Page 1

CMYK

CMYK

www. telanganakalam.in

k˛eTyês¡+, @Á|æ˝Ÿ 21, 2014

s¡#·sTT‘·\≈£î ÄVü‰«q+ MTs¡T s¡∫+#·q qe\\T, ø£<∏ä\T, ø£<∏ëìø£\T, ø£$‘·\T Á|ü#·Ts¡D bı+<ë\qT≈£îH˚ W‘ê‡Væ≤ø£ s¡#·sTT‘·\≈£î Ç<˚ e÷ ÄVü‰«q+..

∫s¡THêe÷ s¡+>±¬s&ç¶

m&ç≥sY : ¬ø. eTùV≤wt

dü+∫ø£ 319

dü+|ü⁄{Ï 2

ù|J\T : 8

bòÕ¢{Ÿ HÓ+ : 403, e÷s¡T‹ bÕ¢C≤, U…’s¡‘êu≤<é, cÕ<ëHé ø±˝Òõ Á|üø£ÿq, ôV’≤<äsêu≤<é, 500004.

yÓ\ : s¡÷. 3/-

Email: tgknews@gmail.com.

Circulated to Hyderabad, Rangareddy, Karimnagar, Nalgonda, Adilabad, Mahaboobnagar, Khammam, Medak, Warangal, Nizamabad

Áo »j·THêeT dü+e‘·‡s¡+, ñ‘·Ôsêj·TD+, edü+‘·¡ s¡T‘·Te⁄, #Ó’Á‘·e÷dü+, X¯óø£¢|üø£å+, ‹~∏ : dü|üÔ$T 02:31, es¡®´+ : 01:40`03:10 , <äTs¡TàVüAs¡Ô+ : 08:29`09:20

k˛ìj·÷>±+BÛ n$˙‹ nqø=+&É {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 20 ({°Jπø q÷´dt): ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ n$˙‹ nqø=+&É nì ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ q˝§Z+&É õ˝≤¢ <˚es¡ø=+&É˝À@sêŒ≥T #˚dæq mìïø£\ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À #·+Á<äu≤ãT bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. j·T÷|”@ bÕ\q˝À s¡÷bÕsTT $\Te |ü&çb˛sTT, ì‘ê´edüsê\ <Ûäs¡\T ô|]>± j·Tì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ k˛ìj·÷#˚‹˝À s√uÀ e÷~]>± ‘·j·÷s¡j·÷´s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø=‘·Ô sêh+˝À $T>∑T\T ã&Ó®{Ÿ≈£î ‘Ó<˚bÕ bÕ\H˚ ø±s¡DeTHêïs¡T. j·TTe‘· ø√dü+ ôV’≤f…ø˘ dæ{° ì]à+#êeTHêïs¡T. mdtm˝Ÿ;d”ì q˝§Z+&É≈£î n+~+∫q |òüTq‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ<˚qHêïs¡T. <˚X¯ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T ‘Ó<˚bÕ, uÛ≤»bÕ bı‘·TÔô|≥Tº≈£îHêïj·Tì $e]+#ês¡T. q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À p´dt bòÕ´ø£ºØ\T ô|{Ϻ ã‘êÔsTT ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. {°&û|”, ;CÒ|” ÁX‚DT\T düuÛÑ≈£î uÛ≤Ø>± ‘·s¡*e#êÃsTT.

Á|ü#ês¡+˝À ìeT>∑ïyÓTÆq nìï bÕغ\ n<Ûä´≈£åî\T b˛{≤b˛{° ‹≥¢πø ÁbÕ<Ûëq´+ me] Á|üD≤[ø£ yê]<˚.. n<Ûä´≈£åî\ |üs¡´≥q\‘√ H˚‘·\ Vü≤&Üe⁄&ç ÁX‚DT\qT ‘·s¡*+#·˝Òø£ #√{≤ H˚‘·\ bÕ≥T¢ H˚&ÉT ‘Ó\+>±D≈£î sêVüQ˝Ÿ Ä+Á<Ûä˝À yÓ÷B |üs¡´≥q\T Ç<ä›s¡T Á|ü<Ûëì nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ü#ês¡+ ñ+&É&É+‘√ b˛©düT\T n>∑#ê≥T¢

yÓ÷Bì Äù| X¯øÏÔ me]ø° ˝Ò<äT

ôV’≤<äsêu≤<é Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û : H˚‘·\+‘ê mìïø£\ Vü≤&Üe⁄&ç˝À ìeT>∑ï eTj·÷´s¡T. nìï bÕغ\ n<Ûä´≈£åî\T j·÷Á‘·˝À¢ ñHêïs¡T. Á|ü<ëq+>± nìï bÕغ\ n<Ûä´≈£åî\T m<äT≥ bÕغô|’ ãTs¡<ä »˝Ò¢+<äTπø ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïs¡T. m|ü⁄Œ&ÉT ˝Òì$<Ûä+>± H˚‘·\T |üs¡düŒs¡+ ‹≥Tº≈£î+≥÷ z≥s¡¢≈£î ∫sê≈£î ‘Ó|æŒdüTÔHêïs¡T. ndü\T ‘êeTT $»j·T+ kÕ~ÛùdÔ @$T #˚kÕÔyÓ÷ #Ó|üŒ≈£î+&Ü Á|ü‘·´]ú bÕغ\ô|’ ‹≥¢es¡¸+ ≈£î]|ædüTÔHêïs¡T. ns¡yÓ’ @fi¯¢ ‘Ó\+>±D ø£\ kÕø±s¡yÓTÆ+<äqï Äq+<ä+˝À ñqï z≥s¡¢≈£î á H˚‘·\ |æ∫à Áù|˝≤|üq\T q#·Ãø£ ndü\T z≥T y˚ùd+<äTπø Çwüº|ü&É&É+ ˝Ò<äT. nìï bÕغ\ n<Ûä´≈£åî\T |üs¡´≥q˝À¢ ñHêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT @◊d”d” ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ ‘Ó\+>±D˝À, ;CÒ|” Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<ÛäyÓ÷B Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ\˝À H˚&ÉT Á|ü#ês¡+ #˚j·TqTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, ;CÒ|” nÁ>∑H˚‘·\T |üüs¡´≥q\T ñ+&É&É+‘√ b˛©düT\T ‘·\\T |ü≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. Ç<ä›s¡T Á|ü<Ûëì πsdüT˝À ñ+&É&É+ me]øÏ ã+<Û√ãdüTÔ ‘·≈£îÿe #˚dæHê uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ˝Òìb˛ì düeTdü´\T ekÕÔj·Tì b˛©düT\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T πød”ÄsY Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø dü>∑+ õ˝≤¢\≈£î ô|’>± |üs¡´≥q\T eTT–+#ês¡T. {°&û|” n<Ûä´≈£åî\T #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Ç≥T ‘Ó\+ >±D˝ÀqT, n≥T d”e÷+Á<Ûä˝ÀqT |üs¡´≥q\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T bıHêï\

\ø£åàj·T´ |üs¡´≥q\‘√ Äø£≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ‘Ó\+>±D ø√düy˚T e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï bıHêï\qT {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY {≤¬sZ{Ÿ #˚j·T&É+‘√ bıHêï\ ≈£L&Ü dü«s¡+ e÷sêÃs¡T. πød”ÄsYô|’ e÷≥\ <ë&çì ô|+#ês¡T. ;CÒ|” {°&û|”‘√ bı‘·TÔ ≈£î<äs¡&É+‘√ Ä bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·\T Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–dü÷Ô {°&û|”‘√ ≈£L&Ü j·÷Á‘·\˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q »>∑Hé k˛<ä] wü]àfi¯ ‘Ó\+>±D˝À |üs¡´{ÏdüTÔ+&É>± $»j·TeTà, »>∑Hé d”e÷+Á<Ûä˝À |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T. nìï bÕغ\ n<Ûä´≈£åî\T j·÷Á‘·\‘√ _J _J>± ñ+&É&É+‘√ Ä bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T »Hê\qT b˛>∑T #˚j·T˝Òø£ HêHê nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ndü˝Ò m+&Üø±\+. m+&É\T <ä+#˚j·T&É+‘√ »q+ ãj·T{ÏøÏ sêe&ÜìøÏ Vü≤&É*b˛‘·THêïs¡T. ‘·eT n<Ûä´≈£åî\ düuÛÑ\≈£î uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ‘·s¡*+#·˝Òø£b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À mø£ÿ&É ‘·\H=|ü⁄Œ\T ekÕÔjÓ÷qì HêHê ôV’≤sêq |ü&ç »Hê\qT ‘·s¡*+∫ nìï bÕغ\ n<Ûä´≈£åî\ düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚düTÔHêïs¡T. ndü\T ì»+>± z≥s¡T @ bÕغøÏ z≥T y˚kÕÔ&√ ‘Ó*j·T<äT ø±ì nìï bÕغ\ H˚‘·\ düuÛÑ\≈£î Á|ü»\T ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± ‘·s¡*+|ü⁄ #˚j·Tã&ÉT‘·THêïs¡T. @ H˚‘· düuÛÑ $»j·Te+‘·+ nsTT´+<√ ‘Ó*j·÷\+fÒ mìïø£\ |òü*‘ê\T e#˚à es¡≈£î y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚..

;CÒ|” C≤rj·T H˚‘· yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT ôôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 20 ({°Jπø q÷´dt): s√E s√Eø° qπs+Á<äyÓ÷&û ã\+ ô|s¡T>∑T‘√+<äì, yÓ÷Bì Äù| X¯øÏÔ me]ø° ˝Ò<äì ;CÒ|” C≤rj·T H˚‘· m+.yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. qπs+Á<äyÓ÷B Vü≤yê #·÷dæ ø±+Á¬>dtbÕغ u…+uÒ˝…‹Ô b˛‘√+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì uÛ≤»bÕ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.... yês¡dü‘·« sê»ø°j·÷\≈£î á mìïø£˝À¢ Á|ü»\T #·s¡eT^‘·+ bÕ&ÉuÀ‘·THêïs¡Hêïs¡T. <˚X¯+˝Àì nìï eqs¡T\qT <√#·T≈£îqï |òüTq‘· ø±+Á¬>dt<˚ qHêïs¡T. ø±+Á¬>dt VüQ+<ë>± ‘·|ü≈£îì...>ös¡e Á|ü<ä+>± Á|ü‹|üø£å bÕÁ‘· b˛wæ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ‘·|ü&ÉT Á|ü#ês¡+ Çø£HÓ’Hê Ä|æ u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± yÓT\>±\ì ø√sês¡T. ‘êeTT #˚düTÔqï mìïø£\ Ks¡Tà $esê\T ád” eTT+<äT+#êeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üø£≥q Ä\kÕ´ìøÏ ø±+Á¬>dt, ‘Ósêdü˝Ò ø±s¡DeTì Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt X¯ø£+ eTT–dæ+<äì... yÓ÷B X¯ø£+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±uÀ‘·T+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T.

bÕ\eT÷s¡T ªm+|”µ ã]˝À ..

¬>\Tô|e]<√! 2˝À me] BÛe÷ yê]<˚ ã]˝À ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ôd’‘·+..

y˚&ÓøÏÿq Á|ü#ês¡+!

eT<ä´+ ˝Ò<äT.. u≤<Ûä\T ˝Òe⁄ Ä~˝≤u≤<é, @Á|æ˝Ÿ20, {°Jπø q÷´dt : õ˝≤¢˝À eTVæ≤fi¯\+‘ê m|ü&É÷ Ç˝≤+{Ï s√E\T ñ+fÒ u≤>∑T+&ÉT nqT≈£î+≥THêïs¡T. n<˚$T{Ï mìïø£\ y˚fi¯ dü+<ä&çì yês¡+‘·>± ø√s¡T≈£î+≥THêïsê nH˚ø£<ë MT dü+<˚Vü≤+.. n<˚MT ø±<äT. Ç~es¡≈£î mìïø£\+fÒ eT<ä´+, e÷+dü+, $+<äT\‘√ |üdü+<äT>± ñ+&˚ ø±\+.. ø±˙ Ç|üŒ{Ï mìïø£\T >∑‘·+‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ ø=~›>± _Ûqï+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. mìïø£\ ø£$TwüHé ø£]ƒqyÓ’K], ìã+<Ûäq\ ø±s¡D+>± |ü+#˚+<äT≈£î nuÛÑ´s¡Tú\≈£î, ‘êπ>+<äT≈£î eT+<äTu≤ãT\≈£î eT<ä´+ <=s¡ø£&É+ >∑>∑qeTe⁄‘√+~. B+‘√ m|ü&ÉT Ç˝≤π> ñ+fÒ u≤>∑T+≥T+<äì ≈£î≥T+;≈£î\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. |ü]$T‹øÏ ˝Àã&ç e÷Á‘·y˚T &çb˛\qT+∫ düs¡≈£î düs¡|òüsê ne⁄‘√+~. B+‘√ #ê˝≤#√≥¢ eT<ä´+ \_Û+#·ø£ <äTø±D≤\T eT÷‘·|ü&ÉT‘·T+&É>± eT<ä´+ u≤ãT\T Ç+{Ïπø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. ø=ìï#√≥¢ e÷Á‘·+ <äTø±D+ rdæq yÓ+≥H˚ <ëìeTT+<äT u≤s¡T\T rs¡T‘·THêïs¡T. #ê˝≤#√≥¢ <äTø±D≤˝À¢ ø=ìïs√E\T>± eT<ä´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ eT÷dæñ+≥THêïsTT. ìs¡+‘·s¡ ‘·ìF\T+&É&É+‘√ ãj·T≥ eT<ä´+ <=s¡ø£&É+˝Ò<äT. B+‘√ m|ü&ÉT ns¡∆sêÁ‹ Ç+{ÏøÏ yÓfi‚¢ Ä eT+<äTu≤ãT\T kÕj·T+Á‘êìπø Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£î+≥THêï&ÉT. B+‘√ Ä Ç+{À¢ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. m|ü&ÉT Ç<˚ |ü]dæú‹ ñ+&Ü\ì Ä <˚e⁄ìï y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± y˚˝≤~ ≈£î≥T+u≤˝À¢ eT<ä´+ ø=s¡‘· Äq+<ëìï ì+|ü⁄‘√+~. mìïø£\+fÒ #ê\T eT<ä´+ @s¡T˝…’ bÕs¡T‘·T+~. m|ü&ÉT »]π> neTàø±\ø£+fÒ Hê\T¬>’~+‘·\T m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ø±s¡D+ nuÛÑ´s¡Tú\T z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑô|fÒº+<äT≈£î eT<ä´+ ñ∫‘·+>± Çe«&Éy˚T. ø±ì >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± mìïø£\ ø£$TwüHé ìã+<Ûäq\‘√ eT<ä´+ neTàø±\ô|’ Ä+ø£å\T+≥THêïsTT. mìïø£\T ˝Òì düeTj·T+˝À Ä HÓ\˝À eT<ä´+ $Áø£j·÷\T m+‘· ñHêïjÓ÷ áHÓ\˝À n+‘˚ ñ+&Ü\ì *œ‘·|üPs¡«ø£ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. >∑‘· ñ|ü mìïø£\ qT+#˚ Ç~ neT˝À¢øÏ e∫Ã+~. yÓTTqï{Ï »&ûŒ{°d”, m+|”{°d” mìïø£˝À¢q÷ eT<ä´+ <=s¡ø£ø£ b˛e&É+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T ôV’≤sêHê|ü&ܶs¡T. ‘êC≤>± kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢q÷ Ç<˚ |ü]dæú‹. 2013 e÷]ÃHÓ\˝À õ˝≤¢˝À 88,460 eT<ä´+ ô|f…º\T, $T>∑‘ê ˝À

n_Ûeè~∆ ìHê<ä+‘√ ø£eT\+`ôd’øÏ˝Ÿ eT÷&√ bÕ≥‘√ ø±Áy˚T&ÉT¢`ø±s¡T

ne÷à! m\ø£åHé es¡≈£î @ |üì #˚j·Tπø ..yêfi‚¢ }&ÉTÑês¡T, ã≥º\T ñ‘·T≈£î‘ês¡T, ÇÁd”º #˚kÕÔs¡T, qqTï m‘·TÔ≈£î+{≤s¡T, N$T&ç rkÕÔs¡T...Ç+ø±..

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 20 ({°Jπø q÷´dt): eTs√ yês¡+ s√E˝Ò >∑&ÉTe⁄.. Á|ü#ês¡+ y˚&ÓøÏÿ+~. b˛*+>¥ düMT|ædüTÔ+&É&É+‘√ bÕغ\ eT<Ûä´ $eTs¡Ù\T ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+≥THêïsTT. $eTs¡Ù\ u≤D≤\T s√E s√E≈£î |ü<äTHÓ≈£îÿ‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D≤˝Àì 10 õ˝≤¢˝À¢ Á|ü#ês¡+ Vü≤À¬s‘·TÔ‘√+~. Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤dü÷Ô nuÛÑ´s¡Tú\T _J_J>± ñHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝Àì 17 bÕs¡¢yÓT+≥T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷.. 119 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢q÷ á HÓ\ 30q b˛*+>¥ »s¡>∑qTqï $wüj·T+.. á HÓ\ 28e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î Á|ü#êsêìøÏ ‘Ós¡ |ü&ÉqTqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. nìï bÕغ\ n~ÛH˚‘·\T, n‹s¡<ÛäT\T ôd’‘·+ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsY sêe⁄ >∑‘· Hê\T>∑T s√E\ qT+&ç Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. nìï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢qT ôV≤*ø±|üºsY <ë«sê ø£*j·T~]π>+<äT≈£î Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·T≈£îHêïs¡T. n+<äTø£qT>∑TD+>± Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–düTÔ Hêïs¡T. n+‘·{≤ ‘êHÓ’ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Vü≤Øwtsêe⁄, ¬ø{ÏÄsY, ø£$‘· ‘·eT ‘·eT ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î |ü]$T‘·yÓTÆ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔ Hêïs¡T. Vü≤Øwtsêe⁄ dæ~›ù|≥ qT+&ç, ¬ø{ÏÄsY dæ]dæ\¢ qT+&ç nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î b˛{° #˚düTÔ+&É>±.. ìC≤e÷u≤<é m+|” kÕúHêìøÏ ø£$‘· b˛{°#˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n<˚$<Ûä+>± m◊dædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ á HÓ\ 21e ‘˚Bq eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ìC≤e÷u≤<é düuÛÑ˝À¢ $T>∑‘ê ˝À

2

k˛ìj·÷≈£î nHês√>∑´+ eTT+u…’ |üs¡´≥q s¡<äT›!

18 @fi¯¢˝ÀH˚ ..

yÓ÷B Vü≤‘·´#˚dæ bÕ]b˛j·÷s¡T

q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 20 ({°Jπø q÷´dt): ;CÒ|” q÷´&Ûç©¢, @Á|æ˝Ÿ 20 ({°Jπø q÷´dt): ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&ûô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ bÕغ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛ eTVü‰sêh d”ìj·TsY H˚‘· uÒDÏ Á|ükÕ<é es¡à rÁe |üs¡´≥qqT s¡<äT› $T>∑‘ê ˝À Äs√|üD\T #˚XÊs¡T. yÓ÷&û $T>∑‘ê ˝À

2

–≥T¢+{≤~.!

|ü<äTHÓ≈£îÿ‘·Tqï $eTs¡Ù\ ªu≤D≤\Tµ n~ÛH˚‘·\T.. n‹s¡<∏äT\T ôd’‘·+..

ø£Ø+q>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 20 ({°Jπø q÷´dt): ø£‘·TÔ\T <ä÷düT≈£îqï H˚‘·\T bı‘·TÔ bı&ÉT|ü⁄\‘√ #Û·˝À≈£îÔ\T $düTs¡T≈£î+≥THêïs¡T. Á<√VüQ\+≥÷ ‘·]$Tø={≤º \ì e÷≥\ áf…\T $dæ]q yêπs $TeTT $T+∫q yês¡T ˝Òs¡+≥÷ bı>∑&ÉÔ\T ≈£î]|æ+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ‘·eT<˚ ‘=* Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&Ü\ì uÛ≤$düTÔqï bÕغ\T @ ˇø£ÿ neø±XÊìï e<äT\Tø√e<ä›H˚ uÛ≤e+‘√ bı‘·TÔ\≈£î ‘Ós¡˝ÒbÕsTT. á Áø£eT+˝ÀH˚ ø±+Á¬>dt`uÛ≤ø£bÕ, ‘Ó<˚bÕ`uÛ≤»bÕ\ eT<Ûä´ yÓTÆÁ‹ yÓTT>∑Z‘=&ç–+~. ˇ+≥]b˛s¡Tπø ôd’ nqï ‘Ósêdü ôd’‘·+ eTTø√ÿD|ü⁄ b˛s¡T˝À e#˚à Çã“+<äT\ <äècÕº´ d”|”m+‘√ ne>±Vü≤q≈£î e∫Ã+~. á Áø£eT+˝À õ˝≤¢ sê»ø°j·÷˝À¢ ˇπø C…+&Ü‘√ Á|ü#êsêìøÏ yÓfi‚¢ Á|ü<Ûëq bÕغH˚ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+~. d”|”◊øÏ ùdïVü≤ ªVü≤düÔ+µ ‘Ósêdü ‘·eT bÕغ˝À $©q+ ne⁄‘·T+<äì, ˝Ò≈£î+fÒ bı‘·TÔ ñ+≥T+<äì ø±+Á¬>dt $T>∑‘ê ˝À

2

$X¯«dü˙j·T‘· ˝Òì e´øÏÔ πød”ÄsY Çø£ÿ&É eTq+, nø£ÿ&É yÓ÷B sêyê* {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT bıHêï\ \ø£åàj·T´

H˚&ÉT ‘Ó\+>±D˝À..

sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ |üs¡´≥q

{°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT

q˝§Z+&É, @Á|æ˝Ÿ 20 ({°Jπø q÷´dt): eTq+ sêyê*.. nø£ÿ&É yÓ÷B sêyê*.. n|ü⁄Œ&˚ ñ<√´>±˝§kÕÔj·Tì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ q˝§Z+&É õ˝≤¢ <˚es¡ø=+&É˝À s√&ÉT¶ c˛˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü»\T, {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T Äj·Tq≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. Á|ü»\qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. s¡»ìø±+‘Y s√uÀ dü÷|üsY d”Œ&é.. k˛ìj·÷ s√uÀ #ê˝≤ k˛¢.. k˛ìj·÷>±+BÛ n$˙‹ nqø=+&É..yÓTT<ä›u≤“sTT sêVüQ˝Ÿ ø£+fÒ eTq ø±s¡´ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 20 ({°Jπø q÷´dt): $X¯«dü˙j·T‘· ˝Òì e´øÏÔ ø£s¡Ô˝Ò #ê˝≤ d”Œ&ÉT. »>∑Hé, øÏs¡DY ‘√&ÉT<=+>∑\T.. ¬ødæÄsY e÷j·T\eTsê؃.. ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ødæÄsY n+≥÷ {°|”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT yês¡+<ä] e\¢ qwüºy˚T n~Ûø£+. yê] e\¢ ˇq>∑÷πs<˚MT ˝Ò<äT. <˚X¯ Á|üjÓ÷» bıHêï\ \ø£åàj·T´ Äs√|æ+#ês¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT MT&çj·÷‘√ Hê\ ø√düy˚T _C…|æ‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îHêï+. j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À s¡÷bÕsTT $\Te |ü&çb˛sTT+~. ì‘ê´edüs¡ $T>∑‘ê ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ñ<ä´eT+ düeTj·T+˝À $T>∑‘ê ˝À

2

2

2

2

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 20 ({°Jπø q÷´dt): H˚&ÉT ‘Ó\+>±D˝À @◊d”d” ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ |üs¡´ {Ï+#·qTHêïs¡T. eT<Ûë´ Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î eTVü ≤ ã÷uŸ q >∑ s Y ˝ À sêVüQ˝Ÿ |üs¡´≥q ñ+≥T+<äì, eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.30 >∑+≥\≈£î ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ &ç#Y|ü*¢˝À »]π> ãVæ≤ s¡+>∑düuÛÑ˝À sêVüQ˝Ÿ Á|üdü+–kÕÔs¡ì ø±+Á¬>dt esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. á HÓ\ 25q ‘Ó\+>±D˝À sêVüQ˝Ÿ eTs√e÷s¡T |üs¡´{Ï+#·qTqï≥T¢ düe÷ #ês¡+. es¡+>∑˝Ÿ $T>∑‘ê ˝À

2

yÓ÷Bj˚T <˚XÊìøÏ lsêeTs¡ø£å m˙¶j˚T ≈£L≥$TøÏ 300 kÕúHê\T U≤j·T+ ;CÒ|” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û »e<˚ø£sY ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 20 ({°Jπø q÷´dt): kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ m˙¶m ≈£L≥$TøÏ 300 ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\T U≤j·TeTì _C…|æ C≤rj·T n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û »e<˚ø£sY nHêïs¡T. yÓ+ø£ fÒX¯«s¡kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î $#˚Ãdæq Äj·Tq Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ $◊|æ <äs¡Ùq ÁbÕs¡+uÛÑ düeTj·T+˝À lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. {°{°&û n~Ûø±s¡T\T Äj·Tq≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. <äs¡Ùq+ nq+‘·s¡+ sê»+ù|≥ bÕs¡¢yÓT+≥T nuÛÑ´]∆ |ü⁄s¡+<äπsX¯«]‘√ $T>∑‘ê ˝À

2

21 april page 1  
21 april page 1  
Advertisement