Page 1

TELUGU DAILY

ôV’≤<äsêu≤<é 22`4`2014 eT+>∑fi¯yês¡+

Publishing In: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

‰

www.indianewstoday.co

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:324 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

&ÉãT“, ≈£î\y˚T Á|ü<Ûëq+! d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’mdtÄsY d”|”øÏ

114 nôd+;¢ d”≥T¢

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’mdtÄsY d”|”<˚ Vü≤yê nì ªÇ+&çj·÷ q÷´dt≥T&˚µ ‘êC≤ düπs« yÓ\¢&ç+∫+~. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü Ç+&çj·÷ q÷´dt≥T&˚ düπs« ìs¡«Væ≤+∫+~. e÷s¡T‘·Tqï sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À eTs√kÕ] Ç+&çj·÷ q÷´dt≥T&˚ ìs¡«Væ≤+∫q düπs« $esê\T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ 108 qT+∫ 114 nôd+;¢ d”≥T¢ ekÕÔj·Tì ‘êC≤>± ìs¡«Væ≤+∫q ªÇ+&çj·÷ q÷´dt≥T&˚µ düπs«˝À ‘˚*+~. 16 qT+∫19 m+|” d”≥T¢ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì yÓ\¢&Ó’+~. {°&û|”`;CÒ|” ≈£L≥$TøÏ 53 qT+∫ 72 nôd+;¢ d”≥T¢, 6 qT+∫ 10 m+|” d”≥T¢ e#˚à neø±X¯eTT+<äì ‘Ó*|æ+~. ø±+Á¬>dt,

ªÇ+&çj·÷ q÷´dt≥T&˚µ düπs«

Ç+&çô|+&Ó+≥¢≈£î 8 qT+∫ 13 nôd+;¢ d”≥T¢, ˇø£ m+|” d”≥T e#˚à <äπøÿ neø±X¯eTT+<äì düπs« yÓ\¢&ç+∫+~. ‘Ó\+>±D˝À dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘·«+ e#˚à neø±X¯eTT+<äì ù|s=ÿ+~. {°ÄsYmdt≈£î 53 qT+∫ 59 nôd+;¢ d”≥T¢, 8 qT+∫ 10 m+|” d”≥T¢ e#˚à neø±X¯eTT+~. ø±+Á¬>dt` d”|”◊ ≈£L≥$TøÏ 48 qT+∫ 53 nôd+;¢ d”≥T¢, 6 qT+∫ 10 m+|” d”≥T¢ <äø£ÿqTHêïj·Tì ‘Ó*|æ+~. {°&û|”` ;CÒ|” ≈£L≥$TøÏ 14 qT+∫20 nôd+;¢ d”≥T¢ 3 qT+∫ 5 m+|” d”≥T¢ ekÕÔj·Tì yÓ\¢&ç+∫+~. yÓ’mdtÄsYd”|”øÏ 3 qT+∫ 6 nôd+;¢ d”≥T¢, ˇø£ m+|” d”≥T <äπøÿneø±X¯eTT+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: n~ Væ≤+<ä÷|üPsY ø±e#·TÃ.. sê»+ù|≥ ø±e#·TÃ.. $XÊK ø±e#·TÃ.. $»j·Tyê&É ø±e#·TÃ. bÕغ\T @yÓ’Hê, nuÛÑ´s¡Tú\T me¬s’Hê $»j·T+ ø√dü+ #ÓeT≥\T ø£ø±ÿ*‡+<˚. düπs«\T #Óù|ŒdüTÔqï≥T¢ Çø£ÿ&É $»j·T+ me] ôd’&É÷ ø±<äT. bÕغ\˙ï q÷{ÏøÏ ‘=+uÛ…’ XÊ‘·+ {Ϭø{Ÿ\T Ä∫ ‘·÷∫, ø±∫ e&ÉuÀ∫ Ç#êÃsTT. bÕغ $<Û˚j·T‘·\T, »+|t õ˝≤˙\T, ìã<ä∆‘·, dæ<ë∆+‘·+, kÕúìø£‘· Çy˚M ø±<äT ø°\ø£+. |ü\T≈£îã&ç, &ÉãT“, ≈£î\+ á eT÷&˚ ø°\ø£bÕÁ‘· eVæ≤+#êsTT á kÕ] {Ϭø{Ÿ\ m+|æø£˝À. n~ yÓ’ø±bÕ ø±e#·TÃ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ø±e#·TÃ. á eT÷&˚ ÁbÕ‹|ü~ø£. eTT+<äT>± nuÛÑ´]ú ≈£î˝≤ìï ÁbÕ‹|ü~ø£>± rdüT≈£îHêïs¡T. Ä ≈£î\+ z≥T¢ mìïe⁄HêïsTT nqï~ uÒdæø˘ ns¡Ω‘·>± #·÷düT≈£îHêïs¡T. Äô|’q m+‘· Ks¡Tà ô|≥º>∑\e⁄ nqï~ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î m<äTs¡e⁄‘·Tqï ¬s+&√ Á|üX¯ï. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT mìïø£\T eùdÔ, {Ϭø{Ÿ ‘Ó#·TÃ≈£î+fÒ #ê\T, bÕغ &ÉãT“\T ô|fÒº~.&Ûç©¢ qT+∫ ø±e#·TÃ, ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ ø±e#·TÃ, &ÉãT“ dü+#·T\T ~π>$. ∫Á‘·+>± ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\T yê{Ï˝À¢H˚ ø±düÔ ø£≈£îÿ]Ô |ü&ç $T>∑T\TÃ≈£îH˚ yês¡T≈£L&Ü. sêqT sêqT ø=‘·Ô |ü<䛋 e∫Ã+~. >±{Ϻ nuÛÑ´]úì m+|” πø+&ç&˚{Ÿ>± m+|æø£ #˚dæ, n‘·>±&ç ‘·\ô|’ Äπs&ÉT>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü&É+. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä Áf…+&É÷ e÷]+~. me] øÏ yêπs ø£˙dü+˝À ø£˙dü+ eT÷&ÉT ø√≥T¢ Ks¡Tà ô|≥º>∑\yêπs myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú. ø£˙dü+ bÕ‹ø£ ø√≥T¢ Ks¡TÃ#˚j·T>∑\yêπs m+|” πø+&ç&˚{Ÿ. yÓ’ø±bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé á $wüj·T+˝À #ê˝≤ |ü≥Tº<ä\>± e´eVü≤]+#ês¡ì $ìøÏ&ç. πøe\+ Ks¡Tà #˚j·T>∑\sê nì n&ç– }s¡Tø√≈£î+&Ü, ‘êqT @$÷ Çe«˝Òqì düŒwüº+ #˚ùdkÕs¡ì ‘Ó*dæ+~. n+‘˚

ø±≈£î+&Ü Ks¡Tà #˚kÕÔs¡+fÒ dü]b˛<äì, n+‘· yÓTT‘·Ô+ m˝≤ düeT≈£Ls¡TÃø√>∑\s√ ø±düÔ #ÓbÕŒ\ì ≈£L&Ü n&ç>±s¡ì $ìøÏ&ç. rsê {Ϭø{Ÿ Ç#êÃø£ #˚‘·T\T #ê∫‘˚ ≈£î<äs¡<äì #·+Á<äu≤ãT n+&é ø√ ≈£L&Ü nuÛÑ´s¡Tú\≈£î >∑{Ϻ>±H˚ #ÓbÕŒs¡≥. Çø£ÿ&É Ç+ø√ eTT#·Ã≥ e⁄+~. ìC≤ìøÏ u≤ãT, nsTTHê, »>∑Hé nsTTHê Ç+‘· >∑{Ϻ>± #Ó|üŒqø£ÿs¡˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ Ç|ü⁄Œ&ÉT sê»ø°j·÷\T &ÉãT“qï e÷sêE\πø kÕ<Ûä´eTsTTb˛j·÷sTT ø£qTø£. á ìã+<Ûäq ≈£L&Ü bÕdt nsTTb˛j·÷s¡T #ê˝≤ eT+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT düeTs¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. $XÊK #·÷&É+&ç.. Vü≤]u≤ãT` $»j·TeTà. yÓ’ø±bÕ ‘·eT Á|ü‹wüº ø√dü+

$»j·TeTàqT ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î m+‘·sTTHê Ks¡Tà #˚düTÔ+~. n~ ‘Ó*dæ+<˚. >∑‘·+˝À myÓTà˝Ò´>± ¬>*∫q|ü⁄&˚ Vü≤]u≤ãT, s√j·T´\ ø£+ô|˙\ yê´q¢˝À &ÉãT“ dü+#·T\T ~+bÕs¡ì Á|ür‹. ô|’>± $XÊK˝À yê´bÕs¡, sê»ø°j·T s¡+>∑+ô|’ Ç|üŒ{Ïπø |ü≥Tº kÕ~Û+∫q ø£eTà es¡Z+ düVü≤»+>±, Vü≤]u≤ãT ø√dü+ m+‘·sTTHê Ks¡TÃ#˚düTÔ+~. sê»eT+Á&ç eTTs¡∞ yÓ÷Vü≤Hé. eTT#·Ã≥>± eT÷&√kÕ] Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. Ç˝≤+≥|ü&ÉT Äj·Tq &ÉãT“ <ä>∑Zs¡ yÓq≈£îÿ ‘·>∑TZ‘êsê? sêh+˝ÀH˚ ø°\ø£+ $»j·Tyê&ÉT. n+<äs¡÷ ø£eTà kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q ã&Ü ã&Ü yê´bÕs¡T˝Ò. Ks¡Tà e+<ä\ ø√≥¢˝À e⁄+≥T<äì $ìøÏ&ç. sêj·TbÕ{Ï, y˚Tø£bÕ{Ï, u≤\ø£èwüí, »>∑Hé, >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄, ne+‹ lìyêdt, ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄, Ç˝≤ sêdüT≈£î+fÒ b˛‘˚ e+<ä≈£î ô|’>± ù|s¡T¢ ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚j·T>∑\ nuÛÑ´s¡Tú\y˚. n+<äTe˝Ò¢ á düπs«\T, ≈£î˝≤\ e´eVü‰sê\T n˙ï ô|’ô|’q e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚+<äTπø. ∫e] s√E˝À¢ mes¡T m+‘· Ks¡Tà #˚j·T>∑\s¡T? kÕúìø£ Hêj·T≈£î\qT eTT+<äT>±H˚ mes¡T ø=H˚kÕs¡T? Ç˝≤+{Ï e´eVü‰sê\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+≥T+~. m˙º{°M #˚dæHê, ◊_mHé #˚dæHê, mHé {° M #˚dæHê, á bòÕ´ø£ºπs¢M yê{Ï˝Àe⁄+&Ée⁄. Çe˙ï ˝À>∑T≥Tº>± »]π> e´eVü‰sê\T. Á>±e÷˝Ò ndü\T dædü˝…’q ìπsí‘·\T. <ëìøÏ e÷s¡Z+ &ÉãT“ e÷Á‘·y˚T. Ç{°e\ »]–q düs¡Œ+#Y mìïø£\πø ˇø√ÿ Á>±e÷ìøÏ ˇø√ÿ bÕغøÏ nj·T<äT\ø£å\ ø£˙dü|ü⁄ Ks¡Tà qT+∫ ø√{Ï s¡÷bÕsTT\ es¡≈£î ˝…ø£ÿ ‘˚*+~. ˇø£ myÓTà˝Ò´ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~∏˝À mìï Á>±e÷\T e⁄+{≤sTT. m+‘· Ks¡Tà ˝…ø£ÿ\T y˚düT≈£î+fÒ >∑T+&Ó\T >∑TuÛÒ\T eT+{≤sTT. |òü*‘ê\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd$ ny˚. &ÉãT“\T yê{Ïì ˇ&çdæ|ü&É‘êsTT..düπs«\T yê{Ïì |ü≥º˝Òe⁄.

j·÷Hê+˝À mHéÄsY ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑ+»q+ $»j·T|ü<Ûä+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï ÄsY.sê<Ûëø£èwüíHé #˚düTÔHêïs¡ì Bì˝À uÛ≤>∑+>± sêh Á|ü‹Ô|ü‹Ô ø√dü+ Äj·Tq $X‚wü+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. |ü⁄<äT#˚Ã]øÏ sêh Á|ü‹|ü‹Ô ôVA<ë e\q nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· mìïø£\˝À mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]∆>± b˛{° #˚düTÔqï ÄsY sê<Ûëø£èwüíHé m+;@ &çÁ^‘√ bÕ≥T sê»ø°j·T s¡+>∑+˝À $X‚wü nqTuÛÑe+ ø£*– ñ+<äHêïs¡T. |ü⁄<äT#˚Ã] nôd+;¢ dü«ØZj·T ø±eTsêCŸ Hê&ÜsY d”Œø£sY>± |üì#˚dæq ø±\+˝À sêh n_Ûeè~∆øÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ìwüŒø£åbÕ‘·+>± e´eVü≤]+#˚ sê<Ûëø£èwüíHé m+|” kÕúsTT˝À sêÁcÕº_Ûeè~∆øÏ bÕ≥T|ü&É‘ês¡ì Äj·Tq≈£î Á|ü»\T |ü≥º+ ø£{≤º\ì |æ\|ü⁄ì#êÃs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ, uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ, |”|ü⁄˝Ÿ‡ &ÓyÓ÷Áø£{Ïø˘ Á|òü+{Ÿ Ä|òt j·÷Hê+, j·÷Hê+ ØC…˙‡ dæsê$Tø˘‡ Ä|ò”düsY‡ n+&é es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ≥T |ü\T kÕe÷õø£ esêZ\T, ø±]àø£, ñ<√´>∑ dü+|òü÷\T, $$<Ûä dü+düú\T eT<䛑·T |ü\T≈£î‘·THêïs¡T.

j·÷Hê+ Á|ü»\T yêdüÔyê\T ‘Ó\TdüTø√yê*: m+M sêeT#·+Á<äeT÷]Ô, mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ |ü]o\≈£î&ÉT

mHéÄsY ø±+Á¬>dt |ü⁄<äT#˚Ã] ˝Àø˘düuÛÑ nuÛÑ´]ú ÄsY.sê<Ûëø£èwüíHé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ j·÷Hê+, @Á|æ˝Ÿ 21: |ü⁄<äT#˚Ã] ˝Àø˘düuÛÑ kÕ∆HêìøÏ á HÓ\ 24q ìs¡«Væ≤+#·qTqï mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À j·÷Hê+˝À n~Ûø±s¡ mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]∆ ÄsY.sê<Ûëø£èwüíHé Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. j·÷Hê+˝À mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üuÛÑ+»q+ HêHê{ÏøÏ |ü⁄+E≈£î+≥T+~. mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ, ;CÒ|” ≈£L≥$T nuÛÑ´]∆>± e÷J nôd+;¢ d”Œø£sY ÄsY.sê<Ûëø£èwüíHé á mìïø£\˝À Á|ü‘·´]∆ bÕغ\≈£î >∑{Ϻ b˛{° ÇdüTÔHêïs¡T. j·÷Hê+˝À nìï ÁbÕ+‘ê\˝À mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü#êsêìøÏ Á|ü»\T ÁãVü‰às¡<∏ä+ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. nìï esêZ\ Á|ü»\T ÄsY sê<Ûëø£èwüíHé≈£î eT<䛑·T Á|üø£{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø e÷J myÓTà˝Ò´, |”|ü⁄˝Ÿ‡ &ÓyÓTÁø£{Ïø˘ Á|òü+{Ÿ Ä|òt j·÷Hê+ ø£˙«qsY yÓ\>± sêCÒX¯«s¡sêe⁄, ø√ ø£˙«qsY, j·÷Hê+ dæ$˝Ÿ ¬s’{Ÿ‡ kıôd’{° n<Ûä´≈£åî&ÉT bıqT>∑TeT≥¢ ø£èwüíeT÷]Ô sê<Ûëø£èwüíHé≈£î eT<䛑·T>± $düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ mìïø£\ ø£˙«qsY ô|e÷à&ç <äTsêZÁ|ükÕ<é j·÷Hê+ n+‘·{≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|ü#êsêìøÏ $X‚wü+>± eT<䛑·T \_Ûk˛Ô+~. M]‘√ bÕ≥T j·÷Hê+ ØC…˙‡ dæsê$Tø˘‡ Ä|ò”düsY‡ n+&é es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù @MM dü‘·´Hêsêj·TD ($\‡Hé) H˚‘·è‘·«+˝À ø±]àø£ k˛<äs¡T\T sê<Ûëø£èwüíHé≈£î eT<䛑·T>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. kÕ∆ìø£ ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T ø±<ë |üeHéÁ|ükÕ<é, ô|dü\ Ms¡yÓ+ø£fÒXŸ, düT+ø£s¡ ø±ØÔø˘, Ä<Ûä«s¡´+˝À sê<Ûëø£èwüíHé≈£î eT<䛑·T>± $X‚wü Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. M]‘√

j·÷Hê+˝À kÕ∆ìø£ myÓTà˝Ò´ eT˝≤¢&ç ø£ècÕísêe⁄ Á|ü»\qT ‘·|ü⁄ŒÁ<√e |ü{Ϻdü÷Ô sêh Á|ü‹|ü‹Ôô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT Á|üø£≥q\T C≤Ø #˚düTÔHêïs¡ì mHéÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ |ü]o\≈£î&ÉT m+M sêeT#·+Á<äeT÷]Ô Äs√|æ+#ês¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq kÕ∆ìø£ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü⁄<äT#˚Ã], ø±s¡´ø£˝Ÿ, e÷ùV≤, j·÷Hê+ ÁbÕ+‘ê\T m|üŒ{Ïø° ø£*|æ ñ+#˚ $<Ûä+>± sêh Á|ü‹|ü‹Ô ø√dü+ eTTK´eT+Á‹ mHé.s¡+>∑kÕ$T sêC≤´+>∑ |ü]~Û˝À ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Bì <ë«sê |ü⁄<äT#˚Ã]˝Àì Hê\T>∑T ÁbÕ+‘ê\≈£î ãVüQfi¯ Á|üjÓ÷»Hê\T #˚≈£Ls¡‘êj·THêïs¡T. qe+ãsY1, 1954q »]–q Ç+&√Áô|ò+#Y Á{°{° Ä|òtôdwüHé (uÛ≤s¡‘Y`Áô|ò+#Y ˇ|üŒ+<ä+) Á|üø±s¡+ Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+fÒ yê] Çwüº+ Á|üø±s¡+ Á|ü‘˚´ø£ bÕ\Hê kÕ∆sTT >∑\ ÁbÕ+‘·+>± |ü⁄<äT#˚Ã]ì sêC≤´+>∑ dües¡D #˚j·Te#·Ãì ìπs›•+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ eTTK´eT+Á‹ Á|üj·T‘êï\qT ã\|ü]#˚˝≤ Äj·Tq bÕغ nuÛÑ´]∆ sê<Ûëø£èwüíHéqT uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘· ñ<√´>∑T\T |ü⁄<äT#˚Ã] bÕ\Hê $uÛ≤>∑+˝À πø+Á<ä ñ<√´>∑T\ ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ø£+&ûwüHé‡ Ä|òt düØ«dt Ä|òt m+bÕ¢sTTdt s¡÷˝Ÿ‡ 1962 Á|üø±s¡+ u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡Hêïs¡T. |ü⁄<äT#˚Ã]øÏ sêh Á|ü‹|ü‹Ô eùdÔ Hê\T>∑T ÁbÕ+‘ê\≈£î nqT>∑TD+>± nuÛÑ´s¡T∆\ ej·TdüT‡, $<ë´ jÓ÷>∑´‘·\T, ìyêdü ÁbÕ+‘· ìã+<Ûäq\T, yêdüÔe |ü]dæú‘·T\≈£î nqT>∑TD+>± s¡÷bı+~+#·Tø√e#·ÃHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ πø+Á<ä ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡πø »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. ñ<√´>±ìøÏ ej·TdüT‡ ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ πø+Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘·+˝À Á|üdüTÔ‘·+ neø±X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T. kÕ∆ìø£ nedüsêìøÏ nqT>∑TD+>± e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\T #˚düTø√e&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äHêïs¡T. n~Ûø£ kÕ∆sTT˝À ñ<√´>±\qT ñ<√´>±\qT ø£*Œ+#·e#·ÃHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á>∑÷|ü⁄`1, m, ;, d” ‘·s¡>∑‹ b˛düTº\T düèwæº+#·&ÜìøÏ Ä]∆ø£ eT+pØ\T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #˚j·Te\dæ ñ+<äHêïs¡T. ù|ùdÿ˝Ÿ‡ ìs¡íj·T+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«y˚T #˚düTÔ+<äHêïs¡T. ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑ ìj·÷eTø±\T s¡<äT›#˚dæ XÊX¯«‘· b˛düTº\T düèwæº+#·&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á>∑÷|ü⁄ m, ; ñ<√´>±\T ªj·T÷|”mdtd”µ <˚X¯yê´|üÔ+>± m+|æø£ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. πø+Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘·+˝À ñqï yê]øÏ M]ì |ü+|ædüTÔHêïs¡Hêïs¡T. |ü⁄<äT#˚Ã]˝À ñqï‘· ñ<√´>±\T, &Üø£ºs¡T¢, Ç+»˙s¡T¢, ø±˝ÒJ\ n<Ûë´|ü≈£î\T n+<ä]ì sêh Á|ü‹|ü‹Ô <ë«sê |ü⁄<äT#˚Ã] |ü_¢ø˘ düØ«dt ø£$TwüHé m+|æø£ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü M@z kÕ∆sTT qT+∫ nìï ~>∑Te ‘·s¡>∑‹ ñ<√´>±\T, ñbÕ<Ûë´j·T ñ<√´>±\T düØ«dt ø£$TwüHé |üØø£å <ë«sê uÛÑØÔ #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. B+‘√ n+<ä]ø° düeTHê´j·T+ »]– ]»πs«wüqT¢ düÁø£eT+>± neT\e⁄‘êj·THêïs¡T. 5 >∑Ts¡T düuÛÑT´\T >∑\ düØ«dt ø£$TwüHé, j·T÷|”mdtd” ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î düs¡« dü«‘·+Á‘· Á|ü‹|ü‹Ô >∑\ dü+dü∆>± n+<ä]ø° Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Hê´j·T e´edüú\˝À ≈£L&Ü ÁbÕø°ºdt #˚düTÔqï Hê´j·Tyê<äT\T Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T>± m<ä>∑&ÜìøÏ sêh Á|ü‹|ü‹Ô˝À neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. |ü⁄<äT#˚Ã]øÏ Á|ü‘˚´ø£

bÕ+&ç#˚Ã] eTTK´eT+Á‹ mHé.s¡+>∑kÕ$T ôV’≤ø√s¡Tº u…+#Y edüTÔ+<äHêïs¡T. sêh Á|ü‹|ü‹Ô <ë«sê Ä]∆ø£ |üs¡yÓTÆq n+XÊ\T |ü⁄<äT#˚Ã]øÏ mH√ï ø£*dæ ekÕÔj·THêïs¡T. Á|ü‹ @&Ü~ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁcÕº\≈£î Ç#˚à Á>±+{Ÿ ÇHé msTT&é <ë«sê ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T ì<ÛäT\T ekÕÔj·THêïs¡T. Á|ü‹ sêh+˝À neT\e⁄‘·Tqï @&ÉT πø+Á<ä |ü<Ûäø±\T |ü⁄<äT#˚Ã]˝À neT\T #˚j·T&ÜìøÏ ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡‘êj·THêïs¡T. sêh Á|ü‹|ü‹Ô e∫Ãq ‘·sê«‘· &Ûç©¢˝À »s¡>∑e\dæq |üqT\˙ï |ü⁄<äT#˚Ã]˝ÀH˚ »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. B+‘√ &Ûç©¢ ô|‘·ÔHêìøÏ n&ÉT¶ø£≥º y˚j·Te#·ÃHêïs¡T. |ü⁄<äT#˚Ã] nôd+;¢ ã˝Àù|‘·yÓTÆ Á|ü»\ nedüsê\≈£î ‘·–q #·{≤º\T s¡÷bı+~+#·Tø√e#·ÃHêïs¡T. Á|üC≤ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·T&ÜìøÏ neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. Á|üø£è‹ $\j·÷\T, $|ü‘·TÔ\T dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄Œ&ÉT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ yÓqTyÓ+≥H˚ Ä]∆ø£ #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ ø±´_HÓ{Ÿ≈£î n~Ûø±s¡+ \_ÛkÕÔj·THêïs¡T. Ç+‘· es¡≈£î ø±´_HÓ{Ÿ≈£î á n~Ûø±sê\T ˝ÒeHêïs¡T. $|ü‘·TÔ\T e∫Ãq Äs¡T HÓ\\≈£î >±˙ Ä]∆ø£ düVü‰j·T+ \_Û+#·ø£b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ eT<Ûä´esêZìøÏ dü+|üPs¡í n~Ûø±s¡+ ˝Òø£b˛e&Éy˚T nHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü sêh Á|ü‹|ü‹Ô e\q 40 eT+~ es¡≈£î XÊdüq düuÛÑT´\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. e÷ùV≤, j·÷Hê+ ÁbÕ+‘ê\˝À eTs√ ìjÓ÷»ø£es¡Z + #=|ü⁄Œq ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. sêh Á|ü‹|ü‹Ôì eT˝≤¢&ç e´‹πsøÏ+#·&ÜìøÏ ø±s¡D+ j·÷Hê+˝À ¬s+&Ée ìjÓ÷»ø£es¡Z+ @s¡Œ&É&Éy˚TqHêïs¡T. nìï{Ïø° $T+∫ πø+Á<ä+ ô|‘·Ôq+ ‘·–Z eT+Á‹ esêZìøÏ, |ü⁄<äT#˚Ã] Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T, $T–*q n+<ä]ø° dü«j·T+ bÕ\q @s¡Œ&É>∑\<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Çìï $<Ûë\ y˚T\T »]π> sêh Á|ü‹|ü‹Ô ø√dü+ sê<Ûëø£èwüíHéqT ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. |ü⁄<äT#˚Ã]ì nìï $<Ûë\ n_Ûeè~∆ #˚j·T&ÜìøÏ |ü⁄<äT#˚Ã] eTTK´eT+Á‹ mHé.s¡+>∑kÕ«$T nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ

;CÒ|” Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û


eT+>∑fi¯yês¡+ 22, @Á|æ˝Ÿ 2014

|òæsê´<äT\T mìïø£\ n~Ûø±]øÏ ‘Ó\bÕ* : >√¢]j·÷

yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·+&ç : qqï|üH˚ì düT<Ûä

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 21 : kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ m˝≤+{Ï |òæsê´<äT\THêï H˚s¡T>± mìïø£\ sêh |ü]o\≈£î\T n»jYT≈£îe÷sYdæ+>¥≈£î ‘Ó\bÕ\ì mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] >√¢]j·÷ k˛eTyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ |ü]o\≈£î\T qs¡düsêe⁄ù|≥˝Àì |ü+#êj·TrsêCŸ ¬>dtºVü≤Ödt˝À >∑\ s¡÷+ m|òt 1˝À ñ+{≤s¡ì nHêïs¡T. $qTø=+&É, e÷#·s¡¢, >∑Ts¡C≤\ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î dü+ã+~Û+∫q m˝≤+{Ï |òæsê´<äT\THêï Á|ü‹ s√E kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T qT+&ç ◊<äT >∑+≥\ eT<Ûä´ |ü]o\≈£î\qT ø£*dæ düeT]Œ+#·e#·Ãì nHêïs¡T. bò˛Hé q+ãs¡T¢ 7032929364, bòÕ´ø˘ q+ 0847222114≈£î <ë«sê ‘Ó*j·T|üs¡Ãe#·Ãì nHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $qTø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 21 : ù|<ä\ dü+πøåeT+ ø√dü+ nH˚ø£ |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ~e+>∑‘· yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ÄX¯j·÷\T HÓs¡y˚sêÃ\+fÒ Ä bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\H˚ kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ nôd+;¢øÏ, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î ¬>*|æ+#ê\ì $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z Ä bÕغ nuÛÑ´]ú qqï|üH˚ì düT<Ûä Á|ü»\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ÄyÓT k˛eTyês¡+ $$<Ûä Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´s¡Tú\H˚ ¬>*|æ+∫ sêÁcÕºìï n_Ûeè~∆ |ü<∏ä+˝À eTT+<äT≈£î rdüT≈£îb˛yê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. yÓ’ø±bÕ bÕ\H˚ Á|ü»\≈£î lsêeT s¡ø£å nì Ä bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT n~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T.

¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 21 : yÓT≥º ÁbÕ+‘· ¬s’‘ê+>±ìï sêh bÕ\≈£î\T Ä<äTø√yê\ì ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç{°e\ ≈£î]dæq e&É>∑+&É¢ yêq, á<äTs¡T >±\T\‘√ VüQpsêu≤<é, »$Tà≈£î+≥, e÷qø=+&É÷s¡T, ∫>∑Ts¡Te÷$T&ç, ô|<ä›|ü*¢, ø£e÷Hé|üPsY ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü+≥\T <Óã“‹HêïsTT. eTTK´+>± á ÁbÕ+‘ê˝À¢ e÷$T&ç, e]|ü+≥ |üP]Ô>± <Óã“‹Hêïj·Tì ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T qwüºb˛sTTq ÁbÕ+‘ê˝À¢ düπs«\T ìs¡«Væ≤+∫ |ü+≥\ ≈£î qwüº|ü]Vü‰sêìï ‘·ø£åD+ n+~+#˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. >∑‘·+˝À ≈£î]dæq e&É>∑+&É¢ yêq‘√ Hê\T>∑T d”»q¢˝À |ü+≥\T qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ ø£ìø£s¡+ #·÷|ü˝Ò<äHêïs¡T. ø£˙dü+ Ç|ü⁄Œ&Ó’Hê sêh >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé #=s¡e #·÷|æ Ä]úø£kÕj·T+ n+~+#ê\ì nHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ¬s’‘·T\≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\T ≈£L&Ü eT+ps¡T #˚j·÷\ì nHêïs¡T. $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T y˚fi¯\qT bÕ{Ï+∫ s√E @&ÉT >∑+≥\bÕ≥T $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

{Ï&ç|æ‘√H˚ Á>±e÷\ n_Ûeè~∆ : Hê>∑j·T´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 21 : õ˝≤¢˝Àì eTVü≤<˚yé|üPsY, eT+<∏äì, ø±{≤s¡+ ÁbÕ+‘ê˝À¢ {Ï&ç|æ nuÛÑ´]ú Hê>∑j·T´ k˛eTyês¡+ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ ø£*dæ uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑‘· {Ï&ç|æ bÕ\q˝ÀH˚ Á>±e÷\ n_Ûeè~∆ »]>±j·Tì nHêïs¡T. Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ s¡Vü≤<ë]‘√ bÕ≥T bÕsƒ¡XÊ\\T @sêŒ≥T #˚dæq |òüTq‘· ‘·eT bÕغ<˚qì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À yÓ’<ä´, Ç+»˙]+>¥, bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\\qT @sêŒ≥T #˚dæq {Ï&ç|æ<˚qì nHêïs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À nìï s¡+>±\qT n_Ûeè~∆ #˚ùd~ ˇø£ÿ {Ï&ç|æj˚Tqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À _dæ eTTK´eT+Á‹ì #˚kÕÔeTì #·+Á<äu≤ãT >∑‘·+˝ÀH˚ Á|üø£{Ï+#ês¡ì, n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ {Ï&ç|æ eùdÔ ;d” eTTK´eT+Á‹ ÇkÕÔeTì nHêïs¡T. ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ n_Ûeè~∆øÏ bÕ≥T|ü&˚~ {Ï&ç|æj˚Tqì nHêïs¡T. {Ï&ç|æ Á|ü»\T ˙s¡»Hê\T |ü\T≈£î‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.

sê»eT+Á&ç˝À eTTø√ÿDy˚T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21 : ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. ¬>\T |ü⁄ô|’ me] BÛe÷ yê]<˚.. õ˝≤¢˝Àì sê» eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’Hê, ø±øÏ Hê&É dæ{° nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ô|’H˚ n+<ä] <äèwæº ñ+~.

ø±øÏHê&É.. ø±øÏHê&É˝À ms¡Te⁄\ ø£sêà>±sê\T.. eTT&ç q÷HÓqT X¯ó~∆ #˚dæ e+≥ q÷HÓ>± e÷πsà ø£sêà >±sê\T+&É&É+‘√ ø±øÏHê&ÉqT bÕ]ÁXÊ$Tø£ |ü≥+˝À ì*∫+~. sêeD≤düTs¡Tì Ä\j·T+ Çø£ÿ&˚ ñ+~. 2005˝À ø±øÏHê&É q>∑s¡ Vü≤À<ë bı+~+~. ø±øÏHê&É˝À 50 &ç$»qT¢+&É>±.. 44 &ç$»qT¢ e÷Á‘·y˚T dæ{° |ü]~Û˝À ñHêïsTT. $T–*q Äs¡T &ç$»qT¢ ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ñHêïsTT. Çø£ÿ&É ‘=* neø±X¯+ ø£eT÷´ìdüTº\πø <äøÏÿ+~. 1952˝À ø±øÏHê&É dæ{° nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ @s¡Œ&ç+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 14kÕs¡T¢ mìïø£\T »]>±sTT. 1952˝À ~«düuÛÑ≈£î dæ|æ◊ ‘·s¡|òü⁄q ¬øm+sêe⁄, d”$¬ø sêe⁄ ¬>\Tbı+<ës¡T. 1953˝À »]–q ñ|ü mìïø£˝À dæ|æ◊ ‘·s¡|òü⁄q mdt$ sêe⁄ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· »]–q 12 mìïø£˝À¢ Äs¡TkÕs¡T¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T..

Hê\T>∑TkÕs¡T¢ {°&û|” nuÛÑ´s¡Tú\T ¬>\Tbı+<ës¡T. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T Ç<ä›s¡T $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± {°&û|” Ä$sꓤe+‘√ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e∫Ãq eTT‘êÔ >√bÕ\ø£èwüí 1983, 1985 mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. 1989˝À z&çb˛j·÷s¡T. 1994˝À eTT‘êÔ ¬>*#ês¡T. 1989 mìïø£˝À¢ ø±øÏHê&É m+|æ>± |üfi¯¢+sêE ¬>\Tbı+<ës¡T. 1999 mìïø£\ ‘·sê«‘· eTT‘êÔ >√bÕ\ø£èwüí ø±+Á¬>d t˝À #˚sês¡T. 2004 mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. 2009˝À ø±+Á¬>dt bÕغj˚T ¬>\Tbı+~+~. ø±øÏHê&É dæ{° ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝À yÓTT‘·Ô+ z≥s¡T¢ 3,12,538eT+~ ø±>± |ü⁄s¡Twü z≥s¡T¢ 1,52,571eT+~.. eTVæ≤fi≤ z≥s¡T¢.. 1,59,947eT+~ ñHêïs¡T.

sê»eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z|ü]~Û˝À.. sê»eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+≥T ã]˝À m+<äs¡Tqï Ä eTT>∑TZ] eT<Ûä´H˚ Á|ü<Ûëq b˛{°..n+<äTπø n+<äs¡÷ sê»eT+Á&ç πødæ ÄdüøÏÔ>± #·÷düTÔHêïs¡T.sê»eT+Á&ç˝À Á‹eTTK b˛{° HÓ\ø=+~.ø±+Á¬>dt bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´]∆>± ¬ø.\ø°åà <äTπsZwt, {°&û|”-_C…|æ ≈£L≥$T nuÛÑ´]∆ >± q≥T&ÉT eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé, yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]∆ >± u§&ÉT¶ yÓ+ø£≥s¡eTD #Í<ä] eT<Û˚´ b˛{° HÓ\ø=+~. >∑‘· mìïø£˝À¢ eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé

dü«\Œ z≥¢ ‘˚&Ü‘√ {°&û|” nuÛÑ´]∆>± z≥$T bÕ˝…’q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±+Á¬>dtbÕغ ‘·s¡|òü⁄q ñ+&Ée*¢ ns¡TD≈£îe÷sY ¬>\Tbı+~q $wüj·T+ $~‘·y˚T. Ç~˝≤ ñ+&É>± sê»eT+Á&ç Ä~ qT+&ç ø±+Á¬>dtbÕغøÏ ø£+#·Tø√≥. ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ {°&û|”, ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ _C…|æ ¬>\Tbı+<ësTT. $T–*q nìï mìïø£˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·TuÛÒ] yÓ÷–+∫+~. 1952˝À q˝≤¢¬s&ç¶ Hêj·TT&ÉT (Á|üC≤ k˛wü*düTº bÕغ), 1957, 1962, 1967\˝À ˝…|tºHÓ+{Ÿ ø£\ï˝Ÿ &çmdt sêE (ø±+Á¬>dt) es¡Tdü>± ¬>\Tbı+<ës¡T. 1971, 1977, 1980\˝À |ü{≤º_Û sêe÷sêe⁄ (ø±+Á¬>dt), 1984˝À #·T+&É÷s¡T lVü≤]sêe⁄ ({°&û|”), 1989˝À q{Ï »eTTq (ø±+Á¬>dt), 1991˝À ¬ø$ÄsY #Í<ä] ({°&û|”), 1996˝À ∫≥÷º] s¡M+Á<ä (ø±+Á¬>dt), 1998˝À –]C≤\ yÓ+ø£≥kÕ«$THêj·TT&ÉT (_C…|æ), 1999˝À mdt_|æ_¬ø dü‘·´Hêsêj·TD (_C…|æ), 2004, 2009\˝À ñ+&Ée*¢ ns¡TD≈£îe÷sY (ø±+Á¬>dt) ¬>\Tbı+<ä&É+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç~˝≤ ñ+&É>± sê»eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø £es¡Z |ü]~Û˝À nq|ü]Ô, sêC≤q>∑s¡+, sê»eT+ Á&ç q>∑s¡+, sê»eT+Á&ç Á>±MTD+, |ü•ÃeT>√ <ëe] õ˝≤¢˝Àì ø=eP«s¡T, ì&É<äy√\T, >√bÕ \|ü⁄s¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ esêZ\THêïsTT.

{Ï.&ç.|æ. ˝ÒK‘√H˚ ‘Ó\+>±D

kÕs¡«Á‹ø£+˝À b˛{° #˚j·Tì q\T>∑Ts¡T dæ{Ϻ+>¥\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 21 : õ˝≤¢˝À 17 XÊdüqdüuÛÑ, eT÷&ÉT ˝Àø˘düuÛÑ yÓTT‘·Ô+ 20 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Á|üdüTÔ‘·+ q\T>∑Ts¡T dæ{Ϻ+>¥˝À b˛{° qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. 16 eT+~ b˛{°˝À ñHêïs¡T. m+|æ\T |üqu≤ø£ \ø°Î u≤|ü≥¢, yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ qs¡düsêe⁄ù|≥, sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ >∑T+≥÷s¡T˝À b˛{°˝À ñHêïs¡T. M]˝À sêj·TbÕ{Ï qs¡düsêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ e÷s¡>±, y˚DT>√bÕ\¬s&ç¶ >∑T+≥÷s¡T |ü•ÃeT qT+∫ nôd+;¢øÏ b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T ø£Hêï \ø°ÎHêsêj·TD >∑T+≥÷s¡T |ü•ÃeT, eTkÕÔHée* >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ, j·TÁs¡+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ dü‘ÓÔq|ü*¢, Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ‘ÓHê*\T n<˚ ìjÓ÷»ø£esêZ\T qT+∫ á mìïø£˝À¢ b˛{° ñHêïs¡T. yÓ’dæ|æøÏ #Ó+~q yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥ s¡eTD πs|ü˝…¢, düT#·]‘· Á|ü‹ÔbÕ&ÉT, sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ e÷#·s¡¢\T Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\ qT+∫ ã]˝À ñHêïs¡T. {Ï&ç|æøÏ #Ó+~q <Ûä÷[¢bÕfi¯¢ qπs+Á<ä≈£îe÷sY bıq÷ïs¡T, Äq+<äu≤ãT y˚eT÷s¡T, Á|ü‹ÔbÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ ∫\ø£\÷]ù|≥, •eX¯øÏÔ Ä+»H˚j·TT\T $qTø=+&É, j·Ts¡|ü‹H˚ì lìyêdüsêe⁄, >∑Ts¡C≤\ ø=e÷à\bÕ{Ï l<ÛäsY ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT\T n<˚ ìjÓ÷»ø£esêZ\ qT+∫ b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ XÊdüqdüuÛÑT´\T, e÷J eT+Á‘·T\T ø±düT yÓ+ø£≥ ø£ècÕí¬s&ç¶ qs¡düsêe⁄ù|≥ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é ‘ê&çø=+&É, >±<Ó yÓ+ø£≥¬s&ç¶ u≤|ü≥¢, ø=+Á&ÉT ø£eT\ eT+>∑fi¯–] b˛{° #˚j·T&É+˝Ò<äT. e÷J eT+Á‹ ø±düT ø£eT\\T ‘êeTT b˛{° qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä Á|üdüTÔ‘·+ q\T>∑Ts¡T dæ{Ϻ+>¥\T mìïø£\≈£î <ä÷s¡+>± ñHêïs¡T.

kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø±+Á¬>dt <ë«sêH˚ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 21 : nìï esêZ\≈£î düeTHê´j·T+ #˚ùd kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ˇø£ÿ ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀH˚ ñ+≥T+<äì e÷J eT+Á‹, |ædædæ mìïø£\ Á|ü#ês¡ ø£$T{° ø√ #Ó’s¡àHé &=ø±ÿ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é nHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T \ø°Î|ü⁄s¡+˝Àì ø±sê´\j·T+˝À »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\T n‘·´~Ûø£ »HêuÛ≤ ø£*–q >∑T+≥÷s¡T ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHêìøÏ yÓTÆHêغ H˚‘· ùwø˘ nãT›˝Ÿ eVæ≤<éqT nuÛÑ´]ú>± ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üø£{Ï+#·&É+ #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq<äHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q Áø£eT+˝À bÕغ˝À m+‘√ø±\+>± n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì#˚düTÔqï Hêj·T≈£î\πø XÊdüqdüuÛÑ {Ϭøÿ≥T¢ πø{≤sTT+∫ düeTT∫‘· kÕúq+ ø£*Œ+∫+<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º˝À Áô|’y˚{Ÿ s¡+>∑+˝À ]»πs«wüHé Á|üø£{Ï+∫q @¬ø’ø£ bÕغ ø±+Á¬>dt e÷Á‘·y˚T nHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T ˝Àø˘düuÛÑ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú ùwø˘ nãT›˝Ÿ eV”≤<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt H˚‘·\+<ä]H˚ düeTq«j·T |üs¡T#·T≈£î+≥÷ Á|ü#ês¡+ kÕ–kÕÔqHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± ‘·qqT Äos¡«~+∫ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ e÷J eT+Á‹ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À e÷J myÓTà˝Ò´ *+>∑+XË{Ϻ áX¯«s¡sêe⁄, ø±+Á¬>dt XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ Á|üy˚XÊ\¬ø’ <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ s¡|òüTTHê<∏ä|ü*¢, @Á|æ˝Ÿ 21 : s¡|òüTTHê<∏ä|ü*¢ eT+&É\+ yÓ*› Á>±eT+˝Àì m.|æ. e÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ Ç+^¢wtMT&çj·T+˝À 2014` 15 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT Á|üy˚XÊ\¬ø’ <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ìdüTÔHêïeTì Á|æì‡|òü˝Ÿ |æ.n˝≤Œ $.mdt. ≈£îe÷] ‘Ó*bÕ s¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 6e ‘·s¡>∑‹ 80 d”≥T¢, 8e ‘·s¡>∑‹˝À 1 ( z.dæ. u≤*ø£), 9e ‘·s¡>∑‹˝À 2 d”≥T¢ (_.dæ`&ç »qs¡˝Ÿ `1), (_.dæ ` Ç »qs¡˝Ÿ`1) , Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡eTT˝À m+.|æ.dæ.˝À 20 d”≥T¢ , ã.|æ.dæ.˝À 20 d”≥T¢, dæ.Ç.dæ.˝À 20 d”≥T¢, m+.Ç.dæ.˝À 20 d”≥T¢ ñqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. <Ûäs¡U≤düTÔqT MT ùde πø+Á<ä+ <ë«sê <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\T(≈£î\, Ä<ëj·T, ìyêdü, πswüHé ø±s¡T¶, Ä<ësYø±s¡T¶ õsêø˘‡ ø±|ò”\T ) »‘· #˚dæ |ü+|æ s¡o<äT bı+<ë\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. dü+ã+~Û‘· <äs¡U≤düT\qT ˝≤≥] |ü<䛋˝À ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À m+|æø£ #˚j·T&É+ »s¡T>∑‘·T+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

$<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±ì {°#·s¡¢≈£î c˛ø±CŸ H√{°düT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21 : |ü<äe ‘·s¡>∑‹ eT÷˝≤´+ø±ìøÏ ¬>’sêΩ»¬s’q ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î õ˝≤¢ XÊK c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. á HÓ\ 16e ‘˚B qT+&ç 10e‘·s¡>∑‹ kÕŒ{Ÿ yê˝Ò´wüHé≈£î õ˝≤¢˝Àì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î $<ÛäT\qT n|üŒ#Ó|æŒ+~. B+{À¢ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 475 eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±ø£b˛e&É+‘√ c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á $wüj·TyÓTÆ dü+ã+~Û‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\T yês¡+ s√E\T>± dü+C≤sTTwæ Çe« ≈£î+fÒ yê]ô|’ XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√qTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À Ç+‘·ô|<ä› m‘·TÔq ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø #˚j·T&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. |ü<äe ‘·s¡>∑‹ eT÷˝≤´+ ø£HêìøÏ dü+ã+~Û+∫q $$<Ûä Vü≤À<ë\˝À dü+ã+~Û‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î $<ÛäT\T πø{≤sTT+∫q|üŒ{Ïø° ø=+‘· eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T Vü‰»s¡T ø±ø£b˛e&É+‘√ »yêãT |üÁ‘ê\T ~<˚› ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=+ ‘· Ä≥+ø£+ @s¡Œ&ç+~. ô|’ n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ $ <ë´XÊU≤~Ûø±] $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±ì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î c˛ø±CŸ H√{°düT C≤Ø #˚j·T&É+‘√ õ˝≤¢˝À #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~.

23q Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21 : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝qT nìï bÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüTø√e&É+‘√ Á|ü#ês¡+ ñ<Ûäè‘·+>± kÕ>∑T‘√+~. õ˝≤¢˝Àì |ü~ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ »]π> mìïø£˝À¢ nìï Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\T ‘·eT Á|ü#êsêìï ñ<Ûäè‘·+ #˚XÊs¡T. á Á|ü#ês¡+˝À ‘·eT‘·eT n~ÛH˚‘·\qT õ˝≤¢≈£î s¡|æŒ+∫ Á|ü#ês¡+ #˚ùd+<äT≈£î ìs¡ísTT+#ês¡T. õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT‘√ Äs¡T Á|ü<˚XÊ\˝À ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î uÛ≤Ø düHêïVü‰\T #˚|ü{Ϻ+~. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À á HÓ\ 23q #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT |üs¡´≥q≈£î uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. á HÓ\ 23q ñ<äj·T+ |ü~qïs¡ >∑+≥\≈£î u…\¢+|ü*¢˝À, 11.30 >∑+≥\≈£î ø±>∑CŸq>∑sY˝À, 12.30 >∑+≥\≈£î ÄdæbòÕu≤<é, 1.30 >∑+≥\≈£î Ç#√Ã&É˝À, ¬s+&ÉTqïs¡≈£î ø£&Ó+˝À, eT÷&ÉTqïs¡≈£î ìs¡à˝Ÿ |ü≥ºD+˝À @sêŒ≥T #˚ùd ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ #·+Á<äu≤ãT bÕ˝§Z+{≤s¡ì Ä~˝≤u≤<é m+|æ s¡y˚Twt sê<∏√&é ‘Ó*bÕs¡T. #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î Á|ü»\qT ‘·s¡*+#·&É+‘√ bÕ≥T @sêŒ≥¢˝À ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯ó¢ ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T.

rÁeyÓTÆq mìïø£\ Á|ü#ês¡ Vü≤Às¡T

sêeTqï>∑÷&Ó+, ø√&É÷sY\˝À¢ <=e÷à{Ï kÕ+ãj·T´ Á|ü#ês¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ s¡|òüTTHê<∏ä|ü*¢, @Á|æ˝Ÿ 21 : ñqï‘· ñ<√´>±ìøÏ ôd’‘·+ e<äT\Tø=ì Á|ü»\≈£î ùde #˚ùd+<äT≈£î ‘·qT sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e#êÃqì, Ä<Ûä]+∫ ¬>*|æùdÔ ùdºwüHé|òüTDY|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZìï n_Ûeè~∆ #˚dæ #·÷|ækÕÔqì ùdºwüHé|òüTHé|üPsY {Ï.&ç.|æ. XÊdüqdüuÛÑ nuÛÑ´]ú <=e÷à{Ï kÕ+ãj·T´ nHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ ùdºwüHé|òüTHé|üPsY Ç+#êØ® ø£≥º eTH√CŸ¬s&ç¶, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T |ü⁄≥º\ kÕ«$T, b˛ø£\ •e⁄&ÉT‘√ ø£\dæ sêeTqï>∑÷&Ó+, ø√&É÷sY, >∑u…“≥ , ø£Hêïj·T |ü*¢, ø£+#·q|ü*¢, m˝≤¢¬s&ç¶>∑÷&Ó+, u≤+õù|≥, leTHêïsêj·TD|ü⁄s¡+ Á>±e÷˝À¢ $ÁdüTÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤eTT>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+≈£î

¬>*|æùdÔ n_Ûeè~∆ #˚dæ #·÷|ækÕÔ... <=e÷à{Ï kÕ+ãj·T´ nqT≈£L\+>± #·+Á<äu≤ãT Ç∫Ãq ˝ÒK <ë«sêH˚ πø+Á<äeTT˝À ø£<ä*ø£ e∫Ã+<äì, ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq ‘Ó\+>±D sêÁwüºeTT˝À @s¡Œ&˚ Á|üuÛÑT‘·«eTT {Ï.&ç.|æ.<˚ nì Äj·Tq ÄHêïs¡T. n$˙‹ sê»j·T´≈£î z≥T¢ y˚ùdÔ eTqeT+‘· eT*¢ yÓ÷düb˛sTTqfÒº nì, n+>∑Héyê&ç b˛düTº\qT neTTà≈£îqï≥T¢ πs|ü⁄ eTq ìjÓ÷»ø£ esêZìï ≈£L&É n˝≤π> ny˚TàkÕÔ&Éì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Çø£ ø±+Áπ>dt $wüj·÷ìøÏ eùdÔ 1000 eT+~ Ä‘·à ã*<ëHê\≈£î ø±+Áπ>dt bÕ]ºj˚T ø±s¡DeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü»\T Bìï >∑eTì+∫

∫‘·ÔX¯T~›‘√ Á|ü»\≈£î ùde #˚j·T&ÜìøÏ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e∫Ãq qqTï Ä<ë]+∫ n‘·´~Ûø£ y˚TC≤]º‘√ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq Á|ü»\≈£î $»„|æÔ #˚kÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑≥Tº Á|ükÕ<é, ñ&É‘· s¡$ j·÷<äyé, dæ+–¬s&ç¶ lìyêdt, ‘êfi¯|üŒ*¢ »j·TbÕ˝Ÿ, @<äTq÷] düeTàj·T´, s¡+>∑T n+»j·T´, ˝§≈£îÿ+≥¢ yêdüT, πøyêe‘Y e÷\´Hêj·Tø˘, u≤H√‘·T _ø£å|ü‹ Hêj·Tø˘, e÷≥÷] •e, ÇeTà&çXË{Ϻ s¡|òüTT, πøX¯yé yÓ+ø£{Ÿ s¡eTD düs¡Œ+#Y\T m+ &ç. j·÷≈£îuŸ Ä© , CÀ>∑T >∑≥ºj·T´ $$<Ûä Á>∑e÷\ n<Ûä´ø£å , ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D ‘Ó∫Ãq |òüTq‘· ¬ødæÄsY<˚ : Vü≤Øwtsêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21 : ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ø±+Á¬>dt bÕغ {Àø£sê #˚j·T&É+ n\yê≥T #˚düT≈£î+<äì {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ‘Ó∫ï |òüTq‘· {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsYπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì k˛eTyês¡+ Äj·Tq ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À MT&çj·÷‘√ nHêïs¡T. dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D e#˚Ães¡≈£î C…+&Ü ~+#·qì, sêø£b˛‘˚ sêfi¯fl‘√ ø={Ϻ #·+|ü+&Éì ¬ødæÄsY #˚dæq yê´K´\qT Äj·Tq >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äì nHêïs¡T. ô|<ä› eTqTwüß\ ˇ|üŒ+<ëìï ñ\¢+|òæT+∫ ‘Ó\+>±D˝À ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>±\T sê≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt n&ÉT¶≈£îqï<äì nHêïs¡T. 1969˝À »]–q ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï nD∫y˚dæ ÄHê&ÉT ñ<ä´eT+˝À 369 eT+~ì ø±+Á¬>dt bı≥ºq ô|≥Tº≈£î+<äì nHêïs¡T. 2004˝À {ÏÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îì πø+Á<ä+, sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ‘Ó\+>±D sêh+ ÇkÕÔeTì #Ó|æŒ 2009 es¡≈£î Hêqu…{Ϻ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ¬ødæÄsY neTs¡DìsêVü‰s¡Bø£å‘√ ‘Ó\+>±Dô|’ ã\e+‘·+>± Á|üø£≥q#˚dæ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ ˇ‹Ôfi¯fl≈£î ‘·˝§–Z &çôd+ãsY 23q Á|üø£≥qqT yÓq≈£îÿ rdüT≈£î+≥THêïeTì #Ó|æŒ eTs√kÕ] ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ø±+Á¬>dt yÓ÷dü+

#˚dæ+<äì nHêïs¡T. ø£$T{°\ ù|s¡T‘√ ‘Ó\+>±Dô|’ ø±\j·÷|üq #˚dæ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. 2014 mìïø£˝À¢ \_∆ bı+<˚+<äT≈£î ‘·|üŒìdü] |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘Ó\+>±D Á|üø£≥q #˚dæ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≤qT Ç∫ÃqfÒº Ç∫à _\T¢˝À d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ \_∆ #˚≈£Lπs $<Ûä+>± n+XÊ\qT #˚]Ã+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. n&ÉT>∑&ÉT>∑THê Çø£ÿ&ç Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤≈£î e´‹πsø£eTqï »j·Tsê+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ø±+Á¬>dt≈£î z≥T¢ y˚j·TeTì m˝≤ n&ÉT>∑T‘ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. #·÷ùd+<äT≈£î »j·Tsê+ ô|<ä›eTìwæ˝≤ ø£ì|ædü÷Ô q{ÏdüTÔqï

n\TŒ&ç ãT~∆˝≤ ñ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. »j·Tsê+‘√ ‘Ó\+>±D˝À Á|ü#ês¡+ #˚ùdÔ |ü≥TºeTì |ü~ d”≥T¢ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt≈£î sêe\ì Vü≤Øwt nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ <=s¡\ bÕ\q edüTÔ+<ä+≥Tqï »j·Tsê+ <=s¡\ |üø£ÿq Äj·Tq ≈£Ls¡TÃì ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT z≥T¢ m˝≤ n&ÉT>∑T‘ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. n&Ée⁄\ô|’ ne>±Vü≤q ñqï »j·Tsê+≈£î eTqTwüß\ô|’ ne>±Vü≤q ˝Ò<äHêïs¡T. bıHêï\ \ø£åàj·T´ sêdæq Ádæÿ|tºqT #·<äTe⁄‘·THêï&Éì nHêïs¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ô|’ e÷{≤¢&˚ ns¡Ω‘· ø±+Á¬>dt≈£î ˝Ò<äì nHêïs¡T. kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+∫ n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ _dæì m+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ #˚j·T˝Ò<äì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt n+fÒ ø±+Á¬>dt≈£î uÛÑj·TeTì nHêïs¡T. ‘êeTT #˚dæq yÓ÷kÕ\qT, nÁø£e÷\qT {ÏÄsYmdt mø£ÿ&É yÓ*øÏrdüTÔ+<√qqï ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ñ+<äì nHêïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºô|’ >∑‘·+˝À ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\T m+<äT≈£î e÷{≤¢&É˝Ò<äì Vü≤Øwtsêe⁄ Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D _C…|æøÏ &çbÕõ≥T¢ ≈£L&Ü sêeì, d”e÷+Á<Ûä˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêø£b˛‘˚ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT≈£î |æ#ÓÃø£&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\T mìï ndü‘·´ Á|ü#ês¡+ #˚dæHê {ÏÄsYmdtqT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì nHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21 : õ˝≤¢˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ s√Es√E≈£î ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷s¡T‘√+~. Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\T á mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î $$<Ûä Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü#êsêìøÏ πøe\+ yês¡+ s√E\ düeTj·T+ ñ+&É&É+‘√ $$<ÛäbÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T $düÔè‘·+>± |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü~ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+˝À ãVüQeTTK b˛{° ñ+&É&É+‘√ $»j·T+ ø√dü+ rÁe+>± ÁX¯$TdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Á|ü‹ Á>±e÷ìï #·T{Ϻq Hêj·T≈£î\T >∑&É|ü>∑&É|ü≈£î yÓfi¯SÔ z≥s¡¢qT ø£\TdüTø=ì eT<䛑·T ø√dü+ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\qT nìï bÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüTø√e&É+‘√ qTyê« H˚Hê nqï≥T¢>± Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. á Á|ü#ês¡+˝À ‘êeTT #˚ùd |üqT\qT, n_Ûeè~∆ >∑T]+∫ z≥s¡¢≈£î $e]+>± ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ‘·eT $»j·TyêìøÏ düVü≤ø£]+#ê\ì $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh Ä$sꓤe+ ‘·sê«‘· »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\˝À z≥s¡¢ Hê&çì |üdæ>∑fÒº+<äT≈£î bÕغ\T $X¯«Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïsTT. nH˚ø£ ìjÓ÷»ø£eø£sêZ˝À¢ b˛{° HÓ\ø=q&É+‘√ á kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~. Á|ü<Ûëq bÕغ\T, eTTK´ Hêj·T≈£î\eT<Ûä´ b˛s¡T HÓ\ø=q&É+‘√ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± sê»ø°j·T yê‘êes¡D+ y˚&ÓøÏÿ+~. á mìïø£˝À¢ z≥s¡T¢ ‘·eT eTH√>∑‘êìï yÓfi¯¢&ç+#·ø£b˛e&É+‘√ Hêj·T≈£î\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

◊<äT dü+e‘·‡sê˝À¢ eT÷&ÉT \ø£å\≈£î ô|’>± ô|]–q z≥s¡T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21 : õ˝≤¢˝À 2009˝À »]–q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ nq+‘·s¡+ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 3,40,340 eT+~ z≥s¡T¢ ô|]>±s¡T. õ˝≤¢˝À 27,92,698 eT+~ »HêuÛ≤ ñ+&É>± Ç+<äT˝À 19,59,660 eT+~ z≥s¡T¢>± ñHêïs¡T. |ü⁄s¡Twüß\T 9,80,897 eT+~ ñ+&É>±, eTVæ≤fi¯\T 9,78,561 eT+~ ñHêïs¡T. >∑‘· mìïø£˝À¢ 16,10,320 eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. »qe] 1q H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚ùd düeTj·T+˝À õ˝≤¢˝Àì 10 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ 19,18,267 eT+~ z≥T Vü≤≈£îÿqT ø£*– ñHêïs¡T. >∑‘· HÓ\ 31 es¡≈£î ø=‘·Ô>± 41,391 eT+~ C≤_‘ê˝À ù|s¡¢qT HêyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T. >∑&ç∫q eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± z≥s¡T¢ ‘·eT ù|s¡T¢ HêyÓ÷<äT #˚düTø√e&É+ »]–+~. Ä~˝≤u≤<é˝À 2,23,175 eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T. uÀ‘Y ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 1,76,095 eT+~ z≥s¡T¢ ñ+&É>±, ìs¡à˝Ÿ˝À 2,10,094 eT+~, eTT<√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 2,08,805 eT+~, U≤Hê|üPsY˝À 1,86,435 eT+~, ÄdæbòÕu≤<é˝À 1,90,233 eT+~, dæ]|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 1,90,722 eT+~, #Óq÷ïs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 1,74,718 eT+~, u…\¢+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 1,60,960 eT+~ , eT+∫sê´\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 2,38,423 eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T.

#˚ùd<Ó #˚bÕÔ »>∑Hé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É(Á|üø±X¯+),@Á|æ˝Ÿ 21: 16 s√E\˝À Á|ü»\ ‘·˝sê‘·\T e÷¬sà mìïø£\T ekÕÔsTT.$X¯«X¯ìj·T‹øÏ z≥T y˚j·T+&ç yÓ’j·TdtÄsY ÄuÛÑ´s¡T›\qT π>*|æ+#·+&ç sêqTqï 16 s√E\˝§ Á|ü»\ ‘·\ sê‘·\qT e÷¬sà Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ç+~+<äì yÓ’j·TdtÄsY bÕغ sêÁwüºn<Ûä´≈£î¸&ÉT »>∑qyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ |æ\TŒì#ês¡T.k˛eTyês¡+ •+>∑sêj·Tø=+&É eT+&É\+ ˝§ì ø£+<äT≈£îs¡T s=&ÉT¶ ùd+≥sY yÓ’j·TdtÄsYbÕغ »quÛÒ] düuÛÑ˝§ »>∑HéyÓ÷Vü≤Héπs&ç¶ e÷≥¢&ÉT‘·T ‘·qT#˚ù|<Ó #˚kÕÔqì #˚ùd<Ó #ÓbÕÔqì »>∑Hé düŒwüº+#˚XÊs¡T. #·+Á<ëu≤ãT\ nã›\ Vü≤$Tì«qì Ç+{Ϻ+{Ïø= ñ<√´>∑eTì Á|ü»\qT e÷j·T#˚j·Tqì #·eTÁ<äu≤ãT\ Á|ü»\qT yÓ÷dü–+#·qì nj·Tq ÄHêïs¡T.‘·qT n~Ûø±s¡+˝§øÏ sê>∑H˚ ◊<äT dü+‘·ø±\T #˚d” Á|ü»\≈£î n+<äs¡≈£î n+&É>∑ ì\TdüTÔqì nHêïs¡T.Ásêwüº+˝§H˚ |üP]¢ ˝Ò≈£î+&É #˚kÕÔqì |üø£ÿ >∑èVü≤\T ì]àkÕÔHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝§ yÓ’j·Tdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&綑= bÕ≥T u≤*H˚ì Á•ìyêdüT¬s&ç¶, ø£+<äT≈£î]ìjÓT»ø£es¡Z ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+ 22, @Á|æ˝Ÿ 2014

;CÒ|” $»j·T+ ‘·<∏ä´+: _.$.¬s&ç¶u≤ãT

nkÂø£sê´\ eT<Ûä´H˚ eT÷˝≤´+ø£q+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ $TÁ‘·|üøå±\ $»j·T+ ‘·<∏ä´eTì ÄbÕغ <Ûë]àø£ $uÛ≤>¥ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ø£˙«qsY _.$.¬s&ç¶u≤ãT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó* bÕs¡T. eTTqTô|qï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± nìï nqTã+<Ûä dü+düú\T >∑T»sê‘Y˝À qyÓ÷ $»j·T+ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 15 eT+~‘√ ≈£L&ç q ãè+<ä+ yês¡D≤dæ πøåÁ‘·+˝À qyÓ÷ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ eTs√ ãè+<ëìï |ü+bÕ\ì sêh <Ûë]àø£ $uÛ≤>¥ n<Ûä´≈£åî\qT ø√sêeTì ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21 : nkÂø£sê´\ eT<Ûä´H˚ |ü<√‘·s¡>∑‹ düe÷<Ûëq|üÁ‘ê\ eT÷˝≤´+ø£q+ ø=qkÕ>∑T‘√+~. $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãq ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î dü¬s’q kÂø£sê´\T ø=s¡e&ܶsTT. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡, u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘·–qìï >∑<äT\T, |üP]ÔkÕúsTT˝À u…+N\T ˝Òe⁄. B+‘√ es¡+&Ü˝ÀH˚ ≈£Ls¡TÃì »yêãT|üÁ‘ê\T ~<ë›*‡ ek˛Ô+<äì ø=+<äs¡T yêb˛‘·THêïs¡T. |ü≥ºD+˝À 40 &çÁ^\T <ë{Ï rÁe ñc˛íÁ>∑‘·˝À ø£˙dü+ bòÕ´qT ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ñø£ÿuÀ‘·‘√ nedüú\T |ü&ÉT‘·÷ |üì #˚düTÔHêïs¡T.

‘Ó\+>±D m+ÄsY|æmdt Ä$sꓤe+ m_dæ&ç eØZø£s¡D \ø£å´+>± eTT+<äT≈£î dü+düú sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏs¡DY≈£îe÷sY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21 : md”‡\≈£î sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q Vü≤≈£îÿ\T n+<ä]øÏ »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q n+<ë\H˚ \ø£å´+‘√ ‘Ó\+>±D e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ ({Ïm+ÄsY|æmdt) Ä$s¡“¤$+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± k˛eTyês¡+ Çø£ÿ&É MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT b˛ø£\ øÏs¡DY≈£îe÷sY e÷~>∑ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À eT+<ä ø£èwüí H˚‘·è‘·«+˝À @s¡Œ&çq m+ÄsY|æmdt eØZø£s¡D ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T>±]à á esêZ\≈£î Hê´j·T+ #˚j·Tø£b˛>± dü+ã+<Ûä+˝Òì yê{Ïø√dü+ b˛sê≥+ #˚dæ ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T>±sêÃs¡ì ‘· <ë«sê ñ<ä´eT+ |üø£ÿ<√e |ü{Ϻ+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ñ<ä´eT+ <ë«sê Äj·Tq e÷~>∑, e÷~>∑ ñ|ü≈£î˝≤\≈£î m˝≤+{Ï Hê´j·T+ #˚j·Tø£b˛>± yê]ì ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì yê] Ä‘·à>ös¡yêìï <Óã“rXÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ñ<ä´e÷ìï n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì sê»ø°j·T bÕغì ô|{Ϻ ñ<ä´eTø±s¡T\qT |üø£ÿ<√e |ü{ϺdüTÔqï eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑ yÓ’K]ì ìs¡dædü÷Ô m+ÄsY|æmdt, Äj·Tq kÕú|æ+∫q eTVü≤»q k˛wü*düTº bÕغ qT+&ç ãj·T≥≈£î e∫à H˚&ÉT ‘Ó\+>±D m+ÄsY|æmdtqT kÕú|æ+#·&É+ »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T. md”‡\ eØZø£s¡DÒq \ø£å´+>± ‘·eT ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡D ñ+≥T+<äì Á|üø£{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q÷‘·q ø£$T{°ì Á|üø£{Ï+#ês¡T. >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T <˚ej·T´ e÷~>∑, n<Ûä´≈£åî\T>± øÏs¡DY≈£îe÷sY e÷~>∑, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± j·÷<ä–] e÷~>∑, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± n+õ e÷~>∑, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û>± bÕ+&ÉT e÷~>∑, ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± eT+<ä s¡M+<äsY e÷~>∑, Vü≤] e÷~>∑\qT m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

düyÓTàø±\ J‘ê\ #Ó*¢+|ü⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 21: sêÅcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Äغd” ø±]à≈£î\T d”e÷+Á<Ûä˝À ¬s+&ÉT HÓ\\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+∫q düyÓTàø±\|ü⁄ J‘ê\qT u≤´+≈£î\ <ë«sê k˛eTyês¡+ #Ó*¢düTÔHêïs¡T. á $wüj·÷ìï m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé sêh ñ|ü Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü*XË{Ϻ <ëyÓ÷<äs¡sêe⁄, &ç$»q˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé ø=sê¢+ >∑DÒX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À Äغd” düyÓTà $s¡eTD dü+<äs¡“¤+>± Ç∫Ãq n&Ü«Hé‡ kıeTTà\qT á J‘·+˝À ]ø£eØ #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. ø±]à≈£î\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\qT m+bÕ¢sT÷ dt j·T÷ìj·THé >± ‘êeTT HÓs¡y˚]Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±]à≈£î\≈£î n+&É>± ñ+&ç yê] düeTdü´\ |ü≥¢ ì‘·´+ b˛sê{≤\T #˚ùd~ ˇø£ÿ m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·TH˚qì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

Äs√>±´ìøÏ C§qï s=f…º\T nqTyÓ’q ÄVü‰s¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21 : Äs√>±´ìøÏ m+‘√ ñ|üj·TTø£Ô+ eTTK´+>± &Éj·÷u…{Ïø˘ (eT<ÛäTy˚TVü≤+) yê´~Û Á>∑düTÔ\≈£î nìï ÁbÕ+‘ê˝À n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ $<Ûä+>± yÓ+ø£fÒX¯«s¡ s√{° bÕsTT+{Ÿ ù|s¡T‘√ eTT+<äT≈£î e∫Ãq≥T¢ dü+düú m+&ç Á|üB|t≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Çø£ÿ&É MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü‹ˇø£ÿs¡T ñ<äj·T+ |üP≥ {Ï|æHé #˚ùd~ n˝yê≥T>± e÷]+<äì nsTT‘˚ e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ yÓ[¢ Ç&ç¢, <√wü, |üP] ‹Hê\Hêï 15 qT+&ç 30 s¡÷bÕj·T\T Ks¡Ãe⁄‘·T+<äì ø±ì ‘êeTT 10 s¡÷bÕj·T\≈£î ¬s+&ÉT C§qï s=f…º\qT n+~düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Äs√>∑´]‘ê´ Ç$m+‘√ y˚T˝…’qeì, H˚&ÉT &Üø£ºs¡T¢ düVæ≤‘·+ C§qï s=f…º\T ‹qeTì dü÷∫düTÔHêïs¡Hêïs¡T. s=f…º≈£î eTq dü+düÿè‹, kÕ+Á|ü<ëj·÷\T, Ç~Vü‰kÕ˝À¢ düVæ≤‘·+ m+‘√ ÁbÕeTTK´‘·, Á|ü‹wüº‘· ø£*– ñ+<äHêïs¡T. kÕe÷q´ Á|ü»\ Äø£*ì rs¡Ã&ÜìøÏ ‘·eT dü+düú Ç|üŒ{Ïπø q>∑s¡+˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T &É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï ñ|ü jÓ÷–+∫ j·T+Á‘ê\ô|’ M{Ïì ‘·j·÷s¡T #˚dæ n+~düTÔqï≥T¢ ‘Ó* bÕs¡T. ˝≤uÛ≤ù|ø£å ˝Ò≈£î+&Ü ù|<ä\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ‘·eT πø+Á<ë\qT $düÔ]+#·uÀ‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ’mdt dü+πøåeT |ü<∏äø±˝Ò ¬>*|ækÕÔsTT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 21 : ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±˝Ò ‘·qqT ¬>*|ækÕÔj·Tì e÷#·s¡¢ myÓTà˝Ò´, yÓ’dæ|æ nôd+;¢ nuÛÑ´]ú |æHÓï*¢ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq dü«>∑èVü≤+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. yÓ’mdtÄsY Á|üy˚X¯ô|{Ϻq Äs√>∑´l, ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘· $<äT´‘Y, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ e+{Ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T qqTï myÓTà˝Ò´>± ¬>*|ækÕÔj·Tì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ’mdtÄsY eTs¡D≤q+‘·s¡+ eTTK´eT+Á‘·T\T>± |üì#˚dæq yês¡T dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT neT\T #˚j·T&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. á mìïø£˝À¢ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ {Ï&ç|æ˝À #˚]q yê]øÏ d”≥T¢ Ç#êÃs¡ì Bì <ë«sê Ä ¬s+&ÉT bÕغ\T ≈£îeTà≈£îÿj·÷´j·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. Bìï Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡ì, yê]øÏ ‘·–q ãT~∆ #ÓãT‘ês¡Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À yÓ’dæ|æ qs¡düsêe⁄ù|≥ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú njÓ÷<Ûä´sê$T¬s&ç¶, yÓ’dæ|æ Hêj·T≈£î\T |æHÓï*¢ yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, dæ<ä∆j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>±<Ó eT<䛑·T ø√]q |ü\Te⁄s¡T nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 21 : u≤|ü≥¢ myÓTà˝Ò´ >±<Ó yÓ+ø£≥¬s&ç¶øÏ eT<䛑·T ø±yê\ì ø√s¡T‘·÷ |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T k˛eTyês¡+ Äj·TqqT ø£*XÊs¡T. eTT+<äT>± |üs¡÷Ãs¡T ø±+Á¬>dt bÕغ nôd+;¢ nuÛÑ´]ú yÓ÷<äT>∑T\ ø£ècÕí¬s&ç¶ ‘·q≈£î eT<䛑·T ‘Ó*|æ |üs¡÷Ãs¡T ÁbÕ+‘·+˝À ‘·q ¬>\T|ü⁄q≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ø±+Á¬>dt bÕغ u≤|ü≥¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú #˚»s¡¢ Hêsêj·TD¬s&ç¶ >±<Ó yÓ+ø£≥¬s&ç¶ eT<䛑·T ø√s¡T‘·÷ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘· mìïø£\T &ÉãT“ô|’ q&ÉTdüTÔHêïj·Tì á |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘êqT b˛{° #˚j·T˝Òø£ $s¡$T+#êqì sê»ø°j·T $ÁXÊ+‹ rdüTø√yê\H˚ Ä˝À#·q˝À ñHêïqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. @<˚yÓTÆHê ‘êqT Ç+ø± ø±+Á¬>dt bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚j·T˝Ò<äT ø£qTø£ kÕqT≈£L\+>±H˚ ñ+{≤qì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Ä˝Ÿ~u…dtº ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >±<Ó eT<ÛäTdü÷<äq¬s&ç¶, lìyêdüsêe⁄, e÷¬sÿ{Ï+>¥ j·÷s¡T¶ n<Ûä´≈£åî&ÉT >√ø£sêE qs¡düsêE, Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

C≤rj·TkÕúsTT n<∏Ó¢{Ïø˘‡ b˛{°\≈£î düs¡dü«‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21 : ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ sêh+ Vü≤]<ë«sY˝À áHÓ\ 24e ‘˚B qT+∫ 27e ‘˚B es¡≈£î »s¡>∑qTqï C≤rj·TkÕúsTT n<∏Ó¢{Ïø˘‡ b˛{°\≈£î lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝Àì ã÷s¡® eT+&É\+ ∫q≈£î]+ù|≥≈£î #Ó+~q d”s¡|ü⁄ düs¡dü«‹ m+|æø£j·÷´s¡T. ã÷s¡®eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑\ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ Á|ü<∏äeTdü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. ÄyÓT m+|æø£ |ü≥¢ ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+, |”á{°‘√ bÕ≥T Á>±eTdüTú\T ‘·~‘·s¡T\T Vü≤s¡¸+ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

ø±s=Œπs{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T {ÏÄsYmdt yÓ’ù|

Á|ü#ês¡ d”Œ&ÉT ô|+#ês¡T..

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: d”Œ&ÉT ô|+#ês¡T.. Äs¡T s√E˝Ò ñ+&É&É+‘√..z≥s¡T eTVü‰X¯j·TT&ç Á|üdüqï+ ø√dü+ ñs¡T≈£î‘·THêïs¡T. #ÓeT{À&ÉTdüTÔHêïs¡T.. Vü‰MT\ es¡¸+ ≈£î]|ædüTÔHêïs¡T.. ‘êeTT #Óù|Œ~ $Hê*‡+<˚q+≥÷ yÓTÆ≈£î\ <ë«sê Vü≤À¬s‹ÔdüTÔHêïs¡T. Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·÷ <ä+&Ü\T ô|&ÉT‘·÷ ‘·eTH˚ ¬>*|æ+#ê\+≥÷ me] XË’*˝À yês¡T y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. z≥s¡qï e÷Á‘·+ ∫s¡Tqe⁄« qe⁄«‘·÷.. eT~˝Àì $wüj·÷ìï yÓ\¢&ç+#˚ ‘˚B ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêï&ÉT. H˚‘·\T e÷Á‘·+ Á|ü‘·´s¡T∆\ô|’ z ø£H˚ïdæ ‘·eT Á|ü#ês¡ |üsê«ìï >√|ü´+>± kÕ–düTÔHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T ªø°\ø£+µ ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À m˝≤>√˝≤ >∑fÒºπøÿ+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ø£åD+ r]ø£ ˝Ò≈£î+&Ü >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. z yÓ’|ü⁄ ãd”Ô˝À¢q÷, ø±\˙˝À¢q÷.. eTs√ yÓ’|ü⁄ Á>±e÷˝À¢q÷, |ü≥ºD≤˝À¢q÷ Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. z≥s¡qïqT qj·÷Hê.. uÛÑj·÷H√.. <ë]øÏ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\T bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T.. nsTT‘˚ ‘êsTT\+ n+<äT≈£îHêïø£ yês¡T eTqπø y˚kÕÔsê nH˚ dü+<˚Vü≤+ ø£\T>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø°.. eTT+<äTπø kÕ>∑T‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. 17 bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢q÷.. 117 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢q÷ á HÓ\ 30e ‘˚B ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

ªq˝§Z+&ɵ˝À }|ü+<äT≈£îqï Á|ü#ês¡+ }|ü+<äT≈£îqï Á|ü#ês¡+.. z≥s¡¢qT Äø£≥Tº≈£î H˚ j·T‘·ï+˝À nuÛÑ´s¡Tú\T _J_J>± ñHêï s¡T. q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À mìïø£\Á|ü#ês¡+ CÀs¡T >± kÕ>∑T‘√+~. <˚es¡ø=+&É, eTTqT>√&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ dæ|æ◊ nuÛÑ´s¡Tú\T.. Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY, ø√<ë&É, VüApsYq>∑sY kÕúHê˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dtdæ|æ◊ ø£*dæ b˛{° #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+ <˚. $Tsê´\>∑÷&É˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]∆>± uÛ≤düÿs¡sêe⁄ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. dæ{Ϻ+ >¥ myÓTà˝Ò´ p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]∆ neTπs+<äsY¬s&ç¶ eT<Ûä´H˚ Á|ü<Ûëq b˛{° HÓ\ø=+<äì kÕúì≈£î\+≥THêïs¡T. qøÏπsø£˝Ÿ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yÓTT‘·Ô+ 11eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñ+&É&É+ ‘Ó*dæ+<˚. dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ ∫s¡TeT]Ô *+>∑j·T´,

nuÛÑ´]∆ düT˙‘·, _C…|æ nuÛÑ´]∆ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ eT<Ûä´ b˛{° ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. q˝§Z+&É nôd+;¢ ìjÓ÷ »ø£es¡Z+˝À dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´ ]ú ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]∆ <äTu≤“ø£ q]‡+Vü≤¬s&ç¶ eT<Ûä´ eTTU≤ eTTœ b˛{° ñ+≥T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. @<˚yÓTÆHê q˝§Z+&É õ˝≤¢˝Àì nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ mìïø£\ b˛s¡T s¡düe‘·Ôs¡+>± e÷]+~.

ªÄ+<√˝Ÿµ<√ Á|ü‘˚´ø£‘·! {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]∆ y˚eTT\ MπsX¯+ eT<Ûä´H˚ b˛{° ñ+<äì kÕúì≈£î\T n+≥THêïs¡T. ‘·T+>∑‘·T]Ô nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 15eT+~ ã]˝À ñHêïs¡T. yê]˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]∆ øÏc˛sY, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]∆ bÕ˝≤«sTT s¡»ì≈£îe÷] eT<Ûä´ Vü≤ÀsêVü≤ÀØ b˛s¡T kÕ>∑T‘√+~. VüApsYq>∑sY˝À e÷J eT+Á‹ ñ‘·ÔeT≈£îe÷sY¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]∆ X¯+ø£s¡eTà, {°&û|” nuÛÑ´]∆ e+>±\ kÕ«$T>ö&é eT<Ûä´ b˛{° HÓ\ø=+<äì n+≥THêïs¡T. VüApsYq>∑sY˝À yÓTT‘·Ô+ ‘=$Tà~ eT+~ b˛{°˝À ñqï|üŒ{Ïø°.. b˛{° e÷Á‘·+ Ä eTT>∑TZ] eT<Û˚´qì Äj·÷ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T n+≥THêïs¡T. dü÷sê´ù|≥˝À dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]∆ sê+¬s&ç¶ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]∆ >∑T+‘·ø£+&É¢ »>∑BXŸ¬s&ç¶ eT<Ûä´ b˛{° HÓ\ø=+~. yÓTT‘·Ô+ 15eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>∑+˝À ñqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. n<˚$<Ûä+>± Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À e÷J eT+Á‹ ¬ø.C≤Hê¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]∆ H√eTT\ q]‡+Vü≤j·T´, {°&û|” nuÛÑ´]∆ ø£&Ü] n+»j·T´ j·÷<äyé eT<Ûä´ b˛{° kÕ>∑T‘√+<äqï Á|ü#ês¡+ düs¡«Á‘ê e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. nsTT‘˚ ˇπø kÕe÷õø £esêZìøÏ #Ó+~q H√eTT\ q]‡+Vü≤j·T´, n+»j·T´j·÷<äyé\ e\¢ C≤Hê¬s&ç¶øÏ y˚T\T »]π> neø±X¯+ ñ+<äqï yês¡Ô\T e´ø£ÔeTe⁄ ‘·THêïsTT. uÛÑTeq–] nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£e s¡Z+˝À #·‘·Ts¡TàU b˛{° ø=qkÕ>∑T‘√+~. dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ {°&û|” nuÛÑ´]∆ ñe÷ e÷<Ûäe¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]∆ |æ.X‚KsY¬s&ç¶, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]∆ õ{≤º u≤\ø£ècÕí¬s&ç¶ eT<Ûä´ b˛{° ñqï≥Tº kÕúì≈£î\+≥THêïs¡T. n<˚$<Ûä+ >± Ä˝Òs¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]∆ _Ûø£åeTj·T´>ö&é, {ÏÄsYmdt

nìï ìjÓ÷»ø£esêZ\ ø£+fÒ Ä+<√˝Ÿ~ z Á|ü‘˚´ø£‘·! mes¡T ¬>*∫Hê eT+Á‹ ø±e&É+ U≤j·Ty˚Tqì ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\+≥THêïs¡T. n+<äTπø á nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛{° #˚ùd+<äT≈£î n+<äs¡÷ ñ‘·T‡ø£‘· #·÷|ü⁄‘ês¡ì kÕúì≈£î\+≥THêïs¡T. 45 @fi¯ó¢>± n<˚ ÄqyêsTTr ø=qkÕ>∑T‘√+<ä+≥THêïs¡T. 1967, 1972, 1977 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]∆ dæ.sê»q]‡+Vü≤ ¬>\Tbı+<ä&É+.. eT+Á‹ |ü<ä$ bı+<ä&É+ ‘Ó*dæ+<˚. 1985˝À {°&û|” ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚dæ ¬>\Tbı+~q eT˝≤´\ sê»j·T´ Ä]úø£eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. ‘·+Á&ç sê»q]‡+Vü≤ eTè‹‘√ 1989˝À sê»ø°j·÷˝À¢øÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ ¬>\Tbı+<ës¡T. mdtdæ ø±s=Œπswü Hé #Ó’s¡àHé>± |üì#˚XÊs¡T. 1996˝À »]–q mìïø£˝À¢ {°&û|” ‘·s¡|òü⁄q eT˝≤´\ sê»j·T´ ¬>\Tbı+<ës¡T. eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. 1998˝À myÓTà˝Ò´, eT+Á‹ |ü<äe⁄\≈£î sê»j·T´ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. U≤∞ nsTTq Ä+<√˝Ÿ kÕúq+ qT+&ç 1998˝À »]–q ñ|ü mìïø£˝À {°&û|” ‘·s¡|òü⁄q q≥T&ÉT u≤ã÷yÓ÷Vü≤Hé ¬>\Tbı+<ës¡T. 1999˝À ≈£L&Ü Äj·TH˚ ¬>\Tbı+<ës¡T.. eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. 2004 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚dæq <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ ¬>\Tbı+<ës¡T. eT+Á‹ |ü<ä$ e]+∫+~. 2009 mìïø£˝À¢ ¬s+&√kÕ] <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ ¬>\Tbı+<ës¡T. ‘=\T‘· eT+Á‹ |ü<ä$.. Ä ‘·sê«‘· ñ|ü eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ ≈£L&Ü <äø±ÿsTT. ‘êC≤ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ ã]˝À ì\e>±.. {ÏÄsYmdt ‘·s¡|òü⁄q u≤ã÷yÓ÷Vü≤Hé b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. yê]<ä›]˝À mes¡T ¬>*∫ Hê.. n‘·T´qï‘· |ü<ä$ U≤j·TeTì ìjÓ÷»ø£ es¡Z yêdüT\T CÀdü´+ #ÓãT‘·THêïs¡T. y˚T 16e ‘˚B es¡≈£î y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚qì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T.

kÕs¡«Á‹ø£+˝À b˛{° #˚j·Tì q\T>∑Ts¡T dæ{Ϻ+>¥\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 21 : õ˝≤¢˝À 17 XÊdüqdüuÛÑ, eT÷&ÉT ˝Àø˘düuÛÑ yÓTT‘·Ô+ 20 ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Á|üdüTÔ‘·+ q\T>∑Ts¡T dæ{Ϻ+>¥˝À b˛{° qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. 16 eT+~ b˛{°˝À ñHêïs¡T. m+|æ\T |üqu≤ø£ \ø°Î u≤|ü≥¢, yÓ÷<äT>∑T\ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ qs¡düsêe⁄ù|≥, sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ >∑T+≥÷s¡T˝À b˛{°˝À ñHêïs¡T. M]˝À sêj·TbÕ{Ï qs¡düsêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ e÷s¡>±, y˚DT>√bÕ\¬s&ç¶ >∑T+≥÷s¡T |ü•ÃeT qT+∫ nôd+;¢øÏ b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T ø£Hêï \ø°ÎHêsêj·TD >∑T+≥÷s¡T |ü•ÃeT, eTkÕÔHée* >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ, j·TÁs¡+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ dü‘ÓÔq|ü*¢, Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ‘ÓHê*\T n<˚ ìjÓ÷»ø£esêZ\T qT+∫ á mìïø£˝À¢ b˛{° ñHêïs¡T.

yÓ’dæ|æøÏ #Ó+~q yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥ s¡eTD πs|ü˝…¢, düT#·]‘· Á|ü‹ÔbÕ&ÉT, sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ e÷#·s¡¢\T Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\ qT+∫ ã]˝À ñHêïs¡T. {Ï&ç|æøÏ #Ó+~q <Ûä÷[¢bÕfi¯¢ qπs+Á<ä≈£îe÷sY bıq÷ïs¡T, Äq+<äu≤ãT y˚eT÷s¡T, Á|ü‹ÔbÕ{Ï |ü⁄˝≤¢sêe⁄ ∫\ø£\÷]ù|≥, •eX¯øÏÔ Ä+»H˚j·TT\T $qTø=+&É, j·Ts¡|ü‹H˚ì lìyêdüsêe⁄, >∑Ts¡C≤\ ø=e÷à\bÕ{Ï l<ÛäsY ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT\T n<˚ ìjÓ÷»ø£esêZ\ qT+∫ b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ XÊdüqdüuÛÑT´\T, e÷J eT+Á‘·T\T ø±düT yÓ+ø£≥ ø£ècÕí¬s&ç¶ qs¡düsêe⁄ù|≥ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é ‘ê&çø=+&É, >±<Ó yÓ+ø£≥¬s&ç¶ u≤|ü≥¢, ø=+Á&ÉT ø£eT\ eT+>∑fi¯–] b˛{° #˚j·T&É+˝Ò<äT. e÷J eT+Á‹ ø±düT ø£eT\\T ‘êeTT b˛{° qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä Á|üdüTÔ‘·+ q\T>∑Ts¡T dæ{Ϻ+>¥\T mìïø£\≈£î <ä÷s¡+>± ñHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt $»j·T+ U≤j·T+ HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 21 : sêÁwüº $uÛÑ»q˝À yÓTT<ä{Ï ì+~‘·T&ÉT øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶. sêÁwüº $uÛÑ»q »s¡>∑&ÜìøÏ e÷J eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ |üP]Ô u≤<ÛäT´&Éì, n<˚ düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt qT+&ç e∫Ãq »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶, #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ‘·eT kÕ«s¡∆ sê»ø°j·÷\ ø√dü+ Ä+Á<Ûä sêÁcÕºìï ì≥º ì\Te⁄Hê N˝≤Ãs¡ì m|ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ nHêïs¡T. HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\qT MT&çj·÷≈£î |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ s¡|òüTTMsê e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q nìyês¡´ eTì 2011˝ÀH˚ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ ‘Ó\TdüTqì, nsTT‘˚ n|üŒ{ÏøÏ sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºqes¡Z+ ‘=\T‘· sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î ã<äT\T>± ‘Ó\+>±D≤≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJì ÇkÕÔeTì #Ó|æŒHê.. ‘·q |ü<äM ø±˝≤ìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ä s√Eq <ëìøÏ n+^ø£]+#·˝Ò<äì, n≥T ‘·sê«‘· »]–q sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶, #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒK\T Çe«&É+ e\¢ $~Û˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ á kÕVü≤kÕìøÏ bÕ\Œ&ç+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£y˚fi¯ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹>± ñ+&Éø£b˛sTTq≥ºsTT‘˚sêÁwüº $uÛÑ»q »]– ñ+&˚~ ø±<äì nHêïs¡T. Ç+‘· #˚dæHê øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ @yÓTÆHê u≤e⁄≈£îHêïsê.. n+fÒ nB˝Ò<äT. ˇø£]<ä›s¡T Ç+&çô|+&Ó+≥T¢ ¬>\ee#·TÃH˚yÓ÷ >±ì.. Äj·Tq bÕغøÏ e÷Á‘·+ düTHêï |òü*‘ê˝Òqì

ø±+Á¬>dt˝À ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T düVü≤»y˚T m|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì nìï s¡ø±\T>± yê&ÉT≈£îì yÓ[¢b˛sTTq eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\qT $XÊ«dü |òü÷‘·T≈£î\T>± n_Ûe]ídü÷Ô Á|üdüTÔ‘·+ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q d”e÷+Á<Ûä˝À b˛{° #˚düTÔqï 175 eT+~˝À 143eT+~ ø=‘·Ôyêπsqì ‘Ó*bÕs¡T. yÓqTø£ã&çq esêZ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#˚à Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ eTT+<ä+»˝À ñ+~. ôw&É÷´\T¶ ≈£î˝≤\≈£î, ;d”\≈£î, mdt{Ï\≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À d”≥T¢ Ç∫Ãq |òüTq‘· ø±+Á¬>dt bÕغπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì nHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 175eT+~˝À 43 ;d”\≈£î, mdtdæ\≈£î 33, mdt{Ï\≈£î 9, zd”\≈£î 80, eTTdæ¢+\≈£î 9, d”≥T¢ Ç#êÃeTì #ÓbÕŒs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ 5 ;d”\≈£î, mdt{Ï 1, mdtdæ 4, eTTdæ¢+\≈£î ˇø£{Ï πø{≤sTT+ #êeTHêïs¡T. ñ<√´>∑düTÔ\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q $»„|æÔ #˚dü÷Ô ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ñ<√´>∑düTÔ\ 58 @fi¯¢ ]f…ÆsYyÓT+≥T ø±˝≤ìï 60 dü+e‘·‡sê\≈£î bı&ç–kÕÔeTì, n˝≤π> ø±s=Œπs{Ÿ ôdø±ºsY, Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ |üì#˚ùd Á|ü‹ ñ<√´–øÏ ]f…Æs¡j˚T´ ˝À|ü⁄ kı+‘·+>± Ç\T¢ ì]à+∫ ÇkÕÔeTì, Ç+<äTø√dü+ $~Û$<ÛëHê\qT s¡÷bı+~+#·T ≈£îqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ d”e÷+Á<Ûä˝À mìï d”≥T¢ ekÕÔj·Tqï Á|üX¯ï≈£î düe÷<ÛëHêìï s¡|òüTTMsê <ë≥y˚XÊs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21 : {ÏÄsYmdt ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡ ÇHé#ê]® \ø°åàqs¡düj·T´ bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì, Äj·Tq yÓ+≥ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T mes¡T yÓfi¯¢˝Ò<äì {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ ÇHé#ê]® u≤ã÷sêe⁄ yÓ\¢&ç+#ês¡T. k˛eTyês¡+ bÕغ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕe÷õø£ esêZìøÏ nHê´j·T+ #˚XÊs¡ì \ø°Îqs¡düj·T´ #˚düTÔqï Äs√|üD˝À ì»+ ˝Ò<äHêïs¡T. ˇø£ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q ø=+&Ü düTπsK, Á|üuÛ≤ø£sY\≈£î πødæÄsY {Ϭø≥T¢ Ç#êÃs¡ì, nsTT‘˚ düπs« ]b˛s¡Tº\T e´‹πsø£+>± sêe&É+‘√ \ø°Îqs¡düj·T´ kÕúq+˝À >∑DÒwt>∑TbÕÔ≈£î neø±X¯+ e∫Ã+<äì nHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ ø±s=Œπs{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T mes¡T yÓfi¯¢˝Ò<äì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ me]øÏ {Ϭø≥T¢ Ç∫ÃHê yê] ¬>\T|ü⁄q≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì >∑‘·+˝À Ç∫Ãq Vü‰MT y˚Ts¡≈£î bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´]ú ø£$‘·qT, q>∑s¡ nuÛÑ´]ú >∑DÒwt >∑TbÕÔqT ¬>*|æ+#·T≈£î+ {≤eTHêïs¡T. $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À {ÏÄsYmdt eTTì‡|ü˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T edü+‘·≈£îe÷], uÛ≤>∑´\øÏåà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT ñ∫‘· Äs√>∑´ |üØø£å •_s¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21 : e+»] j·TTe»q dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ìC≤e÷u≤<é˝Àì #·Áø£|ü‹ Vü≤qTe÷Hé eT+~s¡+˝À ñ∫‘· Äs√>∑´ |üØø£å •_sêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T sêE, •e≈£îe÷sY, düTπswt\T ‘Ó*bÕs¡T. ìC≤e÷u≤<é Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üeTTK yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T s¡$#·+<äsY, $XÊ˝Ÿ, dü+‘√wt≈£îe÷sY, B|æÔ, n+øÏ‘Y nÁ>∑yê˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· Äs√>∑´ |üØø£å\T, ñ∫‘· eT+<äT\ |ü+|æD° ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï q>∑s¡ Á|ü»\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. ø£+{Ï yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T, <ä+‘ê\ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

≥÷]C≤ìï n_Ûeè~∆ #˚kÕÔ+ : ø£+<äT\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ sê»eT+Á&ç, @Á|æ˝Ÿ 21 : ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñ<√´>∑, ñbÕ~Û neø±XÊ\‘√ bÕ≥T düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì sê»eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+≥Ø ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú ø£+<äT\ <äTπsZwt nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ sê»eT+Á&ç s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì <Ûäefi‚X¯«s¡+ Á>±eT+˝À s¡÷s¡˝Ÿ nuÛÑ´]ú sêj·TT&ÉT sê»e*¢‘√ ø£*dæ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ≈£îeTà]ù|≥, ø±≥Héù|≥, s¡<∏ä+M~Û, >=\¢ù|≥ ø±\˙˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ Á|ü»\ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·÷ìøÏ z≥s¡T¢ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. ‘·eTqT ¬>*|æùdÔ á ÁbÕ+‘·+˝À e´ekÕj·T Ä<Ûë]‘· |ü]ÁX¯eT\‘√ bÕ≥T ≥÷]C≤ìï n_Ûeè~∆ #˚j·T&É+ <ë«sê ìs¡T<√´>∑ ìs¡÷à\q≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± Á>±eT+˝À HÓ\ø=qï Á&Ó’H˚J düeTdü´, ‘ê>∑T˙s¡T, s√&É¢ ìsêàD≤ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì Vü‰MTì#êÃs¡T. s¡÷s¡˝Ÿ nuÛÑ´]ú>± b˛{°#˚düTÔqï sêj·TT&ÉT sê»e*¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á>±eT+˝À XÊìfÒwüHé düeTdü´ n~Ûø£+>± ñ+<äì <ëì |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± >√<ëe] õ˝≤¢\T ø£\Twæ‘·eTe⁄‘·T+&É&É+e\¢ Á|ü»\T nHês√´>±ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì, eT+∫˙s¡T n+<˚˝≤ #·÷kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt$ lìyêdüsêe⁄, <äT+&ÉT>∑T _j·T´+ Hêsêj·TDu≤ãT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”e÷+Á<Ûä≈£î ‘=* d”m+ #·+Á<äu≤uÒ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 21 : d”e÷+Á<Ûä≈£î yÓTT<ä{Ï eTTK´eT+Á‹ ‘Ó<˚bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&˚qì Ä bÕغ sêh yêDÏ»´ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî&ÉT n+_ø± ø£èwüí nHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À d”e÷+Á<Ûä m&Ü]>± ñ+<äì Bìï |ü⁄qsYì]à+#˚+<äT≈£î s¡÷.\ø£å˝≤~ ø√≥T¢ ø±yê\Hêïs¡T. $uÛÑ»q ‘·sê«‘· Ä<ëj·T+ |ü+|æD°˝À πø+Á<ä+ d”e÷+Á<Ûä≈£î nHê´j·T+ #˚dæ+<äHêïs¡T. eT÷&ÉTqïs¡ ø√≥¢ »HêuÛ≤ ñqï ‘Ó\+>±D≈£î s¡÷.\ø£å ø√≥T¢, nsTT<äTqïs¡ ø√≥¢ »HêuÛ≤ ñqï d”e÷+Á<Ûä≈£î s¡÷.76y˚\ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫+<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ‘·s¡TD+˝À d”e÷+Á<ÛäqT n_Ûeè~∆ #˚ùd+<äT≈£î düeTs¡ú‘· ñqï #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&çì ¬>*|æ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ø=‘·Ô sêh+˝À |ü]ÁX¯eT\T, $<ë´, ñ<√´>±e ø±XÊ\T ø£*Œ+#·&É+ n_Ûeè~∆ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T #˚|ü≥º&É+ ˇø£ÿ u≤ãTπø kÕ<Ûä´eTì Á|ü»\+‘ê á ~X¯>± Ä˝À∫düTÔHêïs¡ì nHêï s¡T. ‘Ó<˚bÕ lø±≈£îfi¯+ nôd+;¢ nuÛÑ´]ú >∑T+&É \ø°Î<˚$, õ˝≤¢ ‘Ó<˚bÕ yêDÏ»´ $uÛ≤>∑+ ø±s¡´<ä]Ù ãsê≥+ ñ<äjYTX¯+ø£sY>∑TbÕÔ, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù uÀsTTq >√$+<äsêE\T, sêh ø±s¡´<ä]Ù |æ.$.s¡eTD, Ç|æŒ* ‹s¡TeT\sêe⁄, ∫qïeTVü‰\øÏÎ, e÷<ës¡|ü⁄ yÓ+ø£fÒwt, ãkÕ« sêCÒwt¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

n$˙‹ bÕغ\qT ‘·]$Tø={≤º* Á|ü»\≈£î u≤\j·T´ |æ\T|ü⁄ Ç˝≤+{Ï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T ø±+Á¬>dt≈£î kÕ<Ûës¡Dy˚T. 1978˝À e÷~]>±H˚ á mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü Á|ü»\T {°&û|”, yÓ’ø±bÕ\≈£î yÓTT+&ç #˚sTT #·÷|æ ø±+Á¬>dt≈£î $»j·÷ìï ø£≥ºu…≥ºqTHêïs¡ì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\qT HÓ\÷¢s¡T m+|æ kÕúHêìøÏ yêø±{Ï Hêsêj·TD¬s&ç¶, ñ<äj·T–] nôd+;¢ kÕúHêìøÏ #Ó+#·\ u≤ãTj·÷<äyé, Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶, ø±e*øÏ yÓ+ø£Á{≤e⁄, ø√ePs¡T≈£î –<ä›\÷s¡T yÓ+ø£≥ s¡eTDj·T´, HÓ\÷¢s¡T q>∑sêìøÏ düTu≤“¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ≈£î $»j·T≈£îe÷sY¬s&ç¶, düπs«|ü*¢øÏ &Üø£ºsY |ü{≤º_Û sêeTj·T´, >∑÷&É÷s¡T≈£î |üqu≤ø£ ø£èwüíj·T´, dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥≈£î eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄, yÓ+ø£≥–]øÏ H˚<äTs¡TeT*¢ lsê+≈£îe÷sY\qT b˛{° nuÛÑ´s¡Tú\T>± |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &ûd”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT <ÛäqT+»j·T¬s&ç¶, |ü\Te⁄s¡T bÕغ H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ lø±≈£îfi¯+, @Á|æ˝Ÿ 21 : n$˙‹ bÕغ\qT ‘·]$Tø={≤º\ì dæ˙ V”≤s√ u≤\ø£èwüí Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q Á|ü#ês¡+ #˚ùd+<äT≈£î k˛eTyês¡+ õ˝≤¢≈£î e∫Ãq Äj·Tq ‘=*‘· qs¡düqïù|≥˝À ‘·q ‘·+Á&ç q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq b˛˝≤øÏ yÓfi‚¢ s¡Vü≤<ë]˝À s√&éc˛ ìs¡«Væ≤dü÷Ô Á|ü»\qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. sêh+˝À >∑‘· |ü<˚fi¯¢ qT+&ç |ü]bÕ\q kÕ–q ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç+<äHêïs¡T. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\, e´ekÕj·÷ìøÏ, Á|ü»\≈£î dü¬s’q $<äT´‘Y n+~+#·&É+ e+{Ï Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚dæ+<äHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï bÕغ\qT ‘·]$Ty˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sêh+˝À eT∞¢ ¬s’‘·T\T düT_Ûø£å+>± |ü+≥\T |ü+&ç+∫ ˝≤uÛÑkÕ{Ï bı+<ë\+fÒ #·+Á<äu≤ãT |ü]bÕ \q sêyê*‡q nedüs¡+ñ+<äHêïs¡T. Á|ü»\≈£î ≈£L&ÉT ô|≥º&É+ {Ï&ç|æ dü+düÿè‹ nsTT‘˚ ≈£L&Ü u…≥Tºø√e&É+ ø±+Á¬>dt, yÓ’mdtÄsY bÕغ\ dü+düÿè‹ nì Äj·Tq nHêïs¡T. sêÁcÕºìï n_Ûeè~∆ #˚j·T&É+{Ï&ç|æ e+‘Ó’‘˚, n$˙‹øÏ bÕ\Œ&É&É+ yÓ’dæ|æ, ø±+Á¬>dt bÕغ\<äì Äj·Tq dæ˙ &Ó’˝≤>∑T\‘√ Á|ü»˝qT Vü≤À¬s‹Ô+#ês¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+ 22, @Á|æ˝Ÿ 2014

kÕ<Ûës¡D+>± Ç+{Ï ìsêàD≤\qT πøe\+ #·‘·Ts¡Ádü, Bs¡È #·‘·Ts¡Ádü Äø±s¡+˝À e÷Á‘·y˚T #˚|üº{≤\ì yêdüTÔXÊÅkÕÔ\T #ÓãT‘·THêïsTT. ô|’ Äø±sê˝À¢ Çfi¯¢qT ì]à+#·ì |üø£å+˝À Ä >∑èVü‰\ô|’ <√wü Á|üuÛ≤e+ m≈£îÿe>± ñ+≥T+<äì yês¡T #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. n+<äTe\¢ Çfi¯ó¢, nbÕsYºyÓT+≥T¢, ø±sê´\j·÷\ ìsêàD+˝À yêdüTÔ Á|üø±s¡+ ˇø£ $<ÛäyÓTÆq ùw|tô|’ Ä<Ûës¡|ü&É≥+ eT+∫~. #·‘·Ts¡Ádü, Bs¡È#·‘·Ts¡Ádü Äø±sê˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü ìsêàD≤ìøÏ |ü]$T‘·+˝Òì $<Ûä+>± Çfi¯ó¢ ñ+fÒ nX¯óuÛÑ |òü*‘ê\T

ñ<√´>∑T\ πø{≤sTT+|ü⁄ $uÛÑ»q nq+‘·s¡+ ñ<√´>∑düTÔ\T @ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ øÏ+<ä≈£î ekÕÔs√ ìsê∆]dü÷Ô C≤_‘ê\T dæ<ä›+ #˚j·÷\ì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $$<Ûä XÊK\ n~Û|ü‘·T\qT Ä<˚•+∫+~. Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ¬ø eTVü≤+‹ qT+∫ á Ä<˚XÊ\T C≤Ø nj·÷´sTT. ñ<√´>∑T\ πø{≤sTT+|ü⁄q≈£î dü+ã+~Û+∫q ‘ê‘êÿ*ø£ C≤_‘ê\qT dæ<ä›+ #˚dæ á HÓ\ 30e ‘˚~˝À>± Ä]úø£XÊK‘√ bÕ≥T, kÕ<Ûës¡D |ü]bÕ\q XÊK≈£î n+~+#ê\ì á Ä<˚XÊ˝À¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q‘√ bÕ≥T $uÛÑ»q H˚|ü<Ûä´+˝À ø°\ø£yÓTÆq $$<Ûä Ç‘·s¡ n+XÊ˝À¢ nqTdü]+#ê*‡q $~Û$<ÛëHê\qT $e]dü÷Ô 90 e÷s¡Z<äs¡Ùø±\qT ≈£L&Ü Äj·Tq C≤Ø #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î n+‘·s¡Z‘· düs¡T´´\sYqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Äs¡T ù|J\Tqï á düs¡Tÿ´\sY˝À q>∑<äT ì\«\T, dæús¡, #·sêdüTÔ\T, dü]Vü≤<äT›\ ìsê∆s¡D, uÛÑeHê\ πø{≤sTT+|ü⁄, ô|ò’fi¯ó¢, ◊{Ï s¡+>∑+ e+{Ï $$<Ûä n+XÊ\qT Äj·Tq Á|ükÕÔ$+#ês¡T. á n+XÊ\ìï+{ÏøÏ á HÓ\ 30 e ‘˚~H˚ &Ó&é˝…’Hé>± ìsê∆]+#ês¡T. á Á|üÁøÏj·T n~Ûø±s¡T\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü⁄s√>∑‹ ìy˚~ø£\qT düeT]Œ+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. $$<Ûä n+XÊ\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C≤Ø #˚dæq e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T ≈£î¢|üÔ+>± : ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»qô|’ nìï $uÛ≤>±˝À¢ eT+p¬s’q b˛düTº\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]ÔkÕúsTT $esê\qT ùdø£]+#ê*. ~>∑TekÕúsTT Ä|ò”düT qT+&ç n‘·T´qï‘· kÕúsTT ø±sê´\j·T+ es¡≈£î á $esê\ ùdø£s¡D |üP]Ô#˚j·÷*. ˝Àø£˝Ÿ, õ˝≤¢,CÀq˝Ÿ, eT©ºCÀq˝Ÿ, sêh kÕúsTT b˛düTº\>± $esê\H˚ ùdø£]+∫ yÓuŸôd’{Ÿ˝À n|t˝À&é #˚j·÷*. e÷]à ˇø£{Ï, 2014 ÁbÕ‹|ü~ø£>± d”ìj·÷غ $esê\‘√ düVü‰ á $esê\T ùdø£]+#ê*. á C≤_‘ê Ä<Ûës¡+>± ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅcÕº˝À¢ì Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î XÊK\ yê]>± πø{≤sTT+|ü⁄ »s¡bÕ*. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘Ó\+>±D≤ Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î 58.32, 41.68 ìwüŒ‹Ô Á|üø±s¡+ nìï ôV≤#Yz&ç˝À¢q÷ sêh kÕúsTT ø±sê´\j·÷˝À¢q÷ á Á|üÁøÏj·TqT|üP]Ô #˚j·÷*. nedüs¡yÓTÆ‘˚ ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q≈£î dü¬s’q Ç‘·s¡ $<ÛëHê\qT |üìuÛ≤s¡+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì nqTdü]+#·e#·TÃ. sêhkÕúsTT b˛düTº\qT @ ¨<ë˝À ñqï yê]øÏ Ä ¨<ë ÁbÕ‹|ü~ø£H˚ $uÛÑõ+#ê*. ~>∑Te kÕúsTT qT+&ç ñqï‘·kÕúsTT es¡≈£î |üP]Ô#˚dæq ‘ê‘êÿ*ø£ ñ<√´>∑T\ $uÛÑ»q C≤_‘ê\qT Ä]úø£XÊK≈£î, e÷qeqs¡T\ $uÛ≤>∑+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $uÛÑ»q $uÛ≤>±ìøÏ n+<ä#˚j·÷*. ¬s+&ÉT sêÅcÕº˝À¢q÷ Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ qeT÷HêqT, πø{≤sTT+∫q ñ<√´>∑T\ $esê\qT dü+ã+~Û‘· n~Ûø±]øÏ n+<ä#˚j·÷*. $$<Ûä XÊK\ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T n+<ä#˚dæq $esê\qT kÕ<Ûës¡D |ü]bÕ\q XÊK πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|ü⁄‘·T+~. Bì Ä<Ûës¡+>± H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\e⁄‘·T+~. Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú˝À¢q÷ Ç<˚ $<Ûä+>± $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T »s¡>∑qT+~. j·÷»e÷Hê´\T s¡÷bı+~+∫q C≤_‘êqT $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T≈£î ìj·T$T+∫q n~Ûø±] ÄyÓ÷~+∫q ‘·s¡Tyê‘· H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ ø±qT+~. 2014`15 Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q ã&Ó®{ŸqT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘Ó\+>±D sêÅcÕº˝À¢ Ç|üŒ{Ïπø neT\e⁄‘·Tqï |ü<∏äø±\T, Ä dü+e‘·‡s¡+˝À |üP]Ô #˚j·÷*‡ñqï u≤<Ûä´‘·\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì πø{≤sTTkÕÔs¡T. á y˚Ts¡≈£î ‘·eT XÊK\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\qT Ä XÊU≤~Û|ü‘·T\T sêh >∑es¡ïsY≈£î á HÓ\ 30e ‘˚~˝À>± n+<ä#˚j·÷*. |üP]ÔkÕúsTT dü$÷ø£å ‘·s¡Tyê‘· á y˚Ts¡≈£î ì<ÛäT\qT >∑es¡ïsYeT+ps¡T #˚kÕÔs¡T. pHé ¬s+&Ée ‘˚~qT+&ç á πø{≤sTT+|ü⁄\T neT\T˝ÀøÏ ekÕÔsTT. πøåÁ‘·kÕúsTT es¡≈£î $$<Ûä XÊK\≈£î ñqï dæús¡ #·sêdüTÔ\ $esê\T á HÓ\ 30e ‘˚~˝À>± n+<ä#˚j·÷*. ¬s+&ÉT sêh Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î |ü+#ê*‡q ÄdüTÔ\T @yÓ’Hê ñ+fÒ yê{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ ì]∆wüº $esê\qT ‘Ó*j·T#˚j·÷*. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±] ÄyÓ÷<ä+ bı+~q ‘·s¡Tyê‘· kÕ<Ûës¡D |ü]bÕ\q XÊK @ sêÅcÕºìøÏ @ Ädæú #Ó+<äT‘·T+<√ ù|s=ÿ+≥÷ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚düTÔ+~. #·sêdüTÔ\qT ¬s+&ÉT sêh Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î |üP]ÔkÕúsTT˝À |ü+|æD° #˚j·÷*‡ñ+≥T+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|ü‹bÕ<äq\qT dü+ã+~Û‘· XÊU≤~Û|ü‘·T˝Ò dæ<ä›+ #˚dæ 30e ‘˚~˝À>± kÕ<Ûës¡D |ü]bÕ\q XÊK≈£î düeT]Œ+#ê*. M{Ïì |ü]o*+∫q nq+‘·s¡+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø ne⁄‘êsTT. Á|üuÛÑT‘·« yêVü≤Hê\qT ≈£L&Ü Ç<˚ $<Ûä+>± ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î |ü+|æD° #˚j·TqTHêïs¡T. $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« XÊK\T, Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\T ‘·eT e<ä› ñqï q>∑<äT $esê\qT |üP]ÔkÕúsTT˝À n+<ä#˚j·÷*. |æ&ç U≤‘ê˝À¢ ñqï ì\Te\qT ≈£L&Ü ‘Ó*j·T#˚j·÷*. Ä]úø£XÊK‘√ bÕ≥T, kÕ<Ûës¡D |ü]bÕ\q XÊK≈£î á $esê\qT 30e‘˚~˝À>± n+<ä#˚j·÷*. ìπs∆•+∫q ìwüŒ¤‹Ô Á|üø±s¡+ á yÓTT‘êÔìï ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î |ü+|æD° #˚kÕÔs¡T. Ä]úø£XÊKdæ<ä›+ #˚ùd á Á|ü‹bÕ<äqqT |ü]o*+∫ pHé 1 e ‘˚~ ns¡∆sêÁ‹ qT+&ç ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î ì<ÛäT\T πø{≤sTTkÕÔs¡T.

>∑èVü‰ìï m˝Ÿ Äø±s¡+˝À ì]àùdÔ <√wü+? ‘·≥dæúkÕÔj·Tì yêdüTÔ ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. Vü≤<äT›<ë{Ï ì]à+∫q >∑èVü≤+, d”‘· ^‘· <ë{Ïq #·+<ä+>± ñ+≥T+<äì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. n+<äT#˚‘· >∑èVü‰\T ì]à+#·≥+˝À C≤>∑Ts¡÷ø£‘·‘√ yêdüTÔ Á|üø±s¡+ ùw|tqT bÕ{Ï+∫ ì]à+#·≥+ eT+∫~.

Á|üdüTÔ‘·+ $÷ Ç\T¢ ªm˝Ÿµ Äø±s¡+˝À ñ+fÒ Ç+{Ï˝Àì >∑<äT\T n˝≤π> ì]à+#·≥+ n+‘· eT+∫~ ø±<äT. ¬s+&ÉT m˝Ÿùw|t\T ø£\e&É+ ≈£L&É<äT. ¬s+&ÉT m˝Ÿùw|t\T ø£*dæ Bs¡È#·‘·Ts¡ÁkÕø±s¡+ ø±e&É+ #˚düTÔ+~. nsTT‘˚ ˇø£ ªm˝Ÿµ ùw|t e÷Á‘·y˚T yêdüTÔXÊg+˝À ndü+|üPs¡í‘· ∫Vü≤ï+>±

XÊgE„\T düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. Bì‘√ ìsêàD+˝À ndü+|üPs¡í‘· ˝À|ædüTÔ+~. n+<äT#˚‘· eTq >∑èVü‰\≈£î düVü‰j·÷ìï n+~+#˚ Á|üø£è‹ dæ<ä∆yÓTÆq X¯≈£îÔ\qT <ä÷s¡+ #˚düT≈£îH˚ |ü]dæú‹ ø£\T>∑T‘·T+<äì yêdüTÔ XÊg+ #ÓãT‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø $÷ Çfi¯¢˝À¢ ªm˝Ÿµ Äø±s¡eTT+fÒ Ä Äø±sêìï e÷πsÃ$<Ûä+>± Bs¡È #·‘·Ts¡Ádü+ e#˚Ã˝≤ düú˝≤ìøÏ ˇø£eT÷\ yÓTTø£ÿqT >±ì, ˝Ò<ë @<Ó’Hê b˛˝ŸqT ì]à+#·≥+ eT+∫~. Ç˝≤ #˚ùdÔ ø=+‘· <äTÅwüŒjÓ÷»Hê\ qT+∫ <ä÷s¡+>± ñ+&Ée#·TÃqì yêdüTÔXÊg+ #ÓãT‘√+~.

yÓ÷&û ‘·‘·«+.. z ô|’‘·´+? <˚X¯eT+‘ê ‘·eT yÓ÷‘· yÓ÷–b˛‘·T+<äqï≥Tº ∫Á‹+#·T≈£î+≥Tqï qπs+Á<ä yÓ÷&û •_s¡+ es¡Tdü>± nH˚ø£ Á|ü‹≈£L\ |ü]D≤e÷\‘√ ñøÏÿ] _øÏÿ]e⁄‘·Tqï~. ÁX¯ó‹$T+∫q ô|’‘·´+‘√ Vü≤<äT› $÷]q yÓ÷&û eT<䛑·T <ës¡T\T _C…|æ Á|ü‹ì<ÛäT\T H˚s¡T>± mìïø£\ dü+|òüT+ #·s¡´\≈£L b˛©düT\ πødüT\q÷ m<äTs√ÿe\dæq |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·Tqï~. eT‘·‘·‘·« yê´K´\ô|’ nìï sê»ø°j·T |üøå±\ qT+∫ $eTs¡Ù\ yêq ≈£îs¡TdüTÔ+fÒ yÓ÷&û düuÛÑ\T ≈£L&Ü ø=ìï #√≥¢ Á|ü‹≈£L\‘·qT m<äTs=ÿ+≥THêïsTT. j·TT|æ˝À Äj·Tq ≈£î&çuÛÑT»+ ˝≤{Ï n$T‘Y cÕ e´eVü‰s¡+ ø±düÔ düs¡T›≈£îH˚ dü]øÏ eT]ìï #·s¡´\T m<äTs¡j·÷´sTT. qπs+Á<ä yÓ÷&ûì e´‹πsøÏ+#˚ yê] #√≥T bÕøÏkÕÔHé e÷Á‘·y˚Tqì H√s¡T bÕπsdüT≈£îqï _C…|æ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT –]sêCŸ dæ+>¥ô|’ b˛©düT\T m|òt◊ÄsY <ëK\T #˚XÊs¡T. n˝≤π> πø+Á<ä+ >=&ÉT¶ e÷+dü+ m>∑TeT‹øÏ dü_‡&û*∫à Äe⁄\qT ô|+#˚yê]ô|’ |üqTï\T y˚düTÔ+<äì Äs√|æ+∫q+<äT≈£î >±qT sê+N b˛©düT\T áj·Tq‘√ bÕ≥T _C…|æ e÷J n<ä´≈£åî&ÉT ì‹wt >∑&ÉÿØô|’Hê πødüT <ëK\T #˚XÊs¡T. yÓ÷&ûøÏ eTs√ düeTs¡Tú≈£î&Ó’q u≤u≤ sê+ <˚yé jÓ÷>∑Bø£å ù|s¡T‘√ eTø±+ y˚dæq •wüß´&ç Ç+{À¢ $÷&çj·÷ >√wæº ìs¡«Væ≤+∫q+<äT≈£î >±qT m|òt◊ÄsY m<äTs√ÿe\dæ e∫Ã+~. yÓ÷&ûøÏ Á|ü‹≈£L\yÓTÆq eTs√ |ü]D≤eT+ #·rÔdt|òüTsY˝À _C…|æ nuÛÑ´]ú ˇø£s¡T m˝Ÿ.¬ø.n<ë«˙ Á|ü<Ûëì ø±yê\+≥÷ ø£s¡|üÁ‘ê\T |ü+∫ô|{≤ºs¡T. sêeTeT+~s¡+ düeTdü´qT eTT+<äT≈£î ‘˚e&É+ <ë«sê eTs√ Hêj·T≈£î&ÉT eTTø±ÔsY nu≤«dt qø°« yÓ÷&ûì Çs¡ø±≥+˝À ô|{≤ºs¡T. –]sêCŸ #˚dæq bÕøÏkÕÔHé yê´K´\T <˚X¯eT+‘·{≤ dü+#·\q+ düèwæº+#êsTT. eT‘· dü+ã+<Ûë\ ø√D+˝ÀH˚ >±ø£ $<˚o e´eVü‰sê\ Ø‘ê´ ≈£L&Ü u≤<Ûä´‘ê s¡Væ≤‘·yÓTÆq á yê´K´\qT $$<Ûä sê»ø°j·T |üøå±\T K+&ç+#·>± _C…|æ ≈£L&Ü $&É>=≥Tºø√ø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. yÓ÷&ûì e´‹πsøÏ+#˚ yês¡T bÕøÏkÕÔHé≈£î b˛e\dæ+<˚qì Äj·Tq e÷{≤¢&ɶ+‘√ _C…|æøÏ @ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ìs¡à˝≤ d”‘êsêeTHé #ÓbÕŒs¡T. ;Vü‰sY≈£î e÷J ñ|ü eTTK´eT+Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY yÓ÷&û {Ï«≥ºsY˝À Ç~ u≤<Ûä´‘ê s¡Væ≤‘· yê´K´ nì ù|s=ÿHêïs¡T. á e÷≥\ e\¢ Á|ü‹|üøå±\≈£î neø±X¯$T∫Ãq≥ºe⁄‘·T+<äì _C…|æ esêZ\T ù|s=ÿHêïsTT. á Á|üø±s¡yÓTÆ‘˚ ˝≤\÷ j·÷<äyé, eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé, ì‹wt ≈£îe÷sY e+{Ï yê]ì bÕøÏkÕÔHé≈£î |ü+|ækÕÔsê nì

ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û $÷yéT n|òü®˝Ÿ Á|ü•ï+#ês¡T. mìïø£\ dü+|òüT+ á n+XÊ\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. n<˚ düuÛÑ˝À –]sêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+ >=&ÉT¶ e÷+dü+ m>∑TeT‹øÏ dü_‡&û*∫à Äe⁄\qT ô|+#˚yê]ô|’ |üqTï\T y˚düTÔ+<äì Äs√|æ+#·&É+ ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î ∫≈£îÿ\T ‘Ó∫à ô|{Ϻ+~. ;Vü‰sY »+‘·T |ü]s¡ø£åD #·≥º+, Á|üC≤ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ #·≥º+ øÏ+<ä sê+N b˛©düT\T áj·Tq‘√ bÕ≥T _C…|æ e÷J n<ä´≈£åî&ÉT ì‹wt >∑&ÉÿØô|’Hê πødüT <ëK\T #˚XÊs¡T.Mπs>±ø£ Ä s√Eq y˚~ø£ô|’ e⁄qï _C…|æ >=&ܶ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú ì•ø±+‘Y <ä÷uÒô|’ ≈£L&Ü πødüT <ëK˝…’+~. jÓ÷>∑ >∑Ts¡Te⁄ u≤u≤ sê+<˚yé ‘·q Á|üdü+>±\qT mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ $ìjÓ÷–+#·sê<äì >∑‘·+˝ÀH˚ mìïø£\ dü+|òüT+ Ä+ø£å\T $~Û+∫+~. nsTT‘˚ Äj·Tq XË’* e÷]Ã Ä dü+<äs¡“+˝À $÷&çj·÷ >√wæº ìs¡«Væ≤+∫ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\T Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫ <=]øÏb˛j·÷s¡T. j·TT|æ˝Àì |òü‘˚|üPsY˝À Bøå± •_s¡+ @sêŒ≥T

#˚dæq|ü⁄&ÉT nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ‘·eT •ø£å≈£î&ç Ç+{À¢ $÷&çj·÷ >√wæº »s¡|ü≥+‘√ b˛©düT\T m|òt◊ÄsY <ëK\T #˚XÊs¡T. Bìô|’ mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ ≈£L&Ü düe÷#ês¡+ |ü+|æq≥Tº õ˝≤¢ y˚TõÅd”º≥T lyê‘·‡e ‘Ó*bÕs¡T. #·rÔdt |òüTsY mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À nqTø√ì $<Ûä+>± qπs+Á<äyÓ÷&ûøÏ eT∞¢ n<ë«˙ u…&É<ä m<äT¬s’+~. n<ë«˙ Á|ü<Ûëì ø±yê\ì ø√s¡T‘·÷ <äTsYZ ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À _C…|æ nuÛÑ´]ú Á|üdüTÔ‘· m+|æ düs√CŸ bÕ+&˚ ø£s¡|üÁ‘ê\T |ü+∫ô|{≤ºs¡T. Äj·TH˚ #·rÔdt|òüTsYqT sêh+>± Á|üø£{Ï+#ês¡˙ ø£qTø£ Á|ü<Ûëì ø±yê\ì n+<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Çø£ÿ&É Á|ü#êsêìøÏ e∫Ãq yÓ÷&û á ø£s¡|üÁ‘ê\T ã÷≥ø£+>± e∫Ãqeì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·qqT nuÛÑ´]ú>± ìs¡ísTT+#·&É+ n<äèwüºeTì ≈£L&Ü #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Äj·Tq yê<äq≈£î |üP]Ô _Ûqï+>± kÕÔìø£ _C…|æ H˚‘·\T ø=‘·Ô düeTs¡úq #˚XÊs¡T. Ç$ 2009 Hê{Ï Á|ü#ês¡ ø£s¡|üÁ‘ê\T bıs¡u≤≥Tq ãj·T≥≈£î e#êÃj·Tì yês¡T yê~+#ês¡T >±ì Ç+<äT˝À @<√ eT‘·\ãT e⁄+<äH˚ $÷&çj·÷˝À yê´U≤´Hê\T e#êÃsTT. eTT+<äT eT+~sê\ ø£Hêï eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ eTTK´eTì ‘êqT uÛ≤$kÕÔqì qπs+Á<ä yÓ÷&û #Ó|ü⁄Œ≈£îqï|üŒ{Ïø° mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À sêeTeT+~s¡ ìsêàD+ #˚kÕÔeTì _C…|æ Á|üø£{Ï+∫+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä bÕغ eTTK´Hêj·T≈£î&ÉT eTTø£ÔsY nu≤“dt qø°« ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ sêC≤´+>∑ ã<ä›+>± Ä eT+~s¡+ ø£fÒº+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì u§ø±sê˝À Á|üø£{Ï+#·&É+ ≈£L&Ü $yê<ëdüŒ<äyÓTÆ+~. n~ $XÊ«kÕìøÏ dü+ã+~Û+∫q n+X¯y˚T ‘·|üŒ mìïø£\ düeTdü´ ø±<äì sêCŸHê<∏é dæ+>¥‘√ bÕغ H˚‘·\T #Ó|æŒq|üŒ{Ïø° #ê|üøÏ+<ä ˙s¡T˝≤ <ëìï düJe+>± #·˝≤eTDÏ #˚düTÔHêïs¡ì yÓ\¢&Ó’+~. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î˝§ø£s¡T #˚dæq yê´K´qT neø±X¯+>± rdüT≈£îì #ês¡Tù| #·s¡Ã ù|s¡T‘· Vü≤&Üe⁄&ç #˚dæq _C…|æ H˚‘·\T #·&û #·|ü⁄Œ&ÉT ˝Ò≈£î+&Ü Ä Ä˝À#·q e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ yÓsTT´ #ês¡T <äTø±D≤\˝À yÓ÷&û Á|ü‘·´ø£å |üs√ø£å #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·T+<äì n|üŒ{À¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ä y˚Ts¡≈£î eT÷&ÉT #√≥¢ e÷Á‘·y˚T #·s¡Ã ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<äT˝À ≈£L&Ü ˇø£ <äTø±D+ m+|æø£ #˚dæq|üŒ{Ïø° *+≈£î <=s¡ø£ÿ n~ Çø£ÿ&ç es¡≈£L sê˝Ò<äT. nsTT‘˚ á #·s¡Ã\ e\¢ Ä•+∫q |òü*‘ê\T sê˝Ò<äì ô|<ä› ÄdüøÏÔ e´ø£Ô+ ø±˝Ò<äì düŒwüº+ ø±e&É+‘√ 3 &û ‘·s¡Vü‰H˚ yÓTs¡T>∑ì <ëìï $s¡$T+#·T≈£îHêïs¡T. `|”´#·sY &Ódtÿ

nqT≈£L\ z≥T¢ ze]ø√! ‘Ó\+>±D,

d”e÷+Á<Ûä ¬s+&ÉT sêÅcÕº˝À¢ mìïø£\ ‘˚B dü$÷|ædüTÔqï ø=B› sê»ø°j·T dü$÷ø£s¡D\T #·ø±#·ø± e÷s¡T‘·THêïsTT. ns¡&É»qT bÕغ\T s¡+>∑+˝À ì*∫Hê ‘Ó\+>±D˝À Á|ü<Ûëq+>± ‘Ósêdü, ø±+Á¬>dt\ eT<Û˚´ Á|ü<Ûëq b˛{° HÓ\ø=+~. 119 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£ esêZ\Tqï ‘Ó\+>±D˝À ôV’≤<äsêu≤<é bÕ‘·q>∑s¡+˝Àì ìjÓ÷»ø£ esêZ\qT $TqVü‰sTTùdÔ $T–*q ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø±+Á¬>dt, ‘Ósêdü Á|ü<Ûëq+>± b˛{° |ü&ÉT‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D˝Àì |ü~ õ˝≤¢˝À¢ ˇø£ÿ KeTà+˝À e÷Á‘·+ yÓ’ø±bÕ $»j·T+ ø√dü+ rÁe+>± Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. yÓTT‘·Ô+ |ü~ õ˝≤¢˝À¢ ø±+Á¬>dt ‘·q Á|üuÛ≤yêìï #·÷|ü⁄‘√+~. ‘Ósêdü Á|üuÛ≤e+ m≈£îÿe>± ñ‘·Ôs¡ ‘Ó\+>±D˝À ø£ì|æk˛Ô+~. s¡+>±¬s&ç¶, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À¢ ‘Ósêdü ákÕ] >∑{Ϻ b˛{° Çk˛Ô+~. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T myÓTà˝Ò´\T ‘Ósêdü˝À #˚s¡&É+‘√ õ˝≤¢˝À ‘Ósêdü Á|üuÛ≤e+ ô|]–+~. ‘Ó<˚bÕ |üP]Ô>± ã\V”≤q|ü&É≥+‘√, Ä bÕغ ÁX‚DT\T ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ ô|<ä›dü+K´˝À ‘Ósêdü˝À #˚sês¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\ô|’q, ‘Ó\+>±D z≥s¡¢ô|’q ‘Ósêdü m≈£îÿe>± Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘√+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt e÷Á‘·+ d”e÷+Á<Ûä qT+∫ e∫à ‘Ó\+>±D˝À dæús¡|ü&çq yê] z≥T¢ ‘·eTπøqì Ä•k˛Ô+~. d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q yê]øÏ ‘Ósêdü ¬>\T|ü⁄ø£Hêï ø±+Á¬>dt ¬>\T|ü⁄ eT+∫<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ ñ+<äì, düVü≤»+>± ø±+Á¬>dt≈£î ñ+&˚ z≥T u≤´+≈£î≈£î ‘√&ÉT, d”e÷+Á<ÛäT\ z≥T¢, yÓTÆHê]{°\ z≥¢‘√ y˚T+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔeTì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T

#ÓãT‘·THêïs¡T. Ä~yês¡+ qT+∫ ‘Ósêdü n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ‘Ó\+>±D˝À Á|ü#ês¡+ ñ<Ûäè‘·+ #˚XÊs¡T. ¬ødæÄsY |üs¡´≥q\ e\¢ b˛*+>¥ Hê{ÏøÏ |ü]dæú‹ ‘Ósêdü≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡T‘·T+<äì Ä bÕغ ÁX‚DT\T Ä•düTÔHêïsTT. m+◊m+ d”≥¢qT $TqVü‰sTTùdÔ 110 d”≥¢˝À 60 d”≥¢ e÷sYÿqT mes¡T <ë{Ï‘˚ yê]<˚ n~Ûø±s¡+. _C…|æ, {Ï&ç|æ\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ ≈£î~]Hê Á|üuÛ≤e+ ô|<ä›>± ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. d”e÷+Á<Ûä˝À d”≥¢ düs¡T›u≤≥T ≈£î<äs¡ø£

Hê$TH˚wüqT¢ eTT–ùd düeTj·T+˝À ôd’‘·+ bı‘·TÔ ù|N ‘˚\ø£b˛e&É+, ã\V”≤qyÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú\qT s¡+>∑+˝À ì*bÕs¡ì #·+Á<äu≤ãT _C…|æì $eT]Ù+#·&É+ e+{Ï ø±s¡D≤\ e\¢ ¬s+&ÉT bÕغ\ yês¡T ø£*dæ |üì #˚ùd yê‘êes¡D+ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. Çø£ Á|ü#êsêìøÏ πøe\+ yês¡+ >∑&ÉTe⁄ e÷Á‘·y˚T ñ+~. á |ü]dæú‹˝À ‘Ó<˚bÕ `?uÛÑ»bÕ ≈£L≥$T ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ $XÊ«dü+ ø£*–+#˚ dü÷#·q\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. `|”´#·sY &Ódtÿ

KeTà+˝À Áø±dtz{Ï+>¥ uÛÑj·T+ KeTà+ õ˝≤¢˝À nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Áø±dtz{Ï+>¥ uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£î+~. ìqïyÓTTqï{Ï es¡≈£î ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T Äs√|üD\T #˚düT≈£îqï bÕغ\ H˚‘·\T ˇø£ÿkÕ]>± bı‘·TÔ\ ù|s¡T‘√ ˇø£ÿ≥j·÷´s¡T. nsTT‘˚ πøåÁ‘·kÕúsTT˝À Äj·÷ bÕغ\ H˚‘·\ eT<Ûä´ ñqï $uÛÒ<ë\qT |ü]wüÿ]+#·≥+˝À e÷Á‘·+ $|òü\eTj·÷´sTT. Ç{°e* ø±\+ es¡≈£î yÓ’mdtÄsYdæ|æì n$˙‹ bÕغ>± Äs√|ædü÷Ô $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+∫q dæ|æm+ ˇø£ÿkÕ]>± Ä bÕغ‘√ bı‘·TÔ≈£î dæ<ä∆yÓTÆ+~. ‘Ó\+>±D≈£î Á<√Vü≤+ #˚dæ+~ ø±+Á¬>ùd‡qì #Ó|æŒq dæ|æ◊ Ä bÕغ‘√ »‘·ø£{Ϻ+~. eT‘√Hêà<ëìï ô|+∫b˛wæk˛Ô+<äì _C…|æô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Ä bÕغ‘√ ø£*dæ mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~–+~. nsTT‘˚ á bı‘·TÔ\qT øÏ+~kÕúsTT˝À Hêj·T≈£î\T n+^ø£]+#·≥+ ˝Ò<äT. Á|ü<Ûëq+>± dæ|æm+ ~«rj·T ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ’mdtÄsYdæ|æøÏ z≥T y˚ùd+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷|ü≥+ ˝Ò<äT. n≥T yÓ’mdtÄsYdæ|æ H˚‘·\T ôd’‘·+ õ˝≤¢˝À ‘·eT≈£î Á|ü<Ûëq X¯Á‘·Te⁄>± ñqï dæ|æm+ nuÛÑ´]úøÏ z≥T m˝≤ y˚kÕÔeTì ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚

Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. n˝≤π> ìqïyÓTTqï{Ï es¡≈£î ø±+Á¬>dt $<ÛëHê\ô|’ b˛sê&ç Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ ‘Ó#êÃeTì, Ç|ü⁄Œ&ÉT n<˚ bÕغ‘√ bı‘·TÔ≈£î yÓfi¯fl≥+ m+‘·es¡≈£î düeT+»düeTì dæ|æ◊ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢ Hêj·Tø£‘ê«ìï Á|ü•ï+∫q dü+|òüT≥q\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. B+‘√ nìï bÕغ˝À¢q÷ bı‘·TÔ˝À¢ uÛ≤>∑+>± ‘·eT≈£î eT<䛑·Tì#˚à bÕغ\ z≥T¢

|ü&É‘êj·÷, ˝Ò<ë? nH˚ n+X¯+ô|’ rÁe Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ø=ìï#√≥¢ bı‘·TÔ\ bÕغ\≈£î z≥T¢ y˚ùd~˝Ò<äì ø=+<äs¡T düŒwüº+ #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·÷ bÕغ\ nÁ>∑H˚‘·\T yê]ì ãT»®–+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eT~Ûs¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø=+<äs¡T yÓ’mdtÄsYdæ|æ H˚‘·\T ø±+Á¬>dt≈£î eT<䛑·T ìdüTÔHêïs¡ì, bÕ˝Òs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø=+<äs¡T yÓ’mdtÄsYdæ|æ H˚‘·\T ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\≈£î eT<䛑·TìdüTÔHêïs¡ì Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘√+~. Çø£ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+˝ÀHÓ’‘˚ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ’mdtÄsYdæ|æ H˚‘·\‘√ ø£*dæ u≤Vü‰≥+>±H˚ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À <ë<ë|ü⁄ nìï eT+&É˝≤˝À¢ ñqï á ‘·s¡Vü‰ |ü]dæú‘·T\qT uÒØE y˚düT≈£î+≥÷ Áø±dtz{Ï+>¥ »]–‘˚ ‘·eT |ü]dæú‹ @$T≥H˚ <ëìô|’ nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. õ˝≤¢˝À dæ|æ◊øÏ eT<䛑·Tìe«ì ø±+Á¬>dt H˚‘·\ $esê\qT dæ|æ◊ H˚‘·\T ø±+Á¬>dt nÁ>∑Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ $e]+#·>±, dæ|æm+≈£î eT<䛑·Tìe«ì yÓ’mdtÄsYdæ|æ H˚‘·\ $esê\qT dæ|æm+ sêh Hêj·Tø£‘·«+ |ü]o*+∫ yÓ’mdtÄsYdæ|æ H˚‘·\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. `|”´#·sY &Ódtÿ


∫+‘·\|üP&ç ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ÄXÊyêVüQ\T }Vü≤\πø |ü]$T‘·eTj·÷´s¡T eT+>∑fi¯yês¡+ 22, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ∫+‘·\|üP&ç @Á|æ˝Ÿ 21: sêÅwüº+˝À |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ n+fÒ ˇø£ Å|ü‘˚´ø£yÓTÆq kÕúq+ ñ+~ á ìjÓ÷»ø£es¡Z+ @s¡Œ&çq <ä>∑Zs¡ qT+&ç Ç+‘·es¡≈£î m|ü&ÉT »qs¡˝Ÿ>± ñqï|ü&ÉT >±ì j·Tdt.dæ. ]»sY¶« nsTTq ‘·s¡Tyê‘· Çs¡Tsê» ø°j·T bÕغ\T eTVæ≤fi¯\πø πø{≤sTT+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+ Ç+<äT˝À ìqï{Ïes¡≈£î

{°&û|”˝À uÛ≤Ø>± #˚]ø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï sê$ Áoìyêdt

ø±>∑CŸq>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 20: mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Ä~yês¡+ <äôV≤>±+ eT+&É\+˝Àì #Ó&Ü«sTT Á>±eT |ü+#êj·T‹ |ü]~Û˝Àì <äs=>±|ü*¢˝À dæs¡÷ŒsY ìjÓ÷»ø£es¡Z XÊdüqdüuÛÑ {°&û|” nuÛÑ´]ú sê$ Áoìyêdt 300 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä Á>±eT {°ÄsYmdt ø±s¡´ ø£s¡Ô\T düTe÷s¡T 50 eT+~ sê$ Áoìyêdt Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕغ ˝À #˚sês¡T. kÕyÓTs¡ >∑D|ü‹, kÕyÓTs¡ eT<äTqj·T´, »+–&ç eTùV≤wt, n+u…&ÉÿsY X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕغ˝À #˚]q yê]˝À ñHêïs¡T. M]øÏ bÕغ ø£+&ÉTyê ø£|æŒ bÕغ˝ÀøÏ ÄVæ≤«ì+ #ê s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sê$ Áoìyêdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <äôV≤>± eT+&É+˝Àì ñ#·ÃeT\T¢ yê>∑T esê¸ø±\+˝À Çfi¯¢˝À ˙s¡T #˚j·T&É+‘√ yê]ì Ä<äTø√e&É+ »]–+<äì, myÓTà˝Ò´>± n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ãkÕº+&é @]j·÷˝À >∑\ düú\+˝À Çfi¯ó¢ ì]à+#·&ÜìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔeTHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~Û› #Ó+<ë\+fÒ {°&û|” bÕغ ôd’øÏ˝Ÿ >∑Ts¡TÔ≈£î z≥Ty˚dæ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢qT nuÛÑ´]ú+#ês¡T. áj·Tq‘√ bÕ≥T {°&û|” Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ñHêïs¡T.

n+ø£eTà ‘·*¢ }πs–|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »s¡T>∑TeT*¢ Á|üø±X¯+ @Á|æ˝Ÿ 21 : e÷s¡÷ºs¡T eT+&É\+ e\|üs¡¢ Á>±eT+˝À H˚{ÏqT+&ç n+ø£eTà ‘·*¢ ø=\T|ü⁄\T ÁbÕs¡+uÛÑeT j·÷´sTT. yês¡+ s√E\ bÕ≥T n‘·´+‘· |òüTq+>± ø£qTï\ |ü+ &ÉT>∑>± ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ á ø=\T|ü⁄\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\H˚ ‘·eT≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü ‘·eT J$‘·+ düTK+>± >∑&ÉTdüTÔ+<äì Ä ø=\T|ü⁄\T ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T e+{Ï yês¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ yês¡T á ø=\T|ü⁄\T ‘·eT Ä#ês¡eTì $e]+#ês¡T. M~ÛM~ÛøÏ |ü+<äT\qT }πs–dü÷Ô y˚Tfi¯‘êfi≤\‘√ dü+<ä&ç #˚dü÷Ô ø£Ás¡ kÕeTT\‘√ n\]dü÷Ô M~ÛM~Û ‹]–q ‘·s¡Tyê‘· Ä n+ø£eTà ‘·*¢ >∑T&ç e<ä› ã* ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô á ø=\T|ü⁄\T n‘·´+‘· y˚&ÉTø£>± »s¡T|ü⁄ø√e≥+ yê] Ä#ês¡eTì $e]+#ês¡T.

Vü≤‘·´ πødüT˝À ì+~‘·T&ç n¬sdtº Ädæú‘·>±<ë\ H˚|ü<Ûä´+˝À Vü≤‘·´ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Nsê\ @Á|æ˝Ÿ 21 : ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+˝À e÷]Ã˝À Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q $ø£˝≤+>∑T&ç πødüT˝À >±<Ó yÓ+ø£qï nH˚ ì+~‘·T&çì n¬sdtº #˚kÕs¡T b˛©düT\T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q >±<Ó.yÓ+ø£qï >±<Ó.Á‹eT÷s¡TÔ\T nqï<äeTTà\T. M] eT<Ûä´ @s¡Œ&ɶ Ädæú‘·>±<ë˝Ò Á‹eT÷s¡TÔ\T Vü≤‘·´≈£î ø±s¡D+>± b˛©düT\T $#ês¡D˝À ‘˚˝≤Ãs¡T. Vü≤Ödæ+>¥ uÀsY¶ ø±\˙˝À ìedæ+#˚ á nqï<äeTTà\ eT<Ûä´ $yê<ë\T yÓTT<ä˝…’q ø=~›s√E\πø >∑‘· e÷]Ã˝À Á‹eT÷s¡TÔ\T Vü≤‘·´ »]–+~. πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚dæq b˛©düT\T ì+~‘·T&ÉT nH˚ï nì ‘˚\&É+‘√ n¬sdtº #˚dæ ø√s¡Tº≈£î ‘·s¡*düTÔqï≥T¢ |ü≥ºD dæ◊ eT÷]Ô, môd’‡ ø=+&É\sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

~«#·Áø£ yêVü≤q+ kÕ«BÛq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »s¡T>∑TeT*¢ Á|üø±X¯+ @Á|æ˝Ÿ 21: ã*¢≈£îs¡e! ã*¢ ≈£îs¡e düMT|ü+˝Àì e´ekÕj·T uÛÑ÷$T˝À yêVü≤Hêìï môd’‡ #Í&Éj·T´ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. |üX¯ób˛wü≈£î\T n+~+∫q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î yêVü≤q+ ì*|æ ñ+∫q Á|ü<˚XÊìøÏ yÓ[flq môd’‡ düMT|ü+˝À düTu≤ãT˝Ÿ ‘√≥˝À¢ >±*+#ês¡T. m˝≤+{Ï Ä#·÷ø° \uÛÑ´+ ø±ø£b˛e≥+‘√ yêVü≤Hêìï b˛©dt ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

‘·÷s¡TŒq ~<äT›u≤≥T #·s¡´\T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, @Á|æ˝Ÿ 21: ‘·÷s¡TŒq ~<äT›u≤≥T #·s¡´\T ÁbÕs¡+_Û+∫q {°&û|”.. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î neø±X¯+ ˝Òì {°&û|” H˚‘·\qT ø=ìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ¬sã˝Ÿ‡>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑&É+ ‘Ó*dæ+<˚. ô|<ë›|ü⁄s¡+, |æsƒê|ü⁄s¡+, nq|ü]Ô ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ {°&û|” {Ϭøÿ≥T¢ Ä•+∫ uÛÑ+>∑|ü&çq |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T s¡+>∑+˝À ì*#ês¡T. ~<äT›u≤≥T #·s¡´\qT õ˝≤¢ mìïø£\ |ü]o\≈£î\T >∑]ø£bÕ{Ï sêyÓ÷àVü≤q sêe⁄, {°&û|” bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±øÏHê&É, neT˝≤|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝Àì nôd+;¢ kÕúHê\ nuÛÑ´s¡Tú\‘√ düMTøå± düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |æsƒê|ü⁄s¡+˝À b˛‘·T\ $X¯«+, ô|<ë›|ü⁄s¡+˝À {°&û|” õ˝≤¢ n<ä´≈£åî&ÉT ìeTàø±j·T\ ∫qï sê»|üŒ≈£î neø±X¯+ Çe«&Üìï ìs¡dædü÷Ô Äj·÷ kÕúHê˝qT Ä•+∫q nuÛÑ´s¡Tú\T {°&û|” ¬sã˝Ÿ‡>± Hê$TH˚wüqT¢ <ëU\T #˚j·T&É+ ‘Ó*dæ+<˚. |æsƒê|ü⁄s¡+ kÕúHêìï Ä•+∫q es¡à, ô|<ë›|ü⁄s¡+ kÕúHêìï Ä•+∫q >√* sêe÷sêe⁄, eTT‘ê´\ sê»u≤“sTT, <ëe⁄\÷] <=s¡u≤ãT, ∫qïj·T´<=s¡\T, nq|ü]Ô˝À düT˙‘· ‘·~‘·s¡T\T ¬sã˝Ÿ‡>± Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. |æsƒê|ü⁄s¡+, ô|<ë›|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ {°&û|” nuÛÑ´s¡Tú\T>± Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·T&ÜìøÏ b˛‘·T\ $X¯«+, ∫qsê»|üŒ\qT Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\T #˚j·T≈£î+&Ü n&ÉT¶ø√e&Éy˚T >±ø£, yê] ø±s¡¢qT {°&û|” eØZj·TT\T <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. >∑‘· |ü<˚fi¯ó¢>± |æsƒê|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À bÕغ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ eTT+<äT+&ç q&ç|æq es¡àqT ø±<äì.. kÕúì≈£î&ÉT ø±ì b˛‘·T\ $X¯«+≈£î Çe«&Üìï es¡à eØZj·TT\T e´‹πsøÏ+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. 11kÕs¡T¢ {°&û|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T>± |üì#˚dæq ìeTàø±j·T\ ∫qsê»|üŒ $yê<ë s¡Væ≤‘·T&˚ nsTTHê ô|<ë›|ü⁄sêìøÏ kÕúì≈£î&ÉT ø±ø£b˛e&É+‘√ Äj·TqTï ≈£L&Ü e´‹πsøÏ+#ê*‡ e∫Ã+<äì nø£ÿ&É ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£î\T

|ü]bÕ*+∫q ø±+Ŭ>dt bÕغ e÷Å‘·+ |ü⁄s¡Twüßìπø nuÛÑ´]∆‘·«+ ø£≥ºu…{Ϻ+~.ìqï{Ïes¡≈£î sêÅwüºìï q&ç|æ+∫q øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ≈£L&Ü |ü⁄s¡Twüß&ÉTπø πø{≤sTT+#ês¡T. yÓ’.j·Tdt.ÄsY dæ|æ dæ{Ϻ+>¥ j·TyéT.j·T˝Ÿ.m eT<ë›\ sêCÒwt ≈£î Çe«≈£î+&Ü yê] ÅoeT‹ <˚MÅ|æj·T≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. n˝≤π> ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغøÏ |ü<äT\ dü+K´˝À {Ϭø{ŸqT n•+∫+q ÄXÊyêVüQ\T sêj·T\

sêC≤sêe⁄, ø£Åsê sêC≤sêe⁄, ø=øÏÿs¡>∑&ɶ »j·TsêE. Ms¡T {Ϭøÿ≥Tº e∫ÃqfÒ¢ nqT≈£îì yê] yê] nqT#·s¡ >∑D+‘= {Ϭøÿ≥Tº Ksês¡T≈£î eTT+<äTs√E ≈£L&Ü ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À düT&ç>±* |üs¡´≥q\T #˚XÊs¡T y˚Ty˚T ¬>\TkÕÔeTì ˇø£s¡T {Ï.&ç.|æ. nuÛÑ´]∆ ¬>*ùdÔ eT+Å‹ |ü<ä$ edüTÔ+<äì ∫+‘·\|üP&ç ìjÓ÷»ø£ es¡Z+qT+&ç b˛{° #˚dæ ¬>*ùdÔ ÄbÕغ Å|üuÛÑT‘ê«ìï

»>∑HéøÏ n|üPs¡« »q düŒ+<äq Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 21: õ˝≤¢˝À X¯ìyês¡+ sêÁ‹ qT+&ç yÓ’ø±bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé ìs¡«Væ≤düTÔqï mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ n|üPs¡« düŒ+<äq ø±qek˛Ô+~. X¯ìyês¡+ sêÁ‹ 7.30 >∑+≥\≈£î yÓ+ø£≥–] ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À sê|üPsY Á>±eT+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Äj·Tq mìïø£\ Á|ü#ês¡+ Ä~yês¡+Hê&ÉT ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î Ä‘·à≈£Ls¡T˝À ‹]– yÓTT<ä˝…’+~. á ¬s+&ÉT düuÛÑ˝À¢q÷ »>∑Hé Á|ü<Ûëq+>± ‘Ó\T>∑T<˚XÊìï \ø£å´+>± m+#·T≈£îì $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T mø£ÿ&Ü ≈£L&Ü ø±+Á¬>dtbÕغì >±ì, >∑‘·+˝À Äj·÷ ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ ñqï {°&û|” H˚‘·\qT >±ì $eT]Ù+#·≈£î+&Ü bÕغ n~ÛH˚‘·H˚ \ø£å´+>± #˚düTø√e&É+ >∑eTHês¡Ω+. Á|ü‹ düuÛÑ˝Àq÷ ‘·q bÕغ mìïø£\ y˚Tìô|òk˛ºqT kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î ôd’‘·+ ns¡∆eTj˚T´ Ø‹˝À $e]+#·&É+ <ë«sê n≥º&ÉT>∑T kÕúsTT z≥s¡¢qT Äø£]¸+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± #·+Á<äu≤ãTqT $eT]Ù+∫q≥Tº>±H˚ »>∑Hé ≈£L&Ü {°&û|” n~ÛH˚‘·qT Ä˝Ÿ Á|ò” u≤ãT n+≥÷ dü+uÀ~Ûdü÷Ô {°&û|” y˚Tìô|òk˛º˝À ñ+∫q @&ÉT >∑+≥\ ñ∫‘· ø£¬s+≥T, 2y˚\ s¡÷bÕj·T\ ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT düTìï‘·+>± $eT]Ùdü÷Ô Á|ü»\≈£î uÀ<Ûä|ü&˚≥Tº #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ \øå± 20y˚\ ñ<√´>±\T ñ+&É>±.. sêÁwüº+˝À Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ ñ<√´>∑+ ÇkÕÔqqï #·+Á<äu≤ãT 3ø√≥¢ 50\ø£å\ Çfi¯ó¢ ñqï|ü⁄Œ&ÉT.. 3 ø√≥¢ 50 \ø£å\ eT+~øÏ m˝≤ Çe«>∑\s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. eTs√ 20 s√E˝À¢ $X¯«dü˙j·T‘·≈£î, ìC≤sTTrøÏ, nã<ë›\≈£î eT<Ûä´ »s¡>∑qTqï dü+Á>±eTeTì, á mìïø£\T Á|ü»\ ‘·\sê‘·\T e÷πsà b˛sê≥eTì, á |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|ü»\T ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ z≥T y˚dæ bıs¡bÕ≥T #˚ùdÔ.. nsTT<˚fi¯¢ bÕ≥T <äTs¡“¤s¡ J$‘êìï nqTuÛÑ$+#ê*‡ ñ+≥T+<äì >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. e÷eTqT yÓqTïb˛≥T bı&ç∫ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq #·+Á<äu≤ãT Á|ü»\ ≈£î @+ ˇs¡>∑u…&É‘ês√ ns¡∆+ #˚düTø√yê\ì Á|ü»\≈£î dü÷∫+ #ês¡T. u…\Tº cÕ|ü⁄\T Á>±eT+˝À @sêŒ≥T ø±≈£î+&Ü

<ä÷≈£î&ÉT>± Á|ü#ês¡ |üs¡«+! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: sêÁwüº+˝À mìïø£\T düMT|ædüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À sê»ø°j·T bÕغ\T Á|ü#ês¡ kÕúsTTì ô|+#êsTT. Á|ü<Ûëq bÕغ˝…’q ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹, yÓ’ø±bÕ, _C…|æ, d”|”◊, d”|”m+, ˝Àø˘dü‘êÔ, ‘·~‘·s¡ bÕغ\ nÁ>∑H˚‘·\T ø£åD+ r]ø£ ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü#ês¡+˝À eTTì– ‘˚\T‘·THêïs¡T. eTTK´+>± {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY ‘Ó\+>±D≤yê´|üÔ+>± düT&ç>±* |üs¡´≥q\T #˚düTÔHêïs¡T. s√E≈£î 10 ìjÓ÷»ø£esêZ\qT #·T{Ϻ edüTÔHêïs¡T. k˛eTyês¡+ yÓT<äø˘ õ˝≤¢ <äTu≤“ø£, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝Àì ‘=$Tà~ XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝À mìïø£\ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ Á|üdü+–+#·qTHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄>± yÓsTT´ Vü≤À*Á>±+ Ád”ÿHé <ë«sê Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. m◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT, ø±+Á¬>dt j·TTesêE sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àì mìïø£\ düuÛÑ˝À Á|üdü+–+#·qTHêïs¡T. n˝≤π> ìC≤e÷u≤<éõ˝≤¢˝À ≈£L&Ü Á|ü#ês¡+ #˚j·TqTHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À k˛eTyês¡+ mìïø£\ Á|ü#ês¡ düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]› qπs+Á<äyÓ÷&û eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì m©“ ùdº&çj·T+˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶, Äj·Tq k˛<ä] wü]à\, Äj·Tq ‘·*¢ $»j·TeTà sêÁwüº yê´|üÔ+>± ì‘·´+ s√&ÉT¶c˛\T, düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§Z+≥÷ yÓ’ø±bÕ≈£î nqT≈£L\+>± z≥T y˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT ‘·qj·TT&ÉT ˝Àπøwt ôd’‘·+ ‘·+Á&çøÏ #˚<√&ÉTyê<√&ÉT>± Á|ü#ês¡ s¡<∏ä+ô|’ sêÁwüº+˝À $düèÔ‘·+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ $uÛÑ»q U≤j·T+ ø±e&É+‘√ ‘=* Á|üuÛÑT‘ê«\qT ‘êy˚T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D≤ {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt\T, d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’ø±bÕ, {°&û|”\T C…{Ÿ d”Œ&ÉT‘√ <ä÷düT≈£î b˛‘·THêïsTT. bÕغ\ C≤rj·T Hêj·T≈£î\T Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zì sêÁwüº H˚‘·\qT, ø±s¡´ø£s¡Ô\qT mìïø£\≈£î düe÷j·T‘·Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

eTq sêÁcÕºìï eTqy˚T bÕ*+#·≈£î+<ë+: ¬ødæÄsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 21: >∑‘· |ü<ëï\T>∑T dü+e‘·‡sê\T>± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ñ<ä´e÷\T, Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤+∫ ∫es¡≈£î ‘Ó\+>±D≤qT kÕ~Û+#·T≈£îHêïeTì {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+ Á<äX‚Ks¡sêe⁄ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ø√s¡T≥¢, <Ûäs¡à|ü⁄s¡+, »–‘ê´\, e÷qø=+&É÷s¡T, VüQpsêu≤<é, eT+<∏äì ÁbÕ+‘ê˝À¢ Äj·Tq mìïø£\ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. H˚&ÉT »s¡>∑uÀj˚T mìïø£\T

;md”Œ ø±s¡´ø£s¡Ô\ u…’ø˘ sê´© Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚

sê´© ìs¡«Væ≤düTÔqï ;md”Œ ø±s¡´ø£s¡Ô\T

ñ+&˚+ <äT≈£î kÕúìø£ eTVæ≤fi¯\qT 10 eT+~ b˛©düT\T>± @sêŒ≥T #˚dæ nø£ÿ&ç |ü]dæú‘·T\qT |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î yê]‘√H˚ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ e´edüúqT @sêŒ≥T #˚kÕÔqì, |üs√ø£å+>± dü+|üPs¡í eT<ä´bÕq ìùw<ÛëìøÏ neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘·+˝À m˙ºÄsY 2 s¡÷bÕj·T\ øÏ˝À _j·÷´ìï Á|üy˚X¯ô|≥º>± <ëìï neT\T |üsêÃ*‡q #·+Á<äu≤ãT 5.75 s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+#ês¡ì, sêe÷sêe⁄ dü+|üPs¡í eT<ä´bÕq ìùw<Ûëìï $~ÛùdÔ.. Ä s√Eq Ç‘·s¡ bÕغ\ n+&É pdüT≈£îì ‘êqT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ eT<ä´bÕHêìï <äX¯\yêØ>± nqTeT‹ Ç#êÃs¡T. n˝≤π> Á>±e÷˝À¢ u…\Tº cÕ|ü⁄\ @sêŒ≥T≈£î #·+Á<äu≤ãT lø±s¡+ #·T{≤ºs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\qT yÓ+ø£≥–] yÓ’ø±bÕ nuÛÑ´]∆ ø£åàj·T´Hêj·TT&ÉT, ñ<äj·T–] nuÛÑ´]∆ y˚Tø£bÕ{Ï #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T m+|æ nuÛÑ´]∆ y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, Ä‘·à≈£Ls¡T nuÛÑ´]∆ y˚Tø£bÕ{Ï >ö‘·+¬s&ç¶, yÓ’ø±bÕ »&çŒ #Ó’s¡àHé nuÛÑ´]∆ sê|òüTy˚+Á<ä¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· »]π> ‘=* mìïø£\ì nHêïs¡T. á mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ÄcÕe÷w”>± z≥T y˚j·Tsê<äì, n˙ï Ä˝À∫+∫ nuÛÑ´]úøÏ z≥Ty˚j·÷\ì nHêïs¡T. eTq ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï eTqy˚T bÕ*+#·≈£î+<ë+.. Ä+Á<Ûë bÕغ\T eTq¬ø+<äTø£ì nHêïs¡T. 1956˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì ne÷j·Tø£ H˚‘·\qT ˝Àãs¡T#·T≈£îì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì, n|üŒ{Ï qT+∫ H˚{Ïes¡≈£î ø±+Á¬>dt bÕغj˚T 40 dü+e‘·‡sê\T bÕ*+∫+<äì nHêïs¡T. yês¡T #˚dæq n$˙‹ Äs√|üD\T á ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î ñ<√´>±˝À¢ nD>∑<=øÏÿ+<äì, n+<äTe\¢H˚ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´eT+ ìs¡«Væ≤+∫ sêÁcÕºìï ‘Ó#·TÃ≈£îHêïeTì nHêïs¡T. eTq ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À {Ï&ç|æ 18 dü+e‘·‡sê\T bÕ*+∫+<äì, ‘Ó\+>±D˝À Çø£ Ä bÕغøÏ bÕ*+#˚ neø±X¯+ @eTT+<äì, eTq ÁbÕ+‘·+˝À eTq bÕغj˚T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT Ä]úø£+>±, sê»ø°j·T+>± ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\T nD>∑<=ø±ÿj·Tì |òü÷≥T>± $eT]Ù+#ês¡T. {Ï&ç|æ Vü≤j·÷+˝À M]øÏ s¡÷.70 e÷Á‘·y˚T ô|q¸Hé Ç#êÃs¡ì, ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫à s¡÷.200 #˚dæ+<äì, {ÏÄsYmdt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ô|q¸Hé ô|+∫ ÇkÕÔeTHêïs¡T. Ä{À ]øå±yê]øÏ |üqTï s¡<äT›#˚kÕÔeTì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì dü+e‘·‡sêìøÏ |ü~y˚\ eT+~øÏ eT÷&ÉT \ø£å\‘√ kÂø£´e+‘·yÓTÆq Çfi¯flqT ì]à+∫ ÇkÕÔeTHêïs¡T. \+u≤&û, >√+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á>±eT |ü+#êsTTr\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+, –]»qT\≈£î, eTTdæ¢+\≈£î 12 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ Çe«&É+, eTTdæ¢+ yÓTÆHê]{°\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ì~Ûì @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. yÓTÆHê]{°\≈£î eT÷&ÉT eT+Á‹ |ü<äe⁄\T, ñ|ü eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. »–‘ê´\ |ü≥ºD≤ìï õ˝≤¢ πø+Á<ä+>± e÷s¡TkÕÔqì nHêïs¡T. »–‘ê´\ &ç$»Hé 17 eT+&É˝≤\≈£î ø£*|æ |üfi¯fl e÷¬sÿ{Ÿ, ñ‘·Ôs¡ ‘Ó\+>±D≤˝À n‹ô|<ä› |ü+&É¢ e÷¬sÿ{ŸqT @sêŒ≥T‘√ bÕ≥T ø√˝Ÿ¶ k˛ºπsJ uÛÑeHê\qT ì]àkÕÔeTì nHêïs¡T. Á|ü»\T, ¬s’‘·T\T kÕ>∑T, eT+∫˙{Ï düeTdü´\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì, yê{Ïì ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À |ü]wüÿ]kÕÔeTì nHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY bÕ\q˝À #˚|ü{Ϻq »\j·T»„+ <˚e⁄&É+≥÷ ø±+Á¬>dt e÷{≤¢&É&É+ #√<ä´+>± ñ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. »\j·T»„+˝À yÓ’mdt‘√ bÕ≥T bıHêï\ \ø£åàj·T´ uÛ≤Øm‘·TÔq ì<ÛäT\qT <ä+&ÉT≈£îHêïs¡ì nHêïs¡T. Á|ü‹ õ˝≤¢˝À eT+∫˙{Ï ÁbÕ»≈£îº\qT @sêŒ≥T#˚dæ \ø£å mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙{Ïì n+~kÕÔeTì nHêïs¡T. õ–‘ê´\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ mìïø£\ ã]˝À b˛{°#˚düTÔqï dü+»jYTqT n~Ûø£ yÓTC≤]{°‘√ ¬>*|æ+#ê\ì Á|ü»\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. n˝≤π> ø√s¡T≥¢, eT+<∏äì, <Ûäs¡à|ü⁄], e÷qø=+&É÷s¡T ÁbÕ+‘ê\ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. ¬ødæÄsY≈£î á ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü{≤ºs¡T. ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·\T õ‘˚+<äsYsêe⁄, sêCÒX¯+ >ö&é, dü+Jesêe⁄, >∑+>±¬s&ç¶, s¡y˚Twt, uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶, \ø°åàHêsêj·TD¬s&ç¶, düTeTHé bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ≤Ø>± ‘·]*q yÓ’.ø±.bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »s¡T>∑TeT*¢ Á|üø±X¯+ @Á|æ˝Ÿ 21: ø£+<äT≈£Ls¡T, •+>∑sêj·Tø√+&É MT{Ï+>∑T≈£î Vü‰»s¡Tø± e&ÜìøÏ uÛ≤Ø>± ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. MT{Ï+>∑T˝À bÕ˝§ZqT≥≈£î ≥+>∑T≥÷ s¡T qT+&ç b˛‘·T\ sêe÷sêe⁄ n_Ûe÷qT\T ø=+&É|æ ìjÓ÷õø£es¡Z nuÛÑ´]› p|üP&ç Á|üuÛ≤ø£sY n_Ûe÷qT\T Á>±eT Á>±eT+ qT+&ç n~ø£ dü+K´˝À m+&Éôd’‘·+ ˝…ø£ÿ#˚j·T ≈£î+&Ü MT{Ï+>∑T˝À bÕ˝§ZqT≥≈£î eT]j·TT »>∑q qïqT #·÷&É{≤ìøÏ dü«j·T+>± Äj·Tq MT{Ï+>∑TqT $q&ÜìøÏ m≈£îÿe dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. m+&É\≈£î nHês√>∑´+q≈£î >∑T] ø±≈£î+&Ü uÛÀ»qedü‘·T\T,yê≥sY bÕ´¬ø{Ÿ‡ Á|ü‹ yêVü≤q+q≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+ #ês¡T. p|üP&ç Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·T Ç+‘·Ç+‘· m+&É˝À≈£L&Ü ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§Zqï+<äT≈£î yê]øÏ Hê ø£è‘·»„‘·\ ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. sêe÷sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT#·T ø±uÀjÓT eTTK´eT+Á‹ eTq »>∑qH˚ïqì ÄeTq eTq≈£î nìï ø£cÕº\T rs¡TkÕÔ&Éì ã&ÉT>∑T ã\V”≤qesêZ\≈£î ¬s’‘ê+>∑eTTq≈£î

@sêŒ≥T #˚düTÔ+<äH˚ <Ûäè&ÉyÓTÆq qeTàø£+ ñ+≥T+<äH˚ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ ñVü‰>±Hê\T ô|\T¢ãT≈£î‘·THêïsTT, n˝≤π> ‘·≈£îÿe Ä~ø£´+‘√ ¬>*∫q yês¡T eT+Å‹|ü~$ ÇkÕÔs¡ì ÄX¯ |ü&ܶs¡T n‹ ‘·≈£îÿe z≥¢‘√ z&çb˛sTTqyês¡T ákÕ] Hêô|’ ñ<ës¡ dü«uÛ≤e+‘√ HÓ’Hê z≥T¢y˚dæ ¬>*|ækÕÔs¡ì Ä•+#ês¡ì ≈£L&Ü nqT≈£î+≥THêïs¡T ∫es¡≈£î á ìjÓ÷»ø£ es¡Z eTVü‰sêDÏ>± mes¡T dæ+Vü‰düHêìï n~Ûs√Væ≤kÕÔs√ M] uÛÑ$wü´‘·TÔqT z≥πs¢ ìs¡ísTTkÕÔs¡T. ÄXÊyêVüQ\≈£î ø£\#Ó~] ø£fi¯ófl‘Ós¡T#·T≈£îHêïsTT ÄXÊyêVüQ\ }Vü≤\≈£î ø£fiËfl+ |ü&ç+~.

Äs√>∑´løÏ, ô|+ø£åHé\≈£î $<ë´s¡T›\≈£î eTVæ≤fi¯\≈£îyÓTT<ä{Ï dü+‘·ø±\T #˚kÕÔs¡ì n+ ‘˚ø±≈£î+&Ü Á>±eT+˝À >∑T&çXË ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔqì ãVæ≤s¡+>∑+>± #Ó|üŒ≥+ »]–+~.

#Ó|æŒ+~ #˚kÕÔs¡ì e÷≥‘·ù|Œyês¡Tø±<äì MTs¡+<äs¡T yÓ’.ø±.bÕ bÕØºì ¬>*|ü+#ê*‡+~>± á MT{Ï+>¥qT »j·TÁ|ü‘·+ #˚•q Á|ü‹zø£ÿ]øÏ ù|s¡T ù|s¡TqHê <äq´yê<äeTT\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïqT

ø±>∑CŸq>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 21: <äôV≤>±+ eT+&É\+˝Àì #˚&Ü«sTT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ;md”Œ ø±s¡´ø£s¡Ô\T k˛eTyês¡+ Hê&ÉT u…’ø˘sê´‘√ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´© &˚&Ü«sTT qT+∫ ø±>∑CŸq>∑sY es¡≈£î #˚s¡T≈£î+~. u…’ø˘sê´©˝À ;md”Œ bÕغ dæs¡÷ŒsY ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛÑ´]ú ø√H˚s¡T ø√q|üŒ @qT>∑T >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. á u…’ø˘sê´©˝À ;md”Œ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø√dü] kÕ+ãj·T´, mdt.¬ø.u≤ãT, kÕÇ] Áoìyêdt, u≤u≤J, me÷àJ, s¡$, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêVüQ˝Ÿ düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ø√dü+ õ˝≤¢≈£î sêqTqï ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì |ædædæ e÷J n<Ûä´≈£åî\T, ìC≤e÷u≤<é ø±+Á¬>dt s¡÷s¡˝Ÿ nuÛÑ´]ú &ç.lìyêdt |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì &ç#Y|ü*¢ eT+&É\+ düT<ä›|ü*¢ Á>±eT+ e<ä› eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\≈£î sêVüQ˝Ÿ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+<äì eTT+<äT>± Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø° eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq ‘·q ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Á|üø£{Ï+∫q ‘·sê«‘· sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ‘=*kÕ]>± õ˝≤¢≈£î $#˚ÃdüTÔHêïs¡ì, Äj·Tq≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒùd+<äT≈£î Á|ü»\+‘ê ‘·s¡*sêyê\ì ø√sês¡T. Ç˝≤ ñ+&É>±, sêVüQ˝Ÿ |üs¡´≥q≈£î nìï @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. düT<ä›|ü*¢, XÊ´+|ü*¢ Á>±e÷\ eT<Ûä´ U≤∞ Á|ü<˚XÊìï #·<äTqT #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ≥πø |ædædæ n<Ûä´≈£åî\T bıHêï\ \ø£åàj·T´ ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T ãVæ≤s¡+>∑ düuÛ≤ düú˝≤ìï |ü]o*+#ês¡T. ãVæ≤s¡+>∑ düuÛ≤düú˝≤ìï b˛©düT\T ‘·eT ÄBÛq+˝ÀøÏ rdüT≈£îì ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt‘√H˚ ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: sêVüQ˝Ÿ |üs¡´≥qqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T sêE, md”‡, ;d” ôd˝Ÿ Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T. Ä~yês¡+ ìC≤e÷u≤<é Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT y˚Ts¡≈£î m◊dædæ n<Ûä´≈£åîsê\ k˛ìj·÷>±+BÛ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Á|üø£{Ï+#ês¡ì, õ˝≤¢˝Àì ‘=$Tà~ eT+~ XÊdüqdüuÛÑT´\qT, Ç<ä›s¡T m+|”\qT ¬>*|æ+∫ k˛ìj·÷ s¡TD≤ìï rs¡TÃø√yê\ì ø√sês¡T. ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Hê´j·Tyê~ _ø£å|ü‹, Á|üø±XŸ >ö&é, dü‘·´e‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

k˛$T¬s&ç¶øÏ $sêfi≤\ Á|ü<ëq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 21: Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\T u≤>√˝Òø£ ∫e] ì$Twü+ es¡≈£î düπs«|ü*¢ qT+&ç b˛{° #˚j·T≈£L&É<äì ìs¡ísTT+#·T≈£îì #·+Á<äu≤ãT Vü‰MT‘√ ∫e]s√C…’q 19e ‘˚Bq s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶øÏ Á|ü»\T $sêfi≤\‘√ Á|ü‹ Á>±eT+˝Àq÷ kÕ«>∑‘·+ |ü\ø£&É+ #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z $X‚wü+. 2004 mìïø£˝À¢ Ä‘·à≈£Ls¡T {Ϭøÿ{ŸqT Ä•+∫ $|òü\eTj·÷´s¡T. ‘êC≤ mìïø£˝À¢ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± yÓTT<ä\≈£Ls¡T˝À yÓTT<ä{Ïs√E |üs¡´{Ï+∫q #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶øÏ #Ó$ø£eTà\T, eTT≈£îÿ|ü&Éø£\T, ø±*yÓTf…º\T, ñ+>∑sê\T.. yÓ+&ç, ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\qT $sêfi¯+>± Ç#êÃs¡T. {°&û|” |ü≥¢, #·+Á<äyÓ÷ Vü≤Hé¬s &ç¶ |ü≥¢ ‘·eT ñ<ës¡‘·qT #ê≥T≈£îHêïs¡T. bı<ä\≈£Ls¡T ôd+≥ s¡T˝À »]–q mìïø£\ Á|ü#ês¡ düuÛÑ˝À #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢ &Üs¡T. düπs«|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ‘·q ‘·*¢ e+{Ï<äì, 1994, 1999˝À Çø£ÿ&ç qT+&ç b˛{° #˚dæq ‘êqT ¬s+&ÉTe÷s¡T¢ ¬>\Tbı+ ~.. ¬s+&ÉTe÷s¡T¢ #·+Á<äu≤ãT πø_HÓ{Ÿ˝À eT+Á‹>± |üì#˚XÊqì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

Nsê\˝À <=+>∑\ ;ÛuÛÑ‘·‡+ Nsê\ @Á|æ˝Ÿ 21 : Nsê\ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À <=+>∑\T ;ÛuÛÑ‘·‡+ düèwæºdüTÔHêïs¡T. es¡Tdü <=+>∑‘·Hê\‘√ Á|ü»\qT uÛÑj·TÁuÛ≤+‘·T\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡T. ñ<ëVü≤s¡D≈£î 21`6`2013 ˝À Ex: M.R.O. A.P.Ch.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ M.G.H Ç+{Ï HÓ+. 6 ˝À ñ+{≤s¡T. ≈£î≥T+ã+‘√ ø£*dæ ôV’≤<äsêu≤<é yÓfi≤fls¡T. Ç+‘·˝À <=+>∑\T ‘·eT #˚‹yê≥+ #·÷|æ düTe÷s¡T 10 \ø£å\T $\Te>∑\ q>∑\T, &ÉãT“ n|üVü≤]+#ês¡T. n~ eTs¡eø£eTT+<˚ n<˚ ø±\˙˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï #êeT]Ô dü‘·´eT÷]Ô Ç+{Ï˝À ‘·q uÛ≤s¡´ e÷Á‘·y˚T ñ+&É≥+ >∑eTì+∫q <äT+&É>∑T\T ÄyÓT #Ó$ ø£eTà\‘√ bÕ≥T, ø=+‘· q>∑<äT <=+–*+#ês¡T. Nsê\ s¡÷s¡˝Ÿ (á|ü⁄s¡TbÕ˝…+)˝À ˇ+≥]>± ñqï eTVæ≤fi¯qT #·+|æ eTØ <=+>∑\T ;ÛuÛÑ‘·‡+ düèwæº+#ês¡T. ‘êC≤>± ù|sê\ •yê\j·T+ M~Û˝Àì e+>∑s¡ qs¡Vü≤]u≤ãT øÏsêD ø=≥Tº yê´bÕs¡+ #˚kÕÔs¡T. Ç‘·ì Ç+{À¢ <=+>∑\T #˚‹yê≥+ #·÷|æ eTTbÕŒe⁄ øÏ˝À yÓ+&ç, 10 y˚\ q>∑<äT, ã+>±s¡+ <=+–*+#ês¡T. ‘êC≤>± Vü≤dæÔHê|ü⁄s¡+˝À ãT~› s¡y˚Twt nH˚ e´øÏÔ Ns¡\T <äTø±D+˝À Ns¡\T ø=+{≤ìøÏ e∫à s¡y˚Twt uÛ≤s¡´ |üP» #˚düTÔ+&É>± <=+>∑\T 40 Ns¡\T <=+–*+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ q\T>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\T, ˇø£ |ü⁄s¡Twüß&ÉT sê>± yê]˝À Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\qT |ü≥Tºø=ì kÕúì≈£î\T b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. Ç˝≤ mH√ï es¡Tdü <=+>∑‘·Hê\‘√ <=+>∑\T uÛÑj·T|ü&É‘·THêïs¡T. Ç≥Te+{Ï |ü]D≤e÷\T »s¡T>∑≈£î+&Ü b˛©düT\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì u≤~Û‘·T\T, Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zqì yês¡T düHê´düT˝Ò: πødæÄsY eT+>∑fi¯yês¡+ 22, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: Ä+Á<Û√\ bÕ\q≈£î #·s¡eT^‘·+ bÕ &ç‘˚ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø£\ kÕø±s¡+ ø±<äì {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· πødæÄsY |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Ä~yês¡+ õ˝≤¢˝Àì eTT<√˝Ÿ

Çø£ÿ&É.. eTq+ nø£ÿ&É.. yÓ÷&û sêyê*: #·+Á<äu≤ãT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q˝§Z+&É, @Á|æ˝Ÿ 21: eTq+ sêyê*.. nø£ÿ&É yÓ÷&û sêyê*.. n|ü⁄Œ&˚ ñ<√´>±˝§kÕÔj·Tì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ q˝§Z+&É õ˝≤¢ <˚es¡ø=+&É˝À s√&ÉT¶ c˛˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü»\T, {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T Äj·Tq≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. Á|ü»\qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. s¡»ìø±+‘Y s√uÀ dü÷|üsY d”Œ&é.. k˛ìj·÷ s√uÀ #ê˝≤ k˛¢.. k˛ìj·÷>±+BÛ n$˙‹ nqø=+&É..yÓTT<ä›u≤“sTT sêVüQ˝Ÿ ø£+fÒ eTq ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò #ê˝≤ d”Œ&ÉT. »>∑Hé,øÏs¡DY ‘√&ÉT<=+>∑\T.. ¬ødæÄsY e÷j·T\eTsê؃.. yês¡+<ä] e\¢ qwüºy˚T n~Ûø£+. yê] e\¢ ˇq>∑÷πs<˚MT ˝Ò<äT. <˚X¯ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îHêï+. j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À s¡÷bÕsTT $\Te |ü&çb˛sTT+~. ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T Äø±XÊqï+{≤sTT. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ õ˝≤¢˝Àì ã‘êÔsTT ‘√≥ ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤+. Á|ü‘˚´ø£+>± p´dt bòÕ´ø£ºØ\T HÓ\ø=*Œ yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î ñbÕ~Û ø£*ŒkÕÔ+. ÁbÕC…≈£îº\qT ì]à+∫ bò˛¢¬s’&é düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ‘·s¡Vü‰˝À q˝§Z+&É õ˝≤¢qT ≈£L&Ü n_Ûeè~∆ #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

z≥TVü≤≈£îÿqT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê*: &çõ|æ Á|ükÕ<äsêe⁄ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q z≥TVü≤≈£îÿqT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì &çõ|æ Á|ükÕ<äsêe⁄ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. z≥TVü≤≈£îÿô|’ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ »s¡ï*düTº ô|ò&ÉπswüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À HÓ¬ø¢dts√&é˝À ìs¡«Væ≤+∫q 5¬ø s¡HéqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À z≥T m+‘√ $\TyÓ’+<äì, z≥T MT<äH˚ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘Y, sê»ø°j·÷\T Ä<Ûës¡|ü&ç ñHêïj·Tì nHêïs¡T. z≥s¡T¢ nuÛÑ´s¡Tú\T #Óù|Œ e÷j·T e÷≥\≈£î yÓ÷düb˛≈£î+&Ü, yês¡T ô|fÒº Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü eT+∫ nuÛÑ´]úì mqTïø=ì m+‘√ |ü$Á‘·yÓTÆq z≥TqT y˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. z≥TVü≤≈£îÿô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î sêh mìïø£\ dü+|òüT+ ≈£L&Ü |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘√+<äì, yê{Ïì dü~«ì jÓ÷ >∑+ #˚düTø√yê\ì Á|ükÕ<äsêe⁄ ø√sês¡T. z≥s¡T¢ XÊ+‹uÛÑÁ<ä ‘·\ ≈£î $|òü÷‘·+ ø£\T>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. #·{≤ºìï n‹Áø£$TùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒeì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á sê´©˝À |ü\Te⁄s¡T »s¡ï*düTº\‘√ bÕ≥T j·TTe≈£î\T, dü«#·Ã+<ä dü+düú\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‹s√p ñ<äj·T+ 10 qT+∫ 11 >∑+≥\ es¡≈£î |òæsê´<äT\ d”«ø£s¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É @Á|æ˝Ÿ 21: sê»eT+Á&ç s¡÷s¡˝Ÿ, ø=eP«s¡T, ì&É<äy√\T, >√bÕ\|ü⁄s¡+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ kÕ<Ûës¡D mìïø£\ |ü]o\≈£î \T>± ìj·T$T‘·T˝…’q Á|ü#·÷sY >√j·T˝Ÿ Á|ü‹s√E ñ<äj·T+ 10>∑+≥\ qT+∫ 11 >∑+≥\ es¡≈£L sê»eT+Á&ç s¡÷s¡˝Ÿ <Ûäefi‚X¯«s¡+ ø±≥Hé n‹~Û>∑èVü≤+˝À dü+ã+~Û‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡T. ø±e⁄q Äj·÷ ìjÓ÷» ø£esêZ\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü»\≈£î @yÓTÆHê |òæsê´<äT\T+fÒ dü«j·T+>± >±ì ˝Ò<ë yê] bò˛Hé HÓ+ãsY 83329 87698˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 620 <ë&ÉT\ ìs¡«Væ≤+#ê+ ÁbıVæ≤_wüHén+&é m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ |”mdt sê+u≤ãT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É @Á|æ˝Ÿ 21: ø±øÏHê&É m¬ø’‡CŸ |ü]~Û˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 620 <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ 3078 ◊&ç *ø£ÿ≥sY u≤{Ïø˘‡ d”CŸ #˚dæ 276 eT+~ì n¬sdtº #˚j·T&É+ »]–+<äì ÁbıVæ≤_wüHé n+&é m¬ø’‡CŸ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ |”mdt sê+u≤ãT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n˝≤π> Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 2 \ø£å\ 82 y˚\ 240 ©≥s¡¢ u…\¢|ü⁄ }≥qT <Ûä«+dü+ #˚dæ, düTe÷s¡T 240 ©≥s¡¢ ◊m+m˝ŸqT d”CŸ #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. á <ë&ÉT\˝À d”ÄsY|”d” 110 ôdø£åHé øÏ+<ä 150 πødüT\T, ˇø£ m+ÄsY|” πødüTqT ãTø˘ #˚j·T&É+ »]–+<äì, 20 yêVü≤Hê\qT d”CŸ #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

mìïø£\ |òæsê´<äT\ô|’ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À 4 ˝…’q¢‘√ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT @sêŒ≥T ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É @Á|æ˝Ÿ 21: õ˝≤¢˝À »s¡T>∑qTqï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q mìïø£\ |òæsê´<äT\T d”«ø£s¡D≈£î ø±øÏHê&É ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À 1077 ({À˝Ÿ Á|ò”) 1800 425 3077 ({À˝Ÿ Á|ò”) q+ãs¡¢‘√qT, 0884`2376184 bòÕ´ø˘‡ HÓ+ãs¡¢‘√ ≈£L&çq õ˝≤¢ kÕ∆sTT ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé n+&é |òæsê´<äT\ e÷ì≥]+>¥ ôd˝ŸqT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é yÓ\¢&ç+#ês¡T. õ˝≤¢ kÕ∆sTT˝À @sêŒ≥T #˚dæq |òæsê´<äT\ e÷ì≥]+>¥ ôd˝Ÿ 3 wæ|ü⁄º\ $<Ûëq+˝À 24 >∑+≥\÷ |üì#˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. n˝≤π> Ç yÓTsTT˝Ÿ nÁ&Édt\T egelections2014.control@gmail.com, egoaolr@nic.in≈£î |òæsê´<äT #˚j·T e#·Ãì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. ø±e⁄q mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q @yÓTÆHê |òæsê´<äT\T+fÒ á ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

@Á|æ˝Ÿ 22e ‘˚B es¡≈£î |òæ+#Û·qT\T |ü+|æD° &ûÄsY&û@ |”&û #·+Á<äX‚Ks¡sêE Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É @Á|æ˝Ÿ 21: 2014 @Á|æ˝Ÿ HÓ\ |æ+#Û·qT\ |ü+|æD° á HÓ\ 22e ‘˚B es¡≈£î bı&ç–+#·&É+ »]–+<äì &ûÄsY&û@ |ü<Ûäø£+ dü+#ê\≈£î\T &ç.#·+Á<äX‚Ks¡sêE ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø±ã{Ϻ õ˝≤¢˝Àì |æ+#Û·qT<ës¡T\T n+<äs¡÷ á $wüj·÷ìï >∑eTì+∫ 22e ‘˚B eT+>∑fi¯yês¡+ ˝À|ü⁄>± |òæ+#·qT kıeTTà rdüTø√yê*‡+~>± dü÷∫+#·&ÉyÓTÆq<äHêïs¡T. 22e ‘˚B ‘·s¡Tyê‘· |æ+#Û·qT\T |ü+|æD° #˚j·Tã&ÉeHêïs¡T. ø±e⁄q |æ+#Û·qT<ës¡T\+<äs¡T á $wüj·÷ìï >∑eTì+#·e\dæ+~>± Äj·Tq ø√sês¡T.

ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì u…’+kÕ |ü≥ºD+˝À @sêŒ≥T #˚dæq uVæ≤ s¡+>∑ düuÛÑ˝À πødæÄsY Á|üdü+–+#ês¡T. |ü<äe⁄\qT n+{Ïô| ≥Tºø=ì &ÉãT“\T dü+bÕ~+#·&É+˝À eTTì– ‘˚*q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T @Hê&Ó’q ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§ZHêïsê, C…’\T≈£î yÓfi≤¢sê nì Á|ü•ï+#ês¡T. <ä<ä›eTà\qT, <ä<ä›eTà\T

nqø£, düHê´düT\qT düHê´düT\T nqø£ eTπseT+{≤s√ Á|ü»˝Ò ‘Ó\bÕ\ì ø√sês¡T.õ˝≤¢˝À n~Ûø£ es¡¸bÕ‘·+ ñqï, eqs¡T\T ñqï n&Ée⁄\T ñqï n_Û eè~∆øÏ <ä÷s¡+>± ñ+ <äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢qT düdü´XÊ´eT\+ #˚j·T&ÜìøÏ mH√ï ÁbÕC…≈£îº\T ì]à+#ê*‡

y˚TeTT ôd’‘·+ n+≥Tqï ∫qï bÕغ\T ø=ìï õ˝≤¢˝À yê]<˚ Vü≤yê yêeT|üøå±\ ø£+#·Tø√≥ KeTà+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: y˚TeTT ôd’‘·+ n+≥÷.. ∫qï bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ‘·eT≈£îqï ø=<√› >=b˛Œ kÕúqã\+‘√ z≥s¡¢qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïs¡T. ≈£î\|üs¡+>±H√, kÕe÷õø£ |üs¡+>±H√ düVü≤»+>± ∫qï bÕغ\≈£î z≥T u≤´+≈£î ñ+≥T+<äqï~ ‘Ó*dæ+<˚. uÛ≤Øm‘·TÔq $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTqï qeTàø£+ ˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° b˛*+>¥ düeT j·T+˝À m+‘√ ø=+‘· XÊ‘·+ b˛*+>¥ qyÓ÷<äT ø±ø£b˛‘·T+<ë nH˚ ÄXÊuÛ≤e+‘√ yês¡T eTT+<ä&ÉT>∑T y˚düTÔHêïs¡T. kÕúìø£+>± ñqï Hêj·T≈£î&çï ã{Ϻ ≈£L&Ü yê]øÏ z≥T¢ b˛\e⁄‘êj·Tqï~ »>∑~«~‘·y˚T. 2009 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, _C…|æ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\≈£î B≥T>± Á|üC≤sê»´+, ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ\T ã]˝ÀøÏ ~>∑&É+.. m+‘√ ø=+‘· z≥¢ XÊ‘êìï ¬ø’edü+ #˚düTø√e&É+ ‘Ó*dæ+<˚. Á|üC≤sê»´+ bÕغ 288 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢qT, 42 bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê˝À¢qT ã]˝ÀøÏ ~>∑>±.. 18 nôd+;¢ kÕúHê\qT <äøÏÿ+#·Tø√e&É+.. 165 kÕúHê˝À¢ &çbÕõ≥¢qT <äøÏÿ+#·Tø√e&É+.. $~‘·y˚T. n˝≤π> ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ 246 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢qT, 42 bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHê˝À¢q÷ ã]˝ÀøÏ ~>∑&É+.. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ nôd+;¢ d”≥TqT e÷Á‘·y˚T <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ ‘Ó*dæ+<˚. n+‘˚>±ø£ 245 nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ &çbÕõ≥¢qT <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ $~‘·y˚T. ø±+Á¬>dt bÕغ 156 nôd+;¢, 33 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\qT ¬>\T#·Tø√e&É+.. {°&û|” 92 nôd+;¢ kÕúHê\T <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç~˝≤ ñ+&É>± ∫qï bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± ø=qkÕ>∑T‘·T+&É&É+‘√ Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T ø=+<ä]˝À njÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=+~. ‘·eT z≥¢qT mø£ÿ&É N\TkÕÔs√qH˚ u…&É<ä‘√ ‘·\¢&ç\T¢‘·THêïs¡ì ø=+<äs¡+≥THêïs¡T. Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î B≥T>± Äe÷Bà, ˝Àø˘dü‘êÔ, ãVüQ»q düe÷CŸ, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T ákÕ] mìïø£˝À¢ uÛ≤Ø dü+K´˝À ã]˝ÀøÏ ~>∑&É+ ‘Ó*dæ+<˚. <ë<ë|ü⁄ Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ∫qï bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝ÀøÏ ~>±s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á|ü<Ûëq bÕغ nuÛÑ´s¡T∆\T ø=+<ä]˝À ndü+‘·è|æÔ ôd>∑\T Ç+ø± ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì ø=+<äs¡T $X‚¢wü≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. bÕغ ø√dü+ πøåÁ‘· kÕúsTT qT+&ç |üì#˚dæq yê]øÏ ákÕ] {Ϭøÿ{Ÿ sêø£b˛e&É+‘√ b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´]∆øÏ Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+˝À düVü≤ø£]+#·&É+ ˝Ò<äqï yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT. Ä•+∫q ‘·eT Hêj·T≈£î&çøÏ {Ϭøÿ≥Tº sêø£b˛e&É+‘√ Ä Hêj·T≈£îì n_Ûe÷qT\T ôd’‘·+ ìsêX¯˝À ñHêïs¡ì á |ü]D≤e÷\T nuÛÑ´s¡Tú\

$»j·÷\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷ù| neø±X¯+ ñ+<äì n+≥THêïs¡T. eTs√ mì$T~ s√E\T e÷Á‘·y˚T Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ>∑qT+&É&É+‘√ Ä bÕغ\ n‹s¡<ÛäT\T ôd’‘·+ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– ndü+‘·è|ü⁄Ô\≈£î ˝ÀqsTTq yê]øÏ q#·ÃC…|æ‘˚ |òü*‘ê\T ø=~›>± yÓTs¡T>∑T|ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì dü÷∫düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eT]ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\sTT‘˚ bÕ<äj·÷Á‘·\≈£î, s√&ÉT¶ c˛\≈£î |ü]$T‘·eTe⁄‘·÷.. Á|ü‘·´s¡T∆\qT $eT]Ù+#·≈£î+&Ü.. y˚Tìô|òk˛º˝À s¡÷bı+~+∫q n+XÊ\H˚ Á|ükÕÔ$dü÷Ô Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T.

@\÷s¡T s¡÷fÒ y˚s¡T! @ nuÛÑ´]∆ ≈£L&Ü ¬s+&√kÕ] ¬>*∫q <ëK\\T ô|<ä›>± ø£ì|æ+#·e⁄. ˇπø ˇø£ÿkÕ] e÷Á‘·+ eTs¡<ëì s¡+>±sêe⁄ ({°&û|”) e÷Á‘·y˚T ¬s+&√kÕ] ¬>*#ês¡T. 1952 qT+&ç 2009 es¡≈£î m|ü⁄Œ&É÷ ø=‘·Ô yê]<˚ ¬>\T|ü⁄. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq @\÷s¡T˝À 1952 qT+&ç 2009 es¡≈£î yÓTT‘·Ô+ 13kÕs¡T¢ mìïø£\T »s¡>±Z.. {°&û|” H˚‘· eTs¡<ëì s¡+>±sêe⁄ ‘·|üŒ eTs=ø£s¡T ¬s+&√kÕ] ¬>\e˝Ò<äT. Ç<˚ @\÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Á|ü‘˚´ø£‘·. dæ|æ◊ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢, ø±+Á¬>dt, ø±+Á¬>dt(◊) ø£*dæ ◊<äTkÕs¡T¢, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hê\T>∑TkÕs¡T¢, dü«‘·+Á‘·T\T ˇø£kÕ] ¬>\Tbı+<ës¡T.

1952 qT+&ç $esê*˝≤.. 1952-õ.dü‘·´Hêsêj·TD (dæ|æ◊), 1955-•s¡¢ ÁãVü≤àj·T´ (ø±+Á¬>dt), 1962-m.düπs«X¯«s¡sêe⁄ (dæ|æ◊), 1967-m+.yÓ+ø£≥Hêsêj·TD (ø±+Á¬>dt), 1972-m.lsêeTT\T (dü«‘·+Á‘·), 1978-mHé.dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄ (ø±+Á¬>dt(◊)), 1983˝À dæôV≤#Y s¡+>±sêe⁄ ({°&û|”), 1985eTs¡<ëì s¡+>±sêe⁄ ({°&û|”), 1989-H˚¬sfi¯¢ s¡+>±sêe⁄ (ø±+Á¬>dt), 1994-eTs¡<ëì s¡+>± sêe⁄ ({°&û|”), 1999-n+_ø± ø£èwüí ({°&û|”), 2004-m¬ø lìyêdt (Hêì) (ø±+Á¬>dt), 2009-lìyêdt (ø±+Á¬>dt) ¬>\Tbı+<ës¡T.

<Ó+<äT\÷s¡T˝À CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+.. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ <Ó+<äT\÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À #·Ts¡T≈£î>± Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. 1955 qT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 13kÕs¡T¢ mìïø£ »s¡>±Z.. ø±+Á¬>dt, ø±+Á¬>dt(◊) @&ÉTkÕs¡T¢ ¬>\Tbı+~+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+

Hê\T>∑TkÕs¡T¢ $»j·TuÛÒ] yÓ÷–+∫+~. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]› ˇø£kÕ] ¬>\Tbı+<ës¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nuÛÑ´]∆>± >±s¡bÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ Hê\T>∑TkÕs¡T¢ myÓTà˝Ò´>± mìïø£j·÷´s¡T. m+.sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄ (ø±+Á¬>dt) eT÷&ÉTkÕs¡T¢ ¬>\Tbı+<ës¡T. 1955 qT+&ç $esê*˝≤ ñHêïsTT. 1955-m+.s¡+>∑j·T´ (ø±+Á¬>dt), 1962-m+.sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄ (dü«‘·+Á‘·), 1967-m+.sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄ (ø±+Á¬>dt), 1972m+.sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄ (ø±+Á¬>dt), 1978-˙\+ #ê¬s¢dt (ø±+Á¬>dt◊), 1983-õ.kÕ+ã•esêe⁄ ({°&û|”), 1985-õ.kÕ+ã•esêe⁄ ({°&û|”), 1989-m+.s¡M+Á<äHê<Ûé#Í<ä] (ø±+Á¬>dt), 1991-e÷>∑+{Ï es¡\øÏåà (ø±+Á¬>dt), 1994õ.kÕ+ã•esêe⁄ ({°&û|”), 1999õ.kÕ+ã•esêe⁄ ({°&û|”), 2004m+.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ (ø±+Á¬>dt), 2009Á|üuÛ≤ø£sY ({°&û|”) ¬>\Tbı+<ës¡T.

KeTà+ yêeT|üøå±\≈£î ø£+#·Tø√≥! KeTà+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ø£eT÷´ìdüTº ñ<ä´e÷\≈£î ì\j·T+. 11kÕs¡T¢ yêeT|üøå±\T ¬>*#êsTT. 1952 qT+&ç ñqï nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 1952, 1957\˝À ~«düuÛÑ´ ìjÓ÷»ø£es¡Z+>± ñ+&˚~. 1952˝À ¬s+&ÉT kÕúHê\T |æ&çm|òt ¬>\T#·Tø√>±.. 1957˝À ˇø£ d”≥T ø±+Á¬>dt.. eTs√ d”≥T |æ&çm|òt <äøÏÿ+#·T ø£HêïsTT. yÓTT‘·Ô+ MT<ä 13kÕs¡T¢ mìïø£\T »s¡>±Z.. d”|”◊ Hê\T>∑TkÕs¡T¢, d”|”m+ Hê\T>∑TkÕs¡T¢ ¬>\Tbı+<ësTT. ø±+Á¬>dt, ø±+Á¬>dt (◊) eT÷&ÉTkÕs¡T¢, |æ&çm|òt ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ¬>\Tbı+<ësTT. 1952 (~«)-ÄsY_ >∑Ts¡TeT÷]Ô, _.ø£èwüíj·T´-|æ&çm|òt, 1957 (~«)-‘˚fi¯¢ \ø°åàø±+‘·eTà, mHé.ô|<ä›qï (|æ&çm|òt) ¬>\Tbı+<ës¡T. 1962-q\¢eT\ –]Á|ükÕ<äsêe⁄ (dæ|æ◊), 1967-m+&ç s¡»uŸ n© (d”|”m+), 1972-m+&ç s¡»uŸn© (d”|”◊), 1978-ø°düs¡ nq+‘ê¬s&ç¶ (ø±+Á¬>dt◊), 1983-m+.sêeTøÏwüHésêe⁄ (d”|”m+), 1985-m+.sêeTøÏwüHésêe⁄ (d”|”m+), 1989|ü⁄yê«&É Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ (d”|æ◊), 1994|ü⁄yê«&É Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ (dæ|æ◊), 1999j·T÷ìdt düT˝≤ÔHé (ø±+Á¬>dt), 2004‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ (d”|”m+), 2009{Ï.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ({°&û|”) ¬>\Tbı+<ës¡T.

mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ ñ<√´>∑T\≈£î b˛düº˝Ÿu≤´˝…{Ÿ z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷>±ìøÏ neø±X¯+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É @Á|æ˝Ÿ 21: mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ bÕ˝§ZH˚ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T, b˛©düT\T, yÓTÆÁø√ nã®s¡«sY\T, M&çjÓ÷Á>±|òüs¡T¢, Á&Ó’es¡T¢, yÓuŸø±dæº+>¥ $<ë´s¡T∆\T, |”z\T, @|”y√\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ <ë«sê ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ø£*Œ+#·&É+ »]–+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ù|s=ÿHêïs¡T. b˛©dt XÊK≈£î dü+ã+~Û+∫ mìïø£\ $<ÛäT˝À¢ ñ+&˚ yês¡T á HÓ\ 25e ‘˚Bq dü+ã+~Û‘· &ûmd”Œ ø±sê´\j·÷˝À¢ b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ y˚kÕÔs¡Hêïs¡T. á HÓ\ 26,27 ‘˚B˝À¢ Ç‘·s¡ b˛*+>¥ dæã“+~øÏ, 28e ‘˚Bq yÓTÆÁø√ nã®s¡«s¡T¢, M&çjÓ÷Á>±|òüs¡T¢, yÓuŸø±dæº+>¥ $<ë´s¡T∆\≈£î, 30e ‘˚Bq b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\T, ndæôdº+{Ÿ b˛*+>¥ n~Ûø±s¡T\T bÕs¡¢yÓT+≥Ø kÕ∆sTT˝À b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ y˚kÕÔs¡Hêïs¡T. •ø£åD≤, ô|òdæ*fÒwüHé ôd+≥s¡¢+<äT b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T˝À bÕ˝§ZH˚ ñ<√´>∑T\T, n~Ûø±s¡T\≈£î b˛düº˝Ÿ u≤´˝…{Ÿ y˚düT≈£îH˚+<äT≈£î M\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±øÏHê&É bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ◊&çj·T˝Ÿ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J, $<äT´‘Y q>∑sY˝À, sê»eT+Á&ç bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ø£+<äT≈£L] sê»´\ø°åà &çÁ^ ø±˝ÒCŸ |òüsY ñyÓTHé˝ÀqT neT˝≤|ü⁄s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥Ø ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ »&ûŒ >∑s¡˝Ÿ‡ n+&é u≤jYT‡ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ q+<äT ô|<ë›|ü⁄s¡+ sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ &ç$»q¢ |ü]~Û˝À @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T.

≈£î˝≤\T, C≤‘·T\ eT<Ûä´ eT‘· $uÒ<Ûë\qT ø£*–+#˚ Á|ü#ês¡+ e<ä›.. n|üŒ{Ïπø ñqï $uÒ<Ûë\qT eT]+‘· ô|+#˚≥T¢, ˝Òø£ |üs¡düŒs¡ <˚«cÕìï düèõ+#˚≥≥T¢, ≈£î˝≤\T, C≤‘·T\ eT<Ûä´, eT‘·|üs¡yÓTÆq ˝Òø£ uÛ≤cÕ|üs¡yÓTÆq ñÁ<˚ø±\qT ø£*–+#˚ @ s¡ø£yÓTÆq ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT @ bÕغ >±˙ ˝Òø£ nuÛÑ´s¡T∆\T >±˙ ìs¡«Væ≤+#·sê<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ sê»ø°j·T |üøå±\qT >∑T]+∫ $eTs¡Ù #˚dæq |üø£å+˝À, n~Ûø±s¡ $<ÛëHê\≈£î, ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î bÕ‘· ]ø±s¡T¶≈£î, |üìøÏ e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·yÓTÆ ñ+&Ü\ì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ˝Òø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\ Á|üC≤ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î dü+ã+~Û+#·ì e´øÏÔ>∑‘· Je‘·|ü⁄ nìï ø√D≤\ $eTs¡ÙqT bÕغ\T, nuÛÑ´s¡T∆\T ]Vü≤]+#ê\Hêïs¡T. dü] #·÷düTø√ì Äs√|üD\T ˝Òø£ eÁø°ø£s¡D\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç Ç‘·s¡ bÕغ\T, nuÛÑ´s¡T∆\T |ü]Vü≤]+#ê\Hêïs¡T. dü]#·÷düTø√ì Äs√|üD\T ˝Òø£ eÁø°ø£s¡D≤\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç Ç‘·s¡ bÕغ\T ˝Òø£ yê] ø±s¡´ø£s¡Ô\T $eT]Ù+#·&É+ #˚j·T≈£L&É<äHêïs¡T.

ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é z≥¢qT bı+<ä≥+ ø√dü+ ≈£î\+, eT‘· |üs¡yÓTÆq uÛ≤yê\|üs¡+>± nuÛÑ´s¡∆q\T #Ój·T´≈£L&É<äHêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ø√dü+ eTd”<äT\T, #·ØÃ\T, <˚yê\j·÷\T ˝Òø£ eTπs Äsê<Ûäq Á|ü<˚XÊ\qT y˚~ø£>± ñ|üjÓ÷–+#·≈£L&É<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. z≥s¡¢≈£î \+#·+ Çe«≥+, z≥s¡¢qT u…~]+#·≥+, ndü\T z≥s¡¢≈£î ã<äT\T>± y˚πs e´≈£îÔ\qT z≥s¡T¢>± e´eVü≤]+#·≥+ H˚s¡eTHêïs¡T. b˛*+>¥ ùdºwüHé≈£î 100 MT≥s¡¢ |ü]~Û˝À Á|ü#ês¡+ #Ój·T´≥+, b˛*+>¥ |üPs¡Ôe{≤ìøÏ ìs¡ísTT+∫q düeTj·÷ìøÏ eTT+<äT 48 >∑+≥\ ø±\+˝À |ü_¢ø˘ MT{Ï+>¥\T ìs¡«Væ≤+#·≥+, b˛*+>¥ ùdºwüHé≈£î z≥s¡TqT rdüT≈£îsêe&É+, b˛*+>∑¥ ùdºwüHé qT+∫ z≥s¡¢qT rdüT≈£îyÓfi¯¢≥+ e¬>’sê #·s¡´\T mìïø£\ #·≥º+ |ü]~Û˝À n$˙‹ø£s¡yÓTÆq #·s¡´\T •øÏå+|ü‘·–q #·s¡´\ì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. Ç˝≤+{Ï yê{Ïì |ü]Vü≤]+#˚ $wüj·T+˝À nìï bÕغ\÷, n+<äs¡T nuÛÑ´s¡T∆\T C≤Á>∑‘·Ô|ü&Ü\Hêïs¡T. Á|ü‹ e´øÏÔø° Á|üXÊ+‘·+>± , XÊ+‹j·TT‘·+>± >∑èVü≤ J$‘êìï >∑&çù| Vü≤≈£îÿ+<äì sê»ø°j·T uÛ≤yê\T, ø±s¡´Áø£e÷\ |ü≥¢ ñqï|üŒ{Ïø°, Ä e´øÏÔ Á|üXÊ+‘· >∑èVü≤ J$‘êìï yês¡T >ös¡$+#ê\Hêïs¡T. dü<äs¡T e´øÏÔ n_ÛÁbÕj·÷\T ˝Òø£ ø±s¡´Áø£e÷\ |ü≥¢ ìs¡düq e´ø£Ô|üs¡#·&É+ ø√dü+, n‘·ì Ç+{Ï eTT+<äT m˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\˝ÀqT e´‹πsø£ Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤+#·≥+, |æ¬ø{Ï+>¥ #˚j·Tsê<äHêïs¡T. C…+&Ü ø£Ás¡\T ì\u…≥º&ÜìøÏ, u≤´qs¡T ‘·–*+#·&ÜìøÏ, H√{°düT\T n‹øÏ+#·&ÜìøÏ, ìHê<ë\T sêj·T&ÜìøÏ, ‘·‘Y dü+ã<ÛäyÓTÆq Ç‘·s¡ |üqT\≈£î @ e´øÏÔ uÛÑ÷$T, uÛÑeq+, Á|üVü‰Ø >√&É e¬>’sê\qT dü<äs¡T e´øÏÔ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü $ìjÓ÷–+#·{≤ìøÏ @ sê»ø°j·T bÕغ>±˙, nuÛÑ´]∆ >±˙ ‘·q nqT#·s¡T\qT $qjÓ÷–+#·sê<äHêïs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\T ìs¡«Væ≤+#˚ }πs–+|ü⁄\T düe÷y˚XÊ\qT uÛÑ>∑ï+ #Ój·T´≈£î+&Ü ˝Òø£ n&ɶ+≈£î\T düèõ+#·≈£î+&Ü sêJø£j·T bÕغ\T, nuÛÑ´s¡T∆\T C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*, eTs√ sê»ø°j·T bÕغ ìs¡«Væ≤+#˚ MT{Ï+>∑T\qT z sê»ø°j·T |üøå±ìøÏ #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T, kÕqTuÛÑ÷‹|üs¡T\T uÛÑ>∑ï+ #Ój·T´ Á|üj·T‹ï+#·sê<äHêïs¡T. eTÚ[ø£+>±>±˙, Áyê‘· |üPs¡«ø£+>± >±˙ Á|üX¯ï\T yÓj·T´≥+, ‘·eT bÕغ ø£s¡|üÁ‘ê\qT |ü+#·≥+ >±˙ #Ój·T´ ≈£L&É<äì z bÕغ C≤Ø #˚dæq b˛düºs¡¢qT eTs√ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘=\–+#·sê<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

ñ+&É>± bÕ\≈£î\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ n_Ûeè~∆øÏ ÄeT&É<ä÷s¡+˝À ñ+<äì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\qT uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+∫ õ˝≤¢ n_Ûeè~∆øÏ ‘√&ÉŒ&Ü\ì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. {ÏÄsYmdt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\qT XÊX¯«‘· ñ<√´>∑T\T>± #˚kÕÔeTì, eTVæ≤fi≤ Á>∑÷|ü⁄\≈£î |ü~\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T e&û¶˝Òì s¡TD≤\T n+<äCÒkÕÔeTì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\ e÷|ò”‘√ bÕ≥T ã\V”≤q esêZ\≈£î eT÷&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î Çfi¯ó ¢ ì]àkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

õ˝≤¢˝À H˚&ÉT Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q ø±s¡´Áø£eT+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É @Á|æ˝Ÿ 21: e#˚à HÓ\ 7e ‘˚Bq »]π> bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nôd+ ;¢ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ <ëK˝…’q Hê$TH˚wüHé\ |ü]o\q ø±s¡´Áø£eT+ á HÓ\ 21e ‘˚B ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ dü+ ã+~Û‘· ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\ ø±sê´\j·÷˝À¢ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷ |üÁkÕ<é yÓ\¢&ç+#ês¡T. á Hê$TH˚wüHé\ |ü]o\q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û‘· ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] ø±sê´\j·÷ìøÏ nuÛÑ´]∆, mìïø£\ @C…+{Ÿ, ˇø£ Á|ü‹bÕ<ä≈£î&ÉT‘√ ø£*|æ eTs=ø£s¡T yÓTT‘·Ô+ q\T>∑Ts¡T Vü‰»s¡T ø±yê*‡ ñ+≥T+<äì ÄyÓT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D >∑&ÉTe⁄ áHÓ\ 23e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ es¡≈£L ñ+<äì Ä >∑&ÉTe⁄ eTT–dæq yÓ+≥H˚ b˛{°˝À ñqï nuÛÑ´s¡T∆\+<ä]ø° Äj·÷ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T mìïø£\ >∑Ts¡TÔ\T πø{≤sTT+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. nuÛÑ´s¡T∆\ Hê$TH˚wüHé\T <ëK\T #˚dæq Hê{Ï qT+∫ mìïø£\ Ks¡Tà $esê\T dü+ã+~Û‘· ]õwüºs¡¢˝À qyÓ÷<äT #˚dæ ìØí‘· ø±\ |ü]$T‘·T\˝À ‘·ìF #˚sTT+#·Tø√yê*‡ ñ+≥T+<äì n+<äs¡T nuÛÑ´s¡T∆\≈£î ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´]∆ mìïø£\ e´j·T+ >∑]wüº+>± s¡÷.70\ø£å\T, nôd+;¢øÏ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´]∆ e´j·T+ s¡÷.28 \ø£å\T>± |ü]$T‹ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&çq ‘˚B qT+∫ 30 s√E˝À¢>± nuÛÑ´s¡T∆\#˚ #˚j·Tã&çq mìïø£\ Ks¡TÃ\ $esê\T e´j·T |ü]o\≈£î\ yê]øÏ düeT]Œ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. Hê$TH˚wüHé‘√ bÕ≥T>± nuÛÑ´s¡T∆\T yê] mìïø£\ Ks¡Tà ìs¡«Vü≤D≈£î Á|ü‘˚´øÏ+∫ u≤´+≈£î U≤‘êqT ÁbÕs¡+_Û+∫ Ä U≤‘ê jÓTTø£ÿ bÕdt |ü⁄düÔø£+ qø£\TqT ≈£L&Ü n+<äCÒj·÷*‡ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüHé Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Á|ü‹ z≥s¡T≈£î b˛{À z≥s¡T dæ¢|ü⁄Œ\qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ù|s=ÿHêïs¡T.

{ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· πødæÄsY düT&ç>±* |üs¡´≥q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· πødæÄsY düT&ç>±* |üs¡´≥q‘√ {ÏÄsYmdt ÁX‚DT˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ HÓ\ø=+~. >∑‘· |ü~s√E\T>± {ÏÄsYmdt ÁX‚DT\T #˚düTÔqï Á|ü#êsêìøÏ πødæÄsY Ä~yês¡+ »]|æq $düÔè‘· Á|ü#ês¡+‘√ Hêj·T≈£î˝À¢ eT]+‘· ñ‘ê‡Vü≤+ ô|]–+~. πødæÄsY Ä~yês¡+ ‘=$Tà~ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ Á|üdü+–+#·&É+‘√ ø±s¡T y˚>∑+ eT]+‘· |ü⁄+E≈£î+~. πødæÄsY bÕ˝§Zqï düuÛÑ\≈£î $|üØ‘·yÓTÆq »q+ sêe&É+, Äj·Tq #˚düTÔqï Á|üdü+>±\≈£î C…’C…’\T |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. Ä~yês¡+ õ˝≤¢˝Àì u…’+kÕ, ìs¡à˝Ÿ, Ç#√Ã&É, Ä~˝≤u≤<é, ø±>∑CŸq>∑sY, ÄdæbòÕu≤<é, u…\¢+|ü*¢, eT+∫sê´\˝À @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ πødæÄsY bÕ˝§Zì Á|ü»\qT eT]+‘· ñ‘ê‡Vü≤|ü]#ês¡T. BìøÏ ‘√&ÉT πødæÄsY düeTø£å+˝À Ç‘·s¡ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Ø>± #˚sês¡T. õ˝≤¢˝Àì |ü~ XÊdüqdüuÛÑ\≈£î, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHêìøÏ {ÏÄsYmdt ˇ+≥]>± b˛{° #˚düTÔ+&É&É+‘√ mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫ õ˝≤¢˝À ã\yÓTÆq sê»ø°j·T X¯øÏÔ>± m~π>+<äT≈£î πødæÄsY |üs¡´≥q m+‘√ ñ|üø£]düTÔ+<äì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ Ä$sꓤe+ ‘·sê«‘· õ˝≤¢˝À ‘=*kÕ]>± {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· πødæÄsY es¡Tdü>± @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§Zq&É+‘√ {ÏÄsYmdt ÁX‚DT˝À¢ eT]+‘· ã\+ #˚≈£L]+~. πødæÄsY $düÔè‘· Á|ü#ês¡+‘√ $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î˝À¢ ¬s’fi¯ó¢ |üs¡T¬>\&ÉT‘·THêïj·Tì õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

mìïø£\˝À uÛ≤Ø b˛©düT ã+<√ãdüTÔ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\qT õ˝≤¢˝À düC≤e⁄>± »]π>+<äT≈£î b˛©düT\T nìï @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq 2318 b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 292 b˛*+>¥ πø+Á<ë\qT düeTkÕ´‘·àø£+>±, 302 πø+Á<ë\qT n‹düeTkÕ´‘·àø£ πø+Á<ë\T>± >∑T]Ô+∫ uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêï s¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± b˛*+>¥≈£î m˝≤+{Ï Ä≥+ø£+ ø£\>∑≈£î+&Ü nqTe÷q+ ñqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]ì u…’+&√esY #˚j·÷\ì õ˝≤¢ md”Œ uÛÑ÷ø£bÕ˝Ÿ Ä<˚•+#ês¡T. nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\T, sö&û w”≥s¡T¢, nqT e÷ìdüTÔHêï\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT n<äT |ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì yê]ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. mìïø£˝À¢ nÁø£eT &ÉãT“, eT<ä´+ s¡yêD n&ÉT¶πøH˚+<äT≈£î õ˝≤¢≈£î e#˚à yêVü≤Hê\qT eTT eTàs¡+>± ‘·ìF #˚|ü{≤ºs¡T. á mìïø£˝À¢ Äs¡T y˚\ eT+~ b˛© düT dæã“+~‘√ bÕ≥T 11 ø£+ô|˙\ dæÄs Y|æm|òt ã\>±\qT, 18 ôdø£åq¢qT bÕsê yÓT\≥Ø ãè+<ë\qT $ì jÓ÷–düTÔHêïs¡T. mìïø£ \qT düC≤e⁄>±, Á|üXÊ+ ‘·+>± ìs¡«Væ≤+ #˚+<äT≈£î nìï #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. |ü]dæú‘·T\qT m|üŒ&çø£|ü⁄Œ&ÉT õ˝≤¢ md”Œ |üs¡´y˚øÏådü÷Ô b˛©düT\≈£î m|ü⁄Œ{Ïø£|ü⁄Œ &ÉT dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T n+~düTÔHêïs¡T.

z≥T $ìjÓ÷>∑+ô|’ õ˝≤¢˝À $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: õ˝≤¢˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{Ϻ+~ Á|üC≤kÕ«eT´+˝À z≥T $\Te, ÁbÕeTTK´‘·ô|’ ø£fi≤C≤‘· ãè+<ë\T düVü≤ø±s¡+ #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T ø£s¡|üÁ‘ê\ <ë«sê õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Á|ü#êsêìï #˚|ü{Ϻ+~. õ˝≤¢˝À 90e XÊ‘·+b˛*+>¥ HêyÓ÷<Ó’q πø+Á<ë\ H√&É˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü~y˚\ s¡÷bÕj·T\ bÕ]XÀwæø£+ Çe«qTHêï≥T¢ õ˝≤¢ ¬ø˝…ø£ºsY, mìïø£\ n~Ûø±] nVü≤à<éu≤ãT Á|üø£{Ï+#ês¡T. á$m+\‘√ Á>±MTD ÁbÕ‘· Á|ü»\≈£î z≥T y˚ùd˝≤ ne>±Vü≤q ø£*Œ+&É+, Ç+{Ï+{ÏøÏ z≥sY dæ¢|ü⁄Œ\T |ü+|æD° #˚ùd˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. mìïø£˝À¢ z≥s¡T¢ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷>∑+#·T≈£îH˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. z≥s¡T z≥Ty˚ùd+ <äT≈£î ‘·eT yÓ+≥ z≥s¡T ø±s¡T¶qT, ‘·eTbÕdtb˛s¡Tº, Á&Ó’$+>¥ ˝…’qT¢Hé, u≤´+≈£î bÕdt |ü⁄düÔø±\T, bÕ´Héø±s¡T¶, Ä<ÛësYø±s¡T¶, C≤uŸø±s¡T¶ Äs√>∑´ ;Ûe÷ ø±s¡T¶, mìïø£\ j·T+Á‘ê+>∑+ C≤Ø #˚dæq bò˛{À ˇ≥s¡T¢ d”Œ|ü⁄Œ ‘·~‘·s¡ 12 s¡ø±\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±s¡T¶˝À¢ @~ rdüT¬ø[¢ q ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·TÃ.


ø±+Á¬>dt X¯ø£+ Çø£ eTT–dæqfÒº: yÓ+ø£j·T´ eT+>∑fi¯yês¡+ 22, @Á|æ˝Ÿ 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 20 (m|æÇm+mdt):yÓ÷&û ã\+ Ä|ü˝Òs¡T.. yÓ÷&û X¯ø£+ Äs¡+uÛÑ+ ø±qTqï~.. ø±+Á¬>dt X¯ø£+ Çø£ eTT–j·TqTqï<äì _C…|æ nÁ>∑H˚‘· m+.yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. yÓ÷&û >±* #·÷dæ ø±+Á¬>dt

Á|ü#ês¡+ y˚&ÓøÏÿ+~! |ü<äTHÓ≈£îÿ‘·Tqï $eTs¡Ù\ ªu≤D≤\Tµ n~ÛH˚‘·\T.. n‹s¡<∏äT\T ôd’‘·+.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: eTs√ yês¡+ s√E˝Ò >∑&ÉTe⁄.. Á|ü#ês¡+ y˚&ÓøÏÿ+~. b˛*+>¥ düMT|ædüTÔ+&É&É+‘√ bÕغ\ eT<Ûä´ $eTs¡Ù\T ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+≥THêïsTT. $eTs¡Ù\ u≤D≤\T s√E s√E≈£î |ü<äTHÓ≈£îÿ‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D≤˝Àì 10 õ˝≤¢˝À¢ Á|ü#ês¡+ Vü≤À¬s‘·TÔ‘√+~. Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤dü÷Ô nuÛÑ´s¡Tú\T _J_J>± ñHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝Àì 17 bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷.. 119 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷ á HÓ\ 30q b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï $wüj·T+.. á HÓ\ 28e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î Á|ü#êsêìøÏ ‘Ós¡ |ü&ÉqTqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. nìï bÕغ\ n~ÛH˚‘·\T, n‹s¡<ÛäT\T ôd’‘·+ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsY sêe⁄ >∑‘· Hê\T>∑T s√E\ qT+&ç Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢qT ôV≤*ø±|üºsY <ë«sê ø£*j·T~]π>+<äT≈£î Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·T≈£îHêïs¡T. n+<äTø£qT>∑TD+>± Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–düTÔ Hêïs¡T. n+‘·{≤ ‘êHÓ’ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Vü≤Øwtsêe⁄, ¬ø{ÏÄsY, ø£$‘· ‘·eT ‘·eT ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î |ü]$T‘·yÓTÆ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔ Hêïs¡T. Vü≤Øwtsêe⁄ dæ~›ù|≥ qT+&ç, ¬ø{ÏÄsY dæ]dæ\¢ qT+&ç nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î b˛{° #˚düTÔ+&É>±.. ìC≤e÷u≤<é m+|” kÕúHêìøÏ ø£$‘· b˛{° #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n<˚$<Ûä+>± m◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ á HÓ\ 21e ‘˚Bq eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ìC≤e÷u≤<é düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. á HÓ\ 25e ‘˚Bq es¡+>∑˝Ÿ, ôV’≤<äsêu≤<é ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ\˝À Á|üdü+–+ #·qTHêïs¡T. m◊dædæ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ á HÓ\ 16q ø£Ø+q>∑sY˝À Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á HÓ\ 27q yÓT<äø˘˝À Á|üdü+–+#· qTHêïs¡T. Ç~˝≤ñ+&É>± _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆ qπs+Á<äyÓ÷&û á HÓ\ 22q ìC≤e÷u≤<é, ø£Ø+q>∑sY, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ôV’≤<äsêu≤<é\˝À @sêŒ≥T #˚dæq ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§Zq qTHêïs¡T.23q ÄbÕغ C≤rj·T e÷Jn<Ûä´≈£åî&ÉT >∑&Üÿ], 24q C≤rj·T ñbÕ<ä´≈£åî&ÉT s¡$X¯+ø£sY Á|ükÕ<é, 25q düTcÕàdü«sêCŸ yÓT<äø˘, uÛÑTeq–], es¡+>∑˝Ÿ düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§ZqqTHêïs¡T.

yÓ÷{≤s¡T¢ _–ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ KeTà+, @Á|æ˝Ÿ 21: õ˝≤¢˝Àì ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À $$<Ûä yês¡T¶˝À¢ düs¡|òüsê ne⁄‘·Tqï øÏHÓïs¡kÕì »˝≤\ |ü+|æD°˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü»\ Çfi¯¢˝À ñqï |ü+|ü⁄\≈£î yÓ÷{≤s¡¢qT _–ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY s¡$ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|ü»\T Çfi¯¢˝À¢ yÓ÷{≤s¡T¢ _–+∫ ˙{Ïì rdüTø√e &É+ <ë«sê nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î düÁø£eT+>± ˙{Ï düs¡|òüsê #˚j·T˝Ò ø£b˛‘·THêïeTHêïs¡T. øÏHÓïs¡kÕì ˙{Ïdüs¡|òüsê≈£î dü+ã+~Û+∫ n+‘·sêj·T+ »]–q|ü⁄Œ&ÉT Ç‘·sêÁ‘· $esê\ ø√dü+ dü+ã+~Û‘· ˝…’HéyÓTq¢ qT+&ç düe÷#ês¡+ rdüTø√yê\ì ø£$TwüqsY ø√sês¡T. CÀHé 1 |ü]~Û˝À ˝…’HéyÓTHé y˚DT, CÀHé 2 |ü]~Û˝À s¡$, lìyêdt, ø√{Ï *+ >∑+, <ÛäHésêCŸ, eT<ÛäTø£sY¬s&ç¶\qT dü+Á|ü~+ #ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

d”e÷+Á<Ûä˝À 25/76 Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: d”e÷+Á<Ûä˝Àì 25 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúHê˝À¢ ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ-_»|æ, yÓ’ø±bÕ bÕغ\ ‘·s¡|òü⁄q düTe÷s¡T 71 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñHêïs¡T. nsTT‘˚ k˛eTyês¡+ Hê$TH˚wüq¢ |ü]o\q »s¡>∑qTqï~. n<˚ $<Ûä+>± 23q ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î ‘Ós¡|ü&ÉqTqï~. Ä ‘·sê«‘˚ $T–*q bÕغ\ qT+&ç m+‘·eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñHêïs¡H˚~ ‘˚\qT+~. {Ï&ç|æ, _C…|æ\ eT<Ûä´ bı‘·TÔ ≈£î~]q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Á|üdüTÔ‘·+ n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ Hê\T>∑T bÕغ\ ‘·s¡|òü⁄q nuÛÑ´s¡Tú\ $esê\T Ç˝≤ñHêïsTT.

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ m+|æ nuÛÑ´s¡Tú\T.. nqø±|ü*¢- ne+‹ lìyêdüsêe⁄, ns¡≈£î- >∑TeTà&ç dü+<Ûë´sêDÏ, $»j·Tq>∑s¡+- nXÀø˘ >∑»|ü‹sêE, lø±≈£îfi¯+- øÏ+C≤s¡|ü⁄ sê yÓ÷àVü≤HéHêj·TT&ÉT, ø±øÏHê&É- ‘√≥ qs¡dæ+Vü≤+, neT˝≤|ü⁄s¡+|æ.s¡M+Á<äu≤ãT, sê»eT+Á&ç- e÷>∑+{Ï eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé, @\÷ s¡T- e÷>∑+{Ï u≤ãT, >∑T+≥÷s¡T- >∑˝≤¢ »j·T<˚yé, qs¡dü sêe⁄ù|≥- sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄, u≤|ü≥¢- lsê+ eT˝≤´Á~, ˇ+>√\T- e÷>∑T+≥ lìyêdü¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T- Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£ sY¬s&ç¶, $»j·Tyê&É- πø•H˚ì Hêì, eT∫©|ü≥ï+- ø=qø£\¢ Hêsê j·TDsêe⁄, ∫‘·÷Ôs¡T- mHé.•eÁ|ükÕ<é, ø£&É|ü- ÄsY.lìyêdüT\T ¬s&ç¶, ø£s¡÷ï\T- _{Ï Hêj·TT&ÉT, q+<ë´\- m+&ç |òüs¡÷UŸ, nq+‘·|ü⁄s¡+- CÒd” ~yêø£sY¬s&ç¶, Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+- ìeTà\ øÏwüº|üŒ.

_C…|æ m+|æ nuÛÑ´s¡Tú\T.. $XÊK|ü≥ï+- ø£+uÛÑ+bÕ{Ï Vü≤]u≤ãT, qsê‡|ü⁄s¡+->√ø£sêE>∑+>∑sêE, ‹s¡T|ü‹- ø±s¡TeT+∫ »j·Tsê+, ‹s¡T|ü‹- ø±s¡TeT+∫ »j·Tsê+.

uÛÑj·T|ü&ÉT‘√+~. bÕغ ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ e÷{≤¢&Üs¡T. _C…|æ ã\+ s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘√+~. yÓ÷&û Á|üuÛÑ+»Hêìï mes¡÷ Ä|ü˝Òs¡T. <˚X¯ Á|ü»\T yÓ÷&û ø√dü+.. n_Ûeè~∆ ø√dü+ #·÷düTÔHêïs¡T. n‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ yês¡dü‘·« sê»ø°j·÷\≈£î ‘Ós¡|ü&ÉqT+~. ø±+Á¬>dt

X¯ø£+ eTT–j·TqTqï~. yÓ÷&ûøÏ ‘·|üŒ me]øÏ z≥T y˚dæHê eè<Ûë nsTTqfÒºqì nHêïs¡T. <˚XÊìï nìï s¡ø±\T>± <√#·T≈£îqï~ ø±+Á¬>ùd‡. ¬ødæÄsY e÷≥\qT Á|ü»\T qeTàs¡T. ‘Ó˝≤+>±D≤ e∫Ã+~ ‘·eT e˝Ò¢ q+≥÷ ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ ìdæ>∑TZ>± z≥T¢ n&ÉT>∑T‘·THêïsTT.

yÓ\yÓ\uÀ‘·Tqï e÷$T&ç e÷¬sÿ{Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ∫+‘·\|üP&ç, @Á|æ˝Ÿ 21: ∫+‘·\|üP&ç yÓT≥ºÅbÕ+‘·+ nsTTq+<äTe\q ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝Àì Ç~es¡≈£î dü+e‘·‡sêìøÏ ˇø£ÿ |ü+≥ e#˚à e÷$T&ç, J&çe÷$T&çô|’ m≈£îÿe>± Ä<Ûës¡|ü&ç J$+#˚yês¡T ˇø£|ü&ÉT ø£˙dü+ 30y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢ ô|’∫\T≈£î J&çe÷$T&ç ‘√≥\T ñ+&˚eì Ç|ü&ÉT ∫+‘·\|üP&ç, ø±eTes¡|ü⁄ø√≥, *>∑bÕ˝…+, {Ï.qs¡kÕ|ü⁄s¡+ eT+&É\˝À¢ e÷$T&ç ‘√≥\T $]$>± ñ+&˚eì á ‘√≥\T ô|+#·Tø=H˚ düeTj·T+˝Àø±ì ÅX¯<ä∆ #˚ùd≥|ü&ÉT>±ì #Ó≥¢≈£î ô|’eT+<äT\T ø=fÒº≥|ü&ÉTø±ì kÕe÷q´ e÷qe⁄&ÉTøÏ |üì <=]πø<äì Ç|ü&ÉT á Hê\T>∑T eT+&É\˝À¢ 5y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À e÷Å‘·y˚T e÷$T&ç,J&ç ‘√≥\T ñHêïj·Tì nB≈£L&Ü @Å|æj·T˝Ÿ HÓ˝≤ø£s¡T ø±edüTÔqï H˚{ÏøÏ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶\T yÓ\yÓ\ uÀ‘·THêïsTT M{ÏøÏ ø±s¡D+ ˙{Ï kÂø£s¡´+˝Òø£ dü]jÓÆTq ø±|ü⁄ sêø£ e÷$T&çø±\j·T C≤&É e÷¬sÿ{Ÿ˝À ø±qsê˝Ò<äT Ç~˝≤ ñ+fÒ e÷$T&ç #Ó≥T¢ q]øÏ Ç‘·s¡ õ˝≤¢\≈£î ø£f…º\s¡÷|ü+˝ÀH√ {Ï+ãsY>±H√ Å|üø£ÿõ˝≤¢\≈£î nq>± e÷sêÿ|ü⁄s¡+,ô V’≤<äsêã<äT,uÛÑÅ<ë#Û·\+,eT]ø=ìï #√≥¢≈£î m>∑TeT‘·T\T #˚düTÔHêïs¡T ¬s’‘·T\T ≈£L&Ü kÕ>∑T˙s¡T n+<äø£b˛e&É+‘√ yê]≈£îqï ø=~›bÕ{Ï Ä]∆ø£ eqs¡T\‘√ |üø£ÿH˚ñqï ô|<䛬s’‘·T\ <ä>∑Zs¡qT+&ç ô|’|ü⁄\<ë«sêH√ ˙{Ïì ‘Ó#·TÃ≈£îì ø£eT]¸j·T˝Ÿ |ü+≥\T nq>± yÓTTø£ÿC§qï,Åbı<äT›‹s¡T>∑T&ÉT,Å|ü‹Ô, y˚s¡TXËq>∑, |ü+≥\ô|’H˚ ¬s’‘·T\T Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêïs¡T, ñqï ø=~›bÕ{Ï e÷$T&ç‘√≥\T ø±dæq ø±j·T≈£L&Ü eT+>∑T‘√H√ ì+&çj·TT+&É≥+ ‘√ yê´bÕs¡düTÔ\T eTT+<äT≈£î sêe&É+˝Ò<äì ¬s’‘·T\T Äy˚<Ûäq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. yÓT≥ºÅbÕ+‘·+ Ç˝≤ñ+fÒ M]øÏ uÀs¡Ty˚düTø√≈£L&É<äì ìùw<Û뻄\T C≤Ø#˚dæq|üŒ{ÏøÏì eTs¡˝≤ ˇø£ dü+e‘·‡s¡+

‘·s¡Tyê‘· dü&É*+∫qqT kÕe÷q´ ¬s’‘·T uÀs¡T y˚düT≈£îì ø£¬s+≥T düØ«düT ø=s¡≈£î ø±fi¯fl]π>˝≤>± ‹]–Hê düØ«düT Çe«&É+ ˝Ò<äì Å|ü‘ê´e÷ïj·÷ |ü+≥\yÓ’|ü⁄ eùdÔ á <äTdæú‹ Ç~˝≤ ñ+fÒ pDY qT+&ç ôdø£º+ãsY ˝À|ü⁄ e]kÕ>∑T #˚düTÔ y˚\≈£îy˚\T ô|≥Tºã&ç ô|≥Tº≈£îì Çø£ |ü+≥ u≤>±H˚ |ü+&ç+~ Ks¡TÃ\T b˛qT ø£wüº|ü&çq+<äT≈£î |òü*‘·+ <ä≈£îÿ‘·T+<äH˚ düeTj·T+˝À ô|ò’*Hé ‘·TbòÕHé\T ¬s’‘·TqT Ä]∆ø£+>± e÷qdæø£+>± ˇ‹Ô&çøÏ˝ÀHÓ’j˚T´≥≥T¢ Å|üø£è‹ ;ÛuÛÑ‘·‡+ düè+wæºùdÔ ¬s’‘·T n|ü\‘√ n˝≤¢&ÉT#·T+fÒ Å|üuÛÑT‘·«+ Å|üC≤Å|ü‹ì<äT\T }s¡≥>± qwüº|ü]Vü‰s¡+ ÇkÕÔqì Vü‰MT\T >∑T|æŒ+∫ yÓ÷Vü≤+#˚fÒdüTÔHêïs¡T H˚{ÏøÏ qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<äø£ |ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î –≥Tºu≤≥T<Ûäs¡ ˝Òø£ ¬s’‘·Tø£wüº+ <Ûäfi≤s¡T\bÕ\T ne⁄‘·T+fÒ Å|üuÛÑT‘·«+ ìeTà≈£î˙¬s‹Ôq≥Tº>± ñ+≥T+<äì Å|ü»\T n+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îì yê]øÏ sêe\dæq Å|üuÛÑT‘·«+ Å|üø£{Ï+∫q qwüº|ü]Vü‰sêìï #Ó*¢+#ê\ì, Å|ü‘ê´e÷ïj·÷ |ü+≥\T y˚düT≈£îH˚ ¬s’‘·T≈£î $‘·ÔHê\qT düuŸd”&çô|’ Çdü÷Ô yês¡T nj·÷@] j·÷˝À q&ç#˚$‘·ÔHê\T e÷Å‘·y˚T düô|’¢ #˚j·÷\ì Åô|’y˚≥T e÷¬sÿ{Ÿ˝À <=]πø $‘·ÔHê\T Å|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê≈£L&Ü düô|’¢ #˚j·÷\ì j·Tdt.dæ.j·Tdt.{Ï,_.dæ. yÓTÆHês¡{°\≈£î Äj·÷ø±s√ŒπswüqT¢ qT+&ç ¬s’‘·T\≈£î 2mø£sê\T3mø£sê\≈£î ≈£L&Ü uÀs¡T¢ y˚düT≈£îì yÓ÷≥sY ô|≥Tº≈£îH˚ neø£X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. H˚&ÉT 10mø£sê\T uÛÑ÷$T ‘·≈£îÿe ñ+fÒ uÀs¡TyÓ÷≥sY neTs¡TÃ≈£îH˚ neø±X¯+ ˝Ò<äì #Ó|ü#·THêïs¡T. düqïø±s¡T ∫qïø±s¡T ¬s’‘·T\qT |ü{Ϻ+ø√ø£b˛‘˚ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´˝Ò X¯s¡D´+ nì Äy˚<Ûäq #Ó+<äT‘·THêïs¡T ‘·ø£åDy˚T Å|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î nqT≈£L\yÓTÆq $‘·ÔHê\qT nedüs¡‘·\qT rsêÃ\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

{°&û|”˝À ¬sã˝Ÿ‡ ˝§*¢! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: {°&û|”˝À ¬sã˝Ÿ‡ ˝§*¢! ãT»®–+|ü⁄\≈£î Á|üj·T‘êï\T. _C…|æøÏ πø{≤sTT+∫q eT÷&ÉT kÕúHê˝À¢.. b˛{° Hê$TH˚wüqT¢. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ¬sã˝Ÿ‡ u…&É<äqT m<äTs=ÿ+{À+~. d”e÷+Á<Ûä˝À |ü\Te⁄s¡T myÓTà˝Ò´\≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ cÕøÏ∫Ã+~. ø£&É|ü õ˝≤¢ Ábı<äT›≥÷s¡T myÓTà ˝Ò´ m+.*+>±¬s&ç¶øÏ {Ϭøÿ≥Tº Çe«≈£î+&Ü.. ø±+Á¬>dt qT+&ç {°&û|”˝ÀøÏ #˚]q es¡<äsê E\T¬s&ç¶øÏ {Ϭøÿ≥Tº Ç∫Ã+~. B+‘√ *+>±¬ s&ç¶ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]∆>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢≈£î #Ó+~q Á|üdüTÔ‘· myÓTà˝Ò´ ã*¢ <äTsêZÁ|ükÕ<é≈£î #·+Á<äu≤ãT #ÓsTT´#êÃs¡T. nø£ÿ&É eTs√ nuÛÑ´]∆ì s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± _C…|æøÏ πø{≤sTT+∫q eT÷&ÉT kÕúHê˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ì*#ês¡T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZìï _C…|æøÏ πø{≤sTT+#ês¡T. nsTT‘˚ Ç{°e˝… ø±+Á¬>dt qT+&ç {°&û|”˝ÀøÏ #˚]q $»j·T≈£îe÷sY≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ _.bòÕs¡+ Ç#˚Ãdæ+~. B+‘√ Äj·Tq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]∆>± Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. bı‘·TÔ˝À uÛ≤>∑+>± ø£&É|ü XÊdüqdüuÛÑ kÕúHêìï _C…|æøÏ∫ÃHê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q <äTsêZÁ|ükÕ<äsêe⁄ _.bòÕs¡+‘√ Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ >∑T+‘·ø£\T¢˝À _C…|æ ã\V”≤q nuÛÑ´]∆ì ì\u…{Ϻ+<ä+≥÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘· õ‘˚+<äsY¬s&ç¶ Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. sê»eT+Á&ç ns¡“Hé, s¡÷s¡˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ @ bÕغøÏ πø{≤sTT+#ê\H˚ n+X¯+ô|’ Çs¡T bÕغ\

eT<Ûä´ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝ÀH˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T >√s¡+≥¢ ãT#·Ãj·T´ #Í<ä] ¬s+&ÉT #√{≤¢ Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. _.bòÕs¡+ ≈£L&Ü düeT]Œ+#ês¡T. _C…|æøÏ sê»eT+Á&ç {ÖHé ìjÓ÷»ø£es¡Z+ πø{≤sTT+#·&É+‘√ ãT#·Ãj·T´#Í<ä] s¡÷s¡˝Ÿ qT+&ç b˛{°˝À ~>±s¡T. $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢ ns¡≈£î˝À XÊdüqdüuÛÑ kÕúHêìï yÓTT<ä≥ s¡$u≤ãTqT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ m+|æø£ #˚dæ+~. nø£ÿ&É Á|üdüTÔ‘· dæ{Ϻ+>¥ myÓTà˝Ò´ k˛eT≈£î {Ϭøÿ≥Tº ìsêø£]+#ês¡T. nsTT‘˚ X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥≈£î eT∞¢ nuÛÑ´]∆ k˛eT n+≥÷ bÕغ Á|üø£{Ï+∫+~. Ç<ä›s¡÷ Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. ø£&É|ü õ˝≤¢ ¬s’˝Ò«ø√&É÷s¡T˝À ôd’‘·+ ‘=\T‘· yÓ+ø£Á{≤ eTj·T´≈£î {Ϭøÿ≥Tº Ç∫Ã.. Ä ‘·s¡Tyê ‘· düTã“j·T´qT nuÛÑ´]∆>± ìs¡ísTT+ #ês¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ô|<ë›|ü⁄s¡+ ìjÓ÷» ø£es¡Z+ qT+&ç ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´]∆>± Á|üø£{Ï+ ∫q ìeTàø±j·T\ •esê»|üŒ nuÛÑ´]∆‘ê«ìï kÕÔìø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\T rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. ∫qsê»|üŒqT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. b˛©düT\T ˝≤؃#ê]® #˚dæ Hê$TH˚wüHé y˚sTT+#ês¡T. nø£ÿ &ç qT+&ç eTs√ nuÛÑ´]∆ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘·s¡|òü⁄q Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. |æsƒê|ü⁄s¡+ kÕúq+ ˝À ø=‘·Ô nuÛÑ´]∆ nsTTq b˛‘·T\ $X¯«+ qT #·+Á<äu≤ ãT m+|æø£ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ nø£ÿ&É bÕغ ÇHé#Ûê]®>± ñqï es¡à nqT#·s¡T\T $X¯«+qT Hê$TH˚wüHé y˚j·T≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&É b˛©düT\T s¡+>∑+Á|üy˚X¯+ #˚dæ $X¯«+ #˚ Hê$TH˚wüHéqT <ëK\T #˚sTT+#ês¡T. nq+ ‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ •+>∑qeT\˝À eTs√ >=&Ée »]–+~. nø£ÿ&É s¡$≈£îe÷sY nH˚ πø+Á<ä

Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´–øÏ {Ϭøÿ≥Tº πø{≤sTT+#ês¡T. nsTT‘˚ s¡$≈£îe÷sY ‘·q ñ<√´>±ìøÏ #˚dæq sêJHêe÷qT ÄyÓ÷~+#êsê.. ˝Ò<ë.. nqï $wüj·T+ô|’ düŒwüº‘· sêø£b˛e&É+‘√ nuÛÑ´]∆ì e÷s¡TkÕÔsê nqï nqTe÷Hê\T πs>±sTT. ‘êC≤ e÷J eT+Á‹ XË’\C≤Hê<ÛéqT {°&û|” nuÛÑ´]›>± Á|üø£{ÏkÕÔπsyÓ÷qì n+‘ê m<äTs¡T #·÷XÊs¡T. ø=+<äs¡T ø±s¡´ø£s¡Ô\T XË’\C≤Hê<Ûé #˚‹˝À {°&û|” _.bòÕs¡+ ñ+#ês¡T. ∫es¡≈£î nø£ÿ&É e÷J myÓTà˝Ò´ X¯eT+‘·ø£eTDÏ ≈£îe÷¬sÔ j·÷$Tì u≤\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nuÛÑ´ ]∆>± Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ eT+>∑fi¯–] nuÛÑ´]∆>± ‘=\T‘· ‘·T\d”sêeT #·+Á<äÁ|üuÛÑTqT #·+Á<äu≤ãT nuÛÑ´]∆>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ kÕúìø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\+‘ê e´‹πsøÏ+#·&É+‘√ ∫s¡+J$ nH˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·≈£î {Ϭøÿ≥Tº \_Û+∫+~. nø£ÿ&ç qT+&˚ {Ϭøÿ≥Tº Ä•+∫q ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#Ûê]® b˛‹H˚ì lìyêdüsêe⁄ ìyêkÕìøÏ ∫s¡+J$ yÓ[¢ Äosê«<ë\T n&ç>±s¡T. B+‘√ b˛‹H˚ì lìyêdüsêe⁄ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T eP´Vü‰‘·à ø£+>± ∫s¡+J$ì Äj·Tq ìyêdü+˝ÀH˚ ñ+∫ >∑&çj·T _–+#ês¡T. B+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü\Te⁄s¡T >=&Ée #˚j·T&É+‘√ b˛©düT\T e∫à ∫s¡+J$ì yÓ\T|ü\≈£î rdüT≈£îe∫à Äj·Tq#˚ Hê$TH˚wüHé y˚sTT+#ês¡T. Ç+ø± |ü\T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T ã]˝À ñ+&É>±.. Ä bÕغ˝À ø£\ø£\+ düèwæºk˛Ô+~. Hê$TH˚wüq¢ ñ|üdü+Vü≤s¡D >∑&ÉTe⁄ |üPs¡Ôj˚T´ düeTj·÷ìøÏ n˙ï düs¡T›≈£î+{≤j·Tì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T nqø±|ü*¢- ‘√≥ $»j·T\øÏåà, $XÊK|ü≥ï+- u§*XË{Ϻ dü‘·´Hêsêj·TD, ns¡≈£î øÏc˛sY #·+Á<ä<˚yé, $»j·Tq>∑s¡+- u§‘·‡ s¡a≤˙‡\ø°åà, lø±≈£îfi¯+- øÏ*¢ ø£èbÕsêDÏ, ø±øÏHê&É- m+m+ |ü\¢+sêE, neT˝≤|ü⁄s¡+- mC…$ ãT∫à eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, sê»eT+Á&ç- ø£+<äT\ \ø°åà<äTπsZwt Á|ükÕ<é, qsê‡|ü⁄s¡+- ø£qTeT÷ ] u≤|æsêE, @\÷s¡T eTTdüTq÷] Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, >∑T+≥÷s¡Tùwø˘ nãT›˝Ÿ eV”≤<é, qs¡düsêe⁄ù|≥ ø±düT yÓ+ø£≥ ø£ècÕí¬s&ç¶, u≤≥|ü¢- |üqu≤ø£ \ø°åà, ˇ+>√\T- <ä]Ù |üeHé≈£îe÷sY, HÓ\÷¢s¡Tyêø±{Ï Hêsêj·TD¬s&ç¶, $»j·Tyê&É- n$Hêwt <˚$H˚ì, eT∫© |ü≥ï+- s¡y˚Twt, ‹s¡T|ü‹- ∫+‘êyÓ÷Vü≤Hé, sê»+ù|≥-m.kÕsTT Á|ü‘ê|t, ø£s¡÷ï\T- ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´ Á|üø±X¯¬s&ç¶, q+<ë´\- _yÓ’ sêeTj·T´, Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+- õ.∫qï yÓ+ø£≥sêj·TT&ÉT.

yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T.. nqø±|ü*¢- >∑T&çyê&É neTsYHê<∏é, $XÊK|ü≥ï+- yÓ’.mdt.$»j·T eTà, ns¡≈£î- ø=‘·Ô|ü*¢ ^‘·, $»j·Tq>∑s¡+- uÒ_ Hêj·Tq, lø±≈£îfi¯+- ¬s&ç¶ XÊ+‹, ø±øÏHê&É- #·\eT*XË{Ϻ düT˙˝Ÿ, neT˝≤|ü⁄s¡+- |æ.$X¯«s¡÷|t, sê»eT+Á&ç- u§&ÉT¶ yÓ+ø£≥s¡eTD #Í<ä], qsê‡|ü⁄s¡+- e+ø± s¡M+Á<ä, @\÷s¡T- ‘√≥ #·+Á<äX‚KsY, >∑T+≥÷s¡T- e\¢uÛÑH˚ì u≤\XÖ], qs¡düsêe⁄ù|≥- njÓ÷<Ûä´ sê$T¬s&ç¶, ˇ+>√\T- yÓ’.$.düTu≤“¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T- y˚Tø£bÕ{Ï sê»yÓ÷Vü≤q¬s&ç¶, $»j·Tyê&É- ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é, eT∫©|ü≥ï+¬ø.bÕs¡úkÕs¡~Û, ‹s¡T|ü‹- _.es¡Á|ükÕ<äsêe⁄, ∫‘·÷Ôs¡T- kÕeTq´ øÏs¡DY, sê»+ù|≥- ô|~›¬s&ç¶ $T<∏äTHé¬s&ç¶, ø£&É|ü- yÓ’mdt n$Hêwt¬s&ç¶, ø£s¡÷ï\T- ãT{≤º πsDTø£, q+<ë´\- mdt|æyÓ’ ¬s&ç¶, nq+‘·|ü⁄s¡+nq+‘· yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶, Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+- &ç.l<ÛäsY¬s&ç¶.

_C…|æ eT<䛑·T Çe«≈£î+fÒ ‘Ó\+>±D≤ e#˚Ã<˚ ø±<äT. MT≈£î ‘Ó\+>±D≤ Ç#˚à ñ<˚›X¯y˚T ñ+fÒ ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\ ‘=$Tà~ HÓ\\ ‘=$Tà~ s√E\ bÕ≥T m+<äT≈£î y˚∫ #·÷ XÊs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq 100 s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D≤ ÇkÕÔeTì #Ó|üŒ&É+‘√H˚ ø±+Á¬>dt Vü≤&Üe⁄&ç>± ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº Á|üÁøÏj·TqT ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó∫Ã+<äì nHêïs¡T. _C…|æ ˝Òø£b˛‘˚ ‘Ó\+>±D≤ e#˚Ã<˚ ø±<äT. Ä\kÕ´ìøÏ yê]<ä›πs ø±s¡D+._C…|æ e˝Ò¢ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ e∫Ã+<äqï $wüj·÷ìï Á|ü»\T ns¡∆+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTs√ •eùdq..! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝À ñqï d”e÷+Á<ÛäT*ï e÷ >∑T+&Ó˝À¢ ô|{Ϻ #·÷düT≈£î+{≤+.. yê] ÄdüTÔ\≈£î, uÛÑÁ<ä‘·≈£î e÷B uÛÑs√kÕ... sêÁwüº $uÛÑ»q Á|üø£≥q e∫Ãq yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹‘√ düVü‰ Ä ÁbÕ+‘·+˝Àì nìï bÕغ\ H˚‘·\÷ #Ó|æŒq e÷≥*$. ø±˙ mìïø£\ Á|üø£≥q yÓ\Te&çq ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹ n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY≈£î á e÷≥\T >∑Ts¡TÔ≈£î sêe&É+ ˝Ò<äqï $eTs¡Ù\T düs¡«Á‘ê $qedüTÔHêïsTT. ‘Ó\+>±D≤ Ç#˚Ã+<äT≈£î s¡÷bı+~+∫q _\T¢˝À ø±+Á¬>dt H˚‘·è‘·«+˝Àì j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ $~Û+∫q nìï wüs¡‘·T\qT ‹s¡>∑<√&ÉT‘·÷ yê{Ïì n+^ø£]+∫q ø±+Á¬>dt H˚‘·\qT, ‹{Ϻb˛düTÔHêïs¡T. Bìø£+‘ê ø±s¡D+ d”e÷+Á<ÛäT\ ≈£îÁfÒqì Ä ‹≥¢qT d”e÷+Á<ÛäT\ MT~øÏ eT[¢düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ m<ä>∑≈£î+&Ü <ëìøÏ ì<ÛäT\T sê≈£î+&Ü d”e÷+Á<ÛäT\T n&ÉT¶|ü&ÉT‘·THêïs¡T.. Ç˝≤ Á|ü‹<ëìø° d”e÷+Á<ÛäT\qT ì+~+#·&É+ Äj·Tq≈£î |ü]bÕ{Ï>± e÷]+<äqï yê´K´\T $qedüTÔHêïsTT. Á|ü»˝À¢ ‘·eT |ü≥¢ ñqï ndü+‘·è|æÔøÏ me]H√ ˇø£]ì u≤<ÛäT´\T>± #˚dæ yê] qT+&ç $TeTà*ï s¡øÏå+#˚+<äTπø e#êÃq+≥÷ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹ eTs√ •eùdq˝≤ e÷s¡T‘√+<äqï #·s¡Ã düs¡«Á‘ê kÕ>∑T‘√+~. sêÁwüº $uÛÑ»q »]–q|ü⁄Œ&ÉT Çs¡T|üøå±\≈£î düs¡T›u≤≥¢˝À uÛ≤>∑+>± m+‘√ ø=+‘· Çyê«*‡ ñ+≥T+~. Äs¡T <äXÊu≤›\ düyÓTÆø£´ sêÁwüº+˝À ôV’≤<äsêu≤<é n_Ûeè~∆˝À d”e÷+Á<ÛäT\≈£î uÛ≤>∑+ ˝Ò<ä+fÒ ˇ|ü⁄Œ≈£îH˚

|ü]dæú‹ ˝Ò<äqï yê´K´\T $qedüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î bÕ*+∫q Á|üuÛÑT‘ê«\ ìsê«ø±\ |òü*‘·+>±H˚ sêÁwüº+˝À n_Ûeè~∆ n+‘ê ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ+~. Ç+<äT˝À ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘· Á|ü»\T e÷Á‘·y˚T ø±<äT ø√kÕÔ+Á<Ûä, sêj·T\d”eT Á|ü»\T |üqTï\ s¡÷|ü+˝À #Ó*¢+∫q &ÉãT“ ñ+~. Ç~ mes¡÷ ø±<äq˝Òì dü‘·´+. d”e÷+Á<ÛäT\T ôV’≤<äsêu≤<éqT n_Ûeè~∆ #˚dæ+<˚MT ˝Ò<äT. ìC≤+ ø±\+˝ÀH˚ n~ n_Ûeè~∆ #Ó+~q q>∑s¡+ n+fÒ n+‘·ø£Hêï <ës¡TD+ eTs=ø£{Ï ñ+&É<ä+≥THêïs¡T. düyÓTÆø£´ sêÁwüº sê»<Ûëì>± $$<Ûä πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\≈£î Ä≥|ü≥Tº>± e÷]q uÛ≤>∑´q>∑s¡+ yêDÏ»´ sê»<Ûëì>± ≈£L&Ü n_Ûeè~∆ #Ó+~+~. Ç+<äT˝À d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|ü»\ ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ bÕÁ‘· m+‘Ó’Hê ñ+~. ø±˙ Çy˚MT ¬ødæÄsY≈£î ø£ìŒ+#·≥+ ˝Ò<äqï yês¡Ô\T $qedüTÔHêïsTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq Á|ü<Ûëq+>± ñ<√´>∑T\qT {≤¬sZ≥T #˚düTÔHêïs¡qï nb˛Vü≤\T düs¡«Á‘ê e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. yêfi¯ó¢ yÓfi¯¢ø£b˛‘˚ ‘Ó\+>±D≤ ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>±˝…˝≤ ekÕÔj·T+≥÷ |ü\¢$ n+<äT≈£î+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T #Ó&çb˛e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘√«<√´>∑T\ Ä|ü¸H˚¢ ø±s¡DeTì #Ó|üŒ&É+ uÛ≤e´+ ø±<äqï yê´K´\T $qedüTÔHêïsTT. eTq e<ä› $T>∑T\T ñqï~ Çs¡T>∑T yê]øÏ Ç∫à yê] e<ä› ñqï <ëì‘√ eTq nedüsê\qT rs¡TÃ≈£î+≥÷ |üs¡düŒs¡+ düVü≤ø£]+#·T≈£î+fÒ ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\T ¬s+&É÷ k˛<äs¡ uÛ≤e+‘√ eTqT>∑&É kÕ~Û+#·>∑\T>∑T‘êsTT.

bÕ\eT÷s¡T ªm+|”µ ã]˝À ¬>\Tô|e]<√! me] BÛe÷ yê]<˚ ã]˝À ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ôd’‘·+.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 21: n+<äs¡÷ ñ<ä›+&ÉT˝Ò! mes¡T ¬>*∫Hê dü+#·\qy˚T! nsTT‘˚ Ä ˇø£ÿs¡T mes¡qï <ëìô|’H˚ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã q&ÉTk˛Ô+~. eTTK´+>± bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢˝À me]ï ø£~*+∫Hê.. n<˚ #·s¡Ã. eTT>∑TZs¡÷.. eTT>∑TZπs! n+<äs¡÷ d”ìj·Tπs¢.. sê»ø°j·T s¡+>∑+˝À n+<äs¡÷ Ä≥Tb˛≥T¢ m<äTs=ÿqï yêπs! ã]˝À Á|ü<Ûëq+>± ◊<äT>∑Ts¡T ñqï|üŒ{Ïø°.. b˛{° e÷Á‘·+ Ä eTT>∑TZ] eT<Ûä´H˚! eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]∆>± πø+Á<ä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, {°&û|”-_C…|æ ≈£L≥$T nuÛÑ´]∆>± Hê>∑+ »Hês¡∆q¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt ‘·s¡|òü⁄q m|æ õ‘˚+<äsY¬s&ç¶, yÓ’ø±bÕ ‘·s¡|òü⁄q ôV≤#Ym s¡Vü≤e÷Hé ñHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|ü<Ûëq b˛{° e÷Á‘·+ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Hê>∑+, õ‘˚+<äsY¬s&ç¶ eT<Ûä´H˚ nqï yê´K´\T düs¡«Á‘ê e´ø£Ô eTe⁄‘·THêïsTT. düTBs¡È sê»ø°j·÷qTuÛÑe+ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ kı+‘·+. 1969˝À ø£\«≈£î]Ô ñ|ü mìïø£˝À ¬>\Tbı+<ës¡T. 1984˝À eTVü≤ã÷uŸq>∑sY m+|æ>± $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. 1989˝À z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. 1998, 1999, 2004˝À q˝§Z+&É õ˝≤¢ $Tsê´\>∑÷&É bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. 2009˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ #˚yÓfi¯¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ¬>\Tbı+<ës¡T. ‘êC≤ mìïø£˝À¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ì*#ês¡T. nqT#·s¡>∑D+, ã+<ÛäT>∑D+ n~Ûø£+.. n<˚$<Ûä+>± _C…|æ nuÛÑ´]∆ Hê>∑+ »Hês¡›q¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´>± Äs¡T |üsê´j·÷\T mìïø£j·÷´s¡T. 1994˝À ‘·q sê»ø°j·T Á|ükÕúHêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 1999˝À dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]∆>± Hê>∑sYø£s¡÷ï\T qT+&ç ¬>*#ês¡T. 2004, 2009 mìïø£˝À¢ {°&û|” nuÛÑ´]∆>± b˛{° #˚dæ ¬>\Tbı+<ës¡T. {°&û|”øÏ sêJHêe÷ #˚dæ 2012 ñ|ü mìïø£˝À¢ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]∆>± ¬>*#ês¡T. 2004˝À {Ϭø{Ÿ \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ <ä÷s¡+>± ñHêïs¡T. 2007˝À {°&û|”˝À #˚sês¡T. 2009˝À #˚yÓfi¯¢ ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛{° #˚dæ z&çb˛j·÷s¡T. 2010, &çôd+ãsY˝À {ÏÄsYmdt˝À #˚sês¡T. >∑‘·+˝À {°&û|”, _C…|æ˝À #˚dæq nqTuÛÑe+, |ü]#·j·÷\T Äj·Tq≈£î nqT≈£L\+>± e÷πs neø±X¯+ ñ+<äì n_Ûe÷qT\T n+≥THêïs¡T. ¬ødæÄsY Á|üuÛÑ+»q+ ≈£L&Ü |ü¢dt nj˚T´ dü÷#·q \THêïsTT.n˝≤π> ôV≤#Ym s¡Vü≤e÷Hé yÓ’ø±bÕ ‘·s¡|òü⁄q m+|æ nuÛÑ´]∆>± ã]˝À ì*#ês¡T. düTe÷s¡T ¬s+&ÉTqïs¡ \ø£å\ yÓTÆHê]{° z≥T¢ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ñ+{≤j·Tì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

bÕ\eT÷s¡T˝À.. eTø£Ô˝Ÿ {°&û|” nuÛÑ´]∆>± ø=‘·Ôø√≥ <äj·÷ø£sY¬s&ç¶ (dæ{Ϻ+>¥) ã]˝À ñHêïs¡T. Äj·Tq düreTDÏ d”‘ê <äj·÷ø£sY¬s&ç¶ <˚es¡ø£Á<ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç eTs√e÷s¡T ã]˝À ì*#ês¡T. n˝≤π> sêÁwüº eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD >∑<ë«\ qT+&ç ã]˝À ì\Te>±.. ÄyÓT k˛<äs¡T&ÉT sê+yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ eTø£Ô˝Ÿ qT+&ç ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]∆>± b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± sêÁwüº eT+Á‹ &ç¬ø ns¡TD >∑<ë«\ qT+&ç b˛{° #˚düTÔ+&É>±.. ÄyÓT uÛÑs¡Ô uÛÑs¡‘·dæ+Vü‰¬s&ç¶ nø£ÿ ≈£îe÷s¡T&ÉT ã+&É¢ ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]∆>± n<˚ kÕúq+ qT+&ç ã]˝À ñHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± _C…|æ ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z _C…|æ nuÛÑ´]∆ Hê>∑+ »Hês¡∆q¬s&ç¶b˛{° #˚düTÔ+&É>±.. Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT X¯•<ÛäsY¬s&ç¶ Hê>∑sYø£s¡÷ï\T myÓTà˝Ò´>± ã]˝À ñHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ ‘·+Á&ûø=&ÉT≈£î*<ä›s¡÷ _C…|æ nuÛÑ´s¡Tú\T>±H˚ ã]˝À ñ+&É&É+ $X‚wü+.n<˚$<Ûä+>± m+|æ eT+<ë »>∑Hêï<Ûä+ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´]∆>± Hê>∑sYø£s¡÷ï\T m+|æ kÕúHêìøÏ b˛{° #˚düTÔ+&É>±.. Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT eT+<ë lHê<Ûé Ä\+|üPsY nôd+;¢ kÕúq+ qT+&ç n<˚ bÕغ ‘·s¡|òü⁄q ã]˝À ñHêïs¡T.


y˚T 25q ªsö&ûô|ò˝Àµ Ä&çjÓ÷ eT+>∑fi¯yês¡+ 22, @Á|æ˝Ÿ 2014

j·T+>¥ V”≤s√ Hêsê s√Væ≤‘Y ¬ø]j·TsY˝ÀH˚ uÛ≤Ø, $_ÛqïyÓTÆq ∫Á‘·+ nì #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z ªsö&û ô|ò˝Àµ ¬s+&ÉT bÕ≥\T $TqVü‰ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£î+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì sêyÓ÷J |òæ˝Ÿà dæ{°, Ç‘·s¡ ˝Àπøwüq¢˝À wüO{Ï+>¥ ‘·sê«‘· Ç{°e˝Ò 22

s√E\T sê»eT+Á&ç, ø=˝Ò¢s¡T, ;ÛeTes¡+ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ düTBs¡ÈyÓTÆq ôw&É÷´˝Ÿì »s¡T|ü⁄≈£î+~. bÕ≥\¬ø’ ∫Á‘· ãè+<ä+ á HÓ˝≤Ks¡T˝À l\+ø£≈£î ãj·T˝Ò›] yÓfi¯¢qT qï≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. Hêsê s√Væ≤‘Y, $XÊU≤dæ+>¥, V”≤s√

eTT–+|ü⁄ <äX¯≈£î ªˇø£ ˝…’˝≤ ø√dü+µ

yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ dæ+>∑sY düT˙‘· j·÷+ø£sY, &É_“+>¥ Ä]ºdtº, dæ+>∑sY>± ‘·qø£+≥÷ Çy˚TCŸ ÁøÏj˚T{Ÿ #˚düT≈£î+~ düT˙‘·. Ç{°e\ áyÓT ªnHê$Tø£µ Á|üyÓ÷wüq˝Ÿ kÕ+>¥˝À ø£ì|æ+#·&É+‘√ düT˙‘· Çø£ô|’ yÓ+&ç‘Ós¡øÏ Á|üj·÷غ Çe«&É+ U≤j·TeT+≥÷ {≤ø˘ q&ÉTk˛Ô+~. X‚KsY ø£eTTà\ ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï ªnHê$Tø£µ˝À dæ+>∑sY düT˙‘· ø£ì|æ+#·qT+~. Ç{°e\ Á|üyÓ÷wüHé ø√dü+ s¡÷bı+~+∫q z kÕ+>¥˝À áyÓT <äs¡Ùq$T∫Ã+~. á kÕ+>¥˝À ÄyÓT n+<ëìï, Vü‰euÛ≤yê\qT #·÷dæq <äs¡Ùqìsêà‘·\T ‘·eT dæìe÷\˝À q{Ï+#ê\ì Ä|òüs¡T¢ ÇdüTÔqï≥T¢ CÀs¡T>± Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. düT˙‘·qT dæ\«sY Ád”ÿHéô|’ #·÷&Ü\qï ÄyÓT n_Û e÷qT\ Á&ûyéT ‘·«s¡˝À HÓs¡y˚s¡uÀ ‘·T+~.

V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔqï ªsö&û ô|ò˝Àµ˝À Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢ sê e⁄ s¡y˚Twt, |üs¡T#·÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, >=\¢|üP&ç e÷s¡Tr sêe⁄, b˛kÕì, ‘êfi¯S¢] sêy˚TX¯«], düTÁ|”‘Y, n»jYT, ÄVüQ‹ Á|ükÕ<é, Á|üMDY, dü‘·´ ‘·~‘·s¡T\T q{Ï+#ês¡T. á ∫Á‘· ìsêà‘· Á|üø±wt¬s&ç¶ k˛<äs¡T&Ó’q ~e+>∑‘· dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT nì˝Ÿ¬s&ç¶ dü«s¡|ü]∫q ˇø£ bÕ≥ì »‘· #˚düTÔqï≥T¢ á dæì e÷ j·T÷ì{Ÿ ‘Ó*|æ+~. nì˝Ÿ¬s&ç¶ »qà~Hêìï |ü⁄s¡düÿ ]+#·Tø=ì Ä&çjÓ÷ ]©CŸ y˚T 25q »s¡>∑qT+~.

Hê>∑#Ó’‘·q´, |üP» ôV≤π>› q{Ï+∫q ªˇø£ ˝…’˝≤ ø√dü+µ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ eTT–+|ü⁄ <äX¯≈£î #˚s¡T≈£î+~. Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á|ü<Ûëq ‘êsê>∑D+‘√ eTTK´ düìïy˚XÊ\qT ∫Árø£]düTÔHêïs¡T. Ç+ø=ø£ HÓ\˝À wüO{Ï+>¥ uÛ≤>∑+ eTT>∑TdüTÔ+~ nì düe÷#ês¡+. $»jYT≈£îe÷sY ø=+&É <äs¡Ù≈£î&ÉT, nqï|üPs¡í dü÷&çjÓ÷dt dü+düú ì]àdüTÔ+~. f…Æ{Ï˝Ÿì |ü]o*ùdÔ V”≤s√sTTHé ø√dü+ yÓ‹πø V”≤s√ ø£<∏ä>± á dæìe÷ sêqT+~. nq÷|t s¡÷u…Hé‡ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT. Ä+Á&É÷ dæìe÷{À Á>±|òüsY. Hê>∑#Ó’‘·q´ q{Ï+∫q eTq+ dæìe÷ ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä \ø±qT+~. nøÏÿH˚ì e+X¯+ yê] eT©º kÕºs¡sY>± á dæìe÷qT $Áø£+≈£îe÷sY ‘Ós¡¬øøÏÿ+#ês¡T.

‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+˝À

nqTwüÿ kı+‘· &É_“+>¥?

qyêuŸµ ne‘ês¡+˝À myÓTàdt

>ö‘·+ MTqHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À nõ‘Y düs¡düq sêqTqï m+≥¬s’ºqsY˝À nqTwüÿ q{Ï+#·&ÜìøÏ düs¡«+ dæ<ä∆yÓTÆ+~. M] ø£\sTTø£˝À nqTwüÿ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± q{ÏdüTÔ+~. ‘êC≤ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ á dæìe÷≈£î nqTwüÿ &É_“+>¥ #Ó|ü⁄Œø√qT+~. Bìø√dü+ #ê˝≤ ø£wüº|ü&ç ‘·$Tfi¯+ H˚s¡TÃ≈£î+≥T+~. ø±˙ ‘·q dæìe÷\˝À V”≤s√sTTHé‡øÏ Vü≤d”ÿ yêsTTdtì Ç#˚à >ö‘·+ MTqHé Ç+ø± ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ |ü#·ÃC…+&Ü }|ü˝Ò<äì düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïπø á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q ˇø£ j·÷ø£åHé düìïy˚XÊìï rXÊs¡T. Vü‰Ødt »j·TsêCŸ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT. á dæìe÷H˚ ø±ø£ q≥T&ÉT ÁãVü‰àq+<ä+ ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻ s¡$≈£îe÷sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À 30 dü+e‘·‡sê\T nsTTq dü+<äs¡“¤+>± Äj·TqTï s¡»˙ø±+‘Y düs¡düq eTs√ düHêàì+#ês¡T. n+»* Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wædüTÔqï ª^‘ê+»*µ dæìe÷˝À nqTwüÿ ∫Á‘·+ |òüdtº\Tø˘ Ä$wüÿs¡D dü+<äs¡“¤+>± ÁãVü‰àq+<ëìøÏ q{Ï+#·qT+~. Á|üdüTÔ‘·+ düHêàq+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ÁãVü‰àq+<ä+ ‘Ó\T>∑T˝À á uÛ≤eT e÷{≤¢&ÉT‘·÷... >∑T+&Ó Äq+<ä+>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT e÷≥\T sêeH˚ #˚‹˝À u≤VüQã*, kÕyÓT‘· ˇø£{Ï ñ+~. n~ ì»+ nì á s√E nì|ædüTÔ+~. 987 s¡TÁ<äeT<˚$ dæìe÷\T #˚dæ Áù|ø£å≈£î*ï n\]+#êq+fÒ n~ Hê >=|üŒ‘·q+ø±<äT. dæìe÷\T »+<Ûë´\>±] qT+&ç H˚{Ïes¡≈£î Hê≈£î neø±XÊ*∫à Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï <äs¡Ùø£ ñHêïsTT. ìsêà‘·\<˚ Ä >=|üŒ‘·q+. Hê dæìe÷\T #·÷dæ ø√≥¢eT+~ Áù|ø£å≈£î\T qe⁄«≈£îHêïs¡T. Ä qe⁄«˝Ò Hê≈£î ByÓq\T. ∫e] XÊ«dü es¡≈£î Áù|ø£å≈£î*ï q$«dü÷ÔH˚ ñ+{≤qT nHêïs¡T. ^‘ê+»* ∫Á‘·+ >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷... Vü‰s¡sY H˚|ü<∏ä´+˝À #·ø£ÿ>± ≈£î~]q ∫Á‘·$T~. lìyêdü¬s&ç¶ ©&és√˝Ÿ #˚düTÔHêïs¡T. dæìe÷ m+≥sYf…’qsY>± ñ+≥T+~ nHêïs¡T. sêe⁄ s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ‘=*kÕ] Hêqï>±] bòı{À ø±+_H˚wüHé˝À #˚j·T&É+ Äq+<ä+>± ñ+<äHêïs¡T.

{≤©e⁄&é˝À kÕºsY ø£yÓT&çj·THé>± ø£<ä+‘=≈£îÿ‘·Tqï myÓTàdt Hêsêj·TD Ç|ü⁄Œ&ÉT qyêuŸ ne‘ês¡+ m‘·TÔ‘·THêï&ÉT. myÓTàdt Hêsêj·TD ¬øØsY˝ÀH˚ ‘=*kÕ]>± Á|ü<ÛëqbÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔqï eT÷M ªqyêuŸ u≤cÕµ. |òü⁄˝Ÿ ˝…+>¥Ô ø±yÓT&û m+≥sYf…’qsY>± &Ó’¬sø£ºsY _.sêCÒwt |ü⁄Á‘· ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï á dæìe÷˝À pìj·TsY q>±à V”≤s√sTTHé>± #˚k˛Ô+~. ª&çøÏÿ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Ábı&Éø£åHéµ u≤´qsYô|’ ì]àdüTÔqï á dæìe÷ |òüdtº ôw&É÷´˝Ÿ eTT–+#·T≈£î+~. e#˚à yês¡+ ¬s+&√ ôw&É÷´˝Ÿ yÓTT<ä\T ø±qT+~. ø±yÓT&û Á|ü<ÛëHê+X¯yÓTÆq á dæìe÷qT qyêuŸ ø±\+ Hê{Ï z j·T<ës¡ú>±<∏ä Ä<Ûës¡+>± ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï≥Tº &Ó’¬sø£ºsY sêCÒwt |ü⁄Á‘· ‘Ó*bÕs¡T. dæìe÷ dü+‘·è|æÔø£s¡+>± ek˛Ô+<äì, myÓTàdt Hêsêj·TD n<äT“¤‘·yÓTÆq ô|sꌤyÓTHé‡ #·÷|ædüTÔHêïs¡ì <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. f…’{Ï˝Ÿ: qyêuŸ u≤cÕ, Ä]ºdüTº\T: myÓTàdt Hêsêj·TD, pìj·TsY q>±à, sêVüQ˝Ÿ, $H√<é, •Øwü, C…˙ï, XÊ+‹dü«s¡÷|t, ùdïVü≤, $»jYT, kÕ+πø‹ø£ es¡Z+: ¬øyÓTsê ` ¬ø.lìyêdü ¬s&ç¶, dü+^‘·+ ` uÀ˝Ò, düT˙˝Ÿ |ü⁄Á‘·, bÕ≥\T ` eT*¢ e÷$T&ç, m&ç≥sY ` düT˙˝Ÿ, ø£<∏ä, e÷≥\T, Åd”ÿHé ù|¢ <äs¡Ùø£‘·«+_. sêCÒwt |ü⁄Á‘·.

ÁãVü‰àq+<ëìøÏ düHêàq+..

ø±s¡T Á|üe÷<ä+˝À

>±j·T|ü&çq $+&ûdt uÖ\sY

¬øØsY˝À lø±+‘Y≈£î n‘·T´‘·ÔeT sê´+≈£î

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ j·TTe Áø°&Üø±s¡T&ÉT øÏ<ë+_ lø±+‘Y Á|ü|ü+#· u≤´&çà+≥Hé sê´+øÏ+>¥‡˝À <ä÷düT¬øfi¯óÔHêï&ÉT. ‘êC≤>± ;&Éã÷¢´m|òt Á|üø£{Ï+∫q sê´+øÏ+>¥‡˝À lø±+‘Y ‘·q ¬øØs√¢ n‘·T´‘·ÔeT sê´+≈£î kÕ~Û+#ê&ÉT. |ü⁄s¡Twüß\ dæ+–˝Ÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À 9 kÕúHê\T yÓT s¡T>∑T|üs¡TÃ≈£îqï lø±+‘Y 16e sê´+≈£î kÕ~Û+#ê&ÉT. á @&Ü~ |òæÁãe]˝À {≤|t 20˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻq lø±+‘Y, Ç{°e\ dæ+>∑|üPsY zô|Hé˝À dü‘êÔ#ê{≤&ÉT. á {ÀØï˝À ôd$÷ ô|ò’q˝À¢ #˚s¡Tø√e&É+‘√ lø±+‘Y≈£î 6420 bÕsTT+≥T¢ \_Û+#êsTT. eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡˝À |”M dæ+<ÛäT eT∞¢ {≤|t`10˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻ+~. ôd’Hê H˚Vü‰«˝Ÿ 8e sê´+≈£î˝À ø=qkÕ>∑T ‘√+~. |ü⁄s¡Twüß\ dæ+–˝Ÿ‡˝À ø£X¯´|t19, >∑Ts¡TkÕsTT<ä‘Y 40sê´+ø˘‡˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T.

yÓdæº+&ûdt ÁøϬø{Ÿ »≥Tº≈£îqT #Ó+~q bòÕdtº uÖ\sY πøeTsY s√#Y ø±s¡T Á|üe÷<ä+˝À >±j·T|ü&ܶs¡T. s√#Y Á|üj·÷DÏdüTÔqï ;m+&Éã÷¢´ ø±s¡T n<äT|ü⁄ ‘·|üŒ&É+‘√ Á_&é® {ÖHé q>∑s¡ •yês¡T˝Àì e˙º‡&é Á&Ó’yé dü$÷|ü+˝À X¯ìyês¡+ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’+~. ze˝Ÿ ÁøϬø{Ÿ ùdº&çj·÷ìøÏ dü$÷|ü+˝À »]–q á Á|üe÷<ä+˝À ø±s¡T |ü\T e÷s¡T¢ |ü©º\T ø={Ϻ+<äì u≤s√“&√dt≈£î #Ó+~q z yÓuŸôd’{Ÿ ù|s=ÿ+~. á Á|üe÷<ä+˝À s√#Y ‘·\≈£î >±j·TyÓTÆ+<äì, Äj·Tq Äs√>∑´ |ü]dæú‹ Á|üdüTÔ‘·+ ì\ø£&É>± ñ+<äì yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T. yÓdæº+&ûdt »≥Tº ‘·s¡|ü⁄ q s√#Y 23 f…düTº\T, 61 eH˚¶\T Ä&çq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

Vü‰$T\ºHé Vü‰´Á{Ïø˘: #Ó’˙dt Á>±+&éÁ|æ f…’{Ï˝Ÿ!

H˚qT Äsê~Û+#˚ u≤´{Ÿ‡yÓTHé ôdVü‰«>¥ : &˚$&é $T\¢sY

bòÕs¡Tà˝≤eHé˝À yÓT]‡&Ódt πsdüsY \÷sTTdt Vü‰$T\ºHé dü‘êÔ #ê{≤&ÉT. cÕ+ô|òTÆ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï #Ó’˙dt Á>±+&éÁ|”˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫ Vü‰$T\ºHé Vü‰´Á{Ïø˘ $»j·÷\T kÕ~Û+#ê&ÉT. eT˝Òdæj·÷, ãÁùV≤Hé, #Ó’Hê Á>±+&éÁ|”‘√ Vü‰Á{Ïø˘ì ¬ø’edü+ #˚düT≈£îì #Ûê+|æj·THéwæ|t sê´+øÏ+>¥‡˝À ¬s+&√ kÕ∆q+˝À ì*#ê&ÉT. πsdüT ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ eTT+<äT es¡Tdü˝À <ä÷düT¬øfi¯ófl‘·÷ ‘·q Ä~Û|ü‘ê´ìï ø£qã]#ê&ÉT. eTs√ yÓT؇&ûdt Á&Ó’esY s√dtãsYZ ¬s+&√ kÕ∆Hêìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêï&ÉT.

‘êqT Äsê~Û+#˚ u≤´{Ÿ‡yÓTHé Mπs+Á<ä ôdVü‰«>¥ nì øÏ+>¥‡ ˝…yÓHé |ü+C≤uŸ »≥Tº u≤´{Ÿ‡yÓTHé &˚$&é $T\¢sY #Ó|ü⁄Œø=#êÃ&ÉT. ‘·q »≥Tº d”ìj·TsY u≤´{Ÿ‡yÓTHé ôdVü‰«>¥ >∑T]+∫ $T\¢sY düŒ+~dü÷Ô... <ÛÓ’sê´ìøÏ ì\TyÓ‘·TÔ Á|ürø£ ôdVü‰«>¥ nì #ÓbÕŒ&ÉT. u≤´{Ÿ‡eTHé>± ôdVü‰«>¥ Bs√<Ûë‘·ÔyÓTÆq XË’*ì ‘êqT nqTdü]+#ê\ì nqT≈£î+ ≥THêïqHêï&ÉT. H˚qT Äsê~Û+#˚ u≤´{Ÿ‡yÓTHé˝À ôdVü‰«>¥ ˇø£s¡T. ôdVü‰«>¥ qT+∫ H˚s¡TÃø√yê*‡+~ m+‘√ ñ+<äHêïs¡T. ‘·qT $X¯«dæ+∫q <ä÷≈£î&Ó’q u≤´{Ï+>¥‘√H˚ @fi¯¢ø=B› ì\ø£&É>± sêDÏ+#·&É+ n+fÒ e÷≥\T ø±<äHêïs¡T. ôdVü‰«>¥ >∑T]+∫ meπseTHêï, ‘·q kÕeTs¡ú´+ô|’ ã\yÓTÆq $XÊ«düeTTqï e´øÏÔ n‘·qT. Ç|üŒ{Ïπø n‘·ì <ä÷≈£î&ÉTqT HÓeTà~>± n\es¡T#·T≈£î+≥THêï nì $T\¢sY nHêï&ÉT.

&˚HÓ’{Ÿ f…düTº\ Ä˝À#·q ns¡ús¡Væ≤‘·+: ¬ø$Hé |”≥s¡‡Hé! &˚HÓ’{Ÿ f…düTº\ Ä˝À#·q ns¡ús¡Væ≤‘·eTì Ç+>±¢+&é Ä≥>±&ÉT ¬ø$Hé |”≥s¡‡Hé $eT]Ù+#ê&ÉT. ˇø£y˚fi¯ &˚HÓ’{Ÿ f…düTº\T ìs¡«Væ≤+∫Hê.. Ç|ü⁄Œ&ÉTqï bòÕsêà{Ÿ≈£î düe÷q+ ø±<äì, <ëìï _ÛqïyÓTÆq bòÕsêà{Ÿ>± uÛ≤$+∫ y˚s¡T>± >∑D≤+ø±\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì dü÷∫+#ê&ÉT. >∑T˝≤_ ã+‘·T\‘√ &˚HÓ’{Ÿ f…düTº ÁøϬø{Ÿ Ä˝À#·q ns¡ús¡Væ≤‘·+. ˇø£y˚fi¯ &˚HÓ’{Ÿ f…düTº\T Ä&ç+#ê\ì uÛ≤$ùdÔ.. <ëH√ï _ÛqïyÓTÆq bòÕsêà{Ÿ>± uÛ≤$+#ê*. &˚HÓ’{Ÿ f…düTº˝À¢ dæŒqïs¡¢ bÕÁ‘· HêeTe÷Á‘·y˚T. |òü¢&é˝…’≥¢ yÓ\T‘·Ts¡T˝À e÷´#Y ∫e]s√E ≈£L&Ü ã+‹ ‹s¡>∑<äT. >∑T˝≤_ ã+‘·T\ e\¢ f…düTº dü«s¡÷|ü+ |üP]Ô>± e÷]b˛‘·T+~. nì |”≥s¡‡Hé nHêï&ÉT.

ø±eTHÓ«˝ŸÔ Áø°&É\≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q

>∑]e÷ #Í<ä] ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sêh+, $÷s¡{Ÿ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q 22 @fi¯¢ >∑]e÷ #Í<ä] E˝…’ HÓ\˝À \+&ÉHé˝À »s¡T>∑qTqï ø±eTHÓ«˝ŸÔ Áø°&É\≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫+~. p&√˝À Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ |ü‘êø±\T kÕ~Û+∫q >∑]e÷ #Í<ä] 2012˝À \+&ÉHé˝À »]–q ˇ*+|æø˘‡ π>yéT‡≈£î ≈£L&Ü 63 øÏ˝À\ $uÛ≤>∑+˝À ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. n+‘˚ø±≈£î+&Ü, á j˚T&Ü~ H˚bÕ˝Ÿ˝Àì U≤≥à+&ÉT˝À »]–q 7e <äøÏåD Ädæj·÷ #Ûê+|æ j·THé wæ|t˝À ÄyÓT dü«s¡í+ kÕ~Û+∫+~. ø±eTHÓ«˝ŸÔ Áø°&É˝À¢q÷ n‘·T´‘·ÔeT Á|ü<äs¡Ùq‘√ |ü‘·ø±ìï kÕ~ÛkÕÔqì >∑]e÷ #Í<ä] BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚dæ+~.

Ädæj·÷ ø±+{ÏHÓ+≥˝Ÿ #Ódt #Ûê+|æj·THé wæ|t:

**‘Y u≤ãT ‘=* $»j·T+! uÛ≤s¡‘· j·TTe Á>±+&é e÷düºsY \*‘Y u≤ãT ‘=* $»j·T+ kı+‘·+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. Ädæj·÷ ø±+{ÏHÓ+≥˝Ÿ #Ódt #Ûê+|æj·THé wæ|t˝À \*‘Y ‘=*$»j·T+ qyÓ÷<äT #˚XÊ&ÉT. Ä~yês¡+ Hê\T>√ sö+&√¢ n‘·qT q»sY nVü≤à<é (*_j·÷)qT z&ç+#ê&ÉT. eT÷&√ sö+&√¢ \*‘Y.. E sTT+>∑¢Hé (#Ó’Hê) #˚‹˝À z&Ü&ÉT. ‘=* ¬s+&ÉT π>yéT\qT Á&Ü #˚düT≈£îqï n‘·qT Hê\T>∑T sö+&ÉT¢ eTT–ùddü]øÏ ¬s+&ÉT bÕsTT+≥¢‘√ ñeTà&ç>± Hê\T>√ kÕúq+˝À e⁄Hêï&ÉT.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

22 04 14  
22 04 14  
Advertisement