Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

Published from Mahabubnagar

dü+|ü⁄{Ï :10

dü+∫ø£ : 253 dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

X¯ìyês¡+ 21 pHé 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Published from Hyderabad

dü+|ü⁄{Ï :03

dü+∫ø£ : 265

X¯ìyês¡+ 21 pHé 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Follow us on

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

website :

www.vaarthatarangalu.com

.

Published from Hyderabad

website: www.vaarthatarangalu.com

dü+|ü⁄{Ï :8

dü+∫ø£ : 217

¬s’˝Ò« #ÛêØ®\T ô|+∫q yÓ÷&û düsêÿsY

email:vtarangalu.222208@gmail.com

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

X¯ìyês¡+ 21 pHé 2014 ù|õ\T: 8, yÓ\:s¡÷,1/`

Á|üyêdü J$‘·+ e<äT›

kı+‘· nôd+;¢ ì]à+#·T≈£î+<ë+ ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sV©´s @|qsLi’d˝¡, ™´sV©´s xqs¿¡™yá∏R∂VLi ¨sLji¯LiøR¡VNRPVLiμyLi @|qsLi’d˝¡¨s x§¶ ¶ßLiμygS ©´s≤R∂VxmsoNRPVLiμyLi @LÛRi™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s øR¡LRiËáV ¬ø¡[μÙyLi GNRP˙gki™´s Fs¨sıNRP\|ms Fszms {qsˆNRPL`i bP™´s˙xmsryμ`∂ ™y˘≈¡˘

&Û©ç ¢ : øπ +Á<ä+˝À Ç{°e\ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq m˙¶j˚T Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ô|’ e&ç¶+|ü⁄\≈£î ‘Ós¡˝Ò|æ+~. ‘·q e&ç¶+|ü⁄\ ø±s¡´Áø£e÷ìï yÓTT<ä≥>± ¬s’˝Ò« Á|üj·÷DÏ≈£î\‘√ yÓTT<ä\T ô|{Ϻ+~. Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä yÓ÷&û ¬s’˝Ò« Á|üj÷· DÏ≈î£ \ô|’ uÛ≤Ø m‘·TqÔ #ÛêØ®\ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·÷ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. s¡yêD≤ #ÛêØ®\qT 6.5 XÊ‘·+, Á|üj÷· DÏ≈î£ \ #ÛêØ®\qT 14.2 XÊ‘·+ ô|+#·T‘·÷ ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïs¡T. ô|+∫q #ÛêØ®\T á s√E ns¡sΔ êÁ‹ qT+#˚ neT˝À¢øÏ ekÕÔjT· ì yÓ÷&û düsêÿsY ‘Ó*|æ+~. B+‘√ Çø£ qT+∫ s¬ ˝’ «Ò Á|üj÷· DÏ≈î£ \ô|’ ô|<ä› yÓTT‘·+Ô ˝À Á|üj÷· D #ÛêØ®\ uÛ≤s¡+ |ü&qÉ T+~. Ç+‘· ô|<y›ä TÓ T‘+Ô· ˝À eTTqTô|qï&÷É ô|s>¡ ˝∑ <Ò Tä : $|øü ±å \T mqï&É÷ ˝Òì $<Û+ä >± yÓ÷&û düsêÿsY s¬ ˝’ «Ò

#ÛêØ®\qT ô|+∫+~. Bì e\¢ Á|üj÷· DÏ≈î£ \≈£î yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤s¡+>± ø£ì|æk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ ô|+∫q #ÛêØ®\ Á|üø±s¡+.. ˇø£ kÕ<Ûës¡D Á|üj÷· DÏ≈î£ &ÉT &Û©ç ¢ qT+∫ ôV≤’ <äsêu≤<é ≈£î eùdÔ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.300 n<äq+>± uÛ≤s¡+ |ü&qÉ T+~. ¬s’˝Ò« XÊKqT n_Ûeè~Δ #˚j·÷\H˚ kÕ≈£î‘√ Á|üj÷· DÏ≈î£ \ qT+∫ #ÛêØ®\ s¡÷ù|D≤ ì<ÛTä \T sêã{≤º\ì øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ uÛ≤$∫+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á #·s´¡ düs¬ +’ ~ ø±<äì $|üø±å \T $eT]ÙdüTHÔ êïsTT. Á|ü‹kÕØ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T #ÛêØ®\T ô|+#·T‘·THêïj˚T ‘·|üŒ ¬s’˝Ò«\ Ä<ÛäT˙ø£s¡D, n_Ûeè~Δ mø£ÿ&Ü »s¡>&∑ +É ˝Ò<ìä Äs√|ædTü HÔ êïsTT. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê Á|üuTÑÛ ‘·«+ ô|+∫q s¬ ˝’ «Ò #ÛêØ®\qT ñ|üd+ü Vü≤]+#·Tø√yê\ì dæ|mæ + bı*{Ÿ ã÷´s√ düuTÑÛ ´sê\T ãè+<ëø±s¡‘,Y s¬ ˝’ «Ò XÊK e÷J eT+Á‹ ˝≤\÷ Á|ükÕ<é j·÷<äyé &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

b˛\es¡+ Ä]¶HÓHé‡qT

s¡<äT› #˚j·÷* : bÕ˝≤«sT |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 20 (ôdÿ’ q÷´dt):F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ™´sVLi≤R∂Õÿ á©´sV ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ NRPáVxmsoªRΩW ZNP[Li˙μR∂Li «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s ALÔij Æ©s©±s=©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yá¨s LS«¡˘xqsÀ≥¡œ xqsÀ≥¡œ V˘≤R∂V, NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR FyÕÿ*LiVV g][™s´ LÙiR ©±slLi≤Ô∂T ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ™´sVVLixmso ˙FyLiªyá©´sV G{msNTP ZNP[…ÿLiVVxqsWÚ ALÔij Æ©s©±s= «ÿLki ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li @©y˘∏R∂V™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı ªy©´sV ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li ˙μR∂ Æ™sW≤U∂ μR∂XztsÌ QNPT ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿ©´s¨s, @LiμR∂LjiNUP ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[Õÿ øR¡WryÚ ™´sV¨s A∏R∂V©´s •¶¶¶≠dsV BøyËLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi @|qsLi’d¡˝ Õ‹[¨s ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sμÙ∂R FyÕÿ*LiVV ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. G≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[xqsWÚ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s ALÔij Æ©s©±s= øR¡»Ì¡ ¡μÙ∂R Li NSμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌPQ|\ ms ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li μR∂WNRPV≤R∂VgS Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s ˙xmsμ≥y¨sNTP ¬ø¡Fyˆ©´s©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR ≤T∂¤\«¡©±s ˙xmsNSLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌP ¨sLji¯}qsÚ À≥ÿLki ©´sxtsÌ QLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, ≤T∂¤\«¡©±s ™´sWLSË÷¡=LiÆμ∂[©s´ ¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLi\|ms ORPVQfl·Ò LigS AÕ‹[ ¿¡Liøyá¨s Æ™sW≤U∂¨s N][LS©´s©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LRigRi¨ds∏R∂V À‹[™s´ V¨s Æ™sW≤U∂ •¶¶¶≠dsV BøyËLRi©yı LRiV. lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áNRPV xqs™´sV©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[Õÿ øR¡WryÚ™´sV©yıLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl·, ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVá©´sV zms÷¡¿¡ μk∂¨s\|ms INRP @™´sgSx§¶¶¶©´sNRPV ™´s}qsÚ ÀÿgRiVLi »¡VLiμR∂¨s ¬ø¡Fyˆ©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌP©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yı∏R∂V¨s, ªy«ÿgS æªΩáLigSfl· ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li NRPW≤y μk∂¨sı ™´s˘ºΩlLi[NPT xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLi ªRΩ©´sNRPV æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s ˙xmsμ≥y¨s ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV. μk∂¨s\|ms NRPWL]˨s øR¡LjiËμÙy™´sV¨s, ªRΩ©´s NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP LS™yá¨s Æ™sW≤U∂ A•¶¶¶*¨sLiøyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ªy©´sV ˙xmsμ≥y¨s¨s NRP÷¡zqs xmspLjiÚ ≠s™´sLSáV @LiμR∂¤«¡[ryÚ©s´ ©yıLRiV. lLiLi≤R∂V áORPQáNRPV |\ msgS gjiLji«¡©´sVáV ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRi™´soªyLRi¨s, @»¡≠ds xqsLixmsμR∂ NRP©´sV™´sVLRiVgRi™´soªRΩVLi μR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

|\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s20(ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚Li ≠s≤T∂F°LiVV©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sV©´sLi ©yáVgRiVL][≤∂R˝ NRPW≤R∂÷¡Õ‹[ D©yı™´sV¨s ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P aSxqs©´sqx sÀ≥¡œ {qsˆNRPL`i ≤yNÌRPL`i N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμR∂LS™´so ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. BNRP‰≤R∂ FsLiª][NSáLi DLiÆ≤∂[NPR ©yı ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ™´sV©´s @|qsLi’d¡˝ , ™´sV©´s qx s¿¡™yá∏R∂VLi ¨sLji¯LiøR¡VNRPV¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ Æ™s◊˝¡ F°™´s≤R∂Li DªRΩ™Ú s´ V™´sV¨s @©yıLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¬ø¡[ Fyá©´s ¬ø¡[mx s»Ì¡≤R∂Li μy*LS @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[qx sVN][™y á©yıLRiV. ˙xms™yxqs ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li, ˙xms™yxqs @|qsLi ’d¡˝ ™´sV©´sNRPV ™´sμÙ∂R ¨s, ™´sV©´s LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[Æ©s[ N]ªRΩÚ @|qsLi’d¡˝ ¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[qx sVNRPVLiμy™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sqx sªRΩVáV, GLSˆ»˝¡V ¤Õ¡[NPR F°LiVV©y qx sLÙiR VNRPVLiμy™´sV¨s N][Æ≤∂á æªΩ÷¡FyLRiV. ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P NRPV ª]÷¡ q{ sˆNRPL`i NS™´s≤R∂Li ©y @μR∂XxtsÌ Q™s´ V¨s, qx sÀ≥ÿmx sºΩgS ªRΩ©´s©´sV @μ≥∂j NSLRi, ˙xmsºΩxmsORPQ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V Fs©´sVıNRPV©´sıLiμR∂VNRPV ≤yNÌPR L`i N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμ`∂ NRPXªRΩ«Ï¡ªRΩáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi G{ms q{ sˆNRPL`igS ˙xms™´sWfl·{qs*NSLRiLi ¬ø¡[qz s©´s N][Æ≤∂áNRPV @μ≥∂j NSLRi, ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªΩR áV aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡zms©´s @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVV≈¡˘LigS LSxtsÌ Q˚Li ≠s≤T∂F°LiVV©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sV©´sLi ©yáVgRiV L][≤∂R˝ NRPW≤R∂÷¡Õ‹[ D©yı™´sV¨s,

A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVá gRiVLjiLi¿¡ AÕ‹[¿¡Liøy÷¡=©´s xms¨s¤Õ¡[μR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ¤…¡Li»˝¡ NTPLiμR∂ xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáV D©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. . ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li «¡™´sW ≈¡LRiVËáV qx sÀ≥¡œ Õ‹[ øR¡LRiËNRPV ™´sryÚLiVV.. qx sÀ≥¡œ Õ‹[ øR¡LRiË «¡Ljilgi[ qx sLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ @LiμR∂LRiW qx sx§¶ ¶NPR LjiLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ ºdΩLRiV©´sV ˙xms«¡Ã¡V gRi™´sV¨sxqsVÚLi…ÿLRiV, qx sÀ≥¡œ Õ‹[ «¡Ljilgi[ øR¡LRiËáV ˙xms«ÿry*™´sV˘ ¡μÙ∂R LigS DLi≤yá©yı LRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ @μ≥j∂NSLRi, ˙xmsºΩxmsOSQáV §x ¶ ¶ßLiμyªRΩ©´sLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Liøyá ¨s qx sÀ≥ÿmx sºΩ qx sW¿¡LiøyLRiV. ™´sV©´sLi ¬ø¡[}qs ºdΩLS¯©yáV, LRiWxms NRPሩ´s ¬ø¡[}qs ’¡Ã˝¡VáV LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V gRi™´sV¨sryÚLiR ¨s N][Æ≤∂á æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«ÿ ˙xmsπ∏∂W«¡ ©yáNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡, ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¨sLÒiR ∏R∂WáNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ªRΩmx sˆVáV, @˙NRP™´sWáV ¤Õ¡[©s´ mx sˆV≤R∂V @LiμR∂LRiW qx sx§¶ ¶NPR LjiLi¿¡ ™y…”¡NTP LRiWxmsNRPሩ´s¬ø¡[qz s ˙xms«¡Ã¡NRPV @Liμj∂Liøy÷¡=©´s Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ ™´sV©´sLiμR∂Lji|\ ms DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

dü«#·Ã+<ä+>± ‘·|üø√yê* : yÓ+ø£j·T´ LS«¡NUP∏R∂VLigS ¨s∏R∂W≠sVªRΩV\¤Õ¡©´s ™yLjiNTP xqsWøR¡©´s

¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV, «¡⁄©±s 20 :∏R∂VW{msG x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ¨s∏R∂V≠sVªRΩV\¤Õ¡©´s ™yLRiLiªy qx s*øR¡ËÈLiμR∂LigS LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ZNP[Li˙μR∂ mx s»Ì¡flÿ’≥¡™´sXμÙ∂j , FyL˝iR Æ™sVLi»¡Lki ™´s˘™´s•¶¶ LSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ FsLi.Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V xqsW¿¡Li øyLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ¨s∏R∂W™´sVNSá μy*LS mx sáV mx sμR∂™´soÕ˝‹[ D©´sı ™yLRiV ªRΩmx sˆN][™yá¨s N][LSLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVÕ‹[ mx sLRi˘…”¡Li¿¡©´s Æ™sLiNRP

∏R∂V˘.. Æ™sV˙…‹[ l\LiáV©´sV mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. mx s»Ì¡flÿ ’≥¡™´sXμÙ∂j |\ ms xqs≠dsVOTPQLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V Æ™sV˙…‹[ mx s©´sVá mx soL][giR ºΩ¨s mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. gRi™´sLRiıQLiR˝ ©´sV ’d¡¤«¡[m{ s qx sLS‰LRiV @™´s™´sW¨sr°ÚLiμR∂©´sı NSLi˙lgi£qs ≠s™´sVLRi+á©´sV ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ZNP[Li˙μR∂ §x ¶‹L[ i aS≈¡ NSLRi˘μR∂Lji+ª][ Fn°©˝s´ V ¬ø¡[LiVVxqsWÚ LS«ÿ˘LigRi ¡μÙ∂R mx sμR∂≠sÕ‹[ D©´sı

G{ms ºdΩLRiV xqsLjiNSμR∂V: ≤U∂Fs£qs {ms{msGá LRiμÙR∂V©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™y÷¡

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 20 (ôdÿ’ q÷´dt):≠sÀ≥¡œ «¡©´s øR¡…Ìÿ¨sNTP BLRiV LSuÌy˚áW NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi≤yá¨s NSLi˙lgi£qs q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR , FsÆ™sV¯÷d¡= ≤T∂.$¨s ™y£qs qx sW¿¡LiøyLRiV. qx s\Æ™sVNRP˘ LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ¬ø¡[qz s©´s ≠sμR∂V˘ª`Ω N]©´sVg][áV IxmsˆLiμyá©´sV ({ms{msGáV ) ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li LRiμÙ∂R V ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li GNRPxmsORPQ ¨sLÒRi∏R∂V™´sV¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. G{ms

qx s≠sVztsÌ Q F°LS»¡Liª][ ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P©´sV @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[qx sVNRPVLiμy™´sV¨s mz sáVxmso¨søyËLRiV. D™´sV¯≤T∂ ™´sV˙μy£qs LSxtÌsQ˚Li ©´sVLi¿¡ ALi˙μ≥R∂ ≠s≤T∂F°LiVV©´sxmsˆV≤R∂V N]ªRΩÚ LSuÌy˙¨sNTP ª]÷¡xqsÀ≥ÿxmsºΩ ©´sLRixqsLS}ms»¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ™sLiNRP»¡LS™´sV∏R∂V˘ ø_μR∂Lji Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRi¨s, C L][«¡Ÿ qx s\Æ™sVNRP˘ ALi˙μ≥∂R ©´sVLi¿¡ ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ≠s≤T∂F°LiVV©´smx sˆV≤R∂V C LSuÌy˚¨sNTP qx sÀ≥ÿmx sºΩ @π∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi ªRΩ©´sNRPV ™´s¿¡ËLiμR∂¨s N][Æ≤∂á ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ªy©´sV NRPW≤y ©´sLRiqx sLS™´so }ms»¡ ©´sVLi¬ø¡[ ™´søyË©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. qx sÀ≥¡œ gRiVLjiLi¿¡ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ¬ø¡xmsˆ©´s™´sLRiLi ¤Õ¡[μ∂R ¨s, FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ LSuÌy˙¨sNTP qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s @¨sı ≠sxtsQ∏∂R WáV C qx sÀ≥¡œ Õ‹[Æ©s[ øR¡LRiËáV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. q{ sˆNRPL`i @Li¤…¡[ Æ™sW©yL`i‰ NSμR∂©yıLRiV. ˙xms«ÿ qx s™´sVxqs˘ á©´sV øR¡LjiËLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡ @’≥¡˙Fy ∏R∂Wá©´sV mx sLjigRifl·©´sÕ‹[NPT ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ©´s¨s ¬ø¡Fyˆ LRiV. qx sÀ≥¡œ V˘Ã¡V §x ¶ ¶ßLiμygS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Liøy á¨s, ˙xms«¡Ã¡V gRi™´sV¨sxqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. qx sÀ≥¡œ Õ‹[ @LÛRi™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s øR¡LRiËáV «¡LRigSá¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV. ≠ds¤\Õ¡©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS ©´sWªRΩ©´s ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P Õ‹[ @|qsLi’d¡˝ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s

˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ºdΩLRiV ™´sÃ˝¡ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚ©yı ∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi ≤U∂Fs£qs ≠dsV≤T∂ ∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. m{ s{msGáV LRiμÙ∂R V ¬ø¡[qx sVN][ ™yá©´sı ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¨sLÒiR ∏R∂VLi qx sLjiNSμR∂©yıLRiV. m{ s{msG LRiμÙ∂R V N][Lij ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ’¡Ã˝¡V ©´sV @™´s™´sW¨sxqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. m{ s{msGá LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ªRΩORPQfl·Æ™s[V DxmsxqsLix§¶ ¶Lij LiøR¡V N][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s øR¡»Ì¡LiÕ‹[ }msL]‰©´sı ≠sμ≥R∂LigSÆ©s[ m{ s{msGáV @™´sVá™´soªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áW mx so©´sLji*À≥¡œ «¡©´s øR¡…Ìÿ¨sNTP Õ‹[ ¡≤T∂ mx s¨s ¬ø¡[∏∂R Wá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. øR¡™´sVVLRiV LRi™yflÿ\|ms @LiªRΩ˙LSxtsÌ Q˚ mx s©´sVı ≠sμ≥∂j Liøyá¨s ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sLÒiR LiVVLiøR¡≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. ALiVVÕfi NRPLi|ms¨dsáV G{ms ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP …ÿ˘N`P=

¬ø¡Ã˝¡}qsÚ ªRΩmx sˆ æªΩáLigSfl·NRPV |ms˙…‹[Õfi, ≤U∂—¡Õfi, NTPL][qz s©±s ™´s¬ø¡[ËÕÿ ¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. øR¡™´sVLRiV DªRΩˆªRΩVÚá\|ms @LiªRΩ˙LSxtÌsQ˚ xms©´sVı ≠sμ≥j∂L iøyá©´sı G{ms ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ¨sLÒiR ∏R∂W¨sı ≤U∂Fs£qs ºdΩ˙™´sLigS ªRΩmx sˆV ¡…ÌÿLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsÀ≥¡œ V ªRΩ* AÕ‹[ø¡R ©´sá ™´sÃ˝¡ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚ©yı ∏R∂V¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ≠saS≈¡Õ‹[¨s À≥ÿLRiªRΩ øR¡™´sVVLRiV qx sLixqsÛ ©´sVLi¿¡ øR¡™´sVVLRiV DªRΩˆªRΩVÚáV LS™´sVgRiVLi≤R∂Li LRi™yflÿ @π∏∂[V˘ mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. |ms˙…‹[÷¡∏R∂VLi DªRΩˆªRΩVÚá N]LRiªRΩ ºdΩlLi[ËLiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ªRΩORPQfl·Æ™s[V øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…Ìÿá¨s N][LSLRiV. øR¡™´sVVLRiV N]LRiªRΩ qx s™´sVxqs˘Ã¡©´sV ºdΩLSËá¨s æªΩáLigSfl· ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤∂T ºdΩqx sVN][™yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV.

gRi™´sLRiıQLiR˝ ©´sV ’d¡¤«¡[m{ s @™´s™´sW¨sLi¿¡LiμR∂¨s NSLi˙lgi£qs AL][mz sLi¿¡Liμj∂. A AL][mx sfl·Ã¡©´sV Æ™sLiNRP∏R∂V˘ ºΩzmsˆN]…ÌÿLRiV. Æ™s[VLi Fs™´sLji¨ds @™´s™´sW¨sLiøR¡ ¤Õ¡[μ∂R V. Fs™´sl\Li©y ˙xmsbPıLiøyá©´sVN]Li¤…¡[.. ™yLRiV NRPW≤y ˙xmsaRPıáV FsμR∂VL][‰™y÷¡= DLi»¡VLiμj∂. ˙xms«ÿry*™´sV˘ qx sWˆÈQ Lij ,Ú ™´s˘™´sqx sÛ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá Æ™s[VLRiNRPV LS«¡NUP∏R∂V ¨s∏R∂W™´sVNSá μy*LS mx sμR∂™´soáV @μ≥∂j tz sÌ QLi¿¡©´s ™yLRiLiªy qx s*øR¡ËÈLiμR∂LigS LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ GLi ¬ø¡[aSL][ NSLi˙lgi£qs ≠sV˙ªRΩVáV INRPryLji gRiVLRiVÚ ¬ø¡[qx sVN][™yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. ™yLRiV ¬ø¡[}qsÚ NRPlLiN`ÌP.. Æ™s[VLi ¬ø¡[}qsÚ ªRΩFyˆ? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ≠s™yμyáNRPV ªy≠s™´s*NRPVLi≤y LS«¡NUP∏R∂VLigS ¨s∏R∂V≠sVªRΩV\¤Õ¡©´s ™yLRiLiªy ªRΩmx sˆVN]Li¤…¡[ ™´sVLi¿¡μR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. gRi™´sLRiıL`igS LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV DLi≤yÕÿ.. ¤Õ¡[NPR LS«¡NUP∏R∂Wáª][ qx sLi ¡Liμ≥∂R Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ™´s˘QQNPT Ú DLi≤yÕÿ? @©´sı μy¨s\|ms ˙xms«¡Ã¡V øR¡LjiËLiøyá¨s N][LSLRiV. ™´sVVLi\¤À¡ NRPLiFyN][á r~\|qs…‘¡ ™´s˘™´s•¶¶ LiR Li\|ms Æ™sLiNRP∏R∂V˘ qx sˆLiμj∂Li øyLRiV. NRPLiFyN][á r~\|qs…‘¡Õ‹[ @˙NRP™´sV ¨sLS¯ flÿáV ¬ø¡[qz s©´s ™yLRiV qx sV˙{msLiN][LiRÌ V AÆμ∂[aSá©´sV Fy…”¡Liøy÷¡=LiÆμ∂[©s´ ©yıLRiV.

z¤¦ ¦Liμk¶ ªy²R¶NRPLi\|ms ®ªsW²U¶NTP ÇÁ¸R¶V ÛÍÁ[ÅÁ

¬ø¡\Æ©sQı,«¡⁄©±s20 : r°xtsQÕfi ≠dsV≤T∂ ∏R∂W …”¡*»Ì¡L`i, }mns£qs ¡VN`PáՋ[ @μ≥∂j NSLRiVáV z§¶¶¶Liμk∂NTP  ¡μR∂VáV BLig˝ij £tsQ ™yÆ≤∂[Õÿ qx sW¿¡Liøyá¨s ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ «¡ ∏R∂Vá÷¡ªRΩ ˙xmsμ≥y¨s ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂¨s N][LSLRiV. B…‘¡™´sá ˙xmsÀ≥¡œ V ªRΩ*Li @μ≥∂j NSLRiVáNRPV ªRΩ™´sV @μ≥∂j NS LjiNRP Æ™sÀfi\|qs»˝¡Õ‹[ §z ¶ ¶Liμk∂Õ‹[ …‘¡*»˝¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s, BLig˝ij £tsQ©s´ V Axms< ©´sÕfi gS Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡V N][™yá¨s qx sW¿¡Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μk∂¨s\|ms «¡∏R∂Vá÷¡ªRΩ qx sˆLiμj∂qx sWÚ z§¶¶¶Liμk∂Õ‹[ …‘¡*…fi ¬ø¡[∏∂R Wá©´sı qx sWøR¡©´s©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li Æ™sLi»¡Æ©s[ Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVN][™yá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[xqsWÚ ˙xmsμ≥y¨s Æ™sW≤U∂NTP ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[ BLig˝ij £tsQ, §z ¶ ¶Liμk∂ lLiLi≤R∂V À≥ÿtx sQáV @μ≥∂j NSLjiNRP À≥ÿtx sQ áVgS D©yı∏R∂V¨s, @μ≥∂j NSLRiVáV §z ¶ ¶Liμk∂Õ‹[ …‘¡*…fi ¬ø¡[}qsÚ §z ¶ ¶Liμk∂ π∏∂[VªRΩLRi À≥ÿxtsQáV ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ LSuÌy˚á ˙xms«¡Ã¡NRPV ©´stx sÌ QLi NRPáVgRiV ªRΩVLiμR∂¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. r°xtsQÕfi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsxqsVÚªΩR Li Æμ∂[aPR LiÕ‹[ @¨sı ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V ≠sxqsÚQX ªRΩLigS Dxmsπ∏∂WgjixqsVÚ©yıLRi©yı LRiV.

nìï sêÁcÕº˝À¢q÷ $<äT´‘Y düeTdü´ ¬sLRiøÍØ {qs»yLSª«sV©±s \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,«¡⁄©± s 20 (ôd’ÿq÷´dt) Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLiO][QÀ≥œ¡Li ºdΩ˙™´sLigS DLiμR∂¨s ZNP[Li˙μR∂ ™yfl”·«¡˘aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ¨sLRi¯Õÿ {qsªyLS™´sV©±s }msL]‰©yıLRiV. Æμ∂[aRPLS«¡μ≥y¨s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ NRPW≤y xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sLigS DLiμR∂©yıLRiV. gRi≤R∂¿¡©´s N]Æ©s[ıŒ˝œ¡ßgS DªRΩˆºΩ ÚNTP |msμÙR∂gS ˙aRPμÙR∂|ms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂Li NSLRifl·LigS xqs™´sVxqs˘ DªRΩˆ ©´sıLi @LiVV˘LiμR∂©yıLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P, æªΩáLigSfl· ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSμR∂V, Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s @¨sı LSuÌy˚áՋ[©´sW C xqs™´sVxqs˘ DLiμR∂©yıLRiV. xmnsÕÿ©´s ø][»¡ ¤Õ¡[μR∂©´s≤y¨sNTP ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. C xqs™´sVxqs˘Q\|ms ZNP[Li˙μR∂Li μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡LiμR∂©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘ ZNP[™´sáLi ™´sV©´sZNP[ NSμR∂¨s, LS«¡μ≥y¨s ≤≥T∂÷d˝¡ª][ xqs•¶¶¶ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS DLiμR∂¨s AÆ™sV æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s, xqs™´sVxqs˘©´sV @μ≥j∂gRi≠sVryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ™´sVNRPV @¨sı ˙FyLiªyáV xqs™´sW©´s™´sV¨s, lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á©´sV ™´sW©´sLigS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, @LiμR∂VÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ @©´sV™´sW©yáW @NRP‰lL˝i[μR∂¨s @©yıLRiV. ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ©´sVLi¿¡ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´s¿¡Ë©´s ¨sLRi¯Õÿ {qsªyLS™´sV©±s aRPLiuyÀÿμ`∂ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV.

™´sVL][ ™´sVXªRΩÆμ∂[x§¶ ¶Li áÀ≥œ¡˘Li \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 20 (ôd’ÿq÷´dt): z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`P ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[ gRiÃ˝¡Li\æªΩ©´s ≠sμy˘LÛRiVá N][xqsLi gS÷¡Lixmso N]©´srygRiVª][Liμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVL][ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı Æ™s÷¡NTPºdΩaSLRiV. μk∂Liª][ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW 13 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVá ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV Æ™s÷¡NTPºdΩaSLRiV. ™´sVL][ 11 ™´sVLiμj∂ N][qx sLi gS÷¡Lixmso N]©´srygRiVª][Liμj∂. ÕÿLÍik ≤y˘Li ©´sVLi¿¡ mx sLi≤][ ≤y˘Li ™´sLRiNRPV À≥¡œ ˙μR∂ªy qz s ¡˜Liμj∂ gS÷¡xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩNRPV‰™´s qz s ¡˜Liμj∂ ª][ ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s |qsL`iË AxmslLi[tx sQ©s± lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS ™´sVLi¿¡ mx sn ÷¡ªyá¨sr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sLRiVxqsgS lLiLi˙≤][«¡ŸÕ˝‹[ HμR∂V ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡©´sV Æ™s÷¡NTPºdΩaS LRiV. ªy«ÿgS aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVL][ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶¨sı ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[qx sVNRPV©yıLRiV. mx sLi≤][ ≤y˘Li FsgRi™´s À≥ÿgRiLiÕ‹[ D©´sı ≠sμy˘LÛji ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı

ryLiVVLS«figS gRiVLjiÚLixmso ’¡∏R≠sμy˘LÛ∂W£qiR sVá©´sμj™´∂sÕ‹[VXªRgRΩiÆμÃ˝∂[¡•Li\¶æª¶ÃΩ©´¡NRsPV ™´saRVVgÊPV˙NRiR PVLR™yiV @LiªRΩ˘˙NTP∏R∂V 11 ™´sVLiμj∂ N][xqsLi gS÷¡Lixmso LRáViLi |\ ¨sLR§¶¶iμ*z∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ §¶¶¶LiøyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi Fs¨dÔsAL`iFs£mns zqs ¡˜Liμj∂ Æ™s÷¡NTPºdΩaSLRiV. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ GFs£qsLS™´so ©´sgRiL`iNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ryLiVVLS«figS gRiVLjiÚLiøyLRiV. F°xqÌsV™´sWLÌRiLi @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶¨sı ≤≥∂T ÷d¡˝ ≠dsVμR∂VgS ˙xmsæªΩ[˘ NRP ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ªRΩLRi÷¡Li¬ ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V mx spLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. LRi™yflÿ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ mx s»¡ıLi ™´sV}§¶¶ LiμR∂L`ilLi≤Ô∂T μR∂gÊiR LRiVLi ≤T∂ gS÷¡Lixmso øR¡LRi˘Ã¡©´sV mx sLRi˘Æ™s[OPT Qqx sVÚ©yıLRiV. A∏R∂V©´sNRPV ª][≤R∂VgS D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV NSLjiÚZNP[∏R∂V©±s, LS“¡™±s ˙ºΩÆ™s[μj∂ xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡©´sV qx s≠dsVOTPQqx sVÚ©yıLRiV. ™s´ VVgiRÊ VLij @LiªΩR ˘˙NPT ∏∂R VáV mx spLij Ú

’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[ ©´sgRiLS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVVgÊiR VLRiV ≠sμy˘LÛiR VáV bP™´s˙xmsNSa`P ™´sLRi¯, AbP£tsQ ™´sVLi¥y, ™´sWøR¡L˝iR @–¡Õfi ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡V áÀ≥¡œ ˘ QÆ\™sV©´s qx sLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. F°xqsÌ V™´sWLÌiR Li @©´sLi ªRΩLRiLi C ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡©´sV ≤≥∂T ÷d¡˝ ≠dsVμR∂VgS ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠s™´sW©´sLiÕ‹[ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ªRΩLRi÷¡Liøy LRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ¡Liμ≥∂R V™´soáNRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. bP™´s˙xmsNSa`P ™´sLRi¯ @LiªRΩ˘˙NTP∏R∂VáV NRPWNRP…fixms÷˝¡ Õ‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. qz sNTPLi˙μyÀÿμ`∂Õ‹[ AbP£tsQ ™´sVLi¥y, μj∂ÕfixqsVΔfi©´sgRiL`iÕ‹[ @–¡Õfi @LiºΩ™´sV qx sLiry‰LRiLi «¡LjigjiLiμj∂. ªRΩ™´sV qx sx§¶ ¶ø¡R LRi ≠sV˙ªRΩVá ©´sV øR¡W}qsLiμR∂VNRPV |msμÙ∂R qx sLi≈¡˘Õ‹[ ≠sμy˘LÛiR VáV ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV.


X¯ìyês¡+21`06`2014

2

$T‹MT]‘˚ uÛÑ]+#ê˝≤ 1æ´B<> ?xms˙ºΩNS }qs*øR¡ËÈ }msLRiVª][ ≠sVºΩ≠dsVLji©´sªRΩ©´sLi À≥œ¡LjiLiøyÕÿ..? xms˙ºΩNS }qs*ø≥R¡Ë ≠sVºΩ≠dsVLjiF°ª][ªRΩLiμR∂©´sı ™y˘≈¡˘Ã¡V BNRP‰Æ≤∂[ NSμR∂V Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS xmsáV xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ øR¡LRiËNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. xms˙ºΩNS }qs*øR¡ËÈ©´sV @≤ÔR∂VN][™yá©´sı AÕ‹[øR¡©´s C Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ˙xms«ÿry*™´sW˘¨sı N][LRiVNRPVÆ©s[ ™yLRiV Fs™´sLRiW ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ xms˙ºΩNS }qs*øR¡ËÈ ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ BªRΩLRiVá©´sV NTPLiøR¡xmsLRiË≤R∂Li, ªRΩ™´sV À≥ÿ™´s«ÿÕÿ¨sı «‹zmsˆLiøR¡≤R∂Li, J ™´sLÊS¨sNTP N]™´sVV¯NS∏R∂V≤R∂Li, ™´sVL][ ™´sLÊS¨sı Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qs ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂V. ZNP[™´sáLi ªRΩ™´sV ˙xmsπ∏∂W«¡©y¤Õ¡[ áORPQ ˘LigS Æ©s[≤R∂V xms˙ºΩNRPáV, …‘¡≠dsáV ªRΩ∏R∂WLRiV NS™´s≤R∂Li ˙xms«ÿry*™´sV˘ ™´sV©´sVgRi≤R∂NRPV ¬ø¡[»¡VgS À≥ÿ≠sLiøy÷¡. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsáV ø≥y©´sŒ˝œ¡Õ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ™yLRiÚáV BLiμR∂VNRPV Dμyx§¶¶¶LRifl·gS }msL]‰©´s™´søR¡VË. @xmsˆ…˝‹[ æªΩx§¶¶¶Õÿ‰ ≤y…fi NS™±sV }msLRiVª][ J Æ™sÀfi\|qs…fi ©y…”¡ ’¡¤«¡zms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V  ¡LigSLRiV áORPQ ¯fl„fi©´sV FsÕÿ BLjiNTPLi¿¡Liμj∂ @LiμR∂LjiNUP æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ZNP[™´sáLi ’¡¤«¡zms¨s Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂V≤y¨sNTP NSLi˙lgi£qs ™´sVVxqsVgRiV Æ™s[xqsVNRPV©´sı ªRΩLRiVfl„fi æªΩ[«fiFyÕfi À˝ÿN`P Æ™sVLiVVÕfi LS«¡NUP∏R∂WáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. @Õÿlgi[ ©y…”¡ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V 2Æ™s[á N][»˝¡ AxqsVÚá©´sV NRPW≤y¤À¡»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s NRPW≤y æªΩx§¶¶¶Õÿ‰ LSzqsLiμj∂. μk∂¨s Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ A∏R∂V©´s©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂Wá¨s A©y≤R∂V NSLi˙lgi£qs øR¡WzqsLiμj∂. C lLiLi≤R∂V xmnsV»¡©´sáV NSLi˙lgi£qs ™´sp˘x§¶¶¶LiÕ‹[ À≥ÿgRi™´sV¨s æªΩ[÷¡Liμj∂. A ªRΩLRi™yªRΩ ªRΩLRiVfl„fi æªΩ[«fiFyÕfi NS˘lLiNÌRPlLi[Li…‹[ BxmsˆV≤R∂V Æμ∂[aS¨sNTP æªΩ÷¡zqsF°LiVVLiμj∂. }qsız§¶¶¶ªRΩV≤T∂ NRPWªRΩVLRiV\|msÆ©s[ \¤Õ¡LigjiNRPμy≤T∂NTP Fyáˆ≤ÔR∂ ™´s˘QQNTPÚgS @lLixqÌs∏R∂W˘≤R∂V. BNRP‰≤R∂ ªRΩx§¶¶¶Õÿ‰Æ©s[ FsLiμR∂VNRPV Dμyx§¶¶¶LRifl·gS ºdΩxqsVN][™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂Li¤…¡[ xms˙ºΩNS }qs*øR¡ËÈ G ≠sμ≥R∂LigS μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi @LiVV˘Liμ][ ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP ªRΩxmsˆ ™´sVL][…”¡ NSμR∂V. N]¨sı ø≥y©´sŒ˝œ¡ß, xms˙ºΩNRPáV æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FsLiªRΩ @NRP‰xqsVgS D©yıπ∏∂W ™´sV©´sNRPV æªΩ÷¡∏R∂VLiμj∂ NSμR∂V. ZNPzqsAL`i æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı Æ©sºΩÚNTP FsªRΩVÚNRPV©´sıμj∂ Æ™sVVμR∂áV FsLiªRΩgS A∏R∂V©´s©´sV ˙À≥œ¡xtÌsv xms…Ì”¡Liøyá¨s øR¡WaSL][ æªΩ÷¡∏R∂VLiμj∂ NSμR∂V. BNRP‰≤R∂ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @©y˘∏R∂Wá\|ms gRiŒœ¡# Æ™sVºΩÚæªΩ[ A∏R∂V©´s ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ˙xmsºΩxtÌsQ©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂V≤R∂Li μy*LS æªΩáLigSfl· Dμy˘™´sVÆ©s[ı Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂Wá¨s øR¡WaSLRiV. Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡, Fs˙LRi ¡÷˝¡ ÕÿLi…”¡ ™yLRiV ¬ø¡[}qs ≠s™´sVLRi+áNRPV @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘Li BxqsWÚ ZNPzqsAL`i ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ BÆ™s[V«fi©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩryLRiV. gRiªRΩ 14 GŒ˝œ¡ßgS ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚá ˙xmsryLSá©´sV, LSzqs©´s ™yLRiÚá©´sV øR¡W}qsÚ ™´sV©´sNRPV @LÛRiLi @π∏∂[V˘ ≠sxtsQ∏R∂WáV Fs©Ø[ı D©yıLiVV. æªΩáLigSfl· ∏R∂Wxqs©´sV, À≥ÿxtsQ©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¬ø¡[ xms©´sVáV @Æ©s[NRPLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiæªΩLiμR∂VNRPV FsNRP‰≤T∂ Dμ][˘gRiVáV @NRP‰Æ≤∂[ xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s @Li¤…¡[ ©y©y∏R∂Wgki ¬ø¡[zqs ZNPzqsAL`i©´sV ≠sᩱsgS øR¡WFyLRiV. ZNPzqsAL`i @©´sıμyLi…˝‹[ ªRΩxmsˆVLiμy @©´sıμj∂ xms˙ºΩNRPáV ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©´sı ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V ≠sZa˝P[xtsQfl· ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡. BLiμR∂VÕ‹[ ªRΩxmsˆV¤Õ¡[μR∂¨s ™yLjiNTP NRPW≤y æªΩáVxqsV. NS¨s ™yLji ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV Æ™s[LRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ Dμ][˘gRiVáV FsLiªRΩgS ©´sxtÌsQF°LiVVLiμj∂, FsNRP‰Æ≤∂NRP‰≤R∂ @©y˘∏R∂W¨sNTP gRiVLRiLiVV˘Liμk∂ G©y\Æ≤∂©y NRP¥R∂©yáVgS LSaSLS...? ALi˙μ≥y Dμ][˘gRiVá NSLRifl·LigS æªΩáLigSfl· ¨sLRiVμ][˘gRiVáV ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRi¨s xmsªyNRP bdPL<jiNRPÕ˝‹[ NRP¥R∂©yáV ™´søyË∏R∂W..?BÕÿLi…”¡ ™yLRiV B™yŒœ¡ xms˙ºΩNS }qs*øR¡ËÈ gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ª]ªRΩVÚ ∏R∂VW¨s∏R∂V©˝´sª][ μ≥R∂LSıáV, LRiryÚL][N][áV ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Li ¨s«¡LigS zqsgÊRiV¬ø¡[»¡V. æªΩáLigSfl· zqsFsLigS ZNPzqsAL`i Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…ÌÿNRP, \lLiªRΩV LRiVfl·™´sW{mns\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s LSNRPVLi≤yÆ©s[ N]LiμR∂LRiV LS«¡NUP∏R∂VLigS Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qs ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[aSLRiV. xms¨sgRi»Ì¡VNRPV¨s N]LiμR∂LRiV \lLiªRΩVá©´sV F°lgi[zqs μ≥R∂LSıáV ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™y…”¡¨s FsLiªRΩμyLRiVfl·LigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[aSL][ N˝TPzmsˆLigRiVá©´sV ™´sVVLiμR∂LRi |ms≤T∂æªΩ[ æªΩáVxqsVÚLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi \lLiªyLigRi™´sVLiªy ºΩLRiVgRiVÀÿ»¡V ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©´sı ¤Õ¡™´sÕ˝‹[ NRP¥R∂©yáV ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂ ªRΩxmsˆ¨s, μk∂¨s Æ™s©´sNRP NRPV˙»¡ «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s Fs™´s\lLi©y FsLiμR∂VNRPV ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. Bμj∂ A xms˙ºΩNRPáNRPV, ø≥y©´sŒ˝œ¡NRPV NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μy..? øyÆ©sŒ˝œ¡ ¨s}tsQμ≥R∂Li\|ms \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ª][ xqs•¶¶¶ æªΩáLigSfl· @LiªRΩ…ÿ ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[∏R∂VLSμR∂¨s ZNP[ ¡VÕfi AxmslLi[»¡L˝RiV (FsLiFs£qsJáV) ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi, ™yLji r~LiªRΩLi @©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs©y μy¨s¨s ZNPzqsAL`iNRPV @Li»¡gRi…Ì”¡ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS ™´sVL][ ªRΩxmsˆ»¡≤R∂VgRiV Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP ªRΩ™´sV NRP¥R∂©yá\|ms©y, ªRΩ™´sV ™yLRiÚQ\|ms©y Bxmsˆ…”¡NUP xqs≠s™´sLRifl· B™´s*¤Õ¡[μR∂V. FsLiμR∂VNRPV ≠s™´sLRifl· B™´s*¤Õ¡[μ][ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ªy™´sVV ˙FyxqsLRiLi ¬ø¡[zqs©´s ™yLRiÚá\|ms FsNRP‰≤R∂ ªRΩxmsˆVáV μ]L˝Sπ∏∂W ÷¡–¡ªRΩ xmspLRi*NRP ˙xmsNRP»¡©´s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. Bμj∂ xmsNRP‰©´s |ms…Ì”¡, ªRΩ™´sV ªRΩxmsˆV©´sV  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂NRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ø≥y©´sŒ˝œ¡ ˙xmsryLSá ¨s÷¡zmsÆ™s[ªRΩ Æ™s©´sVNRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* |msμÙR∂á IºΩÚ≤T∂ D©´sıμR∂¨s @ ¡μÙR∂xmso ˙xmsøyLSá©´sV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ZNP[ ¡VÕfi AxmslLi[»¡L˝RiV xqs*ªRΩLi˙ªRΩVá¨s, øR¡LRiËá μy*LS xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™´søR¡VË©´s¨s ™´sVLi˙ºΩ ZNP…”¡AL`i ¬ø¡FyˆLRiV. A∏R∂V©´s ¬ø¡zmsˆ©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xmsNRP‰©´s |ms…Ì”¡, FsLiFs£qs™Ø[áª][ øR¡LjiËLiøR¡NRPVLi≤y @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ©y˘∏R∂VF°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms μR∂VÆ™sV¯ºΩÚ F°}qs ≠sμ≥y©y¨sı ˙xmsryLRi ™´sWμ≥R∂˘™´sWáV ™´sWLRiVËN][™y÷¡. æªΩáLigSfl· aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV, xqsÀ≥œ¡©´sV NTPLiøR¡xmsLji¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS INRP øyÆ©sÕfi ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøR¡μR∂gÊRi≠s. μy¨s\|ms INRP‰ ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡zmsˆ ELRiVNRPVLi¤…¡[ xqsLjiF°ªRΩVLiμy...? BxmsˆV≤R∂V @μj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP ™´s¿¡ËLiμj∂ NRP©´sVNRP ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVLji μR∂XztÌsQNTP LS¨s Fs©Ø[ı ™yLRiVÚá, ™y˘Δÿ˘©yá xqsLigRiæªΩ[Li…”¡..? ZNPzqsAL`i @’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][ F°…‘¡ xms≤yá¨s, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][ xmsLRiVlgiªyÚá¨s LSzqs©´s ™yLRiV GLi xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡ ¡VªyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V G\Æ™sV©y ZNPzqsAL`iNRPV gki»¡VLS∏R∂W...? æªΩáLigSfl· xmsμR∂Li aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ xmsáNRPLSμR∂¨s @©´sı ©y≤R∂V ≠dsLRiLiªy G™´sV∏R∂W˘LRiV. ªy™´sVV G\Æμ∂©y LSryÚLi..μy¨sÕ‹[ ªRΩxmsˆVLi¤…¡[ ≈¡Li≤R∂©´s B™´s*Li≤R∂Æ©s[ μ≥][LRifl”· xms˙ºΩNS ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡NRPV F°™y÷¡. ™yLRiÚ LS}qs™´sVVLiμR∂V INRP…”¡NTP lLiLi≤R∂V ryL˝RiV xqsLjiøR¡WxqsVNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡Liμj∂. ¤À¡μj∂LjiLixmso, À˝ÿN`PÆ™sVLiVVÕfi ™yLRiÚáV ˙xmsryLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li G xms˙ºΩNRP ¬ø¡[zqs©y ORPQ≠sVLiøR¡LSμR∂V. xms˙ºΩNRPá©´sV @≤ÔR∂Li |ms»Ì¡VNRPV¨s LS«¡NUP∏R∂WáV ©´s≤R∂Fyá©´sVN][™´s≤R∂Li xqsLjiNSμR∂V. ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ D©´sı ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsºΩxmsºΩÚ¨s gRiVLjiÚxqsWÚÆ©s[, ry™´sW—¡NRP ≠s™´sVLRi+NRPV xms˙ºΩNRPáW øyÆ©sŒ˝œ¡® @ºdΩªRΩLi NS™´s©´sıμj∂ gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. xqs™´sW«¡Li Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V |ms¤…Ì¡[ ≠s™´sVLRi+ ©´sVLi¿¡ ≠dsV≤T∂∏R∂W ªRΩzmsˆLiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ ™´sVV≈¡˘LigS ø≥y©´sŒ˝œ¡Õ‹[ Æ©sáN]©´sı @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V\Æ™sV©´s F°…‘¡, …‘¡AL`i{ms lLi[…”¡LigRiVá Æ™s[»¡Õ‹[ ≠sáV™´sá©´sV ΔÿªRΩLRiV¬ø¡[∏R∂V¨sªRΩ©´sLi |msLjigjiLiμj∂. ˙xms«ÿry*≠sVNRP ™´s˘™´sxqÛsáV x§¶¶¶μÙR∂V ≠dsVLRiNRPVLi≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li Æ™sVVμR∂áV NS™y÷¡. @μj∂ ≠dsV≤T∂∏R∂W ©´sVLi¿¡ Æ™sVVμR∂áLiVVæªΩ[ BªRΩLRi ™´s˘™´sxqÛsÕ˝‹[ Õ‹[Fyá©´sV gRi…Ì”¡gS ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ @L>RiªRΩ ™´sxqsVÚLiμj∂.

@ø°ø£è‘· |ò”Eô|’ ≈£î<äs¡ì n+^ø±s¡+ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 20 (ôdÿ’ q÷´dt) :\Æ™sμR∂˘ NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ {msn «¡ŸÃ¡ @LiaRPLi\|ms æªΩáLigSfl· ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, \Æ™sμR∂˘≠sμR∂˘ NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡NRPV ™´sVμ≥∂R ˘ GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi NRPVμR∂LRi¤Õ¡[μ∂R V. m{ s“¡ q{ s»˝¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @LigkiNSLRiLi NRPVμR∂LRigS.. ∏R∂VW“¡ {qs»˝¡NRPV ™´sW˙ªRΩLi @LigkiNSLRiLi NRPμR∂VLRi¤Õ¡[μR∂V. ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLi μR∂gÊRiLRi mx s≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ Æ™sV≤T∂NRPÕfi NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ª][ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qx sLi˙xmsμj∂Li mx soáV «¡Ljimz sLiμj∂. Æ\™sμR∂˘ ≠sμR∂˘ NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ª][ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ LS“¡™±s aRPLRi¯ aRPV˙NRP™yLRiLi qx s™´sWÆ™s[aPR ™´sV∏R∂W˘LRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS \Æ™sμR∂˘ ≠sμR∂˘Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aSáV, GNUPNRPXªRΩ m{ sn «¡ŸÃ¡V, NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ™´s∞÷¡NRP ™´sqx sªRΩVáV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms øR¡LRiË «¡LjigjiLiμj∂. gRiæªΩ[≤yμj∂ D©´sı {mns«¡ŸÃ¡Æ©s[ C ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ NRPW≤y @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LS“¡™±s aRPLRi¯ ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡©´sV N][LSLRiV. G≤yμj∂NTP LRiW.60 Æ™s[á m{ sn «¡Ÿ©´sV ™´sqx sWáV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, @LiμR∂VNRPV

gRiæªΩ[≤yμj∂ {mns«¡Ÿ ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı xqsLS‰LRiV NRPVμR∂LRiμR∂©´sı NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V @xqsLixmspLjiÚgS øR¡LRiËáV ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. qx sV˙{msLiN][LiRÌ V ºdΩLRiVˆ ˙xmsNSLRiLi D™´sV¯≤T∂ m{ sn «¡ŸÃ¡V ™´sqx sWáV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LSLiVV. FsLi’d¡’d¡Fs£qs m{ sn «¡Ÿ©´sV LRiW.3.5 áORPQáNRPV |msLiøyá¨s ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLiVV. @Õÿlgi[, ˙xmsÆ™s[aSá N][qx sLi ªyÆ™s[V ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aPR mx sLkiORPQ ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡VNRPVLi …ÿ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLiVV. Æ\™sμR∂˘≠sμR∂˘ NRPŒÿaS áá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´sá©´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @LigkiNRPLjiLiøR¡ ¤Õ¡[μ∂R V. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªΩR Li D™´sV¯≤T∂ {mns«¡ŸÃ¡ ≠sμ≥y©´sLi @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ryμ≥∂R ˘Li NSμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂

\|§¶ μR∂LSÀÿμ`∂ ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı ¨sLRi¯Õÿ {qsªyLS™´sV©±s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt):ZNP[Li˙μR∂ ™yfl”·«¡˘, xmsLji˙aRP™´sVá aS≈¡ (xqs*ªRΩLi˙ªRΩ) ™´sVLi˙ºΩ, ’d¡¤«¡[{ms «ÿºdΩ∏R∂V @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ¨sLRi¯Õÿ {qsªyLS™´sV©±s aRPV˙NRP™yLRiLi ≤≥T∂÷d˝¡ ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ALi˙μ≥R∂ ˙xmsÆμ∂[a`P ©´sVLi¿¡ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ {qs»¡VNRPV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ¨sLRi¯Õÿ {qsªyLS™´sV©±s aRP¨s™yLRiLi ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. Æ©s[μR∂VLRiV™´sV÷˝¡ ™´sVLRifl·Liª][ GLRiˆ≤ÔR∂ Δÿ◊d¡ {qs»¡VÕ‹[ AÆ™sV Fs¨sıNRPπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV …”¡≤T∂zms xqsx§¶¶¶NRPLjir°ÚLiμj∂. NSgS ¨sLRi¯Õÿ {qsªyLS™´sV©´sVı ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ©´sVLi¿¡ LS«¡˘xqs ¡ rÛy©y¨sNTP FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsWÚ ’d¡¤«¡[{ms ZNP[Li˙μR∂ Fs¨sıNRPá NRP≠sV…‘¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ xqsLixmspLÒRi Æ™sV«ÿLÌki D©´sı …‘¡≤U∂{ms ¨sLRi¯Ã¡ @À≥œ¡˘LÛjiªy*¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. μyLiª][ AÆ™sV Fs¨sıNRP μyμyxmso GNRP˙gki™´s\Æ™sV©´s¤…˝¡[. Æ©s[μR∂VLRiV™´sV÷˝¡ «¡©yLÙRi©±s lLi≤ÔT∂ ™´sVXºΩª][ C Dxms Fs¨sıNRP @¨s™yLRi˘Q\Æ™sVLiμj∂. Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsV Æ™s[VLRiNRPV …”¡≤T∂zms LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ {qs»¡V©´sV ’¡¤«¡zmsNTP ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ G xqsÀ≥œ¡Õ‹[©´sW xqsÀ≥œ¡V˘LS÷¡gS ¤Õ¡[¨s ¨sLRi¯Õÿ {qsªyLS™´sV©±s BxmsˆV≤R∂V LS«¡˘xqsÀ≥œ¡NRPV Fs¨sıNRP NS©´sV©yıLRiV.

©´sVLi¿¡ @™´sVáV ¬ø¡[}qs @LiaS¨sı mx sLjibdP÷¡ryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. D™´sV¯≤T∂ m{ sn «¡Ÿ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS μyμyxmso lLi…Ì¡” Lixmso m{ sn «¡ŸÃ¡V ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= ™´sqx sVÚLiμR∂¨s, ªRΩμy*LS {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi LRiWxmsLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms ≠sxmsLkiªRΩÆ\™sV©´s À≥ÿLRiLi mx s≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáNRPV NRPW≤y |ms©´sVÀ≥ÿLRiLigS ™´sWLRiVªRΩVLiμR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂.@LiVVæªΩ[ BLiμR∂VNRPV ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V @LigkiNRPLjiLiøR¡ ¤Õ¡[μ∂R V. N][LiRÌ V ºdΩLRiVˆ ˙xmsNSLRiLi D™´sV¯≤T∂ m{ sn «¡Ÿ ™´sqx sWáV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LSLiVV. @LiVVæªΩ[, ªy™´sVV NRPŒÿaSáá©´sV ©´s≤R∂xmsgRiá™´sV¨s

∏R∂VWzmsÕ‹[ F°÷d¡£qs ™´s˘™´sxqÛs ¡Õ‹[}msªy¨sNTP ¨sLÒRi∏R∂VLi  ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ À≥ÿLkigS ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLixmso áN][ı,«¡⁄©±s20 DªRΩLÚ iR ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ Fs¨sıNRPá •¶¶¶≠dsVá©´sV @NRP‰≤T∂ @–¡¤Õ¡[a`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ™sVÃ˝¡gS ≠sxqs¯Ljir°ÚLiμj∂. ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV ¬ø¡[∏∂R VNRPVLi≤y xmsNRP‰©´s|ms≤R∂Vª][Liμj∂. ªy«ÿgS  ¡Æ≤∂Í …fi ˙xmsºΩFyμR∂©´s¤Õ¡[ BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. BNRP LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ aSLiºΩÀ≥¡œ ˙μR∂ªRΩá xmsLjizqsÛ ºΩ ≠dsVμR∂ «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV LS™´s≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsV ≠sÀ≥ÿgS¨sı  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV GNRPLigS 12400 N][»˝¡©´sV ∏R∂VW{ms xqsLS‰LRiV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂. B…‘¡™´sá ™´sLRiVxqs lLi[£msáV, x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ª][ aSLiºΩÀ≥¡œ ˙μR∂ªRΩá\|ms ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡Ã¡lLi[gSLiVV. μk∂Liª][ F°÷d¡£qs ™´s˘™´sxqsÛ ©´sV xms…”¡xtsÌ QLi ¬ø¡[}qs xms¨sÕ‹[ @–¡¤Õ¡[a`P ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li xms≤T∂Liμj∂. BLiμR∂VNRPV

¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ xms≤T∂ ™´sVVgÊRiVLRiV ≠sμy˘LÛRiVá ™´sVXºΩ ™´sLRiLigRiÕfi,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi g][FyáxmsoLRiLi ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV ≠sμy˘LÛRiVáV gRiÃ˝¡LiªRΩ∏R∂W˘LRiV. CªRΩNRPV Æ™s◊˝¡©´s ’¡LiμR∂V, @–¡Õfi, xqs¨sı ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ xms≤T∂ gRiÃ˝¡LiªRΩ∏R∂W˘LRiV. ≠dsLjiNTP CªRΩLSNRPF°™´s≤R∂Liª][ @LiμR∂VÕ‹[ xms≤T∂ øR¡¨sF°∏R∂WLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. C xmnsV»¡©´sª][ ™yLji NRPV»¡VLiÀÿÕ˝‹[ ≠suyμR∂Li Æ©sáN]Liμj∂. xqsLRiμygS CªRΩNRPV Æ™s◊˝¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáV ˙xms™´sWμR∂™´saSªRΩVÚ ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ ™´sVV¨sgjiF°LiVV ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVXºΩ¬ø¡LiμR∂gS, INRPLRiV ˙Fyflÿáª][ ¡∏R∂V»¡xms≤ÔyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLi g][FyáxmsoLRiLi ˙gS™´sVLiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. Fs£qsZNP[∏R∂VW ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ Fs\|qs#= $¨s™y£qs NRP¥R∂©´sLi ˙xmsNSLRiLi g][FyáxmsoLRiLiÕ‹[¨s «¡™´sx§¶¶¶L`i©´sgRiL`i NSá¨dsNTP ¬ø¡Liμj∂©´s

LS™´sVNRPXxtÒsQ @÷¡∏R∂W£qs @–¡Õfi(14), ¡WLRiLi xqs¨sı(15), —¡Æ≤Ô∂ ™´sWμ≥R∂™±s(13), LRi≠sæªΩ[«¡(13) ©´sáVgRiVLRiV NRP÷¡zqs xqsLRiμygS g][FyáxmsoLRiLi ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ CªRΩNRPV Æ™sŒ˝ÿLRiV. Fs™´s*LjiNUP CªRΩ LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ©´sáVgRiVLRiV ¨ds…”¡Õ‹[ ™´sVV¨sgjiF°∏R∂WLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ LRi≠sæªΩ[«¡ ˙Fyflÿáª][  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂gS ≠sVgji÷¡©´s ™´sVVgÊRiVLRiV ¨ds…”¡Õ‹[ ™´sVV¨sgjiF°LiVV ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. ≠dsLRiV ™´sVV¨sgjiF°™´s≤R∂Li gRi™´sV¨sLi¿¡©´s LRiLi«¡©±s @Æ©s[ ™´s˘QQNTPÚ LRi≠sæªΩ[«¡ ˙FyflÿáV ™´sW˙ªRΩLi NSFy≤R∂gRi÷¡gSLRiV. ≠sVgji÷¡©´s ™´sVVgÊRiVLRiV @xmsˆ…”¡ZNP[ ¨ds…”¡Õ‹[ xmspLjiÚgS ™´sVV¨sgjiF°™´s≤R∂Liª][ NSFy≤R∂¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. xqs™´sWøy LRiLi @LiμR∂VNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV xqsLixmnsV»¡©y xqÛsÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LRiVN]¨s gRi«¡ CªRΩgSŒ˝œ¡ xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV  ¡∏R∂V»¡NRPV ºdΩLiVVLiøyLRiV.

xmsLiøy∏R∂VºdΩ NSLRi˘μR∂LRiV+á «ÿ’¡ªy ≠s≤R∂VμR∂á

æªΩ÷¡FyLiVV. gRiæªΩ[≤yμj∂ ªRΩLRi•¶¶ Õ‹[ m{ sn «¡ŸÃ¡V ™´sqx sWáV ¬ø¡[}qsÚ À≥ÿLkigS ©´stx sÌ QF°™y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLiVV. @LiVV©y, æªΩáLigSfl·, ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ D™´sV¯≤T∂gS ˙xmsÆ™s[aSáV, m{ sn «¡ŸÃ¡ @LiaRPLi\|ms ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVN][™y÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[qz s©´s ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V.. lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á q{ sFs£qsáª][ øR¡LRiËáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sı N][LSLiVV. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ lLiLi≤R∂V, ™´sVW˙≤][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sVL][™´sWLRiV qx s™´sWÆ™s[aPR Li NS™yá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV.{ms“¡ {qs»˝¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡NRPV @LigkiNS

LRiLi NRPVμj∂LjiLiμj∂. gRiæªΩ[≤yμj∂ m{ sn «¡Ÿ ™´sqx sWáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V @LigkiNRPLjiLi øyLiVV. gRiæªΩ[≤yμj∂ {msn «¡ŸÃ¡Æ©s[ ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLiμR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[qz s©´s LS“¡™±s aRPLRi¯.. æªΩáLigSfl·Õ‹[©s´ W BÆμ∂[ ≠sμ≥y©y¨sı Fy…”¡Liøyá¨s Æ™sV≤T∂NRPÕfi NS¤Õ¡[“¡Ã¡NRPV qx sW¿¡LiøyLRiV. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ gRiæªΩ[≤yμj∂ ™´sWμj∂LjigSÆ©s[ m{ s“¡ Æ™sV≤T∂NRPÕfi m{ sn «¡Ÿ ™´sqx sWáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NS¤Õ¡[“¡ ∏R∂W«¡™´sW ©y˘Ã¡V @LigkiNRPLjiLiøyLiVV. ¤À¡≥ …[ ¡‘ ™´sVVgjiqz s©´s @©´sLiªRΩLRiLi Æ™sV≤T∂NRPÕfi NS¤Õ¡[“¡Ã¡ @r°zqs π∏∂[Vtx sQ©s± ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j qx s¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂ ∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. qx sV˙{msLiN][LiRÌ V ºdΩLRiVˆ ˙xmsNSLRiLi ™´sWNRPV NS™´sV©±s m{ sn «¡Ÿ NS™yá¨s, r~LiªRΩgS ˙xmsÆ™s[aPR mx sLkiORPQ ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚ™s´ V¨s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ¬ø¡Fyˆ™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[, gRiæªΩ[≤yμj∂ ™´sWμj∂LjigSÆ©s[ m{ sn «¡ŸÃ¡V ™´sqx sWáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N][LjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Bμj∂ ™´sWNRPV @LigkiNSLRiLi NSμR∂¨s ¬ø¡Fyˆ™´sV¨s.. lLiLi≤R∂V, ™´sVW˙≤][«¡ŸÕ˝‹[ AÕ‹[¿¡Li¿¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s q{ sFs£qs ¬ø¡FyˆLRi©yıLRiV.

@©´sVgRiVfl·LigS aRPV˙NRP™yLRiLi @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aPR |ms…Ì”¡©´s ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ À≥ÿLkigS ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. @Õÿlgi[ J»˝¡V LSá˨s xms¥R∂NSáNRPV¨sμ≥R∂VáV ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @–¡¤Õ¡[£tsQ ∏R∂WμR∂™±s ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRPLigS ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s D¿¡ªRΩ Õÿ˘£ms…ÿ£ms xms¥R∂NS¨sNTP ™´sVLigRiŒœ¡Li FyÆ≤∂[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li aRPV˙NRP™yLRiLi ©y≤R∂V @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…Ì¡” ©´s LRiW. 2.75 áORPQá N][»¡˝ À≥ÿLki  ¡Æ≤∂Í …˝‹[ C xms¥R∂NS¨sNTP N]ªRΩÚ ALÛij NRP xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP INRP‰ LRiWFyLiVV NRPW≤y ZNP[…ÿLiVVLiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. μk∂¨sı  ¡…Ì¡” øR¡W}qsÚ, C xms¥R∂NS¨sNTP @–¡¤Õ¡[£tsQ ™´sVLigRiŒœ¡Li FyÆ≤∂[zqs©´s¤…¡˝ [

@LÛiR ™´sV™´soª][Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªΩR Li ªRΩ™´sV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li C xmsoxqsÚNSáV, C ¤Õ¡LjiıLig`i ≠dsVμR∂Æ©s[ ˙xmsμ≥y©´sLigS μR∂XztÌsQ ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLi¿¡LiμR∂¨s @–¡¤Õ¡[£tsQ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ @©yıLRiV. Õÿ˘£ms…ÿ£ms xms¥R∂NRPLiª][ Fy»¡V Àÿ÷¡NRPáNRPV ry‰Ã¡L<ij £ms B¬ø¡[Ë NRP©y˘ ≠sμy˘ μy©±s , ¨sLRiVμ][˘gRi À≥¡œ XºΩ ÕÿLi…”¡ xms¥R∂NSáNRPV NRPW≤y C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ¡Æ≤∂Í …˝‹[ G≠dsV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ C xms¥R∂NSáV @™´sVáV¬ø¡[ryÚ™s´ VLi»¡W ªy™´sVV •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë©y.. B≠s J»˝¡V LSáË≤R∂Li¤Õ¡[μR∂©´sı AÕ‹[øR¡©´sÕ‹[ xqs™´sW«fi™yμk∂ FyLÌki ™´sLÊSáV D©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRi≤T∂¿¡©´s Õ‹[NRP=À≥œ¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ∏R∂VW{msÕ‹[¨s Æ™sVVªRΩLÚ i 80 {qs»˝¡NRPV gS©´sV ZNP[™´sáLi Hμj∂Li…”¡¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqs™´sW«fi™yμk∂ lgiáVøR¡VN][gRi÷¡gjiLiμj∂. ’d¡¤«¡[{ms BNRP‰≤R∂ À≥ÿLki Aμ≥∂j NRP˘Li ryμ≥∂j Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.

æªΩáLigSfl· xqsLRiˆLiøR¡Vá xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPV¨sgS ™´sV¤Õ˝¡[xms÷˝¡ r°≠sVlLi≤ÔT∂ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· xqsLRiˆLiøR¡Vá xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPV¨sgS ™´sV¤Õ˝¡[xms÷˝¡ r°≠sVlLi≤ÔT∂ Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sNTP æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqsLRiˆLiøR¡Vá xqsLixmnsVLi GLSˆQ\¤…¡Liμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi áNÔUPNRPxmspÕfiÕ‹[¨s @a][NS x§¶‹[»¡ÕfiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s LSxtÌsQ˚ NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ©´sWªRΩ©´s xqsLixmnsW¨sı Fs©´sVıNRPV©yıLRiV. xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPVáVgS ™´sV¤Õ˝¡[xms÷˝¡ r°≠sVlLi≤ÔT∂, ™´s˘™´srÛyxmsNRP @μ≥R∂˘QORPVáVgS À≥œ¡W™´sV©´sı ∏R∂WμR∂™±s, g_LRi™yμ≥R∂˘QORPVáVgS LSÆ™sW¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂, ©y˘∏R∂V xqsᕶ¶¶μyLRiVgS @Li«¡©±s˙xmsryμ`∂,g_LRi™´s xqsᕶ¶¶μyLRiVgS NRPÃ˝¡WLji x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©´sWªRΩ©´s

@μ≥R∂˘QORPV≤R∂V r°≠sVlLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LS«ÿ˘LigRiÕ‹[¨s 73™´s @μ≥j∂NRPLRifl· ˙xmsNSLRiLi 29 @LiaSÕ˝‹[¨s ¨sμ≥R∂VáV, ≠sμ≥R∂VáV, @μ≥j∂NSLSáV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV NRP÷¡ˆLiøyá©yıLRiV. xqsLRiˆLiøR¡VáNRPV g_LRi™´s Æ™s[ªRΩ©´sLi LRiW.20Æ™s[áNRPV |msLiøyá¨s, ˙gS™´sV xqsÀ≥œ¡ AÆ™sWμR∂Li Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsºΩ xms¥R∂NRPLi @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ Í¡Æ≤∂…fiÕ‹[ 50aSªRΩLi ¨sμ≥R∂VáV Æ©s[LRiVgS ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥j∂gS xms…ÿ©±s¬ø¡LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sVz§¶¶¶FyÕfilLi≤ÔT∂ •¶¶¶«¡\lLi xqsLRiˆLiøR¡Vá xqsLixmnsVLi ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVÆ™s◊˝¡ xmsLjixtsQ‰LjiryÚ™´sV©yıLRiV.

xqs*LÒRiáªRΩ x§¶ ¶ªRΩ˘ZNP[xqsVÕ‹[ ≠ds≤T∂©´s ≠sVxqÌsLki

LRiLigSlLi≤ÔT∂, «¡⁄©±s20((ôd’ÿq÷´dt): xmsLiøy∏R∂VºdΩ NSLRi˘μR∂LRiV+á ˙xmsªRΩ˘QORPQ ¨s∏R∂W™´sVNRPLi xms˙NTP∏R∂V xmspLRiÚLiVVLiμj∂. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 57 ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): NRPXuÒy æªΩ[÷¡Liμj∂. xqs*LÒRiáªRΩ @Æ©s[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡©´sV xqs*LÒRiáªRΩ©´sV $¨s™y£qs ™´sVL][ryLji ≤R∂ ¡V˜Ã¡V F°xqÌsVá À≥œ¡LkiÚNTP ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xmsLkiORPQÕ‹[ Æ™sVLji…fi @À≥œ¡˘LÛRiVá @xqsáV —¡Õ˝ÿ ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi bP™yLRiÕ‹[ μR∂VLi≤R∂gRiVáV @≤T∂gS≤R∂V. N]≤R∂VNRPVª][ xqs•¶¶¶ AÆ™sV©´sV A…‹[Õ‹[ ˙μ≥R∂V™´sxms˙ªyá xmsLjibdPá©´s ªRΩLRiV™yªRΩ 57 ™´sVLiμj∂ª][ NRPW≤T∂©´s «ÿ’¡ªy©´sV x§¶¶¶ªRΩ˘ZNP[xqsVÕ‹[ ∂ªRΩVá©´sV F°÷d¡xqsVáV  ¡Ã¡™´sLiªRΩLigS A…‹[Õ‹[ ºdΩxqsVNRPV Æ™s◊˝¡ C ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi bP™yLRiV ˙FyLiªyáNRPV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μk∂¨s\|ms Fs\Æ™sV©y @À≥œ¡˘LiªRΩLSáVLi¤…¡[ CÆ©sá 21™´s æªΩ[μk∂ aRPV˙NRP™yLRiLi @lL¨sLiμj ix q Ì s V aSLRiV. ˙xmsμ≥y©´s μyLRiVflÿ¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. C ZNP[xqsVNRPV ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿ≤R∂V. @NRP‰≤R∂ AÆ™sV ©´sgRiáV ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 5 gRiLi»¡Ã¡ Õ‹[xmso —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ «¡≤U∂ˆ ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V $¨s™yxqsNRPV™´¬øs¡[WL`i BμÙR∂Lji¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ˙xmsμ≥y©´s ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V $¨s™y£qs, ºdΩxqsVNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ.. $¨s™y£qs, @ªRΩ≤T∂ª][ {qsCJNRPV LSªRΩ xmspLRi*NRPLigS æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS xqsW¿¡LiøyLRiV. @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ™yLRiV æªΩ÷¡FyLRxqis•¶¶¶ Æ©sá ™´sVL][ BμÙR∂Lji¨s F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. Fy»¡V D©´sı ™´sVL][ BμÙR∂LRiV AÆ™sV\|ms ¨sLÒkiªRΩ gRi≤R∂V™´soÕ‹[gS @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV LS¨sø][ μj∂gRiV™´s æªΩ÷¡zms©´s 10©´s ªRΩLSxqsV}ms»¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqV.s*LÒC Ω\|ms xqs*LÒRiáªRΩNRPV ˙xmsμ≥y©´s ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V @ªy˘øyLRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠sxtsQ∏R∂VLi  ¡∏R∂V»¡NRPV @À≥œ¡˘LÛRiVáƩs[ @L>RiªRΩ ˙xmsNSLRiLi ªRΩVμj∂ «ÿ’¡ªy ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li A…‹[Õ‹[ μR∂VLi≤R∂gRiVáV μy≤T∂ ¬øRi¡[áªR $¨s™y£qsª][ BLiªRΩNRPV™´sVVLiÆμ∂[ xmsLjiøR¡∏R∂VLi æªΩ÷¡}qsÚ xqs™´sVxqs˘ @™´soªRΩVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡ a SLR «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqs*LÒRiáªRΩ ©´sgRiáV μ][øR¡VNRPV¨s, AÆ™sV\|imsV. DLiμR∂¨s, |ms◊˝¡NTP ™´sVVLiÆμ∂[ ≠dsŒ˝œ¡ß AÆ™sVNRPV øR¡Li}msaSLRiV. ªRΩLS*ªRΩ AÆ™sV N]≤R∂VNRPV©´sV ¨sLRiVμ][˘gRi Fs{qs= ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV gRiá N][LRiV=Õ˝‹[ @ªy˘øyLRiLi ¬ø¡[zqs x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. æªΩáVxqs¨s F°÷d¡xqsVáV ¬ø¡FyˆLRiV. ºdΩxqsVZNP◊˝¡ ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLiÕ‹[ ™´sμj∂¤Õ¡[aSLRiV. D¿¡ªRΩ bPORPQfl· BxqsVÚ©´sı»˝¡V LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ Fs{qs= NSL]ˆlLi[xtsQ©±s C≤U∂ xqs*LÒRiáªRΩNRPV sı @xmsˆV≤R∂xmsˆV≤R∂V @ªRΩ≤T∂NTP AÆ™sV ≤R∂ ¡V˜Ã¡V xqs*LÒRiáªRΩ FsLiªRΩNUP NRP©´sxms≤R∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ áOUPQ ¯ INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. |tsQ≤R∂W˘ÕfiÔ NRPVÕÿá }qs™y xqsx§¶¶¶NSLRi $¨s™yxqsNRPV™´sWL`iÆ©s[xmsLj˙ximøRsμ≥¡y∏R©´∂sVLi¨sLiμj∂ªRΩD©´ xqsLÙRiVÀÿ»¡V ¬ø¡[}qs™yLRi¨s, ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡Liμj∂©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V V≤T ∂ gS xqsLixmnsVLi ,≤U∂AL`i≤U∂G μy*LS C bPORPQfl· BxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ˙Æ≤∂£qs F°÷d¡xqsVáV æªΩ[ÕÿËLRiV. ≤R∂ ¡V˜N][xqsLi AÆ™sV©´sV AÆ™sVNRPV ≠saS≈¡xms…ÿı¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s F°÷d¡xqsVáNRPV zmnsLS˘μR∂V¬ø¡[zqs gS÷¡LiøR¡gS, ≤T∂\¤«¡¨sLig`i,  ¡W˘…‘¡FyL˝RiL`i Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi, NRPLixmsp˘»¡L`i ¤À¡[zqsN`Pxq˝sÕ‹[ zms÷¡zmsLi¿¡©´s $¨s™yxqsNRPV™´sWL`i ª][…”¡™yLjiª][ ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂ª][ |msŒ˝œ¡LiVV˘, INRP N]≤R∂VNRPV NRPW≤y ≠sxtsQ∏R∂VLi Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi bPORPQfl· DLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. 30 L][«¡ŸÃ¡ C bPORPQfl·Õ‹[ D¿¡ªRΩ NRPázqs @ªy˘øyLRiLi ¬ø¡[zqs @©´sLiªRΩLRiLi AÆ™sV©´sV D©yı≤R∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. |qsá™´soÕ˝‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV •¶¶¶xqÌsÕfi, À≥‹[«¡©´s ™´sxqsºΩ NRP÷¡ˆLiøR¡ ¡≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[ry≤R∂¨s F°÷d¡xqsVá μR∂LS˘xmsoÚÕ‹[ gRi≤T∂}msLiμR∂VNRPV N]≤R∂VNRPVª][ xqs•¶¶¶ ™´s¿¡Ë©´s ¬ø¡[aSLRiV.d ™´sVVLi\¤À¡,«¡⁄©±s20: ™´sVVLi ¡LiVVÕ‹[¨s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ’d¡FsLi{qs @μ≥∂j NSLRiVáV  ¡Xx§¶¶¶©´sV¯Li ¡LiVV ™´sVV¨s=xmsÕfi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NS˘LiFyN][Õÿ ™yxqsVá NSL]ˆlLi[tx sQ©s± mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s NS˘LiFyN][Õÿ Àÿμ≥∂R ©´sV @LÛiR Li¬ø¡[qx sVN][giR áLi.. NS¨ds @˙NRP™´sV ™´sμÙR∂ ™´sVL][™´sWLRiV D˙μj∂NRPÚ xmsLjizqÛsªRΩVáV ¨s™yryá NRPW÷¡ËÆ™s[ªRΩNRPV xqsV˙{msLiN][LÌRiV Æ©sáN]©yıLiVV. μR∂OTPQfl· ™´sVVLi\¤À¡Õ‹[¨s NRPW≤y @©´sV™´sVºΩ¿¡ËLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NRPLiFyN][Õÿ r~\|qs…‘¡Õ‹[¨s @˙NRP™´sV @NÌ][ ¡LRiVÕ‹[ xqsV˙{msLiN][LÌRiV ºdΩLRiVˆ @LiVVæªΩ[ FsNRP‰≤y xmnsVL<Rifl·NRPV ªy™´so Æ™sŒ˝œ¡gS ™yLRiV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. lgi[»˝¡V gRiVLRiV™yLRiLiª][ ™yLRiV BŒ˝œ¡ß Δÿ◊d¡ ¨sLS¯flÿáNRPV NRPlLiLi»¡V, ™y»¡L`i, gS˘£qs B¿¡ËLiμj∂. Àÿμ≥j∂ªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV ¤Õ¡[NPR VLi≤y Æ™sVVªRΩLÚ i ™´s˘™´s•¶¶ LS¨sı ≠ds≤T∂π∏∂W ™´sVWzqsÆ™s[zqs Õ‹[xms÷¡NTP LS¨ds∏R∂VNRPVLi≤y ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s gRi≤R∂V™´so ™´sVVgjiqz s©´sLiμR∂V©´s C xqsLRixmnsLS ¨s÷¡}ms}qsLiμR∂VNRPV r~\|qs…‘¡ μj∂gRi≤R∂Liª][ qx sV˙{msLi ALRiV Æ©sáá gRi≤R∂V™´so ¿¡˙ºdΩNRPLRifl· ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. NS˘LiFyN][Õÿ ºdΩ˙™´sLigS ¨sL][μ≥j∂LiøyLRiV. μk∂Liª][ F˝y»˝¡NRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω, ¨dsLRiV, gS˘£qs NRPÆ©sORPQ©s´˝ V NRPW÷¡ËÆ™s[∏R∂VμÙR∂Li»¡W @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sxtsQ∏R∂W¨sı NRP…fi ¬ø¡[∏∂R V≤y¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. GLji∏R∂WNRPV ’d¡FsLi{qs @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. qx sV˙{msLi ≠sμ≥∂j Li¿¡©´s gRi≤R∂V™´so ¨s™yryá©´sV ™´ s VVgj i ∏R ∂ V≤R ∂ Liª][ ’d ¡ FsLi{ q s @μ≥ j ∂ NSLR i VáV μy≈¡\ ¤ Õ ¡©´ s m z s…” ¡ t x sQ © s ± ©´ s V B…‘ ¡ ™´ s á q x sV˙{ m sLiN][ L i R Ì V D©´ s ıªyμ≥ ∂ j NSLR i Vá μR ∂ Xz t s Ì Q N P T ºd Ω q x sVZNPŒÿÚ™s´ V¨s, D©´sıªyμ≥∂j NSLRiVáª][ NRP÷¡zqs NS˘LiFyN][Õÿ ™´søyËLRiV. lgi[»˝¡NRPV ªyŒÿáV Æ™s[zqs @μ≥j∂NSLRiVá©´sV NRPLiFyN][Õÿ ™yxqsVáV øR¡LRi˘Ã¡NRPV μj∂gSLRiV. @˙NRP™´sV ¨s™yryá©´sV N]¤…Ì¡[zqsLiμj∂. @Õÿlgi[ NS˘LiFyN][Õÿ ªRΩμR∂VxmsLji øR¡LRi˘Ã¡\|ms øR¡LjiËryÚ™´sV¨s ™yxqsVáª][ @˙NRP™´sV¨s™yryá©´sV Δÿ◊d¡ @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. r~\|qs…‘¡Õ‹[¨s @˙NRP™´sV NRPW÷¡ËÆ™s[∏∂R V≤y¨sNTP Æ™s◊˝¡©´s @μ≥∂j NSLRiVá©´sV ™yxqsVáNRPV BŒ˝œ¡ß Δÿ◊d¡ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[©s´ W NS˘LiFyN][Õÿ ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms øR¡LjiËryÚ™´sV¨s ¨sLS¯flÿá©´sV Δÿ◊d¡ ¬ø¡[∏∂R WáLi»¡W gRiªRΩ A ¨s™yryÕ˝‹¨[ s ˙xms«¡Ã¡V @≤Ô∂R VNRPV©yıLRiV. B¿¡Ë©´s gRi≤R∂V™´so NRPW≤y xmspLRiLÚ iVVLiμj∂. @˙NRP™´sV¨s™yryá NRPW÷¡ËÆ™s[ªΩR ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. μk∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™s©´sVμj∂LjigSLRiV. μk∂Liª][ ’d¡FsLi{qs @μ≥∂j NSLRiVáV @NRP‰≤T∂NTP rÛy¨sNRPVáV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @≤ÔR∂VN]©´sı

NRPW÷¡ËÆ™s[ªRΩ©´sV @≤ÔR∂VNRPV©´sı NS˘LiFyN][Õÿ ™yxqsVáV


3

X¯ìyês¡+21`06`2014

g]áVxqsVNRP»Ì¡V ¬ø¡LRiV™´soá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ¡Xx§¶ ªRΩÚLRi ˙xmsflÿ÷¡NRP

øR¡LRiËáZNP[ @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘Li ALÛjiNRP™´sVLi˙ºΩ ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtÒsv≤R∂V

ªRΩ™´s*NSáV «¡LRixms»¡Li ™´sLi…”¡ xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xms©´sVáV ¬ø¡[zqs©´s ¬ø¡LRiV™´soáV NSNRPVLi≤y —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sVgji÷¡ D©´sı BªRΩLRi ¬ø¡LRiV™´soá©´sV ÀÿgRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Æ™sVVªRΩLÚ i LRiW. 90 N][»¡˝ V @™´sqx sLRi™´sV¨s ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS INRP @LiøR¡©yNRPV ™´søyËLRiV. xms©´sVá ™yLkigS @LiøR¡©yáV LRiWF~Liμj∂Li¿¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV NRPW≤y ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP mx sLiFyLRiV. BLiμR∂VN][qx sLi FsLiªRΩ ¨sμ≥R∂VáV @™´sxqs™´sVÆ©s[μj∂ ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS @LiøR¡©y Æ™s[qz s ¨sÆ™s[μ∂j NRPá©´sV ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP mx sLiFyLRiV. B…‘¡™´sá qx sLS‰LRiV INRP ¬ø¡LRiV™´so ¨sLi≤T∂ ˙xms™´s§z ¶ ¶Li¬ø¡[ ¨ds…”¡ª][ μj∂gRiV™´s©´s DLiÆ≤∂[ ™´sVL]NRP…”¡ ¨sLiÆ≤∂[Õÿ g]áVxqsVNRP»Ì¡V ¬ø¡LRiV™´soá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ˙Fyμ≥y©´s˘≠sV™y*á¨s ¨sLÒiR LiVVLi¿¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ §x ¶ ¶Lik £tsQLS™´so Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V ryL˝iR V qx sLi ¡Liμ≥∂j ªRΩ BLi—¡¨dsL˝iR ª][ qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV øR¡LjiËLiøyLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ¬ø¡LRiV™´soá NTPLiμR∂ A∏R∂VNRP»Ì¡V ªRΩgÊiR …ÿ¨sNTP gRiá NSLRiflÿá©´sV æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. N]¨sı ¬ø¡LRiV™´soÕ˝‹N[ PT ™´sLRiμR∂

22 ©´sVLi¿¡ ™´sW™´soŒ˝œ¡™´sV¯ «ÿªRΩLRi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li GáWLRiV,«¡⁄©±s20(ôdÿ’ q÷´dt): ’≥¡d ™´sV™´sLRiLi mx s»Ì¡fl·LiÕ‹[ LS™´sVLS«¡Ÿª][»¡Õ‹[¨s ¿¡©´s ™´sW™´soŒ˝¡œ ™´sV¯ ™´sVLiμj∂LRiLi 29™´s ™yL<ij NRP ™´sVx§¶‹ª[ ΩR =™yáV @LigRiLRiLigRi Æ\™sÀ≥¡œ ™´sLigS «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. C Æ©sá 22 ©´sVLi¿¡ 29 ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¨sLRi*x§¶¶¶NRPVáV ™´sW™´soŒ˝¡œ ™´sV¯ }qs™y qx s≠sVºΩ ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. 22™´s æªΩ[μ∂k Aμj∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi @™´sV¯™yLjiNTP mx sp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶Li ¿¡ «ÿªRΩLRi ™´sVx§¶‹ª[ ΩR =™yáV ˙FyLRiLi’≥¡ryÚLiR ©yıLRiV. ˙xmsºΩ L][«¡⁄ DμR∂∏R∂VLi, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi @™´sV¯ ™yLjiNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V, LS˙ºΩ xmsáV ryLixqs‰QXºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV, 29©´s @©´sıxqs™´sWLSμ≥∂R ©´s ¨sLRi*z§¶ ¶Li øR¡©´sV©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥R∂VáVgS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xmsoáxmsLjiÚ LS™´sWLi«¡Æ©s[∏∂R VVáV, xms»Ì¡fl· ˙xms™´sVV≈¡VáV mx sáV™´soLRiV ≠s¬ø¡[Ë∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS Æ™s[VŒœ¡ªyŒÿáV, ≠s¿¡˙ªRΩ Æ™s[uyμ≥y LRiVáª][ @™´sV¯™yLji «ÿªRΩLRi ElLi[gij Lixmso ˙xmsμ≥y©´s ≠dsμ≥∂R V áV ≠dsVμR∂VgS ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚ™s´ V©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Æμ∂[™y μy∏R∂VaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sWfl”·NS˘Ã¡LS™´so AÆμ∂[aSá©´sV

@©´sVxqsLjiLi¿¡ —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 106 Æμ∂[™yá∏R∂WÕ˝‹[ ™´sLRiVfl·Æμ∂[™´so≤T∂ NRP…ÿORPQLi N][xqsLi ™´sLRiVfl·«¡FyáV, ≠sZaP[tx sQmx sp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. ©yáVgRiV ≤T∂≠s«¡©±sá Aá∏R∂WáՋ[ Æ\™sÀ≥¡œ ™´sLigS GLSˆ »˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. GáWLRiV ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s AL`iAL`i}ms»¡Õ‹[ gRiá $ Æ™s[LiNRP¤…¡[aPR *LRi ry*≠sV Æμ∂[™s´ rÛy©´sLiÕ‹[ ™´sLRiVfl· Æμ∂[™s´ o≤T∂ ˙{msªRΩ˘LÛiR Li ry*≠sV ™yLjiNTP ≠sZaP[tx sQmx sp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyLRiV. ™´sLRiVfl· Æμ∂[™s´ o¨ sNTP «¡FyáV ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyáN]Ã˝¡V OUPQLSLS ™´sV÷¡Lilgi[aPR *LRiry*≠sV Aá∏R∂VLi, gRiV©´sVxmsp≤T∂ ’≥¡d ™´sV™´sLRiLi r°Æ™s[VaRP*LRi «¡©yLÙiR ©´sry*≠sV Aá∏R∂VLi, xms…Ì¡” {qs™´sV ≠dslLi[aPR *LRiry*≠sV Aá∏R∂VLi, @xmsˆ©´s≠ds≤R∂V @À≥¡œ ∏R∂WLi«¡Æ ©s[∏∂R Vry*≠sV Aá∏R∂VLi, ªRΩfl·VNRPV ZNP[aPR ™´s™´sV•¶¶ áOTPQ ¯ Aá∏R∂VLi ©´sªyÚ LSÆ™s[VaRP*LRiLiÕ‹[¨s LS™´sV÷¡Lilgi[aPR * LRiry*≠sV Aá∏R∂VLi, ºΩ™´sV¯LS«¡ŸFy¤Õ¡Li N][»¡xqsæªΩÚ™s´ V¯ Aá∏R∂VLi, ¨s≤R∂μR∂™Ø[áV g][÷¡Lilgi[aPR *LRi ry*≠sV Aá∏R∂W áՋ[ ™´sLRiVfl· «¡FyáV, ™´sV•¶¶ bP™´so≤T∂NTP mx sLiøy™´sVXªRΩ @’≥¡}tsQNSáV ¬ø¡[aSLRiV. ≠sLS»¡ mx sLRi*LiÕ‹[¨s mx sn V…Ìÿá©´sV Æ™s[μ∂R mx sLi≤T∂ªRΩVáV ˙xms™´søR¡©yáV ¬ø¡[aSLRiV.

¨dsLRiV ™´s¬ø¡[Ë {msn ≤R∂L`i ø≥y©´sŒ˝¡œ ß @μR∂XaRP˘ ™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s BLi—¡¨dsL˝iR V ™´sVLi˙ºΩ μR∂XztsÌ QNPT æªΩøyËLRiV. ™´sLRiμR∂ ˙xms™´s§z ¶ ¶Li¿¡©´s qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¨sLi≤T∂©´s ™´sV…Ì¡” ¨s ª]ágjiLiøR¡NRPF°™´s»¡Li ™´sÃ˝¡ m{ sn ≤R∂L`i ø≥y©´sŒ˝¡œ ©´sV l\LiªRΩVáV μR∂VÆ©s[ıaSLRi¨s, mx -n s÷¡ªRΩLigS ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ¬ø¡LRiV™´soÕ˝‹N[ PT LS™´s»¡Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @Õÿlgi[ ™´sVLjiN]¨sı ¬ø¡LRiV™´soá NRP»Ì¡Ã¡V, ªRΩW™´sVVáV, ™´sVªRΩŒÚ ¡œ˝ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[xms…Ì¡” ™y…”¡¨s xms…”¡xtsÓ QLi ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi DLiμR∂¨s qx sW¿¡Liøy LRiV. ˙xmsºΩ ¬ø¡LRiV™´so NTPLiμR∂ A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ mx sLi»¡ NSáV™´sÕ˝‹[ mx sp≤R∂VNRPVF° LiVV©´s ™´sV…Ì¡” ¨s NRPW≤y ª]ágjiLiøyá¨s §x ¶ ¶Lik £tsQ LS™´soNRPV ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂Liª][ ™´sVV≈¡˘LigS {msn ≤R∂L`i ø≥y©´sŒ˝¡œ ß, ªRΩW™´sVVáV, ™´sVªRΩŒÚ ¡œ˝ ß, NRP»Ì¡Ã¡V, mx sLi»¡ NSá*á mx so©´sLRiVμÙ∂R LRifl· mx s©´sVáV ¬ø¡[mx s…Ìÿ÷¡=©´s ¬ø¡LRiV™´soá©´sV gRiVLjiLÚ iøyá¨s, ™y…”¡ N][xqsLi ¨sμ≥R∂V¤Õ¡¨sı @™´sxqsLRiÆ™sW @LiøR¡©yáV Æ™s[qz s ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV LRiWF~Liμj∂Li øyá¨s §x ¶ ¶Lik £tsQLS™´so ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aS≈¡ BLi—¡¨dsL˝iR ©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

\ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂,«¡⁄©± s 20(ôd’ ÿ q÷´dt ) : ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`P©´sV @’≥¡™´sXμÙ∂j ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ @LiμR∂Lji\|ms DLiμR∂¨s ALÛjiNRP™´sVLi˙ºΩ ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtsÒ v≤R∂V @©yıLRiV. {qsˆNRPL`igS Fs¨sıQQZ\ NP©´s N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμR∂LS™´soNRPV ∏R∂V©´s™´sVá @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... xqsÀ≥œ¡Õ‹[ LS«¡NUP∏R∂WáNRPLi¤…¡[ øR¡LRiËáZNP[ @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘≠sV™y*á©yıLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡NRPV FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ N]ªRΩÚ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ™´søyËLRi¨s, N]ªRΩÚ xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡NRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡lgi[Õÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV DLi≤yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. xqsÀ≥¡œ Õ‹[ xqs\lLi©´s øR¡LRiË «¡Ljilgi[Õÿ øR¡W≤y÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ {qsˆNRPL`i\|ms DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ≠dsLRiLiμR∂LjiNTP xqs\lLi©´s @™´sgSx§¶¶¶©´s N][xqsLi bPORPQfl· NSLRi˘˙NRP™´sWáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ {qsˆNRPL`igS N][Æ≤∂á Fs¨sıQQZ\ NP©´sLiμR∂VNRPV L][«ÿ @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. \Æ™sμR∂˘ xmsLRiLigS ˙xms«¡Ã¡NRPV }qs™´s ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[, LS«¡NUP∏R∂VLigS ˙xms«¡Ã¡ xmsOSQ©s´ Fs©Ø[ı F°LS…ÿáV ¬ø¡[zqs©´s xmsn V©´sªRΩ N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμ`∂ZNP[ μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂¨s Æ\™sNSFy Æ©s[ªΩR L][«ÿ @©yıLRiV. {qsˆNRPL`igS Fs¨sıQQZ\ NP©´s N][Æ≤∂áNRPV L][«ÿ @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩáVxmsoªRΩW D©´sıªRΩ

gRiVLjiÚLixmso¤Õ¡[¨s FyhRiaSáá ≠s™´sLSáV æªΩáVxqsVN][Li≤T∂ GáWLRiV,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): zmsÃ˝¡Ã¡©´sV FyhRiaS Ã¡Õ˝‹[ ¬ø¡[LjiˆLi¬ø¡[™´sVVLiμR∂V FyhRiaSáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* gRiVLjiÚLixmso DLiμ][¤Õ¡[μ][ æªΩáVxqsVN][™yá¨s ≤T∂B™Ø[ ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáNRPV qx sW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* gRiVLjiLÚ ixmso ¤Õ¡[¨s FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛiR Vá©´sV ¬ø¡[Lij ˆLiøR¡™´sμÙ∂R ¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSL]ˆlLi[…fi ≠sμy˘ qx sLixqsÛ Ã¡NRPV μk∂»¡VgS qx sLiZOP[Q™s´ V ™´sqx sºΩ gRiX•¶¶ á©´sV ºdΩLjiËμj∂Æμ∂Ù L[ iμR∂VNRPV ªRΩgji©´s NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ’d¡q{ s qx sLiZOP[Q™s´ Wμ≥∂j NSLRiVáNRPV ¬ø¡Fyˆ LRiV. ˙xmsºΩ INRP‰LRiW Àÿμ≥∂R ˘ªy∏R∂VVªRΩLigS mx s¨s¬ø¡[qz s ≠sμy˘LÛiR Vá À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚ©s´ V ºdΩLjiËμj∂μÙyá¨s N][LSLRiV. 2013 qx sLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ryμ≥yLRifl· ¡μj∂÷d¡Ã¡ mx s˙NTP∏R∂V μy*LS  ¡μj∂÷d¡ @LiVV BLiNS Lji÷d¡™±s NSNRPVLi≤y ≠sVgji÷¡F°LiVV©´s DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[  ¡μj∂÷d¡Ã¡NRPV @©´sV™´sVºΩ BryÚ™s´ V¨s ≠sμy˘aS≈¡ NSLRi˘ μR∂Lji+ LS¤«¡[aRP*Lji ºΩ™yLji •¶¶¶≠dsV BøyËLRi¨s m{ sAL`i…‘¡∏R∂VW —¡Õ˝ÿ @μ≥∂R ˘QOPR Q, ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘ μR∂LRiV+áV FsLi≠ds qx sªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, mz s.Æ™sLiNRP¤…¡[aPR * LRiLS™´so INRP

˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ ¡μj∂÷d¡ DªRΩLÚ iR V*áV F~Liμj∂ Lji÷d¡™±s NSNRPVLi≤y ≠sVgji÷¡F°LiVV©´s DFyμ≥y˘∏R∂VVáV Lji÷d¡™±s @π∏∂[V˘Õÿ DªRΩLÚ iR V*áV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂Wá¨s {msAL`i…‘¡∏R∂VW LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPVáV ≠sμy˘aS≈¡ NSLRi˘μR∂Lji+¨s NRP÷¡zqs ≠s©´sºΩ xms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøR¡gS @∏R∂V©´s ry©´sVNRPWáLigS qx sˆLiμj∂LiøyLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. BNRP ≤yNÌPR L`i ’d¡AL`i @Li¤À¡[μ∂R ‰L`i ryLRi*˙ºΩNRP ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi C ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP gS©´sV ’d¡G, ’d¡NSLi, ’d¡Fs{qs= N][LiR V=Õ˝‹[ ˙xmsÆ™s[aPR Li N][qx sLi @L>iR ªRΩ mx sLkiORPQ©s´ V «¡Ÿ\¤Õ¡ 20©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V @μ≥R∂˘∏R∂V©´s ZNP[Li˙μR∂Li qx s™´sV©´s*∏R∂Wμ≥∂j NSLji INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. FsÕÿLi…”¡ ≠sμy˘QLiR> ªRΩ ¤Õ¡[¨s™yLRiV, BLi»¡Lki¯≤T∂∏R∂V…fi |mnsLiVVÕfi @LiVV©´s ™yLRiV C mx sLkiORPQNPR V •¶¶ «¡LRiV NS™´s øR¡Ë¨s ¬ø¡FyˆLRiV. «¡Ÿ\¤Õ¡ 11™´s æªΩ[μ∂k Õ‹[gS G{ms A©±s¤\Õ¡©±s ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ LRiW.235 m{ sn «¡Ÿ ¬ø¡÷˝¡Li¿¡, A©±s¤\Õ¡©±s μy*LS μR∂LRiΔÿxqsVÚáV qx s™´sVLjiˆLiøyá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV.

\lLiªRΩV ¡«ÿL˝RiÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li @™´sV¯NSáV ™´sVμR∂˘ LRiz§¶ ªRΩ ˙gS™´sVLigS DxmsˆÕÿLi 22©«s ˳ØuyxmsLi²T¶ÉÞ xmsLkiORPQÌÁV

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,«¡⁄©±s20 (ôdÿ’ q÷´dt): ¡z§¶ ¶LiR LigRi ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li μ≥∂R LRiá©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s NTPÕ‹[ 30áZNP[ ’¡∏R∂V˘Li @™´sV¯NSáV 23 r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li NS©´sV©yıLiVV. IN][‰ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiV¨sNTP gRiLjitx sÓ QLigS 25 NTPÕ‹[á ™´sLRiNRPV BryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ D©´sı 10 l\LiªRΩV ¡«ÿL˝iR Õ‹[ ≠ds…”¡ @™´sV¯NSá©´sV ¬ø¡[mx s»Ì¡©´sV©yıLRiV. F¢LRiqx sLSxmsn LSá qx sLixqsÛ μy*LS ≠ds…”¡¨s l\LiªRΩV ¡«ÿL˝iR Õ‹[ D©´sı gRiXx§¶ ¶≠sV˙ªRΩ, xqsWxmsL`i ¡«ÿL`i N_Li»¡L˝iR NRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡ ≠s˙NRPLiVVryÚLiR V. ’¡∏R∂V˘Li @™´sV¯NSáNRPV @™´sqx sLRiÆ\™sV©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡V ©´sgRiLRi qx sLRimx sn LS @μ≥∂j NSLji Fs.NRPXuÒyLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. ’¡∏R∂V˘Li ≠s˙ZNP[ªΩR áNRPV NTPÕ‹[|\ ms 40\|msxqsáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ÕÿÀ≥¡œ Li DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠s˙ZNP[ªΩR áV ≤T∂.≤T∂.áV ºdΩqz s F¢LRiqx sLRimx sn LSá qx sLixqsÛ NRPV B™´s*™´s÷¡= DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ ≠sVÃ˝¡L˝iR ª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s F¢LRiqx sLRimx sn LSá qx sLixqsÛ —¡Õ˝ÿ Æ™s[VÆ©s[«¡LRiV ˙xmsNSaRPLS™´so ª]÷¡ ≠s≤R∂ªRΩgS 22 »¡©´sVıá ’¡∏R∂V˘Li LRimz sˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ 2,700á »¡©´sVıá ’¡∏R∂V˘Li }qsNRPLjiLi¿¡ @NRP‰Æ≤∂[ DLiøyLRiV.

$NSNRPVŒœ¡Li,«¡⁄©±s20(ôdÿ’ q÷´dt): ™´sVμR∂˘Li ™´sVV»Ì¡™´sV¨s, @™´sV¯™´sV¨s ™´sVL][ ˙gS™´sVLi A©´s ¬ø¡[qz sLiμj∂. ™´sVμR∂˘Li g]áVxqsV μR∂VNSflÿáV FsºΩÚÆ™s[ªΩR Õ‹[ À≥ÿgRiLigS DxmsˆÕÿLi mx sLiøy∏R∂VºdΩ¨s ™´sVμR∂˘Li LRi§z ¶ ¶ªΩR ˙gS™´sWáVgS ™´sWLSËá¨s rÛy¨sNRPVáV ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. qx sLRiˆLi¿¡ qx sWLS≤R∂ øR¡Li˙μR∂™´sV¯ @μ≥∂R ˘QOPR QªΩR ©´s «¡Ljigji©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP qx s™´sWÆ™s[aPR LiÕ‹[ ˙gS™´sW¨sı qx sLixmspLÒiR ™´sVμR∂˘ ¨s}tsQμ∂R≥ mx sLiøy∏R∂VºdΩgS ™´sWlLi[ËLiμR∂VNRPV ˙Fy¥R∂≠sVNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[mx s…ÌÿLRiV. mx sLiøy∏R∂VºdΩÕ‹[ D©´sı HμR∂V ˙gS™´sWá mx sLjiμ≥∂j Õ‹[ ™´sVμR∂˘Li g]áVxqsV μR∂VNSflÿá¨sıLi…”¡¨ds ™´sVWzqsÆ™s[LiVVLiøyLRiV. ™´sVªRΩ=Q˘ FyLji˙aS≠sVNRP r~\|qs…‘¡ @μ≥R∂˘QORPVáNRPV ™´sVμR∂˘ ¨s}tsQμ≥R∂ Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV @xmsˆgjiLiøyá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. mx sLiøy∏R∂VºdΩ mx sLjiμ≥∂j ˙gS™´sW\¤Õ¡©´s DxmsˆÕÿLi, ≤]LiNRPáWLRiV, ¡…Ì¡” gRiŒ˝¡œ ®LRiV, ©´s≤R∂V™´sVWLRiV, FsNRPV™´spLRiV ˙gS™´sWÕ˝‹[ Fs™´sl\Li©y ©y»¡VryLS, ™´sVμR∂˘Li @™´sV¯NSáV rygji}qsÚ Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥∂j NSLRiVáNRPV qx s™´sWøyLRiLi B¿¡Ë øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVÆ©s[Õÿ ˙gS™´sWá ™yLkigS Àÿμ≥∂R ˘ªRΩáV @xmsˆgjiLiøyLRiV. Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥∂j NSLRiVá Fn°©±s ©´sLi ¡L˝iR V qx sLRiˆLi¿¡, BªRΩLRi ™´sVV≈¡V˘Ã¡ª][Fy»¡V ˙gS™´sVxqsÛ VáLiμR∂LjiNUP @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[Õÿ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©yıLRiV.

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáVgRiV, DLÙRiW, z§¶¶¶Liμk∂ xmsLi≤T∂…fi N][LRiV=áNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ C Æ©sá 22©´s ˙xmsÆ™s[aRP xmsLkiORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLji FsLi.Æ™sLiNRP»¡NRPXuÒylLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. •¶¶¶Õfi…”¡ZNP»˝¡V @LiμR∂¨s ™yLRiV lLiLi≤R∂V Fn~…‹[áª][ Fy»¡V Æ©s…fiÕ‹[ ≤_©±sÕ‹[≤`∂ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı •¶¶¶Õfi…”¡ZNP…fi\|ms gRi—¡¤…¡≤`∂ xqsLiªRΩNRPLi ¬ø¡[LiVVLi¿¡ ºdΩxqsVNRPVLS™yá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 424 ™´sVLiμj∂ @À≥œ¡˘LÛRiVáV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáVgRiV xmsLi≤T∂…fiNRPV 186, DLÙRiW 1, z§¶¶¶Liμk∂ xmsLi≤T∂…fiNRPV 237 ™´sVLiμj∂ μR∂LRiΔÿxqsVÚáV xqs™´sVLjiˆLiøyLRi©yıLRiV. DμR∂∏R∂VLi 10.30 ©´sVLi¿¡ 12 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV æªΩáVgRiV, DLÙRiW; ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 2 ©´sVLi¿¡ 3.30 ™´sLRiNRPV z§¶¶¶Liμk∂ xmsLi≤T∂…fi xmsLkiORPQ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NUP*©±sÆ™s[VLki Àÿ÷¡N][©´sıªRΩ FyhRiaSá ZNP[Li˙μR∂LigS xmsLkiORPQáV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s, ¨sLÒkiªRΩ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP gRiLi»¡ ™´sVVLiμR∂VgS @À≥œ¡˘LÛRiVáV •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

LS™´sVgRiVLi≤R∂Li {mshRiLi Fs™´sLjiNTP μR∂ZNP[‰©Ø[ ºΩLRiV™´sVáՋ[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂

xmsμR∂≠sNTP ™´sVLjiLiªRΩ D©´sıªRΩªy*¨sı æªΩ[™yá¨s AÆ™sV ANSLiOTPQLiøyLRiV. @μ≥∂j NSLRiLi, ˙xmsºΩxmsORPQLi @Æ©s[ æªΩ[≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y xqs™´sVμR∂XztÌsQª][ @LiμR∂LjiNUP ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚLRi¨s AbPxqsVÚ©yı¨s L][«ÿ @©yıLRiV. ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms Æ™s[V™´sVV xqsˆLiμj∂Li¬ø¡[»¡xmsˆV≤R∂V ™´sWg]LiªRΩV ≠s¨szmsLiøR¡≤y¨sNTP {qsˆNRPL`i ≤yNÌPR L`i N][Æ≤∂á ™´sWNRPV ªRΩgji©´s @LiNSaRPLi NRP÷¡ˆryÚLiR ¨s AbPxqsVÚ©s´ ı»˝¡V AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. G{ms @|qsLi’d¡˝ {qsˆNRPL`i N][Æ≤∂á bP™´s˙xmsryμ`∂NRPV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©´sLiμR∂™´sVWLji ÀÿáNRPXxtÒsQ @’≥¡©´sLiμR∂©´s áV æªΩ÷¡FyLRiV. @FyLRi @©´sVÀ≥¡œ ™´sLi NRP÷¡gji©´s ™´s˘QQNPT Ú N][Æ≤∂á @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsaRPLizqsLiøyLRiV. Fs©Ø[ı aS≈¡Ã¡©´sV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xmnsV©´sªRΩ N][Æ≤∂áμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ¡xqs™´sªyLRiLi NS˘©´s=L`i Axqsˆ˙ºΩ¨s @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ gRiVLjiLÚ ixmso æªΩ¿¡Ë©´s ™yLjiÕ‹[ N][Æ≤∂á INRPLRi¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. xqsÀ≥¡œ ©´sV N][Æ≤∂á xqs«ÿ™´sogS, x§¶¶¶ßLiμygS N]©´srygjiLiøyá¨s ANSLiOTPQxqsVÚ©s´ ı»˝¡V ÀÿáNRPXxtsÒ Q }msL]‰©yıLRiV. G ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s @xmsˆgjixqs}qsÚ A xmsμR∂≠sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ÀÿμR∂˘ªRΩá©´sV N][Æ≤∂á FsLiª][ xqs™´sVLÙiR ™´sLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi @LiμR∂LjiNUP æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[©s´ ¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.Ω

LRiOTPQ»R½ ª«sVLiÀÁ¬dsÉÓÁ ª«s©«sLRiVÌÁVgS ¿ÁLRiVª«soÌÁ ¬sLSøßáLi GáWLRiV,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): gRiªRΩLiÕ‹[ «¡©yÀ≥ÿ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s ¬ø¡LRiV™´soáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ºdΩ˙™´s ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s xmsLiøyLiVVºdΩ @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡FyˆLRiV. «¡©yÀ≥ÿ |msLRigRi≤R∂Liª][ ¬ø¡LRiV™´soÕ˝‹[ ¨dsLRiV xqsLjiF°NRP B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRi©yıLRiV. μk∂¨s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s ˙gS™´sWÕ˝‹[¨s @μR∂©´sxmso ¬ø¡LRiV™´soá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ™y…”¡¨s LRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ ¬ø¡LRiV™´soáNRPV @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©´sı ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ aSaRP*ªRΩ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V ≤U∂{ms™Ø[ Fs.©ygRiLS«¡Ÿ™´sLRi¯ }msL]‰©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ˙gS™´sWÕ˝‹[¨s LRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ ¬ø¡LRiV™´soá©´sV ˙gS™´sVLiÕ‹[¨s D©´sı BªRΩLRi ¬ø¡LRiV™´soáª][ @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[}qs xms˙NTP∏R∂V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS |msμR∂@≠sVLRiLi, ¿¡©´s@≠sVLRiLiÕ˝‹[¨s ¬ø¡LRiV™´soá©´sV gRiVLjiÚLiøy™´sV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≠ds…”¡¨s \|msá…fi ˙Fy¤«¡NÌRPVáVgS ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV¨s, ªRΩ*LRiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS @™´sVáV ¬ø¡[zqs ™´s¬ø¡[Ë Æ™s[xqs≠s ©y…”¡NTP ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂NTP xmsLjiuy‰LRiLi øR¡Wxmsoªy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPLRiV AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV @LiμR∂Lji xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ NSá*áNRPV ¨dsLRiV ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV ˙gS≠dsVfl·VáV FsμR∂VLRiVøR¡W≤R∂NRPVLi≤y aRPVμÙR∂\Æ™sV©´s ¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙gS™´sWÕ˝‹[¨s xmsLiøy∏R∂VºdΩ, BªRΩLRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¬ø¡LRiV™´soáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ÷d¡«¡ŸÃ¡V D©yı ™y…”¡¨s LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqs xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s zqs ¡˜Liμj∂NTP xqsW¿¡LiøyLRiV. ¬ø¡LRiV™´soá @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi xms˙NTP∏R∂V©´sV ªRΩ*LRigS xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s zqs ¡˜Liμj∂NTP AÆμ∂[aSáV BøyËLRiV.

@LRiËNRPVá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms 22©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLi Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,«¡⁄©±s20(ôdÿ’ q÷´dt): @LRiËNRPVáV,Dμ][˘gRiVá qx s™´sVxqs˘ á\|ms ™´sVL][™s´ WLRiV øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqs™´sWÆ™s[aS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ Aμ≥∂k ©´sLiÕ‹[ mx s¨s¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı 10 —¡Õ˝ÿá @LRiËNRPVáV, Dμ][˘gRiVá qx s™´sWÆ™s[aPR Li CÆ©sá 22©´s |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿ @LRiËNRPqx sLixmsn VLi ©y∏R∂VNRPVáV INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s ©yLixms÷˝¡ FsgÍji’¡xtsQ©±s Æ\™sVμy©´sLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· FsLiF˝yLiVW£qs Fn°LRiLi ©´sLiμR∂V qx s™´sWÆ™s[aPR Li DLi»¡VLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡ Aμ≥∂k ©´sLiÕ‹[ mx s¨s¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı @LRiËNRPVáV, Dμ][˘gRiVáV, NSLRi˘¨sLS*x§¶ ¶NPR @μ≥∂j NSLRiVáV, Æ™s[VÆ©s[«¡L˝iR V C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s ™yLRiV N][LSLRiV. |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı @Æ©s[NPR qx s™´sVxqs˘Ã¡©´sV BLiμR∂VÕ‹[ øR¡LjiËryÚ™s´ V©yıLRiV.

<äøÏåD eT<ä´ ¬s’˝Ò« <ä.eT.¬s’˝Ò« ˝Àì f…+&És¡T Á|üø£≥q\ $esêeTT\T e÷ yÓuŸôd’&é #·÷&É+&ç www.scr.indianrailyways.gov.in

NRPLkiLi©´sgRiL`i,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): LS™´sVgRiVLi≤R∂Li NSL][ˆlLi[xtsQ©±s \¬ø≥¡LRi¯©±s\|ms DªRΩ‰LihRiNRPV æªΩLRixms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ Æ™s[V∏R∂VL`i xmsμR∂≠s μR∂NTP‰LiøR¡VN][™yá©´sı AaRPÕ‹[ NRPW≤y …”¡AL`iFs£qs ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ZNP[™´sáLi ≤T∂xmsp˘…‘¡ Æ™s[V∏R∂VL`i\|msÆ©s[ …”¡AL`iFs£qs NRPÆ©s[ızqsLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ r°™´sWLRixmso xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sp˘x§¶¶¶Li GLi»¡©´sıμj∂ @LiªRΩV¿¡NRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. A∏R∂V©´s ™´sW˙ªRΩLi ˙xmsºΩL][«¡⁄ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡xqsWÚ NSLRi˘˙NRP™´sW%`¡Õ‹[á FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LS™´sVgRiVLi≤R∂Li ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ˙xmsºΩ ˙gS™´sW¨sNTP g][μy™´sLji ¨dsLRiV @Liμj∂ryÚ™´sV¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ r°™´sWLRixmso xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. g][μy™´sLji ©´sμj∂ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ˙gS™´sWáNRPV g][μy™´sLji ¨dsLRiLiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. g][μy™´sLji ¨dsLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ˙xmsºΩ ˙gS™´sW¨sNTP @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV «ÿºdΩ∏R∂V ˙gS≠dsVfl· ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ qz s™´sW˝ , «¡⁄©±s 20 :’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[ gRiÃ˝¡Li\æªΩ©´s ≠sμy˘LÛRiVá N][xqsLi gS÷¡Lixmso N]©´srygRiVª][Liμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi ™´sVL][ lLiLi≤R∂V ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV Æ™s÷¡NTPºdΩaSLRiV. μk∂Liª][ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW 12 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛiR Vá ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡V áÀ≥¡œ ˘™´sV ∏R∂W˘LiVV. ™´sVL][ 12 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛiR Vá AøR¡WNUP á’≥¡Liøy÷¡= DLiμj∂. ™yLji N][xqsLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP ¡XLiμyáV gS÷¡Lixmso N]©´srygjixqsVÚ©yıLiVV. lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡VgS xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ™´sVLiμR∂gjiLi¿¡©´sxmsˆ…”¡ NUP.. ™´sVW≤R∂V ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡©´sV Æ™s÷¡NTPºdΩ∏R∂V gRi÷¡gSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi xmsLi≤][ ≤y˘Li ™´sμÙ∂R J ™´sVXªRΩÆμ∂[x§¶¶¶Li á’≥¡Li¿¡Liμj∂. FsLi. bP™´s˙xmsNSa`P ™´sLRi¯gS gRiVLjiLÚ iøyLRiV. ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı Æ™s÷¡NTPºdΩzqs F°xqÌsV™´sWLÌRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sVμ≥y˘x §¶¶¶ıLi xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVL][ lLiLi≤R∂V ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V áÀ≥¡œ ˘™´sV∏R∂W˘LiVV. ≠sμy˘LÛij AbP£tsQ, ™´sWøR¡L˝iR @–¡ÕfigS

xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩgS ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP LRiW.4 N][»˝¡ ¨sμR∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ LRiW.8 N][»˝¡ ¨sμR∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á NS©´sV©yı∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. C ¨sμ≥R∂Váª][ ˙xmsºΩ ˙gS™´sW¨sNTP g][μy™´sLji ¨dsLRiV @LiμR∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. «ÿN`PÆ™sÕfi μy*LS g][μy™´sLji ¨dsLRiV ˙gS™´sWÕ˝‹[¨s J™´sL`i|§¶¶¶≤`∂ …ÿ˘LiNRPVáNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV.Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LS™´sVgRiVLi≤R∂Li Fs¨dÌs{ms{qs À≥œ¡W¨sLS*zqsªRΩVáV LS™´sVgRiVLi≤R∂Li aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V Fs£qs.xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·©´sV NRP÷¡aSLRiV. Fs¨dÌs{ms{qsÕ‹[ ¨sLS*zqsªRΩVáLiμR∂LjiNTP Dμ][˘gSáV B¬ø¡[ËÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. B…‘¡™´sá Dμ][˘gRiLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı 59 ™´sVLiμj∂ ¨sLS*zqsªRΩVá\|ms ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…Ìÿá©yıLRiV. μk∂¨sNTP xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s A∏R∂V©´s C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıQryÚ©´s¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.

ºΩLRiV™´sVá,«¡⁄©±s20(ôdÿ’ q÷´dt): ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥¡œ NRPVÚá LRiμÙ∂k N]©´srygRiVª][Liμj∂. 26 NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥¡œ NRPVÚáV Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. $™yLji qx sLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP 14gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂LRi+©y¨sNTP 5gRiLi»¡Ã¡V, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥¡œ NRPVÚáNRPV 8gRiLi»¡Ã¡ qx s™´sV∏R∂VLi mx s≤R∂Vª][Liμj∂. $™yLji¨s gRiVLRiV™yLRiLi 59,462 ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ºΩLRiV™´sVáՋ[ $™yLji À≥¡œ NRPVÚá LRiμÙ∂k gRiVLRiV™yLRiLi Æ©s[Li¬ø¡[ |msLjigjiLiμj∂. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ª][ F°Ã¡VËNRPVLi¤…¡[ gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ∏R∂W˙ºΩNRPVá qx sLi≈¡˘ |msLRigRi≤R∂Li NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. ™yLSLiªRΩLi Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ∏R∂W˙ºΩNRPVá qx sLi≈¡˘ |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. C ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi LS˙ºΩ qx s™´sV∏R∂W¨sNTP NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. LS˙ºΩ ≠dsH{ms ≠sLS™´sV μR∂LRi+©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi ™´sLRiZNP[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aPR μR∂LRi+©´sLi …”¡ZNP‰»˝¡ «ÿLki¨s mx sLji≠sVªRΩLi ¬ø¡[qz sLiμj∂. $™yLji μ≥R∂LRi¯μR∂LRi+©´sLi N][xqsLi \Æ™sNRPVLihRiLic2Õ‹[ 26 NRPLiFyL`ÌiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥¡œ NRPVÚáV Æ™s[¿¡D©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV qx sLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP 15 gRiLi»¡Ã¡ qx s™´sV∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©´sı»˝¡V

™´sVL][ ™´sVW≤R∂V ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡V áÀ≥œ¡˘Li N]©´srygRiVªRΩV©´sı gS÷¡Lixmso gRiVLjiLÚ i øyLRiV. F°xqsÌ V™´sWLÌiR Li mx spLjiÚ ¬ø¡[qz s©´s @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVW≤R∂V ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ »˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. L][≤∂RÔ V ™´sWLÊiR LiÕ‹[ ≤≥∂T ÷d¡˝ ™´sLRiNRPV ºdΩqx sVN]¿¡Ë, @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ≠s™´sW©´sLi Õ‹[ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ ªRΩLRi÷¡LiøR¡©´sV ©´sı»˝¡V LRi™yfl· aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sV}§¶¶ LiμR∂ L`ilLi≤Ô∂T æªΩ÷¡FyLRiV. BLiNS AøR¡WNUP á’≥¡LiøR¡¨s 12 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛiR Vá N][qx sLi gS÷¡Lixmso ¬ø¡[mx s≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ¿¡™´sLji ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶¨sı

Æ™s÷¡NTPºdΩ}qs ™´sLRiNRPW gS÷¡Lixmso N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. @™´sNSaRPLi D©´sıLiªRΩ ™´sLRiNRPW ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂VªyıáV N]©´srygRiVªy∏R∂V©yıLRiV. ≠sVgiR ªy≠s á’¡≥ Li¬ø¡[ @™s´ NSaPR Li.. IN][‰ ™´sVXªRΩÆμ∂[§x ¶ ¶Li á’≥¡qx sVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠sVgRiªy ™yLji AøR¡WNUP NRPW≤y á’≥¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ xmsÆ©sıLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ™´sVV™´sV¯LRiLigS gS÷¡Li¿¡ ©´smx sˆ…”¡NUP ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡ «ÿ≤R∂ á’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μ∂R V. ™´sW©´s™´s

ºΩºΩÆμ∂[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aPR μR∂LRi+©y¨sNTP ©yáVgRiV, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´sqx sWÚ ºdΩqx sVNRPV©´sı μj∂™´s˘μR∂LRi+©´sLi …‹[NPR ©˝s´ |\ ms ALRiV gRiLi»¡Ã¡ ™´sLiªRΩV©´s qx s™´sV∏R∂VLi mx s…Ì¡” Liμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi LRiμÙ∂k ™´sVLjiLiªRΩ @μ≥∂j NRPLigS DLi≤R∂©´sVLiμj∂. μ≥∂R LRi¯μR∂LRi+©y¨sNTP 20, ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsÆ™s[aPR μR∂LRi+©y¨sNTP 5, μj∂™´s˘μR∂LRi+©y¨sNTP 10 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLiªRΩV©´s qx s™´sV∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©´sVLiμj∂. @%`¡μR∂Æμ∂ gRiμR∂Vá N]LRiªRΩ ªRΩ¤Õ¡ªRΩ©Ú s´ VLiμj∂.ºΩLRiV™´sVá $Æ™s[LiNRP¤…¡[aPR *LRiry*≠sV™yLjiNTP xmsáV™´soLRiV À≥¡œ NRPVÚáV ≠sLSŒÿáV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. ALRiVgRiVLRiV À≥¡œ NRPVÚáV NRP÷¡zqs LRiW.14 áORPQá ≠sLSŒœ¡Li @LiμR∂¬ø¡[aSLRiV. ¨sªRΩ˘ @©´sıQ˙mx sryμR∂Li, ˙Fyfl·μy©´sLi, AL][giR ˘ ™´sLRi˙xmsryμj∂¨s ˙»¡xqsÌ Vá NTPLiμR∂ ∏R∂W˙ºΩNRPVáV ≠sLSŒÿáV @LiμR∂¬ø¡[aSLRiV. Aμj∂ZaP[xtsQfl· ≠s˙aSLiºΩ qx s™´sVVμy∏R∂V ˙FyLigRifl·LiÕ‹[¨s μyªRΩá ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ @μ≥∂j NSLRiVá©´sV NRP÷¡zqs ≠sLSŒÿ¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ˙≤yxmsÌ oá©´sV qx s™´sVLjiˆLiøyLRiV. 5gRiLi»¡Ã¡V, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¿¡Ë©´s À≥¡œ NRPVÚáNRPV 8gRiLi»¡Ã¡ qx s™´sV∏R∂VLi mx s≤R∂Vª][Liμj∂. LRi§z ¶ ¶ªΩR ≠s™´sW©y áV, ry‰©´sL˝iR V Dxmsπ∏∂WgjiLi¿¡©y mx -n s÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NPR VLi≤y F°LiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[, mx sLjiqz sÛ ªRΩVáV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V NRPV◊˝¡ ¨ds…”¡|\ msNTP ™´sqx sVÚ©yıLiVV. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ ≠sVgRiªy ≠sμy˘LÛiR Vá ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡V NRPW≤y á’≥¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s lLixqsW‰Q˘ @μ≥∂j NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V ©yáVgRiV L][«¡ŸÕ˝‹[ ≠sVgRiªy 12 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVá ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV Æ™s÷¡NTPºdΩryÚ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljigji B¨sı L][«¡Ÿ\¤Õ¡©y ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶ ¶Ã¡V á’≥¡LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ¨sLSaRPgS Æ™s©´sVμj∂LjigSLRiV. ªRΩ™´sV ™yLji ¿¡™´sLji øR¡Wxmso©´sNRPV ©Ø[ø¡R VN] ¤[Õ¡[NPR F°∏R∂W™´sV¨s NRP¨dsıLRiV™´sVV¨dsıLRi ∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[, mx sLjiqz sÛ ºΩ ™´sWLRiVªRΩVLi ≤R∂≤R∂Li, IN]‰NRP‰ ™´sVXªRΩÆμ∂[§x ¶ ¶Li á’≥¡qx sVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ NRP©´sı™yLjiÕ‹[ AaRPáV ™´sV◊d¡˝ ¿¡gRiVLjiqx sVÚ©yıLiVV.

≥…+&És¡T Á|üø£≥q q+.10/Çmõõ/õ{Ïm˝Ÿ/2014 ‘˚~: 16`06`2014

PUB/0542/14

˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS @LiøR¡©yáV Æ™s[qz s ˙xmsÀ≥¡œ Vªy* ¨sNTP ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ≠s™´sLSáV @LiμR∂¤«¡[ryÚLiR V. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* AÆμ∂[aSáª][ ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aS≈¡ BLi—¡¨dsL˝iR V B©yıŒ˝¡œ ß ™´sVWá©´smx s≤Ô∂R —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ¬ø¡LRiV™´soá ≠s™´sLSáV }qsNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. m{ sn ≤R∂L`i ø≥y©´sŒ˝¡œ ß NRP©´sV™´sVLRiV gRiV NS™´s»¡Li, ªRΩW™´sVVáV, ™´sVªRΩŒÚ ¡œ˝ ß, NRP»Ì¡Ã¡V μ≥∂R *LixqsLi NS™´s»¡Li, xmsLi»¡ NSáV™´sáV ™´sV…Ì”¡ª][ ¨sLi≤T∂F°™´s»¡Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ ¨slLiÙ b[ PªRΩ A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV rygRiV ¨dsLRiLiμR∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsμ≥y©´sLigS A∏R∂W ¬ø¡LRiV™´so NTPLiμR∂ ¿¡™´sLRi©´s D©´sı A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV G…ÿ ≈¡Lki£msn q{ s«¡©±sÕ‹[©s´ W ¨dsLRiLiμR∂¨s mx sLjiqz sÛ ºΩ. @LiæªΩ[NSμR∂V ¬ø¡LRiV™´soá NTPLiμR∂ A∏R∂VNRP»Ì¡V D©´sı l\LiªRΩVÕ˝‹[ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ rygRiV¨ds…”¡ ™´sqx sºΩ ¤Õ¡[NPR mx sLi»¡Ã¡©´sV N][Õ‹[ˆªRΩW ALÛij NRPLigS ©´stx sÌ QF°ªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 298 ¬ø¡LRiV™´soáNRPV m{ sn ≤R∂L`i ø≥y©´sŒ˝¡œ ß ¤Õ¡[™´s¨s ªy«ÿgS ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aS≈¡ BLi—¡¨dsL˝iR V gRiVLjiLÚ iøyLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[NPT ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ™´s¬ø¡[Ë ≠sμ≥∂R LigS gRiªRΩLiÕ‹[ D©´sı m{ sn ≤R∂L`i ø≥y©´sŒ˝¡œ ©´sV gRiVLjiLÚ i¿¡ ™´sV…Ì¡” ª]ágjiLiøR¡»¡Li,

ø±|ü˝≤ ˝Òì m˝Ÿdæ\e<ä› s√&ÉT¶ uÛÑÁ<Ûä‘ê øöì‡\sY‡ á ~>∑T\ |üqT\ ø√dü+ ø±+Á{≤ø£ºsY\ qT+&ç ‘˚~:14`07`2014 eT<Ûä´Vü≤ï+ 12 .00>∑+≥\ ˝À|ü⁄ d”º˝Ÿ¶ f…+&És¡¢qT ø√s¡T‘·THêïs¡T Áø£eT πødt ˝…’˝Ÿ n+#·Hê |üì $esê\T düTe÷s¡T ãj·÷Hê dü+ HÓ+. $\Te.s¡÷.ˆˆ˝À $\Te s¡÷.ˆˆ˝À s¡÷.ˆˆ˝À coord >∑T+‘·ø£˝Ÿ &ç$»Héç `ø±|ü˝≤ ˝Òì ˝Òe˝Ÿ Áø±dæ+>¥\ 48,22,560/` 1 97.440/` 9595 (68m˝Ÿdæ\T) e<ä› s√&ÉT¶ uÛÑÁ<Ûä‘ê øöHÓ‡\s¡¢ @sêŒ≥T.|üP]Ô #˚j·Tedæq ø±\eTT HÓ\˝À¢ : 12 HÓ\\T. f…+&És¡T bòÕs¡eTT <Ûäs¡ : 3000/` @<Ó’Hê f…+&És¡T jÓTTø£ÿ @yÓ’Hê e÷s¡TŒ\T\T/ dües¡D >∑eTì+#·T≥≈£î f…+&És¡T ‘Ós¡#·T ‘˚~øÏ ˇø£ yês¡+ eTT+<äT yÓuŸôd’{Ÿ #·T&Ée#·TÃ#·TÃ.Á|ü<˚X¯+: nìï $<Ûë\ ‘·>∑T $<Ûä+>± |üP]Ô #˚dæq f…+&És¡T &Ü≈£î´yÓT+≥¢qT &ç$õq˝Ÿ ¬s’˝Ò«˝À Ç+<äT ì$T‘·Ô+ ñ+∫q f…+&És¡T u≤≈£î‡˝À 08`07`2014 qT+&ç nìï |üì s√E˝À¢ 11.00>∑+≥\ qT+&ç 17.00\ eT<Ûä´ eT]j·TT f…+&És¡T ‘Ós¡T#·T ‘˚~ 14`07`2014q 9.30 >∑+.\ qT+&ç 12.00>∑+.\ eT<Ûä´ y˚j·Te˝…qT. (˝Ò<ë) &ç$õq˝Ÿ ¬s’˝Ò« yê]øÏ b˛düTº <ë«sê |ü+|üe#·TÃqT. b˛düTº<ë«sê |ü+|æq d”«ø£]+∫q f…+&És¡T bòÕs¡+ s¡yêD≤˝À @<Ó’q Ä\dü´yÓTÆq (˝Ò<ë) b˛sTTHê ¬s’˝Ò« u≤<Ûä´‘·eVæ≤+#·<äT.

f…+&És¡T u≤ø˘‡ ‘Ós¡T#·T ‘˚~ dü«j·T+>± f…+&És¡T ôw&É÷´fi¯fl C≤ØøÏ ∫e] ‘˚~ b˛düTº <ë«sê f…+&És¡T ôw&É÷´fi¯fl C≤ØøÏ ∫e] ‘˚~

14`07`2014 12.30 >∑+.\≈£î 11`07`2014 17.45 >∑+.\≈£î 07`07`2014 es¡≈£î

&ç$õq˝Ÿ ¬s’˝Ò« y˚TH˚»sY(|üqT\T), >∑T+‘·ø£˝Ÿ ≥…+&És¡T Á|üø£≥q q+.m+ÇdæôV≤#Y/&çmdtm˝Ÿ/õ{Ïm˝Ÿ/14`15/03 04 ‘˚~: 18`06`2014 ˝Àø√ X¯óÁuÛÑ|üs¡#·T≥≈£î, düôd‡q¸Hé uÒ]+>¥ ]ø£åy˚TwüHé á ~>∑T\ |üqT\ ø√dü+ ø±+Á{≤ø£ºsY\ qT+&ç ‘˚~:21`07`2014 eT<Ûä´Vü≤ï+ 12 .00>∑+≥\ ˝À|ü⁄ d”º˝Ÿ¶ zô|Hé f……+&És¡¢qT ø√s¡T‘·THêïs¡T Áø£eT f…+&És¡T Á|üø£≥q q+.   |üì $es¡eTT\T $\Te (s¡÷.) dü+ 1 m+ÇdæôV≤#Y/&çmdtm˝Ÿ/õ{Ïm˝Ÿ/14`15/03 04 ‘˚~: 18`06`2014 41,58,202/`

PUB/0543/14

™´sLRiLigRiÕfi,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiVLjiLÚ i¿¡©´s ¬ø¡LRiV™´soá mx so©´sLRiVμÙ∂R LRifl·NRPV ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV NRPxqsLRiªRΩVÚ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ¬ø¡LRiV™´soá mx so©´sLRiVμÙ∂R LRifl·NRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ˙Fyμ≥y©´s˘≠sV r°ÚLiμR∂¨s ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. g]áVxqsV NRP»Ì¡V ¬ø¡LRiV™´soá¨dsıLi …”¡¨s Aμ≥∂R V¨dsNRPLRifl·NRPV xms»Ì¡VμR∂áª][ D©yı™´sV¨s, μk∂¨s™´sÃ˝¡ ¡x§¶¶¶ßŒœ¡ ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. ¨slLiÙ b[ PªRΩ A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV rygRiV ¨dsLRiLiμR∂»¡Liª][ Fy»¡V ˙gS™´sWÕ˝‹[ À≥¡œ WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV ™´sXμÙ∂j ¬ø¡LiμR∂≤R∂Liª][ Fy»¡V rygRiV¨dsLRiV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP LS©´sVLiμj∂. μk∂Liª][ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmso©´sLRiVμÙR∂LRifl· xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s ¬ø¡LRiV™´soá©´sV gRiVLjiLÚ iøyLRiV. N]¨sı ¬ø¡LRiV™´soá m{ sn ≤R∂L`i ø≥y©´sŒ˝¡œ ß, ™´sVLji N]¨sı ¬ø¡LRiV™´soá NRP»Ì¡Ã¡V, ªRΩW™´sVVáV, ™´sVªRΩŒÚ ¡œ˝ ß ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLiμj∂. mx sLi»¡ NSáV™´sÕ˝‹[ NRPW≤y ™´sV…Ì¡” mx sp≤R∂VNRPVF°LiVVLiμj∂. mx s©´sVá N][qx sLi Fs¨sı ¨sμ≥R∂VáV @™´sxqsLRi™´sVÆ©s[μj∂ NRPW≤y

$\Te (s¡÷.)

83,165/` &ûC…˝Ÿ ˝Àø√. >∑T+‘·ø£˝Ÿ e<ä› Á|ü‘˚´øÏ+∫q Á|ü<˚X¯+ eT]j·TT ìØú‘· ø±\+˝À ôw&É÷´\T Á|üø±s¡+ ˝Àø√ X¯óÁø£|üs¡TÃ≥, ø±+Á{≤≈£îº e´e~Û: 2 dü+e‘·‡sê\T. f…+&És¡T bòÕs¡+ <Ûäs¡ s¡÷.3000/` 2 m+ÇdæôV≤#Y/&çmdtm˝Ÿ/õ{Ïm˝Ÿ/14`15/03 04 ‘˚~: 18`06`2014 55,32,150/` 1.10,650/` &ûC…˝Ÿ ˝Àø√ôwuŸ õ{Ïm˝Ÿ   _C…&ém ø=s¡≈£î &ÉãT¢´&çm+2(_õ) düôdŒq¸Hé uÒ]+>¥ ]ø£åy˚TwüHé ø±+Á{≤≈£îº e´e~Û: 2 dü+e‘·‡sê\T. f…+&És¡T bòÕs¡+ <Ûäs¡ s¡÷.5,000/` 1 b˛düTº<ë«sê f…+&És¡T bòÕs¡+ b˛+<äT ÄKs¡T ‘˚~ 14`07`2014q 17.00 >∑+.es¡≈£î 2 e´øÏÔ>∑‘·+>± f…+&És¡T bòÕs¡+ b˛+<äT ÄKs¡T ‘˚~ 19`07`2014q 17.00 >∑+.es¡≈£î 3 f…+&És¡T <ëK\T≈£î ∫e] ‘˚~ eT]j·TT düeTj·T+ 21`07`2014q 12.00 >∑+.es¡≈£î 4 f…+&És¡T u≤ø˘‡ ‘Ós¡T#·T ‘˚~ eT]j·TT düeTj·T+ 21`07`2014q 12.30 >∑+.es¡≈£î Á|ü<˚X¯+: nìï $<Ûë\ ‘·>∑T$<Ûä+>± |üP]Ô #˚dæq f…+&És¡T &Ü≈£î´yÓT+≥¢qT &ç$õq˝Ÿ ¬s’˝Ò« y˚TH˚»sY yê] ø±sê´\j·T+, <äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò«,>∑T+‘·ø£˝Ÿ ø±+bÂ+&é e<ä› Ç+<äT ì$T‘·Ô+ ñ+∫q f…+&És¡T u≤≈£î‡˝À ì]í‘· ‘Ós¡#·T ‘˚~q 12.00>∑+.˝À>± y˚j·Te˝…qT.(˝Ò<ë)]õdüºsY b˛düTº <ë«sê d”ìj·TsY &ç$õq˝Ÿ yÓTø±ìø£˝Ÿ Ç+»˙s¡T(&ûC…m˝Ÿ), &ûC…m˝Ÿ ˝Àø√ ôw&é, >∑T+‘·ø£˝Ÿ yê] ø±sê´\j·÷ìøÏ ì]í‘· ‘Ós¡#·T ‘˚~q 12.00 >∑+.\ ˝À>± ø±sê´\j·÷ìøÏ #˚πs˝≤ |ü+|üe#·TÃqT. d”ìj·TsY &ç$õq˝Ÿ ¬yÓTø±ìø£˝Ÿ Ç+»˙sY, &ûC…m˝Ÿ, >∑T+‘·ø£˝Ÿ A0 725

Ç‘·s¡ ìj·Te÷\ $esê\T, f…+&És¡T &Ü≈£L´yÓT+{Ÿ‡ &ÍHé˝À&é ø√düeTT <äj·T#˚dæ e÷ yÓuŸôd’&éqT http://tenders.gov.in dü+Á~+#·+&ç

¬s’˝Ò« dü+ã+<Ûä |æs¡´<äT\T/dü\Vü‰\qT 8121281212≈£î mdtmyéTmdt #˚j·T+&ç.


4

X¯ìyês¡+21`06`2014

¿ÁLRiVª«soÌÁ @Õ³Áª«sXμôj¶»][ rygRiV¬dsÉÓÁNTP ²³][NS DLi²R¶μR¶V

Æ™sVμR∂N`P,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿÕ‹[ rygRiV¨ds…”¡ LRiLigS¨sNTP ™´sVx§¶¶¶LÙRiaRP xms»Ì¡À‹[ª][Liμj∂. ™´sVVLiμR∂VgS ¬ø¡LRiV™´soá Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl·ª][ μk∂¨s¨s ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[Li μR∂VNRPV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsμ≥y ©´sLigS g]áVxqsVNRP»Ì¡V ¬ø¡LRiV™´soá @’≥¡ ™´sXμÙj∂ áORPQ ˘LigS |msμÙR∂{ms»¡ Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV NSLS˘ øR¡LRifl· ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. zqsFsLi —¡Õ˝ÿgS ™´sVVLiμR∂VgS FsNRPV‰™´s ¨sμ≥R∂VáV Æ™s¿¡ËLiøR¡≤R∂Li μy*LS, |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs ™´s©´sLRiVá©´sV xmso©´sLRiVμÙR∂LjiryÚ™´sV¨s LSxtÌsQ˚ À≥ÿLki ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ x§¶¶¶Lkia`PLS™´so ¬ø¡xmsˆ≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. ™´sVLi˙ºΩ x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´so —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂¨s ªRΩ©´s ¬ø¡[ªRΩVáª][ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. \lLiªRΩVá NRP≤R∂gRiLi≤˝R∂V ºdΩLji AªRΩ¯≠saS*xqsLiª][ ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsºΩ ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV

˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ª][ NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS rygRiV¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVá NTPLiμR∂ @ºΩ ªRΩNRPV‰™´s ≠s{qsÚLÒRiLiÕ‹[ xmsLi»¡Ã¡V rygRi™´soªRΩV©´sı —¡Õ˝ÿ Æ™sVμR∂ZNP[©´s¨s ™´sVLi˙ºΩ xqs*∏R∂VLigS ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ NSLi˙lgixqsV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li }msLRiV ª][ N][»˝¡V ≈¡LRiVË|ms…Ì”¡©y —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi INRP‰ FsNRPLSNRPW ¨dsLji™´s*¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. zqsLigRiWLRiV ˙Fy¤«¡NÌRPV NRP…Ì”¡©y \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ªygRiV¨ds…”¡ @™´sxqsLSáZNP[ Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂V ª][Liμj∂. zqsLigRiWLRiV «¡ÕÿÕ˝‹[ xmnsV©´sxmspL`iNRPV 4 …‘¡FsLi{qsá ¨ds…”¡ ™y…ÿ D©yı A∏R∂VNRP»Ì¡V \lLiªRΩVáNRPV @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xmnsV©´sxmspL`i Aμ≥R∂V¨s NUPNRPLRifl· ªRΩ*LRigS xmspLRiÚπ∏∂[V˘Õÿ øR¡W≤R∂ »¡Liª][Fy»¡V, ¨ds…”¡ ¨sá* ry™´sVLÛRiQ˘Li |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV D©´sı @™´sNSaSáV

xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ªRΩμR∂©´sVgRiVfl·Li gS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVª][ \lLiªRΩVáV A©´sLiμR∂Li æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ @Liμ][áV, ©´sLS=xmspL`i, Æ™sVμR∂N`P FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ª][ NRP÷¡zqs ™´sVLi“¡LS xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ «¡Ljizms ©´sμj∂ «¡Õÿá©´sV rygRiV¨ds…”¡NTP ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV Æ©s[LiμR∂VNRPV D©´sı @™´sNSaSáV xmsLjibdP÷¡ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μk∂Liª][ ªRΩ™´sV™´sLi ªRΩVgS ≠s™´sLSáV æªΩá∏R∂V¬ø¡[ryÚ™´sV¨s \lLiªRΩVDá ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ¬ø¡LRiV™´soá xmso©´sLRiVμÙR∂LRifl· «¡LjigjiæªΩ[ xqsgRiLi xqs™´sVxqs˘ ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂¨s, ≈¡¿¡ËªRΩ\Æ™sV©´s A∏R∂VNRP»Ì¡V @’≥¡™´sXμÙj∂ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS g]áVxqsV ¬ø¡LRiV™´soá xmso©´sLRiVμÙR∂ LRifl·NRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©´sı •¶¶¶≠dsV Æ™s[VLRiNRPV ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs xms©´sVáV¬ø¡[xms…Ìÿá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRiV.

NSLRiV μR∂WxqsVNRPV¨s Æ™s◊˝¡

©´sáVgRiVLRiV μR∂VLRi¯LRifl·Li $NSNRPVŒœ¡Li ,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ «ÿºdΩ∏R∂VLRix§¶¶¶μyLji\|ms «¡Ljigji©´s |mnsWLRiL][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ©´sáVgRiVLRiV μR∂VLS¯LRifl·Li ¬ø¡LiμyLRiV. J NSLRiV \Æ≤∂Q˚™´sL`i ¨sL˝RiORPQ ˘Li ≠dsLji¨s F~»Ì¡©´s |ms»Ì¡VNRPVLiμj∂. ÕÿÆ™s[LRiV ™´sVLi≤R∂áLi ¡V≤R∂V™´sVWLRiV ˙gS™´sVLi ™´sμÙR∂ «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms NSLRiV xqsXztÌsQLi¿¡©´s ’d¡À≥œ¡ªRΩ=Li NSLRifl·LigS ©yáVgRiV ¨sLi≤R∂V ˙Fyfl·YáV F°∏R∂WLiVV. ≤T∂\Æ™s≤≥R∂L`i xmsNRP‰©´s ¨sáV˨s D©´sı ALRiVgRiVLji\|ms ©´sVLi¿¡ NSLRiV μR∂WxqsVZNP◊˝¡Liμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ BμÙR∂Lji @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ¬ø¡LiμR∂gS ™´sVL][ BμÙR∂LRiV Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi≤R∂gS ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. rÛy¨sNRPVá NRP¥R∂©´sLi ˙xmsNSLRiLi... aRPV˙NRP™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi $NSNRPVŒœ¡Li ©´sVLi¿¡ ≠saS≈¡ \Æ™sxmso Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı NSLRiV  ¡V≤R∂V™´sVWLRiV ™´sμÙR∂ Fs≤˝R∂  ¡Li≤T∂¨s ≤≥U∂N]…Ì”¡ @μR∂VxmsoªRΩzmsˆLiμj∂. @©´sLiªRΩLRiLi

≤T∂\Æ™s≤≥R∂L`i xmsNRP‰©´s D©´sı ¡V≤R∂V™´sVWLRiV ˙gS™´sVxqÛsVá\|msNTP μR∂WxqsVZNP◊˝¡Liμj∂. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ μyLRi LS™´sVVáV(40). zms.@øR¡Ë∏R∂V˘(65) @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS À‹Æ≤Ô∂[xms÷˝¡ gRi≤ÔR∂∏R∂V˘(60), Aμj∂©yLS∏R∂Vfl· Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi≤R∂gS ™´sWLÊRi™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ xqs©´sxmsá xqsWLjiÀÿ ¡VNRPV gS∏R∂Wá ∏R∂W˘LiVV. ¿¡NTPªRΩ= ¨s≠sVªRΩÚLi xqsWLjiÀÿ ¡V©´sV $NSNRPVŒœ¡Li Lji™±sV=NRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. “¡AL`ixmsoLRiLi {qsH @a][N`PNRPV™´sWL`i, ÕÿÆ™s[LRiV Fs\|qs#= @FyˆLS™´so, LRifl·xqÛsáLi Fs\|qs#= xqs©y˘zqs©y∏R∂VV≤R∂V xmnsV»¡©yxqÛsÕÿ¨sı xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. NSLRiV \Æ≤∂Q˚™´sL`i¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s F°÷d¡xqsV}qÌs©±sNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ Fs≤˝R∂NRPV NRPW≤y ºdΩ˙™´s gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV.

F~LiμR∂WLRiV Δÿμk∂ ™´sryÚQ˚á ªRΩ∏R∂WLki\|ms ≤yNRPV˘Æ™sVLi»¡Lki ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): F~LiμR∂WLRiV Δÿμk∂ ™´sryÚQ˚áNRPV D©´sı }msLRiV©´sV ™´sVLjiLiªRΩ ˙xmsΔÿ˘ªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. C ™´sryÚQ˚á ªRΩ∏R∂WLki BNRP ≤yNRPV˘Æ™sVLi»¡LkigS LS©´sVLiμj∂. @NTP‰Æ©s[¨s ¡ºΩNTP D©´sı©yıŒ˝œ¡® F~LiμR∂WLRiV Δÿμk∂Æ©s[ μ≥R∂LjiLi¬ø¡[ ™yLRiV. μk∂Liª][ ˙xmsΔÿ˘ºΩ gSLi¿¡©´s C F~LiμR∂WLRiV Δÿμk∂ ™´sryÚQ˚á ªRΩ∏R∂WLki\|ms ≤yNRPV˘Æ™sVLi»¡Lki ºdΩryÚ©´s¨s zqs¨ds xqsLigkiªRΩ μR∂LRi+NRPVáV ryáWLji ™yxqsWLS™´so }msL]‰©yıLRiV. F~LiμR∂WLRiV Δÿμk∂ ™´sryÚQ˚á ªRΩ∏R∂WLki xms˙NTP∏R∂V©´sV A∏R∂V©´s xqsLiμR∂Lji+LiøyLRiV. xmsºΩÚ©´sVLi¿¡ μyLRiLi ºdΩ∏R∂V≤R∂Li, μyLRiLi ©´sVLi¿¡ ™´sVgÊRiLiQ\|ms  ¡»Ì¡Æ©s[∏R∂V≤R∂Li øR¡Wzqs @ ¡V˜LRixms≤ÔyLRiV. Δÿμk∂ ™´sryÚQ˚á ªRΩ∏R∂WLki xms˙NTP∏R∂V©´sV øR¡Wzqs Æ™sVøR¡VËNRPV©´sı ™yxqsWLS™´so ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS ™´sVLjiLiªRΩ ˙xmszqsμÙj∂¨s xqsLiªRΩLjiLiøR¡VN][™yáLi¤…¡[ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ≤yNRPV˘Æ™sVLi»¡Lki @™´sxqsLRi™´sV©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ Δÿμk∂ ™´sryÚQ˚á gRiVLjiLi¿¡ ˙xmsºdΩ @LiaS¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s {qs¨ds lgi[∏R∂V LRiøR¡LiVVªRΩá©´sV xqs*∏R∂VLigS ™´sxqsYá ªRΩ∏R∂WLki xms˙NTP∏R∂V©´sV øR¡WzmsLi¿¡ ™yLjiª][ Fy»¡Ã¡V LSLiVVryÚ©´s¨s }msL]‰©yıLRiV. BNRP‰Æ≤∂[ DLi»¡W ≤yNRPV˘Æ™sVLi»¡Lki¨s ¿¡˙ºdΩNRPLjiryÚ©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. F~LiμR∂WLRiV Δÿμk∂ ™´sxqsÚQ˚Li @Li»¡W Fy»¡øR¡LRifl·Liª][ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV ™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. F~LiμR∂WLRiV @Li¤…¡[Æ©s[ Δÿμk∂NTP ˙xmszqsμÙR∂™´sV¨s ZNP[™´sáLi BNRP‰≤R∂™´sryÚQ˚á ªRΩ∏R∂WLki xms˙NTP∏R∂V©´sV øR¡W}qsLiμR∂VZNP[ ™´søyË©´s¨s @©yıLRiV. ™´sVgÊRiLiQ\|ms  ¡»Ì¡Æ©s[∏R∂V≤R∂Li øR¡Wzqs Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPV≤R∂V Æ™sWx§¶¶¶©´sLS™´so \Æ©sxmsoflÿ˘¨sı Æ™sVøR¡VËNRPV©yıLRiV.

¬ø¡LRiV™˝Ø[ xmsp≤T∂NRPºdΩªRΩ Æ™sVVμR∂áV, A˙NRP™´sVfl·Ã¡V ª]ágjiæªΩ[ @¨dsı xqsLÙRiVNRPVLi…ÿ∏R∂V¨s xmsáVD™´sLRiV \lLiªRΩVáV @©yıLRiV. Æ™sVμR∂N`P ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ G≤R∂V ˙gS™´sWáNRPV AμR∂LRiV™´sogS D©´sı N][Li»¡WLRiV ¬ø¡LRiV™´so ¨sLi}msLiμR∂VNRPV FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NRPLi, LSLiVV©±sxms÷˝¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV NSá*á ÀÿgRiV¤«¡[ªRΩ, x§¶¶¶÷dÙ¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨dsLRiV ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡V F~ÕÿáNRPV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV D©´sı @™´sNSaSá\|ms xqslLi[* «¡LjizmsLi¿¡ ªRΩμR∂©´sVgRiVfl·LigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ ™´sV¨s x§¶¶¶Lkia`P }msL]‰©yıLRiV. . xmnsV©´sxmspL`iNRPV ™´sVLi«¡⁄\lLi ™´sV◊˝¡F°LiVV©´s \¤«¡NS ¨sμ≥R∂Vá©´sV Æ™s©´sNRPV‰ LRizmsˆLi¿¡©´s NSLRifl·LigS NSá*áNRPV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáV ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. Æ™sVμR∂N`P ™´sVLi≤R∂áՋ[ G≤R∂V ˙gS™´sWá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ lLiLi≤R∂V Æ™s[á

FsNRPLSáNRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV DÆμÙ∂[bPLi¿¡©´s N][Li»¡WLRiV FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NRPLi, Fyxms©´sı}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡©´s gRiVLi≤R∂V™ygRiV A©´sNRP»Ì¡ xmspLjiÚNTP, LS™´sW∏R∂VLi}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ¬ø¡LRiV™´soá ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚNRPV ¨sμ≥R∂VáV, Æ™sVμR∂N`P xms»Ì¡fl·Liª][Fy»¡V, ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s HμyLRiV ˙gS™´sWáNRPV ªygRiV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS ™´sVLi“¡LS ©´sμj∂, xmsxqsVxmso¤Õ¡[LRiV ™ygRiV\|ms ¬ø¡N`P≤y˘LiáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsˆNRPL`i xmsμy¯ Æμ∂[Æ™s[LiμR∂L`i lLi≤ÔT∂ NRPW≤y xmsÚlLi[˘NRPLigS ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂VNRP»Ì¡V \lLiªRΩVÕ˝‹[ A©´sLiμR∂Li ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩVLiμj∂. NRP¨dsLi ™´s¬ø¡[Ë ≈¡Lki£mns ©y…”¡\ZNP©y xms©´sVáV xmspLRiÚπ∏∂[V˘Õÿ øR¡W≤yá¨s N][LRiV NRPVLi»¡V©yıLRiV.

Æ©s[≤R∂V —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ I÷¡LizmsN`PÆ≤∂[ xmsLRiVgRiV ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,«¡⁄©±s20 (ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿ I÷¡LizmsN`P xqsLixmnsVLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ 21©´s aRP¨s™yLRiLi —¡Õ˝ÿZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ I÷¡LizmsN`PÆ≤∂[ xmsLRiVgRiV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V xqsLixmnsVLi ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi 6.30gRiLi. FsLi{ms —¡æªΩ[LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ $¨s™y£qs g_≤`∂á©´sV xqs©y¯¨sxqsVÚ©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi «¡≤U∂ˆ \Æ™sVμy©´sLi ©´sVLi¿¡ DμR∂∏R∂VLi 07.30gRiLi. ©´sVLi¿¡ LS˘÷d¡ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡ xqsVÀ≥ÿ£tsQøR¡Li˙μR∂À‹[£qs NRPW≤R∂÷¡, \lLi¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©±s, æªΩáLigSfl· NRPW≤R∂÷¡, FyªRΩ ¡rÌyLi≤R∂V, gRi≤T∂∏R∂WLRiLi ø_LRiryÚ, @a][N`P…ÿNUP£qs NRPW≤R∂÷¡,  ¡rÌyLi≤R∂V ≠dsVμR∂VgS «¡≤U∂ˆ \Æ™sVμy©y¨sNTP I÷¡LizmsN`P «‹[˘ºΩ ¬ø¡[LRiVN]Li»¡VLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ FsLi{ms, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ª][ Fy»¡V —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌRPL`i, Fs{qsˆ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ CªRΩÕ‹[ ˙Fy≠dsfl·˘Li ryμ≥j∂Li¿¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV C Æ©sá 22©´s Aμj∂™yLRiLi CªRΩ F°…‘¡Ã¡V ¨s*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V CªRΩN]á©´sV ¨sLS*x§¶¶¶NRPV≤R∂V INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. @Li≤R∂L`ic5 ©´sVLi¿¡ @Li≤R∂L`ic16 ™´sπ∏∂W ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ F°…‘¡Ã¡VLi…ÿ∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. ≠s¤«¡[ªRΩáNRPV ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i FsLi{ms —¡æªΩ[LiμR∂L`ilLi≤ÔT∂, NRP¤Õ¡NÌRPL`i FsLi.gjiLji«ÿaRPLiNRPL`i, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠s.$¨s™y£qs g_≤`∂, I÷¡LizmsN`P xqsLixmnsVLi —¡Õ˝ÿ\¬ø≥¡LRi¯©±s LRi≠sNRPV™´sWL`i @ Aμ≥R∂*LS˘LiÕ‹[  ¡x§¶¶¶ß™´sVºΩ ˙xmsμy©´sLi DLi»¡VLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV.

ª«sVLiÀÁLSùÌÁÍÜ[ 22©«s úNTPZNPÉÞ ÇÁÈýÁ FsLizmsNRP Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿ @Li≤R∂L`ic14, 16, 19, {qs¨s∏R∂VL`i ˙NTPZNP…fi «¡»˝¡ FsLizmsNRP F°…‘¡Ã¡V CÆ©sá 22©´s DμR∂∏R∂VLi ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s «¡≤U∂ˆ ÀÿáVLRi D©´sıªRΩ FyhRiaSá \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V |§¶¶¶ø`¡{qsG @©´sV ¡Liμ≥R∂ —¡Õ˝ÿ ˙NTPZNP…fi xqsLixmnsVLi NSLRi˘μR∂Lji+ æªΩ÷¡FyLRiV. AxqsNTPÚ D©´sı™yLRiV ªRΩ™´sV ™´s∏R∂VxqsV ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáª][, æªΩáVxmso μR∂VxqsVÚáV μ≥R∂LjiLi¿¡ \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ Æ©s[LRiVgS }msL˝RiV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s }msL]‰©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ FsLi¤…¡N`P {ms“¡ ˙xmsÆ™s[aRP xmsLkiORPQÕ‹[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ xms»Ì¡fl· bP™yLRiVÕ‹[¨s ¤…¡[áL`i=NSá¨dsNTP ¬ø¡Liμj∂©´s NRPV≤R∂NRPÕfi™yL`i $«¡∏R∂WμR∂™±s ˙xmsºΩÀ≥œ¡ NRP©´s ¡LSËLRiV. B…‘¡™´sá Æ™sáV™´s≤T∂©´s xmns÷¡ªyÕ˝‹[ LSxtÌsQ˚ rÛyLiVVÕ‹[ 246 LS˘LiNRPV ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s $«¡ ¿¡©´sıªRΩ©´sLi ©´sVLi¿¡ øR¡μR∂V™´soÕ‹[ LSfl”·xqsVÚ©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s ©yLS∏R∂Vfl·™´sV¯ NRPŒÿaSáՋ[ ’d¡¤…¡N`P xmspLjiÚ¬ø¡[zqs ˙xmsxqsVÚªRΩLi J ry£mÌsÆ™s[L`i NRPLi|ms¨dsÕ‹[ Dμ][˘gRiLi ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ {ms“¡ ˙xmsÆ™s[aRP xmsLkiORPQÕ‹[ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ NRP©´s ¡LRiË≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. ™´sVL][\Æ™sxmso ≤y.’d¡AL`i.@Li¤À¡[μR∂‰L`i ryLRi*˙ºΩNRP ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi ≤T∂˙gki ªRΩXºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™yL<jiNRP ˙xmsπ∏∂WgRi xmsLkiORPQáV CÆ©sá 23™´s æªΩ[μj∂ ©´sVLi¿¡ «¡LRiVgRiVªy∏R∂V¨s A ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂V ˙FyLiºdΩ∏R∂V xqs™´sV©´s*∏R∂V @μ≥R∂˘∏R∂V©´s ZNP[Li˙μR∂Li@μ≥j∂NSLRiVáV INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV.

22©´s ©´s™Ø[μR∂∏R∂V ˙xmsÆ™s[aRP xmsLkiORPQ ¨s«ÿ™´ s WÀÿμ`∂, «¡⁄©± s 20(ôd’ ÿ q÷´dt ) : ¨s«ÿLirygRiL`i ©´s™Ø[μR∂∏R∂V FyhRiaSáՋ[ ª]≠sV¯μ][ ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ Δÿ◊d¡Ã¡ À≥œ¡LkiÚNTP C Æ©sá 22©´s Aμj∂™yLRiLi ˙xmsÆ™s[aRP xmsLkiORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ˙zms¨s=xmsÕfi æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩW —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 196 ™´sVLiμj∂ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi©yıLRiV. ™yLjiNTP Aμj∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡NRPV ˙xmsÆ™s[aRP xmsLkiORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV Aμj ∂ ™yLR i Li DμR ∂ ∏R ∂ VLi G≤R ∂ V gR i Li»¡Ã¡NR P V FyhR i aSáՋ[ •¶¶¶Õfi…” ¡ ZNP»˝ ¡ V ºd Ω x q sVN][ ™ yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ’≥¡NRP‰©´sWLRiV, ALRiW¯L`i, DxmsˆÕfi™yLiVV gRiVLRiVNRPVÕÿÕ˝‹[ BLi»¡L`i ˙xms¥R∂™´sV xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aSáNRPV gRiVLRiV™yLRiLi lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ N_Æ©s=÷¡Lig`i xmspLjiÚ¬ø¡[aSLRiV. C ™´sVW≤R∂V NR P ŒÿaSÃ¡Õ˝ ‹ [ ≠sVgj i ÷¡F°LiVV©´ s 73 { q s»˝ ¡ ©´ s V @μ≥j∂NSLRiVáV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ Fs{qs=c63, Fs%`¡»¡{qsc03, ’d¡{qsc07 ≠sμy˘LÛRiVáNRPV @™´sNSaRPLi

μR∂NTP‰Liμj∂. ™yxqsÚ™y¨sNTP gRiVLRiVNRPVÕÿÕ˝‹[ {qs»˝¡¨dsı Æ ™ sVVμR ∂ …” ¡ ≠s≤R ∂ ªR Ω N_Æ © s=÷¡Lig`iÕ‹[ Æ © s[ À≥ œ ¡ Lk i Ú @∏R∂W˘LiVV. ≠s≠sμ≥R∂ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ ˙xmsÆ™s[aRPLi ºdΩxqsVN]¨s ≠sμy˘LÛRiVá N][xqsLi lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ N_Æ©s=÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ æ ª ΩáLigSfl· ≠saR P *≠sμy˘Ã¡∏R ∂ VLi μR ∂ OT P Q fl · ˙FyLigRifl·Li ˙zms¨s=xmsÕfigS ≤yNÌRPL`i xqs’¡ªRΩ©´sV ¨s∏R ∂ V≠sVLiøyLR i V. —¡π ∏ ∂WB©´ s ˆÈ l L i[ ¯ …” ¡ N`P= ≠sÀ≥ ÿ gR i LiÕ‹[ x m s¨s¬ ø ¡[ x q sVÚ © ´ s ı x q s’¡ªR Ω BNR P ‰Æ ≤ ∂[ @NS≤R∂≠sVN`P NRP©´s=Õfi¤…¡Li…figS xms¨s¬ø¡[aSLRiV. BÆμ∂[ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi «¡©´s™´sLji ©´sVLi¿¡ AÆ™sV @zqs|qÌsLi…fi ˙F~|mnsxqsL`igS ¨s∏R∂V≠sVªRΩVá∏R∂W˘LRiV. μR∂OTPQfl· ˙FyLigRiflÿ¨sNTP ª]÷¡ ™´sVz§¶¶¶Œÿ ˙zms¨s=xmsÕfigS Δÿ˘ºΩ gSLiøyLRiV. BLiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V BNRP‰≤R∂ ˙zms¨s=xmsÕfigS ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*QQLjiÚLi¿¡©´s ≤yNÌRPL`i ryLiVVáV ˙x m sμ≥ y ©´ s ˙FyLigR i flÿ¨sNT P ¡μj ∂ ÷d ¡ @∏R∂W˘LRiV.

LS™´sVgRiVLi≤R∂Li\|ms Æ©s[≤R∂V FsLi{ms xqs≠dsVORPQ 23©´s ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá Õÿ»¡Lki Æ™s[V∏R∂VL`i xmsμR∂≠s\|ms ≠ds≤R∂¨s DªRΩ‰LihRi NRPLkiLi©´sgRiL`i,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): LS™´sV gRiVLi≤R∂Li ¨sπ∏∂W—¡NRP™´sLÊiR ˙FyLiªRΩ @’≥¡™´sXμÙ∂j |\ ms |msμÙ∂R xms÷˝¡ Õ‹[NPR xqsÀ≥¡œ xqsÀ≥¡œ V˘≤R∂V ÀÿበxqsV™´sV©±s μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPVA∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi LS™´sVgRiVLi≤R∂Li ©´sgRiLRiFy áNRP NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠s≠sμ≥∂R NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV xqs≠dsVOTPQLiøR¡©´sV©yı LRiV. ¨sπ∏∂W—¡NRP™´sLÊiR LiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥∂R ≠sÀ≥ÿgSá @μ≥∂j NSLRiVáV xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s LS™´sVgRiVLi≤R∂Li ©´sgRiLRiFyá©yμ≥∂j NSLji Fs£qs. LRi≠dsLi˙μR∂ N][LSLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso LS™´sVgRiVLi≤R∂Li Æ™s[V∏R∂VL`i rÛy©´sLi μR∂NTP‰LiøR¡VN][™yá¨s xms»Ì¡VμR∂áª][ D©´sı»˝¡V NRP¨szmsxqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi N]LRi™´s≤T∂Liμj∂. FyLÌik NTP 25 ™´sVLiμj∂ NSL]ˆlLi[»¡L˝iR V D©´sıxmsˆ…”¡NUP Fs™´sLji¨s Æ™s[V∏R∂VL`i @À≥¡œ ˘LÛij @©´sıμj∂ BLiNS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ NSLi˙lgi£qs bP’¡LRiLiÕ‹[ ¨sLRiVªy=x§¶¶¶Li Æ©sáN]Liμj∂.

Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ©sá L][«¡ŸÃ¡VgS bP’¡LRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©s´ ı NSLi˙lgi£qsÕ‹[ Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ∏R∂V™´sVV©y ºdΩlLi[ @©´sı ≠sμ≥R∂LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[V∏R∂VL`i xmsμR∂≠s¨s AbPxqsVÚ©´sı ™yLRiV N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS D©´sı NSL]ˆlLi[»¡L`iáª][ r~LiªRΩLigS bP’¡LRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLi≤R∂gS ™´sVLji N]LiμR∂LRiV @μ≥j∂uÓy©´sLi\|ms À≥ÿLRiLi Æ™s[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV Fs™´sLji¨ds Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV Æ™s[V∏R∂VL`i @À≥œ¡˘LÛjigS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≈¡LRiVËáV ªRΩ≤T∂zqsÆ™sW|ms≤R∂™´soªRΩV©yıLiVV. μk∂¨sNTP Æ™s[V∏R∂VL`i xmsμR∂≠s¨s AbPxqsVÚ©´sı ©´sáVgRiVLji ©´sVLi¿¡ }qsNRPLjiLi¿¡©´s ≤T∂Fy—¡…fi ≤R∂ ¡V˜Ã¡ª][Æ©s[ ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚ©yı FyLÌik ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li |msμÙ∂R gS μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ @LiμR∂LjiÕ‹[ @xqsLiªRΩXzmsÚ Æ©sáN]Liμj∂. μk∂Liª][ Fy»¡V ≤T∂xmsp˘…‘¡ Æ™s[V∏R∂VL`i

xmsμR∂≠s¨s {qs¨s∏R∂VL`iáNRPV NSNRPVLi≤y N]ªRΩgÚ S Fs¨sıNRPLiVV©´s ™yLji \Æ™sxmso Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW øyÕÿ ™´sVLiμj∂ ¨sLRiVªy=x§¶¶¶Liª][ D©yıLRiV. Æ™s[V∏R∂VL`i ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqs*ªRΩLi˙ªRΩ NSL]ˆlLi[»¡L`iNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV …”¡AL`iFs£qs ¨sLÒiR LiVVLi¿¡©y ≤T∂xmsp˘…‘¡ Æ™s[V∏R∂VL`i ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi æªΩLSxqs NSL]ˆlLi[»¡L`iZNP[ ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. μk∂Liª][ ≤T∂xmsp˘…‘¡ Æ™s[V∏R∂VL`i @À≥¡œ ˘LÛij gS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N][≤∂R ÷¡¨s ˙xmsNRP…”¡ryÚLiR ¨s @LiμR∂LRiV À≥ÿ≠sLiøyLRiV. NS¨s μk∂¨s\|ms A∏R∂V©´s AxqsNTPgÚ S ¤Õ¡[©s´ »˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡AL`iFs£qs ºΩLRiVgRiVÀÿ»¡V @À≥œ¡˘LÛjigS F°…‘¡ ¬ø¡[zqs J≤T∂F°LiVV©´s ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ªRΩ©´s À≥ÿLRi˘NRPV ≤T∂xmsp˘…‘¡ Æ™s[V∏R∂VL`i xmsμR∂≠ds¨s B™y*á¨s N][Lji©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. xqs*∏R∂VLigS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ª][Æ©s[ C ≠sxtsQ∏∂R VLi Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøR¡≤R∂Liª][ ≠sVgRiªy NSL]ˆlLi[»¡L˝iR ª][ øR¡LjiËLi¿¡ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμy™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂.

LRiLigSlLi≤ÔT∂, «¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá ZNP[…ÿLiVVLixmso©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 23©´s r°™´sV™yLRiLi Õÿ»¡Lki ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i FsLi.≠s.lLi≤ÔT∂ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ Fs\ZNPQQ=«fi F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá Õÿ»¡LkiNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVá©´sNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSflÿá GLSˆ»¡VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ CÆ©sá 21 ™´sLRiNRPV ™´s¿¡Ë©´s μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV 23©´s DμR ∂ ∏R ∂ VLi 11 gR i Li»¡Ã¡NR P V ™´ s ©´ s x q Û s ÷¡x m soLR i LiÕ‹[ ¨ s FsLi.B.l L i≤Ô T ∂ x m n s LiOR P Q © ± s •¶¶¶Ã¡VÕ‹[ Õÿ»¡Lk i μy*LS FsLiz m sNR P ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ V≤R ∂ Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. xqsLRiWL`i©´sgRiL`i, Æ™s[V≤R∂ËÕfi, LS¤«¡[Li˙μR∂©´sgRiL`i ≤T∂≠s«¡©˝´sNRPV 3 N_Li»¡L˝Ri©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ™´sVμR∂˘Li μR∂VNSfl·Li μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©´sı ™yLRiV ¨slLÙi[bPLRi¿¡©´s {mns«¡ŸÕ‹[ ™´sVW≤][ ™´sLiªRΩV Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi l L iLi≤R ∂ V ˙x m sæ ª Ω[ ˘ NR P N_Li»¡L˝ R i ©´ s V GLSˆ»¡V ¬ ø ¡[ ∏ R ∂ Wá¨s ¤ « ¡z q s x q sW¿¡LiøyLR i V. F°÷d ¡ x q sVáV gR i …Ì ” ¡  ¡Liμ][   ¡x q sVÚ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 390 μR∂VNSflÿáNRPV gS©´sV 295 μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ™´søyË∏R∂V©yıLRiV. CryLji 390 μR∂VNSflÿáNRPV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s «ÿLki ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. Õÿ»¡LkiNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ Fs\ZNPQQ=«fi @μ≥j∂NSLji LS«¡ZaP[≈¡L`i æªΩ÷¡FyLRiV.

…”¡…”¡≤T∂ \¬ø≥¡LRi¯©±s xmsμR∂≠s Fs™´sLjiNTP μR∂ZNP[‰©Ø[..? AøR¡WNUP¤Õ¡[¨s @–¡Õfi ,xmsLRiÆ™s[VaRP*L`áV ¿¡ªRΩWÚLRiV,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): ˙xmszqsμÙR∂ xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩ\Æ™sV©´s ºΩLRiV™´sVá ºΩLRiVxmsºΩ Æμ∂[™´srÛy©´sLi FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡NTP \¬ø≥¡LRi¯©±s xmsμR∂≠sNTP F°…‘¡ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. …”¡…”¡≤T∂ \¬ø≥¡LRi¯©±sgS C ryLji —¡Õ˝ÿNRPV @™´sNSaRPLi μR∂NRP‰™´s¿¡Ë©´s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi FyáNRP™´sVLi≤R∂Œ˝œ¡©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[}qsÚ …”¡…”¡≤T∂NTP NRPW≤y @Æμ∂[ ™´sLjiÚxqsVÚLiμj∂. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s NRP©´sV™´sVWLji Àÿzms LS«¡Ÿ @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠s¨s ™´sμR∂VáVN][™y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. A∏R∂V©´s xmsμR∂≠s Æ™sVVμR∂…”¡ryLji G≤yμj∂ NSáLi xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi @μ≥j∂uÓy©´sLi AbdPxqsV=áª][ ™´sVL][ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ß F~≤T∂gjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë AgRixqÌsV 24©y…”¡NTP A∏R∂V©´s xmsμR∂≠sNSáLi xmspLjiÚNS©´sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ A∏R∂V©´s LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂W÷¡= D©yı N]©´srygRiVªRΩV©yıLRiV. ryμ≥yLRifl·LigS N]ªRΩÚ xqsLS‰L`i LSgSÆ©s[ FyªRΩ™yLRiV Æ™s◊˝¡

F°™´s≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sr°ÚLiμj∂. μk∂¨sNTPª][≤R∂V …”¡…”¡≤T∂\|ms zqsFsLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP @’≥¡˙Fy∏R∂VLi DLiμj∂. BNRP‰≤R∂ gRiªRΩ\Æ™sÀ≥œ¡™y¨sı ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sryÚ™´sV¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. gRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂VLiÕ‹[ ©y≠sVÆ©s[¤…¡≤`∂ F°xqÌsVá À≥œ¡LkiÚ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms æªΩÆμ∂[Fy ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sNRP‰¿¡ËgS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. ryμ≥yLRifl·Li gS G FyLÌki ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ DLi¤…¡[ μy¨sNTP @©´sVNRPWá\Æ™sV©´s FyáNRP™´sLÊRi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xmsμR∂™´soÕ˝‹[ DLi…ÿLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı Æμ∂[™yá∏R∂WáV, ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡V NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* x§¶¶¶∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡∏R∂W˘LiVV. ™y…”¡\|ms ˙xmsxqsVÚªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı Æ™sáV™´sLjiLi¿¡Liμj∂. ™´sVLS˘μR∂ xmspLRi*NRPLigS FyáNRP™´sLÊSáV \Æ™sμ]ágSá¨s xqsW¿¡Li¿Liμj∂. @LiVV©´sxmsˆ…”¡NTP N]¨sıø][»˝¡ xmsμR∂™´soá©´sV xms»Ì¡VNRPV¨s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ Æ™s[Õÿ≤R∂VªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

ALÔjiÆ©s©±s= æªΩ¿¡Ë ™yLji¨s ªRΩzmsˆLi¬ø¡[ øR¡LRi˘Ã¡NRPV μj∂gRiVª][Liμj∂.C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ \¬ø≥¡LRi¯©±sgS D©´sı ÀÿzmsLS«¡Ÿ ªRΩxmsˆVN][NRP ªRΩxmsˆμR∂©´sı xqsWøR¡©´sáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. A∏R∂V©´sª][ Fy»¡V ¨s∏R∂W™´sVNRP\Æ™sV©´s xqsÀ≥œ¡V˘Õ˝‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. “¡≠ds $©y¥R∂lLi≤ÔT∂ ª][ Fy»¡V ™´sVL][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. ≠sVgji÷¡©´s ™yLjiÕ‹[ FsN`P=@{mnsztsQπ∏∂W xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, F~LRiVgRiV LSxtÌsQ˚ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV D©yıLRiV. ™yLRiLiªy N]ªRΩÚ FyáNRP™´sLÊRiLi GLSˆ»¡VNRPV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V Æ™sVVμR∂áV|ms≤T∂æªΩ[ xmsμR∂™´soá©´sV ™´sμR∂VáVN][NRPªRΩxmsˆμR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠s\|ms AaRPáV |ms»Ì¡VNRPV©´sı æªΩÆμ∂[FyÕ‹[¨s {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPVÕ˝‹[ AaRPáV Æ™sVVμR∂á∏R∂W˘LiVV. ºΩLRiVxmsºΩ @|qsLi’d˝¡ rÛy©´sLi N][xqsLi xms»Ì¡Vxms…Ì”¡ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·NRPV @™´sNSaRPLi B¿¡Ë©´s øR¡μR∂á™y≤R∂ NRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚ AaS™´sx§¶¶¶ßÕ˝‹[

˙xmsμ≥R∂™´sV rÛy©´sLiÕ‹[ D©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ¿¡ªRΩWÚLRiV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘LSáV ≤U∂G xqsªRΩ˘˙xmsÀ≥œ¡ NRPW≤y ™´sLRiVxqsÕ‹[ D©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. μj∂™´sLigRiªRΩ FsLi{ms Aμj∂ZNP[aRP™´soáV©y∏R∂VV≤R∂V NRPáá ˙Fy¤«¡NÌRPV @LiVV©´s @©´sLiªRΩ xqs*LÒRi™´sV∏R∂VLi Fs…Ì”¡ xmsLji%`¡zqÛsªRΩVÕ˝‹[ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ªRΩxms©´sÕ‹[ A NRPV»¡VLi ¡Li DLiμj∂. \|msgS ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s AbPLi¿¡ ¨dsLRizqsLi¿¡©´s xqsªRΩ˘˙xmsÀ≥œ¡ ºΩºΩÆμ∂[ @μ≥R∂˘QORPQ rÛy©y¨sNTP xms»Ì¡V ¡¤…Ì¡[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.BNRP gS÷¡ ™´sVVμÙR∂VNRPXxtÒsQ™´sV©y∏R∂VV≤T∂ }msLRiV NRPW≤y ≠s¨szqsr°ÚLiμj∂. A∏R∂V\Æ©sªRΩV ˙xmsOSQŒœ¡©´sV $NSLRiLi øR¡V≤R∂ªyLRi©´sı ™yμR∂©´s ™´soLiμj∂. B…‘¡™´s¤Õ¡[ ¨s∏R∂W™´sVNRPLi xmspLRiÚLiVV©´s NSfl”·FyNRPLi Æμ∂[™´srÛy©´sLi FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡ À≥œ¡≠sªRΩ\|ms NRPºΩÚ Æ™s[Õÿ≤R∂Vª][Liμj∂. NSLi˙lgi£qs ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≤yNÌRPL`i LRi≠s AbdPxqsV=áª][ FsLizms\ZNP©´s NRP≠sV…”¡ @©´sºΩNSáLiÕ‹[Æ©s[ LRiμÙR∂π∏∂[V˘ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.

™´sLRiLigRiÕfi,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`P ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[ gRiÃ˝¡Li\æªΩ©´s —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @–¡Õfi , xmsLRiÆ™s[VaRP*L`iá AøR¡WNUP ¤Õ¡[μy Æ≤∂≤`∂ Àÿ≤U∂áV BLiªRΩ™´sLRiNRPV á’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV áÀ≥œ¡˘Q\Æ™sV©´s 12 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVá ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Õ˝‹[ ≠dsLji≠s ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ C NRPV»¡VLiÀÿÕ˝‹[ ºdΩLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s Æ©sáN]Liμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @–¡Õfi ™´sVLRifl”·Liøy≤R∂Li»¡W A LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLRifl· ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl·xms˙ªRΩLi «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s @ªRΩ¨s |msμÙR∂ ©y©´sı xqsLi“¡™´sLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂Liª][ @–¡Õfi ªRΩLi˙≤T∂ xqsLi«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`i NRP¨dsı…”¡xmsLRi˘LiªRΩLi @∏R∂W˘LRiV. ™´sVLRifl· ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªy¨sı øR¡Wzqs©´s @–¡Õfi ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá L][μR∂©´sáV ≠sV©´sıLi…ÿLiVV. gjiLS¯“¡}ms»¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sV»Ì¡xms÷˝¡ xqsLi«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`i, xqsV¨sªRΩá N]≤R∂VNRPV @–¡Õfi C Æ©sá 8©´s ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[ gRiÃ˝¡LiºΩ©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμ≥j∂ªRΩÆ™s[V. @NRP‰≤R∂ gRiÃ˝¡LiºΩ©´s 24 ™´sVLiμj∂Õ‹[ 12 ™´sVLiμj∂ ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V μ]LjiNTP©y @–¡Õfi AøR¡WNUP á’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. @ªRΩ¨s «ÿ≤R∂ N][xqsLi Æ™s◊˝¡©´s @–¡Õfi |msμÙR∂©y©´sı ≠sV»Ì¡xms÷˝¡ xqsLi“¡™´sLS™´so xqsV™´sWLRiV 9

L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V @NRP‰Æ≤∂[ DLi≤T∂ ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. @LiVV©y AøR¡WNUP á’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @–¡ÕfiNRPV ™´sVLRifl· ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl·xms˙ªy¨sı «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. μy¨s¨s ºdΩxqsVN]¨s xqsLi“¡™´sLS™´so ™´sLRiLigRiÕfiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. @–¡Õfi gRiÃ˝¡LiºΩ©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 9 L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V @NRP‰Æ≤∂[ DLi≤T∂ @ªRΩ¨s AøR¡WNUP N][xqsLi ALS ºdΩaS©´sV. ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ DμR∂∏R∂VLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sLRiNRPV ’¡∏R∂W£qs©´sμj∂ Æ™sLi»¡ Æ™sºΩNS©´sV. @NRP‰≤T∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][Fy»¡V æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s xqsV™´sWLRiV zqs ¡˜Liμj∂ L][«¡⁄ gS÷¡LiøyLRiV. @LiVV©y @–¡Õfi AøR¡WNUP á’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVLRifl· ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi BøyËLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ z§¶¶¶™´sWøR¡Õfi˙xmsÆμ∂[a`P ’¡∏R∂W£qs ©´sμj∂Õ‹[ gRiÃ˝¡Li\æªΩ©´s xmsLRiÆ™s[VaRP*L`i AøR¡WNUP NRPW≤y á’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ μ]LiºΩ ™´sWμ≥R∂™´slLi≤ÔT∂ xmsLRiÆ™s[VaRP*L`i NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘÷¡ı xmsLS™´sVLji+LiøyLRiV. «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡©´s ≠s™´sLSá©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV.


X¯ìyês¡+21`06`2014

5

ExmsLiμR¶VNRPV©«sõ NRP²R¶xms ÇÁ²U¶ö LSÇÁNUP¸R¶VLi NRP≤R∂xms,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): NRP≤R∂xms «¡≤U∂ˆ LS«¡NUP∏R∂VLi ExmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. …”¡≤T∂zms, \Æ™sNSFyá ™´sVμ≥R∂˘ μ][ ¡WøR¡VÕÿ≤R∂VªRΩV©´sı «¡≤U∂ˆ {mshRiLi xmsLiøyLiVVºdΩ ™´sVLjiN]¨sı L][«¡ŸÃ¡V BÕÿlgi[ DLiÆ≤∂[Õÿ NRP¨szmsxqsVÚ©yı LiVV. @LiVVæªΩ[ …”¡≤T∂zms xmsLjizqÛsºΩ¨s ªRΩ™´sVNRPV @©´sVNRPWáLigS æªΩøR¡VËNRPV¨s {mshRiLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Fy™´soáV NRPμR∂Vxmsoª][Liμj∂. zqsFsLi LRiÆ™s[Va`P ¨s™yxqsLi ZNP[Li˙μR∂LigS LS«¡NUP ∏R∂V øR¡LRiËáV rygjixqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ \Æ™sNSFy NS˘Li£ms N]©´srygRiVªRΩV©yı @LiμR∂V Õ‹[ FsLiªRΩ™´sVLiμj∂ D©yıLRi©´sıμj∂ @©´sV™´sW ©yLigS DLiμj∂. Æ™sV«ÿLÌki «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V \Æ™sNSFy ªRΩLRixmnsQoÆ©s[ lgi÷¡¿¡©´sxmsˆ …”¡NUP, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ æªΩÆμ∂[Fy @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Liª][ xmsáV™´soLRiV A FyLÌkiQ\Æ™sxmso øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV, FyLÌki LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V {qsFsLi LRiÆ™s[V£tsQª][ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV «¡≤U∂ˆ {mshRiLi μR∂NTP‰LiøR¡VN][™´s≤R∂Li\|msÆ©s[

øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. …”¡≤T∂zmsNTP ¬ø¡Liμj∂©´s 11 ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][Fy»¡V, ™´sVL][ 15 ™´sVLiμj∂ \Æ™sNSFy™yLRiV ªRΩ™´sVª][ »¡ø`¡Õ‹[ D©´sı»˝¡V xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ZNP[™´sáLi ™´sW˘—¡N`P zmnsgRilLi[ NSNRPVLi≤y ™´sVL][ ™´sVVgÊRiVLRiV, ©´sáVgRiVLRiV @μR∂©´sLigS DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡W}qsLiμR∂VNRPV ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. «¡≤U∂ˆ áμÁj∂LRi¯©±s Fs¨sıNRPNRPV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂áπ∏∂[V˘ æªΩ[μk∂á Æ™s[VLRi æªΩÆμ∂[Fy bP’¡LS¨sı NRPW≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP Æ©s[ªRΩáV øR¡LjiËLi¿¡©´s »˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. BÕÿ æªΩÆμ∂[Fy Æ©s[ªRΩáV ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS ™´sVVLiμR∂VZNPŒœ¡ßÚLi≤R∂»¡Liª][ —¡Õ˝ÿ \Æ™sNSFy Æ©s[ªRΩáV DNTP‰Lji’¡NTP‰Lji @™´soªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω {mshRiLi\|ms G FyLÌki ¤«¡Li≤y FsgRiVLRiVªRΩVLiμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ BLiNS DªRΩ‰LihRi N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. xmsáV™´soLRiV \Æ™sNSFy «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V æªΩÆμ∂[Fy Æ©s[ªRΩáª][ »¡ø`¡Õ‹[ DLi≤R∂»¡Li, BLRiV

@ª«sgSx¤¦ ¦©«sÛÍÁ[−sV»][ ©«sxtísQF¡»R½V©«sõ Fy²T¶\lLi»R½VÌÁV ¿¡ªRΩWÚLRiV,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): xmsaRPVF°xtsQfl·\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s¤Õ¡[≠sV NSLRifl·Liª][ Fy≤T∂\lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yıLRi¨s —¡Õ˝ÿ xmsaRPVxqsLi™´sLÛRiNRP aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá @©yıLRiV. Aμ≥R∂V¨sNRP ryLiZNP[ºΩNRP ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ xmsμÙR∂ªRΩVá\|ms \lLiªRΩVáNRPV bPORPQfl· B™y*÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. Axqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[ ™´sVLiμR∂VáNRPV N]LRiªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s, øyÕÿ xmsaRPV\Æ™sμR∂˘aSÃ¡Õ˝‹[ ™´sVLiμR∂Vá xqsLiøR¡Vá©´sV Bxmsˆ…”¡NTP æªΩLRi™´s¨s xmsaRPV\Æ™sμR∂V˘Ã¡V D©yıLRi©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ I…Ì”¡F°LiVV, FsμR∂NRPV LS¨s xmsaRPV™´soá xqsLi≈¡˘©´sV gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. FsμR∂NRPV LS¨s xmsaRPV™´soá©´sV ™´sVVLiμR∂VgS gRiVLjiÚLi¿¡ FyLSÆ™s…fi, g][Fyá≠sV˙ªRΩá xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][ FsμR∂NRPV ™´s¬ø¡[ËÕÿ ¿¡NTPªRΩ=áV ¬ø¡[LiVVLiøyá©yıLRiV. @Õÿlgi[ xqsVxmnsáLi xms¥R∂NRPLi Fy≤T∂\lLiªRΩVá©´sV ÕÿÀ≥ÿá \Æ™sxmso ©´s≤T∂zmsLi¬ø¡[Õÿ xmsaRPV\Æ™sμy˘μ≥j∂NSLRiVáLiμR∂LRiW NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsaRPVgRiflÿ’≥¡™´sXμÙj∂, @μ≥j∂NRP Fyá DªRΩˆºΩÚNTP ˙xmsπ∏∂WgSªRΩ¯NRPLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xqsxmnsáLi xms¥R∂NRPLiÕ‹[ FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s ˙gS™´sWá\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xqsVxmnsáLi xms¥R∂NRPLi @™´sVáVNRPV Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩgS —¡Õ˝ÿÕ‹[ 500 ˙gS™´sWá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[ry™´sV¨s @©yıLRiV. ª]÷¡ªRΩ FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s ˙gS™´sWÕ˝‹[ xmsaRPV™´soá xqsLi≈¡˘, «ÿºΩ, FsμR∂NRPV LS¨s≠s, ªRΩLRiVxmso μR∂W≤R∂áV, xqsWáV NRP»Ì¡¨s≠s, \lLiªRΩV }msLRiV ªRΩμj∂ªRΩLRi ≠s™´sLSá©´sV xqs™´sV˙gRiLigS }qsNRPLjiLiøyá©yıLRiV. ≠sÀ≥ÿgSá ™yLkigS xmsaRPV™´soá ≠s™´sLSá©´sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xmsaRPVF°xtsQfl·Õ‹[ Fy≤T∂\lLiªRΩVáV ryLiZNP[ºΩNRPLigS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂≤R∂Æ™s[V xqsVxmnsáLi DÆμÙ∂[aRP™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. Fs™´sLji¨s B ¡˜Liμj∂ |ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, xqsX«¡©yªRΩ¯NRPLigS ry©´sVNRPWáLigS AÕ‹[¿¡Li¿¡ @LiμR∂Lji¨s xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ™yLRiLiÕ‹[ INRPL][«¡Ÿ FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sVLi≤R∂á xmsaRPV\Æ™sμy˘μ≥j∂NSLRiVáV ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVV xmsLjibdPá©´s ¬ø¡[xms…Ì”¡ xms¥R∂NS¨sı ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

ª«sWlLiäÉÞ NRP−sVÉÔÁÌÁ LRiμôR¶VNRPV ª«sV x¤¦ ¦¨LRiòLi. ? ¿¡ªRΩWÚLRiV,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 19 ™´sWlLi‰…fi∏R∂WLÔRiVáNRPV 16 ø][»˝¡ FyáNRP™´sLÊSáV D©yıLiVV. N]ªRΩÚgS ≠ds…”¡¨s Fs©´sVıNRPVLi…ÿLS ¤Õ¡[NRP N]©´srygjiryÚLS @©´sıμj∂ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. @LiVVæªΩ[ LS«¡NUP∏R∂V ¨s∏R∂W™´sVNSáV NS™´s≤R∂Liª][ N]©´srygjiLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV ªRΩNRPV‰™´sÆ©s[ @Li»¡V©yıLRiV. $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚ, L]LizmsøR¡L˝Ri, xmsá™´sVÆ©s[LRiV ™´sWlLi‰…fiNRP≠sV…‘¡Ã¡V ≠sV©´s•¶¶¶ ≠sVgji÷¡©´s @¨sı NRP≠sV…‘¡Ã¡V LRiμÙR∂VNSNRP ªRΩxmsˆ¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][Fy»¡V NRPVxmsˆLi ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xqsLRixmnsLSNRPV DÆμÙ∂[bPLi¿¡©´s lLir°‰ FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡ NRPW≤y LRiμÙR∂V NS©´sVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ BNRP‰≤R∂ FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡˙NRPFyfl”·lLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s xmsμR∂≠s NSáLi\|ms ™´s¿¡Ë©´s xqsLiμj∂gÙRiªRΩ\|ms ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ©´sVLi¿¡ }qÌs æªΩøR¡VËNRPV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ALÔjiÆ©s©±s= «ÿLki ¬ø¡[}qsÚ C ≠s™yμR∂Li Fs»¡V\Æ™sxmso ™´sVáVxmso ºΩLRiVgRiVªRΩVLiμ][ @¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. FyáNRP™´sLÊSáNRPV N]ªRΩÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP≠sV…‘¡Ã¡V Æ™s[∏R∂V≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ ≠ds…”¡¨s LRiμÙR∂V ¬ø¡[ryÚLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂.

FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV ªRΩ™´sV ™´sμÙR∂ ™´sW˘—¡N`P zmnsgRiL`i NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V©yıLRi¨s ¬ø¡ ¡VªRΩVLi≤R∂»¡Li ª][ @Liªy gRiLiμR∂LRig][Œœ¡LigS ™´sWLjiLiμj∂. \Æ™sNSFy GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s bP’¡LS¨sNTP ™´sW˙ªRΩLi A FyLÌki «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡Liªy •¶¶¶«¡LRiVNSNRP F°™´s≤R∂Li, •¶¶¶«¡\lLi©Ø[Œ˝œ¡Õ‹[ N]LiμR∂LRiV Æ™s©´sVμj∂LRigRi≤R∂Li FyLÌki Æ©s[ªRΩáNRPV ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ æªΩÆμ∂[Fy Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y ªRΩ™´sV ˙xms∏R∂VªyıáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá ™yLkigS @NRP‰≤T∂ Æ©s[ªRΩá μy*LS \Æ™sNSFy «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ ™´sVLiªRΩ©yáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ≠dsLRiV «ÿLjiF°NRPVLi≤y øR¡W}qsLiμR∂VNRPV \Æ™sNSFy Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y ªRΩLi…ÿáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP ªRΩ™´sV bP’¡LRiLiÕ‹[ 30 ™´sVLiμj∂ «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V D©yıLRi¨s \Æ™sNSFy Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP A FyLÌki ªRΩLRixmnsÆ©s —¡Õ˝ÿÕ‹[ 39 ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V

lgi÷¡¿¡©y @LiμR∂VÕ‹[ 30 ™´sVLiÆμ∂[ D©yıLRi¨s FyLÌki Æ©s[ªRΩáV }msL]‰Li»¡V©yı LRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ ªRΩLRixmso©´s ™yLji À≥œ¡LRiÚ, r°μR∂LRiV≤R∂V.. BÕÿ NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Õ˝‹[ INRPLRiV ø]xmsˆV©´s bP’¡LRiLiÕ‹[ DLi≤T∂ \Æ™sNSFy Æ©s[ªRΩáNRPV ªy™´sVV C \Æ™sNSFyÕ‹[Æ©s[ D©´sı»˝¡V øR¡W}ms ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. BLiN]LiμR∂LRiV ™´sW˙ªRΩLi æªΩÆμ∂[Fy Æ©s[ªRΩáª][ ™´sVLiªRΩ©yáV «¡LRiVxmsoªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][ 16c17 ™´sVLiμj∂ \Æ™sNSFy xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ªRΩ™´sV\Æ™sxmso ™´sryÚLRi¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS LS∏R∂Vø][…”¡,  ¡Æμ∂[*áV, NRP™´sVÕÿxmsoLRiLi, xmso÷¡Æ™sLiμR∂Vá ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V æªΩÆμ∂[FyNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¨sáVxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. æªΩÆμ∂[Fy, \Æ™sNSFyÕ‹[ «¡≤U∂ˆ…‘¡{qsáNRPV ≤T∂™´sWLi≤`∂ GLRiˆ≤R∂»¡Liª][... A∏R∂W xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ªRΩ™´sV g]LiªRΩ™´sV¯ N][lLi‰Ã¡©´sV FyLÌkiá Æ©s[ªRΩá ™´sVμ≥R∂˘ DLiøR¡VªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 20 (ôdÿ’ q÷´dt): æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V xms¿¡Ë æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NPT @¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N][™s´ V…”¡lLi≤Ô∂T Æ™sLiNRP…filLi≤Ô∂T ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. m{ s{msGá LRiμÙ∂R Vª][ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV §z ¶ ¶LizqsLiøyá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. m{ s{qs{qs @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ Æ™sLi»¡Æ©s[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏∂R Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌik J»¡≠sVNTP A∏R∂VÆ©s[ NSLRifl·™´sV¨s ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi N][™s´ V…”¡lLi≤Ô∂T ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. FyLÌik J»¡≠sVNTP NSLRifl·\Æ™sV©´s F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ BLiNS m{ s{qs{qs @μ≥∂R ˘QOPR Q mx sμR∂≠sÕ‹[ N]©´srygRi ≤R∂Li @\Æ©sºΩNRP™´sV©yıLRiV. ªRΩORPQfl·Æ™s[V A∏R∂V©´s J»¡≠sVNTP Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶xqsWÚ ªRΩxmsˆVN][™yá©yıLRiV. {ms{qs{qs mx sgÊSáV ∏R∂VV™´sÆ©s[ªΩR NRPV @xmsˆgjiLiøyá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ ™´s§z ¶ ¶qx sWÚ F~©yıá ªRΩmx sˆVN][NPR F°™´s≤y¨sı ¨sLRiqz sxqsWÚ m{ s{qs{qs DFyμ≥∂R ˘QOPR Q mx sμR∂≠sNTP q{ s¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªΩR ZNP[AL`i AÆ™sW£qs ¬ø¡[zqs©´s LS“¡©y™´sW©´sV ry*gRiºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V mx s¿¡Ë æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NPT .. @LiμR∂VZNP[ |\ ms#˚Æ™s[…fi ≠sμR∂V˘ª`Ω N]©´sg][áV IxmsˆLiμy ({ms{msG)áV LRiμÙ∂R V ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LiR VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. m{ s{msGá LRiμÙ∂R V\|ms ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmso©´sLSÕ‹[¿¡Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV B ¡˜LiμR∂VáV

¬ø¡LRiV™´soáNRPV rygRiV¨dsLRiV ™´s¬ø¡[Ë©y..? ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, «¡⁄©±s20(ôdÿ’ q÷´dt): @Æ©s[NPR ¬ø¡LRiV™´soáV.. NRPVLi»¡Ã¡ NTPLiμR∂ ’d¡≤R∂V™yLRiVªRΩV©´sı A∏R∂VNRP»Ì¡VÕ‹[ À‹[L˝RiV Æ™s[zqs rygRiV¨dsLRiV FyLjiLiøR¡VNRPVLi»¡W @©´sıμyªRΩáV @™´sxqÛsáV mx s≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aSΔÿμ≥∂j NSLRiV áNRPV Fs¨sıryL˝iR V ¬ø¡zmsˆ©y mx s…Ì¡” LiøR¡VN][¤Õ¡[μ∂R ©´sı AL][mx sfl·Ã¡V©yıLiVV. μk∂Liª][ INRP‰xmsLi»¡\ZNP©y mx spLjirÚ yÛ LiVVÕ‹[ ¨dsLRiLiμj∂LiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R V. @μ≥∂j NSLjiNRP LjiNSLÔiR Vá ˙xmsNSLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı 3096 ¬ø¡LRiV™´soá NTPLiμR∂ 1,43,569 FsNRPLSá A∏R∂VNRP»Ì¡V qx sgS¨sNTP ¬ø¡[Lij Liμj∂. @Æ©s[NPR ¬ø¡LRiV™´soáV μR∂aSÀÙÿ¨sNTP INRP‰ryLji NRPW≤y @áVgRiV FyLRi¨s μ_LS˜ÈgiR ˘Li μyxmsoLjiLi¿¡Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V mx sLi»¡Ã¡NRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ ¬ø¡LRiV™´soáV ˙xmsxqsVÚªΩR Li INRP‰xmsLi»¡NRPV NRPW≤y ¨dsLRiV FyLjiLiøR¡¨s μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VªRΩ μyxmsoLjiLi¿¡Liμj∂. mx sáV ˙gS™´sWÕ˝‹[

@áVgRiVáV, ªRΩW™´sVVáV bP¥j∂á\Æ™sV ¨dsLRiV ™´sX¥ygS F°ª][Liμj∂. ™´sWøylLi≤ÔT∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s lLi≤ÔT∂}ms»¡, ™´sWøylLi≤ÔT∂ ˙gS™´sWÕ˝‹¨[ s ˙xmsμ≥y©´s ¬ø¡LRiV™´soá ªRΩW™´sVVáV ÷d¡NRP™´soªRΩV©yıLiVV. NSNRPºdΩ∏R∂VVá NSáLiÕ‹[ ¨sLji¯Li¿¡©´s ¬ø¡LRiV™´so¤Õ¡[ Aμ≥yLRiLigS æªΩáLigSflÿÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂VLi rygRiVª][Liμj∂. @xmsˆVÆ≤∂xmsˆV≤][ ¨sLji¯Li¿¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Æ™s[Õÿμj∂ FsNRPLSáNRPV ¨dsŒ˝¡œ ß FyLjiLi¿¡©´s ¬ø¡LRiV™´soáV NRPW≤y Æ©s[≤R∂V ™´sLiμR∂á FsNRPLSáNRPV NRPVLi¿¡LiøR¡VNRPVF°LiVV NRPL<RiNRPVáNRPV NRP¨dsıQ¤Œ˝¡[ ≠sVgRiVáV˪RΩV©yıLiVV. BLiªRΩ «¡LRiVgRiVªRΩV©yı.. FyáNRPVáV ≠ds…”¡ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ¨sμ≥R∂VáV FyLjiLiøR¡≤R∂Æ™s[V ªRΩmz sˆæªΩ[ A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ™´sW˙ªRΩLi ¨dsLRiV @LiÆμ∂[Õÿ ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. μk∂Liª][ ™´sLRiμR∂ NSáV™´sáV ¤Õ¡[NPR N]¨sı.. ¡VLRiμR∂ ¨sLi≤T∂F°LiVV..

xmsp≤T∂NRPáV ¬ø¡[Lij ™´sVLjiN]¨sı.. ªRΩW™´sVVáV.. @áVgRiVáV.. Fy\Æ≤∂©´s≠s ™´sVlLi©Ø[ı.. rygRiV¨ds…”¡ NSáV™´sáV NRP©´sV™´sVLRiV\lgi ¨dsLRiV ¬ø¡[áNRPLiμR∂¨s DμR∂LiªyáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ¬ø¡LRiV™´soáV INRP©y≤R∂V ≈¡Lki£msn , LRi’d¡ lLiLi≤R∂V xmsLi»¡Ã¡NRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¿¡ xmsøR¡ËμR∂©´sLiª][ @áLSLjiLiøyLiVV. NS¨s Æ©s[≤∂R V INRP…‘¡ @LRi mx sLi»¡Ã¡NRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¿¡ D¨sNTP¨s øy»¡VNRPVLi»¡V©´sı ¬ø¡LRiV™´so¤Õ¡[ @Æ©s[NRPLi NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xmso©´sLjiıLS¯fl·LiÕ‹[.. @’≥¡™´sXμÙ∂j Õ‹[ ¬ø¡LRiV™´soá Fy˙ªRΩ @ªRΩ˘LiªRΩ NUPáNRP À≥¡œ W≠sVNRPÆ©s[ F°ztsQLiøR¡©´sVLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ¬ø¡LRiV™´soá ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV.. @À≥œ¡V˘©´sıºΩNTP ¨sμ≥R∂VáV Æ™s¿¡ËLiøy÷¡=©´s A™´saRP˘ªRΩ©´sV FyáNRPVáV gRiVLjiLÚ iøyLRiV. μk∂Liª][ ¨sμ≥∂R VáV ≠s≤R∂VμR∂áLiVVæªΩ[ ¨dsLRiV FylLi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.

29©«s ª«sWμj¶gRi úxmsÇØúxms¼½¬sμ³R¶VÌÁNRPV xqs©yø©«sLi ®©s[²R¶V NRPLkiLi©«sgRiL`iÍÜ[ IÖÁLizmsN`P ®²¶[ LSùÖdÁ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): ™´sWμj∂gRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV xqs©y¯¨sLiøyá¨s Fs™´sW¯LkiˆFs£qs ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. LSxtÌsQ˚rÛyLiVV NSLRi˘NRPLRiÚá xqs™´sWÆ™s[aRPLi Õ‹[ μk∂¨s¨s ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s A xqs≠sVºΩ —¡Õ˝ÿ NRP¨ds*©´sL`i Æ™sWæªΩ[ ÀÿLjiN`P LS™´so INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. CÆ©sá 29©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ LSxtÌsQ˚rÛyLiVV NSLRi˘NRPLRiÚá xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @LiμR∂VÕ‹[ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ™´sWμj∂gRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsLi{msá©´sV xqsªRΩ‰LjiLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xqs≠sVºΩ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi B©yËÈLÍRiVáV, ™´sWμj∂gRi NRPVáxqÛsVáV @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV.

NRPLkiLi©´sgRiL`i,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿ I÷¡LizmsN`P xqsLixmnsVLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ aRP¨s™yLRiLi NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ I÷¡LizmsN`P Æ≤∂[ LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. @Li¤À¡[μR∂‰L`i }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡NRPV CLS˘÷d¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμj∂. ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyá gRiVLi≤y rygji ºΩLjigji }qÌs≤T∂∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿ ™yxqsVáV @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹¨s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s I÷¡LizmsN`P xqsLixmnsVLi —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ N][LSLRiV. ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ªRΩVáV C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i, ZNP.ªyLRiNRPLS™´sWLS™´so, —¡Õ˝ÿ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsLi{msáV, FsÆ™sV¯÷d¡=áV, D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y BLiμR∂VÕ‹[ FyÕÊ‹©yá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV.

@©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[¨s FyhRiaSá\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V NRP≤R∂xms,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[¨s FyhRiaSáá\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ≤T∂B™Ø[ @Li«¡∏R∂V˘ |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. BÕÿLi…”¡ FyhRiaSááV |ms…Ì¡” ≠sμy˘LÛiR Vá “¡≠sªyáª][ A≤R∂VN][™s´ μÙ∂R ©yı LRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ @ÕÿLi…”¡ FyhRiaSáá©´sV ™´sVWªRΩÆ™s[}qsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVNRPVLi…ÿ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥∂j NSLji @Li«¡∏R∂V˘ @©yıLRiV. NRP¤Õ¡NÌPR L`i AÆμ∂[aSáª][ FyhRiaSáá gRiVLjiLÚ ixmso mx sLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRiV. FyhRiaSáá ˙xmsx§¶ ¶Lik áNRPV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[qz s©´s LRiW.2.8 N][»¡˝ V ¨sμ≥∂R Váª][ xms©´sVáV xmspLji¬Úø¡[∏∂R Wá¨s NRP¤Õ¡NÌPR L`i B¿¡Ë©´s AÆμ∂[aSáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩV©yıLRiV.

FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ªygRiV¨dsLRiV, ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝∂R V, ªRΩμj∂ªRΩLRi ™´sqx sªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøyá©yıLRiV. AL`i≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV @¨sı FyhRiaSááV ºΩLjigji ™´sqx sªRΩVáV mx sLjibdP÷¡Li¿¡ ¨sÆ™s[μ∂j NRP B™y*á©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi FyhRiaSáá À≥¡œ ™´s©yáV, NRPqx sWÚLS˜, ©´s™´sVW©y FyhRiaSááV, ™´sLi»¡gRiμR∂Vá ¨sLS¯fl·Li, ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂VáNRPV @™´sxqsLRiÆ\™sV©´s xmsn LjiıøR¡L`i, ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms qx s≠dsVOTPQLiøyLRiV. 2012c13 qx sLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s 756 FyhRiaSáá À≥¡œ ™´s©yáNRPV gS©´sV 454 FyhRiaSááV LRiW£ms ™´sLRiNRPV ™´søyË∏R∂V¨s, ™y…”¡¨s C ™´sWxqsLiÕ‹[mx so mx spLjiÚ ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. 156 FyhRiaSááNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ À≥¡œ W qx s™´sVxqs˘ D©´sıLiμR∂V©´s ™y…”¡|\ ms

À≥ÿgSÆ©s[ gRiμR∂Vá©´sV ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV mx sLjibdP÷¡Liøyá©yıLRiV. @Õÿ ≠dsáV NSNRPF°æªΩ[ lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥∂j NSLRiVá©´sV qx sLi˙xmsμj∂Liøyá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV N]ªRΩgÚ S ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s 11 NRPqx sWÚLS˜ FyhRiaSááNRPV 10 mx spLjiÚ ¬ø¡[aSLRi¨s, ≠sVgji÷¡©´s ™y…”¡¨s xmspLjiÚ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá©yıLRiV. ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚNPR V ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s LRiW. 1.24 N][»¡˝ V mx sμj∂L][«¡ŸÕ˝‹mx[ so mx s©´sVáV xmspLjiÚ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´s mx s¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s 1150 ™´sLi»¡gRiμR∂Vá mx s©´sVáV mx spLjiÚ ¬ø¡[∏∂R Wá©yıLRiV. ≠ds»¡¨sı…”¡¨s @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ≤T∂B™Ø[ NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV.

Æ©s[≤R∂V \|§¶ μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ «¡∏R∂VaRPLiNRPL`i ry¯LRiN][xms©y˘xqsLi ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ c \|§¶ μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sVμ≥R∂˘ FsLiV L`iN][rÌy xqsLki*xqsVáV ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sNTP øR¡VNS‰¨sÕÿ xms¨s¬ø¡[zqs©´s ˙Fn~|mnsxqsL`i «¡∏R∂VaRPLiNRPL`i ™´sVLRifl”·Li¿¡ ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáV xmspLRiÚLiVV©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS C Æ©sá 21©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s ¡{tsQL`iÀÿg`i ˙|ms£qsN˝RPÀfiÕ‹[ ry¯LRiN][xms©y˘xqsLi NSLRi˘˙NRP™´sVLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s æªΩáLigSfl· ≠sμy˘™´sLiªRΩVá Æ™s[μj∂NRP ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. @©´sVÀ≥œ¡™yáV, DμR∂˘™´sV ™y˘zmsÚ, À≥ÿ™´s«ÿá ™y˘zmsÚ, ry™´sW—¡NRP, ˙xms«ÿry*≠sVNRP, xqsLixmspLÒRi æªΩáLigSfl· ¨sLS¯fl·Li N][xqsLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™s[Vμ≥y™´soáV ≠sμy˘™´sLiªRΩVáV, ˙xms«ÿry*≠sVNRP ™yμR∂VáV, æªΩáLigSflÿ™yμR∂VáV @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹¨s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ C Æ©sá 29©´s Aμj∂™yLRiLi —¡Õ˝ÿ |ms©<´s©´sL`i= À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ 1969 æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVNSLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V xqsLixmnsVLi —¡Õ˝ÿ NRP¨ds*©´sL`i øR¡˙NRPx§¶¶¶Lji LS™´sVLS«¡Ÿ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSflÿ LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡VNRPV 1969Õ‹[

øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NTP : N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂

≠sμy˘LÛRiVáV, LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡[zqs©´s F°LS»¡Æ™s[V ’d¡«¡Li Æ™s[zqsLiμR∂©yıLRiV. @xmsˆ…”¡ DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ øR¡¨sF°LiVV©´s.. ©´sxtÌsQF°LiVV©´s ™yLji ≠s™´sLSáª][ «ÿ’¡ªy gRiVLjiLi¿¡ øR¡LjiËLiøR¡≤y¨sNTP C xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· Æμ∂[™yá∏R∂WÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı @LRiËNRP Dμ][˘gRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi C Æ©sá 22©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s FsgÍji’¡xtsQ©±s \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s xqsLixmnsVLi —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s Æμ∂[™yá∏R∂WáՋ[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı @LRiËNRPVáV, «¡⁄¨s∏R∂VL`i @zqs|qÌsLi»˝¡V, Æ™s[VÆ©s[«¡L˝RiV, ™yø`¡Æ™sV©˝´sV, {qs*xmsL˝RiV •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s N][LSLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s ªRΩVázqs©´sgRiL`i À≥œ¡NSÚLi«¡Æ©s[∏R∂Vry*≠sV Æμ∂[™yá∏R∂VLiÕ‹[ C Æ©sá 27©´s NSbdP ≠sZaP[*aRP*LRi ry*≠sV «¡©´s¯©´sORPQ ˙ªRΩLi©´sV xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s ˙xmsæªΩ[˘NRP @’≥¡}tsQNSáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s Aá∏R∂VLi \¬ø¡LRi¯©±s FylLixms÷˝¡ Æ™s[fl·Vg][FyÕfiLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): FsLiVVL`iN][rÌy ≠s™´sW©´s xqsLki*xqsVá©´sV ≠sxqsÚLjiLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ xms≤T∂Liμj∂. BNRP©´sVLi¿¡ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂c\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sVμ≥R∂˘ L][«¡Ÿ™yLki ≠s™´sW©´sLi, N]ªRΩÚgS ™´sVμR∂V\lLiNRPV xqsLki*xqsVá©´sV «¡Ÿ\¤Õ¡ Æ™sVVμR∂…”¡™yLRiLiÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡xqsVÚ©´sı»˝¡V FsLiVVL`iN][rÌy ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ≠ds…”¡ª][ NRP÷¡zms Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s 9 ©´sgRiLSáNRPV ˙xmsºΩL][«¡⁄ 34 ≠s™´sW©´s xqsLki*xqsVáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sVLiμj∂. ™´sVLji¨sı lLiLi≤][ @Li¬ø¡ ©´sgRiLSáNRPV ≠s™´sW©´s xqsLki*xqsVáV ≠sxqsÚLjiLiøR¡≤R∂Æ™s[V ªRΩ™´sV Æμ≥∂[˘∏R∂VLi @¨s FsLiVVL`iN][rÌy \¬ø¡LRi¯©±s ÷¡LigRi™´sVÆ©s[¨s LRiÆ™s[Va`P C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS }msL]‰©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLSá ™´sVμ≥R∂˘ L][«¡Ÿ™yLki ≠s™´sW©´s }qs™´sáV «¡Ÿ\¤Õ¡ 4 ©´sVLi¿¡ ALRiLiÀ≥œ¡Li @™´soªy∏R∂V¨s xqsLixqÛs æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ˙xmsºΩL][«¡Ÿ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ DμR∂∏R∂VLi 7.45 gRiLi»¡Ã¡NRPV ¡∏R∂VáVÆμ∂[lLi[ ≠s™´sW©´sLi 8.40NRPV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´s¿¡Ë, BNRP‰≤R∂©´sVLi¿¡ ¬ø¡\Æ©sQıNRPV 10.20NRPV ¬ø¡[LRiVªRΩVLiμj∂. LS˙ºΩ 7.45 gRiLi»¡Ã¡NRPV ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji©´s ≠s™´sW©´sLi 8.45NRPV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´s¿¡Ë, 9.55NRPV ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ¬ø¡[LRiVªRΩVLiμj∂. «¡Ÿ\¤Õ¡ 3 ©´sVLi¿¡ ™´sVμR∂V\lLi xqsLki*xqsV ALRiLiÀ≥œ¡Li @™´soªRΩVLiμR∂¨s xqsLixqÛs æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ¬ø¡\Æ©sQı, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLSá ©´sVLi¿d¡ C xqsLki*xqsV DLi»¡VLiμj∂. C lLiLi≤R∂V xqsLki*xqsVáNRPV …”¡ZNP»˝¡  ¡VNTPLig`i ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. ≠ds…”¡ ™´sVμ≥R∂˘ ™´s¬ø¡[Ë ˙xms«¡Ã¡ xqsˆLiμR∂©´s @©´sVgRiVfl·LigS ™´sVLji¨sı xqsLki*xqsVá©´sV F~≤T∂gjiryÚ™´sV¨s @©yıLRiV.

NRP÷¡gjiLi¬ø¡[Õÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂m{ s Æ©s[ªΩR áV ¨sáμk∂∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV §z ¶ ¶LizqsxqsWÚÆ©s[ 2019Õ‹[ @μ≥∂j NSLRiLi ™´sWÆμ∂[©s´ ¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVºΩ˙À≥¡œ ≠sVLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s FsÆμ∂Ù ™[ y ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPáV @LiVVF°LiVV mx sμj∂ L][«¡ŸÃ¡V NRPW≤y NSNRP™´sVVLiÆμ∂[ A∏R∂V©´s æªΩáLigSfl·Õ‹[ @μ≥∂j NSLRi «¡xmsLi ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´sxqsVÚLiμR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @©´s≤R∂Li zqsgÊRiV¬ø¡[»¡¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. …‘¡≤U∂m{ s NS˘≤R∂LRiLiªy mx sNRP‰ FyLÌik á Æ\™sxmso øR¡WxqsVÚ©´sıμR∂¨s, æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV ©y∏R∂VNRPªy*¨sı ™´sWLRiVËN][™yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV.

BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sμyùLóRiVÌÁNRPV bPORPQßá Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): ’d¡Fs£qsFs©±sFsÕfi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ BLi—¡¨dsLjiLig`i, Fy÷¡¤…¡NTPıN`P øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛRiVáNRPV CÆ©sá 23™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V ™yLSá Fy»¡V bPORPQfl· ªRΩLRigRiªRΩVáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ™´sVW≤R∂V Àÿ˘ø`¡Ã¡ ™yLkigS bPORPQfl· ªRΩLRigRiªRΩVáV DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. @L>RiV\¤Õ¡©´s Kªy=z§¶¶¶NRP ≠sμy˘LÛRiVáV bPORPQfl· æªΩ[μk∂ NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiÆμ∂[ LRiW.3 Æ™s[áV LRiVxqsVLi ≤U∂≤U∂ LRiWxmsLiÕ‹[ NRP…Ìÿá©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá r¢NRPLS˘LÛRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s lLiLi≤R∂V ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ ¤…¡÷¡Fn°©±s FsZNP[=QËÈLi“¡, ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ¤…¡÷¡Fn°©±s FsZNP[=QËÈLi“¡Õ‹[ C bPORPQfl· ªRΩLRigRiªRΩVáV DLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. ≠s™´sLSáV A∏R∂W ˙FyLiªyÕ˝‹[ æªΩáVxqsVN][™´søR¡Ë©yıLRiV.

ÉÓÁZNPäÈÁV ÛÍÁ[NRPVLiÛÉÁ[ úxmsª«sWμR¶ ÕdÁª«sW ª«sLjiòLi¿RÁμR¶V

™´sLRiLigRiÕfi,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): \lLiáV …”¡ZNP‰…fi DLi¤…¡[Æ©s[ ˙xms™´sWμR∂ xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[ ’d¡™´sW ™´sLRiÚxqsVÚLiμR∂¨s μR∂OTPQfl· ™´sVμ≥R∂˘ \lLi¤Õ¡[* @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. \lLiáV ˙xms™´sWμyáV «¡Ljigji©´s xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ …”¡ZNP‰…fi ¤Õ¡[¨s ™yLjiNTP ˙xms™´sWμR∂ ’d¡™´sW ™´sLjiÚLiøR¡μR∂©yıLRiV. …”¡ZNP‰»¡V DLi¤…¡[ LRiW. 4 áORPQá Æ™s[VLRiNRPV ’d¡™´sW ™´sLjiÚxqsVÚLiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVÕ˝‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V \lLi¤Õ¡[*aS≈¡NRPV Aμy∏R∂VLi xqs™´sVNRPWLRiË≤R∂Li N][xqsLi À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V \lLi¤Õ¡[*Õ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP NSLS˘øR¡LRifl· @™´sVáV xmsLRiVxqsVÚ©´sı»˝¡V {qs{qsFsLi ≠s™´sLjiLiøyLRiV. …”¡ZNP‰…fi ¤Õ¡[¨s ˙xms∏R∂Wfl·Li @¨sı ≠sμ≥yá ©´sxtÌsQμy∏R∂VNRP™´sV¨s @©yıLRiV. …”¡ZNP‰»¡V ¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙xms∏R∂Wfl”·LiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ μy¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi \lLi¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©±s @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms xms≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. AbPLi¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV Aμy∏R∂VLi ¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V r¢NRPLS˘Ã¡V NRP©´sV™´sVLRiVgRi™´soªy∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. N]¨sı xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ \lLiQŒ˝œ¡ •¶¶¶÷Ì¡Lig`i NRPW≤y FsºΩÚÆ™s[∏R∂W÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y ˙xms∏R∂Wfl”·}qsÚ ™´sWLÊRi™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ «¡LRigRiLS¨sÆμ∂[\Æ™sV©´s «¡Ljigji©´sxmsˆV≤R∂V A NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP FsÕÿLi…”¡ ry∏R∂VLi @LiμR∂©yıLRiV.¨s @©yıLRiV. 30 L][«¡ŸÃ¡ C bPORPQfl·Õ‹[ D¿¡ªRΩ •¶¶¶xqÌsÕfi, À≥‹[«¡©´s ™´sxqsºΩ NRP÷¡ˆLiøR¡ ¡≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

NSfl”·FyNRPLi Aá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sLRiVfl· ∏R∂WgRiLi ¿¡ªRΩWÚLRiV,«¡⁄©±s20(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sryÚLRiLigS ™´sL<SáV NRPVLRi™yá¨s, ˙xms«¡Ã¡V xqsV’≥¡ORPQLigS DLi≤yá¨s xqs*∏R∂VLiÀ≥œ¡V ™´sLRizqsμÙj∂ ≠s©y∏R∂VNRPry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sLRiVfl· «¡FyáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. Aá∏R∂V xms≠s˙ªRΩ xmsoxtsQ‰Ljifl”·Õ‹[ ™´sLRiVfl· «¡FyáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V C™Ø[ xmspLÒRiøR¡Li˙μR∂LS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS 21©´s @©´sV ¡Liμ≥R∂ Aá∏R∂V\Æ™sV©´s ™´sVfl”·NRPLilhi[aRP*LRiry*≠sV Aá∏R∂VLiÕ‹[ xqsx§¶¶¶˙xqs xmnsV…ÿ’≥¡}tsQNRPLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V B™Ø[ æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚ Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´sLRizqsμÙR∂V¨s N]áV™´soÕ‹[ ™´sLRiVfl·∏R∂WgRiLi, ™´sLRiVfl· «¡xmsLi NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS zqsμÙj∂ ¡VμÙj∂ xqsÆ™s[VªRΩ ™´sLRizqsμÙj∂ ≠s©y∏R∂VNRPry*≠sV ™yLji DªRΩ=™´s™´sVWLRiVÚáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP @áLiNRPLRifl· ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. A∏R∂Vá ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP x§¶‹[™´sVgRiVLi≤y¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. x§¶‹[™´sVgRiVLi≤R∂Li ™´sμÙR∂ ™´sLRiVfl·∏R∂WgRiLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @Õÿlgi[ LS˙ºΩ ™´sVμj∂*LS…fixmsLRi*Li FyLS∏R∂Vfl·Li ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.

©´sVLi¿¡ ™´sW™´soŒ˝œ¡™´sV¯ «ÿªRΩLRi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li GáWLRiV,«¡⁄©±s20(ôdÿ’ q÷´dt): ’≥¡d ™´sV™´sLRiLi mx s»Ì¡fl·Li Õ‹[ LS™´sVLS«¡Ÿª][»¡Õ‹[¨s ¿¡©´s ™´sW™´soŒ˝¡œ ™´sV¯ ™´sVLiμj∂ LRiLi 29™´s ™yL<ij NRP ™´sVx§¶‹ª[ ΩR =™yáV @LigRiLRiLigRi Æ\™sÀ≥¡œ ™´sLigS «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. C Æ©sá 22 ©´sVLi¿¡ 29 ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¨sLRi*x§¶ ¶NPR VáV ™´sW™´soŒ˝¡œ ™´sV¯ }qs™y qx s≠sVºΩ ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. 22™´s æªΩ[μ∂k Aμj∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi @™´sV¯™yLjiNTP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡ «ÿªRΩLRi ™´sVx§¶‹ª[ ΩR =™yáV ˙FyLRiLi’≥¡ry LÚ iR ©yıLRiV. ˙xmsºΩ L][«¡⁄ DμR∂∏R∂VLi, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi @™´sV¯™yLjiNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V, LS˙ºΩ xmsáV ryLixqs‰QXºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV, 29©´s @©´sıxqs™´sW LSμ≥∂R ©´s ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘ @ºΩ¥R∂VáVgS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ mx soáxmsLjiÚ LS™´sWLi«¡ Æ©s[∏∂R VVáV, mx s»Ì¡fl· ˙xms™´sVV≈¡VáV mx sáV™´soLRiV ≠s¬ø¡[Ë∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS Æ™s[VŒœ¡ªyŒÿáV, ≠s¿¡˙ªRΩ Æ™s[uyμ≥yLRiVáª][ @™´sV¯™yLji «ÿªRΩLRi ElLi[gij Lixmso ˙xmsμ≥y©´s ≠dsμ≥∂R VáV ≠dsVμR∂VgS ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚ™s´ V©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ™´sWfl”·NS˘Ã¡LS™´so AÆμ∂[aSá©´sV @©´sVxqsLjiLi¿¡ —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 106

Æμ∂[™yá∏R∂WÕ˝‹[ ™´sLRiVfl·Æμ∂[™´so≤T∂ NRP…ÿORPQLi N][xqsLi ™´sLRiVfl·«¡FyáV, ≠sZaP[xtsQxmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ©yáVgRiV ≤T∂≠s«¡©±sá Aá∏R∂WáՋ[ \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. GáWLRiV ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s AL`iAL`i}ms»¡Õ‹[ gRiá $ Æ™s[LiNRP¤…¡[aRP*LRiry*≠sV Æμ∂[™s´ rÛy©´sLiÕ‹[ ™´sLRiVfl·Æμ∂[™s´ o≤T∂ ˙{msªRΩ˘LÛiR Li ry*≠sV ™yLjiNTP ≠sZaP[xtsQxmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´sLRiVfl· Æμ∂[™s´ o¨sNTP «¡FyáV ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyáN]Ã˝¡V OUPQLSLS™´sV÷¡Lilgi[aPR *LRiry*≠sV Aá∏R∂VLi, gRiV©´sVxmsp≤T∂ ’≥¡d ™´sV™´sLRiLi r°Æ™s[VaRP*LRi «¡©yLÙiR ©´sry*≠sV Aá∏R∂VLi, mx s…Ì¡” q{ s™´sV ≠dslLi[aPR *LRiry*≠sV Aá∏R∂VLi, @xmsˆ©´s≠ds≤R∂V @À≥œ¡∏R∂WLi«¡Æ©s[∏R∂Vry*≠sV Aá∏R∂VLi, ªRΩfl·VNRPV ZNP[aPR ™´s™´sV•¶¶ áOTPQ ¯ Aá∏R∂VLi ©´sªyÚ LSÆ™s[VaRP*LRiLiÕ‹[¨s LS™´sV÷¡Lilgi[aPR *LRiry*≠sV Aá∏R∂VLi, ºΩ™´sV¯LS«¡ŸFy¤Õ¡Li N][»¡xqsæªΩÚ™´sV¯ Aá∏R∂VLi, ¨s≤R∂μR∂™Ø[áV g][÷¡Lilgi[aPR *LRiry*≠sV Aá∏R∂WáՋ[ ™´sLRiVfl· «¡FyáV, ™´sV•¶¶ bP™´so≤T∂NTP mx sLiøy™´sVXªRΩ @’≥¡}tsQNSáV ¬ø¡[aSLRiV. ≠sLS»¡ mx sLRi*LiÕ‹[¨s mx sn V…Ìÿá©´sV Æ™s[μ∂R mx sLi≤T∂ªRΩVáV ˙xms™´søR¡©yáV ¬ø¡[aSLRiV.


6

X¯ìyês¡+21`06`2014

AÐðþ$ÇM> ¯èþ$…_ AË$ÏyöçÜ$¢¯é²yæþ° JMæü糚yæþ$ Vöç³μV> ^ðþ糚Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. C糚yæþ$ G¯é²ÆðÿO ÐèþçÜ$¢¯é²yæþ$ A…r$¯é²Ææÿ$ ™èþç³μ AÐðþ$ÇM> õ³Æðÿ™èþ¢yæþ… Ìôý§æþ$. Ðèþ*ǯèþ MæüËaÆŠÿÌZ sñýÇïéËi Mæü*yé Ðèþ*Ç…¨. H§óþÐðþ$O¯é ™ðþË$Væü$ íÜ°Ðèþ* ™ðþÆæÿò³O Mæü*yé G¯é²ÆðÿOË çßýÌŒý^èþÌŒý Æøk ÆøkMìü ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. AÌê CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ G¯é²ÆðÿO ¯óþç³£æþÅ… E¯èþ² Mæü£æþË™ø ¡çÜ$¢¯èþ² íÜ°Ðèþ*Ë$ çÜMðüÞ‹Ü° Mæü*yé CçÜ$¢¯é²Æÿ$$. sêÎÐèþ#yŠþ G¯é²ÆðÿOËò³O D {ç³™óþÅMæü Mæü£æþ¯èþ…..

C

sîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ G¯é²ÆðÿO Mæü£æþË™ø ÐèþÆæÿ$çÜV> íÜ°Ðèþ*ÌŸçÜ$¢¯é²Æÿ$$. çÜVæü¿êVæü… íÜ°Ðèþ* ѧóþÔéÌZϯóþ _{¡MæüÆæÿ×ýË$ fÆæÿ$³æ#Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. B MøÐèþÌZ Cç³μsìýMóü ÇÎgñýO C…yæþ[ïÜt ÇM>Ææÿ$zͲ †ÆæÿVæüÆ>íܯèþ "A™é¢Ç…sìýMìü §éÆóÿ¨' íÜ°Ðèþ* Mæü*yé G¯é²ÆðÿO Mæü${Æ>yìþ Mæü£óþ. ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý ò³§æþª M>ÆöμÆðÿsŒý Mæü…ò³±Mìü Äæý$fÐèþ*°Mìü Ðèþ$¯èþÐèþyæþ$. ѧóþÔéÌZÏ M>ÆöμÆðÿsŒý° òÜO™èþ… Mæü¯èþ$òÜOVæü™ø ¯èþyìþí³…^óþ ÝëtÑ$¯é E¯èþ² Mæü${Æ>yìþV> Mæü°í³…^éyæþ$. A™é¢Ç…sìýMìü §éÆóÿ¨.. A…r* _¯èþ²³æ#μyóþ §æþ*ÆæÿÐðþ$O¯èþ A™èþ¢¯èþ$ Ððþ™èþ$Mæü$P…r* C…yìþÄæý* ÐèþÝë¢yæþ$. ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$Ææÿ§æþâæýÏ™ø ò³¯èþÐóþçÜ$Mæü$¯èþ² ïܯŒþÌôýÑ$r¯èþ²§óþ íÜ°Ðèþ*. ѧóþÖ ¯ó þ ç ³ £æ þ Å …

E¯é² .. ™ðþË$Væü$ Ðèþ$*ÌêË$ E¯èþ² Mæü£æþ™ø ™ðþÆæÿMðüMìüP…¨ M>ºsìýt D íÜ°Ðèþ* »êM>Þïœ‹Ü Ðèþ§æþª ÇM>Ææÿ$zË$ †ÆæÿVæüÆ>íÜ…¨. sêÎÐèþ#yŠþ Æóÿ…k° 100MørÏ MæüÏ»ŒýÌZMìü ^óþÇa…¨. CÌê G¯é²ÆðÿO Mæü£é…ÔéË™ø¯óþ Væü™èþ…ÌZ G¯ø² íÜ°Ðèþ*ÌŸ^éaÆÿ$$. ÝëtÆŠÿ ïßýÆø ¯éV>Ææÿ$j¯èþ ¯èþsìý…_¯èþ "{XMæü$ÒÆæÿ$yæþ$' Mæü*yé G¯é²ÆðÿO ¯óþç³£æþÅ… E¯èþ² Mæü£æþ. ѧóþÔéË ¯èþ$…_ ïßýÆø çÜÓ§óþÔé°Mìü Ðèþ_a H… ^óþÔéyæþ¯èþ²§óþ Mæü£é…Ôèý…. ¸ëÅÑ$Î {yéÐèþ*, ÌÐŒþ, Äæý*„æü¯Œþ Ðóþ$âæýÑ…_ §æþÔèýÆæÿ£Šþ D _{™é°² ™ðþÆæÿMðüMìüP…^éÆæÿ$. AÌêVóü Äæý$$ÐèþïßýÆø B¨ ¯èþsìý…_¯èþ "çÜ$Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$' Mæü*yé G¯é²ÆðÿO ¯óþç³£æþÅ… E¯èþ² Mæü£æþ™ø ™ðþÆæÿMðüMìüP…¨. yæþº$¾ A¯óþ ÝëÓÆæÿ¦…™ø ѧóþÔéË ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa G¯é²ÆðÿOþV> B¨ ¯èþsìý…^éyæþ$. {XMæü$ÒÆæÿ$yæþ$, çÜ$Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ Æðÿ…yæþ$ íÜ°Ðèþ*Ë$ K MöÇÄæý$¯Œþ íÜ°Ðèþ*Mìü C¯ŒþíÜμÆóÿçÙ¯ŒþV> ™ðþÆæÿMðüMìüP¯èþÐóþ. {糿ê‹Ü ïßýÆøV> ™ðþÆæÿMðüMìüP¯èþ "Ñ$çÜtÆŠÿ ò³Æðÿ¹MŠüt' Mæü*yé G¯é²ÆðÿO ¯óþç³£æþÅ… E¯èþ²§óþ. B íÜ°Ðèþ*ÌZ ѧóþÔéË ¯èþ$…_ Ðèþ_a, M>fÌŒý° {õ³Ñ$…^óþ G¯é²ÆðÿOV> {糿ê‹Ü Mæü°í³…^éyæþ$. AÌêVóü º–…§éÐèþ¯èþ… íÜ°Ðèþ*ÌZ ѧóþÔéË ¯èþ$…_ Ðèþ_a C§æþªÆæÿ$ ¿êÐèþ$Ë Ðèþ$«§æþÅ ¯èþÍW´ùÄôý$ M>Ï‹Ü {õ³Ñ$Mæü$yìþV> G±tBÆŠÿ Mæü°í³…^éyæþ$. ÌôýsñýçÜ$tV> G¯é²ÆðÿO »êÅMŠü{y鋳 Mæü£é…Ôèý…™ø "VøÑ…§æþ$yæþ$ A…§æþÇÐéyóþÌôý' ™ðþÆæÿMðüMæü$P™ø…¨. Æ>ÐŒþ$^èþÆæÿ׊ý ïßýÆøV> {MìüÄôý$sìýÐŒþ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Mæü–çÙ~Ðèþ…Ö §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² D Mæü$r$…º Mæü£é_{™èþ…ò³O Cç³μsìýMóü {õ ³ „æ ü M >ÀÐè þ * ¯è þ $ ÌZÏ A…^èþ¯éË$

{»êçßýÃ×ìý ^ðþí³μ¯èþ çÜ…Væü™èþ$Ë$..

¸ë

§æþÆŠÿÞyóþ òÜË{»ôýçÙ¯ŒþÞ CsîýÐèþË {V>…yŠþV> fÆæÿ$³æ#Mæü$¯é²Ææÿ$ ¯ðþsìýf¯èþ$Ë…™é. õœ‹Üº$MŠü, sìýÓrtÆæÿÏÌZ D çßýÐé çœ$¯èþV>¯óþ ¯èþyìþ_…¨. AÆÿ$$™óþ sêÎÐèþ#yY sꋳ ïßýÆø »êËMæü–çÙ~ ™èþ¯èþÄæý$$Æ>Ë$ {»êçßýÃ×ìý Mæü*yé ™èþ…{yìþ Væü$Ç…_ Ðèþ$$^èþasêÏyéÆæÿ$. ¯é¯èþ² °f…V>¯óþ ÇÄæý$ÌŒý ïßýÆø. BÄæý$¯èþ MæüÑ$sŒýÐðþ$…sŒý, Mæü$r$…º ç³rÏ {õ³Ðèþ*ÀÐèþ*¯éË$, °gêÆÿ$$¡ Vöç³μ ÐèþÅMìü¢° ^óþÔéÆÿ$$. E§æþÄæý$Ðóþ$ 4Væü….ËMìü ÌôýÝë¢Ææÿ$. Äñý*V>, hÐŒþ$, Ððþ$yìþsôýçÙ¯Œþ, ³æNf A±² ³æNÇ¢ ^óþíÜ çÙ*sìý…Væü$Mìü Ððþâæý™éÆæÿ$. JMæüÐóþâæý çÙ*sìý…Væü$Mìü ÐðþâæýÏÌôýMæü´ù™óþ Ðèþ$$…§óþ Äæý$*°sŒýMìü C¯èþ¹ÆóÿÃçÙ¯Œþ CÝë¢Ææÿ$. A¨ A™èþyìþÌZ° yðþyìþMóüçÙ¯ŒþMìü °§æþÆæÿدèþ…. A…™óþM>§æþ$.. HÐðþO¯é ¿æýMìü¢ íÜ°Ðèþ*ÌZÏ ¯èþsìýõÜ¢ ¯óþËò³O¯óþ °§æþ$ÇÝë¢Ææÿ$. Ðèþ*…ÝëàÆ>°² Ðèþ$$rtÆæÿ$. MæüÑ$sŒýÐðþ$…sŒý™ø E…sêÆæÿ° {»êçßýÃ×ìý ^ðþí³μ…¨. A…§æþ$Móü yéyY ¯éMæü$ B§æþÆæÿØ…. C¯ŒþíÜμÆóÿçÙ¯Œþ. G¯ø² ÑçÙÄæý*ÌZÏ BÄæý$¯èþ M>ÏÇsîý ¯éMæü$ »êV> ¯èþ^èþ$a™èþ$…¨. ¯é¯èþ² Vöç³μ ´ëϯèþÆŠÿ. M>ºsôýt ¯óþ¯èþ$ Ýët¯ŒþçœÆŠÿz Äæý$*°ÐèþÇØsîýÌZ ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$° ò³§æþª§é¯èþ²Äæý*Å. C³æ#μyæþ$ Äæý$*°ÐèþÇØsîýÌZ E™èþ¢Ðèþ$ ѧéÅǦV> AÐéÆæÿ$z Mæü*yé A…§æþ$Mæü$¯é² A° Ðèþ$$^èþarV> ^ðþº$™ø…¨. H Mæü$r$…»ê°MðüO¯é ò³§æþª ™èþ…{yìþ. ¯é¯èþ² ´ëÏ°…VŠü »êÐèþ#…sôý¯óþ Vöç³μ ÑfÄæý*Ë$ Ý뫧æþÅ… A° {»êçßýÃ×ìý ^ðþí³μ…¨. °fÐóþ$ ™èþ…{yìþ Ìñýgñý…yY AÆÿ$$™óþ Mæü*™èþ$Ææÿ$ Mæü*yé Ìñýgñý…yæþÈV> G§æþVæüyæþ… AÝ뫧æþÅÐóþ$Ò$ M>§æþ$. A§óþ ^óþíÜ ^èþ*í³…_…¨ {»êçßýÃ×ìý.

ÝëÓ

Ðèþ$Ë*Ï í³ËÏ A…r$¯é²Ææÿ$!

† ™ðþË$VæüÐèþ*ÃÆÿ$$ A° çÜ…ºÆæÿç³yéz… C¯é²âæý$Ï! M>± ÝëÓ† C…sìýõ³Ææÿ$ Ðèþ*Ææÿ$aMæü$…¨. sêÎÐèþ#yY ´ùÆÿ$$ Ðèþ$Ë*ÏÐèþ#yY C…sìý õ³ÆðÿO…¨. C³æ#μyæþ…™é MæüËÆŠÿÞ ÝëÓ† A° í³ËÐèþyæþ… Ìôý§æþ$. Ðèþ$Ë*Ï í³ËÏ A° í³ËçÜ$¢¯é²Ææÿ…™é. A…™èþV> ´ë³æ#ËÆŠÿ AÆÿ$$´ùÆÿ$$…¨ ÝëÓ†. Ðèþ$$§æþ$ªÌŸÍMóü Ðèþ*r™ø GÌê…sìý Væü$…yðþÌZMðüO¯é gŸÆæÿºyóþ ¯ðþO³æ#×ýÅ… ÝëÓ† Ý÷…™èþ…. A¨ sîýÒ™ø ò³sìýt¯èþ ѧæþÅ. A…§æþ$Móü º$ÍÏ™ðþÆæÿò³O ÐðþÍW¯èþ³æ#μyóþ ™ðþË$Væü$ ÐéÇ™ø ´ër$ ™èþÑ$âŒý, Ðèþ$ËÄæý*âæý…, Mæü¯èþ²yæþ… A…§æþÇMîü ™ðþÍíÜ´ùÆÿ$$…¨. B {糆¿æý ^èþ*íÜ Ðèþ$$^èþarç³yìþ MøÎÐèþ#yY, Ðèþ$Ë*ÏÐèþ#yY Mæü*yé AÐèþM>ÔéÍÝù¢…¨. ™ðþË$Væü$, ™èþÑ$âŒýÌZ D AÐèþ$Ãyìþ ò³Æ>¹Ððþ$¯ŒþÞ ^èþ*ÔéMæü .. GÌêVðüO¯é ÝëÓ†™ø íÜ°Ðèþ*Ë$ ¡Äæý*Ë° Ðèþ$Ë*Ï yðþOÆðÿMæütÆæÿ$Ï Mæü*ÅMæüsêtÆæÿ$. CsîýÐèþÌôý ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ$*yæþ$ íßýsŒý íÜ°Ðèþ*Ͳ AÐèþ$Ãyìþ Rê™éÌZ ÐóþÔéÆæÿ$. BÐðþ$¯Œþ, 24M>£æþÐŒþ$, Ððþ*çÜÆÿ$$Ìôý Mæü$¤Ææÿ Ò$¯èþMæü$ÌŒý D Ðèþ$*yæþ$ íÜ°Ðèþ*Ë$ ò³§æþª íßýrtÄæý*ÅÆÿ$$. §é…™ø AMæüPyæþ ÝëÓ†Mìü Væü$yìþMæüsôýt…™èþ ÒÆ>ÀÐèþ*¯èþ$Ë$ ò³ÇV>Ææÿ$. A…§æþÆæÿ* ÝëÓ†° K¯Œþ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$ .. M>ºsôýt AMæüPyæþ Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ íÜ°Ðèþ*ËMæü$ çÜ…™èþM>Ë$ ^óþÄæý$yé°Mìü íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. MøÎÐèþ#yYÌZ ÐèþyæþMæü{È íÜ°Ðèþ*™ø ¼iV> E…¨. ™ðþË$Væü$ÌZ M>Ç¢MóüÄæý$™ø ´ër$ Ðèþ$ÇMö°² íÜ°Ðèþ*Ë™ø ¼iV> E…¨. A© {sêMŠü ÇM>ÆŠÿz.

Ððþ$

Æðÿsìýt…^éÆÿ$$. ^èþÆæÿ׊ý ´ù±sñýÆÿ$$ÌŒý ÐóþçÜ$Mæü$¯èþ² G¯é²ÆðÿO Mæü${Æ>yìþV> ™ðþÆæÿò³O Mæü°í³…^èþ¯èþ$¯é²yæþ$. Cç³μsìýMóü 看ÜtË$MŠü íÜtÌŒýÞ f¯éÌZÏ BçÜMìü¢° ÆóÿMðü†¢…^éÆÿ$$. 60HâæýÏ ´ër$ f¯éË Ððþ$糚 ´÷…§óþÌê D íÜ°Ðèþ*° ¡Ça¨§æþ$ª™é¯èþ° Mæü–çÙ~Ðèþ…Ö Ôèýç³£æþ… ^óþÔéÆæÿ$. AÌêVóü Äæý$$ÐèþïßýÆø Æ>ÐŒþ$ ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² "ç³…yæþ$Væü ^óþÝùP' Mæü*yé G¯é²ÆðÿO ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™èþ$¯èþ² íÜ°Ðèþ*. Æ>ÐŒþ$ Mæü*yé ѧóþÔéË ¯èþ$…^óþ C…yìþÄæý*ÌZ ¨W ç³…yæþ$Væü ^óþçÜ$Mæü$…sêyæþ$. Mæü$r$…º… MøçÜÐóþ$ G¯é²ÆðÿO C…yìþÄæý*ÌZ ¨Væü$™éyæþ° §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Vøí³^èþ…§Šþ Ðèþ$ͯóþ° A…r$¯é²yæþ$. H§óþÐðþ$O¯é D ™èþÆæÿà G¯é²ÆðÿO Mæü£æþËMæü$ yìþÐèþ*…yŠþ »êV>¯óþ E…§æþ° AÆæÿ¦Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. CÌê…sìý Mæü£æþͲ Çï³sñýyŠþV> ¡õÜ¢ Cº¾…§óþ AÆÿ$$¯é ^èþ*í³…^óþ {sîýsŒýÐðþ$…sŒýÌZ¯óþ Ðèþ*ÅhMŠü ^óþõÜ¢ BçÜMìü¢ ç³#yæþ$™èþ$…¨. M>çÜ¢ Ðèþ$*õÜ AÆÿ$$¯é .. »êM>Þïœ‹Ü ÐèþçÜ*âæýÏMæü$ G¯é²ÆðÿO Mæü£æþË$ »êV>¯óþ MæüÍÝ÷çÜ$¢¯é²Æÿ$$. A…§æþ$Móü Ðèþ$¯è §æþÆæÿØMæü°Æ>ÙèþË$ Ðèþ$äÏ Ðèþ$äÏ G¯é²ÆðO Mæü£æþË Ððþ…rç³yæþ$™èþ$ ¯é²Ææÿ¯èþ²Ðèþ*r! {ç³çÜ$¢™é °MðüO™óþ sêÎÐèþ#yŠþÌZ G¯é²ÆðÿOË çßýÌŒý^èþÌŒ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨.

ÌñýO¯ŒþÌZ _Ææÿ$ 150Ðèþ íÜ°Ðèþ*

V>ÝëtÆŠÿ _Ææÿ…iÑ 150Ðèþ íÜ°Ðèþ*Mìü §æþÆæÿØMæü$yðþÐèþÆæÿ$? CMæü ÌñýO¯Œþ MìüÏÄæý$ÆðÿO´ùÆÿ$$¯èþsôýt¯é? .. {糆¯øsê Ñ°í³çÜ$¢¯èþ² {ç³Ôèý²ÍÑ. G…§æþ$Mæü…sôý »ê‹Ü Cç³μsìýMóü ´ëÍsìýMŠüÞ ¯èþ$…_ »ñýOrç³yìþ.. ïÜÇÄæý$‹ÜV> Mæü£æþË$ Ñ…r$¯é²yæþ$. ïÜ°Äæý$ÆŠÿ §æþÆæÿØMæüÆæÿ^èþÆÿ$$™èþË$ ç³Ææÿ*^èþ*Ç Ýù§æþÆæÿ$Ë$ ^ðþí³μ¯èþ EÄæý*ÅËÐéyæþ ¯èþÆæÿíÜ…àÆðÿyìþz Mæü£æþ ѯé².. ¯èþÐèþ™èþÆæÿ…, Äæý$$Ðèþ™èþÆæÿ… ïßýÆøË™ø íßýr$Ï Mösìýt¯èþ Äæý$$Ðèþ§æþÆæÿØMæü$Ë Mæü£æþͲ Mæü*yé _Ææÿ$ Ñ…r$¯é²Ææÿ$. AÌêVóü Cç³μsìýMóü ѯéÄæý$MŠü ^ðþí³μ¯èþ ÌñýO¯Œþ _Ææÿ$Mìü ¯èþ_a…¨. §é°Mìü Mæü*yé {íÜP³æ#t Æðÿyîþ AÐèþ#™ø…¨.. A° Mö…§æþÆæÿ$ ^ðþ³æ#μMæü$… r$¯é²Ææÿ$. A§óþV>Mæü »ZÄæý$´ësìý }¯èþ$ CsîýÐèþÌôý _Ææÿ$ C…sìýMðüãÏ »o…yY {íÜP³æ#t ^ðþ³æ#μMö^éaÆæÿ$. M>ºsìýt »ZÄæý$´ësìý Mæü*yé Mæü*ÅÌZ E¯èþ²sôýt. 150Ðèþ íÜ°Ðèþ*Mìü 150Mæü£æþÌñýO¯é ѯèþMæü$…yé _Ææÿ$ KMóü ^óþÄæý$yæþ$ A¯èþ²¨ °f…. ò³OV> §é°Mìü AË$Ï AÆæÿÑ…§Šþ çÜ…™èþMæü… Mæü*yé ç³yéÍÞ…§óþ. AÌêVóü _Ææÿ$ MøçÜ… Mæü*ÅÌZ {†Ñ{MæüÐŒþ$, ³æNÇ Ìê…sìý ¨Væü®ÆæÿØMæü$Ë$ Mæü*yé E¯é²Ææÿ° Væü$…³æ#Ë$V> E¯èþ² f¯éË$ ^èþÇa…^èþ$MøÐèþyæþ… {´ë«§é¯èþÅ™èþ çÜ…™èþ Ç…^èþ$Mæü$…sZ…¨. A…™óþM>§æþ$ GMæüPyæþ f¯èþ… Væü$Ñ$Væü*yìþ¯é JMæüsôý ^èþÆæÿa. _Ææÿ$ DÝëÇ ¯èþsìý…^óþ íÜ°Ðèþ* GÌê E…yéÍ? A…sôý Mö…§æþÆðÿO™óþ "u>Væü*ÆŠÿ'Ìê E…yéÍ.. A…r$¯é²Ææÿ$. C…Mö…§æþÆðÿO™óþ AÌê M>§æþ$ ™èþÑ$âæý §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Ôèý…MæüÆŠÿ ¡õÜ íÜ°Ðèþ*Ë ™èþÆæÿàÌZ E…yéÍ. ÝëÐèþ*hMæü M>¯ðþÞ³æ#t E…yéÍ. A…§æþ$¯é ÐðþOÑ«§æþÅÐðþ$O¯èþ MæüÐèþ$ÇÛÄæý$ÌŒý A…ÔéË$ E…yéÍ. Ôèý…MæüÆŠÿ íÜ°Ðèþ*ÌZ E…yóþ ÑkÐèþÌŒý {¼ÍÄæý$±Þ Mæü°í³…^éÍ. AÌê…sìý {íÜP³æ#t ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜÐéyæþ$ sêÎÐèþ#yYÌZ AÆÿ$$™óþ Ìôý¯óþÌôýyæþ$.. A¯óþ¨ Mæü*yé ™égê ^èþÆæÿa. AÆÿ$$™óþ Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ MæüÐèþ$ÇÛÄæý$ÌŒý íÜ°Ðèþ*Ë$ ¡õÜ Ñ¯éÄæý$MŠü ^éÌê §æþ*Ææÿ§æþ–íÙt™ø BÌZ_…_ Ôèý…MæüÆŠÿ ™èþÆæÿà Mæü£æþ JMæüsìý ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$Mæü$° _Ææÿ$Mìü Ñ°í³…^éÆæÿ°, A…§æþ$ÌZ ÑkÐèþÌŒý {¼ÍÄæý$±Þ A¨Ç´ùÄôý$Ìê E…yæþyæþ…™ø _Ææÿ$ KMóü ^óþÔéÆæÿ° Mö…§æþÆæÿ$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ¨VæüYgêË$ Ðèþ$$^èþasêÏyæþ$MøÐèþyæþ… {´ë«§é¯èþÅ™èþ çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$…sZ…¨. Cç³μsìýMóü Ôèý…MæüÆŠÿ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ¯èþsìý…^é˯èþ² MøÇMæü¯èþ$ _Ææÿ$ ÐèþÅMæü¢ç³Ç^éÆæÿ$. M>ºsìýt DÝëÇ Mæü£æþ, ¯óþÆóÿçÙ¯Œþ ÑçÙÄæý$…ÌZ H §æþÆæÿØMæü$yìþ¯èþ$…^ðþO¯é B Æóÿ…k BÕÝë¢Ææÿ¯èþ²¨ °f…. AÌêVæü° Æø»Z ™èþÆæÿà Mæü£é…Ôèý…™ø _Ææÿ$ È G…{sîý CÐèþÓyæþ… Mæü*yé MæüÆðÿMŠüt M>§æþ$.. M>ºsìýt C³æ#μyðþO™óþ H ^èþLj M>Ææÿ$yø.. ÝëÐèþ*hMæü MæüÆø¢, Äæý$$§æþ®ÒÆæÿ$yìþV>¯ø.. Mæü°í³…^óþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° Mæü*yé FàV>¯éË$ ÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. _Ææÿ$ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ E¯é²Ææÿ$ M>ºsìýt {ç³fͲ C¯ŒþçÜμÆÿ$$ÆŠÿ ^óþõÜ ÝëÐèþ*hMæü M>¯ðþÞ³æ#t˯èþ$ G…^èþ$MøÐéÍÞ E…r$…¨.. M>ºsìýt _Ææÿ$ AÌê…sìý K Mæü£æþMìü KMóü ^ðþõ³μ bé¯èþ$Þ…§æþ° Mæü*yé A…r$¯é²Ææÿ$. ѯéÄæý$MŠü ^ðþí³μ¯èþ Mæü£æþÌZ D ™èþÆæÿà ´ëâæý$Ï E¯é²Äæý$° A…§æþ$Móü KMóü ^ðþ´ëμÆæÿ° Mæü*yé FàV>¯éË$ »ñýOr Fç³…§æþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. AçÜË$ _Ææÿ$ GÐèþÇMìü bé°Þ^éaÆæÿ$? {íÜP³æ#t òœO¯èþÌŒý AÆÿ$$Å…§é? §æþÆæÿØMæü$yðþÐèþÆæÿ$? A¯óþ¨ A«¨M>ÇMæü…V> ÐðþË$Ðèþyóþ ÐèþÆæÿMæü* D E™èþP…uæÿ Mö¯èþÝëVæü$™èþ*¯óþ E…r$…¨. GÐèþÇ FçßýÌZÏ Ðéâæý$Ï ÑçßýÇÝë¢Ææÿ…™óþ.

Væüº¾ÆŠÿíÜ…VŠü 2 lÌñýOÌZ òÜsŒýÞMìü?

ÎÐèþ#yY »êÏMŠüºçÜtÆŠÿ íßýsŒý Væüº¾ÆŠÿíÜ…VŠü ïÜMðüÓÌŒýò³O¯óþ f¯éË Mæüâæýϱ². ç³ÐèþÆŠÿÝëtÆŠÿ ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý ïßýÆøV> Væüº¾ÆŠÿíÜ…VŠü 2 ™ðþÆæÿMðüMæüP¯èþ$…§æþ¯èþ² ÐéÆæÿ¢ ÐðþË$ÐèþyæþV>¯óþ Cr$ Ððþ$V>ÀÐèþ*¯èþ$Ë$ çÜà Ar$ M>Ðèþ$¯Œþ íܱ{í³Äæý$$Ë$ Mæü*yé E™éÞçßýç³yézÆæÿ$. Ðèþ$Æø M>Ððþ$yîþ »Ÿ¯é…f Æðÿyîþ AÐèþ#™èþ$…§æþ° çÜ…™øíÙ…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ A¯èþ*çßýÅ…V> D íÜ°Ðèþ* ç³sêtÌñýMæüPyæþ… .. "¯óþ GMìüP¯èþ ÆðÿOË$ JMæü iÑ™èþM>Ë… BËçÜÅ…' A¯èþ² ^èþ…§æþ…V> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. ç³Ðèþ¯Œþ f¯èþõܯèþ ´ëÈt ò³sìýt Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü ÐðþâæýÏyæþ…™ø JM>¯öMæü §æþÔèýÌZ D {´ëgñýMæü$t BW´ùÆÿ$$…¨ A° Mæü*yé A¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. C…™èþ ^óþÔéMæü, MæüÑ$sŒýÐðþ$…sŒý C^éaMæü ç³Ðèþ¯Œþ Ðèþ*r Ððþ¯èþMìüP ¡çÜ$Mæü$…sêyé? A¯èþ² çÜ…¨Væü®… Mæü*yé MæüÍW…¨. AÆÿ$$™óþ CÐóþ ÑçÙÄæý*Ͳ çÜ…ç³™Œþ¯èþ…¨ Ðèþ$$…§æþ$ E…_¯èþ³æ#μyæþ$ K çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ´ëμyæþ$. »ê‹Ü JMæüÝëÇ MæüÑ$sñýO™óþ §é°Mìü †Ææÿ$Vóü E…yæþ§æþ$. Æðÿ…yóþâæýÏ ´ër$ Ðóþ_ ^èþ*íܯèþ Ðèþ*r ÐéçÜ¢Ðèþ…. MðüÈÆŠÿ BÆæÿ…¿æý… 10Hâæý$Ï G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*yæþÌôý§æþ*! ç³ÐèþÆŠÿÝëtÆŠÿ MøçÜ… Æðÿ…yóþâæý$Ï Ðóþ_ ^èþ*yæþÌôý¯é? A¯é²yæþ$. A…™óþM>§æþ$.. »ê‹Ü F A…sôý CMæü A…™é íܧæþ®Ðóþ$. lÌñýOÌZ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… E…yóþ AÐèþM>Ôèý… E…¨. AÆÿ$$™óþ »ê‹Ü FMösêtÍÞ E…¨. AÆÿ$$™óþ ç³Ðèþ¯Œþ ¯øsìý ¯èþ$…_ B Ðèþ*r M>Ýë¢ ÐðþË$Ðèþyóþ ÐèþÆæÿMæü* Ðóþ_ ^èþ*yé˯èþ² «§øÆæÿ×ìý° AÐèþË…¼çÜ$¢¯é²yæþ$ çÜ…ç³™Œþ. AÆÿ$$¯é çÜ…ç³™ŒþÌZ° D çÜ…¨V>®Ë±² ™öËW´ùÄôý$ B JMæüP Ðèþ*sê ç³Ðèþ¯Œþ ¯øsìý ¯èþ$…_ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Ðèþ^óþaçÜ$¢…§æþ° AÀÐèþ*¯èþ$Ë$ BÕçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ò³§æþªË Ðèþ*r ^èþ¨ªÐèþ$*r.. Mæü§é! B JMæüP Ðèþ*r MøçÜÐóþ$ D G§æþ$Ææÿ$^èþ*³æ#Ë$. AÆÿ$$ ¯é ç³Ðèþ¯Œþ KÝëÇ MæüÑ$sñýO™óþ CMæü A¨ Ððþ¯èþMìüP ¡çÜ$MøÐèþyæþ… E…yæþ§æþ$. ™èþ¯èþ Væü$Ç…_ ™ðþÍíܯèþ GÐèþÆðÿO¯é ^ðþõ³μ Ðèþ*r C¨. Væüº¾ÆŠÿíÜ…VŠü 2 CMæü lÌñýOÌZ òÜsŒýÞMðüâæý$™èþ$…§æþ¯èþ²¨ RêÄæý$… A¯èþ$MøÐèþ^óþaÐðþ*!


X¯ìyês¡+21`06`2014

7

dü«j·T+ ñbÕ~øÏ Á>∑Vü≤D+ M&˚<Óqï&√.. #Ó’¬sàHé –] ø√dü+ bÕغ\ eT\¢>∑T˝≤¢\T

ÄeTq>∑\T¢ pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) eè‹Ô HÓ’|ü⁄D´+, #·<äTe⁄ø=qï @ ñbÕ~ ˝Òì ìs¡T<√´>∑T\≈£î Á|üuÛÑT‘·« u≤´+≈£î\ düVü≤ø±s¡+‘√ n+~+#˚ dü«j·T+ ñbÕ~ |ü<∏äø±\≈£î ÄeTq>∑\T¢ |ü≥ºD+˝ÀÁ>∑Vü≤D+ |ü{Ϻ+~. mdtõmdtyÓ’, sêJyéj·TTeX¯øÏÔ,mdtdæ@|æ, e÷&Ü , _dæ@|æ, sêJyé j·TTeX¯øÏÔ ‘·~‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ <ë«sê \_›øÏ ÄeTq>∑\T¢ |ü≥ºD+˝À 2013 y˚T H˚\˝À u≤´+≈£î\, kÕúìø£ eT+&É\ n~Ûø±s¡T\≈£î s¡TD+ eT+p¬s’q≥T¢ õ˝≤¢ πø+Á<ä+qT+∫ ˝ÒK\T ôd’‘·+ n+<ësTT. n|üŒ{Ï qT+∫ |ü≥ºD+˝Àì u≤´+≈£î\ n~Ûø±s¡T\T Á>ö&ç+>¥≈£î n|ü⁄Œ&ÉT, Ç|ü⁄Œ≥T n+≥T >∑&ÉT|ü⁄‘·÷ e#êÃs¡T. ø±>± mìïø£\ ø√&é‘√ |üì˝Ò≈£î+&Ü á j˚T&Ü~ @Á|æ˝Ÿ 3qT+∫ 8 ˝À>± Á>ö+&ç+>¥ Mø˘>± ìs¡«Væ≤+∫ dü«j·T+ ñbÕ~ |ü<∏äø±\ \_›<ës¡T\+<ä]øÏ s¡TD\T Çe«\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+.–]C≤X¯+ø£sY Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. B+‘√ Ä<äs¡ u≤<äs¡>± \_›<ës¡T\≈£î b˛Hé\T #˚dæ u≤´+≈£î\≈£î |æ*|æ+#·T≈£îqï kÕúìø£ u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T \_›<ës¡T\‘√ nÁ–yÓT+{Ÿ u≤+&ÉT¢ Áyêj·T+#·Tø√ì, nìï |üÁ‘ê\ô|’ dü+‘·ø±\T #˚düTø√ì Á>ö+&ç+>¥ nsTTb˛sTT+~. T. ø=ìï u≤+´≈£î\ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+˝À ˝À|ü\ ô|’s¡M\T

#˚düT≈£îqï ø=+‘· eT+~ \_›<ës¡T\≈£î s¡TD*#êÃs¡ì yês¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. nìï <äèe|üÁ‘ê\T n+<äCÒdæ u≤´+≈£î\ s¡TD+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·« #˚j·T÷‘· ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔqï dü«j·T+ ñbÕ~ \_›<ës¡T\≈£î Ç{°e\ ø=ìï u≤+´≈£î\ qT+∫ |òü˝≤Hê ‘˚~˝À>± MTs¡T rdüT≈£îqï dü«j·T+ ñbÕ~ s¡TD+ HÓ\ø=düTÔ #Ó*¢+#ê\ì mdtm+mdt\T sêe&É+‘√ dü<äs¡T \_›<ës¡T\T K+>∑T‹+≥THêïs¡T. ndü\T s¡TD≤˝Ò rdüTø√˝Ò<äT. á y˚TùdCŸ\T @+{Ï kÕñ n+≥T u≤+´≈£î\ ¬ø[¢qyê]øÏ neìï e÷≈£î dü+ã+<ä+ ˝Ò<äT. dü_‡&ç eùdÔ>±ì m+ #˚j·T˝ÒeTì , Ç+ø± @yÓTÆHê $esê\T ø±e*ùdÔ eT+&É\ |ü]wü‘Y dü+Á|ü~+#ê\ì u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T dü÷∫düTÔqï≥T¢ \_›<ës¡T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. MT˝ÀHé nøö+{Ÿ HÓ+ãsY,ùd$+>¥ u≤´+ø˘ nøö+{Ÿ HÓ+ãs¡T¢ õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ |ü+|ü⁄‘ê+. nø£ÿ&ç qT+∫ dü_‡&ç e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· ÇkÕÔeT +≥THêïs¡T. ndü˝Ò ìs¡T<√´>∑+ nô|’s¡TD eT+ps¡T uÛÑs√kÕ‘√ n|ü⁄Œ\T ôd’‘·+ #˚dæ u≤´+≈£î n~ø±s¡T\T ø√]q <äèe|üÁ‘ê \qTdüeT]Œ+∫q dü<äs¡T \_›<ës¡T\T ÄX¯\ô|’ ˙fi¯ó¢ #·*¢q≥T¢sTT+<äì kÕúìø£ |ü\Te⁄s¡T \_›<ës¡T\T yêb˛‘·THêqs¡T. ø=ìï u≤+´≈£î\ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+˝À ˝À|ü\ ô|’s¡M\T #˚düT≈£îqï ø=+‘· eT+~

\_›<ës¡T\≈£î s¡TD*#êÃs¡ì yês¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. nìï <äèe|üÁ‘ê\T n+<äCÒdæ u≤´+≈£î\ s¡TD+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·« #˚j·T÷‘· ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔqï dü«j·T+ ñbÕ~ \_›<ës¡T\≈£î Ç{°e\ ø=ìï u≤+´≈£î\ qT+∫ |òü˝≤Hê ‘˚~˝À>± MTs¡T rdüT≈£îqï dü«j·T+ ñbÕ~ s¡TD+ HÓ\ø=düTÔ #Ó*¢+#ê\ì mdtm+mdt\T sêe&É+‘√ dü<äs¡T \_›<ës¡T\T K+>∑T‹+≥THêïs¡T. ndü\T s¡TD≤˝Ò rdüTø√˝Ò<äT. á y˚TùdCŸ\T @+{Ï n+≥T u≤+´≈£î\ ¬ø[¢qyê]øÏ neìï e÷≈£î dü+ã+<ä+ ˝Ò<äT. dü_‡&ç eùdÔ>±ì m+ #˚j·T˝ÒeTì , Ç+ø± @yÓTÆHê $esê\T ø±e*ùdÔ eT+&É\ |ü]wü‘Y dü+Á|ü~+#ê\ì u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T dü÷∫düTÔqï≥T¢ \_›<ës¡T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. s¡TD≤\≈£î Ç+≥s¡T«´\T eTT–dæ @&Ü~ <ë≥T‘·Tqï H˚{ÏøÏ n+<äì dü«j·T+ ñbÕ~ s¡TD≤\ >∑T]+∫ õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY, Äj·÷ u≤´+≈£î\ õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ #√s¡e rdüTø√ì ‘·eT≈£î s¡TD≤\T‘·«s¡>± n+<˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü«j·T+ ñbÕ~ \_›<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ø±e⁄q Ç|üŒ{Ϭø’ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T dü«j·T+ ñbÕ~ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·>∑TZ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ˝Òì |üø£å+˝À ìs¡T<√´>∑T\T Çã“+<ä\ bÕ\T ø±e*‡ edüTÔ+<äì nHêïs¡T.

ø£\«≈£î]Ô pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt)ø£\«≈£î]Ô q>∑s¡ |ü+#êsTTr #Ó’¬sàHé |ü<ä$ì <äøÏÿ+#·T≈£îH˚+ñ<ä≈£î ø±+Á¬>dt , yÓ’dæ|æ , {ÏÄsYmdt bÕغ\T eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘·T HêïsTT. ˇø£ÿs√E ˇø£]øÏ nqT≈£L \+>± >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|æùdÔ eTs√ s√E eTs√ø£]øÏ nqT≈£L\+>± |ü]dæú‘·T\T ø£ì|ædTÔ+&É&É+‘√ q>∑s¡ |ü+#êsTTr øöì‡\s¡¢‘√ bÕ≥Tsê»ø°j·T zqe÷\T H˚s¡TÃ≈£îqï Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T rÁe ñ‘·ÿ+sƒ¡‘·‘√ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. sêø£Jj·T yêdüq \Tø£*– ñqï yês¡+‘ê ˇø£ÿ #√≥ >∑T$T >∑÷&ç‘˚ øöHéãH˚>± ø£\«≈£î]Ô q>∑s¡ |ü+#ê sTTr #Ó¬sàHé n+≥T Äsê\T rdüTÔHêïs¡T. B+‘√ bÕ≥T Ç~ Ç≥¢+≥ >∑<ë.. Ms¡Tyê]øÏ eT<䛋 düTÔHêïs¡T. Ç+ø=ø£s¡T Ç+ø=ø£ÿ]øÏ eT<䛋düTÔHêïs¡ì ø±+Á¬> dt˝Àì ø=+<äs¡T |üø£ÿ #·÷|ü⁄\T #·÷düTÔ Hêïs¡ì yÓ’dæ|æ eT<䛑·T‘√ ¬>*∫q dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú {ÏÄsYmdt yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡ì , {ÏÄsYmdt˝Àì |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt yÓ’|ü⁄ #·÷düTÔHêïs¡ì me]øÏ ‘√∫q n+#·Hê\T yês¡T y˚düT≈£î+≥÷ ø±ø£|ü⁄{ϺdüTÔHêïs¡T. q>∑s¡+˝Àì bÕ\eT÷s¡T #Ís¡kÕÔ˝À #Ó’¬sàHé me¬s’‘ês¡H˚ n+X¯+ô|’ CÀs¡T>± #·s¡Ã\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. eTs√ yÓ’|ü⁄ Äj·÷ bÕغ\ eTTK´ Hêj·T≈£î\T ˇø£ÿ #√≥ ≈£L&ç‘˚

@eTe⁄‘·T+<√ #Ó’¬sàHé |ü<ä$ n+≥T ˝…ø£ÿ˝ÒdüT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä me] ˝…ø£ÿ\T yê]≈£îHêïsTT. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ ø£\«≈£î]Ô q>∑s¡ |ü+#êsTTr ‘=≥º‘√* #Ó’s¡àHé ‘êy˚T ne⁄‘êeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔ+&É>± {ÏÄsYmdt #Ó’¬sàHé nuÛÑ´]ú Äq+<é ≈£îe÷sY nqT#ês¡T\T ôd’‘·+ >∑{Ϻ Be÷‘√ ñHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ yÓ’dæ|æ bÕÁ‘· #Ó’¬sàHé nuÛÑ´]ú Äq+<é ≈£îe÷sY nqT#ês¡T\T ôd’‘·+ >∑{Ϻ Be÷‘√ ñHêïs¡T. Ç<ë˝≤ e⁄+fÒ yÓ’dæ|æ bÕÁ‘· #Ó’¬sàHé m+|æø£˝À ø°\ø£+ ø±qT+~. Á|üdüTÔ‘·+ q>∑s¡+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï #·s¡Ã Á|üø±s¡+ Vü≤{Ÿ {≤|æø˘>± e÷]+~. Ä Á|ü#êsêìøÏ ã\+ #˚≈£Lπsà $<Ûä+>± |ü\T dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ¬>*∫q Äs¡T eT+~ düuÛÑT´\≈£î m+|æ , myÓTà˝Ò´ z≥T »‘· ø£*ùdÔ 8 z≥¢ ne⁄‘·THêïsTT. Ç<ä›s¡T myÓTà*‡ øÏ @ ÁbÕ+eT‘·+˝À z≥T ñ+≥T+<√ Ä eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝ÀH˚ z≥TqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ìã+<äq \Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Ç~ ‘Ó*j·Tì ø=+‘· eT+~ ø±+Á¬>dt myÓTੇ »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ z≥TqT ø£\«≈£î]Ô˝À $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ #˚kÕÔeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±+Á¬>dt≈£î

ñqï 8 z≥¢≈£î n<äq+>± mes¡T eT<䛋kÕÔs¡H˚ n+X¯+ô|’ düŒwüº‘· ˝Ò<äT. nsTT‘˚ yÓ’dæ|æøÏ #Ó+~q 5 eT+~ øöì‡\s¡T¢ {ÏÄsYmdt˝À #˚]‘˚ yê] dü+K´ 11≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+~. ø±>± Á|üdüTÔ‘·+ q>∑s¡+˝À $ì|ædüTÔqï >∑Tdü>∑Tdü\ y˚Ts¡≈£î Äq+<é ≈£îe÷sYqT #Ó’¬sàHé>± n+^ø£]+#·ì |üø£å+˝À Äj·Tq es¡Z+ ‘·eT<ë] ‘êeTT #·÷düT≈£îH˚ |üs]dæú‘·T\T ñHêïj·Tì >∑Tdü>∑Tdü \T $ì|ædüTÔHêïsTT.. Ç~˝≤ ñ+fÒ #Ó’¬sàHé>± mìïø£\ ø±yê\+fÒ 12 z≥T¢ ‘·|üŒìdü]>± ø±yê*‡ ñ+~. yÓ’dæ|æ øöì‡\sY {ÏÄsYmdt˝À #˚]q|üŒ{ÏøÏ cÕôV≤<éH˚ #Ó’¬sàHé>± #˚j·÷\ì {ÏÄsYmdt˝À #˚]q|üŒ{ÏøÏ cÕôV≤<éH˚ #Ó’¬sàHé>± #˚j·÷\ì ø£+&çwüHé $~ÛdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+ {ÏÄsYmdt˝Àì ô|<ä›\T ø£\>∑#˚düTø=ì ˇø£ n+^ø±sêìøÏ eùdÔ Ä bÕغøÏ e÷s¡Z+ düT>∑eT+ ne⁄‘·T+<äH˚ yê<äq\T $ì|ædüTÔHêïsTT.. @~ @yÓTÆHê mìïø£\ dü+|òüT+ q>∑s¡s¡ |ü+#êsTTr #Ó’¬sàHé, yÓ’dt #Ó’¬sàHé mìïø£˝…’ ˇ+ø£ ‘˚B Á|üø£{Ï+∫q|üŒ&˚ @$Tdü+>∑‹ nH˚~ ‘Ó\T‘·T+~. n|üŒ{Ï es¡≈£î }Vü≤>±Hê\‘√H˚ dü]ô|≥Tºø√yê*‡ edüTÔ+~.

$<ë´s¡+>∑ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ m+|æ|æ |ü<ä$ ø√dü+ ø=‘·Ô m‘·TÔ>∑&É H˚&ÉT Á|ü|ü+#· dü+^‘· ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T eTø£Ô˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ∫f…º+ sê+yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ eTø£Ô˝Ÿ, pHé 20(ôd’ÿq÷´dt) $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì eTø£Ô˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ∫f…º+ sê+yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. eTø£Ô˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì m+$mdt bÕsƒ¡XÊ\˝À »]–q kÕeT÷Væ≤ø£ nø£åsêu≤dü´+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~>± Vü≤»¬s’ $<ë´s¡Tú\ #˚‘· nø£åsêu≤dü´+ #˚sTT+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î <äTdüTÔe⁄\T, bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T, |ü\ø£\ |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. $<ë´s¡+>∑+˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#˚+<äT≈£î ‘=* Á|ü<ëq´+ ÇkÕÔqHêïs¡T. mø£ÿ&É @ düeTdü´ ñqï H˚s¡T>± ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. eT+&É\ $<ë´~Ûø±] ñbÕ<ë´j·TT\T nìï bÕsƒ¡XÊ\˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\ô|’ ìy˚~ø£ ÇùdÔ yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. kÕúìø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ n<äq|ü⁄ >∑<äT\T eT<ä´˝Àì*∫b˛sTTq düeTdü´, n<äq|ü⁄ >∑<äT\T eT<ä´˝À ì*∫b˛sTTq n<äq|ü⁄ >∑<äT\TqT M˝…’q+‘· ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚sTTkÕÔqHêïs¡T.¬s+&ÉTs√E˝À¢ bÕsƒ¡XÊ\≈£î

nedüs¡yÓTÆq eT+∫˙{Ï |ò”\ºsY yê≥sY ñ∫‘·+>± düs¡|òüsê #˚sTTkÕÔqqì nHêïs¡T.

myÓTà˝Ò´≈£î |òüTq düHêàq+ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~q ‘·s¡Tyê‘· ‘=* kÕ] bÕsƒ¡XÊ\ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~>± e∫Ãq myÓTà˝Ò´ ∫f…º+ sê+yÓ÷Vü≤àHé¬s&ç¶ì bÕsƒ¡XÊ\ ôV≤#Ym+ $<ë´ ø£$T{Ï #Ó’¬sàHé yÓ+ø£fÒwt\T XÊ\Te, |üP\e÷\‘√ |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± »&çŒ{Ïdæ yêøÏ{Ï lVü≤], m+|æ{Ïdæ s¡$X¯+ø£sY¬s&ç¶, düs¡Œ+#Y u≤>∑´eTà\qT bÕsƒ¡XÊ\ ‘·s¡T|ü⁄q XÊ\Te, |üP\e÷\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…&çŒ{Ïdæ yêøÏ{Ï lVü≤], m+|æ{Ïdæ düuÛÑT´\T s¡$X¯+ø£sY, düs¡Œ+#YuÛ≤>∑´eTà,m+Çy√ \øÏåàHêsêj·Tq, Hêj·T≈£î\T eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ø±yê* lVü≤], bÕsƒ¡XÊ\ yÓT#Ym+ ñ|ü<ë´j·TT\T õ. m\¢|üŒ, yÓ+ø£Á{≤eTT\T , lìyêdt¬s&ç¶, ‹s¡TeT˝Ÿsêe⁄, ≈£îs¡àj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

yÓ\›+&É pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) yÓ\›+&É m+|æ|æ |ü<ä$ô|’ me]øÏ yês¡T eP´Vü≤Á|ü‹eP´Vü‰\≈£î ‘Ós¡˝Ò|ü⁄‘·THêïs¡ì yÓ\›+&É eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y |ü<ä$ mdtdæ »qs¡˝Ÿ≈£î πø{≤sTT+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 13 eT+~ m+|æ{Ïdæ\≈£î >±qT {ÏÄsYmdt bÕغ 6 kÕúHê\T, ø±+Á¬>dt 3 , _pì 2 , eTs√ 2 kÕúHê\˝À dü«‘·+Á‘·T\T $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. nsTT‘˚ {ÏÄsYmdt bÕغ˝Àì Ç<ä<äs¡T m+|æ|æ |ü<ä$ ø√dü+ >∑{Ϻ>± |ü≥Tºã&ÉT‘·THêïs¡T. bÕغ Hêj·T ø£‘·«+ ˇø£]øÏ nqT≈£L\+>± #Ó|üŒ&É+‘√ eTs√ø£ nuÛÑ´]ú ‘·qe+ ‘·T Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ Á|üdüTÔ‘·+ düã›+>± ñHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç{°e\ myÓTà˝Ò´ mìÿ˝À¢ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]úøÏ eT<䛑·T ‘Ó*|æq ˇ ø°\ø£ H˚‘· m+|æ|æ |ü<ä$ ô|’ ø=‘·Ô ôdÿ{Ÿ –dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ø±+Á¬>dt eTT>∑TZs¡T m+|æ{Ïdæ\T, _C…|æ Ç<ä›s¡T m+|æ{Ï\qT @ø£+ #˚dæ ˇø£ dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú‘√ Ç+ø√ nuÛÑ´]úì m+|æ|æ>± #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á bÕ{Ïπø n+<ä] m+|æ{Ïdæ\‘√ #·]Ã+∫ >√|ü´+>± ‘·eT |üì ‘êeTT #˚düT≈£îb˛‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+ . nHêj·Tø£ Á|üj·T‘êïìøÏ _CÒ|æ ‘ê\Tø± Hêj·T≈£î&ÉT C…’ ø={Ϻq≥T¢ düeT#ês¡+. me«s¡T }Væ≤+#·ì nq÷Vü≤´ |ü]D≤e÷\T #√≥T #˚düT≈£î+≥T+&É&É+‘√ yÓ\›+&É m+|æ|æ mìïø£ s¡düe‘·Ôs¡+>± e÷πs dü÷#·q\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. s√Eø√ ø=‘·Ô {Ï«dtº yÓ\T>∑T #·÷düTÔ+&É&É+‘√ m|ü⁄Œ&ÉT @$T »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü b˛‘·T+~. yÓ\›+&É eT+&É\ sê»ø°j·÷ñ m|ü⁄Œ&ÉT n+‘·T ∫ø£ÿ≈£î+&ÜH˚ kÕ>∑T‘·THê´Ç. Ä Hêj·T≈£î&ÉT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑&É+‘√ mes¡T m+|æ|æ |ü<ä$ô|’ ≈£Ls¡TÃ+{≤s√ mìïø£\ ‘˚~ e#êÃπø ‘˚\qT+~. n+‘· es¡≈£î }Vü‰>±Hê\‘√H˚ ø±\+ yÓ\¢Bj·÷*‡q |ü]dæú‹.

Hêsêj·TDù|≥ pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) Á|ü|ü+#· dü+^‘· ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T H˚&ÉT kÕúìø£ u≤s¡+u≤$ •yê\j·T+˝À md”Œ u≤\ düTÁuVü≤àD´+ bòÕ´Hé‡ Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, {Ï$ ¬s&çjÓ÷ >±j·T≈£î\T dü+>∑ q]‡eTT\T Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+^‘ê

õy√ HÓ+. 42qT neT\T #˚j·÷* >∑<ë«\,pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) |ò”E\ ìj·T+Á‘·D #·≥º+ Jy√HÓ+. 42qT yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì mdtm|òt◊ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù mdt ≈£îs¡àj·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊ s¡T. Á|üyÓ’≥T $<ë´dü+düÔ\˝À n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À $<ë´s¡Tú\ qT+∫ |ò”E\qT edüT\T #˚düTÔH êïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. õy√ HÓ. 42Á| üø±s¡+ ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´≈£î s¡÷. 7y˚\ qT+∫ 9y˚\ es¡≈£î,ñqï‘· $<ä´≈£îs¡÷. 9 y˚\ qT+∫ 12 y˚\ es¡≈£î edü÷\T #˚j·÷\ì düTÁ|”+ ø√s¡Tº rs¡TŒ Ç∫Ã+<äHêïs¡T. ø±˙ mø£ÿ&Ü neT\T |üs¡Ã&É+ ˝Ò<äì yêb˛j·÷s¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ

22q »\<Ûës¡ dæ«$Tà+>¥ b˛{°\T eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ u˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚j·T+&ç eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) : »\<Ûës¡ dæ$Tà+>¥ |üP˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ ùdº&çj·T+ Á>ö+&é˝À á HÓ\ 22q dæ«$Tà+>¥ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ »\<Ûës¡ dæ«$Tà+>¥ |üP˝Ÿ ìs¡«Vü≤≈£î&ÉT C…¬ø s¡y˚Twt ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°˝À $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥\ es¡≈£î á‘· b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. áb˛{°˝À¢ Á|ü‹uÛÑ ø£qã]à $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î n<˚ s√E kÕj·T+Á‘·+ ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<Ûëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ãVüQeT‘·T‘· Á|ü<ÛëH√‘·‡e ø±s¡´Áø±ìøÏ m+|æ õ‘˚+<äsY¬s&ç¶, ø£˝…ø£ºsY –]C≤X¯+ø£sY, myÓTà˝Ò´ lìyêdt>ö&é, ˇ\+|æø˘ nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T s¡$ ≈£îe÷sY\T eTTK´ n‹<ÛäT\T>± bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì ‘Ó*;bÕs¡T. áb˛{Ï˝À¢ bÕ˝ÀZH˚ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T ej·TdüT‡ 5 qT+∫ 16 dü+e‘·‡sê\ eT<ä´ ñ+&Ü\ì , áHÓ\ 22 e ‘˚~q ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ ˝À|ü⁄ b˛{°˝À¢ bÕ˝ÀZH˚ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\T ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ádü+s¡<ä“+>± yês¡T ø√sês¡T. Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ 9440450521≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

&çÄsY&çm |æ&ç#·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ }≥÷ÿsY pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ u˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì &çÄsY&çm |æ&ç#·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. Äj·Tq }≥÷ÿsY˝À ìs¡«Vü≤+∫q ìjÓ÷»ø£es¡Z+ kÕÔjsTT düMTø£å düe÷y˚XÊìøÏ Vü≤»s¡j·÷´s¡T. eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ◊<äT eT+&É˝≤\ m|æm+ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å düe÷y˚XÊìøÏ Vü≤»¬s’ |ü\T n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T ã\|ü&çq|üŒ&˚ kÕ«s¡úø£‘·ì nHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ y˚sTT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ s¡TD≤\T Çyê«*‡ ñ+&É>± @&ÉT e+<ä\ 35 ø√≥T¢ s¡TD≤\T Ç#êÃs¡ì nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\≈£î

Çyê«*‡q s¡TD≤\qT Ç∫à Á|üuÛÑT‘·«+ \øå±´ìïH˚s¡y˚πsÃ+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. bÕe˝≤ e&û¶, Ád”Ô ì~, ‘·~‘·s¡ |ü<∏äø±\ô|’ Äj·Tq n~Ûø£±s¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. düe÷»+˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ |üì#˚düTÔ kÕ+|ò”Tø£ dü+|òü÷\ ã˝Àù|‘êìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤düTÔ dü+|òü÷\ >∑T]+∫ eTVæ≤fi¯\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫q|üŒ&˚ yês¡T Ä]Ôø£+>± n_eè~› #˚+<˚ neø±X¯+ ñ+<äì nHêïs¡T. dü+|üPs¡í nø£åsêdü´‘· XÊ‘êìï ô|+#˚+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚düTÔ ã&ç á&ÉT ø£*–q _ ãj·T{Ï |æ\¢\qT ã&É˝À #˚]Œ+#˚+<äT≈£î m|æm+\T ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

~H√‘·‡e dü+<äs¡“+>± düs¡dü«r e÷‘· $Á>∑Vü≤ìøÏ ‘˚H˚ n_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+∫ ø±s¡´Áø£e÷ì ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø£fi≤ø±s¡T\T, ø£fi≤_Ûe÷qT\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì düs¡dü«‹ e÷‘· ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±yê*‡+~>± yês¡T ø√sês¡T.

ñbÕ~ Vü≤$T |ü<∏äø£+˝À n+<äs¡T |üì#˚düTÔ e\dü\T yÓfi¯¢≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. md”‡, md”º\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚düTÔqï $$<Ûä dü+πøåeT |ü<∏äø±\T yê]øÏ n+<˚˝≤ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì nHêïs¡T. Á|ü‹ >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·÷ u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\‘√ m|æm+\T düe÷y˚X¯yÓTÆ s¡TD≤\ |ü⁄s√>∑‹ô|’ m|üŒ{Ïø£|üŒ&ÉT ‘Ó\TdüTø√yê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. }≥÷ÿsY ø£¢düºsY |ü]~Û˝À |æ$\ |üìrs¡T |ü≥¢ |æ&ç dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+#˚düTÔ n_Ûq+~+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ◊_&ç|æm+ X‚wüsêe⁄, >√bÕ˝Ÿ, m|æm+\T, ø£èwüíy˚DÏ, <äTsêZø£èwüísêe⁄\‘√ bÕ≥T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

#·≥º+ Á|üø±s¡+ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ø±eTHé ù|s¡T¢ ñ+&Ü*‡ ñ+<äì, ø±˙ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ , ø±HÓ‡|tº f…ø√ï e+{Ï ù|s¡¢qT ô|{Ϻ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. |ò”E\ ìj·T+Á‘·D≈£î &ç$»Hé˝À ˇø£ ø£$T{Ï y˚j·÷\ì, Ç+<äT≈£î Ä]¶y√ #Ó’¬sàH é>± ,&ç|üP´{Ï &ûáy√ ø£˙«qsY>± ,m+áy√\T düuÛÑT´\T>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. Ms¡T dü÷∫+∫q |ò”E\qT e÷Á‘·y˚T edüT\T #˚j·÷\ì , ø±˙ mø£ÿ&Ü neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. M{Ïô|’ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘Y˝À ñ<ä´e÷\T #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#êÃ]+#ês¡T.

$<ë´_Ûeè~› ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔ e+>∑÷s¡T pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) ù|<ä $<ë´s¡Tú\ $<ë´_Ûeè~› ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ#˚kÕÔqì n#·Ã+ù|≥ myÓTà˝Ò´ >∑Te«\ u≤\sêE nHêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì bı\ÿ+|ü*¢ Á>±eT+˝À Áb˛. »j·TX¯+ø£sY ã&ç u≤≥˝À uÛ≤>∑+>± ∫Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î nø£åsêuÛ≤dü´+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+s¡‘·+ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ $<ä´ô|’ ¬øõ qT+∫ |æõ es¡≈£î n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äì ,ìjÓ÷»es¡Z+˝Àì Á|ü‹ ˇø£ÿ Á>±eT+˝Àì bÕsƒ¡XÊ\\ n_Ûeè~›øÏ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› ø£qã]à eTÚ[ø£ edü‘·T\qT @sêŒ≥T≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡Ã rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Zìï nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~› |üπsÃ+<äT≈£î ‘·q XÊj·TX¯≈£îÔ\ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T qeTàø±ìï ì»+ #˚j·T&ÜìøÏ ¬ødæÄsY Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq Vü‰$T\qT ì\u…≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ¬s’s‘ê+>±ìï n<äT≈£îH˚+<äT≈£î s¡TDe÷|ò” #˚|ü{Ϻ ¬s’‘·T |ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+∫ ¬s’‘·T\T n_Ûeè~› ø√dü+ ø£èwæ#˚düTºqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT düs¡Œ+#Y |ü<äàuÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, m+|æ|æ &çy√ $X¯«Hê<∏ä+, m+áy√ X¯+ø£sYHêj·Tø˘, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT\T düsê›sY Hêj·Tø˘, {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ø£ècÕí¬s&ç¶ , sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, Vü≤MT<é, y˚e÷¬s&ç¶, |üs¡«‘ê\T , y˚DTø£e÷sY¬s&ç¶, lìyêdt j·÷<yé, yÓ+ø£fÒwt, ns¡T®Hé¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê* 704 s√E≈£î #˚]q Bø£å\T s√&ÉT¶≈£î yÓ÷ø£å+ ø£*π>Hê

>√bÕ˝Ÿù|≥, pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt)dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT yês¡+ ø±edüTÔqï bÕsƒ¡XÊ\˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ #·÷|ædüTÔHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\≈£î B≥T>± kÂø£s¡´\T ø£*Œ+∫ $<ä´qT n+~kÕÔeTì #Óù|Œ e÷≥\T Á|üø£≥q\ es¡πø |ü]$T‘·+ ne⁄‘·Tqïj·Tì $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. eT+&É\+˝Àì nH˚ø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ø±yê*‡q kÂø£sê´\T ø£qsêe&É+ ˝Ò<äT. |ü\T bÕsƒ¡XÊ\˝À ø£˙dü+ ‘ê>∑&ÜìøÏ ≈£L&Ü ˙s¡T ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T Ç+{Ï qT+&ç u≤{Ïfi¯¢ <ë«sê ˙s¡T ‘Ó#·TÃø√e&É+ |ü]bÕ{Ï>± e÷]+~. eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, eT÷Á‘·XÊ\\T ì]à+∫q yê{ÏøÏ ø±yê*‡q ˙{Ï kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T yê{Ïì

$ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì bÕsƒ¡XÊ\˝À y˚\ s¡÷bÕj·÷\T Ks¡Tà #˚dæ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, eT÷Á‘·XÊ\\T ì]à+#êπs ø±˙ yê{Ï $ìjÓ÷>±ìøÏ ˙s¡T nedüs¡+ ñqï yê{Ïì @ $<Ûä+>± düeT≈£Ls¡TÃø√yê˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. eTTK´+>± $<ë´]úDÏ\T bÕsƒ¡XÊ\\ y˚fi¯˝À¢ eTs¡T>∑T<=&ç¶, eT÷Á‘·XÊ\\≈£î yÓfi¯¢\+fÒ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqïs¡ì $~Û ˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘·eT Çfi¯¢≈£î yÓ[¢b˛‘·THêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+‘√ bÕ≥T eT+&É\ $<ë´~Ûø±]‘√ bÕ≥T ì‘·´+ ñbÕ<Ûë´j·T dæã“+~ ñ+&˚ m+Ä؇ uÛÑeq+ düMT|ü+˝À bÕsƒ¡XÊ\\≈£î dü+ã+~+∫q eTs¡T>∑T<=&É¢\˝À ˙{Ï kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ eè<ë>± |ü&ç ñ+&ç •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT.

nÁe÷u≤<é, pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) @CÒì‡ @]j·÷qT Ødüπs« #˚j·÷\ì Jy√ HÓ+ãsY 3‘√ dü+ã+<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü @CÒì‡ @]j·÷˝À ñbÕ<ë´j·TT\ b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì @CÒì‡ –]»H˚‘·s¡ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ ñbÕ<ë´≈£åî\T m+&ç eTTq«sY n© Á|üuÛÑT‘·«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. @CÒì‡ @]j·÷˝À –s¡»H˚‘·s¡ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&Ü\ì . <ë<ë|ü⁄ 704 s√E\ qT+∫ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–düTÔqï|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+# ês¡T.–]»H˚‘·s¡T\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq¬ø’ n+#·\+#Ó\T>± Á|üuÛÑT‘·« ~–e#˚à es¡≈£î Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ø=qkÕ–kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. 704 e s√E≈£î #˚]qÁ|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ m˝≤+{Ï düŒ+<äq ˝Òø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ]düπs« #˚j·÷\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Hê{Ï Bø£å˝À ÇeTà&ç ‹s¡|ü‘·j·T´, ¬>+f…\ #ÓqïøÏwüºj·T´, ôV≤ùd‡Hé, yÓ÷Vü≤Hé, dü‘·Ôj·T´, #ÓqïπøX¯e⁄\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

‘Ó\ÿ|ü*¢ pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\ÿ|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+ qT+∫ sêeT–] yÓfi‚¢ s√&ÉT¶ 8 øÏ˝À MT≥s¡T¢ ;{Ï s√&ÉT¶ ìsêàD |üqT\T ns¡ú+‘·s¡+>± ì\∫b˛j·÷sTT. á mì$T~ øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ y˚Ts¡ s√&ÉT¶ ìsêàD≤ìøÏ>±qT düTe÷s¡T s¡÷. ø√{Ï eT+ps¡j·÷´sTT.. |üqT\T rdüT≈£îqï ø±+Á{≤ø£ºsY eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ ø£+ø£s¡, Äô|’ bÂ+&ÉsY y˚dæ e~˝ÒXÊs¡T. B+‘√ yêVü≤Hê\T yÓfi≤¢\Hêïs¡T. bÕ<ä#ês¡T\≈£î ôd’‘·+ Çã“+~>± e÷]+~. ô|<ä› yêVü≤Hê\≈£î sêfi¯ó¢ ø={Ϻ|ü+#·s¡T¢ ø±e&É+, $$<Ûä düeTdü´\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ø£+ø£s¡ y˚dæ eT÷&ÉT HÓ\\T ø±edüTÔqï H˚{ÏøÏ ‘ês¡Ty˚j·T&É+ ˝Ò<äT. ñqï s√&ÉT¶qT bÕ&ÉT #˚dæ ø=‘·Ô ìsêàD+ #˚|ü&ÉT‘êeTì ÄX¯\T ø£*–+∫ eT<ä´˝ÀH˚

ndü+|üP]Ô>± e~˝ÒXÊs¡T. B+‘√ á s√&ÉT¶ MT<äT>± yÓfi≤¢\+fÒH˚ uÛÑj·T+ y˚düTÔ qs¡ø±ìï ‘·\|ædüT‘·qï<äì Á|üj·÷DÏ≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á$wüj·T+ô|’ nsYn+&é_ n~Ûø±]øÏ b˛Hé #˚j·T>± ‘êsY yÓT{°]j·T˝Ÿ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+ e\¢H˚ y˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì , ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP]Ô #˚kÕÔqeTì nsYn+&é_ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü á $<Ûä+>±H˚ y˚kÕÔeTì Vü‰$T*∫à HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔHêï|üì ÁbÕs¡+_Û+#·˝Ò<äì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ _{Ï s√&ÉT¶ eTs¡eTà‘·T\T |üP]Ô #˚j·÷\ì Á>±eTdüTÔ\T Á|üj·÷DÏ≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


X¯ìyês¡+21`06`2014

8

$wüe\j·T+˝À Á>±e÷\T f…+&ÉsY <äs¡U≤düTÔ\≈£î H˚˚&ÉT ∫e] n+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔq Á|ü»\T ` |ü{Ϻ+#·Tø√ì Ä~Ûø±s¡T\T 23q \ø°ÿ Á&Ü eTVü≤ã÷uŸq>∑sY,pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) :õ˝≤¢˝Àì |ü\T Á>±e÷\˝À kÕŒ+CŸ ◊s¡Hé |ü]ÁX¯eT\T HÓ\ø=\Œ&É+‘√ <ëì Á|üuÛ≤e+ H˚eTà~>± »&ÉÃs¡¢ eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\˝À ø±\Twü´+ @s¡Œ&ç |ü+≥ #˚\T, ˙s¡T ø±\TcÕ´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é, |ü{≤Hé#Ós¡T« ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ u≤˝≤q>∑sY eT+&É˝≤ìøÏ n‘·´~Ûø£+>± ◊s¡Hé |ü]ÁX¯eT˝Ò ‘·s¡* sêe&É+‘√ á ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\T rÁe eTH√y˚<äq≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝Àì >∑T+&˚&ÉT Á>±eT•yês¡T˝À ¬s+&ÉT, e÷#ês¡+ •yês¡T˝À ¬s+&ÉT, ñ&ç‘ê´\ Á>±eT•yês¡T˝À Á|üdüTÔ‘·+ Hê\T>∑T ◊s¡Hé |ü]ÁX¯eT\T HÓ\ø=\Œã&ܶsTT. yÓ÷‹|òüTq|üPsY, nbÕŒõ|ü*¢, s¡+>±¬s&ç¶>∑÷&É ÁbÕ+‘ê\˝À kÕŒ+CŸ ◊s¡Hé |ü]ÁX¯eT\T HÓ\ø=\Œ&É+‘√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\≈£î <ä>∑Zs¡>± ñqï |ü+≥\T, |ü+&É¢ ‘√≥\T <Óã“‹ +≥THêïsTT. ø±\T´ø±s¡ø£ |ü]ÁX¯eT\≈£î nqTeT‹ Çe« sê<äì Á>±eTdüTÔ\T >∑>√Z\T ô|&ÉT ‘·THêï, Á>±eTdüs¡Œ+#·T\T |ü]ÁX¯eT\ j·÷»e÷Hê´\≈£î e+‘·

|ü\ø£&É+ $X‚wü+. ◊s¡Hé |ü]ÁX¯eT\ j·÷»e÷Hê´\T |ü>∑\T ˇø£ rs¡T>±, sêÁ‹y˚fi¯ eTs=ø£ rs¡T>± |ü]ÁX¯eT\ qT+∫ ø±\TcÕ´ìï e<äT\T‘·THêïs¡T. sêÁ‹y˚fi¯ |ü]ÁX¯eT\ qT+∫ e#˚à ø±\Twü´+ eT÷\+>± |ü+≥\T, |ü+&É¢‘√≥\T, ≈£Ls¡>±j·T\ ‘√≥\T q\¢>± e÷s¡T‘·THêïsTT. e÷¬sÿ{À¢ eTdæu≤]q ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&É¢qT neTàø±ìøÏ ô|&ç‘˚ <Ûäs¡ |ü\ø£&É+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ¬s’‘·T\T u≤<Ûä ˇø£ rs¡T ñ+fÒ, |ü]ÁX¯eT\˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î\ u≤<Ûä es¡íD≤r‘·+. ◊s¡Hé |ü]ÁX¯eT\ j·T+<äT |üì#˚j·T&ÜìøÏ m≈£îÿe>± ;Vü‰sY, |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ, eTVü‰sêÁwüº ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\T #ê˝≤eT≥T≈£î edüTÔ+{≤s¡T. kÕŒ+CŸ ◊s¡Hé |ü]ÁX¯eT˝À¢ |üì#˚ùd ø±]à≈£î\≈£î J‘ê\T düVæ≤‘·+ n+‘·+‘·e÷Á‘·y˚T. ◊s¡Hé |ü]ÁX¯eT˝À¢ |üì#˚ùdÔ HÓ\dü] J‘·+ s¡÷.3y˚\ qT+∫ s¡÷.4500 e÷Á‘·y˚T j·÷»e÷q´+ #Ó*¢düTÔqï~, Çø£ÿ&É ø±]àø£ #·{≤º\T @e÷Á‘·+ |üì#˚j·T&É+

˝Ò<äT. |ü]ÁX¯eT˝À¢ |üì#˚dü÷Ô eTs¡DÏ+∫q e´≈£îÔ\≈£î j·÷»e÷Hê´\T s¡÷.60y˚\ qT+∫ s¡÷.\ø£å es¡≈£î e÷Á‘·y˚T yÓ\ ø£&ÉT‘·THêïs¡T. Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ ø±]à≈£î\T #·ìb˛‘˚ yê]ì u…~]+∫ πødüT\T ø±≈£î+&Ü #·÷düTÔHêïs¡T. e÷#ês¡+ •yês¡T˝À ñqï ˇø£ kÕŒ+CŸ ◊s¡Hé |ü]ÁX¯eT˝À Á|üe÷<ä+ »]– ◊<äT eT+~ ø±]à≈£î\T eTs¡DÏùdÔ yê] ÁbÕD≤\≈£î j·÷»e÷q´+ yÓ\ ø£{Ϻ+<äì düs¡«Á‘ê $eTs¡Ù\T e#êÃsTT. b˛©düT\T, b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düVæ≤‘·+ |ü]ÁX¯eT j·÷»e÷Hê´\πø e‘êÔdüT|ü\ø£&É+ $X‚wü+. ø±\Twü´ø±s¡ø£ |ü]ÁX¯eT\≈£î nqTeT‹ Çe«sê<äì Á>±eT düs¡Œ+#·T\≈£î ¬s’‘·T\T $qï$+#·T≈£îHêï düs¡Œ+#·T\T düVæ≤‘·+ j·÷»e÷Hê´\T Ç#˚à e÷´e÷´\≈£î ÄX¯|ü&ç |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üq≈£î ˝ÀbÕsTTø±]>± eT<䛑·T Á|üø£{Ï düTÔHêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶>∑÷&É e<ä› ì]à+∫q kÕŒ+CŸ ◊s¡Hé |ü]ÁX¯eT eT÷\+>± Ä ÁbÕ+‘·+˝À ˇø£ øÏ˝ÀMT≥sY es¡≈£î #Ó≥T¢, Çfi¯ófl düVæ≤‘·+

|üP]Ô>± ø±\Twü´+‘√ ì+&ç q\¢>± e÷]b˛j·÷j·Tì Á>±eTdüTÔ\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ô|<ë›sTT|ü*¢, nbÕŒõ|ü*¢, >∑T+&˚&ÉT, ñ&ç‘ê´\ ÁbÕ+‘ê\ •yês¡T˝À ñqï ◊s¡Hé |ü]ÁX¯eT\ j·÷»e÷qT\ô|’ ø±\Twü´ ìj·T+Á‘·D eT+&É* n~Ûø±s¡T\T, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Äj·÷ Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. |ü]ÁX¯eT\ j·÷»e÷qT\ô|’ #·s¡´\T #˚|ü≥ºì |üø£å+˝À ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï #˚|ü≥º>∑\eTì ¬s’‘·T\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. yÓ÷‹|òüTq|üPsY Á>±eT•yês¡T˝À ñqï ˇø£ ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ |ü]ÁX¯eT qT+∫ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï yêj·TT ø±\Twü´+ eT÷\+>± Ä ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü»\T @&Ée HÓ+ãs¡T C≤rj·Ts¡Vü≤<ë]ô|’ ì\ã&Ü\+fÒ }|æ] Ä&Éì |ü]dæú‹ ñ+<äì, á |ü]ÁX¯eT j·÷»e÷q´+ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yÓ÷‹|òüTq|üPsY, ã÷s¡TZ\ Á>±e÷\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|ü˝…¢ $ø±dü ø±s¡´Áø£eT+ ø£fi≤XÊ\ düeTdü´\ô|’ m+|æøÏ $q‹|üÁ‘·+ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\+˝À 20 ‘˚~ qT+&ç &çôd+ãsY 7e ‘˚~ es¡≈£î |ü˝…¢ $ø±dü+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ m+|æ&çz $s√» ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î |ü˝…¢ $ø±dü+ ìs¡«Væ≤+#˚ ôw&É÷´˝ŸqT ÄyÓT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. áHÓ\ 20e ‘˚~q eT˝≤ÿ|üPsY˝À, 27q <˚•{Ïø±´\˝À, p˝…’ 4q eq|ü≥¢˝À, 11q ô|<ä›eTT<äT›q÷sY, 18q eT+‘·{Ï, 25q >∑T&ç|ü*¢, Ä>∑düTº 1q ô|<ë›|üPsY, 8q >∑Hê´>∑T\.22q #·+<äTã≥¢ , ôdô|º+ãsY5q q\¢yÓ*¢, 2q ñj·÷à\yê&É, 19q Hê>∑q÷\T,

26q m+&Éu…≥¢ nø√ºãsY 10q >∑>∑Z\|ü*¢, 17q ne⁄sêdæ|ü*¢, 24q u§+<ä\|ü*¢, 31q ‘·÷&ÉT≈£î]Ô, qe+ãsY 7q |ü⁄˝≤®\˝À |ü˝…¢ $ø±dü+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. áôw&É÷´˝ŸqT eT+&É\ |ü]~˝Àì nìï XÊU≤\ n~ø±s¡T\T , Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, Hêj·T≈£î\T, Á|ü»\T >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\ì , |ü˝…¢ $ø±dü+qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. nìï XÊU≤\ n~ø±s¡T\T eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝À |üs¡´{ÏkÕÔs¡ì , Á|ü»\T ‘·eT düeTdü´\qT $qï$+#·Tø√e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T.

Ä‘·à≈£LsY pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) Ä‘·à≈£LsY |ü≥ºD+˝À Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ ìsêàD |üqT\qT yÓ+≥H˚ #˚|ü{≤º\ì mdtm|òt◊ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T sê|òüTy˚+<äsY Ä<ä«s¡´+˝À $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+∫q≥T¢>± ‘Ó*bÕs¡T. ø£fi≤XÊ\˝À nH˚ø£ mfi¯ó¢>± ø£˙dü kÂø£sê´\T ˝Òø£ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì n˝≤π> &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ ˇπø _*¶+>¥˝À wæ|òtº\ yêsTTdt>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì B+‘√ $<ë´s¡Tú\ Çã“+<äT\T es¡íHêr‘·+>± ñHêïj·Tì ø£fi≤XÊ\ ìs¡àDìøÏ $<ÛäT\T eT+p¬s’ mfi¯ófl >∑&ÉTdüTÔqï kÕúìøÏ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ìs¡¢ø£å´+ eTT\+>± |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#·˝Ò<äì MT¬s’Hê $<ë´s¡Tú\ô|’ ÁX¯<ä› eVæ≤+∫ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ ìsêàD |üqT\T #˚|ü{≤º\ì yês¡T $q‹ |üÁ‘·+˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú˝À¢ n~ø£ |ò”E\T ‘·–Z+#ê* Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú˝À n~Ûø£ |ò”E\T ‘·–Z+#ê\ì mdtm|t◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ó Áø£yês¡+ kÕúìø£ Äes¡D˝À dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± mdtm|òt◊ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù õ nXÀø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú\ Ä>∑&Ü\≈£î n<äT|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì nHêïs¡T. á $<ë´ dü+düú˝À |ò”E\T

n]ø£{≤º*‡q n~ø±s¡T\T j·T»e÷q´\‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ $<ë´s¡Tú\ qT+&ç |ò”E\T <ä+&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î düVü≤ø£]düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø±HÓ‡|tº, f…ø√ï, Ç+≥sY H˚wüq˝Ÿ dü÷ÿfi¯fl ù|s¡¢‘√ y˚\≈£î y˚\T |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À ø£˙dü eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·≈£îqï |ò”E\T e÷Á‘·+ <ä+&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ

#·≥º+ e∫à 4 dü+ˆˆ\T >∑&ÉTdüTÔqï z Á|üø£ÿ Áô|’y˚{Ÿ $<ë´dü+düú˝À neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢ &çÇz #=s¡e #˚dæ yÓ+≥H˚ &çm|òtÄsYdæ ø£MT{Ïì @sêŒ≥T #˚dæ Äø£MT{Ï dü÷∫+∫q $<Ûä+>± õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ˇø£ |ò”E\ |ü{Ϻø£qT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˇø£ kÕúìø£ &ç|üP´{Ï &çÇz\T zÁ|üø£ÿ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î ≈£L&Ü |ü]$TwüHé Çe«˝Ò<äì #ÓãT‘·THêïs¡T ‘·|üŒ Á|üdüTÔ‘· ìã+<Ûäq\≈£î $s¡÷<ä›+>± q&ÉTdüTÔqï bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. q÷‘·q+>± mìï¬ø’Hê {ÏÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ |ò”E\qT ø£≥º&ç #˚j·÷\ì e#˚à ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\˝À |ò”E\ ìj·T+Á‘·D #·{≤ºìï ‘Óyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|òt◊ &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T sêeTø£èwüí, •esê+, X¯+ø£sY, sêeTT, Hê>∑sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·&É+˝Ò<äT. _{Ï ˝Ò∫b˛sTT >∑T+‘·\T |ü&ܶsTT |ü\T#√≥¢ eT{Ϻ ø√≥Tº≈£îb˛sTT ø£+ø£s¡˝Ò∫+~ >∑‘· @&Ü~ u≤] esê¸\T ≈£îs¡e&É+‘√ |ü\T s√&ÉT¢ ø√≥Tº≈£î b˛j·÷sTT. yê>∑T\T, e+ø£\T e+ø£\T Á|üeVæ≤+∫ s√&É¢qT ø√‘·≈£î >∑T]#˚XÊsTT.yê{ÏøÏ ‘ê‘êÿ*ø£ eTs¡eT‘·T\≈£î ≈£î&Ü ì<äT\T eT+Es¡T ø±˝Ò<äT. ì<äT\T eT+E\T#˚dæ s√&ÉT¶ |ü⁄qs¡T<ä›s¡D |üqT\T #˚|ü{≤º&ÜìøÏ Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T, n~Ûø±s¡T\T @e÷Á‘·+ ÁX¯<ä› #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì Á>±MTq Á|ü»\T, Á|üj·÷ì≈£î\T $eT]ÙdüTÔ Hêïs¡T.nq+‘·es¡+ nbÕŒsTT|ü*¢ .#˚qï+|ü*¢ *+>±\ ,<ësês¡+, e&˚¶sêj·Tes¡+ s√&ÉT¢ ÄsYn+&é_ XÊø£ |ü]~˝À e⁄HêïsTT. düTe÷s¡T |ü<Ófi¯¢ øÏ+<ä≥ yÓT≥˝Ÿ s√&É¢qT _{Ïs√&ÉT¢>± e÷sêÃs¡T.s√&ÉT¢ u≤>∑T#˚dæ+~ yÓ÷<ä\T ‘·s¡Tyê‘· eTs¡eT‘·T\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. ø√‘·Ô@yÓTà˝…´ >∑Te«\ u≤˝ŸsêE s√&É¢ <äTdæΔ‹ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø£å‘·>±Á‘·T\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. @fi¯¢‘· s¡uÛÑ&ç ìs¡«Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+. eTs¡eT‘·TÔ\≈£î ì<äT\T πø{≤sTT+ #·ø£b˛e&É+‘√ s√&ÉT¢ n<ë«DdæΔ‹øÏ #˚sêsTT. yÓ÷<ä{À¢ s¡÷, ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫ _{Ïs¡Vü≤<ës¡T\T y˚dæHê Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡Tyê‘· Hês¡«Vü≤DqT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. eTs¡eTà‘·T\ ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T ≈£î&Ü ì<äT\T kÕ~Û+#·&É+ ˝Ò<äT. Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T Á|üø£≥q\≈£î ‘·|üŒ |üqT\T #˚j·T&É+ô|’ ÁX¯<ä› eVæ≤+#·&É+˝Ò<äT. _{Ï ˝Ò∫b˛sTT >∑T+‘·\T |ü&ܶsTT |ü\T#√≥¢ eT{Ϻ ø√≥Tº≈£îb˛sTT ø£+ø£s¡˝Ò∫+~ >∑‘· @&Ü~ u≤] esê¸\T ≈£îs¡e&É+‘√ |ü\T s√&ÉT¢ ø√≥Tº≈£îb˛j·÷sTT. yê>∑T\T, e+ø£\T e+ø£\T Á|üeVæ≤+∫ s√&É¢qT ø√‘·≈£î >∑T]#˚XÊsTT.yê{ÏøÏ ‘ê‘êÿ*ø£ eTs¡eT‘·T\≈£î ≈£î&Ü ì<äT\T eT+Es¡Tø±˝Ò<äT. ì<äT\T eT+E \T#˚dæ s√&ÉT¶ |ü⁄qs¡T<ä›s¡D |üqT\T #˚|ü{≤º&ÜìøÏ Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T, n~Ûø±s¡T\T @e÷Á‘·+ ÁX¯<ä› #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì Á>±MTq Á|ü»\T, Á|üj·÷ì≈£î\T

ô|+∫ \ø°ÿ &ç|t <ë«sê <äTU≤D≤\ qTπø{≤sTT+&É+‘√ f…+&ÉsY\T ‘·≈£îÿe>±H˚ |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. >∑‘·+˝À ˇπø <äTø±D≤ìøÏ |ü<äT\ dü+K´˝À _Hê$T\ ù|s¡T‘√ <äU≤\T #˚ùdyês¡T. ø±˙ &çbÕõ{Ÿ nyÓT+{Ÿ ô|+#·&É+ <ë«sê , q÷‘·q m¬ø’‡CŸ $<ëHêìï neT\T |üs¡TdüTÔ Á|ü‹ eT<ä´+ d”kÕ $Áø£j·÷ìøÏ _\T¢‘√bÕ≥T q÷‘·q ø£+&çwüHé\qT neT\T |üs¡TdüTÔ+&É≥+‘√ ≈£L&É eT<ä´+ <äTø±D≤\ f…+&ÉsY\≈£î yê´bÕs¡düTÔ\TeTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äT.

n~Ûø±s¡T\ düMTø£å düe÷y˚X¯+ myÓTà˝Ò´ >∑Te«\ u≤˝ŸsêE ã\÷àsY pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À n~Ûø±s¡T\T düMTø£åqT ìs¡«Væ≤+∫ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n<Ûä´ø£å\T>± m+|æ&çy√ lìyêdt\T , á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~Û\T>± n#·Ã+ù|≥ myÓTà˝Ò´ >∑Te«\ u≤˝ŸsêE bÕ˝ÀZHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\‘√ |ü]#·j·÷\T #˚düTÔ yê]

uÀs¡T ÁbÕs¡+uÛÑ+ }≥÷ÿsY, pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) }≥÷ÿsY eT+&É\+ |ü⁄*e÷$T&ç Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ s√E yÓ’dæ|æ eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® es¡ÿ≥+ »>∑Hê<∏é¬s&ç¶ mìïø£\˝À ¬>*∫q, z&çq düeTdü´\ |ü]cÕÿsìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Á|ü»\≈£î Vü≤$T Ç#êÃs¡T. mìïø£\ düeTj·T +˝À Ç∫Ãq e÷{ Á|üø±s¡+ uÀs¡TqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

düeTdü´\qT eT]j·TT eT+&É\+˝À ñqï |ü]dæú‘·T\qT n~Ûø±s¡T\T myÓTà˝Ò´ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. m+|æ{Ïdæ\T , düs¡Œ+#Y\‘√ bÕ≥T $$<Ûä XÊU≤\≈£î dü+ã+~+∫q n~Ûø±s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T ‘·Vü≤d”˝≤›sY sê+u≤sTT, m+|æ&çy√ lìyêdüT\T, C…&çŒ{Ïdæ <Ûäs¡àHêj·Tø˘, $$<Ûä XÊU≤˝≤~ø±s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

mmôd’‡>± düj·÷´<é nø£“sY Ä‘·à≈£LsY, pHé 20(ôd’ÿq÷´dt) Ä‘·à≈£LsY b˛©dtùdºwüHé˝À ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ>± $<äT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï düj·÷´<é nø£“sY mm¬ôd’‡>± ìj·TeTø£ |üÁ‘·+ n+<äT≈£îqï≥T¢>± Ä‘·à≈£LsY môd’‡ mdt¬ø >ödt ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À >∑‘· 20 @fi¯ó¢>± b˛©dt &çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À #˚] M<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±ìùdºãT˝Ÿ qT+∫ á s√E mmôd’‡>± Á|üyÓ÷wüHé bı+<ä&É+ Äq+<ä+>± ñ+<ëì düj·÷´<é nø£“sY M<ÛäT\ ìs¡«Vü≤D˝À eT]ìï |ü<äe⁄\qT bı+<ë\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T õ˝≤¢˝À ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ\T>± |üì#˚düTÔqï 21 eT+~ mmôd’‡>± Á|üyÓ÷wüHé\T e∫Ãq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

qe ìsêàD≤ìøÏ Á|ü‹|üø£å\T düVü≤ø£]+#ê* m+|æ õ‘˚+<äsY¬s&ç¶ Ä‘·à≈£LsY pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº Ä$sê“e |òüTq‘· ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ bÕغπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D qe ìsêàD≤ìøÏ Á|ü‹|üø£å bÕغ\T sê»ø°j·÷\T #˚j·T≈£î+&Ü düVü≤j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê\ì eTVü≤ã÷uŸq>∑sY m+|æ {ÏÄsYmdt bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT nyÓ÷<ä\bÕ&ÉT õ‘˚+<äsY¬s&ç¶ >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT Ä‘·à≈£LsY˝Àì Á|üuÛÑT‘·« n‹~Û >∑èVü≤+ qT+∫ {ÏÄsYmdt bÕغ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T @sêŒ≥T #˚dæq düHêàq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T sê|òüTy˚+<äsYsêe⁄ n<Ûä´≈£å‘· eVæ≤+#·>± düHêàq y˚~ø£ ô|’ õ‘˚+<äsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘· <˚X¯ ∫Á‘· |ü≥+˝À 29e sêÁwüº+>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº+

@fi¯ó¢ >∑&ç∫bıjÓT.... <äTdæΔ‹ e÷s¡<ëjÓT n#·Ã+ù|≥.pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) @fi¯ó ¢ >∑&ÉTdüTÔHêï Á>±e÷\ |ü]dæΔ‹ e÷s¡&É +˝Ò<äT Á|ü>∑‹øÏ Á|ü<ëq+>± u≤$+#˚ s¡Vü≤<ës¡T˝Ò <äTdæΔ‹øÏ #˚]q n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT.Á|üj·÷ì≈£î\T ‹Áe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√H˚Hê<ÛäT&ÉT ˝Òs¡T. eT+&É\+˝Àì Á>±MTD s¡Vü≤<ë s¡T\T >√‘·÷\T |ü&ç. ø£+ø£s¡‘˚* <äTs¡“s¡+>± e÷sêsTT yê{Ïì |ü{Ϻ+#·Tø√H˚ Hê<ÛäT&ÉT ˝Òø£ Á|üj·÷ì≈£î\T. yêVü≤q #√<ä≈£î\T qs¡ø±ìï nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. Á|üe÷ <ë\≈£î >∑T¬s’ ø£å‘·>±Á‘·T\T>± e÷s¡T ‘·THêïs¡T. @fi¯¢‘·s¡uÛÑ&ç ìs¡«Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+. eTs¡eT‘·TÔ\≈£î ì<äT\T πø{≤sTT+#·ø£b˛e&É+‘√ s√&ÉT¢ n<ë«DdæΔ‹øÏ #˚sêsTT. yÓ÷<ä{À¢ s¡÷, ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫ _{Ïs¡Vü≤<ës¡T\T y˚dæHê Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡Tyê‘· Hês¡«Vü≤DqT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. eTs¡eTà‘·T\ ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T ≈£î&Ü ì<äT\T kÕ~Û+#·&É+ ˝Ò<äT. Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T Á|üø£≥q\≈£î ‘·|üŒ |üqT\T #˚j·T&É+ô|’ ÁX¯<ä› eVæ≤+

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) : õ˝≤¢˝Àì 194 eT<ä´+ <äTø±D≤\≈£î f…+&És¡T¢ y˚ùd+<äT≈£î X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ∫e] ‘˚~ ø±e&É+‘√ <äs¡U≤düTÔ\T <ëU≤\T#˚ùd+<äT≈£î uÛ≤Ø>± ‘·s¡*e#êÃs¡T. <ëU≤\T #˚dæq f…+&És¡¢qT á HÓ\ 23q \ø°ÿ &ç|t <ë«sê õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì n+uÒ<äÿsY ø£fi≤uÛÑeHé πø+Á<ä+˝À ìs¡ísTTkÕÔs¡ì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø e+<ä≈£î ô|’>± f…+≥s¡¢qT <äU≤\T #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À m≈£îÿe ø√&é #˚dæqyê]øÏ eT<ä´+ <äTø±D≤\≈£î πø{≤sTT+#˚yês¡T ø±˙ á |üsê´j·T+ |ò”EqT 10 y˚\ qT+∫ 25 y˚\≈£î

$eT]ÙdüTÔHêïs¡T.nq+‘·es¡+ nbÕŒsTT|ü*¢.#˚qï+|ü*¢ *+>±\ ,<ësês¡+,e&˚¶sêj·Tes¡+ s√&ÉT¢ ÄsYn+&é_ XÊø£ |ü]~˝À e⁄HêïsTT. düTe÷s¡T |ü<Ófi¯¢ øÏ+<ä≥ yÓT≥˝Ÿ s√&É¢qT _{Ïs√&ÉT¢>± e÷sêÃs¡T. yê{ÏøÏ ‘ê‘êÿ*ø£ eTs¡eT‘·T\≈£î ≈£î&Ü ì<äT\T eT+Es¡T ø±˝Ò<äT. ì<äT\T eT+E\T#˚dæ s√&ÉT¶ |ü⁄qs¡T<ä›s¡D |üqT\T #˚|ü{≤º&ÜìøÏ Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T, n~Ûø±s¡T\T @e÷Á‘·+ ÁX¯<ä› #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì Á>±MTq Á|ü»\T, Á|üj·÷ì≈£î\T $eT]ÙdüTÔ Hêïs¡T.nq+‘·es¡+ nbÕŒsTT|ü*¢ .#˚qï+|ü*¢ *+>±\ ,<ësês¡+, e&˚¶sêj·Tes¡+ s√&ÉT¢ ÄsYn+&é_ XÊø£ |ü]~˝À e⁄HêïsTT. düTe÷s¡T |ü<Ófi¯¢ øÏ+<ä≥ yÓT≥˝Ÿ s√&É¢qT _{Ïs√&ÉT¢>± e÷sêÃs¡T..s√&ÉT¢ u≤>∑T#˚dæ+~ yÓ÷<ä\T ‘·s¡Tyê‘· eTs¡eT‘·T\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. ø√‘·Ô@yÓTà˝…´ >∑Te«\ u≤˝ŸsêE s√&É¢ <äTdæΔ‹ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

@sêŒ&ç+<äì 12 @fi¯fl bÕ≥T sêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ mH√ï Á|üC≤ ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡ìï Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D>± ì]à+#˚+<äTπø d”m+ uÛ≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤ºπs ‘·bÕŒ Äj·Tq≈£î |ü<ä$ô|’ e´yÓ÷Vü≤+ ˝Ò<äì Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î\T Á|ü»\qT ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{Ϻ+∫+<˚≈£î nqedüs¡yÓTÆq Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì qe ‘Ó\+>±D ìsêàD≤ìøÏ sê»ø°j·÷\≈£î ‘·e⁄« ˝Ò≈£î+&Ü n+<äs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D e÷ìbò˛düTº˝À Ç∫Ãq Vü‰$T\ìï Áø£eTÁø£eT+>± H˚s¡y˚πsÃ+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñ+<ëì mìï n&ɶ+≈£î\T m<äT¬s’q Á|ü»\ qeTàø±ìï eeTTà #˚j·T≈£î+&Ü {ÏÄsYmdt bÕ\q

n+~düTÔ+<äì á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq nHêïs¡T. n_Ûeè~›øÏ |ü⁄q:s¡+øÏ‘·+ nj˚T´+<äT≈£î y˚T<Ûëe⁄\T $<ë´s¡Tú\T j·TTe≈£î\T ‘·eT≈£î n+&É>± ì\e\ìï Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\T ≈£î\ dü+|òü÷\T, {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T |üP\e÷\,XÊ\Te\‘√ Äj·TqqT |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T e÷J myÓTà˝Ò´ dü«s¡íeTà, {ÏÄsYmdt eT+&É\ Hêj·T≈£î\T >√bÕ˝Ÿj·÷<äyé, s¡y˚Twt, e÷J C…&çŒ{Ïdæ sêCÒ+<äsYdæ+>¥, e÷J m+|æ|æ >∑+>±<äsY >ö&é, düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, ˝≤eD´ nì˝Ÿ ≈£îe÷sY >ö&é, düs¡Œ+#Y\T yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶, j·TeTTqT, |ü\Te⁄s¡T {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

#·s¡´\T ˝Òq|üŒ&ÉT $T{Ï+>¥\T m+<äT≈£î ø±s√Œπs≥sY Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, ∫ø£ÿ&ç|ü*¢ pHé 20 (ôd’ÿq÷´dt) yês¡T¶\ n_Ûeè~› ø£$T{Ï\≈£î n~Ûø±s¡T\T Vü≤»s¡T ø±≈£î+fÒ n{Ϻ n~Ûø±s¡T\ rs¡Tô|’ rsêàHê\T #˚dæ ñHêï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~ø£\T |ü+|æq #·s¡´\T ˝Òeìï uÛÑ>¥*+>∑+|ü*¢ ø±s√Œπs≥sY Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. düT+<äs¡j·T´ ø£fi¯ì\j·T+ düTj·TuŸ Vü‰˝Ÿ˝À X¯ó Áø£yês¡+ ]f…ÆsY¶ ◊mmdt n~Ûø±] sêe⁄∫\ø±ì n<Ûä´ø£å‘·q nbÕ‡>±´|t yês¡T¶\ ø£MT{Ï HÓ+ãs¡T¢, m]j·÷ ø£$T{Ï , u≤\\ ñ∫‘· ìs¡“+<ä ñ∫‘· $<ä´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ düe÷y˚X¯+ »s¡>±>∑ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ eTTK´ n‹~>± bÕ˝ÀZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yês¡T¶\ ø£MT{Ï\T #ê˝≤ |üesYb˛˝Ÿ nì ‘Ó*bÕs¡T. ø£$T{Ï düuÛÑT´\ düVü≤ø±s¡+‘√H˚ ø±s√Œπs≥sY\ bÕ\q düT˝≤uÛÑ‘·s¡+ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. n_Ûeè~Δô|’ yês¡T¶ HÓ+ãsY\≈£î, ø±s√Œπs≥sY\≈£î ÁX¯<ä› ˝Ò<äì n+^ø£]+#ês¡T. yês¡T¶ ø£$T{°\≈£î n~Ûø±s¡T\T eùdÔ n_Ûeè~›ô|’ ne>±Vü≤q edüTÔ+~. n~Ûø±s¡T\T düe÷y˚XÊ\≈£î sê≈£î+fÒ n_Ûeè~› mø£ÿ&Éy˚dæq >=+>∑&ç nø£ÿ&˚ ñ+≥T+<äHêïs¡T. düe÷y˚XÊ\≈£î ¬>’s¡Ω»s¡T nj˚T´ n~Ûø£±s¡T\ô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î

|òæsê´<äT #˚dæq #·s¡´\T ˝ÒeHêïs¡T. ø£$T{Ï MT{Ï+>¥\T eè<ë nHêïs¡T. e÷$T&ç|üP&ç yÓ+ø£≥s¡+>∑j·T´ bÂ+&˚wüHé dü+düú j·÷<äj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Túfi¯≈£î, ñbÕ<ë´j·TT\≈£î dü¬s’q dü<äTbÕj·T\T ñ+&ÉeHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À |ü⁄düÔø±\T., {≤sTT˝…{Ÿ\T, Ä≥ düú˝≤\T, ø£+{ÏøÏ ø£qã&ÉeHêïs¡T. Ä&É|æ\¢\T |ü<äe ‘·s¡>∑‹ #·<äe>±H˚ ôô|[fl\T #˚düTÔHêïs¡T. á |ü<䛋 |æ\¢\ kÂuÛ≤>∑´+qT ≈£î+≥T |ü&˚düTÔ+<äHêïs¡T. sêe⁄∫\ø±ì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ä´ n_Ûeè~›¬ø’ eT÷&É+#Ó\ Á|üuÛÑT‘·«\T ñ+&Ü\Hêïs¡T. n_Ûeè~› sê»ø°j·T\≈£î nr‘·+>± Ä<äs¡Ù ÁbÕj·T+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. n~Ûø±s¡T\≈£î |üqT\T #Ó|æŒ #˚sTT+#·Tø√yê*‡q u≤<ä´‘· Á|ü»\ô|’ ñ+<ëHêïs¡T. nbÕ‡bÕ¢Hé n~Ûø±] lìyêdt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+>∑Héyê&ç ìs¡«Vü≤D\ô|’ rÁe $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. n+>∑Héyê&ç es¡ÿsY\ |üìrs¡T uÛ≤>±˝Ò<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü<äà, e÷<ä$, düTeT\‘·, o\, lìyêdt>∑TbÕÔ, ‘·T\d”u≤sTT, >ödæj·÷uÒ>∑+, kÕsTTu≤u≤ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at S.R Publications,AMBERPETHyderabad,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

21 06 14 vaarthatarangalu web  
21 06 14 vaarthatarangalu web