Page 1

POSTAL LICENCE NO. ADB/007/2011-13

RNI NO. APTEL/2008/24799

ªÁ|üC≤CÀ´‹µ Çø£ Ç+≥¬sï{Ÿ˝À...!

bò˛{À »s¡ï*düTºô|’ n‘ê´#ês¡+ πødüT˝À ø°\ø£ rs¡TŒ

Äs¡ T dü + e‘· ‡ s ê\ Á ø Ï ‘ · + m≥Te+{Ï n+#· H ê\T ˝Ò≈î£ +&Ü e∫Ãq | Á Cü ≤CÀ´‹ ‘Ó\T>∑T ~q|ü‹ Á ø£ ~q ~q | Á e ü s¡e ∆ ÷qyÓTÆ |ü‹ Á ø± s¡+>∑+˝À dü+#·\q+ düèwækº ˛Ô+~. <äeTTàqï yês¡Ô\T, yêsêÔø£<∏äHê\T sêdæ ‘·q dü‘êÔqT Ç|üŒ{øπÏ #ê≥Tø=+~. ì»yÓTq Æ »s¡ï*C≤ìøÏ ns¡+ú #Ó|Œæ q Á|üC≤CÀ´‹ ~q|üÁ‹ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+‘·sê®\+˝À ≈£L&Ü <äs¡Ùq$Tk˛Ô+~.

www.prajajyothi.com

Ä~˝≤u≤<é 21`03`2014 X¯óøÁ y £ ês¡+

eTT+ãsTT : dü+#·\q+ düèwæº+∫q eTT+u…’ bò˛{À »s¡ï*düTºô|’ kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#ês¡+ πødüT˝À ø°\ø£ rs¡TŒ yÓ\Te&ç+~. q\T>∑Ts¡T ì+~‘·T\T <√wüß\T>± ‘˚˝≤s¡T. á |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ q\T>∑Ts¡T ì+~‘·T\T <√wüß\T>± ìsê›]dü÷Ô kÕúìø£ ø√s¡Tº >∑Ts¡Tyês¡+ rs¡TŒ yÓ\Te]+∫+~. >∑‘· @&Ü~ Ä>∑dTü º 22q eTT+u…˝ ’ Àì X¯øÔÏ $T˝Ÿ‡ ÁbÕ+>∑D+˝À z bò˛{À »s¡ï*düTôº |’ kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#ês¡+ »]–+~.

PUBLISHED FROM ADILABAD, NIZAMABAD, WARANGAL & RANGA REDDY

dü+bÕ<ä≈î£ \T: $.lìyêdt s¬ &ç¶

PRAJA JYOTHI Telugu Daily

ù|J\T: 8

yÓ\: 2 s¡÷bÕj·T\T

nôd+;¢ mìïø£\ yêsTT<ë |æ{ÏwüHé ø={Ϻy˚‘·

Vô ≤˝ŸÔ d”ÿ+ |Á $” Tj·T+ edü÷\T ì*|æy‘˚ ·

ôV’≤<äsêu≤<é : nôd+;¢ mìïø£\qT yêsTT<ë y˚j·÷\+≥÷ <ëK˝…’q |æ{wÏ Hü é qT ôV’≤ø√s¡Tº ø=fÒdº +æ ~. sêh $uÛ»Ñ q≈£î ìs¡j í T· + rdüTø√e&É+, pHé 2e ‘˚Bì nbÕsTT+f…&é &˚{Ÿ >± øπ +Á<ä ¨+ eT+Á‹‘·«XÊK Ç|üŒ{Ïøπ Á|üø{ £ +Ï ∫+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s+&ÉT sêÅcÕº˝À¢ $&ç$&ç>± mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê* ‘·|üŒ, ˇπø sêh+˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+∫ ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î |òü*‘ê\T Çe«&É+ dü]ø±<ä+≥÷ bÕeTÁs¡T myÓTà˝Ò´ <ëdt Ç+‘·≈£îeTT+<äT ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ á |æ{wÏ Hü é qT ôV’≤ø√s¡Tº ø=fÒdº +æ ~. B+‘√ nôd+;¢ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î m˝≤+{Ï Ä≥+ø£+ ˝Òq≥¢sTT+~.

ôV’≤<äsêu≤<é : Á|üuÛÑT‘√«<√´>∑T\ Äs√>∑´ |ü<∏äø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|”$Tj·T+ edü÷\TqT ì*|æyd˚ ÷ü Ô Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø #˚d+æ ~. sêh $uÛ»Ñ q H˚|<ü ´ä∏ +˝À ñ<√´>∑T\T ≈£L&Ü ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î yÓfi≤¢*‡ sêe&É+, ñ<√´>∑T\ |ü+|æD° ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ <äècÕº´ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.pHé ‘·sê«‘· ôV≤˝ŸÔ d”ÿ+ Á|”$Tj·T+qT ‘Ó\+>±D, @|” Á|üuTÑÛ ‘ê«\T edü÷\T #˚jT· qTHêïsTT. áHÓ\ qT+#˚ ñ<√´>∑ T \T, ô|q¸ q s¡ ¢ Á|” $ Tj· T + edü ÷ \T ì*|æ y ˚ d ü ÷ Ô Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ìs¡sí TT+∫+~. Á|üuTÑÛ ‘·«+˝Àì $$<Ûä XÊK\≈£î #Ó+~q ñ<√´>∑ dü+|ò÷ü \ ø√]ø£ y˚Ts¡πø Á|”$Tj·T+ edü÷\T ì*|æy˚düTÔqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~.

dü+|ü⁄{Ï: 7

dü+∫ø£: 11

µ100 myÓTà˝Ò´,15 m+|” d”≥T¢ e÷y˚µ ôV’≤<äsêu≤<é : e#˚à mìïø£\˝À ‘Ó\+>±D˝À 100 nôd+;¢, 15 ˝Àø˘ düuÑÛ d”≥T¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£Îj·T´ CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é ˝À bıHêï\ $˝Òøs£ ‘¢¡ √ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... {°ÄsYmdt qT+∫ bı‘·TÔ Á|ü‹bÕ<äq\T @$ ‘·eT≈£î sê˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. bı‘·TÔ\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]#˚ ñHêïj·THêïs¡T.ñ<√´>∑T\ Ä|ü¸qT¢, b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ eT+&É˝≤\ô|’ πød”ÄsY ¬s#·Ã>=fÒº Á|üø£≥q\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.

yÓ÷&ûô|’ b˛{°øÏ H˚Hê.. nuÒ“ ‘Ó©<äT! µ|eü Hé‘·qdô ˝º’ Ÿ ≈£î‘·>fZ∑ ºÒe÷{≤&¢ ÜsT¡ µ µbÕغ\T me¬s’Hê ô|≥Tºø√e#·TÃ. nsTT‘˚ bÕغ ô|≥º&É+ ø±<äT... Ä bÕغì ì\T|ü⁄ø√e&É+ >=|üŒ‘·q+. Äy˚X+¯ ˝À #˚ùd Á|üø≥ £ q\T ∫e]<ëø± ì\TkÕÔj÷· ˝Ò<ë nqï~ y˚∫#·÷&Ü*µ nì dü V ü ≤ » q{Ï , dæ ø Ï + Á<ëu≤<é myÓ T à˝Ò ´ »j· T dü T <Û ä yê´U≤´ì+#ês¡ T . ãT<Û ä y ês¡ + z <ä T dü T Ô \ T c˛s¡ ÷ + ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À bÕ˝§Zqï ÄyÓT $˝Òøs£ ‘¢¡ √ e÷{≤¢&Üs¡T. á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± $˝Ò ø £ s ¡ T ¢ |ü e Hé ø£ ˝ ≤´DY bÕغ >∑ T ]+∫ Á|ükÕÔ$+#·>±... »j·TdüT<Ûä ô|’$<Û+ä >± düŒ+~+∫+~.

uÛÀbÕ˝Ÿ : ;CÒ|” Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&ûô|’ b˛{° nq>±H˚ ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT ~–«»jYT dæ+>¥ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ñHêïs¡T. yês¡D≤dæ˝À yÓ÷&ûô|’ b˛{° #˚ j · T &ÜìøÏ ø±+Á¬ > dt bÕغ ‘· s ¡ | ò ü ⁄ q &ç ^ Z s êC≤qT ã]˝ÀøÏ ~+|ü⁄‘·Tqï≥T¢ $÷&çj·÷˝À ø£<∏äHê\T sêe&É+‘√.. Äj·Tq dü Œ +~+#ês¡ T . ndü \ T ‘· q ≈£ î Ä $wü j · T y˚ T Ç+‘· e s¡ ≈ £ î ‘Ó*j·T<äì ~–«»jYT nHêïs¡T. kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ H˚s¡T>± yÓ÷&ûì &Ûûø=fÒº dü‘êÔ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À me]≈£î+<äqï Á|üX¯ï e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT.. <ëìøÏ ~–«»j˚T ‘·–q nuÛÑ´]ú nì bÕغ esêZ\T nHêïsTT. ø±˙, ‘·q≈£î Ä $wüjT· y˚T ‘Ó*j·T<äì, <ëì >∑T]+∫ Ç+‘·es¡≈î£ mes¡÷ ‘·q‘√ @$÷ e÷{≤¢&˝ É <Ò ìä ~–«»jYT dæ+>¥ #ÓbÕŒs¡T. ø±>±, yÓ÷&ûì &Ûøû =q&ÜìøÏ ‘êqT dæ<e∆ä Tì ÄyéT ÄBà bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ Ç|üŒ{Ïπø eTT+<äTø=#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt e÷Á‘·+ nuÛÑ´]úì dæ<ä∆+ #˚j·T˝Òø£b˛sTT+<äì Bìïã{Ϻ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

|üeHé ø£˝≤´DY Á|üdü+>±ìï ‘êqT {°M˝À¢ #·÷&É˝Ò<äì, |üÁ‹ø£˝À¢ e÷Á‘·+ #·~yêqì ....Äj·Tq ‘·q ôd’˝ º Ÿ ≈£î ‘·>f Z∑ ºÒ e÷{≤¢&Üs¡ì ÄyÓT nHêïs¡T. @ bÕغ Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚dTü +Ô <√ <ëìπø z≥T y˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ ‘êqT mø£ÿ&çqT+∫ b˛{° #˚ùd~ n~ÛcÕºq+ ìs¡ísTTdüTÔ+<äHêïs¡T. ‘·q≈£î m+|”>± b˛{° #˚j·÷\qï ÄdüøÏÔ ñ+<äì »j·TdüT<Ûä ø=qkÕ>∑T‘·Tqï+<äTq m+|” nsTT‘˚ ¬s+&ç+{Ïø° Hê´j·T+ ‘· q eTqdü T ˝À e÷≥ ãj· T ≥ô|{≤º s ¡ T . q{Ï > ± ≈£ L &Ü #˚j·T>∑\T>∑T‘êqì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T.

|üeHé sê»ø°j·T+>±|üÁ‘·´sπ :ú ∫s¡+J$ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20 Á|üC≤CÀ´‹ Á|ü‹ì~Û: |üeHé ø£fi≤´DY ‘·q≈£î ‘·e≠à&Ó’Hê sê»ø°j·T+>± Á|ü‘·´πsúqì πø+Á<äeT+Á‹ ∫s¡+J$ ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. |üeHé≈£î bÕغ ô|≥Tº≈£îH˚ ùd«#·Ã¤ ñ +<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dtqT $eT]Ù+#˚ bÕغ\ô|’ ‘·eT b˛sê≥+ ñ +≥T+<ä ì #Ó b ÕŒs¡ T . Á|ü d ü T Ô ‘ · |ü ] dæ ú ‹ øÏ nìï bÕغ \ ÷ ø±s¡DeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ ì+ù|+<äT≈£î õ˝≤¢\ |üs¡´≥q≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ lø±≈£îfi¯+ qT+∫ ãdüT‡ j·÷Á‘· ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. |üeHé ø£fi≤´DY sê»ø°jT· n_ÛÁbÕj·÷\qT ø£≥&º ç #˚jT· ˝Òqì ∫s¡+J$ nHêïs¡T. ‘·e≠à&ç>± |üeHé≈£î ‘·q ÄodüT‡\T ñ+{≤j·Tì, sê»ø°jT· +>± e÷Á‘·yT˚ ‘·q≈£î Á|ü‘´· ]ú nì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt qT $eT]Ù+#˚yês¡+‘ê ‘·eT≈£î Á|ü‘·´s¡Tú˝Ò nHêïs¡T. k˛<äs¡T˝À¢ sê»ø°j·T uÛÒ<ë_ÛÁbÕj·T+ ‘·ù|ŒMT ø±<äHêïs¡T. á n+XÊìï Á|üC≤kÕ«eT´ã<ä∆+>±H˚ #·÷&Ü\Hêïs¡T. |üeHéø£fi≤´DY ‘·qqT düyê˝Ÿ #˚ùdÔ \ø£å˝≤~ eT+~ ‘·e≠àfi¯ó¢ ‘·q yÓqTø£ ñHêïs¡ì Be÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |üeHé ˝≤+{Ï ‘·e≠àfi¯ó¢ ‘·q≈£î \ø£å˝≤~ dü+K´˝À ñHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ñeTà&ç sê»<Ûëì>±

$e÷q+˝À ¨©— dô Œ’ {Ÿ C…{Ÿ ≈£î H√{°dTü \T q÷´&Û ç © ¢ : eT˝Ò d æ j · ÷ $e÷q+ >∑ > ∑ q ‘· \ + qT+∫ ø£ì|æ+#·≈£î+&Üb˛sTT $TdüºØ>± e÷]‘˚.. eTs√|üø£ÿ uÛ≤s¡‘· $e÷qj·÷q dü+düú ôd’Œdt C…{Ÿ Á|üj·÷DÏ≈£î\ ÁbÕD≤\‘√ #Ó\>±≥e÷&ç+~. ¨© s√Eq »]–q á u≤>√‘·+ Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T #·÷&É&É+‘√ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ Ä|òt dæ$˝Ÿ @$j˚TwüHé ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. ôd’Œdt C…{Ÿ ≈£î c˛ø±CŸ H√{°düT C≤Ø#˚dæ+~. >√yê qT+∫ u…+>∑fi¯Ss¡T yÓfi¯ó‘·Tqï $e÷q+˝À ôd’Œdt C…{Ÿ dæã“+~ s¡+>∑T\ |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. uÛÑÁ<ä‘·qT >±*øÏ e~˝Òdæ u≤©e⁄&é bÕ≥\≈£î ôdº|⁄ü Œ˝Òd÷ü Ô Á|üj÷· DÏ≈î£ \qT ñ‘ê‡Vü≤|ü]#ês¡T. BìøÏ dü + ã+~Û + ∫q M&ç j · ÷ \T Ç+≥¬ s ï{Ÿ ˝À ø£ ì |æ + #· & É + ‘√ &Ó ’ ¬ s ø£ º s Y »qs¡ ˝ Ÿ Ä|ò t dæ $ ˝Ÿ @$j˚ T wü H é düŒ+~+∫+~. ˝…ô’ dHé‡ s¡<Tä › #˚jT· ≈£L&É<√ #ÓbÕŒ\ì ôd’Œdt C…{Ÿ ≈£î c˛ø±CŸ C≤Ø #˚d+æ ~. øπ e\+ Ä $e÷q+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü, $T>∑‘ê ôd’Œdt C…{Ÿ $e÷Hê˝À¢q÷ ¨© &ÜqT‡\ Vü≤+>±e÷ kÕ–+<äì $#ês¡D˝À ‘˚*+~. B+‘√ &ûJd”@ ôd’Œdt C…{Ÿô|’ ø±sê\T $T]j·÷\T q÷s¡T‘√+~. eTs√yÓ|’ ⁄ü á M&çj÷Ó Ç+≥¬sï{Ÿ ˝À Vü≤˝Ÿ #·˝Ÿ #˚k˛Ô+~.

ñ+&É>± d”e÷+Á<ÛäT\qT mes¡T @+ #˚j·T˝Òs¡Hêïs¡T. πød”ÄsY u…~]+|ü⁄\≈£î uÛÑj·T|ü&˚~ ˝Ò<äHêïs¡T. πød”ÄsY ‘ê{≤≈£î #·|ü⁄Œfi¯¢≈£î u…<äs¡uÀeTHêïs¡T. mìïø£\ ‘·sê«‘· d”m+ nuÛÑ´]ú mes¡qï~ d”m©Œ ìs¡sí ≠düT+Ô <äì ∫s¡+J$ #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\≈£î e≠+<äT d”m+ nuÛ´Ñ ]úì Ksês¡T #˚ùd dü+Á|ü<ëj·T+ ø±+Á¬>dt ˝À ˝Ò<ìä düŒwüº+ #˚XÊs¡T. sêh $uÛÑ»q ‘·|ü⁄Œ ø±<äHêïs¡T. yÓT>±kÕºsY ∫s¡+J$øÏ Äj·Tq n_Ûe÷qT\T s¡a\ø˘ Ç#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt ãdüT‡j·÷Á‘·qT ãVæ≤wüÿ]düTÔqï≥T¢ ∫s¡+J$ n_Ûe÷qT\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT sê|òüTesêe⁄ >∑Ts¡Tyês¡$Tø£ÿ&É ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤sê»´+ bÕغ ô|{Ϻ nq+‘·s+¡ ø±+Á¬>dt ˝À $©qyÓTÆ ‘·eTqT ∫s¡+J$ ì\Te⁄Hê e≠+#˚XÊs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü • ï+#· & É + ø√dü + ns≠‘˚ |ü s ¡ y ê˝Ò < ä ì b˛{° n+≥÷ sê»ø°j÷· \T #˚ùdÔ |üeHé ø£˝≤´DY ≈£î Çã“+<äT\T ekÕÔjT· ì sê|òüTesêe⁄ yê´U≤´ì+#ês¡T. ø±>± d”e÷+Á<Ûä˝À uÛÑ÷kÕú|æ‘·yÓTÆq ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ‹]– ã‹øÏ+#·T≈£îH˚ ãèVü≤‘·Ôs¡ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ øπ +Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$, @|” |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT mHé. s¡|≠ üò Msê¬s&ç¶ ãdüT‡ j·÷Á‘·≈£î lø±s¡+ #·T{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. áHÓ\ 21 qT+∫ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ qT+∫ nq+‘·|Pü s¡+ es¡≈L£ ãdüT‡

q÷´&Ûç©¢ : Á|üeTTK bÕÁ‹πøj·TT&ÉT, s¡#·sTT‘· ≈£îwü«+‘Y dæ+>¥ >∑Ts¡Tyês¡+ q÷´&Ûç©¢˝À eTs¡DÏ+#ês¡T. Äj·Tq ej·TdüT 99 dü+e‘·‡sê\T. >∑‘· ø=~› ø±\+>± Äj·Tq rÁe nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T.q÷´&Ûç©¢˝Àì düT»Hé dæ+>¥ bÕsYÿ ˝Àì dü«>∑èVü≤+˝À ‘·q ‘·+Á&ç á s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ ø£ q TïeT÷XÊs¡ ì ≈£ î wü « +‘Y ≈£ î e÷s¡ T &É T sêVü Q ˝Ÿ dæ + >¥ yÓ \ ¢ & ç + #ês¡ T . H˚ { Ï kÕj· T +Á‘· + n+‘· ´ ÁøÏ j · T \T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|dü Tü ‘Ô +· bÕøÏkÕúHé |ü+C≤uŸ ˝Àì Vü≤&É*˝À |òÁæ ãe] 2 e ‘˚Bq Äj·Tq »ìà+#ês¡T. uÛ≤s¡‘Y ˝À jÓ÷»q |üÁ‹ø£≈î£ Äj·Tq e´ekÕú|üø£ dü+bÕ<ä≈£î&ç>± e´eVü≤]+#ês¡T. n˝≤π>

j·÷Á‘· #˚j·TqTHêïs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ d”e÷+Á<Ûäô|’ ÄX¯\T e<ä\T≈£îqï ø±+Á¬>dt uÛÑ$wü´‘Y {≤¬sZ{Ÿ>±H˚ »q+˝ÀøÏ yÓfiÀÔ+~. dæ˙>±¢eTsY ñqï ∫s¡+J$ j·÷Á‘·≈î£ »q düŒ+<äq uÛ≤Ø>±H˚ ñ +≥T+<äì ø±+Á¬>dt n+#·Hê y˚k˛Ô+~. ns≠‘˚ ∫s¡+J$ yÓT>±c˛ ø±+Á¬>dt≈£î m+‘· es¡≈£î ø£*kıdüTÔ+<√ #·÷&Ü*.

#Ó≥TºqT &Ûøû =qï ø±s¡T: q\T>∑T] eTè‹ nX¯«sêe⁄ù|≥ Á>±MTD+: KeTà+ õ˝≤¢ nX¯«sêe⁄ù|≥ e<ä› á ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq |òüTÀs¡ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ »]–+~. y˚>∑+>± yÓfi¯ó‘·Tqï ø±s¡T n<äT|ü⁄‘·|æŒ #Ó≥TºqT &Ûûø={Ϻq Á|üe÷<ä+˝À q\T>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ ì&É < ä y √\T≈£ î #Ó + ~q í ı ‘· $ T ô|’ | ü ⁄ \ ‘· j · ÷ Ø ø£ + ô|˙ bıÁô|sTT≥sY uÛ≤düÿsYsêe⁄, Å&Ó’esY lìyêdüsêe⁄‘√bÕ≥T eTs√ Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ ì&É<äy√\T yÓfi¯óÔ+&É>± Á|üe÷<ä+ »]–+~. á Á|üe÷<ä+˝À uÛ≤düÿs¡sêe⁄, e÷$T&Ü\ lìyêdüsêe⁄ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>±, rÁe+>± >±j·T|ü&ç eTs√ Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ës¡T.

|Á eü TTK bÕÁ‹øπ j·TT&ÉT ≈£îwü«+‘Y dæ+>¥ ø£qTïeT÷‘·

H˚wüq˝Ÿ ôV≤sê˝Ÿ¶, Væ≤+<ä÷kÕúHé f…’yéT‡, ~ Ç\ÅùdºÁ≥&é Mø°¢ Ä|ò t Ç+&ç j · ÷ |ü Á ‹ø£ \ ≈£ î dü + bÕ<ä ≈ £ î &ç > ± $<Û ä T \T ìs¡«]Ô+#ês¡T. Áf…’sTTHé ≥÷ bÕøÏkÕúHé, ◊ ôw˝Ÿ Hê{Ÿ Væ≤sTTsY <ä HÓ’{Ï+π>˝Ÿ, &Ûç©¢ s¡#·q\T Äj·Tq ø£\+ |ü<äTqT m+‘√ ‘Ó*j·TCÒkÕÔsTT. ˇø±H=ø£ dü e Tj· T +˝À ~e+>∑ ‘ · Ç+~sê>±+BÛ ≈£î≥T+u≤ìøÏ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·+>± ñqï ≈£îwü«+‘Y dæ+>¥, Ä ‘·sê«‹ ø±\+˝À ≈£î≥T+ã+˝À $uÛÒ<ë\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ¬s+&√ es¡Z+ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷bÕs¡T. n+<äTe\¢ Äj·Tq Ç+~s¡ e´‹πsøÏ>± eTTÁ<ä|ü&ܶs¡T. nq+‘·s¡ düeTj·T+˝À Äj·Tq sêdæq |ü\T yê´kÕ\T, dü+bÕ<äø°j·÷˝À¢ ≈£L&Ü Ä eTTÁ<ä düŒwüº+>± ø£ì|æ+∫+~. 1974˝À ≈£îwü«+‘Y dæ+>¥ ≈£î uÛ≤s¡‘Y Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü<àä uÛ÷Ñ wüDY |ü ⁄ s¡ k Õÿs¡ + Á|ü < ëq+ #˚ d æ + ~. nsTT‘˚ 1984 Hê{Ï neTè‘Y düsY ˝Àì dü«s¡<í y˚ ê\j·T+˝À #√≥T #˚dTü ≈£îqï dü+|òüT≥q\qT ìs¡dædüTÔ Ä |ü⁄s¡kÕÿsêìï ‹]– uÛ≤s¡‘· Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ Ç#˚ÃXÊs¡T. nsTT‘˚ 2007˝À ≈£îwü«+‘Y dæ+>¥ qT uÛ≤s¡‘Y Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<äà $uÛÑ÷wüDY |ü⁄s¡kÕÿs¡+‘√ dü‘·ÿ]+∫+~ ‘·qqT ‘êqT >ös¡$+#·T≈£î+~.1980 qT+∫1986 es¡≈£î ≈£îwü«+‘Y dæ+>¥ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´ì>± ø=qkÕ–q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.


2

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Á|üC≤ CÀ´‹ X¯óøÁ y£ ês¡+ 21 `03` 2014

yês¡dü‘·« sê»ø°j·÷\ CÀs¡T ákÕ] kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T yês¡dü‘·« sê»ø°j·÷\≈£î y˚~ø£>± e÷s¡qTHêïsTT. @ ˇø£ÿ bÕغ ≈£L&Ü yês¡dü‘·«, <Ûqä ã\ sê»ø°j÷· \qT <ä÷s¡+>± ô|fÒº |ü]dæ‹ú ˝Òøb£ ˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. yês¡dü‘·«+, <Ûäqã\+ Á|ü<Ûëq+>± mìïø£\qT XÊdædüTÔHêïj·T+fÒ |ü]dæú‹ @$T{À ns¡∆+ #˚düTø√e#·TÃ. kıeTTà\T+fÒ myÓTà˝Ò´, m+|” nsTTb˛e#·ÃH˚ ÁuÛÑeT\T >∑‘· mìïø£\˝ÀH˚ ‘=\–b˛sTTq|üŒ{Ïø° bÕغ\˝À e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ sê˝Ò<äT. z≥s¡T¢ ‘·eT≈£î ñ‘·ÔeT Á|üC≤Á|ü‹ì~Û ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥Tqï|üŒ{Ïø° bÕغ\T e÷Á‘·+ Ä ~X¯>± m+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·˝Òø£b˛‘·THêïjÓ÷ n+‘·T∫ø£ÿ&É+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚, ákÕ] mìïø£˝À¢ ã&Üu≤ãT\ CÀs¡T kÕ>∑T‘√+<ë? n≥T yês¡dTü \T, Ç≥T ≈£îuÒsT¡ \T ôd’ n+≥THêïsê? 16e kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ø£ì|ædüTÔqï ∫Á‘·+ n<˚Hê? nH˚ Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ yÓ~πø eTT+<äT... dü>∑≥T z≥s¡T>± eTq+ kÕ«s¡|∆ Pü ]‘· sê»ø°j÷· \ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√yê*‡+~ m+‘√ ñ+~. bÕ\Hê e´edü˝ ú À bÕ‘·T≈£î b˛‘·Tqï e´≈£î\ Ô T Áø£eT+>± X¯≈£îÔ\T>± e÷] ‘·s¡ ‘·sê\≈£î <ëìï n+<äCÒdü÷Ô yês¡düT\H˚ >∑<Ó›HÓπøÿ˝≤ #˚düTÔHêïs¡T. Ç~ @ ˇø£ÿ sêcÕºìø√ |ü]$T‘·+ ø±<äT. <˚X¯+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç<˚ d”Hé. uÛÑ÷kÕ«eT´ dü+düÿè‹øÏ ø=qkÕ–+|ü⁄>±H˚ <˚X+¯ ˝À yês¡d‘ü «· sê»ø°j÷· \T eTqT>∑&É kÕ–düTÔHêïj·Tì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\ yê<äq. eTVü ‰ sêh˝À dü T ˙˝Ÿ < ä ‘ Y ≈£ L ‘· T s¡ T Á|æ j · ÷ <ä ‘ Y , Á|üyÓ÷<éeTVü‰»Hé ≈£L‘·Ts¡T |üPqyéT ˝Àø˘düuÛŸ mìïø£˝À¢ b˛{°|ü&ÉuÀ‘·THêïs¡T. X¯s¡<é|üyêsY ≈£L‘·Ts¡T düTÁ|æj·÷ dü÷˝Ò u≤sêeT‹ qT+&ç ˝Àø˘düuÛŸ≈£î b˛{°#˚j·TqTHêïs¡T. e÷J d”m+ nXÀø˘ #·yêHé uÛ≤s¡´ n$÷‘ê Hê+<˚&é kÕ∆q+ qT+&ç b˛{° #˚j·TqTHêïs¡T. d”˙j·TsY ø±+Á¬>dt H˚‘· eTTs¡[ <˚yé sê ø=&É T ≈£ î $T*+<é k‘Y eTT+ãsTT qT+&ç b˛{° #˚jT· qTHêïs¡T. ;Vü‰sY˝À ˝≤\÷ bòÕ´$T©, \*‘Y Hêsêj·TDY $TÁXÊ ≈£î≥T+ã+, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À ø£s¡TD≤ì~Û ≈£î≥T+ã+, ø£sêí≥˝À <˚yÓ>ö&É, |ü+C≤uŸ˝À u≤<ä˝Ÿ, ø±oàsY˝À nãT›˝≤¢ ≈£î≥T+ã+ Ç˝≤ nH˚ø£ ≈£î≥T+u≤\T ‘·sê\T>± |ü<eä ⁄\T nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. Çø£ ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À m˙ºÄsY ≈£î≥T+ã+, yÓ’mdt ≈£î≥T+ã+, u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄, sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄, ø£Hêï \ø°ÎHêsêj·TD, ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄, ø¬ .#·+Á<äXK ‚ s¡sêe⁄, õ.yÓ + ø£ ≥ kÕ«$T, »\>∑ + yÓ + >∑ fi ¯ s êe⁄ Ç˝≤ mH√ï ≈£î≥T+u≤\T ‘·eT yês¡dTü \qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+bÕsTT. e#˚à mìïø£˝À¢ Ç+ø± nH˚ø£ eT+~ ø=‘·Ô>± b˛{°|ü&ÉuÀ‘·THêïs¡T. ˝Àø˘ d ü u Û Ñ ≈ £ î ø√{° X ¯ « s¡ T \T, ø±s=Œπ s {Ÿ dü + dü ú \ n~Û|ü‘·T\T, ã&Ü ø±+Á{≤ø£ºs¡¢πø nìï bÕغ\T {Ϭø≥T¢ πø{≤sTTdüTÔHêïsTT. yês¡+‘ê mìïø£\ ø√dü+ ˝…ø£ÿ≈£î $T+∫q &ÉãT“ Ks¡Tà #˚jT· &ÜìøÏ dæ<+∆ä >± ñ+&É&+É ‘√ bÕغ\T yê]πø ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdüTÔHêïsTT. B+‘√ ã&Üu≤ãT\πø {Ϭøÿ≥T¢ |ü+<˚s¡+ #˚j·T&ÜìøÏ Ä bÕغ\T dæ<ä∆eTÚ‘·THêïsTT. >∑‘·+˝À m+|”\T, myÓTà˝Ò´\˝À yê]∫Ãq düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡y˚T 40 XÊ‘· + eT+~ ø√{° X ¯ « s¡ T \THêïs¡ T . ñ‘· Ô s ¡ Á |ü < ˚ X Ÿ nÁ>∑kÕúq+˝À ñ+&É>± Ä ‘·sê«‘· kÕúHê˝À¢ eTVü‰sêh, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅcÕº\THêïsTT. >√yê˝À 92 XÊ‘·+, |ü+C≤uŸ ˝À 86 XÊ‘·+, Vü≤sê´Hê˝À 72 XÊ‘·+ XÊdüqdüuÛÑT´\T ø√{°X¯«s¡T˝Ò. 2013˝À &Ûç©¢ nôd+;¢ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚dæq yê]˝À eT÷&=+‘·T\ eT+~ ø√{°X«¯ s¡T˝Ò. ø±+Á¬>dt qT+∫ 61 eT+~ _C…|æ qT+∫ 58 eT+~ ø√{°X¯«s¡T\T b˛{° #˚XÊs¡T. 2013˝À ø£sêí≥ø£˝À »]–q nôd+;¢ mìïø£˝À¢ yÓTÆì+>¥, ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡T\T |ü\Te⁄s¡T mìïø£\ ã]˝À ~>±s¡T. M]˝À e+<ä\ ø√≥¢ ÄdüT\ Ô Tqï yês¡T m+<äs√ ñHêïs¡T. mìïø£\ b˛{° yÓTT‘·Ô+ M] #·TfÒº ‹]–+~. {Ï&ç|æ ≈£L&Ü sê»´düuÛÑ nuÛÑ´s¡Tú\ $wüj·T+˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\πø ô|<ä› |”≥ y˚dæ+~. sê»´düuÛÑ düuÛÑ´‘·«+ô|’ mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈î£ qï yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T≈£î #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT yÓ T T+&ç #˚ s TT #· ÷ bÕs¡ T . ø√{° X ¯ « s¡ T ˝… ’ q >∑ ] ø£ b Õ{Ï yÓ÷Vü≤qsêe⁄, ‘√≥ d”‘êsêeT\øÏÎ\qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. {Ï&ç|æ ‘·s¡|ü⁄q m+|æ¬ø’q m+|”\T Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, dæ m + s¡ y ˚ T wt , dü T »Hê #Í<ä ] \T, yÓ ÷ <ä T >∑ T \ y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶\T bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô˝Ò. &Ûç©¢ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚dqæ yê]˝À q\T>∑Ts¡T e÷Á‘·yT˚ ‘·eT≈£î m˝≤+{Ï ÄdüT\ Ô T ˝Òe+≥÷ n|òæ&É$≥T¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. ø£+ô|˙\ eT<Ûä´ b˛{° ñqï≥Tº sê»ø°j·T e´edüú˝À b˛{°‘·‘·«+ ô|]–+~. sê»ø°j·÷\T dü+bÕ<äq≈£î <ä>∑Zs¡ <ë]>± ø£ì|æ+#·≥+‘√, ‘·eT |üqT\T #·ø£ÿô|≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î |ü<äe⁄*ï yê&ÉT≈£îH˚ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. bı*{Ïø£˝Ÿ bÕغ\÷ M]ì m+ø£πsCŸ #˚düTÔHêïj·TH˚ $eTs¡Ù\THêïsTT. Ç˝≤+{Ï |ü]D≤e÷\ eT<Ûä´, ˇø£ kÕe÷q´ e´øÏÔ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sê>∑\&Ü? e∫à ì\<=≈£îÿø√>∑\&Ü? bÕغ ø√dü+ |üì#˚ùd ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î mìïø£˝À¢ b˛{°#ù˚ d neø±X¯+ ˝Ò≈î£ +&Ü b˛‘√+~. bÕغ n~ÛH‘˚ · e÷fÒ y˚<ä+ ø±e&É+‘√ <Ûäqã\+ ñqï e´≈£îÔ\πø {Ϭø{Ÿ \_Ûk˛Ô+~. sê»´düuÛÑ, ˝Àø˘düuÛÑ, $$<Ûä sêÅcÕº\ XÊdüq düuÛÑ\T nìï+{Ï ˝ À @{≤ <Û ä q e+‘· T \ dü + K´ ô|s¡ T >∑ T ‘√+~. yês¡düT\ >∑T+|ü⁄ m≈£îÿee⁄‘√+~. n~Ûø±s¡+ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe eT+~ #˚‹˝À, ø=ìï ≈£î≥T+u≤\ #˚‹˝À b˛>∑T|ü&TÉ ‘√+~. á |ü]D≤e÷*˝≤π> ø£+{Ïq÷´ nsTT‘˚, sê»ø°jT· e´edü˝ ú À ô|qTe÷s¡TŒ\T e#˚à Á|üe÷<ä+ ñ+~. nyÓT]ø± ‘·q Ä]úø£ X¯øÏÔ‘√ Á|ü|ü+#êqìï XÊ•+#ê\ì m˝≤ Á|üj·T‹ïdüTÔ+<√, n˝≤π > ø±s=Œπ s ≥T¢ ‘· e T ˝≤uÛ ≤ \ø√dü + $<Û ë Hê\T s¡÷bı+~dü÷,Ô kÕe÷qT´&ç ã‘·T≈£îì ∫ÛÁ<ä+ #˚ùd neø±X¯+ ñ+~.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 21 `03` 2014

düqï–\T¢‘T· qï Vü≤dü+Ô >¬ \T|ü⁄ neø±XÊ\T q÷´&Û©ç ,¢ e÷]à 20t): eTs¡DX¯jT· ´ MT<ä ñqï ø±+Á¬>dt ÄK] ø√]ø£qT HÓsy¡ s˚ á &ÜìøÏ ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ (‘Ósêdü) ìsêø£]+∫+~. ˇø£ s√»+‘ê #·sá \T »]|æq ‘·sê«‘· ø±+Á¬>dt˝À $©qeTe«&É+ ≈£î<äs<¡ ìä ‘Ósêdü ‘˚*à #Óù|Œdæ+~. e#˚à mìïø£\ Hê{ÏøÏ <˚X¯yê´|üÔ+>± ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ @ $<Ûä+>± ñ+≥T+<√ #Ó|üŒ&ÜìøÏ Ç<√ eT#·TÑ·Tqø£. πø+Á<ä+˝À @<√ ˇø£ bÕغ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√e\dæ eùdÔ, {ÏÄsYmdt ‘·|üŒ≈£î+&Ü _C…|æ yÓ’ù| yÓTT>∑TZ #· ÷ |ü ⁄ ‘· T +~. B+‘√, m+‘√ ø£ w ü º | ü & ç @sêŒ≥T #˚ d æ q ‘Ó\+>±D≤˝À ø±+Á¬>dt ÄX¯\T n&ÉT>∑+{ÏqfÒº. ‘Ósêdü‘√ e´eVü‰s¡+ Ç˝≤ ñ+fÒ, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À &ûm+πø bÕغ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ≈£î ìsêø£]+∫+~. nø£ÿ&É n~Ûø±s¡+˝À ñqï »j·T\*‘· (@◊@&çm+πø), eT÷&√ ≈£L≥$Tì ≈£L&É>{ ∑ ≤º\ì #·÷düTqÔ ï Á|üø±wt ø±s¡‘Y (d”|m” +)qT ø±<äì, ˇ+≥] b˛s¡T≈£î dæ<ä∆eTsTT+~. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À q\uÛ…’ nsTT<˚fi¯ófl>± n~Û ø ±s¡ + ˝ÀøÏ sê˝Ò ø £ b ˛sTTq ø±+Á¬ > dt Ç|ü ⁄ Œ&É T @ø±øÏ > ± $T–*+~. @<√ ˇø£ Á<ä$&É bÕغ n+&É ˝Ò≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt á sêh+˝À Ç+‘·es¡≈£L ˇø£ÿ m+|” kÕúq+ ≈£L&Ü ¬>\e˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D˝À ø£∫Ñ·+>± 17 m+|” d”≥T¢ >¬ \TkÕÔeTqï BÛe÷‘√, m+‘√ |ü D +>± ô|{Ï º ‘Ó \ +>±D≤ Çe«>±, Ä eP´Vü ≤ + u…&çdæø={Ϻ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ˇø£ÿ d”≥T ≈£L&Ü <äø£ÿì |ü]dæú‹. Çø£ ø±+Á¬>dt≈£î <äøÏåD≤~q $T–*q ˇπø ÄX¯.. ø£sêí≥ø£, πøs¡fi¯. πøs¡fi¯˝À ÁøÏdæºj·THé ë eTTdæ¢+ esêZ\ eT<䛑·T‘√ dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘·«+ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï ø±+Á¬>dt, n+‘·s¡Z‘· ≈£îeTTà˝≤≥\ e\¢ n~Ûø±s¡+ ø√˝ÀŒj˚T |ü]dæ‹ú ˝À ñ+<äì düsπ «\T #ÓãT‘·THêïsTT. ˇø£yÓ’|ü⁄ eTTK´eT+Á‹ }eTHé #ê+B MT<ä k˛˝≤sY bÕHÓfi¯fl n$˙‹ Äs√|üD\T— eTs√yÓ|’ ⁄ü , s¬ +&ÉT Á|ü<ëÛ q Væ≤+<ä÷ eT‘· esêZ\eT<Ûä´ ô|s¡T>∑T‘·Tqï Ä+<√fi¯q\T. ¬s+&É÷ ø£*dæ n~Ûø±s¡ j·TT&çm|òt Á|üuÛÑT‘ê«ìï ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚düTÔHêïsTT. Çø£ ø£ s êí ≥ ø£ ˝ À yÓ T Tqï nôd+;¢ mìïø£ ˝ À¢ ¬>*∫q|üŒ{Ïø°, ø±+Á¬>dt |ü]dæú‹ Ç+ø± n>∑eT´>√#·s¡+>±H˚ ñ +~. eTTK´eT+Á‹ dæ<ä›sêeTj·T´, ôV’≤ø£e÷+&é≈£î #Ó|æŒ ‘·eT≈£î {Ï ¬ ø ≥T¢ sê≈£ î +&Ü #˚ k ÕÔ & ˚ y Ó ÷ qì bÕغ ˝ À d” ì j· T s¡ T ¢

u…+uÒ\T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ¬s’˝Ò« eT+Á‹ eT*¢ø±s¡T®q KπsZ≈£î Ç|üŒ{Ïπø 70 @fi¯ófl <ë{≤sTT. Á|üdüTÔ‘·+ πø+Á<ä+˝À #·eTTs¡T‘√ düVü‰ nH˚ø£ XÊK\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Ms¡|üŒ yÓTTsTT© |ü≥¢ sêVüQ˝ŸøÏ n+‘· eT+∫ n_ÛÁbÕj·T+ ˝Òq≥Tº ‘Ó*dæ+~. ø£+|üP´≥sY s¡+>∑ ì|ü ⁄ DT&É T q+<ä H é ì˝Ò ø £ ì ì <ä ø Ï å D u… + >∑ T fi¯ S s¡ T ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À ì\u…{≤º\qï ôV’≤ø£e÷+&é Ä˝À#·q‘√ Ç|üŒ{Ïøπ C≤|òüsY wüØ|òt es¡Z+ >∑TÁs¡T>± ñ+~. πø+Á<äeT+Á‹>± |üì#˚dæq wüØ|òt≈£î ø£s¡&ÉT>∑{Ϻq eTTdæ¢+ yê~>± ù|s¡T+~— Äj·Tq á ìjÓ÷»ø£es¡+Z MT<ä #ê˝≤ s√E\Tï+N ø£Hï˚ XÊ&ÉT. Çø£ bÕغ˝À ;d” esêZìøÏ #Ó+~q y=ø£ÿ*>∑\ qT+∫ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt≈£î eT<䛑·T ø£s¡Tej˚T´ neø±X¯+ ñ+~. m+<äTø£+fÒ, Ç{°e\ ø±\+˝À u≤>± ã\|ü&ÉT‘·Tqï á esêZìï ø±+Á¬>dt $düà]dü÷Ô e∫Ã+~. eTs√yÓ’|ü⁄, Çø£ÿ&É uÛ≤»bÕ Áø£eT+>± ã\+ |ü⁄+E≈£î+{À+~. *+>±j·T‘Y esêZìøÏ #Ó+~q e÷J eTTK´eT+Á‹ m&É÷´s¡|Œü , Äj·Tq nqT#·s¡T\÷ bÕغ˝ÀøÏ ‹]–sêe&É+‘√ yÓTTqï{Ï nôd+;¢ mìïø£˝À¢ z≥T¢ N* n~Ûø±s¡+ b˛>=≥Tº≈£îqï _C…|æøÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT $»j·÷eø±XÊ\T yÓTs¡T>∑e⁄‘·THêïsTT. πøs¡fi¯˝À uÛ≤»bÕ≈£î Ç+‘·es¡≈£L ˇø£ÿ myÓTà˝Ò´ >±˙, m+|” >±˙ ˝Òs¡T. n˝≤+{Ï~, Ç|ü⁄Œ&ÉT n≥º&ÉT>∑T es¡ZyÓTÆq |ü⁄\j·÷s¡T¢ ø£˙dü+ ˇø£ÿ ˝Àø˘ düuÛÑ kÕúqyÓTÆHê <äøÏÿ+#·Tø√yê\qï Ä˝À#·q‘√ qπs+Á<ä yÓ÷&ûøÏ <ä>∑Zs¡e⁄‘·THêïs¡T. ÁøÏdæºj·THé ë eTTdæ¢+ sê»ø°j·T esêZ\ ø£ã+<Ûä Vü≤kÕÔ˝À¢ ∫øÏÿq ø±+Á¬>dt, Væ≤+<äTe⁄\ Á|üjÓ÷»Hê\qT >±*ø=~˝Òdæ+<äqï ìdüŒèVü≤‘√, lHêsêj·TD <Ûsä à¡ |ü]bÕ\q jÓ÷>∑+ Hêj·Tø£‘«· +˝À $T>∑‘ê ;d”\T ≈£L&Ü yÓT\¢>± yÓ÷&û yÓ’|ü⁄ #˚s¡T‘·THêïs¡T. ø=ìï ÁøÏdæºj·THé Á>∑÷|ü⁄\T ≈£L&Ü yÓ÷&ûøÏ eT<䛑·TìdüTÔHêïsTT. ÁøÏdæºj·THé »HêuÛ≤ m≈£îÿe>± ñqï øπ s¡fi¯ eT<Û´ä ÁbÕ+‘·+˝À, øπ s¡fi¯ ø±+Á¬>dt≈î£ #Ó+~q j·TT&çm|òt Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t |æ.dæ.C≤sY® düVü‰, Ç<ä›s¡T eTTK´ Hêj·T≈£î\T ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ yÓ÷&ûøÏ ‘·eT eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À &ûm+πø Ç|üŒ{Ïπø yÓ÷&û Á|üuÛÑ+»HêìøÏ nqT≈£ L \yÓ T Æ q ìs¡ í j · T + rdü T ≈£ î +{≤eTì Á|ü ø £ { Ï + ∫+~. ø±+Á¬>dt‘√ yÓfi‚fl Á|üdüπøÔ ˝Ò<ä˙, uÛ≤»bÕ‘√ bı‘·TÔ >∑T]+∫ Ä˝À∫kÕÔeTì ø£s¡TD≤ì~Û ‘·qj·TT&ÉT m+.¬ø.kÕº*Hé düŒwüº+ #˚XÊ&ÉT. ‘·eT Ä>∑s¡“¤X¯Á‘·TyÓ’q »j·T\*‘· Á|ü<Ûëì ø±yê\ì Ä˝À∫düTqÔ ï düeTj·T+˝À &ûm+πø ≈£L&Ü n+<äT≈£î düe÷q+>±,

πø+Á<ä+˝À $<ÛëHê\ s¡÷|üø£\Œq˝À ‘êeT÷ eTTK´yÓTÆq bÕÁ‘· b˛wæ k ÕÔ e Tì z≥s¡ ¢ q T q$Tà+#· e \dæ q nedü s ¡ + ñ+~. n+<äT≈£î Ä bÕغ πs|ü⁄ πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêuÀj˚T bÕغ‘√ »‘·ø&£ TÉ ‘·Tqï≥Tº ‘Ó*j·÷*. Çø£ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ ˝ Ÿ À ‘Ó<b˚ Õ n<Û´ä ≈£îå &ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT uÛ≤»bÕ‘√ bı‘·TÔ≈£î ñ$«fi¯S¢s¡T‘·THêï&ÉT. uÛ≤»bÕ yÓTT<ä{Ï qT+N Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±D≤≈£î nqT≈£L\+>± ñ+~. ø±+Á¬>dt˝À $©q+ ø±qì ‘Óπ>dæ #Ó|æŒq ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ uÛ≤»bÕ‘√ ø£*ùd neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. n˝≤ »]–‘˚, yÓ÷&û Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nsTTq ‘·sê«‘· #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄≈£î πø+Á<ä+˝À u≤>± |ü\T≈£îã&ç ñ+≥T+~. Çø£ d”e÷+Á<Û˝ ä À yÓ÷&ûøÏ |üìøÏe#˚à eTs√ bÕغ yÓø’ ±bÕ. ‘Ó<˚bÕ ø£Hêï »>∑Hé Hêj·Tø£‘·«+˝Àì yÓ’ø±bÕπø m≈£îÿe ˝Àø˘ düuÛÑ d”≥T¢ ekÕÔjT· ì >∑‘· s¬ +&˚fió¯ >¢ ± »]–q ñ|ümìïø£˝À¢q÷, $T>∑‘ê düsπ «˝À¢q÷ ‘˚*+~. d”e÷+Á<Ûä sêh nedüsê\qT |üP]Ô>± rπsà bÕغπø »>∑Hé eT<䛑·T ñ+≥T+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. ø£qTø£ mìïø£\ eTT+<äT ø£Hêï mìïø£\ ‘·sê«‘˚ ‘·eT≈£î »>∑Hé eT<䛑·T \_ÛdTü +Ô <äì uÛ≤»bÕ ÄX¯ |ü&TÉ ‘√+~. ‘· + Á&ç eTs¡ D ≤+‘· s ¡ + ‘· q qT eTTK´eT+Á‹ì #˚ j · T ˝Ò < ä ˙ , u… s TT˝Ÿ ˝Ò ≈ £ î +&Ü 18 HÓ \ \ bÕ≥T C… ’ ˝ À¢ ô|{Ï+º ∫+<ä˙ k˛ìj·÷ >±+BÛ MT<ä »>∑Hé #ê˝≤ ø√|ü+>± ñ Hêï&ÉT. n‘·&ÉT m{Ϻ |ü]dæú‹˝Àq÷ ø±+Á¬>dt‘√ #˚‘·T\T ø£\|ü&ÉT. eTVü‰sêh˝À ø±+Á¬>dt ë m˙‡|”\ dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘·«+ |üì rs¡T n+‘·+‘· e÷Á‘·+>± ñ+~. BìøÏ ‘√&ÉT >∑‘· nsTT<˚fió¯ fl>± Ä<äsYÙ Vü≤Ödæ+>¥ kıôd’{° ≈£î+uÛÑø√D+, $<äs¡“¤˝À Ç]π>wüHé ≈£î+uÛÑø√D+ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£î~ù|düTÔHêïsTT. ‘·eT Ä~Ûø±´ìï ø=qkÕ–düTqÔ ï` |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À¢ì ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt, ˇ&çXÊ˝Àì _E »q‘ê<äfiŸ bÕغ\‘√ b˛*à #·÷ùdÔ, Væ≤+B sêÅcÕº˝…’q ;Vü‰sY, ñ‘·ÔsY Á|ü<˚XŸ, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, C≤s¡â+&é, sê»kÕÔHé\˝À ø±+Á¬>dt n‘·´+‘· BHêedüú˝À ñ+~. n+<äTπø eT+Á‘·T\‘√ düVü‰ eTTK´yÓTÆq ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\+‘ê mìïø£ ˝ À¢ b˛{° #˚ j · T &ÜìøÏ uÛ Ñ j · T |ü & É T ‘· T qï≥Tº yês¡ Ô \ T n+<äT‘·THêïsTT. Ç~˝≤ ñ+fÒ, <äøÏåD≤~q ø£sêí≥ø£ ‘·|üŒ eTs√ sêh+˝À eT<䛑·T ˝Ò<äqT≈£îqï uÛ≤»bÕ, n+<ä]ø£Hêï y˚>∑+>± eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛‘√+~.

•eùdq, m˙‡|” nuÛ´Ñ s¡T\ú |ô ’ nHêï ø£HÓïÁs¡ sê˝…>±yé dæ~∆, e÷]à 20 mìïø£˝À¢ nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î {Ϭø{Ï¢#êÃs¡+≥÷ •eùdq, m˙‡|” nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ kÕe÷õø£ ñ <ä´eTø±s¡T&ÉT nHêï Vü≤C≤πs ø£HïÓ Ás¡CXÒ Ês¡T. eTVü‰sêh˝À •eùdq, m˙‡|” {Ϭø≥T¢ bı+~q Ç<ä›s¡T e÷J eT+Á‘·T\≈£î e´‹πsø£+>± ‘êqT Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. #ê˝≤ sê»ø°j·T bÕغ\T mìïø£˝À¢ n$˙‹|üs¡T\T, H˚s¡ #·]‘·T\≈£î {Ϭø{Ï¢#êÃj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. á bÕغ\T #Óù|Œ<=ø£{Ï, Ä#·s¡D˝À #˚ùd<=ø£≥ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. wæض˝À •eùdq nuÛÑ´]ú u≤ãHé |òüTÀ˝≤|t, ˇkÕàHêu≤<é˝À m˙‡|” nuÛÑ´]ú |ü<äyéT dæHéΩ bÕ{Ï˝Ÿ≈£î e´‹πsø£+>± ‘êqT Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔqHêïs¡T. >∑‘·+˝À eT+Á‹>± ‘=\–+|ü⁄q≈£î >∑T¬s’q |òüTÀ˝≤|t≈£î e´‹πsø£+>± ‘·q e<ä› nìï Ä<Û ë sê\T ñHêïj· T Hêïs¡ T . Çø£ |ü e Hé s êC… ì+u≤\ÿsY Vü≤‘·´πødüT˝À Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&ÉT, C…’˝À¢ ñ+&ç e∫Ãq bÕ{Ï˝Ÿ≈£î m˙‡|” {Ïø¬ {Ÿ Çe«&É+ $düàj·T+ ø£*–+∫+<äHêïs¡T. M] bÕغ\ H˚‘\ · ≈£î ‘êqT ˝ÒK\T sêkÕÔqì #ÓbÕŒs¡T.

qπs+Á<ä yÓ÷&ûì ªãTø˘µ #˚dù düTqÔ ï |ü_w¢ sü T¡ !¢ q÷´&Û©ç ,¢ e÷]à 18: uÛ≤»bÕ Á|ü<ëÛ qeT+Á‹ nuÛ´Ñ ]ú qπs+Á<ä yÓ÷&û n+fÒ dü+#·\q sê»ø°j·÷\≈£î e÷s¡T ù|s¡T. #êjYT yê˝≤ qT+∫ |”m+ nuÛ´Ñ ]ú>± Äj·Tq j·÷Á‘· m+‘√ ÄdüøøÔÏ s£ +¡ . n+‘·≈£î$T+∫, Äj·Tq J$‘·+˝À #ê˝≤ s¡Vü≤kÕ´\THêïsTT. Äj·Tq≈£î ô|fiË’¢+<ë? nsTT‘˚ uÛ≤s¡´ ñ+<ë? uÛ≤s¡´ ñ+fÒ ÄyÓT Ç|ü⁄Œ&Óø£ÿ&É ñ+~? @+ #˚k˛Ô+~? yÓ÷&ûøÏ, ÄyÓTøÏ Ç|üŒ{Ïø° dü+ã+<Ûë\THêïj·÷? Äj·Tq ˇ+≥]>±H˚ ñ+{≤sê ˝Òø£ ‘·*¢>±]‘√ ø£*düT+{≤sê? >∑T»sê‘Y n\¢s¡¢˝À Äj·Tq bÕÁ‘· @$T{Ï? yÓ÷&û |üs¡‡q˝Ÿ ˝…’|òt ø£ãTπs¢$T{Ï? Ç˝≤+{Ï mH√ï Á|üX¯ï\ »yêãT\ ø√dü+ #ê˝≤ eT+~ yÓ‘T· ≈£î‘·THêïs¡T. Äj·Tq J$‘·+ m+‘· $\ø£D å yÓ÷ n+‘˚ $yê<ëdüŒ<ä+. n+<äTøπ yÓ÷&û |ü≥¢ ñ qï á ÄdüøÏÔì Ç|ü⁄Œ&ÉT á mìïø£\ y˚fi¯ Á|æ+{Ï+>¥, |ü_¢wæ+>¥ s¡+>∑+ kıeTTà#˚düT≈£î+{À+~. yÓ÷&ûô|’q ≈£î|üŒ\T ‘Ó|üŒ\T>± |ü⁄düÔø±\T |ü⁄≥Tºø=düTÔHêïsTT. ‘√∫qyês¡T ‘√∫qìï $esê\T ùdø£]düTÔHêïs¡T. sêdæqyês¡T sêj·T>∑*–q+‘· sêdüTÔHêïs¡T. ÄHé ˝…’Hé neTàø£+<ës¡T |òæ¢|t ø±sYº e<ä› yÓ÷&û J$‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q 42 øÏ ô|’>± |ü⁄düÔø±\THêïsTT. n+<äT˝À >∑T»sê‘Y n\¢s¡¢ düeTj·T+˝À nVü≤à<ëu≤<é ˝À »s¡ï*düTº>± |üì#˚dæ, yÓ÷&ûøÏ e´‹πsø£+>± |ü⁄+U≤qT|ü⁄+U≤\T>± yês¡Ô\T sêdæ Nø±≈£î ô|{Ϻq øÏ+>¥ wüßø˘ Hê>¥ sêdæq ª~ qyÓ÷ k˛ºØ, m bı*{Ïø£˝Ÿ ˝…’|òt qT+∫ ˙˝≤+»Hé eTTUÀ´bÕ<Ûë´j·T sêdæq ªqπs+Á<ä yÓ÷&û, ~ e÷´Héµ es¡≈£L |ü\T s¡ø±\ |ü⁄düÔø±\THêïsTT. ˇø£ÿ Ç+^¢wüß˝ÀH˚ ø±<äT, Væ≤+B, eTsê؃, ‘·$Tfi¯+, >∑T»sêr düVü‰ |ü\T uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü˝À¢ yÓ÷&ûô|’ |ü⁄düÔø±\T Ç|ü⁄Œ&ÉT \uÛÑ´+ ne⁄‘·THêïsTT. ˇø£ s¡#·sTT‘· yÓ÷&û ∫qï|ü⁄Œ&ÉT Hê≥ø±\T y˚ùdyê&Éì, n+<äTπø Äj·Tq ‘·q Á|üd+ü >±˝À¢ Vü‰euÛ≤yê\qT, n_Ûqj·Tø£fiq¯ T |üP]Ô>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡ì sêùdÔ, Ç+ø=ø£s¡T Væ≤+B dü÷|üsY kÕºsY sêCÒXŸ KHêï qT+∫ ‘êqT y˚düT≈£îH˚ Vü‰|òt ≈£îsêÔ qT yÓ÷&û s¡÷bı+~+#·T≈£îHêïs¡ì sêXÊs¡T. yÓ÷&ûô|’ yÓ\Te&çq |ü⁄düÔø±˝À¢ qπs+Á<ä yÓ÷&û ` m bı*{Ïø£˝Ÿ ãjÓ÷Á>∑|ò”, ~ e÷´Hé Ä|òt ~ eT÷yÓT+{Ÿ ` qπs+Á<ä yÓ÷&û, qπs+Á<ä yÓ÷&û ` jÓTdt V”≤ ¬øHé, qπs+Á<äyÓ÷&û ` ~ π>yéT #Û˚+»sY, yÓ÷&çHê$Tø˘‡, qs¡πødü] qπs+Á<ä yÓ÷&û e+{Ï$ Vü‰{Ÿ πøø˘ \T>± neTTà&Í‘·THêïsTT. n+‘˚ ø±<äT.

qπs+Á<ä yÓ÷&û sêdæq kÕe÷õø˘ düeTs¡dü‘ê, ø£˙«ìj·T+{Ÿ m&ÉT´πøwüDY e+{Ï |ü⁄düÔø±\T ≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ ÄdüøÏÔ>± ø=qT≈£îÿì #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. mìïø£\ y˚&ç ô|]π>ø=B› ‘·eT |ü⁄düÔø±\ ùd˝Ÿ‡ ô|s¡T>∑T‘êj·Tì |ü_¢wüs¡T¢ n+#·Hêy˚düTÔHêïs¡T. y˚T HÓ\ Hê{ÏøÏ eT]ìï |ü⁄düÔø±\qT e÷¬sÿ{Ÿ ô|’ e~˝Ò+<äT≈£î Á|ü#·Ts¡Dø£s¡Ô\T düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. yÓ÷&û Á|ü<Ûëì nsTT‘˚ e÷Á‘·+ ‘·eT neTàø±\T Äø±XÊìï ‘êø£&+É U≤j·TeT+≥THêïs¡T Á|ü#·Ts¡Dø£s¡Ô\T. mìïø£\ y˚fi¯ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ J$‘· #·]Á‘·\ |ü≥¢ >∑‘·+˝À mqï&É÷ Ç˝≤+{Ï ÄdüøÏÔ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. yêCŸ ù|sT÷ Á|ü<Ûëì nsTTq ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq s¡#·q\ |ü≥¢ ø=+‘· ÄdüøÏÔ ô|]–q e÷≥ yêdüÔey˚T nsTTHê yÓ÷&û ÁπøE <ëìì ;{Ÿ #˚ùddæ+~. >∑‘· ˝Àø£düuÛÑ mìïø£\ düeTj·T+˝À ;CÒ|” eTVü‰s¡~∏ ˝≤˝Ÿ ø£èwüí n<ë«˙ ªyÓTÆ ø£+Á{°, yÓTÆ ˝…’|òtµ ù|]≥ ‘·q Ä‘·àø£<∏äqT yÓ\Te]+#ês¡T. nsTT‘˚ <ëì e\¢ n<ë«˙øÏ ô|<ä›>± ˝≤uÛÑ+ ø£\>∑˝Ò<äT.

µπøJÁ yê˝Ÿ ≈£î n+‘· d”Hé ˝Ò<Tä µ ‘˚˝dÃÒ qæ uÛ≤»bÕ H˚‘\· T q÷´&Ûç©¢, e÷]à 20 ÄyéT ÄBà bÕغ H˚‘· ns¡$+<é πøÁõyê˝Ÿ ≈£î n+‘· d”Hé ˝Ò<äì uÛ≤»bÕ ‘˚˝ÒÃdæ+~. uÛ≤»bÕ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷&ûøÏ πøÁJyê˝Ÿ qT+∫ m˝≤+{Ï eTT|ü⁄Œ˝Ò<äì uÛ≤»bÕ MT&çj·÷ ø£˙«qsY Vü≤Øwt KTsêHê ‘Ó*bÕs¡T. øπ Áõyê˝Ÿ qT ‘êeTT n+‘· d”]j·Tdt >± rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì KTsêHê düŒwüº+ #˚XÊs¡T. <˚X¯eT+‘·{≤ yÓ÷&û Vü≤yê ø=qkÕ>∑T‘√+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. &Û©ç ˝ ¢ À 49 s√E\ bÕ\q n‘·´+‘· <ës¡TDeTì.. πøÁõyê˝Ÿ Á¬ø&ç_*{° ø√˝ÀŒj·÷&Éì KTsêHê rÁe kÕúsTT˝À <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . ñ‘·sÔ ¡ Á|ü<X˚ Ÿ ˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü &Û©ç ˝ ¢ À ≈£L&Ü ÄyéT ÄBà bÕغ ˇø£ÿ d”≥T ≈£L&Ü >¬ \Te<äì KTsêHê CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. qπs+Á<äyÓ÷&ûì z&ç+#˚ n+‘· X¯øÏÔ π ø Áõyê˝Ÿ ≈£ î ˝Ò < ä H êïs¡ T . yês¡ D ≤dæ ˝Àø£ d ü u Û Ñ ˝ À ì*∫q qπs+Á<äyÓ÷&ûì BÛ≥T>± m<äTs=ÿ+{≤eTì.. e÷]à 23 ‘˚~q ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì u…+>∑fi¯Ss¡T düuÛÑ˝À πøÁõyê˝Ÿ ≈£î ;CÒ|” øö+≥sY Ç∫Ã+~.

ø£‹‘Ô √ $e÷q+ møÏÿq q{Ï ˝≤dt @+C…˝…dt: ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü b˛sTTq eT˝Òdæj·÷ $e÷Hêìï ôV’ ≤ C≤ø˘ #˚ d æ ñ+{≤s¡ q ï nqTe÷Hê\T ã\|ü&TÉ ‘·T+&É>±.. eTs√|üøÿ£ z Vü‰©e⁄&é q{Ï ø£‹‘Ô √ $e÷q+ mπøÿdæ $e÷HêÁX¯j·÷˝À¢ uÛÑÁ<ä‘· &=\¢‘·Hêìï Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ï+~. q{Ï neT+<ë ùdÁ|ò”&é ‘·q u≤´>∑T˝À ø£‹Ô ñ+<äqï dü+>∑‹ eT]Ãb˛sTT ˝≤dt @+C…˝…dt ˝À $e÷q+ mπøÿdæ+~. $e÷HêÁX¯jT· +˝À uÛÁÑ <ä‘ê dæã“+~ ÄyÓT u≤´>∑T˝À ñqï ø£‹ìÔ

|üd>æ ≥ ∑ ˝ º øÒ b£ ˛j·÷s¡T. á $wüj÷· ìï ÄyÓT dü«j·T+>± ‘Ó*|æ+~. n+‘˚ø±<äT ‘·q <ä>∑Zs¡ ñqï ø£‹Ô bò˛{ÀqT {Ï«≥sY ˝À ô|{Ϻ uÛÁÑ <ä‘ê n~Ûø±s¡T\ n\dü‘ê«ìøÏ #·Ts¡ø£ n+{Ï+∫+~. meπs+ rdüT¬ø[¢Hê |ü{Ϻ+#·Tø√sê n+≥÷ Á|ü•ï+∫+~. ôd≈£î´]{° n~Ûø±s¡T\ rs¡T |ü≥¢ ÄyÓT Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚d+æ ~. Bìô|’ uÛÑÁ<ä‘ê~Ûø±s¡T\T Ç+ø± düŒ+~+#·˝Ò<äT.

øπ JÁ yê˝Ÿ u≤≥˝À øπ s¡fi¯ d”m+ ‹s¡Teq+‘·|⁄ü s¡+, e÷]à 20: øπ s¡fi¯ eTTK´eT+Á‹ }yÓTHé #ê+B... ÄyéT ÄBà bÕغ(Ä|t) H˚‘,· &Û©ç ¢ e÷J d”m+ ns¡$+<é øπ ÁJyê˝Ÿ <ë]˝À q&ÉTdüTHÔ êïs¡T. sê»ø°j÷· \T, bÕ\q $wüjT· +˝À nqT≈£î+fÒ bıs¡ã&çq≥Tº. MT&çj·÷qT <äTyÓTà‹Ôb˛j·T&É+˝À øπ ÁJyê˝Ÿ qT nqTdü]düTHÔ êïs¡T øπ s¡fi¯ d”m+. dü+#·\Hê\ ø√dü+

MT&çj÷· bÕ≈£î˝≤&ÉT‘√+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ‘·q |ü≥¢ MT&çj·÷ bÕs¡<äs¡Ùø£+>± e´eVü≤]+#·&É+ ˝Ò<äì yêb˛j·÷s¡T. n_Ûeè~∆ >∑T]+∫ |ü{+ºÏ #·Tø√≈£î+&Ü e´‹πsø£ Á|ü#ês¡+ #˚k˛Ô+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T.


3

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Vü≤sê´Hê˝À ø±+Á>¬ dt≈î£ m<äTs¡T>±* #·+&û|òüTsY, e÷]à 20: Vü≤sê´Hê˝À ákÕ] n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt≈£î ø£cÕº\T ‘·ù|Œ˝≤ ˝Òe⁄. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ákÕ] >∑{ºÏ b˛{°ì m<äTs√ÿqT+~. sêh+˝À yÓTT‘·+Ô |ü~ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\T ñHêïsTT. _C…|æ, Vü≤sê´Hê »qVæ≤‘Y ø±+Á¬>dt (ôV≤#YC…dæ) ≈£L≥$T, Ç+&çj·THé H˚wüq˝Ÿ ˝Àø˘<äfiŸ, _mdt|æ\T ákÕ] ‘·eT ã\+ ô|+#·T≈£îH˚ j·T‘êï\˝À |ü&ܶsTT. 2009 n+‘·≈£îeTT+<äT 2004 mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt≈£î <ë<ë|ü⁄>± 42.13 XÊ‘·+ z≥T¢ <äø±ÿsTT. sêh+˝À yÓTT‘·Ô+ 1.23 ø√≥¢ eT+~ z≥s¡T¢ ñqï≥T¢ 2004˝À qyÓ÷<äsTT+~. nsTT‘˚ n~ 2009˝À ø=~›>± ‘·–Z+~. ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt m˝≤+{Ï ≈£L≥$T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ‘=$Tà~ kÕúHê\qT <äøÏÿ+#·T≈£î+~. k˛ì|ü{Ÿ kÕúq+ _C…|øæ Ï e∫Ã+~, ôV≤#YCd… øæ Ï Væ≤kÕ‡sY kÕúq+ <äøÿÏ +~. 2004, Ä ‘·s¡Tyê‘· 2009˝À ≈£L&Ü _C…|æøÏ 17.21 XÊ‘·+ z≥T¢ e#êÃsTT. ◊mHém˝Ÿ&ç 22 XÊ‘·+ z≥¢qT ‘Ó#T· Ã≈£î+~. _C…|,æ ◊mHém˝Ÿ&ç eT<Û´ä mìïø£\ bı‘·T≈Ô î£ j·T‘êï\T kÕ–q|üŒ{Ïø° n$ |ò*ü +#·˝<Ò Tä . 1999˝À _C…|æ, ◊mHém˝Ÿ&ç ≈£L≥$T yÓTT‘·Ô+ |ü~ d”≥¢qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêïsTT. Ç+<äT˝À ◊<äT _C…|æøÏ, ◊mHém˝Ÿ&çøÏ ◊<äT d”≥T¢ e#êÃsTT. n|üŒ{À¢ ø±+Á¬>dt <ës¡TD+>± <Óã“‹+~. Ä bÕغøÏ ˇø£ÿ d”≥T sê˝Ò<äT. 1990 qT+∫ ≈£L&Ü _mdt|æ Çø£ÿ&É b˛{°˝À ñ+{À+~ ‘·|Œü ˇø£ÿ d”≥÷ <äøÿÏ +#·Tø√˝Ò<Tä . nsTT‘˚ >∑‘· mìïø£\ Hê{ÏøÏ Ä bÕغøÏ <ë<ë|ü⁄ ◊<äT XÊ‘·+ z≥T¢ e#êÃsTT. Çø£ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü≥¢ n~Ûø±s¡ e´‹πsø£ z≥T Á|üuÛ≤e+ ñ+~. ◊mHém˝Ÿ&ç n~ÛH˚‘· zyéT Á|üø±XŸ #Í‘ê˝≤, Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT n»s¡T dæ+>¥ #Í‘ê˝≤\T {°#·sY‡ ìj·÷eTø±\ kÕÿyéT˝À rVü‰sY C…’\T˝À ñHêïs¡T. _C…|æ Ç|ü⁄Œ&ÉT qπs+Á<ä yÓ÷&û |üs¡´≥q\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+~. ôV≤#YC…dæ C≤fÒ‘·s¡ z≥¢ô|’ ‘·q ¬>\T|ü⁄qT ˝…øÏÿ+#·Tø=+{À+~. eTTK´eT+Á‹ uÛÑ÷|”+<äsY dæ+>¥ VüA&Ü ìjÓ÷»ø£es¡Z+ s=Vü≤‘·ø˘˝À ≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT z≥s¡¢ qT+∫ e´‹πsø£‘· e´ø£+Ô ne⁄‘√+~. á ÁbÕ+‘·+ nìï ÁbÕ+‘ê\ ø£Hêï u≤>± n_Ûeè~∆ #Ó+~q|üŒ{Ïø°, Á|ü»\˝À ø±+Á¬>dt e´‹πsø£‘· HÓ\ø=ì ñ+~. |ü~ kÕúHê\≈£î ø±+Á¬>dt, ◊mHém˝Ÿ&ç\T b˛{° #˚düTÔHêïsTT. _C…|æ 8 kÕúHê\≈£î b˛{° #˚k˛Ô+~. Væ≤kÕ‡sY, ø£sêï˝Ÿ kÕú H ê\qT ôV≤#Y C … d æ \ ≈£ î e~*ô|{Ï º + ~. 1999˝À Ç<ä › s ¡ T eTVæ≤fi¯\T sêh+ qT+∫ m+|”\T nj·÷´s¡T. _C…|æ qT+∫ düT<Ûë j·÷<äyé, ◊mHém˝Ÿ&ç qT+∫ ¬ø’˝≤c˛ <˚M\T ¬>*#ês¡T. 2004˝À ø±+Á¬>dt qT+∫ ôd˝≤® n+u≤˝≤ kÕúq+ qT+∫ mìï¬øq’ eTVæ≤fi≤ nuÛ´Ñ ]ú. Çø£ 2009˝À ôd˝≤® (ø±+Á¬>dt)‘√ bÕ≥T, X¯è‹ #Í<ä ] (ø±+Á¬ > dt ) qT+∫ $CÒ ‘ · \ T>± ì*∫q eTVæ ≤ fi≤ nuÛÑ´s¡Tú\T>± e÷sês¡T.

ãVüQXÊ n+<äTπøH˚yÓ÷ ... ‘·T>∑¢ø˘ bÕ\q n+{≤s¡T? ôV’≤<äsêu≤<é, eTTVü≤eTà<é |òüÁ≈£îB›Hé EHê U≤Hé>± |æ\Teã&˚ eTTVü≤eTà<é _Hé ‘·T>∑¢ø˘... &Ûç©¢ düT˝≤ÔqT, 1325 ` 1351\ eT<Û ä ´ |ü ] bÕ*+#ê&É T . –j· ÷ dü T B› H é ‘· T >∑ ¢ ø ˘ CÒ´wü≈˜ î£ e÷s¡T&ÉT. –j·÷düTB›Hé Ç‘·ìì, ø±ø£rj·T e+X¯|⁄ü sêC…q’ Á|ü‘ê|üs¡TÁ<äT&ÉT es¡+>∑˝ŸqT ìj·T+Á‹+#·T≥≈£î <äø£ÿqT ÁbÕ+‘êìøÏ |ü+bÕ&ÉT. ‘·+Á&ç eTs¡D≤+‘·+, 1325˝À &Ûç©¢ dæ+Vü‰düHêìï n~Ûwæº+#ê&ÉT. eTTVü≤eTà<é _Hé ‘·T>∑¢ø˘, z eTVü‰ |ü+&ç‘·T&ÉT, $<ë«+düT&ÉT. Ç‘·ìøÏ ‘·s¡ÿeTT, ‘·‘·«eTT, >∑ D Ï ‘ · e TT, K>√fi¯ XÊgeTT, uÛ Ö ‹ø£ XÊÅkÕÔ \ ˝À eaT+∫ Á|üy˚X¯eTT+&˚~. Ç‘·&ÉT ÇkÕ¢$÷j·T *|” ø£fi≤ø£è‘·T\T ≈£åîDí+>± ‘Ó * dæ q yê&É T . Ç‘· ì øÏ yÓ ’ < ä ´ +, e÷+&É * ø±\˝À eT+∫ |ü]C≤„q+, HÓ’|ü⁄D´+ ñ+&˚~. eTTVü≤eTà<é _Hé ‘·T>∑¢ø˘ ÄX¯ à s¡ ´ »qø£ dü ø £ \ ø£ fi ≤ e\¢ u Û ≤ ìï ø£ * –e⁄+&˚ y ê&É T . eT<Ûä´j·TT>∑+˝À Á|ü>±&ÛÉeTTÁ<äy˚j·T>∑*–q e´øÏÔ‘ê«ìï ø£*– e⁄Hêï&ÉT. <ä÷s¡<äèwæº, Ä˝À#·Hê|üs¡T&ÉT, sêuÀj˚T j·TT>±\T, ‘·sê\ >∑÷]Ã Ä˝À∫+#·>*∑ >π X¯ø˙ÔÏ >∑*–qyê&ÉT. 1324˝À –j·÷düTB›Hé ‘·T>∑¢ø˘ \øöïrô|’ <ä+&Éj·÷Á‘·≈£î yÓfi¯ó‘·÷, <˚e–]˝À ñqï sê≈£îe÷s¡T&ÉT ñ\T|òtTU≤Hé qT yÓ q øÏ ÿ s¡ | æ Œ +∫ ‘· q ‘· s ¡ T |ò ü ⁄ q sê»´e´eVü ‰ sê\qT #·÷düT≈£îH˚+<äT≈£î sê»Á|ü‹ì~Û>± &Ûç©¢˝À ìj·T$T+∫ yÓfi≤fl&ÉT. 1325˝À u…+>±˝Ÿ <ä+&Éj÷· Á‘·qT+&ç ‹]–edüTqÔ ï –j·÷düTB∆Hé ‘·T>∑¢ø˘qT ÄVü‰«ì+#·{≤ìøÏ &Ûç©¢ •yês¡¢˝À eTVü≤eTà<é _Hé ‘·T>∑¢ø˘ ˇø£ ô|<ä› m‘Ó’Ôq y˚~ø£ @sêŒ≥T #˚XÊ&ÉT. nsTT‘˚ }πs–+|ü⁄ »]π>≥|ü⁄Œ&ÉT @qT>∑T ‘·–*‘˚ yÓTT‘·Ô+ ≈£L˝Ò≥≥T¢ <ëì s¡ ÷ |ü ø £ \ Œq »]–+~. y˚ ~ ø£ |ü < ∏ ä ø £ + Á|ü ø ±s¡ + –j·÷düTB∆Héô|’ ≈£L* Äj·Tq eTs¡DÏ+#·&É+‘√ eTVü≤eTà<é _Hé ‘·T>∑¢ø˘≈£î sê»´+ dü+Áø£$T+∫+~. eTs√ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ ‘·qj·TT&ÉT ˇø£ #Óø£ÿ u≤\ÿ˙ ø£{Ϻ+∫ n~ ‘·+Á&çô|’ ≈£L˝Ò≥Tº #˚XÊ&Éì #ÓãT‘ês¡T. yÓTT‘êÔìøÏ ‘·+Á&ç Vü≤‘·´≈£î |ü<∏äø±ìï s¡∫+∫ ìs¡«Væ≤+∫+~ eTVü≤eTà<é _Hé ‘·T>∑¢πø nqï~ kÕ<Ûës¡D+>± n+<äs¡÷ ˇ|ü⁄Œ≈£îH˚ $wüj·T+. á Á|üe÷<ä+˝À ‘·+Á&çøÏ Á|æj·T ‘·qj·TT&ÉT, yês¡d‘ü «· +˝À EHê U≤Hé ø£+fÒ eTT+<äT>± ñqï eTVü Q eT÷<é U≤Hé ≈£ L &Ü eTs¡ D Ï + #ê&É T . Ä ‘· s ¡ T yê‘· •~Û ˝ ≤\ì ‘=\–dü T Ô q ï|ü ⁄ Œ&É T –j· ÷ dü T B› H é X¯ Ø s¡ e TT eTVüQeT÷<é U≤Hé ô|’q #˚j·T÷‘·ì∫à s¡øÏå+#˚ Á|üj·T‘·ï+

µyêCŸ |ù sTT, n<ë«˙ X¯ø+£ eTT–dæ+~µ q÷´&Ûç©¢, e÷]à 2=t): uÛ≤»bÕ˝À e÷J Á|ü<Ûëì n≥˝Ÿ ;Vü‰Ø yêCŸ ù|sTT, m˝Ÿ øπ n<ë«˙\ X¯ø+£ eTT–dæ+<äì yêCŸ ù|sTT y˚Tqø√&É\T ø£s¡TD≤ X¯óø±¢ nHêïs¡T. yês¡Tº kÕúsTT qT+∫ C≤rj·T kÕúsTT es¡≈£î ùde #˚dæq ‘·qqT d”ìj·TsY H˚‘·\T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. #Û·rÔdt >∑&Ûé uÛ≤»bÕ XÊK, eTTK´eT+Á‹ s¡eTDY dæ+>¥ \T nH˚øe£ ÷s¡T¢ ‘·qqT nee÷ì+#˚ $<Ûä+>± Á|üe]Ô+#ês¡ì ÄyÓT $eT]Ù+#ês¡T. qπs+Á<äyÓ÷&û, sêCŸ Hê<∏é dæ+>¥ ˝≤+{Ï ø=+<ä] e´≈£îÔ\ #Ó|ü⁄Œ #˚‘·T˝À¢H˚ uÛ≤»bÕ q&ÉTk˛Ô+<äHêïs¡T. uÛ≤»bÕ nÁ>∑ Hêj·Tø£‘·« rs¡T‘√ eTqkÕÔ|ü+ #Ó+~q ø£s¡TD≤ X¯óø±¢ Ç{°e\ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T.

#˚dæq≥Tº ø£ì|æ+∫q≥Tº ‘êØUŸ`m`|òæs¡÷CŸcÕV”≤˝À düeTø±*ø£ #·]Á‘·ø±s¡T&ÉT õj·÷e⁄B›Hé ãsê˙ ñ˝Ò¢œ+#ê&ÉT. ‘·T>∑¢ø˘ uÛ≤s¡‘· B«|üø£\Œ+˝Àì ÁbÕ+‘ê\qT »sTT+∫ ‘·q kÕÁe÷»´ $düÔs¡D≈£î q&ÉT+ø£{≤º&ÉT. <äøÏåD ÁbÕ+‘ê\ô|’ |ü≥Tº ø=s¡≈£î ‘·q sê»<Ûëìì &Ûç©¢ qT+&ç <˚e–]øÏ e÷sêÃ&ÉT. &Ûç©¢ qT+&ç 700 yÓ T Æ fi ¯ fl <ä ÷ sêq <ä ø £ ÿ qT ˝À>∑ \ <˚ e –]ì, <Í\‘êu≤<äT>± ù|s¡Te÷]à sê»<Ûëì>± Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. ‘·q Á|üuÛÑT‘·«ø±sê´\j·÷qT e÷Á‘·y˚T e÷s¡Ãø£, yÓTT‘·Ô+ Á|üC≤˙ø±ìøÏ <Í\‘êu≤<äT≈£î eTø±+ e÷sêÃ\ì VüQ≈£î+ C≤Ø #˚XÊ&ÉT. <Í\‘êu≤<ä T ˝À Á|ü C ≤ kÂø£ s ê´\T ø£ \ T>∑ C Ò j · T &É + ˝À $|ò ü \ T&Ó ’ H ê&É T . ø£ ˙ dü edü ‘ · T ˝… ’ q ˙{Ï dü s ¡ | ò ü s ê ≈£ L &Ü #˚j·T˝Òø£b˛j·÷&ÉT. πøe\+ ¬s+&˚+&É¢˝À, ‹]^ sê»<Ûëì>± &Ûç©¢ì Á|üø{ £ +Ï ∫, Á|ü»\+<ä]ø° ‹]^ &Û©ç ¢ #˚sê\ì Ä»„\T C≤Ø#˚XÊ&ÉT. á ndü + ã<ä ∆ ìs¡ í j · ÷ ìøÏ ã˝… ’ , e\dü \ ‘√ m+<ä s √ »q+ eTs¡ D Ï + #ês¡ T . á ¬ s +&˚ fi ¯ fl ø±\+ &Û ç © ¢ uÛ Ñ ÷ ‘ê\ q>∑ s ¡ + >± e÷]+<äì #·]Á‘·ø±s¡T\T #ÓãT‘ês¡T. ñ‘·Ôs¡ ÄÁ|òæø±≈£î #Ó+~q j· ÷ Á‹≈£ î &É T Çu… ï ã‘· ÷ ‘ê Ç˝≤ sêXÊ&É T : ªH˚ q T &Û ç © ¢ ˝ À Á|üy•˚ +∫q|ü⁄&ÉT, n<√ m&Ü]˝≤ e⁄qï~µ. ‘· T >∑ ¢ ø ˘ uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ¯ + ˝ÀH˚ yÓ T T<ä { Ï k Õ]>± HêD… e TT\ e÷s¡ø$£ <ÛëHêìï ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT, M{Ïì #Ó˙’ j·TT\ qeT÷Hê\ düVü‰j·T+‘√ Ç‘·Ô&ç ˝Ò<ë sê– HêDÒ\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊ&ÉT. eTTqT|ü⁄ e⁄qï ã+>±s¡+ eT]j·TT yÓ+&ç HêDÒ\qT yÓq≈£îÿ rdüT≈£îì KC≤Hê ˝À uÛÑÁ<ä|ü]#ê&ÉT. ø±˙ Á|ü»\÷ #·‘·Ts¡T˝Ò, ø=~›eT+~ e÷Á‘·y˚T á e÷]Œ&ç #˚düT≈£îHêïs¡T, #ê˝≤eT+~ <=+>∑#ê≥T>± á HêDÒ\ eTTÁ<äD #˚|ü{Ϻ KC≤Hê≈£î Á<√Vü≤+ #˚XÊs¡T. á ñbÕj·T+ $|òü\yÓTÆq~, KC≤Hê˝À sê–, Ç‘·Ô&ç

HêDÒ\T dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&û >∑T≥º\T>± ù|s¡T≈£îb˛j·÷j·Tì #·]Á‘·ø±s¡T\T #ÓãT‘ês¡T. ‘·T>∑¢ø˘ |ü]¸j·÷, #Ó’Hêô|’ <ä+&Éj·÷Á‘· dü\|üuÀ‘·THêï&ÉH˚ yês¡,Ô Á|ü»\˝À yê´|æ+∫+~. Ç˝≤+{Ï $|üØ‘· ãT<äT∆\‘√ ‘·T>∑¢ø˘, düeTø±©qT\˝À $eTs¡Ù\≈£î ˝Àqj·÷´&ÉT. dæ+<Ûé ÁbÕ+‘·+˝À ‘·q ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ø=qkÕ–düTÔqï ‘·sT¡ D+˝À ‘·T>∑ø¢ ˘ e÷]à 20, 1351q dæ+<Ûé ÁbÕ+‘·+˝Àì <∏{ ä ≤º˝À eTs¡DÏ+#ê&ÉT. áj·TqTï ‘·*¢ ‘·+Á&ÉT\‘√ bÕ≥T &Ûç©¢˝Àì –j·÷düTB›Hé düe÷~Û eT+~s¡+˝À Kqq+ #˚XÊs¡T. Ç‘·ì yês¡düT&ç>± |òæs√CŸ cÕ ‘·T>∑¢ø˘ dæ+Vü‰düHêìï n~Ûwæº+#ê&ÉT. ‘·T>∑¢ø˘ ‘·q |ü]bÕ\Hê n+‘êìï #·÷XÊ&ÉT. ‘·q |ü]bÕ\Hê ø±\ ÄK] dü + e‘· ‡ sê\˝À, <ä ø £ ÿ qT ÁbÕ+‘· + ˝À dü « ‘· + Á‘· sêC≤´\ Ä$sꓤeq #·÷XÊ&ÉT, ñ<ëVü≤s¡D≈£î ãVü≤eT˙ sê»´+ Vü≤düHé >∑+>∑÷ #˚ kÕú|æ+|üã&çq~. eTTVü≤eTà<é _Hé ‘·T>∑¢ø˘, HêD…eTT\ Á|üjÓ÷>±\≈£î Á|üdæ~∆. ã+>±s¡T, yÓ+&ç HêDÒ\≈£î ã<äT\T>± sê–, Ç‘·&Ô ç HêDÒ\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊ&ÉT. Bì˝À>∑\ ˝§düT>∑T\T ‘Ó*dæq Á|ü»\T, ã+>±s¡T, yÓ+&ç HêDÒ\T ‘·eT<ä>∑Zπs e⁄+#·Tø=ì, sê–, Ç‘· Ô & ç HêDÒ \ T dü « +‘· + >± ‘· j · ÷ s¡ T #˚ d ü T ø=ì, #Ó ˝ ≤eTD° #˚düTø√kÕ>±s¡T. Bìe\q düT˝≤ÔqT KC≤Hê≈£î >∑+&ç |ü&ç+~. á HêDÒ\ô|’ *|”ø£fi≤ø£è‘·T\÷ HêD´e+‘·eTT>± ˝Òq+<äTq <=+>∑ # ê≥T>± HêDÒ \ T ‘· j · ÷ s¡ T #˚ ù dyê]øÏ ‘· e T|ü ì düT\uÛ‘Ñ s· y¡ TÓ qÆ ~. á $<ÛëqeTT $»j·Te+‘·eTT ø±ø£b˛sTTqq÷, HêD…eTT\T eT]j·TT e÷s¡ø£ $<ÛëqeTT |ü{Ïwü˜yÓTÆq~. Ç‘·ìøÏ #·]Á‘·˝À eT+∫ù|πs ‘Ó∫à ô|{Ï+º ~. Ç‘·ì ã+>±s¡T BHês¡T˝À 202 –+»\ (>∑Ts¡T–+») ãs¡TeP, 172 –+»\ ãs¡Te⁄\÷ >∑\e⁄. yÓ+&ç HêD…+˝À 144 >∑Ts¡T–+»\ ãs¡TeP ‘·÷>π $. @&˚+&É¢ ‘·s¡Tyê‘·, á $<ÛëHêìï s¡<äT› |üs¡#ê&ÉT, ø±s¡D+ Á|ü»\qT+&ç dü¬s’q düVü≤ø±s¡+ \_Û+#·ø£ b˛e&Éy˚T. Ç‘·ì HêD…eTT\ô|’ ø£*e÷ eTTÁ~+∫e⁄+&˚~. Ç<˚>±ø£, n˝≤¢Vt≤ e÷s¡Z+˝À jÓ÷<ÛäT&ÉT n˙, q\T>∑Ts¡T sêwæ<÷ä Hé K©bòÕ\T nsTTq nã÷ãÁø˘, ñeTsY, ñ kÕàHé, n©\ ù|s¡T¢ eTTÁ~+|üã&ç j·TT+&˚$. ‘·q HêDÒ\qT, &Ûç©¢, \ø√ï, <ës¡T˝Ÿ ÇkÕ¢+, düT˝≤ÔHé |üPsY, ‘·T>∑¢ø˘ |üPsY, <Í\‘êu≤<ä T , eTT˝Ÿ ÿ `m`‹\+>¥ (‘Ó \ +>±D≤)\˝À eTTÁ~+#˚yê&ÉT. Ç+‘·es¡≈£L 30 s¡ø±\ _\¢Hé HêDÒ\ >∑÷]à ‘Ó*dæ+~.

|òæÁãe] 20q |ü⁄{≤º&ÉT... e÷]à 20q eTs¡DÏ+#ê&ÉT!

ø£&É|ü |ü⁄* #·<ä\yê&É ñy˚Twt#·+Á<ä >∑T+≥÷s¡T, e÷]à 20: #·<ä\yê&É ñy˚TXŸ#·+Á<ä... Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸøÏ #Ó+~q ù|s¡T >±+∫q b˛©dt ñqï‘√<√´–. yÓ’mdtÄsY ø£&É|ü õ˝≤¢ b˛©dt dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ>± XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T HÓ\ø=*Œ ªø£&É|ü |ü⁄*µ nqT ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. ñy˚TXŸ#·+Á<ä 1966 e÷]à 19q >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ô|<ä|üP&ç Á>±eT+˝À y˚DT>√bÕ\sêe⁄, qj·Tq‘ês¡ <ä+|ü‘T· \≈£î »ìà+#ê&ÉT. ‘·+Á&ç ôV’≤<äsêu≤<äT Ä*«Hé dü+düú˝À ñ<√´–. ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ bÕsƒX¡ Ê\˝À #·~$q |æ<|ä ü ìC≤+ ø£fi≤XÊ\ qT+&ç _.m. (1987), ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë´\j·T+ qT+&ç j·T+.m. (1989) |ü{≤º\T bı+<ë&ÉT. ¬s+&ç+{Ï˝ÀqT Á|ü<ÛäeTT&ç>± ì\∫ ã+>±s¡T |ü‘·ø±\T kÕ~Û+#ê&ÉT. 1991˝À uÛ≤s¡‘· b˛©dt ùdq˝À mìï¬ø’, C≤rj·T b˛©dt nø±&Ó$÷˝À •ø£D å bı+<ë&ÉT. 1992 qT+&ç 1994 es¡≈î£ es¡+>∑\T¢˝À ñ|ü b˛©dt dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ>± |üì #˚XÊ&ÉT. »q C≤>∑è‹ ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+_Û+∫ Á|ü»\≈£î <ä>∑Zs¡j·÷´&ÉT. 1994 nø√ºãs¡T˝À |ü⁄*yÓ+<äT\≈£î ã~© nsTT, nø£ÿ&É ≈£L&Ü dü+|òTü e´‹πsø£ X¯≈î£ \ Ô qT nD∫y˚d,æ kÕe÷q´ Á|ü»\ n_Ûe÷q+ #·÷s¡>=Hêï&ÉT. |òæÁãe] 1995˝À es¡+>∑\T¢ ‹]–e∫à Á|ü‘˚´ø£ $<ÛäT\ n~Ûø±]>± H˚s¡düTú\qT n]ø£{≤º&ÉT. Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ b˛©düT\ô|’ dü+|òüTeTT˝À>∑\ <äTs¡_ÛÁbÕj·TeTT\T ‘=\–+#ê&ÉT. m+‘√ eT+~ qø£‡˝…’≥¢qT |ü≥Tºø=qT≥˝À dü|òü\eTj·÷´&ÉT. 1995 pHé˝À b˛©dt dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ>± |ü<√qï‹ bı+~ yÓ’mdtÄsY õ˝≤¢≈£î ‹]– e#êÃ&ÉT. pHé 1997 qT+&ç mÁ|æ˝Ÿ 1998 es¡≈î£ ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ b˛©dt dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ>± $<ÛTä \T ìs¡«]Ô+#ê&ÉT. 1998 qe+ãsY˝À &ç|üP´{° ÇqôdŒø£ºsY »qs¡˝Ÿ (dü+øπ eå T+, Ä≥\T)>± |ü<√qï‹ bı+<ë&ÉT. ñy˚TXŸ#+· Á<ä 1999 ôdô|º+ãsY 4q ôV’≤<äsêu≤<äT˝À ø±s¡T˝À yÓfi¯SÔ Á{≤|òæø˘ B|ü+ e<ä › Ä>∑ > ± q\T>∑ T s¡ T qø£ ‡ ˝… ’ ≥ T¢ ø±\TŒ\T »]bÕs¡ T . n+>∑s¡ø£å≈£î&ÉT, Á&Ó’es¡T yÓ+≥H˚ eTs¡DÏ+#ês¡T. ñy˚TXŸ#·+Á<ä ø±s¡T ~– qø£‡˝…’≥¢qT ‘·]$T yÓ+{≤&Ü&ÉT. Ä‘·ì e<ä› |æk˛Ô\T ˝Ò<äì Á>∑Væ≤+∫q qø£‡˝…’≥T¢ Ä– ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ø±\TŒ\T »]bÕs¡T. >∑T+&ÉT <Óã“\T ‹ì |ü&çb˛sTTq ñy˚TXŸ#·+Á<ä e<ä›≈£î e∫à dü$÷|ü+ qT+&ç ø±*à bÕ]b˛j·÷s¡T. 2000 ôdô|º+ãsY 4q ñ y˚ T XŸ #· + Á<ä $Á>∑ V ü ≤ + dü + Je¬ s &ç ¶ q >∑ s Y ≈£ L &É * e<ä › @sêŒ≥T#˚XÊs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 21 `03` 2014

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20: –]C≤Á|ükÕ<é ø=sTTsê˝≤... 1925 |òÁæ ãe] 20q ;Vü‰sY˝Àì ‘ê&ç˝À »ìà+#ê&ÉT. H˚bÕ˝Ÿ≈î£ #Ó+~q Á|üeTTK sê»ø°j·THêj·T≈£î&ÉT, Hê\T>∑T kÕs¡T¢ Á|ü<ÛëqeT+Á‹>± |üì#˚XÊ&ÉT. j·Te«e ej·TdüT‡˝À n~Ûø£ø±\+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À >∑&çbÕ&ÉT. 1991˝À H˚bÕ˝Ÿ˝À Á|üC≤kÕ«eT´ |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D≈£î ø=sTTsê˝≤ ø£èwæ#˚XÊ&ÉT. 2010 e÷]à 20q eTs¡DÏ+#ê&ÉT. 1947˝À ø±]à≈£î\ düyÓTà <ë«sê ø=sTTsê˝≤ sê»ø°j·÷\˝À Á|ü y ˚ • +#ê&É T .[2] 1948˝À H˚ b Õ˝Ÿ eTp› s Y ø±+Á¬ > dt q T kÕú|æ+#ê&ÉT. ‘·s¡Tyê‹ ø±\+˝À n~ H˚bÕ˝Ÿ ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé ø±+Á¬>dt>± e÷]+~. 1952˝À ø=sTTsê˝≤ yÓTTs¡+>¥ õ˝≤¢ H˚bÕ© ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&Ó’ 1960˝À sêE eTùV≤+Á<ä n¬sdüTº #˚dæ C…’\T≈£î |ü+|æ+#˚es¡≈£î ø=qkÕ–Hê&ÉT. 1967˝À C…’\T qT+&ç $&ÉT<ä˝…’ uÛ≤s¡‘Y≈£î |ü+|æy˚j·Tã&ܶ&ÉT. 1979˝À ‹]– H˚bÕ˝Ÿ #˚]Hê&ÉT. n+‘·≈£î eTT+<˚ 1975 qT+#˚ H˚bÕ© ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü<ä$ì bı+~ 1991 es¡≈£î Ä |ü<ä$˝À ø=qkÕ–Hê&ÉT. 1991 mìïø£\˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫ H˚bÕ˝Ÿ Á|ü<ÛëqeT+Á‹>± sêE ;πs+Á<ä#˚ ìj·T$T+#·ã&ç. 1994 es¡≈£î |ü<ä$˝À ø=qkÕ–Hê&ÉT. 1998˝À ¬s+&ÉekÕ] Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |ü<ä$ì bı+~ 1999 es¡≈£î ìs¡j í T· + rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T f…*$»Hé s¡+>∑+˝À |ü<$ä ˝À ñ+&çHê&ÉT. 2000˝À eT÷&Ée |üsê´j·T+, 2006˝À ‘·qø£+≥÷ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq Á>∑÷|t>± m<äT>∑T‘·Tqï e÷{°$ eTs√ Hê\T>∑e |üsê´j·T+ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |ü<ä$ì bı+~Hê&ÉT. eT÷&ÉT #ÛêHÓ˝Ÿ‡‘√ eTq eTT+<äT≈£î edüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. e÷ 2007˝À H˚bÕ˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì#˚dæHê&ÉT. bòÕ´$T©, e÷ ˝…’|òt, e÷ ø±yÓT&û #ÛêHÓ˝Ÿ‡ nì yê{ÏøÏ ù|s¡T¢ ô|≥ºuÀ‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î e÷ HÓ{ŸesYÿ Ç|üŒ{Ïπø düHêïVü‰\T ÁbÕs¡+_Û+∫+<äì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é |ü+C≤>∑T≥º Ä|ò”dt e<˚› eTs√ uÛÑe+‹ rdüT≈£îì nø£ÿ&É á ø=‘·Ô #ÛêHÓ˝Ÿ‡ |üì ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. ‘·«s¡˝À á #ÛêHÓ˝Ÿ‡˝À C≤uŸ ø√dü+ Á|üø£≥q edüTÔ+<äì $÷&çj·÷ esêZ\T uÛ≤$düTÔHêïsTT. #·+&ç|òüT&é, e÷]Ã20): #·+&û|òüT&é ˝Àø£düuÛÑ mìïø£\ ã]˝À Ç|üŒ{Ïøπ e÷ HÓ{eŸ sYÿ˝À e÷ {°M, e÷ eT÷Mdt, e÷ eT÷´õø˘, á kÕ] ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq b˛s¡T HÓ\ø=+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ »s¡T>∑qTqï e÷ >√˝Ÿ¶ #ÛêHÓ˝‡Ÿ ñHêïsTT. Çø£ e÷ {°Mì ô|qTeT‘·‡ eTTs¡∞ ˝Àø£düuÛÑ mìïø£˝À¢ #·+&û|òüT&é ˝Àø£düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ç<ä›s¡T ø£èwüí+sêE kÕú|æ+#ês¡T. Bì &Ó’s¡ø£ºs¡T¢>± ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é, nøÏÿH˚ì V”≤s√sTTqT¢, ˇø£ $\Hé ã]˝ÀøÏ ~>±s¡T. u≤©e⁄&é ‘ês¡\T Hê>±s¡ T ® q , n\T¢ ns¡ $ +<é , sêyé T #· s ¡ D Y ‘ ˚ » , dæ . sêeTø£ è wü í >∑T˝Ÿ |üHê>¥ ÄyéT ÄBà bÕغ ‘·s¡|ü⁄q b˛{°øÏ dæ<ä∆eTe«>±, ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. nqT|üyéT UÒsY düreTDÏ øÏs¡DY UÒsY uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ nuÛÑ´]ú>± ã]˝À ì*#ês¡T. >∑T˝Ÿ |üHê>¥, øÏs¡DY UÒsY \qT m<äTs√ÿH˚+<äT≈£î á kÕúq+ qT+#˚ Hê\T>∑T kÕs¡T¢ m+|æ¬ø’q πø+Á<äeT+Á‹ |üeHé ≈£îe÷sY uÛÑq‡˝Ÿ ø±+Á¬>dt ‘·s¡|ü⁄q b˛{°˝À ì*#ês¡T. ¬s’˝Ò«XÊK˝À ñ<√´>±\ ≈£î+uÛÑø√D+˝À 90 \ø£å\ s¡ ÷ bÕj· T \T \+#· + rdü T ≈£ î +≥÷ ‘· q y˚ T q\T¢ & É T HÓ\ø=q&É+, ÄyéT ÄBà bÕغ ‘=*kÕ] mìïø£\ ã]˝À ì\Te&É+ |ü≥Tº|ü&É≥+‘√ n|üŒ&ÉT ¬s’˝Ò«XÊK eT+Á‹>± ñqï |üeHé ≈£îe÷sY @ bÕغ nuÛÑ´]ú $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡H˚ $wüj·÷ìï #Ó|üŒe&É+ ø£wüº+>± uÛÑHê‡˝Ÿ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ πø_HÓ{Ÿ qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. e÷]+~. 16 \ø£å\ eT+~ z≥s¡T¢qï á ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|üdTü ‘Ô +· n$˙‹ Äs√|üD\qT m<äTs=ÿ+≥Tqï |üeHé ≈£îe÷sY n‘·´~Ûø£ dü+K´˝À ñqï eTsê؃, >∑T»sêr z≥πs¢ ø°\ø£+>± uÛ Ñ H ê‡˝Ÿ ≈£ î >∑ T ˝Ÿ |ü H ê>¥ , øÏ s ¡ D Y UÒ s Y qT+∫ >∑ { Ï º b˛{Ï e÷s¡qTHêïs¡T. EVüQ, $˝Ò bÕπs¢ yÓdtº ‘√bÕ≥T, f…*$»Hé m<äTs¡e⁄‘√+~. nsTT‘˚ á kÕúq+ qT+∫ ãVüQ»q düe÷CŸ s¡+>±ìøÏ #Ó+~q m≈£îÿe eT+~ Á|üeTTKT\‘√bÕ≥T, u≤©e⁄&é bÕغ nuÛ´Ñ ]ú>± kÕúìø£ eTTì‡|ü˝Ÿ eTVæ≤fi≤ øöì‡\sY »qï‘Y »Vü≤Hé ÑÛ ≈£î dü÷|üsY kÕºsY n$T‘êuŸ ã#·ÃHé ≈£L&Ü Ç<˚ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À ñ ã]˝ÀøÏ ~>∑&+É $X‚w+ü . 1991, 1999, 2004, 2009 ˝Àø£duü \ Hêïs¡T. yêdüÔyé, ndæú‘·«, |æ‘ê ∫Á‘ê\≈£î <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·>±, #·+&û|òüT&é ˝Àø£düuÛÑ kÕúq+ qT+∫ ¬>*∫q |üeHé ≈£îe÷sY uÛÑHê‡˝Ÿ q≥T&ç>± |ü\T ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B ∫Á‘ê˝À¢ eTùV≤XŸ ø£ì|æ+#ês¡T. ákÕ] eTT>∑TZs¡T eTVæ≤fi¯\ qT+∫ >∑{Ϻb˛{Ï m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T.

e÷{°M neTàø+£ $\Te m+‘·? ‘Ó\T>∑T˝À ô|<ä› HÓ{ŸesYÿ nsTTq e÷{°M neTàø±ìøÏ dæ < ä › y Ó T Æ + <ä ì dü e ÷#ês¡ + . e÷ HÓ { Ÿ e sY ÿ ˝À Á|ü < Û ë qyÓ T Æ q e÷{°$‘√ bÕ≥T e÷ >√˝Ÿ,¶ e÷ e÷´õø˘, e÷ dæìe÷ #ÛêHÓ˝‡Ÿ ôd’‘·+ neTàqTHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·«s¡˝À e÷ ø±yÓT&û #ÛêHÓ˝Ÿ ≈£L&Ü ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. Çø£ e÷{°$˝À k˛˙ {°M yês¡T yê{≤ rdüTø√qTqï≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔqï≥T¢ >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± yês¡Ô\T edüTÔHêï Ä &û˝Ÿ ø±˝Ò<äT. eT÷&˚fi¯¢ ÁøÏ+<ä≥ 400 ø√≥T¢ #Ó|Œæ q á sπ ≥T 1800 ø√≥¢≈î£ ô|]–+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. e÷{°M <ä>sZ∑ ¡ 1200 dæìe÷\T ñHêïsTT. yêdüyÔ êìøÏ e÷{°M˝À 30 XÊ‘·+ yê{≤ rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ k˛˙ |æø£ÃsY‡ f…*$»Hé yês¡T Hê\T>∑T s√E\ ÁøÏ‘·+ eTT+u…’˝À yÓTT<ä˝…’q eT÷&ÉT s√E\ |òæø°ÿ Áù|yéT‡ dü<ädüT‡˝À $&ÉT<ä\ #˚dæq ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä &û˝Ÿ Ç+ø± |üP]Ô ø±˝Ò<äì e÷{°$ #Ó|üPÔ ek˛Ô+~. e÷{° M #Û Ó ’ s ¡ à Hé ìeTà>∑ & É ¶ Á|ü k Õ<é $T–*q Á|ü < Û ë q yê{≤<ës¡T\‘√ ≈£L&Ü e÷{≤¢&çq ‘·sê«‘˚ á neTàø£+

#·+&Ûû|òüT&é ã]˝À Ç<ä›s¡T V”≤s√sTTqT¢, ˇø£ $\Hé!

myÓTàHïÓ dt nuÛ´Ñ ]>ú ± dæ˙ <äsÙ¡ ≈î£ &ÉT eTùV≤XŸ eT+ÁCøÒ s£ !Y

eTT+u…’, e÷]à t): eTs√ u≤©e⁄&é ≈£î #Ó+~q eTs√ Á|üeTTKT&ÉT sê»ø°j·÷˝À¢øÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. sêCŸ <∏ëÁπø Hêj·Tø£‘·«+˝Àì eTVü‰sêh qyé ìsêàDY ùdq(myÓTàHÓïdt) bÕغ ‘·s¡|ü⁄q dæ˙ <äs¡Ù≈£î&ÉT eTùV≤XŸ eT+ÁCÒø£sY mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~>∑qT+&É≥+‘√ yêj·Te´ eTT+u…˝ ’ À b˛s¡T eT]+‘· ÄdüøÏÔ>± e÷s¡qT+~. Ç|üŒ{Ïπø yêj·Te« eTT+u…’ ˝Àø£düuÛÑ kÕúq+ qT+∫ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s|¡ ⁄ü q >∑Ts¡T<ëdt ø±eT‘Y, •eùdq qT+∫ >∑C≤qHé ø°]øÔ s£ ,Y ÄyéT ÄBà bÕغ ‘·s|¡ ⁄ü q eTj·÷+ø˘ >±+BÛ ã]˝À ñHêïs¡T. á kÕúq+ qT+∫ eTùV≤XŸ eT+ÁCÒøs£ Y ã]˝ÀøÏ ~>∑&É+‘√ •eùdq nuÛÑ´]ú ø°]Ôø£sY ¬>\T|ü⁄ neø±XÊ\T düqï–\¢&Éy˚T ø±≈£î+&Ü m˙‡|”, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú $»j·÷ìøÏ <√Vü ≤ <ä + #˚ k ÕÔ j · T ì sê»ø° j · T $X‚ ¢ w ü ≈ £ î \T ãè+<ëeHé ( j· T ÷|” ) , e÷]à 20 yês¡ + ‘ê |ü d ü T |ü ⁄ , n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. 2009 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú ≈£î+≈£îeT\≈£î <ä÷s¡yÓTÆq $‘·+‘·Te⁄\T. edü+‘ê\T yÓ*dæb˛sTTq <ë<ë|ü⁄ yÓsTT´ eT+~ $‘·+‘·Te⁄\T ¨© Ä&ÉT‘·÷ eT∞¢ s¡+>∑T\ >∑Ts¡T<ëdt ø±eT‘Y yêj·Te´ eTT+u…’ kÕúq+ qT+∫ 38 y˚\ yê] J$‘ê˝À¢ ¨© eT∞¢ s¡+>∑T\T |üPsTT+∫+~. yÓ÷&ÉT yê]q ˝Àø£+˝À $Vü≤]+#ês¡T. á n|üPs¡« |òüT≥º+ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ ˝Àì z≥¢‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. ø±ì ákÕ] ãVüQeTTK b˛{° $+‘·Te⁄\ J$‘ê˝À¢ edü+‘· πø[ Äq+<√‘ê‡Vü‰\T ì+|æ+~. ãè+<ëeHé ˝À »]–+~.

ãè+<ëeHé ˝À $‘·+‘·Te⁄\ edü+‘· øπ ∞


4

|Á Cü ≤ CÀ´‹

yÓT<äøY˘ õ˝≤¢ q÷´dt |ü⁄s¡b˛s¡T˝À 956 eT+~ |ü⁄s¡bÕ\ø£ düeTs¡+˝À 956 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·\|ü&ÉT‘·THêïs¡T. mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï dü+>±¬s&ç¶, dü<ë•eù|≥, »V”≤sêu≤<é, yÓT<äø˘ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\T, n+<√\T`CÀ–ù|≥, >∑C«Ò ˝Ÿ`Á|üC≤„|Pü sY q>∑s¡ |ü+#êj·Tr\ |ü]~Û˝Àì 145 yês¡T¶\≈£î yÓTT‘·Ô+ 1795 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK˝…’q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. M{Ï ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î eT+>∑fi¯yês¡y˚T ‘·T~ >∑&ÉTe⁄ ø±>± 636 eT+~ ñ |üd+ü Vü≤]+#·T≈£îHêïs¡T. eTs√ 203qT $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ n~Ûø±s¡T\T ‹s¡düÿ]+#ês¡T. Çø£ ã]˝À 956 eT+~ $T–˝≤s¡T. M]˝À dæ+Vü≤uÛ≤>∑+ $$<Ûä bÕغ\ ‘·s¡|òü¤q nuÛÑ´s¡Tú\T ø±>±.. ø=+‘·eT+~ dü«‘·+Á‘·T\T. yÓTT‘·ÔMTà<ä nìï yês¡T˝ ¶ À¢ b˛{° HÓ\ø=q&É+‘√ @ø£Á^e+ nH˚ e÷≥πø ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~.

Ä{À yÓqTø£ Ä{À.. dæ~›ù|≥s¡÷s¡˝Ÿ: ã+&Óqø£ ã+&ç ø£{Ϻ..! |ü<äVü‰s¡T ã+&ÉT¢ ø£{°º.. Ç>∑ H˚qT #Ó|üŒ Ç|üŒ{Ïπø á bÕ≥ MT≈£L j·÷~ø=∫à Hê‘√ bÕ&ÉT‘·THêïs¡T ø£<ä÷. ì»y˚T eT] ìC≤+≈£î e´‹πsø£+>± »]–q b˛sê{≤ìï ø£fi¯¢≈£î ø£{Ϻq≥T¢ Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ á ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæq bÕ≥~. B+‘√ ‘· s ê\Te÷s¡ T ‘· T Hêï..! |ü ] dæ ú ‘ · T ˝À¢ e÷s¡TŒedüTÔHêï..! á ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ‘·eT eTT+<äT ‘·s¡+ #˚dæq b˛sê{≤ìï á bÕ≥ s¡÷|ü+˝À bÕ&ÉT≈£î+≥÷ eTqq+ #˚düT≈£î+{≤s¡T. nsTT‘˚ á bÕ≥ >∑T]+∫ Ç|ü&ÉT m+<äT≈£î #ÓbÕŒ*‡ edüTÔ+<ä+fÒ..! ã+&Óqø£ ã+&ç ø£{Ϻ..! bÕ≥ m+‘·˝≤ Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈£î+<√ es¡Tdü>± e#˚à ã+&ÉT¢ ≈£L&Ü n+‘˚ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. s¡yêD≤ dü<Tä bÕj·T+ ˝Òì düeTj·T+˝À Á|ü»\T q&ÉT#·T≈£î+≥÷ yÓfi‚¢yês¡T. Äô|’ m&É¢ ã+&É¢≈£î e÷sês¡T. nq+‘·s¡+ Á{≤ø£ºs¡¢qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± Ä{À\T s¡ y êD≤≈£ î π ø +Á<ä _+<ä T e⁄>± e÷sêsTT. B+‘√ |ü+&ÉT>∑\T..! |üu≤“\πøø±<äT mìïø£\ y˚fi¯ Ä{À\ nedüs+¡ ô|]–+~. Ç˝≤ dæ~ù› |≥ eT+&É\+ |ü⁄\÷¢sT¡ ≈£î #Ó+~q nuÛÑ´]ú düTe÷s¡T 50Ä{À\‘√ Hê$TH˚wüHé y˚j·T&ÜìøÏ eT+>∑fi¯yês¡+ dæ~›ù|≥≈£î e#êÃs¡T. es¡Tdü˝À e∫Ãq Ä{À\T.. >∑‘·+˝Àì m&É¢ã+&É¢qT ‘·<ë«sê ‘Ó\+>±D b˛sê{≤ìï »„|æÔøÏ ‘Ó#˚Ã˝≤ #˚dæq Áø£eT+˝Àì<˚ Ä{À yÓqTø£ Ä{À ∫Á‘·+.

y˚sπ bÕغ\≈£î z≥T n&ç>π Vü≤≈£îÿ˝Ò<äT ‘Ó\+>±D˝À n_Ûeè~∆ #˚dæ+~ ø±+Á¬>ùd‡, Á|ü‘˚´ø£ sêh+ Ç∫Ã+~ ø±+Á¬>ùd‡ ø£qTø£ Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î Çø£ÿ&ç Á|ü»\qT z≥T n&ç>π Vü≤≈£îÿ ˝Ò<ìä sêh e÷J eT+Á‹ düT˙‘ê¬s&ç¶ nHêïs¡T. yÓ\T›]Ô |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À] <˚e‘·\ #Ós¡Te⁄ e<ä› ø±+Á¬>dt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü&çπ> q]‡+\T n<Ûä´ø£å‘·q »]–q ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·T>±+BÛ ÄodüT‡\‘√ ‘Ó\+>±D sêcÕZìï kÕ~Û+#·T≈£îHêïeTHêïs¡T. mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î |ü≥º+ ø£≥º&ÜìøÏ Á|ü»\T |ü≥Tº<ä\‘√ ñHêïs¡ ì dü T ˙‘ê¬ s &ç ¶ ‘Ó * bÕs¡ T . π ø d” Ä sY ø±+Á¬ > dt n~ÛcÕ˜HêìøÏ Ç∫Ãq Vü‰MT, Á|ü»\ eTT+<äT #Ó|æŒq e÷≥ô|’ ì\ã&É˝<Ò Hä êïs¡T. bÕغ n~ÛcÕ˜q+ me]‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº ≈ £ î Hêï Ä Á|ü ø ±s¡ + q&É T #· T ≈£ î +{≤eTì ÄyÓ T #ÓbÕŒs¡T.

n–ï |Á eü ÷<ä+˝À |üP]\T¢ <ä>+∆∑ ø=˝≤Ãs¡ + : eT+&É \ +˝Àì ∫qï|ò ü T q|ü P sY ˝ À ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq »]–q n–ï Á|üe÷<ä+˝À |üP]\T¢ ø±*b˛sTT+~. á dü+|òüT≥q˝À düTe÷s¡T s¡÷.\ø£å $\TyÓ ’ q Ädæ Ô qwü º + dü + uÛ Ñ $ +∫+~. Á>±eTdü T ú \ T, u≤~Û‘·T\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ $esê\T... Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Hê>∑+ s¡y˚TXŸ≈£î #Ó+~q |üP]\T¢ n–ï Á|üe÷<ä+˝À ø±*b˛e&É+‘√ 40 |”Md” ô|’|ü⁄\T, ˇø£ düuŸyÓT]‡ãT˝Ÿ yÓ÷{≤s¡T |ü+|ü⁄, 4 øÏ«+{≤fi¯¢ _j·T´+, e+≥kÕeTÁ–, Ç‘·s¡ edüTeÔ ⁄\T ø±*b˛j·÷sTT. Hê\T>∑T s√E\ ÁøÏ‘+· dü‘·´Hêsêj·TD Áe‘·+ ñ+&É&É+‘√ Ç+{À¢ Çs¡T≈£î>± ñ+<äì kÕeTÁ– yÓTT‘·Ô+ Ç+{Ï eTT+<äTqï |üP]+{À¢ ñ+#ês¡T. Á|üe÷<ä+˝À yÓTT‘·Ô+ kÕeTÁ– ø±*ã÷&ç<Ó’+~. >∑‘· |ü~ùV≤qT s√E˝À¢ ∫qï|òüTq|üPsY˝À düTe÷s¡T 20 es¡ ≈ £ î Çfi¯ ó ¢ ø±*b˛e&É + ‘√ mes√ ø±yê\H˚ ‘·>∑T\u…&ÉT‘·THêïs¡ì, b˛©düT\T ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚dæ ì+~‘·T\qT |ü≥Tºø√yê\ì Á>±eTdüTú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. u≤~Û‘·T\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T ìs¡à\ dü+|òüT≥q dü˝ ú ≤ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. MÄs√« eTVü≤ã÷uŸ |ü+#·Hêe÷ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. u≤~Û‘·TDÏí Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+∫ Ä<äTø√yê\ì düs¡Œ+#Y uÛ≤s¡‹ n~Ûø±s¡T\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

#·<äTyÓ’Hê.. Áø°&É˝…’Hê.. ôd’ dü+>±¬s&ç¶ ö˜Hé, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ:#·<äTyÓ’Hê Áø°&É˝…’Hê @<Ó’Hê ôd’.. @ s¡+>∑yÓTÆHê dü‘êÔ#ê≥T‘êeT+≥÷ $<ë´s¡Tú\T ñ ‘ê‡Vü≤+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. dü+>±¬s&ç¶ eT+&É\+ ø±o|üPsY •yês¡T˝Àì &ûMÄsY Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À ô|ò*ø˘‡ 2πø14 ù|]≥ ô|òdtº ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Áø°&Üb˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ñ‘ê‡Vü≤+ ø£qã]#ês¡T. yê©u≤˝Ÿ, |òü¤{Ÿu≤˝Ÿ, Vü‰ø° ‘·~‘·s¡ Áø°&É˝À¢ b˛{≤b˛{°>± ‘·\|ü&ܶs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 21 `03` 2014

Ä<ÛäTìø£ Ç+»˙]+>¥≈£L Äj·TH˚ |ü⁄Hê~! ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20düsY ◊C≤ø˘ q÷´≥Hé... Á|üU≤´‘· Ä+π>¢j·T uÛÖ‹ø£, >∑DÏ‘·, K>√fi¯ XÊgy˚‘·Ô. n+‘·ø£+fÒ dæ<ë∆+‘·ø£s¡Ô, ‘·‘«· y˚‘Ô· ≈£L&Ü. á Á|ü|+ü #·+˝ÀH˚ n+<ä] ø£+fÒ >=|üŒ XÊgE„&ìÉ ø=ìj·÷&É<ä–q yê&ÉT. Á|üø£è‹dæ<ä∆yÓTÆq ‘·‘·«XÊg+, n~ ôd’qT‡>± m˝≤ |ü]D≤eT+ #Ó+~+~? nqï n+X¯+ô|’ Äj·Tq mq˝Òì ø£èwæ #˚XÊs¡T. n+<äTe\qH˚ Ä<ÛTä ìø£ Á|ü|+ü #·+ q÷´≥qTï ôd’qT‡ |æ‘êeTVüQ&ç>± >ös¡edüTÔ+~. 1687˝À Á|ü#·T]‘·yÓTÆq Äj·Tq XÊg Á>∑+<∏+ä ôd’qT‡ #·]Á‘·˝À n‘·´+‘· eTTK´yÓTqÆ s¡#q· . á Á>∑+<∏ä+˝À >∑Ts¡T‘ê«ø£s¡¸D X¯øÏÔ >∑T]+∫, q÷´≥Hé Á|ü‹bÕ~+∫q eT÷&ÉT >∑eTq ìj·Te÷\ >∑T]+∫ Á|ükÕú$+#ê&ÉT. ‘·s¡Tyê‹ eT÷&ÉT X¯‘êu≤›\ bÕ≥T uÛÖ‹ø£ Á|ü|+ü #êìøÏ ôd’qT‡ <äèø√ÿD+>± yÓ \ T>=+~q j· ÷ +Á‹ø£ XÊÅkÕÔ ì øÏ ‘· s ¡ T yê‘· Ä<Û ä T ìø£ Ç+»˙]+>¥≈£L á Á>∑+<∏äy˚T |ü⁄Hê~. @<Ó’Hê ˇø£ edüTÔe⁄ >∑eTq+, uÛ÷Ñ $T $÷<ÓH’ ê ˝Òø£ Ç‘·s¡ Á>∑V‰ü \$÷<ÓH’ ê ˇπø s¡øy£ TÓ qÆ ìj·Te÷\ $÷<ä Ä<Ûës¡|&ü ç ñ+≥T+<äì ìs¡÷|æ+#ê&ÉT. BìøÏ Ä<Ûës¡+>± ø¬ |üs¢ Y ìj·Te÷\≈£L, >∑Ts¡T‘ê«ø£sD ¸¡ dæ<ë∆+‘ê\≈£L >∑\ kÕe÷´ìï <äècÕº+‘·+>± #·÷bÕ&ÉT. B+‘√ dü÷s¡´ øπ +Á<äø£ dæ<ë∆+‘·+ô|’ |üP]Ô>± nqTe÷q+ ‘=*–b˛e&ÉyT˚ ø±≈£î+&Ü Ä<ÛTä ìø£ ôd’qT‡ n_Ûeè~∆ ø=‘·Ô |ü⁄+‘·\T ‘=øÏÿ+~. ◊C≤ø˘ q÷´≥Hé »qe] 4, 1643˝À *+ø£Hé ôw’sY øö+{°øÏ #Ó+~q ˇø£ ∫qï ≈£îÁ>±eTyÓTqÆ Á>±eT+˝À »ìà+#ê&ÉT. q÷´≥Hé »ìà+#˚ düeTj·÷ìøÏ Ç+>∑¢+&ÉT Á|ü+|ü+#·eT+‘ê bÕ{Ï+#˚

ø±´˝…+&ÉsT¡ qT bÕ{Ï+#·ø£ b˛e&É+ eT÷˝≤q Äj·Tq »qà~q+ &çôd+ãs¡T 25, 1642>± ìøÏ|å +Ôü #˚jT· ã&ç+~. q÷´≥Hé ‘·+Á&ç #·ìb˛sTTq eT÷&ÉT e÷kÕ\≈£î »ìà+#ê&ÉT. HÓ\\T ì+&Éø£ eTTqTù| |ü⁄≥º&+É e\q |üdøæ +£ <äT>± ñqï|ü⁄&ÉT q÷´≥Hé #ê˝≤ ∫qï>± ñ+&˚yê&ÉT. q÷´≥Hé ‘·*¢ Ä |üdæø£+<äT ˇø£ ©≥sY bÕÁ‘·˝À |ü≥º>∑\&Éì #Ó|æŒq≥T¢ #·]Á‘·ø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. q÷´≥Hé ≈£î eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT sê>±H˚ n‘·&ç ‘·*¢, Ç‘·&çì ÄyÓT ‘·*¢ dü+s¡ø£åD˝À e~˝Òdæ y˚s=ø£ e´øÏÔì ô|fi≤fl&ç n‘·ì‘√ yÓ[flb˛sTT+~. ∫qï|ü⁄Œ&ÉT q÷´≥Hé ‘·q ô|+|ü⁄&ÉT ‘·+Á&çì <˚«wæ+#˚ yê&ÉT. n+‘˚ø±ø£ n‘·ìï ô|[fl #˚düT≈£îqï+<äT≈£î ‘·q ‘·*¢ $÷<ä ≈£L&Ü <˚«cÕìï ô|+#·T≈£îHêï&ÉT. Ç~ 19 @fi¯fl ˝À|ü⁄ n‘·qT #˚dqæ bıs¡bÕ≥¢ C≤_‘ê qT+∫ yÓ\&¢ ç nsTT+~. m&É à +&é Vü ‰ ˝Ò Ä]ú ø £ dü V ü ‰ j· T +‘√ p˝… ’ 1687˝À Á|ü#·T]+#·ã&ç+~. á |üì˝À, q÷´≥Hé eT÷&ÉT kÕs¡«Á‹ø£ #·{≤º\ì ù|s=ÿHêï&ÉT. Ç~ ˇø£ $|ü¢yê‘·ÿàø£ n$wüÿs¡D‘√, q÷´≥Hé n+‘·sê®rj·T+>± >∑T]Ô+#·ã&çHêï&ÉT. n‘·qT dæ«dt »ìà+∫q >∑DÏ‘· XÊgE„&ÉT ìø√\dt‘√ rÁeyÓTÆq dü+ã+<Ûä+ @s¡Œ&ç+~, XÊgE„&TÉ ìø√\dt düV‰ü , n_Ûe÷qT\‘√ ˇø£ dü]ÿ˝Ÿ @sêŒ≥T #˚ d ü T ≈£ î Hêï&É T . ø±ì Ç~ Äø£ d æ à ø£ + >± 1693˝À eTT–dæ + ~, n<˚ dü e Tj· T +˝À q÷´≥Hé Hê&û e´edü ú <Óã‹ì+~.

Ä eTT>∑TZπs ª»qùdqµ \ø£å´e÷? ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20 ‘·eT Vü≤yê≈£î ‹s¡T>∑T ñ+&É<äì uÛ≤$düTqÔ ï eTT>∑TsZ T¡ sêh Hêj·T≈£î\qT »qùdq n~ÛH‘˚ ,· |üesY kÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY \ø£å´+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. nqïj·T´ ∫s¡+J$ $÷<ä |üeHé ø£fi≤´DY ‘·q Á|üdü+>∑+˝À nqTsê>±ìï ≈£î]|æ+∫Hê, ø±+Á¬>düTô|’ ‹s¡T>∑T˝Òì <ë&ç ô|{≤ºs¡T. ø±+Á¬>düT Vü≤sƒêy√, <˚XŸ ã#êy√ nH˚ ìHê<ä+ Ç#êÃs¡T. ø±+Á¬>düTqT d”e÷+Á<Ûä˝À ø±bÕ&É&ÜìøÏ ∫s¡+J$ |üPqTHêïs¡T. á dæú‹˝À ø±+Á¬>düTqT e´‹πsøÏd÷ü Ô ∫s¡+J$ì düeT]ú+#·&+É nH˚~ »]π> $wüj·T+ ø±<äT. ø±+Á¬>düT n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\ e\¢H˚ ∫s¡+J$øÏ Ä dæ‹ú e∫Ã+<äì #ÓãT‘·Tqï |üeHé ø£fi≤´DY ‘·q nqïj·T´qT ãj·T≥≈£î sêyê\ì e÷Á‘·+ |æ\Te˝Ò<äT. <ë+‘√ ∫s¡+J$, |üeHé ø£fi≤´DY≈£î eT<Ûä´ d”e÷+Á<Ûä˝À e÷≥\ j·TT<ä∆+ ‘·|üŒ<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À¢ Çs¡Te⁄s¡T ˇø£] >∑T]+∫ eTs=ø£s¡T H˚s¡T>± $eTs¡Ù\T #˚düTø√ø£b˛sTTHê $÷&çj·÷ düe÷y˚XÊ˝À¢ e#˚à Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒø£‘·|üŒ<äT. ø±>±, ‘Ó\+>±D˝À Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘· b˛wæ+#ê\H˚ ñ<˚X› +¯ ‘√ |üeHé ø£fi≤´DY ñqï≥T¢ ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ‘·q≈£î Çy˚TCŸ ñ+<äì, ‘·–q n_Ûe÷q dü+|ü<ä ñ+<äì Äj·Tq uÛ≤$düTqÔ ï≥T¢ ñHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À _C…|æ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ≈£L≥$T z≥T u≤´+ø˘ ô|+#·&É+ <ë«sê ø±+Á¬>düTqT <Óã“ rj·÷\H˚ Á|üj·T‘êï\T #˚ j · ÷ \ì Äj· T q uÛ ≤ $dü T Ô q ï≥T¢ #Ó ã T‘· T Hêïs¡ T . ‘Ó s êdü

n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø. #·+Á<äX‚Ks¡ sêe⁄ô|’ |üeHé ø£fi≤´DY≈£î |”ø£\ <ëø± ÄÁ>∑Vü≤+ ñqï≥T¢ Äj·Tq e÷≥\qT ã{Ϻ ns¡úeTe⁄‘√+~. ‘Ó\+>±Dô|’ nqTsê>∑+ ø£Hêï Äj·Tq e÷≥˝À¢ ¬ødæÄsYô|’, Äj· T q Hêj· T ø£ ‘ · « +˝Àì ‘Ó s êdü ô |’ ø√|ü y ˚ T m≈£ î ÿe>± ø£ì|æ+∫+~. Çø£, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑Hé ‘·|üŒ≈£î+&Ü |üeHé ø£fi≤´DY \ø£å´+>± e÷πs neø±X¯+ ñ +~. sêj·T\d”eT˝À »>∑HéqT <Óã“ rj·T>∑*–‘˚ d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ ’ j · T kÕ‡sY ø±+Á¬ > dü T bÕغ ì n~Û ø ±s¡ + ˝ÀøÏ sê≈£ î +&Ü #·÷&Ée#·TÃqH˚ m‘·TÔ>∑&É‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ñqï≥T¢ ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. sêj·T\d”eT˝À #ê˝≤ eT+~ ø±+Á¬>düT Hêj·T≈£î\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝ÀøÏ e#êÃs¡T. á d”ìj·TsY H˚‘·\T »>∑Hé Vü≤yêqT m<äTs√ÿ>∑\sê nH˚~ nqTe÷q+>±H˚ ñ+~. sêj·T\d”eT˝À |üeHé ø£fi≤´DY Çy˚TCŸ »>∑Hé bÕغøÏ e#˚à z≥¢ XÊ‘êìï ‘·–Z+#·e#·TÃqì #·+Á<äu≤ãT uÛ≤$dü÷Ô ñ+&Ée#·TÃ. Çs¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ _C…|æ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ neø±XÊ\qT ô|+#·T‘·÷ ‘êqT ˝Àø£düuÛÑ mìïø£ ø±e&ÜìøÏ, ‘·q≈£î Äs¡+π>Á≥+ dæ<ä∆+ #˚dæq bı≥÷¢] es¡Á|ükÕ<é≈£î u…sYÔ U≤j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ |üeHé ø£fi≤´DY Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ ns¡úeTe⁄‘√+~.

Ä|t≈£î <ä+&ç>± $+<äT $sêfi≤\T?

u…+>∑fi¯Ss¡T, e÷]à 20 ø£sêí≥ø£ sê»<Ûëì u…+>∑fi¯Ss¡T˝À ÄyéT ÄBà bÕغ(Ä|t)øÏ $+<äT $sêfi≤\T <ä+&ç>±H˚ n+<ësTT. bÕغ n~ÛH˚‘·, &Ûç©¢ e÷J eTTK´eT+Á‹ ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ }Væ≤+∫q<ëìø£+fÒ ≈£L&Ü yÓTs¡T>±Z &ÉãT“\T n+<ä&+É ‘√ bÕغ H˚‘·\T Äq+<ä+>± ñHêïs¡T. nq~Ûø±s¡ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ Ä|t≈£î ns¡ ø√{Ï es¡≈£L $sêfi≤\T $+<äT düdüe÷y˚X¯+ s¡÷|ü+˝À n+<ësTT. á düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’q |ü\Te⁄s¡T Ä|t n~ÛH˚‘· πøÁJyê˝Ÿô|’ |ü\T Á|üX¯ï\T dü+~Û+#ês¡T. yê{Ï˝À eTTK´+>± Ç{° e \ Äj· T q $÷&ç j · ÷ ô|’ #˚ d æ q yê´K´\ô|’ ≈£ L &Ü Á|ü•ï+#ês¡T. ¬s+&ÉT s√E\ |üs¡´≥q≈£î Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq πøÁJyê˝Ÿ Ä|t ÁX‚j÷Ó _Û˝≤wüß\ ù|]≥ @sêŒ≥T #˚dqæ $+<äT düe÷y˚X+¯ ˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ˇø=ÿø£ÿ] qT+∫ s¡÷.20 y˚\qT edü÷\T #˚XÊs¡T. u…+>∑fi¯Ss¡T ôd+Á≥˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ bÕغ nuÛÑ´]∆>± ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·Tqï ÇH√Œ¤dædt e÷J uÀs¡T¶ düuÛÑT´&ÉT $.u≤\ÁøÏwüíHé á düe÷y˚XÊìøÏ düeTq«j·Tø£s¡Ô>± e´eVü≤]+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. düTe÷s¡T s¡÷.50 \ø£å\qT b˛>∑T #˚j·T>∑*>±eTì Ä|t ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\ es¡Z+ düuÛÑT´&ÉT dæmHé sê<ÛëÁøÏwüíHé #ÓbÕŒs¡T. eT]ø=+‘·eT+~ ‘·eT≈£î eT<䛑·T ÇkÕÔeTì Vü ‰ $÷ Ç#êÃs¡ T . yês¡ T ≈£ L &Ü yê] $sêfi≤\qT ‘· « s¡ ˝ À |ü+|ü⁄‘ês¡ì Äj·Tq $÷&çj÷· ≈£î ‘Ó*bÕs¡T. øπ ÁJyê˝Ÿ‘√ »]–q eTTU≤eTTœ ø±s¡´Áø£eT+˝À $÷&çj÷· ô|’ Äj·Tq #˚dqæ yêK´˝Ò

Vü‰{Ÿ {≤|æø>˘ ± ì*#êsTT. |ü\Te⁄s¡T Bìô|’ Äj·TqTï H˚sT¡ >± Á|ü•ï+#ês¡T. u…+>∑fi¯Ss¡T k‘YqT+∫ bÕغ nuÛÑ´]∆>± ñqï HÓ’Hê Hêj· T ø˘ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ ªªÇ<=ø£ n|ü P s¡ « |ò ü T ≥º + . |ü P ]Ô > ± eTTU≤eTTœ ø±s¡´Áø£eT+. Äj·TqTï Á|üX¯ï\T n&É>∑&Éy˚T ø±<äT, ø=ìï ‘·|ü⁄Œ\T ≈£L&Ü m‹Ô #·÷bÕs¡Tµµ nì nHêïs¡T. Ç{°e\ $÷&çj·÷ô|’ #˚dæq yê´K´\ô|’ Á|ü•ï+#·>± πøÁJyê˝Ÿ yê{ÏøÏ $es¡D Ç∫à @ düd+ü <äs“¡ +¤ ˝À ‘êqT n˝≤ nHê*‡ e∫Ã+<√, ‘·q yê´K´\ ns¡∆+ @$T{À $e]+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡ì HÓ’Hê Hêj·Tø˘ #ÓbÕŒs¡T. Bìô|’ $es¡+>± e÷{≤¢&˚+<äT≈£î ÄyÓT ìsêø£]+#ês¡T.

#Ós¡Te⁄ |üP&˚ÃkÕÔ ë mìïø£˝À¢ ¬>\TkÕÔ! bÕ{≤ï, e÷]à 20 ª@ >∑r ˝Òøb£ ˛‘˚ ˙ >∑‹ >∑+>±e‘˚µ nì ˇø£ kÕyÓ T ‘· ñ+~. mìïø£ ˝ À¢ |ü < ˚ | ü < ˚ z&ç b ˛‘· ÷ +fÒ @ Hêj· T ≈£ î &Ó ’ H ê @+ #˚ k ÕÔ & É T ? bò Õ s¡ T à˝≤\˙ï |ü{≤|ü+#·˝…’b˛‘·÷+fÒ, ˝…ø£ÿ\˙ï eTTø£ÿ˝…’b˛‘·÷+fÒ m+‘·{Ï yê&Ó’Hê yêdüTÔ, CÀ´‹cÕ´ìï ÄÁX¯sTT+#ê*‡+<˚. n˝≤+{Ï >∑‘˚ |ü{Ϻ+~ eTq ˝≤\÷ Á|ükÕ<é j·÷<äyé øÏ. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ;Vü‰sY qT @ø£#Û·ÃÁ‘·+>± @*q ˝≤\÷ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£cÕº˝À¢ ñHêïs¡T. |üHÓï+&ÉT eT+~ m+|”\T, Äs¡T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T, q\T>∑Ts¡T e÷J eT+Á‘·T\T bÕغøÏ sê+ sê+ #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt ‘√ mìïø£\ ˇ|üŒ+<ä+ Ç+ø± U≤j·T+ ø±˝Ò<Tä .

ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt yÓ*$¢ ]dæq dü+düÿèr dü+Á|ü<ëj·÷\T ø£Ø+q>∑sY dü+düÿè‹ dü+Á|ü<ëj·T qè‘ê´\T.. uÛÑøÏÔì ‘·{˝ ºÏ ùÒ | Á|ü<sä Ù¡ q\T.. bÕ≥≈£î nqT>∑TD+>± $<ë´]úqT\ eTTe«\ düe«&ç.. |ü˝…¢ n+<ë\T ñ{Ϻ|ü&˚ y˚wü<Ûës¡D\T.. ∫Hêïs¡T\ dü+^‘· ø£#˚Ø\‘√ $<ë´s¡Tú\T ñ˝≤¢dü+>± >∑ & ç b Õs¡ T . z ø£ ˝ ≤´D eT+&É | ü + ˝À dæ < ë∆ s ¡ ú bÕsƒ ¡ X Ê\ ªã÷¢yéT`2014µ ù|s¡T‘√ ìs¡«Væ≤+∫q yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À¢ $<ë´s¡ T ú \ kÕ+dü ÿ è‹ø£ Á|ü < ä s ¡ Ù q\T Ä<ä ´ +‘· + Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. $<ë´s¡Tú\T ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B, C≤q|ü<ä bÕ≥\ô|’ qè‘ê´\T #˚dæ ÄVüA‘·T\qT n\]+#ês¡T. y˚&ÉTø£\≈£î Hê´j·TeT÷]Ô _.Hê>∑e÷s¡T‹X¯s¡à, õ˝≤¢ C…’\sY _.sêeT#·+Á<ä+ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. bÕs¡$T‘· ˝…s¡ïsY‡ bòÂ+&˚wüHé bÕsƒ¡XÊ\˝À 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î @sêŒ≥T #˚dæq M&√ÿ\T y˚&ÉTø£˝À¢ $<ë´s¡Tú\ qè‘ê´\T Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. ÕµÁjs¡àHé Ç.Á|ükÕ<äsêe⁄ CÀ´‹ Á|ü»«fi¯q #˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\ qè‘ê´\≈£î Áù|ø£åø£ $<ë´s¡Tú\T #·|üŒ≥T¢, πøø£\‘√ Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T.

kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D ø√dü+ <ä[‘·T\ ñ<ä´eT+ sê+|üPsY, kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûqä ø√dü+ sêqTqï s√E˝À¢ <ä[‘·T\T ◊ø£´+>± eTs√ ñ<ä´e÷ìøÏ dæ<ä∆+ ø±yê\ì e÷qø=+&É÷s¡T myÓTà˝Ò´ Äπs|ü*¢ yÓ÷Vü≤Hé ù|s=ÿHêïs¡T. md”‡, md”º $<ë´]ú dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£Ø+q>∑sY˝Àì z ¨≥˝Ÿ˝À Ä~yês¡+ ªqe ‘Ó\+>±D ìsêàD+˝À <ä [ ‘· T \ bÕÁ‘· µ nH˚ n+X¯ + ô|’ »]–q dü<ädüT‡˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. nìï esêZ\ Á|ü»\ ñ <ä´eT+‘√H˚ Á|ü‘´˚ ø£ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T kÕ<Û´ä yÓT+Æ <äì, $<ë´s¡ T ú \ ñ<ä ´ eTy˚ T π ø +Á<ä , sêh Á|ü u Û Ñ T ‘ê«\qT ø£~*+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. neTs¡Ms¡T\ ‘ê´>±\ |ü⁄Hê<äT\ô|’ ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒf…i+<äì, ‘Ó\+>±D˝À $<ë´ e´edü ú q T Á|ü ø å ± fi¯ q #˚ j · ÷ *‡q nedü s ¡ e TT+<ä H êïs¡ T . ‘Ó\+>±D md”‡, md”º $<ë´]ú dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ô|+≥ ø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nHê~>± ñ<ä´eT+˝À $<ë´]ú, j·TTe≈£î\T ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡Hêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ <ä´eT+˝À $<ë´]ú j·TTe≈£î\ bÕÁ‘· ø°\ø£+>± ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó◊ø±dü õ˝≤¢ ÕµÁjs¡àHé _.yÓ+ø£≥eT\¢jT· ´, ‘Ó$◊ø±dü õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT C….>∑DÒXŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq˝À ◊ø±dü\T ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê*‡q nedüs¡eTT+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=+ø£{Ï X‚KsY, õ˝≤¢ ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT m+.Á|üMHé— _.>∑+>±sêE, {Ï.lø±+‘Y, mdt.qMHé, düTsπ XŸ, Á|üMHé, sêE, ~H˚w,t n˙˝Ÿ, dü+Jyé, eTùV≤XŸ, ‹s¡T|ü‹, {Ï.ÄsY.$. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.dü+‘√wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ósêdü$ õ˝≤¢ ñ bÕ<Ûä´≈£åîì>± qπsXŸ¬s&ç¶ sê+|üPsY: ‘Ósêdü$ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åîì>± k˛$T¬s&ç¶ qπsXŸ¬s&ç¶ì ìj·T$T+∫q≥T¢ õ˝≤¢ n<ä´≈£åî&ÉT dæ<ä›+ y˚DT ‘Ó*bÕs¡T. πød”ÄsY Hêj·Tø£‘·«+˝À ‘Ósêdü$ì ã˝Àù|‘·+ #˚ j · T &É + ‘√ bÕ≥T $<ë´s¡ T ú \ dü e Tdü ´ \ ø√dü + ñ <ä´$T+#ê\ì ø√sês¡T.

e÷]q $<äT´‘·TÔ ø√‘·\ y˚fi\¯ T uÛÑ>∑‘Yq>∑s˚: $<äT´‘·TÔ ø√‘·\ düeTj·T+˝À eTs√e÷s¡T e÷s¡TŒ #˚XÊs¡T. ñqï ø√‘·\ düeTj·T+˝À ø=~› e÷s¡TŒ\T #˚dü÷Ô eTÚœø£ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |ü]ÁX¯eT\≈£î ø√‘· qT+∫ $TqVü‰sTT+|ü⁄ Çe«>± Ç|ü&ÉT yê{Ïô|’ Ä+ø£å\ ø=s¡&Ü s¡aT[|æ+#ês¡T. yês¡+˝À ¬s+&ÉT s√E\T $<äT´‘·TÔ $sêeT+‘√ bÕ≥T kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯˝À¢ |ü]ÁX¯eT\ô|’ Ä+ø£å\T $~Ûdü÷Ô Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ø£Ø+q>∑s,Y sêeT>∑T+&É+ q>∑sb¡ Õ\ø£ dü+dü\ ú ˝À ñ<äjT· + 6 >∑+≥\ qT+∫ 8 es¡≈î£ , ‹]– eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 es¡≈£î $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê ì*|æy˚j·TqTHêïs¡T. |ü⁄s¡bÕ\ø£ |ü≥ºD≤\≈£î, eT+&É\ πø+Á<ë\≈£î ñ<äj·T+ 6 qT+∫ 9 es¡≈î£ ‹]– eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 es¡≈£î düs¡|òüsê ñ+&É<äT. ñ|ü $<äT´‘·TÔ πø+Á<ë\T ñqï ÁbÕ+‘ê\≈£î 6 qT+∫ 8 es¡≈î£ ‹]– eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 qT+∫ kÕj· T +Á‘· + 6 >∑ + ≥\ es¡ ≈ £ î dü s ¡ | ò ü s ê˝À ø√‘· $~Û+#·qTHêïs¡T. Á>±e÷\≈£î ñ<äjT· + 6 >∑+≥\ qT+∫ kÕj· T +Á‘· + 6 es¡ ≈ £ î |ü > ∑ { Ï $<ä T ´‘· T Ô dü s ¡ | ò ü s ê ì*|æy˚j·TqTHêïs¡T. |ü]ÁX¯eT\≈£î yês¡+˝À ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T |üesY Vü‰©&˚ Á|üø£{Ï+#ês¡T. eT+<∏äì &ç$»Hé˝À |ü]ÁX¯eT\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+, $T>∑‘ê &ç$»q¢≈£î Ä~yês¡+ |üesY Vü‰©&˚ Á|üø£{Ï+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+.

<ä+&˚|ü*¢ e<ä› yÓ’<äT´ì eTè‹ <ä + &˚ | ü * ¢ , ¨* dü + ãs¡ + $cÕ<ä + $T–*Ã+~. $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ s¡+>∑T\T #·\T¢≈£î+≥÷ Äq+<ä+>± >∑&ç|æq yÓ’<äT´&ÉT Ç+{ÏøÏ #˚s¡Tø√≈£î+&ÜH˚ eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ <ä+&˚|ü*¢ eT+&É\+ >∑÷&Ó+ düMT|ü+˝Àì >√<ëe]˝À »]–q á dü+|òTü ≥q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ VüQpsêu≤<é≈î£ #Ó+~q yÓ’<äT´&ÉT ˙s¡{Ï |üeHé≈£îe÷sY Äs¡T HÓ\\ ÁøÏ‘·+ es¡≈£î q+~y˚T&Üs¡+ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À yÓ’<ë´~Ûø±]>± |üì #˚XÊs¡T


5

|Á Cü ≤ CÀ´‹

q˝§Z+&É õ˝≤¢ q÷´dt Á|üD≤[ø£ nedüs¡+: lìyêdtHêj·T≈£î&ÉT, n<Ûë´|ü≈£î&ÉT |ü≥ºD+˝À ‘·s¡‘·sê\ es¡≈£î bÂs¡T\T Á|üXÊ+‘·+>± J$+#ê\Hêï m˝≤+{Ï düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü ñHêï\Hêï |ü≥D º + Áø£eT |ü<‹∆ä ˝À ñ+fÒ n+<ä]ø£ eT+∫~. »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü‹ø£q eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê*. Çfi¯¢ ìsêàD+ #˚ ù d yês¡ T ìã+<Û ä q \ Á|ü ø ±s¡ + ôd{Ÿ u ≤´ø˘ nsTT ìsêàD≤\T #˚ùdÔ Á{≤|òæø˘ düeTdü´ ‘·|ü‘·T+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü nø±\ esê¸\T e∫Ãq|ü⁄&ÉT es¡<ä\T e∫à Çfi¯¢˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü #·÷&Ée#·TÃ. eTTì‡|ü˝Ÿ bÕ\ø£ esêZ\ yês¡T ø=‘·Ô>± yÓ+#·s¡T¢ y˚dæq|ü⁄&ÉT Ä≥düú\+, e<äT\T‘·÷ ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ eTTì‡bÕ*{°øÏ ¬ø{≤sTT+#ê*‡q düú˝≤ìï e~˝Ò≥≥T¢ #·÷&Ü*. ìØí‘· >∑&ÉTe⁄˝À>± q÷‘·q |ü≥D º Á|üD≤[ø£qT ‘·j÷· s¡T #˚j÷· *. e#˚à bÕ\ø£ esêZ\T |ü≥ºD≤ìï düT+<äs¡+>± ñ+&˚≥≥T¢ #·÷dü÷Ô Áø£eT |ü<ä∆‹˝À ìsêàD≤\T nj˚T´ $<Û+ä >± #·÷&Ü*.

düTÁ|”+ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]ÔøÏ |òüTq kÕ«>∑‘·+ sêsTTì>∑÷&Ó+(dü÷sê´ù|≥ s¡÷s¡˝Ÿ), ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ $»j·Tyê&É≈£î yÓfi¯óÔqï düTÁ|”+ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô mHéM s¡eTD≈£î dü÷sê´ù|≥˝Àì ôdeHéÄsY ¨≥˝Ÿ e<ä› Hê´j·Tyê<äT\T |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ yÓfi¯óÔqï Äj·Tq n˝≤ŒVü‰s¡+ ø√dü+ kÕúìø£ ôdyÓHéÄsY≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ôdyÓHéÄsY˝À @sêŒ≥T#˚ d æ q kÕº ˝ Ÿ ‡ ˝À edü T Ô e ⁄\qT |ü ] o*+#ês¡ T . Äj·TqqT ø£*dæq yê]˝À õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq »&ç® nq+‘· |ü<äàHêuÛÑkÕ«$T, ¬s+&√ n<äq|ü⁄ õ˝≤¢ »&ç® $»j·TkÕs¡~Û Ä#ês¡T´\T, pìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, u≤sY nk˛wæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT q\¢≈£î+≥¢ ÄjÓ÷<Ûä´, n<äq|ü⁄ |”|” C….X¯•<ÛäsY, mJ|” πsK dü‘·´+, Hê´j·Tyê<äT\T &ç.ñe÷|ü‹, Hê–¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

md”«˝À f…ø√ï $kÕº |ü≥ºD+˝Àì md”« Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À ªf…ø√ï $kÕº`2014µ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ &Ü. düè»q ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $$<Ûä Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T $$<Ûä n+XÊ\ô|’ ù||üsY Á|üC…+fÒwüHé‡ Çe«qTqï\T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+ s¬ +&√ s√E ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡ T ú \ kÕ+dü ÿ è‹ø£ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T ñ+{≤j· T ì ù|s=ÿHêïs¡T.

bòÕsêà C≤rj·T dô $THêsY á HÓ\ 21q ∫yÓ«+\ eT+&É\+˝À ByÓq bòÕs¡àd” ø£fi≤XÊ\˝À bòÕsêà C≤rj·T ôd$THêsY ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ø£ fi ≤XÊ\ ÕµÁjs¡ à Hé u… \ ¢ + ø=+&É Á|ü e [ø£ ‘Ó * bÕs¡ T . eT+>∑fi¯yês¡+ ø£fi≤XÊ\˝À ôd$THêsY ø±s¡´Áø£eT >√&É|üÁ‹ø£ Ä$wüÿ]+#ês¡T. bòÕsêà≈£î dü+ã+~Û+∫q øÏ«CŸ, ñ|üHê´dü b˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|æì‡bÕ˝Ÿ z+Á|ü ø ±wt b Õ+&Ü, >√es¡ ú H é , >∑ D Ò w t , yÓ + ø£ f Ò X ¯ « sY s êe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÁ ÕDeTTqï+‘· es¡≈î£ |Á Cü ≤ dù e #˚kÕÔ: sê»>√bÕ˝Ÿs¬ &ç¶ C≤õ¬s&ç¶>∑÷&Ó+, ÁbÕDeTTqï+‘· es¡≈£î Á|üC≤ ùde #˚kÕÔqì uÛÑTeq–] m+|” ø√eT{Ϭs&ç¶ sê»>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ nHêïs¡T.ns¡«|ü*¢˝À @sêŒ≥T #˚dæq eT+&É\ kÕúsTT ãVæ≤s¡+>∑ düu˝ ÑÛ À bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\ ˇ‹Ô&ç\≈£î ‘·˝§>∑Z≈£î+&Ü Ç∫Ãq e÷≥≈£î k˛ìj·÷>±+BÛ ø£≥Tºã&ç ‘Ó\+>±D Ç∫Ã+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ ‘·T+>∑‘·T]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z+ nìï s¡+>±\˝À yÓqø£ã&ç ñ qï<äì nHêïs¡T. 30 dü+e‘·‡sê\T>± á ÁbÕ+‘êìï @*q yê] |ò*ü ‘·+>±H˚ yÓqø£ã&ç+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á>±e÷˝À¢ m˝≤+{Ï n_Û e è~∆ |ü q T\T #˚ j · T ˝Ò < ä ì $eT]Ù+#ês¡ T . ‘· q nqT#·s¡T\ô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì ‘·qqT n&ÉT¶ø√yê\ì Á|üj·T‹ï+#ês¡ì nsTTHê me]øÏ uÛÑj·T|ü&Éqì nHêïs¡T. ‘Ó \ +>±D˝À ã&É T >∑ T , ã\V” ≤ q esêZ ˝ À¢ nq+<ä + , Ä]úø+£ >± n_Ûeè~∆ #˚dqæ |ü⁄&˚ ì»yÓTqÆ ‘Ó\+>±D e∫Ã+<äì uÛ≤$+#ê\ì nHêïs¡T. sê+¬s&ç¶ <ëyÓ÷<äsY ¬s&ç¶ ‘·qj·TT&çøÏ @ ns¡Ω‘·‘√ uÛÑTeq–] m+|” {Ϭø{Ÿ n&ÉT>∑T‘·THêïe⁄ nì Á|ü•ï+#ês¡T. uÛÑTeq–] m+|” {Ϭø{Ÿ ‘·qπø edüTÔ+<äHêïs¡T. m+|”{°d”, C…&ûŒ{°d” mìïø£˝À¢ Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚ùd nuÛÑ´s¡Tú\qT mqTïø√yê\ì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä bÕغ\≈£î ‘Ó\+>±D˝À #√≥T ˝Ò≈î£ +&Ü #˚j÷· \ì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó<b˚ Õ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ‘Ó\+>±D˝À ;d”\ô|’ yÓTTdü*ø£˙ïs¡T ø±s¡Tdü÷Ô ≈£îÁ≥ |üqTï‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑T+‘·ø£+&É¢ eTT≈£î+<ë¬s&ç¶, >∑T&çô|*¢ k˛$T¬s&ç¶, »Hês¡úHé ¬s&ç¶, Ä≈£î\ ãT∫Ãu≤ãT, sê+¬s&ç¶, bÕ{Ï s¡+>∑eTà, s¡|òüTTq+<äHé ¬s&ç¶, mÁs¡ j·÷<ä–], C≤E\ Ms¡j·T´, e&Ó¶ |üs¡TX¯sêeTT\T, >∑TÁsê\ k˛eTj·T´, X‚«‘·, q]‡+>∑ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, sê»>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, |üPs¡í#·+Á<ë¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑs¡ÔqT >=+‘·T qT*$T #·+|æq uÛ≤s¡´ yÓ ÷ ‘· ÷ ÿs¡ T ,ø£ ≥ Tº ≈ £ î qï uÛ Ñ s ¡ Ô H ˚ >=+‘· T qT*$T Vü ≤ ‘· e ÷]Ãq uÛ ≤ s¡ ´ ñ<ä + ‘· $ T~. yÓ ÷ ‘· ÷ ÿs¡ T ˝Àì >±+BÛq>∑sY˝À »]–q á dü+|òüT≥q eT+>∑fi¯yês¡+ ñ <äj·T+ rÁe ñÁ~ø£Ô‘·‘·≈£î <ë] rdæ+~. ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î ô|’>± kÕúìø£ u≤ã÷ »^®eHésêyéT $Á>∑Vü≤+ e<ä› s√&ÉT¶ô|’ X¯e+‘√ sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T.

u≤*ø£|ô ’ ˝…+’ –ø£ <ë&ç ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20: mìï #·{≤º\T edüTÔHêï, mìï ø£]ƒq ìã+<Ûäq\T ô|&ÉT‘·THêï ˝…’+–ø£ <ë&ÉT\T Ä>∑&É+ ˝Ò<äT. ‘·+Á&ç˝≤ uÛ≤$düTÔqï u≤*ø£ô|’ ˝…’+–ø£ <ë&çøÏ j·T‹ï+#ê&√ ø°#≈· î£ &ÉT. p;¢V≤æ ˝Ÿ‡ b˛©düT\ $esê\ Á|üø±s¡+... p;¢V≤æ ˝Ÿ‡ s√&ÉT¶ HÓ+.78˝À z Ç+{ÏøÏ \ø£ÎDkÕ«$T (42) ôd≈£L´]{° >±s¡T.¶ uÛÑs¡Ô‘√ $uÒ<Ûë\T ñ+&É&É+‘√ ˇ+≥]>± ñ+≥Tqï eTVæ≤fi¯‘√ $yêùV≤‘·s¡ dü+ã+<Ûä+ @s¡Œs¡#·T≈£îHêï&ÉT. ÄyÓT≈£î ≈£L‘·Ts¡T (11) ñ+~. M]<äs› T¡ \ø£ÎDkÕ«$T e<˚› @&Ü~>± ñ+≥THêïs¡T. Äs¡T HÓ\\ ÁøÏ‘+· ‘·*¢ ˝Òì düeTj·T+˝À u≤*ø£qT ˝…+’ –ø£+>± y˚~Û+#ê&ÉT. B+‘√ ÄyÓT $wüj·÷ìï ‘·*¢øÏ ‘Ó*|æ+~. u≤*ø£ ‘·*¢ \ø£ÎDkÕ«$Tì ì\Bj·T>±, eTs√kÕ] u≤*ø£ CÀ*øÏ yÓfi¯¢qì kı+‘· ≈£L‘·T]˝≤ #·÷düT≈£î+{≤qì #Ó|üŒ&É+‘√ n|ü⁄Œ&ÉT $yê<ä+ dü<Tä e› TDÏ–+~. ø±>±, ìqï kÕj·T+Á‘·+ ‘·*¢ Ç+{À¢˝ìÒ düeTj·T+˝À u≤*ø£qT ‘·q >∑~˝ÀøÏ rdüT¬ø[¢ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ܶ&TÉ . u≤*ø£‘√ bÕ≥T ‘·*¢ á $wüj÷· ìï Á|üC≤dü+|ò÷ü \ <ä è wæ º ø Ï rdü T ¬ ø fi¯ ¢ ≥ +‘√ yês¡ T ì+~‘· T &ç ì b˛©dü T \≈£ î n|üŒ–+#ês¡T. ì+~‘·T&çô|’ ìs¡“¤j·T#·≥º+ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

M&çq >∑]“¤D° n‘ê´#ês¡j·T‘·ï+ πødüT $TdüºØ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20: >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ >∑]“¤D°ô|’ n‘ê´#ês¡jT· ‘êïìøÏ ‘Ó>ã∑ &çq 8 eT+~ ì+~‘·T\qT yÓdºt CÀHé

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 21 `03` 2014 b˛©düT\T ãT<Ûäyês¡+ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. M]˝À Äs¡T>∑Ts¡T yÓTÆqs¡T¢ ñHêïs¡T. M]ì EyÓ’q˝Ÿ ¨+øÏ ‘·s¡*+#˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü qÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+. b˛©düT\T düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈î£ ì+~‘·T\T bÕ‘·ãd”ÔøÏ #Ó+~q yês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. d”d” ¬øyÓTsê |òü⁄fÒJ Ä<Ûës¡+>± b˛©düT\T ì+~‘·T\qT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. bÕ‘·ãd”Ô eT+>∑fiŸ Vü‰{Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À s¬ +&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ns¡úsêÁ‹ düeTj·T+˝À <ä+|ü‘·T\T kı+‘· Á>±e÷ìøÏ ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ yÓfi¯óÔ+&É>± n≥ø±sTT+∫q ì+~‘·T\T ì+&ÉT >∑]“¤D° nì #·÷&É≈£î+&Ü eTVæ≤fi¯ ô|’ n‘ê´#ês¡j·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. Bìï Á|ü‹|òüT{Ï+∫q ÄyÓT uÛÑs¡Ôô|’ ø£‘·TÔ\‘√ <ë&ç #˚dæq |òüT≥q ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ ì+~‘·T\ <ë&ç˝À >±j·T|ü&ɶ eTVæ≤fi¯ uÛÑs¡Ô Á|üdüTÔ‘·+ ñkÕàìj·÷ ÄdüT|üÁ‹˝À #êe⁄ã‘·T≈£î\ eT<Ûä´ ∫øÏ ‘ · ‡ bı+<ä T ‘· T Hêï&É T . qj· ÷ |ü P ˝Ÿ yÓ T ≥]ï{° Ädü Œ Á‹ dü$÷|ü+˝À >∑]“¤DÏô|’ n‘ê´#ês¡+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫q 8 eT+~ ø±e÷+<ÛTä \qT cÕVæ≤Hêj·T‘Y>+∑ CŸ b˛©düT\T n¬sdtº #˚ X Ês¡ T . ì+~‘· T ˝À¢ Äs¡ T >∑ T s¡ T ì+~‘· T \T ñHêïs¡ T . eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ n#·Ã+ù|{Ÿ≈£î #Ó+~q Vü≤]‘·\øÏÎ(25) nH˚ eTVæ≤fi¯ô|’ Ä~yês¡+ sêÁ‹ô|’ kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#ês¡j·T‘·ï+ »]–+~. ø±\ø£è‘ê´\T rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î eT÷d” q~ ˇ&ÉT¶≈£î yÓ[¢q ÄyÓTô|’ \øÏÎô|’ ˝…’+–ø£ <ë&çøÏ j·T‹ï+#ês¡T. eT<ä´+ eT‘·TÔ˝À á |òü÷‘·Tø±ìøÏ ˇ&ç>∑{≤ºs¡T. n&ÉT¶ø√uÀsTTq ÄyÓT uÛÑs¡Ô sêeTø£èwüíô|’ ø£‘·TÔ\‘√ <ë&ç #˚XÊs¡T. u≤~Û‘·T\ πøø£\T $ì n≥T>± yÓfi‚¢yês¡T sêe&É+‘√ <äT+&É>∑T\T |üsês¡j·÷´s¡T. M]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï b˛©düT\T |ü\T ôdø£åq¢ øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

bÕ\eT÷s¡T˝À {°ÄsYmdt Á|üuÛ≤e+ m+‘·?

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 20: ‘Ó\+>±D sêh kÕ<ÛäH˚ <Û´˚ j·T+>± |ü⁄≥Tºø=∫Ãq ñ<ä´eT bÕغ {°ÄsYmdt. 2001˝À á bÕغ Ä$s¡“¤$+∫q|üŒ{Ïø° eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À Á|üuÛ≤e+ n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T. 2004˝À {°ÄsYmdt ‘·s¡|òü⁄q »&ÉÃs¡¢ myÓTà˝Ò´ \øå±à¬s&ç¶ e÷Á‘·y˚T ¬>\Tbı+<ës¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì |ü~ õ˝≤¢˝À¢ KeTà+‘√ bÕ≥T, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àq÷ Á|ü‘˚´ø£yê<ä+ ‘·≈î£ ÿe>± ñ+<äì ‘·s# ¡ ÷· yês¡\ Ô T e#˚Ã$. bÕ\eT÷s¡T˝Àq÷ {°ÄsYmdt Á|üu≤Û e+ ñ+<äì ìs¡÷|æ+#·&ÜìøÏ 2009˝À øπ d”ÄsY eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ˝Àø˘duü ÑÛ qT+∫ b˛{° #˚dæ 20y˚\ z≥¢ yÓTC≤غ‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ Áø£y˚TD≤ {°ÄsYmdt Á|üuÛ≤e+ ô|s¡T>∑T‘·÷ e∫Ã+~. ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ܶø£ Ä bÕغøÏ ÁπøCŸ eT]+‘· ô|]–+~. eTVü ≤ ã÷uŸ q >∑ s Y õ˝≤¢ ˝ Àì $$<Û ä ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T ôd’‘·+ {°ÄsYmdt˝À #˚sês¡T. Ç‘·s¡ bÕغ˝Àì H˚‘\ · T ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹˝ÀøÏ e\dü edüTÔHêïs¡T. B+‘√ ÇHêïfi¯¢bÕ≥T bÕغì qeTTàø=ì ñ<ä ´ e÷\T, Ä+<√fi¯ q #˚ d æ q yê] |ü ] dæ ú ‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷]+~. >∑<ë«\˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|” H˚‘· ø£ è wü í y Ó ÷ Vü ≤ Hé ¬ s &ç ¶ π ø d” Ä sY dü e Tø£ å + ˝À {° Ä sY m dt rs¡ ú + |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. Ç~es¡πø >∑<ë«\ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ®>± ñ qï >∑≥Tº;ÛeTT&çøÏ myÓTੇ {Ϭø{Ÿ ÇkÕÔeTì πød”ÄsY >∑<ë«˝Ÿ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. bÕ‘·yêfi¯ó¢ bÕغ M&É≈£î+&Ü,

ndüeTà‹ ô|s¡>∑≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô>± πød”ÄsY myÓTੇ Vü‰$÷‘√ bÕغ H˚‘·\qT #·\¢ã]#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. n+‘˚ ø ±≈£ î +&Ü Hêsêj· T Dù|≥ myÓ T à˝Ò ´ m˝≤¢ ¬ s &ç ¶ ì {°ÄsYmdt˝À #˚sT¡ Ãø=ì eTKÔ˝Ÿ nôd+;¢ {Ïø¬ {Ÿ ÇkÕÔeTì, nø£ÿ&É Ç+#êØ®>± ñqï <˚e] eT\¢|üŒ≈£î myÓTੇ ÇkÕÔeTì πød”ÄsY Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. ø£\«≈£î]Ô myÓTà˝Ò´ C…b’ Õ˝Ÿ j·÷<äyé {°ÄsYmdt˝À #˚s&¡ +É ‘√ ÇHêïfi¯b¢ Õ≥T {°ÄsYmdtH˚ qeTTà≈£îqï u≤˝≤J dæ+>¥, >√* lìyêdt ¬ s &ç ¶ |ü ] dæ ú ‹ n>∑ e T´>√#· s ¡ + >± e÷]+~. e÷JeT+Á‹ |æ . #· + Á<ä X ‚ K sY sêe⁄≈£ î ôd’ ‘ · + myÓ T ੇ neø±X¯$TkÕÔqì Vü‰$÷ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY nôd+;¢ {Ϭø{Ÿ lìyêdt >ö&é≈£î Ç∫à ÇÁãV”≤+≈£î myÓTੇ kÕúqeTì πød”ÄsY Á|üø£{Ï+#ês¡T. ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ nôd+;¢øÏ b˛{°#˚dæ dü«\Œ‘˚&Ü‘√ z&çb˛sTTq ÇÁãV”≤+ ákÕ] m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢ ¬>\TkÕÔqì, ‘·qπø {Ϭø{Ÿ πø{≤sTT+#ê\ì, ø=‘·Ô>± e∫Ãq yêfi¯¢πø myÓTੇ |ü<eä ⁄*yê«\ì ÇÁãV”≤+ dü÷∫düTHÔ êïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ á õ˝≤¢˝ÀH˚ ◊<äT>∑T]øÏ myÓTੇ neø±X¯$TkÕÔeTì πød”ÄsY Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. Ç+ø± ø=ìï ìjÓ÷»ø£esêZ\ qT+∫ {°&|û ø” Ï #Ó+~q H˚ ‘ · \ T e\dü e#˚ à neø±X¯ e TT+&É ≥ +‘√ {° Ä sY m dt ÄXÊeVü Q \T ‘· e T d” ≥ T≈£ î mø£ ÿ &É mdü s ¡ T edü T Ô + <√qì Ä+<√fi¯q‘√ ñHêïs¡T.

‘Ósêdü˝À ‘ês¡kÕúsTTøÏ {Ïø¬ ÿ≥¢ b˛s¡T! ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , e÷]à 20: π ø d” Ä sY Hêj· T ø£ ‘ · « +˝Àì {° Ä sY m dt ˝ À {Ï ¬ ø ÿ≥¢ b˛s¡ T ‘ês¡ k Õú s TTøÏ #˚ s ¡ T ≈£ î +~. ÄXÊeVü Q \qT dü + ‘· è |æ Ô | ü s ¡ à &É + ˝À bÕغ n~Û H êj· T ø£ ‘ · « + $|òü\eTe&É+‘√ H˚‘·˝À¢ ndü+‘·è|æÔ ôd>∑ s¡>∑T\T‘·THêïsTT. Á|ü‘´· ]∆ bÕغ\ qT+∫ ‘Ósêdü˝ÀøÏ e\dü\T uÛ≤Ø>± ô|s¡T‘·Tqï düeTj·T+˝À dü+ãsê\≈£î ã<äT\T Ä bÕغ˝À {Ϭøÿ≥¢ b˛s¡T m≈£îÿyÓ’+~. mìïø£\ y˚fi¯ ndüeTà‹ sê>∑+ eTT~]bÕø±q |ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ >∑T˝≤; <äfi¯+ ñøÏÿ]_øÏÿs¡e⁄‘√+~. ø=‘·Ô yêfi¯¢ sêø£‘√ bÕ‘· H˚‘·\T ø£+>±s¡T |ü&çb˛‘·THêïs¡T. ‘·eT kÕúHê\qT >∑\¢+‘·T #˚j·T&É+ô|’ >∑T˝≤_ <ä+&ÉT >∑s¡+ >∑s¡+>± ñ+~. @&Ü~ ÁøÏ‘·+ qT+&ç yÓTT<ä˝…’q ndü+‘·è|æÔ dü«s¡+ Ç|ü⁄Œ&ÉT rÁe s¡÷|ü+ <ë*Ã+~. ø£Ø+q>∑sY myÓTà˝Ò´ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY bÕغ˝À #˚]q düeTj·T+˝À myÓTੇ Hês¡<ëdüT ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Ä$sꓤe+ qT+∫ Hês¡<ëdüT bÕغ˝ÀH˚ ñHêïs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ ø£Ø+q>∑sY qT+∫ ‘êH˚ b˛{°#k˚ ÕÔq+≥÷ Äj·Tq u≤+ãT ù|˝≤Ãs¡T. {°C≤ø˘ ø√ #ÛÓ’s¡àHé lìyêdt>ö&éqT >∑T˝≤; <äfi¯|ü‹ bÕغ˝ÀøÏ #˚s¡TÃø=ì Äj·Tq≈£î eTVü≤ã÷uŸq>∑sY {Ϭøÿ{ŸqT

ãVü Q eT‹>± n+~+#ês¡ T . B+‘√ nø£ ÿ &É qT+∫ b˛{° #˚j·T&ÜìøÏ ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·Tqï ÇÁãV”≤+ eT+&ç|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT n<˚ kÕúq+ qT+#˚ ‘êq÷ b˛{° #˚kÕÔqì Äj·Tq yÓTT+&çπødüTÔHêïs¡T. ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ç<˚ |ü]dæú‹ ø£qã&ÉT‘√+~. myÓTà˝Ò´ C…’bÕ˝Ÿ j·÷<äyé #˚]ø£ô|’ kÕúìø£ H˚‘· u≤˝≤J dæ+>¥ >∑TÁs¡T>± ñHêïs¡T. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ <äTu≤“ø£ $wüj·T+˝À n~ÛH˚‘· ø±¢]{° Çe«&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ e÷J myÓTà˝Ò´ sêeT*+>±¬s&ç¶ nqT#·s¡T\T ‘Ó\+>±D≤ uÛÑeH√¢ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mìïø£\≈£î eTT+<äT ô|≥Tºã&ç<ës¡T\qT bÕغ˝ÀøÏ ‘˚e&É+ô|’ yês¡T Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T. KeTà+ õ˝≤¢ qT+∫ e∫Ãq e\dü\‘√ dü+‘√wæ+∫q n~ÛH‘˚ ≈· î£ , Ä õ˝≤¢H‘˚ \ · qT+∫ n|ü⁄Œ&˚ düeTdü´\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. $<ë´]ú C…mdæ H˚‘· |æ&ÉeT]Ô s¡$ KeTà+ õ˝≤¢ dü‘·TÔ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ b˛{° #˚kÕÔs¡H˚ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. ◊‘˚ »\>∑+ yÓ+ø£Á{≤yé sêø£‘√ |æ&ÉeT]Ô ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç˝≤ mìïø£\T <ä>∑Zs¡|ü&ÉT‘·Tqï ø=~› >∑T˝≤_ <äfi¯+˝À ndüeTà‹ dü«s¡+ ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚s¡T‘√+~. eT] M{Ïì n~ÛH‘˚ · m˝≤ #·øÿ£ ~<äq› THêï&√ y˚∫ #·÷&Ü*.

ãw”sYu≤>¥˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À {°j·T÷&Éã÷¢´CÒ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q MT{Ÿ<äÁô|dt˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£àå j·T´

KeTà+ õ˝≤¢ q÷´dt ñq ePùd~..!? Ç˝…¢+<äT kÕ+düÿè‹ø£+, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ <ë~Á<ä´ πsK≈£î ~>∑TeqTqï md”‡, md”º ≈£î≥T+u≤˝À¢ ˇø£]øÏ dü«j·T+ñ bÕ~Û ø£*Œ+#·&+É <ë«sê ø=+‘·yT˚ s¡≈î£ n_Ûeè~∆˝ÀøÏ ‘˚yê\qï ñ<˚›X¯+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘ñq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T{Ϻ+~. md”‡, md”º ñ|üÁ|üD≤[ø£ øÏ+<ä ìs¡Tù|<ä\ dü+πøåeT |ü < ∏ ä ø ±ìøÏ á ñqï‹ e]Ô d ü T Ô + ~. á |ü < ∏ ä ø £ + øÏ + <ä \_∆<ës¡T\≈£î e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T ÇkÕÔs¡T. \_∆<ës¡T&çì eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ \øå±~Ûø±]ì #˚j·T&Éy˚T \ø£å´+>± á |ü<∏äø£+ @s¡Œ&ç+~. õ˝≤¢˝Àì e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ 7206 ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷.18 ø√≥¢‘√ \_∆ #˚≈L£ sπ Ã+<äT≈£î Ç|üŒ{Ïπø ôdsYŒ¤ ì<ÛäT\ qT+∫ eT+ps¡T#˚XÊs¡T. yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘·+˝À s¡÷. 12.2 ø√≥¢‘√ 4881eT+~ \_∆<ës¡T\≈£î @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À s¡÷. 5.86ø√≥¢‘√ 2325 ≈£î≥T+u≤\≈£î \_∆ #˚ ≈ £ L s¡ à &ÜìøÏ s¡ + >∑ + dæ < ä ∆ y Ó T Æ q |ü Œ {Ï ø ° mìïø£ \ Vü≤&Üe⁄&ç‘√ ñqï‹ ePùd ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ì<ÛäT\T eT+&É \ dü e ÷K´≈£ î n+~q|ü Œ {Ï ø ° |ü < ∏ ä ø £ + neT\T q‘·Ôq&Éø£˝À ñ+~. \_∆<ës¡T\ >∑T]Ô+|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± á |ü<∏äø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ >∑‘·+˝À »]–q |”z|” düπs«\T, ÄHé˝…’Hé #˚j·T&É+ C≤|ü´+ »]–+~. »qe]˝À ì<ÛäT\T eT+p¬s’q|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ‘√ |ü<∏äø£+ neT\T≈£î H√#·Tø√˝Ò<äT. ‘·ø£åDy˚T \_∆<ës¡T\≈£î kÕj·T+ n+~+#ê*‡+~>± ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ qT+∫ Ä<˚XÊ\T C≤Ø nsTT ¬s+&ÉT HÓ\\T ø±y=düTÔqï|üŒ{Ïø° H˚{Ïø° \_∆<ës¡T\≈£î n+<ä ˝ Ò < ä T . mìïø£ \ Vü ≤ &Üe⁄&ç ø±s¡ D +>±H˚ C≤|ü ´ + HÓ \ ø=+<ä ì dü + ã+~Û ‘ · n~Û ø ±s¡ T \T yêb˛‘· T Hêïs¡ T . @<˚ y Ó T Æ H ê ‘· e T≈£ î \_∆ ø£ * π > neø±XÊ\qT yÓ + ≥H˚ #˚|ü{≤º\ì md”‡, md”º \_∆<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ä<˚XÊ\T eùdÔ neT\T#˚kÕÔ+: nqTsê<Û,ä ñqï‹ @|”m+ ì<ÛTä \T eT+p¬sq’ |üŒ{Ïø° mìïø£\ ø√&é ñ+&É&+É ‘√ ‘ñ q |ü<øä∏ +£ j·T÷ì≥T¢ \_∆<ës¡T\≈£î Çe«˝Ò<Tä . á |ü<øä∏ +£ neT\T >∑T]+∫ ôdsYŒ¤ ‘·s¡|òü¤q ø£$TwüqsY≈£î ˝ÒK |ü+bÕ+. ô|’ n~Û ø ±s¡ T \ Ä<˚ X Ê\T e∫Ãq yÓ + ≥H˚ |ü < ∏ ä ø ±ìï neT\T|üs¡TkÕÔ+.

s¬ ø£ÿ\ ø£w+ºü ‹Hêïs¡T.. bÕ\«+# s¬ ø£ÿ\ ø£cÕºìï ‹Hêïs¡ì ≈£L©\T ÄÁ>∑V≤æ +#ês¡T. áJmdt˝À ø£wüº|ü&ç |üì#˚dæq &ÉãT“*ï kÕàs¡Tº ø±s¡T¶ m+d”y√ Á|üXÊ+‘Y, d”mdt|” ø£èwüí≈£îe÷] H=πøÿXÊs¡ì, &ÉãT“\&ç–‘˚ πs|ü⁄e÷|üì @&Ü~ qT+∫ ‹|ü‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Hê>±s¡ + áJmdt ≈£ L ©\T d” m dt | ” ì |ü + #êj· T r ø±sê´\j· T +˝À ìs¡ “ +~Û + #ês¡ T . &É ã T“\T sê˝Ò < ä ì ù|s=ÿq&É + ‘√ n~Û ø ±s¡ T \T e#êÃj· T ì m+<ä T ≈£ î #Ó | ü ⁄ Ô ‘ · T Hêïs¡ ì ÄÁ>∑ V ü ≤ + e´ø£ Ô + #˚ X Ês¡ T . dü e ÷#ês¡ + n+<äT≈£îqï @|”y√ s¡+>± dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì ≈£L©\≈£î dü]∆#Óù|Œ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæq|üŒ{ÏøÏ XÊ+‹+#·˝Ò<äT. Äj·Tìï #·T≥TºeTT{Ϻ |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+ π>≥T¢≈£î ‘êfi≤˝Ò X Ês¡ T . &É ã T“\T @eTj· ÷ ´jÓ ÷ ø£ ∫ Ñ· + >± ‘Ó * j· T CÒ ù d+‘· es¡ ≈ £ î ø£ < ä \ ˙j· T eTì ≈£ L ©\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. $#ês¡D ìs¡«Væ≤+∫ s¡÷. 1.73\ø£å\T ø±CÒdæq≥T¢ ìsê›]+#êeTì, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î *'‘· |üPs¡«ø£+>± $qï$+#êeTì @|”y√ ù|s=ÿHêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E˝À¢ kÕàs¡Tºø±s¡T¶ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ düŒ+~+#·≈£î+fÒ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT ô|&É‘êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. |ü~s√E˝À¢ ‘·|üŒìdü]>± &ÉãT“\T e#˚Ã≥T¢ ø£ è wæ #˚ k ÕÔ e Tq&É + ‘√ @&Ü~ qT+∫ Çy˚ e÷≥\T #Ó|ü⁄Ô‘·THêïs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ákÕ] ≈£L© Ç|æŒkÕÔeTq&É+‘√ XÊ+‹+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\T Ç+<äTu≤ãT, 50 eT+~ ≈£L©\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó<˚bÕπø »&ûŒ |”sƒ¡+ yÓ’sê, »&ûŒ |”sƒêìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£îH˚~ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغH˚ nì Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=+&Éu≤\ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ’sê˝À Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢˝À bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ, nôd+;¢ kÕúHê\ nuÛ´Ñ s¡T\ ú m+|æø£ yês¡+˝À |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äHêïs¡T. m+|”{°d”, »&ûŒ{°d” mìïø£ ˝ À¢ kÕs¡ « Á‹ø£ nuÛ Ñ ´ s¡ T ú \ q÷ uÛ ≤ >∑ k Õ«eTT\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤k˛Ôqï Hê\T>∑T eTTì‡bÕ*{°˝À¢q÷ ‘Ó<˚bÕ≈£î $»j·Teø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñHêïj·THêïs¡T. sêqTqï mìïø£\ |ò*ü ‘ê\‘√ õ˝≤¢˝À ‘Ó<b˚ Õ ã\yÓ T Æ q bÕغ nH˚ dü + >∑ ‹ eTs√kÕ] ìs¡ ÷ |ü D ø±qT+<äHêïs¡T.

»&ûŒ˝À s¬ +&√ s√E @&ÉT Hê$TH˚wüqT¢ KeTà+ q>∑ s ¡ + , »&û Œ {° d ” mìïø£ \ ≈£ î dü + ã+~Û + ∫ KeTà+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ¬s+&√ s√E @&ÉT Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\j·÷´sTT. <äTeTTà>∑÷&Ó+ »&ûŒ{°d” kÕúHêìøÏ d”|”◊ ‘·s¡|òü¤q Ç<ä›s¡T nuÛÑ´s¡Tú\T Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. d”|”◊ Hêj·T≈£î\T |ü⁄yê«&É Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, dæ~› yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù u≤>∑+ ùV≤eT+‘·sêe⁄ yÓ + ≥ sê>± s¡ $ ≈£ î e÷sY , lìyêdü s êe⁄ Hê$TH˚ w ü H é |üÁ‘ê\qT ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] nsTTq »&ûŒ d”áz CÒ|” Hêsêj·TD≈£î n+~+#ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ bÕ\«+#· »&ûŒ{°d” kÕúHêìøÏ ‘Ó<˚bÕ ‘·s¡|òü¤q ãs¡bÕ{Ï yêdüT<˚esêe⁄ Hê$TH˚wüHé y˚XÊs¡T. ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T b˛≥¢ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, øÏ˝≤s¡T Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ yÓ+≥ sê>± Äj·Tq Hê$TH˚wüHé |üÁ‘ê\T Äs√«≈£ î n+~+#ês¡ T . nXÊ«sêe⁄ù|≥ kÕú H êìøÏ lìyêdüsêe⁄, #·+Á<äT>=+&É kÕúHêìøÏ dü‘ê´e‹ Hê$TH˚wüqT¢ y˚XÊs¡T. ∫+‘·ø±ì »&ûŒ{°d” kÕúHêìøÏ e+ø±j·T\bÕ{Ï düTC≤‘· dü«+‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± Hê$TH˚wüHé <ëK\T #˚XÊs¡T. »&ûŒ{°d” kÕúHê\≈£î yÓTT‘·Ô+ 8 Hê$TH˚wüqT¢ <ëK\j·÷´sTT.


6

|Á Cü ≤ CÀ´‹

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt $<äT´‘·TÔ s¬ yÓq÷´ ô|+#ê*‡+<˚ eTVü ≤ ã÷uŸ q >∑ s Y : õ˝≤¢ ˝ À $<ä T ´‘· T Ô X ÊK bÕ‘· ãø±sTT\qT edü÷\T #˚j·÷\ì @|”d”|”&ûd”m˝Ÿ d”m+&û ]J« dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹HÓ˝≤ 95 XÊ‘·+ _\T¢\T edü÷\T #˚j÷· \Hêïs¡T. õ˝≤¢ øπ +Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $<äT´‘·TXÔ ÊK düMTø£å˝À Äj·Tq $<äT´‘·TÔ ¬syÓq÷´ô|’ m≈£îÿe <äèwæº øπ +ÁBø£]+#ês¡T. Á|ü‹HÓ˝≤ 63 XÊ‘·+, 74 XÊ‘·+ edü÷\T #˚ d æ õ˝≤¢ q T >∑ f … º ø Ï ÿ +#ê\ì @&û , @á\≈£ î ]J« dü÷∫+#ês¡T. øπ Áå ‘·kÕúsTT ˝ÀbÕ\qT n~Û>$∑ T+∫ edü÷fi¯q¢ T |ü P ]Ô #˚ j · ÷ \Hêïs¡ T . $<ä T ´‘· T Ô q T dü Á ø£ e T+>± n+~düTqÔ |ü&ÉT _\T¢\T m+<äT≈£î edü÷\T #˚jT· ≥+˝Ò<ìä ˇø£ <äX¯˝À ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñqï eqs¡T\qT düÁø£eT+>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+fÒ _\T¢\T düT\Te⁄>± edü÷\T #˚jT· e#·ÃHêïs¡T. $<äT´‘·TXÔ ÊK dæã“+~ Á>±e÷˝À¢ m<äTs¡e⁄‘·Tqï Çã“+<äT\qT ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. düMTø£å˝À &Ó’¬sø£ºs¡T¢ s¡|òüTTe÷¬s&ç¶, lìyêdtsêe⁄, d”Jm+ q]‡+VüQ\T, õ˝≤¢ $<äT´‘·TÔ XÊK mdtá dü<ë•e¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düd´ü s¡øDå£ ‘√ n~Ûø£ ~>∑T&ÉT\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY: e÷$T&ç ‘√≥˝À¢ düdü´s¡ø£åD #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\qT kÕ~Û+#=#·Ãì õ˝≤¢ ñ <ë´q •ø£åD πø+Á<ä+ Á|æì‡|ü˝Ÿ *+>∑|üŒ dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡Tø=+&É˝À ìs¡«Væ≤+∫q ¬s’‘·T•ø£åD ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷$T&ç ‘√≥˝À¢ rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\qT ¬ s ’ ‘ · T \≈£ î ‘Ó * j· T #˚ X Ês¡ T . ‘· – q dü e Tj· T +˝À ˙s¡ T , ms¡Te⁄\qT y˚j÷· \Hêïs¡T. |üP‘·, |æ+<Ó sê\≈£î+&Ü #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì *+>∑|Œü s¬ ‘’ T· \≈£î dü÷∫+#ês¡T. ñ<ë´qXÊK n~Û ø ±s¡ T \T dü ÷ ∫+#· q eT+<ä T \qT e÷Á‘· y ˚ T yê&Ü\Hêïs¡T. Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T ‘√≥˝À¢ e∫Ãq yê´<ÛäT\ô|’ ‘·eT dü+<˚Vü‰\qT ìeè‹Ô #˚düT≈£îHêïs¡T.

8 yêVü≤Hê\ô|’ øπ düT\T ø±¢ø˘≥esY,: s¡yêD≤XÊK ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+>± ‹s¡T>∑T‘·Tqï 8 yêVü≤Hê\ô|’ @m+M◊ l<ÛäsY eT+>∑fi¯yês¡+ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ã+&ÉMT~|ü*¢˝Àì Äغ@ Å&Ó’$+>¥ Á{≤ø˘ e<ä› |ü\T yêVü≤Hê\qT ‘·ìF #˚XÊs¡T. Ä{À\T, J|ü⁄\T, ø±s¡T¢, ˝≤Ø\qT |ü]o*+∫ dü¬s’q Á<ÛäTe|üÁ‘ê\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ yê]øÏ »]e÷Hê\qT $~Û+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ s¡÷.60y˚\T »]e÷Hê\qT $~Û+∫q≥T¢ @m+M◊ l<ÛäsY ªq÷´dt≥T&˚µ≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

nuÛÑj·TVü≤düÔ+ ¬sq÷´e˝Ÿ‡˝À nsTT<√kÕúq+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ,nuÛÑj·TVü≤düÔ+ ¬sq÷´e˝Ÿ‡˝À sêh+˝À bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢ 5e kÕúq+˝À ñ+<äì ôdsYŒ¤ sêh ÁbÕC…≈î£ º y˚ T H˚ » s¡ T »>∑ H êï<∏ ä s êe⁄ nHêïs¡ T . Äj· T q sêh n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ &ûÄsY&û@, ◊πø|”˝À neT\e⁄‘·Tqï $$<Ûä |ü<∏äø±\ô|’ düMTøÏå+#ês¡T. kÕ«e\+uÛÑq á HÓ\ 24q, nuÛÑj·TVü≤düÔ+ &˚{≤ m+Á{°øÏ á HÓ\ 30e ‘˚B ∫e] >∑&ÉTe⁄ nHêïs¡T. nq+‘·s+¡ Çq÷‡¬sHé‡, Hê$T˙\≈£î ∫e]kÕ]>± #Ó * ¢ + #ê*‡q yÓ T T‘· Ô + , U≤‘ê\T ‘· ~ ‘· s ¡ n+XÊ\ô|’ düMTøÏå+#ês¡T. Md”˝À &ûÄsY&û@ &û|”m+ X‚cÕsêe⁄C≤<äyé, ôdsYŒ¤ &˚{≤ m+Á{° sêh n~Ûø±] sêCÒw,t @|”m+ ø√fÒX«¯ ] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±]à≈î£ \ y˚‘H· ê\qT $&ÉT<ä\ #˚j÷· \ì $q‹ bÕ\eT÷s¡T,: $<äT´‘·TXÔ ÊK˝À |üì #˚dTü qÔ ï ø±]à≈£î\≈£î mì$T~ HÓ\\ qT+∫ y˚‘·Hê\T ˝Òeì, yê]øÏ yÓ+≥H˚ J‘ê\qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ õ˝≤¢ $<äT´‘·TÔ ‘ê‘êÿ*ø£ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T d”m+&û eTVü≤à<é ]J«≈£î $q‹|üÁ‘·+ Ç#êÃs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì $<äT´‘·TÔ XÊK Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝À Ç|òü‹º Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·TqqT ø£*XÊs¡T. ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>±H˚ ø±]à≈£î\ _\T¢\qT ô|≥º&É+˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. »&ÉÃs¡¢, >∑<ë«˝Ÿ &ûá\T dü«j·T+>± yêπs ø±]à≈£î\ y˚‘q· + qT+∫ &ÉãT“ ø√‘· $~Û+∫ yê{Ïì ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈£î #Ó*¢düTÔHêïs¡ì Äj·Tq≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ø±]à≈£î\qT uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì d”m+&ûøÏ ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘·eT y˚‘·Hê\qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì $qï$+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T dü÷s¡´+, n+ã<ëdt, õ˝≤¢ ñ bÕ<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äX‚KsY, Hêj·T≈£î\T ø£èwüíj·T´, eT˝Ò¢wt, >√es¡∆Hé, n+õ, sêE, s¡$, mø±“˝Ÿ, ãw”sY, yÓ+ø£{Ÿ, »+>∑j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó<˚bÕ mìïø£\ Á|ü#ês¡ düeTq«j·Tø£s¡Ô>± Hêπ>X¯«sY¬s&ç¶ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY(Áù|yéTq>∑sY), : ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ mìïø£\ düeTq«j·Tø£s¡Ô>± bÕغ õ˝≤¢ e÷J Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>X¯«sY¬s&ç¶ì ìj·T$Tdü÷Ô ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT ãø£ÿì q]‡+VüQ\T ìj·T$T+∫q≥T¢ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 21 `03` 2014

eT+&ÉT‘·Tqï lyê] q&Éø<£ ë]! ‹s¡T|ü‹, e÷]à 20 ‹s¡TeT\˝À l y˚+ø£fÒX¯«s¡T&ÉT ø=\TyÓ’ ñqï @&ÉT ø=+&É˝À¢ yÓ≠≥ºyÓ≠<ä{Ï<Ó’q X‚cÕÁ~ MT<ä yÓ≠<ä˝…’q ø±]Ã#·Tà m+‘·ø° Äs¡fÒ¢<äT. mes¡T m+‘·>± mìï Á|üj·T‘êï\T #˚dæHê, Á|üø£è‹ |ü>∑ã{Ϻq≥T¢ eT+≥\T eT]ìï ø=‘·Ô ÁbÕ+‘ê\≈£î $dü Ô ] dü T Ô H êïs≠. ‘êC≤>± á eT+≥\T ‹s¡ T eT\ yÓ ’ | ü ⁄ yê´|æ+#ês≠. |üeq $<äT´‘Y πø+Á<ë\ es¡≈£î ≈£L&Ü eT+≥\T m>∑u≤ø£&É+‘√ {°{°&û n~Ûø±s¡T\T bÕ|ü$HêX¯HêìøÏ yÓfi‚¢ <ë] e∂ùdXÊs¡T. bÕ|ü$HêX¯q+, Äø±X¯>+∑ >∑, >√bÕ\kÕ«$T <ës¡T\T e∂‘·|ü&ܶs≠. ø=+&Éô|’øÏ ø±*q&Éø£ uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqTeT‹ ìsêø£]+#ês¡T. eT+>∑fi+¯ &ûdÄ ” sY ø±\˙˝À düMT|ü+˝Àì n≥M ÁbÕ+‘·+˝À eT+≥\T uÛ≤Ø>± m–dæ|ü&ÉT‘·THêïs≠. {°{°&û, ô|ò’sY dæ ã “+~ m+‘· > ± Á|ü j · T ‹ï+∫Hê eT+≥\T n<ä T |ü ⁄ ˝ÀøÏ sêø£b˛e&É+‘√ e+<ä˝≤~ mø£sê˝À¢ eèø£ådü+|ü<ä ãT–ZbÕ˝…’+~. ø=+‘·eT+~ dæã“+~ ≈£L&Ü á eT+≥˝À¢ ∫≈£îÿø√e&É+‘√ yÓ+≥H˚ dü+|òTü ≥q dü˝ ú ≤ìøÏ n+ãT˝…H‡é ‘·s*¡ +#ês¡T. @+ #˚dHæ ê eT+≥\T Äs¡øb£ ˛e&É+‘√ ôV≤*ø±|üsº ¢¡ <ë«sê eT+≥\qT n<äT|ü⁄ #˚ùd+<äT≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+‘√ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ {°{°&û áy√ m+J >√bÕ˝Ÿ ãT<Ûyä ês¡+ Çø£ÿ&É MT&çj÷· ≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ø±>±, ‹s¡TeT\≈£î düMT|üÁbÕ+‘·+˝Àì bÕs¡Ty˚≥ eT+&É|ü+, ø±≈£î\ø=+&É, bÕ|ü$HêX¯q+, yÓ≠<ä{Ï |òü÷{Ÿs√&ÉT¶˝À düTe÷s¡T 10 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ $d”Ôs¡í+˝Àì <ä≥ºyÓTÆq n&É$ n–ïøÏ ÄVüQ‘Ó’q≥T¢ ãT<Û ä y ês¡ + n~Û ø ±s¡ T \T >∑ T ]Ô + #ês¡ T . uÛ ≤ Ø eèøå ± \T ã÷&ç<äj·÷´s≠. Hê\T>∑Ts√E\T>± bÕs¡Ty˚≥ eT+&É|ü+ ÁbÕ+‘·+˝À eT+≥\T #Ó\sπ >∑T‘·THêïs≠. M{Ïì {°{&° û n≥M

n~Ûø±s¡T\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT n<äT|ü⁄ #˚düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ‹s¡TeT\ X‚cÕ#·\ n&É$˝Àì bÕs¡Ty˚≥ eT+&É|+ü ÁbÕ+‘·+˝À eT+≥\T ‹]– ô|<ä› m‘·TÔq yÓ≠<ä\j·÷´s≠. nø£ÿ&çqT+∫ |üø£ÿH˚ ñqï l>∑+<Ûä+ eq+ es¡≈£î eT+≥\T yê´|æ+#ês≠. bÕs¡Ty˚≥ eT+&É|ü+ ‘·÷s¡TŒ~X¯˝Àì ø±≈£î\ ø=+&É e<ä›qTqï {°{&° û |üeq $<äT´‘Y bÕ¢+≥T≈£î ≈£L&Ü eT+≥\T $dü]Ô +#ês≠. Bìì e≠+<˚ }Væ≤+∫q {°{&° û n≥M $uÛ≤>∑+ $<äT´‘Y bÕ¢+≥¢ e<ä› ô|ò’]+»HéqT dæ<ä∆+>± ñ+#·T≈£îì eT+≥\T #Ó\πs>∑≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. n˝≤π> bÕs¡Ty˚≥ eT+&É|ü+ qT+∫ ñ‘·Ôs¡ ~X¯˝Àì bÕ|ü$HêX¯q+ rs¡ú+ es¡≈£î, ‹s¡TeT\ qT+∫ ‹s¡T|ü‹øÏ yÓfi‚¢ e÷s¡+Z ˝Àì 18e eT\T|ü⁄ qT+∫ 4e eT\T|ü⁄ es¡≈î£ eT+≥\T $düÔ]+#ês≠. Ç<˚ e÷s¡Z+˝À yÓfi‚¢ yêVü≤Hê\≈£î eT+≥\T ‘êø£ ≈ £ î +&Ü dæ ã “+~ #· s ¡ ´ \T rdü T ≈£ î Hêïs¡ T . Á|ü e ÷<ä düe÷#ês¡+‘√ {°{°&û áy√ m+. –]<ÛäsY >√bÕ˝Ÿ, d”Mmdty√ |òüT≥ºeTH˚ì lìyêdüsêe⁄ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£\dæ ø±≈£î\ø=+&É e<ä› |üeq $<äT´‘Y bÕ¢+{ŸqT |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s+¡ $˝Òøs£ T¡ \‘√ áy√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q Á|üe÷<ä+ rÁe‘·qT ìj·T+Á‹+#·≥+˝À n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ rÁe+>± ø£èwæ #˚XÊs¡ì ø=ìj· ÷ &Üs¡ T . ∫‘· ÷ Ô s ¡ T õ˝≤¢ ˝ À $dü Ô ] +∫q n&É e ⁄˝À¢ eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ÿs√CÒ 37 Á|üe÷<ë\T »]–q≥Tº XÊ{Ï˝…’{Ÿ <ë«sê >∑T]Ô+#êeTì {°{°&û &ûm|òty√ yÓ+ø£≥kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. á |òüT≥q˝À düTe÷s¡T 500 mø£sê˝À¢ n&É$ <ä>∑∆yÓT+<äì #ÓbÕŒs¡T.

yÓT&çø£˝Ÿ |”J m+Á≥Hé‡ neø£‘·\ô|’ $#ês¡D ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20 |”J yÓ’<ä´ ø√s¡T‡˝À Á|üy˚XÊìøÏ m˙º Ä sY ôV≤˝Ÿ Ô e]‡{° ìs¡ « Væ ≤ +∫q m+Á≥Hé ‡ ˝À »]–q neø£ ‘ · e ø£ \ ô|’ >∑ e s¡ ï sY qs¡ d æ + Vü ≤ Hé dü Œ +~+#ês¡ T . á $wüj·T+ô|’ $#ês¡D ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. $#ês¡D ø£$T{° #Ó’s¡àHé>± ñqï‘· $<ë´eT+&É* #ÛÓ’s¡àHé y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ì ìj·T$T+#ês¡T. ø±>± j·T÷ìe]‡{° ìs¡«Væ≤+∫q Á|üyX˚ ¯ |üØø£˝ å À neø£‘·eø£\T »]>±j·Tì, Bìô|’ dæ_◊ $#ês¡D »s¡bÕ\ì pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ >∑es¡ïsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ Ç∫Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. eT÷&ÉTs√E\ ÁøÏ‘·+ $&ÉT<ä˝…’q @|” |”J yÓT&çø£˝Ÿ |òü*‘ê\T p&Ü˝À¢ ø£\es¡+ düèwæº+#êsTT. sêÁ‘·qø±, |ü>∑\qø± ø£wüº|ü&ɶ 300 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ô|òsTT˝Ÿ ne«&É+ ˇø£ÿkÕ]>± yê]˝À ø£\ø£˝≤ìï düèwæº+∫+~. @ m+Áf…Hé‡ ˝ÀHÓ’Hê {≤|t sê´+≈£î˝À¢ ì*#˚ yÓT]{Ÿ $<ë´s¡Tú\ q+ãs¡T¢ á |òü*‘ê˝À¢ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. yê]˝À nìï ø±˝ÒJ\ $<ë´s¡Tú\ |ü]dæú‹ Ç˝≤π> ñ+~. B+‘√ pìj·TsY &Üø£sº T¡ ¢ eTs√kÕ] s√&Óø¶ ±ÿs¡T. @|” |”J yÓT&çø£˝Ÿ Á|üy˚X¯ |üØø£å |òü*‘ê\T ‘·eT uÛÑ$wü´‘Yô|’ ˙fi¯ó ¢ #·˝≤¢j·Tì Ä+<√fi¯q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√ |òü*‘ê\ô|’ nqTe÷q+ e∫Ãq $<ë´s¡T\ ú T yê{Ïô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. {≤|t 50 sê´+ø£ s ¡ T ¢ $$<Û ä m+Á≥Hé ‡ ˝À m>±® y é T |ò ü * ‘ê\qT

dü$÷ø£]+#ês¡T. B+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± ã+&Üs¡+ ãj·T≥|ü&TÉ ‘√+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î @|”|”J |òü*‘ê\qT #·÷ùdÔ {≤|t sê´+≈£î\T kÕ~Û+∫q yê] *düTº˝À dü>∑+ eT+~øÏ bı+‘·H˚ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ô|’>± $$<Ûä |üØø£å˝À¢ |òüTÀs¡ |òü*‘ê\T #·÷dæq $<ë´s¡Tú\+‘ê Ç|ü⁄Œ&ÉT {≤|t *düTº˝À ñHêïs¡T. B+‘√ á $wü j · T + Á>∑ V æ ≤ +∫q p&Ü\T &Üø£ º s Y ‡ nk˛dæ j ˚ T wü H é q T ÄÁX¯ s TT+#ês¡ T . Hê´j· T + #˚ j · ÷ \ì ø√sês¡ T . nsTTHê |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ø±>±, @|”|”J |òü*‘ê\ô|’ nH˚ø£ nqTe÷Hê\T πs¬ø‘·TÔ‘·THêïsTT. >∑‘· |üØø£å˝À¢ e÷˝Ÿ ÁbÕø°ºdt #˚dæ C…’\T •ø£å nqTuÛÑ$+∫q »>∑BXŸ ìsê›˝≤ @|”|”J |üØø£å˝À 12e sê´+≈£î kÕ~Û+#ê&ÉT. Ç˝≤+{Ï yês¡T *düTº˝À nH˚ø£ eT+~ ñHêïs¡ì p&Ü\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. á nÁø£e÷\‘√ e∫Ãq 600 sê´+≈£î˝À¢ 300 eT+~ yÓT]{Ÿ $<ë´s¡ T ú \ ≈£ î nHê´j· T + »]–+<ä ì yêb˛‘· T Hêïs¡ T . yÓ’<ä´s¡+>∑+˝À <=+>∑\qT Ábı‘ê‡Væ≤düTÔHêïs¡ì pìj·TsY &Üø£ºs¡T¢ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n|üs¡ Hêsêj·TDT\T>± uÛ≤$+#˚ uÛ Ñ $ wü ´ ‘Y yÓ ’ < ä T ´\T n&É ¶ < ës¡ T \T ‘=ø£ ÿ &É + ô|’ Äy˚ < ä q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ >∑es¡ïsY≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì.. yÓ+≥H˚ Bìô|’ d”;◊ $#ês¡D »s¡bÕ\ì $<ë´s¡T\ ú T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.

>∑+C≤sTT $Áø£sTTdü÷Ô... ÇÁ c Õ‘Y »Vü ‰ Hé mHé ø ö+≥sY ù||üsYù|¢≥¢ <äTø±D+˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ πødüT˝À d”;◊ eTs√kÕ] <äsê´|ü⁄Ô

ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , e÷]à 20: #· < ä T e⁄ eT<Û ä ´ ˝À Äù|dæ >∑+C≤sTTøÏ n\yê≥T|ü&ç ∫es¡≈£î >∑+C≤sTTì $Áø£sTTdü÷Ô b˛©düT\≈£î ∫øÏÿq |òüT≥q m˝Ÿ;q>∑sY b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. @d”|” d”‘êsê+ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... q\¢>=+&É õ˝≤¢ ø√<ë&É≈£î #Ó+~q ø£+#·s¡¢ sêπøwt n*j·÷dt düTu≤“sêe⁄ (22) ;f…ø˘ ‘·èrj·T dü+e‘·‡s¡+ #·~$ eT<Ûä´˝ÀH˚ Äù|dæ m˝Ÿ;q>∑sY˝À bÕHécÕ|t ìs¡«Væ≤düTÔHêï&ÉT. sêπøwt ø£fi≤XÊ\˝À #·~y˚|ü⁄Œ&ÉT ùdïVæ≤‘·T\ <ë«sê >∑+C≤sTTøÏ n\yê≥T|ü&ܶ&ÉT. n~ mø£ÿ&ÉTï+∫ düs¡|òüsêe⁄‘·T+<√ ‘Ó\TdüT≈£îì ‘êH˚ >∑+C≤sTT düs¡|òüsê #˚j·T&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. á Áø£eT+˝À bÕHécÕ|t <ë«sê j·TTe‘·qT |ü]#·j·T+ #˚düT≈£îì q\¢>=+&É õ˝≤¢ Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY, <Ûä÷˝Ÿù|≥ qT+∫ >∑+C≤sTTì ‘Ó#·TÃ≈£îì $Áø£sTTdüTÔHêï&ÉT. düe÷#ês¡eT+<äT≈£îqï mdt◊ n$Hêwtu≤ãT Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ <ä s ê´|ü ⁄ Ô #˚ | ü { Ï º sêπ ø wt >∑ + C≤sTT $Áø£sTTdüTÔ+&É>± n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. n‘·&çe<ä› 20 bÕ´¬ø≥¢˝À ñqï 900 Á>±eTT\ >∑+C≤sTT, s¡÷.2y˚\ q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. 100 Á>±eTT\T >∑+C≤sTT bÕ´¬ø{Ÿ s¡÷.300, 50 Á>±eTT\ bÕ´¬ø{Ÿ s¡÷.200\ #=|ü⁄Œq $Áø£sTTdüTÔqï≥T¢ @d”|” yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±>±, ôV’≤<äsêu≤<é >√cÕeTVü≤˝Ÿ s¡C≤+|ü⁄sê ãd”Ô˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ z ù||üsYù|¢≥¢ <äTø±D+˝À cÕsYºdüs¡÷ÿ´{Ÿ ø±s¡D+>± Á|üe÷<ä+ »]–q≥T¢ b˛©düT\T nqTe÷ìdüTHÔ êïs¡T. >√<ë+˝Àì ù||üsY ì\« #˚dqæ ãkÕÔ\˙ï ø±*ã÷&ç<j ä ÷· ´sTT. á n–ïÁ|üe÷<ä+‘√ kÕúì≈£î\T uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q≈£î >∑Ts¡j÷· ´s¡T.

nVü≤à<ëu≤<é, e÷]à 20>∑T»sê‘Y˝À »]–q ÇÁcÕ‘Y »Vü‰Hé qøÏ © mHé ø ö+≥sY π ø dü T ˝À d” ; ◊ eTs√kÕ] <ä s ê´|ü ⁄ Ô q T ÁbÕs¡+_Û+∫+~. ÇÁcÕ‘Y »Vü‰Hé qøÏ© mHéøö+≥sY n|üŒ{À¢ <˚Xy¯ ê´|ü+Ô >± dü+#·\q+ düèwæ+º ∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á øπ düTqT ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{Ϻ+#˚+<äT≈£î qπs+Á<äyÓ÷&û πø_HÓ{Ÿ˝Àì eT+Á‘·T\T Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡T. Ä Á|üjT· ‘êï\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø°\ø£ Ä<Ûësê\‘√ ≈£L&çq d”&û ˇø£{Ï d”;◊øÏ ∫øÏÿ+~. á d”&û Ä<Ûës¡+>± yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ+~ d”;◊. n+<äT˝À Á|üy˚Tj·TeTTqï e÷J eT+Á‘·T\≈£î, H˚‘·\≈£î d”;◊ Ç|üŒ{Ïπø H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. 2011˝À á qøÏ© mHéøö+≥sYô|’ dæ{Ÿ <äsê´|ü⁄Ô ìs¡«Væ≤+#ê\ì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+#·&ÜìøÏ ˇø£s√E eTT+<äT á eT+Á‘·T\T ndü\T πøùd ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\ì ≈£îÁ≥ |üHêïs¡T. yê] eT<Ûä´ »]–q dü+uÛ≤wüD\≈£î dü+ã+~Û+∫q d”&ìû <äsê´|ü⁄Ô dü+düú ùdø£]+∫+~. n|ü Œ {Ï >∑ T »sê‘Y ¨+ eT+Á‹ n$T‘Y cÕ bÕÁ‘· ≈£ L &Ü m+‘·T+<äqï~ Ç+<äT˝À ‘˚\qT+~. á qøÏ© mHéøö+≥sY πødüT˝À Ç|üŒ{Ïπø &ûJ|” kÕúsTT n~Ûø±]‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T C…’\T J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. 70 ì$TcÕ\ ì&ç$>∑\ á d”&û Ç+¬ø+‘·eT+~ n~Ûø±s¡T*ï, H˚‘*· ï, eT+Á‘·T*ï C…’\TbÕ\T #˚j·TqT+<√ $#ês¡D |üPs¡Ôj˚T´es¡≈£L y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚. Çø£ 2002˝À »]–q >∑T»sê‘Y n\¢sô¢¡ |’ yÓ÷&ûøÏ ø°¢Hé ∫{Ÿ Çe«&É+ô|’ C≤øÏj·÷ ø√s¡TºHêÁX¯sTT+#ês¡T.

@\÷s¡T õ˝≤¢ q÷´dt õ˝≤¢ yê´j·÷yÓ÷bÕ<Ûë´j·TT\ mìïø£ @ø£Á^e+ uÛ≤qT>∑T&çôd+≥sY, ˚:õ˝≤¢ yê´j·÷yÓ÷bÕ<Ûë´j·TT\ dü+|òüT n<Ûä´≈£åî&ç>± \+ø£ >√$+<äsêE (_ø£ÿy√\T), ôdÁø£≥Ø>± \+ø£ C≤]®(eT˝≤¢+)\T mìï¬ø’q≥T¢ dü+|òüT ôdÁø£≥Ø \+ø£ C≤]® ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ |”ÄsY Á|üuTÑÛ ‘·« u≤\Ts¡ ø£fi≤XÊ\˝À õ˝≤¢ yê´j·÷yÓ÷bÕ<Ûë´j·TT\ q÷‘· q ø±s¡ ´ es¡ Z mìïø£ eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + »]–+~. íıs¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT mHé.X‚cÕ¬s&ç¶ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\ ø£$T{°ì @ø£Á^e+>± mqTï≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± n<Û ä ´ ≈£ å î &É T >√$+<ä T e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. ø√XÊ~Ûø±]>± m+.Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄ (d”‘êq>∑s¡+), nk˛dæj˚T{Ÿ n<Û ä ´ ≈£ å î \T |” j · T dt Ä sY eT÷]Ô ( ;Û e Tq|ü * ¢ ) \T m+|æ ø £ j · ÷ ´s¡ H êïs¡ T . á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± M]ì &û á y√ lìyêdüT\¬s&ç¶, |”á{°\T, |”&û\T n_Ûq+~+#ês¡T.

Ç+{ÏÁπ>&Ó{Ÿ e÷düºsY‡ &çÁ^ô|’ düMTø£å u≤˝≤J#ÓsT¡ e⁄ kÕúìø£ CÒmHé{j ° T· ÷πø˝À &Ós¬’ ø£sπº {Ÿ Ä|òt bòÕ]Hé j·T÷ìe]Ù{° ]˝ÒwHü ‡é Ä<Û«ä s¡´+˝À Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Ç+{ÏÁπ>f…&é e÷düºsY‡ &çÁ^ Áb˛Á>±yéTô|’ düMTøÏå+#ês¡T. CÒmHé{°j·T÷πø ñ|ü≈£î\|ü‹ &Üø£ºsY ‘·T\d”sêyéT<ëdt, u…¢øÏ+π> Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J d”«&ÉHé Á|ü‹ì~Û >∑Ts¡T<ä‘·Ô y˚\TŒ\ bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç+{ÏÁπ>f…&é &É÷´j·T˝Ÿ &çÁ^ Áb˛Á>±+ bÕsƒ¡´Á|üD≤[ø£, bÕsƒê´+XÊ\T, Á¬ø&ç{Ÿ‡, ÁbÕC…ø˘º ìsê∆sD ¡ , ôd$Tdüsº ‡Y $<Ûëq+, ø√s¡T‡\ ø±\|ü]$T‹ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT #· ] Ã+#ês¡ T . áø√s¡ T ‡\≈£ î 60 eT+~ $<ë´s¡ T ú \ ≈£ î ã<ä T \T 40eT+~ì m+|æ ø £ # ˚ k ÕÔ e Tì Á|üø£{Ï+#ês¡T. ád”á, d”mdtá˝À¢ ôdŒwü˝…’CÒwüHé‡ ¬s+&ÉT e÷Á‘· y ˚ T ñ+{≤j· T Hêïs¡ T . eT÷&É T qïπ s fi¯ ó ¢ CÒ m Hé { ° j · T ÷π ø ˝À, ˇø£ { Ï q ïs¡ dü + e‘· ‡ s¡ + d” « &É H é ;{° ô V≤#Y ˝ À #· < ä y ê\Hêïs¡ T . ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À ¬ s ø±º s Y Á|ü u Û ≤ ø£ s Y s êe⁄, ]õkÕZ s Y Á|ü k Õ<é s êE, &Ó ’ ¬ s ø£ º s ¡ T ¢ sêeT*+>∑ s êE, ñ<ä j Y T uÛ ≤ dü ÿ sY , kÕsTTu≤ãT, s¡+>∑»Hês¡›q, s¡M+Á<äHê<∏é,C…MÄsY eT÷]Ô, XÊ+‹Á|üuÛÑ, Á|æì‡|ü˝Ÿ |ü<äàsêE, yÓ’dt Á|æì‡|ü˝Ÿ düTu≤“sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

•ø£Då øπ +Á<ë\ e<ä› bòÕs¡yTé ` 6\T ñ+#ê* u≤˝≤J#Ós¡Te⁄, z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ •ø£D å ø±s¡´Áø£e÷\ e<ä› bòÕs¡yTé ` 6 \qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì õ˝≤¢ ø £ ˝ … ø £ º s Y ˙‘· ÷ Á|ü k Õ<é Ä<˚ • +#ês¡ T . ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ $$<Ûä n+XÊ\ô|’ düMTø£åqT eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ mìïø£\ $<ÛTä ˝À¢ ñqï Á|ü‹ ñ<√´– z≥T ø£ * –ñ+&Ü\Hêïs¡ T . z≥T Vü ≤ ≈£ î ÿqT $ìjÓ ÷ –+#· T ≈£ î H˚ ˝ ≤ nedü s ¡ y Ó T Æ q @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\Hêïs¡T. áHÓ\ 20e ‘˚B˝À>± õ˝≤¢˝À z≥s¡¢≈£î dü + ã+~Û + ∫ e∫Ãq ¬ ø Ì ¢ y é T \ìï+{Ï ˙ |ü ] wü ÿ ]+∫ Ä düe÷#êsêìï ÄHé˝…’Hé˝À n|t&˚{Ÿ #˚j·÷\Hêïs¡T. 20e ‘˚B qT+∫ z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T\ ¶ qT |ü+|æD° #˚j÷· \ì dü÷∫+#ês¡T. á` m|æø˘ ø±s¡T¶\ |ü+|æD°˝À dü+ã+~Û‘· z≥s¡¢≈£î yê] >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶ e∫Ã+<äì dü+‘·ø£+ rdüT≈£îH˚ øö+≥sYô|ò’˝Ÿ dæ<ä∆+ #˚j·÷\Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À @|”mdt|” ø£e÷+&Ó+{Ÿ sêCÒwt≈£îe÷sY, n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY e÷s¡ÿ+&˚j·TT\T, &ûÄsYy√ j·÷<ä–], &û|”y√ l<ÛäsY¬s&ç¶, &Ü«e÷ |”&û dü+|ü‘Y≈£îe÷sY, &û◊y√ düj·T´<é ñkÕàHé, CÒmHé{°j·T÷πø Ábıô|òdüsY C…MÄsY eT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ôV≤˝ŸŒ¤˝…’Hé yÓ÷ì≥]+>¥ dô ˝Ÿ u≤˝≤J#Ós¡Te⁄mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ |òæsê´<äT\ d”«ø£s¡D≈£î ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À {À˝ŸÁ|ò” HÓ+ãs¡T¢ 1077, 1800 425 3077\‘√ õ˝≤¢kÕúsTT ôV≤˝ŸŒ¤˝…’Hé n+&é |òæsê´<äT\ yÓ÷ì≥]+>¥ôd˝ŸqT @sêŒ≥T #˚XÊeTì ø£˝ø… sº£ Y ˙‘·÷Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø√s¡TºVü‰˝Ÿ˝À |òæsê´<äT\ yÓ÷ì≥]+>¥ dæ ã “+~øÏ •ø£ å D ≤ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ìï eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 0884 2376184 bòÕ´ø˘‡ HÓ+ãsY˝À ≈£L&Ü |òæsê´<äT\ |ü+|üe#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&ÉT wæ|\ º¤üò $<Ûëq+˝À 24 >∑+≥\÷ |üì#˚ùd $<Û ä + >± @sêŒ≥T#˚ X ÊeTì ù|s=ÿHêïs¡ T . n˝≤π > áyÓ T sTT˝nÁ&É d ü T ‡\≈£ î |ò æ s ê´<ä T \T |ü + |ü e #· à ì $e]+#ês¡T. |òæsê´<äT\qT Á|ü‘˚´ø£ ]õdüZsY˝À qyÓ÷<äT #˚dæ yê{Ïì ø£+|üP´≥Øø£]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. s√E≈£î mìï |òæsê´<äT\T e#êÃsTT, yê{Ïô|’ rdüT≈£îqï #·s¡´\qT ‘·q≈£î düeT]Œ+#ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À mìïø£\ |üs¡´y˚ø£åD≈£î ìj·T$T+∫q $$<Ûä ø£$T{°\ bò˛qT HÓ+ãs¡T¢ Çø£ÿ&É n+<ä T u≤≥T˝À ñ+#ê\Hêïs¡ T . dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À md” Œ ø±s=ŒπswüHé á&û dæ] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢ |ü]wü‘Y˝À ø£+Á{À˝Ÿs¡÷yéT õ˝≤¢ | ü ] wü ‘ · T Ô , eT+&É \ |ü ] wü ‘ · T Ô mìïø£ \ ≈£ î dü + ã+~Û + ∫ $$<Û ä |ò æ s ê´<ä T \qT d” « ø£ ] +#˚ + <ä T ≈£ î ø±øÏHê&É õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À bò˛qTHÓ+ãsY 0884 2374424‘√ ≈£L&çq ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéTqT @sêŒ≥T#˚dqæ ≥T¢ »&ûŒd”áy√ uÛ>Ñ y∑ êHé ‘Ó*bÕs¡T.


7

|Á Cü ≤ CÀ´‹

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ q÷´dt kÕúìø£ dü+düú˝À¢ dü‘êÔ #ê{≤*: bıHêï\ kÕúìø£ dü+dü\ ú mìïø£˝À¢ dü‘êÔ #ê{≤\ì ‘Ó\+>±D Á|ü<˚XŸ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£Îj·T´, e]ÿ+>¥ Á|üdæ&Ó+{Ÿ ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶\T õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt H˚‘·\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬ > dt bÕغ myÓ T à˝Ò ´ \T, eTTK´ Hêj· T ≈£ î \T ôV’ ≤ <ä s êu≤<é >±+BÛ u Û Ñ e Hé ˝ À bıHêï\ \ø£ Î j· T ´‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ dü+düú˝À¢ b˛{° n+X¯+ô|’ #·]Ã+#ês¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y n<Ûä´≈£åî&ç>± ‘·q≈£î neø±X¯ + ø£ * Œ+#ê\ì myÓ T ੇ j· ÷ <ä y é ¬ s &ç ¶ á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± Á|ü ‹ bÕ~+#· T ø√>±.... myÓ T à˝Ò ´ \T kÕqT≈£L\+>±H˚ düŒ+~+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. kÕúìø£ dü+dü\ ú mìïø£\qT Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± uÛ≤$+#ê\ì myÓTà˝Ò´\≈£î bıHêï\ dü÷∫+#ês¡T. |ü≥D º ÁbÕ+‘· myÓTà˝Ò´\≈£î õ˝≤¢ |ü]wü‘Y mìïø£\T ˝Òq+<äTe\¢ yês¡+‘ê eT+&É˝≤\≈£î yÓ[¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ ¬>\T|ü⁄q≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ myÓTà˝Ò´‘√ ˇø£ ø£$T{°ì ≈£L&Ü y˚ d ü T ø=ì Á|ü # ês¡ + ìs¡ « Væ ≤ +#ê\ì á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïs¡T. düe÷y˚XÊìøÏ &ûdd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø±´eT eT˝Ò ¢ w t ‘ √bÕ≥T π ø +Á<ä e T+Á‹ dü π s « dü ‘ · ´ Hêsêj· T D, myÓTà˝Ò´\T sêõ¬s&ç¶, øÏ#·Ãqï>±] \øå±à¬s&ç¶, Ä≈£î\ sêCÒ+<äsY, lXË’\+, düTBÛsY¬s&ç¶, _ø£å|ü‹j·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

◊{°◊ÄsY‘√ nsTT<äT \ø£\å ñ<√´>±\T: $X‚«X¯«sY¬s&ç¶ #˚yÓfi¯¢, V’≤<äsêu≤<é≈£î ◊{°◊ÄsY ÁbÕC…≈£îº sêe&É+‘√ sêuÀj˚T |ü<fi˚ ˝ ¢¯ À 5 \ø£\ å T ñ<√´>±\T ekÕÔjT· ì »dædº t ø=+&Ü e÷<Ûäe¬s&ç¶ bòÂ+&˚wüHé Á≥düTº n<Ûä´≈£åî&ÉT, ‘Ósêdü #˚ y Ó fi ¯ ¢ bÕs¡ ¢ y Ó T +≥T ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z u≤<Û ä T ´&É T ø=+&Ü $X‚«X¯«sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT˝À dü>∑+ ñ<√´>±\T ◊{° $uÛ≤>∑+˝À... $T>∑‘ê$ Ç‘·s¡ $uÛ≤>±˝À¢ ekÕÔj·THêïs¡T. n+~|ü ⁄ #· T Ãø√e&ÜìøÏ ‘Ó \ +>±D j· T Te‘· dæ < ä ∆ + ø±yê\Hêïs¡T. #˚yÓfi¯¢˝Àì CÒπøm+ÄsY uÛÑeq+˝À nb˛˝À Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À ù|wü+{Ÿ πøsY ndæôdº+{Ÿ ø√s¡T‡ •ø£D å ‘·s>¡ ‘∑ T· \qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± e÷{≤¢&ÉT‘·÷... yÓ’<ä´ s¡+>∑+˝À j·TTer j·TTe≈£î\≈£î nH˚ø£ ñbÕ~Û neø±XÊ\THêïj·Tì, n+<äTø£qT>∑TD+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\≈£î HÓ’|ü⁄D≤´\T ô|+|ü⁄<ä\ô|’ ‘·eT Á≥düTº Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s+&ÉT HÓ\\ ñ∫‘· •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á≥düTº düuÛÑT´\T ø=+&Ü õ‘˚+<äsY¬s&ç¶, \øå±à¬s&ç¶, nb˛˝À ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\T eT˝≤¢¬s&ç¶, Á|ükÕ<é, $»jYT≈£îe÷sY, ^‘·, eT*¢U≤s¡T®Hé, ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T ø£qø£j·T´, <˚X¯yÓTTfi¯¢ Ä+»H˚j·TT\T, j·÷˝≤\ eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶, sê|òüTy˚+<äsY¬s&ç¶, kÕeT e÷DÏø£´¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òTü {Ÿøπ düs˝Y À eT÷&ÉT Hê$TH˚wüqT¢ |òüT{ŸπødüsY,kÕúìø£ dü+düú\ Hê$TH˚wüq¢ |üs¡«+˝À ¬s+&√ s√E eT÷&ÉT m+|”{°d” kÕúHê\≈£î Hê$TH˚wüq¢qT mìïø£\ n~Ûø±] |üs¡y˚TX¯«sY¬s&ç¶øÏ n+<äCÒXÊs¡T.n+≈£îcÕ|üPsY md”‡ kÕú H êìøÏ dü « ‘· + Á‘· nuÛ Ñ ´ ]ú > ± ∫+‘· ø Ï + ~ j· ÷ <ä – ], |òüT{ŸπødüsY 3e kÕúq+ »qs¡˝Ÿ˝À ã+&Ü] lìyêdtíı&é ‘Ó<˚bÕ nuÛÑ´]ú>±, |òüT{ŸπødüsY 4e kÕúq+˝À md”‡ ]»πs«wüqT˝À d”|”m+ nuÛÑ´]ú>± ∫+‘·\ j·÷<äj·T´ Hê$TH˚wüq¢qT n+<äCÒXÊs¡T.nuÛÑ´s¡Tú\ ‘·T~ C≤_‘ê |üP]Ô ø±ø£b˛e≥+, eT+>∑fi¯yês¡+ ôd+{ÏyÓT+≥T‘√ Hê$TH˚wüqT¢ m≈£îÿe dü+K´˝À <ëK\T ø±˝Ò<ìä ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ø±+Á>¬ dt bÕغ˝À #˚]q eTVæ≤fi¯\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À »]–q n_Ûeè~∆ì #·÷dæ Á|ü»\T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡T‘·THêïs¡ì y˚T&ÉÃ˝Ÿ e÷J myÓTà˝Ò´ øÏ#·Ãqï>±] \øå±à¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á¬>dt sêh eTVæ≤fi≤ ø±s¡´<ä]Ù kÕsTTs¡»ì Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ n‘Ó«*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T eTVæ≤fi¯\T myÓTà˝Ò´ì Äj·Tq ìyêdü+˝À ø£*dæ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+>±<˚$, ˝À˝≤øÏå, dü«|üï, s¡õ‘·, ìs¡à\, »j·TeTà, ˝≤eD´, dü«s¡÷|ü, nì‘·, eT+E\ bÕغ˝À #˚]q yê]˝À ñHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT es¡<ë¬s&ç¶, q>∑s¡ |ü+#êj·Tr n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤\eT˝Ò¢XŸ, Hêj·T≈£î\T s¡y˚TXŸ, b˛#·j·T´, eTT˙ïsY bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯ n<äèX¯´+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, q÷´dt≥T&˚: eTVæ≤fi¯ n<äèX¯´yÓTÆq dü+|òüT≥q y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T#˚düT≈£î+~.d”◊ >∑Ts¡Tyê¬s&ç¶ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... øÏcÕº|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u≤\eTDÏ (28) uÛsÑ Ô¡ lìyêdt s√Eyê] ≈£L* |üì#˚dTü ≈£îì ìedædüTÔHêïs¡T. á HÓ\ 4q Ç+{Ï qT+∫ yÓ[¢q ÄyÓT k˛eTyês¡+ sêÁ‹ es¡≈£î Ç+{ÏøÏ ‹]– sê˝Ò<äT. ‘·q uÛÑs¡Ô |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ d”◊ >∑Ts¡Tyê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 21 `03` 2014

Ç|üŒ{Ïø° Ä#·÷ø° ˝Òì 77 @fi¯¢Hê{Ï $e÷q+ q÷´&Û©ç ,¢ e÷]à 20 nMT*j·÷ Çj·TsY Vü‰sY.º .. eT˝Òwj æ ÷· $e÷q+ eT≥Te÷j·T+ nC≤|üC≤ ˝Ò≈î£ +&Ü b˛s≠q ‘·sT¡ yê‘· m≈£îÿe>± áyÓT ù|s¡T $ì|æk˛Ô+~. áyÓT ø£<∏ä ≈£L&Ü eT˝Òwæj·÷ $e÷q+ ˝≤>±H˚ düX‚wü+>± $T–*b˛s≠+~. 77 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ nMT*j·÷ $e÷q+ q&ÉT|ü⁄‘·÷ q&ÉT|ü⁄‘·÷ e÷j·TyÓTbÆ ˛s≠+~. ÄyÓT <=s¡ø˝ £ <Ò Tä . ÄyÓT q&ç|qæ $e÷qe∂ <=s¡ø˝ £ <Ò Tä . ÄyÓT ø£qTeTs¡T¬>’ ÇH˚ïfiË’¢Hê Á|ü|ü+#· $e÷qj·÷q s¡+>∑+, e≠K´+>± nyÓT]ø£qT¢ ÄyÓTqT ‘·\#·T≈£î+≥÷H˚ ñHêïs¡T. nMT*j·÷ ‘=*‘·s+¡ eTVæ≤fi≤ ô|’\{Ÿ. s¡#s· ≠‘·. ÄyÓT $e÷q j·÷q+˝À mHÓïH√ï ]ø±s¡T¶\T kÕ~Û+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î eT>∑yê]øÏ düe÷q Vü≤≈£îÿ\T+&Ü\ì b˛sê&çq ñ<ä´eTø£s.Ô¡ Ä s√E˝À¢ ÄyÓT n+fÒ mq˝Òì ÁπøCŸ ñ+&˚~. 1937˝À ˝≤ø˘ V”≤&é yÓ÷&É˝Ÿ 10 m˝…Åø±º $e÷q+˝À Á|ü | ü + #· j · ÷ Á‘· #˚ j · T &ÜìøÏ ÄyÓ T ˇ+≥]>± ãj·T\T<˚]+~. |üdæ|òæø˘ eTVü‰düe≠Á<ä+˝Àì Vü≤ÀyêsY¶ B«|ü+

es¡≈L£ ÄyÓT Á>ö+&é ≥esY ‘√ dü+ã+<Ûë\T ø=qkÕ>±s≠. Ä ‘·s¡Tyê‘· ÄyÓT @yÓTÆ+<√, ÄyÓT $e÷q+ mø£ÿ&çøÏ b˛s≠+<√ me]ø° ‘Ó*j·T˝Ò<äT. 1937 E˝…’ 6q ÄyÓT ∫e] yÓTùdCŸ |ü+|æ+∫+~. Ä ‘·sT¡ yê‘· dæ>ï∑ ˝Ÿ n+<ä˝<Ò Tä . ÄyÓT ø√dü+ HÓ\ s√E\ bÕ≥T >±*+|ü⁄ »]–+~. nyÓT]ø£Hé H˚M, yÓe’ ÷ìø£ <äfi+¯ <ë<ë|ü⁄ e∂&ÉT $T*j·Tq¢ &Ü\s¡¢qT Ä s√E˝À¢H˚ ÄyÓTqT yÓ‹πø+<äT≈£î Ks¡Tà #˚XÊs≠. ÄyÓT #·ìb˛s≠+<äì ø=+<äs¡T yê~ùdÔ, ˝Ò<äT ˝Ò<äT ÄyÓT ˇø£ >∑÷&ÛÉ#ê], nyÓT]ø±≈£î ∫ø£ÿ≈£î+&Ü ñ+&˚+<äTπø Ç˝≤ #˚dæ+<äì ø=+<äs¡T yê~+#ês¡T. ø=+<ä¬s’‘˚ ÄyÓT ‘êqT #·ìb˛s≠q≥Tº ø£≥Tºø£<∏ä\T n*¢ y˚πs ù|s¡T‘√ mø£ÿ&√ nC≤„‘·yêdü+ #˚dæ+<äì yê~+#ês¡T. yÓ≠‘·Ô+ MT<ä ÇH˚ïfi¯¢s≠Hê nMT*j·÷ Çj·TsY Vü‰sYº >∑T]+∫ ø£<\ ä∏ T ø£<\ ä∏ T>± #Ó|⁄ü Œø√e&É+ e÷Á‘·+ Ä>∑˝Ò<äT. eT˝Òwæj·÷ $e÷q+ <äTdü‡+|òüT≥q ‘·s¡Tyê‘· nMT*j·÷ eTs√kÕ] yêsêÔø£<∏äHê\¬øøÏÿ+~. eT∞¢ #·sêÃ+X¯+ ns≠+~.

$e÷q+ düe≠Á<+ä ˝ÀH˚ ≈£L*+<ë? øö˝≤\+|ü P sY , e÷]à 20: |ü ~ s√E\≈£ î ô|’ > ± ø£ì|æ+#·≈î£ +&Ü b˛s≠q eT˝Òwj æ T· Hé ms≠sY ˝…H’ ‡é $e÷q+ Væ≤+<ä÷ eTVü‰düe≠Á<ä+˝À ñ+<äqï ‘êC≤ yê<äq ˇø£{Ï ‘Ós¡MT<ä≈£î e∫Ã+~. 239 eT+~‘√ øö˝≤\+|üPsY qT+∫ ;õ+>¥ ≈£î ãj·T˝Ò]› q á $e÷q+˝À ◊<äT>∑Ts¡T uÛ≤s¡rj·≠\T ≈£L&Ü ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. M] πøåeT düe÷#ês¡+ @B Ç+‘·es¡≈£î n+<äø£b˛e&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\ ã+<ÛäT$TÁ‘·T\T rÁe+>± Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. áHÓ\ 8e ‘˚Bq ãj·T˝Ò]› q á $e÷q+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ãVüQXÊ Væ≤+<ä÷ eTVü‰ düe≠Á<ä+˝À <äøD åÏ ~X¯>± ñ+&=#·Ãì á πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï eT˝Òwæj·THé n~Ûø±s¡ esêZ\T Ç|ü⁄Œ&ÉT uÛ≤$düTÔHêïs≠. n~ <äøÏåD ~X¯>±H˚ yÓ[¢+<äì, Ç+&√H˚dj æ ÷· ≈£î <äøD åÏ ~X¯ qT+∫ ÄÅùdº*j·÷≈£î |ü•ÃeT~X¯>± Væ≤+<ä÷ eTVü‰düe≠Á<ä+˝À ≈£L*b˛s≠ ñ+&=#·Ãì Ä esêZ\T #ÓãT‘·THêïs≠. ˇø£y˚fi¯ Ädæj·÷ yÓ’|ü⁄ yÓfi‚Ô e÷Á‘·+ n‘·´+‘·

X¯øÏÔeT+‘·yÓTÆq uÛ≤s¡‘Y, #Ó’Hê sê&Üs¡¢ <äèwæºì ø£qTï>∑|æŒ Á|üj·÷D+ #˚ ù d neø±X¯ + ˝Ò H ˚ ˝Ò < ä ì <ä s ê´|ü ⁄ Ô n~Û ø ±s¡ T \T >∑ { Ï º > ± #ÓãT‘·THêïs¡T. #Ó’Hê dü]Vü≤<äT›˝À¢ n‘·´+‘· X¯øÏÔeT+‘·yÓTÆq ôd’ìø£ sê&Üs¡T¢Hêïs≠. |”|ü⁄˝Ÿ‡ *ãπswüHé ÄØà Ä|òt #Ó’Hê ÄBÛq+˝À Ç$ |üì#˚kÕÔs≠. n˝≤π>, uÛ≤s¡‘Y`bÕøÏkÕúHé eT<Ûä´ dü]Vü≤<äT› ≈£L&Ü n‘·´+‘· düTìï‘·yTÓ qÆ ~ ø±e&É+‘√ nø£ÿ&É ôd’‘+· ôd’ìø£ |üs´¡ y˚øD å£ #ê˝≤ |ü{wÏ +˜ü >± ñ+≥T+~. Ç≥TyÓ|’ ⁄ü qT+∫ ˇø£ C…{Ÿ $e÷q+ yÓfi¯¢&É+, <ëìï @ <˚X¯+ yêfi¯S¢ >∑T]Ô+#·˝Òø£b˛e&É+ nH˚~ nkÕ<Û´ä y˚Tqì Ç+f…*C…H‡é e÷J n~Ûø±] ˇø£sT¡ düŒwü+º #˚XÊs¡T. ô|’ô|#·TÃ, $e÷q+ qT+∫ @ dæ>∑ï˝Ÿ yÓ[¢Hê <ëìï ø£∫Ñ·+>± >∑ T ]Ô + #˚ |ü ] C≤„ q + ñ+<ä ì , n+<ä T e\¢ n~ Væ ≤ +<ä ÷ eTVü ‰ dü e ≠Á<ä + ˝À ≈£ L *b˛j˚ T ñ+&=#· à ì Äj· T q n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

eTVü‰sêh˝À eTs√ |ùÁ eT #êe⁄! e≠+ãs≠, e÷]à 20: Áù|eT˝À ñqïyê&ÉT Á|ü|ü+#êH˚ï <ëfÒkÕÔ&ÉT. á y˚T&É ˇø£ ˝…ø±ÿ nqT≈£î+~ z ne÷j·Tø£|ü⁄ ne÷às≠. ‘· q y˚ T &É qT+∫, Á|æ j · ≠ &ç y˚ T &É MT<ä ø Ï <ä÷øπ j·÷\qT≈£î+~. ø±˙ ø±\T C≤], @&É+‘·dTü \ Ô m‘·TÔ MT<ä qT+∫ øÏ+<äøÏ |ü&bç ˛s≠+~. n+‘˚... @&É&TÉ >∑T\T q&Éyê*‡q ÄyÓT @&É+‘·düTÔ\ qT+∫ @&√ ˝Àø±ìøÏ yÓ[¢b˛s≠+~. á dü+|òüT≥q eTVü‰sêh˝Àì sƒêDÒ |ü≥ºD+˝À »]–+~. sƒêDÒ ˝ÀøÏ ø±düsY yê&Üe*˝À Ç+≥sY ô|òq’ ˝Ÿ #·<Tä e⁄‘·Tqï ne÷às≠ bıs¡T–+{Ï nu≤“s≠ì Áù|$T+∫+~. ns≠‘˚ á y˚T&É qT+∫ Ä y˚T&É≈£î yÓfi‚Ô m+Á≥Hé‡ d”d”{°M˝À¢ <=]øÏb˛‘êqqï uÛÑj·T+‘√ &Üu≤ MT<äøÏ yÓ[¢+~. Á|æj·≠&çøÏ H˚ìø£ÿ&É... qTyÓ«ø£ÿ&É? nì y˚TùdCŸ #˚dæ+~. n‘·>±&ÉT <ä÷¬øj·T´ eTHêï&ÉT. áyÓT <ä÷πødæ+~. bıs¡T>∑T y˚T&É≈£î yÓfi≤¢*‡q ne÷às≠ @ø£+>± |üs¡˝Àø±ìπø yÓ[¢b˛s≠+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT b˛©düT\T πødüT ô|{Ϻ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, eTVü‰sêh˝Àì <∏ëHÓ õ˝≤¢˝À ˇπøs√E |ü≥º|ü>∑\T

ø£qï≈£L‘·T]ô|’ e∂&˚fi¢¯ bÕ≥T n‘ê´#ês¡+! ø√{≤, e÷]à 20: ø£qï‘·+Á&ç n|ò÷ü s≠‘ê´ìï ÄyÓT ‘·q≈£î ‘Ó*d” ‘Ó*j·Tì ej·TdüT˝À |ü+{Ï_>∑Te⁄q düV≤æ +∫+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ô|[¢ ns≠q ‘·sê«‘· ≈£L&Ü n˝≤π> »s¡>&∑ +É ‘√ Ä nø£è‘ê´ìï ãj·T≥ô|{Ï+º ~. ne⁄qT ø£&TÉ |ü⁄˝À ô|≥Tº≈î£ ì ø±bÕ&Ü*‡q ø£qï ‘·+Á&˚ @ø£+>± e∂&˚fi¯¢ bÕ≥T es¡Tdü>± n‘ê´#ês¡+ #˚j·T&É+‘√ ÄyÓT b˛©düT\≈£î |òsæ ê´<äT#˚d+æ ~. <ë+‘√ ~H˚wt k˛˙ (51)ì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. u≤~Û‘·Tsê*øÏ 9 qT+∫ 12 @fi¯¢ es¡≈£î ej·TdüT ñqï|ü⁄Œ&ÉT ~H˚wt k˛˙ ÄyÓTô|’ n|òü÷s≠‘ê´ìøÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ mdt ôV≤#Yz sêCÒwt e÷*ø˘ ãT<Ûyä ês¡+ MT&çj÷· ≈£î ‘Ó*bÕs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ÄyÓT≈£î 21 dü+e‘·‡sê\T. á »qe] ˝ÀH˚ ô|[¢ ≈£L&Ü ns≠´+~. Vü≤À© dü+ãsê\ ø√dü+ |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT eTs√kÕ] ‘·qô|’ ‘·+Á&ç n‘ê´#ês¡+ #˚j·TuÀ>± ‘·|æŒ+#·T≈£îì, b˛©düT\qT ÄÁX¯s≠+∫+~. B+‘√ b˛©düT\T n‘·>±&çì n¬sdüTº #˚dæ ◊|”d” ˝Àì $$<Ûä ôdø£åq¢ øÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ≈£î≥T+ã+˝Àì Ç‘·s¡ düuÛÑT´\≈£î ≈£L&Ü á |ò ü T Às¡ + >∑ T ]+∫ ‘Ó * dæ H ê |ò æ s ê´<ä T #˚ ù d <Û Ó ’ s ¡ ´ + #˚jT· ˝Òøb£ ˛s≠q≥T¢ mdt ôV≤#Yz ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT ‘·+Á&ç ‘·q |ü≥¢ ≈£L&Ü ndüuÛÑ´+>± Á|üe]Ô+∫q≥T¢ u≤~Û‘·Tsê* #Ó˝…¢\T b˛©düT\e<ä› yêb˛s≠+~. ã+>±s¡+ <äTø±D+ q&çù| ~H˚wt k˛˙øÏ ‘ê>∑T&ÉT n\yê≥T+<äì b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡T.

Hê\T>∑T Vü≤‘·´\T »]>±s≠. Vü≤‘·T˝À¢ Ç<ä›s¡T >∑èVæ≤DT\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. >∑+Á–bÕ<ä ÁbÕ+‘·+˝À ◊<ës¡T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T bÕ‹πøfi¯¢ j·≠e≈£î&çô|’ |ü<äTHÓ’q Äj·≠<Ûë\‘√ <ë&ç #˚XÊs¡T. ø£¬s+≥T düÔ+uÛ≤ìøÏ ø=fÒºdæ eTØ á |òü÷‘·Tø±ìøÏ bÕ\Œ&É≥+‘√ n‘·&ÉT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. eTs√ e∂&ÉT dü+|òüT≥q\T <∏ëHÓ b˛©düT ø£$Twüqπs{Ÿ |ü]~Û˝À »]>±s≠. ø±Hé Á>±eT+˝À 32 @fi¯¢ ‘·s¡qTïyéT nkÕ¢+U≤Hé nH˚ eTVæ≤fi¯qT ÄyÓT uÛÑs¡Ô #·+ù|dæ, >√HÓdü+∫˝À X¯yêìï ø£fÒºdæ, z ô|’|t ˝…’qT e<ä› $dæπsXÊ&ÉT. ã<ë¢|üPsY ¬s’˝Ò«ùdºwüHé e<ä› sêÁ‹ 10.40 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ @C…+≥T ˇø£]ì ø±*Ã#·+bÕs¡T. dü+‘√wt kÕ*« ‘·q ùdïVæ≤‘·T&ç‘√ ø£*dæ eT<ä´+ ‘ê>∑T‘·T+&É>± Ç<ä›] eT<Ûä´ >=&Ée »]–+~. yÓ+≥H˚ eTùV≤+Á<ä uÛ≤>∑T˝Ÿ nH˚ Ä ùdïVæ≤‘·T&ÉT ø±*Ã#·+bÕ&ÉT. \yé ≈£îXŸ Vü≤Ödæ+>¥ kıôd’{° ÁbÕ+‘·+˝À ì$dæ+#˚ |üPqyéT >∑ÁC≤˙ nH˚ eTVæ≤fi¯qT >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <ës¡TD+>± Vü≤‘·e÷sêÃs¡T. >±´dt dæ*+&ÉsY ‘√ ÄyÓT ‘·\ô|’ yÓ÷~, ø£‘·TÔ\‘√ bı&ç∫, >=+‘·T≈£î yÓ’s¡T _–+∫ eTØ #·+bÕs¡T.

eT<ä´+ eT‘·T˝Ô À @mdt◊ Ms¡+>∑+: ∫Hêï] eTè‹ yÓT<äø,˘ e÷]à 20 eT<ä´+ eT‘·T˝ Ô À ñqï @mdt◊ nHÓï+ |ü⁄HÓï+ ms¡T>∑ì ∫Hêï]ì ã*>=Hêï&ÉT. á $cÕ<ä dü+|òüT≥q áHÓ\ 13e ‘˚Bq #√≥T #˚dTü ≈£î+~. Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ãq á |òTü ≥q˝À u≤~Û‘· ∫Hêï] ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·÷ ãT<Ûäyês¡+ eTè‹ #Ó+<ä&É+‘√ ã+&Üs¡+ ãj·T≥|ü&ç+~. dü<äs¡T @mdt◊ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\H˚ &çeT+&é‘√ u≤~Û‘· ∫Hêï] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\T Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºsTT. yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝Àì <äTu≤“ø£ eT+&É\+ Vü≤;‡|üPsY˝À á |òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. <äTu≤“ø£ b˛©dtùdºwüHé˝À @mdt◊>± bÕcÕ |ü ì #˚ d ü T Ô H êï&É T . Á>±eT+˝À HÓ \ ø=qï uÛ Ñ ÷ $yê<ä + |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î bÕcÕ ìœ‘· ‘·+Á&ç ø√dü+ Ç+{ÏøÏ e#êÃ&ÉT. nsTT‘˚ Ä düeTj·T+˝À Ç+{À¢ ‘·+Á&ç ˝Ò&Éì ∫Hêï] ‘·*¢ #Ó|Œæ +~. B+‘√ bÕcÕ ÄÁ>∑V≤ü +‘√ s¬ ∫Ãb˛j·÷&ÉT. 윑· ‘·*¢ ô|’ #˚sTT #˚düT≈£îHêï&ÉT. ‘ê–q eT‘·TÔ˝À ø±*‘√ ‘·qï&É+‘√ 6 HÓ\\ 윑· ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ bÕcÕ |üsêØ˝À ñ Hêï&É T . @mdt ◊ ø±s¡ D +>±H˚ ∫Hêï] eTè‹ #Ó + ~+<ä ì ù|s=ÿ+≥÷ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, Á>±eTdüTÔ\T <äTu≤“ø£ b˛©dt ùdºwüHé m<äT≥ Ä+<√fi¯q #˚|{ ü ≤ºsT¡ . yÓ+≥H˚ @mdt◊ô|’ ø£]qƒ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ q÷´dt j·TTe≈£î&ç Ä‘·àV≤ü ‘·´ eT<ä q |ü ˝ … ¢ ( H˚ s ¡ y ês¡ Ô \ T), n|ü  #˚ d æ q $wü j · T + Ç+{Ï˝À ‘Ó*ùdÔ ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\T eT+<ä*kÕÔsH¡ ˚ uÛj Ñ T· +‘√ j·TTe≈£î&ÉT Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï dü+|òüT≥q Á>±MTD eT+&É\ |ü]~Û˝À»]–+~. kÕúì≈£î\ ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î $esê*˝≤.. ø√≥yê]|ü ˝ … ¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó + ~q ¬ s &Ó ¶ | ü Œ ≈£îe÷s¡T&ÉT øÏs¡DY≈£îe÷sY(24) Ç{°e˝Ò &çÁ^ |üP]Ô #˚dæ Ç+{Ï e<ä› ñ+≥÷ e´ekÕj·T+ #˚düTÔHêï&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À kı+‘·Ks¡TÃ\ ì$T‘·Ô+ |ü\Te⁄s¡T $TÁ‘·T\ e<ä› s¡÷.9 y˚\T n|ü  #˚ X Ê&É T . nsTT‘˚ á $wü j · T + Ç+{Ï ˝ À ‘Ó * ùdÔ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T eT+<ä*kÕÔsq¡ ï uÛj Ñ T· +‘√ e´ekÕj·÷ìøÏ ñ |üjÓ÷–+#˚ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î j· T ‹ï+#ê&É T . n|ü k Õàs¡ ø £ d æ ú ‹ ˝À ñqï j· T Te≈£ î &ç ì >∑eTì+∫q ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&É ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·÷ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. á y˚Ts¡≈î£ Á>±MTD s¡ø£åø£uÛÑ≥T\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

qøÏ©H√≥¢ #·˝≤eTD°‘√ u…+uÒ\T >∑+>±<Ûäs¡HÓ\÷¢s¡T, eT+&É\yê´|üÔ+>± s¡÷.500, yÓ s TT´ s¡ ÷ bÕj· T \ qøÏ © H√≥¢ #· ˝ ≤eTDÏ ‘ √ Á|ü » \T u…+uÒ˝…‘·TÔ‘·THêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± <äTø±D≤\T, eT<ä´+ cÕ|ü ⁄ \T, ô|Á{À\T ã+≈£ î ˝À¢ m≈£ î ÿe>± qøÏ © H√≥T¢ edüTÔHêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± dü«j·T+düVü‰j·Tdü+|òü÷\ düuÛÑT´\≈£î ø=+<äs¡T qøÏ©H√≥¢qT n+≥ø£&ÉT‘·T+&É≥+‘√ yês¡T yÓ÷düb˛‘·THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ◊πø|” dü+|òü÷\ düuÛÑT´\T s¡TD ø£+‘·T\T edü÷\T #˚ùd düeTj·T+˝À düuÛÑT´\T Ç#˚à s¡÷.500, yÓsTT´ H√≥¢ô|’ yê] dü+‘·ø±\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. ø=ìï dü+|òü÷˝À¢ ndü\T s¡÷.500, s¡ ÷ .1000 H√≥T¢ Çdü T Ô H êï rdü T ø√e&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡+fÒ |ü]dæú‹ m+‘· |òüTÀs¡+>± ñ+<√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. ndü\TqT b˛*q qøÏ©H√≥¢qT >∑T]Ô+#·&É+ me]ø° kÕ<Ûä´+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. πøe\+ u≤´+≈£î˝À¢ H√≥¢qT ˝…øÏÿ+#˚ j·T+Á‘êìπø >∑T]Ô+#·&É+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. H√≥¢ô|’ eTTÁ<äD ‘˚B ˝Òø£b˛e&É+, zyÓ’|ü⁄ qT+∫ #˚ùdÔ Ä H√≥T dü+K´ ø£ì|æ+#·øb£ ˛‘˚ qøÏ© H√≥T>± >∑T]Ô+#ê\ì u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T $e]düTÔHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì z Åô|’y˚≥T dü+düú @sêŒ≥T #˚dæq @{°m+˝Àq÷ Ç{°e\ eT÷&ÉT s¡÷.500 qøÏ©H√≥T¢ e∫Ãq≥T¢ HêX¯+|ü˝…¢≈£î #Ó+~q ôV’≤<äsYn© yêb˛j·÷s¡T. dü]Vü≤<äT› sêh+ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT qT+∫ á qøÏ©H√≥T¢ edüTÔqï≥T¢ yê´bÕs¡T\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ì|òü÷ y˚dæ qøÏ©H√≥¢ #·˝≤eTD°ì n]ø£{≤º\ì Á|ü»\T $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T. Bìô|’ môd’ ‡ dü T ˙˝Ÿ ≈ £ î e÷sY q T q÷´dt ≥ T&˚ $es¡ D ø√s¡ > ± qøÏ©H√≥T¢ edüTÔqï≥T¢ ‘·q≈£î mes¡÷ |òæsê´<äT #˚j·T˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. qøÏ©H√≥¢ #·˝≤eTD°ô|’ Á|ü‘˚´ø£ì|òü÷ y˚kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

&Ü{Ÿ |ü<ä∆‹‘√ ø£åj·T ìyês¡D >∑+>±<Ûäs¡HÓ\÷¢s¡T˚: ø£åj·T yê´~ÛÁ>∑düTú\T &Ü{Ÿ |ü<ä∆‹ <ë«sê dü«düú‘· bı+<äe#·Ãì õ˝≤¢ ø£åj·Tyê´~Û ìyês¡D n~Ûø±] &Üø£ºsY yÓ+ø£≥Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq kÕúìø£ Äs√>∑´ øπ +Á<ä+˝À >∑fi¢¯ |üØø£å øπ +Á<ëìï |ü]o*+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. &Ü{Ÿ |ü<ä∆‹˝À yê´~ÛÁ>∑düTÔ\≈£î 6 qT+∫ 8 HÓ\\bÕ≥T e÷Á‘·\qT yê] dü«Á>±eT+˝Àì Õ¯ø£<äTø±D+, n+>∑Héyê&û πø+Á<ä+, Äs√>∑´ ñ|üπø+Á<ä+, |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+, kÕø£ å π s ¡ u Û ≤ s¡ ‘ Y π ø +Á<ä + ˝ÀH˚ ÇkÕÔ s ¡ ì yÓ \ ¢ & ç + #ês¡ T . ¬s+&ÉTyêsê\≈£î $T+∫ $&Ée≈£î+&Ü <ä>∑TZ, »«s¡+, ãs¡Te⁄ ‘·>∑Z&É+, Äø£* ˝Òø£b˛e&É+ e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|æùdÔ ø£åj·Tyê´~Û>± nqTe÷ì+∫ >∑fi¯¢ |üØø£å #˚düTø√yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‘·T\˝À 50 >∑fi¯¢ |üØø£å πø+Á<ë\qT HÓ\ø=*Œq≥T¢ $e]+#ês¡T. Çø£ÿ&É |üØø£å\T #˚düTø=ì yê´~Û ñqï≥T¢ ‘˚*‘˚ &Ü{Ÿ |ü<ä∆‹ <ë«sê s√>∑T\≈£î e÷Á‘·\ |ü+|æD° #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± 97 yÓ T T+&ç ø£ å j · T yê´~Û Á >∑ d ü T Ô \ ≈£ î yÓ T s¡ T ¬ > ’ q yÓ ’ < ä ´ + n+~+#êeTì, 60 øπ düT\T |üP]Ô>± qj·TyÓTqÆ ≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± yê´~ÛÁ>∑dTü \ Ô ≈£î düÁø£eT+>± e÷Á‘·\T |ü+|æD° #˚düTÔqï yÓ’<ë´~Ûø±] $Hêj·Tø˘, >∑fi¯¢ |üØø£å\ n~Ûø±] yÓ + ø£ f Ò w t q T n_Û q +~+#ês¡ T . Äj· T qyÓ + ≥ õ˝≤¢ düeTq«j·Tø£s¡Ô dürwt ñHêïs¡T.

eT<ä´+ n~Ûø£<Ûäs¡\ô|’ ìs¡düq $»j·T|ü⁄s¡+, eT+&É\ |ü]~Û >±+&É¢ø£+Á&ç>∑ eT<ä´+ <ä T ø±D+˝À me÷àØŒ <Û ä s ¡ \ ø£ q ï n~Û ø £ + >± neTTà‘·THêïs¡+≥÷ eT+>∑fi¯+ düs¡Œ+∫ düTÁãeTD´+¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À es¡<äsêE\ø£+Á&ç>∑ yêdüT\T <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düTÁãeTD´+¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ í s TT+∫q <Û ä s ¡ ø £ H êï ¬ s +&É T ¬ s ≥T¢ n~Û ø £ + >± neTTà‘·THêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. |ü+#êj·Tr yê≥sYôw&é˝À eT+<äTu≤{Ïfi¯¢ ì\« ñ+#ês¡ì, |ü+#êj·Tr $<äT´‘·TÔH˚ yê&É‘·THêïs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ô|’>± |ü+#êj·Tr≈£î ô|’kÕ |üqTï #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äì, eT<ä´+ rdüT≈£î+fÒ _\T¢ Çe«&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á $wüj·TyÓTÆ ø£˝…ø£ºsY≈£î bò˛Hé <ë«sê düe÷#ês¡+ ÇùdÔ, |ü~ ì$TcÕ˝À¢ m¬ø‡’ CŸ dæã“+~ì |ü+|ækÕÔeTì nHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. #ê˝≤ùd|ü⁄ m<äTs¡T#·÷dæ n~Ûø±s¡T\T sêø£b˛e&É+‘√ Çfi¯¢≈£î yÓfi≤¢*‡ e∫Ã+<äì düsŒ¡ +∫ Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T.


8

|Á Cü ≤ CÀ´‹

sê»ø°j·÷\≈£î e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î&ÉT... ø£è|ü˝≤˙ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20: Ä#ês¡´ C…._.ø£è|ü˝≤˙... düTÁ|üdæ<ä∆ uÛ ≤ s¡ r j· T sê»ø° j · T Hêj· T ≈£ î &É T . 1947 uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq|ü⁄&ÉT uÛ≤s¡‘· C≤rj·T ø±+Á¬>düT n<Ûä´≈£åîì>± e⁄Hêï&ÉT. ø£è|ü˝≤˙ >±+<Û˚j·Tyê~, k˛wü*düTº, |üsê´es¡Dy˚‘·Ô, kÕ«‘·+Á‘·´düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT. eTVü‰‘êà >±+BÛøÏ <ä>∑Zs¡>± e⁄+≥÷ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T\˝À ˇø£ì>± ù|s¡T>±+#ê&ÉT. 1920\˝À dü V ü ‰ j· T ìsêø£ s ¡ D √<ä ´ eT+ qT+∫ 1970\˝À Ç+&ç j · T Hé meT¬s®˙‡ <ëø± #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Z+≥÷ Á|üeTTKTì>± Á|üdæ~∆ #Ó+<ë&ÉT. ø£è|ü˝≤˙ Hê{Ï dæ+<ÛäT (H˚{Ï bÕøÏkÕÔHé) ÁbÕ+‘·+˝Àì ôV’≤<äsêu≤<äT˝À 1888˝À »ìà+#ê&ÉT. n‘·ì |üPØ«≈£î\T >∑T»sêr, dæ+BÛ dü+‘·‘·T\≈£î #Ó+~qyês¡T. ø£sê∫ &ç.C….ôd’qT‡ ø£fi≤XÊ\˝À, n‘·ìì sê»ø°j÷· \˝À #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Z+≥Tqï+<äT≈£î ø£fi≤XÊ\ qT+∫ ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. ‘·s¡Tyê‘· eTT+ãsTT ô|òs¡÷ZdüHé ø£ fi ≤XÊ\˝À $<ä ´ quÛ Ñ ´ dæ + ∫ ‘· s ¡ T yê‘· ñbÕ<Û ë ´j· T Tì>± J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. >±+BÛ <äøD åÏ ÄÁ|òøæ ± qT+&ç e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· kÕ«‘·+Á‘·´b˛sê≥+˝À bÕ˝§ZHêï&ÉT. ø£è|ü˝≤˙ 1920e <äX¯ø£|ü⁄ ‘=*Hêfi¯fl˝À düVü‰j·Tìsêø£s¡D√<ä´eT+˝À bÕ˝§ZHêï&ÉT. >∑T»sê‘Y, eTVü‰sêh˝Àì >±+BÛ ÄÁX¯e÷\˝À dü+|òTü dü+düÿs¡D, $<ë´ dü+ã+<Ûä $wüj·÷\ô|’ ø£èwæ#˚XÊ&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì ;Vü‰sY, dü+j·TTø£Ô sêÅcÕº\˝À n<˚ ‘·s¡Vü‰ ÄÁX¯ e ÷\T kÕú | æ + ∫ uÀ~Û + #· & ÜìøÏ yÓ fi ≤fl&É T . bÂs¡ìs¡dHü √<ä´eT+˝Àq÷, Ç‘·s¡ nH˚ø£ ∫qï dü+<äsꓤ\˝Àq÷ Á_{° w ü ß bÕ\q≈£ î e´‹π s ø£ + >± ìs¡ d ü q Á|ü < ä s ¡ Ù q\qT ìs¡ « Væ ≤ +∫q+<ä T ≈£ L , ñÁ<˚ ø £ | ü P ]‘· kÕVæ ≤ ‘ê´ìï Á|ü#·T]+∫q+<äT≈£L nH˚ø£ dü+<äsꓤ\˝À ø£è|ü˝≤˙ C…’\T≈£î yÓfi≤fl&ÉT. ø£è|ü˝≤˙ nœ\ uÛ≤s¡‘· ø±+Á¬>dt ø£$T{°˝À #˚] 1928`29˝À <ëì Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù nj·÷´&ÉT. ˇø£ <äXÊã›+ ô|’>± ø±+Á¬>dt bÕغ n‘·T´qï‘· kÕúsTT ø±s¡´ø£˝≤bÕ\˝À #·Ts¡T>±Z bÕ˝§ZHêï&ÉT. ñ|ü⁄Œ dü‘ê´Á>∑Vü≤+, øÏ«{Ÿ Ç+&çj·÷ ñ<ä´eT+ ìs¡«Vü≤D˝À Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wæ+#ê&ÉT. ø£è|ü˝≤˙ Ä|ü<ä∆s¡à uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ (1946`1947)˝Àq÷, uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ düuÛÑ˝Àq÷ |üì#˚XÊ&ÉT. ôd’<ë∆+‹ø£+>± n≥T ≈£î&ç|üø£åyÓTÆq e\¢uÛŸ uÛ≤sTT |ü f Ò ˝ Ÿ ‘ √q÷, yêeT|ü ø £ å y Ó T Æ q »eVü ≤ sY ˝≤˝Ÿ HÓ Á Vü A ‘√q÷ $s¡ T <ä ∆ e TT>± ñqï|ü Œ {Ï ø ° , ø£ è |ü ˝ ≤˙ 1947˝À uÛ ≤ s¡ ‘ · kÕ«‘·+Á‘ê´ìøÏ n≥Tì≥T øÏ¢wüºyÓTÆq dü+e‘·‡sê\˝À ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîì>± mìïø£j·÷´&ÉT. 1948 »qe]˝À >±+BÛ Vü≤‘·´ ‘·sê«‘·, nìï Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷\˝À bÕغ n_ÛÁbÕj·÷\qT |ü ] >∑ D q˝ÀøÏ rdü T ø√yê\qï ø£ è |ü ˝ ≤˙ ø√]ø£ q T HÓ Á Vü A ‘√dæsê»Hêï&ÉT. HÓÁVüA, |üfÒ˝Ÿ eT<䛑·TqT ≈£L&É>∑≥Tºø=ì, bÕغøÏ $dü Ô è ‘· y Ó T Æ q e÷s¡ Z < ä s ¡ Ù ø±\T, eT÷\dü ÷ Á‘ê\qT ìπ s › • +#˚ n~Ûø±s¡eTT ñqï~ ø±˙ Á|üuÛÑT‘·«+ <Ó’q+~q e´eVü‰sê\˝À ø£\T>∑CÒdüTø=H˚ n~Ûø±sêìï bÕغøÏ Çe«˝ÒeTì ø£è|ü˝≤˙øÏ düe÷<Ûëq$T#êÃ&ÉT. Ç<˚ |üPs¡«Á|üe÷D+ Ä ‘·sê«‘· <äXÊu≤›\˝À Á|üuÛÑT‘·«+, bÕ\ø£ bÕغ dü+ã+<ÛëìøÏ πø+Á<ä ùV≤‘·Te⁄ nsTT´+~. HÓÁVüA, 1950˝À ø±+Á¬>dt n<Ûä´ø£å mìïø£\˝À ø£è|ü˝≤˙øÏ eT<ä › ‹ #êÃ&É T . bÕغ ô |’ |ü ≥ Tº ø √dü + HÓ Á Vü A H˚ ‘ · è ‘· « +˝Àì yêeT|üøå±ìøÏ, |üfÒ˝Ÿ H˚‘·è‘·«+˝Àì ≈£î&ç|üøå±ìøÏ »s¡T>∑T‘·Tqï b˛sê≥+˝À á mìïø£\T ø°\ø£eTì uÛ≤$+#ês¡T. ø£è|ü˝≤˙øÏ

e´‹πsø£+>± |üfÒ˝Ÿ nuÛÑ´]∆>±, Væ≤+<ä÷ C≤rj·Tyê~ |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeT <ëdt {≤+&ÉHé b˛{°#˚XÊ&ÉT. k˛eTHê<∏é <˚yê\j·T+ $yê<ëdüŒ<ä |ü ⁄ q]ïsêàDeTT, »qdü + |ò t T kÕú | ü q , HÓ Á Vü A `*j· ÷ K‘Y ˇ|üŒ+<äeTT\‘√ ñÁ<˚ø£|üP]‘·yÓTÆq C≤rj·T yê‘êes¡D+˝À Ä]∆ø£ Á|üD≤[ø£\˝À $uÛÒ<ë\ efi¯fl {≤+&ÉHé ∫qï Ä~Ûø£´‘·‘√ ø£è|ü˝≤˙ô|’ ¬>*#ê&ÉT. z≥$T‘√ >±j·T|ü&ɶ ø£è|ü˝≤˙, >±+BÛ ÄX¯j·TyÓTÆq Á>±eT dü«sêC≤´ìï ˙fi¯flø=~˝ÒdüTÔHêïs¡qï $ÁuÛÑeT‘√ ø±+Á¬>dt bÕغì $&ç∫, øÏkÕHé eTp›sY Á|üC≤bÕغ dü+kÕú|ü≈£î˝À¢ ˇø£&H’Ó ê&ÉT. á bÕغ Ä ‘·sT¡ yê‘· k˛wü*düTº bÕغ Ä|òt Ç+&çj÷· ˝À $©qyÓTÆ Á|üC≤ k˛wü*düTº bÕغ>± ne‘·]+∫+~. ø£è|ü˝≤˙ ‘·q sê»ø°j·T X‚wüJ$‘·eT+‘ê Á|ü‹|üø£åeTT˝ÀH˚ >∑&çbÕ&ÉT. 1938 qT+&ç áj·Tq uÛ≤s¡´ nsTTq düT#˚‘ê ø£è|ü˝≤˙, ø±+Á¬>dt bÕغ˝À n+#Ó\+#Ó\T>± m~– πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z+˝À nH˚ø£ e÷s¡T¢ eT+Á‹|ü<eä ⁄\‘√ düV‰ü nH˚ø£ ñqï‘· |ü<eä ⁄\T bı+~+~. áyÓT <˚ X ¯ + ˝ÀH˚ yÓ T T≥º y Ó T T<ä { Ï eTVæ ≤ fi≤ eTTK´eT+Á‹>± ñ ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚dæ+~. ø£è|ü˝≤˙ <ä+|ü‘·T\T bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘·s¡#·÷ ˇø£s=ïø£s¡T &Ûûø=H˚yês¡T. nsTT‘˚ ø£è|ü˝≤˙ <ä+|ü‘·T*<ä›s¡÷ Væ≤+<ä÷ $yêVü≤ #·≥º+˝Àì #ê˝≤ uÛ≤>±\T, Á|ü‘˚´ø£+>± $yêVü≤ Vü≤≈£îÿ\ |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D nH˚ $yê<ëdüŒ<ä ø±¢E nHêeX¯´ø£‘·ô|’ e÷Á‘·+ @ø£Á^e+>± n+^ø£]+#ês¡T. #· ≥ º e TT˝Àì á ø±¢ E e\q $&Ü≈£ î \T bı+<ä & ÜìøÏ $|òü\Á|üj·T‘·ï+ #˚dæq uÛ≤>∑kÕ«$T ‘·q yÓ’yêVæ≤ø£ dü+ã+<Ûë\qT, Vü≤≈£îÿ\qT ‹]– $&Ü≈£î\ <ëyê y˚j·Tø£ eTT+<äTqï j·T<Ûëdæú‹øÏ #˚sá eTì ø√s¡Tqº T ø√s¡e#·TÃ. Ç~ <ës¡TDeTì ‘·\∫q ø£è|ü˝≤˙ n‘·´+‘· ∫s¡düàs¡D°j·TyÓTÆq Á|üdü+>∑+ #˚dü÷Ô á @sêŒ≥T XÊØs¡ø£+>± nyê+#Û·˙j·TyÓTÆq~, HÓ’‹ø£+>± nedüs¡+ ˝Òì~, }Vü≤øπ yÓ>≥ ∑ T>± ñ+~ n+≥÷ ‘·q e´‹πsø£‘q· T e´ø£|Ô ]ü #ê&ÉT. ø£è|ü˝≤˙ |üÁ‹ø±s¡+>∑+ô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T Á|ü‘˚´ø±s¡Ω‘· $wüj·T+˝À Ä+<√fi¯q #Ó+<ë&ÉT. HÓÁVüA Vü≤j·÷eTT˝À ˇø£ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´ì |üs¡Te⁄ Á|ü‹wüº\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+∫q+<äT≈£î >±qT ˝Àø˘ d ü u Û Ñ _¢ { Ÿ ® yês¡ | ü Á ‹ø£ Á|ü < Û ë q dü + bÕ<ä ≈ £ î &Ó ’ q s¡ ÷ d” ø£sê+õj·÷qT |æ*|æ+∫ eT+<ä*+∫+~. ø£sê+õj·÷ HÓÁVüA≈£î düìïVæ≤‘·T&Ó’q|üŒ{Ïø°, ø£è|ü˝≤˙ á $wüj·T+˝À ø£sê+õj·÷qT düeT]∆+#ê&ÉT. ø£è|ü˝≤˙ 1963 Ä>∑düTº˝À uÛ≤s¡‘·`#Ó’Hê j·TT<ä∆+ eTT–j·T>±H˚ HÓÁVüA Á|üuÛÑT‘·«eTTô|’ ˝Àø˘düuÛÑ˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï n$XÊ«dü rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|{≤º&ÉT. kÕe÷õø£ |üsê´es¡D $wüj·÷\ô|’ |üì#˚dü÷Ô ø£è|ü˝≤˙ J$‘ê+‘·+ HÓÁVüA bÕ\Hê, $<ÛëHê\ $eTs¡Ù≈£îì>± $T–*b˛j·÷&ÉT. ÁøÏj÷· o\ø£ mìïø£\ sê»ø°j·÷˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚, ø£è|ü˝≤˙ Áø£y˚TD sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ç>± ø£+fÒ ø£eT÷´ìdüTº\ Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄>± |ü]DÏ‹ #Ó+<ë&ÉT. eTTK´+>± $H√u≤ uÛ≤y˚‘√ bÕ≥T ø£è|ü˝≤˙ì n+‘·]+∫b˛‘·Tqï >±+<Û˚j·Tyê<äT\ esêZìøÏ Hêj·T≈£îì>± uÛ≤$kÕÔs¡T. 1970\˝À $H√uÛ≤ uÛ≤y˚‘√ bÕ≥T áj·Tq nH˚ø£ |ü]s¡ø£åD, dü+s¡ø£åD≤ ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ ÁøÏj·÷o\ø£+>± |üì#˚XÊ&ÉT. 1972`73˝À, ø£è|ü˝≤˙ sêqTsêqT ìs¡+≈£îX¯+>± ‘·j÷· s¡e⁄‘·Tqï n|ü Œ {Ï Á|ü < Û ë qeT+Á‹ Ç+~sê >±+BÛ bÕ\qô|’ ìs¡ d ü q <Ûä«»yÓT‘êÔ&ÉT. ø£è|ü˝≤˙, »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TDY\T Ç+~sê >±+BÛ bÕ\q ìj·T+‘·è‘·«+>±, Á|üC≤kÕ«eT´ e´‹πsø£+>± ñ +<äì uÛ≤$+#ês¡T.

u≤˝≤ ø=‘·Ô ∫Á‘+· ø√dü+ m<äTs¡T#·÷|ü⁄\T? u≤˝≤ ø=‘· Ô ∫Á‘· + ø√dü + n_Û e ÷qT\T m|ü ⁄ Œ&É ÷ yÓ\¢&ç+#·qTqï≥T¢ $ìøÏ&ç. V”≤s√øÏ ‘Ós¡ô|’ ‹s¡T>∑T˝Òì >∑T]Ô+|ü⁄ m<äTs¡T#·÷düT+Ô {≤s¡T. Ç{°e\ |üs<¡ •˚ ‘√ n\]+∫q Äj·Tq ÇkÕÔ & É ì <ä s ¡ Ù ≈£ î &É T u≤˝≤≈£ î ù|s¡ T . n+<ä T ˝À m˝≤+{Ï ‘êC≤>± $»jY T ùd‘· T |ü ‹ ì ‘· q <Ó ’ q XË ’ * V” ≤ s√>± dü+<˚Vü≤eT÷ ˝Ò<äT. dü÷s¡´, $Áø£+ e+{Ï yê]øÏ n˝≤ eT+∫ dæ˙ J$‘êìï Á|ükÕ~+#ê&û $\ø£åD <äs¡Ù≈£î&ÉT. Á|ü‹ˇø£ÿ]˝À ndü˝…’q q≥TDÏï yÓ*øÏrùd dü‘êÔ Äj·Tq˝À ñ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT Äj· T q <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « +˝À q{Ï + #˚ neø±X¯ + X¯ • ≈£ î e÷sY q T e]+∫q≥T¢ ø√©e⁄&é esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. |üs¡<˚•‘√ eTs√ yêdü$Ô ø£ <äèX¯´ø±yê´ìï ‘·q U≤‘ê˝À y˚dTü ≈£îHêï&ÉT u≤˝≤. ‘·sê«‘· $Áø£+‘√ z dæìe÷ ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·qTqï≥T¢ yês¡Ô\T $ì|æ+#êsTT. Á|üdüTÔ‘·+ X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+˝Àì ◊˝À $Áø£+ q{ÏdüTÔHêï&ÉT. Ç~ø±≈£î+&Ü eTs√ ¬s+&ÉT dæìe÷\≈£î ≈£L&Ü |ü#·ÃC…+&Ü }bÕ&ÉT. X¯+ø£sY dæìe÷ ‘·sê«‘· u≤˝≤ <äs¡Ùø£‘·«+˝À $Áø£+ eT∞¢ q{Ï+#·qTHêï&ÉH˚ yês¡Ô\T Ä eT<Ûä´ $ì|æ+#êsTT. Ç~ ≈£î<äsø¡ b£ ˛e&É+‘√ á neø±X¯+ X¯•≈£îe÷sYqT e]+∫+~.

eT<ÛTä u≤˝≤ eTs√ ∫Á‘+· ... e÷s¡ÃqTHêï&ÉT. á ∫Á‘êìøÏ edü+‘· ≈£îe÷s¡Hé>± HêeTø£s¡D+ #˚XÊs¡T. á ø±+_H˚wüHé˝À edüTÔqï ‘=*∫Á‘·$T~. Äq+<ä ≈£ î eTπ s X¯ H é ø£ < ∏ ä , Åd” ÿ Hé ù |¢ , e÷≥\T, <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « + düeT≈£Ls¡TÑ·THêïs¡T. u≤˝≤ ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ b˛düºsY $÷s¡T Á|üø£ÿq #·÷düTÔqï~. <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªªÇ‘·s¡ q{°q≥T\ m+|æø£ Á|üÁøÏj·T ø=qkÕ>∑T‘√+~. z n+<äyÓTÆq Áù|eT ø£ < ∏ ä q T ≈£ î ≥T+ã H˚ | ü < ∏ ä ´ +‘√ ‘Ó s ¡ ¬ ø øÏ ÿ dü T Ô H êï+. ‘·|Œü ≈£î+&Ü Ç~ »qs¡+»ø£+>± ñ+≥T+~µµ nì ‘Ó*bÕs¡T. ∫Árø£s¡D ˇø£Áf…+&ÉT s√E˝À¢ #ÓHÓ’ï˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. »dæHº é Á|üu≤Û ø£sD ¡ Y u≤D°\T n+~düTHÔ êïs¡T. á dæìe÷≈£î ø¬ yÓTsê: ~H˚wt ø£èwüíHé, m&ç{Ï+>¥: >√$+<é. u≤˝≤ HÓø˘º‡ ∫Á‘·+ f…’{Ï˝Ÿ, V”≤s√, b˛düºsY Çø£ Á|üeTTK ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT u≤˝≤ ∫Á‘ê\+fÒ z πs+õ˝À ÁπøCŸ. yêdüÔ$ø£‘·≈£î n<ä›+|üfÒº Äj·Tq dæìe÷\≈£î Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ n_Ûe÷qT\T ñHêïs¡T. n˝≤π> Äj·Tq ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#ê\+fÒ V”≤s√\T ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ækÕÔsT¡ . Äj·Tq ‘êC≤>± eTs√ ∫Á‘·+ bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. n+<äT˝À V”≤s√>± X¯•≈£îe÷sYì rdü T ≈£ î +≥Tqï≥T¢ dü e ÷#ês¡ + . Hê&√&ç > ∑ ˝ Ÿ , bısê*, düT+<äs¡bÕ+&çj·THé, ≈£î{Ϻ|ü⁄* <ë«sê ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îqï X¯•≈£îe÷sY ‘·«s¡˝ÀH˚ _ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·‘√ n<äs>¡ =≥ºqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. eT]ø=ìï s√E˝À¢ ∫Árø£sD ¡ sêy˚TX¯«s¡+˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. |üs¡<˚• e÷~]>±H˚ ∫Árø£s¡D |üPs¡Ôj·÷´ø£ dæìe÷ $X‚cÕ\qT

ªHê #Ó* s√C≤y˚... Hê˝À ñHêïy˚...µ n+≥÷ n\]+∫q n+<ë\sê• eT<ÛäTu≤˝≤. ªs√C≤µ ∫Á‘·+‘√ <äøÏåD≤~ Áù|ø£å≈£î\≈£î |ü]#·jT· yÓTqÆ á neTà&ÉT ‘·≈î£ ÿe düeTj·T+˝ÀH˚ eT+∫ ù|s¡T kı+‘· + #˚ d ü T ≈£ î +~. ø=ìï ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï + #êø£ yÓ ’ y êVæ ≤ ø£ J $ ‘ · + ˝ À ø Ï n&ÉT>∑Tô|{Ϻ+~. ÇH˚ïfi¯¢ $sêeT+ ‘·sê«‘· eT∞¢ Ç|ü ⁄ Œ&É T yÓ + &ç ‘ Ó s ¡ ô |’ Øm+Á{° Ç∫Ã+~. ªø±<ä*˝Ÿ kı<ä|ü⁄Œe<äT m|ü Œ &ç µ ù|ò + u≤˝≤J <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À $&ÉT<ä\≈£î dæ < ä ∆ + >± ñqï yêjÓ Æ T eT÷&ç ù|ee⁄+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫+~. á dæ ì e÷ Ä&ç j Ó ÷ $&É T <ä \ y˚ & É T ø£ #Ó H Ó ’ ï ˝Àì dü ‘ · ´ + ~∏j˚T≥sY˝À |òüTq+>± »]–+~. eT<ÛäTu≤˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªªndü\T Hê yÓ+&ç‘Ós¡ ns¡+π>Á≥+ j·÷<Ûäè•Ãø£+>± »]–+~. s√C≤˝À q{ÏkÕÔqì nqTø√˝Ò<äT. ô|fi¯¢j·÷´ø£ ≈£L&Ü eT∞¢ dæìe÷˝À¢øÏ ekÕÔqì ePVæ≤+#·˝Ò<äT. <äs¡Ù≈£î&ÉT #Ó|æŒq ø£<∏ä, $<Û ë q+ u≤>± q∫Ã+~. n+<ä T e˝Ò ¢ ˇ|ü ⁄ Œ≈£ î Hêï. Hê≈£ î

Ä~˝≤u≤<é, X¯óøÁ y£ ês¡+ 21 `03` 2014

{°$T+&çj÷· ≈£î |Á |ü +ü #· kÕúsTT >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#êÃ&TÉ ! q÷´&Ûç©¢, e÷]à 20: 1951 e÷]à 20q |ü+C≤uŸ˝Àì neTè‘YdüsY˝À »ìà+∫q eT<äHé˝≤˝Ÿ uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ e÷J ÁøϬø{Ÿ Áø°&Üø±s¡T&ÉT. Ç‘·&ÉT 1974 qT+∫ 1987 es¡≈£î uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº≈£î ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#ê&ÉT. uÛ≤s¡‘Y ‘·s¡|òü⁄q 31 f…düTº\T, 67 eH˚¶\T Ä&çHê&ÉT. |òüdtº ø±¢dt ÁøϬø{Ÿ˝À #·ø£ÿ>± sêDÏ+∫ 10,000 |üsT¡ >∑T\T, 600 $¬ø≥T¢ kÕ~Û+#ê&ÉT. eT<äH˝ é ≤˝Ÿ uÛ≤s¡‘Y ‘·s|¡ ⁄üò q 31 f…dTü \ º ˝À bÕ˝§Zì 22.65 dü>≥ ∑ T‘√ 1042 |üsT¡ >∑T\T kÕ~Û+#ê&ÉT. n+<äT˝À 5 ns¡ú ôd+#·Ø\T ø£\e⁄. f…düTº\˝À n‘·&ç n‘·´~Ûø£ k˛ÿs¡T 74 |üs¡T>∑T\T. uÖ*+>¥˝À 71 f…dtº $¬ø≥T¢ kÕ~Û+#ê&ÉT. Çìï+>∑T‡˝À 5 $¬ø≥¢qT 4 |üsê´j·÷\T rdüT≈£îHêï&ÉT. f…düTº\˝À n‘·&ç n‘·T´‘·ÔeT uÖ*+>¥ $X‚¢wüD 23 |üs¡T>∑T\≈£î 5 $¬ø≥T¢. eT<äHé˝≤˝Ÿ 67 eH˚¶\˝À bÕ˝§Zì 19.090 dü>∑≥T‘√ 401 |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. Ç+<äT˝À ˇø£ ns¡úôd+#·Ø ñ+~. eH˚¶\˝À Ç‘·&ç n‘·´~Ûø£ k˛ÿs¡T 53 |üs¡T>∑T\T Hê{Ö{Ÿ. uÖ*+>¥˝À 29.27 dü>∑≥T‘√ 73 $¬ø≥T¢ kÕ~Û + #ê&É T . eH˚ ¶ \ ˝À n‘· T ´‘· Ô e T uÖ*+>¥ $X‚ ¢ w ü D 20 |üs¡T>∑T\≈£î 4 $¬ø≥T¢. 1975 Á|ü|ü+#· ø£|t ÁøϬø{Ÿ˝À eT<äHé˝≤˝Ÿ ‘=* ã+‹ì Ç+>±¢+&ÉT≈£î #Ó+~q &Óìïdt n$Tdt≈î£ uÖ*+>¥ #˚XÊ&ÉT. ¬s+&√ kÕ] uÛ≤s¡‘Y Á|ü|ü+#· ø£|t kÕ~Û+∫q 1983˝À ≈£L&Ü ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#ê&ÉT. n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ qT+∫ ]≥sYyÓT+{Ÿ bı+~q ‘·s¡Tyê‘· eT<äHé˝≤˝Ÿ nH˚ø£ kÕúHê\˝À ÁøϬø{Ÿ |ü<äe⁄\qT ìs¡«Væ≤+#ê&ÉT. j·TTHÓ’f…&é ns¡uŸ m$Tπs{Ÿ‡ »≥Tº≈î£ ø√#Y>± |üì#˚XÊ&ÉT. ôdô|º+ãsY 1996 qT+∫ ôdô|º+ãsY 1997 es¡ ≈ £ î uÛ ≤ s¡ ‘ · » ≥Tº ≈ £ î C≤rj· T ÁøÏ ¬ ø {Ÿ ø√#Y > ± e´eVü≤]+#ê&ÉT. 2000, 2001\˝À ôd˝…ø£åHé ø£$T{° yÓT+ãsY>± e´eVü≤]+#ê&ÉT.

|æ#Yô|’ |ü⁄s¡TcÕ+>∑+ ñ<ä+‘·+˝À bòÕdtº uÖ\sY düôdŒq¸Hé dæ&ûï, e÷]à 20: yÓTÆ<ëq+ |ü≥¢ n‘·´+‘· ndüuÛÑ´ø£s¡+>± e´eVü ≤ ]+∫q+<ä T ≈£ î ÄÅùdº * j· ÷ ÁøÏ ¬ ø ≥sY dü ô dŒq¸ H é ≈ £ î >∑Ts¡j·÷´&ÉT. |æ#Yô|’ n‘·qT |ü⁄s¡TcÕ+>∑+, eèwüD≤\qT ^dæq≥T¢ Äs√|üD\T e#êÃsTT. ‘·eT Á|ües¡HÔ ê ìj·Te÷e[ì ñ\¢+|òæT+∫q+<äT≈£î 22 @fi¯¢ &Ó’ìj·T˝Ÿ y√sê˝ŸqT düôdŒ+&é #˚düTÔqï≥T¢ ÁøϬø{Ÿ ÄÅùdº*j·÷ (dæm) z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. Á|ü‹ì~Û e´eVü≤]+#ê*‡q rs¡T>∑T _Ûqï+>± Á|üe]Ô+#·&É+, ÁøϬø{Ÿ Áø°&ÉqT n>ös¡es¡+ |üs¡#·&ÜìøÏ dü+ã+~Û+∫q 2.2.11 Ä]ºø£˝ŸqT ñ\¢+|òæT+∫q+<äT≈£î y√sê˝ŸqT düôdŒ+&é #˚XÊs¡T. s¬ +&ÉT e÷´#·T\ qT+∫ n‘·ìï düôdŒ+&é #˚XÊs¡T. $ø√º]j·÷, k‘Y ÄÅùdº*j·÷ |òPü #·sd¡ t ©>¥ e÷´#Y dü+<äs“¡ +¤ >± e÷]à 14e ‘˚Bq Ä dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. yêsê+‘·+˝À »]π> Áπ>&é ÁøϬø{Ÿ ô|’q˝Ÿ e÷´#Y »]π> yÓTÆ<ëq+ô|’ yêsê˝Ÿ ô|ìdt, f…dæºø£˝Ÿ u§eTà\T ^dæq≥T¢ dæm ‘Ó*|æ+~. y√sê˝Ÿ ‘·|ü⁄ŒqT n+^ø£]+#ê&ÉT. e÷´#Y ¬s|òüØ &ܬs’˝Ÿ ø±ø˘‡ Hê\T>∑T düôdŒq¸Hé bÕsTT+≥¢qT ô|Hꩺ>± Á|ü‹bÕ~+#ê&ÉT. n~ s¬ +&ÉT e÷´#·T\ düôdŒq¸Hé≈£î düe÷q+. ‘·$Tfi¯eTHêï, Çø£ÿ&ç Áù|ø£å≈£î\Hêï #ê˝≤ Çwüº+. Ç‘·s¡ ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#˚ø£+fÒ ø√©e⁄&éπø Hê ÁbÕ<Ûëq´$TkÕÔqTµµ nì #ÓbÕŒs¡T. á ∫Á‘·+˝À <äT\ÿsY V”≤s√>± q{ÏdTü HÔ êï&ÉT. qÁõj·T V”≤s√sTTHé. ‘·$Tfi¯+‘√bÕ≥T eT\j·÷fi¯+˝À ≈£L&Ü Bìì ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. á dæìe÷ Ä&çj÷Ó qT eTDÏs‘¡ ï· + $&ÉT<ä\ #˚jT· >± q≥T&ÉT sêD≤ n+<ä T ≈£ î Hêï&É T . Áf… ’ \ sY q T π ø ÄsY Ä$wü ÿ ]+#· > ± ôd\«sê|òüTeHé d”«ø£]+#ê&ÉT. eT<ÛäTu≤\ <ë<ë|ü⁄ |ü~ùV≤H˚fi¯¢ $sêeT+ ‘·sê«‘· ‘Ó\T>∑T˝À q{Ï+∫q ∫Á‘·+ ªn+‘·≈î£ eTT+<äT Ä ‘·sê«‘·µ. V”≤s√sTTHé>± düTìï‘·yÓTÆq bÕÁ‘·\T #˚dæ yÓT|æŒ+∫q eT<ÛäTu≤\≈£î, πøs¡ø£ºsY q{Ï>± ≈£L&Ü n˝≤+{Ï bÕÁ‘·˝Ò edüTÔHêïsTT. n+<äTøπ Ç|ü⁄Œ&ÉT s¡÷≥T e÷sêÃ\qT≈£î+≥THêïsêyÓT. Á|ü‹HêsTTø£ #Ûêj·T\Tqï bÕÁ‘·\T #˚j·÷\H˚ ø√]ø£ ñ+<äì eT<ÛäTu≤\ n+≥THêïs¡T. eTTK´+>± ndü÷j·T‘√ s¡–*b˛sTT, uÛsÑ qÔ¡ T #·+ù| uÛ≤s¡´ bÕÁ‘· #˚j÷· \ì ñ+<äì ù|s=ÿHêïsêyÓT. Á|ü‹ eTìwæ˝Àq÷ eT+∫, #Ó&TÉ s¬ +&ÉT \ø£D å ≤\T+{≤j·Tì... eT+∫ \ø£D å ≤\Tqï bÕÁ‘· \ T #˚ X ÊqT ø±ã{Ï º . .. Ç|ü ⁄ Œ&É T #Ó & É T ì ≈£ L &Ü Ä$wüÿ]+#ê\qT≈£î+≥THêïqì ‘Ó*bÕs¡T eT<ÛäTu≤\.

q∫ÑH˚ ˚ &ÉãT“\T! á f…q¸Hé ˝…’|òt qT+&ç ø±düÔ ]˝≤ø˘‡ ø±e&ÜìøÏ, $H√<ä+ ø√dü+ eTq+ dæìe÷ ~∏jT˚ ≥s¡≈¢ î£ yÓ\T‘·T+{≤+. nsTT‘˚ ø=ìï dæìe÷\T e÷Á‘·+ ]˝≤ø˘‡ ø±e&ÜìøÏ yÓ[¢q eTq*ï eT]+‘· {≤s¡ÃsY ô|&ÉT‘·T+{≤sTT. Ä ‘·sê«‘· ãj·T≥≈£î e∫à &ÉãT“, düeTj·T+ y˚dtº nsTT+<äì u≤<Ûä |ü&ÉT‘·T+{≤+. Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ Ç˝≤+{Ï dü+|òTü ≥q\T m<äTs¡jT˚ ´ ñ+{≤sTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ñqï $<Ûëq+... &ÉãT“\T Ç∫Ãq ‘·sê«‘˚ dæìe÷ #·÷&É≥+. nsTT‘˚ ø£qï&É <äs¡Ù≈£î&ÉT |üeHé≈£îe÷sY e÷Á‘·+ ‘·q dæìe÷ #·÷dæq ‘·sê«‘· q∫Ñ˚H˚ &ÉãT“*e«eTì n+≥THêï&ÉT. \÷dæj·÷ dæìe÷‘√ eT+∫ ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï á <äs¡Ù≈£î&ç dü]ø=‘·Ô Á|ü‹bÕ<äq düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔ πs¬ø‹Ôk˛Ô+~. á Á|ü‹bÕ<äq >∑T]+∫ |üeHé≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚TøÏ+>¥ Ä|òt \÷dæ j · ÷ nH˚ &Ü≈£ î ´yÓ T +≥Øì eTT+<ä T ñ∫‘· + >± #·÷&=#·Ãì, n~ q∫Ñ˚H˚ <ëìøÏ &ÉãT“ Çyê«\ì Äj·Tq k˛wü˝Ÿ HÓ ≥ «]ÿ+>∑ T <ë«sê ‘Ó * bÕs¡ T . dü ] ø=‘· Ô $<Û ë q+ eT+∫ dæìe÷\≈£î m+‘√ y˚T\T #˚düTÔ+<äì n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ |ü e Hé ≈ £ î e÷sY Á|ü ‹ bÕ<ä q ô|’ |ü \ Te⁄s¡ T ìsêà‘· \ T eT+&ç |ü & É T ‘· T Hêïs¡ T . Äj· T q <ä s ¡ Ù ≈£ î &ç > ± >∑ T ]Ô + |ü ⁄ ‘Ó # · T Ã≈£ î H˚ Á|ü j · T ‘· ï +˝À Ç˝≤ ìsêà‘· \ qT qwü º | ü ] #˚ Ä˝À#· q \T #˚düTÔHêï&Éì, Ç˝≤+{Ï Á|ü‹bÕ<äq\T Á|ü|ü+#·+˝À mø£ÿ&Ü neT˝…’q <ëK˝≤\T ˝Òeì n+≥THêïs¡T.

Ä Äs√|üD˝À¢ ì»yÓT+‘·? \+ø£‘√ e÷´#Y˝À <Û√˙ m+<äT≈£î u≤´{Ÿ |ü≥˝º <Ò Tä ? $Ts¡÷ŒsY, e÷]à 20: ≥«+{Ï20 Á|ü|ü+#· ø£|t {ÀØï˝À uÛ≤>∑+>± l\+ø£ »≥Tº‘√ »]–q düHêïVü‰ø£ ÁbÕø°dº t e÷´#·T˝À {°$T+&çj÷· ø¬ ô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙ u≤´{Ï+>¥ ~>∑øb£ ˛e&É+ Á|üdTü ‘Ô +· #·sá ˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. ‘=\T‘· »≥Tº˝À n+<ä]ø° neø±X¯+ ø£*Œ+#·&É+ ø√düy˚T <Û√˙ Ä&É˝Ò<äqT≈£îHêïs¡T ø±˙ yêfi¯¢+<äs¡÷ yÓqT~]>±ø£ ≈£L&Ü <Û√˙ u≤´{Ï+>¥≈£î ~>∑ø£b˛e&É+ n+<ä Ø ï ÄX¯ à sê´ìøÏ >∑ T ] #˚ d æ + ~. ø±>± ≥«+{° 20 Á|ü|+ü #·ø|£ qt ≈£î düHêïVü≤ø£+>± uÛ≤s¡‘‘Y √ »]–q yêeT|t e÷´#Y˝À l\+ø£ ◊<äT |üsT¡ >∑T\‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. l\+ø£ \+ø£ ìπs•› +∫q 154 |üsT¡ >∑T\ \øå±´ìï #Û~˚ +#˚ Áø£eT+˝À <Û√˙ùdq ∫e] ã+‹ es¡≈£L Ä&ç 148 s¡Hé‡πø Ä˝Öf…’+~. Äs¡+uÛÑ+˝À ¬s’Hê (31 ã+‘·T˝À¢ 5 bò˛s¡T¢, dæø£‡sY‘√ 41), $T&ç˝Ÿ zes¡¢˝À j·TTesêCŸ (28 ã+‘·T˝À¢ 2 bò˛s¡T¢, 2 dæø£‡s¡¢‘√ 33), $sê{Ÿ ø√V”≤¢ (17), ∫es√¢ n•«Hé (19) $»j·T+ô|’ ÄX¯\T sπ ø¬ ‹Ô+#ês¡T. eT*+>∑ y˚dqæ ÄK] zes√¢ 12 |üsT¡ >∑T\T ø±yê*‡q ‘·sT¡ D+˝À _˙ï (14), n•«Hé, n$T‘Y $TÁXÊ (0) ne⁄≥e&É+‘√ neø±XÊ\T #˚C≤sêsTT. e÷´#Y nq+‘·s¡+ ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q ≈£î&ç #˚‹øÏ ø=ìï s√E\ ÁøÏ‘·+ ∫qï >±j·TyÓTÆ+<äì n+<äTπø ‘êqT u≤´{Ï+>¥≈£î ~>∑˝Ò<äì #ÓbÕŒ&ÉT. $ÁXÊ+‹ nedüs¡eTì #Ó|æŒq yÓ’<äT´\ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î ‘êqT á e÷´#·T˝À u≤´{Ï+>¥ #˚ùd+<äT≈£î yÓTÆ<ëq+˝ÀøÏ sê˝Ò<äì ‘Ó*bÕ&ÉT. ÁbÕø°ºdt e÷´#·T˝À¢ u≤´{Ï+>¥ #˚dæ ‘êqT ]dtÿ rdüTø√<ä\TÃø√˝Ò<äì <Û√˙ ‘Ó*bÕ&ÉT. ‘êqT u≤´{Ï+>¥≈£î ~>∑ø£b˛e&É+ e\¢ Ç‘·s¡ Ä≥>±fi¯¢≈£î u≤´{Ï+>¥ #˚ùd neø±X¯+ ≈£L&Ü \_Ûk˛Ô+<äì <Û√˙ #ÓbÕŒ&ÉT. ø±>± ãT<Ûäyês¡+ eTs√ ÁbÕø°ºdt e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘Y, Ç+>∑¢+&é‘√, l\+ø£, yÓdæº+&ûdt‘√ ‘·\|ü&ܶsTT. nq+‘·s¡+ ndü˝…’Hé e÷´#Y X¯óÁø£yês¡+ »s¡>∑qT+~. <ëj·÷~ <˚X¯+ bÕøÏkÕúHé »≥Tº‘√ ≥«+{° 20 Á|ü|ü+#· ø£|t {ÀØï˝À uÛ≤s¡‘Y e÷]à 21q ‘·\|ü&qÉ T+~.

dô \÷´{Ÿ e<äT.› . zfÒjT· +&ç #ê\T ‹s¡Teq+‘·|⁄ü s¡+, e÷]à 20): ˇø£|⁄ü Œ&ÉT Äj·Tq b˛©düT ùdºwüHé ˝Àn&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡+fÒ #ê\T.. b˛©düT\+‘ê ˇπøkÕ] ˝Ò∫ ì\ã&ç ôd\÷´{Ÿ ø=fÒºyês¡T. ø±˙, Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·+ ‘·q≈£î ôd\÷´{Ÿ \T e<ä›ì, z≥T¢ y˚ùdÔ #ê\ì Äj·Tq n+≥THêïs¡T. mes√ ‘Ó\TdüTø√yê\ì Ädüø>ÔÏ ± ñ+<ë? nõ‘Y CÀjYT (44) ìqï yÓTTqï{Ï es¡≈î£ ◊|”mdt n~Ûø±]. Ç|ü⁄Œ&ÉT ‹s¡Teq+‘·|⁄ü s¡+ qT+∫ ÄyéT ÄBà bÕغ nuÛ´Ñ ]ú>± mìïø£˝À¢ ì\ã&ܶs¡T. Ç+‘·≈£îeTT+<äT m|ü⁄Œ&É÷ dü+<ä&ç>± ñ+&˚ eT÷´õj·T+ b˛©düT ùdºwHü é ˝À |ò⁄ü ˝Ÿ j·T÷ìbòÕ+˝À ø£q|ü&˚ Äj·Tq, ñqï≥Tº+&ç ÄyéT ÄBà bÕغ {À|” ô|≥Tº≈£îì ø£ ì |æ + #· & É + ‘√ n+‘ê ˇø£ ÿ kÕ]>± ÄX¯ à s¡ ´ b˛j· ÷ s¡ T . eTDÏs¡‘·ï+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À eTùV≤wt, Hê>¥ eT©ºkÕºs¡sY? eTDÏs¡‘·ï+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À eTùV≤wt q{Ï+#ê\qï ø√]ø£ ì»+ ø±uÀ‘√+~. Hê>±s¡T®q eTs√ ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#˚ á ∫Á‘·+ Á|” Ábı&Éø£åHé ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. j·÷ø£åHé Á~∏\¢sY>± s¡÷bı+<˚ á ∫Á‘·+˝À ◊X¯«sê´sêjYT ôd’‘+· ø°\ø£yTÓ qÆ bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·qT+~. á y˚Ts¡≈£î ◊X¯«sê´sêjYTì ø£*dæq≥T¢, eTDÏs¡‘·ï+ Ä|ò”dt esêZ\T <∏äèMø£]+∫q≥T¢ u≤©e⁄&é ÁfÒ&é esêZ\T #Ó|ü⁄ÔHêïsTT. Çø£ á ∫Á‘·+˝À X¯è‹Vü‰düHé ôdø£+&é V”≤s√sTTHé>± #˚j·TqT+~. Hê>±s¡T®q, ◊X¯«sê´sêjYT Ç|üŒ{Ïπø ôd’Hé #˚kÕs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ eTùV≤wt, X¯è‹Vü‰düHé Ç+ø± mÁ–yÓT+{Ÿ˝ÀøÏ sê˝Ò<äT. eTùV≤wtu≤ãT ø=ìï dü÷#·q\T #˚kÕs¡ì, Ä y˚Ts¡≈£î Ådæÿ|ü⁄º˝À e÷s¡TŒ\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ $ìøÏ&ç. 2014 Ä>∑düTº qT+∫ á ∫Á‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj˚T´ neø±dü+ ñ+~. eTÁ<ëdt {≤ø°d,t yÓ»’ sTT+r eT÷Mdt ø£*dæ á ∫Á‘êìï ì]à+#·qTHêïs¡T. á dæìe÷ ˇπøkÕ] ‘·$Tfi¯+, ‘Ó\T>∑T uÛ ≤ wü ˝ À¢ ì]à‘ · e Te⁄ ‘· T +~. #·s¡Ã\T #˚düTÔHêï eTì, eTùV≤w t u ≤ãT uÛ ≤ s¡ ´ qÁeT‘ê •s√<äÿsY z Á|üeTTK Ä+>∑¢ |üÁ‹ø£‘√ nHêïs¡T. ìC≤ìøÏ , bıìï j· T Hé ôd\«Hé q T ø£ < ∏ ä q T ‘Ó s ¡ ¬ ø øÏ ÿ +#ê\ì eTùV≤w tu≤ãT, eTDÏs¡‘·ï+ ø£*dæ nqT≈£îHêïs¡T. ø±˙ m+<äTe\¢H√ n~ Ä–b˛sTT+~. Ç~ »]– <ë<ë|ü⁄ ¬s+&˚fi¯¢e⁄‘√+~. Á|üdüTÔ‘·+ eTùV≤wtu≤ãT lqT yÓ’≥¢ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï Ä>∑&ÉT dæìe÷˝À q{ÏdTü HÔ êï&ÉT. Ä dæìe÷ wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘√+~. j·T÷{°M yÓ÷wüHé |æø£ÃsY‡ u≤´qsY $÷<ä ø=s¡≥˝≤ •e dæ ì e÷˝À q{Ï + #· & ÜìøÏ ≈£ L &Ü eTùV≤wt u ≤ãT n+^ø£]+#ê&ÉT. á dæìe÷ |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· eTDÏs¡‘·ï+ dæìe÷ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<ë, <ë+‘√ bÕ≥T á dæìe÷qT eTùV≤wtu≤ãT #˚kÕÔ&Ü nH˚~ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT.

Printed, Published, edited and owned by V.Srinivas Reddy. Published from H.No.1-2-125/1, “Pithruchaya Nilayam”, Shanthinagar, Adilabad -504001 Cell No.9440231967. Printed at SAI KRISHNA PRINTERS, D.No.7-7-86/1, NEAR COLLECLTOR CHOWK, ADILABAD. email : prajajyothi@yahoo.co.in FAX: NO: 08732-236967

21ppp  
21ppp