Page 1

ôV’≤<äsêu≤<é 21`1`2014 eT+>∑fi¯yês¡+

PUBLISHING IN: Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada ‰ www.indianewstoday.co

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:249 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

ôd+Á≥˝Ÿ yÓTÁ{À ¬s’˝Ò«ùdºwüHé e<ä›

πøÁJyê˝Ÿ <Ûäsêï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢ : <˚X¯sê»<Ûëì˝Àì ôd+Á≥˝Ÿ yÓTÁ{À ¬s’˝Ò«ùdºwüHé e<ä› &Ûç©¢ eTTK´eT+Á‹ πøÁJyê˝Ÿ ÄyéT ÄBà bÕغ H˚‘·\‘√ ø£*dæ <Ûäsêï≈£î ~>±s¡T. b˛©düT\ rs¡T≈£î e´‹πsø£+>± |ü~s√E\bÕ≥T <Ûäsêï #˚kÕÔeTì πøÁJyê˝Ÿ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ìC≤sTTr>± ñqï b˛©düT n~Ûø±s¡T\ô|’ d”ìj·Ts¡T¢ \+#ê\T rdüTø√yê\ì ˇ‹Ô&ç #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ìC≤sTTr|üs¡T˝…’q b˛©düT\T e÷ <Ûäsêï˝À bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T.

πøÁJyê˝Ÿ ø±Hê«sTTì n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T πø+Á<ä ¨+XÊK ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓfi¯óÔqï &Ûç©¢ eTTK´eT+Á‹ πøÁJyê˝Ÿ ø±Hê«sTTì b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. πø+Á<ä ¨+XÊK ø±sê´\j·T+ eTT+<äT πøÁJyê˝Ÿ ÄyéT ÄBà bÕغ H˚‘·\‘√ ø£*dæ <Ûäsêï #˚|ü≥º&ÜìøÏ yÓfi¯ó ÔHêïs¡T. ¬s’˝Ÿ uÛÑeHé e<ä› qT+∫ <ÛäsêïqT »+‘·sYeT+‘·sY e<ä›≈£î e÷s¡TÃø√yê\ì eTTK´eT+Á‹ ns¡$+<é πøÁJyê˝ŸqT &Ûç©¢ b˛©düT\T ø√sês¡T. ¬s’˝Ÿ uÛÑeHé e<ä› d”m+ πøÁJyê˝Ÿ, eT+Á‘·T\T, ÄyéT ÄBà myÓTà˝Ò´\T <Ûäsêï #˚düTÔqï dü+>∑‹ $~‘·y˚T. b˛©düT\ rs¡T≈£î ìs¡düq>± |ü~s√E\ bÕ≥T <Ûäsêï#˚kÕÔeTì πøÁJyê˝Ÿ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

&Ûç©¢ b˛©düT\qT sêh |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îsê˝Ò+ : wæ+&˚ &Ûç©¢ b˛©düT\qT sêh Á|üuÛÑT‘·« |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îsê˝ÒeTì πø+Á<ä ¨+XÊK eT+Á‹ wæ+&˚ ‘Ó*bÕs¡T. πøÁJyê˝Ÿ &çe÷+&éô|’ wæ+&˚ düŒ+~dü÷Ô $#ês¡D ‘·sê«‘˚ b˛©düT\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. $#ês¡D ìy˚~ø£ e#˚à es¡≈£î πøÁJyê˝Ÿ z|æø£ |ü{≤º\ì ø√sês¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø=‘·Ô bÕغ ô|fÒº~ ˝Òì~ ‘˚˝≤Ã\ì d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. á y˚Ts¡≈£î ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\T CÀs¡T>± eT+‘·Hê\T ø=qkÕ–düTÔqï≥Tº $ìøÏ&ç. sêÁwüº $uÛÑ»q $wüj·T+˝À bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é‘√ &Ûû n+≥Tqï øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ô|’H˚ d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø=‘·Ô bÕغ @sêŒ≥T ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹ô|’ Ç|üŒ{Ïπø d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔqï≥Tº bÕغ esêZ\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. ø=+<äs¡T ø±+Á¬>dt m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T d”m+qT H˚s¡T>± ø£*dæ Ä ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚j·÷\ì ø√]q≥Tº düe÷#ês¡+. d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q ø±+Á¬>dt m+|”\T nq+‘· yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶, e÷>∑T+≥ lìyêdü¬s&ç¶, ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T Ç{°e\ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√ uÛÒ{° nsTTq≥Tº düe÷#ês¡+. á dü+<äs¡“¤+>± yê] eT<Ûä´ Á|ü<Ûëq+>± ø=‘·Ô bÕغ ô|’H˚ #·s¡Ã kÕ–q≥Tº $ìøÏ&ç. ªMTs¡T ‘·«s¡>± ø=‘·Ô bÕغ ô|≥º+&ç.. y˚TeTT n+<äT˝À #˚s¡T‘ê+.. ˝Ò<ä+fÒ Á|ü‘ê´e÷ïj·T e÷sêZ\qT #·÷düT≈£î+{≤+µ nì yês¡T düŒwüº+ #˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. sêÁwüº $uÛÑ»q ìs¡íj·÷ìï rÁe+>± e´‹πsøÏdü÷Ô.. Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ yÓfi¯¢˝Òì ø=+<äs¡T d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ø=‘·Ô bÕغô|’ ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø=‘·Ô y˚~ø£ô|’øÏ e∫à b˛{° #˚ùdÔ ø=+‘· es¡≈£î >ös¡e+ <ä≈£îÿ‘·T+<äì yês¡T #ÓãT‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+fÒ yÓ’mkÕ‡sY d”|”˝ÀøÏ yÓfi≤¢\+fÒ ‘·qø£+fÒ ∫qï

d”m+ô|’ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ˇ‹Ô&ç ‘·«s¡>± ‘˚˝≤Ã\ì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ |ü≥Tº ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À CÀs¡T>± eT+‘·Hê\T eTT+<˚ ‘˚\Ã+&ç.. ˝Ò<ä+fÒ e÷<ë] e÷<˚q+≥÷ yÓ\¢&ç! eTs√yÓ’|ü⁄ n~ÛcÕºq+ m‘·TÔ>∑&É\‘√ H˚‘·˝À¢ njÓ÷eTj·T+ ej·TdüTÿ&Ó’q »>∑Hé H˚‘·è‘·«+˝À |üì#˚j·÷\+fÒ s¡T∫+#·&É+˝Ò<äì ø=+<äs¡T #·]Ã+#·T≈£î+≥Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.á Áø£eT+˝ÀH˚ ø=+<äs¡T d”e÷+Á<Ûä m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔqï≥Tº Á|ü#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± ø±+Á¬>dt bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ø£$T{°˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ #√≥T ø£*Œ+#·&É+‘√ ø=‘·Ô bÕغ HÓ\ø=˝ÒŒ $wüj·TyÓTÆ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·˝À¢ rÁe dü+~>∑∆+ HÓ\ø=qï≥Tº düe÷#ês¡+. n~ÛcÕºHêìï n&ɶ>√\T>± ~Ûø£ÿ]dü÷Ô ø=‘·Ô ‘·\H=|ü⁄Œ\T düèwæºdüTÔqï øÏs¡DYù|s¡TqT Ád”ÿì+>¥ ø£$T{°˝À #˚s¡Ã&É+‘√ Ms¡T $düàj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ô|’>± n~ÛcÕºq+ eP´Vü‰‘·àø£y˚Tqì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Äj·Tq kı+‘· bÕغ ô|≥ºuÀs¡ì, ‘·eT yÓ+fÒ ñ+{≤s¡ì #ê≥&É+‘√bÕ≥T »+|tõ˝≤˙\≈£î ø£fiË¢+ y˚j·T&ÉeT÷ ôV’≤ø£e÷+&é m‘·TÔ>∑&É>± yês¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ø±>±

d”ÄsY|”m|òt ôV≤*ø±|üºs¡Tô|’ e÷y√sTTdüTº\ ø±\TŒ\T

H˚{ÏøÏ yêsTT<ë |ü&ɶ XÊdüq eT+&É*

#Û·rÔdt>∑&Ûé: #Û·rÔdt>∑&Ûé˝Àì düT≈£îe÷ õ˝≤¢˝À d”ÄsY|”m|òt ôV≤*ø±|üºsYô|’ e÷y√sTTdüTº\T ø±\TŒ\T »]bÕs¡T. ôV≤*ø±|üºs¡T <ë«sê ≈£L+_+>¥ düeTj·T+˝À e÷y√sTTdüTº\T ø±\TŒ\T »]|æq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ á <ë&çe\¢ me]ø° m˝≤+{Ï Vü‰˙ »s¡>∑˝Ò<äì, dæã“+~ düTs¡øÏå‘·+>± ñHêïs¡ì düe÷#ês¡+.

ôV’≤<äsêu≤<é : XÊdüqeT+&É* eT+>∑fi¯yêsêìøÏ yêsTT<ë |ü&ç+~. sêh $uÛÑ»q eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã ø=qkÕ–+~. XÊdüqdüuÛÑ˝À $$<Ûä n+XÊ\ô|’ düuÛÑT´\T yêsTT<ë rsêàHê\T Ç#êÃs¡T. düyÓTÆø£´, ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷\ô|’ πø+Á<ä, sêcÕZ\ yÓ’K]ô|’ #·s¡Ã ø√s¡T‘·÷ ‘Ó<˚bÕ, $uÛÑ»q _\T¢ô|’ n_ÛÁbÕj·÷\‘√bÕ≥T z{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#ê\ì yÓ’ø±bÕ yêsTT<ë rsêàHê\T Ç#êÃsTT.

eTT+#·Tø=düTÔqï ª>∑&ÉTe⁄µ! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20 : sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»q _\T¢ #·s¡Ã >∑&ÉTe⁄qT bı&ç–+#˚ n+X¯+ô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã »s¡T>∑T‘√+~. >∑&ÉTe⁄ bı&ç–kÕÔsê? ˝Ò<ë nH˚ dü+X¯j·T+ n+<ä]˝À H˚\ø=+~. eTTK´+>± d”e÷+Á<Ûä H˚‘·˝À¢ f…q¸Hé HÓ\ø=qï≥Tº düe÷#ês¡+. {° _\T¢ô|’ #·s¡ÃqT |üP]Ô #˚dæ XÊdüqdüuÛÑ düuÛÑT´\ n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó*j·TCÒùd+<äT≈£î sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸeTTKØ® 42 s√E\ >∑&ÉTe⁄ Ç∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±>± á HÓ\ 21˝À>± bı&ç–+|ü⁄ô|’ ìs¡íj·T+ sêq≥ºsTT‘˚ ø£wüºy˚Tqqï nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï≥Tº Vü≤dæÔq esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± sê»´düuÛÑ mìïø£\T e#˚à HÓ\ 7q ñ+&É≥+‘√ >∑&ÉTe⁄ yês¡+, ˝Òø£ ¬s+&ÉT yêsê\≈£î $T+∫ Çe«ø£b˛e#·Ãì ø=+<äs¡T d”ìj·TsY H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T. >∑&ÉTe⁄ ô|+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ô|’ d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. á HÓ\ 21˝À>± ìs¡íj·T+ e#˚Ã≥≥Tº #·÷&Ü\ì ø±+Á¬>dt m+|”\T nq+‘· yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶, ñ+&Ée*¢ ns¡TDY≈£îe÷sY d”m+qT ø√]q≥Tº düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+fÒ _\T¢ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄ô|’ á HÓ\ 23 es¡≈£L ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì eT+Á‹ XË’\C≤Hê<∏é #ÓãT‘·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ {° eTTkÕsTT<ë _\T¢ #·s¡Ãô|’ >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+#·e<ä›ì ‘Ó\+>±D H˚‘·\T sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸeTTKØ® øÏ $qï$düTÔHêïs¡T. XÊdüqdüuÛÑ˝À #·s¡ÃqT kÕ>∑Bdü÷Ô, nqedüs¡ $wüj·÷\qT Á|ükÕÔ$dü÷Ô ø±\j·÷|üq

bı&ç–+|ü⁄ô|’ düs¡«Á‘ê ñ‘·ÿ+sƒ¡ 21 <ë{Ï‘˚ ø£wüºy˚Tqì dü+πø‘ê\T ª{°µ _\T¢ô|’ #·s¡Ã ns¡ø=πs d”e÷+Á<Ûä H˚‘·˝À¢ f…q¸Hé f…q¸Hé bı&ç–+#˚~ ˝Ò<ä+≥Tqï ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T

#˚düTÔHêïs¡ì yês¡T eT+&ç |ü&ÉT‘·THêïs¡T. sêÁwüº nôd+;¢ n_ÛÁbÕj·T+ ø√dü+ sêÁwüº|ü‹ |ü+|æq {° eTTkÕsTT<ë _\T¢ Á|ü‘·T\qT d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T uÛÀ–eT+≥˝À¢ ‘·>∑\u…{Ϻ nee÷ì+#ês¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT n<˚ _\T¢ô|’ #·s¡Ã ø√dü+ ø√dü+ @ eTTK+ ô|≥Tº≈£îì >∑&ÉTe⁄ ô|+#ê\ì ø√s¡T‘ês¡ì yês¡T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç∫Ãq düeTj·÷ìï @e÷Á‘·+ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√˝Ò<äT ø£qTø£ #·s¡Ã≈£î eT]+‘· >∑&ÉTe⁄ m+‘·e÷Á‘·+ bı&ç–+#·e<ä›ì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· düuÛÑT´\T |ü≥Tºã&ÉT‘·THêïs¡T. bÕغ\≈£î nr‘·+>± yês¡+‘ê sêÁwüº|ü‹øÏ ˝ÒK\T sêdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. á |ü]D≤e÷\ Áø£eT+˝À X¯ìyês¡+ sêÁ‹ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq

u… + >∑ fi ¯ S s¡ T dü M T|ü + ˝À ãdü T ‡ uÀ˝≤Ô . . q\T>∑ T ] eTè‹ eTè‘·T˝À¢ eTT>∑TZs¡T HÓ\÷¢s¡T yêdüT\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é : ø£sêí≥ø£˝Àì u…+>∑fi¯Ss¡T düMT|ü+˝À Vü≤ÀùdŒ≥ e<ä› k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ z ãdüT‡ n<äT|ü⁄‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. á |òüT≥q˝À q\T>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. 29 eT+~ >±j·T|ü&ܶs¡T. ãdüT‡ ‹s¡T|ü‹ qT+∫ u…+>∑fi¯Ss¡T yÓfi¯óÔ+&É>± á Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. ãdüT‡˝À yÓTT‘·Ô+ 49 eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ø£å‘·>±Á‘·T\qT u…+>∑fi¯Ss¡T˝Àì m+áJ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q ãdüT‡qT sêCÒXŸ Á{≤yÓ˝Ÿ‡≈£î #Ó+~q~>± >∑T]Ô+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq »]–q á s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eT]DÏ+∫q eTT>∑TZs¡T HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ yêdüT\T>± b˛©düT\ >∑T]Ô+#ês¡T. M]˝À ∫qï+ Á|ükÕ<éHêj·TT&ÉT (31)~ bı<ä\≈£Ls¡T eT+&É\+ yê$T&ç|ü‹Ô Á>±eT+. Ç‘·qT kÕ|òtºy˚sY Ç+õ˙sY. eTs=ø£s¡T m.nq÷wü (25). ÇyÓT~ HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì H˚‘êõ q>∑sY ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ>± #ÓãT‘·THêïs¡T. eTs=ø£s¡T m+. $»j·T≈£îe÷sY (30), ãT∫ìs&ç¶ bÕ˝…+≈£î #Ó+~q e´øÏÔ. ˇø£ÿ Á|ükÕ<é Hêj·TT&ÉT nÁ&Édt ‘·|æŒ+∫ $T>∑‘ê Ç<ä›]~ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢≈£î #Ó+~qyê¬s’q|üŒ{Ïø° yê] |üP]Ô ∫s¡THêe÷˝À ‘˚&Ü

‘·s¡TyêsTT 2˝À

ø±s¡´<ä]Ù Á|üdüqï≈£îe÷sY eTVü≤+‹ eTTkÕsTT<ë _\T¢ ô|’ #·s¡Ã≈£î >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ πø+Á<ëìøÏ ˝ÒK sêXÊs¡ì, Ä ˝ÒK ‘·eT≈£î n+~+<äì, <ëìï sêÁwüº|ü‹øÏ |ü+|ædüTÔHêïeTì πø+Á<äVü≤À+ XÊK esêZ\T ù|s=ÿqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »]–+~. á y˚Ts¡≈£î ø=ìï #êqfi¯¢˝À yês¡Ô\T ôd’‘·+ e#êÃsTT. nsTT‘˚ ‘êqT n˝≤+{Ï ˝ÒK @B πø+Á<ëìøÏ sêj·T˝Ò<äì eTVü≤+‹ yÓ\¢&ç+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. á $wüj·T+˝À @<Ó’ Hê ˝ÒK yÓ[¢ ñ+fÒ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·÷ìøÏ düŒwüº‘· e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. >∑&ÉTe⁄ ø√dü+ πø+Á<ëìøÏ H˚s¡T >± eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ˝ÒK sêùd neø±X¯+ ñ+< äì d”mdt #ÓbÕŒs¡T. ø±>± eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã≈£î >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄ n+X¯+ô|’ Á|ü<Ûëq+>± #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·T+&É ≥+‘√ sê»ø°j·T esêZ˝À¢, sêÁwüº Á|ü»˝À¢ ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~. >∑&ÉTe⁄ bı&ç–ùdÔ }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<äì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· H˚‘·\T ‘˚*Ã#ÓãT‘·THêïs¡T. n<˚ »]–‘˚

‘·s¡TyêsTT 2˝À

ø£$T{°˝À ù|s¡T #˚s¡Ã&É+‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ bÕغ ô|&É‘êsê ˝Ò<ë nH˚ dü+<˚Vü≤+ d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘·˝À¢ HÓ\ø=qï~. ˇø£yÓ’|ü⁄ mìïø£\ düeTj·T+ <ä>∑Zs¡|ü&ÉT‘·T+&É≥+ eTs√yÓ’|ü⁄ sêÁwüº $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T y˚>∑e+‘·+ ø±e&É+‘√ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q ø√kÕÔ, sêj·T\d”eT Hêj·T≈£î\T eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ô|fÒº bÕغyÓ’ù| #·÷düTÔqï≥Tº $ìøÏ&ç. nsTT‘˚ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ bÕغ ô|&É‘ês¡ì, Ä bÕغ mìïø£\ >∑Ts¡TÔ ÁøϬø{Ÿ u≤´{Ÿ ñ+≥T+<äì ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ Ms¡•yê¬s&ç¶ ‹s¡T|ü‹˝À yê´U≤´ì+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. eTTK´eT+Á‹øÏ dü+ã+~Û+∫q nqT#·s¡T\T á $<Ûä+>± #ÓãT‘·THêï øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e÷Á‘·+ ø=‘·Ô bÕغ }düT e∫Ãq|ü⁄Œ&É˝≤¢ q$« }s¡T≈£î+≥THêïπs ‘·|üŒ m˝≤+{Ï düe÷<Ûëq+ Çe«&É+˝Ò<äT. Ç~ ˇø£ s¡ø£+>± Äj·Tq nqT#·s¡T\≈£î ìsêX¯≈£î >∑T]#˚düTÔqï~. eTs√ yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ sê»ø°j·T m‘·TÔ\T, ô|’ m‘·TÔ\≈£î lø±s¡+ #·T&ÉT‘·Tqï~.

Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£≈£î y˚dæq Ád”ÿì+>¥ ø£$T{°˝À kÕúq+ ø£*Œ+#·&É+ Á|üdüTÔ‘·+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø=‘·Ô bÕغ ô|&ÉT‘·THêïs¡qï yês¡Ô\T sêe&É+ e˝Ò¢ Äj·Tq eTT+<ä] ø±fi¯¢≈£î ã+<Ûä+ y˚dæ+<äì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ @~ @yÓTÆHê n~ÛcÕºq+ eP´Vü‰\qT ã<ä∆\Tø={Ϻ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø=‘·Ô bÕغ ô|&É‘êsê? ˝Òø£ n~ÛcÕºq+ e÷j·T˝À |ü&çb˛‘ês√ ø±\y˚T ìs¡ísTTdüTÔ+~.

Ç∫Ãqe÷≥πø.. ø£≥Tºã&É‘ê+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, »qe] 20 : sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ eTs√ e÷≥ ˝Ò<äT.. Ç∫Ãqe÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+{≤+ nì _C…|æ nÁ>∑H˚‘· m+. yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T k˛eT yês¡+ ñ<äj·T+ m|æ uÛÑeHé qT+&ç »+‘·sYeT+‘·sY es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä.. düyÓTÆø£´+ e˝Ò¢ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´eTì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. _C…|æ nÁ>∑H˚‘· yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îì ø=~›ùd|ü⁄ e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ ‘·eT bÕغ yÓ’K]˝À m≥Te+{Ï e÷s¡TŒ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq e÷≥qT HÓs¡y˚s¡TkÕÔeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|ü»\ düeTdü´\≈£î »yêãT #ÓbÕŒ*‡q u≤<Ûä´‘· πø+ Á<ä+ô|’ ñ+<äHêïs¡T. $uÛÑ»q _\T¢ô|’ πø+Á<ëìπø düŒwüº‘· ˝Ò<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. >∑õ_õ

_C…|æ H˚‘· yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT >∑+<äs¡>√fi¯+>± eTTkÕsTT<ë _\T¢qT s¡÷bı+~+#ês ¡Hêïs¡T. Ç˝≤+{Ï $uÛÑ»q <˚X¯+˝À mqï&É÷ »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. $uÛÑ»qô|’ |”m+ ìs¡íj·T+ rdüT ≈£î+fÒ d”m+ e´‹πsøÏ+ #·&É+ mø£ÿ&Ó’Hê #·÷XÊe÷ nì ÄX¯Ã s¡´+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç~ mø£ÿ&Ü ø£˙$˙ ms¡T>∑ì $&É÷¶s ¡eTHêïs¡T. $uÛÑ»q ø±+Á¬>dt ≈£î≥T+ã e´eVü‰s¡+˝≤ ñ+~ ‘·|挑˚ Á|ü»\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+∫q <ëK˝≤\T mø£ÿ&Ü ˝Òe Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê $uÛÑ»qô|’ ‘êqT #˚dæq bıs¡bÕ≥TqT ø±+ Á¬>dt bÕغ Á>∑Væ≤+#ê\Hêïs¡T. dü]~<äT›ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± »+‘·sYeT+‘·sY |ü]düsê\T C…’düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ë\‘√ <ä<ä∆]˝≤¢sTT. b˛©düT\T, Á|ü‘˚´ø£ ã\>±\T uÛ≤Ø dü+K´˝À yÓTTVü≤]+#ês¡T. nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥ q\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

sêh|ü‹øÏ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\ ˝ÒK ôV’≤<äsêu≤<é: sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®øÏ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T ˝ÒK sêXÊs¡T. eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã≈£î >∑&ÉTe⁄qT bı&ç–+#·e<ä›ì yês¡T á ˝ÒK˝À ø√sês¡T. >∑&ÉTe⁄ bı&ç–ùdÔ ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·T Ä–b˛‘·T+<äqï Ä+<√fi¯q Á|ü»˝À¢ ñ+<äì H˚‘·\T ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T. M≥ìï+{Ï˙ $e]+#˚+<äT≈£î ‘·eT≈£î düeTj·T+ πø{≤sTT+#ê\ì yês¡T sêh|ü‹øÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. sêh|ü‹øÏ H˚s¡T>±, d”mdt <ë«sê ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· H˚‘·\T ˝ÒKqT |ü+|üqTHêïs¡T. sêh|ü‹øÏ ˝ÒK Ç∫Ãq m+|” $y˚ø˘: sêh $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫q eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã≈£î >∑&ÉTe⁄ ô|+#·e<ä›ì m+|” $y˚ø˘ sêh|ü‹øÏ ˝ÒK n+<äCÒXÊs¡T.

eTTì‡bÕ*{° ñ<√´>∑T\ düyÓTà H√{°düT ôV’≤<äsêu≤<é: sêh+˝Àì eTTì‡bÕ*{° ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düyÓTà H√{°düT Ç#êÃs¡T. e#˚à 3 e ‘˚BqT+∫ sêh yê´|üÔ+>± düyÓTà #˚j·TqTqï≥T¢ sêh eTTì‡|ü˝Ÿ ñ<√´>∑, ø±]àø£ ◊ø£´ dü+|òü÷\T ‘˚*à #ÓbÕŒsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ düø±\+˝À düŒ+~+∫ ‘·eT düeTdü´\qT kÕeTs¡dü´+>± |ü]wüÿ]+#ê\ì ˝Ò<ä+fÒ »s¡>∑uÀj˚T |ü]D≤ e÷\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì ø±]àø£ dü+|òü÷\T ôV≤#·Ã]+#êsTT. sêh+˝Àì @&ÉT ø±]àø£ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ôV’≤<äsêu≤<é e÷kÕuŸ{≤´+ø˘ ˝Àì eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]bÕ\HêXÊK dü+#ê\≈£î\≈£î düyÓTà H√{°düTqT n+<äCÒXÊs¡T. >∑‘· düyÓTà dü+<äs¡“¤+>± ≈£î~]q ˇ|üŒ+<ë\qT yÓ+≥H˚ neT\T#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.


@e¬s’Hê #·{≤ºìøÏ ˝Àã&ç |üì#˚j·÷*: ø£˝…ø£ºsY eT+>∑fi¯yês¡+ 21, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, »qe] 20: ø£˝…ø£ºsY nsTTHê #·{≤ºìøÏ ˝Àã&ç |üì#˚j·÷*‡+<˚qì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆sYúC…’Hé #ÓbÕŒs¡T. kÕúìø£ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ @\÷s¡T ø±s=ŒπswüHé

ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åDô|’ ø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. @\÷s¡T Á|ü»\ <ëVü‰]Ôì rπsà 65mø£sê\ eT+∫˙{Ï #Ós¡TeqT •˝≤ŒsêeT+ ìsêàD≤ìøÏ |üsê´≥ø£ XÊK >∑‘· ø£˝…ø£ºsY n|üŒ{Ï+#·&É+ô|’, Á|ü»\≈£î s√&ÉT¢, Á&Ó’sTTqT¢

yÓTT<ä˝…’q eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ô|’ <äèwæº ô|≥º≈£î+&Ü ø√{≤¢~s¡÷bÕj·T\‘√ ãT<äT∆ì bÕs¡Tÿ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ düeT+»dü+ ø±<ä+≥÷ @\÷s¡T |ü‘˚Ôu≤<ä≈£î #Ó+~q |ü>∑&Ü\ yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ Hêj·TT&ÉT ˝Àø±j·TTø£Ô˝À |òæsê´<äT

_C…|æ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îqï J$‘· sê»X‚KsY

nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À ˇø£s¡T eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, »qe] 20: >∑‘· HÓ\ s√E\ ÁøÏ‘·+ <Ûäs¡à|ü⁄] düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£î˝À 21‘·T˝≤\ ã+>±s¡+ <√|æ&ç »]–+<äqï Äs√|üDô|’ <Ûäs¡à|ü⁄]øÏ #Ó+~q Á&Ó’esY mdt. #·+<äTô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq b˛©dt ùdºwüHé uÛÑeq+ô|’ qT+&ç øÏ+<ä≈£î |ü&É&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ‘·s¡*+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ë&Éì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. #·+<äTqT b˛©düT˝Ò #·+bÕs¡ì Äj·Tq ã+<ÛäTe⁄\T Äs√|æ+#ês¡T. b˛©dt ùdºwüHé m<äT≥ #·+<äT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. m˝≤+{Ï Äs√|üD\T ˝Òì #·+<äTqT n¬sdüTº #˚dæ rÁe+>± ∫Á‘·Væ≤+dü\≈£î >∑T] #˚dæ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&Éì.. b˛©düT\T ∫Árø£]düTÔHêïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü #·+<äT {ÏÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô nì, m˝≤¬>’Hê n‘·ìì eT≥Tºô|{≤º\qï ñ<˚›X¯+‘√H˚ á <ës¡TD≤ìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì Äs√|ædüTÔHêïs¡T. $#ês¡D »]|æ‘˚ ø±˙, ndü\T $wüj·÷\T ãj·T≥ |ü&É‘êj·Tì ã+<ÛäTe⁄\T nHêïs¡T. #·+<äT~ eTTe÷à{ÏøÏ Vü≤‘·´ ø±<äì yês¡T nHêïs¡T.

sê»qïqT <ä]Ù+#·T≈£î+≥Tqï uÛÑ≈£îÔ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, »qe] 20 : |òæÁãe] 12, 13, 14 ‘˚B\˝À y˚T&Üs¡+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ düeTàø±ÿ.. kÕs¡ø£ÿ C≤‘·s¡≈£î yÓfi‚fl uÛÑ≈£îÔ\T eTT+<äT>± y˚eTT\yê&É l sê»sêCÒX¯«s¡kÕ«$TøÏ yÓTT≈£îÿã&ÉT\T rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î n~Ûø£dü+K´˝À ‘·s¡* edüTÔHêïs¡T. düeTàø£ÿ kÕs¡ø£ÿ C≤‘·s¡≈£î yÓfi‚fl eTT+<äT>± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q uÛÑ≈£îÔ\T eTT+<äT>± ø=eTs¡yÓ*¢ <˚yê\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ |üP»\T ìs¡«$T+∫ yÓTT≈£îÿã&ÉT\T rs¡TÃ≈£î+{≤s¡T. nq+‘·s¡+ ø=+&É>∑≥T¢ Ä+»H˚j·TkÕ«$Tì <ä]Ù+∫ yÓTT≈£îÿã&ÉT\T #Ó*¢kÕÔs¡T. nq+‘·s¡+ y˚T&Üs¡+˝À »]π> düeTàø£ÿ... kÕs¡ø£ÿ\ C≤‘·s¡≈£î yÓ[fl yÓTT≈£îÿã&ÉT\T |üP]Ô #˚düT≈£î+{≤s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± y˚eTT\yê&É |ü≥ºD+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘√+~. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTH˚ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê] ø√H˚s¡T˝À kÕïHê\T #˚dæ sê»sêCÒX¯«s¡kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îì |üP»\T »s¡T|ü⁄‘ês¡T. Ä\j·T+ •eHêeTdüàs¡D‘√ e÷s¡TÁyÓ÷>∑T‘·T+~.

>∑D‘·+Á‘·~H√‘·‡yêìøÏ n~Ûø±s¡T\T ‘·|üŒì dü]>± Vü‰»s¡Tø±yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 20: C≤rj·T |ü+&ÉT>∑\≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ <ë«sê ìs¡«Væ≤+#˚ |ü‘êø±$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£e÷\≈£î n~Ûø±s¡T\+‘ê $~Û>± Vü‰»s¡Tø±yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY |æ.mdt. Á|ü<äT´qï n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ Á|ü>∑‹ uÛÑeHé eT+~s¡+˝À ø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á HÓ\ 26q ìs¡«Væ≤+#˚ >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡yêìøÏ kÕúìø£+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#˚ n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑T\T ‘·|üŒìdü]>± b˛©düT |òüπs&é Á>ö+&é˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê\ì Ä<˚•+ #ês¡T. á $wüj·T+˝À Vü‰»s¡T |üØøÏå+#˚ |ü]dæú‹ rdüT≈£îsê e<ä›Hêïs¡T. ÄHê{ÏøÏ @ n~Ûø±]øÏ ≈£L&Ü ôd\e⁄\T, nqTeT ‘·T\T eT+ps¡T #˚j·Tã&Éeì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ Á|ü»\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£L&Ü á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡yêìøÏ Ç+ø± n_Ûeè~› dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T $esê\ ìy˚~ø£ Çe«ì n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ dæ|æz≈£î n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. á HÓ\ 24q πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\≈£î dü+ã+~Û+∫ $õ˝…Hé‡, ì|òü÷ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï+<äTq Á|ü‹ n~Ûø±] ‘·|üŒìdü]>± |üP]ÔkÕúsTT˝À ìy˚~ø£\T n+~+#ê\ì Ä<˚$+#ês¡T. Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeT XÊK, yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK, $<ë´XÊK\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q @C…˙‡\T ˇø£ÿs√E uÛÑø£å»q+ n+~+#·≈£îHêï Ä s√E≈£î yê]øÏ #Ó*¢+#˚ #ÛêØ®\qT ì*|æ y˚j·÷q*, á $wüj·T+˝À düs¡Tÿ´\sY C≤Ø #˚j·÷\Hêïs¡T. n+>∑Héyê&ç es¡ÿs¡¢≈£î Á|ü‹s√E bò˛Hé <ë«sê dü+ã+~Û‘· dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢ Vü‰»s¡Tì qyÓ÷<äT #˚dæ |æ&çøÏ ìy˚~ø£ n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. dü<äs¡+ ø±´+|ü⁄\˝À $ø£˝≤+>∑T\≈£î n<˚ s√E <äèe|üÁ‘ê\T C≤Ø #˚j·÷\Hêïs¡T. ádüMTø£å˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡›Hé, n<äq|ü⁄ C…dæ X‚cÕÁ~, |æ&ç\T, mdt.Ç\T, dæÇz\T, C…&ç\T, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ósêdü H˚‘·\T ô|‘·Ô+<ës¡¢≈£î yês¡düT\T : |üj·÷´e⁄\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é »qe] 20: ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ ô|‘·Ô+<ës¡¢≈£î e´‹πsø£+>± »]–+<˚qì ‘Ó<˚bÕ düuÛÑT´&ÉT |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé nHêïs¡T. 1956≈£î eTT+<äT »]–+~ #·]Á‘· ø±<ë? nì Á|ü•ï+#ês¡T. $uÛÑ»q _\T¢ô|’ |üj·÷´e⁄\ XÊdüqdü uÛÑ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ósêdü H˚‘·\T ô|‘·Ô+<ës¡¢≈£î yês¡düT \T nì $eT]Ù+#ês¡T. ìC≤\T e÷{≤¢&ç‘˚ ‘Ósêdü H˚‘·\≈£î ñ\T¬ø+<äT≈£î? nì Á|ü•ï+#ês¡T. ô|<ä› eTqTwüfl\ ˇ|üŒ+<ä+ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚düT≈£îqï ˇ|üŒ+<äy˚Tqì ù|s=ÿHêïs¡T. $uÛÑ»q ô|’ k˛ìj·÷ yÓ’K] @$T{À #Ó|æŒ+#·+&Éì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. k˛ìj·÷, $»j·TeTà, πød”ÄsY ‘·qj·TT\ ø√dü+ ìs¡íj·÷\T »s¡>∑≈£L&É<äì nHêïs¡T. CÀq˝Ÿ $<ÛëHêìï ‘=\–+#ê\ì düuÛÑ˝ÀH˚ πød”ÄsY #ÓbÕŒs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. düyÓTÆø£´ sêh+˝À ø=qkÕ–‘˚ ˙{Ï πø{≤sTT+|ü⁄\ düeTdü´ sê<äì nHêïs¡T.

|ü]XÀ<Ûäq\≈£î mH√ï Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T lø±≈£îfi¯+, »qe] 20 : Á|üdüTÔ‘·+ $<ë´s¡Tú\≈£î |ü]XÀ<Ûäq\T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î mH√ï neø±XÊ\T, eT¬sH√ï Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì, yê{Ïì Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø±ø£rj·T $X¯«$<ë´\j·T+ qT+∫ e∫Ãq Ä#ês¡´ yÓ’.Á|üMT˝≤<˚$ ù|s=ÿHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« eTVæ≤fi≤ ø£fi≤XÊ\˝À XÊ{Ÿ ù|s¡T‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ¬s+&ÉTs√E\ dü<ädüT‡ eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT eTTK´n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üMT˝≤<˚$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À |ü]XÀ<Ûäq\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ dü+düú\T #ê˝≤ ñHêïj·Tì #ÓãT‘·÷ yê{Ï $esê\qT ôd’‘·+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. yÓ+ø£fÒX¯«s¡ $X¯«$<ë´\j·T+ qT+∫ e∫Ãq Ä#ê s¡´ |æ.˙s¡» e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü]XÀ<Ûäq\ nedüs¡+ #ê˝≤ ñ+<äì j·TTe‘· <ëìï >∑T]Ô+∫ eTT+<äT≈£îsêyê\ì dü÷∫+#ês¡T.

#˚j·T&É+‘√ á n+X¯+ô|’ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ˝Àø± j·TTø£Ô õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìï ø√]+~. Bìô|’ ø£˝…ø£ºsY |òæsê´<äT <ës¡Tì düeTø£å+˝À n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+∫ düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ #˚|ü{≤ºs¡T. nbÕs¡ nqTuÛÑe+ >∑\ y˚T<Ûëe⁄\T n˙ï ø√D≤\˝À Ä˝À∫+∫ #·{≤º\qT s¡÷bı+~kÕÔs¡ì yê{Ïì düÁø£eT+>± neT\T #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ ñqï<˚ ‘·|üŒ #·{≤ºìøÏ nr‘·+>± mes¡÷ e´eVü≤]+#·&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äì ø£˝…ø£ºsY düŒwüº+ #˚XÊs¡T. #·{≤ºìøÏ Á|ür ø£ÿs¡÷ ˝Àã&˚ ñ+&Ü\ì nHêïs¡T.

eTT+#·Tø=düTÔqï ª>∑&ÉTe⁄µ!

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT

Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\qT ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T n*ºy˚T≥+ C≤Ø #˚düTÔHêïs¡T. ø±>± eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ sêÁwüº|ü‹ >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+#·&É+ nH˚~ ñ+&Éø£b˛e#·Ãì sêC≤´+>∑ $X‚¢wü≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. sêÁwüºXÊdüqdüuÛÑ˝À #·s¡Ã≈£î Ç|üŒ{Ïπø 42 s√E\ düeTj·T+ Ç∫Ãq+<äTHê eT]+‘· >∑&ÉTe⁄ Ç#˚à neø±X¯+ ñ+&É<äì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, sê»´düuÛÑ mìïø£\

Á|üÁøÏj·TqT düC≤e⁄>± |üP]Ô #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Ä˝À∫düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ n+~e∫Ãq á neø±XÊìï ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥÷ düVü‰j·T ìsêø£s¡D nÁkÕÔìï eTT+<äT≈£î ‘Ódü÷Ô d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T >∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄q≈£î |ü≥Tº|üfÒº neø±XÊ\T ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. @~ @yÓTÆHê sêÁwüº|ü‹ ìs¡íj·T+ô|’H˚ n+<ä] #·÷|ü⁄ HÓ\ø=+~. n‘·ì qT+∫ @ ìs¡íj·T+ edüTÔ+<√qì n+<äs¡÷ ÄdüøÏÔ>±, ñ‘·ÿ+sƒ¡>± m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T.

s√&ÉT¶ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·&É+ Á|ü‹ ˇø£ÿ] u≤<Ûä´‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, »qe] 20 : s√&ÉT¶ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·&É+ n+<ä]πø ÁX‚jÓ÷<ëj·Tø£eTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë›sYúC…’Hé nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À s¡yêD≤ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q 25e s¡Vü≤<ë] uÛÑÁ<ä‘ê yês√‘·‡ yê\ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝ÀH˚ ø±ø£, <˚X¯+˝À ≈£L&Ü ô|<ä› ô|<ä› »ãT“\ e\q eTs¡DÏ+ #˚yê]ø£Hêï s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ eT÷\+>± nø±\eTs¡D+ bı+<äT‘·Tqï yê] dü+K´ s√Es√E≈£L ô|s¡T>∑T‘·Tqï<äHêïs¡T. Ç+<äT≈£î s√&ÉT¶ ìã+<Ûäq\Tô|’ yêVü≤q #√<ä≈£î\≈£î ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+, n‹y˚>∑+, yÓTs¡T¬>’q s¡Vü≤<ë] kÂø£sê´\T ñ+&É&É+‘√, ˇø£s¡T ˇø£]‘√ b˛{° Á|üe÷<ë\T ø=ì ‘Ó#·TÃ≈£î+≥T Hêïs¡Hêïs¡T. kÕe÷q´ Á|ü»˝Òø±≈£î+&Ü n~Ûø±s¡+˝À ñqï Á|ür ˇø£ÿs¡÷ ≈£L&Ü s√&ÉT¶ ìã+<Ûäq\T, #·{≤º\T $~Û>± bÕ{Ï+∫ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T ìs√~Û+#ê\Hêïs¡T. ÁbÕD+ø£Hêï @B $Tqïø±<äH˚ $wüj·÷ìï >∑T]Ô+∫ yêVü≤q ìsê«Vü≤D˝À d”«j·T ìj·T+Á‘·D>± nedüs¡eTHêïs¡T. Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdHé‡ ˝Ò≈£î+&Ü @ ˇø£ÿs¡T yêVü≤Hêì q&É|üsê<äHêïs¡T. Á&Ó’$+>¥ #˚dü÷Ô bò˛Hé e÷{≤¢&É&É+ m+‘· e÷Á‘·+ eT+∫~ø±<äHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ sêqTqï 2 HÓ\\ ø±\+˝À |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*–+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ ne>±Vü≤q ø£*–+#˚+<äT≈£î s¡yêD≤ XÊK #·ø£ÿ{Ï ø£s¡|üÁ‘ê\qT, |ü⁄düÔø±\ qT, dæºø£ÿs¡¢qT Á|ü#·T]+∫+<äì M{Ïì õ˝≤¢ ˝Àì nìï ø£fi≤XÊ\\T, bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ≈£L&Ü

ø£˝…ø£ºsY |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì #ÓbÕŒs¡T. s√&ÉT¶ ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·&É+˝À Á|ür ˇø£ÿ ]˝À e÷s¡TŒ m+‘√ nedüs¡eT Hêïs¡T. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ ìyês¡D≈£î n+<ä] düVü≤ø±s¡+ m+‘√ nedüs¡eTHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷» e÷q´ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T j·T+_ _mdt X¯s¡à ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ¬ø.$»j·T\øÏåà, ø√H˚ s¡T düTπswt, |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ Ä{À yÓTTu…’˝Ÿ‡ &û\sY‡ Áô|dæ&Ó+{Ÿ H˚¬sfi¯fl s¡$, ÄsY{Ïz |ü⁄s¡+<ÛäsY, yÓ÷{≤s¡T yÓVæ≤ø£˝Ÿ Çq‡ô|ø£ºs¡T¢, lìyêdüHê j·Tø˘, ¬ø$. düTu≤“ sêe⁄, j·T+. yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄, $»j·TsêE, düVü‰j·T+ j·T+$◊\T d”‘ê|ü‹, Ä©, ‘·~‘·s¡T\ bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\, ø£fi≤XÊ\ ãdüT‡\T ìsê«Vü≤D˝À C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#·+&ç $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\qT bÕsƒ¡XÊ\\≈£î, ø£fi≤XÊ\\≈£î rdüT≈£îe#˚à yêVü≤Hê\T |üP]ÔkÕeTs¡ú´+‘√ ñ+&˚˝≤ Äj·÷ dü+düú\T Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ eVæ≤+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆sYú C…’Hé nHêïs¡T. |æ\¢\≈£î dü]|ü&Ü yêVü≤Hê\qT @sêŒ≥T #˚düTø√yê\Hêïs¡T. m+‘· e÷Á‘·+ ‘·≈£îÿe yêVü≤Hê\‘√ m≈£îÿe Á{Ï|t\T ìs¡«Væ≤+∫ Á&Ó’es¡¢ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêe<ä›ì ø£˝…ø£ºsY Äj·÷ j·÷»e÷Hê´\≈£î dü÷∫+ #ês¡T. ‘·|üŒìdü]>± ãdüT‡˝À¢ m≥Te+{Ï Á|üe÷<ë\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü ñ+&˚+ <äT≈£î ìã+<Ûäq\T y˚Ts¡≈£î n–ï e÷|üø£ j·T+Á‘ê+\qT @sêŒ≥T #˚düTø√yê\Hêïs¡T.

ñ|üs¡yêD≤ ø£$TwüqsY dæôV≤#Y l<˚$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ eT]ìï ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£eT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeT Hêïs¡T. Ç+<äT≈£î ø£˝…ø£ºsY dæ<ë›sYú C…’Hé n+~ düTÔqï e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T m+‘√ <√Vü≤<ä|ü&É ‘êj·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+ >± q&ÉT|ü⁄‘·Tqï 70 ãdüT‡\qT d”CŸ #˚j·T&É+ bÕ≥T, 229 πødüT\qT qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. s¡Vü≤<ë] ìã+<Ûäq\T dü¬s’q $<Ûëq+˝À bÕ{Ï+#˚ $wüj·T+ô|’ Á&Ó’es¡T¢, Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ s¡+>±\≈£î #Ó+~qyê]‘√bÕ≥T, ø£fi≤XÊ\\T, bÕsƒ¡XÊ\\T $<ë´s¡Tú\≈£î ne>± Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\\ ãdüT‡\T ìsê«Vü≤D≤rs¡TqT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ‘·ìF #˚dæ ˝ÀbÕ\qT >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î 185õ ]õwüºsYqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. ‘=\T‘· |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ s¡yêD≤ XÊK s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ eTTÁ~+∫q |ü\T ø£s¡|üÁ‘ê\T, dæºø£ÿs¡T¢, Vü‰´+&é ãTø˘‡qT ø£˝…ø£ºsY dæ<ë›sYúC…’Hé $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Á&Ó’es¡¢ Ä˝À#·q $<ÛëHê\ô|’, s√&ÉT¶ ìã+<Ûäq\T, |ü]à{Ÿ n+XÊ\ô|’ &ç{Ïdæ l<˚$ Á&Ó’es¡¢qT $e]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷q´ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T j·T+__mdt X¯s¡à ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ¬ø.$»j·T\øÏåà, ø√H˚s¡T düTπswt, |ü•ÃeT>√<ë e] õ˝≤¢ Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ‡ &û\sY‡ Áô|dæ&Ó+{Ÿ H˚¬sfi¯fl s¡$, ÄsY{Ïz |ü⁄s¡+<ÛäsY, yÓ÷{≤s¡T yÓVæ≤ø£˝Ÿ Çq‡ô|ø£ºs¡T¢, lìyêdüHêj·Tø˘, ¬ø$. düTu≤“sêe⁄, j·T+. yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, $»j·TsêE, düVü‰j·T+ j·T+$◊\T d”‘ê|ü‹, Ä©, »MT˝Ÿ, sêeTø£èwüí, ‘·~‘·s¡T\ bÕ˝§ZHêïs¡T.

edüTÔ+<äì ‘êqT m|ü&É÷ nqTø√˝Ò<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À »]–q ndü‘·´ Á|ü#êsê\qT K+&ç+#·&É+˝À ˝À|ü+ »]–+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ @s¡Œ&˚ düeTj·T+˝À sêj·T\d”eT≈£î ˙fi¯ó¢, ì<ÛäT\T, n_Ûeè~∆ nHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. |æ{ÏwüqsY≈£î ôV’≤ø√s¡Tº dü÷#·q sêj·T\d”eT |ü˝…¢˝À¢ Á|ü»\T ñ+&És¡T, |ü#·Ã<äq+ ñ+&É<äì.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á>±e÷˝À¢ eè<äT∆\T, |æ\¢\T $TqVü‰ $T–*qyês¡+‘ê e\dü ôV’≤<äsêu≤<é »qe] 20: ¬s’‘·T\≈£î ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û e´eVü‰s¡+˝À b˛‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT~+|ü⁄ $<ÛëHêì≈£îqï ìã+<Ûäq\qT ù|s=ÿHê\+≥÷ ôV’≤ø√s¡Tº |æ{ÏwüqsYqT Ä<˚•+∫+~. ¬s’‘·T\≈£î Ç#˚à ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&ûøÏ dü+ã+~Û+∫ dü¬s’q eT~+|ü⁄ ˝Ò<ä+≥÷ <ëK˝…’q |æ{ÏwüHéô|’ ôV’≤ø√s¡Tº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt ø£˝≤´DY CÀ´‹ ùdHé >∑TbÕÔ, »dæºdt ôV’≤<äsêu≤<é »qe] 20: yÓqTø£u≤≥T‘·qy˚T $uÛÑ»q≈£î dü+»jYT≈£îe÷sY\‘√ ≈£L&çq <Ûäsêàdüq+ $#ês¡D »]|æ+~. ø=\e÷qe÷? nì |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé Á|ü•ï+#ês¡T. sêh+˝Àì nìï yê´C≤´ìï <ëK\T#˚ùd düeTj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ nìï ìã+<Ûäq*ï ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓqTø£u≤≥T‘·q+ ñ+<äì nHêïs¡T. sê»ø°j·T ñ\¢+|òæT+∫+<ë ˝Ò<ë @<Ó’Hê ˇø£ ìã+<ÛäqqT e÷Á‘·y˚T ø±s¡D≤\‘√H˚ $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. uÛ≤wü, |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<ë nqï n+XÊ\ô|’ düŒwüº+>± n|òæ&É${Ÿ˝À j·÷dü, dü+düÿè‘·T\T y˚s¡H˚ $wü Á|ü#ês¡+ »]–+<äì nHêïs¡T. ù|s=ÿHê\ì dü÷∫+∫+~. Á|üC≤Á|üjÓ÷»Hê\Tqï Ç˝≤+{Ï sêh+˝À 100 s√E\bÕ≥T ñ<ä´eT+ »]–‘˚.. πø+Á<ä+ ‹]– yê´C≤´\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ü‹yê~ô|’ ìs¡T›wüºyÓTÆq Äs√|üD\T #·÷&É˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ñ+&Ü\ì dü÷∫dü÷Ô eTs√e÷s¡T |æ{ÏwüHéqT düeTÁ>∑+>± <ëK\T#˚j·÷\ì |æ{ÏwüqsY≈£î düŒwüº+#˚dæ+~. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é »qe] 20: ôV’≤<äsêu≤<é ìsêàD+˝À yÓTT<ä{Ï qT+∫ nìï ÁbÕ+‘ê\ bÕÁ‘· ñ+<äì ‘Ó<˚bÕ H˚‘· |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé nHêï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é »qe] 20: sêh $uÛÑ»qô|’ sêÁ‹øÏ sêÁ‹ ìs¡íj·T+ s¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ìsêàD+˝À e÷ bÕÁ‘· ˝Ò<äì m˝≤ #ÓãT‘ês¡ì? rdüT≈£îHêïs¡ì.. _\T¢ ‘·j·÷Ø qT+∫ düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|fÒºes¡≈£î Á|ü•ï+#ês¡T. \+ø£˝À |ü⁄{Ϻqyêfi¯¢+‘ê sêø£ådüT˝Ò.. Ä+Á<Ûë˝À n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ñ\¢+|òüTq˝Òqì ‘Ó<˚bÕ H˚‘· |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé |ü⁄{Ϻqyêfi¯¢+‘ê Á<√VüQ\H˚ e÷≥\T u≤~ÛdüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. eT+&ç|ü&ܶs¡T. sêh $uÛÑ»q eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ XÊdüqdüuÛÑ˝À Äj·Tq düTBs¡È+>± Á|üdü+–+#ês¡T. sêcÕZ\ @sêŒ≥T≈£î >∑‘·+˝À nqTdü]+∫q $<ÛëHê\qT Çø£ÿ&É m+<äT≈£î neT\T #˚j·T&É+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À ‘êeTT @yÓTÆHê ¬s+&√ ‘·s¡>∑‹ ôV’≤<äsêu≤<é »qe] 20:yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝ÀH˚ bÂs¡T\e÷? nì eT+&ç|ü&ܶs¡T. düuÛÑ˝À rsêàq+ ô|≥º&ÜìøÏ, ‘Ó\T>∑T‘·*¢ $Á>∑Vü≤+ HÓ\ø=˝≤Œs¡ì ‘Ó<˚bÕ H˚‘· |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé z{Ï+>¥≈£î m+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T‘·*¢ nH˚ e÷≥qT yÓTT<ä≥ e÷{≤¢&ç+~ düTs¡es¡+ ñeTà&ç sê»<Ûëì @ ìã+<Ûäq øÏ+<ä @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ nì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D $eTTøÏÔ b˛sê≥+˝À Ä+Á<Ûë eTVü‰düuÛÑ~ ø°\ø£bÕÁ‘· nì ù|s=ÿHêïs¡T. 60 @fi¯¢ b˛sê≥+ ‘Ó\+>±D˝Àì uÛÑ÷kÕ«eTT\ô|’H˚ »]–+<äì nHêïs¡T. Ç&ç¢, kÕ+u≤s¡T >√u≤´ø˘ ñ<ä´eT+ ‘·$Tfi¯ó\ Ä~Û|ü‘·´+ô|’ »]–+<äì.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é »qe] 20: sêh $uÛÑ»q _\T¢qT e´‹πsøÏdüTÔqï≥T¢ Bìï eÁø°ø£]+#ês¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D˝À »]–q Á|ü‹ ‘Ó<˚bÕ H˚‘· |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé ‘Ó*bÕs¡T. á _\T¢ô|’ e÷{≤¢&Ü*‡ ñ<ä´eT+ yÓqTø£ ≈£îÁ≥ <ë– ñ+<äì Äs√|æ+#ês¡T.

ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û eT~+|ü⁄ô|’ |üP]Ô $esê\‘√ s¡+&ç

yÓqTø£u≤≥T‘·qy˚T $uÛÑ»q≈£î ø=\e÷qe÷?

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20 : d”˙q≥T\T J$‘·, sê»X‚KsY <ä+|ü‘·T\T k˛eTyês¡+ &Ûç©¢˝À _C…|æ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<∏é dæ+>¥ düeTø£å+˝À _C…|æ bÕغ˝À #˚sês¡T. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± _C…|æ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï Ms¡T Ç{°e\ Ä bÕغ ìs¡«Væ≤+∫q C≤rj·T düyÓTÆK´‘· ø√dü+ ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T düsêúsY e\¢u≤jYT |üfÒ˝Ÿ uÛ≤Ø $Á>∑Vü≤ @sêŒ≥T ø√dü+ ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Zì ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤yêìï Á|üø£{Ï+#ês¡T. >∑‘·ø=+‘·ø±\+>± sê»ø°j·÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñqï Ms¡T <˚X¯+˝À qπs+Á<äyÓ÷&û Á|üuÛÑ+»q+ MdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À _C…|æ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷bÕs¡T. n|üŒ{À¢ yês¡T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡T‘ês¡ì yês¡Ô\T yÓ\Te&çq|üŒ{Ïø° sêÁwüº $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À yês¡T ‘·eT ìs¡íj·÷ìï e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT yês¡T {Ï&ç|æ˝À #˚s¡&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·>± Ä bÕغ˝À ø=+<äs¡T H˚‘·T\ n&ÉT¶|ü&ܶs¡T. Bì‘√ yês¡T n|üŒ{Ï qT+&ç sê»ø°j·÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥÷ e#êÃs¡T. ø±>± H˚&ÉT yês¡T n~Ûø±]ø£+>± _C…|æ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T.

>∑T+&Ées¡+ eTè‹ |ü≥¢ _C…|æ dü+‘ê|ü+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: q\¢>=+&É õ˝≤¢ uÛÑTeq–]øÏ #Ó+~q d”ìj·TsY _C…|æ H˚‘·, Hê´j·Tyê~ >∑T+&Ées¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD eTè‹ |ü≥¢ _C…|æ H˚‘·\T rÁe ~Á>±“¤+‹ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÄsY.mdt.mdt. Á|ü#ês¡ø˘>±, »qdü+|òtT H˚‘·>±, q\¢>=+&É õ˝≤¢ _C…|æ n<Ûä´≈£åî\T>±, sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± Äj·Tq bÕغøÏ, Á|ü»\≈£î #˚dæq ùde\T nyÓ÷|òüTeTì, Äj·Tq eTs¡D+ _C…|æ bÕغøÏ rs¡ì ˝À≥ì bÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT õ.øÏwüHé¬s&ç¶, C≤rj·T ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ã+&Üs¡T<ä‘êÔÁ‘˚j·T,e÷J πø+Á<äeT+Á‹ dæôV≤#Y.$<ë´kÕ>∑sY sêe⁄, C≤rj·T ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T q\T¢ Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶, &Üø£ºsY ¬ø.\ø£åàD, u≤sY øöì‡˝Ÿ C≤rj·T düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T dü+‘êbÕìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

MT-ùdyê ˝≤yê<˚M\‘√ dü]º|òæπø≥T¢ C≤Ø Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, »qe] 20 : õ˝≤¢˝Àì 46eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢≈£î MTùdyê ˝≤yê<˚M\T <ë«sê dü]º|òæπø≥T¢ C≤Ø #˚ùd+<äT≈£î s¡÷. 16.04\ø£å\T $&ÉT<ä\ #˚dü÷Ô õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë›sYúC…’Hé ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. MT- ùde <ë«sê dü]º|òæ¬ø≥T¢ C≤Ø ø√dü+ ùdºwüqØ, ø±+Á{Ï&é®\T, {Àqs¡T¢, ô|ò’˝Ÿ düb˛]º+>¥ ]ø±s¡T¶\T ø=qT>√\T ì$T‘·Ô+ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±sê´\j·T U≤‘ê\≈£î »eT #˚j·T&É+ »]–+~.

eT+<äTu≤ãT\ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, »qe] 20: õ˝≤¢˝À eT<ä´+ ùd$+∫ yêVü≤Hê\T q&çù| eT+<äTu≤ãT\ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|ü&ÜìøÏ ‘·«s¡˝À Á|ü‘˚´ø£ ø±sê´#·s¡D neT\T #˚j·TqTqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë›sYúC…’Hé ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT<ä´+ ùd$+∫ yêVü≤Hê\qT q&çù| yê]ì |üØøÏå+#˚+<äT≈£î ô|<ä› m‘·TÔq Á;‘Y mq˝…’»s¡T¢ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì n<˚ $<Ûä+>± n≥Te+{Ï yê]ô|’ uÛ≤Ø>± n|üsê<Ûäs¡TdüT+ edü÷\T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± eT<ä´+˝À ñ+&ç yêVü≤Hê\T q&ç|æ‘˚ yê] qT+&ç uÛ≤Ø>± n|üsê<ä s¡TdüTeTT edü÷\T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. eT<ä´+ ùd$+∫ q&çù| yê]ì >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î Ç+ø± @yÓTÆHê Ä<ÛäTìø£ |ü]ø£sê\T ø±yê*‡ eùdÔ ø=qT>√\T #˚j·÷\ì s¡yêD≤~Ûø±s¡T\≈£î ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. yêVü≤q+ n~Ûø£ y˚>∑+>± q&É|üe<ä›ì Á&Ó’es¡¢≈£î dü÷∫kÕÔqì, mø£ÿ&Ó’Hê Á{≤|òæø˘ dæ¬>ï˝Ÿ‡ ñ+fÒ yê{ÏøÏ nqT>∑TD+>± q&ÉT#·Tø√yê˝Ò ‘·|üŒ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+>± yêVü≤Hêìï q&É|üe<ä›ì Á&Ó’es¡¢≈£î dü÷∫kÕÔqì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷q´ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T j·T+__mdt X¯s¡à ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ¬ø.$»j·T\øÏåà, ø√H˚s¡T düTπswt, |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ‡ &û\sY‡ Áô|dæ&Ó+{Ÿ H˚¬sfi¯fl s¡$, ÄsY{Ïz |ü⁄s¡+<ÛäsY, yÓ÷{≤s¡T yÓVæ≤ø£˝Ÿ Çq‡ô|ø£ºs¡T¢, lìyêdüHêj·Tø˘, ¬ø$. düTu≤“sêe⁄, j·T+. yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, $»j·TsêE, düVü‰j·T+ j·T+$◊\T d”‘ê|ü‹, Ä©, »MT˝Ÿ, sêeTø£èwüí, ‘·~‘·s¡T\ bÕ˝§ZHêïs¡T.

n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ñ\¢+|òüTq˝Ò : |üj·÷´e⁄\

Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ ◊ø£´‘êBø£å

$uÛÑ»q _\T¢qT e´‹πsøÏdüTÔHêï

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é »qe] 20: sêh+ eTTø£ÿ\T ø±≈£î+&Ü ‘·T~es¡≈£L b˛sê&É‘êeTì düyÓTÆø±´+Á<Ûä $<ë´]ú, j·TTe»q ◊ø±dü Á|üø£{Ï+∫+~. sêh düyÓTÆø£´‘· ø√s¡T‘·÷ düyÓTÆø±´+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ $<ë´]ú, j·TTe»q ◊ø±dü H˚‘·è‘·«+˝À Çyêfi¯ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› ◊ø±dü Hêj·T≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ ◊ø£´‘ê Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. á Bø£å≈£î |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T, ø±+Á¬>dt, ‘Ó<˚bÕ H˚‘·\‘√ bÕ≥T $XÊ˝≤+Á<Ûä eTVü‰düuÛÑ, @|” m˙®y√\T dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. eT+Á‘·T\T >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄, @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, XË’\C≤Hê<∏é, ø±+Á¬>dt H˚‘· ‘·T\dæ¬s&ç¶, ‘Ó<˚bÕ H˚‘· |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé, $XÊ˝≤+Á<Ûä eTVü‰düuÛÑ n<Ûä´≈£åî&ÉT q\¢yÓ÷‘·T #·Áø£e]Ô, @|” m˙®y√\ n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘u≤ãT ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»¬s’ eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é ìsêàD+˝À nìï ÁbÕ+‘ê\ bÕÁ‘·

‘Ó\+>±D˝À Á|ü‹ ñ<ä´eT+ yÓqTø£ ≈£îÁ≥ <ë– ñ+~

u…+>∑fi¯Ss¡T düMT|ü+˝À ãdüT‡ uÀ˝≤Ô.. q\T>∑T] eTè‹ yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT ñqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±, Á|ükÕ<éHêj·TT&çøÏ >∑‘· @&Ü~ Ä>∑düTº 17q bı<ä\≈£Ls¡T eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q |ü$Á‘·‘√ $yêVü≤+ »]–+~. eTs¡DÏ+∫q yês¡+‘ê á HÓ\ 19e ‘˚B sêÁ‹ |ü~ >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À HÓ\÷¢s¡T˝Àì sêCÒwt Á{≤yÓ˝Ÿ‡ u…+>∑fi¯Ss¡T yÓfi‚¢+<äT≈£î {Ϭø≥¢qT ãTø˘ #˚düT≈£îHêïs¡T. á ãdüT‡ $»j·Tyê&É qT+∫ ãj·T\T<˚s¡>± ãdüT‡˝À 52 eT+~ ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ á 52 eT+~˝À 75 XÊ‘·+ eT+~ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢≈£î #Ó+~qyês¡ì, $T>∑‘êyês¡T

Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~qyês¡T>± b˛©düT\T Á|üe÷<ä+˝À eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T eTè‹ #Ó+<ä&É+, #ÓãT‘·THêïs¡T. eTs√ 18 eT+~øÏ >±j·÷\T ø±e&É+ ‘Ó*dæ+<˚. M]˝À m≈£îÿe eT+~ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢≈£î Äغz≈£î *düTº n+<äCÒ‘· HÓ\÷¢s¡T qT+∫ u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î {Ϭø≥T¢ ãTø˘ #Ó+~qyês¡T ø±e&É+‘√ u≤~Û‘·T\ düe÷#ês¡+ #˚düT≈£îqïyês¡+‘ê ø=+<äs¡T ÄHé˝…’Hé˝Àq÷, n+<äT≈£îH˚+<äT≈£î ô|<ä› dü+K´˝À eTÁ<ëdt eT]ø=+<äs¡T H˚s¡T>±q÷ ãTø˘ #˚düT≈£îqï≥Tº ãkÕº+&é düMT|ü+˝Àì sêCÒXŸ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î HÓ\÷¢s¡T˝Àì sêCÒwt ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s¡*edüTÔHêïs¡T. ñ<äj·T+ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ @C…+{Ÿ n©uÛ≤jYT Äغz≈£î *düTºqT 11.30 >∑+≥\ es¡≈£î ø±sê´\j·÷ìï eT÷dæy˚dæq ìsê«Vü≤≈£î\T b˛©düT\ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î 11.45 n+<äCÒdæq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ì$TcÕ\ ÁbÕ+‘·+˝À ø±sê´\j·÷ìï ‘Ó]#ês¡T. sêCÒwt Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ø±sê´\j·T+ e<ä› ñÁ~ø£Ô‘· k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq u…+>∑fi¯Ss¡T B+‘√ ø±sê´\j·÷ìøÏ e#˚à yê] dü+K´ uÛ≤Ø>± düMT|ü+˝Àì Vü≤ÀùdŒ{Ÿ e<ä› »]–q |òüTÀs¡ s√&ÉT¶ ô|s¡>∑&É+‘√ ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~.

8q #·+Á&É sêCÒX¯«sYsêe⁄ X¯‘· »j·T+‘√´‘·‡yê\ düuÛÑ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´XÊj·T+ù|≥ »qe] 20: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À |òæÁãe] 8q $»j·Tyê&É˝À #·+Á&É sêCÒX¯«sYsêe⁄ X¯‘· »j·T+‘√´‘·‡yê\ Á>±MTD ÁX¯eT Je⁄\ Á|ü<äs¡Ùq, düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dü+|òüT+ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù »*¢ $\‡Hé ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ Vü≤qàø=+&É u≤\düeTTÁ<ä+˝Àì d”|”◊ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T.

>∑HébÕsYÿ e<ä› düyÓTÆø£´yê<äT\ n¬sdüTº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é »qe] 20: düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ë\T #˚dü÷Ô >∑HébÕsYÿ e<ä›≈£î |ü\Te⁄s¡T düyÓTÆø£´yê<äT\T á ñ<äj·T+ e#êÃs¡T. B+‘√ b˛©düT\T yê]ì n¬sdüTº #˚dæ nø£ÿ&ç qT+∫ ‘·s¡*+#ês¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+ 21, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: XÊdüqdüuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ãø£Hêï eTT+<˚ z{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#ê\ì yÓ’kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ myÓTà˝Ò´ uÛÑ÷eTq ø£s¡TD≤ø£sY ¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ nôd+;¢ MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, d”Œø£sY ‘·q $•wüº n~Ûø±sê\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì #·s¡Ã ø£Hêï eTT+<˚ düyÓTÆø£´ rsêàq+ô|’ z{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. 72,75s¡÷˝Ÿ‡

n+‘·T ∫ø£ÿì uÛÑ$wü´ ì~Û &ÉãT“! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 20 : >∑èVü≤ ìsêàD dü+düú\T ‘ê‘êÿ*ø£+>± |üì#˚dæq ñ<√´>∑T\ uÛÑ$wü´‘·TÔ ì<ÛäT\ >√˝Ÿe÷˝Ÿô|’ dü«#·Ã¤+<ä ø±]à≈£î\T Ä+<√fi¯qqT e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑èVü≤ìsêàD dü+düú ndæbòÕu≤<é &ç$»Hé˝À 2008 qT+&ç 2012 es¡≈£î ˇ|üŒ+<ä ø±]à≈£î\T>± |üì#˚dæq 150eT+~øÏ dü+ã+~Û+∫ á|”m|òt≈£î dü+ã+~Û+∫q s¡÷. 70\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T yê] U≤‘ê\˝À »eTø±ø£b˛e&É+‘√ ì<ÛäT\T mes¡T >√˝Ÿe÷˝Ÿ #˚kÕs¡qï~ Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+~. ˇ|üŒ+<ä ñ<√´>∑T\ y˚‘·Hê\ qT+&ç Á|ür HÓ˝≤ ˇø£ yÓsTT´ 90s¡÷bÕj·T\qT á|”m|òt≈£î »eT#˚düTÔ+&˚ yês¡T. >∑‘· 15 HÓ\\T>± á ì<ÛäT\ $wüj·TyÓTÆ m≥÷ ‘˚\ø£b˛e &É+‘√ ˇ|üŒ+<ä ñ<√´>∑T\T ø±sê´\j·T+ #·≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ n~Ûø±s¡T\≈£î $qï$düTÔHêïs¡T. ˇø=ÿø£ÿ ˇ|üŒ+<ä ñ<√´– düTe÷s¡T s¡÷.45y˚\ es¡≈£î á|”m|òt øÏ+<ä »eT #˚kÕs¡T. ñ<√´>∑T\T $$<Ûä @C…˙‡\ <ë«sê ˇ|üŒ+<ä ñ<√´>∑T\T>± #˚sês¡T. á @C…˙‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚‘·Hê\˝À ø√‘· $~Û+∫Hê á|”m|òt &ÉãT“\T mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤flj·TH˚ $wüj·T+ H˚{° es¡≈£î n+‘·T∫ø£ÿ&É+ ˝Ò<äT. ñ<√´>±\≈£î sêJHêe÷\T #˚dæq yês¡T á|”m|òt &ÉãT“\ ø√dü+ HÓ\\ ‘·s¡ã&ç ø±sê´\j·÷\ #·T≥÷º ‹]–Hê n~Ûø±s¡T\T dü¬s’q düe÷#ês¡+ n+~+#·&É+ ˝Ò<äT.

n~ÛH˚‘·\≈£î ‘·˝§–Z düyÓTÆø£´yê<ä eTTdüT>∑T˝À $uÛÑ»q yê <ä+ #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. _\T¢ô|’ #·s¡Ã »]–‘˚ sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î n+^ø£]+#·e#·Ãì, n+<äTπø #·s¡Ãø£Hêï eTT+<äT z{Ï+>¥ ô|{≤º\ì ‘êeTT &çe÷+&é #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. #·s¡Ã »]–q ‘·sê«‘· $uÛÑ»q yê<äT˝…es√ , düyÓTÆø£´yê<äT˝…es√ ‘Ó*dæb˛‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº|ü‹ |ü+|æq _\T¢ô|’ ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>±H˚ n&ÉT¶|ü&ÉT‘·THêïj·Tì eTs√e÷≥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt, {°&û|”\T ‘·eT bÕغô|’ <äTyÓTà‹Ô Äs√|æ+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt, {°&û|” H˚‘·\T ‘·eT b˛düTÔHêïj·Tì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T.

_\T¢ô|’ z{Ï+>¥ »s¡bÕ*‡+<˚ Á|üø±s¡+.. sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î e´‹πsø£+>± düyÓTÆø£´ rsêàq+ #˚j·TeTì ‘êeTT #˚düTÔqï &çe÷+&éqT Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. nìï bÕغ\ø£+fÒ yÓ’d”|” sêÁwüº $uÛÑ»qqT rÁe+>± e´‹πsøÏk˛Ô+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {°&û|” H˚‘·\T düuÛÑ˝À ˇø£ e÷≥, ãj·T≥

yÓ’d”|” myÓTà˝Ò´ uÛÑ÷eTq &çe÷+&é

nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î #·‘·Ts¡TàK b˛{°

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 20: eTTK´eT+Á‹ mHé.≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø=‘·ÔbÕغ ô|&ÉT‘êsê ˝Ò<ë nqï MTe÷+dü≈£î ‘Ós¡~+#·T‘·÷, »qe] HÓ˝≤Ks¡T˝À|ü⁄ ø=‘·ÔbÕغ sêuÀ‘·T+<ä+≥÷ HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±+<ä¬s&ç¶ Ä~yês¡+ #˚dæq Á|üø£≥q #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. BìøÏ eTTK´eT+Á‹ kÕs¡<Ûä´+ eVæ≤kÕÔsê nqï $wüj·÷ìøÏ H˚s¡T>± düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ≈£î+&Ü Ä bÕغ m˙®y√\ H˚‘·è‘·«+‘√ q&ÉeuÀ‘·T+<ä+≥÷ $y˚ø± #˚dæq yê´K´\T sêqTqï 2014 mìïø£˝À¢ õ˝≤¢˝Àì |ü~ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À #·‘·Ts¡TàK b˛{° HÓ\ø=qïuÀ‘·T+<äqï dü+πø‘ê\qT Ç∫Ãq≥¢sTT+~. C≤rj·TkÕúsTT˝À qπs+Á<äyÓ÷&û >±* MdüTÔ+<äqï H˚|ü<∏ä´+˝À Ä bÕغ Ç‘·s¡ bÕغ\‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√ø£b˛‘˚ õ˝≤¢˝Àì ñ<äj·T–], Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À ã]˝À ~>∑uÀ‘√+~. n+fÒ ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À |ü+#·eTTK b˛{° ≈£L&Ü HÓ\ø√qT+<äì n_ÛÁbÕj·T+ sê»ø°j·T |ü]o\≈£î˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. Çø£ HÓ\÷¢s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ø±+Á¬>dt , yÓ’mkÕ‡sY d”|”, {°&û|”, ;CÒ|”\T ø£∫Ñ·+>± b˛{°øÏ ~π> neø±XÊ\T ñHêïsTT. ˇø£y˚fi¯ ;CÒ|” Ç|ü⁄Œ&ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü#ês¡+ Á|üø±s¡+ {°&û|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+fÒ n~ nôd+;¢πø |ü]$T‘·+ ø±>±, m+|” kÕúq+ #·‘·Ts¡TàK nìyês¡´+>± ø£ì|æk˛Ô+~. 2009 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, {°&û|”, |”ÄsY|”\T nôd+;¢øÏ Á‹eTTK b˛{°˝ÀqT, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î ~«eTTK b˛{°˝À mìïø£\T »s¡>±Z, 2014 mìïø£\T Ç+<äT≈£î _Ûqï+>± »s¡>∑qTHêïsTT. 2009 mìïø£\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ 2014mìïø£\T ≈£îs¡TπøåÁ‘· dü+Á>±e÷ìï ‘·\|æ+#˚ $<Ûä+>± »s¡>∑qT+&É>±.. {°&û|”, yÓ’d”|”\T Ç|üŒ{Ïπø ‘·eT nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚düTø√>±, ñqï kÕúHê\qT b˛>=≥Tº≈£îH˚ |ü]dæú‘·T˝À¢ ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\qT ìj·T$T+#·˝Òø£b˛‘√+~. 2009˝À ø±+Á¬>dt bÕغ HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, düπs«|ü*¢, Ä‘·à≈£Ls¡T, ñ<äj·T–]˝À.. {°&û|” >∑÷&É÷s¡T, dü÷fi¯S¢s¡Tù|≥, yÓ+ø£≥–], ø√ePs¡T, ø±e* ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïsTT. ø±+Á¬>dt qT+∫ yÓ’mkÕ‡sYd”|” @s¡Œ&çq Áø£eT+˝À HÓ\÷¢s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, ñ<äj·T–], ø√ePs¡T nôd+;¢ kÕúHê\qT Á|üC≤sê»´+ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~ .n|üŒ{Ï es¡≈£î myÓTà˝Ò´>± ñqï Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ |”ÄsY|”˝ÀøÏ yÓfi≤¢s¡T. ñ<äj·T–] nôd+;¢ kÕúHêìï yÓ’d”|” ¬>\e&É+‘√

<ëì dü+K´ eT÷&ÉT≈£î ‘·–Z+~. HÓ\÷¢s¡T m+|” kÕúq+ yÓ’d”|” ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. |”ÄsY|” ø±+Á¬>dt˝À $©q+ ø±e&É+‘√ Ä bÕغøÏ #Ó+~q düuÛÑT´\T ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+<ä&É+‘√ Ä dü+K´ Hê\T>∑T≈ô|]–+~. ø±+Á¬>dt, {°&û|” Hê\T>∑T kÕúHê\T, yÓ’d”|” ¬s+&ÉT nôd+;¢, ˇø£ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúq+ ø£*– ñHêïsTT. HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+, düπs«|ü*¢ myÓTà˝Ò´\T l<ÛäsY¬s&ç¶, Ä<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY\T {°&û|”˝À #˚s¡&É+ <ë<ë|ü⁄>± Ksê¬s’+~. B+‘√ ø±+Á¬>dt dü+K´ Ç<ä›s¡T myÓTà˝Ò´\≈£î |ü]$T‘·+ nsTT+~. {°&û|” dü+K´ Äs¡T≈£î #˚s¡T≈£î+~. Çø£ yÓ’d”|”˝À≈nìï ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À d”≥T¢ uÛÑØÔ ø±e&É+ e\¢ Ä bÕغ qT+∫ e\dü\T b˛e&É+>±˙, Ä bÕغ˝ÀøÏ edü\\T sêe&É+>±˙ »s¡>∑ì |üì. Á|üdüTÔ‘·+ 2014mìïø£˝À¢ Ä‘·à≈£Ls¡T( Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶) HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ (Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶) ñHêïs¡T. $T–*q mì$T~ kÕúHê\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T m+|æø£ #˚düTø√yê*‡ ñ+≥T+~. ‘êeTT Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î yÓfi‚¢ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ @sêŒ≥T #˚j·TuÀj˚T ø=‘·Ô bÕغøÏ mes¡T yÓfi¯ó‘ês¡H˚ $wüj·TyÓTÆ Ç|üŒ{ÏøÏ|ü⁄Œ&˚ n~Ûø±]ø£+>± #Ó|üŒ˝Òø£ b˛sTTHê {°&û|”, yÓ’d”|”˝À #√≥T \_Û+#·ì ìsêX¯yê<äT\T n+<äT˝À #˚s¡T‘ês¡H˚~ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢˝À myÓTà˝Ò´\T>± ñqï yê]ì e÷πsà düeTdü´ ˝Ò<äì {°&û|” õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å&ÉT s¡$#·+Á<ä #˚düTÔqï Á|üø£≥q\‘√ ñqï Hê\T>∑T kÕúHê˝À¢ bÕ‘·yê]πø {Ϭøÿ≥T¢ Ç∫à $T>∑‘ê Äs¡T kÕúHê\≈£î ø=‘·Ô yê]ì ÄVü‰«ì+#˚ $<Ûä+>± düŒwüºyÓTÆ+~. nsTT‘˚ á Äs¡T kÕúHê\≈£î ≈£L&Ü H˚‘·\ ù|s¡T¢ Ksês¡T nsTT+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. |òæÁãe]˝À n~Ûø±]ø£+>± Ksês¡T #˚kÕÔs¡ì bÕغ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. ˇø£ÿ HÓ\÷¢s¡T m+|” kÕúq+˝À $wüj·T+˝À ‘·|üŒ $T>∑‘ê Äs¡T kÕúHê\≈£î ≈£L&Ü nuÛÑ´s¡Tú\T Ksês¡T nsTT+<äì #ÓbÕŒ*. ø√ePs¡T kÕúHêìøÏ ø±+Á¬>dt≈£î b˛\+¬s&ç¶ lìyêdt¬s&ç¶ Á|üeTTK+>±, ◊<äT kÕúHê\≈£î ≈£L&Ü nuÛÑ´s¡Tú\qT Ksês¡T #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. yÓ’d”|”, {°&û|”\T d”≥¢˙ï uÛÑØÔ #˚j·T>±.. $T–*q ø±+Á¬>dt, ø=‘·ÔbÕغ˝À #˚πs+<äT≈£î ~«rj·TÁX‚DÏ ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ü⁄‘·T+&É>±.. yÓTT‘·Ô+ MT<ä 2014mìïø£˝À¢ nôd+;¢øÏ 40eT+~ , bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î q\T>∑Ts¡T yÓTT‘·Ô+ 44eT+~‘√ õ˝≤¢˝À mìïø£\ ≈£îs¡TπøåÁ‘·+ ‘·|üŒ<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

Vü≤&Üe⁄&ç>± eT+Á‘·T\ X¯+≈£îkÕú|üq!

nqïes¡+ <˚ekÕúq+˝À ô|òdæô|ò’&é n<∏ë]{°!

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 20: sêqTqï mìïø£\T <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ìs¡à˝Ÿ myÓTà˝Ò´ eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ Ä~yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\ |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T $düàj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. sêÁwüº eT+Á‘·T˝…’q C≤Hê¬s&ç¶, düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶\‘√ Ä~yês¡+ ‘·q ìjÓ÷»ø£s¡es¡Z+˝À Vü≤&Üe⁄&ç>± |ü\T n_Ûeè~∆ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq\T #˚sTT+#·&É+‘√ Á|ü»\T, $$<Ûä bÕغ Hêj·T≈£î\T $düàj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\T õ˝≤¢≈£î e∫Ãq|üŒ{Ïø° πøe\+ X¯+≈£îkÕú|üq\πø |ü]$T‘·+ ø±e&É+‘√ Á|ü»\T J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. eT+Á‘·T\ <äèwæºøÏ Á|ü»\T ‘·eT düeTdü´\qT $qï$+∫Hê Ä $wüj·÷\ô|’ @MT e÷{≤¢&Éø£b˛e&É+, m˝≤+{Ï Vü‰MT\T Çe«ø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. πøe\+ mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ eT+Á‘·T\qT s¡|æŒ+∫ Vü≤&Üe⁄&ç>± X¯+≈£îkÕú|üq\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ô|’ |ü\Te⁄s¡T ÄX¯Ãsê´ìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT+Á‘·T\T πøe\+ X¯+≈£îkÕú|üq #˚dæ mø£ÿe düeTj·÷ìï πø{≤sTT+#·ø£b˛e&É+ |ü≥¢ Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. õ˝≤¢≈£î eT+Á‘·T\T edüTÔqï $wüj·÷ìï eTT+<äT>± Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ Á|ü»\T ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡* e∫à ‘·eT düeTdü´\qT yê] <äèwæºøÏ rdüTø√#˚Ã<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T #˚dæHê Hêj·T≈£î\T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. eT+Á‘·T\qT s¡|æŒ+#·T≈£îì kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ @$T kÕ~Û+#ês¡H˚ n_ÛÁbÕj·÷\T düs¡«Á‘ê $ì|ædüTÔHêïsTT. πøe\+ X¯+≈£îkÕúq\T #˚dæ eT+Á‘·T\T yÓ[flb˛e&É+ ô|’ Á|ü»\T ‘·≥Tºø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T.

$»j·TeTà ≈£îe÷s¡T&ÉT ø√düyÓ÷.. ¬ødæÄsY ≈£îe÷s¡T&ÉT ø√düyÓ÷.. $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ »s¡>∑sê<äqï~ ‘·eT n_ÛÁbÕj·TeTì πøX¯yé nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+˝À d”m+ øÏs¡DY CÀø£´+ #˚düT≈£î+≥÷ ô|’ $<Ûä+>± yê´U≤´ì+#ês¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+#·&É+ düeT+»dü+ ø±<äì nHêïs¡T. Á|ü<Ûëì |ü<ä$ì ôd’‘·+ ÄyÓT ‹s¡düÿ]+#ês¡ì, j·TT|æm #Ó’sY|üs¡‡Hé>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. nìï $wüj·÷\ qT ‘·q Á|üdü+>∑+˝À nìï $wüj·÷\T #ÓãT‘êqì $es¡D Ç#êÃs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, »qe] 20: nqïes¡+ dü‘·´Hêsêj·TD kÕ«$T <˚yê\ j·T+˝À bÕ\ø£eT+&É* kÕúq+˝Àì ô|òdæô|ò’&é n<∏ë]{° @sêŒ≥T ø±qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. nqïes¡+ <˚ekÕúq+ bÕ\ø£eT+ &É* düuÛÑT´\T ø=+‘· ø±\+>± |ü]~ÛøÏ $T+∫ Á|üe]Ô+#·&É+, n$˙‹ Äs√|üD\T, ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T rÁe $eTs¡Ù\T #˚düT≈£î+≥Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À bÕ\ø£eT+&É* kÕúH˚ ô|òdæô|ò’&é n<∏ë]{° ø±qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. bÕ\ø£ eT+&É* >∑&ÉTe⁄ Ç|üŒ{Ïπø eTT–j·T>± ø=‘·Ô>± Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ bÕ\ø£eT+&É*˝À düuÛÑT´\T nj˚T´+<äT≈£î |ü\Te⁄s¡T düuÛÑT´\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20 : #·]Á‘·qT mes¡÷ e÷s¡Ã˝Òs¡T..nìï Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. $wüj·÷\T #ÓãT‘ê..n+≥÷ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT nHêïs¡T. eT+Á‹ XË’\C≤Hê<Ûé ‘·q Á|üdü+>∑+˝À $XÊ˝≤+Á<Ûä ø√dü+ bÕ≥T |ü&çq m˙ºÄsYqT e÷qdæø£+>± Væ≤+dæ+∫..yÓqTïb˛≥T bı&ç∫.. Äj·TqTï ìØ«s¡T´&çï #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À H˚{Ï <äTdæú‹øÏ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: ÄyÓT≈£î kÕ{Ïsê¬se«s¡÷.. ÄyÓT ùde\T ø±s¡D+ {°&û|”j˚Tqì nHêïs¡T. H˚{Ï düuÛÑ˝À ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘·‘√ C…’ nbÕs¡+..nì d”m+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ düyÓTÆø±´+Á<Ûä nì|æ+#ê\ì Ä bÕغ myÓTà˝Ò´ πøX¯yé≈£î dü÷∫+#ês¡T. Ç{≤*j·THé >±+BÛ nì {°&û|” myÓTà˝Ò´ πøX¯yé ‘·q Á|üdü+>∑+ eT<Ûä´ M≥ìï+{Ïô|’ #·+Á<äu≤ãT düŒ+~dü÷Ô ô|’ $<Ûä+>± nHêïs¡T. ‘·q ˝À yê´U≤´ì+#ês¡T. n˝≤π> k˛ìj·÷>±+BÛ ≈£îe÷s¡T&ÉT ø√düyÓ÷.. Á|üdü+>∑+˝À nìï $wüj·÷\qT $e]kÕÔqHêïs¡T.

Á|üC≤ dü+πøåe÷ìï $düà]+∫q bÕ\≈£î\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 20 : πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À |üP]Ô>± $|òü\eTj·÷´s¡ì Ä~˝≤u≤<é m+|” sêy˚Twt sê<∏√&é $eT]Ù+#ês¡T. ¬s’‘·T dü+πøåe÷ìï |üP]Ô>± $düà]+∫ eTs√ |üø£ÿ ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T Äø±XÊqï+≥T‘·Tqï Á|üuÛÑT‘ê«\T e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|ü»\T ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ Á|ü»\T e÷s¡TŒ ø√s¡T‘·Tqï+<äTq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TeTì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹‘√bÕ≥T õ˝≤¢˝À eT÷‘·ã&çq |ü]ÁX¯eT\T |ü⁄q'ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ >√<ëe] qB |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\qT #˚|ü{Ϻ ¬s’‘·T\qT nìï $<Ûë˝≤ Ä<äT≈£î+{≤eTì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

õ˝≤¢≈£î sêqTqï ø=‘·Ô á$m+\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 20: sêqTqï kÕ<Ûës¡D mìïø£\≈£î ø=‘·Ô m\Áø±ºìø˘ |ü]ø£sê\T õ˝≤¢≈£î sêqTHêïsTT. @Á|æj·T˝Ÿ, y˚T HÓ\˝˝À kÕ<Ûës¡D mìïø£\T »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À q÷‘·q m\Áø±ºìø˘ uÀs¡T¶ $TwüHé\T á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± õ˝≤¢ #˚s¡TqT HêïsTT. õ˝≤¢ yê|üÔ+>± 2,256 b˛*+>¥ πø+Á<ë\THêïsTT. b˛*+>¥ πø+Á<ë˝À¢ dü]|ü&Ü m˝Áø±ºìø˘ j·T+Á‘ê\ ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T ìy˚~ø£\T |ü+|æ+#·&É+ »]–+~. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢≈£î düTe÷s¡T 4y˚\ á$m+\T nedüs¡+ ø±>±, n<äq+>± yÓsTT´ á$m+\T ø£\T|ü⁄≈£îì yÓTT‘·Ô+ 5y˚\ á$m+\T õ˝≤¢≈£î sêqTHêïsTT. õ˝≤¢˝À Ç~es¡≈£î ñqï bÕ‘· á$m+\qT mìïø£\dü+|òü÷ìøÏ |ü+|æ+#·&É+ »]–+~.

ãdüT‡ |ü©º... q\T>∑Ts¡T eTè‹ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ u…+>∑fi¯Ss¡T, »qe] 20 : u…+>∑fi¯Ss¡T düMT|ü+˝Àì Vü≤Àdüø√fÒ e<ä› k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ãdüT‡ uÀ˝≤Ô|ü&ç+~. Áô|’y˚≥T Á{≤yÓ˝Ÿ‡≈£î #Ó+~q ãdüT‡ s√&ÉT¶ &çyÓ’&ÉsYqT &Ûûø=ì |ü©º\T ø={Ϻ+~. á Á|üe÷<ä+˝À q\T>∑Ts¡T Á|üj·÷D°≈£î\T nø£ÿ&çø£ ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTs√ 29eT+~øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. >±j·T|ü&çq yê]ì ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á|üe÷<ëìøÏ >∑Ts¡j˚T´ düeTj·T+˝À ãdüT‡˝À 48eT+~ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. Á&Ó’es¡T ìÁ<äeT‘·TÔ˝À ñ+&É&É+ e˝Ò¢ á Á|üe÷<ä+ »]–ñ+&=#·Ãì b˛©düT\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. á ãdüT‡˝À n‘·´~Û≈£î\T HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢ yêdüT\Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

πøåeT+>±H˚ ñHêï.. : mdt|” u≤\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ CÀôV≤HÓïdtãsYZ, »qe] 20 : πøåeT+>±H˚ ñHêï.. e<ä+‘·T\T qyÓTTà<äT› n+≥÷ Á|üeTTK >±j·T≈£î&ÉT mdt|æ u≤\düT ÁãVü≤àD´+ k˛eTyês¡+ MT&çj·÷≈£î $es¡D Ç#êÃs¡T. X¯ìyês¡+ sêÁ‹ »]–q ‘=* Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Ç+&çj·THé |òæ˝Ÿà ô|òdæºe˝Ÿ Ä|òt k‘êÁ|òæø± nyês¡T¶\ Á|ü<ëH√‘·‡e+˝À u≤\düTÁãVü≤àD´+ ˝…’|òtf…ÆyéT nNyéyÓT+≥T |ü⁄s¡kÕÿsêìï d”«ø£]+#ês¡T. nyês¡T¶ d”«ø£]+∫q ø=~›ùd|ü{Ïπø Äj·Tq ndü«düú‘·≈£î >∑T¬s’q≥Tº yês¡Ô˝§∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À ‘êqT πøåeT+>±H˚ ñHêïq+≥÷ u≤\T $es¡D Ç#êÃs¡T.

n˙ï #ÓãT‘ê.. : #·+Á<äu≤ãT

ÄyÓT≈£î kÕ{Ïsê¬se«s¡÷..

‹s¡TeT\˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› kÕ<Ûës¡D+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, »qe] 20: ‹s¡TeT\ l y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡ú+ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 6>∑+≥\ qT+&ç 10>∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡DkÕúsTT˝À ‹s¡TeT\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ yÓ[fl y˚∫ ñ+&˚ ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\‘√ 12 ì+&É>±, M]øÏ düs¡«<äs¡Ùq+ <ë«sê kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£î H˚+<äT≈£î 6>∑+≥\ düeTj·÷ìï {Ï{Ï&ç πø{≤sTT+∫+~. s¡÷. 300 Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯<äs¡ÙHêìøÏ 2>∑+≥\ ˝À|ü⁄ uÛÑ≈£îÔ\≈£î kÕ«$T <äs¡Ùq+ \_Û+∫+~. ø±*u≤≥ uÛÑ≈£îÔ\≈£î 3>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+&É>±, s¡÷.50\ düT<äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\≈£î 2>∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› ñ∫‘·, 50, 100, 500s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. ø£˝≤´Dø£{≤º, ì‘ê´qï Á|ükÕ<ä düeTT<ëj·T+ e\¢ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ<Ûës¡D kÕúsTT˝À ø£ì|æ+#ês¡T. Ä\j·T+ ˝À|ü\ uÛÑ≈£îÔ\≈£î kÕ«$T<äs¡ÙHêìï eTVü‰\|òüT <äs¡ÙHêìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À |ü\T#√≥¢ esê¸\T! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡T|ü‹, »qe] 20: k˛eTyês¡+ y˚≈£îeC≤eTTq ns¡>∑+≥ bÕ≥T õ˝≤¢˝Àì ‘·÷s¡TŒ eT+&É˝≤˝À¢ es¡¸+ |ü&çq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ∫‘·÷Ôs¡T |ü≥ºD+‘√ bÕ≥T lø±fi¯Vü≤dæÔ, dü‹Ôy˚&ÉT, es¡<äj·T´bÕ˝…+, |ü⁄‘·÷Ôs¡T, q–], J&ç HÓ\÷¢s¡T ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤˝À¢ ns¡>∑+≥ bÕ≥T es¡¸+ |ü&É&É+‘√ õ˝≤¢˝À yê‘êes¡D |üP]Ô>± e÷]b˛sTT+~. ‹s¡TeT\˝À Ä~yês¡+ ≈£î]dæq esê¸ìøÏ #·*>±\T\T ‘√&ÉT ø±e&É+‘√ #·* ô|]–q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ejÓ÷eè<äT∆\T, #·+{Ï|æ\¢\T #·*øÏ eDÏøÏb˛‘·THêïs¡T. ã+>±fi≤U≤‘·+˝À n\Œ|”&Éq Á<√DÏ Á|üuÛ≤e+>± es¡¸+ |ü&çq≥T¢ ‹s¡T|ü‹ yê‘êes¡D XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰ &ÜH釽À Vü≤ì‡ø£! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT ‹s¡T≈£îeTs¡Hé Vü≤ì‡ø£‘√ ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰˝À &ÜHé‡ #˚sTT+#·qTHêï&ÉT. <˚X¯eTT<äTs¡T ∫Á‘·+‘√ {≤|t V”≤s√sTTq¢ *düTº˝À #˚]q áyÓT Ç≥T ‘Ó\T>∑T,. n≥T ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+˝À ‘·q dü‘êÔ #ê≥T‘√+~. ‘·s¡Tyê‘· q{Ï+∫q ø=ìï ∫Á‘ê\T nqT≈£îqï |òü*‘ê\T Çe«ø£b˛sTTHê eT∞fl ø£+~Ø>∑‘√ bòÕ+˝ÀøÏ e#˚Ãdæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ cÕs¡TUŸ q{Ï+∫q ª#ÓHÓ’ï mø˘‡Áô|dtµ˝À \T+^&ÜHé‡ kÕ+>¥ m+‘· ÁπøCŸ e∫Ã+<√ ‘Ó*dæ+<˚. Ç|ü&ÉT n<˚ Ø‹˝À ñqï ˇø£ bÕ≥≈£î Vü≤ì‡ø£ &ÜHé‡ #˚j·TqT+~. Vü≤ì‡ø£-•e ø±]Ôπøj·THé »+≥>± q{ÏdüTÔqï ªe÷Héø£sêfÒµ ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ dæ<ä∆eTe⁄‘√+~. ªø=\yÓ]µ ù|ò+ nìs¡T<Ûé Ç∫Ãq e÷dt ≥#Y ñqï bÕ≥≈£î Vü≤ì‡ø£ \T+^ <Ûä]+∫ &ÜHé‡ #˚j·TqT+~. |ü+C≤uŸ ‘√≥˝À¢ á &ÜHé‡≈£î ∫Árø£]+#ês¡T. eT] Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s¡ø£s¡ø±\ y˚wü<Ûës¡D\‘√ Äø£≥Tº≈£îqï Vü≤ì‡ø£ á ∫Á‘·+ <ë«sê \T+^‘√ ø=‘·Ô y˚wü<Ûës¡D‘√ n_Ûe÷qT\ eTT+<äT≈£î sêqT+~. Á|üdüTÔ‘·+ bÕ+&Ée⁄\T.. bÕ+&Ée⁄\T.. ‘·TyÓTà<ä ∫Á‘·+ q{Ïk˛Ô+~. eTs√ ‘Ó\T>∑T ∫Á‘êìï #˚ùd+<äT≈£î Á^Hédæ¬>ï˝Ÿ Ç#˚Ãdæ+~. ¬s+&ÉT ‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê\˝À q{Ïk˛Ô+~.

23q ªÄVü‰ ø£˝≤´D+µ ¬s&û! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: >√≈£î˝Ÿø£èwüí <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ ªÄVü‰ ø£˝≤´D+µ. á ∫Á‘·+˝À Hêì, yêD°ø£|üPsY V”≤s√, V”≤s√sTTqT¢>± q{Ï+#ês¡T. áHÓ\ 23e‘˚Bq ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ ˇπø kÕ] $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆eTe⁄‘√+~. ncÕº...#·e÷à‘√ V”≤s√>± Á|üPyé #˚düT≈£îqï Hêì Ä ‘·s¡Tyê‘· ªn˝≤ yÓTT<ä˝…’+~µ ∫Á‘·+‘√ j·T÷‘Y ÁπøCŸ dü+bÕ~+#·T≈£îHêï&ÉT. Çø£ sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq ªá>∑µ ∫Á‘·+‘√ V”≤s√>± >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~+#·T≈£îHêï&ÉT. u≤©e⁄&é˝À ªu≤´+&é u≤C≤ u≤sê‘Yµ ∫Á‘êìøÏ nqTyê<äy˚T á ªÄVü‰ ø£˝≤´D+µ. Ç+<äT˝À dæÁe÷Hé ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À q{Ïk˛Ô+~. á ∫Á‘êìï yÓTT<ä≥ |òæÁãe] 7e ‘˚Bq $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì nqT≈£îqï|üŒ{Ïø° eTT+<äT>± á HÓ\ 23e ‘˚Bq $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ªô|’kÕµ ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îì $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä›+>± ñ+~. á ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ Ç|üŒ{Ïπø $&ÉT<ä˝…’ bÕ≥\≈£î eT+∫ düŒ+<äq \_Û+∫+~. Ç+<äT˝À Hêì düs¡düq πø<∏ä]Hé V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄ C…+&Ü ô|’ ø£|æ|üsêE ∫Á‘·+ |òæÁãe] 14 $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT.

ìsêà‘·>±.. dü+B|t øÏwüHé

$uÛÑ»qqT e´‹πsøÏdüTÔHêï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: nã<ë›\ |ü⁄Hê<äT\ô|’ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ì]à‘·yÓTÆ+<äì {°&û|” myÓTà˝Ò´ |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé Äs√|æ+#ês¡T. k˛eTyês¡+ XÊdüqdüuÛÑ˝À »]–q #·s¡Ã˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± πøX¯yé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $uÛÑ»q _\T¢qT ‘êeTT rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ç+‘·ø±\+ ‘Ó\T>∑Tyê] ◊ø£´‘· ø√dü+ zs¡TŒ eVæ≤+#êeTì, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À #˚düTÔqï ndü‘·´ Äs√|üD\qT K+&ç+#·˝Òø£ ñ+&É˝Òø£b˛‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. @|” sêÁwüº @sêŒ≥T˝À sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘êìøÏ rs¡ì nHê´j·T+ »]–+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T>± ‘Ó\+>±D ndü‘·´ Äs√|üD\qT K+&ç+#·&É+˝À |üP]Ô>± $|òü\eTj·÷´j·TeTì n+^ø£]+#ês¡T. ø£s¡Te⁄, e\dü\≈£î nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ πøsê|òt nÁ&Édt>± e÷]+<äHêïs¡T. düyÓTÆø£´ sêÁwüº @sêŒ≥T dü+<äs¡“+>± sêj·T\d”eT≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\qT neT\T #˚j·T&É+˝À bÕ\≈£î\T $|òü\eTj·÷´s¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïø° nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À <ä]Á<ë´ìøÏ, ù|<ä]ø±ìøÏ HÓ\e⁄>± e÷]+<äHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ eè<äT›\T, |æ\¢\T ‘·|üŒ mes¡÷ $T>∑\&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. n+‘ê |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü\T yÓfi¯ó‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Çìï |ü]dæú‘·T\THêï düyÓTÆø£´ sêÁwüº+˝À ‘Ó\T>∑TÁ|ü»\ ◊ø£´‘· ø√düy˚T ø£*düT+≥THêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\T #˚düTÔqï Äs√|üD\‘√ Ç+‘·ø±\+ ø£&ÉT|ü⁄˝À ô|≥Tº≈£îqï u≤<Ûä\qT yÓ\¢&çdüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ˇ|üŒ+<ë˝˝À ˇø£ÿ{Ï ≈£L&Ü neT\T »s¡>∑˝Ò<äì, <ä]Á<ä´+, Äø£* Ç+ø± sêj·T\d”eTqT yÓ+{≤&ÉT‘·÷H˚ ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q yê] ô|≥Tºã&ÉT\˙ï sê»<Ûëì nsTTq+<äTq ôV’≤<äsêu≤<é˝À ô|{≤ºeTì, ˇø£ÿkÕ]>± ôV’≤<äsêu≤<éqT $&ç∫bıeTà+fÒ m˝≤ nì Á|ü•ï+#ês¡T.

ndü‘ê´\ |ü⁄Hê<äT\ eT<Ûä´ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ‘Ó\+>±Dyê<äT\ Äs√|üD\qT K+&ç+#·&É+˝À $|òü\eTj·÷´+ düyÓTÆø£´sêÁwüº+˝ÀH˚ ìs¡¢øå±´ìøÏ >∑Ts¡j·÷´+ d”eT |ü˝…¢˝À¢ |ü#·Ã<äq+.. Á|ü»\T ø£s¡Tej·÷´s¡T dæ<˚›X¯«s¡+ ø£{Ϻ ñ+fÒ d”eT düdü´XÊ´eT\+ nj˚T´~ nôd+;¢ #·s¡Ã˝À {°&û|” myÓTà˝Ò´ |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé <˚X¯+˝ÀH˚ n‘·´+‘· yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘·+>± sêj·T\d”eT ñ+<äHêïs¡T. kÕ«s¡∆|üP]‘· sê»ø°j·÷\‘√ düyÓTÆø£´ sêÁwüº+˝À n_Ûeè~› #Ó+~q yêπs kÕ«s¡∆+ ø√dü+ $uÛÑ»q ø√s¡T‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. $uÛÑ»q _\T¢ô|’ e÷{≤¢&Ü*‡ edüTÔ+<äì ‘êqT }Væ≤+#·˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä˝À nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢≈£î 32{°m+d”\ ˙{Ï˝À 18{°m+d”\T e÷Á‘·y˚T edüTÔHêïj·Tì πøX¯yé ‘Ó*bÕs¡T. düyÓTÆø£´ sêÁwüº+ ø√dü+ e+<ä s√E\T #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+˝À ns¡ú+ ˝Ò<äHêïs¡T. yÓqTø£u≤≥T‘·qy˚T Á|ü‘˚´ø£yê<ëìøÏ ø=\e÷qe÷ nì Á|ü•ï+#ês¡T. kÕ«s¡›|üP]‘· ìs¡íj·T+ e˝Ò¢ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ‘·q ÁbÕuÛÑyêìï ø√˝ÀŒsTT+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. düyÓTÆø£´ sêÁwüº @s¡Œ&Éø£eTT+<˚ sêj·T\d”eT≈£î ì<ÛäT\T, ˙fi¯ó¢Hêïj·Tì , dæ<˚›X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îºø£{Ϻ ñ+fÒ Ç|üŒ{Ïø° sêj·T\d”eT düdü´XÊ´eT\+ nj˚T´<äHêïs¡T. sê»ø°j·T ø±s¡D≤\‘√H˚ $uÛÑ»q ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ì |üj·÷´e⁄\ Äs√|æ+#ês¡T. sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+ n_Ûeè~› #Ó+<ë\+fÒ düyÓTÆø£´ sêÁwüº+˝À n~ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì, Á|ü»\T qeTTà‘·THêïs¡ì, n+<äTπø ‘êeTT sêÁwüº $uÛÑ»q _\T¢qT e´‹πsøÏdüTÔHêïeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20 : ªn ôd’˝…+{Ÿ yÓT˝À&çµ cÕsYº |òæ˝Ÿàì dü+B|t øÏwüHé ì]àdüTÔHêï&ÉT. ªyÓ+ø£{≤Á~ mø˘‡Áô|dtµ‘√ V”≤s√>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îqï dü+B|t øÏwüHé ‘·«s¡˝À ˇø£ cÕsYº |òæ˝Ÿàì ì]à+#˚ |üì˝À ñHêï&ÉT. dü+B|t n+‘·≈£îeTT+<äT q{Ï+∫q ªs√{°Hé \yé k˛ºØµ‘√ q≥q|üs¡+>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. nq+‘·s¡+ ª>∑T+&Ó˝À¢ >√<ë]µ ∫Á‘·+‘√ ‘·$Tfi¯ Áù|ø£å≈£î\‘√ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\qT ≈£L&Ü Äø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. Çø£ yÓ+ø£{≤Á~ mø˘‡Áô|dt‘√ j·T+>¥ V”≤s√>± ì\ã&ܶ&ÉT. Ç|ü&ÉT ìsêà‘·>± e÷sê&ÉT. á cÕsYº |òæ˝Ÿà ø£<∏ä-<äs¡Ùø£‘·«+ Á|üXÊ+‘Y es¡à eVæ≤düTÔHêï&ÉT. ‘·«s¡˝À Bìì j·T÷≥÷´uŸ˝À $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ dü+B|t øÏwüHé &ç¬ø uÀdt $&ÉT<ä\ ≈£î dæ<ä∆+>± ñ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ sê..sê... ø£èwüíj·T´ ∫Ôs¡+ wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘√+~. Ç+<äT˝À ø°\ø£ bÕÁ‘·˝À »>∑|ü‹u≤ãT b˛wæ+#·qTHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ dü+B|t øÏwüHé V”≤s√>± >±ø£, ìsêà‘·>± ì\ã&˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï&ÉH˚ #ÓbÕŒ*.

_\T¢ô|’ z{Ï+>¥ »s¡>±*‡+<˚: <Ûä÷[bÕ\ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: {° eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ z{Ï+>¥ ø√πs Vü≤≈£îÿ düuÛÑT´\≈£î ñ+<äì {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· <Ûä÷[bÕ\ qπs+Á<ä nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ nôd+;¢˝À Äj·Tq MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düuÛÑ˝À z{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#˚ Vü≤≈£îÿ ‘·q≈£î ˝Ò<äì düuÛÑT´\T ø√]‘˚ ìs¡«Væ≤+#·e#·Ãì d”Œø£sY dü«j·T+>± #ÓbÕŒs¡ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+ø± düyÓTÆø£´yê<ä eTTdüT>∑T˝À $uÛÑ»q yê<ëìï Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. düyÓTÆø£´yê<ä eTTdüT>∑T˝À Ä&ÉT‘·Tqï Á&Üe÷\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ø£{Ϻô|{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁwüº $uÛÑ»qô|’ Á|üuÛÑT« yÓ’K]ì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+ 21, »qe] 2014

Ä&Éyêfi¯¢øÏ ≈£î&çø£qTï n~]‘˚ ø°&ÉT dü+uÛÑ$düTÔ+<äì, eT>∑yê]øÏ m&ÉeTø£qTï n~]‘˚ ø£cÕº\T ‘·|üŒeì $X‚¢wædüTÔ+{≤s¡T CÀ´‹wüy˚‘·Ô\T. á qeTàø£+ ‘êeTT düèwæº+∫+~ ø±<äì, sêe÷j·TD ø±\+˝ÀH˚ Ç~ ÁbÕ#·Ts¡´+˝À ñ+<äì #ÓãT‘ês¡T yês¡T. sêeDT&ÉT d”‘·eTàyê]ì m‘·TÔ¬øfi‚¢+<äT≈£î |üj·TqeTe>±H˚.. d”‘ê<˚$øÏ ≈£î&çø£qï, \ø£ÎDT&çøÏ m&ÉeT ø£qTï n~sêj·T≥. Ä ‘·s¡Tyê‘· sêeDT&ÉT sêeT|ü‹ïì n|üVü≤]+#ê&ÉT. n|üŒ≥Tï+N ≈£î&çø£qTï n~]‘˚ Åd”ÔøÏ,

C…’fi¯¢˝À C≤\s¡T\T ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT<Ûä´ düeTTÁ<ä »˝≤\ dü]Vü≤<äT›\T $$<Ûä ø±s¡D≤\ e\¢ ˇø=ÿø£ÿkÕ] ª˙{Ï $÷<ä sê‘·µ˝Ò ne⁄‘·T+{≤sTT. uÛ≤s¡‘Y ` l\+ø£\ eT<Ûä´ Ç<˚ »s¡T>∑T‘·Tqï~. ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± dü]Vü≤<äT›\ ñ\¢+|òüTq »s¡>∑<äì nq˝ÒeTT ø±˙, n≥÷, Ç≥÷ ñqï eT‘·‡´ø±s¡T\T Nø£{À¢ b˛\TÃø√˝Òø£H√, uÀ≥T˝À Ç+<Ûäq+ nsTTb˛e&É+ e\¢H√ Vü≤<äT›\T <ë{Ï HÍø±<äfi¯ dæã“+~øÏ |ü≥Tºã&É&ÉeT÷ ø£<äT›. sêy˚TX¯«s¡+ e+{Ï#√≥ ¬s+&ÉT <˚XÊ\ rs¡ ÁbÕ+‘·eT÷ #ê˝≤ düìïVæ≤‘·+>± ñ+&É&É+ Ç+ø=ø£ ø±s¡D+. Vü≤<äT›\ ñ\¢+|òüTq Äs√|üD‘√ eTq eT‘·‡´ø±s¡T\qT yês¡T, yê] eT‘·‡´ø±s¡T\qT eTqeT÷ ìs¡“+<Ûä+˝ÀøÏ rdüT≈£îì C…’\TbÕ\T #˚düTÔqï |òüT≥q\T Ç{°e* dü+e‘·‡sê\˝À m≈£îÿej·÷´sTT. eTTK´+>± 2009˝À l\+ø£ n+‘·s¡T´<ä∆+ eTT–dæq|üŒ{Ï qT+N Ç$ ô|]–q≥Tº >∑D≤+ø±\T dü÷∫düTÔHêïsTT. l\+ø£ ‘·$Tfi¯ düeTdü´, nø£ÿ&ç ‘·$Tfi¯ ‹s¡T>∑Tu≤≥T<ës¡T\ nD∫y˚‘· dü+<äs¡“¤+>± l\+ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ ô|<ä›m‘·TÔq e÷qeVü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq≈£î bÕ\Œ&ç+<äqï $eTs¡Ù\ H˚|ü<∏ä´+˝À eTTK´+>± uÛ≤s¡‘Y˝À Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\T ìs¡düHê–ïøÏ eT]+‘· Ä»´+ n+~+#·&É+ düVü≤»y˚T. ne˙ï m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø°, ˇø£yÓ’|ü⁄ e÷qMj·T ø√D≤˙ï, eTs√yÓ’|ü⁄ ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT<Ûä´ kÕeTs¡dü´, ùdïVü≤|üPs¡«ø£ dü+ã+<Ûë\ $XÊ\ Á|üjÓ÷»Hê˙ï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì |ü]wüÿ]+#·Tø√e\dæq düeTdü´ Ç~. ô|’>± ‘·eT JeH√bÕ~Û‘√ eTT&ç|ü&çq á düeTdü´≈£î kÕeTs¡dü´ |ü]cÕÿsêH˚ï ø√s¡T≈£î+≥THêïsTT. á |òüT≥º+˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTTK´ eT+Á‹ »j·T\*‘· #=s¡e rdüT≈£îì ‘·eT sêh C…’fi¯¢˝À ñqï 179 eT+~ l\+ø£ eT‘·‡´ø±s¡T\qT bı+>∑˝Ÿ |ü+&ÉT>∑≈£î eTT+<˚ Çfi¯¢≈£î #˚s¡&ÜìøÏ M\T>± $&ÉT<ä\ #˚j·TuÀ‘·Tqï≥Tº Á|üø£{Ï+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·T+. nsTT‘˚, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ñqï 34 eT+~‘√ düVü‰ uÛ≤s¡‘Y˝À ìs¡“+<Ûä+˝À ñqï yÓTT‘·Ô+ 213 eT+~ eT‘·‡´ ø±s¡T\q÷ $&ÉT<ä\ #˚ùdÔH˚, ‘·eT ìs¡“+<Ûä+˝À ñqï 275 eT+~ uÛ≤s¡‘· eT‘·‡´ø±s¡T\q÷ $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì l\+ø£ wüs¡‘·T ô|{Ϻ+~. |ü+‘ê\T, |ü{Ϻ+|ü⁄\T m˝≤ ñHêï yÓTT‘·Ô+ $÷<ä H˚&√, πsb˛ ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT‘·‡´ø±s¡T\ $&ÉT<ä\ ‘·<∏ä´eTqï dü+πø‘êìï á |ü]D≤eT+ n+~düTÔqï~ ø£qTø£, n<˚ |ü~y˚\T. nsTT‘˚, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝Àq÷ Ç≥Te+{Ï$ |ü⁄qsêeè‘·yÓTÆ ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT<Ûä´ nqedüs¡|ü⁄ |òüTs¡¸D yê‘êes¡D≤ìï düèwæº+#·≈£î+&Ü rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\ô|’ Ç|ü⁄Œ&çø£ <äèwæº ô|≥º&É+ nedüs¡+. ñuÛÑj·T <˚XÊ\ eT‘·‡´ø±s¡T\T ø√s¡T≈£î+≥Tqï~ ≈£L&Ü n<˚. ñ‘·Ôs¡+>± bÕø˘ »\ dü+~Û e<ä›, Äπ>j·T+>± eTHêïsY nU≤‘·+ $÷<äT>± $düÔ]+∫q düeTTÁ<ä »˝≤\ dü]Vü≤<äT› e<ä› ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT‘·‡´ø±s¡T\ Vü≤≈£îÿ\ |ü≥¢ ndüŒwüº‘· HÓ\ø=qï~. yê{Ïô|’ düŒwüº‘·qT Çe«&É+ kÕeTs¡dü´ yê‘êes¡D ø£\Œq˝À ˇø£ ø°\ø±+X¯+. n˝≤π> rs¡uÛÑÁ<ä‘· eTs√ n+X¯+. uÛ≤s¡‘Y ` l\+ø£ πø+Á<ä eT+Á‘·T\T, n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ &Ûç©¢˝À πs|ü⁄ »s¡>∑uÀ‘·Tqï #·s¡Ã\˝À á n+X¯+ô|’ düŒwüº‘·, ne>±Vü≤q \_ÛkÕÔj·Tì Ä•+#·e#·TÃ. $X‚wüy˚T$T≥+fÒ, ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT‘·‡´ø±s¡T\qT düe÷y˚X¯|üs¡∫ #·]Ã+#ê\ì eT‘·‡´ø±s¡ dü+|òü÷˝Ò n&ÉT>∑T‘·THêïsTT. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eT‘·‡´ø±s¡T\ Hêj·T≈£î\T #ÓHÓ’ï˝À l\+ø£ n~Ûø±] ˇø£]‘√ k˛eTyês¡+ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ dü+ã+~Û‘· l\+ø£ eT+Á‹‘√q÷ düe÷y˚X¯+ ø±qTqï≥Tº düe÷#ês¡+. ‘·eT ñbÕ~Û uÛÑÁ<ä‘·‘√ eTT&ç|ü&ç, Jeqàs¡D düeTdü´>± e÷]q á $wüj·T+˝À, <˚XÊ\ eT<Ûä´ ñqï sê»ø°j·T $uÛÒ<ë\≈£î nr‘·+>± ¬s+&ÉT <˚XÊ\ eT‘·‡´ø±s¡T\÷ ˇπø >∑T+&Ó‘√ düŒ+~düTÔ+&É&É+ Çø£ÿ&É >∑eTì+#ê*‡q n+X¯+. Ç<=ø£ b˛{≤b˛{° e´eVü‰s¡+>± e÷] ‘·eT J$ø£πø mdüs¡T ô|&ÉT‘·Tqï<äì yês¡T yêb˛‘·THêïs¡T. ìC≤ìøÏ ¬s+&ÉTyÓ’|ü⁄˝≤ ìs¡“+<Ûä+˝À >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï eT‘·‡´ø±s¡T\+<äs¡÷ Ä]úø£k˛bÕq+˝À n≥º&ÉT>∑Tq ñqï ã&ÉT>∑T Je⁄˝Ò ‘·|üŒ dü+|üqTï\T ø±s¡T. yê]‘√bÕ≥T |ü≥Tºã&ÉT‘·Tqï$ ∫qï ∫qï uÀfÒ¢ ø±ì, dü+|üqï C≤\s¡T\T ñ|üjÓ÷–+#˚ ã&Ü uÀ≥T ˇø£ÿ{° ñ+&É<äT. #ÓHÓ’ï, ≥T{Ïø√s¡Hé, ø±øÏHê&É πse⁄\˝À ñ+∫q |ü≥Tºã&çq uÀ≥¢˝À mH√ï •~∏\yÓTÆq≥Tº ‘Ó\TdüTÔqï~. C…’\TbÕ˝…’q dæú‹˝À eT‘·‡´ø±s¡T\÷, yê] ≈£î≥T+u≤\T |ü&˚ ø£&É>∑+&ÉT¢, •~∏\yÓTÆq uÀ≥¢qT eTs¡eTà‘·T ≈£L&Ü #˚sTT+#·Tø√˝Òì á ã&ÉT>∑T Je⁄\ Ä]úø£ <äj·T˙j·T‘· á düeTdü´≈£î >∑\ e÷qMj·T‘ê bÕs¡Ù«+. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T CÀø£´+ #˚düTø=ì eT‘·‡´ø±s¡T\qT $&ÉT<ä\ #˚sTT+#·&É+, ñuÛÑj·T <˚XÊ\÷ ø£*dæ eT‘·‡´ø±s¡ Á|ü‹ì<ÛäT\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ düeTdü´ eT÷˝≤\ô|’ #·]Ã+∫ |ü]wüÿ]+#·&ÉeT÷ n‘·´edüs¡eTì >∑‘· HÓ\˝À dæ|æm+ $»„|æÔ #˚dæ+~. \+ø£ ‘·$Tfi¯ó\ $wüj·T+˝À nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘·«+ e÷qe Vü≤≈£îÿ\qT eTdæ#˚düTÔqï<äqï Äs√|üD ¬s+&ÉT <˚XÊ\ dü+ã+<Ûë\qT ñÁ~ø£Ô‘· n+#·T\ yÓ’|ü⁄ m˝≤ q&ç|ædüTÔqï<√ #·÷düTÔHêï+. dü‘·«s¡ |ü]cÕÿs¡ kÕ<Ûä´yÓTÆq düeTdü´\qT ≈£L&Ü Hêqu…{Ϻ ñÁ~ø£Ô‘·≈£î <√Vü≤<ä+ #˚j·T&É+˝À $»„‘· ˝Ò<äT. ø£qTø£ eT‘·‡´ø±s¡T\ $&ÉT<ä\‘√bÕ≥T yê] düeTdü´ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü #·÷&É&É+ ñuÛÑj·T <˚XÊ\ ‘·ø£åD u≤<Ûä´‘·.

eT>∑yê]øÏ m&ÉeTø£qTï, Ä&Éyê]øÏ ≈£î&çø£qTï n~]‘˚? m&ÉeTø£qTï n~]‘˚ |ü⁄s¡Twüß&çøÏ Á|üe÷<ë\T dü+uÛÑ$kÕÔj·TH˚ qeTàø£+ @s¡Œ&ç+~ n+{≤s¡T. sêeT<ä+&ÉT \+ø£ $÷<ä <ë&ç #˚j·TuÀj˚T eTT+<äT sêeDT&çøÏ, eT+&√<ä]øÏ ≈£L&Ü ø£qTï n~]+<ä≥. Vü≤yêsTT˝À m&ÉeTø£qTï ø=≥Tº≈£î+fÒ z n|ü]∫‘·T&ÉT J$‘·+˝ÀøÏ ekÕÔ&Éì, ≈£î&çø£qTï n~]‘˚.. ‘·eT Ç+{À¢ ø±˙, ã+<ÛäTe⁄\ Çfi¯¢˝À¢ >±˙ |üdæ_&ɶ »ìàdüTÔ+<äì

$X¯«dækÕÔs¡T. ÄÁ|òæø±˝À ø£qTïô|’ ¬s|üŒ ø=≥Tº≈£î+fÒ ã+<ÛäTe⁄\ sêø£ nì, øÏ+<ä¬s|üŒ ø=≥Tº≈£î+fÒ ø£˙ïfi¯ó¢ ≈£î+&Éb˛‘· ‘·|üŒ<äì n+{≤s¡T. HÓ’J]j·÷˝À @ ø£qTï ø=≥Tº≈£îHêï #Ó&˚ »s¡T>∑T‘·T+<ä+{≤s¡T. Çø£ #Ó’Hê yê]øÏ ≈£î&çø£qTï n~]‘˚ ø°&ÉT. n+‘˚ø±<äT.. n~πs düeTj·÷ìï ã{Ϻ yês¡T |òü*‘êìï n+#·Hê y˚düTÔ+{≤s¡T. n<Ó˝≤>∑+fÒ.. ñ<äj·T+ 11>∑+≥\ qT+∫ 1

>∑+≥ eT<Ûä´ n~]‘˚ z >=|üŒ e´øÏÔì ø£\TkÕÔs¡≥. eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 qT+∫ 3 >∑+≥\ eT<Ûä´ nsTT‘˚ ø£cÕº\T ekÕÔj·T≥. 3 qT+∫ 5 eT<Ûä´ nsTT‘˚ $<˚XÊ\ qT+∫ n‹<∏äT\T ekÕÔs¡≥. Ç˝≤ #ê˝≤ ˝…ø£ÿ\THêïsTT yê]øÏ! nsTT‘˚ ìÁ<ä dü]b˛ø£b˛sTT Hê, ø£fi¯ó¢ m≈£îÿe>± n\dæb˛sTTHê, qsê\ ã\V”≤q‘·, $≥$Tq¢ ˝À|ü+, ø=ìï s¡ø±\ ø£+{Ï dü+ã+~Û‘· s√>±\ e\¢ ≈£L&Ü ø£qTï n<äs¡&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T yÓ’<äT´\T. yêfi¯ó¢ #Óù|Œ~ yêdüÔey˚T ø±e#·TÃ. ø±˙ qeTàø±\ e÷fÒ$T{Ï!

düTq+<ä~ ndüVü≤» eTs¡D+..? πø+Á<ä eT+Á‹ X¯• <Ûäs¡÷sY uÛ≤s¡´ düTq+<ä |ü⁄wüÿsY eTs¡D+ ªªÄø£dæàø£+, ndüVü≤»+µµ nì b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫q &Üø£ºs¡T¢ #ÓbÕŒs¡T. $wü Á|üjÓ÷>∑+ »s¡>∑˝Ò<äì ìsê∆]+#ês¡T. eT]ìï |üØø£å\T »s¡T|ü⁄‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. X¯Øs¡+ô|’ >±j·÷\THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. &Ûç©¢˝À Á|üU≤´‹ #Ó+~q Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yÓT&çø£˝Ÿ ôd’HÓ‡dt dü+dü∆ &Üø£ºs¡T¢ á $wüj·÷\T ‘Ó*bÕs¡T. &Üø£ºs¡¢ ìsê∆s¡D\‘√ Vü≤‘·´ nqï nqTe÷Hê\T ‘·˝…‘êÔsTT. düTq+<ä |ü⁄wüÿsY X¯Øs¡+ô|’ >±j·÷\THêïj·Tì &Üø£ºs¡T¢ #Ó|üŒ&Üìï ã{Ϻ ÄyÓTô|’ <ë&ç »]–+<äqï nqTe÷Hê\T @s¡Œ&ܶsTT. düTq+<ä≈£î n+‘·≈£îeTT+<äT yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q øÏyéT‡ (πøs¡fi¯ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yÓT&çø£˝Ÿ ôd’HÓ‡dt) yÓ’<äT´\T ÄyÓT nHês√>∑´+ >∑T]+∫ $esê\T Çe«&ÜìøÏ ìsêø£]+#ês¡T. nsTT‘˚ ÄyÓT nø£kÕà‘·TÔ>±, ndüVü≤» Ø‹˝À eTs¡DÏ+#ê*‡q nHês√>∑´+‘√ e÷Á‘·+ ˝Òs¡ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. m◊◊m+mdt ≈£î #Ó+~q eTT>∑TZs¡T &Üø£ºs¡¢ ãè+<ä+ düTq+<ä |ü⁄wüÿsY $>∑‘· <˚Vü‰ìøÏ b˛düTº e÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ªªy˚TeTT b˛düTº e÷s¡º+ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#êeTT? ÄyÓT~ Äø£dæàø£, ndüVü≤» eTs¡D+µµ nì ãè+<ä+ H˚‘· #ÓbÕŒs¡ì ~ Væ≤+<äT ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ $wü Á|üjÓ÷>∑+ »s¡>∑˝Ò<äì Äj·Tq ìsê∆]+#ês¡T. á ìsê∆s¡D eTs√ ø√D+˝À Ä‘·àVü≤‘·´ ø±<äqï dü+>∑‹ì |üs√ø£å+>± #ÓãT‘√+~. ªª{≤øχø£˝≤õø£˝Ÿ nHê\dædt eT]j·TT $k˛ÿ`bÕ<Ûä˝≤õø£˝Ÿ |üØø£å\ ø√dü+ ì]›wüº ãjÓ÷˝≤õø£˝Ÿ qeT÷Hê\qT uÛÑÁ<ä|ü]#êeTTµµ nì

‘Ó*bÕsêj·Tq. ªªy˚TeTT |üP]Ô Á|üÁøÏj·TqT |üP ]Ô #˚XÊeTT. {≤øχø£˝≤õø£˝Ÿ nHê\dædt ø√dü+ qeT÷Hê ùdø£]+#·&É+ n+fÒ $wü Á|üjÓ÷>∑+ »s¡>∑˝Ò<äì ìsê∆]+#·&É+. >∑T+&Ó≈£î dü+ã+ ~Û+∫q ø=+‘· bÕ<Ûë\Jì uÛÑÁ<ä|ü]#êeTTµµ nì ‘Ó*bÕs¡T. nq>± eT]ìï |üØø£å\T &Üø£ºs¡T¢ »s¡|üqTHêïs¡T. düTq+<ä |ü⁄wüÿsY u≤>± ã\V”≤q+>± ñHêïs¡˙ Ä ø±s¡D+ e\¢ ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+ $e÷HêÁX¯j·T+˝À ÄyÓTqT M˝Ÿ #Ó’sY ˝À rdüT¬øfi≤fl*‡ e∫Ã+<äì X¯• <Ûäs¡÷sY e´øÏÔ>∑‘· düVü‰j·T≈£î&ÉT #ÓbÕŒs¡ì |üÁ‹ø£\T ‘Ó*bÕsTT. nsTT‘˚ øÏyéT‡ yÓ’<äT´\T BìøÏ $s¡T<ä∆+>± #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT ÄdüT|üÁ‹ qT+&ç ÄyÓT q&ÉT#·T≈£î+≥÷ yÓfi≤¢s¡ì, nq+‘·s¡+ |ü<äàHêuÛÑ Ä\j·T+˝À |üP» dü+<äs¡“¤+>± n+<ä]‘√ bÕ≥T øÏ+<ä ≈£Ls¡TÃHêïs¡ì yês¡T $˝ÒKs¡T\≈£î >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. #·Áø±\ ≈£îØÃ˝À yÓfi≤¢*‡q |ü]dæ∆‹˝À ÄyÓT ˝Òs¡ì á $<Ûä+>± yês¡T

#Ó|æŒq≥¢sTT+~. X¯• <Ûäs¡÷sY ≈£L&Ü X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T s¡a≤eTTq >∑T+&Ób˛≥T≈£î >∑Ts¡j·÷´ s¡ì |üÁ‹ø£\T ‘Ó*bÕsTT. ñ<äj·T+ 2 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À rÁe >∑T+&Ó H=|æŒ>± ñ+<äì Äj·Tq |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ yÓ+≥H˚ m◊◊m+mdt≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+ Äj·TqTï &çXÊÃ]® #˚XÊs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. X¯• <Ûäs¡÷sY ùdº{Ÿ yÓT+{Ÿ rdüTø√e&ÜìøÏ b˛©düT\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. ‘·q uÛ≤s¡´ #·ìb˛sTT ñ+&É>± #·÷dæq yÓTT<ä{Ï e´øÏÔ X¯• <Ûäs¡÷πs. düTq+<ä <˚Vü≤+ô|’ ñqï >±j·÷\ >∑T]+∫ #Ó|üŒ&ÜìøÏ ≈£L&Ü &Üø£ºs¡T¢ ìsêø£]+#ês¡T. ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\‘√ ≈£L&çq ìy˚~ø£qT eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ |üP]Ô #˚kÕÔeTì b˛düTº e÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫q ãè+<ä+˝À ˇø£s¡sTTq &Üø£ºsY düTBÛsY ≈£îe÷sY >∑T|üÔ #ÓbÕŒs¡ì f…’yéT‡ Ä|òt Ç+&çj·÷ |üÁ‹ø£ ‘Ó*|æ+~. b˛düTºe÷s¡º+ Á|üÁøÏj·TqT M&çjÓ÷ ≈£L&Ü rXÊeTì, ‘·<ë«sê bÕs¡<äs¡Ùø£‘·

ñ+&˚˝≤ C≤Á>∑‘·Ô rdüT≈£îHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+&çj·÷ ≥T&˚ |üÁ‹ø£ Á|üø±s¡+ >∑~˝À |òüTs¡¸D »]–+<äq&ÜìøÏ Ä<Ûësê\T ˝Òe⁄. ªª|òüTs¡¸D »]–+<äq&ÜìøÏ >∑~˝À nkÕ<Ûës¡DyÓTÆq n+XÊ˝Ò$÷ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. ÄyÓTqT yÓTT<ä≥ #·÷dæq|ü⁄&ÉT eT+#·+ô|’ e÷eT÷\T>± |ü&ÉT≈£îqï bò˛E˝À ø£ì|æ+#ê s¡T. HÓ’{Ÿ dü÷{Ÿ ({≤|t, ô|’»e÷) ˝À ñHêïs¡T. e+{Ïô|’ <äT|üŒ{Ï ø£|ü⁄Œ≈£îì ñHêïs¡T. ø±˙ yÓTTK+ ô|’q <äT|üŒ{Ï ˝Ò<äT. X¯Øs¡+ô|’ ø=ìï ˙* e÷s¡Tÿ\T ø£ì|æ+#êsTT. ø=ìï kÕs¡T¢ n˝≤ »s¡>∑&É+ kÕ<Ûës¡Dy˚T nì &Üø£ºs¡T¢ #ÓbÕŒs¡Tµµ nì b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡ì Ç+&çj·÷ ≥T&˚ ‘Ó*|æ+~. ø±˙ Ç~ b˛düTºe÷s¡º+ ìy˚~ø£ yÓ\Te&É&ÜìøÏ eTT+<äT dü+>∑‹. ˙* e÷s¡Tÿ˝Ò >±j·÷\T>± &Üø£ºs¡T¢ ìsê∆]+∫q≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. Wwü<Ûë\qT Á|üe÷<ä eXÊ‘·÷Ô nedüs¡yÓTÆq yÓTT‘·Ô+ ø£+fÒ m≈£îÿe (zesY &√dt) rdüTø√e&É+ e\q düTq+<ä eTs¡DÏ+∫ ñ+&Ée#·Ãì b˛©düT\T uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ≈£L&Ü ‘Ó*|æ+~. j·÷+{°` &çÁô|ôd+{Ÿ eT+<äT\T Ç˝≤ zesY &√dt˝À rdüT≈£î+fÒ s√– }|æ] düeTdü´\T m<äTs=ÿ+{≤s¡ì, }|æ] ‹‘·TÔ\T ô|sê\dædt≈£î >∑Ts¡e⁄‘êj·Tì |üÁ‹ø£ ‘Ó*|æ+~. Ç~ ≈£L&Ü b˛düTºe÷s¡º+≈£î eTT+<˚. Væ≤+<ä÷kÕ∆Hé f…’yéT‡ |üÁ‹ø£ Á|üø±s¡+ ¨≥˝Ÿ >∑~˝ÀøÏ e÷s¡&ÜìøÏ eTT+<äT <ä+|ü‘·T\T Çs¡Te⁄] eT<Ûë´ ∫qï bÕ{Ï ‘·>±<ë »]–+<äì b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡T. á dü+>∑‹ Ç‘·s¡ |üÁ‹ø£\T #Ó|üŒ˝Ò<äT.

yÓTT<ä\eø£eTT+<˚ eTT–+|ü⁄ nyÓT]ø£Hé $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹>± C≤Hé ¬øÁ] ìj·T$T+#·ã&çq|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq dæ]j·÷ n<Ûä´≈£åî&ÉT ãwüsY n˝Ÿ`ndü‡<é sê»ø°j·T dü$÷ø£s¡D\qT e÷s¡TkÕÔqì e÷{≤¢&Ü&ÉT. »˙yê˝À Á|üuÛÑT‘ê«˙ï, Á|ü‹|üøå±˙ï ≈£Ls√Ãu…{Ϻ dæ]j·÷˝À XÊ+‹ì HÓ\ø=˝≤Œ\ì s¡cÕ´ $<˚XÊ+>∑eT+Á‹ düØZ \es√yé nqï|ü⁄Œ&ÉT n+‘·sê®rj·T eT<䛑·T ã\+>± ñqï Á|ü‹|üø£å+ dæ]j·÷ n<Ûä´≈£åî&çøÏ ‘·q n~Ûø±s¡+ ‘·´õ+#˚+<äT≈£î #·s¡Ã\<ë«sê neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔqï<äì n+<äs¡÷ uÛ≤$+#ês¡T. n|üŒ{ÏqT+&ç nyÓT]ø± $<˚XÊ+>∑ $<Ûëq+ ‘êqT ‘·\ô|{Ϻq<ëìøÏ |üP]Ô e´‹πsø£ |òü*‘ê\qT ÇdüTÔqï~. dæ]j·÷˝Àì n+‘·s¡T´<ä∆+ bıs¡T>∑Tq ñqï ˝…ãHêHé˝ÀøÏ yê´|æ+∫+~. n˝…b˛Œ˝Àì dæ]j·÷ X¯s¡D≤s¡T›\ Vü‰Vü‰ø±sê\T n+‘·sê®rj·T+>± Á|ü‹<ä«ìdüTÔHêïsTT. ndü‡<é ø£\q+ ì»+>±H˚ e÷]+~. dæ]j·÷˝Àì sê»ø°j·T Á|ü‹|üø£å+ |ü‘·Hêedüú˝À ñqï~. ‹s¡T>∑Tu≤≥T <äfi≤\T ÇkÕ¢$TdüTº X¯≈£îÔ\‘√ ‘·\|ü&Ü*‡q |ü]dæú‹

nqTø√e≥+˝Ò<äT. »˙yê XÊ+‹ #·s¡Ã\˝À bÕ˝§ZHê\ì dæ]j·÷˝Àì Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å Á>∑÷|ü⁄\T X¯ìyês¡+Hê&ÉT ìs¡ísTT+#êsTT. n+‘·≈£î eTT+<äT ndü\T »˙yê XÊ+‹ #·s¡Ã\˝À bÕ˝§ZHê˝≤, e<ë› nH˚ n+X¯+ô|’ Á|ü‹|üø£å+˝À rÁe $uÒ<Ûë\≈£î<ë]rdæ z{Ï+>¥ »]π><ëø± b˛sTT+~. dæ]j·÷˝À ÁbÕã\´ düeT‘·T\´‘· e÷s¡{≤ìøÏ nyÓT]ø± ø±e\dæq+‘· düVü‰j·T+ #˚j·T≥+˝Ò<äì dæ]j·÷ Á|ü‹|üø£å+ Äs√|ædüTÔqï~. Á|üdüTÔ‘·+ dæ]j·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ‹s¡T>∑Tu≤≥T <äfi≤\ô|’ ô|’#˚sTT kÕ~Û+∫ ‘êqT ¬>\TdüTÔqï≥T¢ n~ uÛ≤$k˛Ô+~. bÕXÊÑ·´ <˚XÊ\ Ä+ø£å\T˝Ò≈£î+&Ü, j·TT<ä∆H˚sê\ Á|ükÕÔeq ˝Ò≈£î+&Ü »˙yê˝À »]π> XÊ+‹ #·s¡Ã\ s¡÷|ü⁄πsK˝…˝≤ ñ+{≤jÓ÷ ‘Ó\TdüTø√e≥+ ø£wüº+ø±<äì dæ]j·÷ Á|ü‹|üø£å+ ù|s=ÿ+≥Tqï~. HÓ\\ ‘·s¡ã&ç dæ]j·÷˝Àì nyÓT]ø± sêj·Tu≤] ≥Øÿ˝À ñqï Á|ü‹|üø£å dæ]j·THé H˚wüq˝Ÿ øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\qT ø£\Tdü÷Ô Á|üdüTÔ‘· dæ]j·÷ Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì ø=ìï X¯≈£îÔ\qT ø£\T|ü⁄≈£îì ndü‡<é ‘·<äq+‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·«+

m˝≤ ñ+&Ü* nH˚ $wüj·T+>∑T]+∫ ˇø£ |ü]es¡Ôq |ü<∏äø±ìï ‘·j·÷s¡T#˚j·TeTì #ÓãT‘·÷ e#êÃ&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq dæ]j·÷ Á|ü‹|üøå±ìï »˙yê˝À ø£q|ü&ç‘˚ #ê\ì ã‹$T˝≤&ÉT‘·THêï&ÉT. ◊ø£eT‘·´+ ˝Òì Á|ü‹|üøå±ìï »˙yê≈£î s¡|æŒ+∫ yês¡T $|òü\ eTj˚T´˝≤ #˚j·T≥+e\q ndü‡<é Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£ X¯≈£îÔ\T ã\V”≤q |ü&˚˝≤ #˚j·T≥+‘·|üŒ eTs=ø£{Ï ñ+&É<äì Áã÷øÏ¢Hé <√Vü‰ ôd+≥sY n<Ûä´≈£åî&Ó’q dü˝ ŸeTHé ùwø˘ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶ&ÉT. ndü‡<é≈£î e´‹πsø£+>± ôd’ìø£ X¯øÏÔì ñ|üjÓ÷–+#˚ dü+ø£\Œ+˝Ò≈£î+&Ü, ø£˙dü+ Á|ü‹|üøå±ìøÏ dü]jÓÆTq Äj·TT<Ûä düVü‰j·T+ n+~+#·≈£î+&Ü ˇu≤e÷≈£î $T–*q Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\T #ê˝≤ |ü]$T‘·+>± ñ+{≤sTT. »˙yê˝À »s¡>∑uÀj˚T~ dæ]j·÷ dü+øå√uÛÑ |ü]cÕÿs¡+ nH˚<ëìø£Hêï n˝Ÿ U…’<ë Ä~Û|ü‘ê´ìï eT<ä´ ÁbÕ#·´+˝À m˝≤ ìyê]+#ê\H˚<ëìô|’H˚ m≈£îÿe>± #·s¡Ã »]– n+<äTø√dü+ ndü‡<é Á|üuÛÑT‘·«+ eTqT>∑&É ˇø£ nìyês¡´ ÄeX¯´ø£‘· nì uÛ≤$+#·ø£ ‘·|üŒì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·Tqï~.

e÷s¡T‘·Tqï Hêj·T≈£î\ ªs¡+>∑T\Tµ

#ê˝≤ ø√|ü+ edüTÔ+~. n≥T yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äT Ç≥T edüTÔHêïs¡T n<=ø£ÿfÒ #·÷&É+&ç n+{≤s¡T yês¡T. y˚TeTT ø±<äHêïπø yÓfi≤¢s¡T n<˚+ >=|üŒ nì #·|üŒ]kÕÔs¡T Ms¡T. n≥÷ Ç≥÷ ‹s¡T>∑T‘·Tqï yês¡T e÷Á‘·+ n+<äT≈£î ndü˝…’q ø±s¡D≤\T m≥÷ #Ó|ü⁄Œø√˝Òs¡T. @+ #Ó|æŒHê, ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï HêyÓ÷w”H˚ ø£<ë. n+<äì Á<ëø£å |üfi¯ó¢ |ü⁄\¢q nqï≥Tº e~˝Òdæq bÕغì, Hêj·T≈£îDÏí ‹{Ϻb˛dæ dü+‘√wü|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. ø=‘·ÔH˚‘·≈£î k˛ÔÁ‘·bÕsƒê\T yÓTT<ä˝…&É‘ês¡T. J$‘·+˝À @ |üì #˚dæHê, m≥T n&ÉT>∑T y˚dæHê <ëìøÏ ˇø£ ‘·s¡ÿ+ ñ+&Ü*. ø±s¡D+ ñ+&Ü*. #˚ùd<ëìï düeT]ú+#·Tø√>∑\ HÓ’‹ø£‘· ñ+&Ü*. düeTs¡úq ì*#˚ uÛÖ‹ø£‘· ñ+&Ü*. n˝≤{Ï$ @$÷ ˝Ò≈£î+&Ü πøe\+ |ü<äe⁄\ y˚≥πø bÕغ\T e÷πs Á|üãT<äT∆\T m˝≤{Ï yê]HÓ’Hê #˚s¡TÃ≈£îì mø±møÏq n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ m>∑u≤øÏ b˛<ëeTqT≈£îH˚ bÕغ\T ñqï+‘· ø±\+ $<ÛëHê\T, dü÷Á‘ê\T, dæ<ë∆+‘ê\T ø=s¡>±ìy˚ ne⁄‘êsTT. Ç+‘· #˚dæ |òæsêsTT+|ü⁄<ës¡¢+‘ê $»j·÷\T kÕ~ÛkÕÔsê n+fÒ m|ü⁄Œ&Ó’Hê, mø£ÿ&Ó’Hê HÓπ>Z~ ˇø£ÿπs. ø±˙ Ä Áø£eT+˝À ~>∑C≤πsyês¡T, $\Te ~>∑C≤s¡TÃ≈£îH˚ yês¡T e÷Á‘·+ nH˚≈£î\T. sê»ø°j·T+ ø£|üŒ\ ‘·¬øÿ&É>± e÷]b˛‘·T+~. »j·÷|ü»j·÷\‘√ |ü<äe⁄\T, |ü{≤º_Ûùwø±\‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü ø=ìï \øå±´\ ø√dü+ |üì#˚j·T&É+ y˚s¡T. ny˚ \øå±´\T>± n&ɶ<√e\T yÓ‘·ø£&É+ y˚s¡T. mìïø£\ d”»Hé e#˚ÃdüTÔ+~ >∑qø£ ãVüQXÊ á ø£\ø£\+ u≤>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ç+<äT˝À mes¡T >=|üŒ, mes¡T ‘·≈£îÿe nì ‘˚&Ü\T yÓ‘·ø£&É+ nqedüs¡y˚T >±ø£ n$y˚ø£+ ≈£L&Ü. n+‘ê Ä ‘êqT˝À eTTø£ÿ˝Ò.

mes¡T @ bÕغ˝À #˚s¡‘ês¡T? @ bÕغ˝À m+‘· eT+~ $T>∑T\T‘ês¡T? ˇø£ y˚fi¯ eTs√ bÕغ˝À <ä÷πø≥ºsTT‘˚ M]øÏ neø±XÊ\T ekÕÔj·÷? nø£ÿ&çøÏ yÓ[¢ neø±XÊìï |üØøÏå+#·T≈£îì e#˚Ã˝À>± Çø£ÿ&É ‘·\T|ü⁄\T eT÷düT≈£îb˛≈£î+&Ü ñ+{≤j·÷? @ #Ûêq˝Ÿ ô|{ϺHê, @ |üÁ‹ø£ ‹s¡π>dæHê n<˚ |üì>± n>∑T|ædüTÔqï á Á|üX¯ï\T ìC≤ìøÏ eTq Á|üC≤kÕ«eT´+˝À Á|üe÷D≤\T m+‘·>± ~>∑C≤]+B ‘Ó*j·TCÒkÕÔsTT. #=ø±ÿ e÷]Ãq <ëìø£Hêï ‘˚*>±Z bÕغ\T e÷πsÃjÓTT#·TÃ. m+<äT˝ÀHÓ’Hê <ä÷πøjÓTT#·TÃ. ≈£î<äs¡ø£b˛‘˚ nø£ÿ&ç qT+∫ |òæsêsTT+#·e#·TÃ. Äj·÷sê+ >∑j·÷sê+ dü+düÿè‹ì nH˚ø£ ¬s≥T¢ $T+∫ b˛sTTq |ü]dæú‹ Ç~. Ä bÕغ˝À ñ+fÒ nìï $<Ûë\ <ä÷wæ+∫qyêπs ‘·eTyÓ’|ü⁄ ekÕÔeT+fÒ ìs¡uÛÑ´+‘·s¡+>± ÄVü‰«ìkÕÔs¡T. n˙ï ≈£î~]‘˚ n+<ä\yÓTøÏÿkÕÔs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT ‘·+‘·T yês¡÷, Ms¡÷ ≈£L&Ü eT]Ãb˛‘ês¡T. eTq\q÷ eT]ÃbıeTà+{≤s¡T. sê»ø°j·T ‘˚&Ü\T, dæ<ë∆+‘· $uÛÒ<ë\ ø±s¡D+>± bÕغ\T e÷s¡Ã&É+, ø=‘·Ô bÕغ\T ô|≥º&É+ ns¡ú+ #˚düTø√<ä>∑Z $wüj·T+. mìïø£\ Á|üø£≥q »]–q yÓ+≥H˚ eTs√ bÕغ˝ÀøÏ yÓfi¯‘êeT+fÒ b˛˙ nqTø√e#·TÃ. n|ü⁄Œ&Ó’Hê m+<äT≈£î yÓfi¯ó‘·TqïB #Ó|üŒ&É+ ø£˙dü <Ûäs¡à+. ø±˙ eTq Hêj·T≈£î\≈£î ny˚$÷ Ä≥+ø±\T ø±<äT. nsTT‘˚ Ä bÕغ ø±ø£b˛‘˚ á bÕغ mø£ÿ&É {Ϭøÿ≥Tº <=]øÏ‘˚ nø£ÿ&É #˚s¡‘ê+ nì ã]‘Ó–+∫ ≈£L#·THêïs¡T. Äj·÷ bÕغ\ n~ÛH˚‘·\÷

@s¡Œ&ç+~. dæ]j·÷ ‘·q s¡kÕj·Tìø£ Äj·TT<Ûë\qT <ä«+dü+ #˚j·T&ÜìøÏ n+‘êsê®rj·T ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. ndü‡<é >∑‘·+ø£+fÒ eT]+‘· X¯øÏÔe+‘·T&ÉT>± »˙yê sêuÀ‘·THêï&ÉT. dæ]j·÷ Á|üuÛÑT‘·« ôd’q´+ <ë{ÏøÏ ‹s¡T>∑Tu≤≥T<ës¡T\T ø£ø±$ø£\e⁄‘·THêïs¡T. u≤¬s˝Ÿ u≤+ãT<ë&ÉT\˝À y˚˝≤~>± H˚\ø=s¡T>∑T‘·THêïs¡T. nyÓT]ø± $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ C≤Hé ¬øÁ] }Væ≤+∫q <ëìøÏ _Ûqï+>± ndü‡<é á dü+øå√uÛÑ+qT+&ç ãj·T≥|ü&É˝Òqì

n+<äT≈£î ôd’ n+≥THêïs¡T. ø={Ϻq #Ój˚T´ ø√s¡T nqïfÒº ‹{Ϻq H√πs e∫à bı>∑&É‘êq+fÒ |ü#·ÃC…+&Ü }ù|düTÔHêïs¡T. <Ûäq ã\+ #·÷k˛ ˝Òø£ ≈£î\ ã\+ #·÷k˛ yê]ì #˚s¡TÃø√e&ÜìøÏ dæ<ä∆yÓTÆ b˛‘·THêïs¡T. {Ϭø≥Tº ø√düy˚T ekÕÔeT+fÒ e÷ <ä>∑Zs¡ H√ #ÛêHé‡ nì #Óù|Œj·T&É+, n<˚<√ ñqï#√{Ïπø b˛‘êeTì yês¡÷ s¡÷≥T e÷s¡Ã&É+ Ç<˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT q&ÉTdüTÔqï Hê≥ø£+. ìs¡+‘·s¡+ ì|ü⁄Œ\T ø£≈£îÿ≈£îH˚ ø±+Á¬>dt, yÓ’d”|”, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, ‘Ósêdü, _C…|æ\˝À @ bÕغ Ç+<äT≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄ nì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ñqï yêfi¯¢qT b˛>=≥Tº≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT >∑eTTàq ñ+&ç ne‘·* yês¡T e∫à #˚s¡>±H˚ ÄVü‰, zVü≤Ö nì Äsꓤ≥+ #˚j·T&É+ n<Ûë«qï|ü⁄ n\yêf…’ b˛sTT+~. Ç<√ ndüVü≤´ø£s¡yÓTÆq n|üVü‰dü´ uÛ≤»qyÓTÆq n<Ûë´j·T+. Á|ü»˝À¢ |üì#˚j·T&É+, bÕغ˝À $<Û˚j·T+>± ñ+&É≥+ ˇø£|ü⁄Œ&ÉT mìïø£˝À¢ b˛{°øÏ ø=\ã<ä›\T>± ñ+&˚$. Ks¡Tà ô|≥Tºø√e&É+, bÕغ n~ÛH˚‘·qT ns¡úe+‘·+>± dü‘·ÿ]+#·Tø√e&É+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ^≥Tsêfi¯ó¢>± e÷sêsTT. <Ûäqã\+ n<ÛäeT|üø£å+ ≈£î\+ |ü≥Tº #·÷dæ me¬s’Hê e#˚ÃjÓTT#·Tà nì Á|üø£{ÏdüTÔHêïs¡T. Ä $<Ûä+>± #·÷ùdÔ ˇø√ Á|üC≤ Á|ü‹ì~Û ù|s¡T |üø£ÿq eT÷&ÉT Ä|ü¸qT¢ ø£ì|ædüTÔHêïsTT. Ç~ >±ø£ ø=‘·Ô bÕغ ≈£L&Ü e#˚ÃdüTÔ+<äì eTs√ }<äs¡. $uÛÑ»q, düyÓTÆø£´‘· $Hê´kÕ\T eTs√ yÓ’|ü⁄. $uÛÑ»q ù|]≥ düyÓTÆø£´‘· #ÓãT‘·THêïs¡ì ˇø£ bÕغì n+fÒ, düyÓTÆø£´‘· n+≥÷H˚ $uÛÑ»q≈£î düVü≤ø£]düTÔHêïs¡ì eTs√

bÕغô|’ Á|ü#ês¡+. á e÷j·÷C≤\+˝À @~ ì»yÓ÷, @~ nã<ä∆yÓ÷ ns¡ú+ ø±ì njÓ÷eTj·T+. ‘Ó\+>±D≤˝À {ÏÄsYmdt, ø±+Á¬>dt dü+ã+<Ûë\T m˝≤ ñ+{≤sTT? s¡ø£s¡ø±\ C…mdæ\˝À, ñ<ä´eTø±s¡T\˝À ÄXÊeVüQ\ neø±XÊ˝…ø£ÿ&É ñ+{≤sTT? ø√kÕÔ sêj·T\ d”eT\˝À mes¡T ì\TkÕÔs¡T, mes¡T ¬>\TkÕÔs¡T? »q+ me]ì Ä<ä]kÕÔs¡T? ns¡ú+ ø±ø£ ãTÁs¡\T |ü>∑\>=≥Tº≈£î+≥THêïs¡T |ü<äM |æbÕdüT\T. ø=‘·Ôyêfi¯ó¢ e#êÃs¡+fÒ bÕ‘· yê]øÏ mdüs¡T ‘·|üŒ<äqï~ ˇø£ ~∏j·TØ. bÕ‘· yêfi¯¢‘√ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT >∑qø£ $XÊ«dü+ ˝≤{Ï ôd+{ÏyÓT+≥T¢ e~˝Òdæ ¬>\T|ü⁄ >∑TÁsê\ô|’H˚ |ü+<Ó+ ø£{≤º\qï~ eTs√ ~∏j·TØ. ø=≥Tº eTT+<äT |ü~eT+~ ñ+fÒH˚ yê´bÕs¡+ nqï≥Tº |ü~ eT+~ |òæsêsTT+|ü⁄ <ës¡T\T edüTÔqï≥Tº ø£ì|æùdÔH˚ bÕغ u≤>∑Tqï≥Tº nqï~ ‘êC≤ }<äs¡. n˝≤ »s¡>±\+fÒ ì‘·´ ø£fi≤´D+ |ü#·Ã‘√s¡D+˝≤ s√p mes√ ˇø£s¡T edüTÔ+&Ü*. ø£+&ÉTyê ø£|ü⁄Œ‘·T+&Ü*. C…+&Ü #˚‹øÏdüTÔ+&Ü*. ô|’q |ü{≤s¡+, ˝Àq ˝§{≤s¡+ nqï≥Tº m+‘·{Ï m<äTØ‘·˝Àq÷ düC≤e⁄>± kÕ–b˛‘·Tqï≥Tº _\¶|t Çyê«*. #·∫Ãb˛sTTq yÓ’mdt @ ø£åD≤q ø£ìô|{≤º&√ >±ì Ä|üπswüHé Äø£s¡¸ Ç|ü⁄Œ&ÉT yêeT|üπøå‘·s¡T\+<ä] eT+Á‘·yÓTÆ ≈£L#·T+~. Ç+<äT˝Àq÷ düeTdü´\THêïsTT. ñqïyêfi¯ó¢ m+<äT≈£î b˛‘·THêïs¡T? neø±XÊ\T sêø£Hê, ˝Òø£Hê? e#˚Ãyêfi¯ó¢ m+<äT ø=düTÔHêïs¡T? eT¬ses¡÷ Ä<ä]+#·ø£Hê, Ç<˚ n<äT“¤‘· e÷s¡ZeTHê? Ç˝≤{Ï Á|üX¯ï\T y˚ùdÔ ã&Ü H˚‘·\≈£î


eT+>∑fi¯yês¡+ 21, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 20: sêh $uÛÑ»qqT n+^ø£]+#˚ Á|üdü øÏÔ ˝Ò<äì, ÄKs¡T ì$Twü+ es¡≈£î á Á|üÁøÏj·TqT n&ÉT¶≈£î+ {≤eTì |ü\Te⁄s¡T düyÓTÆø£´yê<äT\T ù|s=ÿHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü <˚XŸ »s¡ï*düTº\ bò˛s¡+ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ Çø£ÿ&É »]– q sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À $»j·Tyê&É m+|æ \>∑&ÉbÕ {Ï sê»>√bÕ˝Ÿ, õ˝≤¢ {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT <˚$H˚ì ñe÷eT ùV≤X¯«s¡sêe⁄, myÓTà˝Ò´\T eT˝≤¢~ $wüßí, lìyêdt, m|æ m˙®y√\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘u≤ãT bÕ˝§ZHêïs¡T. á

bı+∫ ñqï ñÁ>∑yê<äT\ eTT|ü⁄Œ $e÷HêÁX¯j·÷\≈£î ◊_ ôV≤#·Ã]ø£\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: ñÁ>∑yê~ j·÷dæHé uÛÑ‘·ÿ˝ŸqT $&ç|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Ç+&çj·THé eTTC≤Væ≤B›Hé eP´Vü≤+ |üqTï‘√+<äì Ç+≥*C…Hé‡ ã÷´s√ (◊_) ôV≤#·Ã]ø£\T #˚dæ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À nìï $e÷HêÁX¯j·÷\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ôV≤#·Ã]+∫+~. B+‘√ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq n~Ûø±s¡T\T X¯+cÕu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+˝À eTTeTàs¡ ‘·ìF\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. $◊|æ bÕ]ÿ+>¥ CÀHé˝À Ä+ø£å\T $~Û+#ês¡T. á HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î X¯+cÕu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+˝À dü+<äs¡Ù≈£î\ nqTeT‹ì s¡<äT›#˚XÊs¡T.

|ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $düÔè‘· @sêŒ≥T¢ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 20: õ˝≤¢˝À |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘êìøÏ $düÔè‘· @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTì ø£˝…ø£ºsY düTπswt ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ kÕúìø£ ø£èwüíu≤ãT ø±\˙˝Àì |ü≥ºD Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À ◊<˚fi¯fl˝À|ü⁄ ∫Hêïs¡T\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\Ty˚dæ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± düTe÷s¡T Hê\T>∑Tqïs¡ \ø£å\ eT+~ |æ\¢\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·÷\ì \ø£å´+>± ìs¡ísTT+#êeTHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ <ë<ë|ü⁄ 2500 πø+Á<ë\qT, |ü~y˚\ dæã“+~ì @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. ◊<˚fi¯fl˝À|ü⁄ |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yê] |æ\¢\≈£î ‘·|üŒìdü]>± b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+∫ b˛©jÓ÷ yê´~Û ìyês¡D≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. ¬s’˝Ò« ùdºwüqT¢, Äغd” ãkÕº+&ÉT¢, eT‘·´‡ø±s¡T\ ø±\˙\T, e\dü e∫Ãqyê] ìyêdü ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ øö+≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. >∑‘· 14 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç õ˝≤¢˝À ˇø£ÿ b˛©jÓ÷ πødüT ≈£L&Ü qyÓ÷<äT ø±ø£b˛e&É+ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ø£èùwqì nHêïs¡T. M{ÏøÏ q÷s¡TXÊ‘·+ \ø£å´kÕ<Ûäq≈£î n+<äs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T ¬ømdt \ø£åàDsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ∫qï |æ\¢\≈£î b˛*jÓ÷ yê´~Û k˛ø£≈£î+&Ü nìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. b˛*jÓ÷s¡Væ≤‘· <˚X¯+>±, õ˝≤¢>± ì*ù|+<äT≈£î n+<äs¡÷ ø£*dæ ø£≥Tº>± eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çôV≤#YôV≤#Yy√ >√|”Hêj·Tø˘, yÓTbÕà |æ&ç lø£èwüí, n<äq|ü⁄ &çm+ôV≤#Yy√ Hê>∑eT˝Ò¢X¯«], yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ<ä´eT eP´Vü≤+ e÷s¡TkÕÔeTqï nXÀø˘u≤ãT Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 20 : >±+<Û˚j·T $<Ûëq+˝À ñ<ä´eT+ q&ç|æ‘˚ |òü*‘·+ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì m|æ m˙®y√\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT nXÀø˘u≤ãT nHêïs¡T. Çø£ô|’ ‘·eT ñ<ä´eT+ y˚πs |ü+<ë˝À ñ+≥T+<äì ‘·eT dü‘êÔ #·÷|ü⁄‘êeTì Äj·Tq Çø£ÿ&É Ä~yês¡+ MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ìqïyÓTTqï{Ïes¡≈£î düyÓTÆø£´ ñ<ä´e÷ìï XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡«Væ≤ùdÔ ‘·eTqT ndüeTs¡T›\T>± n+<äs¡T uÛ≤$+#ês¡Hêïs¡T. n+<äTe˝Ò¢ ‘êeTT eP´Vü≤+ e÷sêÃeTì uÛÑ$wü´‘Y˝À ‘·eT yÓ’K] |üP]Ô _Ûqï+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. nôd+;¢ qT+&ç {Ï._\T¢ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î yÓfi≤¢ø£ ‘·eT b˛sê≥+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+<äHêïs¡T. ¬s’fi¯¢qT ‹s¡>∑ìe«uÀeTì, πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\qT, u≤´+≈£î\qT |üì#˚j·Tì j·TuÀeTHêïs¡T. ø£¬s+{Ÿ düs¡|òüsêqT ≈£L&Ü n&ÉT¶≈£î+ {≤eT Hêïs¡T. ø±>± sê»ø°j·T bÕغ\≈£î, ‘·q≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì dü«#·Ã¤+<ä+>±H˚ ‘êeTT ñ<ä´e÷ìï ìs¡«Væ≤ düTÔHêïeTì nXÀø˘u≤ ãT ˇø£ Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± #ÓbÕŒs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£î e÷sY¬s&ç¶ bÕغ ô|{ϺHê ‘·eT dü+|òüTy˚T$T nqTã+<Ûä+ ø±uÀ<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\‘√ ø£*dæ ‘êeTT b˛sê{≤ìï eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤ÔeTì, sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± mes¡T e∫ÃHê ø£\T|ü⁄≈£î+{≤eTì nXÀø˘u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.

|ü]{≤\˝À e´øÏÔ øÏ&Üï|t $»j·Tyê&É, »qe] 20: ø£+∫ø£#·s¡¢ eT+&É\+ |ü]{≤\˝À ˇø£ e´øÏÔ n|üVü≤s¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´&ÉT. á y˚Ts¡≈£î |òæsê´<äT n+<ä&É+‘√ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. |ü]{≤\˝À ˝≤Ø Á{≤Hé‡b˛sYº ìs¡«Væ≤+#˚ ø£]eTT˝≤¢ nH˚ e´øÏÔì Ä~yês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T ø±s¡T˝À n|üVü≤]+#·T ≈£îb˛j·÷s¡ì Äj·Tq uÛ≤s¡´ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæ+~. Ç+{À¢ ìÁ~düTÔqï ø£]eTT˝≤¢qT n>∑+‘·≈£î\T ˝Ò|æ e÷{≤¢&Ü\+ ≥÷ ãj·T≥≈£î rdüT≈£îe∫à ø±s¡T˝ÀøÏ HÓ{Ϻ rdüT¬ø[¢b˛j·÷s¡ì ÄyÓT ‘Ó*|æ+~. ø£]eTT˝≤¢ ÁbÕD≤\≈£î eTT|ü⁄Œ bı+∫ ñ+<äì, Äj·TqqT ø±bÕ&Ü\ì ÄyÓT nHêïs¡T. b˛©düT\T øÏ&Üï|üs¡¢ ø√dü+ >±*düTÔHêïs¡T. πødüT <äsê´|ü⁄Ô˝À ñ+~.

u≤´+≈£î ñ<√´>∑T\ düyÓTà yêsTT<ë Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 20: á HÓ\ 21, 22 ‘˚B˝À¢ ìs¡«Væ≤+ #·‘·\ô|{Ϻq u≤´+≈£î ñ<√´>∑T\ düyÓTà yêsTT<ë |ü&ç+~. πø+Á< äÁ|üuÛÑT‘·«+ #·s¡Ã\≈£î |æ*∫q+<äTq ‘ê‘êÿ*ø£+>± düyÓTàqT $s¡ $T+#·T≈£îqï≥T¢ u≤´+≈£î ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ ÁbÕ+ rj·T ø£˙«q sY ¬ømdt u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. 27, 28 ‘˚B˝À¢ #·s¡Ã\≈£î sêyê*‡+ ~>± ‘·eT ñ<√´>∑ dü+|òü÷\qT πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹‘·« XÊK ÄVü‰«ì+∫+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

u≤\\ Äs√>±´ìøÏ ¬s+&ÉT b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T : ø£˝…ø£ºsY Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, »qe] 20: H˚{Ï u≤\˝Ò πs|ü{Ï bÂs¡T\ì yês¡T Äs√>∑´+ >± ñ+&Ü\+fÒ ¬s+&ÉT b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY X¯•<ÛäsY ù|s=ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ >±+BÛq>∑sY eTTì‡|ü˝Ÿ ø£eT÷´ì{° Vü‰\T˝À 60e $&É‘· b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ ø±s¡´Áø£ eT+˝À ◊<äT 0.5dü+e‘·‡sê\ |æ\¢\≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+e‘·‡s¡+ H˚&ÉT yÓTT<ä{Ï $&É‘· |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï õ˝≤¢yê´|üÔ+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï ≥T¢ ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. |æ\¢\+<ä]øÏ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+∫ õ˝≤¢qT b˛*jÓ÷ s¡Væ≤‘· õ˝≤¢>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T.

‘·«s¡˝À #·˝À &Ûç©¢: \>∑&ÉbÕ{Ï dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ \>∑&ÉbÕ{Ï e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#˚+<äT≈£î ‘·«s¡˝À #·˝À &Ûç©¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T eTT+<äTeTT+<äT &Ûç©¢˝ÀH˚ »s¡>∑uÀ‘√+<äì, nø£ÿ&˚ <ëìì n&ÉT¶ø√e&É+ nedüs¡eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘·qes¡≈£î ‘êqT düyÓTÆø£´

yê<ëìπø ø£≥Tºã&ç ñHêïqì, Ç|üŒ{Ïes¡≈£î @ ø±+Á¬>dt m+|æ ≈£L&Ü #˚j·Tì kÕVü≤dü+ #˚XÊqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T>± ‘·eT≈£îqï |ü] $T‘·T\ ø±s¡D+>± eT]+‘· eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢˝Òø£b˛ j·÷eTì n+^ø£]+#ês¡T. Çø£ @e÷Á‘·+ yÓqø£&ÉT>∑T y˚ùd Á|üdüøÏÔ ˝Ò<äì, sêh

ø±+Á¬>dt≈£î >∑TDbÕsƒ¡+ U≤j·T+ Á|üC≤;ÛcÕºìøÏ Á|ürø£>± 2014 mìïø£\T.. qπs+Á<äyÓ÷&û Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, »qe] 20: WqT! ø±+Á¬>dt z≥$T U≤j·T+.. >∑TDbÕsƒ¡+ #Óù|Œ+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<ä∆eTj·÷´s¡T.. |ü<˚fi¯fl Nø£{Ï bÕ\q≈£î dü«dæÔ |ü*πø+<äT≈£î 2014 mìïø£\ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T nì _C…|æ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú, >∑T» sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&û nHêïs¡T. Ä bÕغ C≤rj·T ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+˝À uÛ≤>∑+ >± eT÷&Ée s√C…’q Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ Äj·Tq ø°\ø√|üHê´dü+ #˚XÊs¡T. >∑‘· mìïø£ \≈£L.. 2014 mìïø£\≈£î e´‘ê´dü+ ñ+≥T+ <äHêïs¡T. sêqTqï mìïø£\T <˚X¯ #·]Á‘·˝À $_Ûqï+>± ì\eqTHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ø√{≤¢ ~ Á|ü»\T ‘·eT Äø±+ø£åqT sêqTqï mìïø£˝À¢ yÓ\¢&ç+#·qTHêïs¡T. Ä mìïø£\ ø√dü+ <˚X¯ Á|ü»\T Ä‘·è‘·>± m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ‘·eT eTH√uÛ≤yêìï ‘˚≥‘Ó\¢+ #˚ùd+<äT≈£î düqï<ä∆eTj·÷´s¡Hêïs¡T. <˚X¯+˝À Á|üdüTÔ‘·+ ù|<ä]ø£+, ìs¡T<√´>∑+ ô|]–b˛j·÷j·THêïs¡T. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\qT n]ø£≥º˝Òø£b˛sTT+<ä Hêïs¡T. ìs¡T<√´>∑+, <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\‘√ ù|<ä\T n\eT{ÏdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n$˙‹ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äHêïs¡T. Ç+‘·{Ï Nø£{Ï bÕ\qqT Ç|üŒ{Ï es¡≈£î #·÷&É˝Ò<äì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À düeTs¡úe+‘·yÓTÆq bÕ\q ˝Ò<äHêïs¡T.

n$˙‹ bÕ\H˚ ø=qkÕ>∑T‘√+~. bÕغì ã‹øÏ+#·Tø√e&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T ‘·\eTTqø£˝…’ ñHêïs¡T. eTq+ e÷Á‘·+ <˚XÊìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔ HêïeTHêïs¡T. z ª{°µ neTTà≈£îH˚ yê&çì #·÷dæ ø±+Á¬>dt bÕغ uÛÑj·T|ü&ÉT‘√+<äHêïs¡T. #ÛêsTT yê˝≤ #˚‹˝À z&çb˛e&É+ nee÷qeTì ø±+Á¬>dt uÛ≤$k˛Ô+~. <˚XÊìøÏ ø£$T{°\T ø±<äT ø£$T{ŸyÓT+{Ÿ ø±yê\Hêïs¡T. sêJyé Vü≤‘·´ ‘·sê«‘· k˛ìj·÷>±+BÛ bÕغ |ü>±Z\T #˚|ü{≤ºs¡Hêïs¡T. Á|ü<Ûëì>± eTH√àVü≤HéqT k˛ìj·÷>±+BÛ Hê$TH˚{Ÿ #˚XÊs¡Hêïs¡T. @ ‘·*¢ ≈£L&Ü ‘·q ø=&ÉT≈£îqT ã*|”sƒ¡+ô|’ møÏÿ+#·uÀ<äHêïs¡T. n+<äTπø sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì

|ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nq÷Vü≤´ düŒ+<äq Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ @\÷s¡T, »qe] 20: |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü»\ qT+&ç nq÷Vü≤´ düŒ+<äq \_Û+∫+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dæ<ë∆s¡úC…’Hé #ÓbÕŒs¡T. kÕúìø£ n|üŒ\kÕ«$T ø±\˙˝À Ä~yês¡+ ∫Hêïs¡T\≈£î |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ñ<äj·T+ qT+&˚ ô|<ä› m‘·TÔq ‘·\T¢\T ‘·eT ∫Hêïs¡T\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+#·&ÜìøÏ ‘·s¡*sêe&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. Äs√>∑´ $wüj·÷\ô|’ Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ ne>±Vü≤q ô|+#·T≈£î+fÒ yê´<ÛäT\qT <ä÷s¡+ #˚j·T>∑\T>∑T‘êeTì dæ<ë∆s¡úC…’Hé #ÓbÕŒs¡T. düe÷»+˝À |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü»˝À¢ e∫Ãq düŒ+<äq Á|ü‹ $wüj·T+˝Àq÷ e∫Ãq|ü⁄Œ&˚ düe÷»+ n_Ûeè~∆ ~X¯>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. b˛*jÓ÷ s¡Væ≤‘· õ˝≤¢>± |ü•ÃeTqT r]Ã~<ä›&É+ »]–+<äì uÛÑ$wü´‘Y˝À @ ˇø£ÿs¡÷ ≈£L&Ü b˛*jÓ÷ u≤]q|ü&É≈£î+&Ü ñ+&Ü\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ >∑‘· ˇø£{Ïqïs¡ <äXÊu≤›\T>± Á|üuÛÑT‘·«+ ìØ«sêeT+>± b˛*jÓ÷#·Tø£ÿ\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìï neT\T #˚dæ+<äì <ëì|òü*‘·+>± õ˝≤¢˝À b˛*jÓ÷ πødüT ˇø£ÿ{Ï ≈£L&Ü qyÓ÷<äT ø±˝Ò<äì ø£˝…ø£ºsY düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] &Üø£ºsY X¯+≈£î‘·\, @\÷s¡T q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú ø£$TwüqsY Hê>∑sêE, ôV≤˝ŸÔ Ä|ò”düsY düTπswtu≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛*jÓ÷ s¡Væ≤‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ eTq~ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£&É|ü, »qe] 20: ¬s+&˚fi¯¢ qT+&ç ˇø£ÿ b˛*jÓ÷ πødüT ≈£L&Ü qyÓ÷<äT ø±˙ <˚X¯+>± uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ]ø±s¡T¶ kÕ~Û+∫+<äì »q$C≤„q y˚~ø£ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶ nHêïs¡T. BìøÏ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+‘√ bÕ≥T &Üø£ºs¡T¢, yÓ’<ä´ dæã“+~, ÄX¯ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, yÓTbÕà, ôdsYŒ dæã“+~, eTVæ≤fi≤ eT+&Éfi¯¢ düuÛÑT´\T, dü«#·Ã¤+<ä+>± |üì#˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î e∫Ãq nH˚ø£ eT+~ πøåÁ‘·kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø±s¡DeTì Ä~yês¡+ Äj·Tq nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À eT÷&ÉT \ø£å\ eT+~øÏ, <˚X¯+˝À 17 ø√≥¢ eT+~øÏ b˛*jÓ÷ yê´øχHé y˚j·T&É+ dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·]Á‘·˝À ˇø£ >=|üŒ Á|üj·T‘·ïeTHêïs¡T. yê´øχq¢‘√ b˛*jÓ÷ô|’ »]|æq j·TT<ä∆+˝À <˚X¯+ $»j·T+ kÕ~Û+∫+<äì, á $»j·T+ XÊX¯«‘·+ ø±yê\+fÒ n$ <˚X¯yê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·«+, kÕúìø£ dü+düú\ ÁX¯<ä∆ bÕ]X¯ó<ä∆´+ô|’, eT+∫˙{Ï düs¡|òüsêô|’ ô|s¡>±*, ø=qkÕ>±\ì »q $C≤„q y˚~ø£

Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äHêïs¡T. Á|ü<Ûëìì m+|”\T mqTï≈£î+{≤s¡ì sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ #ÓãT‘·THêïs¡T. eTH√àVü≤HéqT m˝≤ mqTï≈£îHêïs√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. ‘=* Á|ü<Ûëì>± |üfÒ˝ŸqT mqTïø√yê\ì n+<äs¡T uÛ≤$ùdÔ.. ø±+Á¬>dt bÕغ HÓÁVüAqT Á|ü<Ûëìì #˚dæ+<äHêïs¡T. Ç+~s¡ Vü≤‘·´ ‘·sê«‘· sêJyé>±+BÛ @ ÁbÕ‹|ü~ø£q Á|ü<Ûëì nj·÷´s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. #Óù|Œ<=ø£{Ï.. #˚ùd~ Ç+ø=ø£{Ï nqï kÕyÓT‘· nø£åsê\ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó\T¢‘·T+<äHêïs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ <˚X¯+˝À yÓqø£ã&çq ‘·÷s¡TŒ ÁbÕ+‘êìï n_Ûeè~∆ #˚kÕÔeTì, Á|ü»\≈£î düT|ü]bÕ\q n+~kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

n_ÛÁbÕj·TeTHêïs¡T. b˛*jÓ÷ô|’ m˝≤¬>’‘˚ dü$Twæº $»j·T+ uÛ≤s¡rj·T düe÷»+ kÕ~Û+∫+<√ n<˚ $»j·÷ìï ø±´q‡sY, &Éj·÷_{Ïdt, ø±]¶j·÷ø˘ »ãT“\ô|’ ≈£L&Ü kÕ~Û+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶ n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

Hê>√u≤ C≤‘·s¡≈£î #·Ts¡T>±Z @sêŒ≥T¢ ! Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ Ä~˝≤u≤<é, »qe] 20 : –]»qT\ Äsê<Ûä´ <Ó’eyÓTÆq Hê>√u≤ C≤‘·s¡ @sêŒ≥¢qT ◊{Ï&ç@ n~Ûø±s¡T\T #˚|ü{≤ºs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Hê>√u≤ C≤‘·s¡qT sêÁwüº |ü+&ÉT>∑>± >∑T]Ô+∫ Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\T>∑≈£î+&Ü #·Ts¡T>±Z @sêŒ≥T¢ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. sêÁwüº+ qT+&˚ ø±≈£î+&Ü eTVü‰sêÁwüº, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, #Û·rdt|òüT&é, ˇ]kÕ‡ sêÁwüº+ qT+&ç ãdüT‡\T ‘·s¡* e∫à Á|ür @{≤ Hê>√u≤ <˚e‘·\qT <ä]Ù+#·T≈£î+{≤s¡T. á HÓ\ 30qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï C≤‘·s¡ @sêŒ≥¢˝À n~Ûø±s¡T\T ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. Ç+Á<ä$*¢ eT+&É\+, ¬økÕ¢|üPsY˝À ìs¡«Væ≤+#˚ C≤‘·s¡ dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛÑT‘·«+ –]»q düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ <äsê“sYqT ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. á <äsê“sY˝À nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§Zì –]»qT\T Ç#˚à düeTdü´\qT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ |ü]wüÿ]kÕÔs¡T. á C≤‘·s¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ Á|ü‘˚´ø£ ì]à+#·&É+‘√ bÕ≥T ˙{Ï edü‹, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î edü‹ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·qTHêïs¡T. ø±>±, Á|üuÛÑT‘·«+ á ø±>√u≤ C≤‘·s¡qT sêÁwüº |ü+&ÉT>∑>± >∑T]Ô+∫ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫Hê düeTdü´\T e÷Á‘·+ |ü]cÕÿs¡+ ø±≈£î+&Ü b˛‘·THêïsTT. –]»qT\T #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\T>± yê] &çe÷+&É¢qT n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ ‘Ó∫ÃHê n$ e÷Á‘·+ |ü]cÕÿs¡+ ø±≈£î+&Ü b˛‘·THêïsTT. πøe\+ C≤‘·s¡ dü+<äs¡“¤+>± yÓTT≈£îÿã&ç>± kÂø£sê´\T ø£*Œ+∫ nq+‘·s¡+ yê{Ïì eT]∫b˛‘·THêïs¡ì –]»qT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À ô|<ä› m‘·TÔq eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+∫ ˙{Ï ø√dü+ XÊX¯«‘·+>± düT<ä∆»\ bÕ¢+{Ÿ @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T $$<Ûä b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± $T˙ ùdº&çj·÷ìï ì]à+#ê\ì –]»qT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. á Hê>√u≤ dü+<äs¡Ùq≈£î s¡yêD≤ kÂø£sê´ìï yÓTs¡T>∑T|üs¡#ê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁwüº |ü+&ÉT>∑>± >∑T]Ô+∫q|üŒ{Ïø° XÊX¯«‘·+>± @sêŒ≥T¢ #˚ùdÔ ‘·|üŒ #ÓkÕ¢|üPsY |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± ñ+&É<äì yês¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ #=s¡e rdüT≈£îì eT]ìï ì<ÛäT\T πø{≤sTTùdÔ ‘·|üŒ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±eì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

¬s’‘·T dü+πøåe÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ: ø£Hêï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 20 : ¬s’‘·T, ¬s’‘·T ≈£L©\ dü+πøåe÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç ñ+<äì e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹ ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD nHêïs¡T. Ä~yês¡+ kÕúìø£ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À düTe÷s¡T s¡÷.11.43 ø√≥¢‘√ @sêŒ≥T #˚dæq |ü\T n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î eT+Á‹ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T, X¯+≈£îkÕú|üq\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. |ü+&ç+∫q |ü+≥\qT $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î e#˚à ¬s’‘·T\≈£î j·÷s¡T¶˝À nìï kÂø£sê´\T ø£*ŒdüTÔHêïeT Hêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T j·÷s¡T¶ô|’ <ë<ë|ü⁄ |ü~y˚\ eT+~ Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. yê] dü+πøåe÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ u≤<Ûä´‘· eVæ≤düTÔ+<ä Hêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶‘√ bÕ≥T e+<ä o‘·\ –&ɶ+>∑T\T, e´ekÕj·T ‘·~‘·s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT ‘·j·÷s¡T #˚ùd |ü]ÁX¯eT\T ≈£L&Ü ñHêïj·THêïs¡T. ˇø±H=ø£ düeTj·T+˝À j·÷s¡T¶qT ‘·s¡*kÕÔs¡H˚ $wüj·T+

‘Ó*dæ eTTK´eT+Á‹‘√ #·]Ã+∫ j·÷s¡T¶qT ‘·s¡*+#·≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊeTHêïs¡T. Á|üC≤;Ûwüº+ y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘√+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î, ¬s’‘·T ≈£L©\≈£î, Á|ü»\≈£î j·÷s¡T¶˝À @sêŒ≥T #˚dæq kÂø£sê´\qT $ìjÓ÷–+#·≈£îH˚˝≤ #·÷&Ü\ì Äj·Tq bÕ\ø£es¡Z dü+|òü÷ìøÏ dü÷∫+#ês¡T. j·÷s¡T¶ ˝À s¡÷.8ø√≥¢‘√ ì]à+∫q •ø£åD≤ πø+Á<ä uÛÑeHêìï ø£˝≤´D eT+&É|ü+>± s¡÷|ü⁄~~›‘˚ j·÷s¡T¶≈£î Ä<ëj·T+, j·÷s¡T› düMT|ü+˝Àì Á|ü»\≈£î kÂø£s¡´+>± ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. düuÛÑ≈£î e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. ñ&Ü #Ó’s¡àHé eDT≈£L] lìyêdüT\T¬s&ç¶, e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ e÷J #Ó’s¡àHé sêe÷sêe⁄ Á|üdü+–+ #ês¡T. ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ädæj·÷˝ÀH˚ ô|<ä› e÷¬sÿ≥ø°Î j·÷s¡T¶ >∑T+≥÷s¡T<˚qì nHêïs¡T. j·÷s¡T¶≈£î e#˚à ¬s’‘·T\≈£î, ¬s’‘·T ≈£L©\≈£î, Á|ü»\ ø√dü+ ¬s’‘·T ãC≤sYqT eT+ ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+

#˚|ü&ÉT‘·Tqï n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. ‘=\T‘· eT+Á‹ ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD j·÷s¡T¶˝À |üì#˚düTÔqï y˚TH˚»s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¬s’‘·T\≈£î, yê´bÕs¡düTÔ\≈bÕÁ‘· ø°\ø£yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. ¬s’‘·T πøåe÷ìï ø±+øÏå+∫ |üì#˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. j·÷s¡T¶˝À s¡÷.68 \ø£å\‘√ ì]à+∫q n–ïe÷|üø£ ìyês¡D πø+Á<ëìï, ø√{Ï s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à++∫q y˚\+ bÕ¢{ŸbòÕ+qT, eTs√ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+∫q Vü‰e÷©\ $ÁXÊ+‹, uÛÀ»qXÊ\ uÛÑeHêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. bÕ‘· j·÷s¡T¶˝À s¡÷.8 ø√≥¢‘√ ì]à+∫q es¡Ô≈£î\ •ø£åD≤ πø+Á<ä+ uÛÑeHêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. s¡÷.55 \ø£å\‘√ ì]à+#·qTqï ¬s’‘·TãC≤sY≈£î Äj·Tq X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+j·TTø£¢ ø£˝…ø£ºsY $y˚ø˘ j·÷<äyé, e÷¬sÿ{Ï+>¥ XÊK C…&ç lìyêdüsêe⁄, e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù qs¡Vü≤], e÷¬sÿ{Ï+>¥ XÊK &çÇ Hêsêj·TDsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$uÛÑ»qqT n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ m+‘·{Ï ‘ê´>±ì¬ø’ Hê dæ<ä∆eT Hêï s¡T. nsTT‘˚ sêh $uÛÑ»q≈£î ˇø£ ø±+Á¬>ùd ø±s¡DeT qï≥T¢ ∫Árø£]+#·e<ä›ì yês¡T MT&çj·÷qT, m|æm˙® y√\qT ø√sê s¡T. nXÀø˘u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nôd+;¢˝À á _\T¢ô|’ #·s¡Ã »s¡>∑&É+ m+‘√ eTTK´yÓTÆq+<äTq ‘êeTT nôd+;¢ eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£e÷ìï s¡<äT› #˚XÊeTì $e]+#ês¡T. BìøÏ ã<äT\T>± á HÓ\ 22e ‘˚Bq #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£ e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä qT+&ç Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ ˇø£s¡T #=|ü⁄Œq Ç+~sêbÕs¡Tÿ≈£î ‘·s¡*sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

$<Ûëq|üs¡+>± ø£*kı#˚à bÕغ\‘√ bı‘·TÔ: eT+<äø£èwüí Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: ‘·eT bÕغ‘√ $<Ûëq|üs¡+>± ø£*kı#˚à bÕغ\‘√ mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£î+{≤eTì eTVü‰»q k˛wü*düTº bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<äø£èwüí e÷~>∑ ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝Àì n~Ûø±s¡, Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üøå±\‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± @s¡Œ&çq Äe÷Bà bÕغ, yêeT|üø£å uÛ≤eC≤\+>∑\ bÕغ\T, _md”Œ‘√ uÛÑ$wü´‘Y˝À ø£*dæ |üì#˚ùd neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. Ä~yês¡+ me÷àØŒmdt ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À bÕغøÏ dü+ã+~Û+∫q y˚Tìô|òk˛ºqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. md”‡, md”º, _dæ, Á¬ø’düÔe, nÁ>∑≈£î\ ù|<ä\T, $ø£˝≤+>∑T\T, eè<äT∆\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç+<äT˝À bı+<äT|üs¡Ã&É+ »]–+< äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eTTkÕsTT<ë _\T¢˝À #˚]Ãq düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq yê>±›Hê\qT HÓs¡y˚s¡Ã&É+˝À $|òü\yÓTÆ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. |òæÁãe] qT+&ç ìjÓ÷»ø£esêZ\ yêØ>± Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü&É‘êeTì #ÓbÕŒs¡T.

yÓTTVü≤+ #Ó\¢πø &Ûç©¢øÏ sêì eTTK´eT+Á‹ : MôV≤#Y Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: m◊dædæ dü<ädüT‡≈£î ÄVü‰àq+ |ü+|æq|üŒ{Ïø° &Ûç©¢˝À yÓTTVü≤+ #Ó\¢ø£ eTTK´eT+Á‹ dü<ädüT‡≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ $eT ]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ eTT+ <äT≈£î yÓfi¯ó‘·T+fÒ, $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì eTTK´eT+Á‹ $Ás¡M>∑T‘·THêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt yÓqøÏÿb˛j˚T Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ XÊd üqdüuÛÑ˝À ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TDY ‘Ó\+>±D nìyês¡´eTì düŒwüº+#˚XÊs¡ì, ø£˙dü+ Äj·Tq #˚dæq yê´K´\T, e÷≥\T $HÓ’Hê dæm+ ‘·q yÓ’K] e÷s¡TÃø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. |ü–*q ≈£î+&ÉqT m˝≤ n‹øÏ+#·˝ÒyÓ÷ $]–q eTqdüT‡\qT ø£\T|ü˝ÒeTHêïs¡T. Ç<˚ $wüj·÷ìï CÒ|” ‘·q Á|üdü+>∑+˝À düŒwüº+>± ù|s=ÿHêïs¡Hêïs¡T. $&çb˛‘êeTì ˇø£yÓ’|ü⁄ #ÓãT‘·T+fÒ, ø£*dæ ñ+&Ü\q&É+˝À ns¡ú+ ˝Ò<äHêïs¡T. ÁbÕ+‘ê\T>± $&çb˛sTT nqï<äeTT˝≤¢ ø£*dæ ñ+<ëeTHêïs¡T. dü«j·T+ ñbÕ~Û ns¡Ω‘· ej·TdüT‡qT 18 qT+∫ 21 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|+∫ dæm+ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î nHê´j·T+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. yÓ+≥H˚ BìøÏ dü+ã+~Û+∫q Jy√qT s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

$<äT´<ë|òü÷‘·+˝À u≤*ø£≈£î >±j·÷\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, »qe] 20: øö&ç|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À qÁd”Hé (16) Ç+{Ï uÛÑe+‹ô|’ |ü‘·+>¥ m>∑Ts¡y˚düTÔ+&É>± düMT|ü+˝Àì $<äT´‘Y r>∑\≈£î |ü‘·+>¥ ∫øÏÿ+~. B+‘√ Ä ne÷àsTT ÇqT|ü #·Te«‘√ |ü‘·+>¥ rùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫+~. $<äT´‘Y r>∑˝À ø£¬s+{Ÿ düs ¡|òüsê ne⁄‘·T+&É&É+‘√ cÕø˘ ø=≥º&É+‘√ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. B+‘√ ÄyÓT Áô|’y˚{Ÿ yêVü≤q+ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ne÷àsTT |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+~.

Áø°&É\‘√ e÷qdæø√˝≤¢dü+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, »qe] 20: Áø°&É\‘√ XÊØs¡ø£ <ës¡T&ÛÉ´+‘√ bÕ≥T e÷qdæø£ ñ˝≤¢dü+ ø£\T>∑T‘·T+<äì dü<ë•e|ü*¢ düs¡Œ+#Y |æ.q]‡+>¥sêe⁄ nHêïs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT bÕ+|ü*¢ Á>±eT+˝À $Hêj·Tø£ j·T÷‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ÁøϬø{Ÿ {ÀØï eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. >∑‘· |ü~ s√E\T>± ìs¡«Væ≤+∫q b˛{°\˝À $CÒ‘· \≈£î düs¡Œ+#Y ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. e÷q|ü*¢ »≥Tº Á|ü<∏äeT kÕúq+ ¬ø’edü+#˚düTø√>±, bÕ+|ü*¢ »≥Tº ~«rj·T kÕúq+ dü+bÕ~+∫+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nk˛düj˚TwüHé düuÛÑT´\T $wüßí, eT˝Ò¢XŸ, q]‡+>¥, Áù|yéT, X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’˝Ò« dü<äTbÕj·T+‘√H˚ n_Ûeè~∆ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ dü+>±¬s&ç¶, »qe] 20 : ¬s’˝Ò« dü<äTbÕj·T+‘√H˚ yÓqø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\T n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘êj·Tì Ád”Ô, •X¯ó dü+πøåeTXÊK eT+Á‹ düT˙‘ê \øå±à¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ yÓT<äø˘ u≤\Ts¡ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝À nø£ÿqïù|≥ qT+∫ yÓT<äø˘ |ü≥ºD+ es¡≈£î ì]à+#·qTqï q÷‘·q ¬s’˝Ò«˝…’Hé |üqT\≈£î ÄyÓT X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¬s’˝Ò«˝…’Hé ˝Òø£b˛e&É+e\¢ õ˝≤¢ yÓqø£u≤≥T≈£î ø±s¡DeTHêïs¡T. ¬s’˝Ò«XÊK eT+Á‹ eT*¢ø±s¡T®q KπsZ nìyês¡´ |ü]dæú‘·T˝À¢ õ˝≤¢≈£î sêø£b˛e&É+ ø=+‘· ìsêX¯≈£î >∑T]#˚dæ+<äHêïs¡T. ôV≤*ø±|üºsY˝À ‘·˝…‹Ôq kÕ+πø‹ø£ ˝À|ü+e\¢ Äj·Tq sê˝Òø£b˛j·÷s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eT+Á‹ eùdÔ yÓT<äø˘ qT+∫ qsê‡|üPsY MT<äT>± uÒ>s∑+ù|≥ ¬s’˝Ò«˝…’Hé ìsêàD+ #˚j·÷\ì $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#·&ÜìøÏ dæ<ä∆+#˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. 17 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ¬s’˝Ò«˝…’Hé ìsêàD+ ø√dü+ 300 mø£sê\T Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø=ì ¬s’˝Ò«≈£î ñ∫‘·+>± Çe«&ÜìøÏ eTTK´eT+Á‹ n+^ø£]+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. bı˝≤\T ø√˝ÀŒsTTq ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ ÇkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY dæà‘ê düãsê«˝Ÿ, Äضy√ eqC≤<˚$, ¬s’˝Ò« kÕ<äqdü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT düTuÛ≤wt>ö&é, düs¡Œ+#Y eTùV≤X¯«s¡eTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T{≤ÿ s¡yêD≤ >∑T≥Tºs¡≥Tº Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ $»j·Tyê&É, »qe] 20: Áô|’y˚{Ÿ Á{≤Hé‡bò˛sYº ø±sê´\j·÷\ <ë«sê >∑T{≤ÿqT ‘Ó|æŒ+#·T≈£î+≥Tqï >∑T≥Tºs¡≥ºsTT+~. ìùw~Û+ |üã&çq >∑T{≤ÿqT ø=+<äs¡T yê´bÕs¡T\T eTVü‰sêh qT+&ç ‘Ó|æŒ+#·Tø=ì Çø£ÿ&É n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î neTTà≈£î+≥THêïs¡T. Bìô|’ Äsê rdæq b˛©düT\≈£î ≈£L¢ \_Û+#·&É+‘√ »>∑Zj·T´ù|≥˝Àì Áô|’y˚{Ÿ Á{≤Hé‡bò˛sYº ø±sê´\j·÷\ô|’ yês¡T <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± <ë<ë|ü⁄ 15 ãkÕÔ\ >∑T{≤ÿ bÕ´¬ø≥T¢ \_Û+#êsTT. á e˙ï Áô|’y˚{Ÿ Á{≤Hé‡bò˛sYº ø±sê´\j·÷\ <ë«sêH˚ sêe&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Ä >√<ëeTT\˝ÀH˚ uÛÑÁ<ä|üs¡TdüTÔqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± Çø£ô|’ >∑T{≤ÿqT ‘Ó|æŒ+#˚ s¡yêD≤ ø±sê´\j·÷\ ˝…’ôdHé‡\T s¡<äT› #˚kÕÔeTì b˛©düT\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yÓTT<ä{Ï ‘·|ü⁄Œ øÏ+<ä »]e÷Hê $~Û+#ês¡T.


n≥$ uÛÑ÷eTT\T ÄÁø£$TùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T eT+>∑fi¯yês¡+ 21, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 20: n≥$ uÛÑ÷eTT\qT ÄÁø£$T+#˚+ <äT≈£î Á|üj·T‹ïùdÔ yê]ô|’ #·≥º|üs¡+>± ø£]ƒq #·s¡´\T rdü≈£î+{≤eTì õ˝≤¢ n≥$XÊK n~Ûø±] dü˝≤yéT nHêïs¡T. eqdü+s¡ø£åD dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á‹|ü⁄sê|ü⁄s¡+;{Ÿ

|ü]~Û˝Àì sêEbÕ˝…+, \ø°åà|ü⁄s¡+ ‘·+&Ü\ e<ä› #˚|ü{Ϻq yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø±ìï Äj·Tq Ä~yês¡+ |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø±+bÕ, mHém|æ, m|òt&ç|æ, 13e Ä]úø£ dü+|òüT ì<ÛäT\‘√ õ˝≤¢˝À 41e eqdü+s¡ø£åD dü$T‘·T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À 365.8 ôV≤ø±ºs¡¢˝À yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø±ìï

ÁbÕs¡+_Û+#êeTHêïs¡T. j·T÷ø£*|üºdt, düs¡T>∑T&ÉT ‘·~‘·s¡ yÓTTø£ÿ\qT ô|+∫ sêEbÕ˝…+ eT+&É\+˝À ø=ìï Á>±e÷\ |ü]~Û˝À n≥M uÛÑ÷eTT\T nHê´Áø±+‘·yÓTÆ ñ<ë´qeq, ã‘êÔsTT e+{Ï ‘√≥\qT kÕ>∑T#˚XÊs¡ì, ‘·«s¡˝À #·≥º|üs¡+>± Ä

>∑&ÉTe⁄ bı&ç–+#ê\q&É+ ns¡ús¡Væ≤‘·+ m+|” bıqï+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, »qe] 20: {° _\T¢ô|’ #·s¡Ã bı&ç–+#ê\ì ø√s¡&É+ d”e÷+Á<ÛäT\ ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑y˚Tqì m+|” bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY |ü≥ºD+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ b˛*jÓ÷#·Tø£ÿ\ ø±s¡´Áø£e÷ìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº|ü‹ |ü+|æ+∫q {° _\T¢qT ø±\j·÷|üq #˚dæ ∫e] <äX¯˝À >∑&ÉTe⁄ ô|+#ê\q&É+ n$y˚ø£eTì nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊìøÏ {° _\T¢ #˚s¡Tø√>±H˚ z{Ï+>¥˝À bÕ˝§Zì ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢≈£î #˚s¡T≈£î+{≤qì m+|” bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. mes¡T mìï ≈£îÁ≥\T |üìïHê ‘Ó\+>±D @sêŒ≥TqT mes¡÷ n&ÉT¶ø√˝Òs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rùd $<Ûä+>± d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. á eTTkÕsTT<ë _\T¢ Á|ü‘·T\qT d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ø±*Ãy˚j·T&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. á b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\qT Á|ü‹ ∫Hêï]øÏ y˚sTT+#ê\ì Äj·Tq ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ø√sês¡T. b˛*jÓ÷ s¡Væ≤‘· düe÷C≤ìøÏ n+<äs¡T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T.

b˛#·eTà Ä\j·÷ìøÏ b˛f…‹Ôq uÛÑ≈£îÔ\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£Ø+q>∑sY, »qe] 20: y˚eTT\yê&É ã~›b˛#·eTà Ä\j·T+˝À ¬s+&ÉT s√E\T>± uÀHê\‘√ uÛÑ≈£îÔ\T b˛f…‘êÔs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À b˛#·eTà <˚yê\j·T+˝À X¯óuÛÑø±sê´\≈£î eTT+<äT b˛#·eTà ‘·*¢øÏ uÀHê\T rj·T&É+ ÄqyêsTTr. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ¬s+&ÉT s√E\T>± |ü≥ºD+˝À eTVæ≤fi¯\T Ç+{Ï e<ä› qT+∫ uÀHê\T m‘·TÔ≈£îì y˚Tfi¯ ‘êfi≤\‘√ Ä\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£î+≥THêïs¡T. á Ä\j·÷ìøÏ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ≈£L&Ü uÛ≤Ø dü+K´˝À ‘·s¡*edüTÔHêïs¡T. B+‘√ |ü≥ºD+˝À dü+<ä&ç yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T á dü+<äs¡“¤+>± |üø£&É“+B>± #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

H˚{ÏqT+∫ Äغd” Ä<Ûä«s¡´+˝Às√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘êyês√‘·‡yê\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Äغd” Ä<ä«s¡´+˝À áHÓ\ 20 qT+∫ 25e ‘˚B es¡≈£î s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘ê yês√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äغd” ø±s¡´<ä]Ù eTTø±ÿ\ s¡M+<äsY ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝Àì nìï ãdt &çb˛\ eTT+<äT á ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‹ &çb˛ |ü]~Û˝Àì y˚TH˚»sY, Á|üj·÷DÏ≈£î\ dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\qT, s¡yêD≤, b˛©düT, Hê´j·T, Ç‘·s¡ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\qT &çb˛\≈£î ÄVü‰«ì+∫ Äغd” dæã“+~‘√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·TqT+~. düTs¡øÏå‘·yÓTÆq Á&Ó’$+>¥, Á{≤|òæø˘ s¡÷˝Ÿ‡, dæ>∑ï˝Ÿ‡ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘·, Á|üe÷<ë\ ìyês¡D ‘·~‘·s¡ n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛düºs¡T¢, u≤´qs¡T¢, dæºø£ÿs¡¢ <ë«sê eTTeTàs¡ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düTs¡øÏå‘· Á&Ó’$+>¥ô|’ dæã“+~ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ dü+düú˝À Á|üe÷<äs¡Væ≤‘· Á&Ó’$+>¥ #˚dæq yê]øÏ Øõq˝Ÿ, CÀq˝Ÿ kÕúsTT˝À yÓTT<ä{Ï eTT>∑TZs¡T, sêh kÕúsTT˝À eTT>∑TZ]ì m+|æø£#˚Ç q>∑<äT Áb˛‘·‡Vü≤ø±ìï n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\qT |üÁ‹ø£\T Á|ü‹_+_+#ê*: dæm+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20 : $eTs¡Ù˝Ò <Û˚´j·T+>± ø±≈£î+&Ü Á|üC≤ düeTdü´\qT Á|ü‹_+_+#˚ $<Ûä+>± |üÁ‹ø£\T yÓ\Te&Ü\ì, n˝≤+{Ï |üÁ‹ø£˝Ò |ü~ ø±˝≤\bÕ≥T düe÷»+˝À ì\<=≈£îÿ≈£î+{≤j·Tì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. eTTÁ<ä e÷dü|üÁ‹ø£ Á|ü<∏äeT dü+∫ø£qT ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À dæm+ Ä$wüÿ]+#ês¡T. Á|üC≤ düeTdü´\‘√ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|fÒº n_Ûeè~∆, dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T, |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î #˚πs$<Ûä+>± ‘√&ÉŒ&Ü\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |üÁ‹ø£ m&ç≥sY m.Ç+Á<ë¬s&ç¶, y˚TH˚»sY düè»q, lìyêdü¬s&ç¶, Á|üø±XŸ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$uÛÑ»qqT n&ÉT¶ø√ø£b˛‘˚ ãT~∆ #ÓãT‘ê+: Ä+»H˚j·T¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: sêh $uÛÑ»qqT n&ÉT¶ø√yê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q Á|üC≤, $<ë´]ú dü+|òü÷\T, CÒ@d” H˚‘·\ H˚‘·è‘·«+˝À Ä~yês¡+ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› kÕeT÷Væ≤ø£ düyÓTÆø£´Bø£å\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\T>∑T Á|üC≤y˚~ø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT n+»H˚j·T¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $uÛÑ»qqT n&ÉT¶ø√ø£b˛‘˚ e#˚à mìïø£˝À¢ d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î ‘·–q Ø‹˝À ãT~∆ #ÓãT‘êeTHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä $wüj·T+˝À kÕqT≈£L\ Á|üø£≥q\T #˚dæq ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TDY XÊdüqdüuÛÑ˝À $uÛÑ»q nìyês¡´+, n~ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ∫s¡ø±\ Äø±+ø£å, ø√]ø£ nì ù|s=ÿq&Üìï ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T. $uÛÑ»qqT n&ÉT¶ø√ì yês¡+‘ê ‘Ó\T>∑TC≤‹ Á<√VüQ\T>± $T–*b˛‘ês¡Hêïs¡T.

dæ|æ◊ H˚‘· Hêsêj·TD≈£î e÷‘·è $jÓ÷>∑+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: dæ|æ◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD e÷‘·èeT÷]Ô Ä~\øÏåà(83) Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ eTè‹ #Ó+<ës¡T. Bì‘√ Äj·Tq≈£î |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T bÕغ\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\ H˚‘·\T |üsêeT]Ù+#ês¡T. |üsêeT]Ù+∫q yê]˝À myÓTੇ #·Tø±ÿ sêeTj·T´, yÓ’dæ|æ H˚‘· uÛÑ÷eTq ø£s¡TD≤ø£sY¬s&ç¶, ˝Àø˘dü‘êÔ H˚‘· »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD, _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.ø£èwüíj·T´, m+ÄsY|æmdt H˚‘· eT+<äø£èwüí e÷~>∑, Á|üC≤>±j·T≈£î&ÉT >∑<ä›sY, j·TTHÓ’f…&é düeT‘ê bÕغ H˚‘· ø£s¡D+ ‹s¡T|ü‹Hêj·TT&ÉT, dæ|æ◊, dæ|æm+ bÕغ\≈£î #Ó+~q H˚‘·\T Hêsêj·TDqT |üsêeT]Ù+#ês¡T. ø±>± ÄyÓT eTqTeT\T, eTqTeTsêfi¯ó¢ nyÓT]ø±˝À ñqï+<äTq n+‘·´ÁøÏj·T\T á HÓ\ 21 eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.

uÛÑ÷eTT\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+{≤eTHêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ $õ˝…Hé‡ $uÛ≤>∑+ yê]ì ìy˚~ø£‘√ mì$T~ HÓ\\ ÁøÏ‘·+ ø=+<äs¡T n~Ûø±s¡T\T düôdŒ+&Ó’q $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. kÕe÷õø£ n≥MXÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s’‘·T\≈£î bı\+>∑≥¢ô|’, sêfi¯fl uÛÑ÷eTT˝À¢ kÕ>∑T #˚düTø=H˚+<äT≈£î ø=ìï s¡ø±\ yÓTTø£ÿ\qT ñ∫‘·+>±, ø=ìï sêsTTrô|’ n+~ düTÔHêï eTì #ÓbÕŒs¡T. sêEbÕ˝…+≈£î dü+ã+~Û+∫ kÕúìø£ &çÄs√« dü$T‹ düuÛÑT´\ düVü≤ø£]+#·&É+ ˝Ò<äì, yê]øÏ ~qdü] ≈£L© ô|’ uÛÑs√kÕ Ç#êÃeTì ‘Ó*bÕs¡T.

ìπs›•‘· \øå±´\qT |üP]Ô#˚kÕÔ+

yÓ’mkÕ‡sY d”|”øÏ eTs√ <Óã“ bÕغøÏ >∑T&éu…’ #Ó|æŒ e÷J m+|” Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: yÓ’mkÕ‡sY d”|”øÏ eTs√ m<äTs¡T<Óã“ ‘·–*+~. sêÁwüº+˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|”ô|’ Á|ü»˝À¢ qeTàø£+ b˛‘√+<äì, Áø£eTÁø£eT+>± Ä bÕغ Á>±|òt |ü&çb˛‘·Tqï<äì, ‘=\T‘· Ä bÕغ {Ϭø{Ÿ ø√dü+ b˛{° |ü&çq bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\+‘ê yÓqøÏÿ‘·>±Zs¡ì e#˚à mìïø£˝À¢ Ä bÕغøÏ HêeTe÷Á‘·|ü⁄ d”fÒ¢ ekÕÔj·Tì Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝À Ä bÕغøÏ eTs√ m<äTs¡T<Óã“ ‘·–*+~. neT˝≤|ü⁄s¡+ e÷J m+|” ãT∫à ñe÷eTùV≤ X¯«s¡sêe⁄ bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. yÓ’mdt sêCX‚Ks¡¬s&ç¶ ÄX¯j·÷ \≈£î $s¡T<ä∆+>± bÕغ {Ϭø≥T¢ &ÉãT“*∫Ãq yê]πø neTTà≈£îH˚ <äTdæú‹øÏ »>∑Hé ~>∑C≤s¡&É+ e˝Ò¢ ‘êqT bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. yÓTT<ä{Ï qT+∫ yÓ’mdtÄsYô|’ ñqï n_Ûe÷q+‘√ yÓ’mkÕ‡sY d”|”˝À #˚]q Hêj·T≈£î\+‘ê |ü⁄qsê˝À#·q˝À |ü&ܶs¡ì, yês¡T n+‘ê Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\yÓ’|ü⁄ <äèwæº kÕ]+#ês¡ì ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ yÓ\¢&ç+ #ês¡T. »>∑Hé |üP]Ô nVü≤+uÛ≤e+‘√ e´eVü≤] dü÷Ô ø£˙dü+ Hêj·T≈£î\≈£î >ös¡e+ Çe«&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. yÓ’mkÕ‡sY d”|”ì M&˚ Hêj·T≈£î\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·T+<ä

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 20: ]õÁkÕºsY ø±sê´\j·÷\≈£î ìπs›•‘· \øå±´\ kÕ<Ûäq≈£î á ¬s+&ÉT HÓ\\T ø°\ø£yÓTÆqeì õ˝≤¢ ]õÁkÕºsY $.øÏs¡DY ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq ∫\ø£\÷]ù|≥ düuŸ]õÁkÕºsY ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ]õÁùdºwüq¢≈£î dü+ã+~Û+∫ õ˝≤¢≈£î s¡÷.110 ø√≥T¢ \ø£å´+>± ñ+<äì, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 60 XÊ‘·+ |üPs¡ÔsTT+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ∫\ø£\÷]ù|≥ düuŸ]õÁkÕºs¡T ø±sê´\j·÷ìøÏ s¡÷.13.90 ø√≥T¢ \ø£å´+ø±>±, &çôd+ãsY HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î s¡÷.7.9 ø√≥T¢ kÕ~Û+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ]õÁùdºwüq¢ <ë«sê q>∑<äT edü÷fi¯fl˝À¢ Á|ü<∏äeTkÕúq+˝À qs¡düsêe⁄ù|≥ ø±>±, ¬s+&ÉekÕúq+˝À ∫\ø£\÷]ù|≥ ñ+<äì, ∫e] kÕúq+˝À $qTø=+&É ñ+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À eT÷&ÉT HÓ\\T düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷\‘√ \ø£å´kÕ<ÛäHê\T Ä\dü´yÓTÆHê, <ëìï n~Û>∑$T kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ÄHé˝…’Hé ]õÁùdºwüqT¢ ˇø£ÿXÊ‘·+ ≈£L&Ü »s¡>∑˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. nôd’Hé¶, <˚yê<ëj·T ‘·~‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ ø=qT>√fi¯fl≈£î, e÷J ôd’ìø£ ñ<√´>∑T\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq uÛÑ÷eTT\qT neTTà≈£îH˚+<äT≈£î ø£˝…ø£ºsY nqTeT‹ ‘·|üŒìdüs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ∫\ø£\÷]ù|≥ düuŸ]õÁkÕºsY nXÀø˘ ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢˝À uÛÑ÷Á|üø£+|üq\T! Hêïs¡T. Ç{°e˝Ò yÓ’mdt≈£î q$Tàqã+≥T>± ñqï ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q e÷J eT+Á‹ e÷¬s|üŒ »>∑Héô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. »>∑Hé <ä[‘·T\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì, ¬s&ç¶ düe÷õø£ esêZìπø Ä bÕغ˝À ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. &ÉãT“ \Tqï yê]πø {Ϭø≥T¢ neTTà≈£îH˚ <äTdæú‹øÏ Ä bÕغ ~>∑C≤]+<äì Äj·Tq e÷¬s |üŒ Äs√|ü D\T #˚dæq $wüj·T+ $~‘·y˚T. ◊mkÕ‡sY d”|” @sêŒ≥T nsTTq|üŒ{Ï qT+∫ n+&É>± ñqï

HÓ˝≤Ks¡T˝À|ü⁄ ø=‘·Ô bÕغ: Äq+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 20: ‘Ó\+>±D $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À sêqTqï mìïø£\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø=‘·Ô sê»ø°j·T bÕغ ô|≥ºuÀ‘·THêïs¡qï Á|ü#êsêìøÏ eT]+‘· ã\+ ø£*Œ+#˚˝≤ HÓ\÷¢s¡T Á>±MTD XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT Äq+ $y˚ø±q+<ä¬s&ç¶ á HÓ˝≤Ks¡Tø£˝≤¢ sêh+˝À ø=‘·Ô sê»ø°j·T bÕغ ne‘·]+#·qT+<äì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ eTTK´eT+Á‹ ô|&É‘êsê nqï $wüj·÷ìøÏ e÷Á‘·+ Äj·Tq <ë≥y˚dü÷Ô ø=‘·Ô>± ne‘·]+#˚ bÕغøÏ m˙®y√\ eT<䛑·T ñ+≥T+<äì, ˇø£ $<Ûä+>± yêπs Ä bÕغì q&É|üqTHêïs¡ì yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘êeTT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝À #˚s¡T‘êeTqï Äs√|üD\ qT ø={ϺbÕπsdü÷Ô ‘·eT ≈£î≥T+ã+ m≈£îÿe ø±\+ ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ sê»ø°j·T+ #˚dæ+<äì, Ä Áø£eT+˝ÀH˚ πs|ü⁄ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄H˚ b˛{° #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. 2014 mìïø£\qT ≈£îs¡TπøåÁ‘· dü+Á>±eT+‘√ b˛\Tdü÷Ô Á|ü‹ìjÓ÷»es¡Z+˝ÀqT #·‘·Ts¡TàK b˛{° ñ+≥T+<äì, á mìïø£\T nìï sê»ø°j·T bÕغ\≈£î ˇø£ $<Ûä+>± n–ï |üØø£å e+{Ï<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üuÛ≤e+ ‘·>∑Z˝Ò<äì, õ˝≤¢˝À 10 nôd+;¢, ˇø£ m+|æ kÕúq+˝ÀqT ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãT∫ìs&ç¶bÕ˝…+˝À uÛ≤Ø <=+>∑‘·q+

nqø±|ü*¢ m+|” düã“+Vü≤] ôd’‘·+ »>∑Héô|’ rÁe Äs√|üD\T #˚XÊs¡T. Äj·Tq ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ ø£*ùd+<äT≈£î dæ<ä∆eTj·÷´s¡ì, wæ|æŒ+ >¥ XÊKqT rdüT≈£îH˚+<äT≈£î dæ<ä∆|ü&ܶs¡ì, bÕغ ˝À yÓTT<ä{Ï qT+∫ ø=+&Ü düTπsK ≈£î≥T+u≤ ìï »>∑Hé yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø=+ &Ü düπsK≈£î myÓTੇ {Ϭø{Ÿ Çyê«\ì ø√]Hê »>∑Hé |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T. ø±>± yÓ’mkÕ‡sY d”|”ì M&˚ düuÛÑT´\ dü+K´ s√Es√»≈£î ô|s¡T>∑T‘√+~.

ùd«#·Ã>± J$+#·>∑\eHêïs¡T. n&Ée⁄˝À¢ J$+#˚ »+‘·Te⁄\qT y˚≥>±fi¯¢ u≤]qT+&ç ø±bÕ&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· n≥M n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äHêïs¡T. e÷qeC≤‹ |ü]düsê˝À¢ ñqï n&Ée⁄\˝À »+‘·Te⁄\ô|’ y˚≥>±fi¯ó¢, Ç‘·s¡ »+‘·Te⁄\T <ë&ÉT\T #˚j·T&É+ e\q n$ Á>±e÷\˝ÀøÏ Á|üy˚dædüTÔqï+<äTq n&Ée⁄\ düMT|ü+˝Àì Á>±MTD, –]»q Á|ü»\≈£î yê{Ïô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. nq+‘·–] n&É$ì #·÷düTÔ+fÒ ÄÁ|òæø± K+&É+˝Àì >∑&ç¶ uÛÑ÷eTT\T >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çõ|æ es¡Á|ükÕ<é, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY l<ÛäsY n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, »qe] 20: õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä Á|ü»\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\T, |òæsê´<äT\T f…*bò˛Hé <ë«sê d”«ø£]+∫ düø±\+˝À |ü]wüÿ]+#˚ \ø£å´+‘√ ø±øÏHê&É ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæq Ç.|ü] cÕÿs¡+ ø±˝Ÿ ôd+≥sYqT Á|ü»\T |üP]Ô>± dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á HÓ\ 20e ‘˚B k˛eTyês¡+ ø±øÏHê&É ø£˝…ø£ºπs{Ÿ qT+&ç ñ<äj·T+ 9.30 qT+&ç 10.30 >∑+≥\ es¡≈£î &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ bò˛Hé #˚j·÷*‡q {À˝ŸÁ|ò” q+ãsY 18004253077 nì BìøÏ bò˛Hé#˚dæ düeTdü´qT ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. {À˝ŸÁ|ò” q+ãsY‘√ @sêŒ≥T #˚dæq á ø±˝Ÿ ôd+≥sY πøe\+ &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY, &Éj·T˝Ÿ j·TTesY CÒd” ø±s¡´Áø£e÷\πø |ü]$T‘·+ ø±≈£î+&Ü yês¡+˝À nìï |üì~Hê˝À¢ ñ<äj·T+ 10 qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ es¡≈£î |üì#˚düTÔ+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. e∫Ãq ø±˝Ÿ‡ $esê\qT dü+ã+~Û‘· XÊK\≈£î ‘Ó*j·TCÒdæ Ä düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ nj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±˝Ÿ ôd+≥sYqT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷ Á|ükÕ<é $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 20: ãT∫ìs&ç¶bÕ˝…+ eT+&É\+˝Àì >±+BÛ M~Û˝À Ä~yês¡+ s√E ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T C…mHéÄsY E´jÓT\sY‡ nH˚ <äTø±D+˝À Á|üy˚•+∫ 10 πøJ\ yÓ+&ç, 40 Á>±e÷\T ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T <√#·T¬øfi≤¢s¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ‘=$Tà~ >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À <äTø±D+ ‘Ós¡e&ÜìøÏ e∫Ãq cÕ|ü⁄ j·T»e÷ì q]‡+Vü‰sêe⁄ ôw≥ºsY ‘=\–+∫ ñ+&É&Üìï #·÷dæ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. <äT+&É>∑T\T >±´dt ø£≥ºsY‡‘√ ôw≥ºsYqT ‘=\–+∫ <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì, á dü+|òüT≥q eT÷&ÉT, Hê\T>∑T >∑+≥\ eT<Ûä´ »]– ñ+&Ée#·Ãì dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìï Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ |ü]o*+∫q HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ &çmd”Œ sê+u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À ø±øÏHê&É, »qe] 20: uÛ≤$bÂs¡T\≈£î yÓ’ø£˝≤´\T ˝Òì ã+>±s¡T ˇø£ bÕ‘· H˚s¡düTÔ&ÉT ñ+&Ée#·Ãì nHêïs¡T. ãT∫ìs&ç¶bÕ˝…+ uÛÑ$‘·qT n+~+#˚ b˛*jÓ÷ s¡Væ≤‘· düe÷» kÕ<Ûäq≈£î Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. ø£è‘· ìX¯Ãj·T+ #˚|ü{≤º\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ø√sês¡T. Ä~yês¡+ õ˝≤¢˝À ìs¡«Væ≤+∫q |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ yê´øχHé |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìï kÕúìø£ πs#·s¡¢ù|≥ |ü≥ºD Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˙‘·÷Á|ükÕ<é ∫Hêïs¡T\≈£î #·Tø£ÿ\ eT+<äT |ü+|æD° #˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï ∫Hêïs¡T˝Ò <˚X¯ uÛ≤$e÷qe dü+|ü<äì, á dü+|ü<äqT Äs√>∑´e+‘·+>± Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: n&Ée⁄\T, n&Ée⁄˝À¢ ìedæ+#˚ eq´ r]Ã~<ë›*‡q u≤<Ûä´‘· H˚{Ï ‘·s¡+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ô|’ ñ+<äì >∑Ts¡TÔ ÁbÕDT\ô|’ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘·sTTHê #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝ÀqT, sêh+˝ÀqT 2008 qT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ˇø£ÿ ñ+<äì Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤+‹ nHêïs¡T. |üsê´es¡D b˛*jÓ÷ πødüT qyÓ÷<äT ø±˝Ò<äì nHêïs¡T. dü«j·T+ düVü‰j·T ãè+<ë |ü]s¡ø£åD n+‘·]+∫b˛‘·Tqï JeC≤‹ dü+s¡ø£åDqT <äèwæº˝À \T, j·TTe»q dü+|òü÷\T, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ô|≥Tºø=ì Ä~yês¡+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ nq+‘·–] n≥M ÁbÕ+‘·+˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´+ eVæ≤+∫ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À pbÕsYÿ≈£î #Ó+~q ¬s+&ÉT eT>∑ õ+ø£\T, eT÷&ÉT Ä&Éõ+ø£\T, õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ n~Ûø±] &Üø£ºsY mdt.yÓ+ø£≥s¡‘·ï+, õ˝≤¢ mì$T~ eT#·Ã õ+ø£\qT n&É$˝ÀøÏ e~*ô|{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÇeT÷´HÓ’CÒwüHé n~Ûø±] &Üø£ºsY |üeHé≈£îe÷sY sêhkÕúsTT eTVü≤+‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ pbÕsYÿ ø£Hêï n&Ée⁄˝À¢H˚ »+‘·Te⁄\T |ü]o\≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛*jÓ÷s¡Væ≤‘· düe÷» kÕ<Ûäq≈£î ø£èwæ #˚j·÷*

nq+‘·–] n&Ée⁄˝À¢øÏ õ+ø£\qT e~*q Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤+‹

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ˇ+>√\T, »qe] 20 : Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ uÛÑ÷ Á|üø£+|üq\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. n<ä›+øÏ, y˚T<äs¡yÓT≥¢, Hê>∑T\es¡+, ø=]dübÕ&ÉT Á>±e÷˝À¢ uÛÑ÷ Á|üø£+|üq\T #√≥T #˚düT≈£îHêïj·Tì kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10.50 >∑+≥\ düeTj·T+˝À ˇø£Áf…+&ÉT ì$TcÕ\ bÕ≥T uÛÑ÷Á|üø£+|üq\T dü+uÛÑ$+#·&É+‘√ Çfi¯¢˝À¢ì kÕe÷qT¢ øÏ+<ä|ü&É&É+‘√ Á|ü»\T M<ÛäT˝À¢øÏ |üs¡T>∑T\TBXÊs¡T. á düe÷#êsêìï b˛©düT\≈£î, n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. uÛÑj·T|ü&Ée<ä›ì n~Ûø±s¡T\T dü÷∫+#ês¡T. ÄdæÔ,ÁbÕD qwüº+ dü+uÛÑ$+#·ø£ b˛e&É+‘√ n+<äs¡÷ }|æ]|”\TÃ≈£îHêïs¡T.

X¯+cÕu≤<é msTTsYb˛s¡Tº˝À eT]+‘· uÛÑÁ<ä‘· Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: X¯+cÕu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+ e<ä› eT]+‘· uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ês¡T. πø+Á<ä Ç+f…*C…Hé‡ esêZ\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î <˚X¯+˝Àì nìï msTTsYb˛s¡Tº\ e<ä› uÛÑÁ<ä‘·qT eT]+‘· ô|+#ês¡T. ñÁ>∑yê~ uÛÑ‘·ÿ˝ŸqT $&ç|æ+#·T≈£îì yÓfi‚¢+<äT≈£î ñÁ>∑yê<äT\ dü+düú eP´Vü≤+ |üìïq≥Tº düe÷#ês¡+ n+<ä&É+‘√ nìï msTTsYb˛s¡Tº\ e<ä› ì|òü÷qT eT]+‘· ô|+#ês¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± »qe] HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î bÕdt\qT X¯+cÕu≤<é msTTsYb˛s¡Tº n~Ûø±s¡T\T s¡<äT› #˚XÊs¡T.

õ˝≤¢˝À $cÕ<ä+ q˝§Z+&É, »qe] 20: õ˝≤¢˝À $cÕ<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. yÓ÷‘·Tÿs¡T eT+&É\+ <ädüÔ|üŒ>∑÷&É˝À ˇø£ ≈£î≥T+ã+ $wü+ ‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô*<ä›s¡÷ eTs¡DÏ+#ês¡T. yê] eTT>∑TZs¡T |æ\¢\ |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+<äì kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. kÕúì≈£î\ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ä]úø£ Çã“+ <äT\ e˝Ò¢ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç ñ+&=#·Ãqï nqTe÷Hê\qT kÕúì≈£î\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

zs¡«˝Òø£b˛‘·THêïs¡T.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ yÓT<äø˘, »qe] 20:z eTVæ≤fi¯>± sê»ø°j·÷˝À¢ ô|’øÏ sêe&Üìï #·÷dæ ø=+<äs¡T H˚‘·\T zs¡«˝Òø£ b˛‘·THêïs¡ì dæ˙q{Ï, m+|æ $»j·TXÊ+‹ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êqT ˇ+{]qì.. ‘·qø£+≥÷ mes¡÷ ˝Òs¡Hêïs¡T. ‘·q≈£î sê»ø°j·÷\T ø±e⁄.. Á|ü»\ ÄbÕ´j·T‘· eTTK´eTì #ÓbÕŒs¡T.

b˛*jÓ÷ s¡V”≤‘· düe÷C≤ìï ì]à+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ >∑T+≥÷s¡T, »qe] 20: b˛*jÓ÷s¡Væ≤‘· düe÷» ìsêàD≤ìøÏ n+<äs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹ ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD nHêïs¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq kÕúìø£ q\¢#Ós¡Te⁄ 22e ˝…’Hé˝Àì |ü⁄s¡bÕ\ø£ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À ◊<˚fi¯fl˝À|ü⁄ ∫Hêïs¡T\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\Ty˚dæ ø±s¡´Áø£e÷ìï ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£eT neT\T˝À sêh+˝ÀH˚ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ Á|ü<∏äeTkÕúq+ ì\e&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. 2009 qT+∫ õ˝≤¢˝À ˇø£ÿ b˛*jÓ÷ πødüT ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü \ø£å´kÕ<Ûäq˝À ø£èwæ #˚düTÔqï yês¡+<äs¡÷ n_Ûq+<ä˙j·TT\ì nHêïs¡T. #˚sTT #˚sTT ø£\T|ü⁄<ë+.. düeTdüe÷» ìsêàD≤ìï kÕ~Û<ë›+ nì Á|ü»\≈£î eT+Á‹ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e´ekÕj·T e÷¬sø£ÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé |æ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, &çôV≤#Yn+&éôV≤#Yy√ >√|”Hêj·Tø˘, yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T wü;“sY nVü≤à<é, düj·T´<é, s¡dü÷˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$uÛÑ»q m+<äTø√düyÓ÷ CÒ|” #ÓbÕŒ* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\+≥÷ ‘Ó\T>∑T|ü]s¡ø£åD y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› Bø£å\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J ◊|”mdt Ä+»H˚j·T ¬s&ç¶ |üs¡]ø£åD y˚~ø£ ø£˙«qsY |ü⁄#·Ã\|ü*¢ $TÁ‘·‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± ‘Ó\T>∑TC≤‹ì ◊ø£´+>± ñ+#˚+<äTπø ‘·eT Á|üj·T‘·ïeTì Ä+» H˚j·T ¬s&ç¶, $TÁ‘· ‘Ó*bÕs¡T. ø=+‘· eT+~ kÕ«s¡ú |üs¡T\T ‘·eT sê»ø° j·T \_∆ ø√dü+ $uÛÑ»qqT n+^ø£]düTÔHêïs¡ì, Á|ü»\ eT<Ûä´ yÓ’wüe÷´\qT düèwæºdüTÔHêïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q $w üj·T+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêC≤´+>∑ $s¡T<ä∆+>± e´eVü≤]düTÔqï<äì, $uÛÑ»q $<Ûëq+ sêC≤´+>∑ dü÷Œ¤]ÔøÏ $s¡T<ä∆eTì nHêïs¡T. XÊdüqdüuÛÑ˝À yÓTC≤]{° ˝Ò≈£îHêï sêÁcÕºìï m˝≤ $uÛÑõkÕÔs¡ì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î eT<䛑·T ÇdüTÔqï ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TD XÊdüqdüuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î eT<䛑·T Çe«&Üìï Äj·Tq rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. $uÛÑ»q m+<äTø√düyÓ÷

‘Ó\T>∑T |ü]s¡ø£åD y˚~ø£ Bøå± •_s¡+ &çe÷+&é »´Á|üø±XŸHêsêj·TD Á|ü»\≈£î düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. Çs¡T ÁbÕ+ ‘ê\ Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº+<äT≈£î CÒ|” n˝≤ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä, sêj·T\d”eT n_Ûeè~∆øÏ bÕ´πøJ n&ÉT>∑T ‘·Tqï »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TD≈£î πø+Á<ä+ e<ä› ì<ÛäT\T ˝Òeqï dü+>∑‹ ‘Ó*j·T<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT z&ç+#ê\ì yês¡T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. >∑‘·+˝À $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏ+∫q yês¡T Ç|ü⁄Œ&ÉT sê»ø°j·T \_∆ ø√dü+ $uÛÑ»q≈£î eT<䛑·T Çe«&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä≈£î+&Ü d”e÷+Á<Ûä m+|”\+‘ê bÕغ\≈£î nr‘·+>± e´eVü≤]+#ê\ì yês¡T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. düyÓTÆø£´ ñ<ä´eT+˝À ñ<√´>∑T\ bÕÁ‘· ∫s¡düàs¡D° j·TeTì, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü ‘√&Ó’‘˚ ñ<ä´eT+ eT]+‘· ñ<Ûäè‘·eTe⁄‘·T+<äì yês¡T nHêïs¡T. $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£îH˚+‘· es¡≈£î ‘·eT b˛sê{≤ìï Ä|üuÀeTì $TÁ‘·, Ä+»H˚j·Ts¡¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

ø±¢dæô|ò’&é‡ sêyÓ÷J |òæ˝Ÿàdæ{° @]j·÷˝À bÕ¢≥T¢ ø=Hê\Hêï, ne÷à\Hêï dü+Á|ü~+#·+&ç. bò˛Hé: 7207294490 X¯+cÕu≤<é ø=‘·÷ÔsY˝À ôV≤#Ym+&û@ nÁ|òüPyé¶ bÕ¢{Ÿ‡. u≤´+≈£î˝ÀHé kÂø£s¡´+ ø£\<äT. bò˛Hé: 8686663632


eTT>∑TZ]ï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï mdæ_ eT+>∑fi¯yês¡+ 21, »qe] 2014

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T, »qe] 20: Á|üuÛÑT‘·« ◊{Ï◊˝À 17eT+~ $<ë´ s¡Tú\≈£î ÁbÕøϺø£˝Ÿ e÷s¡Tÿ\T y˚ùd+<äT≈£î >±qT ˇø=ÿø£ÿ] qT+&ç 2y˚\ s¡÷bÕj·T\ \+#·+ Ä•+#ês¡qï Äs√|üD\ô|’ ø√{≤ ◊{Ï◊ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ø£ØeTT˝≤¢, ÇHéÁdüºø£ºsY eTkÕÔHé, nd

ì+&ÉT J$‘·+ ø√dü+ y˚sTT+#ê* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ HÓ\÷¢s¡T,»qe] 20: |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T&Ü ìøÏ Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·>± >∑T]Ô+∫ n+<äTø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷\ì HÓ\÷¢s¡T Á>±MTD myÓTà˝Ò´ Äq+ $y˚ø±q+ <ä¬s&ç¶ ø√sês¡T. q>∑s¡+˝Àì mdæq>∑sY˝À >∑\ Á|üuÛÑT‘·« õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚dæ ø±s¡´Áø±e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· mì$T<˚fi¯¢˝À¢ ˇø£ÿ |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ πødüT ≈£L&Ü qyÓ÷<äT ø±˝Ò<äHêïs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\≈£î |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\qT $~Û>± y˚sTT+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À s√>±\T sê≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY \ø°åàø±+‘·+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 5 dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ 3,29,000 eT+~ |æ\¢\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ á HÓ\ 19, 20, 21 ‘˚B˝À¢ |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\qT y˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 3038 ã÷‘Y\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. ¬s’˝Ò«ùdºwü qT¢, ãdüT‡ ùdºwüqT¢, s¡B›>± ñ+&˚ ÁbÕ+‘ê˝À¢ n<äq+>± ã÷‘Y\ qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. Çy˚>±ø£ 80 yÓTTu…’˝Ÿ yêVü≤ Hê\ qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À HÓ\÷¢s¡T ø±s=Œπs wüHé ø£$TwüqsY C≤q‡Hé, &çm+ n+&é ôV≤#Yz düT<Ûëø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡÷.5 ø√≥¢‘√ j·T÷ìe]‡{° ôd+Á≥˝Ÿ ˝…’ÁãØ @sêŒ≥T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, »qe] 20: CÒmHé{°j·T÷ ø±øÏHê&É˝À 5 ø√≥¢ s¡÷bÕ j·T\‘√ j·T÷ìe]‡{° ôd+Á≥˝Ÿ ˝…’ÁãØì @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì yÓ’dt #êq‡\sY ‘·T\dæsê+<ëdt ‘Ó*bÕs¡T. 80 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ‘√ n+&ÉsY Á>±&ÉT´y˚{Ÿ, b˛dtº Á>±&ÉT´y˚{Ÿ, |ü]XÀ<Ûäq≈£î dü+ã+ ~Û+∫q á ãTø˘‡, |”]j·÷&çø£˝Ÿ‡qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q |ü⁄düÔø±\qT 6 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ø=qT>√\T #˚XÊeTì nHêïs¡T. ôd+Á≥˝Ÿ ˝…’ÁãØ e´eVü‰sê\≈£î dü+ã+~Û+∫ ˇø£ ø£$T{°ì Ç|üŒ{Ïπø @sêŒ≥T #˚XÊeTì nHêïs¡T. ø=‘·Ô>± @sêŒ≥T #˚dæq ø£$T{° <˚X¯yê´|üÔ+>± $$<Ûä j·T÷ìe]‡{°˝À ñqï ˝…’ÁãØ\qT dü+<ä]Ù+∫ ôd+Á≥˝Ÿ ˝…’ÁãØøÏ dü\Vü‰\T n+~düTÔ+<äHêïs¡T. ◊◊{° eTT+u≤sTT qT+∫ ØdüsYÃ≈£î dü+ã+~Û+∫q ãè+<ë\qT ñ∫‘·+>± CÒmHé{°Ïj·T÷ ø±øÏHê&É˝À @sêŒ≥T #˚ùd ˝…’ÁãØøÏ |ü]XÀ<Ûäq ì$T‘·Ô+ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T.

s¡÷.30 ø√≥¢ ]õÁùdºwüq¢ ˝≤yê<˚$\≈£î n&ɶ+≈£î\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø±øÏHê&É, »qe] 20: kÕº+|ü⁄\T, ]õÁùdºwüq¢ XÊK≈£î dü+ã+~Û+ ∫q ˝≤yê<˚$\qT MT-ùde≈£î ã<ä© #˚j·T&ÜìøÏ ìs¡dædü÷Ô <äkÕÔy˚E ˝ÒKs¡T¢ kÕº+|ü⁄ yÓ+&És¡T¢ düyÓTàu≤≥ |ü≥º&É+‘√ õ˝≤¢yê´ |üÔ+>± düTe÷s¡T 30 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ]õÁùdºwüqT¢ ì∫b˛j·÷ sTT. MT-ùde≈£î ]õÁùdºwüq¢≈£î ã+~Û+∫q ˝≤yê<˚$\T ã<ä© #˚j·T&É+ô|’ Ms¡T düyÓTàu≤≥ u≤≥ |ü≥º&É+‘√ ø±øÏHê&É, sê»eT+Á&ç ]õÁùdºwüHé õ˝≤¢\ |ü]~Û˝Àì 32 düuŸ ]õdüºsY ø±sê´\j·÷˝À¢ uÛÑ÷eTT\T ø=qT>√\T, neTàø±\‘√bÕ≥T kÕº+ |ü⁄\ $Áø£j·÷\T ≈£L&Ü ì∫b˛j·÷sTT. á ùde\ <ë«sê Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ e#˚à düTe÷s¡T 2 ø√≥¢ s¡÷bÕj·÷\ Ä<äj·÷ìøÏ >∑+&ç| ü&ç+~. >∑‘· HÓ\ 26,27,28 ‘˚B˝À¢ ]õÁùdºwüq¢ ˝≤yê<˚$ \qT MT-ùde≈£î n|üŒ–+#·&É+ô|’ <äkÕÔy˚E ˝ÒKs¡T¢ düyÓTà ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. kÕº+|ü⁄\, ]õÁùdºwüq¢ XÊK eT+Á‹ ‘√≥ qs¡dæ+Vü≤+ Vü‰MT y˚Ts¡≈£î yê] düyÓTà $s¡$T+#ês¡T. ø±>± ‘êC≤>± MT-ùde ø±sê´\j·÷\‘√bÕ≥T, ]õÁùdºwüq¢ ø±sê´\j·÷˝À¢ ≈£L&Ü ád”\T, dü]º|òæ¬ø{Ÿ ø±|”\T rdüT≈£îH˚\ á HÓ\ 9q ˇ|üŒ+<ä+ C≤Ø #˚dæ+~. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä ñ‘·Ôs¡T«\qT s¡<äT› #˚dü÷Ô MT-ùde <ë«sêH˚ á ùd\T \uÛÑ´eTe⁄‘·j·÷+≥÷ á HÓ\ 16q ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~.

Äغd” ãdüT‡ ;uÛÑ‘·‡+ Á|üj·÷DÏ≈£î\ô|’ <ä÷düT¬ø[¢q yÓ’q+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: ôV’≤<äsêu≤<é •yês¡T˝Àì m©“q>∑sY e<ä› Äغd” ãdüT‡ ;uÛÑ‘·‡+ düèwæº+∫+~. Vü≤j·T‘Yq>∑sY &çb˛≈£î #Ó+~q ãdüT‡ ÁuÒ≈£î\T ô|òsTT˝Ÿ ø±e&É+‘√ y˚>∑+>± ñqï ãdüT‡ n<äT|ü⁄‘·|æŒ s√&ÉT¶|üø£ÿH˚ ñqï eT÷&ÉT ~«#·Áø£yêVü≤Hê\ô|’øÏ <ä÷düT¬ø[¢+~. B+‘√ Ä ÁbÕ+‘·+˝À ñqï q\T>∑T]øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. nq+‘·s¡+ ãdüT‡ Ä–b˛sTT+~. B+‘√ Á&Ó’esYqT b˛©düT\T yÓ+≥H˚ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. >±j·T|ü &çq yê]ì <ä>∑Zs¡˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. m©“q>∑sY b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

nq÷Vü≤´ ‘·+Á&çì |üsêeT]Ù+∫q d”m+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20:Ç{°e˝Ò eTT+ãsTT˝À Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q eT∫©|ü{≤ïìøÏ #Ó+~q nq÷Vü≤´ ‘·+Á&ç düTπs+<äsYqT eTTK´ eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ bò˛Hé˝À |üsêeT]Ù+#ês¡T. nq÷Vü≤´ πødüTqT y˚>∑e+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, Ç+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ˇø£ {°+qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì eTVü‰sêÁwüº Á|üuÛÑT ‘ê«ìï ø√s¡qTqï≥Tº eTTK´eT+Á‹ düTπs+<äsY≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·T+˝À CÀø£´+ #˚düTø√yê\ì πø+Á<ëìï ≈£L&Ü ø√s¡qT qï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq÷Vü≤´ &ûmHé@ |üØø£å qeT÷Hê\ ø√dü+ eTVü‰sêÁwüº b˛©düT\T eT∫©|ü≥ï+ sêqTHêïs¡T.

b˛*jÓ÷ yê´~Ûì ìs¡÷à*<ë›+: düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 20: b˛*jÓ÷ yê´~Ûì ìs¡÷à*+#·&ÜìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ ì#êà s¡T. |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“¤+>± Ä~yês¡+ õ˝≤¢ πø+ Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝Àì ∫Hêïs¡T\≈£î |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ◊<˚fi¯fl˝À|ü⁄ |æ\¢\+<ä]øÏ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+∫ <˚XÊìï b˛*jÓ÷s¡Væ≤‘· düe÷»+>± @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ ñ+<äHêïs¡T. á yê´~Û k˛øÏq nq+‘·s¡+ ∫øÏ‘·‡ ˝Òq+<äTq Ç~ sê≈£î+&Ü eTT+<äTC≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T.

æôdº+{Ÿ ÇHéÁdüºø£ºsY XË’\»\ô|’ mdæ_ πødüT\qT qyÓ÷<äT #˚dæ+ ~. k˛eTyês¡+ yê]ì n¬sdüTº #˚dæ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üs¡ #·qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. >∑‘˚&Ü~ nø√ºãsY 29q ◊{Ï◊ ø£fi≤XÊ \ Á|æì‡bÕ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ qT+&ç \+#ê\T Ä•düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\ô|’ düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï mdæ_ n~Ûø±s¡T\T Ä

s√E kÕj·T+Á‘·+ ø£fi≤XÊ\ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|æì‡bÕ˝Ÿ e<ä› ø=+‘· q>∑<äTqT, eT]ø=+‘· q>∑<äTqT dæã“+~ e<ä› >∑T]Ô+∫ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ˝…ø£ÿ˝À¢ #·÷|üì á &ÉãT“ MT<ä Á|æì‡bÕ˝Ÿ‘√ düVü‰ dæã“+~ ndüŒwüº düe÷<ÛëHê\T #Ó|üŒ&É+‘√ yê]ì Á|ü•ïdüTÔqï düeTj·T+˝ÀH˚

ª»qe] 23µô|’H˚ ñ‘·ÿ+sƒ¡eT\T|ü⁄ ‘·<∏ä´+.. ø±+Á¬>dt, {°&û|” ÁX‚DT˝À¢ #·s¡Ã ˇø£y˚fi¯ ªn_ÛÁbÕj·÷\µ >∑&ÉTe⁄ bı&ç–ùdÔ.. Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: mø£ÿ&É #·÷dæHê n<˚ #·s¡Ã.. ¬s+&ÉT n+XÊ\ô|’H˚ ñ‘·ÿ+sƒ¡.. >∑&ÉTe⁄ô|’Hê.. á HÓ\ 23e ‘˚B ‘·sê«‘· @+ »s¡>∑qTqï<äH˚ <ëìô|’ düs¡«Á‘ê ñ‘·ÿ+sƒ¡ kÕ>∑T‘√+~.. düs¡«Á‘ê Ä ‘˚Bô|’ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~.. n+<ä]#·÷|ü⁄ Ä s√E ø√düy˚T.. Ä s√E ‘·sê«‘· @$T »s¡T>∑uÀ‘·Tqï<äH˚ ñ‘·ÿ+sƒ¡ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~..Ä s√E ‘·sê«‘· @y˚T$T »s¡>∑qTqï<äH˚ <ëìô|’ me] yê<äq\T yês¡T $ìŒdüTÔHêïs¡T..me] ˝…ø£ÿ\T yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T..Ä ‘˚B >=|üŒ eT\T|ü⁄ ‹|ü⁄Œ ‘·T+<äì n+<äs¡÷ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T.. ø±+Á¬>dt,{°&û|” bÕغ\ ÁX‚DT\T ôd’‘·+ Ä ‘˚Bô|’H˚ #·]Ã+#·T≈£î+ ≥THêïs¡T.. Ç+‘·ø° Ä ‘˚B @<√ ‘Ó\TkÕ.. »qe] 23!! Ä ‘˚Bì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ù|s=ÿq&É+ e˝Ò¢ Ä ‘˚Bô|’ n+‘·{Ï ñ‘·ÿ+sƒ¡ kÕ>∑T‘√+~. 23e ‘˚B‘√ sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»q _\T¢ô|’ nôd+;¢˝À #·s¡Ã eTT–j·TqTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸeTTK]® $~Û+∫q >∑&ÉTe⁄ ÄHê{Ï‘√ |üP]Ô ø±qTqï~. nsTT‘˚ eT]ìï s√E\T bı&ç–kÕÔsê.. ˝Ò<ë.. nH˚ <ëìô|’ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. n+‘˚>±ø£ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ø=‘·Ô bÕغô|’ Á|üø£≥q #˚j·TqTHêïs¡H˚ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+ ~. bÕغ >∑T]+∫ Äj·Tq Á|üø£{ÏkÕÔsê.. ˝Òø£ eTπs<Ó’Hê ìs¡íj·÷ìï yÓ\¢&çkÕÔsê nH˚ <ëìô|’ ñ‘·ÿ+sƒ¡ kÕ>∑T‘√+~. ø=‘·Ô bÕغ ô|&ç‘˚ me¬se]øÏ #√≥T ø£*ŒkÕÔs¡H˚ <ëìô|’ ø=+<äs¡T Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ˝…ø£ÿ˝ÒdüT≈£î+≥THêïs¡T. ‘·eT˝À ‘êeTT #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Çwüº+ ˝Òì yês¡T Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î e\dü\T yÓfi¯‘ê s¡H˚ <ëìô|’ ≈£L&Ü #·s¡Ã q&ÉTk˛Ô+~. yÓ[‘˚.. @j˚T bÕغ˝À¢øÏ yÓfi¯‘ês¡T.. m+‘·eT+ ~

yÓfi§¢#·TÃ.. m+<äs¡T ñ+&=#·TÃ..nH˚ $wüj·T+ ô|’ ˝…ø£ÿ\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑ»q _\T¢ô|’ n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì XÊdüqdüuÛÑ≈£î, XÊdüqeT+ &É*øÏ >∑‘˚&Ü~ &çôd+ãsY 13e ‘˚Bq |ü+|æ+ ∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. 40 s√E˝ÀZ>± n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì >∑&ÉTe⁄ $~Û+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T.

n<äq+>± >∑&ÉTe⁄ ÇùdÔ.. nôd+;¢, XÊdüqeT+&É*\˝À düuÛÑT´\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T #Óù|Œ+<äT≈£î eT]+‘· >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+#ê\ì sêÁwüº|ü‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ˝ÒK yÓ[¢q≥Tº ‘Ó*dæ+~. n≥Te+{Ï<˚MT ˝Ò<äì X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù MT&çj·÷ m<äT≥ K+&ç+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. |”d”d” e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç.lìyêdt X¯ìyês¡+Hê&ÉT eTs√ yês¡+ s√E\ bÕ≥T bı&ç–+#˚ neø±X¯+ ñqï<äì dü÷#·qÁbÕj·T+>± Äj·Tq ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ ìï e´ø°Ôø£]+#·&É+ô|’q ≈£L&Ü #·s¡ÃkÕ>∑T ‘√+~. bı&ç–+#·e<ä›ì πø+Á<ëìøÏ, sêÁwüº|ü‹øÏ ˝ÒK\T sêj·TqTqï≥Tº |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\+>±D

ÁbÕ+‘· eT+Á‘·T\T Á|üø£{Ï+#·&É+ ‘Ó*dæ+<˚. ˇø£y˚fi¯ bı&ç–ùdÔ..mìï s√E\ bÕ≥T bı&ç–kÕÔ s¡T.. nH˚ <ëìô|’ #·s¡Ã kÕ>∑T‘√+~. eTs√ Hê\T>∑T yêsê\ bÕ≥T >∑&ÉTe⁄ bı&ç–ùdÔ.. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ÄyÓ÷<ä+ bı+<˚ neø±XÊ\T ‘·≈£îÿe nì |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n+≥THêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\T |òæÁãe] 5e ‘˚Bq ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 21e ‘˚B‘√ eTT–j·TqTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ˇø£y˚fi¯ sêÁwüº|ü‹ eTs√ Hê\T>∑T yêsê\ bÕ≥T >∑&ÉTe⁄ ÇùdÔ.. bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\T eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î #˚s¡T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì n+≥THêïs¡T. á˝À>± mìïø£\ dü+|òüT+ ôw&É÷´\TqT Á|üø£{ÏùdÔ ø√&é e\¢ ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·T+ yêsTT<ë |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. mìïø£\ ‘·sê«‘˚ ÄyÓ÷~+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì ˝…ø£ÿ˝ÒdüTÔHêïs¡T. Ç˝≤ me]øÏ ‘√∫q ˝…ø£ÿ\T yêπsdüT≈£î+≥THêïs¡T.. me] yê<äq\qT yês¡T $ìŒdüTÔHêïs¡T.. @<˚yÓTÆHê @ $wüj·T+ ‘˚˝≤\+fÒ eT+>∑fi¯yês¡+ es¡≈£î y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚qì n+≥THêïs¡T.

yêdüÔyêìøÏ ôV’≤ø√s¡Tº düŒwüºyÓTÆq rs¡TŒ Ç∫Ã+<äì eT+Á‹es¡Z ñ|üdü+|òüT+ #˚dæq dæbòÕs¡T‡\qT ñ\¢+|òæT+#ês¡ì nHêïs¡T. Bìô|’ eT+Á‘·T\ô|’ ø√s¡Tº≈£î yÓfi¯‘êeTì >√bÕ˝Ÿ X¯s¡à ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ X‚«‘·|üÁ‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·Tø£b˛‘˚ ‘Ó\+>±D Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ÄdüTÔ\qT ø±bÕ&ÉTø√e&É+˝À uÛ≤>∑+>± {° CÒ@d” ‘·s¡|òü⁄q Ä+<√fi¯q ìC≤e÷u≤<é, »qe] 20: mìïø£\ düº+{Ÿ ø√düy˚T eT+Á‹es¡Z ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Á|üuÛ≤ø£sY, ñ|üdü+|òüT+ Ä<äsêu≤<äsê>± ìC≤+ wüß>∑sY bòÕ´ø£ºØì Á|üuÛÑT‘·«y˚T ñ<√´>∑ CÒ@d” n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T >∑+>±sê+, øÏwüHé bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡ì ìC≤e÷u≤<é {° CÒ@d” rÁe+>± Äs√|æ+∫+~. {°CÒ@d” õ˝≤¢ ø£˙«qsY $.Á|üuÛ≤ø£sY ìyêdü+˝À @sêŒ ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À #Ó’s¡àHé >√bÕ˝ŸX¯s¡à, ø£˙«qs¡T¢ e÷{≤¢&Üs¡T. ìC≤+wüß>∑sY bòÕ´ø£ºØì kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&É+˝À Á|üuÛÑT ‘·«+ nqTdü]düTÔqï yÓ’K]ì X‚«‘·|üÁ‘·+ <ë«sê Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ &é #˚XÊs¡T. 2006˝À >√ø£sêE s¡+>∑sêE nH˚ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô≈£î ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 20: <äj·T#˚dæ _\T¢qT n&ÉT¶ø√ø£+&ç.. ÄyÓ÷<ë s¡÷.65 ø√≥¢≈£î ø£≥ºu…{≤ºs¡ì, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ä dü<äs¡T e´øÏÔ Á|üuÛÑT ìøÏ düVü≤ø£]+#·+&ç nì myÓTੇ ~©|t ø√sês¡T. XÊdüqeT+&É*˝À ‘ê«ìøÏ ˇø£ÿ ô|’kÕ ≈£L&Ü Çe«˝Ò<äHêïs¡T.n+‘˚ø±≈£î+&Ü dü<äs¡T Ä~yês¡+ yê&ç>±y˚&ç>± #·s¡Ã kÕ–+~. dü+yê<ë\T ø=qkÕ>±sTT. bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô nÁø£eT+>± ¬s’‘·T\qT yÓ÷dü+ #˚dü÷Ô bòÕ´ø£ºØ ÄdüTÔ\ sêh |ü⁄q]«uÛÑ»q _\T¢ô|’ »]–q #·s¡Ã˝À ~©|t ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï qT u≤´+≈£î˝À¢ ‘·qU≤ ô|{Ϻ 270 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT s¡TD+>± Ç˝≤ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘·eT ÄXÊkÂ<Ûä+ ‘Ó\+>±D ø√dü+ mH√ï @fi¯ófl>± rdüT≈£îHêïs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ nH˚ø£ b˛sê≥+ kÕ>∑T‘√+<äHêïs¡T. ÇH˚ïfi¯fl≈£î.. ÇHêïfi¯fl≈£î ‘·eT ø£\ sêsTTr\T bı+<ës¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n≥T e+{Ï e´øÏÔ qT+∫ @&ÉT kÕø±s¡+ ø±uÀ‘·T+<äHêïs¡T. k˛<äs¡T˝≤¢ $&çb˛<ë+.. nqï<äeTTà˝≤¢ dü+e‘·‡sê\T>± düŒ+~+#·ì eT+Á‘·T\T düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, düT˙‘ê\øå±à Çs¡T ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~∆ #˚düT≈£î+<ë+ nHêïs¡T. düeTHê´j·T+ ¬s&ç¶ á HÓ\ 17q n‘·´edüs¡ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚dæ bòÕ´ø£ºØì n+fÒ @$T{À #Ó|üŒ+&ç.. n_ÛÁbÕj·÷\ô|’ >∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄q≈£î kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#·&É+ yÓqTø£ eTs¡ày˚T$T{À |ü≥Tºã≥ºe<äT›.. ‘·«s¡>± sêh+ @s¡Œ&˚˝≤ düVü≤ø£]+#ê\ì ‘Ó*j·÷\Hêïs¡T. >√ø£sêEô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ n‘·ì ø√s¡T‘·THêïqHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ‘êqT ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\qT ˝ÒK <ë«sê e<ä› qT+∫ sêyê*‡q &ÉãT“qT e&û¶‘√ düVü‰ edü÷\T #˚j·÷\Hêïs¡T. ‘˚*j·TCÒXÊqHêïs¡T.

ìC≤+ wüß>∑sY‡ô|’ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷*

n&ÉT¶ø√ø£+&ç.. düVü≤ø£]+#·+&çmyÓTੇ ~©|t

ª¬>\T|ü⁄µ e÷<˚ªkÕs¡«Á‹ø£+µô|’ BÛe÷ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ q÷´&Ûç©¢, »qe] 20: ¬>\T|ü⁄ ‘·eT<˚.. yÓ÷&û Á|ü<Ûëì ø±e&É+ U≤j·T+.. <˚XÊìï n_Ûeè~›|ü<∏ä+˝À |üj·Tì+|üCÒkÕÔeTì _C…|æ Ä~yês¡+ |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+∫+~. _C…|æ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚XÊ˝À¢ uÛ≤>∑+>± eT÷&√ s√C…’q Ä~yês¡+ Hê{Ï düe÷y˚X¯+˝À Ä bÕغ n‹s¡<∏äT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ $»j·TuÛÒ] yÓ÷–+#·&É+ ‘·<∏ä´eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. H˚{Ï düe÷y˚X¯+˝À Ä bÕغ nÁ>∑H˚‘· n<ë«˙, C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT sêCŸHê<Ûédæ+>¥, d”ìj·TsY H˚‘·\T m+.yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT, düTcÕàdü«sêCŸ, >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹, Ä bÕغ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆ qπs+Á<äyÓ÷&ç ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. sê»ø°j·T rsêàHêìï düTcÕàdü«sêCŸ Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T.

Ä uÛÑj·T+‘√H˚..Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT : düTcÕàdü«sêCŸ >∑‘· Hê\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ mìïø£\ e÷~]>±H˚ sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt z≥$T U≤j·T+.. Ä uÛÑj·T+‘√H˚ sêVüQ˝Ÿ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆ nì Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äì d”ìj·TsY H˚‘· düTcÕàdü«sêCŸ nHêïs¡T. ‘·|ü⁄Œ\T ø£|æŒ|ü⁄#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Ç‘·s¡T\ô|’ Ä bÕغ $eTs¡Ù\T #˚k˛Ô+<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q |ü<˚fi¯¢ ø±\+˝À <˚XÊìï \÷{° #˚dæ+<äHêïs¡T. düs¡«+ ≈£î+uÛÑø√D≤\eTj·TeTHêïs¡T. Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ø√dü+ <˚X¯ Á|ü»\T m<äTs¡T #·÷düTÔHêï s¡Hêïs¡T. qπs+Á<äyÓ÷&û Á|ü<Ûëì ø±e&É+ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ª{°µ neTTà≈£îH˚ yê&˚ nedüs¡+ : yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT <˚X¯+˝À mø£ÿ&É #·÷dæHê.. me]ï ø£~*+∫Hê yÓ÷&û.. yÓ÷&û..yÓ÷&û HêeTy˚T $ìŒk˛Ô+~.. n+<äs¡÷ yÓ÷&ûπødæ #·÷düTÔHêïs¡T.. nì _C…|æ d”ìj·TsY H˚‘· m+.yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ yÓ÷&û Á|üuÛÑ+»q+ U≤j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. j·TTe≈£î\ qT+&ç u&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\ es¡≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ yÓ÷&û H˚‘·è‘ê«ìï ø√s¡T ≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. m˙¶m, _C…|æ bÕ*‘· sêÁcÕº\ n_Ûeè~∆ì Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì bÕغ ÁX‚DT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. yêCŸù|sTT

Ä uÛÑj·T+‘√H˚..Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT : düTcÕàdü«sêCŸ ª{°µ neTTà≈£îH˚ yê&˚ Á|ü»\≈£î nedüs¡+: yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT Vü≤j·÷+˝À #˚dæq n_Ûeè~∆, #˚|ü{Ϻq |ü<∏äø±\ >∑T]+∫ ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. yêCŸù|sTT Vü≤j·÷+˝À <˚X¯+ nìï s¡+>±˝À¢q÷ n_Ûeè~∆ kÕ~Û+∫+<äHêïs¡T. yêCŸù|sTT Vü≤j·÷+˝À 8.4 XÊ‘·+ ñqï eè~› πs≥T j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ <ëìï 4.8XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+∫+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ≈£î+uÛÑø√D≤\T, nÁø£e÷˝À¢ j·TT|æm |òüdtº>± ì*∫+<äHêïs¡T. >∑õ_J Äe÷Bà, n$˙‹ ø±+Á¬>dt qT+&ç <˚e⁄&˚ eTq*ï s¡øÏå+#ê\ì nHêïs¡T. j·TT|æm bÕ\q düs¡«+ ≈£î+uÛÑø√D≤\eTj·TeTHêïs¡T. ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î bÕ\Œ&çq yês¡T nVü≤+ø±s¡|üP]‘·+>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. yÓ÷&ûô|’ eTDÏX¯+ø£sY nj·T´sY #˚dæq yê´K´\ô|’ yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT eT+&ç|ü&ܶs¡T. <˚XÊìï ny˚Tàyê&çø£+fÒ.. {° ny˚Tàyê&˚ Á|ü»\≈£î nedüs¡+ nì #ÓbÕŒs¡T. sêqTqï mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì ø±+Á¬>dt bÕغ #Íø£u≤s¡T eP´Vü‰\qT |üqTï‘√+<äHêïs¡T. dü_‡&ûô|’ >±´dt dæ*+&És¡¢ dü+K´qT ‘=\T‘· Äs¡T.. Ä ‘·sê«‘· ‘=$Tà~.. Ç|ü⁄Œ&˚yÓ÷ 12 Çe«qTqï≥Tº #ÓãT‘·THêï s¡Hêïs¡T. á n+¬ø\ >±s¡&û @$T{À ns¡∆+ ø±e&É+˝Ò<äHêïs¡T. ‘·eTyÓ’|ü⁄ mdtdæ, mdt{Ï, yÓTÆHê]{°\T ñHêïs¡ì Ä bÕغ #ÓãT‘√+<äHêïs¡T. >∑‘˚&Ü~ qe+ãs¡T, &çôd+ãsY\˝À »]–q Hê\T>∑T sêÁcÕº\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ mdtdæ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ |òüTÀs¡+>± z≥$T bÕ˝…’+<äHêïs¡T. sê»kÕúHé˝Àì mdtdæ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ z≥$T bÕ˝…’+<äHêïs¡T. &Ûç©¢ mìïø£˝À¢ Ä ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ˇø£ÿ d”≥TqT e÷Á‘·y˚T ¬>\T#·Tø√>∑*–+<äHêïs¡T. mdtdæ, mdt{Ï, yÓTÆHê]{°\T ôd’‘·+ ø±+Á¬>dt bÕØºì ‹s¡düÿ]düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T.

|ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\T e∫à yêdüÔyê\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. |üØø£å˝À¢ ÁbÕøϺø£˝Ÿ e÷s¡Tÿ\T n<äq+>± y˚ùd+<äT≈£î ˇø=ÿø£ÿ $<ë´]∆ 2y˚\ s¡÷bÕj·T\qT #Ó*¢+#ê\ì Á|æì‡bÕ˝Ÿ, dæã“+~ &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡ì $<ë´s¡Tú\T #Ó|üŒ&É+‘√ yê] yê+>∑÷à˝≤ìï n~Ûø±s¡T\T ]ø±s¡T¶ #˚dæ ìy˚~ø£qT |ü+bÕs¡T. düeTÁ>∑ $#ês¡D »]|æ+∫q nq+‘·s¡+ yêdüÔyê\ì ‘˚\&É+‘√ n+<äT≈£î u≤<ÛäT´˝…’q yê]ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\qT qyÓ÷<äT #˚j·÷*‡+~>± Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ñ‘·Ôs¡T«˝À ù|s=ÿ+~.

ø√≥¢ e¬s‡dt {°J yÓ+ø£fÒXŸ Ç<ä›] eT<Ûä´ ù|\T‘·Tqï e÷≥\ ‘·÷{≤\T Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ø£s¡÷ï\T, »qe] 20: õ˝≤¢˝Àì πø+Á<äeT+Á‹ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø± XŸ¬s&ç¶, sêÁwüº eT+Á‹ {°J yÓ+ø£fÒXŸ eT<Ûä´ ¬s+&ÉT s√E\T>± |üs¡düŒs¡ Äs√|üD\‘√ e÷{≤\ ‘·÷{≤\T ù|\T‘·THêïsTT. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Ä#·s¡D˝À ô|&ÉT‘·Tqï m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\qT m$Tà>∑q÷s¡T˝À ÁbÕs¡+_Û+#ê*‡ ñ+&É>±, ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì πø+Á<äeT+Á‹ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. n˝≤π> ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñ+≥÷ myÓTà˝Ò´>± mìï¬ø’ eT+Á‹>± |üì#˚dü÷Ô ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ {°J yÓ+ø£fÒXŸ $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. n˝≤π> m$Tà>∑q÷s¡T˝À ÁbÕs¡+_Û+#ê*‡q m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï ø£s¡÷ï\T ˝À ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ m$Tà>∑q÷s¡TqT <ä÷s¡+ #˚j·T&Éy˚TqHêïs¡T. eT+Á‘·T\T {°J yÓ+ø£fÒXŸ, @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶\T sêJHêe÷ #˚j·Tø£eTT+<˚ ø±+Á¬>dt bÕغì $eT]Ù+#·&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. á $<ÛäyÓTÆq $eTs¡Ù\T πø+Á<äeT+Á‹ ø√≥¢ m$Tà>∑q÷s¡T˝À #˚XÊs¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q {°J yÓ+ø£fÒXŸ Ä~yês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<äeT+Á‹ ø√≥¢ô|’ rÁekÕúsTT˝À $s¡T#·T≈£î|ü &ܶs¡T. |üìøÏe÷*q e´øÏÔ>±, eTVæ≤fi≤ n~Ûø±s¡T\ô|’ ndüuÛÑ´+>± Á|üe]ÔkÕÔs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. á Çs¡Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À eT+Á‘·T\T>± |üì#˚dü÷Ô ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T $eTs¡Ù\T #˚düTø√e&É+ õ˝≤¢˝À #·s¡Ã≈£î <ë]rk˛Ô+~. Ç~˝≤ñ+&É>± m$Tà>∑q÷s¡T˝À ÁbÕs¡+_Û+#ê*‡q m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\qT Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝À eT+Á‹ {°J yÓ+ø£fÒXŸ ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. ˇø£ y˚fi¯ Ç<˚ »]–‘˚ ‘êqT ‹]– m$Tà>∑q÷s¡T˝À m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔqì πø+Á<äeT+Á‹ ø√≥¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À #·Tø£ÿ\ eT+<äT≈£î #·ø£ÿì düŒ+<äq Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ‹s¡TeT\, »qe] 20: ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£ e÷ìøÏ nq÷Vü≤´ düŒ+<äq ø£ì|æ+∫+~. ∫‘·÷Ôs¡T |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\≈£î ø£˝…ø£ºsY sê+>√bÕ˝Ÿ |ü˝Ÿ‡ b˛*j·÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n|ü⁄Œ&˚ |ü⁄{Ϻq _&ɶ≈£î ôd’‘·+ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+#ê\Hêïs¡T. ◊<˚fi¯¢ ∫Hêïs¡T\≈£î $~Û>± |ü˝Ÿ‡ #·Tø£ÿ\qT y˚sTT+#ê\ì Äj·Tq ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ‹s¡T|ü‹ {°{°&û |ü]bÕ\q uÛÑeq+˝À áz m+J >√bÕ˝Ÿ, CÒáz |ü˝Ÿ‡ b˛*j·÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‹s¡TeT\˝Àì n•«ì ÄdüŒÁ‹˝À CÒáz |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± nìï eT+&É\ πø+Á<ë\‘√ bÕ≥T |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À¢ |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ #·ø£ÿì düŒ+<äq ø±qe∫Ã+~.

|ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 20: ◊<˚fi¯fl˝À ∫Hêïs¡T\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·T&ÜìøÏ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ô|<ä›m‘·TÔq ø±s¡´Áø £e÷ìï @sêŒ≥T #˚dæ+<äì, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\≈£î b˛* jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY Á|ü<äT´eTï ø√sês¡T. kÕúìø£ >ö‘·+q>∑sY˝Àì |ü≥ºD Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À |æ\¢\≈£î ø£˝…ø£ºsY b˛* jÓ÷ #·Tø£ÿ\Ty˚dæ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, j·T+Á‘ê+>∑+ |üP]ÔkÕúsTT˝À #·s¡´\T rdüT≈£îqï+<äT≈£î >∑‘· eT÷&˚fi¯ófl>± <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü b˛*jÓ÷ πødüT\T qyÓ÷<äT ø±˝Ò<äHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü |üø£&É“+B>±, Á|üD≤[ø£ã<ä∆+>± b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·T&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 3.31 \ø£å\ eT+~ |æ\¢\≈£î á #·Tø£ÿ\T y˚j·÷\ì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêï eTì #ÓbÕŒs¡T. 20, 21 ‘˚B\˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– ∫Hêïs¡T\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+ $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±] >√$+<é yê>±àπs, m+ôV≤#Yy√ dæsêEB›Hé, eTTìdæ|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY eT+>∑‘êj·÷s¡T, Äضy√ j·÷~¬s&ç¶, ‘·Vü≤dæ˝≤›sY sêCÒ+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªìC≤+µô|’ ø£$T{ |ü]o*düTÔ+~: düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ìC≤e÷u≤<é, »qe] 20: uÀ<ÛäHé˝Àì ìC≤+ #·¬øÿs¡ ø£sêà>±sêìï Á|üuÛÑT‘·« ÄBÛq+˝ÀøÏ rdüTø√e&ÜìøÏ ø£$T{° |ü]odüTÔ+<äì eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝Àì |æ\¢\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚dæq nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á ø£sêà>±s¡+ >∑‘·+˝À |ü\T ø±s¡D≤\e\¢ Áô|’y˚{Ÿ|üs¡+ #˚XÊs¡ì, ¬s’‘·T\T, Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î ‘êqT nôd+;¢˝À #·]Ã+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À dü∫yê\j·T n~Ûø±s¡T\T düTe÷s¡T s¡÷.80 ø√≥¢ es¡≈£î Áô|’y˚{Ÿ yê]øÏ #Ó*¢+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.


k˛HêøÏå e¬s‡dt »ø±]j·÷..! V”≤s√ dü÷s¡´-<äs¡Ù≈£î&ÉT *+>∑kÕ«$T ø±+_H˚wüHé˝À z eT÷M sêuÀ‘√+~. ¬s+&ÉT ◊≥+kÕ+>¥‡ ñ+&ÉuÀ‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø z kÕ+>¥ ∫Árø£s¡D »]–b˛>±.. eTs=ø£{Ï ≈£L&Ü

eT+>∑fi¯yês¡+ 21, »qe] 2014

ñ+&ÉuÀ‘·T+<äH˚~ ‘êC≤ düe÷#ês¡+. ø√©e⁄&é˝À e÷dt V”≤s√ nq>±H˚ eTT+<äT>± $qã&˚ ù|s¡T dü÷s¡´. á V”≤s√... bıs¡T>∑TqTqï @|”ô|’ ø£H˚ïXÊ&ÉT. Ç{°e\ Äj·Tq q{Ï+∫q ªdæ+>∑+ 2µ ‘Ó\T>∑T,

‘·$Tfi¯+˝À edü÷fi¯ó¢ sêã≥º&É+‘√ ‘·sê«‹ ∫Á‘êìï C≤Á>∑‘·Ô>± bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. *+>∑kÕ«$T &Ó’¬sø£åHé˝À z ∫Á‘·+ #˚düTÔHêïs¡T. ¬s+&ÉT ôdŒwü˝ŸkÕ+>¥‡ ñ+ &˚˝≤ ôdÿ#Y y˚düT≈£îHêïs¡T. ˇø£{Ï k˛HêøÏådæHêΩ‘√ ø±>±... eTs=ø£{Ï e÷]j·T+ »ø±]j·÷‘√! Ç|üŒ{Ïπø dü÷s¡´-eT]j·÷+ »ø±]j·÷\ eT<Ûä´ ◊≥+kÕ+>¥‡ì wüO{Ÿ #˚XÊs¡T.

Vü‰{Ÿ {≤|æø˘: eTH√CŸ ø±<äT... \T+^ &Ü´H金√ <äTeTàπs|æq Vü≤ì‡ø£! u≤©e⁄&é dæìe÷ ª#ÓHÓ’ïmø˘‡Áô|dtµ <ë«sê eT+∫ ù|òeTdt nsTTq \T+^ &Ü´Hé‡ Ç|ü⁄Œ&ÉT z Áf…+&é>± e÷]+~. mø£ÿ&É #·÷dæHê á \T+^ &Ü´Hé‡ bÕ≥≈£î j·TTe‘· ∫+<äT˝ÒdüTÔ+~. ‘êC≤>± u§<ë›+<ë\ eTT<äT›>∑TeTà Vü≤ì‡ø£ ≈£L&Ü \T+^ &Ü´Hé‡ #˚dæ+~. •e ø±ØÔπøj·THé‘√ z ‘·$Tfi¯ eT÷M ø√dü+ áyÓT \T+^ &Ü´Hé‡ #˚dæ+~. Vü≤ì‡ø£, •e ø±]Ôπøj·THé »+≥>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªe÷Hé ø£sêfÒµ nH˚ ‘·$Tfi¯ dæìe÷ ø√dü+ \T+^ &Ü´Hé‡ bÕ≥qT ∫Árø£]+#ês¡T. ªø=\yÓ]µ ù|ò+ nìs¡T<Ûé Ç∫Ãq e÷+∫ e÷dt ≥÷´HéøÏ M]<ä›s¡÷ \T+^ &Ü´Hé‡ #˚XÊs¡T. |ü+C≤uŸ˝Àì ‘√≥˝À¢ á bÕ≥qT e÷dt ôdº|t‡‘√ wüO{Ÿ #˚XÊs¡T. á \T+^ &Ü´Hé‡ u≤>± m+C≤jYT #˚XÊqì Vü≤ì‡ø£ #ÓãT‘√+~!.

eTH√».. ˝Ò&û ¬>≥|t˝À! eT+#·T eTH√CŸ ‘·q dæìe÷˝À¢ m|ü⁄Œ&É÷ yÓ’$<ä´+ ø√s¡T≈£î+{≤&ÉT. eT+#·T bòÕ´$T© V”≤s√\T yÓTT‘·Ô+ q{ÏdüTÔqï ªbÕ+&Ée⁄\T bÕ+&Ée⁄\T ‘·TyÓTà<äµdæìe÷˝À ˝Ò&û ¬>≥|t˝À ø£ì|æ+∫ n+<ä]ï ÄX¯Ãs¡´|ü]#ê&ÉT. Væ≤+B˝À e+<ä ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ edü÷fi¯ó¢ kÕ~Û+∫q ª>√˝Ÿe÷˝Ÿ 3µ Øy˚Tø˘>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘êìøÏ ª\ø£å´+µ ù|ò+ lyêdt <äs¡Ù≈£î&ÉT. es¡TDY dü+<˚XŸ` ‘·˙wt` yÓHÓï\ øÏc˛sY eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wædüTÔHêïs¡T. yÓ÷Vü≤Hé u≤ãT düs¡düq s¡MHê {≤+&ÉHé, eT+#·T $wüßí≈£î »‘·>± Vü≤ì‡ø£, eT+#·T eTH√CŸ>± »+≥>± Á|üD°‘· q{ÏdüTÔqï á ¨˝ŸdüyéT bòÕ´$T© m+≥sYf…’qsYqT »qe] 31q $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î ∫Á‘· ìsêà‘·\T eT+#·T $wüßí`eT+#·T eTH√CŸ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À eT+#·T eTH√CŸ z ∫Á‘·yÓTÆq ¬>≥|t˝À ø£ìŒdüTÔHêï&ÉT. ¬>≥|t n#·Tà n˝≤+{Ï ¬>≥|tH˚ b˛* ñ+<äì ∫Á‘· j·T÷ì{Ÿ ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. yÓ÷Vü≤Hé u≤ãT á ∫Á‘·+˝À z yÓ’$<Ûä´yÓTÆq bÕÁ‘·˝À ø£ì|ædüTÔ+&É≥+, <ë<ë|ü⁄ |üHÓï+&˚fi¯¢ nq+‘·s¡+ u≤©e⁄&é uÛ≤eT s¡MHê {≤+&ÉHé á ∫Á‘·+ <ë«sê ‘Ó\T>∑T˝À ‘·q ôdø£+&é Çìï+>¥‡qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ+&É≥+, ª<ä÷düT¬øfi≤Ôµ‘√ eT+#·T $wüßí, ªb˛≥T>±&ÉTµ‘√ eT+#·T eTH√CŸ\T |òüTq $»j·÷\T kı+‘·+ #˚düTø=ì ñ+&É≥+ e+{Ï n+XÊ\T ªbÕ+&Ée⁄\T bÕ+&Ée⁄\T ‘·TyÓTà<äµ ∫Á‘·+ô|’ Ç≥T |ü]ÁX¯eT˝À.. n≥T Áù|ø£å≈£î˝À¢ uÛ≤Ø n+#·Hê\T qyÓ÷<äj˚T´˝≤ #˚düTÔHêïsTT. ã|”Œ\Vü≤]`eTDÏX¯s¡à`n#·TÃ`u≤u≤ ôdVü≤>∑˝Ÿ dü+j·TTø£Ô+>± s¡÷bı+~+∫q ªbÕ+&Ée⁄\T bÕ+&Ée⁄\T ‘·TyÓTà<äµ Ä&çjÓ÷ Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’ ÁXÀ‘·\qT Äø£≥Tº≈£î+{À+~. á dü+<äsꓤìï

|ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ìsêà‘·˝À¢ ˇø£¬s’q eT+#·T eTH√CŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ªHêqï>±s¡T, H˚qT, ‘·eTTà&ÉT ø£*dæ ‘=*kÕ]>± q{Ï+∫q ∫Á‘·+ ªbÕ+&Ée⁄\T bÕ+&Ée⁄\T ‘·TyÓTà<äµ. Hêqï>±s¡T b˛wæ+∫q bÕÁ‘· #ê˝≤ yÓ’$<Ûä´+>± ñ+≥T+~. eTTK´+>± á ∫Á‘·+˝À Äj·Tq &Ó’˝≤>¥ &çø£åHé Áù|ø£å≈£î\qT n\]+#˚ $<Ûä+>± ñ+≥T+~. n˝≤π> e÷ ‘·eTTà&ÉT eT+#·T eTH√CŸ á ∫Á‘·+˝À b˛wæ+∫q ˝Ò&û ø±´¬sø£ºsY Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì\TdüTÔ+~. »qe] 31q $&ÉT<ä\e⁄‘·Tqï á ∫Á‘êìï Áù|ø£å≈£î\T Ä<ä]+∫.. eT+∫ $»j·÷ìï n+~kÕÔs¡ì Ä•düTÔHêïqTµ nHêïs¡T!.

˝Ò≥T ej·TdüT˝À |òü÷≥T eTT<äT›! u≤©e⁄&é yÓT>±kÕºsY n$T‘êuŸ ã#·ÃHé, Äj·Tq uÛ≤s¡´ »j·÷ ã#·ÃHé\T >±&ÛÉ+>± eTT<äT›ô|≥Tº≈£îqï bò˛{À ˇø£{Ï Ç|ü⁄Œ&ÉT Vü‰{Ÿ{≤|æø˘>± e÷]+~. ˝Ò≥T ej·TdüT˝À |òü÷f…’q eTT<äT› n+≥÷ k˛wü˝ŸHÓ{Ÿe]ÿ+>¥ ôd’≥¢˝À á bò˛{À Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ #˚düTÔ+~. Ç{°e\ »]–q ªkÕºsY Åd”ÿHé nyêsY¶‡ 2014µ˝À J$‘· kÕ|òü\´ |ü⁄s¡kÕÿsêìï n+<äT≈£îqï _>¥_, y˚~ø£ qT+∫ øÏ+~øÏ ~– ‘·q d”≥T e<ä›≈£î sê>±H˚ »j·÷ã#·ÃHé Äj·TqqT Áù|eT>±, düTìï‘·+>± eTT<ë›&Üs¡T. ø±ø£b˛‘˚ ¬øyÓTsê j·÷+–˝Ÿ e\¢ ø=+#Ó+ ÁX¯‹$T+∫q Áô|ò+∫ eTT<äT›˝≤ Ç˝≤ >±&ÛÉ+>± ø£ìk˛Ô+<äì u≤©e⁄&é esêZ\T n+≥THêïsTT.

düeT+‘· eTT<äT›≈£î ˇ|ü⁄Œø√˝Ò<äT!

µ@ e÷j·T #˚kÕy˚µ dæìe÷ <ë«sê s=e÷+{Ïø˘ CÀ&û>± ù|s¡T‘Ó#·TÃ≈£îqï düeT+‘·` Hê>∑#Ó’‘·q´ ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´µ n+≥÷ eT∞¢ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î edüTÔHêïs¡T. Ä~yês¡+ á dæìe÷ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ‘=* d”&ûì Á|üeTTK ìsêà‘· sêe÷Hêj·TT&ÉT $&ÉT<ä\ #˚j·T>±, sêHê ‘=*d”&ûì d”«ø£]+#ê&ÉT. nsTT‘˚ ª@ e÷j·T #˚kÕy˚µ˝À düeT+‘·`Hê>∑#Ó’‘·q´ eT<Ûä´ eT+∫ eTT<äT› düìïy˚X¯+ e⁄+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ M]<ä›s¡÷ ø£\dæ q{Ï+∫q ªÄ{Àq>∑sY dü÷sê´µ˝À ≈£L&Ü n˝≤+{Ï øÏdæ‡+>¥ d”Hé e⁄+≥T+<äì Áù|ø£å≈£î\T nqTø√e&ÜìøÏ M˝Ò¢<äT. m+<äTø£+fÒ, Ç+<äT˝À n˝≤+{Ï d”Hé @$÷˝Ò<äì Hê>∑ #Ó’‘·q´ #ÓbÕŒ&ÉT. á Ä&çjÓ÷øÏ yê´U≤´‘·>± e´eVü≤]+∫q s¡a≤˙‡ ª@ e÷j·T #˚kÕy˚µ˝À düeT+‘·ì eTT<äT› ô|≥Tº≈£îHêïs¡T ø£<ë? Ç+<äT˝Àq÷ n˝≤+{Ï düìïy˚XÊ\THêïj·÷? nì Hê>∑#Ó’‘·q´ì n&ç–+~. n+<äT≈£î Äj·Tq düŒ+~dü÷Ô ªµeTT<äT›øÏ düeT+‘ê ˇ|ü⁄Œø√˝Ò<äTµµ nHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ düeT+‘· ˇ|ü⁄Œ≈£î+fÒ Ç+<äT˝À ≈£L&Ü eTT<äT› ô|≥Tº≈£îH˚yê&˚yÓ÷?

18 ôd+#·Ø\‘√ ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶ j·TTe u≤´{Ÿ‡yÓTHé $sê{Ÿ ø√V”≤¢ uÛ≤s¡‘· j·TTe u≤´{Ÿ‡yÓTHé $sê{Ÿ ø√V”≤¢ dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶qT düèwæº+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ q÷´õ˝≤+&é |üs¡´≥q˝À ñqï {°$T+&çj·÷˝À düuÛÑT´&Ó’q á &Ûç©¢ u≤´{Ÿ‡yÓTHé.... øÏMdt »≥Tº‘√ »]–q ‘=* eH˚¶ e÷´#Y˝À ôd+#·Ø ø={Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. á e÷´#Y˝À uÛ≤s¡‘Y z&çb˛sTTq|üŒ{Ïø° $sê{Ÿ ø√V”≤¢ e÷Á‘·+ ns¡T<Ó’q ]ø±s¡T¶qT ‘·q ù|]≥ *œ+#·T≈£îHêï&ÉT. 119 Çìï+>¥‡ \˝ÀH˚ 18 ôd+#·Ø\T #˚dæq u≤´{Ÿ‡yÓTHé>± |òüTq‘· kÕ~Û+#ê&ÉT. >∑‘·+˝À kÂs¡yé >∑+>∑÷© 174 Çì‡+>¥‡\˝À á yÓTÆ\TsêsTTì n~Ûø£$T+∫q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. á e÷´#Y˝À yÓTT‘·Ô+ 111 ã+‘·T\T m<äTs=ÿqï ø√V”≤¢ 123 |üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. Ç+<äT˝À 11 bò˛s¡T¢, ¬s+&ÉT dæø£‡s¡T¢ ñHêïsTT. ‘êqT ÁøϬø{Ÿ Ä&çq ‘=$Tà~ <˚XÊ\ ÁøϬø{Ÿ »≥¢ô|’ ø√V”≤¢ ôd+#·Ø #˚XÊ&ÉT. <äøÏåD≤Á|òæø±ô|’ e÷Á‘·+ 25 j˚Tfi¯¢ ø√V”≤¢ ôd+#·Ø ø=≥º˝Ò<äT.

$¬ø{Ÿ ø°|üsY>± <Û√˙ ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶ eH˚¶\˝À m≈£îÿe eT+~ì ne⁄{Ÿ #˚dæq Hê\T>√ $¬ø{Ÿ ø°|üsY>± uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº ¬øô|ºHé <Û√˙ ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêï &ÉT. q÷´õ˝≤+&é‘√ »s¡T>∑T ‘·Tqï ‘=* eH˚¶‘√ ø£*|æ‘˚ <Û√˙ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 301 $¬ø≥T¢ rdüT≈£îHêï&ÉT. ÄÅùdº*j·÷≈£î #Ó+~q –˝Ÿ ÁøÏdtº 472, l\+ø£≈£î #Ó+~q ≈£îe÷s¡ dü+>∑ø£ÿs¡ 443, <äøÏåD≤Á|òæø±≈£î #Ó+ ~q e÷sYÿ uÖ#·sY 425 ne⁄≥¢‘√ <Û√˙ø£+fÒ eTT+<äTHêïs¡T. ø±>± q÷´õ˝≤+&é ‘√ »s¡T>∑T‘·Tqï ‘=* eH˚¶˝À uÛ≤s¡‘Y 31 |üs¡T>∑T\πø ‘=* $¬ø{Ÿ ø√˝ÀŒsTT+~. s√Væ≤‘Y X¯s¡à eT÷&˚ |üs¡T>∑T\T #˚dæ yÓqT~] >±&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ 8.3zes¡¢≈£î k˛ÿs¡T 35 |üs¡T>∑T\ e<ä› ñ+~.

301 $¬ø≥¢..

z≥$T bÕ˝…’+~. B+‘√ dæ+–˝Ÿ‡˝À ôd¬sHê dædüºsY‡ b˛sê≥+ eTT–dæ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ÄÅùdº*j·÷ zô|Hé Á>±+&éXÊ¢yéT f…ìïdt {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À kÕºsY Ä≥>±&ÉT *j·÷+&ÉsY ù|dt, es¡∆e÷q Ä≥>±&ÉT s√Vü≤Hé uÀ|üqï‘√ ÄÅùdº*j·÷ zô|Hé dæ+–˝Ÿ‡˝À ôd¬sHê dædüºsY‡ $»j·÷\T kÕ~Û+∫q Vü‰{Ÿ ù|òeπs{Ÿ ôd¬sHê $*j·TyéT‡ bÕ≥T ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´{° kÕìj·÷ $÷sê® |ü⁄s¡Twüß\T, #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊs¡T. ‘=* sö+&é <ë≥˝Òø£ Mqdt $*j·TyéT‡ Hê\T>√ sö+&√¢ nHê ÇeH√$ø˘ #˚‹˝À ∫‘·ÔsTT´+~. á eTVæ≤fi¯\ &ÉãT˝Ÿ‡, $Tø˘‡&é &ÉãT˝Ÿ‡ $uÛ≤>±˝À¢ ‘·eT‘·eT yÓqT~]–‘˚, Hê\T>√ sö+&é es¡≈£î düTHêj·÷dü+>± b˛s¡T˝À 4`6, 6`3, 6`3 ‘˚&Ü‘√ nHê #˚‹˝À ôd¬sHê uÛ≤>∑kÕ«eTT\‘√ ø£\dæ eT÷&√ sö+&é≈£î <ä÷düT¬øfi≤¢s¡T.

ÄÅùdº*j·÷ zô|Hé: #˚‘·T˝…‘˚Ôdæq ôd¬sHê dædüºsY‡

Printed, Published & owned by Sangineedi Sitaram, Printed at SAMCO, Hyderabad, Published at # 6-2-40, Doller Chambers, 4th Floor, Flot No.3 & 4, AC Guards, Lakdi-ka-pool, Hyderabad-500 004. Andhrapradesh. RNI / APTEL/2012/48595; Tele Fax: 040-66348710, Editor-in-Chief Cell: 99666 98666, Nanduri Ravi Editor Cell:99666 77889, Mail:indianewstodaydaily@gmail.com. Web site: www.indianewstoday.co

21 01 14 (1)