Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 21`12`2013 X¯ìyês¡+

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:225 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

<˚ej·÷ì $wüj·T+˝À |ü]cÕÿs¡+

ø£qT>=+{≤+: dü˝≤àHé KTظ<é Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 20: uÛ≤s¡‘· <Í‘·´y˚‘·Ô <˚ej·÷ì UÀÁã>∑&˚ e´e Vü‰s¡+ô|’ |ü]cÕÿs¡+ ø£qT>=+{≤eTì uÛ≤s¡‘· $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ dü˝≤àHé KT ظ<é X¯ó Áø£yês¡+ ù|s=ÿHêïs¡T. nyÓT] ø±, uÛ≤s¡‘Y dü+ã+<Ûë\qT ø±bÕ&ÉT ø√e &É+ ≈£L&Ü eTTK´y˚Tqì, <Ó’«bÕøÏåø£ dü+ã+ <Ûë\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì e´eVü≤]+#ê*‡ ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. <˚ej·÷ìô|’ n_ÛjÓ÷>±\T ñ|üdü+Vü≤]+#·T ø√uÀ eTqï nyÓT]ø± Á|üø£≥qô|’ düŒ+~+#˚+<äT≈£î KTظ<é ìsêø£]+ #ês¡T. eTs√ |üø£ÿ nyÓT]ø± á $wüj·T+˝À ‘·eT n_ÛÁbÕ j·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+&˚+<äTπø ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. <˚ej·÷ì MT<ä n_ÛjÓ÷>±\T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\qï &çe÷+&ÉTì ‹s¡düÿ]+∫q≥T¢ nyÓT]ø± n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ˇø£s¡T ‘Ó*bÕs¡T. n~ #·{≤ºìï neT\T#˚ùd $wüj·TeTì Äj·Tq ù|s=ÿqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

Hê´j·T+#˚j·T+&ç d”m+ H˚‘·è‘·«+˝À Á_CÒXŸ≈£îe÷sY rs¡TŒô|’ Á|ü<Ûëìì ø√]q nœ\|üø£å+

H˚{Ï qT+∫ ˝Àø˘dü‘êÔ Ä+<√fi¯q\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï |ü\T düeTdü´\ô|’ ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ 21 qT+∫ Ä+<√fi¯q\T #˚|ü≥º qT+~. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ ù|s¡T‘√ j·TTe‘·qT sêh Á|üuÛÑT ‘·«+ yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äì uÛ≤$düTÔqï ˝Àø˘dü‘êÔ á $wüj·÷ìï ≈£L&Ü Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤¢\ì ìs¡ísTT+∫+~. 30e es¡≈£î sêh yê´|üÔ+>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï Ä+<√fi¯q\≈£î Hê\T>∑T kÕs¡<Ûä´ ãè+<ë*ï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Ä bÕغ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£{≤] lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

3 qT+∫ sêh yê´|üÔ düyÓTà

Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥‘√ »]–q nœ\|üø£å uÛÒ{°˝À bÕ˝§Zqï d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 20: Á|ü<Ûëì eTH√à Vü≤Hédæ+>¥‘√ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ H˚‘·è‘·«+˝Àì nœ\|üø£å ãè+<ä+ X¯óÁø£yê s¡+ uÛÒ{° nsTT´+~. Á_CÒXŸ≈£îe÷sY Åf …ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒ‘√ sêcÕZìøÏ »]–q nHê´ j·÷ìï nœ\|üø£å+ Á|ü<Ûëì <äèwæºøÏ rdüT¬ø [¢+~. Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒqT ¬>C…{Ÿ˝À

Á|üø£{Ï+#=<ä›ì, rs¡TŒqT |ü⁄q'düMTøÏå+#ê \ì nœ\|üø£å+ H˚‘·\T Á|ü<Ûëìì ø√sê s¡T. Bìô|’ Á|ü<Ûëì düŒ+~dü÷Ô πø+Á<ä »\ dü+|òüT+‘√ Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒqT n<Ûä´ j·Tq+ #˚kÕÔeTì H˚‘·\≈£î Vü‰MT Ç#êà s¡T. πø+Á<ä »\eqs¡T\ XÊU≤eT+Á‹ Vü≤Øwtsêe‘Y ≈£L&Ü uÛÒ{°˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ‘Ó<˚bÕ myÓTà˝Ò´ sêe⁄\ #·+

Á<äX‚KsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒqT |ü]o*+#ê\ì d”&Éã÷¢´d”ì ø√s¡‘êeTì Á|ü<Ûëì #ÓbÕŒs¡ì $e]+ #ês¡T. ø=‘·Ô Åf…ÆãT´q˝Ÿ $T>∑T\T »˝≤ \qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ e\¢ Vü≤≈£îÿ\T ø√˝ÀŒj·÷eTì, Åf…ÆãT´q˝Ÿ rs¡TŒ‘√ sêÁcÕºìøÏ »]π> nHê´j·÷ìï Á|ü<Ûëì <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêh |æ{ÏwüHé˝À Ç+|”¢&é ø±yê\ì ø√s¡>±, n+ <äT≈£î |ü]$T‘·T\T ñHêïj·Tì Á|ü<Ûëì #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e÷J eT+Á‹ ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... $T>∑T\T »˝≤\ô|’ Vü≤≈£îÿ, ˙{Ï \uÛÑ´‘·, $T>∑T\T »˝≤\ |ü+|æD° ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT Á|ü<Ûëì <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷... sêh Á|üuÛÑT‘·«+ |æ{ÏwüHé˝À Ç+|”¢&é ø±yê\ì ø√s¡>±, ‘·eT $»„|æÔô|’ Á|ü<Ûëì kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡Hêï s¡T. Á_CÒXŸ≈£îe÷sY rs¡TŒ e\¢ <˚XÊìøÏ ≈£L&Ü Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘êj·Tì Á|ü<ÛëìøÏ $e]+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. d”|”m+ sêh ø±s¡´<ä]Ù sê|òüTe⁄\T e÷{≤¢ &ÉT‘·÷... Á_CÒXŸ≈£îe÷sY Åf…ÆãT´q˝Ÿ

rs¡TŒ‘√ sêcÕZìøÏ nHê´j·T+ »s¡T>∑T ‘·Tqï+<äTq rs¡TŒqT düe]+#ê\ì ø√] q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ósêdü H˚‘· $H√<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ñqï ÁbÕDVæ≤‘· #˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îºqT C≤rj·T ÁbÕC…≈£îº>± >∑T]Ô+#ê\ì ø√s¡>±, n+<äT≈£î Á|ü<Ûëì kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. sêh $uÛÑ»q ‘·sê«‘· Á_CÒXŸ≈£îe÷sY Åf…ÆãT´q˝ŸqT ø£*dæ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, q˝§Z+&É õ˝≤¢ \≈£î ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄\T #˚|ü{≤º\ì ø√s¡‘êeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. uÛ≤»bÕ H˚‘· Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ôV’≤<ä sêu≤<é sêh+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ø£\|ü ≈£î+&Ü ñ+fÒ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, q˝§Z+&É õ˝≤¢\≈£î Hê´j·T+ »]π><äHêïs¡T. eTVü≤ ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ m&Ü]ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü \ì Á|ü<Ûëìì ø√]q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD, ÄbÕغ myÓTà˝Ò´ >∑T+&Ü eT˝Ò¢wt, d”|”m+ myÓTà ˝Ò´ p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶, ‘ÓsêdüH˚‘· $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄, yÓ’ø±bÕ H˚‘·\T ñe÷à ¬s&ç¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Hê–¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T Á|ü<Ûëìì ø£*dæq yê]˝À ñHêïs¡T.

MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<é

Hê>∑+, sê|òüTe⁄\T, p\ø£+{Ï

C≤Hê¬s&ç¶, $H√<é, $<ë´kÕ>∑sY

áj·T÷, {°m+j·T÷ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: Äغd” j·÷»e÷q´+ ‘·eT &çe÷+&ÉT¢ |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ »qe] 3 qT+∫ sêh yê´|üÔ düyÓTà≈£î ~>∑T‘êeTì m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé, ‘Ó\+>±D eTp›sY j·T÷ìj·THé H˚‘·\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á X¯óÁø£yês¡+ Äغd” m+&û |üPs¡í#·+<äsYsêe⁄qT ø£*dæ düyÓTà H√{°düT n+<äCÒXÊs¡T. ˇ|üŒ+<ä ø±]à≈£î\ Áø£eTãB›ø£s¡D, y˚‘·q dües¡D &çe÷+&é #˚dü÷Ô düyÓTà H√{°düT Ç#êÃs¡T.

düTÁ|”+ rs¡TŒqT düyê\T #˚dü÷Ô

]eP´ |æ{ÏwüHé <ëK\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 20: dü«*+>∑ dü+|üs¡ÿ+ H˚s¡eT+≥÷ düTÁ|”+ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒqT düyê\T #˚dü÷Ô πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ X¯ó Áø£yês¡+ ]eP´ |æ{ÏwüHé <ëK\T#˚dæ+~. á rs¡TŒô|’ düs¡«Á‘ê ìs¡düq yÓ\T¢yÓ’q H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä+ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~.

eT˙˝≤ $e÷HêÁX¯j·T+˝À

y˚Tj·TsY ≈£î≥T+ã+ ø±*Ãy˚‘· eT˙˝≤: |òæ*|”ŒHé‡ sê»<Ûëì eT˙˝≤ $e÷HêÁX¯j·T+˝À X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ <äT+&É>∑T\T »]|æq ø±\TŒ˝À¢ |ü≥ºD y˚T j·TsY ≈£î≥T+ã+ eTè‹#Ó+~+~. ø±\TŒ˝À¢ y˚Tj·TsY, n‘·ì uÛ≤s¡´, Ç<ä›s¡T düVü≤#·s¡T\T eTè‹#Ó+<ä>±, eTs√ q\T>∑Ts¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. <˚X¯+˝Àì eTs√ ÁbÕ+‘êìøÏ yÓ[¢ eT˙˝≤ ‹]– e∫Ãq y˚Tj·TsY ≈£î≥T+ã+ yêVü≤q+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷ düTÔ+&É>± yÓ÷≥sYôd’øÏ˝Ÿô|’ e∫Ãq <äT+&É>∑T\T $#·ø£åD≤s¡Væ≤ ‘·+>± ø±\TŒ\T »]|æ bÕ]b˛sTTq≥T¢ düe÷#ês¡+.

zs¡T>∑\T¢≈£î ñ‘·‡e XÀuÛÑ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ s¡+>∑+ù|≥ /ø£˝…ø£ºπs{Ÿ / s¡+>∑XÊsTTù|≥ (es¡+>∑˝Ÿ) &çôd+ãsY 20: ø±ø£rj·T ñ‘·‡ yê\ eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± zs¡T>∑\T¢ düsê«+>∑ düT+<äs¡+>± eTTkÕÔãsTT´+~. õ˝≤¢ ˝Àì eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ X¯óÁø£yês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ eTj·÷´sTT. á ñ‘·‡yê\qT eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. q>∑s¡+˝Àì y˚sTTdüÔ+ uÛ≤\ <˚yê\j·T+, yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ eT+&É\+ bÕ\+ù|≥˝Àì sêeT|üŒ <˚yê\j·T+, œ˝≤ ø√≥ á ñ‘·‡yê\≈£î πø+Á<ä _+<äTe⁄\e⁄ ‘·THêïsTT. kÕ+düÿè‹ø£ XÀuÛÑ‘√ $sêõ\¢ qTHêïsTT. q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝Àì õ˝≤¢ Á|ü<äs¡Ùq XÊ\(ø±ø£rj·T eT÷´õj·T+)˝À ø±ø£rj·TT\ ø±\+ Hê{Ï ã+>±s¡T HêDÒ\ Á|ü<äs¡Ùq @sêŒ≥T #˚düTÔ Hêïs¡T. eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T á Á|ü<äs¡Ùq≈£î

ñ∫‘·+>± nqTeT‹kÕÔeTì sêh |ü⁄sêedüTÔ XÊK es¡+>∑˝Ÿ ÁbÕ+rj·T dü+#ê\≈£î&ÉT sêeTT\THêj·Tø˘ ù|s=ÿHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq Çø£ÿ&É $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ø±ø£rj·T\ ì~Û˝À #ê˝≤ es¡≈£î ã+>±s¡T HêDÒ\THêïj·THêïs¡T. ø±ø£rj·T kÕeT+‘·T\T, ôd’ìø±~Û|ü‘·T\T, XÊ‘· yêVü≤qT\T, $»j·Tq>∑s¡ kÕÁe÷»´+ ø±\+ Hê{Ï HêDÒ\T õ˝≤¢ Á|ü<äs¡ÙqXÊ\˝À ñHêï j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ qT+∫ eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T ñ<äj·T+ 10.30 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î dü+<äs¡Ù≈£î\≈£î Á|üy˚X¯+ ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓTT–*#·s¡¢ Á>±eT+˝Àì #ê]Á‘·ø£yÓTÆq @ø£Ms¡ Ä\j·÷ìøÏ $<äT´B›bÕ\+ø£s¡D #˚dæq≥T¢ $e]+#ês¡T. œ˝≤ es¡+>∑˝Ÿø√≥ ñ‘·‡yê\≈£î eTTkÕÔu…’+~. eT<Ûä´ ø√≥

‹s¡T|ü‹˝À Væ≤+<ä÷ >∑s¡®q düuÛÑ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, &çôd+ãsY 20: ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ |ü$Á‘·‘· dü+s¡ø£åD \ø£å´+>± Væ≤+<ä÷>∑s¡®q düuÛÑ ‹s¡T|ü‹ ‘·T&Ü yÓTÆ<ëq+˝À »]–+~. ø£*j·TT>∑ yÓ’≈£î+sƒ¡yÓTÆq ‹s¡TeT\ |ü]s¡ø£åD ø√dü+ Væ≤+<ä÷ »qC≤>∑è‹ dü+düú‘√ bÕ≥T $$<Ûä |”sƒê\T á $esê\T 2˝À

ñÁ>∑yê<äT\ <ë&ç˝À

ø£fi≤‘√s¡D≤\ q&ÉTeT Á|ü<Ûëq y˚~ø£qT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. n<˚ ÁbÕ+‘·+˝À @|”{°&ûd” Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡÷.5 ø√≥¢‘√ q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq kÂ+&é‡, ˝…’{Ï+>¥ c˛qT X¯ó Áø£yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î eTT+<ädüTÔ |üØø£å\T |üPs¡Ôj·÷´sTT. ≈£î&Ü, ø±s=ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\T s√&É¢qT eTTkÕÔãT #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T s¡+>∑Ts¡+>∑T\ C…+&Ü\qT ø√≥ ÁbÕ+‘·+˝À ô|≥º&É+‘√ |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+ dü+‘·]+#·T≈£î+~. sê‹ø√≥ #·T≥÷º ñqï dæyÓT+{Ÿ s√&ÉT¶≈£î Çs¡T|üø£ÿ˝≤ eTTfi¯¢ bı<ä\qT ‘=\–+#ês¡T. eT<Ûä´ø√≥ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]˝À s√&ÉT¶≈£î ÄqTø=ì Á|üe÷<äø£s¡+>± ñqï u≤$ì $T˝Ÿ‡ø±\˙ d”◊ |ü]o*+#ês¡T. #·T≥÷º u≤]πø&ÉT¢ @sêŒ≥T#˚j·÷\ì &ûá ø=+&É˝Ÿsêe⁄≈£î dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‘˚´ø£+>± ‘·j·÷s¡T#˚dæq Á|ü#ês¡ s¡<∏ä+ <ë«sê ø±ø£rj·T eTT–+|ü⁄ ñ‘·‡yê\ ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

eTT>∑TZs¡T uÛ≤s¡‘· »yêqT¢ eTè‹ dü÷&ÜHé: <äøÏåD dü÷&ÜHé˝Àì ◊ø£´sê»´ dü$T‹ XÊ+‹ <äfi≤\ kÕúes¡+ô|’ X¯óÁø£yês¡+ ñÁ>∑yê<äT\T <ë&ç #˚XÊs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ eTT>∑TZs¡T uÛ≤s¡rj·T »yêqT¢ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ düe÷#ês¡+.

{°ø£|ü⁄Œ˝À ‘·TbòÕHé!

mìïø£\˝À|ü⁄ ÄyÓ÷<ä+ bı+<˚Hê? Äs¡T yêsê\ >∑&ÉTe⁄‘√ >∑+<äs¡>√fi¯+ nôd+;¢˝À #·s¡Ãô|’ sê<ë›+‘·+ njÓ÷eTj·T+˝À ‘Ó\+>±D H˚‘·\T _\T¢qT düe]+#ê*‡+<˚q+≥Tqï d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: ª{°µø£|ü⁄Œ˝À ‘·TbòÕHé #Ó\πs>∑T‘√+~. n~ düeTdæ b˛‘·T+<√ ˝Òø£ düeTdü´>± e÷s¡T‘·T+<√ nqï~ me]ø° n+‘·T|ü≥º&É+˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº+˝À HÓ\ ø=qï $uÛÑ»q _\T¢qT |ü]o*ùdÔ Ç<˚ ne>∑‘· eTe⁄‘√+~. $uÛÑ»q _\T¢ >∑eT´+ #˚πs~ m|ü⁄Œ&√ ø±ì ‘Ó\+>±D H˚‘·\qT e÷Á‘·+ n jÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑T]#˚k˛Ô+~. |üõ˝Ÿ>± e÷]q á e´eVü‰s¡+ >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ <ë]rk˛Ô+<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ düs¡«Á‘ê e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. e#˚à bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ ‘Ó\+>±D _\T¢

Á|üy˚X¯ô|&É‘êeTì #Ó|æŒq πø+Á<äVü≤À+eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ yê´K´\T ø=+‘· }s¡≥ ì∫ÃHê mø£ÿ&√ Ç+ø± >∑+<äs¡>√fi¯+>±H˚ ñ+<äì ‘Ó\+>±Dyê<äT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ sêÁwüº $uÛÑ»q n+X¯+ nq÷Vü≤´ eT\T|ü⁄\T ‹s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ |ü]dæú‹ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT ‹ø£eTø£ ô|&ÉT‘√+<äì |ü]o\≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. s√Eø√s¡ø£+>±

#√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï sê»ø°j·T |ü]D≤ e÷\‘√ n+‘ê njÓ÷eTj·T+>± ñ+&É≥ y˚Tø±ø£, Ç+‘·ø° ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ÉT‘·T+<ë? ˝Ò<ë? nH˚ ñ‘·ÿ+sƒ¡ düs¡«Á‘ê HÓ\ø=+~. BìøÏ ‘√&ÉT {° _\T¢ nôd+;¢øÏ #˚]q|üŒ{Ï qT+∫ s¡>∑&É ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+~. ndü\T sêÁwüº $uÛÑ»q ‘·eT≈£î nyÓ÷<äjÓ÷>∑´+ ø±q+ <äTHê Çø£ <ëìô|’ #·s¡Ã m+<äTø£ì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. bÕ\ø£|üø£å+, $|üø£å+ nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T @ø£‘ê{Ïô|’øÏ e∫à nôd+;¢˝À {° _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡>∑≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡T.sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ nôd+;¢ n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|üŒ&ÜìøÏ sêÁwüº|ü‹ Äs¡Tyêsê\ >∑&ÉTe⁄ Çe«&É+‘√ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ #˚‹øÏ nqTø√ì Äj·TT<Ûä+>± e÷]+<äì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç~ sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï njÓ÷eT j·÷ìøÏ eT]+‘· Ä»´+ b˛dæ+<äì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. >∑&ÉTe⁄ es¡≈£î nôd+;¢ düe÷ y˚XÊ\qT n&ÉT¶≈£îì $esê\T 2˝À #·s¡Ã≈£î dü¬s’q düeTj·T+

mìïø£\ eTT+<äT ø±+Á¬>dt

ù|<ä\ eT+Á‘·e÷: yÓ÷&û yês¡D≤dæ: |æ\¢\T |üØø£å\ eTT+<äT |ü<˚|ü<˚ <˚e⁄&çì ÁbÕ]ú+∫ q≥T¢>± ø±+Á¬>dt mìïø£\ eTT+<äT ù|<ä\ HêeT düàs¡D yÓTT<ä\T ô|&ÉT‘·T+<äì uÛ≤»bÕ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ä yÓ÷&û $eT]Ù+#ês¡T. ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝Àì yês¡D≤dæ˝À $»j·T X¯+U≤Hê<é ù|s¡T‘√ uÛ≤»bÕ X¯ó Áø£yês¡+ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »] –+~. á düuÛÑ˝À >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£\T <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À ø±+Á¬>dt >∑ØuŸ eT+Á‘·+ |ü]ƒk˛Ô+<äHêïs¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ >√&ÉT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì, ¬s’‘·T\T, ù|<ä\ dü+πøåe÷ìï Á|üuÛÑT‘ê«\T ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔHêïj·THêïs¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìï kÕ>∑q+ù|+<äT≈£î ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ Á|ü»\T dæ<ä∆+>± ñHêïs¡ì, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+‘√H˚ sêeTsê»´+ kÕ<Ûä´eTì ù|s=ÿHêïs¡T. {° neTTà≈£îì íıs¡e+>± ã‘·ø£&É+ bÕ|üe÷ nì Á|ü•ï+∫q Äj·Tq ‘êqT {° neTTà‘êqT ø±˙ <˚XÊìï neTàqHêïs¡T. Vü‰MT\T Çe«&É+ ø±<äì #˚dæ #·÷|ækÕÔeTHêïs¡T. ‘·eT bÕغ˝À n≥º&ÉT>∑TesêZ\yês¡÷ Á|ü<Ûëì nj˚T´+<äT≈£î neø±X¯eTT+<äì yÓ÷&û #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ù|<ä]ø±ìøÏ ˇπø ˇø£ ≈£î≥T+ã+ ø±s¡DeTì yÓ÷&û Äs√|æ+#ês¡T. ‘êeTT düãs¡à‹ q~ì X¯óÁuÛÑ+ #˚XÊeTì, >∑+>±q~ì m+<äT≈£î #˚j·T˝Òs¡ì yÓ÷&û Á|ü•ï+#ês¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sêh+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ $ø±kÕìøÏ eT÷\eTì #ÓbÕŒs¡T. u…Hês¡dt Ns¡\T eTVæ≤fi¯\πø ø±<äì, <˚X¯ Á|ü‹wü˜≈£î ∫Vü≤ïeTì yÓ÷&û ù|s=ÿHêïs¡T.

njÓ÷eTj·T+ e<äT›: <ëq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: sêh $uÛÑ»q »]–b˛sTT+<äì, á |ü]dæú‹˝À njÓ÷eTj·T+ e<ä›ì eT+Á‹ <ëq+ Hêπ>+<äsY nHêïs¡T. n~ÛcÕ˜q ìs¡íj·÷ìï •s¡kÕeVæ≤kÕÔeTì <ëq+, eTTUÒXŸ >ö&é\T ù|s=ÿHêïs¡T. >∑es¡ïsY |ü]~Û˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T ñ+fÒ düeTdü´\T ekÕÔj·Tì eTTUÒXŸ>ö&é nHêïs¡T. eT+Á‘·T\T eTTUÒXŸ, <ëq+ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. uÛÒ{° nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.

z{Ï+>¥ d”Œø£sY ìs¡ísTTkÕÔs¡T: l<ÛäsYu≤ãT ‘Ó\+>±D _\T¢ô|’ z{Ï+>¥ ñ+&Ü˝≤, n_ÛÁbÕj·÷\T ùdø£]+ #ê˝≤ nqï~ d”Œø£sY ìs¡ísTTkÕÔs¡ì eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢qT düuÛÑ eTT+<äT ñ+#·&ÉeT+fÒ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ qfÒ¢qì, $uÛÑ»q $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ Ä]ºø£˝Ÿ`3 Á|üø±s¡y˚T eTT+<äT¬øfi¯óÔ+<äì l<ÛäsYu≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T.

bÕغ\ ø£r‘·+>± ø£\dæsêyê*: XË’\C≤Hê<∏é sêh $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î #·≥ºdüuÛÑ˝À¢, ø√s¡Tº˝À¢ ñqï nìï neø±XÊ*ï $ìjÓ÷–+#·T≈£î+{≤eTì eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é nHêïs¡T. sêh|ü‹ qT+∫ e∫Ãq ‘Ó\+>±D _\T¢ ndüeTÁ>∑+>± ñ+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. XÊdüqdüuÛÑ ÄyÓ÷<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü ø=‘·Ô sêh+ @sêŒf…Æq ñ<ä+‘·+ <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü ˝Ò<äHêïs¡T. $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î bÕغ\≈£î nr‘·+>± d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T ø£*dæ sêyê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. z≥T¢, d”≥T¢ n+≥÷ ø=+<äs¡T e÷{≤¢&É≥+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+>± n_Ûe]í+#ês¡T.


ÇkÕÿHé≈£î ‘·«]‘·>∑‹q uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄\T X¯ìyês¡+ 21, &çôd+ãsY 2013

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 19: ÇkÕÿHé ÁbÕC…≈£îº≈£î ‘·«]‘·>∑‹q uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄\T |üP]Ô #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düTπswt≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì &çÄØŒ düe÷y˚X¯eT+~s¡+˝À ≥÷]»+ n_Ûeè~∆ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q ø£˝…ø£ºsY

mdt.dæ.mdt.{Ï. ø±s√ŒπswüHé˝À ø±*>± ñHêï ≈£LØÃ\T

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T &çôd+ãsY 20: mdt.dæ.mdt.{Ï ø±s√ŒπswüHé˝À n~Ûø±s¡T\T ˝Òø£ ≈£LØÃ\T ø±*>± ñHêïsTT. Á|ü»\T ˝§qT ø=dü+ m+‘√<ä÷s¡+ qT+∫ e∫à n~Ûø±s¡T\T ˝Òø£ ‹]–yÓ[fl b˛‘·THêïs¡T. ñqï n~Ûø±s¡T\qT n&ç–‘˚ Hê≈£î ‘˚*j·T<äT MT≈£î dü+ã+~+∫q n~Ûø±] sê˝Ò<äT n~ Hêôdø£åHé ø±<äT nì n+≥THêïs¡T. nì e∫Ãq »Hê\T yêb˛‘·THêïs¡T á $wüj·÷ìï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì e∫Ãq Á|ü»\ |ü≥¢ ∫‘·ÔX¯ó~∆ #·÷|æ+#·eTì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

eTVæ≤fi≤ ø£+&Éø£ºs¡T nÁø£eT düôdŒq¸HéqT s¡<äT› #˚j·÷*: mdt,&ÓãT¢.m|òt.<Ûäsêï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T &çdæ+ãsY 20: ˇ+>√\T ÄsY.{Ï.dæ.&çb˛˝À eTVæ≤fi≤ ø£+&Éø£ºs¡T &ç.ns¡TD nÁø£eT düôdŒq¸qT s¡<äT› #˚dü÷Ô mdt.&ÓãT¢.m|òt.ˇ+>√\T &çb˛ ø£$T{Ï Ä<Ûä«s´¡eTT˝À <Ûäsêï »]–q~ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ mdt.¬ø. õ˝≤ìu≤cÕ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á <ÛäsêïqT ñ<˚›•+∫ dæ.{Ï.◊.j·TT. q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù _.yÓ+ø£Á{≤e⁄ Á|üdü+–dü÷Ô ô|+&ç>¥ mø£«sTT]ÁøÏ+<ä ˇ+>√\T &çb˛˝ÀH˚ ñ<√´>∑eTT Çyê«\ì &çyÓ÷+&é #˚XÊs¡T . &çb˛˝À düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü ø±]à≈£î\qT ø£ø£å´kÕ~+|ü⁄ #·s¡´\T≈£î >∑T]#˚j·T&É+ dü]ø±<äHêïs¡T ∫qï∫qï bıs¡bÕ≥T¢≈£î ô|<ä›X¯ø£å\T $~ÛùdÔ &çb˛ m˝≤ eTqT>∑&É kÕ–düTÔ+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. mdt.&ÉãT¢ .m|òt. Ø»q˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù myéT. nj·T´|ü¬s&ç¶ &çb˛ yÓTH˚»s¡T>±s¡T ‘·q $#êø£åD≤~ø±s¡eTT\qT ø±]à≈£î\ ø=s¡≈£î $ìjÓ÷–+#ê\ì ø√sês¡T e÷qe‘·«+ ˝Òì n~Ûø±s¡+ e´s¡∆eTì nHêïs¡T. mdt.&ÉãT¢.m|òt. sêÁwüºø±s¡´<ä]Ù õ.$. düTC≤‘·, &çb˛ ø±s¡´<ä]Ù õ.e÷<äesêe⁄ bÕ˝ÀZì Á|üdü+–+#ês¡T. ø£+&Éø£ºs¡T nÁø£eT düôdŒq¸HéqT ìs¡dædü÷Ô, &çb˛y˚TH˚»s¡T ø±]àø£e´‹πsø£ $<Ûëq\ô|’ ìs¡düq ìHê<ë\T Ç#êÃs¡T.

¬s+&√e |ü≥ºD b˛©dtùdºwüHé ‘·˙øÏ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 20: yê]¸ø£ ‘·˙U≤˝À¢ uÛ≤>∑+>± ˇ+>√\T ˝Àì ¬s+&√ |ü≥ºD b˛©dtùdºwüHé &ç.mdt.|æ.C≤wüßyê X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ ‘·˙F #˚XÊs¡T ùdºwüHé˝Àì <äÁkÕÔ\qT |ü]o*+#ês¡T πødüT\ $esê\qT dæ.◊ $. dü÷s¡´Hês¡j·TDqT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ]ø±s¡T¶\ ìs¡«Vü≤D rs¡T|ü≥¢ dü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î Äs√>∑´ |üØø£å\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, &çôd+ãsY 20: >=&çø=eTTà Á>±eT ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î n\eT+&É |æôV≤#Ydæ yÓ’<ë´~Ûø±]D >±ØZ<˚$ Äs√>∑´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 35eT+~ $<ë´s¡Tú\ qT |üØøÏå+∫ eT+<äT\T n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’<ä´ dæã“+~ nã<ä∆+, sê»´\øÏå bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T \øÏåà, Ç‘·s¡ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä\j·T n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚kÕÔ: #Ó’s¡àHé yÓ+ø£qï

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø=+&ÉM&ÉT düMT|ü+˝À ÇkÕÿHé ÁbÕC…≈£îº ìsêàD≤ìøÏ πø{≤sTT+∫q uÛÑ÷eTT\qT Ç|üŒ{Ïπø ìsê«Vü≤≈£î\≈£î n|üŒ–+#·ø£b˛e&É+ô|’ n~Ûø±s¡T\qT $esê\qT ø√sês¡T. yÓTT‘·Ô+ 43 mø£sê\ uÛÑ÷$TøÏ dü+ã+~Û+∫ 25 mø£sê\qT ìsê«Vü≤≈£î\≈£î n|üŒ–+∫q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. $T–*q 18 mø£sê˝À¢ ø=+‘· nôd’Hé¶

uÛÑ÷$T‘√ bÕ≥T ø=+‘· Áô|’y˚{Ÿ e´≈£îÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫q uÛÑ÷$T ñ+<äì $es¡D Ç#êÃs¡T. uÛÑ÷ùdø£s¡D |üqT\T y˚>∑e+‘·+ #˚dæ ÁbÕC…≈£îº≈£î n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. eT+>∑fi¯–] e<ä› m|æ {Ï&çdæ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq |üqT\T |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î HÓ\ ø=qï düú\ düeTdü´qT dü‘·«s¡+ |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. sêh+˝À @ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘êìøÏ sêì$<Ûä+>± ;#Y ≥÷]»+ ÁbÕC…≈£îº õ˝≤¢≈£î e∫Ã+<äHêïs¡T. 2014 e÷]à Hê{ÏøÏ ÁbÕC…≈£îºqT ÁbÕs¡+_Û+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. Hê>∑u≤ãT, n≥M, ¬syÓq÷´, düπs«, <˚yê<ëj·T, ÄsY n+&é _ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

l #ÓqïπøX¯e kÕ«$TøÏ |òüTq+>± ø£fi≤´D eTôVA‘·‡e+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »s¡T>∑TeT*¢ &çôd+ãs¡T 20: »s¡T>∑TeT*¢ eT+&É\+ _Á≥>∑T+≥ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q l #ÓqïπøX¯e kÕ«$T ø£fi≤´D eTôVA‘·‡e+ n+>∑s¡+>∑yÓ’uÛÑe+>± e{Ϻ>∑T+≥ |ü<ëàe‹ n<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕ«$T yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£+>± $X¯« yê#·ø£+, |ü⁄D´ <ës¡D+, ø£+ø£D<Ûës¡D, e÷+>∑fi¯´|üP» eT]j·TT kÕ«$T yê]ø£fi≤´ D+ yÓTT<ä\sTTq |üP»\T XÊÁk˛Ô‘·Ô+>± ns¡Ã≈£î\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á eTôVA‘·‡ yêìøÏ kÕ«$T yê] ø£fi≤´D+ MøÏå+#·&ÜìøÏ ñ|üyêkÕ\‘√, uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä› m‘·TÔ>± ‘·s¡*e∫à kÕ«$T yê] ùde˝À |üs¡e•+∫b˛j·÷s¡T. eTTK´+>± 70 dü+ˆˆ\T ‘·s¡Tyê‘· eT∞fl á ø£fi≤´D eTôVA‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ #·T≥Tº Á|üø£ÿ\qT+∫ ≈£L &Ü uÛÑ≈£îÔ\T b˛f…‹Ô e#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT ìsê« ns¡Ã≈£î\T y˚<ä–] nq+‘ê#ês¡T´\T, bÕ˝§ZHêïs¡T áeTôVA‘·‡e+˝À 2000 Vü≤≈£î\T <˚ekÕúq <Ûäs¡àø£s¡Ô\T _Á≥>∑T+≥ s¡+>∑Hê<ë#ês¡T´\T, y˚T&ç] lìyêdü eT+~øÏ ô|’>± ã≈£îÔ\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ nbÕŒsêe⁄, <˚ekÕúq+ ôdÁø£≥] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T,¢ |ü⁄q:ÁbÕ&É+ BøÏå‘·T\T eT]j·TT yê] ãè+<ä+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

‹s¡T|ü‹˝À Væ≤+<ä÷ >∑s¡®q düuÛÑ yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïsTT. ‹s¡T|ü‹˝À nÁø£ eT+>± ì]à+∫q ÇkÕ¢$Tø˘ j·T÷ì e]‡{°ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Væ≤+<ä÷ >∑s¡®qdüuÛÑ ìq~+∫+~. á eTVü‰düuÛÑ≈£î <˚X¯+ q\TeT÷ \\ qT+∫ kÕ«MTJ\T, |”sƒê~Û|ü‘·T\T, »q

C≤>∑è‹ dü$T‹ düuÛÑT´\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

‹s¡T|ü‹˝À uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ ‹s¡T|ü‹˝À ôV’≤+<äe >∑s¡®q eTVü‰düuÛÑ »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À V”≤sê ÇkÕ¢$Tø˘ j·T÷ìe]‡{° e<ä› b˛©düT\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ‹s¡T|ü‹˝À ÇkÕ¢$Tø˘

j·T÷ìe]‡{° @sêŒ≥TqT e´‹πsøÏdü÷Ô Væ≤+<ä÷ C≤>∑s¡D dü$T‹ Væ≤+<ä÷ eTVü‰>∑s¡® q≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. á dü+<äs¡“¤+>± ÇkÕ¢$Tø˘ j·T÷ìe]‡{°ô|’ <ë&ç#˚ùd neø±\T ñ+{≤j·Tqï düe÷#ês¡+‘√ b˛©düT\T Ä ÁbÕ+‘·+˝À 144 ôdø£åHé $~Û+#ês¡T.

{°ø£|ü⁄Œ˝À ‘·TbòÕHé! yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT \_Û+#·˝Ò<äqï kÕ≈£î‘√ sêÁwüº|ü‹ì eT]+‘· düeTj·T+ ø√πs Ä˝À#·q˝À d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ñqï≥Tº $X¯«dü˙j·TesêZ\ düe÷#ês¡+. {° Á|üÁøÏj·TqT eT]+‘· C≤|ü´+ #˚j·T&ÜìøÏ Bìì ≈£L&Ü $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì yês¡T uÛ≤$düTÔqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± e#˚à @&Ü~ »s¡>∑qTqï ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T <ä>∑Zs¡|ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·TqT |üP]Ô #˚j·T&É+ <ë<ë|ü⁄ nkÕ<Ûä´eTì ì|ü⁄DT\T $X‚¢wædüTÔHêïs¡T. sêÁwüº|ü‹ nôd+;¢ n_ÛÁbÕj·T+ ‘Ó\|ü&É+ ø√dü+ »qe] 23 es¡≈£î >∑&ÉTe⁄ $~Û+#ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· nôd+;¢ düuÛÑT´\ n_ÛÁbÕj·÷\qT ‘Ó\TdüT≈£îì Äj·Tq ‹]– πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|æ+#ê*‡ ñ+≥T+~. nôd+;¢˝À e∫Ãq n_ÛÁbÕj·÷\≈£î nqT>∑TD+>± e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\T #˚|ü{≤º\ì πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ≈£î dü÷∫+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ‹]– n~ πø_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ bı+~ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ <ëìô|’ ôd’‘·+ #·s¡Ã »s¡&É+, HÓ>∑Z&É+ e+{Ï sêC≤´+>∑ã<ä›yÓTÆq Á|üÁøÏj·T |üP]Ô ø±yê*‡ ñ+≥T+~. á˝À>± mìïø£\ ø£$TwüHé kÕs¡«Á‹ø£

mìïø£\≈£î ôw&É÷´˝Ÿ $&ÉT<ä\ #˚ùdÔ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À ÁuÒø˘ |ü&çqfÒºqì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘·TbÕHéqT Ä|ü˝Òø£b˛e#·Tà ø±ì sêÁwüº $uÛÑ»qqT e÷Á‘·+ Ä|ærs¡T‘êqì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘êC≤>± n~ÛcÕºq+ô|’ rÁe kÕúsTT˝À yê´K´\T #˚j·T&É+ sê»ø°j·T esêZ\˝À ø£\ø£\+ düèwæº+∫+~. sêÁwüº+ ø£*dæ ñ+&Ü˝À, $&çb˛yê˝À ‘˚˝≤Ã*‡+~ sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ, nôd+;¢j˚Tqì, πø+Á<ä+ ø±<äì kı+‘· bÕغ n~ÛcÕºq+ô|’ eT+&ç|ü&É≥+ ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\≈£î |üsêø±wüº. ø=~›ø±\+>± sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ e÷{≤¢&Éì d”m+ #˚dæq yê´K´\‘√ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\T njÓ÷eTj·T+˝À |ü&˚ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ @~@yÓTÆHê sêÁwüº|ü‹ Ç∫Ãq Äs¡T yêsê\ >∑&ÉTe⁄, düuÛÑ˝À #·s¡Ãô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï s¡>∑&É‘√ Á|ü‘˚´ø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢HÓ’Hê _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äT‘·T+<ë ˝Ò<ë nqï <ëìô|’ ‘Ó\+>±Dyê<äT˝À¢ Ä+<√fi¯q HÓ\ø=+~. ˇø£ y˚fi¯ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T≈£î ÁuÒø˘ |ü&ç‘˚ Á|ü»\ eTT+<äT≈£î @ eTTK+ ô|≥Tº≈£îì yÓfi≤¢\qï dü+~>∑∆‘·qT {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T.

ªÇkÕ¢$Tø˘µ ìsêàD≤ìøÏ e´‹πsø£+>± H˚&ÉT uÛ≤Ø sê´© Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, &çôd+ãsY 20 : ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+˝À düMT|ü+˝À ì]àdüTÔqï ÇkÕ¢$Tø˘ j·T÷ìe]‡{° ìsêàD≤ìøÏ e´‹πsø£+>± X¯ó Áø£yês¡+ #˚|ü≥ºqTqï ñ<ä´e÷ìøÏ |ü≥ºD Á|ü»\‘√ bÕ≥T Væ≤+<äTe⁄\T y˚˝≤~>± ‘·s¡*sêyê\ì ø±øÏHê&É≈£î #Ó+~q dü«s¡÷bÕq+<äkÕ«$T $»„|æÔ#˚XÊs¡T. ‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD≤ìøÏ düMT|ü+˝Àì lyê]yÓT≥ ºe<ä›

ìs¡«Væ≤düTÔqï ÇkÕ¢$Tø˘ j·T÷ìe]‡{°ì Ä|æy˚j·÷\ì kÕ«$TJ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eTø±ÿ, yê{Ïø£Hé dæ{°˝À¢ Væ≤+<äT y˚<äbÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeq ìsêàD |üqT\≈£î n+^ø£]kÕÔsê nì dü«s¡÷bÕq+<äkÕ«$T nHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À n‹ô|<ä›<Ó’q Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·÷˝À¢ ˇø£f…Æq {Ï{Ï&ç düMT|ü+˝À ÇkÕ¢$Tø˘ j·T÷ìe]‡{° ìsêàD |üqT\qT

‘êeTT e´‹πsøÏdüTÔHêïeTì nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ ìsêàD |üqT\qT ì*|æy˚j·÷\ì πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\qT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À sêh yê´|üÔ+>± ô|<ä›m‘·TÔq ñ<ä´e÷\T #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Væ≤+<ä÷eT‘· |”sƒê~Û|ü‘·T\‘√ bÕ≥T y˚˝≤~ eT+~ Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ »s¡>∑qTqï ñ<ä´e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì kÕ«MTJ ø√sês¡T.

$uÛÑ»qyê<ëìï Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï øÏs¡DY, »>∑Hé Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ y˚eTT\yê&É, &çôd+ãsY 20 :Ä\j·T n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Ä\j·T #Ó’s¡àHé u§eTà yÓ+ø£fÒXŸes¡T¢ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Ä\j·T düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ø£+fÒ á dü+e‘·‡s¡+ 8ø√≥¢≈£î ô|’>± Ä<ëj·T+ düeT≈£L]+<äHêïs¡T. B+‘√ bÕ≥T Ä<ëj·T+ ù|s¡T>∑T<ä\≈£î |ü\T #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£sê´\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ≈£L´˝…’q¢qT <Ûäs¡à>∑T+&Üìï |ü]X¯óÁuÛÑ‘·‘√ bÕ≥T ô|+&ç+>¥˝À ñqï |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï qT+&ç eTVü‰•esêÁ‹, düeTø£ÿ C≤‘·s¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥¢ qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. Ä\j·T+˝À n$˙‹øÏ ‘ê$e« ≈£î+&Ü nìï XÊK\ ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ Ä\j·T+˝À yÓ’<ä´ ñ|ü πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. >∑‘·+˝À ø√≥|üŒø=+&É≈£î 10\ø£å\T, uÛÑÁ<ë#·\+≈£î 30\ø£å\T Ç∫Ãq ì<ÛäT\qT yÓHÓøÏÿ rdüTø√e&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤ eTHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À áy√ ø£ècÕíJsêe⁄, máy√\T >öØHê<∏é, ñe÷sêDÏ, <˚y˚+<äsY, ‹s¡T|ü‹ sêe⁄, ÇÇ sê»j·T´\ ‘√ bÕ≥T Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T dæã“+~, n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: düyÓTÆø£´yê<ä eTTdüT>∑T˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶\T $uÛÑ»qyê<ëìï Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡ì {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé Äs√|æ+#ês¡T. sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚+<äT≈£î ñ‘·Ôs¡Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü*øÏq d”m+ ‘Ó\+>±D _\T¢ düuÛÑ≈£î e∫Ãq düeTj·T+˝À ‘·|æŒ+#·T≈£îìb˛j·÷s¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìøÏ eTTK´eT+Á‹ yÓ÷ø£]\¢&É+ e˝Ò¢ sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï<äì Äj·Tq nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ {°&ûm©Œ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. düuÛÑ˝À d”e÷+Á<Ûä düeTdü´\T #·s¡Ã≈£î sê≈£î+&Ü eTTK´eT+Á‹ |üs√ø£å+>± $uÛÑ»q yê<ëìï Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. Vü≤&Ü$&ç>± düuÛÑ˝À _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤º*‡q nedüs¡+ @yÓTT∫Ã+<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ eTTK´eT+Á‹ì |æ*¢ì #˚dæ Ä&çk˛Ô+<äì Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T. yÓ’mkÕ‡sY d”|” n~ÛH˚‘· »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ |ü]dæú‹ #·÷ùdÔ qe⁄« ek˛Ô+<äì nHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛì #·÷ùdÔ m+<äT≈£î uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. @ ‘·|ü⁄Œ #˚j·Tq|ü⁄Œ&ÉT k˛ìj·÷ eTT+<äT≈£î sêe&ÜìøÏ »>∑Hé m+<äT≈£î

H˚&ÉT |ü#êÃ≈£î ≈£L©\ düeTdü´\ ô|’ dü<ädüT‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT &çôd+usY20: eT+&É\ |ü#êÃ≈£î ≈£L©\T m<äTs√ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ X¯óÁø£yês¡+ kÕ∆ìø£ düT+<äs¡ j·T´ uÛÑeHé ñ<äj·T+ 10>∑+ˆˆ\≈£î dü<ädüT‡ ìsê«Væ≤+#·qTqï≥T¢ |ü#êÃ≈£î ≈£L©\ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø£+ø£D≤\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. |ü#êÃ≈£î |üqT\T »]¬> Á|ü<˚XÊ\˝À Á|üe÷<ä+ ø£*– q|ü⁄&ÉT Á|üuÛÑT‘·« s¡ø£åD ì>±@sêŒ≥T #˚j·÷´\ì yê{Ï‘√bÕ≥T |ü#êÃ≈£î ≈£L©\T m<äTs√ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ #·]Ã+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T á dü<ädüT‡≈£î ˇ+>√\T &ç$»Hé e´ekÕj·T ø±]à≈£ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù HÓ\düT\ yÓ+ø£f…X¯«s¡T¢ bÕ˝ÀZqqï≥T ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>± $TìÁøÏdteTdt y˚&ÉTø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT &çôd+usY20: dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT myéT.ÄsY.dæ. ø±s¡´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕ<Ûä$Tø=qï‘·, ñqï‘· bòÕsƒ¡XÊ\\ ôV≤#Y.myéT.\T ñbÕ<Ûäë´j·TT\ n<Ûä«s¡´+˝À $Tì Áø°dteTdt y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤eTT>± ÁøÏdteTdt πøø˘qT . ÇHé#ês¡® myéT.Ç.z m.<äj·÷q+<ä+ πøø˘qT ø£{Ÿ#˚XÊs¡T .á dü+ <Ûäs¡“+>± |æ.‘·πøÿfi¯flbÕ&ÉT.ñbÕ<Ûëj·TT&ÉT nÁãVü≤+ *+ø£ÿHé ÁøÏdteTdt ø£sê´Áø£eT eTTK´‘·qT >∑T]+∫ ‘Ó*j·T#˚kÕs¡T. ÁøÏdteTdt n+fÒ XÊ+‹øÏ ì<äs¡Ùq+ nì ‘Ó*bÕs¡T. j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ XÊ+‹e#·Hê\T Á|ü|ü+#êìøÏ e÷s¡Z<äs¡Ùø£+ nì ‘Ó*bÕs¡T eTqTwüß\ |ü≥¢ düeTuÛ≤e+ ,ô|<ä›\ |ü≥¢ ø£s¡TD‘·«+ ø£*– ñ+ &ÉT≥≈£î Á|üuÛÑTe⁄ e÷s¡ZeTì #ÓbÕŒs¡T. á yÓ&ÉTø£\≈£î ñbÕ<ë´j·TT\T mdt.#·Áø£bÕDÏ, mdt.jÓTdüT <ÛëdüT,m.neTj·T´, ¬ø.n+»H˚j·TT\T. XÀuÛÑsêDÏ, e÷ì+≈£î\T ÁoqT, eTTs¡[ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZqs¡T

ôV≤#Y.myéT.\ düe÷y˚X¯+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+‘·q÷‘·\bÕ&ÉT &çôd+ãsY 20: eT+&É\+˝Àì myéT.ÄsY.dæ. ø±sê´\j·T+˝À nìï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î düe÷y˚X¯+ eT+&É\ n_Ûeè~› >∑T]+∫ #·]Ã+#ês¡T. á düe÷y˚ XÊìøÏ ÇHé#êØ® eT+&É\ $<Ûë´ XÊU≤~Ûø±] m. <äj·÷q+ <ä+ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+≈£î Vü‰_Ûf…wüHé n_Ûeè~› Á|üD≤[ø£qT dü+ã+~‘· ôV≤#Y.myéT. ‘·j·÷s¡T#˚j·TT≥≈£î •ø£åD Çe«≥+ »]–+~. e#˚à m&Ü~˝À ø±yê\dæq n_Ûeè~› n+#·qyÓdæ <ëìøÏ ‘·–q $<Ûä+>± Á|üD≤[ø£ s¡Tbı+~+#·T ø=yê \ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ.myéT.z >∑+>±<ÛäsY ◊.Ç.&ç. ø√.Ä]¶H˚≥sY yÓ+ø±¬s&ç¶ ‘·>∑T dü÷#·q\T Ç#êÃs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T düe÷#êsêìï ‘·|üŒìdü]>± eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ |ü+bÕ\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ.ÄsY.|æ.\T mdt.sêeT ø£èwüí, m.<äqeTà, myéT.e÷s¡T‹, •eÁ|ükÕ<äT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

q÷‘·q #·≥º+ Á|üø±s¡y˚T |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#·+&É+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #·+<äT]Ô, &çôd+ãsY 20: #·+<äT]Ô eT+&É\+˝Àì eT˝≤´\ *+>∑+ù|≥ Á>±eT+˝À lbÕ<ä kÕ>∑sY m‹Ô b˛‘·\ |ü<∏äø£+˝À uÛÑ÷eTT\T ø√˝ÀŒsTTq ¬s’‘·T\≈£î q÷‘·q #·≥º+ Á|üø±s¡y˚T |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ¬s’‘·T\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ s√Eq uÛÑ÷ùdø£s¡D $uÛ≤>∑+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, &ç|üP´{Ï ø£˝…ø£ºs¡ X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, Á>±eTdüTÔ\‘√ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ¬s’‘·T\≈£î >∑‘·+˝À #˚|ü{Ϻq düπs« Á|üø±s¡+ Çee«&É+‘√ #ê˝≤ qwüºb˛‘·THêïeTì Ç|üŒ{Ï düπs« Á|üø±s¡y˚T ‘·eT≈£î |ü]Vü‰s¡+ n+~+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À düs¡Œ+#Y\T <=+>∑] uÛÑ÷eTj·T´, »\>∑+ øÏwüHésêe⁄, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nedüs¡yÓTÆ‘˚ yÓTs¡T|ü⁄ düyÓTà Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 19: düyÓTÆø£´ sêh+ ø=qkÕ–+#˚˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆ‘˚ m|æ m˙®y√\T yÓTs¡T|ü⁄ düyÓTà≈£î ~>∑T‘ês¡ì dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT sê$T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. bıq÷ïs¡T m|æ m˙®y√ dü+|òüT+ düe÷y˚X¯+ »]–+~. eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT sê$T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m|æ m˙®y√\ yÓTs¡T≈£î düyÓTà≈£î õ˝≤¢ Hê+~ø±uÀ‘·Tqï≥T¢>± ‘Ó*bÕs¡T. ñ<√´>∑T\≈£î ◊ÄsY ôV≤˝ŸÔ ø±s¡T¶\T ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\≈£î ¬s>∑T´\sY #˚j·T&É+ e+{Ï n+X¯+ô|’ ñ<ä´$T+∫ &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. á HÓ\ 22e ‘˚Bq m|æ m˙®y√ sêh ø±s¡´es¡Z dü+|òü÷ìøÏ Hê$TH˚wüq¢ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì »qe] 5e ‘˚Bq mìïø£ »s¡>∑qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düyÓTÆø£´ sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ ñ<√´>∑T\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ nXÀø˘u≤ãT, #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ bÕ´q˝ŸqT @ø£Á^e+>± mqTïø√yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. düe÷y˚X¯+˝À m|æ m˙®y√ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Á|üuÛ≤ø£sY, ø√XÊ~Ûø±] ø£èwüí øÏXÀsY, bıq÷ïs¡T dü+|òüT ø±s¡´<ä]Ù XÊ´yéT, sê»X‚KsY bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé HÓ\÷¢s¡T ôV’≤y˚ ô|’q b˛©düT dæã“+~ ˝Òs¡T »+≈£î‘·THêïs¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À k˛ìj·÷ m<äT≥ »>∑Hé d”Œø£sY yÓ˝Ÿ˝ÀøÏ yÓfi¯¢ø£b˛e&Éy˚T Ç+<äT≈£î ì<äs¡ÙqeTì Äj·Tq nHêïs¡T. sêC≤´+>∑ dües¡D #˚j·÷\+≥÷ nìï bÕغ\ H˚‘·\qT ø£*dæq »>∑Hé k˛ìj·÷>±+BÛì m+<äT≈£î ø£\e˝Ò<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. »>∑Hé ø±+Á¬>dt bÕغ &ûmHé@ nì ~–«»jYT dæ+>¥#˚dæq yê´K´\≈£î »>∑Hé düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ »>∑Hé dü+ã+<Ûä+ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì nHêïs¡T. düyÓTÆø£´yê<ä ÁøϬø{Ÿ˝À »>∑Hé bÕÁ‘· NsY >∑sY¢ bÕÁ‘·˝≤ ñ+<äì Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ rs¡T ø={Ϻq≥Tº #˚kÕÔ.. ˙e⁄ @&çÃq≥Tº #˚sTT´ nqï #·+<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY d”|” H˚‘·\T n|òæ&É$≥T¢ sêÁwüº|ü‹øÏ ã<äT\T Á|ü»\≈£î Çyê«\ì Äj·Tq nHêïs¡T. e÷´#Y|òæøχ+>¥\ô|’ $q&ÜìøÏ Á|ü»\T dæ<ä∆+>± ˝Òs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À {°ÄsYmdtqT, d”e÷+Á<Ûä˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|”‘√ ø±+Á¬>dt#˚düTÔqï ≈£îeTà≈£îÿ sê»ø°j·÷\T Á|ü»\≈£î ‘Ó*dæb˛j·÷j·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. nqT≈£L\ yê<ä+‘√

{°ÄsYmdtqT n&ɶ+ô|≥Tº≈£îì z≥T¢ dü+bÕ~+#ê\ì düyÓTÆø£´yê<ä+‘√ yÓ’mkÕ‡sYd”|”‘√ z≥T¢ sêã{Ϻ mìïø£\ ‘·s¡Tyê‘· Á|üC≤sêC≤´+ bÕغ e÷~]>± {°ÄsYmdt, yÓ’mkÕ‡sY d”|” ¬s+&ÉT bÕغ\qT ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚düT≈£îì ‹]– n~Ûø±s¡+ #˚|ü{≤º\qï <äT]“~∆‘√ ø±+Á¬>dt e´eVü≤]k˛Ô+<äHêïs¡T. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì Á|ü<Ûëìì #˚ùd+<äT≈£î k˛ìj·÷>±+BÛ ≈£îÁ≥ sê»ø°j·÷\T #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ ≈£îeTà≈£îÿ nsTTq »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ;CÒ|” yÓ’|ü⁄ ≈£L&Ü #·÷düTÔHêïs¡ì Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T. {°&û|”øÏ ;CÒ|” <ä>∑Zs¡e⁄‘·T+<ä+fÒ ø±+Á¬>dt, yÓ’mkÕ‡sY d”|”\≈£î uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£î+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTqT $eT]Ù+#˚ ns¡Ω‘· »>∑Hé≈£î, πød”ÄsY≈£î ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. πød”ÄsY, »>∑Hé\T #·s¡Ã≈£î eùdÔ #·+Á<äu≤ãT düyÓTÆø£´yê<√, $uÛÑ»q yê<√ ‘Ó\Tk˛Ô+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ dü÷#·q\ y˚Ts¡πø »>∑Hé≈ ;CÒ|”øÏ Áù|eT˝ÒK\T sêdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. Äj·Tq m<˚›yê #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ d”e÷+Á<Ûä˝À ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£îb˛ sTT+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T &çôd+ãsY 20: 5e HÓ+ãsY s¡Vü≤<ë] ôV’≤y˚ô|’q b˛©dt dæã“+~ ˝Òø£ yêVü≤Hê\T Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ yÓfi¯óÔHêïsTT. @|ü⁄&ÉT @ Á|üe÷<ä+ »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘˚*j·Tø£ »q\T uÛÑj·T|ü&ÉT ‘·THêïs¡T. ôV’≤y˚ |üø£ÿq Á|ü>∑‹ø±\˙ ñ+~. n+<äT˝À 250 eT+~ ≈£î≥T+u≤\T ìedædüTÔHêïs¡T n≥TÇ≥T Á|ü»\T ôV’≤y˚ qT+∫ <ë≥*d”ÔedüTÔ+~ Ç+<äTeT÷\+>±. b˛©dt n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì ‘·«s¡>± dæã“+~ì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.


Äs√>∑´ ø±s¡T¶\ qyÓ÷<äT $esê\T n+<äCÒj·÷* X¯ìyês¡+ 21, &çôd+ãsY 2013

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 20 : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq q>∑ <äT s¡Væ≤‘· yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡ |ü<∏äø£+ ñ<√´>∑T\T, ñbÕ<Ûë´ j·TT\T $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó+~q ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·TT\T á HÓ\ 24e ‘˚B ˝À>± ‘·eT <äs¡U≤

uÒ˝≤ ñ|üe÷¬sÿ{Ÿ≈£î s¡÷.16\ø£å\T eT+ps¡T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 20: uÒ˝≤ eT+&É\ ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T m≥ºπø\≈£î |òü*+#êsTT. uÒ˝≤ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À |ü‹Ôø=qT>√\T #˚|üfÒº+<äT≈£î j·÷s¡T¶ ìsêàD+ #˚|ü{≤º\ì HÓ\ø£s√E\T>± ¬s’‘·T\T #˚düTÔqï Bø£å\≈£î n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ês¡T. uÒ˝≤ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ ˝Òø£ |ü‹Ô neTàø±\ ø√dü+ <ä÷s¡+>± ñqï C…’q‘Y sêyê*‡ e#˚Ã~. ¬s’‘·T\T mH√ï e´j·TÁ|üj·÷dü\≈£î ˝Àqj˚T´yês¡T. uÒ˝≤ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À |ü‹Ô neTàø±\T »s¡bÕ\ì mH√ïe÷s¡T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹ |üÁ‘ê\T n+<äCÒdæHê ˝≤uÛÑ+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T ]˝ÒBø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ä~˝≤u≤<é myÓTà˝Ò´\ CÀ>∑T sêeTqï CÀø£´+‘√ n~Ûø±s¡T\T uÒ˝≤˝À ˇø£ ñ|üe÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ ø√dü+, m˝Áø±ºìø˘ 16\ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT eT+ps¡T #˚kÕs¡T. ñ|üe÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶, m\Áø±ºìø˘ ø±{≤\ ìsêàD≤ìï kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡˝À ì]à+∫ |ü‹Ôø√qT>√fi¯ófl #˚|ü&É‘êeTì e÷¬sÿ{Ï+>¥ XÊK ÇÇ sêe÷sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T.

*+>∑ìsêús¡D |üØø£å\T H˚s¡+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãs¡T 20: *+>∑ìsêús¡D |üØø£å\T #˚ùd yês¡T, #˚sTT+#·T≈£îH˚yês¡T #·≥ºØ‘ê´ H˚s¡düTÔ\ì $»j·Tq>∑s¡+ d”ìj·TsY Á|üC≤s√>±´~Ûø±] &Üø£ºsY ÄsY.Á‹Hê<∏äsêe⁄ nHêïs¡T. M{Ïì n&ÉT¶ø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· düe÷»+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ ñ+<äHêïs¡T. m+|æ&ûy√ ø±sê´\j·T düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À Äj·Tq n<Ûä´ø£å‘·q >∑s¡“¤düú |üPs¡«, >∑s¡“¤düú *+>∑ìsêús¡D #·≥º+ 1994ô|’ ne>±Vü≤q dü<äTdüT‡ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝À H˚{Ïø° Ä&É|æ\¢\ |ü≥¢ $eø£å ø=qkÕ>∑&É+ dæ>∑TZ|ü&Ü*‡q $wüj·TeTHêïs¡T. &ç|üP´{° &ÓyÓ÷ m.»j·TÁ|ükÕ<é, ôV≤˝Ÿ m&ÉT´πø≥sY mHé. nì˝Ÿ Áù|yéT≈£îe÷sY, m+|”ôV≤#Yáy√, #·+Á<äX‚KsYsêE, y˚bÕ&É, m˝Ÿ.ø√≥, mdt.ø√≥, C≤$T, ø=‘·Ôe\dü eT+&É˝≤˝À¢ düuŸôd+≥s¡¢≈£î #Ó+~ mmHém+\T, ÄXÊes¡ÿs¡T¢, ◊d”&ûmdt dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eè<äT∆\≈£î ej·TdüT ìsêús¡D |üØø£å\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãs¡T 20: dü+‘·¬>’s¡eTà ù|≥Á>±eT+˝À ø£ècÕí|ü⁄s¡+, $Hêj·T|ü*¢, dü+‘·¬>’s¡eTàù|≥, b˛‘·Hê|ü*¢, mdt.ø√≥ ‘·˝≤] |ü+#êsTTr\ |ü]~Û˝Àì eè<äT∆\≈£î ø√{≤º+ |æôV≤#Yd” yÓ’<ë´~Ûø±] m.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ |üs¡´y˚ø£åD˝À ej·TdüT ìsêús¡D |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ej·TdüT ìsêús¡D |üØø£å\T #˚düTÔqï≥T¢ áz|”ÄsY&ç m.kÕ\àHésêE #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+‘·¬>’s¡eTàù|≥ düs¡Œ+#Y õ.dü‘·´e‹, b˛‘·Hê|ü*¢düs¡Œ+#Y ¬ø.ñe÷eTùV≤X¯«] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$‘·+‘·T |æ+#Û·q¢ n+uÛÑ´‘·sê\ô|’ $#ês¡D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 20: $‘·+‘·T |æ+#Û·q¢≈£î dü+ã+~Û+∫ e∫Ãq nuÛÑ´‘·sê\ô|’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T eT+&É\+˝Àì Á>±e÷˝À¢ $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. Ç{°e\ kÕe÷õø£ ‘·ìF˝À¢ Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ uÛÑs¡Ô\T ñ+&É>±H˚ ø=+‘·eT+~ $‘·+‘·T |æ+#Û·qT¢ rdüT≈£î+≥THêïs¡ì e∫Ãq nuÛÑ´+‘·sê\ô|’ $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T.

Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, &çôd+ãsY 20: lsê+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº |ü]~Û˝À qwüºb˛sTTq Äj·Tø£≥Tº |ü+≥\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ 50 XÊ‘·+ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì sêjYTø£˝Ÿ eT+&É\+ øÏwüº+ù|≥, n*¢|üPsY ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT sêjYTø£˝Ÿ eT+&É\+˝Àì lsê+kÕ>∑sY ¬øHê˝Ÿô|’ ¬s’‘·T\T <Ûäsêï\T #˚|ü{≤ºs¡T. ¬s’‘·T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, esê¸ø±\+˝À |ü+≥\T eTTì–b˛e&É+, y˚dü$ ø±\+˝À ÁbÕC…≈£îº ˙s¡T dü]>± n+<äø£b˛e&É+e\¢ |ü+≥\T |üP]Ô>± <Óã“‹Hêïj·Tì, Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î 50 XÊ‘·+ qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ms¡Te⁄\T düø±\+˝À n+~+#·ø£b˛e&É+e\¢ |ü+≥qcÕº\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. Äj·Tø£≥Tº uÛÑ÷eTT˝À¢ ô|düs¡, yÓTTø£ÿC§qï, $T]à |ü+≥\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T $‘·ÔHê\T n+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT |ü+≥\ qT+&ç Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#·q+<äTq ¬s’‘·T\T Ä]úø£+>± <Óã“‹+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\T n|ü⁄Œ\T ‘Ó∫à y˚düTÔqï |ü+≥\T #˚‹ø£+<äø£ qcÕº\qT #·$#·÷düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

&çdædæ »+uÀ ø±s¡´es¡Z+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 20: õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{° »+uÀ ø±s¡´esêZìï Á|üø£{Ï+∫+~. 116 eT+~ düuÛÑT´\T>∑\ ø±s¡´esêZìï Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘êV”≤sY_Hé n+<ëHé >∑Ts¡Tyês¡+ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. 24 eT+~ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T, 39 eT+~ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T, 37 eT+~ ø±s¡´<äs¡TÙ\T, 14 eT+~ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ˇø£ Áf…»s¡sYqT ìj·T$Tdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. á ø£$T{° sêqTqï mìïø£˝À¢ ôd’ì≈£î˝≤¢ |üì#˚dæ bÕغ n_Ûeè~∆øÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ Á|ü<Ûëìì #˚j·T&Éy˚T \ø£å´+>± ø£+ø£Dã<äT∆˝…’ ñ+&Ü\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ◊<äTeT+~ düuÛÑT´\‘√ õ˝≤¢ ø£$T{°ì ìj·T$T+#êeTì, á ø£$T{° õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Á>±e÷\T, eT+&É˝≤˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ rdüTø√e\dæq #·s¡´\ô|’ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT #Ó’‘·q´|üs¡TkÕÔs¡ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eTVæ≤fi≤ õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T ns¡TD‘ês¡, Hêj·T≈£î\T MTkÕ\ düT<Ûëø£s¡sêe⁄, uÛÑø£Ôe‘·‡\+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTÔ\qT |üP]+∫ ÄHé˝…’Hé <ë«sê qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì yê{Ï ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äCÒj·÷*‡ ñ+≥T+~. ñ<√´>∑T\≈£î »qe] 1e ‘˚B qT+&ç q>∑<äT s¡Væ≤‘· Äs√ >∑´ ø±s¡T¶\T C≤Ø ø±qTHêïsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T |üP]Ô düe÷#êsêìï n+~+#ê*‡ ñ+ ≥T+~. Bs¡Èø±*ø£ ôd\e⁄, düôdŒq¸Hé≈£î >∑T¬s’q ñ<√´>∑T\

$esê\qT yê] düØ«düT ]õdüºsY Ä<Ûës¡+>± rdüT≈£îì ÄHé˝…’Hé˝À dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. @ ˇø£ÿ ñ<√´– $T–*b˛≈£î+&Ü n+<äs¡÷ ‘·|üŒìdü]>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚ $<Ûä+>± dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì sêÁwüº Äs√>∑´ ø±s¡´<ä]Ù _.$.s¡y˚Twt Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

bı>∑eT+#·T‘√ $e÷Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãs¡T 20: <˚X¯yê´|üÔ+>± bı>∑ eT+#·T $|üØ‘·+>± ≈£îs¡TdüTÔ+&É&É+‘√ ñ<äj·T+ |üP≥ |ü\T $e÷Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. bı>∑ eT+#·T‘√ <ë] ø£ì|æ+#·ø£b˛e&É+‘√ $e÷Hê\qT Ä\dü´+>± q&çbÕs¡T. 10>∑+≥\ es¡≈£î ≈£L&Ü bı>∑ eT+#·T n<˚ kÕúsTT˝À ñ+&É&É+‘√ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. bı>∑eT+#·T ‘=*>±ø£ $e÷Hê\ sêø£b˛ø£\T j·T<∏ë‘·<∏äeTj·÷´sTT.

e÷≥ e÷]Ãq y˚fi¯..

e÷qe‘·«+ eT]∫

‘êqT Ç∫Ãq ñ‘·Ôs¡T«˝Ò nã<ä›+ n+≥Tqï d”m+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãs¡T 20: e÷qe‘ê«ìï eT]∫ n|ü⁄Œ&˚ |ü⁄{Ϻq ∫Hêï]ì z ø£esY˝À ô|{Ϻ ãkÕº+&é˝À |ü&Éy˚dæq |òüT≥q n+<ä]˙ ø£*∫y˚dæ+~. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ p;¢ ãdüT‡ùdºwüHé˝À z ø£esY ø£ì|æ+∫+~. ≈£îø£ÿ\T Ä ø£es¡T #·T≥÷º eT÷>±sTT. nø£ÿ&É ñqï yês¡T á $wüj·÷ìï >∑eTì+#ês¡T. Ä ø£es¡T ‘Ó]∫ #·÷&É&É+‘√ n|ü⁄Œ&˚ |ü⁄{Ϻq •X¯óe⁄ eTè‘·<˚Vü≤+ ø£ì|æ+∫+~. nø£ÿ&É ñqï yês¡+‘ê #·*+∫b˛j·÷s¡T. b˛©düT\T Ä eTè‘·<˚Vü‰ìï nø£ÿ&ç qT+∫ ‘·s¡*+#ês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãs¡T 20: ‘Ó\+>±D _\T¢ eTTkÕsTT<ëô|’ #·s¡Ã XÊdüqdüuÛÑ˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<ë ˝Ò<ë nqï $wüj·T+ $yê<ëdüŒ<äyÓTÆ+~. á HÓ\ 17q ìs¡«Væ≤+∫q XÊdüqdüuÛÑ e´eVü‰s¡ ø£$T{° (;@d”) düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D_\T¢ eTTkÕsTT<ëô|’ #·s¡Ã ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq≥T¢>± <ëìï ø=qkÕ–+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. düuÛ≤ Hêj·T≈£îì>± eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ù|s¡T MT<˚ yÓ\Te&çq ñ‘·Ôs¡T«\T düuÛÑT´\≈£î |ü+#ês¡T. nsTT‘˚ á $wüj·÷ìï eT]∫ eTTK´eT+Á‹ >∑Ts¡Tyês¡+ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D _\T¢ fÒãT˝Ÿ ◊≥yéT>±H˚ Á|üy˚X¯ô|{≤ºeTì, #·s¡Ã Ç+ø± ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±˝Ò<ä+≥÷ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eT∞¢ ;@d” düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ Bìô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡ ñ+<ä+≥÷ Á|üø£{Ï+#ês¡T. B+‘√ nø£ÿ&˚ ñqï MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T á HÓ\ 17q ;@d”˝À rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ñ‘·Ôs¡T«\qT eTTK´eT+Á‹øÏ #·÷|æ+#ês¡T. Bìô|’ MT dü+‘·ø£y˚T ñ+<ä+≥÷ Á|ü•ï+#·&É+‘√ eTTK´eT+Á‹ ÄX¯Ãs¡´b˛sTTq≥Tº q{Ï+∫ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. dü«j·T+>± eTTK´eT+Á‘˚ ‘êqT rdüT≈£îqï ìs¡íj·Ty˚T

ø£esY˝À ∫Hêï] eTè‘·<˚Vü≤+ düs¡«Á‘ê njÓ÷eTj·T+

‘·q ù|s¡ $&ÉT<ä˝…’q ñ‘·Ôπs« ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<ä+≥÷ e÷{≤¢&É&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ #·{≤º\T #˚j·÷*‡q n~ÛH˚‘·˝Ò nã<ë›\&ç‘˚ m˝≤ nH˚ Á|üX¯ï\T düs¡«Á‘ê πs¬ø‘·TÔ‘·THêïsTT. >∑‘· 17e ‘˚BH˚ ;@d” düe÷y˚X¯yÓTÆq nq+‘·s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq düuÛÑ˝À XÊdüq düuÛ≤ e´eVü‰s¡ eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï≥T¢ #·s¡Ã ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì düuÛÑT´\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. B+‘√ d”Œø£sY kÕúq+˝À &ç|üP´{° d”Œø£sY eT\T¢ã{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ e÷{≤¢&Ü*‡+~>± Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·T&ÉTqT |ü\TkÕs¡T¢ ø√sês¡T. nsTT‘˚ #·+Á<äu≤ãT düŒ+~+#·˝Ò<äT. B+‘√ >∑+<äs¡>√fi¯+>± e÷s¡&É+‘√ düuÛÑqT eTs¡Tdü{Ï s√E≈£î yêsTT<ë y˚XÊs¡T. B+‘√ #·s¡Ã ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆqfÒ¢ nq+‘·s¡ |ü]D≤e÷˝À¢ eTTK´eT+Á‹ düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<ä∆‘·T Çdü÷Ô $uÛÑ»qT n&ɶ≈£î+{≤qì |ü\TkÕs¡T¢ Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. nsTT‘˚ e´øÏÔ>∑‘· n_ÛÁbÕj·÷ìï n~Ûø±]ø£+>± ≈£L&Ü neT\T #˚j·÷\ì #·÷&É&É+ <ës¡TDeT+≥÷ $eTs¡Ù\T $q edüTÔHêïsTT. eTTK´eT+Á‹

e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ëô|’ #·s¡Ã ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±˝Ò<äì Á|üø£{ÏdüTÔ+&É>± ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T, &ç|üP´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»qs¡dæ+Vü≤ e÷Á‘·+ #·s¡Ã ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ @~ ì»yÓ÷.. @~ nã<ä›yÓ÷ ‘Ó*j·Tø£ Á|ü»\T njÓ÷eTj·T+˝À |ü&çb˛j·÷s¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ _\T¢ eTTkÕsTT<ëqT »qe] 23˝À|ü⁄ ‹]– |ü+bÕ\ì sêÁwü|ü‹ ìπs›•+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ XÊdüqdüuÛ≤ eTs√ ¬s+&ÉT $&É‘·\T düe÷y˚X¯+ ø±qT+~. »qe] 3 qT+&ç 10 es¡≈£î ˇø£ $&É‘·, »qe] 16 qT+&ç 23 es¡≈£î ¬s+&√ $&É‘· düe÷y˚X¯+ ø±qT+~. Ç+<äT˝ÀHÓ’Hê #·s¡ÃqT |üP]Ô #˚kÕÔsê ˝Òø£ Ç˝≤π> düuÛÑ˝À >=&Ée\T #˚dü÷Ô yêsTT<ë\T y˚kÕÔsê nH˚ Á|üX¯ï\T ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·THêïsTT.

lyê] ùde˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, &çôd+ãsY 20 : ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ düTÁ|”+ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt eTTø√bÕ<Ûë´j·T ‘·eT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq≈£î kÕúìø£ |ü<ëàe‹ n‹~∏ >∑èVü≤ düeTT<ëj·÷\ e<ä› ]ôd|ü¸Hé &ç|üP´{° áy√ yÓ+ø£≥j·T´, zmdt&ç <ëyÓ÷<äs¡+, ‹s¡T|ü‹ kÕúìø£ »&û®\T ø£eT˝≤ø£sY kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ ãdü @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ø=+‘· ùd|ü⁄ $sêeT+ rdüT≈£îqï »d”ºdt eTTø√bÕ<Ûë´j·T ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T >∑Ts¡Tyês¡+sêÁ‹ lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ |üP\+– ùde˝À lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. yÓTT<ä≥>± <Ûä«»düÔ+uÛ≤ìøÏ yÓTT≈£îÿ≈£îì lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï nq+‘·s¡+ e≈£îfi≤ e÷‘·qT dü+<ä]Ù+∫ VüQ+&û˝À ø±qTø£\T düeT]Œ+#ês¡T. Äj·Tq≈≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î s¡+>∑Hêj·Tø£ eT+&É|ü+˝À |ü+&ç‘·T\T Äosê«#·Hê\T |ü\Tø£>± ‹s¡TeT\ C…áy√ lìyêdüsêE, Ä\j·T

&ç|üP´{° áy√ ∫qï+>±] s¡eTD lyê] rs¡ú Á|ükÕ<ë\‘√ bÕ≥T 2014, &Ó’Ø ø±´˝…+&ÉØ\qT ãVüAø£]+#ês¡T. eTs√e÷ s¡T X¯óÁø£yês¡+ y˚≈£îeC≤eTTq lyê]øÏ ìs¡«Væ≤+#˚ n_Ûùwø£ ùde˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº »d”ºdt eTTø√bÕ<Ûë´j·T ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√ bÕ˝§Zì ‹s¡T#êq÷s¡T l |ü<ëàe‹ neTàyê] ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq ùde˝À bÕ˝§Zì ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À πsDT>∑T+≥ qT+&ç &Ûç©¢ yÓfi¯flqTqï≥T¢ ‹s¡T|ü‹ kÕúìø£ »&ç® ø£eT˝≤ø£sY MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

‹s¡TeT\˝À ô|]–q uÛÑT≈£îÔ\ s¡B› ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ ‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç 11>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ô|]–+~. yêsê+‘·|ü⁄ ùde\qT lyê]ì ìs¡«Væ≤+#˚ X¯ó Áø£yês¡+Hê&ÉT kÕ«$Tyê]øÏ eÁkÕÔ_Ûùwø£+, |üP\+– ùde ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ y˚≈£îeC≤eTT qT+&ç 9>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\ düs¡«<äs¡ÙHêìï {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T

ì\T|æy˚kÕs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ ø±+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 24 ì+&É>±, Ms¡T düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[¢ kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î 13>∑+≥ \≈£î ô|’>± düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 300s¡÷bÕj·T\ Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ 4>∑+≥\≈£î ô|’>± düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, ø±*u≤≥q ‹s¡TeT\≈£î e#˚à ~e´<äs¡Ùq+ {À¬øqT¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 6>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. 50s¡÷bÕj·T\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 4>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\ j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50, 100, 500 s¡÷bÕ j·T\ >∑<äT\ ø√dü+ uÛÑ≈£îÔ\T >∑+≥≈£î ô|’>± y˚∫ ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. ø£˝≤´D ø£≥º, ì‘ê´Á|ükÕ<ä düeTT<ëj·T\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø£qã&ç+~. Ä\j·T+ ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\≈£î kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î {Ï{Ï&ç n~Ûø±s¡T\T eTVü‰\|òüTT <äs¡ÙHêìï neT\T #˚düTÔHêïs¡T.

|ü<äe‘·s¡>∑‹ |üØø£å @sêŒ≥T˝À¢ $<ë´XÊK Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 20: |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ eT+∫ |òü*‘ê\qT kÕ~Û+#˚+<äT≈£î $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. e#˚à @&Ü~ e÷]Ã˝À »s¡>∑qTqï |ü<äe ‘·s¡>∑‘ |üØø£å˝À¢ ñ‘·ÔeT |òü*‘ê\qT ø±ãfÒº+<äT≈£î $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#ês¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À |ü<äe‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ e÷dt ø±|” »s¡T>∑T‘·T+<äì Äs√|üD\T e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nVü≤à<éu≤ãT á |üØø£å˝À¢ #·÷∫sê‘·\≈£î m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ nqTeT‹+#˚~ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚j·T&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. á |ü<äe‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ $<ë´s¡Tú\qT dü+dæ<ä∆+ #˚ùd+<äT≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\T ÁX¯$TdüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À

e÷]à 27e ‘˚B qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï |ü<äe‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ düTe÷s¡T 40y˚\eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. Ç+ø± eT÷ &ÉT HÓ\\ düeTj·T+ ñ+&É&É+‘√ $<ë´s¡Tú \qT |üØø£å\≈£î dæ<ä∆+ #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫ s¡÷bı+~+∫q Á|üD≤[ø£ Á|üø± s¡+ Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡>∑‘·T\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Á|ü‹ @&Ü~ |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ |òü*‘ê \qT kÕ~Û+#˚ Áø£eT+˝À Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷Hê´\T, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ <Ûë´j·TT\T, nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì, $eTs¡Ù\T, Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. Ç{°e\ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY>± |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq nVü≤à<éu≤ãT á |üØø£å\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. |ü\Te÷s¡T¢ ìs¡«Væ≤+∫q $<ë´XÊK düMTø£å düe÷y˚XÊ˝À¢ á |üØø£å\ ô|’ dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T Çe«&Éy˚T ø±≈£î+&Ü

e÷dt ø±|”sTT+>¥ô|’ $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\qT ôV≤#·Ã]+#·&É+ »]–+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À $<ë´XÊK Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± $<ë´s¡Tú\≈£î n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\ \qT Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] dü+<ä]Ù+#·&É+‘√ bÕ≥T ‘·s¡>∑‘·T\ ìs¡«Vü≤D˝À m˝≤+{Ï ˝ÀbÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü dü÷#·q\T dü\Vü‰\T n+<äCÒkÕÔs¡T. #·<äTe⁄˝À yÓqTø£ã&çq $<ë´s¡Tú\qT düu…®≈£îº\ yêØ>± Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ rdüT≈£îì ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À $<äT´‘Y, eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·&É+‘√ bÕ≥T ÄVü‰sêìï ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£+>± n+<äCÒdüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY |üìrs¡Tô|’ ne>±Vü≤q ø£*–q $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T Äj·Tq Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î |üØø£å\≈£î düs¡«dæ<ä∆+ ne⁄‘·THêïs¡T.

Á|ü‘˚´ø£ sêj·T\d”eT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡+<˚ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 20: q÷‘·q õ˝≤¢\‘√ ø£s¡÷ï\T sê»<Ûëì>± sêj·T\d”eT sêÁwüº+ #˚j·÷\ì sêj·T\d”eT »q‘ê bÕغ e´ekÕú≈£î&ÉT ø=‘·÷Ôs¡T dü‘·´Hêsêj·TD >∑T|üÔ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ Çe«ø£b˛sTTHê.. ;CÒ|” ÇdüTÔ+<äì Bì ø√dü+ düyÓTÆø£´ sêÁwüº+ ø√dü+ mìï n&ɶ+≈£î\T y˚dæHê Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äì nHêïs¡T. X¯óÁø £yês¡+ ñ<äj·T+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düMT|ü+˝À Äj·T q MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düyÓTÆø£´ sêÁwüº+˝À sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘êìøÏ nHê´j·Ty˚T »]–+<äì.. Áo u≤>¥ ˇ|üŒ+<ä+ (1937 qe+ãsY 16) H˚{ÏøÏ neT\T ø±˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Äø£* πøø£\T.. ø£s¡Te⁄ ‘·bÕŒ sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+˝À @ s¡+>∑+ eTT+<ä+»˝À ñ+<√ düyÓTÆø£´+ ø√s¡T‘·Tqï H˚‘·\T, bÕغ\T düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. ÄHê&ÉT ‘Ó\+>±D≈£î ˝ÒK\T sêdæq bÕغ\T .. sêj·T\d”eT >∑T]+∫

sêÁwüº|ü‹ Á|üø£≥qqT kÕ«>∑‹düTÔHêï+ sêj·T\d”eT »q‘êbÕغ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT dü‘·´Hêsêj·TD >∑T|üÔ Ä˝À∫+#· ˝Òø£b˛j·÷s¡ì.. H˚&ÉT düyÓTÆø£´ eTTdüT>∑T˝À Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+˝À q÷‘·q õ˝≤¢\qT (q+<ë´\, Væ≤+<äT|üPsY, Ábı<äT›≥÷s¡T, ‹s¡T|ü‹) @sêŒ≥T #˚dæ sêj·T\d”eT sêÁwüº+ @sêŒ≥T #˚dü÷Ô ø£s¡÷ï\T˝À sê»<Ûëìì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤, nedüsê\ Ø‘ê´ Á|ü»\+<äØï ˇπø#√≥ ø£*|æ ñ+#·&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ eTTK]® #˚dæq Á|üø£≥q˝À yêdüÔe+ ñ+<äì nHêïs¡T. ø=‘·Ô sêÁcÕº\ @sêŒ≥T≈£î $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ ñ+&ç &çe÷+&ÉT¢ edüTÔHêïj·Tì, Äj·÷ sêÁcÕº\ @sêŒ≥T |ü≥¢ sê»ø°j·T |üs¡+>±, |ü]bÕ\Hê |üs¡+>± $»„‘·‘√ e´e

Vü≤]+#ê*‡ ñ+≥T+<äì #Ó|üŒ&É+ eT+∫ X¯ó uÛÑ |ü]D≤eTHêïs¡T. sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘· Vü≤ ≈£îÿ\ ø√dü+ bÕغ\≈£î nr‘·+>± eTT+< ä&ÉT>∑T y˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äì dü‘·´Hê sêj·TD >∑T|üÔ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. 1901˝ÀH˚ düsY yÓTø£+J ø£èwüí,‘·T+>∑uÛÑÁ<ä, ô|Hêïq<äT\ nqT dü+<Ûëq |ü<∏äø£+ <ë«sê 36 \ø£å\ mø£sê\ sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘· uÛÑ÷eTT\≈£î kÕ>∑T˙s¡+ ~+#˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫Hê neT\T ø±˝Ò<äHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ dæ<˚›X¯«s¡+e<ä› ÁbÕC…≈£îº neT\T ø±˝Ò<äì, yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕC…≈£îº neT\T≈£î dæ<ä∆|ü&Ü\Hêïs¡T. C≤rj·T kÕúsTT˝À q<äT\ nqTdü+<Ûëq+ #˚dæq ‘·sê«‘˚ sêÁwüº $uÛÑ»q\ Á|üÁøÏj·T yÓTT<ä\T ô|{≤º\ì, sêj·T\d”eT˝À q÷‘·q õ˝≤¢\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêj·T\d”eT≈£î sêC≤´+>∑ ã<ä›+>± sêyê*‡q 300{°m+d”\ ˙{Ïì πø{≤sTT+#ê*‡+<˚qì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

eTT>∑TZs¡T düà>∑¢s¡¢ n¬sdtº,

18 øÏ˝À\Ç+&çã+>±s¡ + kÕ«BÛq+ j·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãs¡T 20: dæ+>∑|üPsY qT+&ç X¯+cÕu≤<é @sTTsY b˛sYº #˚s¡T≈£îqï <∏ësTT $e÷q+˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝À ~–q eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\qT X¯+cÕu≤<é @sTTsYb˛sYº˝À ø£düºyéT‡ n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF #˚XÊs¡T. eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\ qT+&ç 18 øÏ˝À\ ã+>±s¡+ ñqï≥Tº ø£qT>=Hêïs¡T. yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. yês¡T dæ+>∑|üPsY≈£î #Ó+~q düà>∑¢s¡T¢>± ø£düºyéT‡ n~Ûø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. b˛©düT\T $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.

>∑DÏ‘· XÊÁdüÔ ~H√‘·‡e b˛{°˝À¢ $CÒ‘Ç+&ç·\Tj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãs¡T 20: á HÓ\ 22e ‘˚Bq >∑DÏ‘· XÊÁdüÔ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì $»j·Tq>∑s¡+ yêdüMø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À bò˛sYºdæ{Ï dü÷ÿ˝Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæq >∑DÏ‘·XÊÁdüÔ Á|ü‹uÛ≤ b˛{°\˝À $CÒ‘·\T>± ì*∫q $<ë´s¡Tú\T $esê\qT ø£¢uŸ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >∑Ts¡TÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. 6e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç mdt.#·+Á<äu≤qT, õ.s¡$≈£îe÷sY, 7e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç dæ.ôV≤#Y.kÕsTT yÓ+ø£≥‘·s¡TDY, mdt.düTBÛsY, 8e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç mdt.|üeHé≈£îe÷sY, õ.s√Væ≤‘Yes¡à, 9e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç &ç. neTè‘·, _.kÕsTTø£èwüísêE $CÒ‘·\T>± ì*#ês¡ì, yê]øÏ á HÓ\ 21e ‘˚B X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

Á>±eTkÕúsTT˝À Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãs¡T 20: b˛©düT ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT <ës¡T\ qT+&ç d”«ø£]+∫q Á|ü‹ |òæsê´<äTqT |ü≥º<ä–q H˚s¡yÓTÆ‘˚ πødüT\T>± qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì, eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡>∑T‘·Tqï y˚~Û+|ü⁄\ô|’ e#˚à |òæsê´<ä\TqT πødüT\T>± qyÓ÷<äT #˚j·T&É+˝À ñqï‘· Hê´j·TkÕúHê\T dü÷#·q\qT bÕ{Ï+#ê\ì b˛©düT n~Ûø±s¡T\qT $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ md”Œ ‘·|ò”‡sY Çø±“˝Ÿ Ä<˚•+#ês¡T. Äj·Tq õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·T+˝À $»j·Tq>∑s¡+ düuŸ &ç$»Hé kÕúsTT e÷kÕ+‘·s¡ H˚s¡ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îì ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì nHêïs¡T. yêVü≤q<ës¡T\T Á&Ó’$+>¥ $wüj·T+˝À rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\qT $e]+#ê\ì nHêïs¡T. ôdŒwü˝Ÿ ô|Á{À*+>¥, sêÁ‹y˚fi¯˝À¢ >∑d”Ôì eTTeTàs¡+ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ùdwüHé |ü]~Û˝À ñqï eTTK´yÓTÆq ˝≤&û®\T, Vü≤À≥˝Ÿ‡\˝À dædæ ¬øyÓTsê\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢ s¡yêD≤ XÊU≤~Ûø±] (ÄsY{Ïz) nãT›˝Ÿ s¡eP|òt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡Vü≤<ë] Á|üe÷<ë\ ìyês¡D #·s¡´\T, s¡Vü≤<ë] ìã+<Ûäq\ >∑T]+∫, yÓ÷{≤s¡T yêVü≤Hê\#·{≤º\ >∑T]+∫ b˛©düT n~Ûø±s¡T\≈£î $e]+#ês¡T..

uÛ≤s¡‘Y≈£î ø£Ç+&çåej÷|ü D #Ó b ÕŒ* ·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: uÒ>∑+ù|≥˝À ñqï nyÓT]ø£Hé ø±qT‡˝Ò{Ÿ e<ä› >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. nyÓT]ø±˝À uÛ≤s¡‘· <Í‘·´y˚‘·Ô <˚ej·÷ì UÀÁã>±&Ó n+X¯+ô|’ nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤s¡‘Y≈£î ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì d”|æ◊, m◊mdtm|òt◊ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ø±qT‡˝Ò≥T ø±sê´\j·T+˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi‚¢+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡T. yê]ì b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À b˛©düT\≈£î, ìs¡düqø±s¡T\≈£î eT<Ûä´ yê>±«<ä+ »]–+~. Áø£y˚TD≤ ‘√|ü⁄˝≤≥≈£î <ë]rdæ+~. dæ|æ◊ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæ nø£ÿ&ç qT+&ç ‘·s¡*+#ês¡T.


lVü≤]ì 8 s¡ø±\ |ü⁄cÕŒ\‘√ |üPõùdÔ..? X¯ìyês¡+ 21, &çôd+ãsY 2013

XÀ¢ø£eTT: nVæ≤+kÕ Á|ü<∏äeT+ |ü⁄wüŒ+, |ü⁄wüŒ $T+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤' düs¡« uÛÑ÷‘· <äj·÷ |ü⁄wüŒ+, ø£åe÷ |ü⁄wüŒ+ $X‚wü‘·' XÊ+‹:|ü⁄wüŒ+, ‘·|ü' |ü⁄wüŒ+, <Ûë´q+ |ü⁄wüŒ+ ‘·<ÛÓ’e#· dü‘·´eTwüº $<Ûä+ |ü⁄wüŒ+ $c˛í:Á|”‹ø£s¡+ uÛÑy˚‘Y .

$uÛÑ»q ‘·s¡ÿ+ sêVüQ˝Ÿ >±+BÛøÏ Á|ü<Ûëì |ü<ä$ì |üfiË¢+˝À ô|{Ϻ n|üŒ–+#·&Üìπø k˛ìj·÷ >±+BÛ Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ sêh $uÛÑ»q≈£î ‘·\ô|{Ϻ+<äì ø±˙ d”e÷+Á<Ûä ñ<ä´eT+ e\q n~ ÄyÓT≈£î ø£wüº+>± e÷]+<äì á ø±s¡÷ºHé dü÷∫k˛Ô+~. sêÅcÕºìï $uÛÑõ+∫q ‘·sê«‘· {Ï.ÄsY.mdt ‘√ bı‘·TÔ ˝Ò<ë $©q+ <ë«sê ‘Ó\+>±D˝À, yÓ’ø±bÕ‘√ bı‘·TÔ ˝Ò<ë $©q+ ˝Ò<ë mìïø£\ nq+‘·s¡ ≈£L≥$T <ë«sê d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ yÓTC≤]{° ˝Àø˘ düuÛÑ kÕ∆Hê\qT ¬>\T#·Tø√e#·Ãì, ‘·<ë«sê sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ì Á|ü<Ûëì>± #Ój·T´&ÜìøÏ ‘·–q d”≥T¢ #˚õøÏÿ+#·Tø√e#·Ãì k˛ìj·÷/ø±+Á¬>dt |ü<Ûäø£ s¡#·q #˚dæq≥T¢ á ø±s¡÷ºHé |üs√ø£å+>± #ÓãT‘√+~. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î dæ.&Éã÷¢´.dæ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ Á|üø£{Ïdü÷ÔH˚ ~–«»jYT dæ+>¥ {Ï.ÄsY.mdt ‘√ bı‘·TÔ/$©q+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&É&É+‘√ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î ≈£L&Ü #ê˝≤ ‘˚*ø£>±H˚ á uÛ≤eq≈£î e#êÃs¡T. n˝≤π> n|üŒ{Ï<ëø± ªøÏ«&é`Áb˛`ø√µ »]–+<äì #Ó|æŒq ø£+ô|˙˝À¢ n+<äT≈£î kÕøå±´\T <=s¡ø£˝Ò<äì #Ó|üŒ&É+ <ë«sê »>∑Hé u…sTT\T≈£î dæ._.◊ düVü≤ø£]+#·&É+, u…sTT˝Ÿ ô|’ u…’{ÏøÏ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+&ç »>∑Hé, ø±+Á¬>dt/k˛ìj·÷ qT |ü˝…¢‘·TÔ e÷≥ nq≈£î+&Ü {Ï.&ç.|æ/#·+Á<äu≤ãT \qT {≤¬sZ{Ÿ #Ój·T´&É+, u…sTT˝Ÿ e∫Ãq eTs¡THê&˚ yÓ’.mdt.$»j·T k˛ìj·÷≈£î bò˛Hé #˚dæ ø£è‘·»„‘·\T #Ó|æŒq≥T¢ Äs√|üD\T e∫ÃHê yê{Ïì mes¡÷ K+&ç+#·ø£b˛e&É+? M≥ìï{Ï‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À ≈£L&Ü sê»ø°j·T \_›øÏ ø±+Á¬>dt eP´Vü≤+ |üìï+<äì »q+ uÛ≤$+#·&ÜìøÏ ÄkÕÿs¡+ @s¡Œ&ç+~. Ç~ nyêdüÔe+ nì #Ó|üŒ&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T @$÷ ˝Òe⁄. ø±+Á¬>dt bÕغ sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ Ø‘ê´ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥TøÏ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îì ñ+&=#·TÃ. ø±˙ πøe\+ sê»ø°j·T \_› ø√düy˚T ‘Ó\+>±D ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<ä+fÒ e÷Á‘·+ n~ dü‘·´<ä÷s¡+ ne⁄‘·T+~. m+<äTø£+fÒ πøe\+ sê»ø°j·T \øå±´\‘√H˚ sê»ø°j·T bÕغ\T ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+fÒ n$ »q+˝ÀøÏ yÓfi¯¢e⁄. Ä ìs¡íj·÷\T »q+ ˝ÀøÏ yÓfi¯¢&ÜìøÏ ‘·–q |ü]dæ∆‘·T\T »q+˝À ñ+&ç rsê*. >∑‹ ‘ê]ÿø£ uÛÖ‹ø£yê<ä ‘·‘·« XÊg+˝À ˇø£ dü÷Á‘·+ ñ+~. ªªˇø£ ì]›wüº+ n+X¯+˝Àì e÷s¡TŒ\≈£î <ëìjÓTTø£ÿ n+‘·s¡Z‘· n+XÊ˝Ò Á|ü<Ûëq #√<äø£ X¯≈£îÔ\T>± ñ+{≤sTT. u≤Vü≤´ n+XÊ\T πøe\+ ñÅ‘˚Œs¡ø£+>± e÷Á‘·y˚T |üì #˚kÕÔsTTµµ nì. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ø√&ç >∑T&ÉT¶qT bı~–‘˚H˚ |æ\¢ edüTÔ+~ ‘·|üŒ sêsTTì bı~–‘˚ |æ\¢ sê<äT. nq>± >∑T&ÉT¶˝Àì |æ+&É+, <ëìøÏ ø±e\dæq ÄVü‰s¡ b˛wüø±\T, >±* >∑~? Çe˙ï >∑T&ÉT¶˝Àì n+>∑s¡Z‘· n+XÊ\T. ø√&ç <ëìì bı~–q|ü⁄&ÉT ‘·q X¯Øs¡+ qT+&ç ì]›wüº+ yÓTT‘·Ô+˝À y˚&çì >∑T&ÉT¶≈£î n+~düTÔ+~. nedüs¡+ nsTTq|ü⁄Œ&É˝≤¢ >∑T&ÉT¶qT ‘·q eTT≈£îÿ‘√ øÏ+~øÏ $÷~ø° ‹|ü⁄Œ‘·÷ >∑T&ÉT¶≈£î nìïyÓ’|ü⁄˝≤ y˚&ç n+<˚˝≤ ‘·–q C≤Á>∑‘·Ô rdüT≈£î+≥T+~. Ä $<Ûä+>± 21 s√E\ bÕ≥T #˚XÊø£ |æ\¢ u…’{ÏøÏ edüTÔ+~. ø√&ç n+~+#˚ y˚&ç >∑T&ÉT¶ |æ\¢>± e÷s¡&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq u≤Vü≤´ X¯øÏÔ. nq>± ñÅ‘˚Œs¡ø£+. ø√&ç Ç<˚ |üì ˇø£ sêsTTøÏ #˚ùdÔ |æ\¢ sê<äT. m+<äTø£+fÒ sêsTT˝À >∑T&ÉT¶˝À ñ+&˚ n+‘·s¡Z‘· n+XÊ\T @$÷ ˝Òe⁄ ø±ã{Ϻ. eTs√ ñ<ëVü≤s¡D n˝≤s¡+ >∑&çj·÷s¡+. bÕ‘· n˝≤s¡+ >∑&çj·÷s¡+˝À ø° Ç∫à e~*‘˚ ø±e\dæq düeTj·÷ìøÏ >∑+≥ yÓ÷>∑T‘·T+~. ø° Çe«&É+ <ë«sê eTq+ eTq X¯Øs¡ X¯øÏÔì >∑&çj·÷s¡+˝À j·÷+Á‹ø£ X¯øÏÔ>± uÛÑÁ<ä|üs¡TkÕÔeTT. eTq+ ô|{Ϻq düeTj·÷ìøÏ Ä j·÷+Á‹ø£ X¯øÏÔ ˇø£ÿkÕ]>± u…’≥|ü&ç <Ûä«ì X¯øÏÔ>± e÷s¡T‘·T+~. n<˚ eTq+ ˇø£ sêsTTì ‘Ó∫à z s¡+Á<Ûä+ #˚dæ m+‘· ø° Ç∫ÃHê n~ n˝≤s¡+ >∑&çj·÷s¡+ ˝≤>± |üì #˚j·T<äT. m+<äTø£+fÒ >∑&çj·÷s¡+˝À ñ+&˚ n+‘·s¡Z‘· j·T+Á‘· ìsêàD+ >∑&çj·÷s¡+˝À ˝Ò<äT ø£qTø£. BìH˚ ‘Ó\+>±D≈£î nqTe]Ô+#·e#·TÃ. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ sê»ø°j·T nedüs¡+ @s¡Œ&ç+~ ì»y˚T. ø±˙ Ä nedüs¡+ ‘Ó\+>±D˝Àì n+‘·s¡Z‘· |ü]dæ∆‘·T\T ñ+&ÉãfÒº rs¡T‘√+~ ‘·|üŒ πøe\+ <ëì sê»ø°j·T nedüs¡+ e\¢H˚ ‘Ó\+>±D˝À n+‘·s¡Z‘· |ü]dæ∆‘·T\T ñ‘·Œqï+ ø±˝Ò<äT. nq>± ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ ñqï Á|ü‘˚´ø£ sêh Äø±+ø£å, Äs¡T <äXÊu≤›\T>± nø£ÿ&ç Á|ü»\ ˙{Ï, ñ<√´>∑ nedüsê\ô|’ kÕ–q $eø£å, ìs¡¢øå±´\T, yê] j·÷dü, dü+düÿè‘·T\ |ü≥¢ $$<Ûä e÷<Ûä´e÷˝À¢ yÓ*ãT∫Ãq ∫qï #·÷|ü⁄ Çe˙ï ‘Ó\+>±D˝À n+‘·s¡Z‘· |ü]dæ∆‘·T\T. á |ü]dæ∆‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü k˛ìj·÷ >±˙, ø±+Á¬>dt >±˙ Á|ü‘˚´ø£ sêh ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï <ëìe\¢ |òü*‘·+ ñ+&É<äT. á s√E k˛ìj·÷ >±+BÛì <˚e‘· ˝≤>± nH˚ø£eT+~ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T Äsê~ÛdüTÔHêïs¡+fÒ n~ πøe\+ ø±+Á¬>dt sê»ø°j·T ìs¡íj·T+ e\¢H˚ kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+<ë? ñ<ëVü≤s¡DøÏ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À ø±+Á¬>dt øÏ <äXÊu≤›\T>± ã\+ ˝Ò<äT. Ä sêÅcÕºìï $uÛÑõ+#·&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt ªsê»ø°j·T ìs¡íj·T+µ rdüT≈£î+fÒ <ëì ã\+ ô|s¡T>∑T‘·T+<ë? ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ sêÅcÕºìï Hê\T>∑T sêÅcÕº\T>± #˚j·÷\ì e÷j·÷e‹ Á|ü‹bÕ~+∫+~. Ä &çe÷+&é ì neT\T #˚ùdÔ ø±+Á¬>dt ã\+ ô|s¡T>∑T‘·T+<ë? |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ ì $uÛÑõùdÔ edüTÔ+<ë? ø±ã{Ϻ ø±+Á¬>dt rdüT≈£îqï sê»ø°j·T ìs¡íj·T+ πøe\+ u≤Vü≤´ n+X¯+ e÷Á‘·y˚T. ‘Ó\+>±D sêh ne‘·s¡D˝À Ä ìs¡íj·T+ ˇø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫+<˚ ‘·|üŒ n<˚ yÓTT‘·Ô+ bÕÁ‘· ø±<äT. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T, Hêj·T≈£î\T $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï+<äT≈£î ø±+Á¬>dt, k˛ìj·÷\qT <äTyÓTà‹Ô b˛düTÔHêïs¡T ‘·|üŒ Ä ìs¡íj·÷ìøÏ ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ |üP]Ô eT<䛑·T ñqï n+XÊìï ‘˚*ø£>± $düà]düTÔHêïs¡T. ìC≤ìøÏ Çø£ÿ&É ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å |ü≥¢ ‘·eT $eø£åqT d”e÷+Á<ÛäT\T Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡+fÒ ‘·|ü⁄Œ ø±uÀ<äT. <ë<ë|ü⁄ Hê\Tπ>fi¯ó¢>± ñyÓ«‘·TÔq m>∑dæq ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ‘˚*ø£>± rùddü÷Ô πøe\+ ˇø£ yÓ’|ü⁄ Á|ü»\ düyÓTÆø£´ ø√]ø£ì yÓTT‘·Ô+ sêh Á|ü»\ düyÓTÆø£´ ø√]ø£>± #Ó|üŒ&É+ m˝≤ dü+uÛÑe+? düVü≤» |ü]o\Hê <äèø£Œ<ÛëìøÏ ≈£L&Ü Ç~ $s¡T<ä∆+ ø±<ë? eT] d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T ≈£L&Ü ñyÓ«‘·TÔq ñ<ë´$TdüTÔHêïs¡T ø£<ë? nqï Á|üX¯ï y˚j·Te#·TÃ. n<˚ #ÓãT‘√+~. me]‘√HÓ’‘˚ ø£*dæ ñ+&É˝ÒeTT nì ‘Ó\+>±D Á|ü»\T #ÓãT‘·THêïs√ yês¡T e÷Á‘·y˚T düyÓTÆø£´+ n+fÒ dü]b˛‘·T+<ë? d”e÷+Á<Ûä qT+&ç e\dü yÓ[fl ‘Ó\+>±D˝À dæ∆s¡|ü&çq yês¡T ≈£L&Ü düyÓTÆø±´+Á<Ûä n+fÒ dü]b˛‘·T+<ë? düyÓTÆø±´+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D &çe÷+&É¢‘√ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\T Ç|üŒ{Ïπø $&çb˛sTT ñHêïs¡T. Çø£ $T–*+~ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\ uÛÑj·÷+<√fi¯q\qT ‘·–q Ø‹˝À Ä#·s¡D≤‘·àø£ #·s¡´\‘√ #·˝≤¢s¡Ã&É+ e÷Á‘·y˚T. ø±˙ ø±+Á¬>dt bÕغ á $wüj·T+˝À n‘·´+‘· |òüTÀs¡yÓTÆq yÓ÷dü|üP]‘· bÕÁ‘· b˛wæk˛Ô+~.

uÛ≤eeTT:` nVæ≤+dü, Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤eTT, düs¡« uÛÑ÷‘· <äj·T, zs¡TŒ, XÊ+‹, |üs¡e÷‘·à¬ø’ ‘·|æ+#·T≥, |üs¡e÷‘·à <Ûë´qeTT dü‘·´ìs¡‹ nH˚ mì$T~ $<Ûë˝…’q |ü⁄cÕŒ\‘√ lVü≤]ì Äsê~ÛùdÔ nqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&Éì

$XÊ«dü+. lVü≤] nqTÁ>∑Vü≤+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T, |ü⁄qkÕÿsê\ø£+fÒ ô|’ mì$T~ s¡ø±˝…’q |ü⁄cÕŒ\‘√ |üPõ+#·&É+ <ë«sê düø£\ dü+‘√cÕ\T #˚≈£Ls¡T‘êj·Tì |ü+&ç‘·T\T n+≥THêïs¡T.

|üì eTìwæ Vü≤≈£îÿ\ô|’ nyÓT]ø£ düHêïsTT H√≈£îÿ\T <˚ej·÷ì πødüT $wüj·T+˝À nyÓT]ø± ‘·q <ä÷≈£î&ÉT ø=qkÕ–k˛Ô+~. ákÕ] ‘·q ÁbÕdæ≈£L´≥sY #˚‘· ‘êqT nHê\qT≈£îqï e÷≥*ï #Ó|æŒ+∫+~. dü+^‘·qT Ç+&çj·÷ y˚~ÛdüTÔqï<ä˙ ÄyÓTqT s¡øÏå+#˚+<äTπø ÄyÓT ≈£î≥T+u≤ìï uÛ≤s¡‘Y qT+&ç ªU≤∞ #˚sTT+#êeTìµ nyÓT]ø± ÁbÕdæ≈£L´≥sY Á|”‘Y uÛÑsês¡ Äs√|üD\T >∑T|æŒ+#ê&ÉT. ‘·<ë«sê uÛ≤s¡‘· Hê´j·T e´edü∆ô|’H˚ nyÓT]ø± <ë&ç m≈£îÿô|{Ϻ+~. |üì eTqTwüß\ Vü≤≈£îÿ\qT Ç+&çj·÷ Vü≤]düTÔ+fÒ ‘êqT Äs¡ÔÁ‘êD|üsêj·TDT&ç˝≤ e∫à yê]ì Ä<äTø√ø£ ‘·|üŒ˝Ò<äì nyÓT]ø± bò˛E ô|&ÉT‘√+~. ndü\T uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\qT uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ qT+&ç ªU≤∞ #˚sTT+#˚µ Vü≤≈£îÿ á |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTT\≈£î me]#êÃs√ ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. yÓTTqï{ÏøÏ yÓTTqï m&É«sY¶ k˛ï&ÓHé düs¡«Vü≤≈£îÿ\q÷ Vü≤]+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü n+‘·sê®rj·T #·{≤º\ Á|üø±s¡y˚T Äj·Tq≈£î sê»ø°j·T ÄÁX¯j·T+ Çe«p|æq <˚XÊ\qT ø£Ás¡ ô|‘·Ôq+‘√ u…~]+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫q ñ<ä+‘êìï Á|ü|ü+#·+ eT]Ãb˛sTT ñ+≥T+<äì nyÓT]ø± uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. ªªdü+^‘ê ]#·sY¶ H√s¡T eT÷sTT+#·&Üìø°, ÄyÓTqT ã\e+‘·+>± Ç+&çj·÷ s¡|æŒ+#·&Üìø° Ç+&çj·÷˝À Hê´j·T Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT+~µµ nì nyÓT]ø± ÁbÕdæ≈£L´≥sY Á|”‘Y uÛÑsês¡ rÁe+>± Äs√|æ+#ê&ÉT. n+<äTπø ÄyÓTqT, yê] ≈£î≥T+u≤ìï &Ûç©¢ qT+&ç U≤∞ #˚sTT+∫ q÷´j·÷sYÿ s¡|æŒ+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕ&ÉT. ÁbÕdæ≈£L´≥sY nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·« Á|ü‹ì~Û. nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì Hê´j·T $uÛ≤>±ìøÏ (&çbÕsYº yÓT+{Ÿ Ä|òt »dæºdt) Äj·Tq Á|ü‹ì~Û ø£qTø£ nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·« yê<äqH˚ Äj·Tq $ì|ædüTÔqï≥T¢ ns¡∆+. H√{Ï‘√ qe⁄«‘·÷ H=dü{Ï‘√ yÓøÏÿ]düTÔqï≥T¢>± ˇø£|üø£ÿ <˚ej·÷ì |ü≥¢ e´eVü≤]+∫q rs¡T≈£î $<˚o eT+Á‹ C≤Hé πøÁØ $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚düTÔ+fÒ eTs√ |üø£ÿ ÁbÕdæ≈£L´≥sY <˚ej·÷ì n¬sdüTºqT, ÄyÓT |ü≥¢ j·T÷.mdt.e÷s¡¸˝Ÿ düØ«dt b˛©düT\T e´eVü≤]+∫q rs¡TqT |üP]Ô>± düeT]∆+#·Tø√e&É+ >∑eTHês¡Ω+. dü+^‘ê ]#·sY¶ <ëK\T #˚dæq |òæsê´<äT >∑T]+∫ ‘êeTT ôdô|º+ãsY HÓ\˝ÀH˚ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìï nÁ|üeT‘·Ô+ #˚XÊeTì Á|”‘Y uÛÑsês¡ #ÓãT‘·THêïs¡T. <ëìøÏ Ç+&çj·÷ düŒ+~+#·˝Ò<äì |òü*‘·+>±H˚ <˚ej·÷ì n¬sdüTº nj·÷´s¡ì Äj·Tq dü÷∫düTÔHêïs¡T. ø±˙ uÛ≤s¡‘· n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·Tqï<ëì Á|üø±s¡+ dü+^‘ê ]#·sY¶ |òæsê´<äT >∑T]+∫ uÛ≤s¡‘Y düŒ+~+∫+~. ÄyÓT ‘·|ü⁄Œ&ÉT |òæsê´<äT #˚XÊs¡˙, q÷´ &Ûç©¢ ôV’≤ ø√s¡Tº ÄyÓTô|’ n¬sdüTº yês¡+≥T C≤Ø #˚dæ+<ä˙ ø±ã{Ϻ ÄyÓTqT yÓ‹øÏ ‘·eT≈£î n|üŒC…bÕŒ\ì uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ $»„|ü⁄Ô\ $÷<ä $»„|ü⁄Ô\T #˚k˛Ô+~. dü+^‘ê ]#·sY¶ bò˛qT¢ #˚dæ <˚ej·÷ìì u≤¢ø˘ yÓTsTT˝Ÿ #˚k˛Ô+<äì, ÄyÓTqT ø£≥º&ç #˚dæ ‘·eT≈£î n|üŒ–+#ê\ì $»„|ü⁄Ô\T #˚k˛Ô+~. Ç+&çj·÷ $»„|ü⁄Ô\≈£î @ e÷Á‘·+ ã<äT*e«ì nyÓT]ø± ∫e]øÏ <˚ej·÷ì n¬sdüTº <ë«sêH˚ ã<äT*∫Ã+~. ‘·<ë«sê n+‘·sê®rj·T sêj·Tu≤s¡ #·{≤º\qT ñ\¢+|òæT+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ≈£îÁ≥ #˚dæ <˚ej·÷ìô|’ nÁø£eT πødüT\T yÓ÷|æ kÕ<Ûës¡D H˚s¡düT∆\‘√ düe÷q+>± e´eVü≤]+#·&É+ <ë«sê Á|ürø±s¡+ rs¡TÃ≈£îH˚

b˛\Ã&É+ @$T{Ï? nyÓT]ø±˝À eT‘·TÔ eT+<äT nÁø£eT+>± neTTà≈£îH˚ H˚s¡düT∆\‘√, e´_Û#ês¡+ #˚ùd H˚s¡düT∆\‘√, <=+>∑‘·Hê\T Vü≤‘·´\T #˚ùd H˚s¡düT∆\‘√ qTe⁄« m˝≤ Á|üe]ÔkÕÔy√ ˙ sTTwüº+. n˝≤+{Ï yê]øÏ e]Ô+#˚ dü÷Á‘ê\ì ˇø£ n+‘·sê®rj·T <Í‘ê´~Ûø±]øÏ m˝≤ e]Ô+|üCÒkÕÔs¡T nì eTq+ n&ÉT>∑T‘·T+fÒ yê]‘√ b˛*ùdÔ #ê˝≤ eTsê´<ä˝Ò #˚XÊ+ nì #Ó|ü⁄‘ê&˚$÷{° ô|<ä› eTìwæ? <˚ej·÷ì n¬sdüTº $wüj·T+˝À nyÓT]ø± n~Ûø±s¡T\T m+‘· ≈£îÁ≥|üP]‘·+>± e´eVü≤]+#ês√ á Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~. dü+<äs¡“¤+>± >∑eTì+#ê*. ÄyÓT &ç|üP´{° ø±q‡˝Ÿ ‘·q≈£î ø±+Á{≤≈£îº Á|üø±s¡+ HÓ\≈£î 4,500 &Ü\s¡T¢ »qs¡˝Ÿ ø£qTø£ ø±q‡˝≤sY ÇeT÷´ì{°øÏ ns¡TΩsê\T. #Ó*¢+#ê*‡ ñ+&É>± 573 &Ü\s¡T¢ e÷Á‘·y˚T nq>± ÄyÓT ø±q‡˝Ÿ $<ÛäT˝À¢ ñ+&É>± ÄyÓTqT n¬sdüTº #Ó*¢+#ês¡ì dü+^‘· ‘·eT≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡ì, s√E≈£î #˚j·Tsê<äT. ÄyÓTqT @ düeTj·T+˝À n¬sdüTº #˚ùdÔ 19 >∑+≥\T |üì #˚sTT+#·T≈£îqï≥T¢>± ≈£L&Ü ÄyÓT nee÷qø£s¡+>± Á|üe]Ô+∫ düeT]∆+#·Tø√e#√à |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡ì Á|”‘Y uÛÑsês¡ ‘Ó*bÕs¡T. ø±˙ nyÓT]ø± n~Ûø±s¡T\T e÷s¡Z+ yÓ‹ø±s¡T. n+<äTø√dü+ <˚ej·÷ìøÏ Ç+&çj·÷ #Ó*¢+#˚ y˚‘·qy˚T HÓ\≈£î 6,500 ÄyÓT ~q#·s¡´\qT |ü]o*+#ês¡T. nq>± kÕºøÏ+>¥ &Ü\s¡T¢. n+<äT˝À+∫ 4,500 &Ü\s¡T¢ rdæ Ç+{À¢ #˚XÊs¡T. ÄyÓT ~q #·s¡´\ô|’ ì|òü÷ y˚XÊø£ ñ<äj·÷H˚ï |üì#˚ùd e´øÏÔøÏ #Ó*¢+#·&É+ kÕ<Ûä´+ nj˚T´ |üì ø±<äT. ‘·q |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\ e<ä› ~+|ü&Üìï >∑eTì+#ês¡T. á |ü]dæ∆‹øÏ ø±s¡D+ Ç˝≤+{Ï n+XÊ\ô|’q uÛ≤s¡‘· Ä düeTj·T+ ‘·|üŒ eTπs Ç‘·s¡ düeTj·T+˝À n¬sdüTº Á|üuÛÑT‘·«+ @Hê&√ ÁX¯<ä∆ ô|{Ϻ ‘·<äqT>∑TD+>± #·{≤º\T #˚dæHê ÄyÓT ø±q‡˝≤sY $<ÛäT˝À¢ ñ+&É>± n¬sdüTº #˚j·÷*‡ ñ+&É>± n˝≤ #˚j·Tø£b˛e&É+. $<˚XÊ˝À¢ #˚dæq≥¢e⁄‘·T+<äì >∑T]Ô+#ês¡T. n+<äTπø ÄyÓT ‘·q ìj·T$T+#˚ sêj·Tu≤s¡T\ Çfi¯fl˝À |üì #˚ùdyê]ì |æ\¢\qT dü÷ÿ˝Ÿ e<ä› ~+|ü&ÜìøÏ e∫Ãq|ü⁄&ÉT ôd’‘·+ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#·&É+ ˇø£ düeTj·T+ #·÷dæ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. Ç<ä+‘ê ≈£L&Ü ≈£îÁ≥. |ü]cÕÿs¡+ ‘·<ë«sê yês¡T uÛ≤s¡‘· #·{≤º\ |ü]~Û˝ÀøÏ Ç+<äT˝À |üì eTìwæøÏ Hê´j·T+ #˚ùd Ä˝À#·q ‘˚e&É+, sêj·Tu≤s¡T\≈£î ‘·eT $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤Dô|’q @e÷Á‘·+ ˝Òø£b˛>± |üì eTìwæì n&ɶ+ ô|≥Tº≈£îì ø£ø£å πø+ÁBø£]+#˚ neø±X¯+ ø£*Œ+#·&É+ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ~Û+#˚ ñ<˚›X¯´y˚T Çø£ÿ&É ø£ì|æk˛Ô+~. (ø£ø£å #˚j·Te\dæq |üì. n~ #˚j·T≈£î+&Ü <äXÊu≤›\T>± @$T≥qïB Çø£ÿ&É #·÷&É+&ç.) á n¬sdüTºqT, nqT∫‘· HêìÃq |òü*‘·y˚T <˚ej·÷ì ñ<ä+‘·+˝À #Ó\πs>∑T‘·Tqï Á|ües¡ÔqqT Á|”‘Y uÛÑsês¡ düeT]∆+#·T≈£î+≥THêïs¡T. <Í‘·´ s¡>∑&É. nyÓT]ø± #·s¡´\qT düeT]∆+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘· uÛ≤s¡‘· <Í‘·´ n~Ûø±]‘√ ‘·–q |ü<ä∆‘·T˝À¢ dü+‘·‹ yêπs eTT+<äT≈£î sêe&É+ j·÷<äè∫äø£+ @$÷ e´eVü≤]+#·˝Ò<äì, nee÷qø£s¡ |ü<ä∆‘·T˝À¢ ø±<äT. ‘Ó\¢‘√\T nyÓT]ø£qT¢ {°.M #ÛêHÓfi¯¢ eTT+<äT e´eVü≤]+#ês¡ì e∫Ãq Äs√|üD\qT Á|”‘Y uÛÑsês¡ ì\ã&ç nyÓT]ø± nqT∫‘· Á|ües¡ÔqqT ‹s¡düÿ]+#ês¡T. ÄyÓTqT ã≥º\T $|æŒ+∫ ‘·ìF düeT]∆+#·T≈£î+fÒ uÛ≤y√<˚«>±\T m˝≤ #˚XÊeTì n+^ø£]dü÷ÔH˚ n~ #·≥º Á|üø±s¡y˚T »]–+<äì $Tqï+≥T‘êjÓ÷ yê]øÏ u≤>±H˚ ‘Ó\TdüT. Á|ü|ü+#· #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. n~ ø±≈£î+&Ü ÄyÓT≈£î ø±|ò” Ç#êÃeT˙, <˚XÊ\ dü+düÿè‘·T\qT Äb˛düq |ü{Ϻ ‘·eT bò˛Hé #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ Ç#êÃeTì, eT+#·TqT+&ç yê´bÕsê\≈£î nqT>∑TD+>± e÷s¡TÃø√e&É+, ø±bÕ&É&ÜìøÏ b˛©düT\ ø±s¡T˝À ≈£Ls¡TÃ+&Éu…{≤ºeT˙ e´eVü≤]+#·&É+ á ◊s√bÕ dü+‘·‹ yê]øÏ e\dü Çe˙ï Ç‘·s¡ nyÓT]ø± H˚s¡düT∆\≈£î Çe«ì kÂø£sê´\T ø±\+˝ÀH˚ n\e&çq $<ä´. n~ 21e X¯‘êã›+˝À Ç#êÃeT˙ Á|”‘Y #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. |üìeTìwæ dü+^‘ê ≈£L&Ü yê]øÏ nø£ÿs¡≈£î e∫Ã+~. uÛ≤s¡‘· dü+‘·‹ yês¡T ]#·sY¶ ndü\T u≤~Û‘·Tsê\T ø±>± n~ eT]∫ uÛ≤s¡‘Y qT+&ç <ä÷s¡yÓTÆ ‘Ó\¢yê] Ä~Û|ü‘·´ <äTs¡Vü≤+ø±s¡ <˚ej·÷ìì u≤~Û‘·Tsê*>± uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+, |üÁ‹ø£\T #·s¡´\qT uÛ≤s¡‘· <˚X¯|ü⁄ |üì eTìwæH˚ n&ɶ+ ô|≥Tº≈£îì #˚düTÔHêïj·Tì Á|”‘Y uÛÑsês¡ yêb˛j·÷s¡T. düeT]∆+#·&É+ ø£+fÒ $T+∫q X¯≈£îì ˙‹ eTs=ø£{Ï Á|”‘Y uÛÑsês¡ ‘·q yÓT<ä&ÉT mø£ÿ&ÉHêï bÕπsdüT≈£îì ñ+&ÉuÀ<äT. (Wsê! eTq X¯≈£îì ˙‹ ≈£L&Ü eTqøÏ e∫à $÷&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Ü&Ü nqï ø±≈£î+&Ü b˛sTT+<ë?) nqTe÷q+ ø£\T>∑T‘√+~. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ yê<äq Á|”‘Y uÛÑsês¡ yê<äq\qT uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ N*à áj·Tq yÓT<ä&ÉT≈£î @eTHêï møÏÿ+<ë? eTqyêfi¯ó¢ #Ó+&Ü&ç+~. uÛ≤s¡‘· Hê´j·T e´edü∆ Á|üÁøÏj·T˝À CÀø£´+ n&ÉT>∑T‘·Tqï<˚$T{Ï? <˚ej·÷ì ˇø£ n‘·T´qï‘· <Í‘·´ #˚düT≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ, n~Ûø±s¡+ nyÓT]ø± ÁbÕdæ≈£L´≥sY ≈£î n~Ûø±]. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ sê»ø°j·T+>±, Ä]∆ø£+>±, me]#êÃs¡ì Á|ü•ï+∫+~. $j·THêï dü<ädüT‡ Áb˛{Àø±˝Ÿ eTVæ≤fi≤ Vü≤≈£îÿ\ |üs¡+>± ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï Á|üø±s¡+ <˚ej·÷ì n¬sdüTº »s¡>∑˝Ò<äì düŒwüº+ #˚dæ+~. n~Ûø±]. ÄyÓT≈£î sêj·Tu≤s¡ s¡ø£åD\qT $j·THêï Çø£ÿ&É u≤~Û‘·Tsê\T ˇø£ÿπsqì ÄyÓT <˚ej·÷ì nì dü<ädüT‡ ø£≥ºu…{Ϻ+~. ø±q‡˝≤sY s¡ø£åD\T ÄyÓT≈£î Ç+πø u≤~Û‘·T\÷ ˝Òs¡ì ‘Ó*|æ+~. ªªˇø£ ∫qï ìC≤ìï ñHêïsTT. n˝≤+{Ï e´øÏÔ‘√ e´eVü≤]+∫q |ü<ä∆‹ì eTq+ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. Çø£ÿ&É πøe\+ ˇø£ kÕ<Ûës¡D nyÓT]ø± H˚s¡düT∆\‘√ e´eVü≤]+#˚ |ü<ä∆‹‘√ u≤~Û‘·Tsê\T e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡T. ÄyÓT nyÓT]ø± <Í‘·´

ø±sê´\j·T+˝À $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔqï <˚ej·÷ì UÀÁã>±<˚µµ nì $<˚XÊ+>∑ XÊK Á|ü‹ì~Û nHêïs¡ì ~ Væ≤+<äT ‘Ó*|æ+~. ªªuÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À ˇø£ Hê´j·T Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT+<äqï dü+>∑‹ì >∑T]Ô+∫q≥T¢ Á|”‘Y uÛÑsês¡ Á|üø£≥q düŒwüº+ #˚k˛Ô+~. nsTTq|üŒ{Ïø°, dü+^‘ê ]#·sY¶‡ ≈£î≥T+u≤ìï Ç+&çj·÷ qT+&ç m+<äT≈£î U≤∞ #˚j·÷*‡ e∫Ã+<√, yê]øÏ e´‹πsø£+>± @y√ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡H√ nqTe÷Hê\qT á Á|üø£≥q ˝ÒeHÓ‘·TÔ‘√+~? á ˇ|ü⁄Œø√\T ns¡∆+ @$T{Ï? Bìì C≤Á>∑‘·Ô>± |ü]o*+#ê*‡ ñ+~. Bì <ë«sê uÛ≤s¡‘· Hê´j·T e´edü∆ô|’q, uÛ≤s¡‘· #·{≤º\qT neT\T #˚ùd n~Ûø±s¡T\ ô|’Hê, rÁeyÓTÆq Á|ü‹≈£L\ yê´K´\T #˚XÊs¡T. Ç‘·s¡ <˚XÊìøÏ #Ó+~q bÂs¡T\ô|’ $<˚o Hê´j·÷~Ûø±s¡T\T ‘êeT+‘·≥ ‘êeTT>± <äTs¡Vü≤+ø±s¡|üP]‘·+>± ÄÁø£$T‘· <Û√s¡DÏ˝À #=#·TÃ≈£îì e∫Ãq≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~µµ nì uÛ≤s¡‘· $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹‘·« XÊK Á|ü‹ì~Û Á|üø£≥q ù|s=ÿ+~. ªªeTs=ø£ ùdïVü≤|üP]‘·, Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+˝Àì ˇø£ Hê´j·T|üs¡yÓTÆq Á|üÁøÏj·T˝À á ‘·s¡Vü‰˝À #=s¡ã&ç‘˚ n~ CÀø£´+<ëØ $<Ûëq+ e÷Á‘·y˚T ø±ø£ n+<äT≈£î bÕ\Œ&˚ <˚X¯+˝Àì Hê´j·T e´edü∆˝ÀH˚ düeTdü´\T ñqï≥T¢ uÛ≤$+#ê*‡ ñ+≥T+~µµ nì $<˚XÊ+>∑ Á|ü‹ì~Û ù|s=ÿHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· $<˚XÊ+>∑ XÊK >∑T]Ô+∫q≥T¢>± Ç~ eTq <˚X¯ Hê´j·T e´edü∆˝À #=s¡ã&É&Éy˚T. CÀø£´+<ëØ $<Ûëq+ ≈£L&Ü. ø±˙ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ Ä $wüj·÷ìï Ç|ü⁄Œ&˚ >∑T]Ô+∫q≥T¢ #Ó|üŒ&Éy˚T ÄX¯Ãs¡´+. Ç+&çj·÷˝À nyÓT]ø± >∑÷&ÛÉ#ês¡T\T s¡Vü≤dü´+>± |üì #˚düTÔHêïs¡ì nyÓT]ø± $T\Á{° >∑÷&ÛÉ#ês¡ n~Ûø±s¡T\T nyÓT]ø± ø±+Á¬>dt eTT+<äT kÕø£å´+ Ç∫Ãq|ü⁄&˚ Ç+&çj·÷˝À nyÓT]ø± CÀø£´+ #˚düT≈£î+{À+<äì eTq Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î >∑T]Ô+#·˝Ò<äT? nyÓT]ø± sêj·Tu≤s¡T\T sêj·Tu≤s¡T\T>± ñ+&É≈£î+&Ü ô|<ä› m‘·TÔq >∑÷&ÛÉ#·s¡´+ kÕ–düTÔHêïs¡ì uÛ≤s¡‘· sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\‘√q÷, bÕغ\‘√q÷ ìs¡+‘·s¡+ #·s¡Ã\T kÕ–dü÷Ô n+‘·s¡Z‘· $<ÛëHê\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔHêïs¡ì $ø° ©ø˘‡ <ë«sê yÓ\¢&ç nsTTq|ü⁄Œ&˚ eTq Á|üuÛÑT‘·«+ nyÓT]ø± CÀø±´ìï m+<äT≈£î >∑T]Ô+#·˝Ò<äT? eTT+u…’ f…Ás¡]düTº <ë&ÉT\≈£î eTT+<äT dæ.◊.@ >] dü«j·T+>± nH˚ø£kÕs¡T¢ uÛ≤s¡‘Y |üs¡´{Ï+∫ ¬sø°ÿ ìs¡«Væ≤+#ê&Éì yÓ\¢&ç nsTTq|ü⁄Œ&˚ nyÓT]ø± CÀø£´+ m+<äT≈£î >∑T]Ô+#·˝Ò<äT. nyÓT]ø± ø£wüº&ç˝À ñqï dü<äs¡T >∑÷&ÛÉ#ê]ì Á|ü•ï+#˚+<äT≈£î nqTeT‹ ø√]Hê ìsêø£]+∫q|ü⁄Œ&˚ nyÓT]ø± CÀø£´+ ˝À‘·T\qT eTqyêfi¯ó¢ >∑T]Ô+#·˝Ò<ë? yÓTTqï{ÏøÏ yÓTTqï m&É«sY¶ k˛ï&ÓHé uÛ≤s¡‘· Ç+≥¬sï{Ÿ, ôd˝Ÿ bò˛Hé $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ e´øÏÔ>∑‘· $esê\qT ùdø£]+#·&Éy˚T ø±ø£ ìs¡+‘·s¡+ ]ø±s¡T¶ #˚düTÔHêïs¡ì u…’≥ô|{ϺHê n<˚$÷ ô|<ä› $wüj·T+ ø±<äì eTq $<˚o eT+Á‹ dü˝≤àHé KTظ<é >±πs dü«j·T+>± ø={ϺbÕπsXÊs¡T ø£<ë? ns¡TDY C…’{°¢ nqï≥T¢ Ç+&çj·÷ $wüj·T+˝À @+ #˚dæHê #Ó\T¢u≤≥T ne⁄‘·T+<äqï uÛÑs√kÕqT eTq bÕ\≈£î\T Çe«ãfÒº nyÓT]ø± ás√E Ç+‘·≈£î ‘Ó–+∫+~. Ç+ø± ‘Ó–düTÔ+~ ≈£L&Ü.

#Ó’Hê s¡÷˝Ÿ‡ bÕ{Ï+#·+&ç`nyÓT]ø± nyÓT]ø± yÓT&É\T e+#·&É+˝À #Ó’Hê dü|òü\+ nsTT+<ë? ø£˙dü+ ‘·÷s¡TŒ #Ó’Hê düeTTÁ<ä+ es¡ø£sTTHê nyÓT]ø±qT <ë]øÏ ‘Ó#·TÃø√e&É+˝À #Ó’Hê bÕøÏåø£+>± dü|òü\+ nsTTq≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. ‘·÷s¡TŒ #Ó’Hê düeTTÁ<ä+˝Àì ~jÓ÷j·TT/ôd+ø±≈£î B«|üø£\Œ+ ô|’q #Ó’Hê $~Û+∫q ìã+<Ûäq\qT bÕ{Ï+#ê*‡+~>± ‘·eT yêDÏ»´ $e÷Hê\≈£î nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+ dü\Vü‰ Ç∫Ã+~. #Ó’Hê $~Û+∫q ªyêj·TT s¡ø£åD >∑T]Ô+|ü⁄ eT+&É\+µ |ü]~Ûì ñ\¢+|òæTdü÷Ô Á|üy˚•+∫q nyÓT]ø±, »bÕHé, <äøÏåD ø=]j·÷ j·TT<ä∆ $e÷Hê\qT #Ó’Hê j·TT<ä∆ $e÷Hê\T yÓ+{≤&çq H˚|ü<Ûä´+˝À nyÓT]ø± dü\Vü‰ ÁbÕ<Ûëq´‘· dü+‘·]+#·T≈£î+~. Äs¡¶s¡T¢ C≤Ø #˚j·T&Éy˚T >±ì eTs=ø£] Äs¡¶sY bÕ{Ï+∫ ms¡T>∑ì nyÓT]ø± #Ó’Hê Äs¡¶sY≈£î ‘·\e+#·&É+ Á|ü|ü+#· Á|ü»\≈£î ˇø£ $<Ûä+>± $H√<äy˚T. |ü]~Ûì ìs¡ísTT+#·&É+ nyÓT]ø±, »bÕHé\T nHê~>± #˚düTÔqï |üH˚. ∫e]øÏ <äøÏåD ø=]j·÷ ≈£L&Ü nyÓT]ø± n+&É‘√ ‘·eT<Ó’qqT $~Û+∫ neT\T #˚k˛Ô+~. düeTTÁ<ä rs¡ÁbÕ+‘·+ ñqï <˚XÊ\T rs¡+ qT+&ç 12 Hê{Ïø£˝Ÿ yÓTÆfi¯fl y˚Ts¡ düeTTÁ<ä+ô|’ ‘·eT kı+‘· düeTTÁ<ä »˝≤\T>± |ü]>∑DÏkÕÔsTT. á Vü≤≈£îÿ\qT n+‘·sê®rj·T düeTTÁ<ä #·{≤º\T >∑T]Ô+#êsTT. á 12 yÓTÆfi¯fl y˚Ts¡ ñ+&˚ yêj·TT‘·\+ ô|’q Vü≤≈£îÿ\qT >∑T]Ô+#˚ #·{≤º\T e÷Á‘·+ @$÷ ˝Òe⁄. nsTTq|üŒ{Ïø° nyÓT]ø±, »bÕHé \‘√ düVü‰ 20 <˚XÊ\T ‘·eT ‘·eT +Ämõ \qT Á|üø£{Ï+∫ neT\T #˚düTÔHêïsTT. »bÕHé 1969 qT+&û ‘·÷s¡TŒ #Ó’Hê düeTTÁ<ä+˝À +Ämõ neT\T #˚k˛Ô+~. ˇø£ <˚X¯+ Á|üø£{ÏùdÔ n+<äT˝ÀøÏ Á|üy˚•+#˚

$e÷Hê\T @yÓ’Hê yÓTT<ä≥ ‘êeTT mes√ ‘·eTqT ‘êeTT >∑T]Ô+#ê* . Á|üy˚•+#˚+<äT≈£î Ä <˚X¯ nqTeT‹ rdüTø√yê*. dü<äs¡T˝À m+‘·ùd|ü⁄ ‘·eT $e÷q+ m–πs~ $esê\T Çyê«*. »bÕHé, <äøÏåD ø=]j·÷\T m|üŒ{ÏqT+&√ neT\T #˚düTÔ+&É>± #Ó’Hê ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·y˚T Á|üø£{Ï+∫+~. #Ó’Hê +Ämõ qT bÕ{Ï+#ê\ì yêDÏ»´ $e÷Hê\≈£î (Á|üj·÷DÏ≈£î\qT #˚s¡y˚ùd $e÷Hê\T, düs¡≈£î s¡yêD≤ $e÷Hê\T) dü\Vü‰ Ç∫Ãq+‘· e÷Á‘êq <ëì #·≥ºã<ä∆‘·qT ‘êeTT >∑T]Ô+∫q≥T¢ ø±<äì nyÓT]ø± _+ø£+ Á|ü<ä]Ù+#·&É+ $X‚wü+. Ä e÷≥ø=ùdÔ @ <˚X¯ ≈£L #·≥ºã<ä∆‘· ˝Ò<äT. #·≥ºã<ä∆‘·qT >∑T]Ô+#˚ n+‘·sê®rj·T #·{≤º\T @$÷ ˝Òe⁄. ø±ã{Ϻ ‘·eT yêDÏ»´ $e÷Hê\≈£î nyÓT]ø± Ç∫Ãq dü\Vü‰ ‘·\e+#·&É+‘√ düe÷qy˚T ne⁄‘·T+~. ªª|üdæ|òæø˘ düeTTÁ<ä+˝À düeTTÁ<ä »˝≤\qT,

yêj·TT ‘·˝≤ìï ùd«#·Ã¤>± $ìjÓ÷–+#·&É+ nH˚~ dæ∆s¡‘ê«ìøÏ, ÁX‚j·TdüT‡≈£î, uÛÑÁ<ä‘·≈£î n‘·´edüs¡+. ‘·÷s¡TŒ #Ó’Hê düeTTÁ<ä+ ô|’q #Ó’Hê Á|üø£{Ï+∫q |ü≥¢ y˚TeTT Ç|üŒ{Ïø° Ä+<√fi¯q‘√H˚ ñHêïeTTµµ nì nyÓT]ø± $<˚XÊ+>∑ XÊK C≤Ø #˚dæq *œ‘· Á|üø£≥q ù|s=ÿ+~. ìã+<Ûäq\≈£î nqT>∑TD+>±H˚ #Ó’Hê ìã+<Ûäq\qT bÕ{Ï+#ê\ì ø√s¡T‘·THêï+ >±˙ #·≥ºã<ä∆‘· >∑T]Ô+∫ ø±<äì nyÓT]ø± á Á|üø£≥q˝À #Ó|ü⁄Œ≈£î+~. #Ó’Hê ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#ê\ì ø£eT]¸j·T˝Ÿ $e÷Hê\qT ø√]q nyÓT]ø± ‘·eT j·TT<ä∆ $e÷Hê\qT e÷Á‘·+ #Ó’Hê≈£î #Ó|üŒ≈£î+&ÜH˚ ‘·÷s¡TŒ #Ó’Hê düeTTÁ<ä+ô|’ ‹|ü⁄Œ‘√+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. <äøÏåD ø=]j·÷, »bÕHé \T ≈£L&Ü nyÓT]ø±qT nqTdü]düTÔHêïsTT. nsTT‘˚ #Ó’Hê #˚‘·T\T eTT&ÉT#·T≈£îì ≈£Ls√Ã˝Ò<äT. ‘·eT +Ämõ ˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q

¬s+&ÉT nyÓT]ø± >∑÷&ÛÉ#ês¡ $e÷Hê\qT, 10 »bÕHé á`15 C…{Ÿ \qT X¯óÁø£yês¡+ #Ó’Hê j·TT<ä∆ $e÷Hê\T (S;`30, @`10) yÓ+ã&ç+#êsTT. ‘·eT yêj·TT‘·\+˝ÀøÏ #=#·TÃ≈£î e∫Ãq $e÷Hê\qT yÓ+{≤&ç ‘·]e÷eTì #Ó’Hê Ä ‘·sê«‘· Á|üø£{Ï+∫+~. #Ó’Hê #·s¡´≈£î nyÓT]ø±, »bÕHé \T ÄÁ>∑Vü≤+>± düŒ+~+#êsTT. @ø£|üø£å+>± Á|üø£{Ï+#·&É+ ‘·eT≈£î ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´+ ø±<äì Á|üø£{Ï+#êsTT. nyÓT]ø±, »bÕHé\ nuÛÑ´+‘·sê\≈£î #Ó’Hê n+‘˚ B≥T>± düŒ+~+∫+~. ªª<ëìì (#Ó’Hê) s¡<äT› #˚j·÷\+fÒ yÓTT<ä≥ »bÕHé 44 j˚Tfi¯ófl7>± neT\T #˚düTÔqï ‘·q kı+‘· s¡<äT› #˚j·÷\ì y˚TeTT ø√sê*‡ ñ+≥T+~. 44 j˚Tfi¯fl ‘·sê«‘· y˚TeT÷ »bÕHé ø√]ø£qT |ü]o*kÕÔeTTµµ nì #Ó’Hê s¡ø£åD XÊK Á|ü‹ì~Û j·÷+>¥ j·TTEHé düŒwüº+ #˚XÊ&ÉT. »bÕHé uÛ≤Ø |ü]e÷D+˝À ñ+&É&Üìï |üø£ÿ |ü≥+˝À #·÷&Ée#·TÃ. Bìì »bÕHé 1969 qT+&ç neT\T #˚k˛Ô+~. <äøÏåD ø=]j·÷ Á|üø£{Ï+∫q +Ämõ ñ‘·Ôs¡ ø=]j·÷ >∑>∑q‘·˝≤ìï ≈£L&Ü ÄÁø£$T+#·&Üìï |ü≥+˝À >∑eTì+#·e#·TÃ. nyÓT]ø± n+&É #·÷düT≈£îH˚ <äøÏåD ø=]j·÷ á Ä~Û|ü‘ê´ìï #Ó˝≤sTTk˛Ô+~. »bÕHé, <äøÏåD ø=]j·÷\T Á|üø£{Ï+#·T≈£îqï +Ämõ \qT #Ó’Hê Á|üø£{Ï+∫q rdæ |üø£ÿq ô|fÒºdæ+~. +Ämõ nH˚~ kÕs¡«uÛÖe÷~Ûø±s¡+ >∑\ ÁbÕ+‘·+ ø±<äì bÕsƒ¡≈£î\T >∑T]Ô+#ê*. ‘·eT <˚X¯ s¡ø£åD ø√dü+ nì #Ó|æŒ <Ûäq, ø£+&Éã\+ ø£*–q <˚XÊ\T M{Ïì neT\T #˚düTÔ+{≤sTT. +Ämõ ã\Á|ü<äs¡Ùq˝À¢øÏ #Ó’Hê ≈£L&Ü Á|üy˚•+#·&É+‘√ uÛÖ>√[ø£ Ä~Û|ü‘·´ sê»ø°j·÷\T (‘·÷s¡TŒ #Ó’Hê düeTTÁ<ä+ es¡≈£î) s¡düø£+<ëj·T+˝À |ü&çqfÒ¢.


Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹uÛ≤e+‘·T\ •_sêìøÏ $X‚wü düŒ+<äq X¯ìyês¡+ 21, &çôd+ãsY 2013

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 20: Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹uÛ≤e+‘·T\ ($ø£˝≤+>∑T\T)≈£î ñ|üj·TTø£ÔyÓTÆq |ü]ø£sê\T n+~+#·&Ü ìøÏ ìs¡«Væ≤+∫q •_sêìøÏ $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+~. kÕúìø£

j·TTe»q dü+πøåeT edü‹ >∑èVü‰+˝À @sêŒ≥T #˚dæq á •_sêìøÏ $»j·Tq>∑s¡+ &ç$»Hé˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç n+>∑$ø£\Ts¡T, $ìøÏ&ç düeTdü´ ñqïyês¡T, e÷qdæø£ s√>∑T\T, ã~Ûs¡T\T ô|<ä› m‘·TÔq e#êÃs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±+ ‹˝≤˝Ÿ

<ä+&˚ á •_s¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $$<Ûä $uÛ≤>±\ ≈£î ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ @&Ü~˝≤π> á @&Ü~ ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚dæq \_›<ës¡T\ Ád”ÿì+>¥ •_sêìøÏ $X‚wü düŒ+<äq \_Û+#·<äHêïs¡T.

Ç|üŒ{Ïπø dü<äs¡yéT ø±s¡´Áø£eT+‘√ <ë«sê <Ûäè Mø£s¡D bı+~q yê]ì Ád”ÿì+>¥ qT+∫ $TqVü‰sTT+∫ dü<äs¡+ dü]º|òæπø{Ÿ »‘·| ü]∫ \_›<ës¡T\T C≤_‘ê˝À qyÓ÷<äT #˚dæ nedüs¡yÓTÆq ñ|üø £s¡D≤\T n+~+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚ •+#ês¡T. yÓ÷≥¬s’CŸº Áf…Æ ôd’øÏfi¯fl≈£î &çe÷+&é m≈£îÿe ñ+<äì, yÓ÷≥¬s’CŸ¶ Áf…Æôd’øÏfi¯ófl n+~+#·&ÜìøÏ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø £eT+˝À $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT XÊK düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T n#·T´‘·sêeT#·´,&çÄsY&çm ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY CÀ´‹,yÓTbÕà ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY s¡eTD,Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T <äTs¡às¡D+

mdtÄsYmd”Œ uÛÑ÷eTT\ nHê´Áø±+‘·+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 20: HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+˝Àì e÷<äsêE>∑÷&É÷s¡T e<ä› >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T e´ø£Ôñ\T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTè‹#Ó+~q yês¡T eTT‘·TÔ≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì |æ&ÉbÕ|üq÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #·˝≤¢ Á|ükÕ<é(32), @.#Ó+#·j·T´(50) dü+e‘·‡sê\T>± >∑T]Ô+#ês¡T. á dü+|òüT≥q >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ »]–+~. eTè‘·T*<ä›s¡÷ HÓ\÷¢s¡T˝Àì z ô|ò’HêHé‡ ø£+ô|˙˝À yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ≈£î #Ó+~q yêsTT<ëqT #Ó*¢+∫ sêÁwüº 9 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·˝À HÓ\÷¢s¡T qT+∫ dü«Á>±e÷ìøÏ ãj·T\T<˚sês¡T. á düeTj·T+˝À Ms¡T Á|üj·÷DÏdüTÔqï dü÷ÿ≥sY e÷<äsê»>∑÷&É÷s¡T Áø±dts√&ÉT¶ e<ä›≈£î sê>±H˚ $T˙ yê´HéqT y˚>∑+>± e∫à &Ûûø=q&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. kÕúì≈£î\T Ä+<√fi¯q #˚j·T&É+‘√ yêVü≤Hêìï nø£ÿ&˚ ì*|æ Á&Ó’esY |üsês¡j·÷´s¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï HÓ\÷¢s¡T b˛©düT\T dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚] |ü]XÀ<Ûäq #˚XÊs¡T. πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T..

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, &çôd+ãs¡T 20 : mdtÄsYmd”Œ ¬øHê˝Ÿ ÁbÕ+‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫q uÛÑ÷eTT\T nHê´Áø±+‘êìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêï mdtÄsYmd”Œ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì düs¡«Á‘ê Äs√|üD\T $qedüTÔHêïsTT. 20 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|’>± »–‘ê´\ ÁbÕ+‘·+˝Àì mdtÄsYmd”Œ uÛÑ÷eTT\qT ¬s’‘·T\ qT+∫ >∑‘·+˝À ø=qT>√\T #˚XÊs¡ì, ø±ì md”‡ÄsYmd”Œ ¬øHê˝Ÿ qT+∫ rdæq eT{Ϻì ;&ÉT uÛÑ÷eTT˝À¢ b˛XÊs¡T. |ü≥ºD+˝À q÷‘·q+>± #˚|üfÒº >∑èVü‰\≈£î yÓT\¢yÓT\¢>± Ä eT{Ïºì ‘·s¡*düTÔ+&É≥+‘√ Ä eT{Ϻ |üP]Ô>± e÷j·Tø±e&É+‘√ U≤∞ düú˝≤ìï uÛÑ÷eTT\qT ÄÁø£$T+#·T≈£î+≥THêïs¡T. nÁø£e÷s¡Tÿ\ e´eVü‰sêìï n]ø£{≤º\ì Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T mdtÄsYmd”Œ n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT, mkÕ‡¬sd”Œ uÛÑ÷eTT\T nHê´Áø±+‘êìøÏ >∑Ts¡e≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

HÓ\÷¢s¡T C…’\T≈£î mÁs¡#·+<äq+ düà>∑¢s¡T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 20: ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝Àì X‚cÕ#·\+ n≥M ÁbÕ+‘·+˝Àq÷, ø£&É|ü õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À düà–¢+>¥≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï düà>∑¢s¡¢qT n¬sdüTº #˚dæq b˛©düT\T yê]˝À düTe÷s¡T 200 eT+~ì HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ 84 eT+~ì ‘·s¡*+#·>±, X¯ó Áø£yês¡+ eTs√ 110 eT+~ì õ˝≤¢ C…’\T≈£î ‘·s¡*+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. yês¡+ s√E\T>± ∫‘·÷Ôs¡T, HÓ\÷¢s¡T, ‹s¡T|ü‹, ø£&É|ü ÁbÕ+‘ê\˝À mÁs¡#·+<äq+ düà>∑¢s¡¢qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæq $wüj·T+ $~‘·y˚T. Ms¡+<ä]ì eT<äq|ü*¢, ‹s¡T|ü‹, ø£&É|ü, düuŸC…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ X‚cÕ#·\+ n&Ée⁄\˝À Ç<ä›s¡T bòÕ¬sdtº n~Ûø±s¡T\qT düà>∑¢s¡T¢ sêfi¯¢‘√ ø={Ϻ #·+|æq dü+|òüT≥q $~‘·y˚T. á Áø£eT+˝À sêj·T\d”eT õ˝≤¢˝À¢ì nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ bòÕ¬sdüTº n~Ûø±s¡T\T $düÔø£è‘·+>± <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ mÁs¡#·+<äq+ düà>∑¢s¡¢qT n¬sdüTº #˚düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À yês¡+ s√E\T>± düTe÷s¡T 400 eT+~ düà>∑¢s¡T¢ |ü≥Tºã&ɶ≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ sêj·T\d”eT õ˝≤¢˝À¢ì nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ì C…’fi¯¢˙ï ì+&çb˛e&É+‘√ Á|ü‘˚´ø£ ñ‘·Ôs¡T«\‘√ n+<äT˝À 200 eT+~ì HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ C…’\T≈£î ‘·s¡*+∫q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.

Á>±e÷˝À¢ ˙{Ï ø£≥ø£≥ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, &çôd+ãs¡T 20 : õ˝≤¢˝Àì |ü\T Á>±e÷\˝À eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Á|ü»\≈£î bò˛¢¬s’&é s¡Væ≤‘· eT+∫ ˙{Ïì n+~+#˚+<äT≈£î ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\‘√ |ü<∏äø±\T #˚|ü&ÉT‘·THêï n$ @e÷Á‘·+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É≥+˝Ò<äT. ø=ìï |ü<∏äø±\T dü+e‘·‡sê\T >∑&ÉTdüTÔHêï |üP]Ô ø±e&É+˝Ò<äT. s¡øÏå‘· eT+∫˙s¡T n+<äø£ Á|ü»\T rÁe Çø£ÿ≥T¢ m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì <Ûäs¡à|ü⁄], eT˝≤´\, y˚eTT\yê&É, VüQpsêu≤<é, ñkÕïu≤<é ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À 2008 dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ eT+∫ ˙{Ï |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À |üqT\T q‘·Ôq&Éø£q kÕ>∑&É+ e\¢ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T eè<Ûë ne⁄‘·THêïj·Tì Á|ü»\T Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. eT+∫ ˙{Ï |ü<∏äø±\qT e÷Á‘·+ n~Ûø±s¡T\T ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ô|’ ˇ‹Ô&ç #˚j·Tø£b˛e&É+ e˝Ò¢ |üqT\T »s¡>∑&É+˝Ò<äì yês¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. B+‘√ eT+∫ ˙{Ï |ü<∏äø±\T eè<Ûë ø±e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Á>±e÷\˝À ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·T˝Òø£ b˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. ø±+Á{≤ø˘º ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+‘√ ˙{Ï |ü<∏äø±ìøÏ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\˝À |üP]Ô #˚j·÷*‡ ñ+<äì, nsTTHê ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥Tº e´eVü≤]düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº\ n+#·Hê e´j·T+ Hê{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+<äì, Çy˚ ø±≈£î+&Ü Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î ì<ÛäT\‘√ #˚|ü&ÉT‘·Tqï |üqT\T y˚eTT\yê&É ˙{Ï |ü<∏äø£+ Ç|üŒ{Ïø° |üP]Ô ø±e&É+˝Ò<äì Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ nø√ºãsY 30 es¡≈£î ø£˝…ø£ºsY ìs¡«Væ≤+∫q $õ˝…Hé‡ e÷q≥]+>¥ ôd˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T rÁe+>± eT+&ç|ü&ܶs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° ì<ÛäT\T e÷Á‘·+ dü~«ìjÓ÷>∑+ ø±e&É+˝Ò<äHêïs¡T. Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T eT+∫ ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î H√#·Tø√e&É+˝Ò<äHêïs¡T.

}|ü+<äT≈£îqï |ü#êÃ≈£î d”»Hé

$uÛÑõùdÔ $HêX¯qy˚T ;CÒ|” H˚‘· düTπsXŸ¬s&ç¶ HÓ\÷¢s¡T˝À uÛ≤Ø <Ûäsêï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 20: sêÁwüº $uÛÑ»q _\T¢ ˝À|üuÛÑ÷sTTwüº+>± ñ+<äì Äs√|ædü÷Ô ;CÒ|” Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ MÄsYd” ôd+≥sY e<ä› uÛ≤Ø <Ûäsêï »]–+~. õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+∫ ô|<ä› dü+K´˝À ø±s¡´ø£ s¡Ô\T ‘·s¡*sêe&É+‘√ q>∑s¡+˝À düTe÷s¡T ns¡>∑+≥ bÕ≥T Á{≤|òæø˘ düÔ+_Û+∫b˛sTT+~. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› e+<ä˝≤~ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´ Áø £eT+˝À bÕ˝§Zqï Ä bÕغ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´ <ä]Ù düTπswt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nH˚ø£ <äXÊ u≤›\T>± ‘Ó\+>±D‘√ ô|qy˚düT≈£îqï ã+ <Ûëìï ‘Ó+∫y˚j·T&É+‘√ bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº @sêŒ≥T˝À d”e÷+Á<Ûä≈£î rs¡ì nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº kÕúsTTì ãVüQfi≤s¡›ø£ kÕ>∑sY qT+∫ kÕ<Ûës¡D ÁbÕC…≈£îº>± _\T¢˝À dæbòÕs¡T‡ #˚j·T&É+e\¢ sêj·T\d”eT õ˝≤¢˝≈£î sêyê*‡q 200 {°m+d”\ ìø£s¡ »˝≤˝À¢ 150 {°m+d”\T qwüºb˛j·÷eTì, ‘Ó\T>∑T>∑+>∑, k˛eT•\, Vü≤+ÁBìyê, ‘·~‘·s¡ nH˚ø£ ÁbÕC…≈£îº˝À¢øÏ ˙s¡T e#˚à |ü]dæú‹ ˝Òø£ düTe÷s¡T 15 \ø£å\ mø£sê\ Äj·Tø£≥Tº <Óã“‹H˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. b˛\esêìï C≤rj·T ÁbÕC…≈£îº>± ˇyÓ’|ü⁄ Á|üø£{Ïdü÷ÔH˚ eTs√yÓ’|ü⁄ <ëìì ãVüQfi≤s¡∆ø£ kÕúsTT qT+∫ ‘·–Z+#·&É+ <ë« sê πø+Á<ä+ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· bı≥ºø={Ϻ+<äì Äj·T q Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. uÛÑÁ<ë #·\+ &ç$»HéqT ‘Ó\+>±D ˝ÀH˚ ñ+#ê\qï ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\ e÷≥qT

22q ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’ dü<ädüT‡

>ös¡$+#·&É+ <ë«sê Ä ÁbÕ+‘·+˝À <äTeTTà >∑÷&Ó+ d”º˝Ÿ bÕ+&é <ë«sê d”e÷+Á<Ûä ˝ÀøÏ sêyê*‡q ˙{Ïì sêø£b˛e&É+ ‘√ eTs√ $<Ûä+ >± qwüºb˛‘·T HêïeTHêïs¡T. uÛÑÁ<ë#·\+ ÁbÕ+ ‘·+˝À eTT+|ü⁄ Á>±eT\qT Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ Ç∫à ÁbÕC…≈£îº\qT ‘Ó\+>±D˝À ñ+#·&É+ $∫ Á‘·+>± ñ+<äHêïs¡T. á |ü]dæú‘·T˝ô|’ á HÓ\ 20 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq b˛sê≥+ <äX¯\ yêØ>± ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeT Hêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 23, 24 ‘˚B\˝À &Ûç©¢˝Àì ;CÒ|” πø+Á<ä Hêj·Tø£‘ê«ìï ø£*dæ |ü]dæú‘·T \ qT $e]kÕÔeTì, sêÁwüº $uÛÑ»q _\T¢˝À ˝À bÕ\qT düe]+∫ ø=‘·Ô _\T¢qT Á|üy˚X¯ô| fÒº+‘· es¡≈£î b˛sê&É‘êeT Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+ ˝À bÕ˝§Zqï ;CÒ|” sêÁwüº n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û Ä+»H˚j·T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷_\T¢˝À Á|ü‹bÕ ~+∫q Á|üø±s¡+ |ü~ dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ñeTà&ç sê»<Ûëì nH˚ n+X¯+ #·≥º Á|üø±s¡+

ì\ã&É<äì yÓ\¢&ç+ #ês¡T. >∑‘·+˝À Ç<˚ n+X¯+ô|’ sêÁwüº $uÛÑ»q »]–q|ü⁄Œ&ÉT ñeTà&ç sê»<Ûëì nH˚ |ü<ëìï ‘=\–+#ês¡ Hêïs¡T. πø+Á<ä+ Á|ü‹bÕ~+∫q≥Tº $<ë´ dü+düú\T, ◊◊{°\T,$X¯«$<ë´\j·÷\T m|ü⁄Œ &ÉT mø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚kÕÔs√ _\T¢˝À ù|s=ÿq ˝Ò<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝Àì 13 d”e÷+Á<Ûä õ˝≤¢\ qT+∫ yÓ[¢ ôV’≤<äsêu≤<é˝À dæús¡|ü&çq 55 \ø£å\ eT+~ Á|ü»\ Jeq XË’*, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·, yê´bÕsê\≈£î dü+ã+~Û+∫ _\T¢˝À düŒwüº+>± ù|s=ÿqø£b˛e&É+ e\¢ sêÁwüº $uÛÑ»q »]>±ø£ nø£ÿ&ç Á|ü»\T ‘·]$Ty˚ùd Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. M{Ïô|’ nìï <äX¯˝À¢q÷ ;CÒ|” ìs¡«Væ≤+#˚ ñ<ä´e÷ìøÏ nìï esêZ\ Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ;CÒ|” sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ø±|ü⁄ $»j·T\øÏåà, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT s¡y˚TXŸ, |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊{Ï&çm |æy√ ñ<√´>∑T\T,ñbÕ<Ûë´j·TT\ eT<Ûä´ $yê<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 20 : ◊{Ï&çm˝À &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY s¡|ò”<é düôdŒq¸Héô|’ ñ<√´>∑T\T Ä+<√fi¯q u≤≥ |ü{≤ºs¡T. Äj·Tq düôdŒq¸Hé ìs¡dædü÷Ô ñ<√´>∑T\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·eT ìs¡düqqT e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ◊{Ï&çm |”y√>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Hê{Ï qT+&ç »Hês¡›Hé ìyêdt ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ñ<√´>∑T\ |ü≥¢ ìj·T+‘·è‘·« yÓ’K]‘√ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\ düôdŒq¸Hé\qT m‹Ôy˚j·T≈£î+&Ü HÓ\\‘·s¡ã&ç yê]øÏ b˛dæº+>¥ Çe«≈£î+&Ü ìs¡+≈£îX¯+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Ç|üŒ{Ïπø ñbÕ<Ûë´j·TT\T Ø˝Ò Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. ‘êC≤>± &ç&ç s¡|ò”<éô|’ n$˙‹ nÁø£e÷\T, Äs√|üD\T e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·TqqT düôdŒ+&é #˚dæq |æy√ô|’ m˙®y√\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑&É+‘√ ◊{Ï&çm |æy√ e´eVü‰s¡ XË’*ô|’ $yê<ä+ HÓ\ø=+~. düôdŒq¸Hé≈£î >∑T¬s’q &ç&ç s¡|ò”<é‘√bÕ≥T, Ç‘·s¡

ñ<√´>∑T\T,ñbÕ<Ûë´j·TT\ düôdŒq¸q¢qT yÓ+≥H˚ m‹Ô y˚j·÷\ì ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·TT\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. ø±>±, $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤D˝À ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\ô|’ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ñ<√´>∑T\ |ü≥¢ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]düTÔqï |”y√ô|’ nqedüs¡+>± Ä+<√fi¯q #˚düTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. |”y√ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]dü÷Ô ◊{Ï&çm |ü]~Û˝À –]»qT\≈£î m˝≤+{Ï nHê´j·T+ »s¡>∑≈£î+&Ü |üì#˚düTÔqï |”y√ »Hês¡›Héìyêdtô|’ ø=+‘·eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ñ<√´>∑T\T Äs√|üD\T #˚j·T&É+, Ä+<√fi¯q #˚j·T&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»düeT ì –]»qT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕ\Hê |üs¡+>± @yÓTÆHê düeTdü´\T ñ+fÒ|”y√qT ø£*dæ #·]Ã+#ê*‡ ñ+&É>±, m˙®y√ Hêj·T≈£î \T Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ~>∑&É+ eT+∫ ø±<äì yês¡T ù|s=ÿ+≥T Hêïs¡T.

yÓ’mdt Ç+‘· #˚XÊsê? ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ ¬ømdtÇC…&é ø£<∏ä˝À qeTà˝Òì #˚<äT ìC≤\T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, &çôd+ãsY 20: ~e+>∑‘· sêh eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ù|s¡T sêh+ eT]∫b˛˝Ò<äT. Á|üC≤ã\+ ñqï H˚‘·>± yÓ’mdt m~–q rs¡TqT ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ bÕ≥T u≤~Û‘·T\÷ >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ùde, n_Ûeè~ú eTTdüT>∑T˝À yÓ’mdt Ç∫Ãq nqTeT‘·T\T sêh Á|ü»\qT X¯S˝≤˝≤¢ bı&ÉTdüTÔHêïj·Tqï Á|ü‹|üø£åyê<äq\≈£î ø±øÏHê&É mdt.Ç.C…&é. ã\+ #˚≈£Ls¡Tk˛Ô+<äì ¬s’‘·T\T ø£˙ïs¡T ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. yÓ’mdt ù|s¡TqT, Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ Vü≤kÕÔìï m+<äT≈£î Á|ükÕÔ$+#·≥+ ˝Ò<äì MT&çj·÷qT u≤~Û‘·¬s’‘·T\ ‘·s¡T|ü⁄q b˛sê≥dü$T‹ Hêj·T≈£î\T ì\BdüTÔHêïs¡T. ø±øÏHê&É : n~ 2006. eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Á|ü»\ Äs√>∑´+ ø√dü+ Äs√>∑´lì Äs¡+_Û+#ês¡T. n˝≤H˚ n_Ûeè~ú ù|]≥ |ü\T ÁbÕC…≈£îº\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq\÷

#˚XÊs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T zmHéõdæ ù|]≥ m|æ◊ ◊dæ(õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü) düVü≤ø± s¡+‘√ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì ñbÕŒ&Éø=‘·Ô|ü*¢, eT÷\ù|≥, ô|s¡Te÷fi¯¢|ü⁄s¡+ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÑ÷$T ùdø£s¡D ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <äfi≤s¡T\÷ á ùdø£s¡D˝À ‘·eT e+‘·T bÕÁ‘· b˛wæ+∫ <ä+&ÉT≈£îHêïs¡T. á ùdø£s¡D ø±s¡´Áø£eT+ ø=qkÕ–dü÷Ô ñ+&É>±H˚ &Ûç©¢ qT+∫ ¬ømdtÇC…&é Á|ü‹bÕ<äq ‘Ós¡ô|’øÏ e∫Ã+~. BìøÏ m≈£îÿe düeTj·T+ ≈£L&Ü yÓ∫Ã+#·≈£î+&ÜH˚ yÓ’mdt ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä \_Û+∫+~. á ÄyÓ÷<ä+ >∑T]+∫ ‘Ó*dæq Á|ü‹|üøå±\T yÓ’mdt≈£î eTT&ÉT|ü⁄\T n+<ëj·Tì n|üŒ{À¢H˚ nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚XÊsTT. ø=+<ä¬s’‘˚ Ç+ø=+#Ó+ ˝À‘·T˝À¢øÏ yÓ[¢ ø=ìï ô|ò’fi¯ó¢ ‘·q ≈£îe÷s¡Tì ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î yÓ’mdt dü+‘·ø±\T #˚dæ ñ+{≤s¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ¬ømdtÇC…&é≈£î nqTã+<Ûä+>± Çø£ÿ&É y˚s¡Ty˚s¡T ù|s¡¢‘√ »>∑Hé

˝≤yê<˚M\T »]>±j·Tì n|üŒ{À¢H˚ ¬s’‘·T\T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. á Á|ü#ês¡ ñ<Ûäè‹øÏ ‘·˝§–Z ø=+<äs¡T ¬s’‘·T\T uÛÑ÷ùdø£s¡DqT e´‹πsøÏ+ #ês¡T. nsTT‘˚ ¬ømdtÇC…&é˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T e÷Á‘·+ Ä ¬s’‘·T\qT ≈£L&Ü e÷¬sÿ≥Tºyê\÷´ ù|]≥ ˝§+>∑BdüT≈£îHêïs¡T. yês¡T m|ü&ÉT neTTà≈£î+fÒ n|üŒ{Ï e÷¬sÿ≥Tºyê\÷´ #Ó*¢kÕÔeTì ¬ømdtÇC…&é j·÷»e÷q´+ uÛÑs√kÕ Ç∫Ã+~. á˝À|ü⁄ sêh+˝À |ü]dæú‘·T\T e÷]b˛j·÷sTT. ø=‘·Ô>± uÛÑ÷ùdø£s¡Dô|’ ô|{Ϻq _\T¢ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+>± ñ+≥T+<äì u≤~Û‘·¬s’‘·T\ b˛sê≥ dü$T‹ uÛ≤$+∫+~. n+<äTπø ¬s’‘·T\qT neTTàø√e<ä›ì b˛sê≥ dü$T‹ Hêj·T≈£î\T Ç|üŒ{Ï es¡≈£L ø=+<ä]ì Ä|ü⁄CÒj·T>∑*>±s¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ neTTà≈£îqï ¬s’‘·T\T n|üŒ{Ï‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ uÛ≤Ø>±H˚ qwüºb˛j·÷eTì yêb˛‘·THêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+ &Ü ‘·eT ø£+fÒ eTT+<äT e∫Ãq nedüsê\T neTTà≈£îqï uÛÑ÷$Tì, &ÉãT“ì ≈£L&Ü qwüº|ü]#êj·Tì ø£˙ïs¡T ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. Ç|ü&ÉT mdtÇC…&é Á|ü‹bÕ~+∫q ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt ‘·eT≈£î Á<√Vü≤+ #˚XÊs¡ì yês¡T yêb˛‘·THêïs¡T. ˇø£ÿ dü+‘·ø£+‘√ uÛÑ÷$T ñqï ¬s’‘·TqT @MT ˝Òì yê]>± e÷πsÃXÊs¡ì yês¡T $qï$+#·T≈£î+≥THêïs¡T.

bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·Tqï ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ »s¡T>∑TeT*¢ &çôd+ãs¡T 20: eT+&É\+˝À ñqï≥Te+{Ï Á>±e÷˝À¢ n|ü⁄Œ&˚ |ü#êÃ≈£î |üqT\T }|ü+<äT≈£îHêïsTT.$$<Ûä õ˝≤¢\qT+∫ e\düe∫Ãq |ü#êÃ≈£î ≈£L[\ eTsƒê\‘√ $$<Ûä Á>±e÷˝À¢ ñqï bı>±≈£î u≤´s¡Hé\ e<ä› dü+<ä&ç yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. Ç+‘·ø±\+ m+‘√ e´j·T+ Ks¡Tà #˚dæ |ü+&ç+#·T≈£îqï |ü+≥qT ‘·«s¡>± eT+∫ HÓ+ãs¡T eT]j·TT Áπ>&é bı>±≈£îqT ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î nj·÷ Á>±e÷˝À¢ ì ¬s’‘·T\+<äs¡T Äj·÷ |üqT˝À¢ ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 20 : e#˚à kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ _C…|æ, {Ï&ç|æ\ eT<Ûä´ $yê<ä+ HÓ\ø=+~. bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ _C…|æ‘√ ñ+≥T+<äì {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿ+≥T+&É>±, m˝≤+{Ï bı‘·TÔ\T ñ+&Éeì _C…|æ Hêj·T≈£î\T Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ Çs¡T bÕغ\ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ njÓ÷eTj·T+ HÓ\ø=+~. >∑‘·+˝À {Ï&ç|æ‘√ _C…|æ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îqï+<äTq m+‘√ qwüºb˛j·÷eTì, á kÕ] mìïø£˝À¢ @ bÕغ‘√qT bı‘·TÔ\T ˝Ò≈£î+&Ü ˇ+≥]>± b˛{° #˚kÕÔeTì _C…|æ

Hêj·T≈£î\T düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ s√Eø√ Á|üø£≥q sêe&É+‘√ _C…|æ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ HÓ\ø=qï Ä+<√fi¯qqT <ä÷s¡+ #˚ùd+<äT≈£î _C…|æHêj·T≈£î\T düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q C≤Ø #˚XÊs¡T. n$˙‹ nÁø£e÷˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq ø±+Á¬>dt bÕغì Á|ü»\T ‹s¡düÿ]+∫ qπs+Á<äyÓ÷&ç Hêj·Tø£‘ê«ìï ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì á <äX¯˝À sêÁwüº+˝À ã˝≤ ìï ø√˝ÀŒsTTq {Ï&ç|æ \_› bı+<˚+ <äT≈£î bı‘·TÔ\qT kÕ≈£î>± #·÷|ü⁄‘·T+<äì _C …|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T uÛÑ÷eTj·T´ Äs√|æ+ #ês¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ m˙¶j˚T $»j·T+ U≤j·T eTì

‘Ó\TdüT≈£îqï {Ï&ç|æ sêÁwüº+˝À ñìøÏì ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î #˚düTÔqï Á|üj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>± bı‘·TÔ\ n+XÊìï ˝ÒeHÓ‘·TÔ‘·T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.{Ï&ç|æ #˚düTÔqï Á|üø£≥q ˝À m˝≤+{Ï yêdüÔe+ ˝Ò<äì Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T M{Ïì qeTà≈£î+&Ü bÕغ $»j·÷ ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. _C…|æ n~ÛcÕºq+ Ç+‘·es¡≈£î bı‘·TÔ\ $wüj·TyÓTÆ m˝≤+{Ï #·s¡Ãø±˙, Á|üø£≥q\T >±˙ #˚j·T˝Ò<äì nqedüs¡+>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä+<√fi¯q≈£î >∑T] ø±≈£î+&Ü yÓ÷&û Hêj·Tø £‘ê«ìï Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤fl\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: sêÁwüº+˝À ø±]à≈£î\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\T, yê] Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD ø√dü+ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ VüA´eTHé ¬s’{Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé(◊ôV≤#YÄsY@) Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 22q ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’ sêÁwüº kÕúsTT dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº n+‘·sê®rj·T e÷qe Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ <äøÏåD≤~ sêÁcÕº\ &Ó’¬sø£ºsY ¬ø. ‹s¡T|ü‹Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ ‘ê&Ó|ü*¢>∑÷&Ó+˝À »]π> á dü<ädüT‡≈£î ◊ôV≤#YÄsY@ <äøÏåD≤~sêÁcÕº\ #Ó’s¡àHé @M kÕ«$T eTTK´n‹~∏>± bÕ˝§Z+≥Tqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT sêÁwüº+˝À ø±]à≈£î\≈£î yê] Vü≤≈£îÿ\ô|’ dü¬s’q ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ yê´bÕs¡ dü+düú\T, ø£+ô|˙\T <√|æ&ûøÏ >∑T] #˚düTÔHêïj·Tì Äj·Tq Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±]à≈£î˝À¢ yê] Vü≤≈£îÿ\ >∑T]+∫ $e]dü÷Ô yê{Ï |ü]s¡ø£åD ø√dü+ á dü<ädüT‡˝À #·]Ã+#·qTqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

#·s¡Ã »s¡>∑ø£b˛‘˚ d”e÷+Á<Ûä≈£î nHê´j·Ty˚T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qsYe´ed”úø£s¡D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ nôd+;¢˝À #·s¡Ã »s¡>∑ø£b˛‘˚ d”e÷+Á<ÛäT \≈£î rs¡ì nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ˝Àø˘dü‘êÔ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ;ÛXË{Ϻ u≤;® nHêïs¡T. bÕغ ø±sê´\j·T+˝À »]–q õ˝≤¢bÕغ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, nôd+;¢˝À d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\T ndü\T $uÛÑ»q nedüs¡+ m+<äTø=∫Ã+<√ Á|ü•ï+#ê\Hêïs¡T.‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T bÕغ\ø£ r‘·+>± ˇø£ÿf…Æ m˝≤ ñ<ä´$TdüTÔHêïs√ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü n˝≤π> ñ<ä´$T+#ê\ì ø√sês¡T. bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç.kÕsTT bÕs¡úkÕs¡~∏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤˝À¢ bÕغ e÷s¡TeT÷\ Á>±eT+˝À ôd’‘·+ ø±s¡´ø£s¡Ô\ n_Ûe÷q+ bı+<ä>∑\T>∑T‘√+ <äHêïs¡T. &Ûç©\˝À ÄyÓT ÄBà ¬>\T|ü⁄ ‘·s¡Tyê‘· j·TTe‘· ô|<ä› dü+K´˝À bÕغ |ü≥¢ Ä<äs¡D #·÷|ü⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. bÕغ sêÁwüºkÕúsTT˝À Ç∫Ãq mC…+&ÜqT neT\T #˚j·÷\ì ìjÓ÷ø£esêZ\ n<Ûä´≈£åî\ qT ø√sês¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À $.dü÷sê´sêe⁄, |æ.s¡$≈£î e÷sY, <˚es¡ áX¯«s¡sêe⁄, Ä≈£î\ <ëyÓ÷<äs¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\‘√ bÕ≥T bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\T bòÕ´Hé >±*øÏ m–]b˛‘êsTT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, &çôd+ãsY 20: : yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغøÏ ø±eTHé dæ+ã˝Ÿ (mìïø£\ ∫Vü≤ï+)>± d”*+>¥ bòÕ´HéqT πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+πø{≤sTT+#·&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTeTì yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·Tq>∑s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô neHê|ü⁄ $»jYT nHêïs¡T. bÕغ ìjÓ÷ø£es¡Z ø±sê´\j·T+˝À mìïø£\ ∫Vü≤ï+>± d”*+>¥ bòÕ´HéqT πø{≤sTT+&É+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü+ãsê\T #˚düT≈£îì $TsƒêsTT\T |ü+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± neHê|ü⁄ $»jYT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£&É|ü ˝Àø˘düuÛÑ, |ü⁄*yÓ+<äT\ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓ’j·Tdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, $»j·TeTà\T d”*+>¥ bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔ‘√H˚ ]ø±s¡T¶ kÕúsTT yÓTC≤]{°‘√ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡Hêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü Ç<˚ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±e&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î e´‹πsø£+>± bÕغ ‘·s¡|òü⁄q ‘·T~ es¡≈£î b˛sê≥+ ø=qkÕ–kÕÔeTHêïs¡T. sêÁwüº+˝À Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé ¬s&綑√H˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ã˝Àù|‘·y˚T \ø£å´+>± Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T |üì#˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ˇ+≥] b˛s¡T : »j·T\*‘·

uÛÑyê˙ Bø£å\ $s¡eTD≈£î #·Ts¡T≈£î>± @sêŒ≥T¢ X¯ìyês¡+ 21, &çôd+ãsY 2013

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: uÛÑyê˙ Bø£å\ $s¡eT D ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ @sêŒ≥T¢ X¯s¡y˚>∑+>± »s¡T >∑T‘·THêïsTT. á HÓ\ 23 qT+&ç 27 es¡≈£î Bø£å \ $s¡eTD Ç+Á<äø°˝≤Á~ô|’ »s¡>∑qT+~. <ë<ë|ü⁄ |ü~ùV≤qT \ø£å\ eT+~ uÛÑyê˙\T Bø£å\T

$s¡$TkÕÔs¡qï n+#·Hê‘√ n+<äT≈£î nqT >∑TD+ >± @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. >∑‘·+˝À Bø£å\ $s¡eTD dü+<äs¡“¤+˝À ‘=øÏÿdü˝≤≥ »]– Äs¡T >∑Ts¡T uÛÑyê˙\T eTè‹ #Ó+~q $wüj·T+ $~‘· y˚T. eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥qqT <äèwæº˝À ô|≥T º≈£îì n˝≤+{Ï$ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü n~

Ûø±s¡T\T >∑{Ϻ C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± @j˚T õ˝≤¢\ yês¡T @j˚T ‘˚B˝À¢ Bø£å $s¡eTD≈£î sêyê*‡+~ ≈£L&Ü Ä\ j·T n~Ûø±s¡T\T ôw&É÷´˝ŸqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ –] Á|ü<äøÏåD e÷sêZìï ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T \T X¯óÁuÛÑ+ #˚düTÔHêïs¡T. n˝≤π>, |òü÷≥¢ e<ä›

u≤]πø&É¢qT ì]à+#ês¡T. b˛©düT\T ôd’‘·+ >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. Ä\j·T ø±s¡´ ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] lHê<∏é dü«j·T+>± @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. ø£˝…ø£ºsY s¡|òüTTq+<äqsêe⁄, q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY lìyêdüT\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT @sêŒ≥¢qT düMTøÏådüTÔHêïs¡T.

nM-ÇM

ø=‘·Ô sêÁcÕº\ @sêŒ≥T≈£î.. : Á|üDuŸ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 20: ô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤, nedüsê\ Ø‘ê´ Á|ü»\+<äØï ˇπø#√≥ ø£*|æ ñ+#·&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ eTTK]® nHêïs¡T. ì|òü÷ esêZ\ n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ Äj·Tq ô|’$<Ûä+>± yê´U≤´ì+#ês¡T. ø=‘·Ô sêÁcÕº\ @sêŒ≥T≈£î $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ ñ+&ç &çe÷+&ÉT¢ edüTÔHêïj·THêïs¡T. Äj·÷ sêÁcÕº\ @sêŒ≥T |ü≥¢ sê»ø°j·T |üs¡+>±, |ü]bÕ\Hê |üs¡+>± $»„‘·‘√ e´eVü≤]+#ê*‡ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T.

Äj·Tq u≤˝Ÿ y˚j·Ts¡T..

áj·Tq u≤´{Ï+>¥ #˚j·Ts¡T.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: $uÛÑ»q n+X¯+ $wüj·T+˝À d”m+ øÏs¡DYô|’, {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTô|’ yÓ’mdtÄsYdæ|æ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·TeTà ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $uÛÑ»q »]π>+‘·es¡≈£î #·+Á<äu≤ãT u≤˝Ÿ y˚j·TuÀs¡ì, øÏs¡DY u≤´{Ï+>¥ #˚j·TuÀs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. $uÛÑ»q _\T¢ nôd+;¢øÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· Ç|ü⁄Œ&ÉT düyÓTÆø£´ rsêàq+ ≈£î<äs¡<äì d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ #Ó|üŒ&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. #·+Á<äu≤ãT d”m+>±ñqï|ü⁄Œ&ÉT ÁbÕC…≈£îº\T ì]à+∫ ñ+fÒ ¬s’‘·T\≈£î ø£cÕº\T+&˚$ ø±eHêïs¡T.

yê]<ä›s¡÷ ªÄX¯µ‘√ ñHêïs¡T.. :&çm˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: d”m+ øÏs¡DY bÕغ ô|&É‘ês¡ì ‘êqT nqTø√e&É+ ˝Ò<äì e÷J eT+Á‹ &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ nôd+;¢ ÁbÕ+>∑D+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ã\V”≤q|ü&É&ÜìøÏ n~ÛcÕºq+ yÓ’Kπs Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì nHêïs¡T. d”m+ øÏs¡DY bÕغ ô|&É‘êπsyÓ÷qH˚ ÄX¯˝À ‘·eT bÕغøÏ #Ó+~q e÷J eT+Á‘·T\T C…dæ ~yêø£sY¬s&ç¶, >±<Ó yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ñHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ˇø£ÿ ‘·|ü⁄Œ »]–q+‘· e÷Á‘êq k˛ìj·÷>±+BÛì ‘·|ü⁄Œã{≤º*‡q |üì˝Ò<äì nHêïs¡T. ø£&É|ü˝À msTTyéT‡ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì πø+Á<ä eT+Á‹ >∑T˝≤+q_ ÄC≤<é≈£î ˝ÒK sêXÊqì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

3≈£î yêsTT<ëô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: nôd+;¢ì »qe] 3 es¡≈£î yêsTT<ë y˚j·T&É+ |ü≥¢ {ÏÄsYmdt, _C…|æ myÓTà˝Ò´\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+‘˚>±ø£ nôd+;¢˝À >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ düuÛÑ yêsTT<ë |ü&çq|üŒ{Ï qT+&ç Bø£å #˚ã÷Hês¡T. Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<ÛäT\ eP´Vü≤+ Á|üø±s¡y˚T nôd+;¢ì yêsTT<ë y˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêÁcÕºìï kÕ~Û+#·T≈£îH˚+‘·es¡≈£î ‘·eT b˛sê≥+ kÕ>∑T‘·T+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. e∫Ãq ‘Ó\+>±DqT mes¡÷ n&ÉT¶ø√˝Òs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

_\T¢ô|’ #·s¡Ã ‘·<∏ä´+ : Äq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: sêÁwüº|ü‹ |ü+|æ+∫q Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·T+<äì eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. #·s¡Ã »s¡>∑≈£î+fÒ ‘·eT ÁbÕ+‘êìπø qwüºeTì nHêïs¡T. mes¡T @ n_ÛÁbÕj·T+ #ÓãT‘ês√qH˚ ñ‘·T‡ø£‘·‘√ Á|ü»\T m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ‘êeTT #Ó|üŒuÀj˚T n_ÛÁbÕj·÷\T ‘·eT ‘·eT ìjÓ÷»ø£ esêZ\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|üqTHêïj·Tì, n+<äTπø ‘·|üŒìdü]>± #·s¡Ã kÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTTkÕÔ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $XÊK|ü≥ï+, &çôd+ãsY 20: $_Û»q _\T¢ô|’ d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\‘√ ø£*dæ düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#·qTqï≥Tº $XÊK˝À eT+Á‹ >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. $uÛÑ»q eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ ø√s¡Tº˝À¢q÷, bÕs¡¢yÓT+≥T˝Àq÷ b˛sê≥+ kÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n‘·´~Ûø£ dü+K´˝À Á|ü»\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü\ì ø√s¡T‘·THêïs¡Hêïs¡T. düyÓTÆø£´+ e˝Ò¢ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´eTì #ÓãT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.

$uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£î+{≤ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: sêÁwüº $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£î+{≤qqï e÷≥≈£î ‘êqT Ç|üŒ{Ïø° ø£≥Tºã&ç ñHêïqì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düŒwüº+#˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq nôd+;¢˝Àì ‘·q #ê+ãsY˝À MT&çj·÷‘√ ∫{Ÿ#ê{Ÿ #˚XÊs¡T. ‘êqT sêÁwüº Á|ü»\ u≤>∑T ø√düy˚T $uÛÑ»qqT e<ä›+≥THêïqì, ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì, düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·÷ ø±<äì nHêïs¡T. ‘êqT >∑‘· eT+>∑fi¯yês¡+ nHês√>∑´+ ø±s¡D+>±H˚ düuÛÑ≈£î Vü‰»s¡Tø±˝Òø£b˛j·÷qì, Ç+<äT˝À eTπs ñ<˚›X¯+˝Ò<äì nHêïs¡T. $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T sêC≤´+>∑ Á|üø±s¡y˚T q&Éyê\ì, á$wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt, ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î n~Ûø±sê\T @M ñ+&ÉeHêïs¡T. düyÓTÆø£´ $wüj·T+˝À ‘·q≈£î me«s¡÷ dü]º|òæ¬ø{Ÿ Çyê«*‡q ndües¡+˝Ò<äì, ø£∫Ñ·+>± ‘êqT düyÓTÆø£´‘·πø ‘·q yêDÏì $ì|ækÕÔqì nHêïs¡T. sêC≤´+>∑ Á|üø±s¡+ XÊdüqdüuÛÑ˝À #·s¡Ã »s¡>±*‡+<˚qì d”e÷+Á<Ûä düuÛÑT´\T @+ e÷{≤¢&ÉT‘ês√ n+≥÷ Á|ü»\+‘ê m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. _\T¢˝À nH˚ø£

Ä e÷≥πø ø£≥Tºã&ç ñHêï Ç+ø± ∫e] ã+‹ $T–˝Ò ñ+~ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ yÓ\¢&ç

˝§düT>∑T\T ñHêïj·Tì, $T–*q bÕغ\T #ÓãT‘·THêïj·Tì, ‘·qB Ç<˚ $<ÛëqeTì, ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï ø±+Á¬>dt ø√sY ø£$T{° m<äT≥ $qï$+#êqì nHêïs¡T. $uÛÑ»q _\T¢ eTTkÕsTT<ë XÊdüqdüuÛÑ≈£î e∫Ãq+‘· e÷Á‘êq $uÛÑ»q »]–q≥Tº ø±<äì, ˝≤dtº u≤˝Ÿ Ç+ø± $T–˝Ò ñ+<äHêïs¡T. $uÛÑ»q _\T¢qT ‘˚˝ÒÃ~ #·≥ºdüuÛÑ˝ÒqHêïs¡T. @ bÕغøÏ m+‘· düeTj·T+ Çyê«*, #·s¡Ã m˝≤ kÕ>±\qï~ nôd+;¢, eT+&É* düuÛ≤|ü‘·T˝Ò ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡+<˚ ‘·|üŒ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ m≥Te+{Ï n~Ûø±sê\T ñ+&ÉeHêïs¡T. >∑‘·+˝À eT÷&ÉT sêÁcÕº\ $uÛÑ»q

düeTj·T+˝À Äj·÷ Á|üuÛÑT‘ê«\T rsêàq+ #˚dæ |ü+bÕj·Tì, n<˚ Ø‹˝À Çø£ÿ&Ü »s¡>±*‡ ñ+<äHêïs¡T. XÊdüqdüuÛÑ _\T¢ eTTkÕ sTT<ë e÷Á‘·y˚T düuÛÑ≈£î e∫Ã+<˚ ‘·|üŒ Ç+ø± düuÛÑ˝À Bìô|’ #·s¡Ã #˚|ü≥º˝Ò<äì d”m+ nHêï s¡T. >∑‘·+˝À sêÁwüº $uÛÑ»q dü+<äsꓤ˝À¢ m≥T e+{Ï dü+Á|ü<ëj·÷\T bÕ{Ï+#ês√ ny˚ dü+Á|ü<ëj·÷\qT Çø£ÿ&É ≈£L&Ü bÕ{Ï+#ê\ì d”Œø£sY ≈£L&Ü ìs¡ísTT+∫q≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕ s¡T. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À ‘·q yÓ’K]ì ‘·|ü⁄Œ| ü≥º&É+ <äTsêàs¡ZeTì n≥Te+{Ï Á|üj·T‘êï\T dü]ø±<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø n+‘ê nsTTb˛sTT+ <ä+≥÷ »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü#ês¡+˝À yêdüÔe+ ˝Ò<äHêïs¡T. _\T¢˝Àì Á|ü‹ ø±¢CŸô|’ #·s¡Ã »s¡>±*‡+<˚qì, <ëìô|’ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT #ÓbÕŒ*‡+<˚qHêïs¡T. sêÁwüº+ $&çb˛yê˝≤? ˝Òø£ ø£*dæ ñ+&Ü˝≤? nH˚ $wüj·T+ #·≥º düuÛÑ˝Ò ìs¡ísTTkÕÔsTT ‘·|üŒ e´≈£îÔ\ Á|üy˚Tj·T+ ñ+&É<äHêïs¡T.

Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\≈£î ˙s¡+~+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, &çôd+ãsY 20: |òüTq|ü⁄s¡+ Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\≈£î ¬s+&ÉT |ü+≥\≈£î dæ+>∑÷s¡T ÁbÕC…≈£îº ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\+≥÷ ¬s’‘·T\‘√ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ y˚~ø£ >∑Ts¡Tyês¡+ bÕ<äj·÷Á‘· j·÷Á‘· #˚|ü{Ϻ+~. á bÕ<äj·÷Á‘· yÓT<äø˘ eT+&É\+ »ø£ÿqïù|≥ qT+&ç Äضy√ ø±sê´\j·T+ es¡≈£î kÕ–+~. bÕ<äj·÷Á‘·≈£î e÷qe Vü≤≈£îÿ\ y˚~ø£ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘·˝≤] dü‘·´Hêsêj·TD, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt¬ø nVü≤à<é Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. á

dü+<äs¡“¤+>± Ms¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, |òüTq|ü⁄s¡+ ÁbÕC…≈£îº Äj·Tø£≥Tº øÏ+<ä bı˝≤\≈£î dæ+>∑÷ s¡T ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT |ü+≥\≈£î dü]b˛j˚T˝≤ ˙s¡T n+~+#ê\ì #˚j·÷\ì ø√sês¡T. dæ+>∑÷s¡T »˝≤\T |üP]Ô>± õ˝≤¢ ¬s’‘·T\πø #Ó+<ë\ì #·÷&Ü\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. eTVü≤ã÷uŸ qVü≤sY, |ü‘˚ÔqVü≤sY ø±\«\ eTs¡eTà‘·T |üqT\T yÓ+≥H˚ |üP]Ô#˚j·÷\ì, n˝≤π> eT<Ûä´˝À ì*∫b˛sTTq |üqT\qT |üP]Ô#˚ j·÷\ì ø√sês¡T. n<˚ $<Ûä+>± ]»sê«j·TsY ˝Àì |üP&çø£qT ‘=\–+#ê\ì ø√sês¡T.

|òüTq|ü⁄s¡+ Äj·Tø£≥Tº |ü]~Û˝À 21y˚\ mø£sê \T kÕ>∑e⁄‘·Tqï≥Tº ˝…ø£ÿ\T #·÷|ü⁄‘·THêï, m≈£îÿe uÛ≤>∑+ kÕ>∑T ø±e&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ˙{Ï $&ÉT<ä\ ø√dü+ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ #·T≥÷º ¬s’‘·T\T ‹s¡T>∑T‘·THêï Á|üjÓ÷»qy˚T$T ˝Ò<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\ Äø£*#êe⁄\T, Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥THêï Hêj·T≈£î\˝À #·\q+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ õ˝≤¢ ¬s’‘ê+>±ìøÏ ¬s+&ÉT |ü+>∑\≈£î dü]b˛j˚T ˙{Ïì n+~+∫ yê]ì Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T. bÕ<äj·÷Á‘·˝À düuÛÑT´\T, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£<ä*s¡+&ç..bÕغ\ø£r‘·+>± n|òæ&É$≥T¢ Çe«+&ç Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: düyÓTÆø£´+ ø√dü+ n+<äs¡+ b˛sê&ÉT<ë+.. bÕغ\qT |üø£ÿq ô|&É<ë+.. eTqkÕ‡øÏå Á|üø±s¡+ q&ÉT#·T≈£î+<ë+.. düyÓTÆø±´ìøÏ nqT≈£L\+>± n|òæ&É$≥T¢ düeT]Œ+#ê\ì nì yÓ’mdtÄsYdæ|æ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. yÓ’mdtÄsYdæ|æ ø±sê´\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. myÓTà˝Ò´\+‘ê bÕغ\≈£î nr‘·+>± sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸqT ø£\yê\ì dü÷∫+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT, øÏs¡DY ≈£îeTà≈£îÿ sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêÁcÕºìøÏ »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·T+ô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À b˛sê&ÜeTì #ÓbÕŒs¡T. »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷ìï <˚X¯eT+‘ê #·÷ùd˝≤ #˚XÊeTHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT sê»ø°j·T+ #·÷ùdÔ u≤<Ûäì|æk˛Ô+<äHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T,

yÓ’mdtÄsYdæ|æ n~ÛH˚‘· »>∑Hé dü÷#·q

nôd+;¢˝À¢ ôd’‘·+ {°&û|” yÓ’K] qe⁄«\bÕ˝…’+<äHêïs¡T. q\T>∑Ts¡T {°&û|” m+|”\T düyÓTÆø£´eT+{≤s¡T.. eTs√ Ç<ä›s¡T düŒ+~+#·s¡T.nôd+;¢˝Àq÷ n<˚ sê»ø°j·T+ #·+Á<äu≤ãT #˚XÊs¡T. ‘·q #ê+ãsY˝À ≈£Ls¡TÃ+{≤s¡T.. nôd+;¢Vü‰\T˝ÀøÏ e÷Á‘·+ yÓfi¯¢uÀs¡Hêïs¡T. d”m+ øÏs¡DY~ düyÓTÆø£´+

eTTdüT>∑T˝À $uÛÑ»qyê<äeTì nHêïs¡T. d”Œø£sY nôd+;¢øÏ sês¡T. &ç|üP´{° d”Œø£sY düuÛÑqT q&ç|ækÕÔs¡T. d”m+ ¬>’sêΩ»s¡e⁄‘ês¡T.. &ç|üP´{° d”m+ düuÛÑqT q&ç|ækÕÔs¡T nì nHêïs¡T. d”m+ 17 >∑+≥˝À¢ eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ dü+‘·ø£+ #˚dæ düuÛÑ≈£î |ü+bÕs¡ì nHêïs¡T. ñ<√´>±\ ø√dü+ mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢\ì $<ë´s¡Tú\T n&ç–Hê #·+Á<äu≤ãT düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Hê≈£î ˙fi¯ó¢ ˝Òe⁄..mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤¢* nì ¬s’‘·qï n&ÉT>∑T‘·THêï #·+Á<äu≤ãT düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. MTs¡T MTs¡T ø=≥Tº≈£î #êe+&ç n+≥÷ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ H˚‘·*ï #·+Á<äu≤ãT |ü+|ü⁄‘ês¡Hêïs¡T. düuÛÑ˝À dü+K´ ‘·≈£îÿyÓ’q|üŒ{Ïø° ‘·q‘√ bÕ≥T eTT>∑TZs¡T m+|”\+ s√p düuÛÑ≈£î Vü‰»s¡j·÷´eTì, düyÓTÆø£´yê<ëìï #ê{≤eTì #ÓbÕŒs¡T.

ùdyé Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #ÓHÓ’ï, &çôd+ãsY 20 : sêqTqï ˝Àø˘düuÛÑ≈£î »]π> kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ 40 d”≥¢qT ¬>\T#·T≈£î+ ≥T+<äì ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ »j·T\*‘· BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. @ bÕغ‘√q÷ bı‘·TÔ ˝Ò≈£î+&Ü mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘êeTì düŒwüº+#˚XÊs¡T.

sêÁwüº <ä[‘· ùdq |üÁ‹ø± Á|üø£≥q Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T &çôd+ãsY 20: Á_CÒwt≈£îe÷sY Á{ÏãT´q˝Ÿ rs¡TŒe\¢ Á|üø±X¯+õ˝≤¢ m&Ü]>± e÷s¡b˛j˚T Á|üe÷<äeTT+<äì, ˙{Ïø√dü+ ¬s’‘·qï\T j·TT<ë›\T #˚j·Te\dæq |ü]dæ∆‘·T\T @s¡Œ&É‘êj·Tì ªsêÁwüº<ä[‘· ùdqµ õ˝≤¢XÊK n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T |æ. eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄, á<äs¡ #·+Á<äeTÚ[ H˚&=ø£ dü+j·TTø£Ô Á|üø£≥q˝À Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Á_CÒwt≈£îe÷sY Á{ÏãT´q˝Ÿ rs¡TŒ sêø£eTT+<˚ ¬s’‘·T\T kÕ>∑T˙{Ïø√dü+ HêHê n>∑#ê≥T¢ |ü&˚yê]ì ∫e] Äj·Tø£≥Tº ø£*–q ¬s’‘·T\T mdt.mdt.|æ. ø±sê´\j·÷\qT eTT≥º&ç+#·&É+, n~Ûø±s¡T\qT ~>∑“+~Û+#·&É+ e+{Ï$ Á|ü‹j˚T{≤ »]π>eì, á rs¡TŒ‘√ Á|ü‹s√p ¬s’‘·qï\T Ä+<√fi¯q u≤≥ |ü≥ºe*‡q |ü]dæ∆‘·T\T HÓ\ø£‘=HêïsTTì á Á|üø£≥q˝À Äy˚<äqqT e´ø£Ô+ #˚j·T&ÉyÓTÆq~. ø£sêï≥ø£ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ì]àdüTÔqï Ä\à{Ϻ &Ü´+ m‘·TÔqT ô|+#·Tø=H˚+<äT≈£î Á{ÏãT´q˝Ÿ rs¡TŒ Çe«&É+‘√ ø£ècÕíq~ ˙s¡T Á|üø±X¯+ õ˝≤¢≈£î e#˚à neø±XÊ\T ‘·≈£îÿe>± ñHêïj·Tì ì|ü⁄DT\T ôV≤#·Ã]düTÔ q|üŒ{ÏøÏ˙ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]+#·&É+ XÀ#·˙j·TeTì á Á|üø£≥q˝À $eT]Ù+#·&É yÓTÆq~. õ˝≤¢πø, ‘·\e÷ìø£+>± ñqï |üP\ düTã“j·T´ yÓ\T>=+&É ÁbÕC…≈£îº≈£î eT]j·TT ø£+<äT\ zãT\¬s&ç¶ >∑T+&É¢ø£eTà ÁbÕC…≈£îº\≈£î ÁoXË’\+ eT]j·TT Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº\qT+&ç es¡<ä˙s¡T edüTÔ+<ë,sê<ë nH˚ $wüj·T+ Á|üXÊïs¡∆ø£+>± e÷]+<äì á Á|üø£≥q˝À Äy˚<äqqT e´ø£Ô+ #˚j·T&ÉyÓTÆq~. ÁoXË’\+ ÁbÕC…≈£îº≈£î m>∑TeÁbÕ+‘·+ qT+&ç ˙s¡T e#˚à neø±XÊ\T ‘·–Zb˛e&É+‘√ |üP\düTã“j·T´ yÓ\T>=+&É ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ Á|üXÊïs¡∆ø£+>± eT]+<äì á Á|üø£≥q˝À Ä+<=fi¯q e´ø£Ô+ #˚j·T&ÉyÓTÆq~. ø±e⁄q Ç|üŒ{Ϭø’Hê πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Á_CÒwt≈£îe÷sY Á{ÏãT´q˝Ÿ rs¡TŒqT |ü⁄q+düMTøÏå+∫ ~>∑Te ÁbÕ+‘·yÓTÆq Á|üø±X¯+õ˝≤¢ ¬s’‘·T\qT, Á|ü»\qT Ä<äTø√yê\ì á Á|üø£≥q˝À $»„|æÔ #˚j·T&ÉyÓTÆq~.

ô|ò’sY ùd|òt{Ï ˝Òì ˇ+>√\T cÕ|æ+>¥e÷˝Ÿ‡ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T &çôd+ãsY 20: n–ï Á|üe÷<ë\T »]–‘˚ m≥Te+{Ï ô|ò’sY ôd|òt{Ï ˝Ò≈£î+&Ü ˇ+>=\T˝Àì cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ‡ ì]à#·≥+ »]–+~ á s√E ˇ+>√\T˝À ñqï nìï cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ‡q+<äT m≥Te+{Ï ô|ò’sY ùd|òt{Ï ˝Ò<äT @<ÛÓ’q n–ï Á|üe÷<ä+ »]–‘˚ |ü<äT\dü+K´˝À ÁbÕD≤\T b˛jÓT#ÛêHé‡ ñqï~ ~ìì >∑T]+∫ ô|ò’sY &çbÕs¡ºyÓT+≥T eTTK´ ø±s¡´ìs¡«Vü≤D n~Ûø±] ô|~›¬s&ç¶>±]ì n&ç–‘˚ e÷≈£î ô|’ qT+&ç Äs¡¶s¡T\T sêyê\* nì nHêïs¡T e÷≈£î 18 $T≥s¡T¢ ø£qï m≈£îÿe m‘·TÔ ñ+f…H˚ yê{Ï ô|’q j·Tø£åHé ‹düTø=HÓ n~Ûø±s¡+ ñqï~ ‘·≈£îÿe yê{ÏøÏ ô|’ qT+&ç Äs¡¶s¡T sêyê* nì nHêïs¡T .ˇ+>√\T˝À ìqï z|æHé nsTTq •]ø£fi¯, qT+&ç C≤sTTn\Tø±dt, ¬ø.myéT.m˝Ÿ. KC≤q, ø£fi≤ì¬ø‘·Hé yÓTT<ä˝…’q cÕ|æ+>¥e÷˝ŸŒ q+<äT @≥Te+{Ï ô|ò’sY ôd|òt{Ï ˝Ò<äT |üP]Ô>± ø£Héd”˝Ÿº>± ì]à+#·≥+ »]–q~ @<Ó’qÁ|üe÷<ä+ »]–‘˚ me]~ uÛ≤<ä´‘·?

ªªô|<ä›|ü⁄s¡+µµ ˝À 7025 eT+~ ø=‘·Ô z≥s¡T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ kÕeTs¡¢ø√≥ &çX¯+ãs¡T 20: ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ô|<ä›|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]BÛ˝À 7025 eT+~ q÷‘·q z≥s¡T¢>± qyÓ÷<äT Äj·÷´s¡ì ìjÓ÷»ø£ es¡Z mìïø£\ &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY ø£èwüísêe⁄ #ÓbÕŒs¡T.X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôdŒwü˝Ÿ ø£+ô|Hé <ë«sê ÄHé ˝…’Hé ‘·Vü≤o˝≤›sYø±s¡´\j·T+˝À $j·T˝Ÿz Ms¡T z≥T Vü≤≈£îÿqT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T.z≥T Vü≤ ≈£îÿ qyÓ÷<äT á HÓ\ 22 e ‘˚~ es¡≈£î sêÁwüº mìïø£\ dü+ |òüT+ >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+∫<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î z≥T Vü≤≈£îÿqyÓ÷<äT #˚düTø√ì j·TTe≈£î\T yÓ+≥H˚ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT ÄHé ˝…’Hé <ë«sê >±ì $j·T˝Ÿz <ë«sê >±ì bÕs¡yéT 6 <ë«sê yÓ+≥H˚ qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì Äj·Tq $»|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕeTs¡¢ø√≥ ‘·Vü≤o˝≤›sY &√s¡≈£î\ XÀuÛÑ≈£îe÷] ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt uÛÑeq+ m<äT≥ dü+ãsê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 20: bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À »q˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T ¢qT ÄyÓ÷~+#·&É+ |ü≥¢ õ˝≤¢˝Àì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt uÛÑeHé m<äT≥ >∑Ts¡Tyês¡+ dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T ns¡TD‘ês¡, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z j·TTe»q ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T >∑HésêCŸ ‘·~‘·s¡T \T ø±+Á¬>dt uÛÑeq+ m<äT≥ {≤bÕdüT\T ù|\Tdü÷Ô d”«{Ÿ‡ |ü+∫ ô|{≤ºs¡T. >∑‘· 63 dü+e‘·‡sê\ #·]Á‘·˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À kÕVü≤k˛ ù|‘·yÓTÆq »q˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ ÄyÓ÷~+#ês¡ì, Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥, j·TT|æm #Ó’s¡àHé k˛ìj·÷>±+BÛ, sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ\T Ç+<äT˝À ø°\ø£bÕÁ‘· eVæ≤+#ês¡ì nHêïs¡T. á _\T¢ e\¢ n$˙‹ì n]ø£≥ºe#·Ãì nHêïs¡T.

düyÓTÆø£´+ô|’ rsêàq+ #˚j·÷*‡+<˚.. &Ûç©¢ sêÁwüº|ü‹ uÛÑeHé˝À >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT N|òt ÇHé|òüπsàwüHé ø£$TwüqsY>± düTcÕàdæ+>¥ #˚‘· Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚sTTdüTÔqï sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ eTTK]®

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ e÷sêÿ|ü⁄s¡+ &çdæ+ãsY 21: kÕ∆ìø£ Äغz ø±s¡´\j·T+ m<äT≥ ÁbÕs¡+_Û+∫q Bø£å 142 s√E≈£î#˚]+~. CÒmd” #Ó’s¡àHé _.$. Áoìyêdü XÊÁdæÔ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $uÛÑ»q _\T¢ @<√ ˇø£ ~X¯˝À Ä>∑T‘·T+<äH˚ qeTàø£+ ñ+<äì $XÊ«dü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\+<äs¡÷ XÊdüqdüuÛÑ˝À _\T¢qT z&ç+∫ düyÓTÆø±´ìøÏ eT<䛑·T>± n|òæ&É$≥T¢ d”«ø£sY, sêÁwüº|ü‹øÏ n+~+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Hê´j·Tyê~ dü+Á&ÉbÕ{Ï Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _\T¢ $wüj·T+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£Le÷sY ¬s&ç¶ rs¡T d”e÷+Á<ÛäT˝À¢ nqTe÷Hê\T πs¬ø‹ÔdüTÔ<äHêïs¡T. _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq s√CÒ eTTK´eT+Á‹, {Ï.&ç.|æ. n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT düuÛÑ˝À ˝Òø£ bıe&É+ ÄX¯´s¡´+>± ñ+<äHêïs¡T ø£bÕsYº dü«#·Ã¤+<ä dü+dü∆ #Ó’s¡àHé ¬ø. Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e#˚à nôd+_¢ mìïø£\ es¡≈£î $uÛÑ»q »s¡>∑<äHêïs¡T. Bø£å˝À¢ |æ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, _.s¡$, mdt.πø.e*, _.•ej·÷<äyé, #·\|ü‹sêe⁄ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Vü≤ø°+ù|≥ $e÷HêÁX¯j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêh|ü‹ Á|üDuŸ ≈£îe÷sY eTTKØ®øÏ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã$T∫à kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·Tqï >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé >∑Ts¡Tyês¡+ sêh|ü‹ Á|üDuŸ ≈£îe÷sY eTTKØ®øÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·Tqï eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶, &ç|üP´{Ï dæm+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»qs¡dæ+Vü≤

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: düyÓTÆø£´+ô|’ rsêàq+ #˚ùdes¡≈£î b˛sê{≤ìï kÕ–kÕÔeTì yÓ’mdtÄsYdæ|æ H˚‘· XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶ nHêïs¡T. ÄK]ø£åD+ es¡≈£L $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£î+ {≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. $uÛÑ»q≈£î ø=eTTà ø±düTÔqï ø±+Á¬>dt, {°&û|” yÓ’K]ì m+&É>∑&É‘êeTì nHêïs¡T.

sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{° @]j·÷˝À bÕ¢≥T¢ ø=Hê\Hêï, ne÷à\Hêï dü+Á|ü~+#·+&ç. bò˛Hé: 7207294490

>∑Ts¡Tyês¡+ sêh|ü‹ Á|üDuŸ ≈£îe÷sY eTTKØ®øÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·Tqï y˚Tj·TsY e÷õ<é VüQùd‡Hé, Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤+‹, &çõ|æ Á|ükÕ<äsêe⁄

X¯+cÕu≤<é ø=‘·÷ÔsY˝À ôV≤#Ym+&û@ nÁ|òüPyé¶ bÕ¢{Ÿ‡. u≤´+≈£î˝ÀHé kÂø£s¡´+ ø£\<äT. bò˛Hé: 8686663632


n~Ûø±s¡y˚T \ø£å´+>±.. ;d”\T b˛sê≥+: bıHêï\ X¯ìyês¡+ 21, &çôd+ãsY 2013

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: n~Ûø±s¡y˚T \ø£å´+.. ◊ø£´‘˚ ìHê<ä+>± _dæ\T ø£*dæ b˛sê&ç sêC≤´~Ûø±sêìï <äøÏÿ+#·Tø√yê\ì eT+Á‹ bıHêï\ \ø£åàj·T´ nHêïs¡T. nôd+;¢ ˝≤;˝À >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT ∫{Ÿ#ê{Ÿ #˚XÊs¡T.

ìj·T+Á‘·D ˝Òì Á{≤|òæø˘

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É &çôd+ãs¡T 20: •+>∑sêj·Tø=+&É˝Àì kÕúìøÏ dü]ÿ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé m<äTs¡T>± ñqï »+ø£åHé m|ü⁄Œ&É÷ Á{≤|òæø˘ ‘√ Á|ü»\qT Çã“+~ ô|&ÉT‘·÷H˚ ñ+≥T+~. m|ü⁄Œ&√ ˇø£kÕ] ø£ì|æ+#˚ b˛©düT\ e\¢ m≥Te+{Ï ñ|üjÓ÷>∑+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. á s√&É¢ô|’ m|ü⁄Œ&É÷ ô|<ä› ˝≤Ø\T, e+<ä\ø=~› ãdüT‡\T ˝…ø£ÿ˝Òqìï n{À\T, ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\‘√ s¡B›>± ñ+&˚ á »+ø£åHé˝À Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ me«]øÏ Çwüº+ e∫Ãq≥T¢>± yês¡T yêVü≤Hê\qT q&ÉT|ü⁄‘·÷,s√&É¢ eT<Ûä´˝À m≈£îÿeùd|ü⁄ yêVü≤Hê\qT Ä|ü⁄‘·÷ Á|üj·÷DÏ≈£î\qT eT]j·TT Á|ü»\qT rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïs¡T.kÕø屑·TÔ dü]ÿ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé n~Ûø±] m|ü⁄Œ&É÷ á »+ø£åHé ˝ÀH˚ edü÷Ô b˛‘·Tqï|üŒ{Ïø° á düeTdü´ Äj·TqøÏ m+<äT≈£î ø£ì|æ+#·fÒ¢<√ nì kÕúì≈£î\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

Ç{°e\ ìC≤+ ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À »]–q _dæ >∑s¡®q˝À ‘·eT ◊ø£´‘·qT #ê≥T≈£îHêïs¡ì, Ç<˚ ◊ø£´‘· πs|ü⁄ »s¡>∑uÀj˚T mìïø£˝À¢ #·÷|æ+#ê\Hêïs¡T. »HêuÛ≤˝À 50 XÊ‘êìøÏ ñqï _dæ\qT sê»ø°j·T bÕغ\T zfÒ¢ùd j·T+Á‘ê\T>± #·÷XÊsTT ‘·|üŒ, eTH√uÛ≤yê\qT

m.|æ.j·Tdt.ÄsY.{Ï.dæ. m+bÕ¢sTTdt eTVü≤<Ûäsêï

Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qqï j·Tdt.◊ eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T &çôd+ãsY 20: 20`12`2013 ñ<äj·T+ 10 >∑+ˆˆ\≈£î &ç|üP´{Ï dæ.{Ï.j·T+. yÓ’K]ô|’ ÄsY.j·T+. Ä|ò”düTe<ä› eTVü‰ <Ûäsêï »]–+~ á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY.{Ï.dæ. yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé y˚TH˚õ+>¥ &Ó’s¡ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, &ç|üP´{Ï dæ.{Ï.j·T+. >±s¡T Á|ües¡Ôq e÷s¡TÃø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T eTq Øõj·THé ˝Àì $$<Ûä &çb˛˝À¢ |üì#˚düTÔqï eTVæ≤fi≤ dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢ m+‘√ n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì#˚dæq yê]ì N{ÏøÏe÷{ÏøÏ &ç|òü´{Ï dæ.{Ï. j·T+. ‘·q #Ûê+ãsY≈£î |æ*|æ+#·T ø√e&É+ >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç e⁄+#·&É+. yê] >ös¡e eTs¡´ <ä\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*π>$<Ûä+>± e÷{≤¢& É≥+ yês¡T ‘Ó∫Ãq ô|ò’fi¯flqT H˚\πødæ ø=≥º&É+ H˚qT sêe⁄\bÕ˝…+ sö&ûì.3 dü+ˆˆsê\T <ë{ÏHê Çø£ÿ&˚ |üì#˚düTÔHêï. ‘·q u≤<Ûä´‘·\≈£î @e÷Á‘·+ Hê´j·T+ #˚j·T≈£î+&Ü nVü≤]ïX¯\T dü+dü∆ eTqT>∑&É ø√dü+ ø£wüº|ü&ç |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\qT }s¡≈£îø£ÿ\T>± <ä÷wæ+#˚ &ç|üP´{Ï dæ.{Ï.j·T+. >±]ì @ù|s¡T‘√ |æ\yê*. á $wüj·÷ìï ô|’ n~Ûø±s¡T\T Ä˝À∫+#ê*‡q nedüs¡+ ñqï~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É &çôd+ãs¡T 20: Á|ü»\≈£î m|ü⁄Œ&É÷ $<˚j·TT&ÉHÓ’ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì j·Tdt.◊ eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü»\≈£î Hê´j·T düVü‰j·T+ n+~+#·&É+,H˚s¡düTÔ\≈£î dü+ã+~+∫q |ü\TπødüT\ô|’ <äèwæº kÕ]+#·qTHêïs¡T. kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ ø£*–q ùd«#·Ã>± b˛©dt ùdºwüHé≈£î e∫à <ÛÓ’s¡´+>± #Ó|üŒe#·TÃqHêïs¡T eTTK´+>± áyé{°õ+>¥ ˝≤´+&é ]ø£e] πødüT\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|≥ºqTHêïs¡T.

>±´dt≈£î Ä<ÛësY *+ø˘ #˚j·T&É+ dü] ø±<äT

&çe÷+&é‡ 1.ø±]à≈£î\qT u≤ìdü\T>± #·÷dü÷Ôqï &ç|üP´{Ï dæ.{Ï.j·T+. >±]ì yÓ+≥H˚ ã~© #˚j·÷*. 2.$$<Ûä kÕ∆sTT\˝À e⁄qï n|”Œfi¯flqT ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄ <Û√s¡DÏ‘√ ø±ø£ kÕqT≈£L\+>± yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê*. 3.

ø±+Á¬>dt C…+&Ü Ä$wüÿs¡D

ÁbÕ+rj·T $uÛÒ<ë\T ¬s#·Ã>=&ÉT‘·Tqï dæm+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: ∫+‘·#·∫ÃHê |ü⁄\T|ü⁄ #êe˝Ò<äqï #·+<ä+˝≤ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ sêh $uÛÑ»qô|’ Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì {Ïm˙®y√\ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT <˚MÁ|ükÕ<é $eT]Ù+#ês¡T. sêh $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ eTTkÕsTT<ë _\T¢ XÊdüqdüuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|≥ºã&ç #·s¡Ã ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ‘˚ Ç+ø± #·s¡Ã ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±˝Ò<äì, ã+‹ Á>ö+&é˝ÀøÏ sê˝Ò<äì ndü+ã<ä∆yÓTÆq e÷≥\‘√ Á|ü»˝À¢ $<˚«XÊ\T düèwæºdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ #˚ùd eÁø£ uÛ≤wü´yê´U´\ô|’ ‘Ó\+>±DeT+Á‘·T\T øö+≥sY #˚j·÷\ì <˚MÁ|ükÕ<é $»„|æÔ #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<√´>∑T\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\ô|’ Á|üãT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ùì ø£*dæq nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Bìô|’ Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{°ì y˚dæ ñ<√´>∑T\ düe÷#ês¡+ bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dæmdtqT ø√]q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

H˚&ÉT ªÁ>±eT <ä]Ùìµ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, &çôd+ãsY 20: ø=˝≤Ãs¡+ eT+&É\+ ø=+>√\T Á>±eT+ ˝À Á>±eT <ä]Ùì ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ m+|æ&çy√ m\¢ j·T´ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT+˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT Á>±eT <ä]Ùì˝À #·]Ã+∫ |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. eT+∫ ˙s¡T, bÕ]X¯ó<Ûä´+, eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ |ü<∏äø£+, n+>∑Héyê&û πø+ Á<ë\ düeTdü´\T #·s¡Ã≈£î ekÕÔj·Tì, M{Ïô|’ Á>±eTdüTÔ\T $es¡D *∫à düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ns¡TΩ\≈£î dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+<ë*: ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, &çôd+ãsY 20: ù|<ä Á|ü»\≈£î πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT ‘ê«\T n+~düTÔqï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T ns¡TΩ˝…’q \_∆<ës¡T\≈£î #˚πs˝≤ n~Ûø±s¡T\T ÁX¯<ä∆‘√ |üì#˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´ eTï Ä<˚•+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ e÷≈£L¢s¡T eT+&É\+ e÷ìø˘ ã+&ÜsY Á>±eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\\T, n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\qT Äø£dæà ø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. n+>∑Héyê&û πø+Á<ë˝À¢ |æ\¢\ Vü‰»s¡T, yê] øÏ n+<äT‘·Tqï bÂwæºø±Vü‰s¡+ ‘·~‘·s¡ $esê\qT n&ç– ‘Ó\T düT≈£îHêïs¡T. Á>±eT+˝À >∑‘· @Á|æ˝ŸqT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »]–q ø±qTŒ\ $esê\T, >∑]“¤DT\≈£î bÂwæ˜ø±Vü‰s¡+ $e sê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. >∑]“¤D°\≈£î Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT| üÁ‘·T˝À¢H˚ ø±qTŒ\T »]π>˝≤ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, mmHém+ \T ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ñbÕ <Ûë´j·TT\ Vü‰»s¡T |ü{Ϻø£qT |ü]o*+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T ¬>’sêΩ »s¡T≈£î >∑\ ø±s¡D≤\qT ñbÕ<Ûë´j·TT\ qT+&ç n&ç– ‘Ó\T düT≈£îHêïs¡T. bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T, dæ\ãdt |üP]Ô ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ yêø£uŸ #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+, e+≥ >∑<äT\ ìsêàD+ dü‘·«s¡y˚T |üP]Ô #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY‘√ bÕ≥T n~Ûø±s¡T\T, Á>±eTdüTú\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTT>∑TZs¡T ø£+|üP´≥sY <=+>∑\T n¬sdtº

>∑T]Ô+#·˝Òø£b˛j·÷s¡Hêïs¡T. kÕ«‘·+Á‘·´+ dæ~∆+∫ ns¡yÓ’ dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫Hê H˚{Ïø° ;dæ\T ]»πs«wüqT¢ ø±yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡+fÒ sê»ø°j·T, kÕe÷õø£, Ä]úø£+>± m<ä>∑˝Ò<äqï düŒwüºeTe⁄‘√+<äHêïs¡T. #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+∫q|ü⁄Œ&˚ _dæ\T n_Ûeè~∆

&É÷´{ÏøÏ yÓfi¯ófl q|ü⁄&ÉT ø£+&Éø£ºs¡¢ e<ä›e⁄qï s¡÷.150`\T Ç+Áô|dtº≈£î y˚TH˚CŸyÓT+fÒ ∫\¢s¡ düô|’¢ #˚j·÷*. 4. {Ϭøÿ{Ÿ u≤¢≈£î\T Ç#˚à $<ÛëHêìï ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø=ì nìï düØ«düT\ ø£+&Éø£ºs¡¢≈£î {ÏyéT\T Çyê«*.

ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. Ç+<äT≈£î dü+uÛÑ+~+∫ b˛*düT\T ‘Ó*|æq $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. |æsƒê|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q ≈£îHêï\ eTT‘·´+ (34) e´øÏ>∑‘· ø±s¡D≤\‘√ >∑‘· HÓ\ 17q øÏs√dæHé b˛düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î Á|üj·T‹ï+#ê&ÉT. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T >∑eTì+∫ eT+≥\qT Ä]Œ n‘·&çì ø±øÏHê&É õõôV≤#Y ˝À #˚]Œ+#ês¡T.n|üŒ{Ï qT+&ç ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ |ü]d曋 $wü$T+#·&É+‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. |æsƒê|ü⁄s¡+ b˛*düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï e´øÏÔ eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É{ÖHé &çôd+ãsY 20: ø±øÏHê&É Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ ˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫ b˛*düT\T ‘Ó*|æq $esê*˝≤ ñHêïsTT. n#·TÑê|ü⁄s¡+ ø£s¡í+>±] »+ø£åHé øÏ #Ó+~q ns¡e|ü*¢ s¡eTD (40) z ÄbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À HÓ’{Ÿ yê#YyÓTHé >± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. e´øÏÔ>∑‘· ø±s¡D≤\‘√ á HÓ\ 17 q ø£+&ÉTyê ø£|æŒ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ìdüTÔqï #Ó’s¡àHé eTH√Vü≤sY ¬s&ç¶ eT<ä´+˝À $wü+ ø£\T|ü⁄≈£îì Á‘ê>±&ÉT.|üø£ÿH˚ ñqï kÕ›ì≈£î\T >∑eTì+∫ ø±øÏHê&É Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À #Ó]Œ+#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ #·+<äT]Ô, &çôd+ãsY 20: #·+<äT]Ô eT+&É\ πø+Á<ä+˝À nq+‘·|ü*¢ &ç ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ |ü]d曋 $wü$T+#·&É+‘√ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ≥÷ Á>±eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Á>±eT n<Ûä´≈£åî\T yÓTs¡T|ü⁄\ |üs¡ÙsêyéT >ö&é {ÖHé b˛*düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. Ä<ä«s¡´+˝À e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ #Ó’s¡àHé @qT>∑T eTH√Vü≤sY ¬s&ç¶ ø±+Á¬>dtbÕغ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ |ü\Te⁄s¡T #˚sês¡T. nq+‘·s¡+ eTH√Vü≤sY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D Çe«&É+‘√ H˚ j·TTe≈£î\T Äø£]Ù‘·T˝…’ ø±øÏHê&É{ÖHé &çôd+ãsY 20: mdæ; n~Ûø±s¡T\eTì #Ó|æŒ >=\¢Áb˛\T bÕغ˝À #˚s¡&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á>±eT+˝Àì ‘êVü≤o˝≤›sY |æìù| dü‘·´Hêsêj·TDqT u…~]+∫q πødüT˝À Ç<ä›]ì düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À eTTdüTÿ n¬sdtº #˚kÕs¡T. md”Œ ‘Ó*|æq $esê*˝≤ ñHêïsTT. >∑T+≥÷s¡T |ü<äà, n+õu≤ãT, u…’] sêE ‹|üŒì lìyêdt, >=f…º Á|üuÛ≤ø£sY, ∫\Tø£ õ˝≤¢˝À z u≤´+≈£î˝À ]ø£eØ n~Ûø±]>± |üì #˚düTÔqï ‘√≥ ø£\Œq, øÏwüHé , y˚DT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. X‚wüßu≤ãT, n<˚ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q z ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\ c˛s¡÷+˝À >=&ÍHé Ç+#êsY®>± |üì #˚düTÔqï bÕ\ø±j·T\ sêe÷sêe⁄\T Ç<ä›s¡÷ ø±øÏHê&É˝À áHÓ\ 19e ‘˚Bq »]–q u≤´+ø£s¡¢ düe÷y˚XÊìøÏ ãdüT‡˝À e#êÃs¡T. »Øï˝À z eÿøÏÔ á Ç<ä›]ø° ‘êVü≤o˝≤›sY >∑T]+∫ #Ó&ÉT>± #Ó|æŒ u…~]ùdÔ &ÉãT“˝§kÕÔj·Tì #ÓbÕŒ&ÉT. B+‘√ Ä Ç<ä›s¡÷ ‘êVü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+≈£î yÓ[¢ bò˛Hé q+ãs¡T rdüT≈£îì |æìù|qT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T &çôd+ãs¡T 20: ãkÕº+&é ôd+≥sY ˝À ì]àdüTÔqï ãdt u…~]+#ês¡T. nqTe÷q+ e∫Ãq ‘êVü≤o˝≤›sY Á‹{ÖHé b˛©düT\≈£î ôw\ºsY |üüqT\qT kÕúìø£ j·T+.j·T˝Ÿ.dæ b˛‘·\ sêe÷s¡e⁄ ‘·eTTà&ÉT |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ Çs¡Te⁄]˙ b˛©düT\T n¬sdtº #˚kÕs¡T. b˛‘·\ qs¡$+Vü‰sêe⁄ |ü]o*+#ês¡T. |üì˝À HêD´‘· bÕ{Ï+#ê\ì ì+~‘·T\qT ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |üs¡ÃqTqï≥Tº md”Œ •eX¯+ø£sY¬s&ç¶ m.Ç »&ɇHé u≤ãTqT n<˚•+#ês¡T. Ç+‘·ø±\+ ≥+>∑T≥÷s¡T˝À ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ô|<ë›|ü⁄s¡+ &çj·Td”Œ ns¡$+<äsêe⁄, mø£ÿ&Ü ãdüT‡ ôw\ºsY ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T #ê˝≤ Çã“+<äT\≈£î ø±øÏHê&É &çj·Td”Œ $»j·TuÛ≤düÿs¡¬s&ç¶, dæ◊\T, mdt◊\T bÕ˝§ZHêïs¡T. >∑T] nj˚T´yês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ôw\ºsY ìsêàD+ »s¡T>∑T‘·T+fÒ Á|ü»\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ñ|ü düs¡Œ+#Y ∫&çb˛‘·T d”‘êsêeTj·T´, ‘·˙ïs¡T Ms¡Hêsêj·TD, #·<ä\yê&É y˚DT, ∫s¡+J$, Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ qMHé, neTè‘·sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 20: õ˝≤¢˝À 59,420 eT+~ $<ë´s¡Tú\T e÷]Ã˝À »]π> 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å≈£î Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡ì &çáz Ä+»H˚j·TT\T ‘Ó*bÕs¡T. dü‘ÓÔq|ü*¢ X¯s¡uÛÑj·T´ >∑TbÕÔ Væ≤+<ä÷ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ Äes¡D˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s>∑T´\sY $<ë´s¡Tú\T 51,695 eT+~, Áô|’y˚{Ÿ $<ë´s¡Tú\T 7725 eT+~ |üØø£å≈£î Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. »qe] 2e ‘˚B qT+∫ 8e ‘˚B es¡≈£î Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ n<ä›+øÏ &çôd+ãsY 20: n<ä›+øÏ |ü≥ºD+˝À mHé.{Ï.ÄsY. ø±\ì ns¡údü+e‘·‡s¡+ |üØø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·THêïs¡T. á HÓ\ 21 1qT+∫ 3e˝…’qT es¡T≈£î ø=ìïs√E\T>± es¡¸|ü⁄˙s¡T ì\Tee⁄+&É≥+ qT+∫ 3e j·T÷ì{Ÿ |üØø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ‘√ ø±\ì yêdüT\ Çfi¯¢ eTT+<äT eTT]øÏ ˙s¡T #˚s¡T‘√+~. nø£ÿ&ç 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î düº&û yÓT{°]j·T˝Ÿ n+~+#êeTHêïs¡T. Á|ü»\T $wü»«sê\‘√ nHês√>∑´+ bÕ\T ne⁄‘·THêïs¡T. Bìe\q ‘Ó\T>∑T MT&çj·T+ $<ë´s¡Tú\≈£î 25030, Ç+^¢wt MT&çj·T+ nø£ÿ&ç Á|ü»\T uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡T ø±e⁄q yÓ+≥H˚ $<ë´s¡Tú\≈£î 6090 |ü⁄düÔø±\qT n+~+#êeTHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T ‘·–q #·s¡´\T rdüTø=e\ì ø±\ìyêdüT\T ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] ≈£L&Ü <äèwæº kÕ]kÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ 10e ‘·s¡>∑‹ |üØøå± |òü*‘ê\˝À C≤Hé. Hê>∑÷sY Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 91.2 XÊ‘·+ $<ë´s¡Tú\T ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄˝Òì bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\qT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T #˚s¡Ãe<ä›ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. &çÇz‘√ bÕ≥T &ç|üP´{° &çáz X‚wüßu≤ãT, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT s¡y˚Twtu≤ãT, \ø°ÎHêsêj·TD, Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É{ÖHé &çôd+ãsY 20: ø±*q >±j·÷\‘√ ø±øÏHê&É Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ •+>∑sêj·Tø=+&É &çôd+ãs¡T 20: •+>∑sêj·Tø=+&É eT+&É\+˝À ñqï≥Te+{Ï >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T >±´dt @»˙‡\ #·T≥÷º Á|ü<äøÏåD\T #˚düTÔHêïs¡T >±´dt≈£î Ä<ÛësY ‘·|üŒìdü] nì #Ó|üŒ≥+ e\q kÕe÷q´ Á|ü»\T HêHê nedüÔ\T |ü&ÉT‘·÷ Ä<ÛësY ø±s¡T¶\T m|ü⁄Œ&ÉT ekÕÔjÓ÷ nì m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ñ+fÒ Ä<ÛësY‘√ nqTdü+<ÛëqyÓTÆq ø=+‘·eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ø=ìï HÓ\\T>± dü_‡&ç yê] U≤‘ê\˝À »eT ø±˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ø£cÕº\‘√ ñqï á |ü<Ûäø£+ ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ dü]jÓÆTq ìs¡íeT+ rdüTø√ø£b˛‘˚ Á|ü‹ kÕe÷qT´&çô|’ Ä]∆ø£|üs¡yÓTÆq uÛ≤s¡+ ñ+~.

sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸeTTK]® >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ düTe÷s¡T>± 5.15>∑+≥\ düeTj·T+˝À Vü≤ø°+ù|≥ $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq≈£î >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü‰ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.n˝≤π> eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶, y˚Tj·TsY eTõ<é ‘·~‘·s¡T\T kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏq yê]˝À ñHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á|üDuŸ u§˝≤¢s¡+˝Àì sêÁwüº|ü‹ ì\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± o‘êø±\ $&ç~ ì$T‘·Ô+ sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ q>∑sêìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq á HÓ\ 31e ‘˚B es¡≈£î Çø£ÿ&˚ $&ç~ #˚j·TqTHêïs¡T

ø£+|ü⁄ø=≥T‘·Tqï ø±s√ŒπswüHé

qøÏ© mdæ_ n~Ûø±s¡T\T n¬sdtº

n_Ûeè~Û› |üqT\TqT |ü]o*+∫q e÷J yÓ’dt m+.|æ.|æ

|üø£&É“+B>± f…HéÔ |üØø£å\T

eTT]øÏ ˙{Ï˝À eTTqT>∑T‘·Tqï mHé.{Ï.ÄsY ø±\ì

ø±*q >±j·÷\‘√ e´øÏÔ eTè‹

s¡÷ 8 \ø£å\ 83 y˚\ kı‘·TÔ kÕ«Bq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É{ÖHé, &çôd+ãsY 20: ø£+|üP´≥sY <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·qï eTT>∑TZs¡T <=+>∑\qT b˛*düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ ø±øÏHê&É s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ düs¡Œes¡+ b˛*dt ¬>dtºVü≤Ödt˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ j·Td”Œ •eX¯+ø£s¡¬s&ç¶ $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ q\¢»s¡¢≈£î #Ó+~q dü¬sfi¯¢ lìyêdüsêe⁄ n*j·÷dt lqT, dü¬sfi¯¢ sêE, ô|<ë›|ü⁄s¡+ eT+&É\+ ø±+Á&Éø√≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Á>∑+~Û >∑+>±<ÛäsY ‘·÷s¡TŒ |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì $$<ä bÕsƒ¡XÊ\˝À ø£+|üP´≥sY #√Ø\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. M] e<ä› qT+&ç 48 dæ|æj·TT\T, 87 e÷ì≥s¡T¢, 58 eTÚdt\T, 51 ø°uÀs¡T¶\T, ~«#·Áø£yêeTq+, ˝≤|t{≤|t, yÓ+&ç øÏØ≥+, ø£e#·+, ø£‹Ô, |æ&ÉT>∑T\qT kÕ«B∏q+ #˚düT≈£îHêïs¡T. M{Ï $\Te düTe÷s¡T s¡÷. 8\ø£å\ 83y˚\ 200 ñ+≥T+<äì n+#·Hê y˚kÕs¡T. ì+~‘·T\qT ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |üs¡ÃqTqï≥Tº md”Œ •eX¯+ø£sY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

#Ó+<äT‘ês¡ì nHêïs¡T. @<√ y˚fi¯flMT<ä ˝…ø£ÿô|fÒº $<Ûä+>± ø=+‘·eT+~ sê»ø°j·T+>± m~–q+‘· e÷Á‘êq _dæC≤‘˚ m~–+<äqï ÁuÛÑeT\T ø£*ŒdüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. dü+|ü<ä düèwæº+#˚~ _dæ\T nsTTq|ü⁄Œ&ÉT <ëìï nqTuÛÑ$+#˚~ dü+|üqï esêZ˝≤ nì eT+Á‹ Á|ü•ï+#ês¡T. _dæ\T eT]+‘· #Ó’‘·q´e+‘·T˝…’ düe÷»+˝À ì\<=≈£îÿ≈£îH˚ kÕúsTTøÏ m<ä>±\Hêïs¡T. <Ûäqã\+‘√ nÁ>∑≈£î˝≤\T sê»ø°j·÷\qT #˚õøÏÿ+#·T≈£îì n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T #˚|ü≥º&É+e\¢ _dæ\≈£î sê»ø°j·T+>± >∑T]Ô+|ü⁄ sêe&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.

≥+>∑T≥÷s¡T j·Tdt.◊ ≈£î n_Ûq+<äq\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ≥+>∑T≥÷s¡T &çôd+ãs¡T 20: q÷‘·q uÛ≤<ä´‘·\T d”«ø£]+∫q j·Tdt.◊ ø£eTfi≤ø£sY øÏ kÕúìø£ H˚‘·\T n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\>∑T<˚X¯+ bÕغ eT+&É\ j·Tdt.ôd˝Ÿ Áô|dæ&Ó+{Ÿ |ü+#êsTTr yês¡T¶ HÓ+ãs¡T »≈£îÿ\ lqT ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ Áô|dæ&Ó+{Ÿ @ø± Á|üu≤ø£s¡sêe⁄ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. j·Tdt.◊ ø£eTfi≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î m≥Te+{Ï düeTdü´\T ñHêï H˚HÓ|ü⁄Œ&ÉT n+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤qì ‘Ó\|ü⁄‘·÷ ô|+&ç+>¥ ˝À ñqï πødüT\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T &çôd+ãsY 20: eTTìdæbÕ*{Ï kÕ›sTTqT+∫ ø±s√ŒπswüHé kÕ›sTTøÏ m~–q ˇ+>√\T |ü{Ϻ|æ&çdüTÔqï &É+|æ+>¥ j·÷sY¶ düeTdü´ ‹s¡≥+˝Ò<äT mìï |üÁ‹ø£\˝À Á|ü#·T]+∫q m+‘· eT+~ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î $qï$+#·T≈£îHêï á düeTdü´ rs¡≥+˝Ò<äT Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ |üì rs¡T e÷s¡TÃø=ì á düeTdü´qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì Á|ü»\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø£ìdü+ á $wüj·÷ìï >∑eTì+∫q mHé.ôV≤#Y.5 Ä~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. Bìø±s¡D+>± m+‘√eT+~ Á|ü»\T Çã“+<äT\≈£î >∑T]ne⁄‘·THêïs¡T

≈£îfi¯ófl sê»ø°j·÷\‘√ <ë]Á<ä´+ nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T: sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, &çôd+ãsY 20: ≈£îfi¯ófl sê»ø°j·÷\‘√ Á|ü»\T <ë]Á<ä´+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷s¡ì e÷JeT+Á‹, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î&ÉT sê+uÛÑ÷ bÕ˝Ÿ #Í<ä] Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. q>∑s¡+˝Àì uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ø±+ô| ¢ø˘‡˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ Äj·Tq e÷{≤¢ &Üs¡T. sê»ø°j·T e´edüú e÷s¡TŒ ø√dü+ j·TTe‘· eTT+<äT≈£î sêyê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T.Ç˝≤+{Ï yê]πø n~ÛcÕºq+ nuÛÑ´s¡Tú\T>± Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘√+<äì nHêïs¡T. sêh+˝À πøÁJyê˝Ÿ, »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TDY, nHêï Vü≤C≤πs˝≤+{Ï yês¡T sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sêe\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. <Ûäqe+‘·T&çπø d”{Ï#˚Ãø£Hêï ìC≤sTTr ø£*–q j·TTe‘· dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´s¡Tú\T>± eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.


Á‹$Áø£yéT-<˚Ml Hê\T>√kÕ]! ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 20: Á‹$Áø£yéT -n\T¢ns¡T®Hé ø=‘·Ô ∫Á‘·+ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À ôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi¯flqT+~. n\T¢ ns¡T®Hé, <˚$lÁ|ükÕ<é ø±+_H˚wüHé˝À e#˚à Á|ü‹bÕ≥ j·T÷‘Yì m+‘√

X¯ìyês¡+ 21, &çôd+ãsY 2013

ù|¢uÀjYT>± m˙ºÄsY dü+‘√wt lìyêdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À m˙ºÄsY ªs¡uÛÑdüµ#˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. m˙ºÄsY bÕ≥\˝À ªÄ≈£î#ê≥T |æ+<˚‘·&çôdµ ªˇ\MTà ‹ø£ÿπs–+<ëµ bÕ≥\qT Ø$Tø˘‡ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|ü&ÉT ªø=+&ÉM{Ï dæ+Vü≤+µ ªn‘·ÔeT&ÉT>∑Tyê>∑T˝ÀHê.. n‘·Ô≈£L‘·Ts√µ bÕ≥qT Ø$Tø˘‡ #˚düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À m˙ºÄsY düs¡düq düeT+‘·, Á|üD°‘· V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘√+~. m˙ºÄsY ù|¢uÀjYT>± ø£ì|æ+#·qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ n‘·Ô eT&ÉT>∑Tyê>∑T˝ÀHê.. n‘·Ô≈£L‘·Ts√ bÕ≥qT düeT+‘·‘√Hê, Á|üD°‘·‘√q÷ nqï~ ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. @B @yÓTÆHê Ä Væ≤{Ÿ Ø$Tø˘‡ kÕ+>¥˝À m˙ºÄsY düs¡düq q{Ï+#˚ V”≤s√sTTHé mesê nqï ÄdüøÏÔ ô|s¡>∑T‘·T+~.

Äø£≥Tº≈£î+~. eT÷´õø£˝Ÿ Væ≤{Ÿ>± e÷sêsTT. Á‹$Áø£yéT ≈£L&Ü <˚$l‘√ eT÷&ÉT ∫Á‘ê\≈£î bÕ≥\T bÕ&ç+#ê&ÉT. »˝≤‡, E˝≤sTT. n‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~. á ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ <˚$ì eTs√kÕ] Á‹$Áø£yéT

m+|æø£ #˚düT≈£îHêï&ÉT. E˝≤sTT ù|òyéT sê<Ûëø£èwüí ì]àdüTÔqï Á‹$Áø£yéT-n\T¢ns¡T®Hé ø±+_H˚wüHé˝À edüTÔqï ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü <˚$l dü+^‘êìï n+~+#·qTHêï&ÉT. »qe] HÓ\˝À ôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi¯flqT+~. düTπs+<äsY¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·«+˝À n\T¢ ns¡T®Hé eTs√ ∫Á‘·+ ªπsdüT>∑TÁs¡+µ∫Árø£s¡D ∫e] <äX¯˝À ñ+~. e÷]Ã˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd jÓ÷#·q˝À ñHêïs¡T. X¯è‹Vü‰düHé V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔ+~.

ø=‘·Ô ∫Á‘êìøÏ eTùV≤wt z¬ø! eTùV≤wt ø=‘·Ô dü+e‘·‡sêìøÏ eTs√ ø=‘·Ô ∫Á‘êìøÏ Á^Hé dæ¬>ï˝Ÿ Ç#˚ÃXÊ&ÉT. ª1µH˚H=ø£ÿ&çH˚µ‘√ eTùV≤wtu≤ãT _J>± ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø£è‹düqHé V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔ+~. eTs√ yÓ’|ü⁄ ªÄ>∑&ÉTµ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eTùV≤wt düs¡düq $T©ÿã÷´{° ‘·eTHêï q{ÏdüTÔ+~. ‘êC≤>± eTùV≤wtu≤ãT ªø£èwüí ì&çyÓ÷s¡T,sêCŸ&ç.¬ø <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTqï ∫Á‘êìøÏ ø£$T≥j·÷´&ÉT. 2014, @Á|æj·T˝Ÿ˝À ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á ∫Á‘êìï dæ.nX¯«˙<ä‘Y ìsêà‘·>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. yÓ’»j·T+‹ eT÷Mdt u≤´qsYô|’ #˚düTÔqï ∫Á‘ê\˝À Ç~ eT÷&√~. sêCŸ, &ç.¬ø\T 25q $&ÉT<ä\ ø±qTqï ª&ç|òüsY <√|æ&çµøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eTs√yÓ’|ü⁄ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ª1µ H˚H=ø£ÿ&çH˚µ ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ |òü+ø£åHé »s¡>∑qTqï~.

sêyéT#·s¡DY‘√ ‘·eTHêï! ø£èwüíe+o <äs¡Ùø£‘·«+˝À sêyéT#·s¡DY q{ÏdüTÔHêï&ÉH˚ $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. |ü\Te⁄s¡T V”≤s√sTTq¢ ù|s¡T¢ |ü]o*+#·>± ‘·eTHêïqT Ksês¡T #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïπø ªs¡#·Ãµ‘√ »‘· ø£{Ϻq á Ç<ä›s¡T eTs√kÕ] ø£èwüíe+o <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡ô|’ ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ »qe] 23, 2014 qT+∫ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ »s¡>∑qT+~. n˝≤π> eT©ºkÕºs¡sY>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+>± yÓTT<ä≥ sêyéT#·s¡DY‘√ ø£*dæ yÓ+ø£fÒwt q{ÏdüTÔHêïs¡ì {≤ø˘ e∫Ã+~. nsTT‘˚ Ä ù|¢dt˝À lø±+‘Y q{ÏdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. lø±+‘Y≈£î V”≤s√sTTHéqT m+|æø£ #˚j·T&Éy˚T $T–*+~. nsTT‘˚ eT©ºkÕºsY ∫Á‘ê\T ‘Ós¡ô|’øÏ edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À d”‘·eTàyêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥T¢ u≤¢ø˘ u≤düºsY Væ≤{Ÿ nsTTHê nq+‘·s¡+ e∫Ãq eTkÕ˝≤ ∫Á‘·+ n|ü»j·÷ìï #·$ #·÷dæ+~. ø£èwüíe+o C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#·qTHêïs¡T.

s¡$‘˚» ªõ+‘ê‘· õ‘ê õ‘êµ u≤;(s¡M+Á<ä) yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ∫Á‘·+˝À s¡$‘˚C≤ V”≤s√>± q{ÏdüTÔHêï&ÉT. á ∫Á‘êìøÏ yÓ÷dtº bÕ|ü⁄\sY &Ó’˝≤>¥>± e÷]q ªõ+‘ê‘· õ‘ê õ‘êµ f…Æ{Ï˝Ÿ Ksês¡T #˚XÊs¡T. $TìeT+ >±´¬s+{Ÿ ∫Á‘·+ n+fÒ n~ s¡$‘˚C≤<˚qì >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. ã\T|ü⁄ ¬s’≥sY u≤;(Mπs+Á<ä) á ∫Á‘·+‘√ <äs¡Ù≈£î&ç>± e÷s¡TqTHêï&ÉT. V”≤s√sTTHé>± Vü≤ì‡ø£ q{Ï+#·qT+~. n˝≤π> s¡$‘˚C≤ $Áø£e÷s¡Tÿ&ÉT ‘·s¡Tyê‘· &ÉãT˝Ÿ s√˝Ÿ #˚j·TqTHêï&ÉT. s¡$‘˚» ˇø£ |üesY|òü⁄˝Ÿ b˛©dt Ä|ò”düsY>± ø£ì|æ+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘·eTHé dü+^‘êìï n+~düTÔHêï&ÉT. s¡$‘˚C≤≈£î, øÏø˘, $Ts¡|üø±jYT, ã\T|ü⁄\‘√ eT÷´õø˘ Væ≤{Ÿ Ç∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

ø±øÏHê&É˝À lìπø‘·Hé c˛s¡÷yéT ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±»˝Ÿ ø±øÏHê&É{ÖHé 20 : ø±øÏHê&É q>∑s¡+˝À dæ˙q{Ï ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ #˚ lìπø‘·Hé ø±¢‘Y c˛s¡÷yéT ÁbÕs¡+_+#ês¡T. s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·Tqï n_eè~› øÏ ì<äs¡àq+>± eÁdüÔyê´bÕs¡+ $düÔ]düTÔ+~.n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ç{Ïe\¢ q>∑s¡+˝À eT*ºÁu≤+&Ü&é ø±¢‘Y ø£+ô|˙\T c˛s¡÷yéT\T ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêïsTT.n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ç{°e\ ø£fi≤ìπø‘·Hé c˛s¡÷yéT n<ä«s¡´+˝À eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ø±¢‘Yc˛s¡÷yéT lìπø‘·Hé ù|]≥ ø±øÏHê&É #·+<äqÁã<äsY m<äTs¡T>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± dæ˙q{Ï ø±»˝Ÿ n>∑s¡«˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HêD´‘·≈£î eTìïø£≈£î e÷s¡T ù|s¡T>± lìπø‘·Hé ì\TdüTÔ+<äì Ä$&É ÄHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± yÓ\dæq

kÕìj·÷‘√ f…ìïdt Ä&ÉT‘ê!: e÷*ø˘

uÛ≤s¡‘· f…ìïdt kÕºsY ‘·q düreTDÏ kÕìj·÷ $÷sꮑ√ yêsêìøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ f…ìïdt Ä&ÉT‘êqì bÕøÏkÕú˙ ÁøϬø≥sY c˛j·TuŸ e÷*ø˘ nHêï&ÉT. $T˙ ø√s¡Tº˝À kÕìj·÷‘√ f…ìïdt Ä&˚ nqTuÛÑ÷‹ ø=‘·Ô>± ñ+≥T+<äì, ÄyÓT‘√ Ç{°e\ $T˙ø√s¡Tº˝À z e÷´#Y≈£L&Ü ¬>*#êqì e÷*ø˘ #Ó|ü⁄Œø=#êÃ&ÉT. kÕìj·÷‘√ ‘·q $yêVü≤+ »]–q ‘·sê«‘· ÄyÓTqT f…ìïdt ø√s¡Tº˝À¢ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+#ê\ì Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï≥T¢ e÷*ø˘ ‘Ó*bÕ&ÉT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü kÕìj·÷ ÁbÕø°ºdt≈£î m+‘·>±H√ düVü≤ø£]düTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ê&ÉT.

dü∫Hé ]f…’¬sà+{Ÿ ‘·sê«‘· 4 kÕúq+ Hê<˚: $sê{Ÿ ø√V”≤¢ <äøÏåD≤Á|òæø± >∑&ɶô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï ‘=* f…düTº˝À {°$T+&çj·÷ dü‘êÔ #ê{Ï+~. Hê\T>√ kÕúq+˝À u≤´{Ï+>¥≈£î ~–q $sê{Ÿ ø√V”≤¢ Ms√∫‘· Çìï+>¥‡ Ä&ç, ôd+#·Ø‘√ n<äs¡>={≤º&ÉT. e÷düºsY dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY ]f…’¬sà+{Ÿ ‘·sê«‘· Ä kÕúq+ ‘·q<˚qì #ê{Ï #ÓbÕŒ&ÉT. Hê\T>√ kÕúq+˝À u≤´{Ï+>¥ neø±X¯+ sêe&É+ô|’ $sê{Ÿ ø√V”≤¢ dü+ãs¡|ü&çb˛‘·THêï&ÉT. á kÕúq+˝À u≤´{Ï+>¥ #˚ùd neø±X¯+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷dü÷Ô e#êÃqì #ÓbÕŒ&ÉT. eTT+<äT>± u≤´{Ï+>¥≈£î ~>∑&Üìï ‘êHÓ+‘√ Çwüº|ü&ܶqì, dü∫Hé ]f…’¬sà+{Ÿ ‘·sê«‘· HÓ+.4 kÕúq+ Hê<˚ ne⁄‘·T+<äì ‘·q≈£î ‘Ó\TdüHêï&ÉT. á kÕúq+˝À u≤´{Ï+>¥ düyê˝Òqì, á düyê\T≈£î ‘êqT dæ<ä∆+>± ñqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ê&ÉT. Ç~˝≤ ñ+&É>±, bòÕdtº uÖ*+>¥ |æ#Y\ô|’ $sê{Ÿ ø√V”≤¢ sêDÏ+#·˝Ò&Éì |ü\Te⁄s¡T ÁøϬø{Ÿ $X‚¢wü≈£î\T #˚dæq $eTs¡Ù\≈£î á j·TTe u≤´{Ÿ‡eTHé ‘·–q $<Ûä+>± u≤´{Ÿ‘√H˚ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ&ÉT.

lìπø‘·Hé ÁbÕs¡+uÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTVæ≤fi¯ $◊|æ\qT ÄVü≤«ì+#·&É+ $X‚wü+. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷ Á|ükÕ<é , ø±øÏHê&É |ü≥ºD e÷JmyÓTà˝Ò´ u≤s¡´ <ë«s¡+|üP&ç eTVü‰\øÏåà,s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ u≤s¡´ ≈£îs¡kÕ\ l$<ä´, nq|ü‹ myÓTà˝Ò´ u≤s¡´ q\¢$T*¢ \øÏåàsê»´+ ,Á|üeTTK düT+<äs¡ nk˛dæj˚T{Ÿ‡ u≤<ä+düT+<äsêe⁄ u≤s¡´ düT<Ûä,dü‹Ô \øÏåàHê>∑düT<Ûä,dü‹eTqdü,‘·~‘·s¡T\T á ÁbÕs¡+uÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£fi≤ìπø‘·Hé f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ eT]j·TT p´j·T˝Ÿ Áô|yÓ{Ÿ*$Tf…&é #Ó’s¡àHé $.©˝≤≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº yê´|üÔ+>± |üP]Ône⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e÷ K‘ê<ës¡T\≈£î dü+‘·è|æÔ ø£s¡+>± 18 c˛s¡÷yéT\T HÓ\ø=\ŒeTì ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝À sê»eT+Á&ç ñ+&˚ $<Ûä+>± nìï s¡ø±\ eÁdüÔ nuÛÑs¡D≤\qT düs¡düyÓTÆq <ës¡\≈£î ,ø±øÏHê&É q>∑sê˝˝À ÁbÕs¡+_düTÔqï c˛s¡÷yéT\‘√ ø£*|æ 20 n+~kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

<äøÏåD≤Á|òæø± uÛÑs¡‘·+ |ü{Ϻq uÛ≤s¡‘· ù|düs¡T¢! <äøÏåD≤Á|òæø± »≥Tº‘√ »s¡T>∑T‘·Tqï ‘=* f…dtº e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘Y ÁøϬø{Ÿ »≥Tº ù|düs¡T¢ n<äT“¤‘·+>± sêDÏ+#ês¡T. |òü*‘·+>± d”Hé ]es¡‡sTT+~..! uÛ≤s¡‘Yô|’ Á|üjÓ÷–+#ê\ì #·÷dæq ù|dt ng+ Ç|ü⁄&ÉT dübòÕØ\ yÓT&Éπø #·T≥Tº≈£î+~. Çø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï ‘=* f…dtº e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘· ù|düs¡T¢ ]esY‡ dæ«+>¥‘√ dübòÕØ\ {≤bÕs¡¶sY uÛÑs¡‘·+ |ü{≤ºs¡T. B+‘√ ‘=*f…düTº ÄdüøÏÔø£s¡+>± kÕ>∑T‘√+~. ‘=*s√E u≤´{Ÿ‡yÓTHé sêDÏùdÔ.. ¬s+&√s√E uÖ\s¡T¢ ¬s∫Ãb˛j·÷s¡T. ù|dt, dæ«+>¥ ‘√ dübòÕØ\ |üì|ü≥º&É+‘√ ¬s+&√s√p uÛ≤s¡‘Y ô|’#˚sTT kÕ~Û+∫+~. ù|dt≈£î #·ø£ÿ>± nqT≈£L*düTÔqï |æ#Yô|’ ÇcÕ+‘Y X¯s¡à #Ó\πs–b˛>±.. wü$T, »V”≤sY ≈£L&Ü dübòÕØ\ {≤|tqT <Óã“rXÊs¡T. B+‘√ uÛ≤Ø k˛ÿs¡T ‘·|üŒ<äqT≈£îqï <äøÏåD≤Á|òæø±qT Ä‘·às¡ø£åD˝À |ü&˚dæ+~. ‘=\T‘· {≤dt ¬>*∫ u≤´{Ï+>¥ m+#·T≈£îqï {°$T+&çj·÷ ‘·q ‘=ì Çìï+>¥‡˝À 280

s√E ñ<äj·T+ ‘=* Çìï+>¥‡ ø=qkÕ –+∫q uÛ≤s¡‘Y eTs√ 25 |üs¡T>∑T\T e÷Á‘·y˚T CÀ&ç+∫ $T– *q ◊<äT $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT+~. |òæ˝≤+&ÉsY 4, yÓ÷¬sÿ˝Ÿ 3 $¬ø≥T¢ |ü&É>={≤ºs¡T.

‘=*Çìï+>¥‡˝À 280 |üs¡T>∑T\≈£î uÛ≤s¡‘Y Ä˝Ö{Ÿ

|üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. BìøÏ BÛ≥T>± ã]˝ÀøÏ ~–q dübòÕØ\T ¬s+&√ s√E >∑Ts¡Tyês¡+ Ä≥eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ Äs¡T {≤bÕs¡¶sY $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 213 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. ¬øô|ºHé Áπ>yéT dæà‘Y (119 ã+‘·T˝À¢ 11 bò˛s¡¢‘√ 68), Vü≤w”yéT Äe÷¢ (36) sêDÏ+#ês¡T. uÛ≤s¡‘· uÖ\s¡¢˝À ÇcÕ+‘Y X¯s¡à eT÷&ÉT, eTVü≤à<é wü$÷ ¬s+&ÉT $¬ø≥T¢ <äøÏÿ+#·Tø√>± yÓ≥s¡Hé ù|düsY »V”≤sY ˇø£ $¬ø{Ÿ

|ü&É>={≤º&ÉT. dübòÕØ u≤´{Ÿ‡yÓTq¢˝À d”ìj·TsY nsTTq ø£*dt &Éøö{Ÿ ø±>±, &ç$©¢sY‡ (13), &ÉT$Tì (2) |òüTÀs¡+>± $|òü\eTj·÷´s¡T. yÓs√ïHé |òæ˝≤+&ÉsY (48 u≤´{Ï+>¥), &ÉTô|¢dædt (17 u≤´{Ï+>¥) Áø°E˝À ñHêïs¡T. ø±>±, uÛ≤s¡‘· ‘=* Çìï+>¥‡ k˛ÿs¡TøÏ <äøÏåD≤Á|òæø± Ç+ø± 67 |üs¡T>∑T\T yÓqø£ã&˚ ñ+~. #˚‹˝À Hê\T>∑T $¬ø≥T¢HêïsTT. n+‘·≈£îeTT+<äT zesYHÓ’{Ÿ k˛ÿs¡T 255/5‘√ ¬s+&√

CÀôV≤HÓïdtãsYZ, &çôd+ãsY 19 (m|æÇm+mdt) : <äøÏåD≤Á|òæø±˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ‘=* f…düTº ‘=* Çìï+>¥‡˝À uÛ≤s¡‘· »≥Tº 280 |üs¡T>∑T\≈£î Ä˝Öf…Æ+~. 255/5 zesYHÓ’{Ÿ k˛ÿs¡T‘√ ¬s+&√ s√C…’q >∑Ts¡Tyês¡+ Ä≥qT uÛ≤s¡‘· »≥Tº ø=qkÕ–+∫+~. eTs√ 25 |üs¡T>∑T\T e÷Á‘·y˚T CÀ&ç+∫ Ä˝Öf…Æ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± $sê{Ÿø√Væ≤¢ 119,|üPC≤sê 25, s√Vü≤‘YX¯s¡à 14, <∏ëeHé 13, <Û√ì 19, s¡Vü‰HÓ 47 |üs¡T>∑T\T #˚XÊs¡T. »V”≤sYU≤Hé, ÇcÕ+‘YX¯s¡à, wüMT &Éøö≥j·÷´s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± <äøÏåD≤Á|òæø± uÖ\s¡T¢ |òæ˝≤+&ÉsY Hê\T>∑T $¬ø≥T¢, yÓ÷s¡ÿ˝Ÿ 3 $¬ø≥T¢ rdüT≈£îHêïs¡T. ôdºsTTHé, ø£*dt #Ós√ $¬ø{Ÿ kÕ~Û+#ês¡T.

#ÓHÓ’ï ¬s’H√dt ÁbòÕ+#Ó’J.. Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY>± Á‹wü! d”d”m˝Ÿ (ôd\Á_{° ÁøϬø{Ÿ ©>¥) #ÓHÓ’ï ¬s’H√dt ÁbòÕ+#Ó’JøÏ Á u ≤ + & é n+u≤dæ&ÉsY>± n+<ë\ q{Ï Á‹wü m+|æ¬ø’+~. Hê\T>√ d”»Hé d”d”m˝Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ≈£î Áu≤+&é n+u≤dæ&ÉsY>± Á‹wüqT m+|æø£ #˚XÊeTì »≥Tº j·÷»e÷q´+ >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üø£{Ï+∫+~. Á‹wü #ÓHÓ’ïøÏ #Ó+~q q{Ï ø±e&É+‘√, ÄyÓT sêø£ ‘·eT »≥Tº≈£î eT]+‘· Çy˚TCŸqT ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·T+<äì #ÓHÓ’ï ¬s’H√dt j·÷»e÷q´+ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. Ç|üŒ{Ï <ëø± »]–q d”d”m˝Ÿ eT÷&ÉT m&çwüq¢˝À yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ #ÓHÓ’ï ¬s’H√dt ¬>\Tbı+<ä>±, eT÷&√kÕ] ø£sêí≥ø£ ãT˝Ÿ &√»sY‡ $»j·T+ kÕ~Û+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

u≤´&çà+≥Hé sê´+øÏ+>¥‡˝À ¬s+&ÉT kÕúHê\T ~>∑C≤]q ôd’Hê

H˚&ÉT ø£fi≤eT+~sY c˛s¡÷yéT ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É &çôd+ãsY 20 : ø±øÏHê&É q>∑s¡+˝À ø£fi≤eT+~sY c˛s¡÷yéTqT X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+_+#·qT qïs¡T. dæì, Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T ÁbÕeTTKT\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± ø£fi≤eT+~sY c˛s¡÷ yéT @sêŒ{À¢ uÛ≤>∑+>± ø±øÏHê&É, sê»eT+Á&ç\˝À ¬s+&ÉT c˛s¡÷yéT\T

ÁbÕs¡+_Û+#êqTqï>± X¯ìyês¡+ ø±øÏHê&É ˝ÀqT 23e ‘˚~q sê»eT+Á&ç˝ÀqT á c˛s¡÷yéT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqïsTT. n‘˚´‘· Ä<äTìø£s¡D‘√ @sêŒ≥T #˚dæq q÷‘·q eÁdüÔ Á|ü|ü+#·+ ø£fi≤eT+~sY˝À #·÷&É e#·TÃHêì c˛s¡÷yéT ìs¡«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. nìï ÁbÕeTTK ø£+ô|ì\T eT*º Áu≤+&Ó&é eÁdüÔ\‘√ bÕ≥T eTVæ≤fi¯\≈£î |æ\¢\≈£î Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sY\T

@sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n‹ dü«\Œ ˝≤uÛÑ\‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n+<äCÒj·T\H˚ @πøø£ \ø£å´+‘√ sêÁwüº yê´|üÔ+>± 18 c˛s¡÷yéT\T ÁbÕs¡+_Û+#·>± ø±øÏHê&É˝À 19 sê»eT+Á&ç˝À 20 e c˛s¡÷yéT>± j·÷»e÷´q+ ‘Ó*|æ+~. øÏÁdteTdt , q÷‘·q dü+e‘·‡s¡,dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑T\ qT ø£fi≤eT+~sY <äTdüTÔ\‘√ |ü+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T.

á d”»Hé˝À ˇø£ÿ f…’{Ï˝Ÿ ≈£L&Ü ¬>\eì uÛ≤s¡‘· kÕºsY wü≥¢sY ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ Á|ü|ü+#· u≤´&çà+≥Hé sê´+øÏ+>¥‡˝À ¬s+&ÉT kÕúHê\T ~>∑C≤] mì$T~øÏ |ü&ç+~. Çj·÷Hé E uÒ (<äøÏåD≤Á|òæø±), ‘Ó’ E Ç+>¥ (#Ó’˙dt ‘Ó’|”) ÄyÓTqT <ë{Ï eTT+<äT¬øfi≤¢s¡T. |æ.$.dæ+<ÛäT |ü<äø=+&√ kÕúq+˝À ø=qkÕ>∑T‘√+~. |ü⁄s¡Twüß\ sê´+øÏ+>¥‡˝À bÕs¡T|ü*¢ ø£X¯´|t 14e kÕúHêìï ì\u…≥Tºø√>±.. n»jYT »j·Tsê+ ˇø£ kÕúq+ yÓTs¡T>∑T|üs¡T#·T≈£îì 24≈£î #˚sê&ÉT.

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Cell: 99 666 98 666, 99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com

21-12-13 Indiatoday news  

21-12-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you