP∏R∂WáNRPV LSuÌy˚¨sı  ¡÷¡ ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©yıLRiV. r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ ªRΩ©´s NRPV™´sWLRiV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂¨s ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ ªRΩxms©´sª][ æªΩáVgRiV«ÿºΩ¨s lLiLi≤R∂V ™´sVVNRP‰Ã¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. …”¡≤T∂zms¨s≠s¿¡ËÈ©´sıLi ¬ø¡[∏R∂W áƩs[ NRPV˙»¡Õ‹[ À≥ÿgRiLigS NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyÕ˝‹[ lLiLi≤R∂V ≠sμ≥yáVgS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ BLi…”¡Li…ÿ æªΩáVgRiÆμ∂[aRPLi NSLRi˘˙NRP™´sWáV øR¡VLRiVNRPVgS rygRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s, ˙xmsá«¡Ÿ xmsLjizqsÚªRΩVá©´sV @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s @©yıLRiV. ˙xms«ÿ ™´s˘ºΩlLi[NRP ≠sμ≥y©yáV @™´sáLi’¡xqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qs, @≠s¨dsºΩª][ ¨sLi≤T∂©´s \Æ™sNSFyá©´sV ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPáՋ[ g][μy™´sLjiÕ‹[ NRP÷¡}ms∏R∂V≤y¨sNTP ˙xms«¡Ã¡V zqsμÙR∂LigS D©yıLRi¨s @©yıLRiV. LS©´sV©´sı L][«¡ŸÕ˝‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÆμ∂[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ @¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚáV, ©y∏R∂VNRPVáV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. BLi…”¡Li…ÿ æªΩÆμ∂[Fy NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı AÆ™sV xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøyLRiV. INRP xmsNRP‰ ¨sªy˘™´sxqsLRi xqsLRiNRPVáV, NRPWLRigS∏R∂VáV, FsLRiV™´soáV μ≥R∂LRiáV ANSaS©´sıLi…”¡ ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yı ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV ¿d¡™´sV NRPV…Ì”¡©´s»˝¡V NRPW≤y ¤Õ¡[μR∂¨s A˙gRi•¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

¨sLÍki™´s ˙gS™´sWáV ªy¸R¶V gRiVLi²R¶Li»][ @μ³j¶NSLRiVÌÁ @úxmsª«sV»R½òLi xmsNRP²R¶÷Liμk¶gS JÈÁLýRi ©«s®ªsWμR¶V

¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 21 (ôd’ÿq÷´dt): À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLi@Li¤…¡[ xmsøR¡Ë¨s xms¤Õ˝¡Ã¡ª][ ≠sázqsÃ˝¡V ªRΩVLiμj∂. @LiμR∂V©y æªΩáVgRiV™yLji xms¤Õ˝¡Ã¡Li¤…¡[ À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRP xqsLixqs‰QXºΩ ryLi˙xmsμy∏R∂WáNRPV ¨sá∏R∂VLigS }msL][‰Li…ÿLRiV. BμR∂Liªy gRiªRΩLi NS¨s ˙xmsxqsVÚªRΩLi DFyμ≥j∂¤Õ¡[NRP, ™´sVW≤R∂ ©´s™´sV¯NRPáV, ˙ ¡ªRΩVNRPVÆμ∂LRiV™´so N][xqsLi, ˙xms«¡Ã¡V ˙gS™´sWá©´sV ≠ds≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][˙gS™´sWáV À‹[zqsF°LiVV NRP≤R∂VμR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ™´sWLRiªRΩV©yıLiVV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ™´sVμR∂WıL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ©yáVgRiV ˙gS™´sWáV ™´sáxqsáª][ Δÿ◊d¡gS™´sWLji ªRΩ™´sV LRiWxmsolLi[≈¡Ã¡V ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°∏R∂WLiVV. lLiÆ™s©´sW˘LjiNSLÌRiV «ÿ’¡ªyÕ˝‹[ ˙gS™´sWáD¨sNTP D©´sıxmsˆ…‘¡NTP @NRP‰≤R∂ «¡©y™yryáV NRP¨szmsLiøR¡™´so. N]¨sı xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS ≠s≠sμ≥R∂ NSLRiflÿáª][ ˙xms«¡Ã¡Liªy BªRΩLRi˙FyLiªyáNRPV ™´sáxqs Æ™sŒ˝ÿLRiV. xmns÷¡ªRΩLigS ¿¡™´sWıxmspL`i, ™´sWá˘xmspL`i, •¶¶¶¤«¡[xmspL`i ™y≤T∂xqsæªΩ[ÚxmspL`i, ˙gS™´sVá©´sV ™´sVμR∂WıL`i ™yxqsVáV ¤À¡[¿¡ LSg`i (μk∂xmsLi Æ™ságRi¨s) ˙gS™´sWáVgS ™´s˘™´s•¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. C ˙FyLiªyáՋ[ G JNRP‰ø][…ÿ NRP©´sVøR¡Wxmso Æ™sVLRiÕ‹[ ¨s™yxqs gRiV≤T∂|qs NRP¨szmsLiøR¡μR∂V. INRP‰ ¿¡™´sWıxmsoL`iÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi •¶¶¶©´sV™´sW©±s ™´sVLiμj∂LRiLi DLiμj∂. C ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ ZNP[™´sáLi @™´sV™yxqs˘

©y≤R∂V xmsp«¡Ã¡V ¬ø¡[ryÚLRiV. C©yáVgRiV ˙gS™´sWáVxmspLjiÚgS ªRΩ™´sVD¨sNTP N][Õ‹[ˆgS¿¡™´sWıxmspL˝][ 95 FsNRPLSáV, x§¶‹[¤«¡[ xmspL`iÕ‹[ 468FsNRPLSáV, ™´sVá˘xmspL`iÕ‹[ 110FsNRPLSáV, ™y≤T∂xqsæªΩ[ÚxmspL`iÕ‹[ 90FsNRPLSá xmsLi»¡ À≥œ¡W≠sV DLiμj∂. ™´sLiÆμ∂Œœ¡˛˙NTPªRΩLi™´sLRiNRPV \lLiªRΩVáV NRPxtÌsQxms≤T∂ xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤T∂øyLRiV. μk∂Liª][ A ˙gS™´sVxqsVÚáV zqsLji xqsLixmsμR∂áª][ ªRΩVáªRΩWgSLiVV LS©´sVLS©´sV NSáLi ™´sWLRi≤R∂Li @™´sxqsLSáV |msLRigRi≤R∂Li, ˙gS™´sVLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV À≥œ¡∏R∂VLiNRPLRi\Æ™sV ©y «¡ ¡V˜Ã¡V LS™´s≤R∂Li ª][ ˙xms«¡Ã¡V ˙NRP™´sV˙NRP™´sVLigS ™´sáxqs Æ™sŒœ¡˛≤R∂Liª][ ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡©´sLi¤Õ¡[¨s ¨sLÍRi©´s ˙gS™´sWáVgS A ©yáVgRiV ˙gS™´sWáV ≠sVgRi÷¡F°∏R∂WLiVV. BNRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V xqsLji•¶¶¶μÙR∂V LSuÌy˚Q\¤Õ¡©´s ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚, NRPLSı»¡NRPáՋ[ zqÙsLRixms≤T∂ “¡™´s©´sLi rygjixqsVÚ ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi BNRP‰≤R∂ @á©y≤R∂V ˙gS™´sVxqsVÚáV ¨sLji¯Li¿¡©´s •¶¶¶©´sV™´sW©±s ™´sVLiμj∂LRiLi, ¿¡©´sı  ¡VLRiV«¡Ÿ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BNRP‰≤R∂ NRP¨szmsryÚLiVV. ˙xmsºΩ Æ©sáՋ[ INRPryLji ™´sW˙ªRΩÆ™s[V x§¶¶¶©´sV™´sW©±s ™´sVLiμj∂LRiLi æªΩLRi¿¡ μ≥R∂WxmsLi, μk∂xmsLi, \Æ©sÆ™s[μ≥R∂˘Li |ms≤R∂ªyLRiV. ™´sV◊d¡˛ @á©y…”¡ Fy≤T∂ xmsLi»¡Ã¡V zqsLji xqsLixmsμR∂áª][ ≠sázqs÷˝¡©´s ˙gS™´sVLigS xmspLRi* \Æ™sÀ≥œ¡™´sLi LS™yá¨s xmsáV™´soLRiV ˙gS™´sVxqsVÚáV N][LRiªRΩV©yıLRiV

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): B…‘¡™´sá ªRΩVFy©´sVª][ @Æ©s[NRP ≠sμ≥yáVgS ©´sxtÌsQF°LiVV©´s ˙xms«ÿ¨dsNRPLi C ™y∏R∂VVgRiVLi≤R∂Liª][ ¤À¡Li¤À¡[¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLRiV.  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ |§¶¶¶¤Õ¡©±s ªRΩVFy©´sV GLRiˆ≤T∂©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi @˙xms™´sVªRΩÚQ\Æ™sVLiμj∂. xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¬ø¡[xmsá Æ™s[»¡ rygjixqsVÚ©´sı À‹[»˝¡©´sV Æ™s©´sNTP‰ LRizmsˆxqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[»¡NRPV Æ™sŒ˝œ¡™´sμÙR∂¨s ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáNRPV xqsWøR¡©´sáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩVFy©´sV NSLRifl·LigS À≥ÿLki ™´sL<SáV NRPVLji}qs @™´sNSaRPLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ xmsLjizqÛsªRΩVá xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·NRPV 1800c4250c0002 …‹[Õfi˙{mns ©´sLi ¡LRiVª][ NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· gRiμj∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi≤R∂á ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVáV, ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLjizqÛs¨s ¨sbPªRΩLigS gRi™´sV¨sLiøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV.  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ ™y∏R∂VVgRiVLi≤R∂Li GLRiˆ≤R∂»¡Liª][ xqs™´sVV˙μR∂ ZNPLRi…ÿ»¡V D˙gRiLRiWxmsLiª][ FsgRizqsxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ™y∏R∂VVgRiVLi≤R∂Li ºdΩ˙™´srÛyLiVVNTP ¬ø¡[LRiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ xqs™´sVV˙μR∂ZNPLRi…ÿáV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ≠sLRiVøR¡VNRPV xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. B…‘¡™´sá ™´sL<Sáª][ “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂ N][Õ‹[ˆLiVV©´s ™´sVªRΩ˘Q=NSLRiVáV ™´sVVLiøR¡VN]xqsVÚ©´sı C ™y∏R∂VVgRiLi≤R∂Liª][ ™´sV◊d˝¡ ’≥d¡ºΩÃ˝¡VªRΩV©yıLRiV. ’≥d¡≠sV÷¡ xqs™´sVV˙μR∂ ºdΩLRiLiÕ‹[ ≠sxmsLkiªRΩLigS CμR∂VLRiVgSáVáV ≠dsxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ZNPLRi…ÿáV DμÙR∂QXªRΩLigS FsgRizqsxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ºdΩLRi˙FyLiªRΩ ˙gS™´sW\¤Õ¡©´s Fs˙LRi∏R∂V˘Fy¤Õ¡Li, ©ygRi™´sV∏R∂V˘Fy¤Õ¡Li, ¬ø¡[xmsáVFyˆ≤R∂, N]ªRΩWÚLRiV, FyªRΩWLRiV, μj∂ ¡˜≤T∂Fy¤Õ¡Li, ™´sVLigRi™´sWLji}ms»¡, ¬ø¡[xmsáºΩ™´sW¯xmsoLSÕ˝‹[ ™´sVªRΩ=Q˘Æ™s[»¡ ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. À‹[»˝¡V, ™´sáá xqsVLRiOTPQªRΩ ˙FyLiªyáNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ¬ø¡[xmsáVFyˆ≤R∂ ºdΩLRiLiÕ‹[¨s À‹[»˝¡V gRiLi’≥d¡LRiLiÕ‹[, Fs˙LRi∏R∂V˘Fy¤Õ¡Li, ©ygRi™´sV∏R∂V˘Fy¤Õ¡Li À‹[»˝¡©´sV g][xqsÚ¨dsÕ‹[ áLigRiLRiV Æ™s[zqs DLiøyLRiV. @áá DμÙR∂QXºΩNTP xqs™´sVV˙μR∂Li NSxqsÚ ™´sVVLiμR∂VN]¿¡ËLiμj∂. μk∂Liª][ ºdΩLRi˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡V @˙xms™´sVªRΩÚLiªRΩgS DLi≤yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

LRiLigSlLi≤ÔT∂ ,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): 2014 ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáNRPV @L>RiV\¤Õ¡©´s ˙xmsºΩ INRP‰Lji¨ds J»¡LRiVgS ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Fs¨sıNRPá NRP≠sVxtsQ©±s ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV xqsLRiŒœ¡ªRΩLRiLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. @L>RiV\¤Õ¡©´s ˙xmsºΩ INRP‰LRiW J»¡LRiVgS ©´sÆ™sWμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ø]LRi™´s ºdΩxqsVN][™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV @©yıLRiV.  ¡Wª`ΩrÛyLiVV G¤«¡Li»˝¡ ¨s∏R∂W™´sWNRPLiª][ @L>RiVáLiªy J»¡L˝RiVgS ©´sÆ™sWμR∂π∏∂[V˘LiμR∂VNRPV @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. 21, 28 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ©´sÆ™sWμR∂Vª][Fy»¡V FszmsN`PNSLÔRiVá xmsLizmsfl‘·NTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. ≠dsV}qs™y ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ FszmsN`PNSLÔRiVá©´sV ªRΩ*LRigS «ÿLki ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWμR∂V, ™´sWLRiVˆÃ¡V, ¬ø¡[LRiVˆÃ¡\|ms ≠sxqsÚQXªRΩ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. xms»Ì¡flÿÕ˝‹[¨s NSá¨dsÕ˝‹[, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™yÕfiF°xqÌsL˝Ri μy*LS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ≠sμ≥R∂Vá©´sV Fs¨sıNRPá Lji»¡LjiıLig`i @μ≥j∂NSLRiVáV {qsLji∏R∂V£qsgS ºdΩxqsVN][™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS xmsoLRiFyáNRP xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s CAL`iJáV J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWμR∂Vª][Fy»¡V ’d¡FsÕfiJá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi\|ms

μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. J»¡L˝Ri ©´sÆ™sWμR∂V, ™´sWLRiVˆÃ¡V, ¬ø¡[LRiVˆÃ¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ©´s™´sLi ¡LRiV 24, ≤T∂|qsLi ¡LRiV 1, 8 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ ’d¡FsÕfiJáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVVryLiVVμy J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy ˙xmsNRP…”¡Liøy™´sV¨s, ≤T∂|qsLi ¡LRiV 10 ™´sLRiNRPV zmnsLS˘μR∂VáV {qs*NRPLjiLi¿¡ 26Õ‹[gS xmsLjixtsQ‰LjiryÚ™´sV©yıLRiV. ªRΩVμj∂ «ÿ’¡ªy©´sV «¡©´s™´sLji 16©´s ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV©yıLRiV. xms»Ì¡fl· ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ ™yLÔRiV, lLizqsÆ≤∂Li…fi xqsLiZOP[Q™´sV xqsLixmnsWáª][ xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ 18 xqsLi™´sªRΩ=LSáV ¨sLi≤T∂©´s ˙xmsºΩ INRP‰Lji¨s J»¡LRiVgS ©´sÆ™sWμR∂π∏∂[V˘Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[©´sW ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVVryLiVVμy J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªy©´sV LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ORPVQflÒ·LigS xmsLjibdP÷¡Li¿¡ xqs™´sV˙gRi «ÿ’¡ªy LRiWF~Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. ≠dsV}qs™y ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ J»¡LRiV NSLÔRiV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV FsNRPV‰™´s xqs™´sV∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s xmsáV™´soLRiV AL][zmsLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáª][ øR¡LjiËLi¿¡©´s ªRΩLRi™yªRΩ ™´s¿¡Ë©´s xqsWøR¡©´sáV NRPW≤y @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.


5

X¯óÁø£yês¡+ 22`11`2013

k˛ìj·÷ ù|s¡T ∫s¡kÕúsT >± ì*#˚˝≤ $uÛÑ»q ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): ¿¡LRirÛyLiVVgS r°¨s∏R∂W }msLRiV æªΩáLigSfl· øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ¨s÷¡¿¡F°™y á©´sı qx sLiNRPሪ][ @©´sı»˝¡VgS æªΩáL igSfl· ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms ZNP[Li˙μR∂Li aRPLRiÆ™s[giR Liª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°ªRΩV©´sıμj∂. FyL˝iR Æ™sVLi»¡V bdPªyNSá xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ’¡Ã˝¡V©´sV ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…ÌÿáƩs[ NRPXªRΩ¨saRPË∏R∂VLiª][ —¡™Ø[FsLi ∏R∂VVμÙ∂R ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s NRPqx sLRiªRΩVÚ ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ıμj∂. @LiμR∂Lji @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ºdΩxqsVN][™s´ ≤R∂Liª][ BNRP μy¨s NRPxqsLRiªRΩVÚ mx spLRiLÚ iVV˘Liμj∂. BNRP ’¡Ã˝¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sVgji÷¡ DLiμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV ztsQLiÆ≤∂[, Æ™sVVLiVV÷d¡Ã¡V ¬ø¡}msˆaSLRiV. @Li¤…¡[ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ºΩLRiVgR i¤Õ¡[¨sμR∂¨s ¨sLRiWzmsLiøR¡À‹[ªRΩV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, æªΩáLigSfl· ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV, qz sFsLiª][ øR¡LjiËLi¿¡ @’≥¡˙Fy∏R∂V }qsNRPLRifl·Ã¡NRPV ™´sVVgjiLixmso mx s÷¡NSLRiV.A ªRΩLS*ªRΩ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ˙aRP≠sVLi¿¡ INRP ¨sÆ™s[μ∂j NRP©´sV

æªΩáLigSfl·Õ‹[ FygSNRPV BÆμ∂[ @™´sNSaRPLigS F˝y©±s —¡™Ø[FsLi ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sıμj∂. @LiμR∂LRiW qx s™´sVLjiˆLi¿¡©´s @’≥¡˙Fy∏R∂W á\|ms ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV qx sVbdPÕfiNRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[, ¿¡μR∂Li ¡LRiLi, FsZNP @Li…‹[¨sd , gRiVÕÿLi©´s’d¡ @«ÿμ`∂, ©yLS∏R∂Vfl· ry*≠sV, \¤«¡LS™±sV LRiÆ™s[V£tsQ, ≠dsLRixmsˆ Æ™sVLiVV÷d¡Ã¡  ¡XLiμR∂Li INRP ¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë ¨sÆ™s[μ∂j NRP©´sV qx s™´sVLjiˆryÚLiR V. @Li¤…¡[ BNRP æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤R∂≤R∂Li μyμyxmso Δÿ∏R∂V\Æ™sVLiμR∂¨s @©´sVN][™y÷¡=LiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[ N]ªRΩÚ qz sFsLi Fs™´sLRi©´sıμy¨s\|ms BLiNS æªΩ[Õÿ÷¡= DLiμj∂. æªΩáLigSfl· FsxmsˆV≤R∂V GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμj∂. Fsxmsˆ…”¡NTP C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi xmspLRiÚ™´soªRΩVLiμj∂. C ™´sWÆ™s[aSÕ˝‹Æ[©s[ ’¡Ã˝¡V ™´sqx sVÚLiμy..? ™´s}qsÚ

«¡©´s™´sLji NRPÕ˝ÿ N]ªRΩÚ LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμy..?GLRiˆ≤T∂æªΩ[ Fs™´sLRiV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @™´soªyLRiV. G @L>iR ªRΩá NSLRifl·LigS qz sFsLi©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[ryÚLiR V. ..?B™´s¨dsı BxmsˆV≤R∂V xqs™´sVxqs˘¤Õ¡[ .@LiVVæªΩ[ Fs™´sLjiNTP ™yLRiV Õ‹[Fy∏R∂V NSLjigS qz sFsLi NRPVLkiË N][qx sLi ªRΩ™´sV™´sLiªRΩV ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ™´sW˙ªRΩLi ™´sW©´s¤Õ¡[μ∂R V. ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá 5™´s æªΩ[μ∂k ©´sVLi¿¡ 22™´s æªΩ[μ∂k ™´sLRiNRPV «¡LRigRi©´sV©´sı FyL˝RiÆ™sVLi»¡V bdPªyNSá xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ’¡Ã˝¡V©´sV ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡ AÆ™sWμj∂LiøR¡xms ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs |msμÙ∂R áV mx sNS‰ ™´sp˘x§¶ ¶Liª][ qz sμÙ∂R LigS D©yıLRiV. DÀ≥¡œ ∏R∂V qx sÀ≥¡œ Õ‹[ AÆ™sWμR∂Li

n$˙‹ »\>∑\qT e\y˚dæ |ü≥Tº≈£î+{≤+! ø√dü+ dü‘ês≠düTÔqï yê] düe÷#ês¡+ ‘·eT≈£î n+~ùdÔ uÛÑs¡‘·+ |ü&É‘êeTHêïs¡T. düe÷#ês¡+ Ç∫Ãq yê] $esê\qT >√|ü´+>± ñ+#·T‘êeTHêïs¡T. düe÷#ês¡+ Ç#˚Ãyê]øÏ m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·÷kÕÔeTHêïs¡T. Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q e∫Ãq|ü⁄&˚ n$˙‹ì ìs√~Û+#·&É+ düT\Teì $e]+#ês¡T. u≤~Û‘·T\T XÊK n~Ûø±s¡T\qT dü+Á|ü~+#·e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. ˝Ò<ë 94404 46190, 94404 46191 nH˚ HÓ+ãs¡¢≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#·e#·ÃHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£&É|ü @d”; d”◊ bÕs¡úkÕs¡~∏¬s&ç¶, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

@d”; q÷‘·q &ûmd”Œ sêC≤sêe⁄ ø£&É|ü dæ{°, qe+ãs¡T 21 ' n$˙‹ ìs√<Ûäø£ XÊK≈£î n+<äs¡÷ düe÷qT˝Ò. #·≥º+ <äèwæº˝À n+<äs¡÷ ˇø£ÿfÒ. @ ˇø£ÿ n$˙‹ |üs¡T&çì e~* ô|fÒº~ ˝Ò<äì n$˙‹ ìs√<Ûäø£ &ûmd”Œ sêC≤sêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø£&É|ü, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢\ |ü]~Û n~Ûø±]>± Äj·Tq kÕúìø£ e÷s¡T‹q>∑sY˝Àì ø±sê´\j·T+˝À u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. n$˙‹ »\>∑\qT e\y˚dæ |ü≥Tº≈£î+{≤eTì, Ç+<äT≈£î Á|ü»\+<äs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. \+#ê\

xmsμj¶ xmnsÖÁ»yÌÁ\|ms úxms¾»½[ùNRP úaRPμôðR¶

≈¡™´sV¯Li, ©´s™´sLi ¡L`i21(ôdÿ’ q÷´dt): C G≤yμj∂ mx sμ][ ªRΩLRigRiºΩ mx sn ÷¡ªyá aSªRΩLi |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s ≤U∂C™Ø[ LRi≠dsLi˙μR∂©y¥`∂lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ≤T∂|qsLi ¡L`i Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVá xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs xqsWøR¡©´sáV BryÚ™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ AL][xmsfl·Ã¡V FsμR∂VL]‰Li…‹[©´sı DFyμ≥y˘∏R∂VVá\|ms ZNP[qx sVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[qz s q{ s’d¡q{ sH≤U∂, aSΔÿxmsLRiLigS ≠søyLRifl· ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRi¨s, Æ™sV≤T∂NRPÕfi ’¡Ã˝¡Vá AL][xmsfl·Ã¡V FsμR∂VL]‰Li…‹[©´sı ™yLjiNTP ™´sVW≤R∂V BLi˙NTPÆ™sVLi»˝¡V ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs©´s»Ì¡V ≠s™´sLjiLiøy©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRiW.84N][»¡˝ 65áORPQá ¨sμ≥∂R Váª][ FyhRiaSááNRPV ™´s∞÷¡NRP qx sμR∂VFy∏R∂WáV NRP÷¡ˆLiøR¡©´sV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. NRPqx sWÚLS˜ gSLiμ≥∂k ≠sμy˘Ã¡∏R∂Wáª][ Fy»¡V, ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ≠sμy˘Ã¡∏R∂WáՋ[ ™´s∞÷¡NRP qx sμR∂VFy∏R∂Wá NRPሩ´sNRPV ¨sμ≥∂R VáV ≈¡LRiˬø¡[ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

26©´s ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á @’≥¡™´sXμÙj∂ ™´sVLi≤R∂÷¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi NRPLRiWıáV,©´s™´sLi ¡L`i21(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿ rygRiV¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á qx sᕶ¶ ™´sVLi≤R∂÷¡ (HG’d¡) qx s™´sWÆ™s[aPR Li CÆ©sá 26™´s æªΩ[μ∂k ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥∂j NSLRiVáV ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR LRiV @μ≥∂R ˘QOPR QªΩR ™´s§z ¶ ¶Li¬ø¡[ qx s™´sWÆ™s[aS¨sNTP ¨ds…”¡FyLRiVμR∂áaS≈¡ mx sLRi˘Æ™s[OPR QNPR BLi—¡¨dsLRiV NRP¨ds*©´sLRiVgS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij ryÚLiR V. Fs¨sıNRPá N][≤`∂ NSLRifl·LigS C G≤yμj∂ «¡⁄©±s ©yáVg][ æªΩ[μ∂k ©´s «¡Ljigji©´s HG’d¡ qx s™´sWÆ™s[aS©yNTP ™´sVLi˙ªRΩVáV, aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V •¶¶ «¡LRiV NS¤Õ¡[μ∂R V. 26©´s «¡Ljilgi[ qx s™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶ «¡LRiV NS©´sV©yıLRiV.

F~Liμj∂©´s ªRΩLS*ªRΩ «¡©´s™´sLji 1™´s æªΩ[μ∂k ©´s BLRiV LSuÌy˙áNRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVá©´sV, mz szqszqs ¿d¡£msn á©´sV, Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩV á©´sV NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k ˙xmsNRP…”¡ryÚLiR ¨s FsHzqszqs ™´sLÊSá Aμ≥yLRiLigS æªΩáVr°ÚLiμj∂. INRPÆ™s[Œ¡œ FyL˝iR Æ™sVLi»¡V bdPªyNSá qx s™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ N]¨sı @¨s™yLRi˘ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ @Li¤…¡[ N][Õfi ry‰™±sV, BªRΩLRi ≠s™yμyxqsˆμR∂ @LiaSá\|ms LRiøR¡Ë «¡Ljigji FyL˝iR Æ™sVLi»¡VÕ‹[ ’¡Ã˝¡V©´sV ˙xmsÆ™s[aRP# |ms»Ì¡¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ G≠sV ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áV D©yıLRiV. @Æμ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ «¡©´s™´sLji lLiLi≤][ ™yLRiLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRP

FyL˝iR Æ™sVLi»¡V qx s™´sWÆ™s[aSáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRPW≤y ¨sLÒRiLiVVLiøyLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. A Æ™s[VLRiNRPV ’¡Ã˝¡V©´sV gRi¤…Ì¡NTP‰Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @¨sı aRPNRPVÚá©´sV NRPW≤R∂μk∂xqsVNRPV¨s NSLi˙lgi£qs zqsμÙR∂LigS DLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV BLiNS xqs™´sV∏R∂VLi DLiμj∂. ’¡Ã˝¡V @|qsLi’d˝¡NTP, A\|ms FyL˝RiÆ™sVLi»¡VNRPV LS™y÷¡. FsÕÿLi…”¡ A™´sL][μ≥yáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™´sVVLiμR∂VNRPV rygS÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ æªΩáLigSfl· NRPáryNSLRi™´sV™´soªRΩVLiμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ BxmsˆV≤R∂V …”¡AL`iFs£qsNRPV rÛy©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y NSLi˙lgi£qs «ÿ˙gRiªRΩÚ xms≤T∂Liμj∂. @Æμ∂[ BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáNRPV

AaS™yμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. …”¡AL`iFs£qs©´sV æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLS¨sNTP FsLiªRΩgS μR∂WLRiLigS DLi¿¡æªΩ[ @LiªRΩ™´sVLi¿¡μj∂. @Li¤…¡[ @μ≥j∂NSLS¨sNTP ªy™´sVV ¬ø¡[LRiV™´s™´soªy™´sV¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ZNPzqsAL`i©´sV NSLi˙lgi£qsNRPV ¬ø¡[LRiV™´s NSNRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ™´sp˘x§¶¶¶LiÕ‹[ æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ™´sVVLiμR∂V©yıLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡W D©yıLiVV. INRPÆ™s[Œœ¡ ZNPzqsAL`i©´sV μR∂LjiNTP ¬ø¡[LRiVËNRPVLi¤…¡[ μ≥R∂XªRΩLSxtÌsQ˚ N_gji÷¡ NSgRiáμR∂©´sı À≥¡œ ∏R∂VLi ™yLjiÕ‹[ DLiμj∂. C ≠sxtsQ∏∂R VLi G NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR ©´sV @≤T∂gji©y ¬ø¡ ¡VªyLRiV. …”¡AL`iFs£qsª][ F~ªRΩVÚ ™´sμÙ∂R ¨s

øyÕÿ™´sVLiμj∂ Æ©s[ªRΩáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ NSLi˙lgi£qs @μ≥∂j Æ©s[˙ºΩ ™´sμÙ∂R ˙xmsryÚ≠sLiøyLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. INRPÆ™s[Œœ¡ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLi¤…¡[ ©´sxtsÌ QF°π∏∂[Vμj∂ ™´sV©´sÆ™s[V¨s @©´sı»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. BμR∂Liªy Gμ][ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©´sı À≥œ¡∏R∂VLiª][ NSμR∂V...ªRΩ™´sVNRPV μR∂ZNP[‰ qz sFsLi mx sμR∂≠s ZNPzqsAL`i ªRΩ©´sVıNRPV F°gRiá≤R∂©´sı À≥¡œ ∏R∂VÆ™s[V ™yLji¨s Æ™sLi…ÿ≤R∂VªRΩV©´sıμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP æªΩáLigSfl· B}qsÚ FyLÌki¨s ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V©´sı ZNPzqsAL`i NRPW≤y BxmsˆV≤R∂V Æ™s©´sNRP≤R∂VgRiV Æ™s[aSLRiV. Bμj∂ NRPW≤y ªRΩ™´sVNRPV NRPázqs ™´s¬ø¡[Ë @LiaRPLi @©´sı A©´sLiμR∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV D©yıLRiV. BμR∂Liªy FsLiμR∂VNRPV @Li¤…¡[ @Liμj∂LjiNUP zqsFsLi xmsμR∂≠s\|ms D©´sı Æ™sW¤«¡[©´s¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. @LiμR∂VZNP[ ™yLRiVFsNRP‰≤y æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs Fy˙ªRΩ©´sV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. Æ™sVVªyÚ¨sNTP BxmsˆV≤R∂V Fs™´sLji¨s mx sμR∂≠s ™´sLjiqx sVÚLiμ][ øR¡W≤y÷¡.

24©«s ÛÉÁNTPõNRPÍÞ ÉÔÁ¿RÁL`i= xmsLkiORPQ ˳ÏÁúμyúμ³j¶ ¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[ @Li»R½LS÷égRiLi

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ Õ‹[∏R∂VL`i˙lgi[≤`∂ ¤…¡NTPıNRPÕfi …‘¡øR¡L`i= xqsLÌjizmnsZNP…fi bPORPQfl· F~Liμj∂©´s ™yLjiNTP CÆ©sá 24©´s xmsLkiORPQ DLi»¡VLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLji @˙NRP™´sVVÕ˝ÿΔÿ©±s ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. @©´sLiªRΩxmspL`i, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, ™´sLRiLigRiÕfi, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂áՋ[ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. •¶¶¶Õfi…”¡ZNP…fiá©´sV Bμj∂ ™´sLRiZNP[ @À≥œ¡˘LÛRiVáNRPV xmsLizmsLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsLRiLiªy A∏R∂W ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ •¶¶¶«¡LRiV NS™y÷¡= DLi»¡VLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ H…‘¡≤U∂G xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ xqsL`ixm˝s£qs Àÿ’¡ªyÕ‹[ D©´sı DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV ≤T∂xmsp˘¤…¡[xtsQ©±s N][xqsLi BLi»¡LRiW*Q˘Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≤T∂xmsp˘¤…¡[xtsQ©±s\|ms xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP CÆ©sá 22©´s DμR∂∏R∂VLi 11 gRiLi»¡Ã¡NRPV D»¡WıLRiV {msFs™´sW¯Lki=Õ‹[ N_Æ©s=÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. xqsL`ixm˝s£qs DFyμ≥y˘∏R∂VVá «ÿ’¡ªy©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂W ZNP[Li˙μyáNRPV xmsLizmsLiøyLRiV. «ÿ’¡ªyÕ‹[ }msL˝RiV D©´sı DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N_Æ©s=÷¡Lig`iNRPV •¶¶¶«¡LRiVNS™y÷¡ .

24©«s −s.N][ÈÁÍÜ[ zqsFsLi LRi¿RÁèÊÁLi²R¶

¿¡ªRΩWÚLRiV, ©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs©±s.NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ CÆ©sá 24©´s ≠s.N][»¡ LS©´sV©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ «¡Ljilgi[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. CÆ©sá 24©´s DμR∂∏R∂VLi ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. BNRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ ©yLRiFyÕfiÕ‹[ «¡Ljilgi[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ |§¶¶¶÷¡NÌSxmsL`iÕ‹[ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 2 gRiLi»¡Ã¡NRPV ≠s.N][»¡NRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. BNRP‰≤R∂ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ @©´sLiªRΩLRiLi xqs*˙gS™´sVLi ©´sLjigjixm˝s¤Õ¡NRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. LS˙ºΩ BLi…”¡Õ‹[Æ©s[  ¡xqs ¬ø¡[ryÚLRiV. 25™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂VLi {ms¤Õ¡[LRiVÕ‹[ xmsáV @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáNRPV aRPLiNRPVrÛyxms©´sáV, ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™yáV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ LS∏R∂Vø][…”¡Õ‹[ «¡Ljilgi[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV Æ™sŒœ¡ªyLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi |§¶¶¶÷¡NÌSxmsL`iÕ‹[ lLi[fl ”·gRiVLi»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ¬ø¡[LRiVNRPV¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VNRPV xms∏R∂V©´s™´sV™´soªyLRiV. ≠s.N][»¡Õ‹[ CÆ©sá21©´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ •¶¶¶«¡LRiVNS™y÷¡= D©yı.. @¨s™yLRi˘ NSLRiflÿáª][ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı CÆ©sá 24™´s æªΩ[μk∂©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP @μ≥j∂NSLRiVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sNTP C Æ™s[VLRiNRPV xqs™´sWøyLRiLi ™´s¿¡ËLiμj∂.

≈¡™´sV¯Li, ©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ™´sVV™´sW¯…”¡NUP æªΩáLigSfl·Æμ∂[©´s¨ds ,C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ LS“¡NTP IxmsˆVN][™´sV¨s ©y˘∏R∂V™yμR∂Vá HNSxqs NRP¨ds*©´sL`i ’¡øyËá ºΩLRiV™´sVáLS™´so @©yıLRiV. À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li N][xqsLi ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ ©y˘∏R∂V™yμR∂Vá HNSxqs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ μk∂ORPQá©´sV N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. . À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li G¤«¡¨ds= ˙FyLiªy¨sı {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NRP÷¡zmsæªΩ[ gjiLji«¡©´sVáNRPV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáNRPV NRP÷¡gjiLi¿¡©´s»˝¡™´soªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ™yF°∏R∂WLRiV. À≥œ¡˙μyøR¡Õÿ¨sı LRiOTPQLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV BxmsˆV≤R∂V —¡Õ˝ÿ @Liªy GNRP™´sV™´soª][LiμR∂©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV, Dμ][˘gRi xqsLixmnsWáV, ˙xms«¡Ã¡V ªRΩLRiªRΩ™´sV ¤À≥¡[μyáV ≠ds≤T∂ D™´sV¯≤T∂ F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩN]LiªRΩ NSáLigS —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ALiμ][á©´sáV Dμ≥R∂XªRΩLi

22, 23 ¾»½[μk¶ÍýÜ[ ©«sª¯[μR¶¸R¶V −sμyùÌÁ¸R¶V xqsª«sW®ªs[aRPLi

LRiLigSlLi≤Ô∂T ,©´s™´sLi ¡L`i21(ôdÿ’ q÷´dt): |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ©´s™Ø[μ∂R ∏R∂V ≠sμy˘Ã¡∏R∂V qx s≠sVºΩ Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ CÆ©sá 22, 23 æªΩ[μ∂k Õ˝‹[ «ÿºdΩ∏R∂V qx s\Æ™sVNRP˘ªRΩ qx s™´sWÆ™s[aPR Li ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı»˝¡V «¡™´s§x ¶ ¶L`i ©´s™Ø[μ∂R ∏R∂V ≠sμy˘Ã¡∏R∂V ˙zms¨s=xms¤Õ¡Ú÷¡FyLRiV. C qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ Æμ∂[aPR LiÕ‹[¨s 500 ™´sVLiμj∂ ©´s™Ø[μ∂R ∏R∂V ≠sμy˘LÛiR VáV FyÕÊ‹¨s ªRΩ™´sV ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s qx sLixqs‰QXºΩ ryLi˙xmsμy∏R∂Wá\|ms ≠s™´sLjiryÚLiR ©yıLRiV. CÆ©sá 22©´s ZNP[Li˙μR∂ ™´sW©´s™´s ™´s©´sLRiVá aS≈¡™´sVLi˙ºΩ mx sÃ˝¡LiLS«¡Ÿ ˙FyLRiLi’≥¡ryÚLiR ¨s, NRP¤Õ¡NÌPR L`i $μ≥∂R L`i, |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ DxmsNRPVáxmsºΩ LS™´sVNRPXxtsÒ Q LS™´sVry*≠sV FyÕÊ‹Li…ÿLRi©yıLRiV. 23©´s «¡Ljilgi[ ™´sVVgjiLixmso NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV qx s™´sWøyLRi aS≈¡ NRP≠dsVxtsQ©s´ L`i FsLi.μy©´sNTPu°L`i , |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ Lji—¡rÌy˚L`i LS«¡ZaP[≈¡L`i FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV.∂

¼½LRiVª«sVÌÁÍÜ[ »R½gæji©«s ˳ÏÁNRPVòÌÁ LRiμôk¶ ºΩLRiV™´sVá,©´s™´sLi ¡L`i21(ôd’ÿq÷´dt): ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ ryμ≥yLRifl·LigS DLiμj∂. $™yLji μR∂LRi+©y¨sNTP xmsμj∂ NRPLiFyL`Ìi Æ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. $™yLji xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP 5 gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aRP μR∂LRi+©y¨sNTP lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥œ¡NRPVÚáNRPV ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. |qsá™´soDá ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ À≥œ¡NRPVÚá LSNRP ªRΩgÊjiLiμj∂. aRP¨sAμj∂™yLSÕ˝‹[ |msLjilgi[ @™´sNS™yáV D©yıLiVV. AaS™yμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂.

@∏R∂W˘LiVV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV Æ©sxmsLiª][ À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±s©´sV æªΩáLigSfl· ©´sVLi¿¡ Æ™s[LRiV ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı ºΩLRiV™´sVáLS™´so ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ¨sLRizqsLiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi FsªRΩVÚ ªRΩgÊjiLiøyá¨s, À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±s ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ DLi≤yá¨s N][LSLRiV. —¡Õ˝ÿ @LiªRΩ…ÿ FyhRiaSááV, NRPŒÿaSááNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sμy˘LÛRiVáV, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V xqsLixqÛsá Dμ][˘gRiVáV ALiμ][Œœ¡©´sÕ˝‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ¨sLji¯LiøR¡NRPVLi≤y À≥œ¡˙μyøR¡Õÿ¨sı ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ N]©´srygjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«ÿ, ≠sμy˘LÛji xqsLixmnsWáV, xmsáV xqs*øR¡ËÈLiμR∂ xqsLixqÛsáV À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ≤T∂≠s«¡©±s æªΩáLigSfl·Õ‹[Æ©s[ N]©´srygjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV.

−sÖdÁ©«s xmsLi¿y¸R¶V¼d½ÌÁ \|mnsÎýÏÁ§ ®ªs©«sNTPä

LRiLigSlLi≤Ô∂T ,©´s™´sLi ¡L`i21(ôdÿ’ q÷´dt): ˙lgi[»¡L`i |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ bP™yLRiV ˙gS™´sWá ≠s÷d¡©y¨sNTP qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ™´s˘™´s•¶¶ LiR Li ™´sV◊d¡˝ Æ™sVVμR∂…”¡NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. ≠s÷d¡©´s ˙xmsºΩFyμj∂ªRΩ ˙gS™´sV mx sLiøy∏R∂VºdΩáNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı |\ mnsŒ˝¡œ ©´sV ºΩLjigji @xmsˆgjiLiøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i $μ≥∂R L`i “¡|§¶¶ ø`¡FsLi{qs NRP≠sVxtsQ©s´ L`iNRPV ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N]¨sı ˙gS™´sV mx sLiøy∏R∂VºdΩáNRPV Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡NRPVLi≤y ™y…”¡¨s “¡|§¶¶ ø`¡FsLi{qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V gRiªRΩLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][gS.. qx sLS‰LRiV ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı qx s™yÕfi ¬ø¡[qx sWÚ N]LiμR∂LRiV N][LiRÌ V©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* DªRΩLÚ iR V*á©´sV N]…Ì¡” Æ™s[qz s©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡NUP N]¨sı mx sLiøy∏R∂VºdΩáNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s μR∂ryÚQ˚á©´sV ºΩLjigji @xmsˆgjiLi øR¡¤Õ¡[μ∂R V. μk∂Liª][ Fyá©yxmsLRiÆ\™sV©´s B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªΩR V©yıLiVV.

®©s[²R¶VËØÌÁVLRi NRPÊÁ²ïU¶ ÇÁÈíÁV FsLizmsNRP

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,Aμj∂ÕÿLRiLi,©´s™´sLi ¡L`i21(ôdÿ’ q÷´dt): q{ s¨s∏R∂VL`i ÀÿáVLRi NRP ¡≤Ô∂U —¡Õ˝ÿ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP F°…‘¡Ã¡V aRPV˙NRP™yLRiLi «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s q{ s{qs{qs ™´sWLÌij ©±s ˙gS™´sVL`i FyhRiaSáՋ[ aRPV˙NRP™yLRiLi F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı»˝¡V NRP ¡≤Ô∂U qx sLixmsn VLi —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ æªΩ÷¡FyLRiV. F°…‘¡Ã¡Õ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ ˙NUP≤yNSLRiVáV 80 NTPÕ‹[á Õ‹[mx so  ¡LRiV™´so DLi≤yá¨s }msL]‰©yıLRiV. AxqsNTPÚ gRiá ˙NUP≤yNSLRiVáV ªRΩ™´sV ™´s∏R∂VxqsV ˙μ≥∂R V≠dsNRPLRifl· mx s˙ªyáª][ DμR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡ Õ‹[mx so Æ\™sVμy©´sLiÕ‹[¨s Ljimx sn LkiáNRPV LjiF°L`Ìi B™y*á¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

Fyª«soÌÁV NRPμR¶Vxmso»R½V©«sõ xqslLi[*

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i21(ôdÿ’ q÷´dt): LS“¡NRP∏R∂VLigS NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩNTP μR∂gÊiR LRigS D©´sı ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ xqslLi[* qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· Æ™sVÃ˝¡gS qz sFsLi mx sμR∂≠s N][xqsLi Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. Fs{qs=áNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li B}qsÚ ªRΩ©´sNRPV @™´sNSaRPLi N][qx sLi A∏R∂V©´s Õÿ’d¡LiVVLig`i ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ NRP©´sVxqs©´sıQÕ˝‹[ DLi≤R∂≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y AÆ™sVLRiNRPV ≠dsLRi≠sÆμ∂≥ ∏[ ∂R VV≤T∂gS D©´sı qx slLi[*NRPV NRPázqs ™´s¬ø¡[Ëμj∂ FsÕÿ D©yı lLi[xqsVÕ‹[ ªy©´sW D©yı©´s¨s ¬ø¡xmsˆNRPÆ©s[ ¬ø¡FyˆLRiV. B…‘¡™´sá BÆμ∂[ ≠sxqs∏R∂W¨sı A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @™´sV¯ AÆμ∂[bP}qsÚ ™´sμÙ∂R ©´s¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li μy*LS ªRΩ©´s ™´sV©´sxqsVÕ‹[ ™´sW»¡©´sV  ¡∏R∂V»¡ |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. J LRiNRPLigS Bμj∂ ≤T∂mx sp˘…‘¡ qz sFsLi μyÆ™sWμR∂LRiNRPV, gkiªylLi≤Ô∂T NTP ¬ø¡N`P Õÿ @©´sVN][™s´ øR¡VË. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ NRPVÕÿáV, ™´sLÊSá qx s≠dsVNRPLRifl·Ã¡V D©yı

qx s™´sVLÛiR ©y∏R∂VNRPV≤R∂VgS D©´sı ™yLjiZNP[ C mx sμR∂≠s μR∂ZNP[‰ ø≥y©±s= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ Fs{qs= ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ xqslLi[* xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ªy©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ lLi[xqsVÕ‹[ ¤Õ¡[©´sLi»¡WÆ©s[ r°¨s∏R∂W AÆμ∂[bP}qsÚ ™´sW˙ªRΩLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s ¬ø¡[xms≤R∂Vªy©´sL i»¡V©yıLRiV. @Li¤…¡[ BxmsˆV≤R∂V μyÆ™sWμR∂LRi LS©´sLji=Lix§¶ ¶NPR V A∏R∂V©´s F°…‘¡μyLRiVgS ¨s÷¡øR¡≤y¨s @©´sVN][™y÷¡. BNRP ’d¡{qs ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s {qs¨s∏R∂VL`i FsLi{ms ≠s.x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩLS™´so NRPW≤y ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s\|ms AaRPª][ D©yıLRiV. q{ sFsLi F°xqsÌ V μR∂NS‰Ã¡Li¤…¡[ @μR∂XxtsÌ QLi DLi≤yáLi»¡W ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ mx sμR∂≠s\|ms ªRΩ©´sNRPV©´sı N][LjiNRP©´sV xmsL][ORPQLigS Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV ≠ds|§¶¶ ø`¡. ™´sVL][ q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR ™´sW“¡ mz szqszqs ¿d¡£msn ≤T∂.$¨s™y£qs NRPW≤y™´sVVLiμR∂V ™´sLRiVxqsÕ‹[ D©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLRiˆ≤T∂æªΩ[ A∏R∂VÆ©s[ qz sFsLi

Fs™´sLji ˙xms∏R∂VªyıQÕ˝‹[ ™yLRiV @©´sı ˙xmsøyLRiLi NRPW≤y «¡LjigjiLiμj∂. q{ s¨s∏R∂WLji…‘¡, @μ≥∂j uÓy©´sLi mx s»˝¡ ≠sÆμ∂≥ ∏[ ∂R VªRΩ.. C lLiLi≤R∂V @LiaS¤Õ¡[ ˙FyºΩxmsμj∂NRPgS æªΩáLigSfl· ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, m{ s{qs{qs ¿d¡£msn xmsμR∂™´soá©´sV \|§¶¶¶ NRP™´sWLi≤`∂ À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[qx sVÚLiμR∂Æ©s[μ∂j Æ©s[ªΩR á @LiøR¡©y. @Õÿlgi[.. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ {qsFsLi, {ms{qs{qs ¿d¡£mnsá ry™´sW—¡NRP ™´sLÊSá©´sV ¡…Ì¡” NRPW≤y BNRP‰≤T∂ Æ©s[ªΩR á FsLizmsNRP DLi»¡VLiμR∂Li»¡V©yıLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP zqsFsLi xmsμR∂≠s Fs™´sLjiNTP μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂¨s Fs™´sLji©´s≤T∂gji©y mx sn Õÿ™ylLi[ zqsFsLi @™´soªyLRi¨s NRP¿¡ËªRΩLigS ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[LRiV. Fs{qs=áNRPV xmsμR∂≠s μR∂NRPV‰ªRΩVLiμy ¤Õ¡[NPR ’¡zqsá©´sV ™´sLjiqx sVÚLiμy

@Li¤…¡[ qx s™´sWμ≥y©´sLi NRPtx sÌ QÆ™s[V. F°¨ds mx sn Õÿ©y ™yLjiZNP[ ø≥y©±s= DLiμR∂¨s NRPW≤y ≤≥∂R LiNS ¡«ÿLiVVLi¿¡ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s mx sLjiqz sÚºΩ. @LiμR∂VZNP[ Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ªyÆ™s[V NSÀ‹[π∏∂[V zqsFsLi @©´sı Ex§¶¶¶Õ˝‹[ D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂uÌy©´sLi Fs™´sLji¨s NRP¨sNRPLjixqsVÚLiμR∂©´sıμj∂ ¤À≥¡[ªyŒœ¡ ˙xmsaRPı. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xmsNRP»¡©´s ªRΩLRi™yªRΩ BxmsˆV≤R∂V ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¤\«¡FyÕfi lLi≤Ô∂T øR¡VLRiVNRPVgS DLi»¡V©yıLRiV. —¡™Ø[FsLiNRPV ¨sÆ™s[μj∂NRP qx s™´sVLjiˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ A∏R∂V©´s NUPáNRPÀ≥¡œ W≠sVNRP F°ztsQLiøyLRiV. @μ≥∂j uÌy©y¨sNTP μR∂gÊiR LRigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ xqsx§¶¶¶«¡LigSÆ©s[ A∏R∂V©´s }msLRiW qz sFsLi lLi[qx sVÕ‹[ ≠s©´s ¡≤R∂Vª][Liμj∂.

A∏R∂VÆ©s[ ªRΩμR∂VxmsLji qz sFsLi @™´soªyLRi¨s @Li»¡V©yıLRiV. BLiªRΩNUP Fs™´sLRiV æªΩáLi gSfl· N]ªRΩÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @©´sı øR¡LRiË FsLiª][NSáLigS rygRiVª][Liμj∂. mx sn Õÿ©y ™ylLi[ ªRΩμR∂VxmsLji ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @¨s ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP ≠sVgRiªy ™yLRiV BxtsÌ Qmx s≤R∂≤R∂L i¤Õ¡[μ∂R V. @LiμR∂VZNP[ Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ªyÆ™s[V ªRΩμR∂VxmsLji qz sFsLi @©´sı ¤Õ¡™´sÕ˝‹[ m{ sn Õfi @™´so ªRΩV©yıLRiV. @™´sV¯μR∂∏R∂V ªRΩ™´sVZNP[ DLiμR∂Li »¡V©yıLRiV. C «ÿ’¡ªyÕ‹[ øyÕÿ™´sVLiμj∂ DLi≤R∂≤R∂Liª][ Fs™´sLRiV NRPW≤y mx sn Õÿ©y ™ylLi[ ªRΩμR∂VxmsLji qz sFsLi @¨s ≈¡¿¡ËªRΩLigS ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[¨s mx sLjiqz sÛ ºΩ. @LiVVæªΩ[ Fs™´sLRiV ªRΩμR∂VxmsLji {qsFsLi @©´sıμj∂ Bxmsˆ…”¡NUP æªΩ[á¨s

@LiaRPLigSÆ©s[ DLiμj∂. «ÿ©ylLi≤ÔT∂, $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V, gkiªylLi≤ÔT∂, F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ™´sLi…”¡ mx sáV™´soLRiV LSxtsÌ Q˚ ™´sVLi˙ªRΩVáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s\|ms AaRPª][ D©yı, æªΩáLigSfl· ª]÷¡ q{ sFsLigS ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ ¤\«¡FyÕfi lLi≤Ô∂T NTP @™´sNSaSáV FsNRPV‰™´sgS D©yı∏R∂VÆ©s[μ∂j NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR á @LiøR¡©y. INRPÆ™s[Œ¡œ ’d¡q{ s ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªΩR ZNP[ mx sμR∂≠s B™y*á¨s |\ §¶¶ NRP™´sWLi≤`∂ ¨sLÒiR LiVV}qsÚ ™´sW˙ªRΩLi m{ s{qs{qs ™´sW“¡ ¿d¡£msn ≤T∂.$¨s™y£qsNRPV ø≥y©±s= μR∂NRP‰™´søR¡ËLi »¡V©yıLRiV. μR∂◊¡ªRΩ Æ©s[ªΩR Æ©s[ æªΩáLigSfl· ª]÷¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[∏∂R Wá¨s @μ≥∂j uÌy©´sLi À≥ÿ≠s}qsÚ ≤T∂mx sp˘…‘¡ qz sFsLi μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶ ¶NPR V mx sμR∂≠s μR∂ZNP[‰ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[NPR F°¤Õ¡[μ∂R V. @¨dsı @©´sVNRPV©´sı»˝¡VgS rygjiæªΩ[ ≤T∂|qsLi ¡L`i æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV øyLji˙ªRΩNRP ™´sWxqsLi NSÀ‹[ªΩR V©´sıμj∂. BLiNS ≠dsáLiVVæªΩ[ r°¨s∏R∂W «¡©´s¯μj∂©´sLi 9 ™´sVVx§¶ ¶®LRiLÚ i

NRPW≤y NS™´søR¡VË. BÕÿ NSLi˙lgi£qs ™´sp˘x§¶ ¶Li BÕÿ DLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· Æ©s[ªΩR á ™´sp˘x§¶ ¶Li qz sFsLi NRPVLkiË rygRiVª][Liμj∂. Fs{qs=™´sLÊiR Li ©´sVLi¿¡ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=L ix§¶ ¶, qx slLi[* qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, gkiªylLi≤Ô∂T áV F°…‘¡mx s≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS, ’¡zqsá ©´sVLi¿¡ ≤T∂Fs£qs, ≠s|§¶¶ ø`¡, F~©yıá, ¡xqs*LS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV D©yıLRiV. ≠dsLjiNTP D©´sı NS*÷¡zmsn ZNP[xtsQ©s´˝ V FsÕÿ D©yı @LiμR∂LRiW ªy™´sVV @L>iR Váƙs[V @¨s qx s¨sı §z ¶ ¶ªΩR Vá ™´sμÙ∂R ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©yıLRiV. BNRP NRPLkiLi©´sgRiL`iNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ºΩ $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V©´sV mz szqszqs ¿d¡£msn ¬ø¡[ryÚLiR ©´sı ˙xmsøy LRiLi NRPW≤y «¡LjigjiF°LiVVLiμj∂. D©´sıªRΩ™´sLÊS ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V @μ≥∂j uÌy©y¨sNTP ©´s™´sV¯NRPÆ\™sV©´s ™´s˘QQNPT gÚ S D©yıLRiV. INRPÆ™s[Œ¡œ μR∂◊¡ªRΩ ¤Õ¡[μy ’¡zqs ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji¨s qz sFsLigS ¨s∏R∂V≠sV}qsÚ D©´sıªRΩ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji¨s zmszqszqs ¿d¡£mnsgS ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡™´søR¡VË.


6

X¯óÁø£yês¡+ 22`11`2013

cinema@suryaa.com

Ðð

G.

í³.íœÍ… C…yæþ[ïÜt G…´ëÏÆÿ$$‹Ü òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ ¿æýÐèþ¯èþ… HÆ>μr$ A¯óþ¨ G¯ø² Hâæýå MæüË. A¨ Cç³μsìýMìü ¯ðþÆæÿÐóþǯèþ…§æþ$Mæü$ ^éÌê B¯èþ…§æþ…V> E…¨. C…§æþ$Mæü$ çÜçßýMæüÇ…_¯èþ {糆 JMæüPÇMîü ¯é AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$. G.í³.íœÍ… òœyæþÆóÿçÙ¯ŒþMìü {MæüÐèþ$Õ„æü×ý VæüË œyæþÆóÿçÙ¯ŒþV> õ³Ææÿ$…¨. CMæüò³O Mæü*yé ¯èþ…ºÆŠÿÐèþ¯Œþ òœyæþÆóÿçÙ¯ŒþV> ³Æö…§æþ$™èþ$…§æþ° ¯èþÐèþ$$Ùèþ$¯é² A° §æþÆæÿØMæüÆæÿ™èþ² §éçÜÇ ¯éÆ>Äæý$×ýÆ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. "G±tBÆŠÿ íܱ M>ÇÃMæü ¿æýÐèþ¯èþ…' õ³Ææÿ G.í³.íœÍ… C…yæþ[ïÜt G…´ëÏÆÿ$$‹Ü òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ ¯èþ*™èþ¯èþ ¿æýÐèþ¯é°² ßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ §éçÜÇ, »êËMæü–çÙ~ MæüÍíÜ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. C…M> §éçÜÇ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""Ðèþ${§é‹ÜÌZ _{™èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ E…yæþV> 24 ÔéQËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¿æýÐèþ¯éË$, M>Æ>ÅËÄæý*Ë$ AMæüPyæþ HÆ>μr$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²…. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ C…yæþ[ïÜt° òßýO§æþÆ>»ê§ŠþMìü ™èþÆæÿÍ…^éMæü

þ…yìþ™ðþÆæÿò³O JMæü³æ#μyæþ$ A…§éË ¯éÆÿ$$MæüË$V> ÐðþÍW¯èþ ¿êÐèþ$Ë…™é †ÇW ÈG…{sîý CçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ C¨ Ðèþ$È GMæü$PÐðþO…¨. AÆÿ$$™óþ BÌê Ðèþ_a¯èþ ÐéâæýÏÌZ G…™èþÐèþ$…¨ íܦÆæÿ…V> °Ëºyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$? A…sôý ^ðþç³μÌôý° ç³Çíܦ†. ´ë™èþ ™èþÆæÿ… ¯èþsîýÐèþ$×ý$ÌZÏ Ææÿf°, ³æNÇ~Ðèþ$, çÜ$àíÜ°, }ËMìü‡ (M>Ððþ$yîþ ¯èþsìý), Ðèþ$«§æþ$-»êË, ÆæÿÐèþ$Å-Mæü–-çÙ~, Æ>Õ Ðèþ…sìý Ðéâæý$Ï ™ðþÆæÿò³OMìü †ÇW Ðèþ^óþa {ç³Äæý$™èþ²… ^óþçÜ$¢¯èþ²ÐéâôýÏ. ÒâæýÏÌZ Ææÿf±, ³æNÇ~Ðèþ$ ™ðþË$Væü$ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$Mìü ÐèþçÜ$¢-¯é²Ææÿ° {ç³^é-Ææÿ-Ððþ$O…¨. C¨Vø ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A¨Vø ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$ A¯é²Ææÿ$ M>±.. Æ>¯óþÌôý¨…M>. ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ D ¿êÐèþ$Ë BÆæÿ…Vóü{r… E…r$…§æþ° ™ðþË$-Ýù¢…¨. A…§éË ¯èþsìý çÜ$àíÜ° D Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ ò³§æþªV> ¯èþsìý…^èþMæü´ùÆÿ$$¯é H§ø JMæü ™èþÑ$âæý íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìý…_ Ðèþ$äÏ Ðésìý yæþ¼¾…Væü$Ë™ø CMæüPyæþ ç³Ç^èþÄæý$… AÐèþ#™èþ*¯óþ E¯é²Ææÿ$. Æ>Õ ^éÌê M>Ë… ™èþÆ>Ó™èþ ™èþ¯èþ §óþçßýÕÇ° ³æNÇ¢V> Ðèþ*Ææÿ$aMæü$° ÈG…{sîýMìü íܧæþ®Ððþ$O…¨. K íÜ°Ðèþ*ÌZ Mæü£é¯éÆÿ$$MæüV>¯èþ* ¯èþsìýÝù¢…¨. sîýÒ ÇÄæý*ÍsîýÚùÌZÏ Cç³μsìýMóü §æþÆæÿدèþÑ$Ýù¢…¨. AÌêVóü ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ A™èþ¢, Ðèþ¨¯èþ, Ðèþ$Ò$à ´ë{™èþ-ËMæü$ {X¯Œþ-íÜ-Væü²ÌŒý C^óþa-Ýù¢…§æþ° çÜÐèþ*-^é-Ææÿ…. Ðéyìþ Ðóþyìþ ´ë{™èþ-ËMæü$ ÆæÿÐèþ$Å-Mæü–çÙ~ GËÏç³#yæþ* Æðÿyîþ. M>Ððþ$yîþ ¯èþsìý }ËMìü‡ CsîýÐèþË Ðèþ$ÝëÌêÌZ Mö°² „æü×êË ´ër$ Ððþ$ÇÔéÆæÿ$. Ðèþ$«§æþ$»êË Csîý-ÐèþË "A…™èþ-Mæü$-Ðèþ$$…§æþ$ B ™èþÆ>Ó-™èþ' _{™èþ…™ø Ðèþ$Ò$à ´ë{™èþ-ËMæü$ Æ>¯óþ Ðèþ^óþa-ÔéÆæÿ$. §æþÇPMæü…F°™´ sôý ïÜs°Äæ ü ¯èþ¨ÄæC ý* Ðèþ*¿¡˙ªy¨sı {™èþ… BLiªRΩ ¡Æ≤Í∂…fi zqs¨s™´sÒâæ W ýÏ…LSNR ≤R∂Li ý$ÆŠÿ ¯éÆÿ {qs‰©˝$$Mæ´s˚Õ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á AÐè þ $ Ã, A™è þ ¢ ´ë{™è þ Ì ZÏ §æ þ * ç Ü $Mð ü ã Ï ´ ù™è þ $ ¯é²Ææ ÿ$.¿¡˙ªRΩLi π∏∂VVNRP‰ gRi™´sV©yL>RiLi. C zqs¨s™´¯èþ¨sWNRÄæPý*V ¨sLS¯ªR Ω Ã¡V ¬ ø ¡[ x q sVÚ © yıLR i V. C ýÆøÆÿ$$¯Œ{§¶¶¶L][ þÌê ALRi˘ r~LiªRΩLi BLiªRΩ ≈¡LRiVË |ms»Ì¡V>Ï≤y¨sNT P ™´ÈG…{sî sVVLiμR∂ý VNR™èPVþÆ>Ó™èJ™´þ MæsLkü*i=£yéqs ïß\lLi…fi= Ðèþ$ÆŠÿ Ððþ$Æÿ$$…sñýÆÿ$$¯Œþ ^óþçÜ*¢ MæüÑÓ…^èþyæþ… ÑÔóýLS™´s≤R∂Li μR∂LRi+NRPV≤RçÙ∂V…. |qsá*LSx s þ-M>Ôé¬ø¡[xqËsVNR™øPV¨s ∂ ˙xmsμR∂Lji+Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV A…§æþ$Móü ÐèmþÆnsV™´æÿ$çÜs©±AÐè D ïÜ@NRμyæP‰≤R þ…™é.. xms¨sºdΩLRiV, NRP¥R∂ ©´A° søR¡Ë≤R ∂ Liª][ Fy»¡V GLSˆ»˝ ¡ V ¬ ø ¡[ x q sVÚ ©yıLRiLi¤…¡[....zqs¨s™´sW A…™é ^ðþ³æ#μMøÐèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. @©´sVxtsQ‰ rÌyL`i BÆ™s[V«fiA…§é°² NRPW≤yBÆ>«¨G…^èþ°ÐéÆæ lLi[Lÿ$i—¡Õ‹[ GÐèþÓÆæÿ$? DLiμ][ @LÛ R i Li NSLRifl·™´sV¨s Ðèþ$xq$QÅ…V> sˆxtÌsQ™´sV™´{õœsoª][ L iμj ∂ ¬ ø ¡[ x q sVN][ ™ ´ s øR ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ÐŒþ$ A…™é A…§æþ…V> Mæ¡ VË.C ü°í³õÜ¢ •¶¶¶÷d¡™´so≤`∂ ¿¡˙ªyáNR sW˙ªRü$…yé ΩLi E…yæ @©´þVsVxæüËtÆ>? sQ‰ A…§æþ$Móüμj∂*Fy˙ªy’≥¡©´s∏R∂VLi Äæý$*™ŒPVþ í³G^ðþaMìüP™´´ùMæ ºdΩzqsF°¨s ˙gSzmnsN`P=ª][ C ¿¡˙ªy¨sı ¬ ø ¡[ z q sLiμj ∂. INRB§æP þÆFy˙ªR ¯èþ¨Äæý*Ìê…sìý ÚùMóü‹Ü »ŸÐèþ$ÃËMæü$ D æÿ×ý. ΩÕ‹[ AÆ™sV ryμ≥yLRifl· æªΩLRiZNPNTP‰LiøyLRiV.V>ÏÐÀ≥ÿèþ$-ÆLkŠÿ°i K ¡Æ≤Ýë¦Í∂…fiÆÿ$$ÌZ ¿¡˙ªRÐðΩLiþ$Æÿ$$…sñ gRiXzý-Ƨÿ$$¯Œ ¶¶¶fl”þ ·^ógS, INR P Fy˙ªRΩÕ‹[ \¤…¡Q˚ ¡Õfi þõÜ¢¯óþ Ðèþ$Ò$ÃV> NS ¡…Ì”¡ ≠s≤R∂VμR∂AÐè á þ-M>-≠sxÔé-tÌsQŸ-∏^R∂óþaVLiÕ‹[ © ´ s W D™´ s V©± s (A»¡≠sNR P ¨. Dþ çÜ…Væü†° ¯èþ¨-Äæý*-° B§æþ-ÆæÿØ…V> ¡çÜ$- ∏R∂VV™´sºΩ)gS À≥ÿLkigS GLSˆ»˝ NRP¨szmsLiøR¡©´sVLiμj∂. «ÿLÍji∏R∂W @≤R∂™´soÕ˝‹[ Mæü$°¡ VÑ$Væü-™¬ ø ¡[é-Ðx q sVÚ éâæý$©Ï yıLR B^èþ-ÇiõÜV.¢ Ðèþ$…_¨.

Mö°² ¿æýÐèþ…™èþ$˯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ °ÆæÿÃ…^èþ$MøVæüÍV>….òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ ¿æýÐèþ¯ŒþMìü ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$ çÜàÄæý$… A…¨Ý뢯èþ¯èþ² fÐèþ$$¯èþ ™èþ¯èþ Ðèþ*r °Ë»ñýr$tMæü$¯é²Ææÿ$'' A¯é²Ææÿ$. ¯èþ…§æþÐèþ$*Ç »êËMæü–çÙ~ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""D ¿æýÐèþ…†Mìü G±tBÆŠÿ íܱ M>ÇÃMæü ¿æýÐèþ¯èþ… A° õ³Ææÿ$ ò³rtyæþ… ^éÌê B¯èþ…§æþ…V> E…¨. D Ñ«§æþ…V> ¯é¯èþ²V>Ç Ò$§æþ AÀÐèþ*¯é°² ^èþ*ç³#™èþ$¯èþ²…§æþ$Mæü$ VæüÆæÿÓ…V> E…¨'' A¯é²Ææÿ$. ¯èþsìý fÐèþ$$¯èþ G…´ëÏÆÿ$$‹Ü òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ ¿æýÐèþ¯é°Mìü AÐèþçÜÆæÿ °Ñ$™èþ¢… Ææÿ*.50 ÐóþË$ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. C…§æþ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ^ðþMŠü¯èþ$ A…§æþgôýÔéÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ yé‘‘yìþ.Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$, ¯èþsìý fÐèþ$$¯èþ, ÔéÅ…{ç³Ý맊þÆðÿyìþz, º*Ææÿ$Væü$ç³ÍÏ ÕÐèþÆ>Ðèþ$Mæü–çÙ~, íœÍ… òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ A«§æþÅ„æü$Ë$ MöÐèþ$Ææÿ Ððþ…Mæüsôý‹Ù, {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ Æ>gôýÔèýÓÆŠÿÆðÿyìþz ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

65 N][ÈýÁNRPV \|msgS ÊÁ®²ê¶ÉÞ»][ ª«sLñRi

zms.≠s.zms zqs¨s™´sW xqsLixqÛs |qsá*LSxmnsV™´s©±s μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ @©´sVxtsQ‰, ALRi˘ ˙xmsμ≥y©´s Fy˙ªRΩÕ˝‹[ ™´sLÒRi ¿¡˙ªy¨sı ªRΩ≠sVŒœ¡Li, æªΩáVgRiV À≥ÿxtsQÕ˝‹[ æªΩLRiZNPNTP‰Li¿¡©´s M>…™Œþ, Mæü$…Mæü$ÐŒþ$ f…rV> Mðü.E§æþÄæý$^èþ…§æþ$ xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C ¿¡˙ªy¨sı §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² _{™èþ… "„æü{†Äæý$'. G.Ñ.G….Ðèþ$*Ò‹Ü ç³™éMæü…ò³O Ñ.Ðèþ$õßý…§æþÆŠÿ&Ððþ$$§æþ$âæýå lLi[xmso(©´s™´sLi ¡L`i 22)©´s ˙xmsxmsLiøR¡ fÄôý$…§æþÆŠÿÆðÿyìþz °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÑÔèýÓ çÜ…X™èþ… ™y˘xmsÚLigS ˙gSLi≤`∂gS ≠s≤R∂VμR∂á A…¨…_¯èþ D _{™èþ…ÌZ° ´ërͲ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. °Æ>Ùèþ yìþ.Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$ ByìþÄñý* ªy«ÿgS C¿¡˙ªy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ïÜyîþ˯èþ$ BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ*ÃÆðÿyìþz ¿æýÆæÿ§éÓgŒý ™öÍ ˙|ms£qs ©Ø[…fi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryLRiV.˙F~≤R∂ORPQ©±s ïÜyîþ° A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Æ>Ðèþ*¯éÄæý$$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* …‘¡Li ¬ø¡zmsˆ©´s ≠s™´sLSá ˙xmsNSLRiLi ""§æþÆæÿØMæü$yæþ$, °Æ>ÙèþË$ ^éÌê M>Ë… ¯èþ$…_ ™ðþË$çÜ$. C¿¡˙ªy¨sı LRiW. 65 N][»˝¡NRPV \|msgS {sñý•ËÆŠÿ, ´ërË$ ^èþ*ÔéMæü ^èþMæüP° íÜ°Ðèþ*  ¡Æ≤Í∂…fiª][ ¨sLji¯LiøyLRi¨s xqsˆxtÌsQLi ˙x m sx m sLiøR ¡ ¡ÔéÆæÿ°í³…_…¨. D _{™èþ… ÑfÄæý$… Ý뫨…^éË° @™´soª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV æªΩáVgRiVÕ‹[

ø£åÁ‹j·T bÕ≥\ß Ä$wüÿs¡D }

™y˘xmsÚLigS

@©´sVxtsQ‰Q\|ms N]¨sı NUPáNRP xqs¨sıÆ™s[aSáV ¿¡˙ºdΩNRPLjiLiøyLRiV. C zqs¨s™´sWÕ‹[ F°ztsQr°Ú©´sı ≠sáORPQfl·\Æ™sV©´s Fy˙ªRΩ N][xqsÆ™s[V @©´sVxtsQ‰ ™´sWL<RiÕfi AL`ÌiQ= ¨s \|qsªRΩLi Æ©s[LRiVËNRPVLiμj∂. @LRiVLiμ≥R∂ºΩ ªRΩLS*ªRΩ @©´sVxtsQ‰NRPV C¿¡˙ªRΩLi ÀÿgS }msLRiV æªΩxqsVÚLiμR∂Æ©s[ …ÿN`P zqs¨ds ™´sLÊSQÕ˝‹[ ≠s¨szmsr°ÚLiμj∂. C ¿¡˙ªy¨sNTP ø≥y∏R∂W˙gRix§¶¶¶fl·Li: LS™±sV“¡, xqsLigkiªRΩLi: •¶¶¶Lji£qs \¤«¡LS«fi.

1200

MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²'' A¯é²Ææÿ$.

es¡à 6 dæìe÷\ß? Æ>

•eeTDÏB|t ˝À>√ Ä$wüÿs¡D

Ææ

ÿ×ý«©ÆŠÿ, Vú™èþÑ$ f…sV> ÕÐèþÐèþ$×ìý©‹³ {´÷yæþ„æü¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O K _{™èþ… ™ðþÆæÿMðüMæüP¯èþ$…¨. çÜ…ç³™ŒþÆ>gŒý §æþÆæÿØMæü$yæþ$. {†ç³#Ææÿ… çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý °Æ>Ùèþ. 80 Ôé™èþ… _{¡MæüÆæÿ×ý ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. D _{™èþ… »êůèþÆŠÿ ÌZVø¯èþ$ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ° íœÍ…b酺ƊÿÌZ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ðèþ*Ææÿ$† BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. Ðèþ*Ææÿ$† Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""Mö™èþ¢ ÐéÆæÿ$ ^óþõÜ {ç³Äæý$™é²Ë…sôý ¯éMæü$ ^éÌê CçÙt…. ¯é íÜ°Ðèþ*ËMæü$ MðüÐðþ$Æ> AÝùíÜÄôý$sŒýV> ç³°^óþíܯèþ çÜ…™ø‹Ù íÜ°Ðèþ*sZ{V>çœÆŠÿV> ç³Ç^èþÄæý$… M>Ðèþyæþ… B¯èþ…§æþ…V> E…¨. Ææÿ×ý«©ÆŠÿ ^èþMæüPsìý ¯èþr$yæþ$. D íÜ°Ðèþ*ÌZ Mæü_a™èþ…V> M>ÓÍsîý E…r$…¨'' A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ çÜ…ç³™ŒþÆ>gŒý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""Ñ$Wͯèþ Æðÿ…yæþ$ ´ërͲ ™èþÓÆæÿV> ç³NÇ¢ ^óþíÜ Ðèþ*ÇaÌZ íÜ°Ðèþ*° ÇÎgŒý ^óþÝ뢅. °Æ>Ùèþ ^éÌê çÜçßýM>Ææÿ… A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$'' A¯é²Ææÿ$.

B

yæþí³ËÏMæü$ ò³ãÏ ^éÌê Ðèþ$$QÅ…. H C…sZÏ ³æ#sìýt¯é Byæþ ¼yæþz Byæþ¼yóþz. H§ø JMæü¯éyæþ$ Ðèþ$Væüyìþ° Ððþ™èþ$Mæü$P° Ðèþ$¯èþ$Ðèþ# ^óþçÜ$MøÐéÍÞ…§óþ. AÌê AÆÿ$$-™óþ¯óþ Byæþ-§é-°Mìü iÑ™èþ… A¯èþ²r$t Byæþí³ËÏ° ܧæþ®… ^óþÝë¢Ææÿ$. Ððþ$$Væü$yóþ çÜÆæÿÓçÜÓ… A¯èþ²r$t ™èþÄæý* Ææÿ$ ^óþÝë¢Ææÿ$. ¯óþ¯èþ$ Òr°²sìýMîü ÐèþņÆóÿMæü… ..

~˝Ÿ ~yêHê.. Hê ‘=* dæ˙ y˚&ÉTø£! -ø£|æ˝Ÿ<˚yé

¯ó

þ¯ðþ-糚yæþ* íÜ°Ðèþ* Ðóþyæþ$-Mæü-ËMæü$ ÐðþâæýÏ-Ìôý§æþ$. C§óþ ¯é ™öÍ íÜ°Ðèþ* Ðóþyæþ$Mæü. Äæý$$Ðèþ-ïßý-ÆøË$, ïßýÆø-Æÿ$$¯èþ$Ï E™éÞ-çßý…V> ^óþíܯèþ D íÜ°Ðèþ* ÑfÄæý$… Ý뫨…^éÍ A¯é²Ææÿ$ Ìñýgñý…yæþÈ {MìüMðü-rÆŠÿ Mæüí³-ÌŒý-§óþÐŒþ. {MìüMðüsŒý Væü$Ç…_ Ðèþ*Mæü…sôý íÜ°-Ðèþ*-Ðé-âôýÏ GMæü$PÐèþ {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. A…§æþ$-ÐèþËÏ òÜË-»ŒýÞ™ø A¯èþ$-º…«§æþ… E…¨. §æþ„ìü-×ê¨ íÜ°-Ðèþ*Ë A¯èþ$-Ðé-§éͲ ¯óþ¯èþ$ ÉìþÎÏÌZ E¯èþ²ç³šyæþ$ GMæü$PÐèþ ^èþ*Ôé¯èþ$.. ¯éË$-VðüO-§óþ-âæý$ÏV> íÜ°Ðèþ* ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$ÌZ H… fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…§ø ç³Ç-Ö-Í-çÜ$¢¯é².. A° Mæüí³ÌŒý ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. ÔóýQ-ÆŠÿ-Mæü-Ðèþ$$ÃË ÕçÙ$Åyæþ$ MìüÆæÿ׊ý §æþÆæÿØ-Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…_¯èþ "¨ÌŒý ¨Ðé-¯é' ´ë{†-Móü-Äæý$$Ë Ò$sŒýÌZ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* Mæüí³ÌŒý ò³OÑ-«§æþ…V> çÜμ…¨…^éÆæÿ$. °Æ>Ùèþ Æ>gê-Æðÿyìþz (¿ê-Ðèþ¯èþ íœÍ…‹Ü-) Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* íÜ°Ðèþ* _{¡-Mæü-Ææÿ×ý 80Ôé™èþ… ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…§æþ-¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØ-Mæü$yæþ$ MìüÆæÿ׊ý, Æøíßý-™Œþ-Æðÿyìþz, Æ>gŒý AÆæÿ$j¯Œþ, Mæü–†Mæü, ¯óþçßý Ðóþyæþ$-MæüÌZ ´ëÌŸY-¯é²Ææÿ$.

ÐŒþ$-Vø-´ëÌŒý ÐèþÆæÿà H… ^óþíÜ-¯é çÜ…^èþ˯èþÐóþ$. ^èþ˯èþ… Ìôý° ÑçÙ-Äæý*°² Mæü*yé çÜ…^èþ˯èþ… ^óþõÜ ¯ðþO³æ#×ýÅ… A™èþyìþ¨. A…§æþ$Móü °™èþÅ… A…§æþÇMîü r^ŒþÌZ E…sêyæþ$. CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ ™é¯èþ$ ¡çÜ$¢¯èþ² ´ëϳæ#Ë$ MæüËÌZMö_a Ðóþ«¨…_¯èþr$t¯é²Æÿ$$. D Ðèþ$«§æþÅ GMæü$PÐèþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é². ^óþ™èþÌZÏ òœÆÿ$$ËÐèþ#™èþ$¯é² A° K çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ °gêÆÿ$$¡V> J³æ#μMæü$¯é²yæþ$. Ðèþ$Ç AÌê…sìý {sêMŠü ÇM>ÆŠÿz E¯èþ² ÐèþÆæÿà Cç³μsìýMìü³æ#μyæþ$ ÐèþÆæÿ$çÜV> 6 íÜ°Ðèþ*Ë$ ¡çÜ$¢¯é² A…sôý GÐèþÆðÿO¯é ¯èþÐèþ$ÃVæüËÆ>. M>± C¨ °fÐóþ$¯èþ° íœÍ…¯èþVæüÆŠÿ ÐèþÆ>YË$ «§æþ–ÒMæüÇçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÐèþÆæÿà íÜ°Ðèþ*Ë$ ´ëÏò³O¯é, ÐèþÆæÿà HÐèþ*-{™èþ… ´ëÏ‹³ M>Ìôý§æþ$. A™èþyìþ §æþVæüYÆæÿ íÜPÌŒý E…¨ A± A…r$¯é²Ææÿ…™é. A…§æþ$Móü ÐèþÆæÿÙø Ðèþ$ÎtyðþOÐèþ$¯èþÛ¯Œþ G…rÆŠÿsñýO¯ŒþÐðþ$…sŒýÞÌê…sìý õœÐèþ$‹Ü çÜ…çܦ 3 íÜ°Ðèþ*Ë MøçÜ… Jç³μ…§æþ… ^óþçÜ$Mæü$…§æþ° ™ðþË$Ýù¢…¨. A…§æþ$ÌZ Ðèþ$…^èþ$ ÑçÙ$~ ¯èþsìý…^óþ "º*Åsìýœæ#ÌŒý' ™ø ´ër$ àÆæÿÆŠÿ íÜ°Ðèþ* "º*™Œþ 3', "{º*‹ÜÎ' íÜ°Ðèþ*Ë$ Mæü*yé E¯é²Äæý$° çÜÐèþ*-^é-Ææÿ…. Òsìý™ø ´ër$ Ðèþ$Æø Ðèþ$*yæþ$ {´ëgñýMæü$tË MøçÜ… ÐèþÆæÿà MæüçÜ-Ææÿ™èþ$¢ ^óþçÜ$¢-¯é²-Ææÿr. E¯èþ²Ò Ìôý°Ò ^ðþí³μ f¯éͲ ™ðþVæü Mæü¯èþ*μÅgŒý ^óþõÜçÜ$¢…sêyæþ$ ÐèþÆæÿÃ. D Mæü¯èþ*¹üÅ-f-¯Œþ-ÌZ¯óþ GMæü$PÐèþ Mösôýt-çÜ$¢-¯é²-yæþ$ Mæü*yé!!

©«sÈÁ©«s @®©s[μj¶NTP xqsVÌÁV\®ªs©«s −sxtsQ¸R¶VLi NSμR¶V :»R½ª«sV©yõ

A…sZ…¨ Ç…Væü$Ë kr$t çÜ$…§æþÇ Mæü…Væü¯èþ Ææÿ¯ú™Œþ. D ÑçÙÄæý$…ÌZ C…sZÏ ¯é _¯èþ²³æ#μyóþ {sñýO°…VŠü C^óþa {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÔéÆæÿ$. A™èþ¢ C…sìýMìü ÐðþâêÏMæü CÌê E…yéÍ. AÌê E…yéÍ. ™èþË-¼-Ææÿ$çÜ$ þMæü*yæþ§æþ$.. A…r* ^éÌê¯óþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ ¯éMæü$ AÑ Ñ¯èþ²³æ#μyæþÌêÏ ÐóþÆóÿÌê Ñ°-í³…^óþ-¨. ""¯óþ¯óþÐðþ$O¯é Mæü$MæüP¯é. Mö™èþ¢ K¯èþÆŠÿ C…sìýMìü íÙ‹œt AÄæý*ÅMæü AMæüPyìþÐéâæý$Ï ^ðþõ³μ§æþ…™é ѯéÌê A°í³…^óþ¨. A™èþ¢ C…sZÏ Mö™èþ¢ ´ëÅMóüi° A¯èþ$çÜÇ…^éÌê? A° Ðèþ$§æþ¯èþç³yóþ§é°² A…r* ÌZÌZ¯èþ §éW¯èþ çœ*yæþÐðþ$O¯èþ ïœÍ…Væü$° ºíßýÆæÿY™èþ… ^óþíÜ…¨ AÐèþ$Ãyæþ$. °fÐóþ$ AÐèþ*ÃÆÿ$$ËMæü$ {糆 õ³Æðÿ…sŒý CÌê¯óþ ^ðþº$™éÆæÿ$ Mæü§é! Ðèþ$$QÅ…V> ™ðþË$W…r D ^éyîþË$ Ðèþ$È GMæü$PÐèþ. A™èþ¢ ¯ö^èþ$aMøMæü$…yé Ðèþ$çÜË$MøÐéÍ. Ðèþ¨¯èþ †sìýt¯é ¿æýÇ…^éÍ. ™øsìýMøyæþâæýÏ™ø A×ýMæü$ÐèþV> Ððþ$ËV>Í. A¯èþÐè þçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ™èþV>§éË$ ò³r$tMøMæü*yæþ§æþ$.. A…r* Mö™èþ¢ ò³ãÏMæü*™èþ$ÇMìü Ðèþ$$…§óþ ^ðþí³μ ç³…í³-Ýë¢-Ææÿ$. ™ðþË$Væü$ AÐèþ*Ã-Æÿ$$-Ë$ Væü¯èþ$Mæü A°²-sìý± Ðèþ˜¯èþ…V> ¿æýÇ-Ýë¢-Ææÿ$.. M>± Mæü…Væü¯èþ AÌê M>§æþ$. òœOÆæÿ$¯èþ² ÇÐéËÓÆŠÿ Æ>×ìý. ™óþyé ÌŸõÜ¢ òœOÇ…Vóü.

ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ

A

ø£+>∑Hê s¡HÍ‘Y

…§éË M>fÌŒý CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ ™ðþË$-Væü$-Mìü Ðèþ$$Q… ^ésôýÝù¢…¨. G…™èþõܳæN ™èþÑ$âæý ™èþ…½Ë Ððþ…sôý ç³yæþ$™ø…¨. ™ðþË$Væü$ÌZ Ðèþ$*çÜ Ðèþ*‹Ü ¸ëÅÑ$Î Äæý*„æü¯Œþ G…r ÆŠÿsñýO¯èþÆæÿÏò³O »ZÆŠÿ Mösìýt…§ø HÐðþ* M>çÜ¢ ÇÄæý$ÍíÜtMŠü íÜ°Ðèþ* Mæü£æþ˯óþ D AÐèþ$Ãyæþ$ ¯èþÐèþ$$ÃMæü$…r$¯èþ²r$t A°í³Ýù¢…¨. ò³OV> ™èþÑ$âæý$Ë çÜçßý-f-íÜ-§æþ®-Ððþ$O¯èþ Mæü£æþ-Ë$, {糆¿æý D ¿êÐèþ$¯èþ$ Ñç³È™èþ…V> BMæür$tMæü$¯èþ²r$t A°í³Ýù¢…¨. A…§æþ$Móü {ç³çÜ$¢™èþ… ^ðþ¯èþ²ÄŒý$ ¯èþVæüÆ>°² AÐèþ$Ãyæþ$ AçÜÞË$ Ðèþ¨Íò³rtyæþ… Ìôý§æþ$. ÑfÄŒý$™ø hÌêÏ íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìýçÜ*¢¯óþ Ðèþ$Æø çÜ*ç³ÆŠÿÝëtÆŠÿ «§æþ¯èþ$‹Ù çÜÆæÿçܯèþ ¯èþsìý…^èþyé°Mìü A…XMæüÇ…_…§æþ° ™ðþË$Ýù¢…¨. «§æþ¯èþ$‹Ù Ðèþ^óþa Hyé¨ÌZ K Ðèþ$*yæþ$ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²yæþ$. ÒsìýÌZ H§ø JMæü íÜ°Ðèþ*ÌZ M>fÌŒý ¯èþsìýçÜ$¢…¨r. AÌêVóü Ôèý–†àçܯŒþ V>Æ>Ë ^ðþÌñýÏË$ A„æüÆæÿ àçܯŒþ Mæü*yé «§æþ¯èþ$‹Ù íÜ°Ðèþ*™ø¯óþ BÆæÿ…Vóü{r… ^óþÝù¢…¨. M>fÌŒýMìü ™ðþË$Væü$ÌZ H§ðþO¯é {íÜP³æ#t Ñ°í³…_¯é BÌZ_…_ ^ðþº$™é¯èþ° §æþ*Ææÿ… ò³sôýtÝù¢…¨r. A…§æþ$Móü Cç³μsìýMîü Ððþ…Mæüsôý‹Ù, ^èþÆæÿ׊ý ïßýÆøË$V> Mæü–çÙ~Ðèþ…Ö §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMæüP¯èþ$¯èþ² íÜ°Ðèþ*Mìü G…í³MðüO…§ø Ìôý§ø ™ðþÍÄæý$° ç³Çíܦ†. A«¨M>ÇMæü…V> D ÑçÙÄæý$…ò³O H ÐéÆæÿ¢ ÐðþË$ÐèþyæþÌôý§æþ$. AÌêVóü ÐóþÆóÿ H íÜ°Ðèþ*Mìü A…XMæüÇ…_¯èþr$t Mæü*yé çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ìôý§æþ$. ÒË$…sôý »êÎÐèþ#yŠþÌZ H§ðþO¯é íÜ°Ðèþ* ^óþÄæý*˯óþ BÌZ^èþ¯èþÌZ M>fÌŒý E…§æþ° ™ðþË$Ýù¢…¨. H§óþÐðþ$O¯é ™ðþË$Væü$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ò³O M>lMìü »ZÆŠÿ MæüsôýtíÜ…¨. A…§æþ$Móü ÐóþÆóÿ §éÆæÿ$Ë$ Ððþ™èþ$-Mæü$-™èþ$…§æþ-° ¿êÑ… ^éÌŸÞçÜ$¢…¨.

NSxqsÚ ≠sLS™´sVLi ªRΩLS*ªRΩ ≠sVÕfi‰ ¡W˘…‘¡ ªRΩ™´sV©yı æªΩáVgRiV zmnsÕfi¯ BLi≤R∂{qÌs˙Õ‹[ ™´sVL][ryLji ªRΩ©´s B¨sıLig`i= ¨s Æ™sVVμR∂áV |ms»Ì¡©´sVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi AÆ™sV xqsWxmsL`i rÌyL`i ™´sV}§¶¶¶£tsQ Àÿ ¡V xqsLRixqs©´s J ∏R∂WORPQ©±s FsLi»¡lLÌ^i©´sL`i Õ‹[ ©´s…”¡LiøR¡≤y¨sNTP

zqsμÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. AgRi≤R∂V zqs¨s™´sWª][ æªΩáVgRiV zmnsÕfi¯ BLi≤R∂{qÌs˙Õ‹[ ™´sV◊d¡˛ ’¡“¡ @LiVVF°ªy©´s¨s ªRΩ™´sV©yı μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ªy«ÿgS J ˙xms™´sVV≈¡ xms˙ºΩNRPNTP B¿¡Ë©´s \¤À¡…fi Õ‹[ ªRΩ™´sV©yı ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ©´s»¡©´s @Æ©s[μj∂ @LiªRΩ xqsVáV\Æ™s©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi NSμR∂V. ©´s»¡©´s @Æ©s[μj∂ øyÕÿ xqsVáV\Æ™s©´sμj∂ @©´sVNRPVLi…ÿLRiV. xtsw…”¡Lig`i @Æ©s[μj∂ FsxmsˆV≤R∂W zmsNTPıN`P Õÿ rygjiF°μR∂V. |qs…˝‹[¨s ˙xmsºΩ INRP‰LRiW zqs¨s™´sW ÀÿgS LS™yá¨s NRPxtÌsQxms≤R∂V ªRΩVLi…ÿLRiV. ©´s…‘¡©´s»¡VáV NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±s {qs©±s= ¬ø¡[}qs»¡xmsˆV≤R∂V øyÕÿ «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVN]¨s ˙aRPμÙR∂gS ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. zqs¨s™´sW @Li¤…¡[ øyÕÿ xms¨s DLi»¡VLiμj∂. Fs™´s\lLiæªΩ[ ZNPÆ™sVLS ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë ©´s…”¡ryÚL][


7

>∑<ë«\˝À nj·T´|üŒBø£å\ |üs¡«+ >∑<ë«\, qe+ãsY 21 (ôdÿ’ q÷´dt)>∑<ë«\ |ü≥Dº + ˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À ø±ØÔøe£ ÷dü+ dü+<äs“¡ +>± nj·T´|üŒkÕ«$T, Ä+»H˚jT· kÕ«$T, uÛyÑ êì e÷‘·, •e Bø£\å T ã÷ì uÛ≈Ñ î£ \Ô T <˚e|üP» ˝À ñHêïs¡T. |ü≥Dº +˝Àì nj·T´|üŒ kÕ«$T, Ä+»H˚jT· kÕ«$T, uÛyÑ êì e÷‘· Ä\j·÷\˝À Bø£\å T d”«ø£]+∫q uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTH˚ ìÁ<ä˝Ò∫ #·˙ï{Ï kÕïHê\T Ä#·]+∫ uÛøÑ ‘ÔÏ √ |üP»\T, n_Ûùwø±\T ìs¡«Væ≤düT+Ô &É≥+‘√ <˚yê\j·÷\˝À ì‘·´XÀuÛÑ dü+‘·]+#·T≈£î+~. B+‘√ Äj·÷ <˚yê\j·÷\T ñ<äj·Ty˚T uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉTHêïsTT. düTe÷s¡T q\uÛ’… zø£ÿ s√E\ bÕ≥T #˚ùd Bø£˝å À Bøå±|üsT¡ \T ñ<äjT· + , kÕj·T+Á‘·+ kÕïHê\T Ä#·]+∫ <Óe’ <äsÙ¡ q+, |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñ+≥T+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± zø£|Pü ≥ uÛÀ»q+ #˚dTü Ô sêÁ‹ n˝≤ŒVü‰s¡+ rdüT≈£î+{≤s¡T. Bøå± düeTj·÷\˝À nã<ë›\T #Ó|Œü sê<äT, #Ó|⁄ü Œ\T <Û]ä +#·≈L£ &É<Tä nH˚ ìj·TeTìã+<Ûqä \‘√ bÕ≥T

nH˚ø£ ìj·TeTìã+<Ûqä \T ø£*– Bø£å #˚j÷· *‡ ñ+≥T+~. Á|ü‹ s√E zø£ kÕ«$T Ç+{Ï˝À |ü&ç |üP» ìs¡«Væ≤+∫ ô|<ä› m‘·TqÔ uÛ»Ñ q ø±s¡´Áø£e÷\T ,|üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ Bøå±|üsT¡ \≈£î nqï<ëq+ #˚jT· &É+ »s¡T>∑T‘√+~. sêÁ‹ y˚fi¯ Vü≤Öõ+>¥ uÀs¡T¶ ø±\˙˝À >∑\ nj·T´|üŒkÕ«$T, ãTs¡ù› |≥˝Àì nj·T´|üŒ kÕ«$T <˚yê\j·T+, <Í<äsY |ü*¢ ˝À >∑\ Ä+»H˚jT· kÕ«$T <˚yê\j·T+, ø£ècÕíq~˝À >∑\ Ä+»H˚jT· kÕ«$T <˚yê\j·T+, n+u≤uÛyÑ êì, •yê\j·÷\˝À ÄÁX¯e÷\T @sêŒ≥T #˚dTü ≈£îì |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T eTT–+#·T≈£î+{≤s¡T. B+‘√ ø±ØÔø£ e÷dü+ |üP]›>±qT e÷s¡•Z s¡e÷dü+˝À ≈£L&Ü Bø£\å T ø√qkÕπ> neø±XÊ\THêïj·Tì ‘Ó*dæ+~. Ç<˚ ø±ø£ •esêÁ‹ dü+<äs“¡ +>± |òÁæ ãe] ˝À|ü⁄ •eBø£\å T ≈£L&Ü d”«ø£]kÕÔsT¡ . Bø£\å nq+‘·s+¡ Ä+»H˚jT· kÕ«$T Bøå±|üsT¡ \T ø£kÕ|ü⁄s¡+ <˚yê\j·÷ìdæ nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T X¯ã]eT\≈£î ãj·T\T <˚] y˚fi≤ÔsT¡ .

ñbÕ~ÛVü‰MT˝À neø£‘·eø£\T »]–‘˚ ì<ÛäT\T ]ø£eØ #˚kÕÔ+ e÷&ÉTZ\,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\˝À neø£‘·eø£\T »]–q≥T¢ s¡TEyÓ’‘˚ neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çq yê] qT+&ç ì<ÛäT\T ]ø£eØ #˚kÕÔeTì ñbÕ~Û õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ |æ&ç eT*¢ø±s¡T®qkÕ«$T #ÓbÕŒs¡T. e÷&ÉTZ\ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À kÕe÷õø£ ‘·ìF Á|üC≤y˚~ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üC≤y˚~ø£˝À Á>±eT |ü+#êsTTr\ |ü]~Û˝À »]–q ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\ô|’ eTTU≤eTTœ #·]Ã+∫ 8 Á>±e÷\˝À neø£‘·eø£\T »]–fÒ¢ $#ês¡D˝À ãj·T≥|ü&ç+~. neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çq yê] qT+&ç ]ø£eØ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

sêC≤´~Ûø±s¡+‘√H˚ ã&ÉT>∑T\≈£î Hê´j·T+

ø£\«≈£î]Ô,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : sêC≤´~Ûø±s¡+‘√H˚ ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì my˚Tà˝Ò´ C…’bÕ˝Ÿj·÷<äyé nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì Á^Hé >±¬s¶Hé |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ˝À sêC≤´~Ûø±s¡+ $<ë´]ú j·TTe>∑s¡®q düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ yês¡T sêC≤´~Ûø±s¡+ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê&ÉT‘·TH˚ ñqïs¡ì, yê] ø√]ø£\>±H˚ $T–\+<äì <˚X¯+˝À 88 XÊ‘·+ ñqï ã\V”≤q esêZ\ yê]øÏ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. bÕ\ø£ Á|üuÛÑT‘ê«\T, z≥T $\Te düe÷qeTì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T ø±˙ <ëe÷cÕ Á|üø±s¡+ ]»πs«wüqT¢ πø{≤sTT+#·≈£î+&Ü M{Ï˝À nHê´j·T+ #˚düTÔqïs¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T.

‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î øöì‡*+>¥ ÄÁe÷u≤<é,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : ÄÁe÷u≤<é eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ≈£îeTàs√ì|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u≤\´$yêVü≤+ #˚j·T<ä\#·T≈£îqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ÄÁe÷u≤<é #Ó’‘·q´ ¬s’‘·T $TÁ‘· ø±sê´\j·T+˝À øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± mmHém+\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤\´ $yêVü≤+ #˚düTø√e\+ e\q s¡ø£ÔV”≤q‘·‘√ bÕ≥T yê]øÏ |ü⁄fÒº |æ\¢\T ≈£L&Ü ã\V”≤q+>± ñ+&ç nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘ês¡ì BìøÏ ‘√&ÉT ej·TdüT‡ ì+&Éì yê]øÏ ô|[¢\T #˚dæq≥¢sTT‘˚ #·≥º Á|üø±s¡+ H˚s¡+ nì dü÷∫+#ês¡T.

πswüHé &ç\sY ø√dü+ 77 <äs¡U≤düTÔ\T

ñ|ü⁄ŒqT+‘·\,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝À U≤∞>± ñqï eT÷&ÉT πswüHé<äTø±D≤\ ìsê«Vü≤D ø√dü+ &û\s¡¢ ìj·÷eTø£+ <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ì+#·>± 77 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY Hê>∑j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. M]øÏ á HÓ\ 30q Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ Ä]¶z ø±sê´\j·T+˝À Áyê‘·|üØø£å≈£î Vü‰»s¡T ø±yê*‡ ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

23q s¡#·Ãã+&É œ˝≤¢|òüTq|ü⁄s¡+,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : á HÓ\ 23 eT+& É\ πø+Á<ä+˝Àì m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+ q+<äT eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î s¡#·Ãã+&É eT÷&Ée $&É‘· ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ m+|æ&çy√ ‘Ó*bÕs¡T. á s¡#·Ãã+&É˝À πswüHéø±s¡T¶\T, |æ+#·qT¢, Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢, md”‡,md”º\≈£î >∑èVü≤ $<äT´‘Y ãø±sTT\T, Ç+~s¡eTà ø£\\T, X¯+≈£îkÕú|üq¬ø’ \_›<ës¡T\ qT+&ç <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

25q s¡#·Ãã+&É ô|<ä›eT+<ä&ç,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt):á HÓ\ 25q eT+&É\+˝À m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+≥T ñ+≥T+<äì m+|æ&çy√düTC≤‘· ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<ÛäT\T>± eq|ü]Ô my˚Tà˝Ò´ sêe⁄\ #·+Á<äX‚KsY Vü‰»sö‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

1010 s¡ø£+ e] $‘·ÔHê\ |ü+|æD° >√bÕ˝Ÿù|≥,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : >√bÕ˝Ÿù|≥˝À 1010 s¡ø£+ e] $‘·ÔHê\T |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ mz sê»X‚KsY ‘Ó*bÕ s¡T. ˇø£ øÏ˝À≈£î Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± s¡÷. 5 dü_‡&çô|’ |ü+|æD° #˚j·T qTqï≥T¢ 30 øÏ˝À\ ãkÕÔ≈£î s¡÷. 675 <Ûäs¡ ø±>± Á|üuÛÑT‘·« dü_‡&ç ÁøÏ+<ä s¡÷. 525 \≈£î ¬s’‘·T\≈£î n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕ s¡T. ¬s’‘·T\T |ü{≤º<ës¡T bÕdtãTø˘ õsêø˘‡ ø±|òæì e]®q˝Ÿ ãTø˘ #·÷|æ+#ê&ÉìøÏ rdüTø=ì sêyê\ì Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

πswüHé &û\s¡¢ø√dü+ 77 <äs¡U≤düTÔ\T ñ|ü⁄ŒqT+‘·\ qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝À U≤∞>± ñqï 3 πswüHé <äTø±D\≈£î &û\s¡¢ ø√dü+ 77 eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêï≥T¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY Hê>∑j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡+<ä]øÏ á HÓ\ 30q ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î Hê>∑sY≈£s¡÷ï˝Ÿ Ä]¶y√ Ä|ò”dt˝À sê‘· |üØø£å ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

X¯óÁø£yês¡+ 22`11`2013

˙{Ï {≤´+≈£î ù|*Ãy˚‘· &Ü>¥kÕÿ«&é‘√ |ü]o\q M|üH>é +∑ &É¢ , qe+ãsY 21(ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì ø=+<äT s¡T Á>±eT düMT|ü+˝À >∑‘· sêÁ‹ |ü+≥ b˛˝≤\≈£î ˙s¡T n+~+#˚ ˙{Ï {≤´+≈£îqT >∑T]Ô ‘Ó*j·Tì e´≈£î\Ô T &Óq’ yÓT{Ÿ‘√ ù|*Ãy˚jT· &É+‘· ≈£Ld¢ {t y° Té n~Ûø±s¡T\T &Ü>¥kÕÿ«&é‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äjT· + dü+|òTü ≥q dü\ú ìï |ü]o*+#ês¡T. Á>±eT düMT|ü+˝À ø±e* Hês¡jT· D nH˚ e´øÏÔ 6 mø£sê\ e÷$T&ç ‘√≥ kÕ>∑T #˚dTü +Ô &É>± ˙{Ïì n+~+#˚+<äT≈£î Ç{°e˝Ò {≤´+≈£îqT ì]à+∫ psê\ ø±\Te ˙{Ï‘√ ˙{Ï ì+|æ ‘√≥≈£î ˙s¡T ô|&ÉT‘·T+&˚yês¡T. >∑‘· sêÁ‹ >∑T]Ô ‘Ó*j·Tì e´≈£î\Ô T {≤´+≈£îqT &ÓH’ yé TÓ {ŸqT ñ|üj÷Ó –+∫ ù|\Ã&É+‘√ Á>±eTdüT\Ô T uÛj Ñ T· +<√fi¯q≈£î >∑Ts¬ j ’ ÷· ´s¡T. bÕ´ø£ìå dtº Á>±eT+>± ù|s¡T|ü&ܶ á Á>±eT+˝À &Óq’ yÓT{ŸqT ñ|üj÷Ó –+#·&+É ‘√ b˛©düT\T ≈£L&É Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. dü+|òTü ≥q dü\ú ìï |ü]o*+∫q kÕúìø£ môd‡’ dü‘´· Hêsêj·TD¬s&ç¶ ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡+ Çe«&É+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äjT· + õ˝≤¢ øπ +Á<ä+ qT+∫ mHéõ˝Ÿ nH˚ &Ü>¥ kÕ«ÿ&é‘√ bÕ≥T ≈£Ld¢ {t y° Té m◊môd‡’ dü÷s¡´ #·+Á<ä, u≤+uŸkÕÿ«&é mmôd‡’ dü‘sÔ· ,Y ø±ìùd㺠T˝Ÿ lqT dü+|òTü ≥q dü˝ú ≤ìï |ü]o*+#ês¡T. {≤´+≈£î |ü]düsê ÁbÕ+‘·+ ˙s¡T bÕ]ñ+&É≥+‘√ Ä<ësê\T \_Û+#·˝<Ò ìä &Ü>¥kÕ«ÿ&é ≈£L&É |üd>æ ≥∑ ˝º <Ò ìä yês¡Hêïs¡T. M] yÓ+≥ M|üq>∑+&É¢ môd‡’ düT<äøs£ ,Y ø±ìùd㺠T˝Ÿ X¯+ø£sT¡ \T ñHêïs¡T.

Ä‘·à≈£LsY˝À »q#Ó’‘·q´j·÷Á‘· Ä‘·à≈£LsY , qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq Ä‘·à≈£LsY |ü≥ºD+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ neTàHêqï\ $•wüº‘· >∑Ts¡TÔ #˚ùd+<äT≈£î »q#Ó’‘·q´j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á j·÷Á‘· nìï $<ÛäT\ >∑T+&Ü ‹s¡T>∑T‘·÷ kÕúìø£ n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ es¡≈£î j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± j·÷Á‘· ìs¡«Vü≤≈£î\T m+.$ÄsY XÊÁdæÔ Á|üdü+–düTÔ sêÁwüº yê´|üÔ+>± uÛÑÁ<ä#·\+ qT+∫ á j·÷Á‘· ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ 2010 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á j·÷Á‘· 2029 es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. 18 dü+e‘·‡s¡\T á j·÷Á‘· ñ+≥T+<äì 18 yêVü≤Hê\T, 18 s√E\T 1008 eT+&É\˝À neTàHêqï\ $•wüº‘· >∑Ts¡TÔ #˚ùd+<äT≈£î ‘·eT kı+‘· Ks¡TÑ√ #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüTú\qT |ü+#·Tø√ì yê]øÏ eè<ë›|ü´+˝À

_&ç ø±]à≈£î\ düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#ê* z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê*

n&ܶ≈£î\,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì _&ç ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#ê\ì dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T. _&ç ø±]à≈£î\≈£î _&ç bÕ´ø£ºØ\ j·T»e÷qT\T dü¬s’q y˚‘·Hê\T Çe«&É+ ˝Ò<äì _&ç ø±]à≈£î\ ÁX¯eTqT <√|æ&ç #˚düTÔqïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. _&ç ø±]à≈£î\≈£î dü¬s’q y˚‘·Hê\T Çyê«\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê* e÷qebÕ&ÉT,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : 2014 mìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Äj·÷ sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\‘√ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯è≤ìøÏ ìjÓ÷»ø£es¡Z mìïø£\ ø£MTwüqsY X¯•<˚$ bÕ˝ÀZHêïs¡T. ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ+&ÉyÓ*¢ 2014 mìïø£˝À¢ 18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. mìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì |ü\T sê»ø°j·T n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·÷ eT+&É˝≤\ ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T¢, Äj·÷ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø√sTT\ø=+&É,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : 18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq j·TTe‹ j·TTe≈£î\T z≥s¡T>± qyÓ÷¬s’ z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Ä]¶z Vü≤qà+‘Ysêe⁄ nHêïs¡T. ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 24q e#˚à HÓ\ 1,8q z≥s¡T qyÓ÷<äTô|’ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. 1.1.2014 Hê{ÏøÏ 18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq j·TTe‹ j·TTe≈£î\qT z≥sY>± qyÓ÷<äT #˚j·÷\Hêïs¡T.

ø£©Ôø£\T¢ ‘ê– e´øÏÔ eTè‹ ô|<ä›ø=‘·Ô|ü*¢,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : ø£©Ôø£\T¢ ‘ê– eTTwæº|ü*¢˝À e´øÏÔ eTè‹#Ó+~q dü+|òüT≥q »]–+~. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTTwæº|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dæ+>√≥+ (28) nH˚ e´øÏÔ ø£©Ô ø£\T¢ ùd$+∫ nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. n‘·ì uÛ≤s¡´ #ÓqïeTà ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·T&çøÏ eTT>∑TZs¡T |æ\¢\T ñHêïs¡T.

eTT–dæq yês√‘·‡yê\T

‘ê&É÷s¡T,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : ø±¢dtyÓT{Ÿ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À qe+ãsY 14 qT+&ç 20 es¡≈£î C≤rj·T u≤\\ ~H√‘·‡e+ qT+&ç Á|ü|ü+#· u≤\\ ~H√‘·‡e+ es¡≈£î ‘ê&É÷s¡T, ‘Ó\ÿ|ü*¢, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ eT+&É˝≤\˝À C…&çŒôV≤#Y ◊‘√˝Ÿ, C…&ç|æôV≤#Y ‘Ó\ÿ|ü*¢, j·T÷|æmdt j·÷~¬s&ç¶|ü*¢ ‘·~‘·s¡ bÕsƒ¡XÊ\˝À Ç{Ïø±´\,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : 50 dü+e‘·‡sê\ ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\T |ü\T b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ b˛sê≥+˝À 1969˝À $<ë´]ú <äX¯˝ÀH˚ yÓT&çø£˝Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À dü+<äs¡“+>± b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\qT #·<äTe⁄‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D b˛sê≥+˝À bÕ˝ÀZq&É+ »]–+~. n+<äCÒXÊs¡T. nHê&˚ ˝≤؃ <Óã“\T, πødüT\T ≈£L&Ü ‘·eTô|’ qyÓ÷<äj·÷´j·Tì n\+|üPsY my˚Tà˝Ò´ nÁãVü≤+ nHêïs¡T. á düTBs¡ú ø±\+˝À {ÏÄsYmdt mø£ÿ&É ñ+&ç á eT<Ûä´ø±\+˝À 12 dü+e‘·‡sê\ {ÏÄsYmdt bÕغ ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê≥+ #˚dæ+<äì nHêïs¡T. nHê{Ï qT+&˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº $uÛÑ»q ø√dü+ ñ<ä´e÷\T _õH˚|ü*¢,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝À ìs¡«Væ≤+∫q #˚düTÔHêïs¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç ¬s+&ÉT bÕغ\T e÷Á‘·y˚T ñHêïj·Tì s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=+<äs¡T ø±yê\ì k˛ìj·÷qT $eT]Ù+#ês¡ì k˛ìj·÷qT $eT]Ù+#·&É+ ‘·>∑<äì eT+&É\ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T lìyêdt>ö&é nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±Dô|’ ìHê<ë\T #˚düTÔqï düeTj·T+˝À ø=+<äs¡T my˚Tà˝Ò´ Hê>∑+ nqT#· nsTT»,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : õ˝≤¢˝Àì 5e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç s¡T\T ø±yê\ì k˛ìj·÷>±+BÛô|’ ndüuÛÑ´ |ü<äC≤\+ e÷{≤¢&Ü &çÁ^ es¡≈£î #·<äTe⁄ø=ì ej·TdüT‡ 18 qT+&ç 35 dü+e‘·‡sê\ s¡ì yê]ì yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚dæ •øÏå+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ˝À|ü⁄ ñqï ìs¡T<√´>∑+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï md”‡ $<ë´]úDÏ, $<ë´s¡Tú\≈£î md”‡ ø±s√ŒπswüHé <ë«sê C≤uŸy˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqì nsTT» eT+&É\+ m|æm+ l<˚$ ù|s=ÿHêïs¡T. 22q ãè+<ëeHé >±¬s¶Hé _¬s*¢ s√&ÉT¶ >∑<ë«\ q+<äT ô|uÒ“s¡T , qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : ô|uÒ“s¡T eT+&É\+˝Àì Á|ü»\T $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\≈£î n+<äs¡T eT+&É\+˝À 25q ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqì ‘Ó*bÕs¡T. »]π> s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À eè<ë›|ü´ |æq¸Hé\T $‘·+‘·T ô|q¸Hé\T, #˚H˚‘· , nuÛÑj·T Vü≤düÔ+, ^‘· ø±]àø£ ô|q¸Hé\T , $ø£˝≤+>∑T\ ô|q¸Hé\T Ç+&É¢ düú˝≤\≈£î s¡#·Ãã+&É˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T sêCÒ+<äsYÁ|ükÕ<é n\+|üPsY,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝Àì ãkÕº+&é eT]j·TT Hêj·T≈£î\T lìyêdüT\T, sê»X‚KsY>ö&é, Äes¡D˝À Ä+Á<Ûäu≤´+ø˘qT m+|æ eT+<ä»>∑Hêï<∏ä+, my˚Tà˝Ò´ Vü≤]X¯+ø£sY¬s&ç¶, düTπs+<äsY>ö&é, eT]j·TT eT+&É\ ø±+Á¬>dt nÁãVü≤+\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. M]øÏ Ä\j·T áy√ >∑Ts¡TsêE, Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ns¡Ã≈£î\T Äq+<éX¯s¡à, XÊ´+X¯s¡à\T |üPs¡í≈£î+uÛÑ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕe÷q´ e÷qe⁄\≈£î u≤´+ø˘ e´edüú n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\ì u≤´+ø˘qT @sêŒ≥T #˚j·T&ÉyÓTÆ+<äHêïs¡T. u≤´+ø˘ ùde\qT Á|ü»\T $ìjÓ÷–+#·Tø=ì u≤´+ø˘ s¡TD≤\qT n+<˚≥≥T¢ #·÷&Ü\ì m+|æ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. eTq sêÁwüº+˝À yÓqTø£ã&çq ÄeTq>∑˝Ÿ qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : >∑‘· HÓ\ s√E\ ÁøÏ‘·+ õÄ\¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ nì õ˝≤¢˝À nø£åsêdü´‘· n≥º&ÉT>∑T ø√]dæq ‘·TbòÕHé\ ø±s¡D+>± qwüºb˛sTTq |ü+≥\qT >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúsTTøÏ #˚]+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. md”‡,md”º $<ë´s¡Tú\≈£î ø£MTwüqsYπs{Ÿ n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì |üPõø£‘·TÔ ˝Òì s¡TD≤\T Çyê«\ì n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. #ês=ÿ+&É Á>±eT+˝À es¡¸\≈£î |üP]Ô>± <Óã“‹qï |ü‹Ô , e] |ü+≥\qT sêÁwüº e´ekÕj·T XÊK ø£MTwüqsYπs{Ÿ &ç&çm »>∑Bwt‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+#ês¡T. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q bÕ\ø√s¡¢ #Óqïj·T´, *+>∑j·T´, ˝≤\j·T´\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄] qs¡«,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : u…+>∑fi¯SsY |ü≥ºD+ ø√˝≤sY |ü+≥ b˛˝≤\qT dü+<ä]Ù+∫ ¬s’‘·T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕ+‘·+˝À <äT+&É>∑T\ <ë&ç˝À eTè‹#Ó+~q l ø±y˚TX¯«s¡ düŒ+~+∫ qwüºb˛sTTq |ü+≥\≈£î mø£sêø£ 15 y˚\ s¡÷bÕj·T\ kÕsTTÁ|ükÕ<é X¯s¡à Vü≤+‘·≈£î\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ #=|üŒq qwüº|ü]Vü≤s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ¬s’‘·T\T n~Ûø£±s¡T\≈£î |ü≥ºD ÁãVü≤àD j·TTe»q düe÷K´ Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T. $qï$+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düs¡Œ+#Y q]‡+Vü≤, m&çá\T \ø£åàDX¯s¡à ≈£îe÷s¡T&çô|’ »]–q <ë&çô|’ |üP]Ô kÕúsTT˝À $#ês¡D |ü<äàC≤, düTuÀ~ì, bÕ˝…+ e´ekÕj·T |ü]XÀ<äq πø+Á<ä+ »]Œ+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ì+~‘·T\qT yÓ+≥H˚ d”ìj·TsY XÊÁdüÔy˚‘· sêCÒX¯«], e÷&ÉTZ\ my√ k˛eTX‚KsY má >∑T]Ô+∫ n¬sdüTº #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. •ej·T´\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$<ë´]ú <äX¯˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D b˛sê≥+˝À bÕ˝ÀZHêï

k˛ìj·÷qT $eT]Ù+#·&É+ ‘·>∑<äT

H˚&ÉT C≤uŸy˚Tfi≤

Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø£±\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√+&ç

u≤´+ø˘ ùde\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê*

qwüºb˛sTTq |ü+≥\qT |ü]o*+∫q ø£MTwüqsYπs{Ÿ n~Ûø±s¡T\T

Vü≤+‘·≈£î\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê*

$<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ m◊mdtm|òt C≤rj·T eTVü≤düuÛÑ\ b˛düºsY $&ÉT<ä\ <ëeTs¡–<ä›,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : 46e Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ Á>∑+<∏ë\j·T uÛÑeq+˝À eTT–+|ü⁄ düuÛÑqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>∑+<∏ë\j·÷\T $C≤„q ã+&É>±sê\T nì nHêïs¡T. |ü⁄düÔø£ |üsƒ¡q m+‘√ >=|üŒ n\yê≥T nì yês¡T nHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Á>∑+<∏ä\j·÷\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T. yês√‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq |ü\T b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T.

eq|ü]Ô, qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : C≤rj·T eTVü≤düuÛÑ\ b˛düºsYqT m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T >∑Ts¡Tyês¡+ dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+˝À $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ùdº{Ÿ øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\T s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á düuÛÑ≈£î 4 \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T edüTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î ˝Ò$Tìu≤ãT, düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, dæ|æ◊ ø±sê´<ä]Ù Hêsêj·TD\T edüTÔHêïs¡T. $<˚XÊ\ qT+∫ Á|ü‹ì<ÛäT\T ekÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eTìøÏ eTÚ˝≤*, qπswt, düTπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

HÓ\\ yê]>± e+‘·T\T y˚düTø=ì #·÷düTÔHêïs¡ì Ç~ |ü<䛋 ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. neTàHêqï\T dü+|ü~+∫q Ädæú |ü+#·Tø=ì yê]ì Ç+{Ï uÛÑj·T≥øÏ |ü+|ædüTÔHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. eT]ø=+<äs¡T ô|<ä›ô|<ä› uÛÑeHê\˝À ñ+≥T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT >∑T&çôd\˝À ñ+#·T‘·THêïs¡ì Ç~ dü¬s’q |ü<䛋 ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT yê] ã>√>∑T\qT #·÷düTø√yê\ì uÛÑ$wü´‘·T˝À ‘·eT ∫Hêïs¡T\T ≈£L&É yê] |ü≥¢ n<˚$<Ûä+>± ñ+{≤s¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. eTs¡T‘·Tqï ø±˝≤ìïøÏ nqT≈£î\+>± |æ\¢\T ‘·eT |ü<䛑·T\qT e÷s¡T#·Tø√ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ≈£L&É yê] $•wüº‘·qT >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Á|ü»\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ $&√ÿ\T |ü*ø±ÿs¡T.

Ä]úø£kÕj·T+ n+<äCÒdæq myÓTà˝Ò´ m˝≤¢¬s&ç¶ Hêsêj·TDù|≥, qe+ãsY 21 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝Àì ãT]&çyê&ç˝À ìyêdüeTT+≥Tqï Ç+~s¡ Ç\T¢ <ä>∑ΔeTsTTq+<äTq >∑Ts¡Tyês¡+ Hêsêj·TDù|≥ myÓTà˝Ò´ m˝≤¢¬s&ç¶ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. ‘Ó<˚bÕ sêÁwüº _d” ôd˝Ÿ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù s¡y˚Twt >ö&é s¡÷ˆˆ 5y˚\ q>∑<äTqT myÓTà˝Ò´ #˚‘·T\ MT<äT>± n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”m+ ]©|òt |òü+&é‘√ bÕ≥T Ç\T¢qT eT+ps¡T #˚sTTkÕÔqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó<˚bÕ |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T eTùV≤wt >ö&é, Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, $»j·TkÕ>∑sY, n»jYT, yÓ+ø£Á{≤eTT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|≥ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ Vü≤s¡¸+

Hêsêj·TDù|≥, qe+ãsY 21 (ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |òüTHéXÊ´+<Ûäs¡ø˘, düs¡|òtsêCŸ\qT õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T>±, &܈ˆ kÕsTTu≤u≤qT õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± mqTï≈£îqï+<äT≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T eT+Á‹ &ç.¬ø. ns¡TD, e÷J myÓTà˝Ò´ ∫f…º+ sêyÓ÷àVü≤Hé¬s&ç¶, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T zuÒ<äT˝≤¢ ø=‘ê«˝Ÿ\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ìs¡+‘·s¡+ bÕغ n_Ûeè~› ø=s¡≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. ù|≥ Hêj·T≈£î\≈£î õ˝≤¢ kÕúsTT˝À |ü<äe⁄\T <äø£ÿ&É+ |ü≥¢ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T X¯•ø±+‘Y #êeT≈£Ls¡, >∑+<Ó s¡$, ø√q+π>] Vü≤qà+‘·T, CÀHêï\ düTuÛ≤wt, \ø£åàDY, ã+&ç >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\ s¡TD≤\T e÷|ò” #˚j·÷* M|üHé>∑+&É¢, qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝À >∑‘· HÓ\ ≈£î]dæq es¡¸\ ø±s¡D+>± |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤\T e÷|ò” #˚j·÷\ì {ÏÄsYmdt eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T sêeTT\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ s√E nj·Tq ne÷àsTT |ü*¢˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î]dæq Äø±\ es¡¸\ ø±s¡D+>± eT+&É\+˝Àì ¬s’‘·T\T #ê˝≤ qwüºb˛j·÷s¡ì y˚˝ mø£sê\˝À ñ*¢, yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥\T y˚j·T>± |üìøÏ sê≈£î+&É b˛j·÷´j·Tì mø£sê≈£î 40y˚\T Ks¡Tà #˚dæ qwüº\ |ü\T ø±yê*‡ e∫Ã+<äì ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. |ü+≥qwüº+ n+#·q y˚j·T&É+˝À n~Ûø±s¡T\T $eø£å‘· #·÷|üsêì Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+|æD° #˚dæq ø£©Ô $‘·ÔHê\T düs¡|òüsê #˚j·T&É+‘√ e] ¬s’‘·T\T qwüºb˛j·÷s¡ì Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø=qT>√\T #˚dæ ¬s’‘·+>±ìï Ä<äTø√yê\ì yê] s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚dæ ø=‘·Ô s¡TD≤\T Çe«\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

23q {ÏÄsYmdt •ø£å£D ‘·s¡>∑‘·T\T e÷>∑q÷sY qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ãT&Óã\÷¢s¡T Á>±eT+˝À l\øÏåà yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·T+˝À {ÏÄsYmdt •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z ÇHé#ê]® <˚es¡eT\¢|üŒ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e÷J eT+Á‹ lìyêdt¬s&ç¶, e÷J myÓTà˝Ò´ \øå±à¬s&ç¶\T Vü≤»sö‘·THêï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 23q »]π> ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ qT+∫ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À bÕغ eT+&É˝≤<Ûä´ ≈£åî\T sêeTT\, u≤ãT, dü‘·´Hêsêj·TD, ≈£îs¡Tàj·T´, X¯+ø£sY>ö&é, áX¯«sY, Äq+<é , sê|òüTy˚+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

{ÏÄsYmd”« ø£fi≤XÊ\ $uÛ≤>∑+ mìïø£ bÕHé>∑˝Ÿ,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ $uÛ≤>±ìï mqTïø√e&É+ »]–+~ n<Ûä´≈£åî\T>± nXÀø˘, ñbÕ<ä´≈£åî\T>± qπs+<äsY, Hê>∑sêE, ø±s¡´<ä]Ù>± yÓ÷Vü≤Hé, düVü≤j·Tø±s¡´<ä]Ù>± sêeTø£èwüí $]‘√ bÕ≥T 30 eT+~ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\qT mqTï≈£îHêï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. {°ÄsYmd”« ‘ê\Tø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± sêeTT ‘Ó*bÕs¡T.

eTT–dæq s¡#·Ãã+&É }≥÷ÿsY, qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ kÕúìø£ eT÷&Ée s¡#·Ãã+&É düe÷y˚X¯+ cÕ~U≤q˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eTTK´n‹~Û>± myÓTà˝Ò´ e#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sY 1745 πswüHéø±s¡T¶\T eT+ps¡T #˚XÊs¡T. á πswüHéø±s¡T¶\ô|’ düs¡T≈£î\T e#˚à HÓ\ 1e ‘˚~ qT+∫ rdüTø√e#êÃHêïs¡T. Vü≤Ödæ+>¥ má\T ø=+‘· nÁø£e÷\T yÓ\T>∑T #·÷XÊj·THêïs¡T. nÁø£eT+>± _\T¢\T Á&Ü #˚dæq <ëU≤\\T ñHêïj·THêïs¡T. düs¡Œ+#Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTs¡T>∑T<√&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ã+>±s¡T‘·*¢ eT+p¬s’q yê]øÏ #Ó≈£îÿ\qT n+~+#ês¡T. ô|q¸Hé\T eT+p¬s’q yê]øÏ eT+p¬s’q <äèe|üÁ‘ê\T yê]øÏ n+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=+‘· >=&Ée ≈£L&É »]–+~ myÓTà˝Ò´ q#·ÃC…|üŒ&É+‘√ XÊ+‹+#ês¡T.


8

X¯óÁø£yês¡+ 22`11`2013

d”‘·mTbò+qTÕHé u≤ãs¡~‘·ÔsT¡|\òt Hê#˚´djæ ·‘ÓT+\ø√+>±dü+ Dø£èqTwæ #˚@sêkÕÔ myÓŒ≥TTà˝Ò#˚´jHê>·÷∑+* Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ , qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± e´eVü≤]düTÔqï d”m+qT ãs¡Ôs¡|òt #˚dæ yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥ #˚j·÷\ì _CÒ|æ Hêj·T≈£î\T myÓTà˝Ò´ Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ kÕsTT>±¬s¶H釽À ìs¡«Væ≤+∫q eT÷&Ée $&ÉT‘· s¡#·Ãã+&É≈£î Äj·Tq eTTK´n‹~Û>± Vü≤»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ˙s¡T, ˙<ÛäT\T, eqs¡T\T nìï d”e÷+Á<ÛäT\T <√#·TÃ≈£îb˛j·÷´s¡Hêïs¡T.

m‹Ôb˛‘·\ <ë«sê ‘Ó\+>±D≈£î ˙s¡T ‘Ó#·TÃø√H˚ |ü]dæú‘·T\T @sêŒ&Üj·THêïs¡T. m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\ ø√dü+ nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘Ó\+>±D≈£î πø+Á<ä+ 40 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç#˚à bÕ´πøõ ≈£L&É qwüºb˛sTTq ‘Ó\+>±D≈£î Çe«\Hêïs¡T. $<äT´‘Y ˝Òø£ ¬s’‘ê+>∑+ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À uÀ>∑TZ eqs¡T\T Ä+Á<Ûä≈£î ‘·s¡*+∫ ñ‘·Œ‹Ô #˚ùdÔ

$<äT´‘Y düeTdü´\T ekÕÔj·Tì ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT Ä+<√fi¯q≈£î >∑T] #˚ùd ≈£îÁ{≤\T »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D n_Ûeè~› ø√dü+ πø+Á<ä+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘·qT Jy√m+≈£î ˝ÒK sêdæq≥T¢ $e]+#ês¡T. ôV’≤Á<ëu≤<éqT πø+Á<äbÕ*‘· ÁbÕ+‘·+ #˚ùdÔ ˇ|ü⁄Œø√eTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ 11 e+<ä\ eT+~ ã*<ëHê\T #˚j·T&É+ <äTs¡<äèwüºeTHêïs¡T. >∑‘·+˝À s¡#·Ãã+&ÉqT ãVæ≤wüÿ]+∫ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü»\T <ä÷s¡yÓTÆj·Ts¡Hêïs¡T. Äø±\ es¡¸\≈£î ¬s’‘·T\T, Á|ü»\T #ê˝≤ qwüºb˛j·Ts¡Hêïs¡T. Á|ü‹ ¬s’‘·T\qT, u≤~‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î ‘·qT Á|üuÛÑT‘·«+‘√ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ ô|q¸Hé\T, πswüHé ø±s¡T¶ ≈£L|üqT¢, ã+>±s¡T‘·*¢ ã+&ÉT¢, Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢ eT+ps¡T |üÁ‘ê\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø£èwüíj·T´, m+|æ&çy√ Hê>∑X¯«sY, eTTì‡bÕ˝Ÿ ø£MTwüqsY s¡$ø±+‘Y, dæ+–˝Ÿ$+&√ #Ó’s¡àHé yÓ+ø£Á{≤eTT\T, e÷J m+|æ{Ïdæ, $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, düs¡Œ+#·T\T, _C…|æ Hêj·T≈£î\T s¡$, ø±X¯qï , j·÷<äj·T´, cÕ|òæ y˚˝≤~ eT+~ Á|ü»\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

z≥s¡¢ qyÓ÷<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüTø√yê* ã÷´s√eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, qe+ãsY 21(ôdÿ’ q÷´dt) : 18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq yês¡+<äsT¡ q÷‘·q z≥s¡T>¢ ± ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì z≥sY s√˝Ÿ Ä|ò”düsY XË’\C≤s¡eT nj·T´Hé|òüTsY ø√sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À nœ\|üøå£ bÕغ˝‘√ bÕ≥T n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düe÷y˚XÊìøÏ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y –]C≤X¯+ø£sY n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#·>± ÄyÓT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ 2014 z≥s¡¢ C≤_‘ê dües¡D ø=s¡≈î£ mìïø£\ ø£MTwüHé H√{Ï|øπæò wüHé $&ÉT<ä\ #˚jT· &É+ »]–+<äì $e]+#ês¡T. »qe] 1 2014 Hê{ÏøÏ 18 dü+e‘·‡sê\T ej·TdüT‡ ø£*–q yês¡+‘ê z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î sê»ø°j·T bÕغ\‘√ bÕ≥T n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. Á>±e÷\˝À ìs¡øså£ êdü´‘· m≈£îÿe>± ñ+&É&+É e\q <äsU¡ ≤düT\Ô qT |üP]Ô #˚ùd dü+<äs“¡ +˝À Á|ü‘´˚ ø£ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. bòÕs¡+ 6˝À z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ #˚s¡Ã&ÜìøÏ <äsU¡ ≤düT\Ô T #˚dTü ø√yê\ì bòÕs¡+ HÓ+. 7˝À ù|s¡T ‘=\–+#·&ÜìøÏ ˝Ò<ë Äπø|å qü ≈£î <äsU¡ ≤düT\Ô T #˚dTü ø√yê\ì, bòÕs¡+ HÓ+. 8˝À z≥sY C≤_‘ê˝À qyÓ÷<äT nsTTq $esê\qT dü]~<˚+› <äT≈£î, 8 (m)˝À z≥sY C≤_‘ê˝À ñqï qyÓ÷<äTqT eTs√ b˛*+>¥ øπ +Á<ëìøÏ ã~© #˚jT· &ÜìøÏ <äsU¡ ≤düT\Ô T #˚dTü ø√yê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. øπ +Á<ä mìïø£\ ø£MTwüHé sê»ø°jT· bÕغ\≈£î á HÓ\ 24 e#˚à HÓ\ 1, 8‘˚~\˝À Á|ü‘´˚ ø£

Á|ü#ês¡ ~Hê\qT ìs¡«Væ≤+∫ ã÷‘YkÕúsTT @C…+≥¢ <ë«sê C≤_‘êqT qyÓ÷<äT #˚sTT+#˚+<äT≈£î ìs¡ísTT+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y –]C≤X¯+ø£sY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ &çôd+ãsY 26 es¡≈î£ |üP]Ô ìy˚~ø£ n+~+#ê\ì nìï bÕغ\ @C…+≥¢ $esê\qT |ü+|æ+#ê\ì z≥s¡¢ qyÓ÷<äT≈£î bò˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ ‘·|Œü ìdü] nedüse¡ THêïs¡T. õ˝≤¢˝À 18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq Á|ü‹ yês¡T \ø£å 60y˚\ eT+~ ñqï≥T¢ n+#·Hê y˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. bÕ*f…øÏïø˘, Ç+»˙sY,&çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\qT qyÓ÷<äT #˚sTT+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ ìj·T$T+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. M] <ë«sê $<ë´s¡T\ú H˚ ø±≈£î+&Ü $<ë´s¡T\ú Á>±e÷\˝À ≈£L&Ü #Ó‘’ q· ´+ #˚dæ z≥s¡¢ qyÓ÷<äT≈£î ø£èwæ #˚jT· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. my˚Tà˝Ò´\T, m+|æ\T, düsŒ¡ +#Y\‘√ bÕ≥T n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘´˚ ø£ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T s¡+>±sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À b˛*+>¥ ùdwº qü q¢ T ô|+#ê\ì Á>±eT |ü+#êsTTr mìïø£˝À¢ b˛*+>¥ ùdwº qü T¢ ñqï Á>±e÷\˝À nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ã÷‘·T\T @sêŒ≥T #˚jT· ø£b˛e&É+ e\q mìïø£\ s√E Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düTÁ|æ+ ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒ Á|üø±s¡+ @e]øÏ z≥T y˚jT· &É+ Çwü+º ˝Ò<Hä ˚ ã≥Hé≈î£ $es¡D Çyê«\ì ø√sês¡T. ˇø£ y˚fi¯ 51 XÊ‘·+ eT+~ Ç+<äT≈£î nqT>∑T D+>± z≥T y˚dqæ ≥T¢ nsTT‘˚ @e] mìïø£ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. _C…|æ õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù les¡H› s¬é &ç,¶ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯

bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêCÒX¯«sY>ö&é, dæ|æm+ Hêj·T≈£î\T ≈£îs¡TeT÷]Ô\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+&ç düŒ+<äq sêe&É+ ˝Ò<ìä z≥s¡¢ qyÓ÷<äT≈£î sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T j·T‹ïùdÔ yê] |üu≤“ìπøqì nqT≈£î+≥Tqïs¡ì Á|üuÛÑT‘·«y˚T #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥¢sTT‘˚ u≤>∑T+≥T+<äì dü÷∫+#ês¡T. z≥T Vü≤≈£îÿqT qyÓ÷<äT #˚ùd dü+<äs“¡ +˝À m+‘· C≤Á>∑‘\Ô· T rdüT≈£î+≥THê yÓ÷ yê] z≥TqT ‘=\–+#˚ düeTj·T+˝À ≈£L&Ü n+‘˚ C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. 5e+<ä\ z≥s¡¢ »HêuÛ≤ ñqï Á>±e÷\˝À dü«#·Ã+<ä+>± b˛*+>¥ã÷‘YqT @sêŒ≥T #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. b˛*+>¥ ã÷‘Y\qT ô|+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<ë ‘Ó\bÕ\ì ø√sês¡T. nq+‘·s+¡ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=ìï b˛*+>¥ ùdwº qü q¢ T e÷s¡Ã&É+ »]–+<äì Á|ü»\ Çã“+<äT\qT <äèwæ˝º À ñ+#·Tø=ì ìs¡j í T· + rdüTø√e&É+ »]–+ <äHêïs¡T. n<˚ $<Û+ä >± õ˝≤¢ øπ +Á<ä+˝À sê»ø°jT· bÕغ\≈£î Ç#˚à z≥s¡¢ C≤_‘ê eT+&É\, Á>±eT kÕúsTT˝À #˚s&¡ +É ˝Ò<ìä dü÷∫+#ês¡T. ø=˝≤¢|Pü sY, Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ ÁbÕ+‘ê\˝À eTVæ≤fi¯ z≥s¡T¢ ñqï <ëì ø£+fÒ n~Ûø+£ >± qyÓ÷<äT nsTTq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+<äHêïs¡T. »&ÉÃs¡¢˝À eTVæ≤fi¯ z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ‘·≈î£ ÿe>± ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. M{Ïô|’ ø±s¡D≤\T ‘Ó\TdüTø√ qTqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ Y X¯sà¡ Hé, n<äq|ü⁄ C…dæ sêC≤sê+, Áf…ìÆ +>¥ ø£˝ø… sº£ Y $»j·TsêeTsêE, &çÄs√« sê+øÏwHü ,é ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç+»˙]+>¥ $<ë´]ú Ä‘·à≈£LsY , qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : ã+<äTe⁄\ ô|+&ç¢ ì$T‘·+ ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ÄeTs¡∫+‘· Á>±e÷ìøÏ e∫Ãq eTø£+ Á|üø±wt Ç+»˙]+>¥ $<ë´]ú ô|+&ç¢ nq+‘·s¡+ ùdïVæ≤‘·T\‘√ ø£*dæ ≈£îs¡TeT÷]Ô C≤‘·s¡ <äs¡Ùq+ nq+‘·s¡+ ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À yÓ÷{≤sY u…’ø˘ô|’ ÄeTs¡∫+‘·≈£î edüTÔ+&É>± n*¢|üPsY Á>±eT •yês¡T˝Àì eT\T|ü⁄ <ä>∑Zs¡ 2 ns¡úsêÁ‹ 2 >∑∑+≥\ düeTj·T+˝ÀyÓ÷{≤sYu…’ø˘ n<äT|ü⁄ ‘·|üŒ&É+‘√ ‘·\≈£î ã\yÓTÆq >±j·T+ ø±>± õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ ‘·s¡*+#·>± nø£ÿ&É

m+ÄsY◊ kÕÿì+>¥≈£î dü+ã+~+∫q |ü]ø£sê\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ôV’≤Á<ëu≤<é˝Àì q÷´s√ kÕsTT ø£èwüí ndüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ø√e÷˝ÀøÏ yÓ[¢q≥T¢ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ÄeTs¡∫+‘· $X¯«q>∑sY˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï dü‘·´Hêsêj·TD, |ü<äàeTà\ ô|<ä›≈£îe÷s¡T&Ó’q Á|üø±wt ôV’≤Á<ëu≤<é Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À ∫e] dü+e‘·‡s¡+ $<ä´qT nuÛÑ´dædüTÔHê&ÉT. ‘·eT düMT|ü ã+<äTe⁄\ $yêVü≤ ì$T‘·+ Á>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£îq <Ó’e<äs¡ÙqìøÏ

≈£îs¡TeT÷]Ô C≤‘·s¡≈£î yÓ[¢ edüTÔ+&É>± Á|üe÷<ä+ »s¡>∑&É+‘√ ø£˙ïs¡ TeTTìs¡e⁄‘·THêïs¡T. ádü+|òüT≥q˝À u…’ø˘ô|’ Ç<ä›s¡T ùdïVæ≤‘·T\T ÁXÊeDY, eTùV≤wt\T ñ+&É>± ÁXÊeDY≈£î ≈£î&çuÛÑ÷CìøÏ ã\yÓTÆq >±j·T+ ø±>± eTùV≤wt≈£î m&ÉeT ø±*øÏ dü«\Œ>±j·T+ ø±>± Ä‘·à≈£LsY Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À eTùV≤wt, õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ndüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. ø±>± |ü\T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T.

Äj·T´|üŒ\≈£î nqï<ëq+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ , qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : ø±s¡´Áø£e÷ìïøÏ $sêfi≤\T Çyê«\Hêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì Vü≤Ödæ+>¥uÀs¡T¶ _dæ ø±\˙˝Àì Äj·T|üŒ kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À kÕ«eTT\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ >∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. >∑Ts¡T kÕ«eTT\T |üs¡y˚TX¯«sY Ä<ä«s¡´+˝À kÕ«eTT\≈£î nqï<ëq+ #˚j·TqTqïs¡T, á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ es¡dü>± Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ |ü≥ºD kÕ«eTT\πø ø±ø£ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ yÓfi¯SÔqï kÕ«eTT\≈£î ≈£L&É nqï<ëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. <ë‘·\T nqï<ëq

s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üdü+–düTÔqï eTø£Ô˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ¬ø.<äj·÷ø£sY¬s&ç¶ `ôd’ÿq÷´dt }≥÷ÿs¡T

s¡düãdü>± s¡#·Ãã+&É {ÖHéeTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y qe+ãsY 21(ôdÿ’ q÷´dt) : dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\qT Á|ü»\≈£î n+<äCùÒ d+<äT≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ @sêŒ≥T #˚dqæ s¡#÷ ã+&É ø±s¡´Áø£eT+ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ øπ +Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y nes¡D˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± s¡#÷ ã+&É u≤´qsY˝À eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷ sYs¬ &ç¶ u§eTàqT ‘=\–+#ê\ì &çe÷+&é #˚d÷ü Ô $<ë´]ú C…mdæ Hêj·T≈£î\T ô|ø¢ ‡° ì ∫+#˚+<äT≈£î j·T‹ï+#·&+É ‘√ s¡#÷ ã+&É s¡dãü kÕ>± e÷]+~. d”e÷+Á<Ûä≈£î eTTK´eT+Á‹>± e´eVü≤]düTÔqï øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ u§eTà‘√ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À @˝≤ s¡#÷ ã+&É ìs¡«Væ≤kÕÔsì¡ $<ë´s¡T\ú T nÁ>∑

Vü≤+ e´ø£+Ô #˚dæ ô|ø¢ ‡° ì ∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ|ü eTTK´eT+Á‹ nsTTq <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+ Vü‰à u§eTà‘√ s¡#÷ ã+&É ìs¡«Væ≤ùdÔ ‘·eT≈£î @˝≤+{Ï nuÛ´Ñ +‘·s+¡ ˝Ò<ìä $<ë´]ú C…mdæ Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T kÕúìø£ my˚Tà˝Ò´ jÓTqï+ lìyêdts¬ &ç¶ |ü≥Tº ã≥º&+É ‘√ ø=+‘·ùd|ü⁄ >∑+<äs >¡ √fi¯+ HÓ\ø=+~. b˛©düT\T CÀø£´+ #˚dTü ø=ì $ <ë´s¡T\ú qT n¬sdüTº #˚jT· &É+‘√ yê]ì $&ÉT<ä\ #˚ùd<ëø± s¡#÷ ã+& ˝É À H˚qT bÕ˝ÀZqqì my˚Tà˝Ò´ |ü≥Tºã{Ϻ ì˝ÀÃe&É+ ‘√ my˚Tੇ »>∑BX¯«sYs¬ &ç¶ CÀ ø£´+ #˚dTü ø=ì dæ◊‘√ e÷{≤¢&ç $<ë´s¡T\ú qT $&ç|+æ #·&+É ‘√ my˚Tà˝Ò´ n<Û´ä ø£‘å q· s¡#÷ ã+&ÉqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

eTTK´eT+Á‹ |ü+<∏ëqT e÷s¡TÃø√yê* ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : ˇø£ yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T y˚>∑e+‘·+ ne⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ #˚düTÔqï yê´K´\T Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT >∑+<äs¡>√\+˝ÀøÏ HÓfÒºj·T&É+‘√ bÕ≥T ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\≈£î <ë] rdüTÔ+<äì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ás¡¢ q]‡+Vü‰à nHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº eTTK´eT+Á‹>± ñ+≥÷ ˇø£ ÁbÕ+‘êìπø e‘êÔdüT |ü\ø£&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´eT+Á‹ kÕúsTT˝À ñ+&ç #·{≤º\T ‘·q≈£î ‘Ó\TdüTqì ‘Ó\+>±DqT @˝≤ n&ÉT¶ø√yê˝À, πø+Á<ëìï @˝≤ z|æŒ+#ê˝À ‘·q≈£î ‘Ó\TdüTq+≥÷ yê´K´\T #˚j·T&É+ düããT ø±<äì nHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± õy√m+ ôd’‘·+ eTTK´eT+Á‹ lXË’\+ q\eT\¢ n≥$

11,694 <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£s¡D _CÒH˚|ü*¢, qe+ãsY 21(ôd’ÿ q÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä +˝À ãT<Ûäyês¡+ »]–q eT÷&Ée $&ÉT‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü+ã+~+∫ 11, 694 <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+∫q≥T¢ m+|æ&çy√ s¡V”≤yéT >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

ÁbÕ+‘·+ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~+<äì |üesY ÁbÕC…≈£îº ≈£L&Ü d”e÷+Á<Ûäπø Çyê«\+≥÷ ‘·|ü⁄Œ&ÉT ìy˚~ø£\qT Çe«&É+ô|’ nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä{Ï qT+&ç eTTK´e T+Á‹ ù|s=ÿqï ø=ìï ÁbÕ+‘ê\T ÄÁe÷ u≤<é eT+&É\+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT á ÁbÕ+‘êìï d”e÷+Á<Ûä≈£î @˝≤ πø{≤sT TkÕÔs¡ì n<˚ $<Ûä+>± ø£èwüíq~ ˙s¡T #ê˝≤ es¡≈£î eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À ñqï |ü⁄Œ&ÉT q~ »˝≤\ô|’ ‘·eT≈£î nìï n~Ûø± s¡T\T ñ+{≤j·Tì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±e⁄q Ç˝≤+{Ï ‘·|ü⁄Œ&ÉT Á|üø£≥q\T Á|ü#ês¡+‘√ Á|ü»\T ÄjÓ÷eTj·T dæú‹˝ÀøÏ HÓ≥ºe< ä›+≥÷ Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Ç{°e\ e∫Ãq ‘·TbÕHé e\¢ õ˝≤¢˝Àì nH˚ø£ eT+&É˝≤\ ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·TbÕHé e∫à b˛sTTq Çìï s√E\≈£î πø+Á<ä ãè+<ä+ |üs¡´≥q e\q »]–q qwüº+ yê]øÏ @˝≤ ‘Ó\TdüTÔ+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. n~Ûø±]ø£ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T s¡÷. 7e+<ä\ ø√≥¢ qwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ ìy˚~ø£\T Ç∫Ãq |üŒ{ÏøÏ yêdüÔe+>± s¡÷. 8e+<ä\ ø√≥¢≈£î ô|’>± ¬s’‘·T\T qwüºb˛j·÷s¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. n˝≤π> m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ Çfi¯ó¢ ˝Òì ìs¡Tù|<ä\≈£î |üø±ÿ Çfi¯ó¢ ì]à+∫ ÇkÕÔeTì Á|üø£≥q\T

#˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ n$ ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ãø£b˛e&É+‘√ Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\≈£î nH˚ø£ eT+~ ìsêÁX¯j·TT\T nj·÷´s¡ì Á|üdüTú‘·+ õ˝≤¢˝À düTe÷s¡T 10y˚\≈£î ô|’>± |üø±ÿ Çfi¯¢ ìsêàD+ nedüs¡+ ñ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. πø+Á<ä ãè+<ä+ |üs¡´{ÏdüTÔqï dü+<äs¡“+˝À yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡T|ü⁄q õ˝≤¢ eT+Á‹ &ç.¬ø ns¡TD ¬s’‘·T\ |üø£åq ìy˚~ø£qT Çyê«*‡+~ b˛sTT #·\q ∫Á‘√‘·‡yê\˝À bÕ˝ÀZq&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï qwüº+ô|’ <äèwæº kÕ]+#·ø£b˛e&É+ e\q ¬s’‘·T\T nH˚ø£ s¡ø±\T>± qcÕº\ ñ_˝À ≈£îs¡T≈£îb˛j·÷s¡ì yÓ+≥H˚ ¬s’‘·T\ s¡TD≤\qT e÷|òæ #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T ø=‘·Ô>± s¡TD≤\qT Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T Jy√ m+≈£î ìy˚~ø£qT Çe«&É+ »]–+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ Á>±e÷\˝À ø±≈£î+&Ü eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\q Á>±MTD ÁbÕ+‘· düeTdü´\T $qï$+#·Tø√e&É+˝À Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ø=‘·Ô>± mìï¬ø’q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£L&Ü Á>±e÷˝À¢ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫q≥¢sTT‘˚ yê] düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#˚à neø±X¯+ ñ+&˚<äì Ç˝≤+{Ï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷\ e\q Á|ü»\≈£î @˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m◊mdtm|òt, yÓ’m|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<äs¡TÙ\T qπsXŸ, düTπsXŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

3 s√E\ bÕ≥T >√Ä<Ûë]‘· •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : á HÓ\ 23,24,25 ‘˚~\˝À ô|≥Tºã&ç ˝Òì Á|üø£è‹ >√Ä<Ûë]‘· e´ekÕj·T $<ÛëHê\ô|’ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä‘·à |æ&ç ã+&Ü] lìyêdt Á>±eT uÛ≤s¡‹ dü«#·Ã+<ä dü+düú düuÛÑT´\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À düTuÛ≤wt bÕ˝Òø£sY •ø£åD •_sêìøÏ Vü‰»s¡j˚T´ yê]øÏ dü\Vü‰\qT n+~kÕÔs¡ì

‘Ó*bÕs¡T. Ä‘·à, Á>±eT uÛ≤s¡‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï •_sêìøÏ ¬s’‘·T\T Vü‰»¬s’ neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#·qTqï •ø£åD •_s¡+˝À bÕ˝ÀZq<ä\∫q yês¡T bò˛Hé HÓ+. 9490127465, 9705734202\qT dü+Á|ü~+#ê*‡+~>± ø√sês¡T.

s¡#·Ãã+&É˝À düeTdü´\ yÓ\T¢e ø±ØÔø£ e÷dü+ <Ó’esê<Ûäq≈£î m+‘√ $wüº‘· *+>±\ qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q eT÷&Ée $&ÉT‘· s¡#·Ãã+&É˝À Á|ü»\T |ü\T düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\‘√ yÓ÷s¡ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] k˛eTX‚KsY¬s&ç¶ n<Ûä´≈£å‘·q ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É˝À Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔqï dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î ‘Ó\j·Tã]#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ s¡#·Ãã+&É <ë«sê ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ ô|q¸Hé\T, πswüHéø±s¡T¶\T, |üø£ÿ>∑èVü≤\T, ã+>±s¡T‘·*¢ |ü<∏äø±\ <ë«sê \_› #˚≈£îs¡T‘·T+<äì Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] $e]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ¬s+&Ée $&ÉT‘·˝À <äs¡ø±düTÔ #˚düT≈£îqï |ü\Te⁄]øÏ eT+p¬s’q πswüHéø±s¡T¶\T, |üø£ÿ>∑èVü≤\T, ô|q¸Hé\qT n+<äCÒXÊs¡T. d”m+ u≤´qsYqT {ÏÄsYmdt ø±s¡´<ä]Ù\T ‘=\–+#ê\ì ø√sês¡T. eT+&É\ {°ÄsYmdt bÕغ Hêj·T≈£î\T u≤´qsYqT ø±*Ãy˚XÊs¡T.

ø√dæZ, qe+ãsY 21(ôd’ÿq÷´dt) : nìï e÷dü\ ø£+fÒ ø±]Ôø£ e÷dü+ <Ó’e‘·eT÷s¡TÔ\qT ø=\e&É+ m+‘√ $•wüºyÓTÆ+<äì Ä<ë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄ ø£èwüíkÕ«$T wæ]¶kÕsTT Ä\j·T Á|ü<Ûëq |üP»] n+|üj·T´kÕ«$T nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ s√E ø√dæZ |ü≥ºD+˝Àì wæ]¶kÕsTT u≤u≤ Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À ñdæ] eèø£å+ øÏ+<ä •e*+>∑ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP» ø±s¡´Áø£e÷ì Ä\j·T ø£$T{Ï eT]j·TT uÛÑ≈£îÔ\T |òüTq+>± »]bÕs¡T. nq+‘·s¡+ nø£ÿ&É »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£èwüíkÕ«$T n+|üj·T´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñdæ] #Ó≥Tº øÏ+<ä |üs¡eT•e⁄&çì |üPõ+#·&É+ m+‘√ $•wüºyÓTÆ+<äì ø±]Ôø£ e÷dü+˝À dü÷s√´<äj·T+

ø£+fÒ eTT+<˚ #·ìï{Ï kÕqï+ #˚j·T&É+ q~ dkÕïq+ #˚j·T&É+ BbÕ\T yÓ*–+#·&É+ e\¢ m+‘√ |ü⁄D´+ \_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. ø±ØÔø£ e÷dü+˝À |üs¡eT•e⁄&çøÏ yÓ+ø£fÒX¯«kÕ«$TøÏ m+‘√ $•wüºyÓTÆq e÷dü+ nì á e÷dü+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚j·T&É+ e\¢ uÛÑ≈£îÔ\ n|ü<ë\T ‘=\T>∑T‘êj·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTìøÏ |ü≥ºD+˝Àì uÛÑ≈£îÔ\‘√ bÕ≥T |ü]düs¡ Á>±eT\≈£î #Ó+~q uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ equÛÀ»q ø±s¡´Áø£e÷ì Ä\j·T ø£$T{Ï @sêŒ≥T #˚dæ+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ø£$T{Ï düuÛÑT´\T Vü≤qTeT+‘Y, y˚DT, lìyêdüT\T, $wüßí, lø±+‘Y ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

VaarthaTarangalu Printed Published Edited and Owned by K.A.Vijayaraju Printed at SR Publications,Amberpet,Hyderabad. Published from PRME Home.Old Bus Stand Road Mahabubnagar - 509001 ,Editor K.A.Vijayaraju Ph.08542-222208 ,Website: www.vaarthatarangalu.com,Email: vtarangalu_222208@rediffmail.com,RNI.NO:APTEL 2004/14137

22 11 13 vaarthtarangalu web  
22 11 13 vaarthtarangalu web