Page 1

POSTAL LICENCE NO. ADB/007/2011-13

RNI NO. APTEL/2008/24799

ªÁ|üC≤CÀ´‹µ Çø£ Ç+≥¬sï{Ÿ˝À...!

yÓT&çø£˝Ÿ |ò”E\T ô|+#·uÀ+: eT+Á‹ ø±$TH˚ì

Äs¡ T dü + e‘· ‡ s ê\ Á ø Ï ‘ · + m≥Te+{Ï n+#· H ê\T ˝Ò≈î£ +&Ü e∫Ãq | Á Cü ≤CÀ´‹ ‘Ó\T>∑T ~q|ü‹ Á ø£ ~q ~q | Á e ü s¡e ∆ ÷qyÓTÆ |ü‹ Á ø± s¡+>∑+˝À dü+#·\q+ düèwækº ˛Ô+~. <äeTTàqï yês¡Ô\T, yêsêÔø£<∏äHê\T sêdæ ‘·q dü‘êÔqT Ç|üŒ{øπÏ #ê≥Tø=+~. ì»yÓTq Æ »s¡ï*C≤ìøÏ ns¡+ú #Ó|Œæ q Á|üC≤CÀ´‹ ~q|üÁ‹ø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+‘·sê®\+˝À ≈£L&Ü <äs¡Ùq$Tk˛Ô+~.

www.prajajyothi.com

Ä~˝≤u≤<é 21`06`2014 X¯ìyês¡+

ôV’≤<äsêu≤<é,pHé20(ÄsYmHém): á @&Ü~ yÓT&çø£˝Ÿ |ò”E\T ô|+#·uÀeTì Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ yÓ’<ä´, Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ ø±$TH˚ì lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· @&Ü~ |ò”E˝Ò ø=qkÕ–düTHÔ êïeTì #ÓbÕŒs¡T. m+;;mdt |òE ” \ô|’ e#˚à HÓ\ yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q‘√ ø√˝ÀŒsTTq 350 yÓT&çø£˝Ÿ d”≥¢ ø√dü+ πø+Á<ä+ <ë«sê ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTTkÕÔeTì nHêïs¡T. PUBLISHED FROM ADILABAD, NIZAMABAD, WARANGAL & RANGA REDDY

dü+bÕ<ä≈î£ \T: $.lìyêdt s¬ &ç¶

yê´Hé uÀ˝≤Ô|&ü ç ø£\|ü düà>∑¢sY eTè‹ | Á Cü ≤CÀ´‹ | Á ‹ ü ì~Û Ä~˝≤u≤<é,pHé20(): ‹sê´DÏ eT+&É\+˝Àì sê|òüTyê|üPsY, |ü+øÏ&çe÷<äs¡ yÓTT<ä{Ï |òü÷{Ÿ e<ä› X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ nÁø£eT+>± ø£\|ü ‘·s¡*düTÔqï yê´Hé uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. B+‘√ ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ ô|<ä›|ü*¢øÏ #Ó+~q ø£\|ü düà>∑¢sY Á|üø±XŸsêe⁄ eTè‹#Ó+<ës¡T. Å&Ó’esY yÓ+ø£fÒX¯+, ø° ¢ q sY lìyêdt rÁe>±j· ÷ \‘√ eT+∫sê´\ Á|üuTÑÛ ‘ê«düT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·Tqï≥T¢ sπ +»sY <˚M<ëdt ‘Ó*bÕs¡T. Á|üø±XŸsêe⁄ rÁe>±j·÷\T ø±e&É+‘√ yÓ’<ä´+ ø√dü + eT+∫sê´\≈£ î ‘· s ¡ * dü T Ô + &É > ± <ë]˝ÀH˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

n|ü\ u≤<Û‘ä √ e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´ Ä~˝≤u≤<é , pHé 2 0: ≈£ î +{≤\ eT+&É \ +˝Àì >öHÓ*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |æ.>∑+>∑qï(50) n|ü\ u≤<Û‘ä √ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ düTe÷s¡T s¡÷.2 \ø£å\ y˚Ts¡ n|ü\T ù|s¡T≈£îb˛j·÷j·Tì M{Ïì rs¡Ã˝Òø£ Ç+{À¢ mes¡÷ ˝Òì düeTj·T+˝À á #·s¡´≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·T&çøÏ uÛ≤s¡´, ≈£L‘·Ts¡T, ≈£îe÷s¡T&ÉT ñHêïs¡T. môd’‡ m˝Ÿ.sêE πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À yÓ<’ ´ä •_s¡+ Ä~˝≤u≤<é , pHé 2 0(: Ä#ês¡ ´ »j· T X¯ + ø£ s Y ã&ç|+ü &ÉT>∑˝À uÛ≤>∑+>± ìs¡à˝Ÿ |ü≥D º +˝Àì ã+>∑˝ùŸ |{Ÿ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯óÁø£yês¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. H˚Á‘· yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT&ÉT ø£èwüí+sêE |æ\¢\≈£î ø£+{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚XÊs¡T. |ü≥ºD Äs√>∑´ πø+Á<ä yÓ’<äT´&ÉT Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄ $<ë´s¡Tú\qT |üØøÏå+∫ ñ ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ ¡ X Ê\ Á|ü < Û ë H√bÕ<Û ë ´j· T T&É T $»jY T ≈£ î e÷sY , ñ bÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ã&ç dü+ãsê\T ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ e÷eT&É Vü≤qTe÷Hé eT+~s¡+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î kÕeT÷Væ≤ø£ nø£åsêuÛ≤´kÕ\T #˚sTT+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

PRAJA JYOTHI Telugu Daily

ù|J\T: 8

yÓ\: 2 s¡÷bÕj·T\T

dü+∫ø£: 91

@ø°ø£è‘· |ò”Eô|’ ≈£î<äsì¡ n+^ø±s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 20 :yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\˝À¢ |ò”E\ n+X¯+ô|’ ‘Ó\+>±D Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ, yÓ<’ ´ä $<ä´ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\≈£î eT<Ûä´ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ≈£î<äs¡˝Ò<äT. |”J d”≥¢ $wüj·T+˝À n+^ø±s¡+ ≈£î<äs¡>±.. j·T÷J d”≥¢≈£î e÷Á‘·+ n+^ø±s¡+ ø£<äTs¡˝Ò<äT. $<ë´dü+e‘·‡s¡+ <ä>∑Zs¡ |ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ yÓT&çø£˝Ÿ ø£ fi ≤XÊ\\ j· ÷ »e÷Hê´\‘√ Á|ü u Û Ñ T ‘· « + dü + Á|ü ~ +|ü ⁄ \T »]|æ+~. yÓ’<ä´ $<ä´ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\‘√ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêJyé X¯s¡à X¯óÁø£yês¡+ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ’<ä´ $<ä´˝À Á|üy˚XÊ\T, @ø°ø£è‘· |ò”E\T, ø£fi≤XÊ\˝À¢ eTÚ*ø£ edü‘T· \T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·sá »]–+~. >∑‘&˚ Ü~ ñqï |òE ” \H˚ á $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À ≈£L&Ü neT\T #˚j·÷\ì sêJyé X¯s¡à j·÷»e÷Hê´\qT ø√sês¡T. @&Ü~øÏ s¡÷.60 y˚\ |òE ” qT edü÷\T #˚j÷· \ì dü÷∫+#ês¡T. nsTT‘˚, n+<äT≈£î j·÷»e÷Hê´\T n+^ø£]+#·˝<Ò Tä . düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ Á|ü ø ±s¡ + ñeTà&ç |ò ” E \T edü ÷ \T #˚ j · ÷ \ì ø√sêsTT. m+;;mdt |òE ” qT s¡÷.3.5 \ø£\ å ≈£î ô|+#ê\ì j·÷»e÷Hê´\T $»„|æÔ #˚XÊsTT. n˝≤π>, Á|üy˚XÊ\ ø√dü+ ‘êy˚T Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ |üØø£å ìs¡«Væ≤+#·T≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕsTT. yÓ’<ä´$<ä´ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\ Á|ü‹bÕ<äq\qT Á|üuÛÑT‘·«+ n+^ø£]+#·˝Ò<äT.

 >∑‘&˚ Ü~ |òE” edü÷\T #˚j÷· \qï düsêÿs¡T ≈£î<äs<¡ qä ï ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T ndü+|üP]Ô>± #·s¡Ã\T

sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üdüTÔ‘·+ ñeTà&ç |ò”E\ $<Ûëq+ neT\T #˚jT· &É+ kÕ<Û´ä + ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à @&Ü~ qT+∫ neT\T #˚ùd n+XÊìï |ü]o*kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ñeTà&ç |òE ” qT neT\T #˚j·T&É+ <ë«sê <ë<ë|ü⁄ ¬s{Ϻ+|ü⁄ |ò”E\T #Ó*¢+#ê*‡ edü T Ô + <ä ì , ‘· < ë«sê |ò ” E ØsTT+ãsY ‡ yÓ T +{Ÿ s¡ ÷ |ü + ˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ô|’ $|üØ‘·yTÓ qÆ uÛ≤s¡+ |ü&TÉ ‘·T+<äHêïs¡T. ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\≈£î ≈£ L &Ü ô|qTuÛ ≤ s¡ + >± e÷s¡ T ‘· T +<ä ì Á|ü u Û Ñ T ‘· « + dü Œ wü º + #˚d+æ ~.nsTT‘˚ Ç+<äT≈£î j·÷»e÷Hê´\T n+^ø£]+#· ˝Ò<Tä . ø√s¡Tº rs¡TŒ Á|üø±s¡+ ñeTà&ç |òE ” edü÷\T #˚j÷· \ì ø√sêsTT. nsTT‘˚, ‘êeTT ø£fi≤XÊ\\qT q&É|>ü \ ∑ eTì ‘Ó*bÕsTT. >∑‘&˚ Ü~ ‘·sV¡ ‰ü ˝À |òE ” \T edü÷\T #˚ùdÔ uÛ≤Ø>± qwübº ˛yê*‡ edüT+Ô <äì $e]+#êsTT. nsTTHê, ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ ˝ Ÿ À ñeTà&ç>±

Á|üyX˚ Ê\T, |òE ” \ n+X¯+ô|’ ìs¡j í T· + rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+<äì >∑Ts¡TÔ #˚dqæ j·÷»e÷Hê´\T.. s¬ +&ÉT sêÅcÕº\ d”mdt\‘√ #·sá \T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sêsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s+&ÉT, eT÷Á&√E˝À¢ eTs√e÷s¡T düe÷y˚X+¯ ø±yê\ì ìs¡sí TT+#ês¡T.|”J d”≥¢ e´eVü‰s¡+ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\≈£î n+^ø±s¡+ ≈£î~]+~. >∑‘˚&Ü~ |ò”E edü÷\T #˚ùd+<äT≈£î j·÷»e÷Hê´\T n+^ø£]+#êsTT. >∑‘˚&Ü~ |ò”E\H˚ edü÷\T #˚j÷· \ì Ç|üŒ{Ïøπ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+<äì >∑Ts¡TÔ #˚dæq sêJyé X¯s¡à.. ‘Ó\+>±D˝Àq÷ Ç<˚ $<ÛëHêìï bÕ{Ï+#ê\ì yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À >∑‘˚&Ü~ e÷~]>±H˚ |”J yÓT&çø£˝Ÿ |ò”E edü÷\T #˚ùd+<äT≈£î ø±˝ÒJ j·÷»e÷Hê´\T n+^ø£]+#êsTT. uÛÒ{° eTT–dæq nq+‘· s ¡ + yÓ T &ç ø £ ˝ Ÿ ø±˝Ò J \ nk˛dæ j ˚ T wü H é Á|ü ‹ ì~Û dü∫yê\j·T+˝À $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ Á|üø±s¡+ e÷≈£î ø±eTHé |ò”E ø±yê\ì, kı+‘·>± Á|üy˚X¯ |üØø£å ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #ÓbÕŒeTHêïs¡T. nsTT‘˚, >∑‘˚&Ü~ e÷~]>±H˚ |ò”E\T edü÷\T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ø√]+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ e÷≈£î n+^ø±s¡+ ø±<äì #ÓbÕŒeTì.. ¬s+&ÉT, eT÷Á&√E˝À¢ Ä˝À∫+∫ ìs¡ í j · T + #Ó ã T‘êeTì d” m dt #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T.

@|” rs¡ T dü ] ø±<ä T : &û m dt |”|@” \ s¡<Tä q› T ñ|üd+ü Vü≤]+#·Tø√yê* ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 20 (ÄsYmHém):$uÛ»Ñ q #·{≤ºìøÏ Çs¡T sêÅcÕº\÷ ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü\ì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘,· myÓTੇ &ç.lìyêdt dü÷∫+#ês¡T. düyÓTÆø£´ sêh+˝À #˚dæq $<äT´‘Y ø=qT>√\T ˇ|üŒ+<ë\qT (|”|”@\T) Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ s¡<äT› #˚j·T&É+ @ø£|üø£å ìs¡íj·TeTì eT+&ç|ü&ܶs¡T. @|” Á|üuÛÑT‘·« rs¡T e\¢ Çã“+<äT\T ‘·˝‘… T· HÔ êïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ &ûmdt $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. |”|”@\T s¡<äT› #˚düTø√yê\qï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ dü]ø±<äHêïs¡T. |”|”@ s¡<äT› ø√] $uÛÑ»q _\T¢qT nee÷ìdüTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. |”|”@\ s¡<Tä › #˚j÷· \qï ìs¡j í ÷· ìï ‘·øD å£ y˚T ñ|üd+ü Vü≤]+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $uÛÑ»q #·≥º+˝À ù|s=ÿqï $<Ûä+>±H˚ |”|”@\T neT\e⁄‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&ÉT sêÅcÕº\÷ |ü⁄q]«uÛÑ»q #·{≤ºìøÏ ˝Àã&ç |üì #˚j÷· \ì dü÷∫+#ês¡T. #·eTTs¡T s¡yêD≤ô|’ n+‘· Á sêh |ü q Tï $~Û + #ê\ì Ä+Á<Û ä Á |ü < ˚ X Ÿ Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ìs¡ í s TT+#· & É + dü ] ø±<ä H êïs¡ T . ÄsTT˝Ÿ ø£ + ô|˙\T @|” Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ {≤´ø˘‡ #Ó\¢ùdÔ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D≈£î ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ, øÏs√dæHé e#˚Ã˝≤ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. #·eTs¡T ñ‘·Œ‘·TÔ\ô|’ n+‘·Ásêh |üqTï $~Û+#ê\qï @|” Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï &ûmdt

rÁe+>± ‘·|üã{≤ºs¡T. #·+Á<äu≤ãT Á|üuÛÑT‘·« Ä˝À#·q\ e\¢ Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·TÔHêïj·Tì yê´U≤´ì+#ês¡T. $XÊK˝Àì uÛ≤s¡‘· #·eTTs¡T dü+düú qT+∫ #·eTTs¡T ñ‘·Œ‘·TÔ\T sêeT>∑T+&É+ s¡yêD≤ nj˚T´ |ü]dæú‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·THêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ô|Á{À*j·T+ ñ‘·Œ‘·TÔ\ ø=s¡‘· rπsÃ+<äT≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. #·eTTs¡T ø=s¡‘· düeTdü´\qT rsêÃ\ì ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

$X¯«q>∑s+¡ >± Vô ≤’ <äsêu≤<é: øπ {°ÄsY ◊<˚fi˝¢¯ À eT]+‘· n_Ûeè~∆ ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , pHé 20 (ÄsY m Hé m ):ôV’ ≤ <ä s êu≤<é eTVü‰q>∑sêìï $X¯«q>∑s+¡ >± n_Ûeè~∆ #˚kÕÔeTì ‘Ó\+>±D ◊{°, |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK eT+Á‹ ¬ø.‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ nHêïs¡T. dü + π ø å e T, n_Û e è~∆ dü e TbÕfi¯ ¢ ˝ À y˚ T fi¯ $ +∫ eTT+<ä T ≈£ î yÓfi≤ÔeTHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ U…’s¡‘êu≤<é˝Àì n&çàìÅùdº{Ïyé kÕº|òt ø±˝ÒCŸ Ä|òt Ç+&çj·÷ (Äd”ÿ) Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ πø{°ÄsY Á|ü‘˚´ø£+>± düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sê_Ûeè~∆ô|’ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T Ç#˚Ã+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\ ÄVü‰«q+ y˚Ts¡≈£î Äj·Tq Äd”ÿì dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± πø{°ÄsY $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢ & Üs¡ T . ôV’ ≤ <ä s êu≤<é Áu≤+&é Çy˚ T CŸ ô|+#˚ + <ä T ≈£ î eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. uÛÖ>√[ø£+>± $T>∑‘ê 3e | ù J˝À

eTq sêh+˝À eTq nôd+;¢, eTq dü ∫ yê\j· T + ì]à+#· T ≈£ î +<ë+ Á|üyêdü J$‘·+ eTq≈£î e<äT› nôd+;¢ì VüQ+<ë>± q&ÉT|ü⁄≈£î+<ë+ ns¡úe+‘·yÓTÆq #·s¡Ã\T #˚<ë›+ @ø£Á^e mìïø£ô|’ m|æ d”Œø£sY •eÁ|ükÕ<é yê´K´ | Á Cü ≤CÀ´‹ | Á ‹ ü ì~Û ôV’≤<äsêu≤<é,pHé20(: sêh+ $&çb˛sTTq H˚|ü<∏ä´+˝À eTq+ Hê\T>∑Ts√&É¢ ≈£L&É*˝À ñHêïeTì Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY &Üø£ºsY ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ yê´U≤´ì+#ês¡T. Çø£ÿ&É m+‘√ø±\+ ñ+&˚ø£Hêï eTq sêh+˝À eTq nôd+;¢, eTq dü∫yê\j·T+ ì]à+#·T≈£îì yÓ+≥H˚ yÓ[¢ b˛e&É+ ñ‘·eÔ TeTì nHêïs¡T. nø£ÿ&ç qT+#˚ bÕ\q #˚|ü≥º&É+ <ë«sê n_Ûeè~› #˚düTø√yê\Hêïs¡T. Á|üyêdü Á|üuÛÑT‘·«+, Á|üyêdü nôd+;¢ eTq≈£î e<äì› , eTq sêh+˝ÀH˚ ø=‘·Ô nôd+;¢ì @sêŒ≥T #˚dTü ≈£î+<ëeTì Äj· T q nHêïs¡ T . edü ‘ · T \T, @sêŒ≥T¢ ˝Ò ø £ b ˛sTTHê düs¡T›≈£î+<ëeTì ø√&Ó\ ‘Ó*bÕs¡T. Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î ‘=* d”Œø£sY ø±e&É+ Hê n<äèwüºeTì, düuÛ≤|ü‹>± ‘·qqT n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å düuÛÑT´\T mqTï≈£îqï+<äT≈£î &Üø£ºsY ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<é ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ @|” d”Œø£sY>± Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚dæq ø√&Ó\≈£î n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å H˚‘\ · T X¯óuÛ≤ø±+ø£\ å T ‘Ó*|æq nq+‘·s+¡ Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTTK´+>± sêh+ $&çb˛sTTq H˚|ü<∏ä´+˝À eTq+ Hê\T>∑T

dü+|ü⁄{Ï: 7

dü«#·Ã+¤ <ä+>± ‘·|ü ø√yê*: yÓ+ø£jT· ´ sê»ø°jT· +>± ìj·÷$T‘·T˝…q’ yê]øÏ dü÷#·q s√&É¢ ≈£L&É*˝À ñHêïeTì, dü$Twæº b˛sê≥+‘√ Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸqT n_Ûeè~∆ #˚düT≈£î+<ëeTì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ñeTà&ç eTÁ<ëdt sêh+ qT+∫ Ä+Á<Ûä $&çb˛sTTq|ü&ÉT ø=‘·Ô sêcÕºÁìøÏ ‘=*düu≤Û |ü‹ qs¡dsü êù|≥≈£î #Ó+~q yÓ+ø£≥sêeTj·T´ #Í<ä] mìïø£j÷· ´s¡ì, á s√E düyTÓ øÆ ´£ Ä+Á<Ûä qT+∫ Ä+<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ $&çb˛sTTq|ü&ÉT á sêÅcÕºìøÏ düuÛ≤|ü‹ nj˚T´ neø±X¯+ ‘·q≈£î e∫Ã+<äì ø√&Ó\ yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘êqT ≈£L&Ü qs¡düsêe⁄ù|≥ qT+#˚ e#êÃqì Äj·Tq nHêïs¡T. düuÛÑ >∑T]+∫ düuTÑÛ ´\≈£î Á|ü‘´˚ ø£+>± #Ó|Œü qes¡+ ˝Ò<ìä , m+<äTø£+fÒ $T>∑‘ê 3e | ù J˝À

u…+>∑fi¯Ss¡T, pHé 20 (ÄsYmHém:j·T÷|”@ Vü≤j·÷+˝À ìj·T$T‘·T˝…’q yês¡+‘ê dü«#·Ã¤+<ä+>± sêJHêe÷ #˚j·÷\ì πø+Á<ä |ü≥ºD≤_Ûeè~›, bÕs¡¢yÓT+≥Ø e´eVü‰sê\ XÊK eT+Á‹ m+.yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT dü÷∫+#ês¡T. sê»ø°j·T ìj·÷eTø±\ <ë«sê |ü\T |ü<äe⁄˝À¢ ñqï yês¡T ‘·|üŒø√yê\ì ø√sês¡T. X¯ó Áø£yês¡+ u…+>∑fi¯Ss¡T˝À |üs¡´{Ï+∫q yÓ+ø£j·T´.. yÓTÁ{À ¬s’\TqT |ü]o*+#ês¡T. |ü≥ºD≤_Ûeè~∆ô|’ dü$÷øÏå+#·&É+‘√ bÕ≥T yÓTÁ{À |ü q T\ |ü ⁄ s√>∑ ‹ ì |ü ] o*+#ês¡ T . nq+‘· s ¡ + Äj· T q $÷&ç j · ÷ ‘√ e÷{≤¢ & Üs¡ T . >∑ e s¡ ï s¡ ¢ q T ;CÒ | ” dü s êÿs¡ T nee÷ìk˛Ô+<äqï ø±+Á¬>dt $eTs¡Ù\qT K+&ç+#ês¡T. sêJHêe÷ #˚j·÷\ì πø+Á<ä ¨+ XÊK ø±s¡´<ä]Ù‘√ bò˛qT¢ #˚sTTdü÷Ô sêC≤´+>∑ã<ä› |ü<$ä ˝À ñqï >∑es¡ïs¡q¢ T ;CÒ|” nee÷ì+∫+<äì ø±+Á¬>dt Äs√|æ+∫+~. Ä Äs√|üD\qT yÓ+ø£jT· ´ ‹|æŒø={≤ºsT¡ . ªy˚T+ me]˙ nee÷ì+#·˝<Ò Tä . me¬sH’ ê Á|ü•ï+#ê\qTø=+fÒ.. yês¡T ≈£L&Ü Á|üX¯ï\T m<äTs√ÿyê*‡ ñ+≥T+~. Á|üC≤kÕ«eT´ dü÷Œ¤]Ô, e´edüú Á|üjÓ÷»Hê\ y˚Ts¡≈£î sê»ø°j·T ìj·÷eTø±\

<ë«sê |ü<äe⁄\T n~Ûwæº+∫q yês¡+‘ê dü«#·Ã¤+<ä+>± sêJHêe÷ #˚j÷· \ìµ dü÷∫+#ês¡T. >∑‘+· ˝À @+ #˚XÊs√ ø±+Á¬>dt $TÁ‘·T\T ˇø£kÕ] >∑Ts¡TÔ #˚düTø√yê\ì dü ÷ ∫+#ês¡ T . yês¡ T #˚ ù dÔ ø£¬sø˘º.. y˚T+ #˚ùdÔ ‘·bÕŒ? nì Á|ü • ï+#ês¡ T . $yê<ë\≈£ î ‘ê$e«≈£î+&Ü sê»ø°j·T+>± ìj· T $T‘· T ˝… ’ q yês¡ + ‘ê ‘· | ü  ø=+fÒ eT+∫<ä ì yê´U≤´ì+#ês¡T. >∑es¡ïsY>± sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T ñ+&Ü˝≤.. ˝Òø£ sê»ø°j÷· \‘√ dü+ã+<Û+ä ˝Ò<ìä e´øÏÔ ñ+&Ü˝≤? nqï <ëìô|’ Á|ü»\T #· ] Ã+#ê\ì ø√sês¡ T . eTT+u… ’ ø£ + bÕø√\ kıôd’ { ° e´eVü‰s¡+ô|’ yÓ+ø£j·T´ düŒ+~+#ês¡T. ø£+bÕø√\ kıôd’{°˝À nÁø£eT ìsêàD≤\T #˚dæq yês¡T düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\qT bÕ{Ï+#ê*‡+<˚qHêïs¡T.


2

|Á Cü ≤ CÀ´‹

Á|üC≤ CÀ´‹ X¯ìyês¡+ 21 `06` 2014

|ü‹Á ø± dù «#·¤Ã |ù s¡T‘√ $T‹$÷]q‘·q+ uÛ]Ñ +#ê˝≤..? |üÁ‹ø± ùd«#Û·Ã $T‹$÷]b˛‘√‘·+<äqï yê´K´\T Çø£ÿ&˚ ø±<äT <˚Xy¯ ê´|ü+Ô >± |ü\T dü+<äsꓤ˝À¢ #·sá ≈£î e∫Ã+~. |üÁ‹ø± ùd«#·Ãq¤ T n&ÉTø¶ √yê\qï Ä˝À#·q á <˚X+¯ ˝À Á|üC≤kÕ«e÷´ìï ø√s¡T≈£îH˚ yês¡T mes¡÷ #˚jT· &É+ ˝Ò<Tä . nsTT‘˚ |üÁ‹ø± ùd«#·Ã¤ eTTdüT>∑T˝À Ç‘·s¡T\qT øÏ+#·|üs¡Ã&É+, ‘·eT uÛ≤eC≤˝≤ìï C§|æŒ+#·&+É , z esêZìøÏ ø=eTTàø±j·T&É+, eTs√ esêZìï <Óã“rùd Á|üj·T‘êï\T #˚j·T&É+ dü]ø±<äT. πøe\+ ‘·eT Á|üjÓ÷»Hê˝Ò \ø£´å +>± H˚&TÉ |üÁ‹ø£\T, {°M\T ‘·j÷· s¡T ø±e&É+ Á|üC≤kÕ«eT´ eTqT>∑&≈É î£ #˚≥T>± uÛ≤$+#ê*. Á|üdTü ‘Ô +· |ü\T #Ûêqfi¯˝ ¢ À edüTqÔ ï yês¡\ Ô T Ç+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D>± ù|s=ÿqe#·TÃ. n|üŒ{À¢ ‘ÓV≤ü ˝≤ÿ &Ü{Ÿ ø±yéT ù|s¡T‘√ z yÓuôŸ d’{Ÿ Hê{Ï _C…|æ n<Û´ä ≈£îå &ÉT ã+>±s¡T \ø£ÎDYqT m˝≤ Ç]øÏ+∫+~ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. øπ e\+ _C…|ìæ <Óã“rj·T&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt eTTdüT>∑T y˚dTü ≈£îqï ‘·sT¡ DY ‘˚CbŸ Õ˝Ÿ u≤¢ø˘ yÓTsTT˝Ÿ sê»ø°j÷· \≈£î bÕ\Œ&ܶsT¡ . n˝≤π> Hê{Ï Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ eTTK´eT+Á‹ #· + Á<ä u ≤ãT 2y˚ \ ø√≥¢ Ädü T Ô \ qT ≈£L&Üu…≥Tº≈î£ Hêïs¡ì ≈£L&Ü ‘ÓV≤ü ˝≤ÿ sêdæ+~. Bì Ä<Ûës¡+>±H˚ Äj·TqqT <Óã“rj·÷\ì ÄHê&ÉT ø±+Á¬>dt #·÷dæ+~. á s¬ +&ÉT |òüT≥q\T ø±+Á¬>dt eP´Vü≤+˝À uÛ≤>∑eTì ‘˚*+~. Ä ‘·s¡yê‘· ‘·sT¡ DY ‘˚CbŸ Õ˝Ÿ ø±´¬sø£sπº +{À Ç|ü&ÉT <˚XÊìøÏ ‘Ó*dæb˛sTT+~. ùdïVæ ≤ ‘· T &ç ≈£ L ‘· T s¡ T ô|’ H ˚ ˝… ’ + –ø£ < ë&ç ø Ï bÕ\Œ&É ¶ e´øÏ Ô > ± n¬sdüºj·÷´&ÉT. Çø£ÿ&É ‘·Vü≤˝≤ÿH˚ m+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D>± rdüTø√yê*‡ e∫Ã+<ä+fÒ |üÁ‹ø± ùd«#·Ã¤ @ $<Û+ä >± <äT]«ìjÓ÷>∑+ nsTT´+<√ #Ó|Œü &ÜìøÏ ‘·|Œü eTs√{Ï ø±<äT. ø=ìï #Ûêqfi¯ó,¢ |üÁ‹ø£\T ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À m+‘· nø£ÿdüT>± ñHêïjÓ÷ eTq≈£î ‘Ó*j·T+~ ø±<äT. ø¬ dæÄsY ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï HÓ‹øÔ Ï m‘·T≈Ô î£ qï~ yÓTT<ä\T m+‘·>± Äj·TqqT ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+#ê\ì #·÷XÊs√ ‘Ó*j·T+~ ø±<äT. Çø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷\ô|’ >∑fiy¯ TÓ ‹Ô‘˚ Äj·Tq e´øÏ>Ô ‘∑ · Á|ü‹wüqº T <Óã“rj·T&É+ <ë«sê ‘Ó\+>±D ñ <ë´eTH˚ï <Óã“rj·÷\ì #·÷XÊs¡T. yÓ÷‘·Tÿ|ü*,¢ mÁs¡ã*¢ ˝≤+{Ï yês¡T #˚ùd $eTs¡Ù\≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ Çdü÷Ô ø¬ dæÄsY e´øÏ>Ô ‘∑ · Çy˚TCŸqT <Óã“rkÕs¡T. >∑‘· 14 @fi¯ó>¢ ± e∫Ãq yês¡\ Ô Á|ükÕsê\qT, sêdæq yês¡\ Ô qT #·÷ùdÔ eTq≈£î ns¡+ú nj˚T´ $wüj÷· \T mH√ï ñHêïsTT. ‘Ó\+>±D j·÷düqT, uÛ≤wüqT e´‹πsøÏ+#˚ |üqT\T nH˚ø£+ #˚XÊs¡T. n+‘Ó+<äT≈£î mø£ÿ&ç ñ<√´>∑T\T nø£ÿ&˚ |üì#˚j÷· \ì n+fÒ HêHêj·÷^ #˚dæ ø¬ dæÄsYqT $\Hé>± #·÷bÕs¡T. ¬ødæÄsY nqï<ë+{À¢ ‘·|ü+<ë nqï~ |üÁ‹ø£\T q&ÉT|ü⁄‘·Tqï j·÷»e÷Hê´\T $X‚w¢ D ü #˚dTü ø√yê*. Ç+<äT˝À ‘·|ü ˝Ò<ìä yê]øÏ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT. ø±ì yê] Á|üj÷Ó »Hê\T y˚sT¡ . ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ñ<√´>∑T\T m+‘·>± qwüºb˛sTT+~, mø£ÿ&Óø£ÿ&É nHê´j·÷ìøÏ >∑Ts¡sTT´+B @Hê&ÓH’ ê ø£<Hä∏ ê\T>± sêXÊsê...? Ä+Á<Ûë ñ<√´>∑T\ ø±s¡D+>± ‘Ó\+>±D ìs¡T<√´>∑T\T qwübº ˛j·÷s¡ì |ü‘êø£ o]¸ø˝ £ À¢ ø£<Hä∏ ê\T e#êÃj·÷..?Ç˝≤+{Ï yês¡T Çyêfi¯ |üÁ‹ø± ùd«#·Ã¤ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘=‘·TÔ j·T÷ìj·Tq¢‘√ <Ûäsêï\T, s¡kÕÔs√ø√\T #˚sTT+#·&É+ ì»+>± dæ>∑TZ#˚≥T. ‘Ó\+>±D dæm+>± ¬ødæÄsY u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºø£, ¬s’‘·T s¡TDe÷|ò”ô|’ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q sê≈£î+&ÜH˚ ø=+<äsT¡ sê»ø°jT· +>± <Óã“rùd Á|üjT· ‘êï\T #˚XÊs¡T. |üì>∑≥Tº≈£îì ø=+<äs¡T ¬s’‘·T\qT b˛π>dæ <Ûäsêï\T #˚sTT+#ês¡T. n˝≤+{Ï yê{Ïì m+‘·<ës¡TD+>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs√ øÏ|¢ Œæ +>∑T\qT eTT+<äs¡ ô|&ç‘˚ ‘Ó\TdüT+Ô ~. yÓTT‘·+Ô s¬ ‘’ ê+>∑eT+‘ê ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚k˛Ô+<äqï ˝…e˝À¢ ø£<Hä∏ ê\T Á|ükÕs¡+ #˚XÊs¡T. Ç~ ‘·|Œü ì, Bì yÓ q ø£ ≈£ î Á≥ »s¡ T >∑ T ‘√+<ä ì me¬ s ’ H ê m+<ä T ≈£ î Á|ü k Õs¡ + #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡T. Ç~ Ä |üÁ‹ø£\≈£î, #Ûêqfi¯¢≈£î ø£ì|æ+#·˝Ò<ë..? #êHÓfi¢¯ ìùw<Û+ä ô|’ ôV’≤<äsêu≤<é‘√ düV‰ü ‘Ó\+>±D n+‘·{≤ Á|ükÕs¡+ #˚jT· sê<äì øπ ãT˝Ÿ Ä|üsπ ≥s¡T¢ (m+mdtz\T) rdüT≈£îqï ìs¡j í T· +, yê] kı+‘·+ nqï $wüjT· + ‘Ó*dæHê <ëìì ø¬ dæÄsY≈î£ n+≥>∑{ºÏ $eTs¡Ù\T #˚jT· &É+ <ë«sê eTs√ ‘·|Œü ≥&ÉT>∑T y˚dTü HÔ êïs¡T. ìC≤ìøÏ ‘·eT ø£<Hä∏ ê\ô|’Hê, ‘·eT yês¡ôÔ |’Hê Ç|üŒ{Ïø° dü$es¡D Çe«˝Ò<Tä . m+<äT≈£î $es¡D Çe«˝Ò<√ #Ó|Œü &É+ ˝Ò<Tä . ‘êeTT ÁbÕdüs+¡ #˚dqæ yês¡Ô\ô|’ mø£ÿ&É ‘·|ü\T <=sê¢jÓ÷ *œ‘· |üPs¡«ø£ Á|üø£≥q $&É T <ä \ #˚ j · T ˝Ò < ä T . Ç~ |ü ø £ ÿ q ô|{Ï º , ‘· e T ‘· | ü  qT ãj·T≥|ü&≈É î£ +&Ü ñ+&˚+<äT≈£î #Ûêqfi¯¢ Á|ükÕsê\ ì*|æy‘˚ · yÓqTø£ Á|üuTÑÛ ‘·« ô|<ä\ › ˇ‹Ô&ç ñqï<äì nã<ä|› ⁄ü Á|ü#êsê\qT #˚|{ ü ≤ºsT¡ . πøãT˝Ÿ Ä|üπs≥s¡T¢ dü«‘·+Á‘·T\ì, #·s¡Ã\ <ë«sê düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·Tø√e#·TÃqì eT+Á‹ ø¬ {ÏÄsY #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq #Ó|Œæ q $wüj÷· ìï |üøÿ£ q ô|{Ï,º m+mdty√\‘√ #·]Ã+#·≈î£ +&Ü nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ Hê´j·Tb˛sê≥+ #˚jT· ≈£î+&Ü Á|üuTÑÛ ‘·«+ô|’ <äTyÓTà‹Ô b˛ùd $<ÛëHêìï Á|ükÕs¡ e÷<Û´ä e÷\T e÷s¡TÃø√yê*. ‘Ó\+>±D XÊdüqdüuTÑÛ ´\qT, düuqÑÛ T øÏ+#·|]ü #˚ $<Û+ä >± ˇø£ #êHÓ˝Ÿ Á|ükÕs¡+ #˚dqæ yê´K´\T rÁe+>± K+&ç+#·<>ä $Z∑ . <ëìô|’ ˇø£ÿ ø£eå ÷|üD #Ó|Œæ }s¡T≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+<ë...? Ç|ü&ÉT n~ Á|üuTÑÛ ‘·«+ <äèwæøº Ï e∫Ã+~ ø£qTø£ e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡T. eT] <äèwæøº Ï sêì mH√ï yês¡T\ Ô , yê´U≤´Hê\ dü+>∑‘+˚ {Ï..? ø¬ dæÄsY n_Ûeè~›˝À #·+Á<äu≤ãT‘√ b˛{° |ü&Ü\ì, #·+Á<äu≤ãT‘√ |üs¡T¬>‘êÔ\ì sêdæq yês¡T @+ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘ês¡T. #·+Á<äu≤ãT @yÓTÆHê ¬ødæÄsY≈£î ^≥Tsêj·÷...? ‘Ó\+>±D |ü<+ä XÊdüqdüu˝ ÑÛ À |ü\ø£sê<äì nqï Hê&ÉT Ms¡+‘ê @eTj·÷´s¡T. ‘êeTT @<Ó’Hê sêkÕÔ+..<ëì˝À ‘·|ü+fÒ K+&Éq Çe«+&ÉH˚ <Û√s¡DÏ |üÁ‹ø± j·÷»e÷Hê´\≈£î b˛yê*. yês¡Ô sêùdeTT+<äT ˇø£{øÏ Ï s¬ +&ÉT kÕs¡T¢ dü]#·÷düT≈£î+fÒ eT+∫+~. u…~]+|ü⁄, u≤¢øy˘ TÓ sTT˝Ÿ yês¡\ Ô T Á|ükÕs¡+ #˚jT· &É+ @ |üÁ‹ø£ #˚dHæ ê ø£å$T+#·sê<äT. |üÁ‹ø£\qT n&ɶ+ ô|≥Tº≈£îì sê»ø°j·÷\T q&ÉbÕ\qTø√e&É+ dü]ø±<äT. $÷&çj÷· ≈£î Á|üC≤kÕ«eT´+˝À ñ qï Á|ü‘´˚ ø£ Á|ü‹|ü‹ìÔ >∑T]Ôd÷ü HÔ ,˚ kÕe÷õø£ $eTs¡Ù≈£î |üÁ‹ø£\÷ #êHÓ fi ¯ S ¢ nr‘· + ø±eqï~ >∑ T s¡ T Ô + #· T ø√yê*. dü e ÷»+ m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT ô|fÒº $eTs¡Ù qT+∫ $÷&çj÷· ‘·|Œæ +#·Tø√˝Ò<Tä . $÷&çj÷· ˝À eTTK´+>± #Ûêqfi¯˝ ¢ À HÓ\ø=qï nyê+#Û˙· j·TyÓTqÆ b˛{°, {°ÄsY|” sπ {Ï+>∑T\ y˚≥˝À $\Te\qT U≤‘·sT¡ #˚jT· ì‘·q+ ô|]–+~. Á|üC≤kÕ«$Tø£ e´edüú\T Vü≤<äT› $÷s¡≈£î+&Ü e´eVü≤]+#·&É+ yÓTT<ä\T ø±yê*. n~ $÷&çj·÷ qT+∫ yÓTT<ä\sTT‘˚ Ç‘·s¡ e´edü˝ ú À¢ ˝ÀbÕ\qT >∑{>ºÏ ± $eT]Ù+#˚ ns¡Ω‘· edüT+Ô ~.

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 21 `06` 2014

#Ós¡Te⁄\ n_Ûeè~›‘√ kÕ>∑T˙{ÏøÏ &Û√ø± ñ+&É<äT yÓT<äø˘,pHé20(ÄsYmHém): yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À kÕ>∑T˙{Ï s¡ + >±ìøÏ eTVü ≤ s¡ › X ¯ |ü ≥ º u À‘√+~. eTT+<ä T >± #Ó s ¡ T e⁄\ Ä<ÛäT˙ø£s¡D‘√ Bìì ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± >=\TdüTø£≥Tº #Ós¡Te⁄\ n_Ûeè~› \ø£å´+>± ô|<ä›|”≥ y˚ ù d+<ä T ≈£ î ø±sê´#· s ¡ D ÁbÕs¡ + _Û + #ês¡ T . dæ m + õ˝≤¢ > ± eTT+<äT>± m≈£îÿe ì<ÛäT\T yÓ∫Ã+#·&É+ <ë«sê, ô|<ä›m‘·TÔq ì<ÛTä \T eT+ps¡T#˚dæ eqs¡T\qT |ü⁄qs¡T<ä]∆ kÕÔeTì sêh uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ Vü≤ØXŸsêe⁄ #Ó|üŒ&Éy˚T Ç+<äT≈£î ì<äsÙ¡ q+. eT+Á‹ Vü≤Øwt sêe⁄ õ˝≤¢ n_Ûeè~›ì ‘·q #˚‘T· \‘√ #˚ | ü f Ò º neø±XÊ\T ñHêïsTT. ¬ s ’ ‘ · T \ ø£ & É > ∑ + &É T ¢ r] Ä‘· à $XÊ«dü + ‘√ e´ekÕj· T + #˚ d ü T ≈£ î H˚ |ü ] dæ ú ‹ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆‘√ ø£èwæ #˚kÕÔeTì Äj·Tq #Ó|Œü &ÉyT˚ Ç+<äT≈£î ì<äsÙ¡ q+. sêhyê´|ü+Ô >± kÕ>∑T˙{Ï eqs¡T\ øÏ+<ä n‹ ‘·≈£îÿe $d”Ôs¡í+˝À |ü+≥\T kÕ>∑e⁄‘·Tqï õ˝≤¢ yÓT<äπøqì eT+Á‹ dü«j·T+>± #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· ø±+Á¬>düT Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À »\j·T»„+ ù|s¡T‘√ ø√≥T¢ Ks¡TÃô|{ϺHê õ˝≤¢˝À e÷Á‘·+ ˇø£ÿ mø£sê≈£L ˙]e«˝Òø£b˛j·÷s¡T. dæ+>∑÷s¡T ÁbÕC…≈£îº

ø£{ϺHê ôV’≤<äsêu≤<é ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê\πø ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘√+~. . dæ+>∑÷s¡T »˝≤˝À¢ |òTü q|üPsY≈î£ 4 {°m+d”\ ˙{Ï yê{≤ ñ Hêï Äj·Tø£≥Tº s¬ ‘’ T· \≈£î n+<ä&+É ˝Ò<Tä . |òTü q|üPsY Ä<ÛTä ìø°øs£ D ¡ ‘·«s¡>± |üPs¡Ôj˚T´˝≤ #·÷&É≥+‘√bÕ≥T, ˙{Ï ì\« kÕeTs¡ú´+ ô|+#˚+<äT≈£î ñqï neø±XÊ\T |ü]o*+∫ ‘·<äqT>∑TD+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ Ç∫Ãq Vü‰$÷‘√ ¬s’‘·T\T Äq+<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝À n+<√\T, qsê‡|üPsY, yÓT<äø˘ myÓTà˝Ò´\‘√ ø£*dæ eT+Jsê |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘·+˝À bÕ<äj·÷Á‘· »]|æ q~ »˝≤\qT kÕ>∑T˙{ÏøÏ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ñ qï neø±XÊ\T |ü]o*kÕÔeTì Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. B+‘√ ‘·eTe+‘·T>± $esê\T ‘Ó\j·T#˚kÕÔeTì s¬ ‘’ T· ñ\ Á|üø{ £ +Ï #ês¡T. #Ós¡Te⁄\ |ü⁄qs¡T<ä›s¡D »]–‘˚ dü>∑+ düeTdü´ rs¡T‘·T+<äì, K∫Ñ·yÓTÆq Äj·Tø£≥Tº n_Ûeè~› »s¡T>∑T‘·T +<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± >=\TdüT #Ós¡Te⁄\ |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTqï Vü‰$÷ y˚Ts¡≈£î ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚dæ |üqT\T#˚|ü{≤º\ì ø√s¡T≈£î+≥T Hêïs¡T. #Ós¡Ty√¢ |üP&çø£r‘· yÓTT<ä\T, ÄÁø£eTD\T ‘=\–‘˚ n˙ï düsT¡ ≈› î£ +{≤j·Tì |ü\Tñ es¡T s¬ ‘’ T· \T nHêïs¡T. yÓT<äø˘ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À @&ÉT Á>±e÷\≈£î

Ä<äs¡Te⁄>± ñqï ø√+≥÷s¡T #Ós¡Te⁄ ì+ù|+<äT≈£î m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+, sêsTTHé|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº ø±\«\ u≤>∑TCÒ‘·, Vü≤©› ÁbÕC…≈£îº ˙s¡T ∫e] Äj·Tø£≥Tº bı˝≤\≈£î n+~+#˚+ <äT≈£î ñqï neø±XÊ\ô|’ dü π s « »]|æ + ∫ ‘· < ä q T>∑ T D+>± #· s ¡ ´ \T rdüT≈£î+{≤eTì Vü≤ØXŸ ù|s=ÿHêïs¡T. . |òüTq|üPsY≈£î eT+p¬s’ eT[¢b˛sTTq C…’ø± ì<ÛäT\qT yÓq≈£îÿ s¡|æŒ+∫q ø±s¡D+>± ø±\«\≈£ î |ü P ]Ô k Õú s TT˝À eTs¡ e Tà‘· T Ô \ T #˚ ù d neø±X¯ + @s¡Œ&ç+~. yÓT<äø˘ eT+&É\˝À @&ÉT Á>±e÷\ |ü]~Û˝À ¬s+&ÉT y˚\ mø£sê\≈£î ˙s¡+~+#˚+<äT≈£î ñ<˚›•+∫q ø√+≥÷s¡T m‹Ô b ˛‘· \ |ü < ∏ ä ø £ + , bÕ|ü q ïù|≥ eT+&É \ +˝À ì*∫q >∑T+&ÉTyê>∑T Äqø£≥º |üP]ÔøÏ, sêe÷j·T+ù|≥ eT+&É\+˝À #Ós¡Te⁄\ eTs¡eTà‘·TÔ≈£î ì<ÛäT\T, yÓT<äø˘ |ü≥ºD+‘√bÕ≥T, eT+&É\+˝Àì ◊<ës¡T Á>±e÷\≈£î ‘ê>∑T ˙s¡+~+#˚+<äT≈£î M\T>± eT+Jsê q~, |üdüT|ü⁄˝Òs¡T yê>∑Tô|’ #Óø˘&Ü´+\T eT+ps¡T #˚sTT+#ê\ì &ç|üP´{° d”Œø£sY |ü<ëà <˚y˚+<äsY ¬s&ç¶ ≈£L&Ü |üÔπs´ø£+>± $»„|æÔ #˚XÊs¡T. B+‘√ Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T˝À¢ Äq+<ä+ e´ø£+Ô ne⁄‘·T+~. ø£˙+ e#˚à KØ|òt Hê{Ïø¬ H’ ê |üqT\T |üPs¡Ôj˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

b˛\es¡+ &çC…’Hé e÷sê*‡+<˚: m+|” ALi˙µR∂˙xmsƵ∂[a`P ª]÷¡xqsÀ≥ÿmx sºΩgS Àÿµ≥∂R ˘ªRΩáV q{ s*NRPLjiLi¿¡©´s N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryµ`∂ LS™´so©´sV @’≥¡©´sLiµj∂qx sWÚ ˙xmsxqsgjiLi¿¡©´s qz sFsLi øR¡Li˙µR∂Àÿ ¡V

ôV’≤<äsêu≤<é,pHé 20ÄsYmHém): b˛\es¡+ Ä]¶HÓHé‡qT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì m+|” Ábı.d”‘êsê+Hêj·Tø˘ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. b˛\es¡+ &çCH’… é e÷]Ã.. b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ Á>±e÷\qT ‘Ó \ +>±D˝À ñ+#ê*‡+<˚ q ì ø√sês¡ T . {° { ° & û | ” H˚ ‘ · \ T d”e÷+Á<Ûä @C…+≥T¢>± |üì#˚j÷Ó <äì› dü÷∫+#ês¡T. b˛\es¡+ô|’ {°{&° |û ” H˚‘\ · yÓK ’ sπ +{À #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. sêC≤´+>∑+ –]»qT\≈£î Ç∫Ãq Á|ü‘˚´ø£ Vü≤≈£îÿ\qT {°{°&û|” H˚‘·\T ø±\sêdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. {°{°&û|” H˚‘·\T d”m+ πød”ÄsYô|’ n&ɶ>√\T yê´K´\T #˚j·T&É+ e÷qTø√yê\ì Væ≤‘·e⁄|ü*ø±s¡T. ndü\T $wü j · ÷ \T e~* u≤ãT≈£ î e‘êÔ d ü T |ü \ T≈£ î ‘· ÷ kÕ>∑ & É + e÷qTø√yê\Hêïs¡T. –]»q #·{≤º\ô|’ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· {°&|û ” myÓTà˝Ò´≈£î sπ e+‘Ys¬ &çø¶ Ï ne>±Vü≤q ˝Ò<ìä eTVü≤ã÷u≤u≤<é m+|” d”‘êsê+ Hêj·Tø˘ $eT]Ù+#ês¡T. –]»qT\ Vü≤≈£îÿ\qT ñ \¢+|òæT+#˚ $<Ûä+>± {°&û|” H˚‘·\T e´Vü≤]düTÔHêïs¡ì d”‘êsê+ Hêj·Tø˘ Äs√|æ+#ês¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…ø˘º ìsêàD $wüj·T+˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ düèwæº+#˚ $<Ûä+>± {°&û|” e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. uÛÑÁ<ë#·\+˝À {°&û|” H˚‘·\T j·TTe≈£î\qT uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì d”‘êsê+Hêj·Tø˘ $÷&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…ø˘º $wüj·T+˝À {°&û|” H˚‘·\T düŒwüºyÓTÆq yÓ’K]ì mø£sê\≈£î ˙fi¯ó¢ bÕ]+∫q #Ós¡Te⁄\T ≈£L&Ü H˚&ÉT e+<ä\ ‘Ó*bÕ\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. mø£ s ê\≈£ î ≈£ î +∫+#· T ≈£ î b˛sTT ø£ s ¡ ¸ ≈ £ î \≈£ î ø£ ˙ ïfi‚ ¢ $T>∑T\TÑ·THêïsTT. Ç+‘· »s¡T>∑T‘·THêï.. bÕ\≈£î\T M{Ï n_Ûeè~∆øÏ ì<ÛäT\T bÕ]+#·&Éy˚T ‘·|挑˚ Äj·Tø£≥Tº≈£î e÷Á‘·+ ˙s¡T n+<˚˝≤ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ es¡<ä ø±\Te\T ˝Òø£ ø=ìï.. ãTs¡<ä ì+&çb˛sTT.. |üP&çø\ £ T #˚] eT]ø=ìï.. ‘·÷eTT\T.. n\T>∑T\T.. bÕ&Óq’ $ eT¬sH√ï.. kÕ>∑T˙{Ï ø±\Te\T ø£qTeTs¡T>¬ ’ ôV’≤<äsêu≤<é,pHé 20 <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À b˛©düT\T ˙s¡T #˚\ø£+<äì ñ<ä+‘ê\T õ˝≤¢˝À ñHêïsTT. õ˝≤¢˝Àì #Ós¡Te⁄\T ˇø£Hê&ÉT KØ|òt, s¡; ¬s+&ÉT |ü+≥\≈£î ˙s¡+~+∫ ôV’ ≤ n\sY º Á|ü ø £ { Ï + #ês¡ T . e÷qeu≤+ãT\‘√ <ë&É T \T |ü#÷ <äq+‘√ n\sê]+#êsTT. ø±ì H˚&TÉ ˇø£{° ns¡ |ü+≥\≈£î »s¡T>∑e#·ÃH˚ Ç+f…*C…Hé‡ esêZ\ (◊;) ôV≤#·Ã]ø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À ˙s¡ + ~+∫ ñìøÏ ì #ê≥T≈£ î +≥Tqï #Ó s ¡ T e⁄˝Ò nH˚ ø £ + u…+>∑Tfi¯Ss¡T, eTT+u…’, #ÓHÓ’ï msTTsYb˛s¡Tº\‘√ bÕ≥T X¯+cÕu≤<é ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. ‘Ó\+>±D sêh |ü⁄q]ïsêàD+˝À.. n_Ûeè~∆˝À $e÷HêÁX¯jT· +˝À b˛©düT\T $düè‘Ô +· >± ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. #ÓsT¡ e⁄\ bÕÁ‘· n‘·´+‘· ø°\ø£ uÛ÷Ñ $Tø£H˚ b˛wæ+#·qT+~. n+<äTøπ n˝≤π > msTTsY b ˛s¡ T º \ ‘√ bÕ≥T ôV’ ≤ <ä s êu≤<é ˝ Àì |ü \ T #Ós¡Te⁄\ eTs¡eTà‘·T\T.. nuÛÑT´qï‹øÏ ì<ÛäT\T yÓ∫Ã+#ê*‡q yêVü ≤ Hê\qT ‘· ì F\T ìs¡ « Væ ≤ +#ê\ì Ä<˚ X Ê\T C≤Ø ÄeX¯´‘·qT bÕ\≈£î\T >∑T]Ô+#ês¡T. B+‘√ ì<ÛTä \T $&ÉT<ä\sTT‘˚ nj·÷´sTT. Ç<˚ n+X¯+ô|’ b˛©düT\T n~Ûø±s¡T\T dü$÷ø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <˚X¯+˝À ;CÒ|” H˚‘·è‘·«+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ˙s¡T bÕπs neø±X¯+ ñ+~. @s¡Œ&É≥+, C…\ ’ T˝À ñqï ñÁ>∑yê<äT\ $&ÉT<ä\ ø√dü+ >∑‘+· ˝À #˚ d æ q Á|ü j · T ‘êï\T, bÕøÏ k Õú H é ◊mdt ◊ øÏ ` Ç+&ç j · T Hé eTTC≤Væ≤<éHé≈£î eT<Ûä´ ñqï $uÛÒ<ë\ H˚|ü<∏ä´+˝À |ü≥Tº ø√dü+ eTs√kÕ] ñÁ>∑yê<äT\T <ë&çøÏ bÕ\Œ&˚ neø±XÊ\T ñqï≥T¢ 106 <˚yê\j·÷˝À¢ es¡TD<˚e⁄&ç ø£{≤ø£+å ø√dü+ es¡TD»bÕ\T, nqTe÷Hê\T e´ø£eÔ Te⁄‘·THêïsTT. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À ◊; Ä<˚XÊ\ $X‚w|ü Pü »\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Hê\T>∑T &ç$»Hé\ Ä\j·÷\˝À y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T ôV’≤n\sYº Á|üø£{Ïdü÷Ô Á|ü<Ûëq msTTsYb˛s¡Tº\˝À yÓu’ eÑÛ +>± @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. @\÷s¡T q>∑s+¡ ˝Àì ÄsYÄsYù|≥˝À ‘· ì F\T ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . Ç~˝≤e⁄+fÒ ‘Ó \ +>±D &ç õ |æ , >∑\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <˚ekÕúq+˝À es¡TD<˚e⁄&ç Á|”‘·´s¡ú+ Ç+{Ï*C…Hé‡ N|òt, ¨eT+Á‹ HêsTTì\T dæm+ ¬ødæÄs√Ô uÛÒ{° kÕ«$T yê]øÏ $X‚wü|üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. es¡TD <˚e⁄ìøÏ nj·÷´s¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ô|’ Ms¡T #·]Ã+#ês¡T. »bÕ\T #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À bÕ\ø=\T¢ ø°åsêsêeT*+π>X¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+, >∑TqT|üP&ç ;ÛeTes¡+ k˛y˚TX¯«s¡ »Hês¡›qkÕ«$T Ä\j·T+, |ü{Ϻd”eT MπsX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+, n|üŒqM&ÉT nuÛÑj·÷+»H˚ j·TkÕ«$T Ä\j·T+, ‘·DT≈£î πøX¯eeTVü‰\øÏÎ ìC≤e÷u≤<é, pHé20(ÄsYmHém): ìC≤+kÕ>∑sY qy√<äjT· Ä\j·T+ q‘êÔ sêy˚TX¯«s¡+˝Àì sêeT*+π>X¯«s k¡ Õ«$T Ä\j·T+, ‹eTàsêEbÕ˝… + ø√≥dü ‘ Ó Ô e Tà Ä\j· T +, ì&É < ä y √\T bÕsƒX¡ Ê\˝À ‘=$Tà<√ ‘·s>¡ ‹∑ ˝À U≤∞\ uÛØÑ øÔ Ï á HÓ\ 22q >√*+π>X¯«s¡kÕ«$T Ä\j·÷\˝À es¡TD »bÕ\T, eTVü‰ •e⁄&çøÏ Ä~yês¡+ Á|üy˚X¯ |üØø£å ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Á|æì‡|ü˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. |ü+#êeTè‘· n_Ûùwø±\T #˚XÊs¡T. $sê≥ |üs«¡ +˝Àì |òTü {≤º\qT ‘·÷ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 196 eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡Hêïs¡T. yê]øÏ Ä~yês¡ + ñ<ä j · T + 10 >∑ + ≥\≈£ î Á|ü y ˚ X ¯ |ü Ø ø£ å y˚<ä |ü+&ç‘·T\T Á|üe#·Hê\T #˚XÊs¡T. ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\≈£î bÕsƒ¡XÊ\˝À Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢ rdüTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. _Ûøÿ£ q÷s¡T, Äs¡÷àsY, ñ|üŒ˝ŸyêsTT >∑Ts¡T≈£î˝≤˝À¢ Ç+≥sY Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+˝À Á|üy˚XÊ\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ ¬s+&√ $&É ‘ · øöHÓ ‡ *+>¥ |ü P ]Ô # ˚ X Ês¡ T . á eT÷&É T ø£ fi ≤XÊ\˝À¢ $T–*b˛sTTq 73 d”≥q¢ T n~Ûø±s¡T\T uÛØÑ Ô #˚XÊs¡T. n+<äT˝À myÓTà˝Ò´\‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY, md”Œ ‘·~‘·s¡T\T md”‡`63, m™`≥d”`03, ;d”`07 $<ë´s¡T\ú ≈£î neø±X¯+ <äøÿÏ +~. bÕ˝§Z+{≤s¡ì $e]+#ês¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ á‘·˝À ÁbÕMD´+ yêdüÔyêìøÏ >∑Ts¡T≈£î˝≤˝À¢ d”≥¢˙ï yÓTT<ä{Ï $&É‘· øöHÓ‡*+>¥˝ÀH˚ kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\≈£î á HÓ\ 22q Ä~yês¡+ á‘· uÛÑØÔ nj·÷´sTT. $$<Ûä ø±s¡D≤\ e\¢ Á|üy˚X¯+ rdüTø=ì b˛{°\T ì«Væ≤düTÔqï≥T¢ á‘·ø=\qT ìsê«Vü≤≈£î&ÉT ˇø£ $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ ¬s+&√ $&É‘· øöHÓ‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. n+&És`Y 5 qT+∫ n+&És`Y 16 ejÓ÷ Ç~˝≤e⁄+fÒ ‘Ó\+>±D $X¯«$<ë´\j·T+ <äøÏåD ÁbÕ+>∑D+ ì‡|ü˝Ÿ>± &Üø£ºsY dü_‘·qT ìj·T$T+#ês¡T. õjÓ÷ÇqŒ¤πsà{Ïø˘‡ $uÛ≤>±˝À¢ b˛{°\T+{≤j·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. $CÒ‘·\≈£î Á|æ $uÛ≤>∑+˝À |üì#˚düTÔqï dü_‘· Çø£ÿ&˚ nø±&É$Tø˘ ø£q‡˝Ÿf…+{Ÿ>± eTVü≤ã÷uŸq>∑sY m+|” õ‘˚+<äss¬Y &ç,¶ ø£˝ø… sº£ Y m+.–]C≤X¯+ø£s,Y |üì#˚XÊs¡T. Ç<˚ dü+e‘·‡s¡+ »qe] qT+∫ ÄyÓT ndæôdº+{Ÿ myÓTà˝Ò´ $.lìyêdt >ö&é, ˇ*+|æø˘ dü+|òTü + õ˝≤¢#s’ÓÛ à¡ Hé Ábıô|òdüsY>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. <äøÏåD ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ ‘=* s¡$≈£îe÷sY n Ä<Û«ä sê´+˝À ãVüQeT‹ Á|ü<ëq+ ñ+≥T+<äì eTVæ≤fi≤ Á|æì‡|ü˝Ÿ>± U≤´‹ >±+#ês¡T. Ç+‘·≈£îeTT+<äT Çø£ÿ&É ù|s=ÿHêïs¡T. Á|æì‡|ü˝Ÿ>± $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+∫q &Üø£ºsY kÕsTT\T Á|ü<Ûëq ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ ã~© nj·÷´s¡T.

#ÓsT¡ e⁄\≈£î kÕ>∑T˙s¡T e#˚ÃHê..? ìC≤e÷u≤<é, pHé20(ÄsYmHém): nH˚ø£ #Ós¡Te⁄\T.. ≈£î+≥\ øÏ+<ä ;&ÉTyês¡T‘·Tqï Äj·Tø£≥Tº˝À uÀs¡T¢ y˚dæ kÕ>∑T˙s¡T bÕ]+#· T ≈£ î +≥÷ nqï<ë‘· \ T nedü ú \ T |ü & É T ‘· T Hêïs¡ T . ˙{Ï b Õs¡ T <ä \ XÊU≤~Û ø ±s¡ T \≈£ î mìïkÕs¡ T ¢ #Ó | æ Œ Hê |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äqï Äs√|üD\THêïsTT. B+‘√ ˇø£ÿ|ü+≥¬ø’Hê |üP]ÔkÕúsTT˝À ˙s¡+~+#·&É+˝Ò<äT. n~Ûø±]ø£ ]ø±s¡T¶\ Á|üø±s¡+ õ˝≤¢˝À ñqï 3096 #ÓsT¡ e⁄\ øÏ+<ä 1,43,569 mø£sê\ Äj·Tø£≥Tº dü>±ìøÏ #˚]+~. nH˚ø£ #Ós¡Te⁄\T <äXÊu≤›ìøÏ ˇø£ÿkÕ] ≈£L&Ü n\T>∑T bÕs¡ì <Ísꓤ>∑´+ <ë|ü⁄]+∫+~. >∑‘·+˝À ¬s+&ÉT |ü+≥\≈£î ˙s¡+~+#˚ #Ós¡Te⁄\T Á|üdüTÔ‘·+ ˇø£ÿ|ü+≥≈£î ≈£L&Ü ˙s¡T bÕ]+#·ì <äj·T˙j·T‘· <ë|ü⁄]+∫+~. |ü\T Á>±e÷˝À¢ n\T>∑T\T, ‘·÷eTT\T •~∏\yÓTÆ ˙s¡T eè<∏ë>± b˛‘√+~. e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\+˝Àì s¬ &çù¶ |≥, e÷#ê¬s&ç¶ Á>±e÷˝À¢ì Á|ü<ëÛ q #Ós¡Te⁄\ ‘·÷eTT\T ©ø£e⁄‘·THêïsTT. ø±ø£rj·TT\ ø±\+˝À ì]à+∫q #Ós¡Te⁄˝Ò Ä<Ûës¡+>± ‘Ó\+>±D≤˝À e´ekÕj·T+ kÕ>∑T‘√+~. n|ü&Ó|ü&√ ì]à+∫q düeTj·T+˝À y˚˝≤~

ñÁ><∑ ë&ÉT\ Vô ≤#·]à ø£\‘√ ôV’≤ n\sYº

22 qT+∫ e÷e⁄fi¯e¢ Tà C≤‘·s¡ bÁ Õs¡+uÛ+Ñ @\÷s¡ T ,pHé 2 0(ÄsY m Hé m ): ;Û e Tes¡ + |ü ≥ º D +˝À sêeTsêE‘√≥˝Àì ∫q e÷e⁄fi¯¢eTà eT+~s¡+ 29e yê]¸ø£ eT¨‘·‡yê\T n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑qTHêïsTT. á HÓ\ 22 qT+∫ 29 es¡ ≈ £ î ìs¡ « Væ ≤ +#· q Tqï≥T¢ ìs¡ « Vü ≤ ≈£ î \T e÷e⁄fi¯¢eTà ùdyê dü$T‹ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. 22e ‘˚B Ä~yês¡+ ñ<äjT· + neTàyê]øÏ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ C≤‘·s¡ eT¨‘·‡yê\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡Hêïs¡T. Á|ü‹ s√p ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T, sêÁ‹ |ü\T kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, 29q nqïdüe÷sê<Ûäq ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ yÓ \ ¢ & ç + #ês¡ T . eTTK´ n‹<∏ ä T \T>± myÓ T à˝Ò ´ |ü ⁄ \|ü ] Ô sêe÷+»H˚ j · T T\T, |ü ≥ º D Á|ü e TTKT\T |ü \ Te⁄s¡ T $#˚Ãj·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± y˚Tfi¯‘êfi≤\T, $∫Á‘· y˚cÕ<Ûës¡T\‘√ neTàyê] C≤‘·s¡ }πs–+|ü⁄ Á|ü<Ûëq M<ÛäT\T $÷<äT>± ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ <˚yê<ëj·TXÊK eT+Á‹ e÷DÏø±´\sêe⁄ Ä<˚XÊ\qT nqTdü]+∫ õ˝≤¢yê´|ü+Ô >±

H˚&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ˇ*+|æø˘&˚ |üs¡T>∑T

eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y pHé20(ÄsYmHém): õ˝≤¢ ˇ*+|æø˘ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À 21q X¯ìyês¡+ õ˝≤¢πø+Á<ä+˝À ˇ*+|æø&˘ ˚ |üsT¡ >∑T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ dü+|òTü + Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y yÓT<Æ ëq+˝À ñ<äjT· + 6.30>∑+. m+|” õ‘˚ + <ä s Y ¬ s &ç ¶ , myÓ T à˝Ò ´ lìyêdt >ö&é \ qT düHêàìdüTqÔ ï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s+¡ »&ûŒ yÓT<Æ ëq+ qT+∫ ñ<äj·T+ 07.30>∑+. qT+∫ sê´© yÓTT<ä˝…’ düTuÛ≤wt#+· Á<äuÀdt ≈£L&É*, s¬ ˝ ’ «Ò ùdºwHü ,é ‘Ó\+>±D ≈£L&É*, bÕ‘·ãkÕº+&ÉT, >∑&j ç ÷· s¡+ #Ís¡kÕÔ, nXÀø˘{≤ø°dt ≈£L&É*, ãkÕº+&ÉT $÷<äT>± »&ûŒ yÓTÆ<ëHêìøÏ ˇ*+|æø˘ CÀ´‹ #˚ s ¡ T ø=+≥T+<ä ì ù|s=ÿHêïs¡ T . Ç+<ä T ˝À m+|” ,

22q qy√<äj·T Á|üy˚X¯ |üØø£å


3

|Á Cü ≤ CÀ´‹

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT

$X¯«q>∑s+¡ >± Vô ≤’ <äsêu≤<é: øπ {°ÄsY ôV’≤<äsêu≤<é nìï $<Ûë˝≤ nqTyÓ’q ÁbÕ+‘·eTì, n+<äTπø ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T uÛ≤>∑´q>∑s¡+ yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. sê»ø°jT· dæsú ‘¡ «· +, <äè&ÛÉ dü+ø£\Œ+ ñ+&ç n<˚ düeTj·T+˝À uÛÖ>√[ø£+>±, yê‘êes¡D |ü]dæ‘ú T· \ <äècÕº´ nqT≈£L\+>± ñqï á q>∑s¡+ ◊<˚fi¯¢˝À m+‘√ n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·T+<äì ÄXÊuÛ ≤ e+ e´ø£ Ô + #˚ X Ês¡ T . n+<ä T ≈£ î ‘· – q≥T¢ > ± eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~düTÔHêïs¡ì yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ‘Ó\+>±D˝Àì ◊<äT õ˝≤¢\qT ø£ \ T|ü ⁄ ‘· ÷ @s¡ Œ &ç + <ä ì .. dü > ∑ + ‘Ó \ +>±D ÁbÕ+‘· + q>∑s¡+˝ÀH˚ ñ+<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·eTTqï ]+>¥s√&ÉT¶‘√ bÕ≥T eTs√ ]+>¥ s√&ÉT¶qT q>∑s¡+ #·T≥÷º ñqï |ü≥ºD≤\T cÕ<éq>∑sY, uÛÑTeq–], >∑CÒ«˝Ÿ, dü+>±¬s&ç¶, #˚yÓfi¯¢qT ø£\T|ü⁄‘·÷

@sêŒ≥T #˚ùd jÓ÷#·q ñ+<äHêïs¡T. sêuÀj˚T |ü~ùV≤H˚fi˝ ¢¯ À ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s+¡ eT÷&ç+‘·\T $dü]Ô düT+Ô <äì.. uÛTÑ eq–], cÕ<é q >∑ s Y , >∑ C Ò « ˝Ÿ ˝≤+{Ï ÁbÕ+‘ê\ es¡ ≈ £ î q>∑ s ¡ + $düÔ]düTÔ+<äHêïs¡T. yÓTÁ{À ¬s’\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ eùdÔ q>∑s¡+˝À Á|üC≤ s¡yêD≤ e´edüú yÓTs¡T>∑e⁄‘·T+<äHêïs¡T. dü«sêh kÕ<Ûäq˝À düTBs¡È b˛sê≥+ |òü*+∫+<äì.. ø=‘·Ô sêh+˝À Á|ü»\ Jeq Á|üe÷D≤\qT yÓTs¡T>∑T|ü]#·&Éy˚T Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´eTì ‘Ó*bÕs¡T. {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Á|ü»˝À¢ uÛ≤Ø n+#·Hê\T ñHêïj·Tì.. yê] ÄX¯\T, Äø±+ø£å\T HÓs¡y˚πsÃ+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. q>∑sê_Ûeè~∆ ø√dü+ nqTuÛeÑ + ñqï Ädæÿ ˝≤+{Ï dü+dü˝ ú Ò ø±≈£î+&Ü eTπs Ç‘·s¡ dü+düú\T dü÷#·q\T Ç∫ÃHê d”«ø£]kÕÔeTHêïs¡T.

eTq sêh+˝À eTq nôd+;¢, eTq dü∫yê\j·T+ ì]à+#·T≈£î+<ë+ sêcÕºÁìøÏ dü+ã+~Û+∫q nìï $wüj·÷\T á düuÛÑ˝ÀH˚ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘êj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. d”Œø£sY n+fÒ yÓ÷HêsYÿ ø±<äHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\qT #·]Ã+#˚ $wüj·T+˝À düuÛÑT´\ n_ÛÁbÕj·÷\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤qì #ÓbÕŒs¡T. düuÛÑT´\T VüQ+<ë>± e´eVü≤]+#ê\ì, Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. düuÛÑ˝À ns¡úe+‘·yÓTÆq #·s¡Ã\T »s¡ > ±\ì Äø±+øÏ å + #ês¡ T . M˝… ’ q +‘· ‘· « s¡ > ± q÷‘· q Ä+<ÛäÁ|ü<˚XŸ ˝À nôd+;¢ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. eTÚ*ø£ edü‘·T\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#ê*‡q |ü ì ˝Ò < ä ì n_Û Á bÕj· T |ü & ܶ s ¡ T . >∑ ‘ · + ˝À f… + ≥¢ øÏ + <ä düe÷y˚XÊ\qT ìs¡«Væ≤+∫q dü+<äsꓤ\T ñHêïj·Tì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. . Á|üuÛÑT‘·«+ »e÷ Ks¡TÃ\T düuÛÑ˝À #·s¡Ã≈£î ekÕÔ s TT.. dü u Û Ñ ˝ À #· s ¡ à »]π > dü + <ä s ¡ “ ¤ + ˝À n+<ä s ¡ ÷ dü V ü ≤ ø£ ] +#· T ø√yê\Hêïs¡ T . dü u Û Ñ T ´\ rs¡ T qT Á|ü » \T >∑eTìdüTÔ+{≤s¡T, düuÛÑ˝À »]π> #·s¡Ã\T Á|üC≤kÕ«eT´ ã<ä›+>± ñ+&Ü\Hêïs¡ T . XÊdü q dü u Û Ñ ˝ À n~Û ø ±s¡ , Á|ü ‹ |ü ø å ± \T VüQ+<ë‘·q+>± e´eVü≤]+#ê\ì düuÛ≤|ü‹ dü÷∫+#ês¡T. eTq+ #˚ùd rsêàHê\T, s¡÷|üø\ £ Œq #˚ùd _\T¢\T sêh+˝À Á|ü»\T >∑eTìkÕÔsì¡ ø√&Ó\ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤ Á|üj÷Ó »Hê\≈£î dü+ã+~Û+∫, Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷\≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘·|ü\T,

nÁø£ e ÷\T ˝Ò q |ü  &É T n+<ä s ¡ ÷ dü V ü ≤ ø£ ] +∫ yê{Ï ø Ï s¡ ÷ |ü ø £ \ Œq#˚ d æ Á|ü » \≈£ î n+~+#ê*‡q u≤<Û ä ´ ‘· eTq+<ä]ô|’ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. düu≤Û e´eVü‰sê\ô|’ ø=‘·Ô myÓTà˝Ò´\≈£î •ø£åD ÇkÕÔeTì •eÁ|ükÕ<äsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ø=‘·Ô>± mìï¬ø’q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T düTe÷s¡T 40 eT+~ düuTÑÛ ´\T ñHêïs¡ì, yês¡+<ä]øÏ #·{≤º\T >∑T]+∫, nôd+;¢ dü+Á|ü<ëj·÷\, düe÷y˚XÊ\ rs¡T >∑T]+∫ ‘Ó * j· ÷ *‡q nedü s ¡ + ñ+<ä ì , Bìô|’ yê]øÏ ne>±Vü≤q ø£*ŒkÕÔeTì ø√&Ó\ ù|s=ÿHêïs¡T. XÊdüqdüu˝ ÑÛ À düuTÑÛ ´\ rs¡TqT Á|ü»\T >∑eTìdü÷Ô ñ +{≤s¡ ì , n+<ä T #˚ ‘ · dü u Û Ñ T ´\T u≤<Û ä ´ ‘êj· T T‘· + >± Á|üe]Ô+#ê\ì düuÛ≤|ü‹ ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<é dü÷∫+#ês¡T. d”Œø£sY>± Hê u≤<Ûä´‘·\T, |ü]~Û\T ‘·q≈£î ‘Ó\TdüTqì, düuÑÛ ìs¡«Vü≤D≈£î n+<äs÷¡ düV≤ü ø£]+#ê\ì Äj·Tq $»„|Ôæ #˚XÊs¡T.yêsTT<ë rsêàHê\qT rdæy˚j·÷*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, ã&Ó®{Ÿ düVü‰ Á|ü‹ n+X¯+ô|’Hê |üP]Ô kÕúsTT˝À #·s¡Ã »]π>˝≤ düuÑÛ ìs¡«Væ≤kÕÔqì Äj·Tq düŒwü+º #˚XÊs¡T. >∑‘+· ˝À nH˚ø£e÷s¡T¢ |ü<äT›\T –*f…Hé #˚ùdyês¡ì, n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡Ã #˚<ë›eTHêïs¡T. n+<ä]ì ø£\T|ü⁄≈£îì b˛‘êqHêïs¡T.

sêeT>∑T+&É+ |”s+¡ƒ me]øÏ <äøπ ÿH√ ø£Ø+q>∑sY,pHé20(ÄsYmHém): sêeT>∑T+&É+ ø±s√ŒπswüHé #ÛÓ’s¡àHéô|’ ñ‘·ÿ+sƒ¡≈£î ‘Ós¡|ü&É&É+ ˝Ò<äT. n˝≤π> y˚Tj·TsY |ü<ä$ <äøÿÏ +#·Tø√yê\qï ÄX¯˝À ≈£L&Ü {ÏÄsYmdt ˝Ò<ìä ‘Ó\Tk˛Ô+~. πøe\+ &ç|üP´{° y˚Tj·TsYô|’H˚ {ÏÄsYmdt ø£H˚ïdæ+~. Ç~˝≤e⁄+fÒ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ k˛e÷s¡|⁄ü dü‘´· Hêsêj·TD eP´Vü≤+ @+≥qï~ n+‘· T ∫ø£ ÿ &É + ˝Ò < ä T . Äj· T q e÷Á‘· + Á|ü ‹ s√p ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À |üs´¡ {Ïd÷ü Ô ø±s¡´Áø£e÷™`˝À\ bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ sêeT>∑T+&É+ eT+&É\+˝Àì Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ >√<ëe] ˙s¡T n+~kÕÔeTì myÓTà˝Ò´ k˛e÷s¡|⁄ü dü‘´· Hêsêj·TD nHêïs¡T. >√<ëe] q~ dü$÷|ü+˝À ñqï eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\≈£î >√<ëe] ˙s¡+<ä&+É ˝Ò<ìä ‘Ó*bÕs¡T. >√<ëe] ˙s¡T eT+&É\+˝Àì Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ n+~+#˚+<äT≈£î C≤rj·T Á>±$÷D eT+∫˙{Ï |ü<∏äø£+ øÏ+<ä yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± eT+&É˝≤ìøÏ s¡÷.4

‹‹<˚ Á|üø£{Ï+∫+~. Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ Hê\T>∑T, ø±*q&Éø£q edü÷Ô rdüT≈£îqï ~e´<äs¡Ùq+ {Àø£q¢ô|’ Äs¡T >∑+≥\ e+‘·Tq düeTj·T+ |ü{Ϻ+~. X¯óÁø£yês¡+ s¡B› eT]+‘· n~Ûø£+>± ñ+&ÉqT+~. <Ûäs¡à<äs¡ÙHêìøÏ 20, Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ 5, ~e´<äs¡ÙHêìøÏ 10 >∑+≥\ e+‘·Tq düeTj·T+ rdüTø√qT+~. n™`<ä<Ó >∑<äT\ ø=s¡‘· ‘·˝…‘·ÔqT+~. ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$Tyê]øÏ |ü\Te⁄s¡T uÛÑ≈£îÔ\T $sêfi≤\T düeT]Œ+#ês¡T. Äs¡T>∑Ts¡T uÛÑ≈£îÔ\T ø£*dæ s¡÷.14 \ø£å\ $sêfi¯+ n+<ä # ˚ X Ês¡ T . ì‘· ´ nqïÁ|ü k Õ<ä + , ÁbÕD<ëq+, Äs√>∑ ´ es¡Á|ükÕ~ì Á≥düT\ º øÏ+<ä j·÷Á‹≈£î\T $sêfi≤\T n+<ä#X˚ Ês¡T. Ä~X‚ w ü D $ÁXÊ+‹ dü e TT<ëj· T ÁbÕ+>∑ D +˝Àì <ë‘· \ $uÛ≤>∑+˝À n~Ûø±s¡T\qT ø£*dæ $sêfi≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q &çe÷+&é Á&Ü|ü⁄º\qT düeT]Œ+#ês¡T.

23q eT<ä´+ <äTø±D≤\ ˝≤≥Ø

s¡+>±¬s&ç,¶ pHé20(ÄsYmHém): õ˝≤¢˝À eT<ä´+ <äTø±D≤\ π ø {≤sTT+|ü ⁄ q≈£ î dü + ã+~Û + ∫ 23q k˛eTyês¡ + ˝≤≥Ø ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î @sêŒ≥T¢ #˚j·÷*‡+~>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY m+.$.¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ m¬ø’‡CŸ b˛©düT n~Ûø±s¡T\‘√ dü$÷øå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT<ä´+ <äTø±D≤\ ˝≤≥ØøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ nìï @sêŒ≥T¢ #˚ j · ÷ \ì dü + ã+~Û ‘ · XÊK\ n~Û ø ±s¡ T \q≈£ î dü÷∫+#ês¡T. eT<ä´+ <äTø±D≤\ @sêŒ≥T≈£î dü+ã+~Û+∫ áHÓ\ 21 es¡≈£î e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\qT 23q ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î eqdüú*|ü⁄s¡+˝Àì m+.Ç.¬s&ç¶ |òü+ø£åHéVü‰\T˝À ˝≤≥Ø <ë«sê m+|æø£ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. düs¡÷sYq>∑sY, y˚T&ÉÃ˝Ÿ, sêCÒ+Á<äq>∑sY &ç$»q¢≈£î 3 øö+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚j÷· \ì, eT<ä´+ <äTø±D+ <äøÿÏ +#·T≈£îqï yês¡T ìπs•› s¡∫q |ò”E˝À eT÷&√ e+‘·T yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ s¬ +&ÉT Á|ü‘´˚ ø£ øö+≥s¡q¢ T @sêŒ≥T #˚j÷· \ì C…dæ

>=\TdüTø£≥Tº #ÓsT¡ e⁄\ n_Ûeè~ø› Ï ãèV≤ü ‘·sÔ ¡ |Á Dü ≤*ø£ es¡+>∑˝Ÿ,pHé20(ÄsYmHém): õ˝≤¢˝À >∑T]Ô+∫q #Ós¡Te⁄\ |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D≈£î ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK n~Ûø±s¡T\T ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡ + _Û + #ês¡ T . #Ó s ¡ T e⁄\ |ü ⁄ qs¡ T <ä ∆ s ¡ D ≈£ î Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ÁbÕ<Ûëq´$Tk˛Ô+<äì ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. >=\TdüT ø£≥Tº #ÓsT¡ e⁄\˙ï+{Ïì Ä<ÛTä ˙ø£sD ¡ ≈£î |ü≥Tº<\ ä ‘√ ñ HêïeTì, Bìe\¢ ãVüQfi¯ Á|üjÓ÷»Hê\T ñ+{≤j·THêïs¡T. ìπs›•‘· Äj·Tø£≥Tº≈£î kÕ>∑T ˙s¡+<ä≥+‘√ bÕ≥T Á>±e÷˝À¢ uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T eè~∆ #Ó+<ä&É+‘√ bÕ≥T kÕ>∑T˙s¡T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqT+~. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝À |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D |üqT\T #˚|ü{≤º*‡q #Ós¡Te⁄\qT >∑T]Ô+#ês¡T. ø=ìï #Ós¡Te⁄\ |ò”&ÉsY #Ûêqfi¯ó¢, eT] ø=ìï #Ós¡Te⁄\ ø£≥º\T, ‘·÷eTT\T, eT‘·Ôfi¯ó ¢ eTs¡eTà‘·T #˚j·÷*‡ ñ+~. |ü+≥ ø±\Te˝À¢ ≈£L&Ü eT{Ϻ |üP&ÉT≈£îb˛sTT+~. |üqT\ ø√dü+ mìï ì<ÛäT\T nedüs¡eTH˚~ ≈£L&Ü ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± n+#·Hê\T y˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ $esê\T n+<äCkÒ ÕÔsT¡ . Á|üuTÑÛ ‘·« Ä<˚XÊ\‘√ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK Ç+õ˙s¡T¢ ÇHêïfi¯ó¢ eT÷\q|ü&ɶ õ˝≤¢˝Àì #Ós¡Te⁄\ $esê\T ùdø£]düTÔHêïs¡T. |ò”&ÉsY #Ûêqfi¯ó¢ ø£qTeTs¡T>∑T ø±e≥+, ‘·÷eTT\T, eT‘·Ôfi¯ó¢, ø£≥º\T <Ûä«+dü+ ø±e≥+, |ü+≥ ø±\Te\T eT{Ϻ‘√ ì+&çb˛e≥+ e+{Ï ø±s¡D≤\ e\¢ ìπs•› ‘· Äj·Tø£≥Tº≈î£ kÕ>∑T ˙s¡+<ä≥+ ˝Ò<Tä . Á|ü<ëÛ q+>± Äj·÷ #ÓsT¡ e⁄ øÏ+<ä ∫es¡q ñqï Äj· T ø£ ≥ Tº ≈ £ î @{≤ KØ|ò t d” » Hé ˝ Àq÷ ˙s¡ + <ä ì |ü ] dæ ú ‹ . n+‘˚ø±<äT #Ós¡Te⁄\ øÏ+<ä Äj·Tø£≥Tº ñqï ¬s’‘·T˝À¢ #ê˝≤ eT+~ kÕ>∑ T ˙{Ï edü ‹ ˝Ò ø £ |ü + ≥\qT ø√˝ÀŒ‘· ÷ Ä]ú ø £ + >± qwüºb˛‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À 298 #Ós¡Te⁄\≈£î |ò”&ÉsY #Ûêqfi¯ó¢ ˝Òeì ‘êC≤>± ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK Ç+õ˙s¡T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. M{Ï˝ÀøÏ es¡<ä ˙s¡T e#˚à $<Ûä+>± >∑‘·+˝À ñqï |ò”&ÉsY #Ûêqfi¯¢qT >∑T]Ô+∫ eT{Ï º ‘=\–+#· ≥ +, ‘· e «ø±\T »s¡ | ü ≥ + e+{Ï |ü q T\T

#˚|ü{≤º\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø |üqT\T #˚dæq #Ós¡Te⁄\T ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢˝À $T–* ñqï Ç‘·s¡ #Ós¡Te⁄\qT u≤>∑T #˚ùd+<äT≈£î yÓTT‘·Ô+ s¡÷. 90 ø√≥T¢ nedüs¡eTì ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± ˇø£ n+#· H ê≈£ î e#êÃs¡ T . |ü q T\ yêØ>± n+#· H ê\T s¡÷bı+~+∫ Á|ü‹bÕ<äq\T ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+bÕs¡T. Ç+<äTø√dü+ m+‘· ì<ÛäT\T nedüeTH˚~ ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± n+#·Hê y˚dæ ìy˚~ø£\qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+bÕs¡T. Ç{°e\ düsêÿs¡T ˇø£ #Ós¡Te⁄ ì+&ç Á|üeVæ≤+#˚ ˙{Ï‘√ ~>∑Teq ñ+&˚ eTs=ø£{Ï ì+&˚˝≤ >=\TdüTø£≥Tº #Ós¡Te⁄\ n_Ûeè~∆øÏ ÁbÕ<Ûëq´$Tyê«\ì ìs¡sí TT+∫+~. á y˚Ts¡≈î£ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ Vü≤Øwtsêe⁄ Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ dü+ã+~Û‘· Ç+õ˙s¡¢‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ #·]Ã+#ês¡T. Á|ü<Ûëq+>± #Ós¡Te⁄\ øÏ+<ä Äj·Tø£≥Tº ‘·>∑Z{≤ìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ø=ìï #Ós¡Te⁄˝À¢øÏ es¡<ä ˙s¡T e#˚à |ò”&ÉsY #Ûêqfi¯ó¢ n<äèX¯´eTj·÷´j·Tì Ç+õ˙s¡T¢ eT+Á‹ <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. es¡<ä Á|üeVæ≤+∫q düeTj·T+˝À ì+&çq eT{Ïºì ‘=\–+#·ø£b˛e≥+ e\¢ |ò”&ÉsY #Ûêqfi¯¢qT ¬s’‘·T\T <äTH˚ïXÊs¡ì, |òü*‘·+>± es¡<ä ˙s¡T #Ós¡Te⁄˝À¢øÏ sêe≥+ ˝Ò<äì $e]+#ês¡T. n˝≤π > eT]ø=ìï #Ó s ¡ T e⁄\ ø£ ≥ º \ T, ‘· ÷ eTT\T, eT‘· Ô fi ¯ ¢ eTs¡eTà‘·T\T #˚|{ ü ºÏ yê{Ïì |ü{wÏ +˜ü #˚j÷· *‡q nedüs+¡ ñ +<äì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹ #Ós¡Te⁄ øÏ+<ä Äj·Tø£≥Tº≈£î ˙s¡+~+#˚ |ü+≥ ø±\Te˝À¢ |üP&ÉT≈£îb˛sTTq eT{Ïìº ≈£L&Ü ‘=\–+#ê\ì Vü≤Øwtsêe⁄≈£î #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ eTTK´+>± |ò”&ÉsY #Ûêqfi¯ó¢, ‘·÷eTT\T, eT‘·Ôfi¯ó¢, ø£≥º\T, |ü+≥ ø±\«\ |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D |üqT\T #˚|ü{≤º*‡q #Ós¡Te⁄\qT >∑T]Ô+#ê\ì, yê{Ï ø√dü+ ì<Û ä T ˝… ì ï nedü s ¡ y Ó ÷ n+#· H ê\T y˚ d æ Á|ü ‹ bÕ<ä q \T s¡÷bı+~+#ê\ì Vü≤Øwtsêe⁄ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK Ç+õ˙s¡q¢ T Ä<˚•+#ês¡T.

ne>±Vü≤q˝Ò$T‘√ qwüºb˛‘·Tqï bÕ&ç¬s’‘·T\T ∫‘·÷sÔ T¡ ,pHé20(ÄsYmHém): |üXó¯ b˛wüDô|’ ne>±Vü≤q˝Ò$T ø±s¡D+‘√ bÕ&ç¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡ì õ˝≤¢ |üX¯ó dü + es¡ ú ø £ XÊK n~Û ø ±s¡ T \ nHêïs¡ T . Ä<Û ä T ìø£ kÕ+π ø ‹ø£ j·÷»e÷q´ |ü<ä∆‘·T\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î •ø£åD Çyê«*‡ ñ+<äHêïs¡T. ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ eT+<äT\≈£î ø=s¡‘· ˝Ò<äì, #ê˝≤ |üX¯óyÓ’<ä´XÊ\˝À¢ eT+<ä T \ dü + #· T \qT Ç|ü Œ {Ï ø Ï ‘Ó s ¡ e ì |ü X ¯ ó yÓ ’ < ä T ´\T ñ Hêïs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À ˇ{Ϻb˛sTT, m<ä≈£î sêì |üX¯óe⁄\ dü+K´qT >∑D˙j·T+>± ‘·–Z+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷\Hêïs¡T. m<ä≈£î sêì |üX¯óe⁄\qT eTT+<äT>± >∑T]Ô+∫ bÕsêyÓ{Ÿ, >√bÕ\$TÁ‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√ m<ä≈£î e#˚Ã˝≤ ∫øÏ‘·‡\T #˚sTT+#ê\Hêïs¡T. n˝≤π> düT|òü\+ |ü<∏äø£+ bÕ&ç¬s’‘·T\qT ˝≤uÛ≤\ yÓ’|ü⁄ q&ç|æ+#˚˝≤ |üX¯ó yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À |üX¯ó>∑D≤_Ûeè~∆, n~Ûø£ bÕ\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>±

#˚|ü{Ϻq µdü|òü\+µ |ü<∏äø£+˝À m+|æø£ #˚dæq Á>±e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. düT|ò\ ü + |ü<øä∏ +£ neT\T≈£î yÓTT<ä{Ï $&É‘>· ± õ˝≤¢˝À 500 Á>±e÷\qT m+|æø£ #˚kÕeTì nHêïs¡T. ‘=*‘· m+|æø£ #˚dqæ Á>±e÷˝À¢ |üXó¯ e⁄\ dü+K´, C≤‹, m<ä≈î£ sêì$, ‘·s¡T|ü⁄ <ä÷&É\T, dü÷\T ø£≥ºì$, ¬s’‘·T ù|s¡T ‘·~‘·s¡ $esê\qT düeTÁ>∑+>± ùdø£]+#ê\Hêïs¡T. $uÛ≤>±\ yêØ>± |üXó¯ e⁄\ $esê\qT qyÓ÷<äT #˚j÷· \ì #ÓbÕŒs¡T. |üXó¯ b˛wüD˝À bÕ&ç¬s’‘·T\T kÕ+πø‹ø£+>± n_Ûeè~∆ #Ó+<ä&Éy˚T düT|òü\+ ñ <˚ › X ¯ e Tì ù|s=ÿHêïs¡ T . me]ì Çã“+~ ô|≥º & É + ˝Ò < ä ì , dü è »Hê‘· à ø£ + >± kÕqT≈£ L \+>± Ä˝À∫+∫ n+<ä ] ì düeTq«j·T+ #˚dTü ≈£îì yês¡+˝À ˇø£s√E m+|æø£ #˚dqæ Á>±e÷˝À¢ eT+&É\ |üXó¯ yÓ<’ ë´~Ûø±s¡T\T øπ Áå ‘·kÕúsTT |ü]o\q #˚|{ ü ºÏ |ü<øä∏ ±ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.

ø√≥¢ ì<äT\T eT+ps¡j÷· ´j·Tì #ÓbÕŒs¡T. s¬ +&√ $&É‘· s¡÷.8 ø√≥¢ ì<äT\T $&ÉT<ä\ ø±qTHêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. á ì<ÛTä \‘√ Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ >√<ëe] ˙s¡T n+<äT‘·T+<äHêïs¡T. C≤ø˘yÓ˝Ÿ <ë«sê >√<ëe] ˙s¡T Á>±e÷˝À¢ì zesYôV≤&é {≤´+≈£î\≈£î |ü+|æD° #˚kÕÔsì¡ ‘Ó*bÕs¡T.Ç~˝≤e⁄+fÒ sêeT>∑T+&É+ m˙º|d” ” uÛ Ñ ÷ ìsê«dæ ‘ · T \T sêeT>∑ T +&É + XÊdü q dü u Û Ñ T ´&É T mdt.dü‘´· Hêsêj·TDqT ø£*XÊs¡T. m˙º|d” ˝ ” À ìsê«dæ‘T· \+<ä]øÏ ñ<√´>±\T Ç#˚Ã˝≤ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. Ç{°e\ ñ<√´>∑+˝ÀøÏ rdüT≈£îqï 59 eT+~ ìsê«dæ‘·T\ô|’ $#ês¡D #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q Äj·Tq á $wüj·÷ìï eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔqì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T.

‹s¡TeT\˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï uÛ≈Ñ î£ \Ô s¡B› ‹s¡TeT\,pHé20(ÄsYmHém): ‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø=qkÕ>∑T‘√+~. 26 ø£+bÕsYºyÓT+≥¢˝À uÛÑ≈£îÔ\T y˚∫ ñHêïs¡T. lyê] düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ 14>∑+≥\T, Á|ü‘˚´ø£ <äs¡ÙHêìøÏ 5>∑+≥\T, ø±*q&Éø£q e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\≈£î 8>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+~. lyê]ì >∑Ts¡Tyês¡+ 59,462 eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ ‹s¡TeT\˝À lyê] uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› >∑Ts¡Tyês¡+ H˚+#˚ ô|]–+~. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ >∑Ts¡Tyês¡+ ñ <äj·T+ qT+∫ j·÷Á‹≈£î\ dü+K´ ô|s¡>∑&É+ ø£ì|æ+∫+~. yêsê+‘·+ H˚|<ü ´ä∏ +˝À j·÷Á‹≈£î\ dü+K´ ô|]π> neø±X¯+ ñ +~. á Á|üu≤Û e+ sêÁ‹ düeTj·÷ìøÏ ø£ì|æ+∫+~. sêÁ‹ M◊|” $sêeT <äs¡Ùq H˚|ü<∏ä´+˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡πø Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡Ùq+ {Ϭøÿ≥¢ C≤Øì |ü]$T‘·+ #˚dæ+~. lyê] <Ûäs¡à<äs¡Ùq+ ø√dü+ yÓ’≈£î+sƒ¡+`2˝À 26 ø£+bÕsYºyÓT+≥¢˝À uÛÑ≈£îÔ\T y˚∫ñHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ 15 >∑+≥\ düeTj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 21 `06` 2014

dü÷∫+#ês¡T. b˛©düT\T >∑{ºÏ ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. >∑‘· @&Ü~ õ˝≤¢˝À 390 <äTø±D≤\≈£î >±qT 295 <äsU¡ ≤düT\ Ô T e#êÃj·THêïs¡T. ákÕ] 390 <äTø±D≤\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚ X ÊeTHêïs¡ T . ˝≤≥ØøÏ nedü s ¡ y Ó T Æ q nìï @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeTì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±] sê»X‚KsY ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT KeTà+˝À sêJyé $Á>∑Vü‰$wüÿs¡D KeTà+,pHé20(: sêJyé >±+BÛ ø±+dü´ $Á>∑V‰ü $wüÿs¡D X¯ ì yês¡ + KeTà+˝À »s¡ T >∑ q T+~. ˝Àø˘ d ü u Û Ñ ˝ À ø±+Á¬ > dt Hêj·T≈£î&ÉT eT*¢ø±s¡T®q KπsZ Bìì #˚|ü&É‘ês¡T. b˛\es¡+ –]»q\ düeTdü´\qT KπsZ dü«j·T+>± |ü]o*kÕÔsì¡ #ÓbÕŒs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T düeTdü´qT Á|ükÕÔ$+∫ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ã\+>±H˚ ñ+<äì e÷J eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T.

ALi˙µR∂˙xmsƵ∂[a`P ª]÷¡xqsÀ≥ÿmx sºΩgS Àÿµ≥∂R ˘ªRΩáV q{ s*NRPLjiLi¿¡©´s N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryµ`∂ LS™´so ©´sV @’≥¡©´sLiµj∂qx sWÚ ˙xmsxqsLigjiLi¿¡©´s «¡gRi©±s

bı+<ä÷s¡T U≤B eÁkÕÔ\ ‘·j÷· Øô|’ &Ü≈£î´yTÓ +≥Ø $»j· T q>∑ s ¡ + ,pHé 2 0(ÄsY m Hé m ): bı+<ä ÷ s¡ T U≤B eÁkÕÔ \ ≈£ î ñqï ù|s¡ T qT eT]+‘· Á|ü U ≤´‘· + #˚ j · ÷ \ì ìs¡sí TT+#ês¡T. á eÁkÕÔ\ ‘·j÷· Ø Çø£ &Ü≈£î´yÓT+≥Ø>± sêqT+~. nøÏÿH˚ì ã‹øÏ ñqïHêïfi¯S¢ bı+<ä÷s¡T U≤BH˚ <Ûä]+#˚ yês¡T. B+‘√ Á|üU≤´‹ >±+∫q á bı+<ä÷s¡T U≤B eÁkÕÔ\ ‘·j÷· Øô|’ &Ü≈£ î ´yÓ T +≥Ø rkÕÔ q ì dæ ˙ dü + ^‘· <ä s ¡ Ù ≈£ î \T kÕ\÷] yêdü÷sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. bı+<ä÷s¡T U≤B eÁkÕÔ\ ‘·j·÷Ø |üÁøÏjT· qT Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T. |ü‹qÔ T+∫ <ës¡+ rj·T&É+, <ës¡+ qT+∫ eT>∑+Z ô|’ ã≥ºHj ˚ T· &É+ #·÷dæ nãT“s¡|&ü ܶsT¡ . U≤B eÁkÕÔ\ ‘·j·÷Ø |üÁøÏj·TqT #·÷dæ yÓT#·TÃ≈£îqï yêdü÷sêe⁄ Á|ü|ü+#·

yê´|üÔ+>± eT]+‘· Á|üdæ~∆ì dü+‘·]+#·Tø√yê\+fÒ ‘·|üŒìdü]>± &Ü≈£î´yÓT+≥Ø nedüs¡eTHêïs¡T. Çø£ÿ&É U≤B eÁkÕÔ\ >∑T]+∫ Á|ür n+XÊìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì d”˙ π>j·T s¡#·sTT‘·\qT dü«j·T+>± edüè≤\ ‘·j÷· Ø |üÁøÏjT· qT #·÷|æ+∫ yê]‘√ bÕ≥\T sêsTTkÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T. Çø£ÿ&˚ ñ+≥÷ &Ü≈£î´yÓT+≥Øì ∫Árø£]kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. bı+<ä÷s¡T U≤B eg+ n+≥÷ bÕ≥#·sD ¡ +‘√ ÁbÕs¡+uÛeÑ T e⁄‘·T+<äHêïs¡T. bı+<ä÷s¡T n+fÒH˚ U≤BøÏ Á|üdæ<ä∆eTì πøe\+ Çø£ÿ&ÉeÁkÕÔ\ ‘·j·÷Ø |üÁøÏj·TqT #·÷ùd+<äTπø e#êÃqì nHêïs¡T. eT>∑Z+ô|’ ã≥ºH˚j·T&É+ #·÷dæ H˚‘· ø±]à≈£î&ÉT yÓ÷Vü≤qsêe⁄ HÓ’|ü⁄D≤´ìï yÓT#·TÃ≈£îHêïs¡T.

eT+∫sê´\˝À 22q øÁ ø¬Ï {Ÿ »≥¢ m+|æø£ Ä~˝≤u≤<é,pHé20(ÄsYmHém): õ˝≤¢ n+&És`Y 14, 16, 19, d”ìj·TsY ÁøϬø{Ÿ »≥¢ m+|æø£ b˛{°\T áHÓ\ 22q ñ<äj·T+ #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. eT+∫sê´\ |ü≥ºD+˝Àì »&ûŒ u≤\Ts¡ ñ qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ôV≤#Yd”@ nqTã+<Ûä õ˝≤¢ ÁøϬø{Ÿ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ ñqïyês¡T ‘·eT ej·TdüT Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\‘√, ‘Ó\T|ü⁄ <äTdüTÔ\T <Ûä]+∫ yÓTÆ<ëq+˝À H˚s¡T>± ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ m+f…ø˘ |”J Á|üy˚X¯ |üØø£å˝À Ä~˝≤u≤<é |ü≥ºD •yês¡T˝Àì fÒ\sY‡ø±\˙øÏ #Ó+~q ≈£î&Éø£˝ŸyêsY l»j·÷<äyé Á|ü‹uÛÑ ø£qãsêÃs¡T. Ç{°e\ yÓ\Te&çq |ò*ü ‘ê˝À¢ sêh kÕúsTT˝À 246 sê´+≈£î kÕ~Û+∫+~. eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q l» ∫qï‘·q+ qT+∫ #·<äTe⁄˝À sêDÏdüTÔHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Hêsêj·TDeTà ø£fi≤XÊ\˝À ;f…ø˘ |üP]Ô#˚dæ Á|üdüTÔ‘·+ z kÕ|tºy˚sY ø£+ô|˙˝À ñ <√´>∑+ #˚dü÷ÔH˚ |”J Á|üy˚X¯ |üØø£å˝À Á|ü‹uÛÑ ø£qãs¡Ã&É+ $X‚wü+. eTs√yÓ’|ü⁄ &Ü.;ÄsY.n+uÒ<äÿsY kÕs¡«Á‹ø£ $X¯«$<ë´\j·T+ &çÁ^

‘·èrj·T dü+e‘·‡s¡+ yê]¸ø£ Á|üjÓ÷>∑ |üØø£å\T áHÓ\ 23e ‘˚~ qT+∫ »s¡T>∑T‘êj·Tì Ä $X¯«$<ë´\j·T ÁbÕ+rj·T düeTq«j·T n<Ûä´j·Tq πø+Á<ä+n~Ûø±s¡T\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. E˝…’ ˇø£{À ‘˚~ es¡≈£î |üØø£å\T+{≤j·Tì $e]+#ês¡T.

Ç+»˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\≈£î •ø£åD Ä~˝≤u≤<é,pHé20(ÄsYmHém): ;mdtmHém˝Ÿ Ä<Û«ä s¡´+˝À Ç+õ˙]+>¥, bÕ*f…øïÏ ø˘ #·<Tä e⁄‘·Tqï $<ë´s¡T\ ú ≈£î áHÓ\ 23e ‘˚ B qT+∫ ¬ s +&É T yêsê\ bÕ≥T •ø£ å D ‘· s ¡ > ∑ ‘ · T \T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ eT÷&ÉT u≤´#Y\ yêØ>± •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ñ+{≤j·THêïs¡T. ns¡TΩ˝…’q W‘ê‡Væ≤ø£ $<ë´s¡Tú\T •ø£åD ‘˚B ø£+fÒ eTT+<˚ s¡÷.3 y˚\T s¡TdüT+ &û&û s¡÷|ü+˝À ø£ { ≤º \ Hêïs¡ T . $<ë´s¡ T ú \ kÂø£ s ê´s¡ ú + õ˝≤¢ ˝ Àì ¬ s +&É T ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Ä~˝≤u≤<é f…*bò˛Hé mπø‡Ã¤+J, eT+∫sê´\ f…*bò˛Hé mπø‡Ã¤+J˝À á •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ñ+{≤j·THêïs¡T. $esê\T Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘Ó\TdüTø√e#·ÃHêïs¡T.


4

|Á Cü ≤ CÀ´‹

yÓT<äøY˘ õ˝≤¢ q÷´dt ñπsdüT≈£îì e´øÏÔ Ä‘·àV≤ü ‘·´ õHêïs¡+: ñπsdüT≈£îì e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï dü+|òTü ≥q õHêïs¡+ eT+&É\+ ◊&û@ u§˝≤¢s+¡ ˝À yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. môd’‡ õ.Á|üXÊ+‘Y, mmdt◊ lìyêdtıí &é ø£<qä∏ + Á|üø±s¡+ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ k˛+ù|≥ eT+&É\+ mÁs¡eTTø£ÿ+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e÷dü dü÷s¡´Hêsêj·TD (55) kÕúìø£ b˛#·eTàãd”˝ Ô À ñ+{≤&ÉT. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ 8.30 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ‘·q≈£î eT<ä´+ ‘ê>∑{≤ìøÏ &ÉãT“ ø±yê\ì uÛ≤s¡´ <˚$ì n&É>±Z ‘·q e<ä› ˝Òeì #Ó|æŒ+~. B+‘√ >=&Ée|ü&ç ãj·T≥≈£î yÓfi≤¢&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ u≤˝≤Jq>∑sY yÓqTø£ uÛ≤>∑+˝Àì bÕ]ÁXÊ$Tø£yê&É düMT|ü+˝À #Ó≥Tº≈£î ñ πsdüT≈£îì ø£ì|æ+#ê&ÉT. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± eT<ë´ìøÏ u≤ìôd’ @ |ü˙#˚j·T≈£î+&Ü uÛ≤s¡´qT y˚~Û+#˚yê&Éì #ÓbÕŒs¡T. ‘·q q\T>∑Ts¡T dü+‘êq+˝À eTT>∑TZs¡T ô|[¢fi¯ó ¢ nsTTHê dü÷s¡´Hêsêj·TD sê˝Ò<ìä ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈î£ uÛ≤s¡´ <˚$ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì, eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ qsê‡|üPsY Á|üuÛÑT‘·« Ädü T |ü Á ‹˝À b˛dt º e ÷s¡ º + ìs¡ « Væ ≤ +∫ ã+<Û ä T e⁄\≈£ î n|üŒ–+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

ø£≥ï+ ø√dü+ y˚~dÛ Tü qÔ ï uÛÑs¡Ô, n‘·Ôô|’ πødüT qsê‡|üPsY: ô|[¢ düeTj·T+˝À Ç∫Ãq ø£≥ïø±qTø£\T #ê\eì n~Ûø£ ø£≥ï+ ø√dü+ y˚~ÛdüTÔqï uÛÑs¡Ô, n‘·Ôô|’q πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ môd’‡ ø√fÒX¯«sYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. qsê‡|üPsY eT+&É\+ sê+C≤ ‘·+&Ü≈£î #Ó+~q <Ûäs¡+k˛‘·T düT>∑TDqT yÓ\T›]Ô eT+&É\+ eT+>∑˝Ÿ|ü]Ô <Ûäs¡à ‘·+&Ü≈£î #Ó+~q sêE≈£î Ç∫à $yêVü≤+ »]|æ+#ês¡T. ô|[¢ düeTj·T+˝À s¡÷.60 y˚\$\TyÓ’q edüTÔkÕeTÁ–, 12 ‘·T˝≤\ yÓ+&ç Ç#êÃs¡T. ô|[¢ düeTj·T+˝À Ç∫Ãq ø£≥ïø±qTø£\T #ê\e+≥÷ uÛÑs¡Ô sêE, n‘·Ô düÁø°\T y˚~+Û #·kÕ>±s¡T. |ü\Te÷s¡T¢ ô|<ä\ › düeTø£+å ˝À |ü+#êj·Tr »]bÕs¡T. n<äq+>± s¡÷.10 y˚\ ø£≥ï+ Ç#êÃs¡T. nsTTHê y˚~Û+|ü⁄\T Ä>∑˝Ò<äT. eTs√ s¡÷.10 y˚\T n<äq|ü⁄ ø£≥ï+ øÏ+<ä ‘˚yê\+≥÷ ‘·*¢>±]+{ÏøÏ |ü+|æ+#ês¡T. B+‘√ y˚~+Û |ü⁄\T uÛ]Ñ +#·˝ìÒ düT>∑TD ‘·eTqT ÄÁX¯sTT+∫+<äì môd’ ‡ #Ó b ÕŒs¡ T . π ø dü T qyÓ ÷ <ä T #˚ d ü T ≈£ î ì <ä s ê´|ü ⁄ Ô »s¡T|ü⁄‘·THêïeTHêïs¡T.

»\ >∑sfi¡ +¯ |ô s’ T¡ ¢ m+&ÉTeTTK+ ‘·÷ÁbÕHé s¡÷s¡˝Ÿ : Ä Á>±eT+˝À kÕ>∑T≈£î ñ |üjÓ÷–+#˚ ˙s¡T >∑s¡fi¯+‘√ düe÷q+. uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T |üP]Ô>± ø£\Twæ‘·yÓTÆ |ü+≥\T |ü+&˚ neø±X¯+ ˝Ò<äT. e] Hês¡T b˛düT≈£î+fÒ eT÷&ÉT s√E\πø m+&çb˛‘√+~. bı˝≤˝À¢ ø Ï yÓ [ ¢ |ü ì #˚ j · ÷ \+fÒ ¬ s ’ ‘ · T \T uÛ Ñ j · T |ü & É T ‘· T Hêïs¡ T . <ä < ä T › s ¡ T ¢ , <ä T s¡ < ä ‘ √ nedü ú \ T |ü & É T ‘· T Hêïs¡ T . |ü + ≥\T |ü + &ç + #· ˝ Ò ø £ Äy˚ < ä q nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. uÛÑ÷>∑s¡“¤ »\+ düeTè~∆>± ñHêï ñ |üjÓ÷>∑+ ˝Òì |ü]dæú‹. eT+&É\ |ü]~Û #Ó≥¢íısês¡+˝Àì z |ü]ÁX¯eT düMT|ü+˝Àì 15 ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 50 mø£sê\ uÛ÷Ñ $T |ü]dæ‹ú ~. j·÷»e÷Hê´ìøÏ mìïkÕs¡ T ¢ yÓ T Ts¡ ô |≥Tº ≈ £ î Hêï |ü { Ï º + #· T ≈£ î H˚ Hê<∏ ä ’ & É T ø£s¡ej·÷´&Éì yêb˛‘·THêïs¡T. eT+&É\ kÕúsTT qT+∫ õ˝≤¢ n~Û ø ±s¡ T \ es¡ ≈ £ î dü e Tdü ´ $e]+∫Hê |ü]wüÿ]+#·˝Ò<äì Á>±eTdüTú\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ á |ü]ÁX¯eT @sêŒ≥T dü+<äs¡“¤+>± Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D #˚|ü{Ϻq|ü&ÉT Á>±eTdüTú\T |üP]Ô>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. nsTTHê @sêŒf…bÆ ˛sTT+~. |ü]ÁX¯eT e~˝Ò e´s¡ú »˝≤\‘√ #·T≥Tº|üø£ÿ\ e+<ä mø£sê\ y˚Ts¡ |ü#·Ã{Ï bı˝≤\T <Óã“‹HêïsTT. uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T |üP]Ô>± ø£\Twæ‘·+ ne&É + ‘√ Ç≥T kÕ>∑ T ≈£ î , n≥T ‘ê>∑ T ˙{Ï ø Ï rÁe Çã“+~>± ñ+~. ≈£Ls¡>±j·T |ü+≥\T y˚dHæ ê |ü]ÁX¯eT <ä T eTTà, <Û ä ÷ [ ø±s¡ D +>± #˚ ‹ øÏ sêe&É + ˝Ò < ä ì yêb˛‘·THêïs¡T. ¬s’‘·T\T Á|ü‹ d”»Hé˝À Hês¡T¢ y˚j·T&É+.. yÓTT\¬ø‹Ô‘˚ kÕ>∑T #˚j·T&É+ ˝Òø£b˛‘˚ ;&ÉT>± e~˝Òj·T&É+ #˚ d ü T Ô H êïs¡ T . Á>±eTeT+‘ê Á|ü u Û ≤ $‘· y Ó T Æ H ê.. 15 ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 50 mø£sê˝À¢ |üP]Ô>± |ü+≥\T |ü+&ç+#˚ |ü]dæú‹ ndü˝Ò ˝Ò<äT. e÷≈£î eT÷&ÉTqïs¡ mø£sê\ bı\+ ñ+~. e] y˚<ë›eTì eT÷&ÉT ãkÕÔ\ Hês¡T b˛XÊqT. ˙fi¯ó¢ |üP]Ô>± ø£\Twæ‘·yÓTÆ y˚dæq yês¡+˝ÀH˚ m+&çb˛sTT+~. Hês¡T ô|’øÏ ˝Ò#˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. Ç<˚ e÷ JyêHê<Ûës¡+. |ü+&É≈£î+fÒ ≈£L*øÏ yÓfi≤¢*‡+<˚. Hê≈£î s¬ +&ÉT mø£sê\ uÛ÷Ñ $T ñ+~. 2 ãkÕÔ\T e] Hês¡T ‘Ó∫à y˚ùdÔ |üP]Ô>± m+&çb˛sTT+~. uÀs¡¢˝À ˙s¡T Hêï yê{Ïì |ü+≥≈£î ô|&ç‘˚ yÓTT\ø£sê<äT. s¡÷.2 y˚\T ô|{Ϻ ‘Ó∫Ãq e] Hês¡T yÓTT\¬ø‘·Ô˝Ò<äT. ˙s¡T ‘ê>∑T‘·T+fÒ bı≈£îÿ\T edüTÔHêïsTT. n+‘·>± ø£\Twæ‘·eTj·÷´sTT.

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 21 `06` 2014

;CÒ|” &ÉãT“ ÄX¯ #·÷|æ+~: Ä|t myÓTà˝´Ò \ Äs√|üD q÷´&Ûç©¢, pHé 20- &Ûç©¢˝À düT|üÔ #˚‘·Hêedüú˝À ñqï nôd+;¢ì ‹]– ÁøÏj·÷o\+ #˚j·÷\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ ;CÒ|” ñ qï≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. sêh|ü‹ bÕ\q ‘=\–+∫ ‹]– Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚j÷· \ì Ä bÕغ nÁ>∑H‘˚ \ · T uÛ≤$düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î ;CÒ|”˝Àì ø=+<äs¡T H˚‘·\T ÄyéT ÄBà bÕغ (Ä|t), ø±+Á¬>dt bÕغ myÓTà˝Ò´\‘√ #·sá \T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ≈£L&Ü yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. á yês¡Ô*ï Ä|t myÓTà˝Ò´\T <ÛäèMø£]düTÔHêïs¡T. ÄyéT ÄBàøÏ sê+ sê+ #Ó|æŒ ;CÒ|”˝À #˚]‘˚ &ÉãT“\T ÇkÕÔeTì ‘·eT≈£î Ä|òüs¡T¢ e#êÃj·Tì eTT>∑TZs¡T Ä|t myÓTà˝Ò´\T ˇø£ Ç+^¢wt ~q|üÁ‹ø£≈£î #ÓbÕŒs¡T. bò˛Hé <ë«sê, eT<Ûä´es¡TÔ\ <ë«sê ‘·eT‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]bÕs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. &Ûç©¢ nôd+;¢˝À yÓTC≤غ 35. ;CÒ|”øÏ 32 eT+~ myÓTà˝Ò´\T ñHêïs¡T. Ä|t, ø±+Á¬>dt\ qT+∫ eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T eùdÔ dü]b˛‘·T+~. dü]>±Z eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´˝Ò ‘·eT≈£î &ÉãT“ ÄX¯ #·÷bÕs¡ì #Ó|Œü &É+ $X‚w+ü . nsTT‘˚ øπ +Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï~ ;CÒ|”. &Ûç©¢ sêh+˝À ≈£L&Ü ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ n‹ <ä>∑Zs¡˝À ñqï+<äTq eTT>∑TZs¡T q\T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T eT<䛑·T Çe«&ÜìøÏ yÓqTø±&Éø£b˛e#·TÃ. ô|’>± ÄyéT ÄBà bÕغ uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ Ç|ü⁄Œ&ÉT ˙* ˙&É\T ø£eTTà≈£îHêïsTT. n+<äTe\¢ Ç+^¢wüß ~q|üÁ‹ø£‘√ e÷{≤¢&çq

eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T ø±≈£î+fÒ eTs√ eTs√ eT>∑TZs¡T eT<䛑·T Çe«&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î ekÕÔsT¡ . ˇø£yfi˚ ¯ ;CÒ|” Á|üuTÑÛ ‘·«+ @sêŒf…‘’ ˚ ã<ësY|Pü sY myÓTà˝Ò´ sê+;sY dæ+>¥ _<Í], C≤qø£|⁄ü ] myÓTà˝Ò´ Ábıô|òdüsY »>∑Bwt eTTœ˝À¢ ˇø£s¡T eTTK´eT+Á‹ ne⁄‘ês¡ì n+#·Hê\T ñHêïsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚j·T˝Òì |üs¡dæú‘·T˝À¢ <˚X¯yê´|üÔ+>± »]π> ñ|ü mìïø£\‘√ bÕ≥T &Ûç©¢ XÊdüqdüuÛÑ≈£î eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\T »s¡T>∑T‘êsTT. Ä mìïø£˝À¢ m≥÷ ;CÒ|”øÏ ¬>\T|ü⁄ neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. nsTT‘˚, &Ûç©¢˝À Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T≈£î ‘·eT bÕغ m˝≤+{Ï Á|üj·T‘êï\÷ #˚j·T&É+ ˝Ò < ä ì π ø +Á<ä ¨+ eT+Á‹, ;CÒ | ” C≤rj· T n<Û ä ´ ≈£ å î &É T sêCŸHê<∏édæ+>¥ Ç|üŒ{Ïπø düŒwüº+#˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ≈£L&Ü Äj·Tq Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ $÷&çj·÷≈£î düŒwüº‘· Ç#˚à Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ªªÁ|üdüTÔ‘·+ ñqï |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T nkÕ<Ûä´+. mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&çq s√E Hê{ÏøÏ, H˚{Ïø° nø£ÿ&É m˝≤+{Ï e÷s¡÷Œ ˝Ò<Tä . n~Ûø±s¡ <ëVü≤+‘√ me]˙ Á|ü˝ÀuÛôÑ |fÒº nedü s ¡ + ;CÒ | ” ø Ï ˝Ò < ä T µµ nì yê´U≤´ì+#ês¡ T . ‘· e Tô|’ $eTs¡Ù\T #˚ùd eTT+<äT Á|ü‹|üøå±\T ‘·eT˝Àì ˝ÀbÕ\qT dü ] ~<ä T › ≈ £ î H˚ Á|ü j · T ‘· ï + #˚ ù dÔ eT+∫<ä ì sêCŸ H ê<∏ é Væ≤‘·e⁄|ü*ø±s¡T.

j·T÷|”@ >∑es¡ïsT¡ ¢ yÓ<’ =\>∑&+É dü‘‡· +Á|<ü ëj·T+! q÷´&Û©ç ,¢ pHé 20 j·T÷|”@ Vü≤j·÷+˝À ìj·T$T+∫q >∑es¡ïs¡¢ kÕúq+˝À ø=‘·Ô yê]ì ìj·T$T+#·Tø√yê\ì m˙¶@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ uÛ≤$k˛Ô+~. Ç+<äTø√dü+ ø=+<äsT¡ >∑es¡ïs¡q¢ T sêJHêe÷ #˚j÷· \ì øπ +Á<ä ¨+XÊK ø√]q≥T¢ yês¡\ Ô T e#êÃsTT. ¨+XÊK dü÷#·q≈£î düŒ+~+∫ j·T÷|” >∑es¡ïsY ‘·q |ü<ä$ qT+∫ yÓ’<=*>±s¡T. ø£sêí≥ø£, >∑T»sê‘Y, πøs¡fi¯, sê»kÕúHé >∑es¡ïs¡T¢ e÷Á‘·+ |ü < ä $ qT+∫ ‘· | ü ⁄ Œø√e&ÜìøÏ dü ù d$Tsê n+≥THêïs¡ T . kÕ<Ûës¡D+>± Á|üuÛÑT‘·«+ e÷]q|ü⁄Œ&ÉT Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄˝À¢ ñ qï yês¡T sêJHêe÷ #˚j·T&É+ ˇø£ dü+Á|ü<ëj·T+>± ek˛Ô+~. n˝≤ ø±ì |üø£å+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq Á|üuÛÑT‘·«+ yê]ì ‘·|Œæ +#·&+É ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘√+~. 2004˝À j·T÷|”, >∑T»sê‘Y, Vü≤sê´Hê, >√yê >∑es¡ïs¡¢qT n|ü⁄Œ&ÉT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ &çdæàdt #˚dæ+~. Bìô|’ ˇø£ |æ{°wüHé düTÁ|”+ ø√s¡Tº eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. >∑es¡ïs¡T¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T ø±<äì, sêC≤´+>∑ã<ä∆yÓTÆq |ü<ä$˝À yês¡T ñ+{≤s¡ì, düùV≤‘·Tø£

ø±s¡D+ ˝Ò≈£î+&Ü ‘=\–+#·C≤\s¡ì n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ rs¡TŒ Ç∫Ã+~. >∑es¡ïs¡T¢ ¨+XÊK dü÷#·q y˚Ts¡≈£î ‘·|ü⁄Œø√ø£b˛‘˚ düTÁ|”+ rs¡TŒ˝Àì düùV≤‘·Tø£ ø±s¡D+ nH˚ bÕsTT+{ŸqT yÓ÷&û Á|ü u Û Ñ T ‘· « + yê&É T ≈£ î H˚ neø±XÊ\T ø£ ì |æ d ü T Ô H êïsTT. Ç˝≤ ã\e+‘· + >± |ü < ä $ qT+∫ yÓ ’ < =\>∑ & É + ø£ + fÒ >∑ e s¡ ï s¡ T ¢ ‘·eT+‘·≥ ‘êeTT >ös¡eÁ|ü<ä+>± ‘·|ü⁄Œø√e&É+ eT+∫~. n<˚ dü¬s’q dü+Á|ü<ëj·T+. eTq sêh+˝À ≈£L&Ü ø=ìï eTTK´yÓTÆq Hê$TH˚ f … & é |ü < ä e ⁄˝À¢ ø±+Á¬ > dt ìj· T $T+∫q yêπ s ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. M]˝À {°{°&û #ÛÓ’s¡àHé ø£qTeT÷] u≤|æsêE eTTKT´&ÉT. áj·Tq Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·qqT ‘=\–+#˚ <ëø± |ü<$ä ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êqqï≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. u≤|æsêE e´eVü‰s¡ XË’* u≤ãT ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Äj·Tq ‹s¡TeT\≈£î yÓ[¢q|ü⁄Œ&ÉT u≤|æsêEqT #·÷d” #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]+#ês¡T. u≤|æsêE Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘·q+‘·≥ ‘êqT yÓ’<=*–‘˚ Äj·Tq≈£î >ös¡e+ ô|s¡T>∑T‘·T+~.

@|”˝Àq÷ q÷´dt #Ûêqfi¯¢ ã+<é≈£î bÕ¢Hé? ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , pHé 20: ‘Ó \ +>±D e÷~]>±H˚ Ä+Á<Û ä Á |ü < ˚ X Ÿ ˝ Àq÷ ø=ìï q÷´dt #Û ê HÓ fi ¯ ¢ Á|ü k Õsê\qT ì*|æy˚ùd+<äT≈£î X¯s¡y˚>∑+>± düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. mìïø£\ eTT+<äT Ä ‘·sê«‘· ≈£L&Ü eT÷&ÉT Hê\T>∑T #ÛêHÓfi¯ó¢ n~Ûø±s¡ bÕغøÏ Á|ü‹≈£L\+>± Á|ükÕsê\T #˚j·T&Éy˚T BìøÏ ø±s¡D+>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø {°&û|”øÏ #Ó+~q ø=+<äs¡T H˚‘·\T n~ÛH˚‘·, eTTK´eT+Á‹ Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTì ø£*dæ á $wüjT· + >∑T]+∫ #Ó|Œæ q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Äj·÷ #Ûêqfi¯ó ¢ Á|ür n+XÊìï HÓ–{Ïy>é ± Á|ükÕs¡+ #˚jT· &É+ ˇø£f‘’… ,˚ Á|üuTÑÛ ‘·«+ô|’ Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷\qT e÷πsà $<Ûä+>± Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·Tì n+≥THêïs¡T. mìïø£\ eTT+<äT ‘·|ü⁄Œ&ÉT düπs«\T, e´øÏÔ>∑‘·+>±

ãTs¡<ä »\¢&É+ ≈£L&Ü! M{Ïì ø£+Á{À˝Ÿ #˚ùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|üfÒº |ü < ∏ ä ø ±\T Á|ü » ˝À¢ ø Ï yÓ fi ≤Ô j · T ì n~Û H ˚ ‘ · ≈ £ î bÕغ H˚ ‘ · \ T $e]+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. ˇø£y˚fi¯ nø£ÿ&Ü ≈£L&Ü Á|ükÕsê\T ì*|æy˚ùdÔ, $$<Ûä #ÛêHÓfi¯¢˝À |üì#˚ùd <ë<ë|ü⁄ 2000 eT+~ s√&ÉTq¶ |ü&≥ É + U≤j·TeTì n+≥THêïs¡T. ñ<√´>∑T\T s√&ÉTq¶ |ü&˚$<Ûä+>± eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãTHêj·T&ÉT ìs¡íj·T+ rdüTø√s¡ì ø=+‘·eT+~ ñ<√´>∑T\+≥THêïs¡T. @~ @yÓTÆHê ‘Ó * d” ‘Ó * j· T ì ìs¡ í j · T + ˇø£ s ¡ T rdü T ø=+fÒ n<˚ ìs¡íj·÷ìïeTs=ø£s¡T rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì $÷&çj·÷ $X‚¢wü≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

yÓ÷&ûøÏ $wüeT |üØø£å Ç≥T m˝ŸìH√... n≥T Çsêø˘ düeTdü´ q÷´&Ûç©¢, pHé 20 ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq yÓTC≤غ‘√ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq qπs+Á<ä yÓ÷&ûøÏ Vü‰˙eT÷Hé |”]j·T&é <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT. n~Ûø±s¡+˝À #˚|ü{Ϻq <ä>∑Zs¡ qT+∫ Äj·Tq≈£î >∑&ÉT¶ düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘·THêïsTT. <˚X¯yê´|üÔ+>± »s¡T>∑T‘·Tqï $|ü‘·TÔ\T, eTVæ≤fi¯\ô|’ n|òü÷sTT‘ê´\T j·T÷|”@ Vü≤j·÷+ e÷~]>±H˚ ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. Ç$ yÓ÷&ûøÏ eTØ Çã“+~ ø£*–+#˚ düeTdü´\T ø±<äT >±˙... j·÷e<˚›XÊìï Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd ¬s+&ÉT ô|<ä› düeTdü´\T yÓ÷&ûøÏ n–ï |üØø£å ô|&ÉT‘·THêïsTT. M{Ï˝À ˇø£{Ï Çsêø˘˝À õVü‰B\T düèwæºdüTÔqï ;uÛÑ‘·‡+ ø±s¡D+>± Á≈£L&ÜsTT˝Ÿ <Ûäs¡ ô|s¡>∑&É+ ø±>± ¬s+&√~ m˝ŸìH√ ø±s¡D+>± s¡T‘·T |üeHê\T Ä\dü´+ ø±e&É+. düeTTÁ<ä ñ|ü]‘·\+ô|’ ñ c˛íÁ>∑‘·\T ô|s¡>∑&É+ e\¢ @s¡Œ&˚ á |ü]D≤eT+ nHêeèwæºøÏ ø±s¡DeTe⁄‘·T+~. m˝ŸìH√ Á|üu≤Û e+ rÁe+>±H˚ ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+<äì Ä\dü´+ ne⁄‘·Tqï s¡T‘·T |üeHê\T #ÓãT‘·THêïsTT. pHé eT÷&√ yês¡+ e∫ÃHê ñ‘·Ôsê+Á<Ûä, ñuÛÑj·T>√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ e&É>±\TŒ\T Mj·T&ÉeTqï~ Ç{°e* dü+e‘·‡sê˝À¢ $qì e÷≥. @|”˝ÀH˚ ø±<äT... ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·+˝À ≈£L&Ü y˚&ç >±\T\‘√ »q+ n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T. pHé 17 Hê{ÏøÏ ≈£L&Ü s¡T‘·T|üeHê\T sêj·T\d”eT˝ÀH˚ ñHêïsTT. nø£ÿ&É ≈£L&Ü

ô|<ä›>± esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔqï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. esê¸\T ‘·≈£îÿe>± |ü&É≥+ e\¢ ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\ ñ‘·Œ‹Ô ‘·–Zb˛‘√+~. n+fÒ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ (Á<äy√´\“D+) n<äT|ü⁄˝ÀøÏ sê<äT. yÓ÷&ûì Á|ü<Ûëìì #˚dæ+~ Á|ü<Ûëq+>± n~Ûø£ <Ûäs¡\ ø±s¡D+>±H˚. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£s¡e⁄ |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ç <Ûäs¡\T ‘·>∑Zø£b˛‘˚ yÓ÷&û düsêÿs¡T ≈£L&Ü e´‹πsø£‘· eT÷≥>∑≥Tº≈£î+~. Çø£ Çsêø˘ $wüj·÷ìø=ùdÔ, düT˙ï õVü‰B\T wæj·÷\ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ÉT‘·THêïs¡T. yÓ÷düT˝Ÿ, ‹ÁøÏ‘Y, øÏs¡Tÿø˘ |ü≥ºD≤\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á |ü≥ºD≤˝À¢ e÷s¡D¨e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. á eT÷&ÉT |ü≥ºD≤˝À¢ øÏs¡Tÿø˘ ÄsTT˝Ÿ ì\«\≈£î πø+Á<ä+. Çø£ÿ&É qT+∫ ÄsTT˝Ÿ düs¡|òüsê Ä≥+ø£+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äH˚ ñ<˚›X¯+‘√ |ü~ s√E˝À¢ Ç+&çj·THé u≤ôdÿ{Ÿ Á≈£L&ÜsTT˝Ÿ <Ûäs¡ 5 &Ü\s¡T¢ ô|]– 111 &Ü\s¡¢≈£î #˚]+~. Á|ü|ü+#· #·eTTs¡T e÷¬sÿ{À¢ Çsêø˘ yê{≤ πøe\+ 4 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T. nsTTq|üŒ{Ïø° >∑˝ŸŒ¤˝À ø°\ø£yÓTÆq <˚X¯yÓTÆq Çsêø˘˝À dü+øå√uÛÑ+ @s¡Œ&ç‘˚ Ä Á|üuÛ≤e+ Ç‘·s¡ <˚XÊ\ $÷<ä ≈£L&Ü |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. Á≈£L&ÜsTT˝Ÿ <Ûsä ¡ eT]+‘·>± ô|s¡>=#·TÃ. n<˚ »]–‘˚ yÓ÷&û ÄsTT˝Ÿ dü_‡&ûì ‘·–Z+#·Tø√e&É+ kÕ<Ûä´|ü&É<äT. á ¬s+&ÉT ø°\ø£ düeTdü´\T ‘·«]>∑‹q n<äT|ü⁄˝ÀøÏ sêyê\ì, <˚X¯ Á|ü>∑‹øÏ yÓ÷&û düsêÿs¡T ‘·>T∑ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì Ä•<ë›+.

|ü‹Ô ¬s’‘·T≈£î X¯sê|òü÷‘·+ >∑CÒ«˝Ÿ : á KØ|òt d”»Hé˝À yê‘êes¡D Ä<Ûë]‘· |ü+≥\ ;e÷ |ü<∏äø±ìï |ü‹Ô, $Ts¡|ü, ÄsTT˝ŸbòÕ+, ã‘êÔsTT |ü+≥\≈£î e]Ô+|üCÒj·÷\ì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡sí TT+∫+~. |ü<øä∏ +£ neT\T≈£î ø=ìï õ˝≤¢\qT m+|æø£ #˚dæ+~. |ü‹Ô, $Ts¡|ü |ü+≥\T $]$>± kÕ>∑T #˚ùd yÓT<äø˘ õ˝≤¢≈£î kÕúq+ ø£*Œ+#·ø£b˛e≥+‘√ Çø£ÿ&ç ¬s’‘·T\T ìsêX¯ #Ó+<äT‘·THêïs¡T. |ü]o*+#ê\ì y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.

ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt eT÷‘·|ü&ɶ ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î\T ô|<ä›|ü*¢,ô|Á{À˝Ÿ ã+¬˛\≈£î $»j·Tyê&É &çb˛ qT+∫ ô|Á{À˝Ÿ, &çJ˝Ÿ düs¡|òüsê ì*∫b˛e&É+‘√ õ˝≤¢‘√bÕ≥T ñ‘·Ôs¡ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À ô|Á{À˝Ÿ≈£î ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+~. eTs√ s¬ +&ÉT s√E˝À¢ &çJ˝Ÿ≈î£ Çã“+<äT\T @s¡Œ&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ñeTà&ç sêh+˝Àì KeTà+, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈î£ $»j·Tyê&É ÄsTT˝Ÿ &çb˛ qT+∫ ô|Á{À˝Ÿ, &çJ˝Ÿ düs|¡ süò ê ne⁄‘·T+~. ø=‘·>Ô ± sêh+ $&çb˛sTT s¬ +&ÉT Á|ü‘´˚ ø£ sê≥Zƒ\T @s¡Œ&É&É+‘√ #·eTTs¡Tô|’ 2XÊ‘·+ yê´{Ÿ |üqTï n<äq+>± #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. á Áø£eT+˝À bÕ‘· ãTøÏ+>¥\T #˚dTü ≈£îqï ã+≈£î\ j·÷»e÷Hê´ìøÏ #·eTTs¡T dü+düú\T $»j·Tyê&É &çb˛ qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düs¡|òüsê #˚XÊsTT. yês¡+ s√E\ ÁøÏ‘+· $»j·Tyê&É qT+∫ |ü+|æD° |üP]Ô>± ì*|æy˚j·T&É+‘√ KeTà+, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î\≈£î sêeT>∑T+&É+˝Àì ÄsTT˝Ÿ &ç b ˛ qT+∫ dü s ¡ | ò ü s ê »s¡ T >∑ T ‘· T +~. B+‘√ &ç b ˛ô|’ ˇ‹Ô&çô|]– ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+~. sêeT>∑T+&É+ &çb˛ qT+∫ õ˝≤¢‘√bÕ≥T Ä~˝≤u≤<é, ìC≤e÷u≤<é, õ˝≤¢\≈£î düs|¡ süò ê ne⁄‘·T+~. M{ÏøÏ n<äq+>± KeTà+, es¡+>∑˝Ÿ #˚s&¡ +É ‘√ &çb˛ ì\« kÕeTs¡ú´+ dü]b˛e&É+ ˝Ò<äT. á |ü]dæú‘·T˝À¢ sêeT>∑T+&É+ &çb˛ kÕeTs¡ú¥´+ ô|+#˚+<äT≈£î #·eTTs¡T ø£+ô|˙\T #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡ ñ+~. ø±˙ á ~X¯>± #·eTTs¡T ø£+ô|˙\T eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äT. B+‘√ ô|Á{À˝Ÿ≈£î ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+~. eT]ø=ìï s√E˝À¢ &çJ˝Ÿ ø=s¡‘· @s¡Œ&ÉqT+<äì |ü\Te⁄s¡T yê´bÕs¡T\T ªq÷´dt≥T&˚µ≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

s¡TDe÷|ò”ô|’ C≤|ü´+ m+<äT≈£î? Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ï+∫q ø£≥ø£+ >∑ + ;Û s êe⁄ù|≥, ‘Ó \ +>±D ¬ s ’ ‘ · T \≈£ î mìïø£ \ Á|üD≤[ø£\˝À s¡TDe÷|ò” #˚kÕÔqì yê>±∆q+ #˚dqæ ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·«+ e÷|ò” #˚j·T&É+˝À m+<äT≈£î C≤|ü´+ #˚düTÔ+<äì õ˝≤¢ ø±+Á¬ > dt n<Û ä ´ ≈£ å î &É T ø£ ≥ ø£ + eTè‘· T ´+»j· T + Á|ü•ï+#ês¡T. >∑+;Ûsêe⁄ù|≥˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·ø£åDy˚T ¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤\T e÷|ò” #˚j·÷\ì ø√sês¡T. KØ|òt d”»Hé ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq+<äTq e´ekÕj·T+ #˚j·T&ÜìøÏ ô|≥Tºã&ç ø√dü+ ¬s’‘·T\T u≤´+≈£î≈£î yÓ[¢‘˚ rdüT≈£îqï s¡TD≤\T n˝≤π> ñ+&É≥+‘√ eT∞¢ ø=‘·Ô>± u≤´+ø£s¡T¢ s¡TD≤\T Çe«≥+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü≤MT\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T s¡TDe÷|ò” #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ç 21 s√»\T >∑&Éeø£ eTT+<˚ ìs¡j í ÷· \T rdüTø√e≥+˝À >∑+<äs>¡ √fi¯+ Á|ü<]ä Ù+#·≥+‘√ Á|ü»\T ~wæuº §eTà\T <äV≤ü q+ #˚dTü HÔ êïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ósêdü mìïø£\ eTT+<äT Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü≤MT\qT H˚sy¡ s˚ êÃ\ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\T áf…\ sêCÒ + <ä s Y , π ø {° Ä sY eT+∫ sê»ø° j · T Hêj· T ≈£ î \ì, eTT+<ä T eTT+<ä T eT+∫ Á|ü C ≤Á|ü ‹ ì<Û ä T \T>± ù|s¡ T ‘Ó#·TÃø√yê\Hêïs¡T. |”d”d” n<Ûä´≈£åî\T bıqï\ \ø£Îj·T´ õ˝≤¢≈£î e#˚à ø±s¡´Áø£eT+ Ksês¡T ø±˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&ÉT MT&ç j · ÷ #Û ê q˝Ÿ Á|ü k Õsê\qT ì*|æ y˚ j · T &Üìï K+&ç+#ês¡T.

C≤rj·T dü<ädüT‡≈£î |ü]XÀ<Ûäq |üÁ‘ê\ ÄVü‰«q+ >∑DÒXŸq>∑sY, lsê»sêCÒX¯«s¡ Á|üuÛÑT‘·« ÄsYº‡, ôd’Hé‡ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ ø£Ø+q>∑sY Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä>∑düTº 1, 2 ‘˚B˝À¢ ªªÇìdæº≥÷´wüq˝Ÿ ø±«*{° Ç+Á|üPyéyÓT+≥T ` s√˝Ÿ Ä|òt >∑e¬sïdt, ©&ÉsYwæ|t, y˚TH˚CŸyÓT+≥Tµµ nH˚ n+X¯+ô|’ Hê¬˛ k»q´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ C≤rj·T dü<ädüT‡≈£î |ü]XÀ<Ûäq |üÁ‘ê\qT ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ Á|æì‡|ü˝Ÿ |æ.ì‹Hé Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´ dü+düú\T, n<Ûë´|ü≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T ns¡TΩ\ì ù|s=ÿHêïs¡T. áHÓ\ 30es¡≈£î |ü]XÀ<Ûäq |üÁ‘ê\ >∑T]+∫ ‘Ó*|æ, E˝…’ 15˝À>± |üP]Ô kÕúsTT |ü]XÀ<Ûäq |üÁ‘·+ n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T.

ìs¡+“ <Ûä $<ä´‘√H˚ |ù <ä\≈£î nø£så ¡ yÓ\T>∑T\T »–‘ê´\ 2010˝À e∫Ãq ñ∫‘· ìs¡“+<Ûä $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ düÁø£eT+>± neT\j˚T´˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì »–‘ê´\ myÓTà˝Ò´ {Ï.JeHé¬s&ç¶ nHêïs¡T. »–‘ê´\ eT+&É\+ b˛s¡+&É˝ ¢ À kÕeT÷Væ≤ø£ nø£så êuÛ≤´dü+ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï Äj·Tq $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Ä+>∑e¢ ÷<Û´ä eT+ ø√dü+ 80 XÊ‘·+ eT+~ ù|<ä\T |æ\\ ¢ qT Åô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢H˚ #·~$düTÔHêïs¡Hêïs¡T. mìïø£\≈£î eTT+<äT øπ J qT+∫ |”J es¡≈î£ ñ∫‘· $<ä´ n+~kÕÔeTì ‘Ósêdü mìïø£\ Vü‰MT˝À ù|s=ÿq>±, Ç|üŒ{À¢ neT\T kÕ<Ûä´+ ø±<äì d”m+ XÊdüqdüuÛÑ˝À Á|üø£{Ï+#ês¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{ÏqT+#˚ $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥+º neT\j˚T´˝≤ #·s´¡ \T rdüTø√yê\Hêïs¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ neT˝…’‘˚ Åô|’y˚≥T bÕsƒ ¡ X Ê\˝À¢ 25 XÊ‘· + $<ë´s¡ T ú \ T ù|<ä , <ä [ ‘· , n\Œdü + U≤´ø£ esêZ \ T ñ∫‘· + >± #· ~ y˚ nø±X¯ + ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

Á>∑+<∏äbÕ\ø£ dü+|òüT+ ø±s¡´es¡Z+ mìïø£ .ALi˙µR∂˙xmsƵ∂[a`P ª]÷¡xqsÀ≥ÿmx sºΩgS Àÿµ≥∂R ˘ªRΩáV q{ s*NRPLjiLi¿¡©´s N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryµ`∂ LS™´so©´sV @’≥¡©´sLiµj∂Li¿¡©´s ™´sVz§¶ ¶Œÿ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V

>∑ D Ò X Ÿ q >∑ s Y , ˚ : Á|ü u Û Ñ T ‘· « pìj· T sY ø£ fi ≤XÊ\\ ˝…’ÁuÒ]j·THé nk˛dæj˚TwüHé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± Hê>∑yÓ*¢ sê+yÓ÷Vü≤Hé @ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´s¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÄsYº‡ ø£fi≤XÊ\˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTï≈£îHêïs¡T.


5

|Á Cü ≤ CÀ´‹

q˝§Z+&É õ˝≤¢ q÷´dt mìïø£\ e´j·T $esê*yê«*: ø£˝ø… sº£ Y kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ b˛{° #˚dqæ nuÛ´Ñ s¡T\ ú mìïø£\ e´j·T |ü]o*+∫ mìïø£\ dü+|ò÷ü ìøÏ n|t˝À&é #˚j÷· \ì õ˝≤¢ ø£ ˝ … ø £ º s Y ∫s¡ + Je⁄\T dü + ã+~Û ‘ · ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ‘·q #ê+ãsY˝À mìïø£\ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düMTø£å˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. |üHÓï+&ÉT XÊdüq düuÛÑ, ¬s+&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T ìßÁ’»ø£esêZ\˝À 183 nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{° #˚j·T>± n+<äT˝À 146 eT+~ ‘· e T mìïø£ \ e´j· T $esê\T dü e T]Œ+#ês¡ H êïs¡ T . yê≥ìï+{Ï ì |ü ] o*+∫ ô|ò ’ q ˝Ÿ Áb˛d”&ç+>¥ C≤Ø #˚dæ kÕÿHé #˚dæ mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ n|t ˝À&é #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ mìïø£\ e´j·÷ìï düeT]Œ+#·ì nuÛ´Ñ s¡T\ ú ≈£î H√{° d ü T \T C≤Ø #˚ j · ÷ \ì Ä<˚ • +#ês¡ T . mìïø£ ˝ À¢ b˛{°#˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T düeT]Œ+∫q mìïø£\ e´j·÷ìï mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ |ü+|æ+#˚ es¡≈£î ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ rdüTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. düMTø£å˝À mìïø£\ e´j·T |ü]o\≈£î\T @.<ÛäHésêCŸ, dæm˝Ÿ.es¡à_|æHé, CÒdæ Vü≤]»eVü≤sY˝≤˝Ÿ, @CÒdæ yÓ+ø£Á{≤e⁄, ]≥]ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤düe÷#ês¡ n~Ûø±s¡T\T>± dü+πøåe÷~Ûø±s¡T\T q˝§Z + &É õ˝≤¢ ˝ Àì kÕ+|ò æ T ø£ dü + π ø å e T XÊK˝À |üì#˚düTÔqï edü‹ >∑èVü≤ dü+πøåe÷~Ûø±s¡T\+<ä]ì Á|üC≤ düe÷#ês¡ n~Ûø±s¡T\T>± ìj·T$Tdü÷Ô õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ñ ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. n|”Œfi¯¢ $#ês¡D düeTj·T+˝À >∑ T ]Ô + ∫q n+XÊ\qT |ü ] >∑ D ˝ÀìøÏ rdü T ≈£ î ì sêh düe÷#ês¡ ø£MTwüHé $πø+ÁBø£s¡D, bÕs¡<äs¡Ùø£‘· ø√dü+ edü‹ >∑èVü≤ dü+πøåeT n~Ûø±s¡T\qT Á|üC≤ düe÷#ês¡ n~Ûø±s¡T\T>± ìj·T$T+#ê\ì dü÷∫+∫q≥T¢ õ˝≤¢ kÕ+|òTæ ø£ dü+øπ eå TXÊK ñ|üdü+#ê\≈£î\T yÓ+ø£≥qs¡‡j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø #˚XÊs¡ì $e]+#ês¡T. Á|ü»\T, düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ ñ<ä´eT ø±s¡´ø£s¡Ô\T á $wüj·÷ìï >∑T]Ô+∫ nedü s ¡ y Ó T Æ q dü e ÷#ês¡ e TT ø=s¡ ≈ £ î edü ‹ >∑ è Vü ≤ dü+πøåe÷~Ûø±s¡T\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚dæ bı+<ë\ì ø√sês¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 21 `06` 2014

Áô|’y˚≥T dü÷ÿfi¯¢ |ò”E <√|æ&çì n]ø£{≤º\ì &çe÷+&é sπ wüHé <äTø±D≤˝À¢ bÕe÷sTT˝Ÿ düs|¡ süò ê #˚j÷· *: ◊<ë« ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 20): >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\ qT+∫ sπ wüHé <äTø±D≤˝À¢ bÕe÷sTT˝Ÿ düs¡|òüsê »s¡>∑&É+˝Ò<äì yÓ+≥H˚ düs¡|òüsê #˚ j · ÷ \ì ◊<ë« ‘Ó \ +>±D sêh ø£ $ T{° Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK ø£$TwüqsYøÏ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä dü+|òüT+ sêh n<Ûä´ø£å Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ôV’≤e÷e‹, CÀ´‹ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\+>±D |ü~ õ˝≤¢˝À¢ yÓ+≥H˚ bÕe÷sTT˝ŸqT |ü+|æD° #˚j÷· \Hêïs¡T. n˝≤π> sπ wüHé <äTø±D≤˝À¢ |ü + |æ D ° #˚ ù d nìï dü s ¡ T ≈£ î \qT dü Á ø£ e T+>± |ü + |æ D ° #˚j÷· \Hêïs¡T. ø±>±, u≤\\ Vü≤≈£îÿ\qT |ü]s¡ø+åÏ #ê*‡q u≤<Û´ä ‘· n+<ä]ô|’ ñ+<äì ¬sdæ&ÓHé‡ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé C≤rj·T ø£˙«qsY sêe⁄ ‘Ó*ø±ì nHêïs¡T. düT+<äsj ¡ T· ´ ø£fi≤ì\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ n|ü‡`bÕ¢Hé dü+düú\ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤\\

Vü≤≈£îÿ\ô|’ JôV≤#Ym+d” yês¡T¶, @]j·÷ düuÛÑT´\≈£î ne>±Vü≤q dü<dä Tü ‡ »]–+~. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $<ë´]ú #·{≤ºìï |ü{Ïwü˜+>± neT\T #˚dæ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. Áô|’y˚≥T dü÷ÿfi¯¢ |ò”E <√|æ&ûì n]ø£{≤º\ì |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› Áô|’y˚≥T dü÷ÿfi¯¢ |ò”E\ <√|æ&ûøÏ ìs¡düq>± <Ûäsêï #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTVü≤à<éeT÷kÕ, wü;“sYU≤Hé, lìyêdt, øÏwüHé j·÷<äyé\T e÷{≤¢&Üs¡T. Áô|’y˚≥T dü÷ÿfi¯¢ j·÷»e÷Hê´\T n~Ûø£ |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Áô|’y˚≥T j·÷»e÷Hê´\T $<ä´qT |üP]Ô>± yê´bÕs¡eTj·T+ #˚XÊs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

21q ‘Ó\+>±D C≤‹|æ‘· »j·TX¯+ø£sY es¡+∆ ‹ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 20): ‘Ó\+>±D C≤‹|æ‘· »j·TX¯+ø£sY es¡∆+‹ dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\ y˚&ÉTø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 21q sêh kÕúsTT dü<dä Tü ‡ ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥Tº y˚~ø£ sêh ø±s¡´<ä]Ù ‹|üŒ]Ô j·÷<äj·T´ q>∑sê<Ûä´≈£åî\T l<ÛäsYsêe⁄ <˚XŸbÕ+&˚ Çø£ÿ&É ‘Ó*bÕs¡T. ãw”sYu≤>¥ Áô|dtø£¢uŸ˝À Äs√E kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. ≈£îcÕsTT>∑÷&É ø£eT˝≤q>∑sY dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ó Áø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T >∑+≥\≈£î dü+πøåeT dü+|òüT+ uÛÑeq+˝À kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ Á|üuÛ≤ø£sY‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø±\˙

ñbÕ<Û ä ´ ≈£ å î &É T m+mHé #ê] ‘Ó * bÕs¡ T . á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± myÓTà˝Ò´qT |òüTq+>± düHêàì+∫, kÕúìø£ düeTdü´\ >∑T]+∫ $qï$+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>±, ≈£îcÕsTT>∑÷&É dæ+&çπø{Ÿ u≤´+≈£î Ä<Û«ä s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ qT+∫ 7 >∑+≥\ es¡≈£î ≈£îcÕsTT>∑÷&É˝Àì mHémdt◊{° _õHÓdt bÕs¡Tÿ˝À m+mdtm+á düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ u≤´+≈£î y˚TH˚»sY yÓ+ø£≥sêyéT ‘Ó*bÕs¡T. @|” ∫qï, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ |ü]ÁX¯eT\ düV≤ü ø±s¡+‘√ ìs¡«Væ≤düTqÔ ï á düe÷y˚X+¯ ˝À W‘ê‡Væ≤ø£ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘\ Ô· T bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq $»„|Ôæ #˚XÊs¡T.

|òE ” \ <√|æ&ìû n]ø£{≤º* q˝§Z + &É Åô|’ y ˚ { Ÿ , ø±s√Œπ s {Ÿ bÕsƒ ¡ X Ê\\ $<ë´yê´bÕsêìï Ä]ø£{Ϻ, |ò”E\ <√|æ&ûì ìyê]+#ê\ì mdtm|ò◊t Ä<Û«ä s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q fÒãT˝Ÿ düe÷y˚X+¯ ˝À |ü\Te⁄s¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ò”E\ ìj·T+Á‘·D≈£î düeTÁ>∑ #·≥+º s¡÷bı+~+∫ |üø&£ “É +B>± neT\T #˚j÷· \ì yês¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T. q˝§Z+&É˝Àì m+MmHé $C≤„q πø+Á<ä+˝À mdtm|ò◊t Ä<Û«ä s¡´+˝À ™ı+&éfãÒ T˝Ÿ düe÷y˚X+¯ ˝À á y˚Ts¡≈î£ rsêàì+#ês¡T. Åô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´ Vü≤≈£îÿ#·≥º+ Á|üø±s¡+ 25 XÊ‘·+ d”≥T¢ neT\T #˚ùd˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T. düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± ø£$, s¡#s· TT‘· y˚DTdü+ø√E, ]f…ÆsY¶ mø£Hê$Tø˘‡ Ø&ÉsY n¬øÿq|ü*¢ MTqj·T´, ˝…ø£Ãs¡sY dü T <Û ë sêDÏ , uÛ Ñ > ∑ e +‘· ¬ s &ç ¶ \ T, ñbÕ<Û ë ´j· T dü + |ò ü ÷ \ Hêj· T ≈£ î \T, $<ë´]ú dü + |ò ü ÷ \ Hêj· T ≈£ î \T bÕ˝§Z ì e÷{≤¢&Üs¡T. ˝≤uÛ≤s¡®H˚ <Û˚´j·T+>± ˇ\+|æj·÷&é, ◊ø±Hé, ø±HÓ‡|tº, áf…ø√ï, Ç+≥πsïwüq˝Ÿ, ákÕàsYº e+{Ï ù|s¡T¢ ô|{Ϻ $<ë´s¡Tú\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT eTuÛÑ´ ô|&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. j·T÷|”mdt\˝À |ü≥D º ÁbÕ+‘ê\˝À @&Ü~øÏ s¡÷. 9 y˚\T, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À @&Ü~øÏ s¡ ÷ .7800 edü ÷ \T #˚j÷· \ì, ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ kÕúsTT˝À ns¡“H¤ é ÁbÕ+‘ê\˝À @&Ü~øÏ s¡÷.12 y˚\T, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À @&Ü~øÏ s¡÷.10, 800 e÷Á‘·yT˚ |òE ” \T edü÷\T #˚j÷· \ì ø√sês¡T. düe÷y˚X+¯ ˝À ø√≥ s¡y˚Twt, yÓ’.ôd’<äT\T, k˛eTj·T´, sêC≤sê+, kÕ>∑sY, |æ.ôd’<äT\T, õ.yÓ+ø£qï, ¬ø.kÕ«$T, ø=+&ÉeT&ÉT>∑Tq]‡+Vü‰, s¡$Hêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T.

$<ë´XÊK eT+Á‹øÏ ø£è‘·»„‘·\T bÕq>∑˝Ÿ, n+<ÛäT\ bÕsƒ¡XÊ\ ìs¡«Vü≤D≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ nìï $<Ûë\ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~kÕÔqì Á|üø{ £ +Ï ∫q ‘Ó\+>±D≤ ‘=* $<ë´XÊK eT+Á‹ >∑T+‘·ø+£ &É¢ »>∑Bwt¬s&ç¶øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔqï≥T¢ n+<ÛäT\ bÕsƒX¡ Ê\ ìs¡«Vü≤≈£î\T bıqT>√{Ï #=ø±ÿsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT bÕsƒX¡ Ê\≈£î e∫Ãq Äj·Tq n+<äsT¡ _&É\ ¶ ‘√ bÕ≥T>± n+<Ûä $<ë´s¡Tú\T $C≤„q+˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑&ÜìøÏ ‘êqT e´øÏ>Ô ‘∑ +· >± ≈£L&É |üP]ÔkÕúsTT˝À n+&É>± ñ+{≤qì Vü‰$T Çe«&É+ m+‘√ µü Ájsê´ìï Ç∫Ã+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

Bø£\å T eTT–+|ü⁄ bÕq>∑˝Ÿ, yês¡+ s√E\T>± #˚düTÔqï neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ø±¢ø˘≥esY ôd+≥sY˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\TeTT–XÊsTT. <ä[‘· $<ë´]ú dü+|òTü + sêh ÕµÁjs¡àHé, ‘Ó\+>±D≤ $<ë´]ú ◊ø±dü ÕµÁjs¡àHé ô|]ø£ ø£s¡DY»j·TsêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ neTs¡T˝…q’ yê] ≈£î≥T+u≤\qT ‘·øD å£ y˚T Ä<äTø√yê\Hêïs¡T. neTs¡T\ C≤_‘êqT ‘·–Z+#˚+<äT≈£î ≈£îÁ≥ #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ neTs¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷. |ü~ \ø£å\T, ◊<Óø£sê\ kÕ>∑T uÛÑ÷$T, ≈£î≥T+ã+˝À ns¡Ω‘· ø£*–q yê]øÏ ñ<√´>∑+ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À neTs¡ M s¡ T \ ≈£ î ≥T+u≤\ dü u Û Ñ T ´\T, s¡e÷e‘Y ø£èwüí, >∑<Ó›\ m\¢eTà, m+ÄsY|æmdt eT+&É\ n<Û ä ´ ≈£ å î \T ≈£ î &É ‘ ê\ Hê>∑ j · T ´, m+mdt m |ò t õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T e÷s¡TbÕø£ qπs+<äsY, Ä~eT\¢ m˝Ò¢wt, >∑s¡T|üP] |ü P \eTà, *+>∑ j · T ´, e÷s¡ j · T ´, ñ≥÷ÿ] yÓ + ø£ q ï, <˚es¡ø=+&É yÓ+ø£qï, ù|s¡bÕø£ düTπswt, yÓTÆq+ yÓ+ø£Á{≤eTT\T ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

m<äTs¡Tø±\TŒ˝À¢ eTT>∑TsZ T¡ e÷y√sTTdüT\º T eTè‹ ˇ+>√\T, pHé 20): >∑T+≥÷s¡T, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢\ dü]Vü≤<äT›˝À Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ |ü⁄\¢\ #Ós¡Te⁄ dü$÷|ü+˝À b˛©düT\T, e÷y√sTTdüTº\≈£î eT<Ûä´ m<äTs¡T ø±\TŒ\T #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. á |òTü ≥q˝À eTT>∑TsZ T¡ e÷y√sTTdüT\ º T eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTs√ e÷y√sTTdüTº ‘·|æŒ+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. |òüT≥Hêdüú\+˝À @πø`47, mdtm˝ŸÄsY, ø±s¡“Hé, 303 ‘·TbÕ≈£î\T <=]øÏq≥T¢ düe÷#ês¡+. m<äTs¡Tø±\TŒ\ |òTü ≥qqT s¬ +&ÉT õ˝≤¢\ md”Œ\T Á<Û ä T Mø£ ] +#ês¡ T . ø±>±, q\¢ e T\¢ n≥M ÁbÕ+‘· + ˝À e÷y√sTTdüTº\T b˛©düT\ eT<Ûä´ ø±\TŒ\T »]>±sTT. á ø±\TŒ˝À¢ eTT>∑ T Z s ¡ T e÷y√sTTdü T º \ T eTè‹ #Ó + <ës¡ T . C≤qu≤ãTsêe⁄‘√ bÕ≥T Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi≤ qø£‡˝…’≥T¢ eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTs√ qø£‡˝…’{Ÿ |üsês¡j·÷´&ÉT. sêh+ @s¡Œ&çq ‘· s ¡ T yê‘· e÷y√sTTdü T º \ T eTè‹ #Ó + <ä & É + yÓ T T<ä { Ï k Õ]. >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ b˛©düT\T q\¢eT\¢ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L+_+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. mÁs¡>=+&ÉbÕ˝…+˝À b˛©düT\≈£î

e÷y√sTTdüTº\T m<äTs¡j·÷´s¡T. Bì‘√ Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ ø±\TŒ\T »]>±sTT. á |òTü ≥q˝À qø£‡˝…≥ ’ T¢ u≤\u≤ãTsêe⁄, $eT\ø£ÿ, bÕs¡úkÕs¡~Û\T eTè‹ #Ó+<ä>± eTs√ qø£‡˝…’{Ÿ $Áø£yéT bÕ]b˛j·÷&ÉT. |òüT≥qdüú\+˝À ˇø£ @πø `47, 303 ¬s’|òæ˝Ÿ, mdtm˝ŸÄsY, ø±s¡“q¢qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. m<ä T s¡ T ø±\TŒ\ |ò ü T ≥qqT ¬ s +&É T õ˝≤¢ \ md” Œ \T <ÛäèMø£]+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, e÷y√sTTdüTº ø±´+|ü⁄ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ b˛©düT\T <ë&ç #˚dæ uÛ≤Ø>± Äj·TT<Ûä kÕe÷Á–ì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. dæ+&Ó>± õ˝≤¢˝Àì >∑Hé|òüTÀsY n&É$˝À |æm˝Ÿm|òt Ä]¶ e÷y√sTTdüT\ º T ø±´+|ü⁄qT @sêŒ≥T #˚dTü ≈£îHêïs¡T. $wüjT· + ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛©düT\T eTT+<ädüTÔ |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ yê] kÕúes¡+ô|’ <ë&ç #˚XÊs¡T. nø£ÿ&É ñqï Äj·TT<Ûä kÕe÷Á–ì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. b˛©düT\ <ë&ç‘√ e÷y√sTTdüTº\T nø£ÿ&çqT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îb˛j·÷s¡T.

Á>±$÷D $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTs¡T¬>’q $<ä´ nedüs¡+ $»j·Tq>∑s+¡ , pHé 20): Á>±$÷D $<ë´s¡T\ ú ≈£î yÓTs¡T>¬ q’ $<ä´ nedüse¡ Tì, Bìì |üP]ÔkÕúsTT˝À neT\T #˚ùd $<Û+ä >± ñbÕ<Ûë´j·TT\T eT]+‘· ø£èwæ #˚j·÷\ì C≤rj·T |üs¡´y˚ø£åD ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT ÄØ« ø√fÒ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ uÛÀ>±|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝Àì ¬s+&√ s√E |ü s ¡ ´ ≥q˝À uÛ ≤ >∑ + >± øö\yê&É Á>±eT+˝À Äj· T q |ü \ T n+XÊ\qT |ü]o*+#ês¡T. ñbÕ~Û ≈£L©\ e<ä›≈£î yÓ[¢ yês¡T #˚ùd |üì >∑+≥\T s√EyêØ y˚‘q· +, kÕe÷õø£ |æ+#Ûq· T¢, >∑èVü≤ ìsêàD≤\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ >∑T]+∫ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕBÛ Vü‰$÷ |ü<∏äø£+ @|”&û n|üŒ\Hêj·TT&ÉT, &ûÄsY&û@ @|”&û es¡Á|ükÕ<é, m+|”&ûy√ düTC≤‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±>±, N|ü⁄s¡T|ü*¢ eT+&É\+ |üs¡¢, sêeT*+>±|ü⁄s¡+ Á>±e÷˝À¢ kÕeT÷Væ≤ø£ nø£åsêuÛ≤´dü ø±s¡´Áø£e÷\T »]>±sTT. á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À Äj· ÷ bÕsƒ ¡ X Ê\\≈£ î #Ó + ~q Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±>±, <˚yê<ëj·T <Ûäsêà<ëj·T XÊK≈£î #Ó+~q Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à |ü]s¡ø£åD Á≥düTº Ä<˚XÊqTkÕs¡+ $»j·Tq>∑s¡+ ô|’ & ç ‘ · * ¢ neTàyê] <˚ e kÕú q + Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À áHÓ \ 22q kÕeT÷Væ≤ø£ nø£ås¡uÛ≤´dü ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T|ü‘·\ô|{Ϻq≥T¢ Ä\j·T düV‰ü j·T ø£$TwüqsY |æ.$.m.$.mdt.uÛ≤qTsêC≤ >∑Ts¡Tyês¡+ Çø£ÿ&É ‘Ó*bÕs¡T. nø£så êuÛ≤´kÕ\T Äs√E ñ<äjT· + 9 >∑+≥\≈£î •yê\j· T +M~Û ˝ À ñqï lô|’ & ç ‘ · * ¢ neTàyê] ø£ ˝ ≤´D eT+&É|ü+˝À »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. ns¡Ãø£ kÕ«eTT\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ düeTø£å+˝À |æ\¢\‘√ zqe÷\T dü+Á|ü<ëj·Tã<ä∆+>± ~~›+#˚ kÕeT÷Væ≤ø£ nø£åsêuÛ≤´kÕ\≈£î |æ\¢\+‘ê Vü‰»s¡T ø±yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZH˚ |æ\¢\≈£î |ü\ø£, ã\|ü+, |ü⁄düÔø£+, ô|qTï ñ∫‘·+>± ÇkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ns¡T<Ó’q dü+Á|ü<ëj·T

dæ<ä∆yÓTÆq á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì #·<äTe⁄\ ‘·*¢ nsTTq ldüs¡dü«r<˚$ ø£s¡TD≤ ø£{≤øå±\T bı+<ë\Hêïs¡T.

s¬ \’ T qT+∫ C≤]|ü&ç j·TTe≈£î&ç eTè‹ ˇ+>√\T, pHé 20 s¬ \ ’ T qT+∫ C≤]|ü&ç >∑Ts¡T‘Ô *Ó j·Tì j· T Te≈£ î &É T eTè‹ #Ó + ~q dü + |ò ü T ≥q ˇ+>√\T ` dü÷sê¬s&ç¶bÕ˝…+ ùdºwüq¢ eT<Ûä´ ìqï ns¡úsêÁ‹ »]–+~. ¬s’\T qT+∫ C≤]|ü&ç eTè‹ #Ó+~q e´øÏøÔ Ï düTe÷s¡T 35 @fi¯¢ ej·TdüT‡ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. j·TTe≈£î&ç eTè‘·<V˚ ‰ü ìï >∑T]Ô+∫q s¬ ˝ ’ «Ò dæã“+~ JÄsY|” b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡T. eTè‘·T&çì >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î |òüT≥Hê düú\+˝À m≥Te+{Ï Ä<Ûësê\÷ \_Û+#·˝<Ò Tä . JÄsY|” ôV≤&éø±ìùdºãT˝Ÿ m+.m+.uÒ>¥ øπ düT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. ø±>±, ˇ+>√\T`1 y˚\+ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+‘√ 8.1 $T*j·Tq¢ øÏ˝À\ bı>±≈£î neTàø±\T |üPs¡sÔ TTq≥T¢ y˚\+ πø+Á<ä+ ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] ÄsY.düTu≤“sêe⁄ #Í<ä] ‘Ó*bÕs¡T. |òæÁãe] 17q y˚\+ ÁbÕs¡+_Û+#·>±, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 97s√E\ bÕ≥T y˚\+ »]–+~. n‘·´~Ûø£ <Ûsä ¡ øÏ˝À s¡÷.133, n‘·´\Œ <Ûäs¡ s¡÷.65 \_Û+#·>±, düsêdü] <Ûäs¡ s¡÷.114 |ü*øÏ+~. Á|üdüTÔ‘·+ 7e sö+&é neTàø±\T »s¡ T >∑ T ‘· T +&É > ±, 8.1 $T*j· T q¢ neTàø±\T |üPs¡Ôj·÷´sTT. n~Ûø±]ø£ neTàø±\T eTs√ 15 s√E˝À¢ eTT>∑ T kÕÔ s TT. uÀs¡ T ¶ qT+∫ nqTeT‹ sê>±H˚ nHê~Ûø±]ø£+>± bı>±≈£î neTàø±\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì y˚\+ øπ +Á<ä+ ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] düTu≤“sêe⁄ #Í<ä] $e]+#ês¡T.

KeTà+ õ˝≤¢ q÷´dt ø√‘· $T\T¢\T.. ø£\|ü ì\«\ øπ +Á<ë\T ø£\÷¢s¡T,|üsê´es¡D≤ìøÏ |ü≥Tºø=eTà˝…’q n&ÉTe⁄\T nÁø£eT ø£\|ü yê´bÕs¡T\ #=s¡u≤≥T‘√ Hê&ÉT |ü#·Ãì eHê\T>± ñqï ø£\÷¢sT¡ >∑T≥º\T sê‹ã+&ÉqT ‘·\|æ+#˚˝≤ m&Ü]>± e÷s¡T‘·THêïsTT. >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± n&Ée⁄\qT dü+s¡øÏå+#ê*‡q n~Ûø±s¡T˝Ò nÁø£eT ø£\|ü yê´bÕs¡T\ |ü≥¢ #·÷d”#·÷&Éq≥T¢>± e´eVü≤]+#·&É+‘√ eT÷&ÉT #Ó≥T¢, Äs¡T #Óø£ÿ\T>± yê´bÕs¡+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ø£\÷¢s¡T |ü≥ºD+˝Àì Á|ü<Ûëq ø√‘· $T\T¢\T nÁø£eT ø£\|ü ì\«\≈£î n&É>¶ ± e÷sêsTT. B+‘√ bÕ≥T ø£qø£–] >∑T≥º\ qT+∫ Á|ü‹s√E $$<Ûä yêVü≤Hê˝À¢ C≤‹, e÷s¡TC≤‹ ø£\|ü <äT+>∑\qT nÁø£eT+>± #˚s¡ y˚dü÷Ô \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T <ä+&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. nsTTHê H˚{Ïø° Ä XÊK n~Ûø±s¡T\T H˚sT¡ >± <ë&ÉT\T »]|æ @&Ü~ ø±\+˝À m˝≤+{Ï øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚dqæ <ëK˝≤\T ˝Òe⁄.nÁø£eT ø£\|ü yê´bÕs¡T\ eT<Ûä´ es¡Zb˛s¡T @s¡Œ&çq|ü&ÉT yê]#˚à düe÷#ês¡+‘√ n|ü&É|ü&ÉT kÕÿ«&é n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T #˚dæ πødüT\T qyÓ ÷ <ä T #˚ d ü T Ô H êïs¡ T . |ü ≥ º D +˝Àì n+uÒ < ä ÿ sY q >∑ s Y , $X¯«Áu≤Vü≤àD ø±\˙\˝À ñqï ø√‘· $T\T¢\T nÁø£eT ø£\|ü <äT+>∑\ ø√‘·≈£î Á|ü<Ûëq n&ܶ>± e÷sêsTT. >∑Ts¡Tyês¡+ ø√‘· $T\T¢\ düMT|ü+˝Àì e÷$T&ç ‘√≥\˝À ø√‘·≈£î dæ<ä∆+>± ñqï nÁø£eT ø£\|ü <äT+>∑\qT ªq÷´dt≥T&˚µ #Ûêj·÷∫Á‘·+˝À ã+~Û+∫+~.

nÁø£eT ø£\|ü ~>∑TeT‹ Ç˝≤.. ø£\÷¢s¡T >∑T≥º\‘√ bÕ≥T #·+Á<äT>=+&É, nqï|ü⁄¬s&ç¶|ü*¢, sêC≤|ü⁄s¡+, u…+&Ü\bÕ&ÉT\‘√ bÕ≥T ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+, bÕ\«+#· &ç$»Hé |ü]~Û n&Ée⁄\ qT+∫ ô|<ä› m‘·TqÔ {≤{≤ e÷´ø°‡ Ä{À\T, Á{≤© Ä{À\T \ø£˝ å ≤~ s¡÷bÕj·T\ $\Te #˚ùd ø£ \ |ü <ä T +>∑ \ qT ì‘· ´ + ø£ \ ÷¢ s ¡ T eT+&É \ +˝Àì ã‘·TÔ\|ü*¢, ø£|üŒ\ã+<Ûä+, sêfi¯flã+»s¡, n&É$ uÀ&çeT˝…¢ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\≈£î #˚s¡T‘·THêïsTT. nsTTHê n~Ûø±s¡T\T Äø£dæàø£ <ë&ÉT\T »]|æ nÁø£eT ø£\|ü yê´bÕs¡T\qT n&ÉT¶≈£îH˚ j·T‘·ï+ #˚ùd <ëK˝≤\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. Ç{° e \ >∑ ‘ · yês¡ + s√E\ e´e~Û ˝ ÀH˚ bÕ\«+#· , #·+Á<äT>=+&É, ô|qTã*¢ eT+&É˝≤˝À¢ ø£\|ü ‘·s¡*+#·Tø=ì edü T Ô q ï ø£ \ ÷¢ s ¡ T eT+&É ˝ ≤ìøÏ #Ó + ~q Ä{À\qT n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq|üs¡T#·Tø=ì πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ ô|<ä› m‘·TqÔ »]e÷q $~Û+#ês¡T. nsTTHê ø£\÷¢sT¡ n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\≈£î á nÁø£eT ø£\|ü yê´bÕs¡T\T ø£ì|æ+#·ø£ b˛e&É+ô|’ |üsê´es¡D Áù|$T≈£î\‘√ bÕ≥T kÕúì≈£î\T rÁe $eTs¡Ù\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ kÕúìø£ m|òtmdty√ ø£èwüíeT÷]Ôì ªq÷´dt≥T&˚µ $es¡D ø√s¡>± nÁø£eT ø£\|ü≈£î neø±X¯+ ˝Ò<ìä ‘Ó*bÕs¡T. ì‘·´+ ;≥T n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T.

ã‘·Tø£+‘ê u≤<Û>ä ±.. >±s¡ ¢ , kÂB˝Àì ]j· ÷ <é ˝ À z j· T »e÷ì e<ä › Å&Ó’es¡T>± |üì#˚dü÷Ô nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹#Ó+~q dü j · T ´<é eTTJuŸ b ÕcÕ (23) ≈£ î ≥T+u≤ìï $~Û yÓ + {≤&É T ‘· ÷ H˚ ñ+~. π ø e\+ Äs¡ T HÓ \ ˝À¢ eTTJuŸbÕcÕ‘√bÕ≥T n‘·ì Ç<ä›s¡T k˛<äs¡T\T ≈£L&Ü eTè‘·T´yê‘· |ü&É≥+‘√ Ä ≈£î≥T+ã+ XÀø£dü+Á<ä+˝À eTTì–b˛sTT+~. eTT>∑TsZ T¡ ≈£îe÷s¡T\qT ø√˝ÀŒsTTq bÕcÕ ‘·+Á&ç dü©+ Äy˚<äq es¡íHêr‘·+. eTT+<äT>± eT÷&√ ≈£îe÷s¡T&ÉT nø£“sYbÕcÕ bÕeTTø±≥T≈£î >∑T¬s’ eTs¡DÏ+#·>±, Ä ‘·s¡Tyê‘· yÓTT<ä{Ï ≈£îe÷s¡T&ÉT j·÷≈£LuŸbÕcÕ >∑T+&Ó≈£î ∫\T¢ |ü&ç nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. ø±>± pHé 15q ¬ s +&√ ≈£ î e÷s¡ T &Ó ’ q eTTJuŸ b ÕcÕ ]j· ÷ <é ˝ À eTs¡DÏ+#·&É+‘√ Ä ≈£î≥T+ã+ M~Ûq |ü&çq≥¢sTT+~. øπ e\+ Äs¡T HÓ\\ e´e~Û˝ÀH˚ á $cÕ<äøs£ ¡ dü+|òTü ≥q\T »s¡T>∑&É+‘√ Ä ≈£î≥T+ã+˝Àì yê]ì z<ëπsà |ü]dæú‘˚ ˝Ò ≈ £ î +&Ü b˛sTT+~. #˚ ‹ øÏ n+~e∫Ãq ø=&É T ≈£ î \T <ä ÷ s¡ e Te&É + ‘√ Ä ‘· * ¢ < ä + Á&É T \qT z<ëπ s à yêπ s ø£s¡ej·÷´s¡T. yÓTT<ä{Ï, ¬s+&√ ≈£îe÷s¡T\≈£î $yêVü≤+ ø±>± yê]øÏ |æ\¢\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. ‘·q ≈£îe÷s¡T&ç eTè‘·<˚Vü‰ìï M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± ‘·eT≈£î n|üŒ–+#ê\ì Ä ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T‘·THêïs¡T. uÛ≤s¡‘· sêj·Tu≤s¡ ø±sê´\j·T+˝À |òæsê´<äT ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT düj·T´<é eTTJuŸbÕcÕ j·T»e÷ì ∫Á‘· V æ ≤ +dü \ e˝Ò ¢ eTs¡ D Ï + #ê&É ì ‘· + Á&ç dü © + Äs√|æ+#ês¡T. á y˚Ts¡≈î£ ‘·eT ã+<ÛTä e⁄\T ]j·÷<é˝Àì uÛ≤s¡‘· sêj·Tu≤s¡ ø±sê´\j·T+‘√bÕ≥T nø£ÿ&ç b˛©düT\≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ dü©+ ‘Ó*bÕs¡T.

#Ós¡Te⁄˝À nÁø£eT+>± eT{Ϻ‘·e«ø±\T ø±πs|ü*¢,: ø±πs|ü*¢ eT+&É\+ –<ä›yê]>∑T&Ó+ Á>±eT ñqï #ÓsT¡ e⁄˝À nÁø£eT+>± eT{Ï‘º e· «ø£+ <ës¡T\ Ä≥\T j·T<∏˚#·Ã¤>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. |ü~ùV≤qT Á{≤ø£ºs¡¢‘√ CÒd”;‘√ qT+∫ á eT{Ï º ‘ · e «ø±\T kÕ–+#ês¡ T . #Ó s ¡ T e⁄˝À eT{Ϻ‘·e«ø±\ <ë«sê Á>±eT+˝Àì eTTsƒê Ä<ëj·÷ìï >∑ & ç d ü T Ô H êï ¬ s yÓ q T´ dæ ã “+~ ìeTà≈£ î ˙¬ s ‹Ô q ≥T¢ > ± e´eVü‰]düTÔHêïs¡T. á ‘·e«ø±\T $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï ªq÷´dt≥T&˚µ Ä ÁbÕ+‘êìøÏ yÓ[¢ ∫Á‘ê\T rj·TuÀ>±...CÒd;” , Á{≤ø£ºs¡¢qT rdüT≈£îì nÁø£eT<ës¡T\T ñ&ÜsTT+#ês¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø=ì á ÁbÕ+‘êìøÏ e∫Ãq ¬syÓq÷´ dæã“+~ ÄsY◊ s¡yT˚ wt, MÄsYy√ sê+u≤sTT\T nø£ÿ&É CÒd;” , Á{≤ø£ºs¡¢ Å&Ó’es¡¢‘√ e÷{≤¢s¡T.


6

|Á Cü ≤ CÀ´‹

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ q÷´dt ø£]qƒ •ø£\å T˝ÒøH£ ˚ n|òü÷sTT‘ê´\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY : Á|üuÛÑT‘·«+ ø£]ƒq •ø£å\T neT\T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√H˚ eTVæ≤fi¯\ô|’ Äø£è‘ê´\ s√Es√E≈£î ô|]–b˛‘·THêïj·Tì Äràj·T eTVæ≤fi≤ dü+πøåeT dü+|òüT+ (nyê) e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åîsê\T \ø£ÿsêE ìs¡à\ nHêïs¡T. õ˝≤¢πø+Á<ä+˝Àì ÄsYn+&é; n‹~∏>∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. eT‘·TÔ|ü<ësêú\ $#·Ã¤\$&ç neTàø±\T, eT<ä´+ ‘·~‘·sê\‘√, {°M, πs&çjÓ÷˝À¢ ndüuÛÑ´ø£s¡ dü+uÛ≤wüD\T, y˚cÕ<Ûës¡D\T ‘· ~ ‘· s ê\‘√ eTVæ ≤ fi¯ \ ô|’ Äø£ è ‘ê´\T $|ü Ø ‘· + >± ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ã‘·Tø£eTà n+≥÷ Ä&É | æ \ ¢ q T J$+#· T n+≥÷ ø√s¡ T ø=H˚ ‘Ó \ +>±D˝À ÁuÛ Ñ ÷ DVü ≤ ‘· ´ \T ô|]>±j· T ì neTàqT Ä~˝ÀH˚ #· + ù|dü T Ô H êïs¡ ì Äy˚ < ä q e´ø£ Ô + #˚ X Ês¡ T . eTVæ≤fi¯\T, •X¯óe⁄\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£cÕº˝À¢ ñ qïyê]øÏ Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î {À˝ŸÁ|ò”HÓ+, eTVæ≤fi≤ πs&çjÓ÷ ‘· « s¡ ˝ À n+<ä T u≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó d ü T Ô H êïeTì, ‘Ó\+>±Dyê´|ü+Ô >± |ü~ õ˝≤¢˝À¢ á ‘nyêµ Ä<Û«ä s¡´+˝À dü+düú ùde\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓdüTÔHêïeTHêïs¡T. n+<äs÷¡ Ç+<äT˝À #˚] eTVæ≤fi¯\≈£î s¡øD å£ >± ì\yê\ì ø√sês¡ T . dü + dü ú Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À 20 @fi¯ ó ¢ > ± e÷qdæ ø £ $ø£˝≤+>∑T\ bÕsƒ¡XÊ\ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. m+<äs√ nuÛ≤>∑T´\≈£î s¡ø£åD>± ì\Tdü÷Ôyê]øÏ ‘·qe+‘·T kÕj·T+ #˚düTÔHêïqì yÓ\¢&ç+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À dü+düú m–®≈£L´{Ïyé q]‡+Vü‰àsêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

$‘·qÔ |ü+|æDø° Ï #Óø˘ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY (e´ekÕj·T+) : õ˝≤¢˝À ñ <ë´qXÊK $‘·Ôq |ü+|æD°ô|’ Á|üuÛÑT‘·« ø=‘·Ô ñ‘·Ôs¡T«\qT C≤Ø #˚dæ+~. ÇHêïfi¯ó¢ ≈£Ls¡>±j·T\ $‘·ÔHê\qT H˚s¡T>± bı+<˚ ¬s’‘·T\T Ç|ü&ÉT eTT+<äT>± &û&û\T #Ó*¢+#ê\H˚ bÕ‘· ìã+<ÛäqqT rdüT≈£î e∫Ã+~. õ˝≤¢˝Àì @&ÉT π ø +Á<ë˝À¢ $$<Û ä sêø£ \ $‘· Ô H ê\qT bÕdt | ü ⁄ dü Ô ø ±\T rdüT≈£îeùdÔ H˚s¡T>± n~Ûø±s¡T˝Ò ¬s’‘·T\ #˚‹øÏ Ç#˚Ãyês¡T. á $<Û ä + >± bÕdt | ü ⁄ dü Ô ø £ + ‘Ó ∫ Ãq yês¡ T m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü $‘·ÔHê\qT rdüT¬øfi‚¢yês¡T. Ç|ü&ÉT ≈£î<äs¡<äT..: Á|üdüTÔ‘·+ $‘·ÔHê\T ø±yê*‡q yês¡ T eTT+<ä T >± ‘· – q &û & û \ qT #Ó * ¢ + #ê*. n˝≤ #Ó*¢+∫q ‘·sê«‘· yês¡+, |ü~ s√E\≈£î $‘·ÔHê\qT n+~+#ê\ì Ä<˚XÊ\T e#êÃsTT. n+fÒ s¬ ‘’ T· \T Ç|ü&ÉT es¡¸+ |ü&ç+<ä+fÒ yês¡+ s√E\T kÕ>∑T #˚j·T≈£î+&Ü n˝≤H˚ n>±*‡ edüT+Ô ~. á˝À|ü⁄ kÕ>∑T |ü⁄D´ø±\+ >∑&TÉ düT+Ô ~. Ç+<äT≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ H˚s¡T>± $‘·Ôq |ü+|æD° ø±s¡D+>± ø=+<äs¡T n~Ûø±s¡T\T düø±\+˝À ¬s’‘·T\≈£î Çe«≥+ ˝Ò<äì, <ë] ‘·|æŒdüTÔHêïs¡ì |òæsê´<äT\T sêe≥+‘√ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. Çø£ Ç|ü&ÉT @˝≤+{Ï ≈£Ls¡>±j·T\ $‘·HÔ ê\T ø±yê\+fÒ eTT+<äT &û&\ û T #Ó*+¢ #ê*‡+<˚. á $<Ûëq+‘√ Åô|’y˚≥T yê´bÕs¡T\T ˝≤uÛÑ|ü&˚ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT.

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 21 `06` 2014

nÁøe£ T ]õÅdù wº Hü é #˚dqæ +<äT≈£î Ç<äs› T¡ n~Ûø±s¡T\T düdô Œ+&é s¡+>±¬s&ç¶, pHé 20: ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ <ës¡ ÷ sY eT+&É \ + >∑ f Ò º | ü * ¢ ø Ï #Ó + ~q uÛ Ñ ÷ eTT\qT _Hê$÷\ ù|]≥ ]õÅùdºwüHé #˚dæq+<äT≈£î $ø±sêu≤<é düuŸ ]õÅkÕºsY U≤<äsY, pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ ÇÁãV”≤+ n©\qT düôdŒ+&é #˚dü÷Ô ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Á>±eT+˝Àì <ë<ë|ü ⁄ 300 mø£ s ê\qT Ms¡ T nÁø£ e T+>± ]õÅùdºwHü é #˚dqæ ≥T¢ ÁbÕ<∏$ä Tø£ $#ês¡D˝À yÓ\&¢ q’Ó +<äTq Ç<ä]› ô|’ dü ô dŒq¸ H é y˚ ≥ T |ü & ç q ≥T¢ n~Û ø ±s¡ T \T ‘Ó * bÕs¡ T . ø±>±, s¡÷.45ø√≥¢‘√ $÷sê\+ #Ós¡Te⁄qT n_Ûeè~∆ |üs¡#·qTqï≥T¢ Áπ>≥sY ø£$TwüqsY k˛y˚TXŸ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ $÷sê\+ #Ó s ¡ T e⁄˝À »s¡ T >∑ T ‘· T qï n_Û e è~∆ |ü q T\qT Äj· T q |ü]o*+#ês¡T. eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ #˚|üfÒº |üqT\≈£î s¡÷.10ø√≥T¢

eT+ps¡T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷.35ø√≥¢‘√ $T˙ {≤´+ø˘ã+&é>± n_Ûeè~∆ |üs¡#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>±, ‘ê+&É÷s¡T |ü≥D º +˝Àì |ü\T yê´bÕs¡ <äTø±D≤\T, ¨≥fi¯˝ ¢ À |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òTü + n~Ûø±s¡T\T >∑Ts¡Tyês¡+ Äø£dàæ ø£+>± ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£$TwüqsY >√|üj·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À <äTø±D≤˝À¢ bÕ¢døºæ ˘ ø£es¡¢ $Áø£j÷· \ô|’ ø=s¡&Ü s¡aT[|æ+#ês¡T. |ü\T <äTø±D≤\ qT+∫ uÛ≤Ø m‹Ôq ø£es¡¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ìùw~Û‘· bÕ¢dæºø˘ ø£es¡¢qT yê&ÉT‘·Tqï+<äT≈£î ˇø£ <äTø±D≤ìï d”CŸ #˚XÊs¡T. ¨≥fi¯¢˝À ì\« ñ+∫q ÄVü‰s¡ |ü<ësêú*ï ‘=\–+#ês¡T. n|ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñqï Á|òæCŸqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·ì ¨≥fi¯¢≈£î »]e÷Hê\T $~Û+∫q≥T¢ ø£$TwüqsY #ÓbÕŒs¡T.

{°#·sY eT+<ä*+∫+<äì $<ë´]úì Ä‘·àVü≤‘·´ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 20: bÕsƒ¡XÊ\\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq yês¡+‘·sê«‘· ã&çøÏ sêe&É+‘√ {°#·sY eT+<ä*+∫+<äì z $<ë´]úì eTqkÕÔ|ü+ #Ó+~ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. á dü+|òüT≥q Hê]‡+–˝Àì kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT(u≤*ø£\) >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·T+˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. Hê]‡+–˝Àì kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ (u≤*ø£\)$<ë´\j·T+˝À yÓ÷$THéù|≥ eT+&É\+ mì¬ø‘·\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Vü≤qTeT+‘·T, bÕ|üeTà <ä+|ü‘·T\ ≈£îe÷¬sÔ ˝≤eD´(15) 10e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘√+~. y˚ d ü $ ôd\e⁄\ ‘· s ê«‘· á HÓ \ 12q bÕsƒ ¡ X Ê\ ‹]– ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. nsTT‘˚ ˝≤eD´ ‘·q ‘·*¢ì rdüT≈£îì á HÓ\17q eT<Ûë´Vü≤ï+ bÕsƒ¡XÊ\≈£î e∫Ã+~. á Áø£eT+˝ÀH˚ ø±¢ d t { ° # · s Y Çìïs√E\ Ä\dü ´ +>± sêe&É + @+≥ì eT+<ä*+∫q≥T¢ $<ë´]ú ‘·*¢ bÕ|üeTà ù|s=ÿ+~. #·<Tä e⁄$÷<ä <äèwæºô|≥º&É+ ˝Ò<äì, e÷s¡Tÿ\T ‘·≈£îÿe edüTÔHêïj·Tì, Ç˝≤ #˚ ù dÔ {° d ” Ç∫à |ü + |æ k ÕÔ e Tì ôV≤#· à ]+∫q≥T¢ ÄyÓ T

Äs√|æ + #ês¡ T . ø±>± ìqï ñ<ä j · T + ìÁ<ä ˝ Ò ∫ q ˝≤eD´ n+<ä]‘√ bÕ≥T Á&ç˝˝ Ÿ À bÕ˝§Z+~. Ä ‘·sê«‘· 9.30 >∑+≥\≈£î n+‘ê ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\≈£î #˚s¡Tø√>± ˝≤eD´ e÷Á‘·+ yÓfi¯¢˝Ò<äT. eTs√ $<ë´]úì ô|qTï eT]∫b˛e&É+‘√ rdüTø√e&ÜìøÏ >∑~øÏ sê>± nø£ÿ&É ˝≤eD´ #·T˙ï‘√ ñ]y˚düT≈£îì y˚˝≤&ÉT‘·÷ ø£ ì |æ + ∫+~. B+‘√ dü < ä s ¡ T $<ë´]ú yÓ + ≥H˚ yÓ [ ¢ ñ bÕ<Ûë´j·TT\≈£î $wüj·T+ #Ó|æŒ+~. yês¡T e∫à #·÷ùddü]πø eTè‹#Ó + ~+~. $wü j · T + eTè‘· T sê* ‘· * ¢ ø Ï bò ˛ Hé < ë«sê düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T eT+<ä*+#·&+É ‘√H˚ ‘·q ≈£îe÷¬sÔ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+<äì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. Çø£ÿ&˚ 10e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï $XÊ\ nH˚ u≤*ø£ ãT<Ûäyês¡+ ‘·|æŒb˛sTT+<äì Á|æì‡bÕ˝Ÿ ^‘ê\øÏÎ Hê]‡+– b˛©düT\≈£î |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T. ˝≤eD´, $XÊ\ Ç<äs› ÷¡ ùdïVæ≤‘·T\ì ‘Ó*dæ+~. $XÊ\ Ä#·÷ø° ‘Ó*ùdÔ ˝≤eD´ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î ø±s¡D≤\T ≈£L&Ü yÓ\¢&Éj˚T´ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì b˛©düT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

q÷‘·q yêVü≤Hê\≈£î bòÕ´˙‡ q+ãs¡¢ øπÁ CŸ bÕ\eT÷s¡T,: ‘Ó\+>±D sêh+˝À bòÕ´˙‡ q+ãs¡¢ ÁπøCŸ yÓTT<ä˝…’+~. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢≈£î 06ø√&éqT π ø {≤sTT+#· & É + ‘√ |ü \ Te⁄s¡ T q÷‘· q yêVü ≤ Hê\qT ø=qT>√\T #˚dqæ yêVü≤q<ës¡T\T ‘·eT yêVü≤HêìøÏ eT+∫ q+ãsY ø√dü+ ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq q÷‘·q yêVü ≤ Hê\ ]õùdZ w ü q ¢ ˝ À 0001 qT+∫ q+ãs¡ ¢ q T s¡yêD≤XÊK n~Ûø±s¡T\T πø{≤sTTdüTÔHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± 0001, 0005, 0006, 0009, 0099, 0143 ‘·~‘·s¡ q+ãs¡≈¢ î£ uÛ˝ Ñ Ò –sêø° ñ+~. s¡÷.10y˚\ qT+∫ s¡÷.50y˚\ es¡ ≈ £ î M{Ï ø Ï <Û ä s ¡ q T Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ìs¡ í s TT+∫+~. yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ]>± yÓTT<ä{Ï n+¬ø qT+∫ HÓ+ãsY dæØdt ÁbÕs¡+uÛÑeTe&É+‘√ nH˚ø£eT+~ yêVü≤q<ës¡T\T eT+∫ q+ãs¡ ¢ ø√dü + Ç|ü Œ {Ï π ø &û & û rd” <ä s ¡ U ≤dü T Ô \ qT #˚düT≈£îHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± dæ+–˝Ÿ &çõ{Ÿ q+ãs¡¢ô|’ yês¡T ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. B+‘√ |ü\Te⁄s¡T yêVü≤q<ës¡T\ eT<Û ä ´ q b˛{° HÓ \ ø=+~. õ˝≤¢ ˝ Àì nìï Äغ @ ø±sê´\j·÷\ e<ä› bòÕ´˙‡ q+ãs¡¢ ø√dü+ nH˚øe£ T+~ ÄdüøÔÏ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì s¡yêD≤XÊK n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

sê»y=eTà+–, eT+&É\+˝Àì ∫øÏ*+‘· Á>±eT+˝À ˇø£s¡T, md”‡ ø±\˙øÏ #Ó+~q eTs=ø£s¡T e&É<Óã“≈£î >∑T¬s’ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ≈£î≥T+;≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ∫øÏ*+‘· Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø±ø£s¡ ô|<ä dü‘·´Hêsêj·TD e&É<Óã“≈£î >∑T¬s’ Ç+{Ï e<ä› eTè‹ #Ó+<ä>±, md”‡ ø±\˙øÏ #Ó+~q yÓ÷s¡Ô •e >∑‘· yês¡+ s√E\T>± ÄHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ ãT<Ûäyês¡+ e&É<Óã“≈£î >∑T¬s’ eTè‹ #Ó+<ë&Éì ≈£î≥T+;≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. M] ≈£î≥T+u≤\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì Á|ü»\T ô|<ä›\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

e&É<ãÓ ≈“ î£ q\T>∑T] eTè‹ |æ s ƒ ê |ü ⁄ s¡ + s¡ ÷ s¡ ˝ Ÿ : |æ s ƒ ê |ü ⁄ s¡ + |ü ≥ º D +‘√bÕ≥T eT+&É\+˝À M∫q e&É>±\T\≈£î q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T eTè‘·T´yê‘· |ü&qç ≥T¢ ‘·V≤ü d”˝≤›sT¡ ]j·÷CŸVQü ùd‡Hé ‘Ó*bÕs¡T. M]˝À |æsƒê|ü⁄s¡+ |ü≥ºD+ Å&Ó’esY‡ø±\˙øÏ #Ó+~q ∫+‘ê lìyêdüsêe⁄ (48), |æ.sêj·Tes¡+ ìyêdæ <˚es¡|⁄ü dü‹sÔ êE (65), e÷<˚ | ü * ¢ eT+>∑ (63), ∫Á‘ê&É ≈ £ î #Ó + ~q $ø£ ˝ ≤+>∑ T sê\T ô|+{≤ uÛ Ñ y ê˙ (28)\T e&É < Ó ã “≈£ î eTè‹#Ó+<ës¡T.

yêq<˚e⁄&Ü ø£sT¡ DÏ+#·T... nqïes¡+, KØ|òt d”»Hé e#˚Ãdæ+~... ]»sê«j·Ts¡T¢, #Ó s ¡ T e⁄\T Ä≥ dü ú ˝ ≤\qT ‘· \ |æ d ü T Ô H êïsTT... ∫qT≈£îsê\˝Ò<äT... ˙{ÏC≤&É ˝Ò<äT... n+<äTπø yêq<˚e⁄&ÉT ø£s¡DÏ+∫ düeTè~∆>± esê¸\T ≈£î]ùd˝≤ nìï XË’eπøåÁ‘ê˝À¢ es¡TDj·÷>±\T #˚j÷· \ì eT+Á‹ Ä<˚XÊ\‘√ H˚{Ï qT+∫ eT÷Á&√E\ bÕ≥T es¡TDj·÷>±\≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô#X˚ Ês¡T. nqïes¡+ <˚ekÕúq+˝À H˚{Ï qT+∫ 21 es¡≈£L j·÷>±\T »s¡ T >∑ T ‘êsTT. BìøÏ > ±q÷ »bÕ\T, ¨e÷\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î <äsꓤs¡T eT+&É|ü+˝À @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T.

áHÓ\ 22q nø£så B¡ yÓq nqïes¡+, : $<ë´s¡T\ ú ≈£î düsd¡ «ü r<˚$ ByÓq ñ+&˚˝≤ Væ≤+<ä÷ <Ûsä à¡ |ü]s¡øD å£ Á≥dt,º nqïes¡+ <˚ekÕúq+ Ä<Û«ä s¡´+˝À á HÓ\ 22q nø£ås¡ByÓq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì |”Äs√« <ëyÓTs¡ ø£ècÕísêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. 22q ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î <˚ekÕúq+ ÁbÕ+>∑D+˝À »]π> á ñ∫‘· nø£ås¡ ByÓq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $<ë´]ú˙ $<ë´s¡T\ ú +‘ê dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚ d ü T ø√yê\Hêïs¡ T . á |ü P »˝À bÕ˝§Z q ï $<ë´s¡ T ú \ #˚ ns¡Ã≈£î\T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚sTT+∫ |üP»#˚j·Tã&çq |ü⁄düÔø£+, ô|qTï Ç∫à ñ∫‘· uÛÀ»q kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

kÂs¡$<äT´‘Y bÕ¢+{Ÿ @sêŒ≥Tô|’ |ü]o\q

s¡o<äT\T ád”øÏ ìy˚~+#·+&ç ø£˝…ø£ºπs{Ÿ : nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+≥T kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ b˛{° #˚dqæ nuÛ´Ñ s¡T\ ú ≈£î dü+ã+~Û+∫ mìïø£\ e´j·T+, Ks¡Tà ìy˚~ø£\T, yê{Ï s¡o<äT\ kÕÿHé¶ Çy˚TC…dt ád”øÏ ìy˚~+#ê\ì πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ e´j·T $uÛ≤>∑|ü⁄ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ |”πø <ëdt õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Äj·Tq q÷´&Ûç©¢ qT+∫ πø+Á<ä mìï\ø£ e´j·T|ü]o\≈£î\T, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, n~Ûø±s¡T\‘√ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ˝…ø£ÿ\T düeT]Œ+#·ì nuÛÑ´s¡Tú\T Ç|ü&ÉT yê{Ï ìy˚~ø£\T n+<äCÒdæHê rdüTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY m+.–]C≤X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 36 eT+~ nuÛ´Ñ s¡T\ ú T mìïø£\ e´j·T+ ˝…øÿ£ \T n+<äCj Ò T· ˝Ò<ìä ‘Ó*bÕs¡T. n+<äCdÒ qæ yê{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ düMTøÏådüTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. Md”˝À πø+Á<ä mìïø£\ e´j·T |ü]o\≈£î\T uÛÑ{≤º#Ûê]®, _.Á|ü<ÛëHé, {Ï.X¯+ø£sY, &ûÄs√« m+.sê+øÏ w ü H é , ø£ ˝ … ø £ º π s {Ÿ mìïø£ \ $uÛ ≤ >∑ + dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ m+.M.Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@\÷s¡T õ˝≤¢ q÷´dt e&É<ãÓ ≈“ î£ Ç<äs› T¡ eTè‹

|Á uü TÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ eTT\ $esê\T dù ø£]+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 20: X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ $esê*ï ùdø£]+#ê\ì #˚yÓfi¯¢ Äضy√ düTπsXŸbı<ë›sY nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ X‚]*+>∑+|ü*¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À X‚]*+>∑+|ü*,¢ u≤˝≤q>∑sY s¬ yÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T dæã“+~‘√ Äj·Tq dü$÷øå± düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ô|’˝…{Ÿ ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä X‚]*+>∑+ |ü*¢ eT+&É\+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\T, j·T÷m˝Ÿd”, <˚yê<ëj·T, eø˘Œ¤ uÀs¡T¶\≈£î dü+ã+~Û+∫q dü˝ ú ≤\ô|’ düsπ « ìs¡«Væ≤+∫ ìy˚~ø£\T ‘·j÷· s¡T #˚j·÷\ì Ä<˚XÊ*#êÃs¡T. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ düπs« HÓ+ãs¡T¢, øπ Áå ‘· kÕúsTT˝À m+‘· $T>∑T\T uÛ÷Ñ $T ñ+~? m+‘· ÄÁø£eTD˝À ñ+~? e+{Ï $esê\T |üP]Ô kÕúsTT˝À n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á Á|üÁøÏj·Tì HÓ\ s√E˝À¢ |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À X‚]*+>∑+|ü*¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY $<ë´kÕ>∑sY, düπs« @&û qs¡Vü≤], ÇHéôdŒø£ºsY sêeT#·+<äsY, Ĭs’\T Ç‘·s¡ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±>±, $<äT´‘Y kÂ<Ûä˝À ˇ|üŒ+<ä ñ<√´>∑T\ ìs¡düq ¬s+&√ s√E ø=qkÕ–+~. á ìs¡düqqT sêÁ‹ |üP≥ ≈£L&Ü

ø=qkÕ–kÕÔeTì ‘Ó\+>±D ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\ nk˛dæjT˚ wüHé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù kÕsTT\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT &çe÷+&É¢qT |ü ] wü ÿ ]kÕÔ e Tì sê‘· |ü P s¡ « ø£ + >± ÇùdÔ H ˚ ìs¡ d ü q qT Ä|ü⁄‘êeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·÷<ä–], |ü\Te⁄s¡T eTVæ≤fi≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, ◊ø±dü Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. $XÊK|ü≥ï+, $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À¢ì @C…˙‡ ÁbÕ+‘·yêdüT\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ düT+<äsj ¡ T· ´ ø£fi≤ì\j·T+ Á≥düTº Ä<Û«ä s¡´+˝À s¡÷.5\ø£\ å $\Te >∑\ 35s¡ø±\ Wwü<ëÛ \qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. sêh –]»q dü+|òTü + Hêj·T≈£îsê\T yêD°u≤sTT, düT+<äs¡j·T´ ø£fi≤ì\j·T+ Á≥düTº ø±s¡´<ä]Ù dæ<ä›j·T´, yÓT&çø£˝Ÿ n+&é ùd˝Ÿ‡ ]Á|üC…+fÒ{Ïyé Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À á |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. q>∑s¡+˝Àì |ü\T dü+düú\ qT+∫ d”«ø£]+∫q Wwü<Ûë\qT –]»qT\≈£î n+~+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äì á dü+<äs“¡ +¤ >± yês¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ñ∫‘· yÓ<’ ´ä •_s¡+˝À á Wwü<ëÛ \qT kÕúì≈£î\≈£î |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

Ç<ä›s¡T $<ë´]úqT\ n|üVü≤s¡D q>∑\T <√#·T≈£îì e~*ô|{Ïqº n>∑+‘·≈î£ sê\T ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , pHé 20: bÕsƒ ¡ X Ê\\T |ü ⁄ q' ÁbÕs¡+uÛÑj·÷´sTT. ø=+<äs¡T $<ë´s¡Tú\T <ä>∑Zs√¢H˚ bÕsƒ¡XÊ\\T ñ+&É≥+‘√ me] ‘√&ÉT ˝Ò≈£î+&ÜH˚ yÓfi¯ó‘·T+&É≥+ yÓ÷dü>±fi¯¢≈£î nqT≈£L\+>± e÷]+~. |æ\¢*ï e÷j·T #˚dæ yê] ˇ+{Ïô|’ qT+∫ ã+>±sêìï <√#·Tø√e&ÜìøÏ dæ<e∆ä Te⁄‘·THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q düq‘Yq>∑sY˝À #√≥T #˚düTø=+~. eT÷&√ ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï Ç<ä›s¡T u≤*ø£\qT n|üVü≤]+#·T≈£îb˛sTTq z n>∑+‘·≈£îsê\T q>∑\T <√#·T≈£îì e~*ô|{Ϻ+~. dü+|òüT≥q $esê\qT düq‘Yq>∑sY ÇHéôdŒø£ºsY Vü≤]X¯Ã+Á<ë¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ kÕ«$T ~∏jT˚ ≥sY dü$÷|ü+˝À ìedæ+#˚ _.$.nbÕŒsêe⁄ ≈£L‘·Ts¡T |ü<äà(7), düTuÛ≤wtq>∑sY≈£î #Ó+~q nbÕŒsêe⁄ ≈£L‘·Ts¡T

ø£˝≤´DÏ(7) düq‘Yq>∑s˝ Y Àì Á|üuTÑÛ ‘·« sö+&é fÒãT˝Ÿ bÕsƒX¡ Ê\˝À #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q $sêeT düeTj·T+˝À |ü<äà, ø£˝≤´DÏ\T kÕúìø£ bÕsYÿ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó‘·T+&É>± >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTVæ≤fi¯ n&ɶ–+∫+~. {°#·sY s¡eTà+≥THêïs¡ì #Ó|æŒ Ä{À˝À »>∑~Z]>∑T≥º e<ä›≈£î rdüT≈£îb˛sTT+~. yê] #Óe⁄\≈£î ñqï ã+>±s¡T ]+>∑T\qT rdüT≈£îì e~* ô|{Ϻ+~. »>∑~Z]>∑T≥º˝À @&ÉTdü÷Ô ø£ì|æ+∫q u≤*ø£\qT kÕúì≈£î\T >∑T]Ô+∫ $esê\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Vü≤]#·+<äq nH˚ eTVæ≤fi¯ Á|üuTÑÛ ‘·« sö+&é fÒãT˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\≈£î bò˛Hé #˚dæ düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. B+‘√ ñ bÕ<Û ë ´j· T T\T, b˛©dü T \ dü V ü ≤ ø±s¡ + ‘√ u≤*ø£ \ qT rdüT≈£îe#êÃs¡T.

nqïes¡ + , <˚ e kÕú q +˝À kÂs¡ $ <ä T ´‘Y bÕ¢ + {Ÿ @sêŒ≥T≈£î n~Ûø±s¡T\T #·Ts¡T>±Z #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± HÓ&éø±|t (Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ q÷´¬s˙eãT˝Ÿ mqØ® &Ée\|tyÓT+{Ÿ ø±s=ŒπswüHé) n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ bÕ¢+{Ÿ @sêŒ≥T #˚jT· ‘·\ô|{Ïqº dü‘´· –]ô|’ dü˝ ú ≤ìï |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Ç.ˇ. Á|ükÕ<ä+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢‘√ á $wüj·T+ô|’ #·]Ã+#ês¡T.Ç+õ˙]+>¥, $<äT´‘Y $uÛ≤>∑ n~Ûø±s¡T\T |ü\T dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. Bìô|’ s¬ +&ÉTeT÷Á&√E˝À¢ Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<ä∆+#˚dæ ø£$TwüqsY nqTeT‹øÏ |ü+bÕ\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

ø√&É÷s¡T˝À $yêVæ≤‘· Ä‘·àVü≤‘·´ : eT+&É\+˝Àì ø√&ÉTs¡T Á>±eT+˝À m˝Ÿ.<˚$(23) $yêVæ≤‘· Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï |òüT≥q »]–+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ ø√&É÷s¡T≈£î #Ó+~q áyÓT uÛÑs¡Ô dæ+>∑|üPsY˝À ñ+{≤s¡ì.. Äj·Tq <ä÷s¡+>± ñHêïs¡H˚ eTqkÕú|+ü ‘√ ÄyÓT |ü ⁄ s¡ T >∑ T \T eT+<ä T ‘ê– Ä‘· à Vü ≤ ‘· ´ ≈£ î bÕ\Œ&ç + <ä ì ã+<ÛäTe⁄\T ‘Ó*bÕs¡Hêïs¡T.eTè‘·<˚Vü≤ìï b˛düTºe÷s¡º+≈£î ‘·s¡*+#êeTì nqïes¡+ môd’‡ »>∑H√àVü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T.

e&É>±&ÉTŒ\≈£î Ç<äs› T¡ eTè‹ X¯+Kes¡+ : e&É<Óã“≈£î Ç<ä›s¡T eè<äT∆\T eTè‹#Ó+<ës¡T. eT+&É|ü+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eP≥T≈£L] ∫Hêïsêe⁄(73), ô|<äeT˝≤¢|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ‘=+{≤ ã{Ϻj·T´(59) m+&É \ ≈£ î rÁe ndü « dü ú ‘ · ≈ £ î >∑ T ¬ s ’ eTè‹#Ó + ~q≥T¢ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.

n_Ûeè~∆ |üqT\qT |üP]Ô#˚j·÷*: ø£˝…ø£ºsY ø±øÏHê&É |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK @C…˙‡>± #˚|ü{Ϻq $$<Ûä n_Ûeè~∆ |üqT\qT dü‘·«s¡+ |üP]Ô #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é Ä<˚•+#ês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ $<Ûëq íı‘·$T düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ñbÕ~Û Vü‰MT, Hêu≤s¡T,¶ 13e Ä]úø£ dü+|òTü +, d” m dt Ä sY , õ˝≤¢ |ü ] wü ‘ · T Ô <ë«sê eT+p¬ s ’ q |ü q T\ |ü⁄s√>∑‹ô|’ |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK Ç+õ˙s¡¢‘√ ÄyÓT düMTø£å ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . mìïø£ \ Á|ü e s¡ Ô H ê ìj· T e÷e[ eTT–dæq+<äTq yÓ+≥H˚ ô|+&ç+>¥˝À ñqï |üqT\qT |üP]Ô #˚ j · ÷ \ì Ä<˚ • +#ês¡ T . Ç|ü Œ {Ï e s¡ ≈ £ L ÁbÕs¡ + _Û + #· ì |üqT\≈£î lø±s¡+ #·T{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ nqTdü+<Ûëq+‘√ Jy√ q+ãs¡T 129,389 øÏ+<ä #˚ | ü { Ï º q |ü q T\qT HÓ \ s√E˝À¢ |ü P ]Ô #˚ j · ÷ \ì Ä<˚•+#ês¡T.


7

|Á Cü ≤ CÀ´‹

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ q÷´dt s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›] <äTs¡às¡D+ eTs=ø£] |ü]dæú‹ $wüeT+ nãT›˝≤¢|Pü sYyTÓ {Ÿ, Ä– ñqï ˝≤Øì yÓqø£ qT+∫ {≤{≤ düTyÓ÷ &Ûûø=qï Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´s¡T. eTs=ø£]øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. b˛©düT\ ø£ < ∏ ä q + Á|ü ø ±s¡ + ... ìC≤e÷u≤<é ÁbÕ+‘· + ˝Àì düTuÛ≤wtq>∑sY≈£î #Ó+~q #·+Á<äX‚KsY, >√|æ, >∑T+≥÷s¡T≈£î #Ó + ~q d” ‘ êsêeTj· T ´ {≤{≤ dü T yÓ ÷ yêVü ≤ q+˝À >∑T+≥÷s¡T qT+∫ $»j·Tyê&É, ôV’≤<äsêu≤<é C≤rj·T s¡ V ü ≤ <ë] MT<ä T >± ôV’ ≤ <ä s êu≤<é edü T Ô H êïs¡ T . Ms¡ T Á|üj÷· DÏdTü qÔ ï {≤{≤ düTyÓ÷ ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq 3 >∑+≥\ düeTj·T+˝À q>∑s¡ •yês¡T ô|<ä›n+ãsYù|{Ÿ yÓ’ »+ø£¸Hé e<ä› C≤rj·T s¡V≤ü <ë]ô|’ Ä– ñqï ∫qï ˝≤Øì yÓqTø£ qT+∫ &Ûûø={Ϻ+~. Á|üe÷<ä+˝À düTyÓ÷ eTT+<äT uÛ≤>∑+ |üP]Ô>± <Ûä«+düyÓTÆ+~. düTyÓ÷˝Àì #·+Á<äX‚KsY(40), >√|æ(40) rÁe >±j·÷\‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ës¡T. d”‘êsêeTj·T´≈£î rÁe >±j·÷\e&É+‘√ Vü≤j·T‘Yq>∑s˝ Y Àì Åô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‹øÏ nø£ÿ&ç qT+∫ eT]+‘· yÓTs¡T¬>’q ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ q>∑s¡+˝Àì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 21 `06` 2014

Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹ì ‘·ìF #˚dæq ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äT: ø£˝…ø£ºsY ôV≤#·Ã]ø£ s¡+>±¬s&ç¶, pHé 20: ‘ê+&É÷s¡T˝Àì õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY mHé.l<ÛäsY >∑Ts¡Tyês¡+ Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq nq+‘·s¡+ Äj·Tq yÓTT<ä{Ï kÕ]>± õ˝≤¢ Á>±$÷D ÁbÕ+‘·+˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹˝À ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï s√>∑T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\T, eT+<ä T \T dü ] >±Z n+<ä T ‘· T HêïjÓ ÷ ˝Ò < √ yê]ì n&ç – ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À @yÓTÆHê düeTdü´\THêïj·÷ nìdü÷|ü¬s+f…+&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY yÓ+ø£≥ s¡eTD|üŒqT n&ç>±s¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À nìï yÓ<’ ´ä |ü]ø£sê\T ñHêïj·Tì yÓ<’ Tä ´\ U≤∞\ düeTdü´ e÷Á‘·+ ñ+<äì Äj·Tq ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. U≤∞\qT yÓ+≥H˚ uÛÑØÔ #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. ø±>±, $<ÛäT\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ ñù|øÏå+#˚<äì ˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ì ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ãw”sêu≤<é eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘·Vü≤o˝≤›sY, m+|”&zû , Á|üuTÑÛ ‘·« ÄdüT|üÁ‹ì Äø£dàæ ø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. ø£˝ø… sº£ Y Äø£ d æ à ø£ + >± ø±sê´\j· ÷ ˝À¢ ø Ï sêe&É + ‘√ dæ ã “+~ ìyÓ«s¡b˛j·÷s¡T. eTT+<äT>± ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝ÀøÏ yÓ[¢ pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ sêE‘√ ø£\dæ |ü\T <äÅkÕÔ*ï |ü]o*+#ês¡T.

m+‘· eT+~ dæã“+~ ñHêïs¡T? @yÓTÆHê düeTdü´\THêïj·÷? nì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. |üqT\ ì$T‘·Ô+ e#˚à Á|ü»*ï Çã“+<äT\T ô|≥º≈î£ +&Ü #·÷&Ü\ì Ä<˚•+#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ m+|” & û z ø±sê´\j· ÷ ìøÏ yÓ fi ≤¢ s ¡ T . m+|” & û z Á|ü $ ÷\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. n|ü⁄Œ&˚ e∫Ãq |òæ+#·qT<ës¡T\T ‘·eT≈£î 3HÓ\\T>± |òæ+#·qT¢ dü]>±Z sêe&É+ ˝Ò<äì ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. ø£˝…ø£ºsY eT+&É\ ø√`Ä]¶H˚≥sYqT |æ*∫ 3HÓ\\T>± |òæ+#·qT¢ sêø£b˛‘˚ @+ #˚düTÔHêïs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |òæ+#·qT<ës¡T\ $esê*ï ø£+|üP´≥s√¢ Áø√&ûø£]+∫ n+<ä]ø° düÁø£eT+>± n+<˚˝≤ #·÷&Ü\Hêïs¡T. dü$÷|ü+˝À ñqï ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ëìøÏ yÓfi≤¢s¡T. &Üø£ºs¡T mø£ÿ&Éì dæã“+~ n&É>±Z.. sê˝Ò<äì yês¡T düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. s√>∑T\≈£î ∫øÏ‘‡· m˝≤ n+<äT‘√+<√ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&˚ ñqï ãw”sêu≤<é yêdüT\T yÓ’<äT´\T, dæã“+~ düÁø£eT+>± $<ÛäT\≈£î sês¡ì, e∫ÃHê eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&ç+{Ïπø Ç+{Ï eTTK+ |ü&É‘ês¡ì ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Çø£ qT+∫ dæ ã “+~ yÓ ’ < ä T ´\T dü ø ±\+˝À e∫à yÓ ’ < ä ´ ùde\+~+#ê\ì, ˝Òø£b˛‘˚ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ùde\+~+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·T+ Vü≤j·T‘Yq>∑sY, nHê<∏ä, ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ùde\T n+~+#· & ÜìøÏ ÄÁX¯ e T+‘√ bÕ≥T bÕsƒ ¡ X Ê\qT HÓ\ø=\Œ&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ d”ìj·TsY dæ $ ˝Ÿ »&ç ® $.Hêsêj· T D nHêïs¡ T . Vü ≤ j· T ‘Y q >∑ s Y eT+&É\+ ø√ôV≤&É Á>±eT+˝À >±düŒ¤˝Ÿ |òüsY Åf…Æã˝Ÿ k˛wü˝Ÿ düØ«dt kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq Áπ>dt ∫Å\¶Hé ¨yéTqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝À nHê<∏ä\T, ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄≈£îH˚ neø±XÊ\T ˝Òø£ _ø£å>±fi¯ó¢>±, u≤\ø±]à≈£î\T>± $T–*b˛‘·THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n˝≤+{Ïyê] düVü‰j·÷s¡ú+ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T ÄÁX¯e÷\T kÕú|+æ #·&+É , $<ë´\j·÷\qT ø=qkÕ–+#·&+É m+‘√ nedü s ¡ e THêïs¡ T . ø√ôV≤&É dü s ¡ Œ +∫ kÕHÓ + n+»j· T ´í ı &é e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ ÄÁX¯ e T+, bÕsƒ ¡ X Ê\≈£ î |ü + #êj· T r qT+∫ ‘· e Te+‘· T dü V ü ≤ ø±s¡ + n+~kÕÔeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+düú ìsê«Vü≤≈£î\T C≤ø£u,Ÿ m*õu…‘Y bÕ˝§ZHêïs¡T. #·{≤º\ô|’ ne>±Vü≤q ‘·|üŒìdü] eTVæ ≤ fi¯ \ T, |æ \ ¢ \ T #· { ≤º \ ô|’ ne>±Vü ≤ q ô|+#·Tø√yê\ì Hê´j·TeT÷]Ô ìs¡+»Hé dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ Hê´j·Tùdyê~Ûø±s¡ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À Áπ>dt ∫Å\¶Hé‡ ¨yéT˝À Hê´j·T ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $<ë´s¡Tú\T, eTVæ≤fi¯\qT ñ <˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ∫qï $yê<ëìï ô|<ä›~>± #˚düT≈£îì b˛©düT\T, ø√s¡Tº\ #·T≥÷º ‹]π> nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü #·{≤º\qT ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ eT+∫<äHêïs¡T.

eè<äTs∆ ê* yÓT&É˝Àì eT+>∑fid¯ ÷ü ‘Á +· #√Ø |üVü‰&ûwüØ|òt, eè<äT∆sê* yÓT&É˝Àì eT+>∑fi¯dü÷Á‘·+ >=\Tdü T <=+>∑ \ T ˝≤¬ ø ÿµfi≤¢ s ¡ T . |ü V ü ‰ &û w ü Ø |ò t môd’ ‡ Ms¡Á|ükÕ<é ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... u≤˝≤|üPsY≈£î #Ó+~q ø£ e T\eTà(60) Ä\dü ´ +>± ìÁ<ä ˝ Ò ∫ +~. |ü ~ qïs¡ ø±ek˛Ô+~. nsTTHê Äs√>∑´ ì$T‘·+Ô ø±*q&Éø£ ‘·|Œü ìdü] n+≥÷ ø±*q&É ø £ ≈ £ î ãj· T \T<˚ ] +~. øöì‡\sY q]‡+Vü ‰ ¬ s &ç ¶ Ç+{Ï dü M T|ü + ˝À ñ+&É > ± yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ˝Ÿô|’(ø£]C≤à) e∫Ãq Ç<ä›s¡T Ä>∑+‘·T≈£î\T ÄyÓ T yÓ T &É ˝ Àì Hê\T>∑ T ‘· T ˝≤\ ã+>±s¡ T eT+>∑fi¯dü÷Á‘êìï ˝≤≈£îÿì |üsês¡j·÷´s¡T. kÕúì≈£î\T yÓ+ã&ç+#˚˝À>± y˚>∑+>± ø£qTeTs¡T>∑j·÷´s¡T. øöì‡\sY ‘·*¢ yÓT&É˝À+∫ Hê\T>∑T HÓ\\ ÁøÏ‘+· Ç<˚ Ø‹˝À >=\TdüT #√ØøÏ bÕ\Œ&É&+É >∑eTHês¡Ω+. b˛©düT\T øπ düT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

|ü~µ˝À yÓTs¡dqæ s¡‘êï\T cÕu≤<é Á>±MTD: Ä $<ë´s¡ T ú \ T e´ekÕj· T ≈£î≥T+u≤\ qT+∫ e#êÃs¡T. n|ü&É|ü&ÉT bı˝≤˝À¢ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î kÕj·T+ #˚düTÔ+{≤s¡T. Ç+{À¢, bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ nkÂø£sê´\T ñHêï eT+∫ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#ê\H˚ ‘·|üq‘√ #·~yês¡T. nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#ês¡T. #·<äTe⁄ #Ó|æŒq ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î, bÕsƒ¡XÊ\≈£î ù|s¡T Á|ü‹wüº\T rdüT≈£îe#êÃs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ñqï‘· •Ksê\T n~Ûs√Væ≤kÕÔeTì Ä‘·àôdús¡´+‘√ #ÓãT‘·THêïs¡T. cÕu≤<é eT+&É \ +˝À mì$T~ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\THêïsTT. 2013`14 $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ yê]¸ø£ |üØø£å\≈£î 435 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. 395 eT+~ ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+#ês¡T. yê]˝À eTT>∑TZs¡T $<ë´s¡Tú\T n‘·T´‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]+#ês¡T.

ã&û&ÉT |æ\¢\+<ä]˙ ã&ç˝À #˚]Œ+#·+&ç: CÒd” s¡+>±¬s&ç¶ Á>±MTD, pHé 21 ã&ç |ü+&É>∑ dü+<äs“¡ +¤ >± ã&û&ÉT |æ\¢\+<ä]ì >∑T]Ô+∫ ã&ç˝À #˚]Œ+#˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì eT+&É\ $<ë´~Ûø±s¡T\qT CÒd” m+.$.¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. ã&ç|ü+&É>∑ô|’ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢, m+|”&ûz\T, m+áz\‘√ M&çj÷Ó ø±qŒ¤s¬ Hé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ q÷´dt düeTdü´\T n~Û>$∑ TkÕÔ+ eT+Á‹ n#ÓHà êïj·TT&ÉT lø±fi¯ V ü ≤ dæ Ô , sêh $uÛ Ñ » q H˚ | ü < ∏ ä ´ +.. ø±+Á¬ > dt n<Ûë«qï|ü⁄ |ü]bÕ\q‘√ ˝À≥T ã&Ó®{Ÿ‘√ bÕ≥T mH√ï düeTdü´\T ñHêïj·Tì M≥ìï+{Ï˙n~Û>∑$T+∫ Á|ü»\≈£î ùde #˚j·T&Éy˚T \ø£å´+>± ‘Ó<˚bÕ |üì#˚düTÔ+<äì sêh ø±]àø£ dü + π ø å e T XÊK, ñbÕ~Û ø£ \ Œq XÊU≤e÷‘· T ´\T n#ÓÃHêïj·TT&ÉT nHêïs¡T. lø±fi¯V≤ü d”XÔ «¯ s¡Tì <äsÙ¡ Hês¡+ú eT+Á‹ ≈£ î ≥T+ã dü u Û Ñ T ´\‘√ ø£ \ dæ Çø£ ÿ &É ≈ £ î e#êÃs¡ T . <ä s ¡ Ù Hêq+‘· s ¡ + Äj· T q $˝Ò ø £ s ¡ T \‘√ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ .. sêh+˝À Á|üdüTÔ‘·+ J‘ê\T Ç#˚Ã+<äT≈£î Çã“+~ø£s¡ |ü]dæú‹ ñ+<äHêïs¡T. nsTTq|üŒ{ÏøÏ.. Ç∫Ãq Vü‰MT\T HÓs¡y˚s¡Ã&Éy˚T ø±≈£ î +&Ü Á|ü C ≤Væ ≤ ‘· ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\qT #˚ | ü ≥ º q Tqï≥T¢ $e]+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ m+‘√ qeTàø£+‘√ ‘·q≈£î á XÊKqT πø{≤sTT+#ês¡ì, ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&É+‘√ bÕ≥T ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìøÏ ô|<ä›|”≥ y˚j·TqTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ‹s¡T|ü‹øÏ eTVü≤s¡∆X¯ sêqTqï<äì, n˝≤π> sêh sê»<Ûëì @sêŒ≥T≈£î $»j·Tyê&É` >∑T+≥÷s¡T eT<Û´ä ˝À Á|ü‹bÕ<äq\T ñHêïj· T ì ù|s=ÿHêïs¡ T . eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Á|üC≤ùde≈£î |ü⁄qs¡+øÏ‘·eTj·÷´s¡ì, ‘·|üŒø£ Á|ü»\≈£î eT+∫ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. eTTø£ÿ+{Ï ùde˝À.. eTTø£ÿ+{Ï <äs¡ÙHês¡ú+ Çø£ÿ&É≈£î e∫Ãq sêh eT+Á‹ n#ÓÃHêïj·TT&ÉT≈£î Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\‘√ e∫Ãq eT+Á‹ Ä\j·T+˝À kÕ«$T, neTàyês¡ ¢ q T <ä ] Ù+#· T ø=ì Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ |ü P C≤ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚sTT+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ‘·ìF n~Ûø±s¡T\T düT<äs¡Ùq+, <ëyÓ÷<äs¡+‘√ bÕ≥T H˚‘·\T ø£{Ïø£+ eTTìsêC≤, |òüØ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

es¡TD »|ü+

ã&û&ÉT |æ\¢\+<ä]˙ ã&ç˝À #˚]Œ+#·+&ç: CÒd” s¡+>±¬s&ç¶, pHé 20: ã&ç |ü+&É>∑ dü+<äs¡“¤+>± ã&û&ÉT |æ\¢\+<ä]ì >∑T]Ô+∫ ã&ç˝À #˚]Œ+#˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì eT+&É\ $<ë´~Ûø±s¡T\qT CÒd” m+.$.¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. ã&ç|ü+&É>∑ô|’ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢, m+|”&ûz\T, m+áz\‘√ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± CÒd” e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É \ kÕú s TT˝À m+áz\T, Á>±eT kÕú s TT˝À Á|ü < Û ë H√bÕ<Û ë ´j· T T\ Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À ø£ $ T{° \ qT @sêŒ≥T

#˚ X ÊeTHêïs¡ T . eTVæ ≤ fi≤ dü + |ò ü ÷ \T, n+>∑ H é y ê&û \ T, Á|üC≤dü+|òü÷\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T n+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ m≈£îÿe eT+~ |æ\¢*ï ã&ç˝À #˚]Œ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. >∑ ‘ · @&Ü~ <Û ë s¡ ÷ sY eT+&É \ +˝À n+<ä ] ˙ ã&ç ˝ À #˚]Œ+∫q+<äT≈£î ã&ç ãj·T≥ |æ\¢\T ˝Òì eT+&É\+>± Á|üø{ £ +Ï #·&+É »]–+<äì, n<˚ dü÷Œ¤]‘Ô √ ákÕ] nìï eT+&É˝≤\T eTT+<äT≈£îkÕ>±\Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À &ûáz k˛$T¬s&ç¶, ÄØ«m+ |”z øÏwüHésêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nqïqT Vü≤‘·´ #˚dqæ ‘·eTTà&TÉ s¡+>±¬s&ç¶, pHé 20: <äTu≤jYT yÓfi‚¢+<äT≈£î &ÉãT“\T Çe«&É+˝Ò<äqï ø√|ü+‘√ nVü≤à<éU≤Hé(29) nH˚ e´øÏÔ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ô|’ <ë&ç #˚j·T>±, n‘·ì k˛<äs¡T&ÉT nCŸeT‘YU≤Hé(27) Á>±HÓ{ ’ Ÿ sêsTT‘√ yÓ÷~ n‘·&ìç Vü≤‘·´ #˚XÊ&ÉT. ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq á |òüT≥q »]–+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... |üVü‰&û wüØ|òt |ü]~Û˝Àì yÓ+ø£{≤|üPsY _dæà˝≤¢ ø±\˙øÏ #Ó+<äq nVü≤à<éU≤Hé Á&Ó’esY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. <äTu≤jYT yÓfi‚¢+<äT≈£î s¡÷. \ø£å Çyê«\ì s√E eT<ä ´ + ‘ê– e∫à ≈£ î ≥T+ã dü u Û Ñ T ´\ô|’ >=&É e ≈£ î ~>∑T‘·THêï&ÉT. á $wüjT· yÓTÆ ãT<Ûyä ês¡+ sêÁ‹ $yê<ä+ HÓ\ø=+~. >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq eT<ä´+ ‘ê– e∫à ‘·*¢ì #·+|ü⁄‘êqì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ô|’ <ë&çøÏ ~>∑>± n‘·ì k˛<äs¡T&ÉT

Á>±HÓ’{Ÿ sêsTT‘√ yÓ÷~ n‘·&çì Vü≤‘·e÷sêÃ&ÉT. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ÇHéôdŒø£ºsY uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. ø±>±, uÛ≤s¡´ |ü⁄{Ϻ+{Ï qT+∫ ø±|ü⁄sêìøÏ sêe&É+ ˝Ò<äì z e´øÏÔ ñ]y˚dTü ø=ì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ≈£îqï dü+|òTü ≥q >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eT+&É\+˝Àì ◊‘êu≤<é˝À #√≥T#˚düTø=+~. ◊‘êu≤<é≈£î #Ó+~q Ä≈£î\ <˚y˚+<äsY≈£î cÕ$÷sYù|≥≈£î #Ó+~q kÂeT´‘√ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ y˚T HÓ\˝À $yêVü≤yÓTÆ+~. Äs¡T HÓ\\ ø±|ü ⁄ s¡ + ‘· s ê«‘· ÄyÓ T |ü ⁄ {Ï º + {Ï ø Ï yÓ [ ¢ ø±|ü ⁄ sêìøÏ ‹]– sêe&É+˝Ò<Tä . ô|’>± ‘ê$T∫Ãq ø£≥ï+ &ÉãT“\T ‹]– Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. B+‘√ eTH√y˚<äq #Ó+~q <˚y˚+<äsY (32) Ç+{À¢ ñ] y˚dTü ø=ì eTè‹#Ó+<ë&ÉT. b˛©düT\T øπ düT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì X¯yêìøÏ |ü+#·Hêe÷ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

|Á eü ÷<äeXÊ‘·÷Ô u≤$˝À |ü&ç e´øÏÔ eTè‹

ø£s¬ +{Ÿ‘√ eT∞¢ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ãq j·TX¯«+‘Y dæHêΩ

s¡+>±¬s&ç¶, pHé 20: Á|üe÷<äeXÊ‘·÷Ô u≤$˝À |ü&ç ˇø£ e´øÏÔ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |üP&É÷s¡T eT+&É\+ y˚T&çø=+&É˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø±e* ô|+≥j·T´(55) Á>±eT dü$÷|ü+˝Àì e´ekÕj·T u≤$˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·÷Ô ø±\TC≤] |ü&ç eTè‹ #Ó+~q≥T¢ Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î #·qT>∑eTT˝Ÿ môd’‡ lìyêdt >∑Ts¡Tyês¡+ |òüT≥Hê düú˝≤ìï |ü]o*+#ês¡T. ø±>±, »˝Ÿ|ü*¢ e<ä› »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À lø±+‘Y¬s&ç¶ nH˚ e´øÏÔ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ edüTÔqï n‘·ìï ÄsTT˝Ÿ {≤´+ø£s¡T &Ûûø=q&É+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. n‘·&ÉT »˝Ÿ|ü*¢ ãT>∑Z ÁbÕ+‘·+˝À u…’≈£îô|’ yÓfi¯ó‘·T+&É>± á |òüT≥q »]–+~. |üVü‰&ûwüØ|òt ÇHéôdŒø£ºsY uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ eTè‘·T&ÉT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ >√bÕ˝Ÿsêe⁄ù|≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~qyê&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Vü≤dæHÔ ê|ü⁄s¡+˝À ìedædTü HÔ êïs¡T. düs¡÷sYq>∑sY eT+&É\ »˝Ÿ|ü*¢ Á>±eT+˝Àì *ø£ÿsY&çb˛˝À dü÷|üsyY »’Ó sY>± |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉT >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À &çb˛≈£î u…’≈£îô|’ yÓfi¯ó‘·T+&É>± á |òüT≥q »]–+~. πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

sê+N, pH 20 j·TX¯«+‘Y dæHêΩ... ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘.· Ä]úø£ XÊK e÷J eT+Á‹. nsTTq|üŒ{Ïø° yÓ÷&û düsêÿs¡T˝À dæHêΩ≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ <äø£ÿ˝Ò<äT. Bìô|’ Äj·Tq≈£î u≤<Ûä>± ñ qï≥T¢ yês¡Ô\T e#êÃsTT. nsTT‘˚ nqTø√≈£î+&Ü ø£¬s+{Ÿ düeTdü´ dæHêΩqT ˝…’yéT˝…’{À¢øÏ ‘Ó∫Ã+~. C≤s¡â+&é sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q dæHêΩ nø£ÿ&ç ø£s¬ +{Ÿ ø√‘·\ô|’ Ä+<√fi¯q #˚|{ ü ≤ºsT¡ . á Ä+<√fi¯qô|’ ;CÒ|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T $<äT´‘Y ø±sê´\j·÷\ô|’ <ë&ÉT\T #˚XÊs¡T. Bìô|’ øπ düT qyÓ÷<äT #˚dqæ b˛©düT\T dæHêΩqT n¬sdtº #˚XÊs¡T. C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä\ nj˚T´+<äT≈£î u≤+&ÉT düeT]Œ+#·eTì ø√]‘˚ dæHêΩ ‹s¡düÿ]+#ês¡T. B+‘√ Äj·Tq C…’\T˝ÀH˚ ñ +&Ü*‡ e∫Ã+~. C… ’ ˝ À¢ ñqï dæ H êΩqT m˝Ÿ . ¬ ø .n<ë«˙ |ü s êeT]Ù+#ês¡ T . C≤s¡ â + &é ˝ À ;CÒ | ” ø Ï dæ H êΩ Hêj· T ø£ ‘ · « + eVæ≤kÕÔsì¡ n<ë«˙ á dü+<äs“¡ +¤ >± #ÓbÕŒs¡T. á @&Ü~ ÄKs¡T˝À C≤s¡+â &é˝À mìïø£\T »s¡>q∑ THêïsTT. á mìïø£˝À¢ dæHêΩ d”m+ nuÛÑ´]ú>± eTT+<äT≈£î e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Äj·Tq ns¡TH® é eTT+&Ü, dæ.|æ.dæ+>¥, s¡|Tüò Tu≤sY <ëdt, ø£]j·÷ eTT+&É\‘√ b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ C≤s¡â+&é˝À CÒm+m+ düsêÿsY n~Ûø±s¡+˝À ñ+~. ùV≤eT+‘Y k˛¬sHé N|òt $TìdüºsY>± ñHêïs¡ T . n<ë«˙ |ü s êeT]Ù+∫q nq+‘· s ¡ + u… s TT˝Ÿ ô |’ ãj·T≥≈£î e#˚Ã+<äT≈£î dæHêΩ n+^ø£]+#ês¡T. 76 @fi¯¢ dæHêΩqT n≥T d”m+>± >±˙, Ç≥T πø+Á<ä eT+Á‹>± >±˙ rdüT≈£îH˚ neø±XÊ\T ˝Òeì Á|üD≤[ø£ dü+|òTü + ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT ˝≤+{Ï |ü<$ä øÏ Äj·TqqT m+|æø£ #˚ùd neø±XÊ\T ñHêïj·Tì ø=+<äs¡T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T.

lø±fi¯ V ü ≤ dæ Ô , : |ü + #· u Û Ñ ÷ ‘· *+>±˝À¢ yêj· T T*+>∑ πøåÁ‘·yÓTÆq lø±fi¯Vü≤d”ÔX¯«sê\j·T+˝À eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T es¡TD »|ü+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. sêhyê´|üÔ+>± Á|ü‹ Ä\j·T+˝Àq÷ es¡TD»|ü+ #˚|ü{≤º\ì <˚yê<ëj·T XÊK ìs¡ í s TT+∫+~. á y˚ T s¡ ≈ £ î <˚ y ê<ëj· T XÊK eT+Á‹ e÷DÏø±´\sêe⁄ n+<ä] áy√\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Ä Á|ü ø ±s¡ + eTTø£ ÿ +{Ï Ä\j· T +˝À ø=\Te⁄B]q eTè‘· T ´+»j· T kÕ«$TøÏ >∑ T s¡ T yês¡ + $X‚ w ü |ü P C≤~ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. es¡TD»|ü+ dü+<äs¡“¤+>± Çø£ÿ&ç •e*+>±ìøÏ $X‚wü n_Ûùwø±\T, Á|ü‘˚´ø£ ns¡Ãq\T »s¡ | ü q THêïs¡ T . n˝≤π > .. Ä\j· ÷ ìøÏ dü M T|ü + ˝Àì uÛsÑ <¡ ë«»rs¡+ú e<ä› eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T á »|ü+ #˚|{ ü ≤º\ì n+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\+≥÷ ÇHé#Ûê]® áy√>± u≤<Û ä ´ ‘· \ T #˚ | ü ≥ º q Tqï |ü P s¡ í # · + Á<ä s êe⁄ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

eT∞¢ ‘Ós¡ô|’øÏ |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄ lø±fi¯ V ü ≤ dæ Ô , lø±fi¯ V ü ≤ d” Ô X ¯ « sê\j· T áy√ ã~© ne⁄‘·THêïs¡+fÒ.. u≤<Ûä´‘·\ n|üŒ–+#˚+<äT≈£î <˚yê<ëj·T XÊK |ü]~Û˝À >∑Ts=Ô#˚à ‘=* ù|s¡T ø±DÏbÕø£+ áy√>± |üì#˚düTÔqï |üPs¡í#·+Á<äsêe⁄<˚. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î eT÷&ÉT <äbòÕ\T Çø£ÿ&ç ÇHé#Ûê]® áy√>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. ‘êC≤>±.. eT∞¢ Çø£ ÿ &ç Ä\j· T ÇHé # Û ê ]® áy√>± u≤<Û ä ´ ‘· \ T #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. m|ü&ÉT u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+∫Hê ø°\ø£ |üqT\˙ï áj·Tq m˝≤+{Ï $eTs¡Ù\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü #˚dæô|≥º&É+ es¡πø.. rsê.. Ä ø±s¡´Áø£e÷\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ eT∞¢ ¬s>∑T´\sY áy√\qT ìj·T$T+#·&É+ ÄqyêsTTr>± ek˛Ô+~. $»j·T≈£îe÷sY »qe] 31e ‘˚Bq |ü<Mä $s¡eTD ø±e&É + ‘√ Äj· T q u≤<Û ä ´ ‘· \ qT |ü P s¡ í # · + Á<ä s êe⁄≈£ î n|ü Œ –+#ê\ì <˚ y ê<ëj· T XÊK ñqï‘ê~Û ø ±s¡ T \T Ä<˚ • +#ês¡ T . n|ü Œ {À¢ Äs√>∑ ´ + n+‘· > ± düVü≤ø£]+#·ø£b˛sTTHê u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. |òæÁãe]˝À HÓ\˝À eTVü‰•esêÁ‹ yê]¸ø£ Áã¨à‘·‡yê\ ìs¡«Vü≤D≈£î dü + ã+~Û + ∫ nìï f… + &É s ¡ T ¢ |æ * ∫, |ü q T\ìï |ü P ]Ô #˚ùd+<äT≈£î m+‘√ ÁX¯$T+#ês¡T. rsê.. Áã¨à‘·‡yê\≈£î ˇø£ÿ s√E eTT+<äTq ‹s¡T|ü‹ Äضy√>± |üì#˚dæ Çø£ÿ&É≈î£ ã~©ô|’ e∫Ãq sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶øÏ u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. n˝≤ >∑‘+· ˝Àq÷ •yêõ áy√>± ñqï düeTj·T+˝À n<˚ »]–+~. u≤<Ûä´‘·\T ‹s¡T|ü‹ Äπsd® >” ± |üì#˚dTü qÔ ï lìyêdüsêe⁄ ◊<äTs√E\ øÏ+<ä≥ eTTø£ÿ+{Ï Ä\j·T áy√>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. ø±\T H=|æ Œ rÁe+>± ñ+&É ≥ +‘√ ôd\e⁄MT<ä yÓfi‚¢+<äT≈£î ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. <˚yê<ëj·T XÊK ø£$TwüqsY düŒ+~+∫ ãT<Ûyä ês¡+ qT+∫ Äj·Tq≈£î ôd\e⁄ eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+~.ø£$TwüqsY ñ‘·Ôs¡T«\ y˚Ts¡≈£î ø±DÏbÕø£+ áy√>± ñqï |üPs¡# í +· Á<äsêe⁄ ãT<Ûyä ês¡+ Çø£ÿ&ç Ä\j·÷ìøÏ e#êÃs¡T. Ä\j·T+˝À kÕ«$T, neTàyês¡¢qT <ä]Ù+#·Tø=ì q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dqæ ≈£L´˝…q’ T¢, Ç‘·sÁ¡ ‘ê |üqT\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ Çø£ÿ&ç yê]øÏ #Ó|æŒ yÓ[¢b˛j·÷s¡T.

ªdüT|òü\+µ Á>±e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ∫‘·÷sÔ T¡ : õ˝≤¢˝À |üXó¯ >∑D≤_Ûeè~∆, n~Ûø£ bÕ\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq ªdü|òü\+µ |ü<∏äø£+˝À m+|æø£ #˚dæq Á>±e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê\ì õ˝≤¢ |üX¯ódü+es¡úø£ XÊKdü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ õ˝≤¢ |üX¯ódü+es¡úø£ XÊK ø±sê´\j·T+˝À düT|òü\+ |ü<∏äø£+ neT\Tô|’ @&û\‘√ düMTøÏå+#ês¡T.


8

|Á Cü ≤ CÀ´‹

>∑Ts¡T≈£î˝≤˝À¢ U≤∞\≈£î 25˝À>± <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,pHé20(ÄsYmHém): õ˝≤¢˝Àì kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 6,7,8,9 ‘·s¡>∑‘·T˝À¢ $T–*q U≤∞\ uÛÑØÔ #˚j·TqTHêïs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ $<ë´s¡Tú\T áHÓ\ 25˝À>± <äsU¡ ≤düT\ Ô T #˚dTü ø√yê\ì >∑Ts¡T≈£î˝≤\ õ˝≤¢ ø£˙«qsY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, eT]ø£˝Ÿ, ‘Ó\ø£|ü*¢, ø£eTà<äq+, »&É¢s¡¢, >∑≥Tº, Hêsêj·TDù|≥, CÒ|”q>∑sY\˝Àì >∑Ts¡T≈£î˝≤\˝À¢ 6e ‘·s¡>∑‹˝À 37, 7e ‘·s¡>∑‹˝À 16, 8e ‘·s>¡ ‹∑ ˝À 16, 9e ‘·s>¡ ‹∑ ˝À 13 U≤∞\T ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. u≤\Ts¡ T eT<ä H ê|ü ⁄ s¡ + ˝À, u≤*ø£ \ T sê+¬ s &ç ¶ > ∑ ÷ &É , eTVü≤ã÷uŸq>∑s˝ Y À <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 27q Á|üy˚X¯ |üØø£å ñ+≥T+<äì, 28q m+|æ¬ø’q $<ë´s¡Tú\ C≤_‘êqT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, eT<äHê|ü⁄s¡+ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Á|ü#·T]kÕÔeTHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ õ˝≤¢˝Àì ‘Ó\+>±D kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ ø£fi≤XÊ\˝À¢ Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ |ü]$T‘· d”≥¢˝À U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚j·T&ÜìøÏ áHÓ\ 21q ñ <äj·T+ 10>∑+≥\≈£î &√sY ôd\ø£åHé‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ >∑Ts¡T≈£î˝≤\ õ˝≤¢ ø£˙«qsY düT<äsÙ¡ Hésêe⁄ ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. u≤*ø£\≈£î sê+¬s&ç¶>∑÷&É eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À, u≤\Ts¡≈£î eT<äHê|ü⁄s¡+˝À m+|æø£\T ñ+{≤j·Tì, ÄdüøÏÔ>∑\ $<ë´s¡Tú\T ‘·eT ndü\T Á<ÛäTe|üÁ‘ê\‘√ Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√sês¡T.

Ä~˝≤u≤<é, X¯ìyês¡+ 21 `06` 2014

>∑T]Ô+|ü⁄˝ìÒ bÕsƒX¡ Ê\\ $esê\T ‘Ó\TdüTø√+&ç Ä~yêd” >Á ±e÷\ @\÷s¡ T ,pHé 2 0(ÄsY m Hé m ): |æ \ ¢ \ qT bÕsƒ ¡ X Ê\˝À¢ #˚]Œ+#˚eTT+<äT bÕsƒ¡XÊ\≈£î Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+<√˝Ò<√ ‘Ó\TdüTø√yê\ì &çÇy√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òì bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\qT #˚]Œ+#·e<ä›ì #ÓbÕŒs¡T. ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´ dü+düú\≈£î B≥T>± dü+πøåeT edü‹ >∑èVü‰\qT r]Ã~<˚›+<äT≈£î ‘·–q ø£èwæ #˚j·÷\ì ;d” dü+πøåe÷~Ûø±s¡T\≈£î #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± |üì#˚dæ $<ë´s¡Tú\ uÛ$Ñ wü´‘·TqÔ T r]Ã~<ë›\ì ø√sês¡T. 2013 dü+e‘·‡s¡+˝À kÕ<Ûës¡D ã~©\ |üÁøÏj·T <ë«sê ã~© nsTT Ç+ø± ]©yé ø±≈£î+&Ü $T–*b˛sTTq ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ‘·«s¡˝ÀH˚ ã~©\≈£î nqTeT‹ ÇkÕÔeTì $<ë´XÊK ø±s¡´<ä]Ù sêCÒX«¯ ] ‹yê] Vü‰$÷ Ç#êÃs¡ì |”ÄsY{°j·T÷ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T m+M dü‘·´Hêsêj·TD, |æ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

>∑ ‘ · @&Ü~ ã~© ñ‘· Ô s ¡ T «\T bı+~ ]©yé ø±≈£ î +&Ü $T–*b˛sTTq ñbÕ<Ûë´j·TT\T ]©yé nj˚T´˝≤ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·÷\ì |”ÄsY{°j·T÷ sêh Hêj·T≈£î\T $<ë´XÊK ø±s¡ ´ <ä ] Ùì ø£ * dæ $q‹ |ü Á ‘· + dü e T]Œ+#· > ± nj· T q kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. Çø£ &Üø£ºsY ;ÄsY n+uÒ<ÿä sY kÕs¡«Á‹ø£ $X¯«$<ë´\j·T+ á $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT ;@, ;ø±+, ;md”‡ ø√s¡T‡˝À¢ Á|üyX˚ +¯ ø√dü+ ns¡Ω‘· |üØø£qå T E˝… ’ 20q ìs¡ « Væ ≤ +#· q Tqï≥T¢ n<Û ä ´ j· T q π ø +Á<ä + düeTq«j·÷~Ûø±] ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. m˝≤+{Ï $<ë´s¡Ω‘· ˝Òìyês¡T, Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ ô|òsTT˝Ÿ nsTTq yês¡T á |üØø£å≈£î Vü‰»s¡T ø±e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. E˝…’ 11e ‘˚B˝À>± @|” ÄHé˝…’Hé πø+Á<ë˝À¢ s¡÷.235 |ò”E #Ó*¢+∫, ÄHé˝…’Hé <ë«sê <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

s¡ø‘åÏ · eT+∫˙{Ï eqs¡T\T>± #ÓsT¡ e⁄\ ìsêàD+

@\÷s¡T,pHé20(ÄsYmHém): >∑‘+· ˝À »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q #Ós¡Te⁄\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ rÁe ˙{Ï m<ä›&ç @s¡ Œ &ç + <ä ì |ü + #êsTTr n~Û ø ±s¡ T \T #Ó b ÕŒs¡ T . »HêuÛ ≤ ô|s¡ > ∑ & É + ‘√ #Ó s ¡ T e⁄˝À¢ ˙s¡ T dü ] b˛ø£ Çã“+<ä T \T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡Hêïs¡T. Bìì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì Á>±e÷˝À¢ì n<äq|ü⁄ #Ós¡Te⁄\qT @sêŒ≥T #˚dæ yê{Ïì s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï #Ós¡Te⁄\≈£î nqTdü+<Ûëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. y˚dü$˝À Á>±e÷˝À¢ ‘·˝…‘·TÔ‘·Tqï ˙{Ï m<ä›&ç XÊX¯«‘· |ü]cÕÿsêìøÏ Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~düTÔqï≥T¢ &û|”y√ m.Hê>∑sêEes¡à ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Á>±e÷˝À¢ì s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï #Ós¡Te⁄\qT ˇ+>√\T,pHé 20 sêh $uÛ»Ñ q ‘·sy¡ ê‘· ‘=* mHéøö+≥sY Á>±eT+˝Àì ñqï Ç‘·s¡ #ÓsT¡ e⁄\‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚ùd |üÁøÏjT· qyÓ÷<äsTT´+~. n~ ≈£L&Ü Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ø±e&É+ $X‚wü+. >∑T+≥÷s¡T, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢\ dü]Vü≤<äT›˝À Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ |ü⁄\¢\ #Ós¡Te⁄ dü$÷|ü+˝À b˛©düT\T, e÷y√sTTdüTº\≈£î eT<Ûä´ m<äTs¡T ø±\TŒ\T #√≥T#˚ d ü T ≈£ î HêïsTT. á |ò ü T ≥q˝À eTT>∑ T Z s ¡ T e÷y√sTTdü T º \ T eTè‹ #Ó + <ës¡ T , eTs√ e÷y√sTTdü T º ‘·|æŒ+#·T≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. |òüT≥Hêdüú\+˝À @πø`47, mdtm˝ŸÄsY, ø±s¡“Hé, 303 ‘·TbÕ≈£î\T <=]øÏq≥T¢ düe÷#ês¡+. m<ä T s¡ T ø±\TŒ\ |ò ü T ≥qqT ¬ s +&É T õ˝≤¢ \ md” Œ \T Á<ÛäTMø£]+#ês¡T.

eTT>∑TsZ T¡ e÷y√sTTdüT\º T mHéøö+≥sY

eT<ä´ s¡Væ≤‘· Á>±eT+>± ñ|üŒ˝≤+ lø±≈£ î fi¯ + ,pHé 2 0(ÄsY m Hé m ): eT<ä ´ + eTT≥º e Tì, neTàeTì eTs√ Á>±eT+ Äq #˚dæ+~. eT<ä´+ >=\TdüT <äTø±D≤\T m‹Ôy‘˚ ˝ · À uÛ≤>∑+>± ñ|üŒ˝≤+ |ü+#êj·Trì eT<ä´+ s¡Væ≤‘· Á>±e÷\T>± e÷sêÃ\ì kÕúì≈£î\T ìs¡ísTT+#ês¡T. dü s ¡ Œ +∫ dü ÷ sê&É #· + Á<ä e Tà n<Û ä ´ ø£ å ‘ · q »]–q Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ düe÷y˚X¯+˝À Á>±e÷ìï dü+|üPs¡í eT<ä´ ìùw<Ûä |ü+#êj·Tr>± e÷πsÃ+<äT≈£î ÁbÕ<∏ä$Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. |ü+#êj·Tr˝À ñ qï ◊<äT Á>±e÷\ |ü]~Û˝À eT<ä´+ >=\TdüT <äTø±D≤\ìï+{Ï˙ eT÷dæy˚sTT+#ês¡T. eT‘·‡´ bÕ]ÁXÊ$Tø£ kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\≈£î eT<ä´ ìùw<Ûä u≤<Ûä´‘·\qT n|üŒ–+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. |ü + #êj· T r |ü ] ~Û Á>±e÷˝… ’ q ñ|ü Œ ˝≤+, &=+ø£ \ ÷s¡ T , ã{Ϻ>∑fi¯S¢s¡T, q&ÉTeT÷s¡T, m≈£îePs¡T Á>±e÷˝À¢ me¬s’Hê Hê≥TkÕsê, eT<ä´+ neTàø±\T kÕ–ùdÔ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\≈£î dü e ÷#ês¡ + Ç∫à #· s ¡ ´ \T rdü T ≈£ î H˚ ˝ ≤ Á>±e÷\ yêØ>± u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\ bò˛Hé q+ãs¡T¢ dü s ¡ Œ +∫, Ç‘· s ¡ eTTKT´\‘√bÕ≥T Á>±eTdü T ú \ +<ä ] ø° ø£Ø+q>∑s,Y pHé20(ÄsYmHém): sêeT>∑T+&É+ ìjÓ÷õø£es¡Z n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ÁbÕ+‘· n_Ûeè~›ô|’ ô|<ä›|ü*¢ ˝Àø£düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT u≤\ÿ düTeTHé <äèwæº kÕ]+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£îÄj·Tq X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ sêeT>∑T+&É+ q>∑s¡bÕ\ø£ ø±sê´\j·T+˝À $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\qT dü$÷øÏå+#·qTHêïs¡T. ìjÓ÷õø£es¡Z +˝Àì $$<Ûä $uÛ≤>±\ n~Ûø±s¡T\T düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡T ø±yê\ì sêeT>∑T+&É+ q>∑s¡bÕ\Hê~Ûø±] mdt.s¡M+Á<ä ø√sês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ sêeT>∑T+&É+ y˚ T j· T sY kÕú q + <ä ø Ï ÿ +#· T ø√yê\ì |ü ≥ Tº < ä \ ‘√ ñqï≥T¢ ø£Ø+q>∑sY,pHé20(ÄsYmHém): õ˝≤¢ ˇ*+|æø˘ dü+|òüT+ ø£ì|ædüTÔqï ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+˝À düeTq«j·T+ ø=s¡e&ç+~. Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ ø£Ø+q>∑sY˝À ˇ*+|æø˘ &˚ sê´© bÕغøÏ 25 eT+~ ø±s=Œπs≥s¡T¢ ñqï|üŒ{Ïø° me]ì y˚Tj·TsY ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. n+uÒ<äÿsY ùdº&çj·T+˝À ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î nuÛÑ´]ú nqï~ Ç+ø± Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+‘√ ø±+Á¬>dt •_s¡+˝À ásê´© ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. q>∑s¡+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\ ìs¡T‘ê‡Vü≤+ HÓ\ø=+~. Ç|üŒ{Ïπø HÓ\ s√E\T>± •_s¡+ >∑T+&Ü kÕ– ‹]– ùdº&çj·÷ìøÏ #˚s¡T≈£î+≥T+<äì ìsê«Vü≤≈£î\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±+Á¬>dt˝À me]øÏ yês¡T j·TeTTHê rπs nqï #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ yêdüT\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. y˚Tj·TsY |ü<ä$ì Ä•düTÔqï yês¡T #˚j·÷\ì ˇ*+|æø˘ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø√sês¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ ø=+‘· eT+~ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ñqï ø±s=Œπs≥sY\‘√ ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À sêh eT+Á‘· T \T áf… \ sêCÒ + <ä s Y , kı+‘·+>± •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± eT] ø=+<äs¡T n~ÛcÕ˜q+ô|’ ¬ø.‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄, õ˝≤¢ myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T, myÓTੇ\T, uÛ≤s¡+ y˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T me]˙ Ç|üŒ{Ï ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\T ≈£L&Ü Ç+<äT˝À bÕ˝§ZHê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ns¡Ã≈£î\ düeTdü´\ô|’ 22q düe÷y˚X+¯ Ä~˝≤u≤<é,pHé20(ÄsYmHém): ns¡Ã≈£î\T,ñ<√´>∑T\ düeTdü´\ô|’ eTs√e÷s¡T #·]Ã+#˚+<äT≈£î düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D˝À <˚yê<ëj·TXÊK ÄBÛq+˝À |üì#˚düTÔqï 10 õ˝≤¢\ ns¡Ã≈£î\T, ñ<√´>∑T\ düe÷y˚X¯+ áHÓ\ 22q ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ ns¡Ãø£dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Hê+|ü*¢ m–®_wüHé yÓTÆ<ëq+˝À ‘Ó\+>±D m+bÕ¢sT÷dt bò˛s¡+ q+<äT düe÷y˚X+¯ ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À <˚yê<ëj·T XÊK ÄBÛq+˝À |üì#˚dTü qÔ ï ns¡Ã≈£î\T, ñ<√´>∑T\T, ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ n~Ûø±s¡T\T, y˚TH˚»s¡T¢ á düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê\ì yês¡T ø√sês¡T. ô|+&ç+>¥˝À ñqï nH˚ø£ düeTdü´\qT Ç+<äT˝À #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T.

ø±s¡T <ä÷düT≈£îì yÓ[¢ q\T>∑Ts¡T <äTs¡às¡D+

es¡≈£î y˚Tj·TsY nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+‘√ Ks¡TÃ\T ‘·&çdæyÓ÷ô|&Ée⁄‘·THêïsTT. BìøÏ y˚Tj·TsY |ü<ä$ì Ä•düTÔqï q\T>∑T] qT+∫ ùdø£]+∫q &çbÕõ{Ÿ &ÉãT“\‘√H˚ Ks¡Tà #˚düTÔHêï bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ ô|<ä›>± <äèwæº kÕ]+#·ø£b˛e&É+‘√ n+<ä]˝À ndü+‘·è|æÔ HÓ\ø=+~. B+‘√ bÕ≥T &ç|Pü ´{° y˚Tj·TsY |ü<ä$ì d”ìj·TsY\≈£î ø±≈£î+&Ü ø=‘·Ô>± mìïø£sTTq yê] yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·T+&É≥+‘√ á $wüj·T+˝Àq÷ #ê˝≤ eT+~ ìs¡T‘ê‡Vü≤+‘√ ñHêïs¡T. y˚Tj·TsY $wüj·T+˝À dü«‘·+Á‘· ø±s=Œπs≥sY≈£î eT<䛑·T Ç#˚Ã+<äT≈£î {ÏÄsYmdt ìs¡ísTT+∫Hê &ç|üP´{° y˚Tj·TsY $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ ‘Ósêdü ø±s=Œπs≥sYπø ìs¡ísTT+#ês¡T. B+‘√ &ç|üP´{° y˚Tj·TsY nuÛÑ´]ú>± myÓTà˝Ò´ ø√&É*ì Á|üø{ £ kÏ ÕÔsì¡ n+<äsT¡ uÛ≤$+#ês¡T. ø±ì Bìô|’ Äj·Tq Ädüø>ÔÏ ± ˝Òq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Ç{°e\ »]–q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ {ÏÄsYmdt ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚dæ z&çb˛sTTq Hêj·T≈£î&ÉT ‘·q uÛ≤s¡´≈£î &ç|üP´{° y˚Tj·TsY |ü<äMì Çyê«\ì ø√]q≥T¢ düe÷#ês¡+. dü«j·T+>± myÓTà˝Ò´‘√H˚ á $wüj·T+ yÓ\¢&ç+#·&É+‘√ $T>∑‘ê ø±s=Œπs≥s¡¢‘√ #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<ëeTì yÓ\¢&ç+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

b˛\es¡+ Ä]¶HÓqT‡qT ñ|üdü+Vü≤]+#ê*: myÓTà˝Ò´ düTqï+ sê»j·T´ KeTà+,pHé20(ÄsYmHém): b˛\es¡+ $wüjT· +˝À yÓqøÏÿ ‘·π>Z~ ˝Ò<äì uÛÑÁ<ë#·\+ myÓTà˝Ò´ düTqï+ sê»j·T´ nHêïs¡T. dæ|æm+ yÓ’K]˝Àq÷ e÷s¡TŒ ˝Ò<äHêïs¡T. –]»q Á>±e÷\qT eTT+∫ ]»sê«j· T sY ø£ { ≤º \ qï Á|ü ‹ bÕ<ä q ≈£ î ‘êeTT e´‹π s ø£ e THêïs¡ T . &ç C … ’ H é e÷]à ì]àùdÔ n+<ä ] ø° y˚ T \T »s¡T>∑T‘·+<äì nHêïs¡T. n+<äT≈£î nq>∑TD+>± b˛\es¡+ Ä]¶HÓHé‡ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\Hêïs¡T. kÕúì≈£î\ Ä+<√fi¯q kÕús TTì ‘·–Z+ #·&ÜìøÏ á HÓ\ 21q »s¡>±*‡q ◊{°& û@ bÕ\ø£eT+&É* düe÷y˚XÊìï KeTà+˝À ìs¡«Væ≤+#ê\qTø√e&É+ |ü<ä∆‹ ø±<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. uÛÑÁ<ë#·\+˝ÀH˚ dü$÷ø£å

Ä~˝≤u≤<é,pHé20(ÄsYmHém): õ˝≤¢˝À Ä~yêd” Á>±e÷\ n_Ûeè~›Ä \ø£´å +>± |üì#˚kÕÔeTì, m≈£îÿe ì<ÛTä \ ø√dü+ b˛sê&ç Ä<äs¡Ù Á>±e÷\qT ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔeTì Ä~yêd” düs¡Œ+#·T\ dü+|òTü + õ˝≤¢ ø£˙«qsY ‘·T+s¡+ #·+<ässY êe⁄ nHêïs¡T. Á>±e÷\≈£î ì<ÛTä \T $&ÉT<ä\ #˚sTT+∫ eT+∫˙{Ï, bÕ]X¯ó<ä´∆ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·T≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. Ä~yêd” düs¡Œ+#Y\T ø=‘·Ô ø±s¡´esêZìï mqï≈£îHêïs¡T. ø√`ø£˙«qs¡T¢>± eTs¡‡ø√\ πøX¯yé, ô|+<ä÷sY yÓ÷Vü≤Hé mìïø£j·÷´s¡T. πøåÁ‘·kÕúsTT˝À dü+|òü÷ìï ã˝Àù|‘·+ #˚ùd ~X¯>± eT+&É\ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+∫ Ä ‘·sê«‘· õ˝≤¢ ø£$T{°ì mqTïø√yê\ì rsêàì+#ês¡T. Ç+<äTø√dü+ &ç$»q¢ yêØ>± ø£˙«qs¡q¢ T ìj·T$T+#ês¡T. Ms¡T |ü~ s√E˝À¢ eT+&É\ XÊK\≈£î mìïø£ ìs¡«Væ≤+∫ Ä $esê\T õ˝≤¢ ø£˙«qs¡¢≈£î n+<äCj Ò ÷· \ì ìs¡sí TT+#ês¡T. ‘·«s¡˝À |üP]ÔkÕúsTT õ˝≤¢ ø£$T{° mìïø£ ‘˚Bì Á|üø£{ÏkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘êeT+‘ê πøe\+ Á>±e÷\ n_Ûeè~› eTTK´+>± Ä~yêd” Á>±e÷\qT n_Ûeè~› #˚düTø√e&Éy˚T \ø£å´+>± |üì #˚kÕÔeTì ‘·T+s¡+ #·+<äsYsêe⁄ nHêïs¡T.

#˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ $e]+#ês¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ô|<än$Ts¡+, ∫qn$Ts¡+˝À¢ì #ÓsT¡ e⁄\qT >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· M{Ïì ô|’\{Ÿ ÁbÕC…≈î£ \ º T>± #˚|{ ü ≤ºeTì, ‘·«s¡˝À õ˝≤¢yê´|ü+Ô >± neT\T #˚dæ e#˚à y˚dü$ Hê{ÏøÏ Á>±e÷˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&çøÏ |ü]cÕÿs¡+ #·÷|ü⁄‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î n+<ä] düeTq«j·T+‘√ ø±\«\≈£î ˙s¡T e#˚à es¡≈£î Á>±$÷DT\T m<äTs¡T#·÷&É≈£î+&Ü X¯ó<ä∆yÓTÆq ˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. á Áø£eT+˝À Á>±e÷˝À¢ì |ü+#êj·Tr, Ç‘·s¡ lø±≈£ î fi¯ + ,pHé 2 0(ÄsY m Hé m ): lø±≈£ î fi¯ + õ˝≤¢ ˝ À Á|üuÛÑT‘·« #Ós¡Te⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫ ©E\T ñHêï yê{Ïì s¡<äT› C≤rj·Ts¡Vü≤<ë]ô|’ »]–q |òüTÀs¡s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À q\T>∑Ts¡T #˚dæ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì dæã“+~øÏ dü÷∫+#ês¡T. #ÓsT¡ e⁄\ <äTsêàs¡D+ #Ó+<ës¡T. z ø±s¡T Å&Ó’esY ìs¡¢ø£å´+ M]ì bı≥ºq nqTdü+<Ûëq+ |üÁøÏj·TqT ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì dæã“+~øÏ ô|≥Tº≈£î+~. Ä<˚XÊ\T Ç#êÃs¡T. ˝≤y˚s¡T eT+&É\+ ãT&ÉTeT÷s¡T Á>±eT+ e<ä› C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ø±s¡T düèwæº+∫q ;uÛÑ‘·‡+ ø±s¡D+>± Hê\T>∑T ì+&ÉT ÁbÕDè≤\T b˛j·÷sTT. &çy&’Ó sÉÛ Y |üøÿ£ q ì\TÃì ñqï Äs¡T>∑T]ô|’ qT+∫ ø±s¡T <ä÷düT¬ø[¢+~. á Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›] nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ä>± eTs√ Ç<ä›s¡T ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± eTè‹ #Ó+<ës¡T. kÕúì≈£î\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ lø±≈£îfi¯+ qT+∫ $XÊK yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔqï ø±s¡T ãT&ÉTeT÷s¡T e<ä› m&É¢ ã+&çì &Ûûø={Ϻ n<äT|ü⁄‘·|æŒ+~. nq+‘·s¡+ &çyÓ’&ÛÉsY |üø£ÿq ñqï ãT&ÉTeT÷s¡T Á>±eTdüT\ ú ô|’øÏ <ä÷düTø¬ [¢+~. á Á|üe÷<ä+˝À <ës¡ sêeTT\T(40). |æ.n#·Ãj·T´(65) nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä>± u§&˚¶|ü*¢ >∑&ɶj·T´(60), Ä~Hêsêj·TD ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´˝À eTè‹ #Ó+<ës¡T. Á|üe÷<ä+˝À düq|ü\ dü÷]u≤ãT≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ dü÷]u≤ãTqT lø±≈£îfi¯+ ]yéT‡≈£î ‘·s*¡ +#ês¡T. JÄsY|⁄ü s¡+ d”◊ nXÀø˘≈£îe÷sY, ˝≤y˚s¡T môd’‡ nbÕŒsêe⁄, s¡Ddüú\+ môd’‡ düHê´dæHêj·TT&ÉT |òüT≥Hêdüú˝≤ìï |ü]o*+#ês¡T. ø±s¡T Å&Ó’esYì n<ä T |ü ⁄ ˝ÀøÏ rdü T ≈£ î ì b˛©dü T ùdº H é ≈ £ î ‘· s ¡ * +#ês¡ T . á Á|üe÷<ä+˝À m&É≈¢ î£ ≈£L&Ü rÁe >±j·÷\j·÷´sTT.

sêeT>∑T+&É+|ô ’ H˚&TÉ m+|” dü$÷ø£å y˚Tj·TsY |ü<$ä |ô ’ M&Éì ñ‘·ÿ+sƒ¡

H˚&TÉ ø£Ø+q>∑s˝Y À ˇ*+|æø˘ &˚ sê´©

n_Ûeè<˚› \ø£´å +

»]|æ Ä]¶HÓqT‡ ñ|üdü+Vü≤s¡D≈£î rsêàq+ #˚j·÷\Hêïs¡T. b˛\es¡+ eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ n_Ûeè~∆ |üqT\qT Ä|ü&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. nœ\|üø£å+ Ä<Ûä«s¡´+˝À &Ûç©¢øÏ yÓ[¢ Çø£ÿ&ç |ü]dæú‹ì $e]kÕÔeTHêïs¡T. 1800 eT+~ eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\≈£î ãdü T ‡ bÕdt \ qT Çe«≈£ î +&Ü Äغ d ” n~Û ø ±s¡ T \T ‘· + ‘· T #·÷düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Hê´j·Tb˛sê{≤ìøÏ ‘·eT bÕغ Á|üD≤[ø±ã<ä∆+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. eTT+|ü⁄ Á>±e÷˝À¢ düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫ rsêàHê\qT #˚|æ+∫ sêh|ü‹øÏ |ü+ù|+<äT≈£î ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é˝À »j·TX¯+ø£sY kÕàs¡ø√|üHê´dü+ q\¢>=+&É,pHé20(ÄsYmHém): ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ #·Tø±ÿì˝≤ |üì#˚dqæ Ábòıô|òdsü Y »j·TX¯+ø£sY eTs¡D+Ï ∫ eT÷&ÉT dü + e‘· ‡ sê\T |ü P s¡ Ô s TTq dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± á HÓ \ 21q ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ãw”sYu≤>¥ Áô|dtø£¢uŸ˝À kÕàs¡ø√|üHê´dü+ ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó\+>±D $<ë´e+‘·T\ y˚~ø£ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. nqTuÛyÑ ê\T, ñ<ä´eT yê´|æ,Ô uÛ≤eC≤\ yê´|æ,Ô kÕe÷õø£, Á|üC≤kÕ«$Tø£, dü+|üPs¡í ‘Ó\+>±D ìsêàD+ ø√dü+ #˚j·÷*‡q ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ #·]Ã+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. y˚ T <Û ë e⁄\T $<ë´e+‘· T \T, Á|ü C ≤kÕ«$Tø£ yê<ä T \T, ‘Ó\+>±D≤yê<äT\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j÷· \ì ø√sês¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ á HÓ\ 29q Ä~yês¡+ õ˝≤¢ ô|q¸qsY‡ uÛeÑ Hé˝À 1969 ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø±s¡T\ düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø£˙«qsY #·Áø£Vü≤] sêeTsêE ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ sêh+ @sêŒ≥T≈£î 1969˝À $<ë´s¡Tú\T, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T #˚dæq b˛sê≥y˚T ;»+ y˚dæ+<äHêïs¡T. n|üŒ{Ï ñ<ä´eT+˝À #·ìb˛sTTq.. qwüºb˛sTTq yê] $esê\‘√ C≤_‘ê >∑T]+∫ #·]Ã+#·&ÜìøÏ á düe÷y˚X+¯ ìs¡ « Væ ≤ dü T Ô q ï≥T¢ ‘Ó * bÕs¡ T . Ç~˝≤e⁄+fÒ ‘Ó \ +>±D <˚ y ê\j· ÷ ˝À¢ |ü ì #˚ d ü T Ô q ï ns¡ à ø£ ñ<√´>∑ T \ dü e Tdü ´ \ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ á HÓ\ 22q ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì m–®_wüHé yÓTÆ<ëq+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ õ˝≤¢˝Àì <˚yê\j·÷\˝À |üì#˚düTÔqï ns¡Ã≈£î\T, pìj·TsY ndæôdº+≥T¢, y˚TH˚»s¡T¢, yê#Y y Ó T qT¢ , d” « |ü s ¡ T ¢ Vü ‰ »s¡ T ø±yê\ì ø√sês¡ T . eTs√yÓ ’ | ü ⁄ |ü≥ºD+˝Àì ‘·T\dæq>∑sY uÛÑø±Ô+»H˚j·TkÕ«$T <˚yê\j·T+˝À á HÓ \ 27q ø±o $X‚ « X¯ « s¡ kÕ«$T »qàqø£ å Á ‘· + qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Á|ü‘˚´ø£ n_Ûùwø±\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Ä\j·T+ #Ós’ à¡ Hé bÕ¬s|ü*¢ y˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

29q e÷~>∑ |Á Cü ≤Á|‹ü ì<ÛTä \≈£î düHêàq+ Ä~˝≤u≤<é,pHé20(ÄsYmHém): e÷~>∑ myÓTà˝Ò´\T, eT+Á‘·T\qT düHêàì+#ê\ì me÷àØŒmdt ìs¡ísTT+∫+~. sêhkÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ˝À Bìì #˚|ü&É‘êeTì Ä dü$T‹ õ˝≤¢ ø£˙«qsY yÓ÷‘˚ u≤]ø˘ sêe⁄ ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 29q ôV’≤<äsêu≤<é˝À sêhkÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »s¡ T >∑ T ‘· T +<ä ì n+<ä T ˝À ñ|ü eTTK´eT+Á‹, e÷~>∑ myÓTà˝Ò´\T, m+|”\qT dü‘·ÿ]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì dü$T‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHêäsT¡ \ ® T, e÷~>∑ ≈£î\düT\ ú T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡Tø±yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

Printed, Published, edited and owned by V.Srinivas Reddy. Published from H.No.1-2-125/1, “Pithruchaya Nilayam”, Shanthinagar, Adilabad -504001 Cell No.9440231967. Printed at SAI KRISHNA PRINTERS, D.No.7-7-86/1, NEAR COLLECLTOR CHOWK, ADILABAD. email : prajajyothi@yahoo.co.in FAX: NO: 08732-236967

21_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you